P. 1
Pytania z Ekonomii Do Obrony (Wersja Alternatywna

Pytania z Ekonomii Do Obrony (Wersja Alternatywna

|Views: 1,262|Likes:

More info:

Published by: Alicja Czerwińska on Nov 02, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

PYTANIE 5: Co to jest pieniądz? Omów funkcje i rodzaje pieniądza.

TEORIA PIENIĄDZA Model, który łączy to co się dzieje na rynku dóbr i usług z tym, co się dzieje na rynku pieniądza. Literatura: Garbisz, Gołachowski „Elementarne modele makroekonomiczne”.

G

M0
R

G

D

M1

Pieniądz – to uniwersalny ekwiwalent dóbr (takie dobro, które można wymienić na wszystkie inne dobra). Pieniądzem posługujemy się tylko dlatego, że mu ufamy. EMISJI pieniądza dokonuje Bank Centralny. W skutek emisji powstają banknoty i bilony (mają fizyczną postać). Bank emisyjny może być prywatny lub państwowy. KREACJA pieniądza- dokonuje jej system bankowy. W jej wyniku przyrastają depozyty.

OZNACZENIA: G - Gotówka w obiegu poza bankowym R - Rezerwy gotówkowe banku D-Depozyty M0 - ilość pieniądza, która została wyemitowana przez bank centralny M1 – ilość pieniądza, która została wykreowana przez bank centralny MIARY PODAŻY PIENIĄDZA: M0- baza monetarna (G+R), to ilość pieniądza, która została wyemitowana przez bank centralny. M1 – depozyty a’vista + Gotówka w obiegu poza bankowym (ilość pieniądza, która została wykreowana przez bank centralny) M2 – M1 + małe oszczędności (< niż 100 tys.$) M3 – M2 + duże oszczędności POPYT NA PIENIĄDZ: Istnieją 3 motywy utrzymywania pieniądza: 1. Transakcyjny – pieniądz potrzebny do zawierania transakcji kupna i sprzedaży. 2. Spekulacyjny – na rys. 3. przezornościowy - pieniądz potrzebny na nieoczekiwane wydatki. Pieniądz to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra (środek płatniczy) lub wywiązujemy się z zobowiązań. Inaczej mówiąc jest to środek wymiany. FUNKCJE PIENIĄDZA: 1. powszechnie akceptowany środek płatniczy (inaczej środek wymiany) – pieniądz jest wymieniany za pracę czy też inne dobra, usługi lub przeznaczony na spłatę długów. Pieniądz znacznie upraszcza proces wymiany. 2. jednostka rozrachunkowa – jest to jednostka, w której są wyrażone ceny i prowadzi się rozliczenia. Jednostkami rozrachunkowymi bywają na ogół jednostki, w których jednocześnie dokonuje się pomiaru pieniądza jako środka wymiany. 3. środek przechowywania wartości (inaczej środek tezauryzacji) ponieważ można go wykorzystać do dokonania zakupów w przyszłości. Innymi środkami tezauryzacji są też

domy, kolekcje znaczków pocztowych. Siła nabywcza pieniądza w wyniku inflacji zmniejsza się dlatego istnieją lepsze środki przechowywania wartości. 4. miernik odroczonych płatności – tj. funkcję jednostki rozrachunkowej w dłuższym okresie. RODZAJE PIENIĄDZA: Pieniądz TOWAROWY: dobra o zastosowaniu przemysłowym (tj. złoto) mogą pełnić funkcję środka wymiany. Jednak wymagało to posiadania ogromnych zasobów złota. Mniej kosztownym sposobem wytworzenia pieniądza jest pieniądz symboliczny. Pieniądz SYMBOLICZNY – to środek płatniczy, którego wartość, czyli siła nabywcza, znacznie przewyższa koszt jego wytworzenia lub wartość jako towaru w innych niż pieniądz zastosowaniach. Pieniądz symboliczny ma nadany status prawnego środka płatniczego. Jego wytwarzanie jest możliwe tylko przez uprawniony podmiot. Pieniądz BEZGOTÓWKOWY (I Own You): to środek wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej (np. wkład bankowy, który jest zobowiązaniem banku wobec klienta).

PYTANIE 6: Wpływ sterowania przez bank centralny stopą procentową na wielkość wydatków w gospodarce. Jaki jest cel takich działań banku centralnego? Bank centralny wpływa na wielkość podaży pieniądza (to suma gotówki w obiegu poza systemem bankowym oraz wkładów w bankach komercyjnych). Ale również na popyt na pieniądz. Polityka pieniężna prowadzona przez BC sprowadza się do wyboru optymalnej stopy procentowej. Stopa % oddziałuje na wielkość wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych (tworząc łącznie mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej). Pieniądz i stopa % wpływają na wartość majątku GD, a tym samym na konsumpcję i globalny popyt majątku. Zmiana stopy % pośrednio wpływa na wielkość majątku, a więc na wydatki. Zwiększenie stopy % spowoduje wzrost kosztu kredytu, a więc banki mniej pożyczają, więc konsumenci mniej wydają. Niższa stopa % obniża koszt kredytu konsumpcyjnego, umożliwia GD zaciąganie większych pożyczek, więc wydatki konsumpcyjne rosną. W przypadku przedsiębiorstw wyższa stopa % to również mniejsze wydatki na inwestycje niż w przypadku niższej stopy%. Przy wyższej stopie % musi być na tyle wysoka stopa zwrotu z inwestycji, aby pokryła koszt uzyskania kapitału, koszt alternatywny zaangażowanych funduszy. Im wyższa stopa % tym mniejsze wydatki inwestycyjne. Bank centralny ma na celu prowadzić politykę pieniężną państwa. Głównym narzędziem jest właśnie stopa procentowa. Państwo może prowadzić dwa rodzaje polityki: 1. Ekspansywną – zwiększanie podaży pieniądza, co skutkuje zmniejszenie stopy procentowej (zmniejszenie ceny pieniądza), to tzw. polityka taniego pieniądza, 2. Restrykcyjną – polega na zmniejszaniu podaży pieniądza, przesuwa się z położenia SM1 do SM2. Skutkiem jest ZWIĘKSZENIE stopy procentowej, czyli zwiększenie ceny pieniądza. (Polityka drogiego pieniądza) Skutki ekspansywnej polityki pieniężnej:  na rynku pieniądza: cały ten ciąg wydarzeń to keynesowski MECHANIZM TRANSMISJI.
r2 r1 r SM1 SM2

DM - popyt na pieniądz

M

zwiększa podaż pieniądza. że ceny są stabilne. zwiększyły się inwestycje. Friedmana. a jak tak to i produkcja. r2 r1 I1 I2 I r Z tego przechodzimy do zagregowanej podaży. np. Ale rzeczywistość nie jest taka prosta jak na rys. zmniejsza się stopa %. model ten ma założenie. podaż pieniądza przesuwa się z położenia SM1 do SM2. rośnie zagregowany popyt. skutkiem tego jest zwiększenie rozmiarów produkcji i dochodu z Y1 do Y2. stopa procentowa zmniejsza się z r1 do r2. Jak rośnie podaż pieniądza.Państwo prowadzi ekspansywną politykę pieniężną. Mechanizm transmisji ma różne ujęcia. Funkcję AD przesuwamy w górę o przyrost inwestycji do położenia AD2. inwestycje rosną. rosną inwestycje.  na rynku kapitałowym: Zmniejszenie stopy procentowej powoduje zwiększenie inwestycji I1 do I2. AD AD2=C+I2+G+NX AD1=C+I1+G+NX ΔI NO 45 0 Zaożenie: ceny są stabilne Y1 Y2 Y W skutek ekspansywnej polityki pieniężnej zmniejszyła się stopa %. .

które nie są zdolne do występuje osoby pozbawione pracy zmieniające zawód) produkcji potencjalnej. lecz jest zarejestrowana jako poszukująca pracy. Zanim płace i osoby. znaleźć pracy. Może być bezrobocie to zostanie zlikwidowane. którego bezrobotnych. Jak można oddziaływać na zmniejszanie różnych rodzajów bezrobocia? Bezrobocie to odsetek siły roboczej . powinno pomóc się przekwalifikować oraz Ale przedsiębiorstwa chcą zatrudnić mniej zmniejszyć lub skrócić zasiłki dla osób. lecz z własnej woli nie chcą podjąć Bezrobocie PRZYMUSOWE – występuje wówczas. FRYKCYJNE – minimalny. Siły wysokości płacy minimalnej. przyczyną jest zbyt wolne dostosowywanie KLASYCZNE – występuje wówczas. gdy bezrobotni należą do zasobu pracy. Jednak produkcji i zatrudnienia. która nie ma pracy. aby wrócić do ceny dostosują się do nowej sytuacji płaca pracy za satysfakcjonujące wynagrodzenie. co powoduje . koniunkturalne) – wówczas. lecz nie mogą pracy przy danym poziomie płacy. opowiadają się za wyższą płacą od płacy w Bank centralny obniża stopy % i zaczyna równowadze. Płace muszą spaść by rynek płace utrzymują się powyżej poziomu powrócił do równowagi. Gdy popyt powróci równowagi (w którym krzywe podaży pracy i do poziomu długookresowej równowagi popytu pracy się przecinają). nieunikniony WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKU poziom pracy bezrobocia (ułomność. Bezrobocie DOBROWOLNE – występuje wówczas. Ale jest to konieczne. firmy niechętnie przekwalifikują starsze że popyt na pracę spadnie. tym samym powodują spadek pobudzać globalny popyt na dobra co zatrudnienia). wynosi tyle co w stanie równowagi i Aby walczyć z tym bezrobociem państwo pozostaje podaż na tym samym poziomie. albo określeniem przez prawo powoduje wzrost popytu na pracę. To spowodowane działalnością związków przymusowe bezrobocie zmniejsza zatem zawodowych (pracownicy poprzez ZZ tempo wzrostu wynagrodzeń i tempo inflacji. POPYTU (keynesowksie. jest gdy od faktyczna poziomu chwilowo produkcja mniejsza Tworzą je osoby. gdy ludzie chcą pracować za obowiązujące stawki płac. w społeczeństwie. Do czasu STRUKTURALNE – odzwierciedla dostosowania się płac i cen (tak aby niedopasowanie kwalifikacji siły roboczej do zapewnić równowagę długookresową) rodzaju oferowanej pracy w warunkach spadek łącznego popytu prowadzi do spadku zmieniającego się popytu i produkcji. gdy się płac i cen. Może się zdarzyć. Wystąpi więc bezrobocie.PYTANIE 7: Rodzaje bezrobocia.

Zwiększając popyt na zawodowych (wpływ państwa na prawo pracę (poprzez obniżenie stóp %) polityka pracy). Problem bezrobocia długa. przez co zatrudnienie może ulec zmniejszeniu. nawet kilka lat. zwiększyć produkcję zatrudnienie. Również inflacja ma wpływ na bezrobocie.utrzymanie płac na poziomie wyższym od rynkowe (dostosowanie płac trwałoby bardzo poziomu równowagi. Obniżenie podatku i składek też może doprowadzić do spadku bezrobocia. . bo zniechęca przedsiębiorstwa do podejmowania inwestycji. dlatego ważna jest tu może rozwiązać zmniejszenie siły związków interwencja państwa. gospodarcza jest w stanie zlikwidować niewykorzystane zwiększyć zdolności i produkcyjne.

Te 2 analizy połączyły się w jeszcze jedną syntezę myśli ekonomicznej: to „neoklasyczna synteza teorii keynesowskiej”. że zagregowany r= ~ A popyt równa się zagregowanej podaży. którą stworzył Hicks w 1937r. a nie podażowych) 4. przy której następuje równowaga na obu rynkach dóbr i pieniądza ZAŁOŻENIA: 1. Rozmiary podaży dostosowują się do rozmiarów popytu (odwrócenie prawa Saya) 3. mnożnikowych. Przedmiotem analizy jest krótki okres (uwzględniać tylko popytowe efekty wydatków inwestycyjnych tj. Gospodarka jest zamknięta – brak wymiany z zagranicą IS – to taka prosta. Y. Później nazwano to syntezą neoklasyczną. W gospodarce istnieją niewykorzystane zdolności produkcyjne (podejście keynesowskie) 2. Dostosowania mają charakter ilościowy – ceny są stabilne (keynesowskie założenie) 5. Rozwinęły się dwa sposoby analizy tej syntezy: neoklasyczny (uczeń Marshala Pigou 1927) i keynesowski (Keynes 1936). przy której mamy równowagę na rynku dóbr i usług.PYTANIE 9: Omów główne cechy modelu IS-LM. Skorzystał z dorobku wcześniejszych szkól i dokonał drugiej syntezy (teoria równowag cząstkowych). MODEL HICKSA Hicks starał się zatrzeć podziały między ekonomią klasyczną a keynesowską. IS określa się wzorem: α − 1 α ×ω ×Y . A równowaga oznacza. Istnieje pewien punkt E będący jedyną kombinacją stopy % i rozmiarów dochodów.rynkowa stopa %. gdzie r . MODEL IS-LM prezentuje równowagę na obu rynkach (dóbr i pieniądza). której każdy punkt oznacza taką kombinację stopy % i rozmiarów produkcji. . To nic innego jak model IS-LM. Choć chciał zaprzeczyć teorii Keynesa to ją spopularyzował. Jakie jest jego zastosowanie? Twórcą szkoły Cambridge jest MARSHAL (1890).rozmiary produkcji.

przy której mamy równowagę na rynku pieniądza. a IS malejący.wrażliwość inwestycji na zmianę stopy %.przeciętny poziom cen ~ M .realna podaż pieniądza P c k 1 ~ M y=ax+b. 1 ω . gdy nie ingeruje w to państwo? LM jest rosnący.wrażliwość spekulacyjnego popytu na pieniądz na zmianę stopy % ~ M nominalna podaż pieniądza Pc . że popyt na pieniądz równa się podaży na pieniądz. przy której następuje równowaga E -równowaga na na obu rynkach dóbr i pieniądza. Natomiast położenie od podaży pieniądza.to odwrotność szybkości obiegu (zależy od tego v KRZYWA LM LM Y nachylenie krzywej) β . To suma autonomicznych wydatków konsumpcyjnych. b= α ×ω α RYNEK PIENIĄDZA – opisuje go krzywa LM LM – to taka prosta. gdzie k = 1 .mnożnik. ω = 1 − c(1 − t ) .autonomiczne wydatki (niezależne od rozmiarów dochodów). której każdy punkt stanowi taką kombinację stopy % i rozmiarów dochodów. t . gdzie c-krańcowa skłonność do konsumpcji. MODEL IS-LM Równowaga na obu rynkach (dóbr i pieniądza). ~ ~ ~ ~ A = C + I +G inwestycyjnych i autonomicznych wydatków państwa α . .~ A . Równowaga ta oznacza. r KRZYWA IS r= IS ~ A α − 1 α ×ω ×Y y=ax+b a =− Y ~ 1 A . r1 obu rynkach IS Y1 Y Jak dochodzić do równowagi przez gospodarkę. Wzór na LM r = r ~ k 1 M − × β ×Y β Pc . gdzie a= β .stopa opodatkowania dochodu podatkiem liniowym. b= − × β P c Nachylenie prostej LM zależy od k oraz od elastyczności popytu na pieniądz. MODEL ISr LM Punkt E – istnieje jedyna kombinacja stopy % i LM rozmiarów dochodów.

