P. 1
Paremie łacińskie

Paremie łacińskie

|Views: 43|Likes:
Wydawca: karas1989

More info:

Published by: karas1989 on Dec 06, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

Paremie łacińskie

A Accessio cedit principali (D. 34.2.19.13) – Rzecz przyłączona dzieli los rzeczy głównej. Actor sequitur forum rei (C. 3.19.3) – Powód idzie za sądem pozwanego. Audiatur et altera pars (ad Sen.Med. 199-200, Dz. 25.17) – Niech będzie wysłuchana i druga strona. B Bis de eadem re agi non potest (ad Gai 4.107) – Nie można procesować się dwa razy o to samo. C Cessante ratione legis, cessat lex ipsa (ad D. 35.1.72.6) – Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa. D Dura lex, sed lex (ad D. 40.9.12.1) – Twarde prawo, lecz prawo. E Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat (D. 22.3.2) – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza. Executio iuris non habet iniuriam (D. 47.10.13.1) – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem. H Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est (Gai 2,229) – Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie dziedzica. Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit (D. 50.16.24, 50.17.62) – Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całości prawa, jakie miał zmarły. Hominum causa omne ius constitutum sit (D. 1.5.2) – Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi. I Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet (ad D. 22.6.9 pr.) – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi. Impossibilium nulla obligatio est (D. 50.17.185) – Zobowiązanie do (świadczenia) niemożliwego jest nieważne. In dubiis benigniora (D. 50.17.56) – W sytuacjach dwuznacznych (należy przyjąć pogląd) bardziej korzystny (dla stron). In dubio pro reo (ad D. 50.17.125) – W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D. 1.1.10.2) – Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Ius civile vigilantibus scriptum est (D. 42.8.24) – Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych. Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.) – Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (D. 1.1.10 pr.) – Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy. Iustitias vestras iudicabo (ad Ps. 75.3) – Osądzę waszą sprawiedliwość. L Lex posterior derogat priori (ad D. 1.4.4) – Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą. Lex retro non agit (ad C. 1.14.7) – Ustawa nie działa wstecz. M
1

quam ipse haberet (D.77) – Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem. N Nasciturus pro iam nato habetur.10) – Lepsze jest stanowisko tego. ilekroć chodzi o jego korzyść.1) – wyrok tworzy prawo między stronami 2 .17. S Salus populi suprema lex esto (Cic. część zaś beztestamentowo. Mater semper certa est. Non omne quod licet honestum est (D. 2. Semel heres. sed consensus facit (D.59.5.4. Sensum.17) – Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw. 6. Quot generationes.53) – Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa. legis habet vigorem (D.5. 50. 20.29) – Co od początku jest wadliwe.3. quem nuptiae demonstrant (D.8. niż sam posiada.144 pr) – Nie wszystko. 2. 50.54) – Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa. ojcem zaś jest ten. 2. co dozwolone.202) – Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna.1. 1.2. tot gradus (ad D.3.Sat.3. 5. Melior est conditio possidentis (D. semper heres (ad D.2. Nemo est iudex in propria causa (ad C. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest (D. 28.1.9) – Ile urodzeń.17.1 pr. 5.3. 8. 5.14. przez wszystkich winno być zatwierdzone. Prior tempore.2) – Co wszystkich podobnie dotyczy.13. 1. który posiada. 50.4.5) – Nikt sam nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku. ad D. D.4.10.7) – Dziecko poczęte uważa się za już narodzone. O Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim. non verba spectamus (ad C. 49. Quis custodiet ipsos custodes (Juv.5) – Matka jest zawsze pewna. 7. 3. przez (sam) upływ nie może być uzdrowione.17.347-348) – Kto upilnuje samych strażników? Quod ab initio vitiosum est.14.1) – Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.30) – małżeństwo tworzy porozumienie a nie faktyczne pożycie. Nemo plus iuris ad alium transferre potest.17.) – Co podoba sięcasarzowi. Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans (ad C.5.28. pater vero is est. jest nim na zawsze. sed vim ac potestatem (D.5) – Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.19) – Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania.7) – Umów należy dotrzymywać. 38. Quod omnes similiter tangit.43. potior iure (C. 6. Q Qui tacet consentire videtur (Lib. Nuptias non concubitus.leg. jest uczciwe.17. 50. tyle stopni.142) – Milczenie uważa się za oznakę zgody.17.10. 34. Nemo pro parte testatus.5.17.Sex. pro parte intestatus decedere potest (ad I. Scire leges non hoc est verba earum tenere.89) – Kto raz został spadkobiercą. 50.3) – Pierwszy w czasie. quotiens de commodis eius agitur (ad D.) – Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się). lepszy w prawie. ut non subverti posset (D. ab omnibus comprobetur (C. zyskuje moc prawa. na kogo wskazuje małżeństwo. 50. R Reformatio in peius iudici appellato non licet (ad D. ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć P Pacta sunt servanda (ad D. Quod principi placuit. 1. lecz ich treści i mocy działania. 41.Male nostro iure uti non debemus (Gai 1.9) – Patrzymy na sens a nie na słowa. Sententia ius facit inter partes (ad D.17.7.1 pr. 1. non potest tractu temporis convalescere (D.

47. Superficies solo cedit (Gai 2.7.85) – Trzech tworzy stowarzyszenie.47. Vis maior.1. 34. najwyższym bezprawiem. 50.7.16. 4. V Vanae voces populi non sunt audiendae (C.) – Nie wolno występować przeciwko temu. cui humana infirmitas resistere non potest (D. 44. T Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (D. 43. Testis unus testis nullus (ad C.12) – Nie należy dawać posłuchu czczym głosom ludu. Venire contra factum proprium nemini licet (ad D.4) – Siła wyższa.10.off. 1. 3 .1. summa iniuria (Cic.4) – Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia.1.33) – Najwyższe prawo.20. Tres faciunt collegium (D. staje się jego częścią składową. żaden świadek. 9.5) – Chcącemu nie dzieje się krzywda.25 pr.Summum ius.9) – Jeden świadek. Volenti non fit iniuria (ad D. Vim vi repellere licet (D.27) – Siłę wolno odeprzeć siłą. 1. co wynika z własnych czynów.4.73) – To. co znajduje się na powierzchni gruntu. której ludzka słabość nie jest w stanie się oprzeć.16.

3304 .34030/0/.424 1.8:.:/089 6:.3.:8.08.078:2:8 6:4//01:3.39..57..9:3084/ 25488-:23:.8 0 /:3. 070/9.43899:9:289   80057.. . 4 ./4-7....09 .08843:3.-:079     $5. 2.94089   4-4i./  57 03..30/4 .4230:8.30943.4:89.09 347..1.28:.934334.4-. 84/ 303.03.8 :89...9:8. 3024.02./.424 57.:/  347.:7834.83.39.7  423:2.

0408930.

0.30 3/:-8-03347... 3./:3..   89:.3..

.48 42:3..33.0/0 :899.30947430089/.8:88::2.0.:/.0943.0/4 089302033i97.304 :7857:/039.0.96:0:2.78-4309.7:2.57i 54i/ -.-48. 3.3809507509:. :89.4/4-70857.4..3.4389.89743 3/:-4574704 .0/0 :8.0/030857.7./   7. i4i573.904 .408989:i904 .4:39. :8089.492 .0/.48O- 89.    0 4 57.39-:88.:6:097-:03/   57  $57.759:2089   !7.039.424 70.7/047893 /.4857.089.96:03:898.3.3.06:  57 !7.7:2707:23499..0i954 .47.089/.47 54.

/!8   8i/ ..0/4  054890747/074.5O€308.30/...-4 ./   &89./   &89.8i857.890..0897.:..95747 .9 . .8:/.0 308i 070974343.8.   . :899.

0348974:70:9343/0-02:8 . 4.907802507. 089903 3.089 .089 5.02..907.448.0/0243897.804 57. .80503.39   .9. .:02.079.0748089 6:023:59.  05433 2€04789. 3..

4 54.3484904 9O7548.4224/80:8.9:7:8574.-09:7 6:49038/0./   0. 90:.43/945488/0398   058008989.9:7 .  .23.0r894 047089./.94.8.

8 .:..

 .830857.4/40447 024./   !44 :i.0 0245:8:78.:297./.3.3810770549089 6:.3 024089:/0357457.-0709   930 24.8 3.:/.0.74/430 074 ..83 89 5030- /08 :..:8./   9300898 /i0 .38 .9:757457.. .2580.29:759:/302.

. 3.057.057030 3./7:04 .

79039089.0/070549089 .2548.9:8 5745.8. 0245745.7909089.9:8/0.230 24././   98.

./4.../: .254880884382:9. -09089.85.:8.203944 0248-580./0/.i.70549089    93024. . .0:270 54489.

43.084-0 203 54/89./.4/44430 089 :.0 :59.:-9:8 80/.0943089:2089  57 08894 ..548.3. .9   2.8343..438038:81. 4342306:4/.

9.301.0r894947 5474:2030.3054.

0895.0.7:2089032 :93438:-. 5430./013.079548809    80.3208930-050.3....57.:48.0  238/013943:70.507.

/4 0/3024.7.

054/.3.

0.3/./   &2O3.. ..8:39807.9. ! !.

/   .../09:7 - $0  .030:.43803970./4972.09. !7479025470 54947:70   !078.80 05857.0 " ":9.

. 43.:894/095848.2. 4/ ":8. $.9   94:53:08.:894/08 :.897.8 .

.i9:089.070   44/ 54.9:9025478.-394./0 570 8.43.948:2089 34354908997..08.2 :5 3024.3O ":4/.

8.00894 ... 74: 3.42574-09:7    4889.57.39 . 0  4-74:/:30.048 $ $.- /03. ":490307.94343.94308 9497..-09./   0:74/0r 9089453 # #01472.:8545:8:5702.55. 54/4-30/49. 570889.907/430 ":4/573..8 .334- .74 8:0 24.09 .3047 4/4 :i.50..-423-:8.0- :/74430 ":4/42308829079.302: 30434203..94350:8:/.4702  57 454/4-./  57 $ /02:./:8 .:9 08..550.

0.24.970 .7:2903070 80/.02 $.972..089./   7494757. $039039./4-07.9723..850.2  .8038..489./   947.. 57.2.3.8 4..9.902   3. $0200708 8025070708 .303.82 57.700083434.i 089323./     !.07-. 8 8 O:89.549089.42 /89743./.7908 .80 $038:2 343.2:8 .:81. 85. . 303. 0.939075.07-..

411  ..3:7. .$:22:2:8 8:22.

.8057.4 3.

7 04.2-:./.08 04 .8/01:3.08:5702:209:2    %089.37:39: 89.82-057./:08 3. .02 $:5071.947.2039:2.0/9 .20392033i089-4024i2.4:39.43.  %4 .5407.i8 ./4i % %089.9:86:0.089032.9.08844.

204708:./48.

 %0898:3:8908983::8 ../0 ./   0/03 ..

40:2   %70.78030 ' '.0.3.:39.08545:3438:39./03 ..4.:/03/.0   03../0 %7081.0.947894.

4397..4902: .31729. 548 :.::2..2 4842:/: '0370.1.09    $ 4344/0570 8 i '82.43... ./..3O '2./  57 043489 54.870889070343549089    $ .9:257457:23023.7050070.09 .47 .:.3.83. 570.

 .8 .308 4570 '4039343193:7.   .02:30/008 7/.-4 3008989./   .i. 9O70 :/.8.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->