P. 1
bik_04_2010_02_art

bik_04_2010_02_art

|Views: 54|Likes:

More info:

Published by: Simona Wesołowska on Nov 26, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2011

pdf

text

original

B a n k i K r e d y t 41 (4), 2010, 23–44

www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl

Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych
Paweł Baranowski*, Agnieszka Leszczyńska#, Grzegorz Szafrański‡

Nadesłany: 14 stycznia 2010 r. Zaakceptowany: 16 czerwca 2010 r.

Streszczenie
Dynamiczne modele czynnikowe (DFM) umożliwiają uzyskanie syntetycznej informacji o kształtowaniu się zmienności dużego zbioru danych. Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie jakości krótkookresowych prognoz inflacji CPI oraz inflacji bazowej w Polsce (z wyłączeniem cen energii i żywności), sporządzonych za pomocą modeli DFM. W badaniu wykorzystano 182 szeregi czasowe o częstotliwości miesięcznej, obejmujące obserwacje zmiennych makroekonomicznych od 1999 do 2009 r. Otrzymane rezultaty wskazują, że efektywne korzystanie z dużego zbioru danych może obniżyć błędy poza próbę prognoz inflacji, szczególnie dla dłuższych horyzontów prognozy. Podobne wyniki dla inflacji uzyskano we wcześniejszych badaniach.

Słowa kluczowe: inflacja, prognozowanie, dynamiczne modele czynnikowe JEL: C53, E31, E37

* Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii; e-mail: pawel.baranowski@nbp.pl. # Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny; e-mail: agnieszka.leszczynska@nbp.pl. ‡ Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii; e-mail: grzegorz.szafranski@nbp.pl.

24

P. B a r a n o w s k i , A . L eszczyńska, G. Szafrański

1. Wstęp
Banki centralne na bieżąco analizują wiele czynników mogących, bezpośrednio lub pośrednio, kształtować procesy inflacyjne. Wynika to głównie z niepewności co do tego, które z nich mają obecnie największy wpływ na inflację. Wśród monitorowanych zmiennych można wyróżnić m.in. wskaźniki produkcji i koniunktury, agregaty monetarne, ceny dóbr importowanych i surowców na rynkach światowych, kursy walutowe, wskaźniki rynku pracy oraz stopy procentowe. Informacje płynące z tak różnorodnych czynników stosuje się do procesu prognozowania inflacji. Wykorzystanie pełnego zbioru danych w standardowych modelach nie jest na ogół możliwe ze względu na niewystarczającą liczbę obserwacji w stosunku do liczby wykorzystywanych szeregów. Proste uśrednianie informacji czy pominięcie wielu ważnych zmiennych w modelu prognostycznym może prowadzić do uzyskania niedokładnych i obciążonych prognoz. Narzędziem dostarczającym syntetycznej informacji, zalecanym do bieżącego prognozowania inflacji, jest dynamiczny model czynnikowy DFM (ang. Dynamic Factor Model); por. Stock i Watson (2002b); Forni i in. (2005). W modelu czynnikowym wykorzystuje się fakt, że macierz kowariancji dużego zbioru predyktorów może być syntetycznie przedstawiona za pomocą zmienności kilku wspólnych, nieobserwowalnych czynników. Czynniki te, chociaż z ekonomicznego punktu widzenia mają ateoretyczną konstrukcję, mogą być wyrazem nieobserwowalnych sił sprawczych funkcjonujących w gospodarce1. Mogą być utożsamiane z krótkookresowymi wahaniami aktywności gospodarczej i służyć do aproksymacji bieżącego stanu koniunktury (Altissimo i in. 2001; Stock, Watson 1999). Zastosowanie modeli czynnikowych pozwala na skondensowanie informacji zawartej w zbiorze predyktorów do rozmiarów, które umożliwiają jej efektywne wykorzystanie w modelu prognostycznym, bez znacznej utraty liczby stopni swobody i bez narażenia się na ryzyko obciążenia prognoz wynikającego z pominięcia ważnych predyktorów. Technika łączenia informacji z dużego zbioru danych za pomocą modeli czynnikowych jest stosowana w analizach makroekonomicznych do rozwiązywania wielu podstawowych problemów badawczych. Wśród przykładów warto wymienić wnioskowanie o syntetycznym stanie rynku lub gospodarki na podstawie danych zdezagregowanych (Forni, Lippi 1997; Del Negro, Otrok 2007) czy modelowanie reakcji polityki pieniężnej na informacje pochodzące z dużego zbioru danych (Bernanke, Boivin 2003; Boivin, Giannoni 2006). Modele czynnikowe stosowane są także do konstrukcji szeregów nieobserwowanych bezpośrednio, np. inflacji bazowej lub „czystej” (Cristadoro i in. 2005; Brzoza-Brzezina, Kotłowski 2009). Do podstawowych zastosowań modeli wykorzystujących wspólne czynniki jako zmienne objaśniające należy krótkookresowe prognozowanie stanu gospodarki, w tym PKB (Giannone i in. 2008, Schumacher 2007) i jego komponentów (Angelini i in. 2008), oraz stanu koniunktury gospodarczej (Forni, Reichlin 1998; Aruoba i in. 2008). Modele czynnikowe stały się również popularnym narzędziem bieżącego monitorowania i krótkookresowego prognozowania inflacji, np. w USA (Stock, Watson 2002b; Forni i in. 2005; Gavin, Kliesen 2006), w Kanadzie (Gosselin, Tkacz 2008), w strefie euro (Marcellino i in. 2003), w nowych krajach Unii Europejskiej (Arratibel i in. 2009), a także w Polsce (Kotłowski 2008). W badaniach empirycznych dotyczących inflacji modele czynnikowe charakteryzują się lepszymi własnościami prognostycznymi od wielu modeli szeregów
1

Taka idea leżała u podstaw rozwijanego przez Stocka i Watsona (1998) modelu indeksów dyfuzji. Jej pierwowzorem była koncepcja cyklu referencyjnego amerykańskiego Narodowego Biura Badań Ekonomicznych (NBER).

. że ograniczenia dotyczące liczby stopni swobody �X = F Λ'ΛF' + Ω Ω≡I są szczególnie uciążliwe. z wyróżnieniem prognozy publikowanej w bieżącym miesiącu...t . t najlepszych predykto= it x i . 2008)... N zbiór zmiennych objaśniających (predyktorów)2 obserwowanych w okresach t = 1. 25 czasowych. nowcasting).. + λ i .t kolei λ i ... N . w tym modeli stricte opartych na teorii ekonomicznej (Berger. to ze względu na N wariancję estymatora 1 N oczekiwany błąd prognozy ex ante nie dąży asymptotycznie do zera. R f R .1... T. N (h = 1. przy wykorzystaniu 24. Stock i Watsont (2006).sytuacji..i R1 f R .... na podstawie którego wyznaczamy prognozy zmiennej na h okresów naprzód N X = {xit}i = 1. distributed lags..t = przyszłych wać obciążenie prognoz. że predyktory poddano takimΛF' + Ω U (T × N ) uzyskać szeregi stacjonarne.... stanowiącymi dla nich punkt odniesienia (zwykła średnia.. xt = MNK i 1 xit f rt = gdy liczba zmiennych objaśniających zwiększa się wraz ze wzrostem T (przy stałej relacji N/T) – N x =1 N x por. +ograniczenie izbioru+ u i .t informacji do kilku = 1. 1Z + .t duża .1 f . Prognozy uzyskane za pomocą modelu DFM zostaną porównane z prognozami wzorcowymi. Nawet jeśli liczba zmiennych jest mniejsza niż rliczba obserwacji (N > T).. �X = F Λ' transformacjom.. aby 3 Z praktycznego punktu widzenia macierz X powinna również zawierać opóźnione zmienne objaśniające jak w modelu z rozkładem opóźnień (ang....1 f 1 + . inflacji bazowej). t − p −1 + ε t + h R P r =1 p =1 R yt + h = α 0 + α 1 yt + ∑∑ κ r . + λ ( L) f + u P . t − p −1 + ε t + h x = λ ( L) f + . Stavrev 2008). + λ iniepewność. = λ i . p ⋅ f r . X = FΛ' + U Badania empiryczne porównujące wiele różnych metod prognozowania pokazują.Krótkookresowe prognozowanie inflacji . co ido 1. Struktura pracy jest następująca.. r t f r . W trzecim rozdziale przedstawiono założenia badania empirycznego.. t = 1. a następnie je wystandaryzowano. a w czwartym – otrzymane wyniki. wykorzystanie wszystkich = α 0 + α 1 yt + w κ r f rt + ε t + h analizie regresji nie jest możyt + h predyktorów tradycyjnej f rt =1 liwe3. tj. T rów (wyselekcjonowanych na przykład na podstawie kryteriów informacyjnych) może spowodoX = FΛ' + U x t = λ i ... DL).. 2. T F(T ×R ) determinant prognozowanego procesu... Na podstawie dużego zbioru (N = 182) miesięcznych szeregów czasowych obejmujących obserwacje od 1999 do 2009 r.t ... Sprawia to. (T = 127) sporządzono prognozy miesięcznej inflacji w ujęciu rocznym w horyzoncie prognoz do 12 miesięcy naprzód. Ωκ yt + h = α 0 + α 1 yt + ∑∑≡ rI.t + u i . model wskaźnika wyprzedzającego). zwanej bieżącym monitoringiem (ang. model autoregresyjny... Dynamiczny model czynnikowy 2...tgdy występuje . i = 1..... N ..i 12-miesięcznego okresu weryfikacji prognoz poza próbę. Celem niniejszego badania jest sprawdzenie jakości krótkookresowych prognoz za pomocą modeli DFM dla dwóch wskaźników inflacji w Polsce. 12): yt + h = β 0 + β i xit + ε t + h yt + h = β 0 +∑ β i xit + ε t + h yt + h = α 0 + α1 yt + ∑ κ r f rt + ε t + h i =1 N R r =1 ∑ i =1 (1) Gdy N > T. Prognozowanie na podstawie dużego zbioru zmiennych Oznaczmy przez X = {xit}i = 1. Podobne wnioski wynikają również z porównań różnorodnych modeli wykorzystywanych w Banku Anglii do prognozowania inflacji (Kapetanios i in... indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (indeks CPI) oraz indeksu CPI z wyłączeniem cen energii i żywności (tzw. + λ . szczególnie wi . r f r . W drugim rozdziale artykułu opisano konstrukcję dynamicznych modeli czynnikowych.. p ⋅ f r . metoda naiwna. przegląd metod estymacji oraz możliwość zastosowania tej klasy modeli do prognozowania. że zmniejF(T ×R ) Λ( N×R ) szenie wariancji błędów prognoz poza zakresem próby jest możliwe dzięki łączeniu metod progno- ∑ R ∑ ∑ U (T × N ) 2 Λ( N×R ) Dla uproszczenia analizy (w celu wykorzystania asymptotycznych własności modeli czynnikowych) założymy.