więc rynkowa stopa % będzie się zmniejszać. Z IS P3 IS odczytujemy. Jak będzie rósł popyt na pieniądz podmioty będą sprzedawać obligacje. Jest to odległe od równowagi. Po LM pniemy się w górę i osiągamy stan równowagi przy Y 4 i stopie MODEL IS % r3. więc będą kupować obligacje. i. Podaż dostosowuje się do popytu. W jaki sposób mechanizm rynkowy może doprowadzić do przywrócenia stanu równowagi na obu rynkach? Te dostosowania przebiegają jednocześnie na obu rynkach. Podaż dostosowuje się do popytu (zgodnie z założeniami). Z punktu P1 przejdziemy do IS punktu P2. bo będzie potrzeba więcej pieniądza na obsługę transakcji kupna-sprzedaży. kurs obligacji będzie rósł. Produkcja rośnie. więc produkcja wzrośnie. zwiększenie rozmiarów transakcji. w skutek np. W sytuacji. r-rynkowa stopa k r r1 r3 P1 r2 P2 Y1 %. kurs obligacji będzie spadał. Przy stopie % r2 równowaga na rynku dóbr i usług jest przy Y2. bo takie są rozmiary AD przy stopie % r2. ale będzie się zmieniał popyt na pieniądz. że zaczynają się na jednym z rynków. żeby powrócić do równowagi na rynku dóbr należałoby zwiększyć produkcję do Y3. Założenie: dostosowania zaczynają się na rynku pieniądza. Tutaj AD=AS. Podmioty będą sprzedawać obligacje. stopa % będzie rosła. Podaż rośnie. . Ale mamy wciąż nierównowagę na rynku pieniądza. Więc ten popyt to już nie Y3. A rozmiary AS to Y1. Mamy nierównowagę na rynku dóbr i Y3 Y2 Y usług. to r będzie spadać.kurs obligacji. będzie się zwiększał. a. Produkcja powinna rosnąć. będzie to wpływało na AD. Jak rośnie r to zmniejsza się popyt inwestycyjny. Y4. Założenie: dostosowania zaczynają się na rynku dóbr i usług: W punkcie MODEL ISr czerwonym zagregowany popyt równa LM LM AD=AS się zagregowanej podaży (mamy r1 P1 E równowagę na rynku dóbr). co będzie wpływało na popyt na pieniądz. Przy stopie % r1 i rozmiarach produkcji Y1 E podmioty mają za dużo pieniądza do obsłużenia tak małej ilości transakcji kupna sprzedaży. co powoduje wzrost rozmiarów produkcji. zmniejszy się popyt inwestycyjny. Z punktu P2 przejdziemy do punktu P3. ich AD=AS kurs będzie rósł. Dla uproszczenia zakładamy.1. Kurs obligacji będzie spadał. że rozmiary AD to jest Y2. AD=C+I+G. Podmioty będą kupować obligację. zmniejszy się AD. Wzrośnie r. Po LM poruszamy się w górę i dochodzimy do równowagi przy r3 i Y3. uchwyciliśmy równowagę na rynku pieniądza. Uchwyciliśmy równowagę na rynku pieniądza. W punkcie P2 r3 P1 produkcja jest mniejsza od produkcji AD r2 w warunkach równowagi. zależność r= i . szoku stan gospodarki jest taki: r1 i Y1. a stopa % będzie rosła. Y1 Y4 Y3 Y2 Y Popyt wynosi Y2. Wzrost r przeniesie się z powrotem na rynek dóbr i usług. gdy gospodarka jest nad krzywą LM podmioty mają za dużo pieniądza w stosunku do rozmiarów produkcji. Teraz mamy r2 i Y2. Dla przypomnienia. LM LM b. ale mniejszy tj. k . ale straciliśmy na rynku dóbr i usług. Gospodarka z punktu P1 przesunie się do P2.nominalne oprocentowanie obligacji. produkcji spowoduje zwiększenie popytu na pieniądz.

jeśli zostanie naruszona. . z kolei na rynku dóbr i usług mogą trwać miesiącami. Dlatego politycy gospodarczy mogą chcieć przyśpieszać proces dochodzenia do równowagi i proponować różnego rodzaju polityki.Gospodarka sama może doprowadzić do równowagi. latami. Procesy dostosowawcze na rynku pieniądza są zwykle bardzo szybkie. które albo mają na celu przyśpieszyć osiągnięcie równowagi lub zmienią położenie punktu równowagi.

IS2 Mamy tu do czynienia z ograniczeniem IS1 skuteczności ekspansywnej polityki fiskalnej. Wyróżniamy 2 rodzaje POLITYK GOSPODARCZYCH. O tyle mogłaby być większa produkcja. Największą zaletą tego modelu jest to. Ukształtowała się nowa równowaga. RESTRYKCYJNĄ POLITYKA FISKALNA – jest to zmniejszanie wydatków państwa. EKSPANSYWNĄ POLITYKA FISKALNA – jest to zwiększanie wydatków państwa. bo rosną wydatki E państwa G. FISKALNĄ – polega na manipulowaniu wielkością wydatków państwa i podatkami. 2. PIENIĘŻNĄ – polega na wpływaniu na podaż pieniądza. 2. że państwo prowadzi ekspansywną politykę fiskalną. Ze wzoru na IS widać parametr LM funkcji liniowej b = ~ A r2 r1 ~ IS z osią pionową. Wzrost stopy % jest niewielki. przez co osiągamy znaczący przyrost dochodów. Niewielka skuteczność jest przy stromym LM. Zmianie ulega struktura E r1 PKB. Jeśli A rośnie. α . r Ekspnsywna polityka fiskalna Przyjmujemy. Gdyby stopa % nie wzrosła z r1 do r2 zadziałałby mechanizm mnożnikowi i dochód wzrósłby z Y1 do Y3. Y2 Y3 Y1 Y polegającej na zwiększaniu wydatków państwa. tj. gdyby nie nastąpiło zwiększenie stopy %. On określa punkt przecięcia . że zwiększenie r skuteczna LM wydatków państwa powoduje zmniejszenie prywatnych wydatków r2 inwestycyjnych. a mniejszą sektor prywatny. Paski LM który polega na tym. to efekt wypychania też jest nieznaczny. Pojawia się tu efekt wypychania. że zwiększenie stopy % r powoduje ograniczenie mechanizmu mnożnikowego. bądź zmniejszanie podatków. większą część zajmuje sektor publiczny. Gdyby r nie wzrosło to Y1 Y2 Y3 Y dochód zwiększyłby się do Y3. Od czego zależy skuteczność takiej polityki fiskalnej? Od położenia LM i IS.: 1. Ten efekt wypychania to jest Y3-Y2. Jeśli jest stosunkowo płaskie to jest ona skuteczna. bądź zwiększanie podatków.PYTANIE 10: Wykorzystując model IS-LM przedstaw możliwe skutki polityki budżetowej/fiskalnej w gospodarce zamkniętej. IS2 Doprowadziło to do zwiększenia stopy % z r1 do r2 IS1 oraz dochodu z Y1 do Y2. to ten punkt przesuwa się w górę a IS w prawo. Każdą z tych polityki możemy podzielić na politykę: 1.

by nie było efektu wypychania. Tutaj rośnie podaż pieniądza (w wyniku ekspansywnej polityki pieniężnej) to podmioty nie muszą sprzedawać obligacji. oraz żeby w całości osiągnąć efekt mnożnikowi (przyrost dochodów wynikający z działalności mnożnika przy niezmienionej stopie % r1). rosną wydatki państwa. na które rząd nie ma wpływu. Nie ma tu przesłanki do wystąpienia efektu wypychania. Gdy nie towarzyszyła temu ekspansywna polityka pieniężna występował efekt wypychania. kurs obligacji nie spada. IS przesuwa się w prawo.r r2 r1 Stromy LM NIEskuteczna LM Współczynnikiem nachylenia dla krzywej LM jest β . Jeśli ekspansji fiskalnej towarzyszy ekspansja pieniężna to można to tak zgrać. IS2 IS1 k E We współczynniku β k zależy od czynników instytucjonalnych. Skuteczność (wzrost dochodów) zależy od czynników. r nie rośnie. . Y k Y1 Y2 Y3 SKUTKI DWÓCH EKSPANSYWNYCH Ekspansja pieniężna i fiskalna r IS2 IS1 LM LM2 r2 r1 E Y1 Y2 Y POLITYK (PIENIĘŻNEJ I FISKALNEJ) Mamy do czynienia z ekspansją fiskalną. żeby mieć więcej pieniędzy na zawarcie transakcji kupna/sprzedaży. a beta od preferencji. Nie można wzorować się na innych państwach.

przesunięcie LM w prawo spowodowane jest to zwiększeniem podaży pieniądza. W tej sytuacji nie ma korzystnych efektów produkcyjnych (pułapka ta wystąpiła w Japonii w latach 90). Rośnie SM.PYTANIE 11: Wykorzystując model IS-LM przedstaw możliwe skutki polityki pieniężnej/monetarnej w gospodarce zamkniętej. Wg Keynesa w gospodarce może wystąpić pułapka płynności. Takie są skutki ekspansywnej polityki pieniężnej. . Nie powoduje to już zmniejszenie r. rosną inwestycje. Ale Keynes uważał. EKSPANSYWNA POLITYKA PIENIĘŻNA r Ekspansywna polityka pieniężna E LM LM2 r2 r1 IS Y2 Y1 Y Państwo zwiększa podaż pieniądza. maleje stopa%. ze nie będzie to postępowało ciągle. rośnie AD. bo rośnie podaż pieniądza. STOPA % spada z r2 do r1. Pozostaje ona cały czas na poziomie r2. jeżeli podaż pieniądza rośnie do SM2 to spowoduje zmniejszenie stopy %. rosną inwestycje. A jeśli tak to ekspansywna polityka pieniężna nie powoduje wzrostu produkcji. zmniejsza się r. Produkcja i dochód rosną z Y1 do Y2. Jeśli występuje pułapka płynności to ten mechanizm zostaje rozerwany. rośnie produkcja. Mamy równowagę na rynku pieniądza przy stopie% r1. ale nie zmienia się stopa %. gdyż dalsze zwiększanie podaży pieniądza może wystąpić na poziomym odcinku popytu na pieniądz. rośnie AD i do AD dostosowuje się AS. PUŁAPKA PŁYNNOŚCI r DM PULAPKA PLYNNOŚCI SM SM2 SM3 r1 r2 M DM – popyt na pieniądz. a SM podaż pieniądza.

rosną wydatki państwa. by nie było efektu wypychania. Rośnie tylko stopa %. a jednocześnie ograniczana IS1 jest podaż pieniądza. Y1 Y . że LM2 dochód w ogóle nie rośnie. Ekspansja NIESPÓJNA POLITYKA GOSPODARCZA (EKSPANSJA fiskalna i restrykcja FISKALNA I RESTRYKCJA PIENIĘŻNA) IS2 pieniężna LM Czyli rosną wydatki państwa. PLASKI IS r skuteczna LM IS1 E LM2 r r2 r1 STROMY IS NIEskuteczna IS1 LM LM2 Y1 Y2 r2 Y r1 E Y1 Y2 Y r r2 r1 SKUTKI DWÓCH EKSPANSYWNYCH POLITYK (PIENIĘŻNEJ I FISKALNEJ) Mamy do czynienia z ekspansją fiskalną. Nie jest łatwo to zmienić. Dlatego rząd do końca nie ma wpływu na te czynniki i na skuteczność polityki pieniężnej.to skuteczność jest niewielka. Nachylenie IS zależy od współczynnika a = − ω= 1 co do podatku liniowego nie jest tak łatwo dokonać zmian w systemie 1 − c(1 − t ) 1 . że α ×ω podatkowym. żeby mieć więcej pieniędzy na zawarcie transakcji E r2 kupna/sprzedaży. że nie osiągniemy żadnych korzystnych rezultatów gospodarczych. a jeśli stromy.Skuteczność polityki pieniężnej zależy też od nachylenia krzywej IS. r r1 nie rośnie. Nie ma tu przesłanki do wystąpienia efektu wypychania. Jeśli ekspansji fiskalnej towarzyszy ekspansja Y2 Y Y1 pieniężna to można to tak zgrać. oraz żeby w całości osiągnąć efekt mnożnikowi (przyrost dochodów wynikający z działalności mnożnika przy niezmienionej stopie % r1). Czy te czynniki zależą od działań rządu? Zauważmy. Tutaj rośnie podaż IS2 r fiskalna pieniądza (w wyniku ekspansywnej polityki LM pieniężnej) to podmioty nie muszą IS1 LM2 sprzedawać obligacji. kurs obligacji nie spada. Gdy nie towarzyszyła temu Ekspansja ekspansywna polityka pieniężna występował pieniężna i efekt wypychania. IS przesuwa się w prawo. A krańcowa skłonność do konsumpcji to typowa zmienna długookresowa. Jeżeli E polityka jest niespójna. Mamy do czynienia z taką sytuacją. wyrażająca preferencje do konsumpcji. Jeśli IS jest płaski to jest ona skuteczna. to może się okazać.

W tym modelu jest założenie. że ceny są stabilne. . Czy w tym modelu można znaleźć uzasadnienie dla restrykcyjnej polityki pieniężnej? W tym modelu nie ma uzasadnień dla restrykcyjnej polityki pieniężnej i fiskalnej. W rzeczywistości występuje inflacja.W końcu lat ’90 Balcerowicz ochładzał gospodarkę. Niespójność występuje głównie wtedy. a pieniężną bank centralny. gdy politykę fiskalną prowadzi rząd. który by się nadawał do wszystkiego. Póki co nie ma modelu. Taka sytuacja miała też miejsce za rządów Regana w USA.

Rosną zapasy. jak? Kluczem jest stwierdzenie. Część z twórców widzi przyczyny kryzysu poza gospodarką a część w gospodarce (regulacja rynkowa). rozkwit. 1) Kryzys – zagregowana podaż > zagregowany W popyt (ZS>ZD). Obserwujemy szczyt i dno koniunktury. że zagregowana podaż jest mniejsza niż zagregowany popyt (ZS<ZD) (jesteśmy na dnie). Przyjmuje się. I znowu zagregowany popyt zmniejszy się itp. Wyróżnia się 4 fazy: kryzys. depresja. Przedsiębiorcy zaczną zmniejszać wielkość produkcji. Niektóre firmy bankrutuje. 2) Depresja – jak to się dzieje. rośnie popyt i znowu podaż itd. że od szczytu do szczytu trwa jeden cykl koniunkturalny. kto . gospodarce wytwarza się więcej dóbr i usług niż jest popyt na nie. Gdy produkcja spadnie poniżej bieżącego poziomu konsumpcji to popyt z podażą jest równoważony przez wyprzedaż zapasów. eliminuje się krótkookresowe wahania) i są wahania koniunkturalne wokół tego trendu. a najbardziej stabilne są wydatki konsumpcyjne (jeść trzeba). zatrudnienie i w ten sposób rosną dochody z pracy. Ten stan to ogólne przesycenie (wg Malthusa) lub kryzys nadprodukcji (Marksa). poniżej trend jest rosnący (w długim okresie produkcja rośnie. W fazie kryzysu ceny spadają (podaż>popyt) i zyski.PYTANIE 15: Opisz typowy cykl koniunkturalny w gospodarce i wyjaśnij jego mechanizm. że w fazie depresji gospodarka odbija się od dna i wchodzi na wyższą ścieżkę wzrostu? O tym decyduje rynek. Istnieje około 30 teorii cyklu. Na rys. Najbardziej zmienne są inwestycje. a jak się zapasy skończą to dochodzi do sytuacji. Wraz ze zmianą rzeczywistości zmienia się teoria. To model konkurencji kosztowej. ożywienie. Gospodarka stacza się bardzo szybko. I tak dochodzi się do fazy depresji. że różne zmienne makroekonomiczne wahają się z różną siłą. bo nie udaje się sprzedać części produkcji. Przetrwa ten. Gospodarka wpada w ujemne sprzężenia zwrotne. co spowoduje zmniejszenie zatrudnienia i dochodu z pracy. Przedsiębiorcy chcąc zaspokoić popyt zwiększają produkcję. te o najwyższych kosztach produkcji.

traci gospodarka – Marks proponował zastąpienie gospodarki rynkowej (cyklu koniunkturalnego) przez centralne planowanie. Jest faza stagnacji i ekspansji. I znowu zaczyna się kryzys. która miała na celu nie doprowadzenia do przegrzania gospodarki i nie doprowadzenie gospodarki do kryzysu. cykl 4 fazowy stał się 2 fazowym. Oni gwałtownie nakręcają popyt na dobra konsumpcyjne. gdzie głębokich załamań prawie nie ma.generuje najmniejsze koszty. Pojawiają się optymistyczne oczekiwanie do przyszłości. Spadają ceny i płace. przedsiębiorcy inwestują. oni mają dochody. że nie ma tak dużych dochodów. a za nim produkcja. 3) Ożywienie – podaż podąża za popytem. perspektywa zysku. Zatrudnia się więcej pracowników. To współczesny cykl koniunkturalny. Pod koniec ożywienia dochodzi do zwiększenia cen i płac. Gdy gospodarka odbije się od dna pojawia się ożywienie. który może powodować cykl koniunkturalny są kryzysy finansowe. Wchodzi się w fazę rozkwitu. coraz szybciej rośnie popyt. Ale ceny i płace są na niskim poziomie. . a wytwory ich pracy jeszcze nie wchodzą na rynek dóbr konsumpcyjnych. Wprowadzono politykę stabilizacyjną (keynes). tak jest regulowana gospodarka. rośnie bezrobocie. Cechą regulacji rynkowej jest kryzys. Jednym z czynników. rosną zyski. Gospodarka rozwija się. co do przyszłości. Skutek jest jak na rysunku niżej. Zaczyna się optymizm i inwestycje. Przychodzi kryzys. Jak produkty z tych inwestycji dostaną się na rynek po jakimś czasie okaże się. 4) Rozkwit – stabilizują się pozytywne oczekiwania. by je kupić. są płytkie recesje.

