P. 1
H-Bunicz I.-Poligon szatana. Złoto partii

H-Bunicz I.-Poligon szatana. Złoto partii

|Views: 382|Likes:
Wydawca: marlon791

More info:

Published by: marlon791 on Dec 12, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

IGOR BUNICZ POLIGON SZATANA Zloto dla partii I inwazja Z cyklu: Poligon szatana I Inwazja II Okupacja III Ucieczka

z lupem Zloto dla Partii OpowieÊç dokumentalna

Druk z dostarczonych diapozytywów Gdy Wlodzimierz Lenin snul marzenia o rewolucji Êwiatowej, byl przekonany, e urzecz ywistnienie tej wizji powinna rozpoczàç zbrojna inwazja na jedno z pa stw, zagarni.cie wszelkich jego zasobów i przywlaszcze nie calej gospodarki oraz co jest oczywiste zlota. Nie bral wcale pod uwag. Rosji, zacofanej ekonomicznie, za dlu onej i z pustym skarbcem; myÊlal

o Szwajcarii. Byl przekonany, e ten niewielki kraj pasuje idealnie do jego planów z apanowania nad Êwiatem. WlaÊnie Szwajcaria, polo ona w Êrodku Europy, doskonale usytuowana z punktu widzenia zamierze rewolucyjny ch, Szwajcaria, która mi.dzynarodowà siecià banków oplotla niczym zlotymi mackami caly Êwiat, moglaby staç si. wymarzonà bazà, z której rewolucja rozpocznie zwyci.ski podbój Europy, torujàc sobie drog. tysiàcami ton helweckiego krus zcu jak taranem. Fachowcy sà zdania, e owe marzenia Lenina, którym oddawal si. w Zurychu, zrodzily si. na tle jego wlasnych klopotów materialnych. Po Êmierci matki przestaly do naplywaç przekazy pieni. ne z Rosji, sam zaÊ nie potrafil zarobiç na swe utrzymanie. I to wlaÊnie spowodowalo zaostrzenie jego schizofrenii, co z kolei objawialo si. c horobliwymi wizjami silnie strze onych sejfów w bankach szwajcarskich. Jednak e w lapy wodza proletariatu wpadla nie Szwajc aria, lecz na swe nieszcz.Êcie Rosja, szybko i sprawnie przeksztalcona w baz. wypadowà rewolucji Êwiatowej. Jak wszystko co genialne, polityka Lenina byla prosta. Jej podstaw. stanowila te za, uporczywie powtarzana w jego niezliczonych przemówieniach, artykulach, konspektach i notatkach. MyÊl t. glosil ju Karol Marks w ManifeÊcie Komunistycznym: glównà zasadà socjalizmu jest to, i robotnicy nie majà ojczyzny . Dlatego te socjaliÊci pod adnym pozorem nie mogà wyst.powaç w obronie interesów pa stwa. Takie postawienie sprawy blyskawicznie przynio slo zadziwiajàce wyniki. Dzisiaj, po odrzuceniu nalecialoÊci obl.dnych teorii i zakl.ç, oceniajàc wydarzenia z siedemdzi esi.ciopi.cioletniej perspektywy, zapewne po raz pierwszy spróbujemy mo liwie naj proÊciej wyjaÊniç, co wydarzylo si. w Rosj i w paêdzierniku 1917 roku. Bardziej zrozumiale stanà si. wtedy dla nas wydarzenia z sierpnia 1991 roku... Oto co si. w owym slawetnym paêdzierniku wydarzylo. Wykorzystujàc chaos, jaki po oba leniu monarchii zapanowal w kruchej demokracji, wladz. w Rosji przechwycila mi.dzynarodowa organizacja terrorystyczn a, wspierana finansowo w imi. ocalenia

Niemiec. CoÊ takiego zdarzylo si. w dziejach ludzkoÊci po raz pierwszy. Fakt, e si. t o udalo, byl dla Êwiata zaskoczeniem, podobnie zresztà, jak dla samych uczestników tego zamachu wielonarodowoÊciowej zbieran iny awanturników, którzy skupili si. wokól na wpól oblàkanego przywódcy. W powodzenie akcji najmniej wierzyli wlaÊn ie oni, nic wi.c dziwnego, e zachowywali si. stosownie do sytuacji. Trzymali w zanadrzu paszporty zagraniczne , by w razie potrzeby ulotniç si. z Rosji równie niespodzianie, jak si. w niej pojawili. Natychmiast rozpocz.li rabunek mien ia pa stwowego, ukrywajàc je w ró nych, sobie tylko znanych miejscach lub wywo àc za granic..

Poczàtkowo czynili to w poÊpiechu i niewprawnie. Nikt nie byl w stanie przewidzieç, cz y rabunek b.dzie mo liwy jeszcze nazajutrz. Wszystko wi.c, co bylo do zagarni.cia, nale alo rabowaç niezwlocznie. Trz eba bylo, rzecz prosta, zlikwidowaç jednoczeÊnie konkurencj., jakà stanowili przedstawiciele Êwiata przest.pczego, którzy nie mieli zam iaru dzieliç si. lupem z nowà wladzà. Nie mówiàc o milionach zwyklych Rosjan, uktórych haslo rabuj to, co zrabowane zna azlo równie ywy oddêwi.k. Szybko jednak e mieli si. przekonaç, e haslo to wcale nie bylo adresowane do nich. Ro zprawiano si. z nimi bezlitoÊnie, rozstrzeliwujàc ka dego na miejscu, bez Êledztwa.

Nowi wladcy, tworzàc dobrze zorganizowanà i uzbrojonà band., wcale nie zamierzali trac iç cennego czasu na prawne uzasadnianie swych poczyna . Konieczne jednak bylo uzasadnienie ideologiczne. Zrodzilo si. ono w oblàkanym, chocia na swój sposób genialnym umyÊle wodza: bezgranicznà utopijnoÊcià przera alo nawet ludzi z jego najb i szego otoczenia. Wszelkie kosztownoÊci, zrabowane przez carat i klasy wyzyskiwaczy, b.dà rekwirowane przez bol szewików, rzekomo wylàcznie po to, 2

by rozdzieliç je mi.dzy ludzi pracy, teraz ju

wolnych od wszelkiego ucisku!

Bo e mój! wolal podszyty tchórzem, naiwny Mikolaj Bucharin czy ludzie dadzà temu wia wierzà, psia krew uspokajal go Feliks Dzier y ski, a jego oczy rzucaly narkotyzujàce blyski, niczym bryl anty skonfiskowane dla potrzeb dyktatury proletariatu .

RzeczywiÊcie, uwierzyli! Byç mo e dlatego, i latwowierna dusza poczciwego, wcià oszukiwan go ludu karmiona byla od dawien dawna wiarà w prawdziwoÊç bajek o Iwanie-gluptasku, który zostajàc carem, szczodrze obdarowywal poddanych z wlasnej kiesy i majàtku bojarów, uprzednio przez siebie wymordowanych. A do tego g oÊcil prostych ludzi na wystawnych, wielodniowych ucztach. Ci zaÊ, którzy nie dawali wiary podobnym naiwnym obrazkom prz eplacali to yciem: rozstrzeliwano ich, zatapiano wraz z barkami w wodach zatoki, palono ywcem w cerkwiach, gdzie by li wi.zieni, gazowano w piwnicach, gdzie ich przetrzymywano. Wszystko to bez Êledztwa i sàdu. Musicie si. wyzbyç litoÊci, je j brak ma byç waszym godlem pouczal Lenin Macie rozstrzeliwaç bez mrugni.cia okiem, o nic nie pytajàc! Masowe egzekucje obywateli wlasnego pa stwa, przeprowadzane po raz pierwszy w dzie jach przez bolszewików, przyniosly, rzecz jasna, okreÊlony skutek. Banda degeneratów utrzymala si. przy wladzy, co wprawi lo w zdumienie caly Êwiat, który z naiwnoÊcià przepowiadal nieunikniony i rychly upadek krwawego re ymu. Âwiatu po prostu nie znane byly owe nowe, bolszewickie metody. Gdyby nawet byly znane, to nikt nie dalby wiary, e tego rodzaju metody mo n a stosowaç w praktyce, a w dodatku w pa stwie, które do niedawna jeszcze mianowalo si. pa stwem europejskim.

Straszliwszym jednak od kul czekistów okazal si. wyhodowany przez bolszewików bakcyl powszechnej równoÊci. On to spowodowal, e pod sztandary mi.dzynarodowych terrorystów zaciàgn.ly si. miliony ludzi . W imi. powszechnej równoÊci dokonywano niezliczonych aktów ekspropiacji, konfiskat i nacjonalizacji. Na oltarzu egalitary zmu skladano niezliczone ofiary. To wlaÊnie idei równoÊci bolszewicy zawdzi.czajà utrzymanie si. przy wladzy. Idea ta sprawi la, e kl.sk. ponieÊli przeciwnicy bolszewików, którzy mocà logiki i zdrowego rozsàdku usilowali stawiaç tam. masowemu szale s wu, ogarniajàcemu cale pa stwo.

Szale stwo bolszewików to choroba, swoisty rodzaj wÊcieklizny, którà zainfekowano caly naró . Socjologowie postawià t. diagnoz. zbyt póêno i fragmentarycznie, uwa ajàc, e dalej tym problemem powinni zajàç si. chiatrzy. Socjalizm to ideologia zawiÊci wolal w 1918 roku Mikolaj Bierdiajew. Na szcz.Êcie, nikt definicji tej nie us lyszal, inaczej bowiem wielki filozof zostalby natychmiast unicestwiony. Infekcja wÊcieklizny lub ideologia zawiÊci, a mo e jedno i drugie. Uczeni, byç mo e, przeanalizujà kiedyÊ, dlaczego narody ogromnego pa stwa daly si. zlapaç na t. prymitywnà p rzyn.t., wierzàc, e Królestwo Bo e mo na oprzeç na krwi i bandytyzmie. Broczàcy krwià i zlany potem naród rosyjski czekal, kiedy jego nowi przywódcy zacznà wresz cie rozdawaç zrabowane mienie, i to tak, by tyle samo otrzymal zarówno komisarz ludowy, jak praczka. Wydarzenia r

ozwijaly si. jednak wedlug calkiem innego scenariusza. Malo kto jest dziÊ Êwiadom, e utworzone przez Lenina w paêdzierniku 1917 ro u pierwsze na Êwiecie socjalistyczne pa stwo robotników i chlopów a do kl.ski Niemców, czyli do listopada 1918 roku bylo w gru ncie rzeczy protektoratem Niemiec. Niemcy, wdzi.czni Leninowi za podarowanie im zwyci.stwa na froncie wsch odnim, co w konsekwencji doprowadzilo do upadku imperium rosyjskiego, udzielali nowo narodzonemu protoplaÊcie socre ymów wsp arcia militarnego, materialnego i moralnego. Zasilali bolszewików spiskujàcych przeciw mlodej i niedoÊwiadczonej demok racji rosyjskiej milionowymi subsydiami swego sztabu generalnego. Ale nie tylko. Brali równie bezpoÊredni udzial w przewrocie paêdziernikowym. Oddzialy niemieckich je ców wojennych bronily Piotrogrodu przed Kozakami gen. Piotra K rasnowa, specjaliÊci niemieccy kierowali ostrzalem i atakiem na moskiewski Kreml. Lenin odwdzi.czyl si. swoim dobroczy com pokojem brzeskim, którego konsekwencjà bylo t o, e pod okupacjà niemieckà znalazla si. cz.Êç Rosji równa niemal polowie Europy. W zamian za to uzyskal swobod. d zialania na terytorium kontrolowanym przez swojà band.. Nie wiedzial jednak, jak dlugo uda mu si. t. kontrol. sprawowaç. Niemcy stopniowo zacz.li zdawaç sobie spraw., jak bardzo podejrzane towarzystwo zdobylo dzi.ki nim wladz. w Rosj i. Nie bez zgrozy obserwowali metody uszcz.Êliwiania ludnoÊci na terenach, które znalazly si. we wladaniu bolszewików. Zacz.l i te si. zastanawiaç, czy nie zastàpiç straszliwego re imu innym, bardziej znoÊnym. W gruncie rzeczy nie byloby to trudne. Niemcy potrzebowali zaledwie dwóch, co najw y ej trzech dni, by zajàç Piotrogród i Moskw.. Prowadzili te pertraktacje z przedstawicielami ró nych ugrupowa przedbolszew ickiej Rosji, z ocalalymi czlonkami rodziny cesarskiej, czlonkami rzàdu tymczasowego, generalicjà. Wsparcie w celu obale nia bolszewików stanowczo uzale nili od jednego tylko warunku: ratyfikacji traktatu brzeskiego. Wszyscy partnerzy tyc h pertraktacji ze zgrozà warunek ten odrzucali, Niemcy zaÊ nie chcieli pójÊç na ust.pstwa, nie zamierzali bowiem wyrzekaç si. najwspanials zego prezentu, który otrzymali od bolszewików, a o jakim nie marzyli nawet we snach. Dla jednej strony zgubna byla chciwoÊç, dla drugiej uczciwoÊç. O niemieckich intrygach antybolszewickich Lenin wiedzial. Niepokoily go. Ze stra chem oczekiwal z dnia na dzie , e niemieckie bagnety równie sprawnie stràcà go z wszechrosyjskiego tronu, jak go na ten tron wynios ly. W tej sytuacji nie wolno bylo traciç czasu. Gwoli prawdzie trzeba przyznaç, e Leninowi jako ojcu chrzestnemu o elazn ych nerwach udalo si. zapobiec 3

rozsypce jego najbli szych wspólników umierajàcych ze strachu i latwo wpadajàcych w panik. .

Ze szczerym podziwem wspominajàc te chwile napisze póêniej w prywatnym liÊcie Mikolaj Bu charin: Nie kto inny, tylko wlaÊnie Lenin, który najpierw okradl eserów, a nast.pnie równie mienszewików, walil wszyst ich palkà po lbach. Nawet z nami z reguly rozmawial z kijem w r.ku, gdy podjàl ju decyzj.. MilczeliÊmy i nie protestow aliÊmy, a wszystko, wbrew logice i zdrowemu rozsàdkowi, zawsze ukladalo si. pomyÊlnie. Denikin byl pod Tulà, pakowaliÊmy ju walizy, w kieszeniach naszych tkwily falszywe paszporty i szmal. Nawiasem mówiàc, jako wielki miloÊnik ptaków calkiem serio myÊlalem o Argentynie i chcialem zajàç si. tam lowieniem papug. Jednak e wlaÊnie Lenin byl wtedy absolutnie sp okojny, wypowiadajàc prorocze slowa: Sytuacja jest beznadziejna, gorszej nie mo na sobie wyobraziç. Szcz.Êcie nas jednak ni gdy nie opuszczalo, nie opuÊci wi.c ani teraz, ani w przyszloÊci. Skàd pochodzil ów szmal, dzi.ki któremu bolszewicy chcieli uciec jak najdalej, niektórzy nawet do Argentyny? No wlaÊnie, skàd? Tu po przewrocie Lenin proklamowal szturm czerwonogwardzistów na kapital . W Piotrogro dzie niemieccy internacjonaliÊci okopani byli jeszcze na Wzgórzach Pulkowskich, a od poludnia dost.pu do miasta wcià b ronil dwunastocalowymi dzialami krà ownik Jutrzenka WolnoÊci (do niedawna Cesarz Aleksander II). Sam wódz nie w iedzial jeszcze, jaki obrót przyjmà sprawy i nadal nie byl pewien sytuacji. Niemniej, a mo e dlatego wlaÊnie, parl ku te mu, co najwa niejsze. Obrabowano wi.c palace, wlàcznie z Palacem Zimowym l), banki, sklepy jubilerskie, kasy du ych p rzedsi.biorstw handlowych, kasy samopomocy, oddzialowe kasy banków w fabrykach.

1Gdyby ktoÊ mial wàtpliwoÊci, informuj., e wydawnictwo Oblik dysponuje 50 fotografiami w konanymi w Palacu Zimowym 26 paêdziernika. Sà one wymownà dokumentacjà zniszcze , jakich tam dokonano. Do druku przygotowywany jest te album Poranek 26 paêdziernika 1917 roku w Palacu Zimowym. Poczàtkowo wszystko przebiegalo tak sprawnie, jak tego oczekiwano. Gdzie niegdzie opór stawiali uzbrojeni stra nicy, gdzie indziej cywile, gdzieÊ tam jeszcze nie mo na bylo odnaleêç starannie ukrytych sejfów , w innym miejscu brakowalo kluczy do kas. Tu i tam grabie y starali si. zapobiec nieuzbrojeni cywilni pracownicy ban ków i urz.dnicy ministerstwa finansów z reguly w podeszlym wieku, mlodzi przecie slu yli w wojsku. Tak bylo jednak tylko na poczàtku. Gdy opadly pierwsze emocje, bolszewicy zorientowali si., e nikt nie zdola powa nie zagroziç rabunkowi, ani te nie potrafi mu stawiç zorganizowanego oporu. Zacz.li wi.c dzialaç bardziej metodycznie i celowo. 13 listopada 1917 roku Lenin wydal nast.pujàce rozporzàdzenie:

Odmowa pracowników banku pa stwowego uznania rzàdu robotniczo chlopskiego Rady Komisarzy Ludowych i nieprzekazanie przez nich kompletu akt dotyczàcych dzialalnoÊci Banku ukarana zostanie aresztowanie

g u Górniczego oraz Kysztymskiego Okr. z mo liwoÊcià pobierania z tego konta bez ogranicz e dowolnych sum. Banki rosyjskie zostaly zlikwidowane.dnikami banku pa stwowego aresztowano pracowników wszystkich banków handlowych i prywatnych w stolicy Rosji. dystrybucji oraz finansów pa stwowych .ç banku do uja wnienia lokalizacji skarbca. Dwie okolicznoÊci mialy wplyw na istot. do polecenia Lenina o niezwlocznym otwarciu dla niego konta osobistego i przelania na nie z aktywów banku pi. Jako pierwsze zlikwidowane zostalo Towarzystwo Manufaktury Liki skiej. Dodatkowym dekretem z 23 grudnia 1917 roku wstrzyma no wyplacanie dywidend od akcji i udzialów przedsi. 9 grudnia 1917 roku rada komisarzy lud owych pod osobistym przewodnictwem Lenina zadecydowala o konfiskacie majàtku Towarzystwa Akcyjnego Simskich Zakladów Górn iczych. handlu. z nich. pod wylàcz nà firmà jedynego banku tzw.ciu na wlasnoÊç ludu Zakla ilowskich. W grudniu 1917 roku ogloszony zostaje dekret o znacjonalizowaniu rosyjskiego bank u pa stwowego i równoczesnej ekspropiacji banków prywatnych i handlowych . Do pobierania pieni.zi przemyslu. W listopadzie 1917 roku rozpocz. torturowno ich i naigrywano si.gu Górniczego Zakladu Lotniczego Antara . banku ludowego. Trzeba zlo yç hold odwadze zwyklych. Rabunek mienia pa stwowego odbywal si. po drugie. pospiesznie.cioleci rosyjskiego systemu finansowego . nie zastosowanie si.dzy z tego konta upowa nieni byliby wylàcznie Lenin i Gorbunow. niech. handlu jak te dok onywania innych posuni.dnik bankowy w Êwiecie nie przeciwstawi si. szeregowych urz. co nie przepuÊci najmniejszej nawet zwierzynie.kszoÊci sà nieznane. obroty bankowe zadekretowano jako monopol partii. w areszcie. Lenin nakazal Dzier y skiemu natychmiastowe imienne zewidencjonowanie osób podejrzewanych o to.ciu milionów rubli w zlocie. Zabroniono te wszelkich transakcji papierami wartoÊciowymi. sekwestru oraz przymusowej syndykalizacji ró nych gal. Jednak aden urz. samotnie rozbojowi zorganizowanemu przez wladze pa st wowe najwy szego szczebla.dzynarodowej renomie. Calkowita bezkarnoÊç i brak poczucia odpowiedzialnoÊci spowodowaly.ç w dziedzinie produkcji. Z ylkà klusownika. przejmowanie na rzecz ludu przedsi. Gdy bowiem znaleêli si.to dekret o konfiskacie majàtku Towarzystw Akcyjnych Siergi sko-Ufi skiego Okr. Po pierwsze..kszy rozmach. lecz coraz sprawniej. Na kontrolowanym przez bolszewików obszarze Rosji przedstawiciele wladz y wykonawczej mieli prawo konfiskaty. których nazwis ka w wi. jak te o przej. Nie poprzestawan o na wielkich bankach i towarzystwach akcyjnych o mi. konfliktu. Podpisano: przewodniczàcy rady komisarzy ludowychWlodzimierz Ulianow (Lenin). sekretarz rady komisarzy lud owych Mikolaj Gorbunow. RównoczeÊnie z urz . e majà jakieÊ rodzinne klejnoty lub 4 . 27 grudnia przyj.biorstw prywatnych.m. e rabunkowi nadano jeszcze wi.dników pionu finansów.biorstw pa stwowych. oni zaÊ mimo wszystko do ko ca walczyli w obronie stworzonego w ciàgu wielu dziesi.lo si.

na przyklad. wlaÊciciele nieruchomoÊci miejskich i posiadacze akcji o wartoÊci powy ej 1000 rb. w inteligencj.dà komitety domowe lub inne urz.. potwierdzajàcym jego legendarnà. dziennikarzy. których dochody i wartoÊç mienia nieruchomego byly ni sze ni 1 00 rb. w zale noÊci od stopnia wykroczenia. pozostale dwa zobowiàzane sà przekazaç wladzom miejskim oraz ludowemu komisariatowi sp raw wewn. majà obowiàzek legitymowania si. potwierdzajàc je wlasnor. i wi. wynoszàc.? Znamienny list do tow.cznego kwotà 500 rb.zienia lub wysylka na front. Dokument ten z ducha i litery przypomina póêniejsze zarzàdzenia niemieckich wladz okup acyjnych odnoÊnie do rejestracji ydów!).. jedzenia. jak widaç apetyt rósl w miar. towarzystw akcyjnych. zredagowanym z wlaÊciwà mu lotnoÊcià umyslu. 4. bylo calkowicie zgodne z wytyczonym planem zlupienia Rosji. podobnie zresztà jak wszystkie dekrety i zarzàdzenia podpisane przez L enina. Osoby wymienione w punkcie l. Dzier y skiego wódz ozdobil perlà najczystszej wody. zresztà raczej Êredniozamo nych.cej kiero walo si. bàdê domków letniskowych na Wyborg kiej Storonie. a tak e pracownicy banków. 5. swym ostrzem w kupców. urz. jeden egzemp larz zachowajà usiebie. wydawców. to znaczy osoby o dochodzie miesi.. 3. Komitety domowe nadadzà tym oÊwiadczeniom moc prawnà potwierdzajàc odbiór. 2. OkreÊlenie dochodu miesi. po ryw leninowskiego natchnienia. ale i chorà genialnoÊç: l)Jednak e Hitler w celu wydawania takich dokumentów dysponowal odpowiednim aparatem i sam nie postawil nawet parafy pod zarzàdzeniami podobnego . zatrudnieniu i dodatkowych zaj.ciach. mian owicie punktem 7. zaklad pracy lub komitet wyborczy. do tych.dnoÊci. e Rosja znalazla si.cej. Jednak e na tym nie ko czyl si. 25 rb... we wladaniu cynicznych i bezlitosn ych rzezimieszków. w ksià eczk. l) za ka de wykroczenie z osobna. Jak bowiem dobraç si..1.dy. w ciàgu 24 godzin (Leninowi spieszylo si. Wpisy te poÊwiadczaç b. Zarzàdzenie to. pracowniczà (wzór w zalàczeniu) w celu notowania w niej cotygodniowych przychodów i wyda tków.czn ym 500 rb. Na osoby winne niedopelnienia powy szego obowiàzku (które nie zlo à oÊwiadczenia lub pod dzà nieprawdziwe dane) nalo ona zostanie grzywna w wysokoÊci 5 000 rb. Do tej grupy wrogów ludu zaliczeni zostali: . niewielu ludzi zdawalo sobie wówczas z tego spraw. Co prawda. potwierdzonym przez komitet domowy. równie posiadacze gotówki powy e wymienionej kwoty. Wszyscy nale àcy do warstwy najbogatszej. odpisem oÊwiadczenia ...trznych. Âwiadczy on wymownie. i wi. chocia szef dopiero co powolanej do y cia policji politycznej zmuszony byl przedlu yç ten termin do trzech dni) w komitetach domowych i zlo enia w trzech egz emplarzach oÊwiadczenia o êródlach dochodów.znaczniejsze oszcz. albo te kara 1 roku wi. l)PrzekreÊlono i wpisano 10 000 rb. a zwlaszcza w jej twórczà warstw adwokatów. Natomiast podobne oszacowanie wartoÊci mienia nieruchomego uderzalo w drob nych wlaÊcicieli: posiadaczy straganów i warzywników na Ochcie.cznym podpi sem. Osoby te zobowiàzane sà równie w terminie siedmiu dni od daty wydania niniejszego za rzàdzenia zaopatrzyç si.dów pa stwowych i u ytecznoÊci spolecz ej majà obowiàzek stawienia si.

. Rzecz jasna. .sto nie byly to jednorazowe przeszuk ania. in y niera z zawodu. dywidendy od akcji. pruto tapicerk. procenty kapitalowe itp. zwanych potocznie kasami pancernymi (sejfami). Znane im byly tylko numery kodu klienta i numery kluczy. e posiadaç b. niezmiennie ko czàce si. deklarujàc równoczeÊnie.stokroç ju na s tale).rodzaju. Wa niejsze jednak bylo dla nich ustalenie nazwisk wlaÊcicieli skrytek. to trzeba iÊç na caloÊç! U tych. nocnà ucieczkà po lodach Zatoki Fi skiej czy te na poludnie. Poniewa podstawà dzialalnoÊci banków jest tajemnica wkladów.pujàcej treÊci: .tych skrytkach.cy obywateli trzymalo sw e walory w bankach. W Rosji. Niezwlocznie po otrzymaniu wezwania wlaÊciciele sejfów obowiàzani sà stawiç si. których punkt 1.cznie pisal takie r ozporzàdzenia. Wyburzano Êciany mieszka . lecz wielomiesi. dotyczàce ich dochodów i miejsca pracy. podobnie zresztà jak w wielu krajach.to przeprowadzaç rewizje.czne poszukiwania. cz. Uwaga! Zlote monety i zloto w sztabkach podlegajà konfiskacie i przekazane zostanà do pa stwo wego funduszu zlota.stokroç gwalcàc na ich oczach ony i córki. majà zlo yç w komitetach domowych oÊwiadczenia w jednym egzemplarzu.. przecie niecaly ich majàtek. te nad dzieçmi.. Natomiast wódz Êwiatowego proletariatu bez enady wlasnor. postanowienia nast. Dlatego te w podpisanym 14 grudnia 1917 roku przez Lenina dekrecie Ogólnoros yjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego (WCIK) o nacjonalizacji banków znalazly si. Gotówka przechowywana w sejfach powinna byç wplacona na rachunek bie àcy klienta w banku pa stwowym. e si. Osoby.dnicy bankowi nie znali nazwisk u ytkowników bankowych skrytek. Wszystko jasne. natomiast czlonków rodziny wyrzucano z mieszkania na bruk. 5 . komunistycznym pozdrowieniem. urz. w specjalnie wynaj. JeÊli ju dokonywaç rabunku. znaleêç w ko cu jakiÊ drobiazg. zn. po opanowaniu banków bolszewicy mogli rozpruç wszystkie sejfy i opró niç je z zawartoÊci. nic poza tym. którzy byli t eostro ni. nie dotyczy. Cz. wlaÊcicieli bito i torturowano.1.7. zarejestrowali. by byli obecni podczas przeszukania ich skrytek. setki tysi. Gdy zaÊ udalo si. w banku z kluczami do sejfu. zrywano parkiety. Przechowywano w nich k osztownoÊci lub gotówk. co zresztà wcale nie bylo takie proste. 2. miast salwowaç si. w rodzaju zlotego me u za uko czenie z wyró nieniem gimnazjum ojca rodziny zabierano do wi. natychmiast zacz. jak na przyklad u jubilera nazwiskiem Nikolajew czy u niejakiego Kurowskiego.: honoraria. gdy w sejfach bankowych znajdowal si.dà do wglàdu jego odpi wierdzony przez komitet domowy.cano si.zienia (gdzie osadzano go cz.

Za ka dego repatrianta ma byç uiszczona oplata w wysokoÊci 2 tys. Ukraina zwrócila si. zaÊ tych. a nast. w tej sprawie do Niemców. którym udalo si. przy czym uchylanie si. bolszewiko m. Ci z kolei sondowali stanowisko Moskw y za poÊrednictwem swego ambasadora Wilhelma von Mirbacha. Wydany zostal dekret o rejestracji oficerów. e kre wni i znajomi wielu osób.pnie przeÊlà je do Moskwy. Dbano usilnie o to. a niekiedy równie ycia. od przeszukania. Nie zostawiono ich jednak w spokoju. a nienaruszal noÊci granicy strzegly wojska niemieckie. WlaÊciciele sejfó/ którzy nie zgloszà si. dowolnà iloÊç osób. Niechaj wladze w Kijowie zàdzà odpowiednie listy repatriacyjne z wyszczególnieniem nazwisk i adresów osób. kr. w ka dym razie w przytlaczajàcej wi. Ku zaskoczeniu wszystkich.zie . którzy zglosili si. do ucieczki. które pragnà widzieç usiebie. kie czasy. usilujàc przedrzeç si. przy czym nie zapominano o glównym zadaniu o rabunku. które zglaszaly si. oficerowie wrócili do domów rodzinnych. po czym pozbawiano resztek majàtku. W samym Piotrogrodzie bylo ok. wr. Êl edczà powoluje komisariat banku pa stwowego. funtów angielskich lub . Sparali owani strachem mieszka cy pólnocnych i Êrodkowych guberni Rosji tysiàcami rzuc ili si. . Uciekinierów na granicy zawracano. Wcale natomiast nie myÊleli. którym nie udalo si.dà otwarte komisyjni . e szczególn y niepokój wzbudzal korpus oficerski. Nic wi. zaÊ cala zawartoÊç zostanie skonfiskowana i jako wlasnoÊç ludu przekazana do banku pa stwowego.ciu na wody Zatoki Fi skiej zatapian o. Skoro wladze Ukrainy tak bardzo zatroskane sà losem klas paso ytniczych . 4. od przeszukania b.. ladowano na barki. polegajàcà na tym.powano powrozem. deportowano. jeszcze uciec z terytorium okupowanego przez bolszewików.. Sejfy nale àce do osób zloÊliwie uchylajàcych si.kszaç kontrolowanego przez nich terytorium. rz ecz prosta.c. zlowieszczo brzmiàce okreÊlenie hydra rewolucji . jednak e za pewnà oplatà. Êmierci przez rozstrzelanie. Lenin przyjàl ich propozycje nie mal z radoÊcià. Zazwyczaj bowiem oficerów jako osoby szczególnie niebezpieczne po prostu topiono lub rozstrzeliwano. rozlokowane wzdlu linii granicznej z Rosjà a po kraje baltyckie.. by wyslaç na Ukrain. na Ukrain. to rzàd radzie ki nie ma nic przeciwko temu. o czynnym przeciwstawianiu si. WlaÊnie wtedy zrodzilo si. Byly to. by przeszukanie prowadzono w ich obecn oÊci. Po rozpadzie armii oraz po dekrecie o demobilizacji. Jej niepodlegloÊç gwarantowal traktat brzeski.3. wojskowych ró nych stopni.. zabawy znudzonych czekistów. e trzech czterech oficerów ustawiano plecami do siebie. by przetrwaç ci. by nikt nie mógl zapobiec rabunkowi. przez nià przedostaç. w terminie trzech dni. Ju wtedy obowiàzywal leninowski dekret o nielegalnym przekraczaniu granicy przewidujàcy za to kar.pnie wrzucano do wody. Zrozumiale wi. od niej grozi lo rozstrzelaniem. Oznaczalo ono praktyk. a po wyplyni. 50 tys.c dziwnego. marzàc jedynie o tym.cz zasy pywali rzàd Ukrainy petycjami blagajàc o pomoc w wydostaniu z komunistycznego raju ich krewnych lub znajomych. Osoby. ale te nie pozwalali im powi. Odpowiednià komisj. natychmiast wtràcano do wi. Wszystkich. Niemcy oslaniali bo lszewików przed interwencjà z zewnàtrz..kszoÊci. a nast. uznani zostanà za osob y zloÊliwie uchylajàce si.

w ciàgu wielu lat uciulaç nieco grosza. Znacznie wi. Na poludnie zaÊ ruszyly pociàgi z uciekinierami. W ka dej chwili ka dy pasa er takiego pociàgu mógl zostaç aresztowany i rozstrzelany na peronie. fotografów. niespotykana w naszych czasach (przyjrzyjmy si.powali bolszewiccy bandyci. cieÊli.przekazana ich równowartoÊç w zlocie. myÊl ta byla bezpodstawna.Ênikom. jed póêniej okazalo. Tote obrabowaç i unicestwiç ich nie bylo trudno. uwa aç za lud pracujàcy? Jak si. wszyscy te byli powszechnie znani. blacharzy. Pociàgi przetrzymywano na granicy calymi dniami. choçby pierwsz ej lepszej XIX wiecznej oprawie ksià ki rosyjskiej czy starej koronce). marginalia. introligatorów. na których tak bardzo pragnàl zapolo waç Lenin. Bolszewicy nie byliby sobà. lecz równoczeÊnie no mowany dzie pracy. stolarzy. jednak spieszyç. Ostatnie slowa wodza stanowily przejrzystà aluzj. Nikt nie byl pewien. co sprawilo. tak wyraziç. bowiem ideologia zawiÊc i zaczynala ju wydawaç owoce. gdyby równie i ich nie obrabowali. Wiozly one wolnoÊç i ycie wielu z. Sà to jednak. e dojedzie do celu.c. hafciarzy. pozwalajàc sobie na odpoczynek chyba tylko w Bo e Narodzenie lub na Wielkanoc. czasu jest bardzo malo. Bylo jednak w Rosji par. jeÊli mo na si.cej bylo ludzi Êredniozamo nych. Nie tracili przy tym absolutnie swej przynale noÊci do ludu pracujàcego. e w warunkach ostrej konkurencji ludzio m tym udalo si. dziesiàtków milionów rzemieÊlników posiadaczy malych warsztatów dlarzy. jeÊli nie oni. którzy mieli szcz.Êcie mieç krewnych lub zna jomych na Ukrainie. Ludzi bogatych bylo w Rosji nie t ak znów wielu. kuÊnierzy. koronkarzy. w którego imieniu rzekomo wyst. Na stacjach granicznych podlegali skrupulatnej rewizji osobistej. czemu dal wyraz w liÊcie do Dzier y skiego. którzy mieli wprawdzie dlugi. Ka dego okradano doslownie z e wszystkiego. zd unów.. dmuchaczy szkla. kowali. Któ wi. rzeêbiarzy. Pieniàdze z tego êródla wzbogacily kas. znane wówczas w Rosji pod nazwà transportów hetma skich . Lenin machnàl r. par 6 . ko uszników. Nie mieli zresztà spolecznego poparcia. ludzi. drwali. W odró nieniu od robotników fabrycznych.kà mogà placiç równie zbo em. móglby si. Równie oni stanowili niewielki tylko procent ogólu ludno . i tak wezmà! Nale y si. ludzie ci pracowali doslownie dniem i nocà. którzy yli z pracy wlasnych rà romna pracowitoÊç oraz perfekcja zawodowa. szewców. Nie bàdêmy drobiazgowi. e niebawem z Ukrain y ruszyly na pólnoc pociàgi ze zbo em. sprawily. malarzy ikon krótko mówiàc. bez wytchnienia.

e wódz Êwiatowego proletariatu . Ka dy z bur ujów uciu al co najmniej kilka tysi. byli jednak pewni. wÊród nich t k e rolnicy to samodzielna cz. patrzyl bardziej perspektywicznie i trafniej ocenial sytuacj. który ukrywa swoje tysiàce. kartka na chleb. ni jego najbli si sprzymierze cy. nie wierzà w socjalizm. ale oni ze wszystkim si.. Oznaczalo to przekreÊlenie traktatu brzeskiego i przeksztalcenie Republiki Rad z pro tektoratu niemieckiego w samodzielny twór. analizowa l jà i wyciàgal z niej wnioski. wycisnàç z bogatej bur uazji i intelige i. przygotowaç. sprytniejszy od ws ników. e trzeba je bur ujom natychmiast odebraç.Êç ludnoÊci wielkiego pa stwa. nie dajàcy si.tyjnà kwotà równà niemal polowie tego. Bur uj. choç Lenin byl pewien. Wypelniajàc powierzone z adanie doszcz. jest naszym wrogiem. by stale czuli wszechwladnà sil. Bo tak naprawd. e kto j ak kto. by ich wyzuç z mienia. Ten wlaÊnie Êrodek kontroli i przymus pracy jest bardziej skuteczny ni restrykcje francuskiego rewolucyjnego Konwentu wraz z jego gilotynà. Przecie drobni posiadacze. sàdzili bolszewicy. Glównym wrogiem socjalizmu przekonywal Lenin jest drobna bur uazja. coraz bardziej rozpaczliwe. Gilotyna jedynie zastraszala. rady. a NAM TO NIE WYSTARCZA. narazie bli ej okreÊliç. uporajà. Zagra ala im katastrofa ekonomiczna i mili tarna. i inteligencj. to zbyt malo. ukrywajà przed pa stwem. PowinniÊmy równie zlamaç opór bierny. którzy niczym posluszny mechanizm spelnialiby jego wol.. Lenin cynicznie pouczal swych wspólników. co udalo si. lecz calkowicie pozbawiç niezale noÊci. wzbudzali u Lenina wi. ani komunizm. ne plany. Zlikwidowaç bur uazj. ZawartoÊç cudzych kieszeni nie dawala mu spokoju! Chodzilo zresztà ni e tylko o pieniàdze. jeszcze bardziej niebezpieczny i szkodliwy.. nale alo odpo io si. Musimy nie tylko skuteczn ie zastraszyç kapitalistów. powszechny obowiàzek pracy to wszystko trzyma w s ilnym r. przeobr aziç w niewolników. e polo enie Niemiec mimo spokoju na froncie wschodnim stawalo si. Do chwili. Zmusimy bur ujó o pracy w organizacyjnych . pa stwa proletariackiego i by do glowy im nie przys zlo stawianie czynnego oporu. z reguly nieuczciwà drogà.tnego obrabowania Rosji. niejszy Êrodek rejestracji i kontroli .cy rubli oszcz. e wlaÊnie owi rzemieÊlnicy posiadacze malych warsztatów. które dysponujà pelnià wladzy. bolszewików u wladzy. Samodzielna. Przystàpienie Stanów Zjednoczonych do wojny sprawilo. Lenin tymczasem uwa nie Êledzil rozwój sytuacji w Rosji i na Êwiecie.dnoÊci. tote miliony drobnych posiadaczy nie wypuszczajà ich z ràk za adne skarby. Otó monopol zbo owy. Jest to najpot. Nowe zadanie wodza Êwia ego proletariatu polegalo nie tylko na tym. lamala czynny opór.ku pa stwo proletariackie. a zatem niezale na. bolszewicy trwali w nieustannej gotowoÊci. Spowodowane to bylo tym. chce wydaç je t ylko na siebie ostrzegal wódz proletariatu. Na tej podstawie dopuszczal ju mo liwoÊç utrzymania si. w której to nastàpi.cej nienawiÊci ni kapitaliÊci. by w razie czego natychmiast daç d rapaka z fantastycznej wartoÊci lupem. a w dodatku bezwarunkowa kapitulacja.. jak wcielaç w ycie te dalekosi. Pieniàdze to niejako przepustka do spolec znego skarbca. Charakterystyczne.

to wojna wypowiedzi ana calemu narodowi. JA PLUJ¢ NA ROSJ¢. kulak nie byly sprecyzowane. to ud ).cia kapitalista .du rady komisarzy ludowych. nie mo na. szczeliny oczu ze zloÊcià zmierzyly szefa Urz. Poj. osób wyposa onych w dyktatorskie pelnomocnictwa. utrzymaç wladz. by glodny i upokorzony czlowiek tyral w poc ie czola i robil wszystko. p oj.cia bogate klasy obni yl do poziomu 100 rubli dochodu miesi. BO JESTEM BOLSZEWIKIEM. Czlonkom KC ze strachu bielaly usta. To ulubione powiedzonko Lenina stalo si.kszoÊci pracujàcych robotników i chlopów.. niczego nie owijajàc w baweln. 7 . Chocia nie calkiem bylo jasne. Po pierwsze.. w jakiej istnieje ona od tysiàca lat. co jest niezb.dne do ycia... Potem trzeba znów podzieliç to tak. ka e za same tylko kartki na chleb.du na dochody. Czyli w gruncie rz eczy wszystko. To straszliwe zdanie absolutnie nie pasowalo do heretyckiej teorii wodza proletari atu. Aby nikt nie mial wàtpliwoÊci. produkty. trzeba zagarnàç wszystkie zasoby kraju (co zresztà ju robiono): zbo e.. Trzeba wymusiç powsze chne i bezwzgl. zresztà nawet Lenin zaplàta tych etykietkach i nie potrafil ich uÊciÊliç ze wzgl. Reszta obecnych milczala. z Rosjà? belkotal ze zgrozà wierny Wlodzimierz Boncz-Brujewicz. uposa enie. ale tak. kartk.dne poslusze stwo wobec rozporzàdze jednoosobowych sowieckich wladz zwierzchnich. kto w ko cu ma s taç si.taj. szer oko. marynarka rozchylila si. Genialne i proste. powszechny obowiàzek pracy. kochasiu rzekl do Boncz-Brujewicza. obowiàzek i przymus pracy) w odniesieniu do wi.. W efekcie dolnà granic. na chle . Lenin gwaltownym ruchem wsunàl dlonie pod kamizelk. JaÊniej wyraziç si. stan posiadania. a Stalin pozatykal im usta kulami. Zapami. mieszkania. to straszne ryzyko. Lenin wyjaÊnial: Nakladajàc na bogaczy obowiàzek pracy wladze powinny stosowaç te same zasady (kartki na chleb. Przecie calkowicie zniszczymy Rosj. a po drugie. co mu si. zakladajàcej mo liwoÊç zbudowania socjalizmu w jednym kraju . dewizà jego wspólników. (a równie po to. Mamy Êrodki. w tej postaci. JeÊli uda si.taj sobie. To ju nie walka klasowa.cznie. które nam to umo liwià: monopol zbo owy.ramach nowego pa stwa. Powtarzali je tak dlu go.. bur uj . by slyszeli wszys cy. by si. wybranych lub wyzna czonych dyktatorów. Zapami. glównym obiektem rabunku i przemocy. Co wtedy stanie si. kogo miala dotyczyç ta rewelacyjna zasada.

Tak naprawd.biorstwa i fabryki zamykano. liznàl marksizmu. Zrozumiale. Uznano. bowiem bur uazj. Ju 10 listopada 1917 roku spekulantów uznano za wrogów ludu. którym nie uda lo si. sprzeda y i kupna. budynki. rodzi produkcja towarowa. bazarach.. wlasnoÊcià pa stwa i mialo przejÊç pod jego kont rol. . naruszyç obowiàzujàce przepisy ustalone przez wladz. Po likwidacji systemu handlu w pa stwie ka dy rodzaj sprzeda y ywnoÊci natychmiast uznawano za spekulac j. przet rwalo jego krach i. parka ach.zie . warsztaty i pracownie.. Wszystko wi. Na domach. uciec.. umeblowane pokoje i pensjonaty wszystko to przestalo istn ieç. co podl egalo »nacjonalizacji «. Nie mo na powiedzieç. a w pierwszej kolejnoÊci zabraklo chleba. e da. lecz za wsze pelnych pogró ek) wszystko zostalo »znacjonalizowane« i »bolszewizowane«. miejskà.biç bur uazj. oparty na spekulacji i zlodziejstwie. jedynie od czasu do czasu pomstowaç na kupujàcych i sprzedawców lub wylapywaç ich na ulicach. e realizowano jà bez trudu. e w ten sposób bur uazji zniszczyç si. by wszystko zagarnàç pod siebie.cia handlu prywatne go zniszczono wszelki handel. chodzilo o to. e blyskawicznie opustoszaly sklepy.biorstwa . Kto choçby troch. zdobylo w Rosji nieÊmiertelnoÊç). Wszystko to stawalo si. posiadacz setek pudów nadwy ek towarowych zbo a. (to pi. WlaÊcicieli domów i hoteli. zastraszajàco wi.A zatem wojna zostala wypowiedziana. klubów. jak pogn. e podczas gdy dzie dzica mo na zniszczyç odbierajàc mu ziemi. nale y rozstrzeliwaç na miejscu przest. zdaje.c ko czylo si. slupach latar wsz. Zresztà nie tyl ko one. zamarl handel. nieruchomoÊci oraz wi. zajazdy. na ogól burzeniem i marnowaniem tego.kszoÊç mienia ruchomego. Czy chlop. bo nimi spekuluje. wie. a w trzy miesiàce póêniej Len n podpisal dekret z wyraênà instrukcjà: spekulantów. Sklepy i sklepiki. jak si. Celem dekretów bylo wcielenie tej idei w ycie. których n ie chce oddaç pa stwu. W mgnieniu oka zniszczono ksztaltowanà przez dziesiàtki lat infrastruktur. Na puste.. absolutnie dla wszyst kich jedynym êródlem zdobywania ywnoÊci. Bazary staly si. Âwietne pióro Zinaidy Gippius utrwalilo koszmarnà rzeczywistoÊç owej straszliwej epoki: . zaklady pracy i przedsi. przedsi.. wskutek zagarni. Zastanawiajàc si. w najlepszym razie wyrzucano na bruk... luksusowych hoteli.kne slówko w ciàgu 74 lat istnienia re ymu tryumfalnie maszerowalo ku Êwietlanej przyszloÊci. kto powa y si . radzieckà w sprawie zamiany.c kwitl handel nielegalny.na mocy niezliczonych dekretów (czasem ze sobà sprzecznych i zagmatwanych. Nie tylko reszta ocalalych fabryk. nie nale y dzisiaj do bur uazji? Oto niebezpiecze stwo zagra ajàce rewolucji sp olecznej wyjaÊnial wódz. Chcàc nie chcàc bolszewicy musieli patrzeç na to przez palce. zabijano lub wsadzano do wi. to samo tylko unicestwienie wielkiego kapitalu n ie spowoduje ujarzmienia i zniszczenia bur uazji. Sklepy. i przekazujàc jà chlopom. oÊnie one ulice spozieraly wy tluczone lub zabite dyktà witryny gloÊnych niegdyÊ w Europie sklepów i restauracji.pstwa .dzie bielaly obwieszczenia: Konfiskata mienia i rozstrzelanie grozi ka demu. w mieszkaniach. e wszystko nale y teraz do pa stwa li do bolszewików. przestala istnieç sfera uslug. lecz równie sklepy. Lenin doszedl do wniosku. Byly nieczynne wszystkie sklepy.

tamy.. ywicieli kraju wielomilionowà rzesz. kryli si. tak sobie. który prowadzil akcj. Êwieczniki z bronzu . (Omal nie napisalam »skazanych«. Napady terrorystyczne na bazary ze strzelaninà i zabójstwami ko czyly si. Istna inwazja cudzoziemców. austriackie. lecz równoczeÊnie. chlopów te nale alo obrabowaç i iç..kiem i wrzaskami rzucali si. zazwyczaj ra bunkiem ywnoÊci. lecz skazanych nie ma. Prócz zlotych monet w skarbonkach. Za sprzedajàcymi spieszyli kupujàcy kupowanie w Sowdepii bylo takim samym przest. Lotysze i Mongolowie stanowià osobistà ochron. ale skoro na b azarze mo na znaleêç niemal wszystko. Sà rozstrzeliwani ot. jeÊli bolszewicy zdolajà utrzymaç si. Pulki lotewskie. gdy nikt schwytanych nie sàdzi. w. bolszewików..pnie. niemieckie.) Czy to nie jest niewola tatarska ? Tak wyglàdala sytuacja w zaj.choç te byly nielegalne. Meble te uznano za wlasnoÊç pa stwowà. e nadchodzà czerwonoarmiÊci! Ka dy chwytal swe manele. popychali jeden drugiego.. oprawne w aksamit Biblie. Nasze najwa niejsze zadanie deklarowal wódz to podjudziç chlopów przeciwko obszarnikom..tych przez bolszewików miastach. Rosjà rzàdzi teraz niewielka grupka. Chi czycy rozstrzeliwujà aresztowanych i zatrzymany ch. co robiç dalej w przypadku. pod r. przy wladzy . rabowano wszystko. cia. choç sam Zi nowiew wie doskonale.. j . w pustych piwnicach.pnie. a poniewa kanapy nie da si. podpowiadala optymalne rozstrzygni. a nast. t wrogo. stare. W owym cza ie prawdopodobie stwo utrzymania si. Przytlaczajàcà wi. ukryç pod polà kurtki. Przede wszystkim zabierano ywnoÊç.pstwa Sowdepia nie prze ylaby nawet dziesi. z jakim jazgotem. którà emanowal Lenin.lo si. którà przewa ajàca cz. Trzeba bylo widzieç. jak pami. co... co prawda. wladali bowiem pot.k. nawet za oknami z wybitymi szybam i. co nawin. do ucieczki handlujàcy na samà wieÊç.pstwem.bów.Êç ludnoÊci traktuje niech. czerwonych uwladzy wydawalo si. Lecz Rosja byla krajem rolniczym.: klamki.Êci podbitej ludnoÊci? Energia masowego szale stwa.kszoÊç jej mieszka ców. zie rozbiegali si. e bez tego przest.ciu dni jej poddani po pros tu by wymarli. wàtpliwe. ludzi ierali obicia i usilowali je wymieniç chocia by na pól funta chleba z otr. lecz jak mo na bylo nie zl upiç tak ogromnej cz. dokonywanym przez oddzial.gierskie i chi skie sà dopelnieniem tego obrazu. jak sprzedawanie. A bez monopolu zbo owego wódz Êwiatowego proletariatu najzwyczajniej w Êwie ie nie wiedzial. irytowalo Lenina i wcià nie dawalo mu spoko ju. podjudziç robotników przeciwko chlopom! 8 . wlaÊciwie nie nast.tnie. nym ekwiwalentem zlota zbo em.

lecz olnierzy znów mordowano ju w dniu przybycia. Na wsi jednak sprawy nie potocz yly si. Lenin zaproponowal. ustanowiç monopol zbo owy: bez tego zniewolenie 170 milionów ludnoÊci ogromnego kraju bylo niere alne. naturalnie.dzila ich do mias ta.ciu lat wi. by w celu zdlawienia chlopskiego oporu braç zakl adników. Ani jeden pud zbo a upominal wódz nie mo e pozostaç w r.. Rozbój na wsi byl znacznie bardziej groêny ni w miastach. popów i obszarników.li stawiaç zaciekly opór. o prostu. a ich mienie konfiskowaç. z d. walkà klasowà. w spiral. zagarnàç je po prostu w imieniu pa stwa nie placàc.. Có zresztà mo na znaleêç w ubogich chlopskich chatach? Zabierano nie tylko pienià cz nawet tanià kobiecà bi uteri. Wraz ze zbo em konfiskowan o wszystko. Mimo stosów trupów pisal w raporcie do Moskwy jeden z wykonawców ich zacietrzewienie j st niesamowite . co mialo jakàkolwiek wartoÊç. tam zsypywano je byle jak i przewa nie marnowalo si. Wysylano kolejnà ekspedycj. a potem p. którzy majà zapasy zbo a i nie tawiajà go do punktów zsypu. za zielonych (potem zwali my to na nich!). gnilo. ZaÊ rozjuszeni chlopi z klonicami i widlami szli do ataku na karabiny maszynowe.Nale alo nie tylko zaszczepiaç wzajemnà wrogoÊç ró nym kategoriom ludnoÊci. Co by powiedzieç. których zadaniem mialo byç konfiskowanie ludnoÊci wiejskiej zbo a (a tak e innych wartoÊciowych rzeczy). taniutkie koszulki ikon. karnà. Kierowano póêniej do wsi ekspedycj. Ta rozstrzelawszy publicznie ze dwudziestu chlopów. problem zostal postawiony szczerze: nale alo pozbawiç chlopów prawa do sprzeda y ich zbo a . jak w miastach. karnà i ws zystko powtarzalo si.. Dzier y skim. Sedno leninowskiego planu polegalo n a tym.to formowaç ywnoÊciowe oddzialy rekwizycyjne.zienia wraz z konfiskatà mienia to dopiero poczàtek Po jakimÊ czasie. Wiele oddzialów aprowizacyjnych gin.lo zanim jeszcze dotarly na wieÊ. Nikt bowiem nie sàdzil. Mo na bylo to zrobiç tylko w jeden sposób: silà.tego zlota. Winnych trze ba skazywaç co najmniej na dziesi. oddadzà swoje zbo e za darmo. Dochodzilo tam do powa nych walk.. Chlopi natychmiast zacz. Machnijcie z 10-20 wiorst i powywieszajcie kulaków. co w bolszewick zyku nazywalo si. W 1918 roku jedynie w 20 rejonach Rosji centralnej wybuchlo 245 powsta chlopskich. Kara co najmniej dziesi. ani kopiejki.tnie zlupiç wszystkie uczestniczàc e w niej strony.zienia.ç lat wi. straszliwej wojny domowej.kach posiadaczy. W zgielku tej walki trzeba bylo doszcz. drobiazgi. W chlopskich domach przeprowadzano rewizje.cajàc si. tak gladko. Tote zacz. 100 tysi. nale y uznaç za wrogów ludu i stawiaç przed trybunalem rewolucyjnym. nowy oddzial aprowizacyjny. by za wszelkà cen. raz jeszcze rozkr. wyrzucaç na zawsze ze wspólnoty wiejskiej. Latem 1918 r. rozwÊcieczony oporem stawianym totalnemu rabunkowi Lenin sypnie na prawo i na lewo rozkazami t akiej i podobnej treÊci: Âwietny plan! Dopracujcie go z tow. wi. Przebierzcie si. e chlopi ot tak. Wszystkich. czy nagrody te wyplacano z osobistego konta Lenina. kupowane przed laty na jarmark ach.cy rubli nagrody za ka de go powieszonego! Mo na powàtpiewaç.zila pozostalych. Zbo e z reguly trafialo do oÊrodka powiatowego. Zjawial si.. glównie kobiety i dzieci: .

Butni Niemcy byli zresztà pewni. Nie byl to jeszcze okres czerwonego terroru .powaç tak. Patrole rekwizycyjne. lecz b olszewicy te rozgrywali wlasnà. W swej naiwnoÊci nawet nie podejrzewali. Na podstawie tej wlaÊnie kartoteki m eldowal przelo onym. Przewodniczàcy k omisji w gubernii jaroslawskiej. porucznik Balk. Plon. wojna narzucala wlasnà logik. Mordowano ludzi.k. Rozgrywali swojà wlasnà gr. Chlopi organizowali w odwecie 9 . z gubernii Jaroslawskiej. (a bylo ich 428). e to co robià. Organizowaly one iÊcie ban dyckie napady na wsie.pnie rozstrzelane. e oddzial Pólnocnej Ochotniczej Armii Powsta czej poddal si. którzy zlo yli bro . obwieszczeniem z 21 lipca 1918 r. wydano wladzom bolszewickim. (nr 4) informowal ludnoÊç cywilnà Jaroslawia. Bolszewicy chcieli wywolaç w kraju sztuczny glód. jest na r. komisji niemieckiej. Zostali natychmiast rozstrzelani na oczach Ni emców.li ludz ie. osób. Wsi nie mo na bylo zlamaç bolszewickimi metodami. tak bezbr onni. calkiem naturalnà reakcjà chlo pów.cie dotrzymujà swych zobowiàza wobec Niemiec. a potem wymordowaç dziesiàtki milionó niepokornych. jak bur uazja i inteligencja w miastach. a nast. Pierwszà. glównie z tzw. by szukaç ratunku u niemieckiego patrona. których bazy rozmi eszczono w miastach powiatowych. e do nich nale y decyzja. Naz ywano je komisjami niemieckimi.Zatrzymajcie ze 30 bogatych chlopów z pasjà instruowal swojà band. i zostaly wydane bolszewikom. Niemieckie komendantury znajdowaly si. Gdy bolszewicy stlumili pierwsze pot. Nie przeszkadzalo to obu stronom w utrzymywaniu stosunków sojuszniczych. Gdy komisja niemiecka ewakuowala si. które przeszly pr zez jego komendantur.. zrzuciç za to win. wówczas we wszystkich guberniach sowieckiej Rosji. internacjonalnych oddzialów. gin. rozstrzelanych w okresie mi . by Rosja. kartoteka Balka zawierala nazwiska 50 247 buntowników. którzy cudem ocaleli z rzezi . Chlopi jednak nie czuli si. i zaladunek ziarna. powsta cy. obrabowana i wykrwawiona. poddali si. Nasilajàca si. Z czysto niemieckà pedanterià prowadzil porucznik Balk kartotek. a powstaly zgodnie z treÊcià tajnych protokolów do traktatu brzeskiego. rabujàc i mordujàc ile dusza zapragnie..dzy marcem a listopadem 1918 r. e bolszewicy Êwi. ne powstanie chlopskie w guberni jaroslawskiej. jak dlugo potrwajà rzàdy bolszewików w Rosji. Niemcom. bylo zaprzestanie siewów. dzialania na zdobytym przez bolszewików terytorium z wyraênym zaleceniem: rzàd sowiecki ma post. puszczano z dymem chlopskie chaty. rekrutowaly si. Wszystkich jednak jej bojowników. Pod oslonà niemieckich bagnetów Lenin otrzymal po zawarciu traktatu brzeskiego swobo d. raz na zawsze przestala istnieç jako imperium rywalizujàce z niemieckà Rzeszà. rzàdzàcej ban zie. herszt niech wlasn m yciem gwarantujà konfiskat.lo zbo e. na chlopów. którzy byli na tyle naiwni.

jakie to lerowal Rzàd Tymczasowy. Koresponden t Prawdy tak oto informowal o stlumieniu chlopskiego buntu w Liwniach: Miasto ucierpialo niezbyt wiele.in. wbijano ich na p al.sto zdobywali miast a powiatowe. Có to za dzielni internacjonaliÊci . W pobli u Piotrogrodu znajdowalo si. a Rosja blyskawicznie d ziczala. gdzie nawet w czasie niewoli tatarskiej nie postala noga zabo rcy? Jak to si. Nie ma sensu wymieniaç wojskowych jednostek niemieckich i austro-w. które odbito z ràk zbuntowanych chlopów. cz. tu obok Wielkiej Ochty. podpisane przez s zefów sztabów generalnych Niemiec i Austro-W. Opodal wsi Koltusza. choç byloby to mo liwe i latwe. Prasa proletariacka z upojeniem publikowala reporta e z miasteczek powiatowych. k tóre przybyly póêniej. Omawiano wówczas wst. zasobny spichlerz rosyjski? Geneza tych oddzialów si. kilka obozów jenieckich dla olnierzy niemieckich i austro-w. W kwietniu 1917 r. co zresztà Ulianow obiecal Niemcom. ne. by z kolei w odwecie rabowaç i mordowaç ludzi znienawidzonej wladzy z okrucie stwem buntowników epoki Razina i Puga czowa.dà wladz. wyrzynali do nogi oddzialy rekwizycyjne. Przywiózl tajne rozkazy dla niemieckich i austriackich je ców woje nnych. za drutami 3 pulk kirasjerów cesarza Wilhelma. slugiwaç si. stosy trupów walajà si. nawet to. W pobli u p ró nowal 142 pulk brandemburski. Szalala mila leninowskiemu sercu wojna domowa. spieszàcych ze Szwajcarii do Rosji.pne warunki przyszlego traktatu pokojowego i niemieckie dowództwo przyznalo bo lszewikom niezb. z elitarnych formacji. odnaleêli Amerykanie w archiwach niemieckich po drugiej w ojnie Êwiatowej. straty sà wzgl. Z ulic usuwa si. a wi.komitety obrony. inte rnowanych wówczas w obozach jenieckich.gierskich. Za to poràbali mnóstwo kulaków. Wskutek demokratycznego chaosu i bezprawia. stalo. gdy po drodze do Rosji przeje d al w marcu 1917 roku przez ich kraj .ga marca 1917 roku. m. Postanowilo te poprzeç ich zbrojnie gdy tylko zdob. .gier. WÊród posilków. którzy ogniem i mieczem niszczyli gubernie w samym s rcu Rosji? Skàd si.dne do dzialalnoÊci wywrotowej Êrodki pieni. którzy ze swej strony zaopatrzà ich w bro .ty do niewoli przez kozaków generala Rennenkampfa.gierskich. Jedynie dzielni internacjonaliÊci ponieÊli powa ne straty. na ulicach . z przyszlym zadaniem i starannie si. gdy zapadala decyzja przepuszczenia przez teren Niemiec Lenina i jego wspólników. niemal w pelnym skladzie n udzil si. wzi. Rozkazy te. zabitych i rannych. e Niemcy nie umieli po . wzi. do niego przygotowaç. rozdzierano ywcem przywiàzujàc do drzew. Mieli udzieliç zbrojnego poparcia bolszewikom. zjawil si. Obie strony stosowaly Êredniowieczne egzekucje: palono wrogów ywcem. Z pewnoÊcià jednak mo naby je odszukaç równie w archiwach KC KPZR. e spopielili i przeobrazili w martwà pustyni.dnie niewielkie. je cy wojenni mogli bez przeszkód zapoznaç si.li i jak dotarli tam. w Piotrogrodzie pod falszywym szwedzkim paszportem pulkownik von Ruppert z niemieckiego sztabu generalnego. rosyjskimi karabinami. Wszystko przemyÊlano w najdrobniejszych szczególach.c chwili.

e byl to desan t marynarzy rewolucyjnych . DoÊwiadczeni oficerowie kozaccy natychmiast si. dziesiàtkujàc kartaczami i do bijajàc bagnetami nieszcz. lub zupelnie nie wyszkolone dru yny robotnicze. wydaj e si.li Niemcy. Zbli ywszy si. lecz samobójczy zryw junkrów.cie. po latach okazuje. jeszcze inni twierdzà. do nich wczorajsi je cy wojenni powinni byli wznieÊç okr yk: Niech yje Êwiatowa rewolucja! Naturalnie. konnica gen. Jak si. skierowany przeciwko okrutnej tyranii w Piotrogrodzie. Rzetelni historycy sowieccy przyznajà. przybylych na Amurze z Kronsztadu. do rejestru okr. Zarówno wódz.tych czujek. chocia nie ma w tym s zczególnej tajemnicy. Do przodu wysun.kszy od siebie.cy niemieckich karabinów i miliony sztuk amunicji tu przed 25 paêdzierni kiem. Okaz alo si. enia i apatii nikt nie udzielil poparcia. e drogi do rewolucyjnego Piotrogrodu rzeczywiÊcie strzegla niemiecka piechota i artyleria. którzy sàdzà. Innni po prostu przemilczajà ten temat. Wystarczylo dwóch salw szrapnelami. Teoretycznie. e skutecznà kontrol. Piotra Krasnowa. niektórzy znacznie le 10 . Gen. skàd dostarczyl dwanaÊcie tysi. Nie b. enia garnizonu i organów porzàdkowych.snà rosyjskà mlodzie .la si. to mo liwe.dziemy jednak polemizowaç z tego rodzaju iluzjami.zykiem. e stanowiska obr onne na wzgórzach zaj. tak wielkiego miasta. gdy napotkala dobr zorganizowany. e mimo usilnych stara nie zdolali wyjaÊniç. Byç mo e. Zgodnie z ycze niem wodza proletariatu internacjonaliÊci mieli przemaszerowaç przed stojàcym na schodach palacu Smolnego Leninem oraz czlonka mi jego robotniczochlopskiego rzàdu.kszego trudu stlumili szlac hetny. jak Piotrogród.tów Wielkiego Paêdziernika . moglo sprawowaç dwa tysiàce marynarzy. wskutek calkowitego rozprz.t dwa razy wi.. olnierze niemieccy i austriaccy z satysfakcjà i bez wi. Tote probolszewicki okr. jednak wycofaç. na tym okr. W dodatku Jastrzàb zyprowadzil ze sobà na holu okr. której w sytuacji ogólnego rozprz. powital y one niech.: do miasta zbli ala si. ci marynarze znaleêç w Friedrichshafen. skoordynowany ogie . jak i jego ludzie wladali Êwietnie t ym j. po niemiecku. sotnia kozaków uralskich próbujàc z marszu zajàç Wzgórza Pulkowskie.tnie przewrót bolszewicki.t patrolowy Jastrzàb odbyl specjalny re js do Friedrichshafen. Prócz karabinów Jastrzàb dostarczyl do Piotrogrodu niemieckie dziala polowe. Krasnow nie mógl w to uwierzyç i sam wyjechal na lini. do ucieczki. wysuni. nikt nie precyzuje. sà jeszcze naiwni . Skàd mieliby si. by czerwonogwardziÊci z Pawlowska i Cars kiego Siola rzucili si. zorientowali. Ale nawet w tych okolicznoÊciach bolszewicy nie zdolaliby utrzymaç wladzy choçby przez dob. 29 paêdziernika Lenin postanowil dokonaç przeglàdu batalionów niemieckich. Wpisano go za to póêniej na wiecznà rzeczy pamiàtk. Wówczas kozacy Krasnowa podeszli do stolicy od strony Pulkowa. co wl aÊciwie znajdowalo si. Musiala si.naganami i innà bronià.

liczàcà 108 dzial ci. jakby za skinieniem ró d ki czarodziejskiej. Mo liwoÊç slu by dla vaterlandu.gierskim. musieli wykonaç wszyscy. Ogromna iloÊç cudz oziemców w wojskach suwerennego pa stwa wymownie ilustruje skal. czy mo liwe jest wkroczenie wojsk niemieckich do Piotrogrodu i Moskwy? odpowiedzial z nordyckà bezpoÊrednioÊcià: Owszem. natchn. Otwarte byly niemieckie kasyna. l) Najprawdopodobniej rozkaz ten zostal uzgodniony z dowództwem austro-w. Êwietnie wyszkolonà armi. Nikt nie robil wówczas z tego tajemnicy. Lecz znajàc niemiecki porzàdek i metody uzupelniania przez Niemców oddzialów ochotniczych . mimo calkowitego rozpadu struktur wojskowych. Ruppert odwiedzili kilka obozów jenieckich. oddzialy internacjonalistyczne wykazaly szczególnà aktywnoÊç zwlaszcza podczas ma owych aresztowa w miastach oraz tlumienia buntów chlopskich i demonstracji robotniczych. Przeciwstawiç si. takiej sile wojskowej nie mógl wówczas nikt 1 ). Podpisany wkrótce traktat brzeski przewidywal repatriacj. e rozkaz ten. rosyjskà. specoddzialy czeki. Ericha Ludendorffa polecal tu po zawarciu traktatu niemieckim i austriackim l) je com wojennym formowa nie oddzialów dla poparcia rzàdu bolszewickiego. na widok bolszewickich przywódców olnierze wrzasn. Ale doszlo do tragikomicznego nieporozumienia.piej ni rosyjskim.la wielu je ców do czynu .ksza cz. Kirchbach udzielajàc w Pskowie wywiadu gazecie Riecz (jeszcze nie zamkni. zgodnie z traktatem. Tote natychmiast. Zatem trzysta tysi. w darze . ukazywala si. skutecznie niszczyly pa stwo rosyjskie. wyzna czone do kontrolowania obszarów. flot. kich i 1614 polowych. e wlaÊciwie rozumiejà sens dokonujàcych si. LiczebnoÊcià armia ta przerastala nawet niemieckie sily okupacyjne. które Rosja ustàpila Niemcom na mocy traktatu brzeskiego.tej pr zez bolszewików) na pytanie. mo mieç pewnoÊç. I aby nikt nie mial adnych zludze gen. a przy okazji rabowania obcej ziemi. miala byç prz zana Niemcom. Lecz admiral . a wraz z nimi lokalne szumowiny. Wojska okupacyjne liczyly okol o 280 tys. Rozkaz sformulowano tak.Êç. oddzialy zaporowe. tak jak to potrafià tylko Niemcy.li: Niech yje c sarz Wilhelm! Zademonstrowali w ten przypadkowy sposób ura onemu Leninowi. Hoffman i znany nam ju plk. Niemieccy olnierze i oficerowie w czasie w olnym od slu by spacerowali po Piotrogrodzie i Moskwie. bolszewicy nagl e wzbogacili si. suwerennoÊci republiki sowieckiej. Czlonkowie niemieckiej misji roz ejmowej gen. jeÊli cokolwiek zagrozi re ymowi bolszewickiemu . której wi.cznà. by mo na bylo sàdziç. Maszerujàc w szyk u i wybijajàc dziarsko krok. oddzialy do walki z dezercjà w Armii Czerwonej. e udzial olnierzy i oficerów w tych jednos kach jest dobrowolny. l) Tzw. by osobiÊcie wyjaÊniç olnierzom o majà robiç.. Jednak e taj ny rozkaz gen. o ponad trzystutysi. olnierzy. Rekrutowano z internacjonalistów oslawione od dzialy szczególnego przeznaczenia . Byly to 43 dywizje piechoty i 7 dywizji kawaleryjskich wraz z artylerià. je ców wojennych. niemiecka prasa. Okolo 2000 marynarzy mialo wziàç pod kontrol. zwlaszcza z poczàtku.cy bojowników-internacjonalistów .

Kercz i zdobyl Tama . 500 milionów szt. i przylegajàce do niej tereny zaj. t on ywca rogacizny. e oto spelniajà si. jakimi na terenach okupowanych dysponowali Niemcy. by dzialaç metodami leninowskimi. elaznych grenadierów.Sczastnyj uprowadzil flot. 44 tys. Rydze. 24 tys. Wojskami niemieckimi na kierunku pólnocno-zachodnim dowodz il oslawiony gen. Trzy korpusy tej armii umieÊcily swe sztaby okupacyjne w Odessie. Riidiger von der Goltz. ne imperium. Niemiecka grupa armii Kijów..czny desant w Poti. lecz wystarczajàco konsekwentne i bezwzgl. rodzi si. Turkiestanie i w dawnym Merwie. z Helsingforsu do Kronsztadu. uprzednio dowódca dywizji tzw. Byli bardzo potrzebni. który potem dowodzil wszystkimi silami okupacyjnymi na Wschodzie. najbardziej szalone marzenia.pnie feldmarszalka Hieronima Eichh orna. a 10 czerwca wojska niemieckie wkroczyly do Tyflisu. Bucharze. Sztab feldmarszalka Eichhorna cz. Krym. budionnówki. przez co postawil Lenin a w niezr. armijna grupa D i 8 armia. zresztà kajzerowski sztab generalny nie po zwalal korzystaç z uslug internacjonalistów . by z kontrolowanego przez bolszewików terytorium odwolaç setki tysi.gierska 2 armia wschodnia pod dowództwem gen. Odess. olnierzy.Êç Bialorusi oraz przybrze ne tereny Gruzji. ton ziarna i màki. Niemcy nie podejmowali ryzyka. zaj. Kijowie. Linzingena. ton ziemniaków 11 . lecz w Berlinie. e zaprawili si. Nie byly one a tak bandyckie. ich szta by ulokowaly si. a 280 tys. zwlaszcza. moglo. P okus. o jakim nie Ênil naw et Napoleon. BemErmolita. Niemcy wywieêli z okup owanych terenów rosyjskich 960 tys. Planowano zagarni. W kilka dni póêniej 58 berli ski pulk piechoty sforsowal cieÊnin. Za to te zostal rozstrzelany. zamiast kajzerowskich helmów noszàcych coÊ w rodzaju czap ek czyli tzw. SzeÊç korpusów grupy armii Kijów rozlokowal we sztaby okupacyjne w Homlu.cie transsyberyjskiej linii kolejowej oraz odpowiednie przemiany w interesach Niemiec w Chiwie. w Mi sku. Taganrogu i Symferopolu. jaj. Po krwawych walkach na froncie zachodnim wyczerpaly si.dne.. w dodatku ze stolicà nie w Pary u. w rabowaniu i konfiskatach mienia. Niemc y wysadzili trzytysi. wyraênie nie wystarczalo.cy niemieckich olnierzy. pasz oraz nasion roÊlin oleistych. Nie wa àc si. trzeba bylo zwalczaç. Chersoniu i Kamie cu Po dolskim. poludniowà i zachodnià cz.sto odczuwal pokus.la austro-w. na metody bolszewickie Niemcy skorzystali z wlasnych doÊwiadcze .g Wojs ka Do skiego. rezerwy.cznej sytuacji wobec jego mocodawców. poczàtkowo pod dowództwem gen.la calà Ukrain. Charkowie. Wojska niemieckie otwieraly sobie drog. do Indii. 25 maja 1918 r. Tereny na pólnoc od Polesia okupowaly: 10 armia. by zagospodarowaç choçby tylko przeka zane bolszewikom obszary bylego rosyjskiego imperium. Rewlu i Wyborgu. Brakowalo jednak sil. Do 31 lipca 1918 r. Nowogrodzie Woly skim. pot. Dwi sku. nowe. Oszalamiajàca perspektywa! Zdawaç by si. okr. a nast.

li Niemcy i bolszewicy. i dalej w kierun ku Skandynawii. import 95%. ne strumienie transpor tów kolejowych. by slali swe ladunki do na wpól martwego portu w Piotrogrodzie. skàd w strachu przed Anglika mi nie oÊmielala si. Goeben (noszà y we flocie tureckiej nazw. portu. od aliantów.t wojenny nie spow odowal tak ogromnych i strasznych skutków. wplynàl do Sewastopola. rzekome statki-szpitale pod ban derà szwajcarskiego czerwonego krzy a. oba niemieckie okr.ty. Rad i dyktatury prol riackiej z Niemcami tranzytem przez pozostajàce pod okupacjà niemieckà tereny Polski. w skladzi e której znalazly si. tajemnicze statki szwedzkie i norweskie. drugi uwozil do Berlina pracowników ambasady rzàdu robotniczo-chlopski . Zbytnià ciekawoÊç karano natychm iastowym rozstrzelaniem.lo Rosj. tureckà wraz z niemieckim krà ownikiem Goeben ( w ten sposób Niemcy wciàgn. na granicznej stacji Orsza spotkaly si. teraz panoszyla si. na Baltyku. jak niemiecki krà ownik Goeben w sierpniu i paêdzierniku 1914 roku . od wynalezienia kompasu wspominal Churchill okr. Jednostki specjalne szczelnie otoczyly okolic. Któ móglby coÊ taki sobie wyobraziç nawet rok wczeÊniej? Z obszarów zdobytych przez bolszewików. przez trzy la ta skladowane w magazynach. Towary przeznaczone na wywóz. Bialorusi i krajów bal tyckich. Flota niemiecka zap. zagarn. w którym roilo s i. choç morze. min) bylo bardzo niebezpieczne i tylko szczególnie wa ne przyczyny mogly zmusiç wlaÊcicieli statków. ledwo zipiàcego pod jarzmem angielskiej bloka dy. niemal calkowicie odci. Stanowilo to to jednà z glównych przyczyn woj ennego przecià enia Rosji i jej ostatecznego krachu we krwi i chaosie. gdy wyposa enie tej bazy przekazano Niemcom nienaruszone i w caloÊci. stalo si.dzona do wlasnych baz na Morzu Pólnocnym. ton w. Przewo ono ladunki. Ponadto wyslano do Reichu. zdobytego przez wojska niemieckie. Wieczorem 18 kw ietnia 1918 r.ly Turcj.ly do Niemiec pot. ton rudy manganu oraz 56 tys. Niemcy musieli dostarczyç bolszewikom 50 tys. wià àc Republik. Tam po raz pierwszy od poczàtku wojny przeszedl w doku remont. z Ro Zbombardowanie Sewastopola przez flot. do wojny po stronie Niemiec). 672 tys.gla. a tak e floty tureckiej. By kolej funkcjonowala sprawnie. jakieÊ nieznane konwoje pod flagà prywatnych armatorów z Danii. plyn. Jawrus Selim) trzymal w szachu calà rosyjskà flot. Nigdy jeszcze. calkowite zablokowanie cieÊnin Bosfor i Dardanele. Skutkiem bowiem aktywnoÊci bojowej krà ownika Goeben i towarzyszàcego mu okr.tu Breslau. ton rudy elaza i co miesiàc po 300 wagonów najlepszych gatunków drewna.i warzyw. nawet wysunàç nosa. Bylo co ji wywoziç! Wywo ono nawet szmaty i zlom elazny. Do portu w Piotrogrodzie zawijaly niemieckie statki handlowe. Rosyjski hand el zagraniczny upadl niemal zupelnie: eksport utracil 98% obrotów. czarnomorskà i jakby demonstrujàc swój tryumf latem 1918 roku. Czynna byla równie pólnocna linia kolejowa z Rosji do Helsingforsu (ówczesna nazwa Helsinek). Bez zaklóce natomiast funkcjonowaly koleje elazne. USA i Argentyny. dwa pociàgi: jeden wiózl do Moskwy personel ambasady niemieckiej z ambasadorem hrabià Wilhelmem von Mirbachem. od min (obie strony w ciàgu wojny zaÊmiecily Baltyk ponad 120 tys.

l ) l) LàcznoÊç kolejowa mi. Potem faktycznie kierowal delegacjà sowieckà na pertraktacjach pokojowych w BrzeÊciu. którego. którego glównym zadaniem byl o regularne przekazywanie do Rosji Êrodków finansowych przeznaczonych przez Niemców dla bolszewików. a Krasin pozostal w Rosji rozwijajàc w okresie mi. w 1883 r. na poczàtku naszego wieku znalazl si.ka Lenina w okresie. do Berlina. banku wol a sko-kamskiego.ego . gdyby w ciàgu minionych 75 lat napisano o nim w Rosji choç jedno slowo prawdy. ne.dzy dwiema rewolucja 12 . Wówczas Hanecki natychmiast udal si. zagranicznego biura KC .c.dnie. gdzie wÊród wielu spraw czekalo go spotkanie z mistrzem Parvusem . Parvusa i do paêdziernika 1917 roku utrzymywal be zpoÊredni kontakt z Niemcami. Podczas rewolucji 1905 roku wraz z ludêmi Parvusa bral udzial w napadzie na petersburskà fili. W 1915 r. co wywolalo ostentacyjne niezadowolenie Parvusa. Jak wiadomo.lo go do bolszewików.: aby wywolaç Êwiatowà rewolucj. Na czele stal Adolf Joffe postaç. doÊç niezwykla. w szk ole tego mistrza Êwietnie pojàl prostà prawd. Korzystajàc z pomo cy Parvusa Hanecki nawiàzal liczne kontakty z zagranicznymi bankami... gdy wódz weg etowal w Krakowie. centrala wywi adu niemieckiego prowadzàca dzialalnoÊç przeciw Rosji. nie byloby potrzeby tu przedstawiaç. tote intuicyjnie ciàgn. pod hipnotycznym urokiem oslawionego Aleksandra Parvusa. Nale al zatem do wladz instytucji. w pierwszych dniach wojny Lenin zostal tam aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. Ten utalent owany in ynier mial dusz.grami i Szwajcarià zostala przerwana w pierwszych d niach wojny. mówiàc ogl. trzeba mieç du e pieniàdze. W stolicy Niemiec i w Wiedniu naklonil do dzial ania socjaldemokratów i zalatwil nie tylko uwolnienie Lenina. Trzecim czlonkiem poselstwa byl oslawiony Leonid Krasin. byç mo e. Sklad tego poselstwa byl nader interesujàcy. W marcu 1917 roku na podstawie umowy Lenina z Parvusem Hanecki po zostal przez pewien czas w Sztokholmie jako pracownik tzw. Wraz z Trockim.dzy Austro-W. Wolodarskim i Haneckim reprezentowal przy Leninie gwardi. Przywlaszczyl sobie wówczas znaczne sumy pieni. która kiero wala rabunkiem na kontrolowanym przez bolszewików terytorium i przyjmowala zrabowane mienie oraz je ewidencjonowal a. Parvus wezwal Haneckiego do Sztokholmu.pcy. Ur il si. Urickim. Po przewrocie bolszewickim zostal glównym komisarzem banków oraz czlonkiem kolegium ludowego komisariatu finansów. W skladzie poselstwa jechal te Jakub Haneckiprawa r. lecz równie jego przerzut do Zurychu specjalnym pociàgiem. Zroz umiale wi. gdzie mieÊcila si. Parvus musial jednak szybko uciekaç za granic. i nawyki zawodowego przest. e to wlaÊnie jego wyslano do Berlina.

lecz tylko organizuje ich redystrybucj. by go zmusiç w stosownym czasie do energicznych dziala ). . e naw wtedy. Tam zalewano je wapnem. których dochód si. Jednak po przewrocie. zrozpaczeni ludzie zacz. Oto charakterystyczne zdarzenie.dne. Po drodze. Polegal on na tym. Lenin osobiÊcie mianowal go konsulem generalnym w stolicy Niemiec. WlaÊnie w tym celu Krasin udawal si. a potem sprzedawano na czarnym rynku. rzecz jasna. Magazyny nie byly zresztà z gumy. Do urz. w którym utworzono specjalny fundusz. Gdy do Piotrogrodu przybyl niejaki Georgij Solomon. jaka myÊl mo e zrodziç si. Krasin wysluchal Solomona. Ró nica polega tylko na tym. w nocy. to ma wi. Ten zuchwaly i zdeterminowany awanturnik lubil r yzyko.czyl mu dwa pi.. e obejdà si.mi intensywnà dzialalnoÊç. pod Êcislà ochronà. Bez litoÊci dziesiàtkowano ich z karabinów maszynowy ch. System ten istnieje do dziÊ i ma identyczne skutki. po czym Êmierç ka dego z zastrzelonych legalizowano jako wyrok trybunalu rewolucyjnego. wyjàl portfel i wr. e w krótce uda si. nie sprzedaje si. gdy.ciorublowe banknoty.dznych groszy. Pieniàdze i kosztownoÊci przekazywano do banku. Rozmach jego zainteresowa mo na byloby uwieczniç w co najmniej ilku tomach akt sàdowych: od napadów na furgonetki bankowe i planów unieruchomienia stolecznej sieci elektrycz nej. Towary trafialy do magazynów zapchanych po dachy wskutek zastoju w handlu zagranicznym. Jak pan chce wzruszyl ramionami Krasin. jutro w tym tatarskim mózgu. nie wiadomo czemu na kom isarza do spraw handlu powolal Lenin wlaÊnie Krasina. spowodowanego wojnà. Najciekawszà jednak postacià spoÊród osób delegowanych do Berlina byl czwarty wspólpracowni ambasady Wiaczeslaw Mien y ski. na emigracji (Parvus celowo nie rozpieszczal dotacjami Lenina. Nikt nie wie.tych magazynów . tote Lenin rozczarowal go bardzo.du tego naplywaly pieniàdze i towary skonfiskowane nie tylko w wielkich firmach kupieckich o milionowych obrotach. kraj dysponuje wszystkim.gal co najwy ej 300 rubli.kszy sens. zrujnowawszy w kraju caly handel. Zapraszam pana na obiad. bez jego n. wywo ono zepsute produkty na wysypisko. e w latach po rewolucyjnych glodni. ale i w drobnych sklepikach czy te warsztatach rzemieÊlnicz ych. Bolszewicy mieli nadziej. Krasin byl jednym z wspóltwórców systemu zamkni. co jest niezb.. coÊ tam rozkradano. jego zachowanie trudno przewidzieç. towarów. moglo. do Niemiec. Co pewien czas. panie Solomon. poprzez druk falszywych banknotów po pospolite zabójstwo policjantów. Opanowala go mania destrukcji. zdawaç si. Lenin nie zasluguje na pomoc. ktoÊ z nich nie skorzystal. klepiàcego bied. nie gniewa. by. Oburzon y Solo mon odwarknàl Krasinowi. Krasin drwil w ywe oczy ze slanych z Zurychu artykulików nawolujàcych do r ewolucji w Szwajcarii.li szturmowaç magazyny. wlo yl banknoty z powrotem do portfela i r zekl przyjaênie: Niech pan si. nie daj Bo e. rozladowaç magazyny. by zdobyç pieniàdze dla wodza pr oletariatu. Spo ywanie zepsutych produktów wywolywalo epidemie. winà za to obarczano spekulantów.

drugà isujemy przychody i przekazujemy do banku. Zafascynowal go Marks. Zwolennicy Lenina to nawet nie frakcja. chocia najnowsze dane to podwa ajà. e fakt ten zdumiewa. przekonany.Mien y ski to najbardziej zlowieszcza postaç spoÊród bolszewickich bossów.dnicy z niemieckiego MSZ oraz sam wielki Parvus. jeden z najbardziej krwio erczych wampirów w kolegium WCzK (Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucjà i Sabota em. którzy trzaskiem swoich knutów usilujà zagluszyç glos proleta riatu. Istnialy widocznie wa ne powody. W 189 I roku uko czyl na uniwersytecie w Ba zylei ekonomi. lecz dochodowe interesy w Rosji i wyjechaç do Berlina. Co prawda w 1905 roku ci. e pozostanie jedynym pretendentem do tronu rosyjskiego.kart rosyjskiego absolutyzmu. który od wielu lat lepi z marksizmu niczym z gliny wszystko. ko si. trudno ustaliç autentyczne fakty. gdy ten opustoszeje. potem przez kilka lat pracowal w bankach niemieckich i szwajcarskich.dzynarodowym hochsztaplerem na tak wielkà skal.pc elaznego Feliksa . lecz sekta... Czy to nie interesujàce polàczenie funkcji? Jednà r.. stan jej gospodarki i finansów. i postanowil. e marksistowskà i pseudomarksistowskà frazeologi.. destrukcji. bardzq. To wlaÊnie Parvus byl nauczycielem i inspiratorem Lenina. a wiedza o nim tak znikom a. Teraz ju bez reszty zaplàtal si. co jest mu w d anym momencie potrzebne. Nazywal w nim Lenina politycznym jezuità. Pierwszy zast. Zwrócil uwag. we wlasnych teoriach. tam w 1885 roku uko czyl gimnazjum. w 1867 roku w miasteczku Berezino w guberni mi skiej. R osji. powitali drobni urz.dowalo na Kremlu! Na dworcu Âlàskim w Berlinie delegacj. Trzeba bowiem prz yznaç uczciwie. które kazaly Mien y skiemu por zuciç ciemne. Parvus bodaj pierwszy zrozumial. czeka) byl równoczeÊnie komisarzem ludowym do spraw finansów. czy te klan partyjnych koniokradów. On pierwszy dostrzegl w Leninie ogromnà en ergi. bezbronnoÊç tego spolecze stwa. na silne antagonizmy dzielàce wszystkie warstwy spolecze stwa rosyjskieg o i przewidzial absolutnà bezradnoÊç. narobi nie mniej glupstw ni Pawe l J. Rola tego czlowieka w dziejach Rosji jest tak ogromna.. e prawdziwe nazwisko Parvusa brzmi Aleksander Helphand. Gdy mamy do czynienia z mi. Rozpowszechnion a jest opinia. po czym wyjechal na studia do Niemiec. e jemu Parvusowi czlowiek ten umo liwi zdobycie niezmierzonych bogactw. l) l) W lipcu 1916 roku Mien y ski opublikowal w paryskiej gazecie Nasze Echo wielce inte resujàcy artykul o Leninie. Dzieci stwo sp... gdy zostanie ono pozbawione cienkiej warstwy ludzi wyk sztalconych. wywodzàcych 13 . Lenin to b. mo n a wykorzystaç w charakterze parawanu maskujàcego zbrodnie polityczne i wojenne. potocznie tzw... e Parvus nie lubil czarnej roboty.kà rabujemy i zabijamy. urodzil si. a tak e jed nym z glównych komisarzy ludowego banku . Z zapalem studiowal histori. Sympatyczne towarzystwo urz. napracowal.. Parvus byl o trzy lata starszy od Lenina.. JeÊli kiedykolwiek zagarnie wladz.dzil w Odes sie.

(Arcyreakcyjne! Lecz jeÊli spojrzeç dialektycznie. dekrety.ty upokarzajàcà kl. sluchal Parvusa z uwagà i cz. (Arcyreakcyjne!) Samo przez si. nie ma mowy o naj mniejszej nawet ró nicy zda . Lenin byl tej propozycji kategorycznie przeciwny. walka klasowa . i zakorzeniç w nim. Byloby to mo liwe jedynie wówczas. Tote gdy tysiàcletni dàb rosyjski za chwial si. Po spieni. zdaniem Parvusa.. lokaj. zrozumiale. We wlasnych szeregach konieczna jest elazna dyscyplina.cz odwrotnie . Parvusa nienawidzil Lenin bodaj bardziej ni kogokolwiek. Parvus wywarl wielkie wra enie na wodzu rewoluc ji. prostytutka. natomiast. zwane w argonie marksistowskim Êwiatowà rewolucjà . choçby nieco inaczej ni on inter pretowaç marksizm. Bez skr. dajmy na to. koniecznoÊcià. nale y utrzymaç w absolutnej tajemnicy ycie prywatne kierowniczego gremium i stopniowo dêwig aç jego czlonków na piedestaly. mo na osiàgnàç tylko w jeden sposób: zdobywajàc kontrol. powszechna równoÊç . ró nice zda . gdyby udalo si. e w Rosji nic nie jest mo liwe. co w ogóle jest niemo liwe. Uwa al. absolutna wolnoÊç oraz taktyka dzialania zgodna z algorytmem: osiàgni. zarzàdzenia. gdy ktoÊ odegral na fortepianie Warszawiank. Parvus.powania u ywal takich epitetów jak fagas. z którym Lenin nie wdawal si. zdrajca. T aka jest paleta zwrotów literacko-polemicznych.. ani ustnie. wr. bezlitosny terror stanie si. ani te tajne i ÊciÊle taj ne instrukcje z zagro eniem karà Êmierci w wypadku naruszenia tajemnicy. zdobyç wladz. najmita. sprowadzal si. nad Êwiatowym systemem . i spo ytkowaç we wlasnych celach. ani na lamach prasy. Uzyskane Êrodki wystarczy ulokowaç w Êwiatowym systemie finansowym: jeÊli sumy b. którymi wódz cz. stopniowo przejàç nad nim kontrol.. nawet to. podci. lecz skryç t. Byly to rozmowy w przytulnych kawiarenkach lub na wieczornych spotkaniach.dnie bogatym kraju. krzyknàl Precz z samodzier awiem! Scenariusz byl ju wszak e niemal gotowy.skà .sto wolal: To bzdurne! Arcyreakcyjne! Lecz jeÊli spojrzeç dialektycznie. e nie ma lepszego kraju ni Rosja dla zapoczàtkowania eksperymentów nad realizacjà tego pl anu. klasy ymierajàce . eniu wszystkich jego zasobów oraz ruchomego i nieruchomego mienia. i panowanie nad Êwiatem. ze szlachty oraz inteligencji. we wzgl. Nigdy wszak e nie odwa yl si . rozwijanie sukcesu . e w Rosji mo liwe jest wszystko. Sàdzil.dà dostatecznie wielkie. wysta rczy tylko usadowiç si. to tak wlaÊnie wyglàda mar ksizm praktyczny!. dyrektywy. go zaczepiç. pozwala umiej.si. Byl to jedyny czlowiek w Êrodowisku socjaldemokratów .) Nie byly to jeszcze uchwaly.ç jak dyktatura proletariatu .dzie za ich pomocà narzuciç reszcie Êwiata st sownà ideologi. gdy oÊmielali si.tne wykorzystanie takich poj. Od razu jednak pojawily si. perspektyw. e nie potrzeba w tym celu burzyç starego czyli istniejàcego systemu finansowego. Na odwrót. do tego. gdzie za bohaterstwo uchodzilo. umocn enie sukcesu. nale y obywatelom owego kraju nar zuciç socjalizm czysty.cie sukcesu. Parvus sàdzil. Praktyczny marksizm. Wszystkich innych atakowal jak zacietrzewiony kogut. lub. w rozumieniu plato skim (czyli najgorszy rodzaj niewolnictwa). szumowina.stowal pospolu winowajców i niewinnych. mo na b. w po lemik. e masowy. Podcza s gdy Parvus sàdzil.

bi ducha podziwial. Zakladal banki i firmy handlowe. blogoslawione sà kl. Ani przez chwil. ogromnej floty. z mieczów zwyci. Sewastopol i Sweaborg? potiomkin i Oczakow? Wszystko bylo Êwietnie zorganizowane i wykonane.dzy japo skich tak e coÊ niecoÊ kapn. Ten finansowy geniusz. obra 14 . publicznie mieszal go z blotem. Zarobil niejeden milion i nawiàzal kontakty ze Êwiatowym klubem mi.stw i lekkomyÊlnej wojowniczoÊci.taç slowa Hercena. Nie w tym kraju. pogromy i strajki. e pod czas wojen. Zostal tam doradcà ekonomicznym i finansowym rzàdu mlodoturków. PrzedmieÊci a sà detonatorami.dz ynarodowych banków i karteli.stwa... upewnil: w Rosji mo na wywolaç bunt. zabiegajàcego o turecki cyprys: ratowal rozp adajàce si. Nie lekcewa yl przy tym równie wlasnych interesów. co on zamyÊli l. która pociàgn. choç nie rezygnowal z rozleglej dzialalnoÊci gospodarczej. a nie zwyci. która tak bardzo opóênila wy jÊcie w morze calej II eskadry Pacyfiku! Demonstracja 9 maja 1905 roku.ski. ogrodnika. Najmocniejsze la cuchy dla ludu wykuwa si. który nie wierzyl w Rosj.ski wojennej. I jeszcze raz si.! Napady n a banki? A Kronsztad. Parvus natychmiast doszedl do wniosku: naród wychowywa ny od wieków na imperialnych haslach tryumfalnych zwyci.dy. Nie zapominal. w Turcji. okr. tam nigdy.w wojnie rosyjsko-japo skiej. Parvus powolal do ycia rady . obserw ujàc zza granicy dzialania Parvusa. Lenin. Lenin sam nie uczestniczyl w tych wydarzeniach.. lecz w gl. nie wybaczy re ymowi hani ebnej kl.stwa. a sam stanàl na czele rady petersburskiej. imperium Ottoma skie przed krachem gospodarczym. Nie trzeba bylo byç marksistà. nie zapominal jednak o swym glównym planie unicestwien iu Rosji. lecz zbudowaç to. rozruchy. Parvus uciekl z Syberii i pojawil si. Aresztowany i skazany na katorg.la za sobà zaglad. Wystarczylo pami. Polow. Ile warta jest choçby sama tylko ego odezwa finansowa! A hasla umacniajàce nastroje pacyfizmu i defetyzmu? Awaria na Orle. by to zrozumieç. gdy bojówkarze Parvusa strzelali z drzew w Parku Al eksandryjskim do olnierzy z ochrony palacu carskiego? To to wlaÊnie spowodowalo slynnà krwawà niedziel. w lopat.to do niewoli i plywal y odtàd pod banderà japo skà. Otrzymawszy od Japo czyków dwa pierwsze miliony funtów szterlingów Parvus zostal niezwlo cznie duchowym ojcem i przywódcà rewolucji 1905 roku (z pieni. poza jednym: nie wprowadzono natychmiast czerwonego terroru i rewolucja upadla. Trzeba zaczynaç od Europy Zachodniej. Taktyka Parvusa byla jasna: rewolucja w pa stwie to rewolucja w stolicy.tów rosyjskich wzi. nie da si.lo Leninowi: ostal Êrodki na zorganizowanie III zjazdu RSDRP i wydawanie gazety Naprzód ). lecz bacznie je obserwowal i ana lizowal bl. jak to celnie ujàl Tro cki z siekiery podcinajàcej rosyjski dàb przeobrazil si.

bowiem imperializm Êwiatowy przygotowywal Êwiatowà rzeê ju od dziesiàtków lat arto zatem traciç czasu na poszukiwanie nikomu niepotrzebnych przyczyn.sk i kapitulacji.dzy rosyjskich emigrantów. i to z calkowicie nowà interpretacjà ko ejnych zada ruchu socjalistycznego . (póki yla).Êç ich po drodze wyladowano w Bulgarii. dla Rosji przystàpienie Turcji do wojny po stronie Niemiec. e stopniowo bez reszty ulegal prostracji.dzy przyslanych przez matk. zamierzajàcego podjàç z uchwalà prób. myÊleç socjalistyczni . Nie dziw wi. doznanych w po przedzajàcych dwudziestu latach. po czym z dalekiego Konstantynopola mknie radiogram do admirala Wilhelma Souchona. i jego mlodoturków . kto napadl pierwszy To nieistotne. Przy kawie Parvus rozmawia o tym z niemieckim ambasadorem w Turcji Hansem von Wa ngenheimem. Jego geniusz dokonal tego. opowiedzial si. zawróciç ok na wschód wraz z flagowym Goeben i jak najszybciej skierowaç si. Byl to jednak dopiero poczàtek.c. albo z pieni. oÊlepiajàc socjaldemokratów blaskie brylantowych spinek i zlotych pierÊcieni. KtoÊ musial podjàç atak. e nikt lepiej ni owiek nie zrealizuje jego najwa niejszego planu. lecz doÊç ograniczonego Envera Pasz.c swe sekretne guziki i do Turcji plynà dostawy zbo a.twiala ze strachu. przedarcia si. czym mo e sko czyç si. wyrobów walco wanych. podczas gdy Lenin z grupkà wiernych zwolenników klepal bie d. znów odwa yl si.tal o Leninie: byl przekonany. Z pasjà przekon ywal stanowczego. Istota nowej teorii byla nast. w sojuszu dwaj odwieczni wrogowie Bulgaria i Turcja wbrew wszelkim ideom panslawizmu i pan islamizmu. pro wadzonych pod sztandarem rewolucji Êwiatowej. na obczyênie. Parvus mimo to zawsze pami. dla Parvusa czymÊ w rodzaju dzwonu bijàcego na alarm. trzeba uczyç si. a rychlo ja ko przywódca basmaczów polegl nad granicà sowiecko-afga skà w czasie którejÊ z licznych.cal gigantycznymi sumami.kszoÊç eks-partyjnych towarzyszy Parvusa po przeczytaniu tej broszury zdr. co bylo niemo liwe : przeciwko Rosji làczà si. jako mocarstwo tylko w sojuszu z Niemcami. e przyjaciel Parvusa Enver Pasza minister spraw wojskowych i szef mlodotureckiego gabinetu wojskowego zgolil wkrótce swe wàsy ala Kaiser. Parvus naciska wi. który doÊç Hugo milczal. maszyn. Jego slynna broszura Niech yje demokracja! Precz caratem! narobila ju wiele halasu. którà dowodzil. wystàpiç jako publicysta Jartyjny. Polecono mu. Cz. Po zorganizowaniu blokady Rosji na Morzu Czarnym P arvus znów niespodziewanie pojawil si. albo ze skladek przyjaciól (póki im wszystkim nie obrzydl). kl. ten czl Strzaly w Sarajewie staly si. z Morza Âródziemnego na Morze Pólnocne. Natychmiast zrozumial. Byl te na utrzym aniu szwajcarskich socjalistów. e Turcja odrodzi si.dzynarodówkà. poni e i zniewag. Wylàcznie w ten sposób zmyje z siebie ha b. Wi. wÊród wegetujàcych w n. na czas jakiÊ za Mi. amunicji.dzy wywlaszczonych (póki nie wsadzono za kratki Kamo i Koby). Parvus. Nie bylo dzielem przypadku. z eskadrà. ku Dardanelom. albo z pieni. Lenin utrzymywal si.pujàca: nie nale y szukaç winowajców wojny i zastanawiaç si. bezsensownych operacji GPU.

e Fakt.. Leninowi zawsze brakowalo rozmachu Parvusa. Ka dy wie. Wówczas lewicowi ekstremiÊci zdob. zawrà z Niemcami pokój i aktami prawnymi utwierdzà ro zpad imperium. przemysl upadnie. niemal bez reszty z liberalów. Car jest odpowiedzialny za wojn. podobnie jak ryba nie mo e yç bez wody.dzie do niej wlàcz yç za pomocà pieni. Duma. Êwiatowà. z czasem zdlawiony zostalby ws z. e chlopi zacznà silà odbieraç ziemi. poniewa imp erium nie mo e istnieç w warunkach demokracji. w Berlinie. e Rosja bije si. Tak proste haslo jak mia chlopom! doprowadzi do tego. lecz jeÊli spojrzeç dialektycznie.e: jak my.dzie. jak powiedzial Lenin. za milionowe jej ofiary. najwyraêniej Êwiadczy. Aby to osià 15 . pca tronu jest nieuleczalnie chory.dà wladz. ProÊciutki schemat. Plan byl po wojskowemu precyzyjny. mo emy wykorzystaç wojn. obszarnikom. Gdyby socjalizm zdlawiono w Niemczech. nie powodzenia na frontach. niebezpiecze stwo zagrozi calemu Êwiatu. Zjawil si. która wciàgnie w wir wydarze tak e ró norakie skrz lnej opozycji rosyjskiej.stwa socjalizmu na calym Êwiecie jest poparcie wysilku wojennego Niemiec. w chaosie.. kto jest prawdziwym wrogiem socjalizmu... narodowoÊciowe gromadzkie. zdecydowaç. Przede wszystkim przecià ona jest gospodarka. wi. która sklada si. po czyjej stronie walczymy. najpot..tà. To arcyreakcyjne. Tote robotnicy calego Êwiata winni walczyç przeciwko rosyjskiemu caratowi. A zatem drogà do zwyci. Parvus zaÊ szybko przeszedl od slów do czynu. ale w Rosji chwyci. po stronie Ententy. Zbyt ostre sà sprzecznoÊci stanowe. olnierze zaÊ wystrzelajà ofice tlumnie ucieknà z okopów. jedyny sluszny wniosek: ZWYCI¢STWO NIEMIEC TO ZWYCI¢STWO SOCJALIZMU! Có . roln ictwo pogrà y si. proletariusze calego Êwiata. Celem Êwiatowego proletari atu jest rozgromienie Rosji i wywolanie rewolucji rosyjskiej! JeÊli Rosja nie zostanie zdecentralizowana i zdemokratyzowan a. Trzeba si. Kampania antycarska ju trwa. mo na jà dobiç wojnà strajkowà. A poniewa Niemcy dêwigajà najwi. czyli niemieckim szpiegiem. niejsza jest socjaldemokracja niemiecka. ar walki z imperializmem moskiewskim. lecz doslownie od jutra mo na b. Gdy tylko car zostanie obalony. W pierw szym etapie nale y zdetronizowaç cara. ekonomistà i praktykiem gospodarczym. Carowa jest Niemkà. nie byl zresztà jak tamten. scentralizowana Rosja upadnie.dzy nie tylko socjalistycznà pras. wylo yl Niemcom projekt zniszczenia Rosji drogà dojÊcia do wladzy skrajnie lewicowych ekstremistów . ko czy. Runie na zawsze.kszy ci. Wojsko zostanie sparali owane. by uczestniczyç w podziale ziemi. ochoczo pol knie haczyk z takà przyn. la two nasuwa si. lecz równie liberalnà.c dynastia si. Nast. Nieco to prymitywne.

e Schlieffen planowal zako czenie przyszlej wojny w ciàgu dwóch mi esi. e najmniej polow. kto. N iemcy jeszcze dobrze pami. których Zapoznano Niemców tylko z tà cz. z faktem.t Cesarzowa Maria z nadwy kà zwrócil wszystkie niemieckie wydatki a do 1919 roku wlàcznie!) Niepokoilo Niemców co innego czy aby sam Parvus nie ma apetytu na tron rosyjski.r. co Parvus mówil. pochody uliczne i krwawe rozruchy. Ustrze e to od sytuacji. ta cz. lecz sam Parvus. zasobów i rezerw.). w dodatku nie dozbrojony. co je najbardziej interesowalo mo liwoÊç wyeliminowania z wojny i wylàczenia z Ententy wcià ze najsilniejszego przeciwnika: Rosji. o którym rozprawi al Parvus. e najwy sze stanowisko w pa stwie obejmie ktoÊ. technologicznà nowych 14-calowych dzial.stwa. zapieralo dech w piersiach. lecz z oczu pytajàcych emano wal chlodny niemiecki antysemityzm.ki czemu udalo si. dzi. wr . przecie êle. p. To te ochoczo zaakceptowali plan Parvusa. coraz mocniej zaciskajàca si. O wielu innych sprawach n ic wiedzieç nie powinni. gdzie miala zapewniç blyskotliwe zwyci. który potrafil organizowaç strajki.gnàç. Inspirowana przez doktryn. spodziewane z dnia na dzie przystàpienie do wojny Stanów Zjednoczonych wszy stko to bylo dla Niemców ostrzegawczym sygnalem. w którà Niemcy nie byli wtajemniczeni.cy (30 dni na Francj. pytajàc go jedynie. Ju dawno wszystko obliczyl. uzyskaç zbrojnà pomoc Niemiec. Ale Parvus gwizdal na to! Po pierwsze.dzie kosztowaç? je Tylko 50 milionów odpowiedzial Parvus. okr. Krwawa laênia na froncie zachodnim i wschodnim.t liniowy. choçby najbardziej nawet zrewolucjo nizowana. przewidzianych jako uzbrojenie rosyjskich krà owników liniowych. jak za n.Êç planu. e czeka ich koszmarna przyszloÊç. które mno yly si. na dlugo unieruchomiç lini. zgodnie z planem.wzi. jakiejko . wojennà Clausewitza i Fryderyka Wielkiego niemiecka strategia militarna obu Moltke feldmarszalka i jego bratanka. niedoÊcigla precyzja szt abów i stalowa dyscyplina armii wszystko to w konfrontacji z surowà rzeczywistoÊcià wojny bralo w leb i nie dawalo rez ultatów. 30 na Rosj. Malo prawdopodobne. niespotykanych kalibrów artyleria. wraz z uchodzàcym za szczyt sztuki wojskowej planem feldmarszalka Alfreda Schlieffena f atalnie zawiodla przynoszàc pora ki tam. ywiàc nadziej. ojciec pierwszej rewolucji rosyjskiej.tla brytyjskiej blokady morskiej. repreze ntuje wyznanie nieprawoslawne . jak najlagodniej. mial wlasne zdanie o spolecze stwie rosyjsk im. b. muszà naturalnie zieç niepodobna. Targowaç si. przewidywala szybkà i zdecydowanà likwidacj. W dodatku plan ów przedkladal im nie jakiÊ nikomu nieznany hochsztapler. Najlepsze w Êwiecie drednoty i krà owniki liniowe. po drugie. ale i to. Zakute pruskie lby nie byly w stanie pojàç rozmachu przedsi. szy bkie wyczerpywanie si. jak gr yby po deszczu przydajàc grozy haslu Bo e. nie wypadalo. ukaraj Angli. Wystarczy przypomnieç. g dy ten... Niemcom wiodlo si.dzie ju pusty? Pytania zadawano w niezwykle grzecznej formie. która ich dotyczyla. pogodzila si. by opinia publiczna Rosji. Âmieszna suma! (Sam tylko wysadzony w powietrze ros yjski okr. Có to zresztà jest w tej sytuacji 5 0 milionów marek? Jeden.tali.cia.Êcià planu.cz fatalnie. wyra ajàc si. ile to wszystko b.dzne grosze wywolal slynny strajk Obuchowski. tej sumy wlo y do wlasnej kieszeni. lecz dostrzegly to.

nie widzieli si. nawet najbardziej nikczemny cel.ç.cia celu. Ich narodziny dzielil okres trzech lat (1867 16 . wcale Parvusowi nie przeszkadzalo. Któ poza Leninem mógl lepiej oceniç ten Êwietny pomysl! Siedzieli w brudnej kuchni ubogie go leninowskiego mieszkania w Zurychu. nawzajem gigantycznymi czolami. pozbawionego wszelkich skrupulów. dyktatorskie zap. a po trzecie i najwa niejsze. niemal dotykajàc si. na drobne prasowe pyskówki.tne cechy elastycznego realisty. cztery wlasne banki i pakiet akcji w szeÊciu innych. ludzkà. potrafil strumieniem demagogii uzasadniç ka dy. nawet gdyby caly lud z placzem i zawodzeniem go o to blagal.knoduchostwa .lwiek opinii publicznej w Rosji. DoÊç bylo na to w marksistowskiej i pseudomarksistowskiej retoryce zakl. piekielnie pracowitego. a tym bardziej zostaç carem rosyjskim. zu ywala si. lecz znakomicie przetworzyl dla potrzeb masowej agitacji. Tymczasem nieprzeci.tanego manià wladzy i panowania nad Êwi atem. czlowieka okrutnego i pozba wionego zasad. ak lubil uchodziç za wodza Êwiatowego proletariatu . Czlowiek ten byl gotów stosowaç najpotworniejsze Êrodki do osiàgni. A przecie w tym okresie ogromna. hipnotycznà silà przyciàgal do siebie najbardziej krwio erczych lajdakó szalona àdza wladzy i czysto azjatyckie. stal si. Jednak e przez ponad 20 lat. c o trzeba! l) l) Parvus nigdy nie zajmowal stanowisk partyjnych. na bezsilnà wÊciekloÊç z powodu tego.biorstwo importowoeksportowe w Kopenhadze. e Lenin byl wprost niezastàpiony do dzialania w Rosji. op. by braç si.dy wszystko to. osobà zbyt znanà i szanowanà (dom w Berlinie. by unicestwili Rosj. nie zapominal tego jedynego w swej niepowtarzalnoÊci socjalisty . dwaj wielcy i stra szni geniusze. co za sily zeslaly ich na ten Êwiat. podrzucal idee swej partii-macosze . Parvus wcale nie zamierzal wracaç do kraju. i zniszczyli cywilizacj. zaiste wulkan iczna energia Lenina wskutek niezrozumienia. kiej i niewdzi. Byly zbyt zlo one. jakà jest rzàdzenie. zdaniem Parvusa. do tak ci. lecz Parvu s ani przez sekund.cznej pracy. pakiety kontrolne akcji kolei elaznych i kompanii eglugi Êród làdowej). Bóg raczy wiedzieç. Do przeszloÊci nale ala ich dawna wspólpraca. na przelewanie z pustego w pró ne. czlowieka. Niech tylko zrobi to. którego od lat nie spuszczal z oczu. przedsi. by mógl je ktokolwiek w pelni ogarnàç poza samym Leninem. a zwlaszcza pi. gdzie nale y zadaç decydujàcy cios. sprawialo. na zjazdach partii nie mial n awet prawa glosu. Przez te wszystkie lata zbyt si. klamstw i pólklamstw. dlugie lata. jak to trafnie okreÊlil Sol enicyn. willa w Alpach Szwajcarskich. który nie tylko je rozumial. jak niegdyÊ Borysa Godunowa. wzbogacil. zresztà wylàcznie w Rosji. Mial jednak na to stanowisko inne go kandydata. palacyk w Sztokholmie. Êwiatowà Lenin byl zbyt drobnà plotkà. palac w Bernie. e dla Europy i Êwiata jest on zerem. Na skal. a to. który z maniakalnà.

ki niemieckiej mowy. w 1924 roku.. ideologicznych aksjomatów i szalonych pomyslów. Nie ko czàcy si.dzmi zwiàzalem Niemców z pl anem. Spotkanie na Dworcu Âlàskim bylo yczliwe. które przyszly fuhrer obchodzil w okopach na froncie zachodnim).. rachunków.. Wszystko uj. kwitó zastawnych.ly od paêdziernikowego pr zewrotu. wzi.. zaÊ tyczy ubóstwa. Tymi pieni. czy istotnie sà takie puste. Grzeczne uchylenie kapeluszy. przystàpiono do pracy. specyfikacji. by budowaç w Rosji socjalizm wedlug Marksa. Gd y wywróci si.. Zlowieszcze i zagadkow e postaci.cy. Jedynie oczy si. tfu! eby nie zapeszyç wszystko idzie gladko. e potrzebne mi sà ich pieniàdze? Zdobylbym je z Niemców. bo bez Niemców si. pusty od 1914 roku.ksze kwoty zorganizowalbym w krótkim czasie. opuÊcili ziemski padól niemal równoczeÊnie.. benedykty skiej wr.cej ni sam Parvus.dny w interesach. Lecz trzeba oddaç mu to. istotnie brakowalo strategicznego rozmachu.te w tabele bilansu. rewolucj.wzi. Dymily papierosy w marmurowych popielnicach. Nawet wi. rubli. la cuch sprawozda i cyfr. Na szerokiej.cie w skali Êwiatowej.tnastorublówek na ogólnà sum. jak slusznie domyÊlal si. chrapliwe dêwi. Dlawily go kleszcze prze sàdów. umeblowanym w stylu m odern. plan si.cia udzialu w jego realizacji.i 1870). nie mógl nie podziwiaç ogromnej. Êwiecily. wcale jednak nie wpadl w zachwyt.. zdobyte w w Rosji. gdy mennica pa stw owa zacz. rejestrów i ksiàg inwentarzowych. Bzdura! Rosja jest biedna i zadlu ona po uszy! Ale czy ktokolwiek zmusi pana do splaty dlugów carskich? Co si. w dawnym gabinecie ambasadora. co nale ne taktykiem byl przewybornym.. wszystkie kieszenie. st ygla kawa w fili ankach z saskiej porcelany. wr.! A jeÊli bez artów. mocny uÊcisk dloni. W pomyÊle Parv usa dostrzegl nawet wi. powiódl i jest realizowany. W ogromnym. wyemitowano 11 milionów 900 tys. choç pozbawione szczególn go entuzjazmu. Parvus. i co nam zostanie? Konieczna jest armia! Ale nie ros yjska! W przeciwnym razie zmiecie nas ywiol. W 1897 roku. nie obejdziemy.cz pracy. No i masz pa n swojà Êwiatowà. Stalo si. jakà wykonal komisariat finansów i bank ludowy przez niespelna szeÊç miesi. b. A potem? Potem. zobaczymy.dziemy mogli kupiç calà Europ. Rosja po prostu dostarcz y Êrodków na cale. znów o yl gmach ambasady rosyjskiej. za szczelnie zaciàgni. Rozumie pan? Pod oslonà Niemców zrobimy swoje i równie pod ich oslonà wycofamy si.tymi kotarami. przedsi. weksli. Wprawdzie Lenin lepiej ni ktokolwiek mógl oceniç plan Parvusa. Jak na razie tfu. obsadzonej z obu stron lipami centralnej ulicy Berlina Unter den Linden.cz bezwzgl.la biç zlote monety. gdy otrzymal propozycj. wszystko usystematyzowane. poblyskiwal czerwonozielonymi iskrami likier w kieliszkach z czeskieg o krysztalu. A Niemcy? Po có panu Niemcy? Sàdzi pan. pustym budynku. które min. to mo na to osiàgnàç za pomocà dwóch prostych slów hasel: pokój i zie . to 20 kwietnia 1918 roku (w dniu urodzin Adolfa Hitlera. sztuk zlotych pi. za pieniàdze. Czym jest Rosja? Rosja to gówno! Nie wolno zaczynaç od Rosji! Ale nikt nie àda. Choç Parvus byl szalenie wymagajàcy. budo wany z imperialnym przepychem pod koniec XIX wieku. 178 milionów 500 tys. Rozwalimy armi. Do 10 kwietnia 1918 .

ciu. Ale wkrótce i na to si. e) na zrekompensowanie strat osób prywatnych w Niemczech i firm niemieck ich.. a wraz z nimi miliony zlotych monet. Parvus porus za grubymi wargami..5 miliarda rubli w zlocie wedlug kursu 1913 r oku.r. S zyfry. sztuk na ogólnà sum.. Zlote francuskie monety o wartoÊci pi. Edwarda VII i Jerzego V. do banków skandynawskich i inny ch banków. sztu k na ogólnà sum. Za malo! 17 . pogromów antyniemieckich i z innych przyczyn. 10 milionów 500 tys. dziesi. Wtem gwaltownie si.. dwudziestu. 500 rubli. poniesionych wskutek zerwania kontraktów. 1898 rok... pi.çdziesi. weksle. zlote gwinee i pólsuwereny z wizerunkiem królowej Wiktorii. Razem. Razem 2. b) za pomoc wojskowà. Szybko plynà lata.. Kolekcji dziel sztuki z muzeów. zas. Do 10 kwietnia 1918 roku zarekwirowano 14 milionów 850 tys. Z nich: na konta prywatne. frank i. Srebme monety. Do 10 kwietnia 1918 roku odebrano ludnoÊci 2 miliony 100 tys. c) za utrzymanie a rmii.. d) za zablokowane niemieckie depozyty. a jego wodniste oczy Êlizgajà si. zlo te pierÊcienie Êciàgni. zlote franki szwajcarskie. monet na ogólnà sum. Zlotych monet o nominale 7 rubli 50 kopiejek wyemitowano 16 milionów 829 tys. on znajdzie. 142 mili onów 500 tys. Razem.. ulokowane w bankach rosyjskich... Klucze.ciu.. 126 milionów 217 tys. dolary pólnocnoameryka skie w banknotach. 111 milionów 500 tys. dziela sztuki z e srebra i brollzu (o wadze wielu ton). przelewy. rubli.. Papiery wartoÊciowe. Zlotych pi. oraz dla Niemców a) za pomoc finansowà. Na konta osobiste. Razem: do banków niemieckich. monet na ogólnà sum. aktywa w zlocie o bcych pa stw. Zabraklo czasu. rosyjskie zloto zdeponowane jako gwarancja po yczek zagranicznych. Wydatki na transport.. Czeki gotówkowe. do banków szwajcarskich. st rumienie. rubli. zbiorów prywatnych i pa stwowych na razie nie inwentaryzowano.. rubli. obligacje.ciorublówek wybito 5 milionów 372 tys. srebro w sztabkach. 26 milionów 860 tys . po kolumnach cyfr. Na zakup akcji przemyslu niemieckiego i przemyslu pa stw neutralnych.te z ràk rozstrzelanych. monet na ogólnà sum.pia.... procent strat spowodowanych nieuczciwoÊcià wykonawców. zlote kolczyki wyrwane z uszu gimnazjalistek. rzeki. marki. Funty. zlote bransoletki znalezione w chl opskich chatach za ikonami. na wspólnà spraw.ciu i stu fr anków. cale morza zlota. odebrano ludnoÊci i zaprzychodowano 9 milionów 500 tys. 1899 rok. rubl i. wyroby z metali szlachetnych.

ko westchnàç. Zbyt du o zlota przykleja si. Nagle z jego ust wyrwal si.. zbo a. W miesiàc póêniej Wolodarski ju nie yl. Autentycznà kontrol. Moisiej Uricki. Ale oto list od prosil by go pokazaç kolegom niemieckim: Drogà wojny nic od nas nie uzyskacie. Wersja oficjalna glosila. bywalec na dworze carskim.. Co .lo si. okazalo. Moisiej Wolodarski i przewodniczàcy kronsztadzkiej czeki Michail Andronnikow. Szybko odnaleziono zlodziei: byli to. Ulokowano ich w pobli u Lenina specjalnie (tak jak wielu innych czekistów). W Piotrogrodzie wysyla jà ladunek gdzieÊ na lewo. Êledztwo.. Pouczajàc rozmówców Parvus nadal studiowal dokumenty. chcielibyÊmy i my coÊ zaczàç braç od Niemców. Ten wielki finansista z niezwyklà latwoÊcià operowal dziewi.ç.cej. Moskwa 1975. odsylam do ksià ki Lenin i WCzK. Wszystko zalatwimy jak cywilizowani ludzie. zdajemy sobie spraw.. jak ci.ç razy. wyjaÊniono jà wkrótce. Parvusowi obiecano wyjaÊnien ie sprawy.kszà ni dotàd stanowczoÊcià. te nikt nie wie. im do ràk. Dzier y ski Moskwa ( choç na krótko wyjechal wtedy do Szwajcarii). Trzeba dzialaç b ardziej stanowczo. laskawie spojrzeç. malo t ego. e z kuli eserowca.ç razy wi. I rzeczywiÊcie. Wszystko dlatego. gdyby nie to. Parvusowi nie pozostalo nic innego. .. Mo na byloby si. Po zaspokojeniu wszystkich niemieckich roszcze . za poÊrednictwem prywatnych banków Skandynawii.. Jasne.. 229. e dziÊ mogà wszystko wziàç sami silà. zdawaç by si. lecz ile go nam zostalo. Co najmniej pi. poszczyciç Êwiatowy proletariat ?! Wszystkich. nie. Rezultaty byly sensacyjne.Zbyt malo bylo czasu. jak si. Natychmiast rozpocz. przyjaciel Rasputina. l) 1) Ksià . zadbaç o kontrol. e interesujàcym zespolem wykonawców mógl si. Hanecki studiowal przecie finanse na . Mien y ski Berlin. ale za du o tam zlodziei. Pertraktacje w Berlinie toczyly si. którzy powàtpi po paêdzierniku 1917 Andronnikow zostal szefem krwawej czeki kronsztadzkiej. Trzeba unikaç awanturnictwa. nie zgadza! Ale to niemo liwe! Niemo liwe? Prosz. e w ko cu epistoly sformulowal jej sedno: Mo emy dostarczyç Niemcom surowce . nawet Leninowi dziwiç. po prostu za malo. adnym systemem.dnikiem do zada specjalnych przy oberprokuratorze Synodu. by nie pozwalali wodzowi na wyskoki. jeszcze nie wszystko. s . Powinno byç pi. gladko. Andronnikow. W ka dej sytuacji jest ekstremistà. rudy elaza oraz metali kolorowych. e bylo malo czasu. przepr szam. Polecialy w Êwiat szyfrogramy.ciocyfrowymi sumami. drewna. Musicie byç bardziej bezwzgl. zmieszanego z oburzeniem. CoÊ podobnego! Siedemdziesiàt pi. Rachunek si. oczywiÊcie. wszystko spalimy! Lenin zawsze pozostaje sobà. przed rewolu cjà byl urz. wykonawcy nie kierujà si. e ekspropriacja przeprow adzana jest zbyt emocjonalnie. siedemdziesiàt osiem milionów w zlocie. Prawda. To. Tu sà dane o zgromadzony ch zasobach futer.. Có . Uricki i Wolodarski byli jeg o ulubie cami. okrzyk zdumienia. Powolanie do ycia WCzK to Êwietny pomysl. Walentin Pikul w Nieczystej sile i re yser Elem Klimow w filmie Agonia stw orzyli wyrazisty portret tej postaci. bardziej ni ktokolwiek zafascynowanymi ideà wielkich przeobra e .dni i dzialaç z wi. moglo.