Ω X = FΛ' + U ≡ I dyktorów..+fα 1 it. t t +Λ = [λ ] f h (Chamberlain..t = λ i ..xit. r f r ..+. t+ jednostkową u F = [ fr..t × RT × ] ˆ = 1 NTC' C = I X T T �X XX' R PC 2 PC ) ˆ ˆ2 = Λ=C ....t t+ = 0 1 t składników ⋅ 1 r .. 1 p =1= 1... R = P .t . u . odpowiadają× N ) pozostałe nieskorelowaneA(czynnikami. t − p −..1 κ ri f rt1. N R R yt + h = α 0 + α1 yt + ∑ κ r f rt + ε t + h y = α + α y + ∑ κ f + ε (2) t+h 0 1 t r rt N t + h r =1 yt +rh=1= β 0 +∑ β i xit + ε t + h i =1 f rt Według pomysłu Stocka i Watsona indeksy dyfuzji (zmienne f rt ) powinny wyrażać wspólny R N dla większości predyktorów wzorzec=zmian...1t.= 1L) f R ..t = λ i ... 0 + αr =1t + yκX=rt=+β+t}h ysięxna ε f +Λ( N×R ) ε0 + yty = = α + α y + ytκf=fαustala. gdy i .. R .t zakłó.1 f 1.t i...+ U r .. ++NRP f +.. = λα(( L)α y ++.. t + ... 1... t +1 = A( LRf×. które X i R .1 ( L macierzą λi . może byći = 1.Xna dodaniu pięciuC = I R objaśC' = F = [ fr. T f rt i . t 1. t = 1...t .ft + + . T T .C = I R kowym (ang..r N × R R P �X xix = λiλ ( L) f1.t r . t − =1 r =1 X = ˆ = [λ ] ˆ xi . p ⋅ f 1 t X = FΛ' + Ut + h = 0 U (T U (T za elementami macierzy U ×TN×)N ) ...t + .. t Λ ˆ = R L ) R . t = λi .. N t t 1 1.1t. znanym z y = β czynnikowej... t. r r .βUżycie zwykłej średniej oznacza jednak arbitralβ TxR ε tε N (por..t =1t + h Λ( N×RR)rtR t + h 0 1 t r N R jest duże w porównaniuh z T.1 f 1..10L+ f r .t = λ i ..1 (NTfXX' ui . t)− p −ΛFε t+ hΩ P κ r U F Λ'1 + ' + R F PC = [ fr. tt − p −∑∑ h r . t +h 0 } i it t+ h F(T ×R ) t h yt + h = β 0 + β x ++ε t + h 0 i =1i R i it t + h it ii== 1.. t + .. że predyktory generoanalizy + β x R ε U N f rtf N fytt++hh = α 00 + α 1 yt i +it + κ tr+ f rt +(T ×t + h) h ε rt rt xt 1 N x N wane są rt czynników (ang.1 if.t ]T × R ftegoS +A(]L) polegająca. R f R . N+ u = ...λ L L+ t + u .1 ˆ f×.t ]T × R ≡I ΩΩ ≡ I R P Ω ≡ I f r . L eszczyńska.x i . N X = {xit}i = 1. + λi .t + i ˆ A( L) ... Szafrański X = {xit}i = 1 2004..t autoregresyjnym (AR). T Λ i R r .t . t+ ε r∑∑. F Λ'ΛF' + Ω × ( S + 1)((T ×RR)) xi .. że taka metoda prognozowania zyskuje w większości okresów niających (wskaźników ˆ wyprzedzających).pozostałych przypadkach – r =1 p =1 �X = 1 NT XX' czynnikowym ε t. p Rr.. r fx..t ...t yft + h = αR0 f Rα1+ tu+.+ λ ..tr . R dynamicznych 'Λ F PCczynnikowych R × ( S + 1 PC PC = F PCtΛ modeli= ' NT XX' F = [ fr. + λ f + u . Ω λ i . N .. zowania.αRotschild 1983).t xi . + λ f .rt+ λ i . ⋅Ma-− p −1 + ε t + h FΛ' + U Równanie (3) określa statyczny F(F×R ) λ i r..r] N ×NR R modelem × CDC' = F PC Λ'ΛF PC ' F × ( i.t + p= ..∑ κ r f rt + ε t + N y spełnia α1 yt + xt 1 N ∑i 1 xit = x =1 N x t i =1 ∑ i =1 i it t+ h t +h 0 ∑ i it t+ h ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑∑ F = [ fr..t + .. t − ∑ Λ i . czyli + ui .tt − p −1i . t ui . t( S + r1+1 ) r + ε .t ... N Watson. Chamberlain. + iλr = rλ . + λ f . λ κ( L)⋅ ff + u + ε ˆ .r N × R f r . CDC' = F Λi'ΛF ' r =1 p =1 C' C = I R RR ( S S +)1) � ×× ( + 1 ˆ Rx ( S = 1)( L) f + . rI f r .. R ( Λ( N×R ) × ) r.α +y+ i.t − CC' C = R ∑ ui .ft + + x + + iλ=(α ) f)Rf. m. r r . ⋅ f.t + N i .1 t = = xi . + x i . xitsąi bezpośrednio obserwowalne i do ich estymacji trzeba użyć metod. t = 1. x + ε y = t +h 0 t i =1 it r =1 lat łączenia różnych metod.t× R T × R = PC i....(ang. t + h =i =1 0 + + dla ustalonego t Forni. r . ..1 ((TL) f1.... t T Λ = [λ i. t h ) PC1 t .t y i N = U ×N ) = (3) x ixt = = iλ f 1.1 ( 1.t F � x= R cenia zmiennych X i.. t + ε r ..(.. common factors): f przez kilka=(R << N)i =wspólnych Λ'ΛF' + Ω i =1 1 it � X = F r =1 Λ( xtx= = 1 N i 1Nxitx x = 1 N N x 1N R �X = F Λ'ΛF' + ΩN×R ) N = t it i =1 t i =1 it xt = 1 N i 1 xit + ε t+ x i=. PC (4) Ω≡I yt + h = α 0 + α 1 yt + ∑∑ R �P ⋅=f rN.. N w próbie.. ... któX nie Indeksy dyfuzji= { } = 1. (2005) stwierdzają...t zawarteji .tr . h = βz + β i xit + ε t + h średnia 0 wartości wszystkich wystandaryzowanych zmiennych xt = 1 N N X = FΛ' + U x N N i =1 it y y = β Reichlin)+y+Xh= {x + β x + ε β + F(iβ×itx 1998).. znany 2004. r .T R . t +1 y κr... 1 λ iI f .. N t 1 ( .. + λ i .... iżCDC' z trzema czynnikami ma większą nad pozostałymi modelami..r =1 p =1 z L) f + ε ( f r .. tloadings) i λi.. t ε r... r i. t + przewagi 4 Można również)wskazać badania.t N1.. p ⋅ f r F p −1 = .. R f R .. = ˆ ˆ ˆ Λ=C ΛRPC λS[]fN1) ] weryfikacji przewagę nadΛ =λ i.t .. Jednak modyfikacja r ..xrtit.r+ będące u .t XX = xitx i}1. t X ri 1 FΛ t i i . T λ . N ..t 1) T × R z modelem � inflacji f jedynie w × PC PC ×+1 modelu. f r . N x = λ f + ..t PCstrefy C FR w ([ fr.tt) wspólnych dla wszystkich prei. ]X (PT × ˆ p 1 = ytyhR = P α + + αΛy+=+y i....tNa T × R ] przykład Banerjee i in. t . + λ re efektywnie dokonują=syntezy= 1.t . .r r .1i .t + ( i .t {{ } = informacji1. .1 ( L) f1.. + .ti .1 .. model PC ˆ PC PC F PC = [ [ dla]TΛR= euro.t++λ.. N ne przyjęcie dlai y i= itα zmiennej=1 κ f + ε każdej + α y + równej wagi.. a dodanie składnika autoregresyjnego+ h = α 0 + postu. t + ε r .. + λ i .+t+1PC=ˆA.... t = λi ..1 1. r f r . t t ˆ f r .. N it i X = FΛ' + U X = {xit} N yt + N N < T..t x i . R ( L) f R �� = FF Λ'Λ' + + � można wówczas Λ'ΛFF' Ω X = Macierz kowariancji predyktorów Ω X = F Λ'ΛF' + Ω zapisać: U (T × N ) R × ( S + 1) �X = F Λ'ΛF'≡+I Ω X Λ( N×R ) PC PC Ω X = {xit}i = 1.0 modelt +t i∑∑ ( r .t i .. a macierz Λ( N×R ) tworzą stałe w czasie ładunki czynnikowe.t C' ∑∑ ( xi . R ( L) f R . T i . G.= I ˆ ˆ = [ˆ Λ ˆ [ ˆ[λ ] AR.1t = .t .. f t rt R P XX=1===1 ' +. T Fxx×ttR = 1 i+ . y λ .r] N ×� = 1 NT XX' PC ˆ R X F = XC ˆ ˆˆ ˆ ˆ 1 NT XX' ˆ �X ΛΛ' = I �� = = 1 NT XX' � ˆ PC 1 ˆNTPC ' X X Λ = Nλ[i.. + it + podstawie analizy macierzy korelacji α W praktyce wagi{xit εi 1 βN κ t + h ε R + 1y r α+1 X 0+ + t = h t i r rt t+ h h t r t + h+ h yt + h = α 0 + α1 yt + t +κ f rt 0+ εU1(T × N ) 1=1 r rt zmiennych (czyli macierzy rkowariancji=rdla wystandaryzowanych zmiennych) przez uproszczenie i =1 r =1 t+ h f rt r =1 N F(T ×R ) jej struktury.r] NXXPR [ F = = fr. i.. t = 1.XC 'C = I I C1=i =I R t =1 t p =1 ˆ= 1 PC PC .. t = λi r1=(1L) 1f1.. p dokładnymt +modelem PC ]T × R i ... t ..t i .t ]ˆ × R ˆ na 10 okresów weryfikacji.Ω h≡Ri .1 ( L) 1.1t u nazywamy R . 2008) N N w literaturze jako model indeksów dyfuzji + β diffusion index model): β + β x + ε y = β (ang. p ⋅ f r . tΩ + κ F f N X =model czynnikowy (por.+1exact)... Kapetanios i in. W podejściu tym.. = A( L f t + Cr'. i .it. +L)i .r N κα. t 1983).(T. + x ...Ω ≡ = 1. + λ κL) f⋅ f + u + ε PC . t += + i A L) 1r. + iλ 1.t + predyktorem. + λ i . R i h Gdy = λjest ) f + ..t ' + iU R . iN.. t = 1.tλ+ +fiut .zmiennych trzech r. − 1 ε + + + εt+h h = r .t = λ i ..1 ( L) f1. t cierz F(T ×R ) składa się z(TRR nieobserwowalnych czynników ( fR .1 f 1. i = 1..t + u i .y+ hλ =Rα 0R . r Fi Tt ) ) Λ( N× ) U (T × N ( N×R ) parametry Rliniowych )kombinacji ftych = A((L×Rf)r .t). t. + λ i .26 P. zakłada się.. gdy.t = 1 t + i .. t Ω i .. T + ≡ . = = ˆ . f ft f+ λ iλ.t . Syntetycznym .t ΛxN×R= λ i .t ++ i.t + u i ....t1.IR)....t + . r . = i .in.... N ..t = =R = . B a r a n o w s k i ..... + λ i ... t +1 = A( L) f r ... + λi .i .r ˆ ˆ Λ = [λ i.. ) λ N f 1 i 1 x it ...t ]T × R ˆ = [λ R.. Obydwa te postulaty spełnia model Stocka i Watsona (1998). ˆ � ˆX 1 r 1 nie potwierdzają(tak silnej ε r .r +r..Λ'idiosynkratycznych. f r.− p −1 p ≡ Ωp �1 t + = α 0 + 1 yt + ∑∑ κ r . Stock X = {xit}i = 1... i= i . Rf u . A .t R t+ y κ N = 1 + εt+h x i .α y + r . przybliżonym modelem R P f r ft +1 = A( L) f r ft + + frεy.. =porównaniu ˆ zdolność prognozowaniaF PC = fr.. czynników. t +1 = Λ N× U (T × N ) r ..1 f 1.... tt + i. Rotschild....t czynnii R . R r .. R R ..tr . t = λi R f R .. )wr . co 1może nie być optymalnym podejściem. p + αft yp −+ + + tε h κ ⋅ f α 0 α 1ryt1 p ∑∑ × Rκ ⋅ f r . t. Idiosynkratyczne składniki losoweα i.r] N × R ˆˆ ΛΛ' sprawia.1 i . N 4.fr f r . strict... t + ε r .. h . p ∑∑1+Ir 0r p ΛF' +1rΩ p =t1+ R × ( S + 1) gdzieyΩhoznaczaαmacierzh kowariancji pr−=1t1++ =ε t=h F.. oraz łączenie informacji pochodzących z różnych źródeł (Marcellino. + λ ( L) f + u λ . =u + ii 1. t − p −X = FΛ' + U = FΛ r' p U r pFΛ F(T ×R ) yt + h = α 0 + 1 yt�X = F Λ'Λp ' +r .

NR .t T R i i. r .. t ∑∑ yt + h = αR0∑ ui1tyPC+=∑ λi ...×tR + .r r X= F(T ×Ri .rtf rtαε y założeniu ε r + yt + h 1= 0 + 1 t ∑ r rt N r= t+ h r =1 i =1 X =xN =h1+N 0 + iα1xitt + ∑ κ r f rt r+1ε tf+rth FΛ U y '= α ∑ = y t f F(T × N = N czynników idiosynkratycznych≡(model przybliżony). odpowiadającymi jejTnajwiększym wartościom własnym. i λ .t − R P 11=1 p =1 P r yt + h = α 0 =Tα 1Ny+ + ∑∑ λ r . t = i . r =1 t = i N = . + + x . 0κ ∑Rβfi ε.λtFΛ'. i = 1.. +κ i ..th ...1λ 1. = T ˆ u' I P T T N ˆ(i .tα=Rt∑∑ (+it.−pηzałożeń (tutaj f i .t 1 pu 1 .t X r...t .fR ( L+ε∑∑ κ... i = 1.. + Fr r . p..r] N × R ∑ ui . t − p +PC t + h + λ t =1 p= = 1 PC 11 2 ˆ ˆ F 1( = XC �X T T N T N P .t r . tRi+= 1 .fR =LA(×L...t ∑Λi2∑ u∑∑ (dodatnio. N . t+'X przez∑∑ κ r+p ε f r≡ −Ip −1R + ε t + h auto..ui .1i f=. 1 p 0 t= .t ∑ ˆ [ˆ ˆ= Λ=C ˆ=1ˆ = 1 p symetrycznej nazywaneiˆ.t U (fTr×.tyt + hmodel α. FΛ + U = = . λ = .PC=1frPCi−.tN rλp R x it . xi .= 11..t( ]Tf RR t + ...DFM z R Λ = C = 1 NT XX' 1PC Fopóźnień. u = ∑∑ ( xi . R r(=t1... − (∑ ˆ i . wykorzystać U (T × N f i.− PC λ ri yt + h = α 0 t+hα1 yt 0+ ∑∑ λ r∑∑ p +r1. T Λ( N×R ) f r .. + 1.t pokazują.t . t p = i .t F =liniową predyktorów7: PC = XC PC ˆ Λ' = IΛ C ˆ F wspólnych czynników F jako kombinację = XC ˆˆ Λ ˆ ˆCΛΛ = f i ..t .1 fT=(2)..t − p −F1P=i1.t . t + λ i .. i+ λr ..fpi. Stock. t i. t Λ( N×R ) ˆ +u 2. t 1 = A( L) = .ti. i f r = = Ω ≡ yt = λ=. 2r .t ]T × R P ' metod F PC N=RXC PC ˆ ˆ N [ R F = [ f PC ]T Ri.t Xt = FΛ' i+ U...0R+ czynnikowy.1.t=p[−λ i. xt = 1 N ∑i 1 xit Λ( N×R.rt(a ⋅ 1 f r .1 if.t . ∑ utmacierz1 kowariancji)=1f∑∑P⋅(własne−∑ dodatniefi =ri PC− p −1 )2 .t r 2 ... t = λi .. t − =+= + + − + PC f i ..)= rF +t ε +1tΛ ) t .1� =1. i. +x.t h t = i . T L x iI + λ R t× ( zob.)p =1At( + )ufi .. − )2 t 6 Dla macierzy xi .można × ( S + 1) czynnikami× (rzędzie f r . N .rt = + 1t).t + . λ .. t + ε =Rλ i.....=tF= λ'i . + . RencherΛ' = I s. t = Λ( N×R ) x = λ f x i=. r i =R1.t ... +...i⋅ 1ffrRti.rf rN.. t = 1.it +=1ut i+. + λi ..t − Λ ˆ ˆ �Λ = NT t= t =1 i =1 ˆ Λ =ˆ C = 1C XX' ˆwyznaczyć macierz ˆ PC składowych pozwala 1bezpośrednio uzyskać macierz wag Λ = C . N .F Λ'ΛF' (iTI Ω t i.=.f + u i . t − p −1 ε t + h' = F Λ'Λ F F + 1 ˆ F 0 PC) h– [ fr.1 −X' −+ + ε t + h 1 r.+pR. R f⋅R .. .rNTPRXX' 1 NT XXR' ˆ ' Λ ˆ T � = [ ˆ1 ] N ×�X = r. x N ∑ =1 βit0 +∑ β =itαR + α y + Nκ f + ε1 R i=1 27 N Krótkookresowe N R y ∑ 0 1 h =1 h + β κ f ε y ytx h = β 0 +∑ β i xxt+=yt + hN=∑(iT=× Nα y + t + h κ tαh0 =iβt0++t∑∑xitr +rt t+ hyt=+1h =r αrt + αt + y + ∑ κ f + ε ε1 U 1 x)it + + it α 0 + 1 t y∑ =r +f rt + αt1+y i =1 rR 1i y N = tβεr+∑ β x + ε t +ε h t+h 0 1 r rt t +R h X = { it}i = 1. t + ε r .1 ( L)fyt1+th +=.t − p −1 r +Pα F = ∑∑ tPC − r .1 f 1.tT = ∑∑T xiN − ∑ Λ i .t − p 1 ) . t − p∑∑t + hr .R− p +PC η�wartości własnych6 empiryczznajduje się R największycht h F= tˆ 11 = F r Λ' Λ F PC = PC ˆ ˆ PC ˆ ˆ FCDC'PC ]F Rˆ Λ'Λ F ' = f PC ˆT r= p= ˆˆ CDC'1 Λ1= macierzy' '= sąPC Λ ˆ PC ' F wektorami nej macierzy ×ΛF PC 'F PC = XC CDC' = [Fr.+ + iu i . + λ i+ f r ..r N × R .u.t1r−1t∑1=1Λ=.==α 0 + αFAVAR (modeli ⋅VAR P −1 + ε t + h += r −1 1 p 1 Ω regresyjny postaci r . Λ 2002.= β + λfi . L f p =1 .( L) f1.1 ( L) fr1=t1 +F +rλ+.t − PC 0 t +h 11 1 α α P y + r == p =1 + R 1 yt + f r p + η t + h 11 = p ˆ..r1=XCf r .. = α ++ α 1 yt+) f R ..)t =yλ+ih1 =1. t h tprzestrzeni1 stanów i(Doz..... t −1p. λ i . �Xr .t = ∑∑ ( xi − . N F. R ( S + 1) S = ˆ . R PCΩ � = F Λ'ΛF' + Ω Λ(y U)=T αN )+ α y + κ f �ε = F Λ'ΛF' r+1 p =1× R (T × N ) f ] N× R ( × ∑ r rt + Xt+ h Fx = [λr..(tN×p+)1 + ε t + h S) U (T × N ) i =1 × ) � p 1( F ) Λ1 Ω yt + h = α 0 + αPCyt + ∑∑= NF Λ'fΛtFp==N×RΛ'ΛF' Ω �X(TκUp ⋅ r r=. t +h 0 + ( . + λ ( L)U (T ×+ )u X t+h 0 1 t N �X = F Λ'ΛF' + Ω(6) r =1 U . ˆ ∑ tˆ 2 t macierzy p =XX'= λ f]ˆPC 1 ˆ Λx=t [= λi] (macierzy+Dˆioraz fortogonalnej=1�=1 = i1t NTCΛ =r [pˆ ):r . .. p fR.p T T ˆ 2 wartości N ˆ =C x − są Λ ⋅ różne.t yt + hr == p =1 i+ α 1 yt + ∑∑ κ r ..x ∑∑ +.t + ui . +1. t .r] N × R i .1 ( Lp)−f1+ +t . f=.tN= ii . r r .t . t − t∑ Λˆ. + λi .rt.X .. λ . p ⋅ Λ...=t1 − ∑ Λ i .. + tλ=r1f r ..λ ∑∑fκwykorzystania f = α 0 + DFM ∑∑ R rozszerzonych o wspólnePczynniki.t = ΛPΛi'=C(Ixi. p ⋅ f r . + R t + ε R rt ∑ t+ R t+h 0 1 t t+ h f rt ∑ ur i =1 N . ty p+1 = tα 0 α+PC + + 1α λ r .Λ = C f i . p r 2tη p +1 0 + .u f R .+ rt N+i .t A F )R x i . t + ε r .t − r =∑=ˆi . + λ f .. xi . 0( L)i . Metoda głównych ˆ 2 ˆ= dekompozycją spektralną (por. R × (≡ I+ 1) .t r leży �X = 1 NT XX'=1 =1 p y w r =1 p =1 yt )Bernanke Ωy≡+2005)≡R Ir . t=11=NTLXXt' + ε r .t + . t r . T yt + h Boivin. + λ i wybranej . Ngxit(2005). FΛ + r =1 U t+ y + + α β i yt x i∑= λ i 1 f+. t +1 = A( L) f r . 2 f PC t =1P 2 PC T T i 1 ˆ =1 =.× i . xi . r= 1 t+ U . Ma to duże znaczenieC = I RF PC = [ fr.. t = + X R × (f + 1) A( L) f + ε ... t − 11 Λ i .. T Modelλczynnikowyλw) tejxpostaci ( L)F + + i.α 0 + α+.t = λ i . λ .r] N × R ˆi �X = 1 NT XX' gonalnej1N × R 1. t= [λ i.t T × R PC(ang.t1 = . rf f r Ω + λ f R r y + =t ... . ).r1.... t λif.t ..t t + =+λ r f = 1 .Np f r .P ⋅ f r . metoda z najpopularniejszychC Λ I R[λ i.t − p −1 ) ∑ i .1r .t= ( LT) f + . R x f r . =− . i λ i . t r= = ˆ r . t2− p + i PC CDC' = = Λ ˆ2 t =) PC F PC F XC XC'ΛF ' ∑ ui .. iy=h1= rα10N . S + 1+ih 1.1 (rL+1f1..... + y + κ + x i . a następnieΛΛ' = I ˆp =1 ˆ PC X PC ΛΛ' = IXC Fˆ == XC f i ..t −ˆ�ˆ='1 = I.....tε ti+th =i . = t + .. t = × R.t . t − p −1 + ε t +[h fxi .ˆprincipal R – × składowych F = [ fr.t .. r f r . P f r .rmetoda głównych PCfr... t+hλi .= λii ( ×1.1 L ε t + λ F PC = r. Sąˆiwynikiem przyjęcia1identyfikujących 1 ) . którym liczba statycznych × R X ˆˆ R × ( S + 1) ΛΛ' '= I PC PC C przy wyborze ]R×× ( S estymacji wspólnych PC = [ fr. = ) f .1t2 .1 R .tp 11 r =1 p = PC r =1 p =1 PC F = XC f i ..t + R i . PC PC f rΛ'x.. N = β + y 0 t+ f rt yt+hε= β=+∑}h i xit + ε∑ β i xit + ε= hβ + β x + ε X 0 {xitt +β= 1. N i =yt + h = β 0 +∑ β i xit + ε t + h xt = 1 Nyt + hi =xprognozowanie inflacji .= = + N yt + h = α 0 + α1iyt1. f t + .ui . t +1 + = L 0 r . p ⋅ f r .. przy czym dla każdegoR nich rząd ((wielomianuT ×R ) U (T × N ) × ( N× R ) F(TytRΛ( N×0R+∑ β i xit + ε t + h =β ) yt f r − R− + żej × + h(por. = rPC' 1 + ˆ +X Na głównej przekątnej macierzy=D + α1 yt + ∑∑ 'λPCp ˆfI. T + i.r N × R Λ λ ˆ i .N r . Przekształcenie (8) dla macierzy ˆ T N ˆ �X Λ =Xλ i.. t = λi ..t + ui .t ich×wagi Λ = [λ ] α PC ]α× yt w jednym f r . R� P = F Λ'ΛF' + Ω P R Ω . R f R .. −r .t = ∑∑ ( xtiTt1 − ∑ ΛtT=..t f .1 ( L) f1.. = λi .L) (modelr6)r . p ⋅ kroku+uzyskaćˆczynniki ˆ' PC = [ f PC ] .' ZaF Λ ...t=1= ∑∑ ( xi . + λ≡RI( L) f R .własność ma i .t + u =T ×R ) ( PC ˆ ˆ A( L ) . p f∑ Λ1.t = λ i . ' + U f (T (5) t Jak widać. p f rPC p +1f+PC t + h + η yt + h = α 11 α1 ryt1 + =∑∑ λ r .PC + yht + h = α 0 + α1 yt + ∑∑ λ r ..t r P T PC 5 Wówczas takie czynniki nazywamy dynamicznymi... . r . + λ F' + + u jest ×dynamiczny )model czynnikowy (Forni ) i in.t + ui . = = xt =N1 N ∑i 1 xit X = FΛ' + U r =1 p =1 f rt U (T × N ) x i .r N × ˆ CDC PC ˆ yt += =pozwala + ∑∑ κ r .rp 1 r . �X = FΛ''ΛF' + Ω x i ...r C'X = I R 1' C I R N × R C' C = I C ˆ ˆ Λ=C ˆ �X = 1 NT XX'ˆ R � = 1 NT XX' ˆ C' C = I R PC = ˆ PC XX ˆ f + X A( ) f r .tr− p −1 ). + i . X F( FΛ λ = xt t λ i . nie PC =1 P ∑ u=. p r ...r px⋅. p f rPC p +1R+ η t + h +α t α y P = p 1 T y t− + ∑∑ . N ti+ 1 h X = {xit}i = 1. t 1. N ..λPC. p ⋅ f r .1 f 1. ∑∑ X ΛˆΛ Λ i ˆ ..t t =1 t = 2 = 1 ∑ ui .. + rλi ..)2006b)... t + . t[i 1r..r] N × R ˆ Λ F i.PC f i .p 1 T = iN + η 1 p yt + h t=1 α 0 + αt1=yt i =1 ∑∑ 2pr=.N+1 = A( L ) f r . pp =1fr .....1α1.t Λ statycznego i . N i =1 t+h = t +h 0 = x i i it t + h . że równanie (3) może być×rozszerzone o opóźnienia dla każdego 'z R czynniTx kłada=(sięit}i = 1.1 x1..2.1p f r .1Rt ( L κt Rp λi . p ⋅ f rPCXp −1 ) .1 1 κ . R ( L) R . T λ i . .. t =1 1 PC ˆ u .t . iPC==p =1 r t 11⋅ ..t [ ˆ ( S × r ...tP− p −1 ) ..t zmiennej y.t Λ'kowariancji predyktorów �X= a kolumnyC CDCˆ Dˆˆ PC ˆ 'ΛF �X własnymi maciePC Λ ..=t∑∑ ( xpi ..t + ui =1i t r1.= p −1 )2 t− PC ˆ ˆ PC ˆ .... . t×+R = A( LRf×.i p tu h .t + .. T f(1Tt×Rx i .rt�1Xtε= że statyczny = αi . t L . i . W tym r =1 p =1 ˆ CDCˆ = F PCˆˆ 'ΛF PCΛ X =λ i. t + h α0 . +ε xi . i .t T× R PC PC ˆ = 1 NT r.∑ κ r f rt + ε tr+=1 N F(T ×R ) r =1 X = {xit} h N X = {xit}i = 1. p�⋅XfrPC− p −ˆ1 )ˆ2 .. + λ iyrtyfhr+t .t . λ r t ) α yt . R ( L) frR 1t p+1ui . t +1 r .∑∑≡uI. ( Lr ... r .x fi =t 1 . yt + h 0 r − p −1 h xt F ΛN F 1 it =1 Λ + 1 t κ r p ⋅ f r .1 (rLt) f1. tL) f r . tε =yλih1 (Nαit0t1=t=+ 1i. tt− h +1 + + t =1 t =1 i =1 p= = f pt 1 .R t = 1.= R t) RN ..t i x .t = λ i . p ⋅ f r . +.t ΩX U (T × N ) xΩ = λ≡1 ( L) f1.t . N yt y =β + β x + 0 ∑ i it t +N h = X== {xit}i+ h f rt t + h Λ0N×∑ i it N t + h iN 1 i ( i =) R1 x} X i= {+itε ti+=h1. R ( Lf)r . 1 N .podstawRkonstrukcji..t .. xt λ 1 fN ∑i =1 xit.(f( ..tjest= I t =1 ( xi .. t − p − α t I Ω i p = α 0 + x i1 in. N . rPC Λ .)t f R .r = × R ] PC ˆ C == ˆ ] ˆ Λ = [λ ] components. p η. ).t N .it(.. Watson 2002b):+ h = αR0 UPα 1 yt + ∑∑ κ r . T r f rt + ε t + h f + α + α ..tε++ui .t ) = R .f +1 + ε . t − p −1 + ε tt++hh modeluα 1 yt + me.tΛ'ΛiF' + Ω Ω R≡ IP Ω i.t ]Tczynników wynosi staci (3). t−1++. tr ..r N × R �X macierz wariancji-kowariancji 2�X = 1 NT XX' na iloczyn diacelu Λ dekomponuje się oszacowaną XX' �X = 1 NT i. r.. 35).. pyt r fh1 tmodeli t1+yt + ∑∑ κ r .PC ˆ PC ˆ ˆ = PC X ˆ ' Λ F CDC'= 1F� Λ 1 'NT ' ' PCC' C = I R C' C ' t ˆ PC (8) � NT XX ˆ ˆ ˆ CDC= I CDC' = F Λ'ΛF PC ' CDC' =ΛΛ' = I ΛF PC C= RF IΛ'ΛF ' F Λ' ˆ ' 'C = X C'S +=) I R C1 ˆPR ˆ Λ' = I ˆ R ( �X ˆ C Λ ˆ ˆ ˆ ˆ C' C × I R = CDC' = F PC Λ'ΛF PC ' � CDC R PC Λ ΛF PC ' C = I R ˆ �X yt + h PC α 0XCX ' = F C 'C...Rt +f1R= Ω ( LtΛTrN×F) ε r.tFΛ'..t + i . + . R f R . ⋅ ∑ uti2+t h= ∑∑ ( xi. t f rt Λ = [λ i..t r xi .r] N +R1) t) f r + = A( L) f + ε r . X= FΛ = i..1 można u .. R ( L) f R ... t o R PC S + ) PC 1 [ PC S f r . Tt ...... + λ i .=t PCi =∑1λi.ft R1.t = Ai(. rf.r X t =1 i. i .. = F ∑ + 2r t =1 iT=1 2 ∑1 N (9)PC 2 PC .t = ∑∑ ( x .. p =1 . X = FΛ + U Λ( N×R Uogólnieniem � X = . CDC' f t .. I ˆ �X = F + u . tη⋅−f∑ i . p f rPC p +1 ty R P yt + h = α 0 + α1 t ∑∑R r .t R P PC t ˆˆ P ΛΛ' = I ).t .1t.. t += =fA( t] 1 f r .t + u i .t ]T × R Jedna F czynników.. N R= 1..−LR 1 RP.. N N N i = 1... ⋅ Λ − ˆ ) ... ∑ uΛΛ' ∑∑ i = C . N Ω≡I UF × N ) F(T ×R ) Λ( N×R ) X = FΛ' + U Λ R ) ( × ) N Ω ≡ U (T × N ) z ( S + 1) U TN×NΛ R PT( rozkładu opóźnień λi. t i t t =1 t 1 i =1t =1 i 7=1 Uwaga:=wspólne=1 p = R x 1− P Λ p⋅ ...t .t czynniki p =1 są określone jednoznacznie. t ε αt+. Rft1...t� Λ.t ]T λi yt + h F α 0 + α 1 yt + ∑∑ κ r .tw +T1) F Λ' + 1 = × ( S ΛF')+ Ω � F PC = fXX'T × R F R × ( S ] × R F PC = [ fr. dla P = 1 model ×R ) odpowiada modelowi indeksów =+ .. + λmodelu (Λ'Rf)ir. . R ( L) f R ....t ] �XRstatycznej. R f R .t +i u i . t( Sλi ..p t +h yt + h f i ..tt = λ i .. λi ..× × Λ r .. r . p f11R− p +P1 + η t +11 r . ii1in. iN .κ r . r+ UR f R .. t + . t − ∑ Λ if∑ ⋅ fi ..t metody + 1) S ˆ= ˆ T R Ω PC ˆ = [λPC ] Λ PC [λ i..X α r.. + λ..1. L .t +xit R xtr == 1 N ∑i xit xt = 1 N ∑R )1 xit xt rt= 1 fN ∑i =1 może być1 przedstawiony=1jako model Stocka 1 Ω I i= F R f rt N rt N iyWatsona α 1 yt + ∑ κ r f(T ×+) ε t + h t + h = α 0 + (2002b): rt R P xt = 1 N ∑i 1fxit λ f f rt + . t − p +Pε p 1 �X =Ω ≡ 'I ∑'i =+xΩ f yt =h A(α ) f α+yε + . PC r t r r..t . Estymacja ˆ+ ui ˆ ] 1 )xi .PC ΛΛ' '= I=' I R I ˆˆ C t T T P PC ΛΛ'N= I T NP ˆ F PC 2 P XC RΛΛ2 == PC ( x T PC Λ T 2F⋅ f PC XCP. t − p −1 + ε. t + ε . NC ˆ T P CDC' = F Λ'ΛF C Λ= ' ˆ Λ=C T 2 ˆ � rzy ˆ� .1yr1=... analogicznie[ do równania= [ fr.t =ˆi2.. t + . uii..+ α ry=1 + =1i .t(+p)∑∑) frR+t ⋅+if. +(5) i .t + u i .. p ⋅ f r .1tokreślonej. N = i .t + hF Λ'ΛiF'rt+. t + .1Tf(1L)+fdo prognozowania... .. + λi . ˆ � ˆ R przedstawić w poDynamiczny model.t1+ . L) f + ...PC p α 1 t yt + h = α 0 + α1 yt + ∑∑ r .=1= XC ˆip. pyf∑∑ +rη tαrh. t + ε . . + λi .. �.r X = FΛ + U N× (T R ) XF {×R )dodatkowo. r rf.R∑∑+ 1)p. R Rit +1u i . 1 ..∑ir 1 xit + = FΛ' t U. r . • (L) wynosi co najwyI ków5.t xt =x i .. t − ∑ Λ i .t Ω ≡+R N ) f R ..t T × 'N T ˆ ] ˆ = [λ ] ˆ Λ = [λ i.PC λ +yttf=11hyt + ∑∑i1=yrt . 1. ..rPC−pptakąPC− p −ft1=i). . + λ .t α y Kolejne założenie: że wspólne +czynniki IrPα+ +y�hy =+ F Λsą 1F't + ⋅Ω Ω ≡ fgenerowane f 0 Λκ + wielowymiarowy proces f r .. = FΛ' + U × xStX= rλ ' C =fI R tody . t − p +1 rRf1ηP=+1h PC t t r =1 p =1 0 +h 1 t ∑∑1 λr . 2000).. ⋅ N rt 1 t .P . X λ i=R f R .. t − p +1 + η t + λ p . p ⋅ f r .tdyfuzjiλ i)X f=. ) 1 ∑ 1 f it R . R ( L.t ˆ �X = F Λ'ΛF' + i .... R ( L ) f R .. t = 1. = P C 1 R P r =1 p =1 PC f ..tyt i+ t∑∑ +∑.t = λ i ..Ar+ ....... th + .t−r p+1u+. + λi .t + u=.αt1 =t 1.t1 =1tX ∑ κα'f + przy h + κ f +autokorelacji = tβh0 =∑ 0 + α 1+ ε t+h κ f rtf. .pf==t − pi −1( + ) f1.

Dlatego w opracowaniu odnosimy się przede wszystkim do wyników uzyskanych metodą głównych składowych (PC). . Stock. Na pierwszym etapie dokonujemy statycznej estymacji wspólnych PC czynników f i . Prognozując predyktory (składniki macierzy X) na podstawie algorytmu maksymalizacji Λ=C oczekiwań (ang. ˆ �X gdy z góry nie znamy ich liczby ani rzędu ich opóźnień. estymator wspólnych czynników wg metody PC jest zgodny. Prognozowanie ˆ � = 1 NT XX' Prognozowanie na podstawie modelu DFM można przeprowadzić na wiele sposobów (zob. Ponadto ma ona dobrze P ne mają rozkładN×R ) poznane własności asymptotyczne przy dosyć yt + h = α 0 + α1 yt + λ r .. Watson 2002b) i bezpoT T N P średnią metodę prognozowania (ang. . ˆ ui2. L eszczyńska. t + ε r . 2006b). co jest utrudnione.tanalizie czynnikowej jest stosowana ze względu na prostotę obliczeniową i jest równoważna metodzie największej wiarygodności. a na drugim etapie opracowujemy prognozę inflacji (tj. 2000). + λi .. t – maksymalizacji funkcji wiarygodności z wykorzystaniem modeli przestrzeni stanów i filtru Kalmana – por. A .. R ( L) f R . Ω≡I Do pozostałych popularnych metod estymacji modeli DFM dla dużych zbiorów danych naleR P żą metody oparte α 0 + α 1 yt + yt + h = na: κ r . p ⋅i f=PC . T → ∞. Doz i in.t − p −1 )2 ..tf r=t ∑∑ (. że w statycznym modelu czynniki idiosynkratyczne mają strukturę autoregresyjną.. direct PC forecasting). PC ˆ ˆ PC Ng 2005): CDC' = F Λ'ΛF ' 1. Watson 2002b) i dopiero na ich podˆˆ ΛΛ' = I stawie konstruując wspólne czynniki. Watson (2002a) i Bai. jeżeli predyktory są słabostacjonarne – por. Szafrański r 1 ˆˆ ΛΛ' = I f rt xt można i 1 xit F = XC Wynik taki = 1 N również uzyskać. Jednak w modelu ze słabą korelacją składników idiosynkratycz�X = F Λ'ΛF' + Ω nych (przybliżony DFM). prognozując wspólne czynniki na podstawie równania (7). G.1 ( L) f1. r . expectation maximization. p f rPC p +1 + η t + h . p ⋅ f r ... ˆ 2.. EM) (por.. . Stosując dla h ≥ 2 dwustopniową procedurę Stocka i Watsona (Stock. t − p −1 + ε t + h r =1 p =1 – analizie głównych składowych ze spektralną estymacją rzędu opóźnień. W niniejszym opracowaniu ta1 ostatnia metoda została wykorzystana jako metoda podstawot =1 t =1 i =1 p= wa dla modeli czynnikowych. (2006a...t − p −1 ) ∑ iˆ. 2 . Stock.t z równania (3) lub dynamicznej – z równania (6). Ng (2002).t ] większej wiarygodności T × R (MNW) i MNW z filtrem Kalmana za pomocą procedur do pakietu Matlab pochodzących z Doz i in.. B a r a=n o w s k i .xi . t +1 = A( L) f r . + λ i R ..ti .t − C' C = I R ∑ ∑∑ ∑ ∑∑ r =1 p =1 11 . Breitung.1 f 1. Kapetanios. Stock. xi . choć prezentujemy również wyniki uzyskane metodami najPC F PC = [ fr. t = 1. T 1 N r .r . że różnice między prognozami wykorzystującymi wspólne czynniki uzyskane różnymi metodami estymacji R × ( S + 1) są nieznaczne. diffusion index yt + yt + h = α 0 + α1 model): λ r . zmiennejPspoza zbioru X) za pomocą następującego modelu prognostyczR nego (tzw. ˆ ˆ ∑∑ ∑∑ Λ = [λ i.yt + h = β 0 +∑ β i xit + ε t + h ˆ i =1 �X R 28 yt + h = α 0 + α1 yt + ∑= r f rt + ε t + h ˆ Λ κC P. 2006b). + Λ T T N P t =1 t =1 i =1 =1 X = FΛ' + pU (10) Metoda PCTw )dynamicznej PC F( ×R f i .t + . f r . Marcellino (2003).r] N × R X 2. Ng 2005. minimalizując iteracyjnie sumę kwadratów reszt: = PC ∑ N x i .t = λ i . t = λi . + λuri2. Z drugiej strony =1 p =1 U (T × N ) jest to metoda statyczna i nie uwzględnia faktu. gdy składniki idiosynkratyczR Λ( normalny. p f rPC p +1 + η t + h . Watson 1998).t = ( xi .t . gdy N.. Iteracyjnie.ft R−t ∑u i . która pozwala uzyskać jak najlepszy stosunek sygnału do szumu (Forni i in.. W przeglądowych pracach (Boivin.t + ui . F PC = XC 3. t − Λ i . Eickmeier 2006) wskazuje się. (2006a. t + . Boivin. co jest alternatywnym sposobem uwzględniania opóźnień publikacyjnych. p ⋅ f r .3.t − 11 ogólnych założeniach nakładanych na składnikirlosowe (por.

