P. 1
Psychologia ogólna - Tomaszewski - Percepcja, myślenie, decyzje

Psychologia ogólna - Tomaszewski - Percepcja, myślenie, decyzje

|Views: 1,537|Likes:

More info:

Published by: Karolina Kowalczyk on Nov 09, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

p

,

L
LN

I

Anna Grabowska Wanda Budohoska Procesy "',. percepcjs J6zef Kozielecki

pod redakcia

Tadeusza Tomaszewskiego

Mysienie i rozwiC:}zywanie problem6w
Podejmowanie decyzji

Warszawa 1995

Wydawnictwo

Naukowe PWN

Ok!adk~ i strony tvtulowe projektowal

Redaktcr

Redaktor teohn lcznv

Marianna Wachowic:l
Korekte

Zesp61

Copyright Wa:rszawa

(9 by Neukowe PWN Sp.
7. 0.0

Wydawnictwo 1992

.Il

Pierwszy w Polsce uniwersytecki podrecznik psychologti og6lnej, opracowany przez zespol Uniwersytetu Warszawskiego, ukazal sie VII roku 1975. Miaf on szesc kolejnych wydar'i VII nie zmienionej postaci. .Jednakze postep nauki jest dzis bardzo szybki. Dziesiqtki czasopism naukowych na cafym swiecie przvnosza codziennie informacje 0 nowych danych empirycznych, o nowych pr6bach teoretycznej syntezy, a nawet przesuwaniu sie zainteresowania psycholog6w z jednych obszarow problemowych na inne. Podreczniki szybko sie starzeja, jesli nie ograniczajq sie do informowania 0 wie~ dzy ustabilizowanej, a takze 0 aktualnym ruchu naukowym. Psychologia og61na stawia sobie takie wlasnle zadanie i dlatego nie jest bynajmniej kolejnym wydaniem dawniejszego podrecznika, mimo ze ukazuje sie w tym samym wydawnictwie, pod ta sarna rsdakcja, i zostala opracowana w znacznej czesc] przez zespol 0 zblizonvm skfadzie. Jest to dziefo napisane na nowo, odpowiednio do postepow wiedzy i nowego spojrzenia autor6w. Ze wzqledow wydawniczych, a gfownie ze wzqledu na znacznie zwiekszona objetosc Psychofogia og61na ukazuje sie w nowej formie. Wzorem niektorvch wydawnictw zagranicznych tego typu podrecznik ten jest wydawany w serii oddzielnych tom6w. Kazdv tom poswleconv jest okreslonemu obszarowi problematyki psychologicznej i przez to wvodrebnia sie jako samodzielna calosc. stanowiqc rownoczesnie integralnq CZ{lSC podrecznika jake calosci nadrzednej. Nie tracac tego charakteru. kazdv torn rnoze bye wvdawanv i wznawiany niezaleznie od pozostatych. Zadaniem kazdego podrecznika. zwlaszcza zas podrecznika uniwersyteckiego, jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie w spos6b rnozliwie pelnv. Przy obecnyrn stanie psychologii trudno jest wvkonao to zadanie jednemu autorowi. Psychologia czyni szybkie postepv, setki czasopism przvnosza niernal codziennie mase r6znych danych szczeg6towych j mnozaca sie probv ucqolnien teoretycznych 0 r6Znym zakresie. 5

Badania psychologiczne obejmujq coraz to nowe obszarv i w tvrn zakre~ie rozwijaja sie czesto w spos6b autonomiczny. Mnozq sie speCjainoscl psyehologiczne, tak ze zaczyna sie mowic raezej 0 "naukaeh psychologicznych" niz 0 jednej. spoistej dyscyplinie. Przy tym stanie trudno jest jednemu autorowi opanowac caloksztalt wiedzy psyehologicznej z rowna kompetencjq w kazdvrn z jej obszar6w. Dlatego tez zar6wno podrecznik poprzedni, jak i obeeny opracowane zostalv przez zespol autorow. wysoko kompetentnych spocjalistow w r6Znych dziedzinach wiedzy psycholoqicznej. , Z odbiorem dziela zbiorowego wiaza sie pewne typowe trudriosci.

Autorzy niniejszego tomu nie stawiaja takich pvtari, ale spos6b, w jaki kazdv z nich omawia swojq wvodrebniona problematvke, utatwia poszukiwanie odpowiedzi. Wszyscy ani podkreslaja silnie aktywny charakter omawianych zjawisk, przedstawiajqc stan wsp6fczesnej wiedzy 0 tym, w jaki spos6b ludzie poszukuja wiedzy 0 swiecie, w jaki sposob przetwarzajq otrzymywane informacje, jak interpretuja otrzymane dane i intsqruja je w systemy wiedzy o swiecie, i w jaki spos6b posluquja silil nimi dla podejmowania decyzji warunkujqcych skuteczne dzialanie.

wynikajqce z taktu, ze kazde konkretne zjawisko rnoze bye rozpatrywane w powiqzaniu z roznvrni innymi albo w roznvch kontekstach teoretycznych i wtedy ujawnia rozne swoje aspektv Powoduje to, ze 0 tvch samych zjawiskach rnowi sie w podreczniku wielokrotnie, czasem nawet rozmaicie je definiujac. a nawet naZYWBJqC Dla zlaqodzsnia trudnosci terminologicznych wprowadzono w poszczeqolnvch tomach (oprocz tomu trzeeiego) slowniczki, tak aby kazdv autor m6gl wvjasnic gl6wne terminy i nadawane im przez siebie znaczenie. Trudnosci zwiazane z mozliwosciq rozbiezriosci teoretycznych lagodzi takt. ze autorow obecnego podr?cznika laczv przekonanie, Ii centralnym przedmiotem wsp6!czesnej psychologii jest szeroko rozumiana aktvwnosc czlowieka i jej funkcja regulacyjna. Prezentowany tom podrecznika jest poswieconv rozwinieciu tej podstawowej idei. ktora mniej lub bardziej bezposrednio przenika spos6b ujecia zagadnier'! szczeqolowszvch. Jakim poswiecone sa inne jeqo tornv,

Niniejszy

tom

Psvchoioqii og61nej Podejmowanie

i rozwiqzywanie

probtemow.

Procesy percepcji. Mys/enie decyzji - poswiecony jest

aktvwrvosci poznawczej ezlowieka. Aktvwnosc ta uwazana jest juz ad najdawniejszych czas6w za aktvwnosc rozwinieta najwvzej wlasnie u czlcwieka, tak ze stanowi ona ceche najbardziej wvrozruajaca go jako homo sapiens. .Jadnakze wyniki i postepv badari psychologicznych wykazaly, jak bardzo aktvwriosc ta jest skomplikowana. W obecnym tomie om6wione sa trzy procesy najbardziej dla niej podstawowe, a rnianovvicie: procesy spostrzegania (percepcji). procesv rnvslenia i rozwiqzywania problernow i procesy podejmowania decyzji. Om6wione sa one, kazdy osobno ze wzqledow metodycznych, jednakze w rzsczvwistosci !qCZq sie z soba I wzajernrue warunkuja. Ich odrvwarue od srebie jest rowrue mvlace jak rch uioz samianie. "Co sie stanie z madroscia sprowadzana do sarnej tylko wiedzy, i co sie stanie z wiedza sprowadzanq do samej tylko informacji"? pvtal juz dawno poeta G. Eliot. Do tych dw6ch pvtan mozna dodac trzecie: "Co sie stanie z informaejq sprowadzanq do samych tylko wrazen zrnvslowvch"?

6

co doeiera do naszych zmysl6w. lecz rowniez wszystkich innych struktur wehodzqcych w sklad analizatora wzrokowego. wzrokowa. ldanie wypawiedziane przez [edna osobe moze rnisc dla nas odmienne znaczenie niz to samo zdanie wypowiedziane przez innq osobe. sluchowa ezy dotykowa. ze okreslone doznaniavzmvslowe. ze nasze doznania 9 . np. jaka droga nerwowa. rnoze nie ode brae calkowicie przekazywanej mu informacji. dose dokladnie opisac. jaki odbieramy \IV proeesie percepcji. I\!ie da sie go tez scharaktervzowac w kategoriach fizycznych cech otaczajacvch nas zjawisk. Ten prosty przvklad obrazuje. Zbyt doslowne rozumienie tego prawa mogloby prowadzic do wniosku.Jesli zas ktos niezbvt uwaznie slucha. nie jest dokladnym odbiciem swiata zewnetrzneqo. Wanda Budohoska Doznania zmyslowe w zakresie r6Znych rnodalnosci zaleza przede wszystkim od tego. Wykazano bowiem. Rowniez zaleznie od svtuacji czv intonacji glosu interpretacja wypowiedzi rnoze bye rozna. od strony fizycznych wlasnosci. ze nasza percepcja jest wvlacznie suma wrazen dostarczanych przez analizatory. Zasada ta zostala sformulowana przez J. Opis ten jednak nic nam nie powie 0 znaczeniu tego. MLillera w XIX wieku i w swojej klasyeznej postaci glosila. zostala pobudzona przez bodziec fizyczny. rnozna wvwolac przez stvmulacje nie tylko zakoriczeri nerwowych. wzrokowe. co zostalo wypowiedziane. jak dalece percepcja moze roznic sie od tego. czyli wszvstkich struktur i drag nerwbwych wyspecjalizowanyeh wodbiorze i analizie bodzcow danej rnodalnosci. . zdeterminowane Sq pobudzeniem okreslonvch nerw6w. Fakt. Swiat.--~ Procesy ~~ percepcjs Anna Grabowska. jakich doznajernv. dzwieki vvytwarzane przez osobe rnowiaca. Bardziej nowoczesna wersja prawa "specyficznyeh zakoriczeri nerwowych" odnosi sie do calych analizatorow. Stwierdzenie takie jest calkowieie bledne. Mozna np. np. ze wra zenia.

fale swietlne czy akustyczne) na s y 9 n a I y n e r wow e. a drugq trzvrna w dloniach 11 v . a b y u z y s k a eon i e h j a k n a j w i r. za pornoca ktorvch badamy otoczenie (par. bowiem cale zlozone bogactwo oraz tascvnujaca sprawnosc i adekwatnosc tvch proces6w w roznorodnvch sytuacjach zvciowvch wynika wlasnie z tego. 10 n~o. proees widzenia rna charakter ciqgfy. Aktywny charakter percepeji uwidaeznia sie JUZ w sposobie recepcji bodzcow zewnetrznvch. Podobnie badamy przedmioty za pomocq zrnvslu dotyku. Analogia ta nie jest pozbawiona podstaw. lecz jest aktem tworczym znacznie wybiegajqcym poza inforrnacje bezposrednio zawarte w obrazie. To. Tworczv charakter percepcji umoiliwia wlasciwe interpretowanie zjawisk zewnetrznvch. lecz sa raezej wynikiem aktywnosci m6zgu przetwarzajqcego obrazy dostarczane przez wiele kolejnych fiksacji. Bardzo czesto w podrecznikach opisujqcych proces widzenia oko porownuje sie z aparatem fotograficznym (Wald. Hozdzial ten zaznajarnia Czytelnika z roznorodnvrni zjawiskami percepcyjnymi w zakresie roznvch zmvslow. Ponadto oko. To. I chociaz teza ta odnosi sie przede wszystkim do percepcji bardziej zlozonvch zjawisk natury ku Iturowej czy spolecznej. Przewidywania owe nie sa przypadkowe. ze p 8 r c e pc j a j est pro c es e m two r c z y m. Podsumowujqc rnozernv stwierdzic. lee z a k t y w n i e p 0 s z u k u j e i bad apr zed m i 0 t Y i z jaw i s k a f i z y c z net a k. pon iewazna siatk6wce oka. Wystarczy chocbv uzrnvslowic sobie fakt. c t: y Ii w y s p ee j a liz 0 wane k a m 6 r k i. zwane ruchami skokowymi.: c e j is tot n y e h in for mac j i.nie sa po prostu odtworzeniem cech swiata fizvczneqo. a przedmioty na ktore patrzymy. Teza ta odnosi sie nie tvlko do wzraku. Blakemore w stwierdzeniu. lecz przesuwaja sie po przedmiotaeh badajac je w spos6b uporzadkowanv. pornimo braku niektorvcn informacji czy tez pewnych w nich IUk. WiQkszose ludzi nie uswiadarnia sobie nawet wlasnych ruchow oczu. jest nastepn ie a n a liz ow an e p r z e z w y Z s z e 0 s rod kim 6 z go we. ze dzialan ie to jest nakierowane nie tylko na aktualna svtuacje. Mozna tu przvtoczvc szereg przyklad6w w zakresie r6i:nyeh rnodalnosci. 0 r 9 ani z m n i e j est i c h b i ern y m 0 db i 0 r e (1.1 u b z a k a nc. tak jak aparat fotograficzny. padobn ie jak na mat6wee aparatu fotograficznego. s. zaleznv od oczekiwari ezy zainteresowari. ma zmienna przeslone (teczowke) oraz urzadzenie urnozliwiajace regulowanie ostrosci (soczewke): Por6wnanie takie rnoze jednak prowadziC do mylnych wnioskow. Zwr6eenie uwagi na jakis dzwiek zwykle wvwoluje takie ustawienie gfowy. Mima ze na siatk6wee mamy wiec cala serie ciqgle zmieniajqeyeh sie obraz6w. W procesie tym aktualnie nadehodzqce informaeje zmyslowe przetwarzane sa w taki sposob. przy ezym proees ten daleko wybiega poza dostarczone informacje. powstaje rnalv odwroconv obraz przedrniotow. co zostalo odebrane przez reeeptory zmyslowe. Ten aspekt per eepeji wyrazif C. pozostaja na swoim miejscu w trojwvmiarowe] przestrzeni. co spostrzegamy. urnozliwia czfowiekowi prawidfowe przewidywanie przvszlosci i skutk6w jego dzialan oraz sprawia. wynika przede wszystkim z aktywnego. kt6re mogq nastapic w przvszlosci.z en ian e r wow e przetwarzajace sygnaly z danej modalnosci (np. a nawet tworczeqo charakteru systemu percepcvj. 1975). leez rowniez do wszystkieh zmvslow. lecz jest wynikiem przetwarzania aktualnyeh bodzcow opartego na zarejestrowanej w parnieci wiedzy 0 otaczajqcym swiecie. Rowniez subiektywna ocena wielkosci przedmiot6w nie jest zdeterminowana wielkoscia ich obrazow na siatk6wee. a ktorvch najwiecej wiadomo z punktu widzenia mechanizm6w fizjolooicznvch. leez opieraja sie na calvm wczesniejszvrn doswiadczeniu. ze sa one aktarni tworzenia. Informacje zmysfowe odbierane Sq przez r e c e p tory. Aktywny charakter procesow pereepcyjnych akcentujemy szczeqolnie rnocno. a nie odwzorowywania. Unaoeznia sie tu jeszeze jedna bardzo wazna cecha pereepcj i. na kt6re patrzymy. Ze wzqledu na szczuplosc miejsca oqraniczvmv sie do om6wienia tych zjawisk. 24). ktore sa nastepn ie weryfikowane na podstawie naplvwajacvch informaeji. poleqajaca na tym. postaramy sle wvkazac jej trafnosc rowniez w stosunku do dose podstawowych orocesow. Osobnega om6wienia wymagalyby bardzie] zlozone zjawiska. ze widzenie rna raezej charakter interpretowania zjawisk swiata zewnetrzneqo niz ich odzwierciedlania (Blakemore. Tak wiec nasze doznania wzrokowe w zadnvm razie nie sa kopiq obraz6w na siatkowce. i podobnie jak na blonie filmowej zachodza na niej pewne procesv chemiczne. pereepcja sztuki. ze jest ona scisle powiqzana z procesarm parnieci. p a leg a j q c y m n a a k t y w n y mod b i 0 r z e. 1972). Podstawowe znaczenie ma tu szybkie przerzueanie wzroku z jednego miejsca na inne.. lezacvch u ich podstawv. z ktorvch jedna stoi w odlegfym punkeie pokoju. nie dostrzegamy zadnvch przerw w doplywie informacji wzrokowej. Proces pereepcyjny. ciaqle sie zmienia w zaleznosci ad naszyeh czvnnosci i ruchow oczu. . lecz rowniez na te.. aby zgadzaly sie z zarejestrowana w parnieci jednostki wiedzq o otaczajacvm swiecie. Dwie identyczne szklanki. Oczy nie pozostaja nieruehome. Per c e p c j a j est pro c e 5 e m c i q 9 leg 0 for m u I a wan i a hip 0 t e z. nie sta nOWIwiec prostej recepcji i analizy informaeji docierajqeych w danym momencie. na ktore patrzymy. nie polega bowiem na widzeniu obrazu na siatkowce. aby zapewnic sobie jak najlepsze warunki slvszenia. ze obraz siatk6wkowy przedmiotow. 0 ktorvch bedzie mowa w niniejszym rozdziale. a n a liz i e 0 r a z i n t e r pre t a c j i z jaw i s k z m y s low y e h. takie jaknp. Zdolnosc systemu nerwowego do wykorzystywania informacji niedostepnvch w danym momencie zmyslom.

W naszych doznaniach. Wszystko. co powoduje mniejsze zalamanie promieni swietlnvch. 53). kt6re umozliwiaja dobre widzenie w roznvch zrnieniajacvch sie warunkach. czvli dla akomodacji. aby utworzvlv obraz na tylnej powierzchni oka . 2) s tan 0 w i ij c e j c i e n k ij ply t k ~ z I 0 0 n q z k 0 mar e k n e r wow y c h a r a z s w i a t I 0 c z u I y c h r e c e p t or 0 \III C Z 0 P k 0 w i p r I. pomimo ze ich obraz na siatkowce pozostaje nadal falszywy (par. Bedziernv sie starali dowiesc. zwiekszajac stopien zalamania swiatla. latwiej dostrzegamy przedmioty oraz oceniamy stosunki przestrzenne miedzv nimi wlasnie wowczas. W ciqgu zycia czlowieka soczewka staje sie corazmniej elastyczna na skutek obumierania jej warstw srodkowvch. Soczewka znajdujqca sie bezposrednio za teczowka ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ostrego widzenia przedmiot6w znajdujqcych sie w roznej odleqlosci od oczu. jaki wplyw na dokladnosc naszego widzenia ma ruch przedmiot6w. s. 1971. Oko zawiera szereg wyspecjalizowanych "ufzijdzen" i tkanek. kt6ry kurczy sie lub rozkurcza. 48). Ksztalt soczewki jest reg u lowany przez przyczepiony do niej rniesien rzeskowv. . ze zapoznanie sie Z podstawowvmi informacjami z tego zakresu ulatwi Czytelnikowi zrozumienie rnechanizmow lezacvch u podstawy widzenia. gdy sie poruszaja.obiektywnie rzecz biorac w nim nie istnieje (np. aby maglo powstac ostre zdjecie. (Wedlug: R. takie jak spostrzeganie barwy. zapewniajacvch odpowiednie polozerue aka wzqledern oglqdanyeh przedmiot6w Zewnetrzna warstwt. dowodzi.l c i k ow. cZI. Budowa oka ludzkiego. pewne zludzenie wzrokowes. Wskazsmv r6wniez. ze to..a tk 6 w k i (rys. Gdy obserwujemy przedmioty dalsze. Galka oczn a vvvposazona jest w 6 rniesni zewnetrznvcn. Sadzirnv. kt6re tworza swoista siatke. nie calkiem odpowiada obrazowi powstajqcemu na siatk6wce oczu.zrenica w srodku.obserwator wvdaja sie takie same. gl~bi itp.siatk6wce. obraz musi bye wzqlednie staly. r 6 del i n for mac j i. Swiatlo po przejsciu przez roqowke zatrzymywane jest w pewnyrn stopniu przez teczowke stanowiqca nieprzejrzvsta przeslone z niewielkim otworem .lSC soezewki. co widzimy. Po przejsciu przez uklad optyezny aka promienie swietlne docieraja do si. a otwor zrenicv ulega zmniejszeniu. ze w pewnych warunkach rnozernv dostrzec w obrazie to. z 12 13 . przeciwnie. galki ocznej stanowi rog6wka zalarnujaca promienie swietlne tak. ze a bra z pad a j q c y n a 5 i a t k 0 w k ~ 0 k a j est t y I k 0 jed n y m z e z. Gdy patrzymy na przedmioty bliskie. Kolar t~czowki jest roznv u roznvch ludzi \f\I jaskrawym swietle teczowka kurczy sie. a przedmioty przvbieraja dla obserwatora normalny wyglqd. ze por6wnanie z aparatem fotograficznym zawodzi nas. Na to bowiem. zo nieadekwatny do rzeczvwistosci obraz wzrokowy (spowodowany np.Jesli rozwazvmv. crecz wodnisre Rys. co zabezpieeza przed oslepieniern swiatlern. co--. przedstawimy pobieznie. ruchu. pomimo znacznej rozn icy rnisdzv wielkoscia ich obraz6w na siatkowkach. ia kie struktury nerwowe biora udzial w percepcji wzrokowej oraz Jakie funkeje one pelnia. W tym procesie wykorzystywane Sq r6Znorodne informacje naqrornadzone w czasie uprzednich doswiadczeri. znowu okaze sie. Dzieki zmianie promienia krzywizny soczewki stopien zalamania przechodzqcych przez niq promieni swietlnvch jest rainy. 1. L. Sadzi sie ponadto. co prowadzi do zmniejszania sie z wiekiem mozliwosci akomodacyjnych aka. ktorv odbiera sygnaly wzrokowe. soczewka przybiera ksztalt bardziej kulisty. noszeniem znieksztalcajqcych obraz gogli) w krotkim czasie zostaje skorygowany. jest oko (rvs 1). na k t o r v c h rn o z q opiera si~ w tworzeniu wlasnego o b r az u s w i at a. Zanim ornowimv nieco bardziej szczeqolowo rozne aspekty widzenia. Nazwa siatkowki pochodzi od duzej liezby zawartych \III niej naczvn krwionosnvch.) Narzadern. ze zrnniejszenie zrenicv zapewnia ograniczenie >- padania prornieni swietlnvch na srodkowa. optycznie optvmalna.. W dalszych czesciach rozdzialu 0 wzroku podamy jeszcze wiele przykladow wskazujqcych.. przeciwnie---promier'i krzywizny soczewki zwieksza sie. co tu powiedzielismv. Gregory.

a wiec z wiekszeqo obszaru siatkowkl Obszar siatkowki. 1984) Czopki i preciki nie sa rozlozone r6wnomiernie na. alba zrnniejszac czestottiwosc wvladowan danej kornorki. Zostale ono odkryte przez H.lSCperyferyczna zas umozliwra widzenie przy slabym oswietleniu. mom a na siatk6wee okreslic obszary hamulcowe i pobudzeniowe on i off (Kuffler. musi ono przejsc przez szereg warstw komorek nerwowych oraz naczvn krwionosnvch.! Zawieraja one swiatloczule barwniki. przy czym stymulacja danego punktu na siatk6wce maze albo wzrnaqac. Czesc centralna sluzv przede wszystkim do rozrozruania szczeg616w obrazu oraz barw. leez znajduja sie w gt\lbi siatkowki. kt6ry za prace z tego zakresu otrzyrnal naqrode Nobla (Hartline.'on. Young. C z 0 P k i w y k 0 n u j q s w q c z y n nos c wsw i e tie dziennym i j e d n o c z e s n i e u rn o z l i w i a j a widzenie barw. jest mniej czuly na natezenie swiatla niz precikowe okolice siatk6wki. Hartlinea. Zjawisko to okresla sie jake hamowanie oboczne. uklad nerwowy reaguje na nie silniej niz na te fragmenty obrazu. \JJ do moz9U ---+- Rys. ze oswietleriie catej siatkowki jednoczesnia. Budowa siatk6wki.gunowych.lokoto130 min wrazliwvch na swiatlo prf. w kt6rych nie rna gwaltownych zmian jasnosci. 3). Swiattoczuty zwiqzek ehemiezny wymaga pewnego czasu. Wszystko to wskazuje na innq funkcja centrum i peryferii siatk6wki. 2. ktore pod wplywem swiatla uleqaja "wybieleniu". W czesci centralnej siatkowki. CZf. Polaczenia porniedzv kolejnvrni warstwami sa bardzo zlozone. W zaleznosci ad tego. ze pobudzenie kom6rki wywolane stvrnulacja (oswietleniem) danego miejsca siatkowki maze zostac zahamowane. nazywamy p o Ie m r ece pcy j ny m t e j k 0 m 6 r k i. zwanej dol k i em e e n t r a I n y m.istniej. Reakcje chemiczne wvstepujace swiatla povyogujq zmiany elektrycznych w fotoreeeptorach pod wplywern potencjal6w kom6rek nerwowych siatk6wki'j si~t~Qwce.qtrzy warstwy kom6rek nerwowych: war~twa kOr1l9fekdwubLe. Aby swiatlo do nich dotarlo. wysylajqc\ich svJoje wl6kna juzbezposradnio do m6zgu. !Nakazdeisiatkowceznajdujesif. 1942). talnyehoraz warstwa kom6rek zwcijowycQ.. Przvpuszcza s-i~. padajqcego na siat kowke. tj. P r \l c i kid z i a I a j q p r z y s I a by m o s w i e t l e n i u i pozwalajq (edYhie ha d o s tr zeoanie o dc i e n i s z a r as c i.lcik. Liczba czopkow znacznie spada w rniare przechodzenia ku pervferii siatk6wki. Interesujqce jest to. ltosc rozlozonaqo barwnika jest zalezna od sily swiatla i wyznacza sile reakeji kom6rek nerwowych (ezestotliwosc irnpuisac]i). a wrazliwosc receptor6w na swiatlo jest proporcjonalna do aktualnej ilosci barwnika. ze obszar centralny siatk6wki. Z.czopkowdzieki ezemu ta cZ\lSC siatk6wki charakteryzuje sie wvsoka rozdzielczoscia (wielkosc najmniejszych czopk6w wynosi 1 mikron). 1953). na Jakim pietrze ukladu nerwoweqo ona sie znajdujeJ. podczas gdy rejon otaczajacv to centrum wplywa w spos6b harnujacv na reakcje dane] kornorki (rys. krawedzia obrazu zostaja wyostrzone. Dzieki niernu bowiern wszystkie granice.] z kt6rego rnozna wplvwac naaktvwnosc dane] kom6rki nerwowej (nieza-'·. n ie wywoluje tak sil nej reakcj i kom6rki zwojowej.warstvva kornorek amakrynqwych' I hory'. Pola recepcyj ne kom6rek zwojowych majq w centrum okraqlv obszar pobudzeniowy. obserwujemy oqromne skupienie. Dolek centralny sklada sie wylqcznie z czopk6w. Przeciwny wplyw centr6w i otoczek oznacza. Hamowanie oboczne rna podstawowe znaczenie dla "poprawlania" obrazu wzrokowego. a na jego otoczu obszar pobudzeniowv. 15 . a jednoczesnie zwieksza sie liczba rzadziej rozlozonvch precikow. i odwrotnie-jedna komorka dwubiegunowa czy zwojowa moze podlegae wplywom z wielu receptor6w. (Zr6dlo. choc charakteryzuje sie 14 Moze tez bye odwrotnie w centrum rnoze wvstepowac obszar hamulcowy. jak mala koncentryczna plamka pokrvwajaca sie z pobudzeniowym centrum kom6rki. jesti jednoczasnie stymulujemy inne miejsca polozons w poblizu. aby powrocic do stanu wvjscioweqo. pomimo ze pobudza wiele receptor6w na raz.owlczopkoV\f. Jest rzecza ciekawa. ze jest one wynikiem hamulcowych polaczen porniedzv sqsiadujacvrm ze soba neuronarni..siatk6wee. J. czyli zalezv od stanu adaptaeji do swiatla. Pobudzenie jednej kom6rki reeeptorowej moze wplvwac na wiele kom6rek dwubiegunowych i zwojowych. duzvrn zaqeszczeniern fotoreceptor6w. lecz rownisz pewna liczba czopkow. ezy stymulacja danego miejsca siatk6wki wywotuje zwiekszenie czy tez zmniejszenie aktvwnosci kom6rki. leznie od teqo. natomiast na peryferii siatk6wld wvstepuja nie tylko preciki.Kornorki receptorowe nie sa "wystawione" na swiatlo.

Jakie spelniaja jej czesc eentralna i czesc pery feryezna. a ieh odpowiedz nie jest speeyficzna dla barwy (Bishop. ze kom6rki zwojowe tego regionu surnuja pobudzenie z wielu receptor6w i. umozliwiaja widzenie przv slabvm oswietleniu. 3. Maruszewski. barwa ezy ruch. 1984) Przypuszcza sie. Przebieg dr6g werokowvch. 4. szvbkosc reagowania oraz czas trwania i selektvwnosc ich odpowiedzi. Kazda soczewka oka rzuca na siatkowke oka obraz odwroconv i. Kom6rki te rozniq sie rniedzv soba pod wzqledern wielu ceeh. nie uleqaja skrzvzowaniu i bieqna nadal po tej same] stronie (ezyli z lewego oka do lewej p6Ikuli). .4). Gawronski. Sygnaly nerwowe rnajace postac impulsow elektrycznych sa przekazywane z siatk6wki juz bezposrednio do kory mozqu. wlokna z lewego oka biegnq do polkuli prawej.) ° z W obrebie skrzvzowarua odbywa sit. (Zrodlo: M. takich jak: ksztalt.+ ++ ++++ + ++ ++Rys. majace pola recepcvjne male. a z prawego do lewej). kt6re przewodza informaeje roznvch eeehach bodzca. Natomiast wl6kna wvwodzace sie z czesci przynosowych obu siatk6wek przechodza na strone przeeiwnq (tj. krzvzujac sie po drodze wpunkeiezwanym skrzyi:owaniem wzrokowym (rys. ze rozne neurony moqa rniec swoje pola recepcyjne w tyeh samych miejseaeh siatkowki. Jak sie przekonamy. jak wskazuje przebieg wl6kien. (Zrodlo: R. rnoqq sie tez one czesciowo na siebie nakladac. stanowlaca eZf. Coraz wiecej zwolennik6w zyskuje rowniez teza. De Valois I Jacobs.l" P r z e k a n i- """d--\--'cl- _ . Male pola recepeyjne w czesci eentralnej siatk6wki sprzvjaja dobremu rozr6i:niani u szczeqolow. Inne zas. natomiast d uze pola reeepeyj ne na peryferii sprawiajq. ze kornorki zwojowe siatk6wki rnozna podzielic na trzy zasadnicze typy: X.) Mozna wise sadzi«. rowniez organizacja neuronalna siatk6wki odpowiada roznvrn funkejom. 1984. odpowiadajq wolniej i wykazujq odmiennq odpowiedz na swiatlo 0 rozne] barwie. Nalezv parnietac. lewa polkula m6zgowa odbiera tylko sygnaty z prawej 16 17 . WI6kna wyehodzqee z siatk6wki biegnq w nerwach wzrokowych. odpowiadaja szybko. ze te pierwsze mogq uczestniczvc w analizie ksztaltu i barwv. drugie zas w rejestrowaniu pojawienia sie bodiea i jego ruehu. 1969._ skrzyzowanie _ wzrokowe koro wz r ok cwo Rys. kt6re przyehodzq z przyskroniowej polowy siatkowki. przede wszystkim przez strukturs zwana ciatkiem kolankowatym bocznym. Y i W. ze w systemie wzrokowym istnieja w pewnym stopniu niezalezne kanaly rozpoezynajqce si~ w siatk6wce. ze kom6rki te reaquja przede wszystkim na rozriice oswietleri rniedzv centrum a otoczka ich p61 recepcyjnych. 1970. Kornorki zwojowe r6zniq sie pod wzqledem wielkosci centrow ich pol reeepcyjnych: w dolku eentralnym ieh wielkosc jest znacznie mniejsza (kilka minut katowvch) niz w czesciach peryferyeznych siatk6wki (do 3 stopni katowvch): Jak widac. zgodnie z ktorvrn juz na poziomie siatk6wki zachodza zlozone procesy przetwarzania informacji wzrokowyeh odbieranych przez receptory. takich jak: wielkosc ich p61 recepcyjnych.l"se z 9 6w r z a. rnajace duze pola recepcvjne. Badania ostatnich lat dowiodty ponadto. Te z nieh. Odkrycia te staly sie podstawa twierdzenia. PoJa recepcvjne kornorek ewojowvch + ++ + + k 0 W Cj dla niemal wszystkich informacji zmyslowyeh. W z 9 6 r z est a now i s t a e j f.l "sortowanie" wl6kien wedlug scisle okreslonej zasadv. co za tym idzie.. U rnalp np. jedne kom6rki. ++ +++ + + sietkowki.

1984). jest struktura ° wysokim stopniu zlozonosci. ze obszar dolka centralnego Jest szczeqolnie szeroko reprezentowany. podczas gdy ta sama 19 . skladajaca sie z kilku warstw. Opisana droga wiodqca poprzez cialko kolankowate boezne nie jest jedvna drogq informacji wzrokowej z oka do rnozqu.polowv obrazu. zas prawa p61kula cdbiera sygnaly z lewej polowy obrazu. dany obszar korv otrzymuje intormacje Z okreslon_ego obszar~ SI at k 0 wk i. ze cialko ko!ankowate boczne stanowi jedyn ie stacje przekain ikowq dla informaej i wzrokowye h przesylanych do kory. Oczvwiscie. lecz rowniez od tych. Podobnre jak w siatkowce rnozna je poklasyfikowac na kornorki X. Poczqtkowo przypuszczano. Najczesciej wvroznia sie 6 warstw podstawowyeh. dzieki !icznym polqczeniom miedzv p61kulami sygnaly te nie sa analizowane niezaleznie od siebie. Przedstawione dane wsk azuja. ze kornorki lezqce w okreslonvrn rejonie siatkowki wysylajq swoje aksony tylko do okreslonvch rajonow cialka kolankowatego boczneqo. ze struktura ta jest znacznie bardziej skomplikowana r ze dokonuja si~ w niej zlozone analizy bodic6w wzrokowych.llc na kore pierwotnq (projekcyjnq -.rys. lntormac]e 20 Rys. przy ezym kazda z nieh otrzymuje inforrnacje tvlko z jednego oka. Tylko niekt6re warstwy (drobnokornorkowe) cialka kolankowatego zawieraja kornorki specyticznie reaqujace na barwe. ProC8SY te uzalezriione sa nie tylko od sygnal6w docierajqcyeh z siatkowki.n V. ze cialko kolankowate boczne Jest wysoko zorqanizowana struktura. 1984). Stwierdzono przy tvrn. Wlasciwosci kornorek eialka kolankowatego bocznego sa pod pewnymi wzqledarni zblizone do wlasciwosci kornorek zwojowyeh siatk6wki. Na podstawie dotychczasowych badari przypuszcza sie. inne zas (wielokornorkowe) nie rnaja tej cechy (Lennie.~esasiadujqce ze soba neurony.pole 17 wedlug Brodmanna) oraz wtorna (paraprojekcyjn2j -. ze dzialalnosc wzg6rk6w czworaczych pozostaje pod duzym wplywem kory i innych struktur mozqu Ich usuniecie powoduje zaburzenie ruch6w oezu oraz orientacj i przestrzen nej: K 0 raw z r 0 k 0 w a. Tradycyjnie kore wzrokowq mozna POdZl. Warstwy te zawieraja kornorki rozn iace sie zarowno wielkoscia. Kazdernu stopniowi katowemu obrazu padajaceqo na obszar dolka centralnego odpowiada 6 mm korv. W eialku kolankowatym boeznym wykryto sze reg warstw (wvrozn ia sie na oqol 6 warstw podstawowyeh). Potwierdzajq one rowniez teze 0 istnieniu w systemie wzrokowym niezaleznych kanalow przekazu informacji 0 roznvch cechach bodzcow. ze drogi wiodqce przez cialko kolankowate boczne j przez wzg6rki czworacze pelnia nieco inne funkcje. ktore przesylane Sq z innych rejonow podkorowyeh oraz z kory. Obeenie wiemy. 5). WiQkszosc polaczen ~~QdZYkomorkami kory wzrokowej stanowiq kr6tkie wlokna Iq~zq. Y i W. Pierwsza z nich zwiazana Jest gl6wnie z rozpoznawaruern ksztalt6w.~rodkow'ej (B) m6zgu wypuklej (A) i powierzchni z siatkowki przekazywane sa do kory w spa sob u po r z a d k. lezaca w placie potvlicznvm. 5 Pole cvtoarchilektoniczne Brodmanna na powierzchni przy. Istnieje scisla topografiezna odpowiedniosc porniedzv siatkowka a cialkiern kolankowatym boeznym. Filogenetycznie starsza jest droga biegnqca do wzqorkow czworaczych g6rnych srodrnozqowia. druga zas z lokalizacjq bodzcow wzrokowych i ruchami oczu Wykazano. Majq one rowniez koncentryezne pola recepcvjne z centrami tvpu "on" lub "ott" oraz otoczkami a przeciwnym znaku.pola 18 i 19 wedlug Brodmanna -. ze kazdv z trzech tvpow kornorek otrzvmuje sygnaly z kornorek siatkowkowvch tego samego rodzaju (Michael i Bowling. w ktorej kom6rki rue sa przemieszane w sposob bezladny. z tym jednak. polegajqca na tym. kt6re Sq ponadto zroznicowane wewnetrznie Wie Ie jej kom6rek wysyla wt6kna do struktur lezacvch poza kora (qlownie struktur 18 dkorowyeh) oraz do innych rejon6w kory m6zgowej. jak i Iunkcja. t].o w a.

rejestrowanie odpowiedzi elektryeznyeh pojedynezych kom6rek. ze kornorki cialka kolankowatego bocznego. Badania prowadzone w ostatnich latach wykazaly. zawieral naprzemiennie ulozone jasne i eiemne paski. 21 . w przeciwieristwie do kornorek prostvch. kt6re nie reagujq na nieruchome bodice. 1977).. Na ogol jest on prostopadly do kierunku podzialu rniedzv obszarami pobudzenia i hamowania. gdy bodziec w przvblizeniu pokrywa sif. a ieh odpowiedz nie jest zalszna od polozenia bodzca na siatk6wce. 1970) 20 i harnulcowe./+ + + u. ate zas z odpowiednimi kornorkarni superzlozonvrni. albo jasnego na eiemnym tie) badz tez krawedzi odgraniczajqcej pole jasne i ciemne. + / I -/ I I / }- ++ + + + + ---/ + - ++ tt -I I / - ++ + ++ -/ + + .1_+ ..f ++ f. Gawronski. 1961). w ich polu recepcyjnym. stanowiqcym podstawowy krok ku zrozurnieniu orqanizacji korv projekcyjnej. W ich polach recepcyjnych nie da sle jednak dokladnie wvroznic obszar6w pobudzeniowyeh i hamulcowych. gdy w okreslonvrn rejonie ieh pola recepcyjnego pojawi sie swiatlo zielone. wysylajq sygnatydo kornorek prostyeh \III korze. byto wykazanie. Specyficznym dta nich bodzcern sa linie o okreslonvm nachyleniu. Niektore z nich reaqujq np. Wprawdzie pola 17. Hubela i T. 46). Wyr6i:nio~ no tez neurany nastawione na detekcje stereoskopowej gl!. w ktorej kornorki szczebli nizszvch wvsvlaja swoje aksony kolejno do kornorek coraz wvzszvch szezebli. Po zastosowaniu tej metody obraz kory na kliszv. ze w korze wzrokowej. z jednej strony. Bardzo waznvrn odkryciem Hubela i Wiesela. Odkrycia tego dokonano badajac transport radioaktywnie znaczonej substancji wstrzvkniete] do jednego oka.Ieez na poruszajacs sie. .reagujq na bodziec tylko wtedy. to jednak do zrozumienia ich fu nkcji zbl izylismy sie dopiero w ostatnich latach. ze kornorki reaqujace na okreslone nachylenie bodzca tworza koiumny prostopadle do powierzchni korv. oprocz kornorek reaqujacvch specyficznie na okreslone naehylenie i kierunek poruszania sie bodzcow./ -~+ + -/ + + -/ + -/ + + - I + Rys 6 Pola recepcvjne kom6rek orostvch kor» wzrokowej. I tak Hubel i Wiesel uwazali.l z rejonem pobudzeniovvym pola. Pola recepeyjne kornorek prostych. lstniaja rowniez kom6rki. przy czym optymal ny kierunek ruchu jest scisle okreslonv d la danej kom6rki. podobnie jak kom6rek zwojowyeh siatk6wki.1-- + -I ~ + + .lbi obrazu padajaceqo na siatk6wki dwojga oczu (par. reaqujacej na substancje radioaktywnq. Oprocz nich wvrozniono bowiem kolumny dominaeji oeznej. gdy znajduje si~ on w okreslonvrn obszarze siatkowki. leez wvdluzonv (rvs. Umieszczali oni elektrody w korze wzrokowej malpy czy kota i obserwowali na oscvloskopie zmiany elektryczne wywolane pojawieniem sie na siatk6wce okresloneqo bodzca. czestotliwosci impulsaeji) zalezv przede wszystkim od nachylenia paska czy krawedzi W stosunku do poziomu oraz od ich polozenia w polu recepeyjnym kom6rki. rnozna wvroznic rowniez kom6rki zwiazane z detekejq barwy. s. Kolumnynachylenia nie stanowiq jednak jedynych jednostek funkcjonalnyeh w korze. Wiesela (H ubel i Wiesel. 34). 1968. kt6re speeyficznie reaqujq na bodice liniowe 0 tym wlasnie nachyleniu. co wiaze sie z odpowiednia organizacjq ich p61 recepcyjnych._. Kom6rki superzlozone reagujq na jeszcze bardziej zlozone bodice. Reagujq one na pojawienie sie w ieh polu recepcyjnym paska 0 okreslonvrn naehyleniu (albo eiemnego na jasnym tie. Kornorki zlozone znajduja sie gl6wnie w korze paraprojekeyjnej. Szczeqolnia wiele informacji 0 organizacji kory wzrokowej przvnioslv badania elektrofizjologiezne D. pobudzeniem. Autorzy ci wykazali istnienie w korze trzeeh zasadniczyeh rodzaj6w kornorek: prostyeh. z drugiej zas pozwalajqcym na badanie zlozonvch procesow bioehemicznych w nich zachodzacvch. Kornorki te cechuje przeciwstawny charakter reakeji na swiatlo 0 rozne] diuqosci tal.s. maja obszary pobudzeniowe -'-/t+ ++ '--"---/+ -. I + + I+ + . Kolurnnv te udalo sie zidentvfikowac nie tylko na podstawie ieh funkcji. zlozonvch i superzlozonvch. 6). Postep zostal osiaqnietv dzieki nowym metodom umoztiwiajacvrn.gdy swiatlo torna barwe czerwonq (pOI'._~ - -. 18 i 19 zostaly zidentyfikowane juz na poczatku naszegostulecia. np. Sila ich reakeji (tj. reaqujacvch na eoraz bardziej zlozone ceehy bcdzca. ktore reagujq tylko w6wczas. ale po prostu zobaczvc je na blonie filmowej. (Zrodlo: R. a hamowaniem. Typowymi kom6rkami kory prajekcyjnej sa kom6rki proste. Pod wieloma wzqledarni Sq one podobne do komorek prostych .wartosc dla obszaru oddalonego 0 20" od centrum siatkowki wynosi 1/3 mm (Daniel i Whitteridge. na paski o okreslonej szerokosci bqdi "narozniki". ich ksztalt jest jednak zupelnie odmienny: nie jest on koncenrrvcznv. Z kolei kornorki proste rnaja polaczenia z kornorkarni zlozonvrni. tj. ktore maja koncentryczne pola "on" i "off" ulozone na siatkowce wzdluz linii prostej 0 okreslonvrn nachyleniu. a reakcje kornorki na linie rnozna uzvskac z caleqo jej pola recepcyjnego. - / I ~ -I + . Obserwacje te doprowadzity Hubela i Wiese!a do zaproponowania koneepeji opisujace] system wzrokowy jako hierarchiczna strukture.

zaanqazowanvch w podobne funkcje. ze nizsze struktury mogq rniec polaczenie z wieloma strukturami wyzszymi. polqczenie nie tylko z kora projekcvjna. w pewnym stopniu niezaleznvch. ale rowniez warstwowq budowe. nie bedziernv ich tu szerzej ornawiac. kt6re. a przy patrzeniu z bliska zbiezne. ezyli te obszary.komorki reagujqce na okreslonv kierunek ruehu przedmiotu. Tak np. ze kom6rki zwiazane z detekcja barwy. ktore okresla . zas pola Vo i V 4 ~ neurony. Jak juz wspomnielisrnv.Jatkarni" zas reagujq odwrotnie (Livingstone i Hubel. w jaki sposob te cechy S. kt6rych przebieg rue Jest zgodny z proponowanym przez Hubela I Wiesela hierarchicznvrn ukladem. niezbedne jest uzupelnienie tych danych inforrnacjarni pochodzqcymi z innych dziedzin wiedzy. ze rowniez neuronv zwiqzane z analiza barwy wvstepuja w korze projekcyjnej w zorganizowanych zespolach. Moi:emy si~ 0 tvrn przekonac p r z e c ina 1y s i ~ n a Rue h y t e u s taw i aj q 0 22 23 . a ruchy te. Niemniej jednak ciqgle jestesrnv bardzo dalecy od zrozurnienia wielu podstawowych kwestii. zajrnuja sie innymi aspektami analizy informaeji wzrokowej. kt6re z kolei wysylajq swoje aksony rowniez w d61 Cialko kolankowate boezne ma np. ze kora projekcyjna jest struktura o wysokim stopniu funkcjonalnego zroznicowania. Kore paraprojekeyjnq cechuje rowniez znacznie bardziej skomplikowana budowa niz pierwotnie sadzono. n i e z a I e z n i e od jego o d l e q l o s c i ad osoby p a t r z a c e j.Jesli jednak rzeczvwiscie istniejq oddzielne kanalv analizujace ksztalt. co dzis 0 nirn wiadomo. kt6re daleko wvchodza poza rejon kory 17.Uzvcie jeszcze inne] nowoczesnej metody badania metaboliczne] aktywnosci roznvch struktur mozqowvch przyn ioslo nastepne zdumiewajace wyniki wskazujace. ?arw~ ezy rueh. ktorvrn tradycyjnie przypisywano funkeje asocjacyjne. jak sie przekonamy. jak i innych struktur. kora projekcyjna ma nie tylko kolurnnowa. Bardziej prawdopodobna wydaje sie wiec teza. zarowno w kierunku pionowym (kolumny). ze poszczeqolne warstwy kory rnaja inne funkcjonalne znaezenie oraz. Kornorki lezace poza . takich jak: w jaki sposob doehodzi do percepcji zlozonych ksztaltow czy w jaki sposob uczen ie sie modyfikuje nasza percepcje. \j 2'-. mozna by oczekiwac. u malpy pole.Jatek". do kt6rej docieraja wl6kna biegnqce od wyspecjalizowanych obszar6w wzrokowych.~ifiJjako V 4. na ktorv patrzvrnv.strukturarni kory wzrokowej decyduje 0 naszych zlozonvch doznan iach percepcyj nych. Kazde z tych pol jest rowniez wyspecjalizowane w analizie pewnych szczeqolnvch aspekt6w bodzcow wzrokowyeh.soba niezwykle skornplikowana siecia dr6g nerwowych. Dotychczasowe rozwazania sprowadzllisrnv na bardzo uproszczony grunt neurofizjologii Aby jednak choc w przvbtizeniu uswiadornic sobie zlozonosc i tascvnujaca sprawnosc dzialania systemu nerwowego. Ilhllclhiy kOll'1lwergencyjne 0 c z Y t a k. Badania wskazuja. ze system nerwowy przypomina bardziej skomplikowanq "siee kornputerowa" niz "przew6d telefonicznv". Przedstawione badania wskazuja. ktore najprawdopodobniej zwiqzane sa z analiza ruchomych i nieruchomych ksztaltow. V 5 .Jatek" reaquja na barwe nie wvkazujac specvficznej odpowiedzi na nachylenie bodzca. re istnieje w rnozqu struktura integrujqca wszvstkis informacje 0 bodzcu. Obecnie coraz bardziej dominuje poglqd. Howniez wl6kna docierajqce do kory z poszczeqolnvch warstw cialka kolankowatego bocznego sa rozdzielone. lecz takze z szeregiem pol wvzszaqo rzedu.. Badania elektrofizjologiczne dowiodlv. a by i c h os i e 0 p t y c z n e 9 I q dan y m p r zed m i 0 c i e. oksydazy cytochromowej) uzyskano obraz kory zawierajacv mn6stwo malerikich . Wykryto tez szereg pol wzrokowych. ze wlokna z nich wychodzqce. naehylenia czy ruchu podlegajq segregacji wzdluz niekt6rych warstw. Okazuje sie. Obejmuja one znaczna czesc kory ciemieniowej i skroniowej. Anatomiczne badania wvkazuia jednakze. nasuwa sie pvtanie.kom6rki speeyficznie zwiazane z wykrywaniem gl€ilbi.! nastepnie mtegrowane. Poniewaz relaeje te sa bardzo zlozone. Poszezeg61ne pola kory paraprojekcyjnej otrzvmuja sygnaly z odrebnvch rejon6w kory projekcyjnej. zawiera kom6rki zwiazane analiza barwv. w jakie] odleqlosci znajduje sie przedmiot. ze kom6rki lezacs na zewnatrz tvch . kt6re z kolei moduluja dzialanie zar6wno cialka koiankowatego bocznego. 2) duze ruchy zwiazane z ustawieniem przedmiotow w polu najostrzejszega widzenia oraz 3) drobne ruchy wvstepujace stale nawet w czasie fiksacji wzroku. majq zupelnie podstawowe znaczenie dla widzenia.. z Ruehy OCZU Oczy poruszaja sie bezustannie w roznvch kierunkach. Ruchy DCZU rnozna oqolnie podzielic na 3 rodzaje: 1) ruchy konwergencyjne. Przedstawiony wvze] obraz dzialalnosci systemu wzrokowego jest ogrornnie uproszczony w stosunku do tego. . ktore wiodq od siatkowki poprzez cialko kolankowate boczne do roznvoh rejon6w korv. jak sie wydaje.18 i 19. Osie obu oezu sa prawie r6wnolegle przy widzeniu przedrniotow bardzo oddalonych. 1984). by powstalo zlozone wrazenie obiektu wzrokowego. WyodrfiJbniono w niej szereg p61 stanowiaeyeh reprezentacje siatk6wki. ze cala siec polaczen miedzv poszczeqolnvrni. jak i poziomym (warstwy). Opierajac sie na koncepeji Hubela i Wiesel a zakladajacej hierarchiczna orqanizacje systemu wzrokowego. Przedstawione tu dane suqerujq. Tak wiec w zaleznosci od tego. docieraja do innvch obszarow m6zgu. Om6wimy je teraz kolejno. ze uklad wzrokowy zawiera szereq. kat pomiedzv osiami optycznymi oczu (konwergencja) sie zmienia. W wyn iku wprowadzenia do mozgu substancji bioracvch udzial w proeesach przemiany materii (np. iz poszczeg61ne pola wzrokowe polqczone sa z . Wykazano ponadto. kanalow reagujqcyeh na okreslone cechy bodzca.

w prostv sposob. Poprosrnv 0 wspolprace drugq osobe i obserwujmy ruchy jej oczu, gdy naprzeciwko jej nosa umiescimv palee i bedziemv go raz zblizac, raz oddalac od jej twarzv. Okaze sie, ze oezy wvkonuja ruchv zbiezne. przv ezym kat zbieznosci zalezv od oddalenia palea od oezu. Ruehy te sa bardzo powolne (okolo 15° /sek.), a ieh czas reakeji wynosi okolo 160 msek .. Ruch~ te nazywane sa czesto ruehami fuzyjnymi, poniewaz zapewruaja fuzje. czvli nalozenie sie obrazow z prawego i lewego oka. Ponadto rnaja one zasadnieze znaezenie dla oeeny odleqlosci przedmiot6w od obserwatora. Bfi)dzie 0 tym mowa w podrozdziale
0 pereepcji

odleqlosci

i glfi)bi.

pr~dkosc ich dochodzi do 10000 /sek., a dokladnosc. z [aka ruch jest wvkonywany, wvnosi ok. 15 min. katowvch. Ich czas reakeji waha sie VII granicaeh ok. 150 - 200 msek. Duze skokowe ruchy oezu Sq poprzedzietane okresami fiksacji, w czasie kt6rych odbywa sie vvtaseiwa recepcja informaeji vvzrokowyeh. Podczas trwania samyeh rueh6w zdolnosc identyfikowania przedm!otow jest znaeznie ograniezona. Stwierdzono, ze nie wynika to jednak ze zmian wrazliwosci siatk6wki. Kierunek ruch6w oraz ieh zakres jest za kazdvm razern wyznaczony przez m6zg, kt6ry stawia pewne hipotezy na podstawie juz odebranych informacji. .. . Rysunek 7 przedstawia ruehy oczu podczas badania ludzkiej twarzy pokazujfje, ze maja one charakter uporzadkowanv, zaleznv od oglqdanego przedmiotu (Yarbus. 1967). W wypadkupojawienif;L sie poruszajaceqo sie przedmiotu w potu vvidzeTlia"najpierw nast'il'piJr~ruch skokowv urilieszei~ljqcy przedmiotwpoliJ najostrzejszeQo widzenia,a nastepnieruch podazanla za przedmiotem. .Iesli ten rueh podazan ia okaze sie n ieadekwatny, nastapi nastepnv rueh skokowy, a potem znowu g~adki ruch podazania. Oezy prawidtowa podqzaja za

Il).w±e rUHc!hl'l{ eczu
Ruchy te
S

q

Z

w i q zan e

z

us taw

i en i e

m

p r zed

m i0 t 6 w w p

0-

j 0 s t r z e j s z ego w i dz e n i a. Naleza do nieh ruchv s k 0 k:o.W!;l, C?y!j~fJ~ad y, oraz ruchv pod q zan i a za poruszajacvrn sie ~rzedml~tem. . Poniewai obszar najostrzejszego widzenia jest niewielki. w zwiazku

I una

z tym, aby dobrze widziec

detale przedmiot6w,musimy bezustannie badac ie wzrokiemprZez' vVykonywanie rueh6w skokowyeh. Umieszczajq_ one za kazdvm razem w centrum siatk6wki te czeso obrazu, ktora cheemy dokl~dnle zobaczvc, Ponadto w przypadku poruszajaceqo sie przedmiotu dokonujemv gtadkich rueh6w podazania za nirn, Zar6wno jedne, jak i drugie, Sq ruchami sprzezonvrni, ezyli odbywajqcymi sie jednoczesnie w obu oezaeh. Ruchy skokowe mogq bye bardzo szybkie ~ przy bardzo duzvrn ich zakresie

przedrniotern, jesl i jego predkosc nie przekracza 20 - 30" /sek.
[(JJmbne ruclhlw
@\l!ZU

Ruchy te wvstepuia stale, nawet wtedy, gdy z pewnym wysifkiem staramy sie utrzvmac oczy n ieruchomo (AI pern, 1970). Istn ieia trzy rodzaje takich ruch6w: m i k r a sa k a d y, d r i e n i a 0 w y so k i e j e z fiJ s tot I i W 0 S c i oraz pow 0 I n e z b a c zan i e (d r y f t) z pun k t u poe Z q t k 0 W e j f i k s a c j i. Mikrosakady, ezyli mate ruchy skokowe, sa to bardzo szybkie, nieregularne, zsynchronizowane ruchy obu oczu, kt6ryeh amplituda waha sie w qranicaeh 2 - 40 min. katowvch. choc na og61 rzadko przekraczajq obszar 20 minut. Ich czestottiwosc wynosi okolo 50/sek. Uwazane sa one za ruehy mimowolne, poniewai nie zmieniaja sie nawet przy instrukeji bardzo dokladnego fiksowania. Niekt6re doniesienia dowodza jednak, ze w pewnym stopniu podlegajq one swladorne] kontroli. Przypuszeza sir;" ze podobnie jak duze sakadyczne ruchy oezu, mikrosakady stUZq do "badania" przedrniotu. na kt6ry sie patrzv, tyle ze \IV niewielkim obszarze wokol punktu fiksacji. Drzenia 0 wvsokiej czestotliwosci (tremor) maj<j amplitude niewielkq: 20 - 30 sek. katowvch. co odpowiada 1 - 'j ,5 ezopkom i czestotliwosc 70 - 90/sek. Ich niewielka amplituda bardzo utrudnia preeyzyjne badanie i dotad niewiele wiadomo na temat ieh fizjoloqii (np ezy sa obuoeznie zsynchronizowane). Dryft jest to nieregularny, powolnv ruch zbaczania z punktu fiksacji. Dryft kazdeqo oka przebiega niezaleinie, a )ego amplituda jest bardzo niewietka (0,8 - 6,0 min. katowvch. przecietnie ok010 2,5 min.). Ruchy te umozliwiaja siatk6wee rozrozn ianie bardzo drobnyeh szczeqolow obrazu 25

Rys. 7. Ruchy oczu podczas oglqdania fotografii rzeibv Netretete. (Wedlug: 1967.)

A. 1. Yarbus,

24

o wielkosci kqtowej mniejszej niz wielkosc czopkow znajdujqcych sie w dolku centralnym. Przvpuszcza sie rowniez, ze to wlasrue powolny drvft, a nie - jak wczesn ie] sadzono - tremor zapobiega znikaniu obrazu, Jakiesie obserwuje w sytuacji, gdy obraz przez jakis czas pozostaje nieruchomy na siatkowce: hipoteza ta nie jest jeszcze calkowicie udowodniona. Eksperymenty ze stabilizacja obrazu na siatk6wce poleqaja na tvm, ze na oku umocowuje sie soczewke kontaktowa. do ktore] przvlaczonv jest rnalenki projektorek wvswietlajacv obraz. W tej sytuacji, pomimo ruchow oka, obraz pada zawsze na te sama CZE;lSC siatk6wki. Okazuje sie, ze tak stabilizowany obraz po pewnym czasie z n i k a. a n as t !il p n i e z now u s i ~ po jaw i a w cat 0 sci 1 u b c z ~ sci (Pritchard. i in., 1960). Powtarza sie to wielokrotnie. Czas widzenia obrazu stabili - ' zowanego zmniejsza sie, gdy obraz pada na bardziej peryferyczne czesci siatkowki i gdy jest bardzie] rozrnvtv, Zaleiy on r6wniei ad stopnia jego zlozonosci - irn obraz jest bardziej skomplikowany, tym dluzej pozostaje widziany. Charakterystyczne jest przy tym to, ze elementy na nowo pojawiajqce sie w obrazie nie Sf! przvpsdkowe. lecz zawsze stanowiq sensowne jeqo fragmenty. Owo znikanie i powracanie sensownych czesci obrazu mozna traktowac jako wyraz aktvwnosci m6zgu, ktorv na podstawie niepelnej informacji pr6buje budowac sensownq calosc. Widzenie obrazu moi.na przvwrocic poprzez przestrzenne i czasowe zmiany w rozkladzie swiatla na siatk6wce. Mozna to uzvskac np. eksponujac migajqcy obraz. Nie znika on, [esli czestotliwosc migania utrzymuje sie w poblizu 5HZ (West i Boyce, 1968).

z dw6ch odrebnvch system6w receptorowych. Czesc gorna krzywej reprezentuje.wrailiwosc czopk6w, czesc dolna ~--stupk6w. S I u p k i 0 s i q 9 a j q m a k s I ~ U m w r a z l i was c i do pie r 0 pod 1u 9 i m ok res i e p r z eb v w a n i a w c i e m n o s c i, natomiast b e z p o s r e d n i o po z ad z i a tan ius i I neg 0 s w i a t t a, a k t y w n e 5 q Pr zed e w s z ys t kim c Z 0 P k i. .~ ry~u~ku 8, ~ynika, "ie slupki charaktervzujq sie znacznie wvzsza wrazliwoscia na swiatlo ruz czopki, Wykazano, ze wystarczy jeden foton, aby pobudzic pojedynczy precik. Nie oznacza to jednak, ze w takim przypadku zobaczymy swiatlo. W optymalnych warunkach bedzis to rnozliwe, gdy fotony pobudza siedem precikow. Aktvwnosc pojedvnczvch slupkow jest wiec w jakis sposob sumowana, zebv wvwolac wraienie swlatla. Zjawisko przestrzennego sumowania jest znacznie slabsze w centralnym rejonie siatkowki, 1 choc piec fotonow wystarczy do pobudzenia pojedynczego czopka, swiatlo eksponowane w dolku centralnym musi bye kilkadziesiat razy silniejsze, aby moglo zostac dostrzezone,

Wrazliwosc

na 5wiatlo

Wiemy juz, ze pod wptywem swiatla swiatloczule barwniki zawarte w receptorach ulegajq "wybieleniu", co powoduje obnizenie wrazliwosci aka. Potrzeba pewnego czasu. ieby receptory powrocilv zn6w do stanu wvjsciowego. Moiemy z latwoscia przekonac sie a tym wykonujqc proste doswiadczenie. Popatrzmy przez chwile na silne swiatro. a nastepnie przeniesmv wzrok n~ jasncLplaszczyzn~. Okaze sie, ze ,zobaczymygiernmt plarn(l o ksztalcie zbliionym do ksztaltu zrodla swiatfa,B~-dzie to pow ida k uj e rn n v, powstaly n a skutek znacznego o b n i z e n i a w r ai Ilw o"scit e j ok 0 1icy s i at k 6 w k i, na ktora padalo swiatlo. Po paru minutach powidok zniknie. Moina rowniez przez kilka sekund obserwowac powidok dodatni, jesli wywolywany jest on w ciernnosci. Ma on postac jasnego, swiecaceqo ksztaltu i powstaje na skutek utrzymywania. sle wvladowan kom6rek nerwowych siatk6wki przez jakis czas po zadzialaniu bodzca swietlneqo. Krzywa przedstawiona na rysunku 8 wskazuje, jak dtugo aka musi przebvwac w ciernnosci po ekspozvcji silnego swiatla, aby powrocic do stanu maksymalnej wraztiwosci. Jak widac. krzywa sklada sie z dw6ch czesci, Stwierdzono, ze kaida z nich odpowiada aktywacji jednego

!, 1_ ~ - i.
B.

g I -fl; -. ---"-t--) -s

~+~~r tlri :-~!-~j!
-11--~1
-"T-"-r---I --1--

-31--- J=- - i~I

--i- --- ~ : :
_j

L

-

-1-- -1
precik!

~6 i_
o

L t _j_ __L~
5 cz o s 10 15 pr z ebvwonio w

J ·I
T'--I-.J
25

L

I

i
I

--t ~
i

20 clemnosC!

Iw

minutnr.h J

Rys. 8. Krzywa edeotecji do ciemnosci.

(Wedlug:

R, L. Gregory.

1971.)

M6wilismy juz 0 tym, ze slupki sa slepe na barwv. I chat przy stymulacji wvlacznie slupkow nie dostrzegamy barwy, tyik:()odcienie szarosci, stu p k i rea 9 u j q jed n a k ad m i e n n i e n a s w i a t I 0 a r 6 Z nyc h d tug os c i a c h f a I. Wrailiwose slupk6w na r6ine dluqosci fal okresla sie eksponujac barwne swiatlo w czesciach peryferycznych siatk6wki po dlugim okresie adaptacji do ciemnosci, Najnizsze natezenie tego swiatta, niezbedne dla jego dostrzeienia, jest rozne dla fal a roznvch dluqosciach. Krzywa, jaka uzyskamy, nasi nazwe krzywej wrazliwosci skotopowej (rys. 9linia przervwana). Pokazuje ana, ze zaadaptowane do clernnosci czesci pervferyczne siatk6wki sa najbardziej wrazliwe na swiatlo 0 dluqosci fali 505 nm

27

(zielone). a mniej wrazlivve na swiatlo 0 dluzszvch i krotszvch ze pigment precik ow absorbuje totony z centralnej czesci

falach, czyli widzia!nego

spektrum znacznie bardziej niz z obu koricovv spektrurn. W podobny sposob mozna okreslic wrazliwosc oka adaptowanego do swiarla, czyli wvkrsslic krzywq totopowa (rys. 9 --- linia ciqgla). Uzyskamy jq eksponujqe duze jasne tlo oraz niewielkie kolorowe swiatelko padajace na czesc centralnq siatkowki. Oko zaadaptowane do swiatla jest najbardziej wrazliwe na fale 0 dluqosci ok. 555 nm (zolte). Absorpcja swiatla przez pigment precikow rozni sie wiec nieco od absorpeji swiatla przez pigment czopk6w.
8

Wallach eksponowal na ekranie w zaciemnionym pokoju krazek slabego swiatla oraz otaczajacv go pierscien dwukrotnie silniejszego swiatla. W pewnej odleqlosci eksporiowal drugi pierscieri swiatla 0 bardzo wysokim natezeniu (rip. 10-krotnie wiekszvrn niz pierwszy piersciori) oraz wewnatrz niego krazek. ktoreqo intensvwnosc rnoqla bye regulowana przez osobe badana, Zadaniem badanego bylo zrownanie subiektywnej jasnosci dru9ie90 krazka z pierwszym. Okazalo siQ, ze osoby badane ocenialy dwa krazk: jako majace te sarna jasnosc. gdy w rzeczvwistosci intensvwnosc drugiego byla 10-krotnie wvzsza Dla oceny j a s n o s c i danej plas z c z y z n y n a j is tot n i e j s z y j est w i Q est 0 sun e k 0 w i e t I en i ate j p Ia s z e z y z n y i 0 t a c z a j q c ego j q t I a. Eksperyment ten

s

6

I

I

I

/

/

\

\

\

t2
.rn

ou

i:

I

I

\

\

3: ~ 'f:'

,,~ c~
o

:.~!I 0""
ND

"-

I

/ I

I

J

\

\

\

\

wvjasnia. dlaczego zarowno w slabo. jak i silnie oswietlonvrn pornieszczeniu. biale przedmioty beda zawsze wvdawac sie biale, a przedmioty szare szare. Wynika to z taktu. ze stosunek bialeqo przedmiotu i jego tla pozostaje zawsze taki sam. .Jesf wiec np. biala kartka papieru odbija dwukrotnie wiece] swiat!a niz np. blat stolu, relacja ta sie nie zmieni pomimo zmian w oswietleniu pomieszezenia. Sform ulowa na przez Wallacha zasada stalosci jasnosci wskazuje, ze system wzrokowy reaguje przede wszystkim na stosunek poziornow oswietlenia fraqrnentow pola widzenia. Pereepcja jasnosci swiatta nie jest wiec prostym mechanizmem polegajqcym jedynie na surnowaruu pobudzeri z wielu receptorow. Waznq role odgrywa w nim zjawisko harnowania obocznego (par. s. 15).

no.

\

\

~ "' '< g

!

\

WidzlE!lllie

barw

\ \ \
\

~ 21
L___ ..__ L 300
I L_ _

\

zoo

---'--

..

_L______l_

500
Dtugosc tot

500
swieHnych

700
Inm!

800

Rys. 9

Krrvwe wroztiwosc, skoiopowe,

i iotopowei.

(Wedlug:

L. Kaufman.

1979.)

Z przebiegu krzywej skotopowej wynika, ze subiektvwna jasnosc swiatla zalezv od jego barwy. Barwy ze srodka widma wyglqdajq jasniej niz barwy z jego czesci skrajnvcn. .Jesf pokazemv osobie badanej dwa swiatta 0 tej sarnej obiektywnej intensvvvnosci (tj. tej same] liczbie Iotonow). jedno niebieskie a drugie zolre. to zolte swiatlo wyda sre jej jasniejsze. Subiektvwna jasnosc swiatla rue zawsze wiec odpowiada jego intensvvvnosci fizyeznej Jak dalece oeena jasnosci swiatla moze roznic Sl~ od jego rzeczywistej intonsvwnosci. ilustruje many eksperyment H. Wallacha (Wallach, 1948).