Jest to tzw.5% 7% STAGFLACJA – gdy jednocześnie mamy stagnację gospodarczą i inflację. A zależność miedzy dwiema stopami. Co stało się w latach ’70. a U. w których ta zależność przestała być zachowana. Zielone linie to 0% oczekiw b.5% bezrobocia zatem także o poziomie bezrobocia. Friedman pisał prostym językiem. 10% oczekiw . Niezgodne z krzywą Philipsa. gdzie krzywa Philipsa przecina oś poziomą. jaką opisuje. a więc np. SLAMFLACJA – kryzys i inflacja. lecz zmniejszając bezrobocie. że można wybrać odpowiednią politykę makroekonomiczną. MODEL KRZYWEJ PHILIPSA WSPARTY Stopa DLUGOOKRESOWA OCZEKIWANIAMI inflacji KRZYWA PHILIPSA i To kombinacja obu stóp brytyjskich w latach 1964LRPC 1992. Philips wykazał zależność między inflacją a bezrobociem.5% 5. Charakter oczekiwań: to i oczekiwania adaptacyjne. państwo decydowało o wielkości globalnego popytu w gospodarce. pionowa. W B Inflac. bn – bezrobocie naturalne (naturalna stopa bezrobocia). Jest tam. Decydując się 2% na określoną politykę fiskalną i pieniężną. to stopa bezrobocia się PHILIPSA zmniejsza i odwrotnie. Jak stopa inflacji rośnie. Gdy nastąpił kryzys keynesizmu (po kryzysie energetycznym). Przyrost globalnego popytu pociąga za sobą podwyżkę płac i cen. powodując przyśpieszenie tempa inflacji.stopa 2. nominalnych Krzywa ta wyraża odwrotną zależność między stopą inflacji w (w przybliżeniu to stopa zmian płac nominalnych) a stopą KRZYWA bezrobocia. bn b krzywe krótkookresowe. co zmieniło postrzeganie zjawisk ekonomicznych? ROK Państwo INFLACJA STOPA BEZROBOCIA 1964 USA Niska (1. W 1958 r. prof. Sugeruje to. Monetaryzm Friedmana stworzył model krzywej Philipsa wspartej oczekiwaniami.5% 1980 13.PYTANIE 16: Przedstaw tzw. t1 t2 t3 t4 t5 t .stopa . nastąpił rozwój monetaryzmu. Jednak potem przyszły lata. krzywa PHILIPSA. bezrobocia poziomom oczekiwań inflacyjnych. że w długim okresie nie występuje Inflac. powstałe na podstawie rzutowania w przyszłość przeszłości (przedłużając tendencję tak jak na rysunku). Jest 5% 5% oczekiw. Dostał Nobla. odpowiadające różnym Inflac. tym miejscu mamy długookresową krzywą Philipsa. tzn. Krzywa Philipsa przestała odpowiadać faktom. 1974 11% 5. Krzywą Philipsa i dyskusję dotyczącą zależności. Powstała na podstawie badania gospodarki Stopy zmian plac brytyjskiej w latach 1865-1955 r. Zarówno inflacja jak i bezrobocie wynosiły powyżej 10%. Taką zależność można było zaobserwować w wielu krajach w latach 1865-1955. niższe bezrobocie kosztem wzrostu inflacji.5%) 5% 1970 Stopa inflacji i bezrobocia zmieniły się w jednym kierunku.

. chce ją zmniejszyć. bezrobocia naturalnemu. Ale inflacja rośnie do 5%. Stopa bezrobocia =st. gdzie stopa inflacji =0. Pionowa długookresowa krzywa Philipsa pokazuje.W ekonomii klasycznej są oczekiwania racjonalne. że po krótkookresowej krzywej Philipsa będziemy poruszać się w lewo. że ta stopa jest za wysoka. w związku z tym rząd prowadzi jakąś ekspansywną politykę gospodarczą. Rząd uznaje. Znajdujemy się w punkcie A. Spowoduje to. że niezależnie od tempa inflacji w długim okresie gospodarka powraca w końcu do naturalnej stopy bezrobocia bn. W punkcie B stopa bezrobocia zmniejszy się z bn do b.

Jakakolwiek jednak systematyczna tendencja do błędu jednego lub drugiego rodzaju zostanie zauważona. że przeciwdziałanie recesji i bezrobociu poprzez stosowanie aktywnej polityki finansowej nie przynosi efektów. lecz dzięki wypracowanym regułom. Teoria racjonalnych oczekiwań głosi. Twórcy tej teorii upatrywali niedopracowanie modelu Keynesa w potraktowaniu oczekiwań podmiotów gospodarczych jako wielkości egzogenicznych. Posiadają również umiejętność wyciągania wniosków ze zdarzeń w przeszłości. aby błąd szacowania był jak najmniejszy. Teoria racjonalnych oczekiwań podaje w wątpliwość skuteczność angażowania się polityki gospodarczej w dynamizowanie wzrostu gospodarczego. jednocześnie zastrzegając. Szkoła racjonalnych oczekiwań tym różni się od monentaryzmu. Twórcy tej teorii posuwają się w swoich poglądach jeszcze dalej . aby się sprawdziły. Przekonania takie z pewnością oddziałują na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny. gdyż państwo nie ma wpływu na trwały wzrost zatrudnienia lub produktu. że nie powinno to zachodzić przy użyciu bezpośrednich decyzji podmiotów rządowych. gdyż dopuszcza jego działania poprzez zarówno oddziaływanie na . że podmioty gospodarcze podejmują swoje decyzje w oparciu o wszystkie dostępne informacje o aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych oraz o potencjalnych skutkach tych decyzji. że inaczej widzi rolę państwa w gospodarce. Ale w rzeczywistości mogą się wydarzyć rzeczy. Tylko zdarzenia naprawdę nie do przewidzenia powodują. które okazały się już w oczywisty sposób fałszywe. Planowanie i podejmowanie decyzji przez podmioty gospodarcze wymaga dokonania przewidywań. do których podmioty gospodarcze będą miały zaufanie. dwudziestego wieku wobec niesprawdzającej się wtedy w problemach makroekonomicznych hipotezy oczekiwań adaptacyjnych.PYTANIE 19: Wpływ oczekiwań na zachowania podmiotów gospodarczych. Thomasa Sargenta i Neila Wallace'a. Dlatego oczekiwania nie zawsze są prawidłowe. że państwo powinno dążyć do utrzymania stabilności cen oraz działać po podażowej stronie gospodarki. Teoria racjonalnych oczekiwań to hipoteza ekonomiczna sformułowana w latach 70. których nie można przewidzieć. a nie ich przyczyny. co pozwala im przewidywać możliwe scenariusze wydarzeń w przyszłości. Przekonania dotyczące przyszłości wpływają na dzisiejsze zachowania. Zgodnie z hipotezą racjonalnych oczekiwań ludzie (przeciętnie biorąc) prawidłowo przewidują przyszłość. którymi dysponują dziś. czyli będących poza gospodarką. Niekiedy ludziom zdarza się przeszacować wpływ jakiegoś czynnika. Szkoła racjonalnych oczekiwań sugeruje. a pojawienie się bezrobocia nie wynika z niedostatecznego popytu. Została po raz pierwszy zaproponowana przez amerykańskiego ekonomistę Johna Mutha w 1961 roku[1] i rozpropagowana dzięki późniejszym pracom Roberta Lucasa. czasami. Powodowało to niepełny obraz gospodarki.nie doszacować. że ludzie potrafią wykorzystywać informacje. W opinii przedstawicieli szkoły racjonalnych oczekiwań polityka stabilizacyjna oparta na takim modelu prowadziła tylko do wzrostu inflacji. co do przyszłości. Ważne. gdzie widoczne są tylko konsekwencje zmian oczekiwań.uważają. co pozwoli skorygować podstawy formułowania oczekiwań i otrzymać – przeciętnie biorącprawidłowe prognozy. Hipoteza racjonalnych oczekiwań utrzymuje. że dzisiejsze prognozy mogą się nie spełnić. i nie formułują prognoz. Hipoteza racjonalnych oczekiwań (LUKASA).

że podmioty na ogół w optymalny sposób wykorzystują tylko część dostępnych informacji. że nie wszystkie podmioty zachowują się w pełni racjonalnie oraz że wiele z nich popełnia cyklicznie te same błędy. Wynika to z faktu. twierdząc na podstawie badań empirycznych. . gdy cenowe i popytowe mechanizmy dostosowawcze nie zadziałają na czas. Zwraca się też uwagę na to. jak również równoważenie budżetu. Krytycy tej teorii kwestionują racjonalne oczekiwania jako wiarygodny model zachowania przedsiębiorstw. że nawet przy zachowaniu w pełni racjonalnym istnieje miejsce dla aktywnej roli polityki rządku.rynek pieniężny. sterowanie wydatkami rządowymi i cele realnego kursu walutowego.

Bo ten ujemny deficyt handlowy jest w zupełności kompensowany innymi wpływami w walutach obcych. BP nie obejmuje tych transakcji. świtowych).€. nadwyżka lub deficyt BP). Pojęcie bilansu płatniczego – zestawienie wszystkich rzeczywistych wpływów i wszystkich rzeczywistych wydatków we wszystkich walutach obcych w ciągu 1 roku. 3. a rozliczymy w ciągu pół roku to ta transakcja będzie elementem BP ale dopiero w następnym roku 2008. które nie zostały zrealizowane i rozliczone (jeżeli zawarliśmy transakcję w XII 2007. tj. -zmiana rezerw złota monetarnego Banku Centralnego -zmiana kredytów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. ale zdarzają się nieliczne np. We wszystkich walutach – przy czym dominują transakcje w walutach w pełni wymienialnych ($. nie po przeliczeniu na złote. o czym świadczy umacnianie się kursu złotego. Sfinansowanie deficytu bądź nadwyżki BP -zmiany rezerw dewizowych Banku Centralnego. z Kubą. nadwyżkę importu nad eksportem. co faktycznie wpłynęło i wypłynęło w walutach obcych. bo wtedy nastąpi wpływ waluty obcej). światowe). Bilans obrotów kapitałowych i finansowych (BOK) 3. 1. Jeżeli mamy w Polsce ujemne saldo bilansu handlowego. Nadwyżka . 1+2=BP. kapitału czysto finansowego. Należności i zobowiązania pokazuje inny bilans – bilans należności i zobowiązań. Bilans obrotów bieżących (BOB) 2. Pojęcie równowagi bilansu płatniczego Suma 1+2 świadczy o równowadze BP (może być równowaga. O równowadze nie koniecznie świadczy równowaga BOB między eksportem a importem ( a także jako jej główny składnik -równowaga bilansu handlowego). itd. należności i zobowiązań. a nie eksport i import). 2. BP pokazuje to. Pojęcie BP uwzględnia przepływy walut obcych również z tytułu transakcji czysto finansowych (te transakcje nawet dominują. – to ceny rynkowe. Suma 1+2 – Bilans płatniczy -równowaga -deficyt -nadwyżka _____________________________________________ 4. a jeśli ujemna to deficyt BP. Taka sytuacja jest też w USA. Jeżeli suma ta jest dodatnia to mamy nadwyżkę BP. to wcale nie świadczy to o złej sytuacji kraju. jeżeli suma jest równa 0 to jest to równowaga BP. Struktura bilansu płatniczego – BP składa się z kilku podstawowych elementów: BILANS PŁATNICZY (BP): 1.PYTANIE 22: Omów istotę i podstawowe części bilansu płatniczego. Koreą Płn w walutach nie wymienialnych (ceny odbiegają od cen rynkowych.

Deficyt może być także sfinansowany poprzez sprzedaż złota monetarnego tj. Obecnie to już prawie nie występuje. To. Jeżeli jest deficyt to automatycznie muszą się znaleźć jakieś źródła jego sfinansowania. 4. Oznacza to. a jeżeli jest nadwyżka BP to ona może mieć odzwierciedlenie w przyroście rezerw złota banku centralnego. mogłoby być lepiej. co jest nad linią to stanowi element kształtujący bilans płatniczy. Pierwszy BP powstał w 18-wiecznej Anglii. Deficyt lub nadwyżka BP może być odzwierciedlona w zmianie .importu nad eksportem świadczy o słabej konkurencyjności naszego eksportu. a to co pod linią to jest sfinansowanie BP. Jeżeli jest nadwyżka – rezerwy dewizowe banku centralnego rosną. a nie sektora prywatnego. Banki komercyjne będą nad linią (oper line). które wyrażane są w zmianach pozycji finansowej aktywów i tzw. a jeżeli jest nadwyżka to musi ona mieć odzwierciedlenie w zmianach jakiejś pozycji NBP. Na marginesie: Napływ i odpływ walut obcych może się przejawić we wzroście rezerw lub ich spadku w bankach komercyjnych. w czymś musi się to wyrazić. sfinansowanie bilansu płatniczego. Ta pozycja mówi. Dlatego następną pozycją w BP jest zfinansowanie deficytu lub nadwyżki. w jaki sposób to zależy od woli władz państwa. Bilans obrotów bieżących (BOB) i 2. że jeśli jest deficyt – to rezerwy dewizowe pokrywają deficyt BP. Sposób sfinansowania nierównowagi bilansu płatniczego (deficytu lub nadwyżki) Na czym może polegać sfinansowanie? Deficyt musi być pokryty. Saldo bilansu obrotów bieżących i kapitałowych informuje nas o trzeciej kolejnej pozycji tzw. Nadwyżka odzwierciedla się we wzroście rezerw dewizowych. Zasada: to. Zasada jest też taka: Pod linią są umieszczane te pozycje. Deficyt może być sfinansowany z rezerw (walutowych) dewizowych. tylko deficyt (częściej) lub nadwyżka (rzadziej). Bilans obrotów kapitałowych (BOK) decyduje o równowadze bilansu płatniczego (nie tylko obrotów bieżących. Jeżeli nie ma równowagi (stan ten jest bardzo rzadki). ale wszystkich przepływów kapitałowych). te znajdujące się w banku centralnym. które ma bank centralny (teraz są one dosyć wysokie). instytucji oficjalnych (państwowych) – w tym wypadku banku centralnego. w wyniku deficytu zmniejszają się te rezerwy. albo w zmniejszeniu zadłużenia zagranicznego państwa. Jeśli jest nadwyżka lub deficyt to musi być w jakiś sposób sfinansowany. bo złoto w bardzo nie wielkim stopniu pełni funkcję pieniądza międzynarodowego i rezerw. w jaki sposób (jeżeli jest nadwyżka lub deficyt bilansu płatniczego) następuje przywrócenie do równowagi. albo jak nie ma rezerw to kredytami zagranicznymi (udzielonymi przez organizacje finansowe międzynarodowe) lub zmianami zapasów złota. albo we wzroście zapasów złota. dokonuje się to automatycznie bez woli obywateli państwa. Deficyt lub nadwyżka BP ma odzwierciedlenie przede wszystkim w zmianach rezerw dewizowych banku centralnego. Suma 1.