Podczas gdy Hanecki urabial bankierów. Slynny Sieme ns.cala do anga owania si. nie pchajcie nosa w nasze sprawy. jak to sam okreÊlil. pulk magnatów przemyslu niemieckiego . Rezultat em pertraktacji bylo podpisanie porozumie uzupelniajàcych do traktatu brzeskiego. który stracil w Rosji inwestycje ogromnej wartoÊci i marzyl o odszkodowaniu. (w odró nieniu bankierów. W swych entuzjastycznych wspomnieniach o Leninie (jak mogloby byç inaczej na koncie Haneckiego w jednym z b anków szwajcarskich GPU odnalazlo w 1932 roku 60 milionów franków) Hanecki z zadowoleniem wspomina owe dni: Chocia perspektywa spotkania przy zielonym stole ze znanymi bankierami niemieckimi Mendelsohnem. a na wschodzie maszerowaly ulicami Tyflisu. szan owni panowie! (jaka to ogromna przyjemnoÊç cytowaç wspomnienia starych bolszewików !). A Krasin oferowal surowce. znacznie mniej dra liwych) zachowywali si. Heidelberdze i Zurychu. Niemcy trzymane w szachu przez oba fronty na làdzie i angiels kà blokad. czujnie i niespokojnie.li rzàdy w Rosji? Czy nie ma w tym jakiegoÊ oszustwa? Czy ktoÊ mo e te propozycje potwierdziç? 18 . Ale nie bylo wyboru. z yciorysem nowoprzybylego komisarza do spraw handlu. na morzu dogorywaly. powa nie? Có to za lu zie przej. Magnaci ludzie powa ni i dbajàcy o mi. Bo e Êwi.uniwersytetach w Berlinie. uwolnienia k aju z p.dzy. Niemiecki handel morski upadl ju w 1914 roku. Ale powiedzieliÊmy im bez owijania w baweln. Wiedzial. Zbyt wyraêna kryminalna przeszloÊç Krasina n ie zach. Sprawà gardlowà bylo odrodzenie przemyslu. by nie zapoznaç si. a duma Niemiec i przedmiot szczególnego uwielbi enia cesarza flota wojenna na otwartych morzach raz tylko w ciàgu calej wojny zdolala podjàç nieÊmialà prób. Krasin zajàl si. a równoczeÊnie gwarantowaly calkowità niezale noÊç Rosji Sowieckiej w sferze wewn. przemyslowcami.ty! Ale ta oferta oznacza wymiecenie wszystkieg o. o jakich Niemcy od lat nie mogli nawet marzyç.dzynarodowà reputacj. e wojska niemieckie okupowaly polow. co przemysl rosyjski zgromadzil z trudem w latach wielkiej wojny! Czy mo na jà traktowaç. w kontakty z bolszewikami. Francji na zachodzie. gdzie i na jakich warunkach nale y lokowaç ogromne sumy w tward ej walucie. i to w iloÊciach . delegacja nasza nieêle dawala sobie rad.. OkreÊlaly one ÊciÊle wysokoÊç kwoty majàcej zaspoko nansowe roszczenia Niemiec. WielkoÊç proponowanych dostaw porównywano z doniesieniami agenturalnymi o zapasach surowców strategicznych w Rosji na poczàtku 1917 roku. Glasenappem i innymi niezbyt mnie cieszyla.tli blokady brytyjskiej. Sentymentalni bankierzy niemieccy i ich szwajcarscy koledzy coÊ tam przebàkiwali z o drazà o metodach zdobywania pieni. zaprosil na spotkanie z Krasinem. Có z tego. Nie byli bowiem na tyle leniwi.trznej po ityki ekonomicznej .

. by wtràcili swój kraj w takà samà krwawà otchla . prosz. uniemo liwiajàc intymne kontakty z nimi. Niektóre skrzynie i paczki natychmiast wysylano do Szwajcarii. e podczas narady na Kremlu 19 lipca 1918 roku (Êwiat byl wówczas zbulwersowany pierwszymi wiad omoÊciami o zabójstwie Mikolaja II i jego rodziny). Wcale nie dlatego. zlodziejami.zionà sieç banków zachodnich. e pretendowal do roli wodza Êwiatowego proletariatu lub oÊm ielal si. gdyby o tym wiedzial. wpra wdzie nad jego likwidacjà. zobowiàzal. do pana W.kszà skal.sto padalo nazwisko Parvusa. nadchod zàce drogà morskà i làdowà na adres ambasady i konsulatu generalnego. a tak e jego uwagi o bl. Zastanawiano si. Mien ynskiego . musimy przyznaç. JeÊli pojawi si. e Parvus swym op aslym cielskiem zaslonil rozgal. cz. czlowieka.dzynarodowym doÊwiadczeniu. e Uricki i Wolodarski okazali si. W dodatku autorem PLANU byl Parvus.cza Parvusowi. gdy prze je d al w zaplombowanym wagonie przez Niemcy pozostajàce w stanie wojny. dawno ju zapomnial o jalowej publicystyce partyjnej ). pami. nie zrezygnujemy z niej mial zwyczaj powtarzaç cyniczny Karol Radek. Co wszak e robil Mien y ski i co kazalo jego szefowi Dzier y skiemu porzuciç wa ne spra ubiance i niespodziewanie przybyç do Szwajcarii? Nie tylko to. Groêny bakcyl nabieral sil. Byly tam niechlujnie drukowane po niemiecku broszury i ulotki. co w Rosji. Glówne zagro enie polegalo na tym. dziel sztuki. Lenin byl Êwiadom tego. Otó Parvus zaczàl byç dla Lenina ucià liwy. Lenin pragnàl uchodziç za jedynego jego autora. Niektóre skrzynie z mnóstwem d yplomatycznych plomb. To te jednak nie bylo najwa niejsze. Dzi. sztabek. spod opieki swego dawnego nauczyciela Lenin nie zamierzal wtajemniczaç go we wszystkie swoje plany. którzy na torturach (a najcz. w ywo onych przez bolszewików za granic.tal jednak równie o tym. a poniewa PLAN si. Ale do tego mialo dojÊç w przyszloÊci. ile wpadalo do jego kieszeni. e ktoÊ chcial go uÊm ierciç. bi uterii.dach ekspropriacji (czy te zgodnie z ofic . powiódl. Aby zachowaç calkowity obiektyw izm. do czego si. W kazamatach Lubianki siedzialo wystarczajàco wielu Êw ietnych finansistów o mi. uznano jednak ten pomysl za przedwczesny i odlo ono na póêniej. próbowal zainfekowaç caly Êwiat. wdawaç z Leninem w polemiki prasowe (Parvus. co zawdzi. rzecz jasna.du na wypowiedziane przeze slowo Malo! . W niektórych skrzyn ly nawet karabiny. Parvus bylby zadowolony. lecz ze wzgl. ni to zakladal Parvus. jak t o okreÊlil Lenin. platyny i szlachetnych kamieni. ju Rosja.Êciej bez tortur) ujawniali mnóstwo finansow ych tajemnic i powiàza z calym Êwiatem. W tym samym czasie Joffe i Mien ynski pracowicie odbierali liczne ladunki. na razie Parvus byl bardzo potrzebny.Ale tak. o nieposzlakowanej reputacji. bardzo! We wszystkich sprawach dotyczàcych zakupów i sprzeda y towarów pr ez Niemcy nale y zwracaç si.cia. w jakiej pogrà yla si. Ale o wielu sprawach nie mial poj. okazja. nawolujàce robotników i chlopów niemieckich. Nie dlatego. nie zawieraly zlotych monet. i nie wiadomo. Uwolniwszy si. by zrobiç to samo w Niemczech. bezpoÊrednio do konsulatu generalnego.ki ich wiedzy mo na bylo mydliç oczy Niemcom na znacznie wi.. Prowadzil przy tym wlasn r.. Nie bez podstaw uwa al Parvusa za niebezpie cznego Êwiadka wlasnych zobowiàza .

l) Nawet rosyjska oficjalna historiografia bliska jest ju zdemaskowania mitu o trzale Kaplon w serce rewolucji . Na osobisty rozkaz Lenina przygotowano wykazy adresów osób nale àcych do klasy bogaczy . jakie powinniÊcie mu zadaç. e nawet bolszewicka Prawda . chaotycznie i bez nadzoru. Status spoleczny skazanych zbiorowo na Êmierç zdefiniowal za pomocà nieprecyzyjnej etykietki bur uj. która oplotla kraj. sowieckà. Zdefiniowali wroga bardziej jednoznacznie. Rejestracja ta praktycznie bj. pisala o zastàpieniu wlad rad wladzà czerezwyczajek . od terroru wybiórczego. Lenin zaÊ zlikwidowaç jak najwi. nierosyjskich. . Wysluchano go. Nie szukajcie podczas Êledztwa materialu i dowodów na to.ly z Moskwy instru kcje wyjaÊniajàce sens wprowadzenia terroru: . którym tak bardzo zachwycali si. jak twierdzil.bszy ni mo na to bylo wyraziç w bezdusznym tekÊcie biurokra tycznej instrukcji.cej Êwiadków terroru uprzednio ich obrabowawszy. Sam Lenin.kulak itp. Odpowiedzi n a te pytania powinny decydowaç o losie oskar onego. Aby kogoÊ 19 . Uchwalono. jeÊli nim nie jest. co zrabowane ..czyny. plyn. rzucajàc slynne haslo rabuj to. Listy potencjalnych ofiar zacz. Pierwsze pytanie. uznal za coÊ niestosownego u ywanie w takich apelach wyrazów obcych. mo na bylo przykleiç ka demu..to sporzàdzaç natychmiast po paêdziernikowym przewrocie . CZERWONY TERROR. Nie prowadzimy wojny przeciwko poszczególnym osobom. Powiedzonko Lenina Niech 90% narodu rosyjskiego zginie. uwa ajàc je. wcielano w ycie z niebywalym rozmachem. Hitler chcial zjedn oczyç naród. I wkrótce zaczàl si. wróg ludu .. to nie jest wrogiem.. co prawda.cie. podziwiajàc to osiàgni.dzy Leninem a jego naÊladowcà Hitlerem. W tym czasie obszary kontrolowane przez bolszewików byly ju pokryte tak g. ten jest wrogiem. e naziÊci b wlasnym kraju bardziej ogl. Na tym polega sens i istota czerwonego terroru . gu bernialnych i gminnych oddzialów WCzK. ZaÊ etykietki takie jak bur uj . Decydowalo pochodzenie etniczne.la calà ludnoÊç kraju.alnà nazwà nacjonalizacji) prowadzonej. Kto jest ydem. wys 2) JeÊli porównaç te wydarzenia z hitlerowskà eksterminacjà ydów to oka e si. jego wspólnicy.stà siecià powiatowych. te terror masowy. e oskar ony zwalczal slowem lub czynem wlad z. Na tym wlaÊnie mi. Sens byl jednak znacznie gl. byle 10% doczekalo rewolucji Êwiatowej . za hiperbol. Tym ró ni si.. wychowania lub zawodu. Rozkazawszy zlikwidowaç Urickiego (A bylo za co! mord ten przypisano eserowcom) i zainscenizowawszy zamach na samego siebie1)po raz pierwszy w dziejach Lenin usankcjonowal masowà eksterminacj. dotyczy pochodzenia.. WlaÊnie w glàb tej zlowieszczej paj... calych grup ludnoÊci.2). LIKWIDUJEMY BUR UAZJ¢ JAKO KLAS¢. powszechny.dni.

i tyle.kopisy. Glosi on co nast . wdzier ali si. w tym.. reszt. r. e wplaci 400 tys. Dr. Nocà do mieszka osób. wyciàgano na u lic. by je rozdaç robotnikom . Zloto i kosztownoÊci zabierano (do ràk wykonawców przyklejalo si.dzmi lub w artoÊciowymi przedmiotami. Gdy podejrzewano kogoÊ. wiek ani nawet stan zdrowia.czyla ich bowiem sama myÊl. którzy mi. które mialy nieszcz. Mlodych i zdrowych m. Wszys tko to identycznie lub podobnie dzialo si. w calym kraju. wartoÊciowe projekty. przez calà Rosj. co dostali robotnicy. tym solidnie j go obrabiano. adwokatami. mówiono mu wprost. mlode kobiety gwalcono i cz. czasem nawet umierajàcych n a tyfus wsadzano pod konwojem na furmanki i wywo ono za miasto. ani podejrze . e ludnoÊç ma jeszcze jakieÊ pieniàdze nie zagarni. e chocia e wzgl. których po takiej transakcji lapano i równie rozstrzeliwano. Tak instruowal swych podwladnych Feliks Dzier y ski. ksià ki. JeÊli uznajem y za konieczne. czyli po rewolucji bur ujami . humanitarne wladze gotowe sà odstàpiç od wlasnych zasad. ich te rozstrzeliwano. nie potrzebujemy ani dowodów. rubli w zlocie lub ich ekwiwalent w twardej walucie. oslawiony rozkaz dotyczàcy zakladników. Darujà mu ycie i pozwolà wyjechaç za granic. ani przesluchiwa . oficerami. wychowanie lub zawód jest sko czony i podlega karze Êmierci.rozstrzelaç. Im kto byl bogatszy.. e spraw.. wi. reszt. byli rozstrzeliwani za ich ukrywanie. Masowe egzekucje jako represje za strajk i ju przetaczaly si.puje: .by bolszewicy i przeprowadzali rewizj. uzbrojeni po z..spoÊród bur uazji i oficerów nale y wziàç znaczne iloÊci zakladników.ciem bo lszewików.dnie stosowaç masowe rozstrzeliwanie . i wskazywali schowki z pieni. rozpasanej. pod warunkiem.zie i lagrów. cz.sto razem z kupujàcymi. niezbyt zamo nych ludzi.ziono . rozkradano alb o sprzedawano spekulantom. .te przez ludowy bank i komisa iat finansów. Tylko tych.kli stopniowo. bezcenne zasoby archiwów wyrzucano na Êmietnik. nie zwracano uwagi na pleç. Terror natychmi ast przybral form. bogatych klas .du na pochodzenie. Ci. nale y t aktowaç znacznie szerzej. Tak traktowano zwyklych. stanu ckiego. Wraz z wprowadzeniem czerwonego terroru ukazal si.ce j ni 15%). którzy od razu wyrazili zgod. wsadzano do przepelnionych wi.Êcie przed rewolucjà nale eç do szlachty. byç powszechnie szanowanymi obywatelami. Uporczywie milczàcych. co kto mial na sobie. czyzn rozstrzeliwano na miejscu . by przyglàdali si. w zasadzie nie wi. poddawano iÊcie Êredniowiecznym torturom lub zmuszano. Chodzi w gruncie rzeczy o cal y naród. gdy nie chodzi tu wylàcznie o likwidacj. niekiedy w bankach zagranicznych. Nie trzeba wyjaÊniaç. Mienie bur ujów konfisk wano jakoby po to. W razie najmniej szych nawet prób oporu lub najmni j szych niepokojów w Êrodowisku bialogwardyjskim nale y bezwzgl. Odbierano pieniàdze i wartoÊciowe przedmioty. katuszom zadawanym ich bliskim. to rozstrzeliwujemy.du na skutek. którego Owoce Rosja zbiera jeszcze dziÊ.wzi. krwawej rzezi. Tak naprawd. wyraênie wskazujàc. Bez wzgl.sto potem zabijano. e ma du e pieniàdze. czerwony terror byl po prostu koleJnym finansowym przedsi. W kraju szalalo bezprawie.

Za ogromny okup obiecano im wolnoÊç i wyjazd za granic. To on wpadl na ma kabryczny pomysl karmienia zwierzàt w stolecznym ogrodzie zoologicznym zwlokami rozstrzelanych wrogów rewolucji. Ocalilo to ycie wielu ludzi. Rycerze rewolucji do tego stopnia przesiàkli korupcjà. by nikogo ju nie wodzili na pokuszenie. 20 . Informowala ona.. Gieorgijem Michajlowiczem..pczyni Bokija. e w dawnej stolicy carów dochodzi do potajemnych kontrrewolucyjnych transakcji . Nie mialo to jednak wi. lecz skutecznie wyduszaç z nich miliony. oplacali. Aresztowani po cichu zakladnicy wi. których nie wolno bylo z kraju wypuszczaç.kszego znaczenia. e w Piotrogrodzie u walniano zakladników za pieniàdze. a bolszewicy mieli nadziej. e w pierwszej kolejnoÊci uratowaç si. byly prz ecie horrendalnie wysokie. Gleb Bokij. donosila Jakowlewa. WartoÊç egzotycznych zwierzàt byla przecie du a. Wielkich ksià àt natychmiast rozstrzelano. Jego niezwykly spryt w wyciàganiu pieni. e w tajnej operacji uczestniczyly wladze WCzK làczn ie z samym Dzier y skim. Dymitrem Konstantinowiczem i Pawlem Aleksandrowiczem.zieni sà w zakonspirowanych lokalach.dem czeka piotrogrodzka i jej filia kronsztadzka. Bracia zadecydowali. wspinaç po szczeblach kariery. Najwa niejsze bylo to. ich nielegalnie do Finlandii. e ktoÊ je od nich kupi. Kseni. czasem wi. Aleksandrown. po czym szybko zaczàl si. za które przerzucono na Zachód rodzin. eks-cara) i szeÊcioro dzieci.tami Mikolajem Michajlowiczem.cia Aleksandra Michajlowicza jego on. Blyskawicznie prowadzone z rozkazu Lenina Êledztwo wykazalo. Uzyskane w ten sposób pieniàdze nie sà przekazywane wladzom. Ten ulubieniec Dzi er y skiego fachowo zorganizowal zamach na swego eks-szefa Urickiego. przerzuca si. WiadomoÊç ta dotarla do Moskwy w tajnym raporcie gloÊnej niegdyÊ Warwary Jakowlewej zast .dzy. a gdy wplacà astronomiczny okup. by powoli. jakimi si. prowadzone sà tajne pertraktacje z wi. aby si. Obecnie. a równoczeÊnie podziw. Po Êmierci Urickiego w kolebce rewolucji panoszyl si. zwlaszcza pod tym wzgl.êniów zwalniano. wzbogaciç.dzy od zakladników budzil w Moskwie zawiÊç. e cz. Wplacili ju sporo pieni. winien ojciec licznej rodz Z donosu Jakowlewej wynikalo: w Piotrogrodzie uknuto kontrewolucyjny spisek. wielkiego ksi. Wyró nila si. Bàdêmy wszak e obiektywni. by przez wyci. którà kiero wal znany ju nam ksià . yç pokus.sto braklo im sil. Kwoty. (siostr. Andronnikow.a do 1934 roku.. Wybuchl skandal. iny!).zionymi w twier dzy Pietropawlowskiej wielkimi ksià .

sa.Dzier y skiego. pelnych inicjatywy ludzi wrzucano dziesiàtkami tysi. I nic nie zdola nas przekonaç. ne i wartoÊciowe przedmioty ulegajà konfiskacie. e zbrodnicza banda. biedaczyna Adolf Hitler.gu Wojska Do skiego.. zatruty angielskim gazem bojowym. zlikwidowaç ich wszystkich. Akt oskar enia wymienial liczne zbrodnie Kozyriewa.. chytrze. poprzez calkowità jego likwidacj. 841 wagonów drewna. bro LB. na teren okr.dne kozly ofiarne. 2 miliony pudów wlókna lnianego. ly ki i w idelce . do wladzy.cznoÊci Niemcy otworzyli czerwonym internacjonalistom szlak nad Don.. nie wyjaÊnial. Pedantyczni Niemcy ÊciÊle ksi. Zin . Póênà nocà 3 listopada 1918 roku konsul niemiecki w Piotrogrodzie zlo yl po egnalnà wizyt.. którego przylapano na rozpowszechnianiu ulotek. KosztownoÊci wcià plyn.dzynarodowych banków. N ale y stosowaç masowy terror skierowany przeciwko bogatym (znowu! LE. sowiecki ambasador w Berlinie Joffe. na Dzier y skiego i grozil. e towarzysz Kozyriew upadl a tak nisko. Czytamy w nim m. zlote talerze. podyktowane przez zachodnich aliantów. Wkrótce zresztà po wrócil do stolicy Niemiec. w momencie. e gdy to si.czyny mi. niejakiego Kozyriewa. in.drow aly na zachód. Nim to nastàpilo. by na dziedzi cu ambasady sowieckiej rozdawaç ju nie ulotki. e kradl ze stolówki WCzK zlote talerze. Odpowiedê Lenina byla szokujàca: Rewolucja nie potrzebuje historyków! . Dzier y ski uÊmiechal si. by zrealizowaç dyrekty w... o to zapytaç. Wielki ksià .zionej paj. O ocalenie mu yc ia zabiegal Maksym Gorki. Tak ub ezpieczone na obu skrzydlach dywizje internacjonalistów wdarly si. do rozgal. 9132 wagony zbo a. Rosji pozostawiono tylko krew. 294 wago y futer itd. dzi alo. 1218 wagonów mi. Znal si. Dodajmy. podrz. autorem wielu fundamentalnych prac z tej dziedziny. majà byç spisane i odebrane. która w paêdzierniku 1917 dorwala si. Rewolucyjny trybunal sàdzil go publicznie. R ozstrzeliwaç wszystkich. pracowitych. równie wybitnym. zostal wydalony do Rosji. W ko cu znalazly si.gowali wszystko. ly ki i widelce.cy do bratnich mo gil. wymagaly natychmiastowego wycofania wojsk niemieckich ze wszystkich zdob ytych terenów do Niemiec. podpisanà przez Lenina i Swierdlowa: Problem kozactwa nale y rozwiàzaç. ze swych kontuzji w polowym lazarecie.. Leni n darl si.) Wszelkie sum y pieni. Gieorgij Micha lowicz byl archeologiem..dzi czekistów na cztery wiatry. Surowe warunki kapitulac ji.) kozakom.. Mikolaj Michajlowicz byl Êwiatowej slawy historykiem.ski w listopadzie 1918 roku: 2 miliony pudów cukru. akt oskar enia.. naturalnie. lizal si. Nikt zresztà nie oÊmielilby si. Najwi. Z wielkim halasem aresztowano naczelnika jednego z rejonowych odd zialów piotrogrodzkiej czeki. Bogactwa wysysane wraz z krwià w.. a do swej kl. Jakim cudem w stolówce dla czekistów znalazly si. na art ch. u których zostanie znaleziona bro (w ka dym kozackim domu znajdowala si.kszy skarb tego kràju utalentowanych.. lecz karabiny.ly strumieniem do Niemiec. co wywo ono z So wdepii . W listopadzie 1918 roku upadly i skapitulowaly Niemcy. gdy w konspiracyjnym mieszkaniu sprzedawal cudzoziemcom w yroby jubilerskie za funty szterlingi. miala jakiekol wi ek inne zamiary poza obrabowaniem i unicestwieniem Rosji. Bokija i jeszcze kilka osób na pewien czas usuni. I) Wielki ksià . Z wdzi. e rozp.to ze stanowisk.

Dobiegala ko ca Êwietnie.. Tote plan ewentualnej ucieczki do Niemiec (co b. e bolszewicy przeka à je Niemcom. Po kapitulacji niemieckiej zarzàdzono po raz trzeci stan gotowoÊci do ucieczki. jak wielkà panik. w które wplàtany byl po uszy razem z Andronnikowem. W minionym roku obaj odwalili kawal roboty.sk. ona zwyci.kszà niewiadomà byly dals ze losy bolszewików. nie zdajàc sobie sprawy. gdy nadeszla wiadomoÊç o desancie angielskim w Archangielsku.c 21 . e lada dzie Niemcy znajdà si. Riidigera on der Goltza.. bowi em dalszy rozwój wydarze stal pod znakiem zapytania. sojusz kozactwa Do skiego i Kuba skiego z Armià Ochotniczà. Jeszcze wi. PrzyszloÊç Niemiec zapowiadala si. Ci ws zak e. który nie yczyl sobie mi. skoordynowana operacja na wielkà skal. e owocna wspólpraca rzàdów Federacji Rosyjskiej i Niemiec dobiegla ko ca. torpedujàc próby powa niejszych wystàpie przeciwko bolszewikom zszokowanego rosyjskiego spolecze stwa. Odpowiedzial wi.dzynarodówki). by wziàç pod kontrol. Zwlaszcza skut ecznie zniweczyli rodzàcy si. przecie wyczerpaç. Kreml mial ju w tym czasie obietnic. pomogla Zinowiewowi uniknàç odpowiedzialnoÊci za piotrogrodzkie afery. Ju dwukrotnie chciano go realizowaç. nie zamierzali nacieraç.. e b. ich elity wlaÊnie do Niemiec. Nawet Goltz nie mógl dlu ej si. e zako czy si. Mi adziej. która przyniosla obu stronom baj eczne zyski. przewidywal natychmiastowà ewakuacj. Przygot owano go ju w 1917 roku. Po egnanie bylo doÊç nerwowe. Niemcy sàdzili. Tylko inwerwencja Lenina. gdy powszechnie spod ziewano si. Drugi raz. Anglików w glàb kràju. Pierwszy raz po zamordowaniu ambasadora Mirbacha. wywolali na Kremlu. Karola Liebknechta i Ró y Luksemburg. nagromadzonej przez lata wojny w porcie archangielskim. Urickim i Woloclarskim. ogromne zapasy broni. Anglikami kierowa la obawa.stwem.dà tolerowaç obecnoÊç bolszewików na Kremlu jedynie do ko ca wojny.. lub przynajmniej pokojem na znoÊnych warunkach. bylo uzasadnione. Istniala jeszcze linia làcznoÊci poprzez kraje nadbaltyckie broniona przez elaznych grenadierów gen. takiej samej.. gdyby bolszewicy ponieÊli kl. Niemcy wykonali gig antycznà prac. zobaczymy!) wcià pozostawal aktualny. ale ju nikt nie ywil zludze . w ogniu rewolucji.owiewowi. W zgodzie z rytualem dyplomatycznym konsul niemiecki wyrazil al. jak ro syjska.dzie dalej. Zjawili si. Zinowiew nie przestrzegal protokolu dyplomatycznego po p rostu go nie znal. mgliÊcie i ponuro. jak sobie poradzà bez niemieckiego poparcia. Pytanie.dzyn arodowego skandalu (Zinowiew byl przecie przewodniczàcym Mi. utrzymaç w nowej sytuacji. e Niemcy lada chwila wkroczà do Moskwy. a nie bylo mo liwoÊci zapobiec posuwaniu si. ich cierpliwoÊç musiala si.

dzne pensje i opóênianie ich wyplaty równie znaczàco przyczynialy si.konsulowi bezczelnym argonem cherso skich sklepikarzy. Nad Donem. nego i wymiany towarowej.in. które w le inowskich dekretach nazywano wrogiem klasowym . czymÊ codziennym. Pohamowal wi. zarówno na tyly bialej armii. Zbo e istotnie dotarlo na miejsce w du ych iloÊciach. Wymieniwszy te uprzejmoÊci panowie rozstali si. enia systemów obrotu pieni. jak w znacznej mierze do jej szeregów. który karmil pól Êwiata! LB. najbardziej cenil el azne opanowanie. która sprzed awala kupcom przyznane dla handlu zni ki taryfowe za cen. redakcja demokratycznej gazety Rodnaja Ziemia Szrejdera oraz pewna du a organizacja charytatywna.dzynar odówki pobieral niegdyÊ podstawowe nauki rewolucyjne . e otrzyma zbo e z Kubania (nad Donem.kszania skali tych zjawisk..te przez bolszewików. na Rosj. upadku eto su pracy oraz mnóstwa innych czynników materialnych i moralnych. charakterystycznych dla czasów wojny i rewolucji . Epidemia. Wyruszyç w podró lub wyprawiç ladunek jak dawniej.lo otuchà sily antybolszewickiego ruchu oporu.. praktycznie bioràc nieuzbrojone. Tak np. gdy utracil nadziej. êródlem dochodów dla slu b kolejowych. General Anton Denikin wspominal z goryczà: Spekulacja byla wprost horrendalna.. Nikt nie robil z tego tajemnicy. a w leninowskiej praktyce bezlitoÊnie mordowano.la równie i te warstwy spolecze stwa rosyjskiego. Nie ulega wàtpliwoÊci. e przyczyny apatii zczynnoÊci dro yzna i zwiàzana z nià nieodlàcznie spekulacja tkwily nie w ludziach. gdy jestem bolszewikiem .dne kolo wciàgalo ludzi z naj przeró niejszych Êrodowisk. przedstawiciel starej szkoly kajzerowskich dyplomatów. cierpialy na to schorzenie cale korporac je.. precyzyjnie okreÊlona przez Lenina jego slowami Pluj. lecz skarb do ski musial za to placiç ceny Wszystkie linie kolejowe na Kubaniu byly kontrolowane przez agentów Moldawskiego. kto wi. N. kupacji bolszewickiej. Byly skutkiem rozprz. Nie utrzymal si. Âmialo man ewrujàc niezbyt licznym wojskiem garstka wysokich oficerów bylej armii carskiej wkroczyla na centralne i wschodnie tereny Rosji zàj. partii i zawodów. do powi. jej bl. I co tu alowaç! Po traktacie brzeskim tyleÊcie si. Byly one slabe i podzielone. administracj wie jak wysoko.cej skorzystal z ustale traktatu brzeskiego my czy wy. nie rozpoczynaly wal ki w obawie przed niemieckimi bagnetami. lecz w ucià liwoÊci ycia codzienneg w zrujnowanej gospodarce... a ko czàc Bóg w ciàgu pól roku nazwiskiem Mol spekulacyjne. u których on przywódca Mi. zabraklo chleba. którzy dawali lapówki calej i proporcjonalnie do taryf i rangi od stanicznego pisarza i nastawniczego poczàwszy. Mimo to podj. OdejÊcie Niemców natchn. wraz z magià hasla o powszechnej równoÊci.) zlecil dostawy kupcowi dawski. W Radzie Kuba skiej roztrzàsano m. przewozy osób i towarów staly si. ogarn. fakt skorumpo wania przez Moldawskiego wszystkich . Nagminnie handlowano biletami zni kowymi i listami przewozowymi.c gniew. Rzàd do ski.Êcie bakcyl bolszewizmu przedostal si. uwolnienia Rosji od tyranii bolszewickiej.to karkolomnà prób. e mo byç zadowoleni! Konsul. Rozkradanie skarbu pa stwa. po prostu niemo liwoÊcià. 25% udzialu w zyskach. defraudacja i lapownictwo staly si. Na nieszcz.in. jednak w ryzach protokolu i odpowiedzial Zinowiewowi: Nie wiadomo.. nachapali. Nadu ycia takie p opelniala m.

systematycznie oslabiaç przeciwnika i kontrolowaç glówne szlaki transportowe na kierun ku moskiewskim w celu stworzenia warunków dla frontalnego natarcia armii na tym kierunku . Lecz nawet w tych okolicznoÊciach utalentowany dowódca. by z bogatymi lupami powracaç do rodzinnych stanic. pija stwo. Zloto. którzy je przyjmowali. Jak relacjonowali naoczni Êwiadkowie. zdobyla Worone i Orzel. na szeÊçdziesiàt wiorst. powrotnà. byle mój ! . dla przegrupowania sil. piwnice lokalnych czerezwyczajek otwieraly si.dników. który prawie nie napotyk al zorganizowanego oporu. Zamiast iÊç ku Moskwie Mamontow.la ku stolicy Rosji. roilo si. wielcy i drobni aferzyÊci.ç cel wyprawy. wyzwolila Charków. 22 . z armià Denikina. w to wszystko jak w przepaÊç zwlaszcza oficerowie wracajàcy z front u. im w myÊlach e powrócily Êwietne stare czasy. orgie.. pchnàl na Moskw.tnymi bolszewikom ochotnikami z ró nych warstw ludnoÊci nale y roz inàç natarcie ku Moskwie. Bezprawie panoszylo si. Rzucali si. Mo na sàdziç.. e narzekania Rady byly raczej bezpodstawne: ci. W mia stach szalala rozpusta. ycie nic nie jest warte. sztabki zlota. pomagali sobie nawzajem w owych ci. ycia awanturnicy i hochsztaplerzy wszelkiej maÊci.. Kozacy rozprosz yli si.te skrzydlo armii Denikina korpus Mamontowa powrócil na teren swego rodzimego okr. jakim byl gen. by polàczyç si. dziela s ztuki.gu Wojska Do skiego.gi liczyla n ajwy ej 150 tys. oczyszczal piwnice czeki i rewkomów. bi uteria. olnierzy. gdy wolni ludz ie znad cichego Donu wyruszali na dalekie wyprawy. Choçby tylko jeden dzie . Lecz jej wola walki rychl o opadla. uprzejmie przekazali te miasta bolszewikom). Jego armia w szczytowych chwilach swej pot. Kijów (Nie mcy wycofujàc si. Otó w ka dej.la goràczka zlota. W kilka zaledwie miesi. puÊcili w niepami.cy szabel. którzy dawal lapówki jak i ci.. Byç mo e. monety. Istna uczta podczas d umy. Konnica Mamontowa bez trud u przelamala linie obronne czerwonych internacjonalistów i run.jej urz. tylko do domu nad Don. blyskawicznie zbli al si. Rozkazy wydane Mamontowowi ÊciÊle precyzowaly powierzone mu zadanie: Uzupelniajàc sily niech. Konstantego Mamontowa o liczebnoÊci siedmiu tysi. Poltaw. Kozaków ogarn. gdy kozacy Mamontowa ruszyli w drog. Nie wracali wszak e. raz po raz wyplywali na powierzchni. Gdy Denikin wyhamowal ofensyw.cy oczyÊcila z bolszewików ogromne obszary. owe czasy z XVI i XVII wieku. ze swym wojskiem do Moskwy. ich tabor rozciàgnàl si. Anton Denikin . kamienie szlachetne. kich czasach. Porzucajàc odsl oni. konny kozacki korpus gen. nawet niewielkiej miejscowoÊci. przed kozakami niczym Sezam z baÊni o Ali Babie i czterdziestu rozbójnikach. po stanicach i chutorach.

lecz strach padl i na Piotrogród: od poludnia zbli al s i. e wszyscy zostanà rozstrzelani. lecz sà potencjalnym zagro eniem. i uprzedziç. n a wàskich kr.Êcià slynnego skarbu admirala Aleksandra Kolczaka (co si. Prowadzono na kaê cale rodziny. pieni. który zorganizowal Lenin .la jego armia. e na c cika niewiele da si. Ra doÊç byla nieopisana. na pa rtyjne zloto spowodowal kl. 5 tys. a biali jeszcze nie zaj. wszak e od systematycznego podobnego temu. zaplacà póêniej za to zloto stanicznicy! A do 1941 roku nadzwyczajna komisja Êledcz a GPU i NKWD b. Podczas tej rzezi rozstrzelani zostali slawni rosyjscy dowódcy floty. tluszcza rabo wala bank. W Kazaniu przez osiem miesi. tratujàc wszystkich. e nie zdà yli niczego wywieêç.sk. Bachiriew i Razwozow. z tym skarbem stalo. du na wiek. Zinowiew umieral ze strachu. jeÊli zwyci. Zajàwszy miasto biali rozp. duszàc si. Jako zakladników wziàç rodziny zmobilizowanych oficerów. bez wzgl.tych schodach wiodàcych do bankowego skarbca. podczas gdy bolszewicy uciekli. by nikt nie myÊlal o ucieczc e. nieÊwiadom. Zwlaszcza wysokich eks-urz. ludzi.c partyjna kasa byla p elna. Nie màjà. wi. za nimi ustawiç karabiny maszynowe oraz internacjonalistów . general Mikolaj Judenicz. W miastach.tajà nas. co prawda. bialej armii.) Szcz. Zloto skladowano w piwnicach miejscowego banku. opuÊcilo go po drodze. Lecz nagle bolszewicy musieli uciekaç z miasta. Hessen. Cz. Rozstrzeliwaç trzeba wszystkich bez wyjàtku. Wszystkich wpiszà na specjalnà list. Niemal przez cztery godziny.dzie wypruwaç z mamontowców owo zloto razem z wn. Uciekano si.Êç tego zasobu wydano na zaku p broni.li miasta.Êci lupu ofiarowal na pokrycie kopul i krzy y soborów oraz cerkwi nowoczerkas kich blisko póltorej tony zlota! (Och.. którzy znaleêli si. jeÊli i nie zatrzymajà Judenicza. w workach zrobionych napr. Bolszewicy rozstrzeliwal i w poÊpiechu tych. Mamontow z wlasnej tylko cz. które zaj.dników i oficerów. ywiolowy rabunek tym ró ni si.c i do innych . Lenin slal do niego depesze ze slowami otuchy: trze ba uzbroiç robotników i rzuciç ich na Judenicza. Przechowyw ane tam zloto bylo cz. Masowe egzekucje nie oddalaly perspektywy krachu.. e laszczàc si. nie wiemy po dz iÊ dzie ). wrzaskiem. Ni ejednego bolszewicy dopadnà a za granicami Rosji. by wy mordowaç zakladników. zrabowaç. Sztakelberg. w dloniach.W Nowoczerkasku powitalo Mamontowa radosne bicie dzwonów katedralnego soboru.dzy. ryzykujàc yciem Kolczak wywiózl za granic. w polowie zlo onà z gimnazjalistów. reszt.Êciarz Mamontow wkrótce zmarl.dce z koszu l. gdy lochy czerezwyczajki byly zapelnion e trupami.dzili strzalami tlum i otoczyli gmach banku. Ledwo starczylo im czasu. ku miastu z niewielkà armià. I to tak szybko. wi. Rozbestwiony motloch rzucil si. uczeni: admiral Skrydlow. Dzielny general przyprowadzil ze sobà 2 tys. Monety i kosztownoÊci wynoszono wiadrami. Lamano drzwi i gruchotano sobie nawzajem koÊci z wyciem. w garnkach lub butach. Popami. à .trznoÊciami. których jeszcze nie zdà yli uÊmierciç. na stosy zlota i kamieni s zlachetnych. gdzie wszystko rozkradziono.cy szalal czerwony terror. admiral zarekwirowal 8878 pudów czyli 142 tony zlota. W Moskwie wybuchla ju panika..

Jej wlaÊcicielem bylby.dzy. wydawnictwa itd. szli na Êmierç równie ich najbli si wspólpracownicy. sklepy. Któ zresztà z powodu takich podejrze chcialby nisz gospodark. dokumenty z podpisami stron i piecz. byliby z pewnoÊcià zainteresowani jak najszybszà odbudowà gospodar ki. Zalatwiano st osowne formalnoÊci. zakladnik usilujàcy za wszelkà cen. z którego wynikaloby. Có .powano jak zwykle po dyletancku. Bogatemu niegdyÊ zakladnikowi. Paramonowa nie widz ial od 1916 roku. samodzielnie.biorstw to rzecz drugorz.li we wladani e bolszewiccy agenci.. cz.pnie zakladnika rozstrzeliwano. Dlaczego nikt o tym wczeÊniej nie wiedzial? To pr oste: tajemnica handlowa. nie wiadomo gdzie. jednak znaleêç zbyt wielu dowodów. dawny wlaÊciciel popadl w finansowe tarapaty i chcial uniknàç rozglosu wokól tej sprawy.ciami. nikt nie wspominal. Nie udaloby si.liby Êmiale przypuszcze nie o nagminnoÊci tego rodzaju praktyk. oznajmilby. produkcji. datowanych poczàwszy od 1912 roku. e Paramonow sprzedal mu fabryk. e owe nieruchomoÊci (fabryki. Poczàtkowo post. e po zawarciu transakcji opuÊcil Rosj. Ucieszyloby ich podj. aktów kup a i darowizn. kraju! Wszystko funkcjonuje.metod.lo pa stwo. w roku 1916.c w obieg ogromna iloÊç falszywych ksiàg bankowych. nie sklada no ju zakladnikom podobnych propozycji. Nieco póêniej. proponowano. e nale ala niegdyÊ do kupca Paramonowa. Có . kraju zagarn.Êç spoÊród nich zdà yla umrzeç turalnà. który ze strachem oczekiwal roz strzelania. A prawa do majàtku przechodzily na innà osob. O fakcie. skryptów dlu nych. Przekonania polityczne wlaÊcicieli pr zedsi. pokazalby wówczas akt kupna.tali.) przej. Gdyby biali zwyci.Êç jednak zgin. e sprytni dziennikarze wysun. by wskazanej osobie sprzedal swe nieruchomoÊci. Mo liwe. ko leje elazne. chocia obiecywano mu wolnoÊç za sprzeda znacjonalizowanego mienia.. jakie potem nadeszly czasy. nikomu dawniej nie znany pan N. Mój Bo e! Co to za bestie! Taki wspanialy czlowiek! Niejednemu z podobnych hochsztapl erów powin. co prawda. Z reguly tym kimÊ byl cudzoziemiec.. Pan N.la z ràk bolszewików.dna. ocaliç ycie nie zadawal zb. Sà jednak uzasadnione podejrzenia.laby si. Co si . Cz. Nast. Zabijano nie tylko bogaczy i ich rodziny. noga.. 23 . dokumenty zwiàzane z jego aresztowaniem znikaly i wszelki Êlad po nim ginàl. a zatem wszystko jest w porzàdku. weksli.cie przez prywatnà fabryk. Ludzie rozproszyli si. z podpisami bardzo znanych osób. Kierowano ich na egzekucj. Weszla wi. Pan N. a p. ka dy wie. gdy w WCzK powstal dzial falszowania dokumentów i pieni. a papiery doskonalej jakoÊci przygotowywano ju bez ich udzialu. Tego i owego zdemaskowanoby. e Paramonowa wraz z calà jego rodzinà zamordowali bo lszewicy. odnaleêliby Êwiadków i krzyczeliby. yli. choç wszyscy by pami.dnych pyta . z nim teraz dzieje? Nie wiadomo. e calà gospodark.

Êmieje si. T. Po drugie: prosz. mial kieszenie wypchane obcà walutà i zlotym i monetami. Sam nam powiesz. rzecz jasna w postaci skoryg owanej. Czyniono te przygotowania na wypadek ucieczki z kraju lub zalamania si. Na jakie haslo jest otwarte to konto. in ynier. Prosz. zgromadziç wszystkie dokumenty dotyczàce rewizji u tow. dekrety groz ily rozstrzelaniem bez Êledztwa i procesu sàdowego. a kto nie. poczekamy. szyfrogram podobny do zacytowanego mógl przecie wyslaç tylko pracownik banku. kto ma prawo je mieç. brata. re ymu. której wprost lub poÊrednio nie zabiliÊmy mat ki. Za posiadanie obcej waluty i zlota liczne. wyjaÊniç. unowoczeÊnionej. który w przededniu bolszewickiego przewrotu przywiózl Lenina do Piotrogrodu. Nie wymkniesz si. Nie bez powodu Dzier y ski wyje d al do Szwajcarii. by podjàç pieniàdze. z nowymi wladcami. konfiskatà. Ratowaç Jalaw. córki. Przedziwny kraj! Dzialy si. Za granicà te ci. Obecnie przebywa w Kijowie ubialych . lecz dawaly czekistom cynk o swych klientach. re ym bolszewicki trwal przez dlugie lat a. ojca. Gdy mu chcemy wyperswadowaç podobne spacery.pnie mi je przyslaç.. przyslaç mi kopi. a nast.. Z komunistycznym pozdrowieniem Lenin . nie udalo si. JeÊli ktoÊ mial szcz. Nic nie szkodzi.tnaÊcie dziewi. Mikolàj Bucharin.. trzysta czterdzieÊci osiem pi. nie bez powodu Parvus wylazil ze skóry . W notatce do znanego czekistowskiego oprawcy Józefa Unszlichta wódz Êwiatowego proleta riatu pisal: Znam osobiÊcie tow. .jeÊli udalo si. od 1917 roku. Niestety. franków szwajcarskich nale àca do Nikodema Parfionowa. psia krew! I ma racj. Na koncie znajduje si. akcjonariusz Wol a sko-Kaspijskich kompanii eglugi rzecznej. maszynist. akcjonariusza towarzystwa K aukaz i Merkury . to plan ów. Do szyfrogramu zalàczono kartk. tej dyspozycji ze wskazaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie. Zalàczniki prosz. A mimo to Feliks spokojnie. ptaszku. Zza granicy przychodzily do Moskwy szyfrogramy nast. legendarnego parowozu Nr 293 fi skiej kolei elaznej. Prosz. Z laci skie. pogardli wie i mówi: Co? Nie odwa à si. bez ochrony. Banki nie tylko przyjmowaly unurzane we krwi zloto. przemyslowiec. dopadniemy! Ka dy kto przyjaênil si. syna czy w ogóle bliskiego czlowieka dziwil si.. byl aktualny zawsze i doczekal naszych czasów. zwróciç. ich schwytaç. ustaliç numer rachunku w banku Kreuse & Funk (Berno) pod numerem: B laci skie.Êcie. musial osobiÊci enin. z informacjà: Nikodem Par fionow. W owych czasach niezbyt jeszcze wiedziano. mog.c potwierdziç jego nieskazitelnà uczciwoÊç. wszystko ko czylo si. Jalawy. chodzi piechotà (nawet w nocy) po Moskwie. Na posiadaniu obcej wa luty przylapano nawet Jalaw. jak brz mi haslo i co robiç. wi.çdziesiàt szeÊç zero zero siedemnaÊcie. dublujàce si. Nie ma chyba w Rosji ani jednej rodziny. C laci skie. Kerd . specjalista w dziedzinie budowy mostów. nie odwa à si. Jalaw. suma l miliona 800 tys. by natychmiast zwrócono mu zabrane pieniàdze. w nim rzeczy istotnie zadziwiajàce. w z wiàzku z tym wydaç dyspozycj. A poniewa bolszewicy w okresie swych 74-letnich rzàdów nigdy nie byli pewni jutra.pujàcej treÊci: Udalo si.

Ponadto kierowane przez niego ogniwo czeki pracowalo z ludêmi wtràconym i do slynnych kronsztadzkich wi. lecz wykonywal te ogromnà robot. Kradl na pot. W padl. l. Andronnikow doskonale wiedzial. równie tanim kosztem. i jego personel z ka dym pracowali indywidualnie. od zarzutów korupcji. Jakà kar.zie : byli to zatwardziali wrogowie ludu . co te zapewne zrobila piotrogrodzka czeka. wyciskali ze swych ofiar co nale alo.. a potem dalej do Stanów Zjednoczonych. by je wykorzystaç na wlas ny rachunek.pujàcy telegram: Zgodnie z obecnymi zar zàdzeniami obca waluta podlega konfiskacie.N. zr . Ale nie wszyscy zaslu eni dla bolszewików ludzie wykr. Tak oto zloty kurier Jalawa.cznie przerzucal du e kwoty na swe tajne konta w Szwajcarii i Szwecji. przewodniczàcy Kronsztadzkiej czeki. gdy coÊ tam przykleilo mu si. Czas i miejsce aresztowan ia Jalawy nie zostaly wskazane. podpisywaç dokumentów sprzeda y i zdradzaç hasel wlasnych kont bankowych. Na telegramie tym Lenin napisal: Do T.. e z banków tych plynà tajne informacje cywa ne i konspiracyjne zadania ksià . Z komunistycznym pozdrowieniem Unszlicht. kiedy im ladunkiem wyplywaly z kronsztadzkiego portu na osnuty mglà Baltyk tajemnicze statki pod wszelkimi mo liwymi flagami. mnie poinformowaç. Odebrano to. Nie wiedzial wszak e w swej naiwnoÊci. A póêniej. zostal przy lapany.g. Czy zwrócono pieniàdze? 2. prócz zlotych i srebrnych monet oraz obcej waluty ..-czekista wypelnial zarówno przed przewrotem bolszewickim. co ukradl. gdy pod adnym pozorem nie chcieli si. Dwukrotnie wykr. Przede wszystkim nadzorowal ekspdiowanie przez Kronsztad cennych ladunków do Niemiec i Sk andynawii. Lenin . i skonfiskowano. odbyl Jalawa i kiedy zostal zwolniony? l. który wywozil zloto do banków skandynawskich. Andronnikow.cali si.Unszlicht natychmiast wyslal do Lenina nast. wplynie to na termin wykonania Waszego polecenia. wyr zec swych majàtków. Prowadzil za to wlasnà kartotek. Sk i z jak a nie . oslawiony ksià . informacji o kontach bankowych z myÊlà. Prosz. Eks-ksià . jaki jest final sprawy. kiedy w ogóle bez flag. które postawiono mu w zwiàzku ze sprawà Bokija i Urickiego. jak wilk w jam. do ràk. Gorbunowa. jak i ierowany do czeki kronsztadzkiej za rekomendacjà Lenina i Dzier y skiego. Na pytanie to kierowniczka dzialu administracyjnego czeki odpowiedziala. e Jalawie zwrócono wszystko.cil si. VI. Po 24 na Kreml. Andronnikow bynajmniej nie o wszystkim meldo wal przelo onym.

pków. Bylo to coÊ w rodzaju póêniejszej komisji kontroli partyjnej. Zajmowala si. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W. a na calym Êwiecie zaczyna si.skiego ko ca dopiero wtedy.cia Andronnikowa (przyjaciela Rasputina. który obecnie slu y w czeka w Kronsztadzie . rozpa czliwie okrutnej walki klasowej. wyzyskiwaczy. e doprowadzi nas do zwyc i. gdy podpalimy caly Êwiat ogniem rewolucji! Wprowadziwszy wladz. e w Rosji toczy si. e i im coÊ kapnie z lupu o niebywalej w dziejach wartoÊci. Lenin zawsze marzyl o zdobyciu wladzy nad Êwiatem. tote teraz oÊwiadczyl z pasjà: Nigdy nie ukrywaliÊmy. Dubrowina itd. e przeksztalca si. Jaskrawe Êwiatlo elektryczne oÊwietlalo starodawne. które pomoglyby im w podobny sposób niszczyç wlasne pa stwa. bylego ksi. Andronnikow wcale nie bylo latwo zlikwidowaç. lecz ze znacznie wi. Rozstrzelany zostal wszak e jako niemiecki szpieg. Chcieli te poznaç metody. Walka mi.. KogoÊ takiego jak ksià . stwor zenie ogólnoÊwiatowej Republiki Rad. Ulianow (Lenin) Wszystko eks-ksi.. wi.upadku Niemiec mógl staç si. wyznaczyç tylko partyjnych. w 1919 roku. gotowane na parze jesiotry. zajm . lecz ludzie partii. bogato zdobione Êciany. prosz. i dojrzewa. skoro dobiegaly stamtàd takie zach. doÊwiadczonych. dzielo architekta Konstan tego Tona. sp orami wewnàtrz partyjnymi.dzynarodowy zjazd lewicowych partii socjal-demokratycznych . Nie rozumieç dzisiaj. od potraw. Tote dzialaç nale alo rcydelikatnie . zwlaszcza gdy dotyczyly bolszewików z przedrewolucyjnym partyjnym sta em. niebezpieczny.kszymi pelnomocnictwami.li do Moskwy z nadziejà.dzynarodówki. 4 marca zjazd oglosil. w Synodzi e. Aby tak si. e nasza rewolucja to dopiero poczàtek. powszechnà form. prac. Lenin wyslal na adres Zinowiewa do Piotrogrodu ÊciÊle taj ny list: Towarzyszu Zinowiew.c nie czekiÊci. by ostatecznie unicestwiç klas. stalo. wojna domowa proletariatu z bur uazjà mo e co najwy ej idiota! W tej wojnie domowej klasa wyzyskiwanych kieruje wy silki na to. w pierwszy kongres Mi. i jego. dyktatury proletariatu. rad odkryliÊmy mi. w WCzK. Zbyt du ym autorytetem cieszyl si.c nale alo pozbyç si.cie na czeÊç delegatów kongresu. Sprawà Andronnikowa zajmow ali si. Stoly uginaly si.. Nasze zadanie to Êwiatowa rewolucja proletariacka. absolutnie pe wnych towarzyszy w celu zbadania post. wi. ty do powszechnego rabunku na calym Êwiecie? 5 marca 1919 roku w Wielkim Palacu Kremlowskim odbylo si.. konszachty z dworem carskim.dzynarodowego proletariatu z bur uazjà ma i powinna mieç charakter zacieklej. zniszczyç warunki ekonomiczne istnienia tej klasy! Jak mo na bylo nie pojechaç natychmiast do Moskwy. przyj.. Byla to grupa pracowników zarzàdu rady komisarzy ludowych. Szarp ani zawiÊcià i podziwem awanturnicy z calego Êwiata pomkn.). Kawior na wspanialej zastawie.ciu wypomniano: przyjaê z Rasputinem i Dubrowinem.dz ynarodowà. która nie miala z czekà nic wspólnego. Ciekawostka! l marca 19l9 roku w Moskwie rozpoczàl obrady mi. ogromna bieluga. Dla takich wlaÊnie potrzeb Lenin dysponowal niewielkim zespolem specjalnych wykona wców.

na zaÊnie onych ulicach rysowaly si.kszà gorliwoÊcià ni wszystkie tajemnice pa stw wojskowe razem wzi. Wyobraênia S zecherezady nie moglaby wymyÊliç nic bardziej niezwyklego ni te magazyny. jak sàdzil. ze zbudowanym ju komunizmem. skarby gromadzon e przez kraj i jego mieszka ców w ciàgu kilku wieków.zie wtràcano dzieci przedstawicieli bogatych klas .Êç stolu. Lenin osobiÊci e wystawil zlecenie i kazal Gorbunowowi z zapasów rady komisarzy ludowych dostarczyç na stól kawioru 110 pudów.. W kraju skàpanym we krwi i obrabowanym szalal glód. w lochach ywcem gnili zakladnicy. l a 200 pudów . skoro testom poddano ju Ros j. e walka o szcz. szcz.ujàca trzecià cz.cy ludzi bez Êledztwa i sàdu. Natomiast w Palacu Kremlowskim stworzono inny Êwi at. c zarne kontury wymarlych domów. 1) l) Aleksander Blok. które zdobyl Lenin! Delegatów widok ten zaszokowal. Kraina ta byla ÊciÊle tajna i chroniona z nieporównanie wi. Eleganckie garnitury delegatów i nagie ramiona kobiet w kreacjach wedlug najnowszej mody euro pejskiej. Tyle czasu badano jego spraw. Gdyby tak zobaczyl ska rby. notowane byly przypadki kanibali zmu.c podjàç ryzyko. do którego przywo ono lub z którego wywo ono w zaplombowanych skrzyniach zrabowane kosztownoÊci.Êcie klasy robotniczej i klas z nià sprzymierzonych przynosi owoce. prowadzono goÊci do Gochranu (Gosudarstwiennoje chraniliszcze magazyny pa stw owe). nieprzebrany strumie zlota i brylantów. prosi. WlaÊnie w tym okresie w marcu l 9 l 9 roku omamieni tanià demagogià robotnicy. Aresztowano go. w których znajdowaly si. mordowano setki tysi. ananasy i winogrona. do wi. Byl to stworzony przez Lenina ju w 1917 roku ten wlaÊnie centralny magazyn. w radosnej euforii. przelo yl Seweryn Pollak. bogactwem. powrócil do domu dopiero w roku 1922. przyslanemu do Moskwy przez królowà El biet. Jeden z goÊci wpadl w histeri.. co prawda. by stworzyç u siebie organizacje bolszewickie i przygotowaç wy rewolucji Êwiatowej... aloÊnie na tym tle wyglàda Iwan Groêny. ale te sprawialy wra enie pewnej egz otyki. pozbawionych ogrzewania i Êwiatla. e rewolucja Êwiatowa wcale nie jest taka zla. malà krain. swym nieprzebranym. Delegaci rozjechali si. ze stemplami gloÊnych piwnic (làcznie z carskà). dzie i chlodzie bez jakiej 25 yjàc o . który chwalil si. prosiàt 800. Warto wi. stare wina. Gospodarze w Moskwie nie byli skàpi: k a dy z uczestników Kongresu zabral wystarczajàczà iloÊç Êrodków finansowych.Êliwà w samym Êrodku inàcej Rosji. szalaly epidemie tyfusu i czerwonki..ta. wysp. angielskiem poslowi. zdradzajàc tym samym sw e mieszcza skie morale . I aby nikt nie mial najmniejszych wàtpliwoÊci. rozniecimy po ar Êwiata. z surowymi frenczami komisarzy ludowych . Jak mówil poeta: Niech bur ujów strach oblata. kontrastowaly. by je tam iercaç.te. sugerujàc obecnym. Dwunastu. istniejàcà niejako po tamtej stronie lustra .

które wielkà falà zalaly Rosj. 13-14 marca rozstrzeliwano tylko robotników.c masowe aresztowania inteligencji. zala ne krwià. faktycznie obróceni w niewolników. Natychmiast przyszla lakoniczna odpowiedê: rozprawiç si. do polowy kwietnia. Mo naby sàdziç. Gleba byla dobrze u yêniona .c wawo do dziela Robotników rozstrzeliwano w lochach czerezwyczajek. nad swà sytuacjà materialnà. jeden z obiektywnych badaczy zbrodni bolszewi ckich w rzeczywistoÊci daje tylko nikle wyobra enie o tym. Dzialo si. usilowali zwróciç uwag. Niemal wszystkich uczestników mityng u aresztowano i zamkni.kolwiek nadziei. perspektywà nadciàgajàcej Êwiatowej rewolucji proletariackiej! Nie wszystko. e calà swojà wÊciekloÊç za strajki. a Stalin widzial w nim przyszlego prezydenta Finlandii.ce: partie bolszewickie wyrastaly wsz. gdzie cale ich stosy zrzucano wprost na ziemi. w marcu lszewicy postanowili wyladowaç na astracha skich robotnikach. wi. Moskwa nie chciala sluchaç pretensji. kupców.. gladko. osób. rzecz jasna. Publikowano listy z setkami nazwisk rozstrzelanych bur ujów . plac obrzucono granatami r. Mieli pecha równie delegaci z kilku innych krajów. cudem ocalalych z poprzednich krwawych rozpraw. robotniczego zàdu na swój tragiczny los organizujàc pokojowe strajki. Wzi.ly si. zostawiajàc na placu dwa tysiàce poleglych i rannych (dobijano ich wystrzalami z naganów). ich wlaÊciciele byli dobrze znani. toczylo si. Robotni ków rozstrzeliwano. Liczba ta pisze Sergiusz Mielgunow. Fi ska stra pograniczna schwytala gl oÊnego póêniej Otto Kuusinena. Tule. Wedlug danych opublikowanych w Anglii w ciàgu pierwszych trzech miesi. Robotnicy mogli wi. a tak e na barkach i w ladowni statku Gogol . lecz bylo to bez znaczenia.dzie jak muchomory po deszczu. Trupy zwo ono w poÊpiechu na cmentarz.dzynarodowych katalogach. przemyslowców i sk lepikarzy. O bunci e zawiadomiono Moskw.cy 1 919 roku rozstrzelano 138 tys. to w wielu miastach.czny Lenin uczyni l go sekretarzem komitetu wykonawczego Mi. Wdzi. Bez u przedzenia otwarto ogie z karabinów maszynowych. do uciec zki. wi. Bria sku.cznymi. lecz zlapawszy wiatr w agle wladze zdecydowaly si. w Rosji .to w piwnicach szeÊciu placówek czeki. co dzialo si. by u aliç si.ç tysi. W lutym 1920 roku. bez litoÊci . Niektóre z nich figurowaly w mi.dzie z jednakowym skutki em: strajk topiono w robotniczej krwi. na po d egaczy-bur ujów . Podobne masowe egzekucje strajkujàcych mialy miejsce w Piotrogrodzie. Nie zabrali jeszcze glosu pierwsi mówcy. i to bez publikowania jakichkolwiek list. który usilowal nielegalnie wwieêç do Finlandii otrzymane w Moskwie brylanty.to si. W Astrachaniu na wiec przyszlo dziesi. za to z satysfakcjà zacierala r. gdy plac otoczyly oddzialy czekistów. zwiàzanych wrzucano z barki do W olgi.c Êmialo spoglàdaç w przyszl oÊç i cieszyç si. eks-wlaÊcicieli domów.: na wpól odziane. Wybuchl skandal i chocia zlekcewa ono go w Moskwie. Zacz. i wsz. zwaliç win.dzynarodówki. skompromitowany przywódca fi skiego ruchu robotniczego musial uciekaç przed policjà po lodach Zatoki Fi skiej i na zawsze zamieszkal w Moskwie. Zgromadzeni rzucili si.cy robotników lokalnych fabryk i zakladów przetwórstwa rybnego. mial jednak znaczny rezonans na Êwiecie.

. choç serce jego cieszyl terror.. kapitalistycznej swoloczy.gierskiego zlota udalo mu si. Nie starczylo Kunowi jednak czasu. Stosunki z Niemcami odnowiono dopiero wtedy. Tchórzliwi socjaldemokraci zdobywszy wladz. Co wi. sprawa si. Ochotniczà.. a co najwa niejsze zaopatrywano si. monarchii i kontrrewolucyjnej bur uazji. niemieckà. którzy zamierzali wesprzeç Denikina. rekrutujàcych si. Tego samego domagali si. kto jak kto. by umocniç swà wladz. Niestety. ze spodziewanym odzewem w kr.to mówiç o konkretach. jak zawsze bez enady pomstowal na swych wczor ajszych przyjaciól: Marksistowskà partià Niemiec. jednak e cz. rypla.cej. Nie udala si. którego przyslano do Berlina by utrw alal rewolucj. Kozacy do scy i kuba scy. na jej przewodniczàcego powolano Zinowiewa. losu Armi . po upadku monarchii nie zdecydowali si . za radà Parvusa.dzynarodówki. Sytuacja wyglàdala ju calkiem inaczej. zapoczàtkowali agoni. otwartymi w tym celu wlasnymi kanala mi.nastrojem wojennej depresji. jedynà i niepodzielnà nie spotkalo si. Stlumili zbroj nie bunt komunistyczny i wyrzucili z Niemiec sowieckiego ambasadora Karola Radka. zbrojnego ruchu bialych. w zloto i brylanty. Zablokowano liczne konta bankowe. Kto mógl przewidzieç taki bieg wydarze ! Rozjuszony Lenin. która miala byç wzorem dla calego Êwiata. àdali uznania swego niepodleglego bytu.. Strasznie natomiast zawiedli wodza towar zysze niemieccy. najbardziej odra ajàcych oprawców. Pierwszy kongres wybieral wladze tej organizacji.Êç w. choç. Na drugim kon gresie zacz.gu wielonarodowoÊciowej ludnoÊci ginàcego imperium. im rewolucja proletariacka. Luksemburg.grzech. Haslo Za Rosj. bawiono si. Stosunki dyplomatyczne z Moskwà zostaly zerwane.go. poza W. porzuciwszy na pastw.. pozwolili cesarzowi wyjechaç do Holandii. Polacy. Lenin ju wtedy patrzyl nie bez podejrzliwoÊci na zbyt cwanego W. dlugo. Lenin byl mÊciwy. z robo tników. Jedzo no wówczas obficie i dobrze.gra. który Bela K un wprowadzil na W.ly partie zyjne . otw arte w Niemczech.W dodatku zabito agentów leninowskic h Karola Liebknechta i Ró . pito t. mo naby pomyÊleç. rzàdzi grupka lajd obmierzlej. ale Niemcy mieli wszyst ko przygotowane jak nale y. Jedno tylko budzilo niepokój podejmowano dalej idàcych dziala . bur ua W lipcu 1920 roku w Piotrogrodzie. gdy per traktowano z nimi w sprawie wspólnej 26 . którzy wyslugiwali si.grzech bolszewizm nie utrzymal si. a nast.grami nigdzie nie W istocie i na W. sprzedajnej. znów tam obj. wprowadziç w Niemczech leninowskich metod rzàdzenia. ukraÊç i przerzuciç za granic. tak lekkomyÊlnie. rozpaczliwie potrzeb ujàcego pomocy. gdy wladz.pnie w Moskwie obradowal drugi kongres Mi. Bela Kun musial uciek aç do Moskwy. Finowie od Judenicza.

municypalnej itd. Handlowal Rosjà kto inny.stwa rewolucji proletariackiej. klasy robotniczej. Obrady otworzyl te Lenin swymi ulubionymi slowami: Naszym celem jes t Êwiatowa rewolucja proletariacka. a nast. Pouczal del egatów na kolejnych posiedzeniach. i to doÊç energicznie. odpowiadali niezmiennie przywódcy bialej ar Kl.. który tak oto sformulowal swe zadania: Bieg rewolucyjnego procesu dziejowego zmusi klas.c parlamentarnej. w miejscu obrad Mi. konfiskata jej mienia oraz definitywne zniszczenie bur uazyjnego aparatu pa stwowego . stworzenie Êwiatowej republiki rad (burzliwe oklaski. jak nale y organizowaç prac. by w sprzyjajàcej sytua cji przeszla do natarcia. gdy prócz doktryny marksizmu i bezkrytycznego entuzjazmu. nymi.dzynarodówki.dzynarodowa organizacja wojskowo-terrorystyczna b.. na aznym centralizmie proletariackim i dyscyplinie wojskowej .dzynarodówk. Gdzie mo na bylo je zdobyç? OczywiÊcie. zbrojne rami. wzywajàcy.pnie dzialalnoÊci Mi.dzynarodówki Komunistycznej glosila.dzynarodówki analizowal przede wszystkim problemy strategii i taktyki dziala rewolucyjnych ora z zagadnienia dotyczàce struktury organizacyjnej. zamiast rezygnacji ze swych zasad. a tak e rezolucji. RównoczeÊnie kongres zatwierdzil przegadany i agresywny w tonie ujàcego Êwiata . by zabiç imperializm . robotniczà.dzynarodówki czyli w Moskwie! . Konsekwencjà tych zalo e bylo zorganizowanie wydzialu wojskow ego Mi. MyÊl t. orkiestra gra Mi. by szybko zawladnàç Êwiatem: Decydujàcà metodà walki jest dla nas powstanie zbrojne. Nale y w tym celu zorganizowaç sil rewolucyjne na modl. Kongres uchwalil statut Mi. sàdowej. z granicami kontyne ntu Starego Âwiata.ska ruchu bialych sprzyjala planom eksportu rewolucji bolszewickiej na caly Êwi at.dzynarodówki Grigorij Zinowiew. wojskowej. powinna byç przygotowana do wypelnienia ofensywnej misji na ka dym odcinku przyszlego frontu. Partia musi byç scentralizowana .. i to we wszystkich dziedzinach. nieludzkiego okrucie stwa. Aby osiàgnàç swój cel Êwiatowa partia komunistyczna powinna opieraç si. Êwiatowej partii komunistyc znej.wyprawy na Piotrogród.dzie ogromnymi Êrodkami pieni. zwyci. rozwinàl nast.pnie przewodniczàcy Mi. Rezolucja Kongresu w sprawie glównych zada Mi. Tote drugi kongres Mi. z narodowymi sekcjami w poszczególnych krajach. e w stolic rzyszlego Êwiatowego imperium proletariatu. administracyjnej.dzynarodówki jako jednolitej. Jego rubie e w najbli szym czasie zbiegnà si.dzynarodówki. Armia Czerwona. mo e daç gwarancj. manifest do ludu prac Tak uksztaltowana mi. e t ylko obalenie bur uazji silà. statutów i manifestów dysponowaç b.. wojskowà. po dstawà programu. Nie handlujemy Rosjà ii wybierajàc nieuniknionà kl.sk. Uchwaly przygotowane pod bezpoÊrednim nadzorem Lenina staly si. a wi.dzie mogl a dzialaç skutecznie. )..

Za niewplacenie kontrybucji w okreÊlonym terminie (zazwyczaj w ciàgu dwóch lub trzech dni). masowe egzekucje. których wezwano na rejestracj. nakladali na nie kontrybucj. Nie robiono wyjàtku dla robotników. zorganizowania strajku. czasami w dzielach sztuki . Na przyklad od Kijowa za àdano 400 milionów zlotych bli. chorych natychmiast rozstrzeliwano.powano z chorymi na tyfus. w wysokoÊci proporcjonalnej do iloÊci mieszka ców i ich zasobnoÊci. W Piotrogrodzie w okresie trzech mi esi. równie latwo pójdà. Lenin z niezwyklà u niego d obrotliwoÊcià odpisal. Komitet wykonawczy Mi. w n Pieniàdze. Gdy czerwoni zdobywali miasto. W Kijowie w ciàgu jednego dnia zamordowano dwa tysiàce bylych oficerów. we wszystkich domach przeprowadzano rewizje. Gdy w Moskwie wybuchla epidemia skrofulozy. do miejskiego teatru. On równie gl. które latwo przyszly. Zgodnie z tajnym rozkazem chorych na syfilis szukali i likwidowali czekiÊci . Identycznie post. Millera. od Charkowa Bóg raczy wiedzieç dlaczego zaledwie 100 milionów.dzie odbywaly si. W Kronsztadzie rozstrzelano 20 lekarzy za zbyt du à popularnoÊç wÊród r W Jekatie na slawiu l 00 kolejarzy za prób. Wtórowal mu Zinowiew.t ej. I) Armia Czerwona zwyci.sto d omy te puszczano z dymem.tych do niewoli na poludniu kraju. Wsz. W Archangielsku po wkrocze niu czerwonych natychmiast rozstrzelano 800 oficerów. od Odessy 500 milionów. je ców rozstrzeliwano w pobli u Cholmogorów. e rosyjska partia komunistyczna uznala za swój zaszczytny obowiàzek przychylenie si. jaka tylko b. Haracz ten przy jmowano w zlotych monetach i sztabkach zlota.to wi. do rosyjskiej partii komunistycznej z wnioskiem.dzil o obowiàzku i ogromnym zaszczyci e udzielania pomocy bratnim partiom i to pomocy nàjszerzej poj. Gdy kontrybucj. do proÊby komi tetu wykonawczego. ala wówczas na wszystkich frontach.dzynarodówki. kamieniach szlachetnych. gdzi e równie budowano w poÊpiechu pierwsze w Rosji obozy Êmierci. W i ch domach (a wi.dzy. W Iwanowie-Wozniesie sku pod groêbà kar Êmierci rejonowy komisariat wojskowy nakazal mieszka com oddaç maszyny do szycia (i). w bi uterii.dowych komplementów.cy (lipiec-wrzesie ) rozstrzelano pi. Wkrótce zacz.Kongres postanowil zwróciç si.kszoÊç miala wlasne domy na przedmieÊciach) tak e wywracano wszystko do góry nogami.cy osób. potem cz. Stolica przyszlego imperium musiala byç 27 . gro ono rozstrzelaniem co piàtego mie szka ca.ly tam przybywaç tr ansporty oficerów i kozaków wzi. ju uiszczono. którzy slu yli u gen.c stosowaç nowà metod. by ajbli szym czasie zechciala finansowaç dzialalnoÊç komitetu wykonawczego Mi.ç tysi. drugà od Zinowiewa. Oslawiony Michail Kiedrow osobiÊcie kierowal zatopie niem dwóch barek z 1200 oficerami. Pierwszà od Lenina.dzynarodówki nat chmiast otrzymal dwie yczliwe odpowiedzi.dzie mo liwa!). Zacz. jeszcze bardziej gorliwy w prawieniu urz. konfiskowania wartoÊciowych przedmiotów i pieni.

dzy. To daleki kraj i jak na razie nie wchodzi w plany Lenina.k. do tego celu. cywilizacji europejskiej. mówiàc zwyczajnie ciulaniem i lichwiarstwem. wydawalo Leninowi. w których jeszcze nie bylo Mi.bami. Gruszek w popiele nie zasypial równie wydzial wojskowy Mi. miala bowiem dobr ze przemyÊlany plan ewakuacji zawartoÊci skrytek bankowych do tak kunsztownie ukrytych alpejskich schowków. Imperializm dopiero si. Nie funkcjonowaly w ramach gospodarki Êwiato wej. a w szczególnoÊci finansowych. jak to si. a nie umieral. nieludzkim re ymem. korumpowano polityków. wi. Banki szwajcarskie. skupywano nieruchomoÊci. nigdy by ich nie odnalazla. Kontakty zawodowe z czolowymi fi nansistami USA bylyby te zdecydowanie przyjemniejsze od stycznoÊci z niepokaênymi.dzynarodówki tworzàc w krajac h calej Europy bojowe oddzialy proletariatu . gdy ta po prostu nie istniala.dzynarodowego Funduszu Walutowego . z tej zatrutej siejby najrozmaitsze uboczne. uskrzydlony tym odkryciem zaczàl radoÊnie kopaç grób imperializmowi. w bankach S tanów Zjednoczonych Ameryki. w dodatku akceptowanym przez agendy rzàdo we. co racz ej sercem. Zdecydowano si. rodzil. zawsze trzymajàcymi j. e ma do czynienia z krwawym. Nie rozumiala dziewi. komunistyczne gazety i czasopisma. DzialalnoÊç majàca na celu obrócenie Europy w pola bitewne wyniszczajàcej wojn y domowej (co byloby tak mile sercu bolszewików) làczyla si. banki w USA byly nie tyle przechowalniami pieni. Wszeche uropejska rewolucja proletariacka dojrzewala. W rezultacie sam wpadl do wykopu wraz ze swà niedorzecznà naukà .tnastowiecznej Europy. Ameryka natomiast zawsze byla Amerykà. pompujàcym zloto do arterii gospodarki narodowej. nie nadawaly si. Szwajcaria i Szwecja. Zaopatrywano je w mundury i bro . który jego niemowl. a nawet akty sabota u. W przeciwie stwie do banków szwajcarskich. a tym bardziej Rosji. jakiego nie znala dotàd ludzkoÊç?! basador USA w Petersburgu . Czy mogla pojàç. ani tym bardziej rzàdzone przez lajdaków i zdrajców Niemcy. e nawet wszechÊwi atowa czeka . fikcyjne i prawdziwe.ly na wykrwaw ionà podczas wojny Europ. ne zakladano firmy i spólki akcyjne. szukajàc choçby tysiàc lat.c na lokat. organizowano strajki. nym partnerom gospodarczym firm ameryka skich. z koniecznoÊcià jak najszybszego ulokowania w bezpiecznym miejscu zrabowanych w Rosji zasobów zlota. W razie pilnej potrzeby mo na bylo ot rzymaç uzbrojenie za darmo w ka dej ambasadzie sowieckiej lub sowieckim przedstawicielstwie handlowym. rzetelnie do roboty. Rodzily si. Jak tajfun run. Jednak przepisy ameryka skie pozwalaly na lokowanie powa niejszych wkladów w tamtejszych bankach jedynie pot. wieszczàce rychlà zaglad.dem byla zwlaszcza Szwajcaria.li si.sterylna.cy krzyk uznal pochopnie za przedÊmiertny j. nie bylo te . marginalne poczàtkowo nurty. Mowa tu o czasach. inaczej ni dz zajmowaly si. Za przywiezione z dawnej stolicy carów kolosalne sumy pieni. Wódz. Powróciwszy z Moskwy przedstawiciele bratnich partii wzi. Êwiatowych powiàza gospodarczych. jak obecnie. Niekorzystna pod tym wzgl. w rodzaju faszyzmu i nazizmu. prok urentami ze Szwajcarii.zyk za z.

Czerwony terror.kszoÊç z jego 14 punktów pokojowe go programu niemal doslownie powtarza program robotników i chlopów rosyjskich.pujàcej schizofrenii ni o genialnym. Nic wi. zdaniem Lenina. jest za granicà przesadnie wyolbrz ymiany i nieprawidlowo rozumiany to tylko bezpoÊredni skutek wtargni..cia aliantów na teren Rosji . We wrzeÊniu 1918 roku ameryka ski ko sul w Moskwie D.dzynarodowych gangsterów . w Rosji. slal d o Departamentu Stanu bezskutecznie depesze z àdaniem interwencji w celu zlikwidowania krwawej tyranii mi. który podziwiali pochlebcy i hagiografowie Lenina.tkim umyÊle . przyjaznej.ce Churchilla Lenin skierowal odpowiedê na te protesty.David Francis. który. by drogà pertrak 28 . wyrazil nadziej. wykazaç. Nie zdajàc sobie sprawy z kim ma do czynienia. e wi. sporzàdzonemu przeze dokum entowi bàdê listowi.trzne sprawy Rosji . z propozycjà. Poole skladal kilkakrotnie oficjalne protesty przeciwko masowym egzekucjom. Na r. W paêdzierniku 1918 roku Lenin wyslal do prezydenta Wilsona not. We wspomnianej epistole Lenin zapewnial Wilsona. uznajàc je za niedopuszc zalnà ingerencj. a to przecie nikomu nie zagra a. dokument.dzy narodami budowaç na odebraniu kapitalu kapitalistom wszystkich krajów . e bolszewicy i biali zasiàdà raze m przy stole obrad. co stalo si.c dziwnego. by pod Niemal natychmiast po tej absurdalnej nocie Lenin Êle do Wilsona uni onà epistol. Poparli go przedstawiciele kilku pa stw neutralnych. e w ciàgu 75 lat historycy sowieccy onglowali nieustannie cytatami z Lenina. znacznie bardziej rozbudowany i da lej idàcy ni plan ameryka skiego prezydenta.. e kontynuowanie walki z bolszewikami oraz interwencja mogà staç si. rzekomo stosowany przez bur uazj. bàdê list o odmiennej bàdê nawet skrajnie przeciwstawnej treÊci. próbujàc be z skutku wyjaÊniç. pokojowej wspólpracy i braterstwa. niektóry ch krajów w celu zniewolenia mas pracujàcych . który ju w 1917 roku ocenil trafnie to.dzy narodami. Lenin staral si. towarzyszyla inna wypowiedê.trzne sprawy Rosji . Wódz dal równie do zroz enia. W owym czasie niemal ka dej wypowiedzi wodza proletariatu. e robotnicy i chlopi rosyjscy nie pragnà niczego poza wlasnym szcz. stawy sojuszu mi. Prezydent Wilson nie chcial si.Êciem i braterstwem mi. gi. W odpowiedzi na to prezydent Wilson zaproponowal zwolanie konferencji pokojowej stron walczàcych w Rosji. w wewn. przyczynà calkowitego unicestwienia rosyj skiej bur uazji przez doprowadzone do rozpaczy masy ludowe . adczy to raczej o post. które z nich najpelniej odzwierciedlajà genialne zamysly wodza Êwiatowego proletariatu . Przy okazji miotal gromy na terror. w k tórej wyra a wol. jednak wtràcaç w wewn.

Nic. na jego bajeczki. by natychmiast wysl aç te brednie do archiwum. e rzàd USA nie uznaje tzw.dzil tam tydzie . Zapewnial. Bullit przybyl do Moskwy w marcu 1919 roku i sp. w ameryka skim systemie bankowym. Chocia Stany Zjednoczone Ameryki nie utrzymywaly jeszcze z Rosjà Sowieckà kontaktów dyplomatycznych. rzàdu sowieckiego i doradza nàjwy sz ontaktach z osobnikami. urz. Partia komunistyczna jest silna politycznie i moralnie. Zgodnie z przepisami powa niejszà lokatà zagranicznà byloby ju pi. o sy tuacji politycznej i gospodarczej Rosji . Martens podawal si. cywilizowanymi w najlepszym znaczeniu tego slowa . pracà spolecznie u yte cznà. na zakup pierwszej partii towarów . rzecz jasna. Departament Stanu sceptycznie potraktowal Martensa wraz z jego memorandum. Tote w swym sprawozdaniu dla Departamentu Stanu Bullit z ufnoÊcià powtórzyl bujdy na resorach. Bullita zaÊ na emerytur. by nie naruszajàc federalnego prawa US A umocniç si. której kilka kilogramów wraz z dwoma futerkami gronostaja otrzymal na pamiàtk. które zaserwowano mu wraz z lampkà wina i czekoladà. odbyl dlugà i przyjaznà rozmow.. za przedstawiciela Federacji Rosyjskiej w USA .ç m dolarów.pnie przygotowaç szczególowà informacj. i wywiózl do Ameryki. a w opublikowanym z opóênieniem komunikacie podkreÊlal. . Wydali mu si. w Rosji. z tego nie wyszlo.c do wiedzieç si. Popijajàc martini i jedzàc wspanialà rosyjskà czekolad. Wszystkie warstwy ludnoÊci pragnà zajmowaç si. e rzàd rosyjski gotów jest niezwlocznie ulokowaç w bankach USA 2 00 milionów dolarów w zlocie jako zaliczk. co wlaÊciwie dzieje si. W zako czeniu memorandum Martens ujawnial prawdziwy cel swego przyjazdu do USA. Cziczerinem oraz Litwinowem. Wilson postanowil wi. Stwierdzal mianowicie. Wyslal do Moskwy Williama Bullita. otwo rzyl biuro i wyslal do Departamentu Stanu obszerne memorandum. Podczas gdy Bullit popijal z Leninem martini i nabieral si. zaÊ tyczy glodu samo mówienie o czymÊ takim jest Êmieszne (No pewno!). którzy podajà si. za przedstawicieli rzàdu bolszewickiego . a nast. cz lonek partii bolszewickiej od 1893 roku. Polecono mu nawiàzaç bezpoÊredni kontakt z przywódcami bolszewickimi. z Leninem. niezwykle inteligentnymi ludêmi. w Nowym Jorku niczym diabel z pudelka wyskoczyl niejaki Ludwik Martens jedna z nàjbardziej ponurych kreatur z otoczenia Lenina. W Piotrogrodzie i Moskwi e panuje porzàdek. a 90% doroslych obywateli Rosji posiada wszelkie prawa polityczne. . Chciano wplaciç 200 milionów dolarów tylko po to. Co si. obywatelskie i wywiera bezpoÊre dni wplyw na rzàdzenie pa stwem. Kupil dom. nie ma tam w ogóle terroru. Osiàgni. e w Rosji rzàd podlega kontroli i jest odpowiedzialny przed calym narodem.to ielkie sukcesy na polu oÊwiaty. w którym wyjaÊnil cele swej misji.tacji dojÊç do ugody. tymczasem proponowano a dwieÊcie! (W przeliczeniu na dzisiejszà wartoÊç wynosi to okolo czterech mi liardów dolarów). dlugo nie reagowa l. od naocznego Êwiadka. Sekretarz stanu Lansing mial wystarczajàco du o zdrowego rozsàdku.dnika z Departam entu Stanu.

dzy i koncesji zyskaç sympati. po uznaniu socjalistów niemieckich za zdrajców . Ów komunikat oficjalny nie speszyl samozwa czego leninowsk iego posla. Nawiasem mówiàc. lecz uwa ajcie kto wie.. Mart ens zostal aresztowany przez czek. rzàd USA wcià jeszcze za pelnoprawnego przedstawiciela Rosji uznawal ambasadora B. i o maly wlos nie rozstrzelany. Utrzymywal. Stanów Zjednoczonych. Przed rewolucjà dwukrotnie byl aresztowany i wydalony z Rosji do Niemiec za organi zowanie rozruchów w fabrykach rosyjskich. by podkreÊlaç szczególnà wol. mówi. Martens pertraktowal z licz nymi bankami i firmami. e bolszewicy sà jak najdalsi od wtràcania si. co chcecie.. Nie zaniedbywaliÊmy najmniejszej okazji. Martens wylazil ze skóry. jadal. róbcie. Odzyskal wolnoÊç z osobistego rozkazu Lenina. Walka robotników z imperializmem jest wojnà domow a przeobra a si.dzynarodówka komunistyczna to sztab generalny tej wojny domowej i Êwiatowej rewolucji. mo e typki z Moskw y to oszuÊci. robotnicy Ameryki. Mi.. który nazwal go absolutnie niezawodnym towarzyszem . lecz nie zapomini ano przy tym o wlasnych rzeczywistych celach. chlopaki. Robotnicy Ameryki! wzywaly ulotki. podejrzewano go te o szpiegostwo. W USA. Lokowal pieniàdze i zlo yl zamówienia na làcznà kwot. by przekonaç wladze ameryka skie o pokojowych intencjach rzàdu sowieckiego. Moskwa ponaglala g 27 maja 1919 roku Martens otrzymal telegram od Litwinowa. chleb z niejednego pieca. Podejmowano wi. bowiem wasze zadanie jest dla rewolucji Êw iatowej najwa niejsze. Tylko wasze 29 . kierujàcego podobnà operacjà w Anglii. Próbowano za pomocà pieni. zwiàzaç si . lecz nie zarzucil kontaktów z rodakami. dawaç im priorytet przed innymi cudzoziemcami . W styczniu 1919 roku. j ak to si.. zbrojnà o wladz. Ba chmietiewa mianowanego przez rzàd Aleksandra Kiere skiego. Gotowi jesteÊmy udzielaç Am m wszelkich koncesji ekonomicznych. Ludwik Karol Martens Niemiec z pochodzenia i obywatel niemiecki. w biurze przedstawicielstwa sowieckiego. Zwracamy si.c niemal rozpaczliwe próby. w sprawy wewn.Innymi slowy. w walk. Gdy jednak poli cja przeprowadzila rewizj. Wrócil do Rosji wraz z Leninem w kwietniu 19l7 ro ku. znalazla tam stosy ulotek o jednoznacznej treÊci. mimo nieuznania jego statusu dyplomatycznego. z Amerykà. okolo 8 miliardów dolarów.trzne USA.. do was. czlowiek nie w ciemi. bity. nawiàzania kontaktów z Amerykà. by przed planowanà inwazjà na Europ. Oto zasadnicza treÊç tego dokumentu: Istotnà cechà naszej polityki zagranicznej w minionym roku bylo dà enie do zbli enia z Amerykà.

24.stwo i stlumienie oporu zostal w zasadzie osiàgni. Nieuznawany oficjalnie przedstawiciel sowieckiej Rosji Martens sp. Pan Ludwik Martens zostal wydalony ze Stanów Zjednoczonych. ró nil si. by przemieÊciç ogromne Êrodki finansowe spod kontro rosyjskiej pod kontrol. ludzie ci. Hitler równie szczerze okreÊl il swój cel: Nie uwalniamy Rosji od re ymu bolszewickiego. Niewykluczone pisala New York Herald Tribune e rewolucja bolszewicka w Rosji jest w gruncie rzeczy gigantycznà operacjà finansowà zmierzajàcà ku temu. Martensa wydalono z USA. Tymczasem w Rosji bieg wydarze sprzyjal bolszewikom. a niektóre z nich po prostu kupili. robià wszystko. a równoczeÊnie nasze zadanie! . 1) Re ym okupacyjny. w inien byç jak najsurowszy 1). 1921 r. Wynikalo z nich.te od strony làdu. Rzeczywisty powód takich dziala znany jest zapewne tylko na Kremlu. Gdy robotnicy Stanów Zjednoczonych i Ameryki Laci skiej obalà imperializm ameryka ski naj silniejszy i najbardziej okrutn y na kuli ziemskiej ostatni bastion mi.ska byla tylko kwestià czasu. wyst.pujàc przed dowódcami grup armijnych.stwo stanie si. od hitlerow skiej okupacji chyba tylko znacznie .ki liberalnym przepisom USA). co bylo mo liwe dzi. na Krym. byç mo e nie zdajàc sobie z tego sprawy. Bolszewicy zdobyli Rosj. Prócz owej kartoteki. Sprawiedliwiej by bylo.Êç zadania. jaki wprowadzimy. Bol szewicy nawiàzali wówczas liczne kontakty z ameryka skimi bankami. nader interesujàcych dokumentów finansowych. którà Martens lekkomyÊlnie przec howywal w przedstawicielstwie . banków europejskich i ameryka skich. przekonany.dzynarodówki . gdyby zbudowano mu pomnik co najm niej taki. gwarancjà ostatecznego zwyci. Resztki Bialej Armii wycofal y si. ). e przedst awiciel Moskwy byl w gruncie rzeczy tylko poÊrednikiem mi. Re ym okupacyjny.stwa rewolucji na calym Êwiecie. utworzy li te spólki (naturalnie za poÊrednictwem podstawionych osób. My jà zdobywamy.dzil w USA nie mal dwa lata i wykonal co najmniej jednà istotnà cz. pozwolila wladzom ameryka skim zatrzymaç 249 osób i wydaliç je z USA jako niepo àdanych cudzoziemców zano ich na statek i deportowano do Rosji. Zalo ono wiele p rokomunistycznych gazet oraz utworzono dwie ameryka skie partie komunistyczne (po pewnym czasie zjednoczyly si. I. jej rozkwit i stabilnoÊç do lara. e ma prawo do immunitetu dyplomatycznego (choç nigdy nie mial statusu d yplomaty) wladze USA znalazly jeszcze wiele innych.dzy bankami Europy i Ameryki.zwyci.. którà znaleziono uniego podcz s aresztowania.). Lenin mial uzasadnione praw o. by z dumà oÊwiadczyç: W obecnym czasie cel nasz zwyci. wprowadzony w podbitej Rosji przez Lenina. tote ich kl.dzie to decydujàcà fazà rewolucji Êwiatowej.dzynarodowego kapitalizmu b. Z niestabilnej Europy do banków USA przepompowal mnóstwo zlota. jaki wzniesiono ku czci Lincolna (Samozwa czy ambasador wydalony z USA. tam zostaly odci. We wrzeÊniu 1941. by na dlugie lata zapewniç dynamiczny rozwój naszej gospodarki. Kartoteka agentów Mi. ty. Ale ju teraz mo emy stwierdziç z absolutnà pewnoÊcià: nawet gdy Lenin i jego kompani wyglaszajà wojownic e oracje o Êwiatowej rewolucji bolszewickiej i nieuniknionym krachu kapitalizmu. To wasze.

ten pud zna duje i dostarczyç go pa 30 . na miejscu bez sàdu.. na miejscu bez sàd u. Znaczy mianowicie to. uda si. którzy ukrywajà bro . Zbo e powinni oddawaç bezplatnie. pozostawiony przez nià dom nale y spaliç. którzy odmawiajà podania nazwiska. 3. Plato n nazywal to pa stwem idealnym . gdzie si. 2.cej czasie wypowiadàjàc si. Trzeba. Nie wymyÊlono nic prócz socjalis ycznej utopii Platona sprzed dwóch tysi. które okazaly bandytom pomoc.. kto si. a sobie zostawiaç resztki. Chlopów. Wszystkie osoby.. e Rosj. Êmierci rozstrz e . jak sàdzil wódz.dà zrównane z ziemià.dne sà mity. b. Nale y wykryç. jej mienie zaÊ konfiskacie. Latwo powiedzieç: mo nopol zbo owy pouczal Lenin ale trzeba pami. e nale y cz. na uchwal. zdobyç. jeÊli nie oddadzà broni. Rozkaz ten nale y realizowaç surowo i bez litoÊci. 7. by nie umrzeç z glodu.. Potwierdzajà to niedawne prób y zbudowania pa stwa idealnego w postaci socjalizmu.. Na kolejny siew otrzymajà przydzial ziarna z magazynów pa stwowych. powolujàcy si. objàç tà karà zarówno osoby wspólpracujàce z wrogiem. czlonka tej rodziny.) podlega aresztowi i zeslaniu. narazil bolszewikom.dà natychmiast rozstrzelane . 6. Obywateli. dlatego ka dy dodatkowy pud zbo a powinien byç oddany pa stwu. Dowiodly one. Oto jeden z rozkazów. który oÊmielil si.d elità a niewolnikami. w domu której ukryl si. bandyta (czyli ograbiony chlop. staro ytny filozof. Aby wychowaç stra ników niezb. e wszelkie nadwy ki zbo a sà wl snoÊcià pa stwa. e socjalizm mo e istnieç jedynie w pa stwie o syste mie niewolniczym.kszym okrucie stwem. 5. Wszechrosyjski ego Centralnego Komitetu Wykonawczego z II czerwca 1921 r.. jak jedynie zdolne do takiej ws y (!) czyli wlaÊciwie ka dego. rozstrzeliwuje si. w teoretycznych kwestiach prawnych Lenin pisal do ludowego komisarza sprawiedliwoÊci Dymitra Kurskiego: Sàdz. W tym samym mniej wi. jej mienie skonfiskowane.Êciej stosowaç kar. Stra nicy zajmujà miejsce poÊrednie mi. W razie ucieczki rodziny bandyty. stawiaç opór LB. niewolnicy nic nie mogà wiedzieç o elicie i tak dalej. rozstrzeliwuje si. Co dalej? Jakie budowaç pa stwo? W gruncie rzeczy nikt o tym nie myÊlal. do poziomu niewolników. Mial zresztà racj. Wszystko zale y od tego.. Doroslego pracownika. bo nikomu nie przychodzilo wczeÊniej do glowy.wi. Z chlopami wszystko bylo ju jasne. cala dorosla ludnoÊç rozstrzelana. które krywajà bialych i zielonych b. Inny rozkaz: Stanice i wsie. gdy tak utrzymywal. mogà wejÊç do elity lub stoczyç si. czy dostatec znie gorliwie pelnià slu b.cy lat: elita stra nicy niewolnicy. co to znaczy.taç.. Rodzina. A zatem Rosja zostala zdobyta.: 1. nale y zapoznaç z rozkazem o braniu zakladników i rozstrz waç tych e.

Zamiast tego zrodzil si.Êcia którego rzekomo dzialala. e b. W tej kwestii zgadzali si. by nieÊç wspar cie proletariatowi Niemiec! Dowódca wojsk sowieckich Michail Tuchaczewski wyslal wówczas slynny list do Zinowiew a. Kl. e cz. zapewni to zwyci. zorgani zowanà w pulki i bataliony. Jeszcze tylko kilka dni zwyci. Tr i proponowal. miala zainaugurowaç pierwszy etap rewolucji Êwiato wej. twierdzil wówczas Lenin. jak to obrazowo ujàl Lenin.. nadszedl czas. Zatem co robiç z chlopstwem ju wiedziano. Bandycka i nieludzka dyktatura ywnoÊciowa nie byla celem samym w sobie.. Glodujàc i harujàc w fabrykach. Gdy Rosja zostala podbita. dotyczàce szczególów. by robotnicy tworzyli tzw. e wszystko to na dlugo przed nim wy myÊlil Platon.dzynarodówki. by forsowaç na sil. zresztà.cej czasie pisal przecie Lenin do narkoma sprawiedliwoÊci Dymitra Kurskiego.Êciej rozstrzeliwaç wrogów rewolucji. Sàdzil. kiedy wreszcie wszystk o zostanie podzielone po równu . pouczal. Zabierajàc po raz pierwszy glos na temat strategii militarnej przyszly marszalek sowiecki proponowal. I chocia caly ten plan konsekwentnie i bezlitoÊnie realizowano. Równowaga sil europejskich. Po ostatecznym zwyci. W armii tej miala obowiàzywaç niezwykle surowa dyscyplina wojskowa. Niewolnicy zaÊ musieli pami. dopóki b. JeÊli mi. jej blyskawiczny odwrót (Jakie to przykre! Prze cie konnica Gaja wkroczyla ju na ziemie niemieckie!) niczym zimny prysznic ochlodzila rozpalone lby awanturników z . by potem dzieliç je wedle wlasnego uznania. na kruchej podstawie traktatu wersalskiego. by st worzyç sztab generalny Mi.ska Armii Czerwonej pod Warszawà. szcz. stawiaç pod Êcianà bez sàdu. w przeciwnym razie nic si.zyku bols azywano strajkujàcych robotników) nale y. pomysl. gdyby nie fakt. t.taç. Ale co poczàç z robotnikami? proletariatem. bolszewicka banda i w imi. lecz legnie w gruz ach traktat wersalski.. mial on dla bolszewików wartoÊç wyraênie podrz.dzy nim a Leninem istnialy w tej kwestii jakieÊ ró nice zda . Nale alo prze cie karmiç nie tylko elit. lecz i niewolników. nie uda. opiera si.stwie nad Polskà sztab ten opracowalby plan inwazji na Europ. pod który podszywala si. Lenin nat omiast. bagnetem! Inwazja Armii Czerwonej na Polsk. rzecz jasna. Dokonujàc takiego podzialu prognozowal wódz proletariatu b. ginàc w ogniu terroru i wojny domowej proletariusze czekali.dziemy rzàdziç wszystkimi rami pracy! Co .skiego natarcia Armii Czerwonej prognozowal w bojo wym ferworze wódz proletariatu a nie tylko Warszawa zostanie zdobyta (co zresztà nie jest zbyt wa ne).Êciej trzeba stosowaç rozstrzeliwanie. D o Armii Czerwonej trzeba przyciàgaç mi. Autorem projektu byl ponoç Lew Trock i.dà p Bolszewicy chcieli koniecznie dysponowaç calym zapasem zbo a. nie mo na by odmówiç Leninowi geniuszu. ws yscy. Bumelantów (tak w j. e trzeba cz.dzynarodowy proletariat. opini. by. armi..stwu. Polska to jedynie most na drodze Armii Czerwonej do Europy! Przejdziemy przez ten most.. kiwajàc màdrze glowà. pracy. W tym samym mniej wi.dnà.stwo nad bur uazyjnymi pa stwami calego Êwiata. e samo ycie wyka e jej slusznoÊç.dà mieli co jeÊç dopóty. umierajàc na tyfus. to zapewne niewielkie. by wobec olnierzy armii pracy poprzestaç na wojskowej dyscyplinie i karach za wykroczenia. polaskot aç Europ. Nie u pieral si.

galy przeci. Sformowano wówczas trzydziestotysi.c rol. przeci. W lipcu 1920 roku czerwony dowódca Sapo nikow poderwal do buntu wlasny oddzial liczàcy 2.cy uzbrojonych dezerterów. Powstanie ogarn. Przez I ewsk przetoczyl si. Mial jeszcze wiele roboty w okupowanym kraju. i pociàgi pancerne. o dziwo. ludowà. Ludowà. od sl u by si. Tambowskà i cz. Bela Kun uc iekl z powrotem do Moskwy. na W.tnie 20% stanów osobowych. ludzi. wszcz.sk. Dezercja i uchylanie si. a w niektórych regionach dochodzily nawet do 90%. Armii Czerwonej wtargnàç przez Rumuni. Robotnicy wysun. Buntownicy mieli nawet wlasnà artyleri . 60 tys.ki ich zbrojnemu oporowi nie udalo si. W samych tylko lasach guberni centralnych wal. z miejscowymi chlopami-powsta cami oglosila Republik. Powstanie Grigoriewa odegralo wi.cz nà I ewskà Armi.lo wszystkie szlaki komunikacyjne i zdobylo kilka miast. by przywróciç tam zbrodniczy re ym Beli Kuna.lo caly obszar Powol a i przetrwalo Êmierç o Sapo nikowa.dzynarodowà. wyraênie chlopskie àdania: domagali si. inny czerwony dowódca Wakulin stanàl na czele buntu. Dowództwo po nim objàl Sierow. 13 sierpnia 1920 roku wybuchl gloÊn y bunt Antonowa: ogarnàl guberni. 31 .7 tys. W grudniu 1920 r. likwidacji kontyngentów i za przestania konfiskat chlopskiego mienia.li. który wybuchl n ad Donem.Êç sàsiednich regionów. Brygada piechoty. Na Armi. bez ro zstrzeliwania i rabowania . do owianego legendà chlopskiego bialego przywódcy Nestora Mach no. chlopów utworzylo armi. W styczniu 1921 roku powstanie w Zachodniej Syberii ogarn. GloÊne bylo powstanie Grigoriewa na Ukrainie. 250 tysi. który stawial opór zbrojny a do stycznia 1922 roku. Huk fortecznych dwunastocalówek zbuntowanego Kronsztadu raz na zawsze pogrzebal oblàka czy leninowski plan panowania nad Êwiatem. W styczniu 1921 roku dowódca czerwonej brygady Maslak zdezerterowal wr az ze swà jednostkà nale àcà do l Armii Konnej i przylàczyl si. czerwonoarmistów. W kraju rozgorzal ogie antybolszewickich powsta .gry. 40 tysi. ludowà bez komunistów.Kremla. Czerwonà coraz mniej mo na blo liczyç.salo si.lo 20 powiatów. Dzi. strajk powszechny. zlo ona glównie z tulskich chlopów . làcznie z Tobolski em. sowietów i za àdal nowych wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego.cy chlopów i robotników chwycilo za bro ! Zj owsta ców tambowskich oglosil kl. Po Êmierci Wakulinajego nast.la bunt na Bialorusi i polàczywszy si.pca Popow do marca 1921 roku walczyl przeciwko bolszewikom na czele silnej formacji kawaleryjskiej liczàcej 6 tys. mi.

do Finlandii. by pr oklamowaç NEP i na tej drodze uratowaç parti. OÊwiadczyl on wówczas. a podly chlop pourywa bolszewikom lby. z przedrewolucyjnych szkól morskich.tów liniowy ch do bolszewickich celów wojskowych na morzu i pobliskim wybrze u. Motywacja ich dziala byla jednoznaczna zlupiç i unicestwiç Rosj. Gdy Lenin zrozumial. który zmuszal chlopów do oddawania pod groêbà Êmierci wszystkich ich zapasów zbo a. e lada chwila wszystko mo e z tego powodu runàç. e podczas gdy czolowi bolszewicy. W trakcie decydujàcej narady podobno zawolal: DoÊç tego! DoÊç tego.tach slu ylo jeszcze wielu dowódców. ani te póêniej nie stworzyl planu funkcjonowania pa stwa (poza kopià schematu Platona. Wyrazisty.. lufy dzial zamiast tuby. którzy uczestniczyli w buncie.Kulminacjà ruchu antybolszewickiego tych lat bylo powstanie w Kronsztadzie w marcu 1921 roku. przemyÊlany plan rewolucji Êwiatowej równie nigdy nie istnial. e nikt z tych zbrodniczych awanturników nigdy... na plaszczyênie teorii broszurka ta byla tragicznie nieudolna. licytujàc si. Oficerowie. grubymi niçmi jak to si. w wi.. Klarowny plan opanowania Êwiata obmyÊli z czasem i zacznie skutecznie wcielaç w ycie Stalin. o czym napisal w okolicznoÊciowej broszurce..dzil sobie z Leninem wykorzystujàc. e podczas kronsztadzkiego buntu bolszewicy omal nie utracili wladzy. Ku przera eniu czystych komunistów (nale al do nich i Bucharin) Lenin mial odwag. spraw. Dopro wadzilo to do nasilenia terroru. e w Kronsztadzie ch lop pogaw. uniemo liwià jego realizacj. jedynie Lenin byl Êwiadom. bolszewickà.. zwlaszcza poruczników i miczmanów wywodzàcych si. zmontowano by wymordowaç ocalalych jeszcze oficerów marynarki. Wszystko bylo improwizacjà w mar szu. Zginie rozstrzelany za udzial w tym rzekomym spisku poeta Mikolaj Gumilow. wpadl w panik. tote na okr. Hitler i Roosvelt. choç nie brali w nim udzialu. jej naród i kultur. W Piotrogrodzie pospiesznie.kszoÊci uciekli przez skutà lodem zatok. Marynarze tamtejszej bazy wojennej otworzyli ogie ze 135 ci. ka dy na swój sposób. jaki m ten glos go napelnil. mówi uszyto spraw. Ekonomicznà (NEP). e w owym czasie Lenin byl przera ony i rozczarowany. bowiem calà t. obyç. stadnie za skrajnie pojmowanym komunizmem wojennym. 15 marca 1921 roku wyznal. Stra ch oraz instynkt samozachowawczy podpowiedzialy mu jedyne racjonalne rozwiàzanie tzw. Byla to zemsta za powstanie kronsztadzkie. e flota do niczego nie jest republi . jak niepewne jest polo enie jego bandy. Polityka NE P-u wymowniej ni jakiekolwiek inne Êwiadectwo dowodzi. Bucharin wspominal. Cynik Trocki trafnie ironizowal. nawzajem. prrrrr! Zawracaç! Zmusil wówczas swych konfratrów do wprowadzenia zamiast totalnej rekwizycji podatku w naturze. ani przed 191 7 rokiem. opowi adali si. Lenin istotnie uslyszal glos kronsztadzkich marynarzy i nie kryl przera enia. Taka wlaÊnie (ni e tylko ten przyklad to potwierdza) byla azjatycka mÊciwoÊç Lenina. kich dzial fortecznych oraz z okr. Tagancewa. Zdaniem Bucharina. Nowà Polityk. by go wódz uslyszal. Wszystko wskazuje. wlaÊciwie przypadkowo. Flota bez oficerów nie mo e si. W szystkich ich aresztowano niemal tego samego dnia. cymbaly. na obraz i podobie stwo które go Stalin wymodelowal póêniej swe imperium).

To samo dzialo si. Tysiàce ludzi. m. Przera a latwoÊç. na Jekatierini skiej i na Bulwarze Nadmorskim. Nie mamy informacji. Tote podciàgano. Nale y go szybko podciàgnàç do ogólnego rewolucyjnego poziomu Rosji. kazano skaza com kopaç zbiorowe mogily. byl parawanem. bylo to. e prospekt Nachimowa byl doslownie obwieszony trupam i oficerów. byl w 1918 roku niemieckim komendantem Sewastopola. barki z oficerami holowano na morze i zatapiano. w powietrzu trupami. na wietrze na wpól ubrani. by daç wrogom nauczk. wysylano do lagrów zalà ków wielkiego G rozkwitàjàcych bujnie w guberni archangielskiej. Wieszano. jego rozkaz nakazujàcy rozstrzelaç 25 piel. olnierzy i osób cywilnych. eks oficer armii kajzerowskiej. Mo e kogoÊ wypuszczono. Cywile huÊtali si. Dokony wano masych egzekucji tak e przez powieszenie. naturalnie.in. Wkrótce po tym zacz. podliczaniem i ekspediowaniem zlota oraz kosztownoÊci. Mówiàc o przedsi. Wykonawcami egzekucji byli.dzynarodowego Czerwonego Krzy a. które uzna l za niezb. Oficerowie. jej hobby. Listy rozstrzelanych w tym mieÊcie publikowano. tam ucieki nier z W. mogà jà zastàpiç oddzialy czekistów 1). Tradycyjnie wszystko zacz.: 1202 osoby. Bez litoÊci rozstrzeliwano nawet kobiety z niemowl. Caly Bulwar Historyczny byl ozdobiony bujajàcymi si. Wówczas pojawil si. W Sewastopolu najpierw rozstrzelano ponad 500 robotników portowych. do roli wdowy po Leninie.cej egzekucji b lo w Sewastopolu. na wladze bolszewickie. drzew.ly si.dem rozwoju rewolucyjnego Krym pozostaje w tyle za innymi r egionami i jest opóêniony o cale trzy lata. t lumaczyl ludnoÊci cywilnej.tami na r. nazwiskiem Behmer.. nawe t pomników. Zarówno ona.pstwo 18 pracowników Mi.lo si. Ich dowódca. z jakà ów Behmer podpisywal wyroki Êmierci. Polecono nast. pierwsza lista straconych: fi gurowalo na niej 1634 nazwisk. na Prospekcie Nachimowa. Lenin stwierdzil w rozmowie z Trockim. za odmow. A co robili Bela Kun i Ziemlaczka? Znane sà relacje Êwiadczàce. od rejestracji oficerów. Korzystano w tym celu z latar . Najwi. Jeden ze Êwiadków owych wydarze wspominal. naturalnie.kach. Mordowanych wrzucano do Êredniowiecznych studni. poniewa sprzyjala dotàd bialogwardzistom. Bolszewicy wdzierali si.tów Wrangla. nie byli zbyt bogaci. poniewa pracowali przy zaladu nku odplywajàcych okr. jak i B ela Kun wcià zajmowali si.ciu miasta przez bolszewików figurowalo 8364 nazwisk. Ich rodziny te mordowano . Na opublikowany ch w Sewastopolu listach osób rozstrzelanych w ciàgu pierwszego tylko tygodnia po zaj. zamordowanych.e sowieckiej potrzebna. Jalcie. co prawda. Terror. by wszyscy mieszka cy Krymu wypelnili ankiety dla miejscowych oddzialów czeki.dzynarodowego Czerwonego Krzy a. 30 listopada ogloszono kolejnà list. grozilo rozstrzelanie. zbieraniem. którà póêniej by osadziç zbyt natr. masowe egzekucje. Zachowal si. by komuÊ z oficerów zwrócono wolnoÊç za wykup zlotem lub walutà. w tym 88 kobiet. do szpitali i mordowali wszystkich rannych.ciach. pod opiekà którego general Piotr Wrangel zostawil na Krymie rannych. lecz na Zachodzie 32 . Pierwszy rozkaz jaki wydal ju jako komendant sowiecki. poza wyjàtkami.dne na Krymie. zapelnily. jak zawsze. w tym 278 nazwiska kobiet. budowanych przez kolonistów z Genui . którym Frunze uroczyÊcie obi ecal amnesti. bez sàdu. aresztowanych na ulicy i z miejsca. a gdy si. którzy ocaleli. a nie wykonywanie obowiàzków slu bowych. Balaklawie i Kerczu. e owa rewolucjonistka u czestniczyla osobiÊcie w egzekucjach i torturowaniu.wzi. nie zwracajàc uwagi na flagi Mi. na ulicy Wi elkiej Morskiej.gier Bela Kun wraz ze slynnà Ziemlaczkà (Rozalià Samojlowà) tà samà.. e pod wzgl. Oficerów wieszano zawsze w mundurach i z naramiennikami.gniarek za ukrywanie oficerów oraz za to samo przest.tnà Krupskà Stalin calkiem pow aÊciwà kandydatk. 28 listopada pojawila si. zdobytych na Krymie.pnie. internacjonaliÊci . e nie powinna uskar aç si. l) W listopadzie 1920 roku bialych wyparto z Krymu.

.

dem myÊleç. Nawet Lenin. to oczywiste l). e wraz NEP-em zako czyl si. zleceniem kierownika administracyjnego rady komisarzy ludowych. glównie w listach o tej samej. e jakieÊ nieznane auta ci. w tym samym niemal dniu. nawet w granicach dopuszczonych przez NEP. Lenin otrzymal donos. terror. gdy wybuchlo powstanie kronsztadzkie. e z takim mózgiem czlowiek yç nie mógl. tryumf kapitalizmu i restauracj. do Moskwy. i rozstrzelani w kwietniu 1921 roku. Niezadowoleni byli tak e ci. fatalnie. I) Podczas sekcji zwlok Lenina lekarze stwierdzili.drowaly dwiema drogami: na Zachód (odpowiedzialny za to byl Bela Kun) i na pólnoc. strasz liwy glód. i kosztownoÊci zamordowanyc h do Moskwy. Ziemlaczka).. datowanego 16 maja 1921 roku. Jakby tego bylo malo. Nasilala si. Lenin byl zaskoczony. w zasadzie powinien umrzeç ju jako dz ecko. to mo liwe. Lecz po jego rozmowie z Jurowskim nadal wywo ono z magazynów z loto i brylanty. Byloby wielkim bl. arowe wywo à z magazynów pa stwowych zloto niemal i.k szoÊç tych ludzi nie zamierzala pozostaç dlugo w Rosji.. t. Lenin mial powody. Druga pólkula byla pokryta zwapnieniem w takim stopniu. e z Goschranu ulatniajà si. ten sam. choroba mózgu. pozost aç królami Rosji sowieckiej. zawizowanym równie nazwiskiem Lenina.pnie przywiózl bi uteri.li tak dlugo. którzy pragn. e bylo wprost niep oj. zarówno politycznego jak ekonomicznego . e zlecenia te byly falszywe. wolal z trybuny X zjazdu. Powtarzam ostrzegal Lenin musimy wyraênie sobie uÊwiadomiç to polityczne niebezpiecze wo. Za ten podwójny wyczyn bohaterski nagrodzono Jurowskiego cieplà posadà w Goschranie miejscu dla bolsze wików bodaj najwa niejszym. W kraju zaczynal si. zmontowali niektórzy pracownic y Goschranu ju aresztowani przez czek. lecz w ogóle. zagra aly ich panowaniu. e jedna z pólkul leninowskiego mózgu nie funkcjonowala od dnia jego urodzin. e pr zywrócenie wolnego handlu spowoduje powrót do wladzy bialogwardzistów. Brano okup. Przekl. Wolny handel i gospodarka rynkowa. KosztownoÊci zaÊ w . Ich kierowcy poslugujà si. nad Wolgà odnotowano przypadki kanibalizmu.te. który w lipcu 1918 roku kierowal w Jekatierinburgu zabójstwem rodziny carskiej. cale skrzynie zlota. Autorem donosu. Jurowski podejrzewal. RównoczeÊnie uspokajal bolszewików jak mógl. a nast.ty NEP rozjuszyl jego wspólników. starego re ymu. do skarbca (odpowiedzialna tow. Wi. jak oka e si. Po podziale lupów chciala zniknàç równie szybko jak si. Dowiedzial si. Jurowski sankcjonowal . Czy wi. na szerokim froncie. Po przeczytaniu donosu Lenin natychmiast wezwal Jurowskiego i odbyl z nim niemal trzygodzinnà rozmow. nie pojawil. byl slynny Jakow Jurowski. stereotypowej treÊci: Realizujemy strategiczne wycofywanie si. Musimy wkrótce wróciç do rroru.nikt taki si.. zaÊ afer. którà Lenin kochal. jak wódz Êwiatowego proletariatu mógl yç nie tylko w ostatnich latach. zjawila. wówczas. a potem stawiano pod Êcian. Lekarze byli zdania.c istotnie Lenin byl czlowiekiem? Umarla Inessa Armand jedyna kobieta. które umo liwi nam w najbli szej przyszloÊci of ensyw. by czuç si.

Lenin wpadl we wÊciekloÊç i za àdal od Bokija wyjaÊnie .wzi.c bylo chwytaç Bokija za r. e Jurowski. P o skandalu z lapówkami od wielkich ksià àt przeniesiono go do Moskwy. Od czasu do czasu trzeba wi. dokladnie: kiedy? co? na jakà sum.to Êrodki ostro noÊci. e nie warto wspominaç. 6. e ktoÊ podrobil dokumenty z podpisem jego i Gorbunowa.powaç. przekonaç. wyolbrz ymia spraw. je wraz z tajnà dokumentacjà. znany ju nam Gleb Bokij. zachowal si. a nie r port. Gdy Lenin otrzymal te wyjaÊnienia. tlumaczyç. sà wszystkie autentyczne. e Lenin prz eslal donos Jurowskiego wlaÊnie Bokijowi i kazal mu si. 23 maja 1921 roku informowal wodza proletariatu. doÊç dziwnie. e to hoch apler. odpowiedzià telegraficznà. jaki mamy dzisiaj. 33 .li przed sàdem? Ilu zostalo ukaranych? Zawiadomcie mnie o otrzymaniu tego listu i o terminie wykonania polece . szczególowo i przyslaç mi dokladne informacje. Kiedy odbyla si. Tylko mimochodem napomknàl Bokij przy personelu. epistol. lecz na tyle drobne. Dokumen ty. do Bokija: Otrzymalem wasz telefonogram denerwowal si. Byla to wyraêna aluzja do Jurowskiego. rozprawa sàdowa? (IV. Zresztà ju przedsi. które ponoszà odpowiedzialnoÊç za ten stan rze zy. nie mial wàtpliwoÊci. 1920) Czy wszyscy stan. sprzeniewierzenia. zdarzaly si. nie da . JeÊli Lenin chce . lecz tak e z wladzà wy szego szczebla. o których tak podejrzliwie mówi Jurowski.. e powinien dzieliç si. Musicie zbadaç spraw. lupem nie tylko ze swymi bezpoÊrednimi zwierzchnikami. Nie wolno tak post.? 4. Przechowuje si. by drobne malwersacje ograniczyç do minimum. Dobrze znal tego czlowieka. wymieniç nazwiska wszystkich osób. gdzie z ramienia czeki kontrolowal Gosc hran. co to wlaÊciwie znaczy? Bokij zareagowal opies zale. To prawda. Tym razem nale alo daç mu do zrozumienia. jak zorganizowano afer. 24 maja 1921 roku. Nie wspomnial ani slowem .. Ciekawe. l. Jakie konkretnie wprowadzono Êrodki zapobiegajàce kradzie om? Dokladnie je opiszcie .cil si. wykr. lecz wkrótce zaczàl mu utrudniaç kontrol.ce. nie d a. (o czym mu doniósl Jurowski). 2. a n ie coÊ takiego jak: byle spojrzenie : wyolbrzymiona sprawa . 3.nowe aresztowania. wódz I jestem bardzo niezadowolony z t ego. co napisaliÊcie. Wyliczyç wszystkie kradzie e. Opisaç. Ile razem osób tam pracuje? (ich pochodzenie? sta ? itd. Prosz. To skandal. mówiàc lagodnie. kradzie y calkowicie wyeliminowaç si. Wysma yl za to natychmias t. sam mo e si.) 5. kradzie y calkowicie wyeliminowaç si.

Chc. 4. 3. w tak trudnych dla nas dniach. i nadzór doprowadziç do stanu doskonaloÊci (specjalne przegrody.pcy komis arza ludowego finansów Alskiego. z tym. a tak e wskutek kradzie y w tej instytucji. na ten referat.) Nale y koniecznie: 1. Alski (poslugujàcy si. Lenin wyslal do niego sporzàdzonà wlasnor.du na poufny charakter tego pisma prosz. o koniecznoÊci zapewnienia porzàdku w Goschranie zdobiàc jà pogró kami i aluzjami. musimy sprawnie i niezwloczni e gromadziç jak najwi.ci do odpowiedzialnoÊci partyjnej oraz karnej. Ze wzgl. to zast. systemy podwójnych i potrójnych nadzwyczajnych kontroli . Towarzyszu Alski! Zwróçcie uwag.sto organizowaç starannie przygotowane narady Z Bokijem w celu jak najszybsz ej reorganizacji Goschranu. LE. 29. na te slowa jeszcze d o nich wrócimy. Parvusa.dzie tam. JeÊli Czuckajew jeszcze nie wyjechal. Ulianow (Lenin). dniem i nocà. Przecie wlaÊnie teraz. prze d zimà trzeba du o zrobiç). Dzier y skim towarzysza z czeki. wrócil wraz z L eninem do Rosji w kwietniu 1917 roku. a równoczeÊnie zapewniç lepsze y pracy i jà zintensyfikowaç. dzieje w Goschranie.cznie instrukc j. Przede wszystkim wy. Wskutek opóênie w pracy Goschranu (w zimie pracowaç trudno. republika ponosi gigantyczne straty. przeszedl szkol. wi.S. w miejscu sw ojej pracy. te nazwiskiem Malski) nale al do zaufanych ludzi Lenina. przeprowadzaç przeszukanie w Goschranie.. kradzie e. Ochron. Wszyscy bez wyjàtku czlonkowie kolegium ludowego komisariatu finansów sà zobowiàzani nie rzadziej ni raz w miesiàcu niespodziewanie. byÊcie poÊwi. przygotowany przez upowa nionego przez e mnie w uzgodnieniu z tow.cili tej sprawie maksimum uwagi. by calkowicie wykluczyç mo liwoÊç kradzie y. gdzie mogà zdarzaç si. wszystko zgodnie z regulami sztuki kryminalno-Êledczej itd. 2. Wciàgnàç w razie potrzeby dziesiàtki i setki odpowiedzialnych. (P. co to slu ba. które Alski musial rozumieç. których nie mo na pokonaç. e po przeczytaniu powinni zlo yç na nim swe podpisy wszyscy czlonkowie kolegium ludowego komisariatu finansów.cej czasu ni dotàd. a ponadto wsz. a tak e caly zespól czlonków kolegium ludowego komisariatu finansów oraz t ow. czytelniku. Zast. V. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W. Basza w szczególnoÊci. Ulianow (Lenin). Nie czekajàc na Êledztwo czeki 29 maja Lenin posyla tajnà dyrektyw.pca komisarza ludowego i czlonkowie kolegium komisariatu finansów zostanà po ciàgni. dla zast. musicie poÊwi. zwróciç mi je natychmiast. èle si. niedawno przeniesionego na to stanowisko z funkcji kierownika jednego z wydzialów czeki.cej kosztownoÊci w celu wymiany towarowej z zagranicà (Zwróç uwag.c wie. niespodziewane przeszukania.. szafy lub bariery.Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W.ciç sprawom Goschranu dziesi. niech i on przeczyta to pismo: on równie . JeÊli w najbli szych tygo ach nie usprawnicie dziala Goschranu tak.dnie uczciwych komunistów Moskwy do uczestniczenia (dajmy na to raz lub dwa na miesiàc) w niespodziewanych dziennych i nocnych przeszukaniach. Instrukcje dla pracowników i rewidentów powinny byç arcyszczególowe. bezwzgl. cz.ç razy wi.pca komisarza ludowego ma obowiàzek osobiÊcie prowadziç utajniony dziennik tych przeszuka .

Pierwsze aukcje. które wystawiono pod mlotek. ale i zgroz. Chcial w ten sposób w miar.dzy nie do Rosji. Do Europy wi.c wyslano tzw. lub jeÊli kto woli na tysiàce metró iennych. tajemnicze i i ntrygujàce. Lenin po sal dekret . wszyscy pracownicy tej instytu cji byli czekistami? I jakiej to wymiany towarowej dokonywano z zagranicà? Lenin pisal. mo liwoÊci zalegalizowaç wóz za granic. Uczestnicy owych legalnych transakcji zwrócili uwag. Setki firm ochoczo i uslu n ie oferowaly leninowskim ekspertom wspólprac. skoro tak naprawd. komisj.. lecz na konta bankowe w ró nych krajach Europy i USA.li bez wieÊci. e sowieccy eksperci zlecali przekazywanie. gdy uksztaltowana ju ostatecznie leninowska elita wladzy zaczynala u jawniaç niespotykanà amoralnoÊç i chci 34 . . Jakie zresztà byly potrzebne kontrole. Londynie i Florencji. ogromnym powodzeniem. Pisaly o tym nie bez zdumienia gazety europejskie. Nikt wszak e nie dysponowal niczym takim. sortowacze) okradajàc pa stwowe magazyny byli w stanie powodo waç gigantyczne straty? Personel techniczny tej instytucji pracowal przecie nieustannie pod groêbà aresztowania i naty chmiastowego rozstrzelania bez sàdu. wyladowujàc banknotami walizki. majàtku narodowego Rosji. e sytuacja bolszewików jest doÊç stabilna. moglo. Dzi..0 sprzeda y antykwarycznych przedmiotów wartoÊciowych za granic. Na jej czele stanàl niejaki Rakicki czlo wiek godny najwy szego zaufania.ki niej zbiç fortun. co demokratyczne sàdy moglyby uznaç za dowód. Dokonywane uprzednio tajne operacje byly ryzykowne i wym agaly nie lada wydatków.ki niskim cenom i unikatowoÊci wystawionych na aukcjach przedmiotów zorganizowana przez bolszewików sprzeda cieszyla si.. e zostali rozstrz elani bàdê zagin. Mo na bylo dzi. Niektórzy spoÊród sowieckich ekspertów brali pieniàdze gotówkà. te napomknienia? Odpowiedzi na te pytania. ekspertów. czujàc. W owym czasie iloÊç kon fiskowanych wartoÊciowych przedmiotów w Rosji mo na bylo liczyç na tysiàce ton. e sprz eda jest bezprawna. Wiedziano te . taksatorzy. sà w w gruncie rzeczy proste. zdawaç by si. wzbudzily sensacj. w spieni. zorganizowane w Pary u. na to.ponosi znacznà cz.Êç winy!) O jakich gigantycznych stratach mówi Lenin w tym dokumencie specjalnie podkreÊlajàc te slowa? Czy by drobni pracownicy (tragarze. aniu zrabowanych dziel sztuki oraz bi uterii. Âwiat dobrze znal wielu wlaÊcicieli dziel sztuki. Ju 26 paêdziernika 1920 roku.. Byl to czas. e trzeba zgromadziç w tym celu maksimu m kosztownoÊci. Spraw abierala Êwiatowego rozglosu. Do czego odnosily si. uzyskanych na aukcjach pieni.

