P. 1
Jezyk Angielski Repetytorium Gramatyki z Cwiczeniami [PWN 1996]

Jezyk Angielski Repetytorium Gramatyki z Cwiczeniami [PWN 1996]

|Views: 21,884|Likes:
Wydawca: Duraj Filip

More info:

Published by: Duraj Filip on Oct 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

Projekt okładki Maryna Wiśniewska Redaktor naukowy Janina Smolska

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o. Warszawa 1984

ISBN 83-01-05246-5

Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o. Wydanie trzynaste Arkuszy drukarskich 19. Druk ukończono w marcu 1996 r. Druk i oprawa Łódzkie Zakłady Graficzne

Spis treści

Przedmowa............................................................................................... Część pierwsza. Formy wyrazów i struktura grup wyrazowych. Wybrane zagadnienia
1. Określnik — the Determiner ..........................................................................................

7

9 9 9 12 13 15 17 17 17 18 18 19 19 20 25 25 28 28 29 33 39 42 42 43 44 46 47

1.1. Przedimek ..................................................................................................................... 1.1.1. Przedimek nieokreślony ............................................................................... 1.1.2. Przedimek określony .......................................................................................... 1.1.3. Nieobecność przedimka . .............................................................................. 1.1.4. Przedimki przed imionami własnymi ......................................................... 1.2. Inne określniki ............................................................................................................... 1.2.1. Określniki dzierżawcze........................................................................................ 1.2.2. Określniki wskazujące ....................................................................................... 1.2.3. Określniki pytające i względne .......................................................................... 1.2.4. Określniki analogiczne do zaimków nieokreślonych ......................................... 1.2.5. Określniki "ilościowe" ....................................................................................... 1.2.5.1. Określniki "oceniające" ........................................................................ 1.2.5.2. Liczebniki — Numerals ........................................................................ 2. Rzeczownik — the Noun ....................................................................................................... 2.1. Podział rzeczowników .................................................................................................. 2.2. Formy rzeczownika ....................................................................................................... 2.2.1. Forma podstawowa ............................................................................................. 2.2.2. Forma "dzierżawcza" ................................................................................... 2.3. Liczba rzeczownika ....................................................................................................... 2.4. Rodzaj rzeczownika ............................................................................................. 3. Zaimek — the Pronoun 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. .................................................................................................

Zaimki osobowe ..................................................................................................... Zaimki dzierżawcze ...................................................................................................... Zaimki nieokreślone...................................................................................................... Zaimki zwrotne ..................................................................................................... Zaimki emfatyczne .................................................................................................

i*

3

4. Przymiotnik — the Adjective ............................................................................................... 4.1. Formy przymiotnika ............................................................................................. 4.2. Użycie przymiotników z niektórymi określnikami i przysłówkami ............................. 4.3. Stopniowanie przymiotników ............................................................................. 5. Przysłówek — the Adverb 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. ............................................................................................

48 48 49 52 58 58 60 63 65 66 73 73 73 73 74 74 75 75 78 80 80 83 85 88 90 92 94 95 96 97 98 98 98 99 101 101 108 120 121 126

Formy przysłówka ................................................................................................ Podział przysłówków ........................................................................................... Miejsce przysłówka w zdaniu .............................................................................. Stopniowanie przysłówków ................................................................................ Partykuły przysłówkowe ..............................................................................................

6. Czasownik — the Verb ........................................................................................................ 6.1. Formy czasownika ................................................................................................ 6.2. Podział czasowników ................................................................................................... 6.2.1. Czasowniki regularne i nieregularne ........................................................ 6.2.2. Czasowniki zwykłe (leksykalne) i specjalne ...................................................... 6.3. Czasy gramatyczne ....................................................................................................... 6.3.1. Wyrażanie teraźniejszości ......................................................................... 6.3.1.1. Present Simple ............................................................................ 6.3.1.2. Present Continuous ..................................................................... 6.3.2. Wyrażanie przeszłości ........................................................................................ 6.3.2.1. Present Perfect ...................................................................................... 6.3.2.2. Present Perfect Continuous ........................................................ 6.3.2.3. Past Simple ........................................................................................... 6.3.2.4. Past Continuous .................................................................................... 6.3.2.5. Porównanie użycia Present Perfect i Past Simple ................................. 6.3.2.6. Past Perfect ........................................................................................... 6.3.2.7. Past Perfect Continuous ................................................................ 6.3.3. Wyrażanie przyszłości........................................................................................ 6.3.3.1. Future Simple ....................................................................................... 6.3.3.2. Future Continuous ....................................................................... 6.3.3.3. Future Perfect ............................................................................ 6.3.3.4. Future Perfect Continuous ............................................................ 6.3.3.5. Future in the Past .................................................................................. 6.3.3.6. Future Perfect Continuous in the Past ......................................... 6.4. Czasowniki specjalne — Special Verbs ............................................................... 6.4.1. Czasowniki posiłkowe — Auxiliary Verbs ................................................. 6.4.2. Czasowniki ułomne — Defective Verbs ..................................................... 6.5. Zwroty o konstrukcji: So do I, Neither (nor) do I .................................................. 6.6. Niektóre przypadki szczególnego użycia czasów .......................................................... 7. Przyimek — the Preposition ..........................................................................................

Część druga. Struktura zdań pojedynczych i złożonych. Wybrane zagadnienia
8. Konstrukcja There + (be) i konstrukcja It -f (be) .............................................................. 8.1. Zastosowanie konstrukcji: There + (be) ........................................................................ 8.2. Konstrukcja: There + (be) i konstrukcja It + (be). Porównanie..................................... 135 135 137

4

9. Struktura zdań z dwoma dopełnieniami

......................................................................

143 146 146 147 154 154 154 .155 157 157 157 158 158 165 165 166 167 172 175

10. Konstrukcje w stronie biernej .............................................................................................. 10.1. Tworzenie strony biernej ............................................................................................ 10.2. Użycie strony biernej .................................................................................................. 11. Konstrukcje pytające ............................................................................................................ 11.1. General Questions — Pytania o rozstrzygnięcie........................................................ 11.1.1. Pytania nie zawierające przeczenia ................................................................ 11.1.2. Pytania zawierające przeczenie ........................................................ . . 11.2. Special Questions — Pytania o uzupełnienie ............................................................. 11.2.1. Pytania, w których wyraz pytający nie jest podmiotem ani częścią pod miotu ...................................................................................................... 11.2.1.1. Pytania z formami czasowników be i have oraz z czasownikami modalnymi....................................................................................... 11.2.1.2. Pytania z użyciem form: do, does, did ............................................. 11.2.2. Pytania, w których wyraz pytający jest podmiotem lub częścią podmiotu . . 11.3. Inne konstrukcje pytające .................................................................................. 11.3.1. Pytania alternatywne ............................................................................. 11.3.2. Pytania z przesuniętym przyimkiem .............................................................. 11.3.3. Zwroty typu "nieprawdaż" — Question Tags ................................................ 12. Konstrukcje rozkazujące ....................................................................................................... 13. Konstrukcje bezokolicznikowe ...............................................................................................

13.1. Formy i funkcje bezokolicznika .................................................................................. 175 13.2. Konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem ......................................................... 178 13.2.1. Czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (Verb + Object + Infinitive) . . 178 13.2.2. Czasownik w stronie biernej + bezokolicznik (Verb Passive + Infinitive) . . 179 13.2.3. Konstrukcja: for + rzeczownik lub zaimek + bezokolicznik ........................... 180 13.3. Zwroty bezokolicznikowe ........................................................................................... 183 14. Konstrukcje imiesłowowe ...................................................................................................... 14.1. Formy i funkcje imiesłowu ......................................................................................... 14.2. Konstrukcje zdaniowe z imiesłowem .......................................................................... 14.2.1. Konstrukcja: czasownik + dopełnienie + imiesłów czynny ............................ 14.2.2. Konstrukcja: czasownik w stronie biernej + imiesłów czynny ....................... 14.2.3. Imiesłów przysłówkowy w równoważnikach zdań ............................... 14.2.4. Konstrukcja absolutna ........................................................................... 14.3. Zwroty z imiesłowem .......................................................................................... 15. Konstrukcje z rzeczownikiem odsłownym ............................................................................. 15.1. Formy i funkcje rzeczownika odsłownego 15.2. Zdania z konstrukcjami gerundialnymi .......................................................... .............................................................. 184 184 186 186 187 187 188 191 192 192 196 199 205 208

16. Zdania przydawkowe ............................................................................................................. 17. Zdania czasowe ..................................................................................................................... 18. Zdania celowe ...............................................................................................................

5 .

................................................... 3.... 19........................................................1............................. Okresy warunkowe 20............................................ Konwersja ........2.......................................................................... Użycie czasów w mowie zależnej ................................3................. Okresy warunkowe III typu ................................... Słowotwórstwo ............................ 19.................................................. Okresy warunkowe mieszane .....................2.................... Okresy warunkowe II typu ..................................................................................1............................................ 250 1.....3.... 19................ Przedrostki i przyrostki ............................................................................... Zasady następstwa czasów ................................................2..................................4..............................................4......... Rozkazy i propozycje w mowie zależnej ............1.....................................................................2...2. 19.................. 20......................................................... 19...................... 20......................................... 20....2........ Mowa zależna ........... 2.. Wyrazy złożone ................... Pytania w mowie zależnej ........................................... 20....................2.......... 19............................. Następstwo czasów i mowa zależna ......................... .....................................................19... 250 256 256 ...... Użycie niektórych zaimków i przysłówków w mowie zależnej .......... Część trzecia....................................... 212 212 215 215 217 219 221 233 233 234 235 236 Okresy warunkowe I typu ...................

........................................ 264 ..........................................Klucz do ćwiczeń ............

Zakres tematów uwzględnionych w niniejszym repetytorium został dość znacznie rozszerzony w stosunku do wersji pierwotnej. Ukazanie uczącemu się gramatyki angielskiej jako spójnej. autorki opracowały ją z myślą o wszystkich tych absolwentach szkoły średniej. wydaną przez Wydawnictwa SGPiS w 1978 r. którzy — czy to ze względu na wymagania egzaminacyjne na studia wyższe lub potrzeby związane z samymi studiami.Przedmowa Niniejsza książka jest gruntownie przerobioną i znacznie rozszerzoną wersją książki pt. Wilkinsa („Notional Syllabuses". na przykład według propozycji D. nie dających się logicznie uporządkować. ćwiczenia w niej zawarte 7 . lecz raczej daleki od kompletności spis tematów. Oxford University Press) dajemy uczącemu się nie system. Jest to układ oparty tradycyjnie na formalnych kategoriach gramatycznych. Autorki przeznaczają książkę przede wszystkim do samodzielnej pracy nad językiem. zrezygnowały jednakże z tego zamiaru z następujących powodów. książka w obecnej postaci nie jest przeznaczona wyłącznie dla przyszłych ekonomistów. Natomiast zasady układu materiału gramatycznego zostały w zasadzie te same. Po trzecie wreszcie — i jest to chyba wzgląd najważniejszy — jeżeli książka ma umożliwić samodzielną pracę nad językiem. czy też z jakichkolwiek innych względów — chcą nie tylko powtórzyć. ani ująć w hierarchię. ale także pogłębić i rozszerzyć wiadomości z gramatyki angielskiej wyniesione ze szkoły. tradycyjne i wciąż utrzymujące się sposoby egzaminowania z gramatyki języka obcego w naszych szkołach. A. Autorki rozważały możliwość zastąpienia go układem według kategorii pojęciowych oraz funkcji komunikacyjnych. próbując takiego układu. uporządkowanej całości nie wydaje się jak dotychczas możliwe inaczej niż w kategoriach formalnych. London 1976. z reguły biorą za punkt wyjścia kategorie formalne a nie pojęciowe. Po pierwsze. W odróżnieniu od wersji pierwotnej. Repetytorium dla kandydatów na studia ekonomiczne". choć nie wykluczają oczywiście pracy z nauczycielem. dodano przy tym słowotwórstwo jako zupełnie nowy dział. uczelniach. na egzaminach resortowych itp. Po drugie. „Język angielski.

a często nawet przewidzieć. które ma tworzyć uczący się wykonując ćwiczenie. W tym samym kierunku poszły zmiany w doborze i charakterze ćwiczeń. Smólskiej. 17). aby ćwiczenie gramatyczne stawało się w pewnym stopniu także ćwiczeniem w komunikacji językowej. 137) oraz struktury zdań z dwoma dopełnieniami (s. Czytelnika może zastanowić to. co wyrażamy (w sensie komunikacji językowej) stosując określone środki gramatyczne. konstrukcje pytające. Gruntownie przerobione i unowocześnione objaśnienia gramatyczne ujmują bardzo zwięźle sprawę form i schematów gramatycznych jako takich. przyimek. Główne tematy autorki podzieliły między siebie następująco: Bronisława Jasińska: zaimek. Autorki 8 . Inaczej mówiąc. konstrukcje rozkazujące. Zadania. które można podać w kluczu do tych ćwiczeń i w ten sposób umożliwić samokontrolę. koncentrują się natomiast na ich funkcjach komunikacyjnych — na tym. konstrukcje imiesłowowe. że mimo zachowania układu materiału według formalnych kategorii gramatycznych. lecz raczej uzupełnić braki tych podręczników. W formułowaniu objaśnień gramatycznych autorki opierały się głównie na obowiązujących podręcznikach szkolnych oraz na pracy Janiny Smólskiej „Gramatyka języka angielskiego". Warszawa 1974. WSiP. okresy warunkowe. Starano się. konstrukcje bezokolicznikowe. Sformułowania dotyczące określnika (s. przymiotnik. Partie materiału opracowane przez poszczególne autorki przeplatają się ze sobą i byłoby trudno precyzyjnie je rozgraniczyć. 143) zaczerpnięto — za zgodą autorki — z nie drukowanych materiałów dr J. słowotwórstwo. zdania przydawkowe. mają z reguły wiele możliwych rozwiązań. przysłówek. konstrukcje w stronie biernej. aby zdania lub serie zdań. Monika Neymann: czasownik. Bardzo rozbudowane są natomiast ćwiczenia dotyczące zagadnień trudniejszych. że w zakresie zagadnień elementarnych ćwiczeń jest stosunkowo mało. Janina Jaślan: rzeczownik. następstwo czasów i mowa zależna. zbliżały się jak najbardziej do aktów normalnej komunikacji językowej. Trzeba jednak mocno podkreślić. w których chodzi nie o poprawne użycie określonych środków gramatycznych. zdania celowe. czasowniki specjalne. które byłoby bardzo trudno zgromadzić w kluczu. zdania czasowe. zestawienia konstrukcji there -f be i it + be (s.powinny mieć jednoznaczne rozwiązania. Autorki pragną Jej serdecznie podziękować za wnikliwą opiekę merytoryczną. liczebniki. autorki wprowadziły daleko idące zmiany w sposobie przedstawiania tego materiału. konstrukcje z rzeczownikiem odsłownym. Autorki zdecydowały się na taki dobór. aby nie powielać tematów szeroko uwzględnionych w stosowanych u nas podręcznikach języka angielskiego. Ograniczyłoby to w znacznym stopniu przydatność książki dla samouka. lecz o znalezienie odpowiednich środków gramatycznych dla wyrażenia określonej intencji komunikacyjnej.

Przedimek Najważniejszą grupę określników stanowią przedimki — the Articles. forma an [on] przed wyrazami zaczynającymi się od samogłoski). Na przykład: . 1. Użycie przedimków jest ściśle związane z podziałem rzeczowników na tzw. lecz różnią się od przymiotników tym. które towarzyszą rzeczownikowi podobnie jak przymiotniki. 2. Są to wyrazy the i a/an (forma a [a] występuje przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski.1. lecz je wskazują. zjawisk) o danej nazwie. gdy chcemy powiedzieć. Przedimek nieokreślony Przedimek nieokreślony występuje przed rzeczownikami typu Count.CZĘŚĆ PIERWSZA Formy wyrazów i struktura grup wyrazowych Wybrane zagadnienia 1. klasyfikują. Określnik—the Determiner W języku angielskim wyróżnia się klasę wyrazów.1.1.). w liczbie pojedynczej. nazwami rzeczy policzalnych. identyfikują. wyliczają itp. Oto jego główne zastosowania: Przedimek nieokreślony a/an stawiamy przed rzeczownikiem. 1. tj. że mamy na myśli pewien pojedynczy egzemplarz spośród rzeczy (osób. że nie opisują osób lub rzeczy.1. Count Nouns i Non-Count Nouns (patrz rozdz.

9 .

występują tylko w liczbie pojedynczej — patrz rozdz. Dla mówiącego (piszącego) osoba lub rzecz.).John has bought a car. I met some very interesting people at a party last night.). zjawiska itp. jak wiadomo. zjawisk itp. „określona". John kupił kwiaty dla swojej dziewczyny. John kupił bardzo kosztowny samochód sportowy. Określnik some występuje w tego typu wypowiedziach także przed rzeczownikami typu Non-Count (które. 2. Na przykład: John has bought some flowers for his girl-friend. Nie zmienia to jednak istoty przekazywanej informacji i nie powoduje zmiany przedimka. że w powyższym zastosowaniu przedimek nieokreślony a/an przed rzeczownikiem typu Count w liczbie pojedynczej ma jako odpowiednik określnik some przed rzeczownikami typu Count w liczbie mnogiej i przed rzeczownikami typu Non-Count.) do takiej a takiej klasy rzeczy (osób. Drugim ważnym zastosowaniem przedimka nieokreślonego jest jego użycie przy stwierdzaniu przynależności danej rzeczy (osoby. John has bought some wine for our party. John Smith jest śpiewakiem. John kupił wino na nasze przyjęcie. I met a girl at a party last Saturday. może być w pełni zidentyfikowana. John has bought a very expensive sports car. dodając do rzeczownika przydawki.1. znana. Na przykład: John Smith is a singer. John kupił samochód. I met a charming French girl at a garden party last Saturday. Poznałem (pewną) dziewczynę na przyjęciu w zeszłą sobotę. której nazwę wymienia. Poznałem czarującą młodą Francuzkę na garden party w zeszłą sobotę. John kupił nowy samochód. ale jego rozmówca (czytelnik) dowiaduje się tylko o jaki rodzaj osoby lub rzeczy chodzi. Możemy ten rodzaj sprecyzować dokładniej. 10 . Rzeczowniki w liczbie mnogiej przeważnie występują w takich sytuacjach z określnikiem some. Można więc powiedzieć. Poznałem bardzo interesujących ludzi na przyjęciu w zeszłą sobotę. John has bought a new car.

These stones are very fine emeralds of great value. do której zaliczamy daną rzecz (osobę. Rzeczowniki w liczbie mnogiej występują w wypowiedziach analogicznych do powyższych bez przedimka. Złoto jest metalem.). Te kamienie to szmaragdy. Te kamienie to bardzo piękne szmaragdy o wielkiej wartości. Gold is a precious yellow metal used for making coins and jewellery. John Smith jest śpiewakiem operowym. These stones are very fine emeralds. John i Peter są piosenkarzami. John Smith jest bardzo utalentowanym śpiewakiem operowym o światowej sławie. Te kamienie to bardzo piękne szmaragdy. Przedimek nieokreślony a/an stosujemy także. Przez dodanie przydawek do rzeczownika możemy ograniczyć klasę. John and Peter are pop singers. Gold is a precious metal.Gold is a metal. Szmaragd jest zielony. John i Peter są dobrze znanymi piosenkarzami. John and Peter are singers. Złoto jest metalem szlachetnym. Na przykład: An emerald is green. zjawisko itp. John Smith is a very talented opera singer of world-wide fame. zjawisko) mając na myśli każdy obiekt o danej nazwie. John i Peter są śpiewakami. gdy wymieniamy rzecz (osobę. John Smith is an opera singer. John Smith is a very talented opera singer. Rzeczownik w liczbie mnogiej występuje w takich sytuacjach bez przedimka: 11 . Złoto jest żółtym metalem szlachetnym używanym do wyrobu monet i biżuterii. These stones are emeralds. ale nie wpływa to na użycie przedimka. John Smith jest bardzo utalentowanym śpiewakiem operowym. John and Peter are well-known pop singers.

Emeralds are green. zidentyfikowany egzemplarz rzeczy (osoby. Szmaragdy są zielone. Przedimek nieokreślony a/an może niekiedy wystąpić przed rzeczownikiem typu Non-Count. że mówiący (piszący) ma na myśli wybrany. Dziewczyna przemówiła z (taką) odwagą. proszę. że jego słuchacz (czytelnik) wie. Na przykład: I have bought a scarf and some handkerchiefs. Przedimek określony Użycie przedimka the przed rzeczownikiem wskazuje. nazwą rzeczy niepoliczalnej. Dzieje się tak w następujących okolicznościach: a) Obiekt (lub zbiór obiektów) został już wskazany w rozmowie (opo wiadaniu). zjawiska itp. 12 . The scarf will be a very good present for Mary. Podejdź do tablicy. kręgu naszych doświadczeń lub zain teresowań znajduje się tylko jeden obiekt (lub grupa obiektów) o danej nazwie: Gdy w klasie jest jedna tablica. nauczyciel powie: Come to the blackboard. I'll keep the handkerchiefs for myself. „pewien rodzaj".. Spotkajmy się na dworcu. powiemy: Let's meet at the station. gdy dla wymienionego już obiektu użyjemy innej nazwy wymieniając go ponownie. Dziewczyna przemówiła z odwagą. Gdy w mieście jest jeden dworzec kolejowy.1. The girl spoke with a courage which surprised everybody. konkretny. się The boy is very keen on sport. 1. Państwo Smith mają syna. o który egzemplarz chodzi. Mówiąc o nim w dalszym ciągu poprzedzamy jego nazwę przedimkiem określonym. Chłopiec bardzo interesuje sportem. okolicy.. b) W danym otoczeniu. Na przykład: The girl spoke with courage.) o danej nazwie i zakłada. — „taki rodzaj". zbliża się wtedy znaczeniem do wyrażenia a kind of. tj.2. Przedimka określonego użyjemy także. Na przykład: The Smiths have a son. please. która wszystkich zadziwiła.

3. John i Peter są śpiewakami. The head of our department. czyli tzw.O słońcu powiemy the sun. występuje w następujących wypadkach: a) przed rzeczownikami typu Count w liczbie mnogiej.1: John and Peter are singers. nie ograniczając się do konkretnego przypadku ich występowania. który napisał ten list (list miał jednego autora) a man who knows seven languages człowiek. Na przykład: The capital of England. ponieważ w naszym codziennym doświadczeniu chodzi o jedno słońce wszystkim dobrze znane. Kierownik naszego wydziału. These stones are emeralds. Człowiek.: music. 1. 1. gdy mowa jest o przynależności obiektów do takiej a takiej klasy obiektów — patrz przy kłady w rozdz. courage. silk — gdy mówimy o danych pojęciach oderwanych lub sub stancjach w sensie ogólnym. Te kamienie to szmaragdy. The man who wrote this letter.1. przedimek zerowy. tea. która ogranicza zakres odnoszenia się tego rzeczownika do jednego obiektu. c) Rzeczownik występuje z przydawką. b) Przed rzeczownikami typu Non-Count — jak np. Nieobecność przedimka Brak przedimka. Podobnie ma się rzecz ze zdaniami przydawkowymi. Porównajmy: the head of the department kierownik wydziału (wydział ma jednego kierownika) a member of our club członek naszego klubu (klub nasz ma wielu członków). Na przykład: .1. history. Porównajmy: the man who wrote this letter człowiek. Stolica Anglii. który zna siedem języków (ludzi znających siedem języków może być więcej). który napisał ten list. Uwaga: Nie zawsze przydawką w postaci zwrotu z przyimkiem of ma funkcję identyfikującą.

13 .

.: 14 . I always drink China tea for breakfast. zapalenie płuc itd. etc.Anglicy the French etc. the guitar. a także bez przedimka: once (twice. Przynieś herbatę.) raz (dwa razy.) to have a headache mieć ból głowy the blind . Powiemy jednak: John is particularly interested in the history of ancient Greece.John is studying history. etc.) a day (week. etc.) mil na godzinę three (five. jak i jako przymiotnik. etc. np. John studiuje historię starożytną.) funtów za jard to play the violin (the piano. John interesuje się szczególnie historią starożytnej Grecji.) na dzień (tydzień. itd.) grać na skrzypcach (na fortepianie. Oto przykłady niektórych szczególnych zastosowań rzeczowników i przed-imków a/an i the. Mary.Francuzi itd. trzy razy itd. I always drink tea for breakfast.) pounds a yard trzy (pięć. Uwaga: Nie można użyć takiego wyrażenia. Mary.bogaci (ludzie) itd. three times.niewidomi (ludzie) the rich etc. pneumonia.) sixty (eighty. Użycie przydawki z rzeczownikiem Non-Count — o ile nie ogranicza jego zastosowania do jakiegoś wybranego jednostkowego przypadku — nie pociąga za sobą konieczności użycia przedimka: John is studying ancient history. etc. etc. przedmiot zwany historią). . Zawsze piję na śniadanie herbatę chińską. na gitarze.) miles an hour sześćdziesiąt (osiemdziesiąt itd.) mieć grypę (świnkę. Bring in the tea. miesiąc. Zawsze piję na śniadanie herbatę (napój zwany herbatą.) to have flu (mumps. the English . month. dziesięć itd. itd. gdy wyraz określający narodowość funkcjonuje zarówno jako rzeczownik. ten. John studiuje historię (w ogóle historię. herbatę a nie co innego).

an American — Amerykanin. a mianowicie a) przed nazwiskiem w liczbie mnogiej: the Browns. Germans — Niemcy American — amerykański. w której skład wchodzi rzeczownik pospolity. by plane) podróżować pociągiem (autobusem. a German — Niemiec. the West Indies. e) przed nazwami oceanów i mórz. Przed niektórymi jednak występuje przedimek określony the. f) przed nazwami statków: the Titanic. the North Sea. the Netherlands. the Philippines. g) przed nazwami hoteli: the Russell (Hotel). 1. the Atlantic (Ocean). samochodem. I must buy a present for a friend. the Mississippi. to be at school (at college. h) przed tytułami gazet: the Times. the Invincible. 2. i) przed wszelkimi nazwami o konstrukcji the + rzeczownik pospolity + of + imię własne: the Isle of Man.4. I met some friends at a party. np. gdy mamy na myśli małżonków lub całą rodzinę o danym nazwisku. by car. the Lake of Geneva. the Observer. in hospital) być w szkole (w uczelni. Otrzymałem list od kuzyna. the Guardian. the Queen Mary. the Falklands.German — niemiecki. Przedimki przed imionami własnymi Imiona własne najczęściej nie są poprzedzane przedimkiem. Kupiłem gramofon i trochę płyt. c) przed nazwami łańcuchów górskich i archipelagów: the Alps. the Nile.: the United States of America. the Ritz. the Commonwealth of Independent States. the Himalayas. Spotkałem znajomych na przyjęciu. samolotem) 1. to hospital) iść do szkoły (do uczelni. 15 . np. do szpitala) to travel by train (by bus. the Carlton. the Morning Star. ĆWICZENIE I Przetłumacz następujące zdania na angielski: a) Wzór: Muszę kupić prezent dla znajomego. b) przed nazwą kraju w liczbie mnogiej i taką.: the Baltic (Sea). Americans — Amerykanie itd. d) przed nazwami rzek: the Thames.1. the Smiths. the Bay of Biscay. w szpitalu) To go to school (to college.

.. My friend George has written a novel and some short stories. 3. Tom Brown jest lotnikiem. My father was an architect.3. których nazwy podane są tłustym drukiem.. in Poland. 16 . Ten kamień to brylant. W pokoju było łóżko. There are a few eggs and some cheese in the fridge. My brothers are musicians. When I lived in the country.. Profesor Jones jest uczonym i wynalazcą. Te kwiaty to tulipany. 3. I had a cat and a dog. 3. 1. 5. 4. We spent our last holidays in a village.. 19th century. Jacyś studenci chcą z tobą rozmawiać... ĆWICZENIE II W następujących zdaniach uzupełnij przydawkami rzeczowniki podane tłustym drukiem: Przykład: I have bought myself a coat. 2. Zamierzam napisać powieść o człowieku. 4.. Moi bracia są muzykami. Mary has left some records here. famous English .. 3. b) Wzór: Mój ojciec był architektem.. 1. 2. In the park we met some girls.. I have bought myself a warm woollen coat with a fur collar. Dickens was . 4. longest . 5. 2. I like films.. On the other side of the street there is a house.. who lived in .. The envelope contained a letter and some photographs. 5. Leeds is . 2. ĆWICZENIE iv Uzupełnij następujące zdania wstawiając rzeczowniki z odpowiednim przedimkiem: 1. The Vistula is . in England. 5.... stół i parę krzeseł. ĆWICZENIE in Do każdego z następujących zdań dopisz jedno lub więcej zdań na temat rzeczy (osób). Nasi goście to cudzoziemcy.. 1. który mieszkał na bezludnej wyspie. A boy and a girl were sitting on a bench in the park. 4.

3. house in London and of . 4.... her... 1st September 1939........ 7.. film we saw together last week? „As You Like It** is .. planet and of .. president of ..... 6. 8... John is . radioactive ..... those. jak i zaimkiem dzierżawczym.. 5... please? There is . wyrazy te traktuje się jako zaimki (patrz rozdz.. broke out on .. Gdy występują samodzielnie. Określniki dzierżawcze Określniki dzierżawcze. formy: my. cause of John's absence from school yesterday? Christine is . title of .. who made . 10. Who is . new .... student of English literature and ... nearest .... I am wearing? .. Uranos is . ĆWICZENIE V Wstaw brakujące przedimki: 1. How do you like .. .. yours.. hers (its).1. our. .. theirs (patrz rozdz.... radioactive element... who gave it to me is going to be my wife... ours.. że forma his jest zarówno określnikiem. gdy są użyte łącznie z rzeczownikiem.. Professor Watkins has . important learned society. tj.. 1.......... Samodzielnie natomiast występują zaimki dzierżawcze. owner of .2..2. 8 of 7 and 8 is 56. Could you show me ..... 2. 7. its... 5.. 9. Greek god.2. that... Smith is ..... these. title of . name of .. your. 3.. cottage in the country. 6. owner of that beautiful villa over there? Mr. Uranium is . his.. Do you remember . Forma its praktycznie nie jest używana jako zaimek. ..2... first .. great admirer of . charakteryzują się tym. just round the corner. 1. comedy written by Shakespeare..4...... Armstrong. Uranium is ... tj.. to . The Browns have bought . member of several clubs and . big collection of first editions... Second World . Zaimek)... 3).. 10..... Określniki wskazujące Określniki wskazujące to wyrazy: this... Inne określniki 1... formy: mine.. their.. his. ..... 9... What was .. Collins and Aldrin are ......... works of Byron..to .. They are moving in next week... Do określników zaliczamy także wyraz such. Zauważmy. 2 — Język angielski 17 .. że tak jak przedimki mogą wystąpić tylko łącznie z rzeczownikiem. name of ..

. Określnik no występuje z rzeczownikami typu Count i Non-Count: This book has no title. Have you bought a new record — any new records? Czy kupiłeś nową płytę — Gakieś) nowe płyty? I haven't bought a new record — any new records. gdy są użyte łącznie z rzeczownikiem. 1. which. 3. Określnikowi no odpowiada zaimek none.Przed rzeczownikiem typu Count w liczbie pojedynczej występuje on zawsze łącznie z przedimkiem nieokreślonym a/an. Gdy występują samodzielnie. Kupiłam nową płytę — kilka nowych płyt. nie mam (żadnych). any. Nie. 3). Określniki some i any użyte z rzeczownikami typu Count w liczbie mnogiej spełniają podobną rolę jak określnik a/an z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej (patrz rozdz. Określniki pytające i względne Określniki pytające i względne są to wyrazy: what. no. Określniki analogiczne do zaimków nieokreślonych a) Some. I have none. such a man — taki człowiek such a long journey — taka długa podróż such men — tacy ludzie such long journeys — takie długie podróże such courage — taka odwaga such extraordinary courage — taka niezwykła odwaga. 1. wyrazy te traktuje się jako zaimki (patrz rozdz.1.2.2. Oto przykłady użycia such. Ta książka nie ma obrazków. Ta książka nie ma tytułu. Ta książka jest bez znaczenia.).3. This book has no pictures. Have you any friends? Czy masz przyjaciół? 18 No. Użycie ich w zdaniach twierdzących pytających i przeczących jest analogiczne do użycia tych samych wyrazów jako zaimków nieokreślonych (patrz rozdz.3). Nie kupiłem nowej płyty — (żadnych) nowych płyt. whose.1.4. 1. I have bought a new record — some new records. Określnika some i any używa się z rzeczownikami typu Count w liczbie mnogiej i z rzeczownikami typu Non-Count. This book is of no importance.

Pierwsza obejmuje wyrazy „oceniające" ilość (mało.2. np. Określniki „oceniające" Jako główne określniki „oceniające" ilość lub liczbę występują wyrazy: many. np. samodzielnie. W zdaniach twierdzących używane są częściej wyrażenia: a lot of lub plenty of.1. I have none.2. b) Each. Określniki „ilościowe" Określniki „ilościowe" można podzielić na dwie grupy. Many i much używamy głównie w zdaniach pytających i przeczących. all.Have you any money? Czy masz pieniądze? No. Nie. Są trzy grupy i po dwudziestu studentów w każdej. other. Wyrazy te.). .: We've got a lot of French books in our library. few i little. Określnik all może wystąpić z przedimkiem the. Nigdy nie piję dużo kawy wieczorem. np. nie mam (żadnych). czyli liczebniki. another. mogą także wystąpić jako zaimki (tj.: Have you got many friends in London? Czy masz wielu przyjaciół w Londynie? Much używamy z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej.5. dużo.3. Porównajmy użycie each i every: every (określnik) each (określnik) each (zaimek) every student in this group każdy student w tej grupie each student of this group każdy student tej grupy each of the students in this group każdy ze studentów w tej grupie There are three groups and twenty students in each. 3. either (neither). Mamy wiele francuskich książek w naszej bibliotece. bez towarzyszącego rzeczownika) — patrz rozdz. kilka itp. przy czym the następuje po all: all the students of this group wszyscy studenci tej grupy 1. z wyjątkiem every. 1. much.5.: I never drink much coffee in the evening. every. Many używamy z rzeczownikami w liczbie mnogiej. druga — wyrazy „wyznaczające" liczbę lub ilość.

a little (trochę. There are plenty of restaurants in our town.trzydzieści 20 twenty-two . Z rzeczownikami w liczbie pojedynczej używa się też wyrażenia: a great deal of. I've got very little money.2.dwadzieścia dwa fifty-five . Mam bardzo mało pieniędzy. 1.He drinks a lot of wine.5. Spotkaliśmy wielu aktorów na tym przyjęciu. Na tym przyjęciu poznałem kilku pisarzy. Liczebniki — Numerals Liczebniki angielskie dzielimy na dwie zasadnicze grupy: a) liczebniki główne (Cardinal Numerals). np. Little (mało). Z rzeczownikami w liczbie mnogiej używamy także wyrażeń: a large number of.cztery thirty . There is plenty of meat in that shop. np. We met a large number of actors at that party. Jest wiele mięsa w tym sklepie.: Fm busy now but I'll have a little time tomorrow. którym można w pełni zaufać.trzy four . Sprawiłeś nam bardzo dużo kłopotu.: There are few people who can be fully trusted.2.pięćdziesiąt pięć . Few (niewiele). Jest wiele restauracji w naszym mieście. np. I met a few writers at that cocktail party. a great many. Jestem teraz zajęty. A great many problems remained unsolved. niewiele) używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej. ale będę miał trochę czasu jutro.: three . Wiele problemów zostało nierozwiązanych. On pije mnóstwo wina. You have caused us a great deal of trouble. Mało jest ludzi. a few (kilka) używamy z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

b) liczebniki porządkowe (Ordinal Numerals), np.: first - pierwszy third - trzeci fourth - czwarty Ponadto rozróżniamy także: c) liczebniki wielokrotne (Repeating Numerals), np.: once - raz twice - dwa razy three times (rzadziej: thrice) - trzy razy four times - cztery razy tenth - dziesiąty twenty-second - dwudziesty drugi

d) liczebniki wielorakie (Multiplicative Numerals), np.: twofold - dwojaki, dwukrotny threefold - trojaki, trzykrotny quadruple - czworaki, poczwórny quintuple - pięciokrotny, pięcioraki single -jednokrotny, jednoraki, pojedynczy double - dwukrotny, dwojaki, podwójny treble lub triple - trzykrotny, trojaki, potrójny Liczebniki główne od 1 do 12 są odrębnymi wyrazami, np.: one - jeden four - cztery seven - siedem two - dwa five - pięć eight - osiem jedenaście three - trzy six - sześć nine twelve - dwanaście ten - dziesięć eleven - dziewięć

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy przez dodanie końcówki -teen; należy zwrócić uwagę na liczebniki 13 i 15, które wykazują pewną nieregularnosc: thirteen - trzynaście fourteen - czternaście fifteen - piętnaście sixteen - szesnaście twenty - dwadzieścia thirty - trzydzieści forty - czterdzieści fifty - pięćdziesiąt seventeen - siedemnaście eighteen - osiemnaście nineteen - dziewiętnaście

Liczebniki oznaczające dziesiątki tworzymy dodając przyrostek -ty, np.: sixty - sześćdziesiąt seventy - siedemdziesiąt eighty - osiemdziesiąt ninety - dziewięćdziesiąt

Uwaga: W liczebniku forty, utworzonym od four, opuszczamy literę u. Liczebniki: hundred, thousand, million poprzedzamy przedimkiem a lub liczebnikiem one albo innym liczebnikiem głównym, np.: a hundred - one hundred - sto a thousand - one thousand - tysiąc a million - one million - milion

21

two hundred dollars - dwieście dolarów five thousand pounds - pięć tysięcy funtów seven million people - siedem milionów ludzi Jeżeli wyrazy: hundred, thousand, million występują jako rzeczowniki, wtedy przybierają końcówkę liczby mnogiej: Thousands of people came to the meeting. Tysiące ludzi przybyło na spotkanie. My brother lost hundreds of pounds playing cards. Mój brat stracił setki funtów grając w karty. Liczebniki porządkowe tworzymy przez dodanie końcówki th [0] do liczebnika głównego, np.: seven - seventh. Jednak należy tutaj uwzględnić pewne nieregularności: one -first = two - second = three - third = five -fifth = eight - eighth = nine - ninth = twelve - twelfth = 1st -pierwszy 2nd - drugi 3rd - trzeci 5th -piąty 8th - ósmy 9th - dziewiąty 12th - dwunasty

Liczebniki porządkowe oznaczające dziesiątki zmieniają końcową literę y na ie przy dodaniu końcówki th, np.: twenty - twentieth = 20th - dwudziesty seventy - seventieth = 70th - siedemdziesiąty Ułamki wyrażamy przez użycie liczebnika głównego w liczniku, a liczebnika porządkowego w mianowniku, np.:
1

/8 one third, V5 one fifth,

/7 three sevenths, 4 /s four and two fifths.
2

z

Uwagi: a) Przy datach, podając rok używamy liczebnika głównego, np.: rok 1979 — (the year) nineteen hundred and seventy-nine, można opuścić słowo hundred i powiedzieć: nineteen seventy-nine. b) Dni miesiąca podajemy za pomocą liczebników porządkowych na dwa sposoby, np.: 21st October - the twenty-first of October October 21st - October the twenty-first - dwudziesty pierwszy października
22

c) Numerację podajemy w liczebnikach głównych, np.: room thirteen -pokój nr 13 page twenty-three - strona 23 volume three - tom trzeci d) Gdy liczebnik z rzeczownikiem występuje łącznie jako przydawka innego rzeczownika, ma on formę liczby pojedynczej, np.: a six-penny stamp - znaczek sześciopensowy a three-year contract - kontrakt trzyletni a six-year plan - plan sześcioletni
ĆWICZENIE I

a) Uzupełnij wstawiając: a lot of, much, many, little, few: Wzór: How ... chairs will you need? How many chairs will you need? 1. I work hard all day. I have ... time for amusements. 2. Have you done ... work today? 3. How ... butter will I need for that cake? 4. She's a wonderful dancer. There are ... girls who can dance as she does. 5. Although she is a very rich woman, she spends ... money on food. 6. Hurry up! We have very ... time. 7. Let me pay the bill — I have ... money because I got my wages tonight. 8. He has got ... money but ... friends. He is really a very good fellow. b) Uzupełnij wstawiając: a lot of, much, many, a little, a few. 1. There was nothing very valuable in the handbag: a handkerchief and ... money. 2. She has made only ... mistakes in her exercise. 3. If you ate less, you wouldn't put on so ... weight. 4. It happened a long time ago. There are only ... old people in the village who can tell you about it. 5. I'm afraid there's only ... milk in that jug. 6. Come and see us tomorrow — you'll meet ... interesting people. 7. I'm very busy but I can always find ... time to help you. 8. There are ... beautiful mountain lakes in Scotland.
ĆWICZENIE n

Przetłumacz na angielski: 1. Obawiam się, że niewielu ludzi zgodzi się z tobą. 2. Czy czytałeś wiele książek na ten temat? 3. Polska ma dużo węgla i trochę rudy żelaza. 4. On otrzymuje bardzo niewiele listów, chociaż mieszka tu od pięciu lat. 5. Ile pieniędzy będziesz potrzebował?
23

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

On jest bardzo interesującym autorem, chociaż napisał tylko kilka powieści. Jestem bardzo zmęczony, ponieważ mało spałem ostatniej nocy. On czytał wiele historycznych powieści, gdy był młodym człowiekiem. Ugotuję kartofle, ponieważ mam za mało ryżu. Mam mało czasu i moc pracy. Czy widziałeś wiele filmów w tym miesiącu? Obawiam się, że nie zdasz egzaminu; jest mało nadziei teraz, gdy zmarnowałeś (to waste) tak wiele czasu. Jeżeli idziesz do miasta, kup trochę zabawek dla dzieci. On pije mało mleka, ale dużo mocnej herbaty. Było dzisiaj trochę słońca, ale niedużo. Jak dotąd niewielu robotników ubiega się o tę pracę. Nie mamy już wiele więcej do zrobienia. Czy jest wiele języków trudniejszych od angielskiego? Podaj mi dzbanek, proszę. Zostało tam jeszcze trochę mleka. Kupiłem kilka dobrych książek w tej księgarni.

ĆWICZENIE III

Przetłumacz na angielski następujące zdania: 1. Moje krzesło jest w 14 rzędzie po prawej stronie sali. 2. Pisałem swoje sprawozdanie już dwa razy i nie zamierzam próbować po raz trzeci. 3. Mój brat ma 53 lata. 4. Postanowiłem zaoszczędzić 1/4 mojej pensji każdego miesiąca. 5. Setki ludzi widziały ten straszny wypadek na lotnisku. 6. W 1978 roku byłem w Londynie. 7. Zapłaciliśmy za ten dom ponad dwieście milionów złotych. 8. Każdy z robotników dostanie podwójną zapłatę za pracę w sobotę. 9. Otwórzcie książki na stronie 83 i przeczytajcie rozdział czwarty. 10. Bank stracił setki tysięcy funtów na tej operacji. 11. John jest 3 lata starszy od siostry, która ma 19 lat. 12. Rachunek wynosi 2348 funtów i 25 pensów.
ĆWICZENIE IV

Podaj słownie następujące liczby i daty: 22, 210, 86, 25 marca, rok 1968, strona 415, 2385 ludzi, 105 studentów.

2. Rzeczownik—the Noun

2.1. Podział rzeczowników
Rzeczowniki angielskie dzielimy na dwie grupy: 1) rzeczowniki własne (Proper Nouns), czyli imiona własne, np.: John, Mary, England, London, Smith, itp. 2) rzeczowniki pospolite (Common Nouns), np.: boy, girl, cat, table, flower, silver, medicine, itp. Rzeczowniki własne pisze się dużą literą i na ogół nie poprzedza się ich przedimkiem. W pewnych jednak przypadkach imiona własne, szczególnie nazwy geograficzne, mogą być poprzedzane przedimkiem określonym, patrz rozdz. 1.1.4. Rzeczowniki pospolite dzielimy na: 1) Count Nouns, czyli nazwy rzeczy policzalnych 2) Non-Count Nouns, czyli nazwy rzeczy niepoliczalnych. Count-Nouns są nazwami oddzielnych jednostek, które występują pojedynczo lub w większej liczbie. W liczbie pojedynczej mogą być poprzedzane przedimkiem nieokreślonym a lub an; z rzeczownikiem typu Count w liczbie mnogiej przedimek nieokreślony nie występuje. Mówi się niekiedy, że występuje on z tzw. przedimkiem zerowym, np.: a table ~ tables an egg - eggs a car - cars an error - errors

Non-Count Nouns są nazwami pojęć oderwanych lub substancji stanowiących jakąś niepodzielną całość, np.: water, butter, sugar, gold, air, love, freedom, whiteness, patience. Rzeczowniki tego typu nie tworzą liczby mnogiej i nie są poprzedzane przedimkiem nieokreślonym a. Zarówno Count Nouns, jak Non-Count Nouns mogą wystąpić z przedimkiem the. Ogólne zasady użycia przedimków z rzeczownikami pospolitymi podane są w rozdz. 1.1. 25

Nie jest moim obowiązkiem dawanie rad. np. The criminal was brought into court in irons.: paper (substancja) = papier Books are made of paper.: advice = rada I don't need advice from you. jak Non-Count Nouns. What's your advice in this matter? Jaka jest twoja rada w tej sprawie? It's not my duty to give advice. I must have it repaired. referat I am writing a paper on the economic problems of our country. Te rzeczowniki angielskie nie występują z przedimkiem nieokreślonym a i nie tworzą liczby mnogiej. irons = żelazka. an iron (pojedynczy przedmiot) = żelazko. kajdany My iron is out of order. Metalowe części tej maszyny są zrobione z żelaza. Piszę artykuł o problemach gospodarczych naszego kraju. information = informacja Where can I get all the necessary information about the flight to London? Gdzie mogę otrzymać wszystkie potrzebne informacje o locie do Londynu? 26 . dokument.Niektóre rzeczowniki angielskie mogą występować w charakterze zarówno Count Nouns. lecz wtedy mają najczęściej różne znaczenia. Have you brought any papers to prove your identity? Czy przyniósł pan jakieś dokumenty stwierdzające pana tożsamość? iron (substancja) = żelazo The metal parts of this machine are made of iron. Książki zrobione są z papieru. np. a paper = gazeta. Nie potrzebuję twojej rady. Niektóre rzeczowniki angielskie typu Non-Count mają polskie odpowiedniki. Przestępcę sprowadzono do sądu w kajdankach. Idź do kiosku i kup gazetę. Moje żelazko jest zepsute. Go to the bookstall and buy a paper. muszę je oddać do naprawy. które są nazwami rzeczy policzalnych.

wtedy mówimy: a piece of news. Chłopiec zrobił duże postępy. Mój bagaż jest w poczekalni. Brown's room was full of old furniture. How much money do you want for this work? Ile pieniędzy chcesz za tę robotę? news = wiadomości. Jeśli mamy na myśli jedną informację. furniture = meble. Is the news good? Czy wiadomości są dobre? I expected some news but I haven't got any. ale nie dostałem żadnych.We need some information about the activity of this organization. mówimy: This table is a nice piece of furniture. Mary's luggage consists of two suitcases and a travelling bag. Potrzebujemy informacji o działalności tej organizacji. Spodziewałem się wiadomości. progress = postęp. bagaże. Oto wiadomości wieczorne. Here is the evening news. 27 . postępy The boy has made great progress. What colour is the furniture in your room? Jakiego koloru są meble w twoim pokoju? Gdy mamy na myśli jeden mebel. wtedy mówimy: a piece of information. nowiny Jest to rzeczownik zawsze w liczbie pojedynczej mimo końcówki s tak charakterystycznej dla liczby mnogiej. Wszystkie pieniądze trzymam w banku. Pokój pana Browna był pełen starych mebli. Bagaż Mary składa się z dwóch walizek i torby podróżnej. umeblowanie Mr. luggage = bagaż. money = pieniądze All my money is kept in the bank. My luggage is in the waiting room. Jeśli mamy na myśli jedną wiadomość. Ten stół to ładny mebel.

11. Stosunki. tzw. 2. Mam w Marysi wielkiego przyjaciela. lub przez zastosowanie przed rzeczownikiem odpowiedniego przyimka. Are you going to the concert tonight? I am very fond of classical music.2. w języku angielskim wyraża się przez pozycję rzeczownika wobec innych wyrazów w zdaniu. Jan kocha Marysię. We offered them help but they refused. Could you come and see us tonight? With pleasure. znaną również pod nazwą dopełniacza fleksyjnego lub Saxon Genitive. które w języku polskim wyraża się za pomocą przypadków. Could you get me some writing paper? Mr. czy jest on użyty w tym zdaniu jako rzeczownik typu Count czy Non-Count: 1. John gave a rose to Mary. 28 . 3. Jan dał różę Marysi. Np.2.: John loves Mary. you'll get into difficulties. 8. 12. Mary loves John. 9. Jones has mislaid some important papers. 5. 4. 10. I have lived here all my life. Wszyscy zwrócili się przeciw Marysi. The old man walked with difficulty. How many times did I tell you that? There is no time to lose. 6. We were talking about Mary. Forma podstawowa W języku angielskim nie istnieje odmiana rzeczownika przez przypadki Większość rzeczowników ma tylko jedną formę. Common Form i tylko niektóre kategorie rzeczowników mają drugą formę.1. 2. Marysia kocha Jana. czyli dopełniacza saksońskiego. If you go on like this. tzw. I have a great friend in Mary. 7. Possessive Form. Rozmawialiśmy o Marysi. Formy rzeczownika 2. There is no life on Mars.ĆWICZENIE Z każdego z poniższych zdań wypisz rzeczownik pospolity i podaj. Everybody turned against Mary.

2. cutting with a knife.. Uwaga: Odpowiednik polskiego celownika może być także wyrażony bez przyimka. np.: John's wife . (Patrz także rozdz. 9).pokój mego ojca St. Mary is cutting bread with a knife. . Jan dał Marysi różę.Park św. polskiego celownika często przyimkiem to (John gave a rose to Mary). tj. Marysia opowiedziała przyjaciołom tę historię. Pojechaliśmy tam samochodem.. W piśmie tę końcówkę stanowi apostrof i litera -s. James's Park . np. [s] lub [iz] według takich samych zasad.gabinet mego szefa W liczbie mnogiej rzeczowniki mające końcówkę [z].: John gave a rose to Mary. Forma "dzierżawcza" Jedyną formą istniejącego niegdyś w języku angielskim systemu przypadków rzeczownika jest Possessive Form — forma dzierżawcza. 2.: 29 . John gave Mary a rose. Mary told her friends that story.. [s] lub [iz] nie podlegają żadnym zmianom w mowie.żona Jana my father's room . Jan dał różę Marysi. Odpowiedniki polskiego dopełniacza wyrażamy zazwyczaj przyimkiem of (the car of my friend).. Marysia kraje chleb nożem. np. jakie obowiązują przy tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników. Jakuba my boss's office . Marysia opowiedziała tę historię przyjaciołom.2. jeśli rzeczownik umieszczamy bezpośrednio po czasowniku. Mary told that story to her friends.I bought the car of my friend. nazywana także dopełniaczem fleksyjnym lub dopełniaczem saksońskim (Saxon Genitive). Kupiłem samochód mego przyjaciela. Formę dopełniacza fleksyjnego tworzymy w następujący sposób: w liczbie pojedynczej dodajemy do rzeczownika końcówkę [z]. polskiego narzędnika przyimkiem with lub by (. a w piśmie mają w formie dzierżawczej tylko apostrof po końcowej literze. go by car). między orzeczeniem a dopełnieniem bliższym. We went there by car.

wakacje studentów our teachers' books .: Messrs Brown and Company's warehouse. Skład (magazyn) firmy Brown i Spółka.: 30 . wagi oraz wartości.: the women's dresses .garderoby aktorek Natomiast rzeczowniki. a w piśmie apostrof oraz literę -s.suknie kobiet the children's paradise . miary. np. przybierają końcówkę dopełniacza fleksyjnego w ostatnim wyrazie. np.panowanie Elżbiety Drugiej my father-in-law's car .: my sister's fiance .samochód państwa Turner the actresses' dressing-rooms .długi jego ojca Mr.kapelusze panów (męskie). [s] lub [iz]. przestrzeni.narzeczony mojej siostry his father's debts .the students' holidays . np. Lilian and Andrew's parents. powiemy jednak John's and Mary's books . gdy wymieniamy kilka osób posiadających coś wspólnie i łączymy ich nazwy spójnikiem and.książki naszych nauczycieli the Turners' car . np. a także złożenia z else.gdy chodzi oddzielnie o książki Johna i o książki Mary. w formie dzierżawczej przybierają te końcówki w mowie.rezydencja króla Anglii somebody else's idea .pomysł kogoś innego Podobnie postępujemy. Rodzice Lilian i Andrzeja. np.biuro pana Granta the dog's tail .raj dzieci gentlemen's hats . które w liczbie mnogiej nie kończą się na [z]. John and Mary's aunt. Ciotka Janka i Marii.ogon psa the cat's fur -futro kota Ponadto stosujemy dopełniacz fleksyjny w określeniach czasu.: Elizabeth the Second's reign . Rzeczowniki złożone oraz tytuły złożone z kilku wyrazów. Grant's office . Dopełniacz fleksyjny stosujemy przede wszystkim w odniesieniu do rzeczowników oznaczających osoby i inne stworzenia żywe.samochód mego teścia the King of England's residence .

firmę. Czasami stosujemy podwójny dopełniacz. place itd. można tu uważać za domyślne.: to one's heart's content at arm's length in the mind's eye by a hair's breadth for Heaven's sake to be at one's wit's end — — — — — — do woli. oczami wyobraźni o włos na miłość Boską nie widzieć wyjścia Ponadto dopełniacza fleksyjnego używa się niekiedy przy nazwach krajów. przedsiębiorstwo tej osoby. a mianowicie w wyrażeniach następującego typu: a novel of this author's — jedna z powieści tego autora a friend of our teacher's — jeden z przyjaciół naszego nauczyciela 31 . Należy tutaj zaznaczyć. np. np. miast.a three weeks' holiday one year's pay a ten miles' distance today's newspaper a two days' journey a day's work ten pounds' worth a yard's length — trzytygodniowy urlop — zarobki roczne — odległość dziesięciu mil — dzisiejsza gazeta — dwudniowa podróż — praca jednego dnia — wartość dziesięciu funtów — długość jednego jarda a także w szeregu utartych zwrotów. do syta na dystans w myśli. rzek oraz planet. mórz. Używa się również dopełniacza fleksyjnego rzeczownika oznaczającego osobę mając na myśli dom. a nie w języku potocznym.: Poland's industry London's parks the Mississippi's floods the Baltic's fleets the sun's eclipse — — — — — przemysł polski parki londyńskie wylewy rzeki Mississippi floty Bałtyku zaćmienie słońca. jak: at the baker's to the baker's at my hairdresser's to the hairdresser's at my parents' at the Joneses' — u piekarza — do piekarza — u mojego fryzjera — do fryzjera — u moich rodziców — u Jonesów Wyrazy: shop. w takich wyrażeniach. że wyrażeń tych używa się raczej w stylu podniosłym. house.

the achievements of our scientists 20. 6. 5. a journey of five days 14. dopełniacz fleksyjny: 1. the future of India 9. The toys of these children were bought some weeks ago. a walk of ten miles 8. The pretty girl-friend of my brother came to see us the other day.jeden z kuzynów mej matki an idea of Mr. B. the car of my uncle 12. Kelly's -jeden z pomysłów p. the work of a hairdresser 15. the new industries of Poland 5. 4. ĆWICZENIE III Przetłumacz następujące zdania na angielski stosując. The report of the chairman was read at the meeting. the money of our debtors 13. the opinion of our neighbours 10. I do not like the colour of the new hat of my sister. the friendship of our countries 11. 9. The tragic fate of these people moved us to tears. a holiday of one month 16. the property of my grandparents ĆWICZENIE II Przekształć następujące zdania wyrażając wytłuszczone człony w dopełniaczu fleksyjnym: 1. 2. the words of my guardian 6. The brother of my friend has already come. Sztuki G. Kelly ĆWICZENIE i Zmień następujące zwroty używając dopełniacza fleksyjnego: 1. gdzie to jest możliwe. the daughter of Mr. We have seen the new exhibition of our professor. Brown 7. 10. 8. the photograph of my wife 3. the streets of our town 4. You will need the permission of your manager if you want to leave. the crown of the Queen of England 17. the dolls of the children 19. Shawa są często wystawiane w teatrach naszego miasta. 32 . 7. the house of my father 2.a cousin of my mother's . Have you read the new book of our teacher? 3. a leave of two years 18. The drastic measures of the government have not improved the situation.

[s].months a gate .classes a box .gdy rzeczownik kończy się samogłoską lub spółgłoską dźwięczną (z wy jątkiem [z]. 10. W piśmie końcówkę tę wyrażamy literą -s lub gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na s. 3. [?] i [d?]). Np. Np. ss. 11. Samochód cudzoziemca został okradziony. Liczba rzeczownika Rzeczowniki angielskie w przeważającej większości tworzą liczbę mnogą za pomocą końcówki. to jest aparat mojej przyjaciółki.gdy rzeczownik kończy się spółgłoską [z]. Mowa prezydenta była optymistyczna. 13. 6. np. x .: potato . Końcówka ta wyraża się literą s lub literami es. Brownów stał niedaleko od rzeki. 8.: a shoe .doves [s] -gdy rzeczownik kończy się spółgłoską bezdźwięczną (z wyjątkiem tsL Lf] i [tf])« W piśmie końcówkę tę wyrażamy literą -s. 9.books a cup .girls a dove .literami -es. a w mowie brzmi następująco: [z] . Wiele osób przybyło na ślub mojego młodszego brata.tomatoes 3 — Język angielski 33 . Spędziliśmy trzytygodniowe wakacje w domu rodziców.: a book . Życie tego człowieka musiało być ciekawe. [f] lub [tj].garages a brush . Jakuba? Przeczytałem wszystkie dzieła Shakespeare'a.flowers a girl .3.shoes a dog .lakes [iz] . eh. 7.gates a lake . 14.potatoes tomato .boxes a rose . Gdzie jest ten sławny notes naszego nauczyciela? 2. sh. To nie jest mój aparat fotograficzny.watches a garage .dogs a flower .hats a month . Co sądzisz o obrazach Leonarda da Vinci? Dom pp.: a class .cups a hat .brushes Końcówki liczby mnogiej rzeczowników zakończonych literą -o wyraża się zazwyczaj literami -es. W piśmie końcówkę tę wyrażamy literą -s. Czy spacerowałeś kiedyś po parku Św. 5.2. 4. [?]. [dg]. 12.roses a watch . Np. Książka omawia tysiącletnią historię naszego narodu. Korony królów Anglii można zobaczyć w zamku Tower.

days valley .chiefs a roof a handkerchiefroofs handkerchiefs wife .loaves a wolf .women a louse .halves a scarf .knives calf . Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literą -y z poprzedzającą literą spółgłoskową zmieniają w liczbie mnogiej literę -y na litery -ie.children .leaves a loaf . np. Jednakże rzeczowniki zakończone na literę -y z poprzedzającą samogłoską przybierają w liczbie mnogiej tylko literę -s.shelves leaf .: country story countries stories fly lady flies ladies Uwaga: Wyjątek stanowi rzeczownik: zloty .geese an ox .photos np. np.lice a mouse . piano .: a path -paths [pa:8z] ale a death .zlotys.pianos photo . np. Np.wives life . Np.cliffs a chief .deaths [de0s] Uwaga: Rzeczownik house w liczbie mnogiej zmienia końcowe [s] na [z] houses [hauziz]. W piśmie końcowe litery -f lub -fe zmieniają się na -ves.lives knife .ale rzeczowniki pochodzenia obcego przybierają tylko literę -s.scarves Niektóre rzeczowniki zakończone spółgłoską [8] (w piśmie th) zmieniają w liczbie mnogiej [0] na [5] i przybierają końcówkę [z].mice a penny . Pewna grupa rzeczowników angielskich tworzy liczbę mnogą w sposób nieregularny.oxen a child .thieves a sheaf .valleys Rzeczowniki zakończone spółgłoską [f] przybierają w liczbie mnogiej końcówkę [z] (zmieniając końcowe [f] na [v]).: day .sheaves a half .: a man -men a woman .calves shelf .: a a a a a a ale a cliff .wolves a thief .pence 34 a bath -baths [ba:5z] a foot -feet a goose .

np. sposoby species .szeregi.owca a deer . Jan złapał dwie małe ryby w ciągu całego popołudnia.pstrąg a grouse .dzięki 3* 35 . Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do formy rzeczownika hairs.owce deer .gatunek . I found two long hairs in my soup.środek .Uwaga: forma pennies oznacza pojedyncze jednopensówki.sarny salmon . These are the fruits of your efforts. Na przykład: You will get fish for dinner. Pewna grupa rzeczowników (przeważnie nazwy ryb.ryby sheep . Dostaniesz rybę na obiad. Mary has beautiful hair.owoce fish .towary spectacles . że forma fruits jest tylko używana w przenośni.nożyczki goods . serie means .: trousers .pstrągi grouse .owoc series .okulary thanks .szereg .głuszce Uwaga: Forma fishes bywa używana tylko.głuszec oraz a series a means a species fruit .gatunki fruit .ryba a sheep . np. Rzeczownik fruit jest o tyle charakterystyczny. John has caught two small fishes during the whole afternoon. Niektóre rzeczowniki występują tylko w liczbie mnogiej.: a fish . Lubię owoce po obiedzie. Znalazłem dwa długie włosy w zupie. mówimy więc: I like fruit after dinner.środki.spodnie scissors . Mary ma piękne włosy. ptaków i zwierząt) ma tę samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej.łosoś a trout .łososie trout .sarna a salmon . jeśli chcemy określić pewną liczbę pojedynczych sztuk. To są owoce twoich wysiłków.

Matematyka jest dobrze wykładana w tej szkole. zarobki.zarobki wages . materiał glasses . ścierka.riches . naród. plemię i wtedy jest traktowany jako rzeczownik liczby pojedynczej.bogactwa valuables . Mówimy: The Browns are very nice people. The statistics of road accidents in the last five years are very depressing. Państwo Brown to bardzo mili ludzie. Następujące rzeczowniki występują przeważnie w liczbie mnogiej: earnings .sukno. gdy oznacza dane statystyczne. Polityka jest ciekawym tematem. cloth .pobory.: Statistics is an important subject in my school. Ludy wielu krajów cierpią głód i choroby. natomiast: a cloth . glass . gdy oznacza naukę. np.fizyka politics .okulary. odzież. płace lodgings mieszkanie Należy także zwrócić uwagę na rzeczownik people. Statystyka wypadków drogowych w ostatnich pięciu latach jest bardzo przygnębiająca. Uwaga: Statistics występuje jako rzeczownik w liczbie pojedynczej. który znaczy ludzie i jest traktowany jako rzeczownik w liczbie mnogiej. Statystyka jest ważnym przedmiotem w mojej szkole.polityka Mówimy: Politics is an interesting subject.matematyka physics . ale jako rzeczownik w liczbie mnogiej.szklanka.szkło Inne rzeczowniki (przeważnie nazwy niektórych nauk) mimo końcówki -s charakterystycznej dla liczby mnogiej występują w liczbie pojedynczej. natomiast: a glass . 36 .obrus.: mathematics . Mathematics is taught very well in this school. np. Jednakże rzeczownik ten może również oznaczać lud. The peoples of many countries suffer hunger and disease.cenne rzeczy clothes -ubranie.

Niektóre rzeczowniki obcego pochodzenia (głównie łacińskiego i greckiego) zachowały formę liczby mnogiej charakterystyczną dla języka.kryzysy a phenomenon . wskaźnik -formuła.wykaz.rodzina Wyżej wymienione i im podobne rzeczowniki zbiorowe mogą oznaczać w zdaniach bądź pewną całość i wtedy występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej.załoga a team .: This football team is the best in our town.dane indexes .bodźce theses . Ta drużyna piłkarska jest najlepsza w naszym mieście. wzór stimuli . kartoteka. The football team are having breakfast now. Rzeczowniki złożone (Compound Nouns) zazwyczaj tworzą liczbę mnogą od drugiego elementu.zjawiska a stimulus a thesis a datum an index a formula .armchairs a bookcase . Drużyna piłkarska je teraz śniadanie. bądź też pewną liczbę poszczególnych jednostek i występować z czasownikiem w liczbie mnogiej. sąd konkursowy a crew . np. wzory lub formulas Uwaga: Wyraz data bywa także używany jakp rzeczownik w liczbie pojedynczej (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych).: a jury .: This data is absolutely true.klasa a family .tezy. np.zespół a class .błąd errata . dysertacja -dana .wykazy.: agenda (1. mn.: an armchair . agendum) — porządek dzienny an erratum .kryzys crises . wyrazu łac. Niektóre rzeczowniki. kartoteki indices . np.wskaźniki formulae -formuły. np. dysertacje data . There are three football teams in our town.błędy a crisis . W naszym mieście są trzy drużyny piłkarskie. mimo formy liczby pojedynczej. nie oznaczają jednostki. z którego pochodzą.bodziec .sąd przysięgłych.zjawisko phenomena . lecz zbiorowość i dlatego nazywamy je rzeczownikami zbiorowymi (Collective Nouns). np.teza.bookcases .

37 .

