You are on page 1of 8

Numer podwójny ł 15.

Nr 142 Ł ź 16 grudnia
1946 Toku
ł pocztowa uiszczona ł
Rok XXV

MONITOR POLSKI
DZlEIII'II ł POLKI EJ
ł Redakcji w Warszawie: Plerackicgo 11 tel. "9640.
Redakcia, Administracja i Ekspedycja: ż Piotrkowska- 133, tel. 139-31 . . . ..• . l
, ę .,Monllora . Polskiego" ą wszystkie ł P.A,P.: • KRAKOW, Rynek Kleparski 4; KATOW leE, Jana 11; . POZNAN, Pleracklego 8; ,
, "nll·en.na f', SZCZECIN. ul. 5-go Lipca 9; SOPOT. ul. Grunwaldtka 416; Ł Wldawska :lO? _ _ '.
LUBLIN. Sp'Jkojna 4; 1\1 ELCE. Facha 3!': .... M G' Ł d k.ontó 59,
OLS'HYN, j.go Maja i; Ł ł ł 2. ' Konto czekowe tlW P.K.O. ź "Mpnitor Polski" oraz Bank Gospodarstwa ł ł ł w o Zl,
__ _ __ 2 !&!Y -
.- i!22
E .
Ś Ł Ę
Z a \' z ą z e n i e W ł a d z N a, c z e l n y c h
PO;t, . 262. ą Ministrów: Admini-
stt'acji Publicznej i Ziem Odzyskanych z 12 li-
stopada 1946 r. o przywróceniu i ustalemu ę <
wych nuzw ś '
1262
Ą
Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem

Na podstawie art. 2 ą ż
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 ź
1934 r. o ustaJaniu nazw ś i o numeru- .
cji ś (Dz. U.R.P. Nr 94, poz. 850) oraz,
ł • .
. art. 2 ą dnia 13 listopada 1945 r. ' 0 ą
.
OZIAt
z dnia 12 listopada 1946 r.
dzie ziem odzyskanych (Dz. U.R.P. Nr 51, poz.
ł
Zarzadzenia ł Naczelnych.
. .
--000--
o przywróceniu i ustaleniu ę nazw
ś
295), ustala ę w ·brzmieliiu polskim nazwy" oraz
ę ś poda,nych w § 1.
,.'.i TaI1JWa . polska
\ '1 , __
ą
.A.damowo
Szklarnia
Struga.
Z,tgrodno
OrlO'Wo'
Okrzesz'yn ,
Przypadek II
przymiotnik
-ic, ę
-a, adamowski.
. -i,sz.klarski '
-i, ż ń
-na, ń
-a, ł
-a,
Wambi erzycc -yc, wam:Qicrzycki
Olbrachtowo -a, olbrac1itowski.
Otbrachwwice-ic, olhrachtowieki
\ -ic, piwnicki
ł ł popielski
D a:wn-a nazwa.
(niemiecka)
gliwi0ki Ackerfelde O. S.
ę . ą
ć ń Adamsveroruss
ł Adelsb3JCh
ł ryj ski Adelsdorf
§ 1.
Navwa poIska
ł
Sowin
. Studzianka
J ł
ż Adlersdorf ł
kamienn-o- . Lubómino
górski Albendorf Przecz/).
ł Albendorf ń
ę Albrechtau Grabowo
ł Albrechtsdorf Orzysz
ń Albrechtsorl . 'l'ti rowo
ę Ł Wielgowo
Przypadek II
przymiotnik
-d, ł
-na, ń
-ki, studzianecki .
-ówka, ł
-ic, ł
-a, lubomillSki
-y, p'rzecki
-rznia, ń
. \
-a, grabows:ki
-a,orzyski
" -a, turowski
-wa, wielgowski
\
ę
€ ń
s·zprotawski
nyski, wzgl.
niski
legnicki
lidzbarski
nitemooI ń
braniewski
ł
piski
ł •. ,\'lIRk . , -a, ł J .
Ż Wielkie -ch -ich, ż
St arezów -owa, starczowslri
, _____ AIlQp_au ___ " :Uraz
ż . Allenbruch U rad
ą Alt AUnla.:nllSldorf ś
opolski Alt Baudendorf Zbaków
>" .. ;- zu,_uraski .
cda, uradzki
- y, ś ń
ł
ń m.
ł
ń
l'ubliniecki .
górowSlki
glubczycki
ń
ł
ą
ł

gorzowski
klucz bO'I'Sk-i-
milicki
lubiJiski
ń
Stare Budkowice -ic, starobudkowieki
Stary ń -nia, ń
StJtt re ź ź . starokozielski
ą Alt Ghristburg Bogdanowice
kOZliclski Alt Cosel Hanie
ą -bia, ę . ń m. Altdarnm Bajikowo
Dolno -a, ń ł ę Alt Dollstadt ń
Borof'1zów -owa, boroszowski ol oski Alteneiehen ł Bór
Un iec howice -ic, guiechowi'cki ł Altenrode N. S. ł
L as -ego La:sl}, staroleski nyski, wzgl. Bialcz \ t, .
Stare Pole
Star e :Jablonki
Stare G1bvice
Stary Grodków
Sta ra Góra
Ruda Mi Iicka
J.)QmeC'ko
Stary HHnryków
Stary Dwór
Bugie. nice
Stare ł
SUiTY ,Tawor
Stare Kurowo
Stara Ka mienica
Sta r y Kisielin
ę
Stary WQgliniec
Kolezyg{owy
niski AltewaIde ą
-ego Pola, staropolski malborski -' Altfelde Barkowo .
-nek, ł ostródzki Altfinkcll Barszów
-ic, starogliwicki gliwicki .·Ut Gleiwitz Barciany '
-owa, shrogroclkowski grodkowski Alt Grottkau Barlosze
-ej Góry, starogórski górowski Alt Guhrau Mieszkowice
-y-kiej, rud'liki miEcki / Althammer-Militsch Barwice
-a, doniecki opolski . Altbaus ' ż
-a, sturob,onrykowSlki ą Alt Heinrichau Buków
-ru, starodworski ł Althof Kl'. Pr. EyJau
-ie, bagienicki . ą AIthOfcn
. -'Yek, ł ę ń Alt Jaglack .
. '-a, starojaworski jaworski Alt J autlir
-a, sl;arokurowski. strzelecki
-cy, S'ta rokarrnieni0ki
-na, starokisielSIki.
-na, Ś ę
ń ę
ł ł ł
Altkarbe

Budziechów
BudziwojÓ'W
B abo rów
Sady
Ogródki
Braszowiee
ą
Piekary
ł
Bieniów
f · .
.. Siar y Lesieniec
Lntni er7. yce :
:stara Ł
Stary Targ
.Ma.rcinkowo
Stary POllielów
ń starolesienieeki.
yc, lelIlliel'zycki
-c y, ł
(kraj,)
jeleniogórski
:zile1lonogórski
ń
'zgo rzel ceki
miastecki
ł
ś ę
bystrzycki
S'ztumski
ń
. ę
Altkirchen'
Alt Kohlfurl
Alt Kolziglow
Alt Lli.ssig
Alt Limmritz
Alt Lorrunitz .
Altrrrark
Banie Mazurskie
ę
'.
sta.J·c Roohowice
Star e ś
stara ż
St ara B uJnica
St ara ś
Si,ary Cltwalim
-u, starotal'ski
-el, marcinkowski
-ego-owa, stal'opopie_
lowski
-ic, rochowicki
-a, stal'oole8lki
-i, ż
-cy, starorudnicki "
-ej ś stal'O-
ś
-ej Cerekwi, nowo- '
opolski
jaworski
oleski
ę ń
ń
ł
cerekwiallski ł
-mia, starochwalimski Iszczecinecki
-owa, lstarowaliszowski bystrzyeki
Alt Marlinsdorf
Alt Poppelau
Alt Rohrsdoi-f
Alt Rosenberg
Alt Roscnthal
Alt Ri.iclnitz
Alt Schowtu
. Altstett
Alt Valm
Dziwis-zów
Bieilkorwice
Daniec
Górowo
Samborowo
ź Maz,Ul'Skie

ś '
Barlinek
Biernatki
Bierutów
ł
'I'argoszyn
Uniegoszcz
ą
-a, zbakowski
-ie, bogdanowicki
-nia, ń •
-a, bajtkowski
. -nia, ń
-ego -ru, ł
-a, ł
-a, ł
-owa, ą
-a, barkowski
-owa, barszowski
-u, ń
-y, bartoski
-ic, micszkowicki
-ic, barwieki
-yn, baiYllski
-owa; bukowski
. ł
ń
szczecinecki
ł
nyski, wzgl.
niski
-owa, budziechowski ż
-Qwa, budzi ł
-owa, baborowski ł
-dów, sadowski ń
-ów, ogródkowski ę ń
-ic, braszowicki ą
-u, ą s'ztumski
-a'r, piekarski ś
-ej, bielski , pilski
-owa, biEmiowski ż
-11, baJlski ę
-a, ę trzebnickl
-owa, dziwiS'zowski 'jeleniogórski:
-ie, bieilkowicki l'aiCiborski
-lica, dani·ceki opolski -
-a, górowski . reszelski
-a, samborowski. ostródzki
-a, brzezieilski ostródzki
-cy, ś
-nka, barlinecki ś
-tek, biernatccki legnicki
-mI/a, bierutowski ś
-yc, ł ś
-a, ń
-a, uniegojski
-a, ą
. St.ar y Wali·s'zów
'W. a rsz.kowo·
Stal'a Bystrzyca
Sbn' y ł
Pianki '.
-wa, warszkowski ł ń
-y, SItarobysirzycki bystrzyeki
. Alt Waltersdorf
Alt Warsehow
Alt Werstritz
Al twilmsdorf
Altwolfsdorf
Alzenau
-a, pszczewski
jaworski
lubaliski
ń
ę
ł
lidzbarski
ę ń
ostródzki
ł
-ia, sitarowielislawski ł
' •.
-neik, pianecki piski
-ki, ol'szanecki brzeski
-ic, sternalicki oleski

-go, zawadzki strzelecki '
, ,
Ammem O. S.
Andreashiitte
Bielany ł -skich, ń
Bobrowllik
Bobrowo
Liwa
ł
-a,
. -a, bobrowski
-y,liwski
-ej, bifllski
')
Dawna nazwa
(niemiecka)
A'lldreaatal
Annahof
Armadebrunn \ .
Arnoldsdorf
Arnsdorf
Arnsdorf (Ostpr.)
Arnsdorf
Arn'Stein
Arnswald
Arys
Auersherg
Augu.stwalde
Aurns
Aurith '
Bachheiden
Backen
Badenau
Bahn
Baitenberg
Baitzen
BaldcmbuTg
Ballau
Balz
Bankau
Bargen
Barschau
Barten
·Barlendorf ,
BarwaIde Nm.
Biirwalde i. P.
Basien
'Baucke
Baudach
. Baudmanusdorf
.Bauerwitz
Baumgarten
, Baumgarten
BaUlugarten
Baumgarth
BecI,ern
Behle
Benau
Benkheiin
Bentkau
BerbisdQrf
Berendorf
Bergdorf
Bergeuthal
Bergfriede
Bergling
. Bergstadt
Berlinchen
Berodarf
Bemstadt i. S.
Bernstein.
Bel'sdorf
Bertelsdorf
Bertuug
Betsche, Stadt
Bettlern
Bewe:tnick
Bieberstem
Bieberswalde
Bielau
{I
_2 __ ...:..... ______________ -.:.. Dnia 19 grudnia 1946 r.
Naz'W,a polska
ł Nyska, wzgI.
Niska
ś
Bieniowiee
Ł
Biesal
Bierkowice
ż
Brzezinka
Nowe Czaple
Przykopka
Brzeziniec
Grus'zeC'zka
Biskupiee
Ś ę
Ujazd
Bi,s'ztynek
Biskupów
,
' .
Biskupiec
Biskupice ł
ł
Bladowo '
ł ż
Blachownia Ś ą
Bliszczyce
Bledzcw
Pilchowice
ś
Czarny Kierz
Przypadek II
przy.miotnik
, -ej, bialski
-wsi, wielowiejski
-i c, bieniowieki
-ie. ł
-3" biesaIski '
-i c, bierkowieki
-ż ę Ż ż
-i, brzezinecki .
-yeh-It nowoezapelski
-i, przykopecki
ń brzeziniecki
-czki, gruszecki
-ie, biskupieki
-ego, ś ę
-u, ujejski
-nka, bisztynecki
-owa, biskupowski
-pea, bisln:lpiecki
-pic, biskupicki
-a, ł ń
-a, bladowski
-ej, ł ż
I -ni" blaehowski
-yc, bliszezycki
-a. bledzewski
'.
-ic, pilchowieki
-ie, ś
-ego Kierza, czarno-
Powia,<t
nyski, wzg1.
niski
wolowski
legnicki
kluczborski
_ ostródzki
ł

gliwicki ,
ż
ł
ć
milichl
oleski
ś
strzelecki
resrzelski
nyski, wz gl.
niski
'suski
olawski
ł
braniewski
kamienno-
górski
korlielski
ł
ń
gliwicki
. gorzowski
kierski lidzbarski
K wi ż
ę
'Bobrowice
Botkuny
-ic, kwieciszowicki lwówecki
-a, ę ń ' jeleni,ogorski
-i c, bobrowicki ś ń
-n, botkuirski' ł
./
ą
Bogaciea
Czeska ś
Czechowice
Sobic'szewo
Borowa
Borów
Bielkowo
Budzis'zowice
Burgrabice
ą ą gdmlski
-y" bogacicki . . oleski
-ej Wsi, czeskowiejski brzeski
-ic, czeehowicki gliwicki
Barkowiec
Borzymy
ł wice
Bednarzewo
ł
Zgo'rzelice
Pogórze
Branice
Brójee
Brunów '
Rudno
ś
Bredynki
L\lbachów
Szeroki Bór

Przystl'onie
-a, sobieS'zewski
-ej, borowski
' -a, borówski
-a, bielkowski
-ic, ż
, -ie, burgrabicki '
' -ic, borkowieki
-ów, borzymski,
-le, pakosiawieki '
-a, bednarzewski
ł boj,adelski
. -ie, zgorzelicki
-a,
-ie, branicki
-ójc, brój ski
ę brunowski
-a, rudzi ell ski
-a, ś
-nek, bredynecki
-a, lubachowski
-01'11, szeJ:okoborski
-owa, sierakowski
-ia, ń
ń
ś