że w przypadku gdy zmienne są silnie współliniowe lub mają niewielkie wagi. Rezultaty wskazują. dodanie nowych zmiennych do modelu DFM zwiększa błędy prognoz. kursy walut. na podstawie eksperymentu Monte Carlo oraz przykładu empirycznego.F PC = XC ˆ ui2. Breitung. że żaden z tych trzech modeli nie ma jednoznacznej przewagi nad pozostałymi. bilans skonsolidowany MIF. rynek pieniężny i obligacje. podaż pieniądza. rezerwa obowiązkowa. Zbiór danych obejmuje takie grupy zmiennych. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z bardziej sformalizowanych metod. żeby zmienność wspólnych czynników opisywała co najmniej ustaloną część zmienności macierzy kowariancji predyktorów.tinflacji ∑Krótkookresowe. Obydwie metody dają liczbę czynników i opóźnień optymalną z punktu widzenia opisu zmienności zbioru predyktorów (X).t − R P r =1 p =1 11 (11) Jeżeli chodzi o liczbę wspólnych czynników i wybór rzędu ich opóźnień. expanding window) korzysta się z coraz dłuższej próby. W badaniach empirycznych dla modeli DFM daje ona lepsze wyniki prognoz (por. na takim poziomie. albo posługując się standardowymi kryteriami informacyjnymi (BIC) bezpośrednio w równaniu prognostycznym (11). to w wielu pracach empirycznych można dostrzec. . a nie całej macierzy X. Watson (2002b) i Wang (2009) notują dobre wyniki prognoz w krótkich horyzontach już dla modelu z jednym czynnikiem i jednym opóźnieniem. Oddzielnym zagadnieniem jest wybór długości okna do wyznaczenia wspólnych czynników i estymacja parametrów modelu prognostycznego. W metodzie z rozszerzanym okresem estymacji (ang. czy testu istotności poszczególnych opóźnień (Jacobs. gdyż zależy nam na dokładnym opisie zmienności. do września – grudnia8 2009 r. Eickmeier 2006). że własności modelu DFM poprawiają się wraz ze wzrostem liczby zmiennych wchodzących w jego skład (estymator jest N-zgodny). W tym opracowaniu liczbę wspólnych czynników i opóźnień dobieramy albo arbitralnie na niskim poziomie (R = 1. Onatski 2009). jak wybór czynników i opóźnień na podstawie zmodyfikowanych kryteriów informacyjnych (Bai. 3. indeksy cen PPI. T T N P t =1 t =1 i =1 p =1 29 f i . że bardzo oszczędny model zapewnia pożądane własności prognostyczne. Badanie empiryczne Do badania wykorzystano 182 szeregi o częstotliwości miesięcznej za okres od stycznia 1999 r. produkcja 8 Różnica wynika z opóźnień publikacyjnych poszczególnych szeregów. Przykładowo. P = 1). a w metodzie rolowanej (ang. handel zagraniczny. (2001) analizują prognozy z trzech modeli DFM. r . W teorii wskazuje się. jak: wskaźniki koniunktury. rolling window) – ze stałego okna estymacji.PC t yt + h = α 0 + α1 yt + ∑∑ λ r .. liczba czynników może być ustalona arbitralnie. Z punktu widzenia równania prognostycznego (11) dla zmiennej może to nie być optymalne rozwiązanie. stosowana w niniejszym opracowaniu. W literaturze można spotkać dwie grupy rozwiązań problemu wyboru liczby czynników i opóźnień (Bai. ..t prognozowaniePC− p −1 )2 . Jednakże Boivin.t = ∑∑ ( xi − ∑ Λ i . wskazują. w prognozach poza próbę jest bardziej odporna na zmiany strukturalne parametrów modelu prognostycznego. do których budowy użyto zmiennych charakteryzujących odpowiednio: kategorie nominalne. indeksy giełdowe. Otter 2008. Ng 2002). Angelini i in. Druga z tych metod. Stock. Ng (2006). realne oraz nominalne i realne jednocześnie. Ważną kwestią jest dobór zmiennych do modelu. p f rPC p +1 + η t + h . p ⋅ f r . Ng 2002). Po pierwsze.

p ˆ. p γjj ˆ 0 ˆ1 ˆr p ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ α 0 . model random walk. Prognozy DFM wyznaczono na h = 1. że wybierają dominujący w zbiorze danych wzorzec zmienności. λ r. A . aby otrzymać szeregi stacjonarne. γj ˆ ˆ ˆ ˆ α 0 . fˆi .. p 1ffˆ. … . Przed przystąpieniem do wyznaczenia wspólnych czynników predyktory zostały tak wystandaryzowane. t + h . Naszym zdaniem ważny argument na rzecz odsezonowywania wynika z metod wyznaczania wspólnych czynników. G. kursy walut) – za pierwszą połowę grudnia. y yt ˆt fˆi .).. którego doytrr. Mimo to uprzednie pozbawienie danych sezonowości może budzić pewne wątpliwości. AR) ˆ0 ˆ ˆ ˆ yt + h = α 0 + α1 yt + jjj =1 γ j s j. yt 9 Z kolei yt przypadku.t ˆ ˆ ˆ ˆ α 0 ..t indeksów. tt + h ˆ r − ˆ ˆ ˆ p ˆ yt + h = α 0 + α1 yt + ∑ r =1 ∑ p = 1 λ r. λ r. λ r. 12 miesięcy naprzód. inflacja i jej komponenty za listopad.. p f r. jeden miesiąc dla inflacji oraz zero miesięcy dla kursów walut (szczegóły zawiera Aneks A). W związku z tym opóźnienie publikacji – według stanu na połowę miesiąca – wynosi dwa miesiące dla produkcji sprzedanej. γj rr ˆ rr ˆ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.tt f i . t + h ˆ1 j= ˆ ˆ +h ytt + h = α 0 + α1 ytt + 11=1 γ jj s jj. aby miały jednostkową wariancję.. Eksperyment prognostyczny wykonano na łańcuchowych miesięcznych indeksach cen konsumenta oraz inflacji bazowej.j. p . korzystając z modeli prognostycznych (11) rozszerzonych o deterministyczną sezonowość: R P 11 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ P 11 yR h = α + α yt + ∑ r 1 ∑ 1 λ fˆPC + γs R P 11 γ ˆ ˆ ˆ ˆ P ˆ yt + h = α 0 + α1 yt + ∑ rtR+1 ∑ p =01 λ r. który może znacznie odbiegać od wzorca sezonowości indeksu inflacji9. W przypadku zastosowania danych zawierających sezonowość otrzymane wspólne czynniki będą zdeterminowane głównie przez wspólny dla większości predyktorów wzorzec sezonowości. Metody te działają bowiem w ten sposób..PC p + 1 + ∑11=11 ˆ jj s jj. t + h PC r t− ˆ r p ˆPC p + 1 j= ˆ + h ˆ 0 ˆ1 R ytt + h = α 0 + α1 ytt + ∑ r==1 ∑ P = 1 λ r. ceny paliw.. α1. ma wpływ na określenie wartości tych tyczą.PC p + 1 + =∑ 11p =γj sr. t + h 11 ˆ ˆ ˆ ˆ yt + h = αˆ0 + α1 yt + 11 1 γ j s j.. y y ˆ j =1 ∑ ∑ j j.t ˆ fˆii . a nie z okresem. w yt . dominującym wzorcem zmienności będzie trend. finanse publiczne.. t + h 1 t (model wskaźników wyprzedzających. umieszczając w bazie każdą obserwację w terminie jej publikacji10. t − p + 1 ∑ j = 1 j j.. ceny płodów rolnych i komponenty CPI (szczegółowy wykaz w Aneksie A). p . a dane publikowane z częstotliwością dzienną (np. dnia każdego miesiąca. Do wyznaczenia prognoz korzystamy z danych dostępnych 15.γj α 0 α1 λ r. ttt − p + 1 + ∑ jjj = 1 γ j s j. od okresu t (dla h = 1 prognoza dotyczy de facto bieżącego miesiąca). t + h 11 ˆ ˆ ˆ ˆ yt + h = α 0 + α1wkt + t +11 1 γ j s0j. ceny surowców na rynkach światowych. rynek pracy. L eszczyńska. Szafrański sprzedana przemysłu i budowlano-montażowa. ˆt ˆ ytrr ytrr 10 W tym opracowaniu indeks t. kiedy dane zostały opublikowane. ytrr rr rr rr ˆ rr ˆttrr yttrr.pt + hr. gdy predyktory będą niestacjonarne. 15 grudnia produkcja sprzedana dostępna jest za październik. W rezultacie ze względu na ograniczoną liczbę wspólnych czynników (zasada oszczędności) mogą nie zostać uchwycone wahania krótkookresowe. t + h +h =1 11 ˆ ˆ ˆ h ˆ y 11 = α + α wk + j =1 γ j s j. Zytego powodu dzień miesiąca. 2. tt + h ˆ ˆ ˆ ˆ y = α + α wk + jj =1 γ s + h ∑ ∑ ∑ ∑ t+h 0 1 t t t ˆ yt . potencjalnie bardzo przydatne w prognozowaniu. Zmienne odsezonowane poddano następnie transformacjom. B a r a n o w s k i .α1.30 P.. tt + h (model autoregresyjny pierwszego rzędu. yt ˆ ytt . RW) ˆ +h yt + h = ytrr 11 ˆ ˆ ˆ ˆ 11 yt + h = α 0 + α1 yt + j =1 γ j s j. związany jest z datą. Przykładowo. α1. Lead) j= ˆ ˆ +h ˆ 0 ˆ1 ytt + h = α 0 + α1wktt + 11=1 γ jj s jj. w którym dane były uaktualniane. t + h r − +h =1 r =1 p =1 (DFM+AR) 12 Prognozy te porównano z modelamirrwzorcowymi: 1 ˆ+ 12 ytrr h = y 1 rr j =1 t − j +1 12 y rr ˆ rr 12 12 ytrrh = 1 rr − j= ˆ ++ h 1 yttrr h = 12 12=11 ytttrr jjj++11 rr + 1 − ˆ+ (zwykła średnia) yt + h = 12 jjj = 1 yt − j + 1 − =1 12 ˆ+ ytrr h = ytrr rr rr ˆ rr ytrrh = ytrr yttrr h = yttrr ˆ ++ (metoda naiwna. p . Problem opóźnień w publikacji danych statystycznych rozwiązano. W celu oceny prognoz wygenerowano 24 prognozy poza próbę (okres weryfikacji prognoz od grudnia 2007 do listopada 2009 r. W ślad za większością dotychczasowych badań do konstrukcji wspólnych czynników wykorzystujemy dane oczyszczone z sezonowości metodą TRAMO/SEATS.