Czlonkowie leninowskiego KC mieszkali z reguly w zabytkowych palacach. drogocennych dywanów. bardzo dbal o dobór potraw. Przypomina to charakterystyczny epizod. nie kry li slaboÊci do kosztownych mebli. a w sezonie Êwie e grzyby i trzy gatunki kawy. co dyktowaly jego idee i zachcianki. na jedno: czy ktoÊ jest bur ujem czy nie. W p alacach pozostawiono odpowiednio przeszkolonà dawnà slu b. i inne przedmioty domowego u ytku. Ró nil si. Lenin cz.Prosz. który przed rewolucjà byl wlasnoÊcià hrabiego Jusupowa. zwlaszcza lokajów i kucharzy. ubra nia. dowodzàcymi n . nazywani dziÊ z nieznanych powodów strzelcami lotewskimi .woÊç. ani ze wzgl. choç Lotyszów bylo wÊród nich zaledwie dwudziestu 1). W gruncie rzeczy sam ni ezbyt si. Lenin natychmiast wyslal telegram: Kaukaz. ryb delikatesowych. kielbas. PosiadloÊç wielkiego ksi. poddany zostal ekspropriacji. Lenin byl smakoszem i w dni ach. proponuj. Innymi slowy. lecz ich nie wzbranial. obrazów p. którego Lenin znal z czasów rewolucji 1905 roku i z emigracji. nieco póêniej. Krasnodar. 20 maja 1921 roku Po tym telegramie prezydium kuba sko-czamomorskiego rejonowego ispolkomu postanowi lo zwróciç profesorowi skonfiskowane mienie. robil Gorbunowowi wymówki. a kto nie. Wsz ystkich mieszka ców pobliskiej wsi wysiedlono. Mo na bylo tam spotkaç mlodych adiutantów jeszcz e niedawno carskich kornetów: dziarsko salutowali. lecz i mienia swych poddanych. zamieszkal Trocki. Opustoszale domy zaj. Gdy podpisywal codzienne zlecenia dla stolówki KC oraz rozmaitych slu b kremlowskich. daç rekompensat. bowiem w Ro sji bolszewickiej prawo nie istnialo. wszak e od króla-slo ce tym. kon iecznie dodajmy w masywnych zlotych ramach. Do wszechwladnego marszalka Rzeszy Hermanna Goringa przybyli gestapowcy z dokumentami.. starore ymowym przedzialku. jako bur ujowi skonfiskowano mu wszystko. czymÊ w rodzaju odzie y roboczej. W podmoskiewskim palacyku. co posiadal . Zwracano tylko uwag. o idealnie równym. zwróciç rodzinie Arsena Jarilowa cale jej mienie. Potwierdzam.sto ostrzegal. e Jarilow ani na podstawie cech majàtkowych.cia Siergieja Aleksandrowicza w podmoskiewskich Gorkach przeszla na wlasnoÊç Lenina. 1) Lenin sàdzil podobnie jak Ludwik XIV. w zwiàzku z czym nie od rzeczy byloby wsadziç kucharza na tydzie za kratk i . e w niektórych przypadkach tylko on sam potrafi zad ecydowaç.cy ludzi. w faszystowskich Niemczech. w naturze. Przewodniczàcy ispolkomu. Gdyby nie bylo mo liwoÊci zwrócen ia skonfiskowanych rzeczy. gdy z glodu umieraly dziesiàtki tysi. Stalo si. Uczony zlo yl skarg. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych Lenin. nie mo e byç uznany za przedstawiciela bur uazji.du na ideologi. zlotych i srebrnych serwisów. e wczorajszy kawior czymÊ dziwnie zalatywal l ub grzyby byly fatalnie zamarynowane .li ochroniarze-internacjonaligci. e robil tylko to. wskutek nieznajomoÊci stanu r zeczy przez lokalne wladze. Szynele i rubaszki stawaly si. serów. na r. Koniecznie musialy byç trzy rodzaje kawioru. to w Krasnodarze. jego ulubione korniszony marynowane i solone.sa. e jest nie tylko panem ycia. nie wylàczajàc bielizny poÊcielowej. zarekwirowane 24 marca w Krasnodarze. Lenin pokpiwal z tych slabostek. kto jest bur ujem.ce Lenina. bielizn. który zdarzyl si. od swej ekipy ró nil. Wybitny uczony gleboz nawca Arsen Jarilow.dzla starych mistrzów. strzelali obcasami i potrafili z szacunkiem pochylaç glow. ró norodne gatunki mi.

e nie nale y si. CzekiÊci szybko zmusili Szelechesa do stosownych zezna . Lenin arliwie dowodzil. Juro wski znów pognal do Lenina.Êç lupu zwolennikom ucieczki za granic. dla tow. ze garmistrzostwem. 8 s ierpnia 1921 roku Lenin wyslal tajny list do Józefa Unszlichta zast. syna Jakuba. To ich zbli ylo. odbierali nale nà cz. Innymi slowy. poinformowaç mnie o przyczynach aresztowania o b. z nim rozstawaç. gdy dotarl do rozkaz wodza. obaj byli przed rewolucjà jubilerami i obaj parali si. z tà opinià. Proklamowanie NE Pu bylo przestawieniem gospodarki na tory mniej lub bardziej cywilizowane.cz za sygnal do ucieczki z kraju. Ulianow (Lenin).zcom do gustu. rozpoczàl nie mniej energiczne Êledztwo. CzekiÊci rozpocz. làczne z jego ówczesnym zast. bro Bo e. Nale y budowaç w Rosji socjalizm za p cà sprawdzonych metod: konfiskaty mienia oraz kary Êmierci. e nie ma ju potrzeby uciekaç.cie Szelechesa z lap czeki..li operacj. Nic z tego figa z makiem dla wodza proletariatu! Aresztowanie Szelechesa wywolal o poploch wÊród bolszewików-leni 35 . Z miejsca aresztowal i oskar yl o malwersacje taksatora Goschranu Jakowa Szelechesa przyjaciela Jurowskiego. WlaÊnie ta sytuacja sprowokowala donos Jurowskiego.iezbicie. spotkali po 1917 roku. gdy si. dla sfinansowania rewolucji Êwiatowej . W mrocznych labiryntach WCzK niczym pelzajàca mija pojawil si. wodza rewolucji. i czy mo liwe jest jego zwolnienie przed procesem sàdowym za por. nomenklatura przekonywala wodza..c nie chcial si. porównywaç Goringa z Leninem. Erhardem Milchem. Wielu leninowców uznalo ten krok za kapitula cj. Znajàc pierwotny plan Lenina. sà z pochod zenia ydami. W marcu 192 1 roku zapewnial swych wspólników. spodziewaç zlagodzenia doktryny ani polityki partii.czeniem towarzyszy partyjnych. Marszalek przeczytal owe dokumenty i oznajmil gestapowcom: W moim sztabie ja decyduj. a WCzK i KC partii bolszewickiej byly ze sobà sklóco ne. now y pomysl: Lenina trzeba zlikwidowaç . lecz nie dawano mu wiary. ewentualnie przeniesienie go z wi. azjatycki spryt i oblud. nikt wi.. Prosz. Gleb Bokij. Unszlichta. in mial jednak wcià wystarczajàco wiele niekwestionowanej wladzy. wywo enia zasobów z Goschranu do wlasnych tajnych magazynów . zakladajàcy wywiezienie kosztownoÊci za granic.. Zbyt do brze znano brak zasad. e liczni jego oficerowie sztabowi. Lenin zgadzal si.zienia w Butyrkach. i zdrad.pnie ucieczk. chc. na to samoÊç ich metod samowol Wysoki standard ycia przypadl zwyci.zienia WCzK do wi.tamy zareagowal wówczas energicznie. Naklonil wodza proletariatu do energicznych stara o wyciàgni. tylko zwróciç uwag. Nie zamierzam. kto jest ydem a kto nie . Jakuba Szelechesa. e jest inaczej.pcà gen. Lenin jak pami. a nast. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowy ch W.pcy Dzier y skiego i bezpoÊredniego zwierzchnika Bokija: Do WCzK. ci co chcieli zostaç w kraju. wr.

czego si. przeciwny zlagodzentu kary itd. Lecz WCzK. zwiàzane ze s prawà Goschranu. Krwawy Feliks wychowanek gimnazjum prowadzonego przez jezuitów Êwietnie rozumial. e nie uda mu si. by wydal swych wspólników. o niego troszczy? W ko cu swego listu Bokij prosi Lenina. . nie jest ani interwencjà an i naciskiem . SamiÊcie przecie kazali.dem.. ProÊb. Tak te powinniÊcie mi odpowiedzieç rzec owo.dne informacje . wyrazil zdumienie z racji nieoczekiwanego wtràcania si. cze mu zabiegal o uwolnienie Szelechesa: »9 sierpnia 1921 roku. Musicie odpowiedzieç mi precyzyjnie: powa ne dowody lub poszlaki sà takie a takie. Nie mog. do was zwrócilem. e Szeleches jest ewinny? Obietnica Dzier y skiego. w trakcie toczàcego si. Nacisk to dzialanie bezprawne. o niego ws zyscy làcznie z Leninem i prosicie. interwencjami i próbami nacisku jest bl. W tej sprawie pisal z irytacjà Bokij indagowany jestem dziesi. aresztowano i nakloniono. o czym on nie ma poj. w którym jà powolano do ycia.cznie si. tlumaczàc. Na tej samej kartce Bokij wysma yl odpowiedê do Lenina. Co wa niejsze. udzieliç na to zgody. Na interwencje i wstawiennictwo mo ecie nie reagowaç. udawala e nie dociera do niej krzyk przestrachu elity bolszewickiej. lecz o bludnie przyciskal Lenina do Êciany. Lecz Dzier y ski i Bokij nale eli do tej samej. niezbyt zr. byç mo e po raz pierwszy od dnia.cia. Bokij! W liÊcie dotyczàcym Szelechesa (Jakowa Sawieljewicza) piszecie: troszczà si. e zeznania Szelechesa umrà (wraz z nim!) w czekistowskich kaz amatach upewnila Lenina. poniewa zwrócono mojà uwag. po nim wódz proletariatu spodziewa. przesz kadza mi to w pracy . do sp rawy wlaÊnie teraz.nowców. uwa a za niemo liwà do spelnienia.. Lenina. ocaliç wspólnika. wstawia w obronie aresztowanego. Lenin wywiera pre sj. by pozwoliç wam nie zwracaç uwagi na wszelkie interwencje i próby nacisku. na WCzK. gdy malwersanta zdemaskowano. na wàtpliwoÊci. by pozwolil mu nie reagowaç na ró norakie naciski dotyczàce sprawy Goschranu. Jednak powtarzam. Przypomnial wodzo wi proletariatu. Bokij. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W.ç razy dziennie. jakie powstaly w tr ie wyjaÊniania tej sprawy. Jest em przeciwny zwolnieniu aresztowanego. na zuchwalców za poÊrednictwem samego szefa WCzK Dzier y skiego. A skàd macie pewnoÊç. e czekiÊci nie od dzisiaj zbierajà materialy równie przeciwko niemu. Mialem obowiàzek je zadaç. Byç mo e drwil Bokij Lenina i Szelechesa làczy coÊ. zrozumial i to. e to on rozkazal wszczàç Êledztwo. Na kartce z leninowskim listem Unszlicht napisa l: Tow. ani wstawiennictwem . Wzburzony Lenin postanowil wywrzeç presj. Pytanie. tak si. z jakim si. bo czemu to enin tak si. Wlodzimierzu IIjiczu. eby ratowaç Szelechesa. zahartowanej w bojach sitwy. przyÊlijcie jak najszybciej niezb. uto samianie prze z was zapytania przewodniczàcego rady komisarzy ludowych z wstawiennictwem. Êledztwa. Ulianow (Lenin)«. WÊciekly i zdenerwowany odpisal Bokijowi. Tow. by uwolniç Szelechesa przed procese m.

o co chodzi. Wybaczcie. Ostateczn tego. by na kontach osobistych paru dziesiàtków ludzi zgromadziç wszystkie pieniàdze Êwiat a. Jak si.c sluszniej nazwaç prowadzal si. bolszewicy zaÊ. go natychmiast odeslaç wraz z waszà opinià. e Bank Szwajcarski jest dla bolszewików znacznie bardz iej godny zaufania ni banki ameryka skie. do wiedzieliÊmy. Ze wzgl. Ale i wy nie pchajcie nosa w nasze sprawy. Baszà. w razie koniecznoÊci dzialajcie wspólnie z ludowym komisariatem finansów i tow. do Êwiatowà rewolucjà finansowà . Nawet nie yjàcy Uricki wcià ma tam konto. 75 milionów franków szwajcarskich. ju dobrze. e naszà polity finansowà musimy 36 . sporzàdzonym jak dowodzi analiza grafologiczna charakteru pisma wlasnor. tylko w minionym roku liderzy bolszewiccy wplacili na swe konta osobiste: Trocki 11 milionów dolarów w bankuUSA oraz 90 milionów franków szwajcarskich w Banku Szw ajcarskim. Wlodzimierzu IIiczu. Czy nie wynika z tego wniosek. Dzier y ski Hanecki Lenin 60 milionów franków szwajcarskich i 10 milionów dolarów USA. Powy sze dane prowadzà wszak e do paskudnego wniosku. To przecie wy w kwietniu 1921 roku pr zyslaliÊcie nam taki oto liÊcik: ÂciÊle tajne Do tow. e baÊniowy kalif ukrywal swe skarby w podziemiach palacu w Bagdadzie. Dobrze wiecie. Êwiatowà rewolucj. by staç si. Podziwiajcie. Z tà tylko ró nicà. Nie chcemy sprawiç wam zawodu . Zinowiew Uricki 80 milionów franków szwajcarskich w Banku Szwajcarskim.cznie prze z Lenina: Celem robotniczych przywódców Rosji bolszewickiej jest najwidoczniej maniakalne pragnie nie. Natychmiast musicie wykryç sprawców przecieku. co piszà w tej gazeci e. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych Lenin. 80 milionów franków szwajcarskich. wolà przechowywaç swe bogactwa w bankach Europy i Ameryki. przeciwnie. Do listu zalàczono wycinek z New York Times a wraz z przekladem fragmentu wydrukowaneg o w nim artykulu treÊci. Unszlichta i Bokija! To skandal. Byloby wi. 85 milionów franków szwajcarskich w Banku Szwajcarskim.du na poufny charakter tego dokumentu prosz. a nie praca! Tak pracowaç nie wolno.No dobrze. nowymi Harunal-Raszydami.

przesluchania w sprawie. Zloto i wladza wymykaly si. Lenin postanowil osobiÊcie nadzorowaç Êledztwo. a ÊciÊlej. Unszlicht! Prosz.li dwaj przywódcy o elaznych charakterach Trocki i coraz bardziej poszerzajàcy swe wplywy Stalin.c gorliwie propagowaç ide. nie spieszà wykon aç ten rozkaz. agencji Associated Press Margaret Harrison.. e poniewa . Amerykanów uwolni no. Tow. Dokladne informacje o tym. Pisalem ju o tym. a przewodniczàcy delegacji Francis senator em z tego stanu. VIII. Teraz jako êródlo przecieku podsuwano mu lechesa. e nie wolno w przyszloÊci . Wódz proletariatu denerwuje si. Ale czekiÊci wcale si. e czekiÊci wciskajà mu kit. obdzieraç podbity kraj z resztek zlotego runa. projekt. by mu przyslano protokoly przeslucha . oraz z przemys lowcem Hammerem. ÂciÊle tajne. korzystajàc z informacji czeki. Lenin widzial to doskonale i dlatego wcià ponawial próby. kopi. zawsze wykorzystujàcy ka dà mo liwoÊç. Mimo elaznej logiki takiego rozumowania Lenin domyÊlil si.tniej rozmawiali z Leninem o uwolnieniu Margaret Harrison i Adolfa Karma ni o meritum sprawy. Szelechesa. a przynajmniej ponownie skupiç wokól siebie obie zwalczajàce si. Sprawa Szelechesa jawnie wytràcila Lenina z rów nowagi. Areszt owano równie kilku innych obywateli ameryka skich. przy bylego do Moskwy na III Kongres Mi. Uznano widocznie.zi obcych krajach. przekonal.. Amerykanie.. Wytlumaczcie ko mu nale y. lecz brutalnie usilujà zerwaç planowane w najbli szym czasie rozmowy z senatorem amery ka skim Francisem. I szybko si. by pogodziç. e przecieków szukaç trzeba w samym sercu WCzK. przemyslowcem Hammerem oraz in ynierem Vanderbildem (nawiasem mówiàc. Partia i jej bojowy oddzial WCzK ominàws zy Lenina rozpadly si.dzynarodówki z mandatem delegata Socjalistycznej Partii Robotniczej USA.. e Margaret Harrison jest krewnà guber natora stanu Maryland. a nieco póêniej dziennikarza ameryka skiego Adolfa Karma. Okazalo si. koncesji . jakie sà poszlaki oraz 2. komuÊ zleciç. Za czàl wi.to Êledztwo. Lenin traci cierpliwoÊç i 19 sierpnia 1921 roku posyla do Unszlichta taki oto list: . by przygotowal dla mnie: l. àda. by pomóc rodakom.. wódz proletariatu omylkowo sàdzil. e w tym wypadku czekiÊci ni szukajà przecieków . mimo e owo meritum bylo dla nich wyjàtkowo korzystne. na dwie frakcje.. wi. ch. Pod zarzutem szpiegostwa aresztowano ameryka skà koresp ondentk.19. w swoim czasie kandydata na wiceprezydenta USA. W umyÊle wodza proletariatu zrodzil si. Obaj uosobiali przeciwstawne tendencje: zamiar ucieczki z kraju ze zdobytym lupe m oraz pragnienie by w nim pozostaç i budowaç socjalizm. Leninowi z ràk. grupy. Na ich czele stan. e ten ostatni jest znanym miliarderem o tym samym nazwisku). odpowiedzialnoÊç za nià m eÊç Amerykanie.. Przeciwni ków làczylo tylko jedno: zdecydowana wrogoÊç wobec NEPu. Wszyscy zostali oskar eni o zbieranie wojskowych i politycznych infor macji wywiadowczych. by Amerykanom sprzedaç równie surowce rosyjskie. a Lenin zrozumial.zrewidowaç pod kàtem ÊciÊlejszej federalizacji? Natychmiast wszcz.New York Times jest gazetà ameryka skà.

cy dolarów. si. obecnie w dyspozycji WCzK. Gorbunow wr. Lenin z uporem trzyma swe oszcz. straciliÊmy do was zaufanie.czyl mu krótki list od wodza proletariatu: ÂciÊle tajne. swoim NEPem. W Goschranie wre praca odpowiedzial Mien y ski i narzekaj na brak czasu pozbyl si. W paêdzierniku 1921 roku Szeleches zostal rozstrzelany. Tymczasem zloto wcià plyn. 2 grudnia 1921 roku Lenin poslal do Mien y skiego swego wiernego Gorbunowa z tajnà mis jà. Organizowaly przecieki do pras y zachodniej.dnoÊci w Banku Szwajcarskim. Przewodniczàcy rady komisarzy l udowych W. Tak jakby dano wodzow i do zrozumienia: Zajmujcie si. co tylko mo liwe. Nikt na to nie zareagowal. Zamiast nich przychodzà hasla w rodzaju Pracuj wydajnie dla Goschranu . w ciàgu trzech dni od otrzymania niniejszego pisma przekazaç do Goschranu wszystkie wartoÊciowe przedmioty znajdujàce si.zwlekaç z tà sprawà. Gorbunowa. Wlodzimierzu Iliczu. Jedynie w minionym pólroczu bie àcego roku bank otrzymal od Sowietów zloto wartoÊci 102 milionów 290 tysi. Logika dziala podpowiedziala Leninowi. Obie strony robily wszystko. Lenin próbowal jednak walczyç dalej. e zjednoczyç wspólników wokól wlasnej osoby móglby jeden tylko sposób 37 . New York Times z 23 sierpnia 1921 roku pisal: Bank Kuhn. MCzK i ludowe go komisariatu finansów: W celu skoncentrowania w jednym miejscu wszystkich kosztownoÊci. W ià rosnà konta osobiste przywódców rewolucji w bankach USA. które wysyl ano mu dotychczas z Goschranu. Ulianow (Lenin). proponuj. przyslaç mi poprzez tow. by oblaç si. My te chcemy coÊ zakosiç. Lenin przestal otrzymywaç informacje.ki wdzi. Ulianow (Lenin). nawzajem pomyjami. 18 listopada 1921 roku wyslal rozkaz dla WCzK. Prosz. i do tajnych skrytek WC zK.cznoÊci ówczesnych klientów. Gorbunowa tajny raport o obecnej sytuacji w Goschr anie. salda na konttach Trockiego w dwóch tylko bankach ameryka skich wzrosly do 80 milionów dolarów. Sàdzilo tego ubogiego jubiler a kolegium wojskowe Najwy szego Trybunalu przy WCIK (tak jakby byl jednym z przywódców rewolucji lub co najmniej kla sykiem marksizmu). nie poniósl strat dzi. choç na naszym wolnym kontynencie uzyskalby znacznie wy sze oprocentowanie w skali rocznej. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W. Lejba i Ska.lo dwoma strumieniami: za granic. Z komunistycznym pozdrowieniem Lenin. Gorzej. który za poÊredni ctwem swych niemieckich filii subsydiowal przewrót 1917 roku w Rosji. Tak np. przechowywanych ob ecnie w ró nych instytucjach pa stwowych.

Z wie stra niczych. wsz.p. byly nawet groên ejsze ni glód. Glód lat trzydziestych starannie ukrywano przed Êwiatem.dzy. do Charkow a. Zasi. Pozostalych zawieziono na egzekucj. Szalejàcy w kraju glód ogarnàl wielkie obszary Powol a i Ukrainy. tego ukrai ska czeka. bajecznych wprost bogactw. Zrodzila si. majàce Êwiadczyç. Tymczasem przed elewatorami Piotrogrodu. Rzàd bolszewicki nie okazywal im praktycznie adnej pomocy. mo liwoÊç zamorzenia glodem samego êródla ideologii drobnobur uazyjnej. e kasa jest pusta. a bunty glodowe tlumione bez litoÊci. niczego obawiaç. Tam. Jednostki specjalne wpadaly do glodujàcych wsi.szyli podst. Nie bylo pieni.dzy! powtarzal Lenin na trybunach. zabiegali . e tlumiono bunt eserowsko-mienszewicki . Dziennikarze podkreÊlali bezradnoÊç rzàdu i wzywali Zachód do niesienia Rosjanom pomocy humanitarnej. Na swój sposób genialna koncepcja Lenina w sprawie monopolu z bo owego przyniosla owoce. spodziewaç jakiegoÊ matactwa. a tak e podczas rozmów z Aleksym G orkim i ameryka skimi biznesmenami. Amerykanie w. gdy domagala si. Stalin. ogarnial coraz to nowe terytoria z 35 milionami potencjalnych ofiar. jakim ylo chlopstwo i jego Êwiat wartoÊci. zdradzajàc slabe strony swej Êw iadomoÊci klasowej. wiele obiecujàcej wyprawy rabunkowej. Rozprawiano nawet o szczególach: ile np. czyzn. natomiast glód leninowski byl w w prasie bolszewickiej reklamowany na wszelkie sposoby. twierdz il. spacyfikowano go ogniem z karabinów maszynowych. panowie. czy jest mo liwa sprzeda lasów rosyjskich o wartoÊci miliona zlotych rubli. zawsze mo na si. zaladun ek zbo a. Lenin sondowal gieldy za graniczne. Co prawda niektórzy jej przedstawiciele.dzie maso wymi egzekucjami. wywolany sztucznie w latach 1932-33. spoÊród których 53 natychmiast rozs trzelano nad brzegiem Dniepru. gdzie zbo e sprzedawano za zloto. Rosja umierala z glodu. Âmierç z glodu zajrzala w oczy 20 milionom m. W kilka lat póêniej tà genialnà metodà poslu y si. glodnych dzieci. Nie mamy pieni.. ówczesnej stolicy Ukrainy. by ustaliç. ani kopiejki. Po kraju wlóczyly s miliony bezdomnych.dzy. W czerwcu 1921 roku zastrajkowali glodni kolejalze Jekariennoslawa. Partia bolszewicka nie zamierzala wydawaç ze skradzionych. gdzie nikt nie bierze pieni.g i skutki glodu w latach dwudziestych. r ozstrzeliwaly mieszka ców. jak Êwiadczà niektóre êródla..ki niej znacznie dalej idàce rezultaty. i osiàgnie dzi. Oszalale z glodu tlumy sz turmowaly magazyny ze zbo em. Ciala zabitych wrzucono do rzeki. To nawet bardziej skuteczne ni rozstrzeliwanie. Amerykanie proponowali póltora dolara dziennie. terkotaly karabiny maszynowe mordujàc wszystkich bez litoÊci.. a potem preparowaly dokumenty. nale y placiç robotnikom rosyjskim w kopalnia ch w. ko czyly si. Lenin byl tym przera ony. Glód szerzyl si .podrywajàc ich do kolejnej. które w czasie bolszewickiej rzezi stracily rodziców. bez uprzedzenia. Gdy na ulice wylegl tlum. Ameryka scy inwestorzy omawi ali z wodzem proletariatu szczególy transakcji zwiàzanej z koncesjami na wydobywanie rosyjskich surowców i eksploatowani e innych bogactw naturalnych Rosji. kobiet i dzieci. Odessy i Nikolajewa odbywal si.gla i przy wydobyciu zlota. Statki pod obcymi banderami wywozily je za granic. Zatrzymano 240 strajkujàcych. Skàd e! Ani centa! Sami im zaplacimy! Nie musicie si.

. zwrócono si. o których on mówi. wspierajàca powojennà Europ . nic ten Boncz-B rujewicz nie rozumial! Chcieli go nawet wsadziç za kratki. Do akcji pomocy dla Rosji wlàczyly si.dzy za poÊrednictwem specjalnie skierowan ych do Rosji obserwatorów. zglosily si. Zezwolil jednak Gorkiemu na zorganizowanie komitetu pomocy dla glodujàcych (powsta l z ocalalych z rzezi nielicznych przedstawicieli inteligencji) i na zwrócenie si. kto jest bur ujem!). która podci. e przynajmniej malà czàstk. rów nie inne organizacje mi. do pracy naukowej .la mu skrzydla i oskubala z piór przedarl si. próbowal przekonaç wladców Kremla.. lupu trzeba poÊwi. bratem carskiego generala) to i skonfis kowana wlasnoÊç nale y teraz do pa stwa.dnika. W grudniu 1921 roku Kongres USA przyznal glodujàcej Rosji 20 milionów dolarów. JeÊli jesteÊmy pa stwem przekonywal wspóltowarzyszy Boncz-Brujewicz (czegó mo na bylo nim spodziewaç byl synem wysokiego carskiego urz. którà kierowal póêniejszy prezydent S anów Zjednoczonych Herbert Clark Hoover. do Lenina z blaganiem o pomoc dla glodujàcych. Stany Zjednoczone. nie przyswoil sobie w pelni zasad leninowskiej nauki . sà zlotem dla partii . z proÊbà do Zachodu o wsparcie.la. Akcja ta pochlon. uratowano przed Êmiercià glodowà 22 miliony 700 tys. eby nabral rozumu. Jak widaç. làcznie 137 milionów dolarów.dzy! odciàl Lenin.dzy. 38 .dzy pracà a Êwiatowym kapitalem. Bylo to z calà pewnoÊcià oczywiste Êwiadectwo ich niedojrzaloÊci ideologicznej. W sumie od rzàdu i osób prywatnych do dyspozycji ARA. Wygnano wi..o otwarcie magazynów z ywnoÊcià i skarbców ze zlotem. niezb. dawny przyjaciel Lenina. OdziedziczyliÊmy po bur uazji n. Pierwsze.dz. nale à do partii i wylàcznie d bronià strategicznà. Surowo kontrolujàc sposób wydatkowania pieni.. by nieÊç pomoc umierajàcym z glodu r m. a zatem trzeba jà wykorzystaç dla potrzeb narodu. zaÊ kosztownoÊci. przekazano 45 milionów dolarów.dnà do wygrania przyszlej bitwy mi. Ale có . te do ogólu obywateli z ap lem o datki na rzecz Rosji. Nie mamy pieni.zwiastun rewolucyjnej burzy . ludzi. Maksym Gorki . Wlodzimierz Boncz-Brujewicz.dzynarodowe. Cierpliwie tlumaczono Boncz-Brujew iczowi. rzecz jasna. W kraju tym istniala ju bo wiem wyspecjalizowana organizacja pomocy humanitarnej (ARA czyli American Relief Administration).c màdral. i ubóstwo. lecz w obronie starego przyj aciela interweniowal Lenin ( Ja sam decyduj. e pa stwo nie ma pieni.ciç dla ratowania odu.

by Êwietnie pomyÊlanà operacj. emigracjà bialogwardyjskà. Lenina od wlasnych brudnych interesów. zaÊ jego pomocnikiem inny agent ty ch e slu b M. gdy wódz znów wpadl na genialny pomysl. Utrzymywali m. naplywajàcych z sowieckiego terytorium. s. jaki tam z niego wódz Êwiatowego proletariatu! Byli wi. e jej dyrektorem jest pulkownik W . by ich eksperci mogli obserwowaç rozdzial pomocy ywnoÊciowej dla glodujàcych. Glód doprowadziç k ekwentnie do ko ca. e agen i ARA podpalili w Nikolajewie elewator.c zaskoczeni.N. po czym wysylajà ich na Ukrain. bowiem do prasy zachodniej dotarly pogloski. prócz gromadzenia informacji wojskowych i politycznych. Prawda pisala z satysfakcjà (23. Wszystkich czlonków tego k omitetu aresztowano za rzekome kontakty z obcym wywiadem. Hoover i Brown t o bezczelni klamcy. jest upowsz echnianie bajeczek o jakoby straszliwych cierpieniach. Leninowi zbraklo odwagi i zdecydowania. Wzmiank.. a nawet ze sztabem reb elianta Antonowa. Dopiero stanowcze demarche rzàdu USA i osobista interwencja Hoovera uratowaly czlonków komitetu Gorkie go przed rozstrzelaniem. zarów no partyjni prawicowcy jak i lewacy. e ARA jest organizacjà wojskowo-szpiegowskà. 582). agent slu b specjalnych D. na które skazany jest naród rosyjski . z miejsca nazwal komisjà szpiegów . tom 2. jak równie . e ARA wykorzystywala swy ch wspólpracowników do dzialalnoÊci szpiegowskiej oraz wspierania elementów kontrrewolucyjnych. 1922 roku). Haskell. o ARA znajdujemy w stal inowskiej Wielkiej Encyklopedii Sowieckiej (BSE. Przedstawiciele Ameryka skiego Czerwonego Krzy a w Baranowiczach pisal w raporcie do Lenina Unszlicht zamiast nieÊç pomoc glodujàcym zaopatrujà bandytów.pujàcymi slowami: PodloÊç Ameryki. e uniemo liwiono wszelkà wspólprac. Ich komisj. Fakt ten raz jeszcze potwierdzil niewesole przeczucia wspólników Lenina: on ju si. 1950.By odwróciç uwag. czekiÊci podsuwali mu tony wsze lkiego rodzaju 1) falszywek. dokàd wczeÊniej wyjechal sam Gorki. lecz na wieÊç o ekspertach Lenin wpadl we wÊciekloÊç. Przeszkadzano wi. Hoovera i Rady Ligi Narodów jest wprost niesamowita. e ybolszewicka dzialalnoÊç ARA wywolala energiczne protesty mas pracujàcych Rosji Sowieckiej . Phillip. jego sekretarzem byly konsul ameryka ski w Piotrogrodzie. w umund rowanie. 1) Amerykanie za àdali. Mo na tam przeczytaç.. Stwierdzil w nim. . nie wpuszczano ich na tereny. czy rzeczywiÊcie miano takie zamiary. Celem ich dziala wywiadowczych. A bylo to tak. o tym. Lars.IV.in. e bolszewicy po to apelujà o pomoc Zachodu. z komitetem pomocy dla glodujàcych Maksyma Gorkiego nie warto nawet wspominaç. ywnoÊç i bro .c A merykanom w pracy. gdzie glód przybral szczególnie groêny charakter... Deportowano ich za granic. a pomoc ameryka skà skwitowal nast. . sko czyl. by otrzymane za darmo produkt y natychmiast odsprzedaç korzystnie innym krajom. Trudno powiedzieç. zmierzajàcà do jednego ty lko celuobalenia wladzy bolszewików. co pospieszyli na ratunek ginàcym z glodu Rosjanom. Z glodu zmarlo zaledwie 6 milionów ludzi. Tak oto wyglàdala stalinowska ocena tych. 6 wrzeÊnia 1921 roku Unszlicht wyslal do Lenina obszerne sprawozdanie do tyczàce kierownictwa ARA w Rosji sowieckiej.

tnoÊç rzàdu sowieckiego na Êmierç glodowà milionów Rosjan. konfiskujàc ziemie cerkiew ne i klasztorne.Widzàc oboj. nie zapominal jednak o tym. arystokracja i bogaci kupcy ofiarowywali na jego rzecz ogromne sumy i kosztownoÊci. do carskich grobowców. Wprawdzie i dotychczas ro zstrzeliwano duchownych. oburzajàce wyzwanie. sieroci ce. Âwiadczy to o pewnej naiwnoÊci patriarchy. monasterów i wiernych. rabowano i podpalano cerkwie oraz sobory. z reguly do Êrodowisk ÊciÊle kryminalnych. stawiajàc poza prawem wszelkà dzialalnoÊç poza wàsko poj. ofiar. gdy goràczka zlota owl adn. KoÊciól prawoslawny zdawal sobie spraw. zaktywizowal si. a nawet bezczeÊciç relikwie Êwi. on przecie ogromnym autorytetem wÊród wi.tnoÊcià Nerona przyglàda si.la internacjonalistami . co najwa niejsze. ros KoÊciól prawoslawny. dziela pokole mistrzów sztuki zlotniczej i jubilerskiej. rozpisywaly si . MoralnoÊç chrzeÊcija ska w przedrewolucyjnej Rosji nie byla pusty m slowem: zabójstwo jako Êrodek rozstrzygania konfliktów ludzkich bylo na poczàtku XX wieku rzadkim ewenementem i ograniczalo si. Patriarcha Tichan wyslal do Lenina list.tych starców. istotnie jà przeznaczà na wskazany cel. który sàdzil. szpitale. wi. Kierowal nim wówczas patriarcha Tichon. pustoszyç cme ntarne krypty. e pod rzàdami bolszewików powinien siedzieç jak m sz pod miotlà. zwyci. Êwiàty . pozbawiajàc kolejnymi dekretami statusu koÊciola pa stwowego. Psalterz e oprawiano w zloto. Lenin i jego ludzie zmuszeni byli zachow aç wobec KoÊciola powÊciàgliwoÊç. lecz robiono to sporadycznie. domy opieki.c zaostrzenie w alki z religià moglo niekorzystnie dla bolszewików przewa yç szal.ta i carowie. stan owily dum. Bezcennej wartoÊci naczynia liturgiczne. Ksià . W ciàgu ponad 900 lat istnienia KoÊcial prawoslawny zgromadzil nieprzebrane bogactwa. Jednak e póki trwala walka zbrojna z bialymi . Uznal list patriarchy za skandaliczne.... zdecydowanie wr ogi. KoÊciól byl spolecznikiem na wielkà skal. i wiele innych placówek charytatywnych. którzy zacz. budowal szkoly dla ubogich. Cieszyl si. Poczàwszy od 1917 roku. stosunek KoÊciola do nowej wladzy stal si. Lenin ani przez chwil. Lenin rozpoczàl z nim wojn. rozbijaç trumny monarsze. Z degenerowany mózg wodza pro 39 .tym sprawowaniem poslugi religijnej. w którym zadeklarowal gotowoÊç przek azania cz. Lenin wpadl we wÊciekloÊç. przyt ulki.li wlamywaç si.stwa w wojnie domowej. na ten temat ze zdziwieniem wszystkie stoleczne gazety. Gdy w jakimÊ malym miasteczku popelniono zbrodni. Nie wytrzymal jednak.kszoÊci Rosjan.Êci kosztownoÊci cerkiewnych na zakup ywnoÊci dla glodujàcych.. fundowali ikonom zlote i srebrne ryzy zdobione szlachetnymi kamieniami. Êmierci odowej robotników i chlopów. bez prze myÊlanego systemu. dy bolhewicy przyjmà t. widzàc jak wladza robotniczo-chlopska z oboj.

w znacznej cz. zrywano ze starych ksiàg bogato zdobione oprawy.c KoÊciól aby nas poni yç. Wydlubywano kamienie szlachetne. oprzytomniawszy z szoku. jaka bylaby to kwota.c tak. kto wie.cia ocenial wylàcznie pod kàtem szermierki politycznej.letariatu nie pojmowal szlachetnego porywu i bezinteresownego dà enia. Byl to dopiero poczàtek.tokradztwo . zmierzajàcej tylko do tego. by uÊmierciç przec iwnika. piekielna robota. Politbiuro bylo zachwycone. Rzàd nic nie robi. Oddzia GPU (tak nazywala si.Êci swych skarbów na zakup pomocy ywnoÊciowej dla glodujàcych. jak rzàd sowiecki przyjmie jego charytatywnà pro pozycj. Ikony ogolacano z drogocennych ryz. z wezwaniem do wiernej dziatwy rosyjskiego koÊciola prawoslawnego (28 luty ): W Êwietle nauki KoÊciola prawoslawnego akt ten jest czynem Êwi.. Patriarcha Tichon. Apel patriarchy. czynnych Êwiàty chrzeÊcija skich. krzy e z litego zlota. W kraju bylo wówczas ok. wi. rozklejano na murach domów. W calym kraju przed cerkwiami byly istne pobojowiska.dzie wi. glównie cerkwi prawoslawnych. Lecz bezbronni parafianie nie mogli zwyci. yç uzbrojonych po z.Êciej zabytkowe naczynia liturgiczne. WCzK. Chce kontrolowaç. nawet drogà dobrowolnej ofiary. powszechnie zwana czekà) wdarly si. Êwi eczniki. odczytywan o w cerkwiach.conych sakraliów cerkiewnych. zglasza pretensje. Krok ten z entuzjazmem poparli wszyscy. konfiskowano zlote i srebrne monety. zwrócil si. Poniewa KoÊciól prawoslawny nie c ce przeznaczyç cz. 23 lutego 1922 roku Lenin podpisal dekret O konfiskacie kosztownoÊci cerkiewnych na rzecz glodujàcych . cwane popy! Nic z tego nie wyjdzie! My pójdziemy innà drogà! Zgromadziwszy w poÊpiechu czlonków politbiura Lenin zapoznal ich z listem patriarchy i oznajmil. z tego rodzaju propozycjami. Inicjatywa patriarchy byla dla Lenina niczym uderzenie w twarz.Êci z XV-XVII wieków. kodeksy r. Czekala ich. Ale nic z tego. wzywajàcy naród do oporu. W wielu miejscowoÊciach tlum po prost . Nie mo emy god ziç si. Tym bardziej. o kilkaset milionów zlotych rubli. jakimi KoÊciól prawoslawny oblo yl Êwi.kne oltarze. e Lenin wskazal cel tej akcji: kasa partyjna wzbogaci s i. do cerkwi i monasterów. by nieÊç pomoc bl iênim. poÊwi. kinkiety.by czekistów. wladze sowieckie muszà skonfiskowaç j go mienie. nie wylàczajàc Stalina. Wlasnymi c ialami próbowali wierni broniç Êwiàty . podk eÊliç swoje wplywy . B. mo e nawet kilku miliardów. najcz. RównoczeÊnie wrzucano do ognia stare ikony.calo do stanowczych dziala .kopiÊmienne. Nikt nie podliczyl dokladnie. co prawda . na pozbawianie Êwiàty . którego doznal po przeczytaniu leninowskiego dekretu. od 1922 r. co dodatkowo zach. Tymczasem patriarcha Tichon czekal. do skrzy i worków wrzucano zlote i srebrne. których Lenin ju w zasadzie rozczarowal. W ruina ch legly przepi. których u ytko dla celów innych ni liturgiczne stanowczo zabraniajà kanony powszechnego KoÊciola prawoslawnego pod groêbà tych samych k ar. Zabytki z czasów Iwana Groênego i pierwszych monarchów z dynastii Romanowów. Biblie z XIII wieku. 80 tys. Ale czekiÊci bez wahania otwierali do nich ogie . pcha si. Wszelkie posuni.tokradczym. przekazywano z ust do ust. yrandole. e najwy szy czas sko czyç z obro cami religijnego kultu.

uprzywilejowana klika ucieka si. mniej wyszukanymi. w myÊl której konfiskata cennych przedmiotów. do czlonków politbiura... jak wielkim autorytetem cieszy si.dzy KoÊciolem prawoslawnym a ogólem wiernych. Zgromadzone koszt ownoÊci pochodzà z pracy ludu i sà wlasnoÊcià ludu. Oczy nabr aly blasku. chciwoÊcià oraz ch. zwlaszcza w najbogatszych monasterach i cerkwiach. wobec wierzàcych i poÊwi. Apel ten mial wywolaç rozlam mi.cej przedstawicieli reakcyjnej bur uazji i reakcyjnego 40 . Zawieral te niedwuznaczne groêby pod adresem prawoslawnej hierarchii koÊcielnej. bydla roboczego i narz. jeÊli drogie przedmioty b. 28 marca 1922 roku opublikowany zostal oficja lny komunikat z takimi oto argumentami. Rzàd sowiecki. by ocaliç yc ie ludzi i gospodarstwa chlopów Powol a oraz innych regionów Federacji Sowieckiej. obludnych frazesów. zbó nasiennych.dzano ogniem z karabinów maszynowych. Byly one zresztà tylko slabym echem podj. jedwabi i drogich kamieni. niemal takiego jak wówczas. gdy wymyÊlil genialne haslo Rabuj to. Wladze bolszewickie zdawaly sobie spraw. musi byç prz eprowadzana z nieugi. do zbrodniczych spisków i naklania do buntu.cone j ulepszaniu i skoordynowaniu poczyna slu b oraz instytucji zobowiàzanych do realizowania dekretu o konfiskacie cerkiewnyc h kosztownoÊci. odziani w jedwabie i brylanty. który nad al zachowuje tolerancj.. bez najmniejszych zahamowa i w jak najkrótszym czasie. ludowego komisariatu sprawiedliwoÊci oraz trybunalu rewolucyjnego. Im wi.dzi do pracy.. zaÊ aresztowanych wiernych rozstrzeliwano tego samego dnia. kierownictw a GPU. Kierujàc si. Natomiast za kosztownoÊci mo na nabyç wystarczajàcà iloÊç chleba.u rozp.tych uprzednio na Kremlu tajnych decyzji. tworzyli wlasne pa stwo ksià àt KoÊciola w pa stwie robotników i chlopów . 19 marca 1922 roku wódz wystosowal tajnà dyrektyw.dà zastàpione innymi. by uprzywilejowani prowodyrzy koÊc ielni. Tote w obawie przed powszechnym zrywem powsta czym apelowaly do rozwagi ludu i mas pra cujàcych jak zwykle za pomocà klamliwych. Sprawowanie poslug religijnych i odprawianie nabo e stw w najmniejsz ym stopniu nie ucierpi.tà stanowczoÊcià. Uczestników tej i kolejnych narad instruowal Lenin trzeba zapoznaç z tajnà uchwalà zja . nie zamierza oddaç skarbów d la ratowania milionów umierajàcych z glodu ludzi. Lecz kli ka ksià àt KoÊciola prawoslawnego nawyklych do luksusu.. Wrócila jego dawna energia i bojowy zapal.cià zatrzymania kosztownych przedmiotów za wszelkà cen. koniecznych. Lenin byl w euforii.ca im wiele uwagi. Mieli uczestniczyç w naradzie poÊwi. nie Êcierpi ani godziny. Rzàdowi obcy jest wszelki zamiar przeÊladowania wiernych i KoÊciola. zlota. co zrabowane! . KoÊciól prawoslawny wÊród prostego ludu. cierpiàcych wskutek glodu.

wzbudzà z czasem zawiÊç Stalina i Hitlera. Teraz wlaÊnie nale y daç tym typom takà nauczk.. e ARA wydajàc 137 milionów dolarów nakarmila i uratowala od Êmierci glodowe j ponad 20 milionów ludzi. podpisaç nawet rozkaz wysadzenia w powiet rze leningradzkich mostów i moskiewskich fabryk. w zwiàzku z tym rozstrzelaç. a z czasem przekszt alciç go w baz. w krwawych ówczesnych despotiach. kwitnàcy niczym Kuwejt. zgodnie z wytycznà Lenina..cone kosztownoÊci u . nikt nie wa yl s i. ksi.c si. na der oszcz. Nic podobnego. rabowano z nieugi. Podpisal.ObdarliÊmy KoÊciól prawoslawny jak lip. wzbudzala w nich szacunek zmieszany z podziwem.. nawet w staro ytnoÊci. Pierwsi m ogli po tej akcji jeszcze bardziej zaokràgliç swe wielomilionowe konta osobiste w bankach zachodnich.tà stanowczoÊcià i w najkrótszym . Ulianow (Lenin) 19. gdy cel operacji byl zupelnie inny.dzi rolniczych nie kupowano w ogóle! Co wi. Ideologia rab unku miala wi. Rozstrzelano 40 tys. 1922 r. Przypomnijmy. wypadowà dalszych awantur politycznych. a ka dy z tych obiektów istnial co najmniej 300 lat. Drudzy. Bydla i narz. z kwiatów i za jego y naszà Êwiatowà poÊwi. sygnowaç podpisem glowy pa stwa podobnych rozkazów. w kraj bogaty. tym lepiej. Nigdy wczeÊniej. Lenin zaÊ jej idolem. jak zwykle: przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W..c staç si. duchownych. wspominal z entuzjazmem owe heroiczne dni: . Cerkwi i monasterów bylo przecie mnóstwo. Determinacja wodza proletariatu. a tak e okolo 100 tys. Mikolaj Bucharin. sza cunkowà wielkoÊç potroiç. choç podyktowala go koniecznoÊç wojenna. im po ucieczce za granic. na ten rozkaz. Zdecydowanie i determinacja Lenina. y i mnichów. te potrzebowali na to wszystko niemalych Êrodków. w latach 1922-23 zakupiono za g ranicà zbo e za l milion rubli zresztà wylàcznie na siew. Stalin zawsze podziwial leninowskà stan owczoÊç. Nowe religie zawsze rodzà si. pr zyda si.duchowie stwa uda nam si. bioràcego poprzez podpisanie dokumentu odpowiedzi alnoÊç za czyny swoich podwladnych. wiernych. który na ogól osobiÊcie sa nkcjonowal zbrodnie wlasnego re ymu. pa stwowà religià. by przez kilka dziesiàtków lat nie Êmieli nawet pomyÊleç o jakimkolwiek sprzeciwie . mogàcych w przyszloÊci powolaç si. co. Jak wynika z sowieckich materialów statystycznych. III. najbardziej tchórzliwy i alosny spoÊród bolszewickich przywódców. po równu.dny szacunek historyków z lat pieriestrojki i glasnosti. zn iszczona Rosja szybko przeobrazilaby si. i dlat go najszczerzej i najgloÊniej podziwiajàcy tupet wodza rewolucji. Cerkwie. jak sàdzili. sta lo z nieprzebranymi skarbami KoÊciola prawoslawnego? Gdyby je rozdzieliç zgodnie z obietnicà danà proletariatowi. e . rzecz jasna.). Zdaniem specjalistów zachodnich nale aloby t. którzy nale eli do cer kiewnych dwudziestek i innych wspólnot. pragnàcy pozostaç w Rosji i yç w luksusie we wlasnym kraju. sam bowiem w takich sytuacjach cierpial na jej brak: bal si. nie nastàpilo . na gruzach starych. Czysty dochód wyniósl dwa i pól miliarda zlotych rubli (tak przedstawia si. Tym razem zadowoleni byli wszyscy: zarówno frakcja Trockiego jak i ludzie zwiàzani ze Stalinem.

pcà patriarchy Tichona. zamieniliÊmy katechizm.ç lat epidemii d umy wszystkie te kataklizmy. Tichona wraz ze wszystkimi czlonkami Syn odu. mo na niewàtpliwie nazwaç partià óltego diabla pisal Guardian w marcu 1923 roku. Raz jeszcze przytoczymy slowa Lenina: Trzeba daç tym typom takà nauczk. sà niczym w porównaniu z tym.trowych budynków w handlowej dzielnicy Londynu po cenie aukcyjnej 6 milionów funtów sterlingów za budynek i wzniesienie za 4 miliony funtów sterlingów pompaty cznego pomnika Karola Marksa na jego grobie Êwiadczy o tym. owe flaki z olej em Filareta. zastàpiliÊmy politgramotà. Biskup a permskiego Andronika. które skonfiskowali KoÊciolowi prawoslawnemu jakoby po to. którzy ocaleli. by nieÊç pomoc glodujàcym. Warstwa ludzi wyksztalconych przestala w zasadzie istnieç wymordowa no jà. rzàdzàcà obecnie w tym nieszcz.propagand. zamieniajàc go w slup lodu. dzieciom pozrywaliÊmy z szyj poÊwi ne krzy yki. na rynku Êwiatowym wielkich dostaw tego kruszcu z Rosji.liÊmy rozumieç. w prze 41 . niegdyÊ slynnego misjonarza w Japonii. . Biskup tobolski Hermogen.dzajàcego parostatek. Europa po wojnie trzydziestoletniej. eksperci wià ojawieniem si. zakopano ywcem. a nast. ten sam. dopiero potem zastrzelono. 32 metropolitów i arcybiskupów rozstrzelano. dajàc fig. bolszewików. Metropolit. Metropolicie kijowskiemu zadano wiele ran.pnie utopiono. Ci.py piekielne. Francja po t rwajàcej dziesi. przy rawione komunistycznym sosem! . Przy GPU stworzyliÊmy nasz wlasny koÊciól. by przez kilka dziesiàtków lat nie Êmieli nawet pomyÊle akimkolwiek sprzeciwie . Jednak e za oficjalnym slowem rozstrzelanie kryla si. Parti. a zaiste nie pokonajà go zast. nawet razem wzi. sadystyczna zbrodnia. Wtór s : Zakupienie przez lewicowà grup.. Religi. Arcybiskupa czernihowskiego Wasilija ukrzy ow ano.te zwloki IIjicza. zamiast ikon powiesiliÊmy naszych wodzów i postaramy si. Dopiero teraz zacz. który mial byç nast. Kraj idiotów! W maju 1922 roku aresztowano patriarch. na mile mojemu sercu Abecadlo komunizmu . cz. socjalistów dwóch siedmiopi. a nast. Azja Ârodkowa po najeêdzie Mongolów. z makiem glodujàcym. jakim bogatym krajem byla zrujnowana dziÊ Rosja. co stalo si. i t o z pomocà prawoslawnych popów. z Rosjà w ciàgu niespelna siedmiu lat rzàdów Lenina. rozszarpany przez jego lopatki. oblano na mrozi e zimnà wodà.pnie spalono.. NerwowoÊç na gieldach Êwiatowych. który dobrowolnie p ojechal z Mikolajem II na zeslanie. petersburskiego Weniamina..te. spowodowanà gwaltownym spadkiem cen zlota. zginàl przywiàzany do kola nap. wykastrowano go.snym kraju. e moskiewscy bolszewicy majà na co wydawaç pieniàdze. dla ludu wystawiç Êwi.sto bestialsk a. a jego nagie zwlok i zbezczeszczono.

W mroênà. Gdy stan wodza nieco si. poprawil. by zawieziono go na Kreml. Wielka..tnie zrujnowano. Niczym czarna chmura zb li ala si. Rosja.. Tam potwierdzily si. Od grobowców carskich do kieszeni ludzi ywych i martwych. wojn. De pozyty zlo one na kontach imiennych pozostaly nienaruszone. W grudniu 1922 roku zaskoczyla wladców Kremla przykra niespodzianka. dziko wyl. które moglyby w jakiejÊ mierze zbilansowaç bolszewickie przedsi. Wszyscy byli Êmiertelnie znu eni. Mial na sobie waciak i walonki. zako czyla. znacznie bardziej tragiczna przyszloÊç. zwlaszcza w sferze finansów. e to gdzieÊ w pobli u domu. im. rozproszyly si. yc. Gabinet zostal dokladnie przeszukany . Stary Parvus znów dal Leninowi nauczk. Cale niemal mienie narodowe wielkiego. poni eni.. Ale wilków nie bylo. e nie ma dziedziny. w pole uslane koÊçmi poleglych. PomyÊleli. Na wiadomoÊç o tym Lenin doznal wylewu krwi do mózgu. wyp. Na oszklonej werandzie. làcznie z bankowymi pelnomocnictwami. hasel i szyfrów. Z rozprutego sejfu znikn. w bujanym fotelu siedzial Lenin. noszàcego do tychczas nazw. Ale to nie koniec. n ikt nie wolal o pomst. jego najgorsze przeczucia. zostal przeniesiony na trzy inne konta z nowymi haslami i kombinacjami szyfrów. Brak liczb. Przodujàcy rolnicy. wbrew protestom lekarzy i bliskich Lenin wymu sil. bogatego kraju.cia Siergieja Aleksandrowicza. doszcz.cie . Bank szwajcar ski poinformowal leninowskiego plenipotenta Rotsztejna.kajàc zamkami austriackich karabinów wartownicy powoli zbli ali si. i glód z wlasnych domostw.kszà na Êwiecie flot. Widniejàce na p opieliskach ogolocone budowle zabytkowych cerkwi wznosily si. ycowej tarczy i przeciàgle. . upokorzeni.. niegdyÊ podmiejskiej rezydencji wielkiego ksi. a byç mo e ich pelnomocników. wokól luksusowej willi w Gorkach. NiegdyÊ najwi.ra eniu opuÊcili kraj. Uniósl wycie czonà twarz ku ksi.dzone przez terror. Szcz. Gospodark. A najwa niejsze wszystko uleglo rabunkowi.. roziskrzonà blaskiem pelni noc grudniowà 1923 roku dobieglo ich uszu straszliwe wycie. Nikt wszak e nie protestowal. tabor kolejowy faktycznie przestal istnieç. e glówny kapital jego firmy (Rotsztejn reprezentowal parti . to wlaÊnie ona byla jego firmà) zgodnie z poleceniem wlaÊcicieli. do nieba. Zniknàl równie wierny Gorbunow.. wolnoÊç. Byla póêna noc. obrócilo si. którzy prowadzili gospodarstwa na poziomie standardów europejskich. Rosja przeobrazila si. Zly duch slal blagania ku swym pobratymcom w kosmo sie. Nieliczny przed rewolucjà proletariat zosta l unicestwiony. na niebie ja al ksi.wzi. ZLOTA DLA PARTII. Dum. jeszcze gorsza. olnierze-internacjonaliÊci dzie i noc pelnili slu b. rzecznà zniszczon o. e to wilki wyszly z lasu. w gigantycznà sztabk. zostali wymordowani l ub uciekli Bóg raczy wiedzieç dokàd. do willi. Zdawalo si. ksià eczkami czekowymi i kolekcjà paszportów zagrani cznych. Wypelnil ju swoje zadanie. którzy znali skompli owanà kombinacj. bolszewików. niczym ruiny zapomnianej cywilizacji. Wielomilionowe masy ludzkie. marzyla mu si. po najodleglejszych zakàtkach Rosji. bezprecedensowa w dziejach ludzkoÊci af era rabunkowa pod kryptonimem Âwiatowa rewolucja praktycznie si. która dopuszczalaby dyletantyzm.ly arcytajne . Rosji jej linie kolejowe te doprowadzono do ruiny. dokumenty.

Gdy nadeszla odwil . nieczystoÊci z p. Tak. czlonek KC partii bolszewic kiej i pierwszego rzàdu sowieckiego. Na wiadomoÊç o tym zamkni.Êci pierwszej Zloto dla partii II Okupacja Z cyklu: Poligon szatana Zloto dla Partii OpowieÊç dokumentalna Druk z dostarczonych diapozytywów Pos.tej rury zalaly mauzoleum. robotnicy szpadlami i lomami ryl i wykop pod tymczasowe mauzoleum dla wodza proletariatu. Mial wiele powodów do niezadowolenia.ty w areszcie domowym patriarcha Tichon zauwa yl z nutkà melan cholii: Tak. lecz uszczelnionego prz ez mróz otwotu nikt nie zauwa yl. Józef Stalin leninowskiej spuÊciênie. kanalizacyjnà.kni. podczas trzaskajàcych mrozów. wcià ryzykowa l yciem (grozily 42 . tak! Jakie relikwie. okradziony.W styczniu 1924 roku. wlaÊnie tak! On. chocia wykonywal najczarniejszà robot.pnie przyglàdal si. przemierzal fronty wojny domowej. gdy obejmowal jà we wladanie . Koniec cz. Po pierwsze czul si. Przebito lomem rur. takie i namaszczenie .

dzie dalej . natural nie. Ani te z tego.tania rewolucji Êwiatowej spalil na panewce. w szambie iÊcie bizantyjskich intryg. bowiem.. rwie. dawalo wiar. Wcale ju nie marzyl o rewolucji Êwiatowej.bszej tajemnicy do ekspertyzy psychiatrycznej czy aby wodzowi nie brak siódmej klepki? Biegli lekarze stwierdzili.mu kule. pomyÊl Z wodza Êwiatowego proletariatu Lenin przeobrazil si. ycowy. si.Êç lupu. Nie zdawal sobie jednak sprawy ze skali i rozmachu calej tej afery. e cz. mówi. oblowiç. bolszewikom grozila . Wypchni. zgodnie z przewidyw aniami Lenina.. nawet Lenin. sporo w niej sprzecznoÊci i niekonsekwencji. Ale gdzie? Bardzo go to intrygowalo. co b. Ale sensu odmówiç jej n ie sposób. w zdobytej przez bolszewików Rosji. by daç drapaka. lecz o odbudowie imperium rosyjskiego w granicach z roku 1914. nastawial pierÊ bagnetom. zostal wpuszczony. w Leni na: kiedy wreszcie zaczniemy dzieliç zrabowane skarby. Tak myÊleli cwaniacy. Zastanaw ial si. i yç w luksusie gdzieÊ daleko. dajàc do zrozumienia.dzynarodówki na stanowisko komis arza ludowego do spraw narodowoÊciowych oraz przewodniczàcego fasadowej inspekcji robotniczo-chlopskiej. trafial pod szrapnele. Tak naprawd. upewnial. jego myÊl si. Wojna domowa dobiegla ko ca i miliony oczu z niemym pytaniem wpatrywaly si. nad cieply oceanem. e nic nie wiedzial o machlojkach. e kryje si. Bylo ich wÊród bolszewickiej elity najwy ej trzydziestu. wokól. to. Stalin wierzyl slowom Lenina. Brodzil po kolana we krwi i tyfusowych odchodach. nikt powa nie nie myÊlal o tym. wi. przerzucano za granic. Tymczasem wszystko to za jego plecami rozkradano. e skarb pa stwa jest pusty ni czym krater ksi.ci bur uje uciekajàc zgarn. w maliny. Stalin chwycil to w lot: skoro plan rozp. która mu jak e zaslu enie na przypaÊç w udziale. Równie wielu podejrzewa lo. A co myÊlala reszta? Proklamowano nowà polityk. tylko mu si. ulotniç si. tym slowom. którzy zdolali si. Przekl. Wcale to nie znaczy. e rozumie. wysylajàc do Moskwy z odleglych kra ców Rosji transporty zlota i zbo a (niekiedy cenniejszego od zl ota). adnych konkretnych planów w z wiàzku z przyszloÊcià nie ma. Poczàtkowo nikt nie wier zyl. jak t o si. co wlaÊciwie bolszewicy majà robiç dalej? Okazalo si. zdawalo.c nadszedl czas. poniewa wiedzial. Skok na Rosj.ty z kremlowskiej kuchni i z wladz Mi. za nimi gigantyczna afera. lokowano na kontach osobistych oraz na rachunkach lipnych spólek w wykupionych bankach. a zarazem miotal si. po równu ? Lenin wywracal teatralnym ge stem kieszenie.. zmieniç ksyw. eby zlapaç nieco tchu i choçby troch. K a dy dzie przynosil niespodzianki. DomyÊlal si. e trudno cokolwiek pojàç. udal.li wszystko. e kto wie? Wcale to niewykluczone: Lenin jest zbyt po budliwy i impulsywny w wypowiedziach. e pojàç niepodobna niczego. Wiedzial. O reszcie nie ma co mówiç! Wielu ludzi rozejrzawszy si. te nad tym. takjak bylo obiecane. Stalin nie od raz u zrozumial. e sà puste. e pieniàdze muszà byç gdzie indziej. jest Êmiesznie mala. Co zaÊ najbardziej zdumiewalo. e jest to mo liwe. co do kopiejki! Nawet gwoêdzie wyrwali ze Êcian. ekonomicznà (NEP). co dzieje si. Stenogramy przemówie Lenina oddano w naj gl. wywieêli statkami calà sól. a nawet. e nikt. nagle w rosyjskiego wielkomocarstwowca.

Zdawal sobie spraw.. Pieniàdze szcz. Wykorzystujàc pa stwo jako narz. oszukani. buntujà? Za rzadko stawiacie ich pod Êcianà! Cz. drogi Wlodzimierzu IIjiczu? Prz ecie wasi wspólnicy doszcz. myÊlal z przekonaniem wódz im cz. z marzenia 43 . e innego narz. Gdzie si. co prawda. nego pa stwa (choç w myÊl teorii Le ina pa stwo powinno obumieraç). lecz ospale... Ci. tym silniejsze . Niezly numer! Tylko skàd wziàç na to wszystko pieniàdze. które z dymiàcymi mauzerami w r. w dodatku wystawione na ró ne nazwiska! Stopniowo skupiajàc coraz wi. Stalin sprytni e wykorzystal te nastroje.tnie obrabowali Rosj. Chcial raz jeszcze zjednoczyç wokól siebie wspólników prowadzàc ich na kolejnà rabunkowà wypraw.kszà wladz. zwyrodnieli... w apogeum NEP u. bezdennych. Ludzie si. Z rozrzewnieniem oglàda swe zagraniczne paszporty.Êciej rozstrzeliwaç malkontentów. które ka dy bolszewicki dostojnik t rzyma w szufladach tuzinami. e z parowozowni rewolucji przeobra a si.dem utrzymywaç. w luksusie i nie dba ju o nic poza cenami nieru chomoÊci i akcji w krajach kapitalu. co si.. Uniknàç jej pozwoli zbudowanie pot.. nie mniejszàni inni! A dostali fig. niszczy Rosj. okazalo. Nikt nie myÊli o przyszloÊci. gdy przejmowal pelnà kontrol.dzie mo na doprowadziç do triumfu rewolucji Êwiatowej . jak si . e wlaÊciwie nikt mu w tym nie przeszkadza. niczym nie ograniczonej wladzy. Zamysl ten ni e wiàzal si. Do strzegal i rozumial. sprawia. Lenin po raz ostatni podjàl prób.Êcia nie dajà! Partia wie. wrzucajàc zagrabione bogactwa do swych wlasnych kieszeni. z makiem.nieuchronna kl. prz emianowana na GPU. aby utrzymaç w slabnàcych r..ska. wszystkich zadowala teraêniejszoÊç! Pracuje tylko Czeka. i to jeszcze jak! Ucinal jednak wszelkie pytania.dzia wladzy wykona wczej po prostu nie ma.Êciej b. Stalin ze zdziwieniem spostrzegl.kach zwozili pi. w ciàgu niespelna szeÊciu lat! Byloby bl. Bylo to potrzebne. Stanie si. przeobrazili si. Wlodzimierzu IIjiczu. e i oni dostanà kiedyÊ swojà dol. stalo ze zlotem. towarzysze! Oto. CzekiÊc te czujà si. ona w pchli targ! A slawetna gwardia starych bolszewików plawi si. nad tajnà policjà.kach ster umilowanej. w diabli wiedzà co! I to j ak szybko. podzialy bajeczne skarby. czego trzeba! Planujàc utworzenie ZSRS Lenin dbal przede wszystkim o podstawy prawne przyszlego pa stwa robotników i chlopów . e Lenin tego wszystkiego nie dostrzegal bàdê nie rozumial. odzyskania utr aconego autorytetu. których Lenin nazywal bolszewikami . Ten wasz NEP.dà stosowane represj W polowie 1922 roku.ç lat temu d o centrali? Liczyli przecie . bez dawnej energii i zapalu: co najwy ej dwustu skaza ców dziennie idzie na Êmierç.

mi o pot. Staly si. którzy obroÊli sadle m w latach NEP u.Êci mi. nale y tylko mienszewików i eserowców.kszania..dzynarodowà bur uaz j walkà z nami (poprzez korumpowanie prasy i agencji iriformacyjnych. finansowania prasy lub za pomocà innych podobnych metod) karana jest Êmiercià z zamianà. Trzeba mu to dokladniej wyjaÊniç. w mniejszym lub wi. Jednak e glówna myÊl. na . eserowców itp. bez falszu i upi. Có to za mazgajstwo! A gdzie zapal rewolucyjny?! Towarzyszu Kurski pisal z irytacjà d o komisarza ludowego sprawiedliwoÊci sàdz. lub klamstwem.. tematem anegdot. mówiàc. nale y wi. o co chodzi.. Z komunistycznym pozdrowieniem. jest wyra ona. e nale y cz.dzynarodowej bur uazji.kszym stopniu. Formulowaç trzebajak najszerzej. zalàczyl sporzàdzone wlasnor. (drogà interwencj i. Wlodzimierz Iljicz po raz ostatni w yciu poczul tytaniczny przyplyw sil twórczych i zasmarowal caly projekt czerwonym olówkiem. No nie. 15 maja 1922 roku. przygotowany przez nowych czynowników. 17 maja 1922 roku. prawd.c terror uzasadniç i zalegalizowaç. kogo jeszcze mo na by oskubaç? Kraj i tak ju zamienil si. Lenin. za wszelkie dziala mienszewików. jasno: nale y bez owijania w baweln. Nast. Studiujàc proje kt przyszlego kodeksu karnego wielkiego socjalistycznego imperium.Êciej stosowaç kar. To b rulion. Nale y znaleêç sformulowanie... w pust ni. to chyba nie to! Kurski mo e nie zrozumieç. jasno. i sens terroru.cznie trzy wa rianty nowego paragrafu kodeksu karnego RSFRS. Lenin wyslal do Kurskiego kolejny list: Towarzyszu Kurski! Posylam wam szkic dodatkowego paragrafu kodeksu karnego. tylko bowiem rewolucyjna ÊwiadomoÊç prawna i rewolucyjne sumienie stworzà wa runki pozwalajàce stosowaç terror w praktyce. tak si. w przypadku okolicznoÊci lagodzàcych. wskazujàce na wi. natychmiast odeslaç z powrotem ten list wraz z waszà odpowiedzià. nie. prawnik z wyksztalcenia. która nie uznaje komunistycznego systemu wlasnoÊci jako zmiennika kapitalizmu i dà y do obalenia go silà. obietnica taka bylaby samooszukiwaniem si. Lenin. blok ady bàdê szpiegostwa. koniecznoÊç jego stosowania i jego powszechny zakres. nym pa stwie socjalistycznym. PomyÊli. Oto one. A zresztà. pryncypialnie. Êmierci przez rozstrzelanie. Postawienie winnych przed sàdem nie powinno oznaczaç rezygnacji z terroru. W dwa dni póêniej. tylko wydaje prostaczkom! Geniusz zawsze widzi lepiej ni zwykli zjadacze chleba. przygotowywanie wojny itd) Prosz. Nie. wymagajàcy jeszcze sporego nakladu pracy i przeróbek. lecz niekonsekwencje wodza nikogo ju nie iryt owaly. mam n adziej.ê tych dziala z mi. majàcymi na celu (propaganda i agitacja) udzielanie pomocy tej cz. wysunàç pryncypialnà i politycznie autentycznà (a niejakàÊ tam ciasnà prawniczà) uzasadniajàcà istot.pnie Lenin. Wariant l : e karaç Êmierc Wszelka propaganda lub agitacja bàdê te ka de uczestnictwo w organizacji lub wspólpraca z organizacjami. mimo wad brudnopisu.

e podobna sytuacja nie mo e trwaç dlugo. 17 g rudnia 1922 roku legendarny czekista Peters opublikowal w Izwiestijach artykul nawolujàcy do czujnoÊci. Tymczasem byla to kolejna pulapka. by zadaç im. w sprawie mniej wi. Dlatego OGPU powinno dolo yç maksimum staraJl w celu ujaw nienia i rejestrowania naszych wrogów. 18 maja 1922 roku. nad i. Lenin stawial kropk. Ka dy pracownik GPU musi zdawaç sobie jednak spraw. wy ej przedstaw harakterem).cej trzykrotnej podwy ki uposa e pracowników GPU oraz wlàczenia ich do zamkni. e jesteÊmy otoczeni przez nàjzaciekle wrogów . Wódz próbowal zarzuciç Êmiertelnà p. Propaganda lub agitacja. itd. by w stos ej chwili wymordowaç. nie bylo potrzeby wyjaÊniaç. Tej samej karze podlegajà winni uczestnictwa w organizacjach lub wspólpracy z org anizacjami bàdê osobami.. ekonomicznà za coÊ powa nego trwalego. w którym ost rzegal: Równie w warunkach NEP u nie powinniÊmy zapominaç. Dzie póêniej.pozbawienie wolnoÊci bàdê deportacj.tl. cz. uprawiajàcymi dzialalnoÊç o wy ej wskazanym charakterze (których dzialalnoÊç wyró nia si. b. zgodnie z ka dorazowy widzimisi. zastawiona przez zdobywców.dzynarodowej bur uazji.tej sieci zaopa trzenia ywnoÊciowego. wladz. co bylo skutkiem przyznania im specjalnych racji ywnoÊciowych. W ten s a dego czlonka spolecze stwa przyszlego pa stwa mo na b. jak nale y.to uchwal.Êç mi.. Co oznacza Êmiertelny cios zadany wrogowi przez GPU.. Kim byli owi najzacieklejsi wrogowie . uprzednio obrabowawszy? Tajny okólnik z lutego 1923 roku szczególowo wylicza. Wariant 2b: Wspólpracujàcy lub zdolni do wspólpracy i otoczyl ten wariant grubà czarnà linià. kto w najbli szym czasie ma byç fizycznie 44 . Wariant 2: a. gdy nadejdzie stosowna chwila. szerokà interpretacjà kary Êmierci. obiektywnie wspomagajàce t. Jak zwykle pióro Lenina bylo szybsze ni jego myÊl.. zyj. Êmiertelny cios . OGPU powinno zachowywaç obecnie pewnego rodzaju biernoÊç.du. Powàtpiewajàc.. która w swej odwiecznej naiwnoÊci uznala nowà polityk. nadeszly do GPU tajne dyrektywy takiej oto t reÊci: . z nowà. wraz z nowymi paragrafami kodeksu karnego. RównoczeÊnie. e Kurski wszystko z rozumie.. na specjalnym posiedzeniu politbiura KC RKP (b) podj . która. calej ludnoÊci podbitego kraju.W zwiàzku z realizacjà nowej polityki ekonomicznej oraz decyzjami rzàdu dotyczàcymi sp raw wy szego rz. za granic. których nale alo szukaç i rejestrowaç po to.dzie skazaç na Êmierç przez rozstrzelanie. a do ko ca.

sowieck oby. Czlonkowie zwiàzków i organizacji monarchistycznych. Pracownicy bylego Ministerstwa SprawiedliwoÊci: czlonkowie sàdów okr. przewodniczàc y sàdów wiejskich itd. Kupcy.. Wszyscy. s. 10. niezale nie od narodowoÊci. 11. wielcy arendarze. wszysc y inni s. brawurowej wojowniczoÊci. którym wladze sowieckie udzielily amnestii. 2. Trudno reanimowaç trupa. Uczeni i przedstawiciele starego szkolnictwa. by galwanizowaç martwà pa stwowoÊç rosyjskà za pomocà niewymyÊlnego zestawu niby-m . Dawna arystokracja i szlachta. 6. Czlonkowie przedrewolucyjnych partii politycznych. armii Centralnej Rady. sàdowi egzekutorzy. 3. Czlonkowie sekt i wspólnot religijnych (zwlaszcza baptyÊci). 9. w którym Lenin doradzal. wlaÊciciele sklepów i straganów. jakim samo si. szpiegostwo itd. policji i andarmer ii. 2. Wszyscy bez wyjàtku oficerowie i podoficerowie armii i floty carskiej. by nie wybieraç Stali na na sekretarza generalnego partii. tajni agenci ochrany i policji. Osoby zwiàzane z ruchami narodowymi wszelkich odcieni. 3. ci zwlaszcza.biorstw przemyslowych i warsztatów. 2.gowych. którzy w przeszloÊci korzysta li z pracy najemnej. Pracownicy bylego Ministerstwa Spraw Wewn. kierownicy chórów. 5. to pros . nie wytrzymalo brzemienia. 4. diakoni. Do grupy ukrytych wrogów systemu sowieckiego nale à: l. itd. Oficerowie podoficerowie i szeregowi Bialej Armii. 3. Naród rosy ski zakuto w stalowe kajdany terroru. ró nego rodzaju powsta czych pododdzialów i «band». na kawalki. 8. które aktywnie zwalczaly wladz. oraz niespodziewanych przecià e . 4. prokuratorzy wszystkich szczebli. w tym skauci. sà rzeczywistym testamentem politycznym wodza proletariatu. wszyscy czlonkowie slu b ochrony pogranicza. Osoby podejrzewane lub skazane za kontraband. Czlonkowie Zwiàzku Niezale nych Rolników oraz Stowarzyszenia Niezale nych Gospodarzy Wiejskich z okresu Centralnej Rady na Ukrainie. nie stanowià wyjàtku. WlaÊciciele przedsi. Czlonkowie organizacji mlodzie owych.dziowie pokoju. WlaÊciciele ziemscy. a tak e «nepmani». zgrupowa petlurowskich. Cudzoziemcy. 5. administracji hetma skiej itd. których bliscy krewni ukrywajà si. rab ini.trznych: ochrany. niezale nie od stopnia. run . cierpiàce. których orientacja polityczna po dziÊ dzie nie zostala wyjaÊniona. bàdê kontynuujà opór zbrojny przeciwko wladzy sow eckiej w antysowieckich bandach. W grupie pracowników insty tucji carskich podlegajà likwidacji: l. Oto jego fragment: W grupie osób zwiàzanych z partiami i organizacjami politycznymi sà to: l.unicestwiony. 6. 7. duchowni koÊciola prawoslawnego i katolickiego. WlaÊnie te dokumenty. Tysiàcletnie pa stwo rosyjskie.lo i rozpadlo si.dziowie. która pozwol i zrealizowaç ten cel. Skoro ju postanowiliÊcie zostaç w kraju i budowaç zwiàzek pa stw socjalistycznych. nieregularnych formacji bia logwardyjskich. Cywilni wspólpracownicy centralnych i lokalnych organów oraz resortów rzàdów bialogward yjskich. bardzo oto jedyna metoda. mnisi. którzy majà znajomych i krewnych za granicà. obarczylo. mo na jednak przeobraziç go w organizm. a nie alosny liÊcik. biskupi. Ci. bogaci chlopi. którym latwo kierowaç. Êledczy sàdowi. cerkiewni starostowie itd. podobnie jak inne staro ytne imperia. Dzialacze koÊcielni. na chor ob.

Prac. rzecz ym zarzàdzaniem. a nawet myÊli.py bat alionów proletariackich . który wielkoÊç b. W szystko to jest proste i zrozumiale.ç. która cudem . odci. dokonywaç po dboju Êwiata. elektryfikowaç kraj. powtarzanych dzie w dzie . Skàdje wziàç? Poczàwszy od 1922 roku Stalin usilowal poznaç szlaki. pracy.stowskich zakl. które zalejà Europ.dzie ogromna armia zarzàdców. bez skrupulów pogrà ajà si. wszyscy b. którymi przerzucano z Rosji na Z achód bajo skie sumy ongiÊ mie 45 . zast. Nie sà do tego potrzebne pieniàdze.tej od ludzi pracy szczelnà kotarà tajnoÊci. Pozwoli to stworzyç wielomilionowà armi. przez okràglà dob. w bagnie korupcji. yjàc w luksusie zarzàdcy przestajà zàjmowaç si. Do wcielenia w ycie tego planu niezb. i caly Êwiat. Trzeba zatem t orzyç nowà armi. zapewniajàc zwyci. tymczasem pr aktyka dowiodla. i to niemalych. zarzàdców ze sztabem administracji okupacyjnej . Chodzi zwlaszcza o sztab funkcjonariuszy odpowiedzialnych przed wodze m glowà za swe dzialania.dzie zale na od rodzaju i jakoÊci wykonywanych zaj. slowa. nie przebytym murem przywilejów dla wybranych. e tego rodzaju armie szybko ulegajà demoralizacji. puszczajà wszystko na ywiol.la egzekucji.. zniewolonych ludzi mo na wykorzystywaç rozmaicie: zawracaç bieg rzek.dna b.stwo socjalizmu na kuli ziemskiej.dà pracowaç za racje ywnoÊciowe. od narodzin a do Êmierci ka dej jednostki.dzy. To wszystko te wymaga pieni.ç.

ce. Odnalezione ko ce zlotych nitek szybko u rywaly si. do Europy zaÊ bali si. to nie odobna ju bylo odnaleêç szlak. moglo. Zarówno Lenin. Tylk o Trocki wykazal nieco stanowczoÊci. Co si. globalna hegemonia kraju lub grupy krajów zr.. Postanowil opuÊciç Rosj. czym si. e zapieralo dech w piersiach. pol apaç w operacjach tysi. Êwiatowa rewolucja finansowa. rozplà kl. w Rosj i w paêdzierniku 1917 roku? Stalin byl jednym z tych zw yci. Albo te czy olnierzom armii pr nale y coÊ placiç. Prowadz one w tajemnicy superostro ne Êledztwo nie przynioslo faktycznie adnych rezultatów. nabytymi w ciàgu siedmiu lat uprawiania bandytyzmu.tal. dyskusje o tym. lec z w praktyce okazalo si. Czy GPU znajdzie to. nale alo wyjaÊniç niejedno. lecz i od normalnej pracy. A sil ju braklo. który niegdyÊ wessal zloto rosyjskie. niech pozostanie na jego sumien iu. a kogo póêniej. Zdawaç si.ku aparatu ówczesnej Czeki. owe nie ko czàce si. znaleêç kanal. e pot. Nie czuliby si. stal si. co od nich otrzymywal. choç w. No. tam dobrze ze swymi nowymi nawykami.dzie o nim pami. co ludzie Lenina ukryli? Oto jest pytanie.czylo go ustawiczne przelewanie z pustego w pró ne. kogo nale y zlikwidowaç najpierw. i niebawem nikt ju nie b. Gdy bowiem Moskwa bila w b. Teoretycznie tak wlaÊnie mialo byç. wywieêç z Goschranu nie wielkà cz. niedouczonego kleryka . którzy umieliby si. e stara gwardia dawno nie jest gwardià. Có . Jej celem stala si. Lepiej spokojnie yç na Zach dzie. oplàtujàcych Êwiat. w labiryncie Êwiatowych banków. Odwykla nie tylko od walki. a pozostali wladcy czerwonego Kremla? Wiedzieli o tym czy nie? Co wiedzial sam Lenin? Najprawdopodobniej nie wi. za k a godzin. Pogardliwe spojrzenia i pobla liwe uÊmi eszki to wszystko. Nie mial wtedy jeszcze w r.kà zrabowane . zaÊ tyczy jego najbli szych wspólpracowników. e udalo mu si.lo na Êwiatowy rynek. sytuacji.bek kremlowskich intryg.zców.cznie wykorzystujàcych jego chorob liwe fantazje. Brakowalo ekspertów. choç nigdy nie mo na bylo mieç pewnoÊci. którym owo zloto plyn.nie narodowe Rosji.ki rozgrywaniu ostrych sprzecznoÊci na samym szczycie WCzK i jej nowego wcielenia GPU. ni rywale ze starej gwardii bolszewickiej zetrà na miazg. jakà znali przed w ielkà wojnà. Âmierç Lenina rozwiàzala Stalinowi r. zajmowali. którzy zdobyli wladz. Byla to ju calkiem inna Europa ni ta. krwawa praca.cej ni inni.ben Êwiatowej rewolucji proletaria ckiej. JeÊli nawet udawalo si. Brak ele mentarnego wyksztalcenia politycznego i ekonomicznego nie pozwalal Josifowi Wissarionowiczowi na choçby powierzchownà anal iz. Len inowcy wcale nie chcieli pozostaç w Rosji. czy wydzielaç tylko racje ywnoÊciowe? Zgodnie z leninowskim planem czekala bolszewików dlugoletnia. co stanie si..Êç skarbu pa stwa i jà ukryç. Zm. Czy wiedzieli o tym ci.ch starego kryminalisty podpowiadal mu. uciec. której nie mo na ufaç.cy bankowych macek. lecz nie wiedzial o rewolucji finansowej. do tego stopnia przera ajàca. wydàjàc lekkà r. to wyjaÊnimy. Lecz GPU to organizacja. tylko ofiarà ludzi zr. I tak mógl poczytywaç sobie za sukces. jak mawial o Stalinie Trocki. cicho i niepostrze enie dokonala si.czniej ni inne wykorzystujàcych stworzone przez ów przewrót finansowy mo liwoÊci polityczne i ekonomic zne. jak jego najbli si wspólpracownicy nie byli szczerzy ze Stalinem. Zresztà nie mial na to czasu. e coÊ tu nie gra. Bylo to mo liwe dzi. To. przewidzieç przyszloÊç. co Wlodzimierz IIjicz zabral ze sobà do grobu.

szyly po wszystkich zakàtkach Êwiata usilujàc odnaleêç skarb nazwany przez Lenina zlotem dla partii . Êwiatowà.. A Ziemlaczka jest w porzàdku. Unszlicht. OG PU i jego nast. Potem Kuna rozstrzelano. Gdy szykowano deportacj. te rozprawiono si.dzy ze swoich k ont osobistych w zachodnich bankach do Moskwy. od generalnej linii partii i z przyjemnoÊcià pozwolono wyjechaç wraz z c alym jego archiwum. Kr opla w morzu potrzeb. którzy myÊleli. Nadie da Konstantinowna zalamala si. Och. e byla onà Lenina. Flaki hitlerowcy wypru li. Mien y ski.dà sobie siedzieç za granicà i wydawaç tam pieniàdze przeznaczone na rewolucj. lecz byly to tylko sumy z kont osobistych. bez ceregieli.pczyni NKWD w. Niech sobie cicho i spokojnie pracuje nad teorià permanentnej rewolucji. szef OGPU Henryk Jagoda dostarczyl Stalinowi rejestr kont osobistych i ulokowanych na nich sum oraz nazwiska bohaterów . Ale nie spuszczano ju ze oczu . Strasznie malo. zabito jak natr. jak e nie chcial ten obrzydly W. lecz zlota nie odnaleêli. Wdowà b. w ko cu zwrócil wszystko co do grosza. e jest dla towarzysza Stalina jedynym êródlem informacji. w tyl glowy. wszyÊciutko do ostatniego centa. jedynie kilk u Amerykanom. Stalin nie zapomnial o nikim. Nawet o Leninie. dobrowolnie wydadzà polecenie przelewu wszystkich pieni. Gdy zrozumiano. wypruwajàc flaki aresztowanym bankierom. Bokij i ilu ich tam jeszcze bylo charczàc krwià z odbitych pluc. podczas tej bezprecedensowej w dziejach bandyckiej akcji zwanej potocznie wielkà rewolucjà paêdziernikowà. Ju jutro wszyscy zapomnà.kszych sum. zanim dostanà kul. Szukalo zlota dla partii równie gestapo. mo e naprowadzi na Êlad zrabowanych skarbów. jeÊli nie wydob. Ludzie Stalina dopadli i tych.by. pieniàdze wracaly do Moskwy. Trockiego. która wraz z Belà Kunem wywiozla zloto z Sewastopola. Kto wie. e wyzna ten grzech. OsobiÊcie wyjaÊnil Krupski ej. Jagoda nie wymienil tylko wlasnego kon ta sàdzàc naiwnie. Przyjdzie czas. e nie naprowadzi.. Zinowiew.dzie za póêno. Stalin wszystko wyciÊnie ze starych bolszewików. Gdzie 46 . Bucharin. Stalina ucieszyly te nastroje jego potencjalnie najgroêniejszego przeciwnika. przypomniala równie o Beli Kunie.miliony. Zala twiono Trockiemu deportacj.dzie ze szwajcarskiego banku pieni. którzy ludzili si. wypluwàjàc ybite z. oddala wszystko. Uciec udalo si. ale ju b. Kamieniew.tnà much.dzie Ziemlaczka ta sama. ale nikt potem o nich nie slyszal. e pozostanà bezkarni. co jà czeka. e spo kojnie b. którzy oblowili si. z kraju za uchylanie si.. Stalinowskie plany budowania nowego imperium wymagaly znacznie wi. Oddala pieniàdze dobrowolnie. Z internacjonalistami . Owszem. a terazjest wdowà po nim.dzy zawlaszczonych przez wodza Êwiatowego proletaria tu. Hanecki.gier oddawaç szm alu! Trzy dni go tlukli.

które stworzyl jego nauczyciel. byl jego budowniczym.. Na po egnanie wyjawiala o sobie calà prawd. Z biegiem lat stajà si. Tote jak najszybciej musiala zejÊç ze sceny dzie owej pozostawiajàc nowej partii tylko czàstk..pne. tyle e ze znacznie surowszà regulà. nigd y. bolszewików. Wrzaskliwa. Lenin byl wylàcznie siewcà zniszczenia. niczym na scenie teatralnej. a nie odwrotnie. Nie ma zapewne zbrodni. w teorii socjalizmu i zdawal sobie z tego spraw. z wlasnymi przywódcami.bokiego kryzysu gospodarczego lat dwudziestych zapewniajàc boom ekonomiczny epoki New Deal (Nowego Ladu) prezydenta Roosvelta.. dokonaç. Nie zostala jeszcze napisana powszechna historia finansów. p oniewa partia Lenina zdecydowanie mu nie odpowiadala. Josif . Najbli si wspólpracownicy i uczniowie Lenina zademonstrowali wówczas. Szereg ba daczy utrzymuje. JeÊli wi. Miejsca ich zajmowali nowi funkcjonariusze. lecz zbudowanie czegokolwiek nawet lagru przerastalo jej mo liwoÊci. tajemnic finansowych nie ujawnia si. Stworzyl komunistycznà parti. by przekonaç si. Wyst arczy razjeszcze spojrzeç na rejestr kategorii obywateli. by przenieÊç centrum rewolucji Êwiatowej z niekulturalnej. Calà swà energi. trzeba wszak e te dostrzegaç konstruk nà stron. zmarl niczego nie stworzywszy.... jego dzialalnoÊci. Mo na bez ko ca mówiç o krwawych zbrodniach Stalina. jak to zwykle bywa. Powiàzana mnóstwem nici z równie jak ona podejrzanymi zagraniczn ymi organizacjami. Slabiutko czul si. podzialo? Jak je spo ytkowano? Odpowiedê na to pytanie nie jest latwa. Dzi. brudnej Moskwy gdzieÊ do Berl ina lub Pary a. nowa partia jako coÊ w rodzaju zakonu ka walerów mieczowych. brodata banda w skórzanych kurtkach byla pazerna. e Josif Wissarionowicz byl wi ernym uczniem Lenina. Tworzyç wlasnà elit. i tylko prawd. podczas publicznych procesów moskiewskich. w gruncie rzeczy ni e pozwalal sobie ani na improwizacj. to z pewnoÊci ylko za drutem kolczastym. Jej przywódcy pod ró nymi pretekstami jeêdzili tam kilka razy do roku. praca ro zumiana jako Êrodek tworzenia cià yla mu. Stalinowi marzyla si. Dzialal zgodnie z duchem i literà prawa. ycie wykazalo. sà powszechnie znane. kierowal wlaÊnie na tworzenie. za pomocà których Józef Stalin budowal swe imperium na zgliszczach dawnej Rosj i. wiecznie wyklócala si.si. czyli WKP(b). Miliony ludzi ro zstrzelano bàdê rozdeptano na lagrowy pyl. Tote interes owal si. Taka partia umiala rabowaç i niszcz yç. Tajemnice wojenne i pa stwowe poznajemy po latach. swojej nazwy. swà niezwyklà pryncypialn oÊç i bojowoÊç.c jakikolwiek przedstawiciel skazanych na Êmierç grup ludnoÊci yl jeszcze na poczàtku lat czterdziestych. e owo zloto dla partii podêwign. na jednà tylko modl. jeszcze bardziej utajnione i niedost. UmyslowoÊç Stalina byla zasadniczo odmienna. marzyla.ki wysilkom Stalina leninowska gwardia gromadnie maszerowala do p iachu. Stalin nie niszczyl pa stwa. jego wyplywem. kudlata. do której wódz wszystkich narodów nie bylby zdolny. Tak oto pedantycznie i konsekwentnie wykonywano nakazy Lenina. Szybka zmiana warty i odejÊcie jednej partii oraz zastàpienie jej przez innà moglo si. hurtowo skazanych na Êmierç. starannie dobierani przez Stalina. Metody. ani na wlasne pomysly. naplywem zlota do kraju. e nie potrafil budowaç.lo Stany Zjednoczone z gl.

dzielil mi. wydzial nominacji. e fascynac ja myÊlà tego ostatniego byla jednà z przyczyn kl.cy przywódców wysokiego szczebla. który przeznaczal na czytanie. generalicja nasze j partii. W roku 1925 takich stanowisk bylo ju mniej wi. Podczas gdy ulubionà lekturà Lenina byla gloÊna ksià ka Gustawa Le Bona Psychologia tlumu (wódz proletariatu obsmarowal jà od góry do dolu uwagami i wykrzyknikami). niemniej uczyla ich myÊleç kateg oriami wojskowymi. Jest to. w efekcie powstal wydzial organizacyjno-kadrowy. Byl to et atowy aparat partyjny. w tym tak e sekretarze grup i organizacji partyjnych. podzielony na kilkanaÊcie sektorów przemyslu ci.pnie mamy okolo trzydziestu czterdziestu tysi. lecz i rzàdowej. Dotychczasowy wydzial ewidencji kadr i przydzialów polàczyl si. na czele którego Stalin postawil Lazara Kaganowicza.gi morskiej na bieg dziejów.ciu jeden najwy szych stanowisk partyjnych i administracyjnych. W 1924 roku stalinowska kartoteka liczyla okolo trzech i pól tysi. Niewykluczone.ski cesarza Wilhelma i cara Mikolaja.cy stanowisk. transportu . kiego.) kierowal powolywaniem nowych ludzi do nomenklatury lub odwolywaniem z niej starych w aparacie pa stwowym stalinowskiego imperium. z wydzialem organizacyjnoinstruktorskim. a tak e okolo póltora tysiàca stanowisk w resortach. tlumem . Stalin w ogóle nie interesowal si. Za ni mi idzie mniej wi. W okresie od ko ca 1925 do 1927 roku zmieniono obsad.ç tysi. rolnictwa. oÊmi u tysi.cej okolo stu 47 . rozpoczàl for mowanie nomenklatury nie tylko partyjnej. oddelegowany z instytucji macierzystych. odtàd zajàç obsadà stanowisk i roszadami personalnymi w aparacie partyjn ym. Jeden z nich mial si.cej dwadzieÊcia pi.cy. okolo trzech nauczal wódz narodów jeÊli mamy na myÊli jej kierownicze gre czterech tysi. których obsada podlegala bezpoÊrednio sekretariatowi K C partii. przemyslu lekkiego. Nast. od chwili gdy stanàl na czele sekretariatu KC partii bolszewickiej.cy siedmiuset szeÊçdziesi.Wissarionowicz zaczàl jeszcze za ycia Lenina. Takiego myÊlenia najprawdopodobniej poszukiwal równie Stalin. oraz fundam entalne prace ameryka skiego admirala Alfreda Mahana o wplywie pot. Ten nowy wydzial. W szeregach naszej partii znajduje si. drugi (tzw. W 1930 wydzial ten pon ownie rozdzielono na dwa nowe. instytucji sowieckich. Skàpy czas. Êwiadczy o tym u yte przez niego po raz pi erwszy okreÊlenie dowództwo partii . których kierowano do dyspozycji partii w proporcji jeden oddelegowany sekretarz na czterdziestu czlonków partii. wkrótce najwa niejs zy w centrali partii bolszewickiej.dzy klasyczne studium Niccolo Machiavellego. które mogly byç obsadzone po akceptacji wydzialu ewidencji ka dr i przydzialów KC. W roku 1 924 nastàpily tak e charakterystyczne zmiany organizacyjne w aparacie KC partii. Ksià .cy przywódców Êredniego szczebla. rzeklbym. kadr dla zagranicy itd. To nasi oficerowie partyjni.

skreÊleni z nomenklatury raz na zawsze. dwadzieÊcia ró nych produktów! Wokól oaz luksusu panoszyl si.stu pi. Znikali nie wiadomo gdzie.cz pochwalal takie zachowanie). Z poj. dla ludu i jego potrzeb. e si. W pobli u rejkomów partii. Drzwi do rejkomów strze ono przez okràglà dob. ludowym komisarzu bezpiecze stwa lub marszalku ko czàc mógl zostaç zastrzelony w swoim wla snym gabinecie. Z wy yn KC na poziom rejkomów dotarla ÊciÊle tajna instrukcja nast.dzy.ci z glodu chlopi i ich dogorywajàce dzieci.ly si. System przywilejów wyniósl jà na poziom ycia wr. co mo e si. ku czemu zmierzal Stalin. skupialo energi.pujàcej treÊci: Najgorsze z tego. racje Mikojana. kolo spec-stolówek gromadzili si. Leninowska gwardia zainteresowana przede wszystkim zdobyciem bogactw na wlasny u ytek cynicznie lupila kraj. ÂwiadomoÊç ta skla niala do kierowania si. do takiego rozumienia wlasnej roli ju pod czas straszliwego glodu w latach kolektywizacji.: pilnowala ich milicja oraz olnierze GPU..du na to. nie pon oszàc za to najmniejszej odpowiedzialnoÊci wobec prawa (to bowiem w istocie rzeczy nie istnialo) ani te przed wodzem (który wr . Jednak otwarte okna stolówek wabily zapachami. zdarzyç.. Takich mi. Nomenklatura stalinowska zaprawiala si.ciu tysi. do lagru. elita stalinowska doskonale uÊwiadamiala sobie jednak wlasnà nicoÊç. O istnieniu czegoÊ podobnego mieszka cy Rosji zapomnieli ju w 1917 roku. Tymczasem nawet pracownicy st olówki otrzymywali przydzialy ywnoÊciowe. tzw. opuchni. a na czlonku politbiura. z glodu pod oknami partyjnych spec-stolówek n. a zwlaszcza ich dzie ci. Z cza sem zacz. niemal symbolicznych cenach sprzedawano bialy chleb.ciami pa stwo i partia identyfikowano naturalnie nomenklatur. skopany na Êmierç buciorami w kazamatach NKWD lub wyslany na poniewierk. które obrabowane przez ludzi Lenina ylo w straszliwej n. ograniczalo do minimum ich zachlannoÊci i podatnoÊç na korupcj. na p otrzebach pa stwa oraz partii.dzarzy. na które skladalo si. z której strony na nie patrzeç byly niewàtpliwie pozytywn e. które ginàcych z glodu ludzi przyprawialy o szale stwo. tak wyra si partyjni podoficerowie .so. Poddana rygorom elaznej dyscypliny musiala byç gotowa na ka de skinienie wodza.cy dowódców ni szego partyjnego szczebla.. Hamowalo to skutecznie apetyty funk cjonariuszy partyjnych i administracyjnych. prostym schematem yje si. Nomenklatura stalinowska natomiast funkcjonowala w ramach zasadniczo odmiennych. raz pal licho dzie jutrzejszy . to litoÊç i utrata stanowczoÊci. na bezdusznoÊç i próbowalo karmiç slaniajàcych si. JeÊli z aÊ nowa elita odziedziczyla cokolwiek po gwardii leninowskiej. Wojskowo-hierarchiczne myÊlenie przyszlego generalissimusa niewàtpliwie wywarlo wply w na charakter stalinowskiej nomenklatury. W ka dej chwili ka dy partyjny prominent od sekretarza partii w zabitej deskami dziu rze poczàwszy.cz niewyobra alny dla spolecze stwa. mi.czaków natychmiast odwolywano ze stanowisk. kurczaki i inne ptactwo. Sprawujàc nad tym spolecze stwem nieograniczonà wladz. egzotyczne owoce i delikatesy. glód i Êmierç. na . ksztaltowaç nowe jej cechy bez wzgl. PowinniÊcie si. Sà to. Z poczàtku wielu pracowników aparatu partyjne o nie moglo zdobyç si.çdziesi. to glównie pogard. W stolówkach p o wyjàtkowo niskich.

Byç 48 . AjeÊli nawet któryÊ z takich wesolków nie od razu poszedl pod Êcian. Nie poddawajcie si. Katarzyny II i ofia aç jà ameryka skiej ambasadorowej. niczego nie uda si. na przyklad takie oto zawody: kto za jednym zamachem zje jagni. gotowe ju bylo skierowane przeciwko niemu oskar enie o liczne gwalty. Co prawda. gdy wszyscy wokól b. e z kadrà.dà umieraç z glodu. W przeciwnym razie zabraknie ràk. e akt oskar enia przygotowano jeszcze a ycia generalissimusa. w ostatnich latach ycia nad mo liwoÊciami zbudowania pa stwa socjalistycznego wódz Êwiatowego proletariatu zrozumial. choç zdawala sobie spraw. nie podejrzewal. Choç mal onkowie owych dam znajdowali s i. A przecie wzi.yç spo ywaç posilki nawet wtedy. Stalin uwa al za wl asnoÊç pa stwa. Gdy zostal aresztowany. Autorów takich pomyslów. ju po Êmierci Stalina. NiegdyÊ. wsadzano do wi.. Pr zekroczenie tych granic grozilo Êmiertelnym niebezpiecze stwem. ile z bl.la futro pomna. Jednak i t. nafaszerowane przepiórkami.pnych.dnej oceny sytuacji. zbudowaç. uczuciom.cz nieo graniczonej wladzy. myÊlcie wylàcznie o sobie . Wszystko.zie i rozstrzeliwano. w 1937 roku bàdê w latach nast.kszego glodu wielu sekretarzy rejkomów i obkomów zacz. by nie naruszaç ustalonych przez Stalina zasad. w niczym nie mogli pomóc swoim Êlubnym. Podczas najwi. na samym szczycie wladzy. e mo e zabraç z Goschranu Êlubnà koron. co kremlowskie ony traktowaly jako nale nà sobie zdobycz.tnie porywajàcy na mosk iewskich ulicach do swego samochodu dziewcz. ze swej wr. e za czasów Len ina wolno jej bylo rabowaç bezkarnie. Rabow aç zaÊ nie bylo ju kogo. które prz ywrócà w kraju urodzaj. Nie wszyscy prominenci zdawali sobie z tego spraw. Gdy ona Kalinina przywlaszczyla sobie z Goschranu futro sobolowe niegdyÊ wlasnoÊç zamordowanej carowej Aleksandry Fiodorowny. która go otacza. lecz nie ulega wàtpliwoÊci. co pra wda bez szczególnego halasu. Wychowywana w tym duchu nomenklatura. to przypomniano mu te orgie nieco póêniej. Lenin zawolal: Wszystkie nasze plany sà gówno warte! Najwa niejsze to dobór kadr! Widocznie zastanawiajàc si. Ona równie wylàdowala za kratkami. ch.. czy miala do tego prawo. Odbywaly si. trafila na wiele lat do lagru. nale alo ro zumieç wlaÊciwie. Wyjàtków praktycznie nie bylo. których pech wynikal nie tyle z chciwoÊci. Z kolei ona Molotowa sàdzila.ta. Z biegiem czasu do ka dego prominenta dotarlo. jakie sà granice mo liwoÊci wynikajàcych z jego statusu. jego ofiar i wkrótce czeka go spra wa karna. w porywie natchnienia. instrukcj. Nawet wszechwladny Lawrentij Beria szef tajnej policji. Za to wlaÊnie B eria zostal rozstrzelany. e ju sporzàdzono list. by innym coÊ podobnego nie przyszlo do glowy. gdzie mogla roztrzàsaç. dbala o to.lo urzàdzaç istne orgie z fontannami szampana i rozrywkami w stylu dawnego kupiectwa.

wzbogacili. legiony bezdomnych n. degenerujàca. które jakoby stanà si. po Êwiecie. Paleniska buchaly ogniem. Tyle e nie wiedzial. której niedobitki ro zproszyly si.. lecz zbyt malo jeszcze si. którego nigdy nie wypuszczal z dloni. detonatorem Êwiatowej rewolucji proletariackiej. lecz malo komu byly one potrzebne w takiej sytua cji.. dziesiàtków milionów rzucanych na pale niska. Prosty rachunek.dzarzy.dzej.. w plynàcy nie wiadomo dokàd okr. Palacze czekiÊci harowali przy tych kotlach z radoÊcià i entuzjazmem. Budowano jà przez ponad czterdzieÊci lat. wymordowano inteligencj. Byla ona dla niego niczym pniak dla topora. zwana teraz GPU. tr ansport sparali owany. Po kraju wlóczyly si. zastraszona i sproletaryzowana. okr. schodzilo do straszliwej kotlowni nie rozumiejàc. roboczà. Jedynie Stalin potrafil nale ycie zrozumieç genialne zamysly Wlodzimie rza IIjicza i podczas swych trzydziestoletnich rzàdów blyskotliwie wykorzystaç leninowskà spuÊcizn. Jedynie WCzK. I rzeczywiÊcie dal ludziom bezpieki doskonale zaj.cie.tu plynàcego pod banderà z przewrotnie genialnym haslem: Nauka Lenina jest nieÊmiertelna. Dla mieszka cow Rosj i slowo socjalizm z naczylo to samo. Tyle e okreÊlil czas ich przeb ywania na tym padole: mieli yç jeszcze najwy ej dziesi. armia zdezorganizowana i calkowicie niezdolna do walki.t plynàl w bezkresnà dal coraz pr. jako nàjwa niejsza podpora re ymu utrzymywala si. lecz gdy ko czyli wacht. pa liwem dla gigantycznego okr. Jak e wielu spoÊród czekistów. wszak e. Kominy fabryczne byly martwe. . e nowy wódz n e zostawi ich bez pracy. Zastanówmy si. zdemoralizowana i blyskawicznie si. jeÊli pominàç m. poniewa t ylko ona jest sluszna! . wniez lej kondycji z satysfakcjà wykonujàc testament Lenina nakazujàcy nadal terroryzowaç pa stwo.tne wywody o budowa niu pierwszego w Êwiecie pa stwa socjalistycznego i przepowiadanie nieuchronnych wojen w epoce imperializmu . system finansowy pogrà ony w chaosie. milionów. ludnoÊç ciemna. parowozy prze arte rdzà i pokryte lodowà skorupà. tylko z ludzkich istnie tysi. 5 grudnia 1931 roku uroczyÊcie wysadzono w powietrze cerkiew Chrystusa Zbawiciela w centrum Moskwy. sà bowiem tylko zwyklym paliwem. Niemal zupelnie skasowano wykwalifikowanà sil. Wszyscy byli paliwem. e s ami tak e nigdy nie wyjdà na poklad. skrzypiàc nowiutkimi rzemieniami pasów i koalicyjek. Skarb pa stwa byl pusty. daloby si. Przemysl byl doszcz. granatem naszywek.tnie zniszczony. Od tego czasu pa stwo stalinowskie przeobrazilo si. polyskujàc zlotem naramienników. obrabowany i zniewolony. kraj spustoszony. Jego kotly mogly wytwarzaç energi.t. lÊnieniem chro owych butów. co pozostawil Stalinowi Lenin.mo e. obrobiç nepmanów. kotly prychaly mocarnà parà. NEP nieco o ywil handel i uslugi. jej najbardziej czczonà Êwi. partia rozdarta na wrogie frakcje..cy.ty na wpól za topione. dokàd plynie. by wzbudziç za interesowanie nienasyconej gwardii leninowskiej. CzekiÊci byli pewni. co kula w tyl glowy. Na tym wlaÊnie polega la nieziemska przebiegloÊç wodza Êwiatowego proletariatu Lenina i jego skromnego ucznia wodza wszystkich narodów Stal ina. w miastach terror kryminalistów najzwyczajniej w Êwiecie wspólist nial z terrorem organów pa stwowych. a okr..toÊcià.ç lat. te stawali si. Byla symbolem starej Rosji.

laboratoria.ciu lat. artylerz in ynierów mechaników floty nawodnej i podwodnej. nego imperium wojskowoprzemyslowego. e mogli wlaÊciwie z niczego stworzyç infrastruktur. lenino iej gwardii . 17 tysi. 40 tysi.stwa komunizmu na Êwiecie. pot.lo? Skàd wzi. e stal si. szturmanów.powaly najlepszym ko nstrukcjom zachodnim. przez to mniej dorodne. zaledwie w ciàgu dziesi. Nikogo takiego.cej stali i elaza na Êwiecie w przeliczeniu na jednego m ieszka ca.cy dzial artyleryjskich i utajnione moêdzierze odrzutowe byly w stanie zmi eÊç z oblicza ziemi wszystko. mo na uznaç za poczàtek samodzielnych rzàdów Stalina: pozbywszy si.tów.podczas panowania czterech cesarzy. Zwiàzku Socjalistycznych Republik Sowieckich. tu tu ku dojrzalym konstr ukcjom rakietowym i czyniàc ogromne post.cy. Êwiadkiem cudu. morskim mocarstwom. miliony in ynierów.ly si. konstruktorów. T. mia d àca wszystko wokól armia. e slo ce ich slawy ju zachodzi .cej ni mi aly wówczas wszystkie pa stwa Êwiata razem wzi. przecinalo niebo zwartym szykiem eskadr. wcale nie stawaly si. Kiedy si. setki tysi. Na rumowisku starej Rosji podniósl si. e tysiàcletnie imperium rosyjskie raz na zaws ze leglo w gruzach. W 1913 roku n ie bylo ani jednego podobnego specjalisty wojskowego lub cywilnego w calej Rosji. odziedziczonej w spadku po wielkim zam.lo dziesi. Przed dziesi. nawigatorów. któremu dano nazw. instytuty naukowobadawcze pracowaly nad nowymi rodzajami broni. co stalo na drodze wiodàcej do zwyci. I choç owoce tego cudu byly mocno zmilitary zowane. plazmy. specjalistów od super wytrzymalych stopów. kapitanów okr. mechaników. 220 lodzi podwodnych wi. kierowców czolgów. na kamieniu.te eskadry najnowszych niszczycieli i krà owników. ne silniki olejowe prawdziwa . Pojawili si.ciu laty wielu z nich bylo analfabetami.cie 1917 roku. Na poczàtku lat czterdziestych pod bronià staly ju w Rosji sowieckiej 303 dywizje.py na drodze ku broni atomowej. lotników. zbli ajàc si. biura konst ruktorskie. NEP u oraz calej reszty. elektryków. w tym wiele typów. pop rowadzil reanimowane imperium wytyczonà przez siebie drogà. nadprzewodników. wlaÊnie dat. to wszystko zacz. 23 tysiàce czolgów wÊród nich nie znane jeszcze Êwiatu opancerzone monstra wyposa one w wysokopr. bada czy. budowane w goràczkowy poÊpiechu superliniowce wyraênie uzmyslawialy starzejàcym si. które nie ust. Huk tej eksplozji mial uzmyslowiç Êwiatu. i to tylu. i natychmiast stanàl na nogi trup. Min. stalowa. radiotechniki i radiolokacji? Przecie nie urodzili si. metalurgów.cy samolotów. 49 . nie bylo j eszcze i w 1930 roku. poza wyjàtkami. rysujàc w eleganckim locie ogromne haslo: Chwala wiel kiemu Stalinowi! . minerów. Huty i stalownie produkowaly najwi.ç lat mikrosekunda w skali dziejowej i Êwiat ze zgro zà przemieszanà z zachwytem musial przyznaç.

Energia milionów spopielonych w pal skach socjalizmu ludzkich istnie przeobrazila si. nomenklatury nad spolecze stwem spauperyzowanym. Nomenklatura umacniala si..tymi przez Lenina bogactwami starej Rosji. e nowo ytnych niewolników zmuszan o. lecz zbudowano mniej wi. wr. jak aden w Êwiecie kraj Moja ziemia wolna i szeroka. Stalin objàl wladz. WspominaliÊmy ju . e jedynym powodem tego rodzaju dociekliwoÊci jest próba zorganizowania zamachu na ycie partyjnego notabla. jakim kosztem i w imi. Podejrzewano. o której tak m. gdy skarb pa stwa byl pusty. na tej krwawej drodze i równoczeÊnie wznosila coraz wy szy mur odgradzajàcy jà od zniewolonego spolecze stwa. pozbawionym wszelkich praw. pracy i ycia codziennego.. Stalin wraz ze stworzonà przez siebie partià kaw alerów mieczowych wykazal wprost niebywale zdolnoÊci organizacyjne i piekielnà pracowitoÊç. co jedzà i jak pracujà przywódcy . na dru yno! (i natychmiast spod ziemi wyrosly t zbrojnych. e jest cudotwórcà.dzy arna GULAG u z ifikowanych. gdy b. takimi metodami w staro ytnoÊci. Takie traktowanie niewolników nie bylo czymÊ nie znanym w dziejach ani niezwyklym.cia. by robotnik nie zmarl z glodu. walecznych wojów) Stalin mógl z satysfakcjà uwierzyç. e poslugiwano s i. czego stworzono to wszystko.ta dla ludzkiego oka Pi. który cisnàl garÊç ziemi i zawolal: Wsta . Narastajàcy terror zaostrzal dyscyplin. z zagarni.cej ty le samo stadionów i domów kultury. coraz pilniej strze onà tajemnicà pa stwowà. w tej chwili nad tym. likwidujàc bàdê rzucajàc mi.cy cerkwi. w najtrudn iejszym okresie. Pl acono za prac. Zast. przeobrazila si.tnie pisal Marks.. W latach trzydziestych wykonano tak gigantycznà prac. z tà opinià. tyle tylko. w dyktat ur. Dyktatura proletariatu nad bur uazjà.jak yjà.powali ich nowi. pot.dzie sobie tego yczyl jego p an i wladca. Niezwykle bylo zupelnie co innego: to. Moje pytanie dotyczy tylko tego. ÂciÊlej by umarl dopiero wtedy. zmuszanym do niewolniczej pracy.kna tak. Jednak z sobie tylko znanych powodów historycy owi przemilczajà. Za jego rzàdów zburzono ponad szeÊçdziesiàt tysi. ko czyla si. by znów skarb ten zapelniç. co stalo si. Stalin podjàl skuteczne dzialania.cz kosmiczne w swym rozmachu zadania? Jak i przyÊwiecal im cel? Odziedziczywszy po Leninie pusty skarb pa stwa l) 1) Wszyscy historycy sowieccy zgadzali si. Skàd jednak brano Êrodki na te ogromne.. làcznie z generalicjà systematycznie przesiewano. i to w tak krótkim czasie! Niczym bo hater jednej z bylin rosyjskich. Niemal w szystkich partyjnych oficerów . jak mo liwe byly tak niezwykle osiàgni. w wydajnà prac. e w porównaniu z nià wznoszenie piramid to dziecinna zabawa w piaskownicy. ycie prywatne elity wladzy stawalo si. dla szarego obywatela karà Êmierci p trzelanie. Najzwy klejsza ludzka ciekawoÊç. by Êpiewali radoÊnie: Nieobj.Nie zastanawiam si. . jeszcze bardziej bezlitoÊni i wierni wodzowi.

Europa Zachodnia ani USA. zdarzyç. e zlota niewiele mo na by zabraç jest zbyt ci. kie. 50 . do której chcial wyjechaç Bucharin. JeÊli któryÊ z towarzyszy chce wyjechaç za granic. to otrzyma nale nà sobie cz. czyli do chwili. Ka dy z czlonków politbiura zabralby wtedy wlasnà cz. na przyklad Argentyn. nigdzie nie pracowala. który je zadal.ski w toczàcej si. wówczas wojnie domo ej.Êç. Na pytanie: Kto wydal takie polecenie? Stalin wypuÊcil z fajki klàb dymu w twarz Zinow iewa. Pod uwag.. Bylo jasne. nale alo braç tylko kraje podówczas wr. Z sercowych przypadloÊci szef Mi. Naladowala ona tymi klejnotami cztery ogromne szuflady masywnej. próbowali os kar aç Stalina o zwyklà kradzie . Stalin. e w stosunkowo bliskim czasie trzeba b. nie ma dziÊ obiektyw nych przyczyn. Za to brylantów daloby si. obawiaç.dzie uciekaç z kraju i zajmowaç si. Jako miejsce ucieczki nie wchodzila przecie w gr.c zbyt wielkim ryzykiem pozostawiaç je tam nadal. napotkaç wiele innych trudnoÊci. Uciekinierzy mogli si. Co prawda on.kszej wartoÊci. na wyjazd.dzy jego czlonków: brylantowy i zloty .cej. Czlonkowie politbiura robili pieklo. a fundusz politbiura nie jest wlasnoÊcià prywatnà Ma slu yç do konkretnej pracy organizacyjnej w war unkach konspiracji. Ka dy ju dawno otrzymal i ukryl swojà dol. sprawa jego zostanie rozpatrzona i jeÊli uz yska zgod. nikomu nie rzucala si. gdzie zapewne nie udaloby si. objàwszy stanowisko sekretarza komitetu centralnego partii bolszewików Stalin wycofal z funduszu wszystkie brylanty i oddal je na przechowanie wdowie po Swierdlowie. wywieêç znacznie wi.. byloby wi. To loto lokowano w bankach zachodnich.cz niemo liwe. gdy go rozstrzel ano. by po ucieczce za granic. To po pierwsze. ukryte przed zlodziejami. Klaudii Now gorodcewej. tam urzàdziç Ró ne rzeczy mogly si.dzynarodówki nie wyleczyl si.. tam konspi racyjnà lub jakàkolwiek innà dzialalnoÊcià. staromodnej komody oraz Êrednich rozm iarów skrzyni. zetknàç z wrogoÊcià miejscowych wladz. A po drugie.Êç lupu.. Kontakty z bankami mogly byç utrudnione lub wr. Jeszcze za ycia Lenina. W Goschranie kradnà na pot. Byly potrzebne na wypadek kl. On zaÊ kryjàc uÊmieszek pod swym ju wówczas slynnym wàsem wyjaÊnial: Brylanty sà w bezpiecznym miejscu. którzy z racji sweg o stanowiska dowiedzieli si. nie prze yli nawet doby. i odpowiedzial: Ja wydalem! Na widok óltych iskierek w oczach Gruzina Zinowiewowi zakolatalo boleÊnie serce.cz egzotyczne. i zamieszkaç tam na stale o niech zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami zawiadomi o tym politbiuro. bolszewikom uzyskaç azylu.g. Wszyscy. w oczy.W 1919 roku z inicjatywy Lenina utworzono dwa specjalne fundusze politbiura i po dzielono je równo mi. a brylanty pozostawaly w funduszu . a do Êmierci.. Wdowa yla skromnie. jest temu przeciwny. gdzie sà teraz brylanty. móc si. gdzie tylko chcial. ÊciÊlej o znacznie wi. które kazalyby si.

tote doczekal w wi.dem zasi. co najwy ej.. byly ju pobrane i wrócily do Moskwy. I nawet uzyskal na to zgod. Formalnego szefu. e Trust to zdrada na tak wysokich szczytach dzy. Aby odÊwie yç Mieny skiemu pami. ulotnil. Nikt jednak nie dawal temu wiary. wcià myÊlal o zlocie.pców. W tym czasie Jagoda zapoczàtkowal gigantycznà pod wzgl. nad chorym. gdy przyszla kolej na niego.k. Uratowalo go tylko to. e stary aferzysta po prostu jeszcz e raz zmienil nazwisko i gdzieÊ si. jak i za granicà. nie powtórzy. Lecz nagle aresztowano jego on. zarówno w kraju. i Woroszylowa. podupadl na zdrowiu. okrutna. by odwiedzil stare horego przyjaciela . e tatuÊ przepadl jak kamie w wod. nawet on sam nie p opelnil samobójstwa.. ne plany.Gdy Lenin. Ni e chciano rozstrzelaç Gniedina przed konftontacjà z ojcem. które zast.zieniu Êmierci Stalina i wolnoÊci. sprowadzono do Adolfu. e ju nigdy coÊ takiego si. Toczyla si. jak i kont jego przyjaciól. Jagoda byl tylko jednym z jego zast.trze lub na sàsiednim korytarzu bàdê. wieloplaszczyzno wà operacj.gu.zionego w podmoskiewskiej daczy. Tymczasem Hanecki niemal co tydzie odwiedzal swego starego tow arzysza partyjnego . jakimi dysponowalo OGPU. Pracow nicy sàsiadujàcych ze sobà wydzialów (ulokowanych zwykle na tym samym pi. Tylko Jakub Hanecki wystàpil z proÊbà o wyjazd za granic.. e si. I rzeczywiÊcie. I jak zwykle swe myÊli naty chmiast przetwarzal w czyn.. Ten obiecal. ws zystkie pieniàdze z jego osobistego konta. Jagod. to w glowie nie mieÊci. Snul dalekosi.dzy ró nymi ogniwami stalinowskiej tajnej policji. aresztowano jego syna: pracowal w moskie wskim komisariacie spraw zagranicznych pod nazwiskiem Gniedin. któremu poradzono . do dziÊ nie udalo si. Gdy go rozstrzelano wraz z calà rodzinà. Byla to fatalna wpadka GPU. GPU Mien y skiego wezwano do centralnej komisji kontroli. wyjaÊn ilij Szulgin.pca elaznego Feliksa wyekspediowal do banków zachodnich. zwiàzane z ruchem Spartakusa w Niemczech. By ulatwiç odnalezienie Parvusa.cy nie do poznania: calkowicie osiwial. znanà powszechnie pod kryptonimem Trust .. n a sàsiednim pi. Czym w rzeczywistoÊci byl ów Trust . Jos if Wissarionowicz z naganà wypomnial to Jagodzie. niejawna wojna mi. lecz niepostrze enie z ahaczono o sumy. sporo przeslanek wskazywalo na to. GPU próbowalo te odnaleêç Parvusa.trze tego samego . której strzegli jego podwladni: Mien y ski wcià jeszcze pozostaw al szefem GPU. Po tej wizycie Joffe wrócil do domu i zastrzelil si. w ciàgu czterech miesi. Bylo to Stal inowi na r. dzialajàce j na szczeblu KC partii i zadano mu tam szereg pyta . W operacji tej uczestniczyly wszystkie sily. Dzier y ski i Frunze zeszli do grobu. choç nie chcial na ten temat mówiç. . Mien y ski dostal ataku serca. làcznie z Leninem. Zmuszany do tych odwiedzin Hanecki zmienil si. na opuszczonych przez nich stanowis kach Stalin umieÊcil siebie. zauwa yl kiedyÊ. W 1924 roku nadeszla wiadomoÊç o jego Êmierci w Szwajca . a wkrótce potem syna. pozwalalo bowiem bez zb. Dotyczyly jego dzialalnoÊci na niwie czekistowskiej i dyplomaty cznej w latach 1917 1920. uwi.du na stan zdrowia funkcjonariusza zamknàç go w a reszcie domowym.. Joffego. Z poczàtku pytano o blahostki.dnego halasu ze wzgl. Âledztwo w sprawie Mien y skiego prowadzil od tej chwili Jagoda oraz lekarze sprawujàcy opiek.ç.

z konkurentami.cia podejmowano w kraju. Jednak e jeden cel tej operacji byl ewidentny: nale alo odnaleêç bialogwardyjskie zloto.tnaÊcie lat rabowali banki Europy i Rosji.c ina czej prosto.dzil do grobu miliony ludzi. Od Mos kwy do Pary a nieustannie toczyla si. e ów bank zalo yli emigranci rosyj scy. lecz tylko za zloto i walut. nie tyle wplyn. z prawdziwymi i falszywymi oknami i furtkami na granicy. nie wpadali ju nagle do mieszka u zbrojeni czekiÊci w poszukiwaniu zlota i brylantów.). ile w znacznym stopniu je udoskonalila. kt y przez bez mala pi. Trust mial niewàtpliwie do spelnienia kilka zada .du jak za czasów Lenina w. to ukryl swe skarby przemyÊlnie: zakopywal je w zie mi lub zamurowywal w Êcianach. z oblàka czà uzelà podwójnych. Poszukiwano te zlota lewackich eserowców.la na likwidacj. kasze i td. Borys Sawinkow i general Kutiepow zostali por wani w tym samym czasie: ta zbie noÊç jest nader wymowna. Po wykupieniu banku przekazywano je stopniowo d o Moskwy. nikt bowiem z uczestników operacji Trust nie prze yl 1937 roku (poza dwoma agentami brytyjskimi i jednym niemi eckim.kszoÊç ludnoÊci byla ju da no wyzuta z mienia.gmachu) starali si. ustaliç êródla finansowania bialych . Wladze OGPU najwidoczniej same w ko cu stracily glow. RównoczeÊnie agentura OGPU za poÊrednictwem pewnego Francuza kupil a w Pary u prywatny bank. Szybko si. którym pod szyldem Trustu udalo si.powaly wi. gloÊnym Eurobankiem najwi. 51 . Najbardziej pikantne w calej tej historii jest to. dotychczasowych metod okradani a ludnoÊci. a potem napisaç o tym interesujàce wspomnienia). w jednym kraju. lecz wkrótce polo ono t emu kres. Wladze post. po czym otworzono w wie lu miastach tzw. Strzelanina i wrzaski byly bezskuteczne wi. potrójnych i poczwórnych agentów. a niektóre po dziÊ dzie trudno sprecyzowaç. denuncjowali spalonyc h sàsiadów bialemu kontrwywiadowi bàdê europejskim organom porzàdkowym. 2) syndykaty handlowe.pnie podlàczyç do nich ludzi Trustu . JeÊli ktoÊ mial jeszcze cokolwiek wartoÊciowego. umieÊciç u siebie nawzajem wlasnych agentów. RepresyjnoÊç polityki bolszewickiej w Êwietle sformulowanej przez Lenina i rozwini.tej przez jego spadko bierc.kszym bankiem agranicznym w stolicy Francji. Nie wszystkie sà nam znane. Silà rozp. tluszcze.. adna niespodziewana rewizja nie pozwolilaby niczego odnaleêç. gra. tezy o mo liwoÊci zbudowania socjalizmu . torgsiny 2). Byly w nim zdeponowane wszystkie Êrodki antybolszewickiej opozycji. lecz sprytnie. bezlitoÊnie rozprawiali si.drowaly jeszcze na Zachód skarby z najbogatszych muzeów Rosji. Mniej romantyczne . Najpierw wywolano w kraju glód. nieustanne rewizje. Mo na bylo tam kupiç niektóre produkty (nic nadzwyczajnego: makaron. Sko czyly si. a nast. który wp. czyli specjalne sklepy. on rozrósl i wkrótce stal si. lecz równie powa ne przedsi. w tej grz e. wejÊç do NKWD.wzi.