Przecietnie czlowiek jest w stanie odroznic okolo 150 r6znych barw 0 identycznym oswretleniu, Ponadto kazda z tych barw rnoze rniec jeszcze szereg dostrzegalnych odeieni. .Jesli biale swiatlo przepuscirnv przez pryzmat I bedziernv je rzutowac na ekranie, stwierdzimy (podobnie jak I. Newton w swym historycznym doswiadczeniu). ze swiatlo zostalo rozszczepione ria cale spektrum swiatel a r6znych barwach. .Iesli nastepnie w ekranie zostanie wvcietv maly otwor. to mozernv przez niego przepuscic bardzo waskie pasmo praktvcznie monochromatycznego swiatla. tj swiatla zawierajqcego tylko jedna dluqosc fali. Za pomoca dwoch takieh urzadzen mozernv obok siebie umiescic dwie plamki swiatla 0 roznvch barwach Gdy dluqosc fal tvch swiatel bardzo sre rozni, z latwoscia dostrzezernv roznice barwy rniedzv nimi. Swiatla pochodzqce ze srodkoweqo rejonu widma rnozria jednak rozroznic nawet wowczas, gdy dluqosc ich fal rozni sie jsdvnie a 1 nm (1 nano metr = jednej bilionowej czesci metra). Hoznica ta jednak musi bye wieksza, gdy porownujernv dwa swiatla ze skrajnego fragmentu spektrum Podstawowa teza dotvozaca widzenia barw zostala sformulowana juz w XIX wieku przez T. Younga, ktorv zalozvl, ze intorrnacja 0 kolorach jest odbierana przez trzy rozne typy receptorow. Hipoteza ta opierala sif;l na

28

29

skolopowej totcpowej.-L- "00 500 Dlugosc I tot 600 700 swieHnyth [nrn ] BOO Rys. biale przedmioty beda zawsze wvdawac sie biale. Jak dalece ocena jasnosci swiatla maze roznic sie ad jego rzeczywistej intensvwnosci..l _ __ ~. Podstawowa teza dotvczaca widzenia barw zostala sformulowana juz w XIX wieku przez T. relacja ta sie nie zmieni pomimo zmian w oswietleniu pomieszczenia. ..Jesf biale swiatlo przepuscirnv przez pryzmat i bedziernv je rzutowac na ekranie.Ig.c . czyli wvkreslic krzvwa fotopowq (rys. np. _. W podobny spos6b mozna okreslic wraztiwosc oka adaptowanego do swiatla.. 9. to zolte swiatlo wyda Sl~ JeJjasniejsze. ze osoby badane oceniafy dwa krazki jako rnajace tli! sarna jasnosc. 1948).c I' I \ \ \ \ I I' ]~ I ... Hipoteza ta opierala sie na 28 29 . jak i silnie oswietlonvrn pomieszczeniu. W pewnej odleqlosci eksponowal druqi pierscieri swiatla a bardzo wysokim nat~zeniu (np.. Dla oceny j a s n o s c i danej p l aszczyzny n a j i s t o t n i e j s z v jest w i e c stosunek o s w i e t l en i ate j p I as z c z y z n y i 0 t a c z a j q c ego j ij t I a. Absorpeja swiatla przez pigment prscikow rozni sie wiec nieeo od absorpcji swiatla przez pigment czopk6w. Wynika to z faktu._~'". Gdy dluqosc fal tvch swtatel bardzo sie rozni.linia ciaqla).. Uzyskamy jq eksponujqc duze jasne tlo oraz niewielkie kolorowe swiatelko padajace na czesc centralnq siatk6wki. Jesll nastepnie w ekranie zostanie wvcietv maly otwor. Subiektywna jasnosc swiatla nie zawsze wise odpowiada )ego intensvwnosci fizvcznej. 1979) Z przebieg u krzvwej skotopowej wyn ika. ktorv zalozvl..(zielone). Younga. a rnniej wrazliwe na swiatlo 0 dluzszvch i krotszvch falaeh. Jesti wiec np.~. Jesli pokazemy osobie badanej dwa swiatla a te] samej obiektywnej intensvwnosci (tj tej samej liczbie foton6w). 555 nm (zolre ). ze informacja a kolorach jest odbierana przez trzv rozne tvpv receptar6w. tj swiatla zawierajaceqo tvlko jedna dluqosc fali. Okazalo sie. z latwoscia dostrzezerrw roznice barwy miedzv nirni. Przecietnie czlowiek jest w stanie odroznic okolo 150 roznvch barw 0 identycznym oswietleniu. Wallach eksponowal na ekranie w zaciernnionvm pokoju krazek slabego swiatla oraz otaczajacv go pierscieri dwukrotnie silniejszego swiatla. kt6rego intensvwnosc mogla bye regulowana przez osobe badanq. biala kartka papieru odbija dwukrotnie wiece] swiatla niz tlo. Hozruca ta jednak rnusi bye wieksza.. Swiatla pochodzqce ze srodkowaqo rejonu widma mozna [ednak rozroznic nawet wowczas. jednej bilionowej czesci metra). ze swiatlo zostalo rozszczepione na cafe spektrum swiatel a r6znych barwach. blat stolu. dlaczego zar6wno w slabo. gdy w rzeczvwistosci intensvwnosc drugiego byla 10-krotnie wyzsza. I 'I I I " / \ \\ \ I • \ \ ~ ~i 300 2~ \ \ \ \ I ~ .~ . czvli ze pigment precikow absorbuje fotony z centralnej czesci widzialnego spektrum znacznie bardziej nil z obu koric6w spektrurn.~ . Oko zaadaptowane do swiatla jest najbardziej wrazl iwe na fale 0 dluqosci ok.____j_ .'d i I \ :i~ ~o o~ ~ l!1 30 c e ot . Ponadto kazda z tych barw male miec jeszcze szereg dostrzegalnych odcieni. ze system wzrokowy reag uje przede wszystkim na stosu nek ooziornow oswistlenia tragment6w pola widzenia. Barwy ze srodka widma wyglqdajq jasniej niz barwy z jeqo czesci skrajnych. Sformulowana przez Wallacha zasada stalosci jasnosci wskazuje. Percepcja jasnosci swiatla nie jest wiec prostym mechanizmem poleqajacvrn jedynie na sumowaniu pobudzeri z wielu receptor6w.. gdy por6wnujemy dwa swiatla ze skrajnego fragmentu spektrum. B r' I I /-. 1 Ovkrotnie wi~kszym niz pierwszy pierscien) oraz wewnqtrz niego krazek. Zadaniem badanego bylo zr6wnanie subiektywnei jasnosci drugiego krazka z pierwszym. to rnozernv przez niego przepuscic bardzo wqskie pasmo praktycznie monochrornatycznego swiatla. Waznq rol~ odgrywa w nim zjawisko hamowania obocznego (por s. ilustruje znany eksperyment H. ze subiektvvvna jasnosc swiatla zalezv ad jego barwy. jedno niebieskie a drugie zolte. Eksperyment ten wyjasnia. Wallaeha (Wallach. Krzywa wrerhwosc. . a przedrniotv szare szare. gdy dluqosc ich tal rozrii sie jedynie 0 1 nm (1 nano metr cc. (Wedlug L Kaulman. 9. \ 61ou I .•__ j. Za pornoca dw6ch takich urzadzeri rnozernv obok siebie urniescic dwie plamki swiatia a roznvch barwach. stwierdzimy (podobnie jak I Newton w swym historycznym doswiadczeniu ). ze stosunek bialego przedmiotu i jego tla pozastaje zawsze taki sam. 15).

well wykazal. -: 40 monochromatyeznym. J. Niszaleznie wiec od tego. Kaufman. jak uzvcie monochromatycznej barwy czerwonej. stkie stopniu w s z v s t k i e trzy typy receptor6w.sie dzieje wviasnila teoria H.. jego przewidywania okazalv sie bardzo zblizone do swiatla bialego"f' ' Maxwell w swoich doswiadczeniach stosowal szybko obracajace si'ii rzeczywistosci. -go 20 . Podobnyefekt typyfotoreceptor6w rsaqujacvch odpowiednio na te trzy barwy. obserwator nie dostrzeqal r6i:nobarwnych sektor6w.dy z tych receptor6w jest n a j bar d z i e j w r a z I i w y n a s w i a t too 0 k res Ion e j d I u 9 0 s c Nowoczesna teoria trzech receptor6w zaktada. Krzywe obrazujace absorpcje swiatla rea k c j i cat ego z e spa jut r z e c h r e c e p tor 6 w dec y d u J £. jesf doprowadzaja one do okresloneqo uktadu gosciach fBI.'Helmhortza. j a k i k 0 lor z 0 b a c z y m y. Wystarczy wiec. B. S i a t k 6 w k a 0 k a z a w I e r s trvcznvch. Young wvkazal.) trzy typy receptor6w. podczas gdy odbija ~ 60 gt6wnie zolte. Maxwell byE w stanie kontrolowac wielkose plaszczvznv a danej barwie. pod warunkiern. Obracajqca sie tarcza zawierala lwykle dwa lub trzy rozno-l A kolorowe sektory. absorbu]e ona swiatlo z czesci zielonej i niebieskiej spektrum. Wyznaczono je zar6wno w bajest wtasclwie slepv na barwy w tvm sensie. ze na podstawie jego reakcjidaniach psychofizycznych (Stiles. . 10.o roznvch dluqosciach tal).. tvp receptor6w reaguje Z okreslona sitq na okreslona barwe. a odbija ~ 80 gl6wnie swiatlo czerwone. Podobnie zoltv krazek absorbuje swiatlo za0 r6wno z niebieskiego. lecz misszanina wielu r6i:nych dluqosci tal.sily reakcji trzech receptor6w. ze mieszajac swiatlo czerwone. Oswietlona biatym swiatlern' B czerwona plaszczyzna w ksztalcie krazka wydaje sie czerwona.fal. Nie mus~q bye o~e czer~one.0 r6inej dluqosci fal przez trzy typy czopk6w ilustruje rysunek 1O.. Max. Nie oznacza to jednak.: ~ uzvcie jej dla uzyskania mieszaniny barw wywola zawsze doktadnie taki sam -g skutek.. kt6re dla uproszczenianazywa si~ receptorami swiatla BO !. wykreslit krzywe obrazujace sile reakcji kai:dego z trzech typ6w receptor6w zielone i niebieskie. • • r d. Krzvwa ebsorpcji --. kt6ry. zebv siatk6wka zawleral~ ~rzy. Metoda ta polega na bowiem zmienia sie rowniez wraz z intansvwnoscia swiatla. A. Poniewai kazd\. ~by mozliwaj moina uzvskac stosuiac mieszanin~ trzech monochromatycznych barw byla percepcja calej zlozonej gamy barw. Helmholtz kombinacji swiatel 0 roznvch dlugosciach. Kil~adziesiijt I~t poznie] J. M. poniewaz 100 ..Iesli tarcza obracala sie dostatecznie szybko. Swiatlo odbite od ptaszczyzny tarez nie jest jednak swiatlem.pigment 0 nieco innych wlasciwosciach absorpcyjnych.cepcyjnyefekt.xwellj stwierdzil. wvcho. czyli wrai:enie mechanizmu dzialania czopkow. 1983). . W ten spsob J. ze pomimo to. mogE!bye dowolne. poleqajaceqo na absorpcji swiatla przez zawarty w nich pigment. lOA). (Wedlug: L. Siatk6wka o t y m. wi elk a sqjaka ilosc swiatla zostala pochlonieta. 1979.Rys. p 'ze . a nie ze swiattemo dane] barwie. zawsze wywofajq ten sam okreslonv perbieskie W odpowiednich proporcjach rnozna uzvskac barwe kaz~ego rno.u. Helmholtza. jakiejzawiera wiec trzy typy czopk6w najbardziej wrazliwvch na fale dlugie. Kai. Przewidywania dzac od genlalnej idei Younga 0 istrueruu trzech typow receptorow.przepuszczani4swiatta przez pojedyncze czopki i badaniu pod mikroskopem. Pojedynczy czopel dokladnie krzywe opisujace te wlasciwosci. Zwiekszaiac lub zmniejszajqc dany sektor. dluqosci tale zostalv uzvte (czesto bardzo zlozona mieszanina swiatesrednie i kr6tkie. c kolorowe tarcze. ze nie raaquja one wcale na inne dluqosci faI. sWlat{a przez trzy tvov czopkow aka Judzkiego. Sila reakcji fotoreceptorow spektrofotometrycznej (Mac Nichol i vvsp. gdyi: mamy tu do czynienia ze swiatlemi odbitym przez plaszczvzne 0 okreslonej barwie. [esti okreslona tarcza ma dla nas kolor czerwony. lecz tylko jednolitq barwe. dl. ze kazdv z nich zawiera f a I. Krzywe wvkreslone na podstawie wspolczesnvch oadan mlkrospektrofotomestawil fizjologiczne podloze percepcji barw. . I choc nie znat on jeszcze nie w tych samych proporcjach wywoluje efekt neutralny. ze wrazenie tej samej barwy mozna uzyskac za pomoca roznych pobudzajqcych najsilniej kazdv z trzech typ6w receptor6w. 1939).a. dtUg05c toi 5wietlnych Dlaczego tak..obserwacjach pochodzacvch z mieszania trzech swiatel a r6inych. jak i za pornoca metody rnikrosystem nerwowy nie jest w stanie ocenic barwy. Znane Sq juz dzis lecz ze ich reakcja na dana dluqosc fal jest najsilniejsza. S wi a t I 0 nat u r a l n e (b i a I e) z a w i era j q c e w s z yd l u q o s c i fat b e d z i e pobudzalo w jednakowym nochromatycznego swiatla. padajqcym bezposrednio na siatkowke. Maxwell uzyskiwat jak gdyby rnieszanine roznvch barw w roznvch proporcjach. Metoda ta rozni sie catkowicie ad metodv Younga. . jak i czerwonego kranca spektrurn. 31 . ze ich zrruesza.na swiatlo 0 okreslonej dluqosci fal (rvs. . zielorie I rue.

pary. ze mieszanie dw6ch swiatel 0 roznej barwie (np. dotvczacvmi mechanizmu dzialania neuron6w reagujqcyeh ria barwy. Adaptacja do czerwonej barwy powoduje obnizenie wrazliwosci reeeptor6w czulvch na te barwe (wvbielenie barwnika tych receptor6w). kt6rzy nie rozrozniaja kolor6w. wvsvlaja sygnaly do kom6rek nerwowych. 1985).czerwonego. Mieszajqc jednak swiatlo zielone i czerwone. potwierdzaja teorie trzech receptor6w. zielonego i niebieskiego. pornarariczowej). U k tad 5 y 9 n a 16 w ham u leo W y e hip 0 bud zen i 0 W Y c h z r e c e p tor 6 w dee y d uj e 0 tym. wrailiwyeh na barwe czerwona. a obniieniem na swiatlo niebieskie. a hamowanie liniami poprzecznymi. Teoria trzech receptor6w nie wvjasnia wszystkich zjawisk zwiazanvch z widzeniem barw. Ponadto istnieja jeszcze kom6rki. Wywodzi sie ona z obserwacji. j a k a b a r w e zobaezymy (Hurvich. Wymieszanie tvch swiatel W odpowiednich proporcjach moze doprowadzic nawet do zupelnego znikniecia wraienia barwv. Zaleznie od uoosledzenia pierwszeqo. zielonego i niebieskiego. Novvoczesna teoria widzenia barw w zasadzie opiera sie na koncepcji trzech receptorow. a wiec komorki jasnosci (bialo-czarne). nie rnozernv uzvskac zielono-czerwonego zabarwienia. zwane zielono-czerwone. gdy swiatlo to ma barwe zielona. zas mieszajac swiatro niebieskie i zolte . W roku 1957 L. co \/If konsekwencji spowoduje rowniez : rnniejsza aktvwriosc kom6rek zielono-czerwonych. Te eztery barwy wvdaja sie wiec tworzvc dwie. (Wedlug: L Kaufman. Osoby takie badz pozbawione sa zupelnie ktoreqos z trzech typ6w czopkow. Sa one pobudzane przez receptory swiatla czerwonego (y) i niebieskiego (a). W normalnych warunkach zas wszystkie trzy receptory reaqowaivbv townie silnie na biale swiatlo. Zasadnicze znaczenie rniato rowniez wyeksponowanie roli przeciwstawnych reakc]i kom6rek 2 -. Jakie moina uzvskac adaptujac oko do swiatra 0 dane] barwie. Hering postulowal istnienie czterech typ6w receptor6w. Pobudzenie oznaczono strzetkarni.Jeze!i nastepnie patrzymy na biala plaszczvzne. gdy na siatkowke pada swiatlo czerwone.czerwonego. Jameson storrnulowali teorie zakladajaca istnienie de t e k tor 6 w bar w w z 9 II? d ems i e b i e p r z ec i w 5 taw nyc h. 32 33 . bqdz spadkiern (w stosunku do poziomu jej aktvwnosci spontanieznej). Scheme! polqczen miedzv receptoremt a nouronemi. Zqcdnie z ta teoria. . wpatrujemy si{l przez jakis czas w plaszczvzne 0 barwie czerwonej. defekt ten okres!a sili jako protanopia.Wefekciedana kom6rka moze reaqowac badz wzrostem aktvwnosci. Jakie ludzie popelniaja wykonujqc zadanie rozrozniania barw. deuteranopia i tritanopie. R6wniei dane pochodzace z badan nad ludzrni. lecz nie na poziomie r e c e p tor 0 w y m. wvstepujaceqo wowczas. lstnieja trzy typy kom6rek. Jedyna istotna roznica porniedzv jego hipotetycznymi krzywymi a krzywymi pochodzacvrni z badan spektrofotometrycznych polega na tym. a jej obniieniem. rnozna okreslic. Teoria ta wvjasnia zjawisko kolorowych powidok6w.niebiesko-zolteqo. co wskazuje na wieksza specvficznosc poszczeg61nych typ6w receptor6w. stwierdzimy. kt6re Sq pobudzane przez kazde swiatlo. Drugi typ kom6rek (niebiesko-zolte) reaguje wzmoieniem aktvwnosci na Rvs. przewidywany przoz teorie przeciwstawnych barw. Taki tez bedzie efekt percepcyjny. a hamulcowe z receptorow swiatla niebieskiego. jakiego typu czopk6w sa oni pozbawieni. 1979. Popatrzmy jakq_ zdurniewajaca intuicje wvkazal Helmholtz. drugiego lub trzeciego tvpu czopkow. badz charaktervzuja sie zmniejszonq ich wrazliwoscia. reakcja receptora zaadaptowanego bedzie mniejsza ruz reakcja pozostalvch receptor6w. ze pewne kolory wvdajq sie miec szczeg61ne wlasnosci. Kom6rki te majq pobudzeniowe wejscie z receptor6w swiatla zielonego i czerwonego (swiatlo zolte jest silnie absorbowane przez oba te typy receptor6w). niebieska i z6ttq. leez uzupelnia jq dodatkowo danymi. a hamowane p r z e z inne (rysunekl1). reagujq wzmozeniem aktvwnosci. W sumie uklad reakcji neuronow bedzie zblizonv do tego ukladu reakcji. a nastepnie przeniesiemy wzrok na biala plaszczvzne. przv czym 0 k res Ion e k 0 m 6 r k i S q p o bud zan e p r z e z jed n e r ec e p t o r v.) swiatlo zolte._ Psvchclnpta oqotna .). Na podstawie rodzaju pomvlek. Oawno jui zauwazono. ze w wyniku tego spostrzezenia E. VVyehodzila one bowiem poza poziom receptor6w siatk6wkowych i wskazywala na istotna role struktur neuronalnych w tvch procesach. ze te ostatnie obejmujq wezsze spektrum dluqosci tal. H urvich i D. czerwonego i zolteqo) na oqol prowadzi do uzyskania swiatla o barwie posredniej (np. Propozycja Hurvicha i Jamesona stanowlia bardzo wainy etap bad an zrnierzajacvch do poznania mechanizm6w spostrzegania barw. a hamowane przez receptory swiatla zielonego (f?.Iesli np. . trzy tvpv receptor6w swiatla . a n e u r on a I n y m. przy czym barwy kazdej pary sa jakby przecivvstawne. ze ma ona zielone zabarwienie. Jedne. 11. gdy na siatkowks pada swiatlozielona. zielona. Warto tu wspornniec.

kt6rych intensvwnosc m6gf dowolnie zrnieniac. W swoich niezwykle pomysfowych eksperymentach Land (1983) pokazywal osoborn badanym plansze przedstawiajqce rnozaike kolorowych kwadraeik6w i prostokatow. Inne z kolei kom6rki maja przeciwstawnie dzialajace centra i otoczki. g d y 0 c z y p 0 r u s z a j q s i f. Poriiewaz ich pola recepeyjne Sq wzqlednie duze. Obecnie badacze sacza. ze wykrywanie ruchu stanowifo pierwotnq funkcje systemu wzrokowego.jego barwa ulegafa zmianie. Okazato sie mianowicie. ze na roznvch pietrach ukladu wzrokowego (tj. ktorv nazywa sie V4 . gdy w dowolnym punkcie ich pola recepcyjnego pojawi siliJ swiatlo 0 danej dluqosci fali (np. zalezy tylko w pewnym stopniu od dluqosci fal swietlnvch odbitych przez ten obszar. kom6rki reagujqce przeciwstawnie na wiecej niz dwie barwy). Kom6rki te Zeki (1990) nazywa detektorami barwy. To. zielonym i niebieskim). 1984). rnoqa one integrowac informaejfil z duzeqo obszaru pola widzenia. Hubel i T. Reaguje natomiast natvchrniast. Padsumowujqc zagadnienie percepcji bmw mozna stwierdzic. reagujq pobudzeniem na oswietlenie czerwonym swiatlem centrum. czerwony kwadrat pokazac w izolac]i od kolorowego tla . postulujac istnienie trzech typ6w receptor6w. Znane sa np. gdy spostrzega sie dana barwe. Dane te nasuwaty przypuszczenie. gdy jest otoczona nieruchomym pokarmem. jaka barwe ma dla nas okreslonv wycinek pol a widzenia. ze wrazenie stale] barwy system nerwowy zapewnia poprzez dokonywanie oeeny swiatel sasiadujqcvch z sobs ooszarow. w kt6rych biora udzial zar6wno reeeptory siatk6wkowe. tj. ezerwony kwadrat) oswietla! on trzema kolorowymi swiatlami (ezerwonym. 1971). pokazujace. ze opisane wvzej kom6rki potrafiq dokonac oceny nawet najbardziej zlozone] powierzchni barwnej. gdy swiatlo to ma inna dlugosc fali (np. Jeszcze inne maja bardziej zlozonv charakter reakcji (istriieja np. doswiadczenia wykonywane na zabach. kt6rymi oswistlal dany wycinek planszy. Istotne znaczenie ma rowniez cala kompozycja fa I swietl nych odbitych od obszar6w sasiednich. jak i Hering. kt6re reaquja pobudzeniem. Przypuszezenie 0 istnieniu w korze paraprojekcyjnej obszar6w zaangazowanyeh w percepcje barwy potwierdzajq rowniez nowoezesne badania intensywnosci przeptywu krwi przez poszezeg61ne reionv m6zgu u zdrowego. a hamowaniem na oswietlenie zielonym swiatlern otoczki. wykryto w korze paraprojekcyjnej (scislej w obszarze.nerwowych na swiatlo 0 roznej dluqosci fal. ze niezaleznie od kornpczvcji swiatel. Okazalo sie. Na zakoriczenie warto jeszeze zwrocic uwaqe na pewien zadziwiajqcy fakt zwiqzany z historia badan nad widzeniem barw. Tvrnczasern. Otoz dane pochodzace z badan z ostatnich lat pozwolity na polaczenie w calosc roznvch klasycznych teorii.. Wi{lkszose kom6rek znajdujacvch sie w cialku kolankowatym bocznym i w korze projekcyjnej charakteryzuje sie stosunkowo mafymi polami recepcyjnymi i w zwiazku z tym reagujq one na swiatlo z niewielkiego obszaru. Wykrywanie ruchu w otoezeniu jest bardzo istotne zar6wno d!a zwrerzat nizszvch. Om6wimy teraz w skr6cie zasady ieh dziatania. jego kolor pozostawal subiektywnie nie zmieniony. 22). w siatk6wce. kom6rki. D rug ina tom i a s t. Wystarezyfo jednak. Istnieje poqlad. 1989). 9 d y 0 c z y paz a s t a j q n i e r u c hom e. szczeg61nie aktywne sa wlasnie te rejony m6zgu. Fragment takiej planszy (np. Helmholtz. ciafku kolankowatym bocznym i w korze wzrokowej) znajduja sie kom6rki specyficznie zwiazane z analiza barwy (De Valois i Jacobs. ze percepcja barwy jest prosta surna pobudzeri trafiajacvch do m6zgu z wielu punkt6w pola widzenia. Te dwa uklady percepcji ruchu okresla sie jako uktad: obraz-siatk6wka oraz oko-qlowa. Ukiadl obraz-siatk6wka Jesli nasze oczy pozostaja nieruchome. ezuwajqcego czlowieka (Lueck i wsp. ze proces ten opiera sie na zlozonvch meehanizmach. a hamowaniem. .Jesli zalozvc.par. Reagujq one tylka w6wczas. jak pokazuja niezwykle interesujqce eksperymenty Landa. kt6re mogq spelniac taka wlasnie funkcje. jaka konkretna kornpozvcja fal charakteryzuje sie swiatlo padajqce na siatkowke oka. lstnieja np. Wskazujq one. postulujqcy istnienie przeciwstawnych wzqledem siebie detektor6w barw. rnozna by uznac. jak i wiele struktur ukladu nerwowego.'l 34 35 . by taki np. ze procesy siatk6wkowe stanowia jedynie wstepnv etap analizy informacji o barwie. co wiaze sie z odpowiedniq organizacjq ich p61 recepcvjnvch. D. Istnieje szereg danych wskazujacvch.'l s led Z ij c rue hom y p r zed m i 0 t. jak i dla wysoko zorganizowanych istot. przedmioty poruszajace sie w przestrzeni stvrnuluja kolejno coraz to nowe miejsca siatk6wek oczu. s. Kom6rki. Pierwszy l n i c h d z i a Ia. zielone). swiatlo czerwone). gdy w jej polu widzenia pojawi sie przedmiot poruszajqcy si~. Wiesel odkryli w korze kota kom6rki reagujqee na przemieszczanie sif. niezaleznie ad tego. U c z f a w i e k a m 6 z got r z ym u j e i n form a c j eo ru c h u p r zed m i 0 t 6 w zap 0 s red n i c t we m dw6ch o d r e b n v c h system6w (Gregory. ze kazdv z receptor6w odpowiada na szeroka gamfil dluqosci fal swietlnvch. a a bra z poruszajqcego s i e przedmiotu przesuwa s i e po s i a tk 6 w ce a c z u. ze podczas spostrzegania kolorowych obiekt6w. Kom6rki te z regufy cechuje przeciwstawny charakter reakcji na swiatlo 0 rozne] dluqosci fal. ze rnoze ana nawet zginqe z glodu. kt6ry twierdzil. kt6re rnozna uznac za odpowiednik V 4 u zwierzat. ze racje rnial zar6wno Young. a zasadnicza ocena jej dokonuje sie dopiero w strukturach m6zgowych... jakimi sa ludzie. kt6re przez dtugie lata traktowano jako sprzeczne z soba. widzenie barw jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym.

Wyniki ekspervmentu potwierdzilv to przypuszczen ie. brak jest ciCjgle og61niejszej teorii.ch pochodzacvch z centr6w rnozqowvch. rnoi. ze uk1ad obraz-slatkowka. Psycholodzy z koler koncentrujq si~ gl6wnie na problem ie.}. toleruje \IV pewnych granicach przerwy w doplv . najwczesnlejsze stadia analizy informacji wzrokowej ukierunkowane Sq na 37 . H.. Przy ni~d~statecznych informacjach wzrokowych 0 ruchu m6zg wybiera t{l bardzio] prawdopodobnq ewentua Inose i uznaje. dzieki czernu dwa bardzo podobne do siebie obrazy. R. Zagadnieniem tvm zajrnuja si{l zarowno neurofizjolodzy. Wydaje si<.ny~h pi{ltrach uklad u wzrokowego.esuwaja sie po slatkowce. . l<iedy brak jest intormacji 0 ruchu l siatk6wh.!c uklad oko-glowa.achsiatk~wki p 0 J a \IV I a S I Iil t a k i' U l~ h I w s z v b k i m n a s t e p s rw t.siatk6wkowego obrazu bodzca. slusznosci koncepcji Helmholtza rnozemv sie przekonac w bardzo prostv spos6b.'@._)CI Sl~ np.!ce z obu tyeh dziedzin. a nie odwrotnie. Sekular i L. A przeciez nawet przv tych ostatnieh rece~tory roz:Ii:19anI8 ml~Snla powinny zadzialac. gdy bodziec poruszaf okreslona predkoscia. kolejno pobu?za~e sa sqsiadujCjce miejsca siatk6wki. OpierajClc si{l na danych dotyczCjcyeh proces6w zachodzClcych na r6Z.nych. a nie . U takich ehorych swiat kreci sie. to w6wczas adaptacja do ruchu w jsdnvm kiorunku powtnna spowodowac obnizenie wrazilwosc] detektor6w tego ruchu i VII konsekwenc]l podniesc prag detekcji tvlko tego kierunku ruchu. przy jakiej minimalne] wartosci oswietlenia ruch paskow zostanie jeszcze zauwazonv.! dawn a. a ekran pozostaje rueruchomv Wrazenie to. Helmholtz w swej koncepcji przvja! zalozenie. SWiat . Wtej svtuac]i jednak weale me odnosimv wr~zenta. a nie reaqowalv na wiec one rodzaj wyspecjalizowanych deludzi podejrzewa sie istnienie podobny~~ a nie od nich. Natomiast ruehy bieme nle powodLlj<l rue lU POWI 0 (Ow.'!. Jesli nieruchorna plamks swietlna eksponuje sie na poruszaj<'!cym sie ekranie. z arqurnentacja autor6w. ze w norrnalnvm zvciu na og61 poruszaja si~ male przedmioty na wiekszvm tie. Ganz (1963) na przvklad przeprowa?zill ekspervrnent. podobnie jak \1\1 normal nych waru nkach. Zqodnie =.ruchu ._) rzedrniot. i badali.. obrazy r6i. Badania neurofizjologiczne dotyczq gf6wnie funkcji. ze j e I i w d w 6 c h n i e z by t 0 die 9 t y c h mi(tsni ocznych. Stanowilv tektor6w ruchu. VII jaki spos6b dochodzi do wyodrf. gdy patrzymy na poruszajqcy sie przedrn iot. lrrtormacja 0 ruchach galok ocznych jest wykmzystywana do ocenv zrnian polozenia tego prze?miot.l wiec.u. razem Z oczami. gdzie pojawil sie on najpierw. pon iewai sygnaty 0 ruchu nie docierajCl ani z jednego. wo~c~as~ ze swiat obraca sie w przeciwnym kierunku. by przesuwanie sie pask6w po siatk6wce moqlo bye wYnlkle~ jedynie rzeczywistego ruchu paskow. jak I psycholodzy. nadajac mu biernv ruch obl'ot~wy. gdy pr6bujq oni poruszac oczami. np. wynika z tego. Percepeja ruchu jest uzalezniona od poprzednich doswiadczen. VV zwiazku z tym dZlafa on nawet wowczas gdy f?zkazy te nie mogq bye wykonane. W sytuacji. gdy znajdujemy si{l w_ kin te. padajqce na siatkowks nym. czasowym S a III p r zed m i 0 t. na svqnaiach z mi!.f " wle In orrnacp \IV przestrzeni i czasie. [esli ruch byt spostrzeg~ny dzililk! korowvrn d. G. oczy w sposob p odruchowy zaczvnaja go sledzic. ze to wtasnie plamka porusza si~.. nawet nieruchomych przedrniotow prz. 'M przypa . nakawj'lcych wykon8n1e ruc~u: .). Na ekranis pokazuja sie nam serie szybko nast{lpujqcych po sobie nleruchomych obraz6w (24 sek.ete . a szczeg61nie wiele uwagi poswiEilcili mu Psychologowie pO. j~k t~ rna ~~1teJSCe dku powidok6w wywolywanych W ClemnOSCI.dy poruszamy oczarni. ktora opisalismv.ntu zapewnialv. ze jui. badz w przeciwnym. rak WI~C st~lbilnosc sWlata utrzyrnywana przy ruchach dowolnych nie zachowuje SIQ przy (uCh~c. kt6re steruja ruchami oczu. Sherrinqton..lbnienia danego ksztaltu o drugiego aka.st~Cl.. Z+udzenie to opiera sie na "zjawisku fi". wskutek uszkodzenia miesni. m!eJsc. jest procesern r6wnie fascynujqcYITI co malo poznanym.i sytuacjl sygna~ow z ccntralnych osrodk6w decyzyjnych.h biernych. a rue. Polega ana na tym. choc stanowi jeden z podstawowych elemen tow naszej orientacji V\I swiecis. wvdaje silil narn.. Zjawiskiem tym interesowano 51\. Iestesrnv sklorini interpretow3C W sqsiedztwie czasowvm i przestrzenjako jeden poruszajacv sie przedmiot. ze catv swiat sie porusza. jakq w anallzle ksztahu petniq pojedyncze kom6rki nerWOwe oraz poszczeg61ne struktury ukladu nerwowego. jak si{l wydaje. ktororn ruehu. Rueh pozorny spostrzegajCl nie tylko ludzie z defektem ukladu wzroko~ we~o: ztudzenia tego doznajemy za kazdvrn razern.OCZUczy gtowy '. Wystarczy zamknawszv jedno oko usciskac delik~tnie gatl<\1 t e 9 ~ P r zed m i 0 t u od punktu. detektor6w. a my mimo to spostrzegamy w nich ruch.a!a. Nie~tety. dziata na podstawle sygnalow ptynCjcych do z da oraz rozpoznania go jako konkretnego przedmiotu majqcego okreslone :znac~enie. Sygnaly z osrodkow sterujacvch rucharni o~zu umozliwiaja bowiem prawidlowa interpretacje intorrnacji 0 ruchu obrazow na siatk6wce oka. w kt6rym osoby badane wpatrywa!y sie przez kilka rninut w paski przesuwajace sle w jednym kierunku. Tak wi!._)sni ocznvch. do mrejsca. Warunki eksperyn:e. d 0 s t r z ega m y p ~y n n y s [!ll1k1~clJ@lko~@%@w!'ll Gdy VII polu widzenia znajdzie sie poruszajacv si!. Okaze 51.O:'ilttlW Spostrzeganie ksztatt6w. jak przvpuszczal Ch. ze proces te~ opiera S~\1na sygn. gdZI8 vvystqpif p6Zniej.' t 'd I . ze porusza si{l przedmiot rnniejszv m~®ffi!GepCB©l1 k§a. I<t6r3 potrafilaby scallc mformaGje pochodz<. Bral< jest natomiast VII te. Nastepnie eksponowali oni inne paski przesuwaiace sllil badz w tvm sam~n: kl~r~nku c~ paski adaptacvjne. ani ': druglego ukladu.emy stwierdzic. sie w okreslonvm kierunku i Z nieruchome bodice. Rowniez i u Kom6rki te reaqowalv.

0rganlzaeJ_l. Przyklady ror nyc h .g zre raz widzirnv waze. • ••••• 81!'!!1 ile9 ••••••• ••• 0 ••• 1lt··~@l ••• (!)8·~®~ •• ee •• ~ @e.~H' ••• •• e ••• f ' . gdy jest on uwiklany w bardziej zlozone tlo lub dlaczego w oqole dostrzegamy ksztaltv w obrazach. J. Przyklad !lustru/qcy zasadf?prvmetu calosci nad cresctem! o 39 . s.SeU~k~e~.. ·~· •• " ••• tle.obiektywnie rzecz biorac ~. kt6re surnuja informacje przesylane z neuron6w nizszeqo rzedu. ktore decydujC) obrazu.0 . niemniej obecna wiedza dotvczaca organizacji kory wzrokowej wskazuje raczej. z e u k i e r u n k owany jest na w v o d r e b n i e n i e w o b r a z i e pewnych sensow nyc h e a I a sci. 21) nalezalobv przvpuszczac.skladaja sie jedynie z barwnyeh plam pozbawionych wvrazrivch kontur6w? Na tego tvpu pytania szuka sie odpowiedzi w badaniach psyehologicznych. Wiadomo rowniez. . Hamowanie oboezne zachodzacs na siatk6wce powoduje bowiem.a ~ ~ 0 bra z u. Kaufman. spostrzegamy rozne ksztalty. ze proces ten zaehodzi w wyniku aktvwnosci pojedynczyeh neuron6w (reagujqcych na coraz bardziej zlozone ksztaltv).. takie jak linie (paski) a okreslonvm naehyleniu i szerokosci ezy katv.stawiono na rysunku badz pion owe. gdy zadziala bodziec wzrokowy.. og<j ye rozne ostac1owey zaproponowali wiele raw . ze w m6zgu istniejq tzw. W eodziennym doswiadczeniu wiekszosc obraz6w.. Nawet w tym przypadku kr . linie o okreslonvm nachyleniu ezy tez katv.i!dzy elementami p . Wiekszosc badaczy obeenie zgadza sie z twierdzeniem. larnpa. Jedne z nieh reagujq sitniej.~a °dr~anlzael~ obrazu w fiqure . ze na poziomie kory wzrokowej znajduja sie kom6rki reagujqce wybi6rezo na okreslone cechy bodzca zwiazane z jego ksztattem. np. w [aka fiqure (calosc) zostan ercs . jednostki gnostyczne. Ten eat. 1979) Rys 12. Konarski (Konarski. zorganlzowane elementy awa prze stawiono graflcznie. jak dochodzi do syntezy informacji 0 poszczeg61nyeh cechach wzrokowyeh w calosciowv obraz.a ~n: kt~ry przed. ze np. W kaidym momeneie.detekcje ksztaltu.Zq pomlf.osciowy ehologow postaci. pomimo ze same te elementy' m zabe . a raz ••• •••••• ~ •• CflO.'. ktore . Zgodnie z tymi danvrni mozna zalozvc. Jakie spostrzegamy. na detekeje jakich eeeh sa one nastawione. Na poziomie kary nastepuje wiec jakby . Jest rzecza charakterystyeznq zenta P as~c~~znl_e lub tez flgur~ na Jakims tie.o~:~:::::~~ty.. 1969) zakladal nawet.~.eeilD~. np.ct. ktore wybi6rezo reagujq na poszczeqolne elementy tego kwadratu. Wszystko to wskazuje.h pOrl_li?dzy poszezeg61nymi element ow_ zachodzqlose] te rnaje wtaseiwosci... jaki wvlania sie z badan neurofizjologicznych. zaleznie ad tego. 1972). jaki ksztalt spostrzegamy. S t r z e ion e d z iA k i w y 0 d r A b n i . Zauwazyli oni ze now~ny przez psvdy dostrzegamy r6inorodne abiekty r pat~z~my na ot~czajqcy nas swiat. na dwa zwrocone ku sobie profile. spostrzezenie kwadratu narvsowanego na jednolitym tie jest skutkiem pobudzenia szeregu kom6rek. . a wiec zarganiz~~al WI zrmv jako ulozons w linie poziame aspekt ~postrzegania szczeg61nie Sil~: .. Przyktady ilustrujqce te pr qp edstawi. ze s y s t e m wzrokowy dokonuje organizacji o b r a z u. Wprawdzie rzeczvwiscie wy~ kryto (w dolnoskroniowej karze malpy) kom6rki reagujqce wybi6rczo na tak zrozone bodice jak twarz oraz dlori (Gross i wsp. n len IU 5 t a sun k ' e~c. rna zawsze. kt6ryeh nie da si .<t ••••• 0 •• eo •••••••• A e ••• @O •• Oo.e. Tak np. ••••• ee ••• oe •• c . . czyli neurony odpowiadajqce tylko w6wczas. A jednak mimo to. wy~ odrebniamv figury ezy postacie. 13. jak np: na r. sklada sie z bardzo wielu element6w pozostaiacvch w zloi:onych relacjach.k ' 12A.j ozlozente" obrazu wzrokoweqo na mn6stwo element6w rnajacvch rozne eechy. ze aktvwnosc calej sieci neuronalnej decyduje 0 tvrn. N iewiele jednak wiadomo. wazna jest ie zachodzi ona nie I F I 9 u r Y z wan e p 0 s t a c . gdy w polu widzenia znajduje sie okreslonv przedmiot. ze aktvvvnose korowyeh detektor6w cech stanowi podstawe wzrokowego rozpoznawania ksztalt6w. ze informacja a konturach oraz wszelkieh gwaftownych zrnianaeh ezy nieciaqlosciach roznvch eeeh obrazu zostaje jak gdyby wzmoeniona. zostaje pobudzona bardzo duza liezba kom6rek. nie wvjasnia wielu zlozonvch zjawisk pereepcyjnych. Cawtaseiwosci cZfi)sci. 0 S e I a m I z a s t a 1<. natychmiastowe i i ewidentne 'I ch ~ ra: ~:e erne obrazu . W jaki jednak spos6b rnozernv ciqgle dostrzegac ten sam kwadrat.na figurfi) i tlo jest i tfo maze sie zmieniac. orrn orqentrscj) obrazu. (Wedlug·. ol6wek itp. L. na oqol bez speejalnego wysilku z naszej stronv. Mozernv to zaobserwowac nawet w przypadku pozornie bezsensownych obrazow . Na przyklad na r sunku \'l przewidzisc na podstawie stalvm charakterystyeznym relaejo~ Jakie 1~ s~o~trzegamy kwadraty dzieki obrazu.1I iI. inne slabiej. Obraz dzialania svsternu wzrokowego. o tvrn. Zgodnie z koneepcjq Hubela i Wiesela (por.. lam I czy cal ".J: d 0- +- c o o Rys.

zgo n ~~~~~~:'ka~~~~~ elementu w obrazi.gwa ow .. •t .. d ie z kt6rym .!. I chociaz dzis nikt szko!'::> psychologll postaci maFI. Nalezv jednak parnietac. h d '1 7.. 't . ktora nastepnie stars sie zweryfikowa6 przebiegajqc jeszeze raz wzrokiem po przedmiocie badz. w rakich fragmentac 0 razu'k I' a'aman'lach oraz w miejscach.) o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 rzykfady ilustrujqce prawa organ/zacli po Rys. Identyfikacja nie jest jednak aktem prostvm.. ko svstern au' '.l wa or anizac]i sforrnutowane przez dobrej posted t~.. kt6re zapewnia najwieksza redundancje. .. ze 41 . zaleznie od hipotezy. dni t koncepcja.' I«.Jesli hipoteza okaze sif. Przvjecie takiej lub innej hipotezy wptywa z kolei na spos6b. czv malo. ~zy . . Zauwaimy. . zachodzacvrn VII jednym rzucie uwagi. Z kole~ z tvrn klerunkl~m bedzie u~. '. kt6re trzeba uwzqlednic W analizie. d aga dn' ruenia percer)c'li.")'I<ln'1 ciaglosc! jakiejs \!II . kni cia sa czesto traktowane jako prawo Prawo kontynuacJI I prawo za~ . [aka uznamy w danym momencie za sluszna.lcla przewi uje. wvsuwana jest nastepna. -' . 1972).z. Zgo rue Z q .norodnych element6w zostaje percepcyjnie zorganizowany w okreslons figury czy ksztaltv. kt6rzy rozpatruja FI]3 'nformar'J'" zawarta Jest gfownie . N ieeo 111ne po ejscie 0Z n"I'. sl<. Proces stawiania i weryfikowania hipotez powtarza sie wielokrotnie az do momentu znalezienia najodpowiedniejszej. . inie do elniane.' steciowcow . zadanie percepcvr-. tj. W dotychczasowych rozwaianiach koncentrowalismv sie gt6wnie na analizie percepcyjnej ksztaltow oraz probowalisrnv okreslic zasady.I' . w jaki dany obraz jest spostrzegany ezy Jakie ksztaltv w nim wvrozniarnv. ze w mozgu IS ndle]El" spostllegania figul' na tie sa do eosteciowcv.two za~wazyc'hz. 1956). . .c . Jakie do nas docieraja. kolor tub oswietlenie zrnienia. (rvs. a nie Trudnosc ._lscifigury przedstawione] prawo zamknlf.::~~~ (:~~an~~ kowa) . Zauwazmv. c. Na oqol bowiem informacja a spostrzeqanvm przedmiocie nie jest pelna. sl}Y przyclqgbilia • [c . 14 D) ~. ze owe ksztaltv i figury to z reguiy konkretne przedmiotv otaczajaceqo nas swiata. C beda percepc~ ca~os~ elementy lezace bliiej sieble. 1 Arnolllt. [esli przedmiotu juz nie ma. iz jednoczesnie doznajemy zludzenia.' zeregi kropek i krzyzyk6w.. ze w tvm samym obrazie dostrzegamy zupetnie rozne ksztatty. co naprawde widzirnv. wz tuz on lira. f.g R k 14 B ilustru]e prawo dobre] kontvnuacp.. 1 ' . majqcych okreslorie cechy. v. Prawa organizacji sformutowane przez postaciowcow zakladaja w gruncie rzeczy takie grupowanie element6w.. ich obserwacre otyczqce • dzis aktualne. '" jui nie SqdZI. ze oglq_dany obraz jest wynikiem przesloniecia pewnych przedmiot6w przez inne (Coren. NajJatwiejsze w spostrzeganiu Sq figury regularne. M6zg przvjawszv [edna hipoteze utrzymuje jq dop6ty. symetryczne. Dla jeqo zidentyfikowania mozg "stawia" hipoteze. . dany ksztalt zawiera wiele nego moze bye rozna w zaleznoscl ad tego. . . przvpisac go do pewnej klasv przedmiotow znanych nam z uprzednich doswiadczeri..' .ze grupowane sa + @ 4- lID '1- @ t @ o o o 00 0 0 0 00 0 0 u . wedJug Ict6rych obraz wzrokowy zawierajacv ogromnq liczbe r6:i.oopisowv. hb qdzie zac 0 Z c. zakladarnv bowiem. W kt6rym rnozna dojrzec twarz bqdz mlodej. tj. Stawianie pevvnych hipotez urnozliwiajacvch sensownq (tj.. punktow informacyjnych. kontury subiektywne. badz starej kobiety (rys. Jakie fizycznie w obrazienie istnieja. rnajace okreslone znaczenie oraz nazwe. Moze sie zdarzvc. Na rysunku 17 dostrzegamy tzw. qdzie . baaacze. " ak to postuloweli . . . ze w danym momencie tylko jedna z hipotez rnoze bye zaakceptowana i zgodnie z nia dokonuje sie orqanizacja percepcyjna obrazu.. d . poniewaz w duzvrn stopniu determinuje on. 16). lecz najczesciej jest stawianiem i weryfikowaniem kolejnych hipotez.::t:r CZYS. zas prawo bliskosci na rysunku 14. 1 4 . Szczeg61nie interesujqce i sugestywne pod tym wzqledern sa rvsunki holenderskiego artvstv Eschnera (rys. dop6ki w obrazie nie pojawi sie dostatecznie duzo informacji niezgodnych z przvjeta wersja. zqodna z doswiadczeniern) interpretacje obrazu maze czasem prowadzi6 do spostrzegania takich ksztaltow. Spostrzeqajac jakis ksztalt staramy sie na ogof i ide n t y f i k 0 wac go. 15). '.l niezgodna z nastepnvmi informacjami.. analizujqc ponownie inferrnacje zakodowana w trakcie jego trwania.ztahu reprezentujq "~ . ' .. poniew~z rvsunku 14 A wldzlmy ~I~nowe ~ ane sa elementy bardziej do siebie z odnie z orawem podoblenstwa gl upow.z\/' 'Inforrnac'li (Attneave .. poniewaz charaktervzuja sie one najwieksza redundancja (jedne elementy rnozna przewidziec na podstawie innyeh). Fakt ten jest bardzo istotny dla naszej percepcji.e jes~ ~~~es!~~~:~~e~.zbior~ pozost~~ych ~Iemento:a'bry:" czyli pasujacv do figury.anYi:a brakui<lce cZf. .' (. Znany jest rysunek "moja zona ~ moja tesciowa". P . Teze te najlepiej ilustruja figury dwuznaczne. d" k t 'w W qtac 1 III cechv..

osoby badane okrestalv t~ figurlil badz jake 13.moje tesciowe. badz jako litere B. (Wedlug: M. 1978. zaleinie od tego. Og61nie percepcje ksztaltu rnozna opisac jako aktywny proees przyporninajqcv rozwiqzywanie problem6w.. 15. Teuber. jakie sugestie ten kontekst narzuca. kt6re z kolei w duzvm stopniu determinujq kierunek nastepnvch ruch6w. Bruner na przyklad pokazywal osobom badanym pewnq figur~.- 7 "I" . Kaufman. 16. (Wedlug· L. jak to obrazuje rysunek 6. Julesz. L1 konturv. Niejednoznaczne ksztalty interpretowane sa roznie. (Wedlug: B. w kt6rym na podstawie aktualnych informacji wzrokowych oraz posiadanej wiedzy stawiane sa hipotezy dotyczqce znaczenia oqladanvch obraz6w . Czlowiek gfodny np.. Subiektywne Rys. istotne dla rozpoznania danego ksztaltu. W procesie spostrzegania ksztaH6w bardzo wazna role odqrvwaja ruchy oczu. Rysunek Eschers.tlwv -- . Moja zona -.) przedmioty przestaniane znajduja sie dalej.) ~~. badaja pewne punkty. kt6re svqnalizuja jedzenie (Lazarus i wsp.) Rys. 1976.hipotezy te zas z kolei wplywajq na nasze dalsze spostrzezenia. 1953). 1979. Rys 17. kt6ra znajdowala si~ badz wsrod liczb.1. szezeg61nie tatwo dostrzega w otaczajacvrn go swiecie te przedmioty. w Jakim kontekscie si~ znajduja. badz wsrod liter. czesciej niz inne. Oezy nie biadza bezladnie po oglqdanych obrazach. lecz. pomimo ze mamy do czynienia z plaskq kartka papieru. Proces spostrzegania ksztaH6w jest modyfikowany przez roznorodns motywaeje ezy nastawienia. L. Zaleznis od kontekstu. Zawartosc kolejnych fiksacji stanowi podstawe weryfikacji juz postawionych hipotez oraz umozliwia wvsunie eie nowvch. 43 4? .

v:varunkach spostrzegamy gt'ilbiEil.ni sie za!edwie a 5 sek. R6i. 19. jak precyzyjny jest ten mechanizm oceny gl~bi. ~l 0 1 0 1 'I '(j '01 '0 [) 0 A 1 1 A 0 .. D. pomimo ze obraz na siatk6wce jest plash Jest to mozliwe dzieki wykorzystywaniu przv ocenie ghilbi wielu r6i. Dwa obrazv pary sa niem~1 identyczne.o+~ o \) pr(Jwe oka _r: ~J 0 11 I 1 1 o lOY lllXBABAOl OIlIXAABAIO l11YBBABOl 1 II\) (J [\ 0 1 0 \ 1 [) 0 . kt6rych polozenie na siatk6wkach r6i.. ze patrzymy na wiadro od strony aparatury umozliwiajqcej prezentacje nieco r6inych obraz6w do kazdeqo aka. Efekt ten by~ demonstrowany juz w 1838 r. Kaufman. katowvch. 1976.pomimo ze obraz vvidzi si~ juz podwojnie. Obrazy sietkowkowe wiadra widocznego od stronv denke.. powstajqce na siatk6wkach dwojga oczu. widzi SIt. przy kt6rej rnozna jeszcze uzvskac wrai. inne wvstepuja wylqcznie przy vvidzeniu binokularnym. 0 (Wedlug: I 1 o 0 1 1 L. . ze istnieje bardzo duza tolerancja w stosunku do roznicv wielkosci stereogram6w. z kt6rymi mamy do czynienia jedynie wtedy. lnteresujace jest.! me dwa okreqi. fiksujqc oczv na krzvzvku lezacvm w jego centrum. natomiast obrazy krawedzi 'Niedra (duzv okraq) beda wzqledern siebie niece przesuniete Jesli niezgodnosc.\. ze w tyC~.lbi w warunkach laboratoryjnych bada sie najczesciej przy uzvciu 1111 ~ane e~sperymentalne wskazuia.liwe jest uzyskanie efektu stereoskopowego nawet w svtuacji. 1 9). nie sa identyczne. z tq jednak roznica. Pettigrew.enie gt~bi. patrza one na otaczajqce nas przedmioty pod niece innym katem. Figurv Julesza L. ze efekt stereoskopowy rnozna wywolac stOSUJqC obrazv. J ulesz (1964). za malvrn.niee te sa wykorzystywane do oceny gt(lbi. Wskazuje to.) dna.) Rys. .nml @t1. Ta wlasciwosc jest wazna.f. wynosi okolo 30 kqtowych. \N tej svtuacji obrazy siatk6wkowe dna wiadra (rnalv okrqg) bQdf!padac na odpowiadajq_ce sobie miejsea dwu siatk6wek. Wyobrazmy sobie...Perf©®p(!. 0 0 1 0 (1 .ill~o~d ~ g~(~lbi W codziennym zvciu spostrzegamy otaczajacv nas swiat jako tr6jwvmiarowy. ___ 10J 11 Rys. przesunietv fragment (kwadrat-trojkat) widzi sie jako lezacv w innej pfaszczyinie niz pozostafe czesci obrazu. 18. (Wedtug: J. Moi. W konsekwencji obrazy tych trojwvmiarowych przedmiot6w.o f0 . w ksztalcie kwadratu czy trojkata. jest przesunietv poziomo w jednym ze stereogram6w w stosunku do drugiego. miedzv obrazami siatk6wkowymi duzvch Okrlil96w nie Jest zbyt duza. Ciekawe stereogramy skonstruowaf B. Wykazano ponadto. . G6rna granica przesuniecia obrazow. przez C. Niekt6re z nich Sqdostepne [uz przy widzeniu jednoocznym. I 1 U 1 1 0 . widzimy jedynie jednorodnq mozaike biafyeh i czarnych element6w. rozpoczvnelac ad tvch.'. ze pewien ieh fragment np.dy stereogram prezentujemy do innego aka.n®'. 1 B 0 SOl 1 . .Jesli jednak kai. gdy patrzymy dwojgiem oczu.. 0 0 1 1 0 \ 1 0 1 1 0 0 A a a 0 0 0 1 'I 8A A' B 1 0 ABA B I 1 0 1 0 0 I I B I () I) 0 0 I I I 0 0 I. Takie parv obraz6w okreslane sa jako stereogramy. Skladaja sie one z losowo ulozonvch biafych i czarnvcn element6w (rys. flo rr .nych inforrnaeji. Wheatstona. Poniewai oczy sa rozdzielone w p}aszczyznie poziomej. 0 .Ies!i patrzymy na nie oboma oczarni. ~o:-. 1 1 . gdy jeden obraz z pary jest wiekszv o 15%. 1 B A U 1 1 B 0 1 0 0 A A 0 1 B . Zasadlil te i1ustruje rysunek 18. leez jeden lezacv w przestrzeni z tvlu. Om6wimy je teraz kolejno. Widzenie stereoskopowej 9. przy czym wielkosc przesuniecia odpowiada wielkosci dostrzeganej qlebi. Podstawowym mechanizmem widzenia 9tlilbi jest stereopsja. 1979. I 0 0 I 0 o· 1 . poniewaz w normalnych warunkach 45 .L1 1.

. 20. wistosct. .na oceruac te 0 ~eglose [ako znaczrne rnruejsza (lttelson. 10 sarnej wre . obserwatora zmniejsza sie 0 polows. 1967. s. . Poggio i Poggio. i n f a rmac j a 0 r 0 z m y c i u 0 bra z 6 w. lnna wskaz6wkq 0 gf{lbi jest n a k fad ani e s i E. ze powidok pozornia zmienia swoje rozmiar~ k~ ~I . . Badania elektrofizjologiczne ostatnich lat dostarezyfy nieco informacji na temat sposobu. ' Sl(.ze przedmiot a stalej vviel- wazna w s k a z 6w k e znaJduJ<!ce sre w duzej odleqlosc] od obser- SCI f. Wladon. . Jak wiemy. .l patrzy.l w tej samej plaszczvznie (rys. Dlate~~ przedmiot6w 0 znanej Inforn. Zmiany perspektywiezne byly bardzo czesto wykorzystywane przez malarzy (zwlaszcza renesansu) do wvrazenia 9tf. Te sarna rnvsl wvraza niece l~aczeJ prawo Emmerta. 1972) (Wedlug: R. z odleqloscia. Perepektvwicznie znieksztalcony obraz szyn kolejowvch. ze bedzie 0 iac te odlenlne . fakt.Kom6rki te rnozna traktowac jako korowe detektory gf{lbi. R6wniei niewielkie rozrnvcie jednego obrazu nie zakloca stereopsji.lbi opieramy sie jedynie na konwergeneji. a sam obraz nie zawiera zadne] wskaz6wki 0 odleqlosci. gdy jeden przedmiot czesciowo zaslania drugi. w jaki system nerwowy wykrywa niezqodnosci porniedzv obrazami powstajqcymi w dw6ch oczach i wvkorzvstujs jedo percepcji gf!. . ze w korze wzrokowej istnieja kom6rki. a przedmioty blizsze~wi(. Reaguj<! one jedynie w6wczas. ze w ocenie gff.oeeny wazny ~Ia wlel. Okazalo sie. Wykazano eksperymentalnie. . przy czym uezymy sie je wvkorzvstvwac dzieki doswiadczeniu. ze obraz przedrniotu podwaja swoje rozmiary._} 0 bra z 6 w._}bi(Barlow i wsp. kt6re zachodzi w6wczas.iajq. L..lbi opartv jest na informacjaeh 0 stanie konwergencji oczu.. Na to bowle~.. znajdujacv si{l w dalszej odleqlosci. 1984). .~ przy tym.ae!a 0 wie. wvwolamv powidok przez wpatrywan .wrazenie przycmione ze p r zed m jot Y bar d l e k k o zamglonych.obrazy na siatk6wkaeh rozrua sie wielkoscia z powodu zrueksztalcen perspektywieznych ezy oswietlenia. ze wvksztalca sifi) on we wczesnym dzieciristwie w drodze kojarzenia okresloneqo kata ustawienia OCZU. pokazemy je z pewnej odlegtosci rue wtajemniczonej osobie okaze .. 13). Gregory. a nastepnrs przeniesiemy wzrok na odlegf sciane ezy ekran. normalna karta musialabv byc potozona blizej. Polegajq one na tvrn.losc~ wlelkoscI.u zjawl~k sta. aby go osiaqnac.lkos~i obrazow siatk6wkowych z dosw~adczenla wl~lkosei sta~owi . jaka trzeba pokonac. . jesli sa one odbierane jake nakladajace sie na siebie. Pod s taw {l do 0 e e n y 9 I {l b i m 0 z est a now i c n p. W kcnsekwencll k a t konwergeneji sygnalizuje o k r e s l o n a o d l e q l o s c od p r zed m i 0 t 6 w. jest jednoczesnie wykorzystywane do oeeny odleqlosci (Campbell i Wertheimer. 1959).h dwukrotnie wiekszvch od normalnych I. lnny. . stwierdzimy. L .lkszy. gdy dziecko spoqlada na interesujqey przedmiot. Nawet plaskie figury znajdujace sif.1 ~ y ~ z n e j j est per c y POW a n V j a k 0 m a j q C Y s t a f q e II~ 0 s c n I e z a I e z n i e 0 d d y s tan s u. wielkosci i odleqlosci przedmiot6w jest bardzo ~ere~peyjnych. ze rozmycie obrazu. ze takich wskaz6wek jest bardzo wiele. . 20). interpretujemy go jako tor kolejowy. 1951). aby uzyskae tak duzv obraz siatk6wkowy. gdy okreslonv fragment obrazu pokrywa sie z: ich polami recepeyjnymi.Juz Berkeley uwazal. gdy odleglosc tego przedmiotu od. Ik . Jesli np.!e obraz podobny do przedstawionego na rysunku 20 pada na siatkowke._}bi{l. ze r6wnolegte linie oddalajqce sie od obserwatora tworza na siatk6wee obraz linii zblizajacvch sie do siebie (rvs.O~CI slatkowkowej jest wprost proporcjonalna do per~ypowanej odle~}osel tY~h przedmiot6w od obserwatora. Taka svtuac]a zas zawsze ma miejsce przy oqlqdaruu obraz6w majacvch pewnq gfE.Jesli ~ykonamy kartv do gry 0 rozmlar~c. a wiec gdy pada on na nieco rozne miejsca siatk6wki. rowniez binokularny rnechanizm widzenia gff. Ten zwiqzek. Zostal on opisany w formie p raw a ktoregfosifo.l. ostre widzenie zapewnia wlasciwa akomodaeja soczewek (par.leszcze irma w s k a z 6 w k a 0 bee n q W sam y mob razie sq d e for mac j e per s p e k t y vv i c z n e. Wykazemy zaraz.lbi przedstawianej rzeczv46 47 Rys. . Pr~edmloty w~tora maJq niewielki rozmiar na siatk6~ee. stanowiace sygnal dla zmiany akomodaeji. 17) jestesrnv sktonni interpretowac jako znajdujace sie w roznvch pfaszczyznach. leez prowadza ku odlegtemu horyzontowi. malujac nam Wykorzystywali Je stosowah ani rowniez barwv. na kt6re sif. Berkeley sadzil. o dl e q le spraw. lecz sa nieco przesuniete. re sre W jasne swiatto.Iesli wifi. " . na kt6rym szyny w rzeczvwistosci nie zblizaja sie do siebie. Zjawiska to mozna ob~rwowae w powidokach. kt6rych pola reeepeyjne na siatk6wkaeh dwojga oezu nie odpowiadaja sobie dokfadnie.bardzo o 0 die 9 I 0 ~ C I. zgodnie z kt6rym percypowana wielkosc przedmi _ tow 0 tej '.

Przypomnijmy. Dzialaniem hamowariia obocznego porniedzv neuronami siatk6wki rnozna r6wniei: wyjasni6 zludzenie Hermana. jaki my sami wykonujemy. ktore. Spr6bujmy przeprowadzi6 nastapujace doswiadczenie: fiksujac wzrok na framudze okiennej i jednoczesnie trzvrnajac palec w niewielkiej odlegtosei od twarzy powoli przesuwajmy glow~ raz w prawo. ze w miejscu. podczas gdy wszystkie inne jedynie przez dwoch. Okazuje sie. To proste doswiadczenie pokazuje. natomiast nasz palec "wykona" pozorny rueh w przeclwnym kieru nku. ze na skrzvzowaniach bialvch pas6w widocznych na rysunku 22 pojawiaja sie ciernne plarnki. gdzie sasiaduja one z soba. a krawedz ciemnej bardziej czarna. Blakernore'a (1973). Zludzenie to jest znane pod nazwa wsteqi Macha. \Nynikiem tego silniejszego hamowania jest zludzenie szarosci na skrzvzowaniacn bialych linii. jak i ruehem samych przedmiot6w. ze w z 9 I ~ d n y rue h przedmiot6w na siatk6wce jest rainy w zaleznosci od i c hod leg los c i 0 d 0 b s e r w a tor a. krawedz jasnej plaszezyzny wydaje sie bardziej biala. Przy zmianie pozycji glowy w lewo. gdy ani obserwator. przedmioty za oknem przesuna si!? w lewo. ze wl6kno nerwowe. jak zmieniajq SWq wzgl~dnq pozvcie zar6wno przedmioty widoczne za oknem. Przvkladv zludzen. hamowanie oboczne polega na harnujacvrn wplywie kom6rki pobudzonej na inne kom6rki z nia sasiadujace (por. popatrzymy na rysunek 21. Przedmioty dalsze (ooruszajace sie z obiektywnie ta sarna pr!?dkosciq) poruszaja sle na naszej siatkowce wolniej niz przedmioty bliskie. Wedlug R. Jest mniejszy. kt6re przewodzi pobudzenie z obszaru skrzvzowan bialvch pasm. sa przedstawione na rvsunku 23. Istotnie wydaje sie. Okaze sie. W rzeczvwistosci jednak zar6wno ludzie. Etekt ten wynika z faktu. gdy ekran znajduje sie daie]. sa wynikiem hamowania obocznego wvstepujaceqo na roznvch pietrach ukladu wzrokowego. zas blizsze w kierunku przeciwnvrn. jednym z ubocznvch skutk6w dzialania hamowania obocznego w karze jest 49 . poleqajace na tym. zobaczvrnv. raz w lewc. i wiekszv. Dotad omawialisrnv zasady percepcji gl~bi w warunkach statycznyeh. Obserwujmy jednoczesnie. umoiliwiajq Ie p s z q per c e p e i e: czasami jednak rnoqa prowadzic do z Iud nyc h d 0 z nan. Wai. Carpentera i C. przedmioty za oknem "przesunq sie" r6wniez w prawo. a ich badanie stanowito jedno z podstawowyeh zrode] informaeji dotvczacvch zasad funkcjonowania analizatora wzrokowego. gdy spostrzegamy typowe dla naszego otoczenia bodice. ze jesti przesuniemy glow!? w prawo. w korze wzrokowej istniejq kom6rki wybi6rczo reaqujace na linie 0 okreslonvrn nachyleniu. a nasz palec w prawo. gdy go widzimy w poblizu. kt6re w normalnych warunkach. 1975). Efektem dzialania hamowania obocznego na siatkowce jest zwiekszenie kontrastu rniedzv jasnymi i ciemnvmi plaszczyznami W okoliey. 15). .nych odleqrosciach spowodowane jest zar6wno naszym wlasnym ruchem. gdzie obszar ciemny Rys 21. Jak stwierdzilisrnv w podrozdziale "Struktury i drogi wzrokowe". Wstf/ga Macha Raine zludzenia wzrokowe znane byly od bardzo dawna. kt6re uklad nerwowy analizu]e i interpretuje jako wynik okreslonvch relaeji przestrzennych miedzv przedmiotami (Gibson i in" 1959). ze zalei:nie od kierunku ruchu naszego ciala ezy glowy przedmioty dalsze od plaszezyzny fiksacji przesuwaja sie w jednym kierunku. A wiec nastepuje dostosowywanie sie subiektywnej wielkosci powidoku do pozornej jego odleqrosci. jak i nasz wyeic19ni~ty paleo.ny jest nie tylko ruch. jest hamowane co najmniej przez czterech swoieh sasiadow. A wiec przemieszczanie si!? wzqledern siebie obrazow siatkawkowYCh przedmiot6w znajdujqcych sie w r6i. Takie detektory orientacji Sq polqczone z soba licznymi polaezeniami hamulcowymi.zateznie od odleqlosci okranu. W efekcie powstaje zlozonv wzorzec roznvch ruch6w w roznvch kierunkach i 0 r6inej predkosci. ktore przypisuje si~ dzialaniu hamowania oboczneqo zachodzqeego VII korze wzrokowei. Efekt ten nosi nazwe paralaksy ruchowej i jest wykorzystywany do oceny gl~bi (Johansson. co umozliwia nam lepiej rozrozniac linie o podobnym nachvleniu. Dzieki tym powiazaniorn hamuleowym selektvwnosc reakeji kom6rek wzrasta. tzn. jak i przedmioty pozostaja w nieustannym ruchu. teez rowniez ruch przedmiot6w. s. ani przedmioty w tr6jwymiarowej przestrzeni nie paruszaly sie. Istnieje szereg zludzeri wzrokowych. ze z {u d z e~ n i a w y n i k a j C\ z me e han i z m 6 w d z i a I ani a s y s t emu p e yc e p e y j neg 0. jak sie wydaje. ze sasiadu]e z obszarem jasnym.lesli np.

ezyli widzimy)e jako nieco wieksze nil. Podobnie hamowaniem obocznym w korze wvjasnia siE. to. takich jakie przedstawiono na _rysunku 24. 22. Gregory (1971) swoja teorie wvjasniajaca szereg zludzeri.l efekt nastepczv w zakresie percepcji ruchu. sa w rzeczvwistosci. 23 ZJudzenia ze znieksztaJceniem kqtow. (Wedlug: 1973.t. Ztudzenie Millera. W przypadku figury toru kolejowego wskaz6wki 0 pozornej gl~bi rnoqa stanowic podstawe do wlaczenia sie mechanizmu oceny wielkosci zaleznej od odleqlosci. Po usunieciu tla i umieszczeniu swiscacvcn modeli w ciernnosci wydajq sie one tr6jwymiarowe. Carpenter i C. Na prawie stalosci spostrzezeri oparl R. vera A B Rys. wydaje sie wi!?ksza nil. obserwatorowi wydaje sie. Gregory wvkonal wiele interesujacvch doswiadczen. Zludzenie Ponzo.wany Jest ukl~d: obraz-siatk6wka. Ztudzenie Hermene. Efekt ten wvstepuje po dtugotrwalym wpatrywaniu sie w czarno. 24 A. Przypuszcza sie. Rys.) R M. Po pierwsze. leez 0 niezwyktych proporcjach (rvs. poniewaz patrzac na nie widzimy nie tvlko je same. gdy sledzirnv wzroklem za poruszaja- z: przypomina dalszy element toru kolejowego. Jest to skrzynia rnajqca wielkosc zwvkleqo pokoju. lecz cata plaszczvzne (np. B. na kt6rej sie one znajdujq. Subiektywnie jednak dzieki dzialaniu prawa stalosci beda one spostrzegane jako takie same. poruszaja sie one w prze~ ciwnym kierunku. Olatego tez na rysunku 24 A g6ma pozioma kreska. ktore pozwoli+y na rozwianie pewnych watpliwosci zwiazanvcn z jego teoria. Wedtug Gregory'ego ztudne figury wyglC)dajC) plasko. ze zludzenie to wynlka z hamowan obocznych wvstepujacvch miedzv detektorarni roznvch kierunk6~ ruchow Efekt ten rnozna wvwolac jedynie wtedy. a katv rozwarte sa lekko rue docenl~ne: Wydaje sie. w drodze doswiadczeri. pomimo ze przedmiot. i nie wvstepuje on. lezace blize]. gdy stymul0. ktora lezy blizej. cymi sie paskami. Jak wiemy. 25).biale paski poruszajace sie w jednym kierunku. Blaksmore. ta. .Inne ztudzenia wzrokowe wynikajq z prawa stalosci oceny wielkosci. pok6j ten daje dokladnie taki sam obraz siatk6wkowy jak normalny pok6j prostokatnv. pomimo ze z punktu widzenia obrazu na siatkowce nic sie nie zmienilo. przedmioty lezace dale] daja na siatk6wce mniejszy obraz niz przedmioty 0 tej same] rzeczywistej wielkosci. ze przvkladv zludzeri pokazane na rysunku 23 mozna wvjasruc wlasnie jako skutek takiego percepcyjnego znieksztatcenia katow.Jesli zas obrazy przedmiot6w lezacvch w r6Znej odleqlosci od obserwatora sa na siatkowce takie same. kartki). przvnajmniej VII pewnyrn stopniu. Gdy paski zostana zatrzymane. Zgodnie z zasadami perspektywy. kt6ra A Rvs. 50 51 . Informacja a tie wspolzawodniczy z intorrnacja 0 samej figurze. rnimo ze ich percepcja podporzqdkowana jest prawu stalosci wielkosci. Ciekawym przvkladern wpfywu uprzed nieh doswiadczen na spostrzezenia jest znieksztakony pok6j Arnesa. starat sie on wvjasnic dlaczego ztudne figury zawierajace ceehy perspektywiczne wygl'ldajC) plasko. jest spostrzegany jako plash Mechanizmy prowadzace do spostrzegania zludzeri ksztaltuja si{l. ze kqty ostre sa subiektvwnie przeeeniane. S. to w rzeczvwistosci dalszy musi bye wiekszv. ze wzqledu na dodatkowe informacje a tie.

) Tak tez jest spostrzegany przez obserwatora. Takie Sq ich ehaty. nie sa ani w stanie nazvwac ezy rozrozniac przedrniot6w jedynie na podstawie doznan wzrokowych. maz czy zona. Nawet jednak wtedy. 1971. o d b i j a s i e to w spos6b nieodwraealny na rn o z l i w o s c i a c h percepeyj nych w d a ls z y m z y c i u. ze w rok po operaeji rozpoznawala ludzi po kolorze wlosow. tuszv i qlosie. Okazuje sie. . Paejentka. przypadek paejenta.l normalnego spostrzegania. ze paejenei po operaeji kataraktv maja duze trudnosci w oeenie odleqlosci i wielkosci przedmiot6w. WO'i:Il"Okow~ punkl obs er wocji Rys. 53 52 . W opisie tyeh przypadk6w czesto podkresla si(l. 25. kt6rej przywr6eono wzrok w Polsce.ogromne trudnosci w nauczeniu sir. ze ludzie ci nie doznaja tyeh zludzeri wzrokowych. Gregory. ze m6zg nie rejestruje tylko biernie informacji dostarezonej przez zmvslv. ze pok6j ma niezwvklv ksztalt. (Wedlug: R. maja ksztaltv koliste lub oble. drzwi. (Wedlug: R. ze j e s lip r z e z p e wi e n okres po urodzeniu. \NUpiyw dO$wiadc:len~(ffi o !meal percepcj. 1\116zg wiec tworzy elementy nieobecne w obrazie. L. 1988). a niekt6rzy z nich nigdy tej zdolnosci nie osiqgajq w pelni (Valvo. kt6rzy we wezesnym dzieciristwie bvli niewidomi z powodu kataraktv. leez tylko same eienie. Interesujqcy przvklad wptywu doswiadczenia na doznania wzrokowe stanowia badania przeprowadzone na ludziach poehodzacvch z plemienia Zulus6w. Hipotezv te wybiegajq nieraz poza informacje dostepne bezposrednio w obrazie. Wydaje sie. czlowiek lub z w i e r z e rna w j a k i s s p o s o b z n i e k s z t a l c o n v lub zmieniony d o p l v w b o d z c o w. 1971).Jesf jednak urniescic w nim przedmioty lub osoby. 26. rnaJil. spostrzegane sa jako duzo mniejsza. niz to. gdy ostrosc wzroku sie poprawia.ldnej poprawnosci dzialania aparatu optycznego.o st?wia on wypuklych lit:r rzucajacvch cienie. tzw. ii czlowiek ma niezwvkle wvmiarv. L. . ze przyjmujemy raezej to. ze te. bowiem wszystkie przedmioty.udzis ci. ubiorze. ze pereepeja wyrnaga wvjscia poza ramy aktualnie dostepnvch informaeji i opareia na wiedzy zdobytej dzieki uprzednim doswiadczeniorn. leez w spos6b aktywny stawia hipotezy dotvczace widzianyeh przedmiot6w na podstawie wiedzy nabytej w uprzednich doswiadczeniach. ze zludzenia nie sq czvms jednorodnvrn (Grabovvska. Cienie liter moqe bye spostrzeqene jako tr6jwymiarowe literv. lch swiat jest niemal pozbawiony per~ spektvwv. ze w rzsczvwistcsci wcale nie przed- Rys. 1971. przedmioty codziennego uzvtku. ktore w normalnych warunkaeh usprawniaja nasza per cepcje. okaze sie. ze moze przez okno znajdujqce sie na wvsokosci 10m bezpieczne opuscic sie na ziernie. . jest on sklonny przvjac raczej te drugq hipoteze za prawdziwa. Poczatkowo tacy pacjenei zamiast przedmiot6w widza zupelnie nieostre. "okres k r v t v c z n v". Dramatyczne SC} przezyeia Iudzi.Jesli przyjrzymy sie uwaznie rysunkowi 26. kt6re znajduja sie w odleqlvrn rogu. Podsumowujac moiemy stwierdzic. ezasami jednak moqa prowadzic do fatszywych doznari wzrokowvch. Ziudzenia stanowia rowniez dobry przvklad dla wykazania. kt6ry po operaeji sadzil. Pok6j Amesa. dostrzezernv. . Opisywano np. aby nadac mu sens. lecz wykonujq zakrzywione bruzdy. poniewaz wszystkie twarze ludzkie wydawaly sie jej podobne. pomimo wzglr. kt6re w naszej eywilizacji wiqzq sie z widzeniem perspaktywy. Nawet pola orza nie w linii prostej. jakimi sie otaczaja.) Kilkakrotnie juz podkreslalismv.Jestesmv tak przyzwyezajeni do pokoj6w prostokatnvch. l. Gregory. a po operacji "odzyskali" wzrok. rozmyte plamy. ie sa one efektem dzialania roznvch mechanizm6w. podawala. Szczeg61nie wazne znaezenie dla prawidlowego rozwoju zdolnosci percepeyjnyeh ma okres wczesnego dziecinstwa W ostatnich latach przeprowadzono szereg badan wvkazujacvch.Iesli jednak w pokoju Amesa znajduje sie osoba dobrze znana obserwatorowi. np.

Potrafia oni natomiast po dluqirn treningu zupelnie dobrze rozpoznawac przedmioty poznane uprzednio dotykiem. l.udzie ci w znacznym stopniu w procesie "uczenia sie widzenia" opieraja sie na zdobytym wczesniej doswiadczeniu. Obecnie podkresla si~, ze dla pozytywnego rokowania co do rnozliwosci poprawnego widzenia niezwykle wazne jest. zebv operaeja odbyfa sie jak najwczesniej, Uwaza sis, i.e n a j i s t o t n i e j s z e znaczenie d~a prawidtowego rozwoju widzenia u c z l o w i e k a map} pie r w s z e t r z y I a t a i. y cia. W badaniach na zwierzetach. najczesciej kotach, przebvwajacvch od urodzenia w ciernnosci, stwierdzono rowniez zaburzenia widzenia, zwlaszcza gdy deprywacja rniala miejsce w okresie krytycznym, trwajacvrn kilka tygodni. Najwieksze trudnosci pojawiajq sie u tych zwierzat we wszystkich czvnnosciach wymagajqcych koordynacji okoruchowej i w czvnnosciach. gdzie konieczna jest ocena g+!;!bi,jak np. chodzenie po drabinie, skakanie itp. Oprocz opisanych efekt6w hshawioralnych, r6wniei: i czvnnosc bioelektryczna kom6rek nerwowych zostaje zaburzona i-co gorsze ~ obserwuje sie rowniez pewne nieodwracalne zmiany degeneracyjne, gf6wnie w siatk6wce i cialku kolankowatym becznym. Przypadki wrodzonej badz nabytej we wczesnym dzieciristwie zacmv stanowia bardzo powai:ne zaburzenie aparatu wzrokowego i zdarzajq sie na szczescie dose rzadko. Okazuje sie jednak, ze rowniez i rnniej powai:ne, lecz znacznie czestsze. zaburzenia wzroku, jak np. zez, moqa r6wniei: prowadzic do nieodwracalnych skutk6w dla percepcji wzrokowej, W przypadkach zeza obraz pad a na siatkowke jednego oka w zupelnie innym miejscu niz na siatkowke drugiego oka. Powoduje to podw6jne widzenie. W tej svtuacji m6zg wyttumia obraz z jednego oka, co prowadzi do niedowidzenia tym okiem. Nejczesciej niedowidzenie to dotyczy tylko pewnego obszaru siatk6wki, np. obszaru plamki zoltej oka zezujaceqo. W konsekwencji tego stanu rzeczy ulega zaburzeniu przede wszystkim widzenie dwuoczne, a wiec i widzenie gtr,1bi. Rzecz jasna, ludzie ci radza sobie opierajac sie na innych wskaz6wkach dotvczacvch odleqlosci. jak wielkosc przedmiot6w, szvbkosc przesuwania sie ich po siatk6wce przy ruchach gfowy itp, W pewnych przypadkach, [esli nawet uda si,? doprowadzic do prawidtowego polozenia oczu. niekt6rych skutk6w tego zaburzenia nie da sie juz cotnac. I tu znowu okazuje sie, ze niezwykle wazna sprawa dla mozliwosci wyleczenia zeza jest ok res, w kt6rym sie on pojawil. i czas jego trwania. Najtrudniejsze Sq przvpadki zeza od urodzen ia, kt6rego leezen iem zajeto sif;ldopiero po trzecirn roku zvcia. Badania na zwierzetach, u kt6rych we wczesnym okresie zycia wywolvwano zez, wykazaty, ze u zwierzat takich wiekszosc neuron6w korowych ma polaczenia tylko z jednym lub drugim okiem, lecz bardzo ni8wiele jest takich, kt6re otrzymujfl informacje z obu ocw jednoczesnie (Hubel i Wiesel, 1965). Uposledzenie to dotyczy zwtaszcza kom6rek, kt6re opisywalismy jako 54

detektory glQbi (por. s. 21)" Cz» podobne prawidlowosci wvstepuja u ludzi, trudno jest zbadac elektrofizjologicznie. Pewne wyniki eksperyment6w psychologicznych potwierdzajq teze. ze w wyniku zeza zaburzeniu ulegajq przede wszystkim kom6rki rnajace wejscie z obu oczu. a wiec kom6rki binokularne. W eksperymentaeh tvch badano transfer tzw. efektu nachvlenia. Polega on na tym, ze jesli oko adaptuje silil przez jakis czas do czarno-bialych pask6w 0 okreslonvm nachyleniu i po pewnym czasie pokai:e sie osobie badanej pasek pionowy, bedzie go ona oceniala jako naehylony w przeciwnym kierunku niz naehylenie pask6w adaptacvjnvch. Stwierdzono, ze efekt ten rnozna uzvskac r6wniei: w6wczas, gdy adaptuje sie jedno oko, a pasek testowy eksponuje sie do drugiego. Transfer "efektu nachylenia" z jednego oka do drugiego przypisuje sie aktvwnosci binokularnych neuronow korowych. Jesli wiec zez powoduje uposledzenie tvch neuron6w, mozna sie spodziewac, ze zaburzeniu ulegnie rowniez transfer "efektu nacnvlenia". Hzeczvwiscie, ludzie. kt6rzy we wczesnym dzieciristwie przebyli zez. wykazujij znacznie rnniejszv stopien transferu nlz ludzie z normalnie rozwijajqcym sir,1wzrokiem (Ware, Mitchell, 1974). Na podstawie tych danych rnozna sadzic, ze w okresie pierwszvch trzech lat zvcia uklad wzrokowy podlega dojrzewaniu, a zdeformowane doznania wzrokowe mogq prowadzic do nieodwracalnych skutkow. Raz uksztaltowanv system wzrokowy nie jest jednak sztvwna struktura, kt6ra przy statym uktadzie bodzcow zawsze wytwarza ten sam efekt percepcyjny. S y s t e m w z r 0 k 0 W Y d o r 0 s t ego c z tow i e k a pot r a f i "d 0 p as o w a c s i e" do cafkowicie z rn i e n i o n e j. sztucznej s tv rn uI a c j i, k 0 r y g U j fI c j q t a k, a by z gad z a t a s i!;l z inn y mid 0z nan i ami. Przeprowadzono szereg eksperyment6w, w kt6rych osobom badanym zakladano na oczy urzadzenia znieksztalcajace widziany obraz. Najbardziej mane sa doswiadczenia przeprowadzone w Innsbrucku, w kto rych osoby badane (najczesciej jeden z eksperymentator6w) nosily przez wiele dni okulary z ukfadami optycznymi obracajqcymi obraz do gory nogami (Kohler, 1964). Pierwsze doznan ia percepcyjne byty dramatycznew swiecie widzianym do gory nogami badani ci nie mogli poruszac sie bez asekuracji, a pr6by dosieqniecia przedmiot6w koriczvlv sie niepawodzeniem. W ciaqu zaledwie kilku dni nastepowala jednak ogromna zmiana. Osoby te zaczvnalv poruszac sir,1 znacznie swobodniej. podejmowaty udane pr6by jazdy na rowerze, a nawet na nartach. Otaczajqce przedmioty zaczelv przvbierac normalny wyglfld i polozenie. Ciekawe, ze przestawienie sir,1na "nowy spos6b widzenia" przychodzito szezeg61nie latwo w przypadku obraz6w, kt6rych interpretacja bvla uzalezniona od innych dodatkowych informacji dotykowych ezy grawitacyjnych. Na przvklad. swieca zdawala sie stac do g6ry nogami, dop6ki ]ej nie zapalono w6wezas przybierata normalny wyglqd, a ptomien pali} si!;! do g6ry. Og6ln;e stwierdzono, i.e catkowita adaptacja do sztucznej stymulacji moze zachodzic w bardzo szybkim czasie, pod warunkiem i:e osoba badana moze swobodnie poruszac
>-

55

sie W otoczeniu. lnteresujace jest, 18 po zdjeciu aparatow optvcznvch swiat znowu spostrzeqanv byt do g6ry nogami, a ludzie jako "Ghodz<!cypo suficie gfow</ w d61". Po pewnym, zwykle dose kr6tkim, czasie efekt ten znikal. W innym eksperymencie z kolei osoby badane nosily prvzrnatv. kt6re jak gdyby "przesuwa~y" przedmioty w przestrzeni, znieksztalcajac ponadto obraz tak, ze linie proste wydawaly sie krzvwe. a relacje wielkosci zmienione. .Jesli patrzv siE;lprzez taki prvzrnat, to zaleznie od kierunku patrzenia (w lewo lub w prawo) uzvskuje sie inn<!deforrnacje obrazu. Na przvklad, ten sam przedmiot wydaje sie cienki przy patrzeniu w jednym kierunku, a szeroki w drugim. I w tvrn przypadku zaiedwie po 10 dniach uzyskiwano pelna adaptacje - przedrnioty zaczelv wyglqdac norrnalnie, a osoby badane kierowalv sie ku przedmiotorn we wlasciwvm kierunku. Po zdjeciu pryzmat6w, podobnie jak poprzednio, wvstepowal etekt nastepczv, tym razern poleqajacv na tym, ze linie proste wvkrzvwialv sie w przeciwnych kierunkach, a przedmioty znajdowaty sie nie na swoich miejscach. Obserwowano przy tvrn ciekawe zjawisko, nazwane svtuacvinvm efektem nastepczvm. 016i zalei:nie od kierunku patrzenia (w lewo lub w prawo), pomimo ze obraz padal zawsze na te sarna, centralna czesc siatkowki, deformacja obrazu byla inna, tak jak gdyby osoba badana tym razem nosila pryzmaty dokladnie przeciwne do noszonvch uprzednio. Dalsze badania wykazaty, ie adaptacja jest rnozliwa tylko wowczas. gdy osoba poddana eksperymentowi maze swobodnie poruszac sie w otoczeniu i obserwowac konsekwencje swoich ruch6w, a wiE;lcgdy zachodzi wsp6tdzialanie pomiedzv systemami wzrokowym, ruchowym i dotykowym.

nalv sie na oglqdanym przedmiocie; 2) duze ruchy skokowe oraz ruchy podazania ustawiajace obraz przedmiot6w W centralnym potu najostrzejszego widzenia oraz 3) drobne ruchy oczu wvstepujqcs nawet podczas fiksacji vvzroku. Widzenie barw opiera sie na dzialaniu trzech typ6w receptor6w siatk6wkowych, z kt6rych kazdv jest najbardziej wrazliwv na swiatlo 0 okreslonej dluqosci tal. Sygnafy z receptor6w siatk6wkowych przesvlane sa do kolejnych struktur ukladu wzrokowego, w kt6rych znajdujq sie kom6rki reagujqce pobudzeniem lub hamowaniem na rozne dluqosci fal swietlnvch. Analiza spektrum swiatla odbitego od danej powierzchni nie wvstarczv jednak by ocenic jej barwe. Aby to osiqgnqe system nerwowy dokonuje oceny ztozonvch relacji miedzv swiatlami odbitymi od si.jsiadujqcych ze soba powierzchni. Ruch przedmiot6w jest oceniany za pomoca dw6ch system6w. Pierwszy dziala wtedy, gdy oczv pozostaja nieruchome, a obraz przesuwa sie po siatk6wce, drug i zas--- gdy DCZy poruszajq sie sledzac ruchomy przedmiot. Rozpoznawanie ksztaltow odbywa Sl!? w oparciu 0 aktvwnosc neuron6w stanowiqcych detektory poszczeg61nych cech obrazu. Neurany te znajduja si~ na roznvch pietrach ukladu wzrokowego i powiqzane Sit zlozona siecia polaczeri. Aktvwnosc calej takiej sieci decyduje a tym, jaki ksztah spostrzegamy. Percepcja ksztaltu jest aktywnym procesem, VI! kt6rym na podstawie a~tualnych informacji wzrokowych oraz posiadanej wiedzy stawiane sa hipotszv dotvczacs znaczenia oglqdanych obraz6w. Hipotezy te z kolei wplvwaja na dalsze spostrzezenia. Percepcja gtf.)bi zachodzi na podstawie szeregu wskaz6wek, takich jak: przesuniecls abram na siatk6wkach dwojga oczu (stereopsja), kat konwergencji oczu, rozmycie obrazu, nakladanie sie obraz6w blizszvch na dalsze, vvielkosc obraz6w siatk6wkowych znanych przedmiot6w, deformacje perspektywiczne, wzgl~dny ruch przedmiot6w po siatk6wce. W pewnych warunkach dostrzegamy w obrazie to, co oblek tvwnie rzecz biorac w nim nie istnieje. Zludzenia wzrokowe wvnikaja z mechanizm6w dzialania svsternu percepcyjnego, kt6re w normalnych warunkach umozliwiajq lepszq percepcje. .Jezeli przez pewien okres po urodzeniu, tzw. okres krvtvcznv, cztowiek rna oqraniczonv lub zmieniony doplvw bodic6w, odbija sie to w spos6b nieodwracalny na mozliwosciach percepcyjnych w dalszym zvciu. System wZfOi<OWY jest niezvvykle plastyczny. Fa+szyweobrazy powstajace podczas noszenia znieksztalcajqcych gogli sa korygovvane tak, aby zgadzaty sit? z innymi doznaniami i wisdza 0 otaczajqcym swieoio.