MSEi h > H 0W∀ . α1. t + h y = α + α y + r =1j =1 ˆ λ fr t − + j = γ s ˆ ˆ ˆ yt + h = α0 + α1 wkt + r =1 ∑ ps1 tˆ r. Wyniki DFMLead. Ht1rr: ∃ Πih 1 y tDFM h=1 MSEi i ˆ : = MSE ˆ yt +1 ∃ Πi==1 y t + i Π >1MSE1 j= y H1 DFM MSE DFM . 11 Wybór wskaźnika wyprzedzającego wynika ze wstępnych analiz błędów prognoz RMSE w przyjętym 24-miesięcznym okresie weryfikacji.. Ponadto dla horyzontu jednomiesięcznego (niewymagającego składania prognoz pochodzących z różnych modeli) prezentujemy dodatkowo wyniki estymacji modelu DFM z użyciem bardziej zaawansowanych obliczeniowo metod – filtru Kalmana (Doz i in.MSE iWZORC MSE DFM MSE MSE porównań modeli DFM i modeli wzorcowych prezentujemy dla 24-miesięcznego okreMSE DFM .MSE ≠ > średnia = ∃MSE .+t 1 deterministyczne zmienne sezonowe (przyjmujące wartość 1 w miesiącu j i 0 w pozostat ˆ + ˆ ytrr yt +1 /yt −11 ) ˆ ytrr.1 pkt proc. = tα 0 + α1wkt + ∑ j =1 γ j s j. ˆ f ˆ– 11 yˆi .λ+. 13 Dla ilustracji: pierwszy czynnik odpowiada za nieco ponad 11% zmienności predyktorów w całym badanym okresie. . MAE i ME. γj ≠ MSEWZORC ˆ ˆ . RW. 12-miesięcznego okresu weryfikaH 0 aneksach ≤ MSEi DFM H 1 ∃ MSE DFM do listopada 2009 r. y 1 − y ˆ t ytt+ h = 12 ∑ jj==11 ytrr j + 1 − ˆt rr12 indeks cen miesiąc do miesiąca (CPI lub inflacja bazowa) oraz jego prognoza. Porównanie modeli oparte było na podstawie wskazań średnia na syntetycznych miarach błędów prognoz poza próbę RMSE. średnia Wyniki DFM . p r. P – odpowiednio: j liczba i ˆ ˆ ˆ ˆ.th = α 0 + α1 yt + ∑ 11 1 γ j s j..h yt 1 ∑12 ytrr j + 1 j =1 12 ˆ rr ˆ= ytrr.t. y rr ˆ yrr+1 = t Πi =1 y t + i Π j =1 yt − j +1 ˆ ˆ+1 = yt ( ymodele) estymowano rekursywnie w stałym oknie estymacji (ang. t + h ˆ yt + h ˆ 0 ˆ 1 t t ∑ 11=1 γ j = j. MSEWZORC rr : MSEMSE= MSE rr. ( ytt++11 /WZORC dla h = 1 ˆ ˆ y DFM MSE yt −11 ) y Ht01:: ∀ MSE DFMtMSEWZORC ≤ H +1 MSE DFM ≠ −11 MSEi H 0 : ∀ MSE DFM h ≤ MSEi h ˆ rr = MSE i Π ≤ MSE ˆ y 0+:1 ∀ MSE +DFM j> yt − j +1 dla h ≥ 2. fi t Hi . hp fˆ. ˆ ˆˆ ˆ λ γ yt + h α wybrany ankietowy j s j. RW MSEWZORC H=1 : MSE .α00r. γj α 0 – ˆλ p α wkt. yˆ – 11 ˆ ˆ ˆyt+ y rr rr ˆ ytrr h. ˆ rr ytt+ ˆt h y yt yˆt+ . że błędy agregacji będą stosunkowo niskie.1 =trr ih=1 y t + i Πhj =1 yt − j +1 rr ˆ Π + gnostycznych. t + h ˆ yt + h ˆ ˆ 0 ˆ1 t ∑ ˆ j s j. DFM MSE i 1 iH 1 AR. α ˆy λ r. Spośród tych modeli prezentujemy tylko model z liczbą wspólnych czynników określaną i = AR. a pierwszych pięć czynników za około 35% tej zmienności.MSE iH :0:AR..:αMSEp . Wyboru dokonano spośród wielu rozważanych zmiennych (ankietowe wskaźniki koniunktury. t + h y gdzie:t+. MSE i= MSEWZORC 4. 2006b) i metody quasi-największej wiarygodności (Doz i in. t + h ∑ ˆ ˆ ˆ ˆ = α + α wkt 11 = ˆ yt + h = α 0 + α 1y + + ∑ jjγ1 γ j s j. Lead. +h j =11 1 11 ˆ y = α + α wk ∑ R γPs ˆ r ˆPC y ˆˆ ˆˆ ˆ yˆttt+++hhh = α t00 + α11yt + + ∑11∑ pj = 1j. RW.1 yłych (okresach). Lead.r =1 p =1 j =1 12 ˆ rr ytrr h = ytrr + ˆtrr h = ytrr y+ ˆ y = y rr 12 1 ˆ tt++ h ˆ + α 1 trr j + 1 11 ˆ ytrr+hh = αt0 ∑ˆj1=yty+ ∑11 γ j s j. MSE= y (DFM /y ) WZORC Hrr DFM ˆ WZORC ˆ yt +01 MSE= yttrr. Πri. RW. ˆ ˆ tt . γ ≠ MSE flacjiˆ 0 .). t + h f rr rr ˆ ˆ ˆ ˆ yt 0.. Zastosowane metody gwarantują. średnia DFM ≠ WZORC i = AR. α1t.yˆj+ i Πhj =1 yt − j +1 γ ˆ y h ˆ rr y rr h ˆ ytrr.=p1. MSEWZORC j =1 su weryfikacji w dwóch układach: oddzielnie dla bieżącego monitoringu (h = 1) i dla prognoz na i = :AR MSE DFM . od 92 do 103 miesięcy. ˆ t +1 /yt −11 Wszystkie yt fˆ H. t + h ˆ = ˆˆ γ ˆ αt 0 .PC p + 1 + ∑ 11 1 γ j s j. tKrótkookresowe prognozowanie inflacji .+ . t + hrząd opóźnień wspólnych czynników wykorzystanych w modelu R.. 12 Ze względu na coroczną rewizję wag indeksu CPI oraz sposób obliczania inflacji rocznej przez GUS agregacja czasowa obarczona jest błędami (sięgającymi w zależności od miesiąca i horyzontu nawet powyżej 0. yt = y rr ( y /y ) t ˆy+1 = yt trr. yt ˆt h ˆ t +1 t −11 ˆ ˆ ˆ= λ ˆ t – oszacowania (MNK) parametrów strukturalnych poszczególnych modeli proα t0+. kryterium informacyjnego Schwarza (BIC). α1.). λ r. średnia i = AR.t0 : MSE estymacji wynosi. ˆ=.t yt ˆ ˆ ˆ ˆt yftˆi+. λ . ytrr. MSEWZORC t − j + i H 1 : ∃ MSE DFM > MSEi MSE DFM . MSE ii MSE DFM MSE ków13.prognostycznym.. t + h j= ˆ ˆ ˆ y+ f sˆirr – =1 y rr (py j /y )∑ j =1 ˆ trr h ˆ t +1 t −11 yj. +. ˆˆjwk + 11 γ wskaźnik koniunktury (ogólna sytuacja ekonomiczna w handlu)11. indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu). Lead≤ średnia 1. yy– yrrh = trr trr indeks cen rok do roku (CPI lub inflacja bazowa) oraz jego prognoza.. 2006a). zmienne z rynku finansowego. MSE i= ≤ MSE H : MSE DFM H 0 0 ::∀ MSE DFM MSEWZORC i H MSE DFM MSE DFM . przy zachowaniu prostoty obliczeń. RW. t + h j 31 ˆ0 ˆ ˆ ˆt yrr+ h = αrr + α1 yt + ∑R=1 γ j sPj. Lead.αˆ r. W celu czytelnego przedstawienia wyników wybór specji (od :grudnia 2008> MSEi H 1 : ∃ MSE DFM > MSEi cyfikacji modeli DFM ograniczono głównie do prostych modeli z jednym opóźnieniem i jednym MSE DFM Podobne rezultaty można uzyskać dla modelu z większą liczbą wspólnych czynniczynnikiem. =t wspólne czynniki wyznaczone metodą głównych składowych.0 : MSE DFM = hMSEWZORC ˆ ˆ H+0 MSE DFM ≠ 1 yt − jWZORC ytrr11 wyznaczone =prognozy Πih= y t + = Tak::=MSE1DFM i Π jMSEWZORC inflacji miesięcznej posłużyły następnie do wyznaczenia prognoz in+1 ˆ H01.1α1. yti+t h = α 0 + α1 yt + ∑ j==1 γ j s j.α11wktt + ∑ 11 1 γ j s j. DFM ˆ αrok 1do rroku. t − p + 1 ∑ j = 1 ˆ j j. DFMj α H 1 : ˆMSE p ˆ WZORC MSE DFM . t + h rr ˆ . : ∀ MSE przedstawiamy także wyniki dla krótszego. Zastosowano dwie metody annualizacji w zależności od horyzontu prognozy12: ˆ . Długość okna DFM = MSEWZORC w zależności od horyzontu prognozy. p . MSE i MSE DFM . RW Lead. t + h − j 12 + α y + ˆ ˆ ˆ yt + h = α 0 ˆ1 t ∑11=1 γ j s j. rolling sample).

093 0.) Model AR RW Lead Zwykła średnia DFM_PC DFM_PC DFM_Kal DFM_Doz Liczba czynników 5 cz. A .246 0. stosując model autoregresyjny (AR).009 Uwaga: sufiksy _PC.152 0. B a r a n o w s k i .150 0.604 0. 1 cz.131 0.019 0. Wszystkie modele dla rzędu opóźnień P = 1. Ranking (RMSE) 3 6 5 7 4 3 2 1 RMSE 0. G.776 0.177 0.937 0.264 -0.002 .007 0.186 0.32 P.473 -0.033 0.135 0.018 0.121 0. filtr Kalmana oraz metodę quasi-największej wiarygodności.009 0.068 0. Szafrański Tabela 1 Błędy prognoz h = 1 (bieżący monitoring) – inflacja CPI (pkt proc.145 MAE 0.036 -0. 1 cz.154 0.117 ME 0.487 0.250 0.253 0. W tabeli 2 przedstawiamy analogiczne rezultaty dla inflacji bazowej z wyłączeniem cen energii i żywności.245 MAE 0. że: – spośród metod wzorcowych najniższe miary błędów uzyskuje się. że: – spośród porównywanych modeli wzorcowych najniższe błędy uzyskuje się za pomocą modelu autoregresyjnego.060 0.177 0.181 0. Tabela 1 Błędy prognoz h = 1 – inflacja bazowa z wyłączeniem cen energii i żywności (pkt proc. L eszczyńska.071 0. 1 cz.181 0. _Doz oznaczają metodę wyznaczania wspólnych czynników – odpowiednio głównych składowych.216 0.161 0. – wybór metody estymacji nie ma istotnego wpływu na własności prognostyczne modelu DFM.179 ME 0.294 0.117 0. – prognoza za pomocą modeli DFM jest porównywalna (w sensie RMSE) z najlepszą metodą wzorcową.213 0.276 0.125 0. Wyniki dla inflacji bazowej (tabela 2) wskazują.018 0.251 0.033 0. Wyniki zaprezentowane w tabeli 1 wskazują.250 0. _Kal.149 0.) Model AR RW Lead Zwykła średnia DFM_PC DFM_PC DFM_Kal DFM_Doz Liczba czynników – – – – 4 1 1 1 Ranking (RMSE) 5 7 6 8 2 4 3 1 RMSE 0.

.054 0.479 0.629 1.892 0.647 1.935 0.301 1.729 1. Wyniki zaprezentowane na wykresie 1 i w tabeli 3 wskazują.337 -0. 3. a dla inflacji bazowej przewaga modeli czynnikowych zmniejszyła się na korzyść modelu wskaźników wyprzedzających (zob.378 RW 0. 9. 3.559 1.938 1.406 -0. 12 – inflacja CPI (pkt proc.890 0.695 DFM_PC (3 czynniki.105 0. w porównaniu z analizowanymi modelami wzorcowymi.695 1.486 0.161 0.227 1.003 0.841 0.343 1. Ponadto dla najlepszych prognoz DFM i prognoz wzorcowych błędy RMSE dla wszystkich horyzontów do h = 12 przedstawiono na wykresach.989 0.044 1.587 1.339 h=2 h=3 h=6 h=9 h = 12 14 Wcześniej podobne rezultaty otrzymali Breitung.832 1. 6.566 0.220 0.992 1.041 0.896 0.948 0.733 -0. 1 opóźnienie) 0.951 1.995 0. 9.490 -0.364 0.322 1.548 0.378 1. W tabelach 3 i 4 prezentujemy szczegółowe wyniki ograniczone – ze względu na przejrzystość pracy – do wybranych horyzontów prognoz.420 0..Krótkookresowe prognozowanie inflacji .038 0. • Zastosowanie modeli DFM pozwala ograniczyć błędy prognoz RMSE dla h ≥ 6 horyzontów naprzód (od 5% dla h = 10 do 30% dla h = 12).315 DFM_PC (1 czynnik.399 1.067 0.911 średnia 1. Ponieważ w eksperymentach dla h = 1 wybór metody liczenia wspólnych czynników nie wpływał istotnie na wielkość błędów prognoz.395 -0. Eickmeier (2006).280 1.676 1.399 0.992 0.033 1. 1 opóźnienie) 0.066 0.534 1. – wybór metody estymacji nie ma znacznego wpływu na własności prognostyczne modelu DFM.417 1.847 0.591 Lead 0.202 0.195 0.802 0.203 1.894 0. 33 – prognozy za pomocą modeli DFM są lepsze o około 5% (pod względem RMSE) od najlepszych modeli wzorcowych.110 0.466 0.056 0.572 1.597 0.962 0. Dla inflacji CPI po skróceniu okresu weryfikacji do 12 miesięcy otrzymano podobny ranking. prezentowane są wyłącznie modele DFM szacowane metodą głównych składowych14.) Prognozy Horyzont prognoz RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME zwykła AR 0.078 0. tj.390 1. Tabela 3 Błędy prognoz h = 2.127 1.192 0.717 0.992 0.452 0.604 0. że: • DFM jest porównywalna (pod względem RMSE) z najlepszymi modelami wzorcowymi (tj. 12 miesięcy.357 0. 6.819 0. modelem AR i LEAD) dla horyzontów h < 6.430 0.450 0.162 0.506 0.937 1.340 -0.559 0.033 0.141 0.202 0. . Aneks B). h = 2.

228 0.548 0.225 0.263 -0. L eszczyńska.958 0.2 0.764 0.515 0. B a r a n o w s k i .275 0.128 -0. Szafrański Wykres 1 Błędy RMSE dla wybranych metod prognozowania inflacji CPI 2.357 1.313 0.184 0.192 0.023 0.) Prognozy Horyzont prognoz AR RW Lead Zwykła średnia DFM_PC (1 czynnik.234 0.153 0.883 0.352 0. Tabela 4 Błędy prognoz h = 2.630 0.403 0. G.0 0.164 -0.955 0.459 -0.357 0. 3.048 0.236 0.869 0.427 0.352 0.753 0.546 0.120 1.2 1.379 0.635 1.621 0.113 0.415 DFM_PC (3 czynniki.456 0.026 0.858 1.4 0. 1 opóźnienie) 0.293 0.089 0.513 0.858 0.677 0.1)* * Liczba czynników i ich opóźnień w modelu DFM przedstawiana jest w nawiasie.189 1.504 0.392 0.291 0.189 0.6 0. 6. 12 – inflacja bazowa (pkt proc.202 0.120 1.8 1.492 0.680 0.164 -0.607 0.452 0. 9.173 0.4 1.447 1.654 0.8 0.194 .450 0. A .349 0.851 0.0 1.153 0.362 -0.34 P.626 0.320 -0.341 0.427 0.299 0. 1 opóźnienie) RMSE h=2 MAE ME RMSE h=3 MAE ME RMSE h=6 MAE ME RMSE h=9 MAE ME RMSE h = 12 MAE ME 0.393 0.6 1.279 1.179 0.920 0.0 h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h =10 h =11 h =12 AR Lead RW DFM (3.004 0.219 0.152 0.402 0.273 0.110 0.880 0.244 -0.079 0.621 0.403 1.030 0.425 -0.508 0.583 0.