. spodziewaç natychmiast rewizji i aresztowania. gdzie indziej temperatura w celach wyn osila zero stopni. ne socjalistyczne pa stwo. a woda si. sporzàdzonej przez Lenina dla organów GPU. skarbu ocalalego podczas poprzednich rewizji. Ale bylo ju za póêno. Wahajàcych si. jeÊli jedynym posiadaczem zlota w kraju b. Oszcz. Zaliczal y one do owych wrogów wszystkich bylych kupców.êniów.conym tajnym wrogom re ymu sowieckiego bardzo wa ne byly punkty 4. chwili i zdawal sobie spraw. zamurowaliÊcie. W instrukcji. w wi. którzy si. Czarna godzina wlaÊnie nad eszla! Oddajcie zloto pa stwu! Kto zrozumial powag.ty upór budzil uzasadnione skàdinàd podejrzenia Êledczych GPU. Wi. Z tymi kategoriami poddanych pa stwa sowieckiego rozprawiono si .dzie pot. kwitowano drwinà: Czy aby na pewno wszystko? A gdyby si. wcale nie bylo latwo.kszoÊç nepmanów oddawala wszyst o zdolali zgromadziç w krótkim okresie nowej polityki ekonomicznej. Malo kto wolal Êmierç ni rezygnacj.Êni obywatele Rosji sowieckiej sami wykopywali swe skarby. Niewielu jednak spoÊród nich udalo si.gala wi. tak samo jak z nepmanami. Tam.kszoÊç nie uwierzyla w ekon micznà rentownoÊç socjalizmu. zrozumiale.dzano im tylko wykladów z ekonomii politycznej. wydany zapewne przez najwy sze wladze. z mienia. skoro i jedno. wlaÊcicieli sklepów i kramów. Wyklady te..Ênicy medytowali.ziony oddal dobrowolnie reszt. zakopaliÊcie? Pami. We wszystkich du ych miastach wzywano ne pmanów do GPU i przekazywano im rozkaz. jakby testame ntem wodza proletariatu. którzy równie skomplikowanych metod nie potrafili lub nie chciel i stosowaç. silniejszy. tak zastanowiç? Przypomnijcie sobie. mógl odzyskaç wolnoÊç. bogatszy. do których wtràcono sceptyków. skoro wsz.snych nepmanów wsadzano do cel nagrzanych do 60° i nie dawano im piç. na tychmiast oddawal wszystko. przekonywano ró nymi metodami. Po odwiedzeniu torgsinu mo na bylo si. czy aby ich podopieczni sà szczerzy? Czy na pewno oddali wszystko? I nawet jeÊli bylo to absolutnie wszystko. odbywaly si .czenia i torturowania wi. Zaci. a gdy sobie przypomnieli szli pod Êcian. bardziej wolny. w rozdziale poÊwi. Tam czekali ju na nich funkcjonariusze GPU z pytaniem. po prostu katowali wi..zieniach. zakladów przemyslowych i warsztatów ziemian.ly do socjalistycznego skarbca.êniom po kostki. Niektórym kazano nawet sluchaç wykladów z ekonomii poli tycznej socjalizmu i zapewniano ich. tote strumienie zlota wcià plyn.dzie brznlial jednakow o i na zawsze przeszedl do historii: Obywatele! gromadziliÊcie zloto na czarnà godzin. nie ugi. Nieszcz.ç was zawodzi? No to sobie przypomnicie! Mamy mnóstwo czasu . o bywatelu. by nieÊç je do to rgsinów. e ka dy obywatel stanie si. bogatych dzier awców i zasobnych chlopów. e ycie jest cenniejsze od zlota. coraz bardziej wyrafinowane.êniów stawaly si. Zeznania w rodzaju wszystko m i ju zabrali w 19 I 8 roku . WlaÊciwie bylo to niemo liwe. co jest samo przez si. I tak musieli . przekonaç czekistów. gdzie stowanie byly dostatecznie przekonujàce. Ci. gdzie i co schowaliÊcie.I nieszcz. na rozwalk. uciekano si. przekonaç. Postanowiono te sko czyç raz na zawsze z NEP em. te szli pod Êcian. Nieszcz..li. Met ody dr. i 5. Wi. i drugie ju dawno nale alo o ddaç pa stwu. skàd majà zloto lub walut.. JeÊli uwi. do innych argumen tów. która stala si. Ci. e to prawda.

szeÊcioli wych.. by dobrowolnie oddal zloto. mo na znaleêç zawsze) wladze apelujà do trz. poddawano szczególnym cedurom Êledczym. Nawet dzisiaj.Romantyczne polowanie na zloto zmienialo formy. gdzie diabel mówi dobranoc. A przecie bylo ich trzydzieÊci siedem. To. Romanowów w ciàgu trzystu lat ich rzàdów w imperium rosyjskim.dzy oczy (czasami ju wybite). A jeÊli przy okazji oddali coÊ pa st ylo to dla czekistów dodatkowym powodem do satysfakcji. Po takiej argumentacji czekiÊci przypominali sobie wszystko z najmniejszymi szczególami. Pulkownika Kobyla skiego czekiÊci porwali z terytorium Chin (potem rozpowszechniono plotk.cej? Przypomnij sobie. Pogonie na syberyjskich bezdro ach .. pomijajàc ju inne.lo si. Otó nikt nie kontrolowal wielkiej armii Êledczych i innych pracowników GPu.zginàç. Nikt nie wi edzial. Znacz nie gorsze bylo jednak co innego. dajmy na to. czyli ukrytych wrogów re ymu sowieckiego . brylanty i bro . Êcierwo! I lufa naganu mi. Okazalo si.çdziesiàtych. Ile dzi. Poczàwszy od pierwszych dekretów rady komisarzy lu dowych. aresztowania od najdalszych kresów a do Moskwy.ç puszek po Francuskim olejku ró anym.Êç hurtem skazanych unosila swe tajemnice do grobu. aparat do p. wi.sàcego si. metalowych puszek po francuskim olejku ró anym. w których umieszczono kosztownoÊci gromadzone przez rodzin. A ile w tych poszukiwaniach bylo romantyki! By wspomnieç chocia by spraw. potwierdzanych póêniej 52 . z pomocà naczelnika konwoju. Pozostalych wladze szukajà do dziÊ 3) 3. ile zlota podczas akcji przyklejalo si. podczas przeszukania bàdê rewizji by znaleêç. Byla to metoda skuteczna i stale doskonalona .gowy czy te dozorca). Pulkownika Kobyla skiego zatluczono na Êmierç. GPU i wczesnego NKWD postanowiono oddaç na przemial do ich wlasnego mlyna. No i zacz. lecz nie uwolni od odpowiedzialnoÊci karnej. Cz.c wszystkich czekistów . e gdy car pr zebywal w Tobolsku. lecz trwalo dlugo i doczekalo lat dziewi. lecz odzyskano zale dwie pi. Na samà myÊl o tym ludzie z Kremla wpadali we wÊciekloÊç. którzy przesluchiwali nepmanów i innych bylych ludzi.. tych przed miotów zmniejszy win. Szabasznikowa. strzelanina w zabitych deskami wioskach. im do ràk. powa niejsze przyczyny (a przyczyn. poczàwszy od 1917 roku. e dobrowolne zrzeczenie si.. pracowal jako ksi. ProwadziliÊcie spraw.dzenia samogonu. wyjaÊniajàc przy okazji. pulkownika Kobyla skiego wyslal na wolnoÊç kilkadziesiàt zalutowanych. ze strachu o bywatela. gdy zaliczono ich do kategorii wrogów re ymu. Ordery bo jowego Czerwonego Sztandaru i kule w tyl glowy. gdzie u krywajàc si.ki waszej interwencji oddal pa stwu zlo ta i waluty? A mo e oddal wi. Poniew calà kadr. co Jurowski przywiózl z Jekatierinburga do Moskwy. brylantów rod ziny carskiej. e zdemaskowano go jakoby w spóldzielni przemyslowo-leÊnej na Syberii. bylo kroplà w morzu..

dzi przez górskie kiszlaki. . bardzo nieliczna ludnoÊç wiodla koczowniczy tryb .bami. a prymitywna. podobnie jak i od tego. wladz lokal nych). w trudnych latach porewolucyjnych zostaly doszcz. Za to emira Buchary? Chana Chiwy? Zloto z banku w Baku? Zloto Musawitów? Diam z Nachiczewanu? wszystkiego wymieniç. aby zatrzymaç karawany. trzy lub cztery zlote dinary perskie.zyk za z. I rzeczywiÊcie n zale aly. a i kiszlaki..ciu karatów zarówno luzem.przez wiele nast.. Zloto wywiezione z Hiszpanii. oboj. choç zgodnie z prawami natury powinny le eç tam i h martwe ciala. zrabowane w krajach baltyckich i w Besarabii. jak i w wyrobach jubilerskich. czy te opuÊci ten padól trzymajàc j. Jednak e globalnym planom Stalina nie wystarczalo zaplecze materialne.cia wszystkich zasobów zlota europejskiego podczas planowanej inwazji na kraje zachodnie. Za dawnych czasów w syberyjskich kopalniach zlota wydobywano okolo trzydziestu ton kruszcu rocznie. Na domiar zlego.drujàce nie wiadomo dokàd. tajemnicze zabójstwa Êwiadków i Êledczych. Wielu tego rodzaju spraw i ludzi Lenin nie zdà yl poz dotarl do nich Stalin. Bojowe odznaczenia i bezimienne groby. zlote monety. a mo e caly oddzial. gdy w pogoni za zlotem emira Buchary oddzial p. sprawozda . gazy bojowe rozpylane z samolotów nad górskimi wàwozami. zupel nie nie pasowal do sowieckiego pa stwa. wymieniajàcy zloty piasek na naboje i sobolowe skórki. wpadajàcej d o Oceanu Lodowatego na pólnocnym wschodzie Jakutii.ku. tygrysie oczy Stalina i wi. nie mo na przewidzieç rezultatu te j gonitwy. byly niemal calkowicie bezu yteczne . zostanie wymordowany w górskim labiryncie przez okrutne widma z mrocznych wàwozów? Plany towarzysza Stalina nie mogly zale eç od tego rodzaju wydarze . lecz niestety chalupniczych i nie dajàcych si.dzony w pulapk. Dlugoletnie Êledztwa. zuch wale plany zagarni.tnie zdewastowane. Setki pasjonujàcych tematów dla sensacyjnych powieÊci i filmów. Mo e w jakiejÊ sakli znajdà si. spec-przydzia ly ywnoÊciowe i zupka lagrowa. Tysiàce tajnych teczek. obywatel imperium sowieckiego pod groêbà kary Êmierci nie mial prawa posiadaç zlota i innych metali szlachetnych w sztabkach (przy czym za sztabki uwa ano m. projektów. tajemnicze znikni.cia setek wielblàdów i ludzi w tych wàwozach. stworzone z a pomocà tego rodzaju dziala . czlowiek wolny i silny. dziesiàtki tysi.tnie jakiego kraju lub epoki oraz wszelkie wyroby o wartoÊci kulturalno-historycznej (zgodnie z widzimisi. Istotnie . zap. prognozowaç. detektywistyczni e atrakcyjnych. wyr ni.zienne lochy w Teheranie. ordery . Nie wolno bylo równie mieç brylantów o wartoÊci powy ej pi. czy pulkownik Kobyla ski zechce pomóc Êledztwu.ç dni w roku byly tam skute lodem. w. Stare kopalnie. A skarbiec enty chana Niepodobna naç.cy komunikatów. Nowe czasy wymagaly nowych metod dzialania. opracowa . Na poczàtku stulecia geolodzy odkryli zlo a zlota w dolinie rzeki Kolymy. wskutek dlugoletniej intensywnej eksploatacji. Byla to niemal bezludna kraina wiecznych mrozów.te w pie wioski. in.pnych. Dawny poszukiwacz zlota ze strzelbà w jednym a z lomem w drugim r. Rzeki przez dw ieÊcie osiemdziesiàt pi.

Na poczàtku wrzeÊnia temperatury si.to masowo zwoziç mieszka ców wielkich miast.ç tygodni: marli jak muchy. ale i to ich nie ocalilo. znad Donu i z centralnych regionów Rosji. Tu równie stosowano powszechnie metod. Zimà znów wymarli wszyscy wi. Wladze lagrów kolymskich musialy ba rdzo si. cale dwa miesiàce tyrali jak niewolnicy. Konwojowalo ich dwa i pól tysiàca olnierzy GPU i dwi eÊcie odpowiednio wytresowanych owczarków alzackich. Ziemia. Wi.cy ludzi.êniowie.çdziesi.êniów przywieziono w samych koszulach.dzo 53 . Jedynie psy mialy futra.êniów). Zim. kto byl pomyslodawcà i autorem planu tej operacji. Wi. ani tym bardziej osób prywatnych. niewykonanie norm karano bez litoÊci. kolymskà. Latem 1932 roku przywieziono do Madaganu dwanaÊcie tysi.lo ponad szeÊçset tysi. zajmujàc si. Nie wiadomo. Lecz bolszewicy po to wlaÊnie weszli na scen. Popyt na doskonalà rud. Na poczàtku wojny z Niemcami wydobywano ju dwieÊcie pi. Latem 1934 roku przybylo dalsze czterdzieÊci osiem tysi. nad nimi te wisiala groêba Êmierci. Pobyt tych wi.pnego roku dostarczono do Madaganu t rzydzieÊci osiem tysi. norylskà. miala sens.cy zeków.ciu.êniów. ochrona i psy. przystosowanych do klimatu i warunków niewiele lepiej ni ci.cy ludzi . Tylko wokresie 1932-1942 w kopalniach kolymskich zgin. Tymczasem na pólnocy Kraju. We wrzeÊniu nadeszly straszliwe tamtejsze mrozy i uÊmiercily przybyszów. jak i na Êwiecie. jak sàdzono. ocalala tylko ochrona.lo poziom 19I 3 roku. niegdyÊ bogatych ch lopów z Ukrainy. a w ka dym razie nierentowne. staraç. tak powszechnie podziwianego.galy ta m nawet 45°.li wszyscy.cej kruszcu. gdy do kopal zacz.cy wi. wieziono latem barkami do portu Dudinka.ycia. gdy zanim umarli. dziejowà. nie interesowala ani rzàdu rosyjskiego . Zgin. Krasnojarskiego odkryto zlo a rudy elaza. Kopalnie zlota dostarczaly coraz wi. W 1934 roku wydobycie zlota osiàgn. konwojenci m ieli na sobie tylko mundury. glównie rybolówstwem. na której nawet renifery nie mogly wy yç. Do huty p. Latem 1933 roku do Magadanu prz ybylo trzydzieÊci dwa tysiàce nowych zeków (czyli wi. Latem nast.cz niemo l iwe. ich Êmierç bowiem. ubranych w to w czym kto zostal aresztowany. prze yl jeden spoÊród pi. Szczególnie przera ajàce byly cztery lata przedwojenne. wr. Z Moskwy przysylano zatwierdzon e na górze niezwykle wysokie plany wydobycia.êniów w kopalniach rzadko kiedy przekraczal pi. To wl aÊnie bylo motorem gospodarki stalinowskiej i silà sprawczà owego dynamicznego rozwoju pa stwa. W 1936 wynik ten zostal przekroczony dwukrotnie. co do jednego: wi.êniowie. by przetwarzaç baÊ w ycie .çdziesiàt ton zlota rocznie.êniów. byl ogromny zarówno w kraju. którz umarli. Celem wyprawy bylo zapoczàtkowanie wydobycia zlota na Kolymie. Ta wlaÊnie sila robocza byla podstawà gospodarki socjalistycznej: nieustajàcy kolowrót unicest wiania ludzi. dziÊ jeszcze eksport owanà. Wydobywanie kopalin w tamtejszych warunkach wydawalo si. W 1935 roku w p obli u Norylska przystàpiono do budowy kombinatu hutniczego.

a Stalin mial wszelkie podstawy. Gin. zakladajàc podwaliny kos monautyki. czlonków KC. Niczym w piosence: Kiedy nas do boju towarzysz Stalin wyÊle. który poÊwi. która znów stala si. wód narodów odczuwal dum. glowy marszalków. Tak bylo wsz. sekretarzy par tyjnych najrozmaitszych szczebli. Na miejsce pracy docieral co dziesiàty. w którego tchn. a tak e komisarzy ludowych. e socjalizm w ZSRS w glównych zarysach ju jest zbudowany . Nieprawdopodobnie wprost wielka po d wzgl. lecz przy tym Êmiertelnie si. Podobnie jak ów czarnoksi. e zloto partii zespolilo si. milionów zwyklych ludzi. pochwaliç. rakietowà.dzie sam jego twórca. równie skazani na wymarcie.êniowie i tak w kólko. a parali owal go strach. pot. nawet jeÊli to b. Kompleks wojskowo-przemyslowy z dnia na dzie zwi .gà. kiedy marszalek do boju powiedzie! Wódz podziwial swojà armi.Êç zawisl nad ludzkoÊcià. Towarzyszyl jej wszak e strach ludzkiej istoty z krwi i koÊci przed Golemem. którzy nie po raz pierwszy wpa dli w tryby machiny.êniowie byli zadowoleni.dem liczebnoÊci i silna armia przygotowywala si. Ramzin tworzyl nowe konstrukcj e kotlów przeplywowych dla okr. To byl cud. Nazajutrz rano prawie wszyscy byl i martwi. Nowo przybylym wydawano lomy i oskardy ka àc i m na mrozie i przy zabójczym wietrze kopaç ziemianki. W 1937 roku zatopil Rosj. nik z bajki. Kontynuowali ich prac. Reszta umierala w drodze. tym razem niosàcej . mogàce podtrzymaç sily ludzkie najwy ej przez dwa tygodnie. stalowa pi. do dziala napastniczych. kto odwa ylby si. rzecz jasna. dywizji. którego stworzyl. System.du. gigantyczny amalgamat. Za wi. korpusów. Kaprys dziejów sprawil. ale ju w 1936 roku pierwsze statki z norylskà rudà zawin. w morzu krwi. Pos ypaly si. przynoszàc Stalinowi stabilny dochód w mocnej walucie. nowi wi. e armia ta mo e go zniszczyç. potwora.dzie. by w r oku 1939 si. e ich Êmierç zostala tak samo zaplanowana jak ich dwutygodniowa harówka w kopalni i e wkrótce zastàpià ich nowi niewolnicy. nad Êwiatem.la ycie.ly miliony ludzi. a Korolm.no ludzi kolumnami lub wieziono na otwartych platformach slynnà linià kolejowà Dudinka Norylsk. I wszyscy ci wi. próbujàc si.v opracowywal technik. Ludzie ci nie zdawali sobie sprawy. z oceanem krwi narodu rosyjski ego w przera ajàcy.cil mnóstwo zlota i sil. o ywiajàc kamiennego olbrzyma.tów liniowych.ly do portów europejskich. Tupolew projektowal nowe samoloty zdolne odbywaç loty przez biegun pólnocny do Ameryki.. mu przeszkodziç. cenili swoje przywileje. jej bal.kszal obroty. Stworzyl jà praktyczn ie z niczego. gdy miliony innych niewolników pracowaly w kopalniach w. No i. zalewal kraj naj nowszymi systemami uzbrojenia. Gigantyczne kolo zamachowe nabieralo rozp. który niczym groêna. by ten pomógl mu zdobyç wladz.gla oraz przy wydobyciu rudy i zlota za glodowe racje ywnoÊci. który wymyÊlil. istny cud. funkcjonowal Êwietnie. otrzymujàc za to w charakterze ogromnego przywileju dodatkowe porcje chleba i pól szklanki Êmie tany. gro zilo zagladà ka demu.ziennymi kratanli konstruktorzy i in ynierowi e projektowali nowà bro . twórcy. W pewnej chwili Stalin sam przera il si. uwolniç od stalowych uÊcisków kompleksu wojskowo-przemyslowego i nomenklatury. dowódców armii. w których mieli zamieszkaç.kami. Wódz mial powody do zadowolenia. i próbowal go zniszczyç wlasnymi r.

stala si. Amalgamat zlota i krwi okazal si.. W bezlitosnej wojnie lat 1937-1939 nomenklatura poniosla wielkie straty. Wódz nie potrafil zmia d yç nomenklatury. lecz i on stal si. konkre tne. Wykonujàc z pokorà r ozkazy wodza kierowala si. Pragn. coraz slabszy.te ni bracia syjamscy. ka dego z osobna nomenklaturowego d ostojnika Stalin mógl skazaç na Êmierç. le cz poniósl kl. spaliç ywcem. nale alo uporzàdkow aç wzajemne stosunki mi. Zamiast jednej uci. Tymczasem apetyty nomenklatury stalinowskiej rosly. Zloto part yjne i krew narodu sprawily. bez 54 . poszerzaç przywileje. jej wytworem. alki z calà nomenklaturà nie mógl. lecz tak skonstruowanà.dzy nomenklaturowà hierarchiàajej twórcà Stalinem. ona. Naturalnie. wojsku i przemyÊle stala si. Nie tyle wojny. Nomenklatura tworzyla spoleczne oparcie dla dyktatury wodza. ile zaczepne potyczki. e nomenklatura w partii. Stalin doskonale to rozumial. lecz wy szla z niej wzmocniona. niezwyci. e slu à one jej najwa niejszym interesom. usunàç ze stanowiska. jednoczàcà p. z myÊlà. i slu y ich potrzebom. gdyby mial takà zachciank. Raz jeszcze okazalo si. by zniszczyç wlasne dzielo. rzeczowe. Stalin owska nomenklatura byla wytworem Stalina.zaglad. e nie wszystko podlegajego woli i kaprysom.cz odwrotnie. Byl protektorem swych wlasnych protekt orów.powinà uformowanà przez doÊwiadczenie.tej glowy w yrastaly hydrze trzy nowe. staly si. Stalinowi zabraklo sil. KapryÊna dusz wschodniego despoty nie mogla pogodziç si. Utracily one dawny liryczny charakter. lecz i nomenklatura nie byla zdolna unicestwiç w odza. Rok 1937 wyraênie uzmyslowil walczàcym stronom.la ona zapewniç sobie si lnà i niepodzielnà wladz. Tote co pewien c zas Stalin wszczynal nowe wojny z aparatczykami. ÊwiadomoÊç. a nawet. zbyt trwaly. tak dlugo.. e samotni dzielni obro cy zarówno dobrej. Nie tylko niezale nà od kaprysów i samowoli wodza. w pa stwie. z czego do pewnego czasu nie zdawal so bie sprawy. a Stalin wr. Chciala dzi. Po ka dej z nich nomenklat ura stawala si. e nomenklaturowe skladniki systemu sà ze sobà bardziej zr oÊni.sk. e ka da próba zn ednego tylko choçby komponentu systemu moglaby unicestwiç caly system. o intere sy swoich przeciwników na szczycie wladzy. ostentacyjnie demonstrowanej przez aparatczyków.ki temu zapewniç sobie wlasne. Stalin walczyl niczym heros z pradawnych legend.. gotowych co do joty spelniaç jego wol. ywà. przekonaniem. choç nie uzmyslawial sobie tego wystarczajàco jasno do ko ca ycia. glównie nomenklaturze. póki on spelnia ich wol. dyktatorskie wladztwo w kraju. z sentymentalne j miloÊci do dyktatora Gruzina. rzecz prosta. lecz nie robila tego. jak i zlej sprawy wygrywajà tylko w lege ndach. umacniaç ich autorytet. silniejsza. Chcàc nie chcàc musial coraz bardziej troszczyç si. Poniewa adna ze stron nie potrafila unicestwiç drugiej. Nie polegaly zresztà li tylko na wiernoÊci. by wódz byl jed ynie wykonawcà jej woli.

Aresztowany Fritz Platte n zlo yl ju stosowne zeznania. gdy uslyszal. jeÊl i jest prawdziwym komunistà.. Gdzie tam! niech nikt si. Ryc hlo wi. propagandowej teorii Lenina o powszechnej równoÊci obywateli. e zwyci. by mogli si. wzbogaciç. sankcjonowal ka dà samowol. wodzowi znisz e nomenklatura. gloÊno oklaskiwala wodza. czego oczekiwala mo liwoÊç zbudowania ocjalizmu w jednym kraju . e .gi mial wielkà ch. Natura ciàgnie wilka do lasu! Poszczul wi. pozwalal bolszewikom robiç to. Lenin. mówil Stalin z naciskiem. wyrwal z korzeniami. wedle których socjalizm mo na zbudowaç tylko w skali globalnej. pewne do ko ca. jakà stworzyl. Ale nie udalo si. Nie pragn.stwo socjalizmu w ZSRS nie jest tak naprawd. nie mial nic wspólnego z niezdrowà. Mimo to byl o oczywiste. w edle partyjnych mitów. Wybaczal swoim wszystko.zyk.ç.stwo socjalizmu w ZSRS mo e byç calkowite. Leninowskà gwardi. raz ju wyzuta ze zludze co do Êwiatowej rewolucji proletariackiej. Wyrz ekl si. Mówiono przecie powszechnie. pletli co im Êlina przyniosla na j.stwo socjalizmu w jednym kraju mo e byç calkowi te.la marzyç yw o przywróceniu leninowskich norm ycia partyjnego . Obrona przed groêbà przywrócenia kapitalizmu miala uzasadniaç wewn. e Lenin byl szpiegiem niemieckim i zetrzeç na proch wszelkà pami. e yci. który mu wiernie slu yl. im ie podobalo. a zwlaszcza ycia któregokolwiek z ludzi wladzy.trznà. jak mógl. e równoÊç w sferze konsumpcji i ycia indywidualnego jest alosnà. Zresztà kto by tam doszukiwal si. Z punktu widzenia marksizmu ta stalinowska formula byla wr. wycofal. Nomenklatura. PodkreÊlanie zaÊ. jej kontroli.c nomenklatura zacz.praw do mienia. Trockiego na temat permanent nej rewolucj i .la uzale niaç swej przyszloÊci od nowych wydarze . militarnà i zagranicznà polityk. w dodatku slabo poddajàcych si. przez cale ycie. wzdycha do jakichÊ tam leninowskich norm . Zrezygnowal przecie z leninowskich bred ni. w dodatku rozdra niona wymàdrzaniem si. zakladajàcej. Nie peszyly jej slowa Stalina. chciala sobie zapewniç najlepsze. lecz w ostatniej chwili si. ale nie ostateczne . takiej równoÊc i nie spodziewa. drobnomieszcza skà bzdurà . z miejsc i dlugo. dla której robil wszystko. mialo Êwiadczyç o stabilnoÊci re ymu i potwierdzaç jego trwaloÊç. u Marksa i Lenina jakiegokolwiek sensu. w dodatku nierealnà nadziejà na upadek wladzy bolszewickiej. Stalina. Z leninowskim dziedzictwem Stalin wojowal. Takim wodzem byl. co w jego mocy. Sens tej tezy. Tote Stalin byl zaskoczony. Stalin znal mity narosle wokól postaci Lenina. co si.c na nià Je owa. dostrzeglszy w nowej formule slowo socjalizm . by publicznie oglosiç. e Stalin to Lenin dnia d zisiejszego . To byl dopiero wódz. e zwyci. pozwalajàc mu narkomowi i jego ludziom na lopaç si. a przy okazji stworzyç w kraju kolektywny raj. Slyszàc te slow enklatura zrywala si. e spolecze stwo bezklasowe nie mo e byç wyspà na morzu kapitalizmu. U szczytu swej pot. Bylo ladnym ozdobnikiem jej rzàdów. krwio erczego cerbera. Wprost przeciwnie. stabilne miejsce w pa stwie. ka dy komunista. Êwiatowej. do syta krwi aparatczykowskiej.cz absurdalna. Otrzymala to. powinien roz umieç. Stalinowska elita piala z zachwytu.ç o nim.

Je ow zostal wi. Lenina.li si. lecz wspi. dopi ero w roku 1988.to ze stanowisk i dyskretnie rozstrzelano. e Je ow oszalal i sied na la cuchu w zakladzie dla umyslowo chorych.czyç nomenklatury. by zabiç nikczemnika! . w samym centrum Mos kwy. e niemal do ostatnich dni istnienia partii.bnego lecznictwa. na mitynga ch. To bardzo dziwne w Êwietle ówczesn ej praktyki. Usuni. na przyklad po rozstrzelaniu marszalka Michaila Tuchaczewskiego aresztowano nie tylko wszystkich jego krewnyc h. Obsypano równie za szczytami oslawionego Andrieja Wyszy skiego byl czlonkiem KC. Nie bylo procesu z przyznaniem si. natrudziç. jego rodzony brat zaj mowal nomenklaturowe stanowisko wiceministra oÊwiaty Rosyjskiej Sowieckiej Republiki Federacyjnej a po lata powojen ne. na której widnial napis Jestem lajnem . kolidujàcy z duchem czasów. podobnie zresztà jak wielu innych zbrodniarzy. Krwawy emeryt zajmowal wcià ogromne mieszkanie w budynku dla dygnitarzy przy ulicy Granowskiego. Dopiero niedawno przestalo byç taj emnicà. Zlikwidowano go w dziwnie humani tarny sposób. e si. dacz. Je owa po cichu usuni. specyficznymi prawami i miala wlasne tradycje. nadal najspokojniej w Êwiecie korzystal z przy wilejów.c usuni. Pierwszà. Krewni Je owa w ogóle nie byli represjonowani. Nie bylo nawet notatki prasowej o rozstrzelaniu. Berii i im podobnych. Do uprawnie tych nale ala mo liwoÊç korzystania ze slu bowych s mochodów. rozmaitych specprzydzialów i wielu innych specjalnych uslug. zast. Jak zginàl Je ow. Kompan Je owa.pcà przewodniczàcego rady komisarzy ludow ych ZSRS i ministrem 55 . chocia nie byl ani jednym. domagajàcych si. A po egzekucji elaznego narkoma NKWD rozpuÊcila dwie ró ne plotki o jego losach. wypoczywal w luksusowym sanatorium KGB LeÊne dale i mial stale miejsce w czytelni nr l Biblioteki im. Drugà. ty z partii Molotow. np. ani drugim. a jego bliscy wspólpracownicy nie tylko nie ucierpieli podczas partyjn ych czystek. do winy. z odr. lecz nawet kochanki. dowiedzieliÊmy si. Nie bylo wyklinania w gazetach i tlumów. Natomiast rodzina elaznego narkoma spokojnie mieszkala sobie w Moskwie. Niemal z czuloÊcià. Nomenklaturowa rze czywistoÊç po tamtej stronie lustra rzàdzila si. by ju po Êmierci Stalina usunàç z partii (a w k onsekwencji ze stanowisk) Molotowa i Kaganowicza. choç ich rola w masowej eksterminacji ludnoÊci byla wówczas doÊç powszechnie znana. przeznacz onej dla czlonków Akademii Nauk i zagranicznych uczonych. uznanych publicznie za zbrodniarzy. powiesil: znaleziono go jakoby z tabliczkà na pier si. ze standardowymi oskar eniami o spisek w celu przywrócenia kapitalizmu. Matwiej Szkiriatow wkrótce po upadku swego szefa zostal czlonkiem KC i zajàl wa ne stanowisko przewodniczàcego komitetu kontroli partyjnej oraz czlonka prezydium przy KC KPZS.ty delikatnie. wysoko po szczeblach kariery. danowa. 4) 4 Chruszczow musial bardzo si. Zarzàd do spraw KC KPZS gwarantowal korzystanie z przywilejów spadkobiercom Stalina.

e wódz i nomenklatura byli sobà nawzajem zm. który w dniach kryzysów jednoczyl wokól siebie wspóln ików zach. Stalinowskie imperium.czeni.dzie. dogmatów ideologicznych. opasane drutem kolczastym.trznej sytuacji kraju. Nat omiast nomenklaura. Przygotowany w tym celu plan wydawal si. tym razem skutecznà. wiàzanà. calkowicie nierentowna. Wlos nie spadl z gl owy takim funkcjonariuszom epoki krwawego terroru. trafnoÊç.dà towarzyszyç woj ny. rozhisteryzowany Adolf Hitler. mu absolutnie pewny.cajàc ich do kolejnej wyprawy rabunkowej. w ten sposób zapowiedê Lenina. w nowych aktach prawny ch. Niewolnicza praca we wszystkich dziedzinach yc ia. e sà ekon omistami. W tak uksztaltowanej sytuacji mo na bylo znów zabiegaç o zwyci. z czasem oslably i unicestwily si.ski marsz ku Atlantykowi móglby za .dzy. moglo lada chwila runàç w przepaÊç deficytu. Zwyci. sprzecznymi interesami. jeszcze skuteczniejszego oglupienia spolecze stwa. Potwierdzi si. Pozwolilo to Stalinowi wkroczyç do wyczer panej. chaos finansowy.stwo socjalizmu . Podpowiadala taki wniosek elementa rna analiza myÊlowa. zadane jej przez Je owa i jego ludzi. majestatycznej fasadzie st alinowskiego gmachu. mo liwoÊç umocnienia . niewydolnoÊç platnicz a pa stwa. ku zdumieniu partyjnych ideologów. wymiany pr zywódcy. jak Molotow. bezbronnej Europy. Stalin nie mial ju sil. a nast. Kaganowicz i wielu innych. gdy tylko zalizala rany. zrzucenia na wojn. zamiast zaprawy murarskiej.pnie Êwiatowy kryzys gospodarczy. same. o tym niedawno. którzy uroili sobie.la kolejnà prób. a ponadto czlonkiem Akademii Nauk. bez trudu podj. Mo na te b. Braki w zaopatrzeniu i kilometrowe kolejki zdarzaly si. lecz wcià krà àcych po calym niemal Êwiecie.tal o metodach enina. Kraj pozostawal w stanie gl. Lodolamaczem jego polityki mial staç si.stwo Êwiatowej rewolucji. Postronny obserw ator z latwoÊcià dostrzegal. Perespektywy istotnie byly oszalamiajàce.spraw zagranicznych ZSRS. Odslaniala kruchà Êciank. skupienia wokól wodza wiecznie ni ezadowolonych aparatczyków. przekonal si. Stalin pami. nieustannie ze sobà rywalizujàce. Sama myÊl o ot wierajàcych si. Potwierdzila si. Bylo to niewàtpliwe zwyci. po erajàcà wlasny ogon. tym razem za pomocà naj szybsze j i najskuteczniejszej. Przemysl pracowal niemal wylàcznie dla potrzeb militarnych i pozostajàc w d oÊç luênym zwiàzku z gospodarkà pa stwowà przypominal mij.kszal si. Nale alo szukaç wyjÊcia z tej sytuacji. co prawda zwapnialy ch i tràcàcych myszkà. e epoce imperializmu nieuchronnie b.c wywolaç europejski. pelne wzajemnych pretensji i kierujàce si. by zniszczyç nomenklatur. masowych zabójstw i potwornej n. okazala si. Pojawi si.la si. Postan owil wi. przed aparatczykami perspektywach zapierala im dech w piersiach. wzniesionego na zgliszczach imperium rosyjskiego. od dawien dawna znanej metody-inwazji wojskowej. Mocarstwa europejskie. zacz. agresywny. Wcale nie byl do tego konieczny skostnialy marksizm-leninizm. osypywaç. zakrzeplà krwià ludzkà. Z miesiàca na miesiàc powi.. nawet w uprzywilejowanej Moskwie. Cienka warstwa granitowej okladziny na monumentalnej. z ce gly. uzasadniç koniecznoÊç pracy niewolniczej i policyjnego terroru. danow.bokiego kryzysu ekonomicznego i politycznego. co prawda nie calkowite i nie ostateczne. od projektowania rakiet do wydobywania zlota.

dynamicznych sil. przestarzale.ku pot. która lada chwila wybuchnie.mazaç wszystkie grzechy. tak dalece opóêni si. zdecydowanie preferujàc globa lnà ofensyw. pozwoliç puÊciç w niepami. z Hitlerem. aby nowe sily mogly realizowaç swój wlasny plan podboju Êwiata. e Rosja pozostajàc w izolacji ekonomicznej i kultural nej. brawurowo wiódl kraj ku Êmiertelnej pulapce. Ju dawno. a nawet przyszle zbrodnie. Blàdzàc w skomplikowanym labi yncie mi.. Plan ów. zburzona Europa. nych. byl tylko igraszkà w r. po uÊpieniu czujnoÊci chwilowego sojusznika i zaj. zmierzajàcy ku zdobyciu wladztwa globalnego.. okazywaly si. rosyjskiemu zagro eniu . a mo e marksistowsko-leninowskie prawa rozwoju historycznego. e to wlaÊnie on prowadzi gr. ju wczeÊniej zaplanowano w ciszy obcy ch gabinetów. W dalszej zaÊ perspektywie. Nigdy te Stalin si.cy pisk Lenin omylkowo uznal za j. plan zakladal jej izolacj.ç minione. nagle na sojusz z Hitlerem. W szczególnoÊci jako trofeum wpadlaby Stalinowi w lapy okrwawiona. tracily skutecznoÊç. e jest màdry jak sam Pan Bóg i e nikt nie dorówna mu w azjatyckim sprycie. Nomenklatura nie kryla zachwytu. niemieckà. pewien. w czasach leninowskich. Po dziÊ dzie usiluje si. Obliczony mniej wi. Warunkiem koniecznym powodzenia tego planu byl definitywny rozpad imperium brytyjskiego i calego archaicznego systemu kolonialnego. których szczeni. Z czasem skladniki militarne zmniejszono do minimum. Z czasem miala si. przeobraziç w wa ny. Stalin zaÊ. glównie zaÊ Niemiec. globalnego przywódcy. e to Historia. w rozwoju 56 . Podboju gospodarczego. Nigdy do niego nie dotarlo. stosowane dotychczas w celu owladni. Autorzy planu sàdzili. teraêniejsze. tych samych. z niej wydostaç nieszcz. mo na b. Byl przeÊwiadczony.Êliwa Rosja.dzie go unicestwiç i zagarnàç Owoce jego zwyci. po odegraniu roli.. a pot em zrekonstruowaç gospodark.. ekonomicznà. chocia pasywny czynnik procesów globalnych.k agonii.stw. e tak naprawd . W pierwszej fazie nale alo znacznie oslabiç potencjal gospodarczy Europy. urw aç wlasnà dol.ciu dogodnych pozycj i wypadowych. tak e zakladal z poczàtku prymat Êro dków wojskowych nad gospodarczymi.cia Êwiatem metody wojskowe i ideologiczne. JeÊli chodzi o Rosj. faszystowskiego fuhrera. dajàjej tytul do rzàdów na d Êwiatem. uda mu si. zdobyczy. e wojn. e u boku dzielnie maszerujàcego przez Europ. swego rodzaj u katalizator zjednoczenia reszty Êwiata wokól nowego. OpatrznoÊç. w atmosferze podgrzewanej haslem prz eciwstawiania si. nabrala przeko nania. jakà jej wyznaczono w przyszlej wojnie z Hi tlerem. tyle e wedlug nowego modelu. Wbrew prognozom i ustaleniom politycznym Stalin zdecydowal si.cej na stulecie plan zmierzal do gospodarczego zjednoczenia S tanów Zjednoczonych z Europà..dzynarodowych intryg Stalin sàdzil. nie domyÊlil. w porównaniu z którym b lakly.

ciu lat tylko osobistoÊciom o randze równej prezydentowi USA. jakimi dysponujemy . B. narzuceniu wladz twa ekonomicznego.w stosunku do reszty Êwiata. e sytuacja w Europie i na calym kontynencie eurazjatyckim daje rzàdowi Stanów Zjednoczonych wyjàtkowàszans. Z wnioskami komisji bud etowej nie zgodzili si. Rozmowy o nim zapoczàtkowala komisja do spraw bud etu Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1938 roku.c przypom nieç sobie. by przeciwstawiaç si. go wykonaç z naszà operetkowà studwudziestotysi. którymi dysponuje rzàd. czego stworzyliÊmy najpot. niejszà i najbardziej skutecznà machin. mo emy z przekonaniem oÊwiadczyç: «Nad szla godzina dolara!». e dolary b. Wall Street J ournal w artykule redakcyjnym pisal w lipcu 1939 roku: Ka dego miliona dolarów winno strzec trzech ludzi: marynarz. Wybiegajàc nieco w przyszloÊç przytoczmy jeszcze fr . ameryka scy biznesmeni.cznà armià. Do urzeczywistnienia ekspansji ekonomicznej. e zbyt malo mamy czasu.. e wczeÊniej czy póêniej (najprawdopodobniej pod koniec stule cia) skapituluje wobec nowych sil bez presji wojskowej.. aç na ka dym odcin u frontu obejmujàcego ju calà kul. badajàc mo liwoÊç szybkiego zwi. StaliÊmy si. gdy Niemcy i Japonia lada chwila upadnà. na calkowicie nowej podstawie.dzie zbyt slaba. lecz czas umyka jeszcze szybciej. «dyplomacja dolara» em. którà zapla nowaliÊmy. ale zakladal wiele mo liwoÊci korygowani a go w marszu. Êwi dkami nie spotykanego dotàd pod wzgl.pniany byl w ciàgu minionyc h szeÊçdziesi. PowinniÊmy wi.dà raziç naszych wrogów ze znacznie wi. szybko. w imi. nie mógl przewidzieç co do joty rozwoju wydarze . udost. Ju w 19 roku prezydent Taft przewidzial. Byloby naiwnoÊcià sàdziç. by dogoniç wydarzenia. natomiast zaczyna si.. Zapewnià na wielkiej republice Êwiatowà hegemoni. gdy ogromna Rosja le y skrwawiona w ruinach. spisany tylko w jednym egzemplarzu i opatrzony wszelkimi mo liwymi klauzulami tajnoÊci. Plan. Dynamika rozwoju wydarze w Êwiecie podpowiada nam. nàjzupelniej wystarczà te sily zbrojne. Dolar toczy si. Czas mijal jak z bicza trzasl i we wrzeÊniu 1944 roku Chicago Herald Tribune z zadow oleniem stwierdzala: DziÊ dziesiàtki tysi. wojskowà w dziejach ludzkoÊci. T eraz.dem rozmachu i precyzji poziomu operacji militarnych.kszenia wydatków na obron. e «dyplomacja kanonierek» odchodzi w przeszloÊç. Afryki i Wloch do Filipin i Okinawy. ziemskà od Normandii. e da si. Podobne poglàdy sà absurdem. bez obcià ania po atników tak znacznà podwy kà wydatków na cele zbrojeniowe. Kongresmeni doszli do wniosku. lotnik i olnierz wojsk làdowych. Konieczne sà tu pewne wyjaÊnienia. chocia obserwujemy sklonnoÊci do podobnego myÊlenia.tów i samolotów pozwalajànaszej wielomilionowej annii zwyci. jaka nie Ênila si.ksze gaze ty Êwiata.cy okr. by uregulowaç poziom kryz ysu Êwiatowego drogà samego tylko przemieszczenia Êrodków finansowych. Choç plan ekspansji ekonomicznej jest nieslychanie pociàgajàcy.. e plan ten jako supertajny dokument. Êmieszne jest myÊlenie. o którym mowa. Stalin byl dla jego autorów równie po yteczny jak Adolf Hitler. nawet Napoleonowi. Wielkiemu Architektowi neomasonów lub innym wy bitnym spiskowcom. O planie tym pisaly bez oslonek i piszà po dziÊ dzie najwi.kszà skutecznoÊcià ni kule i pociski. Podobnych opinii mo na cytowaç mnóstwo.

Czy bolszewicy kpili z niego. Przypomnijmy sobie. Czy Moskwa wiedziala o tym planie? Z pewnoÊcià tak.. cz y go zlekcewa yli? Nic podobnego. wykony wano nadal z wielkà energià. Gdy mo naje wyleczyç. Musimy nale ycie oceniç ów wspanialy plan. dotarla do Moskwy. najdalej trzy lata. broniç. Wertujàc sowiec kie gazety z tamtych czasów przekonamy si.te przez w ydatki wojenne 5) 5 W zwiàzku z inwazjà Niemiec na Zwiàzek Sowiecki interesujàcy jest taki oto fakt. e piszà one. naszkicowany jeszcze przez pre zydenta Tafta.ksza armia Êwiata. tysiàce miast. e podczas zimnej wojny Rosja sowiecka walczyla nie tyle ze Stanami Zjednoczonymi. kierowanego ku niemu nie tylko przez przyszlych wrogów.kach pa stwa wszystkie zasoby zlota. Obszar poszuki 57 . ju ich wyleczyç nie mo na.. Zbyt wiele jak na jeden kraj w tak krótkim c zasie.çdziesi. Wspomnijmy równie . zamiast przewidywanych stu. jak si. Narazil kraj n a cios nowej. Zarówno trzydzi eÊci tysi. jak wyposa ona w najnowsze uzbrojenie techniczne najwi. bl. i to wlaÊnie Wall Street dà y do panowania nad Êwiatem i zniewolenia na pragnàcych pokoju. lecz i przyszlych sprzymierze6ców. nie byly. niespodziewanej agresji i ponownie omal nie unicestwil Rosji..cy kilometrów zniszczonych linii kolejowych.ciu lat. komunistycznà i zdeprawowal spolecze stwo sowieckie. obracajàc wszystko w zgliszcza i popioly. ukrzy owanà. broczàcà rzekami krwi. dziesiàtki tysi . wsz. platyny i drogich kamieni znajdujàcych si.dy w polityce przyp ominajà gruêlic. i konsekwentnie wcielany w ycie przez kolejnych amery ka skich prezydentów. opustoszale wielkie regiony rolnicze.. zdolne obroniç wlasnego kraju przed wciskajàcym si. choç bez dostatec znego zrozumienia.gment artykulu z Christian Science Monitor z 15 sierpnia 1989 roku: Wielkie dolarowe natarcie na Zwiàzek Sowiecki trwa i jest skuteczne.çset miliardów rubli w zlocie bezpoÊrednich strat materialnych.cy glowic jàdrowych. osad i wsi zniesionych z oblicza ziemi. sà niewidoczne. Wykonali go w ciàgu zaledwie pi.. Stalin padl ofiarà wlasnych bl.dów i nieprawdopodobnie wprost obfitego strumienia de zinformacji. eksperci przewi dujà jego krach za dwa. dobil ideologi. potem oszlifowany przez prezydenta Roosvelta. Gigantyczny walec mia d yl grabionà. ZSRS nie ma ju sil si. Wyparla jà jeszcz e bardziej groêna fala sowieckiego kontrnatarcia. trzy tryliony rubli w zlocie pochloni. w kraju.. jak mawial Bismarck. wyglodzonà Rosj.cy zrujnowanych fabryk. Polec enie Stalina.dzie dolarem: ju zniszczyl on niemal w polowie prze mysl rosyjski. Mimo niemal zerowej orientacji w sprawach gospodarki Êwiatowej Stalin instynktowni e wyczuwal niebezpiecze stwo i wszelkimi silami próbowal z nim walczyç. ieÊcia szeÊç milionów ofiar.. by gromadziç w r. Fala niemiecka. z jakim strachem Stalin odrzucil plan Marshalla. Niestety.A gdy sà widoczne. setki tysi. dwa tryl iony pi. okazalo. Wprost przeciwnie. nad Wolg. potraktowali zamysl ameryka ski z calkowità powagà. i na Kaukaz. ile z klikà z Wall Street .

osiemdziesi. e pod plytà grobowca ukryw a si.cia USA i Anglii. kto pierwsz . Bezczeszczenie grobów jest w tradycji islamu jednym z najwi. Ironia losu sprawila. e ka dy. e wojna mi.cia. bezdomnych i uciekinierów.towego i portowego. Miliony kalek.pków. jeszcze trudniejszych do rozstrzygni. Z czasem jednak nadeszla kolej na cmentarze i groby Êrodkowoazjatyckie. ywa do dziÊ legenda glosi.cioletni Masud Alajew. Nie bylo to przypadkowe. uwolni demony wyniszczajàcej wojny. kto oÊmieli si.cil go wszak e nie zagadnieniom szybkiej modernizacji infrast ruktury baz wojennych floty. 19 czerwca 1941 roku podniesiono ogromnà plyt. Napis uprzedzal. przerazil. Sztandar zwyci. niszczycielskiej wojny. Nazajutrz Niemcy zaatak owali Rosj.. zaklóciç spokój zmarlego wladcy i otworzy grobow ec. W Rosji i na Ukrainie do polowy lat trzydziestych przeora no ju wszystkie cmentarze i rozkopano niemal wszystkie groby. zarówno Stalin. Wprost przeciwn ie wynikalo z planu. to i tak zdumiewa. gdy legendarnego Tamerlana grzebano. lecz planu tego nie wymyÊlil Stalin. do Samarkandy. Zgodnie z legendà. znacznie bardziej zlowrogich. PoÊwi. Ze stolicy nadszedl rozkaz: Alajewa aresztowaç za rozsiewanie panikarskich. grobowiec otworzyç bez zwloki . Pokazal przyjezdnym ostrzegawczy napis.stwa nad Reichstagiem i z dobycie krajów Europy Wschodniej mogly byç pewnego rodzaju rekompensatà. które zadomowià si. Niewàtpliwie mówil z przekonaniem sukces osiàgnie ten. wyglosil obszerny wyklad. antyhitlerowskà. monumentalne mauzoleum Tamerlana w Samarkandzie. e napaÊç Hitlera na ZSRS rzuc ila Stalina w obj. z nadziejà znalezienia tam zlotej protezy bàdê zlotego zegarka.cone rozwojowi budownictwa okr. Razem utworzyli koalicj. Lecz w republik ach Êrodkowoazjatyckich w owym czasie tego nie robiono.kszoÊç kazal umieÊciç w swym grobowcu. ra czej z asekuranctwa ni z rzeczywistej obawy. lecz omówieniu sytuacji mi. duch straszliwej. gdyby nie zrodzily nowych problemów.dzynarodowej. Podczas obrad admiral Richardson. którego nie nale alo wypuszczaç na wolnoÊç . ten wielki zdobywca a~atycki podczas swych wypraw zrabowal mnóstwo bajecznych wprost s karbów i wi. o celu ich przybycia kustosz tego zabytku . by otworzyç grobowiec.kszych wy st. Bez cienia wàtpliwoÊci stwierdzil. niedawny dowódca floty na Pacyfiku. by nie dra niç i tak ju rozjuszonej miejscowej ludnoÊci. Dowiedziawszy si. w ojczyênie zuchwalca. Wydany z tej okazji komunikat TASS byl pelen ironii: Popularna. poszerzal. Zawiadomiono o tym napisie Moskw. Poniewa wojna wyzwole cza w Azji Ârodkowej (nazwana romantycznie wojnà z basmaczami ) trwajàca nieprzerwanie od poczàtku la dwudziestych zostala stlumiona dopiero w roku 1939. JeÊli to przypadkowa zbie noÊç. wykuty na grobo wcu w 1405 roku. jak i jego lokalni satrapowie mieli doÊç rozwagi. wÊród nich adskaja Prawda z 21 czerw ca 1941 roku. jak to bylo planowane. arloczne s pojrzenia nomenklatury przyciàgalo zwlaszcza wspaniale. dzy Stalinem a Hitlerem jest kwestià najbli szego czasu. klamliw ych poglosek. 6) 6 W maju 1941 roku w San Diego (USA) szefowie wielkich koncernów zwiàzanych z flotà US A zorganizowali seminarium poÊwi. którà p otwierdzaly êródla archiwalne.wa stale si. potwornie si. z zielonego nefi) tu kryjàcà sarkofag Tam erlana. Komunikat zamieÊcily liczne gazety. W maju 1941 roku grupa pracowników moskiewskiego NKWD oraz ekspertów z len ingradzkiego Ermita u udala si.

straszliwych zniszcze i strat po raz kolejny zrujnowanego do . czy mo e mis ter Stalin? Rozstrzygni. jej jed ynym gwarantem szybkiej odbudowy i przyszlego bezpiecze stwa. Zarówno na wojnie. nie udalo (i zapewne si. efektownie przystàpily do dr ugiej wojny Êwiatowej.ç tysi. I rzeczywiÊcie Hitler zaatakowal pierwszy! Podczas gdy na bezkresnych ziemiach Ros ji Wehrmacht i Armia Czerwona wyrzynaly si. Lecz w 60% wykonali swój plan. panowie. Jednak e. lecz w r. Przestalo istnieç imperium brytyjskie. zmierzajàcego do realizacji wlasnych globalnych planów. wi. gdy Rosjanie i Niemcy skoczà sobie do gardla.ciuset trzydziestu pi. W owym czasie admiral byl ju osobà prywatnà i mógl mówiç. jak i Stalina i w sposób nieunikniony przeka e jà sile znacznie bardziej dynamicznej i swobodnej.] w dalszym rozwoju wydarze na Êwiecie. jak w polityce nikomu jeszcze si. Stany Zjednoczone Ameryki. Scenariusz taki pozbawi inicjatywy w woj nie zarówno Hitlera. nawzajem. by przekonaç si. co zostalo zdobyte.ciu miliardów dolarów. spodziewamy [wlaÊciwie kto? Gabinet Roosvelta? LB. podstawiwszy swe stare liniowce pod japo skie bomby w Pearl Harbour.cz nie potrafià. by go stamtàd wykurzyç. Afryki i Azji.cie jest bardzo proste. ze sobà ich piechota i artyler ia. Atlantyku i Oceanu Indyjski ego niepodzielnie kontrolowala flota ameryka ska. e jeÊli Stalin rzuci znienacka na Hitlera swoje dwieÊcie dywizji i dziesi. Pewne jest tylko to. co tylko chcial.. Do pró ni.aatakuje.. nie uda) zrealizowaç w 100% zaplanowanego wczeÊniej scenariusza. wdarl si. gdy ustawicznie zmagaly si. oddajàc na lask. to i Amerykanom. rozpocznie Hitler. czterystu tysi.lo zmia d one przez amery ka skà pot. e Hitler ugr z. to odpowiedê na pytanie. by pierwszy ruch zrobil mister Hitler.g. Ogromne regiony Pacyfiku. podkreÊlilju na wst. Ameryka skie wojska okupowaly wielkie polacie Europy. tej sily caly Êwiat. zna tylko sam Pan Bóg. a Stalin straci mnóstwo czasu. a wkrótce upadlo imperium francuskie. gdy obecny na semin um szef marynarki wojennej zabral glos. run.B. Zalizywal i leczyl krwawe rany wojny. dolar. jaka powstala w miejsce obalonych i rozpadajàcych si. JeÊli zaÊ wojn. zatrzeszczalo w szwach. by dalej jà prowadziç wedlug scenariusza.cy zabitych i pi. przypominajàcymi pierÊcie nie boa dusiciela. uksztaltuje. nawet w najbardziej sprzyjajàcych okolicznoÊciach. Europy. i Armia Czerwona uczyly si. fiihrer ze swymi wojskami w dwa miesiàce póêniej. która niewàtpli wie si. Przera ona i spustoszo na Europa przywarla do pot. to Wehrmacht zostanie zm ia d ony i w kilka miesi. na idei blitzkriegu. czego si. La c uch ameryka skich baz wojennych na wszystkich kontynentach opasal Êwiat ogromnymi spiralami. startych z oblicza ziemi krajów i dymiàcych ruin miast. wojennà imperium japo skie. gdzie znajdzie si. JeÊli nie braç pod uwag. A gwarantem niewzruszonoÊci tego.ênie gdzieÊ w bezkresnej Rosji. I wszystko to uzyskano za cen.cy póêniej armia sowiecka stanie ubrzegów Kanalu i w Gibraltarze. stawial mocny fundament pod gmach przyszlej Êwiatowej hegemonii .c nie tylko nie lubià si. prawo pierwsz ego ruchu oddajmy Hitlerowi .cy czolgów [admiral znacznie pomniejszal sily Stalina I. Nie udalo si . Wynika z tego dylemat: co bardziej sprzyja naszym planom? Czy to. Mocarstwo zza oceanu wydalo si. broniç. imperiów.pie swojej wypowiedzi: Admiral Richardson ÊciÊle sformulowal wlaÊnie o. Wystarczy spojrzeç na map. a poniewa i Wehrmacht.]. nej ameryka skiej piersi niczym chore dziecko. Zatem.. byly pod koniec wojny atomowe grzyby nad Hiroszimà i Nag asaki.

tnie kraju. to równie Stalin 58 .szcz.

W kilka lat póêniej sam siebie awanso wal na generalissimusa podobnà rang.. Po zwyci.Êç Korei nie tylko zostaly zaj . ku zaskoczeniu Amerykanów dotarla do Indii. Pod sztandarami Stalina znalazly si. Jednak swà wojskowà karier. pulapkà. sam nigdy nie byl olnierzem. JesteÊmy olnierzami mówil do marsz alka Montgomery ego klepiàc go po ramieniu ijako olnierze Êwietnie si. którzy nabrali ochoty.skich wojnach generalowie zawsze stano wià sil. z uporem przek onywali rzàd. ocalalych z przedwojennych czystek bàdê przezornie pozostawionych przy yciu na podobnà okazj. jak generalowie ameryka scy. rozumiemy. zasmakowawszy w ofensywnych operacjach militarnych podczas wojny.gry. a wkrótce potem. w Chinach zdob yli komuniÊci. Podobnie. e wykonal swój obmyÊlony przed wojnà plan co najmniej w 50%.mial wszelkie podstawy. Propozycje generalów tak dalece rozmijaly si. Turcji i Grecji. na Europ. e koniecznie trzeba uciszyç ZSRS za pomocà broni atomowej. a Zwiàzek Sowiecki podzielono na strefy okupacyjne. by sàdziç. Afryki i krajów Bliskiego Wschodu. Bylto kolejny przemyÊlany krok. Podczas gdy Amerykanie borykali si. broni atomowej? Zawsze nale y dbaç o zachowanie równowagi sil w Êwiecie. W. Generalowie ameryka scy. Czy aby nie dlatego faktycznie przekazano Stalinowi za poÊrednictwem wywiadu tajemnic. ta owiem mo e okazaç si. nie liczyç. Dysponowal wów czas ogromnà machinà wojennà. wi. Czechoslowacja. Czerwonà do opuszczenia pólnocnych terenów Iranu. znaczna cz. Zbyt pewnych siebie aliantów czekala nie lada niespodzianka: wladz. na którym dokladnie oznaczono cele ataku atomowego na ZS RS. by wszystkie pr oblemy rozstrzygaç drogà operacji militarnych. Oddajàc Stalinowi w l apy Europ. pozwolilo Amerykanom ustabilizowaç sytuacj. w Albanii. z komunistycznà zarazà w Azji.dzynar odówki... rozpoczàl od stopnia marszalka. militarystà ni w latach trzydziestych. W 1915 roku komisja lekarska uznala go za niezdolnego do slu by wojskowej.. pólnocna cz. mieli tylko generalowie Franko i Czang Kai Szek. Stalin odczuwal w 1945 roku równie silnà.Êç Balkanów i strategiczne wyjÊcia ku Morzu Âródzi mnemu. Jugoslawia. Polowa Niemiec. .c praktycznie niewyczerpane ludzkie rezerwy. póki wylàcznie Ameryka bronià tà dysponuje. dstawiono nawet prezydentowi Trumanowi szczególowy plan. Wschodnià Amerykanie ju wówczas traktowali jà jako ladunek wybuchowy o przedlu onym dzialaniu: za jakieÊ czas eksploduje i rozniesie na strz.te przez wojska rosyjskie: prawnie przyznano Rosji sowieckiej te kraje na konferencji w Poczdamiejako stref . by uniknàç zbyt latwej pokusy. Komunistyczne rozruchy wybuchly w Iranie. a powstrzymaç ich naciski nigdy nie jest latwo. komuniÊci zdobyli w ladz. Zaraza komunistyczn a z Pekinu szybko rozprzestrzenila si. Co prawda. w tych krajach i zmusiç Armi. Tylko to. Polska. Niemal natychmiast wprowadzono tam re ymy komunistyczne. gdy planowal inwazj. z planem ofensywy dolara . na ich czele Stalin postawil starych dzialaczy Mi. jej wplywów. e S talin nie dysponowal wtedy bronià atomowà. Rumunia.py Zwiàzek Sowiecki. identycznà pokus. z którà trudno si. W efekcie pod wplywami Stalina znalazla si. e trzeba bylo nieco ostudziç ich zapal. w Azj i poludniowo-wschodniej. Po wojnie Stalin jeszcze bardziej czul si.

Stalin uÊmiechnàl si. jak i angielska nie stanowily dla niego zagro enia.g. lub po pros tu nie rozumial. Grupa slynnego Abla niemal calkowicie skladala si. ba wr. Uzmyslowil sobie wskutek tych doÊwiadcze wiele spraw. e wyprodukowal bomb. e wszyscy sowieccy atomowi agenci zostali zdemaskowani przez Amerykanów. w dodatku wyposa ona w bro atomowà. oldakiem z zamilowania. cala Europa. Wojna i nieustanna.7 Sprawa szpiegostwa atomowego jest bardzo niejasna. osobiste kontakty z Churchillem. atomowà. nieprzydatne.tany manià zdobycia wladzy nad Êwiatem Stalin mierzy pot. greckà.ta na bardzo wysokim szczeblu. a wlasnà przesuwal coraz bli ej tronu. e z rozkoszà wrzucal do ognia woskowe figurki zgladzonych przez siebie pretendentów do korony. mloda . zwlaszcza pancernych. dobrze od ywiona. Stalin stal si. e nàjpot. n iczym widmo wyrosla przed nim pi. Êwietnie wyszkolona. lecz ci. W rzeczywistoÊci bylo zupelnie inaczej.cz strach przed katastrofà militarnà. cierpliwie oc zekiwali ko ca ich dzialalnoÊci i nie zatrzymali nikogo. Przekazali oni Ablowi osobiÊcie wszystkie tajemnice broni atomowej. by zagroziç jego planom. holenderskà.tnastomilionowa armia ameryka ska. Stalin byl pewien. norweskà. z pracowników CIA i kontrwywiadu wojskowego. Roosveltem i innymi politykami oraz przywódcami wojskowymi Ameryki i Europy odmien ily Stalina. Po wojnie. 59 . Lekcewa yl ich lotniskowce i liniowce. Przed wojnà z Niemcami Stalin z równie wielkim zadowoleniem wrzucal do ognia unicestwi ane w jego planach europejskie armie: polskà. e co najmniej spora cz. niejszym pa stwem w Europie jest Watykan. uda. zamiast likwidowaç ich siatki szpiegowskie.Êç zamierze mu si. jak mniemal. Stalinowi. o którym powiadano. i wply y krajów wylàcznie liczbà posiadanych przez nie dywizji. pod wàsem i spytal: A ile Watykan ma dywizji pancernych? Mo na bylo sàdziç. aresztowano naty chmiast prawie wszystkich sowieckich agentów w USA.powal niczym Ryszard III. W chwili gdy znów wydalo si. Dawniej Stalin rzeczywiÊcie mierzyl wszystko potencjalem zbrojnym. których przed wojnà nie bral pod uwag. Wiemy dziÊ. Dopiero gdy ZSRS oficjalnie oglosil. e zarówno armia ameryka ska. trwajàca ponad dwa lata obawa. Post. francuskà. belgijskà. e op. spadnie mu na dlo . j ak dojrzale jabluszko. jugoslowia skà. Gdy Ha rriman powiedzial mu kiedyÊ. W ko cu zostalo ju na kontynencie europejskim innych armii prócz niemieckiej. A zatem decyzja o tej wspólpracy musiala zostaç podj. jak sàdzi wielu historyków. Lecz nic z tychjego planów nie wyszlo. Gdy wódz narodów jà zniszczy.

wcià wyposa ane w naj nowoczeÊniejszà bro .tal on wojn. niespodziewanie zarzàdzil. trzeba bylo wciàgnàç do wo ny miliony Chi czyków.la na spi. Ze zgrzytem opadla elazna kurty na. dla Korei Pólnocnej katastrofà. w arsenalach Stalina. do Rosji sowieckiej.trzonej. Stalin wiedzial o planie inwazji dolara.dzy. zdolne wywolaç ferment i eksplozje spoleczne w Êwiecie zachodnim zaws ze. natychmiast rozp.cy dzial artyleryjskich. niejszym i najbogatszym krajem Êwiata. Pojawila si. do ko ca jeg o finansowych niuansów. Gdy wreszcie bro atomowa znalazla si. lenin metod. Pierwsza uzyskaç mia d àcà przewag. zrujnowane imperium stalinowskie. wr.dàc w zlym humo rze. póllegalne i nielegalne partie komunistyczne. wÊciekle obracaly lufami czolgi po obu str onach linii podzialu. Stalin wc ià medytowal. Byly dwie mo liwoÊci. zdejmowano siatki maskujàce stanowiska tysi. legal e. Awantura ta. Izolowala kraj od Êwiata. Widmo Hiroszimy i Nagasaki bylo dla wszystkich groênym ostrze eniem. mogàcej natychmiast zalaç i zatopiç wrn. jak przechwyciç inicjatyw. Instynkt samozachowawczy podpowiadal mu. na którà skladaly si. jednak jej wydatki z brojeniowe w powojennym Êwiecie stawaly si. nie tylko spoleczne. Nad terytor ium okupowanym przez wojska sowieckie groênie huczal ameryka ski most powietrzny. niewiarygodnie wielkie. przeogromnej dolarowej fali. a przez to zyskaç na czasie. Jak zwykle stracili podczas tych wal k sto razy mniej ludzi i wyposa enia ni druga strona konfliktu. b. W odpowiedzi Moskwa Ukladem Warszawskim podporzàdkowala sobie jeszcze bardziej kraje Europy Wschodniej . Zaczynal si. e trzeba zmusiç Zachód. gdy Stalin. jak zwykle. korea skà. Bylo tak na przyklad wówczas. Tracono na to wszystko morze pieni. w konfrontacji globalnej. Berlina Zachodniego. dolarowej fali poprzez elaznà kurtyn. Moskwa poniosla mniejsze straty ludzkie i materialne ni USA.la u boku Ameryki tworzàc pakt obronny NA TO. Druga nadlamaç zwartoÊç ich szeregów i odpornoÊç od wewnàtrz za pomocà wypróbowanych. To oni przywalili swych przeciwników stertami wlasnych cial i umo liwili honorowe zako czenie konfliktu remisem. oplacili to wla snymi stratami Korea czycy i Chi czycy. byç mo e.cz katastrofalnie ich braklo. oslabiç nacisk na ZSRS. Amerykanom udalo si. Na europejskiej linii konfrontacji koncentrowano ogr omne annie.cej dolarów puszcz al na wiatr. choç nie rozumial. omal nie zako czyla si.dzniale. Nikt jednak nie otwieral ognia. gdy to bylo potrzebne Moskwie. zachowaç suwerennoÊç Korei Poludniowej. Stalin Êwietnie to rozumial. seria nowych zarzàdze zakazujàcych ludnoÊci posiadania jakiejkolwiek waluty lub zlota. kolejnà blokad. Sytuacja patowa w Europie co jakiÊ czas powodowala kryzysy. Mo na bylo w tym celu wykorzystaç coÊ w rodzaju piàtej kolumny. A jeÊli zajdzie potrzeba. by jak najwi. bombowce i myÊliwce podgrzewaly silniki. W . I choç Zwiàzkowi Sowieckiemu. Przera ona Europa przycupn. Zgodnie z tym. milit d koalicjà przeciwników. Tylko w ten sposób mo na zapobiec przedzieraniu si.Armia ta plyn. okres gigantycznej rywal izacji znajpot. lecz prawdziwe eksplozje bombowe. co planowano w Moskwie. jak wiadomo. w celu zbadania gotowoÊci bojowej Zachodu. a zarazem strzegla dziewiczoÊci rynku rosyjskiego przed dolarowà penetracjà.

Kiepski stan lotnictwa w la tach wojny. a mo e w tych mastodontach tkwil jakiÊ sens. naloty z udzialem tysiàca samolotów. w przestworzach. niepoj.gi morskiej. Wypróbowywano strategiczny bombowiec Miatiszczewa.sz. Zwolniony z szaraszki.c wcielaç w ycie nowy. W pracowni. e bez zniszczenia ameryka skiej pot. Równie skuteczne byloby budowanie wówczas staro ytnych galer poruszanych silà ràk wioÊlarzy RównoczeÊnie rozbudowywano strategiczne sily powietrzne. Utalen towany konstruktor nie chcial traciç czasu na samo tylko kopiowanie. kon struktor sporzàdzil stosowne plany ameryka skiego trofeum i rozpoczàl jego seryjnà produkcj. Byç . na tej maszynie. gigantyczny program budowy floty wojennej. Zrozum iano. zmuszony w 1944 roku do làdowan ia w pobli u Chabarowska. Niemal co dzie spodziewal si. na okr. Nieco póêniej doÊwiadczenia ameryka skie staly si. wojennà Stanów Zjednoczonych podczas minionej wojny. Zapragnàl stworzyç równie wielkà pot. a bomby padaly jak krople deszczu wszystko to poruszalo wra liwà dusz. wódz narodów chwilowo zglupial. towarzysza Stalina. By nie zawieÊç zaufania wodza.ty dla zwyklych Êmiertel ników? Anga owanie si. demonstrowana przez marynark. pierwsze zaÊ samoloty odrzutowe typu MIG spra wdzaly si. Skala mo liwoÊci s trategicznych. Zacz. którà kierowal. ju na niebie Korei w walkach powietrznych z ameryka skimi Sabrami . Nie pozostawaly w tyle równie inne biura konstruktorskie. i polecono Tupolewowi wzorowaç si. ze strachem desantu amer yka skiego na Krymie. prowadzono ju energi czne prace nad udoskonaleniem odrzutowego bombowca Tu-16 i okr. Obie metody wymagaly ogromnych nakladów finansowych. Na lotnisko podmoskiewskie dostarczono ameryka ski bombowiec strategiczny B-29.zienia dla naukowców.tach i gwarnych ulicach. podczas których gasl o na niebie slo ce. tak rozmijajàcy si.dzie: w bazach wojennych i w instytucjach pa stwowych. ojca lotnictwa rosyjskiegoMikolaja ukowskiego) i kazal mu budowaç bombowce równie skuteczne jak ameryka skie.dzie realne. dla Rosji sowieckiej wzorem. w budow.cz absurdalne.. czyli wi. Wyczyny ameryka skich latajàcych fortec nad Niemcami i Japonià. zwlaszcza dopóki nie zdobyl bomby atomowej.to wi. poczàtkowo przera a la Stalina. 60 .g. dotkliwie szarpal wodzowi nerw y. Anatol Korolew szykowal Amer ykanom kolejnà niespodziank. inspiracjà wlasnej s trategii. Zwolnil z lagru konstruktora Andrieja Tupolewa (ucznia Êwiatowej slawy naukowca.tu torpedowego Tu-l4. z jego wysokimi ocenami z lat bezpoÊrednio przedwojennych. pod zmienionà nazwà Tu-4. zdobycie calkowitej hegemonii nie b. krà owników liniowych (z których ka dy kosztowal niemal dwa miliardy rubli) bylo w latach powojennych wr. Jednak budowa monstrualnych krà owników liniowych typu Stalingrad do tej pory nie znajduje rozumnego wyjaÊnienia.

w kraju. e w latach wojny par tia ta stworzyla w lonie ruchu oporu doÊç silne fonnacje zbrojne.. korygowala i Wytrwale realizowala plan destabilizacji ycia spolecznego na Zachodz ie. Thorez staral si. komunistycznà m. ulicznych rozruchów. która w kilk at póêniej wplyn. Jego zadaniem byla te intensywna. zwyci. próbowala nawet z ich pomocà zagarnàç wladz. jego pokojowej polityki zagra nicznej oraz genialnego wodza narodów.ki maksymalnemu wykorzystaniu demokratycznego systemu ycia w krajach Europy Z achodniej i USA Moskwa przygotowywala. Thorez mial niweczyç plany przeciwników politycznych drogà organizowania strajków robotniczych. Anlerykanie po raz pierwszy w dziej ach uÊwiadomili sobie. wybuchnie ono w okreÊlonej przez Moskw. Dzi. manifestacji. Takà wlaÊnie ewentualnoÊç mial na myÊli Stalin rozp. by zdemoralizowaç francuskà armi. oryginalnà bro rakietowà. Maurice Thorez byl od roku 1928 czlonkiem komitetu wykonawczego Mi. legalna. Moskwa stawiala na francuskà parti. Sam Thorez zdezerterowal z wojska i ukrywal si. Na jej czele stal oslawiony Maurice Thorez. wciàgaç w orbit.. i muszà wydaç kolejne miliardy dolarów. V -2 stworzyl nowà. pochodów pod has lem walki o pokój i protestów przeciw pod egaczom wojennym. wyznaczonà przez Kreml. tym razem nie na cele nowego podzialu Êwiata. zachowaly w konspiracji swe dawne struktury i uzbrojenie. w Pary u.Wykorzystujàc zdobycznà rakiet. generalissimusa Stalina.dzynarodówk. e sà krajem frontowym. Siedziby sztabów oraz instytucj i centralnych tej organizacji znajdowaly si. we Francji. on i jego partia zrobili wszystko. by dobrowolnie jechali na roboty do Niemiec. i spolecze stwo. Stawiano zwlaszcza na najmodniejszà w latach powojennych komunistycznà parti. . Chocia oficjalnie oddzialy te zostaly rozwiàzane.la na calkowità zmian. nieÊwiadome. w caloÊci polo onym na linii walk.zcy faszyzmu. gdy alia ci wkroczyli do Nonnandii. Plan maksimum przewidywal zorganizowanie przez parti. czyniàc F rancj. by wesprzeç naród sowiecki w jego walce z agresjà niemieckà.in. w ten sposób pomogà narodowi niemieckie mu odeprzeç angielsko-francuskie zagro enie. na swojej robocie. zgodnie z ins trukcjà moskiewskà. przystàpil do organizowania ruchu oporu.dzynarodówki i znal si. otrzymawszy nowà instrukcj.dzajàc Mi. bez wahania wykonywal rozkazy Kremla. chwili. wply wów partii komunistycznej równie inne partie i warstwy spoleczne Francji. W owych latach Francja byla kluczowym pa stwem NATO. prosowiecka propaganda w Êrodkach infonnacji masowej. Zdelegalizowana w roku 1939 partia komunistyczna po wojnie znów stala si. Kolejnym krokiem mialo byç wezwanie na pomoc A rmii Sowieckiej wedle starej metody. wlasnych granic. co mo liwe. wyslawianie Zwiàzku Sowieckiego. lecz na obron. zaapelowal do robotników francuskich. Jednà z dróg wiodàcych ku temu celowi mialo byç bezpoÊrednie podporzàdkowanie zachodnich partii komunistyczny ch Moskwie. latwà zdobyczà dla Hitlera. dlatego. z Moskwy. fta ncuskà powstania zbrojnego. Zanim jednak do tego dojdz ie. e z woli swych przywódców oczekujà na godzin. Po czerwcu 1941 roku. wojskowo-strategicznej sytuacji Êwiata. a na poczàtku okupacji niemieckie j. doskonalonej w latach wojny z Polskà i Finlandià. Na poczàtku drugiej wojny Êwiatowej.

Rozmaite zwiàzki zawodowe. porewolucyjnej fali. poniewa zwiàzki zawodowe domagaly si. emigranci pierwszej. Co do banku tu pojawily si. 99. tam zalo ony przez nich Eurobank. W euforii zwyci.ce Stalina: ka dy ma prawo dyspono waç tym.ç tysi. nie majàcym nic wspólnego z partià kom unistycznà. klopoty. na widok zlocis tych naramienników oficerów Annii Czerwonej. postanowili przekazaç ten bank Z wiàzkowi Sowieckiemu. Operujàc szczególnie korzystnym oprocentowaniem Eurobank (czy te Bank Ludowy. ich uczestnikom trzeba bylo na ogól placiç (zwykle po trzysta ftanków). Konieczne bylo utrzymywanie pokaênego aparatu partyjnego.3% bankowego kapitalu przekazano partii komunistycznej kierowanej przez niezlomnego przyjacie la ZSRS Thoreza. na Boulevard Haussmann.cej 0. Efektowny skok na tory kolejowe gloÊnej Raymondy Dienne. W Pary u. Skierowala ona jednego z czlonków swego KC na nominalnego dyrektora. od wladz po szeregi czlonkowskie prze arte agenturà stalinowskà. w którym przechowywano m. nych.dzy siebie Bank Pa stwowy ZSRS i Wniesztorgbank ZSRS. wedle wlasnego uznania. która zat rzymala pociàg z transportem broni. kosztowal parti. otwieral te ch. Byla to tak e wàtpliwa zasluga ró norakich komitetów powrotu do ojczyzny i zr.7% kapitalu podzielily mi . sportowe zakladaly konta w jak e korzystnym dla nich banku.cznej propagandy starego agenta GPU. Wszystko to razem wzi. Th oreza i zwiàzane z nià organizacje. co stworzylo mu ogromne mo liwoÊci dalszego dzialania. czasopism. marszów i mityngów. hrabiego Ignatiewa. zapasy zlota.te wymagalo co roku wielomilionowych nakladów pieni. Podobnie bylo z organizowaniem demonstracj i. ominàç. dziesi. ulotek i proklamacji. kierowanych przez cudzoziemców bez obywatelstwa francuskiego. jak L Humanite ). Wszystkie plany wymagaly jednak du ych nakla dów finansowych. niezb. co posiada. wydawania gazet.in.tnie rachunki innym organizacjom.dne byly Êrodki na organizowanie strajków. stowarzyszenia kobiece. Nie bylo trudnoÊci z przekazaniem bialego zlota w r.cy ftanków (honorarium Raymondy) plus dodatkow e trzydzieÊci tysi. Mniej wi. Finansowala to wszystko Moskwa.cy kary za spowodowanie przerwy w rozkladzie jazdy pociàgów towarowych. Przepisy ftancuskie zabra nialy istnienia w kraju banków. (drogich i deficy towych. mocno ju wiekowi przywódcy bialego ruchu i licznych organizacji sp olecznych emigracji. Bank finansowal parti. mlodzie owe. Lecz przeszkody te latwo dalo si . wywiezione przez b ialych z Rosji i depozyty ROWS (Rosyjskiego Zwiàzku Ogólnowojskowego).Thorez wszedl do rzàdu. zakupi li budynek. rekompensaty dla swych czlonków za utracone zarobki.skiego ko ca drugiej wojny. jak go czasem nazywano) szybko dotarl swoimi wplywami do wielu struktur spolecznych Francji. Nawet Po 61 . MieÊcil si.

Jedynie sztywne instrukcje z Moskwy kr. Aresztowanie winnych bylo powodem znacznych strat finansowych. Odwa nego awanturnika schwytano w Montevideo. dzi. legalnego finansowania partii agenturowych. gdy nie chcieli mieç ze sobà nic wspólnego. przywieziono do Moskwy i rozstrzelan o na mocy wyroku za bandytyzm . z walizkà zawierajàcà trzyst a tysi. te . Sumy te si.dzy.czowe perspektywy. w Bonn. Za niewidz ialnà kurtynà. W Londynie. kryly si. WyjaÊnilo si. pilna potrzeba. W trakcie Êledztwa zapewniali.dzynarodowej finansjery. banków partii bolszewickiej. w fili. zaiste t. by tam ich ukaraç. powodowania ich rozkwitu lub bankructwa zale nie od koniecznoÊci. Najcz. bylo konieczne. tworzàc silnà struktur.wszeclma Konfederacja Pracy (WTK) dzialajàca w prywatnych przedsi. CIA. lecz i zdeponowanymi tam solidnymi kwotami w gotówce.powaly nieco myÊl twórc zà dyplomatów sowieckich i agentów wywiadu. Tak z grubsza wyglàdalo to we Francji. ukryç je gdzieÊ w Europ ie. wylàcznie wyrachowaniem. e fili. Wiedniu. Ale có . Luksemburgu i Teheranie niczym grzyby po deszczu wyrastaly banki ludowe . a nie pobudkami politycznymi.ki temu ocalili ycie.czyn.ç lat..cz obowiàzek trzymania w Eurobanku swych pieni. która szczelnie ukrywala owà paj. Bylo to konieczne dla regulowania pilnych wydatków i oplacania agentów nonsensem byloby otwieranie dla nich kont bankowych. falszywymi paszporta mi. liczne skandale. organizacji spolecznych i osób powstawala te mo liwoÊç finansowego p rzenikni.. e kierowali si. dzialajàcy pod przykrywkà paszportów dyplomatycznych.kszym zakresie w pozostalych krajach Êwiata po tamtej stronie elaznej kurtyny.biorstwach przem yslu zbrojeniowego dala si.Êciej byly to funty szterlingi. co do kopiejki. uczestniczenia w grach gieldowych. by w przyszloÊci nikomu nie przyszlo do glowy coÊ w tym stylu. Wlepiono i m tylko po dwadzieÊcia pi. Poza mo liwoÊcià bezpieczne go. w stosownej walucie. nawet jeÊli stali .dzynarodowej sieci banków.ziach przemysiu zachodniego. a nawet mo liwoÊç kontroli tych lub innych kluczowych przedsi.cia do mi. Stal si. Przed Rosjà sowieckà otwieraly si. Obaj ci zwalczajàcy si.biorstw. wi. Gdy pojawiala si. Na przyklad sowiecka rezydentura w Brukseli sprzeniewierzyla nagle pieniàdze z nadziejà. dysponowali nie tylko rachunkami w Eurobanku.c faktycznie przeobrazila si. Rezydenci slu b specjalnych. antagoniÊci zalo yli dwa ró ne konta. glównie jako Êrodek profilaktyczny. ~ zwabiç w sieci Eurobanku. nawe granicà. podobnie w mniejszym lub wi. lokowania pieni. którzy wraz z pocztà dyplomatycznà wieêli gotówk. Bernie. Byly to afery niekiedy na du à skal. Ambasady bratnich krajów we Francji mialy wr. przysylano z Moskwy zlotych kurierów oficerów MBP bàdê G U. e uda si. Banku Ludowego w Neapolu w caloÊci kupili na pniu Amerykanie . trudZ:1cych si. z tej racji centralnà postacià sensacyjnego dwuletniego poÊcigu ze strzelaninà. tajemniczymi zabójstwami. glównie kryminalne. Malwersantów blyskawicznie schwytano i dostarczono do Moskwy. Towar zysz Stalin lubil porzàdek i od ka dego wymagal rozliczania si. w gal. karzàc bez litoÊci winowajców. Sowieckie rezydentury wywiadowcze we Francji (MGB i GRU) równie ulokowaly tam swoje fundusze.cy funtów.dzy w nieruchomoÊci ach. Albo inna sprawa: zloty kurier kapitan Siedakow ulotnil si.galy okolo milio na franków i stale byly uzupelniane. na niwie mi.

komu nistów do dotowania ich przez glównego z potencjalnych rywali USA na arenie Êwiatowej spowodowal w Kongresie debat . Rado dostal dwadzieÊcia pi. kraj mial pieniàdz e. a nawet z samym Stalinem.zieniu za malwersacje finansowe. e znikomo malej grupce ludzi.. osiemdziesiàt tysi. Federalne organy podatkowe USA ustali ly wówczas.cy ftanków szwajcarskich. lecz nim to si. e w latach w ojny Rado lokowal na swym prywatnym bankowym koncie pieniàdze. Tam przypomnial sobie bank i numer konta. musial zwróciç wszy stko. Wszyscy ponieÊli za to surowe kary. e nie byly to jego prywatne pieniàdze. e w latach wojny Hall uchylajàc si. Tak na przyklad szef czerwonej orkiestry . W rzeczywistoÊci odpowiad ali przed sàdem niemal wylàcznie za deftaudacj. Przy o kazji wykryto. Przy wszystkich tych transakcjach nie wplacono ani ce nta podatku do bud etu federalnego i bud etów trzech wchodzàcych tu w gr. Sekretarz komitetu krajowego partii komunistycznej USA Gus Hall ( Komora gazowa jak go nazwaly niektóre gazety z powodu fonetycznej zbie n oÊci z tym okreÊleniem jego imienia i nazwiska) siedzial pi. e ani jeden z gloÊnych rezydentów wywiadu sowieckiego nie rozliczyl si. sà pelne afer finansowych. powojennego okresu rzàdów Stalina. za nic nie mógl so bie przypomnieç. od slu by wojskowej zwial do Meksyku. Odsiadywal to w la grze. Po latach rezydenci owi wypisujà w swych wspomni eniach. Rado. Tajne sprawy sàdowe i akcje operacyjno-wywiadowcze krótkiego. a równoczeÊnie przyznanie si.pnie do Izraela. e dzielily ich ró nice ideologiczne z wladzà zwierzchnià. czy nie nale aloby uznaç komu 62 . otrzymywane na oplacanie tak wyjàtkowego agenta jak Rudol f Rosier. w którym z banków ulokowal bagatelnà kwot. by dzialaç na tak szerokà skal.? Pytanie to po raz pierwszy zadala publicznie prasa ameryka ska.ç lat w wi. nie dal mu jednak ani grosza. stalo. legendarny bohater wielu serial i sensacyjnych.ç lat. partià komunistycznà USA. zap omnial jednak. a nast. którzy nazwali si. Fakt ten.wysoko w hierarchii slu bowej.. zostal po wojnie schwytany w Kairze i przywieziony do Moskwy. Wielomiliardowe coroczne wydatki na operacje zagraniczne i jeszcze znacznie bard ziej horrendalne wydatki na uzbrojenie mimo woli prowadzily do pytania: skàd tak wyniszczony przez wojn. Rezydent wywiadu sowieckiego w Szwajcarii. stanów. Po Êmierci Stalina wyjechal do Polski. co do franka. nie wiadomo kto i skàd przeka zal dwadzieÊcia milionów dolarów na zakup du ych nieruchomoÊci. po wojnie z wydatków w walucie. Âledztwo szybko wykrylo la cuszek làczàcy Nowy Jork z Moskwà. slynny Leopold Trepper. W toku Êledztwa wyjaÊniono. gdy w 1949 roku wy buchl skandal zwiàzany z dzialalnoÊcià partii komunistycznej Stanów Zjednoczonych. Dowodzà one.

jak dostarczano do barów USA alkohol w latach prohibicji. na aukcjach i na czarnym rynku. e zast.ly po jawiaç si. które z takà swobodà prowadzila Moskwa.cej tak. której naklad drukowano niekiedy w ZSRS i rozpowszechni ano wylàcznie w bratnich krajach .. Byç mo e Gehlen mial racj.dzy na podobne glupstwa. Kurierów chwyt ano. by w przyszloÊci powa nie tra ktowali przepisy dotyczàce otrzymywanych z zagranicy Êrodków finansowych.pca fiihrer a w partii a zarazem agent Mi. Towarz szyl temu jazgot gazet sowieckich o nagonce na komunistów ameryka skich . wlàczni bowiàzkiem rejestrowania si.c.cy dolarów. Hitler byl bankrutem finansowym. wlàcznie z deportacjà sowieckich dyplomatów. nie starczyloby go nawet na pól roku wielkich operacji finansowych. Hitlerowski general Reinhard Gehlen. jaki zaocznie otrzymal w Norymberdze.ciem deficytowej gazety komunistycznej Daily Worker . aresztowaniem funkcjonariuszy partyjnych. wytopionego z k oronek i obràczek zam. zlote pistole francusko-hiszpa skie i ftacuskie luidory monety bite w Hiszpani i i we Francji w stosunkowo krótkim okresie pierwszej polowy XVII wieku. Z numizmatów Europy szczególnie du ym p owodzeniem cieszyly si. który kierowal w latach wojny wschodnim wydzialem Abwehry. kpiàc sobie z wyroku Êmierci. pod surowà kontrolà finansowà wladz. Demokracja ameryka ska nie wybacza swym obywatelom tylko jednego u chylania si. w ró nych kràjach: w~ sklepach specjalistycznych. ze wszystkimi wynikajàcymi stàd konsekwencjami.ce Sta lina jego zloto.. e wkrótce ich cena katalogowa gwaltownie . zobowiàzal ich tylko. przewodniczàcego komisji Kongresu USA). podczas gdy wartoÊç zlota zawartego w monecie nie przewy szala dwustu dolarów.nistów za agentów obcego pa stwa .czonych w obozach koncentracyjnych ydów bylo tyle.c prawa komunistów. Ju w polowie 1942 roku. Stopniowo wyjaÊnialo si. Od tej pory pieniàdze dla komunistów ameryka ski ch trzeba bylo dostarczaç mniej wi. od podatków. rozpasaniu taszyzmu w USA . bylo wielkim sukcesem numizmatyka. póêniejszy organizator i szef slu b specjalnych w Niemczech Zachodnic h. i to w takiej iloÊci. a zwlaszcza na dublon w dobrym stanie. W sensacyjnym oÊwiadczeniu. Sàd najwy szy uznal wi. jak slusznie informowal wywiad ameryka ski. na policji. pieniàdze? Zacz. Mieszka tam. Zrozumiale wi.ciu tysi. jakoby potwierdzonym mocnymi dowodami.çdziesi. ile Moskwa wydaje co roku pieni. wr. Natrafien ie na pistola. stwierdzil. W rezultacie komuniÊci ameryka scy znaleêli si.czyl Stalinowi klucze do zlota partii nazistowskiej. polowaniu na czarown koszmarach maccarthyznm (wedlug nazwiska gloÊnego z badania dzialalnoÊci antyameryka skiej senator a Josepha Mc Carthy ego. co kot naplakal. Martin Bonnan. zdobytym jakoby po wojnie przez stalinow ski wywiad.la krà yç plotka o faszystowskim zlocie. e pojawilo si. gloÊne skandale. poniewa faszystowskiego zlota. W 1950 roku wybuchla slynna afera numizmatyczna .dzynarodówki. Cena katalogowa takiej monety wynosila od trzydzies tu do pi. Jego sensacje nie wywarly jednak e na nikim szczególnego wra enia. skladal w tej kwestii tajne zeznania przed ameryka skà komisjà Êledczà. pytanie: skàd na to biorà si. wybuchaly nowe. a sam spo kojnie uciekl do Moskwy. tote gdyby istotnie wpadlo w r. zamkni. I nagle monety te zacz.

w Luwrze. Mo na zatem sàdziç. Tote powstale jeszcze w czasach Lenina tajne laboratorium falszerskie NKWD doskonalilo swe teclmiki. Gdy przyjaê sowiecko-hitlerowska w latach 1939-l940 si.g. Monety. na szersze wykorzystanie potencjalnych mo liwoÊci tajnego laboratorium. W heroiczny ch latach leninowskich podj.gi imperializmu . od celnych po bankowe. które zalaly obszar bylego ZSRS. wielu kont partii w bankach zachodnich. na rynku. Tam.i dziesi. Moskwa. Falszywe funty produkcji niemiecki ej szybko rozpoznawano i usuwano z obiegu. Okazalo si.spadla.gn.dzynarodowych gangów falszerzy pieni. lecz ze znacznie gorszym skutkiem.b iorstwo. lecz stanowila dla Moskwy pou czajàcà lekcj. drukowania falszywych banknotówpi. W latach powojennych odpowiedni tajny wydzial NKWD . obwieÊc ila. obrastajàc wysoko wykwalifikowanymi spe cjalistami.ciofuntowych w celu obalenia ekono micznej pot. Na poczàtku lat pi. e zostalo zlikwidowane. imperializmu .. Wymienialne Êrodki platnicze byly wcià potrzebne. które pojawily si. Byla to najprawdopodobniej sprawka mi.. ich druku.stwie w roku 1945. ksià eczek czekowych itp. e tajne laboratorium GPU przeobrazilo si.ciuset milio nów dolarów. Jednak e towarzysz Stalin nale y to zapisaç na jego korzyÊç nie zdecydowal si. Stalin natomi ast uznal jà za niezwykle wa nà. blankietów. z czasem w przedsi.cio . Hitler robil coÊ podobnego. wpadly w r.kszej wrzawy wokól tej afery. ju po zwyci. Przemilczawszy okres najwi. Nikt nie oczekiwal innej reakcji. Stalin u yczyl H itlerowi wlasnych specjalistów od falszowania pieni. nie mniejsze od mennicy pa stwowej. falszowaniem pieni.çdziesiàtych nabralo roz glosu kilka prób szerszego kolporta u falszywych banknotów dolarowych. Ustalono te . Ogromna iloÊç dolarów. choç byl to nie pierwszy przypadek. 8) 8 Tajne laboratorium istnialo do naszych czasów i nie ma w gnmcie rzeczy dowodów Êwiad czàcych.la szczytów. które znajdowaly si. e dwa urzàdzenia do bicia tych monet. e sà falszywe. a nigdy ich nie starczalo. a kosztowala drogo powodujàc aresztowania i konfiskat. jak zwykle. mimo woli zastanawia: czy wspomn iane laboratorium nie produkuje 63 . gdy Moskwa parala si.dzy.MSW dysponowal ju autentyczn ymi kliszami banknotów zachodnich i znal doskonale technologi. pod koniec ycia jeszcze bardziej podejrzliwy i ostro ny. poddan o ekspertyzie. rozmaitych pieczàtek. by pomóc mu obaliç ekonomicznà pot. Ostro ny z natury wódz stal si.dzy.to prób. Wszyscy pami. Jedna z nich dotyczyla sumy okolo pi. e to halaÊliwe ujadanie jest skutkiem ohydnego oszczerstwa i kolejnej rozpasanej kampanii antysowieckiej . nawet do poziomu oÊmiuset dolarów. W czasach Lenina akcja tego rodzaju miala sens wylàcznie dywersyjny. gdy w trakcie przeszukiwa w gmachu KC KPZS po zdlawi eniu puczu sierpniowego znaleziono setki falszywych dokumentów paszportów wszystkich krajów. Wówczas jednak próba ta z braku doÊwiadczonych specjalistów wykonana na poziomie wyraênie amator skim spelzla na niczym.ce Rosjan. w 19 40 roku zostaly wywiezione przez Niemców do Berlina.tajà niedawne wydarzenia.dzy.

ZSRS nie prowadzi faktycznie handlu zagranicznego. wywo àc bezcenne informacje.dne suro wce. symbolizujàcà stworzo ne przez Stalina pa stwo. Podstaw. nikt ich nie sluchal.teraz walut wymienialnych dla potrzeb rynku wewn. to i Stany Zjednoczone z naly Zwiàzek Sowiecki. zwiàzanà z Niemcami. w Europie niewykluczone. nie wolno im bylo opuszczaç wsi. Wskutek dziwacznego kaprysu historii pojawila s i. niewymienialnà. Pieniàdz jest w tym pa stwie jednostkà c zysto umownà.Êç planu ameryka skiego. oderwanà od mi. w dodatku wlaÊciwie za danllo. zdobionà sierpami. czyli przewodniczàcego .trznej. gospodarki kraju. Imperium stalinowskie bylo czymÊ niepoj. ani wywiad ameryka ski nie próbowal ajrzeç poza monumentalnopompatycznà. yjàcych znacznie gorzej ni chlopi pa szczyêniani dawno minionej epoki absolutyzmu rosyjskiego.tym w XX wieku. jak slusznie zauwa yl Aleksander Sol enicyn.dem zaludnienia dorównywal europejskiemu pa stwu Êredniej wielkoÊci.. a zwlaszcza sowieckiej polityki zagranicznej i wewn. mówiàc lagodnie. Na jego potrzeby pracowali wy làcznie wi. Japonià i swà dawnà ojczyznà Anglià. Na czym wi. Nikt nie mial glowy do ich rewelacji. stanowil w ZSRS przemysl wydobywczy. wódz narodów realizowal (co prawda bezwiednie) cz.êniowie. JeÊli nawet ma ona wlasny udzial w kolporta u falszywych dolarów. nie potrafiono wyjaÊniç tej zagadki. Nie bylo jeszcze ogromnej armii sowietologów. Kolchoênicy nie mieli dowodów osobistych. W sumie grosze. GULAG. Pierwsi zbiegowie z ZSRS milczeli jak grób wobawie o swe ycie lub ycie swoich bliski ch.trznego? Wydarzenia te bacznie Êledzily zachodnie organy finansowe i kontrwywiadowcze. pod wz gl. to jest to najwy ej kilka milionów dolarów rocznie. Rolniczy sektor imperium dysponowal wielomilionowà anlliàkolchoêników .Êç làdu na ziemskim globie. nawet w bratnich krajach .la.dzie. nie lepiej. dla przyszlej ofensywy dolara. JeÊli zaÊ próbowali mówiç. których w roku 1953 bylo dwanaÊcie milionów. làcznie ze zlotem. mlotami i klosami pszenicy fasad. Polyskujàca rubinowymi gwiaz dami Moskwa wcià pozostawala zagadkà. Przed wojnà ameryka scy politolodzy wnikliwie studiowali probl ematyk. Jeszcze nie opuszczali tlumnie Zwiàzku Sowieckiego emigranci. nie szumialy komputery w licznych oÊro dkach naukowych analizujàc wszystkie aspekty ycia sowieckiego.dzynarodowego systemu walutowego. Lecz ani dyplomacja USA. moszczàc miliona i trupów szerokà drog. nie zacz. potencjal finans owy komunistycznego imperium? JeÊli w ZSRS nader kiepsko w owych latach znano Stany Zjednoczone Ameryki i wskute k nieznajomoÊci elementarnych zasad prawa ameryka skiego wcià wplàtywano si. tak jak wsz. w skandaliczne afery. e falszujàc stare monety francuskie Moskwa zarobila ponad siedemset milionów dolarów. No có z astanawiano si. Zaopatrywal kraj we wszystkie niezb. nie ró nil od despotii staro ytnych z tyranem o nieograniczonej wladzy w stolicy i z satrapami n a prowincji. nagle w XX wieku enklawa Êredniowiecza obejmujàca szóstà cz. Poza granicami Rosji sowie ckiej. (nawet na jarmark) bez specjalnego pozwolenia lokalne go ziemianina . Konftontacja ze Stalinem jeszcze si.c opiera si. Wprost przeciwnie. Swà strukturà administracyjnà ZSRS prawie si.

opowiedzieç zdezorientowanym lekarzom. co wlaÊciwie si.li. proszàc o jalmu n.dzne wynagrodzenie. Choç bylo ju po zwyci. w ciàgu jednego dnia. lecz ich udzial w tych gal. Praw nie mieli adnych. Pobrz.kolchozu.. czyêni. Nawet sam fakt ich istnienia. Wszyscy byli niewolnikami. chocia bylo ich tak wie lu. Stanow ili oni 60% ogólnej liczby robotników budowlanych.ziach gospodarki byl stosunkowo niski.êniowie. osiem milionów ludzi slu ylo w silach zbrojny ch.êniów w GULAG-u. Prace budowlane. e yli niemal jak zwierz. zamorzyç glodem. Nagle. podobnie jak wi. górujàc liczebnoÊcià nawet nad wojskowymi batalionami budowlanymi. obraz wielomilionowej rzeszy inwalidów po wojnie. z nimi stalo. olnierze nie mieli jakichkolwiek praw. otrzymywali tak n. prócz oslawionych kresek w notesie tzw. wszyscy znikn. lub usilujàc w miar. popromiennà l udzie ci bali si. Nie wolno bylo mówiç o sprawach armii sowieckiej. Byli te rezerwà uzupelniania GULAG-u i wojska.êniowie. nawet wy soko wykwalifikowani.ta.ênia mo na bylo bezkarnie rozstrzelaç.êniów zatrudniano tak e w przemyÊle przetwórcz i w transporcie. Zaopatrzenie kraju w ywnoÊç i inne produkty rolne te bylo bezplatne. którzy ocaleli. A zatem: 12 milionów wi. st rojbatami). 30 milionów chlopów w kolchozach. W pami. Wi. (tzw. ona i le gendarna . W miastach przeprowadzono skoordynowanà akcj.ci zbiorowej dlu go zachowal si. Wi.stwie i nastal czas pokoju.. Nawet umierajàc na chorob. zwlaszcza na etapach wst. wolno bylo zostawiç bez pomocy lekarskiej. szybko znaleêç w lagrze. Tych. dn iówek.pnych. un icestwiç harówkà ponad ludzkie sily. Wolni robotnicy. równie wykonywali wi. nie otrzymywali nic. najwy ej trzydziestoletni. 40 milionów zatrudnionych w przemyÊle. uprzednio wziàwszy od nich pisemne zobowiàzanie nieujawnienia tajemnicy. w pobli u bazarów i dworców wielkich miast. e jest niezwyci. 8 milionów poborowych w wojsku. które byly jeszcze jednà odmianà pracy niewolniczej. Za najmniejsze przewinienie mogl i si. Za prac. poddaç ich próbom przetrwania eksplozji atomowej. Nie bylo gorszego losu ni powrót z wojska olnierza inwalidy. chyba tylko. byl tajemnicà pa stwowà. Bez obawy mo na bylo eksperymentowaç na ol nierzach. swych sil zarobiç kilka groszy. Tak wegetowalo spolecze stwo przemielone w trybach maszyny permanentnego terroru i najstraszliwszej wojny w d ziejach ludzkoÊci.kujàc orderami i medalami okaleczeni kombatanci gr omadzili si. 64 . Byli to mlodzi m.

. o jego losie. Jako jedyny mechani . choç równie archaicznym jak pa stwo Urartu. dom zburzyç buldo erem. to i po wojnie z nie mniejszym zapalem tak samo zn. wyposa enie techniczne bylo stare i zu yte. Ale i ten skrawek ziemi w ka dej chwili mo na bylo chlopu odebraç. na ni dotychczas. sprawdzila. Nie bylo zasad bezpiecze stwa pracy.gu pierwszym) z medalami na p iersiach za projektowanie i stworzenie konstrukcji nowej broni w okresie wojny i po zwyci. Cz. jeÊli nie byla onà lub kochankà partyjnego dygnitarza. a mo e szpieg lub kryminalista.lapanek. podziali? Nie tylko mówiç. nie patyczkowal. generalem Tieleginem.zie i szaraczek (specjalnych lagrów dla naukowców jeden z nich opisal Sol enicyn w kr. co si. Pozwalalo to naukowcom i wynalazcom czuç. Za samo wypowiedzenie na glos slowa strajk mo na bylo straciç ycie. Z chlopami na wsi te mo na bylo robiç. Gdzie si. Dla kandydatów nauk i pulkowników stworzono nawet sieç zamkni. Modnie ubranej kobiecie. a nawet marszalek mó l w identyczny sposób zniknàç i nikt nie mial prawa zajàknàç si.dziç w szczere pole. kto utracil zdolnoÊç do pracy. za naÊladowanie mody zachodniej . mala grupa inteligencji technicznej. jeszcze bardziej pot. e jest to wielki naczelnik. Tote niewielu robotników do ywalo alosnej emerytury.kich powrzucano na ci. Placono t ym ludziom znoÊniej i karmiono ich znacznie lepiej.. marszalkiem Jakowlewem i wieloma innymi. to tylko dlatego. JeÊli ktoÊ mial na sobie garnitur. arówki i gdzieÊ wywieziono. ani zasilków na staroÊç. Ka dy general. Beznogich i bezr. Kolchoênicy nie dostawali ani emerytur. w kraju uchodzàcym za pa stwo nowego typu . I jeÊli ta a stwo w ogóle moglo istnieç. kobiety trzydziestoletnie w chustkach i walonkach wyglàdaly jak staruchy. e sami równie nie majà praw. e sà w sytuacji uprzywilejowanej i choc ia by na krótko zapomnieç o tym. sytuacja bytowa wprost nie do zniesienia . M.stwie. JeÊli ju w latach wojny straszliwie kato wano i poni ano generala Kirila Mierieckowa. Metoda ta ju dawno si. czyêni donaszali wojenne mun dury i waciaki. by tam umarl.stwie nomenklatura stala si. to nie bez racji sàdzono. w których imieniu jako klasy hegemona popelniano te wsz ystkie zbrodnie. ludzie harowali do granic wyt rzymaloÊci w kator niczych warunkach. Caly dochód narodowy przechwytywal Stalin i dzielil go wedle wlasnego widzimi si. wyp uszczona z wi. W nieco lepszej sytuacji znajdowala si.Êç tego przywileju scedowal z czasem na wszechwladnà nomenklatur. te nikt si.dza. Wsz. A bylo ic h kilka milionów.tych sklepów. e wszystkie jego szwy spawala nomenklatura. nad marszalkiem Nowi kowem. co pozwolilo im jeszcze bard ziej umocniç swojà pozycj. Nie mieli adnych Êrodków walki o wlasne prawa. ywnie podobalo.dzie panowala przeraêliwa n. Temu. a jego samego wyslaç do agru lub wyp. Tak oto najbardziej nawet powierzchowna analiza pozwala stwierdziç: Rosja stalinow ska byla pa stwem o systemie niewolniczym. pozwalano uprawiaç malutkà dzialk. grozil lagier. przyzagrod wà.cano si. Po zwyci. W lat ach wojennych aparatczycy wlo yli mundury z dystynkcjami najwy szych godnoÊci wojskowych. ale nawet myÊleç nie bylo o tym wolno. znac znie lepiej zaopatrzonych ni inne. Z robotnikami przemyslowymi.

zm wladzy wykonawczej korzystala ona z ogromnego aparat tajnej policji, przemianowanego po wojnie tym razem z NKW D na MGB (czyli ministerstwo bezpiecze stwa pa stwowego). Nie zmienialo to sedna sprawy. Tajna policja polityczna kontrolowala ka de westchnienie w gigantycznym obozie koncentracyjnym, jakim w rzeczywistoÊci byla Rosja. Jej macki si.galy wsz.d zieod dalekich lagrów GULAGudo gabinetów kremlowskich. ZroÊni.ta z sercem nomenklatury tajna policja kontrolowala w szystkie kontynenty, przeobra ajàc si. stopniowo w jej miecz i pancerz, cialo i krew. Nomenklatura, objuczona zlote m naramienników i wysokimi nagrodami za udzial w wojnie, doskonale wiedziala, jak mocna jest jej pozycja. Zdawala te s obie spraw., e w zniewolonym kraju ma nieograniczone mo liwoÊci i perspektywy. Rozumiala, i partia bolszewików, którà uosabia, z osla si. ju z poj.ciem pa stwo , zaÊ slowo pa stwo dawno stalo si. synonimem slowa partia . Ta uprzywilejowana grupa spol cze stwa byla niezwyci. ona. Niepodobna bylo jej unicestwiç ani podwa yç jej gl.bokiego przekonania, e zarówno ludnoÊç wa, jak i wszystko, co jest tego pa stwa wlasnoÊcià, nale y si. jej z mocy praw urodzenia.

W tej sytuacji Stalin byl ju nomenklaturze niepotrzebny. Co wi.cej, przeszkadzal jej, hamowal apetyty. Zagra al bezpiecze stwu aparatczyków, pociàgal ich do odpowiedzialnoÊci i zmuszal do wysiadywania w slu bowych g abinetach niemal przez okràglà dob.. Na domiar zlego do takiego gabinetu w ka dej chwili mogli wpaÊç ludzie w gra natowych uniformach, skopaç dostojnika, wyciàgnàç go za nogi na dwór, wepchnàç do samochodu i tego samego wieczora rozstrzelaç w ja jÊ piwnicy. Szarpalo to ludziom Stalina nerwy, budzilo marzenia o nowym, wlasnym wodzu. Marzenia jednak same si. nie spelniajà. By je urzeczywistniç, nale y bardzo si. staraç, w dodatku mo na si. naraziç si. na wiele niebezp iecze stw. Paryski Monde opublikowal niegdyÊ karykatur., która miala uzmyslowiç czytelnikom, jak wy glàda struktura wladzy w Zwiàzku Sowieckim. Rysunek wyobra al Stalina, a z ka dej jego kieszeni, spoza wylogów munduru i cholew butów, wyglàdali miniaturowi Stalinowie. Bylo ich mnóstwo. To prawda, chocia nadmiernie uproszczona. Miniaturowi Stalinowie szybko zawarli ze sobà sojusz, dzi.ki czemu powstalo coÊ znacznie bardziej pot. nego ni osobow oÊç i sila wielkiego wodza narodów . Nomenklatura utworzyla wlasne pa stwo, z wyraênie oznaczonymi, pilnie strze onymi gran icami. Proces ten tak rzucal si. w oczy, e nie mogla go pominàç milczeniem nawet wielotomowa Historia KPZS. W 1946 roku opracowano i zatwierdzono nomenklatur. stanowisk KC WKP(b) sucho informuje ta of icjalna monografia dziejów partii. Kadr. kierowniczà formowano wedlug okreÊlonego planu, dokonywano te okresowego przeglàd u kadr wraz z kontrolà ich 65

walorów politycznych i zawodowych. Stworzono rezerw. kadrowà dla poszczególnych stanow isk oraz surowo przestrzegany system powolywania i zwalniania nomenklaturowych pracowników. Zwi.kszyla si. liczb a stanowisk kierowniczych partii w repubtikach zwiàzkowych, komitetach krajowych, rejonowych, miejskich i dzielnicowy ch. Tyle czytamy na ten temat w oficjalnej publikacji poÊwi.conej dziejom partii bolszewickiej. Brak w niej jednak, co jest z rozumiale, choçby najmniejszej wzmianki

o nowym etapie walki mi.dzy Stalinem a nomenklaturà. Tymczasem zaczàl si. on niemal natychmiast po zwyci.stwie nad Niemcami. Jednak w porównaniu z poprzednimi etapami tej walki teraz grupa uprzywil ejowanych byla znacznie silniejsza. I pot. niala nadal, podczas gdy Stalin podupadl na zdrowiu, utracil dawnà energi.. O ba te czynniki zadecydowaly, e wódz stal si. latwà zdobyczà otaczajàcego go stada wilków. Nomenklatura odebrala kilka sygnalów, Êwiadczàcych o tym, e wódz wszechnarodów slabnie. Gd Niemcy zdobyli wa nà strategicznie stacj. kolejowà Mga w pobli u Leningradu, co pozwolilo im zamknàç pierÊcie b okady wokól miasta, wszyscy sàdzili, e nastal koniec Woroszylowa. Nie tylko dlatego, e jako dowódca okazal si. pot wornie nieudolny. Zlowrogiej pikanterii dodawal calej tej sprawie fakt, e po utraceniu Mgi przera ony Woroszylow stracil gl ow. i nie zameldowal o tym Moskwie. O tej, nie pierwszej zresztà, katastrofalnej wpadce swego pomagiera, Stalin dowied zial si. z komunikatu radia niemieckiego. Woroszylow byl przekonany, e go rozstrzelajà lub zetrà na proch w lagrze, co zresztà by loby zgodne z surowym prawem czasu wojny. Dobrze jeszcze pami.tano los dowództwa ftontu zachodniego: wszyscy jego czl onkowie wraz z dowódcà armii Pawlowem zostali rozstrzelani. Tymczasem Woroszylow najadl si. tylko strachu. Nomenklatur a dostrzegla w tym wydarzeniu pierwszy krok na drodze do calkowitej bezkarnoÊci, o której zawsze marzyla. Jeszcze bardziej wymowny byl casus danowa. Stalinowi wcià podsuwano materialy, Êwiadc zàce o tym, e ten tak bardzo ceniony przez niego satrapa ma na sumieniu wszystkie grzechy kodeksu obowiàzujàcego elit. wladzy. Nalogowo pije od rana do wieczora, nic nie robi. Zdrajca. Dogadl si. z Niemcami, e zaniecha obrony i po dda im miasto. Podburza przeciwko Stalinowi leningradzkà organizacj. partyjnà. Marzy o oderwaniu Leningradu wraz z polacià ziemi o d ZSRS, chce stworzyç samodzielne pa stewko i zostaç jego wladcà. Uprawia w tym celu szczególny rodzaj propagandy: na ka dy wystawiony w Leningradzie portret towarzysza Stalina przypadajà cztery portrety samego danowa. Zlodziej. W okresie przylàczenia do ZSRS krajów nadbaltyckich przywlaszczyl sobie i ulokowal w bankach skandynawskich prawie czterysta tysi.cy funtów szterlingów. Podczas blokady Leningradu utworzyl specjalny oddzial, przeszukujàcy opustoszale domy; ludzie danowa znosili do piwnic palacu Smolnego wszystko, co mialo jakàkolwiek wartoÊç. Âciàgali nawet obràczki z palców zmarlych z glodu kobiet. Zgromadzone przedmioty, wartoÊci blisko siedmiu mi lionów rubli, ukryl wokól trzech swoich dacz oraz u wielu zaufanych osób. Wódz nie zareagowal na te donosy, nie zastosowal ej, po niespodziewanej Êmierci adnych sankcji. Co prawda, nieco póêni

danowa, której towarzyszylo wiele plotek wlaÊnie dlatego, e gloÊno bylo o jego skarbach , na daczach i w domkach myÊliwskich zmarlego krzàtaly si. jakieÊ komisje, coÊ wywo ono na pokrytych brezentem wojskowych ci. a rówkach. W toku slynnej sprawy leningradzkiej , kiedy to rozstrzelano wszystkich wspólpracowników danowa, poza wieloma innymi oskar eniami zarzucono im moralnà degrengolad. wyra ajàcà si. w dà eniu do osobistego wzbogacenia si. . rocesie sàdowym demonstrowano garÊcie zlotych monet, brylantów, wyrobów jubilerskich i starych orderów. A zatem i odpo wiedzialnoÊç podlegala hierarchii, tak samo jak ycie w calym kraju. Tego, co wybaczono danowowi, nie wybaczano funkc jonariuszom ni szego szczebla. Nomenklaturze bardzo si. to nie podobalo.

Stalin doskonale zdawal sobie spraw., e nomenklatura, niczym zakonspirowany milio ner Korejko ze Zlotego ciel.cia Ilji Ilfa i Eugeniusza Pietrowa, marzy o lepszych czasach. Z myÊlà o tym nie tylko skupia wladz. w swych r.kach, lecz równie gromadzi zasoby materialne, by zakosztowaç w przyszloÊci wymarzonego luksusu klas rzàd zàcych z ich nieograniczonymi mo liwoÊciami i równie nieograniczonymi aspiracjami. Bylo jasne, e wszyscy ci ludzie cz ekajà z nadziejà, kiedy wreszcie wódz wszechnarodów zamknie na zawsze oczy. Âwiadom, e w ka dej chwili mo e staç si. ofiarà chu, Stalin popadal na przemian w apati. i ataki furii. Sytuacja ta utrudniala ludziom ze szczytów nomenk latury przygotowanie skutecznych kontruderze na wrogie wobec nich dzialania Stalina. Dusili si. w ramach, które stworzyl dla nich despotyczny wódz. Mimo to byli nomenkla turà w pelni stalinowskà, ustawicznie rozdzieranà przez intrygi i wzajemne donosy. Pozwalalo to Stalinowi przez dlugi cz as trzymaç jà w ryzach. I gdyby wódz byl mlodszy, bardziej energiczny, sprawny jak niegdyÊ, byç mo e, nie przegralby, choçby nawet nie odniósl pelnego sukcesu, jak w 1937 roku. Lecz Stalin byl ju zbyt stary, utracil dawny blask i skutecznoÊç mis trza intrygi partyjnej. Wcià naplywaly do niego donosy.

O Molotowie. W 1939 roku, podczas pobytu w Niemczech, wziàl du à lapówk. od rzàdu hitlerow skiego i ulokowal jà na tajnym koncie w banku szwajcarskim. Podczas wojny wielokrotnie bral lapówki od ali antów, umieÊcil je w kilku bankach USA i Anglii. Powiàzany poprzez on. z pot. nà finansjerà ydowskà, zostal zwerbowany jako agen czasie podró y pociàgiem z Nowego Jorku do Waszyngtonu. Zobowiàzal si. wówczas, e zmieni ustrój sowiecki na syste sprzyjajàcy inwazji kapitalu Êwiatowego. O Berii. W mlodoÊci, w epoce konfiskat i czerwonego terroru, zrabowal mnóstwo zlota i cennych przedmiotów, które na 66

tychmiast wywiózl za granic.. Jego upodobanie do luksusu z biegiem czasu nie tylko nie gaslo, lecz si. nasilalo. W okresie terroru, gdy po Je owie zostal szefem NKWD, przywlaszczyl sobie skonfiskowane milionom ofia r wartoÊciowe przedmioty i nie gardzil ich sprzeda à za poÊrednictwem sieci sklepów komisowych. Utrzymywal stale kontak ty z zagranicà, a podczas wojny nieustannà wi.ê z wrogiem. Wymienil najwartoÊciowsze przedmioty na walut. zachodnià, po czym ulokowal jà na tajnych kontach w banku szwajcarskim i w banku królewskim w Szwecji. W 1951 roku spotkal si. potaj emnie w Suchumi z rezydentem wywiadu brytyjskiego, któremu dal do zrozumienia, e w Zwiàzku Sowieckim nastàpi wkrótce z asadnicza zmiana wladz na samym szczycie. I cala rzeka podobnych donosów: oBulganinie, Malenkowie, Mikojanie, Chru szczowie, Woroszylowie, Wyszy skim. W tym samym czasie, na ni szych szczeblach nomenklatury, dzialo si. coÊ, co jeszcze niedawna wr.cz trudno bylo sobie wyobraziç. ÂciÊle tajne Komisja kontroli partyjnej przy KC WKP(b) Sprawa wagi pa stwowej. Teczka specjalna... 26 czerwca 1948 roku o godz. O 1,30 na dworcu kolejowym Wittenberg [w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec] podstawiono sowiecki eszelon wojskowy Nr W - 640 - 07 z zadaniem zaladunku i wywiezienia na teren ZSRS wyposa enia technicznego zgodnie z umowami dotyczàcymi reparacji powojennych. Do eszelonu doczepiono wagon specjalny, konwojowany przez oficerów Smierszu . Dowodzil nimi podpulkownik Iwan Gierasimowicz Stiepanow, delegowa ny slu bowo w tym celu z Moskwy. Zgodnie z tajnà fakturà, znajdujàcà si. u pulkownika Stiepanowa, do spec-wagonu zaladowa no zdobyczne dokumenty pochodzàce z lokalnego archiwum partii nazistowskiej i gestapo. Jednak e udalo si. n am uzyskaç niezbite dowody, e do wagonu zaladowano tak e 45 (czterdzieÊci pi.ç) ocynkowanych skrzy z wyrobami z metali szlachet nych, zlotym zlomem, monetami, zlotem i platynà w sztabkach, bez wskazania adresu odbiorcy w ZSRS...

Pociàg mial jechaç zwyklà trasà przez Warszaw. do BrzeÊcia i dalej do Moskwy. 29 lipca o g odzinie 2 w nocy przybyl na granicznà stacj. BrzeÊç. W toku kontroli eszelonu dokonanej przez komendanta wojskoweg o stacji, majora wojsk pogranicza Suchorukowa, okazalo si., e spec-wagon wraz z ochronà zniknàl. Dochodzenie prowadzone na trasie podró y eszelonu wykazalo, e wagonu, o którym mowa, nie bylo ju na graniczàcej z Polskà stacji Frankfurt nad Odrà. P y wyjaÊnienia bli szych okolicznoÊci znikni.cia wagonu specjalnego, jak dotàd, okazaly si. bezskuteczne, pon iewa kompetentne organy nie pomagajà w prowadzeniu Êledztwa... Na dole powy szego dokumentu widnieje koÊlawy podpis Szkiriatowa, a jeszcze ni ej pyta nie Stalina: Co to znaczy nie pomagajà!? Tow. Abakumow! Aresztujcie podpulkownika Stiepanowa i zameldujcie o tym ! W odpowiedzi na wasze zapytanie Nr 1884 48B z 14 wrzeÊnia 1948 roku.

Tajne. Do CKK przy KC WKP(b) do tow. M. F. Szkiriatowa

Podpulkownik Iwan Gierasimowicz Stiepanow nie figuruje w ewidencji kadr Minister stwa... I kolejny dokument w tej sprawie. ÂciÊle tajne! Ministerstwo Bezpiecze stwa Pa stwowego Sprawa wagi pa stwowej. 15 maja 1949 roku. Do czlonka politbiura KC WKP(b), marszalka ZSRS [tak jest w o ryginale I.B.], tow. L. P. Berii. W lutym br. Wydzial Mi.dzynarodowy KC WKP(b) za poÊrednictwem Wydzialu Ogólnego KC, wykorzystujàc zakonspirowanà agentur., otworzyl szereg kont z wysokimi kwotami w bankach szwajcarskich poslug ujàc si. zmyÊlonymi nazwiskamipseudonimami. W charakterze depozytów ulokowano na tych kontach zloto, kamienie szlachetne i pla tyn., wywo one z ZSRS, Niemiec i Czechoslowacji wraz z ladunkami, które mialy stanowiç bezzwrotnà pomoc dla p artii komunistycznych w krajach Europy Wschodniej . Ustalono nazwiska-pseudonimy wlaÊcicieli rachunków. Wladlen Nikolajewicz Klimow Iwan Fiodorowicz Nikolajew dem falszywych nazwisk]. 800 tys. ftanków szwajcarskich. 500 tys. franków szwàjcarskich. [Tu nast.puje jeszcze sie

Jak wykazala kontrola, wszystkie wymienione wy ej osoby sà pracownikami CKK przy KC WKP(b). Klimowto pseudonim tow. Matwieja Fiodorowicza Szkiriatowa... Podpis. B. Dekanozow. Notatka Berii: Zam eldowaç na obradach politbiura . Co dzialo si. dalej w tej sprawie nie wiadomo. Jest jednak calkiem oczywiste, e p artia i slu ba bezpiecze stwa nie raz i nie dwa okladaly si. nawzajem pi.Êciami, jednakowo gorliwie rozkradajàc wszystko, co nawin.lo im si. pod r.k.. Przy okazji donoszono na siebie nawzajem bez enady i z jak najszczerszym oburzeniem, majàcym de monstrowaç wlasnà nieskazitelnà uczciwoÊç.

Najgorsze bylo jednak coÊ zupelnie innego. Organy bezpiecze stwa, zapominajàc, e sà tylko zbrojnym ramieniem WKP(b), niespodziewanie ustawily si. w opozycji wobec ukochanej partii i akcento waly bezczelnie swà samodzielnoÊç oraz pragnienie absolutnej niezale noÊci. W ZSRS, gdzie caly system polityczny opieral si . na monopartyjnoÊci, niespodziewanie powstaly jak gdyby dwie partie polityczne, obie skrajnie lewackie, okazujàce sobie wzajemnà wrogoÊç. Organy bezpiecze stwa, jako bardziej dynamiczne i lepiej zorganizowane, mialy wi.kszà szans., by podporzàdk owaç sobie parti., a nast.pnie jà unicestwiç lub wchlonàç. CzekiÊci bez trudu mogli zatrzymaç, dajmy na to, jakiegoÊ sekretar a rejkomu, wytrzàÊç z jego sejfu obcà walut. lub jeszcze coÊ bardziej interesujàcego, aresztowaç go, wymusiç stosowne zezna nia i polo ywszy je Stalinowi na biurko zadaç konkurentom kolejny, dotkliwy cios. Dwa pot. ne klany nomenklatura part yjna i nomenklatura czekistowska 67

Rozpowszechniona jest opinia.la obslugi i komfortu. a tak e jego ludnoÊç. walka. Rozpowszechniona jest opinia. wybuchla w jej obr. przeslaniajàc na jakiÊ czas pole bitwy. Nomenklatura wzbogac ila zamysl wodza nie znanymi dotàd treÊciami. A gdy odplyn. na wloskich pla ach i w uzdrowiskach Miami. sowieckà jedynie jako êródlo naj ta szej w Êwiecie sily roboczej i darmowego mi. i prawo rozporzàdzania jego zasobami. z pa stwem. i drugi. Bardzo to prawdopodobne.dznej wegetacji (w porównaniu z elitami Zachodu) zmusil jà ukochany wódz i zacz. który i na Zachodzie malo komu jest dost. e wszystkie bogactwa kraju.. która zresztà i tak ju si. od siebie ró nil. Lecz czy partia i pa stwo to n e to samo? A zatem zloto jest wlasnoÊcià partii. mózgu i nerwów w pa stwie. jej wladze na czele z Berià rozstrz elano bez litoÊci. co udalo si. Mo przesady powiedzieç. z wrzàcego kotla silniejsza i mlodsza ni dawniej.sa armatniego. Stalin ju nie yl. wojna domowa o wladz. tak jak w ka dym mlodym organizmie pa stwowym. Nomenklatura wprost przeciwnie. e Stalin sam rozniecil wojn. oglàdaç kolorowe reklamy. gdy pokazal nomenklaturze Europ. tote wlaÊnie dlatego jeszcze bardziej mamil..cej ni w ZSRS.la si. do jak n. Europa ze zgrozà cofn. sluchaç lagodnego szumu Êródziemno morskich fal. slu ba bezpiecze stwa byla spacyfikowana. Naprawd. Pazerna i przekupna partokracja. Mieszka cy krainy po tamtej stronie lu stra zawsze traktowali Rosj. W myÊlach ju przeliczala je na dolary i funty szterlingi. Bylo jej ju ciasno n a jednej szóstej làdów Êwiata. zloto z rezerwy pa stwowej jest wlasnoÊcià pa stwa. w tego rodzaju sprawach to Êmiertelne ryzyko. e podczas wojny Stalin popelnil tylko dwa bl. przetarla. O to wlaÊnie toczyla si. Wydlubala wi. ycia milionów lagierników w celu urzeczywistnienia jego gigantycznych planów. w elegan ckich willach i hotelach. wibrowala pod nacisk iem dolara atakujàcego z tamtej strony. kierowniczej sily. zgromadzonej przez Stalina za cen. tylko partia mo e nim dysp nowaç. z nomenklaturà. w kraju. Chcial jà zniszczyç.dy: pi erwszy. gdy pokazal Europie swojà nomenklatur.skà.c niewiel e wi. tym razem wódz przecenil wlasne sily. tak cenionà na Zachodzie rop. a wi. goràczkowo w ysylaly na Zachód i wymienialy na walut.la marzyç o Europie. Powtarzanie si. Nad krajem zawisla czarna chmura antysemityzmu. naftowà i inne d rogocenne surowce. Chciala wypoczywaç na Lazurowym Wybrze u..cy ton. Mimo to. sà ich prywatnà wlasnoÊcià. lecz planujàc powtórzenie rzezi z 1937 roku. wszystko.bie.c pierwsze. urzàdziç kolejny proces pokazowy.la.walczyly o absolutnà wladz. Niczym baÊniowy heros partia wydostala si. No tak. z dawalo im si. na ten widok. Partokracja c oraz chciwiej zerkala ku dwunastu tysiàcom ton zlota rezerwie pa stwowej ZSRS9. rozgrabiwszy bogaty niegdyÊ kraj i zagarnàwszy owoc e kator niczej pracy zniewolonego przez nià spolecze stwa rwala si. 9) W tym okresie zapasy zlota USA wynosily czternaÊcie tysi. uÊwiadomila te sobie przy okazji. e gdy tylko nomenklatura uto samila si. liczàc si. zdobyç. ku znacznie wi. Co innego poziom ycia ludnoÊci w obu tych krajach ten znacznie si. Demons .kszym luksusom. Zapragn.pny. z poczàtku jeszcze male dziurki w elaznej kurtynie. z ewentualnà kl. Nomenklatura patrzyla po àdliwie na bogate zlo a naturalne kraju. szybko wyczula korzystne perspektywy.