Promienie swietlne, po przejsciu przez uklad optyczny oka, docieraja do siatk6wki stanowiace] cienka plvtke zlozona z kom6rek nerwowych oraz swlatloczutvch receptor6w - czopk6w i precikow. Czopki dzialaja W swietie dziennym i urnozliwiaja widzenie barw. Praciki dzialaja przy slabvm oswietleniu i pozwalaja jedynie na dostrzeganie odcieni szarosci, Sygnaty nerwowe sa przekazywane z kom6rek zwojowych siatk6wki poprzez cialko kolankowate boczne oraz wzg6rki czworacze g6rne do kory potvlicznej i do innych okolic korv m6zgowej. Na wszvstkich pietrach ukladu wzrokowego dziala hamowanie oboczne, powodujace wyostrzenie wszelkich zmian i nieciaqlosci w obrazie. Wf6kna nerwowe krzvzujq sie po drodze tak, ze w efekcie lewa p61kula m6zgowa odbiera sygnaty z prawej potowy obrazu, zas prawa p6tkula z lewei pofowy obrazu. Obszar centralny siatk6wki ma szczeg61nie dUlij reprezentacjE;lw korze. Kora zawiera kom6rki wyspecjalizowane w odbiorze pewnych each bodica wzrokollllego, takich jak: jego riachylenie, barwa, gl~bia czy ruch. Oczy, badaj<!c przedmioty otoczenia, wykonujq szereg ruch6w. S", to: 1) ruchy konwergencyjne ustawiajqce oczy tak, aby ich osie optyczne przeci-

Podstaw*? fal diwi~kowych stanowiq drgania powietrza polegaj<jce na zmieniaj<jcym si~ periodycznie zagE;!szczeniu fozrzedzeniu jego cZitsteczek. i D wi Iil k i, kt6re mozna przedstawiC za pomOCq prostej sinusoidy, nazy-

z

56

57

wane sa c z y sty mit 0 n ami. Nawet najbardziej zlozone dzwieki r_noz~~ scharakteryzowac jako mieszanine czystych ton6w 0 rozne] cZfi)~totllw~SCI i amplitudzie. W nl'ljprostszym przypadku dzwiek zlozonv sklada sre z dwoc.h czvstvch tonow, tak jak to przedstawiono na rysun~u 27. ~ z ~ s tot 11w 0 sed w i ~ k u oznacza liczbe drqan na sekunde I decyd~Je ~,w y ~ ok 0 sci sty s zan y c h p r z e z n as d z w i ~ k 0 w. CZF;stotllwosc wyraza sie w hercach (Hz). Amplituda zas odnosisie do stopnla. p r z amieszczenia c z a s t e c z e k powietrza i jest zwrazana Z .Int:~-. s y w n o s c i il d z w i fil k u. Miaril intensvwnosci dzwieku jest ~ajcz~sclej poziorn cisnienia akustycznego wvrazonv w jednostkach logarytmlcznych ~ decybelach (d B). przv czym a dB oznacza cisnienie akustvczne tonu 1000 Hz na poziomie progu wraztiwosci sluchowej. Sub i e ~ t y W n y m odpowiednikiem intensywno sci d z vv i e k u jest jego q l o-

z

pochodzi z ekspervmentow. w ktorvch stosuje sie dose proste dzwieki (najczesciej czyste tony) 0 scisle kontrolowanych parametrach. Badania te prowadzi sie badz przy uzvciu stuchawek emitujqcych dzwieki wprost do uszu badanego, badz w specjalnie budowanych do tego celu komorach bezpogfosowych, tj. pomieszczeniach, kt6rych scianv pochfaniajq dzwieki.

Struktury i drrogi sluchowe
Ucho sktadasie z trzech czesci ~ ucha zewnetrzneqo. srodkowego i wewnetrzneqo. Mafi.owina uszna wraz z kanafem prowadzacvrn w gfqb czaszki stanowi u c h 0 z e w n filt r z 11 e. Sluzv uno do przenoszen ia sygna16w dzwiekowvch do blonv bebenkowej. kt6ra oddziela ucho zewnetrzne od ucha srodkoweqo. U c has rod k 0 w e zawiera trzy rnalerikie kosteczki: mloteczek, kowadetko i strzerniaczko, Polaczone sa one z soba w taki spos6b, ze tworza skomplikowany ukfad dzwiqni. Mfoteczek przyczepiony jest do bfony bebenkowe], zas strzemiaczko do blonv pokrvwajacej okienko owalne znajdujqce sie porniedzv uchem srodkowvrn a wvpelnionvm plvnem uchem wewnetrznvrn. Ucho srodkowe, podobnie jak ucho zewnetrzne, wypefnione jest powietrzem atmosferycznym. Wyr6wnanie cisnienia z obu stron blonv bebankowej nastepuje poprzez trabke Eustachiusza, kt6ra polaczona jest z qardlern i otwiera sie w trakcie przelvkania, .. Fala d z w l e k o w a o d d z i a l u j a c na b l o n e b e b e n k o w a powoduje jej ruchy 0 c z e s t o t l i w o s c i odpowiadajqcej c z '? s tot I i w 0 sci f a I i, nat 0 m i a s t w i elk 0 sew y c h y len i a
< ..•••

s n o s C.
01 " "- .....

,I
b)

...

/

~

" \ \

I 2f

I
/

I

'...

I
/

I

c)

sumo

Rys. 27. Diwir;;k rtoionv docieroiscv do acne stsno wi sume dw6ch czvstvch cZf!stotliwosci. (Wed!ug: J. R Pierce IE. E. David, 1867.)

tonow

0

rozne]

Dzwieki z otoczenia rnaja na ogot charakter znacznie bardziej zlozonv niz fale przedstawione na rysunku 27 Nawet pojedyncza n~t~ zagra~a. na skrzypcach zawiera tony 0 bardzo wielu roznvch cZfilstotllwosclach ..Dzwl~kl docierajace do naszych uszu Sq jeszcze hardzie] s~ompl!kowane ruz te, ktore S<,! wytwarzane przez drqajace przedmiot~. UlegajCj one bow~em wielokrotnemu odbiciu od rozmaitych przedmlotow. Poniewaz badanie mechanizrnow percepcji ztozonych naturalnych dzwifilk6~, styszanych w naturalnym otoczeniu, jest bardzo trudne, to tez wifilkszosc IfIfOrmaCJI na temat sluchu

Rys. 28. Budowa uche. (Wedlug: E. R. Hilgard, 1967.)

58

przew6d bebanka zas koriczv sie okienkiem okraqlvrn. 'I' f k jonu'e one poplawnl8 P. rOZn1 przewodnictwa ~ostnego: St~d nasz IN as \ m tatwo przekonac.. r . wlasnego gt05U odtwarzanego z ~s '. Wyr6znia sie trzy czesci ueha vvewnetrznego pelniace niece inna role: przedsionek. ki za b urzone._ltrznego je olen 0 ow. stanowiqce receptory dzwiekow.b Ion y S q b ton y 0 d pow I a z k0 C has rod k 0. st . .' d miliardowq czesc centymetra. Przew6d przedsionkowy oddzielony jest od przewodu bebankowego czesciowo blaszka kostna. Hiiqard.Jak zaznaczvlismv wvzej. Rysunek 30 B pokazuje miejsca najsilniejszych ruch6w blonv podstawnej przv dzialaniu dzwiekow 0 roznej czestotliwosci. . .zd~~I~y~::i~~ieUJ~~: ~~:dkOWegO na ciecza.przew6d bebenkowv (sehody bebenka) i lezacv powvzej przew6d przedsionkowy (sehody przedsionka) (rvs. bebenkowel moze . q Z w~ Y d' .. czu . Istnienie okienka okraqleqo urnczliwia jak gdyby . " z s iewamy. 1967. . kanaty polkoliste i sllrnak.c 1 dolegliwosci zlokalizowana jest e u z ie a I i.r . . natomiast przy wysokieh czestotiiwosciach obszar ten jest znacznie mniejszy i rnozna go dose precyzyjnie okreslic.lstotliwoscl. Wzrost intensvwnosci dzwieku powoduje zwiekszenie zar6wno obszaru. Slana podstawna jest najwezsza VI! rejonie okienka owalnego i rozszerza sie ku szczytowi. . natomiast drgania 0 niskiej czestotliwosci wywolujq najsilniejsze falowanie koricoweqo fragrnentu blonv. obuozic do drgania blonv okienka owalnego wvstarczajE[ Je~nak. Oba przewody kornunikuja z soba u wierzcholka slirnaka. . powodujac na koniec drgania blony okienka okrqglego.l. horych Przvj.) Nona 61 . ktorv w przeciwieristwie do powietrza jest niescisliwv. ze przy bardzo slabvch dZVlli~kach ampiltu?? drgan any l y. 1m w v z s z a c z e s t o t l i w o s c d z w i e k o w. z (Bekesy. si~ do dlagnozowanla c . Fala cisnienia powstajaca u podstawy slirnaka wedruje wzdluz kanalu przedsionka.ietwa powle~z~l~g'~d~~~Y~~~:I~ie:i i przewodnictwo kostne jest IN uchu srodkowym. Ponadto nacisk wywlerany P _. '( .lkowe sa przew t . . dkowe lecz .lkszy ad nacisku powletrza na one ? en 0. Tak niewielkie owalnego jest J8szcze 100 razv rnruejsza . a czesciowo bloniastym przewodem slirnakowym. ze Jes I un . sfuchaj<i. st okolo ki k alne a nastepnie na plyn ucha wewnf. Dwie pierwsze struktury naleza do zrnvslu r6wnowagi. U podstawy przewodu przedsionkowego znajduje sie okienko owalne.' Przewodnictwo kostne wvkorzvs uje '. slyszymy zarowno ZWI!? I tur nerwowych. Obszar drqan blonv podstawnej przy roznvch czestotliwosciach dzwiekow jest roznv. CZf. 30 A). 1972). defekt dotyczy bqdi ueha wewnE.wynoslc zaledwie je a~~mplituda drgar'i blonv okienka tj. tym b l i z s z a c Z Ii! s C b ton y pod s taw n ej u leg a n a j w i ~k s z y m p r z e m i es z c zen i 0 m.. a nastepnie zawraca kanalem bebenka w kierunku ucha srodkoweqo. . zeby P niescisliwq . jak j amplitudy drqan blonv podstawnej. Hy uktad kanal6w w kosciach U c howe w n Q t r z n e obermure law norzaa Corti ego (zauwai kom6rki wtosowate} poastawowc li k (Wedlug: E R. D r 9 ani s tee z k i u a blednikiern kostnvrn. M ozna sre 0 V . . Kiedv mowimv c Y P . . Przy niskich czestotliwosciach bardzo duzv odcinek blony ulega przemieszczeniom. Rys. S lim a k to spiralnie zwinietv karial przedziel()ny na dwa pietra .1 srednicv atomu wodor~. falowanie blony podstawnej nastepuje gl6wnie VII jej odcinku poczatkowvrn (blisko okienka owalnego). muje sie. przeno"zone prz t n qlos kt6ry styszymy sarru.ltrznego.zluzowanie" cisnienia plvnu.. Przekr6j oS ims a. Oczvwiscie najsilniej pobudzone zostaja receptory znajdujqce sie w obszarze najsilniejszych drqari blony podstawnej. es 1 j b d' zsz ch struk.lSC dolna przewodu slirnakoweqo stanowi blona podstawna oddzielajaca go od przewodu bebenka. a tal 0 n iskiej cZf. . Y' t 'my magnetofonowej. Na blonie podstawnej rniesci sie n a r z q_ d Cor tie 9 0 zawierajacv kom6rki rzeskowe. odzone nie tylko przez uc h sro 0 ". . posrednictwem o ez ucho srodkowe. poniewaz uciskaja one znajdujaca sie nad nimi tzw. . slimak zas wchodzi IN sklad aparatu sluchowego. Fale dzwlE. Ruchy b l o n v p o ds t a w n e j p o w o d u j a p o d r a z n i e n l e wypustek r z e s k o w v c h kom6rek reeeptorowych narzad u Cor tie go.' bl g we Stwierdzono. rowniez mieszczacvm sie przy podstawie slimaka. . okolo 0. da amp lit d f drgar'i elementy uch~ wewn~trzneg~~.' k notvczv to zw aszcz . rownlez przez czasz f. bl b b k wa 20~krotnie wif. 29. e p r zen 0 s Z 0 n e p r z e . hlone przykrywkowq. jak 1 przenoszone za . Czesc wszsza jest bardziej sztywna niz czesc szersza. wewnqtrz ktoreqo znajduje sie wvpelniony ptynem blednik bfoniasty.c sie od tego ktorv SfySZq mru. 29). kl n a 5 t '? P n I Calv ten system jest nl8ZWY e o do u c haw e w n fil t r z n 8 9 o. rzv j'ednoczesnym oslabieniu . kosteczki ucha srodkoweqo przenosza drgania do slirnaka. zwany przewodn.. W rezul- czaszki. Dr 9 ani a ply nus lim a k a w y w 0 I u j q rue h V f a lowe b f on y pod s taw n e j (rvs. Gdy blona okienka owalnego drga z wvsoka czestotliwoscia.

znacznie sie poszerza (rvs.~ ...~ '" o. .____l_ . na kt6re dane wl6kno reaguje.. Droga sfuchowa jest bardzo skomplikowana w porowna~lu. Reakcja kazdeqo wl6kna jest jednak nadal najsiln iejsza przy tej same]." .e~no. Ponadto przy wzroscie intensywnosCI dzwlE.--- '---~-'--'-'- obraz czostottiwosci reakeji wl6kna sluehowego w zeteznosc. d .L. 42 i 22 wedtug Brodmanna). .. 1979. kt6re Sqprzekazywane przez wt6kna nerwowe do wvzszvch pieter ukladu sluehoweg~. { .....) .--~~~--.. "". nerwu VIII do [ader slimakowvch w rdzeniu przedluzonym.~ 0° ~v . Jak wynika z tego kr6tkiego opisu.- 50Hz :~ 100 Hz __ . " "_h_ - R' "0 . na kt6rq jest one "nastawione" (Gulick.uszcz~ SH~....- B. a prawe z lewq.. . 5). Rys.... --.---. 1971). . . przechodzi ona jeszcze przez szereg stacji przekainikowych..wych wvkazuja... W sumie okolo 2/3 wI6kien ulega skrzvi:owaniu Iaczec lewe ucho gt6wnie z prawa p6lkulq.. . Kom6rki zwoj6w spiralnych wvsvlala swoje dluqie . (Wedlug: L...._ 200Hz ___ B 25 Hz ---:'~- ~.... ze aZ. Niekt6re wt6kna sluchowe prowadza rowniez do rnozdzku.' .. znajdujqcej sie w placie skroniowym (rys.. Kazda kom6rka receptorowa Z kolei tqczy sre z kilkoma wloknarni.~ ~/_ "'0 . jqdra slimak owe. wzg6rki czworaczs dolne oraz jadro wzg6rza.) tacie pewnych biochemicznych proces6w w podraznionvch kom6rkach rzeskowvch powstaja wytadowa nia elektryczne. Kaufman.. podczas m6wienia . Poczawszv od paziomu jader oliwki poszezeg61ne stacje przekaznikowe otrzvmuja informacje z obu uszu. .... komor I receptorowe unerwione sa rowniez przez wt6kna eferentne (zstepuiace).sci o~ rntensvwnosci dzwi~k6w. np. ~e ich funkcja polega na zapobieganiu ogfuszenlu przez bardzo silne dzwiek] oraz wydumianiu sygnal6w 0 dzwiiilkach wytwarzanych przez nas samych.. ... •. d' . ~ . gt6wnie 0 czestotliwosci nizszej od czestotliwosci. od intensvwnosci i czestortiwosci dzwieku. '\ '. kai d Badania elektrofizjologiczne wl6kien slimako. _.0 I mm I 30 ~I 0 / -~ CZ~5tOt!IWOSC "tym"""--. -:::__c___ 10 ~.. z m~yml zmvslami. .. Dzwieki 0 wisksze] intensvwnosci wywolujq wiec reakcje wieksze] liczby wt6kien.- 5 . Schematyczny ~~/ CZ~5 totl iwos /_-~ c ..badz wiele kom6rek receptorowych. zgodny z czestottiwoscla dzwiek6w.-Odleglo5c .. u~lesz~~ony w tzw: wrzecionku slirnaka kostneqo. (Wedlug: W... . nie jest cafkiem jasns.. --- --800 H:. .. Dzialaja one gt6wnie hamujqca na kom6rk~ rzeskowe Przyp. jadra oliwki znajdujace sie w rdzeniu przedluzonvm. .. L.' \ 16DOH?. _____L. Stac dragi prowadza juz bezposrednio do kory sluchowej (pole 41.. Howniez polaczenia porniedzv roznvrni pietrarni dragi sluchowej maja charakter uporzadkowanv. kt6re tworzq zw6j spiralny.. Sima owej 'f .. Drogi prowadzqce od dwojga uszu krzvzuja siiil na roznvch pietrach.. ' ki Poza wloknami aferentnymi. charakterystycznej dla n iego.. '\ 30 ~ o ... tj. Najwai:niejsze z nich to wvrnienione jui... 31. 30 A Ruch» fa/owe blony podstewnei wywolane tonem 200 Hz..czestotl iwosci. N -: .. .c--_·'----··.. przekazujqcymi sygnaty w qore. / ' ~-_-::"' ... 1971. k6w Miejsca najsi/niejszych przemieszczen blony przv zts sntu zw!~ cz~stotliwosci.. C~~stotllwosc impulsacji we wt6knie zmienia sie r6wnlez w zal.3gi bocznej mieszczqce sie w strukturze zwanej mostem. informacja sluchowa ad narzadu Cortiego do kory sluchowej p r z e k a z y wan a j est p r z e z wi e I e j q d e r pod k 0 row y c h.. Na ile to uporzqdkowanie wiaze sie z okreslonvrni miejscami pobudzenia kom6rek receptorowych blony podstawne]...~'" ~. Pajedyncze wf6kno unarwra badz je~nC}.. zwane cialkiem kolankowatym przvsrodkowvm. czestotliwosci dzwieku. okreslone ich fragmenty reagujq na okreslone czestotliwosci dzwiekow. jqdra wstf.. _c~- "'10 ad stn~emiQczko 2....lkow zakres Zanim informacja sfuchowa dotrze do kory m6zgowej.Jqdra te charakteryzujq sie ton 0 top 0 W q o r 9 ani z a e j a..wlokna w cz~SCI 'I' k .-~----.(Tasakl... 31). .8 z nich jest najbardziej wrazliwe (czvli reaquje z ma~symalnCj ozestotliwoscia) na okreslona cz~stotliwosc dzwiekow . . 63 62 .. .. r6zneJ Rys. Gulick.-. . . Receptory narzadu Cortiego unerwione sa prze~ krotkie wtokna kom6rek dwubiegunowych.. 19~~).~ ~~ 20 .

podobnle !ak we wzroku.b f. 1978). aby osiqgn<}e wartosc progowq slyszenia (Gulick. dolna grantea cz~StOtllwoSCI. niemniej krytycznym czynnikiern dla silv. Temu uporzqdkowaniu pod ~zgl~dem wvsokosci dzwiekow towarzvszv jeszcze inny typ.ich re~kcJ. np. Wprawdzie pojedyncze neurony korowe reaquja na okre~lony z~kr~s czestotllwosci. a wi€ilCGoral mniejsz£! r6Znic~ w ich intensywnosci jestesmy z rzaokowenle.yto jednak rowniez i takie pola. g6rna. charaktervzule Slfi. neurony charakteryzujq sie coraz wezszvm zakresem czestotliwosci.l dna d 1a pop raw neg 0 r 6 z n i G 0 wan i a z I0 zan y c h VII Z 0 reo \~. w ktorvch mozna wvroznic podob~q orcantzacie. podobnie jak jqdra podkorowe. Przecietnie przyjmuje sie. s. . zmienia sie wraz z czestotliwoscia dzwiekow. Kora m6zgowa odgrywa rowniez wazna rol€ilw lokalizacji dzwiekow.stotliwosci i intensywll1losci d:.. ze jadra te peln iq r6wnie. Percepcja cz. ktore wywolujq wrazenia dzwiekowe. na ~t?re reaquja nawet przy znacznych zmianach natszenia dzwieku (Katsuki I rn. Wynika to z dzialania mechanizmu hamowa~ia oboczneqo. W badaniach interesowano sie rowniez tvrn.eld I Evan~. ~ jaki~g? nadch~d~q d w i ~k i. Stosunkowo mala wrazliwosc ueha na dzwieki 0 niskiej czestotliwosci ma swoje uzasadnienie w koniecznosci wvtlurniania dzwiekow pochodzqcych z naszego arganizmu. Kora stuchowa. przv kt6rych dany neuron jeszcze odpowiada. lstnieja r6wniez takie neurony. 1961). ze komorki jader podkorowvch raaqujace na nlski~ cZlilstotliwosci maja polaczeriia z najdalsza czescia blonv podstawnel. do kt6rego ucha najpierw doclera dzwiek (Rose i in" 1966).uporz<!dko~anla. zale!-ny od tego. ze a k t y VII nos IS k 0 r V J est n I e z. .nadto.Og61nie zaklada sie. Na rysunku 32 przedstawiono przvblizona intensvwnosc r6inych znanych dzwiekow. [aka role w sluchu pelni tak rozbudowany system jader podkorowych. ktorvm uszkadza~o rozne strukturv mozqowe. a nie na jej zmniejszanie sie (w zakresie tego sa~eg? przedzialu czestothwosci). lezaceqo po przeeiwnej stronie gtowy).powvzej 140 dB.sychologia og6lna ' 65 . czy kom6rki danego fragmentu korv maja pobudzeruowe wejscie Z obu uszu czy tez sa pobudzane jedynie przez stvmulacje ucha kontralateralnego (tj. . Ten typ . Dzwieki 0 bardzo duzej intensvwnosci .3330 Hz tj.t u c h ~w y c hop e w n e j z m i e n nos ciVIl c z a S I e. ze uszkodzenie tych jader powoduje zaburzenia w r6Znicowa~lu wysokosci diwi~k6w towarzvszv jeszcze inny typ uporzqdkowania. a rue reaguJq na czyste tony.. 1971). W rniare przechodzenia na coraz wyzszy poziom ukladu s~uchowego. z jednej strony. w wiekszvm stopniu zalezy od intensywnosci. rip. Pwogi siyszlflrnia A b s a I u t n e pro 9 i slvszenia wyznacza sie okreslajac najnizszv poziom cisnienia i czestotliwosc fal akustycznych. a kom6rki odpowiadajqce na wysokie cZl2stotliwosci z czescia pocz<ttkowq. Wyk. jak i ponizej tego zakresu wrazliwosc spada. ze niekt6re neurony jader oliwki o~az wzgorf~ow czworaczyeh reaquja zaleznie ad tego. Czlowiek rna maksymalnq wrazliwosc na dzwieki 0 czestotliwosci 1000 . takich jak szmer przeplywajqcej krwi ezy bicie serca. ze zakres czestotliwosci fal akustycznych. Wraz ze wzrostem intensvwnosci dzwieku (przy statej cz~stotliwosci) rozr6i:nianie dzwi~k6w staje si~ GOral lepsze. Znaleziono {Vlfhltefl. Proste roznlcowanle 64 3 "-. dla tych czestotliwosci wykazuje tel.) ton 0 top 0 W q 0 r 9 ani z a c j a.daje sre raczej zmiennosc tej czestotliwosci w czasie. Ciqgle jeszcze dalecy jestesmv od zrozumienia. ~o. 1962).fwuQI(ow 8adania dotvczace percepcji dzwiekow 0 roznej czestotliwosci i intensvwnosci zmierzaly. podobn ie jak na nizszvch pietrach. Przypuszcza sie. kt6re specvficzn!e reagujq na stosunkowo zlozone bodice.z wazna role w r6znychodruchach zwiqzanyeh ze sluchem.P. pr6g najnizszv. Wyznaczono wiec pro 9 i r 6 z n icy. Absolutny pr6g intensvwnosci jest zmienny i rnoze bye roznv w roznvch dniach nawet u tej samej osobv. zalezny w prawidtowej oeenie kierunku. wvwolujacvch wrazenia stuchowe. ktore charal<teryzulCl sre brakiern wyraznego upo- wvsokosci dzwiekow natomiast rnoze zachodzic nawet po obustronnych uszkedzeniach kory sluchowe] (Goldberg i Neff. Przy duzvch intensvwnosciach dzwiekow maze on bye nieco wiekszv. w korze komorki.. a hamowane przez ipsilateraln<! stymulacj~ (Middlebrooks i wsp. Oszacowania dotvcza rowniez 96rnej granicy intensvwnosci i czestotliwosci dzwiekow. aby w czasie jego trwania mozliwe bvlo poruszanie gfow<!. wywolujq b61 i magq prowadzic nawet do uszkodzenia aparatu siuchowego. Z badan na zwierz~ta~h wiadomo.1 wy. zwany progiem wrazliwosci sluchowe]. jaka najmniejsza roznica w intensvwnosci i czestotliwosci dzwiekow rnoze zostac zauwazona przez czlowieka. wvzwalaja ruchy oczu i gtowy w reakcji na bodziec stuchowv. Poziom cisnienia akustycznego tonu 100 Hz musi bye 0 okolo 40 dB wyzszy niz tonu 1000 Hz. do okreslenia prog6w slyszenia. Wykazano. z drugiej zas do ustalenia relaeji porniedzv subiektvwna qlosnoscia i wvsokoscia dzwiekow a ich obiektywnq intansvwnosciq i czestotliwoscia. zwlaszcza gdy dzwiek trwa zbyt krotko. Absolutny pr6g intensvwnosci.: . ktore reagowaty jadvnie na nar~stanle czestotliwoscl VII czasie.u~orzaokowenle jest prostopadlv w stosunku do pop~ze~nl~go. a przy malvch nieca mniejszy. nil. VIi doswiadczeniach na zwierzetach. Zar6wno powvzej. 1965} np. . badania z ostatnich lat wykazaly istruerue szeregu taklch p61. szum. lezy porniedzv 20 a 20 000 Hz. kt6ra jest wyrazniejsza i bardziej stala. wykazano.

) w stanie zauwazvc.co . Na wielkosc progu intensvwnosci wpfywa rowniez czestotl iwosc dzwieku.•. kt6re subiektywnie wydajq sie r6wnie gtosne. Natezenic roznvch diwif. I znowu ocenia sie. a tony 0 wysokiej czestotliwosci coraz wvzsza w rniare jak wzrasta ich intensvwnosc (Stevens. (Wedlug: Ec R. QJ . Natomiast tony 0 niskiej czestotliwosci wydajq si~ coraz nizsze. Podobnie jak w przypadku wvsokosci dzwiekow. jak r6i:niq sie tony pod wzqledem ich obiektywnej intensvwnoscl. lntensywnosc tonu 1000 Hz zmieniono. nie jest taki sam. . Jak widac. 32. Obniza sie ona zar6wno przy wzroscie. 1979). Sub i e k t y w n e poe z u c i e 9 to s nos c i w pewnej mierze zalezv r6wniei od c z e s t o t l i w o s c i d z w i e k u. 1967. 140 120 grzrnot silnik samolotowy 100 halo pociog fabryczno nadziernny n. zebv ich gtosnose bvla por6wnywalna z innym. moze zostac zauwazona.~n . jak i spadku cz~stotliwosci. tj.!k6w neturetnvch.160 c samalot odrzutowy z dopo\aczern Wysolkosc i g~osl!1lUlsc dtwi{t1k6w Wy s 0 k 0 S c to subiektywny aspekt doznari sluchowych. ze skala wvsokosci nie calkiem odpowiada skali czestotliwosci. rowniez i dla gtosnosci probuje sie okreslic psychologicznq skale.o c-.. Natori1iast dla dzwiekow 0 duzej intensvwnosci te przvrostv mUSZqbye znacznie vvieksze. ze osobie badanej prezentuje sie kolejno po dwa tony i prosi jq. Subiektywna w v s o k o s c d z w i e k u zalezv rowniez w pewnvrn stopniu od jego in ten s y w nos c i. o TI 80 swider r ucbtwo pneu rna!yczny ut. musi on trwac odpowiednio dlugo. Okazuje sie. tony okreslane jako dwukrotnie nizsze nie rnusza charaktervzowac sie dwukrotnie mniejsza czestotliwoscia Rozbieznosci te nie sa jednak duze. G t 0 s nos c to sub i e k t Yw n Y asp e k t do z nan stu c how Yc h. w przypadku bardzo niskich ton6w. Dzwieki bardziej skomptikowane wydajq sifi! gfosniejsze. Dla tonu 15000 Hz wynosi .ich zdaniem . ze dla dzwiekow 0 mate] intensvwnosci potrzebny jest stosunkowo maly przvrost cisnienia akustycznego. W wielu badaniach pr6bowano ustalic. Pr6g roznicv czestotliwosci wzrasta jednak gwattownie dla wysokich czestotliwosci. poziom cisnienia akustycznego dzwiekow 0 rozne] czestotliwosci. . musi zawierac co najmniej 6 pelnvch cykli. R6inica ta jest stosunkowa mala dta dzwiekow 0 sredniej czestotliwoscl i vvieksza dla dzwiekow 0 niskiej i wysokiej czestotliwosci (Kaufman. . przv ezym tony 0 czestottiwosci ze srednieqo zakresu skali (okolo 2500 Hz) w najmniejszym stopniu podlegajq tym wptywom. Hilgard. wvnoszaca okolo 3 Hz.Juz roznica miedzv dwoma tonami.. Dzwieki trwajace kr6cej niz 200 ms rnusza rniec wieksza intensvwnosc. 1941). jaka jest relacja porniedzv subiektvwna wvsokosciq a obiektvwna czestotliwoscia dzwiekow. co najmniej 10 ms IUb. gdy subiektywnie jeden wydaje sie dwa razy glosniejszy ad drugiego.3 Vl . dluzej trwajqcyrn dzwiekiern. Na rysunku 33 przedstawiono wyniki eksperymentu. kt6ry rnozna traktowac jako 0 d pow i e d n i kin ten s y w nos c i d w i ~k u. Stwierdzono.. jesli ich cz~stotliwosc rniesci sie w zakresie 100 ~2000 Hz.eci~!ne biuro z 20 przeci~tne mte svknrue sz e pt o pr6g stysz otno sci Rys.dzwieki te mialy te sarna qlosnosc co ton 1000 Hz. w kt6rym osoby badane miaty za zadanie ustawic intensvwnosc dzwiekow 0 roznej czestotliwosci na takim poziornie.ai: 180 ~z (Wever i Wedell. Aby mozna byto ocenic wvsokosc dzwieku. aby czsstotliwosc drugiego tonu ustawila na takim poziomie. Dla wszystkich cZEi!stotliwoscipr6g rozrucv rnaleje w rmare wzrostu intensvwnosci dzwieku c 66 67 . Oszacowano. zebv wvwolac efekt zdwojonej qlosnosci. Skate wvsokosci wyznacza sie w ten spos6b. Na]lepsza jest rozrozn ialnose dzwiekow 0 czestorliwosci okolo 2500 Hz. aby . kt6ry w przvblizeniu odpowiada czestotliwosci dzwieku. przy kt6rym bedzie on wvdawac sie dwukrotnie nizszv niz pierwszy ton. . 1935). tzn.x 0 60 rozrnowo cichObiezny samoch6d 00 pr7. ze przecietnie cztowiek potrafi odroznic az 1200 roznych cz~stotliwosci.

400 Hz. Svnchronicznosc ta jest jednak zachowana nie przez pojedyncze neurony. ..' ..wn~ zawiera poprzeczns wlokna 0 rozne] dluqosci.. Teoria Bekesego dotyczy jedynie sposobu kodowania czestotliwosci dzwiekow.. .. jak i zasade czestotliwosci.. Stosowano kilka pozlomow IntensywnoSCI tonu 1000 Hz. von Bekesy... ' lkowi d '1 Tworca teorii czestotliwosci byt Rutheford.__. przv czym nasilenie drqan miato zalozec od intensyw~osci ~~WIIiJku. Poriom cisnienie akustycznego tonow 0 rozne] cZfjstotliwo(.:->" £ 1. W swojej teorii Wever uwzqlednil zar6wno zasade miejsca.0- ~ .:". 60 '[ " -. ze blona podstawna jest wprawiana w ruch falowy na skutek zmian cisnienia pfynu ucha wewnetrznego. / 100 \ \ 80 -o -. umozliwiajac dose precyzyjne kodowanie czestotliwosci dzwieku.._! s tot I i w 0 sci d w i !.. Teoria ta zakladala. '-. lecz przez ich zespolv._l k 6 w z w i <I z ana jest z miejscem pobudzenia receptor6w btony pods t a w n e j. W latach 20 naszego stulecia G. zakladala...--<. __ L . kt6rej autorem bvl Helmholtz. c - -.'. .e~o aparatu stuchowego..od s. 1979. ze dzialaia one przy roznvch zakresach dzwiekow... Teorie klasyczne musialy zostac odrzucone jako niezgodne z nowvrni danymi. Wedtug teorii Bekesego.. Zalozvl on..-.-.. adekwatnie do roznvch CZliJstotliwosei zawartych w danym dzwieku. sformutowat teorie.. Nowsza teoria Wevera (Wever. _ .w przypadku niskich dzwiekow najsilniej drga odcinek szczvtowy blonv. . dzwiek] 0 wvzsze] czestotliwosci nie moqa juz wywolywae svnchroniczrwch z nimi wyladowar'i pojedynezych neuron6w. wywolanych drganiami blonv okienka owalnego. 60 .. ktora.. 1 (. . Ponlewaz jednak salwy impuls6w wysytane sCIna zmians raz przez jeden. 33. 1949) ujmuje percepcje sluchowa w spos6b szerszv. 20t 20 ._ 100 1000 10 ODD Cz~stOtliWDSC Rys. I\llemnlej jednak pewne zawarte w nich idee znalazlv sw6j nowy wyraz we wspolczesnych teoriach." .-_ _ ..) 1reoriekodowania cz~stotliwosci i intensywnosci diwiQkow Pierwsze teorie dotyczq_ce percepcji sluchowej... Dla czesrotliwosci dzwiekow powvzej 5000 Hz obowiq_zuje zasada kodowania zgodna z miejscem maksymalnego pobudzenia receptor6w blony podstawnej../ / / V· ... przy wysokich dzwiekach blona podstawna drga na stosunkowo niewielkim odcinku. Og61na liczba impuls6w w ciq_gu sekundy nadal reprezentuje intensvwnosc... \ . ". " . utrzymala jednak zasade miejsca (Bekesy. zakladajac. Dzwieki 0 wieksze] intensvwnosci wvwoluja aktvwnosc wieksze] liezby wl6kien.. a wiec wzrost og61nej liczbv impuls6w w ciaqu sekundy.. . . raz przez drugi zesp61 kom6rek. Wever przypuszczal. (Wedlug: L.. 120 . Jak pamietarnv._-. gdy trzymamy go za jeden bok i pr6bujemy go wvtrzepsc. uzyskiwanymi w badaniaeh nad ukladem slucnowvrn. nosza nazwe teorii miejsca i teorii czestotliwoscl Teoria miejsca. a w przypadku wysokich ~. Obie Z omawianych teorii wyjasniajq_ wiele fakt6w z zakresu funkcjo- z 68 69 . Miejsce najsilniejszych przemieszczer'i blonv zmienia sie wraz z czestotliwoscia dzwiekow ...odcinek podstawny. Podobnie rnozna sobie wvobrazic istnienie nawet kilku zespol6w kom6rek wytadowujq_cyeh sie na zrniane.\ \.. sformutowane w drugiej polowie XIX wieku.... opierajac SIIiJ badana niach slimaka. "<... Wt6kna te rnialv dZlat~~ jak rezonatory... ..~". w sumie czestotliwosc salw w nerwie slirnakowvrn bedzie odpowiadata 600 Hz.oJe1 dluqosci. podejmujq_c rowniez zagadnienie kodowania intensywnosci. . Fala powstajaca u podstawy blonv wedruje ku jej szczytowi w spos6b podobny do falowania koca. Kaufman.'.. natomiast nerwy "wibrujq_" zgodnie z cZt. Teoria ta w wiekszvm stopniu uwzqlednia nowe dane elektrofizjologiczne dotvczace wytadowan wlokien sllmakowvcn przy stymulacji dzwiekarni 0 roznej czestotliwosci i intensvwnosci. ze blona podsta.. . Helmholtz przypuszczal. ze dzwieki zlozone pobudzaja Wiele roznych rezonator6w.. ezyli z czestotliwoscia 300 Hz. Najnizsze czestotliwosci dzwiekow sa odwzorowywane przez czestotliwosc impulsacji we wt6knach slirnakowvch. ze kazdv dzwiek wywotuje aktywnos~ cal..c~. '. .. ktorv cat OWICle 0 rzuci teorie miejsca./ o t· _ L__ ~.0 -- /' <. odrzucajq_c zasade rezonansu Helmholtza (wt6kna na blonie nie sa napiete). i n for mac j a 0 c z !. drqajqc przy rozne] czestotliwosci dzwieku zaleznie. gdy ich subie~tywna glasnost: byla r6wna glosnosci tonu 1000 Hz. 1928).."/ . Impulsy te jednak nie wvstepuja synchronicznie w salwach. Poniewaz maksymalna cZIiJstotliwosc wvtadowari kom6rek nerwowych nie przekracza 300 . zaleznvm od czestotliwosci dzwiliJku. Kazdv z nich bedzie wysytal impulsy zgodne z czestotliwoscia co drugiego cyklu fali. Wzrost intensvwnosci dzwieku powoduje wzrost liczby wi6kien aktywnych w kazdej salwie...L. amplitudq I ksztaltern (zlozonoscia) fal diwiliJkowych. Na przyklad w wypadku tonu 600 Hz wvladowac sie mogq dwa zespoty neuronow. ze ten typ kodowania zachodzi dla dzwiekow 0 czestotliwosci od 300 do 5000 Hz. 1.)stOtIIWOSClq..

.zo duze subrektywne podobienstwo. z kierunku pokrywajqcego si~ z iiniq nosa (naprzeciwko) i z kierunku doktadnie nad czy pod gfowq. Podobnie jak we wzroku dwoje oezu stanowi podstawe widzenia 9tfilbl.": ma dwukrotnie wYZSZq czestotliwosc niz drugi. dzieki czemu precyzja lokalizacji dzwi~ku jest bardzo duza.~ w nor~alnych warunkach stale paruszamy glowq. W zwiazku z tym zarniast dwoch d~wllilkow slyszymy jeden. Dzwieki naplywajqce do jednego i drugiego ucha r6zniCj sie jednak pod wzglfildem mtensvwnosci Zwiqzane jest to. Ciqgle wiec naukowcy podejmujq wysitki. wvkazuja b~rd.latyw~ re wzmacnrane za leznie ad wlasciwosci rezonansowych zr6dla dzwiekow. ~t6rY?h ~:sokos6 rozni sill a oktawe M6wimy.ta~OWlq one wielokrotnosc czestotliwosci tonu podstawowego: okresla Sl~ je jako harmoniczne. glowa stanowi przeszkode dla dzwir. ze dzwiek wychodzqcy z danego zrodla styszany jest przez kazde ucho 'nieco inaczej. Tak sie dzieje w przypadku dZWI?k6w.le w jednym uchu Iatwo rnoqa bye zsynchronizowane czasawo z talarni w druqirn. . J~slr s. tak w stuchu dwoje uszu umoi.nice w czasie naplywania dzwiekow do dwajga uszu nie magq bye wykarzystywane. z a w i er a j Cj. i. a najwvzsze. c~ ~CZ~wlscle p. ze jeden z tych dzwlr.maty flet piccola . kierunku.ls tot I i was c i (p on i i.uzyce In~erwal oktawy jest dzielany na rozna liczbe mniejszych mterwa/ow.spol~q jakosc tonalna. Ponadta skomplikowany ksztalt muszli usznych powoduje. 1974).zas ~ogq nawet przekraczac zakres sfyszenia. Natoniiast w wypadku dzwifilk6w 0 wyscikiej czestotliwosci r6i. ze siec neuronalna.. Gulick (1971) podaje. Olatego bez trudu po:rafrmy odr6znic. ze dzwieki te rnaja ":. mozernv zauwazvc.Je s z c z ~ .ej tego zrodla.c~ la~oratoryjnych. poniewaz kolejne grzbiety fal nadbiegajq w szybkim tempie i fa. uszu. podstawo~ych czestotliwoscl instrument6w muzycznych sa rozne. ze r6znica ta dla czestotliwosci 10000 Hz wynosi az 20 dB. Dotyczy to zar6wno natezenia. w Jakim dzwieki docl8raJ~. r6zniq sie znacznie pod wzqledern wvsokosci. H.okolo 4000 Hz. Lrczba I natezenie ton6w sktadowych decyduje 0 bar wi e slyszanych d z w i e k o w. na fortepianie i na skrzypcach nawet wowczas. ze jedno PlBl!'cepcja Mowilismv diwiQk6w ll1laturalnycll1l dotad a percepcji bardzo prostych dzwiekow wytwarzanych w szt~cznych warunka.ktadajqc. Niekt6re z ton6w sktadowych sa re. Informacja a ruchach gfowy wraz z towar~yszqcyml je] zrruanarrn w jakosci sfyszanych dzwiekow umoztiwia ocenlil.Jesli dwa dzwieki a tych sarnvch para~etra~h sa emitowane przez stuchawki. ~o dwoJQa. " Zakre.Jedna z najstarszych skal jest pentatonika po~stala w Chinach kilka tvsiecv lat temu.l 10k a liz a c j i d z wi Eilk 6 w w z a k res i est as un k a won i ski c h c z r. jest uksztahowana ad urodzenla. L. ucho jest nieco bardziej oddalone ad zrodla diwifilk6w nii. 0 i w i fil kit epa z a ton ami p ~ d ~ taw a w y rn i.nice w czasie i gtosnosci nie rnoqa jednak sluzvc do oceny dzwiekow nadchodzq_cych np. Dzwiek wytwarzany przy prawym uchu dociera do tego ucha a 0. To podobieristwo wynika z faktu. Mechanizm oceny kierunku dzwiekow 0 wysokich czestotliwosciach oparty jest wiec gt6wnie na. wyt~arzane np. Najnizsze czestotliwosci rnoqa wynosi6 kilkanascie Hz.0005 sekundy wczesniej niz do ucha lewego (Gulick.skfadowych oraz roznq ich zrniennosc w czasie. Wallach (1940) rozwiqzal 70 71 . przez . . a po drugie ( co ma nawet wiC?ksze znaczenie). R6i. s z ere ~ ton 6 w s k l ado w y c h a wvzszvch czestotliwosciach. O~reslane nas~r. cvwilizacji europejskiej jest skala diatoniczna.lpst~o interwat6w tworzy skafr. z jakieqo one naptywajq. W tvm wypadku bowiem grzbiet fali diwifilkowej dociera do ucha rezaceso dale] ad zrodla dzwieku w czasie.nowania analizatora sluchowego. jak I czasu op6znienia stymulacji jednego ucha w stosunku do drugiego.owoduJe o~reslone zrruanv w qlosnosci i czasie. Mozliwa jest ona dzieki temu. po pierwsze. 1971). Czestotliwosci tonow skladowvch . . jakby nadchodzqcy ze srodka glowy (Kubovy r m.liwia [okalizacje zrodla dzwiekow w prze strzeni. te kwestie ~a. W. W n. s~o~oduJq zrruan w tych dzwiekach. Mozna wiec sadzic.lk6w docierajqcych do ucha lszaceqo po przeciwnej stronie niz zrodlo dzwifilk6w. Gdy sfuchamy r6i:nych dzwiekow. niemniej jednak roznice te sCjw pewien spos6b zachowane w reakc]i ukfadu nerwowego. Zdolnosc te rnaja juz noworodkl. zmiany pozycji gfo~y "". ze dzwieki naplvwajacs z roznvch stron sa w pewnym sensre . R6~nica ta jest tak mala.. k t 6 red e c y d u j q 0 i c h w Y S a k 0 sci. . Ocena kierulllik. N~lp~wszechnre]sz~ w. V\I srodkowym zakresie cZfilstotliwosci i przy diwifilkach ztozonvch oba mechanizmy wspoldziatajq ze soba. ze dany dzwiek nie maze bye styszany jako dwa oddzleln~ bodice. nawet przy braku jakichkolwiek wskaz6wek wzrokowych na ten temat. stanowiaca podstawe lokalizacji dzwiekow. zaWlera!qCa w oktawie sl~dem stopni.tUl tdliwnlJi!!lkow Jednq z najbardziej ciekawyeh cech systemu stuehowego jest zdolnose do przestrzennej lokalizacji zrodla dzwieku.. e j 1 500 Hz).lko. drugie. R 6 z n ice w c z a s i e doc i era n i a s y 9 nat 6 w dod w 0 j 9 a us z u s tan oW i q pod s taw E. Zadna z nich nie wvjasnia jednak wszystkich znanych zjawisk. gdy grzbiet nastepnej tali nie m6g1 jeszcze dotrze6 do ucha lezaceqo blii.l rnuzvczna. z faktem. Stanowi ana do dzis podstawlil wlelu melodii lud6w Azji.roznicv intensywnosci dzwiekow naplvwajqcvch do jednego i drugiego ucha. Dzwieki naszego otoczenia maja na ogof znaczrue bardziej zfozony charakter. dzwieki grane np. ze niekt6re z nich. Dzwieki wytwarzan~ przez rozne mstrurnentv rnaja rozna intensvwnosc poszczeg61nych drgan . aby sformu- Iowac teorie w pelni adekwatnq do znanych fakt6w.s~. po~imo le. gdy maJq one te sarna wvsokosc i gtosnosc.znieksztercone" w roznv spas6b.

Jadra podkorowe umozliwiaja rozr6Znianie wvsokosci 73 . zgodnie lub tez szorstko i nieprzyjemnie. Kom6rki te se pobudzane na· skutek drqan blony podstawnej. jesli znajdziemy sifil w miejscu. Efekt ten utrzymywal sie nawet w sytuacji. s!yszymy gl6wnie te. cza5'~ Rys. dzwif.Qkow mowy.\111111 Hn-1HII 11\11111 !!I'I'j! Irll'"''FII!l'li''' lilli' II! 11'! 1!I!!llldlHlI(!' !!("'HIJ"" Ill' ti LUI!1!t'H'IIIIIIIIII~ 11[11111 IIIIII'F !!II1III1J! nagranego na tasmE. ze w przypadku interwa16w konsonansowych stosunki czestotliwosci dw6ch dzwiekow mozna wyrazic prostymi stosunkami liczb. Na rysunku 34 przedstawiono schematycznle 1 ! 'H" . Samogloska . oddzialujac na blons bebenkowa.} jako k 0 n son an sow e. 0 istnieniu takiego mechanizmu selekcyjnego rnozernv sie Iatwo przekonac.}st~tliwosci nazvwa sie formantami. na kt6rych koncentrujemy nasza uwaqe. Selekcja ta najprawdopodobniej oparta jest na kierunkowosci dzwiekow.lzdania zawierajqcego znieksztalcona 910sk(. powodujq jej drgania. Poszczeg61ne wl6kna oraz neuronv drogi sluchowej Sq pobudzane przez dzwieki 0 roznej czestotliwosci. W tej svtuac]i niezwykle wazne jest istnienie meehanizmu.lk6w. Jakie wystl. Dzwiek] 0 wiekszej intensvwnosci wvwoluja pobudzenie wiekszej liezby w+6kien. . 2:1. dzwieki mowy. . Etekt ten nosi nazwa efektu cocteit party.owy. ze wazna role odgrywa w nim system eferentnych polaczen. np. W muzyce wspolczesnej podziat ten zaciera sie coraz bardziej. (Wedlug: I C. co slyszymy. ze zamiast znieksztalconych dzwiekow osoby te slvszalv takie dzwieki. J rilltlit 111111" 11.1111111. W e f eke i e to. Gdy niepozadanv szum dociera do nas z tego samego kierunku. z ktora rozmawiamy. W takiej sytuacji. ze decyzje co do znaczenia slyszanyeh dzwit. dokonujacv selekeji nadchodzqcych dzwif. Zauwazono.}pujq w normalnej mowie. ~:2.. gdzie jed noczesnie z wielu zrods! docieraja do nas sygnaly s!uchowe. przy czym zespoly te zmieniajq sie z chwili na chwile (Whitefield.) "obraz" wvladowan we wl6knach sluchowych podczas perce~cji m. .Dzwiek: rozniace sie 0 pewne interwaly moqa brzrniec lagodnie. pochodzqeyeh z uprzedniego doswiadczenia. kt6ry umozliwialby wydobyeie sposrod ogromnego natloku sygnal6w tvch. np. 4:3: lnterwaly dysonansowe nie majq tej wlasciwosci. Charakterystyczne dla czlowieka sil.tlllJl111111 11. 1967. gdy dzwieki sa nieco znieks~takone lub gdy pojawiaja sie na tie szumu.l nie tvlko na aktualnie nadehodzqcych sygna!ach. nie odzwierciedla dokladnie fizycznych cech dzwiQ-k6w. np.11 ll/li" q!!!!!!q . charaktervzuje sre wvraznvm rezonansem w zakresie czestotliwosci 400 .0" np. Te pierwsze okresla sil. kt6re sa nastepnie przenoszone przez kosteczki ueha srodkoweqo do ucha wewnetrzneqo W slimaku ucha wewnetrzneqo rniesci sie btona podstawna zawierajqca kom6rki receptorowe (narzad Cortiego). Poprawna identvfikacja jest mozliwa nawet w6wczas. gdy badajqcych poinformowano 0 eharakterze i miejscu znieksztatcenia. Uwypuklone rezonansem e~l. Eksperyment wykazal. a nastepnie do kory skroniowej. Richard I Roslyn Warrenowle (1976) prz~prowadzili eksperyment. . Wychwytywane s a w i e c d z w i e k i nadc hod z q e e z 0 k res Ion ego k i e run k u i w Y t I u m ian e inn e.600 Hz.Okazalo sie.I. w kt6rym prosili osoby badane 0 uwazne sluchanie 72 Fale dzwiekows. proces "wylqczenia" zakloceri jest znacznie utrudniony. np. lub gdy oeena kierunku jest utrudniona przez zatkanie jednego ucha. kt6rym obejmujemy tvlko wycinek otoczenia. na przvjeciu.! !! J ! 11111"'" l!iwi!!q. a drugie jako d y son a n sow e. 34. kt6re majq dla nas [akies istotne znaezenie. W przeciwienstwie do wzroku. Whitefield.lki pochodzacs od osoby. trzaski w stuchawce telefonicznej. Dotychczas nie jest Jasny jego mechanizrn. leez stanowi ich przetworzenie adek w at ned 0 n as z y e h p r z e wid y wan. zalezne od wlasciwosci rezonansowyeh aparatu artykulacyjnego. Miejsee i zakres drqan btony zalozv od czestotliwosci i intensvwnosci dzwiekow Informacja sluchowa przekazywana jest z narzqdu Cortiego przez nerw slimakowv do jader podkorowych.12 000 Hz. W r:zulta~le powstaje pewien wzorzec reakcji charakterystyczny dla danych dZWI.. 1967). Obraz wvJadowaiJ we wJ6knach powvze] jqder stimake podcze« percepc}i mowy. kt6ry stanowi podstawe ieh identvfikacji. zas sam~gloska "a" 800 . Przypuszcza sie. lecz rowniez na podstawie informacji przechowywanych w parnieci. dzwieki mowy wywolujq pobudzen ie pewnych zespolow wlokien reagujqcych na okreslone c z Q5 tot Ii w 0 sci for man tow e.II. bodzcs sluchows doeierajq do nas stale ze wszystkieh kierunkow. Howniez ~w nl:h rnozna wyr6znic pewne czestotliwosci skladowe.lk6w podejmujemy opierajqe sit..mill!!) It II.). J ak widac. pomimo duzeqo natezenia rozmaitych dzwiQk6w.

. jak i ludzie. zawieraja szereg ton6w sktadowyeh a wvzszvch czestotliwosciach. ucisku. Meissnera na lekki dotyk lub laskotanie. Meissnera.) . kofbkt Krsuseqo. Dzwieki naturalne. Najwaznieiszs z nich to droga wst~gi przysrodkowej oraz droqi _rdzenlowo~wzgorz~we. d. podejmuje on dalsze czvnnosci badania przedmiotu. Stvmulaeja czuciowa 75 74 . Zar6wno zwierzeta. takie jak szorstkoso. c) ciatke Paciniego d) cialka Meissnera e} wotne k" . ze w sk6rze znajduje si!. a porrurno to jP. rzeczywiscie kazde z zako~cze. a wolne zakoriczenia nerwowe na b61. zazwyczaj otoozone tkankami tworzqcymi rozmaitego typu niewielkie cialka. ze poszczeg61ne wrazenia ezuciowe wynikajq z draznienia okreslonvch typ6w receptor6w: cialka Paciniego miaty reaqowac na ucisk. Kaufman. Obecnie Rys. Dawniej sadzono. Ruffiniego na cieplo. wyc~ do mozgu.! wiele receptor6w a budowie laczacej cechy roznych znanych uprzednio receptor6w. onczerne . jak sluzowka jamy ustnej i nasa czy spoj6wka i rog6wka oka. \Madomo np_. kt6re powoduja wrai:enia dotvku. dziala mechanizm selekcyjny.zmlan temperatury czy b6lu. nastepu]e czvnnosc wycotania sie z svtuac]i bedacej jej zrodlern. co dzieje sie na powierzchni naszego ciala.lsel rdzenia kr~go_wego i poprzez jadro smukfe i kliriowqte dociera do wzgorza.ze rog6wka aka zawiera jedynie vvolne zakoriczenia nerwowe.zarowno na ?azlomie rdzenia kr~govvego. wiadon. Krausego czy pozbawione "obudowy" wolne zakoriczenia nerwowe (rys. Hozno rodne. szereg d. sa wvnikiern tych vvsp6foddziafywan. zalezne od wlasciwosci rezonansowyeh aparatu artykulacyjnego. eksploraeyjne. Paeiniego. 1979. ktore decydujq a ich wvsokosci. zlozons wrazerua. b. e. zawierajq wiele roznvch typ6w receptor6w ezuciowych. swedzenis ezy ucisk. Subiektywna wvsokosc dzwi~k6w zalezv przede wszystkim ad czestotliwosci tal.dzwiekow. 35). Ponadto wykazano ze zwi _ zek tvpu stymul~cji z pobudzeniem okresfonego receptora ni~ jest t:k Jed.Jesli informacja dotykowa jest z jakieqos powodu interesujqca dla czlowieka.. Sk6ra oraz inne powloki ciala. lecz nieustannie podejrnuja dzialania poszukiwawcze. ciafka Krausego na zimno.r6gp~zewodzqcych inforrnacje ad receptor6w czucio . c.nozn~czny. Kora zas umozliwia percepcje ztoi. Stad prowadzi do kory czuciowej. Podstawe lakalizacji dzwiekow stanowia roznice w czasie i natezeniu dzwiekow docierajacvch do dwojga uszu. ciepla czy b6lu. Ich liczba i natezenie decyduje a barwie slyszanych dzwiekow. poza tonami padstawowymi. . Receptory sk6rne sa to zakoriczenia nerw6w czuciowych. Co prawda. Pierwsza wiedzie przez zwoje rdzeniowe wzd. Czesto w tym ostatnim wypadku mamy do czynienia z doznaniami bclowvmi. Podstawe rozpoznawania dzwiekow mowy stanowia czestotliwosci formantowe. leez zmienia sie rowniez wraz z intensvwnoscia dzwieku Subiektywna qlosnosc zdeterminowana jest przede wszystkim intensvwnoscia dzwiekow.onyeh dzwiekow a pewnej zmiennosci w czasie.sygnaly Poc~odzqce z tvch zakoriczen wzajemnie na siebie wplvwaja . leez poprzez proees uczenia sie unikanie niebezpiecznych sytuacji. Czucie sk6rne rn b6~ Za posrednictwem doznari dotykowych otrzymujemy roznorodne informacje a najblizszvm otoczeniu oraz a tvrn. 861 _rna wiec podstawowe znaczenie dla przezvcia organizm6w. Zakres czestotliwosci fal akustvcznvch wvwolujacvch wrazenia dzwiekowe lezy pomiedzv 20 a 20 000 Hz. Tvpowe receptory czucia sk6rnego: a) cialkaRuffiniego b) zskon . jak: cialka Ruffiniego.tuz tvlne] c~l.za onczenJe nerwowe (Wedlug: L. Doznania bolowe urnozliwiaja czlowiekowi i zwierzetorn nie tylko wycofywanie sie. jak i m6zgu. jedriak .~. lecz w pewnym stopniu zalezv rownlez od ich czestotliwosci. Jesli natomiast informacja oznacza zaqrozenie dla organizmu. urnozllwiajacv wychwytywanie dzwiekow z okresloneqo kierunku i wydumianie innych. 35 a. nie oczekuja pasywnie na bodice.j drai:nienie rnoza wvwolac wrazenio uel~ku. Istnieje. .n nerwowych najsilniej reaguje na nieco inny spos6b draznienia skory. Gdy wiele dzwiekow naplywa jsdnoozesnie do uszu.

Oznacza to. Doznania bolowe w tak zasadniczv spos6b roznia sie od innych doznar'i czuciowych swym bardzo silnym aspektem emocjonalnym. jak i chemicznymi. ze doznan ia bolowe powstaja. ze droga wsteqi przvsrodkowej przewodzi gl6wnie sygnaly dotykowe oraz pochodzace z receptor6w ki nestetycznych. kornorki lezace w korze czuciowej ulozone sa w pewien uporzqdkowany spos6b. jest zrodlern nieustannej stymu!acji. z kt6rych jeden zawiera duz e. pobudzaja je. podobnie jak w siatkowce oka. Ubranie. polozone sa rowniez blisko siebie. ° 77 . Tworzy jq czesc wl6kien nalezacvch do szlaku rdzeniowo-wzg6rzowego. a nastepnie do wzg6rza i kory ezuciowej. ktore _. z kt6rych doznania dotykowe m a j a s z c z e 9 6 I n e z n a c zen ie. kt6re pobudznne przez odpowiedni bodziec wysylaj<l sygnaly za posrednictwem specyficznych dr6g bolowvch do osrodkow znajdujqcych sie w m6zgu. zs stymulacja blizn poamputaeYJnych bardzo slabym pr<ldem. Poza tymi drogam i zawierajacvmi niewiele synaps istnieje jeszcze droga wielosynaptyczna. Sq jednak takie obszary. Nie stwierdzono istnienia w korze podobnych map dla percepcji b6lu. ze mozna dornvslac sie znacznego w nich udzialu podwzg6rza i struktur ukladu limbicznego. Wall (1965). ze natezenie odczucia b61ujest proporcjonalne do stopnia ezy zakresu uszkodzenia tkanki. kt6re sa z nim bezposrednio zwiazane. Najwvzsza wrazliwoscia dotykowq u czlowieka charakteryzuja si\l opuszki palc6w. Wrazliwosc dotykowa sk6ry jest r6zna w roznvch czesciach ciala. Adaptacja kom6rek nerwowyeh przekazujqcych sygnaly czucia skornego nastepuje bardzo szybko. wyznaczajqc bqdz liczb\l reakcji uzyskanych w wyniku drainienia jakiejs okreslonej powierzchni (g~sto5c receptor6w). Os rod k i c z u cia s k 6 r neg 0 z n a j d u j q s i!.Jesli chodzi 0 mechanizmy neuronalne. wargi. Drogi rdzeniowo-wzg6rzowe rozpoczynajq si~ rowniez w kom6rkaeh zwoj6w rdzeniowyeh i prowadza wzdluz boeznyeh i przednich czesci rdzenia do tzw. ze istnieja odrebns receptary b6lowe. zwana droqa rdzeniowo-siatkowatq. zaehodzi zjawisko hamowania obocznego. jak i b61u czy temperatury. wvwolujac tym samym doznania bolowe. 5). podrazniajqcym jedynie grube wl6kna. ze tego rodzaju zalozenia sa bledne. ze czucie b61ujest uwarunkowane zar6wno mechanizmami neuronalnymi. Takich pomiar6w dokonuje sie rip. Stad informacja przekazywana jest do kory i struktur podkorowych. Dzis wiadomo. a d rug i c i e n k i e. Klasyczne koncepcje zakladaly. zwiazanvch z ukladem limbicznym. Syg nalv poehodzqce z duzvch vvlokien hamujq pewne kom6rki rdzenia kreqoweqo. tworzac tzw. konczyn fantomowych. ze w sk6rze. Og61nie mozna wiec powiedziec. Stosunek pobudzenia tvch dw6ch system6w decvdujo a percepcj i b6lu. ze kom6rki reagujqce na stvrnulacje okreslonvch.kieruja emocjami i uczuciamL Stymulacja elektryezna niekt6rych rejon6w tych struktur wywolu]e u kota zachowania podobne jak podczas dzialania badic6w b6lowych. ze w doznan iach bolowvch istotna role odqrvwajq zwiazki nazywane enkefalinami. Wsp61czesne teorie dotvczace percepcji bolu roznia sie w spos6b zasadniczy od teorii tradycyjnyeh. teo ria bra m k wan i a. a z prawej do p 6 Ik u ! i lew e j. w 0 I nap r z e w 0d Z q c e w l 6 k n a. mapy karewe. S z y b k apr z e wad z q c e. kt6re sq przesylane cienkimi wl6knami. Miejsca. rys. J~k zobaczymy w dalszej czesci rozdzialu. Wynika to z faktu. 2 i 3 wedlug Brodmanna·por. kt6rej autorami sa R. Wszystkie te dragi krzvzuja sie przed wniknieciem do wzg6rza. Wsp6iczesne badania wskazujq.1 w k a r z e c i emieniowej (pola 1. bqdi okre76 siajac najruzsza (progowq) wartosc bodzca. natomiast te. kt6rego rezultatem jest znacznie vvvisz» wrazliwosc ukladu nerwowego na roznice rniedzv wielkoscia pobudzenia sqsiednich miejsc niz na jednostajnq sty. dlonie i jezvk. 1979). r6wniei i czynniki psychologiczne rue s<ltu bez znaczenia. Wedlug tej teorii c z u c i e b 6 I u z a Ie z y 0 d s i I y po bud z enia i wzajemnych interakcji p o m i e d z v dwoma s v s t e m arn t p r z e n o s z a c v m i sygnaly. ktore koricza sie ponizej wzg6rza w ukladzie siatkowatym. . Uwaza sie. przy kt6rej rnozna stwierdzic jego obecnosc. gdzie istnieje duza rozriica ucisku porniedzv sasiednirni miejsca~l. . rnulacje (Kaufman. Podobnie jak w przypadku innych zmysl6w. jest on zauwazainv.jak wiadomo . Wprawdzie nie wszystkie elementy tej tearii okazalv sie sluszne. ze w korze somatosensorycznej rnozna wyr6znic szereg p61 zawierajqcych populacje kom6rek spelniajacvch nieco odmienne funkcje. duzq popularnosc zdobyla tzw. Ponadto sadzono. takich jak podwzg6rze. Powtarzanie ucisku na to samo miejsce wywoluje coraz slabsze wrazenia.. Uszkodzenie zas tych struktur moze prowadzir: do niereagowania na bodice bolowe. Przypuszcza sie. k t 6 r q m a z nab y n a z wac 0 Srod k i e ni b 6 I u. a jednak nie zauwazarnv tego zupelnie. Dragi rdzen iowo-wzg6rzowe oraz droga rdzeniowo-siatkowata Sq natomiast zaangaiowane zar6wno w percepcji bodic6w dotykowych. W ostatnich latach intensywnie rozwija sie nowy kierunek badari. Dzieki temu in for mae j a z ! ewe j p o l o w v c i a l a dociera do prawej p o l k u l i. a w niekt6rych akolicach wvstepuje s z e z e 9 61 n e zag ~ s z c zen i e r e c e p tor 6 w c z u c i 0 w y c h. gdy pob~dzonych jest wiele cienkich wl6kien przy r6wnoczesnej slabej stvrnulacji (Iub JeJ braku) duzvch wl6kien. Wrazliwosc dotvkowa sk6ry mazna okreslic liezbowo. Melzack i P. blisko siebie lezacvch na ciele miejsc. a cala sprawa percepcji b61u jest znacznie bardziej zlozona. kt6re wskazuja. m a j q bar d z 0 d u z q rep r e zen t a c j \l w k 0 r z e w por6wnaniu z innymi mniej waznvrni. dla okreslonia wrazliwosci na ucisk.z rejonu glowy przewodzana jest nerwami czaszkowymi przez jadra nerw6w czaszkowych i dalej drogq wsteqi przvsrodkowej.Jedvnis tam. kt6re nosimy na sobie. Okazalo si~ bowiem. Wprawdzie n i e maw m 6 z gus t r u k t u r y. pochodzqce z tzw. rog6w ty!nyeh. znalazla ona zastosowanie w praktyee w odnl8sieniu do ludzi cierpiqcych na dokuczliwe b6le.

w jakich wyehowuje sie jednostka. tj. takie jak lek czy sugestia. mieszkanki Irlandii okreslalv jako powodujqcy jedynie doznanie ciepla. ze wytwarzanie enketalin wiaze sie z aktvwnoscia uktadu hormonalnego. neuron6w wstawkowych. Poziom prornieniowania cieplnego. kt6re wiqzqc enkefaliny zrnieniaia wrazliwosc tyeh kom6rek na impulsy doeierajqce do nich z nerw6w czuciowych. Wiadomo rowniez. 78 79 . enkefaliny. 1967). ze adczuwanie b61u rnoze bye znoszone lub w znaeznym stopniu oslabione pod wptywem silnych doznar'i anqazujacvch uwaqe. przenoszacvch sygnafy do m6zgu. Okazalo sie mianowicie. w kt6ryeh kobiety rodzace tylko na czas porodu przerywajq prace. Howniez maksymalny wstrzas elektryczny tolerowany przez kobiety byl nizszv u Wfoszek niz u innych kobiet. Badania te wskazuja. ze ludzie roznla sie porniedzv soba pod wzqledern doznar'i b6lowych. wyuczone. i:e w organizmie produkowane sa zwiazki tzw. a p6iniej jeszcze dlugo w nim przebywajq. lecz znajduja cyC~ sre w ro~nych svtuacjach. ze opr6cz dr6g wstepujacvch. w kt6rych uczestniczyly kobiety roznvch ras. ze rozne rasv nie r6i:niq sie pod tym wzqledern (Sternbach i Tursky. pHkarzy czy innych sportowc6w sa z Iatwoscia przez nich znoszone. ze doznania bolowe w znacznym stopniu zaleza od spoleeznych aspekt6w sytuacji . Stwierdzono ponadto. rnoze znacznie zrnniejszvc doznania bolowe (Wall. 1965).. do tzw. a drugi wt6kna cienkie.kt6rych pr6g pobudzenia jest nizszv niz wl6kien cienkich. aby do niej powrocic zaraz po urodzeniu sie dzieeka. a nawet na tych samyeh. Doznania bolowe w znacznym stopniu zaleza takzs od r6i:norodnych uwarunkowan spofecznyeh. ktora rnozna by nazwac osrodkiern b6lu. R6wniei: stosowanie placebo u pacjent6w pokazuje. spoteczer'istwa.. To sarno wiec uszkodzenie maze w bardzo roznv spos6b wpfY. sCI wynikiem tvch wsp6!oddziafywar'i. a w niekt6ryeh okol leach wvstepuje szczeqolns zaqeszczen ie receptor6w czuciowych. Heceptorv czucia sk6rnego to zakor'iczenia nerw6w czuciowych. ze w blonie kom6rkowej neuron6w srodrnozqowia. ktorzv wyolbrzymiajq swoje ~ozn~nla w celu pozyskania wsp6kzueia innych. rnaja bardzo duza reprezentacjs w korze. biegnqce od wvzszvcn struktur m6zgowych w dol. 1978).Ten spolecznv charakter doznar'i bolowvch przejawia sie r6wniez ':" tym. jak sie wydaje. jednak sygnaly z nich pochodzqcs wzajemnie na siebie wptywajq. takie jak: swedzenis. szorstkosc czy ucisk. Miejsca. Znamy rowniez ludzi. jak ~azn<j role w odczuwaniu b61u odqrvwajq czynniki psychologiczne. Wiele obserwacji wskazuje. ztozona wrazenia. Wiadomo np. Kazde z tych zakoriczen najsilniej reaguje na nieco inny spos6b draznienia sk6ry. I: ! Wrazliwose dotykowa sk6ry jest rozna w roznvch czesciach ciata. is tot n y mel e m e nt e m m e c han i z m 6 w b 6 Ius q r 6 w n i e z w f 6 k n a z s t \) p u j q c e. kt6ry u Wtoszek wywotywat juz b61. z ktorvch doznania dotykowe rnaja szezeg61ne znaczenie. Mozna sadzic. Wydaje si~ wiec. stwierdzono np. Osrodki czucia sk6rnego znajduja Slfil w korze ciemieniowej. w kt6rej on wvstapil. W tym samym czasie zas mezczvzni leza w !6i. odpoczvwajac po trudnym doswiadczeniu (Melzack 1961). lstnieja jednak prace dostarczajace dose obiektywnych informacji. ze nawet powazne kontuzje u boicser6w. ze za pornoca tvch wlasnie dr6g wyzsze osrodki m6zgowe moqa wplvwac modyfikujqco na percepcje b6lu. oraz ad poprzednieh doswiadczen osoby odczuwajqcej b61.! r6wniei: wt6kna zstepujace. Nie ma w m6zgu struktury. lecz ad charakteru samej sytuacji. ze sa one. ze nie ma r6Znic w aparaeie receptorowym i przewodzqeym bodice czuciowe. ze b61 nie jest zaleznv od rozmiar6w uszkodzenia ciala. prowadza do usrnierzenia b61u (analgezii) (Watkins j Mayer. z kt6rych jeden zawiera duzs wt6kna. Wydaje sie. a z prawej po/awy ciala do p6tkuli lewej. Teorie neuronalne nie uwzqledniaja szeregu danych dotvczacvch roli regulacji neurochemicznej w doznaniach b6lowych. Znane sa np. zaleznie ad zwyczaJOw kulturowych. rniedzvrnozgowia i ukladu limbicznego wvstepuja receptorv. majq nawet bardzo wazne znaczenie. Oczvwiscie por6wnywanie przezvc bolowvch u r6Znych ludzi jest bardzo trudne. Za ich posrednictwern przenoszenie sygnaf6w 0 b61u z obwodu maze w znacznym stopniu bye zablokowane lub zmodyfikowane.ku skrecajac sie z b61u. jak i m6zgu. R6i:norodne. Stwierdzono. W badaniach. szybko przewodzq_ce. a zwlaszcza pochcdzacvch ze staryeh jankeskich rod6w (Tursky i Sternbach. Informaeja czuciowa z lewej polowv ciata dociera do prawej polkuli. Pewne czynniki kulturowe. przynajmniej czesciowo. Ostatnie lata badar'i nad percepcja b61u wvkazalv. zar6wno na poziomie rdzenia kreqoweqo. zazwvczaj otoezone tkankami tworzqcymi rozmaitego tvpu niewielkie cialka. wolno przewodzacs Istotnym elementem mechanizm6w bolu S. Obecnie prowadzone badania zrnierzaja do wykrycia skomplikowanych mechanizm6w dzlalania tvch zwiqzk6w.. roznice w progach odczuwania b6lu. konkludujac. kt6re dzialaja podobnie jak rnorfina. R6znice. akazuje sie. wynikajq_ z r6i:nego w tych kulturach stosunku do b6lu. W regulaeji doznari bolowvch wazna role odgrywajq_ rowniez substancje chemiczne. Przeprowadzono rowniez podobne badania probujac okreslic za pornoca stymulacji stabym prqdem najnizszv pr6g doznari sk6rnyeh.wae na r6Zny~h ludzi. ' ··r· i t. biegnqce ad wvzszvch struktur m6zgowych w dol. czyli ad zlozonych czynnik6w motywacyjnych. Wedlug teorii bramkowania czucie b61u zalezv ad sily pobudzen ia i wzajemnych interakcji pomiedzv dwoma systemami przenoszacvmi sygnaty ze skorv. 1982).