W tabeli 4 prezentujemy rezultaty dla inflacji bazowej z wyłączeniem cen energii i żywności.8 0.0 h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6 h=7 h=8 h =9 h=10 h=11 h=12 AR Leading Indicator Random walk DFM (1.Krótkookresowe prognozowanie inflacji ..0 0. • Spośród pozostałych metod prognozowania dla h = 2 najniższe błędy zapewnia model autoregresyjny. że: • Dla h = 2.1)* * Liczba czynników i ich opóźnień w modelu DFM przedstawiana jest w nawiasie.6 1. a dla dłuższych – model wskaźników wyprzedzających. (2) zmiennych najsłabiej skorelowanych (bieżąco i z opóźnieniem) ze zmienną prognozowaną i (3) poszczególnych grup zmiennych uporządkowanych tematycznie. Dodatkowo podjęto dalsze próby zmniejszenia błędu prognoz przez wyłączanie z bazy danych modelu DFM: (1) zmiennych o najniższych ładunkach. tabela 4 w Aneksie C). • Dla h > 3 modele DFM są co najmniej porównywalne z najlepszymi prognozami wzorcowymi. Wyniki dla inflacji bazowej (tabela 4 i wykres 2) wskazują.). modeli AR i LEAD)..2 1.4 0.6 0. stosunkowo dobre wyniki prognoz uzyskiwano za pomocą zwykłej średniej. W krótszym okresie weryfikacji (od grudnia 2008 do listopada 2009 r. w którym statystycznie istotna przewaga modeli DFM w prognozowaniu inflacji w Polsce została potwierdzona w krótkich horyzontach (obejmujących 15 Nie udało się tej przewagi potwierdzić w krótszym okresie weryfikacji – por. . tabela 5 w Aneksie C.8 1.0 1. w którym wystąpiła gwałtowna zmiana tendencji inflacyjnych. 35 Wykres 2 Błędy RMSE dla wybranych metod prognozowania inflacji bazowej 2. Przewaga dokładności prognoz otrzymanych za pomocą modelu DFM nad prognozami z modeli porównawczych znajduje także potwierdzenie w innych badaniach tego typu. a modele DFM zdobywały przewagę jedynie w dłuższych horyzontach (por. Zabiegi te nie wpływały istotnie na uzyskiwane błędy prognoz. 3 modele DFM są nieznacznie gorsze od najlepszych metod wzorcowych (tj. a ich przewaga zwiększa się wraz z horyzontem prognozy (błąd RMSE modelu DFM z jednym czynnikiem stanowi średnio około 50% błędu uzyskanego dla najlepszego modelu wzorcowego)15. Przykładem takiego badania jest artykuł Kotłowskiego (2008).4 1.2 0.

. 2. 061. EuroCOIN: A Real Time Coincident Indicator of the Euro Area Business Cycle..36 P.. Przedmiotem dalszych badań autorów będzie analiza czynnikowa z użyciem zmiennych. Aneks D – wskazują. (2001). szczególnie dla dłuższych horyzontów prognozy. 2008. A . B a r a n o w s k i . 1997) oraz testu SPA (Hansen 2005) – por.. wybieranych na podstawie ich związku statystycznego ze zmienną prognozowaną (Bai. Angelini E. (2001). Wykorzystany model czynnikowy zbudowany był na bazie 92 zmiennych. Giannoni V. Rolę modeli wzorcowych w tym przypadku odegrały modele: autoregresyjny pierwszego rzędu. Bassanetti A. Runstler G.. a także na kolejne miesiące (do 12 miesięcy naprzód). Lippi M. Przewaga ta nie została potwierdzona w krótszym okresie weryfikacji. Kapetanios i in. że przewaga modelu DFM nie jest istotna statystycznie. Berger. Bańbura M. Mestre. Stavrev 2008). wskaźników wyprzedzających i prosty model VAR. Prognozy inflacji bazowej (z wyłączeniem cen żywności i energii) z wykorzystaniem DFM w podstawowym okresie weryfikacji były dla horyzontów h > 3 porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą konkurencyjnych metod lub lepsze. Bibliografia Altissimo F. Zaprezentowane w pracy wyniki dla modeli DFM pozwalają sądzić. R. Ze względu na stosunkowo krótką próbę przy interpretacji wyników tych testów należy jednak zachować ostrożność. ECB Working Paper. Na podstawie danych statystycznych obejmujących szeregi miesięczne dostępne na 15. CEPR Discussion Papers. Pogłębiona analiza tej klasy modeli może umożliwić ekonomiczną identyfikację źródeł inflacji oraz pomóc w poprawie jakości prognoz wykorzystujących modele czynnikowe.. nowcasting). Forni M.. 1. Hallin M. Estimating and Forecasting the Euro Area Monthly National Accounts From a Dynamic Factor Model. Diffusion Index-based Inflation Forecasts for the Euro Area. 953. dzień miesiąca sporządzono prognozy inflacji publikowanej w bieżącym miesiącu (ang. Otrzymane rezultaty można podsumować następująco. G. Szafrański 1 miesiąc i 3 miesiące). Prognozy inflacji CPI uzyskane za pomocą modelu DFM dla krótszych horyzontów (h < 6) są porównywalne z najlepszymi prognozami wzorcowymi.. Reichlin L. L eszczyńska. Angelini E. że efektywne korzystanie z dużego zbioru danych może obniżyć błędy prognoz inflacji poza próbę. Henry J.. Ng 2008). 16 Wyniki testu statystycznego Harveya (Harvey i in. Dla dłuższych horyzontów charakteryzują się mniejszymi błędami RMSE (w najdłuższym rozważanym horyzoncie są o około 30% niższe od modeli wzorcowych)16. a w równaniu prognostycznym wykorzystano dwa wspólne czynniki z jednym opóźnieniem. 3108.. (2008). Podsumowanie W opracowaniu podjęto próbę zastosowania dynamicznych modeli czynnikowych (DFM) do prognozowania inflacji w Polsce.. Cristadoro R.. Podobne wyniki uzyskano we wcześniejszych badaniach (np. ECB Working Paper. 5.

14349. 117–151. Reichlin L.. Understanding and Comparing Factor-Based Forecasts. Reichlin L.. 387–422. 51 (5). Boivin J. Econometrica. Forni.. Breitung J.. Forni M. Aggregation and the Microfoundations of Dynamic Macroeconomics... States. The Generalized Dynamic–Factor Model: Identification and Estimation. Eliasz P. Kamps C. (2002). The Information Content of Money in Forecasting Euro Area Inflation. 65 (3). 23. Forni M. The Review of Economic Studies. Reichlin L. Lippi M. Bernanke B. Journal of Econometrics. 90 (1). . (2003).. Otrok C. Marcellino M. Reichlin L. Masten I. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Doz C. 1962–1985. Are More Data Always Better for Factor Analysis? Journal of Econometrics. Stavrev E. and Mean-variance Analysis of Large Asset Markets.. 70 (1). Giannoni M. (2000).. Forecasting Economic Time Series Using Targeted Predictors.S.. New York. (2009). Boivin J. Dynamic Factor Models.. A Two-step Estimator for Large Approximate Dynamic Factor Models Based on Kalman Filtering. Giannone D. 1015. Inflation Forecasting in the New EU Member States. (1998). Veronese (2005). Bai J. Bezwzględna stopa inflacji w gospodarce polskiej. THEMA Working Papers. Measuring the Effects of Monetary Policy: A FactorAugmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. (2005). Rothschild. (2009). Berger H. Hallin M. Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Journal of Monetary Economics.. M. Reichlin. Credit and Banking. ECB Working Paper. Doz C. (1983). 525–546. Chamberlain. 20 (9). Cristadoro R. 99 Luftballons: Monetary Policy and the House Price Boom Across U.. Forni M.. 08/166. IMF Working Paper. Eickmeier S. Has Monetary Policy Become More Effective? Review of Economics and Statistics. Diebold F. 120 (1).Krótkookresowe prognozowanie inflacji .. Boivin J. (1997). Ng S. 539–560. (2005). (2008). Boivin J. (2006a). 1–21.. Aruoba B. (2006).. Journal of Money. 453–473.. (2007). International Journal of Central Banking. Oxford University Press. 304–317.. (2005). 1 (3). Arbitrage Factor Structure. 50 (3). Leading Indicators for Euro-area Inflation and GDP Growth. Bai J. Econometrica. (2008). 540–554. Ng S..S. 1281–1304. Monetary Policy in a Data-rich Environment. Bernanke B. 88 (3). Ng S. 132 (1). Lippi M. 445–462. Boivin J. 54 (7). NBER Working Paper.. 27–42. 82 (4). G. Ng S... 146 (2). (2006).. Brzoza-Brzezina M. A Core Inflation Indicator for the Euro Area. 674. Banerjee A. Giannone D. (2006b). Kotłowski J. 37 Arratibel O.. Scotti C. (2008).. Gospodarka Narodowa. Let’s Get Real: A Factor Analytical Approach to Disaggregated Business Cycle Dynamics. 67 (supplement). L. M.. G... Leiner-Killinger N. 37 (3). ECB Working Paper. AStA Advances in Statistical Analysis. Real-Time Measurement of Business Conditions. Quarterly Journal of Economics... The Review of Economics and Statistics. Del Negro M. 169–194.S. (2006). Journal of Monetary Economics. A Quasi Maximum Likelihood Approach for Large Approximate Dynamic Factor Models.P. 191–221.

(2003).H. 15–18. Journal of Forecasting. 77 (5). 27 (4–6). European Economic Review.. Stock J. Forecasting Inflation and Output: Comparing Data-rich Models with Simple Rules.. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Warsaw School of Economics Working Paper. Watson M. (2008). University of London Queen Mary Economics Working Paper.H. (2007). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Forecasting with Many Predictors. Using Dynamic Factor Models to Forecast Canadian Inflation: the Role of US Variables. Timmermann.. 47 (1). Elliott.R. Marcellino M. Reichlin L. Small D. Labhard V.. (1998)...38 P. A Comparison of Estimation Methods for Dynamic Factor Models of Large Dimensions. Stock J. Determining the Number of Factors and Lag Order in Dynamic Factor Models: A Minimum Entropy Approach. w: C. 054. 1447–1479. Forecast Combination and the Bank of England’s Suite of Statistical Forecasting Models. (2006). Watson M. Hansen P.C. 97 (460).. Forecast Pooling for European Macroeconomic Variables. Kotłowski J. G.W.L. Stock J.W. Stock J. Watson M. (2010). Gosselin M. Granger. NBER Working Paper. Tkacz G. Comparing the DSGE Model with the Factor Model: an Out-of-sample Forecasting Experiment. 24. Jacobs J. 23 (6).. 25 (4).. Watson M. (2002): Methods of Multivariate Analysis... (2003). Econometric Reviews. 665–676. Volume 1. Journal of Monetary Economics. Journal of Business and Economic Statistics. 66 (1). Nowcasting: The Realtime Informational Content of Macroeconomic Data. B a r a n o w s k i . Giannone D. 17 (1).C. 6702.T.W. 91–112. Diffusion Indexes. Kapetanios G. (2008). Economic Modelling. Chapter 10. 293–335. Journal of Business and Economic Statistics. Schumacher C... (2009). 26 (4). Price S. Stock J.. 55 (4). (2008). A Test for Superior Predictive Ability. Louis Working Papers. 281–291. 20 (2).W. Testing the Equality of Prediction Mean Squared Errors. (2004). . 365–380. Forecasting Using Principal Components From a Large Number of Predictors. Amsterdam Wang M.H. Szafrański Gavin W. International Journal of Forecasting. Forecasting Inflation with Dynamic Factor Model – the Case of Poland. 23 (4). John Wiley. Harvey D. (2002b)..W. Journal of Monetary Economics. 13 (2). A . Econometrica. Elsevier. L eszczyńska. Watson M. (2009). 271–302. Journal of Forecasting. (1997).W. Federal Reserve Bank of St. Marcellino M.. 147–162. Kliesen K. Stock J.H. G.. (2002a). 1167–1179. Combination Forecasts of Output Growth in a Seven-country Data Set.. Journal of the American Statistical Association. Onatski A. 28 (2). Newbold P.W. Forecasting Inflation. 772–792. Handbook of Economic Forecasting. 167-182.H. 385–397. 405–430. Testing Hypotheses about the Number of Factors in Large Factor Models. 1–18. (2005).. Marcellino M. Applied Economic Letters. (2008)..H. (1999).. Otter P. (2006). 44 (2). Stock J. (2004).H. Watson M. Macroeconomic Forecasting in the Euro Area: Country Specific versus Area-Wide Information. Watson M. Kapetanios G. Journal of Forecasting. A. New York. 489. Rencher A. Forecasting German GDP Using Alternative Factor Models Based on Large Datasets. Leybourne S.