ń
ł ń
nyski, WiZgI.
niski
ole ski
elcki
nyski; wzgl.
niski
barioszyeki
. ""ielonogórski
braniewski
prudnicki
ł
ę
ń
gliwicki
sztumski
reszelski
ś
piski
lubliniecki
ż
ł
Brynek -nka, brynecki gliwicki '
Pogorzel Wielka. -li, pogorzelski piski
ę -a, ę ń
Brochocin -a, brochociflSki ł
ź ń -na, ń ń .'
Brzostów ' -owa, brzostowski , ł
ś -ia, przedmojski ś
Borki Wielkie -ów, wielkobore,cki oleski
Stare Brynki -ych-nek, starobryneeki ń
Bezrzecze -eza, bezl'zecki ń
Brynica -y, bryni'cki opolski
Kozowo -a, kozow<;ki wolowski
ł -ic·, ł prudnicki
Ś ą -·e'j, bukowski ł
Budziszów -owa, budziszowski ł
ę ś -y Wsi, ę ń raciborski
ę , -y, ę ń raciborski
Buczyny -yn, ń ż
Grabownica -y, grabownicki milicki
Bukowina Sycowska -y, ń sycowski
, ł ł ń ń m.
Bukowina Bobrzal'i.-
ska -y, bukowiilSki
Bukówek -wka, bukówecki
Bucze -a, buczaIlslki
Kajkowo -a, kajkowski
Budry -dr, budrski
Bujaki -ów, bujacki
ł -ie, ł
Grodziska -sk, grodziski
Dobra -ej, dobrski
ł -ic, ł
Bierdzany -an, ń
Zakrzewo -wa, zakrzeJski
ż -ego, boski
ż
ś
zgorzelecki
ostródzki
ę
ostródzki
ś
!szczyci ń
prudnicki
ł
opolski
ł
ą
Dawn'a nazwa
(l1i·emiecka)
Nazwa polska
Przypadek II
. przymiotn.ilk
Budki -dek, budecki olecki
Kadyny -n, kadYIlski ą
Pokój -ju, pokojskiopolski
Sied11sko -a, sieuliski ł
Redaki -k, redacki emski
ń -nia, ń sztumski
Kliniska -isk, kliniski nowogardzki
Dobra -rej, dobrski nowogardzki
ź ź wp,gorzewski
Bielau
Bielwiese
Bienau
Bienendorf
Biessellen
Birgwitz
Birken
Birkenau O.
Birkenstedt
BirkHnwalde
Birldcht
Birnbaumel
B:schdorf

Bischofstal
BiJschofstein
-Gdakowo -a, gdakowski suski
Bischofswalde
Biscbofsweroer
Bischwitz
BIaden
Bladiau
Bl3isdorf
Bleehhammer
Bleischwitz
Blesen, Stadt
Bilehengrund '
Bluhlberg
Blumenau
BIUmendorf .
Boberrohrsdorf
Bo,bei'sbe'I'g
Bodenhaus·en
Roden winkeI
Bodland
Bohmisehdorf
Bi.ihmswalde
Bohn..;;a:ck
Bohrau
Boh l'a useif,ersclorf
Bolkau
Balis'chdorf
Borkendorf
Borkenwalde
Borsch1mmen
Bosdorf
.Botchersdorf
13oJ:adel
Brandenburg
Brandewalde '
Branitz
Brat·z, St{\ dt
Braunau
Braunbach
Braunswaide
Bredinken
Breitenhain
Bre·itenheide '
Breitenmarkt
Breitental
Brunneck
Brennen
Brentau
BrockendoTf
Brosen
Brostau
Bruch
Bri.i0kenort
Briinken
Brunn
Briinne
Brunnwies'C
Buchelsdorf
Buchelsdorf
Buchen N. S.
Buchenau Dorf
Buehenau
Buchenbergen
Buchendorf ł
ł
Buchholz
Bnehwald b. Sagan.
. Buchwald
Buchwalde
Buchwalde
Buddern
Bujaken
Bunzelwitz
Burggarten
Burgwalsser
Bu rgw e i.de
Burkard.sdorf
, '
B u'Schdorf
Bussen
ą -y, ą tnieniodliilski
ą -y, ą ś
ą -y ł
Domaradz -a, domaradzki opolski
Siedliska siedliski ż
ń -a, ń , ' . gdallSlki
ż -na, ż ń gryficki'
Dygowo -wa, dygowski ł
Suchy Bór -ego Boru, opolski
Dajtki -tek, dajtecki
ą Malborska-i, ą - sztu'mski
Stare ą -cza, ą ł
Ozeszow -owa, c·zes'zowski trzebrii-eki
J agielno -na, jagielniaIlski ń
Lipowa -y, lipowski " grodkowski
ł Ś ą -ie, ł prudnicki'
,Tyrowo . -a, tyrowski braniewski
Nowy ' ś ę -ego-a, ś ę nyski, wzgl. '
G:etrzwald -u, gietrzwaldzki
Dziwnó", -owa, dziwnowski
Skoma:ck Wielki -a, skomRcki
ł -wia, Ż
Osiek -a, osiecki
ł ogorzeleeki
Dytmarów -a,dytmarowski
Dzieómorowiee -ic, ć
Dobre niK ą -ego, do·hrski
Dobrzell Wielki -rznia-ego, dobrze{lski
Dobry Dóbr, dobrski
Doliee -ie, dolicki
Nowiny Wielkie -in. ń
ą ł ą
Domnowo -a, domnow-ski
ł "ja, ł
Drogos'ze -ów,drogoski
Ozernica _L, _ , _y, - --
ł . '- -y, ł ł
\Vojnów " , -owa, wojnowski
Kamieniec ń kamieniecki
ł -ie, ł
Drzewiany -an, drzewial'lski
ł ę -a, ł ę
Kalinowo . -a, kalinowski
Srokowo - -a, srokowski
Drzewice -ie, drzewicki
Drezdenko -a., ,dl'elzdenecki
ł
ę
Dubeninki
'Bogdaniec .
Cisowa
Suszka
Konradów
ż
Brzeg Dolny
Olszyny
Pisanica
Dzikowice
Domaszków
Dzikowiec
Okartowo
ż
ż
Mroc>zkowice
ł
ł ę .
Komorniki
, ą ł
wiecka
Wójcice
ą
ź
Cieszkowice
ę ź
Nakomiady
ą Górna
'Ruda
ś
Ż
Ligota Turawska
, ł
Olsz ewo
Dlugogóry
J .3iSionno
Jesionowiec ,
-l, drygaiski
-a, ę
-nek, dubeniilski
ń bogdaniecki
,-ej, cisowski
-i, suszecki
-owa, konradowski
-ic, ż
-gu, brzeski
-n, OlSZYllSki
-y, pisanicki
-ic, dzikowickf
-owa, domaszkowski
-wea, dzikowiecki
-a, okartowski
-owa, ż
-owa, boinowski
-ie, mroczlmwicki
-ie, ł wieki
,- -ic, ł ę
komornicki
-y, ą
-ie, wójcicki
-i, ą
-y, ź
-ic, cieszkowicki
-ej ź ę
ź ń
-d, nakomiadzki
-i, ą rowecki
-y. ru&iki
-in, ś ń
ż ń
-y, ligoeki
-a, ł ń
, -a, olszewski
-I', ł
-a, ń
jesionowicc·ki
niski .
ń
kamiCllski
ł
. glu bczycki
mili'0ki
ł
prudnicki
ł
ż ń
opolski
ł ę
pyrzycki
gor zowski ,
'szcizyci ń
bartoszycki
ł
ę
' jawDr.,ki ' , ..
ą
ł
gliwic'ki
bytomski
kosza ń
pi ski
ł
ę ń
ń
strzelecki
(kraj.)
piski
ostródzki
ł
gorzowski
kozi elski
ą
nyski, wzgI.
ni ski .
legnicki
ł
ń
ł
S'zprotawski
bystrzycki
ł
piski
ł
ż ń
lwówecki
opolski

. ł
ł
grodkowski
IJiski
ra.ciborski
górski ł
opolski
ą
, opolski
ż
ż
, ł
opolski
trzehnieki
ę
ę
malborski
ń
Nr 142
, Dawna D-a.L,_
(ni·emiecka)
Buttkea
Cadinen
Carlsruhe O. S.
Carolath '
CharlottenwerucT
Christburg
Christinenbel'g
Daber '
Daehshausen
Dakau
Dambrau
Dammer
, Dammer
Dammf,eJde
Dankfelde
Danzig Rhf_
Deep ,
Degow
Derschau
Deuthen
Deutsch Damerau
DeutJScheck
Deutsch' HammN"
Deutsch Jagel
Deu tsch Lei ppe
DeutsCh Russelwif&
Deut.sch Till er au
Deutsch Wette
Dietrica.swald(l
Dievenow
D.ippelsee
Dil'schel
Dir:;chken
Waldenburg
Dittel'sbach
. Ditte:rsdorf
Dittmannrsdor f
Dobcr-PauslJ
Dtibern
·Dohem (Ostpr.1
Do li trl
Dollefrsradung
Domhrowken
Domnau
Domslau
, Donhofstiidt
Dornberg
Dorndorf
Dra:chenbrunn
Draruastein
Drama;tal
Drawehn
Dreifclde
Dreimiihlen
Drengfurth
DrBwitz :
Driesen
' Drigelsdorf
Drounitz
Dubeningen
DiihrillgshOf
Di.inenfeld
I>jirr ń
Diirr Kimzendorf
Diirschwitz
Dyhernfurlh
Ehendorf
EbenCelde
Ebersdorf
Eberodorf
. ;
Ebersdorf b. N erurode-
Eekersberg
Eckersdorf
Eekersclorf
Egelsdorf
Ehrenf'Cld
Ehrenforst
Eiehbaeh
Eichb-e-rg
Eiehenau O. S. ·
E' chendorf '
EichendorffmUhl
Eichenhag
Eichhammer
Eichmooien
Eichtal
Eisenwerk
Eisermiihl
, Eisersd.orf ,
Ellguth Turawa
Erbenfelde
Erlenau
,
Ernstburg

Esehenwalde
N'r 142
Ś
ś
ł
Faryny
ś
Przy'p-adek II

ś
-y, ś ń
-wc a, sokolowiecki
-n, ń
-a, ś -
Ogonów -owa, ogono,·tski
'rwardogóra -y,
ł -a, jeglownicki ' .
Widuchowa. -wej, widuchowsk i
Kamieniec ń kamien:ecki
Zd
. -J·ów, -z.drojewski
. .1 rOJe
Karpniki -nik, karpnicki'
ł - -a, ł
Stare 'Juchy - .Tuch, staroju.'>ki
Kalisizki . -SlZek, ka.lis-ki -
ł -ic, plawniowicki
ł -y, koczal.ski
ę '; -ic, ę
Ś ś
nietwo -{)W a, ś i
Zgorzclec-N ś .
t wo -lca zgotzelecki
ł ł -a, franknowski
Przy ł ę ł ę
ł -IC, slublCkl
};'rombork -u, fromborski
Wróblin -a, ń
ę -na, ę ń
Dziewkowice ' -ic, dziewkowieki
Hukowice -ie, bukowic·ki
Chociwel -wla, ę
ł Wolny -a, ł
Wolnica -y, wolnicki
l:.igota. Pr6szkowska -ty,ligocki
Hozdnica -y, gozdnicki
ś - y, ś
Radostowo -a, radostowski ,
Szwe.cja "cji, szwed7.ki
CieS'zków -owa, cieszkowski
, . Kisielice -ic, kisielieki
Mi'rsk -a, mirski
Cisek -ska, cisecki
JaCJZów .' -owa, jaczowski
Biedrzyeho'wie,e -ic, bi.edl'zychowieki
-ic, biedrzychowicki
Skoros:z;yce -YC; skoro-szycki
Warkocz -a, warkocki
ą .- --u, ł ą
!\{ieroszów -owa, mieroszowski
Kodantów -owa, korfantowski
Grodzice -ie, grodzieki
Rooogi ' -ów, ro'ZOski
ź -a, ź
ę ń ę
Górniki -ik, górnicki
Wronki -nek, wronecki
Ochodze -ódz, oehodzki
ł -ye, ł
ą ' -kich, ą
K ą ż Ś -a, ą
Zabór . -oru, zaborski
Boleszkowi ce -wic, boleszkowiekj '
WCjborz ' -a, wojborski
Udanin -a, ń
ł ę ie, ł ę
H-oleniów Ś ą -owa, goleniowski
ą ł w ki :-wek, ą ł wski
ż ka -i, ż
{}arbas -a, garbaski
. Gardeja -ei, garde;iski
.Tasieii -nia, jasieilski
ł -owa, giebuttowski
Rud'ziska -sk, budziski
.fedwabno . -a, ń -
ł ą -ej, bialski
ż - -y, ż
SiekierGzyn -a, siekieI'0zyilski
Gierzwald -u, ł
Skokowa -ej, skokowski
Bukowo -a, bukowski
Czepie-Iowiee -ie, czepielowieki '
ł -owa, gie.raltowsk i
ł -u, ł
ł -ie, ł
ł ą
Kamienna
ż
ś
ś
ą
Jus<zkowo
ł ę
Szklary
-l ' _
.B Ursz ÓW Sil: lda 1'11ia
ł
HlisfiO
Ż
ł
, I .
-yc, ł ą
-ej, ń
ż giski '
-owa, go&ciszowski
- -ie, ś
-a, ą ń
-n, juszkows,ki
-iej, ł ę
-1', szklarski
-ovia, rus-zowski
-y, ł
-a, gli ski
-ie, ź
-C'Zyc, ł
-MONITOR POLSKI
Pow.va/l
ś
grodkowski
ł
szczycimlski
Ż
Dawna nazwa
(ni-emieC'ka)
Fahlenwerder
Falkenau
Falkenhain
Farlenen
niowski Fiwlbriick
grodkO'.vski Feldheim
sycowski ]1"-estenbe·rg
ą ]i'ichthors t
ń Fiddichow
suski Finckenstein
ń in., FinkC'lHvalde
'jele;ll iogórski Fiseh bach
piski Fisch bom
ł
pis.ki J3'loekan
g liwic ki 1i'lOsingep.
ć Ji'lotenstein
0185ki Fobrendorf
.
]wówecki
zgorzeleck i
res-zcls ki -
ą
ń
brani ewski
opol s ki
s'z,czeciJlski m.