Dzieki temu ruch glowy w jakim kolwiek kierunku powoduje rueh plynu przynajmniej w jednym z tyeh kanal6w. Zmyslem. w karze istnieje kolumnowa organizacja ~ . bK~dnlk kostny Kinestezja Istnieje k ilk a t y p 6 w r e c e pta r 6 w kin est e t y C z nyc h. kt6ra zwiqzana jest bezposrednio ze sluchem. nerw przedsionkowy tagiewko wor ecz ek Rys. 36). Przewody p61koliste koricza sie zgrubieniem zwanym barika bloniastq (kazdv przew6d ma takie zgrubienie tuz przed polaczeniern sie z lagiewkq --. w przypadku stopy ruch musi przskraczac 1 stopien. a wiec slabniecie impulsacji nerwowej. przewody p o l k olis t e. oddzialujqcvch na nie. z [aka ruch jest "rozpoznawany". Wazne dla tej oceny sa tez wskaz6wki wzrokowe oraz napiecie miesni i staw6w. inne rnieszcza sie w stawach i scieqnach i svqnalizuja zmiany pozycji roznvch czesci ciala (najczescie] konczvn). WI6kna nerwawe przenoszace inforrnacje z receptor6w krnestetvcznych bieqna wraz z wl6knami prowadzqcymi ad reeeptor6w czucia sk6rnego (dotvku) poprzez tvlna cz!'.) rewierejec» Kiedy ornawialisrnv budowe ucha wewnetrzneqo. Ucho wewnetrzne poza funkcja sluchowa spelnia jeszcze irma bardzo wazna role dostarczajac informacji 0 kierunku i intensvwnosci sil grawitacyjnych. Om6wimy te zmysly lacznie. aparat przedsionkowy woreczek i lagiewkf. zawarte w trzech kanalach polkotistvch blednika kostnego. Przy utrzymywaniu tego samego kata zqiecia nastepuje adaptacja.' rys. Kazdv z trzech p61kolistych kanal6w nachylony jest w nieco innym kierunku. Badania elektrofizjologiczne wykazaly. Niekt6re mieszcza sie w rniesniach i reaquja zaleznie ad rozciaqniecia miesni. rozne zmiany polozenia glowy wvwoluja roznv wzorzee reakcji kom6rek wlosowatych tyeh struktur. Polozenie zas calego ciala i glowy wzqledem ziemi rejestrowane jest przez zmysl r6wnowagi. (Wedlug: P M Milner. plarnke) skladajacv sie z receptarowych kom6rek ~tosawatych.Joraz slimek. Struktury ucha vvewnetrzneqo: przewody ootkoliste. 36. W tym wypadku informacji 0 ruchaeh gtowy dostarczaja przewody p6lkoliste. kazda na okraslonv komponent (kierunek) tego ruchu. a staw duzeqo palca u nagi jest najmniej wrazliwv. zajmowatisrnv silil g16wnie ta jego czescia. zgodn ie z silami grawitacji. Ciala te przetaczajq si{l. Analiza tvch wzorc6w dokonywana przez m6zg umozliwia ocene nachylenia glowy. przy czym precyzja. 1963). tagiewka i woreczek maja wrazliwv obszar (tzw. kamyczki przem ieszczaja sie zgod nie z sHami grawitacji.. bez kt6rych normalne poruszanie sie nie byloby mozliwe. Na przyklad w przypadku ramienia ezy nadgarstka rueh a 1/3 stopnia juz wywoluje reakcje receptor6w. Gdy jednak glowa wykonuje ruchy w bok (w lewo i w prawo). Barika bloniasta zawiera kom6rki wlosowate.kamyezk6w blednikowvch. Ich Jak wspomnielisrnv. Mozna rowniez prawidlowo trafiac do ust czy nasa bez kontroli wzroku. zalezv od czesci ciala. Poniewaz plamki lagiewki i woreczka majq inne nachylenie. Tu bowiem miesci sie n a r z a d r6wnowagi.. zwlaszcza szyjnych. o b e j rn u j a c v t z w.. ciaqle zdaje sobie sprawe z jej pozvcji. jaki mozna zaobserwowac u pasazerow auta. oraz a ruchach qlowv. Tak jak w wypadku innych zmysl6w. oraz woreczek i l a q i e w k e z n a j d u ja c e s i e W przedsionku. kt6rych 81 80 . Plyn znajdujqcy sie w tvch przewodach porusza siEilprzy ruchaeh glowy w spos6b zblizonv do tego. poniewaz pelnia one podobna funkcje.sc rdzenia kreqoweqo i jadro brzuszne tylne wzg6rza do kary czuciowej. jest zmysl kinestezji.Jesli czlowiek zamknie oczy i podniesie reke. nie zrnleniajac pionowego polozenia wzqledern ziemi. ze k a m 6 r kin e r w a we s y s t emu kin est e t y c z neg 0 "s p e c j a I iz u j q s i e" w w y k r y wan i u r u c h 6 w w y k any wan y c h pod ok res Ion y m k a t em (Mountcastle i in. rnieszczacv sie w uchu srodkowvrn. To przetaczanie sis kamyczk6w powoduje pcdraznienis kom6rek wlosowatvch. Elementy wlosowate umieszezone sa w galaretowatej masie jak gdyby obciazonej warstwa malertkich ziarnistvch cialek . kt6ry informuje nas a pozvcji i ruchach calego ciala i jego roznvch czesci wzqledem siebie. przy przeehyleniu gtowy. 1970. kt6re gwahownie hamuje lub przyspiesza. wza!emne usytuowanie ilustruje rysunek 36. Przy zlozonvm ruchu szereg kom6rek reaguje w roznvm stopniu. mimo ze jej nie widzi. kamyczki blednikowe pozostaja nieruchome. dostarczajac informacji. a wzqledem siebie nawzajem 0 okolo 90". aby spowodowac taka reakcje.kom6rki w kolumnach reaquja na podobny ruch stawu.

Kubki smakowe na jezvku zgrupowane sa w wieksze struktury . widoczne gofym okiem. Inne wt6kna koricza sie w mozdzku odpowiedzialnym za koordvnacje wzrokowo-ruchowq oraz kontrolujqcym polozenie ciala podczas lokornocji. P r z V pus z c z a s i e. n e k u bk ism a k owe s p e c j a liz u j q s i Iil w pew n y m s top n i u IN IN Y: k r y IN ani u r 6 z nyc h sub s tan c j ism a k a w y c h. a kanal waski. Wt6kna rozpoczynajqce sie w tylnej czesci jezvka biegnq w nerwie jezvkowo-qardlowvm. Moi. Projekcja do kory jest niejasna. Sygnafy z receptor6w narzadu r6wnowagi przesytane sa gt6wnie wf6knami bieqnacvrni w czesci przedsionkowej nerwu VIII do jadra przedsionkowego w sr6dm6zgowiu.wiekszosc substancji smakowych wvwolujs slabsza lub silniejsza reakcje wiekszosci wt6kien smakowych. temperatury ezy b6lu. jedzenie wydaje sie pozbawione smaku. Sila reakcji poszczeg61nych wl6kien przewodzqcych informacje smakowe z jezvka zalei:y bowiem ad tego. i Iil z Y k a. pewne wsp61ne chemiczne wlasnosci. Substancje smakowe rozpuszcza sie w wodzie destylowanej. Nastepnie informacje smakowe sa przekazywane gl6wnie kontrafateralnie do wzg6rza (do jadra brzusznego tylnego). Nerw twarzowy przenosi sygnaty dotvczace zar6wno srnaku. To. ze gfowa obraca sie w kierunku przeciwnym do pierwotnego ruchu. Specjalizaeja ta nie jest jednak zupefna . to jednak niekt6re z nich reagujq silniej niz inne. ze taka istnieje. a innych mniejsza.na doswiadczac dtugotrwafych efekt6w nastepczvch (niezupelnie doted rozumianych).brodawki. powr6t plvnu trwa dose dluqo. Receptory te tworza z e s pol y kom6rek zwane k u b k a rn i -s m a k o w v rn i. zapewniajqca utrzymywanie fiksaeji na przedmiotach. ze og61ny wzorzec pobudzenia neuron6w korowych decyduje a jakosci naszych doznari smakowych (Erickson. a z podniebienia i przelyku IN nerwie blednvrn i rowniez koricza sie w tym samym jadrze. na podniebieniu oraz w przelvku. 1971 ).wloski umieszczone sa w substancji galaretowatej. Sygnalizujq one stopien rozciqqniecia miesni oraz zmiany pozycji roznvch czesci ciara. tworzace] rodzaj kopulki zwanej osklepkiem. wywodzqcych sie z uktadu przedsionkowego. bowiem informacje plvnace z przewod6w polkolistvch wskazuja. Kom6rki nerwowe systemu kinestetycznego specjalizujq sie w wykrywaniu ruch6w wykonywanych pod okreslonvm kqtem. z e r 6 i. do pnia m6zgu (jadra pasma samotnego).Jadro przedsionkowe ma polaczenia z jadrern nerwu okoruchowego. Narzad r6wnowagi obejmuje przewody polkoliste oraz aparat przedsionkowy. Znany jest tylko zwiqzek zrnvslu smaku z czvnnoscia pola czuciowego 1 (wedtug Broadmanna). gdy mamy zakatarzony nos. Liczba ich jest wieksza u dzieci. co urnozliwia wykonywanie kompensacyjnych ruch6w oczu podczas poruszania gfowq czy przemieszczania catego ciala. Przypuszczasie. jest r6zny dla roznych czesci ciala. badania nad doznaniami smakowymi u ludzi. Substancje slodkie rnaja r6wniei. Zmysfy srnaku i wechu scisle wspoldzialaja ze soba. Sygnafy smakowe przewodzone przez wt6kna nerwowe do m6zgu pobudzajq jednoczesnie wiele kom6rek nerwowych. stawach i scieqnach. jaki maze zostac wvkrvtv. Efekt ten moze trwac wiele godzin. substancje 0 smaku kwasnvrn zwykle zawieraja jony wodoru. Do kubk6w smakowych dochodza wypustki kom6rek lezecvch w zwojach nerw6w: twa rzoweg 0. Teze t(l potwierdzaja badania elektrofizjologiczne. gdy okreslona substancja znajdzie sie w jamie ustnej. Ruchy gtowy powodujq ruch plvnu w przewodach polkolistvch oraz przetaczanie sie kamyczk6w btedn ikowych aparatu przedsionkowego. jak i dotyku. a osklepek porusza sie w drugq strone. aczkolwiek przypuszcza sie. natomiast zmniejsza sifi! POCZqWszy d 45 roku zvcia. doprowadzajac w konsekwencji do podraznienia wfosowatych kom6rek receptorowych. 1963). Na przyktad po dluqotrwalej podr6i:y morskiej pasazerowie rnaja zludzenie ruchu. Po jezdzie na karuzeli czy taricu z szybkimi obrotami mamy zawroty gtowy. jezvkowo-qardloweqc oraz bledneqo. Poniewaz plvn jest lepki. 82 . pochodzace z 2/3 przedniej czesci jezvka. Opr6cz eksperyment6w elektrofizjologicznyeh przeprowadzanycb na zwierzetach prowadzi sie r6wniei. a czemu towarzyszy spadek wrazliwoscl smakowej. jaka substancja znalazla sifilw Jamieustnej (Bartoshuk. gdy staja na statym ladzie. Najmniejszy rueh w kanale wvwolanv ruchem gtowy popycha osklepek rnodvfikujac nacisk na kom6rki wlosowate i wskutek tego zrnieniajac impulsacje w nerwie. Gdy doznania zapachowe sa ograniczone. pozostaje ciqgle kwestia sporna. W sumie cztowiek ma kilka tvsiecv kubk6w smakowych. plvn powraea. dlaczego dana substaneja zapoczqtkowuje silniejsza reakcje okresloneqo kubka smakowego. . jaki jest mechanizm fizjologiczny doznari smakowych. Gdy glowa sie zatrzymuje. Jest to bardzo wazna funkcja aparatu przedsionkowego. Przeprowadzono szereg badan probujacvch ustalic. kt6rej 83 Receptory smakowe m i e s z c z q s i e na k o n c u i brzegach 1 1 Receptory kinestetyczne mieszcza sie w rniesniach. w kt6rym znajduja sie kornorki czuciowe dla jezvka. I chociaz wiekszosc neuron6w reaguje na wiele substancji. Jeszcze inne odqalezienia prowadza do uktadu siatkowatego. przvleqajacej szczelnie do bariki bloniaste]. ze pewne receptory smakowe reaquja najsilniej na pewne komponenty chemiczne skladajqce sie na dana substancje Na przykfad. Minimalny ruch. np. Korowa projekcja nie jest dobrze zbadana. Pomimo roznorodnych zastrzezeri wydaje sie.

a slonv _. wvsvlaja sygnaly do opuszk6w vvechowvch. ze mozernv rozroznic 17 000 zapach6w. prowadzac niekiedy. ze r 6 z n e 0 b s z a r y j ~ z Y k a s <I r 6 z n i e w r a z I j w e n a r 6 z n e sma k i. pobudzane przez czasteczki zapachowe. 37. ze zapachy mogq wvwolvwac silne reakcje emocjonalne zar6wno bardzo przyjemne. Przecietnv zjadacz ehleba jest bezradny wobee takiego zadania. Moncrieff wvsuna] hipoteze. smak kwasnv najlepiej wykrywajq boki jezvka. Substancje zapachowe podrazniaja receptory znajdujace si~ w blonie sluzowe] w g6rnej czesci nosa. kwasneqo. kt6re poklasyfikowal zgodnie z ich podobieristwem wzqledem siebie. wysmukle zakonczenia nerwu tr6jdzielnego sa wrazliwe na pewne typy czasteczek chemicznych. Tak powstal graniastoslup zapach6w (rys. in. Opuszki wechows zawisraja wiele kom6rek. Przvpuszcza sie. spalenizny. Na koricu pierwszej wypustki znajduja sie drobne wloski wochowe dluqosci mikrana. w Jakim dana osoba sie wyehowata. gorzki -_. H. Od bardzo dawna podejmowano pr6by z. W. Stwierdzono. pieprzny. Nos jest przedzielony przegrodq na dwa niezalezne kanaly konczace sie w gardle.niewielka porcje umieszcza si~ na jezvku. Nerwy wechowe tqCZq kazda polowe nosa z polkula m6zgowq lezaca po tej samej stronie. a dochodzi do petnego wyksztakenia w wieku okolo 20 lat. wvrozru! eztery "pierwotne" srnaki: slodki. jak i nieprzyjemne. Henning wvroznil 6 podstawowych zapach6w. Najwieksza wrazliwoscia na "stodkosC" charakteryzuje sie koniuszek jezvka. zwanej hakiem. z kt6rych jedna sieqa powierzchni blony sluzowej nasa. Henning. a druga biegnie w przociwna strone tworzac wl6kna nerw6w w~chowych. W roku 1949 R. w wieku okolo 80 -90 lat. 37). R6wniez gusty bywajq rozne i w duzej mierze zaleza ad gust6w srodowiska. rnoze bye "wytropiona" za pornocq nasa. Calv ten system dr6g nerwowych okreslanv jest jako wechornozqowie. np. Doznania smakowe ksztaltuja sie w duzej mierze pod wplvwem roznorodnyeh czynnik6w kulturowyeh. kwasnv. Pomimo wyr6znienia tvch pierwotnych zapach6w. ze wytrawny kucharz potrafi zidentyfikowae na podstawie smaku potrawy wiele najdrobniejszyeh skladnikow. rzedu dziesieciomilionowe] czesci grama. wyniki eksperyment6w polegajacvch na ich mieszaniu sa ciqgle kontrowersyjne. wrazliwe na pewne podstawowe zapachy. kt6rych aksony przekazujq inforrnacje do bardzo duzeqo obszaru m6zgu. Grsniestoslup zapach6w. Za pornoca wechu potrafimy natychmiast zidentvfikowac bardzo zlozone substancje. kt6re tworza zlozona kompozvcje kullnarna.podstawa jezvka. a nastepnie. a nastepnie prosi sift osobv badane a opisanie swoich wrazeri. 1979. Zawieral on nastepujace zapazgnily kwioiowy ere r ycz ny Zrnvsl wechu charakteryzuje sie zadziwiajqcq czuloscia i zdolnoscia do r6Znicowania roznvch zapaeh6w. do wvzszvch centr6w nerwowych. zaniku zdolnosci do rozrozniania zapach6w. Po 50 roku zvcla sprawnosc wechowa obniza sie. Niemiecki badaez. W praktyee okazafo sie to jednak bardzo trudne. (Wediug L. W jego sklad wchodzq struktury zwiazane z emocjami. gorzki i slonv. kt6rych analiza zajelabv chemikom wiele dni. do czesci skroniowej kory. zvwicznv i kwiatowy. Howniez dluqte. ze trudna jest do wychwycenia. ze istnieje pewna ograniezona liezba kanat6w wrazliwvch bardziej na jedne substaneje smakowe niz na inne. oraz do r6Znych struktur podkorowych. Idea 0 istnieniu takich pierwotnych zapach6w doprowadzila do sformulowania hipotezv wvjasniajacej. ze za pomoca mieszania tych czterech podstawowych smak6w rnozna w zasadzie uzvskac pelna gam~ smak6w. poprzez klebuszki wechowe. pierwotnych zapach6w.nalezienia podstawowych. ze s y s t em w~c how y z a w i era k 0 m 6 r k ire c e p c y j n e k ilk u t y p 6 w. jak rowniez doswiadczeri i'ldywidualnyeh. gdzie nastepuje ich analiza i interpretacja. 84 pre pr z ny zywicz ny Rys. Kaufman. Nie stwierdza sie r6Znic w identyfikacji zapach6w miedzv przedstawicielami rasy bialej i czarnej oraz rniedzv kobietami i rnezczvznarni. Adaptacja do jakiejs substancji slodkiej obniza wybi6rczo wrazliwosc tylko na slodkie substancje. Potwierdza to poqlad. Czasteczki substancji lotnych wywotujq 85 . do anosmii. tj.) chv: zgnity. Wiadomo np. Nic wiec dziwnego. eteryczny.'. Niekt6rzy sadza. m. 5<1to kom6rki rnajace dwie cienkie wypustki. nawet za pornoca nowoczesnych technik chemicznych. Kom6rki wechowe. z kt6rych rnozna by uzvskac inne zapachy poprzez odpowiednie ich mieszanie. ze te wloski sOlelementami pobudliwymi.boki i koniec jezvka. w jaki spos6b dochodzi do ich detekcji. pozostaje nie zmieniona. Przez pewien czas sadzono. podczas gdy wrazliwosc w zakresie innych smak6w.. llosc substancji tak niewielka. Wrazliwosc na zapachy rozwija sie poczvnajac ad pierwszych dni zvcia.

rnietowv. Decyduje tu ladunek elektryczny czasteczki. zwane kubkami smakowymi. Czasteczki o zapachu ostrym rnaja Iadunek dodatni. a wiec czy odqrvwaja podobna role. kt6ra pozwolilaby na wvjasnienie mechanizmu pobudzenia zakonczen nerwowych przez rozne substaneje zapachowe. Wykazano. Brak jest rowniez dobrze udokumentowanych danyeh wskazujqeych na role substancji zapachowych wydzielanych przez czlowieka w jego zvciu i stosunkach z otoczeniem. 1964). Tak np. ze zapachy ludzkiej skorv nie sa bez wptywu na kontakty miadzvludzkie. odgrywajq podstawowa role. Hozne obszary jezvka sa roznie wrazliwe na rozne smaki. ze choc mozna jq w przvblizeniu utrzvrnac w odniesieniu do duzvch czasteczek. komunikacji rniedzv rnatka a potomstwem oraz w rozrodzie. Wedfug stereoehemicznej teorii zapachu. podobnie jak klucz pasuje do danego zamka. pizmowv. lecz scisle ze soba wspolpracuja.. identyfikacji osobnik6w. ustalaniu hierarchii w qrupie. Hozne kubki smakowe specjalizuja sie w pewnym stopniu w wykrywaniu r6inych substancji smakowych. podniebieniu oraz w przelyku. ze podobnie jak u zwierzat. tworzac zlozonv system percepcyjny. Wsp6tdziahllliiJ~® tlMVSt6W W" r18lmaCn B~dnego ~W:{i. ze wszystkie czasteczki kamforopoehodne rnaja ksztah kulisty oraz zblizona wielkosc. a matka kierujac sie wechern moze znalezc swoje dziecko wsrod innych dzieci. Ksztaltuje sie on w ciqgu zvcia jednostki. to w przypadku malych ich wlasnosci chemiczne. specyficzne substaneje zapachowe wydzielane przez jednego osobnika. Zrnvsl wechu cechuje ogrornna czulosc. Wsp6fdzialanie zmysl6w przejawia sie nie tylko w tym. ezy cialo czlowieka wytwarza zapachy pelniace role feromon6w atrakcvjnosci. Badania laboratoryjne wskazuja rowniez. Receptory te tworza zespoly kom6rek. Dla wykrywania tych siedrniu podstawowych zapach6w musi istniec w nosie siedern roznvch receptor6w. W takiej sytuacji dana substancja bedzie wywolywala zlozone doznania zapachowe. udalo sie okreslic trojwvmiarowe modele niektorych czasteczek charaktervzuiacvch sie okreslonvm zapachem.doznania zapachowe dzieki ternu. Wyj<!tkiern od zasady reeepcji zapach6w opartej na ksztalcie czasteczek sa zapachy ostry i zgnity. Mozna je sobie wvobrazic jako mikroskopijne otworki czy zaqlebienia w blonie wlokien nerwowych. .. Cialo ich dla przedstawieieli rasy nordyckiejjest bezwonne. ze scisle pasuja do miejsc recepcyjnych tych kornorek. Badari prowadzonych na ludziach w tvm zakresie jest stosunkowo malo. Tak np. Stereochemiczna teorie zapachow testowano na wiele roznvch sposcb6wi obeenie wydaje sie. lstnieja r6wniei pewne dane sugerujqce. ze choc w zvciu czlowieka substancje wydzielane przez innych osobnik6w nie odgrywajq tak duzej ro!i. Dla nieh zas cialo nordyka pachnie bardzo nieprzyjemnie.. ludy mongolskie. natomiast czasteczki wvtwarzajace zapach zgnity . Wykazujq one jednak. wvwolujace okreslone reakcje u osobnika drugiego. kt6rych ksztalt do nich pasuje. ostry i zgnHy (Amore i in. produkuje sie jednak perfumy reklarnujace zawartosc feromonu meskieqo i zeriskieqo. W ich wyniku wvrozniono siedem zapach6w: kamforowy. stanowiq sygnaly typu feromon6w. Badania naukowe dotvczace roli feromon6w w zachowaniu prowadzi sie przewaznie na zwierzetach. ze uklad nerwowy analizuje [ednoczesnie informaeje z zakresu roznvch rnodalnosci. kt6re czlowiek wydziela. kazda innego ksztaltu i wielkosci.t!RlmM percepcyjnego W kolejnych czesciach rozdzialu poswieconeqo procesom percepcyjnym omowilismv zasady funkcjonowania poszczeg61nyehzrnvslow. okolo 7 A. Miejsca recepcyjne tvch kom6rek charaktervzuja sie roznvm ksztaltem i wielkoscia Sa one wrazliwe na takie czasteczki substancji zapachowych. ze noworodek potraf odrozniac zapach matki od innych zapach6w. Podsumowanle Receptory smakowe rnieszcza sie na jezvku. Dlatego doznania roznvch ludzi wywofane identvczna stvrnulacja mogq roznic sie od siebie. Do dzisia] nie wiemy natorniast. Obserwacja zvcia eodziennego zdaje sie wskazvwac. rnajqce malo rozwiniete gruczoly skorne. Dzieki metodom nowoczesnej chernii. ze dziewczeta. czy zapachy.Tak wiec ciaqle brak jest jednolitej teorii. tj. Zmysly jednak nie dziafajq niezaleznie. a wyniki w nich uzyskiwane znajduja zastosowanie w ochronie przyrody i w poszukiwaniu sposob6w na zwiekszanie produkcji zvwnosci. wvdzielajq bardzo slabe zapachy. W zvciu zwierzat feromony. system wechowv zawiera kilka typ6w kom6rek recepeyjnych wrazliwvch na pewne "podstawowe" zapachy. u kt6rych roznie przebieqal cykl miesiaczkowania. T a s t e r eo c hem i c z nat e 0 ria zap a c haw zainspirowale nowe probv okreslenia. Stwierdzono w nich np.j inaezej odbierane wsrod os6b tej samej rasy niz rasy odmiennej.ujernnv. po kilku miesiacach wsp61nego mieszkania i wsp61nego uprawiania sport6w (duze wydzielanie sie potu) rnialy taki sam cykl menstruaeyjny. kwiatowy. Wprawdzie nie jest do korica jasne. jak w zvciu zwierzat. a nie ksztalt. ze zapachy sk6ry ludzkiej S<. zapachy wydzielane przez innych osobnik6w wplvwaja na uklad hormonalny. eteryczny.. Miejsce reeepcyjne dla tych czasteczek musi wiec miec ksztalt wqlebienia w ksztalcie polkuli 0 srednicv 7 A. odgrywaj<t bardzo wazna role w wyznaezaniu i ochrenie wfasnego tervtoriurn. to jednak na pewno stanowia zrodto przezvc przyjemnyeh i przykrych. Niektore czasteczki mogq pasowac do kilku takich miejsc recepcyjnych. jak sygnaty wechowe produkowane przezinne organizmy. Jakie S<l podstawowe zapachy oraz jaki jest ksztalt i wielkosc rniejsc recepcyjnych dla kazdeqo z nich. 86 87 . tj. okazalo sie.

«ill1lilSiteityczrn® ~eC0p1to~'I! Receptory mieszczace si~ w mililsniach. Zawiera kom6rki receptorowe analizatora stuchowego (narzqd Cortiego). sygnalizujqce zrnranv pozvcji r6znych czesci ciala oraz stopien rozciqqniecia miQsni ~~ru. ze badany co innego widzi.. PWN. wytwarzanych przcz rozne instrumenty muzvczne. (1984) Program V m6zgu. zalaznv przedo wszystkim od intensvwnosci dzwl~ku Ikl<aJmowanie ai!J>oczITle Z m6rki nerwowe Hamulcowy niq sasiadujace wplyw pobudzonej kom6rki nsrwowej na inns ko- r.. Gdy oglqdamy film w kinie. New York. ze bedzie on widziany jako prostokat.Blona oddzielajaca ucho zcwnetrzne ad srodkoweqo. aktywne przy wiekszvch natezeniach swiatla (np. smakowy. np. polegajqcym na ciaqlvm formutowaniu hipotez.kt6rych zrodlem jest aktualnie dziatajacv bodziec.Charakterystyczna cecha zlozonvch dzwiekow.Jesli np.. Do cel6w eksperymentalnych mozna np. Podkreslalisrnv juz. U czlowieka doznania wzrokowe rnaja szczeg61ne znaczenie. jak i na posiadanej wiedzy.l(]lil:i smakowe -.. Czyste ~onv·. paski w prawym podqzalv ku dolowi. wskazujac. !"1D~malrntv _. lE!arwa Czopki _. i\!.lJv. 1972). wydajq sie rowniez krzywe przy ich dotykaniu. widzimy jego ksztalt. popatrzymy na piekne jablko lezace na talorzu. Dlatego tez w wypadkach konfliktowych. Warszawa. Podobnie proste krawedzie przedrniotow. gdy informacje docierajqce z roznvch zmysl6w sa sprzeczne. (1967). Na przvklad. Warszawa.Blona lezaca w slimaku. Freeman and Comp.CZf. gdy wspolpracuja z soba. Oxford University Press. Rozpoznawanie przedmiot6w ezy ocena zjawisk na og61 dokonuje sie na podstawie analizy wielu cech jednoczesnie oraz zwiqzk6w zachodzacvch rniedzv nimi. PhysiologV and Psychophysics. Warszawa. 1987). spostrzegane wzrokowo jako krzywe. slyszymy glosy poruszajqcych si~ aktor6w nadbieqajace z roznvch kierunk6w. L (1971). PWN. PWN. Oko i mazgo Psychofizjologia widzenia. Doznania pochodzqce z jednego zmvslu rnoqa modyfikowac doznania z innej rnodalnosci. stworzvc taka svtuacje. zawierajqca korn6rki receptorowe dZWlfilk6w. 88 89 . (1989). podniebieniu oraz w przetyku.Zgrupowania receptor6w srnakowych. a nie ograniczajq sie tvlko do biernej rejestracji informacji. pomimo ze platforma bvla stale pozioma. Gregory R. Arnaiizator ~ Zesp61 receptor6w. Sadowski B. Wywotywato to u osoby badanej wrazenie. Hearing. W takiej sytuacji doznania dotykowe beda zmienione. Charakterystyczne czestotliwosci poszczeg61nych dzwif. Mozna przvtoczvc bardzo wiele przyklad6w wsp6fdzialan ia roznvch zmysl6w. Zalezv od liczby i natezonia rcznvch ton6w skladowych. Gibson) traktuja je jako elementy jednego zlozoneqo svstemu. stawach I scieqnach. analizator wzrokowy. sluzaceqo do badania przedmiotu palcami.lk6w mowy_ 1Gl~I[)SIrlOSC Subiektywny aspekt doznari stuchowych. PWN Young I Z. w swietle dziennym) Umozliwiajq widzenie barw. lnterpretujac wiec przedrnioty czy zjawiska odwolujemy sie do poprzednich doswiadczen wynikajqcych z roznorodnvch doznan zrnvslowych. The World Transformed. np. New York. a czego innego dotyka palcami. iecz w duzvm stopniu zalezv od sygnat6w wzrokowych. barwe. struktur i dr6g nerwowych wyspecjalizowany w odbiorze i analizie bodic6w okreslonej modalnosci.Sinusoidalne fale akustyczne a okroslonej czestotliwosoi. Kaufman L.. L (1971). (1976). Btoloqicrne mechanizmy zachowania. Reception: Mechanisms and Models (1972). slodki miazsz. Pierce J. Swiat diwiekow . ludzie opieraja si~ na og61 na wskaz6wkach wzrokowych. Perception. Oqraniczvmv sie tutaj do przedstawienia tylko kilku z nich. kt6ry spostrzega sie alternatywnic jako dwie rozno figury. Freeman and Cornp. . ze przechyla siQ ona wraz z platforma w lewo. pobudzana do drgan przez fale akustyczne i przekazujqca te drgania kosteczkom ucha srodkowsqo Slone podstawna -. charakteryzuiaca sie wvsoka rozdzielczosciq figlJlra dwuznaczlflai Obraz. Gdy paski w lewym oknie poruszaly sie do g6ry. E._ Swiatloczule receptory oka. R. Podsumowujqc mozernv stwierdzic. Zwiazek pomiedzv doznaniami pochodzacvrni ze zmyslu r6wnowagi i wzroku ilustruje doswiadczenie przeprowadzone przy uzvciu aparatury sluzacej do trenowania pilot6w. Zastosowanie odpowiedniego optycznego urzadzenia maze znieksztalcic obraz dotykanego kwadratu tak..lSC centralna siatk6wki 0 duzvrn zaqeszczeniu czopk6w. Osoba badana siedziala na ruchomej platformie. gdy tymczasem pochodza one z tych samych nieruchomych glosnik6w. Zmyst dotyku i zrnvsl kinestezji tak scisle ze sobs wsp6lpracujq. W bocznych oknach kabiny pokazywano poziome paski. ze przed miot ma rzeczvwiscie ksztalt prostokatnv. lBtona bQbenkowa _ . ktora rniala ustawic w plaszczvznie r6wnoleglej do podlogi (Dichganz i in.. Chrnurzvnski J. Gulick W. Recent Progress in Perception. Do!ek centralny -. Fun kcjs t~ zrnvslv mogq spelniac adekwatnie jedynie w6wczas. dotykowy. ze percepcja jest aktywnyrn procesem. (1979). W konsekwencji osoba badana kompensowala to pozorne nachylenie ustawiajqc platforms w pozycji przechylonej na prawo. nakladajqcych sie na ton a czcstotliwosci podstawowej. ze rozne zmysly sa elementami og61niejszego systemu informujqcego nas 0 swiecie. ze ma ono qladka skore i soczvstv. di\llli~kV1 . Readings trom Scientific American. Readings from Scientific American. ze niekt6rzy (J. lokalizacja dzwiekow opiera sie nie tylko na mechanizmach sluchowych. mieszczaco siq na jezvku. Taka dorninacje wzroku obserwuje sie juz u niemowlqt (Busunell i Weinberger. David E. Oxford University Press. lecz wiemy rowniez. Warszawa. sluchowy. informujqcych 0 polozeniu ir6dla dzwiQk6w. opartych zar6wno na aktualnej stymulacji.<tdl ortiegoC Struktura lezqca na blonie podstawnej slimaka. wprawiana w ruchy falowe na skutek drgar'i plynu wypetniajqcego stimak.

~erc9pcj<ll --. spostrzazanianh i pojeciach. na kt6ry padalo swiatlo.Proces aktywnego odbioru. OltV9S rn rozwiilzywanme Ig Myslerde problemow J6zef Kozielecki Mvslenie jest czvnnoscla obejmujqcq tak roznorodns procesv. ze uczen szuka odpowiedzi na pytanie. "tunkcja". Skrzy. -Zmys! ~6wnowagi . kt6re pozwalajq odroznic jq od czvnnosoi ruchowych oraz od spostrzegania i parnieci. ze uczony bada nieznane zjawisko przyrodnicze. takich jak planowanie wydatk6w rodzinnyeh czy przygotowanie konspektu nowej !ekcji. 0 ile czvnnosci ruehowe. podzielony wzdluz blona ~ podstawnq. Ruchy skokowe galek ocznych ~ Ruchy nastepujace porniedzv kolejnymi fiksacjami.Subiektywny aspekt doznari sluchowych. Receptory .Swiatloczule receptory aka dzialajqce przy stabym oswietleniu.!bi dostrzegany dzieki przesunieciu fragment6w obraz6w padajacvch na siatkowke jednego i drugiego aka.lSC wl6kien nerwowych (bieqnq cych od przynosowyeh czesci siatk6wek) ulega skrzvzowaniu. Analizujqc j kornbinujao r6Znorodne pojecia z fizyki i mate- matvki. Z drugiej strony zas mvslenie to odkrvwanie og61nyeh prawd przyrody ezy komponowa nie symfonii.Spiralnie zwinietv.czopki i preciki oraz kam6rki nerwowe. W tvm vvvpadku rnvslenie pole~a na operowaniu abstrakcyjnymi pojeciami naukowymi. Z jednej strony zachodzi ono w dose prostych svtuacjach.!w okreslonvm punkcie oglqdanega przedmiotu. lFluchy konwergencyjne . "energia". jak: planowan ie.Infonnuje a kierunku i intensvwnoscl sil grawitacyjnych oraz a ruchach gtowy. aby ich osie optyczne przecinaly sio. wypelniona powietrzem. W iego sklad wchodzq wypelnione plynem: przedsianek i kanaty p6tkoliste (zwiazane ze zmyslem r6wnowagi) oraz slimak (zwiqzany ze zmyslem sluchu): Ucho zewnQtrzne _. "ruch". Za pomocq nich czfowiek p r z e twa r z a in for mac j e 0 przedmiotach i ich klasach.Najnizszv poziom cisnienia tali akustycznej wvwotujacv wrazenia sluchowe. kt6re nie sa bezposrednio obserwowalne. W toku rnvslenia uczeri operuje wvobrazen iarni. Powidok ujemnv . Zawiera kanaly p6lkaliste oraz przedsianek. Nabycie tych tunkcji w okresie p6iniejszym jest niernozliwe bqdi bardzo utrudnione.~udlzenia Falszywe doznania percepcyjne.Wczesny okres W rozwoju osobniczym charakteryzujqcy si~ szczeg61nq plastvcznoscia ukladu nerwowego. Slimak .Struktura w m6zgu. odkrywanie. Zmienia sie on wraz z czostctliwosoia dzwiekow. zaleznv przede wszvstk. Zludzenie ruchu powstale na skutek pobudzenia w szybkim nastepstwie czasowym sqsiednich miejsc siatk6wki przez szereg nodzcow nieruchomych. Stereoskopowy efekt .owanie w:zrokowe -. projektowanie. jaki ksztah rna figura plaska. urnozliwiajaca jedynie dostrzeqanie roznveh paziom6w szarosci. w kt6rej dokonuje sie wstepna analiza intormacji wzrokowej. IN kt6rych zakodowane sa informacje 0 okreslonvch brylach i figurach geometrycznych. "pochodna" itp. Informacje te Sq przede wszystkim zawarte w wyobrazeniach. rozumienie czy wnioskowanie. . Wysol!:osc dfwiQklll -. otrzymana z rozlozenia szescianu. przewidywanie. Malzowina uszna wraz z kanatem przekazujqcvrn drgania do blany bebenkowej. formufuje on nowe hipotezy 0 rzeczvwistosci.klrYtyczny . wykonywane w celu ustawienia poszczeg61nych fragment6w obrazu w polu naiostrzejszeqo widzenia. analizy i interpretaeji zjavvisk zmyslowych. PrQciki -.!na siatk6wce po zniknieciu intensywnego bodzca swietlneqo. !!.leila wewnQ"lrzne Najgtl:lbiej polozona CZfi!SC ucha zawierajaca zawity uklad kanal6w.WyspecJalizowane kom6rki lub zakoriczen!a nerwowe przetwarzajqco sygnaly z danej modalnoscl (np. Prawo stalosci wielkosci . ocenianie. w kt6rym nadchodzace aktualnie informacje przetwarzane Sq na podstawie zarejestrowans] w parnieci wiedzy a otaczajqcym swiecie. zgodnie z ktora przedmiot a znanej Iizvcznej wlelknsci jest spostrzegany jako majqcy stalq wielkosc niezaleznia ad odlcqlosci ad obserwatora. kt6rego pobudzenis wywoluje reakcje (zrniane czestotliwosci wvladowari) okrcslonej kom6rki nerwowej. siatkowki lub sk6ry).i... Zalozmv. takie jak obr6bka metali ezy jazda na rowerze. przenoszaca drgania za pornoca kosteczek sluchowych z blony bebenkowe] do ucha wewnetrz n eg o. !Prog wrailiwosci s~uchowej -.Ruchy ustawiajqce oczy tak.m ad czcstotliwosci dzwieku. fale swietlna ezy akustyczne) na sygnaty nerwowe. ~ole percepcyjne komo1l'ki nerwowej -. w kt6rym ksztattujq sie roznorodne funkeje. Ucho srodkowe CZf. £:. wypelniony plynem kanat kostny. gdzie CZf. rnieszczacs sie w uchu wewnetrznvrn. powstaly wskutek obnizenia wrazliwosci obszsru siatk6wki. Mirno ze czvnrrosc ta jest wykonywana w tak roznorodnvch sytuaejaeh. takie jak: "rnasa".Efekt glf. 91 .Zasada.Ciemny ooraz utrzymujqcy sio.lSC ucha polozona wewnqtrz czaszki. Przyjmijmy dale]. Myslenie jest czvnnoscia u my s + 0 w q. przechodzqc do przeciwleglej (w stosunku do danego aka) polkuli. W tym celu dokonuje on mvslowsqo przeksztafcenia wyobrazenia szescianu IN obraz figury plaskie]. na ktoro] znajdujq sie receptory sluchowe. "przyspieszenie". polegajq na wykonywaniu operaeji materialnyeh na rzeezywistych przedmiotach. ma ona kilka wlasciwosci.Obszar receptor6w (rip. :!::hawnsko 1fij _.-~. Siatkowka oka Struktura zawierajaca swiatloczule receptory -. 0 tvle w czvnnosoi rnvslenia biora udzial 0 per a c j e umysfowe.

Podana definicja czvnnosci mvslania pozwala odroznic jClod spostrzegan ia i parnieci. Jeszcze cos rnusze sobie przvpomniec.Jesti rozumowac czysto spekulatywnie. gra w szachv. co wyjdzie. kt6re dostarczaja dodatkowych danvch o przebiegu rnvslenia. Linie. Wertheimer.. linie .9Ury. otrzymamy jeden punkt. to wszystkie boki powinny bye wewnetrzne. Mimo szeregu wad. rnoze poznac hipotezy. leez linia.Dwadziescie pvtan". bqdi rozpoznac przvczvne uszkodzenia maszyny. to nam nie nie daje. Ale mamy szesc zapalek. kt6rej nie rnozna obserwowac bezposrednio. Jednak dzieki opracowaniu odpowiednieh svtuacji eksperymentalnyeh.. Nie ma przeciez takiej fi. Jednyrn z nich jest gra . ze w czasie Metody badania mVSeeHn~aJ Czvnnosc rnvslenia dose pozno stala sie przedmiotem badari psvchologicznych. Metody te om6wimy kolejno..Jesli przetniemy dwie linie. ale nam potrzebny jest nie punkt. Badajac czvnnosc mvslenia. Warto podkresl ic. Parniec zas umozliwia p r z e c h ow y wan i e i reprodukcje tyeh informacj i. bo wtedy niekt6re boki beda w niej wsp61ne. to tam wszystkie punkty Sqjednakowo oddalone od srodka? A na lini i? Na linii wszystkie punkty znajdujq sie na jednej plaszczvznie. M. tworzacv tzw. Gfosne rnvslenie jest technikq badawcza. No tak. ~ardzo czesto w trakcie eksperymentu psychologowie posluqujq sie t e c h n I k q 9 to s neg 0 my 5 len i a. Na dwa trojkatv zuzyjQ piec zapalek. Jakie jest przejscie od budowania trojkatow na olaszczvznis do konstruowania ich w przestrzeni. zap 0 moe q k t or y c h p r z e twa r z amy in for mac j e z a k 0 dow an e w s p 0 s t r z ezen i a c h.xiwadziescia pvtan" itd. S. Rubinsztejn. 1. Bok jest czescia skladowq fiqurv. W latach p6iniejszych tacy psychologowie jak K. 0 jej fazach itd. ktora pol ega na tym. Punkty. Szczeg61nq wartosc eksperymentalnq rnaja zadania wielofazowe. ze mimo tych roznic. L. tworzy plany i projekty.spostrzegan ia polega na r e c e p c j i informacji doplywajqcych ze swiata zewnetrzneqo. JeJfa~y ltd. J.ldo obserwacji zachowania sie czlowieka w trakcie rozwiqzywania zadania leez stosuja pewne specyficzne techniki. wtedy bedziernv mieli trzy boki wsp6lne.Jesli wziac kolo. Dopiero na poczatku dwudziestego wieku psychologowie niemieccy. psyeholog zdobywa wiele cennych informacji 0 przebiegu czvnnosci rnvslenia. kt6re decvduja 0 jego ukierunkowaniu. 1972. lamigl6wki. przeprowadzili szereg prostyeh eksperyment6w dotyczqcych roli poczuc w rnvsleniu oraz czvnnikow. Na podstawie kolejnosci i rodzaju stawianyeh pvtan oraz wykonywanych pr6b psyeholog rnoze okreslic fazy proeesu mvslenia. wykonywaniu roznorodnych pr6b itp. to jednak rzucaja one pewne swiatlo na to. literatura i muzyka. Dlatego.. rnvslenie jest czvnnoscia umyslowq. ukladajac r6inorodne trojkatv na ptaszczyinie. W dwudziestu pytaniach badany rna wvkrvc jakies pojecie badz znalozo nazwe choroby. W jednym z ekspery. Simon opracowali nowe metody poznawania mvslenia. pr6by techniezne. formutuje oceny i wnioski.inis rnozna otrzvmac przy przecieciu dwu plaszczvzn. jako jednostki i jego gatunku. mentow opisanvch przez Rubinsztejna (1962) badani rozwiqzywati famigf6wklil. ktora. w kt6rej z 6 zapatek mieli utozye 4 trojkatv r6wnoboezne 0 boku dluqosc: zapalki. Jak stwierdzilismv powvzej. W ostatnieh lataeh uczeni opracowali wiele zadari eksperymentalnyeh. anagramy. Tichomirow. technika gfosnego mvslenia jest dose powszechnie stosowana w badaniaeh nad mvsleniern (patrz: Newell. Dzieki czyn nosci mvslenia zas czlowiek p r z e twa r z a otrzymane informacje. nie wiadomo dlaezego. Simon. Jest ich szesc. takie jak: ukladanki..zwiqz~waniazadania badany opisuje gtosno przebieg czvnnosci mvslerua. Eksperymentator wykorzystat technika glosnego mvslenia. tak jak obserwuje sie zachowanie motervczne. jak w urnvsle czlowieka powstaje pomyst rozwiazania zadania. polegajqcej na stawianiu pvtan. Na eztery oddzielne trojkatv zuzvje ich dvvanascie. O! l. mys!eniejak to wvkazernv dalej jest scisle zwiqzane ze spostrzeganiem i parniecia. W svtuacjach tvch ludzie rozwiazuja r6Znorodne zadania. na ktora cierpi pacjent. kt6rej rzetelnosc nie jest duza. Jest linia. Chociaz nie wszystkie wypowiedzi osoby badanej sa jasne. Szkole Wurzburskq. Wytworem rnvslenia jest nauka i technika. Jakie cztowiek formuluje w toku czvnnosci rnvslenia itd. 1976). a ja. dokonuje odkrvc. ozone. m6wila: . bardzie] obiektywnyeh metod. Bruner ezy H. c z y n nos c m V s len i a j est Ia n cue hem 0 per a c j i u my s low Yc h. kt6rej wszystkie boki sa wewnetrzns. Aby osiaqnac ten eel. Wyniki osi<l9niQte za pornocq tej techniki trzeba sprawdzao :a pornoca innych. Przykfadowo przytoezymy protokol wypowiedzi jednej z osob. zadania logiczne i techniezne. problemy typu . . . Duncker. Zewnetrznv bok nie rnoze bye wsp6lny. claqle pr6bowalam na plaszczvznia".Z tatwoseiq rnozna jCjzbudowac z dziewiaciu zapalek. ~est to rodzaj monologu osoby badanej. To nie jest to.Patrze. . vvvobrazeniach i pojeciach. Dzieki mvsleniu cztowiek lepiej poznaje rzeczvwistosc. kt6re wymagajq aktywnosci zewnetrznej. Czvzbv wszystkie boki byty wsp6lne? To wyklu . Dwie przecinajqce sift! plaszczyzny tworza linie. trzeba wiec budowac [edna figur~. kt6ra jq otaeza. Czynnose. Czvnnosc ta odgrywa szczeg61nqrole w zvciu czlowieka. Nie. S. kt6re pozwalaja zdobyc boqata informacje 0 strukturze mvslenia.Jak wynika z przytoczonyeh przvkladow. 93 92 . psychologowie nie oqraniczaja siE. Linia sklada sie z punkt6w. wykonuje rowniez hipotetyczne badan ia medyezne ezy ~o.. A WIQCtrzeba budowac w przestrzeni.tez nalezv z duzq ostroznoscia analizowae monologi osob badanych w trakcie eksperymentu. badany zadaje eksperymentatorowi szereg kolej nych pvtan. A.

ogra. lrn pelniej psycholog _wykorzys~a ~ynikj badan nad rnvsleniern. Kozielecki (1968). trzeei~ psycho log por6wnuje zachowanie programu z zachowaniem sre ludzi. ze program symuluje rnvslenie. Badanie tego . i badanie. M6wiC!e scisle]. ktora mozna nazwac badaniem s. Symulaeja mvslenia: W ostatnich trzydziestu lataeh nastapil szybki rozw6j komputer6w. wanie logiczne. ezyli "na~le ~naj~uj<l pomysl rozwiqzania. aby odkrvc awarie techniczna. Metody modeH©walll'lleamysienia Do drugiej grupy metod nalezv modelowanie mvslenia. tvrn wieksze jest prawdopodoblenstwo. ze r6Znorodnym czvnnosciom umvslowvm mogq towarzyszyc ruchy miesnl lub pradv czvnnosciowe. Czesto bowiem czvnnosci mvslenia nie towarzyszq ruchv.ubiektywnych odchvton od madelu optvrnalneqo.lesf na przYkt~? przy rozwiazvwamu lamigt6wek ludzie doznaja "olsnienia". kt6ry dose trafnie symuluje myslenie. po sko. Model ten nie odtw.arza rzeezywistego zachowania. ezyli jest jego modelem. wykonywanych przez cztowieka w trakcie rozwiqzywania zadari.ania uszkodzan maszyny mozna stwierdzic. Pro 9 ram s y m u I u j q C Y jest adekwatnym modelem mvsleriia. jakq minimalnq liczbe operacu trzeba wvkonac. 1. FormufUj<lc program uczony wykorzystuje wiedze z psyehologii mvslenia. dziekl niej rnozna opisac strukturs czvnnosm mvslenia w spos6b jednoznaczny i kompletny. w Jakim stopniu opisuja one Iorrnalna strukture czvnnosci mvslenia. to w rniesniach danej reki pojawiajq sie okreslone prqdy czvnnosciowe. Jakie rejony szaehowniey analizuje on najdluzej. Puszkin (1970) badal czvnnose mvstenia u szachist6w. kt6ry jest systemem regul przetwarzania danych. to program symulujqcy ten proces musi. na kt6rych podstawie mozna by wnioskowac a przebiegu tej czvnnosci. Dane te okazalv sie bardzo pomoene przy eharakterystyee postepowanla szachistv zaawansowanego i poczatkujaceqo itd. psyehol?g d~konuje korekty programu. Me~oda konstruowania modeli rnvslenia w postaci programu ma duze znaczenl~ dla psyehologii. 2. Zachowan ie sie ich jest determinowane przez pro 9 ram.modelu p_ozwala czesto odkrvc prawidlowosei mvslenia. aby wvobrazil sobie ruch reki. W drugim etapie uczony wprowadza program do komputera i obserwuje. GPS ro~WlqzuJe tamfgfowkl. .'lte za pornoca tej metody nalezv interpretawac z duza ostroznosciq. Opiszemy dwa warianty metody modelowania. Gdy jednak zaehowanie maszyny cvfrowej Jest identvczne z zachowaniem sie ludzi. Metody eksperymentalne dorninuja we wspolczesnej psyehologii mystenia: analiza wypowiedzi i zewnetrzneqo zachowania sie ezlowieka. rejestrowal ruchy gatki ocznej gracza analizujqcego svtuacje na szachownicy. Psychologowie zacze!i stosowac technike rejestraeji czvnnosci ruchowvch.eral. por6wnuje on protok61 z badari pr. Na podstawie ukierunkowania wzroku badanego rnozna byto stwierdzi6. Tak na przvklad.mu komputera z protokofem badari psychologicznych.2. poleqajace na konstruowaniu modeli eybernetycznyeh badz matematycznych. kozie i kapuscis oraz wiels _problem~w logicznych.nstruowanfu proqrarnu symulujqcego. ezyli modelu rnvslenia. zwany rowniez idealnym lub teoretycznym. konstruuje si~ modele optvrnalne dla rozwiqzywania dose prostych zadan. jest to raczej wzorzec okreslajacv najskuteczniejszq metoda rozwiqzywania problem6w. Po pierwsze. Zaehowanie sie tego programu dokfadniej ornawra J. ~osladac regufy. Konstruujq przy tvrn najpierw mode! optymalny. w ezasie kt6rego osoby badane otrzvrnujq identyczne zadania jak kornputer. Chcac poznac jq dokladniej. B. jak czesto przenasi wzrok z jednej figury na drugq itp. takie jak: zadanie 0 wilku. Wyniki osiqgnif. Tworzenie modeli w postaci programu komputerowego odbywa sie w trzeeh zasadniezych etaoach. Tak wiec idealny model przyswajania pojec wskazuje. jesli polecimy czlowiekowi. program ustala kolejnosc wykonywania okreslonvch operaeji na okreslonvm materia le. Dzieki madelowi poszukiw. Wiadomo. Fakt ten zostal wykorzystany w badaniu mvslenia. Jesli odpowiednio zaprogra~owany komputer rozwiqzuje zadania inaczej nil ludzie. jak rozwiazu]e on okreslona zadania. Po drugie. kt6re pojawiaia sie w rniesniach.Probl~m ~ol~er) z?u~owany przez Newella i Simona (1962). . Przykfadem programu.'lzi przemystu lub rozwiazvwac zadania matematyezne. Badania odchvleri ad modelu optymalnego: Psyehologowie coraz czescis] stosujq metoda. kt6ry okresla racjonalny przebieg czvnnosci rnvslenia ezlowieka. psyeholog moze wykorzysta6 go w dalszvch badaniaeh psychologicznych. Psychologowie wvkorzvstuja te zdobycze cybernetyki. takie jak: wniosko- 94 95 . W pierwszym etapie psycholog konstruuje program dla komputera. kt6ra utrwalala ruch galek ocznyeh graeza. ktorvch nie sposob p~znac przv zastosowaniu innych metod. podejmowanie prostvch deeyzji ezy gra w szachv. Jak dotvchczas. badanie tresci jego monologu ezy rueh6w qalek ocznyeh w trakcie rozwiqzywania zadan pozwalaja zebrac wiele danych 0 rzeczywistej czvnnosci mvslenia. to mozna powledziec. W centralnym punkcie szachownicy zrobil mate okienko dla kamery filmowej. ze Jego program okaza sie trafnym modelem rnvslen!a. Jednoczesnie psycholog przeprowadza eksperyment. kt6re umozliwiaja mu nagle odkrywanie rozwiazari. ezyli odtwarzaja rzeezywiste mvslenie czlowieka. planowac rozw6j gatf. jest G PS (Gen. Po wprowadzeniu do komputera odpowiedniego programu maszyna eyfrowa rnoze gra6 w szachv. tak jak programy symulujqce. kt6re svrnuluja. Konstruujq ani programy. jak nalezy optymalnie przvswajac sobie nowe pojecia. Program ten zdolny jest rozwiazvwac okreslone zadania. Technike rejestracji rueh6w miesni stosuje si~ jedynie w niekt6ryeh eksperymentach. W :tapie.

w jakich okolicznosciach zachowanie sie czlovvieka jest nieoptymalne. jak jest. Spostll'zeienia W sytuaeji problemowej znajdujq sie przedmioty i wvstepujq zjawiska. odejmowanie. 3) reg u l v (rnetodv. ezyli obrazy przedmiot6w i zjawisk nie spostrzeganych uprzednio. chcac pelniej poznac znajdujqce sie w nim informacje. kt6ry jest zdolny rnvslec 0 przedmiotach nie znajdujqcych sie w jego polu spostrzezaniowym. w jakiej kclejncsci nalezv skladniki mvslenia om6wimy kolejno. przed Chr. takie [ak kije i banan. Polegajq one na badaniu zaleznosci istniejqcych rniedzv osiqqnieciarni naukowymi i artystyeznymi w danej epoce a warunkami zewnetrznymi oraz osobowoscia tw6rcy. Mvslenie szympansa polegalo na operowaniu materialem spostrzezeniowym. K. one ze srodowiska zewn~trznego S<. strategie). zakodo~ane ~ spostrzezeniech. Analiza wynik6w rnvslenia w "czasie dluqim" pozwala na sformulowanie bardziej og61nych prawidlowosci: jest ona takze zrodlem nowyeh hipotez empirycznych. operacjami . a 1900 r. dzieki regulom lancuch operacji ma prawidlowy charakter. mnozenie._ 96 97 .. lnformacj~ 0 przedmiotach wykonywae rozne operacje. Badania historyczne i kulturowe pozwalaja wyjsc poza "tu i teraz". Psvcholoqia oqolna • . kt6re bez takiego zestawienia z modelem teoretycznym bylyby niewidoczne. takich jak st61 ezy droga do miejsca pracv. Jest to zgodne z maksymq. a w jakich zbliza sie do modelu.dodawanie. analiza taka urnozliwila wykrycie szeregu zaleznosci istniejqcych miedzv twcrczoscia a warunkami zewnetrznymi i . trzeba najpierw poznac. W klatce znaidowal sie kr6tki kij. jak na przvklad obraz pegaza czy obraz ruchu 4 . swrecie zewnQtrznym i mogq bye materialem wykorzystywanym w rnvsleruu.. Roia spostrzezen maleje w rnvsleniu czlowieka dorosleqo. kt6re oddztatuja na receptory czlowieka. Zaczvnaja sie takze pojawiac prace poswiecone roznicorn istniejacvm rniedzv ludzmi wychowanymi w roznvch kulturach. W rnvsleniu moqa brae udzial dwa rodzaje wvobrazen. . szympans rnusial najpierw przyciqgnqc za pornoca kr6tkiego kija dtugi kij. fizyka czy filozofa. dzielenie itd. Aby rozwi<'!zae zadanie. a mianowicie wvobrazenia 0 d t w 6 r c z e. Ujawnienie rozriic rniadzv rzeczywistym przebiegiem rnvslenia a modelem pozwala dostrzec specyficzne cechy Iudzkiego zachowan ia. kt6re okreslajq. liczby itp. ezyii to. czyli elementarne transformacje umyslowe. poswieconv zachowaniu si'il malp.. Wszystkie te czvnnosci dostarczaja pewnych mformaeji 0 sytuacji zewnetrznsj. 1984). poza niq zas leza! kij dlugi. na przeksztalcaruu aktualnej sytuacji zada niowej. Simonton (1976. czlowiek wykonuje czvnnosci e k s p I or a c y j n e.! lezat banan. przed ni<. Uzupelniaja wiec one metody eksperymentalne. Dotvcza one na przvklad przebiegu mvslenia probabilistycznego u ludzi zvjacvch w krajach europejskich i azjatyckich. ktore polegajq na aktywnym penetrowaniu f badaniu sytuacji zewnetrznej.. Te i ich klasach wvobrazeniach lub z parnieci rnvslenia. czvli tym.!materialem Informacje (tworzywem) te mogq bye Pochodza lub pojeciach. za kt6rych pornoca przetwarzamy material mvslenia. manipulowanie nimi itp. czyli umyslowe obrazy dawniej spostrzeganych przedmiot6w. Spostrzazenia odgrywaj<'! duza role w mvsleniu dzieci j zwierzat. Taki material dominuje rowniez w rnvsleniu malego dziecka. taktvki. Znaezenie materialu spostrzezeniowego jest szczeg61nie male w mvsleniu teoretycznym. W ostatnich dziesiecioleciach coraz wieksze znaczenie zvskuja metody historyczne.wzory matematyczne. Przykladem czyn nosci eksploracyj nych rnoze bye nastawienie recePt~r6w na okreslono przedmioty. wykonywal on czvnnosci eksploracyjne. zblizanie sie czlowieka do nich ezy ~reszcle manipulowanie nimi. Przykladowo przytoczymy jeden z eksperyment6w Kohlera. co wplywa na '::ipOrzqdkowanie kolejnyeh operacji.!figury geometryczne. a regulami --. kt6re Sq mat e ria I e m rnvslania: informacje sa tvrn. Chcac je poznac dokladniej. Jednym z pionier6w takich badari jest D. znajdowaly sre w polu spostrzezeniowvm szympansa. W strukturze czvnnosci mvslerua rnozna wyr6znic trzy elementarne skladniki: 1) in for mac j e 0 swiecie. Tak na przyklad w prostym zadaniu matematycznym materialem S<. Szympans Sultan umieszczony bv! w zamkniete] klatce. Spostrzeienia dostarczaja inforrnacji o. Takie por6wnanie pozwala wykrywac subiektywne odchylenia od modelu. kt6rego nie m6g1 on dosieqnae za pornoca Iapv. Analizowal on biografie i osiaqniecia tw6rcze przeszlo dw6ch tvsiecv mvslicieli zvjacvch w okresie miedzv 580 r. po Chr. kt6re dominuje u matematyka. 1968). dlugotrwatej. Tak na przvklad zestawia on model tworzenia pojec z protokolem otrzymanym w eksperymencie dotyczqcym przvsvvajaniapojec. pozwala stwierdzic. Chcqc dokladniej zbadac pole spostrzezeniows. a dopiero nastepnie wvkorzvstac go do zdobycia banana. co jest w nim przetwarzane. ze "aby wiedziec.. co jest przetwarzane w rnvsleniu: 2) 0 per a c j e. oraz wvobrazenia w v t w o r c z e. takie jak: zblizenis sie do kij6w..Po sformulowaniu modelu optymalnego psycholog por6wnuje go z rzeczywistym przebiegiem mvslenia u czlowieka.xluchern czasu". jak bye powinno" (patrz: Kozielecki. Wekspervrnencie tvrn wszystkie waine elementy.

zarnknieta. Po niepowodzeniu cofnelo kijek.gt6wnym przedmiotem badan. Te pierwsze . Mozna je zdefiniowac jake poznawcza reprezentacjfil skoriczonej liczby wsp61nyeh cech. Por6wnujqc vvvobrazenie kijka z wvsokoscia pretow kojca. dzo~ych przez takich autor6w. 1981). Po drug ie. fizyce i biologii. prosil badanych a odpowiedz na takie pvtania.eniami. liczba bok6w itp.. Wsr6d r6Znorodnych klasyfikacji tego termi nu szczeg61ne znaczenie rna podzial pojec na pojecia matrycowe (Arvstotelesowskie) i pojecia naturalne.Jednoczesnie desygnaty sCI nieroznioowalna: wszystkie w takirn samym stopniu naleza do dane] klasy. jak liczba katow. W jednym z ekspervment6w J. jak na przyklad ksztalt trojkata. Najwieksza role odgrywaly w nim pojecia. ze dziecko zapoznaje sie z pojeciern "tr6jkqtnoSci". czesto nie doceniajq znaczenia wvobra zen w dzialalnosci cztowieka. K. Pojecia matrycowe Sq dobrze okreslons Dominujq one w nauce a szczeg61nie w matematyce... Przyswojenie tresci pojecia jest mozliwe dzieki dw6m operacjom: abstrakcji i uog6lnieniu. wvobrazenia urnozliwtlv im sforrnulowan ie wstepneqo zarysu teori i elektromagnetycznej. takie jak obrazy wizualne. Po pierwsze. Tak wiec kazdv trojkat jest elementem poj~cia. iz vvspolna cecha klasy tr6jkqt6w jest to.eniowy dominuje w nich A z~te~ rola wvobrazari w rnvsleniu zalezv od fazy rozwiqzywania prob!emow r rodzaju problem6w. ze ten radykalny poqlad jest niestuszny (patrz Humphrey. Malarstwo. Abstrakcja polega na wvodrebnlaniu pewnych cech przedmiotu i pornijaniu innych. 6 ern. Plancka. jaka role odgrywajq wvobrazenia w mvsleniu czlowieka dorostego? Psychologowie XIX wieku uwazali. Ludzie wychowani w kulturze greckiej. Czv teoria atomowa maze okazac sie fatszywa w swietle nowych odkrvc naukowych?. takich jak: hipotezv.jako prostsze ~ slaty sie . . za kt6ryeh pomoca ludzie przyswajaja nowe pojecia matrycowe.na wciaqnac do wewnatrz. i fantazji". a bokach prostvch i a trzeeh katach. L. utwory literackie czysystemy filozoficzne. Polega ana gl6wnie na operowaniu pojeciam: i tworzeruu z nich w~E. czyli stwierdza. "tr6jkqt". jak: "Czy twierdzenie Pitagorasa by to znane w Sredniowieczu?. Einsteina i Watsona. Taka defirucja pozwala na jednoznaczne odr6znienie desygnat6w ad niedesygnat6w. ze rnaja one trzy katv. teorii kwant6w. Tak WI~C pojecis "tr6jkqt" stanowi koniunkcjs nastepujacvcn wtasclw?scl. Odleqlosc porniedzv nimi wvnosila ok. Po pewnvrn namvsle osoby badane odpowiadaty: tak lub nie. oraz spostrzega inne figury geometryczne. Uoqolnienie zas jest operacja laczenia cech wsp61nych dla klasy przedmiot6w. S'l przede wszystkim przetwarzane w pie r w s z y c h fazach rozwiqzywania problem6w naukowych czytechnicznych. Zalozrnv. . Dziecko chwvcilo za srodek kijka i ci<19nE. stwierdzilo. czesto intuicyjne. Zeznania introspekcyjne wvkazatv. M6wienie. = Poj~cia matll'ycowe Wsp6kzesni P~ychologowie zgodnie podkreslaja. sa one wazniejsze dla artysty niz dla mvsliciela. przestrzenne i stuchowe. DZiE. rnvslenie intuicyjne polega wlasnie na swobodnym przetwarzaniu obraz6w urnvslowvch.lksz~ch struktur. jego wvsokosc itp. Piageta (1970) dziecko znajdowalo sie w kojcu. 1. Badaez polozvl przed kojcem w pozvcji poziomej kijek dluqosci 20 cm.lkf n rm psychologowie wykryli szereg metod. Metoda roznicowania.!logo do wewnqtrz kojea. Piaget. Pierwsze pornvslv. 1983). Po przyswojeniu pojecia potrafi ana poprawnie odroznic jego desygnaty ad niedesygnat6w. Tak na przvklad Einstein rozpoczal prace nad teoria wzqlednosci ad przedstawienia sobie "podr6i. kt6re sa desygnatami tego pojecia. Czy monizm rzeczvwiscle neguje pojecie osobowosci"? itp.Juz dziecko 18~miesi?czne zdolne jest operowac wvobrazeniami. lepsze I garsze. Wyobrazenie odgrywa duza role w rnvsleniu dziecka. Badania przeprowadzone przez Szkole Wurzbursk'l na poczatku XX wieku wykazaly. W kazdvm razie rnvslenie nie by to surna wvobrazeri: rnialo ana raezej charakter nieobrazowy.kl~sy. jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tej szkolv. Staly sie one przedmiotem wielu badan przeprowa . Wygotski i J. 1951). teorii wzqlednosci i tearii DNA. w dzialalnosci naukowej. ze w procesie rnvslenia dose rzadko wvstepowalv u nich wyobrazenia. fantastyczne i metatoryczne. Jak wynika z biografii Maxwella. Om6wirny je kolejno. jak: J. teorie. ze pojecia sa zasadniczvm mat~nafe~ rnvslenia. traci sw6j empiryczny sens (Trzebiriski. Kod wyobrai. Po wvodrebnieniu cech dokonuje ana uog6lnienia..latwiej jest ujac w postaci vvvobrazenia niz w formie jezvkowej. 99 . ze sa trojkatv bardziej typowe i mniej typowe. kt6re w jedna~owym stopni~ przysfugujq wszystkim desygnatom (egzemplarzom) danej .y na promieniu swiatla". w ~toreJ ~omlnu}e kod analityczny. Pornvslno rozwiqzanie tego zadania by to mozliwe dzieki temu. Dzieki abstrakcji dzieeko wvodrebnia takze wtasciwose! poszczeg61nych tr6jkqt6w. Powstaje pvtanie. beletrystyka czy muzyka 98 sa "skarbnicq wvobrazni nad kodem analitycznym. Om6wimy dwie sposrod nich. Bruner. obrazy urnvslowe. ze dziecko wyobrazito sobie kijek w pozycji pionowej. ze kijek umieszczony pionowo bez trudu moi. Wyniki badan empirycznych dotyczqcych znaczenia wvobrazen w procesie rnvslenia rnozna sprawadzi6 do dw6ch gt6wnych twierdzeri (Shepard. wyobrazenia wizualne i sluchowe rnaja wieksze znaczenie w dzialalnosci art y sty c z n e j nil. ze mvslenie polega na operowaniu tylko wyobrai. W toku uczenia sie spotyka sie one z roznorodnvmi tr6jkatami. Przyswajanie i nastepnio operowanie poieciarni matrycowymi ma istotne znaczenie poznawcze. Rola wvobrazeri maleje w procesie opracowywania i weryfikacji pomysf6w oraz ich praktycznego wykorzystania. pomija zas inne cechy tvch figur. kt6rego boki bvlv utwarzone z pionowych pretow. Buhler.czasteczki elementarnej w atornie. takie jak kola czy kwadraty.: fiqura plaska. Zdaniem N~cka (1983). wyprostowalo go do pionu i przeciaqnelo przez pretv kojca.

kt6rych nie zna. jak cztowiek przyswaja sobie pojecie pod wplywem sukcesywnych informacji. s. Metoda przyswajania pojec w kontekscie. ze wszvstkie takie figury nazywajq sie klipcami. Zestaw kart stosowsnvch przez A. 5 i 9. ze karta 1 jest klipcem.) Wraz ze zdabywaniem nastepnvch informacji 0 desygnataeh i niedesygnatach utrzymuje on poprzedniq hipoteze badz zmienia ja. kt6re przedstawilismy na rysunku 1. jak ludzie operuja np. W fazie trzeciej usuwano karte 2. zwana przez A.. ezyli przvpuszczenia na temat tresci pojecia. IX. Odpowiedzi jego nie oceniono. Austina (1956) rzucaja swiatlo na czvnnosc kszta+towania pojec matrycowyeh. Po wYJasnlenlu.Proces przyswajania pojec matrycowych byl przed. Pozostale karty byiy przykladami nieklipc6w. Lewicki (1968). ze to nie jest kli piee. Dawali oni dzieciom 101 . ze pszczola jest ptakiem. kt6re sadzi. Goodnow i G. inteligencja ezy frustraeja. Jego odpowiedzi ani nie potwierdzano. gdyz nie bierze pod uwaqe pewnych wlasciwosci pojecia "ptak". Jakie sa cechv wsp61ne dla danej klasy przedmiot6w. w jakim podano je na rysunku 1. aby odpowiedzial. 2 3 5 11 dotvczecvm R ~. Badania poswiecone przyswajaniu pojec matrycowych w kontekscie przeprowadzali Werner i Kaplan (patrz Morgan. itd. Zar6wno bledv I. a bad any musial powiedziec. kt6re ludzie popelniaja w toku czvnnosci przyswajania pojec matrycowych. ktore z nl~h sa klipeami. Taki blad popelnia dziecko. I w tym wypadku nie ustosunkowano sie do odpowiedzi badanego. Klipiec to prostokat z wewnfi)trznym czarnym kwadratem. J. Psychologowie wykryli dwa zasadnicze bledv. Tworzenie pojec polega czesto na manipulowaniu hipotezami. W zwiazku z tvm staje sie one zbvt malo og61ne. ezlowiek czesto spotvka pojecia. 84 . Innymi slowy. Lewickiego w ekspervmencic 6) . rnozernv wvodrebnic ich wsp61ne cechy. nazwiemy je bledarni I ill rodzaju. Nastepnie zn6w sukcesywnie pokazywano pozostale karty. przv- WykorzystujqC kartv. T. Ta oryginalna metoda. Po otrzymaniu pierwszyeh informacji o desygnatach czlowiek formuluje hipoteze 0 tym. Brunera. kt6re z 12 sukcesvwnie eksponowanych kart sa klipcami. zawezajac jego zakres. 1961). kt6re sa wsp61ne dla danej klasy przedmiot6w. Wynika z nich. Blad II rodzaju polega na wlaczaniu do tresci pojecia cech nieistotnych. iz wszystkie ptaki urniejq swobodnie latac w powietrzu.kllplec. Desygnatem klipca byly figury umieszczone na kartach 1. W drugiej fazie pod karta 1 polozono karte 2 zawleraFle~ . po czym zn6w proszono badanego 0 stwierdzenie. A.1 "granatowy prostokqt z czarnym kwadratem" i wyja~~iono. sweienia poie«. Lewiekiego "metodq stopniowych informacji". ze klipc6w jest wiecej I ze m~F! one pewne wsp61ne cechy. Weksperymentach swych uzvl on 12 kart. . eksperymentator stworzyl sztuczne poiecie "klipca". S. ani rue korygowano. ze duza role odqrvwaja w niej hipotezy.8 . W fazach nastepnvch udzielano informaeji 0 karcie 4. ktore z nich sa klipcarni. W zwiazku z tym staje sie one zbyt og6lne. 2. czlowiek nie bierze pod uwaqe tych eech desygnat6w. zatem kura ezy g~s nie sa ptakarni. J. Lewicki. 1 . Tak na przyklad badajac. Blqd I rodzaju polega na pomijaniu cech istotnych dla danej klasy przedmiot6w. a kt6re nie. (Wedlug: A. Eksperv ment trwal tak dlugo. jak i II rodzaj u sa bledarni abstrakcji i uog6lnienia. Czvtajac jakis artvkul w gazeeie ezy studiujac ksiazke naukowa. pojeciami: autorytet. W poczqtkowej tazie eksperymentu osobom badanym pokazano kart~. Badania Lewickiego i obszerne badania J.. ze to rue Jest . informujqc. Tak na przyklad uczeri uwaza. in+ormujac badanyeh. a na jej miejsce umieszezono karte 3 "granatowy prostokat z czarnym trojkatern". polecaiac ba100 danemu. Blad I rodzaju zuboza tresc pojecia rozszerzajqc w ten spos6b jego zakres. 5. Zadanie os6b badanvch polegalo na od~r~clu cech klipca i bezblednvm odroznianiu klipc6w od nieklipc6w.miotem wielu studi6w. eksponowano sukcesywnie pozostale kar~y ~ porzadku.. pozwala sledzic. 1968. Blqd II rodzaju wzbogaca tresc pojecia 0 cechy nieistotne. az badani nauezyli sie bezblednie odrozniac klipce od nieklipe6w. Serie badari na ten temat przeprowadzil A. (Sformulowanie jej jest mozliwe dzieki operacjom abstrakeji i uog6Inienia.:grana:~wv trojkat z ezarnym kwadratern". Jednak dzieki analizie sposobu uzvwania ich w kontekscie maze on poznac tresc tych pojec.