Take your (shoe) off so that I can have a look at your (foot). 3. I have a lot of (nephew) and (niece) and several (god-child). 38 Przetłumacz następujące zdania na angielski: W tych lasach są lisy i sarny. Czy czytałeś książkę Steinbecka pt.■by mice teeth daughters-in-law workmen letters men-servants phenomena potatoes housewives heroes oxen lice calves Podaj rzeczowniki w nawiasach w liczbie mnogiej: There are twenty (man) and five (child) in the boat. woman doctor — women doctors ĆWICZENIE I manservant — menservants Podaj następujące rzeczowniki w liczbie pojedynczej: foxes negroes children swine knives feet fish parties chiefs cargoes valleys mouse-1 traps passers. The (thief) have stolen many valuable things belonging to the hotel (guest). 5. . Have you heard about the strange (phenomenon) which were observed in the sky last night? 9. 2. Wielu farmerów hoduje owce i woły. on usunie mi zapewne dwa zęby. These are the best (stimulus) for increasing the production of (potato). 3. np. 10. 2. 7. ĆWICZENIE III 1. np. Mary kupuje ubranie w Londynie. Jeśli pójdę do dentysty. Niektórzy ludzie boją się myszy. 8. 1. 5. 6. 4. In the old days rich people had a large number of (man-servant) in their houses.: a court-martial — courts-martial a passer-by — passers-by a father-in-law — fathers-in-law Niektóre wyjątkowo tworzą liczbę mnogą od obydwu części.Niektóre rzeczowniki złożone tworzą liczbę mnogą od pierwszego elementu. Have you ever seen so many (sheep) and (ox) together? Statistically (woman) live longer than (man). 4. Don't forget to brush your (tooth) before going to bed. „Myszy i ludzie"? W zimie owoce są zazwyczaj drogie. 6. 7.

9. do którego dany rzeczownik się odnosi. Towar zostanie wysłany jutro. Myślę.mężczyzna .córka mother . np. 14. którą określamy zaimkiem osobowym he.tygrys waiter .autor poet .pan negro . 2. 17. że te spodnie są za ciasne.dziewcz woman .murzyn tiger . Rzeczownik jest rodzaju żeńskiego (Feminine).: actor .matka sister . 12. że rodzina go poszukuje.kobieta daughter . Rodzaj rzeczownika W języku angielskim nie istnieje rodzaj gramatyczny i rodzaj rzeczownika określa się według obiektu.8. stryj girl . 15.chłopiec .: boy man son father brother uncle .siostra aunt . 18. Nie potrzebuję twoich rad! Poproś o informacje w jakimkolwiek biurze podróży.cesarz actress authoress poetess mistress negress tigress waitress empress aktorka autorka poetka pani murzynka tygrysica kelnerka cesarzowa Ponadto istnieją pary rzeczowników.aktor author .kelner emperor . jeśli odnosi się do istoty żywej płci męskiej. 10.4.ojciec . Tłumy ludzi przybyły na lotnisko. jeśli odnosi się do istoty żywej płci żeńskiej. Wszystkie inne rzeczowniki są rodzaju nijakiego (Neuter).syn . który określamy zaimkiem osobowym it. 13. Kto zaniesie nasz bagaż do pociągu? Te meble kosztowały masę pieniędzy. 11.brat -wuj. Mówią. którą określamy zaimkiem osobowym she. Niektóre rzeczowniki oznaczające istoty rodzaju żeńskiego tworzy się przez dodanie końcówki -ess do odpowiednich rzeczowników oznaczających istoty rodzaju męskiego.ciotka .poeta master . aby powitać delegację. 16. np. Kryzys ekonomiczny jest najważniejszym problemem dnia dzisiejszego. w których odrębne wyrazy oznaczają istoty męskie i żeńskie. Moja ciotka ma trzy córki i tyluż zięciów. Złodziej został aresztowany przez dwóch policjantów. Rzeczownik jest rodzaju męskiego (Masculine).

39 .

zakonnik — wife queen niece nun -żona . Mary has a brother who is a widower. 2. jak i żeńskiego.siostrzeniec. studentka W razie potrzeby. kucharka cousin -kuzyn.królowa . aby ustalić rodzaj dodajemy odpowiednie określenia.kucharz. 3. Określamy je jako rzeczowniki rodzaju wspólnego (Common Gender). bratanek monk .bratanica. które mogą oznaczać istoty zarówno rodzaju męskiego.nauczyciel.husband .mąż king . The steward was asked to bring another cup of tea for my uncle. nauczycielka friend -przyjaciel. np. 5. 4.: teacher . My father-in-law knows many famous actors.: woman teacher girl-friend ĆWICZENIE I she-wolf male nurse Podaj odpowiedniki rodzaju żeńskiego dla następujących rzeczowników: heir nephew waiter hero traitor gander step-son father-in-law lion murderer poet prince ĆWICZENIE II Podaj odpowiedniki rodzaju męskiego dla następujących rzeczowników: empress wife bride ĆWICZENIE in cow landlady policewoman widow stewardess aunt Zmień rzeczowniki odnoszące się do rodzaju męskiego na rzeczowniki odnoszące się do rodzaju żeńskiego: 1. siostrzenica . My uncle is the manager of a big firm. przyjaciółka cook . kuzynka student .zakonnica W języku angielskim istnieją liczne rzeczowniki. The lion attacked the tiger.student.król nephew . . np.

40 .

I'd like you to meet my step-son. . "This man behaved like a hero". The King of England was once also the Emperor of India. The waiter brought our bill. Our host is an extremely nice man. 7. The bridegroom is my twin brother. My son will talk to your father. 10. 8. 14. 15. He is the heir to the old man's millions. 13. 9. My grandfather has a lovely figurine of a shepherd on his desk. The postman brought me a letter from the mayor of the town. said the prince.6. 11. 12.

I'm talking to you. wami -jego. I gave him a book. dopełnienie bliższe (odpowiadające na pytanie kogo? co?). Dla form tych używa się też nazw: przypadek podmiotu (Subject Case) i przypadek dopełnienia (Object Case). np.my . 3rm Ia you he she it we the y podmiotu -ja -ty.: 42 . go. gdy zaimek osobowy występuje po przyimku.3.on . Formę dopełnienia stosujemy. np. jemu. ją. nim . Zaimek—the Pronoun 3. Znamy go i on zna nas. nas. Dałem Johnowi książkę. Mówię do ciebie. nimi.ciebie.ono . nim -jej. Znam go. zarówno tzw. nich me you him her it us them We know him and he knows us. mu. niej. We are cooking dinner for them. nią -je.mnie.ich. gdy zaimek występuje jako dopełnienie czasownika. jemu. mi.oni Forma dopełnienia . wam.1. Formę dopełnienia stosujemy także. was. dopełnienie dalsze (odpowiadające na pytanie komu? czemu?). Gotujemy dla nich obiad. tobą. Dałem mu książkę. Zaimki osobowe Zaimki osobowe mają w języku angielskim dwie formy: formę podmiotu (Subject Form) i formę dopełnienia (Object Form). I gave John a book. go. Słuchaj mnie. Znam Johna. Listen to me.: I know John. jak i tzw. mną . nami . jego. im. wy . I know him.ona . mu.nam.

yet. nie siadaj na nim! There is a beautiful valley in front of us... . I think he wants . nie wychodź beze mnie. Przed nami rozpościera się piękna dolina.. 6. They are talking about her. about Ann's marriage. w zależności od tego.. . I met .. she . Oh. ĆWICZENIE a) Odpowiedz na pytania zastępując imiona i nazwiska odpowiednimi zaimkami: Wzór: Will you bring Mr. Mówią o niej. Smith? No..? 4.. Are you telephoning Henry? No. tomorrow? 3. b) Wstaw zaimek osobowy we właściwej formie: 1. This chair is broken.. I'll bring him his glasses. czy też samodzielnie. Do you know Mr. 5. Shall we write to .. 5. Wilson? No. to go to the cinema with .. 1.. 7. Has Helen given you the bill.. Rogers and Mr. twój etc.... Uwaga: Co się tyczy pozycji w zdaniu dopełnienia wyrażonego zaimkiem osobowym.2. .. We have already heard the news.. .. . Where are they? I can't see . don't leave without me! Zaczekaj chwilę... czy występują łącznie z rzeczownikiem. Musimy znaleźć dla niego tę książkę. Will you buy Mary a new hat? Yes. any longer. I . Will you ask Stella and George to the party? Yes. I don't believe .. Stephen? No. 2. Could you come to see . 9.We must find that book for him.. yes! John is talking to ... Aren't you going to listen to Tom? No. I would like to talk to you. Zaimki dzierżawcze Odpowiedniki polskich wyrazów: mój. Yesterday Henry told . rozdz. 3. Yes. Wait a minute. patrz: Zdania z dwoma dopełnieniami.. Smith his glasses? Yes.. I ... Have you ever met Mr. don't sit on it! To krzesło jest złamane... Have you ever met Mary? Yes. John. 3. 2. 4. a few years ago.. mają w języku angielskim różne formy.. She never tells the truth... Łącznie z rzeczownikiem występują tzw. określniki 43 .

. 1. somebody (ktoś). (I). ale jej jest o wiele bardziej interesujące.. yours. (he) It's your car. To jest twoje miejsce. a także złożenia. its. np.. mogą poprzedzać rzeczownik.dzierżawcze: my. (she) 3. . I've got some. These shoes are yours. (you). Oh. isn't it? No.. His summary is pretty well written. natomiast zaimki dzierżawcze: mine.. his. isn't it? No. (they) It's your dog. It's his towel. 5. somewhere (gdzieś) występują w zdaniach twierdzących. it isn't hers.. (he) It's your dress. Are there any letters for me? Wyrazy some i any mogą też wystąpić jako zaimki. No.. its. your.. ours. theirs występują samodzielnie. your. hers. . it's mine. . our. aren't they? No. 4. .... a także złożenia. their. There's some sugar on the table. 44 . isn't it? No. Określniki dzierżawcze my your his her its our your their Zaimki dzierżawcze mine yours his hers — ours yours theirs This is your seat. 2. .: Have you got any letters from Poland? Yes. his. ĆWICZENIE Uzupełnij według wzoru: It's her umbrella. (we).. something (coś). np. . Zaimki nieokreślone Wyrazy some i any mogą wystąpić jako określniki. 6. a to moje. but hers is much more interesting. 3.. Jego streszczenie jest nieźle napisane. but have you got any more since then? Wyraz some. isn't it? No. Last month I got some news from Henry. and that is mine.. . isn't it? No. wyraz any.3. It's their house. tj. yours. her. I've got some news from him. isn't it? No.

W tym pokoju nie ma nikogo. body want a drink? Yes. any lub no. a także złożenia nobody (nikt). On coś zgubił. good plays lately? We are so tired that we hardly go . Is there anybody in this room? Czy jest ktoś w tym pokoju? There isn't anybody in this room. I have seen him nowhere. Uwaga. Nie widziałem go nigdzie. There is somebody in this room. I've seen him somewhere in town.. gdziekolwiek) występują w zdaniach pytających i przeczących.. There is nobody in this room. nowhere są to przysłówki a nie zaimki.. ktokolwiek). anywhere i wówczas orzeczenie występuje w formie przeczącej. anything. cokolwiek). Zdania przeczące mogą mieć dwojaką postać: a) albo zawierają wyrazy any. I think we should all like . 3. He has lost something. thing to drink. W tym pokoju ktoś jest. Somewhere.. Has he lost anything? Czy on coś zgubił? He hasn't lost anything... 2.. anything (coś. ĆWICZENIE 1.anybody (ktoś. 5. nothing. 4. Widziałem go gdzieś na mieście. They never have . Uzupełnij poniższe zdania wstawiając some.. nothing (nic) oraz nowhere (nigdzie) występują w zdaniach przeczących.. Have you seen him anywhere? Czy widziałeś go gdzieś? I have not seen him anywhere. He has lost nothing.. But I thought you wouldn't have . I am sure I don't know . anywhere (gdzieś. Wyrazy no... On niczego nie zgubił. thing against his visit! Have you seen . anywhere. Does . where in the evening. 45 . body of that name. nowhere i wtedy w orzeczeniu nie występuje przeczenie. good cakes in that cafeteria. nobody.. b) albo zawierają wyrazy przeczące no. 6.. anybody.

12.. ... 10. Children shouldn't play with knives because they can cut . 5... Have you hurt yourself? Czy coś sobie zrobiłeś? Don't be sorry for yourselves.. 2. Alan? You look very pale.. thing cures a cold faster than a hot drink and . 8. useful. whisky but I can offer you . body waiting for you in the hotel lounge? Miss Jones.. where on Sunday? Mary is very sorry she can't ask us to stay for the weekend but she has . Do you have . Helen! You must have tired . Paul was so busy that he didn't have .. 11.. we . where to put us up. I have ..itself. David has cut .. Lucy.. again.. money in the bank? Yes. it . 46 Wstaw odpowiedni zaimek zwrotny: I'm afraid Mary has hurt . 16.. w drugiej osobie liczby mnogiej . body knew where they were.. and look after .yourself.. 8.. she .. ĆWICZENIE 1.myself. siebie...... a new flat. thing John says! No. 6.yourselves. he .. you . time for lunch.. 17. they .. 14.4. friends in Vienna? Yes. 13. I haven't got . Zaimki zwrotne Wyrazy: myself. 9. ... 4.themselves. We'll stay with your mother and we'll make .7. friends there. We have found ... .ourselves. 3. there is . sobą... yourself występują jako zaimki zwrotne odpowiadające polskim zaimkom: się. out. 3. you .yourself..... body to see you.. 18. body in Spain...herself.. I couldn't find those documents. .. 7. Have a good journey.. W odróżnieniu od języka polskiego w języku angielskim każdemu zaimkowi osobowemu odpowiada oddzielna forma zaimka zwrotnego: I .. I'm afraid I don't know . aspirin. sobie. Uwaga: W drugiej osobie liczby pojedynczej . Don't listen to . Can you see . in that part.. Nie rozczulajcie się nad sobą.himself. Are you going .. 15. I've got ... soft drinks.yourselves. Is there . Have you got .

. np. 3. b) 1. 4. themselves występują również w funkcji tzw.... Obawiam się. you must write your homework . We'll do up the flat . 4.5.. ĆWICZENIE I 1. 4. 2. ourselves. Przetłumacz na angielski: a) 1. zaimków emfatycznych odpowiadających polskim sam (samodzielnie).3.. Wstaw odpowiedni zaimek: I've read the story you've written. sama (samodzielnie) itp. Let them do the job . We have no money to pay the painters. On sam to powiedział. ĆWICZENIE II 2. later. itself. 6. 5.. Do you know why John has lost his job? I'm afraid he doesn't know it . proszę. Now I'm going to write a story . 3. Sam dyrektor szkoły kazał nam iść do domu.: You ought to invite John yourselves... she will do it . 3. yourselves. 2. herself.. yourself. Czy zatrzymasz tę książkę dla siebie? Ciasto jest na stole. Sami poszukamy naszych okryć. . że sam będę musiał to zrobić. Don't do any shopping for Sophie.. Czy dobrze bawiliście się na przyjęciu? Moja córka kupiła sobie nowy samochód. . Zaimki emfatyczne Wyrazy: myself.. himself. Powinniście sami zaprosić Johna. You can't ask Father to help you.. poczęstujcie się. I can't help them.

ciekawa praca a surprising idea . np.4. np.1. wcześnie (patrz rozdz.muzyka współczesna the Polish language . early .trudny problem modern musie .wczesny.język polski Wiele imiesłowów teraźniejszych i przeszłych funkcjonuje także jako przymiotniki. np. do którego się odnoszą. Formy przymiotnika W języku angielskim przymiotniki mają jedną formę bez względu na liczbę i rodzaj rzeczownika.: interesting work . The concert hall was very crowded. ĆWICZENIE i Zaprzecz poniższym wypowiedziom. An interesting man ciekawy człowiek an interesting woman ciekawa kobieta an interesting book ciekawa książka interesting men ciekawi ludzie interesting women ciekawe kobiety interesting books ciekawe książki Przymiotniki występujące jako przydawki zawsze poprzedzają rzeczownik.złamane serce Niektóre przymiotniki mają tę samą formę co przysłówki. fast -szybki.: a difficult problem . szybko.zwyciężona armia a broken heart . do którego się odnoszą. Przymiotnik—the Adjective 4. 48 .zaskakująca myśl the defeated army . B. 5. Przysłówek). Oh no. It was almost empty. wprowadzając przymiotnik o znaczeniu przeciwnym: Wzór: A.

1. np. 5. 2.. It's quite .. 4. ĆWICZENIE II Uzupełnij następujące zdania przymiotnikami o formie imiesłowów: Wzór: The long walk tired me out.. Most students of our college are ..... John amuses us all with his jokes. I was greatly ... A. the rich — bogaci (ludzie).. I'm afraid B. B. A. by his latest joke about Professor Jones. 4 — Język angielski 49 . I hope this knife is sharp enough.... Detective stories bore me. John is a careless driver.1.. Unfortunately it's rather .. Yesterday we were greatly . You're wrong... I felt very tired when I got back home. B. They are rather . B. It's a very deep lake.. The dishes in the cupboard are dirty. .. 3. A great many people like them but I find them . Most of the pupils gave wrong answers because they were . I remember how .. when my neighbours had a very noisy party some time ago. Jim likes an early breakfast. You're wrong. the poor — biedni (ludzie).. 4. 3.. 4..2. Many people find noise . A.. 6... 5. A... B.. Your children seem very quiet. Noise irritates many people. Impossible. B... A.. The lecture interested the students. He likes .. Użycie przymiotników z niektórymi określnikami i przysłówkami The Przymiotnik poprzedzony przedimkiem the może funkcjonować jako rzeczownik osobowy w liczbie mnogiej. The test was both difficult and .... The test confused the pupils.. They must be . Long walks are often tiring. Not at all.. A. The subject of the lecture was very . as a rule.. Oh no.. His jokes are usually very . the sick — chorzy (ludzie). I was last Sunday when I had nothing but an Agatha Christie's novel to read.. He is usually very . in politics. 2..

It is a great nuisance to have such noisy neighbours. I have never seen such a good film before.The poor are sometimes happier than the rich. How brave you are! Jaki odważny jesteś! How little we know about each other! Jak mało o sobie wiemy! 50 . Jeśli rzeczownik jest nazwą rzeczy policzalnej w liczbie mnogiej lub nazwą rzeczy niepoliczalnej (tj. Biedni są czasem szczęśliwsi od bogatych. old. a także przed innym przysłówkiem. że nie mogę cię zrozumieć. Such Określnik such występuje przed przymiotnikiem stanowiącym przydawkę rzeczownika. że chce mi się śpiewać. Are those children always so noisy? Czy te dzieci są zawsze tak hałaśliwe? You speak so fast that I can't understand you. deaf. To bardzo nieznośne mieć tak hałaśliwych sąsiadów. typu Count) w liczbie pojedynczej. Czuję się tak szczęśliwy. Rzadko miewamy tak brzydką pogodę. Jeśli rzeczownik jest nazwą rzeczy policzalnej (tj. The sick were sent from the camp to hospital. We seldom have such bad weather. Nigdy przedtem nie widziałem tak dobrego filmu. I feel so happy that I want to sing. Szczególnie często w takim zastosowaniu występują przymiotniki: poor. typu Non —Count). okreslnikowi such towarzyszy przedimek a/an. Chorzy zostali odesłani z obozu do szpitala. How Przysłówek how występuje przed przymiotnikiem nie stanowiącym przydawki rzeczownika. So Przysłówek so występuje przed przymiotnikiem nie stanowiącym przydawki rzeczownika. unemployed. young. Mówisz tak szybko. okreslnikowi such nie towarzyszy żaden przedimek. dumb. blind. a także przed innym przysłówkiem. rich.

.. Jeśli rzeczownik jest nazwą rzeczy policzalnej w liczbie pojedynczej. 6. Black is . You shouldn't speak ill of dead people. There is a special alphabet for people who are Wind. good children that we never have any trouble with them. 7. People who are old never understand young people. You are talking . fast car that we'll reach London by noon. 7. 1. 2. This is . 9.. 5. Golf is a very good game for middle-aged people. 3. 5.. ĆWICZENIE I Przepisz poniższe zdania zastępując wytłuszczone wyrażenia rzeczownikami o formie przymiotnika. What fools we were! Jakimi głupcami byliśmy! What terrible injustice! Jaka straszna niesprawiedliwość! Uwaga: Przysłówek how i określnik what w powyższych zastosowaniach mają charakter emfatyczny. Strong people should protect weak people. People who are unemployed have financial difficulties. 2. 6. excited that I couldn't sleep. The new opera house will be . Mr. Deaf people can be taught to communicate. określnikowi what nie towarzyszy żaden przedimek. 4.... Uzupełnij poniższe zdania stosując so. They are . 3. such a lub such.. określnikowi what towarzyszy przedimek a/an. Mary is ... good swimmers that they break all records. John and Margaret are .. big building that there will be room in it for 2000 people..... Susan is . 4* ĆWICZENIE II 51 .. nonsense that I really can't listen any longer.. funny that he makes everybody laugh. 8. a nie pytający. What a beautiful view! Jaki piękny widok! Jeśli rzeczownik jest nazwą rzeczy policzalnej w liczbie mnogiej lub nazwą rzeczy niepoliczalnej. good nurse that all her patients get well very quickly.. Last night I was .What Określnik what występuje przed przymiotnikiem stanowiącym przydawkę rzeczownika. efficient typist that there is no need to check her work. 4. 1. poprzedzonymi przez the.

..: intelligent — more intelligent — most intelligent.. 11... 11. Henry's car is . lucky I was to find you in that crowd! . Przymiotniki wielosylabowe stopniuje się poprzedzając je w stopniu wyższym wyrazem more.. Niektóre przymiotniki stopniuje się nieregularnie.. 12. Mrs. 6. Our neighbours are . 5...: happy — happier — happiest (ale: gay — gayer — gayest).. Stopniowanie przymiotników Przymiotniki jednosylabowe i niektóre dwusylabowe mają w stopniu wyższym końcówkę -er [a] a w stopniu najwyższym końcówkę -est [ist].. .: big — bigger — biggest. wide this road is! . np.... 12.3... lovely flowers! .. 14.. a w stopniu najwyższym wyrazem most.: fast — faster — fastest.: nice — nicer — nicest. np..... 7. hungry that I must have a sandwich. 4. clever you were to solve that problem! .10. w stopniu wyższym i najwyższym dodajemy odpowiednio litery -r i -st. idiotic idea! 4. w stopniu wyższym i najwyższym podwajają spółgłoskę. ĆWICZENIE III 1. 9. Jones grows. well she dresses! . np. Uzupełnij poniższe zdania wstawiając how.. I'm . It was. nice people that we often visit them.. interesting story you have told us! . thin — thinner — thinnest... sad news! .. np.... np. beautiful flowers that she wins prizes every year. beautiful eyes she has! . attractive woman your wife is! . nonsense she talks sometimes! . Gdy przymiotnik kończy się literą e. 8.: good — better — best (dobry — lepszy — najlepszy) bad — worse — worst (zły — gorszy — najgorszy) 52 .. 10. nice it is to see you here! .. old that it is dangerous to drive it. 2.. 13. zakończone pojedynczą literą spółgłoskową po pojedynczej literze samogłoskowej. np. bad play that I left before the end. what lub wbat a/an. Przymiotniki zakończone literą y poprzedzoną literą spółgłoskową w stopniu wyższym i najwyższym zmieniają y na ie.. Przymiotniki jednosylabowe. 3.

nie tak jak.. 1.niż..farther . jak.eldest dla zaznaczenia starszeństwa w rodzinie.. Przymiotnik old (stary) stopniuje się older . as występuje rzadziej niż: not so. as . daughter etc. W zdaniach wyrażających porównanie używamy spójników: as .Przymiotnik far (daleki) stopniuje się: far .) Both your sons are very tall. np. Który jest starszy? ale: My elder brother is three years older than I am.furthest (w odniesieniu do kolejności) Uwaga: istnieje tendencja do stosowania form: further. Przedimek).farthest (w odniesieniu do odległości) far further . ale: elder .. np. Jego dowcipy są równie śmieszne jak moje.. Kwiecień zazwyczaj nie jest tak ciepły jak maj. Nowy York jest największym miastem w Stanach Zjednoczonych. Mój starszy brat jest trzy lata starszy ode mnie. furthest we wszystkich okolicznościach. April isn't usually so warm as May..oldest. Rzeczownik z przymiotnikiem w stopniu najwyższym często jest poprzedzony przedimkiem the (patrz rozdz. His jokes are as funny as mine. as..1..: New York is the largest city in the USA. . not so .nie tak jak lub not as ... English is a more difficult language than German. Which is the elder? Obaj twoi synowie są bardzo wysocy. as -tak .: my elder (eldest) brother (son... than . Zestawienie a) large fast b)fat big c) easy pretty d) careful expensive x stopień wyższy larger faster fatter bigger easier prettier more careful more expensive stopień najwyższy largest fastest fattest biggest easiest prettiest most careful most expensive Wyrażenie: not as. as * . Angielski jest trudniejszym językiem niż niemiecki.

53 .

John's flat is more comfortable than mine.: Is your house big enough? No. The longer he waited the more impatient he grew. as: Wzór: Mary and Ann are the same age. you are. Peter's hair is longer than yours. tym więcej kosztuje. 3. The article on page five and the one on page ten are the same length..: Y. 54 . 1. Smith. ĆWICZENIE I Na podstawie poniższych zdań utwórz porównania stosując: as . tym bardziej się niecierpliwił.e) good bad far old better worse farther further older elder best worst farthest furthest oldest eldest Struktura: the ... 5.. Is your work difficult? Yes. tym lepiej. Im dłużej czekał. Im więcej... It's warmer in July than in March. My Russian and my French are equally good.: Is Mary a quiet girl? Y. New York is larger than London. My flat isn't so comfortable as John's. Na przykład: The more the better. 6. the z przymiotnikiem lub przysłówkiem odpowiada polskiemu: im . 1. stosując stopień wyższy przymiotnika: Wzór: X. Mr. ĆWICZENIE n Uzupełnij odpowiedzi na następujące pytania. The larger the flat the more expensive it is. Im większe (Jest) mieszkanie.. I need a bigger one.: Y. 4. 7.: X. tym. 2.. as lub not so ..: I think she is . John and Henry are the same height. Brown works harder than Mr. X. Mary is as old as Ann. it's more difficult than yours..

: Was "War and Peace" a good film? Y. 1.. Peggy's 2 pages.. this is . X. it was far . I've ever seen. X.: I think "War and Peace" is .: Isn't this play boring? Y. I'm afraid it's . it's far . John's car 1976.: Yes..: Here you are.. X. ĆWICZENIE III Na podstawie niżej podanych informacji utwórz porównania wprowadzając przymiotniki w stopniu wyższym: Wzór: John 82 kg. in your town. X. Henry passed all his exams. yesterday 26 degrees.: I should say he is . My car 1981. 4.: Yes. I believe it's .. I've ever seen..: Yes. Steve failed two of them. Mary 165 cm.: Can you tell me the title of an interesting novel? Y. kompletując wyposażenie mieszkania. X. in his group. Temperatures: today 20 degrees. 3.. 4..2.. 3. 1. 5. 3. X. 2. it was much .: No. Adam's composition 3 pages. it's the biggest desert in the world. size we've got.. X... 5. X. Helen 162 cm.: Can you understand this difficult text? Y. the rest of my students... the TV serial. 2.: Was the meeting interesting? Y. John is heavier than Harry.: Yes. X. Y.: Is Richard a good student? Y.: Is Sahara a big desert? Y.: Is the climate healthy here? Y. he is .: Yes.: Yes.: I'd like to buy a small suitcase. Uzupełnij dialog ze sprzedawcą: 55 . I've ever read..: What's Tom like? Is he intelligent? Y. the conference on Friday.. Harry 70 kg. 4. ĆWICZENIE IV Uzupełnij odpowiedzi na poniższe pytania stosując stopień najwyższy przymiotnika: Wzór: X. 5... ĆWICZENIE V Robisz w sklepie zakupy w towarzystwie żony.

Don't you think that professor Blake is (original) writer of our generation? I didn't realize it was (long) way home. 3. ..: This lamp would be useful. Im ładniejsza pogoda. 1.: This couch is very wide. A. ĆWICZENIE vn Uzupełnij właściwą formę przymiotnika podanego w nawiasie: 1. 2. I like coffee as (black) as pitch.: I think the one over there is . 10. 4. B. The kitchen is (warm) place in our house. A.. This is (amusing) story I've ever heard. 7. 7. Her handwriting is even (bad) than mine.. 3. 2. 9. You: I think the one over there is more comfortable. my (old) daughter.Wzór: The shop assistant: This armchair is very comfortable. On Friday I'll be as (busy) as on Thursday. A. 3. tym przyjemniejsze wakacje. 8.: These curtains are very fine. Which is (interesting) short story in this volume? Helen is (pretty) than her sisters. tym więcej wiesz. The police have got (far) information about the murderer. I'd like you to meet Lucy.: This electric stove is very economical. Your wife: I believe the one in front of you is the most comfortable. Your job is (dangerous) than mine. A. 5. Im milsza dziewczyna. 5. 12. Im gorsza droga. 5.: This carpet is very attractive. tym trudniejsze prowadzenie wozu. Old Harry is (kind) man in our village. Im jesteś starszy. 4.. . tym wygodniej będziesz żył. Im ciężej będziesz pracował.: This television set is very good. 6. Jones is (good) teacher I have ever had. A. 56 I think Mr. A. but Wednesday is usually (busy) day in my office. 13. C: I believe the one in front of you is . tym więcej ma przyjaciół. 4. 2. 11. A.: This refrigerator is quite big. 6. ĆWICZENIE VI Przetłumacz na angielski następujące zdania: 1. 14.

że jesteś bardziej zmęczony ode mnie. 5. 3. 1. . Obawiam się. 7. 6. 4. Bogaci mają często równie poważne kłopoty jak biedni. Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Ta sztuka jest równie interesująca jak ta. Nasze wakacje nad morzem były równie przyjemne jak nasz pobyt w górach. 2. którą oglądałem wczoraj w telewizji.ĆWICZENIE VIII Przetłumacz następujące zdania na angielski: To jest najładniejszy obraz jaki kiedykolwiek widziałem. Duże mieszkanie jest wygodniejsze od małego.

quickly . imiesłowów. friendly . (przymiotnik) Uwaga: Niektóre wyrazy z końcówką -ly nie są przysłówkami.1.daily delighted .: far.śliczny.slowly . Tak więc mówimy: He is paid weekly but I get paid monthly.ciężko.szybko a także: hard . np.blisko 58 hardly . np. przymiotników. które nie różnią się formą od przymiotników. long. Mamy więc: slow . oraz drugą — utworzoną przez dodanie końcówki -ly i mającą w niektórych przypadkach zupełnie inne znaczenie.delightedly first .wolno loud . bezmała .: daily.wrongly day . monthly.loudly głośno quick . przez dodanie końcówki -ly. Istnieją przysłówki.szybki pociąg Henry drives fast . rzeczowników lub liczebników.5. homely -swojski. fast.publicly week . (przysłówek) This is my monthly pay. Mówimy więc: a fast train .zaledwie nearly . likely . np. yearly. lovely .firstly public . np. Przysłówek—the Adverb 5. lecz przymiotnikami.badly recent .: bad .weekly Niektóre przysłówki z końcówką -ly funkcjonują także jako przymiotniki. Formy przysłówka Wiele przysłówków tworzymy od innych części mowy.Henryk jedzie szybko Inna grupa przysłówków ma dwie formy: jedną — nie różniącą się od przymiotnika.przyjazny.prawie.prawdopodobny. trudno near .recently wrong . np.

na głos 59 . np. We all work hard. Twoja suknia pięknie wygląda. np. I nearly died of pneumonia last year. w przeciwnym razie likewise .podobnie. feel. smell.według wskazówek zegara otherwise .wysoko pretty . Ponadto istnieją grupy przysłówków utworzonych przez dodanie przyrostków lub przedrostków.high .na północ southwards .: The soup tastes good. w podobny sposób b) z przyrostkiem -s (są to przysłówki oznaczające kierunek i tworzone z przymiotników).na południe backwards . np. Tylko ty prawie wcale nie pracujesz.ładnie lately . Mój dom jest zupełnie blisko. Uwaga: Po niektórych czasownikach oznaczających czynności zmysłów.: a) z przyrostkiem -wise clockwise .: look. Zupa dobrze smakuje.późno Mówimy: highly . My house is quite near. taste. We haven't seen you lately.(dodanym do przymiotnika lub rzeczownika). np.: northwards .wysoce prettily . Nie widzieliśmy cię ostatnio. dosyć late . np.w tył c) z przedrostkiem a. Your dress looks beautiful. Jan przyszedł późno na nasze zebranie.całkiem.inaczej. sound używamy przymiotnika. a nie przysłówka. Only you hardly work at all. O mało nie umarłem na zapalenie płuc w zeszłym roku.: aloud . My wszyscy pracujemy ciężko.ostatnio John came late to our meeting.głośno.

: now. early. Byliśmy tam wiele razy. never.: inside . np. na przodzie apart . Nigdy nie byłem w Ameryce. The Browns often visit us on Sunday. czyli są odpowiedzią na pytanie: how often?. czyli są odpowiedzią na pytanie: where?. które wskazują kiedy odbywa się dana czynność. np. once. . 2) Przysłówki częstotliwości (Adverbs of Frequency). away Mówimy: We have been there many times. We will write a dictation tomorrow.zewnątrz moreover . Napiszemy dyktando jutro. Musisz przyjść wcześnie. Podział przysłówków Przysłówki możemy podzielić według ich znaczenia na następujące grupy: 1) Przysłówki czasu (Adverbs of Time). occasionally.nigdzie however .dlatego sometimes . które wskazują gdzie dana czyn ność się odbywa. soon. everywhere. down. które wskazują jak często dana czynność się odbywa.gdziekolwiek 5. then.: always.: here. up. Brownowie często odwiedzają nas w niedzielę. often. czyli są odpowiedzią na pytanie: when?. today. there. np.naprzód.czasami nowhere .kiedykolwiek wherever . np.ahead . 3) Przysłówki miejsca (Adverbs of Place).oddzielnie Jest także niezbyt liczna grupa przysłówków złożonych. twice. yesterday.co więcej therefore .2.wewnątrz outside . late Mówimy: You must come early.jednak whenever . frequently Mówimy: I have never been to America.

60 .

Twoje wypracowanie jest dosyć dobre.: when. when?. .: fast.You can find these flowers everywhere. np. Jan był niesłychanie zmęczony. how. Your composition is fairly good. 61 where?. Możesz znaleźć te kwiatki wszędzie. 4) Przysłówki sposobu (Adverbs of Manner). Mówimy: That was the reason why I had forgotten about our appointment. które określają. np. jak dana czynność jest dokonywana. The accident happened when we were sitting in a cafe. badly. fairly. itp. completely Mówimy: John was extremely tired. 6) Przysłówki pytajne (Interrogative Adverbs). gdy siedzieliśmy w kawiarni. 5) Przysłówki stopnia (Adverbs of Degree). Bardzo potrzebuję tych pieniędzy. Mówimy: When will you come again? Kiedy znów przyjdziesz? How do you want to get rid of this man? Jak chcesz się pozbyć tego człowieka? 7) Przysłówki względne (Relative Pronouns). np. Oto dlaczego zapomniałem o naszym umówionym spotkaniu. where. hardly. cleverly. extremely. czyli są odpowiedzią na pytanie: in what degree? to what extent?.: rather. why?. nicely. well. thus Mówimy: I need this money badly. why.: very. czyli są odpowiedzią na pytanie: how?. how? np. które wprowadzają zdania podrzędne. To było sprytnie zrobione. Wypadek zdarzył się. które określają w jakim stopniu dana czynność jest dokonywana. That was cleverly done. quite. enough.

wciąż jeszcze too . then. 9) Istnieje jeszcze grupa często używanych przysłówków. Has Mary finished work yet? Czy Mary skończyła już pracę? Mr. My boss scolded me. . I have studied French too.zbyt too .Czy mój brat jeszcze tam jest? My brother is not there yet. a potem zamknąłem drzwi starannie. no longer w zdaniach przeczących. 62 . a yet w zdaniach przeczących.jeszcze just . wszedłem. Polski wyraz także znajduje odpowiedniki w angielskich also i too w zdaniach twierdzących i pytajnych. Mówimy: My brother is still there. I haven't studied French either. . które trudno zaszeregować do którejś z wyżej wymienionych grup: also .jeszcze.już either .nadal. already i yet w zdaniach pytajnych.także else . finally Mówimy: I opened the door and got in. therefore I felt offended.właśnie.Mego brata jeszcze tam nie ma. Pan Brown nie jest już naszym szefem. Is my brother still there? .także akurat yet .Mój brat jest tam jeszcze. Ja także nie studiowałem francuskiego. Otworzyłem drzwi. Mówimy: Mary has already finished work. consequently. przyczyny i skutku (Adverbs of Conclusion.także already . Mówimy: I have also studied French. już Przysłówki powyżej podanej grupy wymagają dodatkowych objaśnień odnoszących się do ich użycia w zdaniach. Polski wyraz jeszcze ma odpowiedniki: still w zdaniach twierdzących i pytajnych. Polski wyraz już ma odpowiedniki: already w zdaniach twierdzących. only . Ja także studiowałem francuski. Reason and Consequence): therefore. Mój szef zganił mnie i dlatego czułem się urażony. Brown is no longer our boss. Mary już skończyła pracę.8) Przysłówki wniosku. natomiast either w przeczących. then I closed the door carefully.tylko still .

. I want to see them tomorrow.: I always get up at seven o'clock. Jutro będziemy w Paryżu. or else you will be late for school! Pospiesz się. Nasi krewni często odwiedzają nas w niedzielę. Smith is an extremely wise man. Miejsce przysłówka w zdaniu Miejsce przysłówka w zdaniu zależy od jego roli w tym zdaniu oraz od otoczenia.: We came to London yesterday. itp.: Mr. or else he will commit another crime. The book you are talking about is widely read.. Wstaję zawsze o siódmej. gdyż w przeciwnym razie spóźnisz się do szkoły! 5. o której mówisz. Książka.coś innego.. jest szeroko czytana. The soldiers have planned their action very quickly.Przysłówek else występuje w takich wyrażeniach. w którym występuje. Żołnierze zaplanowali swą akcję bardzo szybko. osłabiający. Przysłówek modyfikujący (intensyfikujący.gdzie indziej who else . coś jeszcze oraz w wyrażeniu: or else .kto jeszcze. np. Tomorrow we shall be in Paris. Hurry up. w przeciwnym razie. Przysłówki częstotliwości stoją zazwyczaj przed orzeczeniem. kto inny something else . Przysłówki czasu określonego stoją najczęściej na końcu zdania. Our relatives often visit us on Sunday. gdyż inaczej popełni następną zbrodnię. 63 . Musicie złapać tego człowieka. Pan Smith jest niesłychanie mądrym człowiekiem. Chcę ich zobaczyć jutro. np. Przybyliśmy do Londynu wczoraj.: You must catch the man. a niekiedy na początku. np. np. jak: somewhere else . to . imiesłowu lub innego przysłówka stoi zazwyczaj bezpośrednio przed nim. a jeśli nie.3.gdyż inaczej.) znaczenie przymiotnika.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na następujące przysłówki stopnia: a) enough występuje po przymiotniku lub przysłówku a nie przed nim.Jednakże jeśli orzeczeniem jest czasownik specjalny. Brown will do it well enough.: We have enough time to get to the station. przysłówek częstotliwości stoi po pierwszym członie orzeczenia (tj. Przysłówki stopnia stoją zazwyczaj przed przymiotnikami oraz innymi przysłówkami. to przysłówek stoi po nim. Pan Brown zrobi to wystarczająco dobrze. ale jeśli prócz tego występuje przysłówek czasu. Nigdy go przedtem nie spotkaliśmy. 64 . np.: We have never met him before. np. Pracowaliśmy tam wczoraj.: We were working there. po czasowniku posiłkowym). np. np.: Mary sings beautifully. Mamy dosyć czasu. np. a po nim przysłówek czasu. aby dostać się na stację (dojechać na stację). Pracowaliśmy tam. Jeśli orzeczenie jest złożoną grupą werbalną. Przysłówki miejsca stoją zazwyczaj na końcu zdania. Maria śpiewa pięknie ludowe ballady. We were working there yesterday.: You are perfectly right. The exercise was too difficult for me.Henryk jest rzadko z nami. Maria pięknie śpiewa. Zadanie było zbyt trudne dla mnie. np.: Is it good enough? Czy to jest wystarczająco dobre? Mr. . We have time enough to get to the station. Masz zupełną rację. wtedy zazwyczaj najpierw stawiamy przysłówek miejsca. Przysłówki sposobu przeważnie stoją po czasowniku lub dopełnieniu czasownika. ale może wystąpić przed rzeczownikiem.: Henry is seldom with us. Mary sings folk ballads beautifully. np.

włączając wszystkie z końcówką -ly z wyjąt kiem badly.: fast — faster — fastest = szybko — szybciej — najszybciej ale b) przysłówki wielosylabowe. przez użycie wyrazu more w stopniu wyższym i most w stopniu najwyższym.: politely — more politely — most politely = grzecznie — grzeczniej — naj grzeczniej Istnieje także grupa przysłówków. Maria postanowiła napisać tylko tę książkę. 5A Stopniowanie przysłówków Przysłówki stopniuje się tak jak przymiotniki: a) przysłówki jednosylabowe i niektóre dwusylabowe przez dodanie końcówki -er [a] w stopniu wyższym i -est [ist] w stopniu najwyższym. Maria tylko pomogła napisać tę książkę (ale nie napisała jej sama). Mówimy: Only Mary decided to write this book. Mary helped only to write this book. Mary decided to write only this book.: John finished his work as quickly as his friend. np. Mary only helped to write this book. Mary decided to write this book only. które podobnie jak przymiotniki są stopniowane w sposób nieregularny: well badly much little far = dobrze better = lepiej best = najlepiej = źle worse = gorzej worst = najgorzej = dużo more = więcej most = najwięcej = mało less = mniej least = najmniej = daleko = dalej farthest = najdalej farther (o przestrzeni) furthest (inne użycia) further Konstrukcje wyrażające porównania są takie same jak z przymiotnikami. np. zależnie od tego.b) only może wystąpić w różnym miejscu w zdaniu. Maria pomogła tylko napisać tę książkę (a nie recenzować ją). John skończył pracę tak szybko jak jego kolega. 5 — Język angielski 65 . np. do którego elementu w zdaniu się odnosi. Tylko Maria (nikt inny) postanowiła napisać tę książkę.

Nie umiem mówić tak mądrze jak ty. położyć to put off . radio) to switch off .zdjąć to switch . John biega szybciej niż inni chłopcy.: to put on .odłożyć to break in . radio).zejść to put . zdradzić to take .dać to give away -wydać. schować to give .nałożyć to put down . prąd. zmieniających znaczenie czasowników.I can't speak so cleverly as you.zgasić. partykułach przysłówkowych (Adverbial Particles).kłaść. 5.sprzątnąć. John runs faster than the other boys.otrzymać to get up . np. przesunąć to put away .: to get . że ten sam czasownik może występować z różnymi partykułami modyfikującymi jego znaczenie. włączyć (np.zapisać to take off . wyłączyć (np.położyć to put aside . Partykuły same nie ulegają zmianie wraz z formą czasownika. np.brać to take down . Partykuły przysłówkowe Przy omawianiu przysłówków należy wspomnieć o tzw. prąd.obrócić (się) to switch on .włamać się to break off zerwać 66 .zapalić. przy których występują.wstać to get down .odłożyć.5. a więc mówimy: I come in he comes in I am coming in I came in he has come in Charakterystyczną rzeczą jest.

podjąć to take away .to take up . Czasami jednak taki czasownik złożony ma zupełnie swoiste znaczenie.: This man gave him away.: to see off .zatelefonować.: This man gave away his friend. np.wydostać się. np. przenocować (kogoś) to put up with .zabrać to get in . musimy partykułę umieścić po dopełnieniu. Ten człowiek zdradził (wydał) swego przyjaciela. dostać się to get out . W przypadku gdy dopełnienie wyrażamy zaimkiem osobowym.odprowadzić (kogoś odjeżdżającego) to take in . oczernić to put up -ulokować. wyjść to ring up .oszukać to get away . zadzwonić to ring off . ĆWICZENIE I Utwórz przysłówki od następujących przymiotników: kind foolish polite free legal f expensive immediate fortunate effective public cheap happy doubtful broad tactless safe necessary profound obvious regular 67 .wyrzec się (czegoś). albo This man gave his friend away. może więc występować bezpośrednio po czasowniku lub po jego dopełnieniu. zaprzestać (czegoś) to give in -ustąpić to run down .wejść.uciec to give up .pogodzić się z (czymś) to try on -przymierzyć Partykuła przysłówkowa czasownika przechodniego jest ruchoma. np.odłożyć słuchawkę Partykuły najczęściej spełniają rolę przedrostków czasowników polskich i znając znaczenie danej partykuły możemy stosunkowo łatwo podać znaczenie całego czasownika złożonego. którego nie można się domyślić z partykuły.obmówić.

... of her. ĆWICZENIE V 1.. Our car has been . You have translated these sentences very ... lub przysłówki well lub badly: John's French pronunciation is ... 3. 5. but people generally speak .. damaged... about him. coldly) in the morning. 8... 2. but I can't tell you anything . coldly).. Did you sleep .. Andrew looked at us (cold... 68 ... at all.. 7.. business.. 6. Your opinion of her is rather . dream. I did not sleep . Your suggestion was not . This is a . and I must give you a . mark for it.patient fair general ĆWICZENIE II wise right willing wrong perfect visible temporary handsome economical Utwórz przymiotniki a następnie przysłówki od następujących rzeczowników: sleep origin centre intelligence sorrow ĆWICZENIE III trust use joy glory anxiety respect addition beauty artist luck danger contempt care heat hospitality Utwórz przymiotniki a następnie przysłówki od następujących czasowników : to to to to to ĆWICZENIE IV hope hate imagine vary thank to attract to cease to move to fili to possess to oblige to wonder to neglect to construct to anger to obey to protect to help to play to please Wstaw odpowiednio przymiotniki good lub bad.. or . If you behave .. I will never invite you again.. Wstaw właściwą formę w następujących zdaniach: 1. last night? I had a . I can assure you. 4. Do you know him . 9... 10.. at all but the final solution was far from ... 2. ? Yes.. The water in the river feels (cold..

Mary has arrived Gust)I am able to follow you (hardly). 10. 6. We have a hard job before us. He protested . directly) after dinner. 2. And it is . badly) things look for us. The sun is shining . I'm sure it's very good. good at German. The soup smells (nice. I have tried (hard. The criminal's defence was weak. hardly) know him. 14. We have (near.. usually).. 15. 4. 2. dangerous to climb it.. fairly) good. married.. 5. We can .. Brown is a (high. badly) injured? 5.. The plane was (high. I haven't seen him (late.. They are ... slowly) train and it was going (slow.. finish it tonight. badly). Mother does not realize how (bad.. 7. We need this money (bad. 8. My brother is somewhere (near. lately).. Mr. Your friend behaved . stopping at each station.. nearly) finished. 13. nicely) of you to come and see us. 3. 9. nicely). The motorways in your country are not (bad. 11. slowly). I have seen him drunk (never). ĆWICZENIE VI Wstaw brakujące przysłówki: 1. 19. Your composition is (fair. ! 6. 7. highly) respectable man. 20. 5. The little girl smiled at me (pretty.. The man walked with heavy steps. nearly) the river. Your car is really fast. 10. Andrew and Mary are happy together. 18.. 6. 17. The mountain is very high. 7. 12. 69 . It was a (slow. We go to bed at 11 o'clock (generally). They came (direct. Have you been (bad. to the ground. We (hard. 9. That was a heroic deed. 4.. Mary has a fair knowledge of French. But don't drive too . 4. in love with his wife. prettily). Have you been to America (ever)? Do you go to the mountains (often)? He comes at 4 o'clock (here.. ĆWICZENIE VII Wstaw podane przysłówki we właściwe miejsce: 1.. 3. You should apologize when you are (late. highly) up in the sky. badly). Why do you think him mad? He is only .. A moment later he fell. 8. How (nice. The day is bright.. 16.3. She is also . lately). hardly) to pass my exam.

6. Do you treat people like this (always)? They will come again (never). Takie postępowanie było wysoce niemoralne. 2. 5. I have seen him angry (rarely). 11. Zapłaciłem za ten dom mniej niż przypuszczasz. 2. 15. 12. Have you written a short story (ever)? Utwórz przysłówki i użyj ich w odpowiednim stopniu: ĆWICZENIE VIII 1. że przyjdziemy. Mój wuj mówił coraz głośniej i nerwowo chodził po pokoju. 6. 20. John accepted our proposal (enthusiastic) than we had expected. Will you forget this evening (ever)? I have believed you (never). Tom is worried about his future (often). Zamknij drzwi cicho. Mary answered my questions (well) than the other students. 5. 18. Mój mąż niestety dużo pije. Ja go prawie nie spotykam. Oni nie chcą ciężko pracować. We were certain that my sister would be able to come (quite). 9. 11. Jane helped us very (willing). sometimes). We have finished our lunch (almost). 17. Zimne mleko dobrze smakuje w gorący dzień.8. 3. They were driving (fast) than was necessary. 3. Mary była prawie pewna. My daughter sits on my right (always). Ostatnio zwiedziliśmy wiele muzeów. John spojrzał na nas smutno. 19. 9. My boss expects me to work (efficient). 70 . 10. The children behaved (noisy) than ever. 7. 4. 4. 8. Can't you walk (quick)? It is getting late. 12. Dlaczego napisałeś ten list tak niestarannie? 8. 10. Is London (near) Warsaw than Paris or (far) from it? 7. 14. ĆWICZENIE IX Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. 13. 13. We take him with us (there. 10. 16. 9. Najlepiej przetłumaczyłeś trzecie zdanie. My father will sell this house (soon) or (late). John has finished his homework (just). Ann was (beautiful) dressed when I saw her last. We meet at this cafe (sometimes).

Anna szybko wrzuciła list do skrzynki pocztowej. 20. 28. 21. 26. Tutaj jest ciepło. We have put aside some books for you. 25. śmiejących się głośno. 29. 2. 33. 16. Twój pokój nie jest dosyć duży na to przyjęcie. ĆWICZENIE X Zmień poniżej podane zdania wyrażając dopełnienie zaimkiem według podanego wzoru: Mary is trying on a new blouse. Podaj mi tę książkę. aby nas odprowadzić? 2. Twój przyjaciel widocznie nie chciał tutaj pozostać. 24. jednak pozostaniemy tutaj. aby podnieść ten ciężki stół? Czy zawsze wstajesz tak późno? George przynosi czasami naszym dzieciom prezenty. chcę tylko zobaczyć jej tytuł. Dlaczego piszesz tylko po jednej stronie papieru? Tylko on może nas uratować. 4. 23. 22. Who has given away these people? Why don't you put on your smart new hat? We will give up smoking. 5. gdzie mieszkałeś 20 lat temu. 17. Jeszcze pamiętam. 1. 30. Kobieta spojrzała gniewnie na młodych ludzi. 15. Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. Twoi przyjaciele po prostu zapomnieli ci o tym powiedzieć. Jak on może prowadzić samochód. Dotarliśmy do teatru zbyt późno i dlatego opuściliśmy początek przedstawienia. 18. 19. 35. Sprawa została częściowo załatwiona. 31. Pan Brown wkrótce wyjaśni wszystko. Czy jesteś dość silny. 34. Zdejmij płaszcz. Widziałem go tylko jeden raz i to wystarczy. Tomasz był niezwykle zmęczony i natychmiast się położył. 71 ĆWICZENIE XI . 27. Czy przyjdziesz na stację. Mój brat ożenił się dopiero tydzień temu.14. You can't put off the meeting. O której wstajesz rano? 3. Mary is trying it on. 3. kiedy prawie nie zna przepisów? Jak daleko jest do dworca kolejowego? Oni rzadko przychodzą tutaj. 32. Złodziej może łatwo dostać się tutaj.

Nie oszukasz mnie więcej. Chętnie ulokuję was u siebie na parę dni. 10. gdyż robi się ciemno. 11. Nie wierzę ci. To nie jest dobre dla twego zdrowia. Pozwól mu odjechać. Podnieś te papiery! Podnieś je. 7. 13. mówię ci. ponieważ nas obgadali. Powiedz jeszcze raz. Wszystko zostało zrobione. 14. Zapal światło. Musisz rzucić palenie. Nie chcę ich więcej widzieć. Odłożyłem pieniądze. Zadzwonisz do mnie o wpół do ósmej? Moja siostra sprzątnęła ze stołu puste naczynia. czego chcesz. 12. 8.4. 5. . które mi dałeś. 9. 15. Zerwałam nasze zaręczyny. 6. Nie mogę tego zrozumieć.

Formy czasownika Większość czasowników angielskich ma pięć form: a) Formę podstawową. [t] — gdy forma podstawowa czasownika kończy się spółgłoską bezdźwięczną z wyjątkiem [t]. utworzoną przez dodanie do formy podstawowej końcówki s lub es w piśmie.2. Podział czasowników 6.3). 2. b) Formę trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. która dla czasowników regularnych jest identyczna z formą czasu przeszłego (patrz rozdz.2. która funkcjonuje jako bezokolicznik (Infinitive). występującą jako imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle).2.3. Czasowniki regularne mają w formie Simple Past i Past Participle w piśmie końcówkę ed. go itp.). np. np.1. c) Formę czasu przeszłego (Past Simple) z końcówką ed lub d (w piśmie) dla czasowników regularnych i o różnej postaci dla czasowników nieregularnych. Końcówka ta brzmi [d] — gdy forma podstawowa czasownika kończy się na samogłoskę lub spółgłoskę dźwięczną z wyjątkiem [d]. Czasownik—the Verb 6. d) Formę -ing.3. 6. Czasowniki regularne i nieregularne Czasowniki angielskie możemy podzielić na regularne i nieregularne.1. 6. 73 . lub — jeśli forma podstawowa czasownika kończy się na e — końcówkę d. open.6. writing. Zasady wymowy i pisowni tej końcówki są te same co dla końcówki liczby mnogiej rzeczowników — rozdz. help [help] — helped [helpt]. please [pli:z] — pleased [pli:zd]. bore [bo:] — bored [bo:d]. e) Formę imiesłowu biernego (Past Participle). jako czas teraźniejszy (Present Simple) we wszystkich osobach z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz jako tryb rozkazujący (Imperative) dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej (np. np. write.

4. ought. W zdaniu: What did you do yesterday? Co robiłeś wczoraj? mamy przykład użycia tego czasownika w obu funkcjach: specjalnej (w formie did). zwane także leksykalnymi. may. Jeśli czasownik regularny w bezokoliczniku kończy się na y. Niektóre wyrazy mogą występować w funkcji zarówno czasowników leksykalnych. np. used to. do. put. albo wszystkie trzy formy takie same (np.2. tj. make. carried.[id] — gdy forma podstawowa czasownika kończy się spółgłoską [d] lub [t]. made. czynić. a czasownik posiłkowy do (w pozycji przed podmiotem) sygnalizuje konstrukcję pytającą. W obrębie każdego z tych chronologicznych podziałów rzeczywistości istnieją niuanse i aspekty. can. Do czasowników specjalnych należą: be. put. Czas fizyczny (time) to teraźniejszość (present). np.3. carry. written). mend [mend] — mended [mendid).2. o którą chodzi. dare. które wyrażamy za pomocą odpowiedniego czasu gramatycznego (tense) i formy (np. oraz leksykalnej (robić). put). Na przykład w zdaniu: Do you read crime stories? Czy czytujesz powieści kryminalne? czasownik leksykalny read określa czynność. Czasowniki leksykalne wyrażają określone treści semantyczne. Na przykład czasownik do występuje w znaczeniu: robić. Chcąc uporządkować swoje wiadomości w za74 . will. carried. must. albo jedną formę różną a dwie takie same (np. to write. 6. jak i specjalnych. do tworzenia zdań pytających i przeczących oraz poszczególnych czasów gramatycznych). 6. Past i Past Participle różne (np. to w Past i Past Participle zamienia się y na i. hate [heit] — hated [heitid]. 6. przeszłość (past). nazywają czynności. have. shall. Czasowniki te są omówione szczegółowo w rozdz. made). need. przyszłość (future). sygnalizującej pytanie. Czasowniki zwykłe (leksykalne) i specjalne Czasowniki angielskie dzieli się na zwykłe. wrote. i specjalne. o których mowa. Czasy gramatyczne Z pojęciem czasownika łączy się pojęcie czasu fizycznego (time) i gramatycznego (tense). Czasowniki specjalne służą przede wszystkim do wyrażenia stosunków gramatycznych w zdaniu (np. formy ciągłej — continuous form). Czasowniki nieregularne mają albo formy Infinitive.

1. w których występuje jeden z czasowników specjalnych (be. be.3. dare) tworzymy przez odwrócenie szyku zdania stawiając odpowiednią formę tego czasownika przed podmiotem. isn't. l. they — look He. z przeczeniem występują przeważnie w formie skróconej: don't. rozdz. w których stosujemy does (3 os.3. need. will. np.: They do not speak English — Oni nie mówią po angielsku. have. does lub do odpowiedniej formy czasownika specjalnego wyrazu not.3). can't. Wyrażanie teraźniejszości 6. you. she.1. Natomiast w piśmie na ogół przeważa forma rozwinięta (jak w przykładach). Każde bowiem zagadnienie gramatyczne ma swój aspekt teoretyczno-formalny i funkcjonalno-komunikacyjny. czasownik leksykalny występuje bez końcówki -s/-es.1.: I. W mowie potocznej czasowniki: do. mn. we. Present Simple Czas Present Simple ma we wszystkich osobach formę podstawową. np. a w trzeciej osobie liczby pojedynczej does. John cannot swim — John nie umie pływać. 6. aren't. np. z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej. must. dobrze jest widzieć jakie mamy możliwości wyrażania teraźniejszości. it — looks Formę pytającą w czasie Present Simple tworzymy stawiając wyraz do. can.: Do you speak English? — Czy mówisz po angielsku? Does he play bridge? — Czy on gra w brydża? Formę pytającą w zdaniach. may. Chcąc zaś posługiwać się nimi bardziej swobodnie odpowiednio do aktualnej potrzeby.kresie użycia czasów dobrze jest znać formalne zasady ich tworzenia i przypadki ich stosowania. ought. have itd.p. haven't itd. przed podmiotem zdania. przeszłości i przyszłości za pomocą znanych nam czasów. chyba że cytujemy rozmowy. shall.: Can John swim? — Czy John umie pływać? Is Mary a teacher? — Czy Mary jest nauczycielką? Formę przeczącą tworzymy przez dodanie do słówka do. W pytaniach i przeczeniach. rzeczowników — patrz. Znając tylko praktyczne aspekty stosowania określonego czasu często ograniczamy się do przypadków najprostszych i najbardziej typowych. dialogi lub czyjeś potoczne wypowiedzi. 75 . 2. can. Znając tylko teorię gramatyczną trudno jest czasem zastosować ją poprawnie w praktyce. np.). w której występuje końcówka s lub es (wymawiana tak jak końcówka 1. Tom does not play bridge — Tom nie gra w brydża.

6. John always (go) to school on foot. Widzę. Także czasowniki oznaczające stany umysłu lub uczuć występują w czasie Simple Present niezależnie od tego czy chodzi o sytuacje chwilowe. They often (visit) us. występują w czasie Simple Present także i wtedy. 7. 3.: to see. sometimes. The sun rises in the east and sets in the west (Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie). jak i takie. The west wind usually (bring) rain. np. Myślę. Przy wyrażaniu czynności powtarzającej się czas Present Simple występuje często z przysłówkami częstotliwości (Adverbs of Frequency): always. jeśli chcemy wyrazić. 3. Ten pociąg nigdy się nie spóźnia. że będzie padać. że jesteś zmęczony. 2. 5. never. np. Three and three make six (Trzy i trzy równa się sześć). czy trwałe. It often (rain) here. We (like) playing bridge. gdzie stałe powtarzanie się tego samego zjawiska jest wynikiem praw fizycznych. ale wolę miód. np. 2. 8. Water (change) into steam at 100°. 5. że jakieś czynności lub stany mają charakter stały lub powtarzający się. jak np.: John always uses the Colgate toothpaste (John zawsze używa pasty Colgate).: I see that you are tired. Czasowniki podane w nawiasach zastosuj w czasie Present Simple: 1. 76 Przetłumacz następujące zdania na angielski: Mary zawsze pije kawę na śniadanie. 9. Czasowniki oznaczające wrażenia zmysłowe. .Czasu Present Simple używamy. My czasami kupujemy chleb w tym sklepie. itp. np. Jest to określenie bardzo szerokie i może obejmować sytuacje tak niewątpliwe. occasionally. often. Myślę dużo o przyszłości. lecz dotyczą danej chwili. We never (drink) milk.: Water turns into ice at 0° (Woda zamarza przy zerze stopni). John pięknie gra na fortepianie. We (go) to the theatre on Sunday. 4. ĆWICZENIE II 1. 10. ĆWICZENIE I I think a lot about the future. Mary (buy) a newspaper every day.: I think it's going to rain. Lubię dżem. gdy wyrażenia takie nie mają charakteru stałego. 4. I (smell) smoke. to hear.

He often (speak) Polish too. Oh no! John doesn't go to school on foot. Helen cooks well. She hates cooking. They (prefer) playing bridge. 8. (His son). 9. 8. 3. Smith is a doctor. (His wife). he goes by bus. ĆWICZENIE III Zaprzecz faktom podanym w następujących zdaniach jak w przykładzie: John goes to school on foot. 1. Nienawidzę hałasu.6. (On w ogóle nie gra). George drinks too much. 1. że jesteś zmęczony. 9. (On pije tylko od czasu do czasu). inni wolą muzykę klasyczną. Niektórzy ludzie lubią jazz. She (read) books. Mary always watches TV in the evening. Our teacher speaks only English to us. (Mary). Peter always cooks his dinner himself. Helen is late every time I meet her. His mother (do) it. 7. Peter speaks Spanish. Tom sits up late. (On jest nauczycielem). ĆWICZENIE IV Zaprzecz faktom podanym w następujących zdaniach według wzoru: Mary cooks very well (Ona nienawidzi gotowania) Oh no! She does not cook well. (Her sister). She (be) always on time. Cats play by day and sleep by night. Does Mary like jazz too? 1. 5. My students read the classics. We go home by bus. They (do) the opposite. My brother is an actor. They (make) a lot of mistakes. 7. 2. ĆWICZENIE V . 4. They usually do their homework well. 2. Dogs bark at everybody. They usually (bark) at strangers only. You always (go) to bed early. Peter plays the piano very well. W lutym zwykle jeździmy w góry. John goes for a walk before breakfast. 10. 4. Widzę. 2. Uzupełnij następujące zdania jak w przykładzie: John likes jazz. 3. 3. They need something to eat. The Browns like working in the garden. (Oni nie są głodni). (On kładzie się spać o dziesiątej). 4. Ziemia obraca się wokół słońca. 6. (You). He (be) too lazy. 5. (Professor Smith's students). 10. You often sit up late. 5.

77 .

: fear. we. Listen! Somebody (knock) at the door. (You). np. know. (His mother). detest. are. (You). etc. 78 . 8. 2. że jakaś czynność odbywa się w chwili. że pisze obecnie. c) z czasownikami wyrażającymi czynność umysłową.: see. 6. possess.: Smith is writing a new book — Smith właśnie pisze nową książkę może oznaczać. love. Present Continuous Czas Present Continuous tworzymy zestawiając odpowiednie formy czasownika to be w czasie Simple Present z imiesłowem teraźniejszym (formą -ing) potrzebnego nam czasownika. hate.: agree. np.: Are you reading a book?. np. Henry always helps his mother. że pisze w tej chwili lub też. Mary works too much. Czasu Present Continuous nie używamy: a) z czasownikami wyrażającymi czynności zmysłów. np. like. ĆWICZENIE I Czasowniki podane w nawiasach napisz w Present Continuous: 1. d) z czasownikami wyrażającymi posiadanie. Czasu Present Continuous używamy również mówiąc o przyszłości dla wyrażenia zamiaru lub planowego działania. own.1. it is J Formę pytającą w czasie Present Continuous tworzymy stawiając odpowiednią formę czasownika to be (am. Czasu Present Continuous używamy przede wszystkim chcąc wyrazić. they are | writing he. lub is) przed podmiotem zdania np.: belong. Mary idzie jutro do kina. Don't bother me! Can't you see I (write) an important letter? 3. w ciągu bliżej nie określonej teraźniejszości.2. możemy mieć na myśli okresy różnej długości. hear. 7. wish. np. b) z czasownikami wyrażającymi uczucia. she. realize. etc.: Mary is going to the cinema tomorrow.: I am ] you. forget. gdy o niej mówimy. np. want. Is he listening to the radio? Formę przeczącą tworzymy przez dodanie do odpowiedniej formy czasownika to be wyrazu not. smell (z wyjątkiem pewnych szczególnych zastosowań). He is not listening to the radio.: I am not reading a book. It (rain) hard today and the wind (blow). np. np. think. John buys all the new records.3. Take your coat and umbrella if you (go) out.6.

3. Co robią dzieci? Bawią się w ogrodzie. 9. The children (play. 7. Czytam teraz bardzo ciekawą książkę. Co tam robisz na górze? Sprzątam pokój. 6. 2. He never (write) to his family. am wanting) to study medicine. I (want. am seeing) that you (read. Somebody (knocks. are reading) an English book. are flying) to Berlin on Monday. Ann (has. 10. are calling) upon us in the evening. is knowing) a lot about cars. 4. My father seldom (goes. Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. are playing) in the garden. is going) to the cinema. is knocking) at the door. 9. John (read) a newspaper — don't disturb him! How you (feel) today? What the kids (do) upstairs? They (watch) television. 10. 4. We (fly. Nie przeszkadzaj mi. ĆWICZENIE II 4.What you (do) here? I (wait) for a friend. 2. 9. Ann always (comes. ĆWICZENIE IV Czasowniki podane w nawiasach wyraź w Present Simple lub Present Continuous: 1. we can have some rest now. 8. 79 . is coming) here at 9 o'clock. ja teraz słucham radia. Who (make) this terrible noise in the other room? It's my son. 5. Mary przyjeżdża jutro. The Smiths sometimes (call. He (listen) to his favourite records. 8. 6. Wyjeżdżam nad morze za tydzień. is having) her breakfast now. We (have) a party next Sunday. I sometimes (visit) them but they always (pretend) they are very busy and (try) to find an excuse for going out. 6. I (see. I (leave) tomorrow very early. O czym ty mówisz?! ĆWICZENIE III Z podanych w nawiasach czasowników w Present Simple i Present Continuous podkreśl formy właściwe dla danego zdania: 1. John (knows. 5. 2. 8. 7. 3. Idziemy dzisiaj do teatru. Jak się dziś czujesz? 10. 7. 5. that is why I (pack) now. Właśnie piszę list.

6. Czy znasz tego człowieka? Nie. He (live) next door to us. She always (have) breakfast at eight. He is a writer. I always (make) one on Saturday. I (smell) something nice. 7. I you f have written we they he 1 she has written it Formę pytającą w czasie Present Perfect tworzymy stawiając odpowiednio have lub has przed podmiotem. Have I written this letter? He has opened the window. Czy mogę wziąć tę książkę do domu? Nie. Czy Mary teraz ogląda telewizję? Nie. 2. widzę go pierwszy raz. On nie uczy się regularnie w domu. 6.2. and he occasionally (visit) us.1.3.2. Just now he (write) a book on famous forgers. Who is that tall man with a black beard who (look) at us? It's Mr. 5.: I have written this letter. Musisz ją przeczytać w czytelni (in the reading room). 4.3. nie możesz. What you (cook)? I (make) a chocolate cake. Mary (have) her breakfast now. a do szkoły chodzi tylko od czasu do czasu. Wyrażanie przeszłości 6. 3.3. no wonder it (rain) now. np. Piotr powinien więcej pracować. 4. 5. Smith. It always (rain) in autumn. Has he opened the window? 80 . ĆWICZENIE V Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. Oto czas Present Perfect od czasownika regularnego to open i nieregularnego to write: I you > have opened we they he | she has opened it . Present Perfect Czas Present Perfect tworzymy zestawiając odpowiednią formę czasownika to have w czasie teraźniejszym z imiesłowem biernym odpowiedniego czasownika leksykalnego. Czy John jest w domu? Nie. Nie przeszkadzaj mi! Czy nie widzisz. On zawsze gra w tenisa w poniedziałki od 1700 do 1900. on teraz gra w tenisa. ona nigdy nie robi tego w ciągu dnia. że jestem teraz zajęta? 6.

Dla wyrażenia. np. od jakiego momentu czynność się odbywa. They have lived in London for many years. Oni mieszkają w Londynie od wielu lat. Brownowie kupili nowy samochód (i teraz mają ten nowy samochód).: Tom has worked in this firm since 1970.: The Browns have bought a new car. Tom pracuje w tej firmie od 1970. jak zobaczymy z podanych dalej przykładów. Uwaga: Przyimka since używa się. Dla wyrażenia czynności dopiero co zakończonych.pociąg właśnie odjechał. np. I have not (I haven't) written this letter. np. He has not (he hasn't) opened the window. jak już długo czynność się odbywa. Dla wyrażenia czynności.: I have never liked him Nigdy go nie lubiłem (i dalej go nie lubię). np.: I have just closed the window and it will be warmer in the room now Właśnie zamknąłem okno i teraz w pokoju będzie cieplej. Uwaga: W obu tych zdaniach obecne skutki czynności przeszłej zostały wyrażone bezpośrednio. np. 4. jak i teraźniejszości. ma skutki w teraźniejszości. He has worked too much lately and that is why he is so tired On zbyt dużo pracował ostatnio i dlatego jest tak zmęczony. która trwa lub powtarza się w nieograniczo nym okresie tak przeszłości. która wprawdzie rozpoczęła się w przeszłości. np. We have already finished our work . Mogą one jednak być tylko domyślne. 3.: The train has just left .właśnie skończyliśmy naszą pracę. gdy mówimy o tym. 0 — Język angielski 81 . gdy mowa o tym. że czynność. I have already finished my work — właśnie skończyłem pracę. a przyimka for. np. lecz trwa do chwili obecnej. Czasu Present Perfect używamy więc: 1. 2. Powiązanie teraźniejszości z przeszłością może się wyrażać bezpośrednio lub pozostawać w sferze domysłu.Formę przeczącą tworzymy przez dodanie do czasownika have lub has wyrazu not. Odnosi się on bowiem do okresu czasu obejmującego chwilę obecną i rozciągającego się w przeszłość. która wystąpiła w przeszłości. Dla wyrażenia czynności. Czas Present Perfect znajduje się niejako na pograniczu czasów teraźniejszych i przeszłych.

You ever (hear) about it? 2. 5. 6. still jeszcze.ostatnio. already-już. always . dopiero co. just .właśnie. ale on już wyszedł. 6. 4. he just (leave). Somebody (open) the window and it is very cold here. 2. 4. 5. 82 Why isn't Mary here? (Ponieważ wyjechała do Londynu) Why is Tom so tired? (Ponieważ ostatnio za wiele pracował) Why can't I talk to John? (Ponieważ wyszedł z domu) Why can't we open the door? (Ponieważ ktoś zamknął je na klucz) Why is John so unkind? (Ponieważ on zawsze taki był) Why don't you help me? (Ponieważ nas o to nie prosiłeś) . You (understand) what I want? ĆWICZENIE 11 Przetłumacz na angielski zdania w nawiasach: 1. Have you ever heard about it? Czy kiedykolwiek o tym słyszałeś? Haven't you finished your book yet? Czy jeszcze nie skończyłeś swojej książki? ĆWICZENIE I Czasowniki w nawiasach wyraź w czasie Present Perfect: 1. She (not come) because she is ill. John (earn) a lot of money lately and so he can afford a new car. I am sorry. 9. yet-jeszcze (najczęściej w pytaniach z przeczeniem). Is John in? No. He is very proud of himself because he (win) the first prize. May I help you with your work? Thank you but I already (finish). I have never seen this man before Nigdy przedtem nie widziałem tego człowieka. but he has already left Przykro mi. lately . 3. 10. never-nigdy. Oto kilka przykładów takich zdań: John has just graduated from school John właśnie ukończył szkołę.kiedykolwiek. 7. ever .zawsze. Barbara (write) to John at last? 8. ciągle. I am so glad you (come)! I (not see) you for ages.He has always used glasses Zawsze używał okularów (i dotąd ich używa) Zdania wyrażane w Present Perfect często zawierają następujące przysłówki: recently. 3.

2. Czy nauczyłeś się wreszcie pływać? ĆWICZENIE IV 1. 7. co powiedziałeś? 7. 9. 3. 5. Nie byłem w Anglii od roku 1975. we. 6. Czy możesz powtórzyć. 4. 6. 5. she. Schowałem ten list tak dobrze.: I have not been writing. aby powiedzieć. że sam nie mogę go teraz znaleźć. 8. Ostatnio nie widziałem żadnych interesujących filmów. Przeczytałem tę książkę i myślę. I. że nie warto jej czytać. np. Znam państwa Brownów od zeszłego lata. Studenci są tu od godziny dziesiątej. np. Skończyliśmy już pracę i idziemy do domu. Właśnie napisałem list do Brownów i teraz idę go wysłać.2. Present Perfect Continuous Czas Present Perfect Continuous tworzymy zestawiając formy have been lub has been z imiesłowem czasu teraźniejszego (formą -ing) odpowiedniego czasownika leksykalnego. Pan Brown pracuje w banku od dwudziestu lat.ĆWICZENIE III Przetłumacz na angielski: 1.3. Przetłumacz na angielski: Mieszkamy w Warszawie od dziesięciu lat. 8. 10. 3. Czy słyszałeś najnowszą wiadomość? John i Mary pobrali się.2. Wilsonowie właśnie zatelefonowali. they — have been sleeping he. He has not been listening. że to prawda? Mary mi powiedziała. you. Nie widzieliśmy się od lat.: Have you been writing? Has he been listening? Formę przeczącą tego czasu tworzymy dodając do wyrazu have lub has słówko not. Mary nie telefonowała od wczoraj wieczór. Nie rozmawialiśmy z Johnem od poniedziałku. Oto formy czasu Present Perfect Continuous czasownika sleep — spać. 6. 4. it — has been sleeping Formę pytającą w czasie Present Perfect Continuous tworzymy stawiając odpowiednio wyraz have lub has przed podmiotem. 2. że nie przyjdą. 6* 83 . Skąd wiesz.

10. np. I (listen) to this music for a long time and I haven't done my homework yet. that is why it represents so many different styles. Mary (watch) TV for three hours and she has grown very sleepy. Piszę listy od śniadania. The typist (type) letters for the whole afternoon and they are all typed now. 4. Słuchaliśmy wykładów przez cały dzień i jesteśmy bardzo zmęczeni. You have been listening to the news.Czasu Present Perfect Continuous używamy. 7. ĆWICZENIE II Przetłumacz na angielski: 1. This is BBC calling. Czekam na Johna od ósmej (i ciągle go nie ma). I have written three so far. Dotąd napisałem trzy. Stosując czas Present Perfect Continuous zwracamy uwagę przede wszystkim na to.: I have been writing letters since breakfast. let us hope his students know how to use them. 3. 5. 3. 2. Czekam na ciebie od ósmej (i nareszcie jesteś). I have been waiting for you since 8 o'clock. Gdy mówimy o jej rezultatach. We (learn) English for many years and we can't speak it yet. They (build) this cathedral for two hundred years. The students (write) their examination papers since 9 o'clock. o jaką czynność chodzi. 4. Jane (cook) dinner since 10 o'clock but it is not ready yet. Tom uczył się niemieckiego od dzieciństwa. które trwają nadal. The teacher (explain) the use of English tenses for three weeks. jak i o takich. 2. We (work) on this model for about two hours and we will probably finish it soon. 9. ĆWICZENIE I Czasowniki w nawiasach wyraź w Present Perfect Continuous: 1. Słuchali Państwo wiadomości (właśnie skończono je nadawać). np. Czekaliśmy na ciebie przez wiele lat! . Hasn't Helen finished this book yet? She (read) it for six months. używamy Present Perfect.: I have been waiting for John since 8 o'clock. 8. że od pewnego czasu do tej pory odbywała się taka a taka czynność. ale jeszcze się nie nauczył. Mówi BBC. 6. Czasu Present Perfect Continuous używamy mówiąc zarówno o czynnościach. aby wyrazić. które się właśnie zakończyły. 84 Pracowałam w ogródku od rana i nareszcie już wszystko jest zrobione.

thought itp. it we they walked. ona cały czas słuchała płyt.2.walked. 6.3.Dlaczego to napisałeś ? When did you write it ? Kiedy to napisałeś ? itp.5.Czy napisałeś do Johna ? What did you write? . o której jest mowa. Oto dalsze przykłady pytań ogólnych i szczegółowych w Past Simple: Did you write to John ? .: 85 . it we they Did walk. np. Dla czasowników regularnych tworzymy ją przez dodanie w piśmie końcówki -ed lub -d do formy podstawowej. walk . o której jest mowa.patrz rozdz. Formę przeczącą w czasie Past Simple tworzymy stawiając po did słówko not. Szukałam tej książki całe popołudnie i będę szukać aż znajdę. Czy Mary już odrobiła swoją pracę domową? Nie. think . Dla czasowników nieregularnych powstaje ona w różny sposób i wymaga opanowania pamięciowego. think itp. wrote. 8. she. np. write.saw. 7. she. 6. Mary ostatnio zbyt wiele pracowała i musi teraz odpocząć. Formę pytającą w czasie Past Simple tworzymy stawiając przed podmiotem zdania słówko did i stosując formę podstawową czasownika określającego czynność.3. see . np.: I you he.: I you he.moved (wymowa . Jane bardzo się starała poprawić (udoskonalić) swoją wymowę i możesz teraz podziwiać rezultaty. np. 6. a następnie formę podstawową czasownika określającego czynność. Formy czasownika). Past Simple W czasie Past Simple czasownik przybiera swoistą dla tego czasu formę (patrz rozdz. np. send -sent. saw. put.2. 6.1.put. put .thought. write wrote. move .).Co napisałeś? Why did you write it ? .1. put. W czasie Past Simple czasownik ma tę samą postać we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej.

a w zdaniu przeczącym dodajemy do niego słówko not. Could John swim when he was a boy? Czy John umiał pływać. He lived in England when he was a child. write. gdy był chłopcem? John could not swim till he grew up. ĆWICZENIE I Czasowniki w nawiasach podaj w Simple Past: 1. Pociąg odjechał o 14. put. że dana czynność lub stan miały miejsce w przeszłości. think itp. Odwiedziliśmy go wczoraj.: The train left at 2. choć z różnym stopniem dokładności. We visited him yesterday. it we they did not walk. I did not know him as a young man. 2. They (live) here when they (be) young. Czasu Past Simple używamy dla wyrażenia. tj. 86 I (buy) this book last week.m. Zdarzyło się to podczas wojny. Czas Simple Past stosujemy we wszelkiego rodzaju narracjach o przeszłości. Nie napisaliśmy wszystkich tych listów wczoraj.you he. Przeszłość ta jest bardzo często określona. Mieszkał w Anglii gdy był dzieckiem.30 p. We (visit) them last month. It happened during the war. . John nie umiał pływać aż dorósł. 4. W mowie potocznej połączenie did not przeważnie redukuje się do didn't Oto przykłady zdań przeczących w Past Simple: We did not write all these letters yesterday. Formę pytającą i przeczącą od czasowników specjalnych w Past Simple tworzymy jak w Present Simple. w pytaniu umieszczamy czasownik przed podmiotem.30. Nie znałem go jako młodego człowieka. John (come) home late yesterday. she. 3. np.

Yesterday Jim asked me to marry him. Where . them? I finally opened that locked door.. How much ... 2.. I did. 6. 10. because he (be) ill. ? I didn't know what to do. I didn't buy it. 7... not to John. How . ask me? I cleared the table but I did not wash up the breakfast things this morning. I bought a new TV set last week. Why . 7. 3.. (John) 3. When did you see John last? Where did you put the key to my room? What time did Mary phone? Why did Tom leave the party so early? How much did you pay for your new car? What present did you give Mary for Christmas? 87 . ? I found my lost bracelet yesterday. 6.. 9. He was born in 1966. And what . He was very grateful for my help.5. Because I didn't want to. 4. I spent them at the seaside.. she (go) to the hairdresser's instead. Why . manage to open it? Tom gave Mary some red roses yesterday. 6. (holidays) ĆWICZENIE IV Odpowiedz na następujące pytania: 1. 4. In 1980 I lived in Warsaw. I paid 20 pounds. na które padły następujące odpowiedzi (wykorzystaj wskazówki w nawiasie): 1..? Tom came home at 11 o'clock last night... I found it in my pocket. (when it began to rain) 7. say so at once? ĆWICZENIE m Odtwórz pytania. John not (take) his exams last term. Why . 8.. 9. Jane not (cook) dinner yesterday. It was half past six. 2.. (Mrs Brown's son) 8.. I (go) to the cinema last night and I (see) a very interesting film. We not (work) in this firm ten years ago. ? When . answer? I gave the money to Mary.. it was a present. I didn't give him all the wine. (George) 6. Yes. 3.. (come to Jane's party) 4. Shakespeare (live) during the reigns of Queen Elizabeth I and James I. (watch) 2. 8. Why . (dress) 5. I left some for you. 9. 5.. How many roses . No.. Uzupełnij następujące pytania: ĆWICZENIE II 1. John come to see you? He came on Wednesday. 5. (key) 10..

2. Past Continuous Czas Past Continuous tworzymy zestawiając formy was. John nie słuchał. Czy napisałeś do nich o naszym przyjeździe? 6. 6. 7. Po obfitym opadzie śniegu wszystkie drogi były śliskie. were z imiesłowem czasu teraźniejszego danego czasownika. Kiedy byłem dzieckiem lubiłem słuchać bajek. she.: he. Gdy wróciłem do domu. Mary was washing up. na przykład w chwili. Często kupowałem krawaty w tym sklepie. Nie oglądałem telewizji. 3. Agata Christie pisała powieści kryminalne.4. tylko zamiast form am.3. ponieważ zwykle mieli duży wybór. gdy zatelefonowałeś. np. I was not watching TV when you phoned. gdy nastąpiła inna czynność: Half an hour ago Mary was washing up. że dana czynność właśnie się odbywała w danym momencie w przeszłości. Czy oglądałeś wczorajszy program telewizyjny? 5. Czasu Past Continuous używamy chcąc wyrazić. it J was writing you were writing we they Formę pytającą i przeczącą w Past Continuous tworzymy na tej samej zasadzie co w Present Continuous. are stosujemy ich odpowiedniki w czasie przeszłym. was. gdy zadzwoniłem? John was not listening when I talked to him. np. Oni przyjechali wczoraj wieczorem. is.: Was John listening when you talked to him? Czy John słuchał. gdy do niego mówiłeś? Were you watching TV when I phoned? Czy oglądałeś telewizję. When I came home. Pół godziny temu Mary zmywała. 8. 4. Kiedy byłem w Londynie jeździłem codziennie metrem. gdy mówiłem do niego. tj.ĆWICZENIE V Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. 88 . Mary zmywała. were.2. zjedli kolację i poszli spać.

89 ĆWICZENIE II ĆWICZENIE III . I tried not to make too much noise. I (went. When we (be) at school. 4. As the child (sleep). was seeing) an interesting book in the shop window. The telephone rang as I (have) a bath. Brown (sit) in his garden when I (come) to see him. The TV program (start) while we (have) tea. The postman came while Mary (cook) dinner. was passing) by a bookshop. was going) in and (bought. 1. Telefon dzwonił. Czasowniki podane w nawiasach napisz w Simple Past lub Past Continuous. 5. 7. Jak łatwo zauważyć.Czasu Past Continuous używamy także aby wyrazić. 7. Fortunately it (not hurt) anybody as the street (be) empty. 8. Mr. Mary (lay) the table while her mother (make) the tea in the kitchen. Czekałem na twój telefon przez cały wczorajszy dzień. 3. 6. The telephone was ringing but as I was just taking a bath I decided not to answer it. we heard a shot. 5. As I (clean) the window a flower pot (fall) down. We (use) to drink wine every day when we (be) in Italy. I stayed at home because it (rain). I (saw. 2. As I (passed. że czynność wypełniała całkowicie dany okres w przeszłości: I was waiting for your phone call all day yesterday. 4. we (learn) a lot of useless things. które odbywały się równolegle przez pewien czas w przeszłości. ale ponieważ właśnie brałem kąpiel zdecydowałem się nie odbierać go. 3. polskim odpowiednikiem angielskiego czasownika w czasie Past Continuous jest zawsze czasownik niedokonany w czasie przeszłym. Używa się też czasu Past Continuous mówiąc o czynnościach. was buying) it. 6. ĆWICZENIE I Czasowniki podane w nawiasach napisz w Past Continuous: 1. 2. 2. While we (watch) TV. I saw John as I (buy) some books in the bookshop round the corner. As I (cross) the road I (slip) and (fall). Wybierz właściwą formę czasowników w nawiasach: 1. When they came to see me I (wash up).

I (gave. Tam. Mówiąc. gdzie go nie wyrażamy używamy zazwyczaj Past Simple. rozróżnienie kiedy należy stosować ten czas a kiedy Past Simple nastręcza nieraz wiele kłopotów. że pociągu już nie ma na stacji.5. ĆWICZENIE I Czasowniki w nawiasach wyraź w Simple Past lub Present Perfect: 1. were having) our last drink when the clock (struck. 3. W tego rodzaju wypowiedzi stosujemy Simple Past. was opening) the door I (saw. was beginning) to read it after dinner. He (came. is) my old friend John. was living) rather far from my place. reading) the door bell (rang. czy też nie.: The train for London left from platform three an hour ago. was taking) up my book again. W takiej wypowiedzi stosujemy Present Perfect. 5.2. I (began.3. A teraz to samo zdanie w Present Perfect: The train for London has just left from platform three. Porównanie użycia Present Perfect i Past Simple Ponieważ w języku polskim nie istnieje odpowiednik czasu Present Perfect. 90 . Mr Brown (leave) London two days ago. When I (opened. We (had. W stosowaniu obu tych czasów podstawową sprawą jest to czy chcemy wyeksponować związek teraźniejszości z przeszłością. Pociąg do Londynu właśnie odjechał z peronu trzeciego. 6. was leaving) in a hurry as he (lived. was giving) him a drink and we (started. że pociąg właśnie odjechał eksponujemy skutek w teraźniejszości — to. I (came. was seeing) that it (was. But as I (sat. was coming) to the conclusion that I certainly (preferred. Pociąg do Londynu odjechał z peronu trzeciego godzinę temu. 10. np. Why is this room so untidy? I (have) no time to tidy it up. was preferring) talking to a friend to reading a book. but I was too sleepy to read. was coming) in. You may catch up with him if you start right now. 8. 2. 9. 7. gdzie chcemy go wyeksponować stosujemy przeważnie czas Present Perfect. Before I (went. ponieważ zawarta w nim informacja dotyczy wyraźnie i wyłącznie czynności przeszłej. was sitting) in my comfortable armchair and (read. John (left. were starting) to talk about old times and the latest news. W zdaniu tym nie mówimy o związku z teraźniejszością. John just (leave). was striking) twelve. was going) to bed I (took. 4. Tam. was ringing).3. 6.

... b) ... 3... You (read) this book? I (read) it when I (be) at school.... your last lecture and I think .. b) I saw this man yesterday......... b).. 5................. already ................Are you ready? No...... often ............. I (not finish) my work yet................................... b) ......... ĆWICZENIE IV Napisz po pięć przykładów zdań w Simple Past i w Present Perfect........... Is Smith still writing his book? Yes...... 2.................. a) We visited the Smiths last year.. Następujące zdania wyrażone są w Present Perfect........................ np............. b) ........................... He (be) busy with other things............... 1.............. 4... ĆWICZENIE III Przekształć zdania wyrażone w Simple Past na wypowiedzi w Present Perfect: 1.......... ĆWICZENIE V Przetłumacz na angielski następujące pary zdań: 1...................... a) We have already seen this film......... a) You have explained this problem to us and I think I understand it now. last month.............. 4...: a) I have often seen this man......... a) Mary told me about her new job when I last saw her...... I (visit) the Browns at Christmas........ b) ............. always ........................ 91 . Przekształć je tak. but he (not write) much lately................. a) Mary odwiedziła mnie wczoraj... I (like) to dance when I (be) younger. since 1970....... aby mogły być wyrażone jedynie w Simple Past.......... We (listen) to the Prime Minister on the radio yesterday.......... a) John always refused to help me when we worked together.................. 6..................................... 3........................... She already (tell) me about her difficulties................................. but I (not see) them since that time ĆWICZENIE II 4............... b) Nie była u mnie od Bożego Narodzenia.. 9................. 2.................. a) The Browns lived here in 1970... b) .... a) I've been too tired recently to study for my exams................ 7. last week to study .................... b) ....... 10..................... b) .. a) I have paid for my new radio at last. two days ago.... 8..

19). b) Wysłałem ci książkę i mam nadzieję. Tworzymy go przez zestawienie formy had z imiesłowem biernym odpowiedniego czasownika leksykalnego. np. że jesteś zmęczony. pracowałeś przez całą noc. umyłam okna i pozmywałam wszystkie naczynia. że ją wkrótce dostaniesz. 3. nic dziwnego. Napisałem ten list zanim mi powiedziałeś. a) Widziałem Toma ostatnio w 1970 r. czas ten we wszystkich osobach ma tę samą formę. żeby to zrobić. Ależ to teraz zupełnie inny człowiek! 8.2. a) Twoja dziewczyna telefonowała. a) Wczoraj posprzątałam mieszkanie. Past Perfect Czasu Past Perfect używamy obecnie dość rzadko (poza zdaniami. b) Smith już skończył swoją powieść i zamierza teraz pisać nową. 7. b) Nic dziwnego. 5.6. it} had written we they Jak widać.3. a) Wysłałem ci książkę w zeszłym tygodniu. she. has stosujemy formę had. 10. a) Dostaliśmy wczoraj list od Mike'a. 4. Jaka ona jest? 6. Formę pytającą i przeczącą czasu Past Perfect tworzymy tak samo jak w Present Perfect z tą różnicą.2. a) W zeszłą sobotę zaprosiliśmy Jonesów na herbatę. a) Smith skończył swoją ostatnią powieść miesiąc temu. a) John za dużo pracował w zeszłym roku.: I had written this letter before you told me to do it. to było naprawdę bardzo miłe popołudnie. że zamiast form have. b) Co słychać u Mike'a? Czy jeszcze do was nie pisał? 9. że zaraz tu będzie. a teraz idę po zakupy. będą tu o piątej. w których występuje następstwo czasów i mową zależną. gdy cię nie było. b) Zaprosiliśmy Jonesów na herbatę. b) Nie widziałem Toma od 1970. por. np. że podupadł na zdrowiu. rozdz. 6. a) Widziałem twoją żonę tylko raz na waszym weselu. b) Nie wychodź. I had not written this letter earlier so I had to write it when you came. b) Nigdy nie widziałem twojej żony. Właśnie telefonowała twoja dziewczyna.: I you he. 92 . b) Właśnie skończyłam sprzątać pokój.

The room (must) be renovated — it (be) painted ten years ago! 5. ĆWICZENIE II Czasowniki podane w nawiasach wyraź w Simple Past lub w Past Perfect: 1. because she (spend) everything before she (come) here. Simple Past i Past Continuous: 1. When I (visit) them last week. ĆWICZENIE I W następującej historyjce zastosuj w miarę potrzeby czasy Past Perfect. There (be) no light in the house. When I (open) the letter I (see) that somebody already (read) it. np. 6. Everybody (go) to sleep. She had no money. I (be) not sure if we (can) get some nice flowers at the last moment. 4. Let's give Mary a camera! But she already (get) one from her parents last year! 12. 8. Zanim Czesław Miłosz otrzymał nagrodę Nobla. but any time I (telephone) I (be) told that he just (leave). You (say) you (be) the friend of this famous writer? No. Czasu Past Perfect używamy. 2. gdy przyszedłeś. the librarian (say) that it (be) lost. but my wife (tell) me she (order) them earlier. When I (ask) for the book I (order) a week ago. 9.: John realized that he had caused an accident. 10. 11. I (want) to meet Tom. When we (come) into the room. we (see) that somebody (be) there before. napisał wiele książek po polsku i po angielsku. I (wonder) who (be) so kind and (do) all this work for me. że spowodował wypadek. 7.Nie napisałem tego listu wcześniej i musiałem go pisać. When I (open) my bag I (see) that somebody (steal) my purse. When I (want) to play the money due it (appear) that somebody already (do) it. jeśli mówiąc o jakiejś czynności przeszłej chcemy podkreślić uprzedniość innej czynności w stosunku do niej. Before Czesław Miłosz won the Nobel Prize he had written many books in Polish and in English. 93 . It probably (happen) in the crowded bus. 2. John zdał sobie sprawę. their neighbour (tell) me that they (leave) for holidays a week earlier. 3. I never (meet) him before.

3. 5. 8. Why couldn't he buy a new camera? 6. She couldn't come in. Alice didn't work enough. The burglar (have) no need to break in because the owner of the house (not lock) the door. When I (come) to the station I (see) that the train already (leave). He couldn't buy a new camera. When I saw Tom. He couldn't come to our party. it \ we l J . ĆWICZENIE III Odpowiedz na następujące pytania. że zamiast formy have. z tą jednak różnicą.7. she. Jim slept badly. He went to the police station. Past Perfect Continuous Czas ten jest odpowiednikiem czasu Present Perfect Continuous w przeszłości: tworzy się go i odmienia tak samo. She forgot to post it. Ann lost the key. I (come) to the conclusion that Mary either (eat) everything or (not buy) any food. używając w odpowiedzi czasu Past Perfect: 1. he already (know) everything because his mother (inform) him earlier.2. When I came in. Why did he go to the police station? 7. Tom caught a cold. Philip spent all his money. Jane did not stay till the end of the play. I told you that I never (hear) about it before. 6. has występuje tu forma had: you they 94 j had been writing he.3. Why did he feel tired? 8. When I (find) no food in the refrigerator. it (be) very cold in the room because somebody (open) the window and (forget) to close it. She left earlier. 4. Why couldn't she tell us how the play ended? 4. 9. He (learn) English before he (go) to England. He felt tired in the morning. I have read in a newspaper that a farmer ploughing his field (find) a box full of gold coins. John lost his wallet. Why couldn't Tom come to our party? 6. Why didn't she pass her examination? 5. She did not pass her examination. Why didn't John get the letter? 3. which somebody (hide) there years before. 10. Why couldn't she come in? 2. Mary wrote a letter to John. 7.

3. gdy chcemy wyrazić. np. because my guests (jedli. z tym że zamiast czasownika have. Nie pisałeś zanim przyszliśmy.: I had been working over this problem for the whole day before I solved it. 4. 8. 5. I was very sleepy this morning. Peter did not succeed in learning English (chociaż uczył się tego języka od dzieciństwa). że czynność odbywała się przez pewien czas. Before we decided to go home (czekaliśmy na ciebie przez wiele godzin). 6. Before her entrance examination to the Academy of Music (Mary grała na fortepianie od rana do nocy). ĆWICZENIE Uzupełnij następujące zdania: 1. Pracowałem nad tym problemem przez cały dzień zanim go rozwiązałem. 7. The little boy (długo płakał) before his mother came and put him to bed. np. Professor Brown (miał wykłady przez trzy semestry) before he decided to leave lecturing to his assistants. Smith won the first prize at the gardening exhibition because (on pracował w ogrodzie 12 godzin dziennie). np. Czasu Past Perfect Continuous używamy w tych samych sytuacjach co Past Perfect. 95 . has stosujemy had. 6.: My firm sends me to London in March.3. 3.Formę pytającą i przeczącą tworzymy tak jak w Present Perfect Continuous. Tom failed his examination because (on się bawił zamiast się uczyć). pili i śpiewali przez całą noc). Wyrażanie przyszłości W języku angielskim możemy wyrażać przyszłość za pomocą różnych czasów gramatycznych. że czynność jest zaplanowana i postanowiona przez inne osoby niż jej wykonawca). 2. a mianowicie: a) za pomocą czasu Present Simple (aby wyrazić.: Had you been writing before we came? Czy pisałeś zanim przyszliśmy? You had not been writing before we came. Moja firma wysyła mnie w marcu do Londynu.

choć może być również uzgodniona z innymi osobami). Wyjeżdżam jutro o 10. aby wyrazić przeświadczenie. że czynność zależy od wykonawcy. Będzie padać. np. Zamierzamy kupić dom. lecz o to. Wyrażenie: be going to coś nastąpi. że It is going to rain. czego osoba.: I will (shall) speak English. a mianowicie: 6. We współczesnej angielszczyźnie w mowie potocznej używa się jej rzadko. głównie w prozie naukowej i tekstach oficjalnych.3. d) Za pomocą kilku czasów przyszłych (Future Tenses).1. do której się zwracamy. np.: We are going to buy a house. np.30.b) Za pomocą czasu Present Continuous (aby wyrazić. np. Future Simple Czas ten tworzymy zestawiając formę shall i will z bezokolicznikiem czasownika leksykalnego.3. np. Umówiliśmy się na jutro na tenisa z Jonesami.: Shall I open the window? Czy mam otworzyć okno? Shall we go for a walk? Czy pójdziemy na spacer? (czy życzysz sobie tego?) Forma shall może również występować w drugiej i trzeciej osobie w zdaniach twierdzących i wtedy nadaje wypowiedzi sens nakazu i/lub groźby w stosunku do osób. Użycie shall w zdaniach pytających ma szczególne znaczenie.: stosujemy również. życzy sobie od nas. np. Będę mówić po angielsku. Nie pytamy bowiem w ten sposób o przyszłość. Masz tam pójść natychmiast.: I am leaving tomorrow at 10.30. We are playing tennis with the Joneses tomorrow. c) Za pomocą struktury: going to + bezokolicznik (aby wyrazić zamiar wykonawcy). w języku pisanym występuje częściej. Forma shall występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej w zdaniach twierdzących i przeczących. 96 .: You shall go there at once. do których jest zwrócona lub o których mówi.

np. np. you. aby wyrazić przewidywanie lub przekonanie.: We will (shall) reach Stirling in the evening. they will be learning.He shall pay us every penny! Zapłaci nam co do grosza! (zmusimy go do tego) They shall not enter my house! Nie wejdą do mego domu! (nie dopuszczę do fego) Zestawienie wyrazów shall not redukuje się zazwyczaj w mowie potocznej do postaci shan't [Ja:nt].3. pytających i przeczących. Czasu Simple Future używamy również. Wieczorem będziemy w Stirling (tak bowiem wynika z rozkładu jazdy lub lotów). Forma will używana jest w dzisiejszej angielszczyźnie we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej w zdaniach twierdzących. występujących niezależnie od czyjejkolwiek woli (np. Czasu Simple Future używamy dla wyrażenia stanów lub czynności przyszłych. it.: I will do my best. Zrobię co w mojej mocy. On tego za nic nie zrobi.: 7 — Język angielski 97 . 6. will (shall) be learning. On ukończy studia w czerwcu (bo nic nie wskazuje na niedotrzymanie tego terminu). że dany stan lub czynność nastąpi (dlatego że tak wynika z normalnego biegu wypadków). He will graduate in June. We will help you.3. Czasu tego używamy również. she. że w pewnym momencie lub okresie w przyszłości będzie się właśnie odbywała taka a taka czynność. aby wyrazić postanowienie lub obietnicę osoby mówiącej (w tym znaczeniu występuje wyłącznie forma will). Zestawienie will not redukuje się zazwyczaj w mowie potocznej do postaci won't [wount].2. mówiąc o zjawiskach przyrody): Tomorrow the sun will rise at 5. we. Future Continuous stosujemy: a) chcąc wyrazić. he.40. Pomożemy ci. Future Continuous Czas ten tworzymy zestawiając wyrażenia will be lub shall be z formą -ing czasownika leksykalnego. np. np. Słońce wzejdzie jutro o 5.: I. He will not do that for anything.40.

living etc. W październiku minie pięć lat jak uczę się angielskiego. \. np. it. Jutro o tej porze będziemy pisać pracę egzaminacyjną. we would (should) ) . she. they will have written Czas Future Perfect stosujemy. he. he.: I. np. * . 6.3. aby wyrazić przypuszczenie. live etc. że dana czynność była 98 . np. aby wyrazić. np. it would j Czasu Future in the Past używamy.: I.3. Czasy Future Perfect i Future Perfect Continuous są używane stosunkowo rzadko.: Will you be taking breakfast early tomorrow? 6. he.: ' /. we will (shall) have written you. np.1t } have been working. że czynność już została wykonana. że w danym momencie przyszłości czynność będzie już wykonana. np. they will J Czas Future Perfect Continuous stosujemy dla wyrażenia.: By October I will have been learning English for five years. & & & you. Future Perfect Continuous Czas ten tworzymy zestawiając wyrażenie will (shall) have been z formą -ing czasownika leksykalnego. 6.3. Czas Future Perfect stosujemy również..This time tomorrow we'll be writing our examination paper.3. sing. aby wyrazić.3.: By this time tomorrow I will have finished this article.3. doing. . Jutro o tej porze będę już miał ten artykuł napisany. John z pewnością już kupił bilety. it. she.4. np. V ' > write. Future in the Past Czas ten tworzymy zestawiając formę would (should) z bezokolicznikiem czasownika leksykalnego.3.5. you. b) chcąc wyrazić uprzejme zapytanie. że w pewnym momencie w przyszłości minie taki a taki okres wykonywania danej czynności. .: John will have bought the tickets by now. she. Future Perfect Czas ten tworzymy zestawiając wyrażenie will (shall) have z imiesłowem czasu przeszłego czasownika leksykalnego.

a także w zdaniach wyrażających tryb przypuszczający. Czas Future Continuous in the Past jest stosowany w mowie zależnej (patrz rozdz. we would (should) ). ale mam mało pieniędzy. 20). nakazów itp. 6.: I knew that Mary would be waiting for me all the evening.6.w przeszłości traktowana jako przyszła. Użycie czasów w powyższych zdaniach ilustruje zasadę następstwa czasów (patrz rozdz. Wiedziałam. że o 11 będzie jeszcze pracował. 20).4). poleceń. John powiedział. np.1)..1). I was afraid I would be late. np. . np. Uwaga: Grupy werbalne zawierające formy z would i should są również nosicielami różnych specyficznych informacji — próśb. aby wyrazić. John powiedział. Czas ten występuje najczęściej w zdaniu podrzędnym dopełnieniowym. they would ) ' " Czas ten stosujemy. że jeszcze do mnie zadzwoni. she. że John wygra wyścig. która będzie się odbywać przez pewien okres lub w pewnym momencie w przyszłości. Czas Future in the Past występuje w mowie zależnej (patrz rozdz. (patrz rozdz. że dana czynność była traktowana w przeszłości jako taka.3. Obawiałem się.3.2) i w okresach warunkowych (patrz rozdz. 19. kiedy zebranie się skończy. że się spóźnię. W zdaniu nadrzędnym występuje wtedy czas przeszły. . 6. it.: We all hoped that John would wm the race.: I would buy it but I am short of money. że Mary będzie na mnie czekać cały wieczór. Future Perfect Continuous in the Past Czas ten tworzymy zestawiając wyrażenie would (should) be z imiesłowem czasu teraźniejszego (formą -ing) czasownika leksykalnego. John said that he would ring me again. 19. Czasy Future Perfect in the Past i Future Perfect Continuous in the Past używane są przede wszystkim w okresach warunkowych (patrz rozdz. np. Wszyscy spodziewaliśmy się. Użycie czasów w powyższych zdaniach ilustruje obowiązującą w języku angielskim zasadę następstwa czasów (patrz rozdz. 7* 99 . 20). 19. It was impossible to say when the meeting would be over. be wntmg Singmg etC you.: I. John told me that at 11 o'clock he would still be working. 19. .2) i w okresach warunkowych (patrz rozdz. Nie można było określić. Kupiłbym to. he.

Tom says that by the end of next year he (plant) twenty fruit trees. I (cook) dinner then. 5. 4. ĆWICZENIE III Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. 3. 4. 4. Brownowie przyjeżdżają jutro. Jutro o piątej John będzie miał właśnie lekcję angielskiego. I'll be back next month and I hope you (pass) your driving test by then. We (wait) for him at the airport. Zrobię to mimo wszystko. Wiosna prawdopodobnie przyjdzie wcześnie w tym roku. 2. 8. 9. Mamy zamiar kupić sobie nowy samochód. 6. Fil ring you tomorrow at seven. 10. 5. Będę na ciebie czekać od czwartej do szóstej. I hope they (repair) this road by the time we come back here next winter. Mr Smith arrives tomorrow. Could you phone Mary and tell her the news? Of course. 8. The teacher (correct) our examination papers all next week. I (phone) her at once. 3. 5. I'm sure we (see) everything worth seeing in this town by the end of our visit. No. My sister (graduate) from the University next term. 100 . This time next week we (ski) in Switzerland. I (do) my packing by then. 7. Czy dasz mi twoją nową książkę? Pomożemy ci we wszystkich twoich trudnościach. I (have) lunch on the train. Come in an hour. 7. John zapłaci za ten dom dużo pieniędzy. 3. In a few hours John (fly) across the Atlantic.ĆWICZENIE I Czasowniki w nawiasach podaj odpowiednio w czasie Future Simple lub Future Continuous: 1. 10. He (not be able) to play football tomorrow. Shall I cut you some sandwiches? Don't bother. 8. ĆWICZENIE II W następujących zdaniach użyj czasu Future Perfect: 1. You (use) your camera next week? I'd like to borrow it for a day or two. Będę w bibliotece między piątą a szóstą. 2. don't ring at seven. Tom has a bad cold. By next spring they (build) five more blocks of flats in our street. 6. The children (eat) all the cakes by the time you come back. 7. By the end of the year all our debts (be paid) off. 6. 9. 2.

Ma on jednak te formy (a mianowicie: to do. niektóre czasowniki specjalne mają wszystkie formy właściwe czasownikom a innym pewnych form brakuje (dlatego też bywają one nazywane czasownikami ułomnymi). zwane także czasownikami modalnymi (Modal Verbs). 14. Dlaczego przyniosłeś maszynę do pisania? Czy zamierzasz pracować tu dzisiaj? 13. dare oraz used. Smólska.4. there are). gdy występuje jako czasownik specjalny. 6. Czasowniki posiłkowe — Auxiliary Verbs To be Czasownik to be jako czasownik zwykły znaczy: „istnieć". to do. doing. 6. Za miesiąc o tej porze będę siedział na plaży. np. must.11. need. oraz czasowniki ułomne (Defective Verbs): can. done). Zechciej proszę wyłączyć radio. Oto tabela form czasowników specjalnych 2.Special Verbs Czasowniki specjalne dzielimy na dwie grupy: czasowniki posiłkowe (Auxiliary Verbs): to be.: 2 J.4. „Gramatyka języka angielskiego". WSiP.1. Warszawa 1974. will. 101 . gdy jest użyty jako czasownik leksykalny. are have do can may must ought will shall need dare Forma „s" is has does Czas przeszły was. ought. Czasowniki specjalne . Formy osobowe Forma rozkazująca do Forma prosta am. Czasownik do nie ma form nieosobowych. shall. „odbywać się". Jak się czujesz? Czy mam zatelefonować do doktora? 12. may. to have. were had did could might would should used Formy nieosobowe Bezokolicznik to be to have Forma -ing being having Imiesłów bierny been had Jak widać z powyższego zestawienia. „znajdować się" (zwłaszcza w zwrotach there is.

There are many people in the hall. The letters will be sent at once. Formę pytajną tworzy się przez inwersję. There is a book on the table. np. W języku polskim sens taki wyrażamy używając form czasownika „mieć". Konferencja ma się odbyć w przyszłym tygodniu.: I am asked many questions. is. W sali znajduje się wiele ludzi. were użyte z bezokolicznikiem wyrażają czynność postanowioną lub zaplanowaną w stosunku do wykonawcy przez inne osoby lub narzuconą mu przez sytuację. He has been given a book. Spotkanie odbędzie się w niedzielę. Na stole znajduje się książka. np. I will be reading a book when he comes back home. I have been reading a book for half an hour. gdy on wróci do domu. Nie zaproszono nas na przyjęcie. was. Czytam książkę. Jan jest (znajduje się) w pokoju. are. Czytam tę książkę od pół godziny. Zadają mi wiele pytań. np. The meeting will be on Sunday.: I am reading a book. Dano mu książkę. natomiast przeczącą przez dodanie partykuły not.John is in the room. Listy zostaną wysłane zaraz. 2) strony biernej (Passive Voice) we wszystkich czasach. Were all these houses built last year? Czy wszystkie te domy były zbudowane w zeszłym roku? We were not invited to the party. Uwaga: To be może także oznaczać „kosztować". Będę czytał książkę. np.: The conference is to take place next week. 102 . Formy: am.: How much is this dress? Ile kosztuje ta suknia? Czasownik to be jako posiłkowy służy do tworzenia: 1) formy ciągłej (Continuous Form) we wszystkich czasach.

Szereg problemów ma być omawianych. a zdania przeczące przez dodanie słówka not do wyrazu have lub has. tj. Has your friend really so much money? Czy twój znajomy ma naprawdę tak dużo pieniędzy? I haven't time to talk to you now. Zdania pytające tworzy się przez inwersję.: We have a big house. Napisałem list. Mary has had this car for six months.Several problems are to be discussed. „posiadać". Nie mam czasu rozmawiać z tobą teraz. Mamy duży dom. Gdy czasownik have występuje w powyższym znaczeniu. Ja mam być pierwszym mówcą.: I have written a letter. I knew I had met the man before. To have Czasownik to have jako czasownik posiłkowy służy do tworzenia wszystkich czasów Perfect. W angielszczyźnie amerykańskiej jednakże zdania pytające i przeczące tworzy się w tych czasach z użyciem czasownika posiłkowego do: Do you have enough money to buy a car? Czy masz dość pieniędzy. By 4 o'clock the lecture will have finished. np. I am to be the first speaker. Do czwartej odczyt się skończy. że już przedtem spotkałem tego człowieka.: . John pisze od godziny dziewiątej. nie używa się słówka do przy tworzeniu zdań pytających i przeczących w czasach Simple Present i Simple Past. przesunięcie wyrazu have lub has przed podmiot. Mary ma ten samochód od sześciu miesięcy. Wiedziałem. John has been writing since 9 o'clock. aby kupić samochód? Czasownik have w połączeniu z imiesłowem got wyraża posiadanie (czegoś) lub konieczność (zrobienia czegoś) — wówczas ma postać have got to. np. np. Czasownik to have jako czasownik zwykły znaczy przede wszystkim „mieć".

103 .

np.I have (I've) got this book at home. Musimy być gotowi o szóstej. w których traci on znaczenie „posiadać". Nie miałem przyjemnej podróży do Paryża.umyć się to have a good time . You have (you've) got a lot to do today. Nie musiałeś go posłuchać. Have you got to leave at once? Czy musisz wyjść zaraz? Uwaga: w angielszczyźnie amerykańskiej wyrażenie have got w znaczeniu posiadania występuje rzadko. Do you have to give up all your plans? Czy musisz wyrzec się wszystkich planów? You didn't have to obey him. W wyrażeniach z czasownikiem to have. konstrukcja ta oznacza spowodowanie wykonania czynności (przy czym wykonawca nie jest wymieniony). We have (we've) got to be ready at six. Musimy wstać bardzo wcześnie. jak np. Czasownik have użyty z bezokolicznikiem oznacza konieczność wykonania czynności określonej tym bezokolicznikiem i odpowiada polskiemu „musieć". Mam tę książkę w domu.zjeść obiad to have a wash .: to have dinner .: We have to get up very early. I will have to apologize for my absence.dobrze się bawić to have a headache . np. Czasownik have występuje w następujących konstrukcjach: a) have + dopełnienie + imiesłów czasu przeszłego.mieć ból głowy formę przeczącą i pytającą tworzymy za pomocą słówka do: Did you have a good time at the party yesterday? Czy dobrze się bawiłeś wczoraj na przyjęciu? Do you always have porridge for breakfast? Czy zawsze jesz owsiankę na śniadanie? I didn't have a good journey to Paris. Będę musiał przeprosić za moją nieobecność. Macie dziś dużo do zrobienia.: 104 .

np.I had my car repaired. Why didn't you have John prepare this report? Dlaczego nie kazałeś Jankowi przygotować tego sprawozdania? Ponadto czasownik have występuje w wyrażeniu had better. Nie wykonujesz swojej pracy dość dobrze. Musimy kazać pomalować nasze mieszkanie. które odpowiada polskiemu: lepiej bym. Kazaliśmy kelnerowi przynieść coś do jedzenia. I am sure! Nie miał tego na myśli. Lepiej byś przestał się kłócić ze swoim bratem. We must have our flat painted. czynić. Kazałem zreperować samochód. Nie znam go. W czasach Simple Present i Simple Past tworzy on formę pytąjną i przeczącą za pomocą czasownika posiłkowego do John is doing his homework. You don't do your job well enough. To do Czasownik do jako czasownik zwykły oznacza: robić. np.: You had better stop quarrelling with your brother. Lepiej byśmy się pospieszyli. Why didn't you have your hair cut? Czemu nie kazałeś sobie ostrzyc włosów? b) have + dopełnienie + bezokolicznik.. How did you do this? Jak to zrobiłeś? Czasownik do jako posiłkowy służy do: a) tworzenia formy pytajnej i przeczącej w Simple Present i Simple Past.: We had the waiter bring something to eat. konstrukcja ta oznacza: spowodować to. We had better hurry up. John odrabia lekcje.: I don't know him. jestem pewien. że ktoś wykona czynność (przy czym wykonawca jest wymieniony). 105 . lepiej byście itd. Do you play bridge? Czy grasz w brydża? He didn't mean it. np. lepiej byś.

did she? Mary nie uświadomiła sobie prawdy. Ja naprawdę myślę. Question Tags.: You understood John's words. . Przykro mi. We hate him just as you do. do you? Nie wierzysz temu. (Patrz także rozdz.: Seldom does he remember such trifles. np. Do come again! Przyjdźże znowu! Przyjdź koniecznie! 4) zastępowania czasownika lub całego segmentu poprzedzającego zdania w wyrażeniach z przysłówkiem so lub spójnikami as. np. nor. ale złodziejowi doprawdy udało się uciec.Do you realize these facts? Czy zdajesz sobie sprawę z tych faktów? 2) tworzenia formy przeczącej trybu rozkazującego. np. Nienawidzimy go akurat tak jak ty. 5) zastępowania czasownika lub całego segmentu zdania w tzw. 6. po których stosujemy inwersję. Ty go nie lubisz i ja też nie.5). że masz rację. np. John rozumie ten problem i ja też.: John understands the problem.: I do think you are right. I am sorry but the thief did manage to escape. neither. prawda? Mary didn't realize the truth. and neither do I. and so do I. co mówię. np.: Don't touch it! Nie dotykaj tego! Don't insist on our going there! Nie nalegaj żebyśmy tam poszli! 3) tworzenia tzw. nieprawdaż? 6) tworzenia zdań twierdzących w czasach: Simple Present i Simple Past zaczynających się od przysłówków. formy emfatycznej w czasach: Simple Present i Simple Past oraz w zdaniach rozkazujących. You don't like him. On rzadko pamięta o takich głupstwach (drobiazgach). jak myślisz? You don't believe my story. didn't you? Zrozumiałeś co John mówił.

106 .

3. bo są za długie. ĆWICZENIE i Przetłumacz następujące zdania: 1.. ) 8.. 2.. 107 .) 4. ) 9. (You must have .So loudly did he speak that he was heard in the street. Co mamy zrobić. Lepiej byś zapomniał o tym incydencie! Lepiej byście wrócili do domu natychmiast! Byłoby lepiej. Nowa szkoła ma być zbudowana w tej wiosce. 2. Tell him to answer these letters at once.... lecz spotykamy je w literaturze. (Have . aby was zadowolić? Mieliśmy przybyć o szóstej. Somebody must clean your room. My neighbours asked somebody to mend their fence. Kazaliśmy podlać wszystkie kwiaty w ogrodzie. 3. (Have ..) 6. ale pociąg się spóźnił godzinę.) 5. Uwaga: Tego rodzaju zdania rzadko są używane w języku potocznym. Byłoby lepiej. gdybyśmy odbyli tę konferencję w późniejszym czasie. (You must have . ) 7. Każemy wymienić klucze do naszego domu.) 2. gdybyś nas odwiedził w przyszłym tygodniu.... (My neighbours had . że słyszano go na ulicy. ĆWICZENIE III Przetłumacz następujące zdania: a) stosując konstrukcję have + dopełnienie + imiesłów czasu przeszłego 1. Tak głośno mówił. Someone must shorten your coat... Why didn't you tell somebody to wash your car? (Why didn't you have .. Dlaczego nie kazaliście odnowić waszego mieszkania? b) stosując wyrażenie had better 1. 4. 3. (I must have .. Kogo należy zganić za ten błąd? Jeśli mnie zapytają o ciebie.. 2... co mam im powiedzieć? ĆWICZENIE II Przekształć następujące zdania stosując konstrukcję have + dopełnienie + imiesłów czasu przeszłego 1. (You must have . 4. I must ask somebody to make a new dress for me. Każ sobie obciąć włosy. Somebody must translate these sentences for you. 4. Tell someone to bring in the tea.. 5. Someone must copy this text for me. (Mary had .) 3. ) 10. Mary asked somebody to repair her watch... ). (I must have .

3. Mr. Mogę ci pożyczyć parasol. rano czy wieczorem? Czy otrzymujesz listy od swej siostry każdego tygodnia? Dobrze się bawię. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie i twój brat także nie.c) stosując have w innym znaczeniu niż „mieć" 1.4. Ja naprawdę rozumiem. ĆWICZENIE IV 6. Czasowniki ułomne — Defective Verbs Can Czasownik can ma tylko formy czasu teraźniejszego can i czasu przeszłego could jednakowe dla wszystkich osób. nie uczę się. I can't dance the tango. Nie możemy państwu udzielić żadnych informacji. Pan Brown umie mówić dziesięcioma językami. np. co masz na myśli. Can I help you? Czym mogę służyć? (dosłownie: Czy mogę panu (pani) pomóc?) We cannot (can't) give you any information. 3. 4. Oni jadają śniadanie bardzo wcześnie. 3. Nie umiem tańczyć tanga. Przetłumacz następujące zdania: a) stosując emfatyczne do 1. Forma can oznacza możliwość lub umiejętność wykonania czynności. b) stosując odpowiednie wyrażenia z czasownikiem do 1. Brown can speak ten languages. 5. 2. Kiedy bierzesz kąpiel. Ależ spróbuj zrobić to jeszcze raz! My naprawdę przygotowaliśmy wszystko co było potrzebne. 2. 4.2. John nie wie nic o tej sprawie i ja także nie. 2. On naprawdę wiedział o tym od początku.: I can lend you my umbrella. 4. Profesor Jones bierze udział w wielu konferencjach i jego żona także. Uwaga: Forma przecząca: cannot jest pisana łącznie. 5. Ludzie naprawdę zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji kraju. Czy uczysz się francuskiego? Nie. . Tom wie to równie dobrze jak ty. kiedy jestem w twoim towarzystwie.

108 .

np. Mary umiała pływać. Forma could może mieć znaczenie warunkowe i występować zamiast should i would. Brown was able to pay all his debts last year. I could do it for you. Brown could have paid all his debts last year. np.: Mr. Możesz nas teraz opuścić. May Czasownik may ma tylko formę czasu teraźniejszego may oraz formę czasu przeszłego might. Mógłbym pomóc ci w pracy. W znaczeniu możliwości wykonania czynności w przeszłości (i zrealizowania tej możliwości) używa się zazwyczaj wyrażenia to be able . (but he didn't pay them). Pan Brown był w stanie (zdołał) spłacić wszystkie swoje długi w zeszłym roku. Forma may oznacza zezwolenie. gdy miała pięć lat. Pan Brown mógł zapłacić wszystkie długi w zeszłym roku (ale nie zapłacił). np. We could have avoided that terrible danger.Can you swim? Czy umiesz pływać? Forma could używana jest w znaczeniu umiejętności posiadanej w przeszłości. Gdybyś mnie poprosił. które brzmią jednakowo dla wszystkich osób. np. mógłbym to dla ciebie zrobić. Mogliśmy byli uniknąć tego strasznego niebezpieczeństwa.być w stanie. Uwaga: Mówiąc o możliwości nie zrealizowanej używa się formy could z bezokolicznikiem czasu przeszłego.: Mr.: May I come in? Czy mogę (wolno mi) wejść? You may leave us now. If you asked me. np. 109 .: I could help you with your work.: Mary could swim when she was five.

Być może moglibyśmy im pomóc w tym względzie. To mogłoby być prawdą. My sister may have forgotten to close the door. np. This might be true. Forma might wyraża przypuszczenie.: We might help them in this respect. Moja siostra być może zapomniała zamknąć drzwi. np. np.: Henry may have heard this news much earlier. np. Natomiast might z bezokolicznikiem czasu przeszłego oznacza.: I have been allowed to use our neighbours' telephone. stosujemy najczęściej wyrażenie to be allowed to lub to be permitted to. Może będzie wkrótce padać. You might have broken your leg. lecz z odcieniem większej niepewności. że jakaś czynność zaistniała w przeszłości. Uwaga: W czasach. Your mother may be waiting for you. Idź do domu! Matka może czeka na ciebie. np. ale nie została zrealizowana. np. że czasownik may może także oznaczać życzenie w zdaniach nieco patetycznych i staroświeckich. Mogłeś był złamać nogę (ale nie złamałeś). Użycie may z bezokolicznikiem czasu przeszłego oznacza przypuszczenie. których czasownik may nie ma.: It may rain soon. On mógł (był) napisać do nas dużo wcześniej (ale nie napisał).: May he succeed! Oby mu się powiodło! . Our guests may come any minute now. Pozwolono mi używać telefonu naszych sąsiadów. Johnowi pozwolono wyjść na krótki spacer. John was allowed to go for a short walk.: Henry might have written to us much earlier.Forma may oznacza także przypuszczenie. Henryk być może usłyszał tę wiadomość dużo wcześniej. Nasi goście mogą przyjść lada chwila. że istniała możliwość wykonania czynności w przeszłości. Go home. Ponadto należy wspomnieć.

110 .

wtedy używamy wyrażenia needn't. Must we go at once? Czy musimy zaraz iść? Natomiast tenże czasownik w formie przeczącej mustn't oznacza zakaz.May she live for ever! Oby żyła wiecznie! Must Czasownik must ma tylko formę czasu teraźniejszego.: You mustn't talk like this! Nie wolno ci mówić w ten sposób! We mustn't smoke in the classroom. Musimy rozważyć sytuację. 111 . np. Musieliśmy przyjąć te warunki. Będziesz musiał więcej pracować. You will have to work more. np. Did you have to work very hard? Czy musiałeś bardzo ciężko pracować? Czasownik must oznacza konieczność. tę samą dla wszystkich osób. np. używamy wyrażenia to have to: John must leave at once. Jeśli chcemy wyrazić brak konieczności. We had to accept these conditions. Nie musisz kłopotać się o takie rzeczy. John musi wyjechać natychmiast. np. Nie wolno nam palić w klasie. Czasownik have używany w tych przypadkach może być użyty do tworzenia wszystkich czasów w formie non-continuous i nie występuje tu jako czasownik specjalny. Nie musieliśmy przyjmować tych warunków.: We didn't have to accept these conditions. czyli w zdaniach pytajnych i przeczących w czasach Simple Present oraz Simple Past występuje z czasownikiem posiłkowym do.: You needn't worry about such things. lecz jako zwykły. jeśli chcemy wyrazić przyszłość lub przeszłość.: We must consider the situation.

jeśli będą się dobrze zachowywać. Shall (should). Dzieci dostaną więcej czekolady. Czasownik must może także oznaczać przypuszczenie. zakaz lub postanowienie mówiącego dotyczące działania innej osoby (patrz rozdz. 6. that is why he didn't come to see us.: . co było w przeszłości używamy formy must z bezokolicznikiem w aspekcie Perfect (Perfect Infinitive).: I will help you. Mary z pewnością była bardzo zagniewana na twego brata.: You shall stay at home. (postanowienie mówiącego) Ponadto will wyraża: 1) prośbę (w zdaniach o konstrukcji pytającej). np. Will użyte w pierwszych osobach liczby pojedynczej i mnogiej może także oznaczać zdecydowanie lub przyrzeczenie (patrz rodź.3). np. We will come back. Wyrażając nasze obecne przypuszczenie na temat tego. John must have been ill.I needn't write this report. Powrócimy (jesteśmy na to zdecydowani).4). John z pewnością był chory. np. You must be very tired after this long walk. (rozkaz) He shan't stay here any longer! On nie zostanie tu dłużej! (zakaz) The children shall get more chocolate if they behave. dlatego nie przyszedł nas odwiedzić. Pozostaniesz w domu. np. które pełnią również funkcje czasowników posiłkowych. Jesteś z pewnością bardzo zmęczona po tym długim spacerze.: Mary must be a good doctor. (Obiecuję).3. Mary z pewnością jest dobrym lekarzem. np. Nie muszę pisać tego sprawozdania. Pomogę ci. 6. Służą one do tworzenia czasu przyszłego (patrz rozdz. 6.4).: Mary must have been very angry with your brother. will (would) Czasowniki shall i will (w czasie przeszłym should i would) należą do czasowników ułomnych. Shall użyte w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej oznacza rozkaz.

112 .

polecenie.: Your friend should know what to do. propozycję i wolę.Will you sit down? Proszę. np. surprise.. propose itp. Wypadki muszą się zdarzać (zawsze się zdarzają). sugestię. pragnienie. Boys will be boys. b) po zwrotach typu: it is necessary -jest rzeczą potrzebną it is strange -jest rzeczą dziwną it is advisable -jest wskazane it is impossible . Ponadto should i would mają jeszcze inne funkcje. 20) oraz mowy zależnej (patrz rozdz. a mianowicie: 1) should dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej oznacza „po winien. regret. żal.: I insist that you should speak first. Niekiedy używa się will mówiąc o tzw. desire. 19. We suggested that the meeting should not discuss political problems. Powinniście byli nas o to zapytać. 2) Should jest także używane (dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej) w następujących konstrukcjach i zwrotach czasownikowych: a) po czasownikach wyrażających: decyzję. powinieneś". Sugerowaliśmy. rozkaz. abyś przemówił pierwszy. niech pan usiądzie (może zechce pan usiąść). zdziwienie. Twój przyjaciel powinien wiedzieć co robić. itd. przypuszczenie. You should have asked us about it. suppose. command. Should i would służą do tworzenia trybu warunkowego (patrz rozdz. np. Ta maszyna nie działa (nie chce działać). 2) nawyk lub upór lub stan nieunikniony. i jest równoważne z ought to.jest rzeczą niemożliwą 8 — Język angielski 113 . aby na zebraniu nie dyskutowano o sprawach politycznych. Nalegam.: This machine will not work.: Accidents will happen. uporze lub złośliwości rzeczy martwych. a więc: de termine.2). np. np. Chłopcy będą zawsze chłopcami (będą postępować w sposób typowy dla chłopców). suggest.

np.: 114 .: Such accidents would happen. powinność lub obowiązek moralny. np. Jest rzeczą konieczną. aby nie stracić przedstawienia. aby John przestał palić.Na przykład: It is necessary that John should give up smoking. i ma nieco silniejszy odcień niż should. 7) Would może także oznaczać nawyk lub upór w przeszłości. aby doszli do porozumienia.: I got up early so that I should not be late for the train. Ought (to) Czasownik ought występuje w tej samej formie dla wszystkich osób i jest jedynym czasownikiem ułomnym. Ought znaczy: powinienem. 18) po spójniku so that. aby się nie spóźnić na pociąg. 4) Would może oznaczać częstotliwość lub zwyczaj w przeszłości. powinieneś itd.: This machine would not work. Wstałem wcześnie. gdy czynność nie jest już obecnie wykonywana. złośliwość rzeczy martwych w przeszłości. It is advisable that they should come to an understanding. np. Ta maszyna nie działała (nie chciała działać). 3) Should i would są używane w niektórych zdaniach celowych (patrz rozdz. np. John hurried to the theatre so that he would not miss the performance. Wyraża zobowiązanie.: Would you mind passing me the ashtray? Czy byłby pan łaskaw podać mi popielniczkę? Would you give me a cigarette? Czy nie zechciałbyś mi dać papierosa? Would you like to see my new collection of stamps? Czy chciałbyś zobaczyć moją nową kolekcję znaczków? 6) Would może oznaczać (podobnie jak will w czasie teraźniejszym) upór lub tzw. np. Takie wypadki musiały się zdarzać. Henryk przebywał tutaj i godzinami z nami rozmawiał.: Henry would stay here and talk with us for hours. John pośpieszył do teatru. np. Jest wskazane. po którym bezokolicznik jest poprzedzony przez to. 5) Would używamy w następujących zwrotach grzecznościowych.

że jakaś czynność w przeszłości miała miejsce niepotrzebnie. nie przybierający końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej i występujący jako bezokolicznik bez słówka to. To dziecko potrzebuje naszej opieki.: In my opinion you ought to achieve your aim. Ought he to forget it? Czy on powinien o tym zapomnieć? We oughtn't to believe them. Wtedy stosujemy need z bezokolicznikiem w aspekcie Perfect. np. Powinieneś był to zrobić wcześniej (ale tego nie zrobiłeś). używamy po ought to bezokolicznika w aspekcie Perfect. jest używany w zdaniach pytajnych i przeczących. Nie powinniśmy im wierzyć. np.: Need you try it again? Czy musisz próbować ponownie? Mary needn't come here. Need Czasownik need wyraża potrzebę lub konieczność i może być traktowany jako czasownik specjalny lub zwykły. że coś powinno było nastąpić w przeszłości. Need jako czasownik zwykły ma formy czasownika regularnego i oznacza: potrzebować. Ought może także wyrażać przekonanie. Czasownika need jako ułomnego używamy także mówiąc. Niepotrzebnie napisałem ten list. Moim zdaniem powinieneś osiągnąć swój cel (myślę. Nauczyciel nie powinien był tak powiedzieć (ale powiedział). 8* 115 . John niepotrzebnie na mnie czekał. Powinieneś szanować swych nauczycieli. że osiągniesz). wymagać. np. tj. Mary nie potrzebuje tutaj przychodzić. np. Wyrażając nasze obecne przekonanie o tym.: This child needs our care. The teacher oughtn't to have said so.: You ought to have done it earlier. Jako czasownik ułomny.You ought to respect your teachers.: I needn't have written this letter. np. John needn't have waited for me.

np. Czasownik dare występujący jako specjalny może wyrażać oburzenie. ośmielać się. Potrzebowaliśmy dłuższego odpoczynku. że się mylisz.: We used to visit this place very often. sprowokować.: I dare say you are mistaken.: John dare not mention it. I don't dare to ask him for more money.: I dared him to accept the challenge. Sprowokowałem go do przyjęcia tego wyzwania. Przypuszczam. np. Used to Wyrażenie used to. Siostra nie potrzebuje ciebie więcej. wymawiane [ju:st] (ograniczające się do czasu przeszłego) wyraża czynność kiedyś często wykonywaną. Uwaga: Wyrażenie I dare say oznacza „przypuszczam". Mary didn't need our sympathy.Do you need anything else? Czy potrzebujesz jeszcze czegoś? Your sister doesn't need you any more. Mary nie potrzebowała naszego współczucia. może występować jako czasownik specjalny lub zwykły. Nie śmiem prosić go o więcej pieniędzy. np. która nie jest obecnie kontynuowana. We needed a longer rest. który oznacza: śmieć.: How dare you come to my place! Jak śmiesz przychodzić do mego domu! How dare he speak to me like that! Jak on śmie mówić do mnie w ten sposób! Dare jako czasownik zwykły ma także znaczenie: wyzwać. John nie śmie wspomnieć o tym. 116 . Zwykliśmy byli odwiedzać tę miejscowość bardzo często (już nie odwiedzamy). Dare Czasownik dare. Dziwne (nieznane) kwiaty rosły w jego ogrodzie (obecnie już nie rosną). Strange flowers used to grow in his garden. np. np.

nie pracowałem. She can eat half a dozen eggs at a time. ĆWICZENIE I Przetłumacz następujące zdania na polski: 1. (obecnie nie Used to występuje głównie w zdaniach twierdzących. jak i przez użycie did. Mary may go home when she finishes her work. 9. a rzadko w pytaj-nych i przeczących.: My mother is used to helping people in need. I didn't. regularnego czasownika to use = używać. You must not drink too much wine.: We used too much soap while washing these things. Moja matka jest przyzwyczajona do pomagania ludziom w potrzebie. a przeczącą przez dodanie not lub did not. 10. np. czyli formę -ing. Paliłem niegdyś czterdzieści papierosów dziennie palę). 7. John need not go to the doctor because he is quite well. 3. 2. Ponadto wyraz used jest także przymiotnikiem oznaczającym „przyzwyczajony". 8. You may come to see me now. 6.I used to smoke forty cigarettes a day. Formę pytajną możną tworzyć zarówno przez inwersję. albo: Did you use to work there? No. Czy pracowałeś tam niegdyś? Nie. I usedn't. Użyliśmy zbyt dużo mydła piorąc te rzeczy. We may be invited to this party.: Used you to work there? No. Drivers should not drive too fast. 5. 4. np. I ought to speak English when I am in England. np. że po wyrazie used = przyzwyczajony stosujemy przyimek to oraz formę rzeczownika odsłownego. Uwaga: Wyraz used wymawiany [ju:zd] jest również formą czasu przeszłego od zwykłego. Children must not play with matches. ĆWICZENIE II Przetłumacz następujące zdania (uwagi w nawiasach są informacją i nie należy ich tłumaczyć): 117 . I should not smoke so many cigarettes a day. Należy tutaj zwrócić uwagę.

I had to take two examinations yesterday. 7. 6. We should have remembered about John's birthday. W takie piękne dni wolno nam kąpać się w morzu. ĆWICZENIE IV Przetłumacz następujące zdania na polski: 1. 8. Mary should know what she is talking about. Where . Children should go to bed early. 10. 10. Będziesz musiał zapomnieć o tych planach. aby on mógł kiedykolwiek nas zrozumieć. You should have known him better. John nie musiał tłumaczyć tych listów na angielski. Możecie iść do kina (pozwolenie). Nasi goście mogą przyjechać jutro (przypuszczenie). Czy będzie mi wolno zadać ci jeszcze jedno pytanie? 6. Mary musiała sama przynieść herbatę do jadalni. Nie mogę tego słuchać (nie wolno mi). have to think this plan over. 8.. Pan Smith nie potrzebuje pracować (stać go na to). Nie sądzę. 3. Why won't you stay with us longer? 6.. Będziemy musieli poprosić ojca o pożyczkę. you spend your holidays? 2. Nauczyciel nie musiał nigdy wyjaśniać tych rzeczy dwa razy. 5. When will you be able to deliver your lecture? 2. Do you really have to borrow so much money? 9.. Moi przyjaciele będą mogli przyjść jutro na śniadanie. 3. 4. 8. John może pracować cały dzień (jest w stanie). 5. 4. 7. 118 .. Możesz zapalić papierosa (wolno ci). They . The manager oughtn't to have dismissed so many workers. 2. 2. Pan Smith nie powinien pracować (jest chory). When will you have to return these books? ĆWICZENIE v Wstaw odpowiednio shall lub will w następujących zdaniach: 1. 4. Oni nie mogą pić alkoholu (nie wolno im). 3. 10. ĆWICZENIE III Przetłumacz następujące zdania stosując czasowniki ułomne lub inne wyrażenia: 1. Nie mogę tego słuchać (denerwuje mnie to). Czy mogę dostać jeszcze jedną filiżankę herbaty? 5. 9. Czy możesz to zrozumieć (czy jesteś w stanie)? 9. 7.1.

Mary powinna była zapomnieć o tym nieprzyjemnym incydencie.. consult the doctor at once... you . 10. like to go to Zakopane for a few days.. be done about these riots. ĆWICZENIE VI Wstaw odpowiednio should lub would w następujących zdaniach: 1.. It is necessary that they . I give you a lift? 5. .. be fined if you cross the street at the wrong place... 5.... We didn't need any more money. 6. 6. We didn't need to look for a new client. We needn't have hurried. 9. 10. I'm quite all right.. Jak śmiesz twierdzić. 10. . ĆWICZENIE VII Przetłumacz następujące zdania na polski: 1. My watch .. Mary insisted that I . You needn't have washed your car.. 2. 2.. You . be leaving Warsaw tomorrow at 9 a.. I . 3.m. Studenci zazwyczaj przynosili kanapki i jedli je podczas przerwy. we go to the theatre together? 8.... 8. 4. They .. you be so kind as to help me with these parcels? 7. be properly rewarded for your work.. be stopped at any price.. You ..3. 6.. prepare a meal for our guests by ourselves.. not sign this document". send the invitations without delay. . 119 . You . not show the right time. ĆWICZENIE VIII Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. you mind showing me your collection? 4. I needn't have come to this place. We didn't need another means of transport. 5. Tomek zwykł był pomagać nam.. I didn't need to take a taxi because John offered to give me a lift. 4. 8. 2... you like another cup of coffee? Yes. have them. 9.. I .... be more careful when you drive in the dark. . There was plenty of time. they . You needn't have rung the bell because the door is open. Something .. John said: "I . 4. If there are any more apples. We needn't have visited him.. 3. His mother . know about it as soon as possible. 5. kiedy tego potrzebowaliśmy.. Mother suggested that we .. 9. że on jest złodziejem? Powinieneś zrozumieć nasze trudne położenie... 7... 7. . You needn't have worried about me. 3.

(mother) So does my mother. Oni także. Twoja córka nie powiedziała ci prawdy. ĆWICZENIE I Uzupełnij według wzoru: Wzór: My father lives in New York. np.: Mary likes modern painting. Marysia także. Mary lubi współczesne malarstwo. a w czasie Simple Past — w formie did. 7. Zwroty o konstrukcji: So do I.: We often go to that cafe. 10. jeśli udało mu się napisać tak dobry artykuł. Często chodzimy do tej kawiarni. iż w konstrukcji tej po so lub neither lub nor w czasie Present Simple stosujemy czasownik posiłkowy w formie do lub does. Neither (nor) does my husband. neither (nor) do I W zwrotach typu: so + czasownik posiłkowy + zaimek lub rzeczownik oraz: neither (nor) + czasownik posiłkowy + zaimek lub rzeczownik czasownik posiłkowy zastępuje całe orzeczenie poprzedzającego zdania.5. So has Alan. (Mary) Neither did Mary. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Czy powinienem uwierzyć w te wszystkie historie. She has a lot of friends. Poznałem Jana w czasie wojny. Mój mąż także nie. So do they. Ja także (lubię współczesne malarstwo). So did Mary. My także (nie umiemy mówić po francusku). Ona ma wielu przyjaciół. Neither did your son. I don't like brandy. On musiał znać wszystkie szczegóły. Neither (nor) can we. Syn także nie. Czy ośmielisz się przyprowadzić go tutaj? 8. Nie lubię brandy. Your daugther didn't tell you the truth. wyraz so — odpowiada polskiemu „także" a wyraz neither lub nor — polskiemu „także nie". So do I. Czy musisz się na nas złościć? 6. I met John during the war. I Alan także (ma wielu przyjaciół). Henry didn't learn French at school. The Browns can't speak French. 9. np.6. Brownowie nie umieją mówić po francusku. 120 . Uwaga: Należy pamiętać.

. Neither does his wife. .. So will all of us. Niektóre przypadki szczególnego użycia czasów Następujące wyrażenia.. . 12. 121 . 6.gdyby tylko.. 20): I wish if only I'd rather suppose -chciałbym. Neither should you. 5. . 7. 5. . . 13. 14. So can she. 14. szkoda.. So does everybody. -przypuśćmy... 4. .. (Potatoes) Lucy never drinks coffee at night. Neither do we. (Richard) He shouldn't smoke so much.6. wiążą się z podobnym użyciem czasów jak w zdaniach warunkowych (patrz rozdz. 8. 9. So must I.... . . że. . które mogłyby poprzedzać poniżej podane wypowiedzi: ĆWICZENIE II 1. So is my son.. Neither did the others.. .. . (Keats) Henry can play the guitar. (Oranges) Carrots aren't expensive. . . . 2. (You) Alan hasn't had a letter from Jane for a week. 13. So am I.. (He) February is a cold month. (the director) The Joneses travelled a lot last summer. 11. (January) Apples keep you healthy.. . 6. I won't be here tomorrow. 10. . 7. . (we) First year students must do a lot of reading. . (second year students) Ułóż zdania. Neither do the children. 2. . a gdyby tak . Neither have we.wolałbym . 3. (my wife) Byron was an English poet. 4. przypuszczenie lub ubolewanie (żal). . 6. 10... . żebym tak . 11. (Robert) I won't be here tomorrow.. 8. 12. . (Patrick) Rose won't be a good actress. że. . . 3. oznaczające życzenie. . oby tylko . . . . . (Lucy) The manager likes efficient workers. 9..1. So ought you. So must you.

: I wish I had listened to you. używamy zdań o konstrukcji podmiot + czasownik wish + zdanie podrzędne w czasie Simple Past (przy czym zamiast formy was stosujemy were we wszystkich osobach): I wish I knew the answer.as if -jak gdyby it's time..: I wish he would come home earlier. Czasy w zdaniu podrzędnym nie ulegają przy tym zmianie.czas aby . że nie miało miejsca coś. Spośród tych wyrażeń I wish występuje najczęściej. Będę żałował. Oto szczegółowa analiza jego użycia.: I wish you would agree to come. 122 . że go tam nie było. I wish you would not make so much noise. We wished they hadn't come.. it's high time . aby było inaczej niż jest. Na przykład: John wishes he had never met us. John żałuje. I wish I were taller. Żałowaliśmy. Żałowałem. I wish he were here. że nas w ogóle poznał. że przyszli. Szkoda. czego pragnęliśmy. żebyś nie robił tyle hałasu. Czasownik wish może wystąpić także w innych czasach. I will wish he had been there. Podmiotem czasownika może być także inny zaimek osobowy lub nazwa osoby. bądź też odwrotnie... wyrażając żal. wielki czas aby . Na przykład: I wish he had been there. Chciałbym. Szkoda. Szkoda. że nie znam odpowiedzi.. Chciałbym. np. że coś miało miejsce. że cię nie usłuchałem. aby (on) wcześniej wracał do domu. że go tam nie było.. b) Mówiąc o sytuacji przeszłej. Konstrukcji tej używamy również wyrażając pragnienie zmiany czyjegoś postępowania. Chciałbym. Szkoda.. c) Wyrażając życzenie dotyczące przyszłości stosujemy w zdaniu Future in the Past. np. np. że nie jestem wyższy. żebyś się zgodził przyjść. stosujemy w zda niu podrzędnym Past Perfect.. I wished he had been there. Chciałbym. że go tam nie było. wyrażając życzenie. żeby on tu był. a) Mówiąc o sytuacji teraźniejszej.

I lub we. Po wyrażeniu as if występują zazwyczaj te same czasy co po if only.: I'd rather you didn't smoke here. Państwo Brown woleliby przeprowadzić się do Liverpoolu.: a) If only he didn't talk so much! Gdybyż on tyle nie mówił! b) If only you hadn't lost your ticket! Gdybyś był tylko nie zgubił biletu! Użycie czasów w takich zdaniach jest takie same jak w okresach warunkowych II i III typu (patrz rozdz. np. The Browns would rather move to Liverpool. tj. żebyś tutaj nie palił. 20). Wyrażenie: Pd rather (I would rather) występuje z bezokolicznikiem. Wolelibyśmy. w zdaniu podrzędnym używa się czasu Simple Past. 20). Mówi tak. np. jakby się poznali dawno temu. gdy jest to zdanie pojedyncze. gdy zdanie ma tylko jeden podmiot. Gdy natomiast wyrażenie I'd rather stanowi zdanie nadrzędne zdania złożonego. żebyś nam zapłacił teraz. tj. które ma wtedy charakter wykrzyknika. They behave as if they met long ago. b) They behave as if they had met long ago. np. a zdanie podrzędne ma inny podmiot. jakby wszystko o tobie wiedział. gdy mowa o sytuacji przeszłej (przykład b). Możliwe jest jednak także użycie czasu teraźniejszego w zdaniu a) i przeszłego Simple Past w zdaniu b): He talks as if he knows everything about you. gdy mowa o sytuacji teraźniejszej (przykład a). Wolałbym. 123 . Zachowują się tak. Wolałbym zostać w domu. np. albo występować w zdaniu niezależnym. tzn.Wyrażenie if only może albo rozpoczynać zdanie podrzędne warunkowe (patrz Okresy warunkowe rozdz. We'd rather you paid us now. Jako podmiot zdania nadrzędnego występuje w takich zdaniach z reguły zaimek pierwszej osoby.: I'd rather stay at home.: a) He talks as if he knew everything about you. występuje w nich czas Simple Past. Gdy jako zdanie nadrzędne występuje forma suppose = przypuśćmy. a czas Past Perfect.

. 20). I wish I (not begin) to translate this article because it's too difficult. I wish you (be) patient-but you aren't.: Suppose they get there too late. 3. że nie znasz moich rodziców. wielki czas aby . Suppose they got there too late. stosując konstrukcję I wish: 1. że oni przybędą tam za późno. It's very dark -1 wish we (have) some matches. aby dzieci poszły spać. Wielki czas. Przypuśćmy. I wish I (know) about it. I sometimes wish I (not marry) her . Przypuśćmy. 5. I wish I (not tell) you about it.. She is very bad at answering letters. 12. I wish you (lock) it! Mary always rings when I'm listening to the news. I wish it (be) warmer so that we could go for a long walk. np..: It's time the children went to bed. Czas. 2. John żałuje.w zdaniu podrzędnym używa się czasów tak jak w zdaniach warunkowych (patrz rozdz. Where are my glasses? -1 wish you (not put) them in a different place every five minutes. 15. I can't remember his name. 124 . I wish she (ring) earlier. 14. że nie sprzedał samochodu. 4. I wish she (answer) them more promptly.. 11. 6. że oni przybyliby tam za późno. I wish I (can) remember it. You didn't keep my secret. 13. Szkoda. stosujemy czas przeszły (the Past Tense). I know you are very busy but I wish you (can) come to our party tomorrow. 1. 7. We wish we (go) to Mrs. np. but we were away from London then. 8. 9.. ĆWICZENIE II Przetłumacz na angielski. I didn't know about your accident. abyśmy się napili herbaty. It's high time we had some tea.she never listens to what I'm saying! My bicycle is very old -1 wish I (have) a new one. ĆWICZENIE I Czasowniki w nawiasach podaj we właściwym czasie. Baker's funeral. 10. (A gdyby tak oni przybyli tam za późno?) Po wyrażeniu: it's time lub it's high time = czas aby . You didn't lock the car. It's very cold today. 2.

5. 7. 9. że nie poszedłeś za moją radą. 4. If only we (have) a better car! Suppose they (demand) more money for this flat. 6. Żałuję. I'd rather you (come) tomorrow. że zmieniłem pracę. 3. że zapomniałem pieniędzy — nie mogę kupić nic do jedzenia. If only we (read) the contract before we signed it! You make me feel as if I (be) a criminal. Szkoda. I'd rather you (do) your room before you leave. że nie jedziemy do Francji w lecie. 10. Chciałbym. Obyście nareszcie byli cicho! 6. abyś nie mówiła tak dużo. 8. 9. że mieszkamy tak daleko od miasta. 4. 2. Don't you wish we (never buy) this house? 1. 7. Żałuję. Szkoda. Isn't it high time we (leave)? I wished I (never meet) those people. We wouldn't have been able to rent it. 10. że nie nauczyłam się gotować zanim wyszłam za mąż. Żałuję. 8. . ĆWICZENIE III Wstaw czasownik podany w nawiasie we właściwym czasie: I wish I (be) with you yesterday. 5.3. Szkoda.

W niektórych przypadkach przyimki te odpowiadają sobie.na obiad in the sky .: on on Monday .: on the table . że nie można ich jednoznacznie przyporządkować przyimkom polskim. Natomiast zaimki osobowe i względne występują po przyimkach w tzw. about whom itp. a mianowicie rolę dopełniacza i narzędnika. np.: to me. np. np. wobec braku form odmiany rzeczownika przez przypadki. formie dopełnienia (Object Case).książki (czego ?) with lub by a book .wykład o Hamlecie on the right side . co końcówka przypadka w języku polskim. Porównajmy użycie angielskiego przyimka on i polskiego przyimka „na". Przyimek — the Preposition Przyimek w języku angielskim spełnia te same funkcje.7. co w języku polskim.liczę na ciebie ale mogą mieć też różne inne odpowiedniki. of her.: of a book .książką (czym ?) Główną trudność przy opanowywaniu właściwego użycia przyimków angielskich stanowi to. Jednakże.na niebie 126 . with us. Na przykład ten sam przyimek angielski może w różnych zwrotach odpowiadać różnym przyimkom polskim.po prawej stronie na for dinner .w poniedziałek on the train . W niektórych wypadkach przyimek w języku angielskim spełnia tę samą rolę. np.na stole I count on you . nie istnieje w języku angielskim problem związku danego przyimka z określonym przypadkiem rzeczownika. a ten sam przyimek polski ma w różnych zwrotach różne odpowiedniki angielskie. for him. który po nim występuje.w pociągu a lecture on Hamlet .

on Christmas day — w dzień Bożego Narodzenia 3. że użycia przyimków należy się uczyć nie w oderwaniu. in a) he arrived in a country/town — przybył do kraju/miasta he arrived at a little village — przybył do małej wioski b) to get at = to reach — dotrzeć do .30. till. below. under below the ground — pod ziemią.. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących czasu 1. on that day — tego on September 10 — 10 września. at 2. since since Christmas — od Bożego Narodzenia. after he came — po jego przyjściu 11. before before breakfast — przed śniadaniem. c) to be at home.30 to 6. in. at a meeting.. outside outside the house — na zewnątrz domu 5. in 1980 — w 1980. at night — w nocy. lecz w konkretnych zwrotach i zdaniach. during my stay — podczas mego pobytu 9. during during the winter — podczas zimy. after after dinner — po obiedzie. in a minute — za minutę 4. for for many years — przez wiele lat.30 do 6. over my head — nad głową 2. until till midnight — do północy.in time — na czas to look at (something.15 — od 5. from Monday to Saturday — — to od poniedziałku do soboty 6. somebody) — patrzeć na (coś. inside the house — wewnątrz domu 4. into. at midnight — o północy. in in August — w sierpniu. kierunku i położenia 1. at Christmas — na Boże Narodzenie. until he comes — aż przyjdzie 10. at the University 3. to come into a room — wejść inside do pokoju. to be in a room — być w pokoju. in winter — w zimie. since that day — od tego dnia 7. by 6. from — to from London to Birmingham — z Londynu do Birmingham 2.30 — do 6. for ages — od wieków 8. at. from from 5.15. kogoś) Podobnie wyglądałyby zestawienia innych przyimków. before 11. Wynika stąd wniosek. at Easter — na Wielkanoc on Monday — w poniedziałek.30 — przed 11. above. on on the table — na stole Przyimki określające położenie przedmiotów względem siebie 1. over above the clouds — nad chmurami. on dnia. by next winter — do przyszłej zimy 5. by by September — do września. under the table — pod stołem .30 Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących ruchu.

127 .

air). Get out of a vehicle -1 . Get into/onto (a bus. I am sorry for being late. on horseback) . train.pieszo. By car (bus.jeśli pojedziesz samochodem. rower).między drzewami. będziesz tam za dziesięć minut. A oto przykłady użycia różnych przyimków w wyrażeniach dotyczących ruchu. Przepraszam za spóźnienie. rowerem.zawsze idę do szkoły pieszo. 4. On jest przyzwyczajony do wczesnego wstawania.wsiąść (do autobusu.za fotelem A oto przykłady użycia różnych przyimków w typowych zwrotach i sytuacjach: Do you drink tea with or without sugar? Czy pijesz herbatę z cukrem czy bez? I looked through the window.wsiąść. If you go by car you will be there in ten minutes . transportu itp. Get on (a horse. 6. Get off a vehicle _ j wysiadać z pojazdu Get out of the bus (get off the bus) at the third stop . Podwiozę cię. John jest dobry w matematyce. I always go to school on foot . 5.Wsiadaj. 128 . . John is good at mathematics. gdy wsiadał na rower. pociągu).obok Mary between you and me . by between among in front of behind beside/by Mary . Dzięki jego pieniądzom mogliśmy kupić samochód. He fell down as he was getting on his bicycle . Get into the first bus you meet . a bicycle) . Get in. 7.przed domem behind the armchair . train) . Spojrzałem przez okno. plane. . He is used to getting up early. pośród drzew in front of the house . podróży.wsiąść (na konia.między tobą a mną among the trees .wsiądź do pierwszego autobusu jaki napotkasz. Owing to his money we were able to buy a car. Get in . I'll give you a lift .: On foot (on a bicycle.spadł. .wysiądź z autobusu na trzecim przystanku. konno. sea. beside.3.

po którym występują. Zestawienia: czasownik + przyimek (wybór) accuse of . zmienić (się) w (coś) 2. — odwiedzić (kogoś) — wołać na (kogoś) — wezwać (kogoś) or somebody) — dbać o (coś lub kogoś) — zamienić na — 1.. aim at . obwinie o (coś) — napotkać (kogoś lub coś) przypadkiem — gratulować (komuś) z powodu . depend on .....Przyimki niejednokrotnie modyfikują znaczenie czasownika. charge with . wyzdrowieć 3.. ask for . — wyglądać (np.. agree to .. — oskarżać o (coś) — zgodzić się na (coś) — zgadzać się z (czymś lub kimś) — zmierzać do .. agree with .. to look upon . — uważać (kogoś. approve of...... — domagać się od (kogoś) — zależeć od. die of.. — aprobować . oknem) — 1.. obciążyć (czymś) 2. imiesłowów i rzeczowników z przyimkami.... call on (somebody) call to (somebody) call for (somebody) care for or about (something change for ... polegać na — umrzeć z (czegoś)..: to look at to look — patrzeć na after to look for to — opiekować się look into to look — szukać over to look — wejrzeć (w coś) through to look out — przejrzeć (pobieżnie) of... — przejrzeć.. congratulate ... przejść przez (chorobę).. change into .... przebrać (się) w (coś) — 1... zbadać (szczegółowo) as to get over . 2. come across . pokonać (np.. consist of.. demand of or from .. na (coś) 9 — Język angielski .... trudności) przeboleć.. — składać się z . przymiotników... on .. — poprosić o .. zapomnieć Poniżej podajemy najczęściej występujące zestawienia czasowników...... np. coś) za .

129 .

... zakochać się w . laugh at .. wejrzeć (w coś).. look into . — korzystny dla . karmić się (czymś) dotrzeć do......... look after ...... look through . zrekompensować sprzeciwiać się (czemuś) wskazywać na..... podzielić na (części) pić za (coś) wymienić na . wait for . przeboleć. angry with ... reply to . zdolności) odziedziczone po (kimś) przejąć przetłumaczyć na .. spodziewać się (czegoś) śmiać się z . czekać na . przedostać się przez schować (się) przed .. take after (somebody) take over . lean against . look over . struggle against ..... listen to . — nieobecny na lub w advantageous to . sukces w . succeed in ... leave for .. dopilnować (czegoś.. point at .. Zestawienia: przymiotnik lub imiesłów + przyimek (wybór) absent from . look for ...... stracony czas). feed on . fall in love with .. nadrobić (np. get over. get at . opierać się o .....differ from ... odpowiedzieć na ... żeby coś) walczyć o .... dostać się do zapomnieć... exchange for ... walczyć z . translate into ....... see to (something) struggle for ..... look upon someone as makeup for . wyjechać do ... hope for ........ wygląd. divide in lub into . hide from .. zajrzeć (dokądś) szukać przeglądać przejrzeć dokładnie uważać kogoś za ....... — zły na (kogoś) 130 . drink to . object to . zdołać..... mieć cechy (np..... różnić się od . słuchać (kogoś lub czegoś) opiekować się patrzeć na .... odnieść powodzenie........ look at .

czymś) 131 .....zapalony do . czegoś) Zestawienia: rzeczownik 4.... a różnice dotyczą 9* przybycie do jakiegoś miejsca przybycie do kraju w okolicznościach roszczenie w stosunku do (kogoś) decyzja w sprawie .dobry w ... eager for .. partykułą przysłówkową... engaged to .dobry na ..... influence over/with a person interest in Zwroty z partykułą przysłówkową Obok omówionych powyżej zwrotów z przyimkiem istnieją w języku angielskim bardzo liczne zwroty z tzw. .. different from .. że w wielu wypadkach partykuły przysłówkowe mają postać identyczną z przyimkiem..... interested in ...aware of .........odpowiedzialny przed (kimś) . used to . obedient to ..... niezgoda.. spragniony (czegoś) ... ...zdziwiony (czymś) ... spór z kimś wyjątek od reguły wdzięczność za ... wpływ na kogoś zainteresowanie (kimś. ... good for good to independent of ..świadomy (czegoś) . responsible for ... (kogoś) -niezależny od . .przyimek (wybór) arrival at a place arrival in a country in/under the circumstances claim against (someone) decision on a matter disagreement with a person exception to a rule gratitude for . suspicious of .podejrzewający (kogoś) . pleased with . Trudność dla cudzoziemca stanowi to.. korzystny dla . . envious of . .zapalony do . polite to .....zainteresowany (czymś) . posiadające pewne istotne cechy charakterystyczne..nie nadający się do niczego ... -grzeczny dla .. (czymś) . . . -różny od . czemuś) .... keen on .posłuszny (komuś.zadowolony z . . surprised at .zawistny o ......odpowiedzialny za ..przyzwyczajony do (kogoś.zależny od . good for nothing good at . odróżniające je od zwrotów z przyimkiem. responsible to ....zaręczony z .. dependent on .dobry dla .

across) the window (on.. . I was waiting for you yesterday .. London .. ĆWICZENIE I Wstaw odpowiednie przyimki w miejsce kropek: 1... Bradford. 13. ages! I haven't seen George . Our train comes .składni.. time. 4. Will you be . 3. Exeter... 7. We shall meet . 7. six . 6. June 20th. in) the living room.30 train . She got married . w jakiej występują.. at) the gathering clouds. 10.. three . and then we moved . He will stay with us . 8.. seventeen... 8.. 17. He left last week but he should be here again . inside) the house! Don't stand (in. probably .. Come and see me . Don't forget to post this letter . 19. He spends all day (before. 5. 4. I like a cup of coffee . Tom always has his holidays .. Let's meet (at. a week.30... This shop is closed ... at) the tray. Partykuły przysłówkowe omówione są w rozdziale 5... 14. Warto zaznaczyć.I haven't seen you . Exeter will be late.. after) the door. 5. 15. 6. że tak jak zwroty z przyimkami powinno się je opanowywać w określonym kontekście znaczeniowym. long winter evenings we read books or watch TV... into. midnight. June.don't you think it was long enough? What a surprise! I am so glad to see you . ĆWICZENIE II Z przyimków podanych w nawiasach wybierz właściwe: 1. by) 9.... February. please. 2.45. a meeting.. 11. Put these cups (on. 9. others .. First we lived .. 132 . John looked (through.. The 5. above) the table... He was usually late.. in front of) the TV set.. outside) me or (between. the day we met at Wimbledon. I am afraid I will be . Mondays.. into) the rain! 2. spring. 20... Some students take their examinations . Come and sit (beside. Please spread the cloth (over. Come (in. 12.. eight... but ... 18. and carry them (to. 3. London.. that day he came . lunch..5.... the end of the year. a minute. 2... Leave your umbrella (behind.. among) your brother and sister. home tomorrow evening? No.. I will be here . 16.

by) night? 11. he asked about you. Mary looks after her small brother and sister. If you are in trouble. Will you agree to do what we want? I agree with you that we should help him. 17. I hear what you say. I am listening to you. What are you talking (on. at) my stay at the seaside I spent most of my time (on. ĆWICZENIE in Przetłumacz na polski następujące zdania.9. over) suspicion. ask for a glass of water. 11. Look into your bag . Have you ever seen Warsaw (at. 8. at)? 13. ĆWICZENIE iv Uzupełnij następujące zdania. I've got a letter (of. from) Chicago. We hope for the best. 2. 16. on) foot. The speaker pointed to the fact that the meeting had been going on for ten hours without giving an answer to the question put at the beginning. Don't blame John . even if the weather was bad. 10. 16. stosując w każdym z nich odpowiedni zwrot z przyimkiem: 1. All my efforts now aim at learning English.he is (above. Let us drink to your success! I would like to exchange my radio set for a tape-recorder. His speech was not very convincing. In answer to your letter we have the pleasure of informing you that . 7. off)!" he shouted. (Dopilnuję tego). 133 . zawierające zwroty z przyim-kami: 1. (Nie mogliśmy zrozumieć do czego zmierzał). but today they came (by. 14. 10. at) the beach. Tomorrow this job will be finished. 12. 9. (During. through) car. 13. 15. 4. ask for me.perhaps you'll find your key there. „Get (out. 3. 6. „or I shall kick you (down. you will get wet paint on your clothes. 19. along) the stairs!" 12. If you are thirsty. I met John yesterday.. 5. but it doesn't mean I am going to do what you want. They usually come (by. This man has been accused of theft. If you lean against this wall.. 18. 15. (Czy sprzeciwiasz się) my proposal? 3. Why are you looking over these old papers? I am looking for a lost letter. Don't laugh at John but try to help him. 2. about)? 14. I don't approve of your behaviour. What are you looking (on.

ĆWICZENIE V Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. 9.nie przejdzie przez drzwi. Staraj się skorzystać w pełni z twego pobytu w Anglii . Te magnetofony różnią się ceną i jakością. (Przetłumacz) these sentences (na angielski). Mr Smith przyjechał do naszego miasta w sierpniu. 2. During the war Polish troops were fighting (o niepodległość swego kraju) on many fronts. John cały wieczór spędził przed telewizorem zamiast się uczyć do egzaminu. Wszedłem do tego pokoju godzinę temu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko. Tom zawsze wraca do domu pieszo. 21. (Zaczekaj na mnie na) the bus stop. 3. 22. 13. 16. co zrobiliście dla nas. Zastukałem do drzwi i wszedłem. The baby is very much like you! Oh. Pociąg z Londynu do Exeter właśnie nadjeżdża. Postaw te talerze na tacy i zanieś je do jadalni. 5. zobaczysz ich na drodze z miasta do naszego domu. 4. 11. 19. Jeżeli chłopcy będą szli pieszo. 7. Podczas dnia na ulicach naszego miasta jest duży ruch.4. 8. (ona jest podobna do ojca). Czy możesz przyjść do nas w poniedziałek o piątej? Nigdy nie wracam do domu przed trzecią. ale jedzie do pracy autobusem.mieszkaj z angielską rodziną i mów tylko po angielsku. 14. 7. Czy chcesz zobaczyć Warszawę w nocy? Spotkamy się na stacji o szóstej. 9. Po pracy zwykle idę po zakupy. 6. 12. 15. 8. 20. Delegacja angielskich businessmenów przybyła do Warszawy. no. ponieważ nie lubi wcześnie wstawać. Dom państwa Brownów stoi między znacznie większymi domami. Mary ma wielki wpływ na swego męża. 24. 6. Przystanek autobusowy jest na tyłach naszego domu (za naszym domem). 10. I am sorry for disturbing you but (wziąłem Panią przez pomyłkę za moją znajomą). 17. 23. Nie interesuję się lotami kosmicznymi. 5. . Wsiądź do autobusu nr 114 i wysiądź na ostatnim przystanku. 18. Ten stół jest za duży . Let us (przemyśleć) all the possibilities once more.

There are some pictures in this book. W tej książce są obrazki (trochę. Zastosowanie konstrukcji: There + (be) Konstrukcją there is. W lodówce jest mięso (trochę mięsa). Konstrukcja: There + (be) i konstrukcja It + (be) 8. że w danym miejscu.1. np. coś nie istnieje lub nie występuje. Na stole jest (znajduje się) bochenek chleba.: Is there a hotel near here? Czy znajduje się tu blisko hotel? Wyrażenia tego używamy także informując. że w danym miejscu. w danej sytuacji lub w danych okolicznościach znajduje się (występuje) taka a taka rzecz (takie a takie zjawisko). w danym czasie.CZĘŚĆ DRUGA Struktura zdań pojedynczych i złożonych Wybrane zagadnienia 8. np. 135 . There is some meat in the fridge. W tym pokoju nie ma krzeseł. kilka obrazków). W pytaniach stawiamy odpowiednią formę czasownika be przed wyrazem there. there are posługujemy się mówiąc.: There are no chairs in this room. okolicznościach itp. czasie. There is a loaf of bread on the table.

3.Are there any people in the street? coffee/tin . any. Is there any meat in the fridge? Czy jest mięso w lodówce? There isn't any coffee in the cupboard. no3. W butelce jest trochę mleka. There aren't any English books in this library. There is some milk in the bottle. Konstrukcję There + (be) stosuje się w pytaniach o liczbę lub ilość. oil/that container 7. a few — rozdz.2.How much meat is there in the fridge ? 8 4 Użycie: some. milk/fridge. lub: There is no coffee in the cupboard. 1.How many towels are there in the bathroom? meat/fridge . There are some cigarettes in the box. Patrz użycie: many. no patrz Zaimki nieokreślone rozdz. 3. np4. tinned fruit/shop 9. little. 136 . biscuits/that box 10.1. any. W tej czytelni nie ma angielskich książek. 2. W szafie nie ma kawy. much. a little. 5.W konstrukcji tej rzeczowniki często występują z określnikami some.Is there any coffee in the tin ? 1. sugar/this tea 8.: How much petrol is there in the canister? Ile benzyny jest w kanistrze? How many cigarettes are there in this packet? Ile papierosów jest w tej paczce? Konstrukcja there + forma czasownika be może występować w różnych czasach gramatycznych. 4.5. lub: There are no English books in this library. ĆWICZENIE II Utwórz pytania według wzoru: Wzór: towels/bathroom . pepper/cupboard knives/drawer cheese/dish bread/kitchen beer/bottle 6. 3. W pudelku jest trochę papierosów. few. ĆWICZENIE I Utwórz pytania według wzoru: Wzór: people/street .

. 1.. . money/that safe 7. 12.. 3. . a beautiful airmail stamp on this envelope. Can we have some meat? Yes... 3. a car waiting for us when we arrived at the station. Can we have some wine? No. Podmiot właściwy jest w ta137 .. enough time for a visit to the Zoo tomorrow. Konstrukcja: There + (be) i konstrukcja It + (be) Porównanie W zdaniach zawierających konstrukcję there + (be) wyraz there zajmuje miejsce podmiotu. . won't there? . any meetings of our society since January. 5. 9.. Can we have some potatoes? No.... there's some coffee left. Can we have some cakes? No. . I'm looking for a stamp. At our club yesterday . 13. some on your desk.. 4. rooms/your flat ĆWICZENIE III Odpowiedz na następujące pytania według wzoru: Wzór: Can we have some coffee? Yes. . any hot water in the hotel when we arrived. I'm afraid . a very good article on economics in yesterday's paper.. a lot of people at John's party. 10. many foreign students at your college? 8... there's no coffee left. a good film on TV tonight? .2.. 14. Have we got any biscuits? I'm sorry... mistakes/John's homework 8. . plates/the table bread/the kitchen restaurants/this town petrol/the tank 5... .. Uzupełnij następujące zdania konstrukcją there + (be) w odpowiednim czasie: ĆWICZENIE IV 1. 11. 2. 4. 7.. several students who could speak English. 3... 2. a typist who types all the letters. . or: No.. 2.... . ale podmiotem nie jest. .. Can we have some beer? Yes. . 7. 5. Can we have some sandwiches? No. there isn't any coffee left. . .. a lot of rain since Friday. 8.. any left. .. . Can we have some fish? Yes.... 6..1.... 6.... Can we have some coffee? No. Who does the typing in your office? . . 4. theatres/Warsaw 6..

kich zdaniach przesunięty na dalsze miejsce, poza formę czasownika be stanowiącą orzeczenie zasadnicze zdania. Porównajmy zdanie polskie i angielskie: There is a telephone in the hall. W hallu jest telefon. There will be a meeting tomorrow. Jutro będzie zebranie. W każdym z tych zdań zaakcentowany jest ten element treści, który jest wyrażony przez podmiot. Efekt ten uzyskuje się właśnie przez przesunięcie podmiotu poza orzeczenie — ku końcowi zdania. W języku polskim, mającym elastyczny szyk zdania, można swobodnie umieścić podmiot (telefon, zebranie) po orzeczeniu zdania. W języku angielskim swoboda taka jest niemożliwa. Użycie there, które zastępuje niejako podmiot zajmując jego zwykłą pozycję, pozwala nam na przesunięcie właściwego podmiotu poza orzeczenie i w ten sposób zaakcentowanie tego właśnie elementu treści zdania, który jest wyrażony przez podmiot. Oto dalsze przykłady z konstrukcją there + (be): There have been four accidents at this cross-roads since Sunday. Od ostatniej niedzieli na tym skrzyżowaniu były cztery wypadki. There are no clean handkerchiefs in that drawer. W tej szufladzie nie ma czystych chusteczek. There was a good film on at the Odeon last week. W zeszłym tygodniu w kinie Odeon był dobry film. There is nothing to eat. Nie ma nic do jedzenia. There was no way of avoiding it. Nie było sposobu uniknięcia tego. There is much to be said on that topic. Na ten temat jest wiele do powiedzenia. There has been a lot of trouble about it. Było z tym masę kłopotu. Zdań takich jak powyższe nie można przekształcić tak, aby obyć się bez konstrukcji there + (be), to jest nie można postawić na miejsce there ich właściwego podmiotu. Zdania z konstrukcją it + (be) pozornie przypominają zdania zawierające there + (be), jednakże w istocie różnią się od nich zasadniczo. Są to zdania z dwoma podmiotami. Jednym z nich jest słówko it, zwane Preparatory It (przygotowawcze it), a drugi może mieć różną postać. Jest kilka typów zdań z Preparatory It: 138

a) Zdania, w których drugi podmiot ma postać bezokolicznika, np.: It is easy to criticize. Łatwo jest krytykować. It is better to do it at once. Lepiej zrobić to zaraz. Można takie zdania przekształcić tak, aby wyeliminować Preparatory It: To criticize is easy. To do it at once is better. Zdania takie, choć poprawne, brzmią jednak mniej naturalnie niż zdania z użyciem Preparatory It. Zauważmy, że w języku polskim zdaniom tego typu odpowiadają zdania bezpodmiotowe. Do tej samej grupy można zaliczyć zdania z czasownikami: seem, feel, sound, look użytymi bez osobowego podmiotu, np.: It seems impossible to help him. Pomóc mu (dopomożenie mu) wydaje się niemożliwe. It sounds strange to say so. Powiedzieć tak (powiedzenie tak) brzmi dziwnie. b) Zdania, w których drugi podmiot ma postać zdania pobocznego, np.: It's strange that she hasn't come home yet. To dziwne, że jeszcze nie wróciła do domu. It's true that books are the truest friends. To prawda, że książki są najwierniejszymi przyjaciółmi. Zdania takie również można przekształcić tak, aby wyeliminować Preparatory It: That she hasn't come home yet is strange. That books are the truest friends is true. Zdania te, choć teoretycznie poprawne, brzmią sztucznie. Często używane zwroty zawierające Preparatory It to m. in.: it is a pity, it is no use, it is fun. Oto przykłady: It's no use asking him to help us. Nie warto prosić go o pomoc. It's a pity she doesn't speak French. Szkoda, że ona nie mówi po francusku. It's fun learning foreign languages. Zabawnie (przyjemnie) jest uczyć się obcych języków. 139

c) Zdania, w których drugim podmiotem jest zdanie przydawkowe rozpoczynające się od zaimka: who, which, whom, that. Budowę takich zdań można wytłumaczyć jako rezultat „rozszczepienia" zwykłego zdania pojedynczego z jednym podmiotem. Weźmy np. za punkt wyjścia zdanie: John broke the window. John zbił szybę. Jeżeli chcemy podkreślić fakt, że to właśnie John a nie kto inny zbił szybę, powiemy tak: It is John who broke the window. To właśnie John zbił szybę. Jeżeli chcemy powiedzieć, że John zbił szybę, a nie co innego, powiemy: It is the window that John broke. To właśnie szybę John zbił. Oto przykłady zdań o takiej konstrukcji: It is Helen who found the watch. To właśnie Helen znalazła zegarek. It is the watch that Helen found. To właśnie zegarek Helen znalazła. It was Henry who took my best tie. To właśnie Henry wziął mój najlepszy krawat. It was my best tie that Henry took. To właśnie mój najlepszy krawat wziął Henry. Porównajmy teraz zdania z konstrukcją There + (be) i z Preparatory It. There is a policeman in front of us. Przed nami znajduje się policjant. It was a policeman who told me to turn left. To (właśnie) policjant polecił mi skręcić w lewo. It is time for you to get up. Już pora, abyś wstawał. There is time for you to have a cup of tea before getting up. Masz jeszcze czas na wypicie filiżanki herbaty przed wstaniem. W wielu przypadkach it występuje jako jedyny podmiot zdania. Oto przykłady zdań z takim podmiotem, które mogą Polakowi sprawiać pewne trudności. It is a month since I saw her. To już miesiąc od czasu jak ją widziałem. 140

It's two years since I had a holiday. To już dwa lata odkąd miałem wakacje. It's three miles to the nearest town. Do najbliższego miasta jest trzy mile. It's warm at this time of year in Poland. O tej porze roku jest ciepło w Polsce. It's nice to get out of town in summer. Przyjemnie jest wyjechać z miasta w lecie.
ĆWICZENIE i

Wstaw it lub there z czasownikiem to be w odpowiednim czasie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... Mary who gave us your telephone number. ... some interesting stories in this book. ... difficult to cross the street in a big city. ... a good play in our local theatre last week. ... wet last Sunday, wasn't it? I think ... John who introduced us. Get up, ... time to go to school. I'm sure ... a lot of people at the meeting tonight. ... very cold last night, wasn't it? ... on my first visit to France that I went to Nice. Driving is dangerous when ... a fog. ... difficult to understand what he is speaking about. ... an information desk in the entrance hall. ... a pity you can't come to our party.

ĆWICZENIE II

Uzupełnij wstawiając it lub there z czasownikiem to be w odpowiednim czasie. W niektórych zdaniach należy wprowadzić liczbę mnogą, formę pytającą lub przeczącą: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... a river near the town? Yes, ... but ... dangerous to bathe in it. ... no use discussing this problem. ... nothing to do but to wait. ... far to the nearest service station? ... enough food for everyone? Oh, yes, ... impossible to eat it all! ... a pity you don't speak French: ... some charming French girls in our hotel. ... a car park in the centre of the town? Yes, but I'm afraid ... impossible to park a car there in the rush hours. 7. ... Lucy who told us about your marriage. 8. ... too cold for a walk last night, so we stayed at home. Oh, yes, ... a very cold wind in the evening. 141

9. ... easy to talk but we've got to do something at last. 10. ... better to go to the seaside in June — ... such crowds of people there in July and August. 11. ... any scotch tape on your desk? No, I'm afraid ... any. 12. ... a pity we haven't got a car. Oh, I don't know. ... difficult to park a car in the city, and besides ... a very good bus service in our town.
ĆWICZENIE in

Przetłumacz na angielski: 1. Było wiele wypadków drogowych od początku roku. 2. Szkoda, że Mary nie odwiedzi nas jutro. 3. Na jutrzejszym zebraniu będzie wiele ludzi. 4. Wczoraj był bardzo dobry koncert w parku. 5. Miło jest znowu cię widzieć. 6. Nie ma wysokich budynków w tym małym miasteczku. 7. Nie warto próbować jej przekonywać. Ona cię nie usłucha. 8. Czy są czyste chusteczki do nosa w szafie? 9. Nie zawsze jest łatwo eksperymentować. 10. Po drugiej stronie ulicy jest przystanek autobusowy.

9. Struktura zdań z dwoma dopełnieniami

Zajmiemy się tu zdaniami, w których oba dopełnienia wyrażone są rzeczownikami (z przydawkami lub bez) lub zaimkami. Możemy rozróżnić dwa typy takich zdań. Pierwszy typ to zdania zawierające tzw. dopełnienie bliższe (odpowiadające na pytanie: kogo ? co ?) i tzw. dopełnienie dalsze (odpowiadające na pytanie: komu? czemu?). Oto przykłady takich zdań: Mary has given me a present. Mary dała mi present. I can lend you my bicycle. Mogę ci pożyczyć rower. Mother told the children a story. Mama opowiedziała dzieciom historyjkę. I have told my wife everything. Powiedziałem żonie wszystko. W zdaniach o powyższej konstrukcji najpierw występuje dopełnienie dalsze a po nim dopełnienie bliższe. Dopełnienie dalsze może być dowolnym rodzajem rzeczownika lub zaimka, natomiast dopełnienie bliższe nie może być zaimkiem osobowym. Drugi typ zdania z dwoma dopełnieniami zawiera dopełnienie bliższe i tzw. dopełnienie przyimkowe, tzn. rzeczownik lub zaimek poprzedzony przyimkiem. Oto przykłady: Mary wrote a letter to John. Mary napisała list do Johna. I have bought some sweets for the children. Kupiłem dzieciom cukierków. John brought these flowers for you. John przyniósł te kwiaty dla ciebie. Mr. Smith gives lessons to some Polish students. Pan Smith daje lekcje polskim studentom.

143 .

wybiera typ drugi. Listonosz przyniósł ją dla Johna. John sent some flowers to Mary. kupowana itp. The postman brought a parcel for John. wybiera typ pierwszy. John posłał je Mary. The postman brought it for John. Listonosz przyniósł Johnowi paczkę. Jeśli natomiast mówiący chce podkreślić jako główną nową informację komu jest rzecz dawana. John posłał kwiaty Mary. przekazuje. I bought it for myself. Kupiłem nowy kapelusz sobie (dla siebie). Listonosz przyniósł paczkę dla Johna. pożycza. Mary dała go mnie. Wybór pierwszego lub drugiego typu zdania z dwoma dopełnieniami zależy od tego. posyłana. I bought a new hat for myself. John sent Mary some flowers.W tej konstrukcji zarówno dopełnienie bliższe. w którym ta właśnie informacja znajduje się na końcu zdania: Mary has given me a present. Jeśli chce podkreślić co ktoś daje. na jaką informację mówiący pragnie położyć główny nacisk. Dopełnienie bliższe wyrażone zaimkiem osobowym może wystąpić tylko w tym typie zdania. Mary dała prezent mnie (a nie komuś innemu). Drugim kryterium wyboru pierwszego lub drugiego typu zdania z dwoma dopełnieniami jest stopień rozbudowania tych dopełnień. Oto przekształcenie zdań podanych powyżej: Mary has given it to me. John posłał Mary kwiaty. jak przyimkowe może być wyrażone dowolnym rodzajem zaimka lub rzeczownika. ofiaruje. Kupiłem go dla siebie. I bought myself a new hat. Jeżeli dopełnienie 144 . w którym ta właśnie osoba wymieniona jest na końcu zdania: Mary has given a present to me. posyła itp. The postman brought John a parcel. Mary dała mi prezent (a nie co innego). Kupiłem sobie nowy kapelusz. John sent them to Mary.

) X. (Y.) X.) X. X. (Y. Nie. Nie powiem go jej). Daj mu je. Black promise this job to John or to Peter? (Peter) What did Jane tell her husband about her stay in Paris? (everything) Whom did Jane tell the story of her stay in Paris? (her husband) Whom are you going to give these apples and these oranges? (Jane. wyrażone rzeczownikiem z przydawkami.bliższe jest rozbudowane. Here is the sugar. Tak. Mary) Przetłumacz na angielski zdania w nawiasie: 1. I've bought some records for John. Please don't tell this secret to my wife. np. 8. Here are some photographs of the children (Y. Pożyczyłem mu je. 2. Nie pożyczaj mu go. np. (Y.) X.) X.) X. Have you shown Mark my new picture? (Y. ĆWICZENIE I Odpowiedz na pytania (wykorzystaj informację w nawiasie): 1. 3. Is this Mary's camera? (Y. częściej stosuje się typ drugi. Brown teach his students? (French) Did Mr. John posłał Mary olbrzymi bukiet czerwonych róż. What beautiful flowers! (Y. We showed her to them. I lent them to him. (Y. częściej stosuje się typ pierwszy. 5. What did John buy Mary? (a ring) When did he give it to her? (yesterday) Have you bought these books for John or for yourself? (John) Have you bought John a book or some other present? (a book) Who did you lend your typewriter to? (my brother) What does Mr. Jeśli dopełnienie dalsze jest rozbudowane. John mi je dał. 10. Pokazaliśmy im ją.) X. 4. Pokazałem mu go. 5. tj. Daj mi to. Dobrze. 145 ĆWICZENIE II 10 — Język angielski . Przysuń mi go.: John sent Mary an enormous bunch of red roses. Pokaż mi je. 6. 2. 8. John pożyczył go jej. 7. Jeżeli oba dopełnienia wyrażone są zaimkami osobowymi. 6. 4. 9. 7. dopełnienie dalsze występuje przed dopełnieniem bliższym: Give it to me. John is enthusiastic about my new car. 3. John posłał kwiaty ładnej siostrze swego przyjaciela Toma.: John sent some flowers to the pretty sister of his friend Tom.

Past Perfect He said that his pen had been found at school. Kiedy przybyłem podawano obiad. Simple Past Your letter was posted yesterday. Future Simple This bill will be paid tomorrow. W naszym mieście buduje się (właśnie teraz) nową szkołę. Past Continuous When I arrived dinner was being served. Konstrukcje w stronie biernej 10. Twój list został wysłany wczoraj.1. Ten dom został sprzedany. 146 . że jego pióro zostało znalezione w szkole.10. Tworzenie strony biernej Formy strony biernej tworzy się (podobnie jak w języku polskim) za pomocą czasownika to be oraz imiesłowu czasu przeszłego. Present Perfect That house has been sold. Ten rachunek zostanie zapłacony jutro. Powiedział. Present Continuous A new school is being built in our town. Present Simple The door is locked every night by my father. Drzwi są zamykane co wieczór przez mojego ojca.

Strona bierna The Town Hall is being renovated. np. Na całym świecie mówi się po angielsku.2. they.Bezokolicznik w stronie biernej tworzy się przez użycie bezokolicznika to be i imiesłowu biernego. to be seen — być widzianym. This letter box is full.: My watch has been stolen. Użycie strony biernej Właściwe użycie strony biernej przedstawia trudności dla Polaka. Te okręty buduje się w Glasgow.: Those ships are built in Glasgow. np. Odnawiają ratusz. . Ludzie mówią po angielsku na całym świecie. Strona bierna English is spoken all over the world. Ukradziono mi zegarek. Musi być opróżniona.: Strona czynna People speak English all over the world. Ratusz jest w odnowie. everyone. Strona czynna They are renovating the Town Hall. is) brought Present Continuous am (are. 1) Stronę bierną stosuje się najczęściej w następujących sytuacjach: a) gdy interesuje nas wykonanie czynności a nie jej wykonawca. somebody. ponieważ w języku angielskim używa się jej znacznie częściej niż w języku polskim. people). np. Zestawienie Infinitive to be brought Present Simple am (are. lub gdy sprawca czynności jest nieokreślony (someone. Ta skrzynka pocztowa jest pełna. b) Gdy sprawca czynności jest nieznany. everybody. is) being brought Past Simple was (were) brought Past Continuous was (were) being brought Present Perfect have (has) been brought Past Perfect had been brought Future Simple will (shall) be brought Future in the Past would (should) be brought Future Perfect in the Past would (should) have been brought 10. It must be cleared. np.

10* 147 .

Mówiono. Po niektórych czasownikach. Ogłoszono. Strona A doctor will be sent for. że szkolne ferie będą trwały do 3 stycznia. Strona They often laugh at her.: Strona czynna They showed your letter to Father. gdy sprawcę (wykonawcę) czynności chce się szczególnie wyeksponować. że rozmowy były bardzo owocne. zawiadomieniach. award (przyznać). Nazwę sprawcy poprzedza się przyimkiem by. It has been announced that school holidays will last until the 3rd of January. show (pokazać). America was discovered by Columbus. przypuszcza się lub mówiono (it was said.c) W oficjalnych instrukcjach. czemu). Pokazali twój list ojcu. w stronie biernej podmiotem jest dopełnienie bliższe (kogo. np. np. Twój list został pokazany ojcu. Ameryka została odkryta przez Kolumba. tell (powiedzieć). Pośle się po doktora. Oni często się z niej śmieją. Te listy zostaną napisane na maszynie przez pannę Jones. These letters will be typed by Miss Jones. 2) Stronę bierną stosuje się także. gdy to właśnie jest główną informacją udzielaną rozmówcy. jak np. . lub: Father was shown your letter. give (dać).: Passengers are requested to proceed to the customs. Mówi się. This form should be filled in block letters. zakazach. Strona bierna Your letter was shown to Father. It is said that the government will raise the price of meat. np. Ten formularz należy wypełnić drukowanymi literami. it has been said). Pasażerowie proszeni są o udanie się do komory celnej. Oni poślą po doktora. Podmiotem zdania w stronie biernej może być również dopełnienie przyimkowe.: Strona czynna bierna czynna They will send for a doctor. że rząd podniesie cenę mięsa. It was said the talks were very fruitful. d) W zdaniach odpowiadających polskim zdaniom typu: mówi się (it is said). co) lub też dopełnienie dalsze (komu.

148 .

2. They completed the reconstruction a month ago. A. it has been sent. They widened some of the old narrow streets.: Have you prepared the welcoming speech? Mr. B.. 3... Ona jest często wyśmiewana.: Have you read the teachers' reports? Mr. 3.: Have you asked the teachers to be present at 12 a.. In the seventies they modernized our town.: Have you typed those letters yet? B.: They . They built a new shopping centre in the centre of the city. 5. A. B. Mr. Mr. B.m.: They . zaczynając od zdania: In the seventies our town was modernized: 1. B. K. Uzupełnij odpowiedzi Mr. K. 4. 3.: Have they written their report? B.: Have you told the canteen staff to prepare refreshments? 149 .: Have you answered the parents' letters? Mr.: Have they painted the walls yet? B. A.: It's . B. 2.: Have they built the swimming pool at last? B.? Mr. 5.: Has she made the coffee? B. 4. A.. K. 1. ĆWICZENIE III Dyrektor szkoły Mr. ĆWICZENIE II Przepisz poniższe opowiadanie w stronie biernej.: Have you checked the list of the guests? Mr. 2.: It's .. zdaniami w stronie biernej: Wzór: 1.Strona bierna ĆWICZENIE I She is often laughed at..: Yes. przygotowania do uroczystości zakończenia roku szkolnego i pragnie upewnić się.: It's . 6. omawia ze swoim zastępcą Mr.: Have you sent the invitation to the Mayor yet? Mr. B... 4. czy wszystko zostało należycie przygotowane. B. Uzupełnij poniższe dialogi podając odpowiedzi według wzoru. They reconstructed the old cathedral.. Wzór: Has lunch been cooked yet? It's just being cooked. 5. A. B.

2. We would be happy to have you as our guest. Several eminent professors (invite) to the ceremony. . People mustn't park cars in front of that building. All the arrangements (complete) soon. whom you have met. Let us know if we can put your name on the list. 3. They can build a school in five months. 8. 6. Paul Black ĆWICZENIE v Przekształć poniższe zdania na stronę bierną: Wzór: They may ask you a lot of questions. 7. You ought to repair that old clock. 10. You may be asked a lot of questions. ĆWICZENIE VI Napisz następujące zdania w stronie biernej. The big hall of the university (decorate) by our students and a concert (give) by a famous pianist. Someone is serving coffee now. People will soon forget the whole affair. Yours sincerely. Dear Professor Watson. 9. 150 Someone noticed the thief an hour earlier. pomijając określenie wykonawcy: 1. 1.ĆWICZENIE IV Profesor Paul Black pisze do kolegi zapraszając go na obchody 400-lecia uniwersytetu. You will have to fill in a lot of forms. Uzupełnij list profesora. 4. Everyone knows the facts very well. The opening speech (deliver) by professor Jones. They ought to pay him. You should keep butter in the fridge. 2. They opened the theatre only last month. You needn't translate this article. You should inform the police. 4. They can't sell their old car. 5. 5. Next month our university will celebrate its 400th anniversary. stosując czas Future Simple w stronie biernej czasowników podanych w nawiasach. 3. You ought to return the books to the library before the first of March.

2. 13. 4. 1. 6. Someone cleans the rooms every week.. ĆWICZENIE VII Odpowiedz na poniższe pytania wykorzystując informację podaną wiasie. 8. . Someone has locked the safe. 11. next year) 3. 3. 8. Brown) The bill will be paid by Mr.) . 9. 12. 12. 10. One can easily forget a telephone number. 7. 15. Odpowiedzi należy podać w stronie biernej: Wzór: 1. 7. 16. Who will pay the bill? (Mr. Who sends those goods to Japan? (Smith and Co) Who wrote this report? (Mr.. Brown. Brown. They are now producing this type of transistor radio in Japan. 14. Someone has translated those documents. 14. You must write the answers in ink. Someone is repairing the road to Winchester. Someone will send this parcel to Mr. They will cut the tree down. You must finish the work by five o'clock. What time are the shops opened in this town? (7 o'clock) 2. 10. 5. Wilson) Who usually cooks breakfast? (my sister) Who will open the exhibition? (Princess Anne) Who makes the best tea? (the English) Who had opened the window before we came in? (the thief) Who is repairing our car? (a good mechanic) Who has opened my letter? (the secretary) Who wrote "Pygmalion"? (George Bernard Shaw) Who has stolen the jewellery? (a tramp) Who took Mary's photograph? (Jim) Who usually takes the boys to school? (Father) Who has cleaned the kitchen? (Jane) Who will give away the prizes? (the headmaster) ĆWICZENIE VIII Odpowiedz na następujące pytania: Wzór: How often are these cacti watered? They are watered once a week. 9. Will this plan be discussed at the next meeting? (No.6. Someone has taken away two of my books. Must the meeting be held today? (Yes. 13. 11.

they will be checked by Mr. Are they teaching your son to swim? Yes.. she . Odpowiedz na następujące pytania według wzoru: ĆWICZENIE X Wzór: 1.. 6. do you really think he . John hasn't posted that letter yet. No. he isn't being sent abroad. 7. Uzupełnij stosując stronę bierną: ĆWICZENIE XI Wzór: 1. They offered Mr. because Mrs. 7.. They have promised Henry a new bicycle. Jones the post of treasurer. Janet was given a free ticket to the opera. he .. 5.. Yes. Smith round the factory.. Can they arrest that woman? No. 2. Brown? No. Must this letter be posted at once? (Yes. 4. Did they pay you for your work... 1... . Did they give Mary a ring at Christmas? Yes. That's too bad.. he . Will they ask you to come on Sunday? Yes. Wilson. Someone should teach Susan to cook... Will you sign these letters. ĆWICZENIE IX Napisz następujące zdania w stronie biernej rozpoczynając zdanie od słów wytłuszczonych: Wzór: Someone gave Helen a ring. it .. he . 5. by Mr. Green. Why hasn't the office been cleaned? (. she . he is being sent abroad — lub: No.. they .. he . Someone will lend John a camera to take our photograph. sir? No.. They will take Mr. It ought. 3. Oh. 4. ? 5.. Mr.. 3. 4. he . Have they paid the boy for his work? Yes. by Mr. Green...... . 152 .. Did they show the man how to operate the machine? No. 6. They gave Janet a free ticket to the opera. 3. I . lub No. immediately.) 6.. Are they sending your brother abroad? Yes. Helen was given a ring. they . Did you correct Helen's homework? No.. 2. 2. Smith is ill).. last Friday. Someone handed Mary the programme. Why didn't Jack come to Mary's party? I'm afraid she hadn't invited him. Mary? Yes. you . Will you check these documents.... Somebody has told the police a lie.4. by Miss Hill.... Will they offer me that job? No. How often is this letter-box cleared? (twice a day) 5.

Powieść Heleny będzie ukończona przez jej męża. 2. 7. 12. Ta książka musi być zwrócona natychmiast. Po hiszpańsku mówi się w większości krajów południowoamerykańskich. 14. Twoja książka będzie wydana w przyszłym roku. że goście już wyszli.ĆWICZENIE XH Przetłumacz na angielski: 1. Portret mojej córki został namalowany przez słynnego artystę. 10. Pasażerowie proszeni są o zapięcie pasów. 8. 15. Dlaczego listy nie zostały jeszcze przepisane na maszynie? Ryż jada się głównie na wschodzie. Czy Jim będzie zaproszony na przyjęcie? Okno otwarto zanim poszedłeś spać. 9. W naszej dzielnicy buduje się duży basen. Gdy weszliśmy. 4. Nie powiedziano mi. 5. 11. . Ogłoszono. 6. 13. 3. że prezydent przybędzie do Rzymu jutro. Nie zapłacono za ten obraz. właśnie podawano obiad.

na które odpowiedzią jest potwierdzenie lub zaprzeczenie. mogą zawierać przeczenie lub nie zawierać przeczenia. Nie wyraża on ani tego. Zaczynają się one od formy czasownika specjalnego (posiłkowego lub modalnego). 11. we don't. Yes. Nie. Wyraża on tylko swoją niewiedzę. No. ani tego. że oczekuje odpowiedzi twierdzącej. niedużo. she is. Czy John mówi po francusku? has.1. Czy dużo tu pada deszczu? dużo. No. does lub did. Tak. którą stanowi czasownik w formie osobowej. Tak. że oczekuje odpowiedzi przeczącej. No. nie mówi. tj. Can John speak French? mówi. nie lubimy. it Nie. są to pytania. Pytania typu Yes-No odpowiadają polskim pytaniom zaczynającym się od słówka „czy". 154 .1. to znaczy odwrócenie porządku podmiotu i tej części orzeczenia. it doesn't Nie.11. Yes. W czasach Simple Present i Simple Past utworzenie pytania typu Yes-No wymaga użycia na początku pytania odpowiedniej formy czasownika posiłkowego do. Yes. jaka padnie odpowiedź. inwersja. Słówko to nie ma odpowiednika. jest. charakteryzuje je tzw. No. Czy Mary jest w domu? he can. lubimy. Nie. piwo? Does it rain much here? it does. gdy zadajemy pytania w języku angielskim. nie ma jej. zwane także Yes-No Questions. nie odjechał. Has the train already left? Czy pociąg już odjechał? Do you odjechał. she isn't. Yes. Innymi słowy. Pytania Yes-No. No. Tak. pytania o rozstrzygnięcie. all like beer? Czy wszyscy lubicie we do. General Questions — Pytania o rozstrzygnięcie General Questions. Is Mary at home? Tak. Pytania nie zawierające przeczenia Pytania takie sugerują neutralną postawę mówiącego w stosunku do oczekiwanej odpowiedzi.1. Tak. it hasn't Nie. Yes. he can't. Konstrukcje pytające 11. a mianowicie do. po której następuje podmiot zdania.

Na przykład. dzwoniłem. Pytania zawierające przeczenie Pytania w formie przeczącej zadaje się w języku angielskim w tych samych okolicznościach. Tak... ? No...: Isn't it awful? Czyż to nie straszne? ĆWICZENIE I Utwórz pytania typu: yes-no questions.. Nie.. nie zadowolenie...2. gdy proponujemy komuś oglądanie telewizji a ten ktoś odmawia. gdy nie jesteśmy całkowicie czegoś pewni i oczekujemy od rozmówcy rozwiania naszych wątpliwości.. it has. nie dzwoniłem.. postawa. gdy twierdzenie. Wilson who cured your daughter? Czy to nie doktor Wilson wyleczył twoją córkę? Wypowiedzi w postaci pytań w formie przeczącej niekiedy funkcjonują jako wykrzykniki. The strike at the Heathrow Airport has ended at last..1. . możemy zapytać: Don't you like television? Czy nie lubisz telewizji? Gdy zapowiadają nam czyjąś wizytę w porze dla nas niedogodnej możemy zapytać: Can't he come another time? Czy on nie może przyjść kiedy indziej? Gdy ktoś się źle czuje i nie idzie do lekarza... dotyczące informacji zawartych w podanych zdaniach: Wzór: The children have never been to the circus. np.. 11. np.Did you ring? Czy dzwoniłeś? Yes. działanie lub de cyzja naszego rozmówcy wzbudza nasze zdziwienie. Mianowicie: a) Zadaje się takie pytania. co podobne pytania w języku polskim. ? Yes. I didn't.: Wasn't it Dr. Have the children ever been to the circus? 1.. No. ... sprzeciw.. możemy zapytać: Shouldn't you go and see a doctor? Czy nie powinieneś iść do lekarza? b) Zadajemy takie pytania. 155 . they haven't. I did... niedowierzanie.

B . I will start at nine o'clock... 4... 13.. Smith left the office before me. Mr. Our guest can speak Spanish fluently. but he understands Spanish.. he did.. Miss Wilson does her shopping at the supermarket near here.. Robert visited his parents in December.... ? Yes..... B . ? Yes. I can hear them laugh.... Wouldn't . a new one? 5.... Jane always goes to school on foot. I would...... he did. 6.... The conference is being held in that building........ 7.... Our children go to bed at eleven. ..... she has.... ? No. I'd like to go to the theatre. ? Yes. too late? 156 . it is... The children are already asleep.. ĆWICZENIE II ? Uzupełnij zdania pytająco-przeczące: 1... 3. .. ... ? Yes. he had.. Can't . I'm going to a dance with George. he can't.... A.. better .. B.. ? Yes.... 11. 14.. she will... A. ? Yes.. My secretary will book your air ticket..... He was driving his father's car when he had the accident....... on Saturday? 2.. 10. B.... 9. Mary has been playing the piano all the time.... he was. ? Yes.. ? Yes. ... 8. B.. Weren't .2. The Wilsons are coming on Friday. 12.. ? Yes... they will. A.. Yes. she did.. . Jane liked the ring I gave her for her birthday... 15..... she does. Henry had left before Mary came.too late? 4.. A. she does. they aren't.. .. 5.. with Jim? 3. We must have our fridge repaired.. ? No. ? Yes. A. The Browns will bring their cousin to the party...... ? Yes...

2. 11.... Special Questions ... w których wyraz pytający nie jest podmiotem ani częścią podmiotu W takich pytaniach występuje inwersja...Pytania o uzupełnienie Special Questions są to pytania zaczynające się od zaimka.1.. a dictionary? 11. yes....... We have a new director.2.. did).. W Czasach Simple Present i Simple Past trzeba wprowadzić formy czasownika posiłkowego do (tj. Was Jane present at the meeting yesterday? B. whose..6.. B .. does.. Oto przykłady pytań typu Special Questions...1... Question Words — wyrazów pytających.. I can't understand this expression..1. B.... when. czyli od tzw..... Shouldn't ....... A. 11.. which.. Haven't ..... No more coffee for me.......... A... do.. Oh.... A..... why.. A. name Harold Rogers? 7... A. Don't . what... Pytania z formami czasowników be i have oraz z czasownikami modalnymi What's your name? Jak się nazywasz? What can I do for you? Czym mogę służyć? Who is that man? Kto to jest ten człowiek? What are you doing? Co robisz? When will she come? Kiedy ona przyjdzie? What's the matter? O co chodzi? Where may I put my things? Gdzie mogę położyć swoje rzeczy? How long have you been living in Canada? Jak długo mieszkasz w Kanadzie? Why are you so upset? Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? How many sisters have you? Ile masz sióstr? How much must we pay? Ile musimy zapłacić? What had the manager told you before you started work? Co ci powiedział kierownik zanim rozpocząłeś pracę? 157 . whom.... określnika lub przysłówka pytającego. No.... 11... how. Są to wyrazy: who.coffee? 8.. It's Aunt Barbara's birthday tomorrow! B........ a present? 9. thank you..... she was . Pytania..2. where....see her? 10. B..1)... tak jak w pytaniach o rozstrzygnięcie (patrz rozdz..

(Fine weather makes me happy). She's very pretty. Nie występują w nich formy posiłkowe: do. Pytania z użyciem form: do. jak w innych typach pytań. Czyj referat jest najlepszy? Janka. (Five of the children fell ill). (Mary does). did. (Jest bardzo ładna). Whose paper is the best? John's.1. Pytania. (Dziękuję. np. She's tall and dark (Jest wysoka i ma ciemne włosy). does. Who wants to watch television? Mary. 158 . Co czyni cię szczęśliwym? Piękna pogoda. 11.2. czuje się doskonale). What makes you happy? Fine weather. Kto chce oglądać telewizję? Mary. Na pytanie: How is your wife? odpowiemy: Oh.2. thank you. How many of the children fell ill? Five. Natomiast odpowiedź na pytanie What's your wife like ? powinna podawać jakieś jej cechy. podmiot nie jest w nich poprzedzony czasownikiem posiłkowym. did Where does Mary live? Gdzie mieszka Mary? When did you see John? Kiedy widziałeś Johna? How does Jane speak French? Jak Jane mówi po francusku? Why didn't you tell me the truth? Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? What does your wife usually cook for dinner? Co twoja żona zwykle gotuje na obiad? Whose glasses did you find? Czyje okulary znalazłeś? Which of our friends did you meet at Zakopane? Kogo z naszych przyjaciół spotkałeś w Zakopanem? How much does it cost to get to London by air? Ile kosztuje przelot do Londynu? Uwaga: forma whom np.2.What is the Smith's house like? Jaki jest dom państwa Smith? How is your wife? Jak się czuje (miewa) twoja żona? What's your wife like? Jaka jest twoja żona? Uwaga. w których wyraz pytający jest podmiotem lub częścią podmiotu Pytania takie mają szyk zdania oznajmującego. Ile dzieci zachorowało? Pięcioro. w zdaniach typu: Whom did you meet yesterday ? jest rzadko używana i we współczesnym języku potocznym zastępuje ją who.: Who did you meet yesterday? 11. she's fine. (John's paper is the best). np.2. tzn. does.

. narodowość. 1. Który student mówi najlepiej po francusku? Henry. Chris: He's very good looking and rather nice. They have just rented a flat. Jane: And . Kto zamknął okno? Patryk. Who will help me? Alice. zawód. Zadaj jego pytania w języku angielskim. look at that pretty girl! Jane: . ? Mary: She's Mr. ĆWICZENIE I Mary i Jane są w teatrze na premierze. Her husband is sitting next to her. Uzupełnij dialog pytaniami Jane. ? Mary: She's a very gifted dress designer.. ? Mary: He's the director of the play we are going to see. Dobson. Bellows. ĆWICZENIE II Wyobraź sobie. ? 159 . . Jane: . 1. numer paszportu. stały adres. ? 2. datę urodzenia. Chris: Have you met Helen's husband? Kate: No. Jane: What's his job? Mary: He is a film producer. not yet.. Jane: . it) like lub: How is he (she).. Jane nie zna nikogo i zadaje Mary wiele pytań.. 4. He's speaking to his best friend Mr.Which student speaks French best? Henry. Who closed the window? Patrick.. W kraju docelowym funkcjonariusz kontroli paszportowej zapyta cię o nazwisko.. że wyjeżdżasz za granicę. Mary zna osobiście lub z widzenia wiele wybitnych osobistości. 3. Kate: Oh.. ? Mary: He's a businessman. Who is she? Mary: It's Mrs. Mary: There are a lot of people in the theatre tonight. Oh. ĆWICZENIE m Uzupełnij poniższy dialog pytaniami typu: What's he (she. Do you see that beautiful woman in the box over there? Jane:: Yes. (Alice will). (Patrick did).. 2.... imię.. (Henry does). Her father is very rich. Kto mi pomoże? Alice. Dobson's fiancee. She's charming and she has a very interesting job.

? Kate: He looks very sensible and efficient. What are your working hours? 8. I wanted to ask about your father. 8. Przetłumacz poniższe pytania na angielski: Jak długo możesz zostać z nami? Dlaczego jesteś taki zły? O co chodzi? Jak długo uczysz się angielskiego? Dlaczego musicie wyjść tak wcześnie? Gdzie są moje okulary? Ile to kosztuje? Czym mogę służyć? Kiedy Mary przyjedzie do Londynu? Gdzie oni mogą się zatrzymać? Dlaczego twój zegarek się zatrzymał? Jaki jest nowy samochód twojego brata? Co robią dzieci? Kto pomoże mi rozpakować walizkę? Jak się miewa twoja córka? Jak długo czekasz na Lucy? ĆWICZENIE VI Mary opowiada babci o przyjęciu. Ponieważ babcia źle słyszy. Kate. We had a new doctor examine him yesterday. ? Kate: Father is not well yet. . 7.3. 4. 3. 15. 13. What is your native town like? ĆWICZENIE V 1. Where were you born? 10. z którego właśnie wróciła. 5. Chris: . 4. żąda powtórzenia wypowiedzi. he's still in bed. W poniższym dialogu uzupełnij pytania babci: 160 . 12. 6. 2. 5... What is your flat like? 5. ? Kate: She is fairly well but she's worried about Father of course. What's your name? 2.. 11. 9. 10. Oh... What's your job? 3. What's your address? 7. . 14.. ĆWICZENIE IV Odpowiedz na następujące pytania: 1. Chris: And what about your mother. How many brothers and sisters have you? 6. What are you going to do on Sunday? 9. How old are you? 4. Chris: It's small but very comfortable.

: 9. : Who .: M.: 7.Wzór.: 5.: G..: Where .: M.: M. : He told me he wrote TV plays.: Yesterday I bought a very nice handbag. : Who . ? : A very interesting man.: 3. M. Granny: How many people were there at the party? Marv: About twentv.. M.: M.. : What .: M. M.: M.. : He is Alice's cousin. : Next we had a very good dinner. : Oh.. ? : Some songs by Schubert.: G. U — Język angielski 161 .: G.: G...: In that big shop near the station. White ? : Your friend Mrs. M.: G.: 8.: G. ? : A very good dinner. ? : Most of the other guests.. ĆWICZENIE VII Uzupełnij poniższe dialogi zadając pytania rozpoczynające się wyrazem pytającym where... ? : That he wrote TV plays.. : I met a very interesting man. : What . : Whose ... : We all asked Miss Ellis to sing for us.: 1 M.: G.: M. I forgot to tell you! I saw your friend Mrs.: M.: 4. M.. G. : He introduced me to the famous singer Miss Ellis.. : What .: G. : What .: : First they offered us drinks.: 2. LA. ? : To sing for us. Mary: About twenty 1. ? : Alice's. Mary: There were about twenty people at the party.: 0. : What .. M. : He knew most of the other guests.: 6. B.: G..... to? : To the famous singer Miss Ellis. : She sang some songs by Schubert. ? : Drinks. M.: M. : Who .: M. M. White. ? A. M.

: Last month..: . B. ? A. 6.: I found your keys this morning. ? A. B. 3. B. 3. ? A.: Frank stayed in Spain for some time several years ago. 6.. B.: You should telephone Mary. White shortly ago... A. A..: .: Probably next month.: .: . 5. ? A. A. B. B.. 162 .: John got a letter from Mr. 4.: .. A. A. ? A. ? A.: Fm afraid I lost my watch yesterday. A.: To the post office.: Tm going out...: I passed a very difficult exam a short time ago...: At John's birthday party..2. A.: . ? A... ? A. B.: On Monday. A. 5.: .: Mr.: Last week. A.: .: In Madrid.: In a big export firm.: When .: Tom told me about his plans some time ago. B. A..: In the kitchen. ? A. B.: .: The Browns are moving to Liverpool. 2.: As soon as possible. ĆWICZENIE VIII Uzupełnij poniższe dialogi zadając pytania rozpoczynające się wyrazem pytającym when: 1. Black earns a lot of money.... B.: I met a charming girl the other day.. A. 7.: In the street. A..: . ? A.. 4. B.. ? A.: We made a very interesting trip all over the United States during our holidays.

: I clean the windows with warm water only..: My husband wants to stay here.: Because he likes the place. B. A.: I'm very tired. Mary: .. S.: .: B. Mary: ..: Why .: . . S.. ? Mrs. ? A. 3.. Mary chce się od niej wiele nauczyć.... ĆWICZENIE IX Uzupełnij poniższe dialogi zadając pytania rozpoczynające się wyrazem pytającym why: 1. ? A. B.. ? Mrs. B. 5. Mary: . S.. ? Mrs.. ? Mrs. Wszystkie pytania rozpoczynają się od wyrazu how: Wzór: Mary: .: I use a pound of flour to bake a cake. Smith jest bardzo doświadczoną gospodynią.. B.: The Joneses sold their car yesterday.: Why ...: A. 2. Mary: .: I put eight eggs in it. Smith: I usually take two tea spoonfuls of coffee for a cup. Pytanie Mary brzmi: How much coffee do you take for a cup? 1. A.. A. B. ..: Because it's already past eleven. ? A.: Why . ? Mrs.: You should turn the radio off.: Because I have worked too much lately.: Because she wants to improve her Italian.. 4.. ĆWICZENIE X Mrs. Uzupełnij pytania Mary. 3. S. ? A..: My sister is going to Italy..: Why . A..: 7.: Because it was too expensive for them — it used up too much petrol. Alan is leaving Paris soon.: A. ? Next month. A. 4. 2. ? A.. ? Last spring...B.: It usually takes about forty minutes to bake a sponge cake. A.

ix* 163 .

M. On the weekends she visits her family. She usually spends her holidays at the seaside. Mary: Mrs. ? 164 . She usually has a sandwich and a cup of coffee for lunch. Mary: I didn't take it. . Rose is a very pretty girl. Mary: Mrs..: Someone left the door open. G. 6. G. ĆWICZENIE XI Rose i Jane są przyjaciółkami i razem pracują.: Someone has drunk my cocoa.: I don't use it. ĆWICZENIE XII George to zgryźliwy i podejrzliwy starszy pan. M. 1...: I didn't leave it open. She is a shop assistant.: Someone uses my cup.. G. aby otrzymać te same informacje o Jane. S.m.. Żona odpiera zarzuty. ? 2.: .: 7. George: Who took it. . ? I polish the furniture with a special spray "Pledge". 2. G.: 6..: . 4. In the evening she often goes to the cinema. 3. 5. Uzupełnij pytania George'a według wzoru: Wzór: George: Someone took my pen yesterday.. G. S. She works in a big department store.? 3. 8. ? I cook potatoes for about twenty minutes.5.: .. Zadręcza swoją żonę Mary pretensjami i podejrzeniami. 7. S. Mary: Mrs..: I haven't drunk it.: Someone searched my desk yesterday.. G. 9. M. ? I wash the curtains twice a year..: I didn't search it.. then? 1.: . ? 4. G. M.. She gets to work by bus. G. She starts work at 9 a.: . Przeczytaj uważnie informacje dotyczące Rose i zadaj pytania..

: 165 .. ? Someone has borrowed my newspaper. Czyja to filiżanka? 3. Kto telefonował przed obiadem? 11.: 7. Jakie kraje eksportują dużo ropy? 9. 2. Co sprowadza deszcz? 4. A "Mona Lisa" penicillin America the steam engine "Othello" the battle of Austerlitz B Napoleon James Watt Sir Alexander Fleming Shakespeare Leonardo da Vinci Christopher Columbus ĆWICZENIE XIV Przetłumacz na angielski: 1.3.5. G.: G.. ? ĆWICZENIE XIII Na podstawie list A i B zadaj pytania rozpoczynające się wyrazem pytającym who i daj krótkie odpowiedzi: 1. I don't take them. ? Someone always takes my glasses. np. G. Kto chce jeszcze herbaty? 2. Czyj samochód był zostawiony na ulicy zeszłej nocy? 7..: M.. Kto z was nie ma paszportu? 5. I didn't lose it. 4.: G. G. Co powoduje zatrucie środowiska? 8. 5.. Ilu studentów postanowiło spędzić wakacje w górach? 10.. . 3. I haven't borrowed it. . . Co cię tak zmęczyło? 6.: Someone lost my key.: M.: 6.: G. Inne konstrukcje pytające 11.: M. 6.1. Pytania alternatywne Pytania alternatywne są to pytania sugerujące wybór jednej z dwóch możliwości.3.

2. jeżeli pytanie zawiera okolicznik. ale nie używa się ich w mowie potocznej.: What are you looking at so intently? Na co patrzysz z takim napięciem? What did you polish your shoes with yesterday? Czym wyczyściłeś wczoraj buty? Oto dalsze przykłady pytań z przesuniętym przyimkiem: Who are you waiting for? Na kogo czekasz? Where does he come from? Skąd (z jakiego kraju) on pochodzi ? .Is your brother a doctor or a dentist? Czy twój brat jest lekarzem czy dentystą? Do you want tea or coffee? Czy chcesz kawy czy herbaty? Will the concert be on Saturday or on Sunday? Czy koncert odbędzie się w sobotę czy w niedzielę? Shall we go to the theatre or to the cinema? Czy pójdziemy do kina czy do teatru? Shall we go for a walk or do you prefer a rest? Czy pójdziemy na spacer czy wolisz odpocząć? 11. Pytania w rodzaju: To whom was the telegram sent? można spotkać w tekście pisanym. np. Można je spotkać niekiedy w piśmie i to raczej w stylu oficjalnym. Pytania z przesuniętym przyimkiem W języku angielskim pytania zaczynające się od przyimka występują bardzo rzadko. np. Jednakże.3.: What are you looking at? Na co patrzysz? b) po dopełnieniu.: Who are you writing this letter to? Do kogo piszesz ten list? Przyimek zatem znajduje się zazwyczaj na końcu pytania. np. jeżeli po orzeczeniu występuje dopełnienie. powiemy jednak: Who was the telegram sent to? Przyimek występuje: a) po orzeczeniu zdania. przyimek najczęściej występuje przed tym oko-licznikiem.

166 .

prawda? You have finished. w zwro cie tym występuje przeczenie. does lub did: You like to play tennis. „czyż nie?". prawda? Jeżeli zdanie poprzedzające zwrot Question Tag jest w czasie Simple Present lub Simple Past. can she? Mary nie umie pisać na maszynie.: She wasn't at the meeting yesterday. Brown went to Paris last week. Zwroty typu „nieprawdaż" — Question Tags Zwroty zwane Question Tags odpowiadają polskim zwrotom: „nieprawdaż?". nieprawdaż? b) jeżeli zdanie poprzedzające zwrot Question Tag jest przeczące.3. nieprawdaż? Tworząc zdania zakończone zwrotem Question Tag należy pamiętać.3. was she? Nie było jej na zebraniu wczoraj.: The boys were here yesterday.What have you called this meeting for? Po co zwołaliście to zebranie? Whose photo are you laughing at? Z czyjej fotografii się śmiejesz? Which letter are you looking for? Którego listu szukasz? 11. does she? Mary nie mówi po francusku. w zwrocie tym wystąpi odpowiednio do. „prawda?". prawda? Mary can't type. isn't he? John jest dobrym kierowcą. haven't you? Skończyłeś. np. że: a) w zwrocie Question Tag występuje ten sam czasownik posiłkowy (lub modalny) co w orzeczeniu poprzedzającego zdania. weren't they? Chłopcy byli tu wczoraj. don't you? Lubisz grać w tenisa. didn't he? Pan Brown wyjechał do Paryża w zeszłym tygodniu. prawda? Mary doesn't speak French. w zwro cie tym nie występuje przeczenie. prawda? Mr.: John is a very good driver. prawda? 167 . np. np. Porównajmy dwa rodzaje zwrotów Question Tags: a) jeżeli zdanie poprzedzające zwrot Question Tag jest twierdzące.

: From the United States.. she is. Zapytaj czy konferencja odbędzie się w maju. ĆWICZENIE I Utwórz pytania w języku angielskim do podanych sytuacji: 1.b) Czasownik w zwrocie Question Tag zawierającym przeczenie zawsze łączy się ze słówkiem not tworząc formę skróconą. 168 . A. isn't she? Mary jest twoją siostrą. gdy chcemy potwierdzić fakty i prze cząco. Green is a foreigner.: Mary is your sister. czy lalkę. won't they? Przyjadą samochodem. Mary isn't your sister. Zapytaj wychodzącego gościa czy wziął swoją własną parasolkę. (Mary jest moją siostrą). isn't she? Yes. The Browns have sold their house. Zapytaj swego gościa czy wypije kieliszek wina. she isn't. she is.: Where . 3. prawda? d) Na wypowiedź zakończoną Question Tag odpowiadamy — niezależnie od formy tej wypowiedzi — twierdząco. prawda? c) Podmiotem zwrotu Question Tag jest odpowiedni zaimek osobowy. czy też twoją.: Jane is Tom's sister.: Mrs. (Mary nie jest moją siostrą). 4. haven't they? Państwo Brown sprzedali dom. B. czy też sok pomarańczowy. 5. prawda? Mary is your sister. is she? Yes. (Mary jest moją siostrą). ? A. Zapytaj dziecko czy woli dostać piłkę. No. she isn't. ĆWICZENIE II Uzupełnij poniższe dialogi zadając pytania z przyimkiem na końcu zdania: 1. No. np. isn't she? Jane jest siostrą Toma. czy w czerwcu. wouldn't you? Chciałbyś napić się kawy. prawda? They will arrive by car. prawda? You would like some coffee. czy z plastiku. Zapytaj sprzedawcę sklepowego czy walizka jest zrobiona ze skóry. gdy chcemy tym faktom zaprzeczyć. 2. (Mary nie jest moją siostrą). np..

? A. (Who . A.: Mary has borrowed a very good English-Polish dictionary.. B. 4.. probably for a pretty girl. B. A. Po czyjej on będzie stronie? 7.: From her grandfather. Po co kupiłeś ten obraz? 8. A.. O czym ona mówi? 3. Komu zostawiłeś swój adres? ĆWICZENIE IV Ułóż pytania..: Who . (Who . B.. Z kogo się wyśmiewasz? 9.. A. (What .. (Who ...: I think I put my bag in someone else's car. O jakie formularze prosiłeś? 4.. Czym się zraniłeś? 10.. Do kogo piszesz? 6. ? A.. Jones. Na końcu pytania powinien się znajdować przyimek: 1.: I don't know. ? A. it's Mr.: My wife spends a lot of money. probably to her boy-friend. ĆWICZENIE III Przetłumacz poniższe pytania na angielski. ? A.. B. ? A. The telegram was addressed to your wife. He's waiting for someone. A.: What ..: Who . 7. Na co czekasz? 2..: I don't know.: Jane is talking to someone on the phone. B.. 3..: Look. with) Who is John dancing with? 1.: Whose . A. B.: I've no idea. I have been thinking about tomorrow's lecture.: About literature.: We had a very interesting talk. about) 3.: On housekeeping and on her clothes. to) 2. I'm going to have dinner with a film director. ? A. with) 169 . Z kim idziesz do kina? 5. 5.2... 6..: What . na które następujące zdania mogłyby być odpowiedzią: Wzór: John is dancing with Henry's wife.: Who .

4. Granny is looking for her glasses. (What ... for) 5. She is looking at a plane in the sky. (What ... at) 6. We have been waiting for the teacher since 5 p.m. (Who ... for)
ĆWICZENIE V

Wstaw wyraz pytający who, which, what lub whose na początku pytania oraz odpowiedni przyimek na końcu. Wzór: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... is butter made ... ? What is butter made from? .. can we use old newspapers ... ? .. hotel did you spend your weekend ... ? .. is John dancing ... ? .. have you borrowed money ... ? .. is the little girl afraid ... ? .. are you talking ... ? .. have you been thinking ... ? .. of you is that telegram ... ?

ĆWICZENIE VI

Dodaj zwroty typu: nieprawdaż. 1. It's cold today, ... ? 2. You will be ready soon, ... ? 3. Mark works for his father, ... ? 4. Tom can help you, ... ? 5. John has booked seats for "Hamlet", ... ? 6. Mrs. Black was in Scotland last year, ... ? 7. The Browns stayed with you over the weekend, ... ? 8. We shall see you later, ... ? 9. It wasn't your fault, ... ? 10. Paul doesn't enjoy fishing, ... ? 11. There wasn't a fountain here last year, ... ? 12. John won't be at Cambridge in March, ... ? 13. Tom hasn't returned our records, ... ? 14. The Joneses haven't gone over to France, ... ? 15. My husband didn't ring you up yesterday, ... ? 16. You won't be offended with me, ... ?
ĆWICZENIE VII

Zamień następujące pytania na zdania ze zwrotami Question Tags w dwóch wersjach: 170

Wzór:

Will Pat come to our party? Pat will come to our party, won't she? Pat won't come to our party, will she?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Isn't there any food left over? Did you have your house repainted last year? Is John older than you? Do your children always tell the truth? Is Mr. Black going to speak now? Are there any good hotels in your town? Are we going to meet Walter at the party? Have you got a temperature? Could we meet here tomorrow? Did your grandfather live in Japan? Does Joan like her new job? Can you come at five? Has your brother come home yet? Did Alan paint this picture himself? Will there be enough food for all of us? Does Larry always come home so late?

12. Konstrukcje rozkazujące

Tryb rozkazujący w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej wyrażamy podstawową formą czasownika. Come here. Listen! Chodź tutaj. Słuchajcie. Proszę cię zjedz obiad. Proszę zamknij drzwi.

W formie bardziej uprzejmej dodajemy please. Please eat up your dinner. Shut the door, please.

W formie przeczącej występuje wyrażenie don't. Don't read that letter. Don't use your dictionary. Don't be late. Nie czytaj tego listu. Nie korzystajcie ze słowników. Nie spóźnij się.

W pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej odpowiednikiem trybu rozkazującego są wyrażenia z czasownikiem let. W pierwszej osobie liczby pojedynczej stosujemy wyrażenie let me. Let me have a look at my notes. Niech spojrzę w notatki. Let me think. Zaraz — niech pomyślę. Pozwól, że pomyślę. Let me see. Zaraz — niech się zastanowię. Pozwól, że się zastanowię. W pierwszej osobie liczby mnogiej stosujemy wyrażenie let's będące skrótem wyrażenia let us. Let's have dinner. Jedzmy obiad. Let's go. Chodźmy. W trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej let występuje z zaimkiem osobowym w formie dopełnienia lub z rzeczownikiem. Let Henry do it himself. Niech Henry sam to zrobi. Let them stay here. Niech oni zostaną tutaj. Let him find the way himself. Niech sam trafi. Let her come at once! Niech ona zaraz przyjdzie! 172

ĆWICZENIE I

A) Utwórz polecenia w drugiej osobie trybu rozkazującego wykorzystując następujące wyrażenia: Wzór: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Door. Shut the door (albo: Open the door, albo: Lock the door).

time your hands the television set my question the window the medicine

B) Utwórz zdania przeczące w drugiej osobie trybu rozkazującego, wy korzystując następujące wyrażenia: Wzór: 1. 2. 3. 4. 5. 6. The window Don't open the window (don't shut the window).

so much noise so many sweets such silly questions out in the rain so many lies this dreadful hat

ĆWICZENIE II

Przekształć następujące zdania według podanego wzoru (z użyciem właściwej formy zaimka osobowego): Wzór: Father wants the children to go to bed at once. Father: Let them go to bed at once.

1. The doctor wants Jim to take his temperature. 2. The teacher wants Jane to correct her mistakes. 3. Mr. Smith wants George and Helen to come and see him. 4. The director wants Miss Jones to take the message. 5. Mr. Smith wants the gardener to plant some roses. 6. Mr. Andrews wants his client to wait half an hour. 7. Jenny wants Robert to telephone at ten o'clock. 8. The manager wants Mr. Clerk to check this account. 9. Mary wants Tom to offer the guests some more drinks. 10. The judge wants the witness to repeat his statement. 173

ĆWICZENIE III

Przetłumacz następujące zdania na angielski: 1. Gdzie są twoje rękawiczki? Niech no się zastanowię. Myślę, że zostawiłem je w samochodzie. Niechaj mój syn ich poszuka. 2. Zapytaj go o radę. 3. Niech on sam wyczyści swoje buty. 4. Nie krzycz na mnie! 5. Nie powtarzaj mojego pytania. 6. Jest piękna pogoda — chodźmy na spacer. 7. Nie mogę rozmawiać z nim teraz. Niech zaczeka. 8. Kiedy ją ostatnio widziałeś? Niech no pomyślę ... To było na przyjęciu u Jane. 9. Otwórzcie podręczniki i przeczytajcie tekst o transporcie miejskim. 10. Nie bądź niecierpliwy — powtórzmy tę piosenkę jeszcze raz. 11. Boli mnie głowa — chodźmy na spacer. 12. Jestem bardzo spragniony. Niech John przyniesie mi coś chłodnego do picia. 13. Czy jutro są urodziny Tomka? Niech no pomyślę — tak, on jutro kończy siedem lat. 14. Nie wyłączaj radia, chcę słuchać muzyki.

13. Konstrukcje bezokolicznikowe

13.1. Formy i funkcje bezokolicznika
Bezokolicznik jest formą czasownika wyrażającą czynność lub stan, lecz nie podającą osoby ani liczby, ani czasu. Bezokolicznik, najczęściej poprzedzony partykułą to, występuje w stronie czynnej oraz biernej. Formy bezokolicznika ilustruje podana poniżej tabela:
Aspekt — aspect Strona — Voice czynna — active Simple Continuous Perfect Perfect Continuous to take to be taking to have taken to have been taking bierna — passive to be taken to have been taken

Uwaga: Bezokolicznik zaprzeczony wyrażamy stawiając not przed to, np. not to take — nie brać. Bezokolicznik w zdaniu może być: 1) podmiotem lub pierwszym elementem podmiotu, np.: To copy these letters is not an easy task. Przepisanie tych listów nie jest łatwym zadaniem. 2) orzecznikiem lub pierwszym elementem orzecznika, np.: To see is to believe. Widzieć to znaczy wierzyć. 3) dopełnieniem (zastępującym zdanie dopełnieniowe), np.: I am glad to see you. Cieszę się, że cię widzę. The police are sure not to believe you. Policja z pewnością nie uwierzy ci.

175 .

Tom był tutaj wystarczająco długo. Jest zbyt ciepło. że nie była na naszym przyjęciu ? 5) okolicznikiem celu lub jego pierwszym elementem. Byłem zadowolony.: Tom was here long enough to know the circumstances. takich jak: able. który odszedł. 6. The film is so bad that it cannot amuse us. . 2. aby znać okoliczności. pleased. ĆWICZENIE I Zmień następujące zdania wprowadzając przysłówek too lub enough według podanego wzoru: He is so old that he can understand these problems.: Tom was the last to go.: They were anxious to know more about me.4) przydawką lub pierwszym elementem przydawki. 7. I was pleased to be taken for a rich tourist. John is so ill that he cannot leave his bed. Bardzo chcieli więcej o mnie wiedzieć. 176 I have very little time and I cannot go to the cinema with you. We were so bored that we couldn't stay any longer. że mnie wzięli za bogatego turystę. np. sure. The patients seemed glad to be sitting in the warm waiting room. 3. John przyszedł tutaj. 4. Was Mary very sorry to have missed our party? Czy Mary było bardzo przykro. sorry. anxious.. Are you so clever that you can solve this problem on your own? I am so depressed that I cannot do anything. 5. Mary jest skłonna przyjąć nasze zaproszenie. Mary was so angry that she didn't look at me. afraid. Mary is inclined to accept our invitation. It is too warm to dance in this room. np. Bezokolicznik występuje po niektórych przymiotnikach i imiesłowach.: John came here to talk to your mother. aby tańczyć w tym pokoju. itd. inclined. Tom był ostatnim. glad. 6) okolicznikiem skutku lub jego pierwszym elementem po przysłówkach too lub enough np. że siedzą w ciepłej poczekalni. He is old enough to understand these problems. aby porozmawiać z twoją matką. Pacjenci wydawali się zadowoleni. 1. np. fit.

I am glad that I see you again. This play deserves (aby była wystawiona). I am really sorry that I have neglected my duties. He is not a man (któremu można zaufać). Father was so pleased that he couldn't be angry with me. Tom was not the only one (który o to pytał). Smith was the only one (który wyrzekł się tego pomysłu). 4. It is sure that the police will look for these men.. The police are sure .. 1. The boss is sure . 5. The Browns will accept these conditions. 12 — Język angielski ĆWICZENIE IV 177 . 4. 6.. My sister was the last . 9.. Mary said she was happy that she had missed that unpleasant scene. I regret that I have forgotten my book. John was terribly sorry that he hadn't come in time. The Browns will be the only people .. Such an occasion is not (do przepuszczenia) 7. They are awfully sorry (że nie byli obecni na zebraniu). 10.. 2. John is sure . Father is ready (żeby nam przebaczyć). 8. ĆWICZENIE ra Zastąp wytłuszczone części zdań odpowiednią formą bezokolicznikową: 1.. The teacher was so kind-hearted that he didn't blame us for what we had done. My sister left the room last. 3.. ĆWICZENIE II Przekształć następujące zdania według poniżej podanego wzoru: Neil Armstrong reached the moon... 5. Tom was so clever that he couldn't believe such lies. 10. Our teacher is anxious (nauczyć nas jak najwięcej). Mr. 3. It is sure that John will pass this examination. The children are glad (że dostały pudełko czekoladek). 2. 4. It is sure that the boss will blame you for this. 3. 5. 2. 9.8. John hopes (że nas wszystkich wkrótce zobaczy). Neil Armstrong was the first man to reach the moon. Uzupełnij następujące zdania stosując formy bezokolicznikowe: 1.

understand. c) po czasownikach wyrażających świadomość.2. I want you to come again. np. Zmusiłem swoich studentów. expect. watch. pragnienie. a także declare. np.13. Konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem 13. przy czym po know nie można pominąć bezokolicznika to be: 178 . przy czym bywa on często pomijany. believe. think. natomiast jeżeli wymienione czasowniki występują w stronie biernej. np. declare. Czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (Verb + Object + Infinitive) Powyższa konstrukcja jest stosowana: a) po czasownikach wyrażających życzenie. przeko nanie. Zmuszono Henryka do nauczenia się wiersza na pamięć.: hear. np. oraz po czasownikach let (zezwolić) i make (spo wodować. np. itp. jak również po let i make bezokolicznik występuje bez partykuły to. kazać). a także know. Ograniczenie to dotyczy np. hate. John didn't mean us to wait for him. zamierzenie. przypuszczenie. Widziałem jak dziewczyna wsiadała do taksówki. feel.: I saw the girl get into a taxi. jeśli te czasowniki są użyte w stronie czynnej. intencję. Henry was made to learn the poem by heart.: I expect you to help me. czasowników: believe. consider. Mary was seen to leave the house. see.: The teacher considers John (to be) very gifted. np.. sprawić. Spodziewam się. desire. aby więcej pracowali.: want. niechęć. consider. Intencją Johna nie było to.1. notice. mean. wish. chęć. like. żebyśmy na niego czekali. żebyś znowu przyszedł. to bezokolicznik przybiera partykułę to. Nauczyciel uważa Johna za bardzo zdolnego. b) po czasownikach wyrażających czynności naszych zmysłów.2. oczekiwanie. Widziano jak Mary wychodziła z domu. know. Chcę. np. Uwaga: Część czasowników tej grupy występuje tylko z bezokolicznikiem to be. Uwaga: Po czasownikach wyrażających czynności naszych zmysłów. think. że mi pomożesz. I made my students work harder.

: ask.2. że ... order. 13. Wiadomo. żebyś o tym usłyszała. których dopełnienie poprzedzone jest przyimkiem. że mi pomożesz. It is known that . Donoszą. Uważa się. Mówi się.We know these people to be honest.. że . Widzieliśmy. prośbę lub zezwolenie.1. aby kelner nas obsłużył..2. We waited for the waiter to serve us.... It is reported that . Oficer kazał żołnierzom strzelać. e) po czasownikach.. 13.. że . że Mary wychodzi z domu. Strona bierna: Mary was seen to leave the house. Na przykład: Strona czynna: We saw Mary leave the house.. It is believed that . że Mary wychodzi z domu.. d) po czasownikach wyrażających nakaz. To nie było zamierzone. Widziano. Pod względem znaczenia należą one do różnych grup spośród wymienionych wyżej. w których zdanie nadrzędne ma następującą postać: It is said that .. Czasownik w stronie biernej + bezokolicznik (Verb Passive + Infinitive) Zdania z tą konstrukcją są to odpowiedniki w stronie biernej zdań omówionych w rozdz. Liczę na ciebie. 12* 179 . I count upon you to help me. np. że ci ludzie są uczciwi. W odniesieniu do niektórych czasowników zdania powyższego typu w stronie biernej mogą być także uważane za równoważne zdaniom złożonym. Strona czynna: We didn't mean you to hear about it. że . Wiemy. Nie zamierzaliśmy.. Strona bierna: You were not meant to hear about it. Czekaliśmy.. allow. żebyś o tym usłyszała.. Will you allow us to come? Czy pozwolisz nam przyjść? The officer ordered the men to fire.2..

np. Widziano jak wzięła pigułkę z tego pudełka. itd. last night. abyśmy tam poszli.: know. c) czasowniki oznaczające świadomość. Uwaga: Gdy czynność wyrażona bezokolicznikiem miała miejsce wcześniej niż czynność wyrażona czasownikiem w stronie biernej stanowiącym orzeczenie zdania. request. believe. że jakiś więzień uciekł z Dartmoor zeszłej nocy.: She was seen to take a pill from this box. a więc: allow. np. Konstrukcja: for + rzeczownik lub zaimek + bezokolicznik Konstrukcja ta występuje w sytuacji. intencję. oczeki wanie. mean. lives only for his work. że Mary poradzi sobie z tymi trudnościami.2.. expect. że dr Brown żyje tylko dla swojej pracy. permit. 180 . gdy wyraz stanowiący podmiot nie oznacza osoby (rzeczy). report. order. Brown is said to live for Mówi się. Dr. feel. do której odnosi się czynność wyrażona przez bezokolicznik. b) czasowniki wyrażające czynności zmysłów: see. itd.1). np. Następujące typy czasowników występują jako orzeczenie w stronie biernej w omawianej tu konstrukcji: a) czasowniki wyrażające przyzwolenie. hear. Mówią. bezokolicznik ma aspekt Perfect (patrz formy bezokolicznika rozdz. A prisoner is reported to have Donoszą. 13. rozkaz. Oczekuje się. przekonanie. d) czasowniki say. że on jest niezwykle utalentowanym człowiekiem. np. prośbę. np.3. Studenci są proszeni o zebranie się w głównej sali. command. Brown {It is only thathis work. np.: He is said to be an extremely gifted man. a prisoner escaped from Dartmoor {It is reported thatescaped from Dartmoor last night.: Mary is expected to cope with these difficulties.: It is necessary for us to go there. Jest konieczne.: Students are requested to gather in the main hall. 13.Oto przykłady transformacji zdań złożonych tego typu na zdania proste w stronie biernej: said Dr.

John was playing some Chopin on the piano. ĆWICZENIE i Przekształć następujące zdania stosując dopełnienia z bezokolicznikiem zamiast zdań podrzędnych: 1.. She is an extremely rich woman. 4.. 10. ĆWICZENIE II Uzupełnij i zmień następujące zdania według podanego poniżej wzoru: Mr. 1.. John spodziewa się. 10.. 8. 7. Somebody touched his arm. I noticed that John entered the room. I do not expect that he will understand his mistake. Many people believe that money is the most important thing in life. I wrote to Aunt Agatha. że pieniądze zostaną wysłane w przyszłym tygodniu.. 4. Jeden rok to zbyt długo... abyś przetłumaczył sześć zdań na angielski. 3. We expect that the Joneses will return our lawn-mower. My wife made . He is over sixty years old... aby towary były składowane. Jane spoke to a stranger. I saw Mr. to przespać się trochę.. 5. Smith was working in his garden. 2. We believe .. 3. Co chcesz. We judged. I heard that the door closed. 4. We heard . The children were singing.. The secretary knows that her boss is very busy. 3. ĆWICZENIE in Przetłumacz następujące zdania stosując konstrukcję dopełnienia z bezokolicznikiem : 1. A man died in the tram. A car ran over a dog. . 5. We heard .. jaką powinien zrobić. 9. 6. I saw . Mary opened your bookcase. 2. She felt that her hands were trembling. The teacher hates it when his students lie about their homework. The only thing for him to do is to get some sleep. I heard .One year is too long for the goods to be stored.. 2. Chcę. I saw that the postman dropped some letters in our letter-box. 181 .. The chairman declared that the meeting was over.. I saw .. 6. Smith work in his garden. 8. 9. I saw . Jedyna rzecz... 7. abym zrobił w tej sprawie? Policja zmusiła go do opuszczenia miasta. He felt ..

Uważa się ich za dobrych partnerów w handlu.5. 2. 6. że jesteś uczciwym człowiekiem. Dlaczego rodzice Johna chcą. Pozwól. 13. It is known that the two brothers hate each other. It is expected that the new administration will make numerous reforms. 7. It is said that the epidemic is very serious. Wiadomo. Matka skłoniła Mary do pójścia do lekarza. 7. Ogólnie uważa się. że ministrowie przedyskutowali nową reformę ekonomiczną. 9. 3. It is believed that the police caught the thieves two days later. Uprasza się publiczność o niepalenie w sali. 6. że firma Brown i S-ka ma trudności finansowe. Przetłumacz następujące zdania stosując konstrukcję z bezokolicznikiem: ĆWICZENIE V 1. It was reported that our team had won the football match. 5. 2. Widziano go jak wychodził z tego domu o piątej po południu. It is reported that the conference is over. że John i Mary spotkali się kiedyś w Londynie. 4. Podano. It is reported that no progress was made. że podróżowanie rozszerza horyzonty myślowe. że warunki umowy zostały zmienione. 14. 8. They are expected to leave Paris next week. Nie zmuszaj mnie do zrobienia tego. Mówią. It is said that the headmaster approves of our plans for the summer. 7. ĆWICZENIE VI Przetłumacz następujące zdania stosując konstrukcję : for + rzeczownik lub zaimek + bezokolicznik: 182 . 12. 10. 11. Wszyscy wierzą. Chcę. aby mu przypominano o jego błędach. 10. że nowy system cen jest skuteczny. abyś pożyczył mi trochę pieniędzy. 8. Wiadomo. 8. Podano. że minister przybył wcześniej niż go oczekiwano. It is expected that they will leave Paris next week. aby on ożenił się z Mary? Przekształcić następujące zdania według wzoru: ĆWICZENIE IV Wzór: 1. 3. że pan Green stracił masę pieniędzy na wyścigach. Widziałem jak samochód wpadł w poślizg. It is supposed that the earthquake has caused much damage. Nikt nie lubi. 10. abym miał własne zdanie na ten temat. 5. It is said that similar accidents have happened before. Istnieje ogólne przekonanie. 9. czego nie chcę. 4. Słyszałem jak rozmawialiście na mój temat. 9. 6. Mówi się.

Ten człowiek chce 100 funtów tygodniowo. Te sprawy z pewnością przysporzą nam wiele trudności. którą mamy omówić. 9. aby się streścić. nie mamy wyjścia. Doceniamy w pełni twoje wysiłki. że młode dziewczęta myślą o miłości. streszczając się mówiąc szczerze z pewnością pomijając już. nie mówiąc już o twoim powszechnie znanym oddaniu naszej sprawie. Było za późno. nie podejmowałbym zbyt szybkich decyzji. Jest rzeczą trudną. 3. musiałem zapłacić za szkodę. na początek. Z pewnością nie mamy się czym martwić. 5. którą spowodowałem. aby Jane zaprosiła ciebie na swój ślub. Krótko mówiąc. 8. Jest niemożliwe. abstrahując od ... Jest rzeczą naturalną. Czy trudną rzeczą było dla ciebie uzyskanie tych informacji? Jest rzeczą niemożliwą.1. krótko mówiąc na początek. Zwroty bezokolicznikowe Bezokolicznik występuje także w pewnych utartych zwrotach. że nie zamierzam nikogo krytykować. 8. aby uczestnicy konferencji zostali dłużej. po pierwsze Przetłumacz następujące zdania: Krótko mówiąc. musimy zrezygnować z wielu przywilejów. 2. aby żywność była trzymana w lodówce. 7. w przemówieniach oraz przy różnych innych okazjach. aby ludzie zapomnieli o wojnie. aby dyrektor zwołał konferencję.3. aby zacząć.. Prawdę mówiąc. Było za późno. 2. 1. 4. 3. 7. 13. wtrącanych w mowie potocznej. To jest. Następną sprawą. Na początek chcę zaznaczyć. to be brief to begin with ĆWICZENIE że tak powiem mówiąc prawdę krótko mówiąc. np. 10. 9. 6. abyśmy załatwili wszystko od razu. Mówiąc szczerze. rozwiązanie tymczasowe. 4. jest jak otrzymać kredyt. Jest konieczne. że tak powiem. . 6.: so to speak to tell the truth to cut a long story short to be quite frank to be sure to say nothing of . 5..

184 . np.1. Konstrukcje imiesłowowe 14. np.: I am working you were working John has been working Imiesłów czasu przeszłego (bierny) — Past Participle jest częścią składową strony biernej (Passive Voice) we wszystkich czasach gramatycznych.14. Jestem zaproszony na przyjęcie. będąc wzięty | Czasowniki nieprzechodnie — Intransitive verbs aspekt — aspect strona czynna — active Present Past Perfect arriving — przybywający arrived — przybyły having arrived — przybywszy Imiesłów czasu teraźniejszego (czynny) — Present Participle jest częścią składową formy ciągłej (Continuous) we wszystkich czasach gramatycznych. Formy i funkcje imiesłowu Poniżej podane tabele ilustrują formy imiesłowu: Czasowniki przechodnie — Transitive verbs [ aspekt — aspect Present strona czynna — active taking — biorący strona bierna — passive being taken — brany.: I am invited to a party. będąc brany Past Perfect — taken — wzięty having taken — wziąwszy having been taken — wzięty.

Imiesłów może także zastąpić całe zdanie przydawkowe. Twoja praca pisemna była zupełnie dobra. Wzrastające ceny powodują w dzisiejszych czasach wiele kłopotów. b) równoważnik zdania podrzędnego okolicznikowego lub jego pierwsze go elementu. John realized that he had left his season ticket at home.: They spend their leisure playing cards. Czekając na pociąg.: Waiting for the train. Mowa. John zdał sobie sprawę . Mary pokazano obraz. Mary has been shown a picture. John realized .. Będziesz ukarany. że zostawił bilet miesięczny w domu. To jest sprawozdanie przygotowane (które zostało przygotowane) przez nasze biuro. Imiesłów może także pełnić funkcję przysłówkową i może wtedy występować jako: a) okolicznik sposobu lub jego pierwszy element. którą wygłosił.. (As he was waiting for the train. His friends used to call him a (sing) boy. 185 . .. John zdał sobie sprawę. We can observe the (rise) sun from here. np. np. 2. np.: This is a report prepared by our office. Your written work was quite good. np.) ĆWICZENIE i Uzupełnij następujące zdania wstawiając odpowiednie imiesłowy zamiast podanych w nawiasach bezokoliczników: 1. b) orzecznikiem.: The speech he delivered was very interesting.: The rising prices cause much trouble nowadays.Gdy czekał na pociąg.. była bardzo interesująca. Imiesłów występujący w funkcji przymiotnika może być: a) przydawką. Spędzają wolny czas grając w karty.You will be punished. np.

The (wound) man's days were (number). 5. gdzie to jest możliwe: 1. This (excite) story was successfully (stage) in Paris. podkreślamy trwanie czynności w chwili jej zauważenia. natomiast stosując bezokolicznik zaznaczamy. 8.2. Oczekiwany list przyszedł dziś rano. 10. I got nervous and (confuse). 4. My film (show) at the festival won the first prize. Konstrukcja: czasownik + dopełnienie + imiesłów czynny (verb + object + present participle) jest stosowana po czasownikach wyrażających życzenie. Mój zgubiony portfel znalazł się wczoraj.2. Gdzie znaleźliście skradzione rzeczy? 7. czy smażone? 4. Czy chcesz gotowane jajko.1. Wzrastająca liczba ludzi głodujących na świecie powinna niepokoić rządy państw rozwiniętych. 7. Konstrukcje zdaniowe z imiesłowem Konstrukcje imiesłowowe są to równoważniki zdań podrzędnych (najczęściej czasowych i przyczynowych). (Shock) by John's words. The rats leave a (sink) ship. 9.3. Sprzedajemy ten towar po zniżonych cenach. (I saw him as he was entering this room). Widziałem jak on wchodził do tego pokoju. Does (speak) English differ much from (write) English? 6.2.1): stosując imiesłów. 3. np. Have you read a book (entitle) "The (Laugh) Policeman"? 5. 2. postrzeganie lub czynności naszych zmysłów. 13. który widzieliśmy wczoraj był bardzo emocjonujący. 14. The ingenious plan (suggest) by the manager can be (accept). 186 . Film. 10. 8. Egzamin pisemny nie będzie bardzo długi. że czynność w ogóle miała miejsce. 9. Miasto widziane z daleka wydaje się piękniejsze i bardziej tajemnicze. Była to bardzo męcząca konferencja. 6. 14.: I saw him entering this room. Uwaga: Nasuwa się tutaj porównanie konstrukcji imiesłowowej z konstrukcją z bezokolicznikiem (patrz rozdz. ĆWICZENIE II Przetłumacz następujące zdania stosując imiesłów.

Można to sprawdzić rozwijając wyrażenie z imiesłowem w pełne zdanie podrzędne. o czasownikach specjalnych).2.3..2. jak wspominano o tych szczegółach na konferencji.: I had my watch repaired. Szef chce. wykonawca czynności wyrażonej imiesłowem i czynności wyrażonej w orzeczeniu zdania musi być ten sam.2.. np. Odrabiając francuski. Słyszeliśmy.: We heard these particulars mentioned at the conference. 14. 14. Writing his French homework. John looked up new words in a dictionary. np. Konstrukcja: czasownik w stronie biernej + imiesłów czynny (verb passive + participle) jest stosowana po czasownikach wyrażających czynności naszych zmysłów (podobnie jak konstrukcja z bezokolicznikiem). przy czym używamy tu imiesłowu przeszłego. Widziano jak zmieniali pieniądze w banku.Wyżej wymieniona konstrukcja może być również stosowana z imiesłowem biernym. powstaje zdanie absurdalne. np. Uwaga: Aby zdanie powyższego typu było poprawne. Słyszano jak John kłócił się ze swym szefem. The boss wants all these letters typed at once. As he was writing his French homework. Kazałem (zleciłem) zreperować zegarek.: John was heard quarrelling with his boss. John looked for . (He oraz John to ta sama osoba). = John was heard as he was quarrelling with his boss.2. Imiesłów przysłówkowy występuje jako odpowiednik orzeczenia w rów noważnikach zdań podrzędnych Writing his French homework. aby wszystkie listy zostały natychmiast przepisane na maszynie. = They were seen as they were changing money at the bank. John looked for new words in a dictionary. They were seen changing money at the bank.: 187 .2. John szukał nowych słówek w słowniku. Jeśli ten warunek nie jest spełniony. np. Konstrukcja z imiesłowem bywa także stosowana z czasownikiem have (patrz rozdział 6.

.. Having come too early. musieliśmy poczekać pół godziny. 14. I . Mają one wtedy swój własny podmiot. Spacerując w parku. aby były cicho. John odszedł. = When I was opening the door. Takie błędy popełniają niekiedy zarówno Polacy.. Pracując więcej. Having finished my work. Ponieważ poproszono je. I . konstrukcji absolutnej (the Absolute Construction). Zamknąwszy drzwi. zdasz ten egzamin. = As we had come too early. John walked away. we .. mogłem iść na spacer. zauważyłem list na podłodze.. nie zdążyliśmy na pociąg. = As we came too late. kapelusz sfrunął mi z głowy. Konstrukcja absolutna Imiesłowy czynne oraz bierne występują także w tzw. Opening the door.. Skończywszy pracę. Oto dalsze przykłady takich zdań: Having been asked to keep silent. I noticed a letter on the floor.2. you will pass your exam. you . we . we missed our train.: 188 . np. I could go for a walk. że to kapelusz spacerował w parku).. Otwierając drzwi. Rozwijając wyrażenie z imiesłowem w pełne zdanie podrzędne.. Oto dalsze przykłady zdań z równoważnikami imiesłowowymi zdań okolicznikowych: Coming too late.. Gdy czynność wyrażona imiesłowem miała miejsce wcześniej niż czynność wyrażona w orzeczeniu zdania. we had to wait for half an hour. the children stopped talking. Working more.Walking in the park. dzieci przestały rozmawiać.4. jak i Anglicy. (Z tego zdania wynika. Przybywszy za wcześnie... możemy użyć czasu wskazującego na uprzedniość czynności wyrażonej imiesłowem: After he had closed the door. my hat blew off.. = If you work more. = After I had finished my work. = As they had been asked to keep silent . stosujemy imiesłów w formie Perfect: Having closed the door. John walked away. Przychodząc zbyt późno.

= As there was no time to lose. Ponieważ nie było czasu do stracenia. When did you have your flat (redecorate)? 9. After Mary had translated the text. 2. 10. I got a headache. we couldn't buy anything. ĆWICZENIE II Zmień następujące zdania. nie mogliśmy niczego kupić.. Have these bottles (uncork). We seldom see such things (do) in public. She entered the hall and noticed that a great many people had gathered there... 4. wszyscy uczestnicy opuścili pokój. (Stop) at the lake. 3. 7.. 2. = When the conference was over. (Hear) the news. I have to travel by bus now. we .. I was looking everywhere for I hoped to find the missing document. = As the weather was fine.. we . 189 . 5. When I tried to solve the problem. The shops having been closed. I want these documents (xerox). we have decided to go for a walk. all the reporters hurried to the telephone. all . Mary was shocked by her little brother's behaviour and told him to leave the room. The weather being fine. 7.. We had our dog (examine) by the vet. Ponieważ pogoda była ładna. 6. 4. As he was accused of lying. 3. We want to have a drink. = As the shops had been closed. She saw several people (stand) in the hall. 6. ĆWICZENIE i Uzupełnij następujące zdania stosując odpowiednie formy imiesłowów: 1.The conference (being) over. Uwaga: Konstrukcja absolutna występuje przede wszystkim w piśmie i na ogół nie jest używana w języku potocznym. 8. pośpieszyliśmy na stację. Mary saw some children (pick) berries in the wood. 5. The minister arrived at the airport and he was accompanied by a group of officials. (Sell) my car.. we decided to have a long rest. stosując zamiast wytłuszczonych członów konstrukcje imiesłowowe: 1. Ponieważ sklepy zostały zamknięte. we hurried to the station. all the participants left the room. postanowiliśmy iść na spacer. he tried to protest. she read it once again. Gdy konferencja się skończyła. There being no time to lose. we .

ĆWICZENIE III Zmień następujące zdania stosując konstrukcję: Verb + Object + Participle według poniższego wzoru: The Browns were talking about their new car. We decided to walk. 1. Our guide fell ill. As we knew nothing about the accident. I observed it. 190 . John was handling this apparatus. The letter had been wrongly addressed. We heard it. The appeal had been read. 6. We could start production. 3. As I was very tired. 9. Everybody signed it. There were no means of transport. They were noticed. We decided to ask him to leave. 9. 8. ĆWICZENIE IV Połącz w jedno następujące pary zdań stosując konstrukcje imiesłowowe: 1. The travellers left their shelter. Słyszeliśmy. jak robotnicy naprawiali most. The men were taking some papers out of that box. He was heard. We heard the Browns talking about their new car. The car was running at great speed. 2. The storm was over. 10. 4.8. 10. 7. 9. 10. He was discussing this offer. Our firm decided to increase production. We had to stay at home. Henry didn't come to our party. The weather was very bad. 2. 4. I heard it. The plan had been approved. I didri*t want to stay any longer. They were laughing at me. 6. It was seen. The inscriptions in the museum were in Polish. jak ktoś wołał o pomoc. Obserwowaliśmy. 7. ĆWICZENIE V Przetłumacz następujące zdania stosując odpowiednie konstrukcje imiesłowowe: a) Verb + Object + Participle 1. I never got it. 8. Foreign visitors couldn't understand them. My daughter saw it. 5. We had to wait for another one. The man's manners were very unpleasant. The children disappeared. Jane was doing her room. We heard it. 5. He was seen. The birds were eating crumbs. we enjoyed the party. Did you see it? 2. As he was angry with us. 3. My daughter's friend was leaving the garden in a hurry. The demand for the new model was very big. John was quarrelling with his wife. Nobody noticed it.

ogólnie mówiąc judging by appearances . Czując się bardzo zmęczony. c) absolutną konstrukcję imiesłowową Ponieważ pogoda była ładna. Oto przykłady: generally speaking . 6. zaczęliśmy szukać właściciela.3. 2. 14. Biorąc pod uwagę jego wiek. nie obiecywałem wam niczego. plan wydaje się dobry. Ponieważ porozumienie zostało podpisane. zarówno w mowie potocznej. Ponieważ nie było żadnej taksówki. nauczyciel pośpieszył do domu. Zwroty z imiesłowem Imiesłowy występują także w pewnych utartych zwrotach. 4.ogólnie biorąc. 4. nie podoba mi się twoja nowa suknia. ministrowie opuścili Ponieważ żywność była bardzo droga. Mówiąc łagodnie.mówiąc łagodnie strictly speaking . 4.mówiąc szczerze putting it mildly . czy nie robicie za dużo hałasu? Mówiąc szczerze. Znalazłszy kopertę z pieniędzmi. musieli iść pieszo. Sądząc po jego zachowaniu.sądząc po pozorach frankly speaking . 4. 2. postanowiliśmy napić się kawy. Ściśle biorąc. 1. 5. salę. 3.mówiąc ściśle considering biorąc pod uwagę ĆWICZENIE Przetłumacz następujące zdania: 1. 3. on musi się czuć obrażony. on musi być niesłychanie zdolny. jak i w tekstach pisanych — naukowych. publicystycznych i innych.3. Poleciłem. 2. pojechaliśmy nad morze. Skończywszy pracę w ogrodzie. . wielu ludzi głodowało. John czytał gazetę. Czekając na pociąg. 3. aby pomalowano mój samochód na zielono. Ogólnie biorąc. b) zwykłą konstrukcję imiesłowową 1. Kazaliśmy sprzątnąć oba pokoje.

wydaje się oczywiste.śpiewanie imiesłów: Oto tabela form rzeczownika odsłownego: The Gerund Present Perfect Strona — Voice czynna — active taking having taken bierna — passive being taken having been taken | W języku polskim nie rozróżniamy rzeczowników odsłownych czasu teraźniejszego i przeszłego. czyli tzw. np. np. upon. najczęściej on. śpiewając forma Gerund: reading .skończenie. kończenie . Po skończeniu pracy opuściłem biuro.: czytanie . Formy i funkcje rzeczownika odsłownego Rzeczownik odsłowny. Angielski rzeczownik odsłowny strony biernej tłumaczymy na polski w sposób opisowy. Gerund.: On finishing work I left the office. Their having been offended with your words seems obvious. że oni byli urażeni twoimi słowami.: His being constantly tired worries me. że on jest stale zmęczony.1. To. Rozróżniamy natomiast ich dokonaność i nie-dokonaność. Konstrukcje z rzeczownikiem odsłownym 15. Po wyżej wymienionych przyimkach używamy najczęściej form Present Gerund.śpiewający. after. martwi mnie. . np. ma taką samą formę jak imiesłów czasu teraźniejszego: reading . To.15. W języku angielskim dokonaność można wyrazić przyimkiem. mimo że mamy na myśli czynność przeszłą. czytając singing .czytający.przeczytanie.czytanie singing .

192 .

Pływanie i narciarstwo są moimi ulubionymi sportami.Forma Gerund występuje w zdaniu w tych samych funkcjach co rzeczownik. 3) dopełnienie (lub jego pierwszy element) a) po niektórych czasownikach występujących wyłącznie z formą Gerund. Twoja główna wada to stałe spóźnianie się. Twój samochód potrzebuje umycia. Nie mogę nie śmiać się z niego. Your main fault is being always late. Sprawia mi przyjemność granie w gry (sportowe). np. a mianowicie po czasownikach: suggest put off enjoy postpone avoid excuse delay fancy require need oraz wyrażeniach: can't help can't stand mind (w przeczeniu i pytaniu) want (= need) go on give up Would you mind opening the window? Czy byłbyś łaskaw otworzyć okno? I enjoy playing games. np. a mianowicie: begin stop regret continue finish forget remember try end hate intend like dislike detest neglect start omit prefer love 193 13 — Język angielski . a więc jako: 1) podmiot (lub jego pierwszy element). Swimming and skiing are my favourite sports. I can't help laughing at him.: Thinking makes him tired. których dopełnienie bliższe może być wyrażone formą Gerund lub bezokolicznikiem. b) po czasownikach. Celem studenta jest opanowanie języka. 2) orzecznik (lub jego pierwszy element).: The student's aim is mastering the language. Myślenie męczy go. Your car wants washing.

że się coś zrobiło: I will never forget meeting you here today. to stop doing something .: to remember to do something .pamiętać. John regrets to have missed your lecture. Uwaga: W odniesieniu do niektórych czasowników użycie formy Gerund i bezokolicznika wiąże się z różnicą znaczeniową. to stop to do something . np. że zamykałem drzwi. że się coś zrobiło I remember locking the door. Przestałem rozmawiać z Johnem. Pamiętam. to forget to do something . (przechodnich i nieprzechodnich). aby coś zrobić: I stopped to talk to John. c) po czasownikach występujących z tzw. Zatrzymałem się. to forget doing something .Możemy powiedzieć: I hate being stared at.zapominać coś zrobić: Don't forget to post this letter.przestać coś robić: I stopped talking to John.zatrzymać się. Nie zapomnij wysłać tego listu.pamiętać. aby porozmawiać z Johnem.: to insist on to object to to blame somebody for 194 to succeed in to think of to prevent somebody from . aby coś zrobić Did you remember to lock the door? Czy pamiętałeś. żeby zamknąć drzwi na klucz? to remember doing something . że nie był na twoim wykładzie. Nigdy nie zapomnę.zapomnieć. dopełnieniem przyimkowym. I hate to be stared at. John żałuje. np. Do you like dancing? Do you like to dance? Czy lubisz tańczyć? John regrets having missed your lecture. Nie znoszę jak na mnie patrzą. że cię tu dziś spotkałem.

Forma Gerund występuje też w wyrażeniach następującego typu: it's no use . Jestem zmęczony czekaniem.: I can't live without reading.. w jakich konstrukcjach lub wyrażeniach występują te przyimki.We object to voting on the motion now. there is no harm in . there isn't much hope ... Deszcz przeszkodził nam pójść na spacer. John był zajęty przygotowywaniem swego wykładu... Nie ma wiele nadziei na skończenie tej pracy w terminie.. There is no harm in joking. I blame John for starting the quarrel. Obwiniam Johna o rozpoczęcie kłótni. worth. John is fond of swimming. John was busy preparing his lecture. którą się stosuje po przyimkach . We are used to getting up early. Johnowi udało się zdobyć nagrodę. The rain prevented us from going for a walk. Instead of arguing you should accept the facts. John bardzo lubi pływanie.... Forma Gerund występuje też po niektórych przymiotnikach. 13* 195 . There isn't much hope of finishing this work in time. it's no good . Np. Nie mogę żyć bez czytania. I am tired of waiting. Cokolwiek jest warte zrobienia. John succeeded in winning the prize. there is no . Jesteśmy przyzwyczajeni do wstawania wcześnie.: busy.. warte jest zrobienia dobrze. np. Nie ma nic złego w żartowaniu. Anything worth doing is worth doing well. Sprzeciwiamy się głosowaniu w sprawie wniosku teraz. powinieneś pogodzić się z faktami. Zamiast się sprzeczać.niezależnie od tego. Uwaga: Forma Gerund jest tą formą czasownikową.

Buy two tickets for the concert on Monday. Translate this article into English. 8. 7. It's no use (try) again. please. ĆWICZENIE I Podaj czasowniki w nawiasach w formie Gerund: 1. Stop (talk) and concentrate on (listen).2. please Would you mind answering my question? 1. Tak więc mówimy: 196 . please. Take this coat to the cleaners'. Speak a little louder. Before (come) here I did my best to persuade my mother to stay at home ĆWICZENIE II Zmień następujące zdania według poniżej podanego wzoru: Answer my question.It's no use waiting. Na nic się nie zda czekanie. Look at this picture. 3. please. Nie ma co spierać się z nimi. I am against (accept) this motion but I suggest (hold) another meeting next week. I haven't heard anything worth (mention). please. please. 7. 4. Copy this recipe for me. 2. 10. I hate (drink) cold tea. please. Would you mind (spell) your name? 6. Leave us for a few minutes. please. He stopped (talk) and sat down without (look) at us. 3. Niektóre z nich są szczególnie przydatne przy tłumaczeniu z języka polskiego na angielski. 8. Take my daughter to the cinema. 9. Switch on the radio. 15. Bring me a glass of water. It's no good getting angry with me. 6. 10. Zdania z konstrukcjami gerundialnymi Konstrukcje gerundialne na ogół pozwalają na dużą zwięzłość. 4. You can't make an omelette without (break) eggs. Nie ma sensu na mnie się złościć. John made me angry by (disregard) my advice. 5. There is no arguing with them. please. please. 9. 5. please. 2.

komplikuje sytuację. Henry advised me (look) for a flat for he was unable (have) me stay in his house any longer. 3. 4. (= The fact that you are tired does not justify you). przekształcenie zdania podrzędnego na konstrukcję gerundialną wymaga zazwyczaj poprzedzenia jej przymiotnikiem dzierżawczym lub rzeczownikiem w dopełniaczu fleksyjnym. Natomiast gdy podmiot zdania podrzędnego odnosi się do innej osoby lub rzeczy niż podmiot w zdaniu głównym. gdy podmiot zdania podrzędnego odnosi się do tej samej osoby lub rzeczy co w zdaniu głównym.To. I couldn't help (laugh) when I heard him (tell) that story again. W wypadku. = I don't remember ever having heard about this before. 7. np. To. = There isn't much hope of her recovering soon. że go uwięziono. = He was surprised at seeing us. It is much easier (study) a subject by (reading) than by (listen) to lectures. Your hair badly wants (cut). że jesteś zmęczony. 2. John was grateful that I had spoken in his defence. You must find time (go) to the hairdresser's. He surprised us all by (leave) the meeting without (say) good-bye to anybody. 197 . He delayed (take) the necessary steps till it was too late (do) anything. przekształcenie zdania podrzędnego na konstrukcję gerundialną jest proste. I don't mind (wait) a bit longer. His being imprisoned complicates the situation. = John was grateful for my having spoken in his defence.: He was surprised when he saw us. nie usprawiedliwia cię. np. 8. Ukarano go grzywną za nieostrożną jazdę. He was fined for careless driving. The manager is trying (conciliate) the workers by (offer) higher wages. Please go on (write).: Have you heard that John has been appointed professor ? = Have you heard about John's being appointed professor? There isn't much hope that she will recover soon. 6. Your being tired does not justify you. (= He was fined because he had been driving carelessly). I don't remember that I had even heard about this before. ĆWICZENIE i Wstaw formę Gerund lub bezokolicznik w następujących zdaniach: 1. (= The fact that he is imprisoned complicates the situation). 5.

Byłem zmęczony chodzeniem po ulicach miasta i marzyłem o wypiciu filiżanki dobrej herbaty. . I don't remember that he has ever mentioned these facts. 6. ale muszę dodać jeszcze jeden szczegół. He was fined because he had not paid the taxes in time. Mary nalega. 8. Nie ma nic złego w odwiedzeniu tego człowieka. Wybacz mi. 2. abym kiedykolwiek przebywał w tym hotelu. 5. 3. Muszę odłożyć spłacenie długów na przyszły rok. ĆWICZENIE II Przeredaguj następujące zdania stosując konstrukcje gerundialne: 1. że oni są Anglikami. Wybacz mi. 4. konstrukcje gerundialne To. Po przyjeździe do Londynu zaczęliśmy się rozglądać za tanim hotelem. że ci przerywam. że przychodzę tak późno. 5.9. 5. Dyrektor jest zajęty oprowadzaniem klientów po fabryce. że jesteś tak dla niej okrutny. Mary resented (be) treated unjustly and told her brother (apologize). 7. Nie pamiętam. 3. formy Gerund Wszyscy lubimy rozprawianie o polityce. Będziesz kiedyś żałował. abym odwiedził ją w przyszłym tygodniu. Mary bardzo lubi pieczenie ciastek dla całej rodziny. The fact that our grandfather was getting weaker every day depressed the whole family. stosując: a) 1. 4. wyjaśnia wszystko. 10. b) 1. 2. The thief avoided (be caught) by GumP) out °f the window. The fact that John refused to answer my questions made me angry. Fakt. ĆWICZENIE III Przetłumacz następujące zdania. 4. 2. The fact that he was not successful in his work made him miserable. że spotykamy się tutaj po latach jest wielką niespodzianką. 6. 3.

np. np.: The man who is standing over there is my teacher. why. który jest przed tym domem. who is just back from Paris. przywiozła mi kilka interesujących książek. która właśnie wróciła z Paryża. The garden which is in front of this house belongs to my uncle. Tego typu zdania nazywamy zdaniami określającymi . brought me some interesting books. jest moim nauczycielem. lecz będące dodatkową informacją.Restrictive Relative Clauses. whom. which oraz that lub z pominięciem tych zaimków.16. b) Zdania przydawkowe nie stanowiące nierozłącznej części całego zdania złożonego. Moja siostra. whose. gdyż nie wia domo byłoby wtedy. jak również z przysłówkami: when. where. Te zdania.: a very gifted man (przydawka) bardzo uzdolniony człowiek a man who has invented a new machine (zdanie przydawkowe) człowiek. o którą rzecz lub osobę chodzi. należy do mojego wuja.: My sister. którą można opuścić bez spowodowania niejasności. Rozróżniamy dwa rodzaje zdań przydawkowych: a) zdania przydawkowe stanowiące nierozłączną część całego zdania zło żonego. 199 .Defining Relative Clauses lub zdaniami ograniczającymi . Człowiek. który tam stoi. których nie można opuścić ani oddzielić przecinkiem. który wynalazł nową maszynę Te zdania odpowiadają na pytania: jaki? który? i łączą się ze zdaniem głównym za pomocą zaimków względnych: who. o której osobie lub rzeczy jest mowa. w przeciwieństwie do zdań polskich. Zdania przydawkowe Zdania przydawkowe są to zdania podrzędne stojące po rzeczowniku i spełniające rolę przydawki. nie są oddzielane przecinkami od reszty zdania złożonego. Ogród. np.

są w języku angielskim zawsze oddzielone przecinkami od reszty zdania złożonego. W tym zdaniu zaimek who można pominąć. Natomiast w zdaniu: The boy who gave me this stamp has a beautiful collection Chłopiec. Podmiotem tego zdania jest bowiem wyraz: I. którego spotkałem wczoraj. Chłopiec. jak również Mr. kupił nowy samochód. szczególnie w mowie potocznej. jeśli stanowi podmiot lub część podmiotu zdania przydawkowego. W przypadku podmiotu i dopełnienia: who lub that dla osób which lub that dla rzeczy 200 . W zdaniach przydawkowych ograniczających stosujemy następujące formy zaimków względnych. który mieszka w sąsiednim domu. Nie można go jednak pominąć.Mr. natomiast zdania: who is just back from Paris.: The boy (who) I met yesterday has a beautiful collection of stamps. jak również who lives in the neighbouring house są informacjami dodatkowymi. który dał mi ten znaczek. Również w zdaniu: The boy whose stamp collection I have shown you is a friend of my brother's Chłopiec. Smith wyraża jasno o kogo chodzi. ma piękną kolekcję znaczków. ma piękną kolekcję zaimka who nie można pominąć. zdania przydawkowe opisowe . Pan Smith.Descriptive Relative Clauses lub nieokreślające . gdyż stanowi on podmiot zdania przydawkowego. W wypadku zdań ograniczających zaimek względny bywa często pomijany. którego kolekcję pokazałem ci. who lives in the neighbouring house. gdyż nie stanowi on podmiotu zdania przydawkowego. Smith. jest znajomym mego brata zaimek whose nie może być pominięty. np. gdyż jest częścią podmiotu. Te zdania. W zdaniach wyżej wymienionych określenie my sister. Zdania przydawkowe są połączone ze zdaniami głównymi za pomocą zaimków względnych oraz przysłówków. tzw. has bought a new car.Non-Defining Relative Clauses.

która rozmawia z moim bratem. Osoby. That is the reason why he disappeared. Zaimek that jest używany wyłącznie w zdaniach ograniczających. The table (that) we bought yesterday is just what we needed Stół. czego potrzebowaliśmy zaimek that może być opuszczony. jest dosyć sławny. który stoi w kącie. Dziewczyna. jest okrągły. Artysta. np. które zaprosiliśmy na obiad. Yesterday I saw a play whose plot (the plot of which) was based on the assassination of John Kennedy. Student.: The artist whose pictures you are looking at is quite famous. Stół. czyli tzw. W formie wyrażającej posiadanie stosujemy: whose dla osób of which lub whose dla rzeczy. gdzie nigdy nie pada. Kiedy mówimy o osobach istnieje tendencja. jest studentką. gdyż nie stanowi podmiotu zdania przy-dawkowego. The student (that) I was waiting for didn't come. To jest miejsce. Podmiotem tego zdania jest wyraz we. aby raczej używać who niż that. Zegarek. The table which stands in the corner is round. śpieszy się. nie przyszedł. Wczoraj widziałem sztukę. na który patrzysz. np. Zdania przydawkowe ograniczające możemy łączyć ze zdaniem głównym również za pomocą przysłówków. jest tym. W zdaniach The people (that) we invited to dinner will come soon. której fabuła jest oparta na zabójstwie Johna Kennedy'ego. that z przyimkiem przesuniętym: The watch (that) you are looking at is fast. Oto dlaczego on zniknął. który kupiliśmy wczoraj. Restrictive Relative Clauses.: This is a place where it never rains. wkrótce nadejdą. na którego czekałem. 201 . którego obrazy oglądasz.Na przykład: The girl who is talking to my brother is a student.

została sfilmowana. Our agreement. Twój brat. z pewnością pomoże ci.You must wait for the time when you will be able to act.: Mr. kiedy będziesz mógł działać. to whom. c) w odniesieniu do osób w funkcji dopełnienia występuje forma whom. Moja siostra. przybędzie nas odwiedzić. np. is a very long river.: My sister. która dzieli Polskę na dwie części. whose kindness we all admire. which you liked so much. Musisz poczekać na czas. będzie tu wkrótce. Brown. will be signed at last. has been filmed. in which. to należy pamiętać. będzie wreszcie podpisana. Wisła. is going to visit us. Nasza umowa. "Love Story". którego dobroć wszyscy podziwiamy. for which.). who lives in Cracow. że: a) zaimek względny nie może być w nich opuszczony. jest bardzo długą rzeką. czyli nieokreslające. tzw. is sure to help you. which divides Poland into two parts. np. The Vistula. "Love Story". will be here soon. którego spotkałeś na stacji. np. której założenia zostały omówione osobno. W formie wyrażającej posiadanie stosujemy: whose dla osób of which (whose) dla rzeczy. 202 . b) nie występuje w nich zaimek względny that. itd. Non-Defining lub Descriptive Relative Clauses. która mieszka w Krakowie. która ci się tak podobała. Jeśli chodzi o zdania przydawkowe opisowe. W przypadku podmiotu stosujemy: who dla osób which dla rzeczy. W przypadku dopełnienia stosujemy: whom dla osób which dla rzeczy. e) w piśmie zdania te są zawsze oddzielone przecinkiem od reszty zdania. Pan Brown. whom you met at the station. whose provisions (the provisions of which) have been discussed separately. d) przyimek zawsze poprzedza zaimek względny (about whom.: Your brother.

. Uwaga: Należy pamiętać. 203 . . np. The Warsaw castle. co było prawdziwym sukcesem. o którym ci już mówiłem. which is absolutely impossible... ĆWICZENIE I Wstaw gdzie jest to konieczne zaimki względne: 1. Kraków.. a nie what.: He gave up drinking. 4.Po przyimku stosujemy: whom dla osób which dla rzeczy.. Mój najlepszy przyjaciel.: Cracow. co było pilną sprawą.: My best friend. List Johna. 8. 6. 7. co jest zupełnie niemożliwe. w którym mieszkam. ..... Zdania przydawkowe opisowe możemy także łączyć ze zdaniem głównym za pomocą przysłówków. Do you know the book . oraz oddzielamy przecinkiem od zdania głównego. to whom I am really devoted. John poszedł. 2.. Moja siostra chce pojechać ze mną do Londynu. books you admire so much is my cousin. My brother. John's letter.. which was a real success. łączymy je zaimkiem względnym which. np.. zmienił wszystkie moje plany. opuścił nas na dobre. ate our meat. house we are going to visit is my uncle. which was an urgent matter. paintings were shown at an exhibition last week. a nie do pojedynczego wyrazu. tragic story you know. has changed all my plans.. of which I have already told you. że w powyższych zdaniach polskie słowo co tłumaczymy na angielskie which.. Do zdań przydawkowych należą również zdania odnoszące się do treści całego zdania głównego. np. has been rebuilt. we saw in the theatre yesterday was Tom's cousin. The man . The river . is not a very well known painter yet. flows through Warsaw is called the Vistula. 5. was once the capital of our country.. 3. był niegdyś stolicą naszego kraju. do którego jestem rzeczywiście przywiązany. My sister wants to go to London with me. aby kupić części zamienne do swego samochodu. where I live. The man . I am reading? This is the cat . has left us for good. The author .. John went to buy some spare parts for his car. On przestał pić.

co było bardzo bolesne.. co było niesłychanie kosztowne. 3. Chłopiec. 1. 2. The landscape at which you are looking was painted by Rapacki. 6. by tworzyły jedno zdanie złożone: 1. The palace about which our teacher is going to speak is a historical monument. has changed very much. jest kolegą mego syna. Paczka. zginął kilka dni temu. ĆWICZENIE IV Przetłumacz następujące zdania: Pan Smith. który chciałbym kupić. 5. którego widzisz przed sklepem. gdzie to jest możliwe i przenieś przyimki na właściwe miejsce: I know the man of whom you are speaking. którego obraziłeś. nad którym pracujecie. Gardiner. 5. o którego pytasz. 7. My brother will pay me a visit. Cała nasza rodzina przebywała w Londynie cały miesiąc. The man in whose house we are going to stay is our neighbour's brother. You met her at Zakopane. nigdy ci tego nie wybaczy. Połącz zdania za pomocą zaimków względnych. ĆWICZENIE II Opuść zaimki względne. John expressed an opinion on which we can rely. George has been arrested. 4. That woman is going to help us. The doctor for whom you sent will arrive in half an hour. Her husband is seriously ill. 2. . której celem było przedyskutowanie problemu bezrobocia. wydaje się nierealny. We have a garden in which we can grow flowers. Mary asked me for help. I will send the documents for which you asked me. musi być wygodny i niezbyt drogi. Dom. którą wysłałam do Londynu. Her name is Mrs. 3. The girls about whom we are talking will not attend the lessons. He caused a car accident. I happened to meet a few days ago. Konferencja. 4. Your elder brother. 2. Put in envelopes the postcards . Plan. ĆWICZENIE III 1. 3. The room in which 1 sleep is cold. . Czy to jest miejsce. Dentysta usunął mi ząb. 10.. He lives in England. Człowiek. 6. nie odbyła się. 8. 5. 4. 10. you want to send abroad.9... My younger sister is ill. 10. o którym mi mówiłeś? 9. 7. nie nadeszła. 8. 9.

: We will go to the Zoo when we have time.kiedy after -potem gdy wherea > -podczas gdy as . np. używamy w obu zdaniach Past Continuous i łączymy je spójnikiem while. będę mógł napisać 0 nim książkę. 1 will read the paper as soon as I get it. my sister was playing with her little daughter. how long (jak długo) i są wprowadzane następującymi spójnikami: when .od. Musisz poczekać aż John przyjdzie. before. Kiedy już będę w tym kraju przez kilka lat. zanim cię nie zobaczy.zanim Po spójnikach: when. John nie odejdzie.tak długo jak until . kiedy będziemy mieli czas. mówiąc o przyszłości nie używamy czasów Future. as long as.dopóki since .: When I came. You must wait till (until) John comes. Pójdziemy do Zoo.dopóki as long as . Gdy mówimy.17. Zdania czasowe Zdania czasowe odpowiadają na pytania: when? (kiedy). till. że obie czynności przeszłe odbywały się równocześnie.: 205 . że jedna czynność przeszła nastąpiła w czasie.skoro tylko till . od kiedy by the time . gdy druga się odbywała. np. since when (odkąd).do czasu kiedy before .podczas gdy as soon as . lecz odpowiednich czasów Present. moja siostra bawiła się ze swoją małą córeczką. np. Przeczytam gazetę. używamy czasów Simple Past i Past Continuous. skoro tylko ją dostanę. Kiedy przyszedłem. until. When I have been in this country for several years.kiedy s while . I'll be able to write a book about it. as soon as. Natomiast gdy mówimy. John will not go away before he has seen you.

. 11.. Gdy chcemy podkreślić uprzedniość jednej czynności przeszłej wobec drugiej czynności przeszłej. ... When he .. I'll come to see you before I . Try to get there ..... 6... 3.: We had finished our dinner before John arrived. 2.. Will you write to me when I . The roof will be repaired before you . you return... 9. 6. You must get off before the train . 7. Kiedy rozmawialiśmy. 3.. You must stay here till ... 15. używamy niekiedy czasu Past Perfect... . .. 10. 12. 5. nasi znajomi grali w karty.. she can. ĆWICZENIE u . the lesson is over. 8.. Wait . We will meet when . he has finished his speech. he does... for Vienna. 14. It will be dark by the time we .. we will show him our garden.. you bring it to our service station.While we were talking.. I will not leave you before ..6. she hears the doctor's opinion.. 9.. 5.. Have some rest . As soon as we .. np. You must wait till the police ..... you start working again. 4. Mary arrives we will meet her at the station. ĆWICZENIE i Dokończ następujące zdania wstawiając odpowiedni czas po spójnikach czasowych: 1. 4... we will go for a walk. 11.. 7.. 206 I will pay my debts .. John arrived when we had finished dinner. Wstaw brakujące spójniki czasowe w następujących zdaniach: 1.. By the time you . 2. The car will be attended to ... John will stay in England as long as . Patrz także użycie Past Perfect 6. you apologize. Don't come here again till you . zanim John przybył.. I won't forget your rudeness ... we will understand everything. our friends were playing cards. Skończyliśmy obiad.. 10. .2.. 13.. they will be gone. She will be upset . We will not sell these flowers . 8. Mary will see you . The trees will look bare when the leaves .3. I have money...

12. 9. 7. nic złego się nie stanie. zanim wrócisz z zagranicy. Kiedy nauczę się tego wiersza na pamięć.. You will know each other better . 8. skoro tylko je wykończy. Dopóki będziesz pracował w tej firmie. 14. 10. ĆWICZENIE III Przetłumacz następujące zdania: 1. Powiem mu o tym. skoro tylko go spotkam. będziemy wszyscy gotowi.. dopóki będę żył. We will be able to leave . uwierzę ci.12. Nie będę kupować nic kosztownego. Skoro tylko zadzwonisz. Będę cię pamiętał. he will take a long holiday. 14. he has finished his book. wyrecytuję ci go... Kiedy zobaczę to na własne oczy. zanim wyjadę do Ameryki. you are married. aż to spotkanie się skończy. 6.. Przyjdę się pożegnać. 13. Jak długo będziemy razem.. 11. Sprzedamy ten dom. 4. On przyniesie swoje rysunki. . pojadę na wieś. twój pokój będzie na ciebie czekał. we have earned enough money for the journey. 15. . Kiedy wrócisz. aż zarobię więcej pieniędzy. Musisz poczekać. Pozostanę tutaj. 3. aż skończę moje sprawozdanie. Kiedy się ociepli. 5. 2. będziesz miał z czego żyć. 13.

Ci ludzie umarli. Napiszę ten list natychmiast. Natomiast jeśli czasownik zdania głównego jest w czasie przeszłym. aby mój brat mógł ją przeczytać.: I bought this book so that my brother could read it. dlaczego?). gdy jego podmiot oznacza inną osobę lub rzecz niż podmiot zdania głównego. Jeśli czasownik zdania głównego jest wyrażony w czasie teraźniejszym lub w trybie rozkazującym. might oraz should. aby on go otrzymał w porę. 208 . aby moja siostra weszła do pokoju. may. Kupiłem tę książkę. could. aby Mary sama go przeczytała. Przyniosłem ten list. Should stosujemy w zdaniach celowych niezależnie od czasu zdania głównego. to w zdaniu celowym występuje may lub can. abym była gotowa w porę.: Write to him at once so that he may know about our visit. for what purpose? (w jakim celu?) i są wprowadzane spójnikami: that (aby) so that (tak aby) in order that (aby) W zdaniach celowych występują czasowniki ułomne: can.: I will write this letter at once so that he should get it in time. I opened the door so that my sister should enter the room. to w zdaniu celowym występuje might lub could. John zadzwonił do mnie. np. Napisz do niego zaraz. np. abyśmy my mogli żyć. Zdanie celowe stosujemy zazwyczaj wtedy. aby wiedział o naszej wizycie. I brought this letter so that Mary should read it by herself. np. Zdania celowe Zdania celowe odpowiadają na pytania: what for? (po co?.18. Otworzyłem drzwi. John rang me up so that I should be ready in time. Those people died so that we might live.

I opened the door so that my sister might enter the room. wtedy używamy konstrukcji bezokolicznikowej (stanowiącej równoważnik zdania celowego). I wrote to him to let him know about our visit.: I wrote to him so that he should know about our visit. (nie musieli czekać).. (je zrozumieli).. (jedna osoba działająca) Otworzyłem drzwi. (ją przeczytał).. 14 — Język angielski 209 .. (mieli czas go zapisać).I have prepared an excellent meal so that my guests should not be hungry. 3. aby moi goście nie byli głodni. (jedna osoba działająca) Napisałem do niego. aby go zawiadomić o naszej wizycie.. np.. Gdy jednak w zdaniu jest mowa o działaniu osoby lub rzeczy w celu spowodowania innego działania tej samej osoby lub rzeczy. aby umożliwić siostrze wejście do pokoju. Mary works hard so that her little brother . Niekiedy można uniknąć użycia zdania celowego zmieniając redakcję tak. aby wiedział o naszej wizycie. They stopped at a restaurant in order that everybody . 4... Wstaję wcześnie. 7. 5. On często przychodzi do tego sklepu. They hurried up in order that their friends . I get up early in order not to be late.. We study languages in order . 6. ĆWICZENIE I Dokończ następujące zdania dodając zdania celowe: 1. aby siostra mogła wejść do pokoju. (rozumieć lepiej świat). 2..: He often comes to this shop (in order) to buy bread and butter.. I opened the door to enable my sister to enter the room. aby w obu segmentach całego zdania zachować tę samą osobę lub rzecz jako czynnik działający. np. John gave me the book in order that I . by się nie spóźnić. I will repeat these sentences so that you . The teacher dictated the text very slowly so that the students .. Przygotowałam doskonały posiłek.. (zjeść obiad). (miał wszystko czego potrzebuje). (mamy tu dwie osoby działające: I — he) Napisałem do niego.. (dwie osoby działające: I — my sister) Otworzyłem drzwi. aby kupować chleb i masło.

can. The food is being rationed . Switch the light off so that the children ... (nauczyciel polecił uczniom) 5.. the cars . 6. (cudzoziemiec mówił bardzo wyraźnie) 4... (włóż gruby płaszcz) 8..... so that we may have a chat.. get his share.. 9. 7. be protected from theft... feel your pulse. have a nice chat..... he . I .. everybody .. might. the criminal .... (kupić nowe radio)... not have to go through the centre of the town.. (zapraszam cię na obiad) ĆWICZENIE III Uzupełnij następujące zdania odpowiednimi spójnikami oraz czasownikami: should. you ..... Mary asked him to deposit all his money with the bank .. .. . All precautions have been taken .... so that the teacher could correct them. .. 4... 210 . Give me your hand . 2. 10.. so that your mother may have a rest.. not overlook them. (oni dobrze schowali dokument) 6. Przenieśliśmy się na wieś. .. could: 1. 2.... 9.... . not run away. 10. (zamknij te drzwi) 3. I will prepare the meal . ... 8. aby dzieci żyły w zdrowym środowisku. .. ĆWICZENIE II Uzupełnij następujące zdania: 1. (chłopiec pozbierał wszystkie wypracowania) 9. (zobaczyć wyraźnie twą twarz).. in order that the passengers could get off.. The new motorway was built.. so that his mother might have a nice surprise. że towar jest przygotowany. 3. Please come early ..... not go hungry. He opened the window . to open the books on page twenty-three. Turn to the right so that I . so that we should not find it.8.. 5. (konduktor dał sygnał) 2. . (Henryk przyniósł kwiaty do domu) 10. .. we .. . may. 3. so that the others should not understand us. (spać). (mówił po francusku) 7. not spend it too quickly. aby nas obserwować.. we . get some fresh air. we .. in order that I might understand him.. to keep warm. ĆWICZENIE IV Przetłumacz następujące zdania: 1.... Mark these items in red pencil . aby klient wiedział. Wyślij ten teleks natychmiast. John usiadł z boku. They save money in order . you . The police closed some streets ..

abyśmy zobaczyli co się tam dzieje. 16. 6. że przyjeżdżacie. 10. Zawiadomiłem siostrę. aby przybyć na czas. aby mój syn miał towarzystwo. 17. aby wszyscy studenci je zrozumieli. 8. aby się upewnić. John pośpieszył do autobusu. aby widzieć dokładnie numery domów. Pan Brown pracował bez przerwy na lunch.4. . 18. John jechał bardzo wolno. Zasugerowałem późniejszą konferencję. aby sobie kupił nowe ubranie. 12. 13. 14. żeby przygotowała się na waszą wizytę. 9. Mary mówiła cicho. Przestanę palić. Nauczyciel wyjaśnił zagadnienie jeszcze raz. aby każde dziecko dostało przynajmniej dwa jabłka. Powinniście kupić więcej owoców. aby powrócić wcześniej do domu. aby nikt jej nie słyszał. aby się nie spóźnić do pracy. 11. 15. Przeliczyłem pieniądze bardzo starannie. aby uniknąć nieporozumień. 5. Dałem mu trochę pieniędzy. aby złapać złodzieja. Policja zrobiła co mogła. 20. Przynieś lornetkę. abyś się nie zgubił w drodze. 19. 7. Musimy wyruszyć natychmiast. Minister powtórzył jeszcze raz swoje oświadczenie. Daję ci tę mapę. aby wszyscy rozważyli sprawę jeszcze raz. aby moja rodzina przestała się martwić moim zdrowiem. Chcę zaprosić twego brata na święta. że nie ma pomyłki.

które w strukturze zdania złożonego funkcjonują tak jak dopełnienie w zdaniu pojedynczym. że John jest w Londynie. Zasada następstwa czasów w zdaniach powyższego typu polega na tym. że John za dużo pracuje. We think that John works too hard. Zasady następstwa czasów W zdaniach złożonych zawierających tzw. We thought that John worked too hard. Uważaliśmy. Porównajmy: Podmiot I Podmiot I I I I Orzeczenie know Orzeczenie know know know know Dopełnienie John. Zdania dopełnieniowe są to takie. 212 . zdania podrzędne dopełnieniowe obowiązuje w języku angielskim zasada następstwa czasów.19. a) Oto jak mówimy po angielsku i po polsku o czynnościach równoczesnych w teraźniejszości i w przeszłości. zdanie podrzędne dopełnieniowe występuje zazwyczaj także w czasie przeszłym. że John jest w Londynie. Wiem. że jeżeli czasownik w zdaniu nadrzędnym jest w czasie przeszłym (Simple Past lub Past Continuous). where John lives. I know that John is in London. Zdanie dopełnieniowe that John is in London. I knew that John was in London Wiedziałem. Uważamy. who lives in that house. że John zbyt dużo pracuje. when John arrived.1. Następstwo czasów i mowa zależna 19.

I know that John has lived in London. że w języku angielskim zmiana czasu z teraźniejszego na przeszły w zdaniu nadrzędnym pociąga za sobą taką samą zmianę w zdaniu podrzędnym. W języku angielskim zmiana czasu teraźniejszego (Simple Present) na przeszły w zdaniu nadrzędnym pociąga za sobą zmianę czasu przeszłego na zaprzeszły (Past Perfect) w zdaniu podrzędnym. itp. Wiem. czyli zmianę słówka will na would. Wiem. że John był w Londynie jako młody chłopiec. W języku polskim natomiast takie przesunięcie nie następuje. aby wyrazić. prawo przyrody. pewnik. Jest to znowu przykład przesunięcia wstecz.: The child couldn't believe that the earth is round. W języku polskim takie przesunięcie nie następuje. przepis prawny. Mam nadzieję. że czynność wymieniona w zdaniu podrzędnym odbyła się wcześniej niż czynność wymieniona w zdaniu nadrzędnym. Wiedziałem. gdy miała miejsce czynność wymieniona w zdaniu nadrzędnym. Uwaga: Zasada następstwa czasów nie obowiązuje. że John mieszkał w Londynie. że czynność wymieniona w zdaniu podrzędnym była traktowana jako przyszła wtedy. W języku polskim takie przesunięcie nie następuje . że John mieszkał w Londynie.że John był w Londynie jako młody chłopiec. aby wy razić. I hope that John will arrive soon.czas przyszły pozostaje czasem przyszłym. gdy w zdaniu podrzędnym wyrażana jest stała prawidłowość. 213 . Miałem nadzieję. Wiedziałem.Zauważmy. I know that John was in London as a young boy. b) Oto jakich czasów używamy w języku angielskim i polskim. przepis regulaminu. W języku angielskim zmiana czasu teraźniejszego na czas przeszły w zdaniu nadrzędnym pociąga za sobą zmianę czasu przyszłego (Future Tense) na czas „przyszły w przeszłości" (Future in the Past). Dziecko nie mogło uwierzyć. że John wkrótce przyjedzie. c) Oto jakich czasów używamy. Następuje w tym zdaniu przesunięcie czasu jak gdyby o krok wstecz. Mamy tu znowu do czynienia z przesunięciem o krok wstecz. że John wkrótce przyjedzie. I knew that John had lived in London. że ziemia jest okrągła. Czas Present Perfect również ulega zmianie na czas Past Perfect. I hoped that John would arrive soon. I knew that John had been in London as a young boy.

I am sure Mr. 4. że już zapomniałeś o mnie. 16. Tom thinks that the weather will be bad on Sunday. 6. I don't think Mary likes her job. że otrzyma lepsze stanowisko. I see that you have already finished the class test. 3. 9. My wife is sure you will pass your exams. ĆWICZENIE II Przekształć poniższe zdania wprowadzając Simple Past zamiast Present Simple w zdaniu nadrzędnym oraz odpowiedni czas w zdaniu podrzędnym: Wzór: 1. Brown is afraid there is a mouse in her room. 8. Brown has stayed here for a few days. Nie wiedziałem. że nigdy mnie nie opuścisz. I hope Jane will stay with us for a week. ĆWICZENIE I Przetłumacz na angielski: 1. I believe her brother is an architect. 5. Nie wiedziałem. 5. Peter miał nadzieję. Mary thinks Mr. 214 Mr. że chcesz mnie jutro zobaczyć. Sędzia chciał wiedzieć. Mr. 4. 17. że nigdy cię nie spotkał. 2. Wierzyłem. kiedy ostatnio widziałeś tego człowieka. 7. 9. Smith thinks that you are younger than your sister. 10. We see that you can't understand us. On był pewien. 3. I remember I saw Ann at a party a few months ago. Myślałem. Smith thought that you were younger than your sister. że sprawozdanie będzie wkrótce gotowe. że szukasz pracy. I think I left my pen in the office. 12. 14. White has a lot of money. że twój brat zwróci mi £ 100. I hear that Mr. 7. 8. The teacher complains that we are very lazy. 13. 10. 6. 2. . Brown has gone to Paris. Alice hopes that she will be able to go to bed early. 15. Miałem nadzieję. 11. Mrs. John is glad that his wife is a good cook. Wyjaśniłem. I think the singer will sing again. że tylko członkom klubu wolno korzystać z biblioteki.I didn't know that only club members are allowed to use the library. że piszesz list do Kanady. Sądziłem. Myślałem.

Oto przykłady: Mowa niezależna (Direct Speech) Mowa zależna (Report Speech) Mowa niezależna John said: "Fm tired"... John said: "I was in London last year". 19. Susan didn't know that . że jest zmęczony. 2. John powiedział: „Jestem zmęczony".. Mowa zależna 19. ..1. John said that he was tired.. I am sure Joan knows George. We heard . I knew . John powiedział: „Byłem w Londynie w zeszłym roku". stosując jako zdanie wyjściowe zdanie typu: John said that .... 5.. 7. Janek powiedział. I see you have already prepared supper. John powiedział. 20. I know Father will leave for Berlin on Friday. ĆWICZENIE III Uzupełnij wprowadzając odpowiedni czas w zdaniu podrzędnym: 1. I thought . Użycie czasów w mowie zależnej Szczególnym przypadkiem następstwa czasów jest tzw..18. gdy zamiast przytaczać czyjąś wypowiedź dosłownie.m. Father thinks I wrote to Mother last week..... Tom says the shop will be opened at 3 p. 6. relacjonujemy ją. Mary asked if. Tom said . Mary said that . John said .. mowa zależna. itp.. 4. Marysia zapytała czy . Mowa zależna występuje wtedy. 19. że .2. I think you can borrow Mary's umbrella. Tom has two tickets for the concert. Mary says John has already left. że był w Londynie w zeszłym roku... John says he met Sylvia in 1969. tak jak została sformułowana..2.. 3. We hear Jack has passed his test. John powiedział. Mowa zależna John said that he had been in London last year...

215 .

zwłaszcza w mowie potocznej. gdy relacjonowana wypowiedź dotyczy stanu. że mieszkał w Londynie. Obcokrajowiec nie popełni jednak błędu stosując rygorystycznie zasady następstwa czasów. Należy stwierdzić. Uwaga 1. John said that he had lived in London. w mowie zależnej stosuje się czasy zgodnie z zasadą następstwa czasów. John said that he is tired. jeżeli nadal pozostaje faktem to. że we współczesnej angielszczyźnie. Mowa zależna John said he would go to Paris the following year. John powiedział: „Pojadę do Paryża w przyszłym roku". John powiedział. Takie zdanie w mowie zależnej możemy wygłosić. John powiedział: „Mieszkałem w Londynie". że John jest zmęczony.Mowa niezależna Mowa zależna John said: "I have lived in London". np.: John said: "Fm tired". Mowa niezależna John said: "I will go to Paris next year". John powiedział. istnieje tendencja do odstępowania od zasady następstwa czasów. Jak widzimy. że pojedzie do Paryża następnego roku. który nie uległ zmianie. Oto zestawienie zmian czasów przy przekształcaniu zdań z mowy niezależnej na mowę zależną: Mowa niezależna Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Present Perfect Continuous Future Simple Future Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous can could may should ought to 216 Mowa zależna Past Simple Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Future in the Past Future Continuous in the Past Past Perfect Past Perfect Continuous could could might should ought to pozostaje pozostaje pozostaje pozostaje pozostaje .

Warszawa 1974. Brown said that children must obey their parents.2. Mówiłem. s. okolicznikow czasu i miejsca. 217 . Pan Brown powiedział. że dzieci muszą słuchać rodziców. Pan Brown powiedział: „Dzieci muszą słuchać rodziców". b) dla wyrażenia przyszłości w mowie niezależnej zmieniamy na would have to w mowie zależnej. Tom powiedział: „Muszę w przyszłym tygodniu jechać do Anglii". 19. oraz gdzie i kiedy to się dzieje.: Mr. Tom powiedział. Mrs. Czekałem tu wczoraj na wiadomość od pani. kto relacjonuje wypowiedź pierwotną. Na przykład5: Mowa niezależna: I waited for your message here yesterday. np.2. „Gramatyka języka angielskiego". Brown said: "Children must obey their parents". zależnie od tego. np. Black. Smólska. że musi napisać do ojca. Powiedział: „Muszę napisać do ojca". że czekałem tu wczoraj na wiadomość od pani. c) must wyrażające stale obowiązującą regułę.: Tom said: "I must leave for England next week". Powiedział. że będzie musiał w przyszłym tygodniu jechać do Anglii. Tom said he would have to leave for England the following week. J. to samo miejsce i czas: I said I had waited for your message here yesterday. He said he had to write to his father. np. do kogo mówi. nakaz lub zakaz pozostaje w mowie zależnej niezmienione. Black. Mrs. Mr. 239. Mowa zależna: a) Ten sam mówiący i słuchacz. zaimków. Użycie niektórych zaimków i przysłówków w mowie zależnej W mowie zależnej należy wprowadzać niekiedy — zgodnie z sensem zdania — zmiany określników.must had to lub: would have to lub: must Uwaga: Must użyte a) dla wyrażenia teraźniejszości w mowie niezależnej zmieniamy na had to w mowie zależnej.: He said: "I must write to my father".

White told Mrs. Tak więc. zależnie od okoliczności. że czekał tam poprzedniego dnia na wiadomość od niej. Pan White powiedział pani Black. ten sam słuchacz. to samo miejsce i czas: Mr. Black he had waited for her message there yesterday. że czekał tu wczoraj na wiadomość od pani. the previous day the week before. że czekał tam wczoraj na wiadomość od niej. co w a). Black. Pan White powiedział pani Black. inny słuchacz. the previous week that those Uwaga 2. Powiedziałem pani Black. to samo miejsce i czas: I told Mrs. Black he had waited for her message there the day before. że czekał tu wczoraj na wiadomość od niej. inne miejsce. Say może wystąpić w następujących konstrukcjach: 218 . White told Mrs. Black he had waited for her message here yesterday. c) Inny mówiący. Pan White powiedział pani Black. yesterday last week. oprócz zmian zaimków osobowych i określników dzierżawczych. e) Inny mówiący.b) Ten sam mówiący. inny czas: Mr. Należy pamiętać o składni czasowników say i tell. f) Inny mówiący. Pan White mówił. ten sam czas: Mr. to samo miejsce i czas: Mr. this these Reported Speech there then that day the next day the following week. Mrs. White told Mrs. inny słuchacz. month etc. że czekałem tu wczoraj na wiadomość od niej. inne miejsce. inny słuchacz. month etc. inny słuchacz. month the day before. Black I had waited for her message here yesterday. w mowie zależnej mogą wystąpić poniższe zmiany: Direct Speech here now today tomorrow next week. d) Inny mówiący. White said he had waited for your message here yesterday.

Zamiast say i tell w zdaniu nadrzędnym mogą występować czasowniki takie. Zdania w mowie niezależnej w stronie biernej przekształcamy na zdania w mowie zależnej zgodnie z tymi samymi zasadami następstwa czasów. promise (obiecać). Czasownik tell wymaga zawsze dopełnienia dalszego w postaci zaimka lub rzeczownika. że jest głodny. czy jest to zdanie oznajmujące. suggest (sugerować). użycia zaimków i okoliczników co zdania w stronie czynnej. że Prezydent przybędzie w niedzielę. Mowa zależna: Jim said that the thief had been seen near their house the day before. Porównajmy: 219 . Zdania oznajmujące mają w mowie zależnej taką samą składnię jak w mowie niezależnej. że jest głodny. Minister stwierdził. że konferencja była owocna. to znaczy nie występuje w nich inwersja podmiotu i czasownika posiłkowego. że złodzieja widziano poprzedniego dnia w pobliżu ich domu. John told Mary that he was hungry. report (donosić). John powiedział Mary. czy też zdanie rozkazujące.: The minister stated that the conference had been fruitful. że jest głodny. The Press reported that the President would arrive on Sunday. Jim powiedział: „Złodzieja widziano wczoraj blisko naszego domu". od tego mianowicie.John said that he was hungry. Składnia zdań w mowie zależnej jest uzależniona od typu wypowiedzi referowanej.3. Jim powiedział. lecz całość orzeczenia umieszczona jest po podmiocie. pytanie. John said to me that he was hungry. John told me that he was hungry. np. że jest głodny. 19. declare (oświadczać). Mowa niezależna: Jim said: 'The thief was seen near our house yesterday". John powiedział mi. Prasa doniosła. jak np. John mówił.2. Pytania w mowie zależnej Pytania zależne mają następujące cechy: a) Pytania takie mają strukturę zdań oznajmujących. Uwaga 3. state (stwierdzać). a nie pytających. John powiedział mi.

Mary zapytała mnie. czy muzeum jest otwarte. czy znam jego żonę. John pyta. gdzie mieszka Mary. jak wiemy. którego. ale wszędzie tam. a nie pytającego występuje nie tylko przy relacjonowaniu autentycznego pytania. Pytanie niezależne Does John play tennis? Pytanie zależne: Czy John gra w tenisa? I asked Mary if John played tennis. 220 . Pytanie niezależne Pan Smith zapytał mnie. John zapytał Mary. Mary? Pytanie zależne: John asked Mary where she was going. Powiedz mi. Porównajmy: Pytanie niezależne: Do you like westerns. Zapytałem Mary. Mary? Pytanie zależne: John asked Mary if she liked westerns. które ktoś zadał.Pytanie niezależne: Where are you going. W pytaniach zależnych ogólnych występuje wyraz if lub (mniej potocznie) whether jako odpowiednik polskiego „czy". Mary? Czy lubisz westerny. Tell me where Mary lives. Is the museum open? Pytanie zależne: Czy muzeum jest otwarte? The tourist inquired whether the museum was open. Trzeba pamiętać. że struktura zdania oznajmującego. Porównajmy: John asks where Mary lives. czy John gra w tenisa. Turysta zapytał. czy mogę jej pomóc. I know where Mary lives. Wiem. Oto dalsze przykłady przekształcania pytań ogólnych z niezależnych na zależne: Pytanie niezależne Have you met my wife? Czy zna pan moją żonę? Pytanie zależne: Mr. Smith asked me if I had met his wife. brak w niezależnych pytaniach ogólnych. przysłówka) pytającego nie jest zdaniem samodzielnym. czy lubi westerny. gdzie zdanie zaczynające się od wyrazu (zaimka. Pytanie niezależne Can you help me? Pytanie zależne: Czy możesz mi pomóc? Mary asked me if I could help her. lecz jest wbudowane w inne zdanie. gdzie mieszka Mary. gdzie mieszka Mary.

gdzie mieszka Mary? Do you know where Mary lives? Czy wiesz. Dowiem się.: Could you tell me where Mary lives? Czy mógłbyś mi powiedzieć. c) W zdaniach zawierających pytania zależne obowiązują te same zasady stosowania zaimków i określeń miejsca i czasu. 221 . John". polecenia lub prośby relacjonuje się w mowie zależnej stosując w zdaniu nadrzędnym najczęściej czasownik tell lub ask. gdzie mieszka Mary. np. Przy relacjonowaniu czyjegoś pytania. Mary". Rozkazy i propozycje w mowie zależnej Rozkazy. gdzie mieszka Mary. b) W zdaniach zawierających pytania zależne obowiązują te same zasady następstwa czasów. tak jak przy relacjonowaniu każdej innej wypowiedzi. które w całości stanowi zdanie pytające.2. 19. Na końcu całego zdania złożonego nie stawiamy znaku zapytania. co w zdaniach relacjonujących zdania oznajmujące w mowie zależnej (patrz rozdz.2). Mowa zależna: Mary told John to come later. w stylu bardziej urzędowym. Mary powiedziała Johnowi. a po niej czasownik z bezokolicznikiem. Mowa niezależna: "Please open the window. Porównajmy: Pytanie niezależne: John asked: "Where does Mary live?" Pytanie zależne: John asked where Mary lived. Pytanie zależne może być wbudowane w zdanie.It isn't important where Mary lives.4.2). I'll find out where Mary lives. po którym następuje jako tak zwane dopełnienie dalsze (odpowiadające na pytanie komu?) nazwa osoby. 19. co w zdaniach relacjonujących zdania oznajmujące w mowie zależnej (patrz rozdz. W zdaniu nadrzędnym występuje czasownik ask. żeby przyszedł później. To nieważne. Oto przykłady: Mowa niezależna: "Come later. 19. „Proszę otwórz okno. a niekiedy. czasownik inquire. gdzie mieszka Mary? itp. Mary". kasujemy dwukropek bądź przecinek i cudzysłów. „Przyjdź później Johnie". do której pierwotna wypowiedź była skierowana.

Mowa zależna:

The teacher asked Mary to open the window. Nauczyciel powiedział Mary, żeby otworzyła okno.

Zależnie od sytuacji, stosunków łączących dane osoby, stopnia intensywności rozkazu, polecenia lub prośby, mogą być także użyte takie czasowniki, jak: order, command, implore, beg, itp. Oto przykłady: Mowa niezależna: "Leave the classroom at once, boys". „Wyjdźcie z klasy natychmiast, chłopcy". Mowa zależna: The teacher ordered the boys to leave the classroom at once. Nauczyciel kazał chłopcom wyjść z klasy natychmiast. Mowa niezależna: "Do let me have some money, Father" „Proszę daj mi trochę pieniędzy, Ojcze". Mowa zależna: John begged his father to let him have some money. John prosił ojca, aby dał mu trochę pieniędzy. Zakazy oraz polecenia i prośby, aby nie wykonywać danej czynności relacjonowane są w mowie zależnej przy użyciu słówka not umieszczonego przed bezokolicznikiem. Na przykład: Mowa niezależna: "Don't answer the telephone, Mary". „Nie odbieraj telefonu, Mary". Mowa zależna: John told Mary not to answer the telephone. John powiedział Mary, żeby nie odbierała telefonu. Mowa niezależna: "Please don't be angry with me, Father". „Proszę nie gniewaj się na mnie, Ojcze". Mowa zależna: John begged his father not to be angry with him. John prosił ojca, żeby się na niego nie gniewał. Relacjonując propozycję w mowie zależnej, wprowadzamy czasownik suggest, np.: "Let's go to the cinema", said Ann. „Chodźmy do kina", powiedziała Ann. Mowa zależna: Ann suggested that they should go to the cinema, lub: Ann suggested going to the cinema. Ann zaproponowała, żeby pójść do kina. "Shall we meet at the station?", said Mary. „Może spotkamy się na dworcu", powiedziała Mary. Mowa zależna: Mary suggested meeting at the station. lub: Mary suggested that they should meet at the station. Mary zaproponowała, żeby spotkać się na dworcu. 222

Krótkie odpowiedzi yes lub no relacjonujemy w mowie zależnej stosując odpowiedni czasownik posiłkowy, np.: Mowa niezależna: "Do you like this picture?", asked Tom. „Czy podoba ci się ten obraz?", zapytał Tom. "Yes", I said. „Tak", powiedziałem. Mowa zależna: Tom asked if I liked that picture and I said I did. Tom zapytał, czy mi się podoba ten obraz, a ja powiedziałem, że tak. Mowa niezależna: "Will you bring your girl-friend?", asked Mary. „Czy przyprowadzisz swoją dziewczynę?", zapytała Mary. "No", said Jim. „Nie", odpowiedział Jim. Mowa zależna: Mary asked Jim if he would bring his girl-friend and he said he would not. Mary zapytała Jima, czy przyprowadzi swoją dziewczynę, a on odpowiedział, że nie. Hello Mowa niezależna: "Hello, where are you going"?, he said. „Halo, dokąd idziesz?", powiedział. Mowa zależna: He greated me and asked where I was going. Przywitał mnie i zapytał, dokąd idę. Thank you Mowa niezależna: "Thank you, Helen", said George. „Dziękuję, Heleno", powiedział George. Mowa zależna: George thanked Helen. George podziękował Helenie.
ĆWICZENIE I

Mary bought a new dress. She talked about it to her friend Ann. Write what the girls said. 1. Mary: I've just bought a new dress. Mary told Ann that ... 2. Mary: How do you like it, Ann? 3. Ann: It's very nice indeed. 4. Ann: Are you going to wear it to John's party? 5. Mary: Yes, I am. 6. Mary: That's just why I bought it.

ĆWICZENIE II

Paul has got the following letter from his girl-friend Lucy: Dear Paul, I'm sorry I can't meet you on Friday afternoon, but I have to visit Aunt Helen. On Saturday I'm going to my sister's birthday party and on Sunday I can't go out as my parents are coming to see me. On Monday I'm very busy as I have an appointment with my dentist and lectures until late in the afternoon. I'm going to ring you up on Tuesday evening and I hope to meet you on Wednesday. Don't be angry! Love, Lucy On Tuesday morning Paul meets his friend John. Write what Paul says in the following dialogue: 1. John: I say, Paul. I saw Lucy in a cafe on Friday afternoon. Paul: But she told me she couldn't meet me because ... 2. John: On Saturday evening I saw her in a restaurant. She was dancing with a tall dark boy. Paul: But she told me ... 3. John: On Sunday I saw her in Regent's Park with the same boy. Paul: But she ... 4. John: On Monday morning she played tennis with him. Paul: ... 5. John: On Monday afternoon she was absent from college. Paul: ... 6. John: When is she going to phone you? Paul: She said ... 7. John: When do you hope to see her? Paul: ...
ĆWICZENIE III

Diana told her friend Alice about a trip to Paris she had made. Write what she said. Wzór: Diana: "We crossed from Dover to Calais on the 13th". Diana said they had crossed from Dover to Calais on the 13th. 1. 2. 3. 4. "We had a very good crossing because the sea was calm". She said ... "There were a lot of people on the boat". "We had some drinks in the bar". "We got to Calais at 11 a.m.".

224

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

"Our friends came to meet us and took us to Paris by car". "We found a very nice hotel". "We decided to stay in Paris for a fortnight". "We visited several museums and went to the theatre on two or three evenings a week". "We did a lot of sight-seeing". "I met a lot of interesting people". "I spoke French and the French understood me". "We returned home by plane".

ĆWICZENIE IV

Mrs. Gold went to see a famous doctor. Then she told a friend about the visit. Write what she said. Wzór: Mrs. Gold: "I have been to a famous specialist in Harley Street". Mrs. Gold told her friend she had been to a famous specialist in Harley Street.

1. "The specialist examined me very carefully". 2. "He asked me a lot of questions". 3. "He told me to sleep eight hours a day at least". 4. "He ordered me to go for a walk every day". 5. "He forbade me to smoke". 6. "He told me not to drink so much coffee". 7. "He advised me to have a light supper". 8. "He prescribed some wonderful new medicine for me". 9. "He told me to make an appointment to see him next month". 10. "He took an enormous fee!"
ĆWICZENIE V

Uzupełnij według wzoru: Wzór: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. "We haven't been to the pictures for ages". Mary remarked ... Mary remarked they hadn't been to the pictures for ages.

"I haven't been to England for three years". Robert said ... "Tom has broken his arm". We learnt that ... "These letters haven't been posted yet". The secretary admitted that ... "I have never heard such nonsense in all my life". Grandfather said ... "Mary has sent John a beautiful Christmas card". John said that ... "I have just bought some new records". Sheila said ... "The thief has taken all Lucy's money". Lucy said that ... "Two policeman have been shot in Rome". The radio announced that ... "The clock in the dining room has stopped". I was surprised to see that... 225

15 — Język angielski

10. "I have tried to ring you up several times". Henry told his wife that ... 11. "I haven't been told about John's illness". Helen said she ... 12. "I haven't found Mr. Smith's telephone number though I have looked everywhere". I said ...
ĆWICZENIE VI

Mary is talking to a friend at a party. Write what she said. Wzór: 1. 2. 3. 4. Mary: "I have just been talking to a Frenchman". Mary said she had been talking to a Frenchman.

"He has been staying here for three months". "He has been writing articles about our country". "He has been telling me his impression of our people". "I have been trying to tell him what I think about France".

ĆWICZENIE VII

Peter is leaving for Italy. At breakfast the family were talking about his trip. Write what they said. Wzór: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Helen: "Peter will go to Florence and Rome". Helen said Peter would go to Florence and Rome.

Mother: "Peter will leave at ten o'clock". Father to Peter: "You will catch the 10.15 boat train". Mother: "Peter will speak Italian with his cousins". Father: "We will send a telegram to my sister in Rome". Peter: "I'll visit Capri in April". Peter's sister: "I hope you'will have a good time there". Peter: "I'll bring you a nice present". Peter: "I'll write home every week". Uzupełnij poniższe zdania przez wybór właściwej odpowiedzi:

ĆWICZENIE VIII

1. Jim said that Lily ... tennis next Saturday. A) plays B) is playing C) would play D) has played

2. The policeman stated that he ... that man standing near the shop two days earlier. A) was seeing B) is seeing A) works B) worked C) would see D) had seen C) is working D) had worked

3. Sylvia's brother told me he ... in an office in Brighton.

226

White said to her husband: "My friend Sylvia is coming for the weekend". Mr. "I believe I put them near the telephone". ĆWICZENIE X Przepisz poniższe opowiadanie w mowie zależnej: Mrs. A) had not B) has not had C) was not having D) had not had 5.4. enough breakfast that morning. Write what he said. The bookseller said he . White said: "Can't you go another day? Sylvia wants to meet you. How many languages do you know? 3. Wzór: 1.. 2. Smith lost his glasses. "I expect Mary will help me to find them". What time do you start working? 2. White answered: "All right. She has come from Canada and won't stay here long". Smith said he couldn't find his glasses. Mr. What time did you have dinner? . 6. Why is Mary looking so unhappy? 4. White answered: "I'm afraid I'll have to go to town on Saturday to see Uncle Henry". ĆWICZENIE XI Wyraź w mowie zależnej pytania pani Brown: Wzór: "Where does your brother work?" Mrs. Mrs. "I'm sure I didn't leave them in the car".. 4. Mr. How much did you pay for your shoes? 2. 5. Where do you want to go on Sunday? 5. 3. Smith: "I can't find my glasses". all the copies of the new dictionary. When is your wife coming back? b) 1.. "I think I left them at home". "I don't often lose things".. "I won't tell my wife I have lost them". Mr. A) has already sold B) will sell ĆWICZENIE IX C) sells D) had already sold Mr. I'll telephone Uncle Henry and tell him I'll visit him next week". Brown asked me where my brother worked. a) 1. The boy told his mother he .

15* 227 .

How did you learn about John's arrival? 5. Did Mr. White if (whether) he liked his job. Have you met my husband? 5. Will you have to look for a new job? 2. Will your son be able to study medicine? 4. Did you get my letter on Friday? 2. Are you feeling tired? b) 1.3. Do you find your new job interesting? 4. Mark powtarza swoje pytania w mowie zależnej. Do you work overtime? 5. Will you see me on Tuesday? ĆWICZENIE XIII Na zabawie Mark zadaje Daisy pytania. Has your secretary given you my message? d) 1. Are you going to tell your wife about our meeting? 3. Black asked Mr. ale orkiestra gra tak głośno.? 5. Do you often meet old Mr. Have you read the papers? 3. Do you know many people here? Do you like the band? Do you smoke? Do you often go to parties? 228 . Green? 2. Did your director leave for Berlin on Friday? c) 1. że Daisy nie może ich dosłyszeć. White: "Do you like your job?" Mrs. Podaj te wypowiedzi Marka: Wzór: Mark: "Do you dance?" Daisy: "What did you say?" Mark: I asked whether you danced. Did you tell Mr. 1. 2. Have you heard the news? 4. When did the Smiths come to Rome? ĆWICZENIE XII Uzupełnij według wzoru: Wzór: Mrs. 4. Jones to come at once? 4. Will your secretary find time to type our report? 3. Did your firm get an offer from Brown & Co. Jones bring you my report? 3. Have you ever been to Warsaw? 2. a) 1. Who did you meet on Saturday? 4. 3. Black asked Mr. Will your daughter marry young Benson? 5.

. Green why she . nauczyciel języka angielskiego. Wyróżnione zdania w dialogu pomogą w podaniu właściwej odpowiedzi: 229 .. A) is reading C) could read B) reads D) can read 3. Do you want a drink? 6. her baby to the hospital the week before. so carefully. before she started school.. John asked if I .. 1.. a następnie odpowiedz na pytania. Podaj wypowiedzi p. The doctor asked Mrs. jakie mu zadawali uczestnicy kursu. I asked Jane if she .. A) was not bringing C) has not brought B) had not brought D) would not bring 2. A) am looking at C) would look at B) look at D) was looking at 4. Kowalskiego według wzoru: Wzór: "Is it your first visit to Britain?" I was asked if it was my first visit to Britain. A) have seen C) were seeing B) had seen D) saw ĆWICZENIE XVI Alan zaprasza Jane do teatru.. "Where are you going to stay after the course?" 10. "Which part of Britain do you like best?" 9. "Was the flight good?" 3.5. Przeczytaj poniższy dialog. był na kursie w Anglii i po powrocie do Polski opowiada swoim kolegom o przybyciu na uniwersytet i powtarza pytania. "Did you come by plane?" 2. "Are they keen on learning English?" 7. "Which university do you work at?" 4. "Have you got many students?" 5.. Do you always make people repeat their questions? ĆWICZENIE XIV Pan Kowalski. Father asked me what I . "What do you think of English food?" 8. "Are people in your country learning many foreign languages?" 6. Do you feel tired? 7. Mary the day before. "When will you return home?" ĆWICZENIE XV Uzupełnij przez dobór właściwej formy: 1.

10. 5. 2. said Mother. Alan: Well. abym zapytał policjanta. 10. abym wysłał jej list. What did Alan tell Jane to do if she wanted to go to the theatre? What did Alan tell her to do if she wanted a good seat? When did Alan tell her to call him? What did Alan tell her she ought to do if she liked Pinter? What did Jane tell him to do? Wyraź poniżej podane rozkazy w mowie zależnej: ĆWICZENIE XVII 1. I will. Mother said: "Don't smoke so much. come and fetch me on Friday at six. 2. 8. 3. If you like Pinter you ought to see it. 4. ĆWICZENIE XVIII Przetłumacz na angielski: 1. Doktor polecił mi ważyć się co tydzień i nie pić alkoholu. abym umył samochód. aby okazał mu swój bilet. Jane: I'll call you on Wednesday. 4. 6. 2. both of you". 2. Alan: And make up your mind soon if you want a good seat. 4. Kapitan rozkazał załodze opuścić okręt. 8. 3. The teacher said: "Sit down. Przechodzień poradził mi. "Don't work too much". 3. Mr. 6. said George. 9. Konduktor poprosił pasażera. Żona kazała mi kupić butelkę mleka. Will that be soon enough? Alan: I think so. Ojciec poprosił mnie. "Please help me. 7. "Come to my birthday party. 7. 5. Alan: Can you come to the theatre with me on Friday? Jane: I'm afraid I can't tell you now. Dowódca kazał żołnierzom przejść przez most. 5. Well then. 9. Jane: What play is it? Alan: It's "The Dumb Waiter" by Pinter. "Write this exercise again". 4. Henry said to the waiter: "Bring me some more wine. "Children. Ronald". Tom said to Rose: "Come back soon. Robert". 3. Jane: All right. the doctor advised him. Matka powiedziała mi. please". Jane: I suppose so. Dad". Policjant polecił mi nie parkować samochodu przed domem. Call me on Wednesday then. said the little girl.1. be quiet". abym nie zapomniał zapakować szczotki do zębów. 1. Helen". 230 . please". White said: "Don't be late again. let me know if you want to go. Lilian poprosiła mnie. my teacher told me.

4. "I have a message for your brother". "The test questions were prepared a week ago".. "We're waiting for the school bus". I said to Jack. Another passenger came in and said: "Is this seat taken?" My English teacher asked me: "Have you read Graham Greene's latest novel?" "Don't say anything to make Mother angry". "Don't smoke so much". "My car is being repaired". Brown. 11. 3. 12. 5. "Who did you give the money to?". The man said: "Get out of my way". said my friends. said the professor. Ann asked Betty. "You can phone from my office. said the policeman. 3. 1. 6. 8. 8. said the children. Pani Brown zapytała syna: „Co robiłeś od rana?" Pan Smith zapytał żonę: „Czy jesteś gotowa?" Mary powiedziała do przyjaciółki: . "Did any of you see the accident happen?". ĆWICZENIE XXI Zamień na mowę zależną: 1. "Don't forget to put your name at the top of the page". Tom zapytał brata: „Czy wziąłeś moją piłkę?" Mary powiedziała do siostry: „Jestem przeziębiona". Jej siostra zapytała: „Dlaczego nie wzywasz lekarza?" Nauczyciel powiedział do klasy: „Nie róbcie tyle hałasu". said my father. 6. 9. 5. że spóźnimy się na pociąg". 13. 2. . 7. said Helen to Jim. 10.ĆWICZENIE XIX Przetłumacz poniższe zdania na angielski. I told her. 2. 7. Ann". a następnie przekształć zdania w mowie niezależnej na zdania w mowie zależnej. Pani Brown powiedziała do pani Jones: „Mój mąż wyjechał w piątek". said the teacher. ĆWICZENIE XX Przekształć następujące zdania w mowie niezależnej na zdania w mowie zależnej: 1. 3. said the teacher. said the telephone operator. wprowadzając odpowiedni czasownik w Simple Past: Wzór: Tom zapytał siostrę: „Gdzie byłaś?" Tom asked his sister: "Where have you been?" Tom asked his sister where she had been.Boję się. 4. "Who do you want to speak to?". said Mr. "We'll wait for you if you are late". 2. "The examination will be taken by 50 students".

231 .

I said. said Ann. I asked Tom. The shopkeeper said: "The order can't be made out immediately". said Jim. "Will you come to meet him at the station?". The clerk said: "Information can be obtained from the secretary". "Let's give a party". Tom!". "Do you often go to the Zoo?". Smith told us. 3. "Yes". children". Jim said: "I must be at the docks at six a. I said. "Hello.m. tomorrow". "Must you do all the work tonight?". 7. 5.4. Mrs. said Jane. said Mary. "Let's stay here till the storm has passed". said Jim. 2. Jim". asked John. "You mustn't come in without knocking". 5. 6. "Thank you. said Mother. "Charles may have some new records". "No". "I must fly to Rome next week". said Lucy. "Must you make such a noise?". 6. 4. "Shall I help you?". "You may have the car if you want it. "No". "Have you ever seen a plane crash?". "You mustn't play with knives. 2. 4. 6. he said. said Father. The doctor stated: "The man was killed last night". 5. 8. said Tom. Zamień na mowę zależną: 1. asked John. "When did you arrive in London?" ĆWICZENIE XXIII . ĆWICZENIE XXII Zamień na mowę zależną: 1. 7. it's very kind of you". he asked. 3. said Henry.

If the weather is fine. Nie mogę pracować. Spóźnisz się na pociąg. występuje czas teraźniejszy. a nie o jednostkowym zdarzeniu. we'll get wet. lots of people go to the seaside. Part Two". jeśli nie mam dosyć snu. w zdaniu nadrzędnym i w zdaniu podrzędnym warunkowym (po if). Rusieckiego. W obu rodzajach spójnik if odpowiada polskiemu spójnikowi „jeżeli". W języku polskim w obu członach występuje czas przyszły. masę ludzi jedzie nad morze.1. Mowa jest o teraźniejszości.20. że jeżeli zostanie spełniony pewien warunek w przyszłości. Jeżeli będzie padało. • W opracowaniu objaśnień zdań warunkowych korzystano z podręcznika J. 20. WSiP. a w zdaniu podrzędnym warunkowym (po if) czas teraźniejszy (Present Simple). b) W zdaniach tych mówimy o tym. zmokniemy. Podobnie jak w języku polskim. Okresy warunkowe Okres warunkowy6 składa się ze zdania nadrzędnego i zdania podrzędnego warunkowego (po if). tj. a) W zdaniach tych mówimy o trwałym lub powtarzającym się stanie rzeczy. I can't work if I don't get enough sleep. Smólskiej i J. Warszawa 1982. natomiast w języku angielskim w zdaniu nadrzędnym występuje czas przyszły (Future Simple). If it rains. 233 . jeżeli zaraz nie wyruszysz. You will miss your train if you don't start at once. to będzie taki a taki skutek. "English Every Day. w obu członach okresu warunkowego. Jeżeli pogoda jest ładna. Okresy warunkowe I typu Możemy rozróżnić dwa rodzaje okresów warunkowych I typu.

you must tell her about your trip to Greece.: If you feel sick. poszukam pana Kinga. take one of these pills. że gdyby sytuacja była inna niż jest obecnie. Henry poczuje się znacznie lepiej. pójdziemy do teatru. I'll look for Mr. może złapiemy wczesny autobus do Brighton. we may catch the early bus to Brighton. we will go to the theatre. Jeżeli skończysz wcześnie pracę. W okresach warunkowych I typu w zdaniu warunkowym (po if) występuje czas teraźniejszy. powinien zatelefonować do p. tj.2. musisz jej opowiedzieć o swojej podróży do Grecji. he will feel much better. . W zdaniu nadrzędnym stosujemy czas Future in the Past. Uwaga. jeśli zażyje lekarstwo. Jeżeli źle się poczujesz. weź jedną z tych pigułek. miałoby to taki a taki skutek w przyszłości. Wyjątkiem są zdania warunkowe będące w istocie uprzejmą prośbą. Jeżeli John przyjdzie. Jones. he should ring up Mr. Jeżeli wyjdziemy zaraz.: If John comes. Kolejność członów okresu warunkowego bywa różna. W tych wypadkach używamy w nich czasu przyszłego. If you see Lucy. King. a w zdaniu podrzędnym (po if) czas Simple Past. Jonesa. If we leave at once. 20. np. If Henry takes his medicine. np. should lub would oraz bezokolicznik. Okresy warunkowe II typu W zdaniach tych mówimy o tym.: If you will kindly wait a moment. Jeśli Henry zażyje lekarstwo. Spójnik if odpowiada w nich polskiemu spójnikowi „gdyby". Jeżeli zobaczysz Lucy. Henry will feel much better if he takes his medicine. W zdaniu nadrzędnym mogą wystąpić również czasowniki modalne. np. poczuje się znacznie lepiej. W zdaniu nadrzędnym może wystąpić tryb rozkazujący. Jeżeli będzie pan tak uprzejmy zaczekać chwilę.Porównaj: If you finish work early.

234 .

WSiP (podręcznik dla klasy IV liceum ogólnokształcącego). Na twoim miejscu (dosł. he will answer the phone. I would not take this job. gdybyśmy mieli samochód (ale nie mamy samochodu). Byłoby przyjemnie. I wouldn't work for him even if he offered me a good job. nie przyjąłbym tej pracy (ale nie jestem tobą). Dojechalibyśmy tam szybko. nastąpiłby taki a taki skutek7. że gdyby w przeszłości został spełniony taki a taki warunek. Nie pracowałbym dla niego nawet gdyby proponował mi dobrą pracę. to odbierze telefon (ale nie wiemy.: gdybym był tobą) sprzedałbym ten dom. Na twoim miejscu (dosł. Warszawa 1982. Okresy warunkowe III typu W zdaniach tych mówi się o tym. że Johna nie ma w domu). np. Uwaga: Wyjątek stanowią zdania warunkowe będące w istocie uprzejmą prośbą. podróżowałbym dookoła świata. gdybyście odpowiedzieli nam niezwłocznie.: If I were you. I would travel all over the world. 235 . If John was (were) at home. odebrałby telefon (wiemy. Gdybym wygrał dużo pieniędzy.do czegoś co nie nastąpiło. 7 J. gdyby nie było tak gorąco (ale jest gorąco) We would get there quickly if we had a car. czy John będzie w domu). W okresach warunkowych II typu występuje niekiedy dawna forma trybu łączącego were we wszystkich osobach. Smólska. s. Bylibyśmy wdzięczni. W tych wypadkach w zdaniu warunkowym używamy form czasu Future in the Past. Porównaj: If John is at home.: We would be grateful if you would kindly reply at once. Oto dalsze przykłady: If I won a lot of money. he would answer the phone. "We Use English". 20. np.: gdybym był tobą).If I were you. It would be nice if it wasn't so hot.3. 102. ponieważ dany warunek nie został spełniony. zwłaszcza z zaimkiem I. Zdanie odnosi się do przeszłości . Jeżeli John będzie w domu. Gdyby John był w domu. I would sell this house.

poszedłbym na spacer. nie bylibyśmy się spóźnili (ale nie lecieliśmy samolotem i spóźniliśmy się). Na przykład zdanie: Gdybym miał czas. więc nie idę na spacer). W języku angielskim mówiąc o teraźniejszości użylibyśmy II okresu warunkowego: If I had time. jak to jest w języku angielskim. Nie złościłbym się. gyby moja żona ich nie zaprosiła. s.. jw. Mówiąc o przeszłości wprowadzilibyśmy III okres warunkowy: If I had had time. Oto dalsze przykłady: They wouldn't have come if my wife hadn't asked them. a w zdaniu nadrzędnym Future Perfect in the Past. 236 . byłbym poszedł na spacer (wtedy). poszedłbym na spacer (teraz). Okresy warunkowe mieszane Gdy każde z dwóch zdań składowych okresu warunkowego odnosi się do innego czasu chronologicznego. we wouldn't have been late. "We Use English". Smólska. I wouldn't have been angry if they hadn't been late.4. może odnosić się zarówno do teraźniejszości (nie mam czasu.If we had gone by plane. I would go for a walk. 20. mamy do czynienia z okresem warunkowym mieszanym8. W zdaniu warunkowym (po if) występuje czas Past Perfect. tj. Gdybym miał czas (teraz). Nie byliby przyszli. Gdybyśmy lecieli samolotem. gdyby oni się nie spóźnili. W języku polskim nie różnicuje się okresów warunkowych II i III typu.: Had we gone by plane. Gdybym miał czas (w przeszłości). should have lub would have oraz imiesłów bierny czasownika głównego. we wouldn't have been late. I would have gone for a walk. więc nie poszedłem na spacer). 147. W stylu książkowym można ominąć if w zdaniu warunkowym. » J. jak i do przeszłości (nie miałem czasu. np.

Gdybym była jego żoną. b) Zdanie nadrzędne może odnosić się do teraźniejszości. ale się nie stało. If you invited her to lunch. I wouldn't be so tired now. a zdanie pod rzędne warunkowe może wyrażać coś. a w zdaniu podrzędnym warunkowym czas Past Perfect. III Okres: Past Perfect Future Perfect in the Past If we had gone by car. np. you will pass the exam. the patient would not have died. nie uczyłby się teraz włoskiego. odnoszący się zarówno do przeszłości. W zdaniu nadrzędnym wystąpił tu czas Future in the Past. Present Tense Future Simple b) If you work hard. it is warm. nie byłbym tak zmęczony teraz. I will write some letters.: If my husband had lived in Italy. co mogłoby się stać. Gdybym dobrze wypoczął w lecie. If you are hungry.do tego. a w zdaniu nadrzędnym czas Future Perfect in the Past. If I were his wife. she would be very pleased. If I had had a good rest in summer. I would have divorced him long ago. co nie zostało dokonane w przeszłości. Gdyby mój mąż mieszkał (kiedyś) we Włoszech. I would have told him the truth. 237 . Zestawienie I Okres: Present Tense Present Tense a) If the sun shines. If I have time. If they had sent for a doctor. I would move to a bigger flat.: If I were you. II Okres: Simple Past Future in the Past If I were you.a) Zdanie podrzędne może wyrażać warunek stały. a zdanie nadrzędne może odnosić się do przeszłości . you eat. jak i do teraźniejszości. W zdaniu podrzędnym (po if) występuje tu czas Simple Past. we would not have been late. he wouldn't be learning Italian now. np. Na twoim miejscu powiedziałbym mu prawdę. dawno bym się z nim rozwiodła.

: it/rain A. I would have divorced him long ago. I would not be so tired now.Okres mieszany Simple Past Future Perfect in the Past a) If I were you.: I'll go for a walk. jeśli ty nie przyjdziesz także. Brown wouldn't say that if he didn't believe it. he would not be learning Italian now. A. np. chyba że Helen by mnie zaprosiła.: I won't come to the party if you don't come.: And if it doesn't rain? B.: he/fail. Past Perfect Future in the Past b) If he had lived in Italy. chyba że ty przyjdziesz. I would have told him the truth. ĆWICZENIE I Uzupełnij następujące dialogi według wzoru: Wzór: A. 1. If I had had a good rest in summer. 238 . A.: Only if it rains. gdyby w to nie wierzył. If I were his wife. too. Nie przyjdę na przyjęcie. Okres II typu: Mr. W okresach warunkowych zamiast spójnika if występuje niekiedy spójnik unless.: he/not work hard? B.: Okres I typu: I won't go to the party unless you come.: you/go to the cinema tonight? B.: I/go for a walk.: he/pass the entrance examination? B. Podobny sens można wyrazić za pomocą spójnika if i zaprzeczonej formy czasownika. A.: Will you go to the cinema tonight? B.: And not/rain? B. Pan Brown nie powiedziałby tego. A. np. Okres III typu: I wouldn't have gone to the party unless Helen had asked me to.: he/work hard. który odpowiada mniej więcej polskiemu wyrażeniu „chyba że". Nie byłbym poszedł na przyjęcie. Nie pójdę na przyjęcie.

If you are late to the office again.: I/not give you a cake? B.: I/have enough money. 4. It (not seem) such a long way if you (walk) quickly. I've forgotten the keys but my wife (let) us in if she (be) at home. the boss (be) angry. A. I (not be able) to do any work if I (not have) some peace and quiet. We (catch) the last bus if we (leave) at once. 3. 4. 3. 13.: I/look for students' hostels.: he/not come. I Coin) you for a drink if you (want) me to. ĆWICZENIE H Uzupełnij stosując odpowiednio czas Present Simple i Future Simple czasowników podanych w nawiasach: Wzór: 1. A. 11. We (go) on that trip even if I (not feel) well.: you/spend your holidays abroad? B.: he/not get leave? B. he'll fall ill. 9. If it (snow) tomorrow. A. the boss will be angry.2. 12. If Sally (buy) a new party dress. 5. we (stay) here for the week-end.: Peter/join us at the seaside? B.: he/get leave from his boss. If you (be) late to the office again. I (buy) a new one too. If you (find) a cheap room. If I (cook) the dinner. 8. He (help) us if it (be) really necessary. A. A.: I/stay in Poland. we (go) skiing. 10. you (wash) the plates? What languages you (study) if you (become) a student of this college? We (not wait) for Lilian if she (not come) in five minutes.: you/not have enough money? B.: you/stay in hotels in France? B. A.: I/get an invitation from a friend of mine.: you/not get an invitation? B.: you/take this medicine? B. A. 2. 6. 5.: you/give me a cake. . A.: I/pour the medicine down the kitchen sink. 7. Odpowiedz na poniższe pytania według wzoru: ĆWICZENIE III Wzór: What will happen if John eats too many cakes? (fall ill) If he eats too many cakes.

239 .

And what will you do if it isn't fine tomorrow? 1. If she . And what shall we do ..: Why does Alice want to become a nurse? B.: Why do you think of changing your job? B.: Why do you want to pass this exam? B.: I want to learn French. I'll stay a fortnight if I can find a room. we'll be in time! And what will happen . we'll go for a walk. A.. ? 4. ? 6. What will you do if the bus is very crowded? (take the next one) ĆWICZENIE IV 1. FU study architecture.. I'll have enough money to pay for our holiday if my boss pays me tonight.: I want to study architecture. 3.. And what will you do . If John meets us at the station... If . 8. If I pass this exam.. And what shall we do . A. 1. Uzupełnij zdania według wzoru: Wzór: If it's fine tomorrow. 240 .... 5. ? ĆWICZENIE V Uzupełnij poniższe dialogi (Okres I): Wzór: A. he'll drive us to the hotel.: I want to earn more. 2. ? 3. If . If I pass this exam. I'll study at Oxford.What will Tom do if he gets hungry? (go to a cafe) What will happen if Mr. If we get a lift. 7..: She wants to work in a hospital.. And what will you do . 2.. If . ? 5.. Christine will let us in if she is at home. What will you do if you lose your job? (try to find another) 10... ? 2.. Smith doesn't hurry? (miss his train) What will you do if there is no train? (go by bus) What will you do if it begins to rain? (take an umbrella) What will happen if your dog sees a stranger? (bark) What will you do if Jane doesn't come? (telephone) What will happen if John drops the glass? (break) What will Robert do if he doesn't pass the entrance examination? (try next year) 9.. 3. 6..: Why do you want to go to Paris? B.. And what shall we do . A. 4.

. A. What cities would you visit if you went to America? (New York. wprowadzając zdania warunkowe z if: Wzór: People speak Polish to me... A. A. 2...... What would you do if the Smiths came? (offer them a drink) 7. A. I would study languages..: If you were a writer. ĆWICZENIE vii Odpowiedz na pytania według wzoru: Wzór: What would happen if you wrote more letters ? (get more letters) If I wrote more letters... What would happen if Steve stopped smoking? (feel better) 6. 4. what novels would you write? B.: What would you do if you lost your glasses? B.: If you were me..: Why are you trying to eat less? B..... A.. what would you buy? B... India and Japan. what would you do ? B. What would you do if you saw a house on fire ? (call the Fire Brigade) 5... where would you go? B.: He wants to spend pleasant weekends in the fresh air... A. I would (I'd) get more letters.: If historical novels. If . What would you do if you wanted to learn to drive? (take driving lessons) ĆWICZENIE vm Daj komentarz do niżej podanych wypowiedzi. What would you do if your car was stolen? (call the police) 3.. If .: Why do you want to pay the Smiths a visit? B. A.: If you could get a loan.. 1..: If you could afford to go abroad. 16 — Język angielski 241 .. ĆWICZENIE VI Uzupełnij poniższe dialogi według wzoru: Wzór: A. to South America. 3. What would you do if you lost your keys? (have new ones made) 2.: I want to meet Tom.... San Francisco).. A. 5.... what countries would you visit? B...4. If he .: If a flat.. and so my English doesn't improve.: If I were you.: If buy a new pair.: If buy a house in the country. 1.: If ..: If you had more money.: Why does Robert want to get a house in the country? B. 6.: If . 4. my English would improve..: If you had a sailing boat.: I want to lose some weight.. 5. 6..... If they spoke English to me. A. what would you do ? B.

You (drive) much better if you (take) some driving lessons. 6. Your baby's health (improve) if it (get) more fresh air. I haven't much time. What would you do if . If Helen (come) along. 1. . 2. It's a pity you can't stay. Helen doesn't work overtime.: What would you do if you saw a child fall into a lake ? B.that's why I don't come by car.but I can't. I (lock) the door if you (give) me the key. Do you think Adam (stay) at his job if the manager (offer) him higher wages ? I (come) to see you tonight if I (can) . I (understand) the lecture if the professor (speak) slowly. Tom doesn't take any exercise . I (ring) him up if I (know) his telephone number. 7. I can't park my car near the office . 12. It's a pity you can't get a longer leave. If I (be) young again. I'd jump into the lake to rescue it. 6. My number isn't listed in the telephone directory. They don't clean the windows. and so people don't ring me up. I still (not take) it. ĆWICZENIE X Zadaj pytania na temat podanych sytuacji (A). and so the rooms look rather dark. we (have) a good time. A. 14. If they (offer) that house to me for nothing. and so she doesn't earn as much as I do. If I saw a child fall into a lake. 4. 9. If you (wait) a little. I would ring him up if I knew his telephone number. A. 13. Suppose you see a charming girl at a party. a następnie podaj odpowiedź. dokonując wyboru z podanych możliwości (B): Wzór: Suppose you see a child fall into a lake. I (buy) this car myself if I (have) money. I (answer) at once.that's why he is so weak. 15. 5. 11. 2. 242 .that's why I can't direct you. 10. you (meet) my wife. 3. If you (get) a month's leave. I (become) a pilot. and so I read very little... 4.1. ĆWICZENIE IX Uzupełnij odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach: Wzór: 1. He (be) one of my best students if he (be not) so careless.or: I'd call for help. 7. I haven't got a map . His family (live) better if he (not drink) so much. 8. 5.: Jump into the lake to rescue it/call for help. 3. we (visit) Italy. If only Jim (write) to me.

A..... B. If . is* 243 . 5. She didn't take the medicine. Przekształć poniższe zdania na okresy warunkowe III typu: a) Wzór: It wasn't late.. and so we didn't watch the President driving to the Parliament.. Ring for an ambulance/look the other way.. Take some aspirin/consult a doctor If . What . b) Wzór: It was late. and so they didn't stay until the end. and so they hurried. 3. Ask somebody to introduce me to her/ask her to dance. 2. A. Run after him/look for a policeman. B.. 6.2.. B. A. and so we didn't hurry. What .. 1. Shout for help/open the window If . Suppose a thief takes your watch. Try to put it out/run away If . If . A.. Suppose you have a bad cold. Suppose you notice a fire in your flat. She didn't switch on the radio.. You didn't read the newspaper yesterday. What . 4. They didn't like the film.. and so I lent him some money.. Suppose you see a street accident. What . What .. and so she didn't hear the news. They wouldn't have hurried if it hadn't been late. A. B. We didn't get there in time. 2.. B. 3. What . I was foolish... Go to the nearest Polish consulate/look for the local police station If . and so she didn't get better. Suppose you smell gas in your kitchen. ĆWICZENIE XI 1.. B.. and so they had a drink. and so you didn't see my photo.... If . B. 7. 4. Suppose you are in a foreign country and you lose your passport. 5.. A. They were thirsty. we would have hurried... If it had been late.

. B. 2..3. B.: Were they late? C: Yes... She dropped the mirror..: If John hadn't got a ticket. and so we had to wait for the next one.: If they hadn't been late. 5.: What would he have done if he hadn't? C: .. I wouldn't have expressed it.: If Tom hadn't asked for my opinion.: Did Mary know you were coming? C: No. they would have met the artist. 4. B. ĆWICZENIE XII Uzupełnij wypowiedzi C w poniższym dialogu według wzoru: Wzór: A. she would have baked a cake. he wouldn't have gone to the opera.. A. and so she broke it.: Did John wait in the cafe? C: Yes. B.. The weather was frosty.: Did John get a ticket? C: Yes. she would have gone to the seaside. A. B. A.. A. 6. Lily would have been angry. We missed the train. A... they wouldn't have stopped him..: If John hadn't waited in the cafe.: If Alan and Betty hadn't noticed Tom. . B.: Did Alan and Betty notice Tom? C: Yes.: If Sally had had enough money.. B.: What would you have done if he hadn't? C: . B.: What would she have done if she had known it? C: She would have baked a cake 1.: If Mary had known you were coming.. 244 .: Had Sally enough money? C: No.. B. B. B. B.. 5.. and so we went skating. A. . 4.: Did he ask for your opinion? C: Yes.. . ..: What would have happened if they hadn't been late? C: . ... 3. she didn't B.: What would she have done if she had? C: . .: What would have happened if he hadn't? C: ..

Why didn't you say that you were short of money? If I (know) I (lend) you some. ĆWICZENIE XV Napisz maksymalną liczbę okresów III typu odnoszącą się do faktów podanych w poniższym opowiadaniu: Last year Robert missed the last train to London and had to stay in a hotel in Birmingham. I (not get) here in time if I had not found a taxi.. 5. 4. ĆWICZENIE xni Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach : 1. He fell in love with her and some time later he married her. I'm sure you (like) her if you (meet) her. 4. If you (be) there. . If we had known it was wrong. 8. he . 3. 6. If you (book) seats. ĆWICZENIE XIV Wyraź czasowniki podane w bezokoliczniku w odpowiednim czasie: 1. It was all your fault... A. 9. you (get) the job. I would have lent you some money if I (not lose) my purse. B.: What would you have done if it hadn't? G: . Begin: If Robert hadn't missed the last train to London. If you hadn't been so shy at the interview. 7. 10.. If I (have) a map I (be) all right. 2. what you (do)? 7. Alice (not marry) Jim if he had been poor. we (have) a comfortable journey.: Was it hot? G: Yes. I had no maps .: If it hadn't been so hot. he (run) him over. You were late. He went to the hotel restaurant and met Sylvia. 7. If the driver (not see) the boy in time. If you had listened to what I said. She was a very charming woman.. 5. 2. 6. this (never happen). we (not do) it.. we would have gone for a long walk. We had to stand almost all the way.: What would have happened if they hadn't? G: . 245 . B. we (not miss) the bus.. They would have come if it (not rain) yesterday. We would have heard if anything (go wrong).. He wouldn't have finished packing so quickly if I (not help) him.B. He (not lose) his job if he had worked hard. If you (not be) late.that's why I got lost. 3.

What would have happened if we had missed the last train? (spend the night at the station). 7. 8. What would have happened if George had worked more ? (pass that difficult exam). A) would have missed C) would miss B) will miss D) missed 5. 5. A) wouldn't have looked C) won't look B) wouldn't look D) didn't look 7. The fire . What will happen if Jim comes late? (not get anything to eat). What will Helen do if she gets some money? (look for a better house). 1.... at you... If you had arrived earlier. What will happen if John gets his diploma next year? (start looking for a job).. ĆWICZENIE xvii Wybierz właściwą formę: 1. A) would have found C) had found B) have found D) find 4.. if he hadn't forgotten his medicine. A) won't know C) knew B) wouldn't know D) didn't know 3. 2. you .. He . 6. What would you do if you lost your umbrella? (buy a new one). 4.. you. we'll be late. If she met a handsome young man. him if you met him now. A) wouldn't have died C) hadn't died B) won't die D) hasn't died 246 . she .. 3. You . even more people if it hadn't been put out quickly..ĆWICZENIE XVI Odpowiedz na następujące pytania: Wzór: What will happen if we don't hurry? (be late) If we don't hurry. A) would have killed C) had killed B) killed D) would kill 6. He . If you went away now. A) will invite C) invited B) would invite D) invite 2.).. your friends . What would have happened if Tom hadn't caught the early bus? (not arrive at the office before 9 a. What would happen if Alan forgot to set the alarm-clock? (oversleep). me in bed. you to the party if he thinks you want to come...m.

. 2. Richard is here! B.: If she had listened to my advice. You needn't go if you don't want to. ... A) would be C) was B) will be D) would have been ĆWICZENIE XVIII a) Połącz poniższe zdania w okres warunkowy I typu za pomocą spój nika unless: Wzór: 1. You needn't go unless you want to.. Didn't he catch his plane? A.. B. 6. Lilian won't tell you about her trip to Rome if you don't ask her. Wzór: 1. We want to go to the pub. 1.. . We must look for a taxi. We finish work early. A. 4. B. 3. Didn't she have a holiday? A. B. We won't come if he doesn't telephone.: Didn't she listen to your advice? A. 3.8. Look. more unpleasant if the town were farther away from the sea. You will hurt your feet. 2. Jim won't post the letter if he isn't told to. 5. The wind changes. . You don't pay your debts. The motor won't start unless you turn this switch.. 2. she wouldn't be unhappy now. John won't accept the job if you don't want him to accept it. A. It will rain. You'll lose your friends. You don't wear better shoes. 4. Mary looks very tired. You don't have an appointment. The motor will start. 5. 3. Didn't you come by car? A. You turn this switch. You can't see the director. The climate .. (have to) . Uzupełnij poniższe dialogi według wzoru: ĆWICZENIE XIX Wzór: A.: Ann is very unhappy in her marriage. A. Prices will go up if the government doesn't take action. Nobody has to drink whisky if he doesn't want to. b) Zamień następujące zdania warunkowe z if na zdania z unless.

you (catch the bus). If it stopped raining. Tell me what you want. . we (get home in time). 1. zdolność): Wzór: 1. ĆWICZENIE XX a) Połącz podane niżej zdania w I okres warunkowy: Wzór: 1. you ought to make the right decision. 2. she might lose her job. 5. You must ask our cousin. zdolność) lub might have (przypuszczenie. I'm wet through! B. That must be young Brown. Robson's address.. 3. 3.4. 5. you (win a prize). 4. I can get it for you. 4. his father (forgive him). 5. You should take an aspirin. His financial situation is very difficult. we might have driven to the sea. 4. szansa) lub could (możliwość. You want us to come to the party. You've got a headache. Didn't he get a large loan? A. stosując w zdaniu nadrzędnym might (przypusz czenie. b) Uzupełnij według wzoru. If you bought a lottery ticket. 5. . You may find her at home. John (win) some money if he had bought a lottery ticket. c) Uzupełnij poniższe zdania wprowadzając w zdaniu nadrzędnym could have (możliwość. Didn't you take an umbrella? A.. we (go for a walk). szansa): Wzór: What a pity the weather wasn't good! If the weather had been good. What a pity Arthur and Sally didn't ring! If they had rung. 3. If she were late every morning (lose her job). I (stay) to dinner if my hostess had insisted. A. you (put on some weight). If you stopped smoking. A. too. If you consider everything.. Telephone in the evening. If we had a fast car. Consider everything. If she were late every morning. I'm not mistaken.. If I had known Mr. I (visit him). If you walked a bit faster. If the weather had been good. 248 . we (ask) them to supper. we (drive to the sea). 2. 2. B. You ought to make the right decision. If Tom had promised never to do it again.

pojedziemy autobusem. I don't know the way to the station. 6. 9. I (sell) it at once. Jack rang while you were out. 7. 4. I (stay) at home. nie czekaj na mnie. Nie byłbym zamknął okna. 2. 13. you (catch) a cold. nie byłbyś teraz przemoczony. 6. It's a pity you have already seen this play! If you (tell) me that earlier. This flat would be all right if the people above us (not be) so noisy. Jeżeli nie będzie pociągu. 4. gdybym miał czas. Czy kupiłbyś tę płytę. gdybyś miał dosyć pieniędzy? Gdybyś dostał bilety. 12. gdyby nie było zimno. Gdybyś był włożył płaszcz. Napisałbym do niego. Nie będzie padało. 2. 10. there (be) a good harvest. If you (not take off) your wet clothes. 5. he (not be) seriously ill now. 9. Ona nie byłaby znalazła tych dokumentów. Przeczytam ci opowiadanie. If I (have) a balcony. Unless Henry (come) with me I (get) lost. Powiedziałby ci. Mogę przyjść. we (go) to another theatre. jeżeli wiatr się zmieni. 7. 8. mogliśmy byli wyjechać wczoraj. Have your read the story printed in this newspaper? The newspaper (not print) the story if (not be) true. If he (take) his doctor's advice. why (not sell) it ? If I (have) a house I couldn't use. 14.ĆWICZENIE XXI Czasowniki podane w bezokoliczniku wyraź we właściwym czasie: 1. If I (know) he was going to ring. Jeżeli nie będę o drugiej na przystanku. 3. jeżeli zatelefonujesz jutro rano. . Będziesz miał wypadek. 3. ĆWICZENIE XXII Przetłumacz na angielski: 1. I (grow) plants in pots. 5. Mógłbyś zdążyć. 10. It's a pity I haven't got a balcony. If you aren't going to live in the house. gdybyś leciał samolotem. If the rain (come) early next year. jeżeli nie będziesz ostrożniejszy. jeżeli zażyjesz lekarstwo. gdyby znał odpowiedź. 11. 8. You are completely wet! Come and change quickly. gdyby policja jej nie pomogła.

wylądować elucidation . jak i przyrostek. 3) tworzenie wyrazów złożonych przez zestawienie z sobą wyrazów pojedynczych.odkrycie W tym samym wyrazie może wystąpić więcej niż jeden przedrostek i więcej niż jeden przyrostek.: discovery .CZĘŚĆ TRZECIA Słowotwórstwo W języku angielskim istnieją trzy główne mechanizmy tworzenia wyrazów: a) tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazów prostych za pomocą przedrostków i przyrostków. Od wyrazów prostych tworzymy wyrazy pochodne dodając do nich odpowiednio przedrostki (przed rdzeniem) i przyrostki (po rdzeniu).: grow . Przedrostki i przyrostki Wyrazy pochodne to takie. w których można wyróżnić niepodzielną cząstkę zwaną rdzeniem. pracować outgrow .rosnąć work .: disembark . np. gdyż składają się z samego rdzenia.nieodwołalny Rdzeń.pracownik.wyjaśnienie censorship . np.praca.: .przerosnąć worker . robotnik Ten sam wyraz może mieć zarówno przedrostek. 1. czyli przenoszenie wyrazu z jednej części mowy do innej bez zmiany jego postaci. 2) tzw.przedrostki i przyrostki. np. w której tkwi podstawowe znaczenie wyrazu. oraz elementy dodatkowe .cenzura irrevocable . Wyrazy proste zwane są także rdzennymi. konwersja. czyli niepodzielna cząstka wyrazu może stanowić wyraz samodzielny. np.

250 .

valuation.: estimate. ir.: overtime — nadgodziny. np. nieprawidłowy — nietypowy Przedrostki under i hypo wyrażają niedostatek. overvaluation. estimation. np. np. hypotension — niedociśnienie. Są to przedrostki: dis.: to underestimate — niedoceniać. overestimation.: homogeneous homogenize homonym heterogeneous heteromorphism heterochromous — jednorodny — ujednolicać — homonim — różnorodny — heteromorfizm. un. wyrażają nadmiar.: to arm zbroić possible możliwy regular regularny dress ubierać typical — to disarm — rozbrajać — impossible — niemożliwy — irregular — nieregularny — undress — rozbierać — atypical definite określony legal prawny sense sens normal normalny typowy — indefinite — nieokreślony — illegal — bezprawny — nonsense — nonsens — abnormal — nienormalny.: to overestimate — przeceniać. Przedrostki te występują zwłaszcza w tekstach naukowych i specjalistycznych. valuate. tożsamość. devalue. zaniżenie. underestimation oceniać ocena przecenianie niedocenianie value. Przedrostek over bywa także odpowiednikiem polskiego nad. np. zawyżenie. professor. wartość oceniać ocena przecenianie dewaluować dewaluacja Znaczenie wielu przedrostków jest łatwe do określenia.cover nakryć — — discover odkryć — — discovery odkrycie Rdzeń może też nie stanowić samodzielnego wyrazu. zbyt niski poziom. ab oraz a. a hetero — różność. przeciwnie. np. value. różnopostaciowość — różnobarwny itp. przy czym ten sam rdzeń można znaleźć w innych wyrazach pochodnych. hypertension — nadciśnienie. 251 . devaluation itp. im. ii. Przedrostek homo oznacza jednolitość.: estimate. non. Przedrostki over i hyper. przerost. np. np. in. Mamy więc grupę przedrostków wyrażających negację lub przeciwieństwo.

Większość przyrostków — podobnie jak przedrostki — ma jednak określone znaczenie. przeglądać .łamliwy to read .: careful .: to eat .modernizować). -ful (beautiful . dla przymiotników np. -able (comfortable . np. -ous (famous . dla czasowników np.transporter lub praca robotnik transportować teach .podkopywać . np.podziemie przestępcze .eatable jeść -jadalny to break .mierniczy 2.sławny).beznadziejny colourful .readable czytać -nadający się do czytania Przyrostek -ful wskazuje na posiadanie jakiejś cechy. tractor . np.piękny). mierzyć Przyrostek -able dodany do czasownika zazwyczaj przymiotnikowi powstałemu w ten sposób nadaje znaczenie: „zdolny do czynności lub podatny na czynność wyrażoną czasownikiem".nauczyciel 1.uważny. hopeless . Istnieją przyrostki charakterystyczne dla rzeczowników.: underworld undermine underfed define definite definitive definition . -or (np.pełen nadziei careless .conveyor pracować .barwny colourless .niedożywiony .wygodny).Te same przedrostki mogą występować w wyrazach należących do różnych części mowy. worker .breakable łamać .teacher survey .nieuważny. -fy (modify .traktor). Na przykład przyrostki -er i -or dodane do czasownika zazwyczaj nadają wyrazowi znaczenie osoby wykonującej lub przyrządu wykonującego czynność określoną tym czasownikiem.definicja Przyrostki spełniają przede wszystkim funkcję gramatyczną. a mianowicie określają do jakiej części mowy należy dany wyraz.określić .: work . stanowczy . Za pomocą odpowiednich przyrostków można przekształcać jedne części mowy na inne. -ize (modernize .pracownik. hopeful . np. . przewozić.worker convey .bezbarwny . przyrostek -less wskazuje na jej brak. np.ostateczny.robotnik.: -er.modyfikować).surveyor uczyć .określony . definitywny.

252 .

naprzód ponownie pod zwierzchni. przeciwstawiać się. wstęp przodujący przepisać ponownie. in intra post pre pro re sub super. przeredagować łódź podwodna nadczłowiek symetria telefon przejrzysty ultranowoczesny Przedrostki negatywne de odwrotne działanie dehydrate odwodnić . wewnątrz intravenous po postpone przed dla.Poniższe zestawienie przedstawia wybór przedrostków i przyrostków najczęściej występujących w języku angielskim. sur sym. współpracować zaprzeczać. medi między international Mediterranean im. poprzez skrajnie. com. być sprzecznym międzynarodowy Śródziemne (Morze) wewnątrz dożylny odłożyć na później przedmowa. ponad taki sam łączący na odległość przez. co contra. wokół razem przeciw antedate antibiotic circumference common. syn. w najwyższym stopniu preface prominent rewrite submarine superman symmetry telephone transparent ultramodern w podać wcześniejszą datę antybiotyk obwód wspólny. homo tele trans ultra inside w (coś). Przedrostki greckie i łacińskie Przedrostek Znaczenie Przykład Znaczenie ante anti circum con. cooperate contradict inter. counter przed przeciw dookoła.

253 .

nie zainteresowany bezprawny nieistniejący rozebrać wyładować Przedrostki określające ilość lub stopień ambi hyper hypo hemi. prim di. lub odwrócenie działania malnutrition misinform immobile indifferent illegal nonexistent undress discharge niedożywienie błędnie poinformować nieruchomy obojętny.Przedrostek Znaczenie Przykład Znaczenie mai mis im. sept oct non deca. quint hexa. poniżej pół jedyny. unilateral prototype bicycle trigonometry quadrilateral pentagon hexameter heptameter octopus nonagon decimal polygamy multipurpose oburęczny hyperinflacja podskórny półkole monopol jednostronny prototyp rower trygonometria czterostronny pięciokąt heksametr heptametr ośmiornica dziewięciokąt dziesiętny poligamia wielocelowy Przedrostki będące jednocześnie samodzielnymi wyrazami extra out ponad. sexa hepta. dwukrotnie trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć dużo. uni proto. non. niedostatecznie źle. dęci poły. quad penta. ekstra poza. in. dec. semi mono. jeden pierwszy dwa. błędnie nie. bez. bi tri. multi oba nadmiernie pod. un. wiele ambidextrous hyperinflation hypodermic semicircle monopoly. dis źle. ter tetra. przekraczając extraordinary outgrow nadzwyczajny wyrosnąć (z czegoś) . il.

254 .

szczelina smar elektryk dentysta ekonomia geologia astronomia Przyrostki charakterystyczne dla czasowników -ate -ify -ish -ize -en to calculate to electrify to demolish to criticize to shorten obliczać elektryfikować niszczyć krytykować skracać Przyrostki charakterystyczne dla przymiotników . ponad pod overweight underground nadwaga podziemny Przyrostki charakterystyczne dla rzeczowników Przyrostek Przykład Znaczenie -ity -ance -tion -ism -ment -ness -tude -ure -ant -ian -ist -ics -ogy -nomy ability acceptance nutrition alcoholism monument coldness gratitude aperture lubricant electrician dentist economics geology astronomy zdolność zgoda. przyjęcie odżywianie alkoholizm pomnik chłód wdzięczność otwór.Przedrostek Znaczenie Przykład Znaczenie over under zbyt dużo.

-al -ic -ant -ile -ory -ate -ible -ious manual academic dormant mobile compulsory ornate audible glorious ręczny akademicki śpiący ruchomy przymusowy ozdobny słyszalny wspaniały .

lub strawberry .) work -to work praca .ból głowy.scyzoryk. np.: newcomer . Konwersja Zasada konwersji oznacza w praktyce.to credit kredyt .: credit . np.Przyrostek Przykład Znaczenie -ive -less -ful massive stainless beautiful masywny nieskalany. przy czym podstawowe znaczenie może pozostać takie samo lub też całkowicie się zmienić. Wyrazy złożone Wyrazy złożone to takie.truskawka. często metaforyczne.: headache . np. np. które składają się z dwóch lub kilku samodzielnych wyrazów. dining-room .łamać hope -to hope nadzieja .przyimek/przysłówek 3.: socialist . newcomer .okręt wojenny. („nóż kieszonkowy").jadalnia. wspomiany już man-of-war .rezerwować (bilet kolejowy.lotnisko daughter-in-law - Znaczenie wyrazu złożonego może być sumą znaczeń jego poszczególnych elementów.mieć nadzieję Najwięcej przykładów konwersji występuje w układzie rzeczownik/czasownik.to break przerwa . 256 .okręt wojenny synowa matter-of-fact— rzeczowy airport . pocket-knife .przybysz man-of-war . ale występuje ona również w układzie innych części mowy. nierdzewny piękny 2.przybysz. Wyraz złożony może też mieć znaczenie nowe. np.pracować break . że ta sama forma wyrazowa może występować w funkcji różnych części mowy.rzeczownik/przymiotnik before . lotniczy itp.kredytować book -to book książka .

w skali światowej lifelong .pomoc do dziecka screwdriver . np.lustro chopping-board .1.podkowa strawberry .deska do krajania mięsa Zestawienia typu rzeczownik + rzeczownik odsłowny stock-taking .księgowy bathroom .jadalnia reading-room . np.(złapany) na gorącym uczynku green-eyed .biznesman bookkeeper .śrubokręt steamship .dożywotni airtight .: red-handed . zielonooki 2.: writing-paper .łazienka kolczyk baby-sitter . np. papeteria dining-room .remanent book-keeping .lotnisko businessman . itp.: greengrocer .przybysz worldwide . np.zieleniarz blackboard .czytelnia sleeping-car .hermetyczny Zestawienia typu czasownik + rzeczownik.długopis woodcutter . zazdrosny long-haired .niefrasobliwy.Najbardziej charakterystyczne kombinacje wyrazów złożonych to zestawienia typu rzeczownik + rzeczownik.ukochany/a newcomer .tablica hot-house .długowłosy easygoing .parowiec horseshoe .światowy.: airport .: pickpocket .wagon sypialny looking-glass . np.księgowość. Zestawienia typu przymiotnik + rzeczownik lub rzeczownik + przymiotnik.papier listowy.złodziej kieszonkowy Zestawienia typu rzeczownik odsłowny (z końcówką ing) + rzeczownik.cieplarnia sweetheart .truskawka earring - ballpen . księgowanie Zestawienia typu przymiotnik + imiesłów bierny lub czynny.drwal. łatwy we współżyciu .

17 — Język angielski 257 .

2. 3. 10. 4. 13. 11. 15. Distaste Incredible Misunderstanding Irregular Illegitimate . Statistics Banker Creditor Diligent Colourless Beautiful Homeless Capable Modernize Multiply Dentist Physician Writer Incredible Traveller Przetłumacz na polski następujące wyrazy: ĆWICZENIE II Wyraz Znaczenie 1. ĆWICZENIE I Wpisz w odpowiednią kolumnę wyrazy podane poniżej: Wyraz Rzeczownik Czasownik Przymiotnik 1. 6. w wyniku których powstają nowe wyrazy o różnych. 8. nieraz zupełnie nieoczekiwanych znaczeniach. 5. 5. Warto zaznaczyć. oddzielnie. 2. że pisownia wyrazów złożonych bywa różna (razem. 14. 12. 7. 3. 4. 9.Cytowane powyżej przykłady bynajmniej nie wyczerpują wszystkich możliwych kombinacji różnych części mowy. Ćwiczenia Uwaga: Przy wszystkich ćwiczeniach należy korzystać z pomocy słownika. z kreseczką) i że najpewniejszym sposobem uniknięcia błędu jest sprawdzenie pisowni danego wyrazu w słowniku.

258 .

8. 13. 20. 18. 5. 11. 4. 10. 7. -ant. 16. 12. 9. Home 3. 21. Podaj polskie znaczenie wyrazu wyjściowego i pochodnych: Przymiotnik z przyrostkiem -ful Rzeczownik (o iJe takJ istnieje) Przymiotnik z przyrostkiem -less (o ile taki istnieje) 1. 9. -ile. 15. -ory. Impossible Malcontent Dematerialize Hypertension Hypotension Polygamy Multilateral Bilateral Subordinate Postwar Premature Counter-argument Antiwar Reread Outdated Overtime Underestimate ĆWICZENIE III Przekształć poniższe rzeczowniki na przymiotniki stosując przyrostki -al. 17. Extravagance Possibility Sentiment Mobility Satisfaction Catholicism History Criticism Tolerance Compulsion ĆWICZENIE IV Z podanych poniżej rzeczowników utwórz przymiotniki za pomocą przyrostków -ful i -less. 22. 7. 2. Beauty 2. -ic. 14. 10. -ible: Rzeczownik Przymiotnik 1. 3. 6. Help 17* .6. 8. 19.

Child ĆWICZENIE V Przekształć poniższe rzeczowniki na czasowniki stosując przyrostki: -ate. -ify. Demolition 10. -ish. Creation ĆWICZENIE VI Przekształć poniższe przymiotniki na czasowniki stosując przyrostki: -ate. Harm 9. 8. 5. -ize (patrz: Konwersja) Rzeczownik Czasownik 1. 10. Penny 6. Meaning 10. -ian: 260 . 2. Education 4. Satisfaction 3. stosując przyrostki -er. -en: Przymiotnik Czasownik 1. 7. Glory 5. -ist. 9. -ify. Hope 5. 6. -ish. Economy 8. Use 7. 4. Recognition 6. Enjoyment 9. 3. Monopoly 7. End 8. Modern Multiple Sweet Quick Deep Satisfactory Critical Tolerant Weak Glorious oznaczające ĆWICZENIE VII Przekształć poniższe rzeczowniki na rzeczowniki osobę. Elimination 2.4. -or.

hair. Music 7. 4. Psychology ĆWICZENIE VIII Z podanych poniżej czasowników utwórz rzeczowniki oznaczające osobę. My youngest son is very fond of reading. Smoke 9. Mathematics 5. Humour 9. It's too dark -1 cannot read. hand. Invent 3. straw. book. ĆWICZENIE x Przetłumacz na polski następujące zdania: 1. know. how. easy. Profession 8. Construct 6. Economy 2. Drive 8. 261 . -ist (patrz Konwersja): Czasownik Rzeczownik 1. dog. maker. Tom is a great reader of detective stories. copy. berry. Play 10. 3. 2.Rzeczownik Rzeczownik pochodny 1. keeper. Learn 5. Statistics 4. ship. hot. taker. podaj ich polskie znaczenie: shop. Sing ĆWICZENIE IX Z następujących wyrazów dobierz dopowiednie pary tak. war. The book I wanted was available in the reading room. -or. do. Journal 6. Write 2. Creation 3. dodając przyrostki: -er. short. writer. dress. care. aby utworzyły wyrazy złożone. Piano 10. type. going. Baptize 7. Teach 4.

2. The foreign delegation will dine in the Town Hall. John wydaje się być bardzo rzeczowy. Stop! Don't you see the road sign?! Will you sign this paper. 7. Proszę się zgłosić do działu księgowości. 9. 6. Please take care of the children . Tom seldom drinks but when he does he gets drunk very quickly. 10. 12. ĆWICZENIE XI Przetłumacz na angielski: Spotkaj się ze mną na lotnisku. We were let into the building by the caretaker. 15. What shall we do with the drunken sailor? (The opening line of a popular English song). please? This is not my signature. Big bank robberies are usually the work of professional thieves. 22. 262 . The short hand of the clock pointed to eleven. 1. 25. but some professors like it. 29.nie znam tutaj nikogo. 17. 10. 9. 30. 7. A vegetarian eats mainly vegetables. Jestem nowym przybyszem w tym mieście . Frederic Joliot-Curie was a famous French physicist. 18. 21. I am thirsty-is there anything to drink? The man was an idler and a drunkard. The eating customs of that country are very unusual. Moja żona znajdzie kontrargument przeciwko wszystkiemu co powiem. 8. 6. Wynalazek radia miał ogólnoświatowe znaczenie. Rudowłosa dziewczyna spojrzała na mnie i uśmiechnęła się. 11. Teaching is a difficult profession. 24. 3. Nie będziesz miał kłopotów z twoim nowym kolegą . 13. What have you done to your hair? This is the latest hairdo.to człowiek łatwy we współżyciu. Shere Khan in the „Jungle Book" was a man-eating tiger. We invited our neighbours to dinner. To nie do wiary jak się zmieniłeś. 14. 28. Tom poszedł do kina ze swoją dziewczyną. Sklep był zamknięty z powodu remanentu. 16. 4. This food is uneatable! Do you care for a drink? Heavy drinking is very harmful.5. 5. Physicians are usually called doctors. 27. It is very useful for a secretary to know shorthand. 23. 20. 19. 11. The dining-room in our new flat is a little too small. 26. 8.I've got to go out for an hour.

13.jestem bez grosza. Nie spodziewaj się. 17. Wczoraj odbyła się w naszym mieście wielka manifestacja antywojenna. 15. Nie chcę dodatkowych pieniędzy i nie będę pracować w godzinach nadliczbowych. 19. że ci pożyczę pieniędzy .12. 16. Proszę przeredaguj ten tekst (napisz go na nowo). Myślę. Czy chciałbyś być matematykiem? Nie. że twoja radość jest przedwczesna. 18. Ten człowiek zawdzięcza swoje stanowisko przekupstwu. Brownowie są bezdzietnym małżeństwem. . wolę być dziennikarzem. 20. Obawiam się. że nie doceniasz Johna .to człowiek niezwykle inteligentny! 14.

2. 9. scarf etc. 264 . Some students want to talk to you. a small house with a red roof. etc. the. a. Przedimek ĆWICZENIE I a) 1. 3. the. 2. 5. a post-office (taxi-rank. the men. much. I have received a letter from a cousin. a lot of. In the room there was a bed. 4. 3.1 am going to write a novel about a man who lived on a desert island. 5. Our guests are foreigners. 4. a new house. etc. the. Professor Jones is a scientist and inventor. 3. Na przykład: 1. 5. little. 8. 6. the 19th century. 7. the. little. Tom Brown is an airman. I read the letter and looked at the photographs. a. a town. 7. a little. a little. 4. an. Na przykład: 1. 2. 10. The boy put his arm around the girl's shoulders. a few. ĆWICZENIE II Przydawki mogą być różne. 10. a. a. the. 6. 5. 9. the product. the tie (pullover. 4. 3. 2. The cat was a Siamese and the dog a collie. much. 3. a. 1.Klucz do ćwiczeń 1. a famous English writer. the first flight to the moon. the. ĆWICZENIE III Dodatkowe zdania mogą być różne. 4. This stone is a diamond. a lot of. 2. the way. b) 1. 3. 8. 7. 8. the 1st. Określnik — the Determiner 1. a. some jazz records. 8. the. 2. much. a. service station. the. 4. a little. the girl (woman). few. films about animals. 3. Inne określniki ĆWICZENIE I a) 1.). I have bought a gramophone and some records. b) 1. telephone box. the longest river. ĆWICZENIE V 1. a table and some chairs. 5. the Second World War. 3. some good-looking girls in pretty summer dresses. the. 5. 7. a lot of. telephone box. a few. service station. a radioactive element. a charming little village. little. a. 6. 6. a few. The novel is long and rather dull but I like the short stories.2. 3.1. 5. 4. You can eat the eggs but leave the cheese for Mary. a.). the nearest post-office (taxi-rank. a. 2. the. ĆWICZENIE IV 1. These flowers are tulips. 5.). little. 2.

times — Count. 7. 11. life — Count. my grandparents' property. our debtors' money 13. a two years' leave 18. help — Non-Count. twenty-fifth of March. I'm afraid few people will agree with you. 12. Brown's daughter 7. 7. I'm afraid you won't pass your exam — there is little hope now that you have wasted so much time (such a lot of time). difficulties — Count. 9. 5. 10. our town's streets 4. There has been a little sunshine today but not much. 12. the Queen of England's crown 17. 9.1. 14.2. Formy rzeczownika ĆWICZENIE I 1. 9. the year nineteen sixty-eight. 10. ĆWICZENIE III 1. We haven't much more to do.1 have little time and a lot of work. who is nineteen. 3. 7. 4. two thousand three hundred and eighty-five people. one hundred and five students. eighty-six. I bought a few interesting books in that bookshop. My chair (seat) is in row fourteen on the right-hand side of the hall. 4. my uncle's car 12. 11. 5. 2. We have paid more than two hundred million zlotys for this house. 2. 15. a one month's holiday 16. a hairdresser's work 15. 8. my father's house 2. ĆWICZENIE IV Twenty-two. 4. John is three years older than his sister. He gets very few letters though he has been living here for five years. Rzeczownik — the Noun 2. time — Non-Count. our countries' friendship 11. 8. page four hundred and fifteen. 11. buy a few toys for the children. 3. Mr. 265 . If you're going to town. Have you read many books on that subject? 3. 6. Have you seen many films this month? 12. He read a lot of historical novels when he was a young boy. 16. life — Non-Count. pleasure — Non-Count. Hundreds of people saw that terrible accident at the airport. 6. He is a very interesting author though he has only written a few novels. 2. papers — Count. music — Non-Count. My brother is fifty-three years old. 5. Poland has a lot of coal and a little iron ore. I'm very tired because I had little sleep last night. There is a little (some) milk left. How much money will you need? 6. a five days' journey 14. 8. I'll cook potatoes because I've got too little rice. I have written my report twice already and I am not going to try for the third time. He drinks little milk but a lot of strong tea. The bank has lost hundreds of thousands of pounds on this operation. Open your books at page eighty-three and read Chapter Four. So far few workers have applied for that job. In nineteen seventy-eight I was in London.ĆWICZENIE II 1. please. our scientists' achievements 20. Podział rzeczowników ĆWICZENIE 1. The bill amounts (comes) to two thousand three hundred and forty-eight pounds and twenty-five pence. India's future 9. Each of the workers will get double pay for working on Saturday. paper — Non-Count. difficulty — Non-Count. Poland's new industries 5. 17. a ten miles' walk 8. the children's dolls 19. my guardian's words 6. Pass me the jug. concert — Count. I have decided to save one fourth of my salary every month. 2. 10. our neighbours' opinion 10. 20. 13. 2. 18. two hundred and ten. my wife's photograph 3. Are there many languages more difficult than English? 19.

266 . 11. goose. Have you read Steinbeck's book entitled "Of Mice and Men"? 6. man-servant. mouse-trap. calf. Where is our teacher's famous notebook? 2. 4. mouse. 5. The president's speech was optimistic. stimuli.3. The Browns' house was standing not far from river. women. swine. 3. widower. valley. teeth 3. knife. men. 10. negro. policeman. men-servants. nieces. Who will take our luggage to the train? 10. ĆWICZENIE II emperor. my sister's new hat 6. these children's toys 5. phenomena 9. 8. children 2. chief. 5. my brother's pretty girl-friend 7. This is not my camera. step-daughter. husband. This furniture has cost a lot of money. princess. daughter-in-law. The economic crisis is the most important problem of the present day. sheep. 4. Ask for information at any travel office. I don't need your advice! 14. 2. foot. 12. 16. passer-by. 2. nephews. louse. steward. bull. The foreigner's car has been robbed. it is my friend's. 3. In these woods there are foxes and deer. 11. 14. potato. murderess.4. letter. They say that the family are looking for him. holiday at our parents' place. Some people are afraid of mice. men 5. James's Park? 13. The kings of England's crowns can be seen in the Tower. Shaw's plays are often staged in the theatres of our town. oxen 4. 8. ĆWICZENIE III 1. our professor's new exhibition 4. child. he will probably extract two of my teeth. shoes. god-children 10. 7. What do you think about Leonardo da Vinci's paintings? 6. your manager's permission 8. 17. cargo. 7. thieves. ox. guests 6. 9. Fruit is usually dear in winter. We spent a three weeks. That man's life must have been interesting. lioness. hero. landlord. heroine. my friend's brother 2. mother-in-law. The thief was arrested by two policeman. fish. 2. 9. potatoes 8. ĆWICZENIE III 1. these people's tragic fate 10.1 have read all Shakespeare's works. uncle. phenomenon. The book discusses the thousand years' history of our nation. the government's drastic measures. Mary buys her clothes in London. G. My aunt has three daughters and just as many sons-in-law.ĆWICZENIE II 1. waitress. Have you ever walked in St. feet 7. party. 15. B. niece. workman. housewife. Rodzaj rzeczownika ĆWICZENIE I heiress. 12. 13. traitress. the chairman's report 9. 18. poetess. A lot of people came to my younger brother's wedding. I think these trousers are too tight. Many farmers breed sheep and oxen. The goods will be sent tomorrow. our teacher's new book 3. bridegroom. Crowds of people came to the airport to welcome the delegation. ĆWICZENIE II 1. If I go to the dentist. tooth. Liczba rzeczownika ĆWICZENIE I fox.

3. Themselves. Any. Mary has a sister who is a widow. said the princess. 7. 3. me. her. 3. 6. 4. 10. Zaimek — the Pronoun 3. 4. 3. him. 267 . 4. Anybody. some. 15. 9. The waitress brought our bill.1. something. 6. Yourself. 3. 4. I'll buy her a new hat. 9. Anything. Any. My aunt is the manageress of a big firm. Anything. them. 14. it's his. 6. They aren't mine. My mother-in-law knows many famous actresses. it's ours. 8. 2. 5. them.2. Any. My daughter will talk to your mother. 7. I'd like you to meet my step-daughter. Anybody. 3. 13. 5. 13. Anywhere. it's hers. 3. 5. 8. 3. "This woman behaved like a heroine". it's theirs. 8. Zaimki emfatyczne ĆWICZENIE I 1. I'm not telephoning him. Our hostess is an extremely nice woman. b) 1. 4. some. Anybody. 6. 2. It isn't theirs. her. 5. Any. 3. Zaimki osobowe ĆWICZENIE a) 1. they're his. It isn't mine. Themselves. 4. 2. them. 7.ĆWICZENIE III 1. Herself. The Queen of England was once also the Empress of India. The bride is my twin sister. Nobody. 3. Himself. 5. Ourselves.5. Nothing. It isn't mine. She is the heiress to the old woman's millions. Ourselves.4. I will ask them. 18. 10. Herself. some. 5. 2. Somebody. My grandmother has a lovely figurine of a shepherdess on her desk. 7. 14. 12. Zaimki dzierżawcze ĆWICZENIE 1. 2. Ourselves. 2. 11. Any. I'm not going to listen to him. 3. I don't know him. 6. It isn't mine. Anybody. some. I haven't met them. The postwoman brought me a letter from the mayoress of the town. 6. The lioness attacked the tigress. Zaimki nieokreślone ĆWICZENIE 1. her. Yourself. She hasn't given me the bill yet. 15. Yourself.3. Nowhere. 17. 3. 4. 12. 16. Any. Zaimki zwrotne ĆWICZENIE 1. Yourself. 2. It isn't his. it's yours. Myself. 11. The stewardess was asked to bring another cup of tea for my aunt. 5. Himself. Anywhere. us.

2. 4. What . such an. amused. clean.. so. What. 14.. amusing. 7.. The deaf.. such a. Mr. Formy przymiotnika ĆWICZENIE I 1. 3. ĆWICZENIE II 1. such. 4. the blind. 10.. John's car is older than mine. so. the middle-aged. . 4. help yourselves. irritated. 2. 2. 3. blunt. Mary is taller than Helen.. 3. John is as tall as Henry. confusing... 3. 11... 5.. better than . The headmaster himself told us to go home. such. noisy. 2. 4. such.. 6. The old.1... 3. Brown. quieter than . 4. 12. 4.. He said it himself. so. 4. such a.. the young. 2. the weak. 2. Smith doesn't work so hard as Mr. 3.. 5. so.. interesting.. 5. 5.. London isn't so large as New York.. I am afraid I will have to do it myself. ĆWICZENIE II 1. 4. What . 6. 7. 2. How . 5. 3. It's not so warm in March as in July. healthier than . 7. 11. The unemployed. boring.. How. 3.. Przymiotnik — the Adjective 4. more interesting than . more intelligent than .. 4. The cake is on the table — please. Użycie przymiotników z niektórymi określnikami i przysłówkami ĆWICZENIE I 1. a late breakfast.ĆWICZENIE II a) 1. The article on page five is as long as the one on page ten. What an . ĆWICZENIE II 1. The strong. 3. careful. 6.2. Did you enjoy yourselves at the party? 2. 268 . 7. shallow... 2. b) 1. 6. 3.. 2. interested. the dead. What an . 9. bored. We shall look for our coats ourselves. Will you keep this book for yourself? 4.. 5.. 9. My daughter has bought herself a new car... How . such a. My Russian is as good as my French.. How . 5. 6. 5. confused. ĆWICZENIE III 1. ĆWICZENIE HI 1. Your hair isn't so long as Peter's. irritating. such a. 13. Adam's composition is longer than Peggy's (or: Peggy's composition is shorter than Adam's). 10. How . such. Henry is a better student than Steve. 8. What an . How . Yesterday it was warmer than today. Stopniowanie przymiotników ĆWICZENIE I 1.. such. 4. 8. 4.. 12. 5.3.

hotly. generally. regularly. A big flat is more comfortable than a small one. 6. usefully/uselessly. eldest 8. doubtfully. careful/careless. patiently. 5. worse 7. respectfully. neglectful. safely. wrongly. ĆWICZENIE VIII 1. intelligently. fairly. gloriously. the more pleasant the holidays. perfectly. the warmest 10. 7. variable. 5. I'm afraid you are more tired than I am. willingly. the longest 14. playful. The nicer the girl. centrally. dangerously. wider. hospitable. sorowfully. beautiful. more useful. effectively. central. artistic. artistically. better. attractive. useful/useless. the most amusing. the most boring. the more friends she has. sorrowful. possessive. the more you know. profoundly. ĆWICZENIE V 1. publicly. lucky. obviously. the most useful 7. angry. joyfully. contemptuously/contemptibly. 2. trustfully. joyful. the most original 13. The worse the road. ĆWICZENIE in a) przymiotniki hopeful/hopeless. ĆWICZENIE II a) przymiotniki sleepy. prettier 6. broadly. the smallest 5. the most interesting 5. the busiest 9. the kindest 12. hot. Przysłówek — the Adverb ĆWICZENIE I kindly. Where is the nearest petrol station? 4. tactlessly. rightly. the most difficult 4. imaginative/imaginable. the more comfortably you'll live. the finest 6. wisely. bigger. original. additional. more attractive. The rich often have as serious problems as the poor. fortunately. finer. the most attractive 4. necessarily. black 11. the biggest 3. anxious. happily. originally. hateful. immediately. economically. The older you are. pleasant 269 . expensively. intelligent. It's the most beautiful picture I've ever seen. constructive. freely. obliging/obligatory. 4. thankful/thankless. the most economical. protective. ĆWICZENIE VI 1. 2. foolishly. dangerous. more economical. handsomely. The finer the weather. 3. beautifully. movable. ceaseless. 5. hospitably. anxiously. helpful/helpless. luckily. busy. The harder your work. wonderful. further 4. trustful. visibly. ĆWICZENIE VII 1. contemptuous/contemptible. the best 2. the most interesting novel 3. more dangerous 3. respectful. cheaply. obedient. the widest 5. b) przysłówki sleepily/asleep. carefully/carelessly. legally. 3. temporarily. additionally. the best 2. the more difficult the driving. politely. glorious. Our holidays at the seaside were as pleasant as our stay in the mountains. full. the best 2. This play is as interesting as the one I watched on TV yesterday.ĆWICZENIE IV 1.

9. 10. 7. bad. possessively. 2. protectively.. 19. 28. fairly 20.. movably.b) przysłówki hopefully/hopelessly. I am hardly able . Do you always treat. ĆWICZENIE VIII 1. heroically 4. more enthusiastically 8. ĆWICZENIE VI 1. attractively. well 5. prettily 13. How can he drive a car when he hardly knows the rules? 24.1 have seen him only once and that's enough. 6. The matter has been partly settled. You have translated the third sentence best of all. hard 7.1 still remember where you lived twenty years ago. directly 19. How far is it to the railway station? 25.. Have you ever been .. 34. more quickly 6. 5.. coldly 3. Mary was almost sure we would come.. good. 21. I have paid for this house less than you suppose. Only he can save us. badly 4. I have never seen . good 2. 27. nice 17. We got to the theatre too late. Tom is often worried . hardly. Do you often go . fully. 2. playfully. well... ceaselessly. nearly 12. well. 6.. 19. happily 3. near 11.. pleasantly. well 8. My husband unfortunately drinks a lot. Are you strong enough to lift this heavy table ? 16.. John looked at me sadly.. 3. sooner. weakly 5.1 have rarely seen . Have you ever written . 35.. They don't want to work hard. heavily 10. ĆWICZENIE V 1. beautifully. 7. They will never come . slow. 14. Why are you writing only on one side of the paper? 30. bad 6. 15. 26.. highly 9.. 20. 4.. constructively. later 3. 270 . lately 9. 9. 15. ĆWICZENIE VII 1. ĆWICZENIE IX 1. bad. who were laughing loudly.. We sometimes take him there . 22. 11. Mr. 12. thankfully/thanklessly. 13. Tom was extremely tired and went to bed immediately. 4. Your friends have simply forgotten to tell you about it.. well. badly 5. better 5. We have almost finished .. Your room is not big enough for the party.. George sometimes brings presents for our children. 32. imaginatively/imaginably.. Cold milk tastes good on a hot day.. 10.. hatefully. we will remain here. We sometimes meet. 23. Why have you written this letter so carelessly? 8.. nice 18. bad. badly 3. We have visited many museums lately.. 33. 5. 18. Your friend obviously didn't want to stay here any longer. Brown will soon explain everything. ĆWICZENIE IV 1. bad 16. 8. nearer. 31. 12. 29. faster 2. variably.. high 14.. angrily.. fast 6. wonderfully. 16. good 7. efficiently 4. and so we missed the beginning of the performance.. Do you always get up so late? 17. more noisily 10. brightly 2. however. helpfully/helplessly. madly 7. My daughter always sits . Will you ever forget. Such behaviour was highly immoral. fairly 8.. Ann dropped the letter quickly into the pillar-box. Pass me that book: I only want to see its title. My brother got married only a week ago. 20.. The woman looked angrily at the young men. We generally go .. late 10. obligatorily. badly 15. bad 10. 13. farther 7. I hardly meet him. Mary has just arrived... 3. John has just finished . highly. 18. 17. obediently. willingly 9.. slowly 4.1 have never believed you. 14. A thief can easily get in here. 11. They seldom come here. badly 9. He usually comes here . My uncle was speaking more and more loudly and walking nervously round the room. cold 2.. Close the door softly. good 6. We were quite certain . neglectfully. hardly 8.

They are not hungry.1. John plays the piano beautifully.3. they usually bark at strangers only. 2. Cats don't play by day and sleep by night. Present Simple ĆWICZENIE I 1. 5. 3. Say again what you want. 2. Let them go away! 14. smell 7. 13. changes 10. 10. It's getting dark. he is too lazy. Will you ring me up at half past seven? 8. Peter doesn't play the piano well. 10. ĆWICZENIE IV 1. 4. In February we usually go to the mountains. ĆWICZENIE XI 1. It is not good for your health. George doesn't drink too much. 5. 9. I will gladly put you up for a few days. 6. You can't put it off. his mother does it. Helen isn't late every time you meet her. 2. they make a lot of mistakes. He goes to bed at ten. 7. They don't need anything to eat. Peter doesn't cook his dinner himself. Tom doesn't sit up late. Take off your coat. Everything has been done. 6. 3. He is a teacher.1 don't often sit up late. I see that you are tired. others prefer classical music. Why don't you put it on? 3. I tell you. 10. You must give up smoking. I usually go to bed early. 5.3. I don't want to see them any more because they have run us down. brings.ĆWICZENIE X 1. My brother is not an actor. rains 9. 9. 11. she reads books. Mary always drinks coffee for breakfast. 7. 9. Pick up these papers! Pick them up. Wyrażanie teraźniejszości 6.1. They don't do their homework well. they prefer playing bridge. Will you come to the station to see us off? 2. 5. Switch the light on. goes 3. drink 4. like 8. 6. Some people like jazz. buys 2. 271 . she is always on time. 12. It's warm here. We will give it up. 7. What time do you get up in the morning ? 3. 6. 5. go 6. I can't make it out. We have put them aside. he often speaks Polish. Who has given them away? 2. I don't believe you. Czasownik — the Verb 6. Czasy gramatyczne 6. We sometimes buy bread in this shop. She doesn't watch TV. 4. 8. 4. You won't take me in again. John doesn't go for a walk.1. He only drinks from time to time.1 hate noise.3. ĆWICZENIE II 1.1 like jam but I prefer honey.1 have broken off our engagement. 4. they do the opposite. Dogs do not bark at everybody. He can't play at all. 15. visit 5. Our teacher doesn't always speak English to us. 3. 8. I have put aside the money you gave me. 4. My sister has cleared away the empty dishes from the table. ĆWICZENIE III 1. The Browns don't like working in the garden. The earth turns round the sun. This train is never late.

6. has earned 4.3. Is Mary watching TV? No. Because you haven't asked us to do so.2. Don't bother me! Don't you see I am busy now? 6. Do you know this man? No. 5. are going 2. You must read it in the reading-room. has opened 5. Peter ought to work more. Does her sister cook well too? 2. has Barbara written 8. goes 7. Can his wife speak Spanish too? 3. Present Continuous ĆWICZENIE I 1. 4. How are you feeling today? 10. is having 2. is looking. 9.3. is knocking 4. are reading. ĆWICZENIE IV 1. 7. Do you buy all the new records too? 7. 2. have you understood. has won 6. Is his son a doctor too? 6. are you doing. 4. writes 2. Do you work too much too? 8. she never does it in the daytime. you may not. have already finished 10. I am writing a letter.1. making. pretend. knows 8. is making. 3. Wyrażanie przeszłości 6. fly (are flying) 3. He doesn't study regularly at home. is reading 7. What are you speaking about? ĆWICZENIE III 1. am waiting 5. is raining. and only comes to school from time to time. May my brother go home too? 4. are having ĆWICZENIE II 1. 2. Does his mother help him too? 6. have you ever heard 2. are the kids doing. Because he has always been like that. have come. I am reading a very interesting book. are watching 9. 6. am leaving. is writing. 272 .ĆWICZENIE V 1. make 7. are playing 5. has 4. has not come 3.3. is blowing. rains. He always plays tennis on Mondays from 5 to 7. see. Because he has gone out. Because somebody has locked it. is knocking 6. Don't bother me. has left 7. want 10. are you feeling 8. 5. What are you doing upstairs? I am cleaning my room. haven't seen 9. Because he has worked too much lately. try 3. he is playing tennis. Present Perfect ĆWICZENIE I 1. 6. visit. 4. 3. is raining 5. lives. 3. Mary is coming tomorrow. May I take this book home? No. are you cooking 6. 8. visits. is listening 10. What are the children doing? They are playing in the garden. comes 4.2. ĆWICZENIE V 1. call 9. Because she has left for London. 2. I am listening to the radio.2. am writing 3. Is John at home? No. smell. 5. is having. ĆWICZENIE II 1.1 am going to the seaside in a week.1. am packing 6. I see him for the first time. Do Professor Smith's students read the classics too? 5. We are going to the theatre tonight.

I have been looking for that book for the whole afternoon and I will go on looking for it till I find it. has been watching 2. 6. 6. were 4. We haven't seen each other for years. 8. 4.3.3. was. Why did he come so late? 3. has been explaining 4. Where did you find it? 8. Have you learned to swim at last? ĆWICZENIE IV 1. ĆWICZENIE II 1. Did you help George? 6. How much did you pay for this dress? 5. Brown has worked in a bank for twenty years. lived 7. came 5. 7. 8. 6. 4. Past Simple ĆWICZENIE I 1. lived. I have known the Browns since last summer. We have been waiting for you for many years. did not take. saw 8. Mary hasn't telephoned since last night. How did you manage to open it? 6. What time was it when it began to rain? 7. she has teen listening to records all the time. Did you give John all the wine? 3. 3. 5. ĆWICZENIE II 1. 3. They have just phoned to say that they will not come. 7. 6. Why didn't you say so at once? ĆWICZENIE III 1. bought 2. When was Mrs Brown's son born? 8. have been working. 9. 2. Where did you spend your holidays? 18 — Język angielski 273 . Hasn't she finished her homework yet? No. Can you repeat what you have said ? 7. 8. Mr. Tom has been learning German since his childhood. We have already finished work and we are going home. Where did you buy this watch? 2. 2.1 have been working in the garden since early morning and everything is done at last.2. How much did you pay? 2. How many roses did he give her? 7. have been writing 10. Have you heard the latest news? John and Mary have got married. I have just written a letter to the Browns and I am going to post it. We have lived in Warsaw for ten years. Where did you find your key? 10. have been learning 8. has been reading 6. Why didn't you wash tfyem up? 5.1 have hidden that letter so well that I can't find it myself. 4. but he hasn't learned it yet. We have been listening to lectures all day long and we are very tired now. Why didn't you come to Jane's party? 4. When did John come to see you? 9. visited 3. 10.2. have been building 9. How do you know it is true ? Mary has told me. 5. Jane has been trying hard to improve her pronunciation and you can now admire the results.3.2. I haven't been in England since 1975 3. Mary has been working too much lately and she must rest now. has been cooking 7. went 9. 2. Why didn't you ask me? 4. 6.ĆWICZENIE in 1. has been typing 5. I have not seen any interesting films lately. I have read this book and I don't think it is worth reading. went. did not work 6. Present Perfect Continuous ĆWICZENIE I 1. The students have been here since ten o'clock. have been listening 3. We haven't talked to John since Monday. And what did you answer? 10. 5. Where did you live in 1980? 9. did not cook.

was 6. ĆWICZENIE II 1. 3.3. Did you watch yesterday's TV programme? 5. were having 4. left 2. read. was laying. did not hurt. 2. started. 2. 8. has been 10. 6. Agatha Christie wrote crime stories. it was raining 2. ĆWICZENIE V 1. were having. bought 3. lived 9. Porównanie użycia Present Perfect i Past Simple ĆWICZENIE I 1.2. na przykład takie: 1.1 put it on your desk. preferred. ĆWICZENIE V 1. were 6. left. listened 9. When I was in London I used to travel by tube every day. liked. Did you write to them about our coming? 6. 4. was making 7. was sitting. were watching 4. was 6. saw. You explained this problem to us in your last lecture and I think. was cleaning. came.4.1 saw him three days ago. came 2. 7. 6. 3. a) Mary came to see me yesterday.1 paid for my new radio two days ago. was passing. has just left 3. Past Continuous ĆWICZENIE I 1. I paid 400 000 zł. 2. learnt 5. was crossing.5. a) Smith finished his latest novel a month ago. was sitting. 4. was sleeping 6. b) Smith has already finished his latest novel and is going to write a new one. fell 8. 4. 6. went in. ĆWICZENIE IV Rozwiązania mogą być różne. went. was reading. was washing up 3. have you read.1 was too tired last week to study for my exams.3. used. gave. slipped. 3. visited. 2. John has always refused to help me. it was really a very pleasant 274 . a) Last Saturday we invited the Joneses to tea. ĆWICZENIE m 1. was 7. ĆWICZENIE II We saw this film last month. has already told. was cooking 7. struck 8. came. began 4. 3. 2. After a heavy snowfall all roads were slippery. has not written. have not finished 5. When I was a child I liked to listen to fairy tales. I gave her a watch. 4. Mary has already told me about her new job. Because he had a train to catch. ĆWICZENIE HI 1. The Browns have lived here since 1970. b) She hasn't been to see me since Christmas. rang 5. He phoned at eight o'clock. 3. They came yesterday evening. fell 3. haven't seen. I often bought ties in that shop because they used to have a large selection. had no time 4. started 7.ĆWICZENIE IV Odpowiedzi mogą być różne. was buying 5. was having. were. saw 2. was.2. We have often visited the Smiths. opened. 8. took 10. 5. had supper and went to bed.

.... 2. Was. had stolen. had ordered 9. a) We had a letter from Mike yesterday. no wonder he ruined his health. b) I have just finished doing the room and I am going to do some shopping now. had been lecturing for three semesters (terms) . Why.2. 6. had been painted 5. . had ordered. will have repaired 4. 3. telephoned. b) I have never seen your wife.. Wanted. had informed 9. a) Your girl-friend phoned when you were out.. cleaned the windows and washed up all the dishes. will have. 5. will have done 3.6. he had been working in his garden twelve hours a day. had. had learnt. he is quite a different man now. will be flying 7.3. went 5. 6. Because she had lost the key.3. they'll be here at five. had hidden 7. could. Past Perfect ĆWICZENIE I 1. came. Because he had lost his wallet.. ĆWICZENIE II 1. Wyrażanie przyszłości ĆWICZENIE I 1. you have been working all night. 8. was. . came 3. will be waiting 8. 8. 7. had never heard 8. Had to. 3. I'll phone 4. told. Wondered. 7.3. ĆWICZENIE II 1. Wanted. 4. Visited. had read 3. Because she hadn't worked enough. had left 2. will not be able 3. had spent. drinking and singing all night. told. had gone 4. will have been paid off 6. .2. b) No wonder you are tired.7. saw. Past Perfect Continuous ĆWICZENIE I 1. hadn't locked 6. he had been amusing himself instead of studying. she had been playing the piano from morning till night. Did you say. had been 10. will have seen 8. had been crying for a long time. will graduate 5. Because he had caught a cold. Opened. a) I saw your wife only once. will you be using 9. . 7. will be correcting 6. What is she like? 6. found. happened 11. at your wedding party. appeared. ĆWICZENIE III 1. 6. .. . will be cooking 2. had eaten. forgot 10. Was. knew. hadn't bought. will have eaten.afternoon.. Your girl-friend has just phoned to say she is coming. b) I haven't seen Tom since 1970.. although he had been learning that language since his childhood. said.. Because she had not stayed till the end of the play. 10. Because he had slept badly.. 6. 5. b) Don't go out. will have built 7. Opened. Because Mary had forgotten to post it. had left 4. 8. . a) John worked too much last year. Asked. a) I sent you a book last week. had left 6. had done 7. Because he had spent all his money. will have passed 5. b) I have sent you a book and I hope you'll get it soon. had opened. 18* 275 . saw. 6. were. came. . found. we had been waiting for you for several hours. a) Yesterday I did my flat.. will have planted 2. was... Had got 12. 2.. had been 2. saw. will you be skiing 10. 4. had done.. b) What about Mike? Hasn't he written to you yet? 9. had been. 4. b) We have invited the Joneses to tea.. saw. 5.3. had never met 8. a) I saw Tom last in 1970. had been eating. came.

1. 2. ĆWICZENIE IV a) 1.ĆWICZENIE III 1. please?). 3. 2. Powinienem mówić po angielsku. I must have this text copied. I'll wait (be waiting) for you from four to six. We are going to buy ourselves a new car. 5. 14. What are we to do in order to satisfy you? 2. 4. in the morning or in the evening? 3. He will pay a lot of money for that house. 4. They have breakfast very early.1 do understand what you mean. I must have a new dress made. ĆWICZENIE III a) 1. Why didn't you have your flat done up? b) 1. 2. You had better visit us the next week. Czasowniki ułomne — Defective Verbs ĆWICZENIE I 1. We will have the keys to our house changed. 4. Who is to be blamed for this mistake? 5. 11. We did prepare everything that was necessary. 8. 2. 3. You had better come back home at once! 3. 3. Have these letters answered at once. 3. At this time next month I will be sitting on the beach. 2. I have a good time when I am in your company. Professor Jones takes part in many conferences. Mary może iść do domu.2. You didn't answer my question. Nie wolno ci pić zbyt wiele wina. 3. You must have these sentences translated. Why didn't you have your car washed? 6. Do you learn French? No. A new school is to be built in this village. kiedy będę w Anglii. Why have you brought a type writer? Are you going to work here today? 13. 4.4. We will help you in all your difficulties. kiedy skończy pracę. 4. 4. 5. If they ask me about you what am I to say? ĆWICZENIE II 1. You must have your room cleaned. You must have your coat shortened. Ona może zjeść pół tuzina jaj naraz. 7. 5. I'll do it in spite of everything. 2. John knows nothing about this matter. 4. Do try to do it once more! 5. Have the tea brought in. b) 1. Spring will probably come early this year 6. and so does his wife. and neither do I. 10.4. The Browns are coming (arriving) tomorrow. 9. We had all the flowers in the garden watered. You had better forget about this incident! 2. Czasowniki specjalne — Special Verbs 6. 9. Do you have letters from your sister every week? 4. He did know about it from the very beginning. When do you have your bath. 3. 6. We had better have that conference at a later date. 2. Mary had her watch repaired. 4. Czasowniki posiłkowe — Auxiliary Verbs ĆWICZENIE I 1. People do realize the difficult situation of the country. Will you give me your new book? 8. 6. Nie 276 . My neighbours had their fence mended. Have your hair cut because it is too long. c) 1. How are you feeling? Shall I ring the doctor? 12. I'll be in the library between five and six. I don't. 7. 3. and neither did your brother. We were to come at 6 o'clock but the train was one hour late.4. Will you please switch off the radio? (Will you switch off the radio. Tomorrow at five John will be having an English lesson. 5» Tom knows that as well as you do. 10.

Our guests may come tomorrow. Nic mi się nie stało. should 10. 10. shall 4. ponieważ drzwi są otwarte. You may go to the cinema. 9. Will I be allowed to ask you one more question? 6. Niepotrzebnie go odwiedziliśmy. Mary ought to have forgotten about that unpleasant incident. You should understand our difficult situation. że mnie podwiezie. Możesz przyjść do mnie teraz. should 8. 3. will 7.powinienem palić tylu papierosów dziennie. They must not drink alcohol. should/would 5. Nie potrzebowaliśmy innego środka transportu. shall 5. 6. 5. will 3. John nie musi iść do lekarza. John can work all day long. Czy rzeczywiście musisz pożyczyć tak dużo pieniędzy? 9. Niepotrzebnie spieszyliśmy się. will 2. will 6. The students used to bring sandwiches and eat them during the break. Niepotrzebnie zadzwoniłeś. Kiedy będziesz musiał zwrócić te książki? ĆWICZENIE V 1. Dyrektor nie powinien był zwalniać tylu robotników. 10. should. I don't think he will ever be able to understand us.1 can't listen to it. ĆWICZENIE II 1. John didn't have to translate these letters into English. 7. 6. 2. On such beautiful days we are allowed to bathe in the sea. 8. Nie potrzebowałem brać taksówki. You will have to forget about these plans. 5. 5. 4. ĆWICZENIE IV 1. ĆWICZENIE VIII 1. You may smoke a cigarette. 7. 7. ponieważ John zaofiarował się. 3. We will have to ask Father for a loan. Mr. 7. Mary had to bring in tea to the dining room herself. Niepotrzebnie przyszedłem w to miejsce. Może będziemy zaproszeni na to przyjęcie. He must have known all the details if he managed to write such a good article. 10. Traffic regulations ought to be observed. 8. Mary powinna wiedzieć o czym mówi. Must you get angry with us? 277 . 9. How dare you say he is a thief? 2. 4. 4. Dare you bring him here? 8. would. 2. should 6. will 10. 9. 8. 7. Mr. would 2. Smith should not work. shall 8. ponieważ jest zupełnie zdrów. 10. Niepotrzebnie umyłeś samochód. Kiedy będziesz mógł wygłosić swój wykład? 2. Dlaczego nie zostaniesz z nami dłużej ? 6. Can you understand it? 9. Nie potrzebowaliśmy szukać nowego klienta.1 mustn't listen to it. Niepotrzebnie martwiłaś się o mnie. 9. should. Powinniśmy byli pamiętać o urodzinach Johna. 3. Tom used to help us when we needed it. Było bardzo dużo czasu. Should I believe all these stories? 7. will 9. should 3. My friends will be able to come to breakfast tomorrow. 8. Nie potrzebowaliśmy więcej pieniędzy. 4. Smith needn't work. The teacher has never had to explain these things twice. 2. 5. should 9. 6. ĆWICZENIE VII 1. ĆWICZENIE III 1. Dzieci powinny wcześnie chodzić spać. Dzieciom nie wolno bawić się zapałkami. 4. shall. Musiałem zdawać dwa egzaminy wczoraj. May I get another cup of tea? 5. 8. Kierowcy nie powinni zbyt szybko jeździć. 10. 10. 6. ĆWICZENIE VI 1. Powinieneś był znać go lepiej. would 7. 3. 3. would 4.

3. through. I will do my best. 13. after lunch 17. 3. 11. had read 5. 11. for a week. Neither had Patrick. I wish you didn't talk so much! 4. 6. ĆWICZENIE II Rozwiązania mogą być różne. I wish you were quiet at last. You ought to work harder. 12. in Bradford 20. 7. had known 4. I wish I hadn't changed my job. in Exeter 4. from 16. at. Niektóre przypadki szczególnego użycia czasów ĆWICZENIE I 1. in February. beside. Mr. by the end 10. ĆWICZENIE I 1. 2. 6. in 2. came 10. in June 7. Neither does Robert. I wish I had learnt to cook before I got married. had not married 11. could 3. had 8. had not begun 15. So does the director. above. 10. 2. to Bradford. would not put.6. ĆWICZENIE III 1. had gone 13. 7. Zwroty o konstrukcji: So do I. The Browns do not often give parties. 7. over 4. had 8. ĆWICZENIE II 1.1 wish I hadn't forgotten my money — I can't buy anything to eat. French doesn't smoke. ĆWICZENIE II 1. had never met 4. 10. were 14. We must go now. 8. I didn't agree with the speaker. were 2. 5. He can do without her very well. We are ready to go.45 11. 10. 7. 4. had locked 6. I don't like the circus very much. had not told 9. answered 5. had been 2. So do oranges. at 9. I wish you had followed my advice. did not put. 278 . 6. 13. on that day. at 13. on Mondays 5. on 15.1 like fresh air. Przyimek — the Preposition ĆWICZENIE I 1. 5. on 10. Neither should you. So must second year students. for ages 13.30 9. Neither will he. at 8. at 2.1 wish we were going to France in the summer. I wish you knew my parents. were 6. My daughter is going to be married. could 10. during 15. into. 5.: 1. by 11. 2. np. at home. at eight 2. during. in spring 9. 6. 14. till June 16. 14. about 14. had never bought. had 12. 3. You shouldn't be late. So did we. You must be patient. So was Keats.5. before 18. So can Richard. left 3.1 wish we didn't live so far from the town. 14.6. Neither will Lucy. 9. in a minute 8. down 12. from London to Exeter 19. The Blacks haven't been abroad for years. 8. 12. 9. John wishes he had sold his car. at seventeen 3. Neither are potatoes. in London. since the day. in front of 7. out. demanded 9. rang 7. 9. by. Neither will my wife. in time 6. between 5. behind 6. on. 4. 8. from three to six 12. Neither (nor) do I. to 3. did 7. So is January.

23. The train from London to Exeter is just coming. 16. I will see to it. she takes after her father. 15. . 19. During the day there is a lot of traffic in the streets of our town. 14. 18. 4. 16. 9.. Zajrzyj do torby — może tam znajdziesz twój klucz... Do you want to see Warsaw by night? 17. zabrudzisz ubranie farbą. zapytaj o mnie (wezwij mnie). Czy godzisz się zrobić to. but he travels to work by bus. co zechcesz.. 2.1 knocked at the door and went in..ĆWICZENIE III 1. A delegation of English businessmen has come to Warsaw. I took you for a friend of mine by mistake. 7. .. I came into this room an hour ago. 2. Jeśli będziesz spragniony. The Browns' house stands between two much bigger houses. 7. 6. 22. ĆWICZENIE IV 1. as he doesn't like getting up early. After work I usually go shopping.. into English. .. think over . 10.. The bus stop is behind our house. Nie śmiej się z Johna.. I am not interested in space flights. 15.. 3... Can you come and see us on Monday at five? 12. 4.. że zebranie trwało już dziesięć godzin. Jeśli się oprzesz o tę ścianę. Mr. Słucham cię.. Spotkałem wczoraj Johna. 14. Jeśli będziesz miał kłopot. Wait for me at . 5. 21. nie dając odpowiedzi na pytanie postawione na początku. for the independence of their country. 9. we couldn't make out what he was aiming at. These tape-recorders differ in price and in quality. 19. Put these plates on the tray and carry them to the dining room. pytał o ciebie. Ten człowiek jest oskarżony o kradzież. ale to nie znaczy. Mary opiekuje się swoim braciszkiem i siostrzyczką. Smith came to our town in August. Get into the 114 bus and get off at the third stop. 6. 3.. . 13. ĆWICZENIE V 1. . I never come home before three. że powinniśmy mu pomóc. Translate . Mówca wskazał na fakt. 10. you will see them on the way from the town to our house. If the boys go on foot. Tom always comes back home on foot. poproś o szklankę wody. że zamierzam zrobić. Nie pochwalam twego zachowania. 5. 20.. We will meet at the station at six. 11. ale spróbuj mu pomóc. Do you object to . Mamy nadzieję. 4. że . czego chcemy? Zgadzam się z tobą. Mary has a great influence over her husband. 11. . W odpowiedzi na Pana list mamy przyjemność poinformować.. Try to take full advantage of your stay in England — stay with an English family and speak only English. 18. Wypijmy za twoje powodzenie! Chciałbym wymienić swoje radio na magnetofon. 8. 6. Dlaczego przeglądasz te stare papiery? Szukam zagubionego listu. . 24. 9.. 5.. 12. że będzie jak najlepiej. 2. 8.. This table is too big — it won't pass through the door. 3. 17. 13. We are very grateful for everything you have done for us. John spent the whole evening in front of the TV set instead of studying for his examination. słyszę co mówisz. 7. 8.. Wszystkie moje obecne wysiłki zmierzają do nauczenia się angielskiego.

279 .

... 10. Konstrukcja: There + (be) i konstrukcja It + (be). There aren't any . It's no use trying to persuade her. How many theatres are there ... 5. 8.. 13.. 4. there are.. She won't listen to you. There aren't any . it will be.. Is it.. 8. 10... it is.. 11...... It is.. 8. 4.. 5. There is. There aren't any .... ĆWICZENIE II 1. There was . There wasn't .. How much bread is there . there are. 2.. 2. It was . 7.. 9..... There was .... 14.1. 11. 3.. 9. there is. ĆWICZENIE II 1... 2.. There is no .. It was .2. 10.. 7. It was . 7. there is.. There have been a lot of road accidents since the beginning of the year. 5... Is there . 3. 6. there isn't. Is there. How many restaurants are there . ĆWICZENIE in 1.. 9.. It is ... It was . It is. There was . There is some .. Are there . 2. 8.. 5... . There aren't.. 10.. 4... Is there ... Is there. There are no . It's a pity Mary won't come and see us tomorrow. Konstrukcja: There + (be) i konstrukcja: It + (be) 8. 10. 4.. There haven't been . 7. 6. 4. there is.. 6. 6. Is there . It is nice to see you again. There is . It is.. 4. It is.. 2. Is there ... How many mistakes are there . It is . 5. 12. There has been.. How many rooms are there .. it is. 11. It is . Are there . 8. Is there... Is there . 3. there was.. It is. 2. There is . 8... There isn't any .. Is there.. 7.... There was a very good concert in the park yesterday... Is there . 3. There is a bus stop on the other side of the street. 7. 7. Is there .. 280 . How much petrol is there .8. Zastosowanie konstrukcji: There + (be) ĆWICZENIE I 1. there are no. Are there . there will be . It was.. There is some .. There is some . Are there any clean handkerchiefs in the cupboard? 9. How much money is there ... There are no... 8... 14. There will be a lot of people at the meeting tomorrow... ĆWICZENIE III 1.. 3.. There will not (won't) be . 3. Is there .... 9... 6. 13. How many plates are there . 5. There are .. Porównanie ĆWICZENIE I 1.. 6... 6. it is. ĆWICZENIE IV 1... 4. There are . There aren't any tall buildings in this small town.... 12. 12.. 2... There were . It was . It is not always easy to experiment... Is there . 3... It was. 5. There will be . It is. There is .

ĆWICZENIE V 1. The answers must be written . He teaches them French.1 have bought him a book. 5. 3. 5. 3.1 am going to give the apples to Jane and the oranges to Mary. will be delivered. 8. 7. That old clock ought to be repaired. I won't tell it to her. 3.. Those documents have been translated. 4. Two of my books have been taken away.. 4. 5.9. 10. Struktura zdań z dwoma dopełnieniami ĆWICZENIE I 1. The old cathedral was reconstructed. 9. The whole affair will soon be forgotten. 2. 10. Show them to me. 3. 3. The police should be informed. will be given.. ĆWICZENIE II 1. John has lent it to her. Coffee is being served now. Pass it to me. All right. are just being painted. 5.. He ought to be paid. 4. 3. Don't lend it to him. 2. 4. just being made. He gave it to her yesterday. Yes. 7. The recon struction was completed . The books ought to be returned . just being written. 6. I have shown it to him. 9.. 2.1 have bought them for John. ĆWICZENIE II 2. She told it to her husband. 4. 5.. John gave them to me. they have been asked. Butter should be kept. 2. 7.. just being built. 9.. A lot of forms will have to be filled in. they have been answered. A new shopping centre was built .. Give them to him. it has been prepared* 5. 2. are just being typed.. they have been told. This article need not be translated. The theatre was opened . 4. 6. 10. A school can be built. 6. 8. A telephone number can easily be forgotten. 2.. Some of the old narrow streets were widened. Their old car can't be sold.. 8.. 6. 3.. He promised it to Peter. She told everything.. He bought her a ring.. 7. Cars must not be parked . will be decorated. will be completed. 3.. No.. it has been checked. 10. ĆWICZENIE III 1.1 lent it to my brother. 6. they have been read. 5. The thief was noticed . This type of transistor radio is now being 281 . The facts are very well known. ĆWICZENIE VI 1. 8. ĆWICZENIE IV Will be invited. Konstrukcje w stronie biernej ĆWICZENIE I 1.

14.... 7. it hasn't been cleaned .. The tree will be cut down.. The window had been opened before you went to bed.. 14. The best tea is made by . ĆWICZENIE VIII 1.. 5. The safe has been locked. 13. A big swimming pool is being built in our district. 2.. 7. 7. The boys are usually taken . Are the children already asleep? 282 .? 7. Mr. 5. Konstrukcje pytające 11.. Spanish is spoken in most South American countries. 11.. Mary was handed . Has Mary been playing the piano all the time? 6.... 3.. 4. 7... ought to be posted 3.. General Questions — Pytania o rozstrzygnięcie ĆWICZENIE I 1. was corrected 2. 6. won't be offered that job.. Breakfast is usually cooked by .. 3. 11.. is being taught to swim. Henry has been promised .. it is cleared . 9. 3.. 2. The prizes will be given away by . 8. 2. 16. Your book will be published next year. This picture hasn't been paid for.. 4. 5..1. can't be arrested. 11. 4. was given a ring. They are opened at . My letter has been opened by. Jones was offered . by . Was he driving . 13.. Can your guest speak Spanish fluently? 4. 15. Passengers are requested to fasten their seat belts.. John will be lent.... The kitchen has been cleaned by . hadn't been invited 5. 8. Helen's novel will be finished by her husband.. Susan should be taught .. 4. 15. 3. Rice is eaten mostly in the East. 2. it must be posted .. 3...produced .... ĆWICZENIE XI 1.... ĆWICZENIE IX 1. 12....... This parcel will be sent . 6.. Those goods are sent. 14. wasn't shown how to do it.. Has the strike at the Heathrow Airport ended at last? 2. ĆWICZENIE VII 1. 2. Mary's photograph was taken by . The police has been told . 6. has been paid.. Will Jim be invited to the party? 12... The jewellery has been stolen by . 6. Mr.1 wasn't told that the guests had already left. The road to Winchester is being repaired. ĆWICZENIE X 1.. The work must be finished . This report was written by . 12. The window had been opened by.. I was paid ĆWICZENIE XII 1... Had Henry left before ... Smith will be taken . 13. 5. It has been announced that the president will arrive in Rome tomorrow... 5. Our car is being repaired by.. The exhibition will be opened by ... it will be discussed .... 11.? 5.. 10. Is the conference being held in that building? 3. "Pygmalion" was written by . This book must be returned immediately.. My daughter's portrait was painted by a famous artist. by .. Dinner was just being served when we came in. Why haven't the letters been typed yet? 9. it must be held . The rooms are cleaned .. 4. 10.1 will be asked to come. 6.. will be signed 4..

. How much is it? 7. Don't they go to bed too late? 4. What's your nationality? 5. When is Mary coming to London? 9. Who did he introduce you to? 8. What did you have next? 3.? 13. Who will help me to unpack my bag? 14. Why must you leave so soon? 5. Does Jane always go . What did they offer you first? 2. Where did you find them? 4.. What's his job? ĆWICZENIE II 1. Weren't you going to a dance . What is he like? 5. What are the children doing? 13.. Shouldn't we buy her a present ? 9. Why has your watch stopped? 11. Didn't you see her? 10.? 2. How is she? ĆWICZENIE V 1... What's he like? 2. Who did you see? ĆWICZENIE VII 1. What did he tell you? 6. Did Robert visit .. Where are my glasses? 6.. Where can they stay? 10.. Who did he know? 7. Where are you going? 3. What did you ask her to do? 9. Who did you meet? 4... Does Miss Wilson do her shopping . What is it like? 3. What's your passport number? 5.. What's her job? 4. Why are you so angry? What's the matter? 3. Did Mr.? 6. Would you like to .? 7.? 12. And what's his job? 2.? 11. Haven't you got a dictionary? 11. How long have you been waiting for Lucy? ĆWICZENIE VI 1. What's your profession? 6..8.. Where does he work? 5. Will your secretary book my air ticket? 10.2. Whose cousin is he? 5. What's your permanent address? ĆWICZENIE III 1. Isn't his name .? 9. Don't you like coffee? 8.. What is your brother's new car like? 12.? 14.. How is your daughter? 15. How is he? 4. Can't they come . What can I do for you? 8. Where did he stay? 6. Smith leave the office before you? 15. What did she sing? 10. How long can you stay with us? 2.? 3. Did Jane like the ring you gave her for her birthday? ĆWICZENIE II 1. Where did you meet her? 7. Wouldn't it be better to buy a new one? 5. What's your first name? 3. Where did you buy it? 2. Who is she? 3. What's your name? 2. Special Questions — Pytania o uzupełnienie ĆWICZENIE I 1... What's your date of birth? 4. Won't it be .. How long have you been learning English? 4. Will the Browns bring . Where did you lose it? 283 .

How does she get to work? 5. Why are you tired? 2. What does she spend it on? 3. How much flour do you use to bake a cake? 2. When did he get it? 6. Who wants some more tea? 2. Why does he want to stay here? 5. How does she spend the weekends ? 9. When is he leaving? ĆWICZENIE IX 1.ĆWICZENIE VIE 1. What does she usually have for lunch? 7. Inne konstrukcje pytające ĆWICZENIE I 1. What time does she start work? 6. Who wrote "Othello"? 6. Who has borrowed it. Where does she spend her holidays? ĆWICZENIE xn 1. then? 4. When should I telephone her? 3. How do you polish the furniture? ĆWICZENIE XI 1. How long does it take to bake a sponge cake? 4. Who rang before dinner? 11. When will they move? 4. When did he tell you about them? 5. Have you taken your own umbrella or mine? 3. How long do you cook potatoes? 6. Who won the battle of Austerlitz? ĆWICZENIE XIV 1. Who is she talking to? 6. Which of you hasn't got a passport? 5. Why is your sister going to Italy? 4. When did you make that trip? 7. Whose car was left in the street last night? 7. Who left it open. How many students have decided to spend their holidays in the mountains? 10. What were you talking about?. then? 2. Why did they sell their car? 3. Who discovered penicillin? 3. What does she do in the evening? 8. then? 3. Who searched it. Why should I turn the radio off? ĆWICZENIE X 1. Who is he waiting for? 5. then? 6. Where does she work? 3. then? ĆWICZENIE XUI 1. Who takes them. When did you pass it? 2. What countries export a lot of oil? 9. Whose car did you put it in? 7. What's her job? 4. What causes environment pollution? 8. Who painted "Mona Lisa"? 2. How many eggs do you put in it? 3. How do you clean the windows? 5. Who lost it. Who has drunk it. then? 5. What made you so tired? 6. Is this suitcase made of leather or of plastic? 4. Who has she borrowed it from? 284 . then? 7. or: What about? 4. Who uses it. Who invented the steam engine? 5. Where does she come from? 2. Do you want to get a ball or a doll.3. or: Would you like to get a ball or do you prefer a doll? ĆWICZENIE II 1. Will you have a glass of wine ro some orange juice ? 2. Who discovered America? 4. Will the conference take place in May or in June? 5. What is Jane like? 2. How often do you wash the curtains? 7. Whose cup is this? 2. What brings rain? 4.

to? 7. did he? 11.... was there? 12. will there? 16.. have they? 15. What (who) . isn't he? Mr. is he? 6. What did you buy that picture for? 8. have you? 9. What. about? Who . isn't there? There isn't any food left over. Your grandfather lived in Japan.. Who are you going to the cinema with? 5. was it? 10.. can't you? You can't come at five. didn't he? Alan didn't paint this picture himself. What are you laughing at? 9. are we? 8. wasn't she? 7. What forms did you ask for? 4.. has he? 14. 4. shan't we? 9. What have you hurt yourself with? 10. What. doesn't he? 4. isn't it? 2. for? ĆWICZENIE VI 1. of? 6. There are some good hotels in your town. John is older than you. Wash your hands. 2. Joan likes her new job. Black is going to speak now. Write down my question. Take the medicine. from? 5. Who was the telegram addressed to? 2. What is Granny looking for? 5. 3. is he? 4. could we? 10. Your brother has already come home. won't you? 3. did he? 16. does she? 12. can you? 13. What are you waiting for? 2.. didn't they? 8. Who . Which . What have you been thinking about? 3. couldn't we? We couldn't meet here tomorrow.. Look at the time. 285 . does he? 11.. hasn't he? Your brother hasn't come home yet. will he? 13. are there? 7. Whose side will he be on? 7. Your children always tell the truth. about? Who . Who are you going to have dinner with? 4. What. will you? ĆWICZENIE vn 1. didn't he? Your grandfather didn't live in Japan. Who . aren't we? We aren't going to meet Walter at the party. Close (shut. about? 8. Konstrukcje rozkazujące ĆWICZENIE I A) Przykładowo: 1. What is she speaking about? 3. Black isn't going to speak now. Who are you writing to? 6. is there? 2.. open. has he? 14. do they? 5. There is some food left over. Who have you been waiting for? ĆWICZENIE V 1. haven't you? You haven't got a temperature. Are we going to meet Walter at the party. Mr. You can come at five. We could meet here tomorrow. with? 4. Who have you left your address to? ĆWICZENIE IV 1. did you? 3. Switch on (switch off) the television set.... don't they? Your children don't always tell the truth. Which . hasn't he? 6. There will be enough food for all of us. Larry always comes home so late. doesn't she? Joan doesn't like her new job. You had your house repainted last year. 5.ĆWICZENIE in 1. wash) the window. What is Mary looking at? 6. didn't you? You didn't have your house repainted.. did he? 15. for? 2. 6. doesn't he? Larry doesn't always come home so late... Answer my question. You have got a temperature. does he? 12.. Alan painted this picture himself. at? 3... isn't he? John isn't older than you. aren't there? There aren't any good hotels in your town. can't he? 5. Dry your hands. Tell the time. won't there? There won't be enough food for all of us.

to have forgotten .. Don't eat (don't bring.. 6... 11. Don't buy (don't put on. I want to listen to the music. 4.. 286 . 14. Let Robert telephone. Let him wait. Tom was too intelligent to believe such lies. . The weather is fine — let's go for a walk. Konstrukcje bezokolicznikowe 13.... 4.. Let Mr Clerk check .. Let Miss Jones take . Don't go out in the rain.. ĆWICZENIE III 1. 3. 8. Let Jane correct . Where are your gloves ? Let me see. I am too depressed to do anything. 7. don't buy) so many sweets.. Let them come . 9. Don't be impatient — let's repeat this song once again. Don't switch off the radio. John is too ill to leave his bed.. The boss is sure to blame you for this.. Are you clever enough to solve this problem on your own? 3. Is it Tom's birthday tomorrow? Let me think — yes. 3. Formy i funkcje bezokolicznika ĆWICZENIE I 1. . ĆWICZENIE II 1. to have see . 7.... ĆWICZENIE III 1. 12. 2. When did you last see her? Let me think . Let my son look for them. ĆWICZENIE II 1. 10.. Don't repeat my question. he'll be seven years old tomorrow. 6. 13. I have too little time to come to the cinema with you. My sister was the last to leave the room. Don't tell so many lies.. Don't shout at me. 8. . I can't speak to him now. I've got a headache — let's go for a walk. 13. 3.. Let the witness repeat .. We were too bored to stay any longer. 10. 5. 2.. 2. . . 9. 5. 5.. 5. 4. 6.. 5. 5. Mary was too angry to look at me.. Father was too pleased to be angry with us... it was at Jane's party. 4. I'm very thirsty — let John bring me a cool drink. I think I left them in the car. Let him clean his shoes himself. .. The teacher was too kind-hearted to blame us. The film is too bad to amuse us. to have missed .. Let the gardener plant . Don't ask (don't answer) such silly questions.. to have neglected . 2. The police are sure to look for these men. Ask him for advice. Let Tom offer . 4 ____ not to have come . 3.1. Open your textbooks and read the passage about urban transport. 2. don't wear) this dreadful hat. ... . Let Jim take . 10. .B) Don't make so much noise. 9. 3. 2.. Let him wait.. 4. The Browns will be the only people to accept these conditions. 7. 6.. 8. John is sure to pass this examination successfully.

7. 7. The epidemic is said to be very serious. 13. The public are requested not to smoke in the hall. He was seen to leave this house at 5 o'clock p. to have given up that idea. to be produced.1 heard the children sing. 5. to have been absent from the meeting (not to have been present at the meeting). 8.. 10. to teach us as much as possible. The conditions of the agreement are said to have been changed. She felt her hands tremble. The police made him leave the town. He felt somebody touch his arm. 10.. John expects the money to be sent next week. 13.m. 2. 3... The headmaster is said to approve of our plans for the summer. The teacher hates his students to lie about their homework. I noticed John enter the room. 9. 6. I heard you talk about me. .. 4. 10. 9. 4. ĆWICZENIE II 1. No progress was reported to have been made. We believe her to be an extremely rich woman. 8. I saw the postman drop some letters in our letter-box. Don't make me do what I don't waht to do. 7. ĆWICZENIE III 1. . 5. 5.. 4. 8.ĆWICZENIE IV 1. Similar accidents are said to have happened before.2.. 5. 14. 4. 3. The conference is reported to be over. 7.. ĆWICZENIE V 1. 3. The new administration is expected to make numerous reforms.. We expect the Joneses to return our lawn-mower. Why do John's parents want him to marry Mary? ĆWICZENIE IV 1. to be trusted. We judged him to be over sixty years old. to have received a box of chocolates. We heard John play some Chopin on the piano. The police are believed to have caught the thieves two days later. ..1 saw a man die in the tram. 7. 4. The earthquake is supposed to have caused much damage. 2. 2. 2. 5. 12. . Travel is generally believed to broaden 287 . My wife made me write to Aunt Agatha. I saw the car skid. 3. 10. . . I want you to lend me some money.1 heard the door close. The chairman declared the meeting to be over. 11... Konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem ĆWICZENIE I 1.. 2.. 9.1 saw Mary open your bookcase. The two brothers are known to hate each other. 6. Mother made Mary go and see a doctor. to be missed. Let me have my own opinion on that matter. Our team was reported to have won the football match. Everybody believes you to be an honest man. 3. The secretary knows her boss to be very busy. . 10. Many people believe money to be the most important thing in life. 2. 9. 6. 5. The minister was reported to have come earlier than expected. 6. 9 _______ to see us all soon.1 do not expect him to understand his mistake. .. 8. 8.. 6. We heard Jane speak to a stranger. 3.. I saw a car run over a dog. The firm of Brown & Co is said to be in financial difficulties.. to forgive us.1 want you to translate six sentences into English. Nobody likes to be reminded of his mistakes. What do you want me to do about it? 4. to have asked about it. .

To be brief. 5. 3. 2. 14. It was too late for the director to call a conference. to say nothing of your generally known devotion to our case. It was too late for the participants of the conference to stay any longer. having sold 4. The new system of prices is generally believed to be effective. shown. uncorked. Do you want a boiled egg or a fried one? 4. My lost wallet was found yesterday. done. singing 2. 4. Konstrukcje zdaniowe z imiesłowem ĆWICZENIE I 1. 5. to be sure. sinking 10. to begin with. 9. Zwroty bezokolicznikowe ĆWICZENIE 1. ĆWICZENIE VI 1. 8. The written examination will not be very long. It is difficult for us to see to everything at once. written 6. It is necessary for food to be kept in a refrigerator. The ministers are reported to have discussed the new economic reform.the mind. we must give up many privileges. 7. stopping 8. 2. That man wants one hundred pounds a week. The next problem for us to discuss is how to get credit. we have no way out. 2. pick 10. 10. exciting. I wouldn't take too hasty decisions. It is impossible for Jane to invite you to her wedding. 10. entitled. It was a very tiring conference. 7. 3. 14. They are considered to be good partners in trade. Konstrukcje imiesłowowe 14. 8. stand 3. This is. It is impossible for people to forget the war. 6. 3. 7. These matters. 6. spoken. 6. To tell the truth. 2. 9. numbered 9. Mr. 133. Green is known to have lost a lot of money at the races. 4. We are selling these goods at reduced prices.2. wounded. Where did you find the stolen things? 7.1. we have nothing to worry about. The expected letter came this morning. will cause us many difficulties. Formy i funkcje imiesłowu ĆWICZENIE I 1. redecorated 9. laughing 5. 8. 6. accepted 4. 10. xeroxed 5. John and Mary are known to have once met in London. staged 7. hearing 6. To be quite frank. 10. Was it difficult for you to get this information? 6. a temporary solution. The town seen from afar seems to be more beautiful and mysterious. suggested. I had to pay for the damage I had caused. It is natural for young girls to think about love. 5. To be sure. To cut a long story short. examined 7. so to speak. confused 8. ĆWICZENIE II 1. 9. The growing number of starving people in the world should worry the governments of developed countries. rising 3. To begin with. shocked. The film we saw yesterday was very exciting. We fully appreciate your efforts. 288 . I want to stress that I am not going to criticise anybody.

.. There being no taxi. The man's manners being very unpleasant. 5.. Considering his age. I . 2. 2. Henry . ĆWICZENIE V a) 1. waren't you making too much noise? 6. the plan seems to be good. 9. The appeal having been read. he must feel offended. 6.. we decided to have some coffee. 3.ĆWICZENIE II 1. Being accused of lying. There being no means of transport.. Putting it mildly. We had both rooms cleaned. Having found an envelope with money in it. The food being very expensive. Mary .. we decided to ask him to leave. I didn't promise you anything. 10. 2. I never got it. John was seen handling this apparatus.. Mary . The plan having been approved. 19 — Język angielski 289 . they had to walk. Waiting for the train.. The car was seen running at great speed. Shocked by her little brother's behaviour. 10. 14. 3.. John was heard quarrelling with his wife. we decided to walk. Having translated the text. she. They were noticed taking some papers out of that box.. I don't like your new dress. 3.. Nobody noticed the children disappearing. I had my car painted green. Knowing nothing about the accident. The demand for the new model being very big.. 4. accompanied by a group of officials. c) 1. Having finished our work in the garden. 4. we went to the seaside. 5.. 3. ĆWICZENIE IV 1. the teacher hurried home.. the ministers left the room.. 2. Generally speaking. The letter having been wrongly addressed. Being very tired. The storm being over. 2. the foreign visitors couldn't understand them. The inscriptions in the museum being in Polish. The weather being fine. 7. we could start production. 4. 5. 3. many people were starving. b) 1.. 5. We heard him discussing this offer. The weather being very bad. we started looking for the owner.3. 10. the travellers left their shelter.. hoping to find the missing document. 6. everybody signed it. 4.. 9. 8. Being angry with us. Strictly speaking. he must be extremely gifted. 4. We observed the workers repairing the bridge. 7. Feeling very tired. The agreement having been signed. Zwroty z imiesłowem ĆWICZENIE 1. we had to stay home. ĆWICZENIE III 1. Judging by his behaviour.. he . we . 7. John was reading a newspaper.. I . My daughter saw her friend leaving the garden in a hurry. 9. 2.1 observed the birds eating crumbs. 8. . 3. our firm decided to increase production. we had to wait for another one. We heard somebody calling for help. Did you see Jane doing her room? 2.. 4. Our guide falling ill. 3. 6. I heard them laughing at me. Entering the hall. 8.. 4. Trying to solve the problem. Frankly speaking.

cutting 9. The manager is busy showing the clients round the factory. accepting.1. 5. to go. 4.1 was tired of walking in the streets of the town and dreamt of drinking a nice cup of tea. writing. Formy i funkcje rzeczownika odsłownego ĆWICZENIE I 1. Excuse my interrupting you but I must add one more detail. Would you mind buying two tickets for the concert on Monday? 8. disregarding 10. Mary insists on my visiting her next week. looking. 2. I don't remember his having ever mentioned these facts. On coming to London we started looking (to look) for a cheap hotel 3. I don't remember ever having stayed in this hotel. Excuse my coming so late. to look. There is no harm in visiting that man. to have 5. to do 6. Would you mind bringing me a glass of water? 15. 8. 2.15. 4. listening 9. listening 7. Would you mind speaking a little louder? 10. Would you mind taking my daughter to the cinema? 3. waiting 2. His not being successful in his work made him miserable. 2. Mary is fond of baking cakes for the whole family. Zdania z konstrukcjami gerundialnymi ĆWICZENIE I 1. spelling 6. Would you mind taking this coat to the cleaners'? 5. He was fined for not having paid the taxes in time. Our meeting here after so many years is a great surprise. John's refusing to answer my questions made me angry. breaking 4. 3. 290 . leaving.2. 5. ĆWICZENIE II 1. Would you mind leaving us for a few minutes? 6. Would you mind looking at this picture? 2. Their being English explains everything. b) 1. taking. reading. tell 3. 4. Would you mind translating this article into English? 7. Would you mind copying this recipe for me? 4. being. talking. laughing. 5. mentioning 5. Konstrukcje z rzeczownikiem odsłownym 15. to study. being caught. jumping. 2. Our grandfather's getting weaker every day depressed the whole family. 6. trying 8. 3. saying 4. to apologize 10. holding 3. 6. ĆWICZENIE IE a) 1. coming ĆWICZENIE H 1. offering 8. to conciliate. We all like discussing politics. drinking 7. I must postpone paying off my debts till next year. Some day you will be sorry for being so cruel to her. talking. Would you mind switching on the radio? 9. 7.

we have time 2. whose name is Mrs. I will remember you as long as I live. return 9. ĆWICZENIE m 1. when 2. George. 2. asked me for help. The conference whose aim (the aim of which) was to discuss the problem of unemployment did not take place. whom. The plan you are working on seems unrealistic. The boy you see in front of the shop is my son's schoolmate. 10. go away? 13. The room I sleep in is cold. see John 6. 3. Mr. 6. 3. All our family stayed in London for a month. When it gets warmer. will never forgive you. leave 7. which 2. you are well again 4. whose husband is seriously ill. 10. The landscape you are looking at was painted by Rapacki. The house I should like to buy must be comfortable and not very expensive. we start off 14. My younger sister. 8. when 3. till 10. before 4. The palace our teacher is going to speak about is a historical monument. ĆWICZENIE III 1. We have a garden we can grow flowers in. moves 8. 5. 17.1 will tell him about it as soon as I see him. are invited 12. whom you met at Zakopane. when 14. 5. I know the man you are speaking of. I come back 3. That woman. The parcel I had sent to London hasn't arrived yet. 3. which 6. ĆWICZENIE IV 1. whose 8. The dentist extracted one of my teeth. Zdania przydawkowe ĆWICZENIE I 1. 8. Zdania czasowe ĆWICZENIE I Rozwiązania mogą być różne. 6. Is this the place you told me about ? 9. — 10. 7. 3. 4. as soon as. 5. as soon as 12. whom you have offended. Gardiner. before 5. when 11. 6. who lives in England. whose 9. As long as we 19« 291 . which was extremely expensive. arrive 15. whose 4. 7. The girls we are talking about will not attend the lessons. My brother. 4. will help us. 7. until 8. I will stay here till I finish my report. The doctor you sent for will arrive in half an hour. fall off 11. as soon as 6. You must wait till the meeting ends. comes 5. I'll go to the country. has been arrested. 2. 5. 4. When I have seen it with my own eyes. will pay me a visit. make up your mind 10. is ill. when 7. it is necessary. Smith. — 5. ĆWICZENIE II 1. when 13. whose 3. John expressed an opinion we can rely on. which was very painful. 9. I'll believe you. who caused a car accident. The man you are asking about was killed a few days ago.1 will send the documents you asked me for.16. ĆWICZENIE n 1. 2. Na przykład: 1. 2. 4. — 7. Mary. The man in whose house we are going to stay is our neighbour's brother. before 9.

We moved to the country so that the children should live in a healthier environment. so that VQU should not. Brown worked without a break for lunch in order to return home earlier. ĆWICZENIE IV 1. 10. to buy a new radio 9.. 4. John sat aside in order to watch us. can sleep... 9. 4..are together. The minister repeated his statement once more in order to avoid any misunderstanding.. so that the car should not . 20. so that I can feel.1 let my sister know that you were coming so that she might get ready for your visit. should have time to take it down 3. 11. 14. so that you should not.. The police did all they could to catch the thief.. 5. 9.. 4.1 won't buy anything valuable till I earn more money. He will bring his drawings as soon as he finishes them. You should (ought to) buy more fruit so that each child may get at least two apples..... 3.. I'll give up smoking so that my family may stop worrying about my health.... I invite you to dinner ... nothing wrong will happen.1 gave him some money so that he could buy a new suit.. The teacher explained the problem once more so that all students should understand it. Close that door .. Mary spoke in a low voice so that nobody might hear her. so that we might.. 13. I am giving you this map so that you should not lose your way. 10. Henry brought the flowers home . we will all be ready. We must start right now in order to arrive in time.. 3. 11. 292 . Zdania celowe ĆWICZENIE I 1.. 15.. so that we should . 10. 5..... John hurried to the bus so as not to be late for work... 13. 15. should not have to wait 4. 6. We will sell this house before you come back from abroad.. 9. may understand them 2. 19. so that the criminal should not ... Put on a thick coat .. ĆWICZENIE IE 1... 7. The foreigner spoke very distinctly .. 2. so that everybody can . 18. might read it 5.... Mr. They hid the document well . may have everything he needs 8. When you come back. to understand the world better 7.. 10. When I have learned this poem by heart. 2. 17. could have dinner 6. I want to invite your brother for the holidays so that my son may have company. 6. He spoke French . Bring the binoculars so that we may see what is going on there.1 will come to say good-bye before I leave for America. I have counted the money very carefully in order to be sure that there is no mistake. John was driving very slowly in order to see the numbers of the houses distinctly. As soon as you ring the bell.. 7. 14. I will recite it to you. The boy collected all compositions . can see your face clearly 10. 8. 9.. 12. 8.. 3. I suggested a later conference so that everybody might consider the matter once more.. 18. 16. The conductor gave a signal. so that he should not.. 12. 8... The teacher told the pupils . 6.. so that we may. As long as you work in this firm you will have enough to live on. 8.. 5.. ĆWICZENIE II 1.. your room will be waiting for you. Send the telex at once so that our clients may know that the goods are ready. 7. 2.

... 6. Mary said she was .. had written . Mowa zależna ĆWICZENIE I 1.. liked..... were... believed. Ann said it was . 2. She said she had met. 4. 18. 3. She said that was just why she had bought it.... would pass. had understood . 9. 12. 3.1 thought you were writing a letter to Canada. had. 7. complained. saw... 2. 8. the week before. had left. Następstwo czasów i mowa zależna 19. 11. She said they had found . .... 293 . 4. 2. Would be open. 5.9.. thought. 6. ĆWICZENIE II 1. she had to visit Aunt Helen... 7. was sure. 7. 8. saw. . had already prepared. She said their friends had come. 5. But she told me she had an appointment with her dentist. heard. couldn't. ĆWICZENIE Ul 1. She said she had spoken and . He had met. Zasady następstwa czasów ĆWICZENIE I 1. remembered. 3. Jack had passed. 7. She said she hoped to meet me on Wednesday.. 5. had gone. was. She said there had been . 7. didn't think. would be.. 9. 4.. She said they had had . 19. 6.. 14. would sing. 19. Mary told Ann that she had just bought . 2.. John had already left. She said she would ring me up on Tuesday evening..1. 20.. 8. saw. ĆWICZENIE H 1.. 16. was. 10.. had stayed. was afraid. I thought you had already forgotten me. 15. 10. She asked Mary if she was .2. thought. and taken. was.... 3. 6..1 believed you would never leave me.. I thought you were looking for a job. thought. she was going to her sister's birthday party. 6. I hoped your brother would pay me back £ 100.. 10. was sure.. knew. 2. 11.19. ĆWICZENIE m 1. She said they had had some drinks in the bar. Tom had. would be able. 12. she couldn't go out as her parents were coming to see her. 4... 5. 13... hoped. The judge wanted to know when you had last seen that man. 3. thought. She said they had decided . She said they had got. 2. She said they had done . had seen. 4.. Peter hoped he would get a better position. thought.and had gone . Father would leave... I didn't know you wanted to see me tomorrow.. He was sure he had never met you before. would stay. had been.. had already finished. 17. You could borrow.. She said they had returned . 3. But she said she had lectures until . 5. 5. 4. 6. was sure.. was.1 explained that the report would soon be ready. hoped. She asked Ann how she liked it. She said they had visited .

him. ĆWICZENIE X Mrs. She asked me when the Smiths had come to Rome. 3... 4. 5.. 3.. She had come from Canada and wouldn't stay in England long. 4. He said he believed he had put . ..... b) 1. ĆWICZENIE V 1... the thief had taken 8. 12. 3. —B. White answered that he was afraid he would have to go to town on Saturday to see Uncle Henry. White said to her husband that her friend Sylvia was coming for the weekend. . 3. 4. ĆWICZENIE VI 1. ĆWICZENIE VII 1. He said he wouldn't tell his wife he had lost them.. Peter would speak . 2... She asked me how I had learnt about John's arrival... she hoped Peter would have . She said he had told her ....... . Gold said the specialist had examined her ... ..... 5. what she thought . .ĆWICZENIE IV 1... .. 5...... 6. She said she had been trying ... —D. 7. . Mr. though I had looked everywhere.. 5. She asked me how many languages I knew. . —D.... 4.. 2. he hadn't been.... ĆWICZENIE IX 1.. he had tried. ... Mrs... . He said he expected Mary would help him . She said he had told her not to . I hadn't found ... . Peter would leave . he would bring her.. 2. Mrs. She said he had been telling her .. he would visit.. He said he would telephone Uncle Henry and tell him he would visit him the following week.... Mrs. She said he had prescribed. 5. two policemen had been shot . Tom had broken. had stopped. that the clock .. .. 5... She said he had ordered her . 2.. She asked me why Mary was looking so unhappy.... he had been staying .. 2. She asked me how much I had paid for my shoes. —C.. . 3. Brown asked me what time I started work. he would write . She asked me when my wife was coming back. 8.. 5. the letters hadn't been posted. She said he had been writing ..... White asked if he couldn't go another day.. Mr.. She said he had forbidden her .. 11. —D.. He said he didn't often lose things.. .. . White agreed to stay at home. they would send . 7. 2... 6... 9.... 294 .... 10. He said he thought he had left . ĆWICZENIE VIII 1.. . She said he had advised her . She asked me who I had met on Saturday. 6.... She said he had told her . 4.. he had never heard .. ĆWICZENIE XI a) 1.. She said he had asked her . she hadn't been told .. 3... 4. Smith said he was sure he hadn't left.. 2... Mary had sent him . he would catch . 2. 4. Mr. She said Sylvia wanted to meet . 7. 9.. 8.. 10. . ... 3.. 3. She asked me what time I had dinner.... 4. 6. She asked me where I wanted to go* on Sunday..... She said he had taken .. she had just bought .

. . White if he had ever been .. if his son would be able to study medicine. . which part of Britain I liked best.. 4. Mother told me not to forget to pack my toothbrush.....1 was asked if I had come by plane. 3. 4.... 295 . ĆWICZENIE XIII 1... 2.. 3. 4. Tom asked Rose to come back soon...... if you wanted a drink. 3.. . Mrs.. if he was feeling tired... The conductor asked the passenger to show his ticket.. if you often went to parties. where I was going. 3.... 7. Lilian asked me to post her letter.... Mother asked Ronald not to smoke so much..... 2. — B. 3___ if he had heard .. . 5. Jane told him to come and fetch her on Friday at six... He told her to let him know if she wanted .. d) 1. ĆWICZENIE XVIII 1...... Mother told the children to be quiet. ĆWICZENIE XV 1. if you liked . if his secretary had given him her message.. if his director had left . 6. 7. 4. .. if you always made people repeat. Father asked me to wash the car... He told her she ought to see it.. I asked if you knew . 4. 4.. Mrs. b) 1.... 6. 2. My teacher told me to write this exercise again... . — B... if he had ever read .. . if the flight had been good.. . 2. .. Black asked Mr.. 4. . 4. when I would return home. 10. 9.... if he worked . .. c) 1. if he was going to tell his wife about their meeting. . 3. The doctor told me to weigh myself every week and to drink no alcohol.. — D..... . The doctor advised him not to work too much 3.. 7... Black asked Mr. . . 5...... ĆWICZENIE XIV 1. ĆWICZENIE XVI 1. 4.. . The policeman told me not to park my car in front of the house.. if I had got . if he found his new job . 2. . 9. if he had told . Black asked Mr.ĆWICZENIE XII a) 1.. 3.. 5.... if his firm had got . 5. 3.. if he had brought.. 9. 10... White told Robert not to be late again. if you felt tired. 8. Black asked Mr. ... if you smoked. 2. 2...... — C. 5.. if his secretary would find time to type their report. 2. The teacher told Helen to sit down... White if he would have to look for . The captain ordered the crew to leave the ship. My wife told me to buy a bottle of milk... .. 3.. .. 7. The little girl asked her Dad to help her.. 2. White if he had got..... . .. . 10. if people in my country were learning . which university I worked at.. ĆWICZENIE XVII 1. what I thought . He told her to call him on Wednesday. 6. Henry asked the waiter to bring him . . 5... 6..... 5. 5. Mrs. 8. if they were keen . 5. Mr. if he would see her on Tuesday. if he had met her husband. He told her to make up her mind soon if she wanted 3. George asked both of us to his birthday party..... 2. 8. Mrs.. if his daughter would marry . The passer-by advised me to ask a policeman.. White if he often met. The commanding officer ordered the soldiers to cross the bridge.

Helen told Jim not to smoke so much. asked his wife if she was ready. The professor said the examination would be taken by . 3. 2.. Father told Jim he might have the car if he wanted it.. Henry greeted Tom and asked when he had arrived in London. ĆWICZENIE XXI 1. 8. 5.. ĆWICZENIE xxra 1.ĆWICZENIE XIX Mrs. The doctor stated the man had been killed the night before. Tom asked Jim whether he would help him. ĆWICZENIE XX 1. 12. The teacher told me not to forget to put my name ..1 told Jack I had a message for his brother. Jim said he would have to be . Another passenger came in and asked if that seat was taken.. 6. 296 .. the following week. Jane said she had to fly . The clerk said information could be obtained . the next day. The man told me to get out of his way. Mother told the children they must not play with knives. 4. Mrs. The teacher said the test questions had been prepared . 8. Brown asked her son: "What have you been doing since morning?" Mrs Brown asked her son what he had been doing . 7. 2. Mary said to her sister: "I have a cold".. 3. John asked if I had ever seen a plane crash and I said I hadn't. 6. Lucy said Charles might have . Tom asked his brother: "Have you taken my ball?" Tom asked his brother if he had taken his ball. Mrs. 2. 8. 3. 3.. I asked Tom if he had to do all . I told Ann she could phone from my office. 5. Mary said to her friend: "I'm afraid we'll miss our train". 7.. Smith asked his wife: "Are you ready?" Mr. 4. 2. S. Mr. The shopkeeper said the order couldn't be made out immediately. Jones that her husband had left on Friday. The teacher told his class not to make so much noise.. Brown asked Mrs. My friends said they would wait for me if I was late. 5.. 4. He suggested staying there until the storm had passed. 9. 13... John asked if I would come to meet him at the station and I answered I would. The teacher said to his class: "Don't make so much noise". ĆWICZENIE XXH 1. 6. 11. Brown said his car was being repaired. Mr. 4. Mary told her sister she had a cold. Ann suggested giving a party (or: that they should give a party). The children said they were waiting for the school bus. He asked if I had to make so much noise. Tom thanked him and said it was very kind of him. 5. Smith told us we must not come in without knocking. Ann asked Betty who she had given the money to.. 2. Her sister asked: "Why don't you call a doctor?" Her sister asked why she didn't call a doctor. 7. 6. 4. Jim asked Mary whether she often went to the Zoo and she answered she didn't. The policeman asked if any of us had seen the accident happen. 7. My father told me not to say anything to make Mother angry.. Brown told Mrs. My English teacher asked me if I had read Graham Greene's latest novel. Mrs... 5. The telephone operator asked who I wanted to speak to. 10.. 6. Jones: "My husband left on Friday". Mary told her friend she was afraid they would miss their train. 3.

1 would (I'd) have new ones made... If I had. he wouldn't be . I'll buy. Will Peter join . 3. . 4.. it is... If they cleaned... 8..... 12. if you don't get a lift? 5. gave. would become. I'll telephone . I'll take . And if he doesn't get..20. 3. If I lost .1 won't be able. I'd go. you walk. ĆWICZENIE II 1. And if you don't have .. I'll try ... it doesn't seem. 3.... 5. had. . He'll bark. 7. ĆWICZENIE VIH 1. if you can't find one? 4.... 2. offered.... ? I'll pour.. And if I don't give... you become. 297 .. If I could afford . If he took ... 6. 9. 6.. 3... And if you don't get.... ? Only if I get. would have. were.... 7. 5. 3. if she isn't. I don't feel. you want. If my number was (were) . I'd buy .. offered. 4.. 7. we won't wait.. doesn't come. 5... ? Only if you give .... I'd offer .? I'll look for . 6. buys... wouldn't take. 2.... If I had a map. 5.. 13...... if John doesn't meet you? 3... I'll meet... 5. if your boss doesn't pay you? 6.. If she worked ... ĆWICZENIE III 1. I'll take .. 4. ĆWICZENIE IV And what will you do of you don't pass it? 2. 8. would lock. 4... 2. 5.. 2.. she would earn . I'd write .? Only if I have.. If she becomes .. .... Came.. would stay. find.. 5. If I pay . we leave. If I could park . will let. . 2. ĆWICZENIE VI 1..? ĆWICZENIE V 1. 7.... He'll go .7. I'll lose .. .... Will you take .. He'll try . I'd visit .. If he gets .. If I change .. he'll spend . 2. . 6.. 8. she will work .. I would come .. ĆWICZENIE VH 1.. We'll catch. I'd visit.. 4.? Only if he gets . 3.. ... I'd call.. he'll help us. she is... it snows..... we'll go.. 10. ? He won't come. If I go. . I'd buy . I'll go .. He would feel better. I'll learn. I'd call.. We'll go.. If I eat less... will you wash.. 5...? Only if he works hard... He'll miss .. .... wouldn't look ... 6. Will you spend.. ĆWICZENIE IX 1. would live.. people would ring. 6.. If I could get... 8. 4.. 2.. Will you stay .1 cook.... 4. I would read more. would buy. Will he pass.... I'd take .. I would be able to direct you. 10. I'd buy.. I don't have...? He'll fail..... .. 3. 11... would drive.. .. Okresy warunkowe ĆWICZENIE I 1. I'll join.. 6. 4. will stay.. I'll earn . . If I were ... If I had more .? I'll stay ... took. And if he doesn't. didn't drink. 3..... If I had . It will break.. will you study. 2.

.. 4. had not lost.. she woud have heard . If she had switched it on. 5. hadn't been. 10. would be. Lily would have been angry. Yes. 2. (or: I would look . she would have got better. could. .. If she had taken it. 3. would have lent. waited. would have run. They would have meet the artist. he did. (or: I would open . (or: I would ask her to . 6.. 7.? I would take . 4.). If you had read it. would meet. ĆWICZENIE XII 1. 5. would have liked. they would have stayed .. 2. (or: I would run away). 5. (or: I would consult . ĆWICZENIE X 1. 3. would have been.. had had. 7. would improve..? I would try .. 7... would never have happened. wasn't (weren't)... He wouldn't have done .. she didn't. Yes. Yes.. he did... 12.. 5.... had not helped.. 13. 298 . had booked.. 4. 8. 6... ..). 14. what would you have done. I wouldn't have expressed . 9. 4. If they had liked it. She wouldn't have broken the mirror if she hadn't dropped it... 5. If we had got there . We wouldn't have gone skating if the weather hadn't been frosty. ĆWICZENIE XIII 1.. (or: I would look . would visit. got.. 3.. had known. would have got.. Yes. wouldn't have missed.. . if you saw . 3. Yes.... 5. 7.. wouldn't have lost. wouldn't have married.)... had been. (or: I would look . if you saw .. had not seen.. if you smelt .. 2. 10.? I would shout . Yes. .9.? I would ring .. 2. ĆWICZENIE XIV 1. 3... we would have watched .. if you noticed ........ . 6.? I would run .).. had gone wrong. We wouldn't have had to wait for the next train if we hadn't missed the earlier one. ..? I would go .). would understand... you would have seen . 3. They wouldn't have stopped him.... hadn't rained. I wouldn't have lent him any money if I hadn't been foolish. wouldn't have done. would answer... he did. b) 1...). They wouldn't have had a drink if they hadn't been thirsty. wrote.? I would ask somebody to . §he would have gone . had met. if you had . 4.. if a thief took .. they were. 11. . ĆWICZENIE XI a) 1. wouldn't have got. 4. spoke. would have had. We would have gone for a long walk. if you lost . got. No.. ... they did. would come. it was. 6..... 2. 2... 15. .

4. were not. 4. It won't rain unless the wind changes... 5. had known. he wouldn't have had to stay in a hotel.. 5. would have stayed. — A. had taken. comes. would grow. If he hadn't fallen in love with her. 2. had. 299 . we could have asked them to supper.. 4. 3. — A. he wouldn't have fallen in love with her. — A. ĆWICZENIE XVIII a) 1. unless he wants to. 7. 4.... 2. we wouldn't have to look for a taxi.. 5.ĆWICZENIE XV If Robert hadn't missed the last train to London... — C. 3. If you telephone . 2. ĆWICZENIE XVII 1. hadn't been. 4. 2. don't take off. If he hadn't met her. I would buy .. 5. If we come .. you must ask . ĆWICZENIE XIX 1. she wouldn't look tired now. 4.. b) 1. c) 1. comes.. He won't get .. his financial situation wouldn't be difficult... I could have stayed . You'll lose your friends unless you pay your debts. If he hadn't gone to the hotel restaurant. 3. .. He will start looking for . She will look for . might put on.. 5... 8. 2. might win. — A. would sell. 2. he wouldn't have married her.. 5. 6.. He would have passed . I could have visited him. unless you want him to accept it.. 5. We won't go to the pub unless we finish our work. we would. 2. He would oversleep... If he hadn't stayed in a hotel. 9. b) 1. If we had come by car. 3. unless he is told to. could (might) catch. . had told. If he had got a large loan. You will hurt your feet unless you wear better shoes.. I wouldn't be wet through now. there will be. . 8. — B. why don't you sell it? had. 4. 10. 3.. 3. 3. 7. 5. he wouldn't have met Sylvia. that must be . if you tell me . 2. 8. ĆWICZENIE XXI 1. 6. 7. will catch... If he had caught his plane. 2. He wouldn't have arrived . 6. would have gone. 3. I can get .. I will. ĆWICZENIE XX a) 1... he wouldn't be here now...... might (could) get.. 5. 4. ĆWICZENIE XVI 1. wouldn't be. If I'm not mistaken.. 4.... You can't see the director unless you have . . unless you ask her. unless the government takes action. — A.. If I had taken an umbrella. wouldn't have printed. — B. you may find . If she had had a holiday. you should take . his father might have forgiven him. We would have spent .. If you've got . 6.. unless he telephones. John might have won ... he wouldn't have gone to the hotel restaurant. 2.

1 would (I'd) write to him if I had time. 2.ĆWICZENIE XXH 1. you wouldn't be wet through now. We could have left yesterday if you had got the tickets. She wouldn't have found those documents if the police hadn't helped her. If you had put your coat on. 7. 3. I'll read you a story if you take the medicine. 11. 12. 10. 4.1 wouldn't have closed the window if it hadn't been cold. don't wait for me. 8. . You could be in time if you went by plane. 6. we'll go by bus. 9. If there is no train. You'll have an accident unless you are more careful. It won't rain if the wind changes. 5.1 can come if you telephone tomorrow morning. 13. Would you buy this record if you had enough money? 14. He would tell you the answer if he knew it. If I'm not at the bus stop at two o'clock.

Quicken 5. Enjoy 9. Inventor 3. Compulsory. Czasownik 11. Recognize 6. Beautiful — piękny 2. Powojenny 16. ĆWICZENIE VII 1. Humorist 9. Sweeten 4. hopeless — beznadziejny 5. Psychologist. Baptist 7. Przeczytać ponownie 20. Dematerializować 9. Rzeczownik 13. Critical 9. Modernize 2. Niemożliwy 7. Endless — bez końca 8. Possible 3. Antywojenny 19. Weaken 10. obiecujący. Harmful — szkodliwy. Niewiarygodny 3. Writer 2. Mathematician 5. Przymiotnik 7. Musician 7. Glorify 5. Penniless — bez grosza 6. Constructor 6. Driver 8. ĆWICZENIE V 1. 301 . Przymiotnik 6. ĆWICZENIE III 1. Teacher 4. Helpful — pomocny. ĆWICZENIE VI 1. Niesmak 2. meaningless — nic nie znaczący 10. Deepen 6. ĆWICZENIE IV 1. Useful — użyteczny. Malkontent 8. Nieprawny 6. harmless — nieszkodliwy 9. Professor 8. Przymiotnik 9. Meaningful — znaczący. Wielożeństwo 12. Demolish 10. Niedociśnienie 11. Glorify. Multiply 3. Satisfy 3. Rzeczownik 3. Historical 8.Słowotwórstwo ĆWICZENIE I 1. Player 10. Creator 3. Podwładny 15. Przymiotnik 5. Satisfy 7. Create. Smoker 9. Nieregularny 5. Statistician 4. Extravagant 2. Economize 8. Criticize 8. Rzeczownik 12. Rzeczownik. Mobile 5. Journalist 6. ĆWICZENIE vm 1. Satisfactory 6. Wielostronny 13. Eliminate 2. Homeless — bezdomny 3. Przymiotnik 15. Rzeczownik 4. Educate 4. Godziny nadliczbowe 22. helpless — bezradny 4. Sentimental 4. Przymiotnik 8. useless — bezużyteczny 7. ĆWICZENIE H 1. Dwustronny 14. Tolerant 10. Nieporozumienie 4. Nadciśnienie 10. Rzeczownik 2. Tolerate 9. Przedwczesny 17. Catholic 7. Pianist 10. Economist 2. Singer. Learner 5. Przestarzały 21. Kontrargument 18. Czasownik 10. Hopeful — pełen nadziei. Monopolize 7. Childless — bezdzietny. Nie doceniać. Rzeczownik 14.

Mój najmłodszy syn bardzo lubi czytać (czytanie) 2. Zwyczaje tego kraju związane zjedzeniem są bardzo niezwykłe. 12. The Browns are a childless couple. 27. ale niektórzy profesorowie lubią je. I would rather be a journalist. Meet me at the airport. Co zrobimy z pijanym marynarzem? (Początek popularnej angielskiej piosenki). 9. 17. 5. Easygoing — niefrasobliwy 6. 20. Mała wskazówka zegara wskazywała godzinę jedenastą. była dostępna w czytelni. Jarosz je głównie jarzyny. 10. 17. Ten człowiek był leniem i pijakiem. 18. 8. Please apply to the book-keeping department. Tom pije rzadko. Yesterday there was a great anti-war manifestation in our town. It's incredible how you have changed. Wielkie rabunki banków są zwykle dziełem złodziei-zawodowców. 19.ĆWICZENIE IX 1. ĆWICZENIE XI 1. 4.1 am a newcomer in this town — I know nobody here. Shopkeeper — sklepikarz 2. ale gdy pije upija się bardzo szybko. Warship — okręt wojenny 11. Dressmaker — krawcowa 9. której potrzebowałem. Shere Khan z "Księgi Dżungli" był tygrysem ludożercą. 16. Jest za ciemno — nie mogę czytać. Czy możesz podpisać ten dokument? 10. Znajomość stenografii jest bardzo ważna dla sekretarki. The red-haired girl looked at me and smiled. 7. 13. 14. Would you like to be a mathematician? No. Stop! Czy nie widzisz znaku drogowego? 9. 29. fryzura 10. 22. 5. 15. . wtajemniczenie. 12.1 think (that) your joy is premature. 3. Hot dog — kiełbaska w bułce na gorąco 5. 11. 23. 21. 2. 25. The invention of the radio had a world-wide importance. That man owes his position to bribery. Tom went to the cinema with his sweetheart. Tom jest zapalonym czytelnikiem kryminałów. 11. 7. You will have no trouble with your new colleague — he is an easygoing man. To jedzenie jest niejadalne! 15. 19. Jadalnia w naszym nowym mieszkaniu jest trochę za mała. Jestem spragniona — czy jest coś do picia? 18. My wife will find a counter-argument against anything I say. Lekarze są zwykle nazywani doktorami. To nie jest mój podpis. Please rewrite this text. Nauczanie jest trudnym zawodem. Zostaliśmy wpuszczeni do budynku przez dozorcę. 13. The shop was closed because of stock-taking. 26. Co zrobiłaś ze swymi włosami? 30. Picie na wielką skalę jest bardzo szkodliwe. Copyright — prawo autorskie 4. 20. 14. Don't expect me to lend you any money — I am penniless. 6. To jest najnowsza fryzura. Shorthand — stenografia 8. Książka. 24. Czy masz ochotę się napić? 16. 28. John seems to be very matter-of-fact.1 am afraid you underestimate John — he is an extremely intelligent man. Strawberry — truskawka 12. 4. Proszę zajmij się dziećmi — muszę wyjść na jakąś godzinę. Fryderyk Joliot-Curie był sławnym fizykiem francuskim. 3. 8. Zaprosiliśmy sąsiadów na obiad. ĆWICZENIE X 1. Know-how — znajomość rzeczy. Hairdo — uczesanie. I don't want any extra money and I will not work overtime. Zagraniczna delegacja będzie jadła obiad w ratuszu. Typewriter — maszyna do pisania 3. Caretaker — dozorca 7. 6.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->