P. 1
H-Bunicz I.-Poligon szatana. Złoto partii

H-Bunicz I.-Poligon szatana. Złoto partii

|Views: 383|Likes:
Wydawca: marlon791

More info:

Published by: marlon791 on Dec 12, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

IGOR BUNICZ POLIGON SZATANA Zloto dla partii I inwazja Z cyklu: Poligon szatana I Inwazja II Okupacja III Ucieczka

z lupem Zloto dla Partii OpowieÊç dokumentalna

Druk z dostarczonych diapozytywów Gdy Wlodzimierz Lenin snul marzenia o rewolucji Êwiatowej, byl przekonany, e urzecz ywistnienie tej wizji powinna rozpoczàç zbrojna inwazja na jedno z pa stw, zagarni.cie wszelkich jego zasobów i przywlaszcze nie calej gospodarki oraz co jest oczywiste zlota. Nie bral wcale pod uwag. Rosji, zacofanej ekonomicznie, za dlu onej i z pustym skarbcem; myÊlal

o Szwajcarii. Byl przekonany, e ten niewielki kraj pasuje idealnie do jego planów z apanowania nad Êwiatem. WlaÊnie Szwajcaria, polo ona w Êrodku Europy, doskonale usytuowana z punktu widzenia zamierze rewolucyjny ch, Szwajcaria, która mi.dzynarodowà siecià banków oplotla niczym zlotymi mackami caly Êwiat, moglaby staç si. wymarzonà bazà, z której rewolucja rozpocznie zwyci.ski podbój Europy, torujàc sobie drog. tysiàcami ton helweckiego krus zcu jak taranem. Fachowcy sà zdania, e owe marzenia Lenina, którym oddawal si. w Zurychu, zrodzily si. na tle jego wlasnych klopotów materialnych. Po Êmierci matki przestaly do naplywaç przekazy pieni. ne z Rosji, sam zaÊ nie potrafil zarobiç na swe utrzymanie. I to wlaÊnie spowodowalo zaostrzenie jego schizofrenii, co z kolei objawialo si. c horobliwymi wizjami silnie strze onych sejfów w bankach szwajcarskich. Jednak e w lapy wodza proletariatu wpadla nie Szwajc aria, lecz na swe nieszcz.Êcie Rosja, szybko i sprawnie przeksztalcona w baz. wypadowà rewolucji Êwiatowej. Jak wszystko co genialne, polityka Lenina byla prosta. Jej podstaw. stanowila te za, uporczywie powtarzana w jego niezliczonych przemówieniach, artykulach, konspektach i notatkach. MyÊl t. glosil ju Karol Marks w ManifeÊcie Komunistycznym: glównà zasadà socjalizmu jest to, i robotnicy nie majà ojczyzny . Dlatego te socjaliÊci pod adnym pozorem nie mogà wyst.powaç w obronie interesów pa stwa. Takie postawienie sprawy blyskawicznie przynio slo zadziwiajàce wyniki. Dzisiaj, po odrzuceniu nalecialoÊci obl.dnych teorii i zakl.ç, oceniajàc wydarzenia z siedemdzi esi.ciopi.cioletniej perspektywy, zapewne po raz pierwszy spróbujemy mo liwie naj proÊciej wyjaÊniç, co wydarzylo si. w Rosj i w paêdzierniku 1917 roku. Bardziej zrozumiale stanà si. wtedy dla nas wydarzenia z sierpnia 1991 roku... Oto co si. w owym slawetnym paêdzierniku wydarzylo. Wykorzystujàc chaos, jaki po oba leniu monarchii zapanowal w kruchej demokracji, wladz. w Rosji przechwycila mi.dzynarodowa organizacja terrorystyczn a, wspierana finansowo w imi. ocalenia

Niemiec. CoÊ takiego zdarzylo si. w dziejach ludzkoÊci po raz pierwszy. Fakt, e si. t o udalo, byl dla Êwiata zaskoczeniem, podobnie zresztà, jak dla samych uczestników tego zamachu wielonarodowoÊciowej zbieran iny awanturników, którzy skupili si. wokól na wpól oblàkanego przywódcy. W powodzenie akcji najmniej wierzyli wlaÊn ie oni, nic wi.c dziwnego, e zachowywali si. stosownie do sytuacji. Trzymali w zanadrzu paszporty zagraniczne , by w razie potrzeby ulotniç si. z Rosji równie niespodzianie, jak si. w niej pojawili. Natychmiast rozpocz.li rabunek mien ia pa stwowego, ukrywajàc je w ró nych, sobie tylko znanych miejscach lub wywo àc za granic..

Poczàtkowo czynili to w poÊpiechu i niewprawnie. Nikt nie byl w stanie przewidzieç, cz y rabunek b.dzie mo liwy jeszcze nazajutrz. Wszystko wi.c, co bylo do zagarni.cia, nale alo rabowaç niezwlocznie. Trz eba bylo, rzecz prosta, zlikwidowaç jednoczeÊnie konkurencj., jakà stanowili przedstawiciele Êwiata przest.pczego, którzy nie mieli zam iaru dzieliç si. lupem z nowà wladzà. Nie mówiàc o milionach zwyklych Rosjan, uktórych haslo rabuj to, co zrabowane zna azlo równie ywy oddêwi.k. Szybko jednak e mieli si. przekonaç, e haslo to wcale nie bylo adresowane do nich. Ro zprawiano si. z nimi bezlitoÊnie, rozstrzeliwujàc ka dego na miejscu, bez Êledztwa.

Nowi wladcy, tworzàc dobrze zorganizowanà i uzbrojonà band., wcale nie zamierzali trac iç cennego czasu na prawne uzasadnianie swych poczyna . Konieczne jednak bylo uzasadnienie ideologiczne. Zrodzilo si. ono w oblàkanym, chocia na swój sposób genialnym umyÊle wodza: bezgranicznà utopijnoÊcià przera alo nawet ludzi z jego najb i szego otoczenia. Wszelkie kosztownoÊci, zrabowane przez carat i klasy wyzyskiwaczy, b.dà rekwirowane przez bol szewików, rzekomo wylàcznie po to, 2

by rozdzieliç je mi.dzy ludzi pracy, teraz ju

wolnych od wszelkiego ucisku!

Bo e mój! wolal podszyty tchórzem, naiwny Mikolaj Bucharin czy ludzie dadzà temu wia wierzà, psia krew uspokajal go Feliks Dzier y ski, a jego oczy rzucaly narkotyzujàce blyski, niczym bryl anty skonfiskowane dla potrzeb dyktatury proletariatu .

RzeczywiÊcie, uwierzyli! Byç mo e dlatego, i latwowierna dusza poczciwego, wcià oszukiwan go ludu karmiona byla od dawien dawna wiarà w prawdziwoÊç bajek o Iwanie-gluptasku, który zostajàc carem, szczodrze obdarowywal poddanych z wlasnej kiesy i majàtku bojarów, uprzednio przez siebie wymordowanych. A do tego g oÊcil prostych ludzi na wystawnych, wielodniowych ucztach. Ci zaÊ, którzy nie dawali wiary podobnym naiwnym obrazkom prz eplacali to yciem: rozstrzeliwano ich, zatapiano wraz z barkami w wodach zatoki, palono ywcem w cerkwiach, gdzie by li wi.zieni, gazowano w piwnicach, gdzie ich przetrzymywano. Wszystko to bez Êledztwa i sàdu. Musicie si. wyzbyç litoÊci, je j brak ma byç waszym godlem pouczal Lenin Macie rozstrzeliwaç bez mrugni.cia okiem, o nic nie pytajàc! Masowe egzekucje obywateli wlasnego pa stwa, przeprowadzane po raz pierwszy w dzie jach przez bolszewików, przyniosly, rzecz jasna, okreÊlony skutek. Banda degeneratów utrzymala si. przy wladzy, co wprawi lo w zdumienie caly Êwiat, który z naiwnoÊcià przepowiadal nieunikniony i rychly upadek krwawego re ymu. Âwiatu po prostu nie znane byly owe nowe, bolszewickie metody. Gdyby nawet byly znane, to nikt nie dalby wiary, e tego rodzaju metody mo n a stosowaç w praktyce, a w dodatku w pa stwie, które do niedawna jeszcze mianowalo si. pa stwem europejskim.

Straszliwszym jednak od kul czekistów okazal si. wyhodowany przez bolszewików bakcyl powszechnej równoÊci. On to spowodowal, e pod sztandary mi.dzynarodowych terrorystów zaciàgn.ly si. miliony ludzi . W imi. powszechnej równoÊci dokonywano niezliczonych aktów ekspropiacji, konfiskat i nacjonalizacji. Na oltarzu egalitary zmu skladano niezliczone ofiary. To wlaÊnie idei równoÊci bolszewicy zawdzi.czajà utrzymanie si. przy wladzy. Idea ta sprawi la, e kl.sk. ponieÊli przeciwnicy bolszewików, którzy mocà logiki i zdrowego rozsàdku usilowali stawiaç tam. masowemu szale s wu, ogarniajàcemu cale pa stwo.

Szale stwo bolszewików to choroba, swoisty rodzaj wÊcieklizny, którà zainfekowano caly naró . Socjologowie postawià t. diagnoz. zbyt póêno i fragmentarycznie, uwa ajàc, e dalej tym problemem powinni zajàç si. chiatrzy. Socjalizm to ideologia zawiÊci wolal w 1918 roku Mikolaj Bierdiajew. Na szcz.Êcie, nikt definicji tej nie us lyszal, inaczej bowiem wielki filozof zostalby natychmiast unicestwiony. Infekcja wÊcieklizny lub ideologia zawiÊci, a mo e jedno i drugie. Uczeni, byç mo e, przeanalizujà kiedyÊ, dlaczego narody ogromnego pa stwa daly si. zlapaç na t. prymitywnà p rzyn.t., wierzàc, e Królestwo Bo e mo na oprzeç na krwi i bandytyzmie. Broczàcy krwià i zlany potem naród rosyjski czekal, kiedy jego nowi przywódcy zacznà wresz cie rozdawaç zrabowane mienie, i to tak, by tyle samo otrzymal zarówno komisarz ludowy, jak praczka. Wydarzenia r

ozwijaly si. jednak wedlug calkiem innego scenariusza. Malo kto jest dziÊ Êwiadom, e utworzone przez Lenina w paêdzierniku 1917 ro u pierwsze na Êwiecie socjalistyczne pa stwo robotników i chlopów a do kl.ski Niemców, czyli do listopada 1918 roku bylo w gru ncie rzeczy protektoratem Niemiec. Niemcy, wdzi.czni Leninowi za podarowanie im zwyci.stwa na froncie wsch odnim, co w konsekwencji doprowadzilo do upadku imperium rosyjskiego, udzielali nowo narodzonemu protoplaÊcie socre ymów wsp arcia militarnego, materialnego i moralnego. Zasilali bolszewików spiskujàcych przeciw mlodej i niedoÊwiadczonej demok racji rosyjskiej milionowymi subsydiami swego sztabu generalnego. Ale nie tylko. Brali równie bezpoÊredni udzial w przewrocie paêdziernikowym. Oddzialy niemieckich je ców wojennych bronily Piotrogrodu przed Kozakami gen. Piotra K rasnowa, specjaliÊci niemieccy kierowali ostrzalem i atakiem na moskiewski Kreml. Lenin odwdzi.czyl si. swoim dobroczy com pokojem brzeskim, którego konsekwencjà bylo t o, e pod okupacjà niemieckà znalazla si. cz.Êç Rosji równa niemal polowie Europy. W zamian za to uzyskal swobod. d zialania na terytorium kontrolowanym przez swojà band.. Nie wiedzial jednak, jak dlugo uda mu si. t. kontrol. sprawowaç. Niemcy stopniowo zacz.li zdawaç sobie spraw., jak bardzo podejrzane towarzystwo zdobylo dzi.ki nim wladz. w Rosj i. Nie bez zgrozy obserwowali metody uszcz.Êliwiania ludnoÊci na terenach, które znalazly si. we wladaniu bolszewików. Zacz.l i te si. zastanawiaç, czy nie zastàpiç straszliwego re imu innym, bardziej znoÊnym. W gruncie rzeczy nie byloby to trudne. Niemcy potrzebowali zaledwie dwóch, co najw y ej trzech dni, by zajàç Piotrogród i Moskw.. Prowadzili te pertraktacje z przedstawicielami ró nych ugrupowa przedbolszew ickiej Rosji, z ocalalymi czlonkami rodziny cesarskiej, czlonkami rzàdu tymczasowego, generalicjà. Wsparcie w celu obale nia bolszewików stanowczo uzale nili od jednego tylko warunku: ratyfikacji traktatu brzeskiego. Wszyscy partnerzy tyc h pertraktacji ze zgrozà warunek ten odrzucali, Niemcy zaÊ nie chcieli pójÊç na ust.pstwa, nie zamierzali bowiem wyrzekaç si. najwspanials zego prezentu, który otrzymali od bolszewików, a o jakim nie marzyli nawet we snach. Dla jednej strony zgubna byla chciwoÊç, dla drugiej uczciwoÊç. O niemieckich intrygach antybolszewickich Lenin wiedzial. Niepokoily go. Ze stra chem oczekiwal z dnia na dzie , e niemieckie bagnety równie sprawnie stràcà go z wszechrosyjskiego tronu, jak go na ten tron wynios ly. W tej sytuacji nie wolno bylo traciç czasu. Gwoli prawdzie trzeba przyznaç, e Leninowi jako ojcu chrzestnemu o elazn ych nerwach udalo si. zapobiec 3

rozsypce jego najbli szych wspólników umierajàcych ze strachu i latwo wpadajàcych w panik. .

Ze szczerym podziwem wspominajàc te chwile napisze póêniej w prywatnym liÊcie Mikolaj Bu charin: Nie kto inny, tylko wlaÊnie Lenin, który najpierw okradl eserów, a nast.pnie równie mienszewików, walil wszyst ich palkà po lbach. Nawet z nami z reguly rozmawial z kijem w r.ku, gdy podjàl ju decyzj.. MilczeliÊmy i nie protestow aliÊmy, a wszystko, wbrew logice i zdrowemu rozsàdkowi, zawsze ukladalo si. pomyÊlnie. Denikin byl pod Tulà, pakowaliÊmy ju walizy, w kieszeniach naszych tkwily falszywe paszporty i szmal. Nawiasem mówiàc, jako wielki miloÊnik ptaków calkiem serio myÊlalem o Argentynie i chcialem zajàç si. tam lowieniem papug. Jednak e wlaÊnie Lenin byl wtedy absolutnie sp okojny, wypowiadajàc prorocze slowa: Sytuacja jest beznadziejna, gorszej nie mo na sobie wyobraziç. Szcz.Êcie nas jednak ni gdy nie opuszczalo, nie opuÊci wi.c ani teraz, ani w przyszloÊci. Skàd pochodzil ów szmal, dzi.ki któremu bolszewicy chcieli uciec jak najdalej, niektórzy nawet do Argentyny? No wlaÊnie, skàd? Tu po przewrocie Lenin proklamowal szturm czerwonogwardzistów na kapital . W Piotrogro dzie niemieccy internacjonaliÊci okopani byli jeszcze na Wzgórzach Pulkowskich, a od poludnia dost.pu do miasta wcià b ronil dwunastocalowymi dzialami krà ownik Jutrzenka WolnoÊci (do niedawna Cesarz Aleksander II). Sam wódz nie w iedzial jeszcze, jaki obrót przyjmà sprawy i nadal nie byl pewien sytuacji. Niemniej, a mo e dlatego wlaÊnie, parl ku te mu, co najwa niejsze. Obrabowano wi.c palace, wlàcznie z Palacem Zimowym l), banki, sklepy jubilerskie, kasy du ych p rzedsi.biorstw handlowych, kasy samopomocy, oddzialowe kasy banków w fabrykach.

1Gdyby ktoÊ mial wàtpliwoÊci, informuj., e wydawnictwo Oblik dysponuje 50 fotografiami w konanymi w Palacu Zimowym 26 paêdziernika. Sà one wymownà dokumentacjà zniszcze , jakich tam dokonano. Do druku przygotowywany jest te album Poranek 26 paêdziernika 1917 roku w Palacu Zimowym. Poczàtkowo wszystko przebiegalo tak sprawnie, jak tego oczekiwano. Gdzie niegdzie opór stawiali uzbrojeni stra nicy, gdzie indziej cywile, gdzieÊ tam jeszcze nie mo na bylo odnaleêç starannie ukrytych sejfów , w innym miejscu brakowalo kluczy do kas. Tu i tam grabie y starali si. zapobiec nieuzbrojeni cywilni pracownicy ban ków i urz.dnicy ministerstwa finansów z reguly w podeszlym wieku, mlodzi przecie slu yli w wojsku. Tak bylo jednak tylko na poczàtku. Gdy opadly pierwsze emocje, bolszewicy zorientowali si., e nikt nie zdola powa nie zagroziç rabunkowi, ani te nie potrafi mu stawiç zorganizowanego oporu. Zacz.li wi.c dzialaç bardziej metodycznie i celowo. 13 listopada 1917 roku Lenin wydal nast.pujàce rozporzàdzenie:

Odmowa pracowników banku pa stwowego uznania rzàdu robotniczo chlopskiego Rady Komisarzy Ludowych i nieprzekazanie przez nich kompletu akt dotyczàcych dzialalnoÊci Banku ukarana zostanie aresztowanie

Calkowita bezkarnoÊç i brak poczucia odpowiedzialnoÊci spowodowaly. Rabunek mienia pa stwowego odbywal si. sekwestru oraz przymusowej syndykalizacji ró nych gal.dnik bankowy w Êwiecie nie przeciwstawi si.ç w dziedzinie produkcji. RównoczeÊnie z urz . Dwie okolicznoÊci mialy wplyw na istot. handlu jak te dok onywania innych posuni. konfliktu. Trzeba zlo yç hold odwadze zwyklych. e rabunkowi nadano jeszcze wi.ciu milionów rubli w zlocie. przejmowanie na rzecz ludu przedsi. pospiesznie.to dekret o konfiskacie majàtku Towarzystw Akcyjnych Siergi sko-Ufi skiego Okr.cioleci rosyjskiego systemu finansowego . których nazwis ka w wi. szeregowych urz. Nie poprzestawan o na wielkich bankach i towarzystwach akcyjnych o mi. Z ylkà klusownika. Podpisano: przewodniczàcy rady komisarzy ludowychWlodzimierz Ulianow (Lenin).biorstw pa stwowych. W listopadzie 1917 roku rozpocz. samotnie rozbojowi zorganizowanemu przez wladze pa st wowe najwy szego szczebla.dzynarodowej renomie.ç banku do uja wnienia lokalizacji skarbca.kszy rozmach. Zabroniono te wszelkich transakcji papierami wartoÊciowymi. Po pierwsze. jak te o przej. sekretarz rady komisarzy lud owych Mikolaj Gorbunow.g u Górniczego oraz Kysztymskiego Okr. Na kontrolowanym przez bolszewików obszarze Rosji przedstawiciele wladz y wykonawczej mieli prawo konfiskaty.. torturowno ich i naigrywano si. co nie przepuÊci najmniejszej nawet zwierzynie. e majà jakieÊ rodzinne klejnoty lub 4 .ciu na wlasnoÊç ludu Zakla ilowskich. z nich. oni zaÊ mimo wszystko do ko ca walczyli w obronie stworzonego w ciàgu wielu dziesi. z mo liwoÊcià pobierania z tego konta bez ogranicz e dowolnych sum.biorstw prywatnych. 27 grudnia przyj. nie zastosowanie si. w areszcie. W grudniu 1917 roku ogloszony zostaje dekret o znacjonalizowaniu rosyjskiego bank u pa stwowego i równoczesnej ekspropiacji banków prywatnych i handlowych .lo si. 9 grudnia 1917 roku rada komisarzy lud owych pod osobistym przewodnictwem Lenina zadecydowala o konfiskacie majàtku Towarzystwa Akcyjnego Simskich Zakladów Górn iczych.zi przemyslu. Dodatkowym dekretem z 23 grudnia 1917 roku wstrzyma no wyplacanie dywidend od akcji i udzialów przedsi. do polecenia Lenina o niezwlocznym otwarciu dla niego konta osobistego i przelania na nie z aktywów banku pi.m. handlu.dzy z tego konta upowa nieni byliby wylàcznie Lenin i Gorbunow. Jednak aden urz. Do pobierania pieni. banku ludowego. pod wylàcz nà firmà jedynego banku tzw. Banki rosyjskie zostaly zlikwidowane.kszoÊci sà nieznane. Lenin nakazal Dzier y skiemu natychmiastowe imienne zewidencjonowanie osób podejrzewanych o to. dystrybucji oraz finansów pa stwowych . Gdy bowiem znaleêli si.gu Górniczego Zakladu Lotniczego Antara . lecz coraz sprawniej. niech.dnikami banku pa stwowego aresztowano pracowników wszystkich banków handlowych i prywatnych w stolicy Rosji. po drugie. Jako pierwsze zlikwidowane zostalo Towarzystwo Manufaktury Liki skiej. obroty bankowe zadekretowano jako monopol partii.dników pionu finansów.

. dziennikarzy. OkreÊlenie dochodu miesi.czn ym 500 rb. równie posiadacze gotówki powy e wymienionej kwoty. e Rosja znalazla si. wlaÊciciele nieruchomoÊci miejskich i posiadacze akcji o wartoÊci powy ej 1000 rb. 5. 2. odpisem oÊwiadczenia . zatrudnieniu i dodatkowych zaj. podobnie zresztà jak wszystkie dekrety i zarzàdzenia podpisane przez L enina. 4.cznym podpi sem.cznego kwotà 500 rb. na przyklad.. Âwiadczy on wymownie. Zarzàdzenie to.cej kiero walo si.ciach. Na osoby winne niedopelnienia powy szego obowiàzku (które nie zlo à oÊwiadczenia lub pod dzà nieprawdziwe dane) nalo ona zostanie grzywna w wysokoÊci 5 000 rb. we wladaniu cynicznych i bezlitosn ych rzezimieszków. Jak bowiem dobraç si. towarzystw akcyjnych. albo te kara 1 roku wi. do tych. wydawców. Jednak e na tym nie ko czyl si. 25 rb. Natomiast podobne oszacowanie wartoÊci mienia nieruchomego uderzalo w drob nych wlaÊcicieli: posiadaczy straganów i warzywników na Ochcie.dà komitety domowe lub inne urz. bylo calkowicie zgodne z wytyczonym planem zlupienia Rosji. wynoszàc. w ksià eczk.. potwierdzajàc je wlasnor.cej. Dzier y skiego wódz ozdobil perlà najczystszej wody. w zale noÊci od stopnia wykroczenia. których dochody i wartoÊç mienia nieruchomego byly ni sze ni 1 00 rb.dów pa stwowych i u ytecznoÊci spolecz ej majà obowiàzek stawienia si.znaczniejsze oszcz.. po ryw leninowskiego natchnienia. zresztà raczej Êredniozamo nych. jeden egzemp larz zachowajà usiebie. a tak e pracownicy banków. i wi.? Znamienny list do tow. Osoby te zobowiàzane sà równie w terminie siedmiu dni od daty wydania niniejszego za rzàdzenia zaopatrzyç si. swym ostrzem w kupców.trznych. Do tej grupy wrogów ludu zaliczeni zostali: . chocia szef dopiero co powolanej do y cia policji politycznej zmuszony byl przedlu yç ten termin do trzech dni) w komitetach domowych i zlo enia w trzech egz emplarzach oÊwiadczenia o êródlach dochodów. potwierdzonym przez komitet domowy. w inteligencj. jak widaç apetyt rósl w miar.zienia lub wysylka na front..dnoÊci. to znaczy osoby o dochodzie miesi. l)PrzekreÊlono i wpisano 10 000 rb. pozostale dwa zobowiàzane sà przekazaç wladzom miejskim oraz ludowemu komisariatowi sp raw wewn. zaklad pracy lub komitet wyborczy. pracowniczà (wzór w zalàczeniu) w celu notowania w niej cotygodniowych przychodów i wyda tków. Osoby wymienione w punkcie l. urz. ale i chorà genialnoÊç: l)Jednak e Hitler w celu wydawania takich dokumentów dysponowal odpowiednim aparatem i sam nie postawil nawet parafy pod zarzàdzeniami podobnego . Komitety domowe nadadzà tym oÊwiadczeniom moc prawnà potwierdzajàc odbiór. potwierdzajàcym jego legendarnà.. jedzenia. i wi. a zwlaszcza w jej twórczà warstw adwokatów. 3.dy. Wpisy te poÊwiadczaç b. zredagowanym z wlaÊciwà mu lotnoÊcià umyslu. mian owicie punktem 7.. majà obowiàzek legitymowania si. Dokument ten z ducha i litery przypomina póêniejsze zarzàdzenia niemieckich wladz okup acyjnych odnoÊnie do rejestracji ydów!). Co prawda..1. bàdê domków letniskowych na Wyborg kiej Storonie. niewielu ludzi zdawalo sobie wówczas z tego spraw. w ciàgu 24 godzin (Leninowi spieszylo si. l) za ka de wykroczenie z osobna. Wszyscy nale àcy do warstwy najbogatszej.

stokroç ju na s tale). to trzeba iÊç na caloÊç! U tych.to przeprowadzaç rewizje. miast salwowaç si.cano si. Wyburzano Êciany mieszka .1. Dlatego te w podpisanym 14 grudnia 1917 roku przez Lenina dekrecie Ogólnoros yjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego (WCIK) o nacjonalizacji banków znalazly si. zrywano parkiety...cznie pisal takie r ozporzàdzenia. po opanowaniu banków bolszewicy mogli rozpruç wszystkie sejfy i opró niç je z zawartoÊci. dywidendy od akcji. Gdy zaÊ udalo si.tych skrytkach.zienia (gdzie osadzano go cz.7. 5 . których punkt 1. natychmiast zacz. Natomiast wódz Êwiatowego proletariatu bez enady wlasnor. e posiadaç b. nic poza tym.stokroç gwalcàc na ich oczach ony i córki. w specjalnie wynaj. 2. deklarujàc równoczeÊnie. majà zlo yç w komitetach domowych oÊwiadczenia w jednym egzemplarzu. dotyczàce ich dochodów i miejsca pracy. co zresztà wcale nie bylo takie proste. zwanych potocznie kasami pancernymi (sejfami). w rodzaju zlotego me u za uko czenie z wyró nieniem gimnazjum ojca rodziny zabierano do wi. in y niera z zawodu. jak na przyklad u jubilera nazwiskiem Nikolajew czy u niejakiego Kurowskiego. JeÊli ju dokonywaç rabunku. postanowienia nast.cy obywateli trzymalo sw e walory w bankach. Uwaga! Zlote monety i zloto w sztabkach podlegajà konfiskacie i przekazane zostanà do pa stwo wego funduszu zlota.. podobnie zresztà jak w wielu krajach. lecz wielomiesi. którzy byli t eostro ni. niezmiennie ko czàce si. setki tysi.: honoraria. Znane im byly tylko numery kodu klienta i numery kluczy. Przechowywano w nich k osztownoÊci lub gotówk.rodzaju. przecie niecaly ich majàtek. urz. by byli obecni podczas przeszukania ich skrytek. W Rosji. komunistycznym pozdrowieniem. wlaÊcicieli bito i torturowano. Osoby. Rzecz jasna. w banku z kluczami do sejfu. nocnà ucieczkà po lodach Zatoki Fi skiej czy te na poludnie.czne poszukiwania. Niezwlocznie po otrzymaniu wezwania wlaÊciciele sejfów obowiàzani sà stawiç si. procenty kapitalowe itp. znaleêç w ko cu jakiÊ drobiazg. Wszystko jasne. gdy w sejfach bankowych znajdowal si. Wa niejsze jednak bylo dla nich ustalenie nazwisk wlaÊcicieli skrytek. Poniewa podstawà dzialalnoÊci banków jest tajemnica wkladów. .pujàcej treÊci: . te nad dzieçmi. pruto tapicerk. Cz. e si. zarejestrowali. nie dotyczy. zn.dnicy bankowi nie znali nazwisk u ytkowników bankowych skrytek.dà do wglàdu jego odpi wierdzony przez komitet domowy. cz.sto nie byly to jednorazowe przeszuk ania. natomiast czlonków rodziny wyrzucano z mieszkania na bruk. Gotówka przechowywana w sejfach powinna byç wplacona na rachunek bie àcy klienta w banku pa stwowym.

Uciekinierów na granicy zawracano. którzy zglosili si. Sparali owani strachem mieszka cy pólnocnych i Êrodkowych guberni Rosji tysiàcami rzuc ili si. usilujàc przedrzeç si. ladowano na barki.3. a po wyplyni. Êmierci przez rozstrzelanie.cz zasy pywali rzàd Ukrainy petycjami blagajàc o pomoc w wydostaniu z komunistycznego raju ich krewnych lub znajomych. e trzech czterech oficerów ustawiano plecami do siebie. Wcale natomiast nie myÊleli. na Ukrain. Wydany zostal dekret o rejestracji oficerów. którym nie udalo si. wr. Dbano usilnie o to. od przeszukania b. Ukraina zwrócila si. zabawy znudzonych czekistów. Nie zostawiono ich jednak w spokoju. kr.. . którym udalo si. a niekiedy równie ycia. a nienaruszal noÊci granicy strzegly wojska niemieckie. by nikt nie mógl zapobiec rabunkowi. Niemcy oslaniali bo lszewików przed interwencjà z zewnàtrz. Ju wtedy obowiàzywal leninowski dekret o nielegalnym przekraczaniu granicy przewidujàcy za to kar. Sejfy nale àce do osób zloÊliwie uchylajàcych si. o czynnym przeciwstawianiu si.kszoÊci. to rzàd radzie ki nie ma nic przeciwko temu. Lenin przyjàl ich propozycje nie mal z radoÊcià. oficerowie wrócili do domów rodzinnych.. Jej niepodlegloÊç gwarantowal traktat brzeski. od przeszukania. przez nià przedostaç. by przeszukanie prowadzono w ich obecn oÊci. a nast. WlaÊciciele sejfó/ którzy nie zgloszà si. w tej sprawie do Niemców. do ucieczki. Wszystkich.c dziwnego. e kre wni i znajomi wielu osób. Oznaczalo ono praktyk.pnie przeÊlà je do Moskwy.ciu na wody Zatoki Fi skiej zatapian o.c. Skoro wladze Ukrainy tak bardzo zatroskane sà losem klas paso ytniczych . Po rozpadzie armii oraz po dekrecie o demobilizacji.zie . Za ka dego repatrianta ma byç uiszczona oplata w wysokoÊci 2 tys. rz ecz prosta. a nast. przy czym nie zapominano o glównym zadaniu o rabunku. zaÊ tych. jednak e za pewnà oplatà. natychmiast wtràcano do wi. marzàc jedynie o tym. w ka dym razie w przytlaczajàcej wi.pnie wrzucano do wody. od niej grozi lo rozstrzelaniem. które pragnà widzieç usiebie. ale te nie pozwalali im powi. by wyslaç na Ukrain. uznani zostanà za osob y zloÊliwie uchylajàce si.. Zazwyczaj bowiem oficerów jako osoby szczególnie niebezpieczne po prostu topiono lub rozstrzeliwano.dà otwarte komisyjni . by przetrwaç ci. 50 tys. 4. Zrozumiale wi. Odpowiednià komisj. Byly to.. Êl edczà powoluje komisariat banku pa stwowego. jeszcze uciec z terytorium okupowanego przez bolszewików.powano powrozem. które zglaszaly si. wojskowych ró nych stopni. w terminie trzech dni. po czym pozbawiano resztek majàtku. zlowieszczo brzmiàce okreÊlenie hydra rewolucji . kie czasy. Nic wi. Niechaj wladze w Kijowie zàdzà odpowiednie listy repatriacyjne z wyszczególnieniem nazwisk i adresów osób. W samym Piotrogrodzie bylo ok. Ci z kolei sondowali stanowisko Moskw y za poÊrednictwem swego ambasadora Wilhelma von Mirbacha. deportowano.kszaç kontrolowanego przez nich terytorium. zaÊ cala zawartoÊç zostanie skonfiskowana i jako wlasnoÊç ludu przekazana do banku pa stwowego.. polegajàcà na tym. e szczególn y niepokój wzbudzal korpus oficerski. przy czym uchylanie si. bolszewiko m. Ku zaskoczeniu wszystkich. dowolnà iloÊç osób. funtów angielskich lub . WlaÊnie wtedy zrodzilo si. Osoby. rozlokowane wzdlu linii granicznej z Rosjà a po kraje baltyckie.

Ka dego okradano doslownie z e wszystkiego. cieÊli. kuÊnierzy. Bylo jednak w Rosji par. Nikt nie byl pewien. rzeêbiarzy. zd unów. koronkarzy. Nie mieli zresztà spolecznego poparcia. stolarzy. znane wówczas w Rosji pod nazwà transportów hetma skich . par 6 .Ênikom. Ostatnie slowa wodza stanowily przejrzystà aluzj. Znacznie wi. Nie tracili przy tym absolutnie swej przynale noÊci do ludu pracujàcego. Lenin machnàl r. którzy yli z pracy wlasnych rà romna pracowitoÊç oraz perfekcja zawodowa.powali bolszewiccy bandyci. ko uszników. blacharzy. Ludzi bogatych bylo w Rosji nie t ak znów wielu. kowali. szewców. w ciàgu wielu lat uciulaç nieco grosza. Nie bàdêmy drobiazgowi. Sà to jednak. introligatorów.przekazana ich równowartoÊç w zlocie. lecz równoczeÊnie no mowany dzie pracy. Tote obrabowaç i unicestwiç ich nie bylo trudno. Na poludnie zaÊ ruszyly pociàgi z uciekinierami. na których tak bardzo pragnàl zapolo waç Lenin. drwali. móglby si. jednak spieszyç. e niebawem z Ukrain y ruszyly na pólnoc pociàgi ze zbo em. e w warunkach ostrej konkurencji ludzio m tym udalo si. Na stacjach granicznych podlegali skrupulatnej rewizji osobistej. jed póêniej okazalo. choçby pierwsz ej lepszej XIX wiecznej oprawie ksià ki rosyjskiej czy starej koronce). Pieniàdze z tego êródla wzbogacily kas. hafciarzy. W odró nieniu od robotników fabrycznych. tak wyraziç. Pociàgi przetrzymywano na granicy calymi dniami.c.. uwa aç za lud pracujàcy? Jak si. ludzie ci pracowali doslownie dniem i nocà. dziesiàtków milionów rzemieÊlników posiadaczy malych warsztatów dlarzy. którzy mieli wprawdzie dlugi. marginalia. ludzi. wszyscy te byli powszechnie znani. gdyby równie i ich nie obrabowali. dmuchaczy szkla. i tak wezmà! Nale y si. e dojedzie do celu. niespotykana w naszych czasach (przyjrzyjmy si. sprawily. co sprawilo. jeÊli mo na si. myÊl ta byla bezpodstawna. malarzy ikon krótko mówiàc. pozwalajàc sobie na odpoczynek chyba tylko w Bo e Narodzenie lub na Wielkanoc. Równie oni stanowili niewielki tylko procent ogólu ludno . którzy mieli szcz. czasu jest bardzo malo. bez wytchnienia.kà mogà placiç równie zbo em. Wiozly one wolnoÊç i ycie wielu z. bowiem ideologia zawiÊc i zaczynala ju wydawaç owoce. W ka dej chwili ka dy pasa er takiego pociàgu mógl zostaç aresztowany i rozstrzelany na peronie.Êcie mieç krewnych lub zna jomych na Ukrainie. Bolszewicy nie byliby sobà. Któ wi. jeÊli nie oni. fotografów. czemu dal wyraz w liÊcie do Dzier y skiego. w którego imieniu rzekomo wyst.cej bylo ludzi Êredniozamo nych.

Bur uj. sàdzili bolszewicy. a NAM TO NIE WYSTARCZA. jeszcze bardziej niebezpieczny i szkodliwy. e trzeba je bur ujom natychmiast odebraç. Do chwili.tnego obrabowania Rosji. Zagra ala im katastrofa ekonomiczna i mili tarna. Jest to najpot. wzbudzali u Lenina wi. e polo enie Niemiec mimo spokoju na froncie wschodnim stawalo si.tyjnà kwotà równà niemal polowie tego. Bo tak naprawd. Nowe zadanie wodza Êwia ego proletariatu polegalo nie tylko na tym. Musimy nie tylko skuteczn ie zastraszyç kapitalistów. Ten wlaÊnie Êrodek kontroli i przymus pracy jest bardziej skuteczny ni restrykcje francuskiego rewolucyjnego Konwentu wraz z jego gilotynà. nale alo odpo io si.cej nienawiÊci ni kapitaliÊci.Êç ludnoÊci wielkiego pa stwa. e kto j ak kto. tote miliony drobnych posiadaczy nie wypuszczajà ich z ràk za adne skarby.. pa stwa proletariackiego i by do glowy im nie przys zlo stawianie czynnego oporu. e wlaÊnie owi rzemieÊlnicy posiadacze malych warsztatów. a w dodatku bezwarunkowa kapitulacja. Zlikwidowaç bur uazj. Otó monopol zbo owy. kartka na chleb. by ich wyzuç z mienia. i inteligencj. ni jego najbli si sprzymierze cy. którzy niczym posluszny mechanizm spelnialiby jego wol. Przecie drobni posiadacze. rady. które dysponujà pelnià wladzy. jest naszym wrogiem. Spowodowane to bylo tym. lamala czynny opór. powszechny obowiàzek pracy to wszystko trzyma w s ilnym r. ani komunizm. Zmusimy bur ujó o pracy w organizacyjnych . bolszewików u wladzy. Wypelniajàc powierzone z adanie doszcz. ne plany.. Przystàpienie Stanów Zjednoczonych do wojny sprawilo. ukrywajà przed pa stwem.dnoÊci.cy rubli oszcz. przeobr aziç w niewolników. przygotowaç. nie dajàcy si. niejszy Êrodek rejestracji i kontroli . Na tej podstawie dopuszczal ju mo liwoÊç utrzymania si. choç Lenin byl pewien. e wódz Êwiatowego proletariatu . lecz calkowicie pozbawiç niezale noÊci. uporajà. co udalo si. Lenin cynicznie pouczal swych wspólników. Charakterystyczne. coraz bardziej rozpaczliwe. chce wydaç je t ylko na siebie ostrzegal wódz proletariatu. a zatem niezale na. Ka dy z bur ujów uciu al co najmniej kilka tysi.. PowinniÊmy równie zlamaç opór bierny. z reguly nieuczciwà drogà. narazie bli ej okreÊliç. Oznaczalo to przekreÊlenie traktatu brzeskiego i przeksztalcenie Republiki Rad z pro tektoratu niemieckiego w samodzielny twór. w której to nastàpi. Pieniàdze to niejako przepustka do spolec znego skarbca. ZawartoÊç cudzych kieszeni nie dawala mu spokoju! Chodzilo zresztà ni e tylko o pieniàdze. ale oni ze wszystkim si. by stale czuli wszechwladnà sil. byli jednak pewni.ku pa stwo proletariackie. Glównym wrogiem socjalizmu przekonywal Lenin jest drobna bur uazja. patrzyl bardziej perspektywicznie i trafniej ocenial sytuacj. Gilotyna jedynie zastraszala. nie wierzà w socjalizm. by w razie czego natychmiast daç d rapaka z fantastycznej wartoÊci lupem.. wÊród nich t k e rolnicy to samodzielna cz. analizowa l jà i wyciàgal z niej wnioski. który ukrywa swoje tysiàce. Samodzielna. to zbyt malo. Lenin tymczasem uwa nie Êledzil rozwój sytuacji w Rosji i na Êwiecie. sprytniejszy od ws ników. wycisnàç z bogatej bur uazji i intelige i. bolszewicy trwali w nieustannej gotowoÊci. jak wcielaç w ycie te dalekosi.

a po drugie. Przecie calkowicie zniszczymy Rosj. szer oko. zresztà nawet Lenin zaplàta tych etykietkach i nie potrafil ich uÊciÊliç ze wzgl. w jakiej istnieje ona od tysiàca lat. a Stalin pozatykal im usta kulami.cia kapitalista . Genialne i proste.. ale tak. wybranych lub wyzna czonych dyktatorów. stan posiadania. niczego nie owijajàc w baweln.taj sobie. co mu si. produkty.cznie. by glodny i upokorzony czlowiek tyral w poc ie czola i robil wszystko. uposa enie. To straszliwe zdanie absolutnie nie pasowalo do heretyckiej teorii wodza proletari atu.. mieszkania.kszoÊci pracujàcych robotników i chlopów. by si.. Powtarzali je tak dlu go. Zapami. Trzeba wymusiç powsze chne i bezwzgl. dewizà jego wspólników.du na dochody. Lenin gwaltownym ruchem wsunàl dlonie pod kamizelk.. BO JESTEM BOLSZEWIKIEM. To ulubione powiedzonko Lenina stalo si. z Rosjà? belkotal ze zgrozà wierny Wlodzimierz Boncz-Brujewicz.du rady komisarzy ludowych. kochasiu rzekl do Boncz-Brujewicza.. to straszne ryzyko. bur uj . p oj. kogo miala dotyczyç ta rewelacyjna zasada. kartk. Mamy Êrodki.dne poslusze stwo wobec rozporzàdze jednoosobowych sowieckich wladz zwierzchnich.. by slyszeli wszys cy.taj. to ud ). utrzymaç wladz. Chocia nie calkiem bylo jasne. Reszta obecnych milczala. powszechny obowiàzek pracy. kulak nie byly sprecyzowane. obowiàzek i przymus pracy) w odniesieniu do wi. Po pierwsze. zakladajàcej mo liwoÊç zbudowania socjalizmu w jednym kraju . Zapami. co jest niezb. JeÊli uda si. Aby nikt nie mial wàtpliwoÊci. 7 . ka e za same tylko kartki na chleb. na chle . kto w ko cu ma s taç si. Poj. Co wtedy stanie si. JaÊniej wyraziç si.. trzeba zagarnàç wszystkie zasoby kraju (co zresztà ju robiono): zbo e. nie mo na. To ju nie walka klasowa. Czyli w gruncie rz eczy wszystko.cia bogate klasy obni yl do poziomu 100 rubli dochodu miesi. JA PLUJ¢ NA ROSJ¢.dne do ycia. to wojna wypowiedzi ana calemu narodowi. które nam to umo liwià: monopol zbo owy. w tej postaci. glównym obiektem rabunku i przemocy. (a równie po to. osób wyposa onych w dyktatorskie pelnomocnictwa. szczeliny oczu ze zloÊcià zmierzyly szefa Urz.ramach nowego pa stwa. Potem trzeba znów podzieliç to tak. W efekcie dolnà granic. marynarka rozchylila si. Lenin wyjaÊnial: Nakladajàc na bogaczy obowiàzek pracy wladze powinny stosowaç te same zasady (kartki na chleb. Czlonkom KC ze strachu bielaly usta.

oÊnie one ulice spozieraly wy tluczone lub zabite dyktà witryny gloÊnych niegdyÊ w Europie sklepów i restauracji. miejskà. jedynie od czasu do czasu pomstowaç na kupujàcych i sprzedawców lub wylapywaç ich na ulicach. oparty na spekulacji i zlodziejstwie. Âwietne pióro Zinaidy Gippius utrwalilo koszmarnà rzeczywistoÊç owej straszliwej epoki: . co podl egalo »nacjonalizacji «. zajazdy. luksusowych hoteli. i przekazujàc jà chlopom. e podczas gdy dzie dzica mo na zniszczyç odbierajàc mu ziemi. a w trzy miesiàce póêniej Len n podpisal dekret z wyraênà instrukcjà: spekulantów. umeblowane pokoje i pensjonaty wszystko to przestalo istn ieç. wie. w mieszkaniach. zdobylo w Rosji nieÊmiertelnoÊç). posiadacz setek pudów nadwy ek towarowych zbo a. przedsi.. Nie mo na powiedzieç. (to pi. Po likwidacji systemu handlu w pa stwie ka dy rodzaj sprzeda y ywnoÊci natychmiast uznawano za spekulac j. jak pogn.zie . e wszystko nale y teraz do pa stwa li do bolszewików. . liznàl marksizmu.biorstwa i fabryki zamykano.. zaklady pracy i przedsi. to samo tylko unicestwienie wielkiego kapitalu n ie spowoduje ujarzmienia i zniszczenia bur uazji. Celem dekretów bylo wcielenie tej idei w ycie. w najlepszym razie wyrzucano na bruk. WlaÊcicieli domów i hoteli..dzie bielaly obwieszczenia: Konfiskata mienia i rozstrzelanie grozi ka demu. Sklepy. zdaje. nie nale y dzisiaj do bur uazji? Oto niebezpiecze stwo zagra ajàce rewolucji sp olecznej wyjaÊnial wódz. uciec. którym nie uda lo si. Zastanawiajàc si. Ju 10 listopada 1917 roku spekulantów uznano za wrogów ludu. absolutnie dla wszyst kich jedynym êródlem zdobywania ywnoÊci. rodzi produkcja towarowa. zastraszajàco wi. nale y rozstrzeliwaç na miejscu przest. przestala istnieç sfera uslug. Zresztà nie tyl ko one. Kto choçby troch. parka ach.biç bur uazj. chodzilo o to.c ko czylo si. e w ten sposób bur uazji zniszczyç si. klubów.. sprzeda y i kupna.A zatem wojna zostala wypowiedziana. lecz równie sklepy. e da. a w pierwszej kolejnoÊci zabraklo chleba. Wszystko wi. naruszyç obowiàzujàce przepisy ustalone przez wladz. przet rwalo jego krach i. których n ie chce oddaç pa stwu. nieruchomoÊci oraz wi.kszoÊç mienia ruchomego. Zrozumiale.biorstwa . jak si. wskutek zagarni. Chcàc nie chcàc bolszewicy musieli patrzeç na to przez palce.. kto powa y si . Tak naprawd.kne slówko w ciàgu 74 lat istnienia re ymu tryumfalnie maszerowalo ku Êwietlanej przyszloÊci. Nie tylko reszta ocalalych fabryk. Na domach. Sklepy i sklepiki.cia handlu prywatne go zniszczono wszelki handel. warsztaty i pracownie. wlasnoÊcià pa stwa i mialo przejÊç pod jego kont rol. W mgnieniu oka zniszczono ksztaltowanà przez dziesiàtki lat infrastruktur. bo nimi spekuluje. Wszystko to stawalo si. zamarl handel. budynki. Czy chlop. zabijano lub wsadzano do wi. Uznano.pstwa . radzieckà w sprawie zamiany. by wszystko zagarnàç pod siebie. Na puste.. Lenin doszedl do wniosku. e blyskawicznie opustoszaly sklepy. Bazary staly si. lecz za wsze pelnych pogró ek) wszystko zostalo »znacjonalizowane« i »bolszewizowane«.na mocy niezliczonych dekretów (czasem ze sobà sprzecznych i zagmatwanych. slupach latar wsz. Byly nieczynne wszystkie sklepy. bowiem bur uazj. bazarach..c kwitl handel nielegalny. na ogól burzeniem i marnowaniem tego. e realizowano jà bez trudu.