4 3. sport.zgodnie z ich nazwa _ ' dominuja w zyciu . takich jak: owoc. . Na rysunku. W jednej z serii otrzymywaly one sukcesywnie 6 zdari. . lnteresujaca. uzvwano w nastepujacvrn kontekscie. wi~c bardziej typowe i mniej typowe. -r-". osmiu coiec. Anderson. Za pornoca korplum rnozna cqrodzic otwarty teren. Ktary z tvch ptak6w jest najbardziej typowy? (Wedlug: J. kt6re w roznvrn stopniu przvsluquja desygnatom (egzemplarzom) danej klasy. Mokre korplumnie pali sie. kt6ry zaliczamy do bledcw II rodzaju. Jak widac. 6. lecz rowniez naukach mniej rozwinietvch.8 5. badajac proces przyswajania pojec matrycowych psychologowie przede wszvstkirn poslugujq sie metoda sztucznych pojec. 103 . Zadanie to byto dla os6b badanych zupelnie naturalne.Korolum". cienkie lub grube.1 1. Pod wplywem aktualnie spostrzeganego kontekstu badany dodaje do tresci pojecia coraz to nowe cechy nieistotne. 1980. jak I abstrakcvjns. Malwersacja 6. Mowiqc bardzleJ. W jednvm z badari empirycznych (Rosch. a egzemplarzach centralnych i peryfery102 Desygnaty pojecia Sq.. ze pionierem tego rodzaju badan byl L. Morderstwo 2.konkretnie. to po zdaniu: "Korplum mozna wygladzie za pomoca papieru scierneqo". na kt6rej 1 oznaczala desygnat najbardziej typowy. Wygotski (1971). 2. Przyktadowo podamy wyniki badandotyczqcych 1.! cia nat u r a I n e --. Definiuje sie je jako reprezentacje poznawczq. ze czlowiek po otrzymaniu kolejnego zdania wlacza do tresci pojecia coraz to inne cechy nieistotne. w kt6rych wvstepowalo jedno sztucznie stworzone pojecie. 5. slabe lub silne. cznvch. I W Odgrywajq one wazna role nie tvlko w zvciu potocznym. Obecnie uwaza. Relacja "bycia egzemplarzem pojecra jest WI~C stopniowalna.ptak bardziej typowy niz 9filS.Jepszv" niz ptak pierwszy. ze ruetoperz. kt6ry pojecia te nazywal "kompleksami poznawczymi". -- Rys. jak I z1020ne. Korplum. Niekt6re z nich sa bardziej typowe dla tej kategorii niz inne. kt6re na og61 popelnia sie w toku przyswajania pojec w kontekscie. Mozna zatem zasadnie rnowic a typowych i nietypowych egzemplarzach pojecia. zapoczatkowanvch przez E. . ze korplum jest drqgiem sekatvrn: te definicje pojecia zmienia po informacji: "Malarz uiywa czesto korplum do mieszania Iarb". ptak czy choroba~ Do kazdego z nicn dolqczano liste szesciu jego desygnat6w. Wl6cz~gostwo W ostatnim dziesiecioleciu staly sie one przedmiotem intensywnych badan empirycznych. a 7 . 2 przedstawilismv zbi6r ptak6w. 3. pozwala sformuIowac wstepne hipotezy. kt6ry nie jest ptakiem. Warto jednak dodac. twierdzi.) Tak ~i~c ptak trz~ci ~ szeregu wydaje sie . W toku eksperymentu wykryto szereg bledow. polegajqca na tym.8 pojecia "ptak" i po1. w ktorvch bylo slowo .0 1. poniewai prawdziwe pojecia matrycowe sa bardziej skomplikowane. jak typowe sa te egzem plarze.w roznvm wieku zbi6r zdan.8 1. ~. ~. Dzieci rnusialv wvkrvc jego tresc. potocznym czlowieka. Poiecia naturalne sa zar6wno konkretne. odzwierciedlajqcq zespol wsp61nych cech. jesli poczqtkowo badany sadzi. 1973) podawano osobom badanym nazwy.Korplum rnozna wygladzic za pornoca papieru scierneqo. Drozd Wrobel S6jka Strus Kura Nietoperz 1. to jednak pozwala ana jednoczesnie "W czystej forrnie" anallzowac te czvnnosc umvslowa. 2. 4. tak aby pojecie dokladnie odpowiadalo aktualnie eksponowanemu kontekstowi.4 1. . Nast~p.3 1. Po otrzymaniu kaidego zdania dziecko musialo zdefiniowac pojecie korplum. ze korplum jest drqgiem. czyli kij lub kawalek drewna. Posluze sie przykladem. lepsze gorsze. nauka.9 5. proste. ze korplum to drqg malarski.nle ~r~szono badanych a ace ne. R. Korplum rnoze bye uzvte jako podp6rka. W ten sposob popelnia blad pluralizacji.2 1. Tak na przyklad. Rozb6j 4. Chociaz upraszcza ana zlozonosc rzeczvwistosci. Rosch (1973). . iaskolka oceniana jest iako.socjologia i psychologia. Badani po. Kradziez 3.3 "Ptak": .Przestepstwo": 1. Szantaz 5. Jednym z na]czestszvch bledow jest pluralizacja..3 3. wzorco~~ch i ~alo charakterystycznych.stuglwaJI sie ska Iq 7 -stopruowa. Sa one mniej okreslone i mniej jednoznaczne.Korplum bywa dlugie lub kr6tkie. Po j t. ma pewne cechy charaktery~tyczne dla ptak6w. jecia "przestfilPstwo".najmniej typowy w danvm zbiorze. takich jak: filozofia.Malarz uzvwa czesto korplum do mieszania farby.

zwane rown iez mvslen iem kon kretnym. Lqczac je w pewne sadv. lRodzaje operacj] uMysiowyc!h 1978). do pojec naturalnych. biora udzl~lu wszvstkie pa!filC~a przyswajane przez czlowieka. A n a f I Z a palega na mvslowvrn podziale calosci na czesci lub na wvodrebnieniu cech przedmiot6w i zjawisk. Przykladem tej operacji rnoze bvc rozlozenie w rnvsli maszyny na zasadnicze elementy ezy wvodrebnienie roznvch watkow w utworze Jiterackim. waznvrni P?jf. Myslen ie sensorvcznon myslenie pO~Qciowe m€JJ'lJ:oryczlflH!ll Jak stwierdzilismv. wycleczkl zagran iczne ezy zywnosc. S y n t e z a zas to lqczenie w mysli r6i:nych czesci w nowe calosci. oraz POjfilcla abstrakcvine. analiza jakiejkolwiek calosci zawsze uwarunkowana jest tym. oraz pojecia matrycowe. Zdaniem tyeh psyeholog6w wszystkie transformacje umy~towe mozna s~rowadzie' do dw6eh podstawowyeh rodzaj6w: analizy I svntezv. Czlowiek doroslv rnvs!i przede wszystkim za pom?cC! poj!. w tym Gelu wvbiera ona z svsternu takie pojecia jak: meble.lzenie pradu. informacje.lSCpojec. Aby doktadniej pozriac te sytua~j£. rnieszkanie czy samoch6d. matych dzieci. Zal~zmy. wvobrazeriiach i pojeciach sa operacji umystowych. zwany czesto rep r e zen t a. W czvnnosci rnvslenia nalei:y wvkonac calv lancuch operaeji. ~Og~ ?yc zakodowane w spostrzezeniaeh. 0 per a c j e to elementarna transformacja psvchiczna. jakie informacje sa przetwarzane w toku czyn~osci ~yslenla. ezy tez formufowanie hipotezy naukowej na podstawie obserwaeji empiryeznych. ~sp6t~zesna w~edza o strukturze systemu pojec. element6w. kt6re sa niezbsdne w dane] svtuacji problemowel. W toku tego rnvslenia czlowisk operuje pojeciarni. takl~ j~k ehoroba ezy ptak.l. Najder. W systemie tym znajdujasie poj~cla. poj~cia nalezace do tego systemu stanowiq m~teriat mysle~la. jak liczba. a wiec zbliza sie do przedmlOt~w. Prawidfowa analiza jakiejkolwiek calosci jest zawsze analiza nie tvlko czesci. Myslenie sensorvezno-motoryczne daminuje u zwierzat . Jeden z najbardziej znanyeh podziaf6w operacji umysfowych zostal stworzony przez psychoJog6w rosyjskich. Rubinsztejna i A Smirnowa. Przyktadem syntezy mogq bye pr6by laczenia wvobrazen roznvch organizm6w zvwvch w takie nierealne stwary. kt6rymi operuje w myslenlu. cz~owlek wybiera z systemu.c ~ <I. w danym procesie myslenia nie. tworzy plan wydatk6w na. I . Jej wykonanie jest krokiem ezy ogniwem w rozwiazvwaniu zadania. Znaezenie tych dw6ch rodzaj6w rnvslenia zalezv nie tvlko od fazy rozwoju czlowieka. takie jak pies. czvli aktualizuje. kt6redostarczajq Informa~JI o aktualnej sytuaeji. jest niedostateczna. Dzieki proeesom motorycznym poznaje on leplej svtuacje problemowq. leez rowniez zwiqzk6w lub 104 105 . Sa one wzajemnie powiazane I uwarunkowane. Dzif. (par. Prawidlovvv przebieg czvnnosci mvslenia zalezv w duzej mierze ad teg?. 1989). W za~eznosel od tego. b) My len j e po j \l c j 0 we.to dwie strony Iub dwa ~spekty jednolitego proeesu rnvsloweqo.. W kulturach wschodnieh (na przykfad w . W zaleznosci ad ~ypu z~d. rozwiazvwan 18 zadania z afgebry ezy refleksja fiJozoficzna to nieliczne przvkladv rnvslenla pojecioweqo. operacje analizy i syntezy Sq seisle powiazane w czvnnosci rnvslen!a. jego napiecie rtp. kt6re sa materialem myslenia. wyobrazeniach i pojeciach. W psychologii nie ma og61nie przvjetej kJasyfikacji operacji umystowych. odziez. Krok ten pozwala osiaqnac wynik czastkowv. robotnika budowlanego czy gospodynl domowej.Poiecia takie jak: "szcz~scie". Rze~z jasna. zwane rowniez abstrakcvino-pojeciowvrn.anla.naturalne. ezy umie wykorzystac dotyehczasowq wiedze (Materska. W poczatkowvch fazaeh mvslenia pojecioweqo znaczna role mogq odgrywac wvobrazenia. W zaleznosci od rodzaju ~adanla ak!uallzu!e on jedynie pewna CZf. kt6re rworza mn iej lub bardziej uporzqdkowany system. Tworzenie nowej teorii czastek elementarnych.c. Zdaniem Rubinsztejna.c j <I paz n a w. a gt6wnie przez S. psychologowie wvrozniaja dwa rodzaje mvslenia..l: cztO~lek wyko~uje czvnnosci eksploracyjne. pegazy i chimerv. W. danv ~Iesle}c: Dla uczonego zas. natf. leez rowniez ad roznic rniedzvkulturowvch.tvm rcdzaiu mvslenia zasadniezq role spelniajq spostrzezenia. Dlatego "tw6rczosc" tez badanie czy "choroba ps~ch iczna" naleza ich jest tak wazne. Analize realizuje sie przewaznie za pornoca syntezy. kt6ry bada zjawiska elektryczne. a) My s len t e sen so r y c zn 0 .mot 0 rye z n e. L. kt6re czesto sa bardzo abstrakcyjne.lClaml Sq. Op®trlmcje usnvstowe Informacje zakodowane przetwarzane za pornoca w spostrzezeniach. czy urme on ookonac wyboru pojec. Ana liza i synteza-pisze on ~.Japonii) mvslenie sensoryezno-motoryezne odgrywa wazniejsza role niz w kulturze europejskiej. a szczeg61nie a relaCjach Istnlejqcych miedzv kategoriami natural nymi i matryeowymi. ktorv prowadzi do wyniku koricoweqo.zy ~tom.ne. pOjfilC~a konkretne. Jakie eechy deeydujq 0 po+aczeniu tej calosci. r6zne rodzaje pojec. prob~je marupulowac nimi itd. s System plOlj~c Cztowiek przyswaja sobie wiele pojec. jak: eentaury.lki temu rodzajowi rnvslenia ludzie dorosl i rozwiqzujq zada n ra praktyezne: Jakie wystwujq w praey technika. takie jak funkcja c. . ze gospodyni domowa planuje wydatki rodzin. sprawiedliwosc czv ustr6j spatecz~y.

integrowanie itd. warto iCi przvtoczvc. Newell. . m. 3. Nalei. .snych . odrzucanie. operacja zerowa odgrywa znaczna role w mvsleniu. ze odcinek DE r6wna sie sumie odcink6w AD i EC. operacja ta utrzymuje poczqtkowy stan rzeczy. ze odeinek DE r6wna sie sumie odcink6w AD i Ec' Aby osiaqnac ten eel. Rozwiqzanie tego zadania polega na wykonywaniu sekweneji operaeji analizy i svntezv. ktore omowIl1smy w podrozdziale dotyczqcym przyswajania pojec. Tak na przvklad. D. Beriyne (1969) zas Sq_dZI. wtedy odcinek DE"" AD + EC. wyo. s. Analiza umozliwia wykr~ele roz~lc . '" qn. ezy olbrzvmi zbior operacj I wykonywanych w czasie rozwiq_zywania zadan mate~atyezny~h. za kt6rych pornocq przeks~taka In:ormacje 1111. Podobnie jak analiza realizuje sie za posrednictwern syntezy. Sq pochodne w stosunku do operacji podstawowych. kt6rego elernentarni sa takie operac)e. kombl~ow~nle. nastepnie dwusieczne te wlacza do tr6jkqt6w ADO i OEC jako ieh podstawy (operaeje syntezy. Najczescie] wvroznia sie trzv operacjepochodne. poszukiwanie. W.em.I. przeplatajace sie operacje analizy i syntezy umozliwiaja rozwiazanie zadania geometrycznego. jak i po jej wykonaniu spostrzezenia.. abstrahowanie i uog61nianie. ~rzykladaml operacji zerowej sa: obr6t figury geometrycznej 0 3600.. rn. Dla kazde] operacji na- 106 107 .udno:clq opraeowania trafnej i wyczerpujqcej klasyfikacji o~eracJ I wiekszosc wspokze. ze tr6jkqty ADO i AEC sa r6wnoramienne. Chociaz hipoteza ta rue jest dostatecznie uzasadnfona. a naliza) i poc~od~e {POfo~nYWanle. S.) umvslowvcn W zadaniu tym dwusieczne 0.) Chcac udowodnic. A to przeksztakenie calosci.ch. Nalezv dowiosc.Ofq rZqdzq eztery prawa (zwane r6wniei. Wielu psycholog6w twierdzi. Zbi6r tvch operacji :pefnla okreslone warunki. tWlerd~q. to nowe powiazanie skladnik6w caloscl wvodrebnionvch przez analize. H e gu I a operacji (1 ) Zar6wno przed w_ykonaniem operacji.dr~~nl~)q. poniewai: pozwala ona zachowac istniejqcv stan rnvsll. Totez prowadzi ona nie do rozbicia calosci.z zawarte w nieh informacje nie uleqaja modvfikacji. nalezv najpierw dokonac ieh analizy. nie zmienia jej: innymi slowv. Zdaniem Berlvnaa. Wbrew pozororn. B struktura ~w6ch organiz!~6w zywych. 1962. Nosal.wanle. log Iczny. lecz do jej przaksztalcania. a mianowicie por6wnywanie przedmiot6w lub zjawisk. a zatem: 1 '. ze rstntejs duzv zbi6r operaeji. W ki6rym dwusieczne kqt6w przecinsie sill w punkcie 0. Poczatkowo osoba badana analizuje duzv trojkat ABC i wvodrebnia w nim dwusieezne AO i CO. Tak wiec psyehologowie o onentacjr pozn~wczej. ze istnieje nieskonczenis wiele operacji Rys.. calkowlcle trafna I wvczerpujaca. wvobrazenia I pO!l'i'cla ora. H. operaeje tworzq grup~. przer ktor» przeprowadzono proste r6wnoleglq do AC. 0 ~e ~~ e j i z ~ row y c h (tozsamosciowych). W. przez kt6ry przeprowadzono katow BAC i ACB przecinajq sie w punkeie r6wnolegtq do podstawy AC. kt6re przecinaja linie r6wnolegle AC i DE (operacja syntezy). Pr6ba klasvtikacji operacji Ina po?stawowe (synteza. W celu uzasadnienia tyeh og61nyeh tez Rubinsztejn przytaeza zadanie geometryczne przedstawione na rysunku 3. requlaml). dodanis do liczbv 5 zera. jest wlasnie svnteza. ~I:mnle) jednak na o~e~nym etapie rozwoju badan trudno jest powiedziec. ta~y jak: A. Wedtug nich waznleJsze Jest poznanie p raw rzqdzqcyeh operac)an:1 umy~lowyml ruz dokonarnr.zWI. a wiec. kt.38). aby porownac CharaktlBlll"!f$'U:WkBl grupy operaej] Cztowiek zn. 2.y udo- wodnic. Rubinsztejn. Kazda 'z wymienionyeh operacji pochodnyeh opiera sie ria operaejach podstawowych. redukowanie.~zy Jest ona.cJI podstawowych i kilku operacji poehodnych.: autorzy ci intereSUj1l sre przede wszystki~ pra:""ami: kt6re rzadza Iaricucham operacji.qzku z.c poszcz~golne .ceehy organizm6w. W· grupie mozna wvrozruc operacje zerowa qw kt6ra zastosowana do informacji m. Reg u I a 0 d w r a c a I nos c i 0 per a c j i. utrzymanie poprzedniej hipotezy itp. ezyli odcinki AO i OE (operaeja analizv) i traktuje je jako sieezne. sprawdzanie. Simon czy C. klasvfikacji. Analiza kqt6w utworzonyeh przez te sieezne pozwala latwo udowodnic.t. ze trojkatv ADO i 0 EC sa r6wnoramienne. wydziela podstawy tr6jkqt6w. (Wedlug. jak: zast~po. elementy i ceehy (Rubinsztejn. kt6ra obejmuje wzajemnie powiqzane czesci. Rowniez abstrakcja i uog6lnienie. wvhieranls. organ izacyj nych i artystycznych rnozna sprovvadzic d~ dwoch opera. 1962. ze wszystkie inne operacje umvslowe Sq pochodne w stosunku do analizv i svntezv. osoba badana musi wvkazac. N ie wiadomo. S. Jak z tego wynika. abstrahowame I uog61nianie} ma charakter pionierski. ze wymienione tr6jkqty sa r6wnoramienne. ezyli ze AD = DO oraz CE = EC. bedacs rnatertalem rnvslenia.stosunk6w miedzv nimi.psyeholog6w nie zajmuje sie tym zagadnlenl. L.~odoblenstw rniedzv nimi.a pewn~ liczbe operaeji Q1' q. 37 . Zadanie ueometrvczne Rubinsztejns (1962).. ze odcinek DE =AD + EC. synteza dokonuje sie za pornoca analizy.

ze jednoezesne wykonanie transformacji q. stwarza pewnq rnozliwosc wyboru. po kt6rej nastepuje q2' a operacja laczna (Q2 i q3) to operacja identyczna z operacjarni q2 i Q3' W6wczas. ---+ q. ze mamy trzy opera~je q" q2 oraz q.a tel c~chY z.lczby. oraz Q2' Prawo to nazywamy skladaniem operacjr. jak wykonanie operacji zerowej.. . i q2 otrzymujemy rn. to oparacja odwrotna do przywraca poprzedni stan rzeczy.~.obrotowi 0 90 Kolejne w!qczanie do rozwazan najpierw hipotezy A. ~* (q2' qJ. 3. Szeminskie]. 4. wlqczenie cechv a do trasci pojecia . osi<lgniemy identyczny rezultat jak wtedy. jej odwro~hOSC! q2 daje taki sam wynik.···'" (q. gdy dodajemy liczbe Z. gdy wykonamy najpierw operacje rownowazna q. jest identyczne z jednoczesnym wlqczeniem tych hipotez do anallZowanla D • Tak wiec dodajac do 3 liczbe 10. kt6re sa materialern mvslenia. Zalozrnv.. zqodnie z prawem odwracalnosci operacji urnvslowvch czlowiek moze "zatrzyma~ sie w dowolnym punkcie laricucha operacji. jest najwaznieisza eeehq inteligencji ludzkiej. zachodzi: m. jesli osiaqniecie wyniku za pornocq jednej operacji q 3 jest dla . (4 + 6) Zdaniem znanych psycholog6w. q2) oznacza pojedvncza operacje rownowazna transformacji q...dw sterujiice iancurr. ezyli tzw. (5) (3) Tak wiec po przeksztatceniu informacji rn. wskutek czego zwieksza sie plastycznosc i ekonomicznosc jego rnvslenia.h operacji q. ---+ q. 2.lscia~_i b_ . wskazuja. W czasie rozwiqzywania zadania czlawiek moze zdecvdowac sie badz na wykonanie operacji q.-_. jest odwrotnoscl<} Q" ar 0 p~dkresli6. _ wadza do identycznego wyniku jak dwie inne operacje. cz!owiek rnoze tym samym anulowac bledne przeksztakellla i cofnac sie do poprzednich ogniw myslenia. i ze zgodnie z prawem skladania operacja (q. W qrupre operacji umys. Regula l q c z n o s c i operacji.qo' Operacja odwrotna zawsze anuluje poprzednie przeksztalcenie.lezacej do danej grupy mozna znalezc odpowied nia operacje odwrotnq. TABELA 1. ze q. oraz om6wieniu operacji umystowych zapoznamy sie obeenie z systemem regu! decydujq109 zbioru... Q2' a p6Zniej qJ' Na przyk!ad: 3 +. odwracalnose operac]i urnvslowych. kt6ra dopro- . eliminaci. _ polqczenle cZI... Wykonallle dwoch obrotow figury 0270° i nastepnie 0 180n jest rownowazne jednem~J. Tego rodzaju opera~je sa r6wniez niezbedne w planowaniu i przewidvwaruu przyszlych zdarzen or~z powracaniu do zdarzen zachodzqcych aktualnie.10 t odj~~le liczby 8 daje taki sam wynik jak dodanie Iiczby 2. Innymi slowv. (2) OperacJ'a q zmienia material m w material m2. 1 . W tabeli 1 podajernv kilka przyklad6w operaeji odwrotnych. Podobnie . ze operacje umyslowe sa zawsze odwracalne. i q.l!'ig_l_<l_lbw caiosc -~-- A zatem. a pozruej hl~otezy B.' . zqodnie z kt6rym: = (3 + 4) + 6. 0 .takie same wyniki jak obroty 0 270° (co jest rownowazne obrotom 0 90" + 180°) i nastepnie 0 180°. Mozna wiec powiedziec. . ezy wymienione reguly rzadzq zbiorem operacji wykonywanych przez Iudzi? Dane empiryczne._. m2 = m. badz na wykonanie tvlko operacji qa. wprowadza zrniane informacji. to otrzymuje on ten wynik wvkonujac kolejno dwie prostsze operacje q. operacja Q2 przeksztalca zas . nieqo zbvt trudne. zlozenie UMYstOWYCH oper~~~rotna szescianu ~~ dO~_9i__. Wykonuj<lc operac!e odwrotne. i q2 sa r6wnowazne Q3' Na przyldad dodariie 1. 4. Brak szerszych danych empirycznych nie pozwala jednak stwierdzic.lowych istnieje operacja qa' kt6ra daje taki sam wvn!k. 0 0 0 • Reg~. przeksztalcirnv za pornoca operacji q.e dwoc. Jesli wiso operacja q. Pozostale regu!y. kt6ra jest suma 3 + 4. takie jak na przyklad regula skladania i regula lacznosci operacji. w jakich zadaniach wymienione reguly maja wartosc deskryptywnq. zgodnie z prawem lacznoscl operacji. Zbadajmy nastepujacv Iancuch operacp: ~I m. ktora r6wna sie 4 + 6. szescianu dodanie liczby 4 J:difi:Cie liczby 4 .obrot figury 0 90 a nastepnie 0 360 (czyli 180 + 180°). Wt m w m.. Reg u I ask I a dan i a 0 per a c j i. a nastepnie wykonamy operacje rownowazna q2 i q3' to otrzymamy taki sam wynik (m2) jak wtedy.-cja q'. i. J. rresci POJ\lClil pod~osci na C_Zl. jesli intorrnacje rn. PRZYKLADY ODWRACALNOSCI Nt rozlozenie Ope'. 3.hem Opefl"cBlcji umys&owych Po przedstawieniu informacji.. jak wykona. zgromadzone g!6wnie przez Piageta i Szerninska. prawdopodobnie nie zawsze rzadza rzeczywistym procesem rnvslenia. za pornoca operacji q. .~_ --+=-OPERACJI . Istnienie w grupie operacji umvslowvch 108 takiej operacu. Piageta i A. . q2) ---> qa ~* m2· (4) 1. identyczny wynik daje wykonani~ tylko operacj~ qa A zatem q. do liczby 6. daje. ~~ m2 -~ q2 ---+ m. zdolnosci dokonywania operacji odwrotnvch. W obu wypadkach nastepuje zmiana polozenia figury 0 90 Howniez regula lacznosci zapewnia czlowiekowi rnoznosc wyboru operacji i przystosowania ich do wymog6w zadania i swojego poziomu intelektualnego. i q"Zgodnie z prawem skladania operacji czlowiek maze przvstosowac metode przeksztalcania informacji do swojego poziomu inte~ lektualnego.

za pornoca kt6rego rnozna zrialezc najwiekszv wsp61ny dzielnik dw6ch dowolnych liczb naturalnych a i b. Po drug ie.heurystykr sa m n i e j 0 k res Ion e n ii algorytmy. Forme zbl izona do nich 110 111 . to znaezy. Algorytm Euklidesa pozwala znalezc najwiekszv wsp61ny dzielnik dla wszystkich mozliwvch liczb naturalnvch a i b. Algorytm to niezawodny przepis. Algorytmy eliminujq ryzyko niepowodzenia. Reguty heurystyczne rowniez rnaja trzy eechy. strateqia badz programem mvslenia. Po drugre. Q2' q3' Q4 i qs czlowiek powtarza operacje od Q2 do qs tak dtugo. z a w 0 d n 8. zwany rowniez metoda. Z punktu widzenia ~topnla ruezawodnosci niekt6rzy psychologowie wyr6Zniajq heurystyki slabe r heurvstvki mo?n~. ze zadanie zostanie roz~lC!zane.. ze [edna z najczescie] stosowanyeh ~e~. sa to me. to kazda z nich daje wynik koricowv. sa adekwatne tylko w okraslonych zadanraeh. jak rowniez dla liczb 1000 i 900 itd. Jednym z najprostszych algorytm6w jest tak zwany algorytm Euklidesa. Przejdz do operacji Q2' q. ksztaltuje strukture czvnnosci rnvslenia: od niego w duzej mierze zalezv powodzenie w rozwiqzywaniu zadari. System requl. ~eurystykl s z c z e 9 6 lowe. wiedzs . pr6buj rnoze doprowadzic badz przez reguty heurystyczne (heurystyki). porzuc go bez zalu.Jesli pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej. Zbior wvnikow czastkowvcn ere do celu. jaki Iaricuch operacji nalezv wvkonac: pozostawiaja one ezfo"':lekowl ~uzq. Przejdi do operacji qs' qs: Odejmij druqa liczbe od pierwszej i rozpatruj dwie liczby odjemnik i roznics. ~oprero po zrozumieniu celu zbadaj dane poczqtkowe. Ponii:ej scharakteryzujemy reguly rnvslenia oraz om6wimy ich role w operowaniu informacjamL cvch majq_ scenariusze parnieci i uczeniu (scripts). aby dojsc do sytuacji poczatkowsj. Roll. jak tez procesem konstruowan ia og61nej teorii naukowej. Prac~J kro~ami. ze osiqgnqtes juz svtuacjs koricowa (C~I). wvkorzvstac swoja dotvchczasowa wiedze: znajdi zadanie pod~bne. . i zbadaj. Po pierwsze. czy metody jego rozwrazarua nre mozna przeniesc do aktualnej svtuacji zadaniowej. mozna stosowac do wiekszosci zadan. za pomoca powyi:szego algorytmu mozna znalezc najwiekszv wsp61ny dzielnik dla liczb 8 i 4. tody. teehniczne. jaki skonczonv ciq_g operecji nelezv wvkonec kolejno.. do nich naleza reguly szaehowe. ze qwarantuja rozwiqzanie kai:dego zadania danej klasy. przepisy technologiczne i organizacyjne. jaki skoriczonv lancuch operacji nalezv wvkonac w danym zadaniu. algorytmy sa przepisami masowymi. Algorytmy . N ie zawsze wskazujq one do~fadnie. . lecz cala klase zadan. -.swobod~ w wyborze kolejnych operacji.'! heurystyk mogq_ takie pelnic emocje (Tichomirow. Dla urozmaieenia tych rozwazari 'warto dodac. < Operacja Operacja Operacja A zatem po wykonaniu wszystkich operaeji q. Pr6bui. taktyki i intuicje.takie jak np.. Heurvstvki t~ zawodne zasady.. bq_di szczeg61owe. Przykladem algorytm6w sa reguly matematyczne i logiczne. algorytmy sa d 0 b r z e 0 k res Ion e. heurystyka "Rozpoczynaj rozwiqzanie zadania od ~nalrzy c~lu. . aby rozwiq_zac wszystkie zadania danej klasy. kt6ry okres!e. Stosowanie ich nie gwarantuje.Iesli liczby Sq r6wne. kt6re zostalv opisane w tomie poswi~conym Pr~eciwienstwe~ regul algorytmicznych sa requlv heurystyczne (heurystykr) . potrzasniecia zeps. a nastepnis tak przeksztalcaj te svtuacja.Probu] wvkorzvstac dotych~zasowq_. Przejdi do operacji Q2' jaki stosunek zachodzi miedzv rozpatrywanymi liezbarni: a = b lub a> b lub a b.szczeg~lnie w problemach technicznych --. zmieri ich kolejnose. WykorzystujqC te ostatnie dose czesto rozwiqzujemy zadanra.rael. gramatyczne.Y wybrany krerunek poszukiwan rozwiqzywania okaze sie bezowocny.".: Czvrinosci (algorytmy) umvslows czlowieka sa regulowane przez requlv algorytmiczne Wei q2: Sprawdz. 1976). Zgodnl~ z doswiadczeniem potocznym.u~ym radiern ezy zelazkiern w pewnych przypadkaeh daje poi:yteczne wvniki. Przejdi do operacji Q3' Q3: . algorytm Euklidesa -. kto~e roz~rq_zywates w przeszlosci. Uporzadkowanie operacji w tym algorytmie jest nastepujace: Operacja Operacja dwie dowolne liczby a i b. organ izacyjne itd. kt6ry chcesz osrqgnqc. Opr6cz algorytm6w matematycznych znane sa rowniez algorytmy logiczne. Po trzecie. ezyli nleSpeCytlczn~. to znaczy. Po pierwsze. Jako przyklady requ! heurvstveznych wymrenrmy nastepujaos: Rozpo~zyna~ roz. az uzyska dwie r6wne liczby. Jedna~ n~e zawsze doprowadza ona do rozwiqzania. przejdz do operacji Q4' Q4: . Tak na przvklad reguty: "RozpoczynaJ p. czyli specvficzne.'! ~d analizy celu" czy tez . Zaf6Z. ze za ich pomoca rozwiazujemy nie jedno. a nre od badan ia danvch poczqtkowvch' jest bardzo ui:yteczna.Jesli Sq_rozne.jest regula "potrzq_snrJ .~' maja trzy cechy.Pracuj wstecz: od ko~ca do poczatku.~ystYk -. sie. rozwiq_zania. reguly.0 porzqdkowan iu lancucha operacj i. Jes!i nie mozesz od razu znalezc o. reguly dowodzenia plutonem itp. sq one n i e z a w 0 d n e. Gd. Szezegolnre mocne reguly heurystyczne stosuja wybitni uczeni. Heurystyki 0 9 61 n e. Tak np.:iqzywanie zadan od doktadnej analizy celu. wskazujq one jednoznacznie.srqgnq_c wynrk ezqstkowy. Tak np. h~urystY~1 sa bqdz ogolne. kt6re nie gwarantuJf/ rozv:"f/zama danego zadania. Po trzecie. mogq sterowac processrn planowania wydatk6w rodzrnnye~.

jednostka wprowadza do parnieci krotkotrwalej okreslone pojecia. + 98 + 99 + 100. Programy te.VICZ:ll1lychw mysieniu Dane empiryczne zebrane przez A. i zbadaj. 1977). poszukujac srodka na porost wlosow.Roma lI"egM~ ~1HEHUlIrW~lj. dodawaj pary liczb znajdujace sie w r6wnej odteqlosci od kor'ica i poczatku szeregu. To ostatnie twierdzenie odnosi sie do algorytm6w bardzo skomplikowanych. sterowanq przez heurystyki.Jednakze stosowanie niekt6rych zlozonvch atgorytm6w wymaga czasem udzialu roznvch rodzaj6w mvslenia. Jak wynika z wielu badar'i. H. a potem uog61nij go na wszvstkie liczbv. jak system heurystyk reguluje czvnnosc mvslerua. kt6ry okresla kierunek mvslenia. czvli STM (Anderson. Newella. czvli 1+2+3+4+5+ W podsumowaniu rnozernv stwlerdzic.a odqrvwaja requlv heurystyczne. jest sterowana przez system regu+ heurystycznych. kt6rych czlowlek nie opanowal w pelni. wvobrazeniach i pojeciach. ze zrodlem wiedzy 0 swiecie jest nie tylko parniec dluqotrwala. Zalozrnv. Myslenie jest czvnnoscia heurystyeznq. cz+owiek odkrywa algorytm dodawania kolejnych liczb. Nie moze znajdowac sie w nim [ednoczesnie wiece] niz 113 gdzie: S . Aby wykonac te zadania. konstruujac nowe urzadzenia techn~czne ezy tel. operacje umys+owe i heurystyki. Po odkryciu algorytmu czlowiek wykonuje automatycznie kilka operacji i otrzymuje poszukiwane rozwiazanie.Probu] najpierw znalezc s~os6b obliczania sumy liczb ad 1 do 10. poniewaz nie znane sa algorytmy. tormulujac zbi6r hipotez 0 przyczynach raka. Wykrycie algorytmu rozwiqzywania J~kiegas zadania powoduje. operacje umysfowe oraz reguty heurystyczne.najwieksza liczba w szeregu. 1 + 100. Stwierdzilismv. Dla ilustracji tej tezy podamy przvklad. ze cz+owiek ma znalezc surne liczb od 1 do 100. W trakcie wykonywania czvnnosci umystowych w pamieci te] zawsze znajduje sie c e I lub konkretny podcel. mUSZqoni bowiem odkrvc nowa metode obliczenia sumy. A. jak na przyktad G PS. Aby osiq_gnqcdany eel. Bez mvslenia bowiem nie spos6b jest posluqiwac sie pewnymi zlozonvmi algorytmami. Zalozrnv. Jakie informacje nalezv przetwarzac i za pomoca jakich operacji. . ze ludzie zaczynajq je wykonywac autornatvczrue. skomponowae svmtonie czy tez sforrnulowac hipotezf. Jest to powaznv problem dla wielu ludzi. 112 . metodami ezy tez programami rnvslenia. ludzie wvkorzvstuia system regu+ heurystyeznych. rnvslenie odbywa sie w pam i Q c i k r 6 t k 0 trw a +e j (operacvjnej). Simana. Szczeg61nq role w poznaniu heurystycznaj struktury te] czvnnosci odegrafy programy svmulujace mvslen ie. Po wprowadzeniu ich do komputera rnozna badac. Heurvatvczna struktura myiSiDenia Ornowilismv trzv sktadniki biorace udzial w czvnnosci mvslenia: informacje. a N . za kt6rych pornoca cz+owiek kolejno przeksztalca informacje zakodowane w spostrzezeniach. leez rowniez srodowisko zewnetrzne. Stwierdzilisrnv rowniez. Zalozmv. Suma liczb od 1 do 100 r6wna sie 5050. A zatem rnvslenie maze wlaczvo sie w czvnnosc algorytmicznq. W czasie rozwiqzywania zadania nie wolno mu jednak posluqiwac sie metoda kolejnego dodawania tych liczb. kt6ry r6wna sie: S= N(N+1) 2 ' (6) Pll"zebieg huilclUcha operae]] Jak przebiega proces rnvslen ia? Jak czlowiek rnajacv ogran iczone rnozl iwosci przetwarzania informacji rozwiqzuje najbardziej zlozone problemy naukowe i jak tworzy dzie+a literackie? Zgodnie ze wspolczesna wiedzq. czyli material. ze czvnnosc rnvslenia polega na wykonywaniu Iancucha operacji urnvslowych. Warto dodac. Tichamirawa i innych wvkazuja. bez anqazowania proces6w mvslowvch. Simon.l naukowa. Przewidujqc przvszle sta~y rzeczy. ze zastosowanie algorytmu wymaga podziatu duzeqo zbioru hipotez na polowe lub przeprowadzenie trudnej operacji cafkowania itd. Myslenie nie jest czvnnoscia algorytmicznq.to suma kolejnych liczb. mvslenie jest c z y n nos c I q he u r y st y c z n q. Te ostatnie drastvcznie redukujq liczbe moztiwvch operacji i decvduja 0 metodzie poszukiwania rozwiqzania. ze zasadnicza role w rrwsleniu czfowiek. Obecnie zbadamy doktadniej heurystycznq_ strukture czvnnosci mvslenia. ze mvslenie jest tYPOWq czynnoscia heurystycznq_. 2 + 99. A zatem algorytmy meehanizujq i automatyzujq czvnnosci umysfowe. mozliwosci bloku pamieci krotkotrwale] sa dose ograniczone. W tym celu stosuja roznorodne heurystyki. 1980. O. czvti LTIVI. np. a wiec laricuch wykonywanych operacji. kt6ry decyduje 0 uporzadkowaniu operacji umys+owych. takie jak: . Niemniej jednak w pewnych wypadkach stosowanie algorytm6w rnoze anqazowac mvslenie. sa zbiorem regu+ heurystycznych. Lancuch ten mozria przedstawic nastepujaco: (7) Tak wiec transtormacja informacji poczq_tkowej m1 za pornoca lar'icueha operacji daje intormacje mk<kt6ra stanowi ostateczne rozwiqzanie zadania. zwanych rowniez strategiami. ze stosujac te heurystyki. wvnalezc urzadzenie techniezne. za kt6ryeh pornoca mozna by z cafq pewnoscia przewidziec przyszlosc. ze czvnnosc mvslenia. czlowiek musi czesto anqazowac czvnnosc rnvslenia. kt6re rnoze zawierac dane 0 tvrn. Innymi s+owy. czy sumy tych liczb sa r6wne" ltd.

0 Be . vvielu badanych rezygnowalo z niej i aktualizowalo nastepujaca requle heurystycznq: . operaeje i pojecia.czarne" (wz6r 2).Jesli jednak poprzednio wymieniona heurystyka nie pozwalala wykrye zasady klasyfikacji wzor6w. WykorzystujqC ttl heurystvke. wykonanie operacji kluczowych jest niezbednvrn warunkiem osiaqniecia celu.do klasy A (8) naleza wzory rnajace "pierwszy element bialy i dwa ostatnie . • •••• CD 0 aktualizowaly.9 element6w. Kazdv wz6r skladal sie z 5 kolek: kafka te byly badz biate. WykorzystujqC uprzednio przyswojone pojecia i operacje urnvslowe. kt6re rnaja "pierwszy element czarny Iu b wszystkie elementy biale" (wzory 1. kt6re bedziemv nazvwac k j u c z 0 w y m i i kt6re rnaja decydujqcy vvplyw na rozwiqzanie zadania. liczba element6w itd. czfowiek rnoze przetworzvc olbrzvrnia ilosc informacji. czvli aktualizuje. Nie wszystkie operacje wykonywane przez czlowieka sa r6wnie wazne. badz czarne. Zasady zlozone: w tym wypadku elementy wzor6w byly polaczone komunikacyjnie lub alternatywnie. IVl6vviqc inaczej. takieh jak: heurystyki. osoba badana wvodrebniala elementy wzor6w. decyduje on 0 tvm. . Aby wvkrvc zasade klasyfikacji. jakie zachodza rniedzv jego ogniwami. 3_ 50 20 '. W lancuchu rnozna wvrozn!o operacje. osoba badana formulowala szereg podobnych zasad. 5) itd. Wzory te eksperymentator podzielil na dwie klasy. ze: 115 . W toku czvnnosci rozwiqzywania problemu system heurystyk steruje lancucnem operacji. zajmiemy sie dokladniej analiza struktury tego Iaricucha oraz zbadamy relacje.): Klasa A (8) to "trzy elementy biale" (wzory 1. KHka wzor6w geometrycznych Johnsona przedstawia rysunek 4. Tak wiec por6wnywali oni kolejne elementy wzor6w. identvoznosc i roznosc element6w. gdzie p i q to cechy wzor6w. I w tym wypadku do bloku operacyjnego docieraly dane z parnieci dtugotrwalej i ze swiata zewnetrzneqo. jedynie kilka operacji i pojec. kt6re nazwal klasa Ai klasa 8.5 . jakie pojecia i operacje sa wprowadzane do bloku operacyjnego i Jakie dane sa r nieqo usuwane. Osoby badane mialy odkrvc te cyfry wiedzac. z tego powodu laricuch operacji bywa bardzo dtugi. Dlatego tez blok ten pobiera z parnieci dluqotrwalej. W badaniach tvch osoby badane wykrywafy zasady klasyfikacji 100 wzor6w geometrycznych. Po zapoznaniu sie z zadaniem osoby badane wprowadzaly cel "Wykryc zasade klasyfikacji" do bloku parnieci kr6tkotrwalej (STM). Dzieki sukcesvwnernu pobieraniu i zwracaniu danyeh do parnieci dluqotrwale]. 4. Eksperymentator dzieli je na dwie klasy wedlug okreslone] zasadv. takie jak: "Do klasy A naleza wzory rnajace pierwsze kolko czarne i trzy kolka biale". Wzory geometryczne Johnsona (1964). czyli pobieraly z pamieci dlugotrwalej (LTM).Formulu] zalozone zasady koniu nkcyjne typu p i q". Nastepnie 114 Po om6wieniu roli heurystyk VII ksztaltowaniu lancucha operacji. Chodzito a rozwiazanie zadania po otrzymaniu mozliwie najmniejszej ilosci danvch. badani pobierali z parnieci dfugotrwalej odpowiednie operacje i pojecia. badz bardzo zlozone. klase A (B) tworza wzory. kt6re sa jego ogniwami.. rozne reguly heurvstvczne. Zasady klasyfikacji mogty bye badz proste. na przyklad . 6 itd. Powodzenie w rozwiqzywaniu problemu zalezv w duzej mierze od skutecznosci regul heurystycznyeh stosowanych przez ludzi. jak: element wzoru. Zgodnie z ta heurystykq. 3. Zadanie osoby badanej polega na wykryciu zasady klasyfikacji. • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • •• 0 0 0 0 . Stosunkowo dose czesto nastepujaca heurvstvke: "Zaczynaj od poszukiwania najprostszych zasad klasvfikac]i". 3. 51uzq one do badania procesu klasyfikacji.4. Nastepnie aktualizuje inne dane z tego bloku. obliczali stosunek proporcjonalny element6w bialych i czarnych we wzorze itp. Lancuch operacyjny sklada sie z mniejszej lub wiekszej liczby operacji. Ciqgfa wymiana danyeh miedzv tymi blokami umozliwila wykonanie dfugiego lancucha operacji. Pojecia te stanowify element ich dotychczasowej wiedzy 0 swiecie. Po wykonaniu okreslonvch operacji i po wykorzystaniu pojec badany zwracal je do bloku LTM. W jednym z jego zadan cyfry od 0 do 9 byly zakodowane za pornoca odpowiednich liter. W toku wykonywania tvch operacji badani poslugiwali sifil takimi pojeciami. Dla ilustracji tego modelu czvnnosci mvslenia om6wimy badania przeprowadzone przez Johnsona (1964). 6). osoby badane otrzymywaly sukcesywnie informacje 0 kolejnych wzorach. operacje i pojecia. riastepnie laczvla je w skomplikowane zasady klasyfikacji. Badania poswiecone roli operacji w laricuchu operacyjnym przeprowadzil Bartlett (1958). Po przetworzeniu ich zwraca zbadne heurystyki. Rys. Zasady proste: do klasy A (Iub 8) naleza wzory majqce "pierwszy element czarnv" (a wiec wzory 1. wprowadzajqc jednoczesnie do bloku STM nowe operacje i nowe pojecia.

kt6ry doprowadzil do rozwiazania. wi~c E musi rownac sie 9. na przyklad po wykonaniu okresloneqo przeksztalcenia r6wnania maternatyeznego spostrzeqaja. Interesujqce jest.Jak wiemy. Jesli po operacji q. jest kluczowa w tym zadaniu. jaka operacje czlowiek wykona nastepnie. rn. W zadaniach maze wvstepowac kilka operacji kluczowych. 5. W zwiazku z tym m6wi sie. P~tia druga wiaze sie z wykonaniem operacji zerowej qQ' Wreszcie w lancuchu operaeji wvstepuja tzw. Interesujqce jest jednak to. W zwiazku z tym cofaja sie do poprzedniej formy r6wnania. kt6re je Iq_czq.~.. Wynik poprzednie] operacjl decyduje 0 operaqach wykonywanych nasteprne.. . zatem E = 9 lub E = zero. ze w kazdvrn laricuchu. unkty te reprezentuja material. operacja ta nie zmienia poczqtkowego materialu. A zatem wynik poprzedniej operaeji warunkuje 117 . kt6ra czesc tego ukladu nie funkejonuje.zacznie sprawdzac dzialanie innyeh ukladow. Operacja q2' czyli rozkodowanie r6wnania 0 + E = 0 i wykrycie. w kt6rym wvstepuja dwa rodzaje petli: Laricuch ten ujelismv w postaci grafu skladajqcego sie z punkt6w (wezlow) i ze strzalek (Ii nii). Opr6cz operacji kluczowvch laiicuch operacji zawiera czesto tak zwane p ~ tie. : D + D = T.. daje petle drugiego rodzaju. Transformacja zas materialu m4 za pornoca operacji zerowej q. a strzalki ~. a nastepnie wykonat operacje Q2' kt6ra zrnienila material m2 zn6w w material rn. ze rozqalezienia te sa najbardziej charaktervstvczna cecha rnvslenia. znajdowala si~ operacja kluczowa. Pomini~cie q2 uniernozliwiato wykrycie cyfr. kt6re powstaja w zwiqzku z cotaniem sie w toku mvslenia do taz poprzednich..."---. Cztowiek przetwarza inforrnacje (rn. po wykonaniu zadania badani bez trudu rozszyfrowali pozostale litery. ezy popsul sie uklad elektryczny. ze przeksztalcenie to nie prowadzi do celu.. W wielu zadaniaeh wynik poprzedniej operacji (ezyli odpowiednio przeksztalcona informaeja) wplywa decydujqeo na to. Rys. Rys. Petla pierwszego rodzaju wiaze si~ z wykonywaniem operacji odwrotnych. a jednoczesnie N + R) 1O.. . Tak na przvklad badany przeksztalci! za pomoca operacji q. w material m2."~.DONALD +GERALD --~~. ROBERT Wiadomo byto. Podamy najprostszy przyklad: zalozrnv. nie ulega watpliwoscl. Zadanie to badani rozwiqzywali r6inorodnie. poniewaz maja "poczueie wykonania zlego kroku".). P~tla drugiego rodzaju zas powstaje po wykonaniu operacji zerowej qQ. Poniewai: jednak [uz T = zero. r a z 9 a I ~ z i e n i a. skoro D = 5. ze E = 9. wykonywali ani wvdluzone lub skr6cone laricuchv operacji. otrzymamy intorrnac]e m" to wykonujemy operacje q" zas gdy q. . Operacja q2: 0 + E = 0. Jakie Sq przyczyny powstawania petli? Dose czesto ludzie powraeajq do faz poprzedn ieh. Perla pierwsza powstaje przez wykonanie operacji o. P kolejne operaeje. miejsce tej operacji w czvnnosci mvslenia nie jest obojetne. material rn. pozn iej zasdziel i te zasadena dwa niezalezne elementv. itd. i jej odwrotnosci q. w wypadku zas odpowiedzi "nie" . ze mvslenie ma w zasadzie strukture rozqaleziona. ze operacje kluczowq nalezalo wvkonac w poczqtkowych fazach mvslenia: musiala bye ana jednym z pierwszych ogniw laricucha. 8········ 116 q . wiec T = zero. czyli alternatywnq_ (Kozieleeki. 6. ze kazde] z liter znajdujacvch sie w powvzszvrn slupku odpowiada tvlko jedna cyfra j ze D = 5. Jedna z os6b badanych rozwiazvwala to zadanie w nastepujacv spos6b: Operacja q. Rozgal{!zienia w lencuchu mvslenie. Jak z tego wynika. Poczqtkowo pr6buje on sprawdzic. Czasem jednak rodzaj zadania wymaga eiqglego powracania do poprzednieh ogniw lancucha.---. ze wykonanie nastepne] operacji bedzie zalezalo od odpowiedzi na pierwsze pytanie: w wypadku odpowiedzi "tak" bedzie on staral sie stwierdzic. t. ze technik poszukuje detektu w samochodzie.~.encuch operacji Z pljtlami. W eksperymencie Johnsona osoba badana Iq_czydwa elementy wzoru w zasade klasvfikac] i.) za pornocq operacji (q. daje inforrnacje m" to w nastepnvm kroku przeprowadzamy operacje q. Wielu psyeholog6w uwaza.' q. W zwiazku z wykonaniem przez osobe badana parv operacji q2 oraz jej odwrotnosci Q3' powstaje petla pierwszego rodzaju. 1968). Wyr6Zniamy dwa rodzaje petli. Na rysunku 5 przedstawilisrnv Iancuch operacji. Zanalizujemy jq na konkretnym przvkladzie.

Wykryeie przez ueznia wzoru na dodawanie kolejnych liezb. poniewaz polega ono na wvtwarzaniu reakeji nie znanych uprzednio podmiotowi. przygotowanie konspektu lekej i. jest mvsleniern tw6rczym. konstruowanie niezawodnyeh urzadzeri technieznych czy tez opraeowanie roznvch wariant6w operaeji bojowych to nieliezne przvkladv problem6w. czy jakies obiektywnie istniejqce zadanie Z jest problemem dla osoby X. W zaleznosci od wartosci wyniku psychologowie dokonuja podzialu czvnnosci mvslenia na kilka rodzaj6w. Wynik czynnosci mys~enia Podsurnowujac dotychczasowe rozwazania mozernv stwierdzic. trzeba zbadac. sa zawsze czvjes. Problemy majq charakter pod m i 0 tow v. umiejetnosci i nawyk6w. rozszerza wiedze czlowieka 0 rnozliwoscl zastosowania uprzednio zdobytyeh informacji. filozofii i religii. czlowiek wykonuje operacje Q2' jesli zas doprowadzi ana do wyniku m2.Jesti zasob tej wiedzy jest zbyt waski. ezyli rnvslenie typu S.Jes!i operaeja q.wykonanie nastepnvch operacji. Myslenie to Berlyne (1969) nazywa mvsleniern typu R. opraeowujq nie znane technologie i tworza nowe systemy spoleczne. Dzieki rnvsleniu tw6rezemu ludzie poznaja prawa przyrody. zakodowane w parnieci. Mvslenie. czyli Myslenie pll'oduktywne i repf'tDldltUlktywtril@u myslell1lie typlUl IRlBS Psyeholog nierniecki O. Myslenie pro d u k t Yw n e polega na tworzeniu informaeji zupelnie nowyeh dla podmiotu.Jesli blok parnieci kr6tkotrwalej wytwarza planowany wynik. Rozwiq_zanieproblemu jest rnozliwe przede wszystkim dzieki rnvsleniu produktywnemu. ze rnvslenie reproduktywne. Pro b I e m jest rodzajem zadania. wbrew nazwie. ze rnvslenie moze poleqac na meehanicznym odtwarzaniu przyswojonej wiedzy. to jednak przvjelv sie one dose powszechnie. Wyjasn ienie przez ueznia skomplikowanego zjawiska fizyeznego. poniewaz wzbogaea one nowymi tresciarni obiektywnq wiedzs o rzeczvwistosci (Kozieleeki. Wynik rnvslenia two r c z ego jest nie tylko nowy dla podmiotu. Mvslenie. przetlumaezenie tekstu z obeego jezvka itp. to znaczy. podobnie jak kazda inna czvnnosc. poszukiwanie przyezyn wywofujqcych raka pluc. kt6rego podmiot nie maze rozwlazac za pornoca swoich wtadomosci. osoba X staje 119 . Wyniki czvnnosci mvslenia Sq roznorodne. Zwr6cimy uwaqe na ceehy problem6w: 1. skonstruowanie nowej metody produkcji komputer6w ezy napisanie oryginalnej powiesci. to jego rnvslenie ma bez watpiania charakter produktywny. 1985). Berlyne nazvwa je my s len i emS. 0 kt6rych bedziernv m6wili w nastepnvch podrozdzialach. . . 1989). leez na zastosowaniu uprzednio zdobytej wiedzy w nowych zadaniaeh. da wynik m2. kt6rego celem jest wykrycie przyczyny raka. Lancuch ten ma rowniez inne cechy charakterystyczne. ezy poziom wiedzy tej osoby pozwala osiqgnq_e cel w zadaniu Z. na wykorzystaniu poznanyeh metod rozwiqzywania zadan i problernow w nowych warunkaeh. Aby stwierdzic. Myslenie tw6rczewplvnelo na rozw6jnauki j sztuki.Jesli uczeri samedzielnie wykryje prawo Arehimedesa lub sformuluje wz6r na dodawanie kolejnyeh liezb. jak i wz6r na obliczanie kolejnych liezb znane sa od dawna. poniewaz zar6wno prawo Arehimedesa. Warto podkreslic. Myslen ie rep rod u k t V w n e. . wzbogacajq i modyfikujq reprezentaoje pozriawcza (Najder. poniewaz termin "reproduktywny" sugeruje. takie jak: uksztaltowanie pojecia. wzbogaca on dotvchczasowa wiedze nagromadzonq przez pokolenia. Struktury rozqalezione mozna przodstawic za pornoca grafu zwanego drzewem (patrz rysunek 6). rozneqo rodzaju p!iltle i rozualezienia. Myslenie tw6rcze i nietw6rcze Z kolei rnvslenie produktywne dzieli sie na mvslenie tworcze i nietworcze. Wynik tego rnvslenia wzbogaca wiedze ezlowieka o nie znane dotyehezas trssci. ale jest on 0 b i e k t Yw n i e now y. opraeowanie trasy wyeieczki zagranicznej. czlowiek doznaje niepowodzenia. gdy wvnik nie zostaje osiaqnietv. . Poniewaz rnvslenie reproduktywne polega na wykonaniu znanych reakeji w nie znanyeh sytuacjaeh bodzcowvcn. Rezultaty mvslenia. nie potega na zwvklej reprodukeji informaeji. nie jest to jednak rnvslenie tw6reze. wybiera on operacje q3 itd. ze czvnnosc koriczv sie powodzeniem. Innymi slowy. Selz wvroznil w lataeh dwudziestych naszego wieku mvslenie produktywne i reproduktywne. sformulowanie teorii naukowej itp. wykryeie nowego leku przeciw AIDS. zmierza do osiaqniecia okresloneqo wyniku koricoweqo. W kazdvm razie wynik poprzedni decyduje 0 transformacjaeh nastepnvch. Choeiaz nazwy te nie sa najlepsze. Przvkladami tego rodzaju 118 Rola myslenia w [fOZwS«l~ywaniu problem6w W trakcie dzialalnosci zvciowej ludzie czesto rnusza rozwiqzywae rozne problemy. sformulowanie hipotezy naukowej ezy napisanie oryginalnego opowiadania to nieliczne przyklady rnvslenia produktywnego. mvslenia rnoze bye zastosowanie wzoru Arehimedesa do rozwiazania zlozonvch zadari. ze w heurvstycznej strukturze lancucha operaeji wvstepuja operacje kluczowe. w przeciwnym wypadku.

w jakiej povvstaja. w sklad czvnnosci rozwiqzywania problem6w wehodzi nie tylko rnvslenie produktywne. Ale. Chcac podkreslic ich trudnosc uzasadnione jest nazvwac je d y I e mat ami.kimi ludzie spotykajq sie w zvciu. tworzenie wariant6w operacji bojowych to przvkladv problem6w otwartych. Problem jest bowiem okreslona rei a c j q miedzv zada niem a zasobem wiedzy czlowieka. leez rowniez takie umiejetnosci. W sytuacji koricowej nie moze bye okienek. 1968) problemy otwarte i problemy zamkniete. fizvezne. . . Z rysunku tego wynika.. sa roznorodne. czyli informaeje zawarte w sytuacji problemowej. ze bierze sie dwa sasiadujace Z soba zetoniki i przenosi ie na lewo bqdi na prawo. takie [ak rnvstenis reproduktywne. mogq zachodzic zar6wno w sytuacjach problemowych. Poszukiwanie przvczvn nie manego zjawiska przyrodniezego. takich jak wykonywanie zadari mechanicznych W zalezriosc] od poziomu informacji. Pracesy pamieciowo. Dla psvcholoqa wazniejszv jest jednak podzial problem6w ze wzqledu na ich strukturs. 7. Dla os6b. techniczne. w kt6rych nie wyst~pujq problemy. W svtuac]i poczqtkowej zetoriiki byty ulozone wedlug schematu: ooooxxxx Za pornoca cztereeh ruch6w nalezalo ulozvc je w nastepujacv OXOXOXOX Ruch polega na tym. jest ana dose trudnym problemem. kt6re nigdy nie stvkalv sie z tq lamigl6wkq. Tak wiec ukladanka Puszkina jest problemem tylko d la n iekt6rych os6b. [ak: odczytywanie zapis6w na aparatach naukowych. Na podstawie analizy danych poczqtkowych i struktury celu mozna wyr6znie kilka rodzaj6w problem6w. ~ja. odgrywajq waznq rolr. Aby rozwiazac problem. kt6re wzbogaca wiedze czlowieka i pozwala mu rozwiazac problem.przed problemem. Przeeiwnie. zastosowanie algorytm6w matematycznyeh w celu d_okonania odpowiednich obliczeri. Proble~y.Jtrznych itd. Nie znajac zasobu wiedzy ezlowieka. wykonywarue ruchow z:w~r. 2. nie mozernv powisdziec. nalezv najpierw sf Ofrnulowac rozne pomysty rozwiazania. 0 powodzeniu uczonego decyduje nie tylko zdolnosc wysuwania hipotez. czyli odstepow rniedzv zetonikarni. zas na pozostalvch czterech znajdowaty si~ krzvze. Relaeje miedzv roznvmi procesami a czvnnoscia rnvslenia przedstawia rysunek 7. psyehologiczne). W strukturze problemu rnozna wvodrebnic dwa zasadnicze elementy. polityczne itd. sprawnosc manualna niezbedna w cza:Ie wykonywanra pr6by technicznej itd. ze proces rnvslenia pro- laricuch: duktywnego zachodzi tvlko w trakcie rozwiazvwania problem6w: nie mozna m~sleG produktyw. W problemach 0 twa r t y c h poziom informacji jest bardzo niski.leez r 6 w n i e z rnvslenie reproduktywne. nie wie on.J y m i bedziemv t nazvwac problemy. Pierwszym z nich jest eel. ROZW!!. kt6re wvstepuja zar6wno w svtuacjach problemowych. jak i nieproblemowych. kt6re zachodzi tylko w sytuacjach problemowych. organizacyjne. Aby jq rozwiazac. drugim zas Sq dane poezqtkowe. W eksperymencie B. Wi~kszos6 problem6w wvstepujacvch w nauce i =vtuce ma taki charakter. Jakie hipotezy i warianty wchodza w gr~. Myslenie produktywne. ze aczkolwiek mvslenie produktywne odgrywa najwazn~ejszq role w_ rozwiqzywaniu problem6w. musza ani samodzielnie stworzvc nowa metoda przestawiania zetonow. wbrew poglqdom niekt6ryeh autor6w. procesy pamieciowe i procesv motoryczne. osiaqna svtuacje koricowa w spos6b mechaniezny. Najczescrej dokonu]s Sl~ ich klasyfikacji biorac pod uwaqe rodzaj dziatalnosei. Wyr6znia sie wiec problemy naukowe (matematyczne. dla kt6121 120 . proeesy parnieciowe. a dopiero nastepnis vvvbrac jeden z nich.nie w sytuacjach. jak I w sytuaejaeh bezproblemowych. to jednak nie rnozna zapomrnac ~ znaczenru innvch proees6w wchodzqcych w sklad omawianej e~ynnosci. ezyli danvch poczqtkowych zawartych w sytuacji problemowej. mvslenie reproduktywne. do kt6rego cztowiek zmierza. Sktsdniki crvnnosci rozwiervweni» problem6w. Zgodnie z podana uprzednio definicjq problemy sa zadaniami wymagajqeymi rnvslenia produktywnego. spoleczne.)ZYWANIE PR08LEMbw Rys. Chcemy podkreslic. . motoryczne rtp. mozernv wyr6Zni6 (Kozielecki. ' z) Problemami z a m k n i r. Inne z~s proc~sy.Jw rozwiqzywaniu problem6w. praea nad opowiadaniem literackirn. ktore kiedvs rozwiqzywaly podobne zadanie.. Puszkina (1970) z ukladanka polozono na stole osiem zetonikow w jednvrn rzedzie: na czterech z nich nie by to zadneqo znaku. rnotorvczne itp. osoby. ezy jakies zadanie nawet bardzo skomplikowane bedzie dla niego problemem. mianowicie cz+owiek nie rna zadnvch danych o m0 i w Y c h rozwiqzaniach problemu. przypominanie.

ma taki wlasnie charakter. albo go odrzuea. matematycznych czy technicznych ma taki charakter. pisarze ezy politycy. W wyniku weryfikacji czlowiek albo przyjmuje pomysl jako rozwiqzanie ostateczne. ze sa to problemy latwe. Pornijajac ocene slusznosci poqladu Einsteina.)dqc w stanie rozwiazac dowolny problem. Poza tym fazy te bywajq realizowane w roznsj kolejnosci. Einstein. ze na Marsie i:yjq orqanizmy roslinne.rych dany jest pelnv zbior mozliwvch rozwiazan. 4. rnozernv stwierdzic. Wedlug tego poglqdu dostrzeganie problem6w jest czvnnoscia bardziej specyficznq dla ludzi niz ich rozwiazvwanie. co powoduje. Wiele rozwiazan urbanistycznych. P. Na przyktad odrzucenie pomyslu w fazie weryfikacji powoduje. lFazadostrzegania problemu Fazy rozwiilzywania problemow . nie musi juz poszukiwac problemu.J. kt6re rozwiazuja naukowcy. zwanej sowniez ocena lub ewoluejq pomysl6w. WykorzystujqC prace wielu 122 Faza dostrzegania. ezyli odkrywania problem6w. podmiot wytwarza nowe informacje. Asher (1963). kt6re eharakteryzuje sie okreslona staloscia.lkszosc problem6w. nie krepuja jego inwencji i orvqinalnosci. Problemy dywergeneyjne nie ograniczajq swobody poszukiwari podmiotu. Wszelkie rezultaty rnvslenia produktywnego bedzismv nazvwac po m y s Iami rozwiazania. Tak na przyklad czlowiek rnoze zaczac prace od wytwarzan ia pornvslow. wcale nie znaczy. Wybitny fizyk niemiecki. Lekarz orientuje sie. pewne fazy mogq bvc pominiets Tak na przvklad. Diagnoza polega na jej odkrvciu.Juz od czas6w . 123 . Chcemy podkreslic.szczeg61nie wazna. Nie wszystkie z wymienionych faz sa niezbedne w toku rozwiqzywania kai:dego problemu. ze pacjent ten cierpi na [edna z kilku mozliwvoh chorob. kt6ry ma osiaqnac. Dos t r z ega n i e pro b ! emu w fazie tej podmiot dostrzega problem. co jest dane. Guilfordem (1959) problemy konwergencyjne i dywergencyjne. Wi!. wiele konstrukcji technicznych samolotu i wiele wariant6w nowej organizaeji przedsiebiorstwa moze bye r6wniei: uzvtecznvch. przygotowanie zmian organizaeyjnych w przarnvsle to przvklady problem6w dywergeneyjnych. kt6re om6wilisrnv poprzednio. ze zas6b jego wiedzy nie wystarcza do csiaqruecia planowanych cel6w. Warto dodac. czyli odkrywa go. W problemach d y w erg e n c y j n y e heel dopuszcza wiele poprawnych rozwiazan. pozn iej zas przejsc do doklad niejszej analizy svtuac]i problemowej. pisanie opowiadania fantastycznego. opracowywanie konstrukcji samolotu ponaddzwiekoweqo. Problemy zarnkniete nazywa sie rowniez selektywnymi lub "dobrze okreslonvmi". ze wsp6fczesne programy svrnulujace mvslenie rozwiazuja gl6wnie problemy zarnkniete. innymi slowv. psycholog6w. zwanej faza produktywnq. ezy prawdziwa jest hipoteza. Wytwarzanie pornvslow jest kluczowa faza rozwiqzywania problem6w. jest sprawdzenie ich wartosci. jest -. a wiec faza odkrywania zostaje porninleta. iz dostrzeganie problem6w jest proeesem bardzo trudnym Jak podkresla J. takie jak: hipotezy. W problemaeh k 0 n we r 9 en e Yj n ye heel jednoczesnie okresla koricowv wynik. jakie jego czesci mogly ulec awarii. pisal: "Czegokolwiek by nie robila rnaszyna.celem tej fazy. R6wniei technicy z obslug i naziemnej samolotu orientuja sie. Znalezienie przyczyn awarii w rakiecie skladajacej sie z setek tvsiecv czesci lub sprawdzenie. ze fakt. A n a liz a s y t u a c j i pro b I em 0 we j'. nawet b!. Zalozmv.zdaniem wielu autor6w -. Deweya (1910) badacze probuja okreslic. a tvrn. jedynym poprawnym rozwiazaniem bvlo wykrycie. W zalei:nosei od struktury problemu 1 od mozliwoscl intelektualnych czlowieka. czlowiek zvje w otoczeniu. 2. ze "klipiec" to "prostokqt z czarnym kwadratem wewnatrz". wvrozniarnv 4 gf6wne fazy w czvrinosci rozwiqzywania pro- Problemy konwergencyjne i dywergencyjne Wzalei:nosci od sposobu sformulowania celu wvrozniarnv za J. Wiele zadari logieznyeh. 3. ze powraea do faz poprzednich. Bada. ze problemy te rnajq tvlko jed no poprawne rozwiazanie. Projektowanie nowego osiedla mieszkaniowego. 1. co jest pozadans. chcac podkreslic jej znaczenie. We r y f i k a c j a po m y s 16 w . jesli czlowiek atrzyma od koqos (rip. Zadanie czlowieka pol ega na wyborze jednego z nich. Tak na przyklad w eksperymentaeh Lewickiego. jest sprawa wyjqtkowo skornplikowana.w fazie tej czlowiek analizuje informacje zawarte w sytuacji problemowej oraz strukturs celu. Rozwiazujac je czlowiek rnoze posuwac sie w r6znych kierunkach. metody itp. Jakie sa zasadnicze fazy rozwiqzywania problem6w. blem6w. W przykladach tych ludzie mali rnozliwe rozwiqzania. uswiadarnia sobie. nigdy nie bedzia umiala postawic chocbv jednego problernu". W y twa r zan i e p om y s 16 w r a z w i q zan i a-w fazie tej. iz w problemach zamknletvch znane Sq rnozliwe rozwlazania. A zatem rzeczywiste relacje miedzv fazami sa roznorodns. Bardzo czesto zdarza si!il. uczen od nauczyciela) dobrze sformutowane zadanie problemowe. Spostrzega on przedmioty fizyczne. ze czlowiek zaczyna tworzvc nowe pomysly itd. ze do !ekarza zqlasza sie pacjent z silnym b61em gfowy. jakie sa rozbieznosci i luki rniedzv tvrn.

Czworosclan i spos6b jego podzialu przedstawia rysunek b. urzadzeniern itp. Co jest przvczvna przyptyw6w morza?. Bye maze. Chociaz stosowanie ludzie odkrvja problem. Tak wiec samoeh6d. 1m dokladniej poznasz histone uczenia si~ danych pojec i teorii. kt6re ~Iatwiafy analize celu. nlepewnosci oraz luk.: "Czy rnozna ulepszvc samoch6d?. Reid (1951) da. 1951. Wskazowkr te byly nastepujace: dzialasz' . W fazie tej zasadniozq role odgrywa mvslenie reproduktywne. Jedna z nich ~ stosowana przez Ashera . spr6buj znalezc szereg ich wad". ~z powinna dokfadniej zbadac stan koricowv.najwazniejszych operacji wykonywanych w sytuacji problemowej Je~t analiza celu. tym tatwiej bedziesz m6gf dostrzec w nich luki i niejasnosci". lecz jako niewqtpliwe fakty. takich jak np. Tak na przyklad analizujqc budowe telefonu. Ja~ ~ynika z ~adan ~sychologieznych. Psycholog ten sformulowal nastepujqce reguly (wskaz6wki) ulatwiajace odkrywanie problem6w.) Twierdzenie wskazujqee na znaczenie analizy eelu zostalo uzasadnione w wielu badaniach. ze bryly te sa podobne do ~febre [ak d. Widzisz. ~ "Spr6buj wvkonac schemat sytuacji (zjawiska urzadzenia itp. J. Spos6b podzialu ilustruje rysunek 8 b. kt6re rnaja dose: trwala i dobrze zorganizowanq strukture. W tvrn wzqlednie stalym srodowisku uprzednio wyuczone reakcje nawykowe umozliwiaja podrniotowi osiqganie planowanych cel6w. kt6ry polegaf na zbudowaniu czworo scianu Z dw6ch r6wnych bryl drewnianych. w kt6rej aktualnie odkryci~ ~roblem~ czlowiek przvstepujs do analizy jego struktury. przeszkadza IN stawianiu pvtari. W ostatnich latach psychologowie opracowali pewne techniki ksztalcenia umiejetnosci spostrzegania problem6w. Bryly te powstafy przez podziat czworoscianu na dwie czesc]. w toku uczenia sie przyjq/es jakies zalozenia. Badani rozwiqzywali problem w dw6ch grupach: eksperymentalnej r kontrolne]. I(a~dej powierzchni znajdujqcej si~ na jednej z nich odpowrada fdentyc~na powrerzchnia drugiej bry+y. dlaczego dostrzeganie nowych problem6w jest faza tak trudna. dostrzezenia. z. z kt?ry~h rnasz . w ktorych w zasadzie nie nasuwajq sie nowe pytania. Dlaczego po przegraniu meczu koszyk6wki koledzy sq agresywni?" itp. Po Analiza celu ~ednq z . kt6ry pornoze ci dostrzec problem. Dokladna znajomosc celu jest niezbednvrn warunkiem skutecznego rnvslenia. .e to jednak zwieksza prawdopodobienstwo jego 124 125 . Problem stosowenv przez Reida (1951). Reid. 8. . spr6buj wvrnvslic svtuacje alternatywnq. do ktorego zmrerza. kt6rym podrozuje. dopiero pozniej przejdz do badania danvch poczatkowvoh '. w kt6rych nie ma trudnosci.zjawiska i osoby jako pewne calosci.Badani otrzymywali nastepujacq instrukojs: "Otrzymafes dwie bryly.wre ~rople wody. a b Z Rys. Polega on na zbudowaniu czworoscianu dw6ch bryl przedstawionych na rvsunku a. przedstawionych na rysunku 8a.kt6re odgrywajq szczeg61nq role w omawianej tazie. Wskaz6wka 3."Chcqe wvkrvc problem w danej svtuacji.). Przykladowo przytoczymy jedno z nich. to takie bledne ujecie rnoze utrudni6 ci odkrvcie nie rozwiqzanych dylemat6w w koncepcji Freuda. .waf osobom badanym problem. poslugiwanie si~ nawykami i wyuczonymi schematami zachowania utrudnia dostrzeganie luk i niejasnosci w svtuacji.). W schemacie tym podaj rnozl iwie wvczerpujaca liste brak6w i luk. wskaz6wek heurystycznych nie gwarantuje. diwigu budowlanego czy metody nauczania. W grupre eksperymentalnej Reid dawal im trzv wskazowki heurystycz~e. odplywy i przeplywy morza.polega na zapoznaniu ludzi z regulami heurystycznymi. kt6re utrudniaja ci dostrzezenie luk i wleloznacznosci w sytuacji. Wskaz6wka 2. (Wedlug: J. czesto zupelnie nierealna. kt6re zawiera dana sytuacja. a w kazdvrn razie zwracaly osobre badane] uwaqa. pozwala dostrzec bledne zalozenia i wady svtuacji. Spr6buj polaczvo je tak. Nowa sytuacja. czlowrsk rozwiazUJqCY problen: powmren poslugrwa6 sie nastepujacq heurvstvka: "Zaczynaj prace od a~allzy celu. Ujmowanie otoczenia jako czeqos wzqlednie stalego i dobrze zorganizowanego. zaehowanie sie koleg6w uwaza za naturalne i dobrze znane sytuacje. Przez ·"analrz~ rozumremy aktywne badanie c e I u 0 r a z dan y c h p oC z q t k: 9 'IN y c h. jesli na zajeciach poswieconvch teorii osobowosci Freuda wyktadowca traktowal dyskusyjne twierdzenia 0 libido i nieswiadomej motywacji nie jako malo prawdo podobne hipotezy. ~ "Zbadaj przebieg procesu uczenia sie. Wskaz6wka 1. W swietie przedstawionych fakt6w staje sie jasne. Tak na przyklad. kt6re sa zawarte w sytuacji probJemowej. dzieki kt6remu zapoznales sie z dana svtuacja (zjawiskiem. aby otrzvrnac prawldlowv czworoscian".zbudowac czworoscian.

przemiany materii itd. Ciekawv przyklad formulowania podeel6w podaje K. I . W zasadzie nastawiaja sie ani na badanie danyeh (informacji) pozytywnych. 591 591. eo jest wazne (wartosciowe) w sytuacji problemowej. G. ze Sq ujete implicite. deeyduje eel. ~ 0d y f i k a e j a ta polega na zmianie jednego trudno ~sj<lgalnego celu na kilka prostyeh podeel6w. Dane negatywne zas m6wiq 0 tym. poszuklwanego na W sytuaeji problernowej zawarte sa roznorod ne dane poczatkowe. 112 112 s<} podzielne bez reszty przez 1001. ezy liczby typu 276 276. bez resztv przez 1 3". jakie dwie plaszezyzny brvl drewnlanych nalezv polaczvc. 17. ezego nie ma w danej sytuacji. stymulowana przez eksperymentatora.. tym poprawniej wypelnia on luki w ukladzie danvch..nq role w wykrywaniu zamaskowanych informacji odqrvwaja czvnnosci interpolaeyjne i ekstrapolacvjne. Najprostszym przykladem interpolaeji jest uzupelnienie nastepujacsqo ukladu liczb: (2. Problem ten okazal silil dose trudny. Duneker (1945). podcslete z kolei dziela sie na podeele drugiego rzedu itp. zatem 1001 jest ieh wsp61nym dzielnikiem. podzielne przez 13.!dzisz. ezy liczby typu abc abc sa podzielne bez resztv przez 13. Dane pozytywne wskazujq na to. podeel6w jest r6wnoznaczne z rozwl<}zan. wvobrazeri i pojec. lnteresujqee badania Bartletta (1958) wvkazalv. Odpowiednia modyfikaeja eelu zamienia czesto trudny problem w zadanie meehaniczne. a zatem same liczbv abc abc sa r6wniei. czy ten dzielnik mozna podzielic bez reszty przez 13". nlek~orz~ badani przeprowadzili nastepujaca modyfikacjlil celu. leez przede wszystkim pozwala zmodyfikowae pierwotne sformulowanle eelu.. 591 591. Po takiej modyfikacji pierwotnego sformulowanla celu przestaje bye trudny. Wyniki te dowodzq. ezyli informaeje. a nie -. ze w ciqgu tym umieszczona jest co druga litera alfabetu. jaki jest sens zadania bok polegajqcego . sformulowali oni dwa podeele.Kartka ta jest desygnatem pojecia klipca".liwia lepsze zrozurruerue. Interesujace jest ze Iudzie n ie ana lizujq w identyczny spos6b wszystkieh waznvch danyeh . Po spostrzezeniu. wiadomo. czlowiek uzupelni ukfad literami I oraz K. 112 112 sa podzielne nastepujacv problem: .Wskaz6wka 1.ele cz~stkowe: . ~ "Zastan6w sie. co sie znajduje lub co s. .~~dane dotvczace cisniania krwi. 5. takie jak GPS. po stwlerdzenlu. ezy liczby abc abc maJq jakis wspolny dzielnik ." Podeel 1: "Sprawdz. ze dokladniejsza an. . Chcac rozwiazac problem. IZ zagadnie'nie polega na wykryeiu. . poniewai. cz~11 e. Czesto w svtuacji problemowej istotne dane S<}zamaskowane. Elementy te nie sa bezposrednio dane.ne oraz odrzucic dane niewai. aby w rezultacie otrzymac czworoscian 0 duzvch trojkqtnych bokach". Koneentraeja uwagi nie tylko umoi. . . ezlowiek musi wvodrebnic dane wai. n e to informaeje. zwi~ksza'a skuteeznosc rnvslenia u os6b badanych. 8.liwia programom komputerowym rozwiqzanie wielu roznvch problem6w. 0 tvrn. . odkrvwali. . czvli liczb 11 i 14. Naj prostszym przykladem estrapolacji jest znalezienie dw6eh koricowvch liter w szeregu: A. Kolejne osiaqanie podeel6w umoi. mozna je bez trudu wykry6 po zbadaniu ealego ukladu liezb. E. z zasady probuja sprowadzic cel pierwotny do szeregu podeel6w. rnozernv powiedziec. badani.-. " -. Dzililki temu powstaje pewna hierarchia podeel6w. Psycholog ten dawal osobom badanym . Tak na przyklad dla oficera policji niezmiernie istotne sa odciski pale6w przestepcv: dla lekarza zas ~.' Grupa kontrolna nie otrzymywala takich wskazowek . Chcac go rOZWlqZaC. Wai. sa to bez reszty przez p. Podcel 2: "Sprawdz. kt6re sa zakodowane w postaci spostrzezan. Os.1il zdarzylo w okreslonej sytuacji. ze 1001 rnozna podzielic przez 13 (podceI2). M aj<} one' postac sqd6w twierdzqeyeh typu: "Horaz inteligencji ueznia wynosi 90" lub . 0 a new a i. nalezy najpierw ustalic kierunek zmian zachodzacvch w ukladzie danyeh. Zqndnie z oczekiwaniami az 91 % badanyeh z grupy eksperymentalnej poprawrue zb~dowalo czworoscian W grupie kontrolnej jedynie 52% os6b zdolalo pomyslnle rozwiazac problem.explicite. to i same liczby sa podzielne przez ~. Czvnnosci in t e r p a I a c y j n e (interpolacja) polegajq na wypelnianiu luk i przerw w bezposrednio dostepnvch danyeh. W uk/adzie tym brak jest dw6eh element6w.ne.aliza ."Gzy nie s<.20. nie wvkorzvstuja zas danych negatywnyeh.•• . jaki nalezv osiaqnac.le~ ze [esli wsp61ny dzielnik liezb mozna podzielic problem ten ••. aby wvkonac te pierwsza. Wskaz6wka 2. Ekstrapolaeja jest w zasadzie czvnnoscia trudniejszq niz interpolacja. --. Real izujac pierwszy podeel. Nasteprue bez :rudu stwierdzal i. C. ze im bardziej inteligentny jest czlowiek. Czvnnosci e k s t rap 0 I a e y j n e (ekstrapolaeja) urnozliwiaja ludziom odkrycie brakujacvch koricowvch danych ukladu. Poslugujqc silil terminologiq Hubinsztejna. poniewaz.) zbudowaniu brvlv rnajacej tvlko trojkatne boki". ze kazdv czworoscianu powinien bye wi~kszy od scian bryl drewnianych". .celu. 127 . .•. ~ "Pomysl. 23. ktore powinny bye wprowadzone do bloku pamieci kr6tkotrwalej i przetwarzane w trakeie mvslenia. Programy symulujqee mvslenie.<}gnililcie tych dw6eh zadania. ezyli eel6w ezqstkowyeh. zawartyeh w sytuacji problemowej.Zbada]. ze wszystkie liezby typu 276 276. A zatem interpolacja pozwala na wypelnienie luk znajdujacvch sie w srodku ukladu danych. Wskaz6wka 3.

~ na tworzeniu kombinacji zapalek w przestrzeni. Psychologowie z krequ psychologii poznawczej i nauki poznawczej (cognitive science) czesto nawiazuja do tych badari.. jedynie ten ostatni kierunek poszukiwan bvl prawidlowy. Opiszemy je kolejno. Kierunek poszu128 W etapie III czlowiek tworzy 0 s tat e c z n y po m y s I. Mogli oni wybierae jeden z wielu kierunk6w wyznaczonych przez takie reguly heurystyczne. kt6rej na razie nie odkrvlern". Weksperymencie Johnsona zas zarysem rozwiqzania jest hipoteza typu: "Do klasy wvroznionej przez eksperymentatora nalezq wzory majace pierwszy element czarny I jeszcze [edna wsp61nq ceche. W eksperymencie przeprowadzonym przez Rubinsztejna (patrz s. Podamy kilka przyklad6w. zwane rowniez poziomami. VVwyniku wieloletnich badan psycholog niemiecki K. W problemie z zapalkami pornvslem czastkowvm rnoze bye mvsl. W etapie II czlowiekzgodnie z wybranym kierunkiem . Pomysly czastkows wymagajq dokladniejszego okreslenia. rnozna wvroznic 3 zasadnicze etapy rozwoju pomyslu. Jakiesymptamy wvstepuja u pacjenta. Pomvsl czastkowv nie jest w pelni okreslonv i sprecyzowany. Na podstawie wieloletnich badari prowadzonych przez psycholog6w postaci i ich kontynuator6w mozna wvsunac szereg hipotez dotvczacvch tworzerua sie pomysl6w rozwiqzania. tworzy _ pomysly czastkows. 93) zadanio os6b badanych polegalo na zbudowaniu z szesciu zapalek czterech r6wnobocznych tr6jkqt6w 0 baku dluqosc: zapalki. kt6ra w duzvrn stopniu decyduje 0 powodzeniu w rozwiazvwaniu problem6w. musi On tworzvc nastepne pomysty czastkown i koricows. W etapie 1 czlowiek wybiera 0 9 6 I n y k i e run e k p 0 s z u k i wan rozwiazania: kierunek ogranicza w pewnym sensie rejon poszukiwari i decyduje 0 dalszvrn przebiegu procesu wytwarzania pomysl6w.Tworz hipotezy zlozono typu p i q" itd.w zasadzie sadv przeczace typu: "Cz~sc A nie ulegla awarii" lub "Kartka ta nie jest desygnatem klipca". Duncker opracowat model wytwarzania pomysl6w. jak: "Tw6rz tvlko hipotezy proste tvpu p" lub . . ze osoby badane marnotrawiq do 90% informacji negatywnych. Selektywna analiza danyeh poczatkowvch. czlowiek zmienia kierunek poszukiwan. PostEilPujqC zgodnie z nowo wybranym kierunkiem.szczeg61nie dywergencyjnych . zawartych w sytuacji problemowej. nie udaje sie im rozwiazac problemu. Jakie symptomy nie wvstepuja u pacjenta. Zaleznosci rniedzv trzema etapami tworzenia pomysl6w Sq nastepujaco. ze lekarze stawiajq diaqnoze oparta na wynikach pozytywnych. Z badari Brunera. Mimo ze dane negatywne sa czesto bardzo wazne w rozwiqzywaniu problem6w. Jak przebiega heurystyczny Iaricuch operacji w tej fazie? Jak powstaja nowe pamysly? Nie znamy zadowalajqcej odpowiedzi na te pytania. kt6re w przvszlosci trzeba bedzie zapelnic. iz ludzie doznaja niepowodzenia w sytuacji problemowej. Po/ega on na usunieciu wrz odu (W) zoladka za pornoca promieni plvnacvch ze zr6dla (Z). Informacje te wzbogacajq dotychczasowy zas6b jego wiedzy i pozwalajq mu osiaqnac planowany eel. Zauwazono na przvklad. zawiera on luki. a m6wiqc dokladniej odkrycie przez czlowieka wlasciwego kierunku poszukiwari. Ola wiekszosci problem6w . zwane pomyslami rozwiqzania. Goodnow i Austina (1956) wynika. 114) badani odkrywali zasady klasyfikacji wzorow. Rozwiqzujqc ten problem. wiekszosc os6b nie analizuje ich dokladnie. kt6re sa zarysem rozwiqzania. ze kai:da zapalka musi bye bokiem dw6ch trojkatow. W zaleznosci od kierunku poszukiwar'i formulowali okreslons rodzaje hipotez. Scbemet zedem» Duncker8 (1945). kt6re czlowiek stosuje. V\Ied~ug Dunckera pomysly rozwiazari powstajq stopniowo. powoduje czesto.. pierwszy z nich polegal na ukladaniu zapalek na plaszczyinie. jednoczesnie nie biora ani w zasadzie pod uwaqe wynik6w negatywnych. Trr©neta[powy mods] IOllUltnlckera Rys: 9. druqi zas·. wvstepuje zjawisko marnotrawstwa takich informacji. . Taka wybi6rcza analiza informacji utrudnia sformulowanie poprawnej diagnozy medycznej. kiwan jest wyznaczony przez reguty heurystyczne. jego wartosc poznawcza nie ulega dyskusji. Jak wiemy. ktore wskazuja. nastawienie sie na wykorzystanie informacji pozytywnych przv jednoczesnym marnotrawstwie informacji negatywnych. Mimo ze model ten powstal w latach trzvdziestvch. Ludzie w zasadzie preferujq dane pozytywne i na ich podstawie forrnulujq i weryfikujq hipotezy. Weksperymencie Johnsona (opisanym na s. jest kluczowa operacja w wytwarzaniu pornvslu..istnieje mo~liwosc wyboru sposrod wielu kierunk6w poszukiwari pomyslu rozwia z~llIa. wskazujqcych. osoby badane mogly obrac dwa kierunki posz~kiwari. kt6ry zostanie odrzucony. zn6w forrnuluja rozno5Psvchcaoute og61na ~ 129 . dzieki produktywnemu rnvsleniu czlowiek wytwarza informacje. Wyb6r.. W analizowanych przykladach bedzie to odpowiednie ulozenie zapalek badz sformulowanie hipotezy. Faza wytwSllt'zania pomysi6w Faza ta rna szczeg61ne znaczenie dla rozwiqzania problem6w.Jesliczlowiek formuluje will etapie pomysl.Iezeli jednak zaden z pomysl6w nie jest poprawny.

Przvstepujac do rozwiazvwania problemu. Pomysl ten byl ostatecznym rozwiazaniern tego ciekawego problemu. kt6ry zostal zaakceptowanv. (Pomysiy ocenione negatywnie zaznaczvlisrrw na rysunku 10 za pomoca symbolu 0). j.rodne pornvslv czastkowe i koricowe. W zwiazku z odrzuceniem go badany wvtwarzal nastepne pomysty czastkowe i koncowe. kt6re wykluczaly jakikolwiek kontakt promieni ze zdrowa tkanka otaczajaca wrz6d.. Pomvsl ten zawieral [edna luke: nie precyzowat on mianowicie. zwany "usuwaniem wrzodu zoladka". Po zaakceptowaniu tego kierunku badany sformulowal pomvsl czastkowy: "Mozna doprowadzic promienie do zoladka jakas droqa wolna od tkanek". W fazie tworzenia pornvslow rnoze on wielokrotnie zmieniac kierunek poszukiwari. Po odrzuceniu tych pomysl6w osoba badana stwierdzHa.J => I "" u o C N N '" o 01 Ii: D.y zniszczvc wrz6d zoladka (W) otoczony zdrowq tkanka. E . (Pomyst oceniony pozytywnie zaznaczvlisrnv na rysunku 10 za pornoca cyfry 1). badany stwierdzit. tak aby nie ulaqla ana uszkodzeniu pod wplywem prornieni".. Zasada ta wvznaczala drugi kierunek poszukiwan i zgodnie z nia osoba badana wvsuwala pornvsl znieczulenia zdrowej tkanki. sforrnulowala ona pomysl. 130 r. :~: _gl : ~ r I "N I ._ _. Wrz6d nalezv usunac za pornoca promieni.-rJ CI -~ (l :~-iil '-c i'iJ 0 ci w Cl ~8. Dane jest ir6dlo promieniowania (Z). Po pewnym narnvsle zostal on uzupelniony. Po pewnym narnvsle odkrvla. za kt6rego pornoca rnozna uwolnic chorego od nie dajqcego sie zoperowac wrzodu zoladka. Zasada ta wvznaczala kierunek poszukiwari i zgodnie z tym badany wytwarzal jedynie pomysly. Opiszemy najstynniejszy jego eksperyment. Poniewai. ze pierwszy kierunek jest blednv i dlatego zrezygnowala z niego. ze najlepiej bvlobv "przepusci6 promienie przez przew6d pokarmowv". >. W eksperymencie tym proszono osoby badane 0 znalezienie takiego sposobu postepowania..-. Wy~ bierajac ten kierunek. Jednak kazdv z czterech' pomyst6w usuniecia wrzodu bez kontaktu promieni ze zdrowa tkanka zostal oceniony negatywnie i odrzucony. . Na rysunku 9 przedstawilismv schemat tego problemu. nie uszkadzajacjednak zdrowej tkanki.~: I". Duncker opracowal tr6jetapowy model tworzenia pomysf6w na podstawie wynik6w oslaqnietvch w badaniach eksperymentalnych. K. Typowy przebieg wytwarzania przez osobe badana pornvslu usuniecia wrzodu przedstawia rysunek 10. jakq drogq nalezv wvsvlac pramienie. ze "musi unikac kontaktu promieni ze zdrowq tkanka". Ten pierwszy pomvsl rozwiqzania zostal jednak odrzucony przez eksperymentatora jako nieuzvtecznv. za kt6rego pomoca nalei. Zgodnie z pomyslem naleiy uzvc soczewki. kt6ra zmniejszv intonsvwnosc promieni po drodze i skupi w miejscu wrzodu. ze moina rozwiazac problem "zn ieczulajac jakos zdrowq tkanke. i te pomys!y zostalv odrzucone. wvbrala ona trzeci kierunek mvslenia: "Spr6buj zmniejszvc jakos intensvwnosc promieni przepuszczalnych przez zdrowq tkanke". Badany stwierdzil bowiem. Weksperymencie tym Duncker zastosowal technike qlosneqo mvslenia.

Dzieki swiezosci umyslu zwiqzanej z wypoczynkiem m6zgu rnoze on spojrzec na problem z nowego punktu widzenia. a koriczv na sformulowaniu ostatecznego pomystu. kt6ry im nagle "wpadt do gtowy". rozwiqzujqeych problemy zwane koanami. w kazdym z nich umleszezone bvlv trzy zapalki (patrz rys. poniewaz chca one sprawdzic. W procesie tym nastepuje inkubacja. to jednak wydaje sie. stude~t~w. 1959). Interesujqce. s. Wyst!ilpuje ano w mvsleniu schlzofrelllkow. Moze ono wystlilPovvac w kazdym z trzech etap6w tworzenia pomyst6vv wyr6inionyeh przez Du. rnoze odkrvc wlasciwv kierunek rnvslenia. Wedtug drugiej teorii olsnienia zwiqzane sa z w y gas ani em b t ~ dnyc h n a s taw i e ri.. W nastepnvrn dniu osoby badane nie zajrnowalv sie problem em zapalek. Po sformulowaniu go zostaje on nag!e uswiadomiony przez czlowieka. 11. Jak z tego wynika. Dane empiryezne zgromadzone przez psycholog6w nie pozwalajq na stwierdzenie. Jedynie kilka os6b rozWlqZato poprawrue =. Czestosc wvstepowania tego zjawiska zalezv od rodzaju problemu i od roznic indywidualnych miedzv ludzmi. Polega on na takim rozlozeniu trzech dodatkowych zapalek z rysunku a. 11 a). Na przyktad wybitny matematyk. ze jest on trafny dla wielu problemow. problem (patrz rys. zvvane "wpadalllem na pornvsl" lub "wglqdem". Jest to bez watprerua proees regulowany przez reguly heurystyczne.iClzywania ka~dego problemu. Po przeprowadzeniu praey nad danym problemem nastepuje okres wypoczynku. Gauss. jaka nie prze~ad~enia ~wiclZala moj~ uprzednie wiadornosci z tvrni. 1960. zjawisko olsnienia zachodzHo po "odtozeniu" problemu. . Olsnienia pojawiajq sie przewaznie w przerwie miedzv tazarni mvstenia. Czesto po wielu bezskutecznych pr6bach rozwiqza~ia problemu vviek odklada go na pewien czas lub w og61e przestaje Sl~ rum mteresowae.Tr6jetapowy model Dunckera odtwarza proees stopniowego twor. W koncu dwa dni temu udalo mi sie. ze wiele z nich doznawalo w tvrn dniu olsnienia i prosilo eksperymentatora. po wieialetlllch probach ro~~lq~ zania pewnego problemu matematyeznega "wpadl" nagle na wlasciwv pornvsl. jak i z badan psychologicznych wynika. aby model Dunekera adekwatnle opisvwal tworzenie pomysl6w w toku rozw. 1. Rozwiqzanie zaqadki zjawtlo Sl~ jak btysk swiatla. Sa one dokladniej om6wione przez Nalczadzjana (1979). Zadanie polegato na takim rozlozeniu trzech dodatkowych zapalek. Badania te pozwalajq na dokladniejszv opis zjawiska olsnienia. Jednym z najbardziej speeyficznyeh zjawisk wvsteouiacvch w fazie vvyt~a~ rzania pornvslow jest zjawisko olsnienia. aby da! im zapalki. . Wtasnie to nagte uswiadornienie pomystu nazvwamy olSnieniem. kt6ra z dw6ch konkurencyjnych teorii powstawania olsnien jest prawdziwa. Pierwsza z nich jest teo ria ink u b a c j i. ezyli "wyl!ilganie sie" pomystu rozwiqzania. Zjawisko to.101). Nie potrafie wviasnic. . aby w kazdvrn wierszu i "'. ze problem zostanie poprawnie rozwiqzany. 1979). C. tak jak to przedstawia rysunek b. W tym miejscu zwr6cimy uwaqe na kilka charakteryzujqcych j~ cech: . 100 .calkowicie talszvwe i bezwartoSciowe.nia" byly czesto obserwowane przez uczonych. polega na nagtym odkryciu nowe?o kler~nku poszukiwan czy koncoweqo pomvsru.. 2. Sqdze WI~C. I plsarzy. ze nagle sformutowane hipotezy ezy pomysfy metod mogq sie okazac ~.nc~era. Zar6wno z obserwaeji poczynionych przez uczonvch. jest poprawny. 133 132 .. --_ii!i-~ ---® -- • ---------411 Q • b Rys. 3. "Olsnie. lstnieja dwie gf6wne teorie wvjasniajace dose zagadkowe zjawisko olsnienia. Wbrew dose powszeehnej opinii wynik osiqgany wskutek olsnienia nie zawsze jest poprawny i uzvtecznv. kt6re umozliwilv rru oSI<l9nqC ten sukces (patrz: W. ze zgodnie z tym modelem przebiegalo odkryeie struktury DNA przez Watsona i Cricka (Kozielecki. . Crutchfield. kazdej kolumn~e ukladu bvlv po czterv zapalki. Beveridge.zeni.. ezy pomysl. Po porzuceniu problemu proees wytwarzania pomyslu trwa dale]..a pornvslu: proces. Chociaz jest malo prawdopodobne. lecz wykonywa+y meehanicznie proste zadania geometryczne. W okresie tvm czlowiek uwalnia sie od blednvch kierunk6w poszukiwan. Tworzenie pomvslu nie jest sekwencja olsnieri. Zgodnie z nia pojawienie sie pornvslu zwiazane jest z nieswiadornvrn procesem rnvslenia. . . aby w kaidym wierszu i w kazde] kolumnie byly po cztery zapalki. kt6ry zaezyna sie ad odkryeia kierunku poszuklwa~. . Wtasnie w takiej przerwie maze on wpasc na pomvsl.po ieh sprawdzeniu . Ale olsnienia doznaia nie tvlko uczeni i pisarze. pracownik6w administracji itd. F. Psychologowle zaabserwowali wyst~powanie tego zjawiska w ezasie badania uczni6w. Przed osobami badanymi polozono trzy rzedv zapalek. z tym ze jest on nieswladomv. a takze mnieh6w buddyjskich Zen. Teze te potwlerdza jeden z eksperyment6w Szekely'ego (Krech. ktore wcale me gwarantUjCl. Problem Szekely'ego z ukladami zapalek. 11 b).

Pierw~za z nieh.. Weryfikacja i informac:je Dwie metody weryfikacji Moina wyr6Znic dwie metody weryfikaeji. Faza weryfikaeji rozni sie zasadniczo ad fazy poprzedniej. rworzerue pomyst6w racjonalizatorskich ezy konstruowarue fabuiy utworu Iiteraeklego. takieh jak: hipotezv nauko~e. Psyeholog ten wybrat jeden z 16 rnozliwyeh przedmiot6w i prosil osoby badane 0 wykrycie. Druga metoda. Metoda ta. Interesujqee jest jednak to. 1 dopiero pozrue] je weryfikuje.. Dzieki informaejom mozna stwierdzic. Jak przvwr6ei6 normalne dzialanie tej linii?". przeprowadza odpowiedni eksperyment. w kt6rych istnieje wiele poprawnyeh rozwiazari. kt6ra daje wieloznaezne wyniki itp.ym: ~e jednostka wytwarza szereg pomysl6w P" P2 . AutomatyzaCJa proeesu weryfikaeji bardzo ulatwia jednozna~znq . ze przyjmujqoni falszywe hipotezy. W. kt6r-ego wyniki pozwola stwierdzic. a dopiero 6smy uznala za ostateczne rozwrazame problemu.uktywne~ czvli myslenie tvpu R. kt6rych jednak nie wolno byto im oceniac. W jednym z badan om6wionych przez Z. jest w zasadzie skuteczniejsza od poprzednio opisanej.Zr6diem ich moze bye nierzetelny swiadak. ~ak wskazuje rysunek 10.fazs we!l"yfikacj~ pOmyshlw Po sformutowaniu pomyst6w. czesto czlowiek musi posluqiwac si~ informacjami niepewnymi. kt6ry przedmiot ma on na rnvsli. Wynikiem tej fazy jest prZYJ!ilelebqdz odrzucen ie pomystu. . Przypisuje mu wiec wartosc . czy tez przyj1jc go jako ostateczne razwiqzanie. cztowl~k musi je zw~ryt~kowac. ze "motywy uczenia sie wplvwaja na jego skutecznosc". Nastepnie eksperymentator udzielal odpowiedzi na nastepujace pytania: 1. polega n~ . Psychofog sprawdzajacv hipoteze. akceptujq nieoptymalne plany. ezlowlek organlzuje mvslenie reproduktywne. mvsleruern krytycznym.. pomyst (P. niejasna wypowiedi dyplomaty. metody technologiczne czy warianty dzialan bojowyeh. Siedem pler-:vszyeh pomysl6w odrzucila.) i nast~pnie od razu go weryfikuje (W. czvli mvslenie typu . mitycznymi lub falszywymi. Czy wybrany przedmiot jest zwierzeciern? 2. ze czlowlek wysuwa. (P 2) I znow go weryfikuje (W ) itd. Czv jest nim czlowiek? 3.usunl~ela wrzodu zoladka i kazdv z nieh od razu oceniala.. Tak na przyktad znane sa algorytmy pozwalajqce st~lerdzle. pol ega na tvm.S.) ro~nlez. ludzie w zasadzie nie wvkorzvstuja w pelni posiadanych informacjL Czesc z nich marnotrawiq_. Pc. zwana weryfikaejq jed n 0 c z e s n a. wybierajq_ nieuiyteczne warianty usprawnien.~aleje rola. wzrasta w nim znaczenie kodu an~lltyeznego I . Stepien wykorzystania posiadanych informaeji byl przedmiotem badan przeprowadzonych przez A. W tvrn ostatnl~ wypadku weryfikacja dokonywana jest bez udzialu mvsleriia. n n (8) T~ rnetode weryfikacji stosowano w ekspervmencie Dunekera. ezy pomvsl naleiy odrzucic. osoba badana kolejno wysuwala estern p~myslow . Jednakze pr~y rozwiazvwanlu zloionyeh problem6w. Moina jq ujac nastepuiaco: (9) 134 Aby zwervfikowac jakikolwiek pornvsl rozwiqzania. weryfikaeja pomyst6w wymaga mvslenia krytyeznego. az jeden.). ktora z hlpote~ dotyczacvch przyezyny uszkodzenia komputera Jest prawdzlwa. ~yslenl~ w swietle posiadanych informaeji. Dopiero po sformutowaniu przez nie ponad 50 propozycji przystqpiono do ich weryfikacji. Jak wynika z wielu badan psychologicznych.Iesli jego ocena da wyn ik negaty~ny (czvli przypisze mu wartosc 0). . ezy hipoteza jest prawdziwa. aparatura naukowa. to wytworzy on nastepnv pomysl.. Fakt ten czesto powoduje. . Co wi~ceL czasem ocerua sre wartose pomyslow . szczeg61nie przy problemaeh dywergencyjnych. Bendiga (1953).. Pietrasinskieqo (1969) grupa os6b otrzymala nastepujacv problem: "Zat6imy. 0 tyle w fazie weryflkacjl. problemowej. Czlowiek wybiera ten pornvsl. sukcosvwna weryfikacj~ zapiszemy nastepuiaco: PW~"*O 1 1 '2:2 PW-->O .wa SI!. ps~ch~109Icz~ej r:'Yslenie zaangaiowane w fazie warvfikacji nazy. .. kodu wyobraieniowego. Na poczatek kazda z tvch os6b wysuwala losowo [edna hipoteze i zapisywala jq w protokole. ze nie wykorzystywaty jej one w pelni. 0 lie w taZl~ wytwarzania pomysl6w gt6wnq role ad~ry~alo mvslenie prod. zwana weryfikacja s u k c e s y w n q. "'!. W eksperymeneie przeprowadzonym przez Kozieleckiego (1968) osoby badane sprawdzalv hipotezy za pornocq czesciowo fatszywyeh informacji. z po2 myst6w zostanie zaakeeptowany jako ostateezne rozwiazarne (czvli ~rzypisze sie mu wartosc 1). Stopieri 135 . takich jak rozne algor~tm~. Proces werytikaeji trwa tak dlugo. ze druty linii telefonicznej na odcinku przeszlo 1000-kilometrowym zostalv pokryte kilkucentvrnetrowa warstwa szronu. co uniemoiliwilo przeprowadzenie rozm6w telefonicznyeh na dluzsza odleqlosc. czlowiek musi rnrec odpowiednie informacje. Weryfikacja polega na oeenie (ewaluacji) etektu. Czy jest ich wiece] niz jeden? 4. PW-->1.1.za pomocq metod mechanicznyeh. Osobv badane wysuwaty wiele pomyslow. poleqajaca na odroczeniu oceny pornvslow. IIteraturze. Informaeje wykorzystywane w fazie weryfikacji nie zawsze s1jjednoznaczne i prawdziwe.~een~ pom~slu. kt6ry uwaza za najlepszy w danej svtuacji . takieh jak: gra w szaehy. Czy ten przedmiot jest fikeyjny? Kazda z tych odpowiedzi dostarczala osobom badanym 1 bit informaeji.

nych roslin. W celu wykrycia pojecia wchodzqcego w gr~ osoba badana wvbierala sukcesywnie po jednej karcie. kt6re jej zaqrazaja. i przekonar'i. Aby je wvkonac. ktora czlowiek najpelniej wykorzystuje w trakcie oceny hipotezy (Kozie\ecki. Osobliwosci fazy weryfikaeji. Byta to wiec karta pozytywna. powstaje silny zwiazek emocjonalny rniedzv rworca Strateg»e Irozwiiizywania prob§em6w Rozwiqzujqc problem czfowiek stosuje r6inorodne reguty analizv sytuacji. Strategia jest systematycznym sposobem atakowania problemu.. to desygnatami tego pojecia beda wszystkie karty z: zielonymi kwadratami. Beveridge (1960) podaje przyktady kilku uczonych. Opisanv tu "efekt ernocjonalnv". rnozna tworzvc rozns pojecia. gdy -. na przeksztalcaniu intorrnacji zaprzeczajacvch w informacje potwierdzajqce hipoteze. Kwadraty. Szczeg61nie duiC! role odgrywa tu pierwsza informacja. lecz r6wniez w procesie ksztaltowania postaw rozwiazania. kt6re jq potwierdzaja. kota lub krzvze. strategiom przeprowadzili wyniki tvch pionierskich a wynikiem jego pracy produktywnej. Zadanie 137 136 . 1969). ze czwarta CZ\!SC informacji jest bledna. kt6ra dose znacznie roznila sie ad poprzednio opisanej techniki A.3 zielone kola" ltd. Liczba figu r. otrzymali ani z fikcyjnego osrodka naukowego niepewne intormacje. Po takiej interpretacji infermacje zaprzeczajqce stawalv si~ informacjami subiektywnie potwierdzajacvrni. Czerwone. Zadanie badanych polegalo na wykryciu. Karty nie majqce zielonych figur nie naleza do zakresu omawianego pojecia i sa one kartarni negatywnymi (-). takie jak efekt emocjonalny czy efekt pferwszenstwa. ze po sformufowaniu hipotezy czlowiek wykazuje czesto wobec nie] "ojcowski afekt" (Beveridge. stara sie jCl odpowiednio zinterpretowac. Lewickiego. wvstepu]e on nie tylko w sy- ~1t!rategie idealne Bruner badal proces przyswajania pojec matrycowych przez ludzi. Najbardziej obszerne badan ia poswiecono Bruner. kt6ra nalezala do zakresu pojecia. utrudnia prawdziwa wervfikacje pomyslu i powoduje wzrost ticzby blednvch rozwlazan problem6w. 2. takie jak "zielone figury". Chcac utrzvmac te hipoteze. kolarni i krzvzarni.wartosciach: Cechy kart 1. Goodnow i Austin (1956). Eksperymentator utworzvl sobie jakies pojecie. Na wstepie eksperymentator informowaf osoby badane. innymi slowv. tworzenia pomysl6w oraz ich wervfikacji. Desygnaty pojecia bedziernv nazywac kartami pozytywnymi (+). Interesujqce jest to. Liczba obw6dek. kt6re utrudruaja poprawna ocene pornyslu. Drugq osobliwoscia wvstepujaca w tej fazie jest e f e k t pie r w s zens twa. "czarne kwadratv".liwiafo badanemu utrzymanie hipotezy nawet po otrzymaniu sekwencji intormacji wvraznie z nla sprzecznych. tuacjach problemowych. System takich regul heurystycznych i algorytmicznych nazywamy s t rat e g i C! r a z w i q z Y wan i a pro b I emu. Interpretacja ta polega na dopasowywaniu danych do hipotez. Pierwszq z nich jest e f e k t em 0 e jon a I ny. ze jesli wybierze sie jedna lub wiecej cech serii kart. Fakt ten powodowat. . Efekt ten wyst<lPil r6wniei w eksperymentach Kozieleckiego (1968). Zjawisko efektu emocjonalnego wvstepuje dose czesto w badaniach naukowych. Jedna.wykorzystania informacji rownal sie w poszczeg61nych pytaniach od 219 do 91 %. 4. w znacznym stopniu utrudniaja poprawna ocene pomvslow W fazie weryfikacji wvstepuje szereg osohliwosci psycho!ogicznych. z kt6rych 75% by to prawdziwych i 25% fatszywych. jakie nawozy sztuczne wplywajC! na wzrost r6i. a informacje zaorzeczajace jej slusznosci uznawali w zasadzie za tatszywe. Badani wiedziell. Efekt ten polega na przecenianiu przez ludzi wartosci poczqtkowych informacji i niedocenianiu znaczenia informacji otrzvrnvwanvch pozniej. dwie tub trzy. . kt6rzy tendencyjnie "naginali" wyniki obserwacji do swoich hipotez. Jesli utworzy sie pojecie "zielone figury". Ksztalt figur. Weksperymentach swoich stosowal on metode. majqcy charakter egocentryczny. co umoi. Wartosci cech Jedna. zielone lub czarne. Efekt ten polega na tvrn. W svtuacjach kraricowvch maze wvstapic zjawisko fabrykowania danych korzystnych. 3. z kt6rych kazda odznaczala sie czterema cechami a trzech. dwie lub trzv. cztowiek poszukuje informacji. Efekt pierwszeristwa jest zjawiskiem dose og6lnym. Kolar figur. 1960). a ekspervmentator informowaf jq. zwany r6wniei tendoncvjnoscia psychologieznq. ze po sformufowaniu hipotezy interpretowali ani informacje potwierdzajqce jCjjako prawdziwe. Bruner skonstruowa! serie 81 kart. Zasadnicze badari przedstawimy poniiej.mimo wszystko ~ otrzyma informacje zaprzeczajaca. W wypadku jednak. a unika informacji zaprzeczajacvch. czy jest to karta pozytywna ezy te2negatywna. ii osoby badarje czesto forrnulowalv fatszywe hipotezy. po czym pokazal osobie badanej jedna k art Ei' w Y j 5 c i 0 W q.

3 zielone kohll z 1 obwodka" (+) 1 obw6dka niejest cecha pojecia .Jesli po zmianie jednej cechy karta jest pozytywna. karta ta okazala sie negatywna. 1 0 ----_. iz eliminuje ona 3 hipotezy: h3' h4 i h1O"Hipotezy trafne zaznaczvlisrnv w tabeli 2 za pomoca cy( fry 1._. Strategia badania r6wnoczesnego jest bardzo skuteczna. strategia ta polega na kolejnym badaniu hipotez._. Po wyborze karty . TABELA 2. Hipotezy te sa nastepujace: h. Poniewai. Zalozmv. h'2h'3 -- h.)powania czlowiek nie formuluje hipotez. . t-- 1"-"1 1 1 1 1 1 1 1 1 z dwiema obw6dkami Dwa zlelone krzvzn z dwiema obw6dkami Trzy zielona kola z jedna obwodkq + o 0 0)0 0 . W tym prostym problemie badani mogli stosowac kilka strategii. osoba badana storrnulowala hipoteze ... Sprawdzanie to pozwala wvelirninowac hipotezy fatszywe i wvkrvc hipoteze. badany stwierdzil.3 zielone krzvze z 1 obwodka". Przyjmujqc te strateqie. W tvrn celu wybiera on rozne karty i sprawdza tratnosc wszystkich hipotez w swietle infarmacji.tym jest ona trudniejsza. Stosujac jq czlowiek odkrywa pojecia po wybarze bardzo wielu kart. cztowiek musi jednoczesnie rnanipulowac wieloma hipotezarni. tworzy nastepna hipoteze itd.) hipoteze itd.o hl1 h'2 h'3 h._ .... Strategia konserwatywna.. osoba badana musiata odrzucic przvjeta hipoteze i sformulowac hipoteze nastepna "zielone krzvze": z kolei zaczela weryfikowac tl. 1 o o . h5 h. h. Ze wzqledu na ograniczone mozliwosci poznawcze ludzie w zasadzie nie stosuja tej strategii przyswajania pojec.e 138 z 2 obwodkami". kt6re rnoqa bye istotne dla poszukiwanego pojecia. ~--3 tigury zielone figury krzvze karty z 1 obwodka 3 zielane figury 3 krzyi:e 3 figury z 1 obwodka hs h.3 zielone krzvze z 1 obwodka".3 zielone krzyi:e z 2 olbwotllkami" 139 . Ii: eksperymentator utworzvl poiecie "zielone tigury" (hipoteza h2).. Stosujac ten spos6b postepowania.---.) Nastepna karta .. PRZYKt.. ze eksperymentatar pokazal wvjsciowa karte pozytywnq .. postepujac zgodnie ze strategiq konserwatvwna..3 figury". a hipotezy Ialszvwe za pomoca 0. W strategii kazda karta dostarcza informacji 0 jednej i tylko jednej cesze. ze eksperymentator pokazal karte wvjsciowa .. h6 h. Bruner wvroznil czterv ide a I n e strategie przyswajania pojec.... Przyjmuje on wvisciowv desygnat pojecia.l..AD RGWNOCZESNEGO Trese karty Trzy zielone krzvzs z [ednq obwodka Dwa czerwone krzvze Rodzaj karty + BADANIA HIPOTEZ Hipotezy h3 h. 1 h.--------- 000 . Strategia badania kolejnego r6i:ni sie zasadniczo ad strategii badania r6wnoczesnego. czlowiek farmutuje najpierw tylko [edna hipoteze dotvczaca cech poszukiwanego pojecia i nastepnie jq sprawdza.. gdy zas karta okaze sie negatywna. nastepnie wybrafa ona karte ..3 czerwone krzyi:e z 1 obwodka". czyli karte pokazana przez eksperymentatora jako zbi6r 4 cech. .--. h. S t rat e 9 i a bad ani a r 6 w n a c z e s neg o.. 1 1 1 h..-------- a Ia a a a Po otrzymaniu wvjsciowej karty . Wreszcie karta pozytywna . Nastepnie wybiera karty rozniace sie tylko [edna cecha od karty wvjsciowej. pozriie] zas jsdnoczesnie sprawdzaja ich trafnosc w swietle otrzymywanych informacji.3 zielone kola z 1 obwodka" wyeliminowala jeszcze 1 hipoteze... h2 h. czlowiek operuje tylko jednq hipoteza. Jest to jednak strategia wyjqtkowo latwa.3 zielone krzvze z 1 obwodka" (+ ) 3 figury nie sa cecha pojscia .._.2 czerwane krzvze z 1 obwodka". 1. S t rat e 9 i a bad ani a k 0 I e j neg o._. - zielone krzvze zielone figury z 1 obw6dkq krzyi:e z 1 obw6dkq 3 zielane krzvze 3 zielone figury z 1 obwodka 3 krzvze z 1 obw6dkq zielone krzyi:e z 1 obw6dkq Po sformufowaniu hipotez dotvczacvch tresci pojecia badany przystepuje do ich weryfikacji. czlowiek zawsze wykryje pojecie po wyborze 4 kart. ze po pokazaniu przez eksperymentatora karty pozytywnej . Przyjmujqc te strateqie. oa ----~" a a \1 aaaaa 0 . 3. Zalozrnv.3 zielone krzyze z 1 obwodka" wchodzilo w gr~ 14 hipotez. Stosujac strateqie badania r6wnoczesnego.. kt6ra jest negatywna. Strategia badania kolejnego jest malo skuteczna. W tabeli 2 podalismv przvklad r6wnoczesnego badania hipotez. Jei:eli okaze sie ona talszvwa.. h. pozwolila odrzucic az 9 hipotez.. pewnoscia stwierdzic.Jednoczesnie jest ana bardzo trudna: wymaga niezawodnej parnieci i wybitnych zdolnosci rnvslenia. dzieki temu badany m6gf z calC!.osoby badanej poleqalo na wykryciu tresci pojecia po wybarze mozliwie najmniejszej liczby kart. to cecha ta nie wchodzi w gr~.- -----~ a .----. osoba badana musi na wstepie sforrnulowac 14 hipatez wchodzacvch w qre. .2 zielane krzyi. kt6ra okazala sie pozytywna. h. Stosujac jq.2 zielone krzvze z 1 Z obwodka" . Stosujac jq ludzie najpierw forrnuluja pelen zbi6r hipotez wchodzacvch w gr~.o h. Osoba badana. innymi slowv. a ----.) krzvze to cecha istotna pojecia .3 zielone krzvze z 1 obwodka"... mogli ani odkrvc pojecie wybierajqc r6i:ne systemy reguf postepowania.. pozwala ona wvkrvc utwarzone pojecie po wybarze minimalnej liczby kart. wybrala nastepujace kartv: (+) karta wvjsciowa .3 tr:~ell'wolrfte krzvze z 1 obwodka" ( )kolar zielony jest cecha pojecia (. nie wymaga ona wysilku intelektualnego. Zalozrnv. Jak z tego wynika. kt6rej trescia sa cechy pojecia utwarzonego przez eksperymentatara. 2. h. Wtymsposobiepostl. 1mwiece] hipotez wchodzi w grf. to zmieniona cecha jest istotna dla poszukiwanego pojecia..

Strategia konserwatywna. jak ludzie dobieraja strategie w trakeie przyswajania pojec matrycowych. tak jak w strategii konserwatywnej. . ze strateg ia ta staje sie ryzykowna. wiekszosc student6w wvbierala strateg ifil badania kolejnego. ze czlowiek zmienia w karcie wvjsciowej od razu wiecej niz jedna ceche. kt6ra jest postepowaniern systematyeznym. nie dostarczaja wiec informaeji. rozwiazac problemu Brunera za pomoca mniejszej liczby kart niz 4. Jedna grupa miata odkrvc pojecia \IV sytuaeji. A zatem po dokonaniu tylko jednego wyboru osoba badana rozwiaze problem.. W sytuaeji uporzqdkowanej wiekszosc badanych stasowala strateqie konserwatywnq.3 zielone krzvze z 1 obwodka" badany poszukuje karty . w kt6rych informacje sa ograniczone lub bardzo kosztowne. mianowicie. Przeciwnie.3 figury" wchodzi w qre. Skutecznosc strategii ryzykownej zalezv od sytuaeji problemowych. w kt6rej jest duzo informaeji pozytywnyeh. w kt6rej nalezv wvbierac scisle okreslone karty.) z ryzykiem otrzymania karty negatywnej. Hozni sie ona od strategii konserwatywnej jedynie tym. kt6re opisalismv powvzej. Nie pozwala. W sytuacji. liezby figur. w ktorvch trudno jest zdobvc potrzebne informaeje lub w ktorvch informacje te sa kosztowne. w kt6rej seria kart bvla uporzqdkowana wedtug kolor6w. karty neqatvwne nie eliminujq zadnvch cech. Karte te znajduje autornatvcznie. Strategia ta nie jest trudna pod wzqledern intelektualnym..2 zielone krzvze z 1 obwodka". osoba badana odkrvla. W tej sytuacji znalezienie okreslone] karty sprawilo badanym pewne trudnosci. Dob6r strategii konserwatywnej w sytuaeji uporzqdkowanej i stosowanie strategii badania kolejnego w sytuacji chaotvcznej swiadczv 0 umiejetnosci przystosowania strategii atakowania problemu do struktury sytuaeji. W pierwszym eksperymencie Bruner badal dwie grupy student6w. w sytuacji wymagajqcej rvzvka. W przeciwnym wypadku rnoze on nie osiaqnac planowanego eelu. strategia ta przestaje bye uzvteczna. poniewaz wie. iz eksperymentator stworzvl pojecie . jest dostosawana do uporzqdkowanej sytuacji problemawej. w Jakie]sytuacji czlowiek przyswajal nowe pojecia. Zalozmv. . Fakt ten powoduje.Jesli karta ta okaze sie pozytywna.3 czarne kola z 2 obw6dkami" nie jest desygnatem pojecia. rozniace sie zawsze tylko pod wzqledern jednej eeehy ad karty wvjsciowej. Kart takich jest az 27 (ezy1i 1/3 zbioru wszystkieh kart) i d1atego nawet w sytuacji chaotyeznej mozna je odkrvc bez trudu. badany nie otrzymuje w zasadzie informacji 0 zadns] eesze. Otrzymywanie kart negatywnyeh bardzo wvdluza proces odkrywania pojecia za pornoca tej strategii. Drugi ekspervrnent przeprowadzony przez Brunera by! jeszeze bardziej 141 . osoba badana wybrala karte . wymaga!y wvboru losowego. S t rat e 9 i a r y z y k 0 w n a. Strategia konserwatywna jest stosunkowo latwa. Dla uzasadnienia tyeh twierdzer'i opiszemy w skr6cie dwa eksperymenty przeprowadzone przez Brunera. kt6ra odpowiada strukturze tej sytuaeji. Warto dodac. w kt6rej karty ulozone sCIbez jakiegokolwiek planu. Wyjasnijmy to na przyktadach.ztelone krzvze".3 figury". Czterv idealne strategie. technieznyeh ezy organieznych. Mimo ze rozriice rniedzv svtuacja uoorzadkowana i chaotvczna (1050wa) nie sa zbyt duze.. to nie ulega watpfiwosci. ze po karcie wvjsciowe] . W zwiazku z tym kazdv student m6g1 bez trudu znalezc ootrzebna mu karte. Stosujac te strateqie. . iz jest ona umieszczona zawsze na przecieciu okresloneqo wiersza i okreslone] kolumny serii kart.Zmieniajqc zawsze jednq ceche w karcie wvjsciowej (ceche te wvroznilisrnv tlustvrn drukiem). Tak na przvklad w sytuaeji trudnej stosuja strateqie badania kolejnego. Po wyr6inieniu idealnyeh strategii Bruner i jego asystenci przeprowadzili wiele eksperyment6w. ryzyko sie oplaca i ezlowiek szybko rozwiqzuje problemy.Jezelijednak karta . W zadaniach.. rnaja dose og61ny charakter. ze znajac strateqie. Sytuaeja uporzedkowana pozwala szybko i bez trudnu znalezcje na stole. 4. to w trakeie jej sprawdzania rnoze wvbierac dowolna karte z zie!onymi figurami.Tak na przyktad nie orientuje sie on.Jes!i wybrana karta okaze sie pozvtvwna. wvbieraja oni strateqie ryzykownq.. stosowanie strategii ryzykownej jest korzystne. ezy eeeha kartv wvjsciowej .3 zielone krzvze z 1 obwodka". W zwiqzku z tvrn nazywa sie jq konservvatvwna. Zaleznosc rniedzv strateqia a svtuacja problemowq jest czesto tak scisla. 140 Z badan Brunera wynika. kt6rych celem byto sprawdzenie. to jednak w kazdej z nich studenei dobierali inne strategie. mozernv z duzvrn prawdopodobienstwern powiedziec.. Ma ona jednak pewnq wade. Strategia badania nie wymaga vviec uporzqdkowania kart. czlowiek musi liczvc sit. ich ksztaltow itp. W sytuacji chaotyeznej (Iosowej). Zalozrnv.3 czarne kola z 2 obwodkarni". nie wymaga wvsilku intelektualnego. ktora roznila sie od karty pokazanej przez eksperymentatora pod wzqledem az trzeeh cech. jak i w czasie atakowania wielu problem6w naukowych. ze w sytuacjach problemowych. ze ludzie majq duza urniejetnosc przvstoso wania strategii postepowania do sytuaeji problemowej. Mozna je bowiem stosowac zar6wno w procesie przyswajania pojec matrycowyeh.. Wybierajq w zasadzie te strateqie. kt6ra jest tatwa pod wzqledem intelektualnym i w skomplikowanych sytuaejaeh jest ona najbardziej uzvteczna Przeeiwnie. ze sforrnulowal on hipoteze "zielone figury". to eliminuje ona od ram dwie lub wiecej cech i pozwala szybko odkrvc pojecie. Strategia konserwatywna jest skuteczna w wielu sytuaejach. W badaniu kolejnym cz!owiek nie musi wybiera6 scisle okreslonvch kart. ze eksperymentator utworzvl pojecie . Tak na przyklad po otrzymaniu karty wvjsciowej . kt6ra dobrze odpowiada strukturze danej sytuacji. w kt6rej brak jest dostatecznvch informacji. W grupie drugiej karty byty ulozone chaotyeznie.

psychologowie przeprowadzili wiele badari. kt6re rnialv 6 eech (a nie 4. one bledne nastawienie. (Dane z eksperymentu J S. To uporczywe nastawienie nie pozwala rOZWlqZaC problemu . Jak wskazu]e rysunek 13 a. czyli na. odkrywali ani w zasadzie wlasciws pojecie. Nastawienia te wytworzone w toku uczenia sie sa dose sztywne. podstawa odwr6eonej piramidy monet zostala umieszczona na trzeeim pietrze piramidy (rvs. zgodnie z kt6rym podstawa odwr6conej pirarnidv powm~a znalazc sie na wvsokosci wierzchofka piramidy (rys. a mianowicie bledne nastawienie oraz fiksacja funkcjonalna. w kt6rej pozwolono wvbrac tylko jedna karte. Grupo 1 I Grupo 1I Rys. 12. W psychologii wykorzystuje sie czasem larniqlowke zwana "odwracaniem piramidy monet". Nie mozna bowiem za pornoca niej odkrvc wlasciweqo pojecia po wyborze jednej kartv. naJ~ wyi. az 88% student6w stosowalo strateqie konserwatywnq. iz podstawa odwr6eonej piramidy moze . juz tyko 67% student6w stosowalo strateqie konserwatywnq.strateqie ryzykownq. A zatem w sytuacji. kt6ry zostal nasteprue zmodyfikowany przez M. W famigf6wce tej danych jest 10 monet. W grupie drugiej. jak karty om6wione poprzednio).przekonywajqey. tak ze trudno jest je zrnienic. strategia ryzykowna jest najlepsza i dlatego wiekszosc student6w wolafa jq stosowac. Wyb6r bledneqo nastawienia jest najwazniejszq przeszkoda w racjonalnym rozwiqzaniu problem6w. 13 b) wymaga przelamania tego nastawienia i przvjecia tezy. w kt6rej nie ograniczono liezby wybranych kart. W grupie pierwsze].) Chcac dokladniej poznac mechanizm wytwarzania i przefamywania blednvch nastawien. a 33% . W zwiazku z tym studenci zaczeli stosowac strateqie rvzvkowna (ezyli strateqie wielu zmiennyeh). w kt6rej informacje sa drastycznie ograniczone. przedstawiona na rysunku 13 a. Zadanie polega na odwr6ceniu je] po przestawieniu jedynie trzech monet. S. W zwiqzku z tvm odkrycie pojecia za pornoca strategii konserwatywnej bvlo rnozliwe po wyborze az szssciu kart. w grupie drugiej pozwolono im wvkorzvstac tylko 4 karty.la M~ruszewskiego rzucaja dodatkowe swiatlo na role nastawieri w rozwrazaruu probtem6w. Polega on na odwr6ceniu piramidy z monet przedstawionej na rysunku a.liwiajq poprawne rozwiqzanie problemu. 1956. bo az 72%. Dla wielu os6b problem ten jest nierozwiqzalny. Kazda z nich otrzymywafa serie kart scisle uporzqdkowanych. Wraz z ograniezeniem liczby moziiwvch do wyboru kart studenci zmienili strateqie konserwatywnq na strateqie ryzykownq. BiQdne nastawlenre Rozwiqzujqc problem cztowiek nastawia sill na okreslonv kierunek poszuk. (slupki file zakreskowane) strategirt konserwstvwnq (slupki zekreskowene} w trzech grupach ekspervmontatnych. Rysunek b przedstawia rozwrazarue. w ktorej liczbe wybor6w ograniczono do czterech kart. 13. Brunora. w grupie trzeciej. W pierwszej grupie studenci mogli wvbierac dowolnq liczbe kart. Ilustruje to rysunek 12. Po otrzvrnaniu informacji 0 szesciu kartach.) a b Rys. Poniewaz badan. Dwie sposrod nich.znaJdowac sie na dowolnym pietrze piramidy poczqtkowej. Maruszewskiego (1970). Wreszcie. Zilustrujemy to na przykladzie.szym jej pietrze. Problem piramidy.iwan. kt6re utrudniaia lub nawet uniemoi. Eksperymentator wvroznil trzy grupy student6w. Procent osob badunvch stosujscvch streteai« ry'zvkowni/. poniewaz przyjn:ujq. Najbardziej znany jest eksperyment A. znaczna wiekszosc badanyeh. Luchinsa (1942). 143 . kt6re Sq ulozone w czteropietrowa pirarnide. 142 przestawione monety zaznaczono na nim barwa czarna. Przy ograniczonej liczbie kart strategia konserwatvwna przestaje bye skuteczna. decydowafa sie na zastosowan ie strategii ryzykownej. Wolno przestawic jedynie trzy monetv. kt6ra dawala pewna szanss rozwiqzania problemu. ~rr~®§&:kodV probUsmow 'WI rro~Wi~~VW49nlmU Psychologowie wykryli szereg przeszk6d. sa szczeg61niewai. 13 b). Poprawne rozwiazanie go (rys. a w grupie trzeciej mogli ani wvbrac tylko jedna karte: po wyborze jej musieli okreslic poszukiwane pojecie. 13 a). W eksperymeneie uzvto kart.ne i dlatego stana sie one przedmiotem dalszych rozwazan. przedstawimy je w tym miejscu. (Trzy Te zmiany w doborze strategii rnozna z latwoscia wvjasnic.

A . nr 6 i nr 7.L 100 99 5 21 31 1 2 3 4 5 6 7 _.W eksperymencie tvm.podobnie jak u Luchinsa . czyli 18 litr6w. Czasem przedmioty te mogq bye zastosowane w spos6b dla nich nietypawy. Okazalo sie bowiem. wzrast czasu odroczenia z 10 do 30 sekund wptywat na wzrost liczby osob. Czas odroczenia. w kt6rym bralo udzial 146 student6w psychologii. W zwiazku z tym wielu psycholog6w pr6buje znalezc odpowiedz na pytanie: jak przelarnac te nastawienia? Opracowano dotvchczas ki!ka metod przezwvciszania nastawieri. nalezalo napelnic wodq naczynie B.na odrnierzeniu okreslonej ilosci wody za pornoca trzech roznvch naczvn. czyli A-C. gazeta zas jest zrodlern infermacji. W kt6rych czas odroczenia bvl nastepujacv: G rupa I . Celem ich by to zbadanie. Dwa ostatnie zadania. zadanie badanych poleqalo . odwazniki. Okazuje sie. jak i przez napetnienie po prostu naczynia A.A . poniewaz ilosc potrzebnej wody. Aby te zadania. Odpowiedz racjonaina w zadaniu nr 7 (napelnic naczynie A) formulowalo 69. Jak wynika z tego eksperymentu. nastawien ia mogq bye istotna przeszkoda w rozwiqzywaniu problem6w. Po rozwiqzaniu pieciu pierwszych zadari u badanych wytwarzalo sie nastawienie na stosowanie tej metody otrzymywania okreslonej ilosci wody.2 C. Problem ten badani mogli rozwiazac przez postawienie na wadze zapalonej swieczki. Grupa 11-· 20 sekund. lnteresujace jest jednak to. Jak wiadomo. 144 Drug<j przeszkoda w rozwiqzywaniu problern6w jest fiksacja funkcjonalna. nastepnie raz odlac z niego wode za pornoca naczynia A. W tabeli 3 przedstawilisrnv strukture tych badari.ywana przez Szekelv'eqo skladala sie z podp6rki i okolo 40-centymetrowej linijki. jak i wymagana ilosc wody uleqalv zmianie. aov po pewnym czasie stan r6wnowagi zostal naruszony bez jakiejkolwiek inter wencji czlowieka. to jest czas. nezvwemv fiksaejq_tunkcjonslne. Celem 14 18 9 20 23 18 j_ I 127 163 43 42 59 49 70 3 25 10 6 4 I 3 17 20 18 pierwszych pieciu zadar'i by to wytworzenie nastawienia. po czym dwukrotnie odlac CZIilSC wody z naczynia B 90 naczynia C. swieczka.60 sekund. rozwiqzywanie zadar'i krytycznych. W eksperymentach swoich wykorzystal on zadanie Luchinsa z przelewaniem wody. B ~ A . ze specvfiezna funkcja przedmiotu utrudnia zastosowanie go w nowy spos6b. Szekely (1950) prosil osoby badane 0 takie zrownowazenie wagi.wprowadzone w eksperymencie Maruszewskiego . ze pod wplvwern "zaslepiajqcego" nastawienia wielu student6w nie dostrzeqalo oczywistego faktu. TABELA 3. W zadaniu nr 6 jedynie 30. PROBLEM Zadanis "PRZELEWANIA "- WODY" A 21 PojEl_I!'_~Qsc a~zy~. Rokeach (1950). . Jest to ich specyficzna funkcja. swider-·· do wiercenia otwor6w. jaki uptywa od chwili podania zadania do chwili. Palaca sie swieczka traei powoli 145 zaklocilo racjonalne . Zjswisko. ktore po/ega na tvm. w kt6rych zar6wno wielkosc naezvn. odpowiadala pojemnosci tego naczynia. Ten ostatni wynik jest szczeg61nie zaskakujacv. kiedy eksperymentator pozwala badanemu na wykonanie go. Zadanie nr 7 . Zadanie nr 6 studenci mogli rozwiazac badz za pomoca wyuczonej metody: B . Tak na przyklad ciezarek kilogramowy moze sluzvc do wbijania gwozdzi. skrocona rnetode otrzymywania potrzebnej ilosci wody. badz tez za pomoca metody skr6conej: A-C. ze fiksacja funkcjonalna odgrywa negatywnq role w sytuacji rozwiqzywania problemu. Metoda te mozernv zapisac nastepujaco: rozwiazac J ak stwierdzono w opisanych badan iach. ze jedynie sensowna metoda odmierzania 18 Iitr6w wody jest napelnienie naczynia A kt6rego pojemnosc wvnosi wlasnie 18 litr6w. A zatem odraczenie czasu rozwiqzania 030 sekund jest optymalne dla tego problemu. przedmioty codziennego uzvtku maja okreslone zastosowanie. Badani rozwiazvwaf kolejno siedem zadan. Tw6cq jednej z nich jest M.2 C i odkrywaly nowa. Waga uz. Mozna by to bowiem rozwiazac je zar6wno za pornoca wyuczonej metody B .1% student6w odkrvwalo rnetode skrocona: A-C. B i C. mialv charakter krvtvcznv. co ilustruje rysunek 14. Wedlug tego autora odroczenie czvnnosci rozwiqzywania problem6w utatwia przelamanie bledneqo nastawienia. szklanka itp. mogq one powodowae nieracjonalne postepowanie ludzi. Wytworzone nastawienie na stosowanie metody trudnej: B -~ A -~ 2 C. kt6re przezwvciezalv nastawienie na metode B ~ A . zwana rowniez sztvwnoscia tunkcji. ze nie zaobserwowano zadnvch roznic w rnetodzie rozwiqzywania problemu miedzv grupq III (30 sekund odroczenia) i qrupa IV (60 sekund odroczenia). ze ludzie maja duze trudnosci z wykorzystaniem przedmiotu w spos6b nietypowy. gazeta zas maze bye uzvta jako lejek itp. Utworzyl 4 grupy os6b badanych. __ ~ n B C Potrzebna ilos~_I:'IIE. Wiele eksperyment6w potwierdza teze.2 C.10 sekund. Tak wiec mlotek sluzv do wbijania gwozdzi.9. jak: zapalki. W sytuacji problernowej dane byly takie przedrnioty. G rupa 111 30 sekund --i Grupa IV . jak uprzednio wytworzone nastawienie wptywa na rozwiazywanie nastepnvch zadari. oznaczonych symbolami A.9% badanych. W jednvm z nich L.2 C.bylo szczeg61nie interesujqce.

l jeszcze dale]: wedlug nich proces tw6rczy maze przebiegae na r6znych poziomach nieswiadornosci. Pietrasiriski: "Wbrew tradvcyjnemu pojmowaniu tworczosci. lecz rnoze ona rniec miejsce w kazdej sferze ludzkiej aktvwnosci. a wiec w dzialalnosci: organizacyjnej. ezy!i tworczosc. Ta speeyficzna funkeja . Aby uksztaltowac tEildvspozvcvjnosc. to nieliczne przvkladv wytwor6w o bezspornej wartosci spoleczne]. kt6re jest czvnnoscia prowadzaca do wynik6w dotvchczas nie znanych i spolecznie wartosciowvch. kt6re rewolucjonizujq nauke. Jakie w zvciu eodziennym mogq spelniac zapalki. ze tworzenie to proces dose tajemniczy. ze jeszcze obeenie wielu wybitnych tw6rc6w uwaza. zartem itd. tym bardziej intuieyjny jest umysf.zgodnie z dzialaniem fiksaeji funkcjonalnej . s. aby zwvkla funkcja przedmiotu nie przeslaniata nowyeh sposob6w jego zastosowania? Jedna z metod przelamywania fiksaeji jest uksztaltowanie u ludzi d y s p 0 z y c y j nos e i f u nk c 1 i. co powoduje naruszenie stanu r6wnowagi bez ingerencji czlowieka. najbardziej zdurniewajaca rzecza w mvsleniu tw6rczym jest to. Hadamard (1964).utrudniala odkrycie taktu. Nie nequjac roli nieswiadornosci w rnvsleniu. 14.-. jak J.projektem organizacyjnym. Interesujqce jest to. co robic. na kt6rym rodzi sie pomysl. przeciwnie. im plytsza jest warstwa przebiegu procesu tw6rczega. posuneli sif. kt6re doprowadzily do stormulowania teorii rnaternatvcznej ezy napisania genialnego dziela literackiego. kt6rych spoleczna donioslosc jest oqraniczona. ezyli umiejetnosci zastosowania tego samego przedmiotu w roznv spos6b. Rys. kt6ry po zapaleniu sie traci na wadze. Uczeni i pisarze opisywali czvnnosoi. Simonton. poniewaz dokonujq one rewolueyjnych zmian w dotychezasowym stanie wiedzy o swiecie. produkcyjnej. Na drugim kraricu skali znajda sitl wyniki. iz podany obraz procesu tw6rczego jest dose mg!isty i znacznie znieksztatcony. Nosal. 1983. Wyniki te Sq oceniane przez okreslona qrupe os6b jako obiektywn ie nowe oraz uzvteezne dla spoleczenstwa.. 10. 1990. Produkt zaslugujqcy na miano tw6rczego moze rniec tedy dowolnq postac i bye nie tylko dziefem sztuki. trzeba stwierdzic. czesto barwne i ciekawe. Niekt6rzy autorzy. Dyspozvcvjnosc funkcji ulatwia rozwiazanie problemu. Mys!enie tw6rcze rzadko prowadzi do wynik6w. kt6rych uzvtecznosc jest niewielka. Problem ze swieczke umiescirnv wyniki. swieczki. skonstruowanie komputer6w czy napisanie powiesci Zbrodnie i kara przez Dostojewskiego. " . przebiega on w nieswiadornosci i sklada siEilz Iancucha olsnien i szok6w adkryeia. szklanki itp. iz tw6rcy mogq nam tak malo 0 nim powiedziec". Badani spostrzegali swieczke jako przedrniot.11). poznawczej. kt6rego specyficznq funkcja jest oswietlenie otoczenia. Dlatego tez wielu psyeho!og6w zastanawialo sie nad tym. Stein.. 1966). kt6re umiescimv na drugim kraricu skali. Mvslenie tw6rcze stalo sie przedmiotem badan interdyseyplinarnyeh (Amabile. odkryeie zasad kodowania informaeji w genach. Koestler. mialy mala wartosc naukowa. opiekuriczej. Opisy te.na wadze. Uzvtecznosc produkt6w mvslenia tw6rczego rnoza bye roznorodna: daje sie jq ocenic za pornoca pewnej skali wartosci. pomys! nowej organizacji pracv w danej fabryce. porzadkowe]. uslugowej. odkryciem ezy oryginalnq rnaszvna. Mysienie tw6rcze Duze zainteresowanie uczonych wzbudza rnvslenie tw6rcze. 1964. Mvslenie tw6rcze. 1969. sportowej. pr6by modyfikacji szczoteezki do ezyszezenia z!jb6w ezy napisanie oryginalnego wiersza przez ueznia to produkty. Na jednym jej kraricu 146 do lat trzydziestych XX wieku gl6wnym zrodlem wiedzy a procesie tw6rczym byly wypowiedzi wybitnych tw6rc6w. Sformulowanie teorii kwant6w. Jak slusznie podkresla Z. Z wypowiedzi wielu wybitnych uczonych i pisarzy wynikafo. nie jest ona wylqcznie przywilejem artystow i uczonych. kt6re maja najwvzsza donioslosc spoleczna. lecz r6wnie dobrze --. prosimy osoby badane 0 podanie listy rnozliwvch zastosowari okresloneqo przedmiotu. Umozliwia to badanemu dostrzeganie alternatywnych zastosowari przedmiotu i przezwvciezanie fiksacji funkcjona!nej. jak j<l przezwvciezac. artystycznej j wyehowawczej. odwazniki. ze swieczka rnoze bye uzvta jako przedmiot. Problem ten okazal sie wyjqtkowo trudny. 1m gltlbszy jest poziom. tym bardziej logiczny jest umysl. Ulepszenie maszyny. technoloqie i sztuke: najczesciej daje one wvtworv. 1984. 1974). Dzialanie fiksaeji funkejonalnej jest bardzo czesto przeszkodq w rozwiazywaniu problem6w. metoda treningu sportowego. poniewaz stanowiq jedynie malv krok w poznaniu i przeobrazaniu swiata. iz model Hadamarda 147 Az ." (Pietrasinski. dokonuje sie w roznvch dziedzinaeh dzialalnosci ezfowieka. Tak na przyklad przed rozpoczeciem eksperymentu Szekelv'eqo ze swieczka powinny one wvmienic funkcje. Jak slusznie pisze Henle (patrz Simon.

Dzieki tvm heurystykom mistrzowie poprawniej eliminowali ruchy niekorzystne i koncentrowali sie na tworzeniu kombinacji najbardziej uzvtecznvch. Oprocz zasadniezych podobieristw z innymi rodzajami rnvslenia. kt6re pozwalaja im dostrzeqac nowe problemy. w kt6rych POCZqtkowe informacje Sq bardzo skromne. problemy tw6rcze sa obiektywnie nowe. 0 wvstepujacvch w nim petlach i rozqalezieniach. jego wysilki skoriczvlv sie niepowodzeniem. Po pierwsze. Mvslenie tworcze. Wertheimer i K. dlaczego zjawisko otsnienia wvstepuja czescie] w procesie rnvslenia tw6rczego niz w innych rodzajach mvslenia. 1. Obrazek przedstawiaf fragment g6r z wodospadami: na jego drugim planie znajdowafo sie cos. w ktorvch istnieje wiele poprawnych i wartosciowvch rozwiazari. Czvnnosc rozwiazvwania problem6w tw6rczych sklada sifil rowniez z faz. Duncker. ze w obu grupach szachist6w czas zastanawiania sie byl identyczny. Patrick notowala wypowiedzi poet6w oraz sledzila ich zachowanie sie. proces ten jest sterowany przez skuteczne metody heurystyczne. takich jak M. iz proces tw6rczy doprowadza do sukcesu. Wbrew poglqdom uksztahowanym pod wpfywem zeznari introspekcvjnvch. kt6re om6wimy kolejno. wiaze sie to ze struktura intelektu tw6rcy badz 148 149 . tak bvlo na przyklad z algebrq zbior6w Boole'a czy z eksperymentami Mendla. ze stosowali oni skuteczniejsze heurystyki. Dzieki stosowaniu heurystyk tw6rcy latwiej niz inni ludzie pokonuja roznorodne przeszkody. pomys! czastkowv czy tez ostateczne rozwiazanie. Dose prawdopodobne jest twierdzenie. zar6wno mistrzowie. Psycholog holenderski A. Czesto zagadnienie uznane za bledne okazuje sie w przvszlosci niezmiernie istotne. Poszukiwanie srodkow leczacvch raka pluc. to znaczy nie byty one dotychczas rozwiqzywane przez ludzi. Jest rzecza bardzo prawdopodobnq. Jak twierdzi Simon (1966). ze dose czesto uczeni. Bye maze. jest czvnnoscia heurystycznq. Bvlo to mozliwe dlatego. ze u wiekszosci poet6w wvstepowalo zjawiska olsnienia: nagle odkrywali oni zarys koncepcji wiersza. Mimo tych podobieristw. ze skuteczne heurystyki to tajemnicza bran. grupa mistrz6w cdkrvwala lepszy ruch. Mvslenie tw6rcze nie jest wiec czvnnoscia niepojeta ezy patologicznq. De Groot (1965) por6wnywal postepowanie mistrz6w szachowych i przecietnvch graczy w czasie eksperymentu laboratoryj nego. podobnie jak paprzednia omawiane rodzaje. Jakie uzyskuje sie ad uczonych i pisarzy. iz proces wytwarzania pomysl6w tw6rczych przebiega zgodnie z tr6jetapowym model em Dunckera. aby napisali 0 nim wiersz. metody te pozwalaja z duzvrn prawdopcdobienstwem rozwiazac problem. mvslenie tw6rcze dokonuje si~ przede wszystkim w sytuacjaeh d y we r 9 e n c y j nyc h. jego poszczeg6!ne watki. znaja i umiejq operowac metodami heurystycznymi. organizatorzy ezy racjonalizatorzy. zle okreslonvmi. Metody te decvduja a przebiegu laricucha operacyjnego. analizowac je. Warto podkreslic. Nie mozernv odpowiedziec na pytanie. problemy tw6rcze sa w zasadzie problemam i at war t y m i. sa one uznane przez grup~ za spa I e c z n i e w a z n e. lecz jednym z normalnych proces6w umysfowych. Z analizy uzyskanych danych wynika. kt6re pozwalaly im znalezc najwazniejszv w danej sytuacji rejon szachownicy i poszukiwac tam rozwiqzania. jak i przecietni gracze wykonywali taka sarna liczbe operacji urnvslowvch. Patrick przeprowadzila badania eksperymentalne z 55 poetami. mvslenie tw6rcze wvstepujace w svtuac]i problemowej nie rozni sie zasadniezo ad innych rodzaj6w mvslenia produktywnego.adekwatnie opisuje czvnnosc tworzenia. co wiece]. Okreslenie wartosci problemu nie jest latwe. W latach trzydziestych C. Zjawisku temu towarzyszyly przezvcia emocjonalne. Okazalo si~. Tak na przyktad Einstein przez trzvdziesci lat probowal polaczvc teorie grawitaeyjnq z innymi teoriami pola. kt6ra jest sterowana przez zawadne i nie w pelni okreslone metody heurystyczne. Po trzecie. fiksacje funkcjonalnq itd. Obserwacja pracytw6rc6w oraz przeprowadzone dotychczas eksperymenty laboratoryjne potwierdzaja teze. rozne wvrazania jezvkowe itp. Niekt6rzy twierdzq. Po drug ie. iz nawet najmocniejsze metody heurystyczne i najlepsze strategie atakowania problem6w nie gwarantuja. Mvslenie tworcze dotyczy okreslonej klasy problem6w. wvtwarzac nowe pomysty oraz skutecznie je sprawdzac. nagfego odkrvcia) niz w innych rodzajach rnvslenia. bada svtuacje problemowa. poeci czy wynalazcy nagle odkrywajq nowy kierunek poszukiwari. nie ma przepasci rniedzv mvsleniern tw6rczym i nietw6rczym. proees mvslenia tw6rczego ma kilka cech specyficznych. a kontynuowane przez uczonych a orientacji poznawczej i humanistycznej. i mimo ze poslugiwal sie on mocnymi. Szereg heurystyk stosowanych przez uczonyeh i artyst6w podaje Pietrasiriski (1969). Olsnienia te wvstepowalv w r6Znych fazach aktvwnosci tw6rczej. badz praktyeznym. opracowywan ie nowej metody nauczania czy formulowanie pornvslu raejonalizatorskiego to przykladv problem6w tw6rczych. nie zachodzi wiec patrzeba kanstruowania odrebnvch tearii rnvslenia. sa one doniosle badz pod wzqledern teoretycznym. Nie zaobserwowano wiec zadnvch statystycznie istotnyeh roznic miedzv grupami. ktora posiada tw6rca. Mimo tych trudnosci nie mozna oorninac kryterium waznosci problemu tw6rczego. Mozna je scharaktervzowac nastepujaco: Po pierwsze. a wiac uczeni. Zasadnicze znaczenie dla poznania procesu tw6rczego i jego faz rnialv badania zainicjowane przez psycholog6w postaci. a wiec tw6rca odkrywa problem. Tw6rcy. co przypominalo pieknv park narodowy. takimi jak teoria pola elektromagnetycznego. kt6rym pokazala pewien obrazek i prosila ich. bardzo wyrafinowanymi metodami pracy umyslowej. kt6re najczesciej nazywa sie problemami t w 6 r c z y mi. wytwarza pornvstv i weryfikuje je. takie jak sztywne nastawienia. artvsci. pisan ie powiesci. ie w procesie rnvslenia tw6rczego czesciej wvstepuje zjawisko olsnienia (inspiracji. 2. Po ezwarte.

czvlizdolnosc dostrzegania nowych problem6w. w kt6rych nalezv wvbrac jedna rnozllwosc z danego zbioru. a jednoczesnie uzvskiwac bardzo slabe wyniki w rozwiqzywaniu problem6w tw6rczvch. Wedfug znanego filozofa T. mierzony ilorazem inteligencji.. Zdolnosc ta umozliwia czlowiekowi szvbkq zrniane kierunku poszukiwan. Kuhna rewolucja naukowa wiaze sie z odkrywaniem nowych pvtan. sa one w zasadzie dywergencyjne i otwarte '. P. artyst6w czy racjonalizator6w jest sekwencjq olsnieri. 1969). takie jak: dostrzeqanie problem6w. a czesto nawet nieistotny zwiazek rniedzv inteligencjq a tworczoscia jest zrozumiatv. kt6re sa zas~akuJqce. wrazliwosc na problemy. przefamywanie blednvch nastawisn i przvstosowarue metod rozwiqzywania problem6w do zrnieniajacej sie sytuaeji. 1mwyzszy poziom zdolnosci dostrzegania problem6w. Jednq z najwazniejszvch zdolnosci wykrytych przez Guilforda jest tzw. Tego rodzaju badania podjela C. a nawet wielu lat pracv.ni~zwykfe i bardzo odmienne od dotyehczas znanych pr6b rozWlqZan: Ulatwia ana przezwvclezenie wyuczonych schemat6w i nawyk6w rnvslenia. przeprowadzonych przez J. sztuki organizacji itp. sylogizmy logiczne. olsnienia sa tylko jednq z nich. Niekt6rzy autorzy uwazaja. Michal Aniol. gi~tkose i orvqinalnosc rnvslenia oraz inne. stawianie pvtan itp. ze gif. wahajqca sie w granicach od 0. Rola l~tell~encJl w trakcie ich rozwiazvwania jest ograniczona. Bacon i Dickens mieli inteliqencje na poziomie 140-150. Podobne proporcje wvstepuja w sztuce. Za pornoca metody historycznej ustalila poziom inteligencji og6lnej. mozna w nim wyr6Z:nie etapy pelnej koncentracji na problem ie.40. Zar6wno psychologowie. ze zdolnosc dostrzegania problem6w ma kapitalne znaczerue dla nauki. Guilforda i innych. tym fatwiej tw6rea odkrywa nie znane dotychczas problemy. wvpelnianie I~k ezy ukladanki to przyktady zadari testowych. S. Czesto tw6rea odkrywa nowe zjawisko tvlko dlatego. Tak np. Strzatecki. Najwiecsj prac poswiecono roli inteligencji og61nej w aktvwnosci tw6rczej. Na przyktad. Zadania arytmetyczne.20 do 0. Goethego i Leibnitza bvla jeszcze wvzsza i r6wnala sie 180-190.z rodzajem metod heurystycznych. Mendelejew poszukiwal ukladu okresowego pierwiastk6w od lutego 1869 do styczn ia 1870 f. Z drugie] strony eeniony tw6rca moze miec jedynie przecietna inteligencj~ oqolna. inteligencja Pascala. Przeanalizowala ona bardzo doktadnie biografie wybitnych ludzi w historii nauki. Przeciwienstwem gi~tkosei jest sztvwnosc mvslenia.ltkose jest najwazniejsza cecha urnvslu tw6rczego. ale jest to korelacja niska. wynika. Zasadniczq role w rnvsleniu tw6rczym odgrywa zdolnosc zwana gl~tkoscia rnvslenia. niezwyklej wvtrwalosci i dyseypliny wewnetrznej. . ze aktvwnosc uczonych. jak i inni uczeni zwracajq ~wag~ na to. Dzieki niej czlowiek rnoze wvtwarzac pomysfy. wvnosil srednio okolo 160.. artystyczne ezy militarne charakteryzujq sie w dzieciristwie wysokim poziomem inteligencji og6lnej. kt6re on stosuje. . Zagadnienie to wymaga dalszych badari. to jednak bledne jest twierdzenie. W zasadzie rozwiqzanie problemu tw6rczego wymaga wielu miesiecv. Mozria rniec wysoki poziom inteligencji. Cechy umysh. Zupelnie odmienny charakter majq. tworzenie jest czvnnoscia heurystycznq o wielofazowej strukturze. ze poziom ieh inteligeneji. Metoda stosowana przez Cox byla malo rzetelna i dlatego osiaqniete przez niq wyniki wymagajq sprawdzenia. Slaby. Galileusz.. Zdolnosc ta ulatwia czlowiekowi wykrywanie luk w sytuacji. A zatem zwiazek rniedzv poziomem inteligencji a osiaqnieciami tw6rczymi nie jest silnv. ze istnieje dodatnia korelacja rniedzv poziomem inteligencji og61nej 150 a tworczoscia. ze mvslat nad nim dluzej niz inni. kt6rych celem bylo wvodrebnienie podstawowych t y p 6 w u my s I u (por. majqcych jedno rozwiazanie: czesto sa to problemy zamkniete. odqrvwaja wazna rol~ w aktvwnosci tw6rczej. Ten dlugotrwaly proces nie jest w zasadzie ciqgly. Wymienimy kilka z nich. Dlatego tez korslacja miedzv inteligencjq a tworczoscia jest dose niska. Jak wiemy.. wedlug Cox. ze duze znaczenie dla rnvslenia tworczeqo rnaja cechy umvslu. czvli zdolnosci tw6rcze. Z nowszych badari. Wreszeie duze znaczenie ma zdolnosc zwana orvqinalnoscia mvslenia. . rozciaqnietvrn bardzo w czasie. . Okazalo sie. kt6ra ma wiele cech charakterystycznych. 151 . ze okafo 90% donioslych odkrvc zostalo dokonanych przez 10% uczonych. [aka wykazywali ci ludzie w dziecinstwie. lnteliqencje og61nq okresla sie w psyehologii za pornoca test6w inteligencji.iI twol!"lCzeg(Ql Psyehologowie przeprowadzili wiele badari. Tak wiec ludzie uzyskujqcy wybitne osiaqniecia naukowe. Mimo ze w rnvsleniu tw6rczym wvstepuja olsnienia. literatury i sztuki. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badan eksperymentalnych w celu okreslenia zwiazku rniedzv rezultatami osiaqnietvmi w testach inteligencji a wytworami rnvslania tw6rczego. Nosal. Z wiekszosci tych badari wynika. Einstein poswiecil teorii pola okolo 30 lat pracy. zwane zdolnosciarni tw6rczymi. Hoznice indywidualne w tym zakresie spowodowaly. .lciami naukowymi czy artystycznymi. jak tez kr6tkie lub nawet bardzo dlugie przerwy. Cechy umyslu. Cox (por. problem~ tw6rcze. 1990) i okreslenie zwiazku rniedzv eechami umystowymi tw6rcy a jego osiqgnif. a nie z udzielaniem na nie odpowiedzi. od nich bowiem w duzej mierze zalezy rodzaj wytworu oraz jego uzvtecznosc spoteczna. podczas gdy inteligencja przecietnego czlowieka oseyluje z malymi odchyleniami na poziomie okolo 100. kt6rych rozwrazarue zalezy od poziomu inteligencji. Mvslenie tw6rcze jest procesem dlugotrwalym. Proces tw6rczy wymaga silnej motywacji. lnteligencja mierzona za pomoca test6w urnozliwia rozwiqzywanie problem6w konwergencyjnych. 3.