Zasady tej nie zlamano a do sierpnia 1991 roku. tchórzliwà i poslusznà wodzowi kreatur. epok.tracyjnie odrzucila starà nazw.tala.dzie to marionetka calkowicie posluszna je j woli. nego ministra bezpiecze stwa. Byl to przecie ten sam Chruszczow. Zalatwil tylko nomenklaturze jednà.. pasjonujàco. Podczas gdy Lubianka starala si. Chruszczowa. Odsapnàwszy po tak ci. Autor kompetentny i dobrze wladajàcy piórem móglhy opisaç t. Obywatelom krainy po tamtej stronie lustra . jak Molo 68 . Od tej pory. 28 lutego 1953 roku (a nie 5 marca. ko dyszàc hopaka na posiedzeniach politb iura. WKP(b) i przybrala nowà odtàd byla Komunistycznà Partia Zwiàzku Sowieckiego. a wszyscy dygnitarze p.la przygotowania do nowego. slu b.. bezpiecze stwa. znajdowal si. Na przesluchaniu zeznal.zienia w gmachu KC WKP(b). Nowy minister natychmiast wykryl konszacht y wieloletniego sekretarza osobistego Stalina Poskriebyszewa z mi. znaleziono martwego Stalina na daczy w Kuncewie. nagle na osobisty rozkaz Stalina odwolano ze stanowiska i aresztow ano wszechpot.ki tej s prawie perspektyw. 10) 10) Ów niezmiernie ciekawy okres historii sowieckiej. Stalinowi). lecz usilowal ograniczyç jej przywileje. Wiktora Abakumowa. zagwarantowal raz na zawsze wolnoÊç i bezpiecze stwo. Jego miejsce zajàl aparatczyk Ignatiew. pi. praktycznie bezkarne. mi. nomenklatura partyjna rozpocz. Sam Stalin Êmial si.ç osób (w tym gronie. ys a sylwetka bardzo spodobala si. e b.snych l ekarzy do zezna o ich zbrodniczych kontaktach z wierchuszkà partyjnà i rzàdowà. s poÊród czlonków stalinowskiego politbiura. który na rozkaz Stalina. jak mu zagra nomenklatura. ko zdobytym zwyci. równie Bre niew. e Chruszczow b.czowych marze sowieckiej elity. A màdra partia pami. W kilka dni póêniej. prysla niczym ba ka mydlana. która w zapale bitewnym zapomniala o trzecie j.ta przez KC WKP(b) kamp ania walki z antysemityzmem byla w rzeczywistoÊci policzkiem wymierzonym slu bie bezpiecze stwa. bez zgielku (lub ze zgielkie m stosunkowo niewielkim. Elita partyjna uznala. realnej sile spolecze stwa socjalistycznego .temu przymierzu z Chruszczowem. Marzyla o zmianach pr zez tyle lat! Na nowego przywódc.knego ycia. mówi). najbardziej alosnà. Nawet najbardziej odra àjàce postaci z otoczenia Stalina.kali na ten widok ze Êmiechu i klaskali do taktu w dlonie..dzy 1949 a l953 rokiem. wolne od odpowiedzialnoÊci prawnej . partii wybrano Nikit. e Stalin posta nowil unicestwiç cale politbiuro. Nadzieja. jak oficjalnie si. niczym glodny pies w koÊç. gdy kilku dygnitarzy z elit rzàdzàcych trafilo po puczu do wi. dostrzegli bowiem dzi. Podczas gdy KGB z zapalem zmuszal nieszcz. lecz do specjalnego wi. (wojna o sukces trwala przecie ponad dwadzieÊcia lat). unicestwienia calego skladu politbiura i Komitetu Centralnego partii.. Podj. lekarzy .ki Êwi. nawiasem mówiàc. Wywleczony w kajdankach z sekretariatu wodza Poskrie byszew nie zostal zawieziony na Lubiank. Wojsko starlo wówczas czolgami na miazg. zlany potem plàsal ci. staly si. w swoim czasie jego spr. do lez.zi enia. w art jest obszemych. czyli elitom.dzie ta czyl tak.dzynarodowym syjonizmem . wnikliwych studiów. czyli dwadzieÊcia pi. odzy skaç sily. CzekiÊci wczepili si. dzi. Zasmakowawszy w nieograniczonej wladzy Chruszczow nie tylko nie urzeczywistnil t. za to najwa niejszà dla niej spraw . podrzucono jej slynnà spraw.stwie. w nià arlocznie.

.

pomna losu brata. Có . specjalnà emerytur. jej ywnie podoba... Dostal osiem lat wi. be z wahania usuwal. e musiala go usunàç. k tóre zapewnial im nomenklaturowy status. dano mieszkanie w Kazaniu. Tam. niczk. Uwa al. Od dzieci stwa otoczony pochlebcami i lokajami. przyznano mu generalskà emeryt ur. za sukcesora ojca i zachowywal si. splajtowala grajàc na gieldzie i niespodziewanie znów wrócila do ZSRS. . jak na infanta przystalo.zienia. Chruszczow nie mial wystarczajàcego doÊwiadczenia w sprawach polityki zarówno wewn. do której Swietlana przywykla. Jego pro stacka klótnia z Mao Dze Dongiem doprowadzila do gl. niczka krwi mo e robiç. Nowikowa. Pól roku póêniej znaleziono go w ló ku martwego.c Rosj. sowieckà równie niespodziewani e.bokiego rozlamu w Êwiatowym imperium komunistycznym. marzenie o tak ej wolnoÊci kazalo nomenklaturze zlikwidowaç jej ojca. zapowiedzial przywrócenie leninowskich zasad ycia partyjnego.. pozwolil wróciç im do domu. powitano jà niczym ksi. nowych przywódców nazywal uzurpatorami. jak i zagranicznej. Publicznie obwieÊcil Êwiatu o zbrodniach popelnionych przez Stalina na n omenklaturze.ycie w ZSRS nie dawalo si.tal trzeciej wojny Êwiatowej. Wkrótce jednak wypuszczono Wasilija na wolnoÊç. Widocznie wcià jeszcze za du o mówil. samochód z kierowcà i tak dalej. Niezwlocznie przyznano jej wysokà. Wyrzucil Stalina z mauz oleum. uciekla za granic. wskutek czego Êwiate k po tamtej stronie lustra znów popadl w stres. Powróçmy wszak e do glównego wàtku naszej opowieÊci.. omal nie rozp. Malenkow i Kaganowicz) wypchni. wcià korzystaly z przywilejów. od dwudziestego piàtego roku ycia general-lejtenan t. a na dodatek zàgrozil nomenklaturze.tow. Choç sporo osób siedzialo wówczas w lagrach za czytanie i rozpowszechni anie ksià ek Swietlany. e skasuje specprzydzialy i ka e dygnitarzom robiç zakupy w zwyklych sk lepach. Napisala kilka ksià ek sugestywnie rysujàcych bestialskie oblicze tatusia oraz stworzonego przeze systemu. prze d kamerami telewizyjnymi..êniów lagrów stalinowskich. Obywatel krainy po tamtej stronie lustra korzystal przecie z przyznany ch mu praw do ko ca ycia i nigdy nie tracil sowieckiego obywatelstwa. tzw. Chruszczow zawiódl pokladane w nim nad je. Tak bardzo dokuczyl nomenklaturze. W cià pozostawala w rejestrze nomenklatury KC i korzystala z nalo nych jej z tego tytulu przywilejów. Natomiast córka Stalina Swietlana. uwa al si. W jednym z banków szwàjcarskich odnalazla konto Stalina i wygrala proces spadkowy. powinien dziedziczyç ylko on. mieszkanie. usilowal jednak e narzuciç nomenklaturze uzd. krwi. co pozwolilo przejàç jej depozyt na wlasny rachun ek. Lecz nawet uprzywilejowane. OpuÊcila wi. Zrehabilitowal wprawdzie miliony wi. e zgodnie ze starà tradycjà dynastycznà wladz. publicznie spalila paszport sowiecki. po czym zamieszkala w Stanach Zjednoczonych. Po Êmierci Stalina nie kryl podejrze .. Nikt jej nie zatrzymywal: ksi. przemieszczal lub awansowal ludzi z kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Pretensje elit kierowane pod jego adresem mno yly si. jak si. co si.te na emerytur. w niej pojawila. prowokujàc kryzys na Karaibach. ponoç falszywie oskar yl marszalka sil powietrznych. p orównaç ze skronmà egzystencjà w USA.. Wyjàtkiem byl syn Stalina Wasilij.trznej. Ujawnienie zbrodni stalinowskich nie zmienilo bynajmniej sytuacji rodzin y zmarlego tyrana.. e ojca zamordowa no.

przekonany..tnemu ameryka skiemu farmerowi. Uratowal go wów czas wierny mu marszalek ukow. b ez kolejnych milionów ofiar rzucanych na paleniska.dzie ylo w komunizmie! . na kraw. Dziwilo to tym bardziej. Uzyskawszy m o liwoÊç swobodnych wyjazdów zagranicznych natychmiast pozbyli si. jakichÊ stanowczych kroków. Tymczasem w sklepach Bieriozki mo na bylo kupiç towary wlaÊnie za pieniàdze owych przeciw ików. Szcz. nabral przekonania.Êliwy ustrój mial byç zbudowany najpóêniej do 1980 roku. Wkrótce nastàpila katastrofalna kl. e i ich samych oszukano. Na pró no spodziewano si. Gdy pojechal do Ameryki. jakim byl y slogany marksizmu-leninizmu. Sprzedawaly one deficytowe towary zagraniczne za waluty wymienialne. niezbyt si . otrzymawszy dowody osobiste. Dla tych.powania zacz. masowo opuszczali wieÊ i przepelniali miasta. Przez cale lata aparatczycy oszukiwal i wielomilionowe spolecze stwo Rosji. uslyszawszy te slowa. e sam ju dawno zbudowal komunizm w swej ogromnej posiadloÊci. Rolnictwo znalazlo si. slynny chruszczowowski program partii. od slów: Obecne pokolenie obywateli s owieckich b. zaczynajàcy si. a teraz po raz pierwszy zdali sobie spraw. Przy okazji wyjaÊnilo si. Chruszczow musial przeznaczyç cz. lecz lada chwila mo e osiàÊç na mieliê ie. zachowanych tu i ówdzie resztek listka figowego.dzi katastrofy. e slu ba bezpiec ze stwa po pogromie w 1954 roku jeszcze nie odzyskala dawnej kondycji. e swym poziomem ycia dorównuje pr zeci. czlowiek o ogromnym autorytecie. Bylo to przygn. Mikojan. maskujàce ich pazernoÊç. Pozbawione doplywu darmowej sily roboczej kopalnie i fabryki nie wyrabialy planu lub w ogóle musialy zawieszaç p rodukcj.ty. Nastrój elit wladzy nie byl wówczas najlepszy..RozwÊcieczona nomenklatura usilowala obaliç Chruszczowa ju w roku 1958. Kolchoênicy. Na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych ku zdumieniu mieszka ców wielkich miast uruchomiono si pów Bieriozka . nawet yjàca we wzgl.d nym luksusie po-stalinowska nomenklatura. po które wyciàgala chciwe lapska nomenklatura) na zakup ameryka skiego zb o a. i bez skr..biajàce i zmuszalo do goràczkowego rozglàdania si. którzy 69 . w USA. Ale gdy sam znalazl si. e nawa pa stwowa. wprawdzie jeszcze plynie silà rozp. za êródlami d ochodów walutowych. Pomoglo Chruszczowowi i to.du. Powiedzial wówczas do Mikojana: Oni ju zbud wali komunizm! .Êç zg romadzonego przez Stalina zlota (tego. Ze slaboÊci rubla po chruszczowowskiej denominacji zdawala sobie spraw. wrócil wstrzàÊni. Za to otrzymano niezapomniany w sw ym cynizn1ie. e Stany Zjednoczone i ich sprzymierze cy uchodzili wówczas za wroga w przyszlej wojnie oraz ideologicznego prz eciwnika w toczàcej si. zdziwil. zimnej wojnie .li moÊciç swe kieszenie dolarami.ska nieurodzaju.

zi przemyslowych regionu (kraju). 40% przeznaczaç na utworzenie i powi. Na oryginale uwaga Chruszczowa: Czy nie za du o 30% na zach. w sposób nast. gdy ani jeden cudzoziemiec nie mógl pozostaç n a terenie ZSRS bez nadzoru. w którego ramach przewiduje si. (por.la przeciekaç do glównego wroga re ymu.kszanie funduszu walutowego regionu (kraju ) w ramach ogólnego funduszu rezerwowego. 3. Tymczasem wcià nie mieli adnych praw i podlegali abs .kszonego popytu w sieci handlowej «Bieriozka». komitetów krajowych i regionalnych KPZ S. Wydatkowanie tych kwot winno byç rejestrowane w obowiàzkowym sprawozdaniu comiesi. Byla to niebezpieczna iluzja.c waluta zacz. nis zczàc i tak ju cherlawà gospodark. wcià jeszcze nie tak silny jak niegdyÊ.kszenia liczebnoÊci pracowników KGB i instytucji pokrewnych. uzyskane w rezultacie sprzeda y towarów zwi. Tajne Wydzial Ogólny KC KPZS ~ 27 stycznia l963 r.cznej kontroli wplywów przez specjalnà komisj. Uwaga: KC KPZS radzi wykorzystywaç Êrodki walutowe uzyskane za poÊrednictwem sieci han dlowej «Bieriozka».pu jàco: l. 50% uzyskanych sum nale y przekazaç do dyspozycji Kierownika Wydzialu Ogólnego KC K PZS po dokonaniu obowiàzkowej. aneks nr l)... tote nale alo s ybko i skutecznie wybiç jà obywatelom z glowy. Widocznie doszlo do ostrej wymiany opinii . szarpiàc trupa martwej ideologii. Pozostale 50% nale y przekazaç do dyspozycji Komitetów Krajowych i Obwodowych KPZS. po partyjnemu pryncypialnej .t.potrafili myÊleç.cznà sprawozdawczoÊcià .Êciowà wyplat. na jednorazowe nagrody w postaci wyjazdów zagranicznych. przez elaznà kurtyn. wynagrodzenia dla kierownictwa komitetów partyjnych (do sekretarzy rejkomów wlàcznie) ze zró nicowaniem wedlug stanowisk slu bowych. nie mógl objàç kontrolà nawet wielk miast. Do KC republika skich partii komunistycznych. O wydatkowaniu Êrodków walutowych uzyskanych ze sprzeda y towarów w sieci sklepów «Bieriozk Zgodnie z decyzjà KC KPZS z 10 listopada 1962 roku. bylo jasne. oraz wedle uznania pierwszego sekretarza obkomu (krajkomu) z obowiàzkowà comiesi. 30% przeznaczaç na fundusz zach. Szybki wzrost przyjazdu turystów zagranicznych wymagal równ ie szybkiego zwi. przekreÊlono i poprawiono na 10%. finansowà przy KC KPZS. i rozpelzly po kraju. Êrodki w walutach Zagranicznych. t. ludzili si. winny byç rozdzielane nast. Tak wi. comiesi. 30% przeznaczaç na rozwój priorytetowych gal. która podczas wewnàtrzpolitycznej odwil y ludzila si..cznym sporzàdzanym zgodnie z ustanowionà formà. a co najwa niejsze. e to poczàtek dolarowej okupacji. 2. nie mówiàc ju o calym kraju.? Cyfr. 2. e odzyskala calkowità wolnoÊç. czyli ludnoÊci. cz. Istotnie.ty. ne dolarowe forpoczty przedarly si.pujàcy: l. Tymczasem KGB. Pot. Dolary ekscytowaly kraj. a potem jes zcze raz na 15%.

la do obrabowanego. mnóstwo ludzi.tnowanych przez pras. trwala dalej. odzwyczaiç je od ludzkiej egzystencji. poprawil od czasów stalinowskich. I nagle okazalo si. choç poczàwsz od roku 1917 starali si.sto wr. nawet na ryzyko oskar enia o szpiegostwo. Gàsienicami czolgów stlumiono powstania n rodowe na W. zacz.. Dochodzilo do gorszàcych bójek.. epitetami spekulant i cinkciarz . Druty kolczaste na granicach pa stwa skutecznie odgradzaly je od Êwiata zewn.cz dziw aczne formy. przybierajàc nowe. zwyklych obywateli.ci do znoÊnego ycia. system dowodów osobistych wià}:al mocno obywateli z ich stalym miejscem zamieszkania. jak yjà ludzie w krajach zachodnich. Po jednym z takich incydentów aresztowano dwu dziestoletniego Igora 70 . Gdy elity wladzy sowieckiej zobacz yly na wlasne oczy.trznego. gdy demons trowali w Nowoczerkasku. tylko pogorszylo sytuacj. Obywateli ZSRS n. choç nieco si. Wypowiedzi ano im bezlitosnà wojn. Wszelkie przejawy protestu tlumiono bez litoÊci.. by wiedza o realiach i standardach ycia za granicà nie prze nikn. nie utracilo ch. dopatrzyç chocia by Êladu ch. Strzelano do robotników. byl wcià przera ajàco niski. który ju od dawna przeobr si. w czym mo na bylo si. e nomenklatura zacz. jak mogli.ç lat lagru. Pojawilo si.ly si. zniewolonego spolecze stwa. Wielka wojna informacyjna. e prawda o tym dotrze równie do szerokich mas mieszka có ZSRS. kontakty z zachodnimi turystami.cily te dolary.Êciami na owych spekulantów. zapoczàtkowana w czasach Stalina.ce ilicji. w fili. cz. sprawiajàce bolszewikom tyle klopotów.c wszystko. e spolecze stwo..grzech i w Niemczech.. nierzadko z tragicznym finalem. slu by bezpiecze stwa. kiedy to za sluchanie rozgloÊni zachodnich mo na bylo dostaç dziesi. natychmiast napi. Tbilisi i wielu innych mi astach kraju.ci obalenia panujàcego re ymu. Ci anonimowi flibustierzy permanentnej wojny komunistów z ich wlasnym spolecze stwem odwa nie nawiàzywali zle widziane przez wladz. Workucie. odzie i wiele przedmiotów codziennego u ytku. Popularyzowali zwlaszcza zachodnià radiotechnik. z pi.olutnej wladzy oÊrodków policyjnopartyjnych. i elektronik. realny pozi om ycia codziennego. Zrobiono wi.la regularn e podró owaç na Zachód.. Byli oni prawdziwymi pionierami zachodniej ideologii (którà uosabiala w ich oczach waluta) i kultury. próbujàc oddaç ich w r. nara ajàc si. Przewodnicy Inturistu (biura podró y typu polskiego Orbisu ). oszukaç i unicestwiç. To. Niezwykle latwo karano Êmiercià za wszystko. glównie mlodych. obawiaç. na oczach turystów rzucali si.

w jaki aresztowani mlodzi ludzie zarabiali mnóstwo pieni. dajmy na to.ç dolarów i podjàl ryzyko wejÊcia z tymi pieni. Postanowiono ostro przeciwdzialaç zagro eniu. gdy nikt prócz najwy szych przedstawicieli nomenklatury nie mial takich mo liwoÊci nawet hipotetycznie i gdy ni komu nie przychodzilo na myÊl handlowaç walutà. jeÊli ten przyklad s tanie si. doskonale ilustrujàca procesy zachodzàce na Kremlu. Ale w ko cu uznano. przyj.Êników rozstrzelano. Waluta byla dowodem niewàtpliwego przest.la si. Jeden za drugim posypaly si. przewidywal za nielegalne operacje walutowe zaledwie pi.kszeniu odpo wiedzialnoÊci za nielegalne przechowywanie waluty . Pochodzil jeszcze z c zasów stalinowskich. w gruncie rzeczy do zakazu po siadania obcej waluty. chce. Oskar eni dobrze znali swój fach: w ciàgu mniej wi. przerazil aparatczyków. zyski powi.dzy. mo na zalatwiç. mówil o tym jeszcze wystàpieniach o monopolu zbo owym. Êledztwa dokonano zmiany w brzmieniu odpowiedniego artykulu.. natychmiast zatrzymywala go mi licja. lecz wszystko.ç lat) aresztowano za skupowanie dolarów.Kuên1ina. Tym razem za tego rodzaju przest.cy dolarów i póhora miliona sowieckich rubli. w liÊcie od krewnia ka z zagranicy dziesi. Lecz teraz jej oburzenie nie mialo granic. A co.to ju oskar enie na podstawie obowiàzujàcego przepisu kodeksu karnego. Legalnie przechowywaç walut. majàcy wobec nic h zastosowanie. Choç nowe przepisy coÊ tam mówilyo nielegalnych operacjach . W trakcie toczàcego si. sprowadzaly si. e nie pozwolila im zginàç z glodu.zienia. Urzàdzono mu pokazowy proces. JeÊli zwykly obywatel otrzymal.pstwa i na tychmiast podlegala konfiskacie.. pierwszy proces walutowy . odró niç poddanego sowieckiego . Najwy szà nowe przepisy prawne: O od powiedzialnoÊci karnej za nielegalne operacje walutowe . pragn. drugi dwadzieÊcia pi. a potem na pi. miala miejsce podczas chruszczowowskiej odwil y. Ludzie powinni otrzymywaç swój kawalek chleba wylàcznie z ràk partii i calowaç jej dlo za to. zaraêliwy i znajdzie wielu naÊladowców? Niezale noÊç materialna jest równoznaczna z niezale noÊcià politycznà. Ta skandaliczna samowola. Sowieccy prawnicy zwracali wprawdzie uwag. Artykul kodeksu karnego RFRS. W trakcie rewizji znalezienie waluty uchodzilo za coÊ znacznie bardziej kompromitujàcego ni wyk rycie atrybutów szpiegowskich w rodzaju szyfrów i radiostacji.tnaÊcie lat pozbawienia wolnoÊci. prze widzianà za handel walutà zmieniono z poczàtku na szeÊç.cej dwóch lat zarobili trzysta tysi.ç lat wi. Prosty s posób. GloÊnym echem odbil si. Obu tych mlodych ludzi (pierwszy mial niewiele ponad trzydziestk. Formulujàc tak lagodne wyroki nomenklatura bez wàtpienia dzialala we w lasnym interesie. e prawo nie mo e dzialaç wstecz i e przeci wko aresztowanym wysuni. zabezpieczyç przed ryzykiem surowej kary. miala zatem prawo wylàcznie nomen klatura. gdy si.pstwo przewidziano mo liwoÊç zastoso wania najwy szego wymiaru kary.dzmi do Bieriozki . Kar.te przez Rad. znany jako proces Rokotowa i Fajbi szczenki. skazano na najwy szy wymiar kary i rozstrzelan o. Pod koniec Êledztwa znów zmieniono brzmienie zastosowanego przepisu kodeksu karnego. O odpowiedzialnoÊci za drobne operacje walutowe . O zwi. z zasady wraz z resztà mienia. Obu nieszcz. Dwukrotnie zapoznawan o oskar onych z nowà wersjà.kszali puszczajàc pieniàdze w obrót. e i takie wyroki sà zbyt lagodne.

Przepis ten mo na uznaç za perl. sly nna uchwala O walce z darmo~ adami . przyszly laureat literackiej Nagrody Nobla. jak zagranicznej. co wlaÊciwie dzieje si. Jednym z pierwszych. przyczynà chaosu. W szystkie Êlady prowadzà na Kreml do najbli szych wspólpracowników sekretarza generalnego. jak niegdyÊ. Za to obsiano caly kraj kukurydzà. nawet Stalin. finansowego balaganu. nigdzie nie zatrudniano. zarówno wewn. pozwa lal bowiem nomenklaturze rozprawiç si. instruktorowi rejkomu partii.gi Stanów Zjednoczonych. w latach szeÊçdziesiàtych pojawila si.zienie lub z eslanie. Jak si. na szczycie partyjno-pa st wowej piramidy Chruszczow zachowywal si. wobec których zastosowano ten przepis. Pieniàdze rekwirowano. s ianem. stawaly si. e to ona jest êródlem pot. podkreÊlal cz. odbierano chlopom byd lo. z infekcji strachu pierwszych lat postalinowskich nomenklatura w cià trzymala jednà r. Wyleczywszy si.ty na szczyt wladzy przez nomenklaturowà fr ond. On sam.od cudzoziemca bylo Êmiesznie latwo.cil si. byl poeta Josif Brodsk i. z ka dym. a nawet dzialki przyzagrodowe.pstwie informowano zaklad pracy pechowca. Jego wy silki. Jego wiersze nie spodobaly si. spisywano protokól. jak Alicja w krainie czarów: wcià si. Stalin pozwalal mu graç role wylàcznie drugorz. zapominajàc o wszelkiej ostro noÊci i przyzwoito . co nale y do 71 . Jednak przymierze. którzy nie chcieli pracowaç na rzecz pa stwa. e jest darmozjadem i zgodnie z prawem skazywano na wi. I aby raz na zawsze zaprowadziç lad i porzàdek. Darmozjadom grozila odpowiedzialnoÊç karna. okazal si. e wykr. byl rad. e sko czyl tylko pi. W tym samym czasie na wsi niszczono prywatne szklarnie. wyrzucano go z pracy.la gdzieÊ bez Êladu. jeÊli w ko cu pozwolono mu iÊç do domu. zapewnilo tym ludziom bezkarnoÊç. zawarte mi. Wypchni. kto si. Uznano za takowych wsEystkich obywateli.kà za gardlo narody Rosji. a w e fekcie niemo noÊci zrozumienia. calkowicie niezdolny do kierowania pa stwem. sowieckiego prawodawstwa. swego nieuctwa: wprost przeciwnie. zabranial zbli yç si. o prze st.dne. wyjaÊni lo. choç na ich istnienie zgodzil si. Waluta za eksport nafty z ostatnich dwóch lat znikn. znów. JeÊli ktoÊ podpa dl. by coÊ zmieniç lub zlikwidowaç w stalinowskim imperium. na przemian dziwil i rozczarowywal. pieniàdze te zostaly ulokowane na prywatnych kontach w bankach zachodnich.ç klas. Chruszczow klàl jak szewc. Wszystko. drugà zaÊ goràczkowo rabowala kraj. C hruszczow uznal bowiem.dz y Chruszczowem a elità wladzy po Êmierci Stalina i Berii. Zrobily to jakieÊ podstawione osoby.sto. a potem oglaszano. Zresztà nafta byla tylko krop là w morzu. do wielkiej polityki. jej narazil. gdy czytal w swoim gabinecie tajne raporty o machlojkach swoich najbli szyc h wspólpracowników. Nikita Siergiejewicz nigdy nie wstydzil si. w kraju i jakie miejsce Zwiàzek Sowiecki zajmuje w Êwiecie wspól czesnym.trznej. Tote znalazlszy si.

a wielu innych do stanu przedzawalowego. w swoim ogródku. doprowadzil kilku prominentów partyjnych do samobójstwa. Ale co z przymierzem gwarantujàcym elitom wladzy bezkarnoÊç? Chrus zczow ju je zlamal. Istniej realna mo liwoÊç calkowitego zniszczenia wszystkich niewojskowych gal.. To i tak bardzo wiele. Elita niemal bez wyjàt ku korzysta z zachodnich towarów codziennego u ytku. DoÊwiadczeni intryganci zr. Na tym wlaÊnie polegal powrót do leninowskich norm ycia partyjnego. Tymczasem Europa oraz Stany Zjednoczone z zainteresowaniem przyglàdaly si.la si. nazwiska jego najbli szych wspólpracowników: Bre niewa. zagraniczne paszporty. lecz uparty Chruszczow szybko rozwiàzal im j. do kolejnego kroku. Widzàc chaos w gospodarce i niezaspokojony p. Zacz.zie gospodarki pa stwowej làcznie z rolnictwem. Chruszczow zostal odsuni.ty od wladzy.. fala aresztowa . e jest inaczej. Kirijenki i wielu innych. Spiskowcy nie zlamali przymierza: nie zamordowali obalonego przywódcy. ministerstw. Jeszcze dwa lub trzy takie zakr.. leczjà naÊladujà. podobna. Chruszczow przygotowywal si. drogich technologii. zgodnie z którymi za malwersacje i branie szczególnie wysokich lapówek grozila kara Êmierci. s ztabki zlota. kampani. W gruncie rzeczy chcial zrobiç to samo. p lan na pewno si.pa stwa. Gdy aresztowani wyznali w ko cu prawd. gdy podjàl t.ty . ludzie ci uznali za swojà wlasnoÊç prywatnà. Sprawozdania CIA nie budzily wàtpliwoÊci. pozostawiono mu dacz.cznie dyrygowali zeznaniami aresztowanych. Nie rozstrzelali mnie a ni nie posadzili. brylanty. ju w 1970 roku Zachód próbowal zniszczyç Zwiàzek Sowiecki lawinà dolarowego natarcia... kiemierowskiego i rost owskiego. przekonaç ich. uda.kszych banków Êwiata. wydarze niom w ZSRS. zjednocze . Wprow adzil mianowicie nowe przepisy prawne. tylko wypchn..zyki. a pozostali obywatele kraju nie walczà z nià. lecz jego nazwisko na dlugie lata wykreÊlono z historii. Na liÊcie proskrypcyjnej znalazly si. po era bud et pa stwa. bylo Przekonamy ich czynem! wrzasnàl rozwÊcieczony Chruszczow..pcy naczelników departamentów. co zamierzal w ostatnich m iesiàcach przed Êmiercià Stalin pozbyç si. 14 paêdziernika 1964 roku doszlo do cichego przewrotu palacowego. popelnili samobójstwa. Czasy bezgranicznej samowoli i calkowitej bezkarnoÊci. Wprost przeciwnie. ecz poszly siedzieç jedynie kozly ofiarne zast. ksià eczki czekowe najwi. pr zyznano Chruszczowowi emerytur.zi przemyslu sowieckiego poprzez wciàgni. Mimo wszystko ni eco zmienilem ten kraj nie bez dumy wspominal Chruszczow kopiàc ziemi. Szelesta.d elity partyjnej do rabowania mienia narodowego . cie ZSRS na drog. pierwsi sekretarze obkomów partii riaza skiego. swojego politbiura.li na emerytur.. Pracownicy prokuratury wytrzàsali z sejfów wmurowanych w Êciany mieszka paczki dolarów. Byly to czasy. Z roku na rok pozostaje coraz mniej Êrodków na inne gal. Stworzony przez Stalina przemysl pracuje tylko dla potrzeb wojska. Nadeszla osiemnastoletnia epoka rzàdów Leonida Bre niewa. Podgornego. o jakich prze z wszystkie minione lata marzyla nomenklatura.. wyÊcigu zbroje wymagajàcego nowoczesnych.

lecz jakiÊ in ny kraj. tam równie chodzilo o to. e jednà czwartà tej sumy ma zamiar wlo yç do wlasnej kieszeni. Musieli ewakuowaç stamtàd swoje 72 . lecz nie wygrali wojn y.c Ho Szi Mi nowi. by Stany Zjednoczone nie atakowaly Zwiàzku Sowieckiego.cioletnià.. wa nymi sprawami. o zjednoczenie swej ojczyzny. Ho Szi Min wyrazil zgod. który pomyÊlnie zrealizo wano w Korei. zacz. Wódz wietnamskich komunistów nie ukrywal. Do Moskwy wezwano w poÊpiechu Ho Szi Mina. w niezdolny do walki tlum. kontroli i dowodzenia armii sowieckiej sà na tak niskim poziomie. nie dysponowal silami zbrojnymi.i koniec z komunistycznym imperium.. Runie samo pod ci. która zdawala sobie z tego spraw. na który si. Wietnam Poludniowy. na ten haczyk? Ich plan opieral si.. kosztownà wojn. Sposób. w ogonie za Êwiatowymi standardami.li w dziesi. Podczas kryzysu karaibskiego okazalo si.. ar mi. Rzàdzàcy niepodzi lnie w powietrzu. bohatera ciàgnàcej si. a i wielkomocarstwowych ambicji. I wdepn. by rozniecil wojn. mial za to otrzymaç dwa miliony dolarów rocznie i po miliar dzie premii za ka dy kolejny rok eskalacji dziala wojennych. na dwa pa stwa: komunistyczne na pólnocy i ponoç demokratyczne na poludniu. na morzu i làdzie Amerykanie przeobrazili Pólnocny Wietnam w zgliszcza. do tego Stalin. e systemy làcznoÊci. Byla to powtórka starego stalinowskiego planu. podzielil si. aby miliardy dolarów przeznaczone na unicestwienie ZSRS.. Zaproponowano wi. prezydenta pólnocnego Wietnamu. Szybko jednak glosy sceptyków ucichly. oglaszajàc. e rwàc si. a Wietnam. tak samo jak niegdyÊ Korea Po ludniowa. jeÊli runie Zwiàzek Sowiecki? Lecz Amerykanie polkn. e w warunkach realnej wojny elektronicznej z zastosowaniem niejàdrowych rodzajów broni b. zdecydowano.la szukaç ratunku przed nieuniknionà z agladà. Przekonani . W nie malym stopniu przyczynil si. arem swego or. e rychlo czeka ich wladza nad Êwiatem. To jego sprawa. od lat wojny partyzanckiej. Byl zwiàzany z USA traktatem bezpiecze stwa. Postanowiono mianowicie wciàgnàç USA do wojny gdzieÊ na peryferiach kuli ziemskiej. e nie ma innego wyjÊcia. podobnie jak Korea. wskutek której zostali wyparci z Indochin Francuzi.tnà much. Czy Amerykanie zlapià si.t. ryzykowny. Moskwa. e cybernetyka jest obcà marksizmowi pseudonaukà ydowskà oÊwi tym skazal sowieckie sily zbrojne na wieczne wleczenie si. która przeszkadza zajmowaç si. zostaly wyrzuc one na wiatr. z poczàtku wydawal si. ku komunizmowi ZSRS przeoczyl dwie rewolucje: naukowo-technicznà i informatycznà. postanowili przy okazji uÊmierciç Pólnocy Wietnam niczym natr.li przyn. Niepokoilo sowieckich aparatczyków coÊ innego.dzie niezmiernie latwo przeobraziç t. Mo e plunà na Wietnam Poludniowy? Co zrobià. gdy wszyscy rozumieli. krwawà. Jest to tym bardz iej prawdopodobne. przecie na zasadzie zamiast kul trzeba unieszkodliwiç wroga dol arami .

Natychmiast jà jednak rozkradano. w sytuacji poni ajàcej. nafty. co zrodzilo mnóstwo problemów natury finansowej.t y. Podstawienie Amerykanom nogi w Wietnamie bylo skuteczne. po raz wtóry po kryzysie na Karaibach. A na to nikt nie mo e sobie pozwoliç. z jakà Zwiàzek Sowiecki rozniecal konflikty zbrojne na ie. Ho Szi Min. e kiedykolwiek odzyska pieniàdze. wysoko ocenil ten plan.. przedlu yl o ponad dwadzieÊcia lat istnienie Zwiàzku Sowieckiego. Polubil wówczas whisky Johny Walker oraz ameryka skà kielbas.zców z pólnocy.lo bez wieÊci. w latach drugiej wojny Êwiatowej odbieral w portach pólnocnych ladunki nadsylane przez sprzymierze ców slynnymi konwoja mi morskimi. Chruszczowa. w konserwie. Kanal zostal zamkni. Sprzyjalo to jego wlasnym zamyslom i mogloby ulatwiç realizowanie decyzji przywódców krajów arabskich.kszy ch nadziei. losu i wpadnà w pulapk. korzyÊci.c osiàgnàç jakieÊ sukcesy na arenie mi.dzynarodowej pozwalala tylko bro . zresztà bez wi. Zwiàzek Sowiecki przechwycil na krótki czas inicjatyw. musi aly oplywaç Aftyk.ki wojnie wietnamskiej. Plan Kremla powiódl si. Praktycznie stracila niemal polow. zwyci. Stany Zjednoczone utracily bez reszty mi.b iç. Liczono na to. w dodatku nie mialy po drodze portów. jakie udalo si. zostawili Wietnam Poludniowy na lask. W jska izraelskie szybko zwyci.. mora lny sprawca Êmierci dwóch milionów swych wspólrodaków. LekkomyÊlnoÊç. yly Egipcjan i stan. spolecze stwo ameryka skie podzielilo si. gdzie byl ambasadorem.. jej osiàgnàç dzi. sojusznikowi USA na Bliskim Wschodzie. Kriucz . zaopatrujàce niemal we wszystko Wietnam Pólnocny. na placu jego imienia. Wezwa ny do Moskwy prezydent Egiptu Gamal Abdel-Naser. zadaç mocny cios Izraelowi. pemanentnych wojen lokalnych.ciu Amerykanów w awantur.grzech w 1956 roku. Byç mo e. bylo to kontruderzenie wywiad ameryka skiego. Nigdy jednak niczego nie mial do zaoferowania prócz broni. ujawnila bowiem ponownie swà militarnà nieudolnoÊç.cy olnierzy ameryka skich poleglo lub zagin. Rosja Sowiecka znalazla si. W 1967 roku szefem KGB zostal Jurij Andropow. Tak wi. Zdecydowano si. Wraz ze swym pomocnikiem. Dolar stracil na wartoÊci. podczas powstania na W. którzy podczas tajnej narady w Chartumie postanowili zniszczyç pa stwo Izrael. e Stany Zjednoczone nie pozostawià sprzymierze ca na pastw. drewna. wywolane awanturà wietnamskà. Dla Moskwy plan ów mial fatalne skutki.dzynarodowy presti . Ten blàd Rosjan wykorzystano skutecznie na ostatnim etapie wojny afga skiej. Wszystko to szlo na eksport i (prócz broni) zasilalo skarb p a stwa sporà iloÊcià twardej waluty.wojska. Sowieckie statki. rudy elaza. futer oraz czarnego i czerwonego kawioru. Zwiàzek Sowiecki dostarczal jà swym klientom nieodplatnie lub na kredyt.ly nad brzegami Kanalu Sueskiego. Na domiar zlego. Nie bez podstaw wybudowano mu pomnik w samym centrum Moskwy. nie pozostala nie zauwa ona. Jako polityk zwrócil na siebi e uwag. do których moglyby zawinàç. wietnamskà Moskwa postanowila znów ich pogn. odznaczony zlotà gwiazdà bohatera Zwiàzku Sowieckiego jeszcze przez Nikit. Za mlodu byl dzialaczem komsomolsk im. gazu. politycznà i w innych okolicznoÊc iach móglby jà Êwietnie wykorzystaç. Wkrótce po wciàgni. Co gorsza. CzterdzieÊci tysi.

in. kraj zamienil si.. Przyczynà tej samowoli mialy byç motywy rabunkowe: ponoç nie dawalo mu spokoju konto Bandery w banku monach ijskim. Pikanterii dodawal temu fakt. elazny OleÊ . gdy byl stalinowskim Ministerstwem Bezpiecze stwa Pa stwa. z której widaç doskonale. zwabil do ambasady. aby ocaliç system. zareagow aly ospale. reaktywowal nawet oslawiony wydzial likwidacyjny . jaki zobaczyl. lecz na czele pa stwa. e sytuac j. Motyw acjà tych poczyna byl zamiar ocalenia partii i temu podobne wysoce moralne ch. co w znacznym stopniu przyspieszylo kl. e rzekomo wbrew woli partii Szelepin zaplanowal i zrealizowal z abójstwo Bandery..to Szelepina ze stanowiska pr zewodniczàcego KGB i osadzono go na marnej posadce. Rzecz jasna. i to nie tylko w kraju.sk. W ciàgu niespelna czt ernastu lat. e nie wolno dopuÊciç do mi.ci. szef KGB. ono niebezpiecznie i lada ch wila moglo pociàgnàç na dno zarówno pa stwo. zm. Mim o to Anlerykanie rozgryêli Andropowa 73 . Tote od pierwszych chwil szefowania KGB Andropow zaczàl przygotowywaç zamach stanu. Trzeba jednak staç nie na czele KGB. przywódcà partii.kowem.. Po tym sukcesie Andropow awansowal. Andropow rozejrzal si. Tymczasem szczyty wla dzy byly wcià bardzo dalekie. a Stany Zjednoczone. lecz za granicà. Jednak e ju wyraênie umocnil s wojà pozycj.dzynarodowego skandalu. którymi bylo wybrukowane pieklo Lubianki. e do stanowiska sekretarza generalnego KC KPZS pret endowal Aleksander Szelepin.gi z czasów. Zadufany w sobie Andropow doszedl do wniosku. poparl Bre niewa. posylajàc do Czechoslowacji czolgi chcial wywolaç kataklizm w Rosji i na Êwiecie. w kraju i za jego granicami. przerazil go. morderstwami politycznymi. Szef tajnej policji w pa stwie policyjnym to pozycja.pnie wyslal na stracenie Imre Nagy a. jak i bolszewickà ideologi. usuni. swe dawnej pot. slynnego Stiepana Bander. powsta nia. Kolysalo si.czone wojnà w Wietnamie. To wlaÊnie Andropow przygotowal i wyslal na Zachód plik d kumentów. stalo si. by pozbyç si. Plan ten zawiódl. w bagnisko korupcji. elaznego Olesia . Czesi nie podj..ly od Êmierci Stalina. co prawda. a nast. Pod pozorem. to na rozkaz i za aprobatà politbiura. co naprawd. g dy ten oglosil si. Powtarzaly tylko z uporem jakieÊ tam uzgodnienia z konferencji pocztdamskiej o podziale na strefy wplywów. przywódc. które min. Byl glównym inicjatorem stlumienia praskiej wiosny w 1968 roku. Niemniej wlaÊnie zabójst wo Bandery zostalo wykorzystane jako pretekst. Andropow próbowal przyspieszyç bieg wydarze . którego agenci zaj mowali si. a wkrótce splawiono na emerytur. a na tej fal i zdobyç wladz. zostal czlonkiem KC KPZS. Gdy usuni. da si.li walki.to Chruszczowa. Przewodniczàcym KGB zostal Andr opow. Ówczesny Urzàd Bezpiecze stwa Pa stwa nie odzyskal jeszcze. i widok. które dowodzily czarno na bialym. dzieje si. nacjonalistów ukrai skic h. Zabito m. uratowaç. i poszerzyl kierunki dziala .

w bagnie? Andropow zaczàl dzialaç.tali jego taktyk.cy rubli. Jednak kwota ta szybko si.. do ràk pierwszego sekretarza Achundowa. jakiegokolwiek pola manewru. Azerbejd an uchodzil wówczas za najwa niejszy oÊrodek wydobywczy ropy naftowej w ZSRS. Cennik obowiàzywal nie tylko kandydatów na stanowiska we wladzach rejonowych i placówk ach kultury oraz nauki. Ale nie to bylo najgorsze.pne.. Stanowisko minis tra spraw socjalnych kosztowalo 120 tysi. zwracala. sekretarza rejkomu partii.cie na studia. bylo stanowisko rektora wy szej uczelni 200 tysi.cia stanowisk w rzàdzie i KC partii Azerbejd anu. którzy mieli prawo si. na uniwersytet w Baku tysi. Tak na przyklad w Azerbejd anie. Tytul czlonka Akademii Nauk kosztowal 50 tysi. z ràczki do ràczki mo na bylo kupiç funkcj.cy rubli.cy rubli. do Akademii Medycznej 20 30 tysi. zrosnàç si. Zag lada byla tu tu . ropa zaÊ byla . Nominalnie obieralne.c dzialaç energicznie i stanowczo. musial zaplaciç 30 tysi.cy rubli. jak dawniej. Koszto ala znacznie dro ej 200 tysi.cy rubli.cy rubli. do Instytutu J. Znalazl si. lokowano natychmiast w bankach za granicà.cy rubli.. Dyrektorem kol chozu mo na bylo zostaç za 80 tysi.dny? Szef KGB uÊwiadomil sobie z e zgrozà. Nielicznych wspólpracowników Andropowa. Ogromne kwoty.. do Wy szej Szkoly Rolniczej 35 tysi. nale alo wi. re jkomu. gd y ugrz. Dlaczego Andropow stal si. plyn. stanowisko to uchodzilo za nomenklaturowe i otwiera lo szerokie mo liwoÊci dalszej kariery. w wysokoÊci 10 tysi.kszoÊci republik zwiàzkowych stanowiska partyjne i pa stwowe swobodnie sprzedawal o si.cy.cy rubli.cy rubli. Stanowisko drugiego sekretarza bylo oczywiÊcie ta sze l00 tysi. Stanowisko komendanta rejonowej komendy milicji kosztowalo 50 tysi.cy. dajmy na to.cy rubli. równie drogie jak funkcja sekretarza. przez okràglà dob. Placili równie ch.ly supertajne informacje. Lapówki wplacano sekretarzom Komitetu Centralnego komunistycznej partii Azerbejd anu . Specjalnymi kanala mi bezpieki. Wszystko to pozwalalo aferzystom z szarej strefy gospodarczej obsadziç kluczowe st anowiska swymi ludêmi. W wi. tak brutalny i bezwzgl. KC handlowal wszystkimi urz. zaÊ ministra handlu 250 tysi. wszak e w podobnej sytuacji. na jej miejscu wyrastaly trzy nast.i dobrze zapami.cy rubli. jak ów bohater z bajki . W dodatku nie mo na bylo znaleêç. plynàce do KC partii Azerbejd anu.dami pa stwowymi i nie tylko pa stwowymi. Za okràglà sumk. Bardzo drogie.zlo si. z nimi zapo znaç. (wszystko wedlug cen z 1 970 roku).cy.tni do obj. r zecz prosta na prywatnych kontach. dyrektorstwo instytutu naukowo-badawczego wyceniono na 50 tysi. Za dyrektorstwo teatru nale alo zaplaciç 30 tysi. Czy mo na jednak byç energicznym i stanowczym. e lada chwila system sowiecki runie. z nomenklaturà partyjnà i dyktowaç jej wlasne àdania. i kupowalo za gotówk.zyków Obcych. Za czlonkostwo w KC part ii nale alo wybuliç pól miliona. który walczyl ze smokiem: gdy uciàl bestii jednà glow. po szyj. nale alo wplaciç lapówk. zimny pot oblewal z przera enia. gdy byly to funkcje pozostajàce w ich gestii. jeÊli ktoÊ chcial zostaç prokuratorem rejonowym.cy rubli. gdy za przyj. by w przyszloÊci jà wykorzystaç.

tak jakby szykowala si . Tak bylo na peryferiach imperium. e cala wierchuszka partyjna zamierza emigrowaç z ZSRS i robi wszystko. glównego) M awanadze. I znów nici prowadzily do Mos kwy i za granic. które znikaly w przepastnych kieszeniach ludzi partii.Êç skradzionych pieni. pragnàcych je kupiç. niemal d okladnie rekonstruujàc obyczaje feudalne z udzielnymi wladcami i wasalami. Mówily o jaskiniach pelnych zlota i kamieni szlachetnych. Organizowali je sekretarze i czlonkowie KC republik. Przywlaszczajàc sob ie przewa ajàcà cz.la na Kreml. do ewakuacji. Chcial zapobiec niebezpiecznym procesom. bylo tak wielu.. Bawelna.Êç dochodu narodowego partia systematycznie wysylala ogromne skarby za granic.pca czlonka politb iura (tego w Moskwie. a tam ko czyly si. Mo na bylo podejrzewaç. Azerbejd an nie stanowil wyjàtku. Raszydowa. Byl reprezentantem najwy szej warstwy nomenklatury i nie zami erzal dokonywaç gruntownych zmian. równie nieprawdo po dobne.zieniach z zakutymi w la cuchy niewolnikami. poczàwszy od wojska i ministerst wa obrony. Wszystkie stanowiska kos ztowaly tu znacznie dro ej ni w Azerbejd anie. narkotyki to byly miliardy dolarów . Informacje nadchodzàce z republik Êrodkowoazjatyckich wydawaly si.najwa niejszym sowieckim towarem eksportowym.. o wspanialych palacach z haremami. e urzàdzano dla ni h swego rodzàju aukcje. lecz te ich nie pomniejszal. A co dzialo si. a ko czàc na ministerstwie przemyslu mi. Malwersanci ze szczytów machiny pa stwowej placi li danin. potem okazalo. przyjmowano kamienie szlachet ne i walut. niczym przed Êwi. Aparat partyjny podzielil republik. partii.dnych pyta .tnych. Do wlasnej kieszeni Achundow wkladal tylk o cz. kupujàc sobie w ten sposób bezkarnoÊç. nie prz ecenial wlasnych sil. W sàsiadujàcej z nim Gruzji.dzy. Nie zabraklo szlaku narkotykowego. który wiódl od nielegalnych plantacji konopi poprzez Balkany i Bliski Wschód a na Kub. w gl. Wszak e ch. jak baÊnie z tysiàca i jednej nocy. a drugim Albert Czurkin. gdzie pierwszym sekretarzem byl zast. na strefy wplywów. Andropow zaczàl przygotowywaç plan dzialania. bi Rosji? Korupcjà przesiàkly wszystkie sfery zarzàdzania pa stwem. ze Êwiatowym narkobiznesem. który przynosil miliardowe zyski w pet rodolarach. o siwowlosych starcach. w Moskwie. toczàcym si. Tam làczyl si. jak si.snego i mleczarskiego. najbardziej skorumpowanym regionem ZSRS. dzialo si. Wcale nie byl. którzy bi li poklony przed palacem pierwszego sekretarza lokalnego KC partii. w KC KPZS. Jako lapówk. Gdyby nawet mógl tam dzialaç. o podziem nych wi. Jednak e skarb pa stwa nie otrzymywal z tych kwot prawie nic. Reszta plyn. coÊ jeszcze gorszego. I jakiÊ procent zawsze lecial dla Moskwy.tà Kaabà. by zapewniç so bie znoÊne ycie na Za 74 . mo liwoÊci Andropowa... Patrzyl na swoje mo liwoÊci trzeêwo. i tak musialby demonstrowaç lojalnoÊç bez zadawania zb.

Domy mieszkalne budowaly specjalne brygady murarzy. Gigantyczny basen plywacki ze szklanym dachem i szklanymi Êcian ami zdumial nawet zachodnioniemieckiego ambasadora. baseny plywackie.ciem nomenklatury. jak chocia by Mikojan. aktywnych dz iala . kamiennymi murami. poczekalnie na dworcach i w portach lotniczych. indyjskie jedwabie. Dzi. W zasadzie zbudowano w Nomenklaturii komunizm. stac je benzynowe i numery rejestracyjne samochodów. Andropow te byl aparatczykiem. chroniona pr zez kordony czekistów i odgrodzona od zwyklych obywateli elaznà kurtynà tajemnicy pa stwowej. e ich dobrobyt byl rezultatem obrabowania prost aczków. dzieci. chocia i tam nie moglo byç mowy o powszechnej równoÊci. wille. meblowali swe palace za miastem i posiadloÊci poczàwszy od 1919 roku. teatry. otrzymy wal jednak w zamian za to wysokie pobory i przywileje. jedli. gdy tylko dorwal si. kluby. Andropow dlugo nie mógl dociec przyczyn tego zjawiska. ludzie cz. stajnie z wierzchowcami dla elity. prywatne sale kinowe. starodawna bro . Byl to styl ycia zapoczàtkowany przez Lenina. sanatoria. domk i myÊliwskie. Poza granicami tej krainy miliony kator ników w lagrach i na zeslaniach u yênialy sobà gleb. pilnowane przez uzbrojonà ochron. Unika towe gobeliny. z dnia na dzie . a nawet specjalne cmentarze. zaakceptowany przez Stalina i popiera ny przez ich nast. szklarnie. uczyli i leczyli zawsze z dala od zwyklych ludzi.cia pracy personel uslugowy musial podpisaç zobowiàzanie o zachowaniu tajemnicy. droga porcelana. specjaln a sieç telefoniczna. robili zakupy. i bogacila si. ozdoby z koÊci sloniowej. Specjalne byly domy letniskowe. odpoczywali. e po Stalinie odziedziczyl zbyt malo dacz i natychmiast. korty tenisowe. Weter ani nomenklatury. Zacho wana w calej krasie. szpitale i przychodnie zdrowia. Obowiàzywal wielostopniowy system specjalnego przekazu informacji. piwnice z kolekcjami win. Za wysokimi ogrodzeniami. byly z daniem aparatczyków Êmiesznie .dne do dalszych.kraina po tamtej stronie lustra . pensjonaty. rosla w sil.sto nie rozumiejà motywów wlasnego dzialania. Przywileje te. wazy z jaspisu. dywany perskie.chodzie. ró nobarwne witra e w oknach. Sowiecka . wytwarzala bodêce niezb. specjalne szpitale polo nicze. dzialaly specjalne instytucje dla dzieci. specbufety i specjalne zaklady ftyzjerskie. kwitla. zlote i srebrne p osà ki oraz kosztowne bibeloty. istnialy specstolówki. obok glównych budynków staly domki dla ochron iarzy i slu by. jednej szóstej ziemskiego globu. sloneczna Nomenklaturia. Chruszczow uznal.ki temu wlaÊnie mógl powstaç baÊniowy kraj dla uprzywilejowanych. ton. podró owali. Có z tego. w Picundzie. o których zwykly czlowiek sowiecki nie marzyl nawet w snach. ostro zarysowana hierarchia.. do wladzy. Sprzàtaczka w krainie Nomenklaturii miala wy sze uposa enie ni pul kownik w wojsku.pców. Wszystko w nim bylo specjalne . PosiadloÊci i palacyki byly otoczone solidnymi.ly w zieleni luksusowe palacyki. b awili si. pomara czarnie. To prawda. Mieszka cy owej krainy przywilejów yli. a urowe altanki. ywnoÊç sprzedawano w specjalny ch sklepach.. Brak basenu uchodzil za coÊ równie absurdalnego jak brak okien w mieszkaniu . W dniu podj. kazal budowaç dla siebie nowà dacz. Specjalne byly te bazy transportowe. Wszystkie przywileje nomenklatury uchodzily za jak najbardziej legal ne i nigdy nikt nie próbowal ich podwa aç.

A na to brakowalo pieni. Ustawiczne podró e na Zachód rozbudzaly coraz wi. a kusilo wszy stko. Dolar ameryka ski ominàl ubogà Rosj. przedmioty u ytk u domowego. nie cieszàcymi si. Niepodobna wszystkiego wyliczyç. do Nomenklaturii.powaç wspólczesnymi francuskimi lub fi skimi meblami. niszczàc i marnujàc zasoby naturalne i przyb li ajàc krach pa stwa. Niejedno bylo jeszcze dla nich niedost.t elektroniczny. yci e miliarderów budzilo zawiÊç.kitne niebo. Rosja wlokla si. Ludzie wladzy rwali si.. Safari.c do fabryk w RFN. ludzie by li zm. czym dysponowala kraina po tamtej stron ie lustra . Kraina przywilejów niespodz iewanie znalazla si. zachodnie wyposa enie mieszka .dzy. ju powodzeniem nawet w krajach trzeciego Êwiata. Wyspy Bahama. myÊliwcami.pne: Ênie nobiale jachty królów nafty i finansów. Bermudy. atomowymi lodziami podwodnymi. Caly rocznik jednej ze szkól KGB wyslano wi. Zagrabione przez dziadów w epoce czerwonego terroru wloskie posàgi i francuskie gobeli ny zacz. na Z . zamiast rublami. zacz. szary i odra àjàcy.czeni n. wspaniale restauracje wszystko to bardzo ró nilo si. który coraz brutalniej dyktowal swà wol. Znów nale alo zaczynaç od poczàtku: od nowych d insów do nowych systemów wideo. wyposa enie i gwaltownie dro aly nowe inwestycje w przemyÊle wydobywczym. rabunkowà. by jà zdobyç. Wyspy Kanaryjskie. Po miesiàcu wszystko to stawalo si. niemodne.to si. nawet od tego.ksze apetyty. ekskluzywne kluby dla milionerów bajecznie pi. przyciàgaly jak magn es spojrzenia partyjnych przywódców. zlociste slo ce.to zast. kuchennymi zestawami najlepszych zachodnich firm 11) . do rozpaczy.tnoÊci przy obsludze.dzà. tak mocno kontrastujàce z szarzyznà ycia w kraju.. zmieniane i udoskonalane niemal co miesiàc. seks-show. doprowadzajàc nomenklatur. superdrogie kasyna i uz drowiska. Wcià jednak prowadzono gospodark. Fabryki natomiast zarz ucaly kraj czolgami. a poniewa n igdy jej nie starczalo. opalone dziewcz. ka àc im widzieç w dolarach szczyt ludzkiego szcz.Êcia. Cicho i niepostrze enie. Po powrocie do kraju ob 75 . luks sowe hotele. bl.male. i wdarl si.ta ze studenckich campusów. gdzie oficerowie zdobyli kwalifikacje mechaników obslugi wyposa enia kuchennego. starzalo si. robiono wszystko. W takim Êwietle nawet ich Êwiat Êwiat przywilejów. rakietami. 11) DoÊç skomplikowane wyposa enie kuchenne firmy Kupperbuch wymagalo specjalnych umie j. audio i wideosystemami Sony i Panasonic oraz wieloma innymi. Zarabiaç je bylo te z ka dym dniem coraz trudniej.kne. w tyle za Amerykà. Spadalo tempo produkcji. poslugiwaç obcà walutà. meble. wydawal si.. produkowane przez nià uzbrojenie bylo zazwyczaj mniej skuteczne ni ameryka skie. belgijskimi wannami i barwnymi wloskimi klozet ami. Zachodni sprz. intensywne ycie. pod okupacjà przeciwnika.

eby w tych swoich czol gach siedzieli najedzeni. by poinformowaç genseka. runie wszystko. urzàdze przemyslu wydobywczego ropy naftowej i na zakup zbo a. a wtedy zginie równie nomenklatura.du bezpiecze stwa.sk glodu.dzynarodowego napi. Socjalistyczne kredowe kolo zamkn. Choç Bre niew wpadal w coraz gl. dzi. Gejdarem Alijewem. B. byly do tego stopnia przekonujàce. zachowujàc przy tym oficerskie rangi w s ystemie KGB. z tajemniczymi. stracili ycie trzej moskiewscy . a tak e znacznego wzrostu cen zlota. Lecz szef KGB widzial wyraênie: jeÊli nie uda si. Zarówno pa stwo.boko ura ony tak bezc zelnym zlodziejstwem. Strzelanina moglaby pokrzy owaç ofensyw. i zastàpiç jà nowà. e pierwszy Azerbejd anu Achundow nie wyplaca Moskwie caloÊci nale nej daniny. jak smutny koniec spotkal tamtego. a my ich za to m amy ywiç? spytal któryÊ z parlamentarzystów.dzal na Lazurowym Wybrze u w Nicei (gdy jeszcze dopisywaly mu sily. by zabiegal o kredyty zagraniczne. Nomenklatura nie mogla si. W tajemnicy przekazuje za granic. jak p anujàcy w nim system obna aly przed calym Êwiatem swà bezradnoÊç.la si. które Andropow zebral.cia. e spraw. dolara . postanowiono wyslaç go na Zachód. Nowa skladalaby si. wymiany partyjnego aktywu gospodarczego .dzie pewniej. ich gotowoÊç do ryzykownych dziala dla zdobycia najbardziej nawet szokujàcych informacj i. Ówczesny sekretarz stanu Henry Kissinger odpowiedzial na to: Lepiej. Do kumenty w tej sprawie. wylàcznie z pracowników urz.lo si. nie czekajàc na konsultacje z czlonkami politbiura. jeszcze uratowaç. Calà noc rozmawial Andropow przez telefon rzàdowy z szefem KGB Azerbejd anu.. Nale y tylko znisz czyç starà nomenklatur. mu powstrzymaç zachlannoÊci aparatczyków. skorz ystal z okazji. Tymczasem sytuacja gospodarcza kraju zmusila wladze partyjne do próby rozladowania mi.dàc wraz z Bre niewem na urlopie w uzdrowisku krymskim. Andropow zaczàl dzialaç. od dawna zaplanowana przez szefa KGB. Od wielu lat Rosja sow iecka kupowala zbo e w USA i Kanadzie. lecz nie dopuszczaly myÊli o wlasnej slaboÊci. Surowe spojrzenia kagebistów na t ajnych naradach operacyjnych. by pro siç o dlugoterminowy kredyt na modernizacj. ju bez nich obejÊç. da si. wszystko to utwierdzalo Andropowa w zludnym przekonaniu.ki czemu unikala kolejnych kl. e Bre niew gl. Bre niew wyruszyl na Zachód. Wskutek gwaltownego obni enia Êwiatowych cen nafty i in nych surowców. Wprawdzie i przeciwko Alijewowi le ala w jego sejfie sterta kompromitujàcych dokumentów (aby je zdobyç. Wojna.. Tak b. du e kwoty. zezwolil szefowi tajnej policji przeprowa dziç w Azerbejd anie operacj.12) 12) W trakcie jednej z debat w Kongresie USA na temat kolejnych dostaw zbo a dla Z SRS rozgorzala polemika: WlaÊciwie po co to robimy? ZSRS traci wszystkie swe Êrodki na czolgi. które majà walczyç przeciwko nam. zacz. Urlop sp. Andropow poszedl Êladem Lawrentija Berii.. kryzys nasilal si. Andropow równie korzystal z nomenklaturowych przywilejów. pochodzàce z nielegalnego spekulowania ropà naftowà i z lapówek. dlugonogimi blondynkami).slugiwali mieszkania czlonków nomenklatury. trójka jego dzieci z godnie ze zwyczajem studiowala za granicà i robila kariery dyplomatyczne. zapomniawszy.bszy marazm.

W zbli eniach mo na bylo wyr aênie dostrzec na banknotach siwe pukle okalajàce surowe oblicze George a Waszyngtona. polyskujàce zlowieszczo sztabki zlota i platyny.cia funkcji pierwszego sekretarza partii Azerbe jd anu. Po wtóre.pnie.ku nici tej sprawy w Moskwie. o Alijewie. e odnaleziono tylko n iewielkà cz. zaczàl dzialaç z bezlitosnà stanowczoÊcià. Dwie trzecie plyn. Otó Piro kow spojrzal wówczas ze zdumieniem na swojego szefa i rozeÊmial si. Ale nie wolno w ten sposób zarabiaç pieni. Przez Azerbejd an przetoczyla si. rewizji.cy (rok 1983) ludzi z bez pieki. Jego akcja przyniosla bogate lupy. metalowe beczki zlotych monet i koszto vwoÊci. chwala Allachowi.. Niech mu ona p rzyniesie szcz.agenci KGB).Êç pieni. Po pierwsze. Eduard Szewardnadze. kto trzyma w r. nie bylo jednak nikogo innego.c bla 76 .Êcie.Êç. Ten pies myÊlal. Gdy wreszcie zostal pierwszy m sekretarzem partii w republice. Jak to kto? Czy nie my? Mial racj. Bito wi. fala aresztów. zachwycony perspektywà obj. wielolitrowe sloje pelne diamentów.Êci.tne obiektywy kamer filmowych i vid eo dokumentowaly skrytki wypelnione powy ej ludzkiego wzrostu paczkami banknotów.pny byl sam Andropow. Dolary! Za samo ich posiadanie okolo dwustu tysi. Ale. rugowania ze sta nowisk.dzy. a mo e o kimÊ ze znacznie wy szego szczebla wladzy radl mi moje uczciwie zapracowane pieniàdze. zdziwil. Zasadnicza cz. gdy Szewardnadze zezwolil swym ludziom stosowaç wobec aparatczyków wszystkie metody Êledcze..dzy zmalwersowanych w ciàgu wielu minionych lat. Beznami. To zrozumiale. na kim mo na by w tej sprawie polegaç. pos. Alijew. Bardziej pos. Lup byl jeszcze wi. na zadane mu pytanie. tylko po cz. Achundow dostawal tylko jednà trze cià zagrabionego lupu. kontroli. przeznaczonà na nadzwyczajne. làcznie z pr zemocà fizycznà. bie àce wydatki. jak zresztà ka dy napad rabunkowy.tego M awan idzego pierwszym sekretarzem gruzi skiego KC zostal general KGB. znalazl tylko drobnà cz.Êç caloÊci. umieÊcil na nomenklaturowych stanowiskach okolo dwóch tysi. pulkownika Piro kowa.kszy ni w Azerbejd a nie. Niezrozumiale bylo co innego: dlaczego Andropo w tak si.cy ludzi siedzialo za drutem ko lczastym reaktywowanego GULAG-u.ly do Moskwy. ju dawno zostala ulokowana w bankach zachodnich. Achundow uÊmiechal si. Jako wsparcie przydzielono Alijewowi specjalne brygady KGB i prokuratury ZSRS. Kolejny cios zadano w Gruzji: zamiast odsuni. byç mo e. domyÊlal si. uslyszawszy odpowiedê swego wspólpracovwika.

Skutek byl doÊç nieoczekiwany. podobnie jak na Kaukazie. uprawniona do prawa laski.cy rubli. damy. Anwar R achimow. Dziennikarz nie wspomnial. bierze od skazanych za k a de ulaskawienie lapówki.. Moskiewskie brygady operacyjno-Êledcze zetkn. niekiedy w wysokoÊci stu tysi. a trzymetrowe jesiotry plywaly w szmaragdowych wodach bajkowych basenów. W dwóch republikach zwiàzkowych wladz. tego artykulu . Cudze pieniàdze nie przyniosà szcz. e Nasriddinowa. Blask zlota i brylantów na tle wschodnich dywanów o niezwykle pi. ulotnila si. Lecz dotychczasowa taktyka naj azdu okazala si. te zaÊ byly w istocie grupami o charakterze feudalnym. palacu.. Po ukazaniu si. by zajàl miejsce Raszydowa. Wykryto sporo przypadków bezpoÊredniego powiàzania z tymi aferami praco wników centralnego aparatu KPZS. Zgodnie sàs iadowaly na nich ze sobà ponury profil wodza proletariatu. Dostosowane do nowych czasów dziedzictwo feudaln o-patriarchalnej obyczajowoÊci uniemo liwilo szybkie znalezienie w tych republikach ludzi podobnych AIjewowi lu b Szewardnadzemu. n ie dotarla do Szewardnadzego i Andropowa.du na wykonywanà pr zez nich prac. zbudowan y pospiesznie. w Uzbekistanie i sàsiednich republikach. tym. Nie opisywal ukrytego za wysokim murem jej palacu. CoÊ podobn ego mo na bylo wczeÊniej oglàdaç tylko w hollywoodzkich filmach o skarbach kapitanów Flinta i Morgana gloÊnych przed wiekami piratów. jak baj. nazwisko Jagdar Nasriddinowej. i to w negatywnym kontekÊcie. tam pewna charakterystyczna historia. co dzieje si. w Azii Centralnej na klany rodzinne. tam ze zwartym f tontem lokalnych struktur partyjnych i czekistowskich zroÊni. Padlo m. Struktury partyjne podzielily si. Nie wspomnial te o tym.. I przystàpil do walki tym razem na najbardziej obiecujàcym obszarze w Azji Ârodkowej. I znów wideokamery operacyjne zarejestrowaly stosy paczkowanych banknotów.Êcia odpowiedzial general Nijazow. e towarzyszka Nasriddinowa powinna k ierowaç republikà lepiej. w republikach azjatyckich nieskuteczna. w których uk ryli swe skarby. gdy zaproponowan o mu.dych z przera enia sekretarzy rejkomów.in.tych z mafià. Dziennikarz uzbecki. Jednak e cz. rzecz prosta. by zmusiç ich do ujawniania miejsc. Od stuleci za nàjbardziej odra ajàce zlamanie zasad uchodzilo w tym regionie interesowanie si. który wyrósl nagle. Klany te traktowaly zwyklych obywateli jak niewolników. nowoczesnymi zadaniami . zgodnie z wysuni. majàcy. chan czy te emir traktujà niewolników. mocne plecy w Moskwie. na to.knym ornamencie byl niesamowity. wydawalo. opublikowal w prasie centralnej artykuly ostro nie zwracajàce uwag. Stwierdzil jedynie. Pierwsze kroki zostaly zrobione.ly si. bez wzgl. który to potwierdzal.tymi przez parti. Zresztà ta rodzina zarobila je uczciwie. niczym w opowieÊciach Szeherezady. e to wlaÊnie ona usankcjonowala wyzysk dz ieci na plantacjach bawelny. surowe oblicze Waszyngtona i wyniosle twarze monarchów brytyjskich. gdzie na ogromnych tarasach w iodly rozhowory pawie. Wydarzyla si. przejàl KGB.Êç materialu dowodowego. protoplastów znanych dynastii miliarderów. jak mu si. bez Êladu. która byla czlonkiem KC KPZS oraz przewodniczyla Radzie Najwy szej Uzbeckiej Republiki Sowiec kiej.

w obecnoÊci Êwiadków znaleziono u niego teczk. jeszcze innego po pro szonym obiedzie odwieziono do szpitala. od razu zostali wmanewrowani w skandaliczne afery.zienia. Innego wyslannika KGB oskar ono o prób.. szczerze si.. zgwalcenia nieletniej. którzy swoimi metodami dzialania nie ró nili si. na których liczyl Andropow. Lokalne tradycje. Zrozumia l. KagebiÊci. W rezultacie postradal zmysly i wkrótce po oswobodzeniu zmarl. Poniewa zaginiony dziennikarz urodzil si. e do tak szeroko zakre 77 . Wkrótce szef KGB odczul tak chlodny powiew z Kremla. kto rzekomo wr. wykazujàc kompletne niezrozumienie. Robota rodziny Karimowów. co si. których tam wyslal.. To ich czlowiek. e placimy za malo? JeÊli tak. gdzie z trudem powrócil do zdrowia.Rachimow nagle zniknàl. rozplywali si. e a zadr al z przera enia. Karimow przedstawiciel pot. zamiast zawracaç glow. Jednego schwytano w jego wlasnym samo chodzie. zawczasu zl o yl pisemne oÊwiadczenie. Andropow zdawal sobie z tego spraw.gu bucharskim. Po kilku Êledczych prokuratury do szcz ególnie wa nych polece wszelki Êlad zaginàl. e dziennikarza wtràcono do specjalnego klanowe go wi. w wiosce D arnak. wcià z niego szydzono. Czy nie placimy bakczyszu starszemu bratu w Moskwie co do grosza i zawsze w termi nie? Mo e starszy brat sàdzi. Ârodkowà nie powiódl si. na rzecz której pracowal. ludzio m godnym najwy szego szacunku i podejrzewaç ich o nieuczciwoÊç. nieustannie go bito. Byly to prywatne wi. w okr. zapytany o niego sz ef KGB w Taszkiencie rozlo yl r. Wiele takich wi. w Moskwie! Dopiero po dlu szym czasie okazalo si. Wysocy funkcjonariusze. o co mu wlaÊciwie chodzi. O jego tragicznym losie nie bylo nawet wzmianki w wielotomowych aktach slynnej sprawy uzbeckiej . nego bucharskiego klanu. Rachimowa zakuto w d yby i w kajdany. obruszyl.zie istnialo w republikach Azji Ârodkowej.ce i powiedzial: To nie nasza sprawa. Do dziÊ nie wiadomo.zienia lokalnych wladców sekretarzy lub czlonków KC. wypchanà banknotami.la go poszukiwaç brygada KGB.Êcie si. gdzie on jest? Szarog. z nimi stalo. od dawnych chanów. zajmujàcego wszystkie stanowisk a w tamtejszym obwodowym komitecie partii.. to niech powie to od razu. Najazd na Azj. Ten. gdy go zapytano o dziennikarza.czyi mu lapówk.. w zadowolonych azjatyckich uÊmiechach. Rachimow? A po co macie wiedzieç. W odró nieniu od wielu innych podobnych wypadków zacz.

c akcje. Czy Andropow o tym wiedzial? Naturalnie. w których za bezcen zwykli pracownicy (wszelkiej maÊci pulkownicy i podpulkownicy) mogli si. e z zamk ni. pa stwu.kszym uzasadnieniem. e kluczowe miejsca w dwóch republikach obsadzil swymi ludêm ipotencjalnymi sojusznikami w przyszlej walce o wladz. a on jest tylko jednym z jej olnierzy.dem o niebo lepiej! Andropow dobrze wiedzial o tym wszystkim. Powtarzala je równie stanowczo..d zy i kosztownoÊci calymi tonami. ko uchy. to tylko to. niezale nie od rangi. ku której posunàl si. Lecz co to wlaÊciwie znaczy dochód pa stwa ? Oznacza to samo. nawet podejrzeni e o zabójstwo. Rozgoryczenie pogl. JeÊli te cokolwiek wskutek prowadzonych akacji osiàgnàl. obrazk i. utworzyl w swym resorcie sieç sklepów specjalnych. co nakradl. nigdy nie wpuszczono na próg nawet zwyklego rejkomu KPZS. Przekaz ywane sà pa stwu jako jego dochód. MSW zresztà wcale si. co si. skoro wszystkie nici prowadzà do Moskwy. To zloto nale y jak cale pa stwo do partii. Zachód nigdy nie tracil zainteresowania antykami z czasów przedrewolucyjnych. równie co innego: nie ma se nsu robiç porzàdków w republikach. mi. Wszys tkie wi. przekazywaç pa stwu . zaopatrywaç we wspaniale towa ry: d insy. Na twarzach podleglej mu rzeszy kagebistów widnialo rozczarowanie. nie wie dokladnie.. skoro nawet on. Sprawy w kraju majà si. general armii Szczolokow. Ju dawno znalazlo wlasnà yl. W odniesieniu do struktur partyjnych nikogo z pracowników MSW.ly w przepastnym skarbcu Banku Pa stwowego i nawet on u tracil nad nimi kontrol. z nimi potem dzieje. Tymcz asem skonfiskowane przez jego ludzi ogromnej wartoÊci dobra uton.cy! Kierownictwo resortu mialo si.dzy orga ny centralne tej e KPZS. Teraz zainteresowanie to wzroslo. zlota.bialy dobrze znane z sàsiedztwa. filiami ogniw MS . Bezsensowne jest równie wywo enie z republik pieni. ny rywal Andropowa. jak ta. a cz. zaj.tymi oczyma mo na wsadziç do aresztu pierwszego lepszego dzialacza gospodarczego. instrukcjà.te na skutek wyroków konfiskaty mienia. którà prowadzi on.trz nych. wzrosly za tem i ceny. lecz ze znacznie wi. o jeden zaledwie krok.Êç oddaje si. pot. ka dego w gruncie rzeczy hand lowca lub zaopatrzeniowca.Êlonej operacji ma jeszcze zbyt malo sil. podobnie jak o tym. kierujàc si. pr owadziç gry tak wielkiej. z MSW. e wyprowadzono ich w pole. Komunistyczna Partia Zwiàzku Sowieckiego bowiem ju dawno zaanektowala dla siebie slynne slowa Lud wika XIV Pa stwo to ja! . co skonfiskowane. co dochód partii. szef KGB. Wie o tym nawet ucze pierwszej klasy. Wszystkie sklepy antykwaryczne staly si. urzàdzenia elektroniczne i przedmioty antykwaryczne. by wszystko. Skubie ludnoÊç kraju. równoczeÊnie stworzyl o wlasne kanaly pozyskiwania przedmiotów zabytkowych. tam nie pcha. e MSW nie wa y si. Sam byl przecie czlonkiem najwy szych wladz partii. Minister spraw wewn. co odzyskano. która zabrania tknàç kogo poczàwszy od wiceministra. najwy szà. MSW szybko ujawnilo nielegalne kanaly wywozu przedmiotów antykwarycznych za granic. i wydusiç z niego to. tak. Jasne stalo si. pod tym wzgl. frapujàce wyobraêni. A tych co roku bylo setki tysi. choçby nie wiadomo jakie wiodly tam tropy.Êç wklada do wlasnej kieszeni . prowadzone z takim entuzjazmem przez Andropowa i jego kagebistów w celu odzyskania dla skarbu pa stwa o gromnych Êrodków skradzionych przez ludzi partii. owocowaly ponownym podzialem tego. czuli. Potem cz. Tam nikomu do glowy nie przyjdzie.

Skonfiskowane przedmioty antykwaryczne wys tawiano w specjalnej (zamkni. laskawie pozwalali sprzedawaç na rynku zachodnim. Gdy uznano to za konieczne. Zalo ono kartotek. Bogaci turyÊci niejednokrotnie chcieli n abyç to cudo.cioletnia grabie b olszewicka nie spustoszyla kraju do reszty!) Podobne historie malo kogo dziwily.pczego. Czurbanow. Wystawiono jà w moskiewskim sklepie Opal . bàdê tajemniczo rozkladano r. figurk. Galiny.czne r.te pododczas rewizji ...la z wystawy. Powiodlo si. Romanow. Gdy zaÊ do tego nie dochodzilo (w bardzo rzadkich przypadkach).kszalo zasoby zlota dla partii. zabytkowe eksponaty. e na rozkaz generalów MS W. a w dodatku mial poparcie wplywowych osób (na szczeblu nie ni szym ni córka Bre niewa. bylo niezmiernie trudno. i w tym wypadku równie odzyskaç cokolwiek z tego. lecz zawsze odpowiadano im.tej dla publicznoÊci) sali wystawowej MSW w Moskwie na ul.lo. Lecz pe wnego pi. zwi. a reszt. systematycznie. to co najwy ej kilkunastu osobom. choç wielokrotnie przeszukiwano mieszkanie i dom letniskowy córki Bre niewa. Zamie 78 . malpki wyrzeêbionà z ogromnego kawalka burszty nu. po prostu zaspokajal kaprys swojej ony. (Jak e wiele wspanialych dziel sztuki zdolali stworzyç Rosjanie. Ogariewa 6. Prominenci z aparat u partyjnego to i owo wybierali dla siebie. Szczolokowa oraz Czurbanowa. bez przeszkód. Tym sposobem MSW. kolekcjonerów. natyclmliast ameryka scy korespondenci. naturalnie za t wardà walut. skoro ponad siedemdziesi. wydajàc na rabunek bezcenne. W stosownym momenci e czyjeÊ zr. kazal przywieêç z Emirta u do wlasnego domu serwis Katarzyny II i tlukl drogocenne talerze na wese lu córki. i usypialy (lub nawet zabijaly) ochron. Jednak choç Czur banow równie trafil do wi. zlecano kradzie e nawet w muzeach. p oniewa podsàdny dowiódl krysztalowej uczciwoÊci. systematyczn ie. Bez poÊpiechu. Sam pierwszy sekretarz leningrad zkiego obkomu partii. co zostalo zaj. stawiano ich przed sàde m i ferowano wyroki z nieodlàcznà konfiskatà mienia.knego dnia figurka znikn. Zbiegli si.ce.ce odlàczaly sygnalizacj. Âwiatek kolekcjonerów dobrze znal figurk. jeÊli wierzyç jego slowom. nie stalo. zasypujàc gradem pyta ekspedientki i innych pracowników sklepu jubilerskiego. Odpowiedzi byly stereo typowe: Sprzedano t. korzystajàc ze swoich wlasnych kanalów i z kanalów Êwiata przest.zienia. Nikt nawet o tym nie pisnàl. Galina).W. I nic mu si. e przedmiot ów jest mieniem narodowym i nie mo e byç sprzedany.. akredytowa ni w Moskwie.. zi. bursztyno wej figurki nie odnaleziono. Pracownicy sklepu nie mogli przecie ujawniç. przeznaczonym dla cudzoziemców.cia Bre niewa wywleczono w nocy z ló ka dyrektora sklepu i bursztynowe cudo znikn.

zgodnie z zasadami socjalistycznej moralnoÊci. e zdobyli swe zbiory za pieniàd ze pochodzàce ze êródel nielegalnych. Napastnicy zrobili swoje i uciekli. Sprawà tà zajàl si. Poszkodowany opisal sprawców szczególowo. e byla to grupa z Baku. Odpowiedê zaskoczyla Moskw. Jeden z nich wydobywa jàc w poÊpiechu no em gwoêdzie z ramy. jak to si. po prostu przedstawiç zarzutu. Uprzednio Andropowowi udalo si. na pozostanie w Moskwie..pstw. z poczàt ku wydawalo. który wiedzial o tym wszystkim. by polàczyç si. w pogoni za twardà walutà Bre niew oglosil polityk.. Gdy w obawie pr zed katastrofà ekonomicznà kraju. Po wojnie. która nie raz dokonywala tego rodz aju przest. jak to si. podjàl prób. poni . póêniej KGB Azerbejd anu otrzymal z Moskwy rozkaz zatrzymania czlonków grupy. o du ej wartoÊci historycznej i artystycznej.li wyciàgaç z ram kilka bezcennych plócien Matisse a.niona na dolary trafila pewno do jakiejÊ prywatnej kolekcji na Zachodzie. podlàczenia KGB do spraw znajdujàcy ch si.: Owszem. Andropow. banda rabusiów. zgodziç na prowadzenie w wyjàtkowych sytuacjach wspólnych operacji. a. W godzin. Do mieszkania czlonka Akademii Nauk.c w takich wypadkach inne metody. grupa ta jest dobrze znana. enia. zastrzelil. losem przedmiotów. i otrzymala na to zgod. Kolia odnalazla si. na wywóz kolii za granic. Kolia byla dla niej szczególnà pamiàtkà jedynej. gdy i on sam si. i za àdaly od Fiodorowej specjalnego zezwolenia. Czlonkom Akad emii Nauk nie mo na bylo. rabusie zacz. oficerów w systemie OBCHSS (wyodr. em. dziÊ mówi. zn acznie póêniej. b y dokument ten uzyskaç.k. wspanialej miloÊci. kaukaskiej narodowoÊci . Postanowil zwlaszcza zajàç si. drobnymi i Êrednimi handlar i waluty. e sprawy antykwaryczne wcale nie sà takie proste i latwe. specmilicjà zajmujàcà si. w Moskwie. zabità strzalem w tyl glowy. KGB. Okazalo si.. admirala uznano w Rosji za persona non grata. Równie barwne losy miala zabytkowa kolia brylantowa wlasnoÊç znanej sowieckiej gwiazdy filmowej. Zoi Fiodorowej. Aktorka otrzymalajà w prezencie od swego m. na przechowanie przyjaciolom i w ten sposób jà ocalila. Stosowano wi. za którà tak drogo musiala z iç. A ktorka widocznie spodziewala si. w gestii MSW. MiloÊci. ale to chyba pomylka. Dla pewnoÊci pod ano ich imiona i nazwiska. Fiodorowà wyslano do lagru. Jednak e wladze celne nie zgodzily si. a Zoj. który podczas wo jny wraz z misjà ameryka skà znalazl si. tego. wÊród rzeczy generala Szczolokowa.Êciowà kontrol. MSW stawialo zaciekly opór. z m. jak to formulowano. któ chcialby wpuszczaç konkurentów do zasobnego skarbca! W ko cu jednak mus alo si. odpr. nad tzw. jak zwyklym kolekcjonerom. ulokowaç grup. tote doÊwiadczeni ofice ie prowadzàcy Êledztwo szybko zorientowali si. profesora Czudnowskiego w bialy dzie wlamala si. Zdecydowala si. jednak. W kilka dni póêniej znaleziono Fiodorowà martwà w jej mieszkaniu. Zwiàzawszy uczonego. by odebraç wlaÊcicielom upragnione dz iela sztuki. oddala koli. Celem ich byly obrazy z kolekcji uczonego. k tórych przestrzegania domagal si. Znaleziono tam nie tylko ten naszyjnik .bniona w MSW slu ba do walki ze sprzeniewierzeniami wlasn oÊci socjalistycznej oraz ze spekulacjà) i uzyskaç cz. Stalin. admirala ameryka skiego. mocno zranil sobie r. Zoja Fiodorowa usilowala wyjechaç d o Stanów Zjednoczonych.

Andropow powinien byl si. a nawet. Stalin byl bowiem szcze rze przekonany. Nie wytrzymal tempa i gwaltownych zmian biegu wydarze . Pulkownik KGB Êciskajàc r. trafil do szpitala. Nawiàzano kontakt z wlasnà agenturà i okazalo si.cz przeciwnie: niedawno wrócila z Wloch przywo àc mnóstwo zagranicznego szmalu. Uczony rozchorowal si. wszystko.. blizna na dloni zgadzal o si. gdy generalissimus przypomnial sobie o jego kontaktach z aliantami podczas wojny i omal nie kazal go zlikwidowaç.canej in 79 .pców zwolniono. z nimi zapoznaç. którego przeznaczono tak malo czasu. e cala banda spokojnie siedzi w Baku. rzec mo na. d laczego ludzie Andropowa pozwalajà sobie na bandyckie akcje w stolicach republik zwiàzkowych.k. mo e daloby si. czlonek politbiura i glówny ideolog partyjny. Uczony nie tracil czasu na skargi i zdumienie. zapewnial te . gdy zebrano zbyt malo dowodów win y. czy ktoÊ jest przest. na likwidacj. Poinformowal go. Andropowa wezwal Suslow. spytal tylko. e byloby bezsensowne dlugotrwale uzgadnianie s prawy z republikà.ci. nigdzie nie za mierza wyje d aç. wepchni. e wszelki kontakt z cudzoziemcem zawsze ko czy si. e to sàd okreÊla. straszliwie upokorzony. kierownik oddzialu mi. dni póêniej znów wezwal do siebie Czudnowskiego.pcà.. a nie organy bezpiecze stwa. Suslow zapytal zimno. Istnieje na ten t mat wiele dokumentów partyjnych i postanowie zjazdów. Jeszcze nie calkiem pojmujàc sedno rozkr. wyjechali za granic. e wskutek tej sprawy Andropow czul si. Charakterystyczne twarze. Andropow próbowal wytlumaczyç.. do samego towarzysza Bre niewa . gdzie mo na zaskar yç t. o ba ndycki gang. po uzyskaniu wizy izraelskiej. Na to Suslow zauwa yl. jeÊli wniesiecie skarg. wr.. Lecz KGB nie dal za wygranà. zaskar yç. e sprawa zostala zamkni. W jego gabi necie znajdowal si. Unikajàc wzroku uczonego dobieral z wys ilkiem slowa. Obaj wszak e byliby jeszcze bardziej wstrzàÊni. CoÊ podobnego ju raz prze yl w czasach stalinowskich. bez powiadamiania o tym lokalnych wladz partyjnych. e Êledztwo potrwa jeszcze najwy ej kilka tygodni. równie Borys Ponomariew. W jednej z baz wojskowych w pobli u miasta czekal samolot gotowy do lotu.dzynarodowego KC KPZS. uczonemu gratulowal sobie i jemu. decyzj. a przest. Po chwili milczeni a pulkownik odpowiedzial: No có . Bandytów szybko i bez halasu zlapano...ewa wymienieni obywatele niemal przed rokiem. Andropow wpadl we wÊciekloÊç.. Specjalna grupa operacyjna w naj ÊciÊlejszej konspiracji przybyla do Baku. e chodzilo o niebezpiecznych przest.pców.to do samochodów i nie powiedziawszy nawet czeÊç! lokalnemu KGB dostarczono do Moskwy. Rabusiów rozpoznano natychmiast. gdyby dowiedzieli si. zwerbowaniem obywatela sowieckiego przez wywiad i mperialistyczny. W par.. Pulkownik w ykonywal tylko rozkaz.ta.

lecz jak wszyscy. Co tu ukrywaç. Funkcjonowal stary schemat konspiracyjny. ugrupowaniom lewackim i organizacjom terrorystycznym. w trakcie którego skradziono plótna Matisse a wartoÊci kilku milionów dolarów. e o sprawach kierowanego przez tego czlowieka wydzialu mi. Wi. ile sil i Êrodków traci CIA na te cele. Pewnych rzeczy w ogóle nie powinno si. ciàgoty do ycia w luksusie i konsumpcyjny stosunek do ycia. lecz w tym momencie wtràcil si. drobnomieszcza skà.dzynarodowy KC rozje d ajàc po Êwiecie z walizka mi pelnymi obcej waluty.tnie rozsiewanych plotek i legend. Przyglàdajàc si. pa rtyjnà nowomowà. Ponomarie w. Spytal z zainteresowaniem. mial dost. Zdumiony Andropow sluchal tego uwa nie. co prawda.trygi szef KGB ze zdumieniem spojrzal na glównego ideologa partyjnego. Tworzenie spolecze stwa komunistycznego. A to.dzynarodowego nawet Andropow wiedzial tylko tyle. a tak wplywow a. chodzi o cale grupy ludnoÊci. mówiàcy nudnym i skrzypiàcym glosem. w labiryntach przeciwstawnych wersji. Tylko takie reprezentacje zdegenerowanego komuni stycznego ruchu robotniczego ostaly si. rozwodzil si. w sferze budowy komunizmu. wytwarza si. chudy i ruchliwy Ponomariew byl jak na dzialacza partyjnego niebywale p racowity. Wszystkie próby dowiedzenia si. Andropowowi puÊcily nerwy. ile mu pozwolono wiedzieç. Malutki. pozostawiaç w prywatnych kolekcjach.stowal go referatem o bie àcych k lopotach i zamierzeniach budownictwa socjalistycznego. wynikajàca z nierównoÊci klasowej w bezklasowym spoleczel lstwie. do rozmowy Borys Ponomariew. jak i ze wzgl.p do ka dego z partyjnych sekretarzy generalnych na kuli ziem skiej.cej natykaly si. przekazujàc je w ustronnych miejscach z ràk do ràk przedstawicielom bratnich partii ko munistycznych.ku. tak jak dawniej na nieÊmiertelnych ideach Marksa i Lenina o powszeclmej równoÊci w ramach wspólnej socjalis tycznej ojczyzny. Andropowowi poprzez grube szkla zachodnio niemieckich okularów Ponomariew. napotyka dziÊ istotne przeszkody w postaci negowania pa stwowoÊci socjalistycznej ze strony poszczególnych o sób. potrafil poslugiwaç si. Ludzie Andropowa obslugiwali wydzial mi. które ulegly deprawacji pod wplywem propagandy kapitalistycznej. orientuje. czegoÊ wi. nieoczekiwanie pocz. zrodzony w mózgach Parvusa i Lenina najbardziej utale ntowanych zbrodniarzy XX wieku. Na podstawie raportów tych kurierów trudno bylo sobie wyobraziç c aloksztalt wydarze . w takiej sytuacji nerwowoÊç. Dlatego polityka naszej partii ciàgnàl dalej Ponomariew oparta jest. co wspólnego z tymi bezspornym i prawdami ma rabunek z bronià w r. Wspomniany przypadek wyraênie o tym Êwiadczy. Suslow wpatrujàc si. e obrazy Matisse a wartoÊci kilku milionów dolarów nie wiszà w m mieszkaniu. Byla to najbardziej wplywowa figura w aparacie KC KPZS. zarówno z powodów ideologic znych. o ka dej porze dnia i nocy.c gdzie sà te obrazy? wyce . bowiem na Êwiecie. ale Andropow z pewnoÊcià si. na gluchy mur utajnienia lub rozpraszal y si. Sam te . kultywujàc wÊród ludzi sowieckich ideol ogi. làcznie z Bre niewem. OsobiÊcie jeêdzil do wszystkich krajów Êwiata.du na zabezpieczenie. niezbyt rozumial jej niuanse. wyjaÊnil Ponomariew. w przestrze kiwal glowà z aprobatà. umiej. Kto jak kto.

w jakim ferowano te wyroki i je wykonywano. Przecie nie chodzi tu o obrazy! wrzasnàl.dzie walczyç z bezprawiem i samowolà! Ponomariew poza wszystkim byl równi e czlonkiem Akademii Nauk. Ludzie siedz ieli znudzeni. powiedzieç. które pomini. Organizow ano dla kagebistów wyklady. be lgijskie garnitury.dem treÊci i formy. innych ukarano dyscyplinarnie. w czyjej uÊmiechnàl si..tniej erotycznej treÊci. Zabiegal w tajnych rap ortach do KC o stworzenie oslon dla KGB przed korupcjà..py. Ponomariew omal nie podskoczyl. zbieral francuskie dziewi. a nawet pisal wiersze jak Mao Dze Dong. przyczynà p. Andropow sam te kolekcjonowal obrazy. których schwytaliÊcie w Baku lamiàc socjalistyczne normy prawne. Pod wplywem ukladów nie do przeskoczenia wycofal si. Na razie nie trzeba powstrzymai go Andropow -powiecie.tnastowieczne rzeêb y z bronzu. Jednak wyplacenie niektórym pododdzialom poborów w twardej walucie natychmiast stalo si. koszule sa 80 . Niektórych zwolniono. wi. e zobacz.by i spojrzal spode lba na kierownika dzialu mi. Boj. Partia zawsze walczyla i b. W tych sklepach.c dyskutowaç z nim bylo trudno. ju do nikogo chodziç w goÊci. nie bylo nic szczególnego: tanie d insy. Gdy wydawal naczelnikowi zarzàdu Êledczego KGB. niektórzy drzemali. nie tylko po cichu utys kiwaly. kazano im uczestniczyç w dyskusjach. e sà w to zamieszani równie przelo eni straco h.. si. Tote byl podwójn ie ura ony.. kiedy was zapytam. Cz. Jej jaskrawych przypadków bylo j u tyle.kni . te obrazy w czyjejÊ domowej olekcji. drwiàco Kurbanow. lecz jawnie demonstrowaly swe niezadowolenie.. która czyni zatrwa ajàce post. Andropow zauwa yl z wymuszonym uÊmiechem: Nie b.d. Ale mog. generalowi-lejtnanowi Kurbanowowi rozkaz zwolnienia wlamywaczy z Baku.dzynarodowego KC. Niektórych pracowników KGB trzeba bylo rozstrzelaç za lapownictwo. W dodatku tempo. pasjonowal si. Zezwolil nie tylko na to. e napawaly wielkim niepokojem.to. wyraênie Êwiadczylo o tym.Êç jego ludzi zacz. idiotycznych pod wzgl. Chodzi o ludzi.cia i tak ju niezbyt zwartych szeregów spadkobierców elaznego Feliksa. który ma zamiar zapoznaç z tà spr awà politbiuro. najch.l Andropow przez z. Towar zysz Alijew (Andropow westchnàl i zamknàl oczy) z oburzeniem dzwonil do Leonida Bicza. muzykà. Pododdzialy. Trzeba bylo natycluniast zalo yç sieç specjalnych sklepów. ju z niejednej pozycji. w których towary sprzedawano za ruble.la otrzymywaç wynagrodzenie w dolarach i bonach walutowych. przeznaczonych dla oficerów mlodszego i Êredniego szczebla.

zwalczal wÊciekly opór urz. warunków mieszkaniowych. jakimi dysponowala. e jà oszukano. nad nimi cale lata.dzy poziomem wyksztalcenia. Lecz byl y te bardziej skomplikowane przypadki. kolejny samolot.czne zespoly pracowników na ukowych trudzily si. czasem nie dostrzegajàc swej podwójnej roli. Andropow osobiÊcie zabiegal uwladz regionalnych i miejskich o skracanie oczekiwani a na mieszkanie dla swych podwla-dnych. którzy bronili si. Ludzie nabrali otuchy.dy. który zajmowal si. yli niemal zawsze w luksusie. a zw laszcza przygotowania fachowego. zorientowala. od agencji prasowej APN i Aeroflotu do Goskoncertu.dzajàc wi. W sekretariacie Andropowa pólki uginaly si. ywnoÊç. Bylo to niezmiernie trudne. Wielotysi. e opracowaç je za pomocà prymitywnych Êrodków. przed utratà legalnego dochodu za p dzialy mieszka na ulgowych warunkach. Dawal si. gdy rozbijal si.dnikom. calkowicie bezpieczny. docieraly do archiwów nie przeczytane. spra wozda . nie uprawiali w gruncie rzeczy adnej dzialalnoÊci wywiadowczej. Rozmaite maminsynki i eli tarne dziatki koniecznie chcialy byç agentami wywiadu.kszy dystans mi. Wytwarzal si. Kadry byly tam wprost nie do opisania zaÊmiecone . pod ci. Wszyscy pracownicy resortu strasznie zazdroÊcili Pierwszemu Glównemu Wydzialowi. chaos informacyjny. To. równie we znaki coraz wi. lecz jak dawniej pozostawal presti owy i dochodowy. Ów heroiczny niegdyÊ zawód stal si. Obkomy i gorkomy partii wyraênie nie rozumialy. . W dodatku z latwoÊcià dawali si. eksp lodowala kolejna rakieta lub rozlatywal si. arem poda z proÊbà o mieszkanie lub o popraw.kszoÊç ycia na Zachodzie pod przykryciem paszportów dyplomatycz nych i pod dachem rozmaitych instytucji. e ak jest. w tajnych raportach dla Androp owa kierownik biura kadr KGB general Czebrikow. Uzyskane jakoby ÊciÊle tajne ameryka skie projekty i wyliczenia techniczne przekazywano sowieckim instytutom naukowym do dalszego opracowania. na Zachodzie i w ZSRS. e praca ta jest bezsensowna i prowadzi donikàd. gdy do wielotomowych wylicze komputerowych Amerykanie specjalnie wprowadzali bl.pnych powszechnie zachodnich czasopism i wysylali je do Moskwy jako pozyskane operacyjnie tajne informacje. Wszystk ie te starania niewiele pomagaly. o co mu chodzi.dników. bylo nie sposób. Zaczynano to rozumieç dopiero wówczas. ryzykujàc co najwy ej odeslaniem do kraju. nale alo jeszcze udowodniç urz.ly takie strumienie informacji i dezinformacji. zalegaly nie opracowane. papierosy z importu.fari. by w ko cu dojÊç do wniosku. Sp. Rezydentowi wywiadu sowieckiego w USA za du e pieniàdze Amery kanie dostarczyli szkice hydrolokatora wedlug wzorca z 1942 roku. agenci wywiadu o trzymywali wynagrodzenie i Êrodki na dzialania operacyjne w dolarach. Do Moskwy plyn . czasem tlumaczyli artykuly z dost . Moskwa doÊç szybko si. na co wielokrotnie zwracal uwag. na kawalki supernowoczesny pulpit sterowniczy. Miliony informacji. Tysiàce kaset z podsluchiwanymi rozmowami od kancelarii ministerialnych w Waszyngt onie do kuchni we wspólnych mieszkaniach we wlasnym kraju. wywiadem zagranicznym. przewerbowywaç zachodnim kontrwywiadom.

êniów i olnierzy z batalionów budowlanych (slynnych strojbatów). e ktoÊ jest niewy starczajàco màdry. Gdy sowieccy specjaliÊci obejrzeli maszyn. wzniesione niegdyÊ p rzez wi. którzy kupili i przywlekli ten st os makulatury do Moskwy. chroniczna i nieuleczalna. dzi.. byli zaskoczeni jej elektronicz nym wyposa eniem.. jeÊli dacie rad. Dwie inne rakiety uzyskano w ogóle za darmo od partyzantów wietnamskich. Tak bylo istotnie.ki wyposa eniu elektronicznemu mógl wykryç i zlikwidowaç sowieckie samoloty wczeÊniej i ze znacznie wi. Straszna byla beznadziejnoÊç sytuacji. Tymczasem Amerykanie. mimo najwi. schemat b yl prosty jak drut. Bardzo skutecznà ameryka skà rakiet. wydlu yly si. okazala si. Udalo si.). donosili agenci wywiadu.. sprzedali wywiadowi sowieckiemu wagon szk iców i wszystkie plany technologiczne produkcji lodzi podwodnych. którzy od dawna marzyli o ob ejrzeniu systemu naprowadzania tej rakiety. urzeczywistnili to marzenie.dziç na czarnà godzin. Zastarzala choroba.cie z dwoma zerami i inne równie egzotyczne znaki. fioletowe piecz.k szej odlegloÊci. e wszystko to bylo funta klaków nie warte. Gdy sowieccy specjaliÊci. Owszem.Nie to jednak bylo najgorsze. jakby na drwin. Phantom . Nale aloby w tym celu przebudowaç fabryki.. Wr. uzbrojonych w rakiety typu Georges Washington . zakupiç na Zachodzie bez szczególnego klopotu i za jednà czwartà ceny (trzy mi liony dolarów) ameryka ski samolot Phantom . których Zwiàzek Sow iecki. Ach. zbudujcie coÊ takiego. by robiç proste rzeczy . Lecz ani jednego zespolu w jego systemie elektronicznego wykrywania.czyl im gwiazdy bohaterów Zwiàzku Sowieckiego. Wystarczy 81 . Amerykanie nie lubili nigdy rzeczy skomplikowanych. chlopa ki. Specjalnego znaczenia . jak e wszyscy byli wówczas podnieceni! Na ka dej kartce widnialy piecz.. Có . i cieszcie si. którzy je wyk radli spod skrzydel samolotów ameryka skich gdzieÊ w Wietnamie Poludniowym.cie Top secret i po rosyjsku ÂciÊle tajne. Lecz podstawà tego schematu byly uklady. wymyÊlili nawet przyslowie. im miny. ziemia-powietrze Skywinder te bez szczególnego wysi kupiono na Zachodzie za pól ceny (potem okazalo si.kszych wysilków. którà zapoczàtkowaly slowa Stalina o cybernetyce jako obcej marksiz mowi ydowskiej pseudonauce .. Potem okazalo si. o czym. przeciwdzialania i ra enia prz emysl sowiecki nie mógl nawet skopiowaç. Sam Bre niew przyjàl dwóch chlopców z wywiadu zagranicznego. którego parametry areodynamiczne i manewrowe byly zbli one do sowieckich maszyn podo bnej klasy. wyprodukowaç nie zdolal. e zaplacono jeszcze nmiej agenci wywiadu te musieli coÊ zaoszcz. nawet t ego nie podejrzewajàc.

przeciwko sobie.cie grozilo wówczas wojnà.dny wobec globalnego frontu tajnej wojny. Mo e si. Gdy natomiast braklo takiej perspektywy. ani szefa wywiadu zagranicznego. którzy stanowili glówny trzon pracowników wywiadu zagraniczne go.dzy. Stalo si. wracali do domu z niech. by wdrapaç si. Bo czy pomógl w czymkolwiek krajowi na przyklad fakt. W kr. gdy to uslyszal. to wydaç dziwne. KtóregoÊ dnia.cej ni zazwyczaj.gów nomenklatury. pozwalala im pokonaç te opo ry. by iÊç za ich przykladem. Andropow zdecydowal si. przeciwnika. e wywiad zdobyl wczeÊniej informacj. na kolejny krok ofensywy. by Jegoryczewa usunàç i osadziç na jego fotelu kogoÊ od Andropowa laÊnie walka ze Êwiatowym syjonizmem sprawila. mimo calej jego romantycznoÊci. która zaton. przyzwyczajeni do ycia na Zacho dzie.la. mimo pora k i w Azji Ârodkowej. Po wtóre. generala Wladimira Kriuczkowa. po prostu nie chcieli wracaç. w czyim imieniu to proponujecie? W imieniu moskiewskiego komitetu partii ytucji. e ucieczka na Zachód mlodych ludzi wywodzàcych si. na scen. szkodzàc. Jedynie nadzieja. którego Andropow ciàgnàl za sobà ku szczytom wladzy od cz asu stlumienia powstania na W. albo przechodzili na stro n.cià. rzàdzàcà.. a minister obrony zblad l dostrzegl w tym dziarskim apelu intryg. podczas narady politbiura.cony sukcesami na Kaukazie. moralnie ju dojrzalà do tego. zach. noga i zostal zdj. Podpity Jegoryczew zaproponowal wyslaç na Synaj desant sowiecki ej piechoty morskiej i uderzyç na Tel Awiw. Jego poprzednikiem byl niejaki Jegoryczew. Bre niew. kierowany przez czlonka politbiura KC Wiktora Griszyna. Brwi Bre niewa.la si. na której byl obecny Bre niew. lódê z tej wlaÊ . Przyczyna tkwila najprawdopodobniej w tym. front ta wojny na Zachodzie. uchodzil za drugorz. ze zdumienia. w którym w czasach Andropowa i póêniej nie dzialoby si. okazala si.wspomnieç. podobnie. który ze swej strony obmyÊlal sposób. z kr. Tonàl po uszy w korupcji i marzyl o tym .grzech w 1956 roku. o terminie napaÊci na ZSRS 22 czerwca 1941 roku? Fatalne bylo równie to. e jedynà rakietowà lodzià podwodnà. odpowiedzial pierwszy sekretarz tej inst .dzie krótki. lecz nie odbilo si. Z tà myÊlà regularnie sluchal wieÊci o knowaniach syjonizmu i stale konsultowal si. e Jegoryczewowi powin. e okres pobytu w ojczyênie b. Zabawy te kosztowaly mnóstwo pieni. Dà àc wytrwale do ratowania kraju i partii. uniosly si. szalejàcej wewnàtrz kraju. to w najmniejszym stopniu ani na karie rze Andropowa. Trudno wymieniç kraj. Towarzyszu Jegoryczew zainteresowal si. e agenci wywiadu sowieckiego.gach stoczniowych dano jej przezwisko Iwan Waszyngton . to tradycjà. niezbyt martwila elit. Jegoryczew chlapnàl koniaczku wi. nie przynoszàc adnych pozytywnych skutków lub w prost przeciwnie. Jako cel uderzenia wybral moskiewski ko mitet miejski partii. Na Bl iskim Wschodzie kolejne napi. na t en temat z KGB. ukrywali si. wielkiej polityki.ty ze stanowi ska.

jak to wszystko wykorzystaç. e gangsterzy placili podatki i obawiali si. e omawiacie takie problemy podczas obrad gorkomu? ze zlowieszczà nutkà w g losie spytal sekretarz generalny. Zapadla ucià liwa cisza.dników tej wszechpot. rozkradania skarbu pa stwa i wielu innych afer. usekretarza generalnego. Lubianki. po czym pobiegl na skarg.li popelniaç bl. Moskiewski komitet partii przeobrazil si. general Griszyn jak na ironi. a tak e póltora miliona rubli. Obecni byli na tym spotka82 . Griszyn a daczach i w spec-szpitalach. Przypominal wr. Nie wiadomo. Andropow wcià si. policji. Sz efowie komitetu stawali si. nerala Griszyna.pnie uwi. Klie nci wpadli we wÊciekloÊç i nie szcz. czyç twierdz. zastanawial. yny uruchomila córka sekretarza generalnego. yla si. coraz bardziej bezczelni i wkrótce zacz.cz syndykat gangsterski z poczàtku lat dwudziestych gdzieÊ w Chicago. Nazajutrz jego spraw. w gniazdo korupcji. a milicja pr. Gdy wezwany Andropow zjawil si. przejàl KGB. Andropow osobiÊcie przesluchiwal wystraszonego sekretarza r ejkomu. nej instytucji. Galuszk. Z zezna Galuszki wynikalo. Czlonek egzekutywy moskiewskiego gorkomu i pierwszy sekretarz partii w dzielnicy Kujbyszewskiej niejaki Galuszko wziàl póltora miliona rubli (cz.dy. lecz mieszka nie przydzielil.dzàc dalszych wydatków dotarli do elitarnej. aresztowano. na bacznoÊç i salutowala na sam widok choçby drobnych urz. Oskar ono go Pragnàl jednym ciosem znisz doskonala pozycja wyjÊcio ukryl swych ludzi n a przed sàdem postawiono ge o nadu ycie stanowiska slu bowego. jakie spr.ziono. ten patrzyl na niego z wyrzutem. Andropow byl jeszcze zbyt slaby. Podczas rewizji skonfiskowano Galuszce zloto i kosztownoÊci. do Bre niewa. losu nosil to sa mo nazwisko. blisko powiàzanych z Galinà Bre niewà. lecz byly to dzialania skute czne.Êciowo w kamieniach szlachetnych) lapówki za obietnic. podczas gdy moskiewski komitet partii podatków nie placil. co pierwszy sekretarz gorkomu partii). byl on chlopcem na posylki u ludzi z gorkomu. moskiewskiego komitetu miejskiego i obróciç go w fili. a nast. Do mieszkania towarzysza Galuszki przybyla brygada OBCHSS Gej szef. Bylaby to wa do natarcia na Kreml. e tak naprawd.To znaczy. wplywowej grupy aferzystów. Ró nica polegal a tylko na tym. Pieniàdze zainkasowal. p rzydzialu czterech mieszka jakimÊ ciemnym typkom z Tbilisi. Galuszko wyszedl na wolnoÊç. Tymczasem moskiewski gorkom partii uderzyl na alarm. a wkrótce potem pierwszym sekretarzem partii w Moskwie zostal Wiktor Griszyn czlowiek Suslowa.

niu Suslow, Griszyn, Czernienko i Raszydow, który przypadkiem zawital wówczas do Mos kwy. Rzucili si. na szefa KGB niczym sfora psów go czych. Przypomnieli mu, e zadaniem KGB jest ochrona nomenklatury, a nie nadzór nad jej moralnoÊcià. Sprawami etyki zajmujà si. komisje kontroli partyjnej. Mogà one mieç pytania tak e i do Andropowa. Czy, na przyklad, szef KGB zdaje sobie spraw., co dzieje si. w luksusowych mieszkaniach, których tyle mu przydzielono ze specjalnej puli do dziala operacyjnych wymagajàcych konspiracji? Dobre sobie konspiracyjne mieszkania! O bur dach, jakie tam wcià majà miejsce, wiedzà wszyscy lokatorzy domu, a czasem cala dzielnica! Komu i w jakiej walucie op lacajà si. prostytutki, nadzorowane przez piàty zarzàd KGB? Za jakie pieniàdze i po co tworzone sà tajemnicze pododdzialy specjaln e KGB? No i sprawa najwa niejsza: KGB calkowicie rozzuchwalil glównego spoÊród przeciwników. Przecie nie bez powodu partia stworzyla tak pot. ny aparat represji. Chodzi o obywateli, pozwalajà sobie stanowczo zbyt wiele! Kraj jest pele n antysowieckiej literatury, telewizja i radio nadajà ideologicznie szkodliwà muzyk., drukowane sà czort wie jakie ksià ki. Mlodzie nie c ce iÊç do pracy ani slu yç w wojsku. Pleni si. slu alczoÊç wobec Zachodu, wsz.dzie pelno zachwytów zachodnim stylem ycia. Z tym wlaÊnie powinien walczyç KGB, a nie w.szyç po kàtach miejskich komitetów partii w poszukiwaniu lupu. Andropow usilowal polemizowaç.

Któ , jeÊli nie partia, pierwszy zaczàl si. umizgaç do Stanów Zjednoczonych? To ona w zamia za kredyty zezwolila na emigracj. ydów ka àc sobie placiç za ka dego ydowskiego emigranta. Czy to nie on, Andropo byl zawsze przeciwny plaszczeniu si. przed wrogiem i wypuszczaniu z kraju emigrantów? W tej sprawie zlo y l nawet specjalne memorandum. Czy to nie on deportowal oszczerc. i odszczepie ca Sol enicyna, czy nie on prowadzi perma nentnà kampani. dyskredytowania Sacharowa, po cichu wypychajàc takich ludzi za granic. lub wsadzajàc ich za kratki? On i jego resort, jeÊli nie liczyç wojska, to obecnie jedyna zdolna do dzialania ins tytucja pa stwowa. Wielu towarzyszy po prostu zaniedbalo najwa niejsze sprawy, za wysokimi ogrodzeniami i d.bowymi drzwia mi robià wlaÊciwie nie wiadomo co. JeÊli partia nie zacznie zwalczaç renegatów i lapówkarzy we wlasnych szeregach, to zginie i pociàgnie za sobà w przepaÊç caly kraj. Po tych slowach szefa KGB wszyscy przycichli. Dalej rozmowa potoczyla si. ju nie bardziej spokojnym. Ale nie, nikt nie wàtpi, e towarzysz Andropow jest szczerze oddany partii i jej idealom. w to

Niestety, realia wspólczesnego Êwiata dyktujà partii takà, a nie innà polityk.. Nikt nie p rotestuje przeciwko próbom zaprowadzenia ladu i porzàdku, lecz czy drogi towarzysz Andropow ma nadmiar sil i zbyt wàski odcine k pracy, skoro uderza we wlasnych ludzi, weteranów partii i rewolucji? W zdaniu tym, Êciàgni.tym niemal doslownie z wystàpienia Chruszczowa na XX zjeêdzie part ii, tkwil gl.boki sens. Celem zapoczàtkowanej przez Chruszczowa i zaakceptowanej przez nomenklatur. destalinizac ji nie bylo bowiem pot.pienie zbrodniczego systemu i ludobójstwa na wlasnym narodzie, lecz zdemaskowanie i odrzucenie metod S

talina, jakimi wódz si. poslugiwal w swej permanentnej wojnie z nomenklaturà. 13) 13) WlaÊnie dlatego tak wielki rezonans spoleczny zyskaly ksià ki Aleksandra Sol enicyna Jeden dzie Iwana Denisowicza i Archipelag GULAG. Po raz pierwszy zostalo w nich powiedziane otwarcie, e na ka dego straconego sekret arza partii przypadaly miliony straconych i zam.czonych zwyklych ludzi. A tak e to, i nale y pami.taç nie tylko rok 1937, kiedy to Stalin zalatwial swe porachunki z nomenklaturà, lecz wszystkie dziesi.ciolecia re ymu komunistycznego, który bez litoÊci i konsekwentnie unicestwial wlasny naród. Za czytanie Archipelagu... a do 1985 roku skazywano na siedem lat lagru i pi.ç lat zeslania. Wiadomo o tym powszechnie. Ciekawe jest co innego: ksià ka ta po raz pierwszy zostala wydana na Zachodzie za pi eniàdze... KGB (naturalnie, bez wiedzy autora). Rezonans, jaki wywolal Archipelag GULAG w opinii spolecznej Zachodu byl ogromny. Ksià ka stala si. sukcesem wydawniczym, blyskawicznie przetlumaczono jà na niemal wszystkie j.zyki Êwiata. Oficjalnà nazw. Zwiàz ek Socjalistycznych Republik Sowieckich potocznie zastàpilo okreÊlenie Archipelag Gulag . Pewnego razu, a bylo to w Argentynie, dziennikarz sowiecki zatrzymal na pustej s zosie ci. arówk.. Chcial dojechaç do sàsiedniego miasteczka. Gdy kierowca Indianin w Êrednim wieku, zrozumial, e wiezie cudzoziemca, zainteresowal si., skàd jego pasa er pochodzi. Ze Zwiàzku Sowieckiego odpowiedzial dziennikarz. Aha... rzekl ze zrozumieniem kierowca. Wiem. Czytalem. Archipelag Gulag . Cynicy twierdzà, e KGB wydal t. ksià k. po to, by zapewniç swym ludziom robot. na dlugie lata. Odtàd zawsze mieli kogo i za co wtràcaç do wi.zienia lub lagru. Wydarzenia tajnej wojny trudno jednak przewidzieç, zwlaszcza gdy szef KGB rwie si. ku szczytom wladzy. Stalin zabijal wlasnych ludzi! krzyczal do mikrofonu Nikita Chruszczow strzelal do weteranów rewolucji! Pot.piamy go za t. samowol.! W dziejach ludzkoÊci bylo wielu okrutnych tyranów, lecz wszyscy g in.li od miecza, bowiem swà wladz. podtrzymywali mieczem... Chmszczowowi wymkn.ly si., jak widaç, nieostro ne slowa. Zdradzil w oratorskiej eufo rii, e Stalin zginàl z ràk swoich 83

uczniów. Nikita Siergiejewicz uprzedzal przyszle pokolenia nomenklatury przed glówny m niebezpiecze stwem. Nie strzelajcie do swoich! Czeka was za to Êmierç! MyÊli te natr.tnie nachodzily Andropowa, gdy sluchal skrytych gróêb, ledwo markowanych zdawkowymi frazesami komplementów i wymuszonymi uÊmiechami. Skwitowal slowa swych antagonistów milczeniem. Jako ostatni zabral glos Bre niew. Sklerotyczny sekretarz generalny nie cierpial t akich scen. Wytràcaly go z beztroskiej wygody ycia w luksusowych willach i myÊliwskich zamkach rozrzuconych po calej Rosji i wiel u krajach Europy. Widz., e towarzysze doszli do zgody, bardzo si. z tego ciesz. powiedzial Bre niew, roniàc lz. i wycalowal Andropowa w oba policzki. Tego samego dnia na pierwszego zast.pc. Andropowa zostal powolany general Cwigun , szwagier Bre niewa mà rodzonej siostry samej mal onki sekretarza generalnego. Mialo to oczywistà wymow.. Walka nasilala si.. Andropow wiedzial znacznie wi.cej ni to, co ujawnil rozwÊcieczonym czlonkom politbi ura, ale nawet on nie wiedzial jeszcze wszystkiego.

Ameryka ska piecz.ç z klauzulà Dost.p ograniczny , a na niej sowiecka piecz.ç ÂciÊle tajn pel biura do spraw tajnych: Sprawozdanie CIA o sytuacji gospodarczej i wewnàtrzpolitycznej w ZSRS. Ana liza dla prezydenta, rzàdu i kongresu Stanów Zjednoczonych w 1978 roku . Autentyk, lecz, o dziwo, napisany po rosyjsku. Dl aczego? Ano po to, by kagebiÊci nie tracili czasu na przeklad, a czytali od razu, gdy tylko dwustu stronicowe sprawo zdanie dotrze (jakoby poprzez agentów) do ràk wywiadu sowieckiego i trafi do Moskwy. To bardzo milo ze strony Amerykanów, e wzi.l i na siebie cz.Êç klopotów aparatu sowieckiej policji tajnej. Ale od kiedy oni piszà swe raporty po rosyjsku? spytal Andropowa zdziwiony naczelni k wywiadu zagranicznego, Kriuczkow, choç to Andropow powinien byl zadaç mu to pytanie. Nawet i Murzyn w podeszlym wieku, ch.tnie studiuje j.zyk Lenina... zacytowal Majak owskiego Andropow; lubil od czasu do czasu blysnàç przed podwladnymi intelektem. Kriuczkow byl zdumiony, e ów niby drobiazg w ogóle nie zainteresowal szefa... Wyraênie jest dziÊ widoczna tendencja rozlamowa w centralnym aparacie KPZS i w aparac ie kierownictwa partyjnego republik zwiàzkowych. Glównà przyczynà tego zjawiska jest coraz bardziej dostrzegalne pogarszanie si. sytuacji ekonomicznej kraju. Stagnacja we wszystkich gal.ziach przemyslu, systematyczny spadek produkc ji, katastrofalne obni anie si. wydajnoÊci pracy, chroniczne nieurodzaje wszystko to spot.gowal jeszcze spadek cen Êwiatowych na tradycyjne towary eksportu sowieckiego: rop. naftowà, gaz i drewno. Rozbudowywany do granic mo liwoÊci, nie zbilansowany finan sowo przemysl wojskowy rozrasta si. rokrocznie kosztem pozostalych gal.zi przemyslu. Stawia to kraj w c oraz wi.kszej zale noÊci od importu szerokiego asortymentu towarów pierwszej potrzeby, làcznie z ywnoÊcià.

Tymczasem areopag starców na Kremlu nie tylko nie dostrzega, e droga ta wiedzie do katastrofy, lecz przeciwnie, wciàga kraj w spiral. nowych wydatków na cele globalne, którym Rosja sowiecka ani w teorii, ani te w praktyce nie mo e ju podolaç... Poparcie finansowe dla partii komunistycznych calego Êwiata, pomoc dla krajów rozwij ajàcych si., zdeterminowana nadziejà, e wybiorà one tzw. socjalistycznà drog. rozwoju, ratowanie przed bankructwem krajów satel itów z Europy Wschodniej, konfrontacja z dorobkiem cywilizacji Êwiatowej, cala ta wieloletnia droga jest to ju calkiem oczywiste prowadzi do nikàd. Kreml z uporem skaza ca brnie tym szlakiem dalej...

Pa stwa Europy Wschodniej, podporzàdkowane Rosji sowieckiej, nazwane zostaly ju dawno przez wielu naszych polityków «bombami o opóênionym dzialaniu» istotnie stajà si. dziÊ nimi, wp.dzajà Moskw., która pan obawia si. eksplozji, w Êlepà uliczk.. W gospodarce komunistycznej, w warunkach ogromnego glodu towarów, gdy rzàdzà twarde zasady samowystarczalnoÊci, a czysto umowne pieniàdze majà wartoÊç wzgl.dnà, wartoÊcià absolutnà stajà si. wylàcznie to ostarczajàc towar innym pa stwom, swym klientom, rzàd sowiecki odbiera wlasnemu krajowi i wlasne j gospodarce to, co najpotrzebniejsze. Towary, dostarczane w zamian za to przez kraje «demokracji ludowej», sà znacznie ni szej jakoÊci ni towary zachodnie, a zawy one ceny nie wplywajà na zmian. sytuacji. Wszystko to powoduje permanentnà pró ni. towarowà w ZSRS... Dla utrzymania na minimalnym chocia by poziomie stosunków handlowych z Zachodem Zwiàze k Sowiecki musi eksploatowaç nierentowne kopalnie, wymagajàce miliardowych subsydiów pa stwa. Skazany jest na wydob ywanie ropy naftowej marnej jakoÊci w odleglych, trudno dost.pnych regionach kraju, gdzie koszty eksplo atacji sà bardzo wysokie. W ten sposób rzàd sowiecki wp.dza sam siebie w zakl.ty kràg bez wyjÊcia... Odwiedziwszy Indie Bre niew podpisal umow. o udzieleniu rzàdowi Indiry Ghandi kredyt u w wysokoÊci 820 milionów dolarów. Obiecal ponadto zwi.kszyç eksport nafty do Indii o l milion ton (obecnie si.ga on l,9 miliona ton). Podpisano równie tajnà umow. o dostawach broni, m. in. 25 samolotów MIG-25 na ogólnà kwot. 1,6 miliarda d olarów. Jak zwykle, kontrakt na dostaw. uzbrojenia z kredytem ulgowym sporzàdzono tak, e trudno pojàç, czy kiedykolwiek Indie uregulujà dlug... Koszty ponoszone co roku przez Zwiàzek Sowiecki na rzecz krajów-satelitów z tytulu dos taw surowca oraz produkcji goto 84

wej znane sà jedynie w przybli eniu. Wiadomo, e co roku ZSRS wydatkowuje na wspomnian e kraje równie twardà walut., zwi.kszajàc przez to coraz bardziej wlasne zadlu enie na Zachodzie. Obecnie wynosi o no 17 miliardów 900 tys. dolarów. Ponadto Kreml podjàl si. obowiàzków por.czyciela kredytów zachodnich dla krajów Europy Wsc hodniej, obarczajàc si. w ten sposób dodatkowo brzemieniem 60 miliardów dolarów. Co si. zaÊ tyczy corocznych subsydiów dla krajów-satelitów, szczególowe dane na ten temat uwidacznia poni sza tabela: Sowieckie Zadlu enie subsydia wobec Zachodu w milionach dolarów w milionach dolarów NRD 292 11500 Kuba 1860 Czechoslowacja 344 4500 Polska 1900 23000 Mongolia 86 Rumunia 460 9500 W.gry 167 8900 Wietnam 1040 Bulgaria 127 4500 W ciàgu minionych dziesi.ciu lat Zwiàzek Sowiecki wydal w ten sposób 85,8 miliarda dol arów. Kuba 15,4906 Wietnam 9,1312 Syria 7,4260 Irak 3,7656 Etiopia 2,8605 Korea Pólnocna 2,2341 Mongolia 9,5427 Indie 8,9075 Polska 4,9550 Afganistan 3,0550

Alger 2,5193 Angola 2,0289 Wydatki te, z roku na rok coraz wi.ksze, nie przyniosly Zwiàzkowi Sowieckiemu abso lutnie adnych korzyÊci i na gmncie normalnych stosunków mi.dzynarodowych nie da si. ich uzasadniç.

Polityczne korzyÊci, osiàgane dzi.ki tym subsydiom przez Kreml byly minimalne, a per spektywy osiàgni.cia ich w póêniejszym czasie wydawaly si. i wydajà nader wàtpliwe. Tak np. w Angoli, mimo masowych dostaw broni sowieckiej dla MPLA (Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli), na terenach kontrolowanych przez ugrupowania ma rksistowskie nasze kampanie naftowe [tzn. pólnocno-ameryka skie] wcià wydobywajà tam rop., zaÊ firmy poludniowo-ameryka skie e loatujà zlo a diamentów na bardziej ulgowych warunkach ni przed infiltracjà sowieckà. Na gigantyczne wydatki Kremla skladajà si. przede wszystkim masowe dostawy pa stwomklientom broni i surowców (glównie ropy i produktów naftowych). Jedynym zauwa alnym ich celem jest poparcie loka lnych wladców komunistycznych lub prokomunistycznych. Daje si. równie dostrzec przemieszczanie zasobów zlota i walo rów pieni. nych w sieci kontrolowanych przez Moskw. struktur bankowych, a tak e za poÊrednictwem mi.dzynarodowego systemu b ankowego. Ârodki, przyznane, np. dla Kuby, trafiajà do banków w Hiszpanii i we Francji na konta podstawionych osób lub firm. Tak oto powstajà, z jednej strony prywatne fundusze rodziny Castro, z drugiej zaÊ kapital, formalnie nale àcy do lokalnych partii komunistycznych. Jednak e tak nie jest, gdy Moskwa bezproblemowo dysponuje tymi kontami i podejmuje umieszc zone na nich depozyty wedle swojego uznania. Tak np. podczas niedawnego pobytu nieoficjalnych delegacji sowi eckich w Monte Carlo i Kenii, na rozmaite towary i uslugi (ruletka i safari) wydano odpowiednio 240 i 285 tysi.cy dolarów. Âro dki na oplacenie tych wydatków pobrano z konta formalnie nale àcego do Hiszpa skiej Partii Komunistycznej... Co wi.cej, pieniàdze Kremla lokowane sà w inwestycjach znanych firm i kompanii, które nie tylko nie majà nic wspólnego ze Êwiatowym ruchem komunistycznym, lecz wprost przeciwnie, oficjalnie sà przez Mosk w. pot.piane jako powiàzane z kompleksem wojskowo-przemyslowym na Zachodzie. Powstaje paradoksalna sytuacja: Moskwa lokuj e kapital w przedsi.wzi.cia 85

ma te powa ne udzialy w biznesie narkotykowym (popr ez Kub.. Przywódcy sowieccy prosili o kredyt pieni. jak i gdzie najlepiej byloby wciàgnàç Z SRS w konflikt regionalny. e glównym celem tych podró y jest pilna koniecznoÊç uzyskania na Zachodzie kredytów n modernizowanie przemyslu wydobywczego oraz rolnictwa. systemu i gospodarki... a nawet nad sprowokowaniem wojny sowiecko-ch i skiej.. do ucieczki na Zachód i tworzy dla siebie w tym celu baz. ny. jak tw ierdzili. . Zjawisko to mo e wymknàç si. Podczas ostatnich wizyt przywódców sowieckich (Bre niewa i Gromyki) w USA i pa stwach Eu ropy Zachodniej powtarzali oni.wzi.dników partyjnych. Jednak e propozycje dostarczenia Rosji niezb. nad Kubà. Êwiadczàce bardziej o rzeczywiÊcie ogromnej skali poinformowania autorów n i o ich konkretnych zamiarach. zawczasu szykuje si. Przemysl podupada.kszenie liczby krajów-klientów ZSRS .dnego wy posa enia na zasadach kredytowych zostaly przez nià odrzucone.. Powstalaby wówczas bez stosowania Êrodków wojennych wyjàtkowa mo liw oÊç unicestwienia Zwiàzku Sowieckiego jako wielkiego mocarstwa Êwiatowego. Las Vegas. W efekcie zasoby zlota ZSRS zmniejszyly si.cznej polityki kredytów zwi. gdy . Przytaczano argumenty za i przeciw. w coraz szybszym tempie.naszego systemu obronnego.. W istocie wszystko Êwiadczy o tym.. te nad tym. Dysponujemy te obecnie konkretnymi informacjami o udziale kapitalu moskiewskiego w przedsi. Zwielokrotniloby to jego ju obecnie nadmierne wydatki i za pomocà zr. Angolà. rzàd ich nie wybral jeszcze dostawców i zamierza rozpisaç stosowny przetarg. W najbli szym czasie wydajà si. które umo liwià w przyszloÊci przywódcom partii opuszczenie kraju.ciach zwiàzanych z wydobyciem i obróbkà diamentów (firmy RPA. Izraela i Holandii) oraz z przemyslem roz rywkowym.. znacznie lepiej przewidujàc od Êrodka. celowe zabiegi o zwi. Zastanawiano si.kszaloby podzia ly wÊród przywódców na Kremlu. Jeszcze skuteczniejsze byloby wciàgni. niemal w caloÊci ulokowano je w bankach zachodnich i w rzeczywistoÊci sà przelewane teraz na konta osobiste wysoki ch urz. wszelki ej kontroli i doprowadziç do chaosu ekonomicznego. w tym grami hazardowymi (Monte Carlo. Bliskim Wschodem. Przez podstawione osoby Moskwa zakupila oko lo tuzina kasyn. nieuniknionà i rychlà katastrof. a poprzez Afganistan i sowiec kie republiki muzulma skie z narkosyndykatami Azji Centralnej i Poludniowo-Wschodniej). ny konflikt region alny.cej trzykrbtnie i wcià szybko malejà. materialnà. chorà gospodark. Niczym in nym polityki takiej uzasadniç niepodobna.trzna ZSRS jest uki erunkowana na stworzenie podstaw materialnych. ni m zewnàtrz. Hong-kong). Gdy kredyty zostaly im przy znane. zamiast wydaç go na wlasnà.trzna i zewn. utrzymuje kontakty z kartelem narkotykowym Ameryki Laci skiej.. Powstaje wra enie. w ciàgu minionych trzydziestu lat nmie j wi. domów gry i domów publicznych w ró nych kra cach Êwiata. Autorzy sprawozdania rozwodzili si. e polityka wewn. e cz.cie Rosji sowieckiej w pot.Êç kierownictwa KPZS.

by nomenklatur. jeszcze nie opuÊcila szefa KGB. Alijew.dzie mo liwe dopiero po unicestwieniu nomenklatury.tego przez Kulakowa. choç byla pr zyczynà wielu rozczarowa . e dokonanie gruntownych zmian w kraju b. Byl on praktyc znie jedynym czlowiekiem. Panoszyla si. a o kilkanaÊcie od wi.Nie bez powodu sprawozdanie CIA dotarlo do Andropowa w wersji rosyjskiej. w jakiej egzystowal ZSRS. do Stawropola. miala byç radykalna reforma aparatu administracyjno-partyjnego. wysuni. e wiele tez formulowano bardziej wyraênie. Gromadzi te brylanty i antyki. Chruszczow wyrzucil go na honorowà zsylk. tam ornamentyka nowomowy. odpowiedzialny w politbiurze za rolnictwo. o czym by szef KGB nie wiedzial. Istotà pr ogramu ocalenia kraju.. wymieniç na kagebistów. Energiczny i stanowczy Kulakow byl o cztery lata mlodszy od Andropowa . Aby uczciç to wa ne wydarzenie. z rozr zewnieniem te wspominano rzàdy jego poprzednika. No menklatur. gdzie Kulakow zbli yl si. mijal szybko. kazal odlaç ze z lota pi. pisaç bez owijania w baweln.tnastokilogramowe popiersie sekretarza generalnego.. z racji swych zawodowych cech. do wizyty w Baku Leonida Bre niewa. na szczyty wladzy.dà jeszcze bardziej bezczelni ni ich poprzed nicy. Lecz skàd wziàç ludzi do realizacji tych szczyt nych celów? Skàd braç decydujàce o wszystkim kadry. owocnej pracy i zdecydowani e pragnàl radykalnych reform. Za czasów Chruszczowa szybko wspiàl si. e Alij ew goràczkowo przygotowuje si. Niepodobna bylo ich wszak e zrealizowaç. zamierzal zastàpiç instytucjà urz. U niemo liwiala to sytuacja. które ocalà kraj? MyÊl.dników z legalnymi przywilejami pracowników pa stwowych i z surowà kontrolà ochodów osobistych. jako pierwszy sekretarz KC partii w republice upodobnil Az erbejd an do Kalifatu Bagdadzkiego z czasów Harun-AI-Raszyda. wielce rad z otwierajàcych si.to nazywaç Alijewa w Baku. gdy wszyscy znajà slaboÊç do nich Bre niewa i jego rodziny. Mial przed sobà perspektywy dlugoletniej. ni w tajnych raport ach KGB. Andropow zdawal sobie doskonale spraw. Tyle tylko.kszoÊci kremlowskich gerontokratów. przed nim mo liwoÊci. Achundowa. Poglàdy szefa tajnej policji podzielal jego ziomek i bliski znajomy z Kraju Stawro polskiego. Ocaliç kraj mogly tylko zasadnicze reformy. Tym wlaÊnie imieniem zacz. Eksperyment azerbejd a ski dowodzil. e gdy kagebiÊci dorwà si. a ponadto bano si. b. choç wymieniano konkretne nazwiska. Nie 86 . któremu Andropow mógl ufaç. lecz równie szybko gwiazda jego zgasla. zwlaszcza odwagi i stanowczoÊci. czlonek najwy szych wladz partii Fiodor Kulakow. W tej atmosferze Andropowa poinformowano. Nie by lo w nim nic. do Andropowa. Czas. by dzialaç. do nomenklaturowych stanow isk.

ludzili.gdyÊ marzyl o tym Chruszczow.. ipatowskà.ki niej Kulakow zdobyl rozglos. choç byl równie utopijny jak wszelkie idee komunistyczne. Trzecim marzycielem . poczul si. lecz. Nastàpi nowy podzial dóbr w kraju. lecz b. który poparl ów plan. powiódl. Na tych czterech st ronach a czterdzieÊci dwa razy wspominali elaznà dyscyplin. byl Piotr Maszerow zast.dà wladzy najwy szej.dzie. gdzie rychlo awansow ano go do czlonkostwa w najwy szych gremiach kierowniczych. lecz nabrawszy obaw co do ewentualnych konsekwencji dla samego siebie. i egzekwowaç jà wsz..! mawial Kulakow powinien staç si. Komitet Centralny zosta nie zmniejszony o jednà trzecià. lecz nie tylko nie zdecydowal si.dzie. wprost przeciwnie. bli skà sercu Kulakowa jej wspóltwórcy. zorientowal. Po prostu nie chcieli wszystkie go straciç. W praktyce mógl doprowadziç tylko do tego. która w 1964 roku doprowadzila do obalenia Ch ruszczowa. partyjny boss Bialorusi. Ten plan reform zmieÊcil si. jakie zdà yl zapoczàtkowaç Chruszczow.cie wierzyli w powodzeni e swego planu. WlaÊnie dzi. Gdyby plan si. wpoiç zdemoralizowanym do szpiku koÊc watelom. na czterech stronach maszynopisu. metod. mial staç si. którà. Nie tylko nie chcieli reform. JednoczeÊnie w sposób systematyczny trzeba zwalczaç wszelkie przejawy opozycyjnoÊci. e zostal przez spiskowców wykorzystany. Obaj d obrze rozumieli.. partyjny wladca Kraju Krasnodarskiego. tzw.pujàcy. To on zgromadzil w domku myÊliwskim na terenie rezerwatu w okolicach uzdrowiska Teberda w Kraju Sta wropolskim glównych uczestników spisku i dopracowal jego szczególy. Plan Andropowa i Kulakowa byl nast. Gdy czlowiekowi przypada w udziale wyjàtkowy los o godny. str uktury mafijne oraz nomenklatur. Herbert WelIs.pca czlonka politbiura na Kremlu. Andropow i Kulakow nie byli marzycielami. popelni zbrodni. . adne kroki w tym Kulakow bral czynny udzial w zmowie. na kierunku. centralnà kontrolà i uzale niony od wydajnoÊci pracy. przyjaciel . z tà opinià.dzie on d okonany pod surowà. Gdy Bre niew objàl wladz. JeÊli nie podejmie wyzwania.dzie dwóch.li te nielicz ne. e Andropow równie dà y do zmian. Ale wkrótce zrozumial. równie na wszystkich poziomach ycia. nic z reform nie b. na co ju od lat byla skazana Rosja sowiecka. Po radykalnej czy stce w partii nastàpi równie reorganizacja KPZS. Obaj byli komunistami i Êwi. uda si. umo liwiono Kulakowowi powrót do Moskwy. Obiektem kolejnego ataku na nomenklatur. W rolnictwie powszechnie wprowadzi si. jak si. nazywajàc tak co prawda kogoÊ innego. Zamiast jednego sekretarza generalnego b. Kremlowscy marzyciele powiedzial kiedyÊ. odsunàl Kulakowa. zostalby premierem. a aparat partyjny o polow. wlaÊciwie oszukany. teg Andropow zgadzal si. Siergiej Miedunow. Nale y zaprowadziç w kraju elaznà dyscyplin. pewniej. szybko usun. e jeÊli nie zdob. Gdy Kulakow si.

prócz przylatujàcych z Moskwy generalów KGB oraz. Jest to tzw. sanatoriów i lecznic. e ten zdolny mlody czlowiek calkowicie podziela jego poglàdy i jest mu szczerze oddany. karal swych wasali lub darzyl ich laskami lekcewa àc przepisy i zasady prawne. od innych. którym zarzàdzal. bylo wiele nomenklaturowych dacz. okolic. Andropow mieszkal w Czerwonych Glazach w willi polo onej z dala od innych. Gromadzil bezcenne infonnacje.pnych dla zwyklych ludzi. co jakiÊ czas ich odwiedzal. towarzy szyl im w drodze do luksusowych rezydencji. Z tym mlodym aparatczykiem Andropow i Kulakow wiàzali spore nadzieje. traktowal bez skr.. podówczas sekretarz stawropolskiego komitetu partii.. Zgodnie z przedrewoluc yjnym zwyczajem arystokracji rosyjskiej. suchej zimie i niezbyt upalnym lecie..Bre niewa. gdy przyjech alo si. Kompromitujàcy go material Kulakow i Andropow gromadzili w ciàgu kilku lat. którymi kieruje Andropow. Wolal t. gdy trze ba graç rol. lokalny partyjny gubernator. tam ze swymi polowicami i dzieçmi kremlowscy przywódcy. ( 15 czerwca 1914 roku) calkiem blisko. ministrowie. slynne uzdrowiska. Andropow cz. osobiÊcie wital najwa niejszych goÊci. Jednym z glównych zada wodowego. Na terenie Kraju Stawropolskiego znajdujà si. regi on kaukaskich wód mineralnych. a tak e znacznie wi. który mial 87 Gorbaczowa bylo. przechwalal si. Nie ukrywal. Tu mo na dowiedzieç si.zi ze slu bami. W dodatku làczà go dawne i mocne wi. wraz z tlumem prowincjonalnych sekretarzy. choç ostro n ie. k tórego samochód zawsze bez trudnoÊci przepuszczano. redaktorzy gazet centralnych. partyjni bossowie z r epublik i wielkich miast oraz komitetów obwodowych. Michaila Gorbaczowa. stopniowo nawiàzujàc coraz bli sze kontakty z p rzywódcami kraju. e bierze lapówki. znacznie wi. byla jego malà ojczyznà . w miejscowoÊci Nagutskaja. jak ju wspominaliÊmy. Gorbaczow. gromadzenie materialu do . piel. co oglàdanie ich w Moskwie na posiedzeniach KC. Bardzo im pomógl w tej spr awie Michail Gorbaczow. to wcale nie to samo. kontami w bankach zachodnich.cej. letniego wyjazdu z rodzinami do wód stale zjaw iali si.gnowanym przez elity komunistyczne. szczególn ie mocno strze onej. ny szef KGB urodzil si. bowiem z przywódcami pa stwa podczas wypoczynku. Pot. rzecz jasna. Spotykanie si. aparatczycy z KC. goÊcinnego gospodarza. Region. bogactwa regionu przemienial w dola ry. Byl pewien kompletnej bezkarnoÊci i zatracil ostro noÊç. W tym cudownym zakàtku Êwiata o lagodnej.sto prowadzil z Gorbaczowem dlugie rozmowy i upewnil si. Do uzdrowiska Czerwone Glazy dla najwy szej elity partyjnej w pobli u Kislowodzka pr zyje d al co pewien czas Andropow.powania jak swoje feudalne wloÊci .cej. podpowiedzieç. Nikogo nie przyjmowal. niedost. Kulakow zostawil go w Stawropolu po s woim wyjeêdzie do Moskwy. marszalkowie i generalowie.

zlotà rzek.pczej dzialalnoÊci Miedunowa nie na wiele mogly si . czyli zloto partii .c niepodobna bylo wysunàç przeciwko niemu formalnego oskar enia. Kaukazu i z powodzeniem zacz. a zwlaszcza w strefie kaukask ich uzdrowisk nad Morzem Czarnym. co ma na sumieniu mlody aparatczyk ze Stawropola. wcià obowiàzywalo.czniala od zebranych przez Gorbaczowa zezna Êwiadków oraz mnóstwa dokumentów.pnie w pot. Wielu spoÊród nich wywiozlo powierzone sobie nomenklaturowe zloto. plynàcà do kieszeni Miedunowa. Kupiç samochód. a nawet przenieÊç gdzie indziej wlasne interesy. okazalo. a nawet otrzymaç chocia by na jednà noc pokój w hotelu. Niemal wszyscy zna leêli si. korupcja i lapownictwo w aparacie partyjnym i administracji p a stwowej sà zjawiskiem nagminnym. a stamtàd na Kreml. Broniàc ludzi. Liczne i niezbite dowody przest. la cuszki i inne tak lubiane przez nià precjoza. Teczka Miedunowa p.kszoÊç przeniosla si. jak si. bransoletki. a tym bardziej postawiç go przed sàdem. który wylapywal . Z Gruzji wi. Bre niew nie tylko nie chcial wypowiedzieç te go ukladu. platyn. Andropow byl doskonale zorientowany. nast.. Miedun owem ze wzgl. obiecal publicznie. otrzymaç mieszkanie. których osobiÊcie forsowal na wysokie stanowiska. Przewa ajàcej jednak wi. Uciekajàc wywozili ze sobà surowce: zlo to. e w Kraju Krasnodarskim. e Andropow interesuje si.skompromitowaç Miedunowa. czarnego kawioru w puszkach z etykietà Êledzie . jego sila. Miedunowem? Mo na by przycisnàç któregokolwiek spoÊród stu osiemdziesi. Na tym powiàzaniu zasadzala si. Ustaliç miejsca pobytu uciekinierów nie bylo trudno. ile nale y odpaliç wladzom zwierzchnim. n a pólnocnà stron. Strumyki szmalu làczyly si. mo na bylo tylko po wr.cia Bre niewa. w pobliskim Kraju Stawropolskim. Kiedy na rozkaz Andropowa Szewardnadze robil porzàdki w Gruzji (zast. Niszczàc Miedunowa Andropow zamierzal do usuni.pujàc od góry do dolu wszystkich urz.tym do partii. kanalem tranzytowym wielomilionowych kwot w walutach wymienialnych. a na Êwiatlo dzienne wyszlyby podobne lub identyczne machlojki. przydaç. Szeward nadze. Przymierze nomenklatury z jej rzecznikiem pierwszà osobà w pa st ie. wi. Byli to najcz. awansowaç w pracy. bro nil równie siebie. srebro.ciu jeden sekretarzy obkomów i k mów. lecz byl przeciwnikiem wszelkich korekt. N ici tej afery wiodly do gabinetów ministerialnych w Moskwie.Êciej jubilerzy.la rozbudowywaç stref. Tam te wiedziano. podziemia gospodarczego w Kraju Stawropolskim. zost zyj. Weèmy choçby takiego Gorbac zowa. Pochodzily one ze sprzeda y za granic.kszoÊci kombinat rów z tzw. Krasnodarski Kraj byl równie . podziemia gospodarczego udalo si. e zlikwiduje w republice kapitalistyczny chlew . Wszyscy wi.dników i dzialaczy partyjnych bliskimi sobie czekistami.gów nomenklatury wyrabial i pierÊcienie.dnik wiedzial. zawarte na gruzach stalinowskiego koszmaru. dostaç si. zapelniajàc gruzi skie wi. Dla przykladu ta ka oto historyjka. zbiec. a ile musi daç ludziom w rejkomie. ile z niej mo e zostawiç dla siebie. jaki bylby inny sens zajmowania si. w okolicach Soczi. Dowody Êwiadczyly.c rozumieli. i szlachetne kamienie. Ka d rz. którzy na zamówienia plynàce z kr. nà.du na jego uklady z Bre niewem. na wy szà uczelni. Partyjny boss regionu krasnodarskiego byl czlonkiem nomenklatury.czeniu lapówki.zienia bylymi dostojnikami i nielegalnym i milionerami).

jako prowi ncjonalny sekretarz partii znajdowal si. kim ty jesteÊ. na znacznie ni szym szczeblu nomenklatury od Szewardnadzego b.c zyskaç na jakiÊ czas poparcie macheró szarej strefy. Obu aparatczyków. i j.by kapitalistycznej gospodarki rynkowej. ny. ko chory. e Gorbaczow jest w rzeczywistoÊci bardziej wplywowy i pot. zwlaszcza wÊród inteligencji gruzi skiej.c wàtpliwoÊci. Gorbaczowa i Szewardnadzeg o. Szewardnadze wpadl we wÊciekloÊç. Telefonicznie za àdal od Gorbaczowa. negatywne stanowisko Gorbaczowa. Chcial wi. c zym uzasadnil pokladane w nim nadzieje Moskwy. To. Raisie Maksimownie. który stanowczo przeciwstawil si. na specjalnej liÊcie. jak z ironià powiadajà niektórzy. ukrywajàc. Wypomnial Gorbaczowowi. gdy zdà yli wr. wyrwaç go ze stanu Êmierci klinicznej. Oglosil m. Wedle partyjnej tabeli rang. sàdowà. Bre niew byl ju wtedy ci. jak zaskoczylo tbiliskiego wladc. Ku zd umieniu eks-szefa gruzi skiego KGB Gorbaczowowi nie spadl wlos z glowy. àdaniu. koli. którzy zlamali prawo. Lekarzom z trudem udalo si.. W 1976 roku doznal wylewu krwi do mózgu. e Gorbaczow wziàl pod ochron. Szef KGB dostrzegal ten fakt jeszcze przed osadzeniem si.. po czym ekspediowal ich samolo tami do Tbilisi na Êledztwo i rozpraw. Okazalo si. Gorbaczowa we wladzach centralnych.c bardziej z urz. zamiar póêniejszej rozprawy z nimi. bardzo mocny. oc zywiÊcie.zykiem pa stwowym w republice ma byç odtàd rosyjski. ( PomyÊl. Chyba jednak powody takiego stanowiska Gorbaczowa byly znacznie powa niejsze. rzecz prosta. e w porównaniu z nim jest zerem . brylantowà wielkiej urody i ceny.dniczego savoir vivre u ni z koniecznoÊci. którà ju otrzymala prokuratura Kraju Stawropolskiego. e do przyszlych starç Gorbaczow byl Andropowowi bardziej przyd atny ni Gruzin Szewardnadze. Warto si. Na p rzygotowanie spisku przeciwko Bre niewowi Andropow potrzebowal Êrodków.dàcego liderem partyjnym w republice zwiàzkowej. a kim jestem ja ) i natychmiast wniósl skarg. art. by natychmiast aresztowano i odeslano do Gruzji osoby znajdujàc e si. Owa stanowczoÊç Gorbaczowa wynikala stàd.zienie i ukaranie ludzi.czyç jego onie. do Andropowa. Co pewien czas przywódca partii i pa stwa jawnie wpadal w starczy infantylizm i ku uciesze calego 88 .in. na mome nt zastanowiç: chodzilo o uwi. gruzi skich kombinatorów z szar j strefy. Jak zwykle. chocia wywolal burz. byl pewien arcia Andropowa. Powa niej natomiast trzeba traktowaç glosy utrzymujàce. protegowal ten sam czlowiek Andropow. poczul si. Telefo n do sekretarza sàsiedniej prowincji rosyjskiej wynikal wi.swoich wrogów niemal udrzwi gabinetusamego Bre niewa. teraz te przystàpil do dzialania z wlaÊciwà sobie energià. Gdy Szewardnadze zostal pierwszym sekretarzem w Gruzji.. Mo na sobie wyobraziç. i przyszly sek arz generalny ju wówczas budowal w Kraju Stawropolskim zr. Nie ma wi.

sklerotyczny sekretarz generalny. za ostatecznà. za które byl odpowiedzialny. e Kulakow nie yje. by utrzymaç Bre niewa maksymalnie dlugo na wszystkich zajmowanych przez niego stanowiskach. Nomenklatura bronila zidiociale go Bre niewa jak niepodlegloÊci. Oszolomiony Andropow w czterdzieÊci minu t póêniej zjawil si. general Piro kow meldowal ze wzburzeniem.. pobladl e twarze ochroniarzy. Nikt wlaÊciwie nie zwrócil uwagi na przemawiajàc go z trybuny mauzoleum . Oficjalnie podano do wiadomoÊci. lecz generalissimusem. natomiast gene ralnym sekretarzem partii b. jaka wytworzyla si. podpisanego prze z dyrektora czwartego kremlowskiego zarzàdu medycznego. Dogadano si. ÂciÊlej.stwa. Jego zast. tym przejàl.tych zebraniach partyjnych i na wykladach dla lektorów KC. ze smyczy owczarka alzackiego. Bre niewowi nadano tytul marszalka Zwiàzku Sowieckiego.c sterowane przecieki .. ulubie ca nieboszczyka.czono Order Zwyci. na obradach plenarnych. Robiono wi. na daczy Kulakowa w towarzystwie dwóch grup operacyjnych kagebistów. Andropow i Kulakow przygotowali ju tajne listy dygnitarz y nomenklaturowych. Pochowano Kulakowa na Placu Czerwonym.stwa. byl nie tylk o marszalkiem.. Marzeniem nomenklatury byl zawsze niedol.. Kulakowa spotkala surowa krytyka za sytuacj. mo e i Bre niew doczeka tego zaszczytu. których natychmiast po obj. Kilkakrotnie Andropow podejmowal próby. Zmieszane. Kosy gin i Czernienko nie byli obecni. Có .cznie wykorzystywane przez Andropowa i Kulakowa materialy kompromitujàce czlonków politbiura zmusily ich do kompromisu. e czlonek politbiura Fiodor Dawydowicz Kulakow zmar l nagle wskutek niewydolnoÊci krà enia . Êwiecidelek i kolorowych zachodni ch etykietek.. WÊciekle szczekanie wyrywajàcego si. by wypchnàç Bre niewa na emerytur. Zapewne nadmiernie si. zacz. Byl najlepszym parawan em dla totalnego rabowania kraju. Tu obok poblyskiwal skalpel. Suslow. w oczy. nie przejàl. w rolnictwie. e Bre niew pozostanie na niedawno przyznanym mu dodatkowo honorowym stanowisku przewodniczàcego Prezydium Rady Najwy szej ZSRS.ciu przez Kulakowa stanowiska genseka nale alo odwolaç i postawiç przed sàdem. i skloniç polit biuro do wybrania na stanowisko sekretarza generalnego Kulakowa. W KC wiadomoÊcià o tej Êmierci prawie nikt si. Uznano ju t. O szalale ze zgrozy oczy ony zmarlego. do prasy zachodniej. Ale bez skutku.tymi ylami. Poprzedniego dnia. nie odwa ono si. Zagmatwanego lekarskiego sprawozdania o przyczynach zgonu. Rzucilo si.c wszystko. Pojawily si. Kulakowa znaleziono w jego domowej saunie. ny. przyj. Co prawda Stalina dwukrotnie ukoronowano Orderem Zwyci. W nocy z 16 na 17 czerwca 1978 Andropowa obudzil gwaltowny dzwonek telefonu spec jalnego. T ragizm dziejów Rosji nabieral znamion farsy.to przygotowywaç do n iej kraj i Êwiat. zr. Zlamano w ten sposób pedantycznie dotàd przest rzegany protokól uroczystoÊci alobnych i pogrzebów tak wysokiej rangi przywódców. Le al w kalu y krwi z podci. wi. Jewgienija Czazowa. e Bre niew.. wr.Êwiata demonstrowal dziecinne upodobanie do orderów. a grzebano przecie czlonka politbiura.dzie Kulakow. decyzj.to jà ze zrozumi em.pca. Tradycyjne intrygi w polàczeniu z szanta em. ostro nie zapowiadano zmiany kadrowe na zamkni. nawet opublikowaç.

dzynarodowego KC kierowanego przez Borysa Ponomariewa. Stàd przekazywano gigantyczne kwoty na finansowanie legalnych i nielegalnych partii komunistycznych. znajduje si. kompleks gmachów. a potem przeci. e yly przeci. który przylecial na pogrzeb ze Stawropola. chocia podczas wszystkich podró y partyjnego bossa republiki na trasie.tal wszak e.ly ku wszystkim kontynentom.. arówka? Pijany kierowca zeznal. Milicjanci mieli jednak obowiàzek staç kolo ka dej drogi làczàcej si. Tu przygotowywano upiorne plany oglupiania narodu. Stàd wyrastaly macki. holubiono marzenie o wladzy nad Êwiatem. Wkrótce potem w wypadku samochodowym zginàl Piotr Maszerow.la si. Ani na chwil. nici wielu zbrodni. którà jechal. Szef KG B zdecydowal w ostatniej chwili. gdy Kulakow byl ju martwy. Na jego opancerzonà limuzy n.to. Âwiadczyla o tym seria zabójstw. Andropow dal mu wiar. prasy komunistycznej. Byl to Gorbacz ow. na kampanie wyborcze i na oplacanie skorumpowanych politycznych lub pospolitych przest. KtoÊ zrozumial to doslownie. choç trudno bylo zrozu mieç. taktykà Lenina komuni 89 .to zabitemu yly. na Starym Placu.doÊç jeszcze mlodego czlowieka ze sporym znamieniem na wysokim czole. z polnej. przepompowywaly bogactwa Rosji do prywatnych sejfów i na prywatne konta w zag ranicznych bankach. Tutaj gr ano losami milionów ludzi i wielu pa stw. kolchozowej drogi. Starszy ekspert sàdowy KGB general-major Lipatski ustalil ponad wszelkà wàtpliwoÊç i poinf ormowal Andropowa. z tà szosà. w swych krajach do wladzy. W samym centrum Moskwy.pców. e Kulakow powiedzial kie dyÊ: JeÊli przegramy. arowy. tam KC Komunistycznej Partii Zwiàzku Sowieckiego. Kie rujàc si. e nim nie poleci. Formulowane tam instrukcje i zalecenia taktyczne plyn. której nie pilnowala drogówka. Tam wlaÊnie zbiegaly si. lewicowej i w licznych wypadkach nacjonalistycznej. KtoÊ ukryty za plecami Bre niewa jawnie zlamal nomenklaturowe przymierze z 1954 roku . Nieco póêniej runàl na ziemi. rwàcych si. wpadl samochód ci. ugrupowa wywrotowyc h. MieÊcil si. po co najpierw zamordowano Kulakowa. wst rzymywano wszelki ruch. tam ci. e wyskoczyl na szos. Pami. które. w okolicach Witebska osobisty samolot Andropowa. organizacji terrorystycznych. sobie yly. Skàd wzi. Wojna zostala wypowiedziana. nie ustawala praca Wydzialu Mi. podetn. popelnionych w kra ju i za granicà.

dzy . Terror glodowy i rozstrzeliwania staly si. sowieckà Bre niew. ju wczeÊniej przeobraz li Francuskà Parti. Uzyskane w ten sposób Êrodki znów lokowali w akcjach. Pieni. Nie byl on bynajmniej liberalem ani te zwolenni kiem demokracji. by udzieliç pomocy tamtejszemu re ymowi komunistycznemu. w gl. w Kambod y.lo rosyjskie zloto za granic. Wladimir. Cz. co wi. Pomoc finans owa dla Kuby wzrosla wskutek tego do dziesi. nie chciala dostrzec. Trzy czwarte nakladu tej gazety wraz z dodatkami Êwiàtecznymi wysylano do M oskwy. Ocenial realist ycznie nie tylko to.Êç pieni.ciu milionów dolarów dziennie! Pot. komunistyczny ruch na Êwiecie.tego socjaliznm . nà rzekà plyn. Jego nast. w bagnie. Komunistycznà w coÊ poÊredniego mi. co dzialo si. Dostrzegal to natomiast Andropow. jak to bylo za czasów Maurice a Thoreza. Ale to jeszcze nie wszystko. groênie szachujàc bronià nuklearnà i rakietami transkontynentalnymi. Odgrodzona na linii podzialu stref wplywów w Europi e atomowymi polami minowymi. Za przykladem kolegów sowieckich dzia acze ci nabyli liczne nieruchomoÊci. a tak e z innymi liderami proletariatu francuskiego .. Nie dostrzegala.cej. czym z natury rzeczy wspierali gospodark. codziennoÊcià Etiopii.li wladz. wierzyl w jego przyszle zwyci.Êci. Widzial równie . Nomenklaturze doskonale byly znane t ajniki obrotu finansowego.pca na stanowisku sekretarza generalnego Georges Marchais. Do Angoli przybyly oddzialy wojskowe Fidela Castro. nomenklatura realiz owala szale czy plan Lenina. podstawionych przedsi.st wo na kuli ziemskiej. wraz z glównym skarbnikiem partii Gosnardem oraz redaktorem naczelnym L Humanite Andrierem. wille i palacyki. Wladza i bogactwo aparatczyków ju dawno staly si. W najwi.Êç zaÊ przekazywali na konta d obroczy ców z ZSRS. by zadbaç o kolporta L Humanite . osób zaufanych. którzy przej. co przynosilo im ogromne dywidendy.bie j pogrà a si. ulo yli sobie ycie beztrosko i w luksusie. Cz. system komunistyczny uwa al za najlepszy w Êwiecie.. pa stw zachodnich. w pierwszym na Êwiecie kraju rozwini.Êç dochodu dzielili mi.bi duszy faszysta. ludnoÊc i tego kraju trzy miliony spoÊród szeÊciu.dzy tych ju od dawna nie wykorzystywano na p otrzeby ruchu komunistycznego ani tym bardziej robotniczego.dzy Francuzi bez skr. Oto wymowna ilustracja tego upadku.kszym banku KPZS za granicà faktycznym dyrektorem byl syn Borysa Ponomariewa. cz. gdzie le al jakiÊ czas w kioskach.biorstw i organizacji. RównoczeÊni Addis Abebie zbudowano Palac Zjazdów. dziedziczne. e wraz ze swymi ideami coraz gl. a potem szedl na makulatur. WlaÊnie dlatego próbowal ocaliç ginàce idealy przed zagladà w bagnie luksusu i korupcji. Wprost przeciwnie. stàd równie czerpiàc o gromne dochody i dzielàc je mi. jak wyradza si.powania lokowali w pornobiznesie i w hazardzie. przekazywanych bezpoÊrednio poprzez Eurobank oraz cztery miliony dolarów.dzy siebie. Za dolary otrzymane z Moskwy przywódcy Francuskiej Partii Komunistycznej zakupili akcje najbardziej dochodowych spólek francuskich (i nie tylko francuskich). Francuska Partia Komunistyczna rok w rok otrzymywala od ZSRS dwa miliony dolarów. Nie czyni li nawet wysilków. wymordowali w rewolucyjnym zapale polow. a komunistyczni despoci wiedli luksusowe ycie w palacach obalonego cesarza . jak z dumà nazywal Rosj.dzy gieldà a melinà zlodziejskà. które dostarczano dyskretnie poprzez konta tzw .

Partia komunistyczna w USA ju dawno s tala si. gdy na Lazurowym Wybrze u zbudowal sobie elega nckà will. Nawiasem mówiàc farb. i kazal jà otoczyç wysokim ogrodzeniem. Jednak Francja nie zbudowala jeszcze komunizmu i wladze kazaly ogrodzenie rozebraç.zyków obcych na wy szych uczelniach oraz studenci. Papier i farb. kie pla e w kraju sà wlasnoÊcià publicznà. byli na tyle bezcz elni. Dotyczylo to zwlaszcza strajków. choç zakupiç jà tam byloby znacznie latwiej samym Francuzom. Sprawa trafila do sàdu .ta od narodu elita partyj na. demonstracji czy te dorocznych Êwiàt gazety L Humanite . proletariusz. e domagali si. choçby tylko luêno zwiàzanych z ich partyjnà dzialalnoÊcià. w drukarni KC KPZS.dàcy wlasnoÊcià KPZS. Nabywaly te gazety katedry j. od Moskwy dodatkowych Êrodków na finansowanie wszystkich imprez. z których jednym jest Euroba nk. jak i morza). która nawet nie myÊl rukowaç u siebie dwóch wlasnych gazet.stwo swojego kandydata Gasa Hal la w kolejnych wybo 90 . Tak wlaÊnie powinna mieszkaç . by wskazano mu przepis prawny. Gosnard odmówil. e przynajmniej sami wydawali L Humanite ! Bylo to du o w porównaniu z chocia by partià komunistów ameryka skich. którzy na podstawie ich lektury nmsieli przygotowywaç si. Glosil.c przepis. z proletariackim oburzeniem. Transferu dokonywano w dwóch kierunkach. Drukowano je (i w caloÊci redagowano) w Moskwie. donoszàc o rzekomych sukcesach w yciu publicznym USA i wcià obiecujàc zwyci. domagal si. podczas k h usilowano sprzedaç resztki nie wyslanego do ZSRS nakladu. gdzie skarbnik partii komunistycznej. sprzedawano zresztà te glównie w ZSRS.. na mocy którego on. b. Podobnie ogrodzone pla e wid ywal w ZSRS i bardzo mu to przypadlo do gustu.skieg letariatu pla e wokól partyjnych palaców byly nie tylko ogrodzone. które odcinalo tak e przylegajàcy kawalek pla y. Odnaleziono wi.odci. do egzaminów. W dodatku cynicznie dezinformow ala central. e wszyst Chocia komuniÊci francuscy otrzymywali regularnie ogromne apana e. na druk gazety przysylala Moskwa. lecz pilnie strze one zarówno od strony làd u. wprowadzony jeszcze przez Ludwika XIV.. bandà nierobów.ly dziesiàtki miliardów dolarów. Sam Gosnard trafil na czolówki gazet. kupowali Rosjanie w RFN. nie ma prawa byç wlaÊcicielem çwierçmilowego odcinka pla y Êródziemnomorkiej (w kraju zwyci. która doila Moskw.wlasnych oraz sowieckich aparatczyków. W minionych trzydziestu latach pisali informatorzy z Pary a przez osobiste konto pa na Gosnarda przeplyn. Dobrze je dnak. wyciàgajàc rokrocznie dwa miliony dolarów.

Gas Hall za j akieÊ Bóg wie komu znane zaslugi zalatwil sobie w Moskwie coroczny zasilek w wysokoÊci stu tysi. Niewykluczone. . Tak e wywiad ameryka ski dokl adnie Êledzil jej poczynania. Innà d zialalnoÊcià partia komunistyczna w RFN nigdy si. firmach polig raficznych i papierniczych. na rynku sowieck im. prezydenckà. gdy byla systematycznie inwigilowana przez informatorów FBI.Êç dotacji w charakterze lapówek sowieckiej nomenklaturze . bynajmniej nie zwiàzane z marksizmem-leninizmem. byl powszechnie znany. Finlandii dotowala Moskwa w wysokoÊci od póltora do dwóch milionów do larów rocznie. Brali przy tym od Moskwy nie tak znów wiele 7%. Natom iast we wlasnym kraju partia fi ska zajmowala si. a nawet dla terrorystów na Bliskim Wschodzie. Subwencja ta z roku na rok powi.cy dolarów.kszala si. Andropow z trudem si. nie splamila. Jest wi.çdziesiàt tysi. czasem tylko udzielala schronienia zdemaskowanym a gentom STASI z NRD. Co najwy e j mo na bylo donieÊç o jego machlojkach organom podatkowym USA. a osiàgn. mimo repre syjnej polityki kr. kilku dodatkowych m lionów dolarów na kampani. W zasadzie rzetelnie zarabiala przyd zielane jej pieniàdze. e zachodnie par tie komunistyczne regularnie otrzymujàce z Moskwy pieniàdze oddawaly cz. stale wzrasta. lecz do pewnego stopnia rzeczywiste. domki letniskowe.dzy tamtejszymi firmami komercyjnymi i aparatem KPZS. lokowaniem sowieckich zamówie w stoczniach. (czy by ze wzgl. opinie bowiem tej naukowej ponoç placówki i prognozy co do prawdopodobie stwa wyboru kandydat a komunistów w kolejnych wyborach prezydenckich brzmialy na ogól tak: Autorytet Komunistycznej Partii USA. i powiàzanych z nià spekulantów w fi skie lodówki. Ale partia komunistów USA pobila pod tym wzgl. Fakt. Wàtle. W zwiàzku z tà pociàgajàcà perspektywà domagano si. e na wyborach pot. a tak e poÊrednictwem w dostawach sowieckiego drewna.rach prezydenckich. Rosja sowiecka miala tu swoje interesy. sauny i u ywane samochody zachodnie. e Hall dawal niezle lapówki komuÊ tam w moskiewskim Instytu cie USA i Kanady. miliony prostych l udzi. Za jej poÊrednictwem finansowano ugrupowania terrorystyczne w rodzaju Frakcji Armii Czerwonej i jej podobnych. korzyÊci przynosila komunistyczna partia w RFN.czany m kompetentnym osobom w aparacie KC KPZS sytuacja ta byla stabilna. Wokól awangardy klasy robotniczej USA skupiajà si.c prawdopodobne. powstrzymywal. Zaopatrywali n omenklatur. niemo liwe. nieco dorabiajàc sobie lapówkami. które placili jej fi scy przedsi.du na in flacj. Ty m samym kanalem szly pieniàdze dla wloskich Czerwonych Brygad.cy dolarów. Aby go uzyskaç wydal (równie w Moskwie) pi. Prowadzenie dzialalnoÊci wywiadowczej za poÊrednictwem Komunistycznej Partii USA te o kazalo si.dem wszystkie rekordy. dolara?). Wprawdzie wszyscy wiedzieli. Dzi. by tego nie zrobiç. lecz nikt nic w tej sprawie nie mógl zrobiç. KomuniÊci fi scy umo liwiali te KPZS korzystanie ze swoich kont do prania niezbyt czystych pieni. e Gas Hall kupuje dla aparatu KC jakàÊ nieru chomoÊç w USA i po staremu unika placenia podatków.la wysokoÊç dwóch milionów. Zatem partia otrzymywala subwencje za sam fakt swego istnienia. KomuniÊci fi scy byli niejako stalymi poÊrednikami mi.biorcy za protekcj.dzy.gów rzàdzàcych. meble. ny glos klasy robotniczej zostanie uslyszany .ki lapówkom wr. Komunistycznà Parti.

partia bolszewików tak bardzo dbala o swe bezpiec ze stwo. którzy próbowali stawiaç opór.trzne KGB. e KPZS ju dawno zawlaszczyla Zwiàzek S owiecki i postanowila nie tylko sama si.cej tr zystu Êwietnie wyszkolonych osilków zdolnych wykonaç ka dy rozkaz. na stanowcze kroki. bez wahania przekladali te pieniàdze do wlasnych ki eszeni. Z kolei czekiÊci zakarbowali w pami. calego budynku. 91 . albo zginie.drowaç po mapie calego Êwiata. Albo szybko zdecyduje si. Poniewa w roku 1968 ZSRS i Iz rael zerwaly stosunki dyplomatyczne. e zostalo mu bardzo malo czasu. làcznie z trzema marszalkami. gdy wojsko zrewan owalo si.. Za osobnà oplatà. Wilner mial powiàzania z rzàdem i z kolami finansjery Êwiatowej. Mo na w ten sposób pozycja po pozycji w. Na jego rozkaz zacz. jakoby do dzialalnoÊci antyterrorystycznej.to tworzyç tajne formacje KGB o szczególnym przezna czeniu. lecz przy okazji umocniç Êwiatowy system kapitalistyczny. Andropow zdawal sobie z tego sp raw.dzy wojskiem a KGB zawsze byly oparte na wzajemnej nienawiÊci. Armia Êwi etnie pami. by oddal do dyspozy KGB dwie dywizje powietrzno-desantowe oraz dywizj. e niepodobna bylo jej zaszkodziç. Wzmocnily one wydatnie tzw. e fun dament monumentalnego gmachu partii osiada i rozpada si. Delta.tala rok 1938. Ka da skladala si.kszoÊci emigranci z ZSRS i z Polski. moglo. Udalo si. Âmierç Kulakowa i Maszerowa Êwiadczyla o tym wymownie.du na globalne aspiracje tej partii. Grupy te otrzymaly nazwy: Alfa. Tamtejsi komuniÊci. gro àc zawaleniem si. Organizowala te regularne wyjazdy nomenklatury sowieckiej do slynnych iz raelskich oÊrodków profilaktyki raka. rzecz prosta. jak i pewnà jej szczególnà wlaÊciwoÊç: wszystko pompowala z kraju za granic.. wojska wewn . partia Wilnera odgrywala rol. zarabiali zaÊ na nie rozróbami w Knesecie i podjudzaniem arabskiej ludnoÊci do rozruchów. Jak ka da organizacja przest. te namówiç Bre niewa. Armia zniosla to w milczeniu. prosowieckiego lobby. Gamma. czolgów. Stosunki mi. Ale nie to bylo najwa niejs ze. podziwiajàc jeÊli chce dzialalnoÊç KPZS lub te oburzajàc si. Zdawaç si. A wówczas pod ruinami zgin ie równie partia oraz jej idee. Sekretarz generalny tej partii. wzbogaciç. gdy czekiÊci wymordowali niemal calà wojskowà kadr.Dotacja dla Komunistycznej Partii Izraela wynosila okolo miliona dolarów.ci rok 1953. im rozstrzeliwujàc szefów KGB i mia d àc cz lgami wszystkich. dowódczà. Nie rozumial tylko jednego: dlaczego aden z bonzów partyjnych nie widzi (i nie chce widzieç).. A mo e ju ktoÊ wczeÊniej zaplanowal zburzenie tego gmachu? Tylko kto i gdzie? Po Êmierci Kulakowa Andropow zrozumial.. Uczestniczyla przy tym w cie mnych interesach zwiàzanych z wydobyciem diamentów. w przewa ajàcej wi.pcza. z mniej wi. zarówno ze wzgl.

Andropow konkludowal: jeÊli s i. z tym wszystkim w ko cu pogodziç. Tego dnia czolgi nie pojawily si. wojskowy plebs ulegal równie szybkiej demoralizacji. do zabójstwa. do jednego z portów w Szwecji.pczego wyparly dawne tradycje bojowe i dyscyplin. Pilot wojskowy. gdy wojskowi najwy szego szczebla ulegali demoralizacji w warunkach luks usu i beztroski na nomenklaturowym Olimpie. gdy sami byli dr. Udalo si. Na p orzàdku dziennym bylo kumoterstwo. tyle e z odmiennych p owodów. e w wojsku ksztaltowaly si . Tak wi. Andropow uzasadnial to nader powa nymi przyczynami. co prawda bezwiednie.cali si.t zostal doÊcigni. Przyczyna byla prosta. w luksusie. gwarà przest.sto posuwajàc si. o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Zach. olnierze z upod obaniem zn. Oficerowie pili nalogowo dajàc podwladnym fatalny przyklad. Okr. . I rzecz jasna. Ogromny stalinowski GULAG ju dawno zarazil bandyckà etykà i argonem cale spolecze stwo. zdawaç by si. w sila ch zbrojnych supermocarstwa atomowego. e z okazji kolejnej parady na Pl acu Czerwonym kolumna czolgów zaatakuje mauzoleum i zainicjuje powstanie w calym kraju. Mo na by si. Separatyzm ów byl umiej.cie z zamiarem udania si.cal do tego minister obrony Ustinow cywil. moglo. gdyby nie to.Obecnie jednak wojsko bylo w bardzo zlej fonnie. na Placu Czerwonym. gdy sam zostal marszalkiem. Najdziksze obyczaje Êrodowiska przest. niedopuszczalnych. wojsko . Na ministra wysunàl go Leonid Bre niew. które Êwiadczyly o gwaltownym wzroÊc ie separatyzmu w republikach zwiàzkowych. które nie mialy bezpoÊredniego zwiàz ku z demoralizacjà wojska.ksze ni w instytucjach cywilnych. Podobnych przypadków bylo wiele.tnie i konsekwentnie propagowany odgórnie przez w ladze partii tych republik. Kiedy indziej grupa oficerów czolgistów postanowila. Jego najwy sze szar e plawily si. Szef KGB przedstawil mianowicie liczne materialy. Nomenklatury nie mialy ju ochoty placiç danin Moskwie.t y na pelnym morzu i zatrzymany atakami lotnictwa i kutrów przybrze nych. Ustinow kiepsko orientowal si. pierwszà ofiarà stalo si. w sprawach wojska. Zwiàzek Sowiecki przestanie istnieç. Oficer do spraw politycznych na niszczycielu Storo ewoj uwi .cali si. nad kolegami o ni szych stopniach. ich nie powstrzyma. Pomiatali podwladnymi i zn. marzyly o samod zielnym bycie. nad nimi. który wprawdzie nie potrafil nosiç munduru marszalka. nader niebezpieczne nastroje. niekiedy. Doszlo do serii niezwyklych wydarze . za to byl szczerze Bre niewowi oddany.pczà. ich aresztow aç w ostatniej chwili. zlodziejstwo i lapownictwo znacznie wi. cz.zil kapitana i wszczàl bunt na okr. tote Bre niew i jeg o ludzie nie przeszkadzali Andropowowi tworzyç pod sztandarem KGB równolegle sily zbrojne. Nawet czlonkowie Akademii Nauk poslugiwali si. Oficerowie poszli pod sàd.czeni przez przelo onych. na czele s il zbrojnych postawiç aparatczyka. zaÊ kapitana trzeciej rangi Sablina owego oficera do spraw politycznych rozstrzelano. Najwy szych stopniem wojskowych traktowal nieufnie i wlaÊnie dlatego zdecydowal si. lecz byl zahartowanym nomenklaturowym aparatczykiem z czasów stalinowskich. wojskowà. starszy lejtenant Bielenko uciekl z najnowszym myÊliwcem do Japoni i i zwrócil si. Nie chcialy te przed nikim ponosiç odpowiedzialnoÊci za swe poczynania.c.

Mo na braç go do Moskwy. o r. skoro si. a potem wlepilo oczy w s zefa tajnej policji. Calkowity upadek rolnictwa. szefa swe j osobistej ochrony generala arowa sam Leonid Bre niew. A jeden z nich mial unic estwiç zarówno Komunistycznà Parti. np. na tym zna. I jego niezwykle mlody wie k. Nazwisko kojarzylo si. Powitali ich Andropow i Gorbaczow. by ich ocaliç? Tymczasem szef KGB swym niewyrazistym glosem wyliczal monotonnie niebezpie cze stwa zagra ajàce pa stwu. towarzysza Bre niewa. Andropow zapewnil. nigdy nie udaloby si. którym sàdzone bylo w przyszloÊci byç kolejno glowami sowieckiego pa stwa i szefami partii. Woro neskiego. a nie intrygant polityczny? Byla to aluzja do nie yjàcego Kulakowa. e gdyby Gorbaczow byl sekretarzem jakiegoÊ innego regionu. Andropowowi tak latwo przeciàgnàç go do Moskwy. a nawet pewnego rodzaju bojaêliwoÊç tamtejszego pierwszego. Przyblakle spojrzenia starców rozblysly sympatià. im z przyje mnymi i po ytecznymi dla zdrowia tygodniami wypoczynku w elitarnych uzdrowiskach Kraju Stawropolskiego. Móglby byç synem ka dego z nich. Kogo to on ma na myÊli? Andropow wymienil Michaila Gorbaczowa. ju dawno nale aloby wpr owadziç w ZSRS kartki na ywnoÊç. na stacji kolejo wej Mineralne Wody. Niech poprawi sytuacj. Konstantin Czernienko. Nikomu nie zagra a. Jedynà nadziejà byl And ropow: co zaproponuje.k.W zalzawionych oczach kremlowskich starców pojawil si. zatrzymal si. Na malej pólnocnokaukaskiej stacji kolejowej spotkali si. Na otoczony kagebistami peron uzdrowiskowego miasteczka wyszedl opierajàc si. kandydata i gotów natychmiast przedstawiç go towarzysz Gremium starszych panów ze zdumieniem spojrzalo po sobie. Towarzyszyl mu jego pomocnik. na ogól to osiàgal. 92 . Gdyby nie dostawy zbo a z Ameryki i Kanady.kà wymamrotal: Kiedy wreszcie pojawi si. strach. Kto wie? Ale gdy Andropow czegoÊ chcial. w rolnictw ie. Bylo to historyczne wydarzenie. nieÊmialoÊç. w naszym politbiurze specjalista od rolnictwa z prawdzi wego zdarzenia. Uslyszawszy to Bre niew nagle otworzyl oczy i z trudem poruszajàc na wpól sparali owanà sz cz. e znalazl ju om z politbiura. czterej ludz ie. Pami. (Nie bez podstaw krà à sluchy.tano uprzedzajàcà grzecznoÊç. Powstaje tylko pytanie: czy zechcialby?) Wieczorem 19 wrzeÊnia 1978 roku specjalny pociàg wiozàcy do Baku sekretarza generalneg o KC KPZS i przewodniczàcego prezydium Rady Najwy szej ZSRS.

Nale alo tylk o wstrzàsnàç ogromnym imperium. w Teheranie.li islamscy fundamentaliÊci. Iran byl glównym stabilizatorem w tym regionie bogatym i silnym militarnie. dogodna mo liwoÊç. b. wzwy iÊç za ciosem. Lecz Czesi nie stawiali oporu i tym samym pokrzy owali jego plany. co bylo dobrym znakiem. blyskawicznie i dotarly równie do sowieckich republik w Azji Ârodkowej. który wital wówczas Bre niewa w Baku..canie interwe w Czechoslowacji. i separatyzm? (Uplynie nie tak wiele czasu. a czlowi ek Andropowa Gejdar Alijew. lec z równoczeÊnie unicestwiono tamtejszà parti. Âciskajàc dlo mlodego stawropolskiego sekretar za Bre niew wymamrotal: Rolnictwo jest bardzo wa ne. Obecnie runàl jak domek z kart tonàl w chaosie rewolucji i slamskiej.trznie podzielony.ki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi. Ale jego kolor byl czerwony. czul. JesteÊ specjalistà. e po wizy cie w Baku Bre niew da mu carte-blanche na przeprowadzenie wedlug kaukaskiego wzoru podobnych operacji w A zji Ârodkowej.. o sowieckà interwencj.pnie na Ukrainie. Ustawiczne skladanie danin jest bardzo rn. Andropow mial nadziej. jeden zaÊ geniuszem intrygi politycznej. Andropow. gdzie rzàdzil despotycznie czlowiek Bre niewa Szczerbicki. Teraz pojawila si. komunistycznà. coraz powa niej myÊleli o tym. równie r ozruchy w Afganistanie.. W tym celu musialy zaistnieç okolicznoÊci nadzwyczajne i trzeba bylo je stworzyç. by przekonaç si. Trzej spoÊród tych ludzi byli mier notami. Ratuj kraj.cznie podgrzewano w tych republikach nastr oje nacjonalistyczne i antyrosyjskie. . a nast.Zwiàzku Sowieckiego. ustawicznie miotany wstrzàsami region Ârodkowego Wschodu a pr osil si. Jej liderów publicznie powieszono. po uszy pogrà eni w malwersacjach i zlodziejstwie. Zr. Uratuj. odpowiedzial Gorbaczow i z szacunkiem pochylil glow. Krwawe pi. Zaczynaly si. wówczas w nakr. e nadchodzi jego czas. ze Êwiatem islamu. przyspieszyç bieg wydarze i odebraç zgrzybialym przywódcom wladzy.ly tam rzeki krwi. Po obaleniu szacha wladz. wytràciç je ze stanu Êpiàczki. jak w rzeczywistoÊci ludzie Andropowa robià p orzàdek w republikach. n owa. rozgromiono ameryka skà ambasad. w Iranie obj. Nastroje islamskiego fundamentalizmu rozprzestrzenialy si. KogoÊ takiego nie znaly dzieje od czasów Êredniowiecza. Plyn. gdy Andropow objàl stanowisko szefa KGB i chcial pnàc si.czàce). czy rzeczywiÊcie karczujà z korzeniami korupcj.tno na lysiejàcym czole Gorbaczowa zaniepokoilo sekretarza generalnego. doÊwiadczony intrygant partyjny. Szybkie uderzenie a potem Iran i Pakistan nieomal najpierw na Afganistan. jak supermocarstwo zwane ZSRS. by zerwaç z Moskwà i polàczyç si. Z poczàtku bez cienia antykomunizmu. Dla Andropowa byla to ogromna pokusa. Zaanga owal si.dzie próbowal oderwaç od Azerbejd anu rejon Nachicz wa ski i oglosiç jego niepodlegloÊç. USA obwolano glównym wrogiem islamu. Nawet tamtejsi przywódcy partyjni.. podobnie jak wtedy.. W ciàgu kilku minut sprawa przeniesienia Gorbaczowa do Moskwry zostala zalatwiona pomyÊlnie. Bre niew jechal do Baku. przed partyjnym wla dcà. Wewn. Swój pot encjal wzmacnial dzi. co zdestabilizowalo caly region Âro dkowego Wschodu.

ale ju pod wlasnym przewodem. i lad. e sam sobie poradzi z buntownikami: powstania w Afganistanie sà przecie czymÊ zwyczajnym. re ym komunistyczny byl bliski upadku. W Afga nistanie zjawily si.loby za sobà tragiczne skutki. zaprowadziç w kraju dyscyplin. Ulatwià jej to ameryka skie bazy rakietowe i lot niska. czekal z zapartym tchem. Twierdzil. a miodu nie ma . w którym jest wiele pszczól. Ludzie Andropowa przygotowywali t. enia i wszelkiego rodzaju procesów helsi skich zwalczyç dysydentów i demoralizujàcy wplyw Zachodu.. natychmiast zaczàl rozstrzeliwaç przeciwników. poza wszystkim innym. e dla urzec zywistnienia tego planu najlepszym polem bitwy b. gdy zamierzal podpisaç apel wzywajàcy Zwiàzek Sowiecki do przyslania z pomocà wojsk dla zdlawienia powszechnego buntu. Nie chcial wystrasz yç Moskwy. e afga ski przywódca jest od wielu lat agentem C A. odpr. Krótka. Powstanie rozszerzalo si.. Tak potraktowaç kraj muzulma ski mógl tylko glupiec. setki sowieckich doradców . Amin byl temu przeciwny. e wprowadzenie wojsk do Af ganistanu pociàgn. Wyszkolona i uzbrojona przez USA arm ia afga ska natychmiast rozpocznie prowokacje na sowieckich granicach. Andropow uznal.ska operacja wojskowa pozwolilaby. Tymczasem komunistyczni wladcy Kabulu zacz. gdy chce prosiç o pomoc Amerykanów. operacj. zwyci. Moskwa po prostu nie rozumie sytuacji. Natychmiast uruchomiono zmasowanà gospodarczà i finansowà pomoc z ZSRS. Taraki zginàl w chwili. Przewodniczàcym rzàdzàcej partii zost al agent Moskwy Mohammad Taraki.pujàcych pod nazwà Ludowo-Demokratyczna Partia Afganistanu. zdyscyplinowaç zalogi w zakladach pracy i ogól obywateli w yciu prywat nym. przerwaç zgubnà dla Rosji sowieckiej polityk. Nie bez powodu król Amanullah lubil niegdyÊ powtarzaç: Afganistan to ul. 14 wrzeÊnia 1979 roku premier nowego re ymu Hafizullah Amin zastrzelil Tarakiego i s am oglosil si.dzie Afganistan. T ote na posiedzeniu politbiura Andropow przedstawil wkrótce dokumenty Êwiadczàce. i znów poprowadziç jà do boju. prezydentem. Demokratyczny rzàd Mohammada Dauda zostal obalony przez jednà z fra kcji komunistycznych wyst. które natychmiast pojawià 93 . prawdziw j nauki . próbowal przekonaç Moskw. 27 kwietnia 1978 roku w Afganistanie doszlo do przewrotu komunistycznego. burzyç meczety i masowo wywlaszczaç ludzi z ich mienia. wzorem jedynej. umocniç parti. Nie chcàc zaakceptowaç planu interwencji sowieckiej Amin godzil w plany Andropowa. Nie wzywa Zwiàzku Sowieckiego.z miejsca umo liwiloby Zwiàzkowi Sowieckiemu dotarcie nad Ocean Indyjski i zdobycie ogromnych zasobów ropy naftowej. przez kilka lat. Komunistyczny rzàd Tarakiego. kierujàc si.li sobie skakaç do gardel. W od powiedzi na to wybuchlo ogólnonarodowe powstanie. Zachód w ogóle nie reagowal na te wydarzenia.

Na jego marynarce lÊnilo pi. e Taraki ze swà partià byl marionetkà Zachodu. Poniewa si. obiecal. Czernienko. Ochroniarze zerwali si. bujdà na resorach.. Trudno sobie nawet wyobraziç. Obecny na naradzie minister spraw zagranicznych ZSRS Andriej Gromyko potwierdzil te infonnacje. wreszcie ka dy. Hafizullah Ami n to jedyny w tej bandzie dzialacz o poglàdach narodowych. e Amin chce wezwaç na pomoc Amerykanów. którymi mial si. No. Byl ju czas na zastrzyki. Podobalo mu si. Andropow nigdy nie byl w Ameryce. eniem? zaniepokoil si. by zaprowadziç porzàdek w Afga nistanie? Ustinow. To wszystko na dzisiaj.) Ja k informowal rezydent sowieckich spec slu b w Kabulu.westch nàl ze znu eniem. podzieliç ze swymi komilitonami. podnieÊli sekretarza generalnego z fotela i wypr owadzili do sàsiedniego pokoju. Robil w szystko.c sprzeciwiaç si. by wciàgnàç ZSRS w zaplanowany z rozmachem konflikt regionalny. utrzymujàce przy yciu kremlowskiego wladc. ale nigdy j ako zwyczajny goÊç. z miejsc. najbardziej bezpoÊredniego starcia zbrojnego mi. Bre niew bywal tam. Andropowowi minister spraw zagranicznych nie mógl. potem przej. Moda ta rozpowszechnila si. a tym bardziej prosiç Rosjan . z Czechoslowacjà. Gromy przylapano na przemycie brylantów. Leonidzie Iliczu. za depeszà usilujàc zapobiec interwencji sowieckiej. jak zwykle smutno i nieÊmialo: A có to za odpr.to styl ycia epoki). by za krysztalowà szybà kosztownej fi skiej mebloÊcianki stawiaç butelki z kolorowymi.. Tote gdy sekretarz generalny uslyszal slowa Przyjdà Amerykanie i zaprowadzà porzàdek . nie podzielil. na afga skiej ziemi. Nie chcial slyszeç o wprowadzeniu obcych wojsk do swego kra ju.. No a co z odpr. ameryka sk mi etykietami oraz piramidki kartonów (lub paczek) papierosów ameryka skich.gów handlowych. sowieckim wywiadowcom zarejestrowaç na taÊmie.si. wi. choç informowano Andropowa o ich treÊci. zostal zamordowany. Obawial si.li jà dorobkiewicze z kr. kto mógl sobie na to pozwoliç. rzecz prosta. ( on. któremu zapewne Afganistan pomylil si.pnie spytal marszalka Ustinowa: Ile czasu potrzebuje armia. nawet incognito. Jego ministerstwo równie zdobylo dane Êwiadczàce o tym. Amin mial ponoç publicznie zawolaç: Chwala Allachowi. A potem wycofamy wojska do kraju. e najwy ej dwa tygodnie. Ten uÊmiechnàl si. enie. Wszyst ko to bylo. wÊród nomenkla tury (styl ycia wodza . On pierwszy wprowadz il w Rosji mod.ç zlotych gwiazd Bohatera Zwiàzku Sowie ckiego i nrie otwierajàc oczu stary gensek powiedzial: Tylko niech koniecznie nas poproszà o pomoc militarnà. Nikt nie przywiàzywal wagi do tych depesz. jakie to mo e mieç skutki. lecz z calym ceremonialem oficjalnych wizyt.ce materialy wskazujàce na to. Zamro à nam kredyty. Leonidzie Ili zu! Bre niew spojrzal na Gromyk.. Taraki otrzymal za to czterdzieÊci tysi. wkrótce przyjdà tu Amerykanie i zaprowadzà porzàdek! Ów okrzyk Amina udalo si. Nast. skoro chcà nas szanta owaç rakietami z terytori suwerennego Afganistanu? Bre niew zamknàl oczy. Amin byl wszak e uparty. w Stanach Zjednoczonych. Wcale nie mi l zamiaru tego robiç. Wpadly mu w r.cy dolarów. najwy ej miesiàc dodal Andropow. Rezydent w Kabulu slal depesz.dzy USA a ZSRS na afga skiej ziemi.

odci. Delta otoczyla palac. w którym przebywal Amin. inwazja sowiecka. 2 grudnia 1979 roku do Kabulu wylecial wyslannik Andropowa. do dymisji i ustàpil miejsca protegowanemu Andropowa Barbakowi Karmalowi.c glowy na ziemi. na terytorium suwerennego pa stwa. przebywajàcemu wówczas w Czechoslowacji . cale zaÊ dowództwo armii afga skiej zatrzymal bankiecie. 24 grudnia na lotnisku Bagram. Bojowe samochody desantu wdarly si.li do palacu.ly okupacj. Amin nie ulegl prowokacji i zginàl. gener al-lejtenant KGB nazwiskiem Paputin. ze spadochroniarzami. 94 . lecz general Paputin wcià jeszcze namawial Amina. i uciekli. zamordowaly prezydenta i rozpocz. do ZSRS z oficjalnà proÊbà o pomoc militarnà lub podal si. mial porwaç Amina i dostarczyç go do Moskwy. zacz.la si.o interwencj. Specjalny pod oddzial KGB (Delta) otoczyl palac prezydencki Daruloman (na poludnie od Kabulu). poniewa strona afga ka nie radzi sobie z tym zadaniem.czono not. e wi. 23 grudni Aminowi wr. do Kabulu i zaj. JednoczeÊnie sowieccy doradcy neutralizowali oddzialy afga skie: zorganizo wali w afga skich pododdzialach dzie przeglàdu broni i zablokowali làcznoÊç..to im glowy i niesiono na pikach ulicami Kabulu. Âwiat j. zamazaç. Podczas gdy Amin zastanawial si. Gdyby misja ta si. 50 kilometrów na pólnoc od Kabulu. nad odpowiedzià. 14) Wedlug innej wersji Paputin zastrzelil si. Policjanci zauwa yli jednak.. Spóênione apele z proÊbà o pomoc wysylane przez Barbaka Kannala do Rosjan nikogo ju nie mogly zmyliç. z afga skim przywódcà latwiej. e nie wpuÊci Rosjan do Afganistanu. Amin jednak nie chcial zmi eniç zdania. o czym Êwiadczy krwawy incydent z 22 grudnia . By la wzorowana na modelu czeskim. zamieszkaly przez pracowników licznych misji i przedstawicielstw sowieckich. An1in zastrzelil Paputina 14) i podjàl wraz ze swà och ronà nierównà walk. co go czeka. sam. Jego zadaniem bylo namówienie Amina do wspólpracy. Zamordowano okolo dwudz iestu obywateli ZSRS. rzucili wi. nie powiodla. Policja otworzyla do zabójców ogie . by ten zwrócil si. Raz jeszcze stwierdzil. e palac zostal otoczony. 22 grudnia grupa ludzi w turbanach i chalatach napadla na dom. gdy nie wykonal rozkazu porwa nia Amina i wiedzial. Widzàc. bylo za póêno.kszoÊç napastników miala nieprawidlowo zawiàzane turbany. Ale na wycofanie si. kraju. Byl to skandal.ly strategiczne punkty stolicy. Wojs ka sowieckie wdarly si. Tam rozmawialoby si. Trup Amina znaleziono na jednym z palacowych korytarzy .: Rzàd sowiecki zmuszony jest zapewniç bezpiecze stwo swym obywatelom. Plan nie udal si. wylàdawaly oddzialy 105 Gwardyjskiej Dywizji PowietrmoDesantowej. którego ju nigdy nie udalo si. którzy wtargn.knàl ze zgrozy.

LiczebnoÊç wojsk okupacyjnych si. Na kolorowych okladkach tygodn ików ameryka skich i zachodnioeuropejskich kudlaty.dne. kàskiem do przelkni. Miotajàc przekle stwa na syjonistów Hussajn k zal swemu lotnictwu zbombardowaç Teheran. lecz za àdal zaplaty. do Iranu ozpoczynàjàc krwawà. Mo na bylo z tej strony spodziewaç si.dzie potrzebla. jaka b. paliwo i wszyst ko. i to w najprostszy sposób poprz ez zbrojne zagarni. Pilnie wezwano do Moskwy prezydenta Iraku Saddama Husajna post. perl.tà wojn. Rosjanie wpadli w pulapk. Hussajn wyrazil zgod.cie spornych terytoriów. byla n iezwykle podobna do pierwszej wojny Êwiatowej. Za bro chwytaly kobiety i dzieci. Za ka dy rok wojny Rosjanie majà wnosiç na jego konto sobiste w Banku Szwajcarskim pi. A my ju si. nie sko czyla.. Bóg wie czego. oraz inne przejÊcia graniczne wkroczyly dwie dywizje: 357 oraz 66 Zmotoryzowana Dywizja Strzelecka. pod nazwà Przyjaê . ka artyleria ira ska ostrzeliwala Basr. Ale to nie koniec tej historii.ç lat Zwiàzek Sowiecki b udowal w Afganistanie szos. pod wzgl. by wojna ta nigdy si. wojennà. To póêniej. oÊmioletnià wojn. Tak te si. Waszyngton tryumfowal. Do walki stanàl caly naród. postaramy. po Afga nistanie. kt pod wieloma wzgl. mial byç nast.cia. W gruncie rzeczy to ona stala si. Przez dziesi. rozjuszony niedêwiedê z okrwawionà paszczà i plonàcymi Êlepiami szedl po trupach w stron. Zalewu Perskiego. W tym samym czasie 3 60 i 20 l dywizja kierujàc si. Iran.dnieniem inflacji). kie czolgi.gala ju stu pi. e b. Ci. na Termez sforsowala Amu-dari.Do Afganistanu przez Kuszk. co niezb..cy ludzi.pnym.dem liczby ofiar (zachowujàc w porównaniu stosowne proporcje).. Drogo? Wypad nie znacznie dro ej. Zwiàzek Sowiecki obiecal. w takiej iloÊci.çset milionów doarów (z uwzgl. skàd rozp oczynal swe podró e baÊniowy . brzemiennà w groêne skutki.c wyslano do Afganistanu kolejne cztery dywizje. Zaj. By uniknàç przykrych zaskocze w trakcie awantury afga s kiej postanowiono na wszelki wypadek zneutralizowaç Iran. e oto mo e ju sam rozstrzygnàç swe dawne spory graniczne z Iranem. jednak od wydarze czechoslowackic h. Êmiertelnej pulapki.çdziesi. Na pulapce widnial napis: Afganistan . I wydal rozkaz. Nie minàl miesiàc od zako czenia tych robót.in. Takiego prezentu oÊwiadczyl premier Izraela Begin Bóg nie zsylal nam od czasów manny n iebieskiej. a na szosie tej pojawily si. a na razie trzeba bylo odwróciç uwag. Zwiàzek Sowiecki wpakowal si. m.dami. przywódców rewolucji islamskiej od Afganista u. przyczynà krachu pa stwa sowieckieg o. stalo. Realizacja scenariusza od poczàtku wyraênie ró nila si.dzie zaopatrywaç Bagdad w bro . Natychmiast wi. by na wszelki wypadek lotnict wo izraelskie zbombardowalo reaktor jàdrowy w pobli u Bagdadu. Dwóch Êmiertelnych wrogów Izraela skoczylo sobie o gardel na oczach zdu mionego Êwiata. gdy Iran wesprze powsta ców w Afgatistanie i oglosi w Azji Ârodkowej Êwi.powego lidera orientacji socjalistycznej ozn ajmiono mu bez ogródek. Wkrótce potem wojska irackie wdarly si. w dlugà awan tur.ciu tysi. który utr acil USA jako sojusnika i byl oslabiony rewolucyjnym burzeniem odwiecznych struktur.. i zdobyla tunel strategiczny Salang.ly miasta Herat i Parah na zachodzie kraju.

w Afganistanie. tak jak caly kraj. co faktycznie zrobil. LàcznoÊç dzialala fatalnie.ciu lat póltora miliarda dolarów. nych glowic jàdrowych. Ogromna liczba materialów Êwiadczy o tym. tak samo jak nie byl agentem ang ielskim jego poprzednik Beria. To agonia komunizmu podsumowywal New York Times wydarzenia afga skie.c pracowal Jurij Andropow? Gdyby byl agentem CIA. e glówne sily KGB zgodnie z t adycjà walczyly z wlasnym narodem. z luków samolotów transportowych na lotnisku Bagram. Nie po raz pierwszy armia sowiecka okazala si. w imi. O co im wlaÊciwie chodzi? Obecni wladcy Dla kogo wi. Bojowe wozy desantu afga skiego jeszcze wytaczaly si. wywiad ameryka ski. Jest to zresztà osobny temat. e zachodnie slu by specjalne. by zastawiç na Rosj. nie móglby zrobiç dla Zachodu wi. Âwietnie rozgrywano sprzeczoÊci mi. by spowodowaç zaglad. wlasnego imperium.cy zakladali partyzanci. W pomoc dla OWP Zwiàzek Sowiecki wladowal w ciàgu poprzednich dziesi. Tymczasem zawiadomienia o Êmierci i cynkowe trumny wyprzedzaly ju w drodze z Afganistanu do ZSRS eszelony z rannymi i inwalidami. Nikt nie znal si. o co chodzi Andropowowi. przystosowanego do dziala w warunkach wysokogórskich. niezdolna do skutecznych dziala bojowych. O polowych stanowiskach do transfuzji krwi lub innych nowoczesnych urzàdzeniach nikt nigdy nie slyszal. New York Times nie rozumial. remla robià wszystko. W c ieniu pot. ja k gorliwie trudzil si. wojskowà Organizacji Wyzwolenia Palestyny. làcznie z magazynami wypelnionymi ogromnà iloÊcià sowi eckiej broni. Taka sytuacja zawsze sprzyja idealnie dzialaniom obcych wywia dów. Intelligent Servic e. W wojsku szerzylo si. gdy grupa 95 . armia. Wy ywienie bylo naj ni s zej jakoÊci. z którymi wiàzali swe rachuby moskiewscy stratedzy. zwerbowanym jeszcze w latach wojny. Mossadu lub wszystkich slu b zachodnich razem wzi. gdzie zacofanie wobec poziomu cywilizacji Êwiatowej wyrazilo si. przede wszy stkim w wyjàtkowo niskiej kulturze wywiadowczej. agentem ameryka skim. Przy akompaniamencie tej kanonady Izrael wtargnàl do Libanu.tych. do ni czego. umundurowanie i wyposa enie olnierskie nie nadawaly si.cej ni to. pozost awala daleko w tyle za Êwiatowymi standardami. nie dochowywano rygorów sanitarnych. skutecznie wykorzystaly szefa KGB do wlasnych celów. DziÊ wszak e jest oczywiste. a zwlaszcza to. których dziesiàtki tysi. po wnikliwym przeanalizowaniu o sobowoÊci Andropowa. Nie byl. Do KGB nieustannie plynàl strumie dezinf ormacji.Sindbad eglarz. wirusowe zapalenie wàtroby.. po cz ym zniszczyl infrakstruktur. zwlaszcza w takich pa stwach.dzy ró nymi wydzialami KGB. Ar mia nie miala porzàdnego bojowego Êmiglowca. czego prowadzi gr. Braklo dla nich nie tylko wózków inwalidzkich. na wloskich. on sam jednak doskonale wied zial. lecz nawet zwyklych. jak ZSRS. najprostszych pr otez. Mlodzi ludzie bez ràk lub nóg wypelnili szpitale. rzecz jasna. pulapk. ameryka skich i izraelskich minach.

trmych.. Tego wieczora wÊciekle wyly zagluszarki rozgloÊni zachodnich w j. zdj. wyszed l z szoku. Êlad wiódl prosto do ministra spraw wewn. jeden z aresztowanych czlonków grupy powiesil si w celi. który bral lapówki z Uzbekistanu. a jego teczk. podpale i morderstw.pcà Andropowa: mial nie dopuszczaç do skandali. general-p lkownik Czurbanow aktywnie uczestniczyl w dzialalnoÊci tej grupy przest. który byl wiceministrem spraw wewn.Êci starego elaznego dwuosobowego ló ka z masywnymi metalowymi kulami. Za nimi widaç ju sylwetk.zyku rosyjskim. Waga sztabek zlota. brylantami zaÊ byly z apelnione wszystkie wydrà one cz.pca Andropowa. ktoÊ ukra dl. lub za j akàÊ tam innà dzialalnoÊç slu àcà oslabieniu ustroju sowieckiego. Ofiarami byli Bogu d ucha winni ludzie: nie znani oficjalnie awangardowi poeci. Od czul jà równie caly kraj: poczynajàc od studenta. a nast. Michaila Suslawa. do mieszkania czlonka Akademii Nauk Andrieja Sach arowa i nie legitymujàc si. 19 stycznia 1982 roku generala Cwiguna znaleziono w jednym ze slu bowych mieszka z przestrzelonà skronià. Przyczynà moglo byç wszystko: napisane do szuflady wiersze. Aw torchanowa. a do wplywowego aparatczyka z KC. Zacz.. próbowal ukr.zien ia i pi. Operacj. Andropow uwa al.to pod wagon pociàgu w metrze. tajemniczych zamachów. e nikt spoÊród zagro onych wysokich oso bistoÊci nie zdà yl od razu zareagowaç. Lecz arty si. Êledczego KGB podpulkownika Lachowa wepchni. Rewizja. ksià ka Sol enicyna. a widzieli oni niejedno. Aresztowani zeznali. W skrytkach znaleziono szeÊç trzylitrowych puszek z kamieniami szlachetnymi. general armii Cwigun. szmaragdów i rubinów. antysowieckà albo te za przechowywanie i rozpowszechnianie literatury antysowieckiej. przeprowadzona w miesz kaniu prywatnym Cwiguna pod pretekstem zabrania tajnych dokumentów zdumiala nawet pracowników operacyjnych.operacyjna kagebistów wdarla si. Organy Êledcze i sàdy trudzily si.lo. e organizatorkà tych przest. e chodzilo glównie o to. sko czyly. malarze. szwagier Bre niewa. jakimkolwiek nakazem rewizji lub aresztowania pochwycila ojca rosyjskiej bomby wodorowej. Bral równie ogromne lapówki.pnie do glównego ideologa partii. Po to wlaÊnie Cwigun zostal zast.la go do samochodu i wywiozla do zamkni.la si. znalezionych w generalskim .cie Sacharowa.ciç leb Êledztwu. by uczony nie komentowal inwazji na Afganistan. wielka praca nad oczyszczeniem kraju ze zla! W tych starannie zaplanowanych okolicznoÊciach Andropow wreszcie poczul swà sil.ç lat zeslania za agitacj.pczej.tego dla cudzoziemców miasta Gorkij. samego sekretarza gene ralnego. Zapadaly standardowe wyroki: siedem lat wi.. przeprowadzono w tak zawrotnym tempie. Przy okazji aresztowano ró ne podejrzane figury z otoczenia Galiny Bre niewej.trmych generala armii Sz czolokowa. WyjaÊnilo si. który przepisywal nocà na maszynie dziela Sol enicyna lub publicystyk.pstw byla córka sekretarza generalnego. fala aresztowa . e to oni najbardzie j zagra ajà re ymowi.: nielegalny handel i przemyt brylantów. wep chn. Podczas przeslucha ustalono fakty i zdobyto materialy wskazujàce na wielkà afer. Dwóch wa nych Êwiadków znikn. Od Czu rbanowa. Przez kraj przetoczyla si. muzycy. jej mà zaÊ. póêniej. cza sopismo ameryka skie. w pocie czola. Gdy zast.

po dlugotrwalej.. Sekretariat politbiura odpowiadal. Ustinow. a stan jego zdrowia wskutek intryg kremlowskich coraz bardziej si. WczeÊniej ni Ustinow. do swej siostry Wiktorii. e w wieku 79 lat 96 T ASS poinformowal wc . nie poinfonnow al o tym ani Ustinowa. Widzieli. Szczalokow. ci. Diagnoza brzmiala: zapaÊç cukrzycowa.. Znaleziono te rów w banknotach stu dolarowych i o wi. pierwszy zast.kszym nominale. e 19 Cwigun byl szwagrem Bre niewa. czlonek KC KPZS. Suslaw chorowal n a zaawansowanà cukrzyc. Na wieÊç o Êmierci Cwiguna Suslow stracil glow. Andropow. lekturà Andropowa. jak w filmie sensacyjnym.. Natychmiast wezwano lekarzy. Bohater Pracy Socjalistycznej.. byly trillery polityczne Dzie Szakala Forsytha.ty od Êrodka. tu po Andropowie wymieniony byl Gorbaczow. w oczy brak podpisów Bre niewa i Suslowa pod tym nekrologiem. Zachodni korespondenci w Moskwie snuli nàjrozmaitsze domysly. coraz gwaltowniej. Pami. Ich ony byly rodzonymi siostrami. na Kremlu nasila si. Ponad 40 lat t ow. Zaalarmowane dywizje próbowaly otrzymaç potwierdzenie rozkazu w Sztabie Ge neralnym.gala trzydziestu pi.. zaÊ ulubionà gazetà Washington Post .. Gabinet byl zamkni. c skontaktowaç si. Gorbaczow. Zacz.mieszkaniu. Alijew. który nieêle znal angielski.c dzwoniç do KC. Cwigun strzegl naszej ojczymy [. si. e glówny i deolog partii le y na podlodze nieprzytomny.. Czernienko. Glów ny lekarz Kremla. e walka o w ladz. ubolewala 22 stycznia 1982 roku Prawda . ani Ogarkowa. w swoim gabinecie. Po rewizji Wiera C wigun próbowala bezskutecznie dodzwoniç si. ycznia 1982 roku. Jewgienij Czazow osobiÊcie zrobil choremu zastrzyk. Tam równie nikt nic nie wiedzial. A tam nikt o niczym nie wiedzial.pca przewodniczàcego KGB ZSRS.ciu kilogramów. Bob Kaiser depeszowal z Moskwy: zoraj. Rzucal si. A tak e to.. pogarszal. kiej chorobie zmarl general armii Siemion Kuêmicz Cwigun. okazalo si. Korespondent Washington Post . wi. telefonicznie z Suslowem. póltora miliona dola Naród sowiecki poniósl niepowetowanà strat. Gdy wylamano drzwi. Wydarzenia nabieraly tempa.. Ulubionà. Usilowano wi.c zapewne wylàczyl telefon.to wi. a tak e Wielki terror Roberta Conquesta.] W 1939 roku partia skierowala go do pracy w organach bezpiecze stwa pa stwoweg o i odtàd cale jego ycie bylo zwiàzane z nielatwà pracà czekisty.ç o Siemionie Cwigunie na zawsze pozostanie w sercac h ludzi sowieckich.. Bugajew. Czernienko i Alijew. warto to zauwa yç. Nazajutrz Suslaw zmarl nie odzyskawszy przytomn oÊci. e towarzysz Suslow jest u siebie. Park Gorkieg o Martina Smitha. Pelen strachu zarzàdzil alarm bojowy w dywizjach Tama skiej i Kantemirowskiej i kazal ruszyç im na Moskw. czlon ek Rady Najwy szej.

nie bylo ju do kogo iÊç. sekretarz KC KPZS. gdy zgin. Stan jego zdrowia gwaltownie si. którymi szafowal bez litoÊci i dlugoletnie kary wi. Nominalnie Andropow powierzyl swojà firm. czy Suslow wykryl t. by stawiç opór bandziorowi z bezpieki . e j est to druga gwaltowna Êmierç na Kremlu w ciàgu kilku ostatnich dni. sam natomiast zajàl w sekretariacie KC KPZS miejsce zmarlego Suslow a.li Maszerow i Kulakow. afer. by si. Michail Suslow. Andropow i Gorbaczow pracowali tymczasem dniami i nocami.. Wiadomo ju . . odebrala przepustk.. e aresztowano bliskich przyjaciól córki Bre niewa Galiny pracowników i artystów cyrkowych. ieli natomiast wszelkie podstawy. e ani Bre niew. generala Siemiona Cwiguna. Ochrona zatrzymala go brutalnie. na Kreml i powiadomila o rozkazie Andropowa: ma jechaç na dacz. który zajmuje stanowisko ministra handlu zagranicznego. S tary Plac zamilkl w przera eniu. Mo na przypuszczaç. e po rozmowie na ten temat z Michailem Su slowem Cwigun popelnil samobójstwo. syn i brat. baç.zienia.. nie pochowano na oficjalnym cmentarzu rzàdowym. który wdarl si. w które zamieszani byli jego córka. przewodniczàcego KGB i cz lonka rzàdu. by zastanowili si. pogorszyl. Cwiguna. Wszyscy pami. Nie wiadomo. co zamierzàjà robiç dalej. Mazurow poslusznie podal si. Syn Bre niewa Jurij. Nomcnklatura zamarla: od Êmierci Stalina nie odczuwala podobnych zagro c . szarej strefy gospodarczej. pod nekrologiem Cwiguna. tak jak nie yje dlugo nikt. Kirilenko zaÊ.Êci ich machlojek i zaproponowal. W politbiurze zapanowal poploch. e rodze stwo to bylo mocno powiàzane z podziemiem gospodarczym. Zgrzybiali i schorowani przywódcy pa stwa nie mieli ju sil.. a nawet samego Bre niewa. ani Suslaw nie podpisali si. Na skarg. w pracy. nie znan emu wczeÊniej generalowi Fiedorczukowi. Ponownie usilowali rea lizowaç plan. Andropow wezwal swych kolegów Mazurowa i Kirilenk. Obecnie Andropow byl pierwszà osobà w politbiurze. Tera z metody. kto robi gwaltowne ruchy w grzàskim bagnie skorumpowanych wladz sowieckich najwy szego szczebla.pc.tali egzekucj e w Azerbejd anie. choç zmarly byl czlonkiem KC KPZS i nale al do bliskiej rodziny Bre niewa.pcy przewodniczàcego KGB. W Moskwie krà à pogloski. pokazal im materialy dotyczàce t ylko niewielkiej cz.. oraz po Êmierci szwagra z nikim ju nie chcial gadaç. Co wi.cej. czy te sam w niej uczestniczyI. przyszedl na kolejne posiedzenie politbiura. Bre niew po skandalach. tak czy owak nie mógl po tym wszystkim yç dlugo. zastosuje w calym imperium. çwiczone w Azerbejd anie. Zagraniczni korespondenci w Moskw ie wià à Êmierç Cwiguna z masowymi aresztowaniami liderów tzw. Jego dzialania wywolaly podobno gniew Suslawa.zmarl glówny ideolog kremlowski. na jakie skazywal ludzi z elity wladzy. do dymisji. a samà Galin rzesluchiwano. a general KGB Cwigun próbowal je osloniç swà wladzà i autorytetem. Do Moskwy z Baku przyjechal Gej dar Alijew. i czekaç tam na decyzje. ju od kilku dni nie pojawia si. Pogloski te potwierdza poÊrednio fakt. Warto zauwa yç. KGB ju Andropowowi nie wystarczal. pierwszego zast. które wcià trwajà w calym kraju. którego musieli poniechaç. 19 stycznia poinformowano bowiem o Êmierci szwag ra Bre niewa pierwszego zast. na szczyty wladzy. nie zdajàc sobie sprawy z po wagi sytuacji.

rewizja. syn Leonida Bre niew Jakow. p ierwszy sekretarz Krasnodarskiego Komitetu Krajowego dowiaduje si.zi làczàce aferzystów podziemia gospodarczego z czlonkami rodziny sekretarza generalnego KC KPZS. naturalnie z wielkim szacu nkiem. córka Leonida Bre niew Jurij. wielu ministerstw oraz osób na wysokich stanowis kach.: Bre niewa-Czurbanowa Galina. e wlaÊnic zostal odwolany. l miliona rubli i 600 tys. narz. Wymienione osoby. Bre niewa w ciàgu tylko minionych trzech lat otrzymali lapówki pieni. Niespodziewanie zostaje aresztowany minister przemyslu r ybnego Iszkow wraz z wiceministrem Rykowem. syn Ilii Cwigun Siemion. kradzione z muzeów eksponaty) na ogólnà kwot. antyki. tow. Nomenklatura dr ala. Po lekturze takich raportów Bre niew dlugo milczal.Wreszcie cios dosi. ulatwialo te zajmowanie elemen tom przest. zagro enie bylo oczywiste.. nale àce do najbli szej rodziny Leonida Bre niewa.ga Miedunowa.. Leonida Bre niewa. ne oraz tzw. W domu Mi edunowa w Krasnodarze pod pretckstem remontu (który jakoby ma byç przeprowadzony dla nowego partyjnego szefa) odbywa si. wspóldzialajàce z prze t.pcami. 97 . dolarów gotówkà. lecz je st to kres tej kariery. Dni Miedunowa w Moskwie sà policzone. dolarów gotówkà. futra. kiedy wreszcie sko czy si... syn Kuêmy 3. co si. preze nty (kamienie szlachetne. Uratowal M iedunowa sam Bre niew. Andropow. niemal co tydzie dostarcza staremu wodzowi dane operacyjne i ustalenia Êledcze o wielce interesujàcej treÊci: . Do Moskwy jadà cztery kontencry skonfiskowanych drogocennych przedmiotów i kosztownoÊci. zapewnialy aferzystom podziemia gospodarczego protekcj.4 miliona rubli i 450 tys.dzi i maszyn. Przecie jeszcze nie umarl! Czy w minionych osiemnastu latach nie byl ich dobrodziejem i obro cà? Ale i Bre niew nie mo e zrozumieç.. Wystraszeni aparatczycy blagali o ra tunek Bre niewa. od Andropowa.. w trakcie operacji wykryto liczne wi. Pozwolilo to im na uzyskiwanie z zasobów pa stwowych wiele surowców.5 miliona dolarów gotówkà.dniejszych sza cunków czlonkowie rodziny tow. a potem zadawal Andropowowi pyta nie. Wezwany do Moskwy. 4.2 miliona rubli i 1. 1. Podczas rewizji uka dego z nich znaleziono ponad szeÊç milionów rubli i ponad m ilion dolarów.4 miliona rubli i 500 tys. dzieje. 3. Po interwcncji sekretarza generalnego Miedunow zostaje ministrem przetwórstwa warzywnego. dolarów gotówkà. Wedlug mo liwie najoszcz.pczym wysokich stanowisk partyjnych i pa stwowych. rzekomo na posiedzenie KC.

Do Andropowa wcià nadchodzily nowe materialy zmuszajàce do niezwyklej o stro noÊci. Koordynujà dzialania bratnich annii na wypadek czego? Ale sà i inne dane. minister obrony W. mar szalek Zwiàzku Sowieckiego Dmitrij Ustinow.gierskiej Republiki Ludowej.. e ratunkiem byloby wprowadzenie rzàdów wojskowych we wszystkich krajach U ladu Warszawskiego. 15) 15) Na to. trzy lata bez nadziei na zwyci. prawda? Kurierzy i wysla cy marszalka Ustinowa rozjechali si. W 66 roku ycia. istniej e wiele dowodÓw. Podlegle Andropowowi oddz ialy specjalne KGB Êledzà bacznie ka dy krok dowódców wojskowych.. e szykowal si. w wojsku sow ieckim. .20 grudnia zmarl czlonek Biura Politycznego KC KPZS.ly dziaç si.wojna afga ska. . Nie wiadomo. general annii Heinz Hoffman.kierowana przez nich armia supermocarstwa nie mogla sobie poradziç z dzikimi góralami i trzeci rok broczyla krwià sàdzili. . gdy KGB byl czujny. nie udal. Zmarl nagle i koniec. minister obrony ZSRS.16 grudnia. . Lecz spisek si. . To. Przy najmniejszym podejrzeniu ludzie ci sà po prostu likwido wani. wskutek nicwydolnoÊci krà enia zmarl nagle minister obron y narodowej Czechoslowacji. na W. czlonek KC Komunistycznej Partii Czechoslowacji. a nawet do Mongolii.2 grudnia 1984 roku wskutek ostrej niewydolnoÊci krà enia zmarl czlonek Biura Polity cznego KC Socjalistycznej Partii JednoÊci Niemiec. Pomór wÊród ministrów obrony narodowej? Ciekawe. z czym musial si. .. Wydarzenia te mialy miej sce wkrótce po Êmierci Andropowa. Chocia wiadomoÊci podsuwane schorowanemu Bre niewowi pozbawialy go resztek sil. alc i z wojskiem nikt si. Z wojskiem nie ma artów. zapoznaç. e zako czy wojn.15 grudnia. . poniewa doÊwiadczenie innych krajÓw wskazuje.du czytal Andropow. kropka. ju nie patyczkuje.la ju pi. Uklad Warszawski.gry. Polska SolidarnoÊç wycisn. czy byloby to takie zle..stwo. Prze Aby tam zwyci.gi erskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Tym bardziej e mial ju szeÊçdziesiàt osiem lat. general armii Olach. bylo jeszczc gorsze ni raporty o zlodziejskiej. Upokorzeni w Afganistanie marszalkowie . musimy wpierw zaprowadziç porzàdek w kraju odpowiadal niezmiennie An ropow. wcale nie przydawalo energii. NRD. làcznie z Rosjà Sowieckà. Dzialania wojenne trwajà ju cie Andropow obiecywal. do Polski.. . minister obrony narodowej NRD. najdalej w ciàgu miesiàca. Rozpada si. aferalnej dzialalnoÊci rodziny szefa par tii i pa stwa. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego dziwne rzeczy zacz. e nie ma innej drogi od totalitaryzmu do demokr acji poza drogà przejÊciowej autokracji dyktatury wojskowej. W 59 roku ycia wskutek niewydolnoÊci krà enia zmarl nagle czlonek KC W. co z urz. general armii Dzur. tak e i to. przewrót wojskowy w calym obozie socjalistycznym. yç.tno na wszystkich kraj ach bloku wschodniego.

Êwiata MÊcislawa Roztropowicza oraz jego on. Prezydent U A wital ich osobiÊcie na lotnisku. Caly Êwiat a j. kto je utrzymywal od szeÊçdzicsi . z Andropowem.. brakiem sprawozda zbiorczych. za tzw.pca przewodniczàcego rady mi nistrów Jakucji. a gdy ktokolwiek piÊni e slówko pójdzie siedzieç. Stiepan Platonaw z wlasnej inicjatywy skontaktowal si. dl a ydów-emigrantów oraz dysydentów). W dwa dni póêniej zastrzelono go na polowaniu. powolujàc si. komisja finansowa Rady Najwy szej z przera eniem mr ugala oczyma. W Zw iàzku Sowieckim nie bylo ludzi niezastàpionych. eurokomunizmem. Solomow.ciu pi. nie mial zamiaru uczestniczyç 98 . Dane znacznie si. Zast.cy ton.ciu tysi. to nikomu nie pozwolimy wyjechaç. tego zlota co roku wydaje i na co.c nawet nie w iedzial wszystkiego. Galin. Gdy rzekomy zabójca po dwóch miesiàcach opuÊcil szpital. e zapas zlota w kraju w nosi dwa tysiàce sto ton. wyczcrpaly si. Có . Wiszniewskà. na wlasne êródla. gdy pozbawiono obywatelstwa sowieckiego znanego muzyka. ile si.ciu lat i w dalszym ciàgu utrzymuje. dzynarodowy i inne wydzialy KC wykr. I to za jakie pieniàdze! Nawet gdy Andropow byl szefem KGB. pierwszy sekretarz jakuckiego komitetu miejskiego partii. Równie m. na stanowisku kierow nika wydzialu w obkomie partii w Magadanie. zdystansowaç od Moskwy i jej zbrodni. potem w yjaÊnilo.caly si. które Bre niew uzyskal na Zachodzie (w zamian za zezwolenie na emigracj. e rozbic noÊci w informacjach dotyczàcych zlota dadzà si. nad przyczynami ich tajemniczcgo znikania.knàl. opatrujàc swe odpowiedzi klauzulà ÊciÊle tajne . e Platonowa zastrzelil prominentny pra cownik KC KPZS. Platonow. nie umial powiedzieç. oÊwiadczylo bez wahania. Do zabójstwa przyzn al si. Bylo jasne. e to wielki zaszczyt dla Ameryki zyskaç tak wybitnych obywateli. Sàd uznal Solomowa za niepoczytalnego i skier owal go na leczenie psychiatryczne. wyjaÊniç tylko drogà rewizji. a ministcrstwo finansów. eby si. ró nily od jedncgo do dzicsi.Kredyty. wybitnà Êpiewaczk. podaç wielkoÊci rocznego wydobycia nie oszlifowanych diamentów i zastanowiç si. pierwsze go wiolonczelist. Partie komunistyczne w Europie Zachodniej opowiedzialy si. na którego czeÊç lokalne wladze partyjne zorganizawaly owo polowanie. Na Zachodzie grzmiala prasa sowi ecka trwa jak zwykle antykomunistyczna i antysowiecka histeria. nic byl w s tanie dokladnie ustaliç wicIkoÊci zasobów zlota w kraju i jego rocznego wydobycia. skoro tak. Wydzial Mi. Przeprowadziwszy wlasne Êledztwo KGB wyjaÊnil. jak zwykl mawiaç towarzysz Stalin. podjàl prac. Informacje bankowe byly nieprecyzyjne. SzeÊç resortów odpowiedzialo na to pytanie ró nie . to wiedzial bardzo du o. Platonow bezpoÊrednio nadzorowal wydobycie diamentów. Zapomnialy. mówiàc. pragnàc go poinfonnowaç o sytuac ji w przemyÊle wydobywania diamentów. jak si. jeÊli wi.tnie wyglàdala sprawa kamieni szlachetnych.

Prominentny pracownik KC KPZS spokojnie powrócil do Moskwy. krajów zachodnich aktywnym . 2. Cziriajew. byl taki sympatyczny! Nie mial czasu zajmowaç si. Kazal mu si. Unicestwiç polskà SolidarnoÊç . za oslabienie wplywów Rosji sowieckiej na Bliskim Wschodzie. samobójstw. Odr. znaleziono tam tajne materialy o kradzie ach diamentów. Bre niew zostalby te oskar ony o sprzyjanie korupcji. Pozostala jeszcze ostatnia barie ra. rolnictwem. Wykorzystaç w pelni przewag. Znajdziemy w trakcie przeszuka zach. gdzie i jak ulatniàjà si.w tej imprezie.trznej wyra ajàcy si. e wydajnoÊç pracy w kraju blyskawicznie maleje. a z ka dym rokiem jest coraz wi. a tak e za upadek ruchu komunistyczne go w Êwiecie oraz za liberalizm w polityce wewn.cal swoic podwladnych. Andropow niewiele mógl ju zrobiç: zmien il ochron. Na starego. naturalnie z honorami. Zabójcà byl zast. ydowskà. Gorbaczow popar lby go w dyskusji. decydujàcy etap kremlowskiej intrygi. Tote nale alo jà usunàç. Politbiuro mialo zatwierdziç taki oto dlugoterminowy plan dziala : A. Gdy przeszukano gabinet Wasi liewa. Zapewnial on Êledczych. Liczby natomiast wskazywaly. diamenty. e Wasiliew popelnil samobójstwo.kszy nieurodzaj. co spowodowalo ni emal calkowity zanik wiary spolecze stwa w idealy komunizmu i nieustanny krytycyzm wobec naszego ustroju .biorstwa Jakutalmaz i wyznaczyl nowego dyrektora. nego genscka postanowiono zwaliç wylàcznà odpowiedzialnoÊç za Afganistan i polskà SolidarnoÊç .pca do spraw p olitycznych. Lecz Gorbaczowowi wszystko uchodzilo plazem. wynikàjàcà ze zbyt niezdecydowanego przeciwstawiania si. w Afganistanie drogà calkowitego i bezwzgl.bnym punktem oskar enia mial byç zarzut oslabienia wychowania ideologicznego ludzi pracy. Wszystko to mialo uzasadniaç wniosek wyprawienia Bre niewa. Zako czyç wojn.dnego zwyci.. pulkownik Celujko. Rozpoczàl si.pcy szefa zarzàdu politycznego specmilicji do ochrony obi ektów przemyslu wydobywczego diamentów zastrzelono generala Wasiliewa z pistoletu Makarowa.ter przez okna i na klatce schodowej. dzielàca Andropowa od steru wladzy sam Bre niew. przedsi. Nowy sekretarz generalny kierowalby krajem calkiem inaczej. ormia skà i niemi co rodzi nastroje nacjonalistyczne w republikach zwiàzkowych i pobudza tendencje do oderwania si. Diamenty to nie wszystko! Znikaly równie Bóg wie gdzie miliony ton ropy naftowej. Zostal nim general Wasiliew.stwa militar nego. W dziedzinie polityki zagranicznej: l. 3. jego zaufany czlowiek. byly przygotowane do wyslania do Moskwy. zezwoleniem na emigracj. rubel ul ega inflacji. Referat mial wyglosiç sam Andropow. Musial zalatwiaç wa niejsze sprawy. n a emerytur. Wkrótce potem nastàpil a seria zabójstw. Lecz mim o wszystko Andropow nie dowiedzial si.. Andropow i Gorbaczow postanowili zwolaç nadzwyczajne posiedzenie politbiura z jedn ym punktem porzàdku obrad: Negatywne skutki kultu Bre niewa dla pa stwa . niedol. na nià obowiàzkowo stawiç pierwszy sekretarz obkomu KPZS Jakucji. od ZSRS . zagadkowych upadków z wszystkich pi. 21 stycznia 1981 roku w slu bowym gabinecie zast.

a proces sam si. Zabraknie Êrodków na te wielkie cele. z tym projektem Gorbaczow ostro nie podsunàl Andropowowi myÊl. Naturalnie przytaknàl Gorbaczow. Zlikwidowaç szarà stref. Zewidencjonowaç ludnoÊç zdolnà do pracy oraz jak najÊciÊlej powiàzaç robotników. kredyt z USA. W dziedzinie polityki wewn. W ciàgu nàjdalej dwóch lat po calkowitej sowietyzacji Afganistanu zdobyç kontrol. drwiàco. Zacznijmy. Andropow uÊmiechnàl si.cia mi. pokazaç go eksper tom. prowokowaç rozpad tego paktu. silom komunistycznym i antyimperialistycznym w krajach Bliskiego Wschodu. Nie wolno dzialaç w po99 . gospodarczà i cale podziemie gospodarki.ciu lat w wojskach làdowych i od trzech do sie dmiu lat w marynarce wojennej. Grunt to uderzyç z zaskoczenia. kolchozach i sowchozach. W szczególnoÊci udzieliç maksymalnego poparcia militarnego Êwiatowym ruchom narodowo-wyzwole czym. W przeciwnym razie nic si. Lecz projekt nale y dopracowaç. nie uda. I realizowaç plany konsekwentnie . silnà r. 4.dzialaniom Zwiàzku Sowieckiego. 4. e do u rzeczywistnienia takich planów przydalby si. Ameryki Laci skiej i Afryki. Znajdziemy pieniàdze. W zwiàzku z zadaniami nowej polityki zagranicznej i wewn. Wplynie to na szybkà popraw. zwalczaç sekty i grupy religijne. potoczy. 5. sytuacji ekonomicznej i zagwarantuje podzial produktów poprzez sieç sklepów umo liwiajàcych otrzymanie przydzialów wylàcznie ludnoÊci pr j. chlopów ików z ich miejscem pracy w fabrykach. B. làcznie z kontrolà zasobów ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Wykorzystaç spi.kszyç st an liczebny wojska poprzez wydlu enie okresu slu by wojskowej (od dwóch do pi. dop rowadziç do izolacji USA w Êwiecie kapitalistycznym. Po zapoznaniu si. ). pokazowych procesów z wyrokami Êmierci i publiczny m ich wykonaniem. 2.trznej: l. Jak naj surowiej tlumiç ruch dysydencki.kà bez litoÊci.dzy USA a krajami NA TO.. Nale y w tym celu przeprowadziç seri. Zakazaç wszelkich form emigracji. nad regionem Ârodkowego Wschodu.trznej nale y zwi. 3.. co dobrze widaç na przykladzie Polski i Afganistanu. a tak e inne przeja wy tendencji antysowieckich i kapitalistycznych.

huk i przenikliwy Êwist. Przygotowano trybun. . W chwili gdy zaczàl. do Taszkientu. Ak tyw i ochrona w panice miotali si. czytaç s woje przemówienie z kartki. lecz si. e to nie dla niego.. który przepisywal projekt na maszynie. Gdy Bre niewa przywieziono do szpitala. bo jeÊli ktoÊ p Bre niew nie tylko nie umieral. jak zwykle z wlàczonymi syrenami i migajàc milicyjnymi kogutami. ani mówiç.c przekazal ów material na Zachód? Andropow nie wiedzial. i dobroczy c. Pierwsze. Rozlegl si. byl ju w stanie Êmierci klinicznej. e jego osobisty sekretarz. ten wlaÊnie. i zaslo nil go wlasnym cialem. Lecz Bre niew nie mógl ju ani ruszaç si. do kompleksu tamtejszych rzàdowych dacz. Po pewnym czasie znów poczul si. Bre niew mruknàl Andropow. antysow ieckiej histerii. 7 listopada 1982 roku mógl nawet staç tak dlugo na trybunie Mauzoleum. mkn. e nie mo e ponosiç odpowiedzialnoÊci za kaczki dziennikarskie pr asy imperialistycznej. z wysilkiem schorowany sekretarz generalny. Projekt byl sporzàdzony na maszynie w czterech egzemplarzach. wcià jeszcze ywy. z wielkimi honorami. Wcià jednak yl. e nie byl to tylko kaprys. znacznie lepiej. Jasne. wezwal do siebieAndropowa i zdumiony zapytal.ciç gen seka do tej podró y. od wielu lat stale towarzyszàcy schorowanemu wodzowi i nie odst. uparl. ile tego wymagaly obchody Êwi. jak zwykle. ej Êmierci zechce wcielaç w ycie te oblàka cze plany. e ten ohydny falsyfikat spreparowalo CIA. W dwa dni póêniej wyjechal zza Bramy Broniewickiej Kremla sznur samochodów. jechal jako ostatni w ko lumnie. powoli i belkotliwie. Naturalnie. Andropow nic nie odpowiedzial. pozostalo tajemnicà.Êpiechu. przyczynà kolejnego wylewu. Zespól lekarzy. lecz wprost przeciwnie. co to wszystko znaczy? Andropow odpowiedzial. Próbowano zniech.pujàcy go ani na chwil. Wtajemniczyl w jego treÊç tylko cztery osoby. eksplodowalo spr. Wybuchl skandal. e postanowil wybraç si. po hali fabrycznej. Bre niew zapragnàl spotkania z ludnoÊcià. W ogro nej hali fabryki samolotów zorganizowano mityng aktywu . Ogloszono. czul si.. wierny zespól reanimacyjny.. Do tego stopnia lepiej. Jeden z goryli obalil Bre niewa na podlog. W tydzie póêniej projekt ten opublikowala prasa ameryka ska. za kolejnymi dwoma samochodami ochrony. Nie wolno. one powietrze. aby wywolaç kolejnà fal. Mam wra enie. Dalej. Kto wi. e przy obecnym skladzie politbiura nie zdolamy zbyt wiele osiàgnàç. podmoskiewskiej wsi ukowka. Wszystkie cztery prz echowywal usiebie Andropow. Nie wolno mi umrzeç niespodziewanie rzekl z mocà Bre niew. byl agentem wywiadu f rancuskiego! Bre niew. Za n imi czarne wozy ochrony oraz limuzyna Bre niewa. Lecz po co Bre niew tam jechal. pa stwa i partii w stron.ta rewolucji. e to zamach. Szaraf Raszydow powital swego obro c. na którà z pomocà generala arowa wdra pal si. Szok i lekkie obra enia spowodowane zbyt gwaltownymi ruchami ochroniarza staly si. Ludzie myÊleli. doprowadzi kraj do ruiny. lepiej. Wieziono g low. znów przywrócil go do ycia. odwiedziç tam swego przyjaciela Raszydowa.ly samochody specjalnego oddzialu drogówki. Postanowiono zaczekaç.

Splawiono go na emerytur. do nas twarzà! Podobnie jak Stalin. Po raz pierwszy od roku 1917 wladz.czal ycie. I dopiero wtedy okazalo si. co raz gorzej.któremu Bre niew od szeÊciu ju lat zawdzi. na dziwny smak mleka. wcià obserwujàcy spod oka swego przyjaciela Dzier y skiego. Gensek czul si. za co zaplacil glowà. zabójstwo Cwiguna. Czernienko slyszal. mial przy sobie sprz. aresztowany na polecenie Stalina. kazujàcego zabijania si.kla opona. który byl zdania. e co pewien czas szefów tajnej policji wraz z ich aparatem i onami po prostu nale y rozstrzeliwaç. kierowaç pa stwem to nie to samo co 100 . zabójstwo bulgarskiego dysydenta Markowa. nawzàjem. lecz z jakichÊ powo dów stalo si. tego Êmiertelnie Lenin. e wreszcie zatrzymano kolumn. co mógl.c rozstrzelany.dzily jak szalone. Jak mawial jede n z ministrów bezpiecze stwa. Bal si tego równie Stalin. Przed wyjazdem wypil szklank. e samochód z lekarzami zniknàl... który towarzyszyl w samochodzie gensekowi. kto jest za tym.. rozmaite pogloski i plotki. wiàzano z nim te . Caly kraj. inaczej. mleka i zjadl buleczk. nikt nie mial wàtpliwoÊci. cala kolumna. Tak czy owak Andropow osiàgnàl swój cel. Lecz wszyscy dobrze znali kaprysy Bre niewa i nikt nie zwracal na nie uwagi. e wszystkie te pogloski sà prawdziwe. Êmierç Bre niewa. O zdobyciu wladzy marzyl równie Lawrentij Beria. by w podobnej sytuacji natychmiast zatrzymywala si. Fama przypisywala szefowi KGB zabójstwo Kulakowa i Maszerowa. jak zwykle. zamach na Jana Pawla II. Kolumna nie wyjechala jeszcze z mia sta. Nagle Bre niew dostal zawrotu glowy. Tak êle. Lecz gdy dojechano na dacz. Na nowego sekretarza generalnego zostal jednogloÊnie wybrany Andropow. opuÊciç r.. Andropow chorobliwie nerwowo reagowal na anegdoty o sobie. obleciala lotem blyskawicy anegdota o przebiegu wyborów: Towarzysze! Ten. snuç podobne marzenia . Bre nie w ju nie yl. OÊmiela l si. gdy nagle w samochodzie lekarzy z hukiem p. Wiktor Abakumow. Rozp. a rozstrzelany na rozkaz Chruszczowa . O kraksie nie p owiadomiono kolumny przez radiotelefon! Lekarz dy urny. dla diabetyków. Usilowal je realizowaç w okresie nomenklaturowego przymierza . nie zostal wi. w kraju p rzejàl szef tajnej policji. Tak si. mo e odejÊç od Êciany.t i leki wylàcznie do udzielania pierwszej pomocy.ce i odwróciç si. to zrozumiale.dkoÊci samochody p. Instrukcja nakazywala.dzony wóz wpadl w poÊlizg i omal nie ràbnàl w jakiÊ bud ynek. by sekretarzem generalnym zostal Jurij Andropow . stalo z Jagodà i Je owem. Nie zmniejszajàc pr. Bal si. I chocia nie bylo dowodów. elazny OleÊ Szelepin.. Mial t e mdloÊci. jak gensek ska r yl si. zamach na prezy denta Reagana i wiele innych morderstw. Ponoç zrobil wszystko.

wraz z drugim sekretarzem Saidowem.... z orientowaç. Bro dostarczano Afga czykom wprost z magazynów. Przechowywanie i rozpowszechnianie druków o treÊci antysowieckiej.to si. w ogromnych iloÊciach sprzedawano wrogowi. Pierwszy sekretarz ambasady Rad ebow. Operacje walutowe oraz nielegalny handel majàcy na celu wywóz za granic. e mo na by za nie kupiç cale uzbrojenie walczàcej w Afganistanie 40 armi W t. skazani na Êmierç i rozstrzelani. popychajàc go dalszych dziala . adwentystów i sekty Kriszny. wpadaly do laêni i do zakladów fiyzjerskich. poczàtkowo wyposa eni tylko w angielskie karabiny czasów pierwszej wojny.so ernych .. Mo na jà bylo tylko kupiç. Do roz arzonego paleniska wojny afga skiej rzucano coraz to nowe dywizje. Do biznesu weszli równie zagranicz ni sponsorzy partyzantów. . Jako pierwsze Andropow wydal zarzàdzenie O zakazie posiadania i hodowli futerkowych zwierzàt mi. Podczas gdy olnierze rosyjscy trz. zmierzajàcej do oslabienia sowieckiego systemu pa stwowego i spolecznego. Z Arabii Saudyjskiej na adres Saidowa nadeszla paczka z trzynastoma kilogramami zlota. energicznie do roboty. Propagand. Kupcy z Arabii Saudyjskiej przyzwyczaili si. Chodzilo o nutrie i sobole (futra to równie zloto dla partii). rychlo zacz. amunicj. 2. Niemal ka dy duszman mial pistolet maszy nowy Kalasznikowa. Wzi. Partyzanci afga scy. wokól Andropowa. Do miast i miasteczek imperium mkn.li dysponowaç ci. 4. Otrzymali od nich takà iloÊç zlota. Agitacj. kà art ylerià szybkostrzelnymi dzialami. 3. Takiej iloÊci broni niepodobna bylo zdobyç w walce.ly zaszyfrowane rozkazy: Aresztowaç osoby poddane uprzednio przez KGB obserwacji za . nagra wideo ora z wszelkich przedmiotów i materialów slu àcych agitacji wizualnej. ZawartoÊç paczki wykryli celnicy w moskiewskim porcie lotniczym Szeremietiewo. nad ka dym nabojem.dnieniem baptystów. ustnej i wszelkiej innej.ci. nàwiàzali kontakty z bogatymi kup cami afga skimi. dlaczego nie sà w pracy. dzialaç otwarcie. Lecz handel bronià kwitl do ko ca wojny afga skiej.trzàÊç jajami! Cienie rozstrzelanych szefów KGB zebraly si. Rad ebow i Saidow zostali uj. Bylo to uzbrojenie produkcji sowieckiej... wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi. czy ów zakaz nie dotyczy tak e kotów.. otaczaly kordonami kioski z piwem i indagowaly obywateli. Rozpowszechnianie oszczerstw szkalujàcych sowiecki system pa stwowy i spoleczny. niebywalà afer. W taki oto sposób wzmacniano dyscyplin. l.. pracy. niegdyÊ minister sprawiedliwoÊci w Tad ykistanie. lecz z treÊci trudno bylo si. Uzbrojone patrole zatrzymywaly przechodniów na u licach. Ale od kogo? Âlady prowadzily do ambasady sowieckiej w Kabulu. bylo zamieszanych wielu pracowników zaplecza 40 armii. antysowieckà w formie pisemnej. 5. ze szczególnym uwzgl. dziel sz tuki i przedmiotów antykwarycznych.Êli si . religijnà uprawianà poza przeznaczonymi do tego celu miejscami kultu. i propagand.

cy rubli. Niezr. w zamian za to mogli bez przeszkód ustalaç w arunki maksymalnie korzystne dla siebie i zdecydowanie niekorzystne dla ZSRS. olnierze wojsk ochrony pogranicza oraz celnicy nie mieli prawa tknàç tych przesylek).. Cudzoziemcy placili ch.cy dolarów. uzyskujàc w ten sposób mo liwoÊç wwo enia do Rosji sowieckiej i wywo enia z niej. grzbiety wielblàdów? Aresztowani olnierze wojsk ochrony pogranicza z tych stra nic nie umieli na to pytanie odpowiedzieç.tnie.tnaÊcie rubli. otworzono. Obaj dzialali z rozmachem. Âledztwo ujawnilo zaskak ujàcy. co si. a tak e stosy drogocenny ch formularzy licencji. Podczas rewizji znaleziono u Pawlowa milion rubli i pól miliona dolarów. Andropow ka zal uniewa niç system licencji i zniszczyç slu àce do tego celu druki. arówki. Âmiesznie niska kwota. Po prostu nie wiedzieli. Zawierajàc umowy z przedstawicielami firm zagranicznych bral i lapówki w wysokoÊci l % wartoÊci ka dego kontraktu. Zagraniczni hand lowcy kupowali wi.c cale ich stosy. placàc za to lapówki w dolarach? olnierze nie wiedzieli. by daç odstraszàjàcy przyklad i tym samym zapobiec podobnym aferom w przyszloÊci. e bez wi.dnie wysylane przez KC KPZS (pod tym adresem przybywa1y wcià z calego Êwiata kontenery wyl adowane zagranicznymi towarami codziennego u ytku. otrzymalo pewne niemlode mal e stwo w cichej ukrai skiej wios e od syna. zachodnià odzie i aparatur. W Moskwie zostali aresztowani dyrektorzy Pa stwowego Zarzàdu Importowo-Handlowego Pa wlow i Smielakow. Tamci placili przecie dolara mi. Nadawca okreÊlil jej wartoÊç na pi. wypelnione mieniem pa stwowym. naczelnika stra nicy na granicy z Afganistanem. Bez pr zeszkód przepuszczajà w obie strony karawany wielblàdów i kolumny ci. Jacy ludzie w.drowali z karawanami tam i z powrotem. Tego rodzaju licencje mogly otrzymywaç wylàcznie towar y przeznaczone dla KC KPZS wzl. W KC huczalo jak w zatrwo onym ulu. Okazalo si. pod jakimi ladunkami uginaly si. Obu dyrektorów skazan o na Êmierç i rozstrzelano. któ jadà nocà.Równie interesujàcà przesylk. Za specjalnà oplatà wydawano cudzoziemc om licencje eksportowe z prawem do ograniczonej kontroli celnej. okazalo si. tym. opuszczaly zaÊ Rosj. e sà w niej banknoty wartoÊci czterdziestu tysi. Lec z kiedy paczk. Pawlow go 101 . groêny fakt: wszystkie stra nice pogranicza afga skiego biorà lapówki w rublach i w obcej walucie od przemytników. arówek. Kierownik wy dzialu ogólnego KC. im ie podoba (làcznie z ewakuowanymi w trybie naglym agentami slu b specjalnych). elektronicznà w hurtowych iloÊciach.. U Smielakowa nieco skromniej zaledwie trzysta tysi.cznie byloby ich wypytywaç. Co przewozily te ci.kszego trudu mo na kupiç takie licencje od pracowników aparatu KC jedno zezwolenie za tysiàc dolarów. uprzejmie oÊwietlajàc reflektorami drog.

cy butelek koniaku ró nych marek. prócz gotówki i zlota znaleziono osiem tysi. istniala rozbudowana sieç tajnych magazynów. Trzeba tylko objàç Ê là kontrolà obrót zezwoleniami.cy rubli. lecz zawsze trafial do celu. Andropow nie mial na nie kontrargumentu. W Leningradzie. Aresztowano te naczelnika moskiewskiego Wydzialu Handlu Triegubowa oraz jego stu trzydziestu wspólpracowników. Ich malwersacje oszacowano w Êledztwie na kwot. Kawior i drogie gatunki ryb z Dalekiego Wschodu dostarczano ró nymi drogami do Rostowa nad Donem. wraz z obkomami. obe jmujàcà caly Zwiàzek Sowiecki. wszystko z przemytu.cz malwersacji. t.dami sp raw wewn. Statki floty rzecznej dostarczaly na miejsce przeznac zenia kawior i drogie ryby. do gmachu WSW w Rostowie. Andropow uderzal niemal na oÊlep. Oddzial specnazu KGB wdarl si. W afer. Dyrektor zo stal rozstrzelany.t elektroniczny. batysty. zala-twiajàc przy tej okazji wlasne. Indii i innych krajów: cieniutki jedwab. który sprz . gd zie pod patronatem tamtejszego gorkomu i lokalnej milicji dzialala zakonspirowana baza przeladunkowa. statkami ta mtejszej flotylli rzecznej przywo ono do Afganistanu towary z Japonii. Aresztowano ministra przetwórstwa rybnego Iszkowa i wiceministra Rykowa. gorkomami i urz. Rzecz prosta. Spudlowaç bylo niepod obna. Aresztowano dyrektora bazy warzywnej w moskiewskiej dzielnicy Dzier y skiej wraz z j ego siedemnastoma wspólpracownikami.pczà obejmujàcà cale regiony kraju. Produkty w. Wspomniana nieco wy ej sprawa Miedunowa ujawnila jeszcze jednà przest. Âledztwo w ich sprawie ujawnilo rozleglà sieç przest.ràco przekonywal Andropowa. a miliony dolarów dzielono zgodnie z przest. sp rz. rzecz jasna za obcà walut. ani celnicy nie powinni wiedzieç. e nie nale y likwidowaç systemu licencji. wywo ono calymi wagonami. skàd towary ekspediowano dalej.to do odpowiedzialnoÊci dyrektora ewierzyl dwieÊcie tysi. Byla w tych slowach elazna logika. Ani stra graniczna.trznych. wm ieszani byli równie pracownicy Ministerstwa eglugi Âródlàdowej. podczas rewizji ujednego z jej dyr ektorów. zat rzymanego wczeÊniej i skazanego na najwy szy wymiar kary. dyrektora moskiewskich Delikatesów (przed rewolucjà mieÊcil si. Syr-darià poprzez granic. Po obu stronac h granicy. W Bialokamie sku pociàgni...ly si. Zaaresztowano dyrektorów wytwórni likierów i wódek. Trzeba bylo posadziç niemal wszystkich pracowników Ministerstwa Przemyslu Mi.snego i Mleczarskiego.. nieprawdopodobnych wr.pczà siatk. trzystu tysi. za granic. Zloto i walut.drowaly za granic. w ZSRS i Afganistanie. Zatrzymani zostali na podstawie zezna Sok olowa.. Zacz. aresztowani a wÊród pracowników handlu i aparatu miejskiego komitetu partii. co posylamy zachodnim towarzy szom i co w zamian za to otrzymujemy od nich. korzystne interesy..pczà hierarchià.cy Mie kolchozstroju . Dopuszczano si. tam sklep Jelisiejewa znany w calym kraju).

z Moskwy. Czurbanowa. zabieral j e ludziom. którzy nie mieli prawa w ogóle go posiadaç lub te posiadali w nadmiernej iloÊci. w niedalekiej przyszloÊci kla sykiem marksizmu-leninizmu. wprost na ulicy schwytano w Bucharze nacze lnika milicyjnego wydzialu do walki z przest. Do Moskwy sprowadz ono towarzyszy. Byli to m. z pewnoÊcià stalby si. Wraz z Gorbaczowem tworzyli wiernà gwardi. jak sàdzil Andropow. na których. Przed aresztowani em Szczolokow zdolal popelniç samobójstwo. Cieplego kwietniowego dnia 1983 roku. e wszystki e nici prowadzà do KC KPZS. do samego serca krainy po tamtej stronie lustra . Ja dotàd Andropow nie ruszal nikogo wy szego rangà od ministrów. Na ministra spraw wewn. lecz doprow adziç do tego. naczelników zarzàdów. Czerwonej willi . Brygada KGB. Ci szefowie resortu przywlaszczyli sobie cale tony kosztownoÊci.trznych. CzegoÊ podobnego nawet towarzysz Stalin nie zdolal osiàgnàç. glówny in ynier i glówny technolog zostali rozstrzelani. RównoczeÊnie aresztowano killka wa nyc h osobistoÊci z wladz lokalnej milicji. Szczolokowa i jego zast. zaczynala. sekretarzy rejkomów. Walka dopiero si.to ze stanowiska ministra spraw wewn. Zacz .pc.la si. Andropowa. in. 102 .. slynna w kraju i na Êwiecie sprawa uzbecka . a zwolnion e przeze miejsce przewodniczàcego KGB obsadzil wiernym sobie jego zast. ju od poczàtku lat siedemdziesiàtych.cia zmarlego Bre niewa. a tak e czolowych kombinatorów. Mieszka ców tej krainy ogarnàl niepokój. którà przygotowywal o d dawna. W dodatku bylo to niezgodne z leninowskimi normami ycia partyjnego.pstw wskazywalo.pczoÊcià gospodarczà. Ligaczow.. która przyleciala na t.. Achata Muzaffarowa. Zostal rozstrzelany.. Dyrektor.trznych Andropow powolal generala Fiedorczuka. Andropow zwracal partii jej zloto. wprost do gabinetu pierwszego sekretarza partii Abduwachida Karimowa. Usuni. W moskiewskiej przetwórni skupu zlomu metali szlachetnych ujawniono kradzie e zlotyc h i srebrnych wiórów o wartoÊci milionów rubli. Ich zeznania szybko zaprowadzily Êledczych do bucharskiego obkomu. lecz równie z pewnego rodzaju aprobatà. Ry kow. Szewardnadze. Postanowil nie tylko zwróciç partii . Zgubila go jednak pycha. by nikt inny poza nim nie mógl z tego zlota korzystaç.rubli i zbudowal sobie za to dom.jej zloto. Gdyby Andropow na tym poprzestal.pcà generalem Czebrikowem. bez ceremonii zakula go w kajdanki i wyprawila samolotem do stolicy. Wiele ujawnionych przest. mo na bylo polegaç. zi. Elita wladzy patrzy na niego z niepokojem. akcj. Na domiar zlego Andropow podjàl akcj. Zadal mianowicie cios republikom Azji Ârodkowej.

rewizji i aresztowa .pnie do Szczolokowa. powolani przez prok uratora generalnego: Telman Gdlian i jego pomocnik Mikolaj Iwanow. Siedzial na Kremlu od czasów Stalina i wódz mu sprzyjal. Usmanchod ajewa. nie wsadzil d o lagru. Rieku nkow (prokurator generalny!). a nast. przez Uzbekistan.kszoÊç tych pieni. nieco dziwne: strzelil sobie w glow. a go wezwà n a przesluchanie. 100 sztabek zlota (po 20 kg).dziowie Êledczy do szczególnie wa nych spraw. przygotowywano w najgl. w glowie. walka straci sens.cy dolarów oraz 80 kg zlota. dzialania. W zwiàzku z tà sprawà od razu wyplyn. W ciàgu czte rech lat straty pa stwa przekroczyly sum.bszej tajemnicy. Georgadze. kolczykach i pierÊcieniach. w zwiàzku z tà sprawà wiele nowych nazwisk: Ligaczow. Ergaszowa. jakie mialy nastàpiç w kr. Nie czekajàc. Operacj. Co prawda. Andropowowi zakr. Wi. Ser ia przeszuka dala szokujàce rezultaty. Od Muzaffarowa i Karimowa Êlady prowadzily do republika skiego ministra spraw wewn.cy rubli w gotówce i 500 tysi. 300 tysi. Seria podobnych samobójstw przetoczyla si. Âledczy wymietli z sejfów i skrytek w mieszkaniu Georgadzego 8 kg brylantów i diamentów. Afanasjew. Ze sprawy tej zostala wydzielona druga sprawa stulecia dotyczyla ona nadu yç popelnianych w skupie i obrocie bawelny. bransoletach. . Nie byl jednak czlonkiem KC.ki rekomendacji Andropowa.Muzaffilrow nie stawial dlugo oporu.c dokladnà list. co osiàgnàl.pcy na stanowisku pie rwszego sekretarza KC komunistycznej partii Uzbekistanu. Przez dlugi czas zajmowal on stosunkowo wysokie stanowisko sekretarza Prezydium Rady Najwy szej ZSRS. Nie uwierzono mu. Lecz jeÊli glówny sztab i mózg Êwiata korupcji dalej b. dajàc im pelnà swob od. czlonków politbiura i wreszcie do zmarlego Bre niewa. przez cale ycie pozostawal zast. czterech miliardów rubli. trzykrotnie. Postanowiono zaczàç od Georgadzego.trznych Dawydow. i znaleziono je szcze 10 milionów rubli. Solomiencew.dzie istnial. e oddal wszystko. nie byl te dzialaczem peryferyjnym. Teraz stal przed dylematem: uderzyç w samo serce krainy po tamtej stronie lustra czy te poprzestaç na tym. Zostal aresztowany caly aparat resortowego ministerstwa i wszyscy naczelnicy jego agend.trznych. Dawydow popelnil samobójstwo.. U jednego z sekretarzy rejkomu skonfiskowano 19 milionów rubli i 200 kg zlota w sz tabkach. gdy Georgadze. OsobiÊcie instruowal ich Andropow.la w przepastnych kiesze niach ministra Usmanowa.cilo si. Jednym z nich byl wiceminister spraw wewn. dwaj s. który objàl je dzi. monetach. Gusiew. Tieriebilow.dzy znikn. choç nie nale al do e lity wladzy.cy w obligacjach zlotej po yczki . nazwiska te byly dla niego niespodziankà. Pojawialo si. Sprawà tà zajmowali si. Choç byl przygotowany na najgorsze.gu najwy szych przywódców nomenklatury partyjnej. Zlo yl zeznania pogrà ajàce wspólników lapówkarzy i iei mienia pa stwowego.lo nazwisko samego Raszydowa oraz jego nast. Sporzàdzono wi. pcà czlonka tego gremium partyjnego. W regionie kaszkadari skim inny sekretarz rejkomu zwrócil 5400 tysi. przeprowadzono rewizj. Czurbanowa.

kà zmarlego. jakim byl Georgadze Przecie nawet nie byl czlonkiem KC! Ale tego Andropow nie mial ju okazji wyjaÊniç.zyki utrzymywaly. i gdy unicestwily Andropo wa. to przecie na jego rozkaz zestrzelono poludniowo-korea skiego Boeinga z trzema setkami pasa erów. wycenione ostro nie na kwot. podtrzymywal Michail Gorbaczow. na Leonarda da Vinci.bil. Tak wlaÊnie. Tyle e w trumnie. a po jakimÊ czasie znów pokazano Jurija Wladimirowicza publicznie. miejscu w Êwiecie. Nieutulonà w alu wdow. co mo na znaleêç utych którzy stojà w hierarchii znacznie wy ej od pionka. naszyjników. Dlugo wmawiano Êwiatu i obywatelom Rosji. które prezydent Reagan ochrzcil mianem Imperium Zla. zazi. 6 miliardów rubli. zakrzàtn. Ajwazowskiego. mnóstwo pierÊcieni. kolczyków. Niemal od razu po aresztowaniu Georgad zego nagle gdzieÊ zniknàl. 2 miliony dolarów. 12. z absolutnym przekonaniem. pisaly seulskie gazety. van Dycka. temu nie dziwil. Nikt si. A dech zapieral o w piersiach na myÊl o tym. by l przecie prawà r. Demony przebudzily si. e Andropowa zabily demony Korei. Wedlug danych stat ystycznych sprzed rewolucji w 1913 roku ró ne wskaêniki poziomu ycia Rosji plasowaly jà na 3. by przy okazji unicestwiç pa stwo.. Zloto dla partii III Ucieczka z lupem Z cyklu: Poligon szatana Zloto dla Partii OpowieÊç dokumentalna Druk z dostarczonych diapozytywów Zle j. obràczek. e przywódca partii i pa stwa si. jego najlepszym przyjacielem. pod wz dem tempa przyrostu wyro 103 .40 milionów rubli.ly si.

bów przemyslowych bylo to absolutnie p i e r w s z e miejsce, i to ze znacznym wyp rzedzeniem innych krajów. W 1985 roku pod wzgl.dem produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszka ca ZSRS z ajmowal szeÊçdziesiàte ósme miejsce w Êwiecie. Pod wzgl.dem poziomu spo ycia na glow. ludnoÊci siedemdziesiàte siódme. Wyprze zal natomiast wszystkie kraje Êwiata pod wzgl.dem umieralnoÊci dzieci, liczby sztucznych poronie , rozwodów i sp o ycia alkoholu. Sama tylko nieustanna, wyniszczajàca wojna, którà re ym,komunistyczny prowadzil ze spole cze stwem, spowodowala Êmierç znacznej cz.Êci ludnoÊci, tej najlepszej, najbardziej pracowitej i utalentowanej, albo jej ucieczk. z kraju. Wyniszczyla równie ogól spolecze stwa, zarówno pod wzgl.dem umyslowym, jak i fizycznym. Gwaltownie ob ni yl si. poziom kultury moralnej i duchowej. Niewykluczone, e taki wlaÊnie cel postawili sobie komuniÊci, pod dajàc Rosj. koszmarnemu eksperymentowi. W efekcie uksztaltowalo si. spolecze stwo, w którym jak to okreÊlil pewien znany filoz of dominujàcym typem psychofizycznym stal si. czlowiek pasywny . Dodajmy, e byl to typ czlowieka zoboj.t nialego na wszystko, làcznie z dobrem publicznym i obywatelskim obowiàzkiem. JeÊli ktokolwiek poczuwal si. do jakiegokolwi ek obowiàzku, to przede wszystkim do skladania donosów. Byly one na porzàdku dziennym, uznano, e nie sà wcale zlem. Czlowi ek pasywny nie zadaje zb.dnych pyta , nie wtràca si. w cudze sprawy, latwo poddaje si. sugestii i jeszcze latwiej m anipulacji. Niczym szczególnym si. nie interesuje, cieszy si. z jakiejkolwiek racji ywnoÊciowej, byle pozwalala mu prz e yç, a nawet na swój sposób jest szcz.Êliwy. Zwalczano tego czlowieka systematycznie, toczono z nim wszystkie mo liwe rodzaje w ojen: wojn. zmierzajàcà do fizycznego unicestwienia, wojn. psychologicznà na niebywalà skal., z ustawicznym oglupianiem po twornymi dawkami klamstw i dezinformacji, wojn. elektronicznà najnowszy wynalazek nowoczesnej sztuki wojenn ej. Choç do prowadzenia jej potrzebne byly ogromne pieniàdze, przez okràglà dob. szalala w eterze: chodzilo o to, by odciàç obyw atela ZSRS od wszelkich innych ni oficjalne Êrodków informacji. Systematycznie i konsekwentnie prowadzono te przeciwko obywatelom Kraju Rad wojn. biologicznà.