dochody z praw autorskich. to one też przynoszą dochody w formie odsetek. 1+2 stanowi 3 i ta wartość z 3 musi się równać 4 ze znakiem przeciwnym. podróże zagraniczne (dochody i wydatki z turystyki) 5. Deficyt BP musi być prędzej czy później doprowadzony do równowagi.wartości kredytów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (jest to instytucja oficjalna. z licencji) 7. A jeżeli jest nadwyżka to można spłacić kredyt lub ulokować środki na rachunku. Te dochody są zaliczane w bilansie do obrotów bieżących. od szerszego pojęcia salda obrotów bieżących. wysyłka towarów (obejmuje 3 grupy transakcji: fracht. Deficyt nie można finansować w nieskończoność. sprzyja to aprecjacji kursu złotego. wydatki i dochody związane ze stacjonowaniem wojsk zagranicznych) i b) prywatne (główna pozycja tu to dochody z pracy. występują spore różnice – sięgające nawet kilku mld $. Bo jeżeli jest deficyt to państwo (bank) może zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu. Pełne zbilansowanie nie jest możliwe. Wtedy do pozycji 3 dodaje się jeszcze jedną pozycję: BŁĘDY I OPUSZCZENIA. bo w końcu zabraknie tych rezerw dewizowych czy złota monetarnego. jeżeli państwa udzielają innym państwom kredyty. Chodzi o to. GŁÓWNE POZYCJE BILANSU PŁATNICZEGO Bilans handlowy. same przepływy kapitałów . Natomiast same lokaty. Należy odróżnić pojęcie salda bilansu handlowego. Pozycja ta rośnie nadal. inne: usługi transportowe -te dwie pozycje świadczą o saldzie bilansu handlowego. obejmuje jeszcze następujące pozycje: 4. 6. transfery nieodpłatne . to są z tego odsetki (tj.inwestycje (nie dochody z nich) zaliczane są do bilansu obrotów kapitałowych. jeżeli są to inwestycje w lokaty. ubezpieczenia i ubezpieczenia poza granicami) 3. a więc saldo przepływów towarów i usług. Bilans jest zamieszczany w biuletynie informacyjnym NBP. dochody). nie prywatna). że powinna ona być w miarę możliwości jak najmniejsza. Bowiem saldo o. usługi. Ale w praktyce tak nie jest. Pozycja 1 i 2 tworząc bilans płatniczy powinna być dokładnie równa pozycji 4 ze znakiem przeciwnym. inne towary. dochody inne a) rządowe (przepływy dewiz związane z utrzymaniem placówek dyplomatycznych rządowych. dochody i wydatki z inwestycji zagranicznych – przedsiębiorstwa inwestujące za granicą mają z tego dochody. Pojawia się następny problem instrumentów przywracania równowagi BP. W ramach tego są pozycje: 1.b. towary (wartość eksportu i importu) 2. która pozwala zbilansować. obligacje skarbowe zagraniczne czy inne papiery wartościowe.

corocznie ok. opłaty. Do bilansu obrotów bieżących dodaje się te przepływy kapitału długoterminowego i to ma świadczyć o równowadze bilansu płatniczego. średnioterminowych (przyjmuje się okres powyżej roku do 3 lat) i krótkoterminowych (przepływy kapitału „gorącego pieniądza” np. przy czym gro to zadłużenia u innych firm zagranicznych. Zadłużenie państwa też jest wysokie 53 mld euro (rośnie). 2.a) rządowe (to składki. ale mogą to być także kredyty udzielane wzajemnie sobie przez przedsiębiorstwa zagraniczne i krajowe. Ten podział ma istotne znaczenie ze względu na analizę bilansu płatniczego.to napływ walut obcych spowodowany przez zakup przez cudzoziemców polskich przedsiębiorstw. W Polsce zadłużenie polskiego sektora prywatnego (przedsiębiorstw) wynosi 65 mld euro. . bądź wydatki w walutach obcych związane z zakładaniem w Polsce przedsiębiorstw). stypendia wypłacane w walutach obcych) b) prywatne (przesyłki emigrantów) BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH: Istniej podział przepływów kapitałowych z punktu widzenia czasu: przepływy kapitałów długoterminowych (to przepływy powyżej 3 lat).i średnioterminowe mają charakter stabilny. W Polsce niestety coraz więcej inwestujemy zagranicą. inne (głównie kredyty zagraniczne) – to przede wszystkim kredyty udzielane przez banki zagraniczne krajowym przedsiębiorstwom. Pozycja krótkoterminowa świadczy o niestabilności bilansu płatniczego. Przepływy długo. a coraz mniej inwestują u nas (dlatego maleją inwestycje portfelowe w Polsce). lokaty do 1 roku). Jednak ważniejszy jest podział rodzajowy przepływów kapitałowych: 1. inwestycje bezpośrednie (w Polsce ma duże znaczenie. inwestycje portfelowe (zakup przez cudzoziemców krajowych papierów wartościowych lub po stronie wydatków zakup papierów wartościowych przez obywateli krajowych zagranicą). 3. 12 mld euro.

Jeśli zmiany kursu są wynikiem decyzji administracyjnej władz walutowych wtedy mówimy odpowiednio o rewaluacji (wzrost kursu waluty krajowej) i dewaluacji (spadek). Skoro cena w USD spadła to wzrośnie popyt na miedź. nowoczesności itd. Oznacza stosunek wymienny pomiędzy walutami dwóch krajów.PYTANIE 23: Przedstaw skutki zmiany kursu walutowego na gospodarkę. Deprecjacja kursu waluty powoduje wzrost wpływów w walutach obcych z tytułu eksportu. Powoduje to pogorszenie bilansu handlowego. Przykład wpływu zmiany kursu waluty na: EKSPORTUJEMY MIEDŹ: Kurs 2PLN/USD 2. poprawia cenową konkurencyjność eksportu. kreuje strukturę cen w całej gospodarce. Jeżeli zwiększa się eksport.5PLN/USD 2. Ad. Za 1 USD płacimy 1 PLN. .5PLN/USD 1:1 Wolumen eksportu 100 100 200 Cena w PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN Cena w USD 5$ 4$ 4$ Wartość w PLN 1. oprócz jakości. bo wpływa na ceny importowanych surowców. Kurs walutowy jest dla gospodarki ceną strategiczną. Deprecjacja kursu nie miała wpływu na cenę PLN.000 zł 1. to zwiększa się też krajowa produkcja na eksport. więc wolumen eksportu wzrośnie. Kurs walutowy to cena waluty jednego kraju wyrażona w walucie innego kraju. Deprecjacja to spadek kursu waluty krajowej. dlatego spadnie popyt.000 zł Wartość eksportu w USD 500$ 400$ 800$ 2)deprecjacj a 3) wzrost wolumenu 4)Aprecjacja 100 10 PLN 10 $ 1. Wyraża też dynamikę i konkurencyjność danej gospodarki względem innych gospodarek. Obydwa zjawiska mają charakter rynkowy. 4) Waluta podlega aprecjacji (umocnieniu). Ad.000 zł 2. tym samym pogarsza cenową konkurencyjność eksportu. Zmiana kursu walutowego może być: Aprecjacja to zjawisko polegające na umacnianiu się waluty krajowej. Aprecjacja kursu waluty krajowej podnosi ceny dóbr krajowych wyrażonych w walucie zagranicznej. 3) W wymianie towarowej najważniejszym czynnikiem jest cena. wzrasta zatrudnienie w sektorze.000$ 30 10 $ 300$ Ad. co wpływa na wzrost dochodu narodowego.000 zł 1. 2) Za 1 USD płacimy więcej zł. Deprecjacja waluty krajowej zmniejsza ceny dóbr eksportowanych (krajowych) wyrażonych w walucie zagranicznej. Krajowe towary są teraz za granicą dużo droższe.

Powoduje to poprawę salda bilansu handlowego. Ad. i jeśli ten ma duży udział w bilansie płatniczym. a nie 2. zwiększenie bezrobocia. 5) W wyniku spadku cen zwiększy się import. Cena dóbr krajowych. Aprecjacja pogarsza saldo bilansu handlowego. Ale powoduje to też spadek wpływów w walutach obcych. spowoduje. bo rośnie popyt na dobra importowane. a zwiększa import. to poprawia bilans płatniczy. Zwiększy się popyt na import. 3) Spadnie popyt na import.5PLN/USD 1:1 Wolumen eksportu 2 2 1 1 4 Cena w PLN 100 PLN 125 PLN 125 PLN Cena w USD 50 $ 50 $ 50 $ Wartość w PLN 200 zł 150 zł 125 zł Wartość eksportu w USD 100$ 100$ 50$ 2)deprecjacj a 3) spadek wolumenu 4)Aprecjacja 50 PLN 50 $ 50 zł 50$ 50 PLN 50 $ 200 zł 200$ Ad. Jeśli rosną ceny dóbr importowanych. Zatem hamuje inflację wewnętrzną. bowiem instrumentem . że sprzedamy teraz mniej tj. Aprecjacja kursu szkodzi eksportowi. Spowoduje to spadek popytu.5. Ad. eliminuje eksport najmniej efektywny. 2) Deprecjacja kursu złotego do 2. 5) Skoro popyt spadnie. że kupujemy 4 samoloty. Jest ona. IMPORTUJEMY SAMOLOTY: Kurs 2PLN/USD 2. że wzrośnie cena w PLN.5PLN/USD 2. czy też dewaluacja (oficjalna obniżka kursu) poprawia saldo bilansu handlowego. Deprecjacja. Zakładamy. tzn. ale powoduje wzrost inflacji krajowej. więc nasila się inflacja w kraju. Aprecjacja powoduje wzrost wydatków dewizowych w walutach obcych. Dzięki aprecjacji (obecnie stosowanej w Polsce) można hamować inflację wewnętrzną. Powoduje to spadek wydatków w walutach obcych na import. Ad. Ma też 1 ważną zaletę dla banku centralnego. która jest oparta na dobrach importowanych też spadnie. Zmusza do obniżki kosztów. Tak więc aprecjacja powoduje zmniejszenie wpływów w walutach obcych. Są droższe. W wyniku wzrostu cen w PLN kupimy już tylko 1 samolot. Więc deprecjacja powoduje wzrost cen dóbr importowanych wyrażonych w walucie krajowej. Dobra importowane stają się coraz tańsze. Pogarsza to saldo ilansu handlowego. Pogarsza cenową konkurencyjność dóbr.Ad. są niższe ceny w kraju. 30 TON. Jest to zjawisko korzystne. rosną ceny dóbr krajowych. hamuje wzrost cen importowanych i wzrost cen wewnętrznych (inflacja wewnętrzna). produkcji. to zakładamy. 4) Aprecjacja spowodowała spadek cen dóbr importowanych wyrażonych w walucie krajowej.

Te zmiany nie powodują kryzysu walutowego. Bo aprecjacja szkodzi eksportowi. bo obniża ceny w walutach zagranicznych i te nasze towary stają się coraz mniej konkurencyjne zagranicą (wyrażone w walutach obcych). Te wahania dochodzą nawet do kilku procent w ciągu dnia. Tu jest ta sprzeczność bardzo trudna do rozwiązania dla NBP. .polityki antyinflacyjnej. w dłuższej perspektywie one się jakość kompensują. W Polsce mamy tzw. który podlega nieustannym zmianom pod wpływem mechanizmów rynkowych. płynny kurs złotego. ale jednak kierunek zmian kursu walutowego jest określony i jest to aprecjacja kursu złotego.

gdy ceny te są wyrażone we wspólnej walucie. w których występują wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów powoduje deprecjację nominalnego kursu walutowego. Natomiast jego odwrotność . że równowaga światowa wyznacza realny kurs walutowy (M. oparty na parytecie siły nabywczej. Istnieje również alternatywna definicja realnego kursu walutowego.354). realny. Realny kurs walutowy jest to nominalny kurs walutowy skorygowany o zmiany poziomu cen krajowych i cen za granicą. Za pomocą realnego kursu walutowego można mierzyć konkurencyjność międzynarodową. że jest to względna cena dóbr importowanych do eksportowanych. C.Burda.stosunek cen dóbr w eksporcie i w imporcie stanowi krajowe terms of trade. (parytet – stosunek wymienny 2 lub więcej walut. Nominalny kurs walutowy definiuje się cenę waluty krajowej wyrażonej w walucie obcej.Taylor 1997. Kurs walutowy nominalny to taki do obliczenia.PYTANIE 24: Przedstaw różne ujęcia kursu walutowego – nominalny. Innym słowy miara kursu skorygowanego tak.ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego.Wyplosz 1995. określony jako nominalny kurs walutowy uwzględniający ceny krajowe i zagraniczne. w których inflacja jest niższa będzie następować aprecjacja kursu. J. s. Realny kurs walutowy uwzględnia cenę i zmianę ceny (inflacje) w dwóch krajach.Hall. Natomiast w krajach. Ujęcie kursu walutowego w oparciu o parytet siły nabywczej odpowiada na pytanie. wzajemne powiązanie ich wartości) -Kursy walutowe dostosowują się do ścieżki parytetu siły nabywczej tylko w dłuższych okresach . s. która pozwala utrzymać na stałym poziome konkurencje międzynarodową. a realnie aprecjonuje się waluta kraju z wyższa inflacja (uwaga: przy założeniu. Kurs oparty na parytecie siły nabywczej. Realnie deprecjonuje się waluta kraju z niższa inflacja. jaką ścieżką musiałby podążać nominalny kurs walutowy. W krajach. Jest on miarą relatywnej ceny dóbr krajowych względem dóbr zagranicznych. że nominalny kurs wymiany jest stały).225). Jest to iloraz ceny koszyka towarów krajowych wyrażonej w walucie krajowej do ceny analogicznego koszyka towarów zagranicznych przemnożony przez aktualny kurs wymiany. Realny kurs walutowy Jest to koszt dóbr zagranicznych wyrażony w dobrach krajowych. aby uwzględnić różnice poziomów cen pomiędzy krajem a zagranicą (R. aby mogła być utrzymana stała wysokość realnego kursu walutowego. którego nie uwzględnia się stopy inflacji. Wzrost realnego kursu walutowego oznacza spadek konkurencyjności gospodarki krajowej na rynku światowym. która mówi. Realne kursy walutowe mogą być wykorzystywane do pomiaru konkurencyjności kraju. Definicja ta przyjmuje iż wszystkie dobra są wymienne co oznacza.

.

kwalifikacyjny i alokacyjny. Bariera siły roboczej występuje w sytuacji braku owej siły roboczej. wynikający z obniżenia poziomu konsumpcji. Bariera surowcowa wiąże się z dostępnością do zasobów do zasobów bogactw naturalnych i . bardziej lub mniej trwałe. które mają charakter obiektywny. W procesie wzrostu gospodarczego napotykamy na przeszkody. Z przesłanek społeczno . W literaturze ekonomicznej wymienia się najczęściej następujące bariery wzrostu gospodarczego: ¬ Instytucjonalną ¬ Strukturalną ¬ Kosumpcyjną ¬ Siły roboczej ¬ Surowcową ¬ Żywnościową ¬ Handlu zagranicznego ¬ Technologiczną ¬ Ekologiczną Wśród barier istotną choć tylko pośrednią rolę odgrywają bariery psychiczne czy też psychospołeczne. Może mieć wymiar ilościowy. albo skutkiem nieprzewidzianych okoliczności. są dość trwałe i trudne do przezwyciężenia. są trudniejsze do przezwyciężenia. są bardziej trwałe i nazywane są barierami wzrostu gospodarczego. W wymiarze ilościowym występuje w sytuacji pełnego zatrudnienia. W wymiarze alokacyjnym przejawia się nierównomiernym jej rozmieszczeniem terytorialnym i sektorowym. w której wpływ spadku wydajności pracy na produkcję. W wymiarze kwalifikacyjnym bariera siły roboczej występuje wtedy kiedy struktura zawodowa zatrudnionych przestaje odpowiadać strukturze istniejącego lub nowo wprowadzonego aparatu wytwórczego. tym samym hamują wzrost gospodarczy. występujące przejściowo są najczęściej efektem wadliwego zaprojektowania czy zaplanowania przedsięwzięć gospodarczych. Mniej trwałe tzn. Ujawniają się one w sytuacji. przy szybszym przyroście nowych miejsc pracy w stosunku do przyrostu ludności zdolnej do pracy. BARIERY WZROSTU GOSPODARCZEGO To różnego typu ograniczenia i przeszkody występujące w procesach wzrostu gospodarczego w jakimś okresie czasu. Natomiast te przeszkody. okazuje się większy od wzrostu produkcji uzyskanej z dodatkowych inwestycji zrealizowanych kosztem obniżenia poziomu spożycia.ekonomicznych wynikają bariery: ¬ Konsumpcyjna ¬ Siły roboczej ¬ Surowcowa ¬ Żywnościowa ¬ Handlu zagranicznego Barierę konsumpcji stanowią ograniczenia rozwojowe.PYTANIE 30: Przedstaw główne bariery wzrostu gospodarczego. które mają charakter bardziej obiektywny. będące wynikiem obniżenia poziomu konsumpcji kosztem wzrostu inwestycji.