153 . kt6re przedstawimy pon izej. charaktervzuje ich wytrwalosc i upor. Procesv przetwarzania informacji u cztowieke. Ossolineurn. sa jednoczesnie dose naiwni i latwowierni w innyeh sferaeh dzialalnosci ludzkie].. Warszawa. kt6re opisuje Strzalecki (1969). Kwartalnlk Pedagogiczny".. 2. Wi~kszosc tw6rc6w ma silna motvwacje. Berlyne D. Innymi s!owy. kt6ry zarvsowalisrnv. ze tw6rey bardzo krytyczni w dziedzinie nauki. tw6rey wykorzystujq enerqie seksualnq w aktvwnosci rnvslowej. kt6re przemawiajq za ich prawdziwosciq. Zar6wno koneepcja Lombrosa. (1976). Myslenie i drag! jego poznawania. ze wybitni uczeni i artvsci sa ludzmi nienormalnymi. S. E. (1984). nie opieraly sie one na empirycznie stwierdzonyeh faktach. Warszawa. ze znaezny proeent uczonvch eharakteryzuje sie zrownowazeniem emocjonalnym i duza dojrzaloscia uczuciowa Panadta utrzvrnuje sie poqlad. Tv/orczosc a struktura pojf!c. Struktura i kierunek mysleni». jak i koneepcja Freuda mialy charakter spekulatywny. PWN. czesto nie kontroluja swoich uczuc. Taka koncepcje lansowal Lombroso. PWN. Kozielecki J (1968). PWN. radykalni w swoich przekonaniach.. Obraz osobowosci wybitnych tworcow (a gl6wnie uczonych i artyst6w). W tym samym czasie tw6rea psychoanalizy Freud stormulowal teze. koncepcje te mUSZq bye odrzueone. Warto podkreslic. Odrzucaja konweneje i sztywne sehematy postepowania. ze gt6wnym motywem ich pracy jest ciekawosc poznawcza. sa impulsywni. I\la og61 tw6rcy sa introvvertykami. poglqdy wiazace tvvorczosc z patologiq Sq jeszeze dose popularne. iz tw6rey rnaja osobowosc norrnalna. Warszaw8. sa niezbvt towarzyscy. kt6rzy sa jednoczesnie organizatorami. artysta malarz i raejonalizator rnaja pewne wsp61ne cechy? Mimo roznic istniejqcych miedzv tw6reami. pewni siebie. Wroclaw. Trudno jest wvjasnic podloze tego interesujqeego zjawiska. Studia Filozoticzne". ze tworczosc jest sublimacjq popedu seksualnego. I. Intuicja a odkrycia naukowe. Wymienimy kilka eech tworcow: 1. Wsrod tw6re6w spotyka sie jednak r6wn iez ludzi nastawionych na swiat 152 zewnetrznv.. jednakze takie osoby spotykamy r6wniez w grupaeh zwiazanvch z innymi dziedzinami dzialalnosci ludzkiej. kt6rzy maja okreslone zaburzenia psyehiezne. Na podstawie setek badari empiryeznych. nie sa zbvt rzetelne i trafne. Powstaje pytanie. Jednak brak stalosci emocjonalnej nie jest regulq. Warszawa. ktora sie zajmuja. jest z pewnoscia niepelny i niepreeyzyjny. Mechanizmy dzielst: tw6rczych . Wi?kszose tw6rc6w charakteryzuje sie pewna niezateznoscia w mysleniu i dzialaniu. wybitnymi wychowawcami. ze cechy te rnajq przede wszystkim wybitni tw6rey zajrnujacv sie nauka badz sztuka. mozna stwierdzic. wiekszosc badari empiryeznych wvkazuje. (1981). pobudliwi. Wprawdzie w grupie tw6rc6w znajdujq sie ludzie z zaburzeniami osobowosci. Produktywne i reproduktywne wykorzystywanie wiedomosci w r6Znych fazach uczenie sie.. ze ograniczenie kontakt6w towarzyskich ezy slabe Z8interesowanie zagadnieniami spolecznvmi wiqzq sie przede wszvstkim z charakterem praey uczonego ezy pisarza. inwentarze itp. Tichomirow 0. Zdarza sie jednak. wrazliwi. W swietle wspolczesnvch badan. zadowolenie zwiqzane z rozwiqzywaniem preblem6w. IN mniejszym stopniu interesuja 5i~ stosunkami mienzvludzkimi. odnosza 5i? do ludzi z rezerwa. Stosunkowo mala role odgrywajq bodice materialne. Rozwiqzanie trudnego problemu wymaga od nich pelne] koncentraeji i skupienia sie. Nalczadzjan A (1979). Twierdzenia dotyczqce osobowosci tw6rcy nalezv przvjrnowac z duZq ostroznoscia. 3. Trudniej ulegajCj naciskowi grupy. wsrcd niespecjalist6w. ze jest kilka lub kilkanascie eech osobowosci eharakterystyeznych dta tw6rc6w. (1983). kt6ry zapobiega powstawaniu nerwicv. (1969). Rubinsztejn S. Tak na przvklad Newton bezkrytycznie przvjrnowal pewne koncepcje filozoficzne. (1978). ze wybitni tw6rcy Sq ria oqol ambitni. Lindsay P. Z niekt6rych badan wynika. Do nich naleza naukowcy. 5. nr 4 Nosal C. Tw6rcy SCj a oqo! ludzrni krvtvcznvrni: umieja krytycznie ocenic stan n wiedzy naukowe]. (1990) Psvcboloqiczne modele umvslu. Warszawa. argumenty. Postepuja zgodnie z wlasnymi przekonaniami. znalezc \III niej luki i fatszywe twierdzenia. PWN Trzebinski J. w kt6rym zvja. Warszawa. Ksiqzka i Wiedza.. dzialaezami spolecznymi. w kt6rej zvja. PIW. PWN Koziclecki J (1985). a nie ehoroby. liJgadnienia psychoJogii mvstenie Warszawa. interesujqcych si? otoczeniern. Warszawa. Mickiewicz zas zaakceptowal w pozniejszvrn okresie dzialalnosci mistycznoreligijne koncepeje Towiariskisqo. Mniej czasu poswiecaja sprawom srodowiska. Sprawdzaja spos6b ieh uzasadnienia. Necka E. wok61 kt6rych powstalo tak wiele nieporozumieri i mit6w jak wok61 badan nad osobowoscia tw6rcy. (1962). Wielu tw6rc6w cechuje brak r6wnowagi emocjonalnej. Sklada siQ on ze zbioru hipotez. Strukturo czvnnosci mvsteme czlowieka. Przyczynek do teorit intuicji . sa nonkonformistami. A zatem nie wszyscy tw6rey rnaja eeehy introwertyka. poniewaz wsp6lczesne techniki pomiaru osobowosci.W psychologii malo jest zaqadnien. takie jak kwestionariusze. Z duzq ostroznoscia przyjmujq nowe hipotezy i teorie. Cheialbym podkreslic. Tworczosc jest przejawem zdrowia psychicznego. iz w opinii publieznej. Norman D. ehwiejni uczuciowo. Na poczatku naszego stuleeia dominowala teza. Niepokojqce jest to. nr 2. lnteresujace jest to. ezy tw6rcy majq jakies specyfiezne dla nieh eechy osobowosci? Czv na przvklad fizyk teoretyk. PWN. Materska M. sublimaeja ta jest nieswiadornvm meehanizmem obronnym. 4.

Stosowanie ich jest ryzykowne. Tak wililC dwa zupelnie rozns wynalazki techniczne mogq w r6wnym stopniu zaspokajac ludzkie potrzeby. Myslenie tw6rcze ..Clretleksja i namyslern. takie Jakie wvstepuja w matematyce czv w tizvce. kt6re s'l niedostatecznie okreslone i ktore nie gwarantujq rozwiqzania problemu. Pr6by opisania akt6w tw6rcz~ch ucz.Czvnnosc ukierunkowana na tworzenie informacji nowvch dla podmiotu. W ujeciu wezszvm .wi~zvwania prob!emow System regul heurvstvcznvch.Zadanie.gm -~ Przepis. Tymczasem w ujeciu szerszymchara~. Zadania logiczne czy Iarniqlowki rnaja z reguly taka strukture. ze ciezarek sluzqcy do wazenia rnozna uzyc do wbijania gwoidzia. wvobrazeniach i pojeciach. Postanowienie a kupnie butow. Tab radykalny poqlad rue jest dostatecznie uzasadniony. kt6re w roznvrn stopmu przyslugujq desygnatom. . . wyb6r taki jest poprzedzony pewn. kt6rego nie rnozna rozwiqzac za pornoca wiedzy posiadanej przez podmiot.decyzja jest w s z elk i m wybarem OPC)I.Reprezentacja poznawcza skoriczonej liczbv each. zasady. Hozwiazarue go wymaga produktywnego rnvslenia. Heurystyka . ktora czlowiek otrzymuje w pierwszej fazie rozwiazvwania problem6w.Poznawcza reprezentacja. w kt6rym czlowiek nie posiada zadnvch informacji 0 moiliwych jego rozwiqzaniach.Zjawisko polegajqce na przecenianiu wartosci poznawczej intorrnacji.System twierdzeri. lstnieja roznorodne )ej de~Lnlcje. Umoi. wyb6r zawodu czy akceptacja okreslonej strategii zvcia to nieliczne.Zjawisko wvstspujace w procesie produktywnego i tw6rczego mvslenia. Myslenie . ze wszelkie procesy poznawcze I wol~cjonalne rnozna sprowadzic do operacji wyboru. mozna rowruez rnowrc a decvzjach podejmowanych przez przvrode w procesie ewolucji. Dzieki nie] rozwija si~ filoz ofia.teryst~czn~m ~Ia cybernetyki . Nastawienie . Celem czlowieka jest wvkrvcie. Nie wie. Nalezq do nich pojecia dobrze okrostone..Uksztaltowana w ubieglym doswiadczeniu sklonnosc (gotowos6) do spostrzegania swiata i rozwiqzvwanla problem6w w specyficzny spos6b. Samo pojecle decyzji nie jest jednoznaczne. aby wszvstkie zadania nalezacc do danej klasy. prakseologia i socjologia.ez wyborem zautomatyzowanym i n~eswjadomym. Problem . kt6rego cei dopuszcza wiele poprawnych (wartoscrowvch) rozwiazan. ekonomia. ze decvzja stanowi jedna z ozvnnosci umyslowych. Zwolennicy kierunku zwanego dec~z jan i z m e m uwazaja nawet.Reprezentacja poznawcza odzwierciedlajqca zespo! cech wsp6lnych.Czvnnosc polegajqca na zastosowaniu uprzednio zdobytej wiedzy w nowych warunkach. zgodnie z kt6rym olsnierue. Oznacza .Stowniczek Algorytm rozwiazac . kt6rego cel dopuszcza tylko jedno rozwiazanie.Rodzaj zadania. Czesto utrudnia ana dostrzezenie alternatywnych metod zacnowania. ostrozniej jest przvjac.. krore z nich jest poprawne. przy~lady takic~ ~zynnos:i. Decydent zdaje sobie sprawe z przebiequ procesow przeddecyzyjnych. Myslenie produktywne . w kt6rym many jest zbi6r moiliwych rozwiazan.onego czv artvstv jako sekwencji postanowieri okazalv SIft) letrafne I malo Intere~ n sujace poznawczo. . ze czlowiek zwany dec y den t e m wybiera okreslone dzialanie ze zbioru dzialari mozliwvch. Poj~cie . Teoria inkubacji .jest jedna z najbardziej charakterystycznych czvnnosci ludzkich. Stosowanie go gwarantuje osiEjgni~cie celu. Fiksacja funkcjonalna Poznana w toku uczenia silil specyficzna funkcja przedmiotu utrudnia zastosowanie go w nowy sposob. Problem dywergencyjny . Myslenie reproduktywne . Tak wiec wrona jest bardzie] typowa dla pojecia "ptak" nlz g~s. W psvcholoqii badarua te maja dlugCj 155 . Polega uno na naglym wpadaniu na pomysl rozwiqzywania proolernow.Zadanie problemowe. !l'roblem . '1 Podejmowanie decyzji J6zef Kozielecki Decydent i decvz]e Podejmowanie decyzji podobnie jak m6wienie proza . jaki skoriczonv ciqg operacji nalezv wvkonac. kt6re w jednakowym stopniu przvsluquje wszystkim desygnatom. wskaz6wki i intuicje. Problem otwarty --. W badani~ch psycholagicznych czesciej przyjmuje sie wqskie rozumienie te~o termmu: . Olsnienie . ze stala sre ona przedmiotem badari wielu dziedzin naukowyc~. Tak wiec ludzie nie zawsze dostrzegajq. w kt6rej odzwierciedlone SEI cechy wsp61ne dla danej klasy przedmlotow lub zdarzer\. poprzedza nieswiadoma praca umyslu.Czvnnosc wytwarzania informacji spolecznie nowych i spolecznie donioslych. a ":'I~C rownl.Reguly. Jakie hipotezy lub warianty wchodzq w gr~. takich [ak: st~tystyka. ktore ludzie srosuja w procesie rozwiqzywania problem6w. Czesto wvstepuie w czasie przerwy w pracy. Fiksacja funkcjonalna jest jednym z rodzaj6w nastawienia.liwia ona tworzenie oryginalnych pomysl6w lub zastosowanie wyuczonej wiedzy w nowych okollcznosclech. Jako przyklady pojecia mozna wvmienlc "kwadrat" czv "strach" PojQcie matrycowe (Arystotelesowskie) --. nauka i sztuka.!!amkni~tv--·· Zadanis. takich jak hipotezy. POjQCiB naturalne . W zwiazku z tym mozna rnowic 0 desvgnatach typowych mniej typowych. Strategia r01l.bardziej klasycznymdecyzja pol ega na s w I~dam y m wyborze dzialania.to. ezyli nagle odkrycie rozwhlzania. Waznosc tej czvnnosci w zvciu czlowieka spowodowala. kt6ry okresla. Zachodzi ona w procesie rozwiqzywania problem6w.ze czynn?sci te wykonujq takze maszyny. Pole?a ana na tym. Podejmowanie decyzji nalezv do najwazniejszvch I najbardziej odpowiedzialnych czvnnosci ludzkich. co vvrecej. Olatego tei. Efekt pierwszel'istwa . Problem konwergencyjny Zadanie problemowe.Umyslowa czvnnosc przetwarzania informacji zakodowanych w spostrzezeniacn.

). Postanowienie 0 wykonaniu niebezpieeznej operacji chirurgicznej czy przystqpieniu do egzaminu konkursowego rnoze prowadzic zar6wno do konsekwencji pozadanvch. ezemu czesto towarzyszy uezucie zalu (wynik w. . Badajq zaburzenia proces6w deeyzyjnyeh spowodowane przez takie ezynniki. samym aktem wyboru oraz _. jaki wynik zostanie rzsczvwiscie osiaqnietv.1)· Gdy jednak ubezpieczony samoch6d (dzialanie d. rowruez prowadzi do dw6ch wynik6w. Mozna je podzielic na dwa gl6wne rodzaje: na sytuaeje pewne (deterministyczne) i svtuac]e ryzykowne (niepewne). Jakie wvstepuia w utopii Skinnera Walden Two. 1985). Gdy jednak kierowca ten jezdzil . to wlasciciel niepotrzebnie stracil pieniqdze wydane na polise ubezpieczeniowa (wynik w. Reutta (1949). Sytuacje 0 tego typu uwarunkowaniaeh nazywamy sytuacjami ryzykownymi. jak czlowiek p owin i e n racjonalnie (optymalnie) podejrnowac postanowienia. --. Dzialania takie nazywa sie czesto opcjami lub alternatywami decyzyjnymi. Traktowa!i je jako a k t y w 0 I i. Wreszeie probuja pom6e ludziom podejmowae dobre postanowienia (par.) nie mial wypadku (stan rzeczv sol. TABELA 1._ w mniejszym stopniu -. Bez wypadku placi za ubezpieczedvspo- Wlasciciel polise niowa Podejm@wamie de©yzji w warlllrrnkach rye:wka Ludzie podejmuja deeyzje w roznorodnvch sytuaejach osobistych I instvtucjonalnych. Model sytlUlaJcji ryzykownej Struktura svtuac]i ryzykownej jest dose skomplikowana.. W tvm samym ezasie zaczela sie rozwijac. JeW w dobrej restauraeji qosc woli stek niz rumsztyk.nie ubezpieczac samochodu. ezy samoeh6d ulegnie wypadkowi w danym roku. ktora poprzedza powziecie postanowienia. to po zlozeniu zam6wienia otrzyma preterowane danie. dlatego rozwazania te rozpoezniemy od analizy elementarnego przvkladu. W sytuaeji r v z v k o w n e ] czlowiek nie jest pewny. 1977). d.historic. ani niespodzianka. Wi?kszosc rzeczywistych sytuacji deeyzyjnyeh ma charakter ryzykowny. co osiqgnie po dokonaniu okresloneqo wybaru. W ehwili podejmowania decyzji jednostka nie ma podstaw do tego.2)· Wyb6r dzialania d. to PZU zwraca mu kosztv naprawv zniszczonego pojazdu (wynik w. To. . Ich nieredukowalnq cecha jest rnozliwosc poniesienia straty i mozliwosc przegranej.Wfasciciel sam ponosi koszty naprawy samochodu w" . . jak neurotvzrn lub stres. kt6ry z tyeh wynik6w nastapi.. ~ W'2 _ .. 0 ile ekonornisci ezy statvstvcv pr6bujq odpowiedziec przede wszystkim na pytanie. Dlatego tez sytuacje ryzykowne staty sie przedmiotem intensywnych badari psychologicznych. . ezyli od tego. Jedynie w okolicznosciach najprostszych i dobrze okreslonvch. ~ Ubezpieczvc samoch6d Nie ubezpieczuc sarnochoou Wl1 -- SAMOCHODU" Stan rzeczy s. 0 tyle psyehologowie stawiaja pytan ie. Tyszka. W s y t u a c j i pew n e j (deterministycznej) dzialanie jednoznaeznie determinuje wynik i dlatego deeydent moze z absolutna pewnoscia stwierdzic. Krvterium takiego podzialu jest zakres wiedzy deeydenta 0 wynikach dzialania. ~ Wypadek PZU zwraca koszty naprawy samochodu s. . kai:de z tyeh dzialari prowadzi do dw6eh rnozliwvch wynik6w.Juz klasyezni psyeho!ogowie. jak on r z e c z y w i 5 e i e postepuje w trakcie dokonywania wyboru? lnteresuja ieh sytuacyjne i osobowosciowe uwarunkowania tej czvnnosci. Kozieleeki. wlasciciel sam ponosi koszty naprawy samochodu. decydent zdolny jest przewidywac z absolutna pewnoscia konsekwencje wlasnvch postanowieri. gl6wnie pod wptywem wybitnych osiaqniec ekonomii i statystyki. jak i do konsekwencji niepozadanvch. a sam termin "wola" zniknal z wiekszosci podrecznikow psychologii og6lnej. ktore] nie wydal na polise ubezpieczeniowq Wlasciciele samochod6w osobowyeh na calvrn swiecie rnaja do wvboru dwa dzialania: d.Wfasciclel nuje sumq. "UBEZPIECZENIE .. takich.). franeusey i niemieeey. Podejmowanie decyzji tego radzaju bylo przedmiotem obszernyeh badan przeprowadzonych przez J. W okresie powojennym zaniechano prowadzenia klasyeznych badan dotvczacvch woli. jaki wynik osiaqnie po wyborze dzialania. ' 156 157 . ubezpieczvc sarnochod: d.Zbior dzialari d. 1935). zajmowa!i sie analiza deeyzji zwanyeh postanowieniami. Jak wynika z tabeli 1. aby stwierdzic. wykonaniem postanowienia (Kreutz. Badaeze ei interesowali sie faza namvslu. nastapi nieszczesliwv wypadek. w" . . kt6ry zostal przsdstawiony w tabeli 1. rnoze przvniesc zyski lub spowodowac straty.Jes!i po przvjeciu dzialania d. W omawianej svtuac]i nie wvstepuje wiec ani ryzyko..Jesf przezorny wlasciciei postanowil ubezpieczvc samoch6d (dzialanie d) i nastapil wypadek (stan rzeczy S. zalezv od stan6w rzeczy. wspolczesna psychologia podejmowania decyzji (pOI'.nie ubezpieczac go.

Klasvfikacje zadari decyzyjnyeh przedstawia J.bezkolizyjnie. kt6rej nie wydal na polise ubezpieezeniowq (wynik WZ2)' Wywotuje to poczucie zadowolenia. Dylemat. Sprawe komplikuje fakt. W sytuacjach tych zawsze vvvstepu]e r 6 d to n i e pew nos c i. 2. co sie zdarzy.. kt6re mozna by nazwac postanowieniami typu 0 . W rzeczywistych warunkach osobistych i instvtuejonalnyeh sytuacje decyzyjne bywajq bardziej zlozone nlz dylemat "ubezpieczenie sarnochodu". Decydent formuluje sadv 0 przvszlvch stanach rzeczv. jest jednym z prostszyeh przvklad6w sytuacji ryzykownej. Trudno jest wiec okreslic ryzyko niepowodzenia. czy ubezpieczvc samoch6d. Trafna antycypacja przvbliza sukces. Bardziej zlozone sa dee y z j e a 10k a c y j n e. ze decydent przyjmuje lub odrzuca dana alternatvwe. lch rodzaj w duzej mierze jest uwarunkowany przez strukturs zadania. Ocena wartosci tego. poniewaz VII rniare zwiekszania liczby rzut6w kostka w nieskonczonosc czestosc. Ten stopien pewnosci decydenta. ze") lub za pornoca skali procentowej (. za pomoca szansy ("stawiam 3:1. aby przvstosowac sie do rzeczvwistosci i zmieniac jq. stratv zdrowia lub kryzysu egzystencjalnego. z [aka wypada "dw6jka". 1980). Kozielecki (1977). Ii. Sit one charakterystyczne dla juror6w. W rzeczywistych warunkach decydent czesto podejmuje jednoczesnis kilka rodzaj6w deeyzji. Stawiam 3:1. mUSZq przewidziec. ustalajqc kolejnosc pierwszych szesciu kandydat6w. Stara sie on zrialezc "wtasciwego czlowieka na vvlasciwe miejsce". ze istnieje UFO. Jest to konieczne. w etapie koricowvm zas jurorzy podejmujq decyzje hierarchiczne. Przewidywanie tego.istnieje prawdopodobieristwo 99%. w kt6rej istnieje pewna liczba stanowisk pracy. W wielu przypadkaeh nie znane sa konsekweneje podejmowanych decvzji. dysponuje surna. Do najprostszyeh naleza dec y z j e s e I e k c y j n e. dla wydawc6w rozwazajacvch mozliwosci druku danego maszynopisu czy dla przedsiebiorcow badajqcych uzvtecznosc okresloneqo wariantu retormy gospodarczej. kt6rego decydent nie rnoze w pelni kontrolowac i kt6re generuje ryzyko oraz hazard. kt6ryeh konsekweneje sa bardzo odleqle w ezasie. Tak na przyklad zadanie decydenta polega na wlasciwvm rozlokowaniu ludzi na wolnych stanowiskach pracv.}. Polityk. ze z reguly ludzie podejmujq nie [edna. ze"). kensekwencje) pojawiaja sie dopiero w przvszlosci Wvstepuje wiec nieuniknione zjawisko odroczenia gratyfikaeji. prawdopodobienstwo wybuchu wojny jest nikle.1. Ignorowanie jej prowadzi czesto do ruiny ekenomicznej. W tym ostatnim przypadku m6wimy 0 decyzjach sekwencyjnyeh. tym wiekszv jest z reguty dystans rniedzv wybranym czynem a jego efektem. jaki bedzie swiat w chwili finalizacji dzialania. 1m bardziej zlozone decyzje. SC]:one szczeg61nie skomplikowane. bedziernv nazywae p r a w d o p o d o b i e ri s t w e rn subiektywnym (ps). Wymagajq bardziej holistycznego ujecia calej svtuac]i wyboru. podejmujqc ambitne pia ny. ze osiqgnie ana okreslonv wynik. ze zostane przvjetv na uniwersytet. Pralwdopodobienstwo subiektywne iPlrOCeJ$ Przed dokonaniem ostatecznego aktu wyboru rniedzv dostepnvmi opcjami. Tak wiec w pierwszych etapach Konkursu Chopinowskiego dorninuja decyzje selekcyjne. Podejmuje sie je w svtuaeji. Sadv te wskazujq na stopien pewnosci czy przekonania jednostki. jednak jego wyniki (skutki. decydent przeprowadza zlozone c z y n nos c i p r zed dec yz y j n e (Hogarth. "wqtpiE. W svtuacji ryzykovvnej przewidywania maja charakter pro b a b i I isty c z n y. alokacyjne i hierarchiezne rnoqa bye podejmowane jednorazowo lub wielokrotnie. Zasada selekcji zostaje zastqpiona zasada rozmieszczania kandydat6w lub srodkow tinan- sowvch. Jestem przekonany w 99%. Polegajq one na tym. poniewaz maja one charakter prospektywny: czlowiek wybiera dzialanie w czasie terazniejszvrn. 158 159 . zadari organizacyjnych czy pozycji budzetowvch. kt6rzy klasvfikuja kandydat6w od pierwszego miejsca do miejsea n-tego. kt6re SC]: rnozliwe. To ostatnie rnozna zdefiniowac jako wzqledna czestosc zdarzeri: tak na przyklad prawdopodobieristwo zdarzenia "kostka do gry wypadnie na dwojke" r6wna si() 1/6. 0 tyle prawdopodobieristwo subiektywne okresla stopieri poznawczej pewnosci czlowie- z Rodzaje decyzji W sytuaejach osobistyeh i instytucjonalnych ludzie podejmujq roznorodns decyzje. !plfzewidywanma. 0 ile wiec prawdopodobieristwo obiektywne mierzy rzeczvwista czestosc zdarzeri. ze"): Ten ostatni pomiar jest najwygodniejszy i najbardziej powszechny we wsp6lczesnym swiecie. leez cale sekweneje decyzji. oscyluje z malvmi odchyleniami wokol liczby 1/6.Jestem prawie pew ny. co sie zdarzy po podjeciu decyzji. Uwazam. ekonomista czy psychoterapeuta. Sa one charakterystyczne dla pracodawc6w poszukujqcych kandydat6w do pracy. Prawdopodobieristwo to rnoze bye okreslane za pornoca skali jakosciowej ("wierz~. Decyzje selekeyjne. jednostka musi przewidvwac konsekwencje wlasnych deeyzji. . ze dane zdarzenie wvstapi. ze". ze operacja skoriczv sie powodzeniem. Naj bardziej skompl ikowane wvdaja sie dec y z j e hie r arc h i c z n e (porzadkujace) . M09Cl bye one roznorodne: . Dwie z nich odqrvwaja szczeg61 nit rcle: 1. Aby osiaqnac planowane cele. Prawdopodobienstwo subiektywne nalezv odroznic od prawdapodobiertstwa obiektywnego.

Az 68% badanych uwaza. 1982) Proszono ich a odpowiedz na pytanie. prawdopodobieristwo obiektywne odnosi sie do stanu rzeezy.yjq istoty rozurnne lub ze Bacon napisal dramaty Szekspira itd. Nie mozna mierzvc prawdopodobienstwa obiektywnego zdarzen indywidualnych. ze zdarzenia sa tym bardziej prawdopodobne. ile dr6g rnozna wvkreslic w ukladzie A i w ukladzie B. ze litera k czesciej znajduje sie na pierwszym miejscu. Zgodnie z heurvstvka dostepnosci psyehicznej zdarzenie jest tym bardziej prawdopodobne. ze pvtania te moi:na sfnrrnulowac bardziej probabilistycznie: Jakie jest prawdopodobleristwo wyznaezenia drogi VII obu ukladaeh? Takie sformulowanie nie zmienia jednak istoty rzeczy. tak jak nie rnozna opisac praw rynku bez poznania takich pojec.Jesf Wilhelm Tell i Aleksy Iwanowicz akceptowali bardzo ryzykawne dzialania. wyrazy "odkrycie". takieh jak: rzutv moneta. Uktedv znak6w. ile od wiedzy. im latwiej moi. Jego znaczenie wynika z faktu. Tverskv'eqo znacznie wzrosla wiedza a meehanizmie oceny prawdopodobieristwa subiektywnego. W wielu sytuacjach zupefnie nowych czfowiek nie ma dostatecznej wiedzy. w zwiqzku z tym ludzie oceniajq stopien pewnosci. gf6wnie pod wplvwsrn prac D. ze na Marsie i. Zgodnie z nia czfowiek uwaza. . Kahneman i in. kt6re znajduja sie na rysunku 1.na je z a k t u a liz a w a c w parnieci trwafej. Ot62: przed sformufowaniem odpowiedzi ludzie staraja sie przvpornniec sobie wyrazy zaczvnajace sie na litere k oraz takie. Ponadto mozna okreslac prawdopodobienstwo obiektywne tylko zdarzeri masowyeh (powtarzalnvch). iz stopieri pewnosci czfowieka wptywa na wyb6r poczynania. Ten blednv szacunek mozna fatwo wvjasnic za pornoca zasady dostepnosci. Wyniki sa charakterystyezne. ze droga jest linia zaczvnaiaca sis od g6rnego rzedu i koriczaca w rzedzie dol nvrn i ze rnoze ona przebieqac tylko przezjeden element w danym rzedzie.Jednoczesnie jednak nie zawsze pozwalaja raejonalnie ocenic prawdopodobienstwo przvszlvch zdarzeri. umozliwiajqcej mu szaeunek prawdopodobieristwa. 1. "kawau czy . . Jakie jest ryzyko zawalu serca u ludzi w srednirn wieku. Pojecie to nalezv do najwazniejszvch pojec teorii decyzji.Rara" nii. . Innymi slowv. (Wedtug: Kahneman i in . Regufy te -. Nie moze wiec jej zaktualizowac. vv kt6rych litera ta znajduje sie na trzecim miejscu. kt6rq udafo sie jej zaktualizowac. ufatwiajqce ocene pewnosci. Poinformowano. poniewaz nie ma sensu mowic a czestosci pojedynezego wypadku.na wvkreslic B ~. Warto zwrocic uwaqe. Kahneman i Tversky wykonali szereg eksperyment6w.) Te pierwsze sa bardziej dostepne i szybciej mozna je zaktualizowac. stara sie ana przvpornruec przypadki zawal6w w swoim otoczeniu i na tej podstawie formufuje sad a prawdopodobieristwie. Om6wimy niekt6re z nieh. czy litera k czescie] jest umieszezona na pierwszym XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XX XX XX XX ° XX XX Rys. A zatem pojecie prawdopodobleristwa subiektywnego jest najbardziej uniwersalne. 1982). W ostatnich latach. Kahnemana i A.ka. a prawdopodobienstwo subiektywne odnosi sie do stanu urnvslu.aly. Warto podkreslic. (Latwie] przypomniec sobie wyrazy "kat". ezy tez na trzecim rniejscu w slowach angielskich. Psvchclocie og61na • 160 161 . ze w ukladzie A istnieje przecietnie 40 dr6g. a w ukfadzie B takich dr6g moi. UktQd A Uklod B X Dokonujqc przewidywan przvszlvch stan6w rzeczv j szacujqc ich prawdopodobienstwo ludzie stosuja roznorodne zasady i regufy heurystyczne. ... W6wezas stara sie w procesie mvslenia stworzvc nowe informacje.lP nos c i psychicznej (por.le wsp61czesnej psychologii. Przeciwnie.a sie je za bardziej prawdopodobne. Badania nad heurystykami decyzyjnymi naleza do najwybitniejszych osi<19nif. to miedzv innymi dlatego.Jedna z najwazniejszvch heurystyk jest z a sad a do s t f. W jednym z nich pokazywano ludziom ukfady znak6w. Chcac zbadac zaleznosci rniedzv latwoscia tworzenia przyklad6w a ocena prawdopodobienstwa. jak i indywidualnych. redukuja one wvsilek poznawczy. ze sad ten zalezv nie tyle od zasobu wiedzy jednostki na ten temat. Olatego tez uwai. narodziny dzieei ezy katastrofy samochodowe. ze wedluq ieh oceny prawdopodobienstwo sukeesu byto wysokie. ze dane zdarzenie wystqpi. Nie rnozna opisac proces6w decyzyjnych bez poznania prawidlowosci szacowania przez ludzi prawdopodobiertstwa subiektywnego. rnozna okreslac prawdopodobieristwo subiektywne zar6wno zdarzeri masowych. Sa wiec zawodne.Jes!i wiec spytamy danq jednostke. . Jest to niezgodne z rzeczywistq jej czestotl iwoscia.jak to wvkazalismv w rozdziale czvnnosci rnvslenia . Osoby badane uwai.Sq dose fatwe. W jednym z eksperyment6w Kahneman i Tversky prosili osoby badane o odpowiedz na pytanie. irn fatwiej rnozna s k 0 n s t r u 0 w a c przyklady takiego zdarzenia.zaklad" czy "poker". jak popyt i podaz.

Mimo to az 82% os6b twierdzito. Zdarzenie bardziej reprezentatywne ocenia sie jako bardziej prawdopodobne. ile w tym rnlescie bedzie rodzin. Zilustruje to za pornoca przyktadu podanego na rysunku 2.bardziej interesujace . zostaje uznane za malo prawdopodobne. Znajdujq SIi? na nim dwa kupony toto-Iotka. Zgodnie z tym seria rzut6w moneta: 0. w kt6rych porz'Idek urodzin szesciorqa dzieci bedza nastepujacv: Ch. chocbv nawet lokalnych uklad6w. niz dane abstrakcyjne. bedzie wyi:ej ocenial prawdopodobier'istwo takich zdarzeri nlz czlowiek postugujqcy sie statvstvka wypadk6w drogowych. czy dany czlowiek A.! aleic m drogi w obu ukladach.. Zgodnie z nim zdarzenie reprezentatywne nie powinno zawierac zadnvch uklad6w regularnych i zadnvch prawidlowosci. Zidentyfikowano 72 rodziny. Ch. W czasiedrugiej wojny swiatowe] wiekszosc Anglik6w sadzila. Ii: zdarzenia losowe nie mogq zawierac zadnvch reqularnosci. To. D. Fakt. Ch. potwierdza te tezy (par. 25.2 . 28. 163 162 . W pierwszym z nich liczby wydajq sie losawe. W rzeczvwistosci bowiem w obu strukturach liczba permutacji jest identyczna i wynosi 83 = 29 = 512. Niedocenianie tej ostatniej sekwencji wiaze sie z tym. ze ludzie uwai:ajq. Fakt ten jest coraz czesciej wykorzystywany w wychowaniu. kt6ra zawiera podwoina alternacje. z kt6rej pochodzi. Odcinek C din Wlo5cicielo 1 8 15 Heurystyka reprezenta1l:wwlnloscu Heurvstvke te trudniej jest opisac niz wvkorzvstac w procesie przewidvwania. co jest malo podobne. Jak wynika z badan Steinhausa agramna wiekszosc ludzi uwai:a. Proporcja urodzin chtopc6w i dziewczat 5:1 nie przypomina proporeji 1:1.x X X 29 35 43 30 37 4" 31 38 45 39 46 40 47 41 48 Rys. leez r6wniei: podobieristwo rniedzv tym zdarzeniem apr 0 c e s em los a w y m. inne zas nie zostalv zbombardowane.22. Gdy zdarzenie to przypomina populacje z punktu widzenia cech uznanych przez niego za wai:ne. Ch?" 2 3 IX X 29 35 0 1 B 15 9 15 10 17 11 18 12 16 23 30 X X 44 2 --~ 10 17 24 31 38 45 4 11 )( 25 32 39 46 12 19 26 33 14 21 3 4 5 6 5 6 7 47 13 20 27 34 41 48 13 X 35 . takie jak suche statystyki. lecz r6wniei: od rodzaju informacji. wiaza sie one ze stosowaniem heurystyki dostepnosci. 37 i 40. w reklamie i w pr6bach manipulowania ludzrni. Znacznie +atwiej jest zrobic to w ukladzie A niz w ukladzie B. 26 i 27. Ten ostatni nie jest wiec reprezentatywny dla procesu losowego. I i II. Informacje wizualne i jednostkowe. a nie metoda losowa "pr6b i bledow". jaki jest s top i e n pod 0 b i ens twa miedzv przewidywanym zdarzeniem (probka) a populacja.24. Ch. Po sformutowaniu zadania osoby badane staraja siE. 1960). 2. to staje sie one reprezentatywne. Przekonanie to wiazalo sie z tym. D. 23. kt6ry je wvtworzvl. wydaje sie rzadka.9 7 14 21 28 35 42 1. D. i dlatego wydaje sie nieprawdopodobny. Ch. poniewai: . Stosujac heurvstvke reprezentatvwnosci decydent bada nie tylko podobieristwo miedzv przewidywanym zdarzeniem a populacjq. W pierwszym z nich zakreslono liczby 9. takie jak seenariusze wvdarzen. Szacunki te nie sa trafne. przeprowadzona przez Steinhausa i jego wsp6tpracownik6w. ze prawdopodobieristwo wylasowania ukladu I jest znacznie wieksze niz prawdopodobieristwo wylosowania ukladu II. charakteryzujqcy sie dqzeniern do zrozumienia swiata. 18. jest raczej fizykiem czy raczej menadi:erem. Ch jest mniej prawdopodobna. Analiza gier liczbowych. W jednym z nich dawali oni osobom badanym nastepujace zadanie: "W pewnym rniescle zbadano wszystkie rodziny majace szescioro dzieci.wedtug nich ~. W tym ostatnim SCJ. Fakt ten wplvwa na otrzymane odpowiedzi. Potwierdziaja to badania przeprowadzone przez Kahnemana i Tver~ sky'ego. 0. przernawiajac do wyobraini. R. W rzeczvwlstosci oba uklady sa r6wnie mozliwe. Stosujqc j<l decydent bada. to wiekszosc ludzi przypisze wyi:sze prawdopodobieristwo tej pierwszej hipotezie. W drugim zas pozycje: 22. Uwai:ano. Ch. ze sekwencja: Ch. Czlowiek. Badania poswiecone heurystyce dostepnosci wykazaty. en.9 II lX 32 19 X 33 20 X 34 . W kt6rych porzadek urodzeri chlopc6w (Ch) i dziewczat (D) by! nastepujaov D. kt6ra charakteryzuje gatunek homo. Gleichgewicht i in. ludzie sadza. Ch. od sposobu jej zakodowania. doprowadza czesto do interesujacvch sytuacji. kt6ry widziaf naocznie rozne wypadki drogowe lub kt6ry poznal je na ekranie telewizora. ze w rniescie tym znajdzie sie nie wiece] niz 30 takich rodzin (mediana). Jest to drugie . wywieraja z regufy wiekszv wptyw na sadv probabilistyczne niz informacje abstrakcyjne. Kupony toto-locka Zgodnie z rachunkiem prawdopodobienstwa te dwie sekwencje urodzin dzieci SCj tak samo prawdopodobne.Jesli spytamy. . one mniej widoczne i trudniejsze do wykrycia. Ch. bezinteresownosciq i niestabilnoscia emocjonalna. Te pomytki nie sa przypadkowe. ze jest ona mniej reprezentatywna dla populacji. ze pewne sektory miasta trafiano kilka razy. W przypadku wykrycia jakichkolwiek. w drugim zas tworza one prawidlowq sekweneje numeryeznq. cztowiek A ma cechy osobowosci podobne do populacji uczonych.tylko 18. Jail sadzisz. R. ze jest ono niereprezentatywne dla procesu losowego i dlatego przvpisuja mu niskie prawdopodobienstwo. ze lotnictwo hitlerowskie bombarduje poludniowy Londyn wedtug z g6ry ustalonego planu. 0. Z regu+y wazniejsze sa dane poglqdowe.kryterium reprezentatvwnosci. Ch. kt6ry go wytworzyt. ze szacunek prawdopodobieristwa zalezv nie tvlko od Iatwosci aktualizacji i tworzenia informacji na dany temat.

zqodnie z ktora oeena prawdopodobieristwa zalezv od stopnia podobienstwa rniedzv przewidywanym zdarzeniem a populacja i procesem losowvrn. "To. Zludzenia te. bedziernv nazywac z jaw i ski em my len i a w s t e c z neg 0 (hind- s sight) . Trener polskiej druzvnv narodowej watpil.tendenc:. Stwierdzenie "wiedzialem. ze staje sie bardziej atrakcyjny. Najczesciej zwiekszajq one szanse sukcesu. Zmiennose swiata zjednej strony i ograniczone moziiwosci umyslu ludzkiego oraz zawodne heurystyki z drugiej strony powodujq. Badania przeprowadzone gl6wnie przez Fischhoffa potwierdzily hipotezy 0 istnieniu takiego zjawiska. iz zawsze byl przekonany o sukcesie swojej druzvnv. poniewaz wynik nie staje sie bardziej prawdopodobny tvlko dlatego. Gdy jednak eksperei podzielili calv obszar Londynu na 476 rnalvch sektor6w i nastepnie por6wnali rozklad w terenie bomb hitlerowskich z rozkladern Poissona. Zjawisko polegajqce na tym. zrnniejszajac realizm dzialania. Ziudzenia te rnozna zdefiniowac jako bledne. ze wiedza o zdarzeniach modyfikuje uprzednie sadv 0 prawdopodobieristwie. Jest to przekonanie nieuzasadnione. . bohater powiesci Gracz Oostojewskiego . przednich klesk rnoze zwiekszvc wiare w to. jest jednoczesne prawdopodobne". Podstawq takich przekonari jest nieuzasadniona wiara w "prawo kompensacji" lub w "sprawiedliwosc swiata". bedace elementem struktur poznawezych. wsrod kt6rych istotna role odqrvwaja zludzenia umyslu. ze przewidywania nie zawsze sa trafne. iz ludzie sadza. co sie zdarzylo na boisku. zwane rowniez zludzeniem gracza. Jest to zludzenie Aleksego Iwanowicza. lecz rowniez od innych czynnik6w. . co jest wartosciowe. "Po serii niepowodzeri. .ze czerwone wyszly dwadziescia razy z rzedu . Ludzie wierza.Jesli gracz w ruletke stawial na czerwone i przegrywal. Powstaje interesujace i waine pytanie.optymistycznq. ze w pewnych przypadkach ich efekty beda odwrotne do oczekiwanych. Czesto SCj one powszechne i trudne do wyeliminowania. Akceptujac okreslorie leki nie zawsze antycypowal ich skutki uboczne. a wiec w to. 2. Cennosc konsekwencji dzialania wsp61decyduje 0 ich prawdopcdobieristwie.. Tak na przyklad Kolumb w spos6b nieuzasadniony wzqlsdami merytorycznymi zwiekszal szanse dotarcia do Indii. ze w przeszlosci najbardziej pewne by to to. Mimo tvch bledow. ze kolejna pr6ba rewolucyjna skoriczv sie zwvciestwern. ze wszyscy natychmiast porzucaia czerwone juz po dziesieciu razach i nikt nie decyduje sie na nie stawiac!" Ziudzenie to wvstepuje rowniez w najbardzie] zlozonvch sytuacjach spolecznvch. "Slyszalem w zeszlym tygodniu ~. . Ziudzenie to pozwala na optymistyczne spojrzenie na rzeczvwistosc. ze czlowiek nie zawsze adekwatnie szacuje prawdopodobieristwo wynik6w dzialania. Ziudzenia wsp61determinujqce ocene mozliwosci i prawdopcdobienstwa wynik6w dziatania bedziemv nazvwac z l u d zen i ami pas y b i I n y m i (par. Heurystyka reprezentatvwnosci (podobieristwa). ze ludzie podwvzszaja prawdopodobieristwo wynik6w pozadanvch. Czlowiekowi wydaje sie. odgrywa istotna role w najprostszych sytuacjach deeyzyjnych. zs odpowiedniosc rniedzv rozkladami byla wrecz doskonala. Zh. ze laricuch niepowodzen zostanie wyr6wnany przez lancuch sukcesow. W jednym z jego eksperyment6w osoby badane otrzymaly kr6tki opis walki kolonizator6w angielskich z Ghurkami na 165 . Wskazvwalo to. 1987). ze zdarzenia sa latwiej przewidywalne i ze rnoze je dobrze kontrolowac. czyli wartosciowych. Wiadomo z historii. gdzie ich nie rna. Stosujac zasade reprezentatvwnosci ludzie widza prawidlowosci tam. wzmacniajq jednoczesnie motvwac]e do podejmowania najbardziej ambitnych i trudnych do wykonania decyzji. ze po sekwencjl przegranych wzrasta szansa powodzenia. ze w przeszlosci najbardziej prawdopodobne wydawalo sie to. zwane rowniez . ezy polscy pilkarze w roku 1975 pokonaja Holandie: jednak po zwvciestwie stwierdzil. co rzeczvwiscie sifil zdarzylo. Uzna!. iz osiaqnie sukces.Anglicy dostrzegali w tvrn prawidlowosc. plvnac na zach6d. Uleqajac zludzeniu ludzie traktuja wartosc wynik6w i ich prawdopodobieristwo jako zmienne zalezne. Zludzenie to..u::llzenia posvbilne Oeena rnozliwosci i prawdopodobieristwa zdarzen zalezv nie tylko od pewnyeh regul heurystycznych. polega na tym. Mimo to przekonania takie sa bardzo silne. co p6Zniej wvstapilo.j<l. 1. to zaczyna stawiac na czarne z vvzrastajacq nadzieja. Wiele z nich zostalo wykrytych w ostatnich lataeh. jak decydenci oceniaja swoje up r zed n i e przewidywania w svvietle informacji 0 tvrn. ze to sie zdarzv" jest czesta reakcja postdecyzyjnq. uWiedziatemg fe to si~ zda!l':lY" Przewidywanie przvszlvch zdarzeri.m6wi Aleksy Iwanowicz. nalezv do najtrudniejszych proces6w umys!owych.Jednoczssnie w zasadzie wykluczal rnozliwosc niepowodzenia. to okazafo sie. ze parniec po164 Trafnosc przewidywania. wzrasta prawdopodobieristwo sukcesu".. Planujac rozw6j motoryzacji nie zwracal uwagi na jej konsekwencje dla srodowiska i zdrowia czlowieka. Kozielecki. Ztudzenia posybilne modyfikujq ocene prawdopodobieristwa subiektywnego. i jednoczesnie ignarujq szanse wystqpienia wynik6w niepozadanvch. Wprowadzajac roznorodne reformy systemu edukacyjnego nie zdawal sobie sprawy. co sie naprawde zdarzylo.. Jak zatem rzeczvwistv wynik decyzji wplywa na spostrzeganie przeszlej sytuaeji decyzyjnej. a wiec rowniez antycypacja wynik6w wlasnych decvzji. iluzoryczne przekonania. Zatem zmodyfikowal on poprzed n ie oceny prawdopodobienstwa zgodnie z wiedza 0 tym. ze bomby padaja na miasto zupelnie przypadkowo. Rozumie sie. Na tym polega ich pozytywne znaczenie.Juz potoczne obserwacje wskazujq. w wieiu sytuacjach czlowiek osiaqal swoje cele materialne i poznawcze.

dzy strata 100 zi a 200 zl jest n i e. Jak zwr6eif uwag~ K. kt6re sa zgodne z . e roznica mi~dzy 100 zl a 200 zl przyrosty wartosci indywldua. ludzie nie stosowali zasady "wiedziatem. E.nq tunkcie w:rt~zsec~~zwszystkim dlatego.lneJ. . zwanym pro c e s e rn war t 0 sci 0 wan i a. na kt6re jednostka 166 Stroty~~~- Rys. Pr6by wvjasnienia i interpretacji zjawiska rnvslenia wsteeznego przedstawia Kozlelecki (1977). do kt6rych jednostka dijty. . . I wygranycn Sq WI~C 0 '" iek szacuje bardziej r a d y k a Tymczasem uzyteeznose straty ?zt~w . lub ze rozdzielono wojska nieprzvjacielskie. Zatem ryzykowac przegranej 100 zt. h ynik6W decyzjl. ' .. Zatem Uiytecznosc zyskow mozna . PojQcie uzytecznosci Przewidywane wyniki dzialania rnoqa bye pozadane orzez decydenta lub mepozqdane. Kanneman. zalezv ona od potrzeb i cel6w. Ale jego wartosc indywidualna zalezv nie tvlko ad stanu zdrowia deeydenta. Ui:ytecznosc zysk6w i strst pienil(i:nych . Stosowanie je] w tym kraricowvm przypadku nie zostafoby zaakceptowane przez otoczenie spoleczne: uznana by jq za zwvkle klamstwo. AtrakcYjnosc 0 re Wi kszos« ludzi uwaza. feel rowniez od jakosci pokarmu.P .. kimi sa zyski i stratv pienililzne. od jego swiezosci. ze swiat czlowieka to uklad stan6w rzeczv. eny te nie sa symetryczne. zv:t~r~zaJ'''ca dla slwmpensowania t . ~ id Inyrni celami. ie ludzie wyraznie przeceniaja prawdopodobiet'tstwo zdarzenia.. dz 1000 zl a 1100 zl... " k s'lonego zysku rue jes w 't . Takie przekonanie by to calkowicie niezgodne z poczatkowvrn ukladem sit (wojska angielskie mialy wyrainq przewaqe). gdy wygranaUZyteeznosc strat niz pozytywnq czlowiek radykalniej ocerna negatywnq uzytecznos zysk6w. ze rue mozna q awersji zwiqzaneJ z taka sarna strat . zwana czesto u z y t e c z nos c i q. Okazalo sie. korzystne lub zaqrazajace. Moina 0961nie powiedziec. i od rzeezywistej charakterystyki stan6w rzeczv. . jego walor6w smakowych i ]ego estetvki. Jest to zgodne ze zjawiskiem rrwslenia wstecznego. eo sie zdarzylo. budzily prawidlowosci ocenv uzyNajwi{lksze zainteresowanle badaezy wz . rsczncsci pienilildzy przedstawla rysunek 3. Podobnie zmiana jakosci produktu wptywa na proees [eqo wartosciowania. .granicy Nepalu i Bengalu. kt6re zaszlo. ze zwyci\lzyli Ghurkowie. Ludzie zatem uwazaia. Kozielecki.!ksza ruz rozruca rrue y J . Tak wiec po wyborze Karola Wojtyly na papieza. ze zwvciezvf Anglicy (ub ze zwvciezvli G hurkowie. ja I ~ tecznosci elementarnyc w. ze to. Tversky. rnozna jq zdefiruowac jako i stosunek istniejqcy rniedzv stanem przedmiotu (wyniku) i stanem podmiotu "'(deeydenta). . Ocena uzytecznosci piel!1i~dzy . Uzvtecznosc (u) jest pojeciern relacyjnym. ze to sit. poniewai w danej chwili redukuje gl6d i daje zadowolenie. Ludzie naklada indywid~al. Chociaz w rzeczvwistosci zwvclezvli Anglicy. Lewin. eksperymentator pedal w roznvch grupach.po ich wvstapieniu -~ nie rnodyfikuja tego sadu. Tak wiec osobv. przvpisuje on im okreslona wartosc indywidualna (subiektvwna). m us i at 0 s i ~ zdarzvc. W proeesie przeddecyzyjnym. i znvch odpowiadajq coraz rnnleJsze jednakowym przyrostom zvskow pien ~ .l nie jest wyzsza niz 300 zl. 0 isac za pomocq funkcji wypuklej..l zdarzv".. w przypadku defieytu pokarmu i krancoweqo gtodu butv zyskuj'l wartosc odzvwcza i staja si~ jadalne. ludzie -. 1978. U zytecz c nose Wartosciowanie wynik6w dznaianfia.fM6wiqe dokladniej. Oceny iest subiektywnie wlt. iz przed walka ich zwvciestwo wydawalo sie najbardzie] prawdopodobne. 3.leh In yWI ua ich dzialania moina nazwac skutecznyml. kt6rym udzielono nieprawdziwej informacji. Pokarm ma okreslona uzytecznosc. k n S e r w at y w n e. T~k WI{l. uznali. Zjawisko to ma jednak swoje ograniczenia. W grupach tych proszono 0 ocene prawdcpodobieristwa wyniku walki p r zed jej rozpoczeciem. W przypadku. t ierdzane przez badania empiryczne Te potoczne obserwaCJe sa po w 1984) TypoWq tunkcie uzv(por. W takim przypadku wartosci. a wiec po wystqpieniu zdarzenia w przeszlosci nieprawdopodobnego. Zmiana potrzeb i celow modyfikuje uzvtecznosc wynik6w decyzji. j Juz potoczne d05wiadczenla wskaZU ". zebv zdobvc te podejmuj" decyzj8 I wykonujq J. Wprawdzie i w tvrn przypadku rOlO!ca rrue 167 . gdy w przeszlosci pewne zdarzenia wydawaly si{l absolutnie niernozliwe. Walka toczvla sie w roku 1814. " wanq tunkcja uzytecznosei.

dlatego na skaii wartosci wvrniar ten oceniany jest nisko. Drugi proces polega na oeenie czqstkowej wartoSC! aspekt6w uznanych za istotne.na WI{lC ich skornpensowac przez analogiczne zyski. Warto podkreslic. b(xn). Zatem przyrost awersyjnosei bodzca negatywnego przewyzsza przyrost atrakcyjnosei bodzca pozytywnego (co jest zgodne ze zjawiskiem niesymetrycznosei oeen zysk6w i strat. Odkrycie naukowe z genetyki nie tylko rozszerza horyzonty poznawcze. svtuacji wyniki dzialania sa wi e low y m i a rowe (wieloa. Powstaje on w6wczas. ze przynosi ona rnierne dochody. Miller wykryl. Przewidywanie takich zlozonvch wvnikow I . Opisane zjawisko pozwala wYJ~smc I . Czesto sie zdarza. staw{l I ~wlE. . 1987). pornijajac jednoczesnie aspekty nieistatne.. ze waznosc i wartosc (uzyte. ~Ie moz. kt6ry utrudnia ocene przewidywanych wynik6w dzialania. W trakcie jedzenia otrzymywaty uderzen ie prqdem elektrycznym_ Zatem dziatanie "zblizanie si{l do klatki" prowadzilo jedno czesnie do wyniku 0 wartosci pozvtvwnej i negatywnej.PS)lCholog ~a og61 nB .l.lzne wvwoluja szczeg61nie wvsokie zaqrozenia i negatywne emocJ.. Konflikty wartosci czqstkowvch staja sie bardziej powszechne i hardzre] zlozone w zyciu czlowieka. Kozielecki. gdy ten sam wynik "w" zawiera [sdnoczesnie aspekty a wartosci pozytywnej i neqatvwnej. poznaw~ze. jest k a n f I i k t wartosci ez<!stkowyeh.wieksza niz roz. . Obecnie zajrruernv sie tym ostatnim. Miller.problemy: niepewnosc wynik6w i ich wielowvmiarowosc. .ksza kornpetencje zawodowe. spoteczne i duchowe. kt6ra zawiera oeeny pozytywne (wyniki dobre) i negatywne (wyniki zle).. b(x2).ze wzgllildu na ograniczone mozliwosci poznawcze umys+u ludzkiego . czvf btx. Jak ludzie oceniaja donioslosc (wag{l) POSZcz~g. Zasadntcza miedzv czlowiekiem a komputerem pol ega na tym.spektowe. Konsekwencje te rnoqa bye jednoczesnie materialne. wieloeechowe).e. a co blahe. Jak przvpisuja im wartosci (uzvtecz~oscl) czastkowe? 3. Z. a rozwinqt N. W jego eksperymencie szczury biegaly uliczka do klatki docelowej. Wartosc sublek:~wna. co jest dla niego wazne.nast{lpnle wartosclowanie ich poszczeg61nych aspekt6w stwarza zasadnicze trudnosci w pr~cesie wyboru. leez r6wnoezesnie 169 7 _.olnych aspektow wvniku w? 2.Jest ona m~eresujqca") lub w skali numerycznej ("wynagrodzenie za prae{l Jest dla mnle dwukrotnie wazniejsze niz zadowofenie z jej wyko168 daje sobie z nim rady. Prawie kazde dzialanie prowadzi do wyn iku.nl~a mi{ldz~ strata 1000 z! a 1100 zl..jq sre wokol tr~ech pyt~n: 1. W przeciwienstwie do skali wartosci. Ta druga wzrasta jednak szybciej niz ta pierwsza.~ntu tego badania. U ~Ielu fu?zl niezadowolenie zwiqzane ze strata pieniedzy czy z usunieciern z klerow~lcz~go stano~iska jest silniejsze niz satysfakcja spowodowana o~rzyma~lem identvcznej sumy pieniedzv czy radosc plvnaca z awansu na kierownicze stanowisko. ze rzeczy doniosle bvwaja przykre i niepozqdane Zatem donieslose aspektu i jego uzvtecznosc czastkowa to wzgl{ldnie niezalezne jakosci. wiec jego dazenie do unikania wys?klch kar J~st silniejsze niz dazenie do zdobywania wysokich nagr6d.. Krytyczna ocena pewnego fragmentu badari naukowych ma z requlv wYZSZq wartosc neqatvwna niz analogiczna pochwata d?t:c~~~a mnego ~r~gn. Wagi te mogq bye wvrazone w skali jakosclow:J ("oce~iaj'lc prace zawodowq przede wszystkim zwraeam uwaqe na to. Jak oceniajq globafnq wartosc (uzvtecznosc) tego wvniku? 1 . Aspekty x:' x . 2 poznawcze skutki odkrvcia naukowego Sq istotniejsze niz korzvsci materialne I slawa. stratv bywa czesto trzykrotnie wvzsza niz pozytywna uzvtecznos~ takl:go zysku. ze ten pierwszy umre odpowiedziec na pytanie..l to przykladem. ze w miare oodazania do celu rosnie uzytecznosc pozytywna pokarmu i uzvtecznosc negatywna szoku elektrycznego. kt6re om6wilismy w poprzednim podrozdziale). Udana operacja chirurgiczna ~fek: skutecznej prac~ fekarza . kt6ry zawiera jednoczesnie aspekty negatywne i pozytywne..n rozrna sre stoprnem waznosci. zaczyna sie ana ad aspekt6w blahych (nieistotnyeh) a konczy na aspektaeh majqcych najwyzszq donioslosc (par.p~awdopodobnie rowniez do bardziej zlozonvch wynik6w rnatenalnych I rntelektualnych. Badania poswiecone tego rodzaju konfliktom zapoczatkowat K. Deena donioslosci polega na przypisywaniu wag (b) poszczeg61nym ~spe~t?m. Poniewaz uzvtecznosc zysk6w decydent ocenia konserwatywnle: a Uzyt~cznosc strat raczej radykalnie. Ziawisko n l B s y met r y c z nos c i ocen zysk6w i strat pienieznvch od~osl sl{l. Podstawowym problemem. Zalezv ~na od struktury osobowosci i od zewnliltrznyeh okolicznosel. skala numeryczna jest zawsze paz y t y w n a. nie przekraczajqcym I iczby 4 ± 1 . Bada~ia .przynosi czesto korzvsci finansowe. W podejmowaniu decyzji istnieja dwa g. Okazuje sie jednak. Dla wielu uczonych . Cztowiek ocenlaiacv prace zawodowq rnoze najwyzszq waqe przypisyvvac korzysciom material nym (waga "b" jest wiec wysoka) _Aspekt ten w duze] mierze determinuje aktrakcvjnosc pracy. Liczba analizowanyeh wymiarow (cech) ..prze~ld~lec roznorodne zachowania sie ludzi w sytuacji rvzvkownej. ezy. W procesie wvboru dzialania ludzie z reguly biora pod uwaqe jedynie wazne aspekty antycypowanyeh wvnikow._. . Oeena waznosci aspekt6w i przypisywanie wag to jedna z najbardziej ludzkich o~eracji.t6w~e . Zilustrujf. nvwania"). w kt6rej znajdowal sie pokarm.atem funkcja strat jest wieksza i bardziej stroma. Fakt ten utrudnia praces uczenia sie.. )(. Strat~ ple~lE.. 2. a wiec aspekty dobre i zle.cznose) to wzqlednle niezalezne zmienne. Lewin. Ten druqi rue =v= Wartosciowanie wynik6w wielowymiarowych W wi{lkszosci.poswi~cone wielowvrniarowosci przewidywanych wynik6w koncentru.. ale sumom tym Jed~ostka przvprsuje znaczrne wyzsze uzvtecznosci negatywne.).z reguly jest zbiorem malvm..

ze "trawa znajduj~ca sie cenniejszy. ze dokonujqc globalnej oceny wyniku ludzie biora pod uwaqe nie tylko wartosci czastkowe aspekt6w.. ze strategie te mogq bye r6i:narodne.' . przynaj'mniej w pewnych sy. 1. jest wartoseiowe" Zludzenie to wystf. ze "t?/. h wydaJ' sie uzyteczne. kt6re byly badane przez psychoJag6w i kt6re wlqczajq sif.' "t yabrazenla oplero .Jpuje w kilku wersjaeh. Jest to e . dl alezv Jeprogramow . Zgodnie z najprostszq z nich. im wartosc negatywnCl.d . p innej bardziej praktycznej wersjr. realizm oeen uzytecznosci. e Jestwarto::. znaczenle. . ko 'est niezbywalnq cecha wi~kszosci Jak stwierdzili5my poprzednlo. Olatega te~ akeeptacja okresionego projektu Y b u wielu ludzi stara sie ocenle przed dokonaniem ostatecznego ak~u wy or kceptowalne Proees szaco. Nazwal jq rnoralna algebrq. . kompensuje to. 2. ryzy J• 0 w decyzjaeh osobistych.Clowe . Po uwzgl~dn ieniu tego ostatniego czynnika uzvtecznosc globalnq wvraza nastepujace r6wnanie: (1 ) Strategia Iiniowa ma charakter kom pensaeyjny. dornv wielosetplf.' d .l. W prostych sytuaejaeh deeyzyjnyeh dominujq s t rat e 9 i e I j n i 0 w e. wodzenla WlqZe Sl~ '-t d wania ryzy a nle~o . .' I "chociaz w rzeezywistosel trawv za plotem wydaje sie kozie bardzleJzre ona nego dobra trudno dostlilpnego . . kt6re tworzq pozorne wartosci.lcia danego wyniku zwif. ez.~9j§J:itJDQZJ'Wfl.e. ze polega on na 0 posubiektywnego I uzytecznoseL M .' ientne zmnl8JszaJq Z\udzenla I mrtv wa k . takic Ja.i: niekorzystnyeh. . Takie oceny ~q Z9 .. sytua cJae' z· ez"'sto podr6znicy i przye . co atrakeyjne.z~ zn~c ."\ n·t·Tn·n~·planety:. J budow elektrowni atomowej. leez rowniez ich wagi.' .' 171 . bowiem nie tyle potrzeby ludz ie. 1977). a w sytuaeji drugiejszansa jego otrzymania maleje.k sytuaCjI ecyzy~nye. Stosujac je deeydent rozwaza pozytywne i negatywne konsekwencje -dzialania. cenne dla Iudzkosci r atego n . . .' ko 'est funkcjq dw6eh zmlennych. 0. . co nalezy do bardzo ztozonvch zadari. odne z przyslowiem.lkszajego wartosc. W paragrafie tym cncielibvsmv omowic elementarne zludzenia walentne. Kozreleekl. I~k i zagroienia. "To. !eez r6wniei: regulujQ proees wartosciowania wynik6w. Niska wartosc jednego aspektu jest wyr6wnywana przez wysokq wartosc czastkowa innego aspektu. takich jak wyb~r partnera.' czlowiek przekonuie Slf.l w procesy oceny.to.t. miar6w muslell korygowac . w6dey przypisywall nlezwyklq w . 'estwarto5ciowe i godne realiz~SJJ es I . D' po wykonaniu swoich za. Kozielecki. iak i w deeyzjach arganizaeyjnych.' r podejmowaniu ostatecznyc h okreslanlu wielko5ei ryzyka I Jego ro I w decyzji. "To. to w tym ostatnim przypadku wydaje sif. 5C dzialania. ze ryzy J. Powstaje pytanie.stwarza zaqrozenie dla gatunku.' dobrze Wla orne. ystppUje rownlez WI.' . Aby ocenic globalnq uzvtecznosc wyniku u (w).s..• k' 1985} Zyskuje ana na znaczenlu . jego plusy oraz rninusv i nastepnie sumuje je. geografieznyeh I h. . . . Ikosei straty (par. nowieie prawdopodobienstwa straty I Wle Zludzenia walentne Zludzenia I mitv nie tvlko wfqczajq sie w proees oceny prawdopodobieristwa subiektywnego.. jesf wynik zawiora wi~cej cech korzystnyeh n.l"puJe on~ zarown .laprz anosc i waglil przewidywanym wynlkom.:! n o 170 RYZYK(l) U~egoaspektv .. bsdziemv nazvwac z Iud zen i ami wa len t n y mi.. co awersyjne.' "lluzJ'a ta zostala wykryta przez . . ze dobro i zlo wvrastaja z tego samego czynu. Wiadomo. W bardziej ztozonvcn sytuacjach iudzie wykorzystujq strategie nieliniowe j niekompensaeyjne (par. staje sie zrodlern ludzkich dramat6w. nie jest ana jedynq. I eh (par Czaplns I" . o kt6ryeh rnieli mg IS e w ... Jednocze5nie jednak podnaszq atra cvjno one czasem korzystne dla sprawey.. . Wsp6kzesne badania wykazujq. y ." J 'I' Zludzenle to w . znie rzecenial jego wartosC. . Ludzie przYPlsujq tuaejaeh zdarzerua nle znane wywo Uh . 3.h. . . 0 " nia: a wartosci rzeczv decvcuia klad technokratyeznego mys e '. W roz zra e Y . ponlewaz I '". co znaeznie podnosi stopien trafnosci oeen. ozna owiedzlec. co rue znan r . Z tego powodu SCI. Ziudzenie to rna agranlczone . paz i a m r y z Yk a lares I. ludzie przvpisuja mu qlobalna uzvtecznosc pozvtvwna. Glosi ona. ewrotow wy k azuJ 8 . ze ..tor. Zwvcieska rewolueja poprawia svtuacje rnaterialna ludu.. 0 piero po otrzymanlu da " te sa Identyezne.' . Chociaz strategia ta jest dose czesto stosowana. .p t prawdopodobne i co jest warS wiedniej integraeji danyeh a tYdm~ elotJem om6wimy badania paswi~cone tosclowe dl a po dmiotu . typowy przv k' ile mozliwosel teehnlczne. Histarla ad rvc w nawyeh i niekanwenCJonalnych. krvc psyehalogow spo eezny . k T' y Jest ono a . . Jakie strategie deeydenci wybierajq w procesie tej integracji? Nie rnozernv odpowiedziec na nie jednoznacznie.Jesliog61nasuma jest dodatn la.. ludzie mUSZq zintsgrowae wagi i wartosci czastkowe poszczeg61nych aspekt6w. Po raz pierwszy strateqie W w spos6b swiadornv stosowal Franklin. ml8~ Wi~kszosc badaczy uwaza. . Ziudzenia wartosciotvvorcze. Fakt. poniewaz traktuje ona wymiary jako substytucyjne. poczqtkowe ocenv. z ocena prawdopodobienstwa k . Jesli dany przedmiot w pierwszej sytuacji jest ~atwo dost\lpny.ltrowe. h WystE. Z requlv odgrywajq one istotniejsza role w dziaianiach arnbitnvch i trudnych. t konstruowanle l C y .y . co mato prawdopodobne. ale w pewnych przypadkaeh wprowadza nowe formy ucisku.pod'fffze takie s~ wsp6lczesna teehnlka pozwala os q9 q ac Jesli mozna zbudowae . male prawdopodobiellstwo osiqgnif. h deeyzyjnych. . Ocena fVzyka . . zwane rowniez kompensacyjnymi. To.