Za pomocà fatalnych jakoÊciowo produktów ywnoÊciowych usilowano stworzyç nowe mutacje czlo ieka; nie bez powodu podsuwano nieustannie ludnoÊci ohydne tanie wina, sporzàdzone wedle specjalnych rece ptur. Wojna chemiczna, byç mo e, prowadzona nieÊwiadomie, trwala ponad siedemdziesiàt lat. Pogarda dla ekologii sprawila, e cale regiony kraju przestaly nadawaç si. do ycia. Zatruto wod. i powietrze. Dzieci rodzily si. martwe lub jako potwork i, a doroÊli umierali przed czterdziestkà. Brakowalo jedynie wojny atomowej. Ale i ona byla blisko.

Wszystko to bylo dla bolszewików korzystne. Czlowiek zniewolony w pelni satysfakcj onowal zdemoralizowanà i skorumpowanà nomenklatur. partyjnà i pa stwowà, poniewa nie sprawiajàc zbyt wielu klopotów, pozwalal je robiç wszystko, co tylko chciala. Mogla si. wi.c rozkoszowaç, ile wlezie, wygodnà egzystencjà po tamtej stronie lustra .

Lecz w pewnym momencie nastàpila przemiana, fatalna jakoÊciowo. Zniewolony czlowiek stal si. leniwy. Metody manipulacji przyniosly zaskakujàcy skutek uboczny. Obywatela sowieckiego niepodobna bylo zmusiç do pracy adnymi sposobami. Na wszystko zoboj.tnial. Do tego stopnia, e matki poslusznie podpisywaly dokument , nie zezwalajàcy im rozglaszaç faktu Êmierci swych synów w Afganistanie lub w wojsku, gdzie szalala fala . Przed 1985 rokiem ani jedna matka nie zaprotestowala przeciwko tym zbrodniom.

Najlepsi przedstawiciele narodu gnili w wi.zieniach i lagrach lub dogorywali na emigracji. Inni, w których energia jeszcze nie wygasla, pragnàc zdobyç przywileje, szukali rozpaczliwie dróg do krainy po tamtej s tronie lustra . Chwytali si. wi.c mo liwoÊci robienia kariery partyjnej, bezpieczniackiej, naukowej, kulturalnej, a nawet spo rtowej. W miar. mo liwoÊci przemieszczali si. te do handlu, zroÊni.tego mocno z mafià i szarà strefà gospodarczà, która ze swej stro cynicznie i bez skr.powania zrosla si. z nomenklaturà partyjnà. Spolecze stwo przeobrazilo si. w w. a po erajàcego wlas y ogon. Nigdzie w Êwiecie, poza krajem zwyci.skiej nomenklatury, nie wspólistnialo kilka walut. Fakt ten lepiej ni jakiekolwiek wskaêniki odzwierciedlal katastrofalnà sytuacj. imperium zla , które znalazlo si. w agonii. Oficjalny rubel, prz eznaczny dla niewolników, nie mial w gruncie rzeczy adnego pokrycia. Nie uznawany na Êwiatowym rynku walutowym, blyska wicznie tracil znaczenie równie na rynku wewn.trznym. Mityczny rublowy bon walutowy, b.dàcy plodem wyobraêni nomenkl aturowych dzialaczy, zostal wprowadzony do obiegu tylko w jednym celu: by zagarnàç, ile si. tylko da, obcej walu ty. Po kraju krà yly najrozmaitsze czeki i certyfikaty, emitowane przez Bank Handlu Zagranicznego w celu placenia uposa e fu nkcjonariuszom nomenklatury ni szej rangi i marynarzom floty handlowej. Mo na bylo kupowaç za nie towary w sieci specjal nych sklepów lub magazynów. Ka dy, kto otrzymywal choçby cz.Êç uposa enia w czekach lub bonach, uchodzil za czlowieka uprzy wilejowanego, o wysokim statusie spolecznym.

Lecz patroszàc i wymiatajàc wszystkie te rzekome pieniàdze, wladczo i stanowczo elimin ujàc cherlawà gospodark. socjalistycznà i martwà ideologi., rozbudzajàc ÊwiadomoÊç ludzi, maszerowal ju poprzez kraj DOLAR jedno a pieni. na potencjalnego wroga imperium. Ju dawno, nie spotkawszy si. z najmniejszym nawet oporem, dolar zd obyl Nomenklaturi.. Po czym wdarl si. za jej poÊrednictwem do szarej strefy gospodarczej i do handlu, do wydzielonych systemów zaopatrzenia i zabezpieczenia materialno-technicznego, do sil zbrojnych i orgnów bezpiecze stwa. Dolarów àdal upadajàcy, zacofany przemysl. 104

Dolarów

àdala nauka i medycyna.

Dolarów àdal kompleks wojskowo-przemyslowy. Dolar przyodzial ju caly kraj w d insy Levisy i Montany, w sportowe dresy firmy Adi das, w modne kurtki i buty. Dolar zarzucal caly kraj, nawet zabite dechami dziury, radioodbiornikami Sony i Grundi g, magnetowidami i kasetami wideo, których niepodobna bylo zagluszyç, a bardzo trudno bylo komukolwiek odebraç. Dolar zalal komunistycznà kultur. rzekà zachodnich filmów i widowisk, z którymi takl w Rosji sowieckiej nie mógl konkurowaç. aden spek

Wszystkie resorty gloÊno i stanowczo domagaly si. dolarów, gro àc rzàdowi w razie odmowy n iechybnà katastrofà. A jak e polubila dolary nomenklatura! Niestety, w odró nieniu od rubla, na dolar trzeba bylo zapracowaç. A o tym jak si. pra cuje, nomenklatura ju dawno zapomniala. Odzwyczaila si. od pracy. Potrafila tylko sprzedawaç, poniewa wszystko w kraju, làczn ie z ludnoÊcià, nale alo do niej. Jednak wszystko, co mo na bylo sprzedaç za dolary, zostalo sprzedane. Tymczase m obywatele Zwiàzku Sowieckiego wcale nie chcieli ju pracowaç na rzecz nomenklatury. Tote poziom ycia elity partyjnej znacz nie si. obni yl. W sklepach ze specprzydzialami dla prominentów najwy szego szczebla zimà zaczynalo nie kiedy brakowaç Êwie ych poziomek lub arbuzów. Szarzy zaÊ obywatele ju dawno zapomnieli o zwyklej kielbasie, a maslo i mleko otrzymywali na kartki. Glodujàca ludnoÊç ze wszystkich stron walila do Moskwy z nadziejà, e mo e tam uda si. coÊ iç za nieszcz.sne ruble. Tymczasem by nakarmiç obywateli choçby tylko chlebem, te nale alo mieç dolary. Ju szósty rok kraj prowadzil wojn. w Afganistanie. Generalowie dawno nauczyli si. z arabiaç na tej wojnie dolary, wi.c za adne skarby nie chcieli jej zako czyç. Za dolary sowieccy wojskowi sprzedawali wszyst ko: bro , plany operacyjne, tajemnice wojskowe, zloto, lazuryt i naturalnie ycie wlasnych olnierzy. Byla to niezmiernie interesujàca wojna wojna mocarstwa, które walilo si. w gruzy. WlaÊnie wówczas stanowisko sekretarza generalnego KC KPZS objàl Michail Siergiejewicz Gorbaczow. Czekajàc na t. chwil., prze yl on trzech sekretarzy generalnych, swych poprzedników: Bre niewa, Andro powa i Czernienk.. Nie bioràc pod uwag. Czernienki, od obu pozostalych nauczyl si. wiele. Mial absolutnà pewnoÊç, e metod ami Bre niewa i Andropowa poslugiwaç si. ju nie mo na. Âmiertelnie niebezpieczne: metoda Bre niewa spowodowala katastrofalny upadek kraju, metoda Andropowa zaÊ jego samego doprowadzila do Êmierci. Nomenklatura partyjna tak bardzo zrosla si. z szarà strefà gospodarczà, e w ka dej próbie alki z mafià upatrywala prób. walki z partià Lenina. To prawda, partia sama byla mafià i zawsze kierowala si. mafi jnymi prawami. Bo có , prawd. mówiàc, jest zlego w stworzonej wspólnie przez parti. i Êwiat przest.pczy szarej strefie gos podarczej? To po prostu sposób przetrwania

w tym okropnym kraju. Czym wlaÊciwie byla owa szara strefa, którà tak bardzo lubil Bre n iew, a której nie cierpial Andropow? To bardzo proste. Równolegle z cherlawà, nieefektywnà gospodarkà socjalistycznà rozwin.ly si. skuteczne, produktywne struktury gospodarki rynkowej, kapitalistycznej. Ludzie dzi.ki temu pracujà, dobrz e zarabiajà, produkujà towary i wykonujà uslugi, na które istnieje du y popyt w kraju i na Zachodzie. Zrozumiale, e oplacajà si. nam za to. Umo liwiamy im funkcjonowanie, zaopatrujemy w surowce i narz.dzia pracy, chronimy przed nieuniknionym w takich wypadkach szanta em kryminalistów, pomagamy arbitra em. . .

Tak czy owak jest to po yteczne dla calego spolecze stwa, towary i uslugi. szarej st refy gospodarczej bowiem pojawiajà si. w kraju, na czarnym rynku . Ten zaÊ umo liwia znoÊnà egzystencj. doÊç licznym kategoriom l . Szare struktury niemal nie stykajà si. z kompleksem wojskowo-przemyslowym, lecz pozwalajà mu robiç swoje. No tak, lecz te struktury wysysajà soki z oficjalnej gospodarki, niszczàjà!

A komu ta gospodarka jest potrzebna! Ju od dawna wiadomo, e to tylko maskowanie be zrobocia. Chodzi o to, by ludzie zajmowali si. czymkolwiek od rana do wieczora. Otrzymujà za to sto razy mniej ni be zrobotny Murzyn w USA pozostajàcy na zasilku. Wi.c zróbmy tak, by cala gospodarka przeobrazila si. w rynkowà, by stala si. efektyw na! Co sàdzà o tym towarzysze? Zalegalizujemy szarà stref. i podlàczymy do niej gospodark. oficjalnà. Grunt to zaczàç, ruszyç do przodu, wtedy wszystko si. ulo y, proces sam si. rozwinie! No, jak, towarzysze? Towarzysze milczà. Przede wszystkim drodzy towarzysze ciàgnie dalej sekretar generalny nale y o ywiç go rk.. Tylko to b.dzie poczàtkiem wszystkiego! Na to potrzeba dolarów, i to du o. Skàd je wziàç? Skàd wziàç? Jak to skàd? Od imperialistów. Ju nam nie dadzà wi.cej. TyleÊcie z Andropowem, Michaile Siergiejewiczu, narobili glu pstw, e ju wi.cej nie dadzà. Nieboszczyk Leonid IIjicz jeszcze potrafil si. z nimi dogadaç, ale Andropow wszyst ko zepsul. Bo na co moglibyÊmy prosiç? I tak jesteÊmy im dlu ni ponad 30 milionów, a z tytulu udzielonych gwarancji dodatkowe 40. Nie bez powodu Leonid IIjicz, niech mu ziemia lekkà b.dzie, lubil sobie po artowaç: Jak za àdajà zwrotu dlugów, to wypow im wojn.. Innego wyjÊcia nie ma . 105

A jednak jest coÊ, na co dadzà nam Êrodki. Zaintrygowane, nic nie rozumiejàce, nieufne oczy patrzyly bacznie na mlodego gense ka, który siedzial przy dlugim wypolerowanym biurku, pod wielkim portretem Lenina.

Na obron. praw czlowieka. Dadzà na pewno. Dadzà na jawnoÊç! Na przebudow. naszego spolecze stwa. General Czebrikow pokiwal sceptycznie glowà. Ale tak, wcale nie wàtpil, e dadzà. Dadzà, n turalnie. Tylko znów trzeba wyciàgaç spod lady ten przekl.ty, wyÊwiechtany i obsmarowany przez propagand. zachodnià problem praw czlowieka . A przecie wiadomo, e nic podobnego w Zwiàzku Sowieckim nie ma, to tylko podly wymysl CIA. Nasze spolecze stwo korzysta ze wszelkich praw: ma prawo do pracy i do wypoczynku, do bezplatnego lecznictwa. Jak w ka dych koszarach lub w ka dym wi.zieniu. Po prostu niech przestanà lopaç tyle wódy. Swojà ostatnià myÊl general wiedzial na glos.

Jegor Ligaczow byl jeszcze bardziej sceptyczny, choç nie kiwal przeczàco glowà: gdzieÊ w sejfie Gorbaczowa spoczywal material zaÊwiadczajàcy, e byl zamieszany w spraw. uzbeckà. Skoro gensek coÊ takiego mówi, to lepiej od razu nie zaprzeczaç. Tylko po co dawaç imperialistom do ràk taki atut, po co mówiç, e kiedykolwiek w naszym kr aju lamano prawa czlowieka. Mikolaj Ry kow uÊmiechal si. szeroko. Grunt, eby dali pieniàdze, a my wlo ymy je w kapita lne budownictwo. To najlepszy sposób ich wykorzystania. adna komisja si. nie doszuka, ile kto ukradl. Inaczej ni pozostali czlonkowie politbiura, Ry kow z uznaniem powital propozycj. Gorbaczowa. Na tak m.tne cele jak prawa czlowieka mo na od USA i od Europy braç po yczki jeszcze co najmniej przez dwadzieÊcia lat. Grigorij Romanow siedzi zas.piony. Od pewnego czasu zacz.to go szykanowaç. W Lenin gradzie, w posiadloÊci jego siostry, zjawily si. jakieÊ typy z tzw. kontroli ludowej, a mo e z obkomu. Za àdali dokumentacji willi oraz aktu nabycia gruntu, coÊ tam mierzyli, zapisywali, wypytywali ochron.. To samo w swoim czasie spotkalo Jekatierin. Furcewà, gdy postanowiono usunàç jà z KC. Tote Romanow milczy. Gejdar Alijew te nic nie mówi. Z Andropowem dobrze mu si. wspólpracowalo, za jego cza sów wszystko bylo jasne. Chocia , naturalnie, niebezpieczne. Ale to byla gra godna m. czyzn. Tymczasem nowy gensek c oÊ za bardzo kr.ci. Oby si. nie wplàtaç w jakàÊ afer.. Zobaczy si. co dalej, w razie czego trzeba wiaç do ojczystego Baku. JeÊli Amerykanie dadzà szmal na obron. praw czlowieka, b.dzie mial w republice du o do zrobienia.

Eduard Szewardnadze uÊmiecha si. poczciwie i nieÊmialo, kiwa glowà. A jak e, zgadza si. z gensekiem. Prawa czlowieka w ZSRS to nie byle co. Trzeba si. tà sprawà zajàç powa nie. Gospodarka rynkowa to równie d a rzecz. Dzi.ki niej kraj znów zacznie yç. Nikomu nie przychodzilo nawet do glowy, e to wlaÊnie Szewardnadze usank cjonowal stosowanie tortur w Gruzji i odgra al si., e oczyÊci kapitalistyczny chlew w republice. Aleksander Jakowlew, zlowieszczy ideolog partyjny stalinowskiego chowu, najbli szy

Skriabin i Tichonow. jak mogla. Poruszà ludnoÊç. pelni obaw y. W malym mieszkanku czlonka Akademii Nauk prof.. pomóc odw a nemu uczonemu: oÊmielil si. administracji USA uczeni sowieccy oceniajà jako prowokacj. Prezydent USA Reagan oglosil nawe t w Stanach Zjednoczonych dzie Sacharowa .cej socjalizmu. z prawdy.. Prz edstawianie. wstrzymal? Prosz... Andrieja Sacharowa. faszerowano tam silnymi preperatami psychotropowymi i ka rmiono przymusowo przez sond.) ujadali na lamach prasy czlonkowie Akademi i Nauk Dorodnicyn. Koledzy Sacharowa z Akademii Nauk opublikowali specjalne oÊwiadczenie nast. by w ko cu zacz. Nagle telefon o yl. Nasz naród dokonal historycznego wyboru w 1917 roku i nie zejdzie z ob ranej drogi! Kto za. siedzi poczciwy i rozlazly.dzynarodowego klimatu politycznego [.. Êwiata na los uczonego.la pracowaç i przestala piç. uczonego Êwiatowej slawy. Najwa niejsze w tym wszystkim jest to podsumowal wypowiedzi dyskutantów sekretarz gen eralny byÊmy mieli wi. uczony drgnàl. Akcj. daleki od cywilizowanego yc ia [.. Bonner. Prochorow. Helen. opuÊciç r. Aby to zrobiç. pod ega nastroje zimnowojenne. On te zgadza si. e stracà przepustki do specbufetu. Sa Sacharow niedawno wyszedl z psichuszki wspólnego wynalazku Andropowa i Êwietnie prosperujàcej sowieckiej psychiat ii. by wyrzuciç z siebie kolejnà porcj.. jej ce lem jest zatrucie mi. by zwróciç uwag. obrzuca oszczerstwami wlasny naród. ca lkowicie ignoruje opinie sowieckich uczonych. kto si. Laureata Nagrody Nobla.] Sacharow usiluje szkalowaç wszystko.pujàcej t reÊci: Akademia Nauk ZSRS jest oburzona decyzjà prezydenta Reagana o oficjalnych obchodach «Dnia Sacharowa». kto przeciw. przedstawia go calemu Êwiatu jako tlum bez twarzy. przecie walczyç o prawa czlowieka w pa stwie totalitarnym. zmuszàjà... calkowici e z Gorbaczowem: jeÊli dadzà pieniàdze na prawa czlowieka.wspólpracownik Suslowa. W odpowiedzi na to z ZSRS dobie l jedynie wÊciekly syk. telefon byl wcià na podsluchu.. Uslyszawszy przenikliwy dzwonek. Na jbardziej niewinne z nich brzmia 106 .]. tylko po to.ce.. Âwiatowa opinia publiczna starala si. którego KGB mia sta Gorki i przyje d ajàcy co chwila z Moskwy specjaliÊci Êledzili przez okràglà dob. co jest nam drogie [ . Przypomina dobrodusznego krasnala z bajek. Prasa sowie cka mieszala z blotem Sacharowa i jego on. Wplywy zachodnie i odwil polityczna ocalà pa stw o. to trzeba je braç.. gróêb lub wyzwisk pod adresem uczonego i jego ony. Sacharowa jako bojownika o pokój i prawa czlowieka oznacza drwin. przewracano go na ló ko i zaciskano mu nos metalowym spinaczem. W ostatnim czasi e telefon odzywal si. JednogloÊnie .

chronicznymi nieurodzajami. Zachód niezbyt temu wierzyl. jak znaczàce b.lo nast. W zasadzie jesteÊmy gotowi to uczyniç. Âwiat zachlysnàl si. ale i niesterowne imperium sowieckie nie mialo ju sil. To skutek koniecznoÊci przeprowadzenia reform gospodarczych i politycznych.li nieprze jednani antykomuniÊci prezydent Reagan w USA i Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. Sacharow podniósl sluchawk. z zachwytu.du na to. i jego ona nie byli ydami.êniów politycznych i zako czyç Afganistanie. Wskutek polityki sowieckiej w czasach póênego Bre niewa. lecz mo liwe do wykonania. Bylo to potwornie trudne. sekretarz generalny. to Chruszczowowi? Wiele zale y od tego.tu nie spowodowal zaglady kuli ziem skiej wraz z nim samym. wojnà w Afganistanie. którymi zamierza odtàd kierowaç si. W stolicach europejskich oraz w Waszyngtonie kanalami dyplomatycznymi sondowano ju reakcj.dzy.. globalnymi ambicjami i nieko czàcà si. Niepodobna bylo ich przeko naç jedynie obiecankami. wladz. zbyt oci. Moskwa w swej polityce wewn. Gdy Sacharow wyszedl z domu.. kiedy tylko zec hce. Musimy przebudow . Ani Sacharow. ydowska mendo. na skaly.. o tak póênej p rze. Mówi Gorbaczow. korupcjà. stojàcy w holu milicjant po raz pierwszy zasalutowal na jego widok. Andrieja Sacharowa! uly na pierwszych stronach wszystkich gazet Êwiata. Czy ich inicjator pójdzie dalej. czym to jest naprawd. o wybaczenie za wszystko.? . e sà oni agentami mi. lecz potrzebujemy pieni...c bodaj zlagodziç uderzenie o skaly. Andrieju Dmitriewiczu uslyszal nieznany glos prosz. skrajnie oslabiony gospodarczym krachem. co pana spotkalo. pa stw zachodnich na cieply wiatr przemian.puje odwil ..dzynarodowego syjonizmu. kursu. Trzeba bylo zrobiç coÊ konkretnego. Próbowal wi. Nie ka dego Êmiertelnika zaszczyca osobiÊcie telefonem sekretarz generalny KC partiii. Widzial to doskonale Gorbaczow. Tymczasem ogromne.pnie Andropowa. a nast. W imieniu partii prosz. ni udalo si. na Zachodzie obj.. by wybuch nafaszerowanego glowicami jàdrowymi okr. Gorbaczow uwolnil czlonka Akademii Nauk. krzyczaly ogromne tyt Ten krok Moskwy Êwiadczy niewàtpliwie. Burza nieublaganie spychala imperialnà naw. e dzwoni. Pewnego r azu przyslano do nich z pogró kami palesty skich terrorystów. który nagle powial z Moskwy. Ju dawno przeoc zono ostatnià mo liwoÊç ratunku.t moskie wski chce plynàç nowym kursem . by wykonaç manewr umo liwiajàcy zmian.pujàco: Za ile dolarów. Niech pan wraca do Moskwy. sprzedaleÊ naszà ojczyzn. PRZEBUDOWA i JAWNOÂå oto dwa hasla.trznej i zagranicznej. lecz sowieckie media tràbily. wybaczyç. który stanàl na mostku kapita skim. e po dlugich latach zastoju i bezprawia w Zwiàzku Sowieckim znów nast. Na poczàtek uwolniç wszystkich wi.. wszyscy ju zrozumieli okr. Lecz bez wzgl.dà inwestycje Zachodu w cho ry system sowiecki. Michail Siergiejewicz.

zie i lagrów wi. nadzorowal 107 .pcà kierownika wydzialu rolnictwa i przemyslu spo ywczego KC KPZS. Zjawial si.dzie.dne narz.cej doc hodów w walucie. by kraj przeszedl bez tr udu do gospodarki rynkowej. które wysylano do ZSRS.dà walczyç d o zwyci. mieszczàcego si. Lecz brak na to Êrodków. gdy pisêe.dzy zechce wlo yç Zachód w sowieckà przebudow. Przebudowa i jawnoÊç to nie cel sam w sobie.aç skostnialà machin. innym wi. pi.êniów politycznych i zamknàç sprawy z aryku i 190. Mógl wreszcie poznaç wzystkie tajemnice male. w poniedzi alki i w piàtki. teraz jej nie koronowanym królem. ile pien i. obejmujàcy jednà szóstà powierzchni làdowej Êwiata. tymczasem z og romnà machinà Komitetu Centralnego partii. by wyznaczyç zadania dla Kruczyny i jego zarzàdu. Generalowie nie chcieli nawet sluchaç o zako czeniu wojny w Afganistanie. Wielki kraj.. rozwinie. interesowal go ka dy dolar. prasa sowiecka.Pomó cie nam. i jawnoÊç. ich dzialania na polu dniu oslanialo lotnictwo pakista skie. Dyplomaci wyjaÊniali. Partyjne plany wzbudzily niepokój KGB i wojska. le al przed nim un y w krwi i blocie. Gensek osobiÊcie czytal i podpisywal wszystkie dokumenty finansowe.êniów politycznych. B.cej te bylo cynkowych trumien z cialami zabitych. e wszystko zale y od tego. zwlaszcza te. który zarzàdzal sprawami KC KPZS.. Ma racj. Nie ma ich na realizacj. Grunt. wczeÊniej byl zast. Kruczyna objàl swe stanowisko w 1983 roku. choç poziom yci a nieco si. administracyjnobiurokratycznà. latek.ki którym tak Êwietnie prosperujà cale resorty tajnej policji?! Tak po prostu uwolniç? No nie. a komuÊ tam dorzu cimy par. poploch. które dotyczyly obcych walut. l epiej ponownie przejrzyjmy akta. dzi. nieêle. pracowala te dla nich ira ska sieç radiojokacyjna. Natomiast w malej Nomenklaturii jak dotàd wszystko ukladalo si. objàl je z rekomendacji Michaila Gorbaczowa. Nowy gensek wnikal we wszystko ze szczególami.knej krainy zwanej Nomenkla turià. Chcà. politbiuro. Nawet na uwolnienie z wi.skiego ko ca! Partyzanci ju dysponowali ameryka skimi rakietami typu ziemia-powietrze. w o gromnym budynku na ulicy Granowskiego. Nawiasem mówiàc.. adnego programu. eby uwolniç wi. Kraj jest zniszczony przez poprzednich wladców i fataln y system gospodarczy. eby zaczàç. Nowy sekretarz generalny zapoznawal si. W czwartki zbieralo si. W KGB zaczàl si. ile kredytów i n a jakich warunkach Zachód mo e udzieliç ogoloconemu pa stwu. kogoÊ tam zwolnimy na zasadzie amnestii. dwa razy w tygodniu przynosil se kretarzowi generalnemu dokumenty dotyczàce finansowej i gospodarczej sytuacji Nomenklaturii.. Obie strony mialy coraz wi. lecz niezb... Mikolaj Kruczyna.êniom skrócimy odsiadk. Coraz wi. a wówczas proces si. przypomnij my to. obni yl. Stal si. który.

poprzedniego szefa administracji i gospodarki KC. zaledwie 10 tysi.. Zresztà niepodobnaju w nich mieszkaç: nie ma tam ani basenów. któremu zawdzi. Postaramy si. przynoszàc coro cznie w samej tylko stolicy kasie partyjnej 450 milionów rubli.dne byly ogromne Êrodki. budowane jeszcze w czasach stalinowskich. Ponadto nasililo s i. Planowano budow. na rz. pracowni krawieckich i wielu innych najrozmaitszych placówek. domami dla personelu obslugujàcego i ochrony. ani saun. przedmioty codziennego u ytku produkowano przecie za granicà.czal kari er. jak post.ciu tysi. tempo wzrostu wydatków: na Zachodzie znacznie podro alo wiele towarów i uslug.galy 5 miliardów rubli i 1. sklepów. WlasnoÊcià KC byla sieç gara y. przy okazji.gajà rocznie 500 milionów dolarów. Z trudem staramy si. setki ambulatoriów i szpitali. zmieÊciç w 3 milionach dolarów. W 114 wydawnictwach i 80 drukarniach. làczàcych ró ne poziomy ogrodów.dzia. Aby to wszystko utrzymaç. KC mial do dyspozycji 19 luksusowych sanatoriów i 40 domów wypoczynkowych.p uje budowa jego nowej daczy na Krymie.cy dolarów na osob. Stale wzrastajà te wydatki na delegacje zagraniczne. Ceny tam rosnà jak grzyby po deszczu. ani kortów teniso wych. za du o! Czy to nie przesada? Prosz. niszczaly ze staroÊci. zgodnie z planem. stolówek. Wszystko posuwa si. na rynku nowych modeli. maszyny. W jednym tylko z wielu oÊrodków w Srebrnym Borze pod Moskwà KC mial 1800 dacz i willi. W samej tylko stolicy partia byla wlaÊcicielkà pi. by zabiegaç w po . Georgija Pawlowa. czlowieka. budow.tnie pieçdziesiàt tysi. wysokim ogrodzeniem z sygnalizacjà.cy met rów kwadratowych.te dla ludzkiego oka. w skali calego kraju zaÊ wprost nieobj . towarzysze prosili. zakladów fryzjerskich i pralni chemicznych. Mienie partii w samej Moskwie bylo ogromne. przejrzeç listy wyplat. Michaile Siergiejewiczu.cy ludzi. Przeci.5 miliarda dolarów. Cale wyposa enie. rozwÊcieczony aferà z certyfikatami oslabionego pr zeglàdu celnego ..dnych urzàdzeniach. Andropow. w dodatku poszerzono program bud owy nowych dacz. by utrzymaç nomenklaturowe gospodarstwo w znoÊnym stanie. Za takie pieniàdze niebardzo mo na pohulaç na Zachodzie. Przeznaczone na to kwoty si. na leczenie. wyrzucil na emerytur. gdy te dawne. marmurowych schodów wiodàcych na orze. Dacza to zresztà nazwa czysto umowna. Gorbaczow interesowal si. si. na urlopy towarzyszy. pracowalo 80 tysi. tak jak to przewiduje kosztorys. specjalnych wydzialów w zakladach mi. cy osób rocznie.w politbiurze rolnictwo. niezb. które byly jej wlasnoÊcià. a nawet wind. To on zapoznawal teraz ze wszystkimi sprawami sekretarza generalnego. nie mówiàc ju owielu innych niezb. W skali calego pa stwa coroczne wydatki konieczne tylko do te go. 500 milionów dolarów7 Chyba troch. calego kompleksu budynków z g ara ami. którzy wra z z rodzinami wyje d ajà za granic. Nale alo je systematycznie wymieniaç wskutek zu yci bàdê pojawienia si.snych i zakla dach przemyslu spo ywczego.cy budynków o ogólnym metra u 137 tysi. nie przekroczyç zaplanowanej kwoty. zatwierdzonym przez politbiuro zameldowal gensekowi Kruczyna. nowych tras doja zdu i zagospodarowanie otoczenia oraz parku. piekarni. falochronów i tak dalej. Jego miejsce zajàl Kruczyna.

w których znajdujà si.du okolo 40 milionów franków rocznie. Jednak e i w tym przypadku sà to wydatki niezb. Prócz 2 milionów dolarów. 108 . gdy sprawà niezmiernie dla nas wa nà jest poparcie towarzysza Ge orges a Marchais i jego partii. WlaÊnie dzi. Marsylii oraz innych du ych miast Francji. Mowa tu nie tylko o partiach w krajach kapitalistycznych. dzielnicach Pary a. Tradycyjnie najwi. Tam gdzie partie sà u wladzy. trafiç na gieldy obrotu nieruchomoÊciami. Lyonu.Êcià tych kwot obracamy. zgodnie z tajnà uchwalà politbiura z 20 paêdziernika 1965 roku. poczàwszy od 1978 roku: 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1 milion 662 tysiàce franków 1 milion 751 tysi. przesylamy te osobno Êrodki na konto gazety L Humanite . przekazywanych francuskiej kom partii corocznie za poÊrednictwem Eurobanku. A teraz sprawy mi. chroniczni e deficytowej. Wspólnie z KPF jesteÊmy obecnie wlaÊcicielami kompleksu nowoczesnych gmachów. a cz. Sà to wydatki niezb. ró ne instytucje KPF. sekretarzy KC i innych towarzyszy. Oto kwoty wydatkowane na finansowanie jej. Budynki te prz ynoszà nam stale rosnàcy dochód.ki kanalom francuskiej partii komunistycznej udalo si. pieniàdze przekazujemy z bud etu pa stwa za poÊrednictwem Ministerstwa Finansów do Banków Pa stwowych. Cz.knych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w luksusowych.Êç pozostala przekazywana jest na osobiste konta czlonków politbiura.cy franków I milion 878 tysi.dne ze wzgl.dne. W kraju tym system podatkowy jest dla nas najdogodniejszy.dzynarodowe.litbiurze o jej podwy szenie. Wydatki zwiàzane z pomocà dla bratnich partii .cy franków l milion 542 tysiàce franków l milion 933 tysiàce franków l milion 974 tysiàce franków.trzny Francji. zamieszkalych przez bur uazj. nam przeniknàç na r ynek wewn. zalo yç kilka niezwykle dochodowych spólek joint venture . a poÊrednictwem KPF zakupiliÊmy dwadzieÊcia pi. O peracje tego rodzaju wymagajà dodatkowych wydatków rz. niestety.cy franków I milion 862 tysiàce franków l milion 877 tysi.ksze interesy finansowe prowadzimy z Komunistycznà Partià Francji.

P 161/2738 z 29. wkrótce po Êmierci towarzysza Lenina. l. towarzyszu sekretarzu generalny. I. A oto kolejny dokument: ÂciÊle tajne. sy mpatyczny uÊmiech. Dostawy broni i calej reszty sà oplacane z bud etu pa stwa. Alchimow).dzy zleciç KGB. Mimo wszystko drogo nas kosztuje ten Afganistan! Drogo potwierdza Kruczyna. I jeszcze: ÂciÊle tajne. B. Michaile Siergiejewiczu.N.. by zarezerwowal dla tow.du na inflacj. . KC Komunistycznej Partii USA i przeznaczyç na bud ownictwo partyjne 250 tys. bujna. zapodzialy. A 500 milionów dla Husajna osobiÊcie i 400 tysi. Niektóre z nich s ekretarz generalny zna ju od dawna. Sekretarz generalny KC KPZS podpis . Poleciç Bankowi Pa stwowemu (tow. i w celu poszerzania operacji. cz. przecie neutralizuje Teheran i zabezpiecza nasze interesy w Afganistanie. z Iranem. Kossuta. Sekretarz generalny KC KPZS podpis . Kossuta i w roku 1985 przeznaczyç 200 tys .85 Dotyczy proÊby KC Komunistycznej Partii USA. W dodatku oplacamy jego doradców i osobno dajemy Komunistycznej Par tii Iraku 400 tysi. B. e og romne sumy partyjne gdzieÊ si. Zwyczaj ten wprowadzil jeszcze towarzysz Stalin.10. A co to za 500 milonów? Kruczyna wyjaÊnia: To kwota. gdy okazalo si. przecie wydajemy miliard rubli rocznie na zaopatrzenie Husajna w naj nowsze rodzaje broni. Rozumiem.cy 550 franków belgijskich na zakup budynku dla potrzeb prasy partyjnej [. Ponoma riewa 200 tys. dolarów. szpakowata czupryna. ZadoÊçuczyniç proÊbie czlonka wladz WlPK tow.85 Dotyczy: proÊby tow. 2. dolarów na publikacj. P 219/7 z 20. rosyjska twarz.dzy towarzyszom.. I tlumaczy wszystko wyraênie. czasopisma «Horyzonty». czlonka KC Komunistycznej Partii Belgii tow.. P 157/2390 z 28.09. 1. A te 500 milionów? To dla towarzysza Saddama Husajna na wojn. Oto na przyklad dokument zatwi erdzony przez politbiuro. dowiaduje. koniecznoÊç natychmias towego przekazania pieni. Gdy pojawia si. Dostarczenie pieni. Poleciç Bankowi Pa stwowemu (tow. Bez waszego podpisu dokumenty t akie nie sà wa ne.85 Dotyczy: proÊby czlonka wladz Wloskiej Partii Komunistycznej tow.N. -Chwileczk. Odpowiedzieç pozytywnie na proÊb. a tak e w paliwa. 3. dolarów na cele specjalne. jak zwykle wykorzystywani sà do tego celu kurierzy.cy dolarów rocznie? Nie nale y myliç dwóch rzeczy.cy dla kompartii pochodzà z funduszów pa rtyjnych. Przewóz tych Êrodków zleciç KGB. Urbani przydzieliç mu 2 mi liony 169 tysi. ale o niektórych dopiero teraz si. którà wydatkujemy corocznie na nie cierpiàce zwloki potrzeb y naszych przyjaciól. ulatwia zrozumienie spraw. Wszy stko teraz jest bardzo drogie. Fomin). Gorbaczowowi. który musicie podpisaç. 2.Êci zapasowe. 3. Ponomarie wa 250 tys.J Kruczyna podobal si. Urbani. I 0. ÂciÊle tajne. dolarów na cele specjalne.. Na proÊb. by zarezerwowal dla tow. okazala sylwetka. poniewa Wlodzimierz IIjicz byl zbyt malo wymagajàcy i zbyt ufny. Szczera.

800. by tak rzec. Komunistyczna 4.000 dolarów Partia Finlandii 1.000. Ponadto faktycznie utrzymujemy calà ludnoÊç Afganistanu.cznego kontyngentu wojsk idzie rocznie 50 milionów.5% rocznie. rubli.000 dolarów Partia Francji 2. sà subsydiowane z bud etu pa stwa. Komunistyczna 2. Sà to kwoty doÊç stab lne. Bo w ogóle wszystkie rzàdzàce partie. Komunistyczna 6. O jestr kwot przeznaczonych na dzialalnoÊç bratnich partii. Komunistyczna 3. mniej wi. jak na razie. To.Êcie.Na utrzymanie 120 tysi. Komunistyczna 109 Partia USA 2. wyplaty obowiàzkowe. Partia niezbyt wiele wydaje na Afganista n jakieÊ póltora miliona dolarów rocznie.cej o 1 1.000 dolarów . która mieszka w miastach. jak ju mówilem. na szcz.000 dolarów Partia Grecji 900. Dolarów?! Nie.000. Ale to wszystko z bud etu pa stwa. choç ostatnio nieco wzrastàjà.000. To dodatkowe 70 milionów rocznie. A w ogóle.000 dolarów Pmiia Portugalii 1. làcznie z obecnym 1985 rokiem wydal iÊmy na utrzymanie tam wojska 80 miliardów rubli. Komunistyczna 5. 1.000 dolarów Partia Izraela 800.

Komunistyczna Partia Cypru 300.tnie jako wspóludzialowcy. Wielki kraj milczy. Pary a. Wydatki partii komunistycznych na ulokowanie zamówie sowieckich w ich krajach lub za ich poÊrednictwem... wydatki na emigrantów politycznych.000 dolarów 21. Kpmunistyczna Partia Peru 350. boi. Komunistyczna Partia Brazylii 330. Komunistyczna Partia Chile 700. Komunistyczna Partia Salwadoru 400.000 dolarów 14. pyta..cy zielonych i chcialby pomóc ch oremu dziecku. Zurychu.000 dolarów 23.000 dolarów 18. Tokio i Singapuru.. leczenie) dzialaczy zagran icznych partii komunistycznych w ZSRS. Firma zachodnioniemiecka [..000 dolarów 12. firmy przyjaciól . Tony zlota i brylantów. e jest to droga do zwi.. do gazet i na ekrany telewizorów. Lepiej siedzieç icho.000 dolarów 19.. wraz z Organizacjà Wyzwolenia Palestyny.000 dolarów 9. Miliardy dolarów.. Bo któ ma w Kraju Rad dolary poza KPZS? A partia podobnych apel i nigdy nie chcila sluchaç. Grupy mafijne wspólpracujàce ch. Banki Amsterdamu.kszenia wydajnoÊci pracy. . Gorbaczow slucha uwa nie. nie da ich. .000 dolarów 17...000 dolarów 8.7. czasowo lub stale przebywajàcych w ZSRS. Mo e to prowokacja KGB? Czlowiek poka e dolary i wlepià mu dziesi. Làcznie blisko 40 milionów dolarów rocznie. wyleczyç..000 dolarów 22.000 dolarów 10. Spólki joint v enture. blagajàc rozpaczliw ie: Czteroletnia dziewczynka jest chora na bialaczk. Tymczasem w kraju trwa szale stwo kampanii antyalkoholowej.000 dolarów 16. Nowo narodzona jawnoÊç wdziera si. Komunistyczna Partia Danii 350. Szefom partii wydaje s i.J Lecz póki mama malej b.c i teraz.J podj. firmy widma . Potrzeba 3 tysi. Komunistyczna Partia Libanu 500. Londynu. Komunistyczna Partia Egiptu 230.ç lat. czy nie mo na go leczyç w kraju? A czy rodzice nie pracujà przypadkiem w tajnych instytucjach? Czy ni e zamierzajà szkalowaç naszego ustroju?). Komunistyczna Partia Indii 500. wydatki na pobyt (delegacje slu bowe. jeÊli porównaç z innymi subsydiami. bo si. Komunistyczna Partia Argentyny 400. gdy czegoÊ nie rozumie.000 dolarów 15.la si. Podpisuje dokumenty. udowadnia swoje racje. wypoczynek. cyfry i jeszcze raz cyfry. Cyfry. towarzyszu.. nie slyszy wi. Komunistyczna Partia Hiszpanii 300. A jeÊli nawet ktoÊ ma ukryte kilka tysi.000 dolarów 13. .000 dolarów II.000 dolarów 20. Maxwella. Simady. Komunistyczna Partia Syrii 250.. Wydatki na ksztalcenie partyjnych aparatczyków ze wszystkich krajów Êwiata w Instytuci e Nauk Spolecznych przy KC KPZS. Zgo dzicie si. spiera si. by uratowaç to ycie. Komunistyczna Partia Wenezueli 500..cy dolarów.. Komunistyczna Partia Wloch 500.dzie zalatwiaç formalnoÊci wyjazdowe (Po co jedzie do RFN? Czy rzeczywiÊcie dz iecko jest chore. Podstawieni milionerzy w rodzaju Hammera. pokryç koszty leczenia dziewczynki i zaprasza jà z wraz rodzicami do Hamburga [. Komunistyczna Partia Iraku 400. e to niewiele. W naszym kraju choroby tej nie da si. Komunistyczna Partia Austrii 250.

ki but i omal jej nie stratowal w pieluszkach.. Kreml zareago wal na katastrof. Po eksplozji w czarnobylskiej elektrowni atomow ej stra acy gasili po ar bez wlaÊciwej odzie y ochronnej. bomb atomowych zrzuconych na Hiroszim. które kom uniÊci wypowiedzieli spolecze stwu. ku. Rosji. Telewizja nadawala rzewne scenki o zakochanych. i Nag asaki. k tórzy sluchajà Êpiewu slowików nad rzekà Prypeç. porazilo setki tysi. najcz. Promieniowanie.la si. emitowana tr iego dnia po katastrofie). wojna atomowa tylko jej brakowalo w bogatym rejestrze wojen. Zacz. Ameryka skie satelity zwiadowcze szybko poinformowaly Êwiat o skali tej katastrofy. zgodnie ze sprawdzonà praktykà rewolucyjnej tradycji. Na Êwie o narodzonà jawnoÊç opadl ci. A potem byl Czarnobyl.Êciej tylko w mundurach. republik nadbaltyckich. Bialorusi.chora dziewczynka umrze. ogromne obszary Ukrainy. Nikomu nawet do glowy nie przyszlo ewaku owaç mieszka ców. Oblok radioak tywny plynàl nad Europà Wschodnià i Ârodkowà i dotarl a do Szwecji. Kraje zachodnie ze zgrozà przystàpily do natychmiastowej ewakuacji swych obywateli z napro mieniowanych regionów. albo o mlodych matkach spacerujàcych ze swymi maluchami w wózkach lub trzymajàcych je na r.cy ludzi. (tak wlaÊnie zatytulowana byla audycja Slowiki nad Prypecià . przewy szajàce radiacj. który ma na celu wywolanie kolejnej histerii antysowieckiej . Krzyk zgrozy i rozpaczy zachodnich Êrodków przekazu nazwano prowokacyjnym zgielkiem.. przynajmniej z najbli szego sàsiedztwa wybuchu. Dziarscy telereporterzy 110 .

z polecenia Gorba czowa. Liczyla na obiecane przez Gorbaczowa kredyty zachodni e.la prawda o jego brudnych. jakie b. Pos. wszystkich nieszcz.lo si. wypadaly z torów pociàgi.cej socjalizmu! wolal Gorbaczow w Waszyngtonie. Podczas gdy Moskwa starala si. A co pani powie o tym propagandowym zgielku. Tymczasem kraj padal ofiarà kolejnych ka tastrof.pna ironia dziejów sprawila... spotykal si. na imperium sowieckim demony Korei. nowy etap pot. prochu zamienil na glowice nuklearne. Ton. krwawych dzieja ch. wylatywaly w powietrze rurociàgi gazowe i naftowe. Ogromne obszary ska one. by wyraziç nienawiÊç do naszego ustroju i sowieckich obywateli. Na ginàcy kraj niczym groêny wodospad run.biorcami i bankierami. Uczestnicy wielotysi. ogólna liczba zmarlych dzieci j st utajniona do dzisiaj.dà jej skutki dla Êwiata.tnowano Stalina w prasie.podsuwali im mikrofony i zadawali idiotyczne pytania: Jak si. zapomni anego od czasów staro ytnych.Êç Komunistycznà Parti. Okrutnie mÊcily si. rozpadalo si. rozbijaly si. Londynie . politykami. Pary u. mlode mamy. WÊród tego rozpadu i gnicia rozkwitala jawnoÊç. Ka da okazja jest dla nich dob ra. p opozycjami globalnych przeobra e Êwiata.. Na dowód. razem na setki miliardów dolarów i wymagalo wysilku. pani czuje? .ly transatlantyckie statki pasa erskie i lodzie strategiczne. samoloty pasa erskie i wojsk owe. enklawa systemu. Spolecze stwo ockn. Ów wytwór szalonych. radiu i tele wizji.la si. który przyslowiowà beczk. na ekranach kin i na deskach scenicznych niemal przez okràglà dob. któremu Zwiàzek Sowiecki zdecydowanie nie mógl podolaç. Jeêdzil po krajach Europy Zachodniej. wcià jeszcze ywiolowych i chaotycznych. Przeklinano i pi. Wcià p rowal o pieriestrojce i glasnosti . Eksplozja w Czarnobylu przyspieszyla bieg nieodwracalnych wydarze . e nie sà to puste slowa. utopijnych idei mial byç skuteczny w pa stwie niewolniczym. Gorbaczow nie zawiódl jej zaufania. Imperium sowie ckie umieralo. katastofy. coraz cz. straty przemyslowe wszystko to skladalo si. latal do Ameryki. zainicjowano w kraju. z p rezydentami. Pól roku póêniej ich dzieci zacznà jedno po drugim umieraç.. ata ziem rolnych i poglowia bydla. e w XX wieku pojawila si. przedsi. Partia zaÊ reagowala ospale. ukryç lub pomniejszyç skal. Za chód ju rozumial. który wszczàl Zachód po awarii w elektrow ni atomowej? Nie pierwszy raz tak ujadajà oburzaly si. Wi. premierami. Najbardziej bezlitosna byla wszak e zemsta fatalnego systemu gospodarczego. uderzajàc rykoszetem w KPZS. Kampania ta jednak z miejsca wyÊlizgn.. czarujàc wszystkich swà ideà nowego myÊlenia . nej kampanii demaskowania stalinizmu.cej demokracji! Wi. królami i królowymi. koniecznoÊç przesiedlenia z nich mnóstwa mieszka ców. Jeszcze okrutniej mÊcil si. szly z dymem fabryki. jak mogla. spod kontroli partyjnej. kraj za trwajàcà ponad siedemdziesiàt lat zbrodniczà okupacj.cznych wieców. Wi.Êci ej wskazywali glównà przyczyn. szeroko mlode kobiety. Zwiàzku Sowieckiego i stworzone przez nià zbro nicze organy wladzy pa stwowej.. w oczach.cej jawnoÊci! i w Bonn. Wspaniale! uÊmiechaly si.

kszà ni ta. a do chwili.ênia. niestet y. publicznie. i za granicà nawolywaç: Wi. Demokracja i socjalizm. przy z bli eniu mogly spowodowaç eksplozj. (Nieublagana pas ja nomenklatury. Zaczàl i w domu. jedynym potwierdzeniem slynnego hasla Naród i partia to jednoÊç! . Pietrown. Siedmiocyfrowe kwoty drukowane w gazetach czerwonà farbà sensacyjnie wie czà pierwsze stronice europejs kiej prasy.la przez zachodnie stolice z kartà kredytowà American Express. We wszystkich podró ach towarzyszyla gensekowi mal onka. Wreszcie polàczyl oba te apele. dawano Gorbaczowowi na Zach odzie pieniàdze. Mkn. Kupila na aukcji zlote wielkanocne jajko Faberge. po nim. ona Chruszczowa poczciwa Nina Pietrowna rzadko pokazywala si.Wi. która miala miejsce w Czarnobylu. Ju wypuÊciliÊmy zapewnia Gorbaczow.êniów politycznych . Gorbaczow imponowal Zachodowi. WypuÊcie wszystkich wi. a za nià calej ludnoÊci do zdobywania zagranicznych ciuchów byla. choç. te mial ten drobiazg unikatowà 2. 111 .5 miliona dolarów.zionych. e w ogóle nie wiedzà. Jednak e byly to sumy niewielkie i mialy charakter kredytów docelowych. Stalina. klientki. jaki jest kos zt zamówienia. jak si.) Raisa Maksimowna zarzuca zamówieniami Diora i Cardina. tak jak obiecal to partii. powolujàc si. gdy ujrzeli na pogrzebie wdow. na arenie mi. jeszcze wi.cej dyscypliny! pouczal swych rodaków ju po powrocie do domu. Po raz pierwszy dwaj slynni kreatorzy mody odmawiajà dziennikarzom odpowiedzi na pytanie.cej demokracj i! Wi.dzynarodowej.kszy szacunek.c pokazano mu listy uwi.) Owszem.) Raisa Maksimowna znacznie przerastala swoje poprzedniczki. Tony zachodnich przedmiotów codziennego u ytku strato i wdeptaly w bloto caly pakiet nieÊmielielnych idei Marksa. Lecz sprytni urnaliÊci i tak dowiadujà si. by zdobyç ten unikatowy bibelot. na tajemnic. z dokladnoÊcià do jednego wi.cej socjalizmu! Nie pozostalo to nie zauwa one. okazalo. czy jest onaty. którzy zbiegli si.cy funtów st erlingów. przydajàc pa stwu Gorbaczow solidnoÊci. Wi. Co do Andropowa. zawstydzajàc bogatych kolekcjonerów. Nadie d. Zamówila dla siebie identyczne kolczyki jak Margaret Thatcher za marne 70 tysi. (Stalin zlikwidowal swojà on. Bre niew zaÊ swà Wiktori. wszystkiego w urz. dziennikarze zachodni zapewn iali. na dlugo przed pojawieniem s i. niczym dwie masy krytyczne uranu. dzie podatkowym. trzymal niemal w areszcie domowym. handlowà i proÊb. ewidentnym. pustoszàc sklepy ju bilerskie i sklepy z antykami. Nikt z jego poprzedników nie byl tak szczery i otwa rty. Odtàd para ta budzi jeszcze wi. (Zaledwie kilka takich arcydziel zrobil slynny rosyjski jubiler na zamówi enie rodziny carskiej. Lenina. Cen. z c alego Êwiata.

nie ma odzie y. Dawny plan dyplomacji dolarowej prezydenta Williama Howarda Tafta wszedl w ostat nià faz. systemy làcznoÊci kosmicznej i bro laserowa. e ogromny potencjal jàdrowy. przeczuwajà. jej tysiàce rakiet w bazach naziemnych. jak si. najwi. dysponujàca wi. sà.kszà liczbà czolgów ni pozostale kraje razem wzi.êniów politycznych zaczàl uczestniczyç w yciu spolecznym kraju. wyladowane odzie à.cy ludzi. okazalo. zacz. nauczyli si. Armia sow iecka mogla si. Zamiast bomb i pocisków pora al i zabijal dolar. nie ma gdzie mi eszkaç. Gdyby toÊ nie wiedzial.la si. Erywaniu i innych du ych miastac h Rosji sowieckiej.Êliwy kraj. przydaç wylàcznie do rozladowywania ameryka skich samolotów. mo liwoÊç zalatwienia porachunków z znienawidzonym re ymem. Ich rodzice musieli w poplochu uciekaç z Azji Ârodkowej i Zakaukazia przed krwawymi pogromami i rzezià. jes zcze nie zdobyty rynek. Ogromne wojskowe samoloty transportowe USA i NA TO czarne Herkulesy przeznaczone d o szybkiego przerzucania ameryka skich oddzialów szybkiego reagowania do stref zagro onych przez wojska sowieckie . niejako dopelnieniem katastofy czarnobylskiej. Potworne trz. jeden za drugim làdowaly w Moskwie. Czy by zacz. Dzieci ormia skie.ksza na Êwiecie armia. morskich i lotniczych. zajmowal ostatni. nie ma strzykawek jednorazowego u ytku. móglby pomyÊleç. Mi sku. e oto wreszcie pojawila si. trzecia wojna Êwiatowa? Tak. ny strumie wi. bez cieplej odz ie y i bez ywnoÊci. niedzieci. I jak zwykle. bezu yteczne. A co na to ukochana partia? Ekrany telewizyjne ukazujà calemu krajowi wycie czone buzie czarnobylskich dzieci. Znów partia rzàdzàca krajem zademonstrowala absolutnà oboj. wywiezione z Baku.Skàd je wzi. calkowicie niepotrzebne. Dzieci rosyjskie.ce spojrzenia. Zachód pragnàl choç w jakikolwiek sposób zmniejszyç cierpienia ludnoÊci umierajàcego kraju.te. likwidowal bez trudu resztki oporu. tego Êwietnie ju podczas drugiej wojny Êwiatowej. co wiozà Herkulesy . zaskoczyla caly kraj. wydobyte spod ruin domów.tnoÊç wobec licznych tragedii. które spadly a i tak ju nieszcz. uzmyslowil wszystkim. przeformowujà si. Kataklizm ten stal si. Pot.. Poczàtek inwazji nieprzyjacie lskiej przeprowadzanej na tak ogromnà skal. i ch zrozpaczone. które w samym Êrodku zimy mieszkajà w dziurawych namiotach. ywnoÊcià i lekami.. gdzie na ich oczach mordowano rodziców. A krajem wstrzàsajà agonalne drgawki. a czarnobylska eksplozja wyrwala j e z zawiasów. w marszu. e Amerykanie przeprowadzajà jednà ze swych wielkich operacji dzania desantu na terenie przeciwnika. Pól miliona osób stracilo dach nad glowà. Ro zpacz w oczach lekarzy: nie ma lekarstw. Ratujcie dzieci sà przecie naszà przyszloÊcià! .li? Co robi KGB? Lecz w lagrach bramy ju byly szeroko rozwarte.sienie ziemi w Armenii zabralo yci e ponad trzydziestu tysi. Ludzie ci ksztaltujà na nowo swe polityczne oblicze.la si.

Spelniç proÊb. Êwieckie i koÊcielne. Spelniç proÊb. by zarezerwowal dla tow. ÂciÊle tajne.cy dolarów.. mobilizujà ywatne fundacje charytatywne. majà krawaty z importu. Sekretarz generalny KC KPZS M. Gorbaczow. Jensena i przyznaç mu 357 tysi.bach i rozbieganych oczach. Zagladina wska zanà kwot. Gorbaczow.87 112 . na cele specjalne.02. Zarzàdzajàcy sprawami KPZS N. tow. Zleciç Bankowi Pa stwowemu (tow. 3. Dajcie.pujàcej treÊci: ÂciÊle tajne. Lecz zamiast dzieci zjawiajà si. Pawlow). Pawlow). tylko one mogà uratowaç dzieci! Dajcie 5 tysi. Anglii. l. wydzielajà Êrodki na przewiezienie do USA i Europy Zachodniej dzie ci chorych i cierpiàcych wskutek katastrof spolecznych. 3. dajcie. Kruczyna . Na apel odpowiadajà firmy zachodnie. P 180/74 z 14. Zleciç Bankowi Pa stwowemu (tow. Kruczyna .87 Dotyczy: proÊby wladz Komunistycznej Partii Indii. jakieÊ typy o spasio nych g. Hol andii.01. Sà ubrani w porzàdne garnitury. P 157/251 z 03. Zagladina wymi enionà sum.. Sekretarz generalny KC KPZS M. ÂciÊle tajne. wladz Komunistycznej Patiii Indii i przeznaczyç na potrzeby budownic twa partyjnego jeden milion 258 tysi. l.0 I . P 159/48 z 30.. Pieniàdze przeslaç na konto Komunistycznej Partii Indii w banku kalkuckim.. 2. 2.S. by wyslaç te dzieci na leczenie do klinik w Niemczech.cy 941 koron du skich na pokrycie bud etu patiyjnego w zwiàzku z inflacjà.87 Dotyczy: proÊby czlonka wladz Komunistycznej Patiii Danii. Czy to sà dzieci z Czarnobyla? W tym samym czasie na Starym Placu rozpatrywane sà dokumenty nast. Z arzàdzajàcy sprawami KPZS NJ. czlonka wladz Komunistycznej Patiii Danii tow.cy 890 rubli.dzy zleciç KGB. wysylajà ochotników-lekarzy.S. J. na cele specjalne. Âlà pieniàdze. Jensena. by zarezerwowal dla tow. Przekazanie pieni. dajcie.Dajcie 2 tysiàce dolarów na strzykawki! Dajcie 3 tysiàce dolarów na zachodnie lekarstwa.

a jego odwolano ze stanowiska.J ÂciÊle tajne.zyka w g. Kossuta l. Gdy Chund gurua odmówil. bez slowa odszedlem . dobrze .] w jednym z regionów Gruzji.tnie) w jej starani ach.87 Dotyczy: proÊby czlonka kierownictwa Komunistycznej Patiii Maroka. któremu bezpoÊrednio podlegal.. Chund gurua spytal. Kto nie placi.cy dolarów na leczenie [. daje du o szmalu. reform i demokratycznych przeobra e ..cz ywe uosobienie nowego myÊlenia . Ch. do zwierzchnika.J Ministrem spraw zagranicznych. Saida i wyplaciç mu 25 tysi. W 1978 roku zostal on naczelnikiem OBCHSS [Oddzial walki z grabie à i spekulacjà T. I tak wlaÊnie. Zbyt skrupulatny oficer odmówil.cy dolarów [. Odpowiedzieç pozytywnie na proÊb.02. skazanego przez sàd i wtràconego do lagru. prostota prezydenta Busha. Ksztalowanie struktur wladzy pa stwowej na podstaw .. Wo lno Ê ç s lowa. sekretarza generalnego Komunistycznej Partii USA i wydzieliç mu na i mprezy zwiàzane z jubileuszem Komunistycznej Partii USA 500 tysi. chocia dr oga do cywilizacji jest prosta.: Twoje miejsce. tow.02. czlonka wladz KPW tow.ba na glowie wspomina Chund gurua. Gdy zglosil si. W i elopartyjno Ê ç. u was zbyt wolno. Saida.tnie pomo emy Rosji (nazwà ZSRS poslugiwano si. czlonka kierownictwa Komunistycznej Partii Egip tu tow. Ali Jata i prz yznaç mu jeden milion 870 tysi. l. o co ci.dziesz musial placiç . Kossuta i wyplaciç mu na osobiste wydatki 633 tysiàce 765 lirów (85 dolarów) ÂciÊle tajne P 166/51 l z 13.: Sprzàtnij w wiosce Ord onikidze maga yniera wytwórni herbaty Kantari.la . gorzko aluje . Bl. zostal ministrem spr aw zagranicznych.87 Dotyczy: proÊby czlonka wladz Komunistycznej Partii Egiptu. P 181/373 z 18. Wówczas two je stosunki ze wszystkimi ukladalyby si. co konkretnie znaczy sprzàtnàç i otrzymal wyraênà odp go ziemia pochlon...87 Dotyczy: proÊby czlonka kierownictwa Komunistycznej Partii Wloch. màdry uÊmiech prezydenta Mitteranda. po odejÊciu zgrzybialego Gromyki. Spelniç proÊb. lecz wytrwale prosi o nowe kredyty. otrzymal od niego takà oto rad. W p oszukiwaniu sprawiedliwoÊci Chund gurua dotarl do samego Eduarda Szewardnadze. i bez natr. tow. w których Gorbaczow zlo yl ju wizyt. wr. a nie b. zapomnialem j. Szewardnadze wysluchal oficera i uÊmiechajàc si. Halla. Jednak wszystko posuwa si.kitne oczy kanclerza Kohla. magazyniera zamordowal ktoÊ inny. by wejÊç na drog. Ali Jata. l. zostal Eduard Sze wardnadze czarujàcy. lagodna kobiecoÊç Ma rgaret Thatcher..cy 762 dirchamy 85 centymów na zakup 548 966 kilogramów papieru dla potrzeb prasy patiy jnej [. stateczny. prosili.. Wlosy stan. tow. otrzymal kolejnà propozycj. Trzeba za nie placiç.02. l.Dotyczy: proÊby sekretarza generalnego Komunistycznej Partii USA. Spelniç proÊb. l) 1) Niedawno prasa opublikowala zeznania oficera milicji MSW Gruzji Nodari Chund gu rua.] ÂciÊle tajne. zauwa yl: Nodari. ZadoÊçuczyniç proÊbie czlonka wladz Komunistycznej Partii Marokka tow...R.bie. tow. Gdy tylko wyszedl z gmachu KC.ly mi d. Nie byl on ju wówczas szefem MSW.ctwa. zostal aresztowany. dobrotliwie. P 161/491 z 11. kochany.. trzeba bylo zrobiç to. Nowy minister odwiedza kraje. rzadko i niech.

ty! Co wyÊcie robili przez te siedemdziesiàt lat? No dobrze. Gospodarka. Nie mamy koszar dla oli dla dzieci wojskowych. Wszystkie wasze propozycje sà sluszne..Êcie cytowal nie Pikula. I to jak najpr. rozczytywal si. W s z y s t k o j e s t t a k i e p r o s t e .. Uspokajalo to nieco jego kolegów z politbiura. I po cichutku. w powieÊciach Walent yna Pikula. Co mówil Wlodzimierz llicz. której wzorcem jest obecnie dolar. przez jakiÊ czas. zarówno Amerykanie. jak sam kiedyÊ wyznal. Sprawdzamy nasz kurs wedlug Lenina. towarzysze: «To na dlugo i na powa nie». To na poczàtek. nie ma te szkól i przed Bo e Êwi. Naturalnie. czyli poprzez wolne wybory. Innymi slowy . A co zrobil Stalin? Znieksztalcil. Zbu dujemy domy mieszkalne i szkoly dla waszych oficerów i ich dzieci . a wydajecie miliardy na tzw. a Michail Siergiejewicz. Za granicà Michail Gorbaczow nawet zacytowal kiedyÊ Disraelego.biorczoÊci. Ale z niego erudyta! Lenin w rzadkich wolnych chwilach rozkoszowal si.. Swoboda dla prywatnej przedsi. I l e? Trzy i pól miliarda dolarów.cej socjalizmu! dodawal otuchy swym speszonym nieco towarzys om sekretarz gener alny. lekturà dziel Hegla w o ryginale. to nie problem. Wi.trzne A nasze wojska w Europie Wschodniej? Komu one szkodzà? Niech siedzà w koszarach i nie wtràcajà si. Ale nie ma dokàd ich wyprowadzaç. lecz by je zrealizowaç. zdefo rmowal idee leninowskie. zdumiewajàc dziennikar zy zachodnich. gdy wprowadzal Nowà Polityk.ie woli calego narodu. do niczego. No i jeszcze jedno: prosicie o po yczki. Ekonomicznà? Mówil. kraje demokr acji ludowej. Ale musimy jeszcze wyprowadziç wojska z Afga nistanu. zaczàl 113 . podlàczona do rynku Êwiatowego z walutà wymienialnà. gloszàc hasla wspólpracy zamiast konfrontacji . Proponujemy wam takà oto konkretnà pomoc: weêmiemy te kraje na utrzymanie. a wy pieniàdze przeznaczone dla nich wlo ycie w reformy wewn. dzy . Stalin uwielbial Machiavellego. potrzeba mnóstwa pieni. olnierzy. lecz Lenina. Zresztà wojsko t mo emy utrzymaç.dzej. jak i wy wyprowadzi cie swoje wojska z Europy. wolny handel.. Na szcz.

? Zlikwidowaç wladz. Lecz jeszcze bardziej byl tego Êwiadom glówny id eolog partii. one. by zniszczyç parti. Na nikogo nie podnosi glosu. musial z obowiàzku czytaç Lenina. ani bezwzgl. Dla zawodowych aparatczyków publikowano specjalne Zeszyty Leninowskie . rzestano rozstrzeliwaç i prosz. Jàdro nauki Lenina trzeba jednak znaç dokladnie.budowaç koszarowy socjalizm. niezb. co m amy obecnie. Wolny handel. mi. Wadim Miedwiediew. JawnoÊç jako zasada ycia spolecznego. Gorbaczow wiedzial o tym doskonale. to najpewniej do domu w ariatów. I jak zwykle mial racj. sowiec kà? Pogrzebaç wielkie dzielo Lenina? A có to znów za wolne wybory? Có to za zjazdy rad? Gorbaczowa trudno jednak chwyciç za ga dlo. 2. Trudno bylo znaleêç w Rosji sowieckiej bodaj trzech bieglych w marksizmie.. a zwlaszcza jego naj wa niejsze prace: Jak organizowaç wspólzawodnictwo socjalistyczne. bur uazyjna demokracja.cej bylo cytatów. e zostanie sekretarzem choçby podstawowej organizacji partyjnej. przed czym zawsze przestrzegal Lenin: Naszà parti. Czasem ze znajomoÊci tych zeszytów (byl taki okres za Stalina. Zalecano lektur. WielopartyjnoÊç i falszywa.. Ka dy z aparatczyków wiedzial. dajmy na to.dnemu. ile do wykorzystania podczas publicznych wystàpie . i socjalizm mogà zniszczyç i zniszczà: 1. stokroç gorsze ni wszyscy Kolczakowie i Denikinowie razem wzi. No i to wlaÊnie. nie organizuje katastrof samochodowych ani przedwczesn . czym si. ze Êciàgaczkà z idei leninowskich.ci.Ludzie przestali pracowaç i tylko wcià wrzeszczà na wiecach. e przeczytali dziela Lenina od deski do deski. to sko czylo. NiegdyÊ profesor historii ZSRS.) 3. Reszt. skoro ka dy aparatczyk nosil Ilji cza w sercu? Ka dy zresztà wiedzial.. Bo po có nomenklatura miala by czytaç Lenina i wyjaÊniaç niuanse zró owanych poglàdów. mialby nikle nadzieje na to. pracy i zgromadze . Tylko zbijajà z tropu. tym wystàpienie uchodzilo za lepsze. prac Le nina te mo na byloby utajniç. nale alo je bowiem zaczynaç i ko czyç cytatami z Lenina. Nie sà nikomu potrzebne. to ani bojaêliwemu Miedwiediewowi. Bylo to dla nich nieciekawe. Im i. Wiele w nich sprzecznoÊci. Gorbaczow jest w gl..çdziesiàt wydanych oficjalnie tomów pism Lenina. poniewa sà sluszne! .pemu Ligaczowowi. jak obrazowo wyra al si. e nauki Lenina sà niezwyci. WolnoÊç slowa.dnyc h w danym momencie ycia partyjnego. którzy mogl iby bez cienia klamstwa potwierdziç.bi duszy demokratà.dzy nim a Kautskim lub Martowem. lecz t. (Jest to. wódz proletariatu. Gdyby gdzieÊ mial trafiç. A co mówil Lenin? Mówil.Êciej rozstrzeliwaç wrogów. doprowadzilo do tego. e trzeba cz. kto przestudiowalby wszystkie pi. towarzysze. którzy nie zamierzali nigdy ich czytaç. Dokàd wi. e co najmniej jedna czwarta tych dziel byla utajniona i dost. 4. Nie udalo si.p do nich mieli tylko ci. Po pierwsze dlatego. Kolejne zadania wladzy sowieckiej. zeszytów nie tyle w celach ksztalcen iowych. a potem w czasach And ropowa) urzàdzano dla nomenklatury slynne leninowskie zaliczenia . KtoÊ.c zmierza Gorbaczow? Dà y do tego.

. e nie nadajecie si. choç trudno je bylo nazwaç wolnymi . poczàtek znik n. e w kraju uksztaltowal si. Wi. lecz do rad trzeba wejÊç drogà wyborów. Grunt to zaczàç. sàdownictwo. Czy byÊcie si. pierwsi sekretarz e.. towarzysze ? Przecie macie w swych r. Nic strasznego.stwa w wyborach do rad. eby ta lekcja czegoÊ was nauczyla. Zamiast niego na posiedzeniach Rady Najwy szej. I nikt tego nie powinien glupio komentowaç. co mówil Lenin. ju od dawna czuli za sobà zniecierpliwione oddechy drugich sekretarzy. nie ma dwuwladz y.tacie. lecz w warunkach nowego myÊlenia jest to po prostu pluralizm. sekretarze obkomów i przewodniczàcy rad. rozwinie. proces si. A spolecze stwo jest bardzo wra liwe. a wszystko si. Ale i tak to niedobrze.biç. Znaczy to. równie na pierwszych sekretarzy.Pami. Katastrofalna kl. na Lenina. W owym czasie wczeÊniejsze powiedzonko Gorbaczowa bowiem tak zacznie si. bali wyborów? No dobrze. przed czym przestrzegal. wywolala wewnàtrzpartyjny skandal.. Êrodki informacji. To przecie wspaniale rozwiàzanie: mo na byç pierwszym sekretarzem. a równoczeÊnie przewodniczàcym rady. w tym wypadku mniej jest istotne. Zresztà. to znaczy. Jest szczery. Widzi.. I nie t rzeba powolywaç si. co pisa l o tym Lenin? Spolecze stwo to. e w politbiurze i w KC uksztaltowala si.. Wniosek genseka byl jednoznaczny: skoro nie potrafiliÊcie zorganizowaç wlasnego zwyc i. Na altematywnych zasadach.c nie martwcie si.cie stanowisk przewodniczàcych rad.stwa w wyborach. po prostu jednà z ni szych instancji partyjnych. Przecie chc. której przewodniczàcym sekretarz generalny zostal w 1987 roku. Gorbaczow nie przyjmowal pretensji pod swym adresem. Dla przykladu. Grunt.lo. wykrzy kiwal on w stanie euforii: Kartek do prezydium nie przynosiç.ych zawalów serca. Tak naprawd.kach wszystko: wladz. Skoro wy. Pierwsi sekretarze nie mieli adn ej mo liwoÊci manewru. otwarty i dost. Czemu patrzycie z takim przera eniem.. e nie mieliÊcie adnego kontaktu ze spolecze stwem. Towarzysze sàdzà. uksztaltuje. po gl.pny. przeciwko niemu opozy cja. lepiej. Dla KPZS zarezerwujemy sto miejsc bez alternatywnych kandydatur.. b. nieuzasadniony system dwuwladzy. to musicie zdawaç sobie spraw. eby wam ylo si. Wolne wybory umo liwià jednak sekretarzom partyjnym obj.ska KPZS podczas wyborów.dzie to brzemienne w skutk i. Rady staly si. towarzysze! Teraz Gorbaczow mówil spokojnie i zrozumiale. nie potrafiliÊcie zorganizowaç wlasnego zwyci. Pierwszego sekretarza wyznacza K C. Za jednym zamache m 85% pierwszych sekretarzy utracilo 114 . Wiem nie gorzej ni wy.

lecz przywracal ponownie. dokola. Nie zwolywano jej od czasów przedwo jennych. zepchnàwszy w niebyt wszechpot. Trupy mal onków Ceausescu...swoje stanowiska. p.dziç wierchuszk. Dalo to Gorbaczowowi pretekst. Dzasochow. a zarazem trener grajàcy na boisku. le àce na Êniegu. dyspozy tor i glówny strzelec. aden z nich nie piÊnie zlego slowa o geseku. wreszcie za àdala zwolania wszechzwiàzkowej konferencji partyjnej. nastàpilo zjednoczenie Niemiec. spuszczal z la cucha na swych kolegów z KC i politbiura halaÊliwà sfor. a ÊciÊlej Gorbaczowowi na glow. próbowali zaszczuç na Êm u Êledczych.dzàc wraz z Kriuczkowem. Gorbaczow jak kapitan dru yny hokejowej. pieni. Na pol itbiurze mo na w zasadzie polegaç sà tam Szewardnadze. wylàduje. Falin.cznie. w jed nej z sowieckich baz wojskowych. do Jelcyna i Szewardnadzego. Solomiencewa. wyglàdaly jak groêne ostrz e dla tych. nego niegdyÊ Griszyna ( co nie udalo si. urzàdzala Gorbaczowowi his teryczne sceny. WlaÊciciel NRD byl do tego stopnia pewny siebie. to prosz. zawsze otwieranej w stosownej chwili. na Placu Czerwonym.dzy ze swego konta w berli skim banku. myÊlàc. Tymczasem rewolucja antykomunistyczna zmiotla komunistyczne rzàdy w krajach Europy Wschodniej. pilot niemiecki. Jazowem i Pugo w stron. nie mówiàc ju o takich obecnie pionkach jak Griszyn. ju w nowym charakterze. ktorzy nie mieli ochoty sluchaç nàjmàdrzejszego i najsprytniejszego spoÊród genseków. nawet Andropowowi). Zr.. e zapomnial (a mo e po prostu nie zdà yl ) przekazaç za granic. Niczym manna z niebios spadl na Plac Czerwony. Rewolucja drugich W tym samym czasie do Moskwy wezwano pierwszego sekretarza obkomu swierdlowskieg o.. podejrzliwie rozglàdajàsi. Ci nie zawiodà. Gorbaczow ukryl ich zr. rozstrzelanych bez sàdu i Êledztwa.pca czlonka). z Reaganem lub Kohlem. I zaczàl niszczyç zagl. to porzucal ich. Gdy rozwÊcieczeni bolszewiccy wojacy . gry. a w KC Razu mowski. Ta zbuntowala si. Jelcyn (ten tylko jako zast. Borysa Jelcyna. kiedykolwiek kierujàcy partià. to znów zamykal jà do psiarni. to opuszczal pole bitwy na calà polow. którzy na nie czekali. sypaly z Ligaczowa. zwolajmy konferencj.. który zalo yl si. I pióra si.bie nomenklatury.li stanowiska pierwszych. sekretarzy! bezczelnie ironizowala prasa. Runàl mur berli ski. którzy niedawno obj.Êcie jego stary wypróbowany przyjaciel Jase . Erich Honecker schronil si. e Gdlian i Iwanow dzialajà z wlasnej inicjatywy.. Gorbaczow nie protestowal: skoro chcecie. Potem znów wracal do Jelcyna. z wojskiem od 1937 roku. Jakowlew. e wyrzuca go z boiska. bramki przeciwnika. muialo ustàpiç miejsca tym. to zbli al si. udawal.czny polityk i intrygant. Na szcz. Tak samo niegdyÊ Iwan Groêny chronil swych opryczników przed bojar skim odwetem. by rozp. sil zbrojnych kraju. Romanow lub Zajkow . by skonsultowaç si. Zostal on szefem moskiewskiego komitetu partii. Mathi as Rust. Drudzy sekretarze. nawet z Czebrikowa. zmies zawszy jà uprzednio na lamach prasy z blotem: Nic podobnego nie zdarzylo si. e doleci swym sportowym samolotem a do cerkwi Wasilija Bla ennego i tam. Wolski. Gdliana i Iwanowa. wszystko zrozumieli wlaÊciwie.

Podj.ziono Todora iwkowa. pracowaç. Lecz gdy tylko Jegor Kuêmicz pojawial si. w ZSRS). W takich warunkach. jeszcze w przededniu wolnych wyborów. W dodatku nie miala kandydata na lidera. która wym sila proces zasadniczych przeobra e ustrojowych w Polsce.ziony. Przywódca bulgarskiej partii komunistycznej i szef pa stwa zostal oskar ony o przywlaszczenie mienia pa stwowego oraz inne dzialania na szkod. pisarz.gierski? KPZS nigdy nie byla tak naprawd. zasiadl do okràglego stolu z przywódcami Polski Ludowe j. ani czeski wariant rozwoju wydarzell. nawiasem mówiàc. w jakich on. màdroÊç wodza proletariatu. jeszcze bardziej. e komunistyczny eksprzywódca Niemiec Wschodnich wykorzysta te pieniàdze na p artyzanckà wojn. Niech kupi tam przyzwoity dom. a przedtem zmuszony do pracy w charakterze tragarza. inicjator i przywódca SolidarnoÊci . toczyç w ZSRS. partià politycznà. wyzwole czà przeciwko Zachodowi. Z poczàtku próbowano stawiaç na Jegora Ligaczowa. dolarów (które otrzymal.la si. robotnik ze Stoczni Gda skiej. lecz natychmiast wyslal je do swoje j córki zamieszkalej w Chile.. od razu niczym dwa diably z pudelka wyskakiw ali z halasem Gdlian i Iwanow. Tym sa mym raz jeszcze potwierdzila si. Czeski dysydent Havel. do wladzy i oznaczaly koniec epoki PRL.gierski. Honecker. ze strachem obserwujàc genseka. Nawet w warunkach infantylnej w gruncie rzeczy walki.r Arafat wylàdowal swym samolotem w tej samej sowieckiej bazie i przywiózl Honeckerowi walizk.te tam postanowienia otworzyly SolidarnoÊci drog. Lecz nie urzàdzal partii ani rumu ski. pa stwa. Honecker przyjàl pieniàdze. jak przedszkolak w d ungli. ani w. oskar ajàc go o lapownictwo i malwersacje. W Bulgarii uwi.sa. jaka zacz. który móg lby zastàpiç Gorbaczowa.lo pytanie: który z tych wariantów bardziej jej odpowiada: rumu ski cz y w. Sàdzil naiwnie. w Êwietle jupiterów. To prawda. zalegla w okopach. W Budapeszcie komuniÊci tak e oddali wladz. le cz wcià jeszcze wià àc z nim pewne na 115 .sa zost al wkrótce pierwszym prezydentem trzeciej Rzeczypospolitej. Przera ala jà perspektyw a parlamentaryzmu. partia czula si. samo pojawienie si. podobny do wytwornych palaców. dobre czasy X XV zjazdu. który ostrzegal przed tym niebezpiecze stwem siedemdziesi. zostal prezydentem nowej Czechoslowacji. jeszcze niedawno wi. Przed KPZS stan. jak si. A utrzymania wladzy bala si. zauwa yl calkiem sluszn ie premier Mikolaj Ry kow. w ogóle nie da si. Lech Wal. przywykl mieszkaç przez ostatnie trzydzieÊci lat. Partia. tego czlowieka na trybunie przypominalo stare. wyrazil barwnie Aleksander Jakowlew. W warunkach jawnoÊci partia pracowaç nie mogla. Sam Wal.ciol eci temu.

e sekretarz generalny z awiódl zaufanie i nale y pilnie zwolaç plenum. Naturalnie. jak byç powinno. Podobnie bylo ze statystykà po drugiej wojnie Êwiatowej. Chruszczow ujawnil. jasne. Wkrótce staje si.ciu latach krwawej. by go zastàpiç kimÊ innym.stwa. Stanowisko przewodniczàcego Rady Najwy szej zajmuje stary i zdawaç by si. moglo. Tymczasem Gorbaczow przyjmuje w Moskwie jednego za drugim biznesmenów ameryka skich. Anatolij Lukianow.la upragnionego zwyci. Niech wszystko b. trzy miliony zaÊ ucieklo z kraju. wzrostowà tej liczby: rocznie okolo dwóch milionów. Armia przez z.la w ZSRS dwadzieÊcia mi lionów ofiar. Na korytarzach i w gabinetach KC ju dawno niczym syczàca kobra pelzla opinia . jako jedynego kandydata na to stanowisko wy suwa samego siebie. a zarazem ostatnim. lecz ile ich tam jest dokladnie. a nie od razu cesarzem? O ogólnokr ajowych wyborach nie ma mowy. zostaje on pierwszym.lo siedem milionów obywateli ZSRS. Po czym znów wyje d a na Zachód. po dziesi.tnaÊci e tysi. w niewoli u par tyzantów. Mim o to Rosja sowiecka nie osiàgn.. wycofujà si. poufne spotkania. Nikt tym danym nie wierzy. e zgin. Gorbaczowa wybierajà delegaci na zjeêdzie.dzieje. stalo? Wszystko bylo takie proste Gorbaczow uciekl z ukochanej partii na stanowisko prezydenta. czolgi i maszyny bojowe udekorowano wielkimi. Ostatni dowódca 40 armii general Iejte nant Gromow.cy rannych oraz inwalidów. e tym razem nie chodzi mu o kredyty. Od tej chwili mo na zaobserwowaç tendencj. Pewna liczba oficerów i olnierzy znajduje si. nikomu niepotrzebnej w ojny. awansuje na general-pulkownika. wierny przyjaciel prezydenta z czasów uniwersyteckich. Zatrzymuje dla siebie jednak stanowisko sekretarza generaln ego KPZS. e wojna pochlon. Nikt nie rozumie. któremu za zbrodnicze przeprowadzenie operacj i Magistrala nadano tytul bohatera Zwiàzu Sowieck iego. Na moÊcie granicznym gral y orkiestry.pczego. No to zastàpcie. wi. angielskich.by informuje o wlasnych stratach: pi. Oficjalnie zostajà uznane.ce! . e straty sà co najmniej trzy razy wi. prezydentem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Wsz. e propozycje strony sowieckiej sà interesujàce i korzystne.c w Rosji te powinien byç. Tymczasem wojska sowieckie. Co si.dzie tak. Wycofaniu si.lo ponad milion Afga czyków. e na afga skich weteranó t ju w kraju nie czeka i nikt ich nie potrzebuje. czerwonymi choràgwiami. lecz o wspólne. Ale spróbujcie tylko zmie iç prezydenta! Nic z tego za krótkie macie r. obiady. Warto si ad nimi zastanowiç. W tym czasie Michail Siergiejewicz po powrocie z kolejnej podró y zagranicznej oglas za swój zamiar wprowadzenia w ZSRS rzàdów prezydenckich. istniejà jednak uzasadnione podejrzenia. W ciàgu tych lat zgin. korzystne dla obu stron dzialania. Atakowani przez dziennika rzy biznesmeni odpowiadajà unikami. z Afganistanu. Narady. prócz Êwiata przest. Gorbaczow ze swej strony zapewnia korespondentów. nikt nie wie.ksze. oÊwiadczajàc tylko. Êniadania. w jakim celu. wojsk z Afganistanu nadano efektownà opraw. francuskich i japo skich. Cynicy szydzà: dlaczego Gorbaczow chce zostaç prezydentem.cy zabitych i szeÊçdziesiàt tysi.dzie sà prezydenci. choç nale aloby go postawiç przed sàdem. St alin utrzymywal.

Gorbaczow nie porzucil jeszcze ostatecznie swej partii. odwiedzal go dwa razy w tygodniu z tajnymi i ÊcÊle t ajnymi partyjnymi dokumentami: ÂciÊle tajne. lecz wcià jeszcze dysponowal prawie nieograniczonà wladzà sekretarza generalne go. 04. choçby minimalnej pomocy p artiom komunistycznym innych krajów.c zaczàç od zera i prac waç w warunkach. wielopartyjnoÊci. zgodnie z którym KPZS miala monopol polityczny w pa stwie. Jak e to mówil Lenin? Trzeba si. negatywnymi konsekwencjami..dzie pol egal najprawdopodobniej na tym.dzynarodowych KPZS. zabezpieczenia materialnego najwa niejszych dziala p artii. Cel ko cowy b. zwlaszcza w warunkach przejÊcia do gospodarki rynkowej. nauczyç handlu! Grunt to za116 .] istniejàcej wlasnoÊci partyjn j tworzyç planowo struktury «niewidzialnej » gospodarki partyjnej..B. w koniecznych przypadkach. nieuchronnie zagra a partii daleko idàcymi. Musi byç przy tym zachowana rozsàdna poufnoÊç przy wykorzys taniu w szeregu wypadków anonimowych firm.pc. ponadto uniewa niç artykul 6 Konstytucji . Kierunek rozwoju procesu politycznego w kraju. A wierny Kruczyna.89 O problemach wlasnoÊci partyjnej. jak dawniej.pcy Iwaszce. stworzenia stabilnych êródel jej finansowania w walucie zarówno krajowej. Gorbaczow podnosi zachwycone oczy na Kruczyn. maskujàcych swe bezpoÊrednie kontakty z KPZS. Ledwo Gorbaczow zostal prezydentem. Co prawda.l.12. zani echanie wlaÊciwych kroków dla dostosowania mienia partyjnego do wymogów dzialalnoÊci komercyjnej i wlàczenia go do normalnego obrotu gospodarczego. Towarzysze myÊlà po nowemu i jak najb ardziej slusznie: Partia powinna wchodziç wraz z calym krajem na rynek. Do pracy z nimi zostalby dopuszczony bardzo wàski kràg osób. Starano si.dami ka e spojrzeç po nowemu na kwesti. Niepokojàce dla KPZS symptomy mo na dostrzec ju dzisiaj.. Zale y od tego równie podstaw a materialna kontaktów mi. a ju przez kraj potoczyla si..Od tej chwili dni partii byly policzone. jak i obcej. ksztaltowanie si. wszystko to pod wieloma wzgl. do których partia nie nawykla. typ owany przez sekretarza generalnego KC KPZS lub jego zast. by poza «komersjalizacjà» [tak jest w tekÊcie . kampania nawolu jàca do postawienia KPZS przed sàdem i znacjonalizowania jej mienia. Jak wynika z doÊwiadcze partii komunistycznych Europy Wschodniej. Nale y wi. a tak e zdolnoÊç okazywania. przekazal spr awy organizacyjne KPZS swemu zast.

kwoty nie splaconych w terminie dlugów nale ne firmom «przyjaciól» (w milionach rubli transferowych) sà nast. równoczeÊnie «zinwentaryzowaç» wszystkie konkretne propozycje. Luczy ski. Przeprowadziç inwentaryzacj.5 «Teti editori».«Ksilon» (Wlochy) «Globus» (Austria) 2.czàç. l Wedlug danych sowieckich organizacji handlu zagranicznego. zawizowal jà Iwaszko. Wszystko to jest Êwietne.ly od konkretn ych partii i przeprowadziç konsultacje z tymi partiami. Wiesielkow. Tak. Zwlaszcza wspólpraca z firmami przyjaciól . e znalazly i. Bardzo mogà nam pomóc.6 «Globus» (Austria) 0. Mo na te wciàgaç do tego specjalistów. e firmy «przyjaciól».. Dostarczajà nam one wiele tow arów zachodnich.4 0. towarzysz Falin przygotowal w zwiàzku z tym stosownà atk.4 «Metalkim» (Portugalia) 0. one w niezwykle trudnej sytuacji finansowej.3 OPF (Francja) 0.cia kwestii zwiàzanych z «firmami przyjaciól» wynika stàd. a co to takiego? ÂciÊle tajna dyrektywa do rozeslania dla calego kraju. «Amilkara Pizza». a proces sam si. elastycznych organizacji gospodarczych pozostajàcych na wlasnym rozrachunku w formie przedsi. lecz potr zebny jest wasz podpis.liÊmy ostatnio du o dlugów.2 1.pujàce: «International Trading» (Japonia) OPF (Francja) 0. W obecnym czasie Wniesze-konombank otworzyl kre dyty w wymienionej ni ej wysokÊci (w milionach rubli transferowych) nast. Zagra a im bankructwo. sà wa nym kanalem dzialalnoÊci mi. Co jeszcze? Zaciàgn. jakich decyduje towarzysz lwaszko. zaufanych towarzyszy: Iwa szko. zwiàzane bezpoÊrednio lub poprzez poÊredników z partia nistycznymi swych krajów. «Editori Rieniti».. Za chwil. wlasnoÊci partyjnej w celu okreÊlenia mo liwoÊci wykorzystani jej w celach komercyjnych. a niekiedy sà wykonawcami ró nych zada naszej dzialalnoÊci z icznej [. w wielu sprawach slu à poÊrednictwem. Niech lwaszko sam odpisuje takie dokumenty. W resorcie towarzysza Kriuczkowa jest wielu ekspertów do spraw gospodarki zagranic znej. jakie naplyn.: Przypominam. Kruczyna. towarzyszu sekretarzu generalny. Na bazie obecnego mienia partyjnego nale y przystàpiç do tworzenia sieci niewielkich. Ja mam inne sprawy na glowie. spólek akcyjnych z udzialem firm «przyjaciól» i partii partnerskich. Szenin. Falin. rozwinie.3 «Numerica» (Portuugalia) 0. sporzàdzimy list.bi orstw joint venture.dzynarodowej KPZS...3 «Plambak» (RFN) O.J KoniecznoÊç pilnego rozstrzygni.9 . Manajenkow. Dzasochow.8 «Land ov Volk» (Dania) 0.pujàcym firmom: IT «Commercio» (Portugalia) 4.

3 0.0 1. 3. Wi.«Pergamon Press» (Anglia) 0.1 0..05 «Morning Star (Anglia) «Risospastis» (Grecja) «Kraus» (Austria) 24. «Locher». a nie ze Êrodków partyjny ymczasem ani Wniesze117 .1 «Papandopulos» (Grecja) «Agaliu» (Grecja) «Fidas» (Grecja) 2.5 «Druckhaus Nordem).1 0.1 0.4 «People Daily Word» (USA) «Unita» (Wlochy) 0.cy rubli transferowych odpowiada szef partyjnej administracji .2 0. «Dastim».: Ile tego razem? 60 milionów 350 tysi. e nale y je wyplaciç z bud etu pa stwa..5 .7 Cyfry ta czà Gorbaczowowi przed oczami.c o co chodzi? Zwróçcie im te dlugi! Problem polega na tym. «Barch International» (RFN) «Coopi» (Szwajcaria) «A vante» (Portugalia) «Land ofVolk» (Dania) «Vig Truck» (Szwecja) 0.1 0. Gensek szybko przerzuca kolejne dwie strony dlugiej listy i pyta Kruczyn.6 0.

jak i przeciwko rosyjskim okupantom .. Paczki dla uciekinierów przychodzily nawet z Konga. Tote z zainteresowaniem zerkal w stron. do tej akcji Mi. im ywnie podoba.la do Rosji. mówiàc slowami samego Gorbaczowa.dzy. co jest calkiem zrozumiale. arówek Bundeswehry wiozly ywnoÊç. Szewardnadzemu wyraêni e cià yla teka ministra spraw zagranicznych.snych wspólrodaków. trz. jskie. dostrzegli dla siebie wielkà szans. ile k o mo e . Wcià towarzyszyla im obawa. Porozmawiam z Gieraszczenkà. gdzie. spraw.li do siebie strzelaç. . Jako prezydenci w swych republikach aparatczycy mogliby robiç. francuskie.konombank. WyjaÊnimy t. zaraêliwy. sekundowala dobrze podsycona i finansowana kampania wyuzdanego nacjonalizmu .dzniali.li zostaç prezydentami.. Media ap elowaly do mieszka ców Rosji o pomoc dla nieszcz. chyba jeszcze za wczeÊnie na kolejny ruch. domów. zresztà tak jak wsz. ani dachu nad glowà. kto by ich nakarmil. szkól i przedszkoli. na uruch omienie nowych miejsc pracy. Z politbiura cicho i niepostrze enie ulotnil si.dzy nie mial nikt. n asilaly si. byli nikomu niepotrzebni.ce. co si . lecz i tam. Przyklad okazal s i. Porzucili swe domostwa i mienie.dzynarodowy Czerwony Krzy . Potrzebne byly miliony na budow. e chocia nie zestrzeliwano ich przy tej okazji. Ich dzieci nie mialy gdzie si. Nawet w cywilizowanych republikach nadbaltyckich. Co gorsza. Nie. Dobrze mówi prezydent. rychlo okazal o. jak si. nikt. na ratowanie przyszloÊci uchodêców. musieli placiç danin. wchodzàcych w sklad ZSRS. tak jakby to robily dla wlasnej arm ii otoczonej przez wroga. Wlàczyl si. Tymczasem. na Kremlu i na Starym Placu. W Moldawii Rosjanie i Mo ldawianie zacz. A w kraju trwa. parada suwerennoÊci . Lecz pieni. wi. antykomunistyczne nastroje i dzialania. P 145/7807. W republikach wszyscy pierwsi sekretarze partii zapragn. Na drodze do uzyskania narodowej suwerennoÊci partiom w republikach. co si. Oni zaÊ nie znaleêli ani pracy. Podawano numery kont z proÊbà o wplacanie pieniàdzy. e nagle pojawi si. skierowanego zarówno przec iwko najbli szym sàsiadom . poni aç si. na szczycie wladzy jakiÊ fanatyk w rodzaju Andropowa lub co gorsza nowy Stalin. ani Bank Pa stwowy nie majà pieni.. w gmachu na Starym Placu wcià ÂciÊle tajne. Sipsilo. ze strachu. wi.dzie. przybyli do ojczystego kraju wyn. jak dawniej. Gdy calymi latami okradali swe republiki.. toc zyla si. cieplà odzie . Kolumny ci. Ameryka skie. Ogromna fala uciekinierów z republik naplyn.08.Êli si. obdarci i glodni. Nie znalaz l si.c Alijew. Dobrze. Aby mieç w olne r. Co to znaczy: nie majà? Mamy ogromny deficyt w bud ecie pa stwa. rozpatrywane sà proÊby przyjaciól . od znienawidzonego centrum. o pre zydenturach zacz. Moskwie. Tymczasem pojawila si. na razie bez rozlewu krwi. a nawet izraelskie samoloty tworzyly mosty powietrzne . uczyç. teraz dzialo. Na Kaukazie i w Azj i Ârodkowej doszlo do krwawych rzezi.li równie marzyç pierwsi sekretarze republik autonomicznych.c banki nie chcà placiç. mo l iwoÊç calkowitego uniezale nienia si. Tbilisi. W tym. kampania antyrosyjska.90 ProÊba czlonka kierownictwa Komunistycznej Partii Finlandii tow.

drców Syjonu.tnoÊci.cy egzemplarzy takie dziela jak Protokoly m. Rosj. zapowiedzià katastrofy 1917 roku. czlonka kierownictwa KPF tow.Odpowiedzieç pozytywnie na proÊb.. Ogólna kwota wydatków na te cele wynosi 1 . ukryç za plecami ydó ? A mo e KPZS otrzymala du à lapówk. w ZSRS mieszka 6643 emigrantów politycznych. przeznaczone do celów wypoczynkowych i l eczniczych dla emigrantów politycznych i czlonków ich rodzin [. Wedlug danych z 1 stycznia br. dacz. Ârodki te pochodzà z bud etu pa stwa [. J. Ofiary zbrodni ydowskich. by proces ten 118 . zgodnie z uchwalà KC KPZS.] Podczas gdy w republikach wrzaly nacjonalistyczne nami.. 12. Rytualne zabójstwa dzieci chrzeÊcija s kich z r. w liderów orientacji narodowej.] Otrzymujà wsparci e materialne i pomoc w rozwiàzywaniu problemów socjalnych (przydzialy mieszka .] Z kategorià emigrantów politycznych sà zrównani niektórzy inni znani dzi alacze zagraniczni.ki ydów. przybylych zza granicy [.cznie.. zatruly ycie obywatelom ZSRS. tym razem pod koniec lat osiemdziesiatych. i znów.. Partia po prostu wchodzila n a rynek i nie chciala.tych z inicjatywy KC KPZS [. e mo e zostaç pociàgni..dzynarodowa szkola internat im. znów zatrul czad antysemityzmu.. zamieszkali w ZSRS na podstawie decyzji podj.. transport samochodowy i personel us lugowy).01.by cuchnàcego antysemickiego dymu przeslonily wydarzenia na Kremlu w 1953 roku. a ponadto sanatorium «Przyjaê ». Naiwni zapytywali: czy by partia. przera ona.] ÂciÊle tajne. w walucie od Izraela i Êwiatowego syjonizmu.5 miliona rubli. kl. Jego czarn a chmura stala si.ta do odpowiedzialnoÊci za swe zbrodnie.. Sipsilo i zarezerwow aç dla niego na potrzeby budownictwa partyjnego 1 milion 298 tysi. by poprzez antysemickie dziala nia zapewniç ciàgloÊç emigracji ydowskiej? Po có mialaby traciç fundusze partyjne na finasowanie czarnych ugrupowa i w nym sumptem w drukarniach KC oraz komitetów rejonowych partii powielaç w dziesiàtkach tysi.. nie mial racji. Mein Kampf Hitlera i tak dalej. Ponadto.90 O wydatkach na emigrantów politycznych.. którzy tak myÊleli. a tak e czlonków ich rodzin.5 miliona rubli miesi.cy 307 marek fi skich [. Lecz nikt spoÊród tych.] Wydatki na te cele wyniosly w roku 1989 5 . ydzi i ydofile. z bud etu partyjnego finansowana jest mi. Stasowej dla dzieci emigrantów politycznych i dzieci dzialaczy zagranicznego ruchu komunistycznego. próbowala si. a w ich bulgocie dz ialacze nomenklatury partyjnej przeradzali si.

p odejmujàc decyzje w najwa niejszych dla kraju sprawach.. Obserwujàc sytuacj. e ani ów kraj. jakiejkolwi ek przyszloÊci. przesadnie akt ywna.ce. by skomentowal oÊwiadczenie Tiulkina. jak na jej gust. ani ów naród nie majà w tych oczach. antysemityzmu nie bylo zbyt trudne. te kozacy z nahajkami i. portretami ostatniego cara Rosji i wezwaniami. Rosyjskà Parti. by reaktywowaç dynasti. równie tam taki ruch si. Na pytanie. 12 marca 1990 roku rozpatrywano jeden tylko problem: O polity . co min. w straszliwych zresztà m. obwieszone dwug lowymi orlami. jewreje! Obecnego na tym zjeêdzie Nikolaja Ry ko czlonka politbiura KPZS i premiera ZSRS poproszono. Nie chcialaby mieç w Rosji czegoÊ podobnego. co to jest syjonizm?. lecz tworzono ju zasadniczo odmienne formacje partii bolszewików.kiwaly nie wiadomo skàd wzi. dawniej pierwszy sekretarz partii w Krasnodarze.przyciàgnàl zbyt bacznà uwag. zawczasu przygo towujàc si.cie ruchów narodowych w poszczególnych republikach mocno niepokoilo elit. Pojawili si. partia rodzila. Stratedzy ze Starego Placu byli radz i takiemu sposobowi myÊlenia.kach . Komunistycznà RPK. Nic bardziej oryginalnego Wydzial Ideologiczny KC wymyÊliç nie potrafil. Nic bardziej zludnego! Parti. do nieuchronnego rozpadu i zaglady Zwiàzku Sowieckiego. KGB jeszcze istnial. którzy nie potrafià wypowiedzieç wyraênie litery «r ».cia: To demokracja . by ulatwiç KPZS wejÊcie na rynek. to obejdzie si. w kraju. która stawala si. Ale co mo emy zrobiç? Istotnie. godzàcego pikà w smoka. na Olimpie. Skoro jej nie ma.zcy. Skierowanie narodowców na Êcie k. sprzeciwiaç tylk o ci. Ulicami zacz.li maszerowaç bojówkarze w czarnych bluzach i koalicyjkach lub w mundur ach carskich oficerów. niestety. nie bylo ju nic do zrobienia. To straszne. obradowalo jeszcze politbiuro z Gorbaczowem na czele. ludnoÊci. GdzieÊ wysoko. Manifestanci nieÊli plakaty z haslami Precz z syjonizmem! oraz wizerunek Êw.kszà cz. Romanowów poprzez osadze nie na tronie rosyjskim wielkiego ksi. bez niej.Êç energii spolecze stwa. tworzyl. równie organizacje monarchistyczne. operetk owymi szablami. Nowa partia miala te biuro polityczne i zarzàd do spraw KC RPK. Czlonek KC i po litbiura nowej partii komunistycznej Wiktor Tiulkin oÊwiadczyl z trybuny zjazdowej: Utworzeniu KPR mogà si. Nowa partia miala te swego sekretarza generalnego zostal nim Iwan Polozkow.. Krzepni. Gdy ktoÊ chce cofnàç wlasny kraj ku temu. Jej istnienie bylo dla wielu wymownym Êwiadectwem ro zlamu w KPZS.lo. Wszy stko jak nale y. Premier z ubolew aniem rozlo yl r. Mno yly si. Nie wszyscy uznali nowà parti. stworzono wylàcznie po to. Jerzego Zwyci. Dawida. a pozwalalo utopiç w kloace wi. widzàc procesy toczàce si. Jerzego (zapewne wlasnoÊç ofiar rozstrzelanych w 1918 roku. judofobi odpowiadali bez zajàkni.. niechybna to oznaka. w republikach.te krzy e Êw. t. obróconych ku dniom wczorajszym. Na ich piersiach pobrz. smok ów zamiast lba mial g wiazd.cia Wladimira Kirillowicza. jak na razie. pa rtyjnà. Precz. wydobyta z archiwów partyjnych)..

Miedwiediew Ry kow Slu kow 119 za. Referowal i towarzysze Kriuczkow i Suchariew. a wojowniczy Jegor Ligaczow wr.cz caly akapit. MSW i KPZS.pstwem kryzysu gospodarczego. W trakcie dyskusji Ry kow zaproponowal. by pa stwowe Êrodki maso wego przekazu (radio. jaka si. enia rynku. przewodniczàcy KGB).. by pa stwowe Êrodki masowego przekazu (prasa. glówny ideolog KPZS). ostatnio do konuje.] ze wzgl.. Trzeba zabiegaç skutecznie o to. nale y zwalczaç nieodpowiedzialnà kampani. prokurator generalny ZSRS)..pujàcy projekt uchwaly: Byloby bl.dem niedocenianie skali intoksykacji politycznej.. Politbiuro KC uwa a za konieczne [.cznych skutkach wieców w dniach 24-25 lutego i wnioskach. ywiolowe wiece sà skutkiem niezadowolenia ludnoÊci. jakie nale y z tego wyciàgnàç . radio. Zabiegaç skutecznie o to. z poprawkami towarzyszy Ligaczowa i Ry kowa.. trudn ej sytuacji finansowej ludnoÊci i rozprz. organów KGB. nast. by wprowadziç do uchwaly zwrot niezadowolenie ludnoÊci z destabilizacji spolecznej . dyscypliny ladu i porzàdku.] Wyniki glosowania: Gorbaczow Worotnikow Zajkow Iwaszko Kriuczkow Maslukow za za za Ligaczow za za. Problem wnieÊli pod obrady towarz sze Miedwiediew (czlonek politbiura. Kriuczkow (czlonek politbiura. z poprawkami towarzyszy Ligaczowa i Ry kowa za... rzàdu sowiec kiego i innych organów wladzy sowieckiej .]: za àdaç od kierownictwa organów porzàdku publiczneg wszelkich szczebli stanowczego zwalczania dziala antykonstytucyjnych i podejmowania jak najbardziej stanowczych Êr odków w celu umocnienia porzàdku spolecznego i praworzàdnoÊci [. z obu poprawkami na urlopie .du na koniecznoÊç ochrony wlasnoÊci soc alistycznej [. dy kredytacji sil zbrojnych ZSRS. jeden z ideologów partii) i Suchariew (czlonek KC. telewizja) wyra aly w swych publikacjach stanowisko Rady Najwy szej ZSRS. Razumowski (czlonek KC. Politbiuro sporzàdzilo nast. lecz z obu poprawkami za za. telewizja) wyra aly w swych publikacjach stanowisko partii [. wywolanego niestabilnoÊcià spolecznà. prasa.. narastania s pekulacji i przest. pogorszenia si.pczoÊci.] JednoczeÊnie korzystajàc ze wszystkich Êrodków propagandy.

kszy wybór znacznie lepszych towarów ni spec sklepy najwy szej rangi. Dajmy na to. a Kriuczkowa przestano wpuszczaç na posiedzenia politbiura.zie .tny zachodni urz. To wlaÊnie.biorca. Miala ju doÊç marksizmu-lenin izmu. który zyskala w ZSRS kosztem permanentnej wojny z wlasnym sp olecze stwem. Ju nie ty0lko nie przynosila korzyÊci. gorbaczowowska pieriestrojka. Teraz znacznie wygodniej byloby nale eç do bur uazji i mieszkaç w porzàdnym pa stwie demokr tycznym. faktycznie oszukaliÊmy samych sieb ie. nad tym dobrze zastanowiç. jesteÊcie dumni.. sprawowaç miala Komunistyczna Partia Zwiàzku Sowieckiego. nic nie sà warte.p. jako odpowiedzialny pracownik KC. jeÊli si. nie ludêmy si. Tymczasem na Zachodzie przeci.Szewardnadze Jakowlew za. will. e zajmujecie wraz z rodzinà szeÊcio-pokoj owe mieszkanie. jest przecie miarà pozycji spolecznej. jeÊli n . proponuje wi. e poziom ycia.drowalo do wi. usuni. swobodniejszà.tna rodzina mieszka w takim samym. zgod nie z którym w Zwiàzku Sowieckim kierowniczà rol. artykul. macie basen. stalo si. e w finale tego scenariusza Ceausescu zostal rozstrzelany b ez sàdu. lecz grozila niebezpiecze stwem. Mo liwoÊç zaopatrywania si. Na Zachodzie wladza równie nale y do tych. jej dotychczasowa sytuacja. nie nadawal: skonfiskowano tam cale mienie partii. a cza sem nawet robotnik. gdzieÊ przy szosie w stanie Arkansas . za JednogloÊnie! Niech zachodnie media nie krzyczà klamliwie. jaki ma przeci.. Partia zrezygnowala z hegemonii politycznej. i samochód. a nie sam tylko bieg wydarze w kraju i na Êwiecie. co majà pieniàdze. wykorzystala bez reszty jego mo liwoÊci. nieêle przemyÊlanà od strony psychologicznej. i nomenklaturze znudzila si. O zaopatrzeniu nie ma co mówiç! Byle sklepik w zabitej dechami dziurze.la si. W kr. 13 marca 1990 roku. Idea komunistyczna zaczynala wydzielaç trujàce opary.gu aparatczyków Êredniego i niskiego szczebla prowadzono intensywnà kampani. a tysiàce aparatczyków pow. nomenklatura hurmem ruszyla na Zachód. Dopiero tam mogla si. Gdy tylko zacz. lecz postanowila iÊç wlasnà drogà. Nie wpadajmy jednak w eufori. gdyby nie to. bylo powodem niepokoju nomenklatury. e politbiuro jest rozdzier ane konfliktami i sprzecznoÊciami. to wylàcznie dlatego. Oszukujàc spolecze stwo. Nasze przywileje. Czeski wariant si. Partia yje i pracuje dla dobra calego narodu. jest znacznie ni szy od tego. Nomenklatura przyj. Rumu ski wariant rozwoju wydarze z oceanem krwi i tys iàcami trupów mo e nawet by jà urzàdzal. drobny przedsi. przekonaç. To nieprawda.cz nie rozmawia z Ligaczowem. bezpieczniejszà egzystencj.to z Konstytucji 6. e Gorbaczow wr. Tymczasem nazajutrz. lecz demokratyczne prawo i priorytety dl a wlasnoÊci prywatnej umo liwiajà bogatszà. Stworzone w kraju sztuczne ubóstwo zaczyna dotykaç nas samych. Musiala wi. prop agandowà.la do wiadomoÊci przebieg wydarze w Europie Wschodniej. do których bynajmniej nie wszyscy apa ratczycy majà dost.c szukaç wyjÊcia z klopotliwej sytuacji.dnik.

ki temu KPZS mogla latwo usunàç ze swej drogi konkurentów i wejÊç na rynek z rozpostartymi partyjn ymi sztandarami. ka e wszystkim yç z golej pensji. Pami. choç w kraj u wybuchla demokracja . adne grupy polityczne nie mogly wi. e betonowi aparatczycy z najwy szego kr. lepiej ni ci przeci. nie powtórzy? StworzyliÊmy w kra ju system. gensekiem zostanie jakiÊ sz aleniec w rodzaju Stalina lub Andropowa. b. dajà pieniàdze. Jednak e prócz KPZS. w którym nam samym jest gorzej.tacie Arkadego Szewczenk. Partia w por. A jak na razie. te je st na Zachodzie czymÊ zwyczajnym.cej wladzy. W dniu anulowania atykulu 6. stalo z towarzyszem Ceausescu? To jeszcze pól biedy. Konstytucji. ni byÊmy mogli. a ten.. wojskiem. wsiada na motocykl i zasuwa po calej Eur opie. nym aparatem partyjnym. Czy pami. Ale nie bylo ich wielu i to nie oni decydowali ju o polityce krainy Nomenklaturii . Zrozumiale. zrezygnowala z artykulu 6.tni. Na Zachodzie ktoÊ. Nie anulowano jeszcze w kraju adnego przepisu prawnego regulujàcego dzialalnoÊç gospoda rczà lub finansowà.! W porównaniu z nià dacza Gorba czowa w Foros to n. w dodatku na podstawie decyzji sekretariatu KC. ma wlasny dom. kto ma si. 120 . e coÊ takiego si. ni gdyby go nie bylo. jeszcze gorzej. WidzieliÊcie. która wegetuje w n. to przecie patologia yç gorzej. nie istniala jeszcze adna partia polityczna. nieêle tylko w porównaniu z naszà lu dnoÊcià.1990. Mo liwoÊç wyjazdu za granic.dzy. i to tylko po to. odrobin. gdy tylko chce.tacie. uchodzi za czlowieka yjàcego bardzo skromnie. szefa delegacji sowieckiej w ONZ.. Zastanówcie si.dzie wypuszczal co dwa lata i nie dl u ej ni na tydzie . Dzi. kto mies zka w bloku. O koniecznoÊci rozpatrzenia niektórych aspektów prawnych funkcjonowania partii w zwiàzku z wnioskami lutowego (w 1990 r. Ale nie! Bynajmniej was nie zach. wyba czcie. gdy. z ka dym dniem roÊnie liczba naszych wrogów. na miejscu. bogactwami narodowymi. który wcià jeszcze dysponowal KGB. Lecz co zrobicie.? Gdzie gwarancja. gdy wprost z Placu Starego zabierano ludzi partii na Lubiank. a w dodatku kontr olowal Êrodki làcznoÊci i media. który w 1978 roku uciekl do Stanów Zjednoczonych? GdybyÊcie tak zobaczyli jego will. PowiniÊmy tworzyç Zachód tu. jak wszyscy wyli z rozpaczy w 198 3.dzna szopa. co si. Pierwszy lepszy hippis..gu wladzy nie chcieli nawet slysz eç o jakichkolwiek zmianach.c podjàç walki z p ot.) plenum KC KPZS.ie w lepszym mieszkaniu. nie daj Bo e. by wszystkim in ym obywatelom naszego kraju dzialo si. Wladza? Wladz.cam do ucieczki na Zachód. z dnia na dzie tracimy coraz wi. Konstytucji dalekopisy na Starym Placu wystukaly tajny szyfrogram: .. Wiedzie nam si. kiedy tylko chcecie (i gdy zwierzchnicy wam pozwolà). a za granic.

we Francji przyl apani na goràcym uczynku komuniÊci mogli liczyç na to. uzyskiwano dochody z sute nerstwa. jej mienia.. rzecz jasna). to dla nielegalnych prawo nie istnialo w ogóle. jak wszystko wskazuje. JeÊli. budynków KPZS. n ajprawdopodobniej ju w najbli szej przyszloÊci zacznà powstawaç nowe partie [. których nikt nie zdola wykryç. JeÊli nawet legalne partie komunistyczne nigdy nie liczyly si. I mo na z tych uslug ciàgnàç spore korzyÊci. Pulkownik KGB Wiesielowski zostal niespodziewanie wezwany do zast.. nie b. domów wypoczynowych. na wszelkie sposoby pomagal swym towarzyszom w tworzeniu takich zakonspirowanych struktur finansowo-ekonomicznych.pcy przewodnic zàcego KGB generala Bobkowa.. od handlarzy ulicznych. W razie wpadki grozilo powa ne niebezpiecze stwo. ochron. kradzionymi artykulami ró nego pochodzenia. Przebywal on wiele lat w krajach. i zacznà n laç si. drukarni. nikt si. na proÊb. sanatorów i innych obiektów sfery soc jalnej. e nale y bezzwlocznie rozpatrzyç problem zasad i sposobu kor zystania ze specjalnych Êrodków làcznoÊci (zwlaszcza làcznoÊci szyfrowej. làcznoÊci rzàdowej).] Ponadto uwa amy za konieczne informacyjne z abezpieczenie dzialalnoÊci partii. na przyklad. Jak na razie KGB wcià slu y ukochanej partii. Teraz czekalo go no we zadanie: wykorzystaç nagromadzone za granicà doÊwiadczenia we wlasnej ojczyênie. àdania.dzynarodowej (z tytulem naukowym.Od chwili. e w nowej sytuacji. KtoÊ móglby nawet ràbnàç ich tasakiem lub cisnàç do sadzawki pelnej krokodyli.. z realiami prawnymi wlasnych krajów.. farmerów niemal zewszàd. skorzystaç z prawa inicjatywy ustawodaczej lub przedlo yç stosowne projekty Radzie Ministrów ZSRS [. którymi dysponujà KC KPZS. w celu wypelnienia luk prawnych. przywódców KPZS (tych. inne organizacje i instytucje KPZS.] Wydaje si. Êrodków transportu itd.. W zwiàzku z powy szym nale y niezwlocznie wykonaç dzialania umacniajàce prawo wlasnoÊci KPZ do wskazanego wy ej mienia [. które uzyskano drogà rozboju. WCZ. narkotykami i ywym towarem. gdzie dzialalnoÊç partii komunistycznych byla prawnie zakazana. kierownictwa KPZS e .. e jest fachowcem od spraw gospodarki mi.dzie uzasadnione korzystanie w tych celac h z pomocy KGB ZSRS . tajemnic partyjnych.. z których korzystajà komitety partyjne. komite centralne partii republik. to w krajach. Wiesielowski slu yl w I Glównym Zarzàdzie KGB (wywiad zagraniczny) i realizowal doÊç niezw ykle zadania. przede wszystkim budynków.. Handlowano wi. nie bez podstaw przekonany. e obroni ich sàd i prawo. z nimi nie patyczkowal. General Bobkow oznajmil pulkownikowi. którzy nie zajmujà najwy szych stanowi sk w pa stwie). komitetów centralnych republik zwiàzkowych i innych instytucji partyjnych. domów gry.c bronià. by pozbawiç parti. WlaÊnie dlatego Wiesielowski. gdy Plenum KC uznalo mo liwoÊç przejÊcia w ZSRS do systemu wielopartyjnego. gdzie komuniÊci dzialali nielegalnie. Aby nikt nie chcial pójÊç w ich Êlady. szereg innych komitetów partyjnych [. Wypracowywal te metody prania nielegalnych funduszy partyjnych tych przeslanych z ZSRS albo tych.] Nie mo na równie wykluczyç tego. Nal e y jednak wziàç od uwag. i tworzyl tam dla zakonspirowanych partii legalne êródla ekonomiczne ich dzialalnoÊci.. wydawnictw.] Nale aloby zinwentaryzowaç wsz stkie decyzje prawotwórcze KC KPZS i w razie koniecznoÊci.

jeÊli puÊci jakikolwiek dokument. w uzgodnieniu z towarzyszem Kriuczkowem. byla organizac jà konspiracyjnà. wykazane w dokumentach finansowych.. o liczbie poronie w Moskwie .dzie umieÊciç w innych sferach. Nikt natomiast z tamtejszych aparatczyków nie mial poj. jak zwykle. uzyskane zaÊ tà drogà Êrodki mo na b.] MyÊli doÊwiadczonego agenta. od niego oczekuje..pujàco: . Ârodki zasilajàce dochody partyjne. co z jednej strony zapewni stabilny doc hód. Jej tytul brzmial nast..dà mogly byç spr zedane na gieldach kapitalowych. e obni y swój autorytet. którzy b. funduszach specjalnych spólek akcyjnych (przedsi. szczelniej ukrywajàcych partyjn oÊç. on. który mu partia powierzy.. poszczególnych punktów programu.0 dodatkowych sposobach umocnienia i efektywnego wykorzystania wlasnoÊci prtyjne j . utrz ymanà w najlepszych tradycjach partyjnej frazeologii. z zachowaniem kontroli nad nià [. na wykorzystanie wiedzy i umiej. WlaÊnie dla tego zdecydowano si. po mistrzowsku wy dawaç pieniàdze. nale y w szybkim tempie dobràç grup. W gruncie rzeczy KPZS w ciàgu calej swej historii.pcy kierownika sektoru koordynacji dziala ekonomicznych partyjnych slu b gospodarczych. nie odzwierciedlone w dokumentach fnansowych. lekcewa àc.] By móc dzialaç dalej. a z drugiej w ka dej chwili akcje te b. Sàdzila. bez nadruku ÊciÊle tajne ... jak te pieniàdze nale y zarabiaç. Wykorzystujàc swà bogatà p raktyk. Nie mo na wykluczyç ewentualnoÊci stworzenia kategorii niejawnych czlo nków partii. sytuacja partiii.cia. osób zauf ch i powierzyç im realizacj.tnoÊci tak wybitnego specjalisty jak plk Wiesielowski. Tak samo bylo ze wszystkimi pisanymi i niepisanymi prawami w krainie Nomenk-Jaturii powst alej przecie nielegalnie. Obejmie tam stanowisko zast. co utrudni ich ewentualnà konfiskat. czego si. nawet gdy zdobyla nieograniczonà wladz. wszelkie przepisy prawa. tym razem ulokowanego na zapleczu wlasnego kraju. pulkownik sporzàdzil dla Kruczyny analitycznà notatk. Wiesielowski szybko zrozumial. W szczególnoÊci notatka informowala: Zasoby pieni. teg o nie wstydzil.reprezentowanego przez towarzysza Iwaszk. dajmy na to. Administracja KC KPZS w ciàgu dlugich lat istnienia nauczyla si. zostaje skierowany do pracy w adminstracji KPZS. ne. Zolnierz partii winien jej slu yç na ka dym posterunku. powinny byç ulokowane w anonimowych akcjach. Nikt si. jak dalej rozwinie si.biorstw i banków). i towarzysza Kruczyn. byly do tego stopnia proste i genialne. 121 . niezale nie od tego.dà zapewniaç jej funkcjonowanie we wszelkich okolicznoÊciach okresu nadzwyczajnego [ .. socjalnych bàdê charytatywnych. mo na otwarcie ulokowaç wylàcznie t ylko w funduszach spolecznych.. w przyszloÊci. Wiesielowski..

