P. 1
akredytywa dokumentowa

akredytywa dokumentowa

|Views: 99|Likes:
Wydawca: Ola Bacz

More info:

Published by: Ola Bacz on Nov 29, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2011

pdf

text

original

Akredytywa dokumentowa Z Encyklopedia Zarządzania Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka Akredytywa dokumentowa w obrotach zagranicznych jest pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. Pomimo, że akredytywę otwiera się w związku z umową kupna-sprzedaży, jest ona zobowiązaniem samoistnym i od niej niezależnym. W rozliczeniach tego typu zleceniodawcą jest importer, zlecający swojemu bankowi otwarcie akredytywy na rzecz eksportera, nazywanego beneficjentem akredytywy, który otrzyma swoją zapłatę po wypełnieniu ustalonych warunków. Akredytywa dokumentowa jest formą rozliczenia płatności, której zastosowanie może ograniczyć, lub wręcz wyeliminować ryzyko transakcyjne obu stron kontraktu. Może być w ten sposób ograniczone ryzyko odbioru i ryzyko zapłaty eksportera, ponieważ otrzymuje on zapłatę po przedłożeniu dokumentów zgodnych z akredytywą. Importer natomiast może w dużym stopniu ograniczyć swoje ryzyko towarowe i ryzyko jakości, poprzez żądanie umieszczenia w dokumentach szczegółowej specyfikacji dotyczącej zakupywanego towaru. W przypadku gdy akredytywa zostaje potwierdzona przez bank krajowy, zmniejszeniu ulec może także ryzyko kraju. Akredytywa ze względu na swoje jednoznaczne uregulowania, przejrzystość stanowi często zabezpieczenie kredytów udzielanych w związku z zawartymi transakcjami handlowymi, będąc szczególnie przydatną w przypadku kontaktów handlowych z importerami o wątpliwej zdolności płatniczej. </div> W rozliczeniach zagranicznych akredytywy przybierać mogą różne formy. Jeden z najistotniejszych podziałów rozróżnia akredytywy na odwołalne i nieodwołalne. Akredytywy odwołalne mogą być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez bank otwierający bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym beneficjenta akredytywy, czasem nawet wbrew jego woli, tak długo aż nie zostaną przyjęte dokumenty. Akredytywy nieodwołalne zobowiązują bank do zapłaty wówczas, gdy eksporter dostarczy niezbędne dokumenty w ustalonym terminie, a dokonanie zmian w warunkach akredytywy może nastąpić jedynie przy jednoczesnej zgodzie wszystkich stron transakcji. Inny podział rozróżnia akredytywy na potwierdzone i niepotwierdzone. W przypadku akredytywy niepotwierdzonej bank nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań pełniąc tylko funkcję awizującą. Szczególną formą akredytywy jest akredytywa pieniężna. Jest ona nieuwarunkowanym zleceniem płatniczym, występującym coraz rzadziej, będąc wypieraną przez sprawniejsze formy rozliczeń takie jak czeki podróżne czy karty płatnicze. Ma ona formę dokumentu, w którym wystawiający ją bank upoważnia inne banki do dokonywania wypłat na rzecz beneficjenta akredytywy do wysokości kwoty i w granicach terminu określonego w akredytywie. Beneficjent może podjąć środki z akredytywy bądź jednorazowo w całości, bądź w dowolnych kwotach częściowych. Są one wystawiane na okres od trzech do dwunastu miesięcy.

do zapłaty bądź zagwarantowania zapłaty z tytułu akredytywy. na warunkach identycznych jak zobowiązanie banku otwierającego. termin ten może przekroczyć termin ważności akredytywy. • obca (eksportowa lub krajowa) – bank obsługuje akredytywę otwartą przez inny bank. Podstawą do zapłaty jest zaprezentowanie przez beneficjenta: • oświadczenia (w formie podanej w treści akredytywy). dodatkowe do zobowiązania banku otwierającego akredytywę. Potwierdzenie do akredytywy dodaje bank awizujący lub inny bank pośredniczący w transakcji. ze względu na sposób dokonywania płatności w ramach akredytywy: • płatna a’vista .Decyzję o zapłacie podejmuje bank otwierający akredytywę. • nieodwołalna . Bank dodajac potwierdzenie do akredytywy podejmuje własne zobowiązanie do dokonania zapłaty za dokumenty. że zleceniodawca nie wywiązał się w terminie z określonych zobowiązań zabezpieczonych tą akredytywą • i/lub innych dokumentów wymaganych w warunkach akredytywy.bank awizujący lub bank pośredniczący podejmuje własne zobowiązanie. Bank otwierając taką akredytywę zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty pieniężnej na pierwsze żądanie beneficjenta. Rodzaje akredytyw dokumentowych ze względu na rolę banku w transakcji • własna (importowa lub krajowa) – bank otwiera akredytwę zgodnie z warunkami określonymi przez importera. Wyróżnia się akredytywę niepotwierdzoną z upoważnieniem/ bez upoważnienia do negocjacji dokumentów. działającego na zlecenie importera (kupujący/ zleceniodawca akredytywy/ aplikant).Akredytywy dokumentowe i stand-by 1) Akredytywa dokumentowa jest warunkowym zobowiązaniem banku otwierającego. Dokumenty reprezentujące towar/ usługę winny być zgodne z warunkami akredytywy i złożone w banku w terminie jej ważności.płatność jest realizowana po złożeniu przez beneficjenta dokumentów wymaganych w akredytywie.nie może być zmieniona lub anulowana bez zgody wszystkich stron akredytywy.bank awizujący przekazuje treść warunków akredytywy beneficjentowi bez własnego zobowiązania do zapłaty. ze względu na rolę banku awizującego lub banku pośredniczącego • potwierdzona . Na życzenie eksportera akredytywa może być potwierdzona. do zapłacenia lub zagwarantowania zapłaty w odroczonym terminie eksporterowi (sprzedający/ beneficjent akredytywy) określonej kwoty w zamian za dokumenty. ze względu na sposób anulowania akredytywy lub zmiany jej warunków: • odwołalna.płatność jest realizowana w określonym (odroczonym) terminie płatności. które wystawiając akredytywę podjął bank otwierający.bank otwierający akredytywę ma prawo zmienić lub odwołać swoje zobowiązanie bez wcześniejszego uzyskania na to zgody beneficjenta akredytywy. na warunkach identycznych jak te. • niepotwierdzona . 2) Akredytywa stand-by ma charakter gwarancji bankowej. • z odroczonym terminem płatności . .

a polisa zapewnia mu zwrot poniesionych kosztów w przypadku zaginięcia lub zniszczenia towaru. Korzyści i niedogodności dla importera Korzyści • żądając dokumentów zabezpiecza własne interesy. • może akredytywy nie przyjąć. świadectwo pochodzenia. Korzyści i niedogodności dla eksportera Korzyści • otrzymując akredytywę ma pewność. Niedogodności • jeśli popełni błędy przy wystawianiu dokumentów. Niedogodności • nie może odwołać zobowiązania o ile nie zgodzą się na to wszystkie strony transakcji. jeśli nie odpowiadają mu warunki w niej zawarte lub może żądać dokonania zmian w akredytywie. Jeśli importer nie zaakceptuje dokumentów musi szukać nowego nabywcy w kraju przeznaczenia towaru. • ma pewność. że bank zapłaci mu za dokumenty zgodne z akredytywą a płatność nie będzie w żaden sposób uzależniona od importera np. • jeżeli dokumenty zawierają usterki bank nie podejmie dokumentów i zwróci się do niego o zaakceptowanie niezgodności.Rodzaje dokumentów wymaganych w ramach akredytywy • • • • faktura dokument ubezpieczeniowy dokument transportowy inne: świadectwo jakości. • jeżeli akredytywa jest potwierdzona lub dostępna w jego banku zapłatę uzyska natychmiast po złożeniu zgodnych dokumentów. zobowiązania banków ustają i jest zdany na akceptację niezgodności przez importera. • jest ubezpieczony. Akredytywa dokumentowa własna (importowa) • opis i korzyści • formularze • warunki • • . od jego sytuacji finansowe. packing list itd. że towar został wysłany zgodnie z jego instrukcjami.

