P. 1
Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

|Views: 94|Likes:

More info:

Published by: Very_Berry_Blue on Nov 18, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2012

pdf

text

original

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska (także roszczenia pauliańskie, z łac. actio Pauliana) - rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku dowierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Instytucja ta wywodzi się z prawa rzymskiego. Jej rozwój był związany z przesuwaniem odpowiedzialności dłużnika z osobistej na majątkową. W polskim prawie skargę pauliańską przewidywały m.in. uchwała wielkopolska z 1400, konstytucja sejmowa z 1506, Zwód Goryńskiego z 1540 i Statuty Litewskie.

Charakter skargi (art. 527-534 kc)[edytuj]
W polskim prawie cywilnym skarga pauliańska funkcjonuje w oparciu o art. 527-534 k.c. Art. 527 stanowi, że: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. A więc do skorzystania przez wierzycieli ze skargi pauliańskiej konieczne jest spełnienie trzech podstawowych warunków:

  

pokrzywdzenie wierzycieli, jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, działanie dłużnika z zamiarem i świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, wiedza lub możliwość - przy zachowaniu należytej staranności - dowiedzenia się o tym przez osobę trzecią

Przedmiotem uznania za bezskuteczne mogą być tylko czynności prawne. Może nim być także zaniechanie dokonania czynności prawnej powodującej zwiększenie majątku dłużnika lub zapobiegającej jego zmniejszeniu. Zaskarżeniu podlega tylko czynność prawna, która już została dokonana. Za jej pomocą nie można zapobiec dokonaniu przez dłużnika czynności prawnej krzywdzącej przyszłych wierzycieli.

Przesłanki dopuszczalności powództwa pauliańskiego[edytuj]
   
roszczenie wierzyciela musi być zaskarżalne przed sądem. niewypłacalność musi być spowodowana wyłącznie przez czynność prawną dłużnika. dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się:

 

niewypłacalny albo niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Osoba trzecia może się zwolnić od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela jeżeli:

który czynność zaskarżył. Ochrona wierzyciela. że osoba ta wiedziała. która uzyskała korzyść majątkową. iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. uzyskuje on prawo do egzekucji z przedmiotów majątkowych osoby trzeciej. które na skutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły. iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. . tak więc to wierzyciel jest zobowiązany udowodnić. Oznacza to. że wystąpiły przesłanki uzasadniające uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. z którym owe korzyści się stopiły. a w szczególności między dłużnikiem a osobą trzecią. Pozycja procesowa stron[edytuj] Zgodnie z art. że było mu wiadome. iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Bezskutecznością może być objęta czynność prawna dłużnika tylko do maksymalnych rozmiarów wierzytelności przysługującej wierzycielowi.  wskaże mu wystarczające do zaspokojenia mienie dłużnika zaspokoi wierzyciela nie dopuszczając tym samym do egzekucji z przedmiotu uzyskanego od dłużnika na podstawie czynności uznanej za względnie bezskuteczną Domniemania prawne[edytuj] Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli:  uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku . Skutki orzeczenia[edytuj] W wyniku uznania przez sąd danej czynności za bezskuteczną względem wierzyciela. Aby mu to jednak ułatwić. ale jest ona bezskuteczna tylko w stosunku do wierzyciela. natomiast w przypadku ich oznaczenia gatunkowego lub gdy egzekucja dotyczy pieniędzy przyjmuje się w drodze wykładni funkcjonalnej. ustawa wprowadza szereg domniemań faktycznych i tak na przykład przyjmuje się. Nie budzi to wątpliwości gdy przedmioty owe są indywidualnie oznaczone. sprowadza się do uznania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. oraz w stosunku do innych wierzycieli czynność pozostaje nadal skuteczna (tzw. który czynność tę zaskarżył. to podmioty te wiedziały o fakcie jego działania ze szkodą dla wierzyciela. natomiast w stosunku do innych osób. Orzeczenie zapadłe w sprawie o uznanie czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną ma charakter konstytutywny. 6 KC ciężar dowodu spoczywa na tym kto z faktu wywodzi skutki prawne.  korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych domniemywa się. który czynność zaskarżył. domniemywa się. bezskuteczność względna).domniemywa się. że wierzycielowi przysługuje prawo do prowadzenia egzekucji z całego majątku osoby trzeciej. że zaskarżona czynność zachowuje ważność. Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny albo stał się niewypłacalny wskutek jej dokonania. że gdy dłużnik dokonał czynności z osobą najbliższą lub z przedsiębiorcą pozostającym z nim w stałych kontaktach gospodarczych. którą zapewnia skarga pauliańska.

Art. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia. 59 k. Ius ad rem). które zostało uregulowane przez art.Instytucja skargi pauliańskiej a Ius ad rem (art. która wskutek tej czynności odniosła korzyść majątkową. której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej. przy czym bezskuteczność ta działa przeciwko wszystkim stronom umowy. wobec czego powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną powinno być kierowane przeciwko nim.)[edytuj] Osobny artykuł: ius ad rem. 59 mówi o bezskuteczności umowy w stosunku do osoby trzeciej.c. Instytucją podobną do skargi pauliańskiej jest tzw. ten stanowi. natomiast do dochodzenia ochrony w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska) przewidziany jest termin pięciu lat od daty czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. W przypadku ius ad rem obowiązuje termin jednego roku od zawarcia umowy. Kolejną cechą odróżniającą akcję pauliańską od ius ad remsą terminy przewidziane do dochodzenia uznania czynności prawnej za bezskuteczną. Oprócz tego ius ad rem odnosi się do tylko do umów a akcja pauliańska do czynności prawnych.c. 527 powinno być dochodzone tylko przeciwko osobie. osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej. "prawo do rzeczy" (łac. . 59 k. jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Natomiast roszczenie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska) przewidziane przez art. Art. ta druga instytucja obejmuje więc szerszy zakres przedmiotowy. iż: W razie zawarcia umowy.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->