Pogarszanie się tego wskaźnika oznacza zaostrzenie tej bariery. Są one ważne ze względu na rangę przedsiębiorczości w procesach gospodarowania. w tym gospodarczych w psychice człowieka są wywoływane zwykle lękiem i reakcjami obronnymi przed skutkami podejmowanych działań. Przekroczenie granic tej wydolności może spowodować olbrzymie straty gospodarcze. co jest związane z kształtowaniem wskaźnika relacji zmian cen towarów eksportowanych do zmiany cen towarów importowanych. tym samym poszczególne jego części okazują się być niedostosowane do zamierzonej struktury produkcji. to jest ze zdolnością do regeneracji utraconych składników i neutralizacji składników obcych. Stanowi ją zbiór czynników ograniczający rozwój gospodarczy o charakterze naturalnym. Przejawia się przestarzałą strukturą organizacji systemu kierowania i zarządzania gospodarką narodową oraz niewłaściwym podziałem kompetencji i uprawnień poszczególnych jego ogniw do podejmowania określonych decyzji gospodarczych.technicznego i technologicznego. Bariera technologiczna jest ograniczeniem mającym swoje źródło w poziomie osiągniętego postępu naukowo . Zjawiska ograniczeń rozwiązywania pewnych problemów. Do barier wzrostu gospodarczego zaliczyć również trzeba barierę psychiczną jeśli jest ona odnoszona do człowieka jako pojedynczej jednostki w szerszym znaczeniu mamy do czynienia z barierą psychospołeczną jeśli jest ona odnoszona do grup społecznych. ograniczeniem wyobraźni i myślenia. Ujawnia się ona w całym obszarze gospodarki żywnościowej. jak i ograniczeń zaopatrzenia społeczeństwa w żywność. ¬ Ograniczone zdolności płatnicze państwa. Bariera organizacyjna to ograniczenie możliwości pełnego i racjonalnego wykorzystania aparatu wytwórczego oraz pozainwestycyjnych czynników wzrostu dochodu narodowego.technicznego. Jej poziom i skuteczność zależy w dużej mierze od czynników przyrodniczych. a także zmniejszeniem wiary we własne siły. a także kwalifikacjami kadr kierowniczych. Bariera strukturalna jest ograniczeniem natury technicznej i dotyczy historycznie ukształtowanej struktury aparatu wytwórczego oraz niedoskonałej podzielności czynników wytwórczych. Bariera handlu zagranicznego wyznacza konkurencyjność danej gospodarki na rynku światowym. Bariera instytucjonalna to ograniczenia rozwojowe wywołane niedostosowaniem organizacyjnych form stosunków społecznych i ekonomicznych do wymagań postępu naukowo . Przyczyny pojawienia się bariery handlu zagranicznego to: -Niezdolność gospodarki danego kraju do wyprodukowania wyrobów o takim standardzie. Wiąże się z ograniczoną wydolnością naturalną. planowaniem i zarządzaniem. który umożliwiłby im wejście na konkurencyjny rynek światowy oraz otrzymanie korzystnych cen. to jest przyrodniczo . Charakteryzuje ją również mała elastyczność aparatu wytwórczego. Wyraża się ona przede wszystkim daleko idącą niemożnością przestawienia struktury aparatu wytwórczego. powodując nieefektywne wykorzystanie nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych. a w skrajnych sytuacjach nawet zagrozić egzystencji człowieka. Ich istotą jest poddawanie się przez człowieka ewentualnie grupę ludzi pewnym stereotypom myślenia. Powstaje w sytuacji złej organizacji i niskiej kultury pracy. Bariera ekologiczna ma odrębny charakter.klimatycznym. Bariera żywnościowa dotyczy ona zarówno ograniczeń produkcji rolniczej. Ich konsekwencja jest niewykorzystywanie obiektywnych . W największym stopniu jest związana z barierą strukturalną. Wiąże się praktycznie ze wszystkimi wewnętrznymi barierami rozwojowymi. Jest wynikiem ich występowania w niedostatecznych ilościach lub nieopłacalności ich pozyskania.ich wykorzystaniem. Wynika przede wszystkim z niedorozwoju bazy surowcowej. Związana jest z charakterem organizacji produkcji i pracy.

potencjalnych zdolności. wdrożenia . techniczny i przyrodniczy. udziału w międzynarodowym podziale pracy i innych. inne zaś są względem siebie neutralne. Z reguły wyodrębnia się 4 główne aspekty rozwoju gospodarczego: polityczny. doświadczeń zawodowych.możliwości działania jednostek i grup społecznych w zakresie posiadanej wiedzy. tradycji wytwórczych i kulturalnych. położenia geograficznego. Wskazane i scharakteryzowane bariery wzrostu gospodarczego mogą się ujawniać pojedynczo lub funkcjonować zespołowo. społeczny. historycznie ukształtowanego sposobu i poziomu życia ludności. istniejących możliwości technicznotechnologicznych potencjału produkcyjnego a także możliwości ekonomicznych poszczególnych podmiotów gospodarczych. powierzchni i zaludnienia kraju. Bariery wzrostu gospodarczego Bariery rozwoju gospodarczego są bardzo zróżnicowane w zależności od: osiągniętego poziomu rozwoju. Może on wynikać z niewystarczających nakładów na badania naukowe. kierunków specjalizacji produkcji i usług. Bariery rozwoju grupować można według różnych kryteriów. Niektóre z nich wzajemnie potęgują swoją siłę. Bariery polityczno-ekonomiczne • • • • bariera ustrojowo-ideologiczna bariera braku stabilizacji wewnętrznych stosunków politycznych bariera politycznego podziału świata bariera instytucjonalno-organizacyjna Bariery społeczno-ekonomiczne • • • bariera demograficzna bariera konsumpcji (płacy realnej) bariera infrastruktury społecznej Bariery techniczno-ekonomiczne • • • bariera rzeczowej struktury aparatu wytwórczego bariera surowcowo-materiałowa i energetyczna bariera infrastruktury technicznej Bariery przyrodniczo-ekonomiczne • • • bariera ekologiczna bariera zasobów naturalnych bariera żywnościowa Bariery rozwoju gospodarczego Główne bariery rozwoju gospodarczego: • Brak konkurencyjności wobec produktów międzynarodowych i nowych rynków. zasobności w bogactwa naturalne.

w której płace gonią ceny. Zbyt niskie inwestycje w gospodarkę. . Spirala inflacyjna. gdy w gospodarce rosnącemu popytowi towarzyszy zarówno wzrost produkcji. Wiąże się to ściśle ze zbyt małym kapitałem własnym oraz z brakiem pomysłu na zachęcenie obcego kapitału do inwestowania w gospodarkę krajową. Wówczas rozkręca się spirala inflacyjna.• • nowych technologii i kształcenie społeczeństwa. jak i wzrost cen. W takiej sytuacji produkty krajowe nie są konkurencyjne . Występuje najczęściej w sytuacji. a ceny rosną wskutek wzrostu płac i wzrostu kosztów wytwarzania. Wzrost popytu globalnego prowadzi do inflacyjnego wzrostu cen bez wzrostu realnego dochodu narodowego.przegrywają z lepszymi produktami zagranicznymi.

gdy . w których działa konsument. Konsument. jaką ilość jakiegoś dobra x1 można poświęcić. aby w to miejsce zakupić inne dobro x2. która informuje z jakiej ilości dobra x1 musi zrezygnować konsument. Jeśli relacja ta wynosi 1:1 (cola i sok kosztują po 2 zł) to konsument musi poświęcić 1 colę. Punkty leżące powyżej linii budżetowej są nieosiągalne. nachylenie to zależy od stosunku cen obu dóbr. Linia ta przedstawia warunki rynkowe (dochód i ceny). które są dostępne dla konsumenta. Poza tym konsument woli mieć więcej niż mniej. aby kupić dodatkowo 1 sok. X2 m/p2 X2* u=7 u=5 u=4 u=3 u=2 Konsument potrafi uszeregować koszyki dóbr wg poziomu satysfakcji. przy danym ograniczeniu budżetowym. który daje mu najwyższą satysfakcję.PYTANIE 32: Optymalny wybór konsumenta – model krzywych obojętności. Warto wspomnieć o krańcowej stopie substytucji. jeśli chce zwiększyć o 1 liczbę dobra x2. stara się osiągnąć max możliwy poziom użyteczności. Istotny też jest problem gustów. Spośród możliwych koszyków dóbr osiągalnych przy danych dochodzie konsument wybiera ten. nie zmieniając łącznej użyteczności. Kombinacje te zależą od 2 czynników: wysokości dochodu i od cen dóbr. Poniżej linii część dochodu pozostałaby nie wydana. Model przedstawiający optymalny wybór konsumenta obok krzywych obojętności musi zawierać też linię budżetową. Jak już wspomniano. Nachylenie linii budżetowej informuje. T ograniczenie budżetowe opisuje różne koszyki (kombinacje) dóbr. Gusty konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji. konsumenta ogranicza wysokość osiąganego dochodu. tj. użyteczności (satysfakcja z posiadania dobra).

Punkt taki maksymalizuje użyteczność. Krzywa ma nachylenie ujemne. Konsument spośród koszyków wybiera ten. w którym linia styka się z krzywą obojętności. Konsument wspina się na coraz wyższe poziomy zadowolenia. Zmiana ceny powoduje obrót linii budżetowej wokół punktu z początku układu współrzędnych. przy zwiększeniu w górę.dodatkowe jednostki dobra x1 można pozyskiwać kosztem ilości dóbr x2. przy stałej sumie użyteczności (10 posiłków i 5 filmów. Krzywa ta obrazuje wszystkie kombinacje 2 dóbr dające konsumentowi taką samą sumę użyteczności. Powoduje to zwiększenie popytu na każde z tych dóbr. chętnie zrezygnuje z 4 posiłków na korzyść dodatkowych filmów. Punkt styczności to koszyk optymalny. nie zrezygnowałby). W wyniku zmiany dochodu linia budżetowa przesunie się równoległe. Krzywe użyteczności wyglądają jak hiperbole. . satysfakcji. Bo w tym punkcie linia budżetowa nie osiągnie wyższych krzywych obojętności. Wybierze punkt leżący na linii budżetowej. poza tym w tym punkcie nachylenie linii budżetowej jest takie samej co nachylenie krzywej obojętności. użyteczności. Przemiesza się coraz wyżej od krzywej u2 do np. Bo konsument wybierze najlepszy z koszyków. bo konsument nie może nabywać większej ilości dwóch dóbr i zwiększać swą użyteczność. Preferencje konsumenta jawią nam się poprzez mapę krzywych obojętności. Zgodnie z prawem malejącej stopy substytucji każda krzywa ulega spłaszczeniu w miarę przesuwania się w prawo. ale jakby jedzenia miał za mało. spośród których go stać. u7. Wyprowadzenie wzoru na OPTYMALNY KOSZYK PREFERENCJI konsumenta typu Cobba-Douglasa. jeśli ceny pozostałe bez zmian. który daje mu max użyteczność.

stanowi istotny cel dla badanej grupy wtedy nawet relatywnie duże zmiany ceny nie wpłyną na jej decyzję o zakupie.PYTANIE 33. Rys. Jeżeli dokonamy analizy zmian w wielkości zapotrzebowania na skutek spadku ceny np. iż zmiana ceny danego dobra może wywołać różne reakcje poszczególnych nabywców. Gdyby jednak dobro to było traktowane jako kaprys elastyczność byłaby duża.do ustalenia o ile należy podnieść cenę. analogicznie przy małej mówimy o niskiej elastyczności.w jaki sposób zmiana dochodów ludności ma wpływa na wielkość popytu na dane dobro. Badania decyzji nabywczych pojedynczych konsumentów wykazują. że w zależności od charakterystyki produktu i nabywcy reakcja może być różnie nasilona.: posiadanie telewizora. S S P S S D D Popyt nieelastyczny Q Popyt elastyczny Q Wykorzystanie elastyczności cenowej: . aby zlikwidować nadwyżkę popytu nad podażą. Elastyczność cenowa popytu to miernik siły reakcji popytu na zmianę ceny (def. czy niska? Jeżeli np. czy elastyczność jest wysoka. Przykład: Jeżeli wzrost ceny o 1% zmniejsza wielkość zapotrzebowania o 2% to mówimy o elastyczności -2. Popyt nazywamy elastycznym gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsa od -1. Cenowa elastyczność popytu mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra. . okaże się. Jeżeli mamy do czynienia z wysoką liczbą ujemną mówimy o wysokiej elastyczności. nieelastyczny gdy wartość jest w granicach -1 a 0. Elastyczność cenowa i dochodowa popytu jako narzędzie analizy zachowania konsumentów na rynku produktu. Co stanowi o tym. Przeważnie elastyczność cenowa zmienia się. która informuje nas o tym . gdy przesuwamy się wzdłuż krzywej popytu. o 10%.: stosunek względnej zmiany wielkości popytu (zapotrzebowania na dane dobro) do względnej zmiany jego ceny). Podobnie z Elastycznością dochodowa popytu jest miara.

Mierzony się ją w procentach czyli o ile procent zmienił się popyt na dane dobro wskutek procentowej zmiany wielkości dochodu. Wyróżniamy następujące determinanty elastyczności popytowej: 1. Dobra niższego rzędu mają ujemną elastyczność dochodową. że wraz ze wzrostem dochodu rośnie popyt na różne dobra. dlatego byli gotowi zapłacić w zasadzie każdą cenę. 4.popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe 5. tym elastyczność jest większa Przykłady: Wzrost cen papierosów o 5% . rodzaj dóbr .im wyższy poziom ceny. Stąd popyt nie spadał. zaś najważniejsze jest . Jeżeli uwzględnić jednak zjawisko tzw szoku cenowego. poziom ceny towaru .Z punktu widzenia ekonomii. tak wiec w długim okresie nasz popyt staje się bardziej elastyczny cenowo. Konsumenci w krótkim okresie nie byli w stanie jej zastąpić.prawdopodobny spadek popytu 1% (niska elastyczność) Bliska zeru elastyczność cenowa popytu obserwowana była podczas szoku naftowego w 1973. w jakim zmieniają się dochody ludności. Oczywiście w różnym stopniu. Czyli elastyczność cenowa popytu w poszczególnych przypadkach zależy od pewnych czynników określających ten charakter towaru. Efekt zmiany krzywej popytu polega na jej przesunięciu w górę lub w dół. tak więc dostęp do substytutów powoduje wyższą elastyczność cenową popytu.w jaki sposób zmiana dochodów ludności ma wpływa na wielkość popytu na dane dobro. 3. może się okazać iż w krótkim okresie nasze reakcje na przykład na wzrost ceny są bardzo żywe. Dobra wyższego rzędu mają elastyczność dochodową wyższą od jedności. stopień dostępności substytutów – ze względu na działanie poznanego już efektu substytucyjnego. która informuje nas o tym .zauważmy. Zakładamy niezmienność ceny danego dobra oraz innych dóbr. Rodzaj elastyczności popytu zależy głównie od charakteru danego dobra. że nie można oszczędzać. udział wydatków na badane dobro w wydatkach globalnych konsumenta – naturalnie 10% wzrost ceny papieru toaletowego wywoła słabsze reakcje niż 10% wzrost ceny pojazdów. * proporcjonalny – popyt na dane dobro zmienia się w takim samym stopniu. a relatywnie mniejszej cenie. Przyjmujemy. Elastyczność dochodowa popytu – analogicznie. czy łatwe jest zastąpienie tego dobra innym dobrem o podobnej funkcji. czyli miernik zależności popytu a zmianami poziomu dochodu ludności. Elastyczność dochodowa popytu jest miara. Dobra normalne (zwykłe) charakteryzują się dodatnią elastycznością dochodową popytu. Popyt może być względem dochodów: * sztywny – popyt na dane dobro nie zmienia się pod wpływem zmian dochodów. 2. w dłuższym czasie „szok” przemija. (mercedes) . łatwiej rezygnujemy z zakupu drożejącego dobra w warunkach powszechnej dostępności dóbr zastępczych. czas. oznacza to iż do pełnej reakcji potrzebujemy więcej czasu. Elastyczność dochodowa popytu mówi przedstawia zmiany dochodu nabywcy na ilość nabywaną danego dobra. * elastyczny – procentowe zmiany popytu są większe niż procentowe zmiany dochodów. Zakładamy. iż często w warunkach ograniczeń czasowych nasze akcje są zakłócone (nie pełne).

Wykorzystanie: .5%. Na przykład dla różnych gałęzi. Takie prognozy będą wykorzystywane przy podejmowaniu przez przedsiębiorstwa decyzji inwestycyjnych. Wzrost dochodów o 15% oznacza spadek popytu na papierosy 0 7. wzrośnie natomiast popyt na napoje alkoholowe. planowaniu przez państwo wpływów budżetowych z podatku od sprzedaży. To samo dotyczy krajów. kontynentów. grup społecznych itd. Elastyczność dochodową popytu wykorzystuje się do prognozowania zmian w strukturze popytu konsumpcyjnego zachodzących pod wpływem wzrostu gospodarczego i wzrostu poziomu zamożności. Źródła: Begg .Dobra pierwszej potrzeby (niezbędne) mają elastyczność dochodową niższą od jedności.do badania zmian popytu konsumpcyjnego pod wpływem zmian dochodu. Oznacza to skrajnie inne perspektywy dla firm z tych branż.