W BRE Banku istnieje możliwość jej precyzyjnego wyboru.dokumenty handlowe przedstawione przez eksportera są dowodem. Proponujemy następujące typy akredytywy dokumentowej: • nieodwołalna – domyślnie jest nią każda akredytywa. • przenośna – charakteryzuje się tym.bank pośredniczący przekazuje dokumenty do banku importera. jednak pozostaje ona zobowiązaniem samoistnym banku i niezależnym od tej umowy. że wypłata z akredytywy może nastąpić na rzecz więcej niż jednego beneficjenta. • rewolwingowa (odnawialna) – stanowi zobowiązanie banku otwierającego do odnawiania pierwotnej kwoty akredytywy po jej wykorzystaniu. nawiązek) stanowi pułap (limit) akredytywy. gdyby bank otwierający nie dostarczył środków • niepotwierdzona . dostosowanego do potrzeb zarówno importera jak i eksportera . w jakich mają one nastąpić. o ile zleceniodawca.• Akredytywa dokumentowa jest jedną z najczęściej stosowanych form rozliczania transakcji zarówno krajowych jak i zagranicznych. tzn. jeśli spełni warunki akredytywy ma prawo żądać zapłaty od banku. czyli importer nie zaznaczy inaczej. Każdorazowo ustala się liczbę operacji związanych z funkcjonowaniem akredytywy oraz okresy. który akredytywę potwierdził nawet wtedy. do którego może być ona realizowana przez beneficjenta. Otwarcie akredytywy następuje w oparciu o konkretną umowę kupna-sprzedaży. Akredytywa jest dość powszechnie stosowanym narzędziem rozliczeniowym. Korzyści • zabezpiecza importera przed nierzetelnością dostawcy . pierwszy beneficjent może wskazać (przenieść akredytywę) na kolejnego beneficjenta. • odwołalna – oznacza. niespełniający wymagań jakościowych • gwarantuje terminowość i płynność dostaw • ułatwia negocjację dłuższych terminów płatności . Suma wszystkich możliwych wykorzystań (tzw. Akredytywa własna oznacza pełne finansowe zaangażowanie się BRE Banku SA jako banku “otwierającego". podczas zawierania transakcji. Otwierając akredytywę podejmujemy zobowiązanie wypłaty wyłącznie na podstawie dokumentów zgodnych z akredytywą i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za istnienie towarów reprezentowanych przez te dokumenty. Po uzyskaniu pokrycia na rachunek eksportera zostaje przelana kwota z akredytywy. że może być przez zleceniodawcę zmieniona bądź anulowana w każdej chwili bez uzyskania zgody sprzedajacego • potwierdzona – zapewnia szybki spływ należności oraz bardzo duży stopień bezpieczeństwa dla beneficjenta : beneficjent akredytywy. że towar faktycznie istnieje i został wysłany • pozwala uniknąć nieuzasadnionej zapłaty za towar. Stanowi pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia bądź zabezpieczenia eksporterowi zapłaty w zamian za przedłożenie przez niego dokumentów potwierdzających wysłanie towaru.

.

against presentation of documents drawn in strict compliance with conditions stipulated in the Documentary Credit by the buyer. the International Chamber of Commerce has provided international accepted standards governing their use.Documentary Credits The "method of payment" is one of the most important factors that needs to be agreed by the buyer and seller during the formation of a Contract of Sale. One of the safest methods of payments. • • • • Applying for a Documentary Credit Advising Export Documentary Credits Standby Documentary Credits Bank and Country Risk (Confirmation) Revolving Documentary Credits Transferable Documentary Credits Back-to-Back Documentary Credits. the seller's stipulated by the buyer. Remember that Documentary Credits deal in documents only. This method has been used throughout the world for over 100 years. used by all parties. How Documentary Credits work The buyer's bank reimburses the seller. All parties involved in Documentary Credit operations should be familiar with the provisions of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). bank may be prepared to offer pre-export finance on the strength of a document credit. Benefits Buyer benefits Seller benefits that payment will only be made if the documents The buyer knows that payment will be received provided the terms seller knows and conditions of the credit are strictly and conditions of the credit as received comply strictly with the terms complied with. In some circumstances. Documentary Credit and confirmation cycle To ensure a consistent approach to interpretations involving transactions completed under Documentary Credits. . importers with the following concerns in relation to Documentary Credits. is a Documentary Credit. through their bank. not goods. Back-to-back Documentary Credits. How ANZ can help Importers Exporters ANZ can help exporters with the following concerns in relation to Documentary Credits.

which allows importers/buyers to offer secure terms of payment to exporters/sellers in which a bank (or more than one bank) gets involved. An irrevocable LC cannot be changed unless both the buyer and seller agree. The Bank that issues the LC is referred to as the Issuing Bank which is generally in the country of the Buyer.What is a Letter of Credit? A Letter of Credit is a payment term generally used for international sales transactions. The Seller gets assured that if documents are presented on time and in the way that they have been requested on the LC the payment will be made and Buyer on the other hand is assured that the bank will thoroughly examine these presented documents and ensure that they meet the terms and conditions stipulated in the LC. The Bank that Advises the LC to the Seller is called the Advising Bank which is generally in the country of the Seller. Note that the Bank scrutinizes the 'documents' and not the 'goods' for making payment. not goods. The idea in an international trade transaction is to shift the risk from the actual buyer to a bank. • • • Letters of credit (LC) deal in documents. Whereas in a revocable LC changes to the LC can be made without the consent of the beneficiary. It is basically a mechanism. The technical term for Letter of credit is 'Documentary Credit'. The Buyer is the Applicant and the Seller is the Beneficiary. the buyer. A 'time' or 'date' LC will specify when payment will be made at a future date and upon presentation of the required documents. Article 5 of the Uniform Commercial Code (UCC) . At the very outset one must understand is that Letters of credit deal in documents. Thus a LC (as it is commonly referred to) is a payment undertaking given by a bank to the seller and is issued on behalf of the applicant i. not goods. Essential Principles Governing Law Within the United States.e. Insurance document. Inspection Certificate Certificate of Origin But there could be others too. Thus the process works both in favor of both the buyer and the seller. The specified bank makes the payment upon the successful presentation of the required documents by the seller within the specified time frame. The LC could be 'irrevocable' or 'revocable'. A 'sight' LC means that payment is made immediately to the beneficiary/seller/exporter upon presentation of the correct documents in the required time frame. Typically the documents requested in a Letter of Credit are the following: • • Commercial invoice Transport document such as a Bill of lading or Airway bill.

If the documents conform. 2) The Independence Doctrine Letters of credit deal in documents. If the letter of credit expires. and obtain reimbursement from the Buyer/Applicant. In the absence of conformity with the L/C. L/Cs are purely documentary transactions. separate and independent from the underlying contract between the Buyer and the Seller. Sellers are given protections that the issuing bank must honor its demand for payment (which complies with the terms of the L/C) regardless of whether the goods conform with the underlying sale contract. the issuing bank must honor conforming documents. the seller is left with no protection. Three dates are of importance in an LC: a) The date by when shipment should have occurred. and (2) strict compliance with documentary requirements. the bank should give the seller prompt. 3 Most Common Reasons why Letters of Credit Fail 1) Time Lines: The letter of credit should have an expiration date that gives sufficient time to the seller to get all the tasks specified and the documents required in the LC. If the documents do not conform. so that a misspelled name or typographical error voids the exporter's/beneficiary's/seller's demand for payment. the Seller cannot force payment and the bank pays at its own risk.s independence from the underlying business transaction. The letter of credit is independent from the underlying transaction and. except in rare cases of fraud or forgery. Thus. Other courts require payment upon substantial compliance with documentary requirements. The bank may insist upon strict compliance with the requirements of the L/C. Sellers should be careful and remember that the bank may insist upon strict compliance with all documentary requirements in the LC. b) The date by when documents have to be presented to the Bank c) The expiry date of the LC itself. The bank need not look past the documents to examine the underlying sale of merchandise or the product itself. specifying all discrepancies and shortfalls. The date on the Bill of Lading. the bank will pay. not goods. detailed notice. The bank honoring the L/C is concerned only to see that the documents conform with the requirements in the L/C.governs L/Cs. Article 5 is founded on two principles: (1) the L/C. . Most LC s fail because Sellers/Exporters/Beneficiaries were unable to perform within the specified time frame in the LC. 1) Strict Compliance How strict compliance? Some courts insist upon literal compliance.

Thus. 2) Discrepancy within the Letter of Credit: Letters of credit could also have discrepancies. See their website at www. outline conditions under which title is transferred from seller to buyer. To provide a common terminology for international shipping.org for the latest Incoterms2000. the inability to produce a given document at the right time will nullify the letter of credit. have the LC amended before shipping the goods. This is another common reason why LCs fail. INCOTERMS (International Commercial Terms) have been developed under the auspices of the International Chamber of Commerce. And if so. Letters of credit are about documents and not facts. . 3) Compliance with the Documents and Conditions within the Letter of Credit.iccwbo. They also indicate which party assumes the cost if merchandise is lost or damaged during transit. As a seller check with your freight forwarding agent to see if you would be in a position to comply. the more time is available to identify and fix the problem. Even a discrepancy as small as a missing period or comma can render the document invalid. Learning the Terminology of Exporting INCOTERMS (TRANSPORTATION) Shipping terms set the parameters for international shipments.A good source to give you an idea of the timelines would be your freight forwarding agent. the earlier in the process the letter of credit is examined. specify points of origin and destination. As a Seller/Exporter/Beneficiary you should try and run the compliance issues with the various department or individuals involved within your organization to see if compliance would be a problem. and determine which party is responsible for shipping costs.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->