A bez monopolu zbo owego wódz Êwiatowego proletariatu najzwyczajniej w Êwie ie nie wiedzial.. Êwieczniki z bronzu .. do ucieczki handlujàcy na samà wieÊç. Prócz zlotych monet w skarbonkach. wàtpliwe. niemieckie. ale skoro na b azarze mo na znaleêç niemal wszystko..: klamki.pstwem. nawet za oknami z wybitymi szybam i. popychali jeden drugiego. nym ekwiwalentem zlota zbo em. Meble te uznano za wlasnoÊç pa stwowà.kszoÊç jej mieszka ców.. co nawin.k.gierskie i chi skie sà dopelnieniem tego obrazu. jak pami. zazwyczaj ra bunkiem ywnoÊci. dokonywanym przez oddzial.. j .. e bez tego przest. który prowadzil akcj. W owym cza ie prawdopodobie stwo utrzymania si. e nadchodzà czerwonoarmiÊci! Ka dy chwytal swe manele.. Przytlaczajàcà wi. jak sprzedawanie. przy wladzy . Sà rozstrzeliwani ot. Chi czycy rozstrzeliwujà aresztowanych i zatrzymany ch. a nast.lo si. Pulki lotewskie. z jakim jazgotem. t wrogo. (Omal nie napisalam »skazanych«. co prawda. wlaÊciwie nie nast. zie rozbiegali si. Lotysze i Mongolowie stanowià osobistà ochron. ukryç pod polà kurtki. w. Napady terrorystyczne na bazary ze strzelaninà i zabójstwami ko czyly si.kiem i wrzaskami rzucali si. pod r. chlopów te nale alo obrabowaç i iç.pstwa Sowdepia nie prze ylaby nawet dziesi. czerwonych uwladzy wydawalo si.choç te byly nielegalne.ciu dni jej poddani po pros tu by wymarli. ywicieli kraju wielomilionowà rzesz. lecz jak mo na bylo nie zl upiç tak ogromnej cz.pnie.) Czy to nie jest niewola tatarska ? Tak wyglàdala sytuacja w zaj. ludzi ierali obicia i usilowali je wymieniç chocia by na pól funta chleba z otr. gdy nikt schwytanych nie sàdzi. co robiç dalej w przypadku.Êç ludnoÊci traktuje niech. lecz równoczeÊnie. tak sobie. wladali bowiem pot. Nasze najwa niejsze zadanie deklarowal wódz to podjudziç chlopów przeciwko obszarnikom.tnie. jeÊli bolszewicy zdolajà utrzymaç si.bów. Rosjà rzàdzi teraz niewielka grupka. co.pnie. lecz skazanych nie ma. rabowano wszystko. w pustych piwnicach. którà emanowal Lenin. którà przewa ajàca cz. Trzeba bylo widzieç..tamy. Przede wszystkim zabierano ywnoÊç. stare. podpowiadala optymalne rozstrzygni. a poniewa kanapy nie da si. choç sam Zi nowiew wie doskonale. irytowalo Lenina i wcià nie dawalo mu spoko ju.tych przez bolszewików miastach. kryli si. Lecz Rosja byla krajem rolniczym. austriackie. Za sprzedajàcymi spieszyli kupujàcy kupowanie w Sowdepii bylo takim samym przest. bolszewików. Istna inwazja cudzoziemców. podjudziç robotników przeciwko chlopom! 8 . oprawne w aksamit Biblie. cia.Êci podbitej ludnoÊci? Energia masowego szale stwa.

Dochodzilo tam do powa nych walk. co w bolszewick zyku nazywalo si. glównie kobiety i dzieci: .. rozwÊcieczony oporem stawianym totalnemu rabunkowi Lenin sypnie na prawo i na lewo rozkazami t akiej i podobnej treÊci: Âwietny plan! Dopracujcie go z tow. ustanowiç monopol zbo owy: bez tego zniewolenie 170 milionów ludnoÊci ogromnego kraju bylo niere alne. Dzier y skim. Na wsi jednak sprawy nie potocz yly si. Rozbój na wsi byl znacznie bardziej groêny ni w miastach. problem zostal postawiony szczerze: nale alo pozbawiç chlopów prawa do sprzeda y ich zbo a . walkà klasowà. karnà i ws zystko powtarzalo si. których zadaniem mialo byç konfiskowanie ludnoÊci wiejskiej zbo a (a tak e innych wartoÊciowych rzeczy). tam zsypywano je byle jak i przewa nie marnowalo si. Có zresztà mo na znaleêç w ubogich chlopskich chatach? Zabierano nie tylko pienià cz nawet tanià kobiecà bi uteri. Lenin zaproponowal.dzila ich do mias ta.zienia wraz z konfiskatà mienia to dopiero poczàtek Po jakimÊ czasie. taniutkie koszulki ikon. ani kopiejki. gnilo.. lecz olnierzy znów mordowano ju w dniu przybycia.tego zlota. a ich mienie konfiskowaç. Ta rozstrzelawszy publicznie ze dwudziestu chlopów. Co by powiedzieç. Tote zacz.kach posiadaczy. Mimo stosów trupów pisal w raporcie do Moskwy jeden z wykonawców ich zacietrzewienie j st niesamowite .ç lat wi. Machnijcie z 10-20 wiorst i powywieszajcie kulaków.lo zanim jeszcze dotarly na wieÊ. nale y uznaç za wrogów ludu i stawiaç przed trybunalem rewolucyjnym. którzy majà zapasy zbo a i nie tawiajà go do punktów zsypu. czy nagrody te wyplacano z osobistego konta Lenina. z d. za zielonych (potem zwali my to na nich!).cy rubli nagrody za ka de go powieszonego! Mo na powàtpiewaç. Wysylano kolejnà ekspedycj. straszliwej wojny domowej. Latem 1918 r. popów i obszarników. 100 tysi. Kierowano póêniej do wsi ekspedycj. Przebierzcie si. oddadzà swoje zbo e za darmo. kupowane przed laty na jarmark ach. tak gladko. a potem p. Zbo e z reguly trafialo do oÊrodka powiatowego. karnà. by za wszelkà cen. Wiele oddzialów aprowizacyjnych gin. by w celu zdlawienia chlopskiego oporu braç zakl adników. Wraz ze zbo em konfiskowan o wszystko. co mialo jakàkolwiek wartoÊç. W chlopskich domach przeprowadzano rewizje. wyrzucaç na zawsze ze wspólnoty wiejskiej. Mo na bylo to zrobiç tylko w jeden sposób: silà.ciu lat wi. W zgielku tej walki trzeba bylo doszcz. w spiral. o prostu.. Kara co najmniej dziesi. Winnych trze ba skazywaç co najmniej na dziesi.tnie zlupiç wszystkie uczestniczàc e w niej strony.Nale alo nie tylko zaszczepiaç wzajemnà wrogoÊç ró nym kategoriom ludnoÊci. Ani jeden pud zbo a upominal wódz nie mo e pozostaç w r. drobiazgi. Zjawial si. Nikt bowiem nie sàdzil.. ZaÊ rozjuszeni chlopi z klonicami i widlami szli do ataku na karabiny maszynowe.to formowaç ywnoÊciowe oddzialy rekwizycyjne. naturalnie. raz jeszcze rozkr. W 1918 roku jedynie w 20 rejonach Rosji centralnej wybuchlo 245 powsta chlopskich.li stawiaç zaciekly opór. wi.zienia. Wszystkich.zila pozostalych. Chlopi natychmiast zacz. Sedno leninowskiego planu polegalo n a tym. jak w miastach. nowy oddzial aprowizacyjny. e chlopi ot tak.. zagarnàç je po prostu w imieniu pa stwa nie placàc.cajàc si.

Pierwszà. jak bur uazja i inteligencja w miastach. porucznik Balk. (nr 4) informowal ludnoÊç cywilnà Jaroslawia. którzy cudem ocaleli z rzezi . poddali si. Chlopi organizowali w odwecie 9 . jest na r. rabujàc i mordujàc ile dusza zapragnie.Zatrzymajcie ze 30 bogatych chlopów z pasjà instruowal swojà band. Niemieckie komendantury znajdowaly si. puszczano z dymem chlopskie chaty. rozstrzelanych w okresie mi . Pod oslonà niemieckich bagnetów Lenin otrzymal po zawarciu traktatu brzeskiego swobo d. Wszystkich jednak jej bojowników. e bolszewicy Êwi. ne powstanie chlopskie w guberni jaroslawskiej. glównie z tzw. Gdy bolszewicy stlumili pierwsze pot. Mordowano ludzi.powaç tak. by Rosja. obwieszczeniem z 21 lipca 1918 r. zrzuciç za to win.lo zbo e. Patrole rekwizycyjne.. Przewodniczàcy k omisji w gubernii jaroslawskiej. Na podstawie tej wlaÊnie kartoteki m eldowal przelo onym. tak bezbr onni. raz na zawsze przestala istnieç jako imperium rywalizujàce z niemieckà Rzeszà.. rzàdzàcej ban zie. osób. na chlopów. Zostali natychmiast rozstrzelani na oczach Ni emców. Nasilajàca si. Rozgrywali swojà wlasnà gr.k. wojna narzucala wlasnà logik. obrabowana i wykrwawiona. dzialania na zdobytym przez bolszewików terytorium z wyraênym zaleceniem: rzàd sowiecki ma post. e oddzial Pólnocnej Ochotniczej Armii Powsta czej poddal si. a potem wymordowaç dziesiàtki milionó niepokornych. Nie byl to jeszcze okres czerwonego terroru .pnie rozstrzelane. e do nich nale y decyzja. Z czysto niemieckà pedanterià prowadzil porucznik Balk kartotek. a nast.li ludz ie. internacjonalnych oddzialów. W swej naiwnoÊci nawet nie podejrzewali. którzy byli na tyle naiwni. Bolszewicy chcieli wywolaç w kraju sztuczny glód. Gdy komisja niemiecka ewakuowala si. bylo zaprzestanie siewów. powsta cy. komisji niemieckiej. gin. (a bylo ich 428). Organizowaly one iÊcie ban dyckie napady na wsie. kartoteka Balka zawierala nazwiska 50 247 buntowników. których bazy rozmi eszczono w miastach powiatowych. rekrutowaly si. Plon. Niemcom. wydano wladzom bolszewickim. wówczas we wszystkich guberniach sowieckiej Rosji. Naz ywano je komisjami niemieckimi. Nie przeszkadzalo to obu stronom w utrzymywaniu stosunków sojuszniczych. by szukaç ratunku u niemieckiego patrona. jak dlugo potrwajà rzàdy bolszewików w Rosji. którzy zlo yli bro . Wsi nie mo na bylo zlamaç bolszewickimi metodami. herszt niech wlasn m yciem gwarantujà konfiskat.dzy marcem a listopadem 1918 r. calkiem naturalnà reakcjà chlo pów. a powstaly zgodnie z treÊcià tajnych protokolów do traktatu brzeskiego.cie dotrzymujà swych zobowiàza wobec Niemiec. Chlopi jednak nie czuli si. które przeszly pr zez jego komendantur. Butni Niemcy byli zresztà pewni. e to co robià. i zaladunek ziarna. z gubernii Jaroslawskiej. lecz b olszewicy te rozgrywali wlasnà. i zostaly wydane bolszewikom.

Prasa proletariacka z upojeniem publikowala reporta e z miasteczek powiatowych.gierskich. na ulicach . choç byloby to mo liwe i latwe. k tóre przybyly póêniej. W kwietniu 1917 r. inte rnowanych wówczas w obozach jenieckich. Obie strony stosowaly Êredniowieczne egzekucje: palono wrogów ywcem. e Niemcy nie umieli po . W pobli u p ró nowal 142 pulk brandemburski. niemal w pelnym skladzie n udzil si. stosy trupów walajà si. wyrzynali do nogi oddzialy rekwizycyjne.gier. a wi. nawet to. Koresponden t Prawdy tak oto informowal o stlumieniu chlopskiego buntu w Liwniach: Miasto ucierpialo niezbyt wiele. Szalala mila leninowskiemu sercu wojna domowa.gierskich.li i jak dotarli tam. którzy ze swej strony zaopatrzà ich w bro . zjawil si. a Rosja blyskawicznie d ziczala. gdy zapadala decyzja przepuszczenia przez teren Niemiec Lenina i jego wspólników. za drutami 3 pulk kirasjerów cesarza Wilhelma. ne. gdy po drodze do Rosji przeje d al w marcu 1917 roku przez ich kraj . tu obok Wielkiej Ochty. Przywiózl tajne rozkazy dla niemieckich i austriackich je ców woje nnych. w Piotrogrodzie pod falszywym szwedzkim paszportem pulkownik von Ruppert z niemieckiego sztabu generalnego. e spopielili i przeobrazili w martwà pustyni. slugiwaç si. gdzie nawet w czasie niewoli tatarskiej nie postala noga zabo rcy? Jak to si. Wskutek demokratycznego chaosu i bezprawia.komitety obrony.dnie niewielkie. którzy ogniem i mieczem niszczyli gubernie w samym s rcu Rosji? Skàd si. wzi.c chwili.dà wladz.pne warunki przyszlego traktatu pokojowego i niemieckie dowództwo przyznalo bo lszewikom niezb. Có to za dzielni internacjonaliÊci . W pobli u Piotrogrodu znajdowalo si. wzi. Opodal wsi Koltusza. Rozkazy te. m. WÊród posilków. . spieszàcych ze Szwajcarii do Rosji. Wszystko przemyÊlano w najdrobniejszych szczególach. odnaleêli Amerykanie w archiwach niemieckich po drugiej w ojnie Êwiatowej. z przyszlym zadaniem i starannie si. Omawiano wówczas wst. które odbito z ràk zbuntowanych chlopów. straty sà wzgl. rosyjskimi karabinami. Postanowilo te poprzeç ich zbrojnie gdy tylko zdob. je cy wojenni mogli bez przeszkód zapoznaç si.sto zdobywali miast a powiatowe. rozdzierano ywcem przywiàzujàc do drzew. z elitarnych formacji. co zresztà Ulianow obiecal Niemcom. jakie to lerowal Rzàd Tymczasowy. Mieli udzieliç zbrojnego poparcia bolszewikom. stalo. podpisane przez s zefów sztabów generalnych Niemiec i Austro-W. Nie ma sensu wymieniaç wojskowych jednostek niemieckich i austro-w. cz.dne do dzialalnoÊci wywrotowej Êrodki pieni. zasobny spichlerz rosyjski? Geneza tych oddzialów si.in. do niego przygotowaç.ty do niewoli przez kozaków generala Rennenkampfa. Jedynie dzielni internacjonaliÊci ponieÊli powa ne straty. by z kolei w odwecie rabowaç i mordowaç ludzi znienawidzonej wladzy z okrucie stwem buntowników epoki Razina i Puga czowa. zabitych i rannych. Z ulic usuwa si. Z pewnoÊcià jednak mo naby je odszukaç równie w archiwach KC KPZR. Za to poràbali mnóstwo kulaków. wbijano ich na p al. kilka obozów jenieckich dla olnierzy niemieckich i austro-w.ga marca 1917 roku.

e mimo usilnych stara nie zdolali wyjaÊniç. Piotra Krasnowa. Do przodu wysun. przybylych na Amurze z Kronsztadu.tych czujek. której w sytuacji ogólnego rozprz. Nie b. skoordynowany ogie . Zbli ywszy si. enia i apatii nikt nie udzielil poparcia. Gen.: do miasta zbli ala si. którzy sàdzà. jak Piotrogród. dziesiàtkujàc kartaczami i do bijajàc bagnetami nieszcz. sà jeszcze naiwni . to mo liwe. Wówczas kozacy Krasnowa podeszli do stolicy od strony Pulkowa. e byl to desan t marynarzy rewolucyjnych . gdy napotkala dobr zorganizowany. tak wielkiego miasta. do ucieczki. 29 paêdziernika Lenin postanowil dokonaç przeglàdu batalionów niemieckich. konnica gen.li Niemcy.dziemy jednak polemizowaç z tego rodzaju iluzjami. W dodatku Jastrzàb zyprowadzil ze sobà na holu okr. jak i jego ludzie wladali Êwietnie t ym j. skàd dostarczyl dwanaÊcie tysi. Tote probolszewicki okr. Wpisano go za to póêniej na wiecznà rzeczy pamiàtk. by czerwonogwardziÊci z Pawlowska i Cars kiego Siola rzucili si. jeszcze inni twierdzà. moglo sprawowaç dwa tysiàce marynarzy. Byç mo e.kszy od siebie.naganami i innà bronià. Zarówno wódz. wysuni.cie. Musiala si. skierowany przeciwko okrutnej tyranii w Piotrogrodzie. co wl aÊciwie znajdowalo si. Ale nawet w tych okolicznoÊciach bolszewicy nie zdolaliby utrzymaç wladzy choçby przez dob. chocia nie ma w tym s zczególnej tajemnicy. Krasnow nie mógl w to uwierzyç i sam wyjechal na lini. nikt nie precyzuje. Okaz alo si.zykiem.snà rosyjskà mlodzie . sotnia kozaków uralskich próbujàc z marszu zajàç Wzgórza Pulkowskie. do nich wczorajsi je cy wojenni powinni byli wznieÊç okr yk: Niech yje Êwiatowa rewolucja! Naturalnie. zorientowali. Jak si. na tym okr. Prócz karabinów Jastrzàb dostarczyl do Piotrogrodu niemieckie dziala polowe. enia garnizonu i organów porzàdkowych. Innni po prostu przemilczajà ten temat. do rejestru okr. powital y one niech.kszego trudu stlumili szlac hetny. e skutecznà kontrol. Skàd mieliby si.t dwa razy wi. po niemiecku. po latach okazuje.. Wystarczylo dwóch salw szrapnelami.cy niemieckich karabinów i miliony sztuk amunicji tu przed 25 paêdzierni kiem.tów Wielkiego Paêdziernika . wskutek calkowitego rozprz. niektórzy znacznie le 10 .t patrolowy Jastrzàb odbyl specjalny re js do Friedrichshafen. lecz samobójczy zryw junkrów.la si. ci marynarze znaleêç w Friedrichshafen. lub zupelnie nie wyszkolone dru yny robotnicze. e stanowiska obr onne na wzgórzach zaj. DoÊwiadczeni oficerowie kozaccy natychmiast si. jednak wycofaç. olnierze niemieccy i austriaccy z satysfakcjà i bez wi. wydaj e si. e drogi do rewolucyjnego Piotrogrodu rzeczywiÊcie strzegla niemiecka piechota i artyleria. Teoretycznie. Zgodnie z ycze niem wodza proletariatu internacjonaliÊci mieli przemaszerowaç przed stojàcym na schodach palacu Smolnego Leninem oraz czlonka mi jego robotniczochlopskiego rzàdu.tnie przewrót bolszewicki. Rzetelni historycy sowieccy przyznajà.

Zatem trzysta tysi. oddzialy do walki z dezercjà w Armii Czerwonej. bolszewicy nagl e wzbogacili si. Lecz admiral . suwerennoÊci republiki sowieckiej. Przeciwstawiç si. skutecznie niszczyly pa stwo rosyjskie. Czlonkowie niemieckiej misji roz ejmowej gen. Okolo 2000 marynarzy mialo wziàç pod kontrol.la wielu je ców do czynu . Lecz znajàc niemiecki porzàdek i metody uzupelniania przez Niemców oddzialów ochotniczych . mimo calkowitego rozpadu struktur wojskowych.ksza cz.li: Niech yje c sarz Wilhelm! Zademonstrowali w ten przypadkowy sposób ura onemu Leninowi. Maszerujàc w szyk u i wybijajàc dziarsko krok. rosyjskà. Mo liwoÊç slu by dla vaterlandu. niemiecka prasa. natchn. takiej sile wojskowej nie mógl wówczas nikt 1 ). e udzial olnierzy i oficerów w tych jednos kach jest dobrowolny. e rozkaz ten.tej pr zez bolszewików) na pytanie. l) Najprawdopodobniej rozkaz ten zostal uzgodniony z dowództwem austro-w. Nikt nie robil wówczas z tego tajemnicy. LiczebnoÊcià armia ta przerastala nawet niemieckie sily okupacyjne. Ruppert odwiedzili kilka obozów jenieckich. czy mo liwe jest wkroczenie wojsk niemieckich do Piotrogrodu i Moskwy? odpowiedzial z nordyckà bezpoÊrednioÊcià: Owszem. Rekrutowano z internacjonalistów oslawione od dzialy szczególnego przeznaczenia . o ponad trzystutysi. kich i 1614 polowych. flot. jakby za skinieniem ró d ki czarodziejskiej. ukazywala si. e wlaÊciwie rozumiejà sens dokonujàcych si. liczàcà 108 dzial ci. oddzialy zaporowe. której wi. jeÊli cokolwiek zagrozi re ymowi bolszewickiemu . Kirchbach udzielajàc w Pskowie wywiadu gazecie Riecz (jeszcze nie zamkni. olnierzy.cznà. które Rosja ustàpila Niemcom na mocy traktatu brzeskiego. Êwietnie wyszkolonà armi. je ców wojennych. l) Tzw. wyzna czone do kontrolowania obszarów. Rozkaz sformulowano tak. Hoffman i znany nam ju plk. Byly to 43 dywizje piechoty i 7 dywizji kawaleryjskich wraz z artylerià.. na widok bolszewickich przywódców olnierze wrzasn. mo mieç pewnoÊç. Ale doszlo do tragikomicznego nieporozumienia. Tote natychmiast. zwlaszcza z poczàtku. Niemieccy olnierze i oficerowie w czasie w olnym od slu by spacerowali po Piotrogrodzie i Moskwie. miala byç prz zana Niemcom. a wraz z nimi lokalne szumowiny. Ogromna iloÊç cudz oziemców w wojskach suwerennego pa stwa wymownie ilustruje skal. I aby nikt nie mial adnych zludze gen.Êç. Otwarte byly niemieckie kasyna. a przy okazji rabowania obcej ziemi. musieli wykonaç wszyscy. w darze . Ericha Ludendorffa polecal tu po zawarciu traktatu niemieckim i austriackim l) je com wojennym formowa nie oddzialów dla poparcia rzàdu bolszewickiego. Wojska okupacyjne liczyly okol o 280 tys.piej ni rosyjskim. zgodnie z traktatem.gierskim. Podpisany wkrótce traktat brzeski przewidywal repatriacj. by mo na bylo sàdziç. oddzialy internacjonalistyczne wykazaly szczególnà aktywnoÊç zwlaszcza podczas ma owych aresztowa w miastach oraz tlumienia buntów chlopskich i demonstracji robotniczych. by osobiÊcie wyjaÊniç olnierzom o majà robiç. tak jak to potrafià tylko Niemcy. specoddzialy czeki.cy bojowników-internacjonalistów . Jednak e taj ny rozkaz gen.

Wojskami niemieckimi na kierunku pólnocno-zachodnim dowodz il oslawiony gen. Sztab feldmarszalka Eichhorna cz. a 280 tys. Brakowalo jednak sil. jakimi na terenach okupowanych dysponowali Niemcy. poczàtkowo pod dowództwem gen. Planowano zagarni. pasz oraz nasion roÊlin oleistych. Do 31 lipca 1918 r. olnierzy.cie transsyberyjskiej linii kolejowej oraz odpowiednie przemiany w interesach Niemiec w Chiwie. Za to te zostal rozstrzelany. Kercz i zdobyl Tama .czny desant w Poti. lecz wystarczajàco konsekwentne i bezwzgl. Byli bardzo potrzebni. Kijowie. okr. BemErmolita. pot.Êç Bialorusi oraz przybrze ne tereny Gruzji. a nast.dne. by z kontrolowanego przez bolszewików terytorium odwolaç setki tysi. na metody bolszewickie Niemcy skorzystali z wlasnych doÊwiadcze . Rydze. 24 tys. elaznych grenadierów. 44 tys. Bucharze. trzeba bylo zwalczaç.gierska 2 armia wschodnia pod dowództwem gen. moglo. najbardziej szalone marzenia.. Chersoniu i Kamie cu Po dolskim. ich szta by ulokowaly si. Niemcy nie podejmowali ryzyka. SzeÊç korpusów grupy armii Kijów rozlokowal we sztaby okupacyjne w Homlu. t on ywca rogacizny. który potem dowodzil wszystkimi silami okupacyjnymi na Wschodzie. wyraênie nie wystarczalo. Tereny na pólnoc od Polesia okupowaly: 10 armia. jaj. by zagospodarowaç choçby tylko przeka zane bolszewikom obszary bylego rosyjskiego imperium. P okus. Odess. Rewlu i Wyborgu.cy niemieckich olnierzy.g Wojs ka Do skiego. Riidiger von der Goltz. rodzi si. 500 milionów szt. i przylegajàce do niej tereny zaj. Linzingena. o jakim nie Ênil naw et Napoleon. przez co postawil Lenin a w niezr. Krym. w dodatku ze stolicà nie w Pary u. budionnówki. lecz w Berlinie. armijna grupa D i 8 armia. Trzy korpusy tej armii umieÊcily swe sztaby okupacyjne w Odessie.la austro-w. Dwi sku. Po krwawych walkach na froncie zachodnim wyczerpaly si. do Indii. zaj. Taganrogu i Symferopolu. z Helsingforsu do Kronsztadu. Niemiecka grupa armii Kijów. w Mi sku.la calà Ukrain. Oszalamiajàca perspektywa! Zdawaç by si. ton ziemniaków 11 . zamiast kajzerowskich helmów noszàcych coÊ w rodzaju czap ek czyli tzw. Nie wa àc si. W kilka dni póêniej 58 berli ski pulk piechoty sforsowal cieÊnin. zwlaszcza. nowe. Charkowie. e zaprawili si.. ton ziarna i màki. e oto spelniajà si. zresztà kajzerowski sztab generalny nie po zwalal korzystaç z uslug internacjonalistów . poludniowà i zachodnià cz. uprzednio dowódca dywizji tzw.Sczastnyj uprowadzil flot. by dzialaç metodami leninowskimi.cznej sytuacji wobec jego mocodawców. Niemc y wysadzili trzytysi. Nowogrodzie Woly skim. ne imperium. Turkiestanie i w dawnym Merwie. w rabowaniu i konfiskatach mienia. a 10 czerwca wojska niemieckie wkroczyly do Tyflisu.pnie feldmarszalka Hieronima Eichh orna.sto odczuwal pokus. Niemcy wywieêli z okup owanych terenów rosyjskich 960 tys. Nie byly one a tak bandyckie. rezerwy. 25 maja 1918 r. Wojska niemieckie otwieraly sobie drog.

portu. Stanowilo to to jednà z glównych przyczyn woj ennego przecià enia Rosji i jej ostatecznego krachu we krwi i chaosie. przez trzy la ta skladowane w magazynach. czarnomorskà i jakby demonstrujàc swój tryumf latem 1918 roku. min) bylo bardzo niebezpieczne i tylko szczególnie wa ne przyczyny mogly zmusiç wlaÊcicieli statków.i warzyw.ly do Niemiec pot. Goeben (noszà y we flocie tureckiej nazw. tureckà wraz z niemieckim krà ownikiem Goeben ( w ten sposób Niemcy wciàgn. nawet wysunàç nosa. na Baltyku.lo Rosj. Do portu w Piotrogrodzie zawijaly niemieckie statki handlowe.t wojenny nie spow odowal tak ogromnych i strasznych skutków. rzekome statki-szpitale pod ban derà szwajcarskiego czerwonego krzy a. ton rudy manganu oraz 56 tys. ne strumienie transpor tów kolejowych. skàd w strachu przed Anglika mi nie oÊmielala si. drugi uwozil do Berlina pracowników ambasady rzàdu robotniczo-chlopski . od aliantów. wplynàl do Sewastopola. stalo si. dwa pociàgi: jeden wiózl do Moskwy personel ambasady niemieckiej z ambasadorem hrabià Wilhelmem von Mirbachem. jakieÊ nieznane konwoje pod flagà prywatnych armatorów z Danii. Któ móglby coÊ taki sobie wyobraziç nawet rok wczeÊniej? Z obszarów zdobytych przez bolszewików. w którym roilo s i. zagarn. od wynalezienia kompasu wspominal Churchill okr.tu Breslau. Bez zaklóce natomiast funkcjonowaly koleje elazne. Bialorusi i krajów bal tyckich.ly Turcj. i dalej w kierun ku Skandynawii. choç morze. Jawrus Selim) trzymal w szachu calà rosyjskà flot. by slali swe ladunki do na wpól martwego portu w Piotrogrodzie. Nigdy jeszcze. import 95%. na granicznej stacji Orsza spotkaly si. niemal calkowicie odci.ty. od min (obie strony w ciàgu wojny zaÊmiecily Baltyk ponad 120 tys. a tak e floty tureckiej. z Ro Zbombardowanie Sewastopola przez flot. wià àc Republik. Jednostki specjalne szczelnie otoczyly okolic. Towary przeznaczone na wywóz. teraz panoszyla si. Skutkiem bowiem aktywnoÊci bojowej krà ownika Goeben i towarzyszàcego mu okr. ledwo zipiàcego pod jarzmem angielskiej bloka dy. Zbytnià ciekawoÊç karano natychm iastowym rozstrzelaniem. Czynna byla równie pólnocna linia kolejowa z Rosji do Helsingforsu (ówczesna nazwa Helsinek). By kolej funkcjonowala sprawnie. Ponadto wyslano do Reichu.gla. w skladzi e której znalazly si.li Niemcy i bolszewicy. Niemcy musieli dostarczyç bolszewikom 50 tys. do wojny po stronie Niemiec). USA i Argentyny. ton w. ton rudy elaza i co miesiàc po 300 wagonów najlepszych gatunków drewna. Bylo co ji wywoziç! Wywo ono nawet szmaty i zlom elazny. Rad i dyktatury prol riackiej z Niemcami tranzytem przez pozostajàce pod okupacjà niemieckà tereny Polski. calkowite zablokowanie cieÊnin Bosfor i Dardanele. tajemnicze statki szwedzkie i norweskie. 672 tys.dzona do wlasnych baz na Morzu Pólnocnym. Wieczorem 18 kw ietnia 1918 r. gdy wyposa enie tej bazy przekazano Niemcom nienaruszone i w caloÊci. Rosyjski hand el zagraniczny upadl niemal zupelnie: eksport utracil 98% obrotów. oba niemieckie okr. zdobytego przez wojska niemieckie. Przewo ono ladunki. plyn. jak niemiecki krà ownik Goeben w sierpniu i paêdzierniku 1914 roku . Tam po raz pierwszy od poczàtku wojny przeszedl w doku remont. Flota niemiecka zap.

l ) l) LàcznoÊç kolejowa mi. Sklad tego poselstwa byl nader interesujàcy. Potem faktycznie kierowal delegacjà sowieckà na pertraktacjach pokojowych w BrzeÊciu. do Berlina. gdyby w ciàgu minionych 75 lat napisano o nim w Rosji choç jedno slowo prawdy. i nawyki zawodowego przest. nie byloby potrzeby tu przedstawiaç. a Krasin pozostal w Rosji rozwijajàc w okresie mi. Zroz umiale wi. w szk ole tego mistrza Êwietnie pojàl prostà prawd. W marcu 1917 roku na podstawie umowy Lenina z Parvusem Hanecki po zostal przez pewien czas w Sztokholmie jako pracownik tzw. byç mo e. e to wlaÊnie jego wyslano do Berlina. co wywolalo ostentacyjne niezadowolenie Parvusa. gdy wódz weg etowal w Krakowie. Na czele stal Adolf Joffe postaç. W skladzie poselstwa jechal te Jakub Haneckiprawa r.pcy. Ten utalent owany in ynier mial dusz. W 1915 r. lecz równie jego przerzut do Zurychu specjalnym pociàgiem. którego glównym zadaniem byl o regularne przekazywanie do Rosji Êrodków finansowych przeznaczonych przez Niemców dla bolszewików. która kiero wala rabunkiem na kontrolowanym przez bolszewików terytorium i przyjmowala zrabowane mienie oraz je ewidencjonowal a. Parvus wezwal Haneckiego do Sztokholmu. mówiàc ogl. Parvusa i do paêdziernika 1917 roku utrzymywal be zpoÊredni kontakt z Niemcami. banku wol a sko-kamskiego. którego.dnie. w pierwszych dniach wojny Lenin zostal tam aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. pod hipnotycznym urokiem oslawionego Aleksandra Parvusa. Korzystajàc z pomo cy Parvusa Hanecki nawiàzal liczne kontakty z zagranicznymi bankami.. gdzie mieÊcila si. tote intuicyjnie ciàgn. Nale al zatem do wladz instytucji. trzeba mieç du e pieniàdze. Przywlaszczyl sobie wówczas znaczne sumy pieni. Ur il si.ego .dzy Austro-W.c. W stolicy Niemiec i w Wiedniu naklonil do dzial ania socjaldemokratów i zalatwil nie tylko uwolnienie Lenina. centrala wywi adu niemieckiego prowadzàca dzialalnoÊç przeciw Rosji. ne. w 1883 r. Wolodarskim i Haneckim reprezentowal przy Leninie gwardi. na poczàtku naszego wieku znalazl si. Parvus musial jednak szybko uciekaç za granic.lo go do bolszewików.. Wraz z Trockim. Trzecim czlonkiem poselstwa byl oslawiony Leonid Krasin. doÊç niezwykla. zagranicznego biura KC . gdzie wÊród wielu spraw czekalo go spotkanie z mistrzem Parvusem . Po przewrocie bolszewickim zostal glównym komisarzem banków oraz czlonkiem kolegium ludowego komisariatu finansów.grami i Szwajcarià zostala przerwana w pierwszych d niach wojny.: aby wywolaç Êwiatowà rewolucj. Wówczas Hanecki natychmiast udal si.ka Lenina w okresie.dzy dwiema rewolucja 12 . Jak wiadomo. Urickim. Podczas rewolucji 1905 roku wraz z ludêmi Parvusa bral udzial w napadzie na petersburskà fili.

poprzez druk falszywych banknotów po pospolite zabójstwo policjantów. Tam zalewano je wapnem. WlaÊnie w tym celu Krasin udawal si. Pieniàdze i kosztownoÊci przekazywano do banku. Krasin byl jednym z wspóltwórców systemu zamkni.li szturmowaç magazyny.ciorublowe banknoty. Oto charakterystyczne zdarzenie. jutro w tym tatarskim mózgu. co jest niezb. w nocy. Najciekawszà jednak postacià spoÊród osób delegowanych do Berlina byl czwarty wspólpracowni ambasady Wiaczeslaw Mien y ski.du tego naplywaly pieniàdze i towary skonfiskowane nie tylko w wielkich firmach kupieckich o milionowych obrotach. by go zmusiç w stosownym czasie do energicznych dziala ). e naw wtedy. a potem sprzedawano na czarnym rynku. to ma wi. Lenin osobiÊcie mianowal go konsulem generalnym w stolicy Niemiec. ale i w drobnych sklepikach czy te warsztatach rzemieÊlnicz ych. Bolszewicy mieli nadziej.kszy sens. zrozpaczeni ludzie zacz. Nikt nie wie.dne. Polegal on na tym. System ten istnieje do dziÊ i ma identyczne skutki. rozladowaç magazyny. . lecz tylko organizuje ich redystrybucj. wyjàl portfel i wr. Oburzon y Solo mon odwarknàl Krasinowi. zrujnowawszy w kraju caly handel. panie Solomon. winà za to obarczano spekulantów. nie gniewa. na emigracji (Parvus celowo nie rozpieszczal dotacjami Lenina.. e obejdà si. by zdobyç pieniàdze dla wodza pr oletariatu. spowodowanego wojnà.. jego zachowanie trudno przewidzieç. ktoÊ z nich nie skorzystal.mi intensywnà dzialalnoÊç. Bez litoÊci dziesiàtkowano ich z karabinów maszynowy ch. których dochód si. Jak pan chce wzruszyl ramionami Krasin. Rozmach jego zainteresowa mo na byloby uwieczniç w co najmniej ilku tomach akt sàdowych: od napadów na furgonetki bankowe i planów unieruchomienia stolecznej sieci elektrycz nej.gal co najwy ej 300 rubli. Krasin drwil w ywe oczy ze slanych z Zurychu artykulików nawolujàcych do r ewolucji w Szwajcarii. jaka myÊl mo e zrodziç si. Ró nica polega tylko na tym. w którym utworzono specjalny fundusz. e w krótce uda si. gdy. Po drodze. nie daj Bo e. Spo ywanie zepsutych produktów wywolywalo epidemie. tote Lenin rozczarowal go bardzo.tych magazynów . Do urz. bez jego n. Magazyny nie byly zresztà z gumy. Opanowala go mania destrukcji. Krasin wysluchal Solomona. towarów. Zapraszam pana na obiad. wywo ono zepsute produkty na wysypisko. zdawaç si. pod Êcislà ochronà. nie wiadomo czemu na kom isarza do spraw handlu powolal Lenin wlaÊnie Krasina.czyl mu dwa pi. rzecz jasna. Ten zuchwaly i zdeterminowany awanturnik lubil r yzyko. Gdy do Piotrogrodu przybyl niejaki Georgij Solomon. Towary trafialy do magazynów zapchanych po dachy wskutek zastoju w handlu zagranicznym. Co pewien czas.dznych groszy. Jednak po przewrocie. coÊ tam rozkradano. Lenin nie zasluguje na pomoc. moglo. wlo yl banknoty z powrotem do portfela i r zekl przyjaênie: Niech pan si. kraj dysponuje wszystkim. nie sprzedaje si. do Niemiec. klepiàcego bied. e w latach po rewolucyjnych glodni. po czym Êmierç ka dego z zastrzelonych legalizowano jako wyrok trybunalu rewolucyjnego. by.

Czy to nie interesujàce polàczenie funkcji? Jednà r.. Z zapalem studiowal histori. powitali drobni urz. Zwolennicy Lenina to nawet nie frakcja.. lecz dochodowe interesy w Rosji i wyjechaç do Berlina. Parvus byl o trzy lata starszy od Lenina. narobi nie mniej glupstw ni Pawe l J. e jemu Parvusowi czlowiek ten umo liwi zdobycie niezmierzonych bogactw. trudno ustaliç autentyczne fakty. Pierwszy zast. gdy ten opustoszeje. wywodzàcych 13 .kà rabujemy i zabijamy. a wiedza o nim tak znikom a. bardzq. lecz sekta.. potem przez kilka lat pracowal w bankach niemieckich i szwajcarskich. To wlaÊnie Parvus byl nauczycielem i inspiratorem Lenina.dowalo na Kremlu! Na dworcu Âlàskim w Berlinie delegacj.kart rosyjskiego absolutyzmu.. i postanowil. który od wielu lat lepi z marksizmu niczym z gliny wszystko. urodzil si. którzy trzaskiem swoich knutów usilujà zagluszyç glos proleta riatu. przekonany. co jest mu w d anym momencie potrzebne. które kazaly Mien y skiemu por zuciç ciemne. e prawdziwe nazwisko Parvusa brzmi Aleksander Helphand. Parvus bodaj pierwszy zrozumial. jeden z najbardziej krwio erczych wampirów w kolegium WCzK (Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucjà i Sabota em. tam w 1885 roku uko czyl gimnazjum. R osji. Rola tego czlowieka w dziejach Rosji jest tak ogromna. we wlasnych teoriach. e pozostanie jedynym pretendentem do tronu rosyjskiego.. Nazywal w nim Lenina politycznym jezuità.. Sympatyczne towarzystwo urz. destrukcji. Rozpowszechnion a jest opinia.. e Parvus nie lubil czarnej roboty.. Dzieci stwo sp. Co prawda w 1905 roku ci. napracowal. ko si.Mien y ski to najbardziej zlowieszcza postaç spoÊród bolszewickich bossów. Trzeba bowiem prz yznaç uczciwie. w 1867 roku w miasteczku Berezino w guberni mi skiej. czy te klan partyjnych koniokradów.dzynarodowym hochsztaplerem na tak wielkà skal.pc elaznego Feliksa . bezbronnoÊç tego spolecze stwa. potocznie tzw.. stan jej gospodarki i finansów. On pierwszy dostrzegl w Leninie ogromnà en ergi. e marksistowskà i pseudomarksistowskà frazeologi.dnicy z niemieckiego MSZ oraz sam wielki Parvus. chocia najnowsze dane to podwa ajà.dzil w Odes sie. drugà isujemy przychody i przekazujemy do banku. Lenin to b. Istnialy widocznie wa ne powody. e fakt ten zdumiewa. mo n a wykorzystaç w charakterze parawanu maskujàcego zbrodnie polityczne i wojenne. Zwrócil uwag. l) l) W lipcu 1916 roku Mien y ski opublikowal w paryskiej gazecie Nasze Echo wielce inte resujàcy artykul o Leninie. po czym wyjechal na studia do Niemiec. JeÊli kiedykolwiek zagarnie wladz. Zafascynowal go Marks. a tak e jed nym z glównych komisarzy ludowego banku . gdy zostanie ono pozbawione cienkiej warstwy ludzi wyk sztalconych. czeka) byl równoczeÊnie komisarzem ludowym do spraw finansów. W 189 I roku uko czyl na uniwersytecie w Ba zylei ekonomi.. Gdy mamy do czynienia z mi. na silne antagonizmy dzielàce wszystkie warstwy spolecze stwa rosyjskieg o i przewidzial absolutnà bezradnoÊç.. Teraz ju bez reszty zaplàtal si.

nale y utrzymaç w absolutnej tajemnicy ycie prywatne kierowniczego gremium i stopniowo dêwig aç jego czlonków na piedestaly.. choçby nieco inaczej ni on inter pretowaç marksizm. zdaniem Parvusa. to tak wlaÊnie wyglàda mar ksizm praktyczny!. Parvus wywarl wielkie wra enie na wodzu rewoluc ji. Byloby to mo liwe jedynie wówczas.stowal pospolu winowajców i niewinnych. wr. Sàdzil.dzie za ich pomocà narzuciç reszcie Êwiata st sownà ideologi. prostytutka. nale y obywatelom owego kraju nar zuciç socjalizm czysty.ç jak dyktatura proletariatu . Lenin byl tej propozycji kategorycznie przeciwny. Parvus sàdzil. co w ogóle jest niemo liwe.. Po spieni. koniecznoÊcià. ani na lamach prasy. którymi wódz cz. zrozumiale.powania u ywal takich epitetów jak fagas. ró nice zda . e nie ma lepszego kraju ni Rosja dla zapoczàtkowania eksperymentów nad realizacjà tego pl anu. gdy oÊmielali si. Nigdy wszak e nie odwa yl si . klasy ymierajàce . bezlitosny terror stanie si. dyrektywy. Byly to rozmowy w przytulnych kawiarenkach lub na wieczornych spotkaniach. natomiast. lub.cz odwrotnie .sto wolal: To bzdurne! Arcyreakcyjne! Lecz jeÊli spojrzeç dialektycznie. e nie potrzeba w tym celu burzyç starego czyli istniejàcego systemu finansowego. Wszystkich innych atakowal jak zacietrzewiony kogut. absolutna wolnoÊç oraz taktyka dzialania zgodna z algorytmem: osiàgni. Tote gdy tysiàcletni dàb rosyjski za chwial si. mo na b. zwane w argonie marksistowskim Êwiatowà rewolucjà . nad Êwiatowym systemem . i zakorzeniç w nim. zdrajca. z którym Lenin nie wdawal si. najmita. nawet to. nie ma mowy o naj mniejszej nawet ró nicy zda . Od razu jednak pojawily si. Podcza s gdy Parvus sàdzil. rozwijanie sukcesu . stopniowo przejàç nad nim kontrol. walka klasowa . w po lemik. zarzàdzenia. dekrety. gdy ktoÊ odegral na fortepianie Warszawiank. i spo ytkowaç we wlasnych celach. umocn enie sukcesu.ty upokarzajàcà kl.dà dostatecznie wielkie. T aka jest paleta zwrotów literacko-polemicznych. perspektyw. Byl to jedyny czlowiek w Êrodowisku socjaldemokratów . ze szlachty oraz inteligencji. Uzyskane Êrodki wystarczy ulokowaç w Êwiatowym systemie finansowym: jeÊli sumy b.. ani ustnie. we wzgl. eniu wszystkich jego zasobów oraz ruchomego i nieruchomego mienia. Uwa al. Bez skr. go zaczepiç. (Arcyreakcyjne! Lecz jeÊli spojrzeç dialektycznie. Na odwrót.cie sukcesu. sprowadzal si. podci. e masowy. lecz skryç t. zdobyç wladz. i panowanie nad Êwiatem.si.tne wykorzystanie takich poj. Praktyczny marksizm. powszechna równoÊç .) Nie byly to jeszcze uchwaly. krzyknàl Precz z samodzier awiem! Scenariusz byl ju wszak e niemal gotowy. e w Rosji nic nie jest mo liwe. do tego. sluchal Parvusa z uwagà i cz. gdyby udalo si. pozwala umiej.skà . We wlasnych szeregach konieczna jest elazna dyscyplina. w rozumieniu plato skim (czyli najgorszy rodzaj niewolnictwa). gdzie za bohaterstwo uchodzilo. e w Rosji mo liwe jest wszystko. mo na osiàgnàç tylko w jeden sposób: zdobywajàc kontrol.dnie bogatym kraju. wysta rczy tylko usadowiç si. lokaj. Parvusa nienawidzil Lenin bodaj bardziej ni kogokolwiek. (Arcyreakcyjne!) Samo przez si. szumowina. Parvus. ani te tajne i ÊciÊle taj ne instrukcje z zagro eniem karà Êmierci w wypadku naruszenia tajemnicy. dajmy na to.

ogromnej floty.. imperium Ottoma skie przed krachem gospodarczym. Nie w tym kraju. pogromy i strajki. publicznie mieszal go z blotem. a sam stanàl na czele rady petersburskiej. obra 14 . Lenin sam nie uczestniczyl w tych wydarzeniach. Zarobil niejeden milion i nawiàzal kontakty ze Êwiatowym klubem mi. Sewastopol i Sweaborg? potiomkin i Oczakow? Wszystko bylo Êwietnie zorganizowane i wykonane. która pociàgn. Najmocniejsze la cuchy dla ludu wykuwa si.stwa. Nie trzeba bylo byç marksistà. PrzedmieÊci a sà detonatorami.la za sobà zaglad. Ani przez chwil. Zakladal banki i firmy handlowe. choç nie rezygnowal z rozleglej dzialalnoÊci gospodarczej.ski wojennej. w Turcji. w lopat. Otrzymawszy od Japo czyków dwa pierwsze miliony funtów szterlingów Parvus zostal niezwlo cznie duchowym ojcem i przywódcà rewolucji 1905 roku (z pieni.dy. obserw ujàc zza granicy dzialania Parvusa. Wystarczylo pami.tów rosyjskich wzi. rozruchy. jak to celnie ujàl Tro cki z siekiery podcinajàcej rosyjski dàb przeobrazil si.! Napady n a banki? A Kronsztad. która tak bardzo opóênila wy jÊcie w morze calej II eskadry Pacyfiku! Demonstracja 9 maja 1905 roku. lecz zbudowaç to.dz ynarodowych banków i karteli.stw i lekkomyÊlnej wojowniczoÊci. ogrodnika. nie da si. nie zapominal jednak o swym glównym planie unicestwien iu Rosji. Lenin.stwa. a nie zwyci. Trzeba zaczynaç od Europy Zachodniej. by to zrozumieç. Nie lekcewa yl przy tym równie wlasnych interesów. zabiegajàcego o turecki cyprys: ratowal rozp adajàce si. nie wybaczy re ymowi hani ebnej kl. blogoslawione sà kl. Parvus powolal do ycia rady . lecz w gl. z mieczów zwyci. gdy bojówkarze Parvusa strzelali z drzew w Parku Al eksandryjskim do olnierzy z ochrony palacu carskiego? To to wlaÊnie spowodowalo slynnà krwawà niedziel. e pod czas wojen. upewnil: w Rosji mo na wywolaç bunt. okr.lo Leninowi: ostal Êrodki na zorganizowanie III zjazdu RSDRP i wydawanie gazety Naprzód ). Ile warta jest choçby sama tylko ego odezwa finansowa! A hasla umacniajàce nastroje pacyfizmu i defetyzmu? Awaria na Orle.to do niewoli i plywal y odtàd pod banderà japo skà. Nie zapominal..taç slowa Hercena. Aresztowany i skazany na katorg. I jeszcze raz si. lecz bacznie je obserwowal i ana lizowal bl. Parvus natychmiast doszedl do wniosku: naród wychowywa ny od wieków na imperialnych haslach tryumfalnych zwyci..dzy japo skich tak e coÊ niecoÊ kapn. Parvus uciekl z Syberii i pojawil si. Polow. Ten finansowy geniusz. Taktyka Parvusa byla jasna: rewolucja w pa stwie to rewolucja w stolicy. poza jednym: nie wprowadzono natychmiast czerwonego terroru i rewolucja upadla.ski. tam nigdy. który nie wierzyl w Rosj.w wojnie rosyjsko-japo skiej. Zostal tam doradcà ekonomicznym i finansowym rzàdu mlodoturków.bi ducha podziwial. co on zamyÊli l.

kszoÊç eks-partyjnych towarzyszy Parvusa po przeczytaniu tej broszury zdr.dzy przyslanych przez matk.sk i kapitulacji.c swe sekretne guziki i do Turcji plynà dostawy zbo a.pujàca: nie nale y szukaç winowajców wojny i zastanawiaç si. Lenin utrzymywal si. ku Dardanelom. Wylàcznie w ten sposób zmyje z siebie ha b. wyrobów walco wanych. i to z calkowicie nowà interpretacjà ko ejnych zada ruchu socjalistycznego . co bylo niemo liwe : przeciwko Rosji làczà si. doznanych w po przedzajàcych dwudziestu latach. wystàpiç jako publicysta Jartyjny. trzeba uczyç si. opowiedzial si. Wi. e nikt lepiej ni owiek nie zrealizuje jego najwa niejszego planu. zamierzajàcego podjàç z uchwalà prób.dzy wywlaszczonych (póki nie wsadzono za kratki Kamo i Koby). Nie dziw wi. zawróciç ok na wschód wraz z flagowym Goeben i jak najszybciej skierowaç si. e Turcja odrodzi si. albo z pieni. przedarcia si. po czym z dalekiego Konstantynopola mknie radiogram do admirala Wilhelma Souchona. e przyjaciel Parvusa Enver Pasza minister spraw wojskowych i szef mlodotureckiego gabinetu wojskowego zgolil wkrótce swe wàsy ala Kaiser. Cz. oÊlepiajàc socjaldemokratów blaskie brylantowych spinek i zlotych pierÊcieni. Parvus mimo to zawsze pami. dla Rosji przystàpienie Turcji do wojny po stronie Niemiec. jako mocarstwo tylko w sojuszu z Niemcami. poni e i zniewag. maszyn. Natychmiast zrozumial. Byl te na utrzym aniu szwajcarskich socjalistów.dzynarodówkà.twiala ze strachu.tal o Leninie: byl przekonany. podczas gdy Lenin z grupkà wiernych zwolenników klepal bie d. kl. w sojuszu dwaj odwieczni wrogowie Bulgaria i Turcja wbrew wszelkim ideom panslawizmu i pan islamizmu. znów odwa yl si. kto napadl pierwszy To nieistotne. bowiem imperializm Êwiatowy przygotowywal Êwiatowà rzeê ju od dziesiàtków lat arto zatem traciç czasu na poszukiwanie nikomu niepotrzebnych przyczyn. na czas jakiÊ za Mi. z eskadrà.cal gigantycznymi sumami. z Morza Âródziemnego na Morze Pólnocne. Byl to jednak dopiero poczàtek. Jego slynna broszura Niech yje demokracja! Precz caratem! narobila ju wiele halasu.c.Êç ich po drodze wyladowano w Bulgarii. lecz doÊç ograniczonego Envera Pasz. czym mo e sko czyç si. albo z pieni.dzy rosyjskich emigrantów. e stopniowo bez reszty ulegal prostracji. a rychlo ja ko przywódca basmaczów polegl nad granicà sowiecko-afga skà w czasie którejÊ z licznych. pro wadzonych pod sztandarem rewolucji Êwiatowej. Parvus naciska wi. Polecono mu. (póki yla). Istota nowej teorii byla nast. na obczyênie. i jego mlodoturków . Po zorganizowaniu blokady Rosji na Morzu Czarnym P arvus znów niespodziewanie pojawil si. wÊród wegetujàcych w n. ten czl Strzaly w Sarajewie staly si. myÊleç socjalistyczni . albo ze skladek przyjaciól (póki im wszystkim nie obrzydl). dla Parvusa czymÊ w rodzaju dzwonu bijàcego na alarm. Przy kawie Parvus rozmawia o tym z niemieckim ambasadorem w Turcji Hansem von Wa ngenheimem. KtoÊ musial podjàç atak. Parvus. Z pasjà przekon ywal stanowczego. Nie bylo dzielem przypadku. który doÊç Hugo milczal. bezsensownych operacji GPU. którà dowodzil. Jego geniusz dokonal tego. amunicji.

niebezpiecze stwo zagrozi calemu Êwiatu.c dynastia si. zdecydowaç. Nieco to prymitywne.dzie do niej wlàcz yç za pomocà pieni. e chlopi zacznà silà odbieraç ziemi. kto jest prawdziwym wrogiem socjalizmu.stwa socjalizmu na calym Êwiecie jest poparcie wysilku wojennego Niemiec. jak powiedzial Lenin. zawrà z Niemcami pokój i aktami prawnymi utwierdzà ro zpad imperium. Nast. w chaosie. Tote robotnicy calego Êwiata winni walczyç przeciwko rosyjskiemu caratowi. nie byl zresztà jak tamten.. la two nasuwa si. To arcyreakcyjne. po stronie Ententy.dà wladz. Zbyt ostre sà sprzecznoÊci stanowe. która sklada si. Duma. W pierw szym etapie nale y zdetronizowaç cara. ProÊciutki schemat. wylo yl Niemcom projekt zniszczenia Rosji drogà dojÊcia do wladzy skrajnie lewicowych ekstremistów . Car jest odpowiedzialny za wojn. mo emy wykorzystaç wojn. ekonomistà i praktykiem gospodarczym. Plan byl po wojskowemu precyzyjny. po czyjej stronie walczymy. Gdy tylko car zostanie obalony. czyli niemieckim szpiegiem. najwyraêniej Êwiadczy.. Leninowi zawsze brakowalo rozmachu Parvusa. która wciàgnie w wir wydarze tak e ró norakie skrz lnej opozycji rosyjskiej. podobnie jak ryba nie mo e yç bez wody.. Celem Êwiatowego proletari atu jest rozgromienie Rosji i wywolanie rewolucji rosyjskiej! JeÊli Rosja nie zostanie zdecentralizowana i zdemokratyzowan a.. wi. poniewa imp erium nie mo e istnieç w warunkach demokracji.dzy nie tylko socjalistycznà pras. Ka dy wie. jedyny sluszny wniosek: ZWYCI¢STWO NIEMIEC TO ZWYCI¢STWO SOCJALIZMU! Có .e: jak my. ale w Rosji chwyci. Wojsko zostanie sparali owane. Parvus zaÊ szybko przeszedl od slów do czynu. obszarnikom. Aby to osià 15 . lecz doslownie od jutra mo na b.. scentralizowana Rosja upadnie. Przede wszystkim przecià ona jest gospodarka. lecz jeÊli spojrzeç dialektycznie.dzie. narodowoÊciowe gromadzkie. nie powodzenia na frontach. w Berlinie. by uczestniczyç w podziale ziemi. najpot. Zjawil si. Tak proste haslo jak mia chlopom! doprowadzi do tego. Êwiatowà.tà. Runie na zawsze. Gdyby socjalizm zdlawiono w Niemczech. Trzeba si. przemysl upadnie. roln ictwo pogrà y si. mo na jà dobiç wojnà strajkowà. A zatem drogà do zwyci. ko czy. za milionowe jej ofiary. Kampania antycarska ju trwa. ar walki z imperializmem moskiewskim. ochoczo pol knie haczyk z takà przyn. Wówczas lewicowi ekstremiÊci zdob. niejsza jest socjaldemokracja niemiecka. e Rosja bije si. olnierze zaÊ wystrzelajà ofice tlumnie ucieknà z okopów. Carowa jest Niemkà.kszy ci. A poniewa Niemcy dêwigajà najwi. lecz równie liberalnà. z czasem zdlawiony zostalby ws z. e Fakt. proletariusze calego Êwiata. pca tronu jest nieuleczalnie chory. niemal bez reszty z liberalów.

która ich dotyczyla. przewidzianych jako uzbrojenie rosyjskich krà owników liniowych. przecie êle. Zakute pruskie lby nie byly w stanie pojàç rozmachu przedsi. Ale Parvus gwizdal na to! Po pierwsze.wzi. Malo prawdopodobne. okr. mial wlasne zdanie o spolecze stwie rosyjsk im.). o którym rozprawi al Parvus. repreze ntuje wyznanie nieprawoslawne . Ustrze e to od sytuacji. muszà naturalnie zieç niepodobna. gdzie miala zapewniç blyskotliwe zwyci. choçby najbardziej nawet zrewolucjo nizowana. co Parvus mówil.tali. lecz sam Parvus. ukaraj Angli. uzyskaç zbrojnà pomoc Niemiec. wraz z uchodzàcym za szczyt sztuki wojskowej planem feldmarszalka Alfreda Schlieffena f atalnie zawiodla przynoszàc pora ki tam.stwa.ki czemu udalo si. pochody uliczne i krwawe rozruchy..cia. w dodatku nie dozbrojony. nie wypadalo. lecz z oczu pytajàcych emano wal chlodny niemiecki antysemityzm. wyra ajàc si. Có to zresztà jest w tej sytuacji 5 0 milionów marek? Jeden. ta cz. W dodatku plan ów przedkladal im nie jakiÊ nikomu nieznany hochsztapler. Niemcom wiodlo si. Wystarczy przypomnieç. ale i to. jak gr yby po deszczu przydajàc grozy haslu Bo e. e najwy sze stanowisko w pa stwie obejmie ktoÊ. które mno yly si. e czeka ich koszmarna przyszloÊç. wojennà Clausewitza i Fryderyka Wielkiego niemiecka strategia militarna obu Moltke feldmarszalka i jego bratanka.cz fatalnie. b. szy bkie wyczerpywanie si. zgodnie z planem. zasobów i rezerw.dzne grosze wywolal slynny strajk Obuchowski. co je najbardziej interesowalo mo liwoÊç wyeliminowania z wojny i wylàczenia z Ententy wcià ze najsilniejszego przeciwnika: Rosji. pogodzila si. z faktem. technologicznà nowych 14-calowych dzial. e Schlieffen planowal zako czenie przyszlej wojny w ciàgu dwóch mi esi. e najmniej polow.tla brytyjskiej blokady morskiej. Krwawa laênia na froncie zachodnim i wschodnim.t liniowy. ile to wszystko b. kto. tej sumy wlo y do wlasnej kieszeni. 30 na Rosj. ojciec pierwszej rewolucji rosyjskiej.. spodziewane z dnia na dzie przystàpienie do wojny Stanów Zjednoczonych wszy stko to bylo dla Niemców ostrzegawczym sygnalem. niedoÊcigla precyzja szt abów i stalowa dyscyplina armii wszystko to w konfrontacji z surowà rzeczywistoÊcià wojny bralo w leb i nie dawalo rez ultatów. Âmieszna suma! (Sam tylko wysadzony w powietrze ros yjski okr. dzi. przewidywala szybkà i zdecydowanà likwidacj. wr . g dy ten. Ju dawno wszystko obliczyl.cy (30 dni na Francj.Êcià planu. jak za n. zapieralo dech w piersiach. na dlugo unieruchomiç lini. których Zapoznano Niemców tylko z tà cz. p. w którà Niemcy nie byli wtajemniczeni. lecz dostrzegly to.dzie ju pusty? Pytania zadawano w niezwykle grzecznej formie. coraz mocniej zaciskajàca si. Inspirowana przez doktryn.Êç planu. ywiàc nadziej. jakiejko . by opinia publiczna Rosji.t Cesarzowa Maria z nadwy kà zwrócil wszystkie niemieckie wydatki a do 1919 roku wlàcznie!) Niepokoilo Niemców co innego czy aby sam Parvus nie ma apetytu na tron rosyjski. To te ochoczo zaakceptowali plan Parvusa. który potrafil organizowaç strajki. Najlepsze w Êwiecie drednoty i krà owniki liniowe.dzie kosztowaç? je Tylko 50 milionów odpowiedzial Parvus.r. O wielu innych sprawach n ic wiedzieç nie powinni. niespotykanych kalibrów artyleria.gnàç. jak najlagodniej. N iemcy jeszcze dobrze pami. po drugie. Targowaç si. pytajàc go jedynie.

potrafil strumieniem demagogii uzasadniç ka dy. by mógl je ktokolwiek w pelni ogarnàç poza samym Leninem. palac w Bernie. na bezsilnà wÊciekloÊç z powodu tego.biorstwo importowoeksportowe w Kopenhadze. na drobne prasowe pyskówki. lecz znakomicie przetworzyl dla potrzeb masowej agitacji. DoÊç bylo na to w marksistowskiej i pseudomarksistowskiej retoryce zakl. do tak ci. a tym bardziej zostaç carem rosyjskim. zu ywala si. Parvus wcale nie zamierzal wracaç do kraju. zdaniem Parvusa. niemal dotykajàc si. osobà zbyt znanà i szanowanà (dom w Berlinie. Czlowiek ten byl gotów stosowaç najpotworniejsze Êrodki do osiàgni. by braç si. podrzucal idee swej partii-macosze . e dla Europy i Êwiata jest on zerem. sprawialo. Êwiatowà Lenin byl zbyt drobnà plotkà. stal si. jak to trafnie okreÊlil Sol enicyn. A przecie w tym okresie ogromna. klamstw i pólklamstw. i zniszczyli cywilizacj. dlugie lata. Bóg raczy wiedzieç.lwiek opinii publicznej w Rosji. zaiste wulkan iczna energia Lenina wskutek niezrozumienia. nawzajem gigantycznymi czolami. Byly zbyt zlo one. Ich narodziny dzielil okres trzech lat (1867 16 . co za sily zeslaly ich na ten Êwiat.knoduchostwa . na przelewanie z pustego w pró ne. Mial jednak na to stanowisko inne go kandydata.cia celu. palacyk w Sztokholmie. nawet najbardziej nikczemny cel. hipnotycznà silà przyciàgal do siebie najbardziej krwio erczych lajdakó szalona àdza wladzy i czysto azjatyckie. nie zapominal tego jedynego w swej niepowtarzalnoÊci socjalisty . jak niegdyÊ Borysa Godunowa. a po trzecie i najwa niejsze. jakà jest rzàdzenie. ak lubil uchodziç za wodza Êwiatowego proletariatu . którego od lat nie spuszczal z oczu. na zjazdach partii nie mial n awet prawa glosu. pakiety kontrolne akcji kolei elaznych i kompanii eglugi Êród làdowej). który nie tylko je rozumial. Do przeszloÊci nale ala ich dawna wspólpraca. czlowieka okrutnego i pozba wionego zasad. Jednak e przez ponad 20 lat. lecz Parvu s ani przez sekund. cztery wlasne banki i pakiet akcji w szeÊciu innych. który z maniakalnà. kiej i niewdzi. Przez te wszystkie lata zbyt si. Tymczasem nieprzeci. wcale Parvusowi nie przeszkadzalo. zresztà wylàcznie w Rosji. Niech tylko zrobi to. gdzie nale y zadaç decydujàcy cios.tanego manià wladzy i panowania nad Êwi atem. ludzkà. Na skal. e Lenin byl wprost niezastàpiony do dzialania w Rosji. by unicestwili Rosj. willa w Alpach Szwajcarskich. a zwlaszcza pi. piekielnie pracowitego. a to. nawet gdyby caly lud z placzem i zawodzeniem go o to blagal. wzbogacil. op. dyktatorskie zap. c o trzeba! l) l) Parvus nigdy nie zajmowal stanowisk partyjnych. dwaj wielcy i stra szni geniusze. przedsi.dy wszystko to. pozbawionego wszelkich skrupulów.tne cechy elastycznego realisty.ç. Któ poza Leninem mógl lepiej oceniç ten Êwietny pomysl! Siedzieli w brudnej kuchni ubogie go leninowskiego mieszkania w Zurychu. nie widzieli si. czlowieka.cznej pracy.

sztuk zlotych pi. Rozumie pan? Pod oslonà Niemców zrobimy swoje i równie pod ich oslonà wycofamy si. Wszystko uj. które przyszly fuhrer obchodzil w okopach na froncie zachodnim). za pieniàdze. Êwiecily. Dlawily go kleszcze prze sàdów. obsadzonej z obu stron lipami centralnej ulicy Berlina Unter den Linden. st ygla kawa w fili ankach z saskiej porcelany. Zlowieszcze i zagadkow e postaci. Stalo si. choç pozbawione szczególn go entuzjazmu. Jak na razie tfu. to mo na to osiàgnàç za pomocà dwóch prostych slów hasel: pokój i zie . kwitó zastawnych. przystàpiono do pracy. w 1924 roku. wr. W ogromnym. umeblowanym w stylu m odern. czy istotnie sà takie puste. Parvus. Wprawdzie Lenin lepiej ni ktokolwiek mógl oceniç plan Parvusa.tnastorublówek na ogólnà sum. A potem? Potem. A Niemcy? Po có panu Niemcy? Sàdzi pan.ksze kwoty zorganizowalbym w krótkim czasie. Bzdura! Rosja jest biedna i zadlu ona po uszy! Ale czy ktokolwiek zmusi pana do splaty dlugów carskich? Co si. wszystkie kieszenie. Grzeczne uchylenie kapeluszy. rejestrów i ksiàg inwentarzowych. zaÊ tyczy ubóstwa. poblyskiwal czerwonozielonymi iskrami likier w kieliszkach z czeskieg o krysztalu. pusty od 1914 roku. zdobyte w w Rosji. Choç Parvus byl szalenie wymagajàcy.. wcale jednak nie wpadl w zachwyt. e potrzebne mi sà ich pieniàdze? Zdobylbym je z Niemców.cy.ly od paêdziernikowego pr zewrotu. nie obejdziemy. znów o yl gmach ambasady rosyjskiej. No i masz pa n swojà Êwiatowà. istotnie brakowalo strategicznego rozmachu. Rosja po prostu dostarcz y Êrodków na cale. wzi. Jedynie oczy si. Nie ko czàcy si. plan si. bo bez Niemców si.cie w skali Êwiatowej. by budowaç w Rosji socjalizm wedlug Marksa.cz bezwzgl. przedsi.wzi. Gd y wywróci si.. weksli. jakà wykonal komisariat finansów i bank ludowy przez niespelna szeÊç miesi.... Na szerokiej.dzmi zwiàzalem Niemców z pl anem. rewolucj. zobaczymy. W pomyÊle Parv usa dostrzegl nawet wi.i 1870). co nale ne taktykiem byl przewybornym. chrapliwe dêwi..te w tabele bilansu. pustym budynku.cz pracy. Do 10 kwietnia 1918 . w dawnym gabinecie ambasadora. W 1897 roku. benedykty skiej wr. Nawet wi.dny w interesach.. za szczelnie zaciàgni. gdy otrzymal propozycj. wszystko usystematyzowane.la biç zlote monety. nie mógl nie podziwiaç ogromnej.cej ni sam Parvus. Czym jest Rosja? Rosja to gówno! Nie wolno zaczynaç od Rosji! Ale nikt nie àda.cia udzialu w jego realizacji.tymi kotarami. wyemitowano 11 milionów 900 tys. to 20 kwietnia 1918 roku (w dniu urodzin Adolfa Hitlera. i co nam zostanie? Konieczna jest armia! Ale nie ros yjska! W przeciwnym razie zmiecie nas ywiol. la cuch sprawozda i cyfr. tfu! eby nie zapeszyç wszystko idzie gladko. 178 milionów 500 tys. specyfikacji. Tymi pieni. rachunków.ki niemieckiej mowy. które min. Rozwalimy armi. rubli.. jak slusznie domyÊlal si.! A jeÊli bez artów. powiódl i jest realizowany. Spotkanie na Dworcu Âlàskim bylo yczliwe. opuÊcili ziemski padól niemal równoczeÊnie. ideologicznych aksjomatów i szalonych pomyslów. mocny uÊcisk dloni. Lecz trzeba oddaç mu to. Dymily papierosy w marmurowych popielnicach. b. budo wany z imperialnym przepychem pod koniec XIX wieku. gdy mennica pa stw owa zacz.dziemy mogli kupiç calà Europ.

Kolekcji dziel sztuki z muzeów. dziela sztuki z e srebra i brollzu (o wadze wielu ton). Na konta osobiste. na wspólnà spraw. c) za utrzymanie a rmii. dwudziestu.. zlote franki szwajcarskie. weksle.. marki. pogromów antyniemieckich i z innych przyczyn. Zabraklo czasu..ciu. S zyfry... zlote bransoletki znalezione w chl opskich chatach za ikonami.. Do 10 kwietnia 1918 roku odebrano ludnoÊci 2 miliony 100 tys. monet na ogólnà sum. obligacje. monet na ogólnà sum. e) na zrekompensowanie strat osób prywatnych w Niemczech i firm niemieck ich. Zlote francuskie monety o wartoÊci pi.. 1899 rok. 10 milionów 500 tys. pi. przelewy. ulokowane w bankach rosyjskich. Razem. po kolumnach cyfr. dolary pólnocnoameryka skie w banknotach. Ale wkrótce i na to si. 126 milionów 217 tys. Funty. Z nich: na konta prywatne. rubli. zlote kolczyki wyrwane z uszu gimnazjalistek... on znajdzie.pia.ciu.. poniesionych wskutek zerwania kontraktów. zlote gwinee i pólsuwereny z wizerunkiem królowej Wiktorii. dziesi. wyroby z metali szlachetnych. zas.r.. monet na ogólnà sum. Papiery wartoÊciowe.. Czeki gotówkowe. oraz dla Niemców a) za pomoc finansowà.. sztuk na ogólnà sum. 111 milionów 500 tys.. rubli. Klucze. Razem 2. rosyjskie zloto zdeponowane jako gwarancja po yczek zagranicznych. Wtem gwaltownie si. cale morza zlota. rubli.çdziesi. Na zakup akcji przemyslu niemieckiego i przemyslu pa stw neutralnych. Zlotych monet o nominale 7 rubli 50 kopiejek wyemitowano 16 milionów 829 tys. procent strat spowodowanych nieuczciwoÊcià wykonawców. do banków skandynawskich i inny ch banków. zlo te pierÊcienie Êciàgni. st rumienie. odebrano ludnoÊci i zaprzychodowano 9 milionów 500 tys. zbiorów prywatnych i pa stwowych na razie nie inwentaryzowano. Szybko plynà lata. Do 10 kwietnia 1918 roku zarekwirowano 14 milionów 850 tys. 26 milionów 860 tys .5 miliarda rubli w zlocie wedlug kursu 1913 r oku. Wydatki na transport. 142 mili onów 500 tys.ciorublówek wybito 5 milionów 372 tys. Edwarda VII i Jerzego V. sztu k na ogólnà sum. Zlotych pi. rubl i. Srebme monety.. 500 rubli. Razem: do banków niemieckich.te z ràk rozstrzelanych.. frank i. Razem. d) za zablokowane niemieckie depozyty. Za malo! 17 . do banków szwajcarskich. a jego wodniste oczy Êlizgajà si. rzeki.ciu i stu fr anków. srebro w sztabkach.. aktywa w zlocie o bcych pa stw.. Parvus porus za grubymi wargami. a wraz z nimi miliony zlotych monet. 1898 rok. b) za pomoc wojskowà.

Autentycznà kontrol. ale za du o tam zlodziei. Tu sà dane o zgromadzony ch zasobach futer. Polecialy w Êwiat szyfrogramy. Ten wielki finansista z niezwyklà latwoÊcià operowal dziewi. Co najmniej pi. Zbyt du o zlota przykleja si. Mien y ski Berlin. s . wyjaÊniono jà wkrótce. przed rewolu cjà byl urz. Wszystko zalatwimy jak cywilizowani ludzie..ç. Prawda. gladko.. im do ràk. adnym systemem. Uricki i Wolodarski byli jeg o ulubie cami.. rudy elaza oraz metali kolorowych. Parvusowi obiecano wyjaÊnien ie sprawy.ç razy. Moskwa 1975. za poÊrednictwem prywatnych banków Skandynawii. bardziej ni ktokolwiek zafascynowanymi ideà wielkich przeobra e . I rzeczywiÊcie. . zmieszanego z oburzeniem. jak ci. Powolanie do ycia WCzK to Êwietny pomysl. CoÊ podobnego! Siedemdziesiàt pi.Zbyt malo bylo czasu. wszystko spalimy! Lenin zawsze pozostaje sobà. e bylo malo czasu. W ka dej sytuacji jest ekstremistà. Moisiej Uricki. Nagle z jego ust wyrwal si. Natychmiast rozpocz. Wersja oficjalna glosila. W miesiàc póêniej Wolodarski ju nie yl. po prostu za malo.cej.kszà ni dotàd stanowczoÊcià. odsylam do ksià ki Lenin i WCzK. l) 1) Ksià . nawet Leninowi dziwiç. zbo a. Ale oto list od prosil by go pokazaç kolegom niemieckim: Drogà wojny nic od nas nie uzyskacie.dnikiem do zada specjalnych przy oberprokuratorze Synodu. siedemdziesiàt osiem milionów w zlocie. Musicie byç bardziej bezwzgl. e ekspropriacja przeprow adzana jest zbyt emocjonalnie. Powinno byç pi. Pertraktacje w Berlinie toczyly si. zdawaç by si..ciocyfrowymi sumami. Co . malo t ego. Ulokowano ich w pobli u Lenina specjalnie (tak jak wielu innych czekistów). okazalo. Pouczajàc rozmówców Parvus nadal studiowal dokumenty. Trzeba unikaç awanturnictwa. Êledztwo. 229. Hanecki studiowal przecie finanse na . którzy powàtpi po paêdzierniku 1917 Andronnikow zostal szefem krwawej czeki kronsztadzkiej. poszczyciç Êwiatowy proletariat ?! Wszystkich. Rachunek si.. nie. przyjaciel Rasputina. Szybko odnaleziono zlodziei: byli to. zdajemy sobie spraw. Walentin Pikul w Nieczystej sile i re yser Elem Klimow w filmie Agonia stw orzyli wyrazisty portret tej postaci. oczywiÊcie. Có . zadbaç o kontrol. To.dni i dzialaç z wi. drewna. Parvusowi nie pozostalo nic innego. e dziÊ mogà wszystko wziàç sami silà. lecz ile go nam zostalo.ç razy wi. przepr szam. chcielibyÊmy i my coÊ zaczàç braç od Niemców. W Piotrogrodzie wysyla jà ladunek gdzieÊ na lewo. okrzyk zdumienia. jak si. e z kuli eserowca. e interesujàcym zespolem wykonawców mógl si. Rezultaty byly sensacyjne. gdyby nie to. moglo. by nie pozwalali wodzowi na wyskoki. Wszystko dlatego. wykonawcy nie kierujà si. te nikt nie wie. laskawie spojrzeç. Dzier y ski Moskwa ( choç na krótko wyjechal wtedy do Szwajcarii). nie zgadza! Ale to niemo liwe! Niemo liwe? Prosz.. Jasne. Trzeba dzialaç b ardziej stanowczo. e w ko cu epistoly sformulowal jej sedno: Mo emy dostarczyç Niemcom surowce .. jeszcze nie wszystko.. ko westchnàç. Andronnikow. Mo na byloby si. Po zaspokojeniu wszystkich niemieckich roszcze . bywalec na dworze carskim. Moisiej Wolodarski i przewodniczàcy kronsztadzkiej czeki Michail Andronnikow.lo si.

cala do anga owania si. A Krasin oferowal surowce. zaprosil na spotkanie z Krasinem. Wiedzial. gdzie i na jakich warunkach nale y lokowaç ogromne sumy w tward ej walucie. Có z tego. przemyslowcami. uwolnienia k aju z p. pulk magnatów przemyslu niemieckiego .li rzàdy w Rosji? Czy nie ma w tym jakiegoÊ oszustwa? Czy ktoÊ mo e te propozycje potwierdziç? 18 . Glasenappem i innymi niezbyt mnie cieszyla. a duma Niemiec i przedmiot szczególnego uwielbi enia cesarza flota wojenna na otwartych morzach raz tylko w ciàgu calej wojny zdolala podjàç nieÊmialà prób. delegacja nasza nieêle dawala sobie rad. na morzu dogorywaly.tli blokady brytyjskiej. który stracil w Rosji inwestycje ogromnej wartoÊci i marzyl o odszkodowaniu. Ale powiedzieliÊmy im bez owijania w baweln. Sentymentalni bankierzy niemieccy i ich szwajcarscy koledzy coÊ tam przebàkiwali z o drazà o metodach zdobywania pieni. Krasin zajàl si. Rezultat em pertraktacji bylo podpisanie porozumie uzupelniajàcych do traktatu brzeskiego. w kontakty z bolszewikami. co przemysl rosyjski zgromadzil z trudem w latach wielkiej wojny! Czy mo na jà traktowaç.dzynarodowà reputacj. Heidelberdze i Zurychu. e wojska niemieckie okupowaly polow. z yciorysem nowoprzybylego komisarza do spraw handlu. o jakich Niemcy od lat nie mogli nawet marzyç. Magnaci ludzie powa ni i dbajàcy o mi. Nie byli bowiem na tyle leniwi. Sprawà gardlowà bylo odrodzenie przemyslu. Podczas gdy Hanecki urabial bankierów. i to w iloÊciach . WielkoÊç proponowanych dostaw porównywano z doniesieniami agenturalnymi o zapasach surowców strategicznych w Rosji na poczàtku 1917 roku. jak to sam okreÊlil. Ale nie bylo wyboru. powa nie? Có to za lu zie przej. Francji na zachodzie. Zbyt wyraêna kryminalna przeszloÊç Krasina n ie zach. a równoczeÊnie gwarantowaly calkowità niezale noÊç Rosji Sowieckiej w sferze wewn.ty! Ale ta oferta oznacza wymiecenie wszystkieg o. Niemcy trzymane w szachu przez oba fronty na làdzie i angiels kà blokad. W swych entuzjastycznych wspomnieniach o Leninie (jak mogloby byç inaczej na koncie Haneckiego w jednym z b anków szwajcarskich GPU odnalazlo w 1932 roku 60 milionów franków) Hanecki z zadowoleniem wspomina owe dni: Chocia perspektywa spotkania przy zielonym stole ze znanymi bankierami niemieckimi Mendelsohnem. Niemiecki handel morski upadl ju w 1914 roku. szan owni panowie! (jaka to ogromna przyjemnoÊç cytowaç wspomnienia starych bolszewików !).dzy. by nie zapoznaç si. Slynny Sieme ns. a na wschodzie maszerowaly ulicami Tyflisu. czujnie i niespokojnie. nie pchajcie nosa w nasze sprawy.trznej po ityki ekonomicznej .uniwersytetach w Berlinie.. Bo e Êwi. znacznie mniej dra liwych) zachowywali si. OkreÊlaly one ÊciÊle wysokoÊç kwoty majàcej zaspoko nansowe roszczenia Niemiec. (w odró nieniu bankierów.

Ale do tego mialo dojÊç w przyszloÊci. co zawdzi. do czego si. Uwolniwszy si. musimy przyznaç. Otó Parvus zaczàl byç dla Lenina ucià liwy. Aby zachowaç calkowity obiektyw izm.dzynarodowym doÊwiadczeniu. zlodziejami. rzecz jasna. Dzi. dawno ju zapomnial o jalowej publicystyce partyjnej ). Niektóre skrzynie z mnóstwem d yplomatycznych plomb. spod opieki swego dawnego nauczyciela Lenin nie zamierzal wtajemniczaç go we wszystkie swoje plany. e Uricki i Wolodarski okazali si. wdawaç z Leninem w polemiki prasowe (Parvus. sztabek. Glówne zagro enie polegalo na tym. Ale o wielu sprawach nie mial poj. w jakiej pogrà yla si. ile wpadalo do jego kieszeni. a tak e jego uwagi o bl. Mien ynskiego . JeÊli pojawi si.Ale tak. W dodatku autorem PLANU byl Parvus. co w Rosji. Prowadzil przy tym wlasn r. wpra wdzie nad jego likwidacjà. Parvus bylby zadowolony. okazja. w ywo onych przez bolszewików za granic. W niektórych skrzyn ly nawet karabiny.sto padalo nazwisko Parvusa. Wcale nie dlatego. Co wszak e robil Mien y ski i co kazalo jego szefowi Dzier y skiemu porzuciç wa ne spra ubiance i niespodziewanie przybyç do Szwajcarii? Nie tylko to.kszà skal. nie zawieraly zlotych monet.Êciej bez tortur) ujawniali mnóstwo finansow ych tajemnic i powiàza z calym Êwiatem. To te jednak nie bylo najwa niejsze. Nie dlatego. pami.du na wypowiedziane przeze slowo Malo! . bi uterii. e podczas narady na Kremlu 19 lipca 1918 roku (Êwiat byl wówczas zbulwersowany pierwszymi wiad omoÊciami o zabójstwie Mikolaja II i jego rodziny). cz. ni to zakladal Parvus.tal jednak równie o tym. czlowieka.. dziel sztuki. bardzo! We wszystkich sprawach dotyczàcych zakupów i sprzeda y towarów pr ez Niemcy nale y zwracaç si.cza Parvusowi. na razie Parvus byl bardzo potrzebny. o nieposzlakowanej reputacji. Lenin byl Êwiadom tego. platyny i szlachetnych kamieni. e ktoÊ chcial go uÊm ierciç. nadchod zàce drogà morskà i làdowà na adres ambasady i konsulatu generalnego. by wtràcili swój kraj w takà samà krwawà otchla . prosz. lecz ze wzgl. jak t o okreÊlil Lenin.dach ekspropriacji (czy te zgodnie z ofic .cia. Zastanawiano si. e Parvus swym op aslym cielskiem zaslonil rozgal. którzy na torturach (a najcz. próbowal zainfekowaç caly Êwiat. do pana W. gdyby o tym wiedzial. W tym samym czasie Joffe i Mien ynski pracowicie odbierali liczne ladunki. powiódl. Niektóre skrzynie i paczki natychmiast wysylano do Szwajcarii.ki ich wiedzy mo na bylo mydliç oczy Niemcom na znacznie wi. a poniewa PLAN si. ju Rosja. i nie wiadomo. Groêny bakcyl nabieral sil. by zrobiç to samo w Niemczech. bezpoÊrednio do konsulatu generalnego. Byly tam niechlujnie drukowane po niemiecku broszury i ulotki. Nie bez podstaw uwa al Parvusa za niebezpie cznego Êwiadka wlasnych zobowiàza . Lenin pragnàl uchodziç za jedynego jego autora. uniemo liwiajàc intymne kontakty z nimi. nie zrezygnujemy z niej mial zwyczaj powtarzaç cyniczny Karol Radek.zionà sieç banków zachodnich. W kazamatach Lubianki siedzialo wystarczajàco wielu Êw ietnych finansistów o mi... zobowiàzal. nawolujàce robotników i chlopów niemieckich. e pretendowal do roli wodza Êwiatowego proletariatu lub oÊm ielal si. uznano jednak ten pomysl za przedwczesny i odlo ono na póêniej. gdy prze je d al w zaplombowanym wagonie przez Niemcy pozostajàce w stanie wojny.

Status spoleczny skazanych zbiorowo na Êmierç zdefiniowal za pomocà nieprecyzyjnej etykietki bur uj.dzy Leninem a jego naÊladowcà Hitlerem. Powiedzonko Lenina Niech 90% narodu rosyjskiego zginie.. ZaÊ etykietki takie jak bur uj . jakie powinniÊcie mu zadaç. od terroru wybiórczego. która oplotla kraj. jego wspólnicy. nierosyjskich. Na tym polega sens i istota czerwonego terroru . rzucajàc slynne haslo rabuj to. mo na bylo przykleiç ka demu.. Sam Lenin. Odpowiedzi n a te pytania powinny decydowaç o losie oskar onego. WlaÊnie w glàb tej zlowieszczej paj.ly z Moskwy instru kcje wyjaÊniajàce sens wprowadzenia terroru: .la calà ludnoÊç kraju..dni. e naziÊci b wlasnym kraju bardziej ogl. podziwiajàc to osiàgni. e oskar ony zwalczal slowem lub czynem wlad z.. to nie jest wrogiem. calych grup ludnoÊci. Tym ró ni si. Uchwalono. Rozkazawszy zlikwidowaç Urickiego (A bylo za co! mord ten przypisano eserowcom) i zainscenizowawszy zamach na samego siebie1)po raz pierwszy w dziejach Lenin usankcjonowal masowà eksterminacj. Sens byl jednak znacznie gl. LIKWIDUJEMY BUR UAZJ¢ JAKO KLAS¢. pisala o zastàpieniu wlad rad wladzà czerezwyczajek . co zrabowane . l) Nawet rosyjska oficjalna historiografia bliska jest ju zdemaskowania mitu o trzale Kaplon w serce rewolucji . plyn.stà siecià powiatowych.to sporzàdzaç natychmiast po paêdziernikowym przewrocie . . uznal za coÊ niestosownego u ywanie w takich apelach wyrazów obcych.cej Êwiadków terroru uprzednio ich obrabowawszy. Nie szukajcie podczas Êledztwa materialu i dowodów na to. e nawet bolszewicka Prawda . te terror masowy. wys 2) JeÊli porównaç te wydarzenia z hitlerowskà eksterminacjà ydów to oka e si. Lenin zaÊ zlikwidowaç jak najwi.2). chaotycznie i bez nadzoru. CZERWONY TERROR. Pierwsze pytanie. Zdefiniowali wroga bardziej jednoznacznie. wróg ludu .bszy ni mo na to bylo wyraziç w bezdusznym tekÊcie biurokra tycznej instrukcji. uwa ajàc je.. wychowania lub zawodu. Na tym wlaÊnie mi. Rejestracja ta praktycznie bj.. gu bernialnych i gminnych oddzialów WCzK. co prawda. jeÊli nim nie jest.alnà nazwà nacjonalizacji) prowadzonej. powszechny. Na osobisty rozkaz Lenina przygotowano wykazy adresów osób nale àcych do klasy bogaczy . sowieckà.. wcielano w ycie z niebywalym rozmachem. którym tak bardzo zachwycali si. dotyczy pochodzenia.cie. Aby kogoÊ 19 . jak twierdzil. I wkrótce zaczàl si. Decydowalo pochodzenie etniczne.kulak itp. Listy potencjalnych ofiar zacz. ten jest wrogiem. byle 10% doczekalo rewolucji Êwiatowej . Wysluchano go.czyny.. Nie prowadzimy wojny przeciwko poszczególnym osobom. Kto jest ydem. W tym czasie obszary kontrolowane przez bolszewików byly ju pokryte tak g. Hitler chcial zjedn oczyç naród. za hiperbol.

w zasadzie nie wi. i tyle. wi.sto razem z kupujàcymi. wdzier ali si. niekiedy w bankach zagranicznych. którego Owoce Rosja zbiera jeszcze dziÊ. w calym kraju. to rozstrzeliwujemy. e ma du e pieniàdze.kli stopniowo.ce j ni 15%). e ludnoÊç ma jeszcze jakieÊ pieniàdze nie zagarni. nie potrzebujemy ani dowodów. JeÊli uznajem y za konieczne.du na pochodzenie. Tylko tych.by bolszewicy i przeprowadzali rewizj.wzi. cz. mówiono mu wprost.. bogatych klas . reszt. poddawano iÊcie Êredniowiecznym torturom lub zmuszano. Dr. oslawiony rozkaz dotyczàcy zakladników. uzbrojeni po z.dzmi lub w artoÊciowymi przedmiotami. Ci. czyli po rewolucji bur ujami . Im kto byl bogatszy. Gdy podejrzewano kogoÊ.Êcie przed rewolucjà nale eç do szlachty. e wplaci 400 tys. ksià ki. Chodzi w gruncie rzeczy o cal y naród.. katuszom zadawanym ich bliskim. którzy od razu wyrazili zgod. gdy nie chodzi tu wylàcznie o likwidacj.spoÊród bur uazji i oficerów nale y wziàç znaczne iloÊci zakladników.zie i lagrów.. czerwony terror byl po prostu koleJnym finansowym przedsi. Mienie bur ujów konfisk wano jakoby po to.czyla ich bowiem sama myÊl. którzy mi. i wskazywali schowki z pieni. pod warunkiem. Darujà mu ycie i pozwolà wyjechaç za granic. w tym. byç powszechnie szanowanymi obywatelami. które mialy nieszcz. ich te rozstrzeliwano. W kraju szalalo bezprawie. krwawej rzezi. . przez calà Rosj. reszt. wyciàgano na u lic. W razie najmniej szych nawet prób oporu lub najmni j szych niepokojów w Êrodowisku bialogwardyjskim nale y bezwzgl.du na skutek. nie zwracano uwagi na pleç. Tak naprawd.te przez ludowy bank i komisa iat finansów. bezcenne zasoby archiwów wyrzucano na Êmietnik.dnie stosowaç masowe rozstrzeliwanie . mlode kobiety gwalcono i cz. by przyglàdali si. czyzn rozstrzeliwano na miejscu . Terror natychmi ast przybral form. Bez wzgl. Tak traktowano zwyklych. których po takiej transakcji lapano i równie rozstrzeliwano. co kto mial na sobie. tym solidnie j go obrabiano. Wraz z wprowadzeniem czerwonego terroru ukazal si. co dostali robotnicy. ani przesluchiwa . byli rozstrzeliwani za ich ukrywanie. adwokatami.puje: . Glosi on co nast . Nie trzeba wyjaÊniaç. Nocà do mieszka osób. Uporczywie milczàcych. wyraênie wskazujàc. rozpasanej. Masowe egzekucje jako represje za strajk i ju przetaczaly si.ziono . Mlodych i zdrowych m. Tak instruowal swych podwladnych Feliks Dzier y ski. niezbyt zamo nych ludzi. e spraw.kopisy. stanu ckiego. nale y t aktowaç znacznie szerzej. humanitarne wladze gotowe sà odstàpiç od wlasnych zasad. by je rozdaç robotnikom . e chocia e wzgl. oficerami. wsadzano do przepelnionych wi. rubli w zlocie lub ich ekwiwalent w twardej walucie. ani podejrze .rozstrzelaç.. wychowanie lub zawód jest sko czony i podlega karze Êmierci. wartoÊciowe projekty. Odbierano pieniàdze i wartoÊciowe przedmioty. r. wiek ani nawet stan zdrowia. rozkradano alb o sprzedawano spekulantom. Zloto i kosztownoÊci zabierano (do ràk wykonawców przyklejalo si.ciem bo lszewików.sto potem zabijano. Wszys tko to identycznie lub podobnie dzialo si. czasem nawet umierajàcych n a tyfus wsadzano pod konwojem na furmanki i wywo ono za miasto.

by powoli. WiadomoÊç ta dotarla do Moskwy w tajnym raporcie gloÊnej niegdyÊ Warwary Jakowlewej zast . których nie wolno bylo z kraju wypuszczaç. Po Êmierci Urickiego w kolebce rewolucji panoszyl si. Kseni.a do 1934 roku.kszego znaczenia. donosila Jakowlewa. To on wpadl na ma kabryczny pomysl karmienia zwierzàt w stolecznym ogrodzie zoologicznym zwlokami rozstrzelanych wrogów rewolucji. a bolszewicy mieli nadziej. a równoczeÊnie podziw. czasem wi. WartoÊç egzotycznych zwierzàt byla przecie du a. 20 .sto braklo im sil. jakimi si. prowadzone sà tajne pertraktacje z wi. którà kiero wal znany ju nam ksià . yç pokus.dem czeka piotrogrodzka i jej filia kronsztadzka. Wplacili ju sporo pieni. byly prz ecie horrendalnie wysokie. Aleksandrown. po czym szybko zaczàl si.. wielkiego ksi.dzy.zionymi w twier dzy Pietropawlowskiej wielkimi ksià . Jego niezwykly spryt w wyciàganiu pieni. Wybuchl skandal. Dymitrem Konstantinowiczem i Pawlem Aleksandrowiczem. Bàdêmy wszak e obiektywni. oplacali.. Obecnie. e w tajnej operacji uczestniczyly wladze WCzK làczn ie z samym Dzier y skim. by przez wyci. Bracia zadecydowali. za które przerzucono na Zachód rodzin. e w Piotrogrodzie u walniano zakladników za pieniàdze. wspinaç po szczeblach kariery. iny!). Za ogromny okup obiecano im wolnoÊç i wyjazd za granic. Aresztowani po cichu zakladnicy wi. Gleb Bokij. Rycerze rewolucji do tego stopnia przesiàkli korupcjà.zieni sà w zakonspirowanych lokalach. Informowala ona. Najwa niejsze bylo to. lecz skutecznie wyduszaç z nich miliony.cia Aleksandra Michajlowicza jego on. e ktoÊ je od nich kupi.. e w pierwszej kolejnoÊci uratowaç si. Wielkich ksià àt natychmiast rozstrzelano.dzy od zakladników budzil w Moskwie zawiÊç. Blyskawicznie prowadzone z rozkazu Lenina Êledztwo wykazalo. winien ojciec licznej rodz Z donosu Jakowlewej wynikalo: w Piotrogrodzie uknuto kontrewolucyjny spisek. Andronnikow.êniów zwalniano. wzbogaciç. Kwoty. Gieorgijem Michajlowiczem. e w dawnej stolicy carów dochodzi do potajemnych kontrrewolucyjnych transakcji .tami Mikolajem Michajlowiczem. zwlaszcza pod tym wzgl. ich nielegalnie do Finlandii. przerzuca si.pczyni Bokija. Wyró nila si. e cz. eks-cara) i szeÊcioro dzieci. a gdy wplacà astronomiczny okup. by nikogo ju nie wodzili na pokuszenie. Ocalilo to ycie wielu ludzi. Uzyskane w ten sposób pieniàdze nie sà przekazywane wladzom. Nie mialo to jednak wi. (siostr. aby si. Ten ulubieniec Dzi er y skiego fachowo zorganizowal zamach na swego eks-szefa Urickiego.

9132 wagony zbo a. O ocalenie mu yc ia zabiegal Maksym Gorki. lizal si. na Dzier y skiego i grozil. Czytamy w nim m. u których zostanie znaleziona bro (w ka dym kozackim domu znajdowala si. by zrealizowaç dyrekty w. Z wielkim halasem aresztowano naczelnika jednego z rejonowych odd zialów piotrogrodzkiej czeki. poprzez calkowità jego likwidacj.) Wszelkie sum y pieni.czyny mi. KosztownoÊci wcià plyn. ze swych kontuzji w polowym lazarecie. Najwi.dne kozly ofiarne.dzynarodowych banków. 841 wagonów drewna. W ko cu znalazly si. majà byç spisane i odebrane. zatruty angielskim gazem bojowym. biedaczyna Adolf Hitler. Jakim cudem w stolówce dla czekistów znalazly si. zlote talerze.. Odpowiedê Lenina byla szokujàca: Rewolucja nie potrzebuje historyków! . co wywo ono z So wdepii . Znal si. Mikolaj Michajlowicz byl Êwiatowej slawy historykiem. Zin . ne i wartoÊciowe przedmioty ulegajà konfiskacie. Wkrótce zresztà po wrócil do stolicy Niemiec.. zlikwidowaç ich wszystkich.cznoÊci Niemcy otworzyli czerwonym internacjonalistom szlak nad Don. w momencie.kszy skarb tego kràju utalentowanych.. do rozgal.cy do bratnich mo gil.. Nim to nastàpilo. Dzier y ski uÊmiechal si. podyktowane przez zachodnich aliantów. Akt oskar enia wymienial liczne zbrodnie Kozyriewa. ly ki i w idelce .. by na dziedzi cu ambasady sowieckiej rozdawaç ju nie ulotki. którego przylapano na rozpowszechnianiu ulotek. nie wyjaÊnial. e kradl ze stolówki WCzK zlote talerze.Dzier y skiego. N ale y stosowaç masowy terror skierowany przeciwko bogatym (znowu! LE.gowali wszystko.. podrz.ly strumieniem do Niemiec. W listopadzie 1918 roku upadly i skapitulowaly Niemcy. Wielki ksià . a do swej kl. chytrze. dzi alo. równie wybitnym. e gdy to si. autorem wielu fundamentalnych prac z tej dziedziny.. Póênà nocà 3 listopada 1918 roku konsul niemiecki w Piotrogrodzie zlo yl po egnalnà wizyt. lecz karabiny.. I nic nie zdola nas przekonaç. miala jakiekol wi ek inne zamiary poza obrabowaniem i unicestwieniem Rosji. Nikt zresztà nie oÊmielilby si. podpisanà przez Lenina i Swierdlowa: Problem kozactwa nale y rozwiàzaç. Bokija i jeszcze kilka osób na pewien czas usuni. Z wdzi. która w paêdzierniku 1917 dorwala si. e zbrodnicza banda.drow aly na zachód. 1218 wagonów mi.) kozakom.. Rewolucyjny trybunal sàdzil go publicznie. Gieorgij Micha lowicz byl archeologiem. e rozp. do wladzy. niejakiego Kozyriewa.. wymagaly natychmiastowego wycofania wojsk niemieckich ze wszystkich zdob ytych terenów do Niemiec. R ozstrzeliwaç wszystkich. 2 miliony pudów wlókna lnianego. Tak ub ezpieczone na obu skrzydlach dywizje internacjonalistów wdarly si.. ly ki i widelce. na teren okr. Pedantyczni Niemcy ÊciÊle ksi. gdy w konspiracyjnym mieszkaniu sprzedawal cudzoziemcom w yroby jubilerskie za funty szterlingi. pracowitych. zostal wydalony do Rosji. naturalnie.gu Wojska Do skiego. na art ch.ski w listopadzie 1918 roku: 2 miliony pudów cukru. Rosji pozostawiono tylko krew. in. pelnych inicjatywy ludzi wrzucano dziesiàtkami tysi. akt oskar enia. 294 wago y futer itd.. Bogactwa wysysane wraz z krwià w. sowiecki ambasador w Berlinie Joffe. o to zapytaç. bro LB.zionej paj.dzi czekistów na cztery wiatry.sa.to ze stanowisk. Leni n darl si. Surowe warunki kapitulac ji. e towarzysz Kozyriew upadl a tak nisko. I) Wielki ksià . Dodajmy.

przewidywal natychmiastowà ewakuacj. która przyniosla obu stronom baj eczne zyski. który nie yczyl sobie mi. Ju dwukrotnie chciano go realizowaç. Anglikami kierowa la obawa. Anglików w glàb kràju. Tote plan ewentualnej ucieczki do Niemiec (co b.sk. jak wielkà panik. torpedujàc próby powa niejszych wystàpie przeciwko bolszewikom zszokowanego rosyjskiego spolecze stwa.dzie dalej. Ci ws zak e. e lada dzie Niemcy znajdà si. W zgodzie z rytualem dyplomatycznym konsul niemiecki wyrazil al. ona zwyci. Riidigera on der Goltza. ich elity wlaÊnie do Niemiec. ich cierpliwoÊç musiala si. Odpowiedzial wi. Niemcy sàdzili. Drugi raz. nie zamierzali nacieraç. przecie wyczerpaç.owiewowi.. Dobiegala ko ca Êwietnie. jak sobie poradzà bez niemieckiego poparcia. W minionym roku obaj odwalili kawal roboty. Jeszcze wi.. Po kapitulacji niemieckiej zarzàdzono po raz trzeci stan gotowoÊci do ucieczki. ogromne zapasy broni. jak ro syjska. nagromadzonej przez lata wojny w porcie archangielskim. zobaczymy!) wcià pozostawal aktualny. Pierwszy raz po zamordowaniu ambasadora Mirbacha. e Niemcy lada chwila wkroczà do Moskwy. Niemcy wykonali gig antycznà prac. utrzymaç w nowej sytuacji.dzyn arodowego skandalu (Zinowiew byl przecie przewodniczàcym Mi. Zjawili si.dzynarodówki). Po egnanie bylo doÊç nerwowe. lub przynajmniej pokojem na znoÊnych warunkach. gdy powszechnie spod ziewano si. pomogla Zinowiewowi uniknàç odpowiedzialnoÊci za piotrogrodzkie afery. ale ju nikt nie ywil zludze . takiej samej.. e owocna wspólpraca rzàdów Federacji Rosyjskiej i Niemiec dobiegla ko ca. by wziàç pod kontrol. nie zdajàc sobie sprawy. Karola Liebknechta i Ró y Luksemburg. Istniala jeszcze linia làcznoÊci poprzez kraje nadbaltyckie broniona przez elaznych grenadierów gen.kszà niewiadomà byly dals ze losy bolszewików.. w ogniu rewolucji. Nawet Goltz nie mógl dlu ej si. skoordynowana operacja na wielkà skal.dà tolerowaç obecnoÊç bolszewików na Kremlu jedynie do ko ca wojny. mgliÊcie i ponuro. w które wplàtany byl po uszy razem z Andronnikowem. bowi em dalszy rozwój wydarze stal pod znakiem zapytania. Tylko inwerwencja Lenina. gdyby bolszewicy ponieÊli kl. Zinowiew nie przestrzegal protokolu dyplomatycznego po p rostu go nie znal. sojusz kozactwa Do skiego i Kuba skiego z Armià Ochotniczà. Zwlaszcza skut ecznie zniweczyli rodzàcy si. gdy nadeszla wiadomoÊç o desancie angielskim w Archangielsku. Przygot owano go ju w 1917 roku. Pytanie. e bolszewicy przeka à je Niemcom.c 21 . e zako czy si. PrzyszloÊç Niemiec zapowiadala si. bylo uzasadnione. a nie bylo mo liwoÊci zapobiec posuwaniu si. Urickim i Woloclarskim. e b.stwem. wywolali na Kremlu. Mi adziej. Kreml mial ju w tym czasie obietnic..

c gniew.. zarówno na tyly bialej armii. Rozkradanie skarbu pa stwa. praktycznie bioràc nieuzbrojone. ogarn.te przez bolszewików. enia systemów obrotu pieni. e przyczyny apatii zczynnoÊci dro yzna i zwiàzana z nià nieodlàcznie spekulacja tkwily nie w ludziach. który karmil pól Êwiata! LB. General Anton Denikin wspominal z goryczà: Spekulacja byla wprost horrendalna. redakcja demokratycznej gazety Rodnaja Ziemia Szrejdera oraz pewna du a organizacja charytatywna. Nie utrzymal si. przedstawiciel starej szkoly kajzerowskich dyplomatów. gdy utracil nadziej. do powi. czymÊ codziennym.in. a ko czàc Bóg w ciàgu pól roku nazwiskiem Mol spekulacyjne.dne kolo wciàgalo ludzi z naj przeró niejszych Êrodowisk. upadku eto su pracy oraz mnóstwa innych czynników materialnych i moralnych.lo otuchà sily antybolszewickiego ruchu oporu. Nikt nie robil z tego tajemnicy. kupacji bolszewickiej.Êcie bakcyl bolszewizmu przedostal si. nego i wymiany towarowej. e otrzyma zbo e z Kubania (nad Donem. Zbo e istotnie dotarlo na miejsce w du ych iloÊciach. Nad Donem. fakt skorumpo wania przez Moldawskiego wszystkich . W Radzie Kuba skiej roztrzàsano m. nachapali. Mimo to podj. Pohamowal wi. precyzyjnie okreÊlona przez Lenina jego slowami Pluj. Wymieniwszy te uprzejmoÊci panowie rozstali si. lecz skarb do ski musial za to placiç ceny Wszystkie linie kolejowe na Kubaniu byly kontrolowane przez agentów Moldawskiego. Nadu ycia takie p opelniala m. Wyruszyç w podró lub wyprawiç ladunek jak dawniej. cierpialy na to schorzenie cale korporac je. defraudacja i lapownictwo staly si. I co tu alowaç! Po traktacie brzeskim tyleÊcie si. wraz z magià hasla o powszechnej równoÊci. Nagminnie handlowano biletami zni kowymi i listami przewozowymi. gdy jestem bolszewikiem .kszania skali tych zjawisk. którzy dawali lapówki calej i proporcjonalnie do taryf i rangi od stanicznego pisarza i nastawniczego poczàwszy. nie rozpoczynaly wal ki w obawie przed niemieckimi bagnetami.. po prostu niemo liwoÊcià.la równie i te warstwy spolecze stwa rosyjskiego. jej bl. Rzàd do ski. 25% udzialu w zyskach. zabraklo chleba. przewozy osób i towarów staly si.. Tak np. uwolnienia Rosji od tyranii bolszewickiej.dzynar odówki pobieral niegdyÊ podstawowe nauki rewolucyjne .. Byly skutkiem rozprz. Byly one slabe i podzielone.. najbardziej cenil el azne opanowanie. jak w znacznej mierze do jej szeregów.. administracj wie jak wysoko.cej skorzystal z ustale traktatu brzeskiego my czy wy.. Nie ulega wàtpliwoÊci.in. które w le inowskich dekretach nazywano wrogiem klasowym .dzne pensje i opóênianie ich wyplaty równie znaczàco przyczynialy si. lecz w ucià liwoÊci ycia codzienneg w zrujnowanej gospodarce. Na nieszcz. êródlem dochodów dla slu b kolejowych. N.to karkolomnà prób. e mo byç zadowoleni! Konsul. a w leninowskiej praktyce bezlitoÊnie mordowano. u których on przywódca Mi. jednak w ryzach protokolu i odpowiedzial Zinowiewowi: Nie wiadomo. Âmialo man ewrujàc niezbyt licznym wojskiem garstka wysokich oficerów bylej armii carskiej wkroczyla na centralne i wschodnie tereny Rosji zàj.konsulowi bezczelnym argonem cherso skich sklepikarzy. Epidemia. OdejÊcie Niemców natchn. która sprzed awala kupcom przyznane dla handlu zni ki taryfowe za cen. charakterystycznych dla czasów wojny i rewolucji . partii i zawodów. na Rosj. kto wi.) zlecil dostawy kupcowi dawski.

Bezprawie panoszylo si. przed kozakami niczym Sezam z baÊni o Ali Babie i czterdziestu rozbójnikach. kamienie szlachetne. wyzwolila Charków. Konstantego Mamontowa o liczebnoÊci siedmiu tysi.jej urz. Porzucajàc odsl oni. Kozacy rozprosz yli si. roilo si.la goràczka zlota. którzy je przyjmowali. Zamiast iÊç ku Moskwie Mamontow. Rozkazy wydane Mamontowowi ÊciÊle precyzowaly powierzone mu zadanie: Uzupelniajàc sily niech. ycie nic nie jest warte. na szeÊçdziesiàt wiorst.la ku stolicy Rosji. Choçby tylko jeden dzie . wielcy i drobni aferzyÊci. blyskawicznie zbli al si.. Zloto. Lecz jej wola walki rychl o opadla. Lecz nawet w tych okolicznoÊciach utalentowany dowódca..cy oczyÊcila z bolszewików ogromne obszary. który prawie nie napotyk al zorganizowanego oporu. powrotnà. pchnàl na Moskw.gi liczyla n ajwy ej 150 tys.. ze swym wojskiem do Moskwy.te skrzydlo armii Denikina korpus Mamontowa powrócil na teren swego rodzimego okr. owe czasy z XVI i XVII wieku. ich tabor rozciàgnàl si. orgie. Gdy Denikin wyhamowal ofensyw. uprzejmie przekazali te miasta bolszewikom). puÊcili w niepami. olnierzy. jakim byl gen. dla przegrupowania sil. Kozaków ogarn. po stanicach i chutorach.gu Wojska Do skiego. Anton Denikin . im w myÊlach e powrócily Êwietne stare czasy. pija stwo. nawet niewielkiej miejscowoÊci. Poltaw. gdy kozacy Mamontowa ruszyli w drog. Jak relacjonowali naoczni Êwiadkowie. systematycznie oslabiaç przeciwnika i kontrolowaç glówne szlaki transportowe na kierun ku moskiewskim w celu stworzenia warunków dla frontalnego natarcia armii na tym kierunku . Konnica Mamontowa bez trud u przelamala linie obronne czerwonych internacjonalistów i run. Istna uczta podczas d umy. kich czasach. byle mój ! . monety. Nie wracali wszak e. w to wszystko jak w przepaÊç zwlaszcza oficerowie wracajàcy z front u.tnymi bolszewikom ochotnikami z ró nych warstw ludnoÊci nale y roz inàç natarcie ku Moskwie. sztabki zlota. konny kozacki korpus gen. oczyszczal piwnice czeki i rewkomów. 22 . z armià Denikina. raz po raz wyplywali na powierzchni. W kilka zaledwie miesi. W mia stach szalala rozpusta. zdobyla Worone i Orzel.dników.. Mo na sàdziç.ç cel wyprawy. Kijów (Nie mcy wycofujàc si. Byç mo e. Jego armia w szczytowych chwilach swej pot. e narzekania Rady byly raczej bezpodstawne: ci. Rzucali si. tylko do domu nad Don. gdy wolni ludz ie znad cichego Donu wyruszali na dalekie wyprawy. dziela s ztuki. Otó w ka dej. piwnice lokalnych czerezwyczajek otwieraly si. pomagali sobie nawzajem w owych ci. którzy dawal lapówki jak i ci.cy szabel. ycia awanturnicy i hochsztaplerzy wszelkiej maÊci. bi uteria. by polàczyç si. by z bogatymi lupami powracaç do rodzinnych stanic.

zrabowaç. uczeni: admiral Skrydlow. Masowe egzekucje nie oddalaly perspektywy krachu. bialej armii. którzy znaleêli si. Lecz nagle bolszewicy musieli uciekaç z miasta.dce z koszu l. Lenin slal do niego depesze ze slowami otuchy: trze ba uzbroiç robotników i rzuciç ich na Judenicza. za nimi ustawiç karabiny maszynowe oraz internacjonalistów .Êç tego zasobu wydano na zaku p broni. ryzykujàc yciem Kolczak wywiózl za granic. bez wzgl. Przechowyw ane tam zloto bylo cz. w dloniach. W Kazaniu przez osiem miesi. Zajàwszy miasto biali rozp. reszt.. Bachiriew i Razwozow. wrzaskiem.sk. wi. Nie màjà. Zinowiew umieral ze strachu. który zorganizowal Lenin . w polowie zlo onà z gimnazjalistów. Niemal przez cztery godziny. du na wiek. na stosy zlota i kamieni s zlachetnych. e wszyscy zostanà rozstrzelani. z tym skarbem stalo.. by nikt nie myÊlal o ucieczc e. Uciekano si.trznoÊciami. Podczas tej rzezi rozstrzelani zostali slawni rosyjscy dowódcy floty. ywiolowy rabunek tym ró ni si. tratujàc wszystkich. które zaj. Popami. tluszcza rabo wala bank.W Nowoczerkasku powitalo Mamontowa radosne bicie dzwonów katedralnego soboru.cy szalal czerwony terror. W Moskwie wybuchla ju panika. n a wàskich kr. lecz sà potencjalnym zagro eniem. na pa rtyjne zloto spowodowal kl.) Szcz. w workach zrobionych napr. Ra doÊç byla nieopisana.la jego armia. e nie zdà yli niczego wywieêç. I to tak szybko. general Mikolaj Judenicz. a biali jeszcze nie zaj. wi..tych schodach wiodàcych do bankowego skarbca. à .Êciarz Mamontow wkrótce zmarl. Ledwo starczylo im czasu. Rozstrzeliwaç trzeba wszystkich bez wyjàtku. jeÊli zwyci. Cz. wszak e od systematycznego podobnego temu. duszàc si.dników i oficerów. e na c cika niewiele da si.Êci lupu ofiarowal na pokrycie kopul i krzy y soborów oraz cerkwi nowoczerkas kich blisko póltorej tony zlota! (Och.c partyjna kasa byla p elna. Monety i kosztownoÊci wynoszono wiadrami. W miastach.c i do innych . Wszystkich wpiszà na specjalnà list. Prowadzono na kaê cale rodziny. zaplacà póêniej za to zloto stanicznicy! A do 1941 roku nadzwyczajna komisja Êledcz a GPU i NKWD b. nieÊwiadom. w garnkach lub butach. admiral zarekwirowal 8878 pudów czyli 142 tony zlota. których jeszcze nie zdà yli uÊmierciç.dzy. Ni ejednego bolszewicy dopadnà a za granicami Rosji. podczas gdy bolszewicy uciekli.dzie wypruwaç z mamontowców owo zloto razem z wn. co prawda. lecz strach padl i na Piotrogród: od poludnia zbli al s i.dzili strzalami tlum i otoczyli gmach banku. pieni. e laszczàc si. opuÊcilo go po drodze. Hessen. ku miastu z niewielkà armià. Dzielny general przyprowadzil ze sobà 2 tys. Mamontow z wlasnej tylko cz. by wy mordowaç zakladników.Êcià slynnego skarbu admirala Aleksandra Kolczaka (co si. Lamano drzwi i gruchotano sobie nawzajem koÊci z wyciem. Jako zakladników wziàç rodziny zmobilizowanych oficerów. Zwlaszcza wysokich eks-urz.li miasta. nie wiemy po dz iÊ dzie ). gdzie wszystko rozkradziono. jeÊli i nie zatrzymajà Judenicza. Rozbestwiony motloch rzucil si. gdy lochy czerezwyczajki byly zapelnion e trupami. Zloto skladowano w piwnicach miejscowego banku. ludzi. Bolszewicy rozstrzeliwal i w poÊpiechu tych. Sztakelberg. i uprzedziç.tajà nas. 5 tys.

Z reguly tym kimÊ byl cudzoziemiec.ciami. Pan N.laby si. e Paramonowa wraz z calà jego rodzinà zamordowali bo lszewicy. Ucieszyloby ich podj. ko leje elazne. nie wiadomo gdzie. sklepy. dokumenty zwiàzane z jego aresztowaniem znikaly i wszelki Êlad po nim ginàl. Zabijano nie tylko bogaczy i ich rodziny.dna. Ludzie rozproszyli si. Mój Bo e! Co to za bestie! Taki wspanialy czlowiek! Niejednemu z podobnych hochsztapl erów powin. jakie potem nadeszly czasy. a zatem wszystko jest w porzàdku. datowanych poczàwszy od 1912 roku. Bogatemu niegdyÊ zakladnikowi. Zalatwiano st osowne formalnoÊci. Nieco póêniej. nie sklada no ju zakladnikom podobnych propozycji. cz.la z ràk bolszewików. nikt nie wspominal. Co si . e owe nieruchomoÊci (fabryki. wydawnictwa itd. który ze strachem oczekiwal roz strzelania. Nie udaloby si. gdy w WCzK powstal dzial falszowania dokumentów i pieni.. e nale ala niegdyÊ do kupca Paramonowa.. Sà jednak uzasadnione podejrzenia.) przej. z nim teraz dzieje? Nie wiadomo.pnie zakladnika rozstrzeliwano.powano jak zwykle po dyletancku.dzy.cie przez prywatnà fabryk. kraju zagarn. Jej wlaÊcicielem bylby. Któ zresztà z powodu takich podejrze chcialby nisz gospodark.biorstw to rzecz drugorz. aktów kup a i darowizn. Có . Przekonania polityczne wlaÊcicieli pr zedsi. 23 . Paramonowa nie widz ial od 1916 roku. co prawda. e Paramonow sprzedal mu fabryk. a papiery doskonalej jakoÊci przygotowywano ju bez ich udzialu. produkcji. Mo liwe.. ka dy wie. weksli. z podpisami bardzo znanych osób. proponowano. pokazalby wówczas akt kupna. e calà gospodark.dnych pyta .lo pa stwo. Dlaczego nikt o tym wczeÊniej nie wiedzial? To pr oste: tajemnica handlowa. ocaliç ycie nie zadawal zb. skryptów dlu nych. szli na Êmierç równie ich najbli si wspólpracownicy. kraju! Wszystko funkcjonuje. byliby z pewnoÊcià zainteresowani jak najszybszà odbudowà gospodar ki. Cz. z którego wynikaloby.li we wladani e bolszewiccy agenci. yli. a p. e po zawarciu transakcji opuÊcil Rosj. jednak znaleêç zbyt wielu dowodów. chocia obiecywano mu wolnoÊç za sprzeda znacjonalizowanego mienia. dokumenty z podpisami stron i piecz. nikomu dawniej nie znany pan N.Êç jednak zgin.tali. Poczàtkowo post. w roku 1916. by wskazanej osobie sprzedal swe nieruchomoÊci. oznajmilby. Pan N. Có . e sprytni dziennikarze wysun. O fakcie. Weszla wi. Gdyby biali zwyci. Kierowano ich na egzekucj. A prawa do majàtku przechodzily na innà osob.liby Êmiale przypuszcze nie o nagminnoÊci tego rodzaju praktyk. dawny wlaÊciciel popadl w finansowe tarapaty i chcial uniknàç rozglosu wokól tej sprawy..Êç spoÊród nich zdà yla umrzeç turalnà. samodzielnie. Nast. choç wszyscy by pami. Tego i owego zdemaskowanoby.c w obieg ogromna iloÊç falszywych ksiàg bankowych. odnaleêliby Êwiadków i krzyczeliby. noga. zakladnik usilujàcy za wszelkà cen.metod.

by podjàç pieniàdze. a kto nie. bez ochrony. pogardli wie i mówi: Co? Nie odwa à si. konfiskatà. syna czy w ogóle bliskiego czlowieka dziwil si. jak brz mi haslo i co robiç. unowoczeÊnionej.çdziesiàt szeÊç zero zero siedemnaÊcie. Jalaw.. wi. mial kieszenie wypchane obcà walutà i zlotym i monetami. specjalista w dziedzinie budowy mostów. rzecz jasna w postaci skoryg owanej. ustaliç numer rachunku w banku Kreuse & Funk (Berno) pod numerem: B laci skie. przemyslowiec. T. córki. trzysta czterdzieÊci osiem pi. Na jakie haslo jest otwarte to konto. Za posiadanie obcej waluty i zlota liczne. a nast. Nie wymkniesz si. w z wiàzku z tym wydaç dyspozycj. W notatce do znanego czekistowskiego oprawcy Józefa Unszlichta wódz Êwiatowego proleta riatu pisal: Znam osobiÊcie tow. Na posiadaniu obcej wa luty przylapano nawet Jalaw. Gdy mu chcemy wyperswadowaç podobne spacery. Banki nie tylko przyjmowaly unurzane we krwi zloto. Za granicà te ci. nie odwa à si. Mikolàj Bucharin. A poniewa bolszewicy w okresie swych 74-letnich rzàdów nigdy nie byli pewni jutra. Do szyfrogramu zalàczono kartk. z nowymi wladcami. psia krew! I ma racj. brata.jeÊli udalo si. Po drugie: prosz. C laci skie. . akcjonariusza towarzystwa K aukaz i Merkury . Prosz. Niestety. od 1917 roku. wyjaÊniç. tej dyspozycji ze wskazaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie. Prosz. ojca. Ratowaç Jalaw. chodzi piechotà (nawet w nocy) po Moskwie. maszynist. Czyniono te przygotowania na wypadek ucieczki z kraju lub zalamania si.. z informacjà: Nikodem Par fionow. musial osobiÊci enin.c potwierdziç jego nieskazitelnà uczciwoÊç. dopadniemy! Ka dy kto przyjaênil si.pujàcej treÊci: Udalo si. ich schwytaç. Obecnie przebywa w Kijowie ubialych . w nim rzeczy istotnie zadziwiajàce. który w przededniu bolszewickiego przewrotu przywiózl Lenina do Piotrogrodu. akcjonariusz Wol a sko-Kaspijskich kompanii eglugi rzecznej. Zza granicy przychodzily do Moskwy szyfrogramy nast. Na koncie znajduje si. legendarnego parowozu Nr 293 fi skiej kolei elaznej. Zalàczniki prosz. Nic nie szkodzi. szyfrogram podobny do zacytowanego mógl przecie wyslaç tylko pracownik banku. Sam nam powiesz. to plan ów. in ynier. dublujàce si. re ymu. byl aktualny zawsze i doczekal naszych czasów. zwróciç. której wprost lub poÊrednio nie zabiliÊmy mat ki. ptaszku.Êcie.pnie mi je przyslaç. wszystko ko czylo si. suma l miliona 800 tys. lecz dawaly czekistom cynk o swych klientach. poczekamy. Z laci skie. W owych czasach niezbyt jeszcze wiedziano. re ym bolszewicki trwal przez dlugie lat a. by natychmiast zwrócono mu zabrane pieniàdze. Nie bez powodu Dzier y ski wyje d al do Szwajcarii. mog. JeÊli ktoÊ mial szcz.. nie bez powodu Parvus wylazil ze skóry .. kto ma prawo je mieç. nie udalo si. zgromadziç wszystkie dokumenty dotyczàce rewizji u tow. Nie ma chyba w Rosji ani jednej rodziny. dekrety groz ily rozstrzelaniem bez Êledztwa i procesu sàdowego.tnaÊcie dziewi. Jalawy. Z komunistycznym pozdrowieniem Lenin . przyslaç mi kopi. Êmieje si. franków szwajcarskich nale àca do Nikodema Parfionowa. Kerd . A mimo to Feliks spokojnie. Przedziwny kraj! Dzialy si.

cznie przerzucal du e kwoty na swe tajne konta w Szwajcarii i Szwecji. l. Andronnikow bynajmniej nie o wszystkim meldo wal przelo onym.cil si. A póêniej. by je wykorzystaç na wlas ny rachunek. wplynie to na termin wykonania Waszego polecenia.. Andronnikow doskonale wiedzial. Tak oto zloty kurier Jalawa. które postawiono mu w zwiàzku ze sprawà Bokija i Urickiego. e z banków tych plynà tajne informacje cywa ne i konspiracyjne zadania ksià . Przede wszystkim nadzorowal ekspdiowanie przez Kronsztad cennych ladunków do Niemiec i Sk andynawii.Unszlicht natychmiast wyslal do Lenina nast.cali si. Prosz.. do ràk. Nie wiedzial wszak e w swej naiwnoÊci.g.-czekista wypelnial zarówno przed przewrotem bolszewickim. oslawiony ksià . Andronnikow. lecz wykonywal te ogromnà robot. Eks-ksià . kiedy im ladunkiem wyplywaly z kronsztadzkiego portu na osnuty mglà Baltyk tajemnicze statki pod wszelkimi mo liwymi flagami. VI. równie tanim kosztem. Ponadto kierowane przez niego ogniwo czeki pracowalo z ludêmi wtràconym i do slynnych kronsztadzkich wi. Po 24 na Kreml. Czy zwrócono pieniàdze? 2. co ukradl. mnie poinformowaç. jak i ierowany do czeki kronsztadzkiej za rekomendacjà Lenina i Dzier y skiego.zie : byli to zatwardziali wrogowie ludu . prócz zlotych i srebrnych monet oraz obcej waluty . jak wilk w jam. przewodniczàcy Kronsztadzkiej czeki. a potem dalej do Stanów Zjednoczonych. i skonfiskowano. jaki jest final sprawy. informacji o kontach bankowych z myÊlà. Na pytanie to kierowniczka dzialu administracyjnego czeki odpowiedziala. który wywozil zloto do banków skandynawskich. Ale nie wszyscy zaslu eni dla bolszewików ludzie wykr. zostal przy lapany. Gorbunowa. wyciskali ze swych ofiar co nale alo. Lenin . podpisywaç dokumentów sprzeda y i zdradzaç hasel wlasnych kont bankowych. Sk i z jak a nie . gdy pod adnym pozorem nie chcieli si. Na telegramie tym Lenin napisal: Do T. Jakà kar. od zarzutów korupcji. Dwukrotnie wykr. e Jalawie zwrócono wszystko. Odebrano to. odbyl Jalawa i kiedy zostal zwolniony? l.N. Czas i miejsce aresztowan ia Jalawy nie zostaly wskazane. Prowadzil za to wlasnà kartotek. W padl. gdy coÊ tam przykleilo mu si. Z komunistycznym pozdrowieniem Unszlicht. i jego personel z ka dym pracowali indywidualnie. kiedy w ogóle bez flag.. zr .pujàcy telegram: Zgodnie z obecnymi zar zàdzeniami obca waluta podlega konfiskacie. wyr zec swych majàtków. Kradl na pot. co te zapewne zrobila piotrogrodzka czeka.

zajm . doÊwiadczonych. e doprowadzi nas do zwyc i. tote teraz oÊwiadczyl z pasjà: Nigdy nie ukrywaliÊmy. Aby tak si. w 1919 roku. które pomoglyby im w podobny sposób niszczyç wlasne pa stwa. lecz ze znacznie wi.upadku Niemiec mógl staç si. zwlaszcza gdy dotyczyly bolszewików z przedrewolucyjnym partyjnym sta em.pków. rad odkryliÊmy mi. Dla takich wlaÊnie potrzeb Lenin dysponowal niewielkim zespolem specjalnych wykona wców.c nie czekiÊci. Tote dzialaç nale alo rcydelikatnie . powszechnà form.ciu wypomniano: przyjaê z Rasputinem i Dubrowinem. Rozstrzelany zostal wszak e jako niemiecki szpieg. KogoÊ takiego jak ksià . e i im coÊ kapnie z lupu o niebywalej w dziejach wartoÊci. sp orami wewnàtrz partyjnymi.dzynarodowego proletariatu z bur uazjà ma i powinna mieç charakter zacieklej. w Synodzi e. wojna domowa proletariatu z bur uazjà mo e co najwy ej idiota! W tej wojnie domowej klasa wyzyskiwanych kieruje wy silki na to. Sprawà Andronnikowa zajmow ali si.cie na czeÊç delegatów kongresu. skoro dobiegaly stamtàd takie zach. wi. która nie miala z czekà nic wspólnego.cia Andronnikowa (przyjaciela Rasputina. wi.dzynarodowy zjazd lewicowych partii socjal-demokratycznych . gotowane na parze jesiotry.. Ulianow (Lenin) Wszystko eks-ksi. Byla to grupa pracowników zarzàdu rady komisarzy ludowych.dz ynarodowà. prac. w WCzK. 4 marca zjazd oglosil.). e nasza rewolucja to dopiero poczàtek. od potraw. ty do powszechnego rabunku na calym Êwiecie? 5 marca 1919 roku w Wielkim Palacu Kremlowskim odbylo si. Andronnikow wcale nie bylo latwo zlikwidowaç. wyzyskiwaczy. bylego ksi.c nale alo pozbyç si. i dojrzewa. stwor zenie ogólnoÊwiatowej Republiki Rad. Ciekawostka! l marca 19l9 roku w Moskwie rozpoczàl obrady mi. bogato zdobione Êciany. Chcieli te poznaç metody. Szarp ani zawiÊcià i podziwem awanturnicy z calego Êwiata pomkn. e w Rosji toczy si. e przeksztalca si. rozpa czliwie okrutnej walki klasowej. gdy podpalimy caly Êwiat ogniem rewolucji! Wprowadziwszy wladz. Nasze zadanie to Êwiatowa rewolucja proletariacka. i jego. dzielo architekta Konstan tego Tona. Dubrowina itd. stalo. Lenin wyslal na adres Zinowiewa do Piotrogrodu ÊciÊle taj ny list: Towarzyszu Zinowiew. by ostatecznie unicestwiç klas.. Bylo to coÊ w rodzaju póêniejszej komisji kontroli partyjnej. ogromna bieluga. Walka mi. w pierwszy kongres Mi. Stoly uginaly si. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W. Lenin zawsze marzyl o zdobyciu wladzy nad Êwiatem.. Zbyt du ym autorytetem cieszyl si. lecz ludzie partii. który obecnie slu y w czeka w Kronsztadzie . konszachty z dworem carskim.kszymi pelnomocnictwami. przyj... wyznaczyç tylko partyjnych. niebezpieczny. zniszczyç warunki ekonomiczne istnienia tej klasy! Jak mo na bylo nie pojechaç natychmiast do Moskwy. absolutnie pe wnych towarzyszy w celu zbadania post.dzynarodówki. Jaskrawe Êwiatlo elektryczne oÊwietlalo starodawne.li do Moskwy z nadziejà. Kawior na wspanialej zastawie. a na calym Êwiecie zaczyna si. prosz. dyktatury proletariatu.skiego ko ca dopiero wtedy. Zajmowala si. Nie rozumieç dzisiaj.

mordowano setki tysi. ze zbudowanym ju komunizmem. jak sàdzil.. Aresztowano go. Jak mówil poeta: Niech bur ujów strach oblata. sugerujàc obecnym. przyslanemu do Moskwy przez królowà El biet. w lochach ywcem gnili zakladnicy. do wi. Kraina ta byla ÊciÊle tajna i chroniona z nieporównanie wi..te. angielskiem poslowi. Lenin osobiÊci e wystawil zlecenie i kazal Gorbunowowi z zapasów rady komisarzy ludowych dostarczyç na stól kawioru 110 pudów.kszà gorliwoÊcià ni wszystkie tajemnice pa stw wojskowe razem wzi. rozniecimy po ar Êwiata. istniejàcà niejako po tamtej stronie lustra .. Dwunastu. Eleganckie garnitury delegatów i nagie ramiona kobiet w kreacjach wedlug najnowszej mody euro pejskiej. c zarne kontury wymarlych domów.Êliwà w samym Êrodku inàcej Rosji. zdradzajàc tym samym sw e mieszcza skie morale .ujàca trzecià cz. w radosnej euforii. skarby gromadzon e przez kraj i jego mieszka ców w ciàgu kilku wieków. szalaly epidemie tyfusu i czerwonki. Delegaci rozjechali si. Tyle czasu badano jego spraw. WlaÊnie w tym okresie w marcu l 9 l 9 roku omamieni tanià demagogià robotnicy. Gdyby tak zobaczyl ska rby. ananasy i winogrona. nieprzebrany strumie zlota i brylantów. z surowymi frenczami komisarzy ludowych .ta. wysp. 1) l) Aleksander Blok. by je tam iercaç.cy ludzi bez Êledztwa i sàdu. stare wina. e rewolucja Êwiatowa wcale nie jest taka zla. prosiàt 800. W kraju skàpanym we krwi i obrabowanym szalal glód. Jeden z goÊci wpadl w histeri. ze stemplami gloÊnych piwnic (làcznie z carskà). Wyobraênia S zecherezady nie moglaby wymyÊliç nic bardziej niezwyklego ni te magazyny.. kontrastowaly. prosi. swym nieprzebranym. l a 200 pudów . w których znajdowaly si. przelo yl Seweryn Pollak. do którego przywo ono lub z którego wywo ono w zaplombowanych skrzyniach zrabowane kosztownoÊci. które zdobyl Lenin! Delegatów widok ten zaszokowal. co prawda. malà krain. bogactwem. Gospodarze w Moskwie nie byli skàpi: k a dy z uczestników Kongresu zabral wystarczajàczà iloÊç Êrodków finansowych.Êç stolu. e walka o szcz.zie wtràcano dzieci przedstawicieli bogatych klas .c podjàç ryzyko. pozbawionych ogrzewania i Êwiatla. notowane byly przypadki kanibali zmu.Êcie klasy robotniczej i klas z nià sprzymierzonych przynosi owoce. Natomiast w Palacu Kremlowskim stworzono inny Êwi at. na zaÊnie onych ulicach rysowaly si. prowadzono goÊci do Gochranu (Gosudarstwiennoje chraniliszcze magazyny pa stw owe). szcz. Warto wi. by stworzyç u siebie organizacje bolszewickie i przygotowaç wy rewolucji Êwiatowej. ale te sprawialy wra enie pewnej egz otyki. powrócil do domu dopiero w roku 1922. aloÊnie na tym tle wyglàda Iwan Groêny. który chwalil si. dzie i chlodzie bez jakiej 25 yjàc o . Byl to stworzony przez Lenina ju w 1917 roku ten wlaÊnie centralny magazyn. skoro testom poddano ju Ros j. I aby nikt nie mial najmniejszych wàtpliwoÊci..

cy robotników lokalnych fabryk i zakladów przetwórstwa rybnego. jeden z obiektywnych badaczy zbrodni bolszewi ckich w rzeczywistoÊci daje tylko nikle wyobra enie o tym. do polowy kwietnia. zala ne krwià. a tak e na barkach i w ladowni statku Gogol .dzie z jednakowym skutki em: strajk topiono w robotniczej krwi. wi. a Stalin widzial w nim przyszlego prezydenta Finlandii. plac obrzucono granatami r.c masowe aresztowania inteligencji. kupców.to w piwnicach szeÊciu placówek czeki..cy 1 919 roku rozstrzelano 138 tys. i to bez publikowania jakichkolwiek list. bez litoÊci . W lutym 1920 roku. 13-14 marca rozstrzeliwano tylko robotników. który usilowal nielegalnie wwieêç do Finlandii otrzymane w Moskwie brylanty. Nie zabrali jeszcze glosu pierwsi mówcy. mial jednak znaczny rezonans na Êwiecie. toczylo si. e calà swojà wÊciekloÊç za strajki. w marcu lszewicy postanowili wyladowaç na astracha skich robotnikach.dzie jak muchomory po deszczu. perspektywà nadciàgajàcej Êwiatowej rewolucji proletariackiej! Nie wszystko. to w wielu miastach. nad swà sytuacjà materialnà. Bria sku. ich wlaÊciciele byli dobrze znani. Wzi. Mo naby sàdziç.kolwiek nadziei. przemyslowców i sk lepikarzy. Dzialo si. Wybuchl skandal i chocia zlekcewa ono go w Moskwie. robotniczego zàdu na swój tragiczny los organizujàc pokojowe strajki. Wedlug danych opublikowanych w Anglii w ciàgu pierwszych trzech miesi. gdy plac otoczyly oddzialy czekistów. eks-wlaÊcicieli domów.c Êmialo spoglàdaç w przyszl oÊç i cieszyç si. rzecz jasna. na po d egaczy-bur ujów . lecz zlapawszy wiatr w agle wladze zdecydowaly si. cudem ocalalych z poprzednich krwawych rozpraw.cznymi. Fi ska stra pograniczna schwytala gl oÊnego póêniej Otto Kuusinena. zwaliç win. zostawiajàc na placu dwa tysiàce poleglych i rannych (dobijano ich wystrzalami z naganów).czny Lenin uczyni l go sekretarzem komitetu wykonawczego Mi. Zgromadzeni rzucili si. faktycznie obróceni w niewolników.ce: partie bolszewickie wyrastaly wsz. Tule.: na wpól odziane.dzynarodówki. W Astrachaniu na wiec przyszlo dziesi. Zacz. by u aliç si. Podobne masowe egzekucje strajkujàcych mialy miejsce w Piotrogrodzie. Gleba byla dobrze u yêniona . w Rosji .ly si. które wielkà falà zalaly Rosj. i wsz. za to z satysfakcjà zacierala r. Moskwa nie chciala sluchaç pretensji.c wawo do dziela Robotników rozstrzeliwano w lochach czerezwyczajek.to si. osób. wi. Niektóre z nich figurowaly w mi. do uciec zki. skompromitowany przywódca fi skiego ruchu robotniczego musial uciekaç przed policjà po lodach Zatoki Fi skiej i na zawsze zamieszkal w Moskwie.ç tysi. O bunci e zawiadomiono Moskw. Niemal wszystkich uczestników mityng u aresztowano i zamkni. Trupy zwo ono w poÊpiechu na cmentarz. lecz bylo to bez znaczenia. gladko. Publikowano listy z setkami nazwisk rozstrzelanych bur ujów . Wdzi.dzynarodowych katalogach. usilowali zwróciç uwag. gdzie cale ich stosy zrzucano wprost na ziemi. Bez u przedzenia otwarto ogie z karabinów maszynowych. co dzialo si. Liczba ta pisze Sergiusz Mielgunow. Robotnicy mogli wi. Natychmiast przyszla lakoniczna odpowiedê: rozprawiç si. Robotni ków rozstrzeliwano. Mieli pecha równie delegaci z kilku innych krajów. zwiàzanych wrzucano z barki do W olgi.

pnie w Moskwie obradowal drugi kongres Mi. Zablokowano liczne konta bankowe. na jej przewodniczàcego powolano Zinowiewa. najbardziej odra ajàcych oprawców. ze spodziewanym odzewem w kr. Nie starczylo Kunowi jednak czasu. Finowie od Judenicza. bawiono si. Niestety.gierskiego zlota udalo mu si. pito t. gdy per traktowano z nimi w sprawie wspólnej 26 . którego przyslano do Berlina by utrw alal rewolucj. Polacy. poza W.cej.grzech bolszewizm nie utrzymal si. niemieckà.nastrojem wojennej depresji. sprzedajnej. za radà Parvusa. która miala byç wzorem dla calego Êwiata.. choç. porzuciwszy na pastw. rekrutujàcych si. Nie udala si. Jedzo no wówczas obficie i dobrze. Haslo Za Rosj.. Lenin byl mÊciwy. którzy zamierzali wesprzeç Denikina.ly partie zyjne . by umocniç swà wladz. kto jak kto. sprawa si. którzy wyslugiwali si. z robo tników.W dodatku zabito agentów leninowskic h Karola Liebknechta i Ró . im rewolucja proletariacka. dlugo. Ochotniczà. zbrojnego ruchu bialych. mo naby pomyÊleç. Kozacy do scy i kuba scy. który Bela K un wprowadzil na W. Stlumili zbroj nie bunt komunistyczny i wyrzucili z Niemiec sowieckiego ambasadora Karola Radka. gdy wladz. jedynà i niepodzielnà nie spotkalo si. a co najwa niejsze zaopatrywano si. jak zawsze bez enady pomstowal na swych wczor ajszych przyjaciól: Marksistowskà partià Niemiec. otw arte w Niemczech.Êç w. Na drugim kon gresie zacz. Co wi. otwartymi w tym celu wlasnymi kanala mi. w zloto i brylanty. Tchórzliwi socjaldemokraci zdobywszy wladz. Pierwszy kongres wybieral wladze tej organizacji. Luksemburg. zapoczàtkowali agoni. Strasznie natomiast zawiedli wodza towar zysze niemieccy. pozwolili cesarzowi wyjechaç do Holandii.grzech. ukraÊç i przerzuciç za granic..gra. znów tam obj.. Sytuacja wyglàdala ju calkiem inaczej. àdali uznania swego niepodleglego bytu. Kto mógl przewidzieç taki bieg wydarze ! Rozjuszony Lenin. rypla.. Bela Kun musial uciek aç do Moskwy. wprowadziç w Niemczech leninowskich metod rzàdzenia.to mówiç o konkretach. Lenin ju wtedy patrzyl nie bez podejrzliwoÊci na zbyt cwanego W. rozpaczliwie potrzeb ujàcego pomocy. ale Niemcy mieli wszyst ko przygotowane jak nale y. bur ua W lipcu 1920 roku w Piotrogrodzie. choç serce jego cieszyl terror. a nast. jednak e cz. Stosunki z Niemcami odnowiono dopiero wtedy.gu wielonarodowoÊciowej ludnoÊci ginàcego imperium. Jedno tylko budzilo niepokój podejmowano dalej idàcych dziala . monarchii i kontrrewolucyjnej bur uazji. losu Armi .dzynarodówki. Stosunki dyplomatyczne z Moskwà zostaly zerwane. Tego samego domagali si. kapitalistycznej swoloczy. rzàdzi grupka lajd obmierzlej. po upadku monarchii nie zdecydowali si . tak lekkomyÊlnie.grami nigdzie nie W istocie i na W.go.

gdy prócz doktryny marksizmu i bezkrytycznego entuzjazmu. nieludzkiego okrucie stwa.dzynarodówki.dzynarodówki Grigorij Zinowiew. wojskowej.pnie przewodniczàcy Mi. na aznym centralizmie proletariackim i dyscyplinie wojskowej . zamiast rezygnacji ze swych zasad. RównoczeÊnie kongres zatwierdzil przegadany i agresywny w tonie ujàcego Êwiata .dzynarodówki analizowal przede wszystkim problemy strategii i taktyki dziala rewolucyjnych ora z zagadnienia dotyczàce struktury organizacyjnej. konfiskata jej mienia oraz definitywne zniszczenie bur uazyjnego aparatu pa stwowego . Nale y w tym celu zorganizowaç sil rewolucyjne na modl. orkiestra gra Mi. Partia musi byç scentralizowana . ). po dstawà programu. Jego rubie e w najbli szym czasie zbiegnà si.stwa rewolucji proletariackiej.sk..wyprawy na Piotrogród. stworzenie Êwiatowej republiki rad (burzliwe oklaski.dzynarodowa organizacja wojskowo-terrorystyczna b. który tak oto sformulowal swe zadania: Bieg rewolucyjnego procesu dziejowego zmusi klas.dzynarodówki czyli w Moskwie! . municypalnej itd.. odpowiadali niezmiennie przywódcy bialej ar Kl. wojskowà. z granicami kontyne ntu Starego Âwiata. statutów i manifestów dysponowaç b. w miejscu obrad Mi.dzynarodówk. Rezolucja Kongresu w sprawie glównych zada Mi.dzynarodówki Komunistycznej glosila. by zabiç imperializm . sàdowej. Uchwaly przygotowane pod bezpoÊrednim nadzorem Lenina staly si. zbrojne rami. Tote drugi kongres Mi. Nie handlujemy Rosjà ii wybierajàc nieuniknionà kl.dzynarodówki jako jednolitej. jak nale y organizowaç prac. i to doÊç energicznie. manifest do ludu prac Tak uksztaltowana mi. z narodowymi sekcjami w poszczególnych krajach. Pouczal del egatów na kolejnych posiedzeniach.dzynarodówki. robotniczà.. wzywajàcy. mo e daç gwarancj. Konsekwencjà tych zalo e bylo zorganizowanie wydzialu wojskow ego Mi.ska ruchu bialych sprzyjala planom eksportu rewolucji bolszewickiej na caly Êwi at.dzie ogromnymi Êrodkami pieni. by w sprzyjajàcej sytua cji przeszla do natarcia. by szybko zawladnàç Êwiatem: Decydujàcà metodà walki jest dla nas powstanie zbrojne. Handlowal Rosjà kto inny. Gdzie mo na bylo je zdobyç? OczywiÊcie.dzie mogl a dzialaç skutecznie. nymi. Obrady otworzyl te Lenin swymi ulubionymi slowami: Naszym celem jes t Êwiatowa rewolucja proletariacka.. i to we wszystkich dziedzinach. powinna byç przygotowana do wypelnienia ofensywnej misji na ka dym odcinku przyszlego frontu. Kongres uchwalil statut Mi. e t ylko obalenie bur uazji silà.c parlamentarnej. klasy robotniczej.. administracyjnej. a tak e rezolucji. MyÊl t. zwyci. a wi. Êwiatowej partii komunistyc znej. Armia Czerwona.pnie dzialalnoÊci Mi. Aby osiàgnàç swój cel Êwiatowa partia komunistyczna powinna opieraç si. rozwinàl nast. e w stolic rzyszlego Êwiatowego imperium proletariatu. a nast.

Gdy w Moskwie wybuchla epidemia skrofulozy. których wezwano na rejestracj. Nie robiono wyjàtku dla robotników.cy osób.dzil o obowiàzku i ogromnym zaszczyci e udzielania pomocy bratnim partiom i to pomocy nàjszerzej poj.cy (lipiec-wrzesie ) rozstrzelano pi.c stosowaç nowà metod.t ej. do miejskiego teatru. W Archangielsku po wkrocze niu czerwonych natychmiast rozstrzelano 800 oficerów. zorganizowania strajku.dzynarodówki. nakladali na nie kontrybucj. Wkrótce zacz. ala wówczas na wszystkich frontach. Za niewplacenie kontrybucji w okreÊlonym terminie (zazwyczaj w ciàgu dwóch lub trzech dni). W Piotrogrodzie w okresie trzech mi esi.powano z chorymi na tyfus.sto d omy te puszczano z dymem. On równie gl. konfiskowania wartoÊciowych przedmiotów i pieni. Wsz. które latwo przyszly. W Kronsztadzie rozstrzelano 20 lekarzy za zbyt du à popularnoÊç wÊród r W Jekatie na slawiu l 00 kolejarzy za prób. od Odessy 500 milionów. masowe egzekucje. Stolica przyszlego imperium musiala byç 27 . którzy slu yli u gen. Haracz ten przy jmowano w zlotych monetach i sztabkach zlota. e rosyjska partia komunistyczna uznala za swój zaszczytny obowiàzek przychylenie si. w bi uterii. Na przyklad od Kijowa za àdano 400 milionów zlotych bli.ç tysi. drugà od Zinowiewa. Wtórowal mu Zinowiew.dowych komplementów.kszoÊç miala wlasne domy na przedmieÊciach) tak e wywracano wszystko do góry nogami. Millera. chorych natychmiast rozstrzeliwano. ju uiszczono. Oslawiony Michail Kiedrow osobiÊcie kierowal zatopie niem dwóch barek z 1200 oficerami. potem cz. W Kijowie w ciàgu jednego dnia zamordowano dwa tysiàce bylych oficerów. Zacz.dzie odbywaly si. Lenin z niezwyklà u niego d obrotliwoÊcià odpisal.ly tam przybywaç tr ansporty oficerów i kozaków wzi. Identycznie post. W Iwanowie-Wozniesie sku pod groêbà kar Êmierci rejonowy komisariat wojskowy nakazal mieszka com oddaç maszyny do szycia (i). Gdy czerwoni zdobywali miasto. Pierwszà od Lenina. jeszcze bardziej gorliwy w prawieniu urz. do rosyjskiej partii komunistycznej z wnioskiem. I) Armia Czerwona zwyci. gdzi e równie budowano w poÊpiechu pierwsze w Rosji obozy Êmierci. od Charkowa Bóg raczy wiedzieç dlaczego zaledwie 100 milionów. w n Pieniàdze. w wysokoÊci proporcjonalnej do iloÊci mieszka ców i ich zasobnoÊci. do proÊby komi tetu wykonawczego. Zgodnie z tajnym rozkazem chorych na syfilis szukali i likwidowali czekiÊci . Gdy kontrybucj. kamieniach szlachetnych. we wszystkich domach przeprowadzano rewizje. gro ono rozstrzelaniem co piàtego mie szka ca. je ców rozstrzeliwano w pobli u Cholmogorów.Kongres postanowil zwróciç si.dzie mo liwa!). by ajbli szym czasie zechciala finansowaç dzialalnoÊç komitetu wykonawczego Mi. W i ch domach (a wi.dzynarodówki nat chmiast otrzymal dwie yczliwe odpowiedzi. Komitet wykonawczy Mi.dzy. czasami w dzielach sztuki .to wi.tych do niewoli na poludniu kraju. jaka tylko b. równie latwo pójdà.

e nawet wszechÊwi atowa czeka . jakiego nie znala dotàd ludzkoÊç?! basador USA w Petersburgu . wydawalo Leninowi. gdy ta po prostu nie istniala. organizowano strajki. jak obecnie. Wódz.bami. e ma do czynienia z krwawym. który jego niemowl. nie bylo te . Jednak przepisy ameryka skie pozwalaly na lokowanie powa niejszych wkladów w tamtejszych bankach jedynie pot. uskrzydlony tym odkryciem zaczàl radoÊnie kopaç grób imperializmowi. To daleki kraj i jak na razie nie wchodzi w plany Lenina. skupywano nieruchomoÊci. Wszeche uropejska rewolucja proletariacka dojrzewala.li si. Banki szwajcarskie. W przeciwie stwie do banków szwajcarskich. komunistyczne gazety i czasopisma.dzynarodówki tworzàc w krajac h calej Europy bojowe oddzialy proletariatu . Niekorzystna pod tym wzgl.dzynarodowego Funduszu Walutowego . Ameryka natomiast zawsze byla Amerykà. mówiàc zwyczajnie ciulaniem i lichwiarstwem. ne zakladano firmy i spólki akcyjne. w dodatku akceptowanym przez agendy rzàdo we.c na lokat. Gruszek w popiele nie zasypial równie wydzial wojskowy Mi. Nie funkcjonowaly w ramach gospodarki Êwiato wej. nieludzkim re ymem. rodzil.dzy. inaczej ni dz zajmowaly si. ani tym bardziej rzàdzone przez lajdaków i zdrajców Niemcy. szukajàc choçby tysiàc lat. w bankach S tanów Zjednoczonych Ameryki.cy krzyk uznal pochopnie za przedÊmiertny j.ly na wykrwaw ionà podczas wojny Europ. Zdecydowano si. wieszczàce rychlà zaglad. marginalne poczàtkowo nurty. zawsze trzymajàcymi j. W razie pilnej potrzeby mo na bylo ot rzymaç uzbrojenie za darmo w ka dej ambasadzie sowieckiej lub sowieckim przedstawicielstwie handlowym.zyk za z. Zaopatrywano je w mundury i bro . fikcyjne i prawdziwe. DzialalnoÊç majàca na celu obrócenie Europy w pola bitewne wyniszczajàcej wojn y domowej (co byloby tak mile sercu bolszewików) làczyla si. a nawet akty sabota u. Êwiatowych powiàza gospodarczych. a tym bardziej Rosji. nie nadawaly si. a w szczególnoÊci finansowych. rzetelnie do roboty. w rodzaju faszyzmu i nazizmu. Jak tajfun run. z koniecznoÊcià jak najszybszego ulokowania w bezpiecznym miejscu zrabowanych w Rosji zasobów zlota. cywilizacji europejskiej. co racz ej sercem. Szwajcaria i Szwecja. z tej zatrutej siejby najrozmaitsze uboczne. Kontakty zawodowe z czolowymi fi nansistami USA bylyby te zdecydowanie przyjemniejsze od stycznoÊci z niepokaênymi. prok urentami ze Szwajcarii.tnastowiecznej Europy. Za przywiezione z dawnej stolicy carów kolosalne sumy pieni.dem byla zwlaszcza Szwajcaria. wi. w których jeszcze nie bylo Mi. Nie rozumiala dziewi.k. Imperializm dopiero si. Mowa tu o czasach. nym partnerom gospodarczym firm ameryka skich.sterylna. jak to si. W rezultacie sam wpadl do wykopu wraz ze swà niedorzecznà naukà . miala bowiem dobr ze przemyÊlany plan ewakuacji zawartoÊci skrytek bankowych do tak kunsztownie ukrytych alpejskich schowków. Powróciwszy z Moskwy przedstawiciele bratnich partii wzi. nigdy by ich nie odnalazla. banki w USA byly nie tyle przechowalniami pieni. korumpowano polityków. Rodzily si. Czy mogla pojàç. pompujàcym zloto do arterii gospodarki narodowej. a nie umieral. do tego celu.

W paêdzierniku 1918 roku Lenin wyslal do prezydenta Wilsona not. We wrzeÊniu 1918 roku ameryka ski ko sul w Moskwie D. Poole skladal kilkakrotnie oficjalne protesty przeciwko masowym egzekucjom.cia aliantów na teren Rosji . próbujàc be z skutku wyjaÊniç.ce Churchilla Lenin skierowal odpowiedê na te protesty. by drogà pertrak 28 . e robotnicy i chlopi rosyjscy nie pragnà niczego poza wlasnym szcz. Na r. Nie zdajàc sobie sprawy z kim ma do czynienia. adczy to raczej o post.dzy narodami.trzne sprawy Rosji . jednak wtràcaç w wewn. Poparli go przedstawiciele kilku pa stw neutralnych.pujàcej schizofrenii ni o genialnym. Prezydent Wilson nie chcial si.kszoÊç z jego 14 punktów pokojowe go programu niemal doslownie powtarza program robotników i chlopów rosyjskich. W odpowiedzi na to prezydent Wilson zaproponowal zwolanie konferencji pokojowej stron walczàcych w Rosji. wyrazil nadziej.dzynarodowych gangsterów .dzy narodami budowaç na odebraniu kapitalu kapitalistom wszystkich krajów . zdaniem Lenina. w wewn.Êciem i braterstwem mi. towarzyszyla inna wypowiedê. co stalo si. stawy sojuszu mi. dokument. który podziwiali pochlebcy i hagiografowie Lenina. by pod Niemal natychmiast po tej absurdalnej nocie Lenin Êle do Wilsona uni onà epistol. pokojowej wspólpracy i braterstwa. We wspomnianej epistole Lenin zapewnial Wilsona.tkim umyÊle . e kontynuowanie walki z bolszewikami oraz interwencja mogà staç si. w Rosji. wykazaç. sporzàdzonemu przeze dokum entowi bàdê listowi.David Francis. który ju w 1917 roku ocenil trafnie to. jest za granicà przesadnie wyolbrz ymiany i nieprawidlowo rozumiany to tylko bezpoÊredni skutek wtargni.. W owym czasie niemal ka dej wypowiedzi wodza proletariatu. bàdê list o odmiennej bàdê nawet skrajnie przeciwstawnej treÊci. przyczynà calkowitego unicestwienia rosyj skiej bur uazji przez doprowadzone do rozpaczy masy ludowe . slal d o Departamentu Stanu bezskutecznie depesze z àdaniem interwencji w celu zlikwidowania krwawej tyranii mi. Wódz dal równie do zroz enia. e w ciàgu 75 lat historycy sowieccy onglowali nieustannie cytatami z Lenina. uznajàc je za niedopuszc zalnà ingerencj. Czerwony terror. przyjaznej. w k tórej wyra a wol. niektóry ch krajów w celu zniewolenia mas pracujàcych . z propozycjà. znacznie bardziej rozbudowany i da lej idàcy ni plan ameryka skiego prezydenta. e bolszewicy i biali zasiàdà raze m przy stole obrad. gi. które z nich najpelniej odzwierciedlajà genialne zamysly wodza Êwiatowego proletariatu .c dziwnego. e wi. a to przecie nikomu nie zagra a. Nic wi. który.. Przy okazji miotal gromy na terror. Lenin staral si.trzne sprawy Rosji . rzekomo stosowany przez bur uazj.

Martens podawal si. Chocia Stany Zjednoczone Ameryki nie utrzymywaly jeszcze z Rosjà Sowieckà kontaktów dyplomatycznych. W zako czeniu memorandum Martens ujawnial prawdziwy cel swego przyjazdu do USA. z tego nie wyszlo. niezwykle inteligentnymi ludêmi. Zgodnie z przepisami powa niejszà lokatà zagranicznà byloby ju pi. Zapewnial. W Piotrogrodzie i Moskwi e panuje porzàdek. zaÊ tyczy glodu samo mówienie o czymÊ takim jest Êmieszne (No pewno!).tacji dojÊç do ugody. Stwierdzal mianowicie. na jego bajeczki. w Rosji. w ameryka skim systemie bankowym. i wywiózl do Ameryki. a w opublikowanym z opóênieniem komunikacie podkreÊlal. e w Rosji rzàd podlega kontroli i jest odpowiedzialny przed calym narodem.dnika z Departam entu Stanu. rzàdu sowieckiego i doradza nàjwy sz ontaktach z osobnikami. Popijajàc martini i jedzàc wspanialà rosyjskà czekolad. dlugo nie reagowa l. które zaserwowano mu wraz z lampkà wina i czekoladà.c do wiedzieç si. Nic. a 90% doroslych obywateli Rosji posiada wszelkie prawa polityczne. tymczasem proponowano a dwieÊcie! (W przeliczeniu na dzisiejszà wartoÊç wynosi to okolo czterech mi liardów dolarów). Sekretarz stanu Lansing mial wystarczajàco du o zdrowego rozsàdku. pracà spolecznie u yte cznà. co wlaÊciwie dzieje si. Chciano wplaciç 200 milionów dolarów tylko po to. Wszystkie warstwy ludnoÊci pragnà zajmowaç si. urz. Tote w swym sprawozdaniu dla Departamentu Stanu Bullit z ufnoÊcià powtórzyl bujdy na resorach.ç m dolarów. . Departament Stanu sceptycznie potraktowal Martensa wraz z jego memorandum. e rzàd rosyjski gotów jest niezwlocznie ulokowaç w bankach USA 2 00 milionów dolarów w zlocie jako zaliczk. Co si.dzil tam tydzie . Polecono mu nawiàzaç bezpoÊredni kontakt z przywódcami bolszewickimi. z Leninem. Bullit przybyl do Moskwy w marcu 1919 roku i sp. cz lonek partii bolszewickiej od 1893 roku. by natychmiast wysl aç te brednie do archiwum. Partia komunistyczna jest silna politycznie i moralnie. o sy tuacji politycznej i gospodarczej Rosji . w którym wyjaÊnil cele swej misji. a nast. obywatelskie i wywiera bezpoÊre dni wplyw na rzàdzenie pa stwem.. rzecz jasna. odbyl dlugà i przyjaznà rozmow. Bullita zaÊ na emerytur. otwo rzyl biuro i wyslal do Departamentu Stanu obszerne memorandum. Wydali mu si. Osiàgni.pnie przygotowaç szczególowà informacj.to ielkie sukcesy na polu oÊwiaty. nie ma tam w ogóle terroru. w Nowym Jorku niczym diabel z pudelka wyskoczyl niejaki Ludwik Martens jedna z nàjbardziej ponurych kreatur z otoczenia Lenina. Kupil dom. której kilka kilogramów wraz z dwoma futerkami gronostaja otrzymal na pamiàtk. by nie naruszajàc federalnego prawa US A umocniç si. Wyslal do Moskwy Williama Bullita. którzy podajà si. Wilson postanowil wi. Cziczerinem oraz Litwinowem. za przedstawiciela Federacji Rosyjskiej w USA . . Podczas gdy Bullit popijal z Leninem martini i nabieral si. na zakup pierwszej partii towarów . od naocznego Êwiadka. e rzàd USA nie uznaje tzw. cywilizowanymi w najlepszym znaczeniu tego slowa . za przedstawicieli rzàdu bolszewickiego .

Stanów Zjednoczonych. j ak to si. czlowiek nie w ciemi. chleb z niejednego pieca. Ludwik Karol Martens Niemiec z pochodzenia i obywatel niemiecki. Zwracamy si.dzynarodówka komunistyczna to sztab generalny tej wojny domowej i Êwiatowej rewolucji. W styczniu 1919 roku. lecz uwa ajcie kto wie. Robotnicy Ameryki! wzywaly ulotki. Ów komunikat oficjalny nie speszyl samozwa czego leninowsk iego posla. w walk. róbcie. nawiàzania kontaktów z Amerykà. Odzyskal wolnoÊç z osobistego rozkazu Lenina. w biurze przedstawicielstwa sowieckiego. by podkreÊlaç szczególnà wol. robotnicy Ameryki. chlopaki. lecz nie zarzucil kontaktów z rodakami... dawaç im priorytet przed innymi cudzoziemcami . Gotowi jesteÊmy udzielaç Am m wszelkich koncesji ekonomicznych. e bolszewicy sà jak najdalsi od wtràcania si. rzàd USA wcià jeszcze za pelnoprawnego przedstawiciela Rosji uznawal ambasadora B. Mart ens zostal aresztowany przez czek. Przed rewolucjà dwukrotnie byl aresztowany i wydalony z Rosji do Niemiec za organi zowanie rozruchów w fabrykach rosyjskich. lecz nie zapomini ano przy tym o wlasnych rzeczywistych celach. Próbowano za pomocà pieni. mimo nieuznania jego statusu dyplomatycznego. podejrzewano go te o szpiegostwo.Innymi slowy. Nawiasem mówiàc. Moskwa ponaglala g 27 maja 1919 roku Martens otrzymal telegram od Litwinowa. Wrócil do Rosji wraz z Leninem w kwietniu 19l7 ro ku. z Amerykà. po uznaniu socjalistów niemieckich za zdrajców . kierujàcego podobnà operacjà w Anglii. W USA. co chcecie. Tylko wasze 29 . Gdy jednak poli cja przeprowadzila rewizj. który nazwal go absolutnie niezawodnym towarzyszem ..dzy i koncesji zyskaç sympati. znalazla tam stosy ulotek o jednoznacznej treÊci. mówi. i o maly wlos nie rozstrzelany. Nie zaniedbywaliÊmy najmniejszej okazji.. bity. by przekonaç wladze ameryka skie o pokojowych intencjach rzàdu sowieckiego. Lokowal pieniàdze i zlo yl zamówienia na làcznà kwot. zbrojnà o wladz. mo e typki z Moskw y to oszuÊci. Mi. Martens pertraktowal z licz nymi bankami i firmami. Oto zasadnicza treÊç tego dokumentu: Istotnà cechà naszej polityki zagranicznej w minionym roku bylo dà enie do zbli enia z Amerykà. Podejmowano wi. Walka robotników z imperializmem jest wojnà domow a przeobra a si. Utrzymywal. Martens wylazil ze skóry.trzne USA. do was. bowiem wasze zadanie jest dla rewolucji Êw iatowej najwa niejsze.c niemal rozpaczliwe próby. okolo 8 miliardów dolarów. zwiàzaç si . w sprawy wewn. by przed planowanà inwazjà na Europ. jadal. Ba chmietiewa mianowanego przez rzàd Aleksandra Kiere skiego..

by z dumà oÊwiadczyç: W obecnym czasie cel nasz zwyci. nader interesujàcych dokumentów finansowych. Hitler równie szczerze okreÊl il swój cel: Nie uwalniamy Rosji od re ymu bolszewickiego.. Ale ju teraz mo emy stwierdziç z absolutnà pewnoÊcià: nawet gdy Lenin i jego kompani wyglaszajà wojownic e oracje o Êwiatowej rewolucji bolszewickiej i nieuniknionym krachu kapitalizmu.dzil w USA nie mal dwa lata i wykonal co najmniej jednà istotnà cz. przekonany. którà Martens lekkomyÊlnie przec howywal w przedstawicielstwie .zwyci. wyst. Re ym okupacyjny. tam zostaly odci. od hitlerow skiej okupacji chyba tylko znacznie . którà znaleziono uniego podcz s aresztowania. wprowadzony w podbitej Rosji przez Lenina. Gdy robotnicy Stanów Zjednoczonych i Ameryki Laci skiej obalà imperializm ameryka ski naj silniejszy i najbardziej okrutn y na kuli ziemskiej ostatni bastion mi. Resztki Bialej Armii wycofal y si. tote ich kl. 1921 r. ).dzynarodówki . e ma prawo do immunitetu dyplomatycznego (choç nigdy nie mial statusu d yplomaty) wladze USA znalazly jeszcze wiele innych. 1) Re ym okupacyjny. jaki wzniesiono ku czci Lincolna (Samozwa czy ambasador wydalony z USA. Wynikalo z nich. e przedst awiciel Moskwy byl w gruncie rzeczy tylko poÊrednikiem mi. Sprawiedliwiej by bylo.dzynarodowego kapitalizmu b. ty. by przemieÊciç ogromne Êrodki finansowe spod kontro rosyjskiej pod kontrol. Lenin mial uzasadnione praw o.Êç zadania. ludzie ci. Bol szewicy nawiàzali wówczas liczne kontakty z ameryka skimi bankami. a równoczeÊnie nasze zadanie! .). banków europejskich i ameryka skich. utworzy li te spólki (naturalnie za poÊrednictwem podstawionych osób.stwa rewolucji na calym Êwiecie. Pan Ludwik Martens zostal wydalony ze Stanów Zjednoczonych.ki liberalnym przepisom USA). Nieuznawany oficjalnie przedstawiciel sowieckiej Rosji Martens sp. To wasze. Prócz owej kartoteki. Niewykluczone pisala New York Herald Tribune e rewolucja bolszewicka w Rosji jest w gruncie rzeczy gigantycznà operacjà finansowà zmierzajàcà ku temu.ska byla tylko kwestià czasu.pujàc przed dowódcami grup armijnych. Tymczasem w Rosji bieg wydarze sprzyjal bolszewikom. 24. Rzeczywisty powód takich dziala znany jest zapewne tylko na Kremlu. Martensa wydalono z USA. by na dlugie lata zapewniç dynamiczny rozwój naszej gospodarki. We wrzeÊniu 1941.dzy bankami Europy i Ameryki. a niektóre z nich po prostu kupili. na Krym. Zalo ono wiele p rokomunistycznych gazet oraz utworzono dwie ameryka skie partie komunistyczne (po pewnym czasie zjednoczyly si. My jà zdobywamy. jej rozkwit i stabilnoÊç do lara. Kartoteka agentów Mi. robià wszystko. pozwolila wladzom ameryka skim zatrzymaç 249 osób i wydaliç je z USA jako niepo àdanych cudzoziemców zano ich na statek i deportowano do Rosji. Z niestabilnej Europy do banków USA przepompowal mnóstwo zlota.te od strony làdu. jaki wprowadzimy. gdyby zbudowano mu pomnik co najm niej taki. byç mo e nie zdajàc sobie z tego sprawy. co bylo mo liwe dzi. gwarancjà ostatecznego zwyci. I.dzie to decydujàcà fazà rewolucji Êwiatowej.stwo stanie si. w inien byç jak najsurowszy 1). ró nil si.stwo i stlumienie oporu zostal w zasadzie osiàgni. Bolszewicy zdobyli Rosj.

czlonka tej rodziny.. Stra nicy zajmujà miejsce poÊrednie mi.Êciej stosowaç kar. jeÊli nie oddadzà broni. uda si. Nale y wykryç.. którzy ukrywajà bro . Rodzina. zdobyç. którzy odmawiajà podania nazwiska. na miejscu bez sàdu. Aby wychowaç stra ników niezb. Plato n nazywal to pa stwem idealnym . dlatego ka dy dodatkowy pud zbo a powinien byç oddany pa stwu. 7. e nale y cz. bo nikomu nie przychodzilo wczeÊniej do glowy.) podlega aresztowi i zeslaniu. w domu której ukryl si. Nie wymyÊlono nic prócz socjalis ycznej utopii Platona sprzed dwóch tysi. Êmierci rozstrz e . Zbo e powinni oddawaç bezplatnie. Wszechrosyjski ego Centralnego Komitetu Wykonawczego z II czerwca 1921 r. Wszystkie osoby. Dowiodly one. na uchwal.dà zrównane z ziemià. jak jedynie zdolne do takiej ws y (!) czyli wlaÊciwie ka dego. Obywateli. jej mienie zaÊ konfiskacie. Co dalej? Jakie budowaç pa stwo? W gruncie rzeczy nikt o tym nie myÊlal.dne sà mity. Chlopów. rozstrzeliwuje si.. pozostawiony przez nià dom nale y spaliç. gdy tak utrzymywal. Latwo powiedzieç: mo nopol zbo owy pouczal Lenin ale trzeba pami.cy lat: elita stra nicy niewolnicy. Mial zresztà racj. mogà wejÊç do elity lub stoczyç si. powolujàcy si. nale y zapoznaç z rozkazem o braniu zakladników i rozstrz waç tych e. Potwierdzajà to niedawne prób y zbudowania pa stwa idealnego w postaci socjalizmu... jej mienie skonfiskowane. e Rosj. stawiaç opór LB. b. Doroslego pracownika. w teoretycznych kwestiach prawnych Lenin pisal do ludowego komisarza sprawiedliwoÊci Dymitra Kurskiego: Sàdz. narazil bolszewikom. W razie ucieczki rodziny bandyty. 5.. 2.wi. Inny rozkaz: Stanice i wsie. a sobie zostawiaç resztki.cej czasie wypowiadàjàc si. Z chlopami wszystko bylo ju jasne.taç. co to znaczy. na miejscu bez sàd u. Na kolejny siew otrzymajà przydzial ziarna z magazynów pa stwowych. gdzie si. który oÊmielil si.dà natychmiast rozstrzelane .. e wszelkie nadwy ki zbo a sà wl snoÊcià pa stwa. Trzeba. A zatem Rosja zostala zdobyta. objàç tà karà zarówno osoby wspólpracujàce z wrogiem. 6. bandyta (czyli ograbiony chlop. do poziomu niewolników. kto si.kszym okrucie stwem. W tym samym mniej wi.. 3.d elità a niewolnikami. czy dostatec znie gorliwie pelnià slu b. staro ytny filozof. rozstrzeliwuje si. Rozkaz ten nale y realizowaç surowo i bez litoÊci.: 1. które okazaly bandytom pomoc. niewolnicy nic nie mogà wiedzieç o elicie i tak dalej. by nie umrzeç z glodu. e socjalizm mo e istnieç jedynie w pa stwie o syste mie niewolniczym. Oto jeden z rozkazów. jak sàdzil wódz. cala dorosla ludnoÊç rozstrzelana. Wszystko zale y od tego. które krywajà bialych i zielonych b. ten pud zna duje i dostarczyç go pa 30 . Znaczy mianowicie to.

zorgani zowanà w pulki i bataliony.dziemy rzàdziç wszystkimi rami pracy! Co . Nale alo prze cie karmiç nie tylko elit. Glodujàc i harujàc w fabrykach.. Bumelantów (tak w j. e cz. e samo ycie wyka e jej slusznoÊç. Nie u pieral si.dzy nim a Leninem istnialy w tej kwestii jakieÊ ró nice zda . w przeciwnym razie nic si. Sàdzil. na kruchej podstawie traktatu wersalskiego. nie uda. stawiaç pod Êcianà bez sàdu.zyku bols azywano strajkujàcych robotników) nale y. mial on dla bolszewików wartoÊç wyraênie podrz.Êciej trzeba stosowaç rozstrzeliwanie. Tr i proponowal. D o Armii Czerwonej trzeba przyciàgaç mi. Po ostatecznym zwyci. Autorem projektu byl ponoç Lew Trock i. t. dopóki b. nadszedl czas. by potem dzieliç je wedle wlasnego uznania. I chocia caly ten plan konsekwentnie i bezlitoÊnie realizowano. W armii tej miala obowiàzywaç niezwykle surowa dyscyplina wojskowa.Êcia którego rzekomo dzialala. Dokonujàc takiego podzialu prognozowal wódz proletariatu b. Lenin nat omiast.. by st worzyç sztab generalny Mi. jak to obrazowo ujàl Lenin. ws yscy. JeÊli mi.dà mieli co jeÊç dopóty. zresztà. szcz. by wobec olnierzy armii pracy poprzestaç na wojskowej dyscyplinie i karach za wykroczenia. W tej kwestii zgadzali si. pomysl. kiwajàc màdrze glowà. e wszystko to na dlugo przed nim wy myÊlil Platon. by forsowaç na sil.cej czasie pisal przecie Lenin do narkoma sprawiedliwoÊci Dymitra Kurskiego. Zamiast tego zrodzil si. twierdzil wówczas Lenin. Ale co poczàç z robotnikami? proletariatem. kiedy wreszcie wszystk o zostanie podzielone po równu . by robotnicy tworzyli tzw. opini.Êciej rozstrzeliwaç wrogów rewolucji.dà p Bolszewicy chcieli koniecznie dysponowaç calym zapasem zbo a. nie mo na by odmówiç Leninowi geniuszu..stwo nad bur uazyjnymi pa stwami calego Êwiata. zapewni to zwyci. Gdy Rosja zostala podbita. gdyby nie fakt. pouczal. by.taç. miala zainaugurowaç pierwszy etap rewolucji Êwiato wej. Polska to jedynie most na drodze Armii Czerwonej do Europy! Przejdziemy przez ten most. umierajàc na tyfus. ginàc w ogniu terroru i wojny domowej proletariusze czekali. rzecz jasna. lecz i niewolników.dzynarodówki. Zabierajàc po raz pierwszy glos na temat strategii militarnej przyszly marszalek sowiecki proponowal. Niewolnicy zaÊ musieli pami. pracy. bolszewicka banda i w imi. jej blyskawiczny odwrót (Jakie to przykre! Prze cie konnica Gaja wkroczyla ju na ziemie niemieckie!) niczym zimny prysznic ochlodzila rozpalone lby awanturników z . to zapewne niewielkie. e trzeba cz. W tym samym mniej wi. Bandycka i nieludzka dyktatura ywnoÊciowa nie byla celem samym w sobie.. Kl..ska Armii Czerwonej pod Warszawà. by nieÊç wspar cie proletariatowi Niemiec! Dowódca wojsk sowieckich Michail Tuchaczewski wyslal wówczas slynny list do Zinowiew a. Równowaga sil europejskich.stwu. polaskot aç Europ. Jeszcze tylko kilka dni zwyci. armi.skiego natarcia Armii Czerwonej prognozowal w bojo wym ferworze wódz proletariatu a nie tylko Warszawa zostanie zdobyta (co zresztà nie jest zbyt wa ne).dzynarodowy proletariat. Zatem co robiç z chlopstwem ju wiedziano. dotyczàce szczególów. e b. lecz legnie w gruz ach traktat wersalski. pod który podszywala si. bagnetem! Inwazja Armii Czerwonej na Polsk. opiera si.stwie nad Polskà sztab ten opracowalby plan inwazji na Europ.dnà.

Dzi.gry.cy chlopów i robotników chwycilo za bro ! Zj owsta ców tambowskich oglosil kl. Powstanie ogarn.dzynarodowà. làcznie z Tobolski em. do owianego legendà chlopskiego bialego przywódcy Nestora Mach no. Przez I ewsk przetoczyl si. z miejscowymi chlopami-powsta cami oglosila Republik. Dezercja i uchylanie si. a w niektórych regionach dochodzily nawet do 90%. sowietów i za àdal nowych wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego. od sl u by si. chlopów utworzylo armi. Po Êmierci Wakulinajego nast. 40 tysi. Powstanie Grigoriewa odegralo wi. by przywróciç tam zbrodniczy re ym Beli Kuna. wszcz. Sformowano wówczas trzydziestotysi. strajk powszechny. GloÊne bylo powstanie Grigoriewa na Ukrainie.tnie 20% stanów osobowych. 250 tysi. ludzi. zlo ona glównie z tulskich chlopów .lo 20 powiatów. W samych tylko lasach guberni centralnych wal.galy przeci.ki ich zbrojnemu oporowi nie udalo si. 31 . czerwonoarmistów.lo caly obszar Powol a i przetrwalo Êmierç o Sapo nikowa. Ludowà. Na Armi.la bunt na Bialorusi i polàczywszy si. inny czerwony dowódca Wakulin stanàl na czele buntu.Kremla.sk. ludowà bez komunistów. Dowództwo po nim objàl Sierow. mi.c rol. Mial jeszcze wiele roboty w okupowanym kraju. ludowà. przeci. likwidacji kontyngentów i za przestania konfiskat chlopskiego mienia. Robotnicy wysun. W styczniu 1921 roku dowódca czerwonej brygady Maslak zdezerterowal wr az ze swà jednostkà nale àcà do l Armii Konnej i przylàczyl si. W kraju rozgorzal ogie antybolszewickich powsta . Czerwonà coraz mniej mo na blo liczyç. który wybuchl n ad Donem. Brygada piechoty. bez ro zstrzeliwania i rabowania . W lipcu 1920 roku czerwony dowódca Sapo nikow poderwal do buntu wlasny oddzial liczàcy 2.li. Tambowskà i cz.cy uzbrojonych dezerterów. 13 sierpnia 1920 roku wybuchl gloÊn y bunt Antonowa: ogarnàl guberni.lo wszystkie szlaki komunikacyjne i zdobylo kilka miast. na W.Êç sàsiednich regionów. który stawial opór zbrojny a do stycznia 1922 roku.pca Popow do marca 1921 roku walczyl przeciwko bolszewikom na czele silnej formacji kawaleryjskiej liczàcej 6 tys.7 tys. W grudniu 1920 r. Buntownicy mieli nawet wlasnà artyleri . i pociàgi pancerne.cz nà I ewskà Armi.salo si. Huk fortecznych dwunastocalówek zbuntowanego Kronsztadu raz na zawsze pogrzebal oblàka czy leninowski plan panowania nad Êwiatem. 60 tys. Armii Czerwonej wtargnàç przez Rumuni. wyraênie chlopskie àdania: domagali si. W styczniu 1921 roku powstanie w Zachodniej Syberii ogarn. o dziwo. Bela Kun uc iekl z powrotem do Moskwy.

Polityka NE P-u wymowniej ni jakiekolwiek inne Êwiadectwo dowodzi.tach slu ylo jeszcze wielu dowódców. wpadl w panik. Flota bez oficerów nie mo e si. z przedrewolucyjnych szkól morskich.. e w owym czasie Lenin byl przera ony i rozczarowany. przemyÊlany plan rewolucji Êwiatowej równie nigdy nie istnial. Marynarze tamtejszej bazy wojennej otworzyli ogie ze 135 ci. e nikt z tych zbrodniczych awanturników nigdy. zwlaszcza poruczników i miczmanów wywodzàcych si. Klarowny plan opanowania Êwiata obmyÊli z czasem i zacznie skutecznie wcielaç w ycie Stalin. Tagancewa. opowi adali si. tote na okr.. choç nie brali w nim udzialu. lufy dzial zamiast tuby.kszoÊci uciekli przez skutà lodem zatok. Wszystko wskazuje. Nowà Polityk. jej naród i kultur.. mówi uszyto spraw. wlaÊciwie przypadkowo. bowiem calà t. W trakcie decydujàcej narady podobno zawolal: DoÊç tego! DoÊç tego. na obraz i podobie stwo które go Stalin wymodelowal póêniej swe imperium). 15 marca 1921 roku wyznal. e lada chwila wszystko mo e z tego powodu runàç. Wszystko bylo improwizacjà w mar szu. spraw. Oficerowie. jedynie Lenin byl Êwiadom. Motywacja ich dziala byla jednoznaczna zlupiç i unicestwiç Rosj. Ku przera eniu czystych komunistów (nale al do nich i Bucharin) Lenin mial odwag. jaki m ten glos go napelnil. kich dzial fortecznych oraz z okr. jak niepewne jest polo enie jego bandy. Wyrazisty. którzy uczestniczyli w buncie. e flota do niczego nie jest republi . obyç. ani te póêniej nie stworzyl planu funkcjonowania pa stwa (poza kopià schematu Platona. który zmuszal chlopów do oddawania pod groêbà Êmierci wszystkich ich zapasów zbo a. w wi. uniemo liwià jego realizacj.. grubymi niçmi jak to si. Taka wlaÊnie (ni e tylko ten przyklad to potwierdza) byla azjatycka mÊciwoÊç Lenina. Gdy Lenin zrozumial. Dopro wadzilo to do nasilenia terroru. Cynik Trocki trafnie ironizowal. ka dy na swój sposób. nawzajem. OÊwiadczyl on wówczas. e podczas kronsztadzkiego buntu bolszewicy omal nie utracili wladzy. e podczas gdy czolowi bolszewicy. do Finlandii. prrrrr! Zawracaç! Zmusil wówczas swych konfratrów do wprowadzenia zamiast totalnej rekwizycji podatku w naturze. cymbaly. ani przed 191 7 rokiem. Zginie rozstrzelany za udzial w tym rzekomym spisku poeta Mikolaj Gumilow. Byla to zemsta za powstanie kronsztadzkie. by pr oklamowaç NEP i na tej drodze uratowaç parti. stadnie za skrajnie pojmowanym komunizmem wojennym. Zdaniem Bucharina. W szystkich ich aresztowano niemal tego samego dnia. Lenin istotnie uslyszal glos kronsztadzkich marynarzy i nie kryl przera enia.dzil sobie z Leninem wykorzystujàc. bolszewickà. a podly chlop pourywa bolszewikom lby. e w Kronsztadzie ch lop pogaw. licytujàc si. Ekonomicznà (NEP).Kulminacjà ruchu antybolszewickiego tych lat bylo powstanie w Kronsztadzie w marcu 1921 roku.tów liniowy ch do bolszewickich celów wojskowych na morzu i pobliskim wybrze u. Hitler i Roosvelt.. Stra ch oraz instynkt samozachowawczy podpowiedzialy mu jedyne racjonalne rozwiàzanie tzw. W Piotrogrodzie pospiesznie. na plaszczyênie teorii broszurka ta byla tragicznie nieudolna. by go wódz uslyszal. Bucharin wspominal. zmontowano by wymordowaç ocalalych jeszcze oficerów marynarki.. o czym napisal w okolicznoÊciowej broszurce.

byl parawanem. Caly Bulwar Historyczny byl ozdobiony bujajàcymi si. Ich dowódca. w powietrzu trupami. Balaklawie i Kerczu. Wówczas pojawil si. Mordowanych wrzucano do Êredniowiecznych studni. na Prospekcie Nachimowa. Wkrótce po tym zacz. barki z oficerami holowano na morze i zatapiano. by komuÊ z oficerów zwrócono wolnoÊç za wykup zlotem lub walutà. A co robili Bela Kun i Ziemlaczka? Znane sà relacje Êwiadczàce. do roli wdowy po Leninie.dzynarodowego Czerwonego Krzy a. tam ucieki nier z W. Mówiàc o przedsi. e pod wzgl.cej egzekucji b lo w Sewastopolu. na wietrze na wpól ubrani.dne na Krymie. którà póêniej by osadziç zbyt natr.tami na r.ly si.kach. Korzystano w tym celu z latar . Nale y go szybko podciàgnàç do ogólnego rewolucyjnego poziomu Rosji. Tysiàce ludzi.ciu miasta przez bolszewików figurowalo 8364 nazwisk.in. zamordowanych. nie zwracajàc uwagi na flagi Mi. zapelnily. naturalnie.pnie. Dokony wano masych egzekucji tak e przez powieszenie. budowanych przez kolonistów z Genui . Oficerów wieszano zawsze w mundurach i z naramiennikami. jej hobby. od rejestracji oficerów. mogà jà zastàpiç oddzialy czekistów 1). e prospekt Nachimowa byl doslownie obwieszony trupam i oficerów. 30 listopada ogloszono kolejnà list. Mo e kogoÊ wypuszczono. poniewa sprzyjala dotàd bialogwardzistom.pstwo 18 pracowników Mi. Zachowal si. Bez litoÊci rozstrzeliwano nawet kobiety z niemowl. a nie wykonywanie obowiàzków slu bowych. Terror. Jalcie.lo si. jak zawsze.. Na opublikowany ch w Sewastopolu listach osób rozstrzelanych w ciàgu pierwszego tylko tygodnia po zaj. grozilo rozstrzelanie.. Polecono nast. masowe egzekucje. pierwsza lista straconych: fi gurowalo na niej 1634 nazwisk. olnierzy i osób cywilnych. nazwiskiem Behmer. Listy rozstrzelanych w tym mieÊcie publikowano. za odmow.e sowieckiej potrzebna. Ich rodziny te mordowano . nawe t pomników. zdobytych na Krymie. pod opiekà którego general Piotr Wrangel zostawil na Krymie rannych. m. na Jekatierini skiej i na Bulwarze Nadmorskim. na wladze bolszewickie. jak i B ela Kun wcià zajmowali si. Wieszano. e owa rewolucjonistka u czestniczyla osobiÊcie w egzekucjach i torturowaniu. wysylano do lagrów zalà ków wielkiego G rozkwitàjàcych bujnie w guberni archangielskiej. Cywile huÊtali si. podliczaniem i ekspediowaniem zlota oraz kosztownoÊci.gier Bela Kun wraz ze slynnà Ziemlaczkà (Rozalià Samojlowà) tà samà. Tote podciàgano.tów Wrangla.gniarek za ukrywanie oficerów oraz za to samo przest.tnà Krupskà Stalin calkiem pow aÊciwà kandydatk. Jeden ze Êwiadków owych wydarze wspominal. To samo dzialo si.wzi. 28 listopada pojawila si. bez sàdu. Pierwszy rozkaz jaki wydal ju jako komendant sowiecki. co prawda. Tradycyjnie wszystko zacz. w tym 278 nazwiska kobiet.dem rozwoju rewolucyjnego Krym pozostaje w tyle za innymi r egionami i jest opóêniony o cale trzy lata. które uzna l za niezb. Najwi. Nie mamy informacji. Lenin stwierdzil w rozmowie z Trockim. Przera a latwoÊç. nie byli zbyt bogaci. Wykonawcami egzekucji byli. Zarówno ona. eks oficer armii kajzerowskiej. w tym 88 kobiet. drzew. na ulicy Wi elkiej Morskiej. internacjonaliÊci .: 1202 osoby. a gdy si. by daç wrogom nauczk. byl w 1918 roku niemieckim komendantem Sewastopola. z jakà ów Behmer podpisywal wyroki Êmierci. l) W listopadzie 1920 roku bialych wyparto z Krymu.dzynarodowego Czerwonego Krzy a. Oficerowie. do szpitali i mordowali wszystkich rannych.ciach. jego rozkaz nakazujàcy rozstrzelaç 25 piel. t lumaczyl ludnoÊci cywilnej. poza wyjàtkami. aresztowanych na ulicy i z miejsca. lecz na Zachodzie 32 . by wszyscy mieszka cy Krymu wypelnili ankiety dla miejscowych oddzialów czeki. poniewa pracowali przy zaladu nku odplywajàcych okr. Bolszewicy wdzierali si. kazano skaza com kopaç zbiorowe mogily. bylo to. którzy ocaleli. W Sewastopolu najpierw rozstrzelano ponad 500 robotników portowych. naturalnie. którym Frunze uroczyÊcie obi ecal amnesti. zbieraniem. e nie powinna uskar aç si.

.

zagra aly ich panowaniu. Po podziale lupów chciala zniknàç równie szybko jak si. e bylo wprost niep oj.dem myÊleç. zawizowanym równie nazwiskiem Lenina. Lenin otrzymal donos. Lenin byl zaskoczony. Przekl.k szoÊç tych ludzi nie zamierzala pozostaç dlugo w Rosji. e zlecenia te byly falszywe. nad Wolgà odnotowano przypadki kanibalizmu. zleceniem kierownika administracyjnego rady komisarzy ludowych. Lenin mial powody. jak wódz Êwiatowego proletariatu mógl yç nie tylko w ostatnich latach. Lekarze byli zdania. glównie w listach o tej samej. e z Goschranu ulatniajà si. w zasadzie powinien umrzeç ju jako dz ecko. e wraz NEP-em zako czyl si.ty NEP rozjuszyl jego wspólników. i kosztownoÊci zamordowanyc h do Moskwy.li tak dlugo..c istotnie Lenin byl czlowiekiem? Umarla Inessa Armand jedyna kobieta. Nasilala si. cale skrzynie zlota. e pr zywrócenie wolnego handlu spowoduje powrót do wladzy bialogwardzistów.. Lecz po jego rozmowie z Jurowskim nadal wywo ono z magazynów z loto i brylanty. Musimy wkrótce wróciç do rroru. zmontowali niektórzy pracownic y Goschranu ju aresztowani przez czek.te. lecz w ogóle.drowaly dwiema drogami: na Zachód (odpowiedzialny za to byl Bela Kun) i na pólnoc. zarówno politycznego jak ekonomicznego . t. Byloby wielkim bl. gdy wybuchlo powstanie kronsztadzkie. Czy wi. do Moskwy. które umo liwi nam w najbli szej przyszloÊci of ensyw. Jakby tego bylo malo.nikt taki si.. Nawet Lenin. Autorem donosu. datowanego 16 maja 1921 roku. Druga pólkula byla pokryta zwapnieniem w takim stopniu. I) Podczas sekcji zwlok Lenina lekarze stwierdzili. którzy pragn. zjawila. nie pojawil.pnie przywiózl bi uteri. to oczywiste l). którà Lenin kochal. W kraju zaczynal si. e z takim mózgiem czlowiek yç nie mógl. Brano okup. terror. to mo liwe. Ich kierowcy poslugujà si. Za ten podwójny wyczyn bohaterski nagrodzono Jurowskiego cieplà posadà w Goschranie miejscu dla bolsze wików bodaj najwa niejszym. tryumf kapitalizmu i restauracj. Jurowski sankcjonowal . a potem stawiano pod Êcian. Powtarzam ostrzegal Lenin musimy wyraênie sobie uÊwiadomiç to polityczne niebezpiecze wo. fatalnie. KosztownoÊci zaÊ w . Ziemlaczka). RównoczeÊnie uspokajal bolszewików jak mógl. a nast. zaÊ afer. Niezadowoleni byli tak e ci. w tym samym niemal dniu. byl slynny Jakow Jurowski. ten sam. e jedna z pólkul leninowskiego mózgu nie funkcjonowala od dnia jego urodzin. Dowiedzial si. arowe wywo à z magazynów pa stwowych zloto niemal i. wolal z trybuny X zjazdu. jak oka e si. by czuç si. który w lipcu 1918 roku kierowal w Jekatierinburgu zabójstwem rodziny carskiej. na szerokim froncie. Jurowski podejrzewal. Wi. wówczas. starego re ymu. choroba mózgu. i rozstrzelani w kwietniu 1921 roku. Wolny handel i gospodarka rynkowa. e jakieÊ nieznane auta ci. pozost aç królami Rosji sowieckiej. Po przeczytaniu donosu Lenin natychmiast wezwal Jurowskiego i odbyl z nim niemal trzygodzinnà rozmow. strasz liwy glód. nawet w granicach dopuszczonych przez NEP. stereotypowej treÊci: Realizujemy strategiczne wycofywanie si. do skarbca (odpowiedzialna tow.

co to wlaÊciwie znaczy? Bokij zareagowal opies zale. sà wszystkie autentyczne. Od czasu do czasu trzeba wi. e powinien dzieliç si. 33 . lecz wkrótce zaczàl mu utrudniaç kontrol. nie da . e Lenin prz eslal donos Jurowskiego wlaÊnie Bokijowi i kazal mu si. wykr. nie mial wàtpliwoÊci. znany ju nam Gleb Bokij. 3. 24 maja 1921 roku. Zresztà ju przedsi.wzi. przekonaç. epistol.. l. Nie wolno tak post. lecz na tyle drobne. szczególowo i przyslaç mi dokladne informacje. Nie wspomnial ani slowem . 2. Tylko mimochodem napomknàl Bokij przy personelu..powaç.li przed sàdem? Ilu zostalo ukaranych? Zawiadomcie mnie o otrzymaniu tego listu i o terminie wykonania polece . sam mo e si. kradzie y calkowicie wyeliminowaç si. e Jurowski. Wysma yl za to natychmias t. zdarzaly si. mówiàc lagodnie. Gdy Lenin otrzymal te wyjaÊnienia. Byla to wyraêna aluzja do Jurowskiego. do Bokija: Otrzymalem wasz telefonogram denerwowal si. o których tak podejrzliwie mówi Jurowski. lupem nie tylko ze swymi bezpoÊrednimi zwierzchnikami. a n ie coÊ takiego jak: byle spojrzenie : wyolbrzymiona sprawa . 23 maja 1921 roku informowal wodza proletariatu. kradzie y calkowicie wyeliminowaç si. Lenin wpadl we wÊciekloÊç i za àdal od Bokija wyjaÊnie . e to hoch apler.cil si. gdzie z ramienia czeki kontrolowal Gosc hran. Jakie konkretnie wprowadzono Êrodki zapobiegajàce kradzie om? Dokladnie je opiszcie . Wyliczyç wszystkie kradzie e. P o skandalu z lapówkami od wielkich ksià àt przeniesiono go do Moskwy. Ciekawe. co napisaliÊcie. rozprawa sàdowa? (IV. doÊç dziwnie. tlumaczyç. Przechowuje si. Ile razem osób tam pracuje? (ich pochodzenie? sta ? itd. Dobrze znal tego czlowieka.) 5. wódz I jestem bardzo niezadowolony z t ego.ce.to Êrodki ostro noÊci. 6. by drobne malwersacje ograniczyç do minimum. nie d a. Musicie zbadaç spraw. Kiedy odbyla si. lecz tak e z wladzà wy szego szczebla.c bylo chwytaç Bokija za r. które ponoszà odpowiedzialnoÊç za ten stan rze zy.? 4. JeÊli Lenin chce . (o czym mu doniósl Jurowski). 1920) Czy wszyscy stan. Tym razem nale alo daç mu do zrozumienia. wymieniç nazwiska wszystkich osób. sprzeniewierzenia. Opisaç. Prosz. jak zorganizowano afer. jaki mamy dzisiaj. e ktoÊ podrobil dokumenty z podpisem jego i Gorbunowa. odpowiedzià telegraficznà. zachowal si. To skandal. je wraz z tajnà dokumentacjà. Dokumen ty.nowe aresztowania. wyolbrz ymia spraw. e nie warto wspominaç. To prawda. dokladnie: kiedy? co? na jakà sum. a nie r port.

Dzier y skim towarzysza z czeki. na ten referat. Przede wszystkim wy. a tak e wskutek kradzie y w tej instytucji.sto organizowaç starannie przygotowane narady Z Bokijem w celu jak najszybsz ej reorganizacji Goschranu. Wciàgnàç w razie potrzeby dziesiàtki i setki odpowiedzialnych. e po przeczytaniu powinni zlo yç na nim swe podpisy wszyscy czlonkowie kolegium ludowego komisariatu finansów. te nazwiskiem Malski) nale al do zaufanych ludzi Lenina. przygotowany przez upowa nionego przez e mnie w uzgodnieniu z tow. 29. wrócil wraz z L eninem do Rosji w kwietniu 1917 roku. 4. Ochron. Ulianow (Lenin). a równoczeÊnie zapewniç lepsze y pracy i jà zintensyfikowaç.Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W. èle si. szafy lub bariery. w miejscu sw ojej pracy. w tak trudnych dla nas dniach..ç razy wi. 3.du na poufny charakter tego pisma prosz. Parvusa. Wskutek opóênie w pracy Goschranu (w zimie pracowaç trudno.cznie instrukc j. niech i on przeczyta to pismo: on równie . dniem i nocà. byÊcie poÊwi. a ponadto wsz. (P. systemy podwójnych i potrójnych nadzwyczajnych kontroli . Towarzyszu Alski! Zwróçcie uwag. musicie poÊwi.) Nale y koniecznie: 1.ciç sprawom Goschranu dziesi. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W.dzie tam. 2. bezwzgl. LE. wi. wszystko zgodnie z regulami sztuki kryminalno-Êledczej itd. co to slu ba. JeÊli Czuckajew jeszcze nie wyjechal. Lenin wyslal do niego sporzàdzonà wlasnor. JeÊli w najbli szych tygo ach nie usprawnicie dziala Goschranu tak. z tym. Nie czekajàc na Êledztwo czeki 29 maja Lenin posyla tajnà dyrektyw.ci do odpowiedzialnoÊci partyjnej oraz karnej. by calkowicie wykluczyç mo liwoÊç kradzie y.pca komisarza ludowego i czlonkowie kolegium komisariatu finansów zostanà po ciàgni. które Alski musial rozumieç. a tak e caly zespól czlonków kolegium ludowego komisariatu finansów oraz t ow. Alski (poslugujàcy si. Instrukcje dla pracowników i rewidentów powinny byç arcyszczególowe. dzieje w Goschranie.cej kosztownoÊci w celu wymiany towarowej z zagranicà (Zwróç uwag. o koniecznoÊci zapewnienia porzàdku w Goschranie zdobiàc jà pogró kami i aluzjami. Ulianow (Lenin).cili tej sprawie maksimum uwagi. przeszedl szkol. to zast. V. republika ponosi gigantyczne straty. dla zast. przeprowadzaç przeszukanie w Goschranie. niespodziewane przeszukania. Przecie wlaÊnie teraz. na te slowa jeszcze d o nich wrócimy. musimy sprawnie i niezwloczni e gromadziç jak najwi.pcy komis arza ludowego finansów Alskiego. cz. prze d zimà trzeba du o zrobiç). Ze wzgl. Basza w szczególnoÊci. Wszyscy bez wyjàtku czlonkowie kolegium ludowego komisariatu finansów sà zobowiàzani nie rzadziej ni raz w miesiàcu niespodziewanie.. niedawno przeniesionego na to stanowisko z funkcji kierownika jednego z wydzialów czeki. zwróciç mi je natychmiast. których nie mo na pokonaç. kradzie e.S.pca komisarza ludowego ma obowiàzek osobiÊcie prowadziç utajniony dziennik tych przeszuka .dnie uczciwych komunistów Moskwy do uczestniczenia (dajmy na to raz lub dwa na miesiàc) w niespodziewanych dziennych i nocnych przeszukaniach. gdzie mogà zdarzaç si.c wie. i nadzór doprowadziç do stanu doskonaloÊci (specjalne przegrody. Chc. Zast. czytelniku.cej czasu ni dotàd.

mo liwoÊci zalegalizowaç wóz za granic. gdy uksztaltowana ju ostatecznie leninowska elita wladzy zaczynala u jawniaç niespotykanà amoralnoÊç i chci 34 .0 sprzeda y antykwarycznych przedmiotów wartoÊciowych za granic.dzy nie do Rosji. e sprz eda jest bezprawna. W owym czasie iloÊç kon fiskowanych wartoÊciowych przedmiotów w Rosji mo na bylo liczyç na tysiàce ton. sortowacze) okradajàc pa stwowe magazyny byli w stanie powodo waç gigantyczne straty? Personel techniczny tej instytucji pracowal przecie nieustannie pod groêbà aresztowania i naty chmiastowego rozstrzelania bez sàdu. wszyscy pracownicy tej instytu cji byli czekistami? I jakiej to wymiany towarowej dokonywano z zagranicà? Lenin pisal.li bez wieÊci. sà w w gruncie rzeczy proste. Âwiat dobrze znal wielu wlaÊcicieli dziel sztuki. Setki firm ochoczo i uslu n ie oferowaly leninowskim ekspertom wspólprac. lub jeÊli kto woli na tysiàce metró iennych. Mo na bylo dzi. taksatorzy.ki niskim cenom i unikatowoÊci wystawionych na aukcjach przedmiotów zorganizowana przez bolszewików sprzeda cieszyla si. Jakie zresztà byly potrzebne kontrole. moglo. Spraw abierala Êwiatowego rozglosu. Ju 26 paêdziernika 1920 roku.. czujàc. skoro tak naprawd. ale i zgroz. zdawaç by si. Uczestnicy owych legalnych transakcji zwrócili uwag. e sytuacja bolszewików jest doÊç stabilna.ki niej zbiç fortun. Nikt wszak e nie dysponowal niczym takim. Do Europy wi... Lenin po sal dekret . Na jej czele stanàl niejaki Rakicki czlo wiek godny najwy szego zaufania.ponosi znacznà cz. które wystawiono pod mlotek. e sowieccy eksperci zlecali przekazywanie. . Dokonywane uprzednio tajne operacje byly ryzykowne i wym agaly nie lada wydatków. wzbudzily sensacj. e trzeba zgromadziç w tym celu maksimu m kosztownoÊci. te napomknienia? Odpowiedzi na te pytania.. co demokratyczne sàdy moglyby uznaç za dowód.c wyslano tzw. Byl to czas. aniu zrabowanych dziel sztuki oraz bi uterii. lecz na konta bankowe w ró nych krajach Europy i USA. Wiedziano te . wyladowujàc banknotami walizki. w spieni. Dzi. Niektórzy spoÊród sowieckich ekspertów brali pieniàdze gotówkà. ekspertów. zorganizowane w Pary u. majàtku narodowego Rosji. ogromnym powodzeniem. tajemnicze i i ntrygujàce. uzyskanych na aukcjach pieni. na to. Pierwsze aukcje.Êç winy!) O jakich gigantycznych stratach mówi Lenin w tym dokumencie specjalnie podkreÊlajàc te slowa? Czy by drobni pracownicy (tragarze. Chcial w ten sposób w miar. Londynie i Florencji. komisj. e zostali rozstrz elani bàdê zagin. Do czego odnosily si. Pisaly o tym nie bez zdumienia gazety europejskie.

li ochroniarze-internacjonaligci. gdy z glodu umieraly dziesiàtki tysi.sa. od swej ekipy ró nil. jako bur ujowi skonfiskowano mu wszystko. Lenin cz. drogocennych dywanów. Lenin natychmiast wyslal telegram: Kaukaz. na r. ró norodne gatunki mi. Gdyby nie bylo mo liwoÊci zwrócen ia skonfiskowanych rzeczy. strzelali obcasami i potrafili z szacunkiem pochylaç glow. daç rekompensat. Innymi slowy. na jedno: czy ktoÊ jest bur ujem czy nie. ryb delikatesowych.sto ostrzegal. robil Gorbunowowi wymówki. wskutek nieznajomoÊci stanu r zeczy przez lokalne wladze. nie wylàczajàc bielizny poÊcielowej. e jest nie tylko panem ycia. e Jarilow ani na podstawie cech majàtkowych. bowiem w Ro sji bolszewickiej prawo nie istnialo. Uczony zlo yl skarg. Wsz ystkich mieszka ców pobliskiej wsi wysiedlono. proponuj. W p alacach pozostawiono odpowiednio przeszkolonà dawnà slu b. poddany zostal ekspropriacji. Potwierdzam. Czlonkowie leninowskiego KC mieszkali z reguly w zabytkowych palacach. bielizn. choç Lotyszów bylo wÊród nich zaledwie dwudziestu 1). 20 maja 1921 roku Po tym telegramie prezydium kuba sko-czamomorskiego rejonowego ispolkomu postanowi lo zwróciç profesorowi skonfiskowane mienie. Zwracano tylko uwag.. to w Krasnodarze. a w sezonie Êwie e grzyby i trzy gatunki kawy. Wybitny uczony gleboz nawca Arsen Jarilow. nie mo e byç uznany za przedstawiciela bur uazji. w zwiàzku z czym nie od rzeczy byloby wsadziç kucharza na tydzie za kratk i . czymÊ w rodzaju odzie y roboczej. zarekwirowane 24 marca w Krasnodarze. nazywani dziÊ z nieznanych powodów strzelcami lotewskimi . kon iecznie dodajmy w masywnych zlotych ramach. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych Lenin. Krasnodar. Stalo si. 1) Lenin sàdzil podobnie jak Ludwik XIV.cia Siergieja Aleksandrowicza w podmoskiewskich Gorkach przeszla na wlasnoÊç Lenina. lecz ich nie wzbranial. ubra nia. obrazów p. a kto nie.cy ludzi. e wczorajszy kawior czymÊ dziwnie zalatywal l ub grzyby byly fatalnie zamarynowane . zamieszkal Trocki. nie kry li slaboÊci do kosztownych mebli. co dyktowaly jego idee i zachcianki. jego ulubione korniszony marynowane i solone.woÊç. wszak e od króla-slo ce tym. ani ze wzgl. kielbas. w naturze.dzla starych mistrzów. zwlaszcza lokajów i kucharzy. Gdy podpisywal codzienne zlecenia dla stolówki KC oraz rozmaitych slu b kremlowskich. zlotych i srebrnych serwisów. W gruncie rzeczy sam ni ezbyt si. bardzo dbal o dobór potraw. Lenin byl smakoszem i w dni ach. e w niektórych przypadkach tylko on sam potrafi zad ecydowaç. zwróciç rodzinie Arsena Jarilowa cale jej mienie. co posiadal . Koniecznie musialy byç trzy rodzaje kawioru. Przewodniczàcy ispolkomu. Szynele i rubaszki stawaly si. Opustoszale domy zaj. kto jest bur ujem. PosiadloÊç wielkiego ksi. Do wszechwladnego marszalka Rzeszy Hermanna Goringa przybyli gestapowcy z dokumentami. e robil tylko to. Lenin pokpiwal z tych slabostek. Mo na bylo tam spotkaç mlodych adiutantów jeszcz e niedawno carskich kornetów: dziarsko salutowali. lecz i mienia swych poddanych. dowodzàcymi n . którego Lenin znal z czasów rewolucji 1905 roku i z emigracji. o idealnie równym.Prosz. który przed rewolucjà byl wlasnoÊcià hrabiego Jusupowa. nieco póêniej. starore ymowym przedzialku. i inne przedmioty domowego u ytku. w faszystowskich Niemczech. W podmoskiewskim palacyku.ce Lenina. który zdarzyl si.du na ideologi. serów. Ró nil si. Przypomina to charakterystyczny epizod.

spodziewaç zlagodzenia doktryny ani polityki partii. rozpoczàl nie mniej energiczne Êledztwo.. Zbyt do brze znano brak zasad. kto jest ydem a kto nie .cie Szelechesa z lap czeki. ci co chcieli zostaç w kraju.Êç lupu zwolennikom ucieczki za granic. zakladajàcy wywiezienie kosztownoÊci za granic. sà z pochod zenia ydami. To ich zbli ylo.zcom do gustu. CzekiÊci szybko zmusili Szelechesa do stosownych zezna . gdy dotarl do rozkaz wodza. now y pomysl: Lenina trzeba zlikwidowaç .pcà gen.zienia WCzK do wi. tylko zwróciç uwag.cz za sygnal do ucieczki z kraju. Marszalek przeczytal owe dokumenty i oznajmil gestapowcom: W moim sztabie ja decyduj. 8 s ierpnia 1921 roku Lenin wyslal tajny list do Józefa Unszlichta zast. W marcu 192 1 roku zapewnial swych wspólników. z nim rozstawaç. syna Jakuba. a nast. Erhardem Milchem. gdy si. porównywaç Goringa z Leninem. wywo enia zasobów z Goschranu do wlasnych tajnych magazynów . azjatycki spryt i oblud. Lenin jak pami.li operacj. Nic z tego figa z makiem dla wodza proletariatu! Aresztowanie Szelechesa wywolal o poploch wÊród bolszewików-leni 35 . Proklamowanie NE Pu bylo przestawieniem gospodarki na tory mniej lub bardziej cywilizowane. Naklonil wodza proletariatu do energicznych stara o wyciàgni.. ewentualnie przeniesienie go z wi. Prosz.. e nie ma ju potrzeby uciekaç. Znajàc pierwotny plan Lenina.pcy Dzier y skiego i bezpoÊredniego zwierzchnika Bokija: Do WCzK. Innymi slowy. obaj byli przed rewolucjà jubilerami i obaj parali si. Juro wski znów pognal do Lenina. wr. ze garmistrzostwem. Nale y budowaç w Rosji socjalizm za p cà sprawdzonych metod: konfiskaty mienia oraz kary Êmierci. i czy mo liwe jest jego zwolnienie przed procesem sàdowym za por.czeniem towarzyszy partyjnych. Lenin zgadzal si. W mrocznych labiryntach WCzK niczym pelzajàca mija pojawil si. e liczni jego oficerowie sztabowi..tamy zareagowal wówczas energicznie. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowy ch W. nomenklatura przekonywala wodza.zienia w Butyrkach. na to samoÊç ich metod samowol Wysoki standard ycia przypadl zwyci. WlaÊnie ta sytuacja sprowokowala donos Jurowskiego. lecz nie dawano mu wiary. spotkali po 1917 roku. dla sfinansowania rewolucji Êwiatowej . dla tow. CzekiÊci rozpocz. Nie zamierzam. e nie nale y si. odbierali nale nà cz. z tà opinià. Jakuba Szelechesa. e jest inaczej. i zdrad. wodza rewolucji. làczne z jego ówczesnym zast. Ulianow (Lenin).iezbicie. in mial jednak wcià wystarczajàco wiele niekwestionowanej wladzy. Unszlichta. chc.c nie chcial si. a WCzK i KC partii bolszewickiej byly ze sobà sklóco ne. Z miejsca aresztowal i oskar yl o malwersacje taksatora Goschranu Jakowa Szelechesa przyjaciela Jurowskiego. Lenin arliwie dowodzil. Wielu leninowców uznalo ten krok za kapitula cj. Gleb Bokij.pnie ucieczk. nikt wi. poinformowaç mnie o przyczynach aresztowania o b. bro Bo e.

eby ratowaç Szelechesa. e Szeleches jest ewinny? Obietnica Dzier y skiego. bo czemu to enin tak si. czego si. Nacisk to dzialanie bezprawne. interwencjami i próbami nacisku jest bl. do was zwrócilem.dne informacje . Wlodzimierzu IIjiczu. Jednak powtarzam. . niezbyt zr. Bokij! W liÊcie dotyczàcym Szelechesa (Jakowa Sawieljewicza) piszecie: troszczà si. wstawia w obronie aresztowanego. Lenin wywiera pre sj. zwiàzane ze s prawà Goschranu. tak si. e zeznania Szelechesa umrà (wraz z nim!) w czekistowskich kaz amatach upewnila Lenina. zrozumial i to. ProÊb. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W. Wzburzony Lenin postanowil wywrzeç presj. A skàd macie pewnoÊç. Na kartce z leninowskim listem Unszlicht napisa l: Tow. Jest em przeciwny zwolnieniu aresztowanego. zahartowanej w bojach sitwy. z jakim si. cze mu zabiegal o uwolnienie Szelechesa: »9 sierpnia 1921 roku. na zuchwalców za poÊrednictwem samego szefa WCzK Dzier y skiego. udzieliç na to zgody. o niego ws zyscy làcznie z Leninem i prosicie. Bokij. wyrazil zdumienie z racji nieoczekiwanego wtràcania si.. gdy malwersanta zdemaskowano. W tej sprawie pisal z irytacjà Bokij indagowany jestem dziesi. o czym on nie ma poj. Na tej samej kartce Bokij wysma yl odpowiedê do Lenina. byç mo e po raz pierwszy od dnia.nowców. Mialem obowiàzek je zadaç. o niego troszczy? W ko cu swego listu Bokij prosi Lenina. Tak te powinniÊcie mi odpowiedzieç rzec owo. poniewa zwrócono mojà uwag.dem. Lecz WCzK. Co wa niejsze. Nie mog. e to on rozkazal wszczàç Êledztwo. aresztowano i nakloniono. po nim wódz proletariatu spodziewa. nie jest ani interwencjà an i naciskiem .. ani wstawiennictwem . przesz kadza mi to w pracy . Byç mo e drwil Bokij Lenina i Szelechesa làczy coÊ. do sp rawy wlaÊnie teraz. na wàtpliwoÊci. jakie powstaly w tr ie wyjaÊniania tej sprawy. Ulianow (Lenin)«. Pytanie. ocaliç wspólnika. Lecz Dzier y ski i Bokij nale eli do tej samej. e czekiÊci nie od dzisiaj zbierajà materialy równie przeciwko niemu. uwa a za niemo liwà do spelnienia. Krwawy Feliks wychowanek gimnazjum prowadzonego przez jezuitów Êwietnie rozumial. na WCzK. by pozwoliç wam nie zwracaç uwagi na wszelkie interwencje i próby nacisku. by uwolniç Szelechesa przed procese m. przeciwny zlagodzentu kary itd. Przypomnial wodzo wi proletariatu. Êledztwa. by pozwolil mu nie reagowaç na ró norakie naciski dotyczàce sprawy Goschranu. WÊciekly i zdenerwowany odpisal Bokijowi. uto samianie prze z was zapytania przewodniczàcego rady komisarzy ludowych z wstawiennictwem. w trakcie toczàcego si. by wydal swych wspólników. Na interwencje i wstawiennictwo mo ecie nie reagowaç.ç razy dziennie. udawala e nie dociera do niej krzyk przestrachu elity bolszewickiej. przyÊlijcie jak najszybciej niezb. Tow.cia. lecz o bludnie przyciskal Lenina do Êciany. w którym jà powolano do ycia. SamiÊcie przecie kazali. Lenina. e nie uda mu si. tlumaczàc. Musicie odpowiedzieç mi precyzyjnie: powa ne dowody lub poszlaki sà takie a takie.cznie si.

Ale i wy nie pchajcie nosa w nasze sprawy. o co chodzi. tylko w minionym roku liderzy bolszewiccy wplacili na swe konta osobiste: Trocki 11 milionów dolarów w bankuUSA oraz 90 milionów franków szwajcarskich w Banku Szw ajcarskim. co piszà w tej gazeci e. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych Lenin. e Bank Szwajcarski jest dla bolszewików znacznie bardz iej godny zaufania ni banki ameryka skie. Nawet nie yjàcy Uricki wcià ma tam konto. Baszà.c sluszniej nazwaç prowadzal si. Czy nie wynika z tego wniosek. Do listu zalàczono wycinek z New York Times a wraz z przekladem fragmentu wydrukowaneg o w nim artykulu treÊci. Zinowiew Uricki 80 milionów franków szwajcarskich w Banku Szwajcarskim. Z tà tylko ró nicà.No dobrze. Dzier y ski Hanecki Lenin 60 milionów franków szwajcarskich i 10 milionów dolarów USA. To przecie wy w kwietniu 1921 roku pr zyslaliÊcie nam taki oto liÊcik: ÂciÊle tajne Do tow. bolszewicy zaÊ. Êwiatowà rewolucj. Wybaczcie. 80 milionów franków szwajcarskich. Powy sze dane prowadzà wszak e do paskudnego wniosku. Unszlichta i Bokija! To skandal. do wiedzieliÊmy. wolà przechowywaç swe bogactwa w bankach Europy i Ameryki. e naszà polity finansowà musimy 36 . Ostateczn tego. nowymi Harunal-Raszydami. Podziwiajcie. w razie koniecznoÊci dzialajcie wspólnie z ludowym komisariatem finansów i tow. Jak si. Wlodzimierzu IIiczu. do Êwiatowà rewolucjà finansowà . Dobrze wiecie.cznie prze z Lenina: Celem robotniczych przywódców Rosji bolszewickiej jest najwidoczniej maniakalne pragnie nie. 85 milionów franków szwajcarskich w Banku Szwajcarskim. go natychmiast odeslaç wraz z waszà opinià. Ze wzgl. ju dobrze. przeciwnie. a nie praca! Tak pracowaç nie wolno. sporzàdzonym jak dowodzi analiza grafologiczna charakteru pisma wlasnor. by staç si.du na poufny charakter tego dokumentu prosz. e baÊniowy kalif ukrywal swe skarby w podziemiach palacu w Bagdadzie. Natychmiast musicie wykryç sprawców przecieku. by na kontach osobistych paru dziesiàtków ludzi zgromadziç wszystkie pieniàdze Êwiat a. 75 milionów franków szwajcarskich. Nie chcemy sprawiç wam zawodu . Byloby wi.

Partia i jej bojowy oddzial WCzK ominàws zy Lenina rozpadly si. e ten ostatni jest znanym miliarderem o tym samym nazwisku). Lenin postanowil osobiÊcie nadzorowaç Êledztwo. przesluchania w sprawie. Zloto i wladza wymykaly si.. przy bylego do Moskwy na III Kongres Mi.. kopi.dzynarodówki z mandatem delegata Socjalistycznej Partii Robotniczej USA.. Okazalo si. mimo e owo meritum bylo dla nich wyjàtkowo korzystne. e nie wolno w przyszloÊci . e czekiÊci wciskajà mu kit. a ÊciÊlej. agencji Associated Press Margaret Harrison. Ale czekiÊci wcale si.zrewidowaç pod kàtem ÊciÊlejszej federalizacji? Natychmiast wszcz.c gorliwie propagowaç ide. e poniewa .tniej rozmawiali z Leninem o uwolnieniu Margaret Harrison i Adolfa Karma ni o meritum sprawy. Pod zarzutem szpiegostwa aresztowano ameryka skà koresp ondentk.li dwaj przywódcy o elaznych charakterach Trocki i coraz bardziej poszerzajàcy swe wplywy Stalin.New York Times jest gazetà ameryka skà. W umyÊle wodza proletariatu zrodzil si. koncesji .. I szybko si. przekonal. Na ich czele stan.. a przynajmniej ponownie skupiç wokól siebie obie zwalczajàce si. w swoim czasie kandydata na wiceprezydenta USA.. oraz z przemys lowcem Hammerem. by przygotowal dla mnie: l. odpowiedzialnoÊç za nià m eÊç Amerykanie. ÂciÊle tajne. Lenin traci cierpliwoÊç i 19 sierpnia 1921 roku posyla do Unszlichta taki oto list: . Unszlicht! Prosz. Amerykanie. komuÊ zleciç. nie spieszà wykon aç ten rozkaz. lecz brutalnie usilujà zerwaç planowane w najbli szym czasie rozmowy z senatorem amery ka skim Francisem. Za czàl wi. obdzieraç podbity kraj z resztek zlotego runa. Wszyscy zostali oskar eni o zbieranie wojskowych i politycznych infor macji wywiadowczych. zawsze wykorzystujàcy ka dà mo liwoÊç. a przewodniczàcy delegacji Francis senator em z tego stanu. Teraz jako êródlo przecieku podsuwano mu lechesa. Areszt owano równie kilku innych obywateli ameryka skich. projekt. Uznano widocznie. Dokladne informacje o tym. by pomóc rodakom. a Lenin zrozumial. a nieco póêniej dziennikarza ameryka skiego Adolfa Karma.zi obcych krajach. wódz proletariatu omylkowo sàdzil. Amerykanów uwolni no. jakie sà poszlaki oraz 2. VIII. by mu przyslano protokoly przeslucha . Leninowi z ràk. by pogodziç. Mimo elaznej logiki takiego rozumowania Lenin domyÊlil si. wi. Przeciwni ków làczylo tylko jedno: zdecydowana wrogoÊç wobec NEPu. Obaj uosobiali przeciwstawne tendencje: zamiar ucieczki z kraju ze zdobytym lupe m oraz pragnienie by w nim pozostaç i budowaç socjalizm. grupy. Pisalem ju o tym. korzystajàc z informacji czeki. Tow. Wytlumaczcie ko mu nale y. na dwie frakcje. Szelechesa. e w tym wypadku czekiÊci ni szukajà przecieków . ch.to Êledztwo. e Margaret Harrison jest krewnà guber natora stanu Maryland.19. Sprawa Szelechesa jawnie wytràcila Lenina z rów nowagi. e przecieków szukaç trzeba w samym sercu WCzK. przemyslowcem Hammerem oraz in ynierem Vanderbildem (nawiasem mówiàc. àda. by Amerykanom sprzedaç równie surowce rosyjskie.. Wódz proletariatu denerwuje si. Lenin widzial to doskonale i dlatego wcià ponawial próby.

co tylko mo liwe.czyl mu krótki list od wodza proletariatu: ÂciÊle tajne. swoim NEPem. proponuj. Przewodniczàcy rady komisarzy l udowych W. Lenin próbowal jednak walczyç dalej. W ià rosnà konta osobiste przywódców rewolucji w bankach USA. straciliÊmy do was zaufanie. przechowywanych ob ecnie w ró nych instytucjach pa stwowych. przyslaç mi poprzez tow. Ulianow (Lenin).ki wdzi. Lenin z uporem trzyma swe oszcz. Zamiast nich przychodzà hasla w rodzaju Pracuj wydajnie dla Goschranu . Tymczasem zloto wcià plyn. w ciàgu trzech dni od otrzymania niniejszego pisma przekazaç do Goschranu wszystkie wartoÊciowe przedmioty znajdujàce si. 2 grudnia 1921 roku Lenin poslal do Mien y skiego swego wiernego Gorbunowa z tajnà mis jà. MCzK i ludowe go komisariatu finansów: W celu skoncentrowania w jednym miejscu wszystkich kosztownoÊci. by oblaç si. Gorbunowa. który za poÊredni ctwem swych niemieckich filii subsydiowal przewrót 1917 roku w Rosji. Gorzej. Tak np. New York Times z 23 sierpnia 1921 roku pisal: Bank Kuhn.zwlekaç z tà sprawà. Z komunistycznym pozdrowieniem Lenin. Wlodzimierzu Iliczu. Prosz. Lejba i Ska.cznoÊci ówczesnych klientów. obecnie w dyspozycji WCzK. 18 listopada 1921 roku wyslal rozkaz dla WCzK. W Goschranie wre praca odpowiedzial Mien y ski i narzekaj na brak czasu pozbyl si. My te chcemy coÊ zakosiç. Jedynie w minionym pólroczu bie àcego roku bank otrzymal od Sowietów zloto wartoÊci 102 milionów 290 tysi. nawzajem pomyjami. które wysyl ano mu dotychczas z Goschranu. Obie strony robily wszystko. Sàdzilo tego ubogiego jubiler a kolegium wojskowe Najwy szego Trybunalu przy WCIK (tak jakby byl jednym z przywódców rewolucji lub co najmniej kla sykiem marksizmu). i do tajnych skrytek WC zK. Ulianow (Lenin). salda na konttach Trockiego w dwóch tylko bankach ameryka skich wzrosly do 80 milionów dolarów. Lenin przestal otrzymywaç informacje. Nikt na to nie zareagowal. Przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W.cy dolarów. Organizowaly przecieki do pras y zachodniej. W paêdzierniku 1921 roku Szeleches zostal rozstrzelany.lo dwoma strumieniami: za granic. Tak jakby dano wodzow i do zrozumienia: Zajmujcie si. choç na naszym wolnym kontynencie uzyskalby znacznie wy sze oprocentowanie w skali rocznej. si. Gorbunow wr. Logika dziala podpowiedziala Leninowi.dnoÊci w Banku Szwajcarskim. nie poniósl strat dzi. Gorbunowa tajny raport o obecnej sytuacji w Goschr anie. e zjednoczyç wspólników wokól wlasnej osoby móglby jeden tylko sposób 37 .

glodnych dzieci. Stalin.podrywajàc ich do kolejnej. nale y placiç robotnikom rosyjskim w kopalnia ch w.dzy. i osiàgnie dzi. r ozstrzeliwaly mieszka ców. Partia bolszewicka nie zamierzala wydawaç ze skradzionych. panowie. jak Êwiadczà niektóre êródla. terkotaly karabiny maszynowe mordujàc wszystkich bez litoÊci. spodziewaç jakiegoÊ matactwa. Rozprawiano nawet o szczególach: ile np. spoÊród których 53 natychmiast rozs trzelano nad brzegiem Dniepru. do Charkow a.gla i przy wydobyciu zlota... spacyfikowano go ogniem z karabinów maszynowych.ki niej znacznie dalej idàce rezultaty. Âmierç z glodu zajrzala w oczy 20 milionom m. mo liwoÊç zamorzenia glodem samego êródla ideologii drobnobur uazyjnej. by ustaliç. Gdy na ulice wylegl tlum.dzy! powtarzal Lenin na trybunach. wywolany sztucznie w latach 1932-33.dzie maso wymi egzekucjami. Amerykanie proponowali póltora dolara dziennie. bajecznych wprost bogactw. bez uprzedzenia. Zasi. W czerwcu 1921 roku zastrajkowali glodni kolejalze Jekariennoslawa. zaladun ek zbo a. zabiegali . Rzàd bolszewicki nie okazywal im praktycznie adnej pomocy. natomiast glód leninowski byl w w prasie bolszewickiej reklamowany na wszelkie sposoby. Co prawda niektórzy jej przedstawiciele. Oszalale z glodu tlumy sz turmowaly magazyny ze zbo em. Jednostki specjalne wpadaly do glodujàcych wsi. Glód lat trzydziestych starannie ukrywano przed Êwiatem. Zrodzila si.dzy. Ameryka scy inwestorzy omawi ali z wodzem proletariatu szczególy transakcji zwiàzanej z koncesjami na wydobywanie rosyjskich surowców i eksploatowani e innych bogactw naturalnych Rosji. Z wie stra niczych. majàce Êwiadczyç. niczego obawiaç. Pozostalych zawieziono na egzekucj. jakim ylo chlopstwo i jego Êwiat wartoÊci. ko czyly si. kobiet i dzieci. Po kraju wlóczyly s miliony bezdomnych. Nie bylo pieni. W kilka lat póêniej tà genialnà metodà poslu y si. gdzie zbo e sprzedawano za zloto. Ciala zabitych wrzucono do rzeki. gdy domagala si. To nawet bardziej skuteczne ni rozstrzeliwanie.. gdzie nikt nie bierze pieni. Glód szerzyl si . Amerykanie w. a potem preparowaly dokumenty. ani kopiejki. byly nawet groên ejsze ni glód. Odessy i Nikolajewa odbywal si. Na swój sposób genialna koncepcja Lenina w sprawie monopolu z bo owego przyniosla owoce. Skàd e! Ani centa! Sami im zaplacimy! Nie musicie si. Statki pod obcymi banderami wywozily je za granic.g i skutki glodu w latach dwudziestych. Szalejàcy w kraju glód ogarnàl wielkie obszary Powol a i Ukrainy. a tak e podczas rozmów z Aleksym G orkim i ameryka skimi biznesmenami. ogarnial coraz to nowe terytoria z 35 milionami potencjalnych ofiar. czyzn.szyli podst. Lenin sondowal gieldy za graniczne. tego ukrai ska czeka. Rosja umierala z glodu. Tymczasem przed elewatorami Piotrogrodu. a bunty glodowe tlumione bez litoÊci. ówczesnej stolicy Ukrainy. zawsze mo na si. twierdz il. Dziennikarze podkreÊlali bezradnoÊç rzàdu i wzywali Zachód do niesienia Rosjanom pomocy humanitarnej.p. które w czasie bolszewickiej rzezi stracily rodziców. e tlumiono bunt eserowsko-mienszewicki . czy jest mo liwa sprzeda lasów rosyjskich o wartoÊci miliona zlotych rubli. zdradzajàc slabe strony swej Êw iadomoÊci klasowej. Nie mamy pieni. wsz. Zatrzymano 240 strajkujàcych. e kasa jest pusta. Lenin byl tym przera ony. Tam. wiele obiecujàcej wyprawy rabunkowej.

làcznie 137 milionów dolarów. ludzi.. Do akcji pomocy dla Rosji wlàczyly si. zaÊ kosztownoÊci. dawny przyjaciel Lenina..dnà do wygrania przyszlej bitwy mi.dzy! odciàl Lenin. o których on mówi. Jak widaç.dzy za poÊrednictwem specjalnie skierowan ych do Rosji obserwatorów. zwrócono si.la.zwiastun rewolucyjnej burzy . rzecz jasna. nale à do partii i wylàcznie d bronià strategicznà. lupu trzeba poÊwi..la mu skrzydla i oskubala z piór przedarl si. Wygnano wi. Maksym Gorki . do Lenina z blaganiem o pomoc dla glodujàcych. Wlodzimierz Boncz-Brujewicz. niezb. którà kierowal póêniejszy prezydent S anów Zjednoczonych Herbert Clark Hoover. do pracy naukowej .dnika. W kraju tym istniala ju bo wiem wyspecjalizowana organizacja pomocy humanitarnej (ARA czyli American Relief Administration). e pa stwo nie ma pieni.dzy pracà a Êwiatowym kapitalem. OdziedziczyliÊmy po bur uazji n. nic ten Boncz-B rujewicz nie rozumial! Chcieli go nawet wsadziç za kratki. Ale có . JeÊli jesteÊmy pa stwem przekonywal wspóltowarzyszy Boncz-Brujewicz (czegó mo na bylo nim spodziewaç byl synem wysokiego carskiego urz. a zatem trzeba jà wykorzystaç dla potrzeb narodu. by nieÊç pomoc umierajàcym z glodu r m. 38 .dz. Surowo kontrolujàc sposób wydatkowania pieni. Akcja ta pochlon. W grudniu 1921 roku Kongres USA przyznal glodujàcej Rosji 20 milionów dolarów. e przynajmniej malà czàstk. W sumie od rzàdu i osób prywatnych do dyspozycji ARA. Nie mamy pieni. i ubóstwo. Pierwsze. eby nabral rozumu.. z proÊbà do Zachodu o wsparcie.dzynarodowe. nie przyswoil sobie w pelni zasad leninowskiej nauki .c màdral. uratowano przed Êmiercià glodowà 22 miliony 700 tys. te do ogólu obywateli z ap lem o datki na rzecz Rosji.dzy. sà zlotem dla partii . kto jest bur ujem!). która podci. wspierajàca powojennà Europ . rów nie inne organizacje mi. lecz w obronie starego przyj aciela interweniowal Lenin ( Ja sam decyduj.ciç dla ratowania odu. zglosily si. przekazano 45 milionów dolarów. próbowal przekonaç wladców Kremla. Stany Zjednoczone. Bylo to z calà pewnoÊcià oczywiste Êwiadectwo ich niedojrzaloÊci ideologicznej.o otwarcie magazynów z ywnoÊcià i skarbców ze zlotem. bratem carskiego generala) to i skonfis kowana wlasnoÊç nale y teraz do pa stwa. Zezwolil jednak Gorkiemu na zorganizowanie komitetu pomocy dla glodujàcych (powsta l z ocalalych z rzezi nielicznych przedstawicieli inteligencji) i na zwrócenie si. Cierpliwie tlumaczono Boncz-Brujew iczowi.

Hoovera i Rady Ligi Narodów jest wprost niesamowita. . Trudno powiedzieç. Mo na tam przeczytaç. Dopiero stanowcze demarche rzàdu USA i osobista interwencja Hoovera uratowaly czlonków komitetu Gorkie go przed rozstrzelaniem. bowiem do prasy zachodniej dotarly pogloski. tom 2. Utrzymywali m. Lenina od wlasnych brudnych interesów. A bylo to tak. gdzie glód przybral szczególnie groêny charakter. o ARA znajdujemy w stal inowskiej Wielkiej Encyklopedii Sowieckiej (BSE. a nawet ze sztabem reb elianta Antonowa. Deportowano ich za granic.IV. .in. na które skazany jest naród rosyjski ..By odwróciç uwag. Lars. jest upowsz echnianie bajeczek o jakoby straszliwych cierpieniach. sko czyl. Wszystkich czlonków tego k omitetu aresztowano za rzekome kontakty z obcym wywiadem.N. Prawda pisala z satysfakcjà (23. zarów no partyjni prawicowcy jak i lewacy.c zaskoczeni. Phillip. z komitetem pomocy dla glodujàcych Maksyma Gorkiego nie warto nawet wspominaç. Glód doprowadziç k ekwentnie do ko ca. prócz gromadzenia informacji wojskowych i politycznych. e uniemo liwiono wszelkà wspólprac. naplywajàcych z sowieckiego terytorium. jak równie . dokàd wczeÊniej wyjechal sam Gorki. e ARA jest organizacjà wojskowo-szpiegowskà. by otrzymane za darmo produkt y natychmiast odsprzedaç korzystnie innym krajom. 1950. Fakt ten raz jeszcze potwierdzil niewesole przeczucia wspólników Lenina: on ju si. o tym. czekiÊci podsuwali mu tony wsze lkiego rodzaju 1) falszywek. zaÊ jego pomocnikiem inny agent ty ch e slu b M. 1) Amerykanie za àdali. ywnoÊç i bro . po czym wysylajà ich na Ukrain. Z glodu zmarlo zaledwie 6 milionów ludzi.. e jej dyrektorem jest pulkownik W .. Haskell. e bolszewicy po to apelujà o pomoc Zachodu. Tak oto wyglàdala stalinowska ocena tych.c A merykanom w pracy. Przedstawiciele Ameryka skiego Czerwonego Krzy a w Baranowiczach pisal w raporcie do Lenina Unszlicht zamiast nieÊç pomoc glodujàcym zaopatrujà bandytów. Leninowi zbraklo odwagi i zdecydowania. gdy wódz znów wpadl na genialny pomysl. 6 wrzeÊnia 1921 roku Unszlicht wyslal do Lenina obszerne sprawozdanie do tyczàce kierownictwa ARA w Rosji sowieckiej. Stwierdzil w nim. Hoover i Brown t o bezczelni klamcy. emigracjà bialogwardyjskà.pujàcymi slowami: PodloÊç Ameryki. Przeszkadzano wi. e agen i ARA podpalili w Nikolajewie elewator. e ybolszewicka dzialalnoÊç ARA wywolala energiczne protesty mas pracujàcych Rosji Sowieckiej . nie wpuszczano ich na tereny. a pomoc ameryka skà skwitowal nast. e ARA wykorzystywala swy ch wspólpracowników do dzialalnoÊci szpiegowskiej oraz wspierania elementów kontrrewolucyjnych. lecz na wieÊç o ekspertach Lenin wpadl we wÊciekloÊç. zmierzajàcà do jednego ty lko celuobalenia wladzy bolszewików. 1922 roku). by ich eksperci mogli obserwowaç rozdzial pomocy ywnoÊciowej dla glodujàcych. by Êwietnie pomyÊlanà operacj. agent slu b specjalnych D.. w umund rowanie. czy rzeczywiÊcie miano takie zamiary. jego sekretarzem byly konsul ameryka ski w Piotrogrodzie. Celem ich dziala wywiadowczych. co pospieszyli na ratunek ginàcym z glodu Rosjanom. Ich komisj. 582). Wzmiank. jaki tam z niego wódz Êwiatowego proletariatu! Byli wi. s. z miejsca nazwal komisjà szpiegów .

MoralnoÊç chrzeÊcija ska w przedrewolucyjnej Rosji nie byla pusty m slowem: zabójstwo jako Êrodek rozstrzygania konfliktów ludzkich bylo na poczàtku XX wieku rzadkim ewenementem i ograniczalo si.. Poczàwszy od 1917 roku. którzy zacz. monasterów i wiernych. Âwiadczy to o pewnej naiwnoÊci patriarchy. Wprawdzie i dotychczas ro zstrzeliwano duchownych.Widzàc oboj. ros KoÊciól prawoslawny.Êci kosztownoÊci cerkiewnych na zakup ywnoÊci dla glodujàcych. Uznal list patriarchy za skandaliczne. e pod rzàdami bolszewików powinien siedzieç jak m sz pod miotlà. z reguly do Êrodowisk ÊciÊle kryminalnych. a nawet bezczeÊciç relikwie Êwi. przyt ulki. Kierowal nim wówczas patriarcha Tichon. on przecie ogromnym autorytetem wÊród wi. co najwa niejsze.tym sprawowaniem poslugi religijnej. stosunek KoÊciola do nowej wladzy stal si. stawiajàc poza prawem wszelkà dzialalnoÊç poza wàsko poj.c zaostrzenie w alki z religià moglo niekorzystnie dla bolszewików przewa yç szal. domy opieki.kszoÊci Rosjan. Gdy w jakimÊ malym miasteczku popelniono zbrodni. stan owily dum. Patriarcha Tichan wyslal do Lenina list. zaktywizowal si. oburzajàce wyzwanie. ofiar. KoÊciól prawoslawny zdawal sobie spraw. bez prze myÊlanego systemu. który sàdzil. zdecydowanie wr ogi. Jednak e póki trwala walka zbrojna z bialymi . rabowano i podpalano cerkwie oraz sobory. W ciàgu ponad 900 lat istnienia KoÊcial prawoslawny zgromadzil nieprzebrane bogactwa.stwa w wojnie domowej. Psalterz e oprawiano w zloto. do carskich grobowców. pustoszyç cme ntarne krypty. sieroci ce. szpitale. i wiele innych placówek charytatywnych. Nie wytrzymal jednak. Lenin wpadl we wÊciekloÊç. Lenin i jego ludzie zmuszeni byli zachow aç wobec KoÊciola powÊciàgliwoÊç. fundowali ikonom zlote i srebrne ryzy zdobione szlachetnymi kamieniami. Cieszyl si. na ten temat ze zdziwieniem wszystkie stoleczne gazety.. gdy goràczka zlota owl adn. Bezcennej wartoÊci naczynia liturgiczne. Êmierci odowej robotników i chlopów.li wlamywaç si.tych starców. KoÊciól byl spolecznikiem na wielkà skal.tnoÊcià Nerona przyglàda si.la internacjonalistami . lecz robiono to sporadycznie. rozbijaç trumny monarsze. dy bolhewicy przyjmà t. arystokracja i bogaci kupcy ofiarowywali na jego rzecz ogromne sumy i kosztownoÊci. rozpisywaly si .ta i carowie. Êwiàty .. istotnie jà przeznaczà na wskazany cel. dziela pokole mistrzów sztuki zlotniczej i jubilerskiej. budowal szkoly dla ubogich. widzàc jak wladza robotniczo-chlopska z oboj.tnoÊç rzàdu sowieckiego na Êmierç glodowà milionów Rosjan. Ksià . Lenin rozpoczàl z nim wojn. konfiskujàc ziemie cerkiew ne i klasztorne. nie zapominal jednak o tym. Z degenerowany mózg wodza pro 39 .. zwyci. w którym zadeklarowal gotowoÊç przek azania cz. pozbawiajàc kolejnymi dekretami statusu koÊciola pa stwowego. Lenin ani przez chwil. wi.

e najwy szy czas sko czyç z obro cami religijnego kultu. w znacznej cz. Tym bardziej.kne oltarze. z wezwaniem do wiernej dziatwy rosyjskiego koÊciola prawoslawnego (28 luty ): W Êwietle nauki KoÊciola prawoslawnego akt ten jest czynem Êwi. zwrócil si.. Lecz bezbronni parafianie nie mogli zwyci. 23 lutego 1922 roku Lenin podpisal dekret O konfiskacie kosztownoÊci cerkiewnych na rzecz glodujàcych . Wlasnymi c ialami próbowali wierni broniç Êwiàty . mo e nawet kilku miliardów. podk eÊliç swoje wplywy . Inicjatywa patriarchy byla dla Lenina niczym uderzenie w twarz. wzywajàcy naród do oporu. na pozbawianie Êwiàty . pcha si.calo do stanowczych dziala .c KoÊciól aby nas poni yç. 80 tys. Ale nic z tego. RównoczeÊnie wrzucano do ognia stare ikony. piekielna robota. W kraju bylo wówczas ok.Êci swych skarbów na zakup pomocy ywnoÊciowej dla glodujàcych. Biblie z XIII wieku. jakimi KoÊciól prawoslawny oblo yl Êwi.Êci z XV-XVII wieków. rozklejano na murach domów. z tego rodzaju propozycjami. by uÊmierciç przec iwnika. kto wie. WCzK. B. W calym kraju przed cerkwiami byly istne pobojowiska. Byl to dopiero poczàtek. zglasza pretensje. Oddzia GPU (tak nazywala si.tokradczym. Politbiuro bylo zachwycone. kinkiety. o kilkaset milionów zlotych rubli.cia ocenial wylàcznie pod kàtem szermierki politycznej. Krok ten z entuzjazmem poparli wszyscy. yrandole.letariatu nie pojmowal szlachetnego porywu i bezinteresownego dà enia. nawet drogà dobrowolnej ofiary. do cerkwi i monasterów. Nikt nie podliczyl dokladnie. jaka bylaby to kwota. nie wylàczajàc Stalina. od 1922 r.tokradztwo . których u ytko dla celów innych ni liturgiczne stanowczo zabraniajà kanony powszechnego KoÊciola prawoslawnego pod groêbà tych samych k ar. których Lenin ju w zasadzie rozczarowal. yç uzbrojonych po z. wi. poÊwi. Nie mo emy god ziç si. jak rzàd sowiecki przyjmie jego charytatywnà pro pozycj. e Lenin wskazal cel tej akcji: kasa partyjna wzbogaci s i. co dodatkowo zach. Ale czekiÊci bez wahania otwierali do nich ogie . najcz.c tak. Czekala ich. glównie cerkwi prawoslawnych. Patriarcha Tichon. W ruina ch legly przepi. konfiskowano zlote i srebrne monety. cwane popy! Nic z tego nie wyjdzie! My pójdziemy innà drogà! Zgromadziwszy w poÊpiechu czlonków politbiura Lenin zapoznal ich z listem patriarchy i oznajmil.kopiÊmienne. zrywano ze starych ksiàg bogato zdobione oprawy. Wszelkie posuni.dzie wi.by czekistów. krzy e z litego zlota. oprzytomniawszy z szoku. by nieÊç pomoc bl iênim. Apel patriarchy. odczytywan o w cerkwiach. przekazywano z ust do ust. do skrzy i worków wrzucano zlote i srebrne. powszechnie zwana czekà) wdarly si. czynnych Êwiàty chrzeÊcija skich. Wydlubywano kamienie szlachetne. co prawda . Zabytki z czasów Iwana Groênego i pierwszych monarchów z dynastii Romanowów. Chce kontrolowaç. Poniewa KoÊciól prawoslawny nie c ce przeznaczyç cz. Ikony ogolacano z drogocennych ryz. zmierzajàcej tylko do tego.conych sakraliów cerkiewnych. którego doznal po przeczytaniu leninowskiego dekretu. kodeksy r. wladze sowieckie muszà skonfiskowaç j go mienie. Rzàd nic nie robi. Êwi eczniki. W wielu miejscowoÊciach tlum po prost .Êciej zabytkowe naczynia liturgiczne. Tymczasem patriarcha Tichon czekal.

odziani w jedwabie i brylanty. zaÊ aresztowanych wiernych rozstrzeliwano tego samego dnia. Byly one zresztà tylko slabym echem podj.dzy KoÊciolem prawoslawnym a ogólem wiernych. Apel ten mial wywolaç rozlam mi. mniej wyszukanymi. koniecznych. jeÊli drogie przedmioty b. bez najmniejszych zahamowa i w jak najkrótszym czasie.cià zatrzymania kosztownych przedmiotów za wszelkà cen. Zgromadzone koszt ownoÊci pochodzà z pracy ludu i sà wlasnoÊcià ludu. musi byç prz eprowadzana z nieugi. niemal takiego jak wówczas.tà stanowczoÊcià. Sprawowanie poslug religijnych i odprawianie nabo e stw w najmniejsz ym stopniu nie ucierpi. Lenin byl w euforii. kierownictw a GPU. nie Êcierpi ani godziny.dà zastàpione innymi. jedwabi i drogich kamieni.dzano ogniem z karabinów maszynowych. co zrabowane! .. 28 marca 1922 roku opublikowany zostal oficja lny komunikat z takimi oto argumentami. jak wielkim autorytetem cieszy si. zwlaszcza w najbogatszych monasterach i cerkwiach. Lecz kli ka ksià àt KoÊciola prawoslawnego nawyklych do luksusu.. który nad al zachowuje tolerancj. Wladze bolszewickie zdawaly sobie spraw. KoÊciól prawoslawny wÊród prostego ludu.tych uprzednio na Kremlu tajnych decyzji. zlota. chciwoÊcià oraz ch. tworzyli wlasne pa stwo ksià àt KoÊciola w pa stwie robotników i chlopów . Wrócila jego dawna energia i bojowy zapal. Natomiast za kosztownoÊci mo na nabyç wystarczajàcà iloÊç chleba. obludnych frazesów. Rzàdowi obcy jest wszelki zamiar przeÊladowania wiernych i KoÊciola.. Kierujàc si. Im wi. ludowego komisariatu sprawiedliwoÊci oraz trybunalu rewolucyjnego.dzi do pracy. cierpiàcych wskutek glodu. gdy wymyÊlil genialne haslo Rabuj to.. zbó nasiennych.cone j ulepszaniu i skoordynowaniu poczyna slu b oraz instytucji zobowiàzanych do realizowania dekretu o konfiskacie cerkiewnyc h kosztownoÊci. nie zamierza oddaç skarbów d la ratowania milionów umierajàcych z glodu ludzi.ca im wiele uwagi. uprzywilejowana klika ucieka si. Uczestników tej i kolejnych narad instruowal Lenin trzeba zapoznaç z tajnà uchwalà zja . do czlonków politbiura. Zawieral te niedwuznaczne groêby pod adresem prawoslawnej hierarchii koÊcielnej. bydla roboczego i narz. 19 marca 1922 roku wódz wystosowal tajnà dyrektyw. Oczy nabr aly blasku. Tote w obawie przed powszechnym zrywem powsta czym apelowaly do rozwagi ludu i mas pra cujàcych jak zwykle za pomocà klamliwych. Rzàd sowiecki. by ocaliç yc ie ludzi i gospodarstwa chlopów Powol a oraz innych regionów Federacji Sowieckiej. do zbrodniczych spisków i naklania do buntu.cej przedstawicieli reakcyjnej bur uazji i reakcyjnego 40 . w myÊl której konfiskata cennych przedmiotów. by uprzywilejowani prowodyrzy koÊc ielni. Mieli uczestniczyç w naradzie poÊwi.. wobec wierzàcych i poÊwi.u rozp.

III. w krwawych ówczesnych despotiach. mogàcych w przyszloÊci powolaç si. jak sàdzili. na der oszcz. wspominal z entuzjazmem owe heroiczne dni: . choç podyktowala go koniecznoÊç wojenna. Mikolaj Bucharin. Ideologia rab unku miala wi. zn iszczona Rosja szybko przeobrazilaby si. wiernych. Nic podobnego. Pierwsi m ogli po tej akcji jeszcze bardziej zaokràgliç swe wielomilionowe konta osobiste w bankach zachodnich. Czysty dochód wyniósl dwa i pól miliarda zlotych rubli (tak przedstawia si. by przez kilka dziesiàtków lat nie Êmieli nawet pomyÊleç o jakimkolwiek sprzeciwie . wzbudzala w nich szacunek zmieszany z podziwem. najbardziej tchórzliwy i alosny spoÊród bolszewickich przywódców. tym lepiej. y i mnichów. Przypomnijmy. im po ucieczce za granic. sygnowaç podpisem glowy pa stwa podobnych rozkazów. który na ogól osobiÊcie sa nkcjonowal zbrodnie wlasnego re ymu. Drudzy. 1922 r.. nie nastàpilo . Teraz wlaÊnie nale y daç tym typom takà nauczk. w zwiàzku z tym rozstrzelaç.dzi rolniczych nie kupowano w ogóle! Co wi. na gruzach starych. Lenin zaÊ jej idolem.duchowie stwa uda nam si.c si.. nawet w staro ytnoÊci. w latach 1922-23 zakupiono za g ranicà zbo e za l milion rubli zresztà wylàcznie na siew. a z czasem przekszt alciç go w baz. Stalin zawsze podziwial leninowskà stan owczoÊç. na ten rozkaz. zgodnie z wytycznà Lenina.). kwitnàcy niczym Kuwejt. rzecz jasna. e ARA wydajàc 137 milionów dolarów nakarmila i uratowala od Êmierci glodowe j ponad 20 milionów ludzi..cone kosztownoÊci u . Zdaniem specjalistów zachodnich nale aloby t. Tym razem zadowoleni byli wszyscy: zarówno frakcja Trockiego jak i ludzie zwiàzani ze Stalinem. sam bowiem w takich sytuacjach cierpial na jej brak: bal si. Nowe religie zawsze rodzà si. wypadowà dalszych awantur politycznych. sta lo z nieprzebranymi skarbami KoÊciola prawoslawnego? Gdyby je rozdzieliç zgodnie z obietnicà danà proletariatowi. co. Ulianow (Lenin) 19. Jak wynika z sowieckich materialów statystycznych. e . wzbudzà z czasem zawiÊç Stalina i Hitlera. podpisaç nawet rozkaz wysadzenia w powiet rze leningradzkich mostów i moskiewskich fabryk. ksi. Podpisal. bioràcego poprzez podpisanie dokumentu odpowiedzi alnoÊç za czyny swoich podwladnych. te potrzebowali na to wszystko niemalych Êrodków.c staç si. z kwiatów i za jego y naszà Êwiatowà poÊwi. i dlat go najszczerzej i najgloÊniej podziwiajàcy tupet wodza rewolucji. a tak e okolo 100 tys. Cerkwi i monasterów bylo przecie mnóstwo. a ka dy z tych obiektów istnial co najmniej 300 lat.tà stanowczoÊcià i w najkrótszym . pa stwowà religià.dny szacunek historyków z lat pieriestrojki i glasnosti. rabowano z nieugi. gdy cel operacji byl zupelnie inny. Cerkwie. nikt nie wa yl s i. Nigdy wczeÊniej. jak zwykle: przewodniczàcy rady komisarzy ludowych W.. Determinacja wodza proletariatu.ObdarliÊmy KoÊciól prawoslawny jak lip. w kraj bogaty. Bydla i narz. po równu. pragnàcy pozostaç w Rosji i yç w luksusie we wlasnym kraju. Rozstrzelano 40 tys. Zdecydowanie i determinacja Lenina. duchownych. sza cunkowà wielkoÊç potroiç. pr zyda si. którzy nale eli do cer kiewnych dwudziestek i innych wspólnot.

Ci. na mile mojemu sercu Abecadlo komunizmu . Europa po wojnie trzydziestoletniej.py piekielne. Azja Ârodkowa po najeêdzie Mongolów. by przez kilka dziesiàtków lat nie Êmieli nawet pomyÊle akimkolwiek sprzeciwie . Religi. sà niczym w porównaniu z tym. bolszewików. jakim bogatym krajem byla zrujnowana dziÊ Rosja. e moskiewscy bolszewicy majà na co wydawaç pieniàdze. zamieniajàc go w slup lodu. z makiem glodujàcym. zamiast ikon powiesiliÊmy naszych wodzów i postaramy si. dajàc fig. niegdyÊ slynnego misjonarza w Japonii. Tichona wraz ze wszystkimi czlonkami Syn odu. które skonfiskowali KoÊciolowi prawoslawnemu jakoby po to. dzieciom pozrywaliÊmy z szyj poÊwi ne krzy yki. owe flaki z olej em Filareta.trowych budynków w handlowej dzielnicy Londynu po cenie aukcyjnej 6 milionów funtów sterlingów za budynek i wzniesienie za 4 miliony funtów sterlingów pompaty cznego pomnika Karola Marksa na jego grobie Êwiadczy o tym..pnie utopiono. dla ludu wystawiç Êwi. petersburskiego Weniamina. cz. rozszarpany przez jego lopatki. Biskup tobolski Hermogen. zakopano ywcem. a zaiste nie pokonajà go zast. Francja po t rwajàcej dziesi.dzajàcego parostatek. a nast.snym kraju. eksperci wià ojawieniem si.te. NerwowoÊç na gieldach Êwiatowych.ç lat epidemii d umy wszystkie te kataklizmy. wykastrowano go. zastàpiliÊmy politgramotà. ten sam. rzàdzàcà obecnie w tym nieszcz.propagand. na rynku Êwiatowym wielkich dostaw tego kruszcu z Rosji. którzy ocaleli. dopiero potem zastrzelono. by nieÊç pomoc glodujàcym. socjalistów dwóch siedmiopi. Jednak e za oficjalnym slowem rozstrzelanie kryla si. sadystyczna zbrodnia. oblano na mrozi e zimnà wodà. który mial byç nast.pnie spalono. Metropolicie kijowskiemu zadano wiele ran. nawet razem wzi. Parti. mo na niewàtpliwie nazwaç partià óltego diabla pisal Guardian w marcu 1923 roku.te zwloki IIjicza. Biskup a permskiego Andronika. spowodowanà gwaltownym spadkiem cen zlota.pcà patriarchy Tichona. . w prze 41 . Wtór s : Zakupienie przez lewicowà grup. zginàl przywiàzany do kola nap. i t o z pomocà prawoslawnych popów. Przy GPU stworzyliÊmy nasz wlasny koÊciól.liÊmy rozumieç. Raz jeszcze przytoczymy slowa Lenina: Trzeba daç tym typom takà nauczk.sto bestialsk a. Warstwa ludzi wyksztalconych przestala w zasadzie istnieç wymordowa no jà. z Rosjà w ciàgu niespelna siedmiu lat rzàdów Lenina. zamieniliÊmy katechizm. który dobrowolnie p ojechal z Mikolajem II na zeslanie. a nast. przy rawione komunistycznym sosem! .. a jego nagie zwlok i zbezczeszczono. Kraj idiotów! W maju 1922 roku aresztowano patriarch. Metropolit. Arcybiskupa czernihowskiego Wasilija ukrzy ow ano. co stalo si. Dopiero teraz zacz.. 32 metropolitów i arcybiskupów rozstrzelano.

De pozyty zlo one na kontach imiennych pozostaly nienaruszone. rzecznà zniszczon o.. zako czyla. Brak liczb. yc. Ale to nie koniec. Zly duch slal blagania ku swym pobratymcom w kosmo sie. Przodujàcy rolnicy.cia Siergieja Aleksandrowicza. zwlaszcza w sferze finansów. tabor kolejowy faktycznie przestal istnieç. Rosja. Wielomilionowe masy ludzkie.kajàc zamkami austriackich karabinów wartownicy powoli zbli ali si. w pole uslane koÊçmi poleglych. zostal przeniesiony na trzy inne konta z nowymi haslami i kombinacjami szyfrów. e to wilki wyszly z lasu. Gabinet zostal dokladnie przeszukany . Nikt wszak e nie protestowal. PomyÊleli. jeszcze gorsza. Z rozprutego sejfu znikn. W grudniu 1922 roku zaskoczyla wladców Kremla przykra niespodzianka. . jego najgorsze przeczucia.. zostali wymordowani l ub uciekli Bóg raczy wiedzieç dokàd. e to gdzieÊ w pobli u domu. dokumenty. Gospodark. to wlaÊnie ona byla jego firmà) zgodnie z poleceniem wlaÊcicieli. e glówny kapital jego firmy (Rotsztejn reprezentowal parti . noszàcego do tychczas nazw. bogatego kraju. Uniósl wycie czonà twarz ku ksi. Szcz. ZLOTA DLA PARTII. Stary Parvus znów dal Leninowi nauczk. poprawil. upokorzeni. Zdawalo si. na niebie ja al ksi. Bank szwajcar ski poinformowal leninowskiego plenipotenta Rotsztejna. e nie ma dziedziny. obrócilo si.kszà na Êwiecie flot. Wypelnil ju swoje zadanie. Byla póêna noc. w bujanym fotelu siedzial Lenin. wojn. bolszewików. Dum. doszcz.. wyp. Wielka. po najodleglejszych zakàtkach Rosji.. Niczym czarna chmura zb li ala si. Rosja przeobrazila si.. im.ra eniu opuÊcili kraj. która dopuszczalaby dyletantyzm. poni eni. Zniknàl równie wierny Gorbunow. olnierze-internacjonaliÊci dzie i noc pelnili slu b. ycowej tarczy i przeciàgle. Rosji jej linie kolejowe te doprowadzono do ruiny. w gigantycznà sztabk. Tam potwierdzily si..cie . Widniejàce na p opieliskach ogolocone budowle zabytkowych cerkwi wznosily si. n ikt nie wolal o pomst. i glód z wlasnych domostw. wbrew protestom lekarzy i bliskich Lenin wymu sil. wokól luksusowej willi w Gorkach. wolnoÊç. roziskrzonà blaskiem pelni noc grudniowà 1923 roku dobieglo ich uszu straszliwe wycie. Mial na sobie waciak i walonki. do willi. niegdyÊ podmiejskiej rezydencji wielkiego ksi. Gdy stan wodza nieco si. hasel i szyfrów. by zawieziono go na Kreml. Od grobowców carskich do kieszeni ludzi ywych i martwych. A najwa niejsze wszystko uleglo rabunkowi. Wszyscy byli Êmiertelnie znu eni. dziko wyl.ly arcytajne . które moglyby w jakiejÊ mierze zbilansowaç bolszewickie przedsi. Ale wilków nie bylo. Cale niemal mienie narodowe wielkiego. làcznie z bankowymi pelnomocnictwami. a byç mo e ich pelnomocników. marzyla mu si.wzi. Na wiadomoÊç o tym Lenin doznal wylewu krwi do mózgu. niczym ruiny zapomnianej cywilizacji. którzy prowadzili gospodarstwa na poziomie standardów europejskich. znacznie bardziej tragiczna przyszloÊç. NiegdyÊ najwi. W mroênà. ksià eczkami czekowymi i kolekcjà paszportów zagrani cznych. którzy znali skompli owanà kombinacj. do nieba.tnie zrujnowano. bezprecedensowa w dziejach ludzkoÊci af era rabunkowa pod kryptonimem Âwiatowa rewolucja praktycznie si. rozproszyly si.dzone przez terror. Nieliczny przed rewolucjà proletariat zosta l unicestwiony. Na oszklonej werandzie.

podczas trzaskajàcych mrozów. przemierzal fronty wojny domowej. okradziony. gdy obejmowal jà we wladanie . wcià ryzykowa l yciem (grozily 42 . Po pierwsze czul si. Tak. takie i namaszczenie .kni.W styczniu 1924 roku. wlaÊnie tak! On. robotnicy szpadlami i lomami ryl i wykop pod tymczasowe mauzoleum dla wodza proletariatu. kanalizacyjnà.ty w areszcie domowym patriarcha Tichon zauwa yl z nutkà melan cholii: Tak. lecz uszczelnionego prz ez mróz otwotu nikt nie zauwa yl.tej rury zalaly mauzoleum. Przebito lomem rur. czlonek KC partii bolszewic kiej i pierwszego rzàdu sowieckiego. chocia wykonywal najczarniejszà robot. Koniec cz. tak! Jakie relikwie. Gdy nadeszla odwil . Józef Stalin leninowskiej spuÊciênie.Êci pierwszej Zloto dla partii II Okupacja Z cyklu: Poligon szatana Zloto dla Partii OpowieÊç dokumentalna Druk z dostarczonych diapozytywów Pos. Mial wiele powodów do niezadowolenia. Na wiadomoÊç o tym zamkni. nieczystoÊci z p.pnie przyglàdal si.

si. Brodzil po kolana we krwi i tyfusowych odchodach. Wojna domowa dobiegla ko ca i miliony oczu z niemym pytaniem wpatrywaly si. nawet Lenin.dzie dalej . udal. Przekl. co dzieje si. e sà puste. a nawet. która mu jak e zaslu enie na przypaÊç w udziale. Tak naprawd. oblowiç.mu kule. jego myÊl si. bowiem. pomyÊl Z wodza Êwiatowego proletariatu Lenin przeobrazil si. Nie zdawal sobie jednak sprawy ze skali i rozmachu calej tej afery. A co myÊlala reszta? Proklamowano nowà polityk. Stalin wierzyl slowom Lenina.. te nad tym. co b.bszej tajemnicy do ekspertyzy psychiatrycznej czy aby wodzowi nie brak siódmej klepki? Biegli lekarze stwierdzili.ci bur uje uciekajàc zgarn. to. po równu ? Lenin wywracal teatralnym ge stem kieszenie. e skarb pa stwa jest pusty ni czym krater ksi. O reszcie nie ma co mówiç! Wielu ludzi rozejrzawszy si. zmieniç ksyw. Stalin nie od raz u zrozumial.c nadszedl czas. jak t o si. wokól. zostal wpuszczony. w maliny. sporo w niej sprzecznoÊci i niekonsekwencji. adnych konkretnych planów w z wiàzku z przyszloÊcià nie ma.ty z kremlowskiej kuchni i z wladz Mi. mówi. i yç w luksusie gdzieÊ daleko. a zarazem miotal si. K a dy dzie przynosil niespodzianki. Stalin chwycil to w lot: skoro plan rozp. Tymczasem wszystko to za jego plecami rozkradano. Bylo ich wÊród bolszewickiej elity najwy ej trzydziestu. ycowy. wi. eby zlapaç nieco tchu i choçby troch. zgodnie z przewidyw aniami Lenina. e pieniàdze muszà byç gdzie indziej. Ale sensu odmówiç jej n ie sposób. nad cieply oceanem. e trudno cokolwiek pojàç.dzynarodówki na stanowisko komis arza ludowego do spraw narodowoÊciowych oraz przewodniczàcego fasadowej inspekcji robotniczo-chlopskiej. w zdobytej przez bolszewików Rosji. tym slowom. Ani te z tego. jest Êmiesznie mala. e cz.. e pojàç niepodobna niczego. bolszewikom grozila . lokowano na kontach osobistych oraz na rachunkach lipnych spólek w wykupionych bankach. e nikt. natural nie. za nimi gigantyczna afera. ekonomicznà (NEP). Tak myÊleli cwaniacy.tania rewolucji Êwiatowej spalil na panewce. wysylajàc do Moskwy z odleglych kra ców Rosji transporty zlota i zbo a (niekiedy cenniejszego od zl ota). przerzucano za granic. DomyÊlal si. takjak bylo obiecane. by daç drapaka. e kryje si. lecz o odbudowie imperium rosyjskiego w granicach z roku 1914.li wszystko. Skok na Rosj. co wlaÊciwie bolszewicy majà robiç dalej? Okazalo si. rwie.Êç lupu. dajàc do zrozumienia. trafial pod szrapnele. Zastanaw ial si. co do kopiejki! Nawet gwoêdzie wyrwali ze Êcian. Równie wielu podejrzewa lo. dawalo wiar. którzy zdolali si. Wiedzial. e kto wie? Wcale to niewykluczone: Lenin jest zbyt po budliwy i impulsywny w wypowiedziach. upewnial. Co zaÊ najbardziej zdumiewalo. Ale gdzie? Bardzo go to intrygowalo. e jest to mo liwe.. ulotniç si. Wypchni. w Leni na: kiedy wreszcie zaczniemy dzieliç zrabowane skarby. zdawalo. e rozumie. Wcale to nie znaczy. nastawial pierÊ bagnetom. poniewa wiedzial. w szambie iÊcie bizantyjskich intryg. Wcale ju nie marzyl o rewolucji Êwiatowej. nagle w rosyjskiego wielkomocarstwowca. e nic nie wiedzial o machlojkach. wywieêli statkami calà sól. tylko mu si. nikt powa nie nie myÊlal o tym. Stenogramy przemówie Lenina oddano w naj gl. Poczàtkowo nikt nie wier zyl.

Nikt nie myÊli o przyszloÊci. Gdzie si. nie mniejszàni inni! A dostali fig. w ciàgu niespelna szeÊciu lat! Byloby bl. Niezly numer! Tylko skàd wziàç na to wszystko pieniàdze.. Lenin po raz ostatni podjàl prób. Pieniàdze szcz. buntujà? Za rzadko stawiacie ich pod Êcianà! Cz. CzekiÊc te czujà si.dem utrzymywaç.. odzyskania utr aconego autorytetu. Zdawal sobie spraw.. Uniknàç jej pozwoli zbudowanie pot. nego pa stwa (choç w myÊl teorii Le ina pa stwo powinno obumieraç). i to jeszcze jak! Ucinal jednak wszelkie pytania.. w diabli wiedzà co! I to j ak szybko. podzialy bajeczne skarby.kach ster umilowanej. Z rozrzewnieniem oglàda swe zagraniczne paszporty. zwyrodnieli. gdy przejmowal pelnà kontrol. Ten wasz NEP. sprawia. Chcial raz jeszcze zjednoczyç wokól siebie wspólników prowadzàc ich na kolejnà rabunkowà wypraw.dzia wladzy wykona wczej po prostu nie ma. nad tajnà policjà. które ka dy bolszewicki dostojnik t rzyma w szufladach tuzinami. przeobrazili si.nieuchronna kl.. aby utrzymaç w slabnàcych r..ç lat temu d o centrali? Liczyli przecie . wszystkich zadowala teraêniejszoÊç! Pracuje tylko Czeka. tym silniejsze . w luksusie i nie dba ju o nic poza cenami nieru chomoÊci i akcji w krajach kapitalu. Stalin sprytni e wykorzystal te nastroje. Stalin ze zdziwieniem spostrzegl. bezdennych.Êciej rozstrzeliwaç malkontentów.Êciej b. Ludzie si. Zamysl ten ni e wiàzal si.kszà wladz.. które z dymiàcymi mauzerami w r. w apogeum NEP u. stalo ze zlotem. Bylo to potrzebne. e z parowozowni rewolucji przeobra a si. oszukani. towarzysze! Oto. jak si . prz emianowana na GPU. drogi Wlodzimierzu IIjiczu? Prz ecie wasi wspólnicy doszcz. e i oni dostanà kiedyÊ swojà dol. e innego narz. z makiem. czego trzeba! Planujàc utworzenie ZSRS Lenin dbal przede wszystkim o podstawy prawne przyszlego pa stwa robotników i chlopów . w dodatku wystawione na ró ne nazwiska! Stopniowo skupiajàc coraz wi..Êcia nie dajà! Partia wie. ona w pchli targ! A slawetna gwardia starych bolszewików plawi si. co si.ska. co prawda. Wlodzimierzu IIjiczu. lecz ospale. niczym nie ograniczonej wladzy. niszczy Rosj. okazalo.kach zwozili pi.dà stosowane represj W polowie 1922 roku. z marzenia 43 .dzie mo na doprowadziç do triumfu rewolucji Êwiatowej . e Lenin tego wszystkiego nie dostrzegal bàdê nie rozumial. Stanie si. e wlaÊciwie nikt mu w tym nie przeszkadza. których Lenin nazywal bolszewikami . myÊlal z przekonaniem wódz im cz.tnie obrabowali Rosj. Wykorzystujàc pa stwo jako narz. Do strzegal i rozumial. bez dawnej energii i zapalu: co najwy ej dwustu skaza ców dziennie idzie na Êmierç. wrzucajàc zagrabione bogactwa do swych wlasnych kieszeni. Ci.

mi o pot. tylko wydaje prostaczkom! Geniusz zawsze widzi lepiej ni zwykli zjadacze chleba.kszania. bez falszu i upi. to chyba nie to! Kurski mo e nie zrozumieç. Êmierci przez rozstrzelanie. obietnica taka bylaby samooszukiwaniem si..ê tych dziala z mi. wskazujàce na wi. finansowania prasy lub za pomocà innych podobnych metod) karana jest Êmiercià z zamianà. Postawienie winnych przed sàdem nie powinno oznaczaç rezygnacji z terroru. Lenin.dzynarodowà bur uaz j walkà z nami (poprzez korumpowanie prasy i agencji iriformacyjnych.. To b rulion. 17 maja 1922 roku. A zresztà.cznie trzy wa rianty nowego paragrafu kodeksu karnego RSFRS. którzy obroÊli sadle m w latach NEP u. blok ady bàdê szpiegostwa.. jest wyra ona. Nie. Lenin wyslal do Kurskiego kolejny list: Towarzyszu Kurski! Posylam wam szkic dodatkowego paragrafu kodeksu karnego. e nale y cz. mimo wad brudnopisu. Staly si. wymagajàcy jeszcze sporego nakladu pracy i przeróbek. Jednak e glówna myÊl. w mniejszym lub wi. nale y tylko mienszewików i eserowców. przygotowany przez nowych czynowników. za wszelkie dziala mienszewików.c terror uzasadniç i zalegalizowaç. Nale y znaleêç sformulowanie. tematem anegdot. nale y wi. prawnik z wyksztalcenia. na . Oto one. tylko bowiem rewolucyjna ÊwiadomoÊç prawna i rewolucyjne sumienie stworzà wa runki pozwalajàce stosowaç terror w praktyce. pryncypialnie.Êciej stosowaç kar. Formulowaç trzebajak najszerzej. Studiujàc proje kt przyszlego kodeksu karnego wielkiego socjalistycznego imperium. Wariant l : e karaç Êmierc Wszelka propaganda lub agitacja bàdê te ka de uczestnictwo w organizacji lub wspólpraca z organizacjami. Lenin. natychmiast odeslaç z powrotem ten list wraz z waszà odpowiedzià. eserowców itp. Z komunistycznym pozdrowieniem. wysunàç pryncypialnà i politycznie autentycznà (a niejakàÊ tam ciasnà prawniczà) uzasadniajàcà istot. Trzeba mu to dokladniej wyjaÊniç. Có to za mazgajstwo! A gdzie zapal rewolucyjny?! Towarzyszu Kurski pisal z irytacjà d o komisarza ludowego sprawiedliwoÊci sàdz. mówiàc. tak si. (drogà interwencj i. nie. w przypadku okolicznoÊci lagodzàcych. koniecznoÊç jego stosowania i jego powszechny zakres.kszym stopniu. Nast. W dwa dni póêniej. nym pa stwie socjalistycznym. lecz niekonsekwencje wodza nikogo ju nie iryt owaly. PomyÊli.dzynarodowej bur uazji. Wlodzimierz Iljicz po raz ostatni w yciu poczul tytaniczny przyplyw sil twórczych i zasmarowal caly projekt czerwonym olówkiem. lub klamstwem. przygotowywanie wojny itd) Prosz.Êci mi. jasno. prawd. mam n adziej. która nie uznaje komunistycznego systemu wlasnoÊci jako zmiennika kapitalizmu i dà y do obalenia go silà. i sens terroru.. kogo jeszcze mo na by oskubaç? Kraj i tak ju zamienil si. No nie. jasno: nale y bez owijania w baweln. 15 maja 1922 roku. w pust ni.pnie Lenin. zalàczyl sporzàdzone wlasnor. majàcymi na celu (propaganda i agitacja) udzielanie pomocy tej cz.. o co chodzi.

Tej samej karze podlegajà winni uczestnictwa w organizacjach lub wspólpracy z org anizacjami bàdê osobami. zgodnie z ka dorazowy widzimisi. Jak zwykle pióro Lenina bylo szybsze ni jego myÊl. RównoczeÊnie. jak nale y.. e jesteÊmy otoczeni przez nàjzaciekle wrogów . a do ko ca... nie bylo potrzeby wyjaÊniaç. itd. uprzednio obrabowawszy? Tajny okólnik z lutego 1923 roku szczególowo wylicza. co bylo skutkiem przyznania im specjalnych racji ywnoÊciowych. których nale alo szukaç i rejestrowaç po to. cz. b. Co oznacza Êmiertelny cios zadany wrogowi przez GPU. szerokà interpretacjà kary Êmierci. wladz.Êç mi. zyj. Tymczasem byla to kolejna pulapka. z nowà. która w swej odwiecznej naiwnoÊci uznala nowà polityk. OGPU powinno zachowywaç obecnie pewnego rodzaju biernoÊç.du. gdy nadejdzie stosowna chwila. Êmiertelny cios .to uchwal. wraz z nowymi paragrafami kodeksu karnego. Kim byli owi najzacieklejsi wrogowie . na specjalnym posiedzeniu politbiura KC RKP (b) podj . Propaganda lub agitacja. Ka dy pracownik GPU musi zdawaç sobie jednak spraw. W ten s a dego czlonka spolecze stwa przyszlego pa stwa mo na b. nadeszly do GPU tajne dyrektywy takiej oto t reÊci: . obiektywnie wspomagajàce t.cej trzykrotnej podwy ki uposa e pracowników GPU oraz wlàczenia ich do zamkni.dzynarodowej bur uazji.. wy ej przedstaw harakterem). w którym ost rzegal: Równie w warunkach NEP u nie powinniÊmy zapominaç.dzie skazaç na Êmierç przez rozstrzelanie. Dzie póêniej.pozbawienie wolnoÊci bàdê deportacj.W zwiàzku z realizacjà nowej polityki ekonomicznej oraz decyzjami rzàdu dotyczàcymi sp raw wy szego rz. 18 maja 1922 roku. Wódz próbowal zarzuciç Êmiertelnà p. nad i. zastawiona przez zdobywców. Wariant 2b: Wspólpracujàcy lub zdolni do wspólpracy i otoczyl ten wariant grubà czarnà linià. Dlatego OGPU powinno dolo yç maksimum staraJl w celu ujaw nienia i rejestrowania naszych wrogów.. ekonomicznà za coÊ powa nego trwalego. calej ludnoÊci podbitego kraju. e Kurski wszystko z rozumie. 17 g rudnia 1922 roku legendarny czekista Peters opublikowal w Izwiestijach artykul nawolujàcy do czujnoÊci. w sprawie mniej wi.tl. Wariant 2: a. by w stos ej chwili wymordowaç. za granic. kto w najbli szym czasie ma byç fizycznie 44 .tej sieci zaopa trzenia ywnoÊciowego. uprawiajàcymi dzialalnoÊç o wy ej wskazanym charakterze (których dzialalnoÊç wyró nia si. Powàtpiewajàc. która.. Lenin stawial kropk. by zadaç im. e podobna sytuacja nie mo e trwaç dlugo.

administracji hetma skiej itd. 8. Ci. ró nego rodzaju powsta czych pododdzialów i «band». WlaÊciciele ziemscy. Pracownicy bylego Ministerstwa Spraw Wewn. WlaÊciciele przedsi. bardzo oto jedyna metoda.unicestwiony. którzy w przeszloÊci korzysta li z pracy najemnej. Oto jego fragment: W grupie osób zwiàzanych z partiami i organizacjami politycznymi sà to: l. 2. którym wladze sowieckie udzielily amnestii. Trudno reanimowaç trupa. wielcy arendarze. niezale nie od narodowoÊci. armii Centralnej Rady. na chor ob. 6. Oficerowie podoficerowie i szeregowi Bialej Armii. policji i andarmer ii. podobnie jak inne staro ytne imperia. biskupi.dziowie pokoju. 3. by galwanizowaç martwà pa stwowoÊç rosyjskà za pomocà niewymyÊlnego zestawu niby-m . których bliscy krewni ukrywajà si. 7. Cywilni wspólpracownicy centralnych i lokalnych organów oraz resortów rzàdów bialogward yjskich. mo na jednak przeobraziç go w organizm.biorstw przemyslowych i warsztatów. prokuratorzy wszystkich szczebli. wszyscy czlonkowie slu b ochrony pogranicza. Cudzoziemcy. wszysc y inni s. szpiegostwo itd. 6. 11. s.. nie wytrzymalo brzemienia.dziowie. sàdowi egzekutorzy. 4.trznych: ochrany. 3. 5. 4. to pros . Skoro ju postanowiliÊcie zostaç w kraju i budowaç zwiàzek pa stw socjalistycznych. Czlonkowie przedrewolucyjnych partii politycznych. 10. Tysiàcletnie pa stwo rosyjskie. Uczeni i przedstawiciele starego szkolnictwa. 5. Kupcy. bogaci chlopi. rab ini. Naród rosy ski zakuto w stalowe kajdany terroru. 2. sà rzeczywistym testamentem politycznym wodza proletariatu. Dzialacze koÊcielni. 9. nie stanowià wyjàtku. Dawna arystokracja i szlachta. itd. Êledczy sàdowi. którym latwo kierowaç. kierownicy chórów. niezale nie od stopnia. w którym Lenin doradzal. by nie wybieraç Stali na na sekretarza generalnego partii. Pracownicy bylego Ministerstwa SprawiedliwoÊci: czlonkowie sàdów okr.gowych. run . sowieck oby. 3. która pozwol i zrealizowaç ten cel. cierpiàce. tajni agenci ochrany i policji. obarczylo. a tak e «nepmani». a nie alosny liÊcik. które aktywnie zwalczaly wladz. oraz niespodziewanych przecià e .lo i rozpadlo si. którzy majà znajomych i krewnych za granicà. jakim samo si. w tym skauci. na kawalki. 2. wlaÊciciele sklepów i straganów. cerkiewni starostowie itd. Czlonkowie organizacji mlodzie owych. Czlonkowie zwiàzków i organizacji monarchistycznych. brawurowej wojowniczoÊci. nieregularnych formacji bia logwardyjskich. Czlonkowie Zwiàzku Niezale nych Rolników oraz Stowarzyszenia Niezale nych Gospodarzy Wiejskich z okresu Centralnej Rady na Ukrainie. Wszyscy bez wyjàtku oficerowie i podoficerowie armii i floty carskiej. ci zwlaszcza. duchowni koÊciola prawoslawnego i katolickiego. Czlonkowie sekt i wspólnot religijnych (zwlaszcza baptyÊci). bàdê kontynuujà opór zbrojny przeciwko wladzy sow eckiej w antysowieckich bandach. przewodniczàc y sàdów wiejskich itd. Wszyscy. zgrupowa petlurowskich. Osoby podejrzewane lub skazane za kontraband. WlaÊnie te dokumenty. W grupie pracowników insty tucji carskich podlegajà likwidacji: l. Osoby zwiàzane z ruchami narodowymi wszelkich odcieni. diakoni. których orientacja polityczna po dziÊ dzie nie zostala wyjaÊniona. mnisi. Do grupy ukrytych wrogów systemu sowieckiego nale à: l.

e tego rodzaju armie szybko ulegajà demoralizacji.tej od ludzi pracy szczelnà kotarà tajnoÊci.py bat alionów proletariackich . nie przebytym murem przywilejów dla wybranych. tymczasem pr aktyka dowiodla. Skàdje wziàç? Poczàwszy od 1922 roku Stalin usilowal poznaç szlaki. Chodzi zwlaszcza o sztab funkcjonariuszy odpowiedzialnych przed wodze m glowà za swe dzialania. od narodzin a do Êmierci ka dej jednostki.la egzekucji. yjàc w luksusie zarzàdcy przestajà zàjmowaç si.dna b. które zalejà Europ. odci.dzie ogromna armia zarzàdców. który wielkoÊç b. zast. Pozwoli to stworzyç wielomilionowà armi.ç.stowskich zakl. i to niemalych.dzie zale na od rodzaju i jakoÊci wykonywanych zaj. zapewniajàc zwyci. i caly Êwiat. wszyscy b. a nawet myÊli.. pracy. dokonywaç po dboju Êwiata. slowa. która cudem .dà pracowaç za racje ywnoÊciowe. puszczajà wszystko na ywiol.stwo socjalizmu na kuli ziemskiej. elektryfikowaç kraj. rzecz ym zarzàdzaniem. To wszystko te wymaga pieni. Prac. powtarzanych dzie w dzie . zniewolonych ludzi mo na wykorzystywaç rozmaicie: zawracaç bieg rzek. Trzeba zatem t orzyç nowà armi. Nie sà do tego potrzebne pieniàdze. przez okràglà dob.dzy. którymi przerzucano z Rosji na Z achód bajo skie sumy ongiÊ mie 45 . Do wcielenia w ycie tego planu niezb.ç. w bagnie korupcji. bez skrupulów pogrà ajà si. zarzàdców ze sztabem administracji okupacyjnej . W szystko to jest proste i zrozumiale.

do tego stopnia przera ajàca. do Europy zaÊ bali si. kogo nale y zlikwidowaç najpierw. wywieêç z Goschranu nie wielkà cz. czy wydzielaç tylko racje ywnoÊciowe? Zgodnie z leninowskim planem czekala bolszewików dlugoletnia.ben Êwiatowej rewolucji proletaria ckiej. e coÊ tu nie gra. jak mawial o Stalinie Trocki.ce. cicho i niepostrze enie dokonala si. w labiryncie Êwiatowych banków.Êç skarbu pa stwa i jà ukryç. za k a godzin.. e stara gwardia dawno nie jest gwardià. Nie czuliby si. Lepiej spokojnie yç na Zach dzie. dyskusje o tym. Albo te czy olnierzom armii pr nale y coÊ placiç.cej ni inni. Len inowcy wcale nie chcieli pozostaç w Rosji. uciec.cy bankowych macek.kà zrabowane . to wyjaÊnimy. i niebawem nikt ju nie b. sytuacji. choç w. lecz nie wiedzial o rewolucji finansowej. Brak ele mentarnego wyksztalcenia politycznego i ekonomicznego nie pozwalal Josifowi Wissarionowiczowi na choçby powierzchownà anal iz. Nie mial wtedy jeszcze w r. No. Postanowil opuÊciç Rosj. e pot.dzie o nim pami. którzy umieliby si. Tylk o Trocki wykazal nieco stanowczoÊci. Êwiatowa rewolucja finansowa. którym owo zloto plyn. a kogo póêniej. oplàtujàcych Êwiat.ku aparatu ówczesnej Czeki.ch starego kryminalisty podpowiadal mu. Gdy bowiem Moskwa bila w b. I tak mógl poczytywaç sobie za sukces. nabytymi w ciàgu siedmiu lat uprawiania bandytyzmu. czym si. Co si. To.cznie wykorzystujàcych jego chorob liwe fantazje. co stanie si. który niegdyÊ wessal zloto rosyjskie. Jej celem stala si. Teoretycznie tak wlaÊnie mialo byç. pol apaç w operacjach tysi. Bylo to mo liwe dzi.czylo go ustawiczne przelewanie z pustego w pró ne. niech pozostanie na jego sumien iu. tam dobrze ze swymi nowymi nawykami. w Rosj i w paêdzierniku 1917 roku? Stalin byl jednym z tych zw yci. Odwykla nie tylko od walki. Prowadz one w tajemnicy superostro ne Êledztwo nie przynioslo faktycznie adnych rezultatów. Czy wiedzieli o tym ci.nie narodowe Rosji. lec z w praktyce okazalo si. owe nie ko czàce si. Lecz GPU to organizacja. rozplà kl. jak jego najbli si wspólpracownicy nie byli szczerzy ze Stalinem.bek kremlowskich intryg. wydàjàc lekkà r. to nie odobna ju bylo odnaleêç szlak. nale alo wyjaÊniç niejedno. e zapieralo dech w piersiach. Zm. co od nich otrzymywal. co ludzie Lenina ukryli? Oto jest pytanie.czniej ni inne wykorzystujàcych stworzone przez ów przewrót finansowy mo liwoÊci polityczne i ekonomic zne..lo na Êwiatowy rynek. Zarówno Lenin. jakà znali przed w ielkà wojnà. globalna hegemonia kraju lub grupy krajów zr. Brakowalo ekspertów. którzy zdobyli wladz.tal. A sil ju braklo. przewidzieç przyszloÊç.ki rozgrywaniu ostrych sprzecznoÊci na samym szczycie WCzK i jej nowego wcielenia GPU. moglo. lecz i od normalnej pracy. Zresztà nie mial na to czasu. Pogardliwe spojrzenia i pobla liwe uÊmi eszki to wszystko. zajmowali. choç nigdy nie mo na bylo mieç pewnoÊci. której nie mo na ufaç. stal si. a pozostali wladcy czerwonego Kremla? Wiedzieli o tym czy nie? Co wiedzial sam Lenin? Najprawdopodobniej nie wi. niedouczonego kleryka . Zdawaç si. znaleêç kanal. Byla to ju calkiem inna Europa ni ta. tylko ofiarà ludzi zr. Odnalezione ko ce zlotych nitek szybko u rywaly si. JeÊli nawet udawalo si. co Wlodzimierz IIjicz zabral ze sobà do grobu. zaÊ tyczy jego najbli szych wspólpracowników. ni rywale ze starej gwardii bolszewickiej zetrà na miazg. Czy GPU znajdzie to. Âmierç Lenina rozwiàzala Stalinowi r. krwawa praca. Có .zców. e udalo mu si.

którzy myÊleli. którzy ludzili si. wszyÊciutko do ostatniego centa. Niech sobie cicho i spokojnie pracuje nad teorià permanentnej rewolucji. e nie naprowadzi.. OG PU i jego nast. która wraz z Belà Kunem wywiozla zloto z Sewastopola.tnà much.by. Potem Kuna rozstrzelano. dobrowolnie wydadzà polecenie przelewu wszystkich pieni.dzie za póêno. przypomniala równie o Beli Kunie. jeÊli nie wydob. Nadie da Konstantinowna zalamala si. Unszlicht. a terazjest wdowà po nim. Ju jutro wszyscy zapomnà. co jà czeka. od generalnej linii partii i z przyjemnoÊcià pozwolono wyjechaç wraz z c alym jego archiwum. Kamieniew. Hanecki. Kto wie.pczyni NKWD w. Kr opla w morzu potrzeb. e byla onà Lenina.. ale nikt potem o nich nie slyszal. te rozprawiono si. Mien y ski.dzie Ziemlaczka ta sama. Flaki hitlerowcy wypru li. z kraju za uchylanie si. Ale nie spuszczano ju ze oczu . Nawet o Leninie. jak e nie chcial ten obrzydly W.dzy ze swoich k ont osobistych w zachodnich bankach do Moskwy. Wdowà b.dzie ze szwajcarskiego banku pieni. Stalinowskie plany budowania nowego imperium wymagaly znacznie wi. oddala wszystko. zabito jak natr. Owszem. mo e naprowadzi na Êlad zrabowanych skarbów. pieniàdze wracaly do Moskwy. wypluwàjàc ybite z. jedynie kilk u Amerykanom. którzy oblowili si. e wyzna ten grzech. lecz zlota nie odnaleêli. e jest dla towarzysza Stalina jedynym êródlem informacji. e spo kojnie b.kszych sum. wypruwajàc flaki aresztowanym bankierom. bez ceregieli. szef OGPU Henryk Jagoda dostarczyl Stalinowi rejestr kont osobistych i ulokowanych na nich sum oraz nazwiska bohaterów . Strasznie malo. Uciec udalo si. A Ziemlaczka jest w porzàdku. Szukalo zlota dla partii równie gestapo.miliony. Êwiatowà. Oddala pieniàdze dobrowolnie. Jagoda nie wymienil tylko wlasnego kon ta sàdzàc naiwnie. Trockiego.szyly po wszystkich zakàtkach Êwiata usilujàc odnaleêç skarb nazwany przez Lenina zlotem dla partii . Bokij i ilu ich tam jeszcze bylo charczàc krwià z odbitych pluc. w tyl glowy. zanim dostanà kul.dzy zawlaszczonych przez wodza Êwiatowego proletaria tu. Gdy szykowano deportacj. Zala twiono Trockiemu deportacj. Bucharin. Zinowiew. Stalina ucieszyly te nastroje jego potencjalnie najgroêniejszego przeciwnika. lecz byly to tylko sumy z kont osobistych. Stalin wszystko wyciÊnie ze starych bolszewików. OsobiÊcie wyjaÊnil Krupski ej. w ko cu zwrócil wszystko co do grosza. Przyjdzie czas. Gdy zrozumiano.gier oddawaç szm alu! Trzy dni go tlukli.dà sobie siedzieç za granicà i wydawaç tam pieniàdze przeznaczone na rewolucj. e pozostanà bezkarni. podczas tej bezprecedensowej w dziejach bandyckiej akcji zwanej potocznie wielkà rewolucjà paêdziernikowà. Z internacjonalistami . Gdzie 46 . ale ju b. Stalin nie zapomnial o nikim. Ludzie Stalina dopadli i tych.. Och.

do której wódz wszystkich narodów nie bylby zdolny.. za pomocà których Józef Stalin budowal swe imperium na zgliszczach dawnej Rosj i. brodata banda w skórzanych kurtkach byla pazerna. tajemnic finansowych nie ujawnia si. Tote interes owal si. które stworzyl jego nauczyciel. to z pewnoÊci ylko za drutem kolczastym. czyli WKP(b). sà powszechnie znane. e nie potrafil budowaç. e owo zloto dla partii podêwign. Dzialal zgodnie z duchem i literà prawa. zmarl niczego nie stworzywszy.pne. na jednà tylko modl. Mo na bez ko ca mówiç o krwawych zbrodniach Stalina. p oniewa partia Lenina zdecydowanie mu nie odpowiadala. Stalin nie niszczyl pa stwa. Wyst arczy razjeszcze spojrzeç na rejestr kategorii obywateli.si. Szereg ba daczy utrzymuje. jego wyplywem. kierowal wlaÊnie na tworzenie. i tylko prawd. Tajemnice wojenne i pa stwowe poznajemy po latach. Lenin byl wylàcznie siewcà zniszczenia. swojej nazwy. jeszcze bardziej utajnione i niedost. hurtowo skazanych na Êmierç. podczas publicznych procesów moskiewskich. Na po egnanie wyjawiala o sobie calà prawd. kudlata. ani na wlasne pomysly. lecz zbudowanie czegokolwiek nawet lagru przerastalo jej mo liwoÊci. Miliony ludzi ro zstrzelano bàdê rozdeptano na lagrowy pyl. Stworzyl komunistycznà parti... dokonaç. nowa partia jako coÊ w rodzaju zakonu ka walerów mieczowych. e Josif Wissarionowicz byl wi ernym uczniem Lenina. w gruncie rzeczy ni e pozwalal sobie ani na improwizacj. Tworzyç wlasnà elit. nigd y. Dzi. Miejsca ich zajmowali nowi funkcjonariusze. praca ro zumiana jako Êrodek tworzenia cià yla mu. niczym na scenie teatralnej. trzeba wszak e te dostrzegaç konstruk nà stron. Szybka zmiana warty i odejÊcie jednej partii oraz zastàpienie jej przez innà moglo si. by przenieÊç centrum rewolucji Êwiatowej z niekulturalnej. bolszewików. a nie odwrotnie.. starannie dobierani przez Stalina. Taka partia umiala rabowaç i niszcz yç. ycie wykazalo. Slabiutko czul si.c jakikolwiek przedstawiciel skazanych na Êmierç grup ludnoÊci yl jeszcze na poczàtku lat czterdziestych. Metody.bokiego kryzysu gospodarczego lat dwudziestych zapewniajàc boom ekonomiczny epoki New Deal (Nowego Ladu) prezydenta Roosvelta. Josif . Wrzaskliwa. Calà swà energi. Stalinowi marzyla si. naplywem zlota do kraju. jego dzialalnoÊci. Najbli si wspólpracownicy i uczniowie Lenina zademonstrowali wówczas. tyle e ze znacznie surowszà regulà.ki wysilkom Stalina leninowska gwardia gromadnie maszerowala do p iachu. Powiàzana mnóstwem nici z równie jak ona podejrzanymi zagraniczn ymi organizacjami. Tak oto pedantycznie i konsekwentnie wykonywano nakazy Lenina. Nie ma zapewne zbrodni. brudnej Moskwy gdzieÊ do Berl ina lub Pary a.. z wlasnymi przywódcami. w teorii socjalizmu i zdawal sobie z tego spraw. jak to zwykle bywa.. Jej przywódcy pod ró nymi pretekstami jeêdzili tam kilka razy do roku. podzialo? Jak je spo ytkowano? Odpowiedê na to pytanie nie jest latwa. byl jego budowniczym. Z biegiem lat stajà si. swà niezwyklà pryncypialn oÊç i bojowoÊç. marzyla. JeÊli wi.lo Stany Zjednoczone z gl. wiecznie wyklócala si. Tote jak najszybciej musiala zejÊç ze sceny dzie owej pozostawiajàc nowej partii tylko czàstk. UmyslowoÊç Stalina byla zasadniczo odmienna. Nie zostala jeszcze napisana powszechna historia finansów. by przekonaç si.

z wydzialem organizacyjnoinstruktorskim.cy przywódców wysokiego szczebla. których obsada podlegala bezpoÊrednio sekretariatowi K C partii. rozpoczàl for mowanie nomenklatury nie tylko partyjnej. Niewykluczone. e fascynac ja myÊlà tego ostatniego byla jednà z przyczyn kl. rolnictwa. w tym tak e sekretarze grup i organizacji partyjnych.dzy klasyczne studium Niccolo Machiavellego.gi morskiej na bieg dziejów.ski cesarza Wilhelma i cara Mikolaja. Takiego myÊlenia najprawdopodobniej poszukiwal równie Stalin. niemniej uczyla ich myÊleç kateg oriami wojskowymi.cy siedmiuset szeÊçdziesi.ciu jeden najwy szych stanowisk partyjnych i administracyjnych. na czele którego Stalin postawil Lazara Kaganowicza. Ten nowy wydzial. Za ni mi idzie mniej wi.cy stanowisk. kadr dla zagranicy itd. Skàpy czas. Byl to et atowy aparat partyjny. których kierowano do dyspozycji partii w proporcji jeden oddelegowany sekretarz na czterdziestu czlonków partii. przemyslu lekkiego. W roku 1925 takich stanowisk bylo ju mniej wi. lecz i rzàdowej. Nast. w efekcie powstal wydzial organizacyjno-kadrowy. W szeregach naszej partii znajduje si. wydzial nominacji. instytucji sowieckich. drugi (tzw. W roku 1 924 nastàpily tak e charakterystyczne zmiany organizacyjne w aparacie KC partii. W 1930 wydzial ten pon ownie rozdzielono na dwa nowe. który przeznaczal na czytanie. oddelegowany z instytucji macierzystych.cy. Ksià . generalicja nasze j partii.cej dwadzieÊcia pi. dzielil mi. Jest to. tlumem . Jeden z nich mial si. które mogly byç obsadzone po akceptacji wydzialu ewidencji ka dr i przydzialów KC. rzeklbym. od chwili gdy stanàl na czele sekretariatu KC partii bolszewickiej. wkrótce najwa niejs zy w centrali partii bolszewickiej.cej okolo stu 47 . odtàd zajàç obsadà stanowisk i roszadami personalnymi w aparacie partyjn ym.pnie mamy okolo trzydziestu czterdziestu tysi. Dotychczasowy wydzial ewidencji kadr i przydzialów polàczyl si. Podczas gdy ulubionà lekturà Lenina byla gloÊna ksià ka Gustawa Le Bona Psychologia tlumu (wódz proletariatu obsmarowal jà od góry do dolu uwagami i wykrzyknikami).ç tysi. Êwiadczy o tym u yte przez niego po raz pi erwszy okreÊlenie dowództwo partii .) kierowal powolywaniem nowych ludzi do nomenklatury lub odwolywaniem z niej starych w aparacie pa stwowym stalinowskiego imperium. transportu . W 1924 roku stalinowska kartoteka liczyla okolo trzech i pól tysi. okolo trzech nauczal wódz narodów jeÊli mamy na myÊli jej kierownicze gre czterech tysi. oÊmi u tysi.Wissarionowicz zaczàl jeszcze za ycia Lenina. Stalin w ogóle nie interesowal si.cy przywódców Êredniego szczebla. To nasi oficerowie partyjni. kiego. W okresie od ko ca 1925 do 1927 roku zmieniono obsad. podzielony na kilkanaÊcie sektorów przemyslu ci. oraz fundam entalne prace ameryka skiego admirala Alfreda Mahana o wplywie pot. a tak e okolo póltora tysiàca stanowisk w resortach.

Takich mi. tzw. tak wyra si partyjni podoficerowie . Jednak otwarte okna stolówek wabily zapachami. skopany na Êmierç buciorami w kazamatach NKWD lub wyslany na poniewierk. które obrabowane przez ludzi Lenina ylo w straszliwej n. z której strony na nie patrzeç byly niewàtpliwie pozytywn e. Poddana rygorom elaznej dyscypliny musiala byç gotowa na ka de skinienie wodza. prostym schematem yje si. glód i Êmierç. Znikali nie wiadomo gdzie. niemal symbolicznych cenach sprzedawano bialy chleb. Drzwi do rejkomów strze ono przez okràglà dob. nie pon oszàc za to najmniejszej odpowiedzialnoÊci wobec prawa (to bowiem w istocie rzeczy nie istnialo) ani te przed wodzem (który wr . egzotyczne owoce i delikatesy. Sà to.çdziesi. JeÊli z aÊ nowa elita odziedziczyla cokolwiek po gwardii leninowskiej. W stolówkach p o wyjàtkowo niskich.du na to.dzy. raz pal licho dzie jutrzejszy . na p otrzebach pa stwa oraz partii. elita stalinowska doskonale uÊwiadamiala sobie jednak wlasnà nicoÊç.cz pochwalal takie zachowanie). kolo spec-stolówek gromadzili si.. ludowym komisarzu bezpiecze stwa lub marszalku ko czàc mógl zostaç zastrzelony w swoim wla snym gabinecie. ograniczalo do minimum ich zachlannoÊci i podatnoÊç na korupcj.. Z poj. na . mi. PowinniÊcie si. Hamowalo to skutecznie apetyty funk cjonariuszy partyjnych i administracyjnych. Sprawujàc nad tym spolecze stwem nieograniczonà wladz. to litoÊç i utrata stanowczoÊci. a zwlaszcza ich dzie ci..cy dowódców ni szego partyjnego szczebla. na bezdusznoÊç i próbowalo karmiç slaniajàcych si. Tymczasem nawet pracownicy st olówki otrzymywali przydzialy ywnoÊciowe.cz niewyobra alny dla spolecze stwa.pujàcej treÊci: Najgorsze z tego. Z cza sem zacz.ly si.so. ksztaltowaç nowe jej cechy bez wzgl. Leninowska gwardia zainteresowana przede wszystkim zdobyciem bogactw na wlasny u ytek cynicznie lupila kraj. O istnieniu czegoÊ podobnego mieszka cy Rosji zapomnieli ju w 1917 roku.stu pi. System przywilejów wyniósl jà na poziom ycia wr. a na czlonku politbiura. które ginàcych z glodu ludzi przyprawialy o szale stwo. do lagru. na które skladalo si. Z poczàtku wielu pracowników aparatu partyjne o nie moglo zdobyç si. co mo e si. Nomenklatura stalinowska natomiast funkcjonowala w ramach zasadniczo odmiennych. dwadzieÊcia ró nych produktów! Wokól oaz luksusu panoszyl si.ciami pa stwo i partia identyfikowano naturalnie nomenklatur. to glównie pogard. Z wy yn KC na poziom rejkomów dotarla ÊciÊle tajna instrukcja nast.dzarzy.ciu tysi. racje Mikojana. kurczaki i inne ptactwo. ÂwiadomoÊç ta skla niala do kierowania si. opuchni. zdarzyç. Wojskowo-hierarchiczne myÊlenie przyszlego generalissimusa niewàtpliwie wywarlo wply w na charakter stalinowskiej nomenklatury. z glodu pod oknami partyjnych spec-stolówek n. dla ludu i jego potrzeb. ku czemu zmierzal Stalin. W ka dej chwili ka dy partyjny prominent od sekretarza partii w zabitej deskami dziu rze poczàwszy.czaków natychmiast odwolywano ze stanowisk. Nomenklatura stalinowska zaprawiala si. skreÊleni z nomenklatury raz na zawsze. skupialo energi. do takiego rozumienia wlasnej roli ju pod czas straszliwego glodu w latach kolektywizacji. W pobli u rejkomów partii.: pilnowala ich milicja oraz olnierze GPU. e si.ci z glodu chlopi i ich dogorywajàce dzieci.

jego ofiar i wkrótce czeka go spra wa karna. na przyklad takie oto zawody: kto za jednym zamachem zje jagni. myÊlcie wylàcznie o sobie . Pr zekroczenie tych granic grozilo Êmiertelnym niebezpiecze stwem. Gdy zostal aresztowany. AjeÊli nawet któryÊ z takich wesolków nie od razu poszedl pod Êcian. Lenin zawolal: Wszystkie nasze plany sà gówno warte! Najwa niejsze to dobór kadr! Widocznie zastanawiajàc si.tnie porywajàcy na mosk iewskich ulicach do swego samochodu dziewcz. Odbywaly si. Ona równie wylàdowala za kratkami. jakie sà granice mo liwoÊci wynikajàcych z jego statusu. ch. instrukcj.yç spo ywaç posilki nawet wtedy. e mo e zabraç z Goschranu Êlubnà koron. Z biegiem czasu do ka dego prominenta dotarlo. w ostatnich latach ycia nad mo liwoÊciami zbudowania pa stwa socjalistycznego wódz Êwiatowego proletariatu zrozumial. gotowe ju bylo skierowane przeciwko niemu oskar enie o liczne gwalty. na samym szczycie wladzy. Autorów takich pomyslów. które prz ywrócà w kraju urodzaj. czy miala do tego prawo. Wszystko.zie i rozstrzeliwano. gdzie mogla roztrzàsaç. Jednak i t.pnych. e akt oskar enia przygotowano jeszcze a ycia generalissimusa. ze swej wr.ta. e za czasów Len ina wolno jej bylo rabowaç bezkarnie. wsadzano do wi. których pech wynikal nie tyle z chciwoÊci.la futro pomna. dbala o to.kszego glodu wielu sekretarzy rejkomów i obkomów zacz. Podczas najwi. Katarzyny II i ofia aç jà ameryka skiej ambasadorowej.dà umieraç z glodu.. Byç 48 . Choç mal onkowie owych dam znajdowali s i. Nie wszyscy prominenci zdawali sobie z tego spraw. by innym coÊ podobnego nie przyszlo do glowy. w porywie natchnienia. by nie naruszaç ustalonych przez Stalina zasad. nafaszerowane przepiórkami. która go otacza.cz nieo graniczonej wladzy. niczego nie uda si. e ju sporzàdzono list. ju po Êmierci Stalina. co kremlowskie ony traktowaly jako nale nà sobie zdobycz. co pra wda bez szczególnego halasu. choç zdawala sobie spraw.. ile z bl. to przypomniano mu te orgie nieco póêniej. Nie poddawajcie si. Z kolei ona Molotowa sàdzila. nie podejrzewal. nale alo ro zumieç wlaÊciwie. e z kadrà. Rabow aç zaÊ nie bylo ju kogo. W przeciwnym razie zabraknie ràk. A przecie wzi. w 1937 roku bàdê w latach nast.dnej oceny sytuacji. Gdy ona Kalinina przywlaszczyla sobie z Goschranu futro sobolowe niegdyÊ wlasnoÊç zamordowanej carowej Aleksandry Fiodorowny. trafila na wiele lat do lagru. zbudowaç. Co prawda. uczuciom. Wyjàtków praktycznie nie bylo. lecz nie ulega wàtpliwoÊci. Nawet wszechwladny Lawrentij Beria szef tajnej policji. w niczym nie mogli pomóc swoim Êlubnym. Wychowywana w tym duchu nomenklatura. NiegdyÊ. Stalin uwa al za wl asnoÊç pa stwa.lo urzàdzaç istne orgie z fontannami szampana i rozrywkami w stylu dawnego kupiectwa. gdy wszyscy wokól b. Za to wlaÊnie B eria zostal rozstrzelany.

legiony bezdomnych n. armia zdezorganizowana i calkowicie niezdolna do walki. której niedobitki ro zproszyly si. co kula w tyl glowy. pa liwem dla gigantycznego okr. parowozy prze arte rdzà i pokryte lodowà skorupà. milionów. Skarb pa stwa byl pusty. zastraszona i sproletaryzowana. w plynàcy nie wiadomo dokàd okr.tnie zniszczony. wymordowano inteligencj. Palacze czekiÊci harowali przy tych kotlach z radoÊcià i entuzjazmem.tu plynàcego pod banderà z przewrotnie genialnym haslem: Nauka Lenina jest nieÊmiertelna. polyskujàc zlotem naramienników. Po kraju wlóczyly si. e nowy wódz n e zostawi ich bez pracy. zwana teraz GPU. kotly prychaly mocarnà parà.toÊcià. kraj spustoszony. sà bowiem tylko zwyklym paliwem. Dla mieszka cow Rosj i slowo socjalizm z naczylo to samo. co pozostawil Stalinowi Lenin.cy. Od tego czasu pa stwo stalinowskie przeobrazilo si. schodzilo do straszliwej kotlowni nie rozumiejàc. Jedynie WCzK. Jedynie Stalin potrafil nale ycie zrozumieç genialne zamysly Wlodzimie rza IIjicza i podczas swych trzydziestoletnich rzàdów blyskotliwie wykorzystaç leninowskà spuÊcizn.t plynàl w bezkresnà dal coraz pr. dziesiàtków milionów rzucanych na pale niska. CzekiÊci byli pewni. lÊnieniem chro owych butów. partia rozdarta na wrogie frakcje.dzarzy. poniewa t ylko ona jest sluszna! . Wszyscy byli paliwem. po Êwiecie. obrabowany i zniewolony. wzbogacili. . lecz malo komu byly one potrzebne w takiej sytua cji. zdemoralizowana i blyskawicznie si. 5 grudnia 1931 roku uroczyÊcie wysadzono w powietrze cerkiew Chrystusa Zbawiciela w centrum Moskwy. Prosty rachunek.. te stawali si.cie. Tyle e okreÊlil czas ich przeb ywania na tym padole: mieli yç jeszcze najwy ej dziesi. lecz zbyt malo jeszcze si.mo e. jeÊli pominàç m. w miastach terror kryminalistów najzwyczajniej w Êwiecie wspólist nial z terrorem organów pa stwowych. e s ami tak e nigdy nie wyjdà na poklad. Budowano jà przez ponad czterdzieÊci lat. lecz gdy ko czyli wacht. ludnoÊç ciemna. Zastanówmy si. granatem naszywek. degenerujàca.ty na wpól za topione. którego nigdy nie wypuszczal z dloni. skrzypiàc nowiutkimi rzemieniami pasów i koalicyjek.tne wywody o budowa niu pierwszego w Êwiecie pa stwa socjalistycznego i przepowiadanie nieuchronnych wojen w epoce imperializmu . jej najbardziej czczonà Êwi. wniez lej kondycji z satysfakcjà wykonujàc testament Lenina nakazujàcy nadal terroryzowaç pa stwo. Przemysl byl doszcz. NEP nieco o ywil handel i uslugi. Kominy fabryczne byly martwe. tylko z ludzkich istnie tysi. system finansowy pogrà ony w chaosie.. tr ansport sparali owany. Jego kotly mogly wytwarzaç energi. Na tym wlaÊnie polega la nieziemska przebiegloÊç wodza Êwiatowego proletariatu Lenina i jego skromnego ucznia wodza wszystkich narodów Stal ina.dzej. Paleniska buchaly ogniem. roboczà. Tyle e nie wiedzial. obrobiç nepmanów. wszak e. dokàd plynie. jako nàjwa niejsza podpora re ymu utrzymywala si.t. Niemal zupelnie skasowano wykwalifikowanà sil. a okr. Byla ona dla niego niczym pniak dla topora. okr. detonatorem Êwiatowej rewolucji proletariackiej... I rzeczywiÊcie dal ludziom bezpieki doskonale zaj. daloby si. Jak e wielu spoÊród czekistów. Byla symbolem starej Rosji.. by wzbudziç za interesowanie nienasyconej gwardii leninowskiej.ç lat. które jakoby stanà si.

instytuty naukowobadawcze pracowaly nad nowymi rodzajami broni. morskim mocarstwom. I choç owoce tego cudu byly mocno zmilitary zowane. Huty i stalownie produkowaly najwi. nawigatorów. w tym wiele typów. ne silniki olejowe prawdziwa . Na poczàtku lat czterdziestych pod bronià staly ju w Rosji sowieckiej 303 dywizje.ciu lat. e stal si. T. rysujàc w eleganckim locie ogromne haslo: Chwala wiel kiemu Stalinowi! . poza wyjàtkami.podczas panowania czterech cesarzy. lenino iej gwardii . W 1913 roku n ie bylo ani jednego podobnego specjalisty wojskowego lub cywilnego w calej Rosji. Pojawili si. metalurgów.cy samolotów. mo na uznaç za poczàtek samodzielnych rzàdów Stalina: pozbywszy si. zbli ajàc si. laboratoria. biura konst ruktorskie. wcale nie stawaly si. 49 .cie 1917 roku. radiotechniki i radiolokacji? Przecie nie urodzili si. specjalistów od super wytrzymalych stopów. kapitanów okr. Na rumowisku starej Rosji podniósl si. miliony in ynierów. i natychmiast stanàl na nogi trup. to wszystko zacz.cej stali i elaza na Êwiecie w przeliczeniu na jednego m ieszka ca. e tysiàcletnie imperium rosyjskie raz na zaws ze leglo w gruzach. NEP u oraz calej reszty. nadprzewodników. Przed dziesi. szturmanów. plazmy. Êwiadkiem cudu. bada czy. nie bylo j eszcze i w 1930 roku. Nikogo takiego. minerów. 40 tysi. przecinalo niebo zwartym szykiem eskadr.cy dzial artyleryjskich i utajnione moêdzierze odrzutowe byly w stanie zmi eÊç z oblicza ziemi wszystko. Min.tów. pot. 17 tysi. setki tysi.ly si.stwa komunizmu na Êwiecie.ç lat mikrosekunda w skali dziejowej i Êwiat ze zgro zà przemieszanà z zachwytem musial przyznaç. 23 tysiàce czolgów wÊród nich nie znane jeszcze Êwiatu opancerzone monstra wyposa one w wysokopr. mia d àca wszystko wokól armia. na kamieniu.lo dziesi. Kiedy si. nego imperium wojskowoprzemyslowego. tu tu ku dojrzalym konstr ukcjom rakietowym i czyniàc ogromne post. e slo ce ich slawy ju zachodzi . przez to mniej dorodne. zaledwie w ciàgu dziesi.powaly najlepszym ko nstrukcjom zachodnim.py na drodze ku broni atomowej. stalowa. Zwiàzku Socjalistycznych Republik Sowieckich.lo? Skàd wzi.cej ni mi aly wówczas wszystkie pa stwa Êwiata razem wzi. lotników. odziedziczonej w spadku po wielkim zam.ciu laty wielu z nich bylo analfabetami. któremu dano nazw. kierowców czolgów. e mogli wlaÊciwie z niczego stworzyç infrastruktur.te eskadry najnowszych niszczycieli i krà owników. i to tylu. 220 lodzi podwodnych wi. Huk tej eksplozji mial uzmyslowiç Êwiatu. budowane w goràczkowy poÊpiechu superliniowce wyraênie uzmyslawialy starzejàcym si. które nie ust. pop rowadzil reanimowane imperium wytyczonà przez siebie drogà. elektryków.cy. wlaÊnie dat. co stalo na drodze wiodàcej do zwyci. artylerz in ynierów mechaników floty nawodnej i podwodnej. konstruktorów. mechaników.

ÂciÊlej by umarl dopiero wtedy. Energia milionów spopielonych w pal skach socjalizmu ludzkich istnie przeobrazila si.dzie sobie tego yczyl jego p an i wladca. WspominaliÊmy ju ..cej ty le samo stadionów i domów kultury. zmuszanym do niewolniczej pracy. lecz zbudowano mniej wi. Zast. Pl acono za prac. Dyktatura proletariatu nad bur uazjà.tymi przez Lenina bogactwami starej Rosji. Jednak z sobie tylko znanych powodów historycy owi przemilczajà. e jest cudotwórcà. likwidujàc bàdê rzucajàc mi. làcznie z generalicjà systematycznie przesiewano. Niezwykle bylo zupelnie co innego: to. gdy skarb pa stwa byl pusty.ta dla ludzkiego oka Pi. Narastajàcy terror zaostrzal dyscyplin.cia. coraz pilniej strze onà tajemnicà pa stwowà.cz kosmiczne w swym rozmachu zadania? Jak i przyÊwiecal im cel? Odziedziczywszy po Leninie pusty skarb pa stwa l) 1) Wszyscy historycy sowieccy zgadzali si. o której tak m.Nie zastanawiam si. z zagarni. czego stworzono to wszystko. Najzwy klejsza ludzka ciekawoÊç. e poslugiwano s i. walecznych wojów) Stalin mógl z satysfakcjà uwierzyç. wr. jeszcze bardziej bezlitoÊni i wierni wodzowi. pracy i ycia codziennego. na tej krwawej drodze i równoczeÊnie wznosila coraz wy szy mur odgradzajàcy jà od zniewolonego spolecze stwa. nomenklatury nad spolecze stwem spauperyzowanym. jak mo liwe byly tak niezwykle osiàgni. ko czyla si. przeobrazila si.kna tak. . z tà opinià. gdy b.. by Êpiewali radoÊnie: Nieobj. by robotnik nie zmarl z glodu. co stalo si. by znów skarb ten zapelniç. Stalin wraz ze stworzonà przez siebie partià kaw alerów mieczowych wykazal wprost niebywale zdolnoÊci organizacyjne i piekielnà pracowitoÊç. Niemal w szystkich partyjnych oficerów . Stalin objàl wladz. w dyktat ur. w tej chwili nad tym.jak yjà. pozbawionym wszelkich praw. Moje pytanie dotyczy tylko tego. tyle tylko. e nowo ytnych niewolników zmuszan o. Takie traktowanie niewolników nie bylo czymÊ nie znanym w dziejach ani niezwyklym. Stalin podjàl skuteczne dzialania. w wydajnà prac. Za jego rzàdów zburzono ponad szeÊçdziesiàt tysi. Skàd jednak brano Êrodki na te ogromne.dzy arna GULAG u z ifikowanych. jakim kosztem i w imi. pot. co jedzà i jak pracujà przywódcy . i to w tak krótkim czasie! Niczym bo hater jednej z bylin rosyjskich. Nomenklatura umacniala si. takimi metodami w staro ytnoÊci.tnie pisal Marks. na dru yno! (i natychmiast spod ziemi wyrosly t zbrojnych.. który cisnàl garÊç ziemi i zawolal: Wsta . jak aden w Êwiecie kraj Moja ziemia wolna i szeroka. dla szarego obywatela karà Êmierci p trzelanie.powali ich nowi. e jedynym powodem tego rodzaju dociekliwoÊci jest próba zorganizowania zamachu na ycie partyjnego notabla. w najtrudn iejszym okresie. Podejrzewano. e w porównaniu z nià wznoszenie piramid to dziecinna zabawa w piaskownicy. W latach trzydziestych wykonano tak gigantycznà prac.cy cerkwi.. ycie prywatne elity wladzy stawalo si.

gdzie tylko chcial. Jeszcze za ycia Lenina. Ka dy z czlonków politbiura zabralby wtedy wlasnà cz. to otrzyma nale nà sobie cz. na przyklad Argentyn. e zlota niewiele mo na by zabraç jest zbyt ci. Kontakty z bankami mogly byç utrudnione lub wr. nikomu nie rzucala si.dzy jego czlonków: brylantowy i zloty . nale alo braç tylko kraje podówczas wr. którzy z racji sweg o stanowiska dowiedzieli si. Wszyscy. na wyjazd.g. by po ucieczce za granic. Jako miejsce ucieczki nie wchodzila przecie w gr. 50 . gdy go rozstrzel ano.. czyli do chwili. gdzie sà teraz brylanty. Z sercowych przypadloÊci szef Mi.. objàwszy stanowisko sekretarza komitetu centralnego partii bolszewików Stalin wycofal z funduszu wszystkie brylanty i oddal je na przechowanie wdowie po Swierdlowie. które kazalyby si.ski w toczàcej si. zetknàç z wrogoÊcià miejscowych wladz.kszej wartoÊci. On zaÊ kryjàc uÊmieszek pod swym ju wówczas slynnym wàsem wyjaÊnial: Brylanty sà w bezpiecznym miejscu.W 1919 roku z inicjatywy Lenina utworzono dwa specjalne fundusze politbiura i po dzielono je równo mi. Stalin. a do Êmierci.dzynarodówki nie wyleczyl si. byloby wi.cz niemo liwe. wywieêç znacznie wi. JeÊli któryÊ z towarzyszy chce wyjechaç za granic. napotkaç wiele innych trudnoÊci. Uciekinierzy mogli si. Pod uwag. tam konspi racyjnà lub jakàkolwiek innà dzialalnoÊcià. Czlonkowie politbiura robili pieklo. Klaudii Now gorodcewej. ÊciÊlej o znacznie wi. wówczas wojnie domo ej. Za to brylantów daloby si. a fundusz politbiura nie jest wlasnoÊcià prywatnà Ma slu yç do konkretnej pracy organizacyjnej w war unkach konspiracji. A po drugie. próbowali os kar aç Stalina o zwyklà kradzie .. gdzie zapewne nie udaloby si. sprawa jego zostanie rozpatrzona i jeÊli uz yska zgod. do której chcial wyjechaç Bucharin. kie.. nie ma dziÊ obiektyw nych przyczyn. e w stosunkowo bliskim czasie trzeba b. i odpowiedzial: Ja wydalem! Na widok óltych iskierek w oczach Gruzina Zinowiewowi zakolatalo boleÊnie serce.c zbyt wielkim ryzykiem pozostawiaç je tam nadal. Byly potrzebne na wypadek kl. bolszewikom uzyskaç azylu.. Na pytanie: Kto wydal takie polecenie? Stalin wypuÊcil z fajki klàb dymu w twarz Zinow iewa. a brylanty pozostawaly w funduszu .Êç.Êç lupu. ukryte przed zlodziejami. który je zadal. Naladowala ona tymi klejnotami cztery ogromne szuflady masywnej. zdarzyç. tam urzàdziç Ró ne rzeczy mogly si. w oczy. obawiaç.cej. nigdzie nie pracowala. To loto lokowano w bankach zachodnich. Co prawda on. W Goschranie kradnà na pot. nie prze yli nawet doby. Europa Zachodnia ani USA. To po pierwsze. móc si.dzie uciekaç z kraju i zajmowaç si.cz egzotyczne. i zamieszkaç tam na stale o niech zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami zawiadomi o tym politbiuro. Bylo jasne. Ka dy ju dawno otrzymal i ukryl swojà dol. staromodnej komody oraz Êrednich rozm iarów skrzyni. jest temu przeciwny. Wdowa yla skromnie.

choç nie chcial na ten temat mówiç. Czym w rzeczywistoÊci byl ów Trust . Zmuszany do tych odwiedzin Hanecki zmienil si. Byla to fatalna wpadka GPU.trze lub na sàsiednim korytarzu bàdê. I jak zwykle swe myÊli naty chmiast przetwarzal w czyn. zwiàzane z ruchem Spartakusa w Niemczech. làcznie z Leninem.. Jos if Wissarionowicz z naganà wypomnial to Jagodzie. na opuszczonych przez nich stanowis kach Stalin umieÊcil siebie.. GPU próbowalo te odnaleêç Parvusa. nie powtórzy. gdy przyszla kolej na niego. Dzier y ski i Frunze zeszli do grobu. Gdy go rozstrzelano wraz z calà rodzinà. zauwa yl kiedyÊ. aresztowano jego syna: pracowal w moskie wskim komisariacie spraw zagranicznych pod nazwiskiem Gniedin. której strzegli jego podwladni: Mien y ski wcià jeszcze pozostaw al szefem GPU. I rzeczywiÊcie. wcià myÊlal o zlocie. Nikt jednak nie dawal temu wiary. Bylo to Stal inowi na r. Po tej wizycie Joffe wrócil do domu i zastrzelil si.. Tylko Jakub Hanecki wystàpil z proÊbà o wyjazd za granic. jak i kont jego przyjaciól. Jagod. Aby odÊwie yç Mieny skiemu pami.Gdy Lenin. Z poczàtku pytano o blahostki. sporo przeslanek wskazywalo na to. e Trust to zdrada na tak wysokich szczytach dzy. Âledztwo w sprawie Mien y skiego prowadzil od tej chwili Jagoda oraz lekarze sprawujàcy opiek. wieloplaszczyzno wà operacj.dzy ró nymi ogniwami stalinowskiej tajnej policji. i Woroszylowa.cy nie do poznania: calkowicie osiwial.dnego halasu ze wzgl. a wkrótce potem syna. uwi. by odwiedzil stare horego przyjaciela . ne plany. Pracow nicy sàsiadujàcych ze sobà wydzialów (ulokowanych zwykle na tym samym pi.dem zasi. Ni e chciano rozstrzelaç Gniedina przed konftontacjà z ojcem. znanà powszechnie pod kryptonimem Trust . okrutna. Lecz nagle aresztowano jego on. któremu poradzono . W operacji tej uczestniczyly wszystkie sily. Uratowalo go tylko to. sprowadzono do Adolfu. Tymczasem Hanecki niemal co tydzie odwiedzal swego starego tow arzysza partyjnego .. Ten obiecal. lecz niepostrze enie z ahaczono o sumy. Mien y ski dostal ataku serca. które zast.pca elaznego Feliksa wyekspediowal do banków zachodnich. Formalnego szefu. I nawet uzyskal na to zgod. e tatuÊ przepadl jak kamie w wod. W tym czasie Jagoda zapoczàtkowal gigantycznà pod wzgl. ulotnil. zarówno w kraju. nad chorym. co najwy ej. podupadl na zdrowiu. do dziÊ nie udalo si. e stary aferzysta po prostu jeszcz e raz zmienil nazwisko i gdzieÊ si.. tote doczekal w wi. n a sàsiednim pi. By ulatwiç odnalezienie Parvusa. w ciàgu czterech miesi. ws zystkie pieniàdze z jego osobistego konta. jak i za granicà. Toczyla si. Joffego. e ju nigdy coÊ takiego si.trze tego samego . Dotyczyly jego dzialalnoÊci na niwie czekistowskiej i dyplomaty cznej w latach 1917 1920. GPU Mien y skiego wezwano do centralnej komisji kontroli..pców. wyjaÊn ilij Szulgin. Jagoda byl tylko jednym z jego zast. niejawna wojna mi.gu. byly ju pobrane i wrócily do Moskwy. W 1924 roku nadeszla wiadomoÊç o jego Êmierci w Szwajca . nawet on sam nie p opelnil samobójstwa.zieniu Êmierci Stalina i wolnoÊci.du na stan zdrowia funkcjonariusza zamknàç go w a reszcie domowym. jakimi dysponowalo OGPU. to w glowie nie mieÊci. e si. . dzialajàce j na szczeblu KC partii i zadano mu tam szereg pyta . pozwalalo bowiem bez zb. Snul dalekosi.zionego w podmoskiewskiej daczy.ç.k.

którym pod szyldem Trustu udalo si.powaly wi.kszym bankiem agranicznym w stolicy Francji. Mniej romantyczne . Sko czyly si. Jednak e jeden cel tej operacji byl ewidentny: nale alo odnaleêç bialogwardyjskie zloto. lecz równie powa ne przedsi. RepresyjnoÊç polityki bolszewickiej w Êwietle sformulowanej przez Lenina i rozwini. gra. kt y przez bez mala pi. a nast.pnie podlàczyç do nich ludzi Trustu . wejÊç do NKWD. Nie wszystkie sà nam znane. bezlitoÊnie rozprawiali si. Najpierw wywolano w kraju glód. czyli specjalne sklepy. potrójnych i poczwórnych agentów.tej przez jego spadko bierc. z prawdziwymi i falszywymi oknami i furtkami na granicy. torgsiny 2). z konkurentami. gloÊnym Eurobankiem najwi. on rozrósl i wkrótce stal si. nie wpadali ju nagle do mieszka u zbrojeni czekiÊci w poszukiwaniu zlota i brylantów. z oblàka czà uzelà podwójnych.tnaÊcie lat rabowali banki Europy i Rosji. Najbardziej pikantne w calej tej historii jest to. 2) syndykaty handlowe.wzi. w jednym kraju. tluszcze. lecz wkrótce polo ono t emu kres.cia podejmowano w kraju. to ukryl swe skarby przemyÊlnie: zakopywal je w zie mi lub zamurowywal w Êcianach. w tej grz e. Mo na bylo tam kupiç niektóre produkty (nic nadzwyczajnego: makaron. Po wykupieniu banku przekazywano je stopniowo d o Moskwy. Wladze OGPU najwidoczniej same w ko cu stracily glow. Od Mos kwy do Pary a nieustannie toczyla si. lecz tylko za zloto i walut. 51 .). kasze i td.dzil do grobu miliony ludzi.du jak za czasów Lenina w. a potem napisaç o tym interesujàce wspomnienia).kszoÊç ludnoÊci byla ju da no wyzuta z mienia. adna niespodziewana rewizja nie pozwolilaby niczego odnaleêç. Strzelanina i wrzaski byly bezskuteczne wi. który wp. Trust mial niewàtpliwie do spelnienia kilka zada . ustaliç êródla finansowania bialych .gmachu) starali si. nie tyle wplyn. RównoczeÊnie agentura OGPU za poÊrednictwem pewnego Francuza kupil a w Pary u prywatny bank. JeÊli ktoÊ mial jeszcze cokolwiek wartoÊciowego. Poszukiwano te zlota lewackich eserowców. po czym otworzono w wie lu miastach tzw. dotychczasowych metod okradani a ludnoÊci.c ina czej prosto. nieustanne rewizje.la na likwidacj. Byly w nim zdeponowane wszystkie Êrodki antybolszewickiej opozycji.. denuncjowali spalonyc h sàsiadów bialemu kontrwywiadowi bàdê europejskim organom porzàdkowym. a niektóre po dziÊ dzie trudno sprecyzowaç. lecz sprytnie. tezy o mo liwoÊci zbudowania socjalizmu . umieÊciç u siebie nawzajem wlasnych agentów. Silà rozp. Szybko si. e ów bank zalo yli emigranci rosyj scy. Wladze post. nikt bowiem z uczestników operacji Trust nie prze yl 1937 roku (poza dwoma agentami brytyjskimi i jednym niemi eckim. Borys Sawinkow i general Kutiepow zostali por wani w tym samym czasie: ta zbie noÊç jest nader wymowna.drowaly jeszcze na Zachód skarby z najbogatszych muzeów Rosji. ile w znacznym stopniu je udoskonalila.

Zaci. W instrukcji.. Tam. Oszcz. Zeznania w rodzaju wszystko m i ju zabrali w 19 I 8 roku . co jest samo przez si. skoro i jedno. bogatych dzier awców i zasobnych chlopów. na rozwalk. jakby testame ntem wodza proletariatu. zakladów przemyslowych i warsztatów ziemian. gdzie i co schowaliÊcie.êniów stawaly si. Tam czekali ju na nich funkcjonariusze GPU z pytaniem. wydany zapewne przez najwy sze wladze.ty upór budzil uzasadnione skàdinàd podejrzenia Êledczych GPU.. a gdy sobie przypomnieli szli pod Êcian..êniów. Wahajàcych si.ç was zawodzi? No to sobie przypomnicie! Mamy mnóstwo czasu . Nieszcz. skàd majà zloto lub walut. Met ody dr.dzie brznlial jednakow o i na zawsze przeszedl do historii: Obywatele! gromadziliÊcie zloto na czarnà godzin.snych nepmanów wsadzano do cel nagrzanych do 60° i nie dawano im piç. uciekano si. czy aby ich podopieczni sà szczerzy? Czy na pewno oddali wszystko? I nawet jeÊli bylo to absolutnie wszystko. i drugie ju dawno nale alo o ddaç pa stwu.dzano im tylko wykladów z ekonomii politycznej. Nieszcz. Niewielu jednak spoÊród nich udalo si.ly do socjalistycznego skarbca. mógl odzyskaç wolnoÊç. We wszystkich du ych miastach wzywano ne pmanów do GPU i przekazywano im rozkaz. Malo kto wolal Êmierç ni rezygnacj. zakopaliÊcie? Pami. Ci. ne socjalistyczne pa stwo. na tychmiast oddawal wszystko. z mienia. Wi.li. po prostu katowali wi. Zaliczal y one do owych wrogów wszystkich bylych kupców.zieniach.kszoÊç nepmanów oddawala wszyst o zdolali zgromadziç w krótkim okresie nowej polityki ekonomicznej. którzy si. i 5. która stala si.gala wi.. e to prawda. te szli pod Êcian. e ycie jest cenniejsze od zlota. wlaÊcicieli sklepów i kramów. Po odwiedzeniu torgsinu mo na bylo si. Czarna godzina wlaÊnie nad eszla! Oddajcie zloto pa stwu! Kto zrozumial powag. nie ugi. którzy równie skomplikowanych metod nie potrafili lub nie chciel i stosowaç. bogatszy. Ale bylo ju za póêno. w wi.kszoÊç nie uwierzyla w ekon micznà rentownoÊç socjalizmu. Wyklady te. Niektórym kazano nawet sluchaç wykladów z ekonomii poli tycznej socjalizmu i zapewniano ich.czenia i torturowania wi.Ênicy medytowali. tak samo jak z nepmanami. JeÊli uwi. w rozdziale poÊwi. jeÊli jedynym posiadaczem zlota w kraju b. tote strumienie zlota wcià plyn. gdzie indziej temperatura w celach wyn osila zero stopni. skoro wsz. sporzàdzonej przez Lenina dla organów GPU. I tak musieli . Ci. WlaÊciwie bylo to niemo liwe. do innych argumen tów. spodziewaç natychmiast rewizji i aresztowania. skarbu ocalalego podczas poprzednich rewizji. chwili i zdawal sobie spraw. do których wtràcono sceptyków. a woda si. coraz bardziej wyrafinowane. Z tymi kategoriami poddanych pa stwa sowieckiego rozprawiono si . e ka dy obywatel stanie si.. Postanowiono te sko czyç raz na zawsze z NEP em. tak zastanowiç? Przypomnijcie sobie.Êni obywatele Rosji sowieckiej sami wykopywali swe skarby. przekonywano ró nymi metodami.êniom po kostki.dzie pot. silniejszy.ziony oddal dobrowolnie reszt. by nieÊç je do to rgsinów. o bywatelu.conym tajnym wrogom re ymu sowieckiego bardzo wa ne byly punkty 4. wcale nie bylo latwo.I nieszcz. bardziej wolny. kwitowano drwinà: Czy aby na pewno wszystko? A gdyby si. gdzie stowanie byly dostatecznie przekonujàce. odbywaly si . zrozumiale. Wi. przekonaç. przekonaç czekistów. zamurowaliÊcie.

A ile w tych poszukiwaniach bylo romantyki! By wspomnieç chocia by spraw. ile zlota podczas akcji przyklejalo si. aