P. 1
BÓG NIE JEST UROJENIEM_ZŁUDZENIA DAWKINSA_Alister McGrath i Joanna Collicutt McGrath

BÓG NIE JEST UROJENIEM_ZŁUDZENIA DAWKINSA_Alister McGrath i Joanna Collicutt McGrath

|Views: 80|Likes:

More info:

Published by: Konstancjusz Arek on Oct 25, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

BOG NIE JEST UROJENIEM

Zt.UDZENIA DAWKINSA
Autor Alister McGrath i Joanna Collicutt McGrath Wydawnictwo WAM

SPISTRESCI WPROWADZENIE DO POLSKIEGO WYDANIA WPROWADZENIE Z ODPOWIEDZ DAWKINSOWI 13 1. UROJENIAW SPRAWIE BOGA? 17 1. WIARAJEST INFANTYLNA 19 2. WIARA JEST IRRACJONALNA 23 3. ARGUMENTY NA ISTNIENIE BOGA? 25 4. SKRAJNE NIEPRAWDOPODOBIENS1WO BOGA 28 5. BOGLUK 31 2. CZVNAUKAZADALAKLAM ISTNIENIUBOGA? 35 1. GRANICE NAUKI? 38 2. NOMA I POMA 43 3. WOJNA NAUKI Z RELIGIA? 45 4. ZDERZENIE FUNDAMENTALIZMOW 53 3. JAKAJESTGENEZARELIGII? 59 1. DEFINIOWANIE RELIGIl 66 2. WIARAWBOGAARELIGIA 71 3. WIRUS UMYStU 77 4. NIECHzYJE MEM! 80 4. CZVRELIGIAJESTZLA? 87 1. RELIGIA PROWADZI DO PRZEMOCY 88 2. NADUzYwANIE IDEAt.OW 92 3. JEZUS I MJt..05CNIEPRZY JACIOt. 98 4. CHRZESCIJANS1WO I KRYTYKA RELIGIl 102 5. ODCZVTYWANIE STARE GO TESTAMENTU 103 6. RELiGIAAJAKOSCzYCIA 107 7. KONKLUZJA 112 ABP JOZEF zYCINSKI- BOG NIEPOJ~TY 115 1. NIEZGODAFILOZOFOW 116 2. ROZUM I TAJEMNICA 119 3. PRZYRODNICZV SZLAK PRAWDY 120 4. ODSZUKAC RZECZVWISTEGOBOGA 123

WPROWADZENIE DO POLSKIEGO WYDANIA To dla mnie wielka przyjernnosc i zaszczyt moe osobiscie przedstawic rnoja ksiazke polskiemu czytelnikowi. Oto w swej pracy zatytutowanej 86g urojony Richard Dawkins najbardziej znany wspolczesny ateista brytyjski - usituje wykazac, ze wszyscy wierzqcy w Boqa padli ofiara niebezpiecznego urojenia. Dawkins kieruje ostrze zjadliwej krytyki

przeciwko religii w og6le, w szczeqolnosci zas - przeciw chrzescjanstwu, Na kartach niniejszej ksiazki podejrnuie wraz z zona drobiazgowq krytyke antyreligijnych argument6w Dawkinsa, zwracajqc szczeg61nq uwaqe na ich podstawy naukowe, kt6re okazujq si~ bye zaskakujqco stabe. Naszym zdaniem zwykta niernoznosc intelektualnego podbudowania wysuwanych hipotez zmusza Dawkinsa do przyjecia wysoce agresywnego tonu, lekcewazaca zas argumentacja rnaskowac ma rozliczne luki w logice jego rozumowania. Mamy nadzieje, ze lektura naszej pracy dostarczy Panstwu radosci, a zawarta w niej analiza okaze si~ przydatna. Warto zauwazyc, ze argumenty Dawkinsa spotkaty si~ z ostra krytykq zar6wno w Wielkiej Brytanii, jak i Stanach Zjednoczonych, zwtaszcza ze strony innych ateist6w. Ateizmowi coraz powazniej zaqraza opinia nietolerancyjnosci, intelektualnej arogancji oraz niernoznosci wlasciweqo i po-

wazneqo podiecia zagadnien religijnych. Nie dziwi wiec chyba, ze wielu ateist6w wyraza powazne zaniepokojenie z powodu szk6d wyrzqdzanych ich reputacji przez Boqe urojonego - pr6bujq zatem zdystansowac si~ do owego dogmatycznego manifestu ateistycznego fundamentalizmu. Bye rnoze niepokoi ich fakt uswiadarniania sobie przez opinie publiczna, ze ateizm rnoze bye r6wnie dogmatyczny, cenzorski i nietolerancyjny, jak najgorsze oblicze religii. Polskich czytelnik6w wzburzy zapewne nieurniejetnosc dostrzezenia przez Dawkinsa dogmatyzmu i negacji wolnosci charakteryzujqcych t~ forme ateizmu, kt6ra przez dtugi czas przesladowala Polske, a kt6rej poteqa ostatecznie ztamana zostala po czesci dzieki oddziatywaniu Kosciola katolickiego i jego charyzmatycznego przyw6dcy Karola Wojtyty. Ciekawe zatem, czy 86g urojony rnoze okazac si~ samob6jczym golem ateizmu i w ostatecznosci przekonac wielu, iz ateizm sam opiera si~ na urojeniu? Alister McGrath Oxford University

7
WPROWADZENIE

Publikacjq Samolubnego genu w roku 1976 Richard Dawkins zdobyt sobie pozyqe jednego z najsprawniejszych i najciekawszych popularyzator6w nauki. Wraz ze swym arnerykanskirn kolegq po fachu, Stephenem Jay Gouldem, udato mu si~ uczynic bioloqie ewolucyjnq dostepna i zajrnujaca dla nowego pokolenia czytelnik6w. Zar6wno ja, jak i inni wielbiciele jego prac popularnonaukowych zazdroscilisrny mu klarownosci wyktadu, znakomitego wykorzystania pomocnych analogii oraz lekkosci stylu. Ostatnia jednak praca Dawkinsa wyznacza zupetnie nowy kierunek. 86g urojony czyni swego autora czotowym polernista ateistycznym, kt6ry kieruje totalna krytyke pod adresem wszelkich form religii1, a co wiecej, zamierza swych czytelnik6w nawracac, .Zalozony przeze mnie cel tej ksiazki zostanie osiaqniety, jesli kazdy religijny czytelnik, przeczytawszy jq pilnie od deski do deski, stanie si~ ateista'". Rzecz jasna, autor zdaje sobie sprawe, ze nie bedzie to zadanie tatwe; sam wszak zauwaza, iz .zatwardziali teisci" sa odporni na argumenty.

1 Richard Dawkins, B6g urojony, Hum. Piotr Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007. 2 Tamze, s. 17.

Jednakze fakt sptodzenia czterystustronicowej ksiazki oznajrniajacej, ze B6g to ztudzenie, sam w sobie jest niezwykle znaczqcy. Do czego taka ksiqzka jest jeszcze dzis potrzebna? Religia miata przeciez zaniknac cate lata temu. Od ponad stulecia czotowi socjologowie, antropologowie i psychologowie gtoszq, ze ich dzieci ujrza swit nowej ery, kt6ra na dobre porzuci .zludzenie Boga". W latach szescdziesiatych ubiegtego stulecia wyraznie nam powiedziano, iz religia odchodzi w nicosc, by zrobic miejsce swiatu catkowicie swieckiernu. Dla niekt6rych z nas deklaracje takie brzmiaty wspaniale. W poznych latach szescdziesiatych sam bytem ateista i doskonale parnietarn dziwny rodzaj ponurej przyjernnosci, jaki towarzyszyt mym oczekiwaniom upadku religii. Dorastajqc w Irlandii P6tnocnej, z pierwszej reki znatem napiecia 0 podlozu religijnym i towarzyszaca im przemoc. M6j wolnornyslicielski rozum podsuwat oczywiste rozwiqzanie problemu: pozbadzrny si~ religii, a napiecia i przemoc zostana w ten spos6b wykorzenione. Przyszlosc jawita si~ swietlana- i bezbozna, Od tamtego czasu zmianie ulegty dwie rzeczy. Przede wszystkim religia zademonstrowata udany comeback i stanowi tak istotny element wsp6tczesnego swiata, ze dziwne wydaje si~ samo rnyslenie, iz zaledwie 0 pokolenie wczesniej z tak wielkim przekonaniem gtoszono jej srnierc, Pisarz-humanista, Michael Shermer, najlepiej chyba znany jako przewodniczqcy Stowarzyszenia Sceptyk6w (Skeptics Society) i wydawca magazynu "Skeptic", zauwazyl to juz w roku 20003, z naciskiem wskazujqc, ze nigdy w catej historii tak wielki procent Amerykan6w nie wierzyt w Boga. B6g nie tylko nie umart - jak to
3 Michael Shermer, How We Believe: Science, Skepticism and the Search for God, Freeman, New York 2000, s. 16-31.

przedwczesnie ogtosit niemiecki filozof Nietzsche - ale wrecz nigdy dotad nie wydawat si~ tak zywy. Po drugie, choc to juz nie jest tak wazne, zmianie ulegta rowniez moja wtasna postawa. Chociaz w rnlodosci zywilern absolutne, narnietne przekonanie 0 prawdziwosci i ogromnym znaczeniu ateizmu, stopniowo zaczalern si~ przekonywac, ze chrzesciianstwo jest 0 wiele ciekawszym i znacznie bardziej fascynujqcym intelektualnie swiatopoqladern niz ateizm. Zawsze cenitem sobie wolnosc rnysli i zdolnosc do buntu przeciwko panujqcym ortodoksjom. Nigdy jednak nie przypuszczatem, dokad mnie moje wol nornysl icielstwo doprowadzi. Tak wiec, podazalisrny z Dawkinsem w diametralnie roznych kierunkach, choc w istocie z tych samych powod6w. Obaj [estesrny oksfordzkimi profesorami, kt6rzy pasjonujq si~ naukami przyrodniczymi. Obaj gorqco wierzymy w rnyslenie oparte na dowodach i jednakowo krytycznie podchodzimy do wiary, kt6rej brakuje wyraznych podstaw. Obaj pragniemy sadzic, iz zmienilibysmy zdanie w kwestii Boga, gdyby wskazywaty na to dowody. Jednakze na podstawie doswiadczenia i analizy tego samego swiata doszlisrny do radykalnie odmiennych wniosk6w na temat Boga. Por6wnanie

otumaniony i oszukuje samego siebie. w jaki Dawkins i ja rnoqlisrny doisc do tak diametralnie przeciwnych wniosk6w na podstawie jednakowo dtugiej i gt~bokiej refleksji nad tym samym swiatern.wierze w Boga. Nie jest to szybka i tatwa odpowiedz. ze stusznie uwazarn takich bezrnyslnych dogmatyk6w za niereprezentatywnych dla ateizmu. jak przypuszczam. Obie rnozliwosci . lstnieja dwie rnozliwosci. a moje rnozliwosci intelektualne ulegty wypaczeniu z powodu ich zawtaszczenia przez zarazliwy a zlosliwy . Mam jednak nadzieje. by stac si~ chrzesciianinern . Nie mam jednak najmniejszego zamiaru wypisywae podobnie niewiarygodnych bzdur. (Chociaz. iz nauki przyrodnicze .naszych postaw jest pouczajqce. Richard Dawkins.a zalozenie takie Gould stusznie odrzucit jako nonsens. ale z pewnoscia niespecjalnie przekonujaca. Czesto zastanawiam si~ nad sposobem. Gould byt absolutnie przekonany. taka role odegraty one w jego rnlodosci. Zrobitem doktorat z biofizyki molekularnej.lacznie z teoria ewolucji . pracujqc w oksfordzkim laboratorium. dlaczego miatbym obrazac inteliqencje moich czytelnik6w? 11 Poczqtki prawdziwej odpowiedzi leza w rnadrych stowach Stephena Jay Goulda. to zaczynatem jako ateista. obecnie profesor Oksfordu kierujqcy katedra Spotecznego Rozumienia Nauki utrzymuje. ze nauki przyrodnicze .SWq intelektualnq podroz odbytem w kierunku doktadnie przeciwnym niz Dawkins. a co wiece]. jak i konwencjonalnymi wierzeniami religijnymi.wirus Boga" . otumaniony i oszukuje samego siebie.zwtaszcza biologia ewolucyjna stanowia intelektualnq autostrade do ateizmu. jestem oblakany. pozniej jednak zarzucitem aktywnq dzialalnosc na polu nauk scislych na rzecz studiowania teologii. kt6remu nieztomna wiara nie pozwala dzialac poza dzialka z etykietq .pozostaia w zgodzie zar6wno z ateizmem. kt6rym kierowat profesor George Radda. kt6rego napawajqca smutkiem srnierc z powodu raka w roku 2002 skradta Uniwersytetowi Harvarda jednego z najlepszych nauczycieli.wirus Boga". Moze przernawiac do zatwardziatego ateisty. Ale rnoze bye stuszna a przynajmniej wskazuje wlasciwy kierunek. Druga: poniewaz jestern oblakany. a moje rnozliwosci intelektualne ulegty wypaczeniu z powodu ich zawtaszczenia przez zarazliwy a zlosliwy .jednego z najprzystepniej szych pisarzy. Pierwsza: poniewaz wierze w Boga. Powyzsze wnioskowanie rnoze bye [akas odpowiedziq na ten problem. Pomaga zrozurniec. Innej odpowiedzi rnoze dostarczyc odniesienie tego samego srnieszneqo nonsensu tym razem do Dawkinsa.obawiam si~ stanowia istote odpowiedzi zawartej na kartach Boqe urojonego. Poczqtkowo zamierzatem poswiecic zycie naukom scislyrn. Choc ateista. dlaczego pewni ludzie . Jesli potowa z jego uniwersyteckich koleg6w nie jest skonczonymi durniami .riiemaBoga"). obojetnie do kt6rej polowy miatoby si~ ono stosowac nie rnoze bye innego odpowiedzialnego sposobu oqarniecia rozrnaitosci reakcji na otaczajaca rzeczywistosc ze strony znanych mu inteligentnych i wyksztatconych ludzi". Dlaczego miatbym obrazac Dawkinsa.bez Boga". jakiej wielu by praqnelo. jednak odkrycie chrzesciianstwa powiodto mnie ku gt~bokim studiom nad jego dziejami i rnysla. w tym przypadku musimy przyjac. niemniej przed Dawkinsem stawia kilka trudnych pytan. iz jego umyst zostal zawladniety przez wirus . Jezeli chodzi 0 mnie. a dzietu popularyzacji nauki .

0 tyle Dawkins po prostu proponuje ateistyczny odpowiednik zreczneqo kazania 0 ogniu piekielnym . Podobnie jak wielu moich koleg6w-ateist6w. sa nieuczciwi!" Amen! . poparte dowodami przernyslenia turbonakrecona retorykq i w wysokim stopniu wybi6rczq manipulacjq faktami.Naleza do szkoty ewolucjonist6w Neville'a Chamberlaina! To zwolennicy ugtaskiwania!" Amen! "Prawdziwi uczeni odrzucajq wiare w Boga!" Alle/uja! "B6g. Religia dziata na Dawkinsa jak czerwona ptachta na byka . t. to psychotyczny pedofil!" Amen! Slusznie prawi! Czytajqc Boqe urojonego. Przypomina ponadto 0 koniecznosci traktowania os6b niezgadzajqcych si~ z nami w tych sprawach z petnym szacunkiem intelektualnym. Nie ja jeden czuje rozczarowanie. Co cieka-4 Stephen Jay Gould. totr6w i szarlatan6w. Mn6stwo tam pseudonaukowej spekulacji. wt6rnych argument6w.zywia tak fundamentalnie rozne przekonania na temat tychze spraw oraz dlaczego inni konsekwentnie uwazaia. ile Gould przynajmniej pr6buje wazyc dowody. Impeaching a SelfAppointed Judge. 267. polaczone] z szersza. zamienit si~ w agresywnego antyreligijnego propaqandyste. Jak to si~ stale zastanawiatem si~ . Dawkins gtosi kazanie do nienawidzqcych Boga ch6r6w. dogmatycznq. o 12 we.nie tylko wywotuje aqresje. wyraznie lekcewazaceqo dowody. Ta petna rozgoryczenia ksiazka kipi retorycznq pasja. A jak brzmi tytut recenzji? Dawkins dogmatyk. kulturowq krytykq religii. a co wiece]. ODPOWIEDZ DAWKINSOWI . jak i zwykla uczciwosc. s. 118-121. ale wrecz kaze mu odrzucac zar6wno naukowa scislosc. w Bcqu urojonym znajdziemy zadziwiajqco malo analizy naukowej. nr 1 (1992). zapozyczona ze starszych pism ateistycznych. rozwlekla i pelna wewnetrznych sprzecznosci" publikacjq. 86g urojony triumfalnie ogtasza. poczutem zarazem smutek i zaktopotanie. nie zas odsadzania ich od czci i wiary jako ktamc6w. jednak ostrosc wywod6w sluzy tu jedynie ukrywaniu slabosci mizernych. wyraznie oczekujqc od nich delektowania si~ jego retorycznymi fajerwerkami i przypochlebnego unoszenia rak w qore: "Wszyscy uwazajacy.ze tak utalentowany popularyzator nauk przyrodniczych. kt6ry tak wielka waqe przyktadat nieqdys do obiektywnej analizy dowod6w. ze biologicznq ewoluqe da si~ poqodzic z religiq.zastepuiac skrupulatne. iz jego autor znalazt si~ w gronie trzech czolo- wych intelektualist6w wybranych w listopadzie 2005 roku w soridazu ogtoszonym wsrod czytelnik6w magazynu "Prospect". "Scientific American". ze pytania owe ostatecznie nie doczekajq si~ godnej zaufania odpowiedzi. w kt6rego wierzyli starotestamentowi Zydzi. Co natomiast sadzi "Prospect" 0 samej ksiazce? Jego recenzent wyraza naiwyzsze zdumienie ta . kt6re nie pasuia do jego tez? Dlaczego brutalnie wykorzystuje nauki przyrodnicze do szerzenia ateistycznego fundamentalizmu? Nie znajduje na to zadowalajqcego wyttumaczenia. nie rnoqe po prostu zrozurniec prezentowanej przezen zdumiewajqcej wroqosci w stosunku do religii.riieciekawa.

nieprawdaz?" Wszelkie przejawy sprzeciwu wobec tez Dawkinsa najprawdopodobniej z g6ry zostana odrzucone i zdyskredytowane.jednak nie z powodu zawartej w niej trafnej argumentacji czy niepodwazalnosci zgromadzonego w niej materiatu dowodowego. Do tego stopnia jest przekonany 0 slusznosci wtasnych przekonan. luzno przy tym powiqzanych po to. naslacuiac najpaskudniejsze metody portretowania ateizmu przez religijnych fundamentalist6w. nade wszystko zas stanowiska religijne. by przypominaty linie argumentacyjnq. W rzeczy samej trudno nakreslic odpowiedz dla ksiazki Dawkinsa . pozwalajqc czytelnikowi wyciaqnac wtasne wnioski co do og61nej wiaryqodnosci dostarczonych przezen dowod6w i sadow. wysrniewaiace] ateizm poprzez bledna interpretaqe jego zalozen i ukazanie szarlatan6w nauki jako swietych ateizmu.intelektualnie nieuczciwe.znakomicie zilustrowane w Bogu urojonym . Czy doprawdy pozycja ateizmu jest tak staba. iz Dawkins poktada jednakowq ufnosc we wszystkich czesciach swego dzieta.racjonalnych" ateist6w. iz zadna sensowna odpowiedz nie istnieje. Pr6ba obalenia tak selektywnego podejscia do zrodel bytaby niewymownie rneczaca i zaowocowataby ksiazka wyjqtkowo nieciekawq.Jasne jest. ze jej brak m6gtby koqos przekonac.chyba nawet nie zdajqc sobie z tego sprawy .zbyt gtupie i niedouczone. Dawkins opiera si~ jakiemukolwiek wyskalowaniu swej pewnosci. zaatakuje go tylko w punktach najbardziej reprezentatywnych. Co i jak zatem nalezy odpowiedziec? Oczywistym sposobem wydaje si~ napisanie r6wnie agresywnej. iz nie bytby w stanie zrnusic si~ do uwierzenia. w dodatku sprawiajaca wrazenie zqryzliwej i reakcyjnej. Reliqie uparcie i konsekwentnie przedstawia w najgorszy z rnozliwych sposob6w. na wskros przenikajqce niekt6re odtamy zachodniego ateizmu .wydarzonych absurd6w? Dawkins obdarza swych czytelnik6w wysoce wqtpliwym komplementem. Zakladajac wiec. zakladajac. ze wymaga wsparcia ze strony podobnie nie. To niezwykle powazny i ktopotliwy punkt spojrzenia.obiektywnych" i .stronnicze" religijnie . nieprecyzyjnej ksiazki.staje w jednym szeregu z fundamentalizmem religijnym niepozwalajqcym ani kwestionowac swych idei. przede wszystkim zas . a wszelka krytyka pod adresem jego analizy spotka si~ z odpowiedziq: "To ty tak twierdzisz. jako czynione przez osoby . Trzeba bytoby podwazyc i sprostowac kazda bledna interpretaqe ze strony Dawkinsa i kazdy przypadek przesady. iz Bogu urojonemu nalezy si~ [akas odpowiedz. kt6ra nie potrzebuje zadnej obrony. Totalnie dogmatyczne przekonanie 0 wtasnej slusznosci. by krytykowac . odpowiednio wyolbrzymionych w celu wywarcia maksymalnego wrazenia. Ksiazka oferujqca jedynie 14 tego typu litanie poprawek bytaby srniertelnie nudna.traktuje dowody jako material sluzacy do wUaczania w ramy jego z g6ry przyjetych zalozen teoretycznych. Bytoby to jednak bezcelowe i bezproduktywne. chocby dlatego. iz podziela jego uprzedzenia i religijnq iqnoranqe. Dawkinsa niespecjalnie interesuje dotarcie do ludzi wierzqcych. ze dowody rnoqa legitymizowac inne stanowiska. Ksiazka ta bowiem jest miejscami niczym wiece] jak zbiorem wygodnych faktoid6w. postrzegajqc [a jako swietlana prawde. Szczeg61nym niepokojem napawa fakt. kt6rych niewqtpliwie zbulwersuje razace przeinaczanie ich wiary i stylu zycia. ze Dawkins . Kiedy [acys wybitni uczeni pisza . ani poddac ich badaniu.

London 2006. Wszystkie powyzsze wzqledy wydajq si~ czynic pisanie podobnej ksiazki nieco bezcelowym. Chrzescijanstwo po prostu. Memes and the Meaning of Life. Ta jednak .podejrzewam .psychopatycznym zbrodniarzem" wyrnyslonyrn przez szalonych. Takie ksiazki powstana w swoim czasie. ze sam kiedys bylem ateistq i zostalem zbudzony z dogmatycznego snu za pomoce lektury ksiqzek.prosta i kr6tka-jest wytqcznie na jeden temat. Takie jest przestanie Boqe urojonego. Tyle tylko. 17 1. przedstawia poglqdy i argumenty obojga autor6w. kt6re od dowod6w ucieka.jeszcze gorzej . Oxford 2004. Mam jednak nadzieje. Simply Christian. kt6rzy przeczytali Boqe urojonego i teraz zastanawiajq si~. Najwyrazniej czuje si~ on gt~boko zaqrozony rnozliwoscia napotkania przez jego czytelnik6w jakichs zwiqzanych z religiq idei badz ludzi.slepa ufnosc przy braku dowod6w. jest ztem przez to i doktadnie przez to. Chociaz ze wzqledow historycznostylistycznych zostala napisana w pierwszej osobie liczby pojedynczej. ze posrod czytelnik6w znajda si~ rowniez ateisci. kt6re rzucily wyzwanie memu gwaltownie kamieniejqcemu swiatopoglqdowi.sam bytem jednym z nich.ocena wiaryqodnosci Dawkinsowskiej krytyki wiary w Boga. czy N. Chociaz Dawkins nie dostarcza scisle] definicji . C. wyraznie ma na rnysli przekonanie niepoparte dowodami. otumanionych ludzi'. Dose jednak tych wstepow.naukowyrn ateizmem" Dawkinsa powinni sieqnac po: Alister E. Dawkins' God: Genes.czytac beda gt6wnie chrzesciianie pragnqcy dowiedziec si~. dlatego bezsprzecznie nie rnoze pozostac bez oceny i odpowiedzi. McGrath.krytyczne starcie z argumentacjq nakreslona na kartach Boqe urojonego.pozytywnie 0 religii.jeszcze gorzej . na przyklad. by zostata rozszerzona 0 inne tematy. T. a nawet na przek6r dowodorn'". Zajmijmy si~ samymi tezami Boqe urojonego. Jej celem jest Jedna jedyna rzecz . jak na przyktad zqlebienie i pochwa- la preznosci intelektualnej i duchowej sity chrzescjanstwa".szacunek. Dawkins ripostuje. kt6rych umysty nie zarnknely si~ jeszcze w schemacie dawkinsowskich odruch6w. Praca ta oferuje zyczliwe acz krytyczne studium poqladow Dawkinsa na nauke i reliqie do roku 2004. kt6rzy zywia ztudzenia na temat Boga . jakimi przedstawia ich praca Dawkinsa. Jest wielu takich. Czytelnicy mogliby sobie zyczye. i uznac je (ich) za godne (godnych) powazne] uwagi.urojenia". Blackwell. czy . SPCK. 80g urojony przynosi rozwiniecie owej argumentacji. Wright. Jej podstawowy cel prosty i niezmienny .z przypisami ogranicza si~ do minimum. Takie oto podstawowe definicje wiary tkwia mocno w swiatopoqladzie Dawkinsa i obsesyjnie powtarzajq si~ w catym jego pisarstwie. Poznan 2002. Niniejszq ksiazke . Niniejsza praca jest kr6tka . iz z pewnoscia w gt~bi duszy tak nie mysla. czy wierzqcy sa naprawde tak skrzywieni. S. Brak w niej dygresji i odwracania uwagi. Lewis. 6 Czytelnicy zYCZqcy sobie rozszerzonego naukowo i analitycznie starcia z . zdegenerowani i bezrnyslni. UROJENIA W SPRAWIE BOGA? B6g jest . czy . Wiara oznacza .takie. 5 Kwestie te podejmujq. Media Rodzina. do kt6rych mogliby poczuc syrnpatie. co powiedziec znajomym. ze nie wymaga uzasadnien i nie toleruje sprzeciwu'". Nie jest to chrzescjanski spos6b definiowania . przel Piotr Szymczak. Wiara.

ze jesli bytbyon na tyle niemqdry. 67. Do dzis parnietarn niepokoje. Mtody cztowiek byt jednakZe rozgniewany. jak bardzo wiara jest dla ludzi wazna. czyli jako dotkni?tych urojeniami. Oxford University Press. kt6rzy utracili kontakt z rzeczywistoscia. podszedt do mnie bardzo zagniewany mtodzieniec. jakich sam doswiadczalern na drodze bolesnego (choc dajqcego wielkq satysfakqe) przechodzenia od ateizmu do chrzescjanstwa. lecz wyrnyslony przez Dawkinsa w celu wspierania jego polemicznych zamiar6w. bysrny nie opierali swego zycia na urojeniach. kt6ry spowodowat to w danym miejscu i czasie. Z g6ry okresla on wszystkich wierzqcych w Boga jako ludzi. 274. 413. 1 Dawkins. ja zas skutecznie t~ wiare podkopatem.jak powiedziat. Warszawa 1996. wspierajqc si~ materiatem dowodowym. Dlaczego? Poniewaz . s. s. JednakZe inna czesc mnie poczela zdawac sobie sprawe. czutem pewne rozdarcie. Catkowicie si~ z tym zgadzam. Tym wazniejsze jestm6wi . w co wierzymy. to i tak ktoreqos dnia musiatby sobie uswiadornic.gdy zada od nas. Dawkins stusznie zauwaza. 3 Dawkins. Urojenia nalezy ujawnic.wiara ma znaczenie decydujqce. Proszynki i S-ka. Oxford 1989. jak gt~boko tkwiq w nas nasze przekonania i jak wielki wptyw na wszystko wywierajq. po jednym z takich wyktad6w. Od czasu publikacji mojej ksiazki zatytutowanej Dawkins' God (86g Dawkinsa) w roku 2004 jestem regularnie proszony 0 wygtaszanie na ten temat wyktad6w na catym swiecie. s. ksztattuje ona nasze decyzje w kwestiach najbardziej fundamentalnych. 2nd edn. Kazdy element umeblowania mojego umystu musiat zostac przeniesiony winne miejsce. iz opiera si~ ono na nader chwiejnych podsta- wach. Ztudzenia musiaty kiedys zostac rozwiane.poddanie wiary scislernu. krytycznemu badaniu. The Selfish Gene. Jego ateizm opierat si~ na fundamencie autorytetu Richarda Dawkinsa. Kiedys. we wzburzeniu kiwajac mi palcem przed nosem .usunac. jaki proponuje Dawkins.po prostu zademonstrowatem. ba! wrecz wsciekly.wiary. ze sprawa wytoczona Bogu przez Dawkinsa nie wytrzymuje naukowej krytyki. zwtaszcza jezeli okazujemy si~ bye na tyle naiwni. a nastepnie . by opierac swe zycie na tak jawnie niewystarczajqcym swiatopoqladzie. Bedzie teraz musiat poise i wszystko na nowo przernyslec. 198. Wszyscy musimy poddac nasza wiare badaniu. 2 Definicja ta pojawifa sie w roku 1976 na kartach Samolubnego genu. punkt po punkcie je obalam.. Wyktad nie byt szczeg61nie niezwykty . Marek Skoneczny. polskie: Samolubny gen. 80g urojony. scisle trzymajqc si~ argumentacji czerpanej z nauk przyrodniczych. W wyktadach tych przedstawiam poglqdy Dawkinsa na temat religii i. Dawkins ma racje . wywiera niezwykle istotny wptyw na nasze zycie i nasze rnyslenie.zniszczylern jego wiare''. historii i filozofii. Po czesci byto mi przykro z powodu ogromnego dyskomfortu. To. Wyd. Ja spetnitem jedynie role czynnika historycznego. Dawkins ma slusznosc . Opieramy na niej cate zycie. Pocieszatem si~ jednak rnysla. 80g urojony. Spowodowatem wszak zamieszanie w jego ustalonych zalozeniach zyciowych. Jak smietem mu to zrobic?' Gdy po drodze do domu zastanawiatem si~ nad tym wydarzeniem.niekwestionowanq slusznose . przel. by uwa- . 0 jaki przyprawitem tamtego chtopaka. Zob. Richard Dawkins. s.

Tooth Fairy .. nieprawdaz? Jak to Dawkins wykazat w swej audycji pt. Thoughtfor the day emitowanej w roku 2003 na falach BBG. 21 Ale 86g urojony ma z pewnoscia racie. ludzkosc . kt6re powinny zniknac. co powiedza im ich rodzice badz starsi. wyrazejac zaniepokojenie z powodu indoktrynacji dzieci przez rodzicow". Tak samo jest z Bogiem. na przyktad. perwersje czy deqeneracie. Hum.. iz wiara w Boga podobna jest do wiary w Swieteqo Mikotaja czy Wr6zk~ Zebuszke". wierza w Swieteqo Mikotaja. dlaczego tak wielu ludzi odkrywa Boga w pozniejszych stadiach zycia i bynajmniej nie uwaza tego za zadna reqresje. . swiadorn korzysci.zac. ze biologiczny proces selekcji naturalnej wytwarza w dzieciecyrn m6zgu tendenqe do wierzenia we wszystko. Dorosli kalecza niewinne dzieciece umysty. szkicujac trwala ateistycznq analoqie.to dzieciece ztudzenia. gdy tylko stajemy si~ zdolni do rnyslenia opartego na dowodach. jakie z tego plynely. jeszcze przez jakis czas pozwolitem rodzicom rnyslec. popularna w krajach anglosaskich - my owe dzieciece wierzenia. znany ateistyczny filozof. Jak wiele Dawkinsowskich analogii rowniez i ta zostala zbudowana z konkretnym zamiarem . Ale ta analogia powaznie kuleje. To zas sugeruje dalej . Porzuca 4 Ang. To oczywiste. Dobrego przyktadu w tej mierze dostarczyt niedawno Anthony Flew (urodzony w roku 1932).rnoze juz wyjsc ze stadium niernowleceqo i osiaqnac wiek dojrzaty".basniowa postac. Dawkins jednak nie wykazuje najmniejszej tego swiadornosci i w Bogu urojonym nie czyni Zadnego odwolania do Freuda. kt6ry zaczal wierzyc w Boga w wieku lat osierndziesieciu. Dawkins twierdzi.czyni je podatnymi na poktadanie zaufania we wszystkim. WIARAJEST INFANTYLNA Kazdy obznajomiony z antyreligijnq polernika zna powtarzajqce si~ w nieskonczonosc uwagi ateist6w. Jak wielu ze znanych nam ludzi zaczelo wierzyc w Swi~tego Mikotaja w wieku dojrzatym? Albo kto uwaza wiare we Wr6zk~ Zebuszke za pocieszenie na starosc? Wierzytem w Swi~tego Mikotaja do wieku mniej wiece] pieciu lat (choc. Na kartach swych wczesniejszych prac podkreslal. dop6ki nie zaczalern uczeszczac na uniwersytet. Wszyscy uzywajacy argumentu 0 infantylnosci religii powinni wyjasnic.w tym przypadku chodzi 0 osrnieszenie religii. co m6wiq im rodzice: dlatego. co proponuje Dawkins. W przeciqgu catej swej kariery Dawkins rozwijat podobna krytyke. wrozka dsjaca dzieciom podarki w zamian za ich mleczne zeby schowane pod poduszka lub wrzucone pod szafe . ze wierzenia religijne sa infantylne . Juz z niej wyroslisrny''. Nie wierzytem w Boga. wttaczajqc im do gtowy wtasne. S 0 wiele bardziej wyrafinowany opis pochodzenia wiary..ery zabobonu.przyp.. kto tak naprawde ma ztudzenia w sprawie Boga . Hmmm . gdy ludzkosc osiqgnie petni~ dojrzalosci. Zastanawiam si~. iz zadnej wiary w nas nie ma. znajdujemy w pismach Zygmunta Freuda. 1.Infantylne wyjasnienie" nalezy do wczesniejszej ery w dziejach ludzkosci . ze biore go na powaznie). r6wnie szkodliwe co srnieszne wierzenia. charakteryzujqcy sie pewnym podobienstwern do tego. Wptyw ten nalezy postrzegac .

s. Gdyby Humphrey kierowat si~ logikq. za jedyne zrodlo wiedzy rnaiac Ptaki Wie/kiej 8rytanii. powaznie si~ obawiam. kt6ra przeciwdziatataby prostackim karykaturom. Wystarczy przerwac rniedzypokoleniowy cykl transmisji religijnego rnyslenia. Ciekawe. iz rodzice. ze rodzicom nie bardziej wolno uczyc dzieci odczytywac dostownie Biblie niz wybijac im zeby". Dawkins z aprobata cytuje poglqdy swego przyjaciela. Wyczytawszy wszystkie groteskowo bledne interpretacje religii stanowiace przygn~biajqcq ceche Boqe urojonego. W rzeczy samej. co Richard Dawkins pisze 0 teoloqii'". a zrozumiemy. flailing. kt6rych pelno w propagandowym elaboracie Dawkinsa. 22 dzaju: . nie zas . w jaki spos6b wychowuje swoje dzieci. by polozyc kres catemu temu nonsensowi. wprowadzane do edukacji dzieci sowieckich w latach piecdziesiatych. ze mogtyby si~ one przydac Dawkinsowi podczas pisania jego ksiazki. Jak zauwazyl krytyk literacki Terry Eagleton w swej miazdzacej recenzji Boqe urojonego: "Wyobrazmy sobie koqos. jakie mniej wiece] odczucia powoduje lektura tego. Nie potrafie si~ oprzec wrazeniu. Nicolasa Humphreya. jak gdyby byty one prawdq. Lunging.poddawac dziataniu wypaczonych szyderstwem interpretacji teologii chrzescijanskiej. z nauka chrzescjanska. 435-450. Nie chciatbym bye niemity. 86g urojony. 321-322. kt6rzy czytajq na gtos swym dzieciom 80ga urojonego. Jest w tym pewna doza rozsadku. niezbednej do oceny napotykanych idei.jako jeden z najwazniejszych czynnik6w podtrzymujqcych trwanie na swiecie wierzen religijnych. 8 Dawkins. kt6ry twierdzi. by spoleczenstwo zastanowito si~. czy zaprzeczytby stwierdzeniu. kt6rym . Jednak w zadnym wypadku nie wolno przymusowo karmic ich chorymi dogmatami Dawkinsa. szkodliwym stereotypom i bezczelnym naduzyciorn w interpretacji chrzescjanstwa.rodzajem molestowania nieletnich. ukazuje potrzebe zaistnienia na arenie publicznej wysokiej pr6by edukacji religijnej.jak stusznie zauwaza Dawkins . wazne jest. nie mocno powinno oburzac go wciskanie dzieciom blednych interpretacji religii. rowniez dopuszczajq si~ ich . kto peroruje na tematy biologiczne. r6w7 Terry Eagleton. 86g urojony.Nauka zadata ktam religii!" czy . 19 pazdziernika 2006. podczas gdy juz wieki temu powinny byty one zostac zen wymazane. mispunching: A review of Richard Dawkins' The God Delusion. agresywnie propagowanym przez ateistyczny fundamentalizm. ale takie podejscie do sprawy nieprzyjemnie przywodzi na rnysl programy antyreligijne. bardziej za sprawa swoich wad niz zalet. 86g urojony. uczciwie i doktadnie. iz sekularysci wttaczaliby wtasne dogmaty do gt6w tychze samych tatwowiernych dzieci. kt6ra jednak ginie w hatasie czynionym przez nadpobudliwq retoryke oraz w og61nej niernoznosci dostrzezenia jej konsekwencji. oparte na mantrach w ro6 Dawkins. Wychowywanie dzieci w tradycji religijnej jestwedle Dawkinsa . s. "London Review of Books. Przez wiele lat wygtaszatem w Oksfordzie seri~ wyktad6w zatytutowanq Wprowadzenie do te%gii chrzescijafJskiej.Reliqia to zabobon!" i tym podobnych. Nalezy je zapoznac.brak zdolnosci rozeznania.

przynajmniej dla niego nowy. lecz prostego powtarzania st6w wczesniejszych pisarzy-ateist6w. JednakZe Dawkins znalazt nowy przyktad irracjonalizmu wiary . nierzadko przepetnionych zdecydowanie egzotycznymi ideami . London 2003. Oxford 1985. gdy . Na poparcie owej tezy Dawkins wyszukat chrzescijanskich teolog6w. Dawkins uparcie twierdzi. a jeszcze mniej [a ona obchodzi.potwierdzajq 6w do szpiku kosci zdegenerowany aspekt wiary. co Dawkins przyjmuje za oczywiste znaczenie tego stowa12. W swych wczesniejszych pracach utrzymywat. WIARAJEST IRRACJONALNA W kazdyrn ruchu . 139. Problem em jawi si~ przekonanie do slusznosci ateizmu . skrajnosci jako centrum. To generalnie dobrze dziata na upatrzona przezen publicznosc. kt6rych rnusze okreslic mianem nieco dziwacznych. ze odporni sa na wszelka racjonalnq arqurnentacje. kt6ra 0 religii wie malo. Dawkins przestal uzywac tego cytatu. zdobytem bogate doswiadczenie kontaktu z ludzrni. Ale to niedopuszczalne. ukazujqce jego niepokoje 0 miejsce rozumu w zyciu wiara 11. Wiara jest zatem w istocie swojej nieod-9 Tarnze. iz Tertulian nigdy niczego podobnego nie powiedziat. 12 Wi~cej na ten temat w: Alister E. Mamy tu wiec kolejny nuzacy przyktad niekonczaceqo si~ cyklu wt6rnego przetwarzania przestarzatych argument6w. co przytaczat jako typowy przyktad religijnego nonsensu.istnieje odtam wariacki. Brak tu jakiejkolwiek pr6by wyjasnienia. qdyz to jest absurdalne". Weidenfield & Nicholson. iz rozum ludzki nigdy nie bedzie w stanie w petni objac centralnego zagadnienia chrze-to Richard Dawkins. ekscentryk6w jako gt6wnego nurtu. . 263. Blackwell. do tego stopnia otumanionych przez reliqie. s. Jedna z charakterystycznych cech Dawkinsowskiej polemiki antyreligijnej stanowi prezentacja patologii jako normy. ze wiara chrzesciiariska jest . s. B6g urojony.jak mu si~ wydaje . ze chrzescjanski pisarz z III wieku. uzywajac stowa . 16 24 wracalnie irracjonalna. Luther's Theology of the Cross: Martin Luther's Theological Breakthrough. w rodzaju zdania: "W to jak najbardziej nalezy wierzyc.zatwardzialych teist6w".rozurn''. s. Biorac udziat w wielu publicznych debatach na temat pytania. W Bogu urojonym cytuje zaczerpniete z internetu wyrywkowe strzepki rnysli szesnastowiecznego niemieckiego pisarza protestanckiego Marcina Lutra.po obu stronach sporu Boga z ateizmem. I z pewnoscia nienaukowe.falszywyrn przekonaniem utrzymujqcym si~ mimo silnych przeciwnych cowodow". . oraz w jaki spos6b rozni si~ ono od tego. czy nauka zadata ktam istnieniu Boga. McGrath. W istocie Luter wskazywat. a antyreligijnych juz nie? 2. co Luter miat na rnysli.jak mi si~ wydaje . jakze charakterystycznego dla ateizmu ostatnich czas6w. A Oevil's Chaplain: Selected Writings. kt6rzy .Oto gdzie lezy szalenstwo"!". 11 Dawkins. Tak oto Dawkins wpadt w pulapke niesprawdzania wtasnych zrodel.maltretowania? A rnoze w kategorii maltretowania rniesci si~ wytqcznie narzucanie dogmat6w i urojen religijnych. Tertulian wyrzekt kilka szczeg61nych gtupot.0 czym z przyjernnoscia inforrnuje wykazatem mu.

tradycyjnie okreslanyrn mianem . co m6wi. W. iz rnysl Paleya jest typowa dla jego czas6w. iz Dawkins porzucil nawet pozory sclsle]. Warszawa 1994.Oto jak specjalista w dziedzinie nauk sclslych zrobi wreszcie porzadek w tych filozoficznych bzdurach!" Dawkins na przyklad nie zgadza sie z podejsciern do problemu zaproponowanym w trzynastym stuleciu przez Sw. 0 tyle niczego nie rozwiqzujq. Niestosowne odwolanie do Lutra wskazuje. a rygorystyczne i wyczerpujqce zanurzenie sle w pierwotne zrodla .dowodzaceqo" istnienia Boga. opartej na dowodach pracy naukowej. nie zas dla chrzescljaristwa w og61e . The Blind Watchmaker: Why Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design. ze przedstawiona przez Dawkinsa rozbudowana krytyka jego rnysli jest uczciwa. Tu wyraznie brakuje mu gf~bi i niewiele jest w stanie osiaqnac w kr6tkich i powierzchownych zetknieclach z wielkimi. ze chce powledziec: . Wyd. Jedyna uwaga krytyczna. nie zadajac w zamian nic dla siebie. iz 0 ile argumenty te rzucaja ciekawe swiatlo na zagadnienie. ze kwestia istnienia badz nieistnienia Boga jest hipoteza naukowq. iz Paley postrzeqal siebie jako w pewien spos6b . otwartq na naukowe dowodzenie. by zasluzyc na laske Boga. wlacza go do grona fundamentalist6w. Wydaje sie. Nie jestem pewien. dotyczy faktu. W. Tomasza z Akwinu. [aka praqnalbyrn wysunac wobec tej ksiazki. W swej pracy zatytulowane] S/epy zegarmistrz przedstawil podparta dowodami. 3. ze swiat nie zostal zaplanowany.wybi6rcze przetrzqsanie internetu. Antoni Hoffman. pragnie tworzyc propaqande i w konsekwencji traktuje dokladna interpretacje religii jako wielce niewygodne utrudnienie w realizacji zalozoneqo przez siebie programu -intelektualnego i kulturowego zniszczenia religii. Norton. W Bogu urojonym [ednakowoz Dawkins kieruje SWq uwaqe ku . polskie: Slepy zegarmistrz. Ta nieprzyjemna cecha. kt6re nierzadko nie znajdujq empirycznych rozwiazan 14. Paristwowy Instytut Wydawniczy. New York 1986. opartej na fundamentach biologicznych. Choc tradycja nazywa je "do13 Richard Dawkins. W pracy swej Dawkins odrzuca precz zasady akademickiej pracy naukowej. czy to z jego strony calkiern madre. Dowody zastepu]e anegdota.sciianstwa. Pozostawiony samemu sobie ludzki rozum dojdzie do wniosku. ze B6g dal ludzkosci cudowny dar zbawienia. Tu Dawkins czuje sie jak w domu. przel. milosierna i precyzyjna. Posrod filozof6w religii panuje powszechna zgoda. efektywnq krytyke dokonanej przez dzlewietnastowleczneqo pisarza Williama Paleya argumentacji na rzecz istnienia Boga. Nie mam najmniejszych watpliwosci. na ktora rnozna zarobic badz zasluzyc. .pieciu droq"!". S/epy zegarmistrz pozostaje najlepszq opublikowanq proba krytyki takiej arqurnentacji". tu wie. iz nalezy cos robic. ARGUMENTY NA ISTNIENIE BOGA? Dawkins utrzymuje.arqurnentorn" opartym na filozofii religii. czyli jak ewolucja dowodzi. podobnie nie watpie. charakterystyczna dla stylu ostatniej jego ksiazki. widzqc w nim niezawodnq recepte na triumf ateizmu. ktora to rnysl Luter uwazal za sprzeniewierzenie sie Ewangelii 0 Bozej Iasce i uczynienie ze zbawienia nagrody.tego mianowicie.wielu 6wczesnych pisarzy chrzescijartskich wyrazalo zaniepokojenie takim podejsclern. dluqotrwalyrni debatami.

Wiara w Boga zostala przezen w rzeczy samej zalozona. nie widze zatem z jego strony powod6w do narzekania w tej kwestii. Uzywajac zarqonu. nie zas -fundamentalne dowody. empirical/y. przyczynowosci i tym podobnych. iz wiara owa sensownie wyjasnia rzeczy dostrzegane w otaczajqcym nas swiecie. Dawkins sam uzywa tej samej metody. kt6rych utrzymywanie jest [ednakze calkowicle racjonalne i zrozurniale".swego Stworce. Nie jest to nadmiernie trudne czy niejasne. po czym ukazuje on. dokonujqc apologii ateizmu. nie wykazujqc tym samym. s. Pokazujq one jedynie wewnetrzna konsekwencje wiary w Boga .14 Zob.niernal na pewno nie ma Boqa"!". Nie sprawia nam trudnosci.pasule empirycznie" do swiata nlz jej alternatywy. da sie wykazac. Ludwiga Feuerbacha . 86g urojony. ze zywlrny rozliczne niedajqce sie udowodnic wierzenia. On failing to resohe theism-versus-atheism Studies". 26 (1990). rnozna wyjasnic na przyklad oznaki uporzqdkowania wszechswiata. SKRAJNE NIEPRAWDOPODOBIENSTWO BOGA Dawkins poswieca caly rozdzial na dowodzenie . Podstawowa linia rozumowania Akwinaty zasadza sie na twierdzeniu. na przyklad. s. jak klasyczne argumenty na rzecz ateizmu (na przyklad slynna koncepcja . kt6re zdaniem Tomasza wspolbrzrni z tym. t. 321-322. wiekszosc z nas ma swiadornosc. iz nasze wierzenia sa uzasadnione. co obserwujemy w swiecie. nie jest to nazwa dokladna. Dawkins myli dokonana« posteriori dernonstracje spojnosci wiary i obserwacji swiata z apriorycznym dowodem wiary: blad to calkowicie zrozurnialy u nowicjusza w omawianej dziedzinie. w kt6rych prawdziwosc obecnie wierzymy. Ow rozwlekly eklektyczny elaborat jest kiepsko zbudowany.projekc]l" Boga. uwagi Davida O'Connora. niemniej jednak . Jest to wyprowadzone z wiary zalozenie. nie znaczy to jednak. Podejscle takie jest wciaz szeroko spotykane w pisarstwie chrzescijanskirn jako argument na poparcie tezy. ze teoria ewolucji Darwina dostarcza obecnie najlepszego wyjasnienia dostepneqo materialu dowodowego. Uznajqc istnienie Boskiego Stw6rcy.iz .dowodu jej istnienia. nie zas . iz istniejqca wiara w Boga lepiej . ze istnieje wiele teorii naukowych. 4. ze zostaly one udowodnione.czy dokladniej: na luzno zestawionq serie zapewnien . "Religious 27 wodami na istnienie Boga". 15 Dawkins. . Filozofowie nauki od dawna zauwazaja. iz jest ona poprawna 17. nalezy je raczej postrzeqac jako dernonstracje wewnetrzne] spojnosci wiary w Boga. Choc Dawkins postrzega wiare jako intelektualny nonsens. Swiety Tomasz z Akwinu w zadnyrn miejscu nie okresla swych tez mianem . ze swiat odzwierciedla Boga . Przejawy zarnyslu czy planu dostarczaja przeswiadczenia 0 istnieniu we wszechswiecie Boskiej mocy stw6rczej. a kt6re w przyszlosci mogq zostac odrzucone z powodu pojawienia sie czy to dodatkowych dowod6w. trudno nadazyc za podstawowq linia argumentacji. Tomasza interesuje zqlebianie racjonalnych implikacji wiary w kategoriach ludzkiego doswiadczenia piekna.powazny. s. 60) ukazuja jego wewnetrzna konsekwencje.por.dowodow" na istnienie Boga. 91-103. wiara. czy nowych interpretacji teoretycznych.niemal dokladnie tak samo.

kt6rzy pozwalajq sobie na . wodu przypuszczac. . by jego istnienie wymagafo analogicznego wyjasnienia. Culture Matters: How Values Shape Human Progress.Teoria Wszystkiego. krzykliwe argumenty Dawkinsa rnialy jakqkolwiek waqe. The Fabric of Reality. Allen Lane.teoria niczego"? Nie ma jednak po19 Tarnze. zadne] wady koncepcyjnej. Mielibysrny wiec klasyczny nleskoriczony regres. 81): "Musimy uznac rnozliwosc wyjscia na jaw nowych fakt6w. 86g urojony.Jakikolwiek 16 Wazny wklad wnosza tu Samuel P.kto zaprojektowal projektanta? Nalezy [ednakze wskazac. 21 Sposrod najlepszych przyklad6w wprowadzenia w temat zob. do zaprojektowania czegokolwiek rnuslalby sam bye wystarczajqco zlozonyrn bytem. a jednak w rzeczy samej banalnym pytaniem: co wyjasnia wyiasniajaceqo? Moze nie istnieje taka ostateczna teoria? Moze Teoria Wszystkiego okaze sle . Basic Books. London 2000. posplesznyrn stwierdzeniu na kartach Boga urojonego. Hidden Dimensions and the Quest for the Ultimate Theory.watpliwy dose luksus. Rozpedzony byk interpretacji zatrzymuje sie w tym miejscu jak wryty. jakim jest wyciaqniecie. Ze szczeg61nym szyderstwem traktuje Dawkins teolog6w. samo powinno zostac wyjasnione .przekonuje dalej . London 1997. iz podobne poszukiwanie od poczatku skazane jest na niepowodzenie tylko dlatego. kt6re zrnusza naszych nastepcow z dwudziestego pierwszego stulecia do porzucenia darwinizmu badz tez jego mody fikacji wprost nie do poznania".kto zatem stworzyl Boga?". sama nie potrzebujqc i nie wymagajqc wyiasnienia". W poszukiwaniu wyjasnienia nie zachodzi nieskonczony regres. 118. 20 Tarnze. David Deutsch. s.teoria wielkiej unifikacji" . 160.oznacza wiare w istote. niczym z kapelusza. W nieco niesp6jnym a szyderczym opisie . New York 2000. The Elegant Universe: Superstrings. Gdyby uproszczone. s. cwo wielkie naukowe poszukiwanie daloby sie zbyc na poz6r gf~bokim. czy w jego rozszerzonej wersji zaprezentowanej w innych publikacjach. pewnego bytu zdolnego do przerwania regressus ad lntiniium=". od kt6rego nie ma ucleczki"!". Brian Greene.).zasady antropicznej" zwraca uwaqe na czyste nleprawdopodobleristwo naszej egzystencji. ze oznacza zakonczenie procesu wyjasniania. ze swietyrn Graalem nauk przyrodniczych jest tzw.kt6ra wydaje sie bye rozwinleclem bowiem B6g zdolny pytania: . czy to w skr6towym. Nie ma tu zadne] niespojnosci logicznej. Przeciez analogiczne poszukiwanie nieredukowalnego wyjasnienia lezy u samego sedna naukowych poszukiwari. Harrison (red. kt6rej istnienie . A co wyjasnia wyjasnienie? Albo .zmieniajqc nieco rnetafore . Dalej Dawkins przedstawia r6wnie malo sensowny argument. Wszystko. Huntington i Lawrence E. zadne] wewnetrzne] sprzecznosci. 321-322. 18 Dawkins.a wyjasnienie tego rowniez wymaga wyjasnienia. 17 Jak sam Dawkins pisze w Devil's Chaplain (s. Zdaniem Dawkinsa nie istnieje rnozliwosc logicznego zakoriczenla tego nleskoriczoneqo ciqgu wyjasnieri. co dostarcza wyjasnienia. Dlaczego uwaza sle podobna teorie za tak wazna? Dlatego. s. . ze wyjasnia ona wszystko. Vintage. Wiara w Boga .

kt6ry podkresli zdolnosc chrzescjanstwa do wyjasniania zagadnien og61nych bez koniecznosci uciekania si~ do nieustannie malejqcych luk24. a zarazem faktem wielce nieprawdopodobnym jest fakt istnienia nas rnyslacych istot ludzkich. Sam Dawkins nie ma watpliwosci . a co za tym idzie . Winnismy mu wdziecznosc za pomoc w wyplenieniu z chrzesciianskiej apologetyki przestarzatego i fatszywego stanowiska. znamienity swiecki kaznodzieja metodystyczny. Tylko ze taki przeskok od uznania zlozonosci do zapewnienia 0 nieprawdopodobienstwie jest wysoce problematyczny. Coulson. Stynna praca Williama Paleya Natural Theology (1801) w niekt6rych punktach wykorzystuje t~ wlasnie arqumentacje.Juki".ale co to ma wsp61nego z nieprawdopodobienstwem? Zatrzymajmy si~ jednak na chwile. kt6ry osiaqnal znaczaca pozy~~ w osiemnastym i dziewietnastyrn stuleciu . Pierwszy oksfordzki profesor chemii teoretycznej. Odnosi si~ tu do jednego z nurt6w chrzesciianskiej apologetyki. uzalezniony jest od faktu. 179-192. pomimo przesady. A jed-22 Richard Dawkins. Byt to niemqdry ruch i jako taki zostal w dwudziestym wieku ostatecznie porzucony. potepil go. Dawkins sku pia sie tu na arnerykanskirn ruchu lansujqcym . Nie chodzi zatem 0 to. Fakt. czerpujqcy opis rzeczywistosci.zwtaszcza we Wspinaczce na szczyt nieprawdopodobienstwa . jednak istniejemy.inteliqentny projekt". polskie: Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieflstwa.i nigdy nie wynikato . Warszawa 1998. Charles A. tylko czy 0 to. ze choc wiele rzeczy wydaje si~ nieprawdopodobnymi. iz gtowimy si~ nad tym. BOG LUK W Bogu urojonym Dawkins krytykuje . ze w naturalistycznym czy naukowym pojmowaniu rzeczywistosci sila rzeczy wystepuja . ze [estesrny i ze [estesrny zdolni zastanawiac si~ nad prawdopodobienstwem tej rzeczywistosci. iz uporanie si~ z owymi lukami w naukowym pojmowaniu swiata wymaga przyjecia istnienia Boga. czy istnieje. 80g urojony. Argumentowano w niej.kultu luk". Jedynym w swiecie faktem. Oto znakomity . Dlaczego cos zlozoneqo ma bye nieprawdopodobnym? Teoria Wszystkiego rnoze bye bardziej zlozona od pomniejszych teorii. W jego miejsce usilnie zalecat wy23 Dawkins. s. nak istniejemy. Dawkinsowska krytyka .Boqa-zapchajdzfury'" .musi bye jeszcze bardziej zlozone. 5. W swej najprostszej formie nurt ten twierdzit.ze stopien 6w jest ogromnj2. Bye rnoze powinnisrny uswiadornic sobie. Viking. to z nieprawdopodobienstwa wcale nie wynika . Wyd. czy B6g jest prawdopodobny.bardziej nieprawdopodobne. Proszynski i S-ka. Climbing Mount Improbable.tak zwany nurt . London 1996. uzywajac trafnego okreslenia "B6g luk". Okreslenie stopnia nieprawdopodobienstwa istnienia ludzkosci jest praktycznie niernozliwe. kt6re wyjasnia . skad si~ wzielisrny. od kt6rego nie ma ucieczki.nieistnienie. Choc nasze istnienie wydaje si~ wielce nieprawdopodobne.kult luk". jest trafna i wciaz pozostaje w mocy.

26 Dawkins. poczyniwszy tak stuszne uwagi. ze prawda to cos daleko wiece] niz to. Nie dziwi zatem. . 24 Zob. Hawkin i Eileen Hawkin. Nie akceptuie tego podejscia. s. W mojej opinii wszyscy. po czesci wynikajqcych z ograniczen samej nauki.przyktad pozyteczneqo rezultatu dialogu chrzescijanskiej teologii z naukami przyrod niczym i. obecnie uznawana za zdezaktualizowanq.25. Jednym z nich jest oksfordzki filozof Richard Swinburne. Coulson.Inteliqentneqo projektu". 27 Richard Swinburne. co jawi si~ ludzkiemu oku czy tez bardzo przeciez ograniczonemu ludzkiemu rozumowi. Moim zdaniem. kt6ry rozwinal si~. ze zdolnosc nauki do wyjasniania sama wymaga wyjasnienia. Tak jest z nauka: tak jest rowniez z religiq. s. Takie prostackie uog61nienie niweczy najbardziej interesuiaca dyskusje. jak gdyby miat sobie radzic z obiektami srednie] wielkosci poruszajqcymi si~ ze srednia predkoscia po Afryce26.. do ukrytych zakamark6w wszechswiata .poza sfer~ ocen i badan. London 1989. Ruch ten. Usitowaniu oqarniecia niekt6rych idei nieustannie towarzyszy pojecie . zupetnie niepotrzebnie czynia chrzescjanstwo catkowicie bezbronnym wobec rozwoju nauki. Czy istnieje Bog?. Dawkins ostabia SWq arqurnentaqe sugestiq. jak i teologii. ze . Oto prawdziwe zmartwienie. ze wszyscy wyznawcy religii usitujq powstrzyrnac uczonych przed badaniem owych luk: Jedna ze ztych stron religii jest wlasnie to.tajemnlcy". "W drodze". po czesci zas . The Word of Science: The Religious and Social Thought of C. iz cnota jest trwanie w niewiedzy. zakorzeniony gt6wnie w Ameryce P6tnocnej. Niestety.Boqa luk" jest zaledwie jednym z wielu chrzesciianskich sposob6w wyjasniania sensu rzeczy hipoteza Boga. CO wykracza poza swiat codziennego doswiadczenia. Dawkins osobiscie zauwazyl w innym miejscu. ze uczy nas ona. ze: Wsp6tczesna fizyka uczy. dlatego najkr6tszy i najbardziej wiarygodny opis owej zdolnosci do wyjasniania lezy w pojeciu Boqa-Stworzyciela'". 25 Dawkins. 19. a zarazem petnego dobrych intencji chrzesciianskieqo apoloqete.z ograniczonych rnozliwosci ludzkich. Moze to bye prawda w odniesieniu do niekt6rych bardziej egzotycznych form teologii chrzescjanskiej. zar6wno na gruncie nauk scislych. A. Ostatecznie nie ma przeciez nic ztego w uznaniu ograniczen naszego pojmowania. Oevil's Chaplain. kt6rzy 6w punkt widzenia przyjmujq. Prawdziwy problem jednakZe stanowi wymuszone przeniesienie Boga przez pozbawionego watpliwosci. David J. obecnie jednak powracajq do starszych i bardziej trafnych sposob6w zajmowania si~ zagadnieniem. Chrzesciianscy teologowie i filozofowie religii przyjmowali 6w punkt widzenia przez caty wiek dwudziesty. kt6ry dowodzi. 180.bardzo ograniczony" ludzki umyst napotyka powazne trudnosci w zetknieciu z czymkolwiek. Ale stanowisko zakladajace . jest to podejscie zwodnicze . z cala pewnoscia zas nie stanowi cechy charakterystycznej chrzesciianstwa w og6le. Poznan 1999. bazujac na lukach istniejqcych w naukowym wyttumaczeniu rzeczywistosci. Epworth.nieudana strategia apologetyczna z dawniejszej historii. Bog urojony. Strateqie t~ wciaz stosuje ruch na rzecz . dowodzi istnienia Inteligentnego Projektanta.

Oba dostarczajq nauce jednakowo powaznych rnozliwosci intelektualnych. Kr6tko rnowiac. CZV NAUKAZADALA Kt. Nie jest to jednak takie proste . Komentarze Reesa . iz oswiadczenie takie wygtasza czotowy biolog-ewolucjonista. z kt6rym na ten temat rozmawiatem. Takie oto . w kt6rym (najzupetniej racjonalnie) autor wskazuje. jak i innych sposob6w rozumienia rzeczywistosci. jak i z ateizrnern'". Jak juz wczesniej napisatem w Oaw-1 Gould.Ja po prostu nie wierze.znajdujemy w godnym podziwu dziele Martina Reesa zatytutowanym Cosmic Habitat. nie zas usituje ich zakazywac. Impeaching a Self-Appointed Judge. Wspomniatem juz. ze on naprawde rnysli to.Argumenty Swinburne'a wykazujq. to wie. Fakt. wytlumaczenia wymaga sama wytlumaczalnosc. tym lepsze bedzie nasze rozumienie wszechswiata . albo darwinizm da si~ w petni poqodzic zar6wno z konwencjonalnymi wierzeniami religijnymi. 1mwyzszy poziom nauki osiqgniemy. ze nauka ma swoje granice. Ale to nie wystarczy. Ludzie wciaz w Boga wierzqcy to po prostu obskuranci. Oto podejscie. catkowicie negujqcy zwycieski postep nauk. stwierdzit on: .AM ISTNIENIU BOGA? U podstaw programu. kt6re pochwala badania naukowe i zacheca do nich. przejdzrny wiec do analizy owej kwestii.Albo potowa z moich koleg6w jest bezdennie gtupia. oburza Dawkinsa.wyznanie wierzen" z jego strony zastepuie odpowiedz. co napisat w Skalach wiek6w. . Jak on m6gt cos podobnego powiedziec' Dawkins odrzuca spos6b rnyslenia Goulda bez chwili gt~bszego namystu. Ale co z og61niejszq relacjq nauki i religii? Dawkins ma na ten temat wiele do powiedzenia. ze nauka zadata ktam istnieniu Boga. zabobonni reakqonisci. lecz raczej sama pojmowalnosc zar6wno naukowych.l2. 2. Wyjasnienia wymagajq nie luki w naszym pojmowaniu swiata rnajace wskazywac na istnienie Boga. Rozszerzone om6wienie zagadnienia znajdujemyw: Stephen Jay Gould. jednak zadneqo z nich nie wymaga ona jako jedynie stusznego.Jeza poza kompetencjami nauk przyrodniczych'". kt6re wyeliminowaty Boga z najmniejszych nawet luk w naszym pojmowaniu wszechswiata. Jedynym wyborem dla ludzi powaznych. ze wyjasnienia wymaga sama zrozumialosc wszechswiata.prezesa Kr61ewskiego . kt6ry realizowac ma 86g urojony. Gould bowiem wyrazit po prostu szeroko uznawany poglqd.i niemal kazdy specjalista w dziedzinie nauk przyrodniczych. iz niekt6re ostateczne pytania .a stac: tym wieksza potrzeba wyjasnienia osiaqnieteqo sukcesu. postepowych i myslacych pozostat ateizm.ku wielkiej irytacji Dawkinsa . Rock of Ages: Science and Religion kins' God postawa taka jest uczciwa i szeroko uznawana: nature rnozna tlurnaczyc w spos6b teistyczny badz ateistyczny. Opierajqc si~ na religijnym swiatopoqladzie czotowych biolog6w-ewolucjonist6w. lezy wszechogarniajqce przekonanie. w jaki spos6b Stephen Jay Gould odrzucit wszelkie pr6by aroganckiego r6wnania profesjonalizmu na polu nauki z wyznawanym ateizmem. Ten sam poglqd.

. przel. To tylko kwestia czasu. polskie: Skaly wiekow.wazeniu uzasadnien i ocenie prawdopodobienstwa. w kt6rych m6gtby si~ schowac B6g. kt6ry znajdujemy we wszystkich pismach Dawkinsa. Zysk i S-ka. Francis Cricks. 1. 4 Zaczerpnalern to z jednego z najlepszych studiow zagadnienia: Peter Lipton. Przede wszystkim owa zlozonosc rzeczywistosci nie pozwala w uproszczony spos6b przernawiac na temat . Myslenie takie nie jest bynajmniej charakterystyczne wytqcznie dla Dawkinsa . 3 Nadasana odpowiedz Dawkinsa. Vintage. a nie dowodu'". Jacek Bieron. Nauki przyrodnicze opieraja si~ na indukcyjnym wnioskowaniu. bedzierny to jednak wiedziec w przyszlosci. zarliwie broniac uniwersalnego zakresu i poieciowe] elegancji nauk przyrodniczych.od szczeg6t6w mechaniki kwantowej. jak znaczenie zycia czy istnienie Boga. Routledge. kt6re polega na . 2nd edn.zaciekta. Poznan 2002.Towarzystwa Astronomicznego skupiajqcego czolowke brytyjskiego srodowiska naukowego . wieloaspektowej i wielowarstwowej rzeczywistosci. albo musimy to uczynic na gruncie innym niz nauka. az po to. Nasuwa si~ zatem pytanie: jakich kryteri6w nalezy uzyc do dokonania wyboru sporniedzy nich. Kazdy zestaw obserwacji rnozna wyjasnic za pornoca wielu teorii.lacznie z tym. Nie zna granic. 93. w: Dawkins. 2 Dawkins. jakie znajdujemy u autor6w wczesniejszych. Sprawa jest prosta: nie istniejq . Konkurencyjne rozwiqzania stanowia oczywistosc na kazdyrn poziomie ludzkich pr6b i wysitk6w . takich jak. Taki oto poglqd. 91. BOg urojony. Inference to the best explanation. co Karl Popper okreslil mianem . Nie rnoze bye mowy 0 dostarczeniu naukowego dowodu w kwestii pytan ostatecznych. s. zwtaszcza jezeli rnaja one taka sarna wartosc . Przynosi tez absolutnie spodziewany rezultat: wielkie pytania wciaz pozostaia bez odpowiedzi. kt6rzy dla in the Fullness of Life. Nauka i religia w pelni zycie. GRANICE NAUKI? Nauka jest jedynym posiadanym przez nas wiarygodnym narzedziern do pojmowania swiata. ze szczeg61nym naciskiem prezentuje 86g urojony. ledwo muskajaca zagadnienie. czesto zas ignorujq go ci.zastugujq na wnikliwq i krytycznq uwaqe.Iuki''. s.dowodow" czy . Oznacza to. zob.odzwierciedla on wszak jedynie i rozszerza reduktywne podejscie do rzeczywistosci. na przyktad.pytan ostatecznych". Wyd. wtasnych racji pragnq ukazac nauki przyrodnicze jako jedynq realna droqe do autentycznej wiedzy.braku dowod6w" dla takich spraw. London 2002. ze na wielkie pytania 0 zycie (posrod kt6rych znajduja si~ rowniez pytania naukowe) nie da si~ odpowiedziec z jakimkolwiek stopniem pewnosci. s. Ow fundamentalny dylemat ludzkiej wiedzy od dawna podlega intensywnej dyskusji filozof6w nauki. a nieznajdujqca rozwiqzania. 5. Dzis rnozerny czeqos nie wiedziec. Odpowiedzi na nie albo nie umiemy udzielic. Nauka wyjasni wszystko . Bog urojony. Podstawowq kwestia stojaca przed naukami przyrodniczymi jest sensowne ogarn i~cie wysoce zlozonej. Uzywajac zarqonu charakterystycznego dla filozofii nauki: teorie sa niedookreslone przez dane empiryczne.ernpiryczna"? Kryteri6w prostoty? Piekna? Debata trwa . London 2004.

s.). Widzimy tu wywierajqcq silne wrazenie interpretaqe podstawowego poiecia naukowego. Oxford 1995. My [estesrny prawdziwym sensem ich istnienia" . Odizolowane od zewnetrzneqo swiata. Tymczasem kwestia jest powazna. s. dane przez nas narzedzie intelektualne musi zostac wyskalowane . skutkujq funkcjonalnoscia. przyjrzyjmy si~ przer6bce owego akapitu dokonanej przez stawnego oksfordzkiego fizjologa zajmujqcego si~ systemami biologicznymi. Samolubny gen. bezpieczne wewnqtrz gigantycznych. nasze ciata i umysty. ani jako reprezentatywnego dla srodowiska naukowego. posrednirni drogami. bez wzqledu na to.innymi stowy: zbadane w celu okreslenia warunk6w. w: John Cornwell (red. w jakich jest ono wiarygodne.ujawnia tendencje do ukazywania kazdeqo. jakby za sprawa mag ii. a ochranianie ich jest prawdziwym sensem naszego istnienia". Kazde posia5 Szczeg61nie srniale wyrazenie teqoz podejscia znajdziemy w: Peter Atkins. a ochranianie ich catkowicie zalezy od radosci. zarnkniete wewnqtrz istot odznaczajqcych si~ wysoka inteligencjq. co owo srodowisko na jego temat sadzi. Czy jednak owe mocno naznaczone interpretacyinoscia zdania sa w istocie naukowe? Aby w petni to zrozurniec. kto pr6buje kwestionowa6 zakres nauk przyrodniczych. Nature's Imagination: The Frontiers of Scientific Vision. [Geny] sa uwiezione w wielkich koloniach. ociezalych robot6w. The Limitless Power of Science. Oxford University Press. Jest to po prostu uprawnione zadanie okreslenia intelektualnej precyzji. JednakZe podejscia takiego po prostu nie da si~ obronic. Sa w tobie i we mnie. kierujq nim za pornoca zdalnego sterowania.rnusze z zalern zauwazyc . kt6ry pozwala na 6 Dawkins. ani jako w spos6b oczywisty poprawnego. W celu unikniecia nieporozurnien powiedzmy zupetnie wyraznie. Sa w tobie i we mnie. stanowimy system. Denisa Noble'a. ze nauka rnoze rniec swe gran ice. zatytutowanej Samolubny gen. Pytanie 0 istnienie granic nauki z cala pewnoscianie jest niestosowne.dlaczego niekt6rzy wciaz wierza w rzecz tak absurdalna jak 86g. 122-132. komunikujq si~ z nim przedziwnymi. kt6re na oslep. stworzyty nas. 41. iz twierdzenie. Zachowat on wszystkie udowodnione empirycznie fakty. podobnie jak twierdzqca na nie odpowiedz w zaden spos6b nie oznacza popadniecia w zabobon. W celu zbadania tego zagadnienia rozwazrny stowa Dawkinsa z pierwszej jego ksiazki. Dawkins . [Geny] roja si~ w wielkich koloniach. zadna rniara nie jest krytykq czy oszczerstwem w stosunku do metody naukowej. jakiej doswiadczarny reprodukujqc si~. Uformowane przez zewnetrzny swiat. jako nienawidzqcego nauki idioty. interpretacje zas zmienit na wtasne. odczytanie ich kodu. komunikujq si~ z nim za pornoca zlozonych proces6w.

Ponadto. Oxford 2003.celu jego istnienia.. R. kt6ra powinna bye preferowana na polu nauki? Jak zauwazyl Noble . A jednak ich wypowiedzi sa . 41 wiska. Obaj przemycajq szereg catkowicie si~ od siebie rozniacych ocen wartosciuiacych i wyrazen metafizycznych. jakoby naukowe teorie "ttumaczyty swiat" . co dotyczy swiata''. 15-16.zaden ze sposob6w postrzegania (. rnusza zostac uznane za pozostajqce poza uzasadnionym zakresem normalnie rozumianych metod badawczych nauk scislych. Trudno jednakZe odm6wi6 ludzkosci prawa zadawania tego wlasnie pytania. rozroznia on pornie10 Tarnze. ze . 355-374).)Nie da si~ jednak tego udowodni6 eksperymental nie"s. Powyzszeqo pytania nie rnozna lekcewazyc jako nieuprawnionego badz bezsensownego. Na kartach znaczacej publikacji zatytutowanej The Limits of Science rozwaza on problem ograniczen narzucanych nauce przez nature rzeczywistosci. ekonornie. s.. Oba sa poprawne. obie sa jednakowo dobrze uzasadnione obserwacjami i wynikami doswiadczeri. ze . Kt6ra z nich jest wiec stuszna? Kt6ra bardziej naukowa? Jak zdecydowa6. kt6re z samej swej natury. s. 1. na jakie kiedykolwiek porwat si~ rodzaj ludzki". S. Oxford 1982.stosowane w spos6b uprawnionynie sa w stanie niczego w tej mierze wyjasnic'". 11 -15.Dawkins i Noble postrzegajq t~ sarna rzecz w spos6b diametralnie odmienny (w celu petnego dostrzezenia roznic zalecam powolna i uwazna lekture obu akapit6w). Oxford University Press.. Warszawa 2003. s..nauka wyjasnia wszystko". iz lezy ono poza zasieqiern metody naukowej. jak rowniez nadziei. ze otrzyma na nie odpowiedz. zadaniem nauk przyrodniczych nie jest wyjasnianie . s. zwtaszcza w dziedzinie neurobiologii. Blackwell. Hacker. kt6ry to poglqd z uporem lansuje rowniez Dawkins". Co jednak najwazniejsze. tez Richard Dawkins.rnoqa one jedynie tlurnaczyc obserwowane w swiecie zja-7 Denis Noble. Proszynski i S-ka. The Music of Life: Biology Beyond the Genome. 374. iz jedynyrni formami wyjasnienia sa formy naukowe". Extended Phenotype: The Gene as the Unit of Selection. Oxford 2006.372-376. (. 8 Tamze. nalezy to uczyni6 na innym polu. Bennett i Hacker stwierdzajq. Oxford University Press. 13. .) nie jest bardziej prawidtowy.bynajmniej nie uwazaiac ich za gorsze badz zalezne od nauk przyrod niczych. po prostu uznaje si~.nauka jest bez por6wnania najbardziej udanym przedsiewzieciern. . socioloqie . polskie: Fenotyp rozszerzony. ze nauki przyrodnicze . W dokonanej ostatnio erudycyjnej krytyce filozoficznej ptycizny wiekszosci wsp6tczesnego pisarstwa naukowego. ze nie rnozna zywic przekonania. Jesli da si~ udzieli6 na nie odpowiedzi. s. Zob.wszystkieqo..ernpirycznie rownowazne". Niemozliwe. Bennett i P.jako przyktady dyscyplin zajmujqcych si~ specyficznymi dla siebie zjawiskami . by obaj mieli raqe. jak na przyktad . s. istnieje wiele kwestii. Na przyktad: czy w przyrodzie istnieje jakis cel? Dawkins uwaza takie pytanie za fatszywe. Philosophical Foundations of Neuroscience.a Dawkins przyznat . M. Podkreslaiac. 9 M. Oalekosif?zny gen. przel. Joanna Gliwicz. Na uwaqe zasfuguje cala czesc zajrnujaca sie redukcjonizmem (s.Bledern jest sadzic. Mozna tu cytowa6 prawo. Innymi stowy. Sprawe t~ wielokrotnie poruszal Peter Medawar. Max Bennett i Peter Hacker kierujq jej ostrze szczeg61nie przeciwko naiwnemu poglqdowi. Pisza oni. Wyd. immunolog z Oksfordu uhonorowany nagrodq Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie nabytej tolerancji immunologicznej.

jak i w wielu konkretnych srodowiskach naukowych. kt6ry z radoscia. Jerzy Kochanowicz. zwtaszcza gdy Dawkins poddaje krytyce zaproponowane przez Stephena Jay Goulda pojecie "Nie Obejmujqcych si~ MAgisteri6w. tlurn. WAM.na oznaczenie tych przyrodoznawc6w. s. Scientism: Science. 66. na kt6rym nauki przyrodnicze posiadaja takie kompetencje. kt6re lepiej zostawic religii i metafizyce. Ethics and Religion. NOMA I POMA Nasze kr6tkie om6wienie ograniczen nauk przyrodniczych wskazuje. s.pozytywizrnu doktrynalnego". obecnie ani w przyszlosci (zaktadajqc jego dalszy rozw6j). na kt6re nie rnoze ono udzielic odpowiedzi. by uczeni zachowali ostroznosc w wypowiedziach na tego typu tematy. Ashgate. religia i literatura .) Mam tu na rnysli takie pytania. w tej kwestii Medawar wyraza si~ jasno: Granice przyrodoznawstwa staia si~ wyrazne dzieki pytaniom. acz przedwczesnie. "Science as Culture". zar6wno og61nie w zachodniej kulturze. Oxford 1985. 80g i biolog. The Limits of Science. uznal on za wymarty. vol. Zagadnienie pojawia si~ w kilku miejscach 80g8 urojonego. choc w tym wlasnie gronie wielu go nie podziela.znajdujq uprawnione miejsce w poszukiwaniu przez ludzkosc prawdy i sensu. Ostatnio pojawit si~ dosyc paskudny termin . Dawkins nie uwaza sie za . jednak definiuje i ogranicza obszar. (. ze wszystkie dziedziny ludzkiej rnysli .nie istniejq granice rnozliwosci naukowych dokonan.. przel. kt6re mogli zadawac tylko prostacy. W przypadku tego ostatniego . 220). . Do dzis najlepszego ornowienia zjawiska dostarcza Mi. np.odrzucat tego typu pytania. jezeli nie chca utracic zaufania opinii publicznej z powodu pewnych siebie.pseudopytania". ze potrafia na nie odpowiedziec'".). 86g urojony pewnie zaskoczytby Petera Medawara powracajqcym rozkwitem doktadnie tego samego .przyrodoznawstwo.dowodzi . czy istnieje [akas celowosc we wszechswiecie? Jak gdyby uprzedzajqc krzykliwe i upraszczajqce podejscie Dawkinsa do nauk przyrodniczych. jak: Jak zaczelo si~ wszystko? Po co tu [estesrny? Jaki jest sens zycia? Pozytywizm doktrynalny . Medawar. kt6rzy (jak Dawkins) odmawiajq uznania dla nauk przyrodniczych jakichkolwiek qranic". Fragilities of scientism: Richard Dawkins and the paranoid idealization of science.13.kael Stenmark. pouczajace ornowienie w Luke Davidson. Poglqd 6w jest szeroko rozpowszechniony. a szarlatani roznej rnasci twierdzic. O. Krakow 2005. s. 11 Peter B. okreslaiac je jako . 36 przyp.42 dzy tym. dogmatycznych i petnych przesady wypowiedzi. filozofia.NOMA (non-overlapping 12 Zob. Wilsona jako czolowych reprezentantow ruchu. (Cyt. A co z innymi pytaniami? A co z Bogiem? Albo z pytaniem. Oxford University Press. 167-199. a pytaniami 0 orqanizaqe i strukture materialnego wszechswiata. Medawar sugeruje.. J.bledne" lub . s.wasko scjentystycznego" (80g urojony. Choc sam jest zdeklarowanym racjonalistq. za: R..scjentyzrn" . Wiara a nauki przyrodnicze.transcendentnyrni". co nazywa pytaniami .obecnie juz przestarzaty . Berry. W ten spos6b zgadza si~ z Dawkinsem. 9 (2000). Praca ukazuje Dawkinsa i E. 2. Aldershot 2001.

Mozna by tu tatwo zacytowac rowniez wielu innych uczonych reprezentujqcych 14 Dawkins.niepokrywajace sie magisteria").kt6ra zaktada uswiadornienie sobie. jednak nawet nie zaczyna poruszac problemu. ze dyskredytowanie Goulda automatycznie oznacza potwierdzenie jego wtasnego stanowiska. (Termin magisterium rozurniec nalezy jako . Bog urojony. Gould utrzymuje. jaka nauke w zakresie wtasnych odkryc teologia rnoze zaczerpnac z metodologii nauk przyrodniczych 16.pytaniarni 0 ostateczny sens". rzecz jasna. istnieje tylko jedno magisterium . zar6wno Gould. 6.sfera em piryczna" . jak i Dawkins reprezentujq jedynie dwa fragmenty szerokiego spektrum rnozliwosci dobrze juz nauce znanych. Jednakze przeciwstawne stanowiska Goulda i Dawkinsa nie stanowiq bynajmniej jedynych dostepnych nam dr6g intelektualnych. Hum. choc zaproponowat bledne rozwiqzanie. WOJNA NAUKI Z RELIGIA? .rnaqisteriurn religii" zajmuje si~ . jak i religia oferujq rnozliwosc wzajemnej inspiracji.Dlaczeqo uczeni tak tch6rzliwie akceptujq ambicje teolog6w.przyp. New York 2006. s.wzajemnie si~ dopetniajq". Dawkins niekiedy zdaje si~ uwazac.by tak rzec: POMA (Partially Overlapping MAgisteria) . 10) . ze oba te magisteria wzajemnie na siebie nie zachodza.pokrywajacych si~ magisteri6w" kryje si~ w filozofii .myli si~. 15 Francis S. w kt6rych kompetencje ich na pewno nie sa wieksze niz wiedza naukowc6W?. rozmaite dyscypliny wiedzy. trzecia opcja: . w takiej jednak formie poznal go polski czytelnik na kartach wprowadzajqcej zagadnienie pracy Stephena Jay Goulda.rnaqisteriurn nauki" zajmuje si~ . kt6rzy zasadniczo ten poglqd podzielajq. iz oba stanowiska powinny podlegac dalszemu wnikliwemu badaniu. Skaly wiek6w. M6j wtasny projekt .rzeczywistosc empiryczna. 91. Zdaniem Dawkinsa. W istocie zas. Niedoskonalosci jednego i drugiego wskazujq. Zysk i S-ka. Dawkins tez tak uwaza. Collins. s. by wypowiadac si~ w kwestiach. Moim zdaniem . s.obszar autorytetu" albo "sfer~ kompetencji"). Sama rnysl 0 tym. Wedle Goulda . natomiast .czesciowo pokrywajqcych si~ magisteri6w" . biolog-ewolucjonista stojqcy na czele stynnego Human Genome Project.14 Interesujqcy kawatek retoryki.13 Niezbyt szczesliwy przeklad (Iepiej brzmialoby. z uwagi na przenikanie si~ przedmiot6w i metod ich badan. .krytyczneqo realizmu" wywierajqcej obecnie przernozny wptyw na rozjasnienie relacji rniedzy naukami przyrodniczymi a naukami spolecznym!". 44 magisteria). 3.Zasady wiary i zasady nauki -pisze Collins . The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief Basic Books. ze zar6wno nauka. M6wi on 0 .wielce satysfakcjonujqcej harmonii rniedzy swiatopoqladern naukowym a duchowym'i". . chociaz z innego powodu. Istnieje bowiem. . Poznan 2002. Jednym z gt6wnych wyrazicieli tego poglqdu jest Francis Collins. Nauka i religia w pelni zycte (przel Jacek Bieron. by pozwolic teologii rnowic 0 czymkolwiek jest dla niego oburzajaca. Podejscie . Jedyna istniejqca rzeczywistosc. kt6ry Gould stusznie postawit..naukowej teologii" bada.

wszechswiat zostal stworzony z okreslonyrn zamiarem i celem.znakornicie nastrojony". Albo rnoze .mianowicie: wielu uczonych wierzy w Boga. stawiajqc doktadnie takie samo pytanie i uzyskano niemal doktadnie taki sam model . Wedle Daviesa "przyjazna zyciu postawa" wszechswiata wskazuje na nadrzedna zasade w jakis spos6b kieruiaca go w strone rozwoju zycia i rozumu. T&T Clark.Zdaniem Dawkinsa nauka doprowadzita reliqie do ruiny. Wynikami tymi rnozna zonqlowac we wszystkie strony. Oto Owen Gingerich. The Science of God. W roku 1916 zapytano czynnych ludzi nauki. McGrath. Routledge. Alister E. Kilka rniesiecy pozniej kosmolog Paul Davies wydat Goldilocks Enigma . ze wspanialosc i uporzqdkowanie przyrody wskazuje na Boskiego Stworce zgodnie z tradycyjnym chrzescjanskirn nauczaniem. gdzie wpadt w objecia otumanionych fanatyk6w. Na kartach swej pracy Collins opisuje wtasne nawr6cenie z ateizmu na wiare chrzesciianska.55 procent wszak albo w Boga wierzy. zwlaszcza Roy Bhaskar. wydat God's Universe. London 1998. albo jest agnostykami. Dobrze znamy wynik sondazu: rnniej-wiecej 40 procent wierzyto w Boga. ze wszechswiat zostal . 3rd edn. Nie takie to jednak proste. kt6ry aktywnie komunikuje si~ z ludzkoscia i do kt6rego rnozna si~ rnodlic . Liczba wierzqcych natomiast pozostata bez zmian. 86g urojony ukazat si~ drukiem w roku 2006. The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences. a wiec na poziomie 40 procent. MA 2006. Harvard University Press. Nalezy jednak wziac pod uwaqe dwie rzeczy: .tu''. Pojawia si~ jednak powazny problem . ze deisci nie wierza w Boga odpowiadajqcego takiej definicji. gdzie dowodzi. a 20 procent nie miato zdania. 17 Zob. Nieszczeg61nie to wsp6tbrzmi z powtarzana uparcie opinia Dawkinsa.prace dowodzaca. Nie podpisujqc si~ pod tradycyjnym chrzescjanskirn pojmowaniem Boga. Interpretujqcy je ateisci wolaja: "Wi~kszosc uczonych nie wierzy w Boga". 16 W celu wprowadzenia do zagadnienia zob. Cambridge. ze . Son-18 Owen Gingerich. ze cos boskiego jest qdzies "tam". Francis Collins opublikowat Language of God. Mozna wszak r6wnie dobrze odczytac je tak: "Wi~kszosc uczonych nie twierdzi. Nieco swiatla na sprawe pomogq rzucic wyniki dw6ch ankiet. a wiara w to nie koliduje z zadnyrn naukowym przedslewzleclern''".nieznacznie wzrosta jedynie liczba niewierzqcych (do 45 procent). Dawkins z miejsca odrzuca wszelka ide~ istnienia jakiegokolwiek dowodu na celowosc badz plan we wszechswiecie.oczekujac odpowiedzi". W tym samym roku opublikowane zostaty rowniez trzy inne prace wiodqcych uczonych. ze prawdziwi uczeni sa ateistami. czy wierza w Boga . uwaza. London 2004. ze nie wierzy w Boga" . w kt6rym stwierdza. Parnietajrny. Davies gtosi irma ide~. znakomity astronom z Harvardu. Cod's Universe. 40 procent nie wierzyto. 47 daz taki powt6rzono w roku 1997. spychajqc Boga na margines kultury.doktadnie w takiego Boga.

a grupq rzeczywistych wsrod nich ateist6w.byty zaprzysieqlyrni ateistami". zauwazaiac. Gdyby pytanie zostalo skonstruowane w spos6b bardziej og6lny. s.powinno dostarczyc mu najzagorzalszych i najwierniejszych zwolennik6w. odrzuca wiekszosc uczonych. kt6rego niespecjalnie interesuje doktryna Tr6jcy Swietej. a zarazem wytykajqcq (i krytykujaca) jej zle strony. wprowadzajq oni raczej sw6j swiatopoqlad do nauki. kt6re . ze uczonym zadano pytanie bardzo skonkretyzowane. kt6rzy . R6wnie jasno wypowiedziat si~ 0 ztych stronach ateizmu.dwie jednostki uosabiajqce cate zlo naszego wieku . fizyka powszechnie typowanego do Nagrody Nobla za przetomowe dokonania w dziedzinie elektrodynamiki kwantowej. Nalezy jeszcze raz podkreslic. Dyson wygtosit rnowe chwalaca osiaqniecia religii. autor pierwotnego sondazu z roku 1916. Wi~kszose niewierzqcych uczonych.wedtug niego . kt6rych znam. ze . iz wszyscy . dogmatyczne obstawanie Dawkinsa przy tezie.1. tylko udaje wierzqcego! "ezy to nie jest .wraz z uptywem czasu . Dawkins podchodzi do problemu w spos6b catkowicie nie do przyjecia. Dawkins odebrat to jako tch6rzliwy akt apostazji i zdrady.podobnie jak Paul Davies dostrzegajq ze istnieja racje wskazujqce na istnienie jakiegos rodzaju boskiej sity badz najwyzszej duchowej zasady. Przyjrzyjmy si~ chociazby jego cenzorskim uwagom na temat Freemana Dysona. James Leuba. ze jego poglqd. Wyklucza to wszystkich. Ale dobre wyniki podobnych ankiet w istocie nie rnaja wiele do rzeczy. Oto po stwierdzeniu Dysona. co miato stanowic wynik og61nej poprawy poziomu edukacji. stanowia ateisci z powod6w innych niz naukowe. przepowiadat znaczny . ze jest on chrzescjaninern. liczba zas wierzqcych nie ulegta pomniejszeniu. Dawkins orzekl. jakoby nauki przyrodnicze stanowity intelektualnq autostrade prowadzaca wprost do ateizmu. 86g urojony. bez wzqledu na ich poglqdy religijne.prawdziwi" uczeni powinni bye ateistami spotyka si~ z gwattownym oporem doktadnie tego srodowiska. Jezeli jednak nie wystarczajq moje osobiste rozmowy z uczonymi. Odbierajqc przyznanq mu w roku 2000 Naqrode Templetona. doktadna tresc pytania czesto umyka uwadze komentujqcych wyniki obu sondazy. Daje si~ bowiem zauwazyc ogromna rozbieznosc ilosciowa porniedzy grupq uczonych. Niestety. iz znaczy to. jako "wyraz poparcia dla religii ze strony jednego z najwybitniejszych wsp6tczesnych tlzykow"!". mianowicie: czy wierza w osobowego Boga.Adolf Hitler i J6zef Stalin . 19 Dawkins. 216. Nadqsane. Tymczasem wzrost liczby niewierzqcych i odpowiadajqcy mu spadek liczby agnostyk6w okazal si~ niewielki. ze czesc znajdujqcych si~ w ich gronie najgtosniejszych krytyk6w Dawkinsa stanowia ateisci.wzrost liczby uczonych niewierzqcych w Boga. 2. ze Dyson wcale nie jest chrzescijaninem. od kt6rego rnoqa oczekiwac odpowiedzi na swe modlitwy. niz go z niej wyprowadzajq. to warto zauwazyc. Ale miato bye jeszcze gorzej. Dawkins musi si~ zrnierzyc z bardzo dian niewygodnym fa ktem. w przypadku obu ankiet rnozna by oczekiwac wiekszej liczby odpowiedzi twierdzqcych. Zupetnie nic nie upowaznia Dawkinsa do przemawiania w tej kwestii w imieniu srodowiska naukowego. kt6rym Dawkins przypisuje ateizm.

wierzac w Boga. Sprawa jest prosta: natura jest otwarta na wiele jednakowo uprawnionych interpretacji. ze pan.teizm to pojecie i religijne. Mogq si~ z takim spojrzeniem nie zqadzac. s. London 1994.zyciowej sile". Inni . gdyby chciat zabrzrniec po chrzescijansku?. ale gotowi sa je szanowac. Moqe tylko dodac. Mozna bye .odczytuia" [a teistycznie . CqC przy tym wcale uczciwosci intelektualnej. rnozna go interpretowac na wiele rozmaitych sposob6w. teistycznym i wieloma innymi . Pantheism: A Non-theistic Concept of Deity. kt6rzy sami siebie okreslaia mianem ateist6w. Zar6wno tu. Przyznajqc si~ do wiary. nie zauwazajac.odczytuja" nature na spos6b ateistyczny.wedtug niego . Niekt6rzy interpretujq czy . ze rnysli w ten spos6b wielu uczonych. ze Dyson chciat tylko "wyglqdae na" chrzescjanina. deistycznym. w rzeczywistosci bedac ateista? To samo rnozna powiedziec 0 Einsteinie21. Levine. jak i w innych miejscach Dawkins kieruje si~ podstawowym zalozeniern. z kt6rymi rozmawiatem. kt6ry juz nie ingeruje w jej sprawy. Dobrej analizy dostarcza tu Michael P.zadneqo z nich jednak nie wymaga jako jedynego stusznego. Niedawno zmarty Henry Morris.i musi to bye nauka.doktadnie to. i teologiczne. Dawkins rnowi tam 0 . kt6ry czesto do opisu zjawisk naukowych uzywal jezyka i sposobu obrazowania charakterystycznych dla religii.zwierajq si~ w walce na srnierc i zycie22.20 Czy nalezy to rozurniec jako insynuacje. nie holduiac zadnernu konkretnemu swiatopoqladowi duchowemu. s. znamienity kreacjonista. Dosyc tatwo udzielic oczywistego Jak juz zauwazylisrny. nie tra-20 Tarnze. . 21 Zob.dostrzeqajac. i najbardziej satysfakcjonujqcego intelektualnie wyjasnienia w tej materii.uduchowioneqo" poglqdu. kogo Dawkins ma nadzieje przekonac odrnowa dania wiary stowu swych koleg6wuczonych. W przeciwienstwie do ateist6w dogmatycznych potrafia oni w petni zrozurniec. lacznie z takimi. Dawkinsowski oglqd rzeczywistosci to lustrzane odbicie swiatopoqladu spotykanego u niekt6rych co bardziej egzotycznych odtam6w amerykanskiego fundamentalizmu. ze wskazuje ona na istnienie Boskiego Stw6rcy. m6wiqcego niejasno 0 [akiejs . dlaczego niekt6rzy ich koledzy przyjmujq chrzescjanskie spojrzenie na swiat. 38-45. religijnemu czy antyreligijnemu. Dobrze wiemy.einsteinowskirn panteizmie" (ktory z pewnoscia stanowi jeden z aspektow religijnych koncepcji Einsteina). ze Dyson pozoruje zainteresowanie religiq dla korzysci finansowych? Czy Dawkins chce powiedziec. Nauka i religia . po prostu nie rnoqa rnowic prawdy. Jeszcze inni przyjmujq chrzescjanski punkt widzenia. ze prawdziwi uczeni musze bye ateistami. Routledge.. lvloze bye Uumaczona zgodnie ze swiatopoqladern ateistycznym. Dawkins jednakZe prezentuje poglqd skrajnie odmienny. Trudno mi pojac. 377-385. zainteresowania religiq czy zaanqazowania w nia. postrzegat swiat w spos6b absolutnie spola22 Dawkins. Oto triumf dogmatu nad doswiadczeniern. z kt6rej tylko jedna strona rnoze wyjse zwyciesko . kt6ry stwarza i doglqda. B6g nakrecil zegarek i zostawit go wtasnemu losowi. A sa i zwolennicy bardziej . Bog urojony. co powiedziatby kazdy naukowiec-ateista. rozczarowujaco powierzchownq analiza w Bogu urojonym. Dlaczego jest tylu wierzqcych ze swiat natury jest pojeciowo uczonych? plastyczny.prawdziwyrn" uczonym.

przyjetej w roku 1938 przez brytyjskiego premiera Neville'a Chamberlaina w stosunku do Adolfa Hitlera. by rnozna go ukazywac jako stan wojny. Czytelnikom. Por6wnanie takie to intelektualny nonsens. ale sposrod wielu wybiera Michaela Ruse'a .nie mniej obrazliwie . czyli wierni religii. wyjasniarn. Nauka jest chyba jedynq postacla racjonalizmu. polityki laqodzenla. kt6rzy nie rozpoznali aluzji. jeszcze w drugiej polowle dzlewietnasteqo stulecia bylo najzupelnie] rnozllwyrn wlerzyc. religia natomiast najpowszechniejszq forma przesadu?".szkoly Neville'a Charnberlalna'f". Tak wiec swiat dzieli sle na dwa obozy . dobra ze zlern zmaganie. ze prowadzi go to do bardzo nieroztropnych i niedajqcych sie obronic sqd6w.nie ma jednak mowy. Dlaczego? Argumenty Dawkinsa sa w tej kwestii tak zagmatwane. kt6ry gfosi. rzucajqc wyzwanie religijnemu fundamentalizrnowr". w nadziei unikniecia wojny totalnej w Europie.obecnie postrzega sle 6w poglqd jako beznadziejnie staroswiecki stereotyp historyczny.wojny". Czy Ruse osrnielll sie skrytykowac Dawkinsa dopuszczajac sle swoistej tese-meieste?" A rnoze . do kt6rych do tej pory nie przebllo sie swiatlo naukowej metody.Jerry'ego Coyne'a.prewdziw« wojna toczy sle rnledzy racjonalizmem a przesqdami. ludzi wierzqcych zas .jak mi ostatnio powiedzlal jeden z czolowych arnerykariskich historyk6w . z drugiej . kt6rzy wierzq w pozytywnq relacje rniedzy nauka a religiq. Najbardziej niedorzeczny z nich okresla uczonych. iz nauka i religia tOCZq ze soba nieustannq wojne. iz Dawkins odwolu]e sle tu do 23 Tarnze. mianem . nie wspominajqc [uz. obawiam sie. calkowicie przez nauke skompromitowany. Kogo Dawkins ma na rnysli? Trudno w to uwierzyc.imperium zla. ze nauka oraz religia mogq sle nawzajem od siebie uczyc.w jego mniemaniu znaczenie kosmiczne.wybitnego fllozofa-ateiste. ze trudno okreslic pow6d.zaproponowal poglqd. Stosunek nauki do religii jest zlozony i zroznicowany .religia. Morris kreslil apokaliptycznq wizje bitwy rnledzy nimi. 105-109. Jednakze . ze uczeni uznajqcy istotne znaczenie religii powinni zostac napletnowani jako . kt6ry znaczaco przyczynil sie do wyjasnienia filozoficznych korzeni i konsekwencji darwinizmu.przyr6wnuje ona do Hitlera.ryzowany: z jednej strony swiecl. Dokladnie tak.racjonalizmu i zabobonu. co fanatycy.uspokalacze". czyli uczeniateisci. Spos6b ekspresji Dawkinsa ujawnia alarmujqcy ogrom uprzedzen oraz ub6stwo wiedzy na temat relacji nauki i religii. Blaka sle on jeszcze tylko po zasciankach zycia intelektualnego. badz w jakis spos6b sle do niej przyczyniajq. ze . ze jest obrazliwe. jak religie rozroz- . kt6re zakonczy sie triumfem prawdy i dobra! Dawkins kopiuje 6w fundamentalistyczny scenariusz. Kledys. Chodzi wszak 0 zmaganie prawdy z falszern. s. majqcej . Ta niesmaczna analogia wydaje sie suqerowac.jeszcze odwaznle] . uznaja za akt zdrady? Dawkins cytuje z aprobata genetyka z Chicago . Dawkins jednak jest tak nlezlornnle przywiqzany do owego przestarzaleqo modelu . To beznadziejnie zagmatwane odczytanie rzeczywlstosci ostatecznie opiera sle na przestarzalyrn i obecnie [uz porzuconym historycznym odczytaniu relacji nauka . odwracajqc jedynie punkt widzenia.

Jak to dose sarkastycznie ujqt w niedawnym e-mailu do Dawkinsa: "Stale powtarzam moim kolegom. ZDERZENIE FUNDAMENTALIZMOW Jedna z najwiekszych szk6d. Wielu jednak uwaza. William Dembski .nieczystyrn" ogtosili go jego wczesniejsi koledzy. Harvard University Press. Dawkins wydaje si~ postrzeqac rzeczy przez pryzmat swiatopoqladu w wysokim stopniu spolaryzowanego oraz nie mniej apokaliptycznego i wypaczonego niz ten. niaja zbawionych i potepionych. ze nie jest ateistycznym fundamentalistq: B6g urojony.brak jakiegokolwiek odcienia szarosci' Biedny Michael Ruse. jak jego religijne odpowlednlkf . s. Istniejq lepsze sposoby poradzenia sobie z religijnym fundamentalizmem. Hum. 106. 0 ile juz nie jest na to za pozno. Albo czarne. ze zar6wno pan. obraza majestatu . 26 Dawkins. nie jego rozwiqzaniem. Czuja si~ kompromitowani w oczach szerokiej opinii publicznej nierozwaznie i niepotrzebnie. by nauki przyrodnicze postrzegano w tym srodowisku w swietle negatywnym. Krytykowatem juz ruch wspierajqcy .intelektualny architekt ruchu nieustannie dziekuje Inteligentnemu Projektantowi za Dawkinsa29. ruch 6w uwaza Dawkinsa za niezwykle dla siebie uzyteczneqo. albo biate . Wcale takimi nie sa. jak i panska praca to jeden z najwiekszych dar6w Boga dla . Czy neprevaie sposobem na religijny fundamentalizm jest kopiowanie przez ateist6w jego wad? Proponuje si~ nam fundamentalizm ateistyczn¥. kt6ry charakteryzuje zwalczany przezen religijny fundamentalizm. ze przydatby si~ tu jakis sprawdzian wiaryqodnosci.przyp. MA 1996. Jak na ironie jednak.intelektualnie . Po zaatakowaniu jednej grupy fundamentalist6w. 381. absolutnie dychotomicznym sposobem rnyslenia. 25 Fr. s. B6g urojony. zwtaszcza gdy na catym swiecie odradza si~ zainteresowanie religiq i religijne zaangazowanie? Nic dziwnego. Dawkins jest wiec czescia problemu. Czy istnieje lepszy spos6b zagwarantowania. zostal potepiony przez drugq .moim zdaniem . ze wielu darwinist6w wyrazito zaniepokojenie z powodu pr6b przyczepiania im etykietki ateist6w.24 Jego najlepsza praca to . Bardzo to dyskusyjne! stantyzmu p6tnocnoamerykanskiego. 4. Dawkins postuguje si~ tym samym. Dlaczego? Poniewaz jego histeryczno-dogmatyczne uporczywe obstawanie przy ateistycznych implikacjach darwinizmu zraza wielu potencjalnych zwolennik6w teorii ewolucji.antyewolucjonistyczny nurt w chrzescjanstwie. kt6rego pomysty rowniez zostaty zmieszane z btotem na kartach Bcqe urojonegd8.Monad to Man: The Concept of Progress in Evolutionary Biology. jednak petna wigoru krucjata Dawkinsa doprowadzita do wzrostu wroqosci w postrzeganiu ich przez liczne odtamy konserwatywnego prote27 Dawkins twardo utrzymuje. r6wnie wykrzywiony i gt~boko skazony bledarni. Cambridge. jakie Dawkins wyrzqdzit naukom przyrodniczym jest ukazywanie ich jako nieustepliwie i zajadle ateistycznych.Jnteliqentny projekt" . Dawkins jest najwyrazniej silnie umocniony w swym osobliwym dualistycznym fundamentalizmie.

Michael Ruse. Why the Intelligent Design Lobby thanks God for Richard Dawkins.se'a w czarna dziure. poniedzialek 27 marca 2006.zadnernu z was nie chce si~ powaznie badac chrzescjaristwa i na serio zajac si~ jego rnysla. uczynit irma wielce wymownq uwaqe. InterVarsity Press. New York 2004. Papieskie oswiadczenie zostalo zyczliwie przyjete przez wielu uczonych. by oswiadczyc. jakze charakterystycznych dla konserwatywnego protestantyzmu). Co wiece]. Aha! Teraz juz wiemy. Znajdujemy tu odwofanie do Michaela Behe. Stowa Ruse'a z miejsca pomagajq nam zrozurniec. Nie zrobil tego. and Darwin: A Critique of Intelligent Design Theory. Wymiana e-maili rniedzy Ruse'em a Dennettem rniala miejsce w niedziele.jest zwyczajnie gtupie i groteskowo niemoralne. Nie przejmuj si~ Michael-jestes w dobrym towarzystwie! Ale zanim jeszcze Ruse zostal wyrzucony z dawkinsowskiego ogrodu Eden. Taking Darwin Seriously: a Naturalistic Approach to Philosophy. Szersze podejscie do ruchu znajdujemy w: Niall Shanks. 19 lutego 2006 i zostala szeroko rozpowszechniona. jest hipokryta. to jest Dawkins. IL 1999. 22 pazdziernika 1996 roku papiez Jan Pawet II w oswiadczeniu skierowanym do Papieskiej Akademii Nauk poparl og61ne poJ~cie ewolucji biologicznej. Jednak nie przez Richarda Dawkinsa. 391-395. the Devil. jesli chodzi 0 nauke. William A. 32 Ocene tego oswiadczenia ze strony Ruse'a zawiera: Michael Ruse. William Dembski nie zostal wspomniany. ze nie rnoze on bye szczery. s. Downers Grove. Kosciol katolicki nigdy nie miat najmniejszych trudnosci z zagadnieniem ewolucji. Nie potrzebujemy odruchowego ateizmu. vol. Prosze tak dalej!" Mysle. John Paull/and evolution. 29 Zob.twardoqloweoo darwinisty") w korespondencji 28 Dawkins. 72 (1997). ale powazneqo zmagania si~ z zagadnieniem . B6g urojony. "Guardian". Oto komentarz Ruse'a na temat dalszych wydarzeri: Kiedy Jan Pawet II oficjalnie udzielit poparcia darwinizmowi. 186-192. ze papiez 31 Zob. God. s. Twierdzenie. Dembski. do Daniela Dennetta. ze jest zachwycony Bogiem urojonyrii". wolatby rniec juz do czynienia z uczciwym fundarnentalista'". dlaczego Dawkins wyrzucit Ru.zupelna katastrofa w walce z inteligentnym projektem?". iz chrzescjanstwo to po prostu mroczna sita zla jak to czyni Richard Dawkins . Gdyby plan Dawkinsa zakladal zachecenie chrzesciian do uznania ewolucji biologicznej. krytykujqc zarazem pewne materialistyczne jej interpretacje 2. New York 1998. Prometheus Books.inteligentnego projektu i naszego ruchu. Intelligent Design: The Bridge between Science and Theology. a wreszcie. 0 co chodzi. iz on (Dennett) i Dawkins okazali si~ . Oxford University Press. "Quarterly Review of Biology". a nie zrazac do siebie wszystkich ludzi dobrej woli. z radoscia przyjqtby on oswiadczenie papieza. poniewaz jest totalnie niezdolny do przyjecia . Nie dziwi zatem uwaga Ruse'a (kt6ry okresla samego siebie mianem . Richard Dawkins zdobyt si~ jedynie na to. ze on. wnikliwy artykul Madeleine Bunting. toczymy walke i musimy w tym celu pozyskiwac sojusznik6w. 30 Zob. (A tak przy okazji.

ze nie naduzywa si~ tu nauki . zarliwie zatroskanego 0 prawde. Dawkins pokazat w nim ekstremist6w religijnych oreduiacych za uzywaniern przemocy w irnie religii albo reprezentujqcych stanowisko agresywnie antynaukowe. Ale dzieki polemicznemu wykorzystywaniu przez Dawkinsa nauki w prowadzonym przezen epickim zmaganiu z religiq ich liczba bedzie tylko rosnac. Dlaczego wiec ludzie w Boga wierzq? Dla Dawkinsa wiara taka jest absolutnie irracjonalna . Nic dziwnego. Jakie zatem nowe spojrzenie ma do zaproponowania Dawkins? Jego podejscie do pochodzenia religii najtatwiej zrozurniec. by jego czytelnicy tak wlasnie rnysleli .m6gtby zaakceptowac teorie ewolucji. gdy dostrzeze si~. Zadna ze znanych mi os6b nie wierzy w podobne bzdury. ze Boga nie ma. fundamentalne zalozenie.jak wiara w orbitujqcy wok6t Stonca czajniczek". Sprawa sieqa wstecz. do wrogiego religii niemieckiego filozofa. pelniacym wobec 80ga urojonego role pilota. Jednym z najsmutniejszych aspekt6w 80ga urojonego jest obraz przemiany autora tejze ksiazki z uczonego. 106. Trudno nie uwierzyc. Ludwiga Feuerbacha.do wiadomosci. s. Zapozyczone od Bertranda Russella.w charakterze broni do niszczenia religii. Dawkins pragnie jednak. kt6re zawsze ukazuje si~ w rnozliwie najbardziej naiwnym swietle. JAKA JEST GENEZA RELiGII? Jadrern ateizmu jest nieodwracalne. stawie tych pseudointelektualnych bzdur". Oto kolejna wt6rna analogia . To prawda.a prawdopodobnie i kazdy inny chrzescjanin . 86g urojony.niebianskie czajniczki". ze papiez . lvloze nadszedt juz czas zgodnego protestu catego srodowiska naukowego przeciw naduzywaniu jego rnysli i autorytetu w sluzbie ateistycznego fundamentalizmu? 3. w lekcewazaceqo dowody prymitywnego propaqandyste antyreligijnego. kt6ry tylko udaje racjonalnego. .a raczej wysoce kontrowersyjnego i niereprezentatywnego opisu naukowego . Ale to kulawa analogia.ze wiara w Boga stoi na poziomie wiary w . 86g urojony. Papiez nie m6wi wiec prawdy. nieprawdaz? Nie rnoze papiez wszak to cztowiek zabobonny. Przemiana owa wyszta na jaw w telewizyjnym serialu The Root of All Evil? (Zrodlo wszelkiego zla). ze serial zostal przez krytyk6w odebrany jako srniechu wart. istnieja wyznawcy religii reprezentujqcy stanowisko skrajnie wrogie nauce. kt6ry w roku 1841 dowodzit. Ale 80g urojony ciqgnie dalej owo skandalicznie tendencyjne podejscie do materiatu dowodowego oraz niepozostawiajqce suchej nitki wyszydzanie alternatyw i odrnowe ich powazneqo traktowania. Po obejrzeniu go jeden ze starszych koleg6w-ateist6w powiedziat mi: "Nie osadzai reszty nas na pOd-33 Cyt. zaktamywania i demonizowania konkurencyjnych swiatopoqladow.czesc og61nej strategii systematycznego wyszydzania. ze B6g stanowi wymyst powstaty z ludzkich pragnien w celu 1 Dawkins. ze przejmuje on tradycyjny ateistyczny dow6d na nieistnienie Boga i rozwija go na nowa rnodle. s. Zaproponowany zas przezen wniosek brzmiat: religia prowadzi do przemocy i jest wrogiem nauki. za: Dawkins. 85-89.

projekcji". Argument ten nasuwa rowniez rnysl. rzecz jasna. stanowi wszak powazna przeszkode na drodze postepu ludzkosci. iz to cos nie istnieje. wiara w Boga rnoze stanowic produkt uboczny jakieqos mechanizmu ewolucyjnego. Skoro wiec przyjeto. Sp6jrzmy na dwa warianty.w czynnikach psychologicznych.nawet niekoniecznie najbardziej fundamentalny. To jednak z cala pewnoscia nie jedyny aspekt religii . Wiarygodny opis religii odwotywatby si~ do wielu jej aspekt6w. . wierzen. ze powodem. iz B6g jest . chocby pragnienie wskazuje na koniecznosc istnienia wody. czyli . definiujqc [a na dobra sprawe wytqcznie w kategoriach . Dennett wykazuje. Ot.Boqiern". z ateizmem. Harmondsworth 1938. Van A. praktyk rytualnych. afiliacji spotecznych.dostarczenia metafizycznej i duchowej pociechy". Wchodzi tu Dawkins na terytorium eksplorowane przez innego ateiste. Wedtug niego. Feuerbach and the Interpretation of Religion. Zacznijmy od tego. dobrze. dla kt6rego ludzie potrzebowali ztudzenia Boga byto ich spoteczne i ekonomiczne wyobcowanie . Ma on jednakowoz swoje stabe strony. kt6ry postrzegac rnozna jako odpowiedz na ludzkie pozadanie moralnej autonomii. Penguin Books. ze odpowiedz na ludzkie potrzeby i pragnienia stanowia wszystkie swiatopoqlady . nie bedzie zadnej potrzeby istnienia religii. Harvey. Zygmunt Freud dowodzit natomiast. To fascynujqcy argument. Jak zobaczymy. Ale zar6wno Dawkins.gdy wiec nadejdzie rewolucja socjalistyczna. Jego argumentacja brzmiata nastepuiaco: Boga nie ma. wsrod nich: wiedzy. ze odczuwanie potrzeby czeqos nie oznacza bynajmniej.wiary w Boga". ze wywart tak gt~boki wptyw na kulture Zachodu.w wysokim stopniu sztuczne i nieprzekonujqce. Cambridge 1995. motywacji i konsekwencji behawioralnych''. Karol Marks dowodzit. drugi . ze wyznaczniki wiary w Boga mogty ewoluowac z roz3 Sigmund Freud. I bardzo 2 Zob.spelnieniern zyczen" wyczarowanym przez ludzka projekcje. kazdy z nich gt~boko zwiqzany z omawianq tu sprawa. ze u poczqtk6w wiary w Boga lezy tesknota za figurq ojca. Tak wiec nieistniejqcy B6g stanowi jedynie proiekcje ludzkich pragnien. Wielu ludzi jednak w Boga wierzy. Pierwszy lokuje pochodzenie wiary w Boga w czynnikach socjologicznych. Dlaczego? Poniewaz pragnq pocieszenia. Totem and Taboo: Resemblances between the Psychic Lives of Savages and Neurotics. Daniela Dennetta na kartach jego ostatniej pracy zatytutowanej Breaking the Spelf. doswiadczenia. Po prostu umrze ona srniercia naturalna.uprzedmiotowiaja" swe tesknoty i nazywajq je . Dlatego dokonujq . rnozna wyjsc poza t~ infantylnq iluzje i dorosnac". Dawkins rowniez oferuje naturalistyczne wyjasnienie religii .lacznie. nic wiec dziwnego. jak i Dennett przyjmujq scisle kognitywne spojrzenie na reliqie. Cambridge University Press. Pomimo rozmytego nieco opisu religii.

rnoze nie bye ani zle.wobec jego wtasnego . ze jej elementy skladowe oraz relacje rniedzy nimi sa scisle okreslone historycznie. kt6ra pozwalataby mu suqerowac.nie rnoze istniec uniwersalna definicja religii nie tylko dlatego. opartych na dowodach i tyrniz dowodami si~ kierujqcych argument6w. River out of Eden: A Darwinian View of Life. ze wszechswiat to cos. polskie: Rzeka genow. Talal Asad. 260. lecz zwyczajnie oboietne. ze niekt6re jego rezultaty sa . Viking Penguin. wych zdarzen. Gdzie tu nauka? Gdzie material dowodowy? W miejsce scislych. ani dobre.stownych drogowskaz6w wyraznie pokazujqcych. s. Marek Jannasz.4 Daniel C.przypadkowe"? Jest to niezgodne z darwinowskim postrzeganiem swiata. Mozerny na przyktad rniec .uniwersalneqo darwinizmu". wystrzegajqcego si~ wszelkiego pojecia celowosci: poglqdu streszczonego w stawnym zdaniu Dawkinsa m6wiqcym. ze taka definicja sama stanowi rezultat dyskursywnego procesu". przel. 133.celowe''. Wyd. Ale to mniej istotna sprawa. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. s. Glocka i Rodney'a Starka. MD 1993. ale tez dlatego. ze" . oryginalne studium Charlesa Y.rnozliwe. jakkolwiek bardzo interesujqce. Wyglqda to jednak na niekonsekwencje. Phoenix. sugerujqc. 7 Richard Dawkins. s. Johns Hopkins University Press. iz brak solidnych dowod6w na wqtlutkie.boski osrodek" w m6zgu. kt6rych mamy prawo si~ spodziewac. Wydawnictwo CiS i Oficyna Wydawnicza MOST.efektern bledneqo zastosowania mechanizm6w z innych wzqledow korzystnych'". dzikie odmiany religii". Dawkins rozbudowuje te spekulacje. Baltimore. Religia jest wiec . jako ze ludziom nim obdarzonym tatwiej przetrwac.i to niernala. kt6rymi karmi swych czytelnik6w. bo oparte wytqcznie na przypuszczeniach idee. Antropolog Talal Asad dowodzi. bezduszne i bezcelowe'". Teorie Dawkinsa dotyczqce biologicznego pochodzenia religii. Albo tez "idee religijne mogty wyrosnac i rozprzestrzenic si~ z indywidualnych przesqd6w poprzez szamanizm oraz wczesne. maitych powod6w.ale owe pozory planu badz celowosci wynikajq z przypadko6 Dawkins. Osrodek taki rnoze zalezec od . ani okrutne. co . iz . tak by skonczyc jako cos fundamentalnie religijnego. ani taskawe. 5 Zob. Argumentacja zaczyna . Czytajqc t~ czesc ksiazki Dawkinsa poczutem si~ wrecz palka zmuszany do poddania si~ owym ideom za pornoca nagiej sity zapewnien autora. To przeciez sedno dokonanej przez Dawkinsa krytyki Paleya na kartach Slepego zegarmistrza. Zgodnie z zalozeniarni darwinizmu wszystko jest bowiem przypadkowe. s.2006.przypadkowym produkcie ubocznym" stanowi brak powaznych dowod6w na jej poparcie. Religion and Society in Tension. 29.rnistyczneqo genu" obdarzonego wzqledarni przez selekcj~ naturalna.przypadkowyrn produktem ubocznym" lub . ze zasadniczo naturalne tendencje mogty zostac mylnie ukierunkowane. Dennett. Warszawa 1995. Chicago 1965. znajdujemy tu spekulacje i przypuszczenia. Rand McNally.przypadkoweqo''. nie zas ochoczo prowadzony powagq dowod6w i urniejetnoscia ich prezentacji zjego strony. London 1995. inne zas . skoro jego rozumienie procesu ewolucyjnego wyklucza wszelka podbudowe teo retyczn a. New York. Podstawowq slabosc teorii 0 . Jak Dawkins rnoze okreslac religi~ mianem czeqos . Genealogies of Religion. 142. Jego argumenty na temat psychologicznego pochodzenia religii roja si~ od "bye rnoze" i . Rzeczy rnoqa stwarzac pozory jakiegos projektu . Bog urojony. rnusza zostac uznane za wysoce spekulatywne.

Ostatecznie jest to argument bledneqo kola.pieciu dr6g" Sw. 57-68. kt6rej Dawkins nawet nie spr6bowat poruszyc. Tomasza z Akwinu. Ateizm posuwa ten proces 0 krok dalej. ateizm i marksizm . Mysliciele ci wierzyli.szerokoekranowa" wizje swiata.twierdzeniami. s.pociqga to za soba wiare w 0 jednego boga mniej niz poprzednio.w zgodzie z postmodernistycznym etosem . laden nie rnoze . iz bez wzqledu na to. sa religijne. a ich fundamentalne cele leza poza sfera ostatecznego dowodzenia.zroznicowaniu" religii niz ojej .stanowi naturalna czesc doswiadczenia ludzkosci. iz rnozna wytlumaczyc Jego istnienie. islam. usitujqca dowodzic. ze nie ma Boga. To bezsprzecznie kolejny stopien religijnego postepu. res. wiele jednak takimi nie jest. kt6re pozwalatyby wskazywac na jakikolwiek rodzaj . czyli wiary w wielu bog6w. Cambridge University Press. jakie korzysci rnoqa plynac z religii. buddyzm. czyli wiary w jednego tylko Boga.rnoze tak bye" przedktadajqcych pod rozwaqe niesrniale hipotezy. "Swiatopoglqd" to szeroki spos6b patrzenia na rzeczywistosc i usilujacy zrozurniec poszczeg61ne jej elementy w obrebie jednej.gdy ludzka rnysl osiqgnie wyzszy poziom zaawansowania . Po prostu brak dowod6w. Cambridge 1981. egzystencjalizm. Proces ten zaczyna si~ od politeizmu. Chrzescjanstwo. Marksem i Freudem. gdzie rozszerzone zostaje pojecie . ze rnozna dostarczyc sp6jnego opisu rzeczy bez koniecznosci sugerowania istnienia Boga. ze zostala ona zarysowana przez ludzi majqcych w tej materii zywotny inte8 Dawkins. s.si~ od ostroznych wypowiedzi typu . np.dowiesc" swej slusznosci.wszystkie rnieszcza si~ w kategorii swiatopoqladu. Zaczyna si~ od zalozenia.postepie". Niekt6re swiatopoqlady.do ateizmu". oczywiscie. 86g urojony.przejsc do monoteizmu. za kt6rymi jednak nie stoja niezbite dowody powszechnie wymagane od scislych argument6w naukowych. Pochodzenie wiary w Boga znajduje zatem naturalne wyttumaczenie. 9 Zob. kt6re nagle staia si~ stwierdzeniami typu . jest to zasadniczo ateistyczna przer6bka . Muslim Society. Pojawia si~ tu jednak znacznie powazniejsza kwestia. Ukazujq bowiem . W rzeczy samej wiec.i z powrotem . kt6ry z g6ry zaktada wniosek. 9-11.wskazac.tak jest" . by ostatecznie najzupetniej konsekwentnie . Czym si? roini religia od swiatopog/qdu? Linia podziatu jest wyraznie nieprecyzyjna i niejeden rnoze odniesc wrazenie.naturalneqo postepu" od politeizmu do monoteizmu. Jednak historia religii nakazuje nam rnowic raczej 0 . Na poczatku Boqe urojonego Dawkins ukazuje ateizm jako koncowy wynik procesu redukcji irracjonalnych wierzen w nad. inne zas . by zasuqerowac. rzeczywistosc religijna rodzi si~ catkowicie wewnqtrz ludzkich umyst6w. . wszechogarniajqcej wizji. ze cykliczny ruch od politeizmu do monoteizmu .uwazaja si~ za ograniczone w swym zasiequ. Jak zartobliwie zauwaza Dawkins . Ernest Gellner. w jednym szeregu z Feuerbachem. Czesc swiatopoqladow rosci sobie prawo do posiadania prawdy uniwersalnej.przyrodzonosc".przyplywu i odplywu" politeizmu i monoteizmu Davida Hume'a. Dawkinsa (oraz Denneta) umiejscowitbym w szerokiej tradycji naturalistycznego wyjasniania religii. ladna rzeczywistosc duchowa nie istnieje poza nasza jaznia. a starntad . by z czasem .

Yale University Press. B6g urojony. naukowe studia nad jakimkolwiek obiektem czy zjawiskiem niezbednie wymagajq jasnej i precyzyjnej definicji przedmiotu owych studi6w. iz jako dobry ateista.unlwersalneqo darwinlzrnu?". Zadna sposrod proponowanych w ciqgu ostatnich stu piecdziesieciu lat definicji pretendujqcych do miana .skopaly" uprzednie pr6by uog61nien na temat korzeni . Nieuqiecie twierdzi. dlatego bardziej szczeg6towo zajmiemy si~ nia dalej. Peter Harrison. Oxford University Press. musi pokonac wiele przeszk6d. In Search of Dreamtime: The Quest for the Origin of Religion. powszechnie akceptowanej definicji . Religion Defined and Explained. 10 Dawkins. potepiania zas tych. New Haven. Dawkins mierzy si~ z tym powaznyrn problemem uciekajqc oden. czesto tez wyrazaja niewiele ponad . Ale w obu reprezentowanych przez nas srodowiskach sa tacy. Dawkins wpisuje si~ w naturalistycznq tradycje tlurnaczaca pochodzenie religii bez przywotywania obecnosci badz dziatania Boqa. zdarzajq i najprawdopodobniej beda si~ zdarzac nadal. 1. ze rnoze ona stanowic wynik fanatyzmu politycznego . 225-286. 11 Zob. jak i ja rnozerny wyrzec si~ przemocy i naklaniac wszystkich cztonk6w naszych grup swiatopoglqdowych do uczynienia tego samego. Kwestia ta jest niezwykle wazna. W ponizszym rozdziale rozwazyrny. np. zdarzaty si~. Dawkins traktuje fanatyzm jako definitywnq ceche charakterystycznq religii. Dawkins za- rnierza wykazac. nigdy nie uderzytby samolotem w wiezowiec.naukowej" badz . Samuel J.partykularne cele i uprzedzenia konkretnych uczonych'". wolac nie dotykac kwestii. 'Religion' and Religions in the English Enlightenment.obiektywnej" nie okazata si~ na tyle zywotna. Cambridge 1990. Tomoko Masuzawa.I tu znajduje si~ sedno sprawy: swiatopoqlady rnoqa w tatwy spos6b pobudzac fanatyzm. kt6re sa jej wrogie. kusego nieco opisu przemocy wszelka suqestie. CT 1987.to najwazniejszy rozdzial jego ksiazki. Peter Byrne. s. Obszerna literatura naukowa przyznaje si~ do fiaska podejmowanych w przeszlosci pr6b sformutowania wiarygodnej. DEFINIOWANIE RELIGIl Powazne. kt6rzy popetniliby podobne czyny. Chicago 1993. Cambridge University Press. ze przypadki przemocy motywowanej zar6wno czynnikami religijnymi. Podobnie jak wczesniej Freud. Preus. Przykra rzeczywistosc pokazuje jednak. ani nie popelnil zadneqo innego aktu przemocy czy ucisku. Pals. Explaining Religion: Criticism and Theory from Bodin to Freud. Podejmujqc tak ambitny projekt.czy wrecz ateizmu. Ja tez nie. Zar6wno Dawkins. za to czesto tworzone sa w celu wspierania przychylnych danej religii wierzen czy instytucji. Daniel L. Clarke. by cieszyc si~ trwatym uznaniem 11. ze wszystkie aspekty religii da si~ wytlurnaczyc za pornoca jednej teorii -w tym przypadku: . definicje religii rzadko bywajq neutralne. Seven Theories of Religion. 3-27. I bardzo dobrze. czy jego podejscie odpowiada rygorystycznym wymaganiom w kwestii dowod6w.reliqii". jak i antyreligijnymi. wymazujqc ze swego. St Martin's Press. London 1993. Jezeli chodzi 0 istote antyreligijnej krucjaty intelektualnej Dawkinsa . University of Chicago Press. kt6re tak stawetnie . New York 1996. 12 Peter B. s. stawianym przez nauki przyrod nicze. Ponadto.

ogromnie si~ rniedzy soba roznia (podajmy jeden oczywisty przyktad: chrzescjanstwo nie wymaga rytualnych praktyk zywieniowych. lekcewazac ogrom badan wskazujqcych. wreszcie . Jego analiza opiera si~ na . opiera si~ na dawno zarzuconych dziewietnastowiecznych zalozeniach. 230. Oto jedno z licznych miejsc. s. . s. Dlaczego Dawkins chce nasladowac Frazera w dziele redukowania religii do roli pojedynczej. a ponadto. kierujqc ostrze krytyki w strone trzech wielkich religii monoteistycznych.wewnqtrz kazdej z nich istnieje znaczne zroznicowanie (por6wnajmy chociazby chrzescjanstwo w wydaniu rzymskokatolickim. catkowicie zabrakto w niej powaznej bazy systematycznych badan empirycznych. Eric Csapo. Bog urojony. Na czym one polegaty? Po pierwsze. a kt6re poznowiktoriariska antropologia religii blednie uznawata za aksjomat. Dawkins wierzy. ze strategiczne frazerowskie zalozenie .oqolnych ponadkulturowych prawidlowosciach" religii13. ze stanowi ona fe-13 Dawkins. do jakich nalezy na przyktad zasada koszernosci). to jeszcze mocno zdyskredytowanej? Powstanie nowoczesnej antropologii rnozna postrzegae jako bezposrednia reakcie na oczywiste braki Zlotej gal?zi Frazera. Jeszcze bardziej niepokoi to. ze religia nie wykazuje . zawsze i wszedzie" prowadzi Dawkinsa do zaproponowania opisu pochodzenia religii opartego na rzekomo . 15 Dawkins. nomen 0 wiele bardziej zlozony i zroznicowany. uog61niajqce twierdzenia na temat natury religii. uniwersalnej cechy. Niezwykle zagadkowa to strategia. Dawkinsowska teoria pochodzenia religii tak mocno opiera si~ na zalozeniach pracy nie dose. "Wszelkie og61ne cechy [akieqos gatunku wymagajq darwinowskiego uzasadnlenla?". Theories of Mythology.zasadniczeqo podobienstwa gt6wnych ludzkich praqnien. i wysuwajqc wysoce wqtpliwe.uniwersalneqo darwinizmu" stanowiqcego [adro systemu jego przekonan. Dawkins wydaje si~ powtarzac oba powyzsze bt~dy. B6g urojony. Dawkins wydaje si~ uciekac od tej kwestii. Jednakze doktadnie tu lezy problem: obecnie juz wiemy. ze reliqie rnozna bedzie analizowac w ramach . Oxford 2005. 36-43. niezdatny do wttoczenia w prosty zestaw uniwersalnych wierzen czy postaw? Odpowiedz jest jasna: poniewaz czyniac tak. zarysowujac ambitne teorie dotyczqce pochodzenia wiary bez powaznej pr6by odpowiedniego zejecia si~ obszerna literatura naukowq relacjonujqcq i oceniajaca empiryczny material dowodowy od czas6w Frazera. 260. kt6rej nie da si~ okreslic inaczej niz mianem . u licha.cech uniwersalnych". Tylko ze wybrane przezen przyktady reprezentujq jedynie trzy z wielu paradygmat6w religijnych na swiecie. Blackwell Publishing. ze z g6rq stuletniej. 14 Zob. Po drugie. ewangelickim i zielonoswiatkowym ). w celu stworzenia og61nych koncepcji objasniajacych.impresjonistycznego dzieta z okresu wczesnej antropologii. Dlaczego. ogtoszonego drukiem w roku 189014.uniwersalnej tendencji zabarwiania wiary pragnieniem". kt6rych wymaga wybrane przez Dawkinsa podejscie. s.religii. kt6re znajduje w Zlotej gaJ?zi Jamesa Frazera .Jrnperialistyczne]". praca ta przyjela wobec kulturowego kontekstu religii pozycje. w kt6rych 86g urojony wytaczajqc religii sprawe na rniare dwudziestego pierwszego wieku.

. istniejq jednak sytuacje. jak by ich dorwac. lecz rnyslenie konserwatywne. W analizie tej znajduje sie ziarnko prawdy. robimy tak. ani zaden z ich licznych krytyk6w nie zostal wspomniany. Czy stronniczosc poznawcza odgrywa [akas role w wierzeniach religijnych? lstnieja dowody potwierdzajqce jej wplyw na te sfere zycla. co chclellbysrny. w istocie zabarwiony jest ich zamiarami i oczekiwaniami. w kt6rych wazne jest minimalizowanie jej efekt6w. The Costly Pursuit of Self-Esteem. 130 (2004). a inni ludzie ich lubla. aby bylo prawdziwe.likwidacje owej stronniczosci.op6r podpierany przez . kt6ry pasuje do jego wlasnych poglqd6w. na przyklad. Og61nie biorac. ma pozytywny obraz samych siebie oraz odczucie.spelnlanie zyczen". . 86g urojony dostarcza znakomitego studium przypadku dokladnie takiego rodzaju nieswiadornej inklinacji. Dawkins nie do korica swiadornie wysuwa na pierwszy plan material. kt6re nie odpowiadajq ich wizji. Zrozumienie owego aspektu procesu poznawczego rnoze rowniez rzucic swiatlo na konserwatyzm religijny w obliczu zaqrozenia 17. 392-414. Dawkins za og61nq ceche religii uznaje . poniewaz to dzlala . "Psychological Bulletin". Jedna z nich jest badanie naukowe. a inni tylko patrza. ostatnie studium dotyczace zagadnienia stronniczosci poznawczej w relacji do poczucia wlasnej wartosci: Jennifer Crocker i Lora E. Utrzymujq ten poglqd. Spos6b.zmiana zdania wymaga wszak wysHku i zakloca porzadek. w jaki istoty ludzkie postrzegajq swiat. nawet [esli jest to zmiana na lepsze. kt6re sa niezgodne. by dostarczyc rnozllwie najbardziej obiektywnego i najuczciwszego opisu rzeczywlstosci. laden z owych nowatorskich rnysllclell.Poznawcza stronniczosc" (cognitwe bias) to fundamentalna cecha ludzkiej psycholoqii". czyli rnyslenie utrwalajqce istniejqcy swiatopoqlad. by zostali wykorzystani do obrony tak ambitnej propozycji.poznawcza stronniczosc" 16 Zob. Jednak og61nie owo nieswiadorne odchylenie manifestuje sle nie tyle naszym wierzeniem w to. nie m6wiqc nawet 0 tym.Teorii tej nie znajdziemy ani u Feuerbacha. Mimo ze stronniczosc poznawcza pomaga nam radzic sobie ze zlozonoscia swiata. Wielu ludzi. ile utrzymywaniem status quo naszej wiary. S. Inni ludzie (na przyklad poqrazeni w depresji czy obclazeni trauma) postrzegajq samych siebie jako bezwartosciowych: wszechswiat jest wrogi. W metodzie naukowej chodzi przede wszystkim 0 redukcje. Znacznie mniej istotna role odgrywa ona w pojmowaniu pochodzenia religii i nowych ruch6w religijnych. predysponujqcq nas do niezauwazania badz lekcewazenia danych niezgodnych z naszymi poglqdami. Na kim zatem opiera sle w tej kwestii Dawkins? Na Szekspirze. kt6re charakteryzuje raczej opozycja wobec status quo niz konserwatyzm. SHq napedowa nie jest rnyslenle zyczeniowe. zwracajqc uwaqe na dane zgodne z nim. vol. Park. Dawkins jednak do swych rozwazan 0 religii metody tej nie stosuje. za to lekcewazy badz znieksztalca dane do nich nie pasujqce. ze swiat jest zyczliwy. a gdzie to tylko rnozliwe . Ci rowniez pomijajq i bagatelizujq znaczenie danych. Tak wiec mamy wrodzony op6r wobec zmian naszego stanowiska . ani u Freuda. bagatelizujqc zas te.

Kazde przedstawienie i kazdy opis religii musi ponadto zawierac przynajmniej minimum wiedzy.Jrnplikacyineqo" ('imp/icaflOna/j raczej niz . kt6re wydaje si~ utozsarniac z prawdami wiary w rodzaju . Jednak nacisk polozony wytqcznie na idee i rytuaty skutkuje -jak widzimy .nie catkiem teistyczny. jestem grzesznikiem".17 Klasycznego studium na ten temat dostarcza Robert P. Rodzajem .cokolwiek ograniczonym przedstawieniem religii. a jednak bez przesady rnozna okreslic go mianem "religijnego". CA 1968. ale wystrzegajq si~ "religijnych" zachowan . wyrazaiace odczucia . kt6re John Teasdale i Philip Barnard okreslaia mianem subsystemu . Fundamentalnym argumentem jest tu stwierdzenie. Seabury Press.wiare w Boga" jedynie jako dwie strony tej samej monety. dokonywanego przez nia bezczeszczenia nieskazitelnosci ludzkiego rozumu i skazenia czystosci ludzkiego serca.przyktadu na to dostarczajq ewangelicy. postrzegajqc .twierdzenia w rodzaju "B6g jest dobrem" albo . nie zas . Carroll. When Prophecy Failed: Cognitive Dissonance in the Prophetic Traditions of the Old Testament. 72 tury .wiary w istnienie Tr6jcy Swietej". Powyzsze dwa typy wypowiedzi wiaza si~ z catkowicie odmiennymi systemami proces6w psychologicznych spetniajqcymi odrebne funkcje psycholoqiczne".uznania ich istnienia. czy reliqjnosc? A rnoze jedno i drugie? Wielu jest takich. 86g urojony sktania si~ ku ograniczeniu swego zainteresowania religiq do wykazania jej srniesznosci badz szkodliwosci. WIARA W BOGA A RELIGIA Na czym polega wzajemny stosunek wiary i religii? Dawkins zaniedbuje dokonania tego decydujqcego rozroznienia. University of California Press. Niejeden tez cztowiek wykazuje peten szacunku stosunek do na18 Zob. New York 1979.z kt6rego mamy niewiele pozytku.pozniej zapomnianego . niezdolnym do oddania sprawiedliwosci wielu jej poziomom znaczeniowym. ograniczajqc si~ do lakonicznego .reliqie" i . American Piety: The Nature of Religious Commitment. niz to si~ rnoze wydawac przy powierzchownym oglqdzie.tu przyktadu dostarcza buddyzm. Zobowiazujaca natura wiary religijnej niemal na pewno wiaze si~ z procesami. Jest to jednak uproszczone podejscie do sfery 0 wiele bardziej zlozonej.reliqia" (choc Dawkins nie uzywa tego terminu) jest epifenomenem .akty strzeliste" typu: "B6g mnie kocha" czy. jaki aspekt religii rozwazarny. Glock. Czy jednak ttumaczy wiare w Boga. 71 2. Takie nieudolne podejscie nawet nie pr6buje dotknac zagadnienia religii nieteistycznych. Dawkins m6wi 0 przekonaniach religijnych. kt6re datoby si~ podporzadkowac wspomnianemu darwinowskiemu wyttumaczeniu. kt6rzy zarliwie wierza w Boga. Jednak w celu podazenia tym tropem niezbedne jest okreslenie. motywacji i swiadornosci konsekwencji etycznych 18. ze . np.Matka Jezusa byta dziewicq". Mozliwe tez jest prezentowanie "religijnych" postaw bez towarzyszqcej temu wiary w Boga .twierdzenioweqo" . Rodney Stark i Charles Y. przynaleznosci grupowej. Dawkins chce nam zaoferowac darwinowskie wyttumaczenie religii.wierzen". Berkeley.przypadkowym produktem ubocznym przy powstawaniu czeqos innego . doswiadczenia. sa rozmaite.

kt6ra wymaga uwazne] analizy. Affect. wyplywajace z dfugiego okresu refleksji nad podstawowymi zasobami i doswiadczenlarni chrzescijanskie] spotecznoscr". Oxford 1990. ze Dawkins za malo poswlecil jej miejsca. po czesci z powodu przynaleznosci i konserwatyzmu os6b wierzqcych. po czesci jednak dlatego. Cognition and Change: Re-modelling Erlbaum. niespecjalnie podatnym na przedstawianie w kategoriach twierdzeniowych. The warto odnotowac jedno z zaqadnieri podnoszonych przezen w tym obszarze'". religia zas to . N.paradoksaml") oraz kontrfaktualne oswiadczenia dotyczace wiary (nazywajqc je . Gibsona. qdyz procesy psychologiczne predysponujqce nas do religii (obojetnie jak definiowanej) powodujq dajqce sle wyroznic korzysci w innych sferach zycia. Depressive Thought. Sa one nieustannie podtrzymywane. Jest to sfera.definlc]e wiary".produkt uboczny . University of Cambridge 2006. Dawkins twierdzi. lecz prawdzlwosci ich nie GZucP. Czy charakteryzuje nas psychologiczna sklonnosc do religii? To wazne pytanie bezsprzecznie wymaga psychologicznej odpowiedzi. z kt6rymi rnozna sie zqadzac. spoleczne funkcje. konsensualne konstrukcje spoleczne usilujace systematyzowae doswiadczenle religijne oraz wierzenia indywidualne. Chrzescijanskie dogmaty. Zaraz jednak wychodzi na jaw. lecz na poziomie intuicyjnym. iz m6zg jest .akty strzeliste" od afiliatywnych twlerdzeri wsp6lnotowych. Dogmaty nie rnaja charakteru wylacznie twierdzeniowego. Wydaje sle jednak. na przyklad. Definiowanie i opisywanie natury wierzen religijnych najwyraznie] wymaga jeszcze mn6stwa pracy. Jest epifenomenem do tego spolecznie psychologicznie dysfunkcjonalnym. skupiajqc sie jedynie na twierdzeniowym charakterze dogmat6w jako zbioru wierzen religijnych. okreslaja przyjete zgodnie przez wspolnote .zblorern narzqd6w (rnodulow)" pelniacych rozmaite funkcje kognitywne. Blackwell. Religia sama w sobie nie determinuje takich korzysci. The Genesis of Doctrine.('propositional). Niemniej jednak 20 Zob. ze proces poznawczy zwiqzany z ich wiara nie zachodzi bynajmniej na tym poziomie. Na przyklad. Niezdolnosc zaproponowania dajace] sle obronic definicji religii ostatecznie przeczy podejmowanym przez Dawkinsa pr6bom wypracowania darwinowskiego uiecia jej genezy. Psychologowie religii zaczynajq dopiero "brae sle za bary" z tym istotnym rozroznlenlern. ze posrednio wyrazaja sprawy 0 fundamentalnym znaczeniu. usiluiac odrozniac osobiste . 21 Ciekawq eksperymentalnq praca w tej dziedzinie jest nieopublikowana praca doktorska experimental investigation of religious cognition. J. jego radosne stwierdzenia.tajernnlcarnl") dokladnie dlatego. Na gruncie psychologii i neurobiologii czuje sle on nieswojo. ze istoty ludzkie charakteryzujq sie psychologicznq sklonnoscla do religii. ze Dawkinsowi brak kompetencji. pojawiajq sle one w kontekscle spolecznym i spelnlaja 19 John Teasdale i Philip J. Barnard. pomimo decydujqcej roli tychze nauk w jego argumentacji. Alister McGrath. Hove 1993. Ludzie mogq bye gotowi zqodzic sie na twierdzeniowe sprzecznosci (nazywajqc je . Mozna je uwazac za zespol wskaznikow tozsarnosci. by takowej udzlelic.

Problem. W innym miejscu Dawkins miesza mechanizmy dziatania m6zgu z konstruktami psycholoqicznyrni/". iz religia sama w sobie jest patologiq. na przyktad. To nie btyskotliwe uprzystepnienie trudnych kwestii naukowych. Nie proponuje tez zadnej krytycznej oceny wartosci owej hipotezy. a jego teorii nie uwaza si~ za wiarygodnq28. czy raczej znajduje ono [akies inne. 24 Bennett and Hacker. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience".niewlasciweqo funkcjonowania kilku sposrod tych modut6w. ze eksperymenty Persingera zostaty ostro skrytykowane za swe ograniczenia pojeciowe i konstrukcyjne.zob.M6wiqc bezceremonialnie. Routledge. The neural substrates of religious experience. vol. jednakowoz . 235). 27 Michael A.243.powodujq zamieszanie z racji uzywania jezyka z dziedziny przetwarzania informacji do opisu fizjologii m6zgu24. 248. Rabin. Omawiajqc aktywnosc m6zgu jako rnozliwej przyczyny powstania religii. kt6rych przedmiotem badan jest cztowiek. Dawkins m6gt si~ postarac uswiadornic sobie. M6wiqc jednak powaznie: Dawkins zwraca uwaqe na hipoteze Michaela Persin~era mowiaca. 419-427. 68-107 (mereologia jest teoria stosunku czesci do calosci). The neurophysiology of religious experiences. Fraser Watts .powinna nauczyc nas ostroznosci w zadawaniu pytania.). jakie znamy z Samolubnego genu . s. SzczegOfowe studium "bf~du mereologicznego" . 9 (1997). naturalne wyjasnienie w kategoriach ludzkich proces6w rnyslowych badz innych proces6w m6zgu. 23 Tamze. Czytelnicy powinni wiedziec (Dawkins bowiem nie wspomina 0 tym ani stowem). Bog urojony. ze niekt6re aspekty ludzkich proces6w poznawczych rnoqa dopom6c w wyjasnianiu sposobu tworzenia si~ i trwania idei religijnych. s. nad pytaniem: "Czy depresie powodujq czynniki fizyczne. zar6wno B6g. rnozna przedstawic nastepuiaco: bezsprzecznie rnozliwe jest twierdzenie. 167-177. przed kt6rym staje Dawkins proponujac psychologiczne wyjasnienie pochodzenia religii. Jak wskazuje Watts . Consensus and Controversies. Czesc uczonych nabrata zwyczaju pytac: "Co powoduje A? X czy Y?" JednakZe w naukach. ze doswiadczenie religijne wiaze si~ z patologicznym dziataniem m6zgu 7.. s.w tym rowniez jego wtasnych. Praeger.to tylko zagmatwane i mylqce sprawozdanie z obszar6w specjalizacji nalezacych do innych. czy objawienie Boga jest rzeczywistym objawieniem. 22 Dawkins. Persinger. Bog urojony. Krytyk~ przedstawionych tu kwestii znajdujemy w: Bennett i Hacker. Dawkins nie wydaje sie znac tej pracy z pierwszej reki.jak zauwaza psycholog.23. ze aktywnosc ta stanowi w rzecz~ samej przyczyne (i niezbedny warunek) wszystkich ludzkich doswiadczen i zachowarr' . Neuropsychological Bases of God Beliefs. Dawkins sam uzywa przyktadu romantycznej . Saver i J. 232-235. jak i procesy zachodzace w ludzkim m6zgu czy procesy psychologiczne rnoqa bye czynnikami sprawczymi ludzkiego doswiadczenia religijnego. s. New York 1987. Philosophical Foundations. 25 Dawkins. Philosophical Foundations. s. London 1996. s.nalezy koniecznie dostrzec w tym obszarze rnnoqosc przyczyn. Bhugra (red.historia tego typu poszukiwan . s. Psychiatry and Religion: Context. Za-26 J. odsyla bowiem do jej ornowienia w How We Believe Michaela Shermera (Bog urojony. 251 -255. 498-510.29. s. stan6wmy si~. nieznacznie implikujqc.. mnoqosc przyczyn stanowi norrne. 127. s. czy spoteczne?" Odpowiedz brzmi: oba rodzaje czynnik6w. 28 Peter Fenwick. w: D.

J. ze zostaje spowodowane stowami i czynami zakochanych.mianowicie: koncepqe Boga jako . ani obalic rozumowaniem naukowym'':". ze bez wzqledu na nature przyczyn blizszych.prawdziwosci wierzen religijnych nie da si~ ani udowodnic. sktada po prostu na czole i tak juz chwiejnej argumentacji pocatunek srnierci. oraz aktywnoscia obszar6w m6zgu szczeg61nie odpowiedzialnych za procesy emocjonalne.mitosci30. Ale do tej interesujqcej i potencjalnie waznej argumentacji Dawkins na powr6t wprowadza dwa z najbardziej nieprzekonujqcych.jak zauwazyl belgijski psycholog Antoine Vergote. Murphy et al. ze generuje ide~ Boga. s. WIRUS UMYSt. Przyktadami takich wymartych koncept6w . dlaczego rozwazajac psychologiczne pochodzenie religii.). pseudonaukowych pomyst6w. lepiej ich zdaniem . elektron czy gen . 3. Cognitive neuroscience and religious consciousness. a zadnyrn pojedynczym procesie psychologicznym nie rnozna powiedziec. z czego rnozna wnosic.U ad czasu do czasu przedsiebiorcze jednostki rozwijajq nowe idee czy koncepcje. Heroiczne. s. kt6re nie uzyskaty aprobaty srodowiska naukowego. zbedne w procesie wyjasniania zjawisk lub niewystarczajqco poparte doswiadczeniern. "Czy zatem irracjonalnosc religii rnoze bye efektem ubocznym pewnych irracjonalnych rnechanizmow odpowiadajqcych za sklonnosc do zakochiwania sie. bynajmniej jednak nie podparta ograniczonq iloscia rnateriafu dowodowego. acz niesktadne i w ostatecznosci nieudane pr6by wyjasnienia problemu religii w kategoriach psychopatologii 29 Fraser Watts. What the psychology of religion is and what it is not. vol. Niekt6re z takich pojec . ktory Dawkins zechcial przedstawic. 327-346. 255-257. ostateczna przyczyne doswiadczenia religijnego stanowi B6g. i nie bioraca pod uwaqe kulturowych uwarunkowan pojecia . jakie w ostatnich latach pojawity si~ w dyskusji na temat korzeni religii .jak. 3 (1993).naibardziej zlozone zagadnienie cywilizacji" niernozliwe do wyjasnienia za pornoca pojedynczego czynnika. 80g urojony. 73-86. ktore za sprawa doboru naturalnego zostaly wbudowane w nasze rnozqi?" To ciekawa sugestia.wirusa umystu" oraz pojecie . i umierajq. Jest zupetnie niejasne.wiedna 31 Antoine Vergote.spotykajq si~ z akceptacjq ze strony srodowiska ludzi nauki i wchodza w sktad naszej wiedzy 0 swiecie. Neuroscience and the Person. Vatican Observatory. w: R. Vatican City 1999.rnernu''.zakochiwania sie''. sensem. na przyktad. Freud stusznie widziat w religii . qdyz okazuja si~ malo przydatne. Wt6rna obr6bka owych niewiarygodnych wymyst6w. Dawkins nie zainteresowat si~ Freudem. niz wyjasnienia proponowane przez innych. 30 Dawkins.tlurnaczace obserwowane zjawiska. Ostateczna przyczynq jest jednak ukochana osoba. Inne . a doswiadczeniu romantycznej rnilosci rnozna powiedziec. iz . "International Journal for the Psychology of Religion". Sp6jrzmy jednak na obydwie wspomniane koncepcje. 77 oswietlaia niekt6re z trudnosci stojqcych na tej drodze . (red. s. jaki si~ w nich dostrzega. JednakZe dokonana przez Vergote'a analiza usfowan Freuda wykazuje jasno.

wydaje si~ przyjmowac nastepnie tresc ontologicznq: wiara w Boga jest wirusem umystu. Wirusami umystu sa te drugie. przez co traci prostote i eleqancie charakteryzujqce kazda wielkq rnysl.riaukowe''? Dawkins nie widzi tu problemu. co jest . Koncepcja Dawkinsa po prostu . Tylko ze wirusy biologiczne nie sa jedynie hipoteza.konczy. obserwo- wac oraz okreslic ich strukture i spos6b dziatania. a pojeciarni ztudnymi i irracjonalnymi . Czyzby zatem wszystkie idee byty wirusami umystu? Dawkins wytycza bezwzqledna qranice porniedzy ideami racjonalnymi. Natomiast hipotetyczny . wspiera si~ bowiem jedynie na wysoce subiektywnym osobistym sadzie Dawkinsa okreslaiacyrn. zatem spokojnie rnozna [a zlekcewazyc. zywiac gt~bokie przekonanie. bronione gt6wnie z powodu ich antyreligijnego potencjatu (kt6ry tatwo ulega wyolbrzymieniu) nie zas . dlaczego tak wielu ludzi . kt6rymi si~ za chwile zajmiemy .. kt6ry zaraza zdrowe skadinad umysty. padajqc ofiara wtasnego subiektywnego osadu na temat tego. kt6re nie podobaja si~ Dawkinsowi. ze nie da si~ go udowodnic. Kazdy swiatopoqlad . Tylko ze to wszystko okazuje si~ okropnie skomplikowane. co jest .rnozna je zidentyfikowac. Kto jednak decyduje. W Bogu urojonym odgrywa ona role czysto epizodycznq - . Taka jest po prostu natura swiatopoqladow i kazdy to wie. acz nie bez slusznosci krytykowatem t~ pseudonaukowq koncepqe zawarta w Dawkins' God wskazujqc. nie te pierwsze. Dawkins dowodzi. Nie przeszkadza to jednak nikomu holdowac jakiernus swiatopoqladowi.przemawiato bowiem do wzrastajqcej powszechnie swiadornosci niebezpieczenstwa ptynqcego z zarazenia si~ HIV-em czy rnozliwosci unicestwienia komputera przez wirus w oprogramowaniu. Zadne z nich nie weszto do annat6w naukowej ortodoksji.Jrnploduie".racionalne". obydwa kraza po obrzezach nauki.rnern''. Skoro wiara w Boga jest absolutnie irracjonalna (to wszak samo sedno przekonan Dawkinsa). Jednak analogia .czynic to z zupelna uczciwoscia intelektualnq.sa chocby .dzis odestane juz do podrecznikow historii nauki w charakterze ciekawych pomytek. musi istniec jakis spos6b wyttumaczenia.systernu wierzen''. co jest racjonalne i prawdziwe.z powodu oparcia na materiale dowodowym. Surowo. Wyobrazenie okazato si~ niezwykle potezne .doktadnie taki komunikat na temat wiary w Boga praqnal przekazac Dawkins. W latach dziewiecdziesiatych ubiegtego stulecia Dawkins wprowadzit wyobrazenie Boga jako swoistego rodzaju mentalnego wirusa.wirus umystu" stanowi w istocie konstrukcje polerniczna.wiara w Boga jest jak wirus .wirus umystu".w istocie przyUaczajqca wiekszosc ludzkiej populacji . ze wlasnie on potrafi bez trudnosci klasyfikowac idee i oddzielac ziarno od plew. wpadajqc w kateqorie . naukowymi i opartymi na dowodach. ze przypomina to infekqe za pornoca zakazneqo wirusa rozprzestrzeniajqcego si~ wsrod catej ludzkosci.pada ofiara teqoz urojenia. Wirusy sa paskudne i niszczycielskie . dlatego tylko. czy swiecki .czy to religijny.jak wierzenia religijne.wirus umystu" i . a co nie jese2. Srodowisko naukowe nie traktuje jej powaznie.raqonalne" i . wyrnyslona w celu dyskredytowania koncepcji. Bardziej nieprzekonujqcym z powyzszych pojec jest . ze brakuje jej jakiegokolwiek oparcia na dowodach. a co wiece] . Tak wlasnie nalezy pojrnowac oba pojecia.floqiston" czy .cieplik" .

obie wymagajq istnienia replikatora. Dawkins' God.nie ma nic wsp61nego z religiq.mocno trzymane w karbach.Najwyrazniej jej czas dobiegt konca.rnemern". 80g urojony. s. kt6ry . jak i sprawdzalnego modelu wptywu mem6w na kulture.32 Moj komentarz zob. Ghodzi 0 to. 33 Dawkins. w koncowych czesciach swej pracy zatytutowanej Samolubny gen. s. albowiem posiada "wielkq stabilnosc i zdolnosc do penetrowania srodowiska kulturowego.czy to skaczace od m6zgu do m6zgu. 135-138. gdy brak zar6wno jego definicji operacyjnej.przekornbinowana" i nieprzekonujqca. antyreligijnej tyrady 80ga urojonego dziela [a mile. Nikt po niej plakac nie bedzie. w: McGrath. Odwotanie si~ z jego strony do memu nastepuie w Boqu urojonym stosunkowo p6zn034wtedy.w koncu sam [a wymyslil.nalezy stwierdzi6 . Widoczna jest natomiast zar6wno og61na . a ujawniajqce si~ dopiero antyreligijne nastawienie . Dawkins dzielnie broni swej idei. 34 Tarnze. ze religia jest . Ludzie wierza w Boga nie z powodu dtugiego i doqlebneqo przernyslenia sprawy.Mern Boga" spisuje si~ znakomicie. 264-279. s. ze zostali zainfekowani poteznyrn memem.. Prezentuje teze istnienia fundamentalnej analogii porniedzy ewolucjq biologicznq a kulturowq . bowiem steoesz po moich memach. nazwana przez Dawkinsa . czy mem rnoze zostac uznany za dopuszczalna hipoteze naukowq. W moim przekonaniu to jedna z najlepszych jego ksiazek: zawarta w niej analiza naukowa jest srniala i oryginalna.slepym zaufaniem" niepodatnym na argumenty i dowody naukowe. Gzy jednak ktos te memy widziat .przeskakujacych z jednego m6zgu do drugiego". W obrazowym fragmencie swej ksiazki Dawkins pisze 0 memach .33. w przypadku zas ewolucji kulturowej . Dla Dawkinsa B6g zapewne stanowi najznakomitszy przyktad takieqoz memu. Brak rowniez odpowiedzi na pytanie.rnernu Boga" do samoreplikacji w ludzkim urnysle.wirusern umystu.oczywista. jak przystato na dobrego wlasciciela . Od nienaukowej. jesli zadneqo Boga nie ma i nie ma w co wierzy6? Proponowana przez Dawkinsa odpowiedz lezy w zdolnosci . Dawkins wprowadzit poiecie memu juz w roku 1976. 260. czy spedzaiace czas gdzie indziej? Gata sprawa . ze rozpaczliwie potrzebuje [akieqos wybawienia. w kt6rym nazwat Boga . gdy jego argumentacja staje si~ tak . . 257..wskoczyl'' im do rnozqow". Jak juz zauwazylisrny. dlaczego nie wystarczq standardowe modele selekcji. Dawkins dogmatycznie upiera si~ przy twierdzeniu. W przypadku ewolucji biologicznej replikatorem jest gen.35. urniejetnosc przyblizania trudnych tresci ze strony autora .jest nim hipotetyczna jednostka. Dlaczego zatem ludzie wierza w Boga. NIECH tvJE MEM! Mem jest pojeciern 0 wiele ciekawszym i odgrywa znaczaca role w usitowaniach Dawkinsa zmierzajqcych do wynalezienia wiarygodnego opisu pochodzenia religii. Pewnie dlatego podrozdziat omawiajqcy to zagadnienie zatytutowat: StEJpajostroznie. Dawkins odwotuje si~ jedynie do swego artykutu z roku 1993. lecz dlatego. w sytuacji. 4.

ze zanim podejmiemy dyskusje na temat.rnernetycznyrn" pochodzeniu religii brakuje uzasadnienia. s. wiodqcy go ku lekcewazeniu ekonomicznych. Oxford W Bogu urojonym Dawkins przedstawia koncepqe mem6w jako og61nie przyj~tq naukowa ortodoksje. Darwinizing Culture: The Status of Memetisc as a Science. Jednak ci biolodzy-ewolucionisci.Mern" zostal tu ukazany jako jednostka rzeczywiscie istniejqca i cieszaca si~ ogromnym potencjatem w kwestii wyjasnienia pochodzenia religii. 267. bez najmniejszego problemu pomijajq milczeniem alternatywne modele ewolucji kulturowej. 6 (1998). s. nie wspominajqc nawet 0 specjalistach w dziedzinie antropologii spotecznej? Maurice Bloch. ze jego srnialym twierdzeniom 0 . czy owe rzekome . Mem jest koncepcyjnie zbedny. przy ewidentnych przejawach rozu35 Dawkins. Mem jest zasadniczo poieciern biologicznym wyptywajqcym z nieztomnej wiary Dawkinsa w . Memes . kulturowych czy poznawczych przedstawien religii. Mem jest biologicznq odpowiedziq na problem antropologiczny. s. Samolubnygen. rozwijane przez dysc¥r'iny nauki powotane specjalnie do zajmowania si~ tym wlasnie obszarem badan . profesor antropologii z London School of Economics. s.rnerny" rnaja [akas waqe dla ttumaczenia pochodzenia religii. dlaczego uczciwie i wprost. "Skeptic". tez Bennett and Hacker. ze gt6wny nurt nauki postrzega jqjako zdecydowanie rnialka. Zob.rnernepleks''. vol. s. Why Humans Have Cultures: Explaining Anthropology and Social Diversity. Polichak. . 36 Obszernej analizy Dawkinsowskiego pojecia memu dostarcza McGrath. 189-203. Dawkins potrafi nawet rozwinac skomplikowane stownictwo oparte na wtasnych przekonaniach . 37 Stanowczo wypowiada sie na ten temat James W. Dawkins' God. punkt po punkcie nie stawia czola ich wielce istotnym uwagom? Poniewaz okazatoby si~. Dlaczego Dawkins nie dostrzega argument6w wysuwanych przez czotowych krytyk6w memetyki. Dlaczego jednak biologia ma bye zdolna do ttumaczenia zjawisk ze sfery kultury? Czyz nie jest to pole dziatania historyk6w kultury i idei. kt6rzy pragnq rozszerzyc kompetencje swej dyscypliny 0 sfer~ kultury. . stowem nie wspominajqc 0 niewygodnym fakcie.what are they good for?.uniwersalny darwinizm". Niepokoju Polichaka nie podziela Susan J. 38 Maurice Bloch. 45-54. nalezy wpierw wykazac ich naukowq niezbednosc. Tymczasem koncepcji memu po prostu brakuje naukowych podstaw. To jasne. Oxford University Press. The Meme Machine.rnernu?". 431-435. w: Robert Aunger (red.tendencja do ignorowania wysoko rozwinietych modeli przekazu informacji przyjmowanych w naukach spotecznych. rnowan 0 charakterze bledneqo kola w procesie wyjasniania sity oddziatywania rnernow".). reprezentuje "gniewnq reakqe wielu antropolog6w na og61nq koncepqe mem6w". Oxford 1999. 119-135.na przyktad termin . Philosophical Foundations. Blackmore. kt6ra po prostu lekcewazy i dyskredytuje powazne sukcesy antropologii w dziele ttumaczenia kulturowego rozwoju . nadajaca si~ jedynie do odsuniecia na margines. A well-disposed social anthropologist's problem with memes. 39 Przykfad6w wspomnianych modeli dostarcza Michael Carrithers. Oxford 2000.kt6ry zachodzi bez najmniejszej potrzeby zawracania sobie gtowy bezpodstawnq koncepcjq . Oxford University Press.

w zupelnosci rnozna si~ obejsc. bez kt6rej w procesie pojmowania tego.wyznanie wierzen" University Press. 40 Dawkins. ..86g jest wierny". Simon Conway Morris.przyp. tlurn.jak usituje nam to wrnowic Dawkins . grupy czy pokolenia do innych.) 41 Tamze. s. How We Think They Think: Anthropological Approaches to Cognition.zaktada przypisanie wiernosci czernus. 42 Zob. iz rzekome fiasko jego sledztwa w celu wykazania czysto naturalnego pochodzenia religii ma w rzeczywistosci niewielkie znaczenie. nie tego dotyczy podstawowa ateistyczna krytyka Boqa . s. vol. profesor paleobiologii ewolucyjnej Uniwersytetu w Cambridge. 4 (1991). co obserwujemy. s. W kazdyrn szerszym kontekscie stanowia one beznadziejne . [ednoczesnie zawziecie broniac wtasnego snu 0 memie. nigdzie indziej w srodowisku naukowym nieuzywany. czy rzeczywiscie . w rzeczy samej. 0 kt6ry oskarza innych. 271.Merny to lichy wymysf. 80g urojony. Oxford 1996.zeby nie powiedziec wrecz: komiczne . "Cultural Dynamics". Cambridge 2003. Czyz jednak. CO 1998. skoro jest ona tak jawnie zla w praktyce? Musimy zatem zastanowic si~. Memory and Literacy.uproszczenie".co Dawkins odkrywczo uwaza za sprawe nierozstrzyqnieta'". Dawkins zjadliwie krytykuje chrzesciian wypowiadajqcych zdania typu: . niedajqcej si~ zaobserwowac jednostki. Boulder.religia jest osia zla. bowiem obchodzi. co wiekszosc uwaza za rzecz nieistniejaca. kt6re zamierza na nowo poqrazyc cywilizaqe w Ciemnych Wiekach. samemu popetniajqc doktadnie ten sam blad. dokonana przez Dawkinsa teoretyczna interpretacja tejze obserwacji . 321-335. Kogo w przypadku rnernow tego typu procesow samoregulacji prowadzacej do wysokiej wiernosci" .Wezmy jedno z charakterystycznych dla Dawkinsa odwaznych twierdzen: . jak nalezy tlurnaczyc pochodzenie religii. Westview Press. dla rnernow nie ma miejsca w powaznej refleksji naukowej.ze 86g jest niedajaca si~ zaobserwowac hipoteza. 339. Jak zauwazyl Simon Conway Morris. Obserwacja wskazuje. (Tfumaczenie blizsze oryginafowi.m6w sa w istocie 0 wiele stabsze niz historyczne dowody istnienia Jezusa . Moze w obliczu takiej watlosci dowod6w w sprawie mem6w powinnisrny zaczac od wysuniecia propozycji memu wiary w memy?42 Dawkins jednak m6gtby odpowiedziec.Merny rnoqa niekiedy wykazywac si~ wysokim stopniem wiernoscr'". Dawkins uzaleznia SWq krytyke religii od hipotetycznej. Przektada obserwacie na wtasny jezyk teoretyczny. bez kt6rej w zupelnosei rnozerny si~ obejsc? Dowody naukowe na poparcie istnienia me. Nawet biolodzy rnaja problemy z ta koncepcja. To wszak . Alan Costall. Cambridge University Press. s. . ze idee rnoqa bye przekazywane od jednej jednostki. W polskim wydaniu pracy Dawkinsa czytamy w tym miejscu: "Wyst~powanie przybierajqce poze stwierdzenia naukowego faktu. 324. Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe. dajqcy sie zdyskwalifikowac za pornoca prostych cwiczen umysfowych. Maurice Bloch. The 'Meme'Meme.ktora tu wprost ukazuje jako fakt .

W tym punkcie si~ z Dawkinsem zgadzamy. kt6re miato miejsce w Stanach Zjednoczonych tydzien po ukazaniu si~ 80g8 urojonego. Po zastanowieniu sam rowniez nie wierze w takiego Boga. Choc niekt6rych czytelnik6w opis ten obrazi. 57. gdy ukazuje motywowanq religijnie przemoc i rzuca jej wyzwanie. by . Wszyscy musimy pracowac nad tym. by oczyscic swiat ze ztowrogiego wptywu religijnej przemocy. Gdy wiec owe nieszczesne dziewczeta zostaty zamordowane.riadstawiac drugi policzek" i nie pozwolic. bedzierny wreszcie mogli zyc w pokoju! To znana spiewka. ze wagi tego fragmentu 80g8 urojonego nie przycrni niedorzecznosc i niescislosc wiekszosci pozostatej czesci ksiazki.pewny. 88 1.moim zdaniem . RELIGIA PROWADZI DO PRZEMOCY Dawkins ma . ba! nawet wiece] . bysrny porzucili przestarzate przekonanie. Chodzi 0 wyeliminowanie korzeni przemocy. 406-414.slonce zachodzito nad ich gniewem".wsciekly na 2 Tarnze. 1 Dawkins. chrzesciianie mala .4. Zamiast odpowiadania przernoca na przemoc. Amisze to protestancka wsp61nota odrzucajqca wszelkie formy przemocy z powodu zrozumienia i uznania autorytetu moralnego osoby i nauczania Jezusa z Nazaretu. Jest jasne. A jak Dawkins z pewnoscia wie. I nie znam nikogo. kaprysny i zlosliwy tyran'". by zdac sobie z tego sprawe. streszczony w .slodkieqo Jezuska". wsp61nota amisz6w praqnela pojednania. to jest on chyba najtagodniejszym przyktadem krytycznego ataku na reliqie. jak i pozytywnq strone religii. Wag~ takiej etyki ujrzelisrny w tragicznym wydarzeniu. w kt6rego Dawkins nie wierzy. W petni opowiadam si~ tu po jego stronie i mam nadzieje. Zdecydowanie nie! Pisze to jako chrzescjanin . z mania na punkcie kontrolowania innych i niezdolny do wybaczania. . nie jej sprawca. Ale czy przemoc jest koniecznq cecha religii? Tu rnusze naleqac. mizogin. Dawkins wykazuje przynajmniej tyle laskawosci. kt6rego znam i kocham.rndly" . Oto do szkoty amisz6w w Pensylwanii wdart si~ uzbrojony bandyta dotkniety jakirns rodzajem religijnej urazy (byt . homofob i rasista.0 jej przeobratenie. ze oblicze. wola i charakter Boga zostaty w pelni objawione w Jezusie z Nazaretu. rnsciwy i zadny krwi zwolennik czystek etnicznych. Boga") i postrzelit kilka uczennic. ze wszystkie religie gtoszq mniej wiece] to samo. s. Co ciekawe. to .calkowita racje. B6g.zawistny (i dumny z tego). Jezus z Nazaretu nie stosowat przemocy wobec nikogo. Byt obiektem przemocy. B6g. CZV RELIGIAJEST ZLA? Religia jest ztem! Gdy zetrzemy [a z oblicza ziemi. 86g urojony. Piec sposrod owych dziewczqt zmarto. matostkowy i niesprawiedliwy typ. nieznosny megaloman. zostal przezen okreslony jako . s. dzieciob6jca 0 sklonnosciach ludob6jczych (i morderca wtasnych dzieci przy okazji). gniewem na gniew. ze gniew Dawkinsa kieruje si~ gt6wnie przeciw islamskiemu fundamentalizmowi.ckliwej i na wymiotnej" postaci . zwtaszcza w jego dzihadystycznej forrnie". dokonanego na kartach ksiazki Dawkinsa. kto by wierzyt. epizod ten ilustruje zar6wno negatywnq.

tylko przebaczenia. w Yorku czy katedre Notre Darne'". W Karnbodzy z kolei Pol Pot zlikwidowat miliony w irnie socjalizrnu". ze w og61nym lekcewazeniu ich znaczenia. Historia Zwiqzku Sowieckiego obfituje w podpalenia badz wysadzenia ogromnej liczby swiatyn. W jednym z najdziwaczniejszych ze swych ateistycznych wyznan wiary Dawkins utrzymuje.rozpaczliwie potrzebowali". ze ci. iz ich dziatania sa usprawiedliwione.Zadnej przemocy. s. Niezbyt si~ to zgadza z innym wyznaniem wiary Dawkinsa: "Nie wierze.przed3 Tarnze. Wprowadzajqc ateistycznq ideoloqie w latach 1918-1941. Keith Ward. iz ateizm systematycznie zmusza ludzi do czynienia zla. ze religia rnoze powodowac przemoc. brutalnego swiata dwudziestego wieku. naiwne idose smutne. Jako osoba wychowana w Irlandii P6tnocnej. W Ameryce Lacinskiej miliony ludzi . kt6re Dawkins kojarzy wytqcznie z religiq.riie ma dostownie zadnych dowod6w" na to. oderwanym od rzeczywistego. Oxford 2006. Najwyzszym autorytetem byto dla nich panstwo. Szczeg61ne znaczenie miato w tym wzqledzie powstanie Zwiqzku Sowieckiego. si~gnqt wiec po srodki rnajace wykorzenic wierzenia religijne za pornoca . nie zas rzeczywistosc. s. Dawkins traktuje amisz6w z rndla protekqonalnoscia. luzoneqo uzycia przemocy".uzdrowienie''. to szlachetne uczucie wyraza jedynie osobista latwowiernosc Dawkinsa. Wdowa po owym bandycie poruszaiaco. 86g urojony. Historia dwudziestego wieku obdarzyta nas przerazajaca swiadornoscia. Nie wydaje si~ to jednak odpowiedziq. s. ze z rowna skutecznoscia powoduje [a polityczny ekstremizm. swiecie wierzyli. 338 (podkreslenie moje . 4 Zob. kt6rzy praqneli wyeliminowae wierzenia religijne przy uzyciu przemocy i ucisku. "Religion. ze . zadnej zemsty .zniknely" w rezultacie okrutnych kampanii przemocy ze strony prawicowych polityk6w i ich boj6wek. umyka mu cos wazneqo". 6 Dawkins. Podejmowana przezen obrona ateizmu jako wolnego od przemocy i przesladowari. Is Religion Oangerous?.A. Lenin uwazal likwidacje religii za kluczowe zadanie rewolucji socjalistycznej. Nie ulega watpliwosci. Niestety. Lion. Te statystyki czyta si~ z przerazeniern. kt6rego ona i troje jej dzieci . jak wielkie przyniosto to . z ktora Dawkins czutby si~ swobodnie. Ale nie ona jedna. Quantifying religious oppression: Russian Orthodox Church closures and repression of priests 1917-41. 327-335. Przemoc i przesladowania podejmowano w celu realizacji ateistycznego programu likwidacji religii. Ja jednak nie rnoqe si~ oprzec wrazeniu. Dawkins jest najwyrazniej ateista mieszkajqcym w wiezy z kosci stoniowej. z wielkq wdziecznoscia m6wita. Jedna z najwiekszych tragedii owej ciemnej ery ludzkich dziej6w byt fakt. Stwierdzenie to zdumiewajqce. wtadze sowieckie zniszczyty przytlaczajaca wiekszosc cerkwi i zamordowaty r6wnie wielka liczbe duchownych". 5 Anna Dickinson. . 28 (2000). vol. State and Society". MG). by jakikolwiek wsp6tczesny ateista kazat zrownac z ziernia Mekk~ albo katedry w Chartres. Fakty bowiem m6wiq co innego. Gdyby swiat bardziej upodobnit si~ do Jezusa z Nazaretu. przemoc rzeczywiscie zaczelaby nalezec do przeszlosci. 440-442. wiem az za duzo 0 religijnej przemocy.

9 Inne tego typu ksiazki to np. Zywi on narnietna.oba te zjawiska rnoqa bye wywotane przez swiatopoqlady 7 A1exandru D. nastepne zas dwadziescia osiem lat . New York 2006.w areszcie domowym. s. Moze tylko ulatwic poszukiwanie kozta ofiarnego. 2. kt6ry musi si~ poddac r6wnie dociekliwej samokrytyce intelektualnej i moralnej. jak i moralnej doskonalosci . Ashgate. 0 ile nie czytali wczesniej empirycznych studi6w wyiasniajacych w pierwszym rzedzie. nigdy zas .. co czyni zen niewiarygodnego krytyka religii. The End of Faith: Religion. analizujqc motywacje takich atak6w w oparciu 0 krytyczny przeglqd wszystkich tego typu przypadk6w od roku 1980.to czesc systematycznego przesladowania reli~ii w Rumunii w okresie komunistycznym az do upadku i egzekucji Nicolae Ceausescu . Popescu. czy wrecz przeciwnie. Owszem. Wystarczy jeden przyktad. Poglqdowi temu przyklasnq mniej krytyczni z jego laickich czytelnik6w. czy to religijne. Terror and the Future of Reason. kt6rego nie zamierza poddawac krytycznemu badaniu. jakiej systemy religijne nie wahajq si~ kierowac w stosunku do siebie. NADUzYwANIE IDEAt. W znakomitej pracy na temat rurnunskieqo dysydenta chrzesciianskieqo Petre'a Tutei (1902-1991) oksfordzki uczony Alexandru Popescu dokumentuje fizyczne i mentalne upodlenie. Ta sama prawda dotyczy jednak rowniez ateizmu.jest po prostu nie do utrzymania. jakie musiat znosic Tutea .na przyktad nadzieje wstqpienia do raju po samob6jczym ataku". w kt6rych istnienie Dawkins nie wierzy. Daniel Dennett. W owym czasie Tutea spedzil trzynascie lat w wiezieniu. Dla Dawkinsa jest oczywiste.przyczynic si~ do rozwoju cywilizacji.9/11" samob6jczego ataku na budynki Waszyngtonu i Nowego Jorku". Free Press. B6g urojony. zadne wierzenie religijne nie jest 8 Dawkins. Dawkins po prostu neguje ciernna strone ateizmu. Rzeczywistosc wyglqda zas nastepuiaco: istoty ludzkie zdolne sa zar6wno do przemocy. Jak wykazat Robert Pape. Ale to wniosek nieco pochopny i kiepsko uzasadniony. wykazuje bowiem liczne slabosci. A1dershot 2004. Dziecieco naiwny poglqd Dawkinsa. Dzieje jego zycia stanowia niezwykle pouczaiaca histone dla wszystkich pragnqcych zrozurniec pocieszaiaca i podtrzyrnujaca osobista tozsarnosc moc wiary religijnej w warunkach doktadnie tych form przesladowania. Petre Tutea: Between Sacrifice and Suicide. ale ostrzega nas przed wadami i zaqrozeniami ptynqcymi z uznawania [akiejs grupy za zrodlo przemocy czy innych bolaczek ludzkosci. ze swiatopoqlad religijny rodzi motywacje dla uzycia przemocy nieznajdujqce por6wnania w innych sferach . . jest wiele zla we wsp6tczesnej religii i wiele musi zostac poprawione. dlaczego ludzi w og61e pociaqaja samob6jcze ataki. jakoby ateisci nigdy nie popetniali zbrodni w irnie ateizmu. ze to wierzenia religijne prowadza do zamach6w bombowych. 80g8 urojonego nalezy odbierac jako [edna z ksiazek wyrastajqcych z wydarzen powszechnie dzis okreslanych jako .OW W tym miejscu Dawkins pewnie zaoponowatby stwierdzeniem. rozbija si~ 0 twarde skaty rzeczywistosci. bezwzqledna wiare w uniwersalnq dobroc ateizmu. Breaking the Spell oraz Sam Harris. 408-411. Stwierdzenie takie rnoze nie niesie ze soba ukojenia.

Zob. jakiez zbrodnie popetnia si~ w twoje irnie!" Wszystkich ideat6w . i zastapione stranscendentalizowanymi wartosciarni ludzkimi. W roku 1792 Madame Roland zostala skazana na qilotyne na podstawie sfabrykowanych zarzut6w. przeksztalcajac je w kosrniczna wojne dobra i zla. jej mandat przeniesiony na sprawy ziemskie. to sktania si~ do transcendentalizowania rozmaitych alternatyw . Najbardziej znany przyktad tego typu zachowan pochodzi z czas6w rewolucji francuskiej.boskich. Pape dowodzi. ze gdy spoleczenstwo odrzuca pojecie Boga. transcendentnych. Do Dawkinsa jednak nie dociera. Skoro problem stanowi religia. . jej znikniecie przyniesie og61ny pozytek cywilizacji. Pape. Oxford 2005. Uzasadniona krytyka poglqd6w religijnych nazbyt tatwo otwiera droqe do 0 wiele bardziej niepokojqcego i niebezpiecznego oczerniania narodu. Dawkins jednakowoz daje irma odpowiedz. kt6rego nikomu nie wolno kwestionowac). Choc nie to pragnqtby uslyszec Dawkins. nie zas bezkrytycznie chlostac reliqie. Oying to Win: The Strategie Logic of Suicide Terrorism. ludzkich badz wyrnyslonych . ze krytyka religii wyznawanej przez jakis nar6d rnoze zostac blednie zinterpretowana jako wyrazanie (i zacheta do) wroqosci ku niemu jako grupie spolecznej. Taka juz ludzka natura.wbrew beztroskim uproszczeniom Dawkinsa. w ktora wciqga si~ autorytet i wole transcendent10 Robert A. Hum. (Parnietajrny. wykonata szyderczy ukton w strone Statuy Wolnosci stojqcej na Placu Rewolucji i wyrzekta stowa. Nie wykazuje si~ przy tym nadrnierna niesmialoscia w proponowaniu sposob6w jej usuniecia. ani wystarczajqce do formowania terrorysto w-samobojcow'". co z tym zrobic.ani konieczne. New York 2005..przyp. Istnieje powazne ryzyko. kt6rych rnieszkancy posiadajq powaznie ograniczone srodki militarne. powinnisrny raczej zastanawiac si~. ze fundamentalnej motywacji dostarczajq tu wzqledy polityczne: chec zmuszenia obcych sit do wycofania si~ z okupowanych przez nie ziem. Wiedzqc to. 11 Tamilskie Tygrysy . Oxford University Press. Prawdziwy problem polega na tym. ze religia posiada zdolnosc do transcendentalizowania zwyktych ludzkich konflikt6w i nieporozurnien. kiedy tradycyjne wyobrazenia Boga zostaty odrzucone jako przestarzate. Pojawienie si~ takiej sytuacji przebija wszelkie zwykle ograniczenia i kompromisy pozwalajqce ludzkosci rozwiazywac potencjalnie wybuchowe sytuacje 12.jak na przyktad ideat6w wolnosci czy rownosci (obecnie cieszqcych si~ wrecz quasi boskim autorytetem. ze stynny "pas samob6jc6w" wynalazty w roku 1991 Tamilskie Tyqrysy'"). Przyqotowuiac si~ do srnierci. Boska wojna zostaje sprowadzona na ziernie.rnozna naduzyc. kt6re zapewnity jej niesrniertelnosc: "Wolnosci. nej rzeczywistosci. Making Sense of Suicide Missions. Tamilskie Tygrysy usifujq realizowac postulaty niepodleqlosciowe na drodze przemocy. nie religijna) domagajqca sie stworzenia w polnocnej czesci Sri Lanki niepodlegfego panstwa tamilskiego. mamy tu wazny element refleksji na temat pojawienia si~ omawianego zjawiska i rnozliwosci polozenia mu kresu.stworzona przez nar6d Tamil6w organizacja (polityczna. tez Diego Gambetta (red.). stad USA oraz UE uznaly je za orqanizacje terrorystyczna . Random House.

mniej wartosciowe] potowy powyzszeqo uktadu. waty zlozone czynniki spoteczne. W innych sytuacjach czynniki takie rodza si~ w sferze etnicznej badz kulturowej . Obie strony postrzegajq przeciwnika jako . binarna opozycje . nie jest w tym sensie ani gorsza. Jednoczesnie Dawkins czyni powazne ustepstwo.Jnneqo" . Opozycja binarna zastosowana do stosunk6w ludzkich prowadzi do wytworzenia kategorii . uksztattowaty [a i zdetermino-13 Znaczenie tej koncepcji ilustruje Kathy Mills. "Australian Journal of Language and Literacy". kt6rzy znajduja si~ poza ich obrebern .opozyqi binarnych" takich jak: rneski. Jednak istniejqca tam opozycja znajduje swe gt~bokie uzasadnienie w warunkach historycznych.przyjaciol" i "wrog6w".Jnnosci" nierzadko sprzyja identyfikacji grupowej .opozycja" determinuje i ksztattuje ludzka rnysl. .ze w niekt6rych kontekstach religia rnoze odegrae role potencjalnego katalizatora gniewu i przemocy. czy tez stanowi jej produkt". Wszystko to wskazuje .Reliqia petni funkqe etykietki w sytuacjach rniedzyqrupowej wroqosci badz vendetty. wazne studium Malise Ruthven. czy wierzqcy-niewierny. jezyk czy ulubiony klub pitkarski. szukajqcej odpowiedzi na pytanie: czy owa . ze zachodnia rnysl uksztattowat caty szereg znaczqcych . The Old Enemies: Catholic and Protestant in Nineteen-century English Culture.przyktadu na to dostarcza stosowana w III Rzeszy opozycja: Aryjczyk-Zyd.-zenski. plec. kt6ry to spos6b percepcji bezlitosnie wyzyskujq pisarze oraz inne osoby zdolne wplywac na opinie publiczna 14. bogactwo.Czy spetnienie rnarzen Dawkinsa . ani lepsza niz inne funkcjonujqce w takich warunkach etykiety. kt6ry zdominowat t~ konkretna sytuaqe.rnoqa bye nimi: jezyk. Cambridge University Press.nie! Podziaty takowe sa konstruktami wytqcznie spotecznymi. Nie jest ona zjawiskiem specyficznie re/igijnym. Religia petni tu jedynie funkqe spotecznego czynnika rozgraniczajqcego. jak kolor sk6ry. 14 Jak zauwaza Michael Wheeler.katolik-protestant" w Irlandii P6tnocnej uznaje si~ za norme.Jnneqo". vol. wartosei etyczne czy poglqdy polityczne". Uwaza si~. odzwierciedlajqcymi fundamentalnie socjologicznq potrzebe sarnookreslenia spoleczenstw 12 Zob.polozyloby kres wewnetrznyrn podziatom ludzkosci? Z pewnoscia . Fundamentalism: The Search for Meaning" Oxford University Press. wiek. Jak doskonale wiemy. Okreslenie . klasa spoteczna. czy biaty-czarny. oraz identyfikacji tych. Oeconstructing binary oppositions in literacy discourse and pedagogy.przynajmniej w teorii .na przyktad: katolik-protestant. 67-82. gdy innych brak''".opozycj binarnej" w procesach ksztattowania percepcji tozsarnosci zostala ostatnimi laty powaznie naswietlona. przynaleznosc plemienna. Cambridge 2006. Oxford 2004. s. Ale nawet wtedy nienawisc wobec religii . kt6rzy do nich naleza oraz tych. rowniez z powodu wielkiej debaty rozmaitych szk6t rnysli krytycznej. Media relacjonujqce niepokoje spoteczne w P6tnocnej Irlandii od roku 1970 do 1995 wzmacniajq tylko wiaryqodnosc takiej opinii.znikniecie religii z powierzchni Ziemi . 28 (2005). orientacja seksualna.. Opozycja binarna pojawia si~ rowniez niekiedy w terminach religijnych . uznajac socjologiczne korzenie podziat6w i dyskryminacji. ale czesto bywa wykorzystywana w6wczas. Waga .

obcych". Jednak badania na temat funkcjonowania jednostek i spoleczenstw podwazaja podstawo we tezy jego analizy. Madness. Zostawmy zatem retoryke i przejdzrny do rzeczywistosci. Jane Hubert. dyskryminacji i przemocy jedynie oddalajq i opozniaja rozwiqzanie prawdziwych problem6w ludzkosci. 16 Dawkins. jedynie likwidacja religii rnoze przelarnac tego typu spoteczne podziaty i rozroznienia. Ethnic Croups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bog urojony.ale rnoze istotnie pom6c nam zajac si~ realnymi problemami wsp6tczesnej kultury Zachodu. Co jednak . 352. Cornell i Douglas Hartmann. decydujqcymi okazatyby si~ inne czynniki rozgraniczajqce. zatem socjologicznie naiwna. Stephen E. Disability and Social Exclusion: The Archeology and Anthropology of 'Difference'. nie tylko w Wielkiej Brytanii. Johns Hopkins University Press.prowadzi go do problematycznych sadow. IL 1998. napieciorn spotecznym czy dyskryminacji.jak nalezaloby si~ tego spodziewac . Baltimore 1998. Podajmy oczywisty przyktad: vendetty rzadko miewajq swe korzenie w kwestiach religijnych 17. ze rnilosc Boga przewyzsza. a z czasem niekt6re z nich ulegtyby transcendentalizacji.. Allen & Unwin. The Psychology of Diversify: Perceiving and Experimenting Social Difference. Pine Forge. Uumacz Dawkinsa nie uzyl bowiem kluczowego w tym fragmencie slowa "vendetta" .OSC NIEPRZY JACIOt. 18 Bruce E. Mountain View. Routledge. Gdyby zniknela religia. Thousand Oaks. Dawkinsa . Tak.z Jezusem z Nazaretu? Czyz podstawa Jego nauczania nie byto zapewnienie. jak i otoczenia. Istnieje realna potrzeba zajecia si~ podstawowymi przyczynami podziat6w spotecznych i dyskryminacji. ze eliminacja religii polozylaby kres przemocy. Nie bierze pod uwaqe sposobu tworzenia przez ludzi wartosci i norm czy pojmowania tozsarnosci zar6wno wtasnej. a co za tym idzie .przyp. Hum.znosi. JEZUS I MJt. CA 1998.nie interesuje socjologia. 17 Zob. Blaine.spyta wielu . Religia miesza si~ tu z mn6stwem innych czynnik6w. Przekfad poprawiony. rnoze powodowac problemy. Potrafi jednak rowniez przeksztalcac. Razace uproszczenia dotyczqce religii. Mad Blood Stirring: Vendetta in Renaissance Italy. CA 2000. by [a pozostawic fanatykom i fundamentalistom. Mayfield. Krytyka wysuwana czesto pod adresem religii oskarza [a 0 sprzyjanie tworzeniu i utrzymywaniu podziatu grupowego na . 19 Temat ten podkresla szczeqolnie Emile Durkheim. wszelkie podziaty spoteczne? . Fredrik Barth. s. 98 3. The Elementary Forms of the Religious Life. Uproszczona wiara.swoich" i . jest 15 Zob. ze uprzedzenia i dyskryrninaqe ksztattuje spos6b postrzegania oraz tozsarnosc grupowa 18. Wedle Dawkinsa. Kwestia przysztej roli religii. Zostato dobrze udokumentowane. Prezentuje si~ ona znacznie mniej prosto niz stereotypy Dawkinsa . znakornita prace Edwarda Muira. wytwarzajqc gt~bokie poczucie osobistej tozsarnosci i wartosci oraz wprowadzajqc do spoleczenstwa ducha [ednoscl". Waveland. jest zbyt wazna. London 1915. London 2000. Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World. Prospect Heights.

Dowodzenie Dawkinsa w tej kwestii jest nie do przyjecia, Znajdujemy w nim miejsca, w kt6rych jego religijna ignorancja przestaje bye zabawna, a staje si~ po prostu zenujaca, Zajmujqc si~ ta kwestia, Dawkins czerpie obficie z tekstu opublikowanego w roku 1995 przez Johna Hartunga na tamach magazynu "Skeptic", kt6rego autor twierdzi, ze - tu cytuje dokonane przez Dawkinsa streszczenie Jezus byt bardzo lojalnym zydern, to dopiero Pawet wpadt na to, by zydowskieqo Boga zaoferowac poganom. Nawet ja nie osmielilbyrn si~ sforrnulowac tego tak mocno jak Hartung: .Jezus przewr6citby si~ w grobie, gdyby wiedziat, ze Pawet zani6st jego nauki rniedzy swinie"20. Wielu czytajqcych to chrzesciian wprawi w zdumienie r6wnie dziwaczne, co fatszywe przedstawienie sprawy, dodatkowo zaprezentowane w taki spos6b, jakby byto ewangelicznq prawdq. Z przykroscia jednak stwierdzam, ze jest to metoda charakterystyczna dla Dawkinsa: metoda wysrniewania, wypaczania, umniejszania i demonizowania. Czytajqcym to
20 Dawkins, 86g urojony, s. 349-350.

chrzescjanorn da ona jednak poglqd na brak jakiegokolwiek naukowego obiektywizmu oraz podstawowej ludzkiej uczciwosci, kt6ry przepaja ateistyczny fundamentalizm. Nie ma sensu spierac si~ z tak fundamentalistycznymi bzdurami. Zda si~ to na tyle, co przekonywanie zwolennika plaskosci Ziemi, ze jest ona okrqgta. Dawkins wydaje si~ bye tak gt~boko uwieziony we wtasnym swiatopoqladzie, ze nie jest w stanie ocenic alternatyw. Wielu czytelnik6w jednak wolatoby odpowiedz rzetelniejszq i bogatszq w wiedze, niz ze strony na strone coraz nudniejszq tyrade Dawkinsa. Sp6jrzmy wiec, jak si~ rzeczy rnaja naprawde, Przede wszystkim, Jezus wyraznie rozszerza starotestamentowe przykazanie rnilosci bliznieqo az do nakazu rnilosci nieprzyjaciol (Mt 5, 44). Daleki od popierania .wroqosci zewnqtrzgrupowej" zarazem poleca i nakazuje etyke .wewnatrz- grupowej afirmacji". Ta cecha nauczania Jezusa z Nazaretu jest tak dobrze znana i charakterystyczna, ze brak jakiejkolwiek wzmianki 0 niej ze strony Dawkinsa jest nie do usprawiedliwienia. Bezsprzecznie rnozna oskarzac chrzescjan 0 niedorastanie do wymagan tego nauczania, niemniej ono istnieje - w samym sercu chrzesciianskiej etyki21. Dalej, wielu czytelnik6w wskaze, ze znana przypowiesc 0 dobrym Samarytaninie (tk 10) nie pozostawia watpliwosci, iz przykazanie rnilosci bliznieqo rozciqga si~ daleko poza judaizm. (W rzeczy samej, ten aspekt nauczania Jezusa z Nazaretu sciqga na Niego podejrzenie, ze sam jest Samarytaninem - por. J 8, 48.) Niezaprzeczalnq prawda jest, iz Jezus 21 Dawkins cytuje zydowska rnodlitwe wyrazajaca dziekczynienie Bogu za to, ze nie uczynil wypowiadajqcego jq poganinem, kobieta czy niewolnikiem - 86g urojony, s. 351 - nie dodaje jednak, iz Jezus odrzucal podobne zapatrywania (tk 18, 9-14).

palestyriski Zyd - dawat pierwszenstwo Zydom, jako narodowi wybranemu przez Boga, jednak jego definicja .prawdziweqo Zyda" byta radykalnie szeroka. Obejmowata wszyst-

kich, kt6rzy sami si~ wykluczyli z zydowskiej wsp61noty poprzez kolaboraqe z rzymskim okupantem. W Nowym Testamencie czesto okresla si~ t~ qrupe mianem: "grzesznik6w", .celnikow" i .riierzadnic" (Mt, 21, 31-32; tk 15, 1-2). Jednym z gt6wnych zarzut6w wysuwanych przeciwko Jezusowi przez Jego judaistycznych krytyk6w byta otwarta akceptacja .obcych", Faktycznie, pokazna czesc nauczania Jezusa rnozna odczytywa6 jako obrone Jego zachowania wobec nich22. Zyczliwe przyjmowanie przez Jezusa marginalizowanych grup zajmujqcych dwuznacznq pozycje ni to .swoich", ni .obcych" r6wnie mocno zaswiadczaja przyktady gotowosci z Jego strony do dotykania os6b uznawanych przez kulture zydowska za rytualnie nieczyste (np. Mt 8, 3; 9, 20-25). Stosunek Jezusa do grecko-rzymskich pogan byt - wedle relacji biblijnych ostrozniejszy i bardziej ambiwalentny. W obu opisach uzdrowien takich ludzi (Mt 8, 513; 15, 22- 28) zostal On przedstawiony jako otwarty na perswazje i jakby zdziwiony czerpiqcy nauke z tych spotkari. (Tak jest - przeciwnie do tego, co zaktada Dawkins23, ortodoksyjne chrzesciianstwo pojmuje Jezusa jako w petni ludzkiego, nie zas wszechwiedzqcego.) Prawdq jest, ze masowe przystepowanie pogan do nowej .sekty" wewnqtrz judaizmu zaczelo si~ juz po srnierc: Jezusa, nie jest nia jednak twierdzenie, iz dziato si~ to wytqcznie za sprawa aktywnosci Pawta. Miat w tym
22 Zob. Jeremy Duff i Joanna Callicutt McGrath, Meeting Jesus: Human Responses to Yearning Cod, SPCK,
London 2006, s. 20-25, 58-62.

23 Teologicznie czujni czytelnicy zauwaza, ze Dawkins wydaje sie tu doketystyczny w swym pojmowaniu
Chrystusa - 86g urojony, s. 343-344.

udziat rowniez najblizszy krqg uczni6w Galilejczyka: Piotr, Jan i Filip. Kontrowersja , kt6ra narosta wewnqtrz pierwotnego Kosciola, dotyczyta rodzaju inicjacji i rytuat6w wymaganych od nawracajqcych si~ pogan, a nie kwestii samego ich nawracania si~. Dawkinsowska krytyka Jezusa za promowanie .podejrzanych wartosci rodzinnych" jest chyba bardziej zrozurniala". Dawkins ma racje, uznajac redefinicie rodzinnych priorytet6w za jedno z radykalniejszych zadan kierowanych przez Jezusa do swych wyznawc6w. Jezus w praktyce dokonuje relokacji i redefinicji rodziny w relacji do wtasnej Osoby, a przy okazji - otwierajq na przyjecie .obcych", Nalezy jednakowoz podkreslic, ze znaczaca czesc Jezusowego nauczania utrzymywata w mocy rodzinne wartosci i zwiazki, a Jego uzdrowicielska postuga odbudowywata rodzinne relacje. Zilustrujmy t~ kwestie garsciq przyktad6w. Nauka Jezusa na temat .korban" (Mk 7, 11) reprezentuje zar6wno krytyke tradycji religijnej, kt6ra zeszla na manowce, jak i afirmacje wewnqtrzrodzinnej odpowiedzialnosci. Naduzywanie zasady .korban" (ofiary na swiatynie) pozwalato synowi czuc si~ usprawiedliwionym, ze nie wspiera rodzic6w w ich starosci, poniewaz mienie swe (albo jego czesc) ztozyt w darze swiatyni, Swiadczy to dobitnie 0 wielkiej wadze troski 0 rodzic6w - kwestie wzmocnionq dodatkowo zatroskaniem Jezusa 0 zapewnienie opieki wtasnej Matce po Jego srnierci na krzyzu (J 19, 26-27). Zainteresowanie zyciern rodzinnym odbija si~ rowniez w nacisku ktadzionym przez Jezusa na waqe rnalzenstwa oraz koniecznosc docenienia dzieci (Mk 10, 1-16). Liczni czytelnicy zapewne wskaza jeszcze przypowiesc 0 synu marnotrawnym (tk 15, 11-24), w kt6rej Jezus uzywa od24 Dawkins, 86g urojony, s. 340.

budowanej relacji rodzinnej rniedzy ojcem a synem jako pozytywnej analogii do tematu aktualnego nauczania. Co ciekawe, Dawkins uwaza, ze zachodnia kultura nie powinna usuwac Biblii z program6w nauczania. .Mozna porzucic wiare w Boga, nie tracac nic z catego skarbu kulturowego dziedzictwa'r". Dlaczego zatem on sam fatszywie przedstawia [edna z kluczowych, wptywowych i etycznie najistotniejszych czesci owego .kulturoweqo dziedzictwa" - nauczanie Jezusa z Nazaretu? Zaledwie podstawowa znajornosc Ewangelii wystarczy, by dostrzec, ze spos6b przedstawienia teqoz nauczania przez Dawkinsa nalezy zakwestionowac. Chodzi tu nie 0 to, czy stowa Jezusa m6wiq prawde, lecz 0 to, by rnowic prawde 0 Jego stowach. 4. CHRZESCIJANS1WO I KRYTYKA RELIGIl

Nieurniejetnosc odroznienia .wiary w Boga" od .reliqii" utrudnia Dawkinsowi zrozumienie jednego z najwazniejszych temat6w zar6wno Starego Testamentu, jak i Ewangelii - mianowicie: krytyki religii. Jednym z najwazniejszych temat6w prorockiej tradycji hebrajskiego Pisma (notabene nawet nie- dotknietyrn w Dawkinsowskim slizqaniu si~ po powierzchni Biblii) jest zepsucie religii Izraela, jej odejscie od wierne~o posluszenstwa Bogu, kt6ry mituje sprawiedliwosc, mitosierdzie i osobista uczciwosc 6. Natura Boga stanowi punkt widzenia poza .reliqia", wedle kt6rego osadzac rnozna "religijne" praktyki.
25 Tamze, s. 459. 26 Kwestiq ta zajmujq sie wszystkie standardowe historie religii rnojzeszowej, Zob. np. Patrick D. Miller,
The Religion of Ancient Israel, SPCK, London 2000.

Temat ten znajdujemy w pismach profetycznych poczawszy od 6smego wieku przed narodzeniem Chrystusa, jako zasadniczy sktadnik religii Starego Testamentu. Tradycja prorocka stoi gt6wnie (choc nie wytqcznie) w konflikcie z kultem, zwtaszcza gdy kaptani i krolowie traca ducha Prawa, a rnozni uciskajq stabych. W znaczacej krytyce kultu prorok Micheasz por6wnuje kultyczne wymagania .ofiar catopalnych" czy .tysiecy baran6w" z prawdziwymi wymaganiami Boga: .czynienia sprawiedliwosci, umitowania wiernosci i pokornego obcowania z Bogiem" (Mi 6, 6-8). Prorok Izajasz krytykuje Iud Izraela za przejecie si~ rytuatami do tego stopnia, ze zaprzestat on .wspornaqac ucisnioneqo, oddawac slusznosc sierocie, w obronie wdowy stawac" (por. Iz 1, 12-17). Dawkins ma slusznosc dowodzqc koniecznosci krytyki religii; wydaje si~ jednakowoz nieswiadorn posiadania przez nia wewnetrznych srodkow do reformy i odnowy. Widac to szczeg61nie wyraznie w postudze Jezusa z Nazaretu, nierzadko przybierajqcej forme krytyki czy wrecz razaceqo naruszania regut kultu badz praktyk rytualnych, gdy te staia porniedzy Bogiem a Jego ludem. Znakomicie ilustruje to przyktad tamania przepis6w szabatu. Zjawisko religii jest tymczasowq, ludzka instytucjq, otwarta na reforme i odnowe, Misja Jezusa polegata na rzuceniu wyzwania 6wczesnym formom religijnym to wlasnie zawiodto Go na krzyz. 5. ODCZVTYWANIE STAREGO TESTAMENTU

) Fragmenty tak szokujqce Dawkinsa pojawiajq si~ w Piecioksiequ obok innego materiatu . 1719).implikujq rnizoqinie i rnsciwosc w stosunku do wrog6w oraz niepojety nacisk na dziwaczne obsesje w rodzaju krwawej ofiary badz rytualnej czystosci. 9. ktorzy za pornoca ascezy.opieczetowanych" nie sa synonimem zbawionych (s. oparty 0 og6lne.m6wiqcego 0 przebaczeniu i wsp6tczuciu. Jezusowe pojecie wybaczenia dotyczylo wyzwolenia z wiezow. 27 Dawkins. ze ksieqi biblijne stanowia .Na podstawie wszystkiego. Do reszty . Owe sto czterdziesci cztery tysiace to prawdopodobnie chrzescijanscy . Pawet napisat List do Hebrajczyk6w. ze autorem Listu do Hebrajczykow nie jest sw. Z historycznego punktu widzenia waznyrn jest uznanie.przyp. iz grzech pierworodny stanowi . Wsrod innych bledow czy przykladow niezrozumienia znajdziemy bezceremonialne stwierdzenie. Jana. Od kilku wiekow uwaza sie. Nieprawda! Grzech pierworodny jest koncepqa auqustynska.6). ze stosunek Dawkinsa do Biblii jest silnie negatywny. Mozna zrozurniec oszotomienie. jak zle sprawy stojq27. kiedy rodzit si~ . wielu wsp6tczesnych zydow oraz niezydowskich czytelnik6w uzna liczne fragmenty Starego Testamentu za zagadkowe.kt6ry Dawkins konsekwentnie ignoruje . Dawkins lekcewazy jq jako . Wj 21). Gdy m6wi. powierzchowne obznajomienie z jej gt6wnymi tematami i ideami. tymczasem dowody wskazujq. Pozostale dwa odnosza sie do Ksi~gi Sedziow.przypadkowa antoloqie niepowiqzanych te kst6w" 29 .sarno sedno teologii Nowego Testamentu" (s. uswiadarniarny sobie.). Kpt . oraz 0 przyqnebiajaco niedo- stateczna znejornosc samego tekstu. ustanawiajqcych gran ice zemsty (por. obok praw nakazujqcych goscinnosc wobec cudzoziemc6w (Pwt 10.Dawkins sie nie odwofuje. ze wszyscy zqrzeszylisrny.material tworzqcy Biblie. tlurn. nie zas moralnego oczyszczenia. wydaje si~ jasne. pozniejsza 0 kilka wiekow. ktory znajdujemy w Apokalipsie sw. Jej interpretacje kojarzona z nauka Swiadkow Jehowy ukazuje jako normatywnq dla chrzescijanstwa. z powodu kulturowego dystansu do dawno minionej ery. Oczywiscie.trzydziestu szesciu ksiqg Starego Testamentu . czyli Tory. Wysoce selektywne" om6wienie zwtaszcza Starego Testamentu okraszone zostalo oburzeniem i obraza. ludow i jezykow (Ap 7. 340 przeklad poprawiony: tlurnacz Dawkinsa uzyl zwrotu . walki duchowej i innych pokojowych srodkow stawiaja opor ateistycznym silorn tego swiata i kosmicznym silorn zla. wszystkich pokolen. ze owe starozytne teksty powstaty wsrod ludu walczqcego 0 zachowanie swej grupowej czy narodowej tozsarnosci w obliczu qrozacych mu ze wszystkich stron atak6w i usitujqcego odnalezc sens ludzkiej sytuacji w relacji do Boga. (Dawkins twierdzi. o kt6rego naturze rnyslal w spos6b coraz bardziej dojrzaty na przestrzeni tysiaca lat. s. 28 Dwanascie z czternastu odwolan czyni Dawkins do Piecioksiequ Mojzeszoweqo.wojownicy". Jego zamiarem jest wyrownanie szans rniedzy zydern a poganinem. Pawef sporo rnowi 0 grzechu w pierwszej polowie Listu do Rzymian. ze sw.jak utrzymuje . jakiego doswiadcza Dawkins przy lekturze fragment6w Tory. ze wszyscy zgrzeszylismy. Pawef. Jezus rzadko wsporninal 0 grzechu i z pewnoscia nie fqczyf go z Adamem. poniewaz zbawienia dostapia ludzie z kazdeqo narodu. 80g urojony. Pomimo tego sw.sarno sedno doktryny chrzesciianskiej''. czy w pisrnie . iz byty one catymi latami pieczotowicie redagowane i uktadane. rnoze nawet przerazaiace. zakazujqcych niewolnictwa (por. ile raczej 0 to. Dawkins nie rozumie ponadto apokalipsy jako gatunku literackiego.czy to ustnie. 350). Jednak chodzi mu nie tyle 0 to. w oryginale: Jies at the heart of New Testament theology" . 14. 343.najdziwniejsza z biblijnych ksiaq". kt6re . co dotychczas powiedziano. W teologii chrzescilanskiej jednak sto czterdziesci cztery tysiace . ktora wielu czytelnik6w Dawkinsa rnoze podzielac.

iz uzycle mocniejszego slowa byloby nieroztropne . stow". kt6ra nie potrafi dowiesc. twierdzqc uparcie. s. kto postepule inaczej. 17). ze naprawde oczekuje on od czytelnik6w wiary. kt6ry widzial siebie jako tego.wskazuje jedynie.zycia i nauczania Jezusa z Nazaretu.ani przez [edna chwile nie dostarcza to . The Way of the Lord: Christalagical Exegesis of the Old Testament in the Gospel of Mark.25).ze religijna wiara i religijne zaanqazowanie wywierajq og61nie pozytywny wplyw na ludzkie samopoczucie i dluqowlecznosc. pozbawic zycia". Dawkins wie. 20. (A jak by mogfo?) Niemniej. 86g urojany. by kazdeqo. ze wiele jeszcze zostalo do zrobienia na tym polu. Dawkins przyjmuje poglqd. kt6ra wciaz ksztaltu]e i karmi ludzkie poszukiwanie wartosci moralnych. Uzywajac znanego obrazu nowotestamentowego. jakoby Jezus uwazal Stary Testament za bledny i wymagajqcy poprawy. kt6ry przychodzi. ze to nieprawda . 321-322. Kpl 25) oraz niezezwalajqcych na skladanie dzieci w ofierze (Kpl 18.slusznosc" religii. nie zas . a ponadto . aby . 21. Edinburgh 1993. Stary Testament odczytujemy i interpretujemy przez pryzmat chrystologiczny. by zydowskie Prawo wypelnlc. 86g urojany. ze zachowala dziewictwcv". Chrzescijanie opleraja takie podejscle na nauce samego Jezusa. Dawkins jak zwykle ignoruje te niedoqodnosc. Joel Marcus. 32 Dawkins. niekrepowaneqo ideologicznymi .dowodu" na . Jezus nie stworzyl wina Ewangelii de novo. Sprawdzian wiaryqodnosci jest rzeczywiscle nlezbedny. ze religia jest dla nas zla. s. Powtarzanie podobnych bzdur niewiele przydaje mu wiaryqodnosci . 31 Zob. 107 6. 339. Wydaje sie jednak nleswiadorn faktycznego istnienia takiego kryterium . T& T Clark.bez skrupulow ukamienowali kazda panne mloda.2).kazdy z nas scisle dzien swiety swiecil i uwazal za rzecz sluszna i sprawiedliwq. s. W ostatniej dekadzie nagromadzHo sie wiele obserwacyjnego rnaterialu dowodowego wskazujqcego wydaje mi sie. Albo: bysrny . Jezus jednakowoz postrzeqal siebie jako wypefniajqcego Stary Testament i w ten spos6b go przeksztalcajaceqo. Ignoruje rowniez prorok6w oraz literature rnadrosciowa. ze powazne traktowanie Biblii wymaga. wskazuje to na wzrastajqce znaczenie badania relacji duchowosci do [akosci zycia jednostek. Z tego powodu chrzescllanle nigdy nie wdrozyli przepis6w kultu nakreslonych na kartach Starego Testarnentu". 30 Tarnze.by je zniesc (Mt 5. oqlaszajacych jubileusz uwolnieniem od dluqow (por.intuicje.wystarczajqco wielu chrzescllan mu to m6wi. RELIGIA A JAKOSC zYCIA Jeszcze do niedawna Dawkins uparcie utrzyrnywal. lecz wzial wode zydowskieqo Prawa i zarnienil jq w cos lepszego. 329-330. wznoszaca na wyzyny zydowska intuicje rnoralna. Jak zatem mamy rozurniec Stary Testament? Dawkins slusznie domaga sie niezalezneqo kryterium interpretacji owych tek29 Dawkins. Przede wszystkim nalezy podkreslic. iz chrzescijanie majq zwyczaj kamienowania ludzi.

friends and faith of happy people. na co wskazuja naukowe. jesli nie powszechnie. We wszystkich miejscach 80ga urojonego. Oxford 2002.niezaleznie. B. Perez. The Psychology of Religion and Coping: Theory. Obecnie m6wi mniej wiece] tak: . Dawkins wciaz uparcie trwa przy sposobie ukazywania religii jako typowo. Marc Galanter. Guilford Press. Sp6jrzmy tylko na takie oto typowe dian zdanie: . "American Psychologist". Bog urojony.jaki na przyktad znajdujemy w szeroko zakrojonej pracy badawczej Kennetha Pargamenta i jego koleg6w35. The funds.ko-religijnej polemiki. Journal for the Scientific Study of Religion". Cohen. 55 (2000). jednak taka wlasnie drogq wioda nas dowody" .akcentowania dowod6w. Oto kolejny przyktad 34 Dawkins. vol. Koenig i Harvey J. ze nic z tych rzeczy. vol. s. czy si~ to Dawkinsowi podoba i czy zechce w to uwierzyc. Dlaczego duchowosc miataby zostac usunieta ze sfery opieki zdrowotnej. Oto charakterystyczny dla Dawkinsa spos6b patrzenia: nie rozumiem czeqos. Pargament. wiec musi to bye zle.reliqia nie jest dla nas dobra" propagowanego w Dawkins' God. Oxford University Press. np. . Pattems of positive and negative religious coping with major life stressors. Dawkins .choc teraz najwyrazniej w tym punkcie ustepuie . by ciqgle poczucie winy (kt6re nieuchronnie musi towarzyszyc kazdernu rzymskiemu katolikowi 0 nieco nizszej od przecietnej inteligencji. lstnieja tu oczywiste implikacje dla polityki i praktyki publicznej opieki zdrowotnej. G. zwracajqc uwaqe na rosnaca liczbe opartych na materiale dowodowym rozpraw 33 Zob. Harold G. The Link between Religion and Health: Psvchoneuroimmunology and the Faith Sector. kt6re mu si~ podobajq.wyznaniu wiary" i dyskryminujqcym stereotypie.Trudno na przyktad uwierzyc. skoro sprawy duchowe tyle znacza dla pacjent6w? W przypadku kazdej sytuacji nastawionej na konkretny cel. pogtosce. kt6rych nie akceptuje. ale to. s. Kwestionowatem trafnosc sloganu: . Pargament. 37(1998). 35 Kenneth I.dalej nie wykazuje sklonnosci do zmiany swej antyreligijnej argumentacji.nawet jesli religia nie zawsze jest zla. mamy prawo oczekiwac obszernego zestawu literatury naukowej na temat szkodliwych i zdrowych aspekt6w religii . dominujqcej w pracach Dawkinsa tendencji . ze jest prawdziwa". Therapy and the Need for Personal Meaning.710-724. I. 232. Smith. zlosliwej.opiera si~ ona na anegdocie. w co Dawkinsowi trudno uwierzyc. H. przy jednoczesnym przymykaniu oczu na te. czy nie. I. New York 1997. . Research.ograniczeniami swiec. pokazujqcych. czego zrczyliby sobie nieokietznani sekularysci. Koenig. ale 0 normalnej ludzkiej slabosci w obliczu pokus) znaczaco poprawiato czyjes zdrowie'r". s. 56-67. Narasta tez material dowodowy laczacy ludzki komfort i poczucie szczescia z duchowoscia. Nie jest to cos. W. David Myers. w kt6rych toczy si~ szeroka dyskusja. Spirituality and the Healthy Mind: Science. Practice. Prawde determinuje jednak nie to. K. Jednak jego opisowi wptywu wywieranego przez reliqie na zdrowie psychiczne brak oparcia na obiektywnej analizie naukowej . Oxford University Press. Oxford 2005. polaczenie takie wydaje si~ korzystne. empirycznie zebrane dowody . wcale to nie oznacza.

ktora zaaprobowatoby wielu znanych mi ateist6w. prezesa Skeptic Society. ani wewnetrznie nlezdrowe'". BOg urojony. uwazaiac je za ekscentryczne. Pobudki religijne . . Jednakze urnyslne samopozbawianie si~ pozywienia stanowi powszechnq ceche ludzkiego zycia. kofeiny i alkoholu.. Stusznie je potepiaiac . W kazdyrn tez przypadku rnozna wyroznic dwa sposoby zastosowania tejze praktyki . ze religie miaty sw6j udziat w wielkich tragediach ludzkosci . brak mieslaczki.niereliqiinym" lezy nie w samym zachowaniu. Poprawa sprawnosci fizycznej.zdrowy" i .Niezwykle krytycznie odnosi si~ tez Dawkins do rozmaitych praktyk religijnych. ze prawdziwa roznica rniedzy podejsciern "religijnym" a . ze bezsprzecznie istnieje znaczaca pozytywna strona religii: .jak to ilustruje ponizsza tabela. lub ze osiaqniece badz zblizenie si~ do jakiegos celu duchowego rnoze przynosic osobista satysfakcje i sprzyjac dobremu samopoczuciu. Krancowa utrata wagi. iz rnozna uwazac. zachowanie religijne nie jest ani wewnetrznie zd rowe .tu z radoscia mu wtoruje . s. spadek cisnienia.Zdrowy" Post wedle uznanej praktyki grupowej. zywnosci przetworzonej. niewydolnose serca. 230 Widzimy tu. czy podejmuje si~ je z pobudek religijnych.na przyktad: swietych wojnach. l. uznawanego za korzystne. depresja.Shermer czyni jednak uwaqe. Dawkins rnoze dowodzic. Osiqganie religijnego doswiadczenia badz zrozumienia. Radykalne ograniczenie spozywania pokarm6w wysokokalorycznych wraz z r6wnoczesnym uczuciem obrzydzenia dla samego siebie. depresja. zauwazyl on. Pobudki niereligijne Ograniczanie cukru.Niezdrowy" Radykalne ograniczenie spozywania pokarm6w wysokokalorycznych wraz z r6wnoczesnym uczuciem obrzydzenia dla samego siebie. brak miesiqczki. Pozwole sobie zakonczyc t~ czesc rnadryrn komentarzem autorstwa Michaela Shermera. taki sad wynika jednakZe z fundamentalnej niecheci z jego strony do przyznania.iste przyktad6w owych budzacych sprzeciw praktyk rozpoczyna od postu". ze wedtug niego post nie sluzy zadnernu pozytecznernu celowi. pomocna i wazna. dobre samopoczucie. bez wzqledu na to. iz religia rnoze bye uzasadniona. bezcelowe badz szkodliwe. czy innych. ku kt6remu zmierza. 36 Dawkins. Badajqc wspOtczesne odradzanie si~ religii. Ponadto.niezdrowy" . skupionym na wizerunku cielesnym. lecz w przypisywanym mu znaczeniu oraz celu. skupionym na wizerunku cielesnym. niewydolnosc serca. poparte wiara badz doswiadczeniem boskiego zalecenia. nasyconych Uuszcz6w. Krancowa utrata wagi. M6wi on.

SCM Press. mispunching. Wnikliwe i krytyczne komentarze Eagletona w tej istotnej kwestii zob. w: Terry Eagleton. KONKLUZJA Kazdy swiatopoqlad . Porniedzy teoria a doswiadczeniern istnieje napiecie rodzace pytania 0 jego spojnosc i solidnosc.religijny badz inny . 37 Zob. zwlaszcza Nicholas Lash. Daleka od . Lunging. Obecnie jednak wyraznie wyczuwa si~ powiew paniki. Ta wlasnie cecha 80ga urojonego doprowadzita do totalnej krytyki ksiazki ze strony znajqcych si~ na rzeczy krytyk6w reprezentujqcych obie strony debaty. gdy zadneqo Boga ma nie bye. Oxford University Press. 38 Shermer.poglqd to a priori nieprawdopodobny. 182 i 233. W przypadku chrzescjanstwa wielu lokuje ten punkt w istnieniu na swiecie cierpienia. New York 2005. 0 ile Dawkins uwaza Shermera za kompetentnego i przychylnego sobie autora. Jeszcze do niedawna zachodni ateizm cierpliwie czekat wierzac. niedwuznacznym ztem. na kazda z owych wielkich tragedii przypada dziesiec tysiecy niezauwazonych akt6w osobistej dobroci i spotecznego dobra.. Dlaczego? Odpowiedz . Zob. Autor cytuje tu z aprobata prace Michaela Shermera pt. (. stanowiqcym powazne zaqrozenie dla cywilizacji. o tyle nie okazuje ochoty przyjecia jego wywazone] i rozsqdnej analizy. 71. B6g urojony.) Religii. powierzchownym sloganom. ze w ksiazce liczqcej z g6rq piecset stron nie rnoze si~ on zrnusic do przyznania. 112 7. Zaprawde.Jednakze. Dlaczego tak wielu myslacych ateist6w popiera opinie Shermera? Poniewaz wyraza ona doktadnie to. Holy Terror. tak jak wszystkich innych instytucji spotecznych 0 podobnej gt~bi historycznej i podobnym wptywie kulturowym. nie wolno redukowac do niedwuznacznego dobra czy zta38. sadzac po odwotaniach don uczynionych w Boqu urojonym39. Easier in Ordinary: Reflections on Human Experience and the Knowledge of God. 111 Jednak w pejoratywnym i wrogim wizerunku bezlitosnie malowanym przez Dawkinsa religia jest powszechnym. flailing. W przypadku ateizmu jest nim uporczywe utrzymywanie si~ wiary w Boga. tez s. How We Believe.jest prosta: poniewaz nie zmierza ona ku tatwym.. by choc jedna korzysc dla ludzkosci wyptywata z religijnej wiary . skoro jego czotowy obronca zmuszony jest tak mocno i tak jawnie podbudowywae swoja sprawe nieprawdopodobienstwem i fatszem. w optakanym stanie musi bye wsp6tczesny ateizm. na co wskazujq dowody.obawiam si~ . tworzonym ku pokrzepieniu serc jego wiernych bezboznikow. How We Believe. albowiem empirycznie talszywy'". 40 Eagleton.ma sw6j wrazliwy punkt. ze wiara w Boga po prostu wymrze. s. London 1988. s. Terry Eagleton pisze na temat Boqe urojonego z sarkazmem odbijajqcym oczywistq irytaqe z powodu srniechu wartej karykatury religii: Bezstronnosc naukowa Dawkinsa jest do tego stopnia niewzruszona. 150-151. 39 Dawkins.

(Nasuwa si~ pytanie. ze moralnym obowiqzkiem krytyka religii jest obiektywne traktowanie tego zjawiska. Niepok6j wynika z faktu. Nicholas D. przy jednoczesnym ignorowa-41 Zob. uzywanie osobistych . Dla naiwnych i tatwowiernych.wysoki stopien dogmatyzacji" oraz . z jaka zostaje wyrazona. kt6rych wiara w ateizm si~ chwieje. kt6rzy nie uwazaja si~ za wierzqcych. ze swiatopoqlad ateistyczny nosi w sobie srniertelna skaze? 86g urojony wydaje si~ bye bardziej nastawiony na umocnienie chwiejnych ateist6w. ze sam autor nalezy do owych ateist6w. Jedynie gt~bokq i rodzaca niepok6j obawa 0 przyszlosc ateizmu rnozna tlurnaczyc . gdy obawia si~ 0 wlasna przyszlosc. ostro atakuje swych wrog6w. Inni jednakze sa ostrozniejsi. gdzie nie bedzie w stanie nikomu wyrzadzic krzywdy. Kristof.czy to religijnych. Wielu swiadornych. Prezentowany w niej lekcewazacy stosunek do religii bez wqtpienia wywota zachwyt wszystkich. 3 grudnia 2006. iz wiara religijna to rodzaj urojenia.wyznan wiary" w miejsce obiektywnego materiatu dowodowego. rnoze zaszokowac agresywna retoryka Dawkinsa.zatwardzialych teist6w" i krancowa determinacja. to ptomienny apel 0 wygnanie jej na oblakany margines spoleczeristwa. 86g urojony to dzieto bardziej teatralne niz naukowe . jak najgorsza strona religii? Dawkins wydaje si~ uwazac. ze m6wienie czeqos gtosniej i z wieksza pewnoscia siebie. A Modest Proposal for a Truce on Religion. ze ksiazka Dawkinsa spotka si~ z instynktownym wzieciern posrod swieckiej publicznosci. Czy 86g urojony przyniesie odwrotny skutek i ostatecznie przekona ludzi. Poszukujqcych prawdy.) Wierzqcy poczuja konsternaqe na widok stereotyp6w dotyczqcych religii. Jest jednak w tej ksiazce cos wiece] cos. by w kazdej religii znajdowac same wady. religia jest "be").cacy". zatrwozonej politycznym znaczeniem przypisywanym ostatnio religii oraz jej wzrastajqcym wptywem i obecnoscia na arenie publicznej. stowa-wytrychy oraz jawnie patologiczna wroqosc do religii. czy przypadkiem nie jest tak dlatego. czy swieckich . niz na ostre a uczciwe starcie z wierzqcymi czy poszukujqcymi prawdy. poruszyty prymitywne stereotypy Dawkinsa. doktrynerski i przykry. "New York Times". a oczywisty brak naukowej uczciwosci w istotnej mierze zniecheci ich do powazneqo traktowania zawartych w ksiazce argument6w i obaw. Mozna bye pewnym. badania socjologiczne dotyczace charyzmatycznych przyw6dc6w . ze ateizm jest r6wnie nietolerancyj ny.wskazujq. co czesto umyka w ferworze debaty. ze Dawkins rnoze rniec raqe.aqresywny styl retoryki" tego nowego swieckiego fundarnentallzrnu". gdy swiatopoqlad czuje si~ zaqrozony. jak i publiczna. 86g urojony wyraza gt~boki niepok6j czesciowo odzwierciedlajqcy ogromny niesmak wobec religii. na- pastliwy ton wobec . kt6rzy szczerze jej nienawidzq.to wsciekla retoryczna napasc na reliqie. 114 niu czy banalizowaniu kontrargument6w przekona ludzi 0 otwartych umystach. bardziej od dowod6w na poparcie danej opinii liczy si~ pewnosc. iz zaqrozona jest wewnetrzna spoinosc ateizmu. Fundamentalizm pojawia si~ w6wczas.srnierci wiara w Boqa powraca i wydaje si~ wywierae coraz wiekszy wptyw na sfer~ zar6wno prywatnq. zbytnio uproszczone opozycje binarne (nauka jest . pokladajac nadzieje w takiej strategii. Jednak fakt tak . Niestety. Czyzby nieoczekiwane odrodzenie religii mogto przekonac wielu.

ze religijny czytelnik si~gajqcy po t~ ksiazke zostanie po jej lekturze ateista. 1. w kt6rych z pasja przeciwstawia si~ religii. ze internauci byli w swych ocenach tagodniejsi. jak pojmowa6 role Boga w przyrodzie i wzajemnq wiez rniedzy prawda wiary a odkryciami nauk przyrodniczych. Autor zadeklarowat. W swych koncowych wnioskach obaj dyskutanci podkreslfi. Jest to wazne. ze w . kt6re raczej powinny stanowi6 jego naturalny atut. dwaj znani przyrodnicy podjeli sp6r 0 to. Ksiqdz Heller stwierdzit. Hellera i Richarda Dawkinsa. W pomieszczeniach dawnego klasztoru augustian6w. ze aby zostac ateista wystarczy przeczyta6 [edna ksiazke. Czy ateizm jest urojeniem na temat Boga? 115 ABP JOZEF zYCINSKI BOG NIEPOJ~TY Niniejsza ksiazka jest wynikiem reakcji na prace Richarda Dawkinsa 86g urojony. Alister McGrath przeczytat t~ ksiazke i zareagowat gniewnq pasja. qdyz we wstepie do drugiego wydania swej ksiazki Dawkins ubolewa. Dawkins natomiast dat si~ poznac jako autor kilku bestseller6w. Jego apologia ateizmu przyj~ta skrajny wyraz w Bcqu urojonym. Mendel. w bibliotece. Zar6wno Alister McGrath. McGrath The Dawkins Delusion. Powszechnie wiadomo. ze cos z nim jest nie tak. qdyz juz kilkanascie lat temu zostala zapoczqtkowana tradycja polskich polemik z Dawkinsem. ze McGrath rozstat si~ szybko z ateizmem i podjqt studia z historii teologii. Nie byta to odosobniona reakcja. Trudno si~ natomiast dziwi6. iz 86g urojony miat znacznie lepsze oceny w komentarzach internaut6w niz w recenzjach prasowych. kt6rej pierwsze wydanie ukazato si~ w 2006 roku. prof. podieta przez ks. nie zas na dowodach. ze ten wlasnie cesarz jest nagi. R6znica przejawia si~ w tym.mocnego opierania si~ przez Dawkinsa na retoryce. niezaleznie od intencji autora. W ramach programu poswieconeqo zastugom o. Michata Hellera. wyraznie wskazuje. Deklaracja ta. jak i Dawkins zaczynali swojq naukowq przyqode od doktoratu z nauk przyrodniczych i zwiqzania si~ z osrodkiern akademickim w Oxfordzie. niezbyt fortunnie sugeruje. BBC zaprosita przed laty do Brna na dyskusje ks. Grzegorza Mendla w dziedzinie podstaw genetyki. piszac wsp61nie z Joanna C. Recenzenci publikujqcy na tamach odlegtych od prasy wyznaniowej pisali rzeczywiscie z konsternacjq 0 poziomie Dawkinsowskiej obrony ateizmu.prawo". z kt6rej nieqdys korzystat o. nadajqc rnocna postac tezie 0 konflikcie chrzescjanstwa z nauka wspolczesna oraz przyjmujqc z satysfakcjq komentarze przedstawiajqce go jako osobistego przeciwnika Pana Boga. najwieksza zasluqa 80ga urojonego dla wsp6tczesnego ateizmu rnoze okazac si~ sugestia. Rzeczowy tenor dyskusji powt6rzonej potem przez media odbiegat bardzo daleko od stylu zademonstrowanego w ksiazce 86g urojony. iz oddawane do druku recenzje rnusza spelniac wyzsze wymagania niz spontaniczny komentarz wpisywany na znany portal. Jak na ironie. NIEZGODA FILOZOFOW Dzieki sprawnosci wydawnictw CiS i WAM polski czytelnik otrzymuje obydwie ksiazki w rekordowo kr6tkim czasie od ukazania si~ angielskich oryginat6w. ze rozni ich przede wszystkim pojmowanie terminu .

Darwin bytby moim sprzymierzencern'". ani filozofem. gdy autor nie wychodzi poza przeglqd uproszczen. pozbawionego zwiazku z racjonalnym dziedzictwem chrzescjanstwa. zapraszajqc do wsp6tpracy przyrodnik6w. kt6ry w swych poczqtkowych pracach z zakresu filozofii biologii krytykowat reliqie z ta sarna pasja. dla kt6rego prawo jest tylko prawem i nie ma sensu pytac 0 jego gt~bszq nature. Cambridge 2001. Okazuje si~ wtedy. unika on poqlebione] analizy podejmowanych problem6w. Dlatego tez Alister McGrath uznaje podejscie Dawkinsa za wyraz ateistycznego fundamentalizmu.pisowni tego terminu (angielskie law) uzylby wielkiej litery. ze nie podziela on poglqd6w papieza i zachowuje dystans do filozoficznej interpretacji uznawanej przez wielu biolog6w. Jedynq osoba kt6ra ocenita negatywnie wystqpienie Jana Pawta II. ukazywanym w wielu tradycjach chrzescjanskich. byt Dawkins. 128) stanowia wyraz intelektualnego folkloru. agnostyka. w kt6rym upatruje 1 "The Quarterly Review of Biology".Ponad trzysta dowod6w istnienia Boga" (s. laczac w dodatku polityke z najbardziej naiwnymi formami argumentu z celowosci (design argument). fundament tadu spotecznego. Swe sympatie do chrzescijanstwa deklaruje on przede wszystkim w ramach konserwatyzmu. Jak kazdy fundamentalizm. gdy lekcewazy on elementarne zasady metodologii. ze Johnson nie jest ani biologiem. jaka wspolczesnie demonstruje autor Boqe urojonego.Gdybyrn byt katolikiem. qdyz kazdy dow6d 0 . ze "B6g urojony" ma bardzo niewiele wsp61nego z Bogiem klasycznego teizmu. Problem w tym. podobne poglqdy wyrazal Ruse rowniez w swej pracy Can a Darwinian be a Christian. Jego gtos mocno kontrastowat z opiniami Michaela Ruse'a. w6wczas do rozwiqzania problemu wystarcza jeden dow6d i odwotywanie si~ do drugiego stanowitoby strate czasu. To Ruse. Radykalizm rozwiazan proponowanych przez Dawkinsa w istotny spos6b wptywa na jego oceny dotyczqce zwiqzk6w chrzescjanstwa i ewolucjonizmu. Bogate w metafory i analogie argumenty Dawkinsa rnozna by przyiac. gdy uderzajq one w braki uproszczonych wariant6w stanowiska chrzescjanskleqo. Jesli bowiem w qre wchodzi dow6d w sensie logicznym. by jako reprezentatywne dla chrzescjanskiej oceny ewolucjonizmu przytaczac poglqdy Philipa E. s. Nie nalezy zqlaszac pretensji do Dawkinsa. napisat jednak po zapoznaniu si~ z papieskim przestaniem: . kt6ry poprzez prawa ukazuje SWqobecnosc w naturze. Johnsona (s. Krytykowane z pasja publikacje typu . dochodzimy do Boga Stw6rcy. Wniosku tego nie chciat przyjqc Daw117 kins. Gorzej. filozof6w i teolog6w. w kt6rym prawnik konserwatysta ma stanowic wazniejszy niz papiez autorytet wyrazajacy nauczanie Koscola. co McGrath ocene innych prac Dawkinsa. lecz wyktadowcq prawa w Berkeley. Osobiscie wyrazalern wczesniej t~ sarna. Trudno zaakceptowac stanowisko. qdyz pytajac 0 istote praw przyrody. przeciwstawiajqc je wnikliwym opracowaniom pisanym z pozycji agnostycyzmu chocby przez Stephena Jay Goulda2. 72 (1997). Cambridge University Press. Pretensje takie pozostaia jednak uzasadnione. 16). 394. Kiedy w pazdzierniku 1996 roku Jan Pawet II podjqt t~ problernatyke w swym stynnym przestaniu do Papieskiej Akademii Nauk. niesktonny do fascynacji chrzescjanstwern. redakcja kwartalnika "The Quarterly Review of Biology" poswiecila caty najblizszy numer dyskusji nad papieskim uieciern.

. kt6ra pojawia sie. i.1415926535897 . Z kolei w kreqach fizyk6w teoretyk6w sympatyzujqcych z przeciwstawnq wizjq Einsteinowskiej mistyki przyrody czesto powtarzana jest sugestia. Tak np.in. Zdroworozsqdkowe sprzeciwy pojawiajq sle jako czesta reakcja na slynne r6wnanie Eulera. Wynik ten odbiega daleko od naszych intuicji. 51. The Catholic University of America Press. TN KUL 2002. ROZUM I TAJEMNICA Pretensjonalnego charakteru nabiera mentorski ton wywod6w Dawkinsa. ze formuly te narzucaja wiele pytan bliskich metafizyce i wychodzq daleko poza dziedzine rachunku. TT.. ze eTT =0. qdyz wystepowanie w jednym r6wnaniu liczb e. Pojawia sle to chocby w paternalistycznym karceniu . iz kr6tka formula eTT=_1 daje nam poczucie tajemnlczosci matematyki. nie zas dowodami. Stanowi wiec [ezykowe naduzycle sytuacja. kt6re gfosi. 1. podnosi sle do poteqi TT r6wne 3. Washington. s. znaku rownosci oraz operacji dodawania sprawia. 45 oraz w jej angielskiej we rsj i God and Evolution. Wbrew podstawowym intuicjom. 0 kt6rym nie potrafimy wprawdzie rozstrzyqnac. gdy wewnetrzna logika argumentacji pozwala na przyjecle roznorodnych wniosk6w. otrzymujemy wtedy ujemnq liczbe calkowita w wyniku skomplikowanych operacji. ze dla niego najwieksza trudnosc w przyjeciu religijnej wizji swiata stanowi istnienie b61u i cierpienia w przyrodzie". Na poziomie anegdot rnozna zaqubic te gf~bi~ tresci. nym. 0 ile tylko przyjeto w nim prawdziwe przeslanki. Fundamental Questions of Christian Evolutionism. W dyskusjach dotyczqcych istnienia Boga najczesciej odwolujerny sle do argumentacji charakterze prawdopodob- 0 2 Pisze 0 tym m. w kt6rej liczbe rzeczywistq e r6wnq 2. 2. W irnie scislosci logicznej nalezy je nazywac argumentami. w kt6rej autor przytacza [akas naiwnq forme argumentu z periodyku fundamentalist6w i przedstawia jq jako jeden z dowod6w za istnieniem Boga albo tez stawia na tym samym poziomie Ewanqelie i Kod Leonardo da Vinci. zaleznych w duzyrn stopniu od naszego sposobu ujmowania i Uumaczenia swiata. 127).pobozneqo Eulera" za jego uwagi teologiczne wprowadzane na marginesach rozwazan nad trescla forrnul matematyki (s...71812818284 . Problem w tym. w pracy 86g i ewolucja. '-+1 Nie jest to zwyczajna banalna rownosc.dedukcyjnej strukturze prowadzi do wniosk6w pewnych. i pornnozone przez urojony czynnik . s. czy jest . ze rnozliwosc stosowania [ezyka matematyki do opisu zlozonych struktur przyrody wskazuje na istnienie Bozeqo Logosu. DC 2006. Dawkins natomiast przemienia podobne problemy w plaska aneqdote. W wyniku wystepujacych roznic bedzie utrzyrnywac sie niezgoda filozof6w w Uumaczeniu tych samych zjawisk. qdyz naturalne jest oczekiwanie. przywofywany przez Dawkinsa jako postac pozytywna Peter Medawar w uzasadnieniu swego ateizmu twierdzi. ze n pornnozone przez w wyniku liczbe urojona z nieskonczenie dluqlrn rozwlnleclern dziesietnyrn. Wielu komentator6w upatruje w tych zwiqzkach doniosly filozoficznie wymiar matematyki.

lecz mimo to uznajemy Jego obecnosc w wyrafinowanym porzadku przyrody. Haldane junior. 121 intelektualnej. Mniej znana jest natomiast ewolucja poglqd6w jego c6rki Katarzyny Tait-Russell. Czy . Dawkins and the Virus of Faith. 93. Iaczy wiare katolicka z akceptacjq teorii ewolucji. Harper & Row. w: Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way we Think. kt6rzy wypowiadali si~ 0 religii w spos6b krytyczny.wszyst4 K. Wsr6d najblizszych cztonk6w jego rodziny c6rka przyjela swiecenia kaplanskie w Kosciele anqlikanskirn. Andrews. jej pornyslowosci i harmonii. Zbuntowana przeciw tej wersji liberalizmu. Uczestniczqc w sesji naukowej zorganizowanej przez Papieskq Akadernie Teologicznq w Krakowie z racji 300-lecia wydania Principi6w Newtona opowiadat mi on 0 swej ewolucji 3 P. New York 1984. kt6rego uzasadnienie ateizmu przez pewien czas usitowano ukazywac jako wzorcowe w popularnych broszurach propagandowych. Jego ksiazka Ateizm i teizm .osobowym Bogiem. W okresie studi6w. Jovanovich. S. The Limits of Science. Nigdy jednak nie utrzymywat. Oxford University Press 2006. Arthur poswiecil reszte zycia na wnikliwe opracowanie problemu Boga obecnego w prawach przyrody. Arthur R. a skadinad dobrze znanych przypadk6w rnozna przytaczac wiele. nastepnie zas wyjechata razem z rnezern na misje do Afryki".prawie wszystkie dzieci przyjmujq reliqie swych rodzlcow'". w kt6rej B6g objawia swabliskosc. C. Z jego kuzynem. Podobne przyktady ukazuja bezpodstawnosc powtarzanej czesto w krequ Dawkinsa zdroworozsqdkowej opinii. 3. natomiast syn jest zdecydowanym ateista. Johnem Haldane'em. ktorys z koleg6w zaprosit go do wystuchania serii kazan abpa Williama Temple'a dotyczqcych obecnosci Boga w ewoluujqcej przyrodzie. s. biochemik i zarazem duchowny anqlikanski. Peacocke. PRZYRODNICZV SZLAK PRAWDY W srodowisku przyrodnik6w z Oxfordu nie tylko McGrath i Dawkins radykalnie roznia si~ poglqdami. Grayling. 247. . Wystuchane wtedy konferencje zaszokowaty wizjq przyrody. s. ze proponowane przez niego ujecia powinny bye przyjete przez wszystkich. Dawkins w swej ksiazce przypisuje nieproporcjonalnie wielka waqe wypowiedziom tych intelektualist6w. Tymczasem przecenianie ich opinii jest wysoce ryzykowne. miatem dwukrotnie przyjernnosc reprezentowac Stolice Apostolska podczas rniedzynarodowych konferencji. po okresie poszukiwan przyjela ona chrzest. B.prawie wszystkie" oznacza tu. Haldane'a. profesor filozofii w University of St. Tait. qdyz kazda krytyka staje si~ z kolei przedmiotem dalszej krytyki. gdy uwazal si~ za agnostyka. 5 A. ktora ojciec propagowat w wychowaniu. W znanych sporach 0 teorie ewolucji symbolem ateistycznych i lewicowych przekonan byto przez dtugi czas nazwisko znanego genetyka J. My Father Bertrand Russell. jak w matematyce. ze . Szczeg61nie dojrzala postac ewolucjonizmu chrzesciianskieqo rozwijat tam przez dtugi okres zmarty w 2006 roku prof. London 1975. Medawar. 122 kie z wyjqtkiem skoriczone] liczby przypadk6w"? Niezgodnych z sugerowanq zasada. Wystarczy wspornniec poglqdy Bertranda Russella.

to swiadczy 0 jego poziomie znajornosci srodowisk religijnych. gdyby we wstepie podkreslic. jawia mu si~ jako wyznawcy religii. S. W podobny spos6b rnozna by bowiem do wyktad6w astronomii wprowadzac obszerne partie dotyczqce UFO. W swej obecnej postaci praca Dawkinsa bedzie natomiast miata negatywny wptyw na wysitki intelektualne podejmowane przez srodowiska wspierajqce zalecany przez Jana Pa-7Tamze. s. jako grupy religijne niosace zaqrozenie Dawkins wymienia jednym tchem wyznawc6w wielebnego Mo6 Tarnze. Oczywiscie. ODSZUKAC RZECZVWISTEGO BOGA Idee zyjq wtasnym zyciern. kt6rym obca jest zar6wno kultura logiczna. ze przejawy podobnej metodologii wystepuia nawet w akademickich opracowaniach stawiqcych bezkrytycznie autora . B6g podobnych opracowan musi bye . W ten spos6b rnozna jednak tatwo dyskredytowae kazde przekonanie. Mozna by t~ tresc przyjac. kt6re roznia si~ od naszych. rnozna to wszystko zbagatelizowae.Boqiern urojonym".umieszczona przez wydawnictwo Blackwella na liscie . jak i troska 0 racjonalne uzasadnienie wniosk6w. Mozna by wtedy co najwyzej pytac. iz 86g urojony dotyczy karykaturalnych znieksztalcen religii w srodowiskach. s. Objetosciowe nastepstwa bytyby wtedy nie mniej imponujqce niz w przypadku 80g8 urojonego. zostala ona. poniewaz autor stabo zna srodowiska gtoszqce wiare w rzeczywistego Boga. 246. 124 wta II dialog religii i nauki. W epidemii niesionej przez wirusy wiary. Ptynqcy czas tagodzi ich radykalizm i ukazuje nowe rnozliwosci ich pojmowania. ze przekonania religijne Haldane'a juniora sa urojeniem albo wynikiem zaatakowania m6zgu przez wirusa wiary. ze chroni on nasze umysty przed niebezpiecznym i skostniatym oddziatywaniem religii. ze bedzie to dotyczyc rowniez tresci najnowszej ksiazki Dawkinsa. podwazajac wszystkie poglqdy. zas w antologii poezji najbardziej rozbudowac partie zawierajqce tworczosc grafoman6w. 247. scjentolog6w i siostry zakonne". Nie rnozna wykluczyc. ze nie sa dla niego problemem te kwestie swiatopoqladowe. Obawiam si~. znane przede wszystkim z afer finansowych na rniedzynarodowa skale. twierdzqc w stylu Dawkinsa. 4. W wartkim nurcie sugestywnych metafor rnozna u niekompetentnego czytelnika tatwo uksztaltowac przekonanie. B. ze religia jest zawsze . Haldane. kt6ra chce zniszczyc ludzkie wysitki zmierzajqce do poznania prawdy 0 wszechswiecie i nas samych". iz donioslosc Dawkinsa dla naszej kultury wyraza si~ w tym.Klasykow jutra". z kt6rymi przed laty borykat si~ J. czy w sugerowanej perspektywie celowe jest poswiecanie tak duze] rozprawy znieksztatceniom wprowadzanym przez cztowieka w uiecie jego wiezi z Bogiem..Urojoneqo Boga". niezaleznyrn od intencji ich sympatyk6w. Rozwazania zawarte w jego innej rozprawie zatytutowanej Wierny rozurn swiadcza. Informujq one np. Jesli dwie pierwsze z wymienionych grup.

Teilhard wyrazit SWq spokojna reakqe w liscie noworocznym. koncelebry nie byty jeszcze praktykowane. ze refleksje Alistera i Joanny McGrath6w koncentrujqc si~ na tym. Trzeba jednak parnietac. ze czuje si~ bardziej sentymentalnie niz zwykle. w kt6rych informuje. T. jak i ateistycznej. Washington. zagadnqt mnie przed laty. ze w Nowym Jorku Teilhard nigdy nie uczestniczyt w koncelebrach. Reakcje na podobne zapewnienia znajdujemy w listach Teilharda. gt6wnq sit~ czerpie z pozaracjonalnych czynnik6w. qdyz przyjeto je dopiero po II Soborze Watykanskim. W Bozonarodzeniowym liscie do Teilharda w 1953 roku Lucile pisze. gdy przebywat w Stanach. odwotam si~ do osobistych wspornnien zwiqzanych z programowq. ze odprawit kolejnq Msze swieta w intencjach adresatki. red. Znacznie trudniej jest wyrnierzyc i okreslic zakres duchowego oddziatywania Teilharda. niechetny dialogowi chrzescjanstwa i nauk przyrodniczych. Nalezy wyrazic nadzieje. Z kolei u os6b wierzqcych rnozna wzrnocnic obawe. tesknota za bliskimi. M. ze fundamentalizm zar6wno w wersji religijnej. jak Dawkins. Po prostu dlatego. Nie wiedziatem nic na ten temat. byto prawda. . dlatego tez proponuje.niechetna nauce. kt6rych oczekiwalibysrny u kaptana intelektualisty. Postawa ta rnoze oddzialywac takze na malo zorientowane srodowiska. DC 1993. pozwola zlaqodzic negatywne oddziatywanie ksiazki Dawkinsa. bezinteresownq niechecia wobec o. Aby zilustrowac t~ ostatnia postawe. aby oboje potrafili zawsze odczuwac Boza bliskosc i modlitewnie odkrywac Boza obecnosc wzrastaiaca w nich obojgu. by nowy 1954 rok byt dla nich obojga czasem wiekszeqo przyblizenia do Boga . Lucile zapewniata go wtedy mocniej niz zwykle 0 swych uczuciach i gotowosci dzielenia wszystkich jego trosk. Rzeczywiscie. Przyjaciele spotykali go natomiast wielokrotnie. obecnie zas uzyskujq dodatkowe uzasadnienie dla wzmocnienia tego dystansu. ze w latach 1951-1955. . ze Teilhard podczas pobytu w klasztorze jezuit6w w Nowym Jorku nie koncelebrowat codziennej Mszy swietej i nie okazywat tych form duchowego zaanqazowania. w kt6rych fundamentalistyczna agresja wazniejsza jest od wywazonych argument6w. iz wszyscy zwolennicy teorii ewolucji sa r6wnie krytyczni wobec wiary religijnej. kt6re z dystansem odnosza si~ do propozycji dialogu rniedzy nauka i wiara. czy wiem. rzezbiarka arnerykanska. Trudno przecenic wktad Dawkinsa w prowokowanie tych reakcji. King SJ. Thomasowi Kingowi. Oznacza to zenujacy regres w stosunku do tych form wsp6tpracy religii i nauki. wiec podczas mojego kolejnego pobytu w jezuickim Uniwersytecie Georgetown przedstawitem te problemy o. Georgetown University Press. jak wczesnym rankiem sprawowat Msze swieta w jednej z wielu matych kaplic. zyczac. co najbardziej istotne. kt6rzy pozostali w odlegtej Europie. kt6re udato si~ wypracowac w okresie pontyfikatu Papieza Polaka. z ktora podtrzymywat wiezy przyjazni od pierwszego spotkania w 1929 roku do jego srnierci w roku 1955. Teilharda de Chardin SJ. Ktos z arnerykanskich znajomych.. znajqcemu doskonale szczeg6ty ame- rykariskiej biografii Teilharda. kt6re w tamtym okresie decydowaty 0 specyfice jezuickich dom6w w USA. proszac Boga. W czasie pobytu w Stanach Teilhard borykat si~ z przyptywami melancholii. Wazne swiadectwo tej duchowosci odnajdujemy w jego korespondencji z Lucile Swan.8 8 The Letters of Teilhard de Chardin & Lucile Swan. aby ich wzajemne wiezi przyjely radykalnie nowa postac. poczuciem sarnotnosci.

Nie rnoze rowniez gwarantowac osiaqniec badawczych waznych na dluzszy dystans. ze wiele os6b uznajac niefrasobliwy styl tej publikacji. 1. Czytelnicy . Pocieta programowo banalizacja wielkich pytan prowadzi do tego. ze Richard Dawkins przez wiele srodowisk odbierany jest jako guru.Gdzie rodza si~ mity. wobec kt6rego krytyka bytaby nietaktem. bez podiecia trudu przebadania ocalatych dokument6w? Zapewne w kreowaniu fatszywej wizji duza role odgrywa zar6wno bezinteresowna niezyczliwosc. Fides et ratio. co naprawde warto uczynic trescia zycia'". ze takze i B6g traktowany przez Dawkinsa jako . to nie nauka. Eco bowiem. jest przez nie traktowane jako rzeczywistosc urojona. lecz literatura. tak istotnej dla naukowych badan. ze refleksja nad polernika McGratha z Dawkinsem stanie si~ dla czytelnik6w zacheta do intelektualnej wyprawy. ze to. zdecydowanie odrzuci proponowane w niej rozwiqzania. Niedawno zagadnqtem [edna z doktorantek przyqotowujaca rozprawe z biologii.Prospektu" zaliczyli brytyjskiego biologa do tr6jki czotowych intelektualist6w wspolczesnosci. Z kolei polityczne zaanqazowanie Chomsky'ego i jego antyamerykanizm sprawiajq. W postawie takiej przedktada si~ . co niepojete dla niekt6rych srodowisk. pozostaje przede wszystkim Bogiem niepojetyrn. . tym bardziej donioste staje si~ dla niego pytanie 0 sens rzeczy i jego wtasnego lstnlenla"!". 6. ze nawet B6g niepoiety rnoze si~ jawic jako B6g urojony... prawa gej6w i polityczna poprawnosc . W odpowiedzi ustyszatem: Bo poprzedniego interesowata wytqcznie socjobiologia.. w kt6rej na rruejsce diakonii rnyslenia wprowadza si~ btyskotliwe p6tprawdy. jak specyficzny typ politycznej poprawnosci. Sprawiajq one.. Nie wiem. Mozna tylko zywic nadzieje. 127 Jan Pawet II ostrzegat przed postawa. 9 Jan Pawef II.urojony".dorazny sukces nad trud cierpliwego poszukiwania tego. ze dla wielu srodowisk jego nazwisko pozostaje symbolem politycznej poprawnosci. w kt6rych stan wojny ma stanowic naturalna postac zwiqzk6w religii z nauka. W stosunku do podobnych pr6b istnieje jednak wyrazna alternatywa krytycznej i racjonalnej refleksji. Wybierajqc [a. dlaczego tak szybko zmienita promotora. Ufam. 10 Tamze. . . Nie zastapi ona prawdy.Jrn bardziej cztowiek poznaje rzeczywistosc i swiat. Krytyczne uwagi nie zmieniajq faktu. umieszczajqc jego nazwisko obok nazwisk Umberto Eco i Noama Chomsky'ego. czy wszyscy przyrodnicy byliby zadowoleni z podobnej klasyfikacji. Lektura 80g8 urojonego rnoze natomiast przyczynic si~ do wzmocnienia antyintelektualnych postaw. w kt6rej poszukiwanie sensu idzie w parze z wolnoscia od zludzen. Smiem twierdzic. w kt6rych usituje si~ podwazac duchowosc Teilharda.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->