P. 1
Paremie łacińskie

Paremie łacińskie

|Views: 43|Likes:
Wydawca: karas1989

More info:

Published by: karas1989 on Dec 06, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

Paremie łacińskie

A Accessio cedit principali (D. 34.2.19.13) – Rzecz przyłączona dzieli los rzeczy głównej. Actor sequitur forum rei (C. 3.19.3) – Powód idzie za sądem pozwanego. Audiatur et altera pars (ad Sen.Med. 199-200, Dz. 25.17) – Niech będzie wysłuchana i druga strona. B Bis de eadem re agi non potest (ad Gai 4.107) – Nie można procesować się dwa razy o to samo. C Cessante ratione legis, cessat lex ipsa (ad D. 35.1.72.6) – Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa. D Dura lex, sed lex (ad D. 40.9.12.1) – Twarde prawo, lecz prawo. E Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat (D. 22.3.2) – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza. Executio iuris non habet iniuriam (D. 47.10.13.1) – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem. H Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est (Gai 2,229) – Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie dziedzica. Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit (D. 50.16.24, 50.17.62) – Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całości prawa, jakie miał zmarły. Hominum causa omne ius constitutum sit (D. 1.5.2) – Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi. I Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet (ad D. 22.6.9 pr.) – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi. Impossibilium nulla obligatio est (D. 50.17.185) – Zobowiązanie do (świadczenia) niemożliwego jest nieważne. In dubiis benigniora (D. 50.17.56) – W sytuacjach dwuznacznych (należy przyjąć pogląd) bardziej korzystny (dla stron). In dubio pro reo (ad D. 50.17.125) – W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D. 1.1.10.2) – Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Ius civile vigilantibus scriptum est (D. 42.8.24) – Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych. Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.) – Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (D. 1.1.10 pr.) – Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy. Iustitias vestras iudicabo (ad Ps. 75.3) – Osądzę waszą sprawiedliwość. L Lex posterior derogat priori (ad D. 1.4.4) – Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą. Lex retro non agit (ad C. 1.14.7) – Ustawa nie działa wstecz. M
1

Non omne quod licet honestum est (D. Sensum.28. Nuptias non concubitus. legis habet vigorem (D. Quis custodiet ipsos custodes (Juv. pater vero is est. 50. Sententia ius facit inter partes (ad D.7. ab omnibus comprobetur (C.347-348) – Kto upilnuje samych strażników? Quod ab initio vitiosum est.77) – Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem.17) – Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw. lecz ich treści i mocy działania. zyskuje moc prawa. Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans (ad C. ad D. sed consensus facit (D. quotiens de commodis eius agitur (ad D. część zaś beztestamentowo.3) – Pierwszy w czasie. quem nuptiae demonstrant (D. D.) – Co podoba sięcasarzowi.Male nostro iure uti non debemus (Gai 1. 7.4.59.5.3.4.5) – Matka jest zawsze pewna. 38.10.3.5.10. Quot generationes.1. 1.3. 50. sed vim ac potestatem (D. 2. Semel heres.17.9) – Ile urodzeń. 2.14.) – Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się).Sex. 50.5.17.7) – Umów należy dotrzymywać.1 pr. lepszy w prawie. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest (D.19) – Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania.3.89) – Kto raz został spadkobiercą. przez wszystkich winno być zatwierdzone. Q Qui tacet consentire videtur (Lib. tot gradus (ad D. 20. co dozwolone. 1.53) – Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa. przez (sam) upływ nie może być uzdrowione. 49. 6.7) – Dziecko poczęte uważa się za już narodzone.1. 5. Melior est conditio possidentis (D.202) – Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna.2.14.30) – małżeństwo tworzy porozumienie a nie faktyczne pożycie.17.10) – Lepsze jest stanowisko tego.2. Quod omnes similiter tangit. pro parte intestatus decedere potest (ad I. 28.4. Nemo plus iuris ad alium transferre potest. semper heres (ad D. 5. Mater semper certa est.5) – Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany. ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć P Pacta sunt servanda (ad D.144 pr) – Nie wszystko. Nemo pro parte testatus.13. 41. jest uczciwe. 1.1) – wyrok tworzy prawo między stronami 2 . O Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim. 34.54) – Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa.17. R Reformatio in peius iudici appellato non licet (ad D.5.2) – Co wszystkich podobnie dotyczy. Prior tempore.17. 5.5) – Nikt sam nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku.17. S Salus populi suprema lex esto (Cic. 50. 50. ut non subverti posset (D. który posiada. Nemo est iudex in propria causa (ad C. 2. 50.Sat. 3. non potest tractu temporis convalescere (D.43.leg. jest nim na zawsze. Scire leges non hoc est verba earum tenere.1) – Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.142) – Milczenie uważa się za oznakę zgody. na kogo wskazuje małżeństwo. non verba spectamus (ad C. niż sam posiada. ojcem zaś jest ten.8.9) – Patrzymy na sens a nie na słowa. N Nasciturus pro iam nato habetur.17. quam ipse haberet (D.17.1 pr. potior iure (C. 8. tyle stopni. 6. ilekroć chodzi o jego korzyść.29) – Co od początku jest wadliwe. Quod principi placuit. 1.

1.47.10.73) – To.1.4) – Siła wyższa.33) – Najwyższe prawo.4) – Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia. co znajduje się na powierzchni gruntu. żaden świadek.9) – Jeden świadek. co wynika z własnych czynów. cui humana infirmitas resistere non potest (D.off.4.5) – Chcącemu nie dzieje się krzywda. V Vanae voces populi non sunt audiendae (C. 1.16.27) – Siłę wolno odeprzeć siłą. Testis unus testis nullus (ad C. Venire contra factum proprium nemini licet (ad D. T Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (D. 1. Vim vi repellere licet (D. Superficies solo cedit (Gai 2.12) – Nie należy dawać posłuchu czczym głosom ludu.85) – Trzech tworzy stowarzyszenie. summa iniuria (Cic. 43. 4.1. najwyższym bezprawiem.25 pr.Summum ius. staje się jego częścią składową. Tres faciunt collegium (D.7.7.) – Nie wolno występować przeciwko temu. 50. 34. 9. 3 .16. Volenti non fit iniuria (ad D. której ludzka słabość nie jest w stanie się oprzeć. Vis maior. 44.20. 47.

/.28:..4:89.8:..4230:8.4-.:/  347.30943./4-7. .424 57.424 1. 070/9./  57 03.. 4 . 2.:8.09 ...43899:9:289   80057.-:079     $5..:7834.57.9:8.934334.1.3.08.83.078:2:8 6:4//01:3.8 :89...:/089 6:. 84/ 303.3304 .39.09 347.7  423:2.8 0 /:3. 3024.34030/0/.08843:3.30/4 .39...02.94089   4-4i.03.9:3084/ 25488-:23:.

0408930.

 3.   89:..30 3/:-8-03347.3...0../:3.

96:03:898.904 .78-4309..06:  57 !7.39-:88.089/.304 :7857:/039.424 70.-48. :89..7:2707:23499.408989:i904 .0/0 :899.3809507509:.:6:097-:03/   57  $57.0.3.4:39.47 54.:/. i4i573.48 42:3.0/.0.33.089.48O- 89.0943./   7.4389. :8089.4857.759:2089   !7.7.30947430089/.0i954 .    0 4 57.96:0:2.8:88::2.89743 3/:-4574704 .3.0/0 :8.4..492 .57i 54i/ -.039.7:2.0/030857. 3.7/047893 /..4/4-70857.47.0/4 089302033i97.3.

0 308i 070974343.95747 ..0897./   &89.-4 .../!8   8i/ .0/4  054890747/074. :899.8.890.8:/.9 .5O€308.:.   .30/.8i857... ./   &89.

39   . .089 .089 5.079. 4.907802507.  05433 2€04789..804 57.:02. 089903 3..907.0/0243897.02.448. .0348974:70:9343/0-02:8 . 3.80503.9.0748089 6:023:59.

9:7:8574./   0.9:7 .8.4224/80:8.0r894 047089.94.43/945488/0398   058008989./.3484904 9O7548.23. 90:.  .4 54.-09:7 6:49038/0.

:..8 .

 ../   !44 :i. .0..-0709   930 24.:/.38 ./.3 024089:/0357457.0 0245:8:78../   9300898 /i0 .2580.9:757457.83 89 5030- /08 :.:297.29:759:/302.3.8 3.3810770549089 6:.74/430 074 .4/40447 024.:8.830857.

.057./7:04 . 3.057030 3.

 0245745./   98.230 24./.2548.9:8 5745.79039089.8.9:8/0.7909089.0/070549089 .

 .0:270 54489...203944 0248-580. .254880884382:9../: .i.70549089    93024. -09089./4.85.:8./0/.

4/44430 089 :. ..084-0 203 54/89.8343.:-9:8 80/.3.0943089:2089  57 08894 .9   2.43..548.0 :59./. 4342306:4/.438038:81.

301.0r894947 5474:2030.9.3054.

7:2089032 :93438:-. 5430.57.0.0  238/013943:70...3.0895.:48.507.3208930-050../013.079548809    80.

/4 0/3024.7.

054/.3.

8:39807. ./   &2O3.0..9. ! !..3/.

.43803970.09.030:.0 " ":9. !7479025470 54947:70   !078./4972./09:7 - $0  ..80 05857./   .

8 .897.:894/095848..:894/08 :. 43.2.9   94:53:08. 4/ ":8. $.

948:2089 34354908997./0 570 8.-394.3O ":4/..08.2 :5 3024.070   44/ 54..9:9025478.i9:089.43.

-09.55.:9 08./  57 $ /02:. 570889..0- :/74430 ":4/42308829079.334- .94308 9497.. 54/4-30/49.57..42574-09:7    4889.. 0  4-74:/:30. ":490307...00894 ./:8 ../   0:74/0r 9089453 # #01472.302: 30434203.048 $ $.94343.50.74 8:0 24.8 .-423-:8.:8545:8:5702. 74: 3.907/430 ":4/573.09 .4702  57 454/4-.- /03.550.3047 4/4 :i.94350:8:/.8.39 .

../   947.2.939075. 85.42 /89743.3. 8 8 O:89.850.. 57./4-07./   7494757./     !.07-.700083434..i 089323.7908 .. . $0200708 8025070708 . 0./.02 $.089.489.303.2:8 .8038..80 $038:2 343.970 .7:2903070 80/.9.902   3.9723. $039039.07-.:81.549089.82 57. 303.2  .972.24.8 4.0.

 . 411  .$:22:2:8 8:22.3:7..

4 3.8057..

947.5407.37:39: 89.08 04 .0/9 .9.089032.8/01:3.02 $:5071.4:39.20392033i089-4024i2.  %4 . .7 04.82-057.43./.08844.2-:.08:5702:209:2    %089./4i % %089.2039:2.9:86:0.i8 ./:08 3.

204708:./48.

/   0/03 . %0898:3:8908983::8 ../0 ..

0   03.78030 ' '.40:2   %70./0 %7081.0../03 .08545:3438:39.4.:/03/..3.947894.:39.0.

3.83. ./.870889070343549089    $ .::2.7050070./  57 043489 54.4397.:..09 .47 .1..2 4842:/: '0370.09    $ 4344/0570 8 i '82.4902: .31729. 548 :..9:257457:23023.. 570.43..3O '2.

 .8 .-4 3008989.i. 9O70 :/./   .308 4570 '4039343193:7.   .02:30/008 7/.8.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->