Ii'O'rs.t Gorli tz
:b"rankenau
Fralllmn berg
li' rankfllrt
Frauenburg
Fraucndorf
li' rauendorf
strzele<;ki - Fmue;nfeld
t r zebnicki Frauenwaldau
stargardzki Freienw'alde i, P.
, oleski Fre:hOfen
lidzbarski li'.reimarkt
oIJo]ski Fre.i Pws.Jmu
ż ń Freiwaldau
ą Freiwalde
reszelski Freudenbe'rg
ł ' Freudenfie-r
milicki .Freyhan
suski Fr:eystadt
lwówecki Yri edeberg
kozi elski Friedtnau Q. S.
ł Friedenshagen
ń Friede;rsdorf
prudnicki Fried-e,rsdol'f
grodkowski li'riedewalde
ń i Friedf eTd e
barlosz-ydd-- .• . Friedland
ł Friedland .
ń Fricdland' O. S.
opolski Friedrichsgratz
ń i
opolski Friedrichsihal
ń . li'riedrichsiein
byt.omski Friedl'iehswille
olecki Fronicken
opolski Friihauf
ł Fiinfte;chen
ż Funken
Fiirstenau
/zielonogórski Ftirst.enei ch
ń Ftil'stenfelde
ł -Gabersdorf
ś Giibersdorf
Ś GaJbitz
ą Gallenau
ń Ganglau
ę Gansenstein
olecki Garhassfln
ń Garnsee
ż Gassen
lu baJlski
'jeleniogót,gki
nidzicki
piski
pis'ki
lubal'ls,ki
. ostródzki
(. trzebnicki
opolski
brzeski
ł
ą
nyski, wzgL
niski
grodkows-ki
rna.myslows k i
elek i
ł

ostródzki
ń
ą
grodlmwski
zgorzelecki
ł
ę
opolski
ł
r
Gebirgsbauden
Gedwangen
Gehlenburg
Gebsen
Geibsdorf '.
GeierswaJde '
GeIlendorf
Georgenwerk
GerJachshain
GHrsdorf a. Queis
Gerswalde
Giersdorf
Giersdorf
Giesllorf
G;escn
Gies:sniannsdorf
G iess mannsclorf
Gilgenburg
Gischkau
Glambach
Glasendorf
Glashlitte ł
Glausche
Gleissen
Glockenau
Glowitz
Dnia 19 grudnia 1946 r.
NaZJwa polska
G ocl nó-w.
Pawlowiczki
Pilawa G6ma
ł
Kni-s '
GOElisk
ż
Ko.p;:jki
ł
Gaj ł
Gnli szów
Gorde;jki
Górzyea
ż
Goszyn \
GO:SIZCZ'
Godl(i
Gutkowo
ś
ś
Gracze
Grabina
Grabik
Grodzi,szcze
Gorzanów
Kolonowskie
Ł ą Prudll icka
ę
ą
Grom
GrQbocice
Granowiec
Sierakowice
G ryfów Ś ą
Gromadka
Oz-ermna
ę
Kamieni08.
Grodzanowice
Gryzy
ź
Grobniki
Gl'Odziec
Grzegorz6w
Groszowice
l\fajdajny Wielkie
llajory Wielkie
BrodX
Bielkowo
Czernica
ł
Borek Strzelillski
ą Wielko-
polsk'a
ę Wielki
Gardna WieJka
Po<zezdrze
Gamerki Wielkie
ś
Golnice
Grabowno 'Wielkie
Glinik
Raci borowi c e
Przypadek II
prz}'mio-tnilk
-owa, godnowski
-czek, ł
-y, ł
-y, ł
-a, kni ski -
-a, golil'lski
-a, ń
-jek, kopijeeki
-owa. ł
-u, ga:iski
-owa, goJiszowski
-j ek, gOl' u-e,j eeki
-y, górzyeki
-y, gierJoski
-:-l. , gO'SZYI1S, ki
-a, g08'zCU1I1Ski
-dek, gouecki
-wa, gll tlwwski
-mia, ś
-nica, ś
-y, . gracki
-y, ń
-a, grabicki
-a, grodzi ski
-owa, gorzanow-ski
-go,kolonoWlski
-i, ł ł '
-owa, grQbos'Zowski
-eej, ą
-u, gromski
-ic, ę
-wca, granow;ecki
.:ic, sierakowicki
gryfowski
-ki, -
-ej, ń
-a, ę ń
-y, ' kamien icki
,-ie, grodzanowicki
-z, gl'yski
-n, ź ń
-ik, grobnicl,i
ź grodziecki
-owa, grze,gorzowski
- -ic, gro87.0wicki
ajn, ń
-Jor, bajorski
-ów, brodzki
-a. bielkowski
-c y, czernicki
-u, ł
-dm, boreeki
-i, ą
-a, ę
-ny-kiej,
ń
-a, poze'Zd rZa11ski
-rek, gamerski
-ie, ś
,
-ic, goln icki
-na, gl'abowi81iski
-a, -glinicki .
-ic, raciborowicki
Raciborowiee Dolne -i c, raciborowicki
Ra.ciborowice Górne -i c, raciboro'lvicki
Niebrzydowo Wiel-
kie
.Te.ruty
Ś
ł
Kleszczewo
ę Wielkie
ł .
Chocian{)IWiec
Rakowiec
:Gwda Wielka
ł
Lasowice
Lamkowo
-a, n iebl'zydowski
-ut, j erllcki
-na, Ś
-ciola, kocieiski
-a, kles1z,C'zewski
-ic, ę
-a, ł
-wea, chocianowiecki
-wca, rakowi,e'cki
-dy -kiej, wielko_
ń
-ic, sla Wl1iowicki
-ie, lasowicki
-a, himkowski
L:chnowy ,,",,,,<.ów, lichnowski
,-cz,'k, ł ą Ł ą Wiel kie
Smarchowi(·e Wil' )-
kie -wic, i'>mal'chowicki
Mal'cinowi{'-e -ie DJ ltr cinowicki
Ro.zmierk.JiL -i . l'ozmierecki
ę Wiel- .
k ie -a, monaster s-ki
ś -yc, ś
ł ł -ie, ł ł
Polska Cerekiew -ekwi, polskocer e-
kiewski
ł
kozi elski-
ż
ol eski
ż
ł
ś ń
ł
ń i
olaws ki
ł Ł
olecki
f'Zepillski
ę ń
• gdatls ki
Byeows ki
olS;Ztyt'I Ski
olSlzty r'l sk i
st rzelecki
(kraj.)
stJ;zeleeki
(kraj .) ,
ń i
Rwid11 ieki
ż
ś
byst rzycki
strzeleck i
prudni cki
namyslowsk i ,
szczecinecki
s:wzyeiel'l sk i
ł
• legnicki
gliwicki
lwówecki
ł w iecki
ł
kozi els ki
nylsld, wzgl.
niski
holelsla wiecki

ń
glubczycki
ł
ń
opolski
ostródzki
ę ń
ś ś
ń
ł
ń
strzeliIh,ki
ę
cie{lslki
ł
ę ski
ń
nys ki, wzgl.
ni ski
ł
ś
ł
ł
boleslaV;riecki
ł iecki
Dawna nazwa
(niemieda)
Gnadenberg ..
. \
Gm1Jdenfeld
Gnadenfrei
Gnadenkirch
Gnoist
Gohlenau
Gohren
Goldenau
Goldmoor
Gollnerhain
GoJI,,·chau
Gordeiken -
G01· ;tZ
Gorl ; tz (Ostpr.)
Goschin
Goschiitz
('i ottken
Gott kendorf
. Gottschi mm
3
GoUschimmerbur.ch '.
Graase
Griiben
GralJig
Gdid itz
Grafonort
Graf'en weiler
Griil' li <; h Wi ese
Grambschiitz
Gramenz
Gr,ammen
Gram s!chii tz
Gri'indorf
, Graumannsdorf
Groi Hen berg 1. Schl.
Gremsdorf
Gronze-ck
Gren-zen
G rc.nz,tal ; '
Greulich
Griesen
Gr.i eslienen
. Griibnig
Griiditzberg
G.rogersdorf
-Gro'sehowitz
GrotSs Altenhageu
GI'osslblankenfelde
Gross Blumberg
Gross Bolkau
Grossbriick .
Gross Buchwalde
Gros.sburg _
Gross Dammell'
OTOSS Dankheim,
Gross Garde
Grossgarten
Gross Gemmern
Grossgiessmanns-
dorf
Gross Gollnisch
G ross Graben
Gl'os'shain
GrO'ss Hartmanns-
dorf .
Gros,;;; Hartm3Jlln:s-
rlorf Nord
Gross Hartma:ons-
dorf Siid
I
ą Grosls Hermenau
szczyci 811,ski Gross Jeru tten
ł Grosl9 J estin
p:ski Gross Kesse'l
ń ' Gross Kleschkau
ż GrotSs Kniegnitz
nidzicki GrolSskosel ,
ń Gross Kotzenall
kwidzYI1Ski Gro!\1S Krebs
szc:ze-cinecki
nys ki, wzgl.
ni s ki
legnicki
olsztyilSki '
gdaJl ski
ę ń
ł
ś
strzelecki
mora)ski
b l'IZ8
1
ski
ny.ski; wzgl.
nis ki
kozielski
Gross Kiidde
Gross Kunzendorf •
, Grqs.s Laswitz
- Gross Lemkendor f
Gross Lichtenall
Gro,ss Lonschen
Gross Marchwitz
Gross Merzdorf
G l'O88 M3Jssdorf
Gross Miinsterberg
Gross N eudorf
Gross N eundorf
Gross N eukirch.
4 :MONITOR POLSKI - Dnia ']6 grudnia 1946 1'. Nr 142"


N8I7.wa polska
P,rzypadek II
prz}'lliliotnik
Piotrow1ee -ic, piotrDwieki
ł Wielkie --wt, ł ń
RakDwice ' Wielkie -ic, rakDwicki
Rudy Rud, rudzki
Rynarciee -le, rynarcicki
Rubno Wielkie -3" ń
Rozajny Wielkie ,- -jn, rozajilski
ź -y,t ź
Zakrzewo -a, zakrzewski
Ż Wielkie -rek, ż
Szymany -ów, ń
-n, ń
Straszów -owa, straszDwski
ń Ś ą -nia, ń
Kamionek Wielki -nka, kamionecki
ł Wielkie -wek, ł
Cieszymowo Wielkie -a, eieszymowski
Tyniec Legnicki . -lICa, tyniecki
Tyniec nad Ś ę ą ń tyniecki
Tuchomie -mia, tuchomski
Tychowo -wa, tYChDwski
ą ż Wielkie. -a, ą
WaplewO' Wielkie -a, waplewski
Wikrowo Wielkie -a, wikrDwski
Willrów Wielki '-owa, wilkDwski
Staniswze Wielkie ń
Solniki Wielkie -ik, <solnicki
Grudzice -ic, grudzicki
Górki -tek, górecki
GronO'WO'
Pieczonki
Napiwoda
Zielonka Pruska
GrDnajny
BDdzaJnDwice
KDlonia
ń
BogaC7lewo
Goleze"'D
Komprachc:ice '

Gonty
-a, gronDwski
-nek, pieczonecki
-y, mi.piwodzki
-i,zieIDnkowski
'-jn, ń
bQdzanowicki
-nii, kolQilski
-nia, gQryilski '
-a, bogaczewski
-wa, golczewski
-ic, komprachcicki
-y, oisiec'znicki
ę
Górne
Gozdowice,
Lipce
l" -nt, goncki '
.. -i c, ę
-ego, ń
-ie, ' gozdQwicki
-piec, lipieeki
'-nia, ń
-owa, ł
Gut, guto<wski
-cz,e.k, ą
-a, ń
, ń
ł
Stare Guty
ą
Owsis'zcze
ł ,-ej, ł
CzarnkQw- ź
ska
ę
Czarrie
Konopki Wielkie
Rominty Wielkie
'I.'wardocice
ł
Twardawa
SkQrzynice
Paczyna
ł
Lewczyniec
Ż
Kostrza
J'ugowiee
.Jugów
ś
Polkowice
Pogorzel
Hajduki Nyskie,
wzgl. Niskie
ś
Ł
ł ń
ę
Jaworek
ę
Henryków
Laski
HenrykO'WO"
MleczewO'
RomanDwo
ł
UstrQinie Morskie
Sidzina
J ę
ć
Malinnik
JerzmanowD
Murów
ę
-y, Ź
-ic, k<mic.ki
-ego, czarriiailski
-pek, konopec'&i ,
-t, l'omincki
-ic, tw'al'docicki
-ki, ł
-y, twardawski I
-ic, skorzynicki
-y, ń
-owa, miloszowski
-llCa, les:wzyniecki
, .
-y, ż
-y, ń
-ic, jugowicki
',owa, jugowski
-sk, ś
-ic, polkQwicki
-i, pogorzelski
-k, hajducki
-ic, ś
-ik, ł
-ni, ł .
-owa, ę
-rka, jawDrecki
-wa, ę
-owa, henrykowski
-ów, lasecki
\ -a, henrykoW'ski
-a, mleczewski
-a, romanowski
-y, ł
-nia -ego, ń
-y, ń
-ic, ę
-i, ć
-a, malinnicki
-a, jerz:manowski
-owa, murowrski
-y;
Po,MaJt
. Buski
suski
lwówecki
raciborski
ń
ą
ń
ś
nidzicki
ż
ń

ż ń
strzelecki
ą
ż
S7Jtumski
legnicki
ł
bytowski
ł
legnicki
sztumski
ą
ż
stl'Zelecki
ś
opolski
, strzelecki
(kraj.)
malborski
ź
nidrzicki
ł ę
, sztumski
Dleski
ż ń
suski
ą
ń
opQlski
ś ń
sU'ski
ł
ł
ń
ń '
nidzicki
ś
piski
ostródzki
raciborski
ż
pilski
miastecki
ł
ż
ł
zlotoryj,ski
lwówecki
' prudnicki
lwówecki
gliwicki
ń
kamienno-
górski
,gliwicki
ś
ł
klodzki
O'leski
ł
ł
nyski, wzg.l.
ni'ski
ń
dzier"M>nio"'"SJki
ń
zielonogórski
ą
Buski
ą
ą
bre.niewski
sztumski
ł
ż
ł
grodkQwski
zgorzelec:k;i
ł
jeleniQgórski
ł
opolski
nyski, wzgl.
niski '
Dawna n.azwa
(n,i'emie<:ka)
Gross Peterwitz
Gross Plauth
Gro'8S Rackwitz
Gross Rauden
Gross Rinnersdorf
Gross Robern
Gross Rosainen
Gross Rosen
Gross Sakrau,'
Gross Sarchen
Gross Schiemanen
Gross Schwaraunen
Gross Selten
GrOSlS Stein
Gross Steinort
Grass Stlirlack
Grass TeschendOTf
Gross Tinz,
Gr. Tinz a. d. Lohe
Gross Tuchen
Gross Tychow
Gross Wandriss
Grosswaplitz
Groos Wickerau
Gross Wilkau
Gross Zeidel
Gross Zol1nig
Gruden
Gurkow
Grunau
Griinau
Grlinflie.ss
Grlinhagen (Ostpr.)
Grlinhagen
Gruusruh
Grl'inwalde
Guhringen
Gli id en bod en
Glilz,ow
Gumpertsdorf
Glintersberg
Gunthen
Glin thel'lSdorf
Gurnen
. G i'isteJbiese
Guteherberge
Gutf·e,ld "-
GutschdQd
Gutten
Haa'senberg
lIaberg-rund
Halbau
Hammer
Hammermiihle
Hammel'steln
Hanffen
Hardtclck
Harpers:dQrf
Hartelangenvor-
werk
Hartenau
Hartlie bsdQrf
Hartlingen
Har1JmannsdDrf
Haselbaeh
Ha.selgrund

Hausdorf
Hausdorf b. N euro-
de
H ad wigstein
Heerwegen
Hegelingen
Heidau
HeidersdO'rf
HeidersdO'rf
Heidersdod
He:nersdorf
(O. S.)
Heinri'chau
Heinrichau
Heinrichswalde
Heinrikau
Heirrrode
' IT())ldenfelde
Relnlsldorf
'Henkellhagen
HennersdQ'rf
H ennersdorf
Heqmdstal
HerichsdQrf
Hermanusdorf
RermannSJthal
Hermannstein O. S.
. - .
N 3JZ.wa polska
G ą zik
Kumiecie
J
Skarbimierz
Jerzmanki
Rudnik
Ż
Luboszyce
ą
SnO'widza
Doboszowice
ł
Olecko ł
ł
NiemsWw
Sto,gi
ż
.J emielniea
Zawada
Jelonki

W ysoki ś ł
P,rzypadek II
p rz. yuniotn.iik
-a, ą
-ci, kumieckiJ
-a, jerzmanowski
-n, skarbimierski
-nek, jerzlllanecki
-a, rudnicki
-ic, ż
yc, lubosiycki
-y, ą
-y,snO'Widzki
-ie, doboszowieki
-owa, ł
-cka, Dlecki
-a, ł ń
-owa,niemstow8ki
Stóg, stoski
-owa, szymiszowski
-y, j enrielnicki
-y, 'zawadzki
-nek, jel6necki
-a, S7;Czedrzycki
ł wysoko- '
ś
,
Wielv.chowice -ie, wierzchowieki
Cz'aple -li, czapelski
Dobromierz -a, dobromierski
Ł -a, ł ń
TrnkitSZlki !Wielkie -szek, traki'ski
ł -lek, pszClZólecki
Olsztynek -nka, olsztynceki
W Qjszyce -yc, woj'szycki
Kl{}skowo ' -wa, kl<,,skowski
Jaborowice -ic, jaborDwicki '
ś -a, ś
Chmielowice -ie, ehmfelowicki
Ż Róg I -ego. RDgU, ż
Tworóg -oga, tworoski
Krzewiny -n, ń
Baranowo -a, baranowski
PU!stków -a, pus,tkQwski
Wojnowice -i c, wojnowicRi
Psary -ar, ps al'sk i
Psary " -ar, psarski \
ł ł igielski \
Abeliszki -.szek, abeliski
J ł -'ej, ł
Imbramowice -ic, imbl'amowicki
ż ą -a, ą
J akubo'wD ń -a, jakubQwski
Dobrzany -an, ń
Jankowice -ic. jankowieki
Jaroszów -owa,jaro'Szowski
Jasienica -y,
.T frstrowie -wia, Ł
J C\; Bzkowice -i c, jaczkowi cki
Jelcz -a, jelecki
. J ś IJegniekic -wic, ś
Jaraty -t, jarocki
JQnkOWD ,-a, jonlwwski
J urlwwo Warnl ń
skie -a, jurkowski
Bagien.iec -lica, bagieniecki
\ V ź -ic, ź
Do b roszyce -y c, UQbl'{)lszycki
ę -a, marzQcillSki
Kotowice -ic, kotowicki
Kali·sz PomO'rski -sza-iego, kaliski
ł -a, ł
KOmQrDWO , -a, komQrows:ki
Komarno -a, ń
Kandyty -t, kandycki
Olsq;ewo ę
skie -a, olszewski
ą ł ą ą
ł -bca, ł
KarlQ""ice -ie, ł
KarskO' -ka, karski
Karsibór -bQru, karsiborski
Kazimierz -a, kazimierski
Ś Katarzyna
Wojcieszów
Kije '
-ty ś ń
Kielcza
Kierwiny
ę
Chocianowice
LaskO'Wice
ś
Idzików
Chyie
Kij ewO'
ChudQba
ł
Klewki,
Klewno
Kleni'ca "
ł
Kotórz ł
Laski ł
-Qwa, wojeieszQwski
... jów, kijski
-y, kielecki
-n, ń
-nek, ę
-ic, chocianowieki
:-ic, laskowicki
-ic, ś
-Dwa, idzikowski
ż chyski
-a, kije'wski
-y, chudQhski
-y, ł
-wek, klewccki
-a, ń
-y, klenicki
-nka, ł
-oma, kQ,torski
. -sek, lasecki
mi1icki
ł
braniewski
brzeski
zgorzelecki
raciborski
ł
górowski
górski
jaworski
ą
ź
olecki
ł
lubiIlski
ń
'
strzelecki
opolski
ł ę
O'polski
trzebnicki
milicki
ł
jaworski
gliwicki
ł
ń
ostródzki
ł wski ,
ń m.
kozielski
lubaJlski
opolski
ą
gliwicki
ń
ą
ł
ł
górowski
trzebnicki
sztumski
ę ń
oPQlski
ś

ń
stargardzki
ę
ś
szczeeiiu'1'ki
ł
ł
olawski
le.gnicki
olsztyl'lSki
olsztynski
ę
ę
ą
ś
, gdaIIski
, ł
drawski
ń
ą
jeleniogórski
ł
ę
ł
sttzelecki
brzeski
ś .
ń
ł
ł
ł
ś ń
strzelecki
Jidzbarski
lubatiski
O'leski
Dleski
gliwicki
bystrzycki
drawski
olecki
oleski
gorzowski
ń
reszeiski
zielonogórski
ń
opolski
ł
/
Dawna nazwa
(niemiecka)
·Hermenau
HermeshDf
HermsdQrf '\
HermsdQrf :
He rmsdDrf
Herrenkirch
Herrndorf
Herrnlauersitz
Herrnstadt
Herlwigswaldau
He rtwigswalde
'HerwigsdO'rf
Herzogshohe '
HerzDgshufen
Herzogswaldau
Heubuden
Heuersiein
Himmelwitz
Hintcrwasser
Hirschfcl.d
HitIersee
Hoohkirch
Hochweiler
Hockenau
Hohenfriedeberg
HDhenlieben
Hohenrode
Hohenstein
Hohenstein
HQiusieill
HokendQrf
Holderfelde
Holzkirch
Hopfental
Horn
I-Iorneek
Horsterbusch
HQverbeck
HuhClrtushof
Hllbertusruh
Hiinern
Hiinern
Iggcln
Ilmenhorst
IInau
Iugramsdorf
Iri"singen
.J a kutlsdorf
.T akobshag'en
;r ankenwalde
Ji:irischau
.Jasenitz
Justrow
.Hi tzmorf
,Teltsch
J eschkendor f
.JomendQtf '
Jonkendol'f
JQrken t
J ul ienfel<j-e
.JulienhOfen
.TlJliusburg
.Tungfer
Jungfernsee
Kallies
Kalthof
Kicimmersdorf
Kammerswaldau
Kanditteri
Kanitz
Kanth
Kllrlshorst O. S.
Ka rIsmarkt
Karzig
Kaseburg
, Kasimir
Kattern
Kuuffung
Kay
Keilerswalde
Kerwienen
. Kerzdorf
Kiefernrode
Kit.>Jernwalde
Kieferstadtel
Ki,esling'8walde
Kietz
KiOwcn
Kirchwa1de
Kladow
Klaukendorf
. Klawsdud
Kleinitz
Klein Kel pi n
Klein Kocp,r. uv
Klein Lasken
aJ
'
.,

Nr 143 "MONITOR POLSKI" Dnia 20 grudnia 1946 r. 5
Kolej .
urodzenia Doktadny adrea
NazW1S!W ę
Data
Miasto, wieli
Powiat
na ś
56. ń Józef 34 ś Kartuzy
57. ń Ignacy 51
"
ę ń
58. Lewanowskl Adam 50 rolnik ł
59. Ł ł 52
..
rolnik POdlipie ą Tam.
60. Rybacki Dionizy . 34
.. rolnik Lublin
61. ń ł 27 rolnik ł ł
62. Zochniak Jan 33
"
rolnik ł Piotrków
63. Bloch Wojciech 58 rolnik ł ę Kutno
64. ż Antoni 38
"
. rolnik Dolne Szczecin
65. Górecki Bernard 38
"
dziennikarz Pleszew
66. ń Lubomir 35 ..
ż ę Czarnków
67. Zysk ł 56
"
rolnik Nowy Dwór Bydgoszcz
68. Sadoch Józef 70
"
rolnik Ł ń Mazow.
69. Zajda Wojciech 74
"
rolnik Wójcza Stopnica
70. Kaptur Stefan 44 nauczyciel Ł Kielce
.. 71. ń Marceli
32 · "
rolnik ł ł
Trubas ł 29
"
ś ń Kielce
73. ł Gwidon 44 ,, / rolnik ń Szczytno
74. Pokrywka Leon 39
"
ę Warszawa .
75. ń ł ł 29
"
ę
Ł
76. Michalik ł 35 .. ę ł Dzier:iloni6w
77. Szmigiel Antoni 62 rolnik Babica Rzeszów
78. Wojewoda Romuald ' 36 ś ł ł
79. ł ł ł 48

nauczyciel ł Bytom
80. Sobolewski Piotr 51
"
nauczyciel ś ń
81. Deja ł 29
"
rolnik Gliwice
82. Kolbert Stefan 37 .. nauczyciel Kraszków ń
83. ł Edward 33 rolnik ę
84. ł ł 41
"
nauczyciel Katowice
85, Lach Franciszek 60
"
rolnik Kamiok ń
86. Tendera ł ł 56 rolnik Rudka, woj. Krakowskie
87. ę Piotr 65
"
rolnik ł Guczempy
88. Radwanek 'Leonard 55
"
ę Kraków ,
,. 89. Srutwa ł 53
"
rolnik Korchynie Tomaszów Lub.
90. Przybysz Szczepan 37 rolnik Ł Lobez
..
·91. Kaczmarek Józef
92. ę Leon
93. Szumaczuk ł
ł ł administracyjnych
RE,JESTR STQWARZYSZEN
Ą MIEJSKI W Ł
Na za<sadzie postanowienia Prezydenta m. Ł e dnia
9 sierpnia 1946 roku ą ę w dniu 7 ź
roku do rejestru ń i ą ą Miejskie_
g'O w Ł pod Nr 80 stowarzy,s:6enie p. n. "Stowarzyszenie
Ochot niczej ż ż w Retkini" z ą w Ł
ł ś m. ł ź ,
. Cel: Udzielanie pomocy i. . ratunku w razie ż lub in-
nych ę jak ż w akcji obrony biernej przedwlQL
lIliczej i przeciwgazowej; ' oraz w innych przypadikach prze-
widzianych ą ł powstawaniu poiaru
iooych klf?sk oraz ł ł w tej mierze . z ł
mi admini,s.tracj i ą i ą w zakre·sie usta-
lonym przez ustawy i ą ł ł z ł
dzami i organami ą w zakresie ł jego ń
i ą ś miejscowego i okolicznego spo_
ł ń n ś i sposobaoh .ochrony przed poia-
rami i nnymi ę .
ś ł Organizowanie ee swych ł i
utrzymanie Ochotniczej ż ż oraz' Innych
ł i ż specjalnych. przeznarZ'Onyoh do wykoonywa·nia
-ochrony ż jak ż pebnieniashuZby
biernej i ń
w ę potrzeby ł Ł pt"Ly
ż prowadzenie i ć ń fachowych w zakre-
eie ń Stowarzyszenia. uczestniozenie pTZez swych dele-
gatów w gminnych komisjach przeeiwpoiarowyeh oraz udzie_
lanie ł admini,straeyjn'ym opi.nii fachowych przy wy-
'konywa'niu na·C;!ZO·ru nad zabezpieczeniem' ż
i utrzymywanie dla swych czlonków ..sekcji i
lku'rSów ś bibloteik, kas samopomocy, 01'_
' ikiestr i ohórów, jak ż organii>owanie imprez propa_
ga,ndowo _ dochodowych na Jele
Imiona i nazwi.ska ł ż Plocek FTanciszek., Nie_
wiadomski ł ł Edmund, ł Just
ł ł ś Mari'an, Bomba Piotr, NOIWak ł .
ł ł Jan, Skowronek ł S'k:orupka Ed-
lWard, S'kornpka ł Lobka ł Placek Kazimierz,
Bomba Woj-ciech.
59
"
rolnik Ł Ł
48 rolnik Drawsko
40
"
rolnik
Dorów Ł
.,'
torze Polskim, w 'kancelarii ł Hipotecznego ą . ł ś ś kaliskiej Nr rep. 571;
ę w Warszawie, ń 6, ą zainte- 4) Jakóbie Neumanie, wierzycielu sumy 1.100 dolarów,
resowani winni ł ć swe prawa. pod skutkami pre- zabezpieczonej pod Nr 28 ł czwartego ś
kluzji. • ,?r-KB-4413 , ' kaliskiej, Nr rep. hip. 549/550.
Ą Ę W KALISZU
ł Hipoteczny ą ę w Kaliszu ni-
niejszym obwieszcza, ż ł otwarte ę spadko-
we po ł Lai ł i Gerszonie ł
ł ł ś ś kaliskiej, Nr rep. hip.
542A., ś kaliskiej , Nr rep. bip. 322, dawniej
Dobrzec ł ś ł Parowy Zagóriynek
ę Ś ć VI lit.' A. Nr rep. hip. 1521, oraz ą Zagórzynek
ę ś ć VI lit. B (ros.) Nr rep. hip. 1522.
Termin ę tych ę ń spadkowych wy-
znacza ę na ń ę ą po ł ś ę
od daty pierwszego ł w "Monitorze Polskim", w
kancelarii ł Hipotecznego ą ę w Ka-
liszu, ą zainteresowani winni ł ć swe prawa pod
. skutkami prekluzji. (L. dz. 394/46). 2-KB-4531-II
ł Hipoteczny ą ę w Kaliszu ni-
niejszym obwieszcza, ż ł otwarte ę spadko-
we po zmar;ych:
1) Alje i Mariem ł ż Gold, ł ś nierucho-
ś ·kaliskiej, oznaczonej Nr rep. hip. 574A,
2) Mordce-Mendlu, leku, Chasklu-Szlamie
Wajntrob vel Wejntraub vel Wajntraub i Cyprze - Fajdze
Grabina vel Grabiner, ł ł ś ś
kaliskiej, Nr rep. hip, 734,
3) Abramie Grabini\\, ł ł ś
'kaliskiej, oznaczonej Nr rep. hip. 1108.
Termin ę tych ę ń spadkowych wy-
:macza ę ę ń ę ą po ł ś ę
od daty pierwszego ł w "Monitorze Polskim", w
kancelarii ł Hipotecznego ą ę w Ka-
liszu, ą zainteresowani winni ł ć swe prawa pod
skutkami prekluzji. (L. dz. 393/46). . 2-KB-4528-II
ł Hipoteczny ą ę w Kaliszu ni-
niejszym obwieszcza, ż ł otwarte ę spadko-
we po ł '
l) Jentce z Oppenheimów Perkalowej, Gitli ż Oppenhei-
-mów Eisenbergowej, Hindzie z Oppenheimów Landau, Men-
I
Termin ę tych ę ń spadkowych wy-
znacza ę na ń ę ą po ł ś miesi'i' cy
od daty pierwszego ł w "Monitorze Polskim", w
I
kancelarii ł Hipotecznego ą w Ka-
liszu, ą zainteresowani winni ł ć swe prawa pod
I skutkami prekluzji. (L. ' dz. 392/46). 2-KB-4529-II
ł Hipoteczny ą ę w Kaliszu, ni-
niejszym obwieszcza, ż ł otwarte ę
we po ł
1) Szmulu Szajnfeldzie vel Schonfeldzie, ł ł ś
nieruchomooci kaliskiej Nr rep. hip, 170, oraz po Szmulu l
Hadesie ł ż Szajnfeld vel Schonfeld, ł ł ś
cielach ś kaliskiej, oznaczonej Nr rep. hip.
569/570,
2) Zyskindzie vel Zuskindzie Fuks i Chawie Ewie
Fuks, ł ł ś ś kaiiskiej, Nr rr
P
'
hip. 27.
Termin ę tych ę ń spadkowych wy-
znacza si G na ń ę ą po ł ś ę
od daty pierwszego ł w "Monitorze Polskim", w
kancelarii ł Hipotecznego ą Okn;gowego w Ka-
liszu, ą zainteresowani winni ł ć swe prawa pod
skutkami prekluzji. 2-KB-4530-II
ł Hipoteczny ą ę w Kaliszu, ni-
niejszym obwieszcza, ż ł otwarte ę spadko-
we po ł
1) Esterze z Kmio}ków Gutmanowej i Surze z Gutmanów
Wanne ł ł ś ś ozna-
czonej Nr rep. hip. 351 i Esterze Gutmanowej, ł ł ś
cielce ś kaliskiej, oznaczonej Nr hip. 423A.
2) Surze ze Sztokmanów Eljaszowej, wierzycielce sum
857 ł 14 gr. 4809' ł 66 gr, 257 ł 15 gr i 2571 ' ł 43 gr, za-
bezpieczonych pod Nr Nr 6, 7, 8 i 10 ł czwartego nie-
ś w ł pow'. kaliskim Nr rep. bip. 98.
3) Hugerze vel Helenie Marguliesowej i Rozie Margu-
liesowej, ś ś kaliskiej Nr rep.
hip. 1031 i Hugerze Marguliesowej, ł ł Ś nieru-
ś kaliskiej Nr rep. hip. 619A.
I
dlu Oppenheimie, Malce z Oppenheimów Fiszmanowej, Lei-
serze Oppenheimie, Majerze - Ber;>:e Oppenbeimie, Noechu
Obwieszczeniu sqdowe loppenheimie, Chai z Oppenheimów stemplowej, Szlamie vel
__________________________ Salomonie Temkinie, Jencie z Temkinów Kac, Dwojrze-Faj-
dze Schonfeldowej, Moszku-Chaimie Temkinie, leku-Dawi-
Termin ę tych ę ń spadkowych wy-
znacza ę na ń ę ą po ł ś ę
od daty pierwszego ł w "Monitorze Polskim", w
kancelarii ł Hipotecznego ą ę w Ka-
liszu, ą zainteresowani winni ł ć swe prawa pod
s]mtkami prekluzji. 2-KB-4401-II
Ę SPADKOWE
Ą Ę VI WARSZ;AWIE
ł Hipoteczny ą ę w Warszawie
OL ę ż po ł Pawle Libcbaberze, ' ł ś
ś warszawskiej Nr 7625 - toczy ę ę
wanie ę Termin ę ę spad-
kowego wyznacza ę na ń ę ą po ł
ś ę od daty pierwszego ł w Moni-

dzie Temkinie, ł z 'Temkinów Oppenheimowe;, Michale-
Izraelu Temkinie, ł ł ś ś kaliskiej ,
oznaczonej Nr rep. hip. 549/550;
2) Majerze - Oppenheimie, wierzYCielu sum 7.UOO
ł ,1.400 ł i 3.000 dolarów, zabezpieczonych pod
Nr Nr 25, 29 i 30, ł kali skie.i , '
oznaczonej Nr rep. hip. 549;550;
3) Szlamie vel Salomonie i Surze ł ż Temkin, ł ś
cielach placu z ś kaliskiej, Nr rep. hip. 576 i
Ą Ę W SOSNOWCU
ł Hipoteczny ą ę w Sosnowcu
ł ż toczy ę ę spadkowe po ł
Ruchli z Czapeiskich Gutermanowej, ł ś n ierucho-'
ś w Sosnowcu Nr hip. 820 i ł ł ś nieru-
ś w Sosnowcu, Nr hip. 868.
Termin ę Ż ę spadko-
"-'ego wyznaczony ł na ń 15,3, 1947. r., w którym
to dniu osoby zainteresowane winny ę ć pod skut-
kami prekluzji w kancelarii ł Hipotecznego ą
ę w Sosnowcu. 2-KB-2775-II
ł Hipoteczny ą ę w Sosnowcu
ł ż ę ę spadkowe po zmar:rch:
vel Szeftelu-Izraelu, synu Herszlika vel Herszlrka-
Izraela i Blimie z domu Kalwaria, ł ż Bulwik,
ł ś Osady ń Nr IV, powiatu zawier-
ciailskiego Nr hip. 128.
Termin ę ż ę spadko-
. wego wyznaczony ł na ń 1.4. 1947 r., w którym
to dniu osoby zainteresowane winny ę ć pod skut-
kami prekluzji w kancelarii ł Hipotecznego ą
ę w Sosnowcu. 2-KB-2798-II:
Ą GRODZKI W KUTNIE
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Kutnie nmleJ-
szym obwieszcza, ż na ń 16 marc;a 1947 roku wyzna-
czony . ł termin ę ę spadkowego
po ł w dniu 30 ś 1940 roku Mindli Drezli z
I Hazenów GOldsztejn, ł ł ś ś Nr
578 w ś Kutnie: W terminie ż osoby zain-
teresowane winny ł ć swe prawa pod skutkami preklu-
zji. ,,2-GA-'-709-II
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Kutnie mnieJ-
szym obwieszcza, ż na ń 16 1947 roku wyzna-
czony ł termin ę ę spadkowego
"MONITOR POLSKI" - Dnia 20 'gru,dnia 1946r.
cicielu folwarku Russocice Nr 3 lit. A, powiatu tureckiego,
oznaczonego Nr hip. 892 i termin do ę tego spad-
ku wyznaczony ł na ń 18 marca 1947 roku, godz.
11, celem ł praw do tego spadku pod skutkami
prekluzji. 2-KB-4341-II.
GRODZKI W Ł
ą Grodzki w Ł ł Hipoteczny obwiesz-
cza, ż otwarte ł ę spOldkowe po zmar-
ł ł ś ę ś ś ł ż w
ś Ł
l) Ksawerym ż Nr hip. 25;
2) Zacharii Ż Nr hip. 97;
- 3) Herszku Wajsbanm Nr hip. 323;
4) Nachmanie - Dawidzie i Jencie - Rywce ł ż
kach Frvdman. · Nr hip. 273;
5) 'Mordce i lcie ł ż Klajn-Gewiks, Nr hip. 219;
6) Chaimie-Wolfie i Frajdzie-Nesze ł ż Ge-
wercer, Nr hip. 96;
7) Srulu-Fajwlu i Ł ł ż Karfinkiel,
Nr hip. 220;
8) Cipie Heftman i leku-Nucie i Esterze ł ż
Rapaport, Nr bip. 33;
9) Moszku i Rywce ł ż Bocian, Nr hip. 193;
10) Srulu-Josefie Szwarcman, Nr hip. 183;
11) Dawidzie . i Ł ł ż ż
ł ł ś ć ę ś ś w Kocku, ozna-
czonej Nr hip. 60.
po ł w dniu 9 grudnia , 1938 roku Mordce - Lajbie
Goldsztejnie ł ł ś ś Nr 578 w mie- I .
ś Kutnie. W terminie ż osoby zainteresowane
winny ł ć swe prawa pod skutkami prekluzji.
Termin ę tych ę ń spadkowych wy-
znaczony ł na ń 20 marca 1947 roku, w którym to
dniu osoby zainteresowane winny ł ć swe prawa w
ż Oddziale Hipotecznym pod skutkami prekluzji.
2-KB-4107-II.
Ą GRODZKI W SIERPCU
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Sierpcu obwie-
szcza, ż otwarte ł ę spadkowe po zmar-
ł Abramie Gruda, Neszy Gruda i Szajnie-Blimie Kar-
pa, ł ł ś ś w Sierpcu, oznaczo-
nych Nr rep. hip. 9/M. i 141fM.
2-GA-708-II
Ą GRODZKI W GROJCU
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Grójcu obwie-
szcza, ż na ń 19 marca 1947 roku wyznaczony zostal
termin ę ę ń spadkowych po ł
1) Abramie i ' Elce-Rywce ł ż Cukierman, ł
ś ę ś ś w powiatowym ś Gró-
jec, oznaczonej Nr 136 rosyjska litera be, rep. hip. 186;
2) Abramie Cukiermanie, ł ś ś w
ż ś Grójcu, oznaczonej Nr hipotecznym 136a,
rep. h;p. 228 . .
W ż terminie osoby zainteresowane winny
. ł ć swe prawa w kancelarii ł Hipotecznego w '
Grójcu, pod skutkami prekluzji. 2-KB-4245-II
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Grójcu obwie-
szcza, ż na ń 20 marca 1947 r. wyznaczony ł ' ter-
min ę ń spadkowych po ł Noe
vel Noechu Kryksmanie, ł ś ę ś ś
ł ż w osadzie Tarczyn, gminy Komorniki, powiatu
grójeckiego, oznaczonej Nr 18 rep. 47, oraz po ł al
Pinchesie-AlterzeKryksmanie, b) Herszu-Lejbie Kryksma-
nie i c) Chaimie-Jozefie Kryksmanie, którzy ł swoje
prawa do spadku po wymienionym ż Noe vel Noechu
Kryksmanie i przez to stali ę ł ł ś wymie-
nionej ę ś ś W ż terminie osoby
zainteresowane winny ł ć swe prawa w kancelarii Od-
ł Hipotec·znego w Grójcu, pod skutkami prekluzji.
2-KB-4i50-Ir
Ą GRODZKI W OSTROWI MAZ.
'J ł Hipoteezny ą Grodzkieeo w Ostrowii Ma-
zowieckiej obwieszcza, ż na dzie11 15 marca 1947 r. wy-
znaczony . ł termin ę . ę spadko-
ę po ł
1) Boruchu Krasnoborskim, ł ś ś
Ostrów-Maz. Nr hip. 201.
2) ł ż Kwiatkowskim, ł ś ś
Lubiejewo Nr hip. 1323 i ł ł ś ś
Lubiejewo Nr hip. 1324,
. 3) Marialmie Kwiatkowskiej, ł ś nierucho-
ś Lubiejewo Nr hip. 1297,
4) Franciszku ę ń ł ś ś
Ostrów-Maz. Nr hip. 790,
li) Franciszku Podbielskim, ł ł ś nierucho-
ś Ostrów-Maz. Nr hip. 872.
W terminie ż OSOby zainteresowane winny
ł ć swe prawa do spadku w Oddziale Hipotecznym pod
skutkami prekluzji. 2-KB-3690-1I.
Ą GRODZKI W BRZEZINACH
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Brzezinach ob-
. wieszcza, ż otwarte ł ę spadkowe po
ł Chaimie-Izraefu Fiszerze, ł ś nierucho-
ś w Brzezinach Nr hip. 134 i ł ł ś nierucho-
ś w Brzezinach Nr hip. 268 oraz Abramie-Moszku, Faj-
wIu, ,losku (Joselu), Dawidzie i Fajdze Blimie Raszewskich
i Dinie (Dynie Erlich,! ł ł ś ś w
Brzezinach Nr hip. 221.
Termin ę tych ę ń spadkowych . wy-
znaczony ł na ń 15 marca 1947 roku; w którym to
dniu zainteresowani winni ł ć swoje prawa w kancela-
rii ź w Brzezinach pod skutkami prekluzji. .
2-KB-3942-II
Ą GRODZKI W TURKU
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Turku ł
te otwarty ł spadek po Józefie Kubiaku, ł ł ś
Termin ę . wyznaczony ł na ń 2-go
czerwca 1947 roku i w tym terminie zainteresowani winni
ł ć swoje prawa w kancelarii hipoteki w Sierpcu pod
skutkami prekluzji. 2-KB-8!175
WPROWADZENIE ' W POSIADANIE
SPADKU
Ą Ę W WARSZA WIE
ł I Cywilny ą ę w Warszawie o-
ł ż w dniu 14 czerwc;:a 1946 r. ł ę ł dO ą po-
danie Wandy ł ł w Krako}'\'ie, ul.
Ś Filipa 5 in. 5 o wprowadzenie jej w posiadanie spadku
po ę ż Marianie, synu Romana i Marii ł zmar-
ł w dniu 13 kwietnia 1939 r. w Katowicach. Wzywa ę
przeto spadkobierców Mariana ł aby w ą
ą ą od dnia ukazania ę 3-go ł ł
swe prawa do po zmarfym. (Co. 305/46).
3-KB-6212-II
ł I Cywilny ą ę w Warszawie 0-
ł ż w dniu 24 kwietnia 1946 r. ł ę ł do ą poda-
nie Franciszki Kwiatkowskiej, zam. w Pruszkowie. Przejaz-
dowa 15, o wprowadzenie jej w posiadanie spadku po ę ż
Józefie Kwiatkowskim, synu Ł i Józef y , ł w
driiu 19 lutego 1944 r. w Pruszkowie.
Wzy'wa ę przeto ·spadkobierców Józefa Kwiatkowskie-
go, aby w ą ą ą od dnia ukazania ę 3-go
ł ł swe prawa do spadku po ł (Co
222/46). 3-KB-6334-II
ł I Cywilny ą ę w Warszawie .
ł ż w dniu 16 maja 1946 roku ł ę ł do ą
podanie Anny Ciechanowskiej, zam. w Pruszkowie przy ul.
Warszawskiej 42, o wprowadzenie jej w posiadanie spadku
po ę ż Wincentym Antonim Ciechanowskim, synu Jana
i Florentyny, ł w dniu 31 marca 1936 roku. w
Warszawie.
Wzywa ę przeto spadkobierców Wincentego Anto-
niego Ciechanowskiego, aby -w ą ą ą od
dnia ukazania ę 3-go ł ł swe prawa do
spadku po ł (Nr Co. 251/46). 2'-KB-8523-;IT.
Ą Ę W LUBLINIE ·
ą ę w Lublinie, ł I Cywilny, zgodnie
z postanowieniem swym z dnia ) ź 1946 r., wy-
danym na skutek podania ł ę o wpro-
wadzenie w posiadanie spadku ł po Ś p. Maria-
nie ę ł ą ę z ł Nr 3, o pow.
6.6801 ha w Skrzynicach, gm. Piotrków, pow. lubelskiego i
ł ą Marianowi ę praw do naby-
cia tej ł na zasadzie art. 770 K. C. i 1682 U. P. C.,
wzywa spadkobierców wymienionego Mariana ę
go, aby nie ż jak w ą ą od daty opubliko-
wania ostatniego ł ł ę do ą ę
w Lublinie ł l Cywilny do sprawy Nr I. Co. 164/46
swoje prawa do wymienionego ż spadku. 3KB-6925-II
,
UZNANIE ZA Ł
I STWIERDZENIE FAKTU SMIERCI
Ą GRODZKI W WARSZAWIE
ą ·Grodzki w Warszawie, ł I, wzywa Marcina
Zalewskiego, syna ł ż i Teodozji z ł uro-
I
Nr 143
dzonego 11 listopada 1894 roku w ł pow. ł
ostatnio ł w Warszawie, aresztowanego przez
Niemców w Starachowicach w ź 1943 roku, aby
w terminie ę ł ę do ą ż po
ł tego terminu ą uzna go za ł oraz wzy-
wa wszystkie osoby, które ą ć j,akichkolwiek
ś o zaginionym, aby w ż terminie do-
ł o nich ą (Zg. 2287/46). GA-1096
Ą G:f3.0DZKI W Ł
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 20 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. \)21/46 ł ż na
wniosek Lejzora Joskowicza, zam. W Ł ś 46
ę ę o uznanie za ł ą Dwojry Josko-
wicz, urodz. w Ł dnia 30 maja 1887 roku. Zaginiona
w 1939 ł w Ł a ę w ł
kim ą ł ł w sierpniu 1944 roku do
ś ę gdzie podczas selekcji przeznaczona ł na
ś ć
W ą z ż wzywa ę ą aby
w terminie ę od ukazania ę niniejszego
ł ł ł ę w ą Grodzkim w Ł Od-
ł Cywilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznana
za ł ą ś wzywa ę wszystkie osoby, które
ą ć ś o zaginionej, . ą w terminie
ż ł o nich ą KB-9063
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr .'10/ 45, poz. 22!.i) w sprawie Nr Zg 1160/46 ł ż na
,vnlosek Antoniego ń zam. w Ł przy ulicy ,
Nawrot 29, ę ę o uznanie za ł ą za-
ą ę z ł ń ą ż ę Anto_
niego, ą w Ł dnia 3 listopada 1893 r. Zagi-:
niona, w 1938 roku ł w Ł i od tego czasu
nie ł ż ś o sobie.
. W ą z powytszym wzywa ę ą aby
w terminie ę od ę niniej szego
ł ł ł ę w ą Grodzkim w Ł Od-
ł Cywilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznana
za ł ą ś wzywa ę wszystkie ' osoby, które
ą ć ś o zaginionej, aby w terminie
ż ź ł o nich ą KB-8M2
ą Grodzki w Ł ł CYwilny, na podstawie
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr 4U/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1276/46 ł ż na
wniosek Ż Mojle, zam. w Ł przy ul. ł Nr
15, m. 18, ę ę o uznanie za ł
Jerzego Mojle, syna Ludwika i ł ł z Paców, uro-
dzonego w Rejowcu, woj. kieleckiego, 24 kwietnia 1910 r.
Zaginiony w 1939 roku ł we wschodnich woje-
wództwach ń Polskiego, a ę po wybuchu
wojny do dnia 5 ś 1944 roku ł w Wars7.awie,
ą ł ł do obozu koncentracyjnego w Gross- r,
Rosen.
\V ą z ż wzywa . ę zaginionego, aby
w terminie ę od ukazania ę niniejszego
ł ł ł ę w ą Grodzkim w I;odzi, ł
Cywilny, ż w ą razie ż ć uznany za
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które
ą ć ś o zaginionym, aby w terminie
ż ł o nich ą ' KB-943B
ą Grodzki w Ł ą ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
N; 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1256/ 46 ł ż na
wniosek Walickiej, zam. w Ł ul. 11 Listopada
Nr 11, ę ę o uznanie za ł zogi·
nionego Tadeusza Walickiego, urodzonego w Ł dnia
4 lutego 1915 f., syna Ignacego i Jani.'1Y ń Za"
giniony w 1939 roku ł w Ł ul.·
skiego Nr 34, a ę aresztowany przez' Nlemeów w
ź 1944 roku osadzony ł w obozie koncen-
tracYJnym w Grass-Rosen.
"y ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w terminie ę od ukazania ę mmeJszego
ł ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł
Cywilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które
ą ć ś o zaginionym, aby w terminie
ż ł o nich ą KB-9064
ą Grodzki w 1"odzi, ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § l 'Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 409/46 ł ż na
wniosek Michaliny Wolskiej, zam. w Ł ł Nr
23, ę ę <> uznanie za ł zaginione-
go Aleksandra Wolskiego, urodzonego dnia 12.2. 1912 roku.
Zaginiony w 1939 roku ł w Ł a ę
na SKutek mobilizacji ł ł do wojska w r. 1939
jako szeregowiec i ż ę ś o nim nie
ł
W ą ; ż ę zaginionegó, aby
w terminie ę od ukazania ę niniejszego
ł ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł
Cywilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które
ą ć ś o zaginionym, aby w terminie
ż ł o nich ą KB-90l
. ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § l z dnia 29 sierpniu 1945 r. (I)z. Ust. R. P.
ł
Nr 143
Nr 40/45, poz. 22(j) w sprawie Nr Zg. 1442/46 ł ż na
wniosek Józef y Kowalskiej, zam. w Ł przy jul. ń
skiej (;4, ę ę o uznanie za ł za-
ginionego Kowal,skiego, syna Franciszki Kowal':'
skiej, Kutnie, dnia 1 stycznia' 1903 roku.
Zaginiony w 1926 roku ł w Ł a na-
nagle ł ł ż ę ą i ł do Rosji
Sowieckiej l do ' ś dnia nie ł O ' sobie ż ..maku
ż
W· ą z ż wzywa ę zaginionego, ·aby
w terminie ę od ukazania ę niniejszego
ł ł ł ę w ą GrOdzkim w Ł ł •
Cywilny, ż w przeciWnym razie ż ć uznany za
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które
· ą ć ś o zaginionym, aby w terminie,
ż ł o nich ą KB-9066
GRODZKI W GDYNI
ą Grodzki w Gdyni na wniosek ' Józef y Boguckiej.
zam. w ł Pile ą ł ę o uznanie za zmar-
ł ę ż jej Jana uroclwnego 13 czerwca 1906
· roku w ł powiat Tarnopol, syna Karola i Karoliny
Golewskiej. który. ł w 1939 roku do Wojska Pol-
skiego. ą ł
Wzywa: ę zaginionego, by w ą 3 ę od ł
ł ł ę w ż ą ż w razie nie-
ł ę ż ć uznany za ł Wzywa ę
wszystkie osoby, które ą ć ś o zagi-
nionym, aby w ż terminie ł o nich ą
l. Zg. 176/46. ł
ą Grodzki w Gdyni na wniosek Heleny Lis z Gdyni-
ł ż ą ł ę o uznanie za ł ę ż
jej Jana Lisa. urodzonego 5.2. 1903 r. w Lipinkach. powiat
ą syna Franciszka i Marianny ś który
ł w obronie Wybrzez:a we ś 1939 roku jako
ż ł II Baonu M;orskiego i ą ą ł
""' ,
Wzywa ę zilginionego, by w ą 3 ę od ł
szenia' ł ł ę w ż ą w razie nie-
ł ę ż ć uznany za ł Wzywa ę
wszystkie osoby, które ą ć ś o zagi-
niooym, aby w ż terminie ł o nich ą
1. Zg. 1'/9/46. KB-SI01
GRODZKI W KATOWICACH
Menaecka z dOllnu w Kato-
wich II, ul. ć ..46 , a, ł do ą o
uz;uam1e ę ż SlW.ego AIOiZejgo WiJncentego Men!deokliego
'. urodz. 5.4.1913 r. w-Zawodziu: sY'll1a Emariluela .j An,ny z
domu Sewer, który jako ż ł n-:effiii'ecki, w dniu 11.4.1944
raku w ozll$ie odw'rotu przy p!'Z'eZ Dniestr ą ł '
:ta zma:r!,eg!O. " .
W"y"Wi • ę Aloj;zego Mendooki'ego, aby do dnli'a 15.4.
'947 roku ł ł ę w ą ż w przooUwnym raJZie
ż ć uZluamy Za ł ś ę
osoby, posiaaruj/toe jakiekohv,:ek . ś o
aby w t!Ol1InWlli:le ż ł ą Grodikiielnu
w KaitowUcaJch.(V. Zg. 483146). KB-9006
z do/TnU ą zam. w
wicalCJh ulI. KOJ1fanltego 4, wmda clio Sadu o U'ZI11la-
ż SIWego ą ur. r.
w Huci,e ]el2ego., S}'IIla W:in'centegO' i Ju:l·i'alnillY z domu Wró-
bei1 ostarl!niO" ł ON Siem-na;n;owica,oh, któ,ry ł
· ć w dniu 27 stYGZlni'a 1945 'f. za:>brze!ony na ulli<ey w
w Sie.mianowDca.Cih, za zmarleg!>.
Wzywa ę Jó.zrefa WalentegO' Kowal'a, arby do dnria 31
marca 1947 ·r. ł ł ę w w'tejszym ą ż w prz.e-
ciwJnym ń ż ć uzn'a'ny ł
'wzywa ę OSO'by, ą ja'bekolwiJek ś o
za.giIDliOll1ym aby w te.rmina1e ź ł o tym
Grodz:kiemu w Ka-towj{:acn. (V, Za. 390/46).
KB-9007
GRODZKI W STARACHOWICACH-WIERZJ3NiKU
Eleonora Gawbkowska. córka Józefa i Kaitanyny z Gro-
chowiec:kri1ch. ul'odzollla dnlia 31 ź 1887 rollqu w.
Lipsku ł w dni u 5 ś 1939 roku. w czasae
ł ń wO'jennych wyszla ze ł zamiesz-
kan:ia w St.ara.chowica,ch ·Wi'erlJhrui,ku w kie:runJku miaSJta ż
i od tego nie daje o sobie iadnych i wszdki
ś po niej za1ó{in ą ł
Na ż zaginl:O'nej.
ł w Sta.ra,chow;ic'l.eh - WSI7lC1ZVIIlIil
ę uz,n<aJn,ia Eleomory za
ł ą za ą ue:naJla zO'stani'e, o j,le w ą tnz:ecJh mle-
od daty ukazania ę niniejszego ą n;i:e M:aM
ę pr.7,ed ą lub w inny s'Posób na<e da ć
O sobie. Wszysf kie ow by, kltóre ą o za-
gInionej, wzywa ę by w ż termina,e ł Q
nicih tut. ą (Zg. 108/46.). KB-9062
S.1D GRODZKI W Ł
ą w Wo{o!Me ą ł na wn,iosek Ma-
,..ra 'VI' Sio/lkowica.ch, gm. ł ę o Ull.!Ilarui<e za
ł jej ę ż JÓ2lefa Mazura, ł 1943 rOIku na
, ... ę Wzywa ę ż oy w ą 3· ch ę ł ł ę
ż w przeó.vnym razie ż ć uznany z,a zma.rle.go.