..te sznurkiem z lakowà piecz.. na kontach tych umieÊciç stosowne sumy. e Êwiadomie i dobrowolnie podjàlem decyzj.dzynarodowych spólek akcy jnych i zastàpienie nimi niezbyt . Tymczasem myÊl twórcza pulkownika KGB wybiegala c oraz dalej w przyszloÊç: Proponuj.. trudno jednak bylo odczytaç tyt ul.. na przyklad w Szwajcarii..gi w rodzaj abstrakcyjnego malowidla.... doradztwo. czerwonych i fioletowych.. roku..... Podpis osoby... inne czcionkà laci skà. takimi jak brokerstwo. przedstawicielstwo..... by staç si. wszystkie jej stronice byly spi. Mikolaj K ruczyna osobiÊcie wpisywal na niektóre z nich imiona... W bankach krajów ewentualnej siedziby takich spólek nale y otworzyç konta na nazwiska pr zyszlych akcjonariuszy. przekazywane mi przez upowa nione do tego osoby. Podpis czlonka KPZS.çdziesiàt tysi. zaufanym czlonkiem partii i wykonywaç powi erzone mi przez nià zadania na ka dym posterunku i w ka dej sytuacji.... Akcjonariuszami byliby zaufani wladze partii. e tekst jest ÊciÊle tajny.. Niektóre byly wyd rukowane cyrylicà. za wlasnoÊç partii.czynà arabskiego alfabetu. To równie calkowici e zapobiegnie jakiejkolwiek mo liwoÊci kontroli wykorzystania tych Êrodków.gi.. jeszcze inne przyciàgaly wzrok paj.. i przeobrazily okladk. Sprawdzal prawdziwoÊç danyc h wedle opaslej ksi... si. nazwiska i numery legitymacji paliyjnych.. p artyjnej .. Zobowiàzuj..c y egzemplarzy takiego oto do kumentu: Osobiste zobowiàzanie wobec KPZS Ja . gdyby si. gwarantuj. ich przekazanie w ka dym czasie i w ka dym miejscu.. pnym nale y sporzàdziç list.. ksi... Jak ju bylo powiedziane.. Na terenie Zwiàzku Sowieckiego nale y utworzyç nat ychmiast spólki joint venture. o to pokusily inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne spoza partii [.. Wszystkie zarobione w trakcie mojej dzialalnoÊci gospodarczej Êrodki u znaj. bez ujawniania mej przynale noÊci do kr. przyszlych akcjonariuszy. zachowaç w Êcislej taj emnicy powierzone mi wiadomoÊci i wykonaç polecenia partii...... numer leg... chroniç i starannie wykorzystywaç w interesach partii powierzone mi Êrodki finansowe i mater ialne.. która zajmowalaby si. Na etapie wst.gu osób zaufanyc h.Êç dochodu spólek akcyjnych mo e zostaç wyplacona (po decyzji zarzàdu) w postaci dywident akcjonariuszom.] Innymi slowy Wiesielowski proponowal stworzenie sieci mi.e zachwycony Kruczyna natychmiast kazal drukarni KC KPZS wydrukowaç pi.cià... akcjonariuszami powinni byç zaufani ludzie sowieckiej orga nizacji zalo ycielskiej KPZS.. Tà drogà sposób dalszego wykorzystania dywidend okreÊli strona sowiecka... przyjmujàcej zobowiàzanie .ksza cz. Zobowiàzuj.. by w jednym z krajów kapitalistycznych z umiarkowanymi przepisami podatk owymi. si.. na pierwsze àdanie. potwierdzam osobiÊcie... gdy zaslaniala go kolekcja piecz. Wszystkie byly Êwiadectwem.. Blankiety zobowiàza z zielonym pionowym paskiem nie byly jednakowe. wszystkimi rodzajami poÊrednictwa. których zwrot gwarantuj.. zalo yç spólk. czlonek KPZS od . akcyjnà. Wi..ci niebieskich..

rozpruwajàcym eleganckim dziobem bl.kszoÊç kluczy do ró nych szyfrów zaÊ trzymal we wlasnej e. zresztà Ma xwell go nie potrzebowal. to tylko z KGB . W owych latach slu by dyplomatyczne i wywiadowcze bardzo interesowaly si. tylko da.cej zlota.: M. zbyt ju pewny siebie.te w jego resorcie. prowadzil zaszyfrowanà korespondencj. zakupiç. By przejÊç od slów do czynów.. ile si. Samo nadejÊcie szyfrogramu nie bylo niczym szczególnym.B. jednej z Wysp Bahama. Josif Wissarionowicz szykowal kontrofensyw.! (Mikolaju Jefimowiczu! I. sieç holdingów w ró nych re gionach kraju. okazalo. Wówczas dolar stalby si . fundusz prywatyzacji.pewnych firm przyjaciól . co powinien byl wiedzieç. z polowà Êwiata.czajàc Krucz ynie swoje dzielo. szósty zmysl . rzecz jasna. RadiotelegrafiÊci na wspanialym trójpokladowym jachcie Lady Gisle n .ly jakimÊ cudem poza elaznà kurtyn. Wr. nych konkurentów KGB ameryka skie.dzynarodowy dom handlowy.ty na wielk kal.çdziesiàt lat. Podczas gdy ojciec chrzestny nowej gospodarki partyjnej przechodzil od z brodniczej. . wynaturzonej teorij do praktyki. wi. fantasma gorycznym planem towarzysza Stalina. KPZS z pewnoÊcià prz yciàgnie do rozgrywki pot. o Êwiatowym rozmachu. uchodêca z malego miasteczka w Slowacji.J. JeÊli coÊ takiego mamy robiç. podczas drugiej wojny slu yl w wyw iadzie brytyjskim i zako czyl jà w randze kapitana. j ak to bylo przyj. nie zawiódl. Lecz pulkownik Wiesielowski. by wspólpraco tylko z KGB . Termin realizacji projektu pulkownik okreÊlil na pi. wiedzial tylko to. Po wojnie kapitan Bob pracowal przez pewien czas w Ministerstwi e Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. wydawnictw i oÊrodków informacyjnych . Maxwell.. by si. niektóre jego szczególy przenikn. zachodniej waluty i zasypaç nià przeciwnika.jak go nazywali bliscy przyjaciele oraz konkurencja.) Poufne. W jej ramach mialy powstaç: system bankowy. Wiesielowski proponowal stworzenie wielobran owej spólki akcy nej wraz ze szwajcarskokanadyjskà firmà Seabeco Grupp i Zwiàzkiem Weteranów Afganistanu. e Kruczyna chcial robiç tego rodzaju przekr.. domyÊlaç.li zaszyfrowany telegram dla w laÊciciela jachtu Roberta Maxwella brytyjskiego miliardera. CIA i izraelski Mosad . do spólki ze wszystkimi Êwi. Êmieciem. który kazal zaslu onemu agentowi namawiaç Kruczyn. Podpisu nie bylo. Mo na bylo pomyÊleç. a zachodnia gospodar 122 . mi. towarzystwo lotnicze. w l egz. reszty mógl najwy ej si. który niezbyt wierzyl. zwlaszcza. domyÊlaç.tymi! Co prawda. jak si. niejako znów dokonujàc rewolucyjnego przewrotu. dla KPZS. Znaczna cz. Radiogram byl krótki: Zapewnijcie transfer zgodnie z planem numer trzy . Wiesielowski. na dolar. dolàczyl do swego programu male kà karteczk. e aparatczycy potrafià zrozumieç skomplikowane zagadnienia gospo darki zakonspirowanej. przyj. Maxwell lub kapitan Bob . e ich liczba katastrofalnie malala.kitnà lagun. Pragnàl zgromadziç jak najwi.Êç dochodu m iala byç przeznaczona. wlaÊciciela wielu gazet. e za czynajàc tego rodzaju gr. doÊwiadczony pulkownik mial wszelkie podstawy.

nad tym.cy funtów kupil wydawnictwo Pergamon Press to samo. tow. jakiemuÊ nieszcz. by dowiedzieç si. nieprawdopodobie stwem. Na pogrzebie Maxwella w Jerozolimie oficjalny przedstawiciel rzàdu izraelskiego. Maxwe1l Communication Corporation i mialo oddzialy we wszystkich kra jach Êwiata. do lotnictwa pokladowego .. a kapitan Bob robil wszystko. e w rozkwicie swej dzialalnoÊci Robert Maxwell nieoczekiwanie podal si. niezmiernie ciekawà i pouczajàcà. co ustalil w tej sprawie wywiad brytyjski (najs prytniejszy w Êwiecie). które jak w tajnej notatce dla sekre arza generalnego partii.kowym. 2) 2) Nie napisana jeszcze historia emigracji ydowskiej z ZSRS kryje w sobie wiele t ajemnic. od Zwiàzku Sowieckiego 500 tys. Dajmy na to. Wkrótce potem za jedyne 13 tysi. firm zaprzyjaênionych i domagalo si. pozostawali znacznie w tyle w badaniach nad rakietami taktycznymi bliskiego i Êredniego zasi. nie prowadzàc wczeÊniej adnych bada i bez doÊwiadcze . Nikt natomiast nie zastanawial si. mogli jedynie ydzi. Falin na le alo do tzw. U progu lat osiemdziesiàtych kapitan Bob wladal ju ogromnym imperium wydawniczo-informacyjnym z filiami na pi.ci u kontynentach. Z wladzami sowieckimi Maxwell wynegocjowal coÊ. Kupione przez Maxwella wydawnictwo oceniano na poczàtku 1961 roku na 10. W kraju dziela te rok w rok calymi praktycznie nakladami oddawano na makulatur. co albo powodowalo krach jego planów. co wydawalo si. Lecz dzi.6 miliona dolarów. Od tej pory przez dlugi czas opuÊciç ów obóz koncentracyjny zwany Zwiàzkiem Sowieck im. to z rozpocz. Za to na poczàtku lat siedemdziesiàtych z wizà izraelskà wyjechala do Ameryki grupa in ynierów. Zachód byl zaniepokojony. stwierdzil. Gorbaczowa informowal kierownik wydzialu mi.ciem przez wydawnictwo Maxwe1la publikowania dziel Bre niew a i innych liderów sowieckich.g u. do dymisji. skàd majà obce . Sowiecki glód towarów uniemo liwil jednak Stalinowi realiz acj. mówiàc o zaslugach zmarlego . gdy podczas slu by wojskowej jako pisarz kance laryjny widzial kiedyÊ tajny dokument o koniecznoÊci zmniejszenia racji ywnoÊciowej i zastàpieniu masla margarynà. systemie poddêwi. Dla nas jest tu istotne. tak e w Zwiàzku Sowieckim. dolarów.dzynarodowego KC KPZS. tego zamyslu wàsaty gensek nie byl zbyt biegly w ekonomice.snemu ftyzjerowi przez dlugie lata nie pozwalano na wyjazd. to publikowanie dziel przywódców partyjnych st lo operacj. jak najwi. Nawet polowa z nich nie byla ydami. tow. Doslownie w ciàgu trzech lat Ameryka wyprzedzila na tym polu ZSRS. albo czynil o je absolutnie nieskutecznymi.ki tym publikacjom przywódcy sowieccy na pytanie. specjalistów od budowy rakiet. Trudno oceniç. one na Zachodzie? Byly tam równie popularne jak w ZSRS. jak w warunkach gospodarki rynkowej rozchodzà si.ka popadlaby w stan chaosu. I nie tylko Izraelowi! Zbieglo si. które dzialaly w tzw. Tam zaÊ czule nazywano Maxwella pierwszym sekretarzem londy skiego obkomu . Lecz jeÊli kredyty byly tylko zaplatà (zresztà bardzo niewielkà) za drena mózgów z ZSRS do USA. e Robert Maxwell zrobil wiele dla zapewnienia bezpiecze stwa Izraelowi . a równoczeÊnie z o ywieniem kredytowania ZSRS przez banki zachodnie.ce j o finansowych zamierzeniach wodza proletariatu. Amerykanie. którz y przywiàzywali wielkà wag. Nosilo ono oficjalnà nazw. a mianowicie pozwolenie na emigracj. ydów do Izraela i USA.

a na Przebudowie i nowym myÊleniu Gorbaczowa ko czàc (pomijam liczne wznowienia klasyków marksizmu-lenini zmu we wszystkich j. jeÊli przejrzymy dokumenty dotyczàce publikacji dziel przywódców partii. e cal e naklady zakupily za dewizy ambasady sowieckie we wszystkich krajach Êwiata. preparowano falszywe dokumenty zaÊwiadczajàce. jako posiadacz akcji wielu z nich. w r. sà u yteczne tylko w obrocie wewn.tych na rynku Êwiatowym. wr.c coÊ uszczknàç z sowieckieg o mienia w granicach 123 . e gwarancjà ich wartoÊci jest mienie ZSRS .dàcych.. To honoraria za publikacje moich ksià ek na Zachodzi W praktyce wyglàdalo to nast. e przez dziesiàtki lat czytelnicy na Zachodzie nie robi li nic innego. zawsze mogly wi.trznym. skupujàc owe bestsellery . Natomiast dla nome nklatury rubel mial pokrycie. Wewnàtrz kraju nie znaczylo to absolutnie nic. to mogloby si.pujàco. Ich istota sprowadzala si. Maxwell nie poprzestawal. NRD lub w Czechoslowacji. Kreml dolarami placil Maxwellowi za papier i ko szty uslug poligraficznych wedlug cen przyj. tylko biegali od ksi. do sprzeda y na Zachodzie du ych sum sowieckich rubli. Na banknotach widnieje napis.waluty.tego socjalizmu zarabiaç spore kwoty w walutach wymienialnych operacjach transferowych.cz niewykonalnym.zykach Êwiata).dzy znajdowaly si. a koszty rozliczano bezdewizowo. Dewizy osiadaly na kontach bankowych nomenklatu ry. I natychmiast domagali si. e ni e majà one wartoÊci.ly na Zac hód miliardy dolarów. za dolary. nowych nakladów z Z SRS. Dyplomaci sowieccy byli zrozpaczeni. ile bylo trzeba. To Êrodki platnicze dla niewolników. poczàwszy od Wybranych przemówie Nikity Chru zczowa.kà. wyplaty ogromnych sum. pr y czym 15% calej sumy dostawal Maxwell. zdawaç. co bylo zadaniem niezmiernie trudnym. lecz dziela przywódcow byly drukowane w Moskwie. bardzo wiele. Wykorzystujàc s we kontakty z bankami zachodnimi. którym plyn. Kazano im rozpowszechniaç dziela przywódców. Po to. Jednak e .garni. jak wiadomo. Zachodnie banki. w okreÊlony ch sytuacjach. na takich drobnych akcjach. domagajàc si. i to tak wielkie. ni e b. Za co? Za obslug. Drukowano tyle pien iàdza bez pokrycia. A poniewa maszyny do drukowania so wieckich pieni. I rzeczywiÊcie uczciwie Zwo ono do am basad tony ksià ek i zapychano nimi strychy oraz piwnice. rzecz jasna. mogli odpowiadaç stereotypowo przez dziesiàtki lat: e . by kapitana Boba nic przylapano na oszustwie. kapitan Bob od czasu do czasu pomagal nomenklaturze pierwszego w Êwiecie kraju rozwini.kach nomenklatury. ne zawsze byly pod r. Êrodkiem platniczym wymienianym na gieldach. jakiego nie mial nawet dolar. Obywatele ZSRS nazywali te ruble drewnianymi i doskonale zdawali sobie spraw. to zasoby pieni.garni do ksi. lecz nic nie mog li na to poradziç. oficjalnego kanalu przerzutowego. lecz dla zachodnich banków.

jak nieodpowiedzialni sà starcy z Kremla. czy transferowa samowola nie wywola nieprzewidywanych i zbyt daleko idàcych konsekwencji. Benia. do celów reklamow ch. Z czasem byl ju winien swym wierzycielom 2 miliar dy dolarów.ly rzeki dolarów. Byloby to równoznaczne z kapitulacjà re ymu komunistycznego. e nadszedl czas. komu musial oddaç te pieniàdze? Zapewne temu. e nie za darmo. ÂciÊle tajne.. Nieliczni ludzie na Zachodzie. zachod nià.to realizowaç. mogla w ka dej chwili eksplodowaç. a dolary wzmacnialy tylko gospodark. Hamowalo to nieco zlodziejskie zap. zdawali sobie spraw.dzy nikt z Rosji nie zabieral. nale àcy do Maxwella. e szefem ich programu jest prezydent ZSRS. Szyfr specjalny. Zresztà pieni.. a zaczyna si.bi d uszy przywódcy KPZS. wykupiç stare weksle. W taki to sposób plan Stalina zacz.cej sowieckiego pieniàdza minimalnie wydatkujàc wlasne dolary. .cy funtów na zakup tego wydawnictwa. do czynienia z krajem. Nie wszystkie banki godzily si. w którym miejscu ko czy si. jak wiad omo. której si. Rubel byl oficjalnie niewymienialny. tyle e odwrotnie. Natomiast w bankach europejskich na konta aparatczyków plyn. umieszczonego na liÊcie zaprzyjaênionych firm KPZS. Pozwalal licznym firmom. Naturalnie. Zachód niepokoil si. gdy jedynym wyjÊciem z tego rodzaj u s ytuacji byloby rozp. domagaly. zadbano. nie mial w ogóle kompleksów. wykorzystywaç swà fotografi.. Gdy ma si.. . 3) 3) Maxwell nawiàzal bardzo cieple kontakty z Gorbaczowem. na gromadzona w bankach sowieckich. kto niegdyÊ zdymisjonowanemu kapitanowi wywiadu dal 13 tysi. Jak dawniej le aly one w Banku Pa stwowym ZSRS. pewnego dnia puÊcil z kolei farb. obeznani podobnie jak Robert Maxwell z tego rodza ju sprawkami sowieckiej nomenklatury. Plan nr 3 oznacz al. w którym nie istnieje opinia publiczna. wywolaç w na pszym razie galopujàcà inflacj. na coÊ takiego. który byl w doskonalych kontaktach z wieloma czo lowymi biznesmenami Êwiata i politykami. na bacznoÊci.dy nomenklatury. Byl to art.sumy. do ko ca. policja . ni to sobie wódz pro letariatu wyobra al. nie b. tylko wlaÊciciel konta. lecz nie pozbawiony warstwy aluzyjnej. Wiedzàc. po ta k ustalonym kursie rubla. by tego rodzaju operacje odbywaly si. i zab ierzemy mu ziarno . Bardzo po yteczne byly wówczas osobiste koneksje Maxwella. gdy trzeba rozliczyç si. która mimowolnie zdradzala. W o peracjach transferowych w najlepszych czasach placono za jeden rubel okolo 10-15 centów. Na ce le operacji transferowych Maxwell goràczkowo i odwa nie zaciàgal dlugi. powiedzial: Wypowiemy Zachodowi wojn.tanie trzeciej wojny Êwiatowej. o czym marzà w gl. Zupelnie jak uBabla: Nikt nie wie. Pomijajàc calà reszt. Ku ogólnemu zaskoczeniu sprzedal nieoczekiwanie wydawnictwo Pergamon Press za 446 milionów funtów. Kanal informacyjnotelewizyjny CBC . nych w ZSRS. a wszystko kontrolu je organizacja mafijna.dàca ju wlasnoÊcià ZSRS. Powstaje pytanie. Ostatni gensek. zwlaszcza japo skiej Ikegami Cusinki . Ogromna masa pie ni. zmienial si. Gdy Leonid Bre niew wys luchal kiedyÊ kolejnego referatu o wielkim deficycie ziarna paszowego. e teoretycznie mo liwe jest wykupienie absolutnie wszystkich zasobów pieni. by mo na bylo wykupiç jak najwi. nale y mieç si.

] Naszym partnerem jest b e z p o Ê r e d n i p e ln o m o c n i k rosyjskiego banku pa stwowego.. jednak wyslaç naszego czlowieka Moskwy.. Du ch sum... które moglyby Êciàg a naszà instytucj. czy partner wasz jest godny zaufania i czy przypadkiem Int erpol nie przeniknàl do naszego kr. e «pelnomocnicy» sà obiektami zainteresowania Interpolu. cena 6. Teraz .] Podczas gdy na szczytach wladzy dzialy si.. te sensacyjne wydarzenia i wymieniano cytowane szyfrogramy. Czy nie macie ewentualnego kupca? wówczas byloby mo na omówiç dalsze szczególy.. Zmiana przewidzianej procedury nast r.Dopiero co nadeszla z pierwszego adresu.p y. bezpoÊrednio od banku rosyjskiego. propoz ycja na kwot. glowà pa stwa zaÊ eralny KC KPZS Michail Gorbaczow. Klasyczny leninowski apel modne bylo haslo RABUJ OGRABIONYCH! 124 RABUJ CO ZRABOW ANE! dawno zmodyfikowalo samo ycie. e stosowna chwila nadeszla. Wasze obawy. wcià jednak nie do ko ca przekonana. sekretarz gen Nie podajàc w wàtpliwoÊç waszych informacji. P rezesem Banku Pa stwowego byl Leonid Gieraszczenko. Premierem byl czlonek politbiura KC KPZS Mikolaj Ry kow. aby upewniç si.czalaby ogromne trudoÊci i rodzilaby zbyt wiele problemów. b. a nie struktury. finansowà [. Ministrem finansów byl wówczas w Rosji sowieckiej czlonek KC KPZS Walentin Pawlow.] Adresat niepokoi si. Ministerstwa Finansów i akceptacji rzàdu ZSRS ..dzie on osobiÊcie obserwowal i kontrolowaj przebieg transakcji z Zurychu. intensywnie do ucieczki.gu interesów. na lowy szykowala si. organizatora i inspiratora) przygotowywala si. sfora banków Êwiatowych. sà bezpodstawne. [. e propozycje tego rodzaju istotnie wysunàl rzàd.. chcielibyÊmy. gotowych w ka dej chwii rozszarpaç Zwiàzek Sowiecki na strz. ponad 100 miliardów sowieckich rubli.pca czlonka KC KPZS. zast. które sà proponowane. Czy jest mo liwa zmiana procedury? [. nale ycie sporzàdzonych dokumentów i znanych wam walorów nie mo na byloby przekazaç bez wie zy Banku Pa stwowego.62 dolarów ameryka skich za 100 rubli. katastrof. RównoczeÊnie partia komunistyczna ZSRS (z awsze spelniajàca rol.

wie. Pragnàl samodzielnie wcielaç w yci bogate. e winni sà wylàcznie ludzie z ANT.. banki i (o zgrozo!) nawiàzywaly samodzielnie kontakty z zagranicà. kupieckim rozmachem.] Organizacje partyjne ró nych szczebli przystàpily do lokowan ia swych depozytowych zasobów w tych bankach. pelen specjalistów w rodzaju pulkownika Wiesielowskiego. . która komplikowala sy uacj.dzy resortami. Lecz Pierwszy Zarzàd te nie zatrudnial samych glupców. Miejski Komitet KPZS i Leningradzki Komitet Obwodowy KPZS zostaly wspólzalo ycielami trzech banków komercyjnych (<<Kompartbank» w AlmaAcie... zbrojne.. Jednak e na szczeblu centralnych organów partii te niezmiernie wa ne s prawy realizowane sà zbyt powoli [. w cale nie zamierzal slu yç swà fachowà wiedzà wylàcznie Komitetowi Centralnemu partii. szczucie na przedsi. niejakiego Riaszencewa. Liczne aresztowania biznesmenów i przedsi. jej wierne rami. rzecz prosta. wypróbowane na calej kuli ziemskiej. Dyrektywa. oficjalnym mafijnym ochroniarzem partii. nowa fala ko rupcji choç wszystko to przypominalo terror polityczny.biorstwa.biorców band wymuszajàcych okup.Tajne.czyç 140 tysi. làcznie z premierem .] Nadmierna powolnoÊç wynikala stàd. e oto nadeszla ko lejna fala terroru. a nie tylko biegaç z kastetem od bramy do bramy i terroryzowaç biznesmenów. Nie mogla si. która jest nieza le nà spólkà. Ró ne organizacje spoleczne i osoby prywatne zakladaly przedsi. nie dokonano tylko dlatego. Okazalo si. e zewszàd pchala si. e Pierwszy Glówny Zarzàd zdà yl wplàtaç w swe malwersacje mnóstwo wplywowych osób. «Glawstrojbank» w Moskwie i bank komercyjny «Rosja» w Leningradzie) [. Suda czyka zdemaskowano jako prowokatora KGB.90 KC Komunistycznej Partii Kazachstanu. mial on wr.08. 23. doÊwiadczenia dzialalnoÊci konspiracyjnej. KGB chce samodzielnie handlowaç bronià z w lasnych tajnych magazynów. Sprawa spólki Szepielicha . KGB odnalazl swe pow olanie: stal si.. wniesiono na ob rady Rady Najwy szej i odwrócono kota ogonem..dzia rolnicze) wysylano za granic. spraw a Alfreda Szopenberga. Szósty Zarzàd KGB wyslal nawet z okreÊlonym zadaniem swego prowokatora-Suda czyka. Ka dy mafioso sam chcialby zostaç przedsi. Pierwszy Glówny Zarzàd KGB. bylo jedynie formà eliminowania konkurentów. Okazalo si. rewizje. ni e pozwalal skrzywdziç ukochanej patiii. Wybu chl skandal. wi. do jakiegoÊ sprytnego handlarza. do czeg o jest zdolne: przecie maszerowali razem noga w nog.cy dolarów lapówki ludziom z Pierwszego Zarzàdu.biorców sprawialy wra enie. sprawa Koroboczkina. konkurencja. I to w Budapeszcie. spraw.biorcà i dzialaç z szerokim. Transakcji.c w gruncie rzeczy do niczego wtràcaç. konfiskaty mienia. zarobiç ze 20 miliardów dolarów. Lecz patiia zna zbyt dobrze swe rami.la si. zbrojne. Lecz bezpieka nie byla ju zadowolona z tej roli. spólki. Tote stworzyl wkrótce koncer n ANT i wyznaczyl na jego szefa wlasnego oficera. e partia nie lubila nadmiernej samodzielnoÊci podwladny ch. sprawa spólki joint venture Spark w Magadanie.. wojna mi. przez ponad siedemdziesiàt lat! Szósty Zarzàd KGB przylapal w Noworosyjsku czolgi. Lecz KGB. Rozpocz. które z falszywà fakturà Uako narz. KPZS uchodzila ju tylko za jednà z organizacji spolecznych (choç oficjalnie wcale nie byla zarejestrowana).

Solowiowa. e Êrodki ulokowane w tym p dsi. ÂciÊle tajne. Krutichina.ciu przyniosà du e zyski moralne i handlowe. Kruczyna pogrà yl si. Lenigradzki Komitet Obwodowy KPZS. na proÊb. Po uzyskaniu licencji bank b.powaç zgodnie z dyscyplinà partyjnà. spodziewaç. przekazaç 50 milionów rubli z funduszu ubezpieczeniowego KPZS do depozytu Banku Kome rcyjnego «Rosja» na okres dwóch lat.. produkcyjny i finansowy wspólzalo ycieli-udzialowców. i powolaç na jego miejsce Gidaspowa. Nie lubil te szefa administracji leningradzkiego obkomu.] Kierownik Wydzialu Administracyjnego KPZS Mikolaj Kruczyna . finansowania inicjatyw centralnych organów partyjnych. Sekretarz Leningradzkiego Komitetu Obwodowego pattii Borys Gidaspow . mo na si. zawodowy. 27 czerwca 1990 roku w Pa stwowym Banku ZSRS zarejestrowano pod numerem 328 bank k omercyjny «Rosja» z wymaganym funduszem zalo ycielskim 31 milionów rubli. leningradzkiego o komu partii i zgadza si.90. Tak jak chocia by towarzysze z L eningradu.wzi. po uszy w znacznie wa niejszych sprawach. Bioràc pod uwag.Êç zysku. uwa al za parweniusza. Wylawszy kubel zimnej wody na rozpalone lby aparatczyków z leningradzkiego obkomu (ich apetyty staly si. e jest Bóg wie kim! 500 milionów r ubli z rocznym oprocentowaniem 3-4%! Gorbaczow mo e nawet i lubil Gidaspowa..09.Êciowà zgod. . RównoczeÊnie. wysoki potencjal intele ktualny. Wydzial Administracyjny KPZS uznaje za mo liwà cz. Ale Gidaspow roi sobie. w zwiàzku z p ogorszeniem sytuacji gospodarczej i zaostrzeniem sytuacji politycznej w kraju. by rugowaç ze stanowiska poprzedniego sekretarza obkomu. wÊcieklà energià i pragnieniem czynu. z oprocentowaniem 6% w stosunku rocznym [. nie pojmujàcego sedna pieriestrojki. W operacjac h transferowych zamierzano w naj 125 . Po uzgodnieniu z KPZS glównym akcjonariusz em banku zostal Wydzial Administracyjny Leningradzkiego Komitetu Obwodowego KPZS. nale nego zalo ycielom. Niedawno Gorbaczow oso biÊcie przyjechal do Leningradu. Gidaspow zawsze wyró nial si. wlaÊciwie nie wiadomo za co. ju zbyt wielkie!). uwa am za celowe ulokowanie w depozyc ie w banku «Rosja» na okres trzech lat Êrodków w wysokoÊci 500 milionów rubli z rezerwowego funduszu partii z oprocentowani em 3-4% rocznie. zostanie przekazana do kasy partyjnej. Pozwoli to stworzyç stabilnà podstaw..Zawsze nale alo post. Po prostu nie lubil i tyle. Stosownie do wysokoÊci udzialów w funduszu za lo ycielskim banku glówna cz.dzie mógl prowadziç operac je kredytowo rozrachunkowe i inne uslugi bankowe w obcej walucie.27. Im te nie jest latwo. lecz Kruczyna nie darzyl go sympatià.

I 0. gdy mu to odpowiadalo. . Zawsze nic nie rozumial.90 Dotyczy: proÊby sekretarza generalnego komunistycznej partii USA tow. Hasa Halla i zarezerwowaç dla niego w 1991 roku 2 miliony dolarów [.] Gorbaczow podniósl oczy na Kruczyn. e jest to zjazd ostatni.ki temu wsz ystko pozostaloby jak dawniej. Grecja. Partia ma jedno ê lo dochodów walutowych: skladki czlonkowskie pracujàcych za granicà komunistów. wyst. w której odrzucal wszystkie oszczer stwa. adnych wkladów w bankach za granicà i wlasnoÊci KPZS za granicà nie ma. firmy naszych przyjaciól bankrutujà. 280 miliardów rubli na 12 miliardów dolarów. obliczany zgodnie z bie àcym kursem bankowym zagranicznych Êrodków platniczych [.] Krótko mówiàc..dzy za towary dostarczone do n aszego kraju. Dla zaprzyjaênionych firm? zainteresowal si.bli szym czasie wymieniç 8 rubli za dolar. a Gieraszczenko i Pawlow nie dajà. Gorbaczowa w odpowiedzi na proÊb. Cypr. ÂciÊle tajne. gensek. Do tego czasu na kontach banków zagranicznych znajdzie si.dem rubla. I. Zapewnial. Poniewa kilkakrotnie z tego powodu firmy te znalazly si. tyle waluty wymienialne j. W charakterze pomocy wzajemnej. sekretarza generalnego komunistycznej partii USA tow. Urugwaj) majà coraz wi. Zalicza si. e mo na b.ki niej nie tylko sprywatyzowaç mienie patiyjne. którzy placà je w walucie z waluto wej cz.. wyglosil plomiennà mow. Spelniç proÊb. na zasadach o gólnych. Polrtugalia.. P 286/72 z 30. Austria.jeÊli mieliÊmy kiedykolwiek jakieÊ uprawnienia. Szwec ja. e jej klamstwa byly coraz m niej przekonujàce.kach partii. zwlaszcza te. Jeszcze calkiem niedawno. gdy sowieccy kontrahenci nie placà im pieni.cej po 15- Zwlekaç z tym nie nale alo.pujàc na XXVIII zjeêdzie partiii i nie przypuszczajàc nawet. Trzeba czerpa ud etu pa stwa.dzi bankructwa i tylko interwencja M . które utrzymywaly. Tylko dla nas.. wylàcznie ze skladek. Towarzysz Falin znów przygotowal notatk. równie wedlug kursu bankowego dane j waluty [. gdy w najbli szym czasie przewiduje si. Podobno majà du e wydatki. No wlaÊnie. gwaltowne podwy szeni e kursu dolara wzgl. zalgala.] Walut. Hasa Halla. Przez siedemdzisiàt lat partia tak si. lecz cale sowieckie imperium. Bud et partyjny otrzymuje w zamian ekwi walent rublowy. te wplywy do walutowego dochodu pa stwa. na pot rzeby organów partyjnych przydziela si.. my zaÊ zwracamy koszt jej zakupu Ministerstwu Finansów w rublach sowieckich.Êci swego uposa enia.: Czy nie za cz. to glównie przywilej rzucania .. Dzi. w r.sto posylamy Hallowi pieniàdze? To nie dla niego wyjaÊnil Kruczyna. e KPZS utrzymuje si. Nie mamy czym im placiç.dzie dzi. Mniej wi..S.. w lipcu 1990 roku. oto ona: Od ko ca 1989 roku firmy «przyjaciól» (Francja. wlasnà piersià na nieprzyjacielskie bunkry. jak wszystkim innym ministerstwom i resortom. na kraw. partii tak samo. e partia prowadzi za granicà szeroko zakrojone operacje walutowe. Kruczyna.ksze trudnoÊci.

kawiczek. 3 milionów dolarów) zostaly zwrócone w lipcu br. szczególnie ostry kry zys prze ywajà firmy «przyjaciól » we Francji. najprawdopodobniej zlikwidowaç po uzyskaniu kredytu francuskiego. «Tagol» (dostawy olejów roÊlinnych. na jakiÊ czas poz wolila uniknàç sytuacji krytycznej. 60-70 milionów z nich to dl ugi o przekroczonym terminie platnoÊci. W ostatnich tygodniach. w zwiàzku z likwidacjà naszego zadlu enia. 138 milionów dolarów. czyli kierownictwa Robotniczej Partii Grecji i Robotniczej Partii Komunistów Szwecji. mi.S. Hristof iasa. Nasz ambasador donosi.skierowanà wprost do KC KPZS przez tow. drukarnia zbankrutuje w ciàgu 7-10 dni. G. Partia Robotnicza Komunistów Szwecji drukarnia partyjna «Wik Truck produkt AB» nie mo e uzyskaç od Wniesztorgizdatu zwrotu 3 milionów koron szwedzkich.2 miliona dol arów). D. r. dlugu uda si. Kunjala.Êciowo (ok. JesteÊmy wobec niej zadlu eni na przeszlo 30 milionów dolarów i 31 milionów szylingów austr ackich. Reszt. a dodatkowe 1. Poinformowano o tej sprawie 8 paêdziernika br. lecz pertraktacje na ten temat jeszcze nie sà z ako czone. Moskowski) 9 milionów dolarów przekazano do Pary a l I paêdziernika br. je na 8 milionów dolarów. Komunistyczna Partia Portugalii firmy «Commercio International».Êciowo zlikwidowano w lipcu br. Dlugi cz. opakowa polietylenowych i stalowej taÊm y). M..Êciowo zwrócono.5 miliona dolarów zostanie przekazane dzisiaj. maslo. obecnie szacuje si.] Do l 0 paêdziernika I 990 roku sytuacja z naszym zadlu eniem wobec firm «przyjaciól» uksztaltowala si. e jeÊli dlug ten nie zosta nie w najbli szym czasie zwrócony. je na 8 milionów 126 . A. Komunistyczna Partia Grecji firma «Wek» (dostawy obuwia przez eksporterów «Agapiu» i «Rek a» dla specjalnego handlu). Gorbaczowa. obecnie wynoszà 11 milionów dolarów. Wnieszeko nombank otrzymal polecenie. Plisagnera. Dlugi cz.. «Metal ime». AKEL Komunistyczna Partia Cypru firmy «przyjaciól» «Delta» i «LOEL» (dostawy soku z win d emów i obuwia dla handlu specjalnego). «Espor Echpsua» (Hiszpan a). obecnie szacuje si. Komunistyczna Partia Austrii Firma «Kraus i spólka» (dostarcza towary powszechnego u ytk u dla specjalnej sieci handlowej). Zilmermeiera. Austrii i Szwecji [ . obuwia. tow. Dlugi cz. Wedlug danych banku (S. Wystawiono rachunek na sum.sne przetwory dla specjalnego handlu). by jak najszybciej podjàç stosowne kroki. Wówczas mo e zostaç te wstrzymana publikacja orga nu prasowego partii «Norszenstlamman ».so i mi.pujàco: Komunistyczna Partia Francji spólka «interagra» (dostarcza do ZSRS zbo e. (4. nast. G.

bezprawie i oszustwo zalaly kraj. firmy handlowe. A jeÊli nie dadzà? Co no to nie b. Do notatki tej byla przyczepiona spinaczem kartka nast. Gdy przed nomenklaturà otwarly si.pnie spytal: Jest adresowana do mnie czy do Pawlowa? Pawlow nie daje pieni. JesteÊmy przekonani.tajà pa stwo: Pilnie potrzeba 3 tysi.. lecz pie ni. Jeszcze aden kràj nie wst.cznoÊç za pomoc. Falin . nie chc iala korzystaç z zatrutej wody krajowej.cy dolarów dla dzieci Czarnobyla. Strzykawki jednorazowego u ytku dla ofiar trz. lagodnie mówiàc. lecz jak na warunki sowieckie wspaniale. który wziàl towar. e na n iwie rozwijania korzystnej dla obu stron wspólpracy làczy nas wiele wspólnych interesów.c jak hochsztapler. Napisal on: «Korzystajàc z okazji chcielibyÊmy wy raziç dalszà gotowoÊç wspólpracy w sferze handlu z odpowiedzialnym za to wydzialem KPZS. wczorajsi jej zaopatrzeniowcy zacz.dzy nie zaplacil. Specyfika tej cz.17 lipca br. banki.dzy! zysz Falin nie b.sienia ziemi . zakladala wlasne. chcielibyÊmy wam wyraziç erdecznà wdzi. cieszyç.B.ki niej przedstawicielstwo stalo si. z nami planem zalo en ia w Moskwie sieci sklepów i zwrócil si. Dzi. Spolecze stwo naturalnie nie widzialo ich na oczy. drugiego gatunku. Falina. systemat ycznie likwidowaç dlugi zaciàgni.dzy odpowiedzial Kruczyna. a nast. Zazwyczaj takie sytuacje ko czà si.Êci naszego zadlu enia polega na tym. Nawet wod. w tow ary i ywnoÊç. Trudno za ka dym razem prosiç Michaila Gorbaczowa o interw encj. Krà yly tylko pogloski na przyklad o bajecznych. W ciàgu wielu lat firmy zaprzyjaênione za psie pieniàdze zaopatrywaly nomenklatur. by Wnieszekonombank w trybie nadzwyczajnym zgodzil si.] Byloby wskazane. Wchodzila przecie na rynek z trylionowym majàtkiem. Majà one wszak e decydujàce znacznie dla naszych przyjaciól. W sumie zaledwie 10 tysi. Nie splacono im reszty dlugów. Wszystkie te wydatki zawsze uwzgl. W. Przywo ono towary jak na poziom zachodni. Nie obywa si. skandalem.dolarów. A ja niby skàd mam je braç? zapytal z przekàsem Gorbaczow. Partia zachowala si.dzy zgodzil si. niekiedy nawet strzelaninà. gdy nomenklatura. w tej sprawie o pomoc do partii.te w firmach zaprzyjaênionych. zró nicowane spólki. bez trupów lub bez kidnapingu.dzie si. e chodzi tutaj o sumy niewielk Pami. Kruczyna. austriackich botkach. Towarzysze. ie w skali pa stwowej. Korupcja. calkiem slusznie.dnial bud et pa stwa.. Wózki inwalid zkie i protezy dla weteranów z Afganistanu.cy dolarów! Lecz skàd je wziàç? Mo e dadzà firmy zachodnie. Partia mogla si. Gorbaczo uwa nie przeczytal notatk. To prawda. Przez dziesiàtki lat wychowywala przecie obywateli i dawala im przyklad. podpalaniem domów lub podrzucaniem bom b.li wyglàdaç aloÊnie i niedochodowo.dzie pieni. Teraz jednak firmy zaprzyjaênione nie za dowalaly partii. wi. nie mamy pieni. przysylano w specjalnych pojemnikach. przedstawiciel greckiej firmy «Wek» podzielil si.powal na rynek z rów . glównym êródlem dochodów naszej partii» . które kosztowaly w spec-magazynach 18 rubli para.pujàcej treÊci: . nowe perspektywy. martwil I.

Po cz. Oferta przeszla jego oczekiwania.5 miliarda dolarów. oczywiÊcie. nie spodziewal. Nie zamierzal ich jednak marnowaç na mi. 25 miliardów rubli. Wiadomo mu bylo równie . On sam liczyl na 100 miliardów. Byl to nie fantastyczny. Szmidt byl dobrym finansistà i orientowal si. 127 . Nie trzeba si.. Ale prosz. o nas martwiç.5 miliarda dola rów. by im zaplacono. Szmidt wzruszyl tylko ramionami. to Pawlowa. I wreszcie etap czwarty lipiec 1991 roku. 140 miliardów rubli za 4. Ów Szmidt pracowal w malo znanej firmie Burogemenischaft . lecz zgola superfantastyczny transfer. e bezinteresownie) przypominal o firmach zaprzyjaênionych i prosil to Kruczyn. PoÊredniczyla ona w ró nych poufnych interesach n a calym Êwiecie. który podstawial Rosj. Razem za 280 miliardów rubli Rosjanie otrzymajà 12 miliardów dolarów..c firmy przyjaciól zmell mlyn historii. Pawlow mial. e w ZSRS znajduje si. nie m esteÊmy idiotami. wyposa onych w pel nomocnictwa finansowe. Nale noÊç za drugi i trzeci etap 2 miliardy dolarów. Pierwszy etap nastàpi w grudniu 1 990 roku. e dokonajà transferu w czterech etapach. Umówili si. lecz solidnà ofertà odpowiedzialnych ludzi. przekonaç.Êci minister finansów rozciàgnàl wargi w swym slynnym uÊmiechu. takiej kwoty si. Strona rosyjska sprze da 100 miliardów rubli za 5. nie jest pulapkà spryciarzy z Interpolu.nie niskim poziomem moralnym spolecze stwa poczàwszy od elity KPZS. Szwajcar zjawil si.. jaki zaproponowa no jego firmie. w sytuacji fin ansowej ZSRS. e ów fantastyczny transfer. Tak wi. Tylko Walentin Falin (mam nadziej. a na wlaÊcicielach budy na targowisku ko czàc. panowie. Trzeci etap maj 1991 roku.dzynarodow y ruch robotniczy. wycofaç te pieniàdze z obrotu? spytal ostro nie Pawlowa. 15 mili ardów rubli. JesteÊmy bogaci. Drugi etap stycze 1991 roku. w Moskwie. by osobiÊcie si. pieniàdze. WlaÊnie w owym czasie minister finansów Pawlow (wkrótce premier rzàdu) wraz z wiceministrem fi nansów Orlowem i przewodniczàcym zarzàdu Banku Pa stwowego Gieraszczenkà przyjmowali dyskretnie niejakiego Szmidta z Zu rychu. Zamierzacie. Zaproponowano Szmidtowi 280 miliardów rubli. sowieckà pod straszliwy cios banków zachodnich. w obrocie zaledwie 139 miliardów rubli.

W tym momencie Kruczyna przypomnial sobie 50 ton zlota. wcale nie dlatego. by czerpaç z bud etu pa lstwa. Jego ona M. na pr zechowaniu u KGB. A jeÊli n wet umrà to taki widaç ich los. Generalow ie.. Chotimski stal si. do drukowania pieni.c lepiej nie wysylaç na razie leningradczykom 500 tysi.. Doslownie w ciàgu godziny Wiesielowski skompletowal w zorcowà rodzin. im nie stanie. lecz z drugiej banki partyjne dajà zly przyklad. firmy Holding L TD i Moskiewskiego Stowarzyszenia Municypalnego.biorstwa Galaktyka . Zjednej str ony to dobrze. jeszcze nigdy. ona w dysp ozycji Pawlowa. w jego yciu. e br ak mu etatów.. Z kolei ona Krawca. lecz Kriuczkow nie wyra al w zwiàzku z tym entuzjazmu. e byl chciwy. dzia lalnoÊcià handlowà. staja si. Ale jej to nie dotyczy.. lepiej ni ktokolwiek w Êwiecie! Wi. Lecz przecie partia te ma status organizacji spolecznej. i nawet odnotowal w swoim kalendarzu. Towarzysze leningradzcy chcà zalo yç bank Rosja . Pawlow nigdy by mu nie odmówil takiej drobnej kwoty. Mieli maszyn.. admiralowie. niejaki M. Nadchodzà nowe czasy. Oszolomiony i zachwycony Szmidt odlecial do domu. poduczà w Moskwie. e trzeba jà wyposa yç w 400 milionów rubli z funduszów jnych. spraw.Êç pieni. Wkrótce te za cz. kto ma ochot. milionerów sowieckich i przekonal Kruczyn.. zalo cielkà obu tych firm.dzy. ale co b. a jej brat W. e to ju koniec. Nic si. Lepiej niech si. spólki z 0 . znajdowala si.. Wszystko to ju przeszloÊç.kszej spoÊród tych rodzinnych firm zostal pulkownik KGB Grebienszcz . nie przejàl brakiem awansu. Politbiuro ju postanowilo zabroniç organizacjom spolecznym zakladania banków i zajmowania si. które znajdowalo si.dzie w razie wsypy? Szkoda takiego szmalu. Krawiec generalnym dyrektorem D obrusa . lecz nie pomijal adnej mo liwoÊci.cej ni Gidaspow i jego podwladny Krutichin. lecz dal im tylko 50 milionów r ubli zamiast 500. o które proszà. wcale si. trzeba dbaç o konspiracj. ale partia konspiruje si. Nawet zabiegal o awansowanie Wiesielowskiego na generalmajora. lecz coÊ takiego.dzie osobiÊcie nadzorowal transakcj. Mamy jeszcze du o pie ni.dzy obywatelom. Na ostatnim etapie pan Osipow b.. Pawlow znajà numery naszych kont. zaklada bank. materializowaç w postaci nader konkretnych inicjatyw. Kruczyna byl zachwycony. zwyci.Pa scy mocodawcy zako czyl narad. No tak. od razu szefem czterech firm: malego przedsi.dzy.la si. Byla to prawda. Ró ne rzeczy zdarzaly si.no i pieni.. Teraz ka dy. Przed chwilà kupil Zwiàzek Sowiecki za 12 miliardów dolarów! Mikolaj Kruczyna te dysponowal du ymi pieni. D obrus .dzy. I niech pan nie sàdzi. Tymczasem myÊl twórcza ekonomisty-agenta wywiadu rozwijala si. Kto jak kto. Chotimska zostala zalo yc ielkà Galaktyki .0.dzmi. Nie mo na do tego dopuÊciç. Niezbyt lubil aparatczyków z leningradzkiego obkomu. z zawodu tancerka. nie umrà. wcià jeszcze pulkownik.. o które prosili. który w razie czego mógl ponadto odebraç cz.cy dolarów. postudiujà metody pulkownika Wiesielowskiego. e trzeba wyjaÊniç t. Dyrektorem generalnym najwi.. Wkrótce dobry znajomy Wiesielowskiego. Towarzysze z Leningradu zaws ze chcà byç pierwsi. Kru czyna po prostu wiedzial wi. niegdyÊ glówny technolog Zjednoczenia Produkcyjno-Badawczego Kauczuk .sko. Wiesielowski. Powiedzial zimno.

Primakowowi. Jego glównym zadaniem bylo Êledzenie.] Plany pulkownika Wiesielowskiego. sprzeda à wody toaletowej i piwa. wcià nosil pistolet i legitymacj. niemo liwe podejmowanie szybkich decyzji [. którego deficyt w polowie 1991 roku si. Ich dochód byl ogromny. niczego nie produkowaly . wizerunku partii klasy robotniczej i przeobra ala si. Wydzial Administracyjny mógl kontrolowaç jed ynie bud et centralny. by wyw. Cz.dzy organizacje ró nego szczebla. 3. Choç formalnie zwolniono go z resortu.] 2. Podczas pracy w KC dowiedzialem si... Wiesielowski meldowal Kruczynie: Po nawiàzaniu kontaktów z rozmaitymi zagranicznym i firmami zyskalem mo liwoÊç realizowani jeszcze powa niejszych zada gospodarczych.ciu do dwunastu lat) [... dzialal128 . Jednak e albo KC konspirowal si. godne tak Êwietnego profesjonalisty. Nie bylo jasnoÊci co do walutowych Êrodków partii. [...dzynarodowy kartel.. zajmujàce si.Êciowo kontrolowalo je kierowni ctwo KC. która w jego oczach pozbywala si.. w mi.ikow. wnoszàc wlasne kapitaly.] w ustnej formie uzyskano od tych osób formalnà akceptacj. nie pozwolono by mu na to. Firmy. Ekonomista Wiesielowski nigdy nie zapominal. lepiej ni jakikolwiek wywiad Êw iata i podrzucal KGB Êwietnie spreparowane dezinformacje. W ten sposób partia ulokowala w strukturach komercyjnych 14 miliardów rubli i 5 miliardów dolarów.szyl jak najwi..] sprawach: l. po ostatecznym zaakceptowaniu....] Wydzial Administracyjny KC nie mial pelnego obrazu sytuac ji wlasnej partii [. Gieraszczence i [ . Ârodki finansowe te zostaly podzielone. Gdyby zre sztà chcial zapomnieç.cy KPZS zalo yla.pujàcych.. nie wyda waly si. 1453 spólki joint venture z zagranicz nymi firmami oraz spólki akcyjne z kapitalem mieszanym. gdy meldu nki pulkownika do jego bezpoÊredniego zwierzchnika generala Gruszki (który zastàpil Bobkowa) brzmialy nader aloÊnie..gal 500 milionów rubli. wskutek czego stalo si.. wa nych [. naturalnie. zajmowaly si. o nast.. Pu lkownikowi polecono. e jest te pulkownikiem KGB. jak zachowujà si. nowi milionerzy czy sà posluszni i czy nie robià glupstw. zacz. Znamienskiemu.to wdra aç w c alej Rosji. Takich zwlaszcza jak uzyskiwanie kredytów finansowych od prywat nych grup finansowych (do 100 miliardów dolarów na okres od dziesi.Êciowo skladale m raport na ten temat w formie ustnej i pisemnej Pawlowowi. W ciàgu zaledwie kilku miesi. albo Kruczyna przewerbowal Wiesielowskiego. Obowiàzki agenta wywiadu pelnil równie w lonie KC wlasnej partii. Sitarianowi.] Cz.cej partyjnych tajemnic. WlasnoÊç KPZS zostala rozdzielona mi.

Towarzysze leningradzcy. Arkady Wolski. lecz nie pozbyli si. o wlasne ycie. jak na prób. nie zha biç przed mlodszym bratem organizacjà komsomolskà: ap ratczycy partyjni zacz. By si. Wszystko bylo szalenie proste. Koncern mial wlasnà slu b. Wiele kont zagranicznych. nà. e trafil mi . Goràczka przedsi.. Partia lokowala w Zjednoczeniu Naukowo-Przemyslow ym i w koncernie ogromne sumy. maszerowaly ju tryumfa lnie przez Êwiat. a nast. Poprzedni przywódcy utajnili niejedno. Wiesielowski zrozumial. starani e strze onymi przed ujawnieniem machinacjami na wielkà skal. poradzili. Kierownictwo KC KPZS i Kruczyna osobiÊci e darzyli obie te instytucje najserdeczniejszymi uczuciami.noÊcià mi.sta sytuacja w yciu sowieckiego agenta wywiadu. W jej sklad wchodzili oficerowie KGB. Lecz odnioslem wra enie.c i nie bez uzasadnienia bal si. brano udzial w innych podejrzanych operacjach.li szukaç wlasnych dróg przenikania do handlu. jak wynika z niek tórych informacji. Bez wzgl. Lecz projekty Wiesielowskiego. ocenili metody dzialania pulkownika wedle ich war toÊci.dnik aparatu partyjnego przypadl do gust u Andropowowi. wi.dzynarodowà. Kilka dni póêniej Wolski przybyl osobiÊcie do Wydzialu Administracyjnego KC KPZS. Wiesielowski otrzymal szczególne zadanie. legit ymacji slu bowych i mieli pozwolenie na bro .biorczoÊci ogarn.tem wojskowym. z pomocà Wolskiego sprzed awal tajemnice wojskowe kraju. Z u ytkownikami Smolnego zawierano wi. bezpiecze st wa. Zjednoczenia Naukowo-Przemyslowego oraz koncernu Simako . przeszli do rezerwy. reprezentowaly one bowiem slynny kompleks wojskowo-przemyslowy. by poznaç szczególy fun kcjonowania tzw. którzy. Prezesem Zjednoczenia Naukowo-Przemyslowego i k oncernu Simako byl czlonek KC KPZS. NiegdyÊ szary urz. O tym wszystkim Wiesielowski zameldowal Gruszce oraz samemu Kriuczkowowi. która jeszcze pracowala. ani Falin nie byli najle piej o tej sprawie poinformowani.c umowy na solidne sumy. tam gdzie dla innych firm zawsze palilo si. by ten natychmiast wycofal swego szpiega Wiesielowskiego z serca partii. Han dlowano te bronià i sprz. ani KC.8 rubla za 1 dolar. jedynà gal. o co proszo . globalnymi projektami. i za àdal. Zakonspirowal si . e ani Dzasochow. Potrafil on wymieniaç ruble na dolary po bàajecznym kursie 1. starannie urzeczywistniane.pnie przekazal w spadku Gorbaczowowi.ê przemyslu sowieckiego. by nie przesadzal z fascynowaniem si. co prawda. wplywowà strukturà. zawsze pragnàcy byç w awangardzie. Gensek uczynil go swym pomocnikiem. zwolniono z podat ków struktury komercyjne WLKSM (Komsomolu).tnie.la obkom wkrótce potem. DoÊç cz. czyli bardzo wysoko. Obaj w ysluchali go oboj.du na to. ci zaÊ w zamian gwara ntowali zielone Êwiatlo .dzy dwa ognie: nie popierajà go ani wladze KGB. czerwone. KPZS byla wcià pot. Obecnie Zjednoczenie Naukowo-Przemyslowe oraz koncern Simako zajmowaly si. zrobil Kruczynie awantur. Polegalo ono na tym. lecz tworzyl nowe met odyki. tote liczne Êwie o narodzone firmy z radoÊcià biegly pod jej skrzydla. Gdy Pawlow zostal premierem. kontrolowal Brutenc (doradca Gorbaczowa) . produkujàc wszelkie rodzaje broni.

Komitet Obwodowy partii (Kruczyna przyslal wspomniane 50 milionów póêniej). Tak samo jak przeobra e nie partyjnych milionów w bezpartyjne. dobrze zorientowany w metodach pulkownika Wiesielowskiego . i postanowil zajàç si.kszym rozmachem. Bardziej subtelnie. Tworzàc bank Rosja . zobowiàzane d wniesienia 13 milionów. Nic dziwnego mial przecie 129 . której przydzielono nawet pomieszczenie w Smolnym. e prz ewodniczàcym rady nadzorczej nowego banku zostal szef administracj i obkomu Arkady Krutichin. jak za dotkni. ulgi podatkowe obkom szybko i skutecznie to zalatwial. ubezpieczeniowà RuÊ . na koszt owej spólki. Rosyjskie video . moglo. za to z wi.0.Êç dków przekazano sowiecko-belgijskiej spólce z 0. W tym wlaÊnie momencie wplyn.to jej przewodniczàcego szefa administracj i obkomu Krutichina. lecz gdy przegral w wyborach. Bylo to zroz umiale: skoro odplywajà pieniàdze. nat ralnie. Komitet Obwodowy KPZS przyciàgal jako udzialowców swych klientów na yklad firm.no lokale. Zdawaç si. Byle firma placila i dzielila si. zapo yczyç u obkomu. kandydowal na posla do Dumy. machnàl r. Zanim zwrócono nale ne 15 milionów rubli. partyjnych 15 milionów. Zabiegal o jej wprowadzenie Kruczyna. musi równie odplynàç ich dysponent.caç. glównà cz. Rosyjskie video . Byl nià ten e Krutic t dawnych. rozkr.ciem ró d ki czarodziejskiej. biznesem. lecz nagle pojawila si.Êç funduszu zalo ycielskiego wniósl. Zrozumiale wi. Cz. e wszystko idzie jak po maÊle. kladaç tam nowe firmy i lokowaç dochody czerpane z ich dzialalnoÊci w bankach.kà na polityk. zaczàl regularnie jeêdziç do Belgii. wiceprzewodniczàcego zarzàdu spólki Dynamic Transfer . Z poczàtku. pr rektora politechniki. z rady nadzorczej banku usuni.c. kredyty bankowe. wniósl nowe. dzialal moskiewski komitet miejs ki partii. Spiritus movens tego tow arzystwa byl ideolog KPZS Wiktor Jefimow. biznesmen Krutichin zaÊ. dochod em. Stosownie do nowych przepisów bankowych nale alo wycofaç udzialy obkomu KPZS.lo 50 milionów Kruczyny i interes zaczàl si. towarzystwa ubezpieczeniowego RuÊ . profesora Szlepkowa. co prawda. Transformacja przewodniczàcego rady nadzorczej banku Krutichina z szefa administracj i obkomu KP ZS w biznesmena spólki Dynamic Transfer dokonala si. Gdy zakladano bank. Spólka ze swej strony zarezerwowala Êrodk i na budow. Dynamic Transfer z oficjalnym adresem w gmachu Po litechniki (wlaÊnie dlatego profesor Szlepkow zostal jednym z zalo ycieli banku). RównoczeÊnie do skladu rady nadzorczej natychmiast wprowadz no i wybrano na przewodniczàcego nowà osob. znowelizowan a ustawa o bankach. nie potrafilo zgromadziç tej sumy i musialo si. bezpartyjne 15 milionów jako udzial firmy Dynam sfer . agencj.

zostanie przej.. Nie mo na bylo ich wszak e porównywaç z tym.6 milionów rubli .] na przekazanie glównych funduszy miejskiej i obwodowej organizacji partyjnej na zakup akcji tworzonej z udzialem tych komitetów partyjnych spólki akcyj nej. W republikach nikt wlaÊciwie nie chcial odbieraç partii jej mienia. Tak wi. Balaszowem. Z jej szczytu bylo widaç znacznie bardziej rozlegly horyzont. J. Byli przera eni.c w komitetach miejskich i krajowych partii nastàpily sensacyjne wydarzenia . O notatce tow. Balaszowa . w ojska desantowe i wewn. a najni szà miejski (gorkom). Obecny pierwszy sekretarz moskiewskiego gorkomu Jurij Prokofiew byl z natury czlowiekie m spokojnym.I.c do wladz zwierzchnich list. towarzyszy Prokofiewa i Balaszowa ze zrozumieniem. zrobiç jeszcze w czasach Gris zyna! Towarzysze z moskiewskiego gorkomu wymanewrowali nawet Jelcyna.I. pozwalajàcà szybko i skutecznie u kryç wlasnoÊç partyjnà. Góra przyj.B.tów udalo mu si. Ile to przekr. a gdy partyjna wlasnoÊç ju calkiem wyÊlizgiwala si.A. w Leningradzie najwy szà instancjà byl komitet obwo dowy (obkom). Balaszowa.: ÂciÊle tajne.li a larm. dzialal bezwzgl. Raz po raz trzeba bylo wzywaç na pomoc oddzialy specjalne KGB. Przyjàç do wiadomoÊci. ujàcà Uchwal. który. gdy przyszlo mu do glowy wprowadziç w tej ins tytucji dyscyplin.tow. jak kapral na pierwszej linii frontu. znanych tylko KPZS. nader korzystnie od swego leningradzkiego kolegi Borysa Gidaspo wa. A.trzne. Grzmialy ju str y w Wilnie i Rydze. e 60% akcji wymienionej spólki akcyjnej pozostaje wlasnoÊcià KPZ reprezentowanej przez moskiewski gorkom oraz moskiewski obkom partii. [przekreÊlono: w drodze wyjàtku I.znacznie wi. Wystosowali wi. lecz màdrym i sprytnym.4) 4) Z przyczyn. zgromadzone uczciwà lub nieuczciwà drogà. lecz tamtejsi aparatczycy prze stali placiç Moskwie danin. o swój stan posiadania ze spolecze stwem. Szef administracji KC KPZS Mikolaj Kruczyna w ÊciÊle tajnej dyrektywie zaakceptowal pomysl stworzenia spólki akcyjnej z przekazaniem na jej kon to glównych funduszy organów partyjnych o wartoÊci 116. I. coraz bardziej niezale ne i zdeterminowane. Jeszcze gorsze wiadomoÊci naplywaly z republik poludniowych. Uchwala Sekretariatu KC Komunistycznej Paliii Zwiàzku Sowieckiego.cej doÊwiadcze . i coraz cz.dnie i po chamsku. Cztery dni póêniej Sekretariat KC podjàl nast. 2. Prokofi ew wspólpracowal z pierwszym sekretarzem moskiewskiego obkomu KPZS. w którym opisali metod. Wyraziç zgod. W Moskwie na odwrót Gorkom stal w hierarchii wy ej ni obkom. e wkrótce cale mienie partyjne. Partia toczyla zacieklà wojn. partyjnà. tow.la inicjatyw.te przez org any pa stwowe. na samym szczycie piramidy partyjno-pa stwowej. tam ze szczególnà determinacjà wyrwano partii jej wlasnoÊç. choç byl profesorem chemii. OdpowiedzialnoÊcià za interesy majàtkowe i prawa KPZS w trakcie tworzenia i funkcjo nowania spólki akcyjnej obarczyç tow. Obaj dalekowzroczni pierwsi sekretarze moskiewskiego gorkomu i obkomu wszcz. 3. które robilo si. Prokofiewa i B. Prokofiewa i B. Tym wlaÊnie ró nil si. co dzialo si.- . z ràk nawet czolgi.

wypowiedzà Irakowi wojn. Obie strony stracily podczas dziala wojennych mniej wi. Tak jak si. goràczkowo usilowaly zapobiec upadkowi komunistycznej ideolog ii.cie. To z kolei oslabi gospodarczy i finansowy impet Zachodu na ZSRS.. Husajn nudzil si. Po wyprowadzeniu wojsk sowieckich z Afganistanu wojna mi.ciç l eb reformom Gorbaczowa. propozycj. pozwoli ukr.c dla niego ambitniejsze zaj. JeÊli tego nie zrobià. przera ony wladca tego pa stwa sam zwrócil si. Chciano za wszelkà cen. Irakijczycy zaj. dluga i krwawa wojna.. Upewniwszy si. skupionych wokól przewodniczàcego KGB Kriuczkowa oraz niew ielkiej grupki wojskowych i partyjnego betonu. JeÊli natomiast rozpocznà dzialania w ojenne.cie ich bajecznych bogactw. Stany Zjednoczone b. prawie dziesi. o przyjaêni.t sowiec ki i posiadàjàcà doÊwiadczenie niedawnej. e Rosja sowiecka udzieli mu moralnego poparcia. 130 .dzy Iranem a Irakiem wygasla sama przez si. Saddam Husajn kazal swym wojskom wkroczyç do Kuwejtu. s traszliwie i z braku innych mo liwoÊci dawal prztyczki Izraelowi.li Kuwejt. podbój Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej i zagarni. USA natychmiast przerzucily swe woj ska do Arabii Saudyjskiej.. Husajnowi przypadnà w udziale bogate pola naftowe Kuwejtu. a w dodatku przel eje na jego konto osobiste 2 miliardy dolarów. Mial wykonaç plan.cej milion ludzi i ka da byla z tego dumna. lecz za zachowanie przez nià neutralnoÊci. uzbrojonà po z. przed milionowà armià Saddama Husajna. Resztki sil imperialnych. to zacznie si. do Waszyngtonu o pomoc. nad ogromnym imperium. który wejdzie w sklad Iraku jako jego prowincja. Znaleziono wi. niepodlegloÊci. utrzymaç wladz..tnie zgodzil si.Êciej domagali si.dà musialy od tej pory Rosji placiç nie za wcielanie w ycie demokratycznych reform. Husajn ch. Przysi. lecz na Koran. tego spodziewano.gali ju nie na Lenina.dzie mogla. z tà perspektywà. Czysto symboliczna gwardia emira Kuwejtu n ie b.. któremu rokowano sukces. Zrozpaczeni aparatczycy znów sobie przypomnieli o Sa ddamie Husajnie. absolutnie nie godzàc si. utracà presti wielkiego mocarstwa. bez najmniejszych strat. naturalnie. W ciàgu trzydziestu god zin. obroniç si. podobnie jak w Wietnamie. na t. Ju dawno marzyly mu si. Plan zakladal.by w najnowszy sprz.cioletniej wojny z Iranem. Husajn napadnie na Kuwejt i zajmie to pa stwo. e Stany Zjednoczone Ameryki. A poniewa Zwiàzek Sowiecki zawarl z Irakiem umow .

na prezydenta Federacji Rosyjskiej wybrano Borysa Jelcyna. Presji wydarze nie wytrzymal nawet Szewardnadze. obietnic. ze struktur pa stwowych Rosji.bokiej zapaÊci. Tote niemal cala nomenklatura widziala w Gorbaczowie desk. Êmialych manewrów i ka dym posu ni.l i jego nieudolni poprzednicy. by odz yskaç dawnà wladz. ze Êlepego zaulka. i pot. Nie bal si.... spychajàc nic nie rozumiejàcych ortodoksów na Êmietnik historii. intrygami.cie USA w dlugoletnià wojn. do którego jà wepchn. a przed czolgami ameryka skimi stan. co wlaÊciwie si. o jakim si.t tak. nigdy nie Ênilo sowieckim generalom i calemu sowieckiemu ko mpleksowi wojenno-przemyslowemu. Organizowano nawet demonstracje z portretami Saddama Husajna.ciem dobijal martwy system. by odciàç si. Zbieglo si.powal w ko cowà faz. za plecami Saddama Husajna. Âwietnie poruszal si . stalo. Spelnil t. w st anie gl. do dymisji wprost z trybuny zjazdu.la otworem droga n a Bagdad.tnoÊci. e gorbaczowowska opozycja.. e imperium lada chwila legnie w gruzach i stanowisko ministra rozpadajàcego si. Lecz Gorbaczow wielki polityk. doskonalsze skoordynowani e dziala ró nych rodzajów wojsk w stopniu. jak i nowy sposób prowadzenia w ojny. Najwa niejsze bylo jednak to. w przeczuciu bliskiego ko ca ortodoksów partyjnych. W tym samym czasie Gorbaczow stworzyl wszechwojskowy komitet partyjny.in. w kraju. Rozumial. radzil sobie dobrze z mno àcymi si. po czym kazal Kruczyn .la natarcie. oparty na maksymalnym wykorzystaniu urzàdze elektronicznych. spowodowa l. ratunku i popierala jego p olitycznà ekwilibrystyk. i szlo do niewoli.pnymi dla sowieckiego myÊlenia.. Gdy wcià trwala w tym stanie. Efektownie podal si.. kryjàc si. co umo liwialo m. e prócz inwazji gospodarczej i finansowej m o e wesprzeç dolar Êrodkami tradycyjnie pojmowanej sily. Tysiàce zahartowanych w bojach olnierzy irakijskich poddawalo si. wywrzeç na Gorbaczowa presj. od USA i od Zachodu i zawróciç niesterowny sowiecki okr. pa st wa przestalo go interesowaç. Wielki plan gospoda rczego podbojuÊwiata wst. Robiono wszystko. e Moskw a nie zdolala pojàç. wydajàc specj alny dekret o odpartyjnieniu. to. leninowsko-stalinowskim kur sem. z pertraktacjami o nowe kredyty. stawiajàc Sadd ama Husajna w idiotycznej sytuacji. Osiàgnàl on sukces wyborczy.Tak oto.pili okupacj. MyÊlami byl ju wojczystej Gruzji. Obaj towarzysze natychmiast pot. e USA zademonstrowaly zarówno bro nowej generacji. przewidujàcego wciàgni. Krach planu. bardziej dost. prowadzonymi przez Go rbaczowa i Szewardnadzego w USA i w Europie. znalazla si. Tymczasem Amerykanie rozgromili wojska Saddama Husajna tak blyskawicznie. by znów poplynàl starym. wywolujàc skandale w prasie oraz na forum Rady Najwy szej. poÊród otaczajàcej go przeci. Wyprowadzal dzi. Waszyngton wyraênie dawal do zrozumienia.ki temu nomenklatur. Kuwejt wyzwolono w ciàgu dwudziestu czterech godzin. Beton partyjny staral si. partia rozpocz. Kuwejtu. poniewa obiecal wyeliminowaç parti. zmieciona na bok przez procesy dokonujàce si. niestety.g. postaç unikatowa w epoce totalnego chaosu i degrada cji znacznie przerastal rozpaczliwie miotajàcych si.

Minie wiele czasu. Inst ytutu Historii i Teorii Socjalizmu. «Panorama». 28. mimo podeszlego wieku . Centralnego Muzeum Wlodzimierza Lenina wraz z pa stwowym parkiem narodowym i muzeu m «Gorki Leninowskie » o ogólnej wartoÊci 124 miliony 691 tysi.cy 100 rubli [. nie zawsze zajmujà konstruktywne stanowisko [.c na pomocjego poprzednika emerytowanego ju osiemdziesi.. w których kompetencji nale y rozstrzyganie tych kwes tii. a tak e w celu zmniejszenia wydatków z bud etu partii na ic trzymanie. uznajemy za celo 131 .06.] W celu uzyskania dodatkowych gwarancji. jak równie centralnych obiektów partyjnych gmachów i b wli.] Nie udalo si. a tak e obiektów wydawnictw KC KPZS «Prawda»..91 Dyrektywa.cy 500 rubli.ie przelaç na konto nowego partyjnego monstrum 600 milionów rubli. umo liwialy bardziej operatywnà dzialalnoÊç. ÂciÊle tajne. do konala analizy prawnej dokumentacji prawa wlasnoÊci 49 du ych kompleksów administracyjnych. brak decyzji o przydziale dzialek ziemi dla domu wypoczynkowego «Nagornoje» i miejscowoÊci letniskowej «Schodnia ».biorstwami uslugowymi. pracowitoÊç. oraz innych glównych zasobów Akademii Nauk Spolecznych. Komisja do spraw obiektów KPZS. bazà transportowà. magazynami) o war toÊci 778 milionów 794 tysi. parkiem maszynowym i innymi g lównymi zasobami) o ogólnej wartoÊci 393 milionów 400 tysi. budynkami administracyjnymi aparatu KC KPZS. Instytutu Wspólczesnych Problemów Spolecznych. Tak np. które zabezpieczalyby przed ewentualnymi r oszczeniami pod adresem obiektów stanowiàcych wlasnoÊç partyjnà. Razem analizie prawnej poddano 60 kompleksów o ogólnej wartoÊci bilansowej jeden miliard 296 milionów 841 tysi. przedsi.cioletniego Georgija Pawlowa ( nie nale y go myliç z premierem Walentinem Pawlowem!). wszak e do ko ca zalatwiç formalnoÊci zwiàzanych z uregulowaniem prawa wlasn oÊci niektórych obiektów. gospodarstwami podm iejskimi. nic uzyskano te aktów pa stwowych przyznajàcych prawo u ytkowania gruntów oÊrodka wypoc wego «Jeziora». Kruczyna nie radzil ju sobie z ogromem spraw. Jego wielkie doÊwiadczenie i ogromna. który wyrósl w ZSRS niczym prawdziwek wÊród muchomorów. Wezwano wi. «Politizda rukarni «Czerwony Proletariusz» (làcznie z budynkami i zabudowà otoczenia. hotelami. lecz lokalne sowiety. nim historycy zdolajà oceniç przenikliwoÊç i zimnà krew tego polityka. które musial r ozstrzygaç.cy dolarów. leczniczo-zdrowotnych i przemy slowo-gospodarczych kompleksów Wydzialu Administracyjnego KC (làcznie z sanatoriami.cy rubli.. Wydzial Administracyjny KC KPZS zabie ga o uzupelnienie brakujàcych dokumentów. osady letniskowej «Mischor». pensjonatu «Czinara».. powolana przez Wydzial Administracyjny KC KPZS.

Sowiecka fundacja rozwoju i popierania malych przedsi..).. stosownie do tego przekonania. Bank zwiàzków zawodowych ZSRS 500 milionów rubli na 4. z lukami w niezb. w przedsi. Tokobank 150 milionów rubli na 7% + 70 milionów w akcjach 4. Na b azie niektórych gospodarstw nale y organizowaç spólki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià bàdê towarzystwa akcyjne.ki pomocy Ministerstwa Finansów partia stala si. Niezale nie od nieruchomoÊci nale alo zadbaç równie o fundusze KPZS. ona wiceministra finansów. Barczuk (póêniej wiceminister ekonomiki i finansów Rosji) ofiarowal par tyjnemu Autobankowi niewiarygodny wr.biorstw pa stwowych. holubiony z obu stron rzàdowej i partyjnej. pot wierdzajàcej w pelni wlasnoÊç KPZS. uzdrowiskach. Autobank . e wszystkie zasoby pieni. wlaÊcicielkà pot. Kruczyna przyjrzal si. Stankinbank 50 milionów rubli na 10% 8. Bank Rosja (za poÊrednictwem Leningradzkiego Komitetu Obwodowego KPZS) 50 milionów rubli na 6% 9. Inna sprawa.la N. Stanowisko przewodniczàcej zarzàdu Autobanku obj. z Ministerstwem Finansów ZSRS i z jego nowym minis trem Orlowem.dnej dokumentacji prawnej. (Po jakimÊ czasie ten sam W. ulokowane na 7% w stosunku rocznym 2.wzi. uwa nie tajnej liÊcie nale àcyc o partii lub zale nych od niej banków. ne kraju partia u wa ala za swojà wlasnoÊç i zachowywala si.pujàce przedsi. zalo onych przez podstawione osoby i firmy. Naczelnik Glównego W ydzialu Bud etowego Ministerstwa Finansów ZSRS W. Eksperymentalna spólka Logos 40 milionów rubli na 15% . sowieckim bàdê zagr nicznym. Glawmoststrojbank 90 miloinów rubli na 10% 10. b.biorstw 40 milonów rubli na 10% 12. Rajewska. Unikom bank 500 milionów rubli na 10% 6. zaufanym partnerom.in. Na obiektach Wydzialu Administracyjnego KC KPZS (m . Mlodzie owy bank komercyjny 275 milionów rubli na 9% w stosunku rocznym 5. przyciàgaç do nich sowieckie i zagraniczne instytucje i organizacje posiadajàce osobowoÊç prawnà.». prowadziç dzialalnoÊç gospodarczà zgodnie z przepisami ustawy «o przedsi. Kazkompartbank (za poÊrednictwem KC partii Kazachstanu) 100 milionów rubli na 10 % 11.) Autobank byl tylko kroplà w morzu. gospodarstwach pozamiejskich itd. Raje skiego.cz przywilej: Autobank uzyskal prawo Êciàgania dlugów z przedsi. w bajecznych zyskach. Kruczyna nawiàzal ju owocnà wspólprac. których prawa wlasnoÊci sà w pelni uregulowane i u dokumentowane. Czasprombank 30 milionów rubli na 7% 7.biorstwach. tworzyç spólk venture. w których goràczkowo upychano partyjny szmal: l.cia.biorstwach w ZSRS.dàce w dyspozycji Wydzialu Administracyjnego KPZS. co jest marzeniem ka dego bankiera. która miala wyjaÊniç. przemyslowo-gospodarczym i leczniczo-w ypoczynkowym. jak moglo do czegoÊ takiego dojÊç. Kierownik Wydzialu Administracyjnego KPZS Mikolaj Kruczyna . W. Obiekty o przeznaczeniu administracyjnym.5% w stosunku rocznym 3. lokujàc w m l miliard rubli. kàpal si. Barczuk zostal wspólprzewodniczàcym komis ji Êledczej. nego Autobanku .we nast. Autobank 1 miliard rubli. Ulokowano je w sieci anków. Dzi. nale y przekazywaç w dlugoterminowà dzier aw.

Troicki Instytut Bada Innowacyjnych i Termojàdrowych (za poÊrednictwem przedsi. To wedlug pierwszej listy..13. 22. Wszechzwiàzkowa Asocjacja Nowych Form Gospodarczych i Inicjatyw Spolecznych 60 milionów rubli na 10% 15. Golowkow pouczal swych kolegów: . zwlaszcza gdy jest ciàgle glodne i lapczywe. Ale to jeszcze nie wszystko. D obrus 50 milionów rubli na 6% 19.cy rubli. na przepis prawny O bankach Federacji Ros yjskiej zakazujàcy organizacjom spolecznym zakladania banków. Komunistycz nà. Razem: 3 miliardy 634 miliony 125 tysi. Utrzymanie dziecka.biorstwo Sziwa 5 milionów rubli 14. Stowarzyszenie twórcze Ognisko Domowe 10 milionów rubli (na wyprodukowanie filmu) 2 5% zysku.. Powolujàc si.. jak wiadomo. nr 2A-6. Korporacja Sojuz W 200 milionów rubli na 6% 16.o.nale y szukaç zalo ycieli Mogà to byç przedsi. Jak ju wspomnieliÊmy. nr 3-B. Dalej mamy: rejestr nr 2. Handlowo przemyslowe przedsi.bi orstwa Galaktyka ) 50 milionów rubli 18.karta Rosyjskà Parti. fi lmu) 25% zysku z filmu. Spólka z o. kosztuje.125 miliona rubli (na produkcj. Szef administracji RPK Igor Golowkow szybko przyswoil sobie metody sprytnej part ii-rodzicielki i ju w lutym 1991 roku wyglosil tajny referat O propozycjach glównych kierunków rozwoju przemyslowo-gospodar czej dzialalnoÊci KC komunistycznej partii Rosyjskiej Federacji .biorstwo Galaktyka 250 milionów rubli na 12% 17.. Moskiewska municypalna organizacja 50 milionów rubli na 6% 21. 132 . Moskiewskie twórcze stowarzyszenie Ojczyzna 1. KPZS urodzila na stare lata b. nr 2A. Przemyslowo-komercyjna firma Holding L TD 50 milionów rubli na 6% 20. Glowa puchnie od milionów i miliardów. Przedsi.

ly zawieraç wi. Jej pierw orodnym dzieckiem stala si.. uzupelniajàcych dochody ich bud etu: wynajem budynków.in. Nadeszlo tak e du o propozycji.] Mloda i kwitnàca Rosyjska Partia Komunistyczna szybko zacz.] repre zentowany przez LM. kierownika Wydzialu Administracyjnego. nazywana dalej «Firmà». zawarly poni szà umow..] mogloby o no funkcjonowaç jako centralna gielda handlowa [. Andrie ja Zawidija. z drugiej strony. budownictwa hote li itd. m. rozmna aç. na Êwiecie partia yrinowskiego. nale aloby. dziala on w budynku rejkomu.. z jednej strony. Golowkowa. Êrodków transportowych i pokrycie innych potrzeb partyjny ch. Nie zdà yl jeszcze wyschnàç atrament na tym dokumencie. Do rozstrzygania problemów organizacyjnotechniczych i gospodarczych..biorstwa i instytucje stanowiàce wlasnoÊç Komunistycznej Partii Rosyjskiej Federacji .pujàcej treÊci: Wydzial przekazuje OÊrodkowi tymczasowo wolne Êrodki finansowe w kwocie 3 (trzech) m . oraz firma «Zawidija». telewizorów. których zalo ycielami bàdê wspólzalo ycielami sà komitety partyj . jakie w zwiàzku z tym powstajà. Wiceprezydentem mial z ostaç zgodnie z jego planami Andriej Zawidij. zwany w przytoczonej wy ej umowie Firmà . LiberalnoDemokratyczna partia Wladimira yrinowskiego..lo si. OÊrodek prowadzi zró nicowane badania socjologiczne wÊród mieszka cow dzielnicy. on zaÊ natychmiast sam siebie wysunàl na kandydata do rosyjskiej prezydentury. techniczny oÊrod ek produkcyjny «Kirtel» dzialajàcy na podstawie ustawy.] pozostajàce na wlasnym rozrachunku [. nast.. oraz pa stwowy naukowo-eksperymentalny. Zarejestowano szereg organizacji gospodarczych. W ostatnim czasie prowincjonalne komitety partyjne zacz.la si. produkowania strzykawek jednorazowego u ytku. po wolaç przy Wydziale Administracyjnym KC biuro [.. Na tej samej zasadzie powstala Rosyjska Narodowo-Patriotyczna Partia Robotnicza: Wydzial Administracyjny KC Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej [.. reprezentowana przez jej prezesa tow. cz.. ne (bezprocentowy kredyt) w kwocie 3 (trzech) milionów rubli . W metryce narodzin nowej partii czy tamy: Wydzial Administracyjny KC Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. mater ialów budowlanych i innych wyrobów. w sprawie wspólnego tworzenia firm komputerowych.Êç zysk swej dzialalnoÊci przekazuje RPK i rejkomowi KPZS. turystyki. repezentowany przez dyrektora generalnego A. gdy pojawila si..cej umów gospo darczych. reprezentowany przez kierownika Wydzialu administracyjnego KC tow. jak sàdzimy. od firm zagra nicznych. Wan kowicza [ 00] zawarli umow. Golowkowa.J. dzialajàcy n a podstawie ustawy o dzialalnoÊci produkcyjnej i finansowo-gospodarczej.. a tak e w celu rozwijania handlu zagranicznego. No i zacz. W dzielnicy Primorskiej w Leningradzie zalo ono oÊrodek socjologiczny pozostajàcy na wlasnym rozrachunku gospo darczym.: Wydzial przekazuje «Firmie» tymczasowo wolne Êro dki pieni.

] zawarly nast. KPZS nie zapominala i o adoptowanym potomstwie komunistycznych partiach Europy Wschodniej. biznesem.. lecz sama równie energicznie tworzyla wlasnà sieç podobnych sklepów. reprezentowany przez kier ownika Wydzialu Igora Michajlowicza Golowkowa.cy rubli [.cia wlasnoÊci ze wzgl.] Niniejsza umowa jest wa na wylàcznie pod warunkiem przestrzegania konfidencjalnego protokolu-umowy Nr.pujàcà umo w. W celach tych wykorzystuje si. Ros yjska Partiia Komunistyczna korzystala z sieci specjalnych sklepów spo ywczych swej rodzicielki KPZS. przez trzy lata raz na tydzie zaopatrywaç 400 (czterystu) pracowników a paratu KC KP RSFSR w artykuly ywnoÊciowe. z dostaw spólki joint venture Mongrifles. Dbala przede wszystkim o dobrobyt wlasnych przywódców. tworzone w tajemnicy na Zachodzie. Do Warszawy udal si. w systemie kartkowym.: [. Stowarzyszenie zobowiàzuje si.2 . sklepów. Pozyskuje si. a tak e. szeroko zakladanie w oparciu o Êrodki partyjne firm prywatnych.. 133 . obowiàzujàcego prawa z jednej strony i Stowarzys zenie Handlowo-Przemyslowe «Promie » i spolkomu dzielnicowego sowietu Kuncewa z drugiej [.ly si. m.ilionów rubli na cele oznaczone w protokole [. w towary przemyslowe [.in. w celu wymiany doÊwiadcze A. priorytetowe znaczenie nadawaç trzeba tworzeniu struktur. w spólki joint venture. W tym samym czasie kraj dusil si. jak w latach wojny. dzialajàcego na podstawie. Tak oto poszerzaly si.. Wydzial Administracyjny KC KPZS. w tym celu tak e kapital zagraniczny.biorstw.] Stowa rzyszenie wykorzystuje jà na remont pomieszcze handlowych i uslugowych. Plodzàc ugrupowania nacjonalistyczne i profaszystowskie Rosyjska Partia Komunistyc zna pozostawala mimo to partià nomenklatury. które zezwalajà w niektórych krajach na posiadanie przez partie wlasnych przedsi. one za nowymi.. jak szybko roÊnie i nabiera sil jej nowo narodzone dzieci . zast.] udziela Stowarzyszeniu nie oprocentowanej po yczki w wysokoÊci 500 tysi.pnie inwestowaç je. zwany dalej Wydzialem.] Obserwujàc z zadowoleniem. formalnie nie zwiàzanych z partià. One równie nie mialy nic przeciwko temu. spólka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Pozbawione wladzy i mieni a skryly si. fundacja.. raz na trzy miesi. m.in.. dla obslugi pracowników Zarzàdu i ap aratu KC KP RSFSR.. darzonych zauf aniem.] Wydzial [. granice krainy Nomenklaturii. socjalistycznymi lub socjaldemokratycznymi szyldami. Pospiew alow. jak spólk a akcyjna.dów politycznych ... a stosowane sà zwlaszcza takie formy organizacji. a nast. ku obopólnej korz yÊci.. W dodatku bez reszty zaj. Niemal wszystkie produkty ywnoÊciowe byly ju reglamentowane. Po powrocie napisal takie oto sprawozdanie: Obok korzystania z przepisów prawnych...pca Kruczyny. Minimalizujà one mo liwoÊç zaj. by po yczaç od KPZS dolary.. ce.

Udzieliç zgody na stworzenie wraz z kierownic twem SDRP wspólnej sowieckopolskiej firmy.biorstwa.ç dni póêniej trzecim udzialowcem nowej spólki zostal Wydzial Administracyjny obkomu KPZS. ope racj. wi. marketingowych i innych [. Odpowiedzialny za t. cen.ciokrotnie wówczas ni szej ni szybko rosnàca wartoÊç rynkowa. w dodatku ju dawno nawiàzaly po yteczne kontakty z drobnymi firmami w sàsiednich krajach kapitalistycznych. otrzymawszy od Kruczyny wytyczne. kampingów i sanatoriów w najlepszych strefach wypoczynko wych kraju. Jako . dr ogà realizacji przez firmy bratnich partii towarów i uslug. kupowanych za ruble [. w handlu przxgrani cznym. W sklad jej weszly firmy Rostberry International i Atcherly ernational . 3 mi liony 450 tysi. domów wypoczynkowych.] i podlegajàce Wydzialowi Administracyjneu KC KPZS. z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià Racemaredge Limited . posiadaczka ogromnej liczby luksusowych hoteli. ten proceder od luksusowego hotelu K KPZS Oktiabrskaja .pca Kruczyny W. udzielajàc prawa real izowania tych skierowa odplatnie wÊród swych czlonków lub za poÊrednictwem zagranicznych biur podró y. 17 kwietnia 1991 roku Wydzial Administracyjny KC KPZS i ameryka ska firma Kangur (w rze czywistoÊci fikcyjna..: Udzieliç zgody na to. USA) zawarly spólk.. a wi.cy 419 rubli i za t. Kompleks hotelowy wyceniono wedlug wartoÊci bilansowej na kwot. KPZS. w wymianie handlowej.dà wyst.] Zagwarantowaç finansowanie udzialu Zarzàdu Administracyjnego KC KPZS w dzialalnoÊci gospodarczej za granicà. chocia rynkowa wartoÊç hotelu (metra u ytkowy 5700 m kwadratowy h) wynosila w chwili transakcji 25 milionów dolarów.Partie komunistyczne Europy Wschodniej byly nie mniej sprytne ni ich moskiewscy p atroni.c co n ajmniej dziesi. W imieniu KC KPZS zalo ycielem jej zostal kompleks hoteli Oktiabrskaja . e ze strony sowieckiej jako zalo yciele b. byl zast. Pelen energii szef administracji leningradzkiego obkomu KPZS (a równoczeÊnie belgijs ki biznesmen) Arkady Krutichin. goràczkowo sprzedawala je fikcyjnym spólkom akcyjnym wedlug wartoÊci inwentarzowej.. stworzona przez Komunistycznà Parti. Mogly si.. turystyce zagranicznej. jest bardzo dochodowym przedsi.wzi. ma jàce osobowoÊç prawnà [.ciem na Êwiecie. do tworzenia wraz z lewicowymi partiami krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej wspólnych struktur gospodarczych za gran icà [. Turystyka. Dziesi. uslugach kolsultingowych..] Nale y mieç przy tym na uwadze. by Wydzial Administracyjny KPZS w ustalonym trybie wlàczyl si.. Leszczy ski.] Wydzieliç dla Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w 1991 roku w ramach okaz ania pomocy trzydziestu skierowa do sanatoriów i domów wypoczynkowych Wydzialu Administracyjnego. Sekretariat KC KPZS z miejsca podjàl stosownà uchwal.in. m. Kruczyna szybko wysma yl dokument O wspólpracy KPZS z lewicowymi partiami krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej w zakresie dzialalnoÊci przemyslowo-gospodarczej . z miejsca zarejestrowal w Leningradzie prywatnà spólk.. choç nie posiadal on osobowoÊci prawnej.powaly przedsi. specjalizujàcej si. sprzedano go spólce. Zaczàl si. równie podczas tworzenia firm joint venture.c jeszcze przydaç rosyjskim komunistom.. jak wiadomo. joint venture Arbat .

Van Dunemem. Wydzial Mi. Wydz ial Administracyjny dysponowal specjalnà grupà operacyjnà umownie nazywano jà specpodgrupa ZET .7 miliarda dolarów.cie.pczymi za granicà. Specgrupa miala prawo wedrzeç si. Miala ona znacznie wie uprawnie ni KGB..wzi. 9 oraz 3.dzynarod owy KC KPZS polecil premierowi Pawlowowi i ministrowi spraw zagranicznych Bessmietinychowi. Za dostawy broni zadlu yly si. obj.dzie co najmniej pi.pujàce sugestie: od czasu. w gmachu na Starym Placu. struktur. na Wyspie Kamiennej. Falszowaly pieniàdze. staç wlasnoÊcià partii. by mogli opowiedzieç zdumionemu Êwiatu. utrzymywaly kontakty ze wszystk imi mafijnymi organizacjami Êwiata. JeÊli kiedykolwiek historycy b. by w trakcie pertra ktacji z ministrem spraw zagranicznych Angoli. Trzy miesi. niej szymi strukturami przest. gdy w Angoli i w sàsiednim Mozambiku wladz . One te mialy si. ksià eczki czekowe. w lipcu 1991 ro ku.dà dopuszczeni do tajnych archiwów komunistycznych. leningradzki obkom postanowil ulokowaç w Racemaredge Limited swój drugi hotel Smolninskaja . jak w Mozambiku jeszcze w czasach kolonialnych Portugalczycy zbudowali luksusowe hotele na pla ach obu oce anów: Atlantyckiego i Indyjskiego. piecz. dyrygowaly organizacjami te rrorystycznymi i przest. pozwalajàce umocniç wplyw partii sowiecki ej w tym regionie. rozniecaly wojny i konflikty etniczne.li kroki. by w razie potrzeby walczyç z Czekà i aparatem partii. Zarówno w Angoli. a ponadto ga i rezydencj. przedsi.çset lat. potrzeb a im b.5 miliona rubli.udzial wniósl jeden z hoteli partyjnych luksusowy hotel Merkury przy ulicy Taurydzkiej. Realizujàc swe Êmiale zamysly. co dzialo si. Stal in umocnil t. Stworzyl jà jeszcze Lenin. by za àdali prawa wlasnoÊci do tych hoteli wzamian za umorze nie dlugu. Tajna instrukcja zawierala nast.dzynarodowy i Wydzial Administracyjny KC p artii poslugiwal si. Wyslannikom rzàdu sowieckiego polecono. o których nawet te organy wiedzieç nie mogly. bony. Mialy na sumieniu wszystko od wielomiliardowych transakcji d o zwyklych morderstw. do gabinetu ka dego aparatczyka.pczymi w dziejach ludzkoÊci.ciokrotnie wi. Wydzial Mi. zacisnàç mu nos szczypcami 134 . nie majà przy tym jakiejkolwiek mo liwoÊci zwrócenia tego dlugu.li komuniÊci. WartoÊç rynkowa byla dziesi. Na partyjnym szczycie robiono jeszcze jaskrawsze machinacje.ksza. Wydzial Mi. paszporty. w ZSRS na sum. Byly sprawy.ce póêniej. a przy tym placona w dolarach. obie strony nieustannie toczà wojny z sàsiadami i z opozycjà wewn. nie tylko wsparciem KGB i GRU. czyniàc z niej instrument wladzy osobistej.trznà.dzynarodowy KC KPZS i Wydzial Administracyjny KC KPZS byly najpot. Làczna wartoÊç bilansowa tych budynków i ich wyposa enia wynosila 13.

wywol ujàc gloÊny skandal. w gigantycznego agenta wplywu . jak i tych. ze swym opornym natchnieniem. próbowal zaszczepiç ów torski termin w ÊwiadomoÊci spolecznej.pców kryminalnych. e to prowokacja. Na samej Lubiance agentów wplywu wyl. Specpodgrupie ZET przydzielono obecnie doÊç spokojne zaj. mieli Êwi. postanowiono wi.c po namyÊle usunàç przymiotnik i zostawiç je w takiej oto postaci: agent wplywu czyli A W.glo si. Jako partnera w celu dokonania tej transakcji podsuni. Bylo to okreÊlenie nieco przydlugie i zawile. Filszyn musial podaç . I to tak. Ka dy obywatel lub grupa osób. przekazania ZSRS wzorców najnowszej technologii wojskowej.cie: wywozila z kraju zasoby zlota. Genialne. choç szef firmy Kriuczkow mial do ws zystkiego. dzieci agentów wplywu (DA W). ony agentów wplywu ( A W). lub te . w kajdankach i nie rozstrzela. Mienie konfiskowano. który zalecal. nie udalo s i. zabójczà etykietk. e caly kraj przeobra a si. Agent wplywu. dobrze znanego w swej ojczyênie jako sowiecki szpieg. by rozstrzeliwaç zarówno tych. którzy sprzyjajà wrogom ludu. odbierano wlaÊcicielom. bylo ju zbyt póêno. Nie mal calkiem jak u Lenina. Jak dowiodla historia. skrajnie negatywny stosunek. CzegoÊ takiego gadulom z KGB nie wolno bylo powierzyç. 140 miliardów rosyjskich rubli na towary dla ludnoÊci.tà racj . by nadaç swych dzialaniom chocia by pozór legalnoÊci. Kriuczkow dobrze pami. Przestrzegajcie zasad Lenina. W swoim czasie Hibbins byl czterokrotnie aresztowany za prób . dokonania legalnego transferu poprzez wymian. nie mniejszy ni w 1918 roku. która zastàpilaby nieco przestarz wlaÊciwie skompromitowane okreÊlenie wróg ludu . szczerego wyznania zbrodni. czlonko wie rodzin agentów wplywu (CZRA W).du nie tyle wchodzily na rynek. Same zresztà otrzymywaly uposa enie w walucie. które próbowaly zorganizowaç spóldzielni. a nie popelnicie bl.to rosyjskiemu rzàdowi Anglika Colina Hibb insa. Wy sze i Êrednie wladze KGB ju dawno patrzyly na sowieckie ruble z obrzydzeniem. Kriuczkow z kolei..du! Takimi oto metodami Jurij Andropow zamierzal walczyç z ofensywà dolara. co si. którzy b yliby sklonni im sprzyjaç. widzàc. Nawet gdy wicepremier Rosji Filszyn podjàl prób. usilujàc wymyÊliç nowà.kami. wyciszyç skandalu. tote nie znalazl zrozumienia ani poparcia na wet u wlasnych pracowników. nie daj B spólk. natychmiast byli przeÊladowani. a ich firmy zamykane. czy lada chwila ktoÊ nie wywlecze ich na ulic. Âmierç przerwala te zabiegi. by mo na je bylo przykleiç ka demu od sprzàtaczki do ma . I chocia od poczàtku bylo jasne. niszczàc bezlitoÊnie konkurentów i niezbyt si. osoby sprzyjajàce agentom wplywu (SA W).i domagaç si. Niektórzy z nich padali ofiarà rabunku lub placili wymuszany haracz. wi. I w ko cu wymyÊlil: agent wplywu zachodniego . Cale wydzialy tego urz. Nawet szefowie bezpieczetlstwa nigdy nie byli pewni. Ale i KGB nie siedzial z opuszczonymi r. jak jego zwierzchnik i dobroczy ca Jurij Andr opow zmagal si. pokrzy owal jà KGB. Skrót ten mial figurowaç na kartach ewidencyjnych i w aktach przest. Towarz yszyl temu wszystkiemu rewolucyjny zapal.cej ni w Langley. nie majàcà nad sobà partyjnej opieki. troszczàc o to.. Niestety. ile na wbiegaly .tal. joint venture. dzialo.

te. Jeszcze inni zapewniali. Nikt nie znal szczególów. Tarasow.zieniu.Êci Kurylskich za 200 milionów dolarowo Nie wiadomo. KGB wlamywal si. w sieç gield. poniewa w jakimÊ wywiadzie oskar yl Gorbaczowa o prób. Oznaczalo to. blyskawicznie. cho cia mial on immunitet poselski.pstwo kryminalne polegajàce n a obra eniu czci i honoru prezydenta ZSRS . e siedzi w wi. którego padl ofiarà. ko ranny. ni zowàd zamkni. sprzeda y Japo czykom cz.cej to samo próbow al zrobiç czlowiek prywatny. e jego dochód osobisty wynosi milion rubli. natychmiast wsadzono go za kratki. Do nagonki na Tarasowa wlàczyla si.cy rubli. e Artiom Tarasow przekazal 3 miliony rubli gieldzie Alicja .kszoÊç spoÊród nich do dziÊ nie wyszla z wi. równie prokuratura ZSRS: prokurator generalny Trubin . KGB polowal na Tarasowa jak na wÊcieklego wilka. jako pierwsza zacz.. byl oskar ony o podpalenie kiosku. Gierman Sterligow znajdowal si.ly szukaç zaginionego milionera. zaplacil pewnego razu skladki partyjne w wysokoÊci 90 tys i. Od 1986 do 1991 roku areszto wano 172 tysiàce biznesmenów. gdy po zamachu. kto próbowal zorganizowaç jakiÊ powa niejszy biznes poza strukturami partyjnymi. Wkrótce potem Artiom Tarasow gdzieÊ zniknàl. który rozpoczàl swà dzialalnoÊç nader efektownie. blokowal konta.zienia. Nagle Êledztwo zostalo ni stàd. które zacz.ki ró nym dotacjom . najprawdopodobniej dzi. Niespodziewanie p rezydent Jelcyn otrzymal z Francji list od 135 e . nawet prokuratura i milicja. Tote krótce przeobrazila si. konfiskowal towary.si. a transakcja nie doszla do skutku. Nawiàzujàc do sprawdzonych metod GPU czasów likwidowania NEP-u. inni iera w szpitalu. Jedni mówili. wydzial ten nie dawal szans nikomu. odebrania Tarasowowi immunitetu poselskiego i aresztowania go.la dzialaç poza granicami kraju i weszla do Europy. którà kierowal dwudziestotrzyletni Gierman Sterligow bratanek generala Sterligowa. domagal si. do jego biur. a w jego ramach wydzial no wych struktur gospodarczych . stanowiàcych dla KPZS konkurencj. W KGB powolano nowy wydzial do spraw ochrony gospodarki . czy bylo to szkalowanie szefa pa stwa. Gdy mniej wi. biznesmen Artiom Ataljanc. informacja prasowa. e uciekl za g ranic. w areszcie. byl poslem do Dumy. które go wlaÊciciel nie mial ochoty placiç mu haraczu. rozwijajàcej si. W tym samym czasie pojawila si. czy te rozg laszanie tajemnicy pa stwowej. Wi. Nie dawny student Uniwersytetu Moskiewskiego. W ko cu oskar ono Tarasowa o przest. kierowany przez generala Aleksandra Sterligowa. do dymisji. GloÊne skandale towarzyszyly zwlaszcza osobie pierwszego sowieckiego milionera Art ioma Tarasowa. przeprowadzal jawne i niejawne rewizje.. czlonek partii. anulowal transakcje. a szanta ysta kiosk arzy zostal prezesem pierwszej sowieckiej gieldy. jest ci.

inny zaÊ demaskowal jà jako agentk. Stopniowo zapom niano o przygodach pierwszego sowieckiego milionera krajem wstrzàsaly wydarzenia znacznie bardziej dramatyczne. kto chcialby otrzymaç te pieniàdze. Jak widaç. Ka demu. w krótkim czas ie sprywatyzowal dwie pa stwowe wille letniskowe i dwa mieszkania (ka de po 80 m kwadratowych).pnie przekonaç si. Benia. wielce malownicza. W brytyjskim tygodniku Observer ukazal si. plany nagon ki na agentów wplywu . (czyli filii KGB). Jej program.. byl jednym z najbardziej aktywnych obro ców Bialego Domu. sam minister finansów ZSRS Wladimir Orlow. czekistowskim kursem. nikt nie uwierzyl Dianie Miller. KGB Aleksander Sterligow to postaç.kà i zalo yl wlasnà Rosyjskà parti. Alicja . Podczas sierpniowego puczu 1991 r. arasowa zabito. list do Jelcyna jest falsyfikatem. Sterligowowi znudzily si. Krà yly pogloski. zalo onà przez A dego Krutichina szefa administracji leningradzkiego ob komu KPZS. zapobie enia transferowi miliardów sowieckich rubli sprzedawanych za dolary. e dziesi. by z ich pomocà unicestwiç sowieckà gospodark. Zarzucal mu m. Atakowano go wówczas z prawej i z lewej strony. e T Nagle Artiom Tarasow znów si. W najbardziej krytycznych momentach dziejowych ju nikt mu nie wierzy. policja. General Sterligow. a kto policjà.. te pyskówki. prawicowcy zaÊ energicznego udzialu w akcji prywatyzacyjnej. W wywiadzie. Choç byla to szc zera prawda. wkrótce bowiem okazalo si. e gdy partia ta obejmie wladz. by osobiÊcie kontrolowaç czwarty etap transferu 140 miliardów rubli. a mandat do Dumy zostal nieboszczykowi skradziony. naw et jak na nasze czasy.ç wielki ch ameryka skich korporacji nabylo ogromne sumy w rublach. ujawnil tym razem w Londynie. . Potem w wielu wywiadach wcià oskar al bylego szefa KGB. Podczas gdy jeden wydzial KGB organizowal altykul Diany Miller w Observerze .stwa. I jak e nie wspomnieç tym razem Babla. wydawano stosowne celty fikaty. który zapytywal W którym miejscu ko czy si. jak twierdzono. a zaczyna si. policja? A mo e inaczej: W którym miejs u ko czy si. a nast. KGB. e u . a nawet osobiÊcie aresztowal swego zwierzchnika Kriuczkowa. w Lucernie pojawil si.c machnàl na w szystko r. Benia? W danym przypadku trudno zrozumieç. prócz walki z syjonizmem a do zwyci. jako przedstawiciel za graniczny gieldy.. twierdzila ona. wi.. a pr zy okazji przeklinal Gorbaczowa.in. dniona kwota w dolarach zostanie przelana na wlaÊciwe bankowe konta. obecnie zaÊ kierowala spólkà joint venture Dynamie Transfer . który. general Sterligow potwierdzil podejrzenia swego siedzàcego w areszci e szefa.. jak twierdzil. (Agentem takim mógl zostaç ka dy. ka da rodzina rosyjska otrzyma I milion dolarów (widocznie z funduszy Alicji ). 5) Policja czyli w konkretnym przypadku gen. e w niedawnej przeszloÊci byla ona redakto rkà agencji prasowej APN. za to np. sportowà lub niemieckie adidasy. artykul niejakiej Diany Miller.. W owym czasie sieç gield Alicja obracala ju miliardowymi kwotami. znów poplynàl dawnym. po krótkiej wycieczce do demokracji. Milioner zwracal prezydentowi swój mandat poselski do Dumy. a zaczyna si. kto byl Benià . zlamal ycie jemu i milionom obywateli sowieckich. KG B podjàl te prób. Lewicowcy nie mogli wybaczyç Sterligowowi jego czekistowskiej przeszloÊci..Artioma Tarasowa. udzielonym Aleksandrowi Niewzorowowi. e wszystkiemu sà winni agenci wplywu .) Póêniej Sterli kierowal aparatem wiceprezydenta Ruckoja. Przylecial do szwajcarskiego miasta. e nosil fi skà koszulk. Taka jest odwieczna tragedia wywiadu sowieckiego.. obiecywal..

la z ycia kraju.t. wzywajàcego. WlasnoÊç partii przejàl skarb pa stwa. zs zedl z pokladu ostatni.t chocia troch. by n ie burzyç pomników Lenina i w ten sposób ratowaç narodowà (!) kultur. Rychlo w czas! Ju niemal cala nomenklatura ulokowala si. e on. kto wyciàgnie r. Sàdzili. e ten.ty wszystkich krajów Êwiata plynàce tu obok braly na oklady ludzi i ladunek. domo wà. Jako uczestnik narady krajów siódemki od byl dlugà prywatnà rozmow. Politbiuro decydowalo j eszcze o nominacjach. rozpadla. Wielu ludz i oskar alo go potem. e jest wieczna i nigdy nie tonie.to nogi. z ogromnym tr udem rzuciç ginàcym lin. Cztery dni po tych pami.dzony kolos wpadl na skaly. lecz szybko si.t. Skaly byly coraz bli ej. e nie uslyszeli wlasnego kapi tana nakazujàcego im: OpuÊciç okr. PodnieÊli na masztach czerwone sztandary. Gorbaczowowi. ze swym przyjacielem Robertem Maxwellem. chcialy zarzucaç liny holownicze. ostrzegal on. 19 sierpnia. by okr.Tymczasem Michail Gorbaczow wrócil z Londynu. w nowych strukturach wladzy.tnych dniach. Co jakiÊ czas pojawialo si. godzi prawdziwemu kapitanowi. na których widnial sierp i mlot. pierwszy opuÊcil tonàcy okr. e cala zaloga i ladunek sà ju bezpieczne. Gorbaczow wcià stal na mostk u i obserwowal sytuacj. W tym momenc ie z ladowni wyskoczyla grupa szale ców: odràbali koniec liny holowniczej i wyrwali Gorbaczowowi ster. Upadl na poklad. Mo na te bylo zobaczyç na ekranie wykrzywionà z wÊcie fizjonomi. po czym dali rozk az: Cala naprzód! Rozp. dzialalnoÊç KPZS i RPK zostala of icjalnie zakazana. na ekranach telewizyjnych màdre oblicze towarzysza Dzasochowa. Wydarzenie to nazwano póêniej sierpniowym puczem . ideologa leningradzkiego Bielowa. ratyfikacjach umów mi. e katastrofa nadchodzi. wyskoczyl za burt. w pracy. W Wydziale Administracyjnym KC KPZS goràczkowo dzielono resztki pieni. Z wysokoÊci mostka kapita skiego Gorbaczow widzial. roszadach personalnych. Czternastu przewódców puczu aresztowano. wymianach ambasadorów.t! Groêne skaly byly tu tu ! Ameryka skim i europejskim ratownikom udalo si. kapitan. gdy przekonal si. który wcià jesz cze stal na mostku. Ale to nieprawda.t! Okr. i ocalal. podniósl. e mo na eszcze uratowaç okr. Komunistyczna Partia Zwiàzku Sowieckiego faktycznie ju znikn. ra z jeszcze udowodniajàc Êwiatu. podci. a jej konta bankowe zablokowano.. po milionie z hakiem dla kilku muzeów Lenina. znacjonalizowano. wytracil impet i z mniejszà silà uderzyl o skaly. Czlonkowie politbiura tak bardzo pogrà yli si. kandydaturach na ministrów i instruktorów KC.dzy: 10 mili onów rubli dla Akademii Nauk Spolecznych.ta wojn. rozp.dzynarodowych.. I wydal rozkaz: OpuÊciç okr. Sterta elastwa ze zgrzytem si. Tak jak si.. Nadszedl sierpie l991 roku. 136 .ce po wlasnoÊç partii. holowniczà.

wreszcie starly z mapy Êwiata swego najgroêniejszego wroga. zap obiec katastrofie. dolarami. zbyt ryzykowna. starej komunistycznej skóry. Toczyla si . gigantyczne lotniskowce i lodzie podwodne wyposa one w rakiety nie mogly. t. którymi nomenklatura niepodzielnie wladala. DziÊ bezu ytecznie rdzewiejà na pustkowiach. Zgromadzone przez nomenklatur. Zmusily go. zwlaszcza gdy dobiega ko ca. Nawet dla niego gra okazala si. tysiàce rakiet strategicznych. by le al upokorzony w blocie i blagal . Zasad. po dzielily. Dolar zastàpil komunistyczne marzenie o raju dla wszystkich. do nich walutowe posilki. Potem z okna swego mieszkania na jedenastym pi. zablokowali magazyny ywnoÊciowe. i trwa pod dziÊ dzie cyniczna nomenklaturowa prywatyzacja. okazalo. poczula przyplyw nowych sil twórczych. Towary kierowan o na gieldy walutowe.trze wyskoczyl odpowiedzialny pra cownik Wydzialu Mi. Tak te aparatczycy przewidywali.cy supernowoczesnych c zolgów i samolotów bojowych. narodowà. nie tracàc ani je dnego olnierza. prócz naturalnie leninowskich. Bank pa stwowy natychmiast oglosil nowy kur s rubla w stosunku do dolara. nikt nie potrafi im tych boga ctw odebraç. dolary zmia d yly krajowego rubla. Wkrótce to samo przydarzylo si.tnie wykorzystujàc doÊwiadczenie.pny. Teraz adnymi metodami. Georgijowi Pawlowowi. Ze wszystkich kra ców Êw iata przylàczaly si. Umiej . tym dlu ej yje. zatwierdzil niegdyÊ III zjazd RSDPR. dziesiàtki tysi.Mikolaj Kruczyna wypadl z balkonu swego mieszkania na czwartym pi. Wielkie mocarstwo jàdrowe Zwiàzek Socjalistycznych Republik Sowieckich atakowane przez dolara rozpadlo si. Ponad osiemset gield (w USA jest ich zaledwi e siedem) niczym w mistycznym korowodzie sprzedaje sobie nawzajem i odsprzedaje towary. Im kto wie mniej. w obecnoÊci czlonków rzàdu.dzynarodowego KC. Gdy nomenklatura pozbyla si. musi byç rozliczona. swego luksusowego jachtu wypadl martwy (a mo e jeszcze ywy) Robert Maxwell. Najwi. z wojskowymi honorami pochowano w Jerozolimie. Na drugim ko cu Êwiata za burt. Za bezcen skupowano resztki mienia narodowego. Stany Zjednoczone bez jednego wystrzalu. gromadzone niemal przez caly wiek. Êwiatowà. cz ym bezprawnie rzàdzili przez siedemdziesiàt lat.trznego rozlicza si. lecz dla wielomilionowej. Rozgromily.dznialej ludnoÊci okupowanego przez komunistów kraju jest równie jak owo marzenie niedost. Êrubuje ceny i dobija przez to gosp odark. wyn. nie przyçmionych marksistowsko-leninowskimi zakl.trze nomenklat urowego domu w zaulku Plotnikowskim. doprowadzajàc do relacji 100 rubli za jeden dolar. Niemal polowa handlu wewn. Dmitrij Lisowolik. zademonstrowaly nowe metody walki i we wspanialym stylu wygraly trzecià wojn. jego poprzednikowi.ciami. NienaruszalnoÊç wlasnoÊci prywatnej jest podstawà gospodarki rynkowej.ksza w Êwiecie armia. z hukiem. Zwloki miliardera znaleziono w morzu t rzy dni póêniej i uroczyÊcie. Ka da sprawa. jak si. Mieszka cy krainy po tamtej stronie lustra sprywatyzowali wszystko.

To nie 1918 rok! Gdy rosyjscy parlamantarzyÊci rozglàdali si. do demokr acji. a gdy zrozumieli. czyli do X VI wieku.. gdy zauwa ono. Tymczasem ju nadchodzi wiek XXI. który stwierdza. e KPZS jest organizacjà przest. Zgodnie z planem. zlupiwszy do cna cale sp olecze stwo i unicestwiwszy pa stwo. Nawet geograficznie Rosja zostala cofni. by szukaç tam zlota partiii. e ich czas minàl. odpowiedzialna jest nieboszczka KPZS. Przyzwyczajajcie si. PrzyjrzeliÊmy si. wlasnà. jak zlodzieje na jarmarku. Mikolaj Kruczyna odebral sobie ycie (od sierpnia do paêdziernika 1991 roku zarejest rowano 1746 tajemniczych samobójstw ludzi z nomenklatury. zamyÊlonym przed dziesiàtkami lat. Dyktat polityczny i ideologiczny zostal wyparty przez dyktat gospoda rczy. Lecz nawet za te tragedie. a nomenklatura obie strony.tano terror ekonomiczny w najlepszym stylu starych czasów. Przeciwko ludnoÊci kraju rozp. lecz nie zamierzala karmiç tych.stwo odniosly Latem 1991 roku zeszla do podziemia gigantyczna. Zwyci. nie wgl.lo w tym wlaÊnie kierunku dodatkowych 6 ton zlota. rozbiegli si. w razie potrzeby otrzyma pomoc z Zachodu. Czy macie wyrok sàdu. odzwyczajone od myÊlenia i pracy. Niemal dokladnie tyle samo co liczba stworzonych przez KPZ S spólek joint venture. grupa energicznych parlamentarzystów Rosji wyjechala na Zachód. laskawie ywiç niewolników. którzy jej slu yli. Niepodobna 137 w . e w skarbcu pa stwa pozostalo zaledwie 420 ton zlota.. Na po egnanie opowiemy.pczà? Nie? No to adieu! Nie udzielamy adnych informacji. przez ponad siedemdziesiàt lat okupowali kraj. w sedno wydarze . co stalo si. mo e umieraç. skorumpowana niewidzialna partyjn a kraina Nomenklaturia wraz ze swà gospodarkà. Po raz kolejny przegrala Rosja. z niektórymi bohaterami naszej sensacyjno-krymi nalnej opowieÊci.biajàc si.ta do czasów cara Iwana Groênego.pczà i jej zloto zo talo zgromadzone drogà przest. A spolecze stwo. z ZSRS yplyn. e sà wolni. chlopaki. którzy wyobrazili sobie. Na fali popuczowej euforii. w Rosji w 1917 roku jako najeêdêcy. Partia zgadzala si. Nikomu ju nie jest do niczego potrzebne. jakie widaç z wysokoÊci. * * * Stany Zjednoczone prowadzily wlasnà gr. Powitano ich tam chlodno.o pomoc i milosierdzie. KomuniÊci zdobyli wladz. Natomiast Nomenkl aturia jak dawniej da sobie rad. za partyjnym zlotem po Europie. temu wszystkiemu z lotu ptaka.

o której marzyli Lenin i Parvus.. Obecnie zajmuje si. ju si. akademik a Jakowlewa. by zaapelowali do wielo tysi. Towarzysz Dzasochow powiedzial. lecz nie znaleêli tam nic prócz na wpól opró nionej butelki koniaku.kach. W ten sposób zwi. to mu nie . gromadzi pieniàdze dla swej fundacji i kolekcjonuj e zaszczytne tytuly. yç si niejsza ni on waluta. Pomocnik Kruczyny W. Dlaczego? Có .gi dolara wszyscy sà b ezradni. To samo robi w Moskwie Jurij Prokofiew. tak jak dolar starl na proch rubla.kszyla si. Krutichin przekazywal kompleks wypoczynkowy Czajka i bazy wypoczynkowe w miejscowoÊci Solniecznoje spólce rolniczej Wartemiaki (z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià). gdy jego szef Gidaspow zwolal pospiesznie plenum biura obkomu i nakazal jego czlonkom. Nie szukajcie go! Zresztà. Gorbaczowa i zatrudnil w niej swego przyjaciela. Krutichin nigdy zresztà nie tracil zimnej krwi. Czy nomenklatu ra nie marzyla o tym jeszcze od czasów Józefa Stalina? Bolszewicy potrafià ka de marzenie przetworzyç w ycie! Szef administracji leningradzkiego obkomu KPZS Arkady Krutichin w odró nieniu od swe go moskiewskiego zwierzchnika jest caly i zdrowy. która sprywatyzowala hotel Oktiabrskaja . Tylko jak stworzyç taki pi eniàdz. prywatyzacjà tego kompleksu.dzynarodowym holdingu. Obecnie pracuje jako konsultant w pot. Gorbaczow zalo yl Fundacj. gdybyÊcie je znaleêli. Orlow. W dniu puczu. lecz uniknàç wi enia. w pewnym momencie bliski krachu. Bank ów. co ulatwia wywóz walut do wszystkich krajów Êwiata. Nie zazdroÊçcie mu zaslu yl na to! Unicestwiç system komunistyczny i nie tylko ocaliç ycie. Bohater niebywalego w dziejach transferu.cznej armii komunistów o poparcie dla GKCZP. r ewolucja Êwiatowa. go zmia d yç gàsienicami czolgów ani sterroryzowaç dzialaniami partyzanckimi. Nie da si. Wkrótce szok minàl i sprawiedliwoÊç zatryumfowala.dzono go z zarzàdu jego wlasnego ba nku Rosja . zostal cz lonkiem zarzàdu wszechrosyjskiego banku-gieldy. po raz enty wyp. wydana w roku 1986. nic by wam to nie dalo. Mo e go tylko zwyci. którà sam powolal do yci oÊç bilansowa 22 miliony rubli. e w ogóle nie mial wlasnego sejfu. eksminister finansów W. a przez to zszokowany. mo liwoÊç niekontrolowanego wwozu i wywozu zlota z kraju. nym mi. Wobec pot.o nich wszystkich opowiedzieç). skoro cale swe zloto partia wyslala do Stanów Zjednoczonych? Trzeba pracowaç! Pracowaç jednak w Rosji nikt nie umie i nie chc e. byla zatytulowana Zmierzch kapit alizmu . A jeÊli ktoÊ nawet chce. Poprzednia. Z zapartym tchem Êledczy otwierali sejf Walentina Falina w jego gabinecie na Stary m Placu. uprawnionego do emisji czeków na okaziciela. zapomnial. Dolar podbil Êwiat. Co prawda. Gorbaczow jeêdzi z prywatnymi wizytami po Êwiecie. dokonala. e uczynil przewodniczàcym rady nad zorczej nie szefa administracji leningradzkiego obkomu Arkadego Krutichina. to nie takie proste! A zloto partii zostalo w zaufanych r. Zetrze ona dolar na proch. lecz Krutichina wiceprezesa firmy Dyn amie Transfer . Akademik zaÊ podobno pisze kolejnà ksià k. Leszczy ski zostal czlonkiem ra dy nadzorczej spólki akcyjnej Arbat .

Obecny rzàd Rosji to ariergarda zakonspirowanej nomenklatury lub awangarda nomenkl atury nowej.. cieszyç. jak si. Trudno zrozumieç. JeÊli zaÊ pozwalajà. które niegdyÊ wychlustn.dzynar odowa kontrola. Pod pretekstem pomocy humanitarnej nad calym krajem zostala rozciàgni. rozplyn.ta mi. .pozwalajà. W gruncie rzeczy Rosja utracila niepodlegloÊç. I choçby z tego warto si. I robià to Êwiadomie. Kto i gdzie decyduje dzisiaj o jej przyszloÊci? Bolszewicy znikn. Sankt Petersburg. Jedno tylko napawa optymizmem nikt ju nie budu je komunizmu. w tych samy ch Êwiatowych strukturach.ly ich na Rosj. która wychodzi z podziemia.li tak samo nagle. stycze 138 marzec 1992 roku. jak jest naprawd.li si.. to go potem niszczà. pojawili.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->