PYTANIE 34: Efekt skompensowanego. aby pozostawić niezmienny poziom użyteczności konsumenta (rekompensata w postaci wyższego kieszonkowego dla studenta) Funkcja skompensowanego popytu Wyprowadziliśmy wielkość popytu na dane dobro jako funkcję jego ceny przy stałym dochodzie i stałych cenach pozostałych dóbr. ale pozwalając użyteczności zmieniać się.1). na jakiej znajdował się przed zmianą ceny. że po każdej zmianie ceny dochód konsumenta jest dostosowywany w taki sposób aby utrzymać go na tej samej krzywej obojętności. . (rys. Kompensacja zmiany ceny Przyjmijmy teraz. Ta zmiana dochodu określana jest mianem kompensacji wywołanej zmianą ceny. (rys. Funkcja popytu To narzędzia analizy sposobu podejmowania decyzji przez konsumenta oraz efektywności polityki oddziałującej na sytuację gospodarstwa domowego.2). tak. 8. Krzywa popytu skompensowanego – to pojęcie wynika z faktu dopasowania dochodu do zmian cen. Konsument w końcu znajduje się na innej krzywej obojętności dla każdej zmiany ceny. substytucyjny i dochodowy.8.

.U. to możemy wyprowadzić odwrotny wykres wielkości popytu na X jako funkcję px utrzymując użyteczność i py jako stałe i pozwalamy dochodowi zmieniać się. przy xc na osi poziomej i px na osi pionowej.3). p y ).8.Optymalne wybory konsumpcji po kompensacji Jeżeli wyznaczymy ścieżkę optymalnych wyborów x po kompensacji (xc) na wykresie ilustrującym problem maksymalizacji użyteczności. ( xc* = xc* px . Jest to funkcja popytu skompensowanego na X (rys.

jeden wywołany zmianą cen względnych . to punkty styczności wymuszają wzrost y i malenie x. Wynika z tego. która jest wypukła względem początku układu współrzędnych. że krzywa skompensowanego popytu zawsze ma nachylenie ujemne. gdy cena rośnie i krzywa obojętności spełnia warunek malejącej MRS.Krzywe popytu skompensowanego zawsze mają nachylenie ujemne.drugi spowodowany zmianą dostępnego zbioru koszyków dóbr konsumpcyjnych wywołaną zmianą ceny danego dobra. przy stałym poziomie użyteczności. to wielkość popytu na X po kompensacji musi maleć przy wzroście px (i musi rosnąć gdy px maleje). . gdyż krzywa obojętności musi mieć nachylenie ujemne i być wypukła względem początku układu współrzędnych. Jeżeli więc linia ograniczenia budżetowego zwiększa nachylenie (px rośnie). Efekty: substytucyjny i dochodowy Krzywa skompensowanego popytu ilustruje wpływ zmiany cen względnych na wielkość popytu. Podczas analizy ekonomicznej korzystniej jest podzielić ruch wzdłuż zwykłej krzywej popytu na dwa oddzielne efekty: . Ponieważ optymalna wartość xc musi znajdować się na krzywej obojętności. Zawsze się tak dzieje.

ograniczenia budżetowego przesunie się z H . 8. że dwie różne rzeczy dzieją się przy wzroście ceny dobra. by nabyć tę samą co poprzednio ilość dobra X. Rodzice jednak płacą studentowi większe kieszonkowe ( rekompensata) i linia budżetowa przesuwa się równolegle z AF’ do H. Właśnie dlatego linia ograniczenia budżetowego jest styczna do tej samej krzywej obojętności U2. nasz dochód ma relatywnie wyższą siłę nabywczą. Przykład 1 Niech X oznacza ceny pokoju w akademiku. dostępny zbiór koszyków maleje. 2) Efektem dochodowym zmiany ceny dobra nazywamy zmian zapotrzebowania na to dobro spowodowana wyłącznie przez wywołaną ruchem ceny zmianę siły nabywczej dochodu nabywcy – jeśli dobro X tanieje.zmienia się stosunek. oraz ogólna siła nabywcza naszego dochodu: 1) Efektem substytucyjnym zmiany ceny dobra nazywamy zmianę zapotrzebowania na to dobro spowodowaną wyłącznie zmianą relacji cen dobra X i Y. W przypadku zmiany ceny dobra X obserwujemy dwa efekty. Aby pojawił się efekt dochodowy wystarczy zabrać studentowi pieniądze otrzymane przez rodziców jako rekompensata podwyżki czynszu. co oznacza zmniejszenie się realnego dochodu konsumenta (rys. Po pierwsze. Po drugie.np. Rekompensata umożliwi osiągniecie przez studenta pierwotnego poziomu użyteczności.np. zmiany cen poszczególnych dóbr lub zmiany dochodu. Ważnym przedmiotem badań ekonomistów jest zachowanie konsumenta pod wpływem zmian w otoczeniu ekonomicznym. w jakim wymieniamy jedno dobro na drugie. musimy zrezygnować z mniejszej ilości dobra Y. te ceny wzrastają. gdy dobro X tanieje.Ten podział jest ważny ze względu na to. stosunek cen X i Y zmienia się prowadząc do zmiany nachylenia linii ograniczenia budżetowego. Nastąpi zmiana. a więc linia budżetu zmienia nachylenie z AF do AF’.4).linia . gdyż jesteśmy w stanie nabyć więcej dóbr. Efekt substytucyjny jest spowodowany zmiana koszyka wybieranego przez konsumenta z C do D i oznacza zmieszenie zapotrzebowania na dobro X.

Dobro X tanieje.dochód początkowy m’ – dochód wystarczający nabycie początkowego koszyka dóbr (x1.m’) Zgodnie z teorią Słuckiego zmiana popytu wyniesie: ∆ x = ∆ xS + ∆ xD .m) gdzie (p’1. Obliczanie efektu dochodowego: Efekt dochodowy jest zmianą popytu na dobro 1. x2) p – początkowa cena p’ – cena po zmianie Ponieważ koszyk dóbr (x1.do AF’. zachowując stałą cenę dobra 1 na poziomie p’1: ∆ xD = x1 (p’1.m) – x1 (p’1.m’) oraz (p1.m’) – x1 (p1. że ogólna zmiana popytu równa się sumie efektu substytucyjnego i dochodowego. 3) Tożsamość Słuckiego mówi o tym. Efekt dochodowy jest. wypierając tym samym dobro droższe. Podsumowując efekt substytucyjny to zmiana popytu na dobro 1. pozostający na tej samej krzywej obojętności jest wciąż osiągalny. więc zmianą wybieranego przez konsumenta koszyka z D do E i oznacza zmianę zapotrzebowania na dobro X. Jednak w wyniku samego efektu dochodowego konsument zakupywałby więcej dobra x1 (koszyk Y).m) to funkcje popytu konsumenta. gdy zmieniamy dochód z m’ do m. Stary koszyk dóbr (X). Obliczanie efektu substytucyjnego: m . natomiast jeśli uwzględnimy dodatkowo efekt dochodowy nastąpi przesunięcie linii budżetu na zewnątrz układu i wybór nowego koszyka dóbr – Z znajdującego się na nowej krzywej obojętności. gdy cena tego dobra zmienia się do p’1 . więc linia budżetu obraca się i staje się mniej stroma. a dochód pieniężny do m’: ∆ xS = x1 (p’1. x2) jest dostępny zarówno przy dochodzie m jak i m’ mamy: m’ = p1’x1 + p2’x2 m = p1x1 + p2x2 zatem : m’ – m = x1 (p1’ – p1) ∆ m = x1∆ p1 FORMULA NA OBRÓCONĄ LINIĘ BUDŻETU Chociaż koszyk (x1. x2) jest wciąż dostępny konsument bez zmiany siły nabywczej zakupiłby więcej tańszego dobra.

Efekt substytucyjny musi być zawsze ujemny (przeciwny ruchowi cen. to popyt spada). natomiast efekt dochodowy może być + lub – (dobra Giffena).W przypadku dóbr normalnych efekt substytucyjny i dochodowy działają w tym samym kierunku. Dobra. które mają dodatnio nachyloną krzywą popytu nazywamy dobrami Giffena. .cena rośnie.

Kształt krzywej kosztów przeciętnych LAC zależy od 2 czynników: -Jak długo utrzymują się korzyści skali? -jak szybko pojawiają się niekorzyści skali przy wzroście produkcji? Zestawienie LAC z MR i LMC pozwala podejmować decyzję produkcyjne w przedsiębiorstwie w długim okresie: Długi okres . Korzyści skali mogą się wyczerpać a jak widać na rys. Początkowo koszty te przy coraz większej produkcji dają korzyści. pierwsza fabryka jest budowana w najdogodniejszym miejscu. gdy długookresowe koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji. występują wówczas menadżerskie niekorzyści skali. Istnieją 3 grupy przyczyn występowania korzyści ze skali produkcji: -I ma związek z niepodzielnością procesu produkcji – tj. Korzyści i niekorzyści skali. Stałe przychody ze skali pojawiają się wówczas. to następna będzie w trochę gorszym miejscu. -II przyczyna to specjalizacja. Niekorzyści skali (inaczej: malejące przychody ze skali) występują wtedy. kiedy długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Korzyści ze skali produkcji (inaczej: rosnące przychody ze skali) występują wtedy. Przedsiębiorstwu zaczyna dokuczać biurokracja. -wpływ mogą mieć czynniki geograficzne. krzywa LAC przestaje opadać. pojawiają się problemy z koordynacją pracy niektórych działów. Jednak przy dalszym wzroście produkcji firma musi angażować więcej nakładów (1 księgowa to już za mało).PYTANIE 35. Dlaczego w pewnym momencie krzywa LAC zaczyna się wznosić i pojawiają się niekorzyści skali? Przyczyną tkwią w: -trudnościach zarządzania dużym przedsiębiorstwem. kiedy długookresowe koszty przeciętne rosną wraz ze wzrostem produkcji. Czasem zwane kosztem stałym. aby móc zastosować lepsze maszyny. konieczność ponoszenia przez przedsiębiorstwo określonego minimum nakładów niezbędnego do prowadzenia działalności i niezależnego od wolumenu produkcji. Pracownik może skupić się tylko na 1 zadaniu i zwiększyć swoją efektywność. -produkcja na dużą skalę jest niezbędna. np.

Następnie sprawdza. Zadaniem przedsiębiorstwa jest sprawdzenie czy przy tej wielkości produkcji osiąga zyski. Przy wielkości Q p-wo osiąga maksymalny zysk lub minimalne straty. to p-wo ponosi straty nawet w długim okresie i powinno zostać zlikwidowane. Zysk przeciętny to przeciętny utarg pomniejszony o wielkość kosztów przeciętnych. czy też ponosi straty. Jeżeli straty mają charakter trwały.długookresowe koszty krańcowe. Produkcja powinna więc zostać utrzymana na poziomie Q. Jeżeli długookresowe koszty przeciętne w p. Stanowi przyrost kosztów całkowitych związany z produkowaniem dodatkowej jednostki dobra. gdy cena spadnie poniżej SAVC. to p-wo pokrywa jedynie swoje koszty i osiąga próg rentowności. a p-wo osiąga zyski. Jeżeli przy takiej samej wielkości produkcji cena jest równa kosztom przeciętnym. produkcja powinna . p-wo ponosi wprawdzie straty. LAC. Jeżeli cena ustali się na poziomie między SATC i SAVC. to kontynuowanie działalności gospodarczej staje się niecelowe. ale częściowo pokrywa swoje koszty stałe. Zysk całkowity p-wa jest równy iloczynowi zysku przeciętnego (na jednostkę produktu) i wolumenu produkcji.MR LMC LAC LMC-Koszt krańcowy.długookresowe koszty przeciętne – powstają przez podzielenie kosztów całkowitych przez odpowiednie dane dotyczące wielkości produkcji. czy podjęcie produkcji ma sens z ekonomicznego pkt widzenia. Przeciętny utarg jest równy cenie. czyli punkcie zrównania kosztu krańcowego z utargiem krańcowym. To koszt jaki ponosi producent w związku ze zwiększeniem wielkości produkcji danego dobra o jedną jednostkę. po której są sprzedawane poszczególne jednostki produktu. przy którym krótkookresowy koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu. to p-wo osiąga w długim okresie zyski. MR-utarg krańcowy B Q Produkcja LMC. kiedy zysk przeciętny jest większy od zera. Jeżeli cena jest wyższa od krótkookresowych przeciętnych kosztów całkowitych (SATC). po której można sprzedać produkcję o rozmiarach Q. Zysk całkowity jest dodatni tylko wtedy. Wielkość produkcji zapewniająca maksymalny zysk lub minimalne straty znajduje się w punkcie B. Krótki okres W krótkim okresie ilość stałych czynników się nie zmienia i optymalną wielkość produkcji wyznacza punkt zrównania krótkookresowych kosztów krańcowych z utargiem krańcowym. B przewyższają cenę. P-wo ustala wielkość swojej produkcji na poziomie Q. to wolumen produkcji wynosi Q. Natomiast jeżeli cena przy produkcji Q przewyższa długookresowe koszty przeciętne. LAC-koszt przeciętny. Natomiast w sytuacji.

utarg SMC SATC SAVC MR Q Produkcja Warunki krańcowe Decyzje krótkookresowe Decyzje długookresowe MR=SMC MR=LMC Sprawdź czy warto produkować Produkuj na tym poziomie.kaczynska@gmail. jeżeli cena nie jest niższa od LAC Julia. „Mikroekonomia”. Koszty. Wa-wa 2003.com Źródło: D. rozdział 8 „Koszty a produkcja” . jeżeli cena nie jest niższa od SAVC Produkuj na tym poziomie.wynosić zero. Begg. Przy tej cenie bowiem p-wo nie jest w stanie pokryć nawet swoich kosztów zmiennych.

jakie zależności zachodzą pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji.L). tak więc produkcja wzrasta szybciej niż proporcjonalnie. przedsiębiorstwo oblicza długookresowy koszt krańcowy i i porównuje go z utargiem krańcowym. ale produkcja wzrasta wolniej niż proporcjonalnie. Izokwanty.: F(t·K. Funkcja produkcji może mieć pewne własności.L). dla t=2 F(2K. która przy tym samym nakładzie pozwoli uzyskać największą produkcję. Przykład: F(K. t>1 Produkcja po skalowaniu np. L) <2F(K. Funkcje produkcji. L) = 2 6 × F ( K . L) 1=1 . ale więcej niż 2 razy. Poziom produkcji wzrośnie. t=2 też wzrośnie i będzie większe niż wyjściowa f. Chodzi o to. Dla t=2. nie powinna doprowadzać do marnotrawstwa. Przy czym nakład to to czynnik produkcji.L) > 2·F(K. maszyn i ludzi pozwoli na podwojenie produkcji. Funkcja produkcji – funkcja matematyczna przy pomocy której bada się. Produkcja powinna być efektywna.oznacza przeskalowanie nakładów.L)= K × L 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 F(2K. aby korzystać z takiej metody produkcji. F(2K.L). Na podstawie krzywej kosztu całkowitego. Przykład: F(K. Przykład: 1 1 3 3 2 F(K.L) 2>1 Po podwojeniu nakładów produkcja wzrasta 4-ro krotnie. t>1 Np.L) 5 <1 6 stąd korzyści skali są malejące. podwojenie maszyn lub/i pracowników. t·L) > t·F(K.2L)= 2 K × 2 L = 2 × K × 2 × L = 2 F ( K .L). b) Malejące korzyści skali – to niekorzyści skali. co pozwala określić poziom produkcji zapewniający max zysk. Odzwierciedla stan wiedzy technicznej dostępnej w danym okresie. t·L) < t·F(K.PYTANIE 36. jeśli zachodzi związek: F(t·K. F(t·K. Funkcja ta okresla maksymalne rozmiary produkcji. W długim okresie przedsiębiorstwo wybiera taką technologię. np. produkcji F(K. tzn. tzn. jakie są możliwe do osiągnięcia przy różnym poziomie nakładów. która pozwala mu minimalizować koszty wytworzenia danej produkcji. c) Stałe korzyści skali – występują. t·L) = t·F(K. L) = 2 × F ( K .L)=K·L.2L)= 1 1 1 1 dla t=2 1 1 + 3 5 2 K × 3 2 L = 2 2 × K 2 × 2 3 × L3 = 2 2 × F ( K .L)= K × L = K × L . Funkcja produkcji jest zbiorem technicznie efektywnych metod wytwarzania. gdy poziom produkcji skaluje się tak samo jak nakłady. mniej niż dwukrotnie. to dobro lub usługa wykorzystywana w procesie produkcji. t>1 t . podwojenie lb. Dla parametru t=2. a) Rosnące korzyści skali – funkcja produkcji (technologia) wykazuje rosnące korzyści skali.2L)=2K·2L=4K·L = 4·F(K.

gdy ……a+b<1 • stałe korzyści skali. Założenie to jest postulatem części makroekonomistów. niezbędnego do wytworzenia jednostki produktu. co skutkuje brakiem efektów skali (wzrost K i L o 100% spowoduje wzrost Y także o 100%). a L nakład pracy potrzebny do wytworzenia Y = F(K. na której leżą punkty określające daną technologię z punktu Nakłady pracy widzenia wymagania minimalnego nakładu pracy i kapitału.Jednym z przykładów funkcji produkcji jest funkcja o szczególnych właściwościach. w odwrotnym przypadku są ujemne skutki skali. którym odpowiadają różne izokwanta Lo A Nakłady kapitału B Ko . Technologie te mogę się różnić pracochłonnością i kapitało-chłonnością. Inaczej izokwanta to różne kombinacje nakładów czynników produkcji.. a jest parametrem skalującym. Zdjęcie ostatniego założenia daje funkcję typu Cobba-Douglasa. Oryginalnie sformułowana jako funkcja powyższych dwóch zmiennych: gdzie K oznacza nakład kapitału. Na rys. Funkcja zachowuje zasadę malejących przychodów – każda kolejna jednostka jednego z zasobów bez wzrostu zasobu drugiego skutkuje mniejszym przyrostem produkcji. które osiągnęły już optymalną wielkość. często stosowane w ekonomii jako funkcji produkcji. argumentujących. tj. są 2 izokwqnty. z drugiej jednak strony istnieje wiele zakładów pracy. W przypadku α + β > 1 mamy korzyści skali. że z jednej strony w całej gospodarce nie ma niekorzyści skali. L) = K a × Lb to funkcja ma: • rosnące korzyści skali. gdy a+b>1 • malejące korzyści skali. IZIKWANTA to krzywa.L) jednostek produktu. bo zakłady pracy można po prostu kopiować. W klasycznej funkcji Cobba-Douglasa α + β = 1. Została sformułowana przez Knuta Wicksella i przetestowana na danych statystycznych przez Paula Douglasa i Charlesa Cobba w 1928. gdy a+b=1 Funkcja Cobba-Douglasa to funkcyjne przedstawienie zależności produkcji od zasobów pracy i kapitału. niezbędnych do wytworzenia jednostki produktu.: funkcja typu Cobba-Douglas’a: q = F ( K .

Wyższa odpowiada większej produkcji. nachylenie linii jednakowego kosztu wynosi –r/w (tj. w którym dana izokwanta jest styczna do możliwie najniżej położonej linii jednakowego kosztu. Z kolei przy wyższej produkcji punkt B. . Linie LoKo to linie jednakowego kosztu (różne kombinacje nakładów. kapitału pod warunkiem. przedsiębiorstwo wybiera punkt.wielkości produkcji. dające ten sam koszt całkowity). Krzywe te nie mogą się przecinać i mają ujemne nachylenie (bo przedsiębiorstwo zdecyduje się na zwiększenie np. Punkt A wyznacza najtańszą metodę wytworzenia produkcji odpowiadającej izokwancie I. Aby zminimalizować koszt wytworzenia produkcji o określonych rozmiarach.. że zmniejszy to nakład pracy). – koszt kapitału/stawka płacy) .

że funkcja TC(q) jest dana równaniem. przeciętne. MC(q)=TC(q+1)-TC(q) )≈[TC(q)] TC(q) ’ MC = tg α 1 MC 1 MC To współczynnik nachylenia Stycznej do pochodnej [TC(q)] ’ q q q+1 TC(q) MC TC AC q Użyte terminy: LR = long run.np. Przyjmijmy. powstał trójkąt.PYTANIE 37: Krótkookresowe i długookresowe funkcje kosztów produkcji. to koszt wyprodukowania jednostki3 2 TC ( q) 12 = q 2 − 9q + 36 + q q to ważna kategoria: AC(q)= MC (marginal costs) – koszt krańcowy. że jest jakaś technologia dana funkcją produkcji i ona przy danych cechach nakładów prowadzi do funkcji kosztów całkowitych. to stosunek MC i 1 jest równy tg α . Łatwiej jest definiować MC jako pochodną funkcji kosztów. Ta sieczna jest dość bliska stycznej w tym punkcie. Ile dodatkowo kosztuje wyprodukowanie kolejnej jednostki q+1. Przyjmijmy. Na rys. To wzrost kosztów związany ze wzrostem produkcji. Jest to koszt wyprodukowania q+1 jednostek dobra pomniejszony o koszt wyprodukowania q jednostek. TC(q)= TC (q) = q − 9q + 36 q +12 Żeby wyprodukować q=1 to najtaniej można to zrobić wydając TC=40zł. Jest to współczynnik nachylenia siecznej. AC(q) – (average koszt) koszty jednostkowe. długi okres SR = krótki okres . MC(100) oznacza ile kosztuje wyprodukowanie 101 jednostki. o przyprostokątnych równych MC i 1. Współczynnik nachylenia stycznej to właśnie pochodna funkcji TC. MC to odległość zaznaczona na osi pionowej. Zamiast przyrostu warto mówić o pochodnej.

LTC podzielone przez wielkość produkcji. tj. jeśli przedsiębiorstwo nie podejmie produkcji. Długookresowe koszty przeciętne (LAC). Korzyści ze skali produkcji (inaczej: rosnące przychody ze skali) występują wtedy. L. (1) Minimalizacja kosztów sprowadza się więc do znalezienia funkcji kosztów c(q. bo w długim okresie przedsiębiorstwo może sprzedać swoje aktywa. może się zmienić technologia.to koszty przypadające na jednostkę produktu. potem spadają i znowu rosną. Długookresowy koszt krańcowy (LMC). Załóżmy. celem jest utrzymanie przychodu powyżej kosztów zmiennych. SRTV = SRVC + SRFC SRAC = SRVC/q + SRFC/q W okresie długim celem przedsiębiorstwa jest zysk. Przypomina kształt litery U. mogą zostać przyjęci nowi pracownicy itd. w przeciwnym wypadku nie opłaca się bowiem w ogóle podejmować produkcji. Krzywa tych kosztów wraz ze wzrostem produkcji na początku s wysokie. Krzywa długookresowych kosztów całkowitych (LTC). gdy wielkość produkcji na trwałe zwiększa się o jednostkę. kiedy przedsiębiorstwo nie ma pełnej swobody. Wraz ze wzrostem produkcji koszty te rosną. gdy przedsiębiorstwo jest w stanie dostosować wszystkie czynniki produkcji. z zasady minimalizacji kosztów wynika więc konieczność utrzymania przychodu powyżej kosztów całkowitych. K) = min (wL + rK) (2) gdzie q to wielkość produkcji i q = f (L. kiedy . LRTC = LRVC LRAC = LRTC/q (średnie koszty) W krótkim okresie przedsiębiorstwo nie ma wpływu na wszystkie koszty. K) (3) W długim okresie nie ma kosztów stałych. Koszt całkowity TC = wL + rK. Mogą się też zmienić rozmiary przedsiębiorstwa. AVC = odpowiedni średni koszt A) OGÓLNE Jednym z elementów dochodzenia do wysokości produkcji maksymalizującej zysk jest minimalizacja kosztów dla danej wielkości produkcji. że w procesie produkcji wykorzystywane są dwa czynniki – L i K. W szczególności istnieje kategoria kosztów stałych.opisuje minimalne koszty wytwarzania różnych wielkości produkcji.jest to przyrost LTC w sytuacji. które będą ponoszone nawet. których ceny to odpowiednio w i r .MC = koszt krańcowy TC = koszt całkowity VC = koszt zmienny FC = koszt stały ATC. wszystkie koszty są zmienne i przedsiębiorstwo może podejmować decyzje o dowolnym wykorzystaniu czynników produkcji. W okresie krótkim. FUNKCJE KOSZTÓW W DŁUGIM OKRESIE Krzywe kosztów w długim okresie opisują koszty produkcji uwzględniające wszystkie niezbędne dostosowania. Przy czym przy produkcji równej zero LTC też są rowne zero.

długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Stałe przychody ze skali pojawiają się wówczas, gdy długookresowe koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji.
MR

LMC LAC

LMC-Koszt krańcowy, LAC-koszt przeciętny, MR-utarg krańcowy B

Q

Produkcja

Niekorzyści skali (inaczej: malejące przychody ze skali) występują wtedy, kiedy długookresowe koszty przeciętne rosną wraz ze wzrostem produkcji. Istnieje zależność między funkcją LMC i LAC. LAC opada zawsze wtedy, gdy LMC znajduje się poniżej LAC i wznosi się, gdy LMC przebiega powyżej LAC. Ponad to krzywa LMC przecina LAC w jej minimum, a więc w punkcie, w którym jednostkowy koszt produkcji jest najniższy. FUNKCJE KOSZTÓW W KRÓTKIM OKRESIE W krótkim okresie przedsiębiorstwo nie jest w stanie w pełni dostosować się do zmian warunków działania. Ilość niektórych czynników produkcji jest więc stała. Część kosztów produkcji przedsiębiorstwa jest stała. Koszty stałe to koszty, które nie zmieniają się wraz ze zmianami wolumenu produkcji. Mogą też wystąpić przy zerowej produkcji. Koszty ponoszone w krótkim okresie, z braku możliwości dostosowania się przedsiębiorstwa do nowych warunków, są wyższe niż w długim okresie. Dlatego podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesów dostosowawczych zależy od tego, czy w ich wyniku nastąpi obniżenie kosztów produkcji. Koszty zmienne to koszty, które się zmieniają wraz ze wzrostem wolumenu produkcji. Krótkookresowe koszty stałe (SFC) i zmienne (SVC) składają się na krótkookresowe koszty całkowite (STC). Krótkookresowe koszty krańcowe (SMC) są równe wzrostowi kosztów całkowitych w krótkim okresie, a te z kolei są równe przyrostowi krótkookresowych kosztów zmiennych wywołanemu zwiększeniem produkcji o jednostkę. SMC jest to, spowodowany wytworzeniem dodatkowej jednostki produktu, przyrost koszu całkowitego w krótkim okresie czasu, kiedy pewne czynniki produkcji pozostają stałe. SMC na początku wzrasta wraz ze wzrostem 1 czynnika np. pracy przy niezmiennych pozostałych czynnikach (np. maszyny) produktywność (wydajność) wzrasta, ale potem maleje. Bo jeśli nie ma potrzeby, aby daną maszynę obsługiwało więcej niż 2 pracowników, to przy zwiększeniu pracowników do 10 krańcowy produkt pracy obniża się. Krzywa krańcowego produktu pracy określa krzywe SMC i STC. Zależność między kosztami w krótkim i długim okresie z uwzględnieniem korzyści skali.

Nawet wówczas, gdy p-wo ponosi straty w krótkim okresie, nie zaniecha ono swej działalności, jeżeli wpływy ze sprzedaży pokrywają koszty zmienne. W długim okresie natomiast, aby utrzymać się na rynku, p-wo musi pokryć wszystkie ponoszone koszty. W każdym punkcie krzywej p-wo wytwarza dużą wlk produkcji przy najniższych kosztach. Wykreślając tę krzywą, przyjęto wystarczająco długi horyzont czasowy, aby p-wo zdołało dostosować wszystkie czynniki produkcji, włącznie z tymi, które w krótkim okresie sa uznawane za stałe. Załóżmy, że wlk zakładu jest stała w krótkim okresie. Każdej wlk zakładu odpowiada określona krzywa SATC. Jednak w długim okresie nawet rozmiary zakładu są zmienne. Aby wykreślić krzywą LAC, dla każdej wlk produkcji wybieramy takie rozmiary zakładu, które pozwalają osiągnąć najniższe krótkookresowe przeciętne koszty całkowite przy tej wlk produkcji. A zatem, pkt A, B, C, D leżą na krzywej LAC. Krzywa LAC nie zawsze przechodzi przez najniżej położone pkt poszczególnych krzywych SATC. Tym samym krzywa LAC obrazuje metody wytwarzania różnych rozmiarów produkcji pozwalające minimalizować koszty przeciętne w sytuacji, gdy wszystkie czynniki produkcji stają się zmienne, a nie metody dające minimalny koszt przeciętny wytwarzania przy konkretnej wlk zakładu.
Koszty SATC1 E przeciętne

SATC2

SATC3

SATC4

LAC

A B C D

Q1

Q2

Produkcja

Zgodnie z definicją krzywa LAC opisuje metody wytwarzania poszczególnych rozmiarów produkcji zapewniające minimalizację kosztów przeciętnych przy założeniu, że ilość wszystkich czynników produkcji może ulegać zmianie. Dlatego pkt B opisuje metodę zapewniającą minimalizację kosztów przeciętnych produkcji o wolumenieQ2. Oznacza to, że koszty wytworzenia produkcji Q2 przy nieodpowiedniej wlk zakładu (pkt E) musza być wyższe. Przy rozmiarach zakładu w ptk A, Krzywa SATC1wskazuje koszty wytwarzania wszystkich możliwych rozmiarów produkcji, łącznie z wlk Q2. Dlatego krzywa SATC1 musi leżeć powyżej krzywej LAC w każdym jej punkcie poza pkt A. Punkt ten reprezentuje wolumen produkcji, przy którym rozmiary zakładu są optymalne. W długim okresie p-wo może dowolnie zmienić ilość wszystkich czynników produkcji tym samym może wytwarzać określoną wlk produkcji taniej niż w krótkim okresie. Nie jest ono ograniczone stałością niektórych czynników, stosowanych w produkcji. P-wo, które obecnie ponosi straty z powodu obniżenia popytu na jego produkty, może w przyszłości osiągać zyski, jeżeli uda mu się lepiej dostosować posiadane urządzenia do nowej wlk produkcji

PYTANIE 47: Gospodarstwa domowe w roli dostawcy pracy. Wielkość podaży pracy a zmiany płac. Rynek pracy jest specyficznym przypadkiem rynku czynników wytwórczych. Tym co go odróżnia jest fakt, że o długości czasu pracy, czyli de facto podaży pracy, decydują ludzie a nie firmy. Ludzie natomiast nie maksymalizują zysku, czyli dochodów z pracy, lecz użyteczność. Ta z kolei składa się z wielu elementów, do których zalicza się między innymi czas wolny wykorzystywany na konsumpcję takich produktów jak wycieczki, koncerty, pokazy filmowe, przedstawienia teatralne. Linia rynkowej podaży pracy miewa odmienny kształt od krzywej podaży pozostałych czynników. Nie zawsze jest ona linią wznoszącą się, niekiedy bowiem przy wysokich płacach zmienia nachylenie z dodatniego na ujemne. Pojawia się wówczas zawrócona krzywa podaży (backward bending supply curve). Kształt zawróconej krzywej podaży pracy z rysunku zamieszczonego poniżej wynika z wyboru liczby godzin pracy (z założenia pracownik może elastycznie decydować o czasie pracy i nie musi pracować na pełnym etacie albo na pół etatu, odpowiednio, 8 albo 4 godziny dziennie). Decyzja dotycząca czasu pracy równocześnie ma wpływ na to, ile godzin pozostaje danej osobie na odpoczynek (z jedzeniem i ze snem włącznie). Odpoczynek jest dobrem, natomiast praca zwiększa użyteczność tylko wtedy, kiedy pozwala się cieszyć pozycją społeczną lub kiedy po prostu się ją lubi. Jednak głównym celem pracy jest uzyskiwanie dochodu, który pozwala kupować dobra. W konsekwencji wybór liczby godzin pracy jest jednocześnie wyborem wysokości dochodu.

s L (dziennie) Rosnąca płaca godzinowa umożliwia osiągniecie zaplanowanego dochodu w krótszym czasie niż wcześniej. Można ją uznać za obniżenie kosztu uzyskiwania dochodu (spadająca cena dochodu). Równocześnie stanowi ona rosnący alternatywny koszt odpoczynku (wzrasta cena czasu wolnego). Podobnie jak w przypadku wpływu zmiany ceny produktu na postępowanie nabywcy, także tu występuje zarówno dochodowy, jak i substytucyjny efekt wzrostu płac. Efekt substytucyjny wzrostu płac skłania pracownika do zwiększenia liczby godzin pracy i zastępowania względnie drożejącego czasu wolnego taniejącym czasem pracy. Efekt dochodowy powoduje wzrost konsumpcji wszystkich dóbr, w tym także odpoczynku. Jeśli efekt dochodowy jest dostatecznie duży i przeważa nad efektem substytucyjnym, reakcją pracownika na wzrost płacy godzinowej jest skrócenie czasu pracy. Taką sytuację przedstawiono na rysunku 2, na którym pierwotne płace reprezentuje względnie płaska linia AB. Jej punkt przecięcia z osią pionową przedstawia maksymalny dochód możliwy do uzyskania przy 24-godzinnym dniu pracy (w1). Podniesienie stawki płacy godzinowej czyni linię ograniczenia dochodowego bardziej stromą (linia BC). Na osi poziomej jest widoczna

W praktyce gospodarczej postawę prowadzącą do powstania zawróconej krzywej podaży pracy reprezentują wykwalifikowani pracownicy (np. choć z równym powodzeniem można badać tygodniowy. 300 . Ponieważ doba ma 24 godziny. Właśnie wtedy. . obie linie ograniczenia budżetowego (AB i BC) przecinają oś poziomą w punkcie B = 24 godziny. Warszawa 2006. a liczba przepracowanych godzin zmniejsza się do (24 – 0J). kadra menedżerska). która pozwoliłaby podnieść ów standard). Po podniesieniu płac dochód rośnie do poziomu 0G (w punkcie C). linia rynkowej podaży pracy staje się zawrócona. ∑w (dziennie) ∑w1 Źródło: Czarny Elżbieta. miesięczny albo roczny czas pracy i odpoczynku. Mikroekonomia. PWE.liczba godzin czasu wolnego1. a więc rezygnuje się z dodatkowej ilości pracy. Niekiedy podobna reakcja wynika ze zwyczaju lub z norm kulturowych (osiągnięcie przyjętego przez daną społeczność standardu życia wystarcza. s.302 1 Analizowane są tutaj wybory dzienne. Przy niższych płacach (linia AB) optymalne z punktu widzenia badanego pracownika byłoby uzyskiwanie dochodu 0D i długości dnia pracy (24 – 0F) – zob. punkt A na rysunku 2. gdzie (24 – 0J) < (24 – 0F). kiedy w odpowiedzi na wyższe płace pracownicy skracają czas pracy.

.

Dzieli się on na indywidualny popyt na pracę pojedynczego przedsiębiorstwa i rynkowy popyt na pracę. decyduje kształt/nachylenie krzywej produkcji. O wielkości indywidualnego popytu.Pytanie 48: Popyt na pracę i podaż pracy. równowaga na rynku pracy w warunkach doskonałej konkurencji. ile pracy L należy zatrudnić firma szuka zysku najwyższego z możliwych przy danej stawce godzinowej w. czyli krańcowa produktywność pracy (MPL – ilość dodatkowego produktu uzyskana dzięki zastosowaniu dodatkowej jednostki nakładu pracy). Popyt na pracę zgłaszany jest przedsiębiorstwa. monopsonu i przy istnieniu związków zawodowych. Rys 1. będący zsumowaniem indywidualnych popytów. Rys 2. przy danym zasobie kapitału. Produkt (Y) R A Nachylenie = w O Praca Płaca realna MPL/Popyt na pracę w Praca Decydując. Linia OR (Rys 1) przedstawia koszt pracy dla firmy – tym . Kształt krzywej odzwierciedla prawo malejącej produktywności krańcowej.

2 Wyniki tego wyboru przy różnych poziomach płacy realnej decydują o kształcie indywidualnej podaży pracy. Przesunięcia popytu na pracę: • Wzrost zasobu kapitału powoduje przesunięcie w górę krzywej produkcji. a konsumpcją ze środków z wynagrodzenia. Podaż indywidualna zależy od jednostkowych decyzji ludzkich – wybór następuje między czasem wolnym. ale ponieważ że musi być używany wzrosną koszty produkcji. W punkcie A MPL zrównuje się z kosztem pracy w (Rys 2). Tym samym krzywe indywidualnej podaży pracy mogą przyjmować następujące kształty: Rys 3 Rys 4 Rys 5 2 To jest trochę uproszczona wizja zakładająca. że będzie w mniejszym stopniu używany. a co za tym idzie zmniejszy się zapotrzebowanie na zasób. Krzywa popytu na pracę przesuwa się w prawo (w górę). • Działa efekt zmiany podaży – zmienia się popyt na zasoby w wyniku zmiany ich cen oraz (pochodnie) zmiany kosztów i wielkości produkcji. Zagregowany popyt na pracę nie różni się niczym od indywidualnego (kształt) – jest po prostu zsumowaniem wszystkich zapotrzebowań przedsiębiorstw na rynku. W rzeczywistości wypadałoby jeszcze wziąć pod uwagę wybory międzyokresowe… . • Usprawnienia techniczne działają podobnie (chyba. Popyt na pracę w długim okresie: • Działa efekt substytucji zasobów – zasoby które drożeją zastępowane są zasobami względnie tańszymi (jeśli nie zmieniają się równocześnie produktywności). że zasób zdrożał nie oznacza tylko tego. spadnie sama produkcja.samym zysk jest mierzony odległością między nią a krzywą opisującą funkcję produkcji i jest najwyższy w punkcie A. że mają zastąpić pracę). Czyli to. Podaż oferowanej pracy podobnie można podzielić na podaż indywidualną i zagregowaną. czyli podniesienie MPL. Równocześnie wynik za każdym razem sprowadza się do znalezienia „optimum” między ograniczeniem budżetowym jednostki a jej preferencjami (krzywe obojętności między czasem wolnym a konsumpcją). że „przejadamy” całe zarobki. • Podobnie działa wzrost ceny gotowego dobra.

Rys 3 – oba efekty się równoważą.3 Rys 6 3 Czasami pokazuje się również „zawracającą” krzywą podaży pracy (np. więc więcej pracujemy… • Dochodowego – wzrost płacy pozwala mniej pracować przy tej samej konsumpcji. że (nawet gdy mamy nieelastyczną indywidualną podaż pracy rys 3 i 5) krzywa podaży rynkowej jest bardziej płaska (rys 6). Rys 5 – dochodowy jest silniejszy. Rys 4 – substytucyjny jest silniejszy. efektem tego jest przede wszystkim napływ osób które wcześniej nie decydowały się na podjęcie pracy. W praktyce występuje różnica między indywidualną podażą pracy a podażą zagregowaną (suma indywidualnych decyzji czy i (lub) ile pracować) – najczęściej decyzja jednostek (ze względu na np.Płaca realna Płaca realna Podaż pracy Podaż pracy Płaca realna Podaż pracy Kształt indywidualnych krzywych podaży pracy zależy od efektów: • Substytucyjnego – wzrost płacy realnej powoduje. że praca jest bardziej atrakcyjna. osoby pracujące nie do końca mogą pracować dłużej. standaryzacje pracy – 40h) polega na tym czy pracować czy też nie. . Tym samym gdy płace rosną. Taki kształt rynku pracy powoduje. W podstawach ekonomii B. Czarnego).

Popyt zagregowany na pracę w obu przypadkach jest taki sam – tradycyjny. a jednocześnie płaca jest niższa (W2) niż w przypadku wolnej konkurencji (L1. Jednakże w przypadku rynku jest ona już tradycyjna (rys 8). Ustalenie rynkowej płacy i podaży (punktu równowagi) odbywa się jak na wszelkich innych rynkach. Rys 7 Rys 8 W W S S D D L L Rynek pracy w przypadku monopsonu W przypadku gdy firma dysponuje siłą rynkową na rynku zasobu czyli jest jedynym (lub jednym z niewielu) nabywców zasobu. Koszt ten rośnie w miarę zwiększania nabywanej ilości zasobu. W efekcie krańcowy koszt pracy monopsonisty przebiega nad linią podaży – w efekcie zatrudnianych jest mniej osób (L2). monopsonistom (lub oligopsonistom) jego przyrosty zapotrzebowania na pracę są dla rynku „duże”. przedsiębiorstwo może nabyć po obowiązującej cenie dowolną ilość pracy (jego zapotrzebowanie stanowi tylko małą część zapotrzebowania na rynku) – linia podaży pracy z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa jest pozioma (rys 7).Płaca realna Indywidualna Zagregowana Podaż pracy Równowaga na rynku pracy w doskonałej konkurencji Kiedy na rynku pracy panuje wolna konkurencja.W1) (Rys 9). W takiej sytuacji by zatrudnić dodatkowych pracowników trzeba podnieść płace (także już pracującym). tzn. Rys 9 . W wyniku tego krańcowy koszt zasobu – zmiana kosztu całkowitego w wyniku zatrudnienia dodatkowej porcji zasobu nie równa się cenie tej porcji.

• Zmianę podaży pracy(zwalczanie imigracji. • Pionowa podaż – celem jest utrzymanie określonego zatrudnienia (np. W efekcie płaca jest wyższa (W3) a . przy czym jest ona położona powyżej krzywej indywidualnej – związek ma lepszą pozycję negocjacyjną w negocjacjach płacowych. lobbing/moda na towary wytwarzane przez pracowników. wcześniejsze emerytury). średniej krajowej dla wszystkich w przedsiębiorstwie )(Rys 10). Mogą one wpływać na ten rynek poprzez: • Zmianę popytu na pracę (zwiększanie popytu – np. Rys 10 Rys 11 W W S S D1 D2 D1 D2 L L W praktyce najczęściej związkowa podaż pracy jest wypadkową pomiędzy sytuacją na rys 10 i 11. Kluczowa jest analiza wpływu związku na rynek poprzez zmianę podaży pracy. lobbing żeby nie kupować produktów u konkurenta spowoduje zmniejszenie popytu na pracę przez niego). ale może np. członków związku )(Rys 11). skracanie tygodnia pracy.W MC S W1 W2 L2 L1 D L Rynek pracy przy istnieniu związków zawodowych Związki zawodowe są w pewnym sensie monopolem na rynku pracy. Generalnie podaż pracy związku może przebiegać pomiędzy dwoma typami: • Płaska podaż – celem związku jest uzyskanie określonych pensji (np. zmniejszanie popytu – trudno sobie wyobrazić.

W S związkowa W3 W1 D L3b S indywidualna L3 L1 L .zatrudnienie mniejsze (L3) niż w warunkach wolnej konkurencji (L1.W1) (Rys 12). a indywidualne przymusowe bezrobocie (L3b-L3) Rys 12. Powstaje tym samym związkowe dobrowolne.

a dzięki oszczędzaniu przy tej stopie może zwiększyć konsumpcję okresu przyszłego. Dwuokresowy model podejmowania decyzji dotyczących wielkości oszczędności i wpływ zmian stopy procentowej na decyzje gospodarstwa domowego Z punktu widzenia jednostek. Międzyokresowe ograniczenie budżetowe W każdym okresie konsument dostaje dochód: M1 w okresie bieżącym i M2 w okresie przyszłym. Jeżeli oszczędności są ujemne. C2) (rys. wyrażających bieżące potrzeby. jak tez określających stosunek konsumenta do teraźniejszości i przyszłości. 18. Kluczowym czynnikiem w tych wyborach jest kwestia preferencji. Konsumpcję w każdym okresie można zmieniać.PYTANIE 49: Międzyokresowy model wyboru konsumenta. to w okresie przyszłym . Rozkład oszczędności i konsumpcji w czasie. które decydowałyby o sposobie dzielenia dochodów na konsumpcje obecna i przyszła. że decydent powinien tak rozłożyć strumień konsumpcji. Każda pożyczka zaciągnięta w okresie bieżącym musi być zwrócona z dochodu okresu przyszłego oraz wszystkie oszczędności bieżące zwiększają przyszły dochód. aby zmaksymalizować funkcje użyteczności. Oszczędności mogą być ujemne jeśli konsument zaciąga pożyczki na sfinansowanie konsumpcji bieżącej. Kwota dostępna na konsumpcję w okresie przyszłym to dochód w tym okresie powiększony o oszczędności i odsetki od nich. oszczędności stanowią odłożona w czasie konsumpcje.1). zapisane w postaci funkcji użyteczności: U(C1. to ekonomiści starali się zidentyfikować pewne wspólne wszystkim ludziom czynniki. Wpływ zmian stopy procentowej na decyzje gospodarstwa domowego. MRS to krańcowa stopa preferencji czasowych: dC ∂U / ∂C1 MRTP = − 2 = dC1 ∂U / ∂C 2 mierzona wzdłuż krzywych obojętności. Oszczędności: część dochodu okresu bieżącego pozostała po opłaceniu bieżącej konsumpcji: S = M1 – p1C1. Dwuokresowy model podejmowania decyzji Wykorzystujemy model z dwoma dobrami równowagi konsumenta. gdzie p1 to indeks cenowy konsumpcji bieżącej. Zakłada się. Dzięki zaciąganiu pożyczek zgodnie z rynkową stopą procentową konsument może zwiększyć konsumpcję bieżącą. który ma preferencje dotyczące rozłożenia konsumpcji w czasie: C1 – bieżącej i C2 – przyszłej. Chociaż każdy z konsumentów (czy tez oszczędzających) posiada różne preferencje.

Ponieważ ES i ED działają w tym samym kierunku. Rys. Po odjęciu ceny pomnożonej przez krzywą popytu na konsumpcję bieżącą od M1 otrzymujemy funkcję podaży oszczędności o wartościach ujemnych i dodatnim nachyleniu. Pożyczkobiorca pożycza mniej przy i↑. .konsument musi spłacić zaciągniętą pożyczkę i zapłacić odsetki od niej w okresie przyszłym. Analogiczną dodatnią funkcją byłaby opadająca funkcja popytu na kredyty: Ld = p1C1 – M1. Oczywiście zmniejsza to wielkość konsumpcji w okresie przyszłym. 18.7: Wyprowadzenie funkcji dla pożyczkobiorcy dla konsumpcji jako dobra normalnego. to krzywa popytu na konsumpcję bieżącą ma nachylenie ujemne.

Na początku S↑ przy i↑.9: Na poziom oszczędności wpływa wiele zmiennych. Przy pewnej nieujemnej stopie procentowej konsument staje się pożyczkodawcą z pożyczkobiorcy. Przy i ED zaczyna dominować nad ES i S↓ przy i↑. ponieważ nieoszczędzanie oznacza rezygnację z względnie wyższych przyszłych dochodów. 18. 18.K. Wśród nich należy wymienić bieżące i oczekiwane stopy oprocentowania obligacji i depozytów oszczędnościowych (podkreślenie moje T.8: funkcja popytu na konsumpcję bieżącą i funkcja podaży oszczędności pożyczkodawcy przy konsumpcji bieżącej będącej dobrem normalnym. ES dominuje nad ED.Rys. czyli konsument kupuje więcej w okresie bieżącym pomimo i↑. Po połączeniu analizy pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy: rys. W okresie podnoszących się stóp procentowych ludzie są skłonni ograniczać swoją .) Wysokie stopy procentowe podnoszą względną cenę bieżącej konsumpcji.

gdy wie. 1 Konsument znacznie trudniej podejmie decyzje o wydatkowaniu nadwyżki dochodów jaką posiada ponad codzienne potrzeby.D. polskie Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność. wyd.R. 2 wz7@op. że jutro za posiadaną sumę pieniędzy kupią mniej niż dzisiaj. Vice versa. że w warunkach deflacji spadną na nie ceny. C.centrumwiedzy. R. oszczędzając większą część swoich dochodów i przesuwając niektóre wydatki na później . Mc Kenzie.pl/index. że pieniądze złożone w banku przyniosą mu wysoki realny procent albo na skutek tego.konsumpcję. gdy stopa inflacji jest wyższa od oprocentowania depozytów. Gdańsk 1991.pl Zrodla: 1.B. Kamerschen. Nordelli – Ekonomia. że za kilka lub kilkanaście miesięcy będzie mógł za te pieniądze kupić istotnie więcej towarów. 278 2 http://www. Będzie to możliwe albo dzięki temu. str.php?option=com_content&task=view&id=635&Itemid=101 . ludzie spieszą się z wydawaniem pieniędzy i redukują w granicach możliwości swoje oszczędności. obligacji i wiedzą.edu.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->