\
"MONITOR POLSKI" Dnia 20 grudnia 1946 r.
Wzywa, wszystlk:i:e osoby, kltÓre ą ć WI:ado-
ś Q zagin:onym. by w ,termisrui.e ź ł o
nich (Zg. 13/46).
GRODZKI W GORZOWIE WLKP.
Na wniosek ł ł ?debelskiego. ł
w Murzynowie, gmina Lipki Wielkie, pow. Gorzów Wlkp.
ę ę o uznanie za ł ą ż jego ste-
fanii Zdebelskiej z domu Braczkowskiej, lat 49, córki Ka_
rola i .Jadwigi. ostatnio ł w Stani5iawowie. kU·-
ra prawdopodobnie ą 1944 r. ł zamordowana.
Wzywa ę ę ą aby ź w ą
ł ę ą od dnia ukazania ę niniejszego
ł ł ę do ą Grodzkiego w Gorz 'JW ie
Wlk., ż w przeciwnym :-t zle zostanie ą za ł ą
Wszystkich, którzy ą ś ć o ż lub ś
za'ginionej W7.y"ia ę niniejszym, aby ź w termi-
nie ł zawiadomili o tym ą (V. Zg. '9/46).
KB-7005
W KROTOSZYNIE
ą ł w K!o'toe.z}'lI1li,e zawiadamia, Ula wnro.sek
Jadw.::gi ń Zam. w UlI. Ra'W1icka 34,
:rostato ę .0 urlJnrunn'e za ł ę ż
jej Franoi:szka ń urodzonego 22 Epca 1917 r. w
Chdffii:le (Pomolrz;e) syna Stefana 1 ż ń z d. Bi,edrow-
SIkiej, który ł ł w Kroilioszy!ntie Kosz'ary
ś i w stYCllIiJ;1U 1945 T. ą w ł
·glOIWy na oo:;zrurz,e ę ł wojenn(YlIIlil ł
'
Wzywa ę FramcUs:Lka ń by
ź w tel'milJ1li,e ę od ukazania ę
szego ogloszen1ia ł ł ę w ą Grodzkim w Krotoszy-
n,j.e. ż w prz:eoirwnym .raz:ie ż ć nrLTlIlIaly za ł
Ż ę którzy o zoCJg:n:onym m:'eli ja-
ik1id ś by ź w podanym ł ś
o tym ą •. (II. Zg. 47/46). KB---8471
ą Gnodiki w KrotO&Zyn.te 2!awiadamia. Ż na wmiosek
Manili Witcza·k zam. w Beruicaoo POIWli.at ń
ł ę o ulJnallllie za ł ę ż
jej ł urodzonegO' l ma;ja 1908 r. w
Benieach powriJa.tu ń s}"na P:iotra i ' T eldi z d.
ń który ł Ostaltlnio ,w Benica.ch, pow;la.tu
ń a w ń sieT.pMa 1939 r. rosIta! powobny
do 56 pp. w Krotow.yu-ie j·akO' rezel1WiiS'ta i ą w ('.zasie
ń wu}<enIl1Yoh we wrze&lIJ:u 1939 · f.
Wzywa ę ł Wi,tcz;aJka" by naJ)p0z-
nroj w tel1In'i.n
1
jle ń ę od ukarun.ia ę a1J:ll1ioj'5ZJe.go 0«1'0- .
SZlen;La ę w ą Grodzk:m w Krot05Z)'iruie. ż w
p!1Ziec:lWIIlym .mric morie Ę z:a ł Wzywa
ę wszystk,j,ch.którzy by o za.g']n:ionym miel'i wiad'O-
ś by Ź w pO'danym o tYllTl
ą (II. Zg. 58/46). KB-7631
GRODZKI WCLIWICAQI
Helena Góral z Ł ę ł o .umlami:e za zmalrilego
Cyryla G.óraila., urod'Z. 29 marca 1893 r. w Ma1aszowi'cach,
woGewód'mwo tliJmopol5kie, syna Jama j Ma'llrl z T ymQ'cZJkó<w,
który jaJko zawodowy Ż 46 ł ł Strzeków
ń w 1939 ro:ku w waJlhdl z Ni·cmcami ą ł Wzywa
ę aby w tenni.nie ł ę ł ę w
ą Grodz:kim w w pl7.eai.wn)'n) ą
ulinaJnrie go za zmarr1egK>. (IV. Zg. 317/46).
KatliJrzYM PolocZlelk z Glwoc, ł o uzna!lli.e za zmar-
ł SIWego Henryka lurodzJonoego 15 li::pca
.1880. w GIri'Wlilc8lClh, syna 1 ł Ku!l.<ia, gómub,'
·który w stYCDU 1945 przez frontow<e TQsyjski,e ę
ty ł za przewodnliJka i od tego ą Wzywa ę
za:gilIl:ion,ego, aby w tel'm"lllii·e ę ł ę '!'
ą Grodzkim w GLimica·ch w 1'a2lie . uz;nMl'Y
zO'sta:n;e 'Za ł (IV. 19. 511/46.). KB-9005
Tomasz ł z ł o uz.na;n;:e za znnar-
ł sYIIl·a swego KaJL1lmi:eTza ł urodzonegO' 15
1913 roku w Zaloicac:h wo:j·ewóduwo tamopo,!s:kire.
który jako poruc.zmrik' 52 puilku piechilly WOIj'Sik POiJ,s,k,ic:h w
czui.e wojny polsklO-lIIierIl1ieclciej w roiku 1939 w w
olrol'ity Kielc ą ł
Wzywa ę z,a.gin:ionego, aby w tel1l1lliJlli.e ę
ł w ą GrodZIkim w GHwUlCaerh, w
'rarzne ą .uznau.ie go za ł ś wzYwa
ę osoby, które ą udzli .. ć ś o ż
ciu lub smierCi aby w te.mumnie ż usta,lonym
ł o tym ą (IV. Zg. 292/46.). KB-9003
OohotJndcka Man,a z B<lIjlkOlWa o uZIII'am,:!e za zma'r-
. ł swego ę Piotra Oahotniidciep;.o urodz'OillJesfO 23
Ji.pca 1917 roku w ł powi:at T a,mopOIl. sYna Jama
i Ma,nii z Kryplów, któlry l paidz:iem,itka 1940 rOiku 'ja!1oo PO'-
borowy ł wcidon'V ł rosyjskriej m ł ł w
wa·lkadt na frOlncie ł ł
Wzywa ę aby w _nie ę
ł ł ę w ą Grodl2lIim w w pr7JccilWllym
ł ą UZfi'aJl!Iie go z'a ł ś \Vzywa I
ę wszystkiJe sosby, które ą ć ś o ż
lub ś zag.ml00.egO', aby w term:ll1lie ustalionym ź
ł 9 ą Zv,. 509/46.1. KB-9004
1
GRODZKI W PSZCZYNIE
Na wniosek AglDliesz.ki ę z Ps:z.ciy.ny ę
ę o \mianie za ZlmaIf\lego' j:ej ę ż ł 0&ta!t1lJl)
w M,jizelrowie ktÓ'ry w Slty.czmu 1945 r. ł
do. obozu w Malt:hausen, ą ,rui.e ł
Wzywa ę aby w termrin:i.e 3 ę ę
od d;i:ty nrimiejszego ogl'O&ZleIliia ł ę w przec1W'"
nym rBLie ż ć uZJnany za ł Osoby, . które mo-
ą ć w.iadromo5ci o za.g.i.n:o.nyrn wzywa. ę ;0, '" '' W t.e:r-
mi nie ż ł o Ilicih ą ó9/46)
KB---8408 \
Na wn:iOIS,(!ik Anny Co.fa101Wej z Cw.ukrl1jc ę ę
o ,ullnanrie za zmarlego' jeQ ę ż F ramcis.zka ootatl1lruo
ł w ,który od wr7.'e&nia 1939r. nae
dajle :zJlaJku ż
Wzywa ę aby w terminie 3 ę
od da:ty ł ł ę ż w .przeciw-
nym mue ż ć lima.ny za Osoby, które mo-
ą ć wiadomoki o zagilJl.oonym wzywa ę aby w ter-
m.iInWe ż ł o tym ą (Zg. 1 00 /46 )
KB-8405
Na ń WOIjaies.:z;kOlWeQ z Pszcz}'!ny, ę
ę Q uma.ru:oe za zma.ritego ę ż Stanr.lStaMl'a
osta<tmnlO ł w PszczYlllae, 'który od 1939 r. ntie dra-
je maiku ż
Wzywa zag.inIDnego, aby w tenmDlr1Jl1e 3 ę
od daty ł ł ł ł ę ź w
llyrnra1J:e ź ć U2'lIlIBIIl'Y za ł Ł mo-
ą ś o zag:!IlILo.nym W7:yWia. ę aby w
terrmilln<ie Ź ł o :tym ą (Zg. 107/46).
KB-8406
USTANOWIENIE KURATORA
NIEOBECNYCH
Ę WARSZAWIE
ł I Cywilny ą w Warszawie
ł ż ł ą ł do ż ą pozew Anny Turkowskiej
przeciwko Turkowskiemu o rozwód, oraz ż dla
nie:manego ,z miejsca pobytu Stefana Turkowskiego ł ł
wyznaczony kurator w '!Osol:1ie adwokata Jana ł
zam. w Warszawie przy ul. ń 63 m. 6. KB-8718
Ą Ę W GDYNI
ą ę w Gdyni - ł Cywilny podaje do
ś ż na podstawie art. 157 § l k. p. c. adwokat
Gajewski Antoni w Gdyni, ul. Ś ę ń 60 m . . 2 ł
ustanowiony kuratorem do ę nieznanego z miej-
sca pobytu Brunona Kickmuntera ostatnio ł w
Gdyni, ul. ł 21 w sprawie z powództwa Zofii K h:k-
munter przeciwko Brunonowi Kickmunterowi o rozwód -
i wzywa nie2nanego z miejsca pobytu. aby ł ł ę do
uczestniczenia w pomienionym prO'cesie. l. 3 C. 536/46.
KB-8725
ą ę w Gdyni - ł Cywilny podaje do
ś ż na podstawie art. 157 § l k. p. c. adwokat
Zawodny Marian ' w Gdyni, ul. Ś ę ń nr. 23 ł
ustanowiony kuratorem do ę nieznanej z miej-
sca pobytu Adolfiny Filomeny Ś ż z d. Willmann,
ostatniO' ł w Sobolewie, pow. Garwolin w spra-
wie z powództwa Kazimierza Piotra Ś ż przeciw-
ko Adolfinie Filomenie Ś ż o rozwÓd i wzywa nie-
ą z miejsca pobytu, aby ł ł ę do uczestniczenia
w pomienionym procesie. l. 3 C. 539/46. KB-8921
Ą Ę W SZCZECINIE
ą ę w SzczeCinie w sprawie rozwodO'wej Na-
talii Adamskiej przeciwkO' Franciszkowi Adamskiemu posta-
ł dla nieznanego z miejsca 'pobytu Franciszka Adam-
skiego ć kuratora w osobie adwokata Tys7.kiewicza
w Szczecinie d!O ę ż ż do ł ę nie-
obecnego ę osoby uprawnionej do ę
C. 243/46. KB-8727
ą ę w SzczeCinie w sprawie rozwodowej Da-
widowskiej ł ł dla nieznanego z miej-
sca pO'bytu Witalisa Dawidowskiego ć kuratO'ra w
osobie adwokata ń w Szczecinie do ę
nia ż ż do zglosz.enia ę nieobecnego ę osoby
uprawnionej do ę C. 193/46. KB-8728
ą ę w Szczecinie w sprawie rO'zwodowej Cze-
ł Pacyna przeciwko Joachimowi Pacynie ł
dla nieznanego z miejsca pO'bytu Joachima Pacyny ustano-
ć kuratora w osobie adwokata Tomickiego w Szczecinie
dla ę ż ż do ł ę nieobecnego
ę osoby uprawnionej do ę C. 211/46.
KB-8726
SiW Ę W KALISZU
ł C}'WIiJ,ny ą ę w K" " F U pod'aJje do
ś ż Adwokit,t Ka7limiel'z Herh:ch z K -F,s- a ł
kura torem ch ę ,n.'eznan-ego z m, ·.e:s-
ca pobltu JÓZJefa 'ostatruiQ
I
8
ś Wm., gJIlli.ny Podgrodzie KaJl>is'kie w SlPraJWWe z po-
wództwa ]<limny Ra,loo!WSlciej pil1Zecillwiko. ż }óZe.fOlW.i: Ra-
kowslci'eIDU ormJWÓd i wz.yrwa nil':lJnalJllego z lIlIIi,e@oa pohyt,u,
aby . ę do UiCZJes W
Nr C 450/46. KB-9105
, ą ę w ł ł z.e Adwokat
Czows'ki z KaJ,j,sza UlstanolWDony :z:olSitaf ikiwI1a!tol'em do ę
wanl]a n:ieznanej z mi,eis;ca pobytu Leokadi:1i Kutel o5'taJbn:io
i,amioes.z:kaIej we w3i Ska'r;b'ki powi'altu tur,ecki'ego w
z powództwa ł Ku [Lt pr7.:ec!i:w:ko ż Leokadii
Kufel o rozwód i nie-!Ililll,! ż mi:ejsca pobytu, aby ę
ł do w pomie.nionym . 'proc'esie
(C PZ/46). KB-9106
ą ę w Kalis.zu ł C:\,wiJIlllY podaj,e do
ś ż Adwo.kiIJt L. Zylber z Kailisza ł us,t·amo-
Winny Kuratorem do · ę n;,e?..i!lalnej z mi,ej'sca po-
bY'tu J aniIDY Nowa/k, ł we wsi Korab,
gmrny Brudzew w spra'w;J,e z pOIWódZltwa Jó;zefa Now·aka prze-
ciwko ż ]aJninli, e NowilJk o ,To,zwód i wzywa ą z
Iri:,ejlCa pobytu, aby ę z.g'toS/:Ja do uCZJe;s·bllllcZJeiI\li,a w pornie-
nlionym (C 328/46).
Ą Ę W OPOLU
ą ę w Opolu na pozew I. C. 112/46 Janiny
ń przeciwko Eugeniuszowi ń nie-
znanemu z miejsca pobytu, - ó rozwód ł ż ń usta-
ł kuratora adw. T. Pasikowskiego w Opolu, Rynek 24,
który ę ć ę pozwal;1ego, dopóki sam ę w ą
dzie nie ł lub ł .nie KB-9025
Ą Ę W CIESZYNIE
ą ę w Cieszynie ł na zasadzie art.
157 kpc. adwok,ata J. Michalskiego w Cieszynie kuratorem
do ę nieznanego z miejsca pobytu pozwanego
ł Pisowicza, ostatnio ł w Warszawie,
w sprawie z powództwa Henryki z Terpitowskich Pisowiczo-
wej, ł w Bielsku, ulica Zielona Nr o. rozwód.
I. C. 443/46. KB-9098
ą ę w Cieszynie ł na zasadzie art.
157 kpc. adwokata J. Michalskiego w Cieszynie kuratorem
do ę nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marii
Centawer, ostatnio ł w Bielsku; ulica
wskiego 1 w sprawie z powództwa Romana Centawera w
Katowicach, ą 2/5, o rozwód. KB...,-9001
Ą Ę W ł
ą ę - ł Cywilny ł w ł
ł ż w sprawie z powództwa ł Kuriata prze-
ciwko ł Kuriacie o rozwód, na mocy art. 157
§ 2 K. P. C. ż z miejsca pobytu ł Ku-
riacie, ostatnió ł w ł ustanowiony
ł Kurator obr. ą Jan ń zam. w ł przy
ul. Annii Nr. 12: Sygn. C. 42/46 i wzywa niezna-
nego z miejsca pobytu, aby ę ł ł do: uczestniczenia w