chociaz rozlozone w czasie -. i w im mniejszym stopniu jest determinowane przez czynn iki losowe. Spory dotvcza tego. wzbogacajqee nasza wisdze 0 podejmowaniu decyzji w warunkaeh niepewnosci. Z jednej strony cztowiek nie ma i:adnego wptywu na to. Dystans rniedzv dzialaniern a jego wynikiem zmienia sie w zateznosci od sytuacji. ze najwieksza trafnosc opisowa ma krvterium 0 c z e k i wan e j s t rat y. kt6re rnozna ujqC nastliJpujqeo: EL = ps(s} . Tak wiec nie dostrzegajq jazdy wlasnym samochodem. Taka ocena rvzvka powoduje. W kazdvrn razie czvnnosci te nie SOl konieczne dla przystosowania sie do rzeczvwistosci. musi korzvstac ze zrodel energii. jakie reguty heurystyezne lub algorytmiezne stosuja w proeesie sealania szansy i wielkosci strat. Jedno z klasycznych [uz dzisiaj badari tego typu przeprowadzil P. ze ludzie z reguty nie doceniaja eryzvka dowolnego i przeceniajq€iiryzyko konieezne (por. W wielu przypadkach rvzvko ehroniczne . nie musi palic papieros6w. Skutki dzialari celowyeh sa z reguly 0 p 6 Z n ion e w czasie. Czesto w bardzo kr6tkim czasie pochtaniajq one wiele ofiar i powodujq wiele nieszczesc. Taka definieja ryzyka wydaje sie zgodna z potoczna wiedza. ezy rzucona moneta wypadnie na orla czy na reszke. tym wyzsze ryzyko. ze ludzie nie doceniaia rvzvka odleglego w czasie. dzialania dobrowo!n. Z licznych badari wynika. jak i jego aspekty jakosciowe decvduja 0 ocenie poziomu ryzyka. Zgodnie z tym uwazajq. Hvzvkomoza wystE. W rzeczywistych warunkach ryzyko zalezv [ednoczesnis chociaz w roznvrn stopniu. 4. lBadania nad ryzykBem W ostatnich iatach obserwujemy znaezny wzrost zainteresowania badaczy ryzykiem i hazardem. jak ludzie oceniaja (spostrzeqaja) ryzyko. im wyzsze prawdopodobienstwo otrzymania wyniku negatywnego. Tvszka. powodzie itp. wyznaezajqca poziom ryzyka. Waznym aspektem ryzyka jest jego k 0 n t r 0 Iowa I nos C. W pierwszym przypadku wvstepuje one nag le: wybuch gazu w kopalni ezy katastrofa kolejowa sa przykladem takieh wydarzeri. Kahneman i in.lpowac w dziataniaeh k 0 n j e e z nyc h lub d 0b r 0 '""! 0 I nyc h. leez rowniez jego asp e k t y j a k 0 5 e i 0 w e. takich jak wvpadki drogowe. B~dania potwierdzajq potoezne obserwacje. u(s}. Om6wimy najwazniejsze z nieh. jak ludzie inteqruja te zmienne. Vlek.). 1980). ze podejmujq oni ezyny dowolne.1977). 1969). z uzvwaniem narkotyk6w.. oeenie rvzvka decydujq nie tylko aspekty ilosciowo dzialarna. Zaleznosci te dokladniej omawia K. Do pierwszej klasy naleza czvnnosci. rzut strzalka do tarczy jest w duzej mierze uwarunkowany urniejetnosciami motoryeznymi sprawcv. Z drugiej stronv. Staraja sie oni przede wszystkim okresllc. 1. jak i od losu. Zatem. Prosil on ludzi w roznvm wieku: aby ocenili czestosc roznorodnvch przvczvn smierci. choroba ezy podroz.~. Starr.e alpinizm jest zajeciam mniej niebezpiecznym niz korzystanie z rutynowych srcdkow komunikaeji lotniczej. Nie jest ona jednak powszechnie akeeptowana. ezyli ps(s) i negatywnej uzvteczncsci stratv. z rozwojem motoryzacji czy z zanieczyszezaniem srodowiska Badania takie pozwolily wvkrvc pewne prawidlowosci.'l przebiegiem dlugotrwatym. Ryzyko tego ostatniego rodzaju nazwiemy ryzykiem dowolnym. Czlowiek nie musi uprawiac alpinizrnu. ze losowo wybrany 173 172 . ryzyko niekontrolowalne. Przeeiwnie. . Tak wiec wypadki drogowe ezy astma pociaqaja za soba tylko pojedyncze ofiary w ludziaeh. musi s~ukac pomocy w nowoczesnej medyeynie. Slovic wraz ze swoimi wsp61praeownikami (por. Ludzie z reguly nie doceniaja rvzvka. Podsumowujac moiemy oowiedziec. tym bardziej jest kontrolowal ne. zar6wno od urniejetnosct.i im bardziej niekorzystny jest ten wynik. kt6re mogq kontrolowac. Ludzie czesto przeceniajq wielkosc ryzyka katastroficznego i nie doceniajq ryzyka chronicznego. Najczescisj przyjmuje sie.. Staraja sie zatem badac percepcje niebezpieczenstw zwiazanyeh z wprowadzeniem nowych technologii. Stallen. Podroz samolotem moze bye ilustracja takiej sytuacji.jest wieksze niz ryzyko katastrofiezne. Bukowski (1984). i jedno- o od podmiotu. Tymczasem zmiany rakotw6reze wvstepuja w zasadzie dopiero po dluzszvrn okresie palenia papierosow. takich jak urniejetnosci oraz wiedza. kt6re sa zbyt niebezpieczne d la jed nostki. ze zar6wno iiosciowe aspekty dzialania (prawdopodobienstwo i wielkosc strat). Goszczvriska. Ryzyko chroniezne ceehuje si{. 3.e sa sprawa indywidualnyeh preferencji. To pierwsze jest bardziej widoczne i wywiera wiekszv wplyw na wvobraznie jednostki oraz spoleczeristwa. 1986. Blad w prowadzeniu pojazdu wywoluje natychmiastowy skutek. kt6ryeh wykonan ie jest niezbedno dla przetrwania organizmu i kt6re zaspokajajq elementarne potrzeby. i. kt6re wvstepuje w r6Znych sytuacjach spotecznych. Czlowiek musi zdobywac ehleb. kt6re zawieraja rvzvko niezalezne czesrue przeceruaja ruebezpieczeristwa (2) Zgodnie z powvzszvrn wzorem oezekiwana strata (EL). Ryzyko moze mieo charakter katastrofiezny lub chronic z n y. 2. kt6re sa bardzo wazns i kt6re w znacznej mierze deeydujq 0 zaehowaniu sie ludzi w sytuaeji ryzykownej (por. jest r6wna iloezynowi prawdopodobienstwa stratv. 1982). Ryzyko zawarte w tyeh dzialaniach nazywamy rvzvkiem koniecznym. Na podstawie dostepnvch statystyk rnozna okreslic. 1m w wiekszej mierze zalezv one od zmiennyeh podmiotowyeh. ezyli u(s). Nie doceniaja wiec niebezpieczeristwa zwiqzanego z piciem alkoholu.Jednoczesnie przeeeniajq katakllzmy naturalne (trzssienie ziemi. jakie jest obiektywne prawdopodobienstwo. z zanieczyszczeniem srodowiska czy z nieracjonalnym odzvwianiem. kt6re zalezv przede wszystkim od ich wlasnych umiejetnosci.

jak ocenia_iq. kierowey nie doceniajq ryzyka prowadzenia przez siebie samoehodu i prawdopodobnie przeceniaja niebezpieezer'istwa zwiazane z prowadzeniem go przez innyeh. j~st szeroko komentowane. Zostal on powszechnie przvjetv przez badaezy). . ze jezdza lepiej od przecietneqn kierowcy warszawskiego. ocena ich prawdopodobienstwa subiektywnego i szaeowanie poziomu ryzyka. kt6re pozwala najlepiej polaczvc to. jak trafrna ludzie spostrzegajq ryzyko srnierci. wypadki Wypadki samoehodowe Ciqza i jej przerywanie Tornado Pow6di.adania na ten temat przeprowadzita Hoslan (1985) Pros ita ona 300 ~Ia~elclell samoehod6w tankuJqcych paliwo na stacji benzynowej 0 ocene siebie jako kierowcv w por6wnaniu z innymi kierowcami warszawskimi Oeeny swoje okre~Jali oni na skaii jedenastostopniowej. Cukrzyca Rak zO+qdka Piorun Porazenls Grui.eh.JeSzcz~~IJwy wypadek samoehodowy lub kazde zatrueie jadem kielba.algorytmiczne i heurystyczne . w duzej mierze zal~zy od dosreonosc: inforrnacji Fa+szywe dane lub zbyt ograniczony ich doplvw prowadzi do bf~dneJ oeeny rzeczywistego ryzyka.. Faworyzujqc siebie. . Uwazali zatem. Wyb6r dzialania jest procesem s t ric ted e e y z y j n y m. w szkoI~ lub w :e. z tvrn. kt6r<j om6wiIlsmy ~a s. e~ociaz jej zakres zalezv od roznic rniedzvkulturowvch. sJanym. J~SIJ spytamy przeci(:itnego ez+owieka. 7. ezyli przeeeniajqc swoje umiejetnosci. Wszystkie 2. powoduje. 6. Jednoczesnie brak szerokiej intor~acjl 0 takJ?h ehorobach. 174 175 . ez~sto m6wi siEilw srodkach masowego przekazu. ze wiele ~. lnteresujace jest to. Najwazniejszvm jego komponentem jest akt wyboru. Prawie kazdv n. ze faworyzacja taka wvstepujs rowniez u kierowc6w amerykar'iskieh i szwedzkich.liea Astma przeeiw 6. za ludzie rue docenJaj<l zagrozenia. co wartosciowe subiektywnie. Powstaje wise zfudzenie. laleca ona wybor takiego dzialania. jak astma ezy rozedma pluc. Jak wynika z tyeh rozwazan.97. na kt6rej 0 ozna-· cz~fo kierowce najQorszego. a wiec to. jak ludzie szacuja ryzyko. Psychologowie wykryli kilka takich requl. raka 1. 0 kto~y. 5.Jewlzjl. Podobnie wielu ludzi 's<!dzi. Respondenei vvvraznie faworyzowali swoje umjej~tnosei. Jakie sa przyczyny tvch rozbieznosci? Jest rzecza godnq uwagi. Por6wnarue :y~h. zwanych czesto strategiami wyboru.32. Wbrew nazwie jej podstawowa Id~a jest dose intuieyjna i zgodna z rnadroscia obiegowq. . w ktorvrn jednostka integruje posiadane dane a sytuaeji ryzykownej. 19odme z niq ludzie przeeeniajq niebezpieezer'istwo tyeh zdarzen.~ieszkaniec Ameryki urnrza w eiqgu roku Z okres/onego powodu. ezy jazda samoehodem jest niebezpreczna. 4. co rnozliwe do osiaqmecra. odpowle na to pytanie twierdzqco. deeydent zdobywa informacje niezbedne do podjecia okreslonsj decyzji. ezyli ten moment. 3. Jednoczesnie doda ze sam jei. Wsp6fczesna wiedza 0 nim jest niedostateczna. osoby badane adekwatnie oceniaja przy~zyny smrercr. latrucie kiefbasq 7. Chcielibvsmv podkreslic. ze w tvm punkcie oqraniczvlisrnv nasze rozwazania do tego. kt6re ludzie srosuja w proeesie wyboru. W wieiu przypadkaeh wystqpify jednak istotne r6znice. ~iezmiernie interesujqey jest fakt. czyli SEU (skr6t SEU pochodzi od angielskiej nazwy tej strategii: subjectively expected utility. kt6ra obniza realizm rnvslenia. ze sa to szez~gOlnJ~ czests przyezyny srniercl. podczas gdy sprawnosc innyeh oceniali tvlko na 5. jest strat~gla subiektywnie oezekiwanej uzvtecznosci.scalania zasadniezych informacji a poszczeg61nych dzialaniach. Akt wyboru Dzieki proeesom przeddecyzyjnym. ze "ryzyko to ich nie dotyezy". Procesy decyzyjne.B. 4.dzl. bezpi:ezni:j niz Pfze?i~tny kierowca. Sprawa akceptacji ryzyka jest proeesem stricte deeyzyjnym i zostanie om6wiona w nastepnvrn podrozdziale. w sytuaejaeh spofecznych. ocena ryzyka zalezv ad wielu ezynnik6w sytuaeyjnyeh i osobowosciowvch. Szczepienia 2. Jakie one stanowi<l A zatem rnozna stwierdzie ze to. Wszystkie rodzaje Srednio przypisywali sobie ocene 6. ze pal:nle paprerosnw n. 1. J ktore latwo rnozna aktualizowac w pamieci. co prawdo~odobne. oblektywnyeh danych z subiektywnymi szacunkami pozwala okresiic. takim jak wartosciowanie wynik6w. ze [edna ze strategii. ze ludzie ina c z e j oceniaja ryzyko pO~~jmowane p r z e z inn y chi ryzyko akceptowane p r z e z s i e b i e. w kt6rym nastepuje akeeptaeja jednego dziatania i odrzueenie innych dostepnvch opcji. nich mozna wyjasnic. 5 -_ kierowce sredniego i 10 kierowce najlepszeqo. 3. Strategia scalania prawdopodobienstwa H uzvtecznosc! (SEU) Na podstawie dotychezasowyeh badari rnozna zasadnie powiedziec. Badania Sloviea wykazafy. ~ni ryzyka.60. ~e ~jm~jqc w~niki globalnie. Uwazaja zatem. za pornoca heurystvki dostepnosci.eracjonalna dieta ezy nawet rak piersi zagrazajq irn mrusj ruz mnym osobom z ich otoczenia. Poniza] przedstawiamy najbardziej przeceniane i najbardziej niedoeeniane zdarzema letalne: Najbardziej przeeeniane przvczvnv srniarci Najbardziej niedocenia przyezyny srnierci ne ospie 1. W procesie wyboru ludzie stosujq roznorodne reguly ~. 5. Wyst(:ipuje zatem pewnego rodzaju tendencja egocentryczna. Psychologowie klasyezni nazywali go aktem woliejonalnym.

g. jak i prawdopodobleristwo uzvtecznosci okreslilisrnv w skali ilosciowej. Przeprowadzono wiele badari. okazuje sie.ntez. Jest punktem wvjscia wiekszosci analiz. Qui ne risque rien.~ wzqledu znajomosc jej jest tak wazna. jesti jego SEU. ma wYZSZq oczekiwanq uzvtecznosc. poniewaz Jest one bardziej atrakcyjne. Subiektywnie oczekiwana uzvtscznosc dzialania jest liniowa kornbinacja tvch zmiennyeh i mozna jq ujac nastepujaco: dziaianie d. + ps (w. kt6re czesto przewvzszaja rnozliwosci poznaweze przecietneqo czfowieka. oraz ztudzeruom walentnym typu "To. TABELA 2. ze SEU dw6ch dzialari: ubezpieczvc samoch6d (d ) i nie ubezpieczac samochodu (d2) r6wna sie: 1 SEU (d. maksymalny poziom w danyeh warunkach. kt6rych eelem byfo sprawdzenie. ze prawdopodobier\stwo subiektywne ich wyn ik6w jest takie samo). Tymczasem zalozenie to jest rzadko spelniane.) ~ .R.. Przeceniaja WH~. Minimalne ryzyko . ze \/II prostych sytuacjach decyzyjnych. Dla ilustracji powroce do przvkladu "Ubezpieezenie sarnochodu". Przytoczymy kilka wvpowiedzi tego tvpu: Zysk Jest nagtodij za podJ~cie ryzyka. ludzie czesto stosujq strateqie SEU. zgodnie z wzorem przedstawionvrn wvzej. odrzucajq dana opc]e. W przypadku. jest jednoczesnie prawdopodobne".zludzeniom posybilnym tvpu "To. Gdy wvstepuje jednak sytuacja odwrotna.1000 i ·-1000 sa r6wniez atrakcyjne (przyjrnujemy. Kietliriski. nalezv pornnozvc uzvtecznosc pierwszego wyniku przez jego prawdopodoblenstwo. ze dwie zrnienne: prawdopodobienstwo i uzvtecznosc wynll<6w. SEU wyklueza takie tendencje. Tak wiec dzialania d.Juz potoczne obserwacje wskazuja. Wymaga ona przeprowadzenia skomplikowanych obliczeri. korzvsci (zysku.z tym.' . Jak wvkazalismv poprzednio. Zalozen ie to wydaje sie nierealistyczne. Dzialanie d. Ponadto . 0 wynikach + 10 i 10 oraz d. a wvnikach +. W tabeli 2 zar6wno prawdopodobisnstwo subiektywne.1 0 = ~ 1 0.. n 'a rien. . oceruaj q pozytywnie. Ta potoczna idea zostala jednak dokladniej okreslona i sformalizowana. zawiera wysokie ryzyko i dla wielu decydent6w rnoze bye ono nieakceptowalne. Ry~unek ten. Przvkladem takiej sytuacji sa rozneqo rodzaju loterie. jest wartosciowe". nastepnie tl'.) =1 satyryk6w narysowal niedawno scene przedstawiajqcq SEU (dJ = O. Aby okreslic SEU.) +- ps (wJ u (w2) + . Warto je przypomniec. M6wiqc dokladniej strategia SEU bierze pod uwaqe dwie zmienne: prawdopodobieristwo subiektywnie antyeypowanych wynik6w i ieh uzvtecznosc. Strategia SEU zaklada.dY przecietnv zysk wymaga hazardu.. ujmuje idee jednej z n~jwazniejSzych strategii podejmowania decvzji.wysoka wygranil. co wartosciowe. kt6ra zaleca scalanle. benefisu) z ryzykiem. ze ryzyko zwiazane z dzialaniem nie ma zadne] wartosci. w6wczas dzialan re to. Zostalv one ustalone dose arbitralnie.~SAMOCHODU" lecz rowniez z faktem.R~ Jeden Z Po wykonaniu odpowiednich obliczen.1sarna operacje trzeba wykonac dla wynik6w pozostalvch. konsekwentny decydent zdecyduje sie na ubezpieezenie samochodu. Ograniczony zakres stosowania SEU wiaze sie nie tylko z jej trudnoscia. co dla czlowieka jest dobre.Jednoczesnie w svtuacjach bardziej zlozonvcn wykorzystanie tej strategii staje sie trudne.C szanse otrzymania wynik6w korzystnych i jednoczesnie uwazaja. Na podstawie tyeh badan rnozna stwierdzic. We wszystkich tvch wypowiedziach ludzie analizujs sytuac!!.1gielny wsp6fczesnej teorii decyzji.WSCB i ryzyka (K .)~ d. Nie warto bylo ryzykowilc dla tak miernvch korzvsci. 1. Tak wiec wlasciciel samochodu 176 177 . . jak w arytmetyce znajornosc mnozenia. Ignorowanie ryzyka niepowodzenl~ Je:ot najwir. tego tez tabliczki --St-a-n-rz-ec-zy-----0.) u (wo). ze wvniki trudno dostepne Sq bardziej uzvteczne. ludzie ulegajCJ. w kt6ryeh wyniki mozna scharaktervzowac ilosciowo.SEU przYJmuJe. 197~): W procesie decyzyjnym staraja sie je "zwazyC". co malo prawdopodobne. a ktora bedziernv nazywae strateqia K . (3) osiqga najwvzszv...' . ° typowy bar Poniewaz dzialanie d. Otrzymane iloczyny nalezv dodac. ezy ma ona wartosc opisowa. ze rue jest one zrruenna donios+a. ze wielu decydent6w odrzuca zalozenia lezace u pod staw tej strateqii. .l decyzyjnq w dw6ch wymiarach: k o r z v s c i i ryzyka (por. 2. ze dokonujqc wyboru ludzie blor~ przede wszystkim pod uwaqe te dwie cechv. _ U (w21) = -_~~~\N22) Stll'ategea sealenia kOIl'&'. Fakt ten zmniejsza jej wartose opisowq.__ d~2_ _j i-j lJllS21U ~o~ (wl1) ~ + 1 00 (w. Mimo ograniczonej trafnosci strategii SEU stanowi ona·_· rnowiac patetycznie _ karnieri wl'. . ezyli: SEU (del = ps (w1) u (w. "UBEZPIECZENIE Zbior . ezy strategia ta jest stosowana w rzeezywistych sytuacjach decyzyjnych. Na tabliey swietlnej informujqcej menu: obok nazwy dania umiesci! dane na temat korzvsci i ryzyka zwrazaneuo z jeqo konsurnpcja..lkszq slaboscia ornawiane] strategii. w kt6rych ryzyko jest niewielkie i w kt6rych zbi6r analizowanych konsekwencji jest rnalv.10 U _~lalari-j_1ll(S.. mimo jego niezwyktosci. gdy korzvsci podjecia dzialan ia sa wyzsze n iz ryzyko.. sa niazalezne od siebie. szybkiej obslugi.jest najlepsze. Bywa takze zrodlern nowvch hlp.

ze strategia K~R jest wykorzystywana w bardziej zlozonvch svtuacjach. Ponadto okreslons czynniki osobowosciowe. W wiekszosci rzeczywistyeh sytuacji ludzie podejmuja nie jedna decvzje. czy rozpoczac studia. Formalnie wartosc globalnq (uzvtecznosc) dzialania v(d) rnozna przedstawic nastepujaco: v(d) = v(k) Na podstawie datychczasowych badari przeprowadzonych przez psycholog6w 1ekanomist6w mozna stwierdzic. Wahanie moze bye wvwolane zar6wno przez czynniki sytuacyjne. uczelnie. Radykalnemu poglqdowi. ze ludzie ulegajq ztudzeniom posybilnym i walentnym. chroniczne niz katastroficzne.rozwazajacv rnozliwosc jego ubezpieezenia por6wnuje korzvsci zwiqzane z posiadaniem pofisy ubezpieezeniowej i ryzyko wypadku drogowego. mimo ze jest on ryzykowny. jaki wiaze sie ze strategiq K . a ryzyko v(r) ma wartosc negatywnq (jest ztern). 1. wydaje sie zbyt radykalne. ktorzv zajmawali sie wola. takie jak: potrzeba stymulacji. Absolwent szkolv sredniej musi najpierw zdecvdowac. nalezv przeciwstawic twierdzenie bardziej realistyczne. to tylko dlatego. takie jak neurotyzm lub abulia. J. . Czlowiek 0 takiej strukturze osobowosci wykazuje duza chwiejnosc w akcie wyboru. strategia K . kontrolowalne niz losowe. wiele prac poswiecili zjawisku wahania. prawie powszechnie akceptowane przez ekonomist6w i teoretyk6w zarzadzania. zar6wno instvtucjonalnych. odroczone w czasie niz natvchrniastowe. W por6wnaniu ze strategiq SEU. . w afpinizm) n IZ ryzyko zwrazane z dzialan iami koniecznymi (np. Dzieje sie tak rniedzv innymi w6wczas. zmienne osobowosciowe. 75% szansy przegrania 1000 ztotych i 25% szansy unikniecia jakichkolwiek strat. ze wywoluje awersje.Iecz caty ich lancuch. sa niekorzvstne dla zycia jednostki i spolecznosci. jak i przez czvnniki osobowosciowe. rue wymaga nawet. ktore trwalv ad kilku miesiecv do kilku lat. kt6re zbvt rzadko byty przedmiotem szerszych badari. takie zainteresowania nie bvlv dzielem przypadku. jak i osobistych. Zr6dtem wahania rnoqa bye r6wniei. W duzej mierze decyduj~ a nim aspaktv jakosciowe dzialania. Tak wiec ludzie chetniej akceptuja ryzyko dowolne niz konieczne. WystEilpuje ono przede wszystkim w trakcie podejmowania strategicznych decvz]i. bardzo czesto wvstepuje w procesie podejmowania rzeczywistych decyzji. gdy dziatarue mervzvkowns (deterministyczne) jest ewidentnie niekorzystne. ii ryzyko rna zawsze wartosc negatywnq. jest zal?~enie. Te rozwazania mogq prowadzic do zmiany uprzedniego postanowienia. rnoqa powodowac. Dopuszcza fakt. Jak wynika z badari C.Jesli czlowiak lub instvtuc]a akceptuja je. Okazuje sie. Starra (1969). Reutt (1949) opisal wahania dotvczace zawarcia rnalzenstwa i sposobu zachowania sie w czasie wojny. Wahanie. Nie wymaga ana dokonywania zlozonvch operacji algebraieznych. zostalv odrzueone. motywacja wtadeza czy tendencje ryzykowne. Drug<! osobtiwoscia jest zrniennosc decyzji.R jest mniej skomplikowana i bardziej intuieyjna. Takie svtuacje wvstepuja w technice. ogromna wiekszosc ludzi wybiera zaklad B. (4) Wahanie i zmiennosc decyzji Poniewaz wynik karzystny v(k) ma wartosc pozvtvwna (jest dobrern). +v(r). W zaleznosci od wyniku takiego por6wnania przyjmuje lub odrzuea oferte PZU. Zalozenie to. 2. ze jednoczesnie inne alternatywy. ze w pewnych sytuacjach fu~zie poszukuja ryzyka. zebv wyniki dziatania by+y okreslone ilosciowo. Dlatego tez w procesie postdeeyzyjnym czlowiek nieraz powraca do anafizy sytuacji przeddecyzyjnej i na nowo rozwaza za i przeciw kazdej opcji. ezy tez podjac prace zawodowa. iz istnieje pewien po z i 0 m r y z y k a. ze oczekuja pewnych zysk6w i korzvsci materialnych lub intelektualnych. rcznica rniedzv tymi wartcsciarni decyduje 0 og61nej atrakcvjnosci dziatania. zwane ezasem walkq motyw6w. ze ludzie unikaja wszelkiego rvzvka. kt6ra rnoze bye spowodowana przez wiele czynnik6w. Naleza do nich: wahanie i z m i e n n o s c decyzji. Jest wiec bardziej przystosowana do oqraniczonvch mozliwosci umvslu ludzkiego. czesto r6wnie atrakcyjne. Zjawiska takie. w oswiacie i w polityce. Po zaakceptowaniu zas drugiej ewen179 . kt6rego podiecie daje decydentom satvstakcje. w kt6rych wyniki Sq wielowymiarowe. Psychologowie klasyczni. Podstawowym problemem. Brak wazrivch informacji albo r6wna atrakcvjnosc wszystkich mozliwvch dzialan wvdluza proces deeyzyjny. ze ludzie beda preterowac bardziej ryzykowne dziatania niz dzialania asekuranckie. Czynniki te decvduja 0 istruejacvch roznicach indywidualnych w tvrn zakresie.R. i w ktorvch decydent nie maze iqnorowac wvsokosci ryzyka i hazardu. przecietnv czlowiek gotowy jest przvjac t~~iqckrotnie . spos6b przvgotowania sie do egzamin6w itd. Sierze pod uwaqe poziom rvzvka. Z dw6ch zaktad6w: A Catkowicie pewna przegrana 750 zlotvcn B. Zaakceptowanie danego dzialan ia moze wvwolvwac zal.wyi. jak dlugie wahania przed podjeciern decyzji i czesta zmiana [uz zaakceptowa nego postanowien ia.Jeden z: nieh wiaze sie z sarna strukturq procesu wvboru. 178 W procesie wyboru afternatywy ryzykownej wvstepuje wiele interesujqcych zjawisk. Po przvjeciu pierwszej mozliwosci wybiera on nastepnie kierunek studi6w. z wytwarzaniem energ ii).sze ryzyko uwiktane w dzialania dowolne (np.

bedziernv nazvwac s t rat e 9 i q per s p e k t y w i c z n q. w kt6rej czlowiek podejmuje jedynie dwie deeyzje. tak ze w przysz/ych etapach decyzyjnych rna on do wyboru tylko nieatrakcyjne ruehy. ale i 0 tvm. przemeczenie robotnik6w itp. W roku nastepnvm bowiem musiano obnizvc produkcje. Inaczej ~. kt6re bedzie podejmowal w przvszlosci. Deeyzje sekwencyjne sa roznorodns.trMli Podejmowanie decyzji sekwencyjnych jest czvnnoscia bardzo zlozona. czlowiek nie rnoze ooraniczvc sie do analizy dzialan dostepnvch w danym etapie (tak jak to robil przy podejmowaniu jednej decvzji). ze sekwencyjny charakter mogq miec zar6wno decyzje pewne. zebv teraz byto dobrze". Przyjmijmy dale]. W rzeczywistych svtuacjach zvciowvch takie sekwencje skladaja sie czesto z kilkunastu lub nawet kilkudziesieciu kolejnych postanowieri. Inaczej rnowiac. w kt6rej czlowiek podejmowalby lar'icuchy kolejnych 181 . 4). A zatem z punktu widzenia przyszlych decyzji podwojenie produkcji bylo krokiem nie najlepszym. W podanych przykladach ludzie podejmowali ciqg decyzji w kolejnych fazach ezasowyeh. Jakiebyly decyzje wczesniejsze" (s.. musi on zbadac. poniewaz nastapilo zbvt szybkie zuzvcie parku maszynowego. ze zdobycie figury postawilo szachiste w bardzo niekorzystnej svtuacji. ze szachista ma do wyboru dwa ruchy: a) pobic . W zasadzie jednak rnozna je przedstawic w postaci grafu zwanego drzewem (rys. W tym wypadku czlowiek nie zwraca uwagi na przvszle etapy decvzvjne. Okreslenie jej wymaga czesto zastosowania zlozonvch metod matematycznych. W decyzjach sekwencyjnych strategia perspektywiczna jest optymalna. ezyli etapach. to bedzie. I Strategia pe\f$pelktywuczlI'1la! i prezentystYCe.figur~ przeciwnika. 11 12 W etapie I zdecydowal sie na dzialanie d) badz dziatania did (jesf 1: "-t 21 2-2 poprzednio uznal za bardziej atmkcyjne dzialan ie d.. W zwiazku z tym W. Decyzja ta wplvnela na wzrost zysku fabryki w danym roku. badz dzialanie d. ze istnieje duzv popyt na okreslonv model ubrania. na zwiekszenie zarobk6w pracownik6w. Jak wynika z tych przyklad6w.bez wlasnych strat . nie staly sie one przedmiotem szerszvch badan psychologicznych . W dalszyeh rozwazaniach zajmiemy sie przede wszystkim sekwencjami decyzji ryzy· kownyeh. analiza wplywu efekt6w aktualnie podjetej decyzji na decyzje podejmowane w przvszlosci. 8yly to jednak dorazne korzvsci. Warto dodac. Z punktu widzenia jednego kroku pobieie figury jest dzialaniem slusznym. ze w przvszlosci podejmujqc analogiczne decyzje moiemy bye w lepszej lub gorszej sytuacji.) decydent ma do wyboru dwa dzialanla Graf ten jest modelem sytuacji.trzeba parnietac 0 tvrn. Tak na przyklad moze okazac sie. Sadowski (1960) napisal: "Cz~stokroe podejrnujac jakas decvzje musimy parnietac nie tvlko a jej skutkach bezposrednich. w zalsznoscl od tego. Jednak z punktu widzenia calej gry rnoze to bye decvzja fatalna. w kt6rym ma do wyboru dzialania did (J'esli . przy podejmowaniu decyzji sekwencyjnyeh nalezv mvslsc per s p e k t Ywi c z n i e. Postepuje on wedlug zasady: "Co bedzie w przvszlosci.). jaka wvbrac technike operacyjnq itp. ze deeyzje sekwencyjne odgrywajq tak zasadnicza role w zvciu osobistym i zawodowym.. ze realizacja tej decyzji maze bye punktem wvjscia dalszvch kolejnych deeyzji podobnego typu. lecz musi wziac pod uwaqe decyzje. czy tez w Urzedzie Mia~ta itd. nalezv antvcvpowac wplyw podjetej obecnie deeyzji na przyszle zachowania czlowieka. Myslenie perspektywiczne. Rys. Niekt6rzy psychologowie wolq mowic o decyzjach dynamicznych. Fakt ten wiaze sie z trudnoscia stworzenia sytuacji eksperymentalnej. jak aktualna 180 decyzja wp/ynie na przvszle sytuacje decyzyjne. kt6ra polega na maksymal izacji bezposredn ich (doraznvch) korzvsci. zastanawia sie. Chcac wvkonac j<j racjonalnie.tualnosci. Tego rodzaju lancuchv decyzyjne bsdziemv nazvvvac s e k wen c j q dec y z J i (Iub deeyzjami sekwencyjnymi). b) nie pobijac tej figury. kt6ra polega na badaniu relaeji rniedzv aktualna decyzjq a decyzjami przyszlymi. Zalozmv. najwazniejsze. W kazdvrn etapie (E. kiedy wvkonac zabieg chirurgiezny. W etapie pierwszym (E1) moze on wvbrac badz dzialanie d. jak i ryzykowne. Podobnie lekarz po przewiezieniu do szpitala ciezko chorega pacjenta podejmuje szeregdecvzji 0 tvm. Sekwencj« decyzji. ezy pracowac w handlu. pozwala ezlowiekowi osiqgnqC maksymalne korzvsci plvnace z wykonania sekwencji decyzji. 278).4. Po przvjeciu jednego z nich czlowiek przechodzi do etapu drugiego (E2). W zwiqzku z tym tabryka odziezowa postanowila podwolc poczatkowa produkcje. Przeciwienstwem strategii perspektywicznej jest s t rat e 9 i apr ezen t y sty c z n a. Strateqie. E. !Clobor s'ltrategiE Mimo.

to wprawdzie poczatkowc zarobi malo. Zatem z pewnym. Kofejno podejmowaf on 240 decyzji. ezyli pr6bowato zrnaksvrnalizowac korzvsci zwiazane nie z jedna decvzja. kt6ry wybral najlepszy plan operacji wojskowej. 0 0 bra deeyzja radzi wiec wyniki. Paradoksy te wvstepuja dlatego. ale naraza on taks6wkarza na stratv w przvszlosci. ze w okreslonvch okolicznosciach dobre deeyzje prowadzq do niekorzystnyeh efekt6w koncowvch. !l1l0tSli§iifJ)@d!zGanka Po dokonaniu wyboru okresloneqo dziatania ze zbioru dzialari rnozliwvch ezlowiek stara sie je wykonac. podczas gdy strategia prezentystyczna przynosila korzvsci w wvsokosci okolo 14 punkt6w. Pierwsze z n ich czesto pojawiajq sie w badaniach naukowych. W sytuaejach nowych nazywamy n i e s pod z ian i trudnyeh moze pojawic sie wynik. ze _. Rejan ieh praey skladal sif. 3a. W dzielnicy tej najbardziej atrakcyjny byf post6j 2a. ale z tego przystanku najczesciej pasazerowie udaja sie do dzielnicy B. leez z sekwenejq decyzji. W zwiazku z tym czlowiek rnvslacv perspektywieznie wybierze poczatkowo malo atrakcyjny przystanek 1 a. Zalozrnv. Fakt ten staje sie czesto zrodlern osobistvch dramat6w decydenta i jodnoczesnie zaburza stosunki miedzvludzkie. kt6re nazywamy sukcesern. k a. moze -. W kazde] z dziefnie znajdawafy sif. za co otrzvrnal 10 punkt6w.decvzji. dzielnica jest bardzo biednai wszystkie przystanki Sq w niej nieatrakcyjne. podejmujqc obeenie decvz]e antycypuje przvszle jej skutki: zwraca wiekszq uwaqe na laricuch deeyzji niz na decvzje izolowana. badz prezentvstvcznq. Okazuje sie. Jakie otrzyma za kazdv kurs z danego postoju. spofeczne i naukowe. lstnieje rowniez drugi wariant tego paradoksu. Do najciekawszyeh z nieh naleza eksperymenty A Rapaporta (1966). W eksperymencie Rapaporta osoby badane pefnity funkcje taks6wkarzy.jest najlepszy z punktu widzenia doraznvch korzvsci. W6wezas to z Ie decyzje rodza dab r e wvn iki. Jak widac. Niespodzianki bvwaja zar6wno korzvstne. przeprowadzono jedynie kilka badan z tego zakresu. kt6rq nazwalismv prezentvstvczna) . znajdujace sie poza zasieqiern kontrol i jed nestki i zsspolow. kt6ry jechal badz do dzielnicy A. Przeciwnie. ezy ludzie nastawiaja sie na osiaqniecie maksymalnyeh korzvsci zwiqzanyeh z sekwenejq deeyzji (ezyli ezy wvbierajq_ stratepie optvmalna. kt6rych celem byfo stwierdzenie. Obareza sie bowiem czlowieka odpowiedzialnoscia za konsekweneje. Dowodca. bqdi do dzielnicy B. Por6wnawcza analiza jakosci decyzji z efektami dzialania pozwala wykrvc interesujace paradoksy. ze w swiecie ludzkim zachodza zdarzenia przypadkowe i losowe. ezyli do niepowodzenia. W podanej sytuacji osoby badane mogfy stosowac badz strateqie perspektywicznq. Pozostale osoby poslugiwaly sie strateqia prezentvstvczna. w zasadzie niskirn. 2c. Okazuje sie. W proeesie realizaeji deeyzji stosuje okreslone prograrny technologiczne. Taks6wkarz wiedzial. niepowodzeniem fub magq dac wynik zupelnie nieoezekiwany. na kt6re nie mial on istotnego wplywu.wbrew pozorom wiekszosc ludzi rnvsli perspektywieznie. taks6wkarz powinien wvbrac post6j 2a. Decydent staje sie wiec raalizatorern. zwana przez nas perspektywieznq). kt6ra bierze pod uwaqe przvszle decvz]e. bqdi do dzielnicy C. W korzystnyeh warunkaeh nieracjonalne. definiowanq jake catkowicie nie kt6ry przede widywany skutek deeyzji. Inaczej postapi osoba badana mvslaca perspektywicznie. kt6ry rna interes w dzielnicy C. Wykonanie decyzji: StUlikCi£l!Sn niapowodzenle. ze w eksperymentach tvch ponad 60% os6b badanych stosowalo strateqie perspektywicznq. Na kazdv z postoj6w m6gf przvjsc pasazer. Jak dotychezas. Czvnnosci te mogq skoriczvc sie sukcesem. Po zaakceptowaniu 2a taks6wkarz otrzymuje najczesciej pasazera. czy tez nastawiajq sie na bezposrednie korzvsci plvnace z obeenej decyzji (ezyli czv posfuguj<j sie strategiq. Fakt ten wiaze sie z ryzykiem dziafania. kt6ra jest najbogatsza i w kt6rej kursy Sq bardzo oplacalne. Wprawdzie post6j 2a. Jest rzecza niezmiernie interesujaca. Jakie spotykamy w przernvsle.) trzy pastoje taksowek. strategia perspektywiczna jest r6wnie czesto stosowana. czy w bardzie] zlozonvch sekwenejach decvzji. ze z okresloneqo przystanku pojedzie do okreslonej dziel n icy. bledne wybory prowadza do dobrych wynik6w.. znaf on r6wn iez wynagrodzenie (wvrazone w punktach). Strategia perspektywiczna byfa optvrnalna: dawafa ona przecietnie okolo 22 punkt6w. jak i niekorzystne. 3c. jesti taks6wkarz zdecyduje sie na postoj 1 a. Zadanie taks6wkarza polegafo na wyborze postoju taks6wek w dziefnicy. Ekspmymenty Rapaporta rzucaja pewne swiatlo na zachowanie sie czlowieka w sytuacji decyzji sekwencyjnej. 3b. w kt6rej sie znalazl. Tak na przykfad z przystanku 1 a znajdujqcego sie w dzielnicv A taks6wkarz najczescisj jechaf do dzielnicy B.w nie sprzyjajqcyeh okolicznosciach losowych poniesc kleske. A zatem wyb6r w pierwszym eta pie 1a stwarza bardzo korzvstna svtuacje w eta pie drugim. Wyjasnimy to na przykfadzie. 2a.) w dzielnicy A. w koricu pastoje taks6wek w dzielnicy C nazywano 1 c. istnieje diametralna roznica rniedzv postepowanism perspektywicznym i prezentystyeznym. zwany nie- spodzianka. a najmniej atrakcyjny przystanek 1a. Dzielnica A miala postoje: 1a. w dzielnicy B byfy postoje 1 b. edukacvjne. ze taks6wkarz znalazl sif. B i C. administraeji czy wojsku. Zb. prawdopodobieristwern jednostka osiaqa projektowany stan rzeczv. Jakie jest prawdopodobieristwo. Trudno jest stwierdzic.) z trzeeh dziefnic miasta: A. Kierujac sie bezposrednimi korzvsciarni. 182 183 .

Niespodzianki rnoqa bye rowniez niekorzystne i awersyjne. Ossolineum. stalv sie ira diem nowych chorob lub wywotaly niekorzystne skutki uboczne. Decyduje on 0 tvrn. Szezeg61ne znaezenie dla poznania tyeh zlozonvch zadan decyzyjnych mialy praee Simona. W koricu jeden z ekonomist6w wpadl na pomysl. ezyli podejmuje ostateczna decvzje. Podsumowujqc te rozwaza n ia.. Poniewaz w sytuacji otwartej zbi6r dzialan nie jest danv. akceptuja dzialanie n a j I ep s z e z danego zbioru. Jedynie nieliczni badacze interesowali sie nimi szerzej (Hogarth. bedziernv nazywali decyzyjnymi s y t u a c jam i at war t y m i (por. pojecio dzialania najlepszega (optymalnego) traci sw6j empiryezny sens. polityka ezy psvchoterapeute. ze dzialanie to jest wartosciowe i zadowala ambieje czlowieka.przewidziec i zinterpretowacrzeezywiste deeyzje podejmowane przez lekarza. tow. Goszczvriska M. Tyszka T. Chociaz wvstepuja one w zvciu. przebiega inaczej niz w sytuaeji zarnknietej. "Przeglqd Psvcholoqicznv". mozsmv stwierdzic. Alternatywa ta zostala zaakceptowana jako dobre dzialanie. S. 1980. Jak z tego wynika. Sokolowska J. Szezeg61nie duzo przyklad6w tego typu dostarcza historia wynalazk6w teehnieznych i medvcznvch.. ktore bylo najlepsze. PWN. rnajace leczvc chory arganizm. Po sformulowaniu przez cztowieka dzialania pierwszego d. "Przeglijd Psychologiczny". w kt6rych deeydent rnusi je najpierw sformulowac. Lukasiak-Goszczvriska rvl. kt6rej model przedstawilisrnv w podrozdziale na s. nie rnozna go jednak nazwac najlepszvrn ezy optymalnym. zwanej przez Simona niedcokreslona iitt-detined problem). W tej ostatniej dany bvl zbi6r dzialan i decydent m6g1 wvbrac z niego to. W roku 1966 toczvla sie w Polsce dyskusja na temat rozladowania przeciqzorieqo wezla kolejowego na Slasku. stosujac strategie SEU lub K . Warszawa. kt6re m a k s y m a liz a w a I 0 subiektywnie oczekiwana uzvtecznosc. to jednak nie naleza do zbyt czestvch. 184 185 . wiekszosc psyeholog6w oqranicza swoje badania do svtuacji ryzykownej. Rozdzial 3.r::yjnyc!h: sytuacje otwarte Podobnie jak ekonornisci i statvstvcv. w sytuacji otwartej czlowiek tak dlugo poszukuje az jed no z nieh odpovviada jego po Z i 0 mow i asp ira c j i.R. Meehanizm wyboru w obu tych sytuacjach jest wiec praw- dzialan. 1987). Na ich podstawie mozna przvpuszczac. 2. Dyskutanci wysuwali kolejno szereg rnozliwych dzialari. Z jego ksiazki wynika. PWN. 3. Sam zas wyb6r wariantu byl czvnnoscia duzo mniej trudna i ezasochlonnq. Rozw6j motaryzacji wvwolal wiele <-. nie zawsze umiemy wvjasnic . Dzialanie takie by to optvmaine. Sytuacje decyzyjne. ze wyb6r dzialania w sytuacji otwartej. A zatem ezlowiek rnusi je samodzielnie Iormulowac. w kt6rych dzialania ryzykowne nie Sq dane. Sztemienko (1969) opisal szczeqolowo decyzje podejmowane przez dow6dc6w armii rosyjskiej w czasie drugiej wojny swiatowej. (1984) Rozumienie ryzyka w psychologii. nie sa rowniez okreslone wszystkie ich konsekwencje. w gospodaree ezy w wojsku nie sa dane expficite zbiory mozliwvch dzialari. 1977. kt6re jednak byly odrzucane jako malo wartosciowa. W sytuacji otwartej zas wybierajq dzialanie dab r e. Wroclaw. (1985) Analiza decvzvine i psychologia decvrfi. az jedno z nich spelnia oezekiwania i aspiracje jednostki. poniewaz odpowiadala ana aspiracjorn eksper- Granice biadan decy. Tak na przyklad w polityce. Niekt6re leki. ze w sytuacj i zarnknietej ludzie. Poziom aspiracji jest zasadniezym kryterium wyboru. Wiedza psychologiezna na temat podejmowania decyzji w sytuacji otwartej jest uboga. kt6rego uzvtecznosc jest co najmniej r6wna poziomowi ich aspiracji. Beach. 1963). Tvszka 1.jest dostateeznie dobre"). qdvz pelen zbior opcji jest nie znany. Kozielecki J. (1978) Koncepcje trensqresvjn« czlowieka. Kozieleeki.nie oczekiwanych przez jego pionier6wnegatywnyeh skutk6w ekologicznych i spolecznych. Sytuacje te nazywamy decyzyjnymi s y t u a c jam i z am k n i ~ t y mi. stara sie on okreslic jego uzvteczriosc (atrakcvjnosc): Jesli okaze sie. Jakie dzialania ezlowiek odrzuca. (1986) Jak spostrzegamy zagroieniiJ? "Przeglijd Psychologiczny" 1. Warszawa. Kozielecki J (1977) Psychoioqicrne teorie decv zji. to ostatnie daje satvsfakcje decydentowi (. M itehell. PWN. Warszawa. gdy uzvtecznosc wybranego dziela jest zbyt n iska. a Jakie przyjmuje do realizacji. Zmiana poziomu aspiracji modyfikuje proces decyzyjny (Kozielecki. w kt6rej decydent ma pelna intormacje 0 rnozliwvch dziataniaeh i ich wynikach. Przeeiwnie. dopodobnie roznv. Poniewaz wsp6lczesna wiedza 0 podejmowaniu decyzji w zadaniach otwartych jest dose skromna. ezyli SEU. Przebieg czvnnosci decyzyjnej w svtuacji otwartej jest prawdopodobnie nastepujacv. aby wprowadzic': do ruehu ciezkie (40-tonowe) wagony towarowe. Stachowski R (1973) Modele liniowe preeddecvzvineqo procesu integrowania informacji. czlowiek poszukuje dalszych dzialari: Proces forrnutowania nowych dzialari trwa tak dluqo. wybiera je. 1977). (1977) Decyzje wielowymiarowe i strategie ich podejmowenie. Podamy przyklad il ustrujacv powvzszv schemat. 175. Simon. ze zasadnicza praca Sztabu Generalnego polegala na konstruowaniu rnozliwvch wariant6w operacji bojowych oraz przewidywaniu ieh konsekweneji. dowodce.Przyklady odkrvc Pasteura ezy Roentgena potwierdzaja to przekonanie.

W klasyeznej psychologii wali nazywal sif. w kt6rej decydent integruje inforrnacje 0 prawdopodo bieristwie subiektywnym wynik6w. Oeeyzja sekweneyjnaUporzadkowany ciqg postanow. Nalei:y do nich wiara. ze mozna kontrolowac wypadki losowe.-'_Svtuacja decyzyjna. w kt6rej 0% oznacza zdarzenie niemoiliwe. Czlowiek twierdzi: "Wiedziaiem.Bledne przekonanle. Heurystyka reprezentatywnosci Regula.poqlad. zgodnie z ktorvrn wszelkie procssv poznawcze i wolicjonalne czlowieka rnozna zredukowac do operacji wyboru.lsciej okresla sill je w skali procentowej. f'rawdopodobiel'istwo subiektvwne .vtuacja oscvzvjna. jakiego dokonuja takze maszyny. poprzedzony fazij namyslu.Strategia decyzyjna. Niespodzianka .l on fazq namyslu Rvzyko . 13. Najezf. z kt6rej pochodzi Krvteriurn renrezentatvwucsci jest stopien podobier\stwa rniedzv ocenianym zdarzeniem a populacja (klasq zdarzeri). im latwiej mozna zaktualizowac przyldady takiego zdarzenia w parnieci lub im latwiej rnozna je wvtworzvc w procesie rrwslenla.yko IlJJtytucznosc·Subiektywna wartoso wynik6w dzialania. Proces przeddeeyzyjny . tym bardziej dzialanie jest atrakcyjne Subioic:tywnie oczekiwana uzyteeznosc (SEU) . eo osiqgnie po wykonaniu decvzji. Najczesc-ej definiuje sie je jako oezekiwana strata. Heurystyka dostl1pnosci psychicznej -. a 100% zdarzenie subiektywnie pewne. Ciqg iiczb 2. ze w przeszlosci najbardziej prawdopodo- bne byty te zdarzenia. ii to sie zctarzv".Czvnnose. jak i niepozqdanvch. 35 i 44 wylosowanyeh w totolotku oceniany jest jako reprezentatywny dla populac]i zdarzon przvpadkowvch.... im bardziej jest ono reprezentatywne dla populacji. ii: to. zwane r6wnie. Zgodnie z niq wartosc dzialania zalezv od przewidywanych xorzvsci i od przewidywanego rvzvka. dopodobienstwa subieksvwneqo i uzvtecznosci kolejnych wynik6w. ezyli iloczyn prawdopodobier'istwa straty i uzvtecznosci straty.Regula. Sytuacja ta zawiera ryz. Zfudzenie posybilneBl{)dne przekonanie cotvczace mozliwosci i prawrtopodooienstwa zcarzsn.ialania i oonosi odpowiedzialnosc za jego konsekwencje. Jest ono tunkcjq dw6ch zmiennych. Oecyzja .--. Strategia sealania korzY5ei i rY:l:yka (K . ktorej celem Jest mil(ldzy innymi oeena prawdopodobieristwa i uzvtecznoscl przewidywanyeh wynik6w decyzji. gdzie SEU jest sums iloczyn6w praw . 186 . Nie zawiera ona ryzyka. ezy otrzvrna zysk ezy poniesie strate.Calkowieie nieoczekiwany wynik decyzji. Najczesciej oxresla sie jq w skali Ilosciowej Ijawisko myslenia wstecznego -. W psychoiogii najczescie] akceptujs si'il t~ wieksza definicje. Sytuacja ryzykowna ----.i: zludzeniem gracza --. na przyklad przekonanie. Zaleca wyb6r dzialania majacepo najwvzszq SEU. ze dane zdarzenie wvstapi. zgodnie z ktora zdarzenie jest tym oardziej prawdopodobne. Proees deeyzyjny . Ziudzenie walentne . pecydent maze wiec l absolutnq pewnosciq stwierdzic. Ziudzenie Aleksego Iwanowic%a.. kt6ra dokonuje aktu wyboru dz.Przekonanie. jest szczeg61nie wartosciowe. Sytuacja pewna (nieryzykowna) .Czvnnosc.eniu decvzja nazywamy wyb6r swiadornv. ze po serii przegranych wzrasra szansa odniesienia sukcesu. kt6re naprawde wvstqpilv. w kt6rej kazde dzialanie prowadzi do jednego wyniku. prawdopodobier\stwa stratv i wielkosci straty.Podstawowa strateqia dccvzvina. Postanowieniate sa ukierunkowane na osiqgni'ilcie oqolniejszeqo celu.Cecha wiekszosci sytuaeji decvzvjnvch. Oeeyzjonizm .en podejmowanych w kolsjnvch fazach czasowych. W ujeciu szerszym decyzja jest tozsarna z wszelkim wyborem dzia+ania.Jsdnostka lub grupa._ postanowienie a wyborze dzialania ze zbioru dziatari rnozliwvcn. 28. co trudno dostepnc.FII)-.. zgodnie z' ktora zdarzenie jest tym bardziej prawdopodobne.a stwierdzic.Stepien pcwnosci czlowieka. takirn.Slowniczek lOecvdent . Zatom po zdarzoniach zlych nastepuja zdarzcnia dobra. W momencie poojecia decvzjr czlowiek nie rnoze wrec z cala pownosc. 7. 1mwi{)ksza jest roznica mi{)dzy tymi zrniennvmi. w kt6rej kazde dzialanie z okrsslonvm praw· S dopodobienstwem prowadzi zar6wno do wynik6w korzystnych. a wiec rowniez wyborem zautomatyzowanym i nieswiadornvrn. ich uzytecznosci oraz rvzvku Kor'iczy sie on aktem ostateeznego wyboru dzialania. Moie ona miec wartosc pozvtvwna lub negatywnq. W wezszvm rozurn.B1lldne przekonanie 0 rzekomej wartosci okreslonvch zdarzefi.

162. H. Experimental Brain Research". (1961) The representation of the visual field on the cerebral cortex in monkevs "Journal of Physiology". W: Davson H. Arnoult M D.424.. Jacobs G. I. Blakemore C.571.. 452 .221. Riggs L. London. New York.. (1959) Factors involving accommodation responses in the human eve. W: Kling J. Bishop P.49. 53. "Journal of Physiology".. III. Daniel P. (Ed.342. Coren S. Bekesy G. Md. 79. Bekesy G. W: Perception: Mechanisms and Models. "Handbook of Psychology". (1967) The neural mechanisms of binocular depth discrimination. von (1960) Experiments in Hearing. Pettigrew J. (1972) Subjective contours and apparent depth. 49.) Woodworth and Schlosberg's experimental psychology. 29.). "The Eye". 568 .303. W Darien-Smith I. Handbook of Physiology. (1968) Primate color vision. Vol. 327 . 3.810. Bartoshuk L.. H. Bekesy G von (1928) Zur Theorie des Horens. Holt. W. H. 341 . "Physic Zeits". A. Barlow H. Taste. (1984) Processing of visual information within the retinostriate system. 193. Carpenter R. Baltimore. (1956) The quantitative study of shape and pattern perception "Psychological Bulletin". Academic Press.533 . 159.. W. 203 . D. W. "Journal of the Optical Society of America". H. Johnston J.). (1973) Interactions between orientations in human vision . New York Bushwell Ee W. Wyd 3.. Rubin M. Jr. (Eds. "Science". New York. Amoore J E. 189 .. 'Freeman and Camp.367. Wertheimer C.540.. Readings from Scientific American. Whitterridge D. (Ed. 359 . Attneave F. The Nervous System..601 . (1964) The stereochemical theory of odor "Scientific American". O. 42 .I?rocesv percepo]] Alpern Me (1970) Mascular mechanisms. McGraw-HilI. '"Psychological Review".. S. Die Schwingubgsform der Bssitsrmembrsn. Blakemore C.608 Campbell F. Human Perception and Performance" 13. Blakemore C.Tactual Discrepences Asymmetries that indicate a directive role of visual information.471. (1975) Central visual processing. von (1972) The ear. Wilkins. 210. Weinberger N (1987) Infants' Detection of Visual. "Journal of Experimental Psychology. (1971) The chemical senses. De Valois R Z. American Press. New York. B. 18. 793 . W. 1. 287 . .

F.. Static locstitration.51. T. (1974) Hearing with the third ear. "Neuroscience Abstracts". M. Julesz B.) Olfaction and taste.38. 288 . Sternbach R. Oxford University Press. (1949) The Organization of Behavior. Goldberg J. Dichganz J.314..specific bands within AI in the cat: Specialization within isofrequence contours. G. H.. K.) Progress in Psychobiology and Physiological Psychology. 81 . (1963) The relation of thalamic cell reSponse to stimuli varied over an intensive continuum. (Eds.. W: Mallon J S. 76 . Geisler C.. (1975) visuet motion perception "Scientific American" 232. "American Journal of Psychology" 64. C. (1957) An opponent process theory of color vision. l. Merzenich H. Lueck C.). Heron W. Hubel D. (1967) Wprowadzenie do psvcholoqii. Smith O. Perception. D.362. Melzack R.. "Annual Review in Neuroscience". Oxford University Press. H. Brandt T. 386 . Kaufman L. W: Peters A.. (1980). (1960) Visual perception approached by the method of stabilized images. Levine J. Dykes R W. Stevens S. 807 . (1969) lnteqrecvin« dzialalnosc mozqu Warszawa. H. 54 . (1965) Binocular interaction in striate cortex of kittens roared with artificial squint. Teuber (Eds. (1967) Swiat ttiwiekov«. Jr. Land E.246. "Cerebral Cortex". Physiology and Psychophysics. E. (1969) Mazg a czvnnosct psvchicrnc. Maruszewski M. C. S. (1964) Binocular depth perception without familiaritv cues. (1972) Moving visual scenes influence the apparent direction of gravity. 1 .).834. A. Cope P. H. Wall P D. (1939) The directional sensitivity of the retina and the spectral sensitivity of the rods and cones. 340. (1978) Binaural response _. Wiley. VIII: Perception. 34. H. Held R. T. 7. 243 _. M. Erickson R. Lannie P. "Science".. H (1983) Recent advances in retinex theory and same implications for cortical computations: Color vision and the natural image. A neuropsychological theory. New York. Katsuki Y. N. 384·.465. Younsen A.perceptual systems in mammals. B. TheNervous System.) Colour Vision Physiology and Psychophysics. Warszawa.5169. (1942) The neural mechanisms of vision. (1935) The relation of pitch to intensity.. New York.ipetz L. 309 . Materialy do neucrenie psychologii. B. London. 24. Academic Press. Friston K.. L. (1983) Microspectrophotometry of visual pigments in primate photoreceptors. (1984) The analysis of stereopsis. (1964) The tormution and transformation of the perceptual world. Macmillan. H..De Valois R. J. Readings from Scientific American. E... "Journal of Neurophysiology".. "Journal of the Acoustical Society of America". 64 . "Journal of Neurophysiology". 84 . Wiesel T. 190 191 . T. V. Jacobs G. T. Cunningham C. London. 178. "The Harvey Lectures". H.. J. Pettigrew J D.. J. Psychofizjologia widzenia. Grabowska A (1988) Differences in the individual sensitivity to visuaf illusions. W. F. London. "Trends in of Hunger and Perception. Wofoszynowa (red.. 139. Hebb D. 198.404. Young L.128. (1977) Ferrier Lecture. Sharpe L. Ganz L. New York. H J. 26. 7.. A. S. Spraque. 150 . (1971) Hearing. S. Functional architecture of macaque monkey visual cortex. Gorss N. S. 379··412. 9. Warszawa.117. Collins B. Held. G. Livingstone M. L. Rocha-Miranda C.979. H. 419 . (1963) Aftereffects of seen motion with a stabifized retina image "Science". W: I. New York: The Harvey Society of New York. (1962) Neural mechanisms of the peripheral and central auditory system in monkeys. "Proceedings of the National Academy of SCiences of USA". (1984) Anatomy and physiology of a color system in the primate visual cortex. Hubel D.. Epstein (Eds.274. (1979).272 . Willey J. "Scientific American". (1972) Visual illusions . 145. Hartline H. "Association for Research in Vision and Ophtalmology" 2. Middlebrooks J. Holt. "Journal Personality" 21. Neff W. The World Transformed. E.37 . Hum S. N·. 1396 . 971 . 186. 6.67.88 Julesz B. loki S.389. Mountcastle peripheral 4. Readings from Scientific American. F.. Freeman and Comp Pierce J. "Journal of Physiology".67· 77 Poggio G. J. Leibnitz. "Nature". 215 243. H.68. 200. 14. 10. M. . Kuffler S. Bowling 0. Hurrich L. R. 2 Lazanes R. 29. W. Rosenquist A. 356 . L. S.111. Hurvich L. "Scientific American" 2. H. (1970) Rozpoznanie i decyzja.24. Principles of organization of sensory .. New York. (Ed. Warszawa.154. W: Ottoson D. 150. O. "Journal of Neurophysiology" 18. E. (1961) Frequency discrimination after bilateral ablation of cortical auditory areas. Ittelson W. PWN. Bogustawski. 1041 ·1059.. (1966) Some neural mechanisms in the inferior cotticutus of the cat which may be refevant to iocstirotion of sound source "Journal of Neurophysiology". (1084) Neural mechanisms of color vision.. (1972) Visuafproperties of neurons in inferotemporal cortex of the macaque. Werner G. "Canadian Journal of Psychology". Suga N. "Psychological Review". Frackowiak R. Bender D. P. (Eds. "Proceedings of the Royal Society". Kubovy M. Gulick W. B. Plenum Press. E. W: Darien-Smith I. Wiesel T. W: L. 64. Md. McGuire R.W: Perception. J" Zeki S. PWN Pritchard R. PWN Hubel D. 1.). W: Recent Progress rn Perception. (1971) Oko i mozg. Hubel D. 119 . 96 . (1985) Connections of visual corticaf arcus in the cat. Land E. Gross C. Warszawa. Hebb D. Kaas J. New York. Reinehart and Winston Inc. 16(1). Freeman and Camp.). L. 111.1410. 241 . Wilkins. H.. W: R. J. O. R. "Science". Flock H. A. (Eds. "Journal of Neurophysiology". H. "Journal of Experimental Psychology" 58. (1985) Opponent-colours Theory.. R. 37. Sekular R.. Michael C. (1961) The perception of pain.420. "Journal of Neuroscience" 4. 35. Arsnbary D. (1965) Ethnic differences among housewives in psychophysical and skin responses to electric shock... Stiles W. (1968) Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex. H.. N. Handbook of Sensory Physiology.. PWN Gibson E.59.. "Psychophysiology" 1. PWN. Dichotic perception of a melody without monaural familiarity cues. Mac Nichol E. B. "Science".. 48.68. R. New York.. (1976) The Neurophysiology of Binocular Vision. W. (1978) Global Stereopsis: Cooperative Phenunens in Stereoscopic Depth Perception... (Ed.. 117. 3. Central and Peripheral Mechanisms in Colour Vision.105.). Academic Press. (1953) Discharge patterns and functional organization of mammalian retina. 5163 . (1953) of color vision. W. Jameson D. B" Poggio G. International Universities Press. Merzenich H. Gibson J. (1963) Sensory neural patterns in gustation W: Zotterrnan Y. Mechanisms any Models.99. B. "Journal of Neurophysiology". Baltimore. 80. (1970) "Physiological Psychology". Johansson G. (1982) Organization of retinal afferent terminals and cell dendriric fields in the lateral geniculate nucleus of the rhesus monkey. Handbook of Physiology. 98 Gregory R. Melzack R. 13 . P. 0" Hind J. S. (1951) Size as a cue to distance. i Tursky B. Pergamon Press Gawronski R. Kohler I. Konorski J. N. Warszawa. (1959) Motion paralax as a determination of perceived depth. David E. Gregory R. (1965) Pain mechanisms' A new theory "Science".. Rose J. Cutting J.425. W. T. (1959) Experiments in colour vision. 39 . "Journal of the Acoustical Society of America". 195. L. C Jones E. Poggio T. J (1989) The colour centre in the cerebral cortex of man. Kanno Y.· (1984) Recent developments in the physiology Neuroscience". "Proceedings of the Royal Society ot London". 40 . 1217 ·1219. Proceedings of the Fourth International Conference of Psychophysiology. Hilgard E.356. H" Wiesel T. PWN. T. Mansfield R. H. Deiber M. Milner P. E.

655 . New York. (ed. IX. Lewicki A. (1979) Nauka i osobowosc. (1975) Mechanisms of Colour Vision.171-192. G. Materska M. Rokeach M.Stiles W. (1974) On interocular transfer of various visual aftereffects stereoblind observers. "Kwartalnik Pedagogiczny" 2. III Simonton D. W. Shepard R. (1941) Bulletin". Teuber M L. (1978) The gate control restatement. Bruner J S. S. MacMillan -Koztelenki J. 145. (1979) Intuicja a odkrycie neukowe Warszawa. Amsterdam. "Journal of Neurophysiology" 28. Wiloy at high frequencies. Kozielecki J. "Journal of Experirncrval Psychology" 2 Rosch E. Academic Press. S. A.) Computers and thought. Luchins A. Freeman and Comp Tursky B. and Zeitgeist. (1984) Artistic creativity and interpersonal relationships across and within generations. VII. (1948) Brightness constancy and the nature Experimental Psychology". W: Recent Progress in Perception. J (1982) Organization of Endogenous Opiate and Nonopiate Pain Control Systems "Science". 310 . (1963) logy". Necka E. (1959) Elements of psychology. theory of pain mechanisms: a re-examination cues and Wallach H. PWN. Warszawa. (1953) Psychology". Readings from Scientific American. A. Wallach H. (1942) Mechanization in problem solving: the ottect of einstellung. "Psvchological Monographs".Freeman.74. 2. of General Psycho- Bartlett F.) Cognitive development and the eouisition of language New York. S. De Groot A. G.324. New York. T. Feldman J. Sternbach R. PWN. (1983) Prrvczvne« do teorii intuicji. (1940) The role of head movements and vestibular and visual localization. W: Moore T. Szorninska A. (1945) On problem solving. 101. (1990). London. Escner. 45 Anderson J. 5.. Reid J (1951) An experimental study of analysis of goal in problem solving. Arnold. (1968) Behavior patterns and visual rehabilitation after early and long-lasting blindness "American Journal of Ophthalmology". Dewey J. (1966) Rozwo] proccsu klasyfikacji. (1970) Heurvstvk». 38. Morgan C. 339 . "Psychological "Vision Research". C. Wald G. Prentice-Hail. 67 . (1950) The effect of perception time upon rigity and concretness of thmking. 1. Tichomirow 0. (1962) MY. (1990) Psychologiczne modele umv'sit). "Annual Review of Physiology" 19.18. 4. 34. beliefs. (1962) GPS. (1984) Programy m6zgu. (1972) Eye and camera. Whitefield I C. Colour vision and functional Neuroscienco" 6. New York. "Science". an information analysis. Freeman and Como. "Brain". Plenum Press. R. Englewood Cliffs. (1967) Wprowadzenie do psvctrotoqi). W Perception: Mechanism and Models. Stein M I (1974) Stimulating creativity. 19 . questions. Wiley. (1985) Mechanizm dzialari tw6rczych. T.Hill.. (1976) Auditory illusion and confusions. "Studia Psychologiczne". 46. Warszawa. Evans E. E. W: "Recent Progress in Perception. T. Tasaki I. P (1959) Personality. Wall P.24. Crutchfield R. Wever E. baum E. (1968) Zagadnienia osvcholoqii mvsleni«. (1967) Eye movements and vision. 1185 . pWN. Warszawa. Warszawa. S. Young J.5lenie i drogi /ego poznawania. Theory of Hearing. (1950) f(nowledge and thinking "Acta Psvcnoloqrcu 1. Warren R. PWN. Nosal C. Watkins L. (1961) Introduction to psychology. Warszawa. Wald G. E. Warszawa. 5 Thinking Twenty London. "Psychological Monographs" 6. Allen und Unwin. Jurkowski A (1975) Ontogeneza movvv i mvstonie. (1967) Further psychological correlates of ethinic differences in responses to shock "Psychophysiology". PIW. R. Wever E. Simon H. 1 . (1968) Informacja i p ercepc]s w procesie ucsenie stc poje«. "Studia Psychologiczne". W Feigen . Strzaler. PWN Szekely L. Readings from Scientific American. Austin G. Rubinsztein S. :]8.438. KiW. (1973) On the internal structure of perceptual and semantic categories. (1960) Sztuka beder: neuk owvch Wurszawa. R (1980) Cognitive psychology.368. Boyce P. london. 417 . "Psychological Monographs". Academic Press. Koestler A (1964) The art of creation. New York. C. (1967) The Auditory Pitch discriminetion Pathway. 731 . N. McGraw-Hili Newell A. PWN Kozielecki J. F. New York. (1968) Proouktvwne i reoroduktvwne wykorzystanie wisdomosci w r6znych tezecb uczenia si? Wroclaw. Readings from SCientific American" Freeman and Cornp. H ilgard E. McGraw· Hill Hadamard J. KiW. PWN. Zeki S. D. (1951) Thinking. (1972) Human problem solving. 14. Duncker K. (1949) The effect of flicker on eye movements. Simon H. t uchinse. Najder K.. Warszawa. "Studia Psychologiczne" 1. PWN. J.. Simonton D. New York. (1910) Jak myilimy? Warszawa. A (1956) A study of thinking New York. (1976) Struktur« czvnnosci mvsienie cztowieks Warszawa. T. T. PZWS Puszkm B. Humphrey G. a program that simulates human thovqtu. W. Wroc!aw. Warszawa. Warszawa. "Journal Ware C" Mitchel D. and individual generational analysis. "Journal of Experimental Psychology". Newell A. L. Simon H. McGraw.. PWN. 727. "Discussion in Amblie T. New York..672. Academic Press. (1965) Responses of auditory cortical neurons changing frequency. Goodnow J.4551. (1989) Reprezentacje i ich reprezentenci. M (1983) The social psychology of creativity a cotnponentiet "Jorunal of Personality and Social Psychology" T. 4.. 192 193 . Warszawa.. Krech W. New York. 216. 27. S. (1965) Thought and choice in chess. l<iW. (1969) Struktor» i kierunek mvstenis. "Journal of Experimental Berlyne D.73~ in normal and Warren R. Mouton. Guilford I. (1969) Myilenie tworcze. of achromatic in sound of colors. Yarbus A. (1964) Psychologia odkrvc meternstv cznvch. 1007· 1017.. "Journal of Personality arid Social Psychology". "Studia Filozoficzne" 4. (1969) Wybrane zagadnienia psychologii tworcrosci. A. WP Kozielecki J. Warszawa. Beveridge W. "Vision Research". (1969) Psychologla procesow przeddecyzyjnych. (1966) Scientitic discovery and the psychology of problem solving Mind and Cosmos. Nalczadijan A. Towards a neofield theory of problem solving "Journal conceptualization. Z. K.A. C. PWN. (1976) Philosphical eminence. (1964) An information processing model of kind of problem solving. S. New York. (1957) H(!aring. Ossolineum. H. "Journal of Personality and Social Psychology" T. Maruszewski M (1970) tvtechenizecju w rozwiqzywaniu probtemow. 65. Praca rue opublikowana. specialization in the visual cortex.64. (red. R. San FranCISCO. Valvo A. Ascher J. A. WSi P. PZWl Bruner J (1978) Poza dostarczone intorrnecie. Warszawa. L. Knopf. Ossolineum. Wiley Johnson E. (1964) The receptors for human color vision. (1983) Lxtcrnelisetion of mental images and the act of creation. X. 11 . (1976) Sources of ambigni/y in the prints of Maurits C. Wedell C. (1958) Bendig A. Warslawa. Mayer D. Warszawa. (1968) 8.1193 West D. Pietrasinski Z.ki A. "Journal of General Psychology" 1. Wyniki modviikecii ekspervmentu A. to stimuli of Whitefield I.. K.

1. Warszawa.Ossolineum. Warszawa. PWN "Kwartalnik Pedago- Spis tresci Podejmowanie decyzji Beach L. (1985) Zjawisko faworyzacji subiektywnej u klerowcow.. (1 986) Jak spostrzegamy zagrozenia? "Przeglqd Psychologiczny". Czucie sk6rne i bill Podsumowanie D<ineste. Kietliriski R. New York. Vlek C. (1984) Choices. Kreutz M. (1949) Badania psychologiczne nad wahaniem. (1980) Rational and personal aspects of risk "Acta Psychologica". (1977) Oecyzje wielowymiarowe i strategie ich podejmowania Wroclaw. Roslan A.. 39. Gleichgewicht B. Pro-easy percepcji 1"worc. PWN. Percepcja odleqloscl I gl~bi . PWN Kozielecki J. Struktury i drogi sluchowe . Warszawa. (1982) Judgsent under uncertainty: Heuristics and biases London. 1.wosci i intensywnosci dzwiekow Ocena kierunku dzwiekow .. dzwiekovv . 165. Kozielecki J (1989) Toward a theory a transgressive decision mokinq. (1935) Zarys ramowej teori! woti. Tvszka 1. Steinhaus H. Tyszka T. Tom 66. Tversky A. " .ty charakter system Wuok. Kucharczyk J. . T. (1980) Judgement and choice. Hogarth R. 3.tja i zmysi rownowagi . Ziudzenia .o. Duze ruchy oczu Drobne ruchv oczu . . T. Lukasiak-Goszczvnska M. "Studia Psychologiczne". . diwi~k6w naturalnych podsumowanl8 .. R. Sztemienko S. University of North Carolina. Widzenie barw . (1987) Image theory. . (1981) Tworczosc a strukture pojec. T. Wiley Kahneman 0. . 6.. Poznan. (1977) Psychologiczna teoris decyzji..13. "Acta Psychologica". Warszawa.Tomaszewski T. (1985) wenosciowemo .zjewisko inklinacji pozytywnej. PWG. Harper. Warszawa. . Cambridge University Press. Reutt J. Wplyw doswiadczcnia na percepcje wzrokowa podsumowanie III 5 9 9 11 12 PIIl!'cepcyjnego. Wroclaw. (1984) Lllk jako psychologiczny modyfikator prawa preferencji czesu w podejmowaniu decyzji. c 80 195 . Sadowski W. Percepcja ksztaltu . Kozielecki J.. reading beyond everyday life. Trzeninsk! J. (1960) Uwagi 0 grach ttczbowvch. Praca nie opublikowana Czapiriski J. 1. (1945) Productive thinking. MON Tversky 0" Kahneman D. (1971) Wybrane prace osvchotoqiczne. Bukowski M. PWN.. (1985) Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. 45. PZWS. (1960) Teorie podejmowenie decyzji. Starr C.. Struktury i drogi wzrokowe Ruchy oczu .. T. Wygotski L. Wrazliwosc na swiatlo . (1984) Rowmienie ryzyka w psychologii "Przeglqd Psychologiczny". "Zastosowanie Matematyki". Guszczvriska M. (1977) Koncepcja transgresyjna cztowieke. Warszawa. Pereepcja ruchu Uklad obraz-siatk6wka Uklad oko-ulowa . PWN. (1974) Empiryczny model decyzji w warunkach rvzv)». Chapel Hill. Mitchell T. . Siovic P. "American Psychologist". 5. Simon H.Ossolineum. (1969) Social benefit wersus technological risk "Science". Ruchy konwergencyjne . Cninchestor. Percepcja. StallenP J. Wertheimer M. (1963) A framework for decision making Athens. University of Oh. Percepcja cz~stotliwosci i intensywnosci Progi slyszenia Wysokosc i glosnost dzwiekow . Warszawa. Praca nie opubllkowanu. 0 nsturze optvmizmu. 23 23 24 25 26 29 35 35 36 37 44 48 53 56 57 59 65 65 67 68 70 71 73 74 79 Sluch . R.:. Sokolowska J. "Acta Psychologica" Tom 70. Rapaport A. values> and frames. (1958) Z zoaeonien psvchotoai! semodzietnosci qicznv". (1966) A study of human decision in a stationary Markov process with rewards. K." Teorie kodowania czestotl. (1969) Szteb generalny w latach wojny.Kwartalnik Psvcholoqlcznv". Od Redakcje m.

. ff'rocesy decy~vjl1le. . konwergeneYlne 171 173 175 i uzvtecznosci (K . Przebieg Analiza Myslenie Mvslenio laneucha struktury operanji Iancucha operacji .. i dywergencyjne.l problem6w . " . tworczeqo. 123 125 125 i zmiennoso 175 177 179 179 180 Sekwencja decyzji ryzykownych. Rodzaje Reguly sterujqce Iancuchem operac]t umyslowych .. 91 91 Bl~dne Fiksacja nastawienie. '.l~iowe... Strategia perspektywiczna i prezentvstvczna. Spostrzezania. Wynik czynnosci myslenia.R) (SEU).. . heurystyeznych If'roces przewidywania. przez ludzi. Przaszl(ody w rozwi<lzywanil. rnvslenia eksperymentalne modelowania historyczne ·92 92 94 96 96 97 97 99 102 i mysl~nie'poji. rflodlzaje sytuacji problemowVclI"i. 137 137 140 143 143 145 146 147 150 152 153 154 Faza weryfikacji Dwie metody Weryfikacja Osobllwosci pomysl6w.icznei osci "Wiedzialem. Wyobrazenia.. wervfikacii.. Literatura zalecana i informacje. 115 rvzvkowne] . S~owniczek Pojecia naturalne. Proces Cechy tworczv.. tworcv. wvnikow dzialania..Akt wyi>orUi. .... fazy weryfikaeji Slowniczek Strategie rozwi'!zywania Strategie Dob6r idealne strategii . posvbilne. lPoifilcieuzvtecznosci. ~ a ~. POii. " """ ezyli mvslenie typu R is.lcia System Myslenie matrycowe poj~t. . lFazadostrzegania !l~oblemu . lPodlt9jmowallil~e dec:vzji !l)ecydent i decyzje. Rodzaje operacji umys!owyeh. Heurystyka dostepnosci reprezentatywn IPrawdopodobienstwo subiektywne . . Ryzyko Badania i jeqo aspektv. Mvs~enie Definicja term!nu. Smak W!i'ch Podsumowanie Trojetapowv Zjawisko 83 84 132 134 134 135 136 problem6w . . . 196 197 .. produktywne tworczs IN i reproduktywne. zaiecana Osobowosc Literatura Informac]e jako material myslenia. . 156 157 158 105 107 109 110 112 113 113 . 159 160 162 H eu rystyka Zludzenia Trafnosc Heurystyczna atruktura myslenia . o I.. umyslu . mzwiqzyw<!!llilJl 118 118 119 uzvtecznosci walentne. sensoryczno~motoryezne .. Strategia Strategia Wahanie scalania scalania prawdopodobier\stwa korzvsci i ryzyka decyzJi.. .. 164 165 166 167 168 Wartosciowanie Deena Wartosciowanie Zruczonia wynik6w pieniedzv. nad ryzykiem.".. Podejmowanie decyzji Model svtuacii decyzji 1/11 155 155 104 105 Operacje umyslowe . Metody Metody Metody Badania badania i ro(!wu"lzywalft"llie prob~em6w. wielowvrniarowvch. psvcr. Problemy Problemy otwarte i zamknioto. pomvst6w. 104 Mysleoie tw6rcze .. lFazv mzwi«zywania problemow. ' !RoBa myslenia p~oblem6\1\1 119 121 121 122 122 Ocana fvzvl<a. przewidywania. Analiza sytuacji pmblemowej_ Analiza celu... 170 171 . grupy operacji. Dunckera. " i niotworcze. 87 87 89 89 Wsp6ldzialanie zmys«6w w ramach jednego systemu percepcyjnego. ' Charakterystyka warunkach ~yzyka.Kinestezja Zmys! r6wnowagi Podsumowanie 80 80 82 82 Analiza lFaze danvch poczqtkowych. w rnvsleniu. funkcjonatua. c 127 128 128 wytwarzania model "olsnienia". Smal<n Wfilch. . mvsleuia i kulturown. ze to si~ zdarzv" . Rl3gu!y algorytmiezne Rola regul i heurystyczne.

Literatura zalecana. Wykonanie decvzji: 181 sukces. niespodzianka. . Bibllografia.Dob6r strategii. niepowodzenie. 183 184 185 185 188 Granice badan decyzyjnvch: sytuacje otwarte. Siowniczek.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->