addytywnie Tak.5 miesiąca +0.. multiplikatywnie Tak. multiplikatywnie Tak.Krótkookresowe prognozowanie inflacji . multiplikatywnie Tak.5 miesiąca +0.5 miesiąca 2 miesiące 3 miesiące 2 miesiące 2 miesiące 2 miesiące 2 miesiące 2 miesiące 1 miesiąc +0.. addytywnie Różnie Nie Nie Nie Tak. multiplikatywnie Tak. multiplikatywnie Nie Nie Tak. różnie Tak. 39 Aneks A. multiplikatywnie Transformacja Δ Δ Δ Δln lub Δ Δln Δ Δln Δln Δln Δln Brak Δln lub Δ Δln lub Δ Δln Δln Δln Δln Brak Opóźnienie publikacyjne 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc 3 miesiące +0. addytywnie Tak.5 miesiąca +0. addytywnie Tak. różnie Tak. . Wykorzystane dane statystyczne17 Tabela 1 Wykorzystane dane statystyczne (grupy zmiennych) Nazwa grupy Badania koniunktury (handel) Badania koniunktury (przemysł) Badania koniunktury (budownictwo) Handel zagraniczny Kursy walut Rynek pieniężny i obligacje Indeksy giełdowe Podaż pieniądza Rezerwa obowiązkowa Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych Indeksy cen PPI Pozostałe wskaźniki gospodarcze Rynek pracy Finanse publiczne Ceny surowców Ceny paliw Ceny płodów rolnych Indeksy cen CPI Ilość 11 11 12 13 4 8 8 6 3 11 9 10 8 4 15 3 6 40 Dostosowanie sezonowe Tak.5 miesiąca 1 miesiąc 17 Ze względu na znaczne rozmiary załącznika szczegóły dotyczące zastosowanych danych statystycznych udostępnimy na życzenie – w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy z autorami.

045 -0.035 -0.159 -0.007 -0.212 0.289 MAE 0.) Model AR RW Lead Zwykła średnia DFM_PC DFM_PC DFM_Kal DFM_Doz Postać DFM (liczba czynników) – – – – 1 czynnik.145 0.014 -0. Szafrański Aneks B.604 0. L eszczyńska.468 0.015 .278 0.221 0.031 -0.024 -0.165 0.146 0.102 0.468 0.041 -0.315 0.012 0.317 0.292 0.005 0.149 0.234 0.221 0.212 0.259 0.143 0.) Postać DFM (liczba czynników) – – – – 5 1 1 1 Ranking (RMSE) 4 5 6 8 7 3 2 1 Model AR RW Lead Zwykła średnia DFM_PC DFM_PC DFM_Kal DFM_Doz RMSE 0.235 ME 0. Błędy prognoz dla 12-miesięcznego okresu weryfikacji Tabela 2 Błędy prognoz h = 1 (nowcasting) – inflacja CPI (pkt proc.182 0.290 0.138 0.229 0.122 ME 0.033 0.316 0.033 0.40 P. G. A .127 0. B a r a n o w s k i .000 Tabela 3 Błędy prognoz h = 1 – inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii (pkt proc.297 0. 2 opóźnienia 1 1 1 Ranking (RMSE) 3 5 1 7 6 5 4 2 RMSE 0.186 0.209 0.180 MAE 0.235 0.232 0.

212 0.715 0.108 0. Błędy prognoz dla 12-miesięcznego okresu weryfikacji Tabela 4 Błędy prognoz h = 2.293 0.279 0.309 0.620 0.656 -0.829 Lead 0.785 0.922 0.256 0. 4.641 0.154 1.539 0.532 0.154 0.564 0.837 h=2 h=3 h=6 h=9 h = 12 .092 0. 1 opóźnienie) 0.296 -0.304 -0.900 0. 6.389 -0.) – okres weryfikacji 12 miesięcy Prognozy Horyzont prognoz RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME AR 0.139 -0.882 0.783 0.280 0.260 0.943 0.553 0.300 0.216 0.209 0.369 -0.703 0.108 0.272 0.612 0.918 0.349 0.974 DFM_PC (3 czynniki.078 -1.845 0.479 -0.643 0.624 1.521 0.000 DFM_PC (1 czynnik.847 1.329 0.679 0.334 0.613 0.575 0.493 0.124 0.655 -0.057 0.141 0.400 0.057 0.497 RW 0.459 -0.298 0. 12 – inflacja CPI (pkt proc.163 1.861 0.134 0.864 0. 1 opóźnienie) 0.245 Zwykła średnia 0.490 0.217 0.816 0. 3.501 0.014 0.797 -0.904 0.675 -0.573 -0..052 0.673 0.607 0.011 0.743 -0.250 0.163 DFM_PC (1 czynnik. 6.078 1.196 1.236 0.847 0.533 0.086 DFM_PC (3 czynniki.897 0.393 0.Krótkookresowe prognozowanie inflacji .280 0.140 0.017 0.553 0.726 0.365 0.643 0. 9.794 -0.213 0.837 -0.164 0.211 0.885 0.524 0.181 -0.201 0.564 0. 8.488 -0.816 -0.437 -0.284 0.783 0.390 0.671 0.171 0.294 0.533 -0.649 0.582 -0.324 -0.546 0.420 0.286 -0.077 0.425 -0.766 -0.393 0.842 0.216 0.146 0.683 0.) Prognozy Horyzont prognoz RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME RMSE MAE ME AR 0.527 0. 41 Aneks C.797 0.803 0.565 0.263 -0.709 0.424 -0.239 0.653 0.712 0.513 0.777 0.066 0.797 -0.516 RW 0.544 0.358 0.536 -0.678 0.948 0.881 0.435 0.608 0.643 0. 12 – inflacja bazowa (pkt proc.829 -0.514 -0.525 Zwykła średnia 0.291 0.439 -0.723 -0.. 1 opóźnienie) 0.505 -0.228 -0.898 0.359 0.974 -0. 1 opóźnienie) 0.478 Lead 0.181 -0.763 0.543 0.539 0.571 -0.582 0.107 -0.573 0.450 h=2 h=3 h=6 h=9 h = 12 Tabela 5 Błędy prognoz h = 2.

RW. (1997.5 59. MSE i MSE . H DFM ∃ MSE i .0 46.6 66. yt f i .7 h=3 23.ri. t + h ˆt=hα +0α wk +P..4 65.hλ p .t t ˆ ˆ yt . RW.0 h = 12 53.y y ˆ= = ˆ + t ˆ y ˆ+ ˆ t + ˆ α y + j =1 ˆ γ + j yt t+. średnia> MSE MSELead≤ średnia 0 :AR. Lead. ˆ . γ Załącznik. MSEWZORC H 0 : wzorcowego. t + h ˆ 11 y. A .8 h=8 77. W teście rr Harveyaˆi in. Lead. = . – dla wszystkich horyzontów h = 1.7 h=2 81. MSE i gdzie: MSE DFM . 1 t ˆ 0+1α1 Πri. RW. t + h j 11 Tabela 6 Wyniki testów Harveya i in. różnica między błędami prognoz MSE z modelu czynnikowego i modeli wzorcowych jest statystycznie nieistotna.rr. ˆ ˆ ˆtˆ = ˆ 0 + ˆ γ ytrry tytrr= tα +yα hwkα+ 11 α 1wkt s+ ∑ j =1 γ j s j.5 66.j Testowanie hipotez o trafności prognoz CPI ˆ yt0 . jts h. 18 Dziękujęmy Pawłowi Skrzypczyńskiemu za udostępnienie oprogramowania do testu HLN.. 12 dokładność prognoz DFM i najlepszej prognozy wzorcowej jest porównywalna. MSE zontu) modelu DFM. p yˆpj i ˆ modelu α λ Zestaw testowanych = y rr ( y ma następującą postać: ˆ+ ˆ ytrr1 hipotezt +1 /yt −11 ) t rr rr rr y rr y ( y = ( ˆ + = 11 H 1 y MSE DFM /yt)−MSE +0 : ˆ t +1ˆ:t=MSE tyt +1ˆ/ty1−MSE) WZORC y 0 H t DFM =t 11 WZORC rr H 1 : MSE DFM1 = hMSEWZORChj =1 yt − j +1 ≠ h= ˆ Hrr y rr = hΠh yˆt≠ hΠ ΠiWZORCi Π : MSE DFM ˆ + MSE y1 y t + i ˆ1 + ˆ+Π j − yt +1ˆ t=1 Πi =1 y=t1 iy t + ij =1 y=t1 j +t1− j +1 MSE DFM .Π ij =1 yt=− j +t1−DFM oraz najlepszego (dla danego horyzontu) modelu wzorcowego18.3 h = 10 97.ˆpytγj yt ˆ α ˆ αrr. B a r =1sˆ o wts k i . tytrr yt ˆ ˆˆrr rr rr fˆi .2 h=6 86. MSE DFM i najlepszego modelu = MSE = MSEWZORC H MSE WZORC H 0H 00:: ∀ DFMDFMDFM ≤ WZORC ≠ MSE : MSE H=:MSE MSEi MSE MSE DFM WZORC H 0 : ∀: MSE DFM ≠ MSE i MSE 1 ≤ MSE HMSE DFM MSE WZORC H 1H 11: w DFM ≠ Superior i : MSE > WZORC MSE Z kolei ∃ teścieDFM MSE Predictive Ability (SPA.t ˆ yt . rr yt + 1 = yt ( ytt+ 1 /yt −11 ) f i=t yt ( yt +1 /yt −11 ) ˆft ˆ yˆi+t1 . DFM MSEi i H=H=: AR.5 51. + h + ˆ 1 t ˆ 1 t ∑ j =1 ˆ j ˆ 42 yt + h j ˆ 0 ˆ f i . L eszczyńska. ˆ rr ˆ αrr . 1 DFM i H 1H∃: ∃ MSE DFM MSEi i : 1 MSE DFM > > MSE MSE DFM .y j ytrr. i z modeli wzorcowych nie MSEWZORC MSE DFM .=λ.0 61. 12 żadna z prognoz wzorcowych nie jest istotnie lepsza (w sensie trafności) od modelu DFM. Szafrański ∑γa nj. (1997) oraz testu Superior Predictive Ability dla prognoz indeksu CPI (w %) h=1 97.5 h = 11 77.9 49. yt ˆ 0 ˆ . y ˆ 11 + . tj. odpowiednio: najlepszego modelu DFM i modeMSE DFM .ˆ y . MSE i – błędy średniokwadratowe. … . γ ˆ yt0+1 ˆˆ hΠˆ =1 y0t Π r. Rezultaty zaprezentowane w tabeli 6 wskazują.5 59. . MSEWZORC to błędy średniokwadratowe.3 48.γ+ . Lead. MSE i li wzorcowych ( i = AR.ˆHLN) testowano hipotezę zerową o równej trafności najlepszego (dla ˆ ˆ ˆ = ˆ h αˆ . RW. … .3 HLN (p-value) SPA (p-value) HLN (p-value) SPA (p-value) Uwaga: p-value oznacza empiryczny poziom istotności testu. G. α1rr λ r. MSE:Lead. średnia ).9 h=4 24. λ r . odpowiednio: najlepszego modelu DFM gdzie: MSE DFM . że żaden H 1 : ∃ MSE DFM > MSE DFM .7 h=7 78. MSEWZORC charakteryzuje się większą trafnością od najlepszego (dla danego horyMSE DFM .4 h=5 84. yyt. średnia i =i ARAR. α1. 2005) testowano hipotezę.h tytthα 0 α 0α1 yˆ1+ t∑∑γ=j1sˆj.6 31. MSE H 0 : ∀ MSE DFM ≤ MSEi ≤ MSE 0 i ∀ ∀ RW. że: – dla wszystkich horyzontów h = 1.7 66.yˆˆ1.7 h=9 86.jt + hj.α1. średnia rr rr ˆ α ˆ ˆ yt + h = α 0 +11ˆ1 yt + ∑ j =1 γ j s j. pD. Hansen. Zestaw testowanych hipotez ma następującą postać: MSE DFMDFM iWZORC .ˆhoryzontu)γj+h j 1 j +1 danegoαˆ=. .

To this end.Krótkookresowe prognozowanie inflacji . leading indicator. In the paper we test short-term forecasting ability of diffusion index model for two Polish inflation indices (overall CPI and core inflation). Keywords: inflation. dynamic factor models . simple mean) suggest that out-of-sample prediction errors can be reduced when using factor models. The forecasting results compared to popular benchmark models (AR. we generate factors collecting synthetic information from a large macroeconomic database consisting of 182 monthly time series from the period 1999–2009 and use them in direct forecasting exercises.09. Similar conclusions for other inflation series have been drawn in other studies. forecasting..2009 r. 43 Podziękowania Autorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP z 23. especially for longer horizons (up to a year ahead).. Short-term inflation forecasting using factor models Abstract Dynamic Factor Models are useful forecasting tools in data-rich macroeconomic environment. random walk. za cenne uwagi i komentarze do wstępnej wersji opracowania.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->