pomienionym procesie. KB-8747
ą ę - ł Cywilny w ł ł ż
w sprawie z powództwa Hilarego ń przeciwko
lViarii z Mowcz;mów ń o rozwód, na mocy art. 157
K. P. C. nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marii ń
skiej ustanowiony ł kurator. obr. ą ł ł Bac-
ż zam. w ł i wzywa ą z miejsca po-
bytu, aby ę ł ł do uczestniczenia w pomienionym pro-
c('sie. Sygn. akt. Nr. C. 58/46 - . KB-9076
Ą Ę W ś
ą ę w- Ś ł ż na zasadzie
art. 157 kpc. ł ł ń w ś
nicy, Kanonierska 11, kuratorem do ę niezna-
nego z , miejsca pobytu pozwanego Karola Alfreda Wei-
kerta w sprawie z powództwa Edyty-Gerdy Weikert, °
rozwód, i wzywa nieznanego z miejsca pobytu, aby ę
ł ł do uczestniczenia w tym procesie. (Nr I. C. 181/46).
K:B--8W7
ą ę w ś ł ż na zasadzie
art. 157 kpc_ ł ł ł w Ś sta-
lina 20, kuratorem do ę nieznanego z miejsca
pobytu pozwanego Kurta Erbera w sprawie z powództwa
ż Erber przeciwko Kurtowi Erberowi, o rozwód,
i wzywa nieznanego z miejsca pobytu, aby ę ł ł do
uczestniczenia w tym procesie. (1. O. 177/46). KB-8996
Ą Ę W W Ł
ą ę w ł ł Cywilny, podaje
do ś ż na podstawie art. i57 § 1 K.P.C., apI.
ą ł Dubicki, zam. w ł przy ul. ą
Nr 2, ł ustanowiony kuratorem do ę nie-
znanego z miejsca pobytu ł ł Puchniarza, ostat-
nio ł w Warszawie, w sprawie z powództwa
Wiktorii z Zalewskich Puchniarz przeciwko ł ł
Puchniarz' o rozwód i wzywa nieznanego .z miejsca pobytu,
aby ę ł ł do uczestnjczenia w pomienionym procesie.
(Nr C. 20/46). KB-8920
-
"MONYl'OR POiLSKI"- Dnia 20 'grudnia 1946 F,
Ł LISTOW RIPOTEOZNYCH
Ą GRODZKI W POZNANIU
Zygfryd . Kosicki: w Poznaniu, ul. ' Siemiradzkiego 3-a,
m. ' ó, ł o ł listu hipotecznego na 4270 dola-
rów U. S. A. z 70/0 odsetkami. zapisanego na rzecz Janiny
Czechowskiej w Pomaniu w ę gruntowej ń
ż wykaz 539 w dziale III pod 1. 14.
Nxl43
i ł magistra praw, ą dowód ń uni-
s+t-diów prawnych i uprawnia;acy do ubiega-
nia ę o ń doktorski. ń dnia 5 Ł
(-) Peretiatkowicz, Rektor, (-) B. Winiarski Dziekan",
Na ż postanowienie ł ż osob,?Ul w t erminie
wyrdenionym wart. 8 dekretu o odtworzeniu dyplomów.i
ś z ń nauki, ż 'KB-3247
Ą GRODZKI W OSTRÓDZIE
. Posiadacza dokumentu wzywa ę by ź w
terminie do dnia 6.3. 19-17 roku godz. 12 - ł ł swoje
prawa i ł ż ł dokument w tut. ą pokój Nr 5, w
przeciwnym razie ą ż dokumentu. IV:
Co. 226/45. 3-KB-4734-III
. . ,
I
ą Grodzki w Ostródzie ł wniosek Mieczy-
ł Stachowskiego w przedmiocie odtW<Jrzenia zaginio-
. . nego dyplomu i po pr.prowadzeniu rozprawy w ś
art. 4, 5 i 6 Dt!kretu z dnia 7.7. 1945 roku o odtworzeniu
. Jadwiga Kaiser w Poznaniu, ul. ś 18, ą ł
z wnioskiem o pozbawienie mocy utraconego przez ą listu
hipot.ecznego, wystawionego przez ą Grodzki Vi Poznaniu,
dla hipoteki zapisanej w dziale 3 pod L. 12 ę wieczystej
Rataje tom I, wyk. L. 18 w kwocie 700 dolarów USA wraz
z odsetkami dla ł ą ż Józefa Hansza.
Wzywa ę posiadacza ż wymienionego listu hipo-
tecznego, by ź w terminie ł w dniu '
. 28 kwietnia 1947 ł w ą Grodzkim w. Poznaniu
swoje prawa i ł ż ł ż list, ż inaczej wy-
mieniony list hipoteczny zostanie pozbawiony m0cy. (IV. Co
14(46). 3-KB-7508-III
Ą GRODZKI W OSTROWIE WIELK.
ł ż Józef i ę z domu Ste-
ń zamieszkali w Skrzebowie, pow. Ostrów Wlkp., wnie-
ś o ł i pozbawienie mocy:
l) -listu hipotecznego utworzonego na ę zapisa-
ą w ę gruntowej Skrzebowa, wykaz - liczba 8 w
dziale III, pod numerem 21, na ę 4.500 marek, ż
ą na 800 ł wraz z odsetl{:ami dla ń
go Ziemstwa Kredytowego;
2) listu hipotecznego utworzonego na ę zapisa-
ą w ę gruntowej Skrzebowa, wykaz - liczba 8, w
dziale III, pod numerem 22, na ę 1500 marek, przera-
ą na 200 ł wraz z odsetkami dla ń
Ziemstwa: Kredytowego. .
Posiadaczy wymienionych listów hipotecznych wzywa
ę by ź w terminie ł w dniu 5 maja
1947 roku o godz. 12 w ą Grodzkim w Ostrowie Wlkp.
ł swe prawa i ł ż dokumenty, ż w prze-
ciwnym listy hipoteczne pozbawione ą mocy
prawnej. (2. Co.:c73/46). 3KB-4974(k)-III
SAD GRODZKI W ż
ł ż HelJliryk l' AgJ1l;,es,z:],a Tylewscy, zam1'eszhh
w ą POIWJjlail: ż ń ł wniios.ek o ł
ł hoipO'te·c.znego dqa · hiJpotekii 1,000.. ł w ł z
7 proc. odsetkami roczniie., z-ap:samit!lj w ę . w,ieczy5ltej
ą tom V kaI'ta 169 ł III 8. ta za-
pi5<,l!n!ajestna rzecz: KlOIIllu,na'l:n'ej Kasy ę ś pownatu
ż w Ż . '.
Po&iada.c:za tego cliokument'u wzywa ę by ź w
w dlo d!n;\a 5 ffiaJ!1Ca 1947 r. {) g<Jdz. 9 SiWIOoje prawa
ł ł w ą w Ż pokój nr 4, w przeciw-
nym bOlWilem . ranie ą ż
(IV, Co. 353/46) KB--8801
ODTWORZENIE ZAGINIONYCH
DOKUMENTóW
Ą GRQDZKI W POZNANIU
ą Grodzki w Poznaniu, w sprawie wniosku Leopolda
ń zam. ń ul. ł 315,' o odtworze-
nie zaginionego dyplo_mu magistra praw postanawia odtwo-
ć dyplom magistra praw ę ą ś
"Uniwersytet Poznallski - ł prawnoekonomicz-
ny, Pan ń Leopold Symforian, urodzony w Osi.nach,
woj ew. ń dnia 13 lipca 1908, po odbyciu czt;ro-
lelnich studiów prawnych na Wydziale prawnoekonomIcz-
ny.n Uniwersytetu ń w czasie od ź
1931 do lipca 1932, oraz od ź 1933 do lipca b3S
i po ł ż przepisowych egzaminów, a mianowicie: egza-
minu pierwszego, ą prawo rzymskie, ę
prawa, ę prawa polskiego oraz ę prawa na Za-
.chodzie Europy, z wynikiem dostatecznym (protok. egz. z
roku 1934), egzaminu drugiego, ą .prawo ś
cielne, ę ą prawo 'polityczne o;"az prawo
narodów, z wynikiem dostatecznym (prot. .egz. z r. 1935),
egzaminu trzeciego, ą ś ć prawo
skal !Jpwe, ę administracji i prawo aqrninistracyjne,
staty. ę prawo i ę karne oraz ę pra-
wa, z. wynikiem dostatecznym (prot. egz. z r. U37), -
egzaminu czwartego, ą prawo cywilne. ę
powanie ą - cywilne, prawo · wekslowe
OIaz prawo ę prywatne, z wynikiem dosta-
tecznym (prot. z r. 1939), otrzymuje niniejszym "V ś
art. 41' ustawy o ł akademickich z 15 marca
(Dz. U. 29, poz. 2-17) ' i § 5 ą Ministra ń
Heligijnych i ś Publicznego z 16 paidziernika'
192() Nr 8416-IV (Dz. Urz. Nr 22j42, poz. 140). dyplom
.
dyplomów i ś z ń nauki (Dz. Ust. R. p,
Nr 27, poz. 1(4), ł ć zaginiony dyplom
ś ę ą Odpis. Uniwersytet Jana Kazimierza
we Lwowie L. - 1933. Dyplom. My, Rektor i Dziekan Wy-
ł Prawa Un:iwersytetu Jana Kazimierza ś
my, co ę Stachowski ł - ł uro-
dzony w ł pow. Radziechów, dnia lipca 1912
roku po odbyciu studiów prawniczych w Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1935-19:18 i ł ż
niu przepisanych egzammow rocznych, a mlano"vicie:
Egzaminu pierwszego z prawa rzymskiego, Historii Prawa
Polskiego, Historii Prawa na Zachodzie Europy, Teorii
Prawa, ze stopniem dobrym. Egzaminu drugiego. Z prawa
ś Ekonomii Politycznej , Prawa Politycznego,
Prawa Narodów ze stopniem dostatecznym. Egzaminu
trzeciego. Ze ś i Prawa Skarbowego, Nauki
Administracji i Prawa Administracyjnego, statystyki, Pra-
wa . i ę Karnego, Filozofii Prawa - ze stop-
niem dostatecznym. Egzaminu czwartego z Prawa . Cywil-
pego, ę ą - Cywilnego, Prawa Handlo-
wego i Wekslowego, Prawa ę i Prywat-
nego ze stopniem dobrym . . W ś art. 41 Ustawy o szko-
ł akademickich z 15 marca 1933 r. (Dz. U. Nr 29, poz.
247 i § 5 rozp. Min. W. R. i O. P. z 16 ź 1920 r.
Nr 8, 416.IVj20 (Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 2,2/ 42,
poz. 140) ł z dniem 23 ś 1938 r. ł Ma-
gistra Prawa ą dowód ń uniwersytec<
kich studiów prawniczych, ą do ubiegania ę
o ń doktorski. Wydano we Lwowie dnia 23 kwietnia
1938 r. Rektor (-) Czekanowski (owalna ę ć Dzie-
kan (-) Erlich.
Od postanowienia niniejszego ł ż prawo ż
Prokuratorowi i ł ń W ·
terminie siedmiodniowym od daty ł niniejszego.
KB-7638
Ą ..' GRODg;JCI W, Ę
ą Grodzki w · ę na zasadzie art. 4 Dekretu
z 7 lipca 1945 roku, poz. 164, zawiadamia, ż Franciszek
Zalewski, zam. w ę e, ł ż ł w dniu 14 listopada
1946 roku wniosek o odtworzenie zagubionego dekretu,
wystawionego przez ą Wojewódzki w ł w
dniu 30 ź 1932 roku i ą jemu ł
i prawo wykonywania zawodu mierniczego ę ł
ś ą wzywa wszystkie instytucje i osoby, po-
ą jakiekolwiek ś w tej sprawie, o nade-
ł ą na ś lub do ł doniesiell Co do
ś wniosku. (Co. 39/46), KB-7930
ł prywatne
ł II
Likwidatorzy PoIlskiego Towarzystwa Handlu ł
ż ł z ą ś ą z sie-
ą w Ł przy ul. Piotrkowskiej Nr 181, stosownie
do art. 268 K. H. ą 'niniejszym do ś o
otwarciu likwidacji ż ł ś likwidato-
rzy ą wierzycieli ł do ł swych wie-
ś w ą trzech ę od daty ostatniego
(trzeciego) ł (3 t)-I1.
. ł II
Na mocy postanowienia ą ę w Piotrko-
wie z dnia 17 ś 1946 roku Nr Spr. B. 305 - ł ę
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów firmy ,;Piotrkowska
Raktyfikacja ł Akcyjna w Piotrkowie" na ń 4 sty-
cznia 1947 roku o godz. 14 w kancelarii p. o. Notariusza
Henryka ' ę (Piotrków, gmach ą ę
z ę ą ą dziennym: 1) rozpatrzenie sta-
nu ą ł 2) wybór ł ł 3) wolne
wnioski. Gdyby w ż terminie Walne Zgromadze-
nie nie ł do skutku, natenczas ę Walne Zgroma-
dzenie w drugim terminie w ż dniu i w ż miejscu
o gopz. 15. ł Walnego Zgromadzenia w drugim ter-
minie ą prawomocne bez ę na ś ć reprezen-
towanego ł aKcyjnego. Irena Konorska, Piotrków
Tryb., ul: Narutowicza Nr 7.
PRENUMERATA ,.M<Jnitora PolSiki.e·g6" wvnosi ę ł 250,-. Numer ń kosztuie ł 8.-. Numer pO'dw6}ny ł 15,-.
CENA Ł ł ę ą przetargi i,tP. ł 10,- za wyraz. - ł o zagubionych ł 6.- za ż - ł za tekstem od osób i instytucjj
prywatmych ł 20 za wiersz mwlimetrowy ś Jednej szpalty (strona 3 szpalty). .- Za ł tabelaryczny dolieza ę 50%. - Edykty. ł przez Starostwa (Ref spraw
. inwalidzkich) ł 4,- za wyraz. - Za terminowy druk ł ń n.je odl(lowiada.
Wydawca: Polska AgencJa Prasowa .PAP"', Redaguje' Komitet ł
DrukarDia NJ: , ł Wydawwe&ej aCaytelBik". Lódt. III, Zwii'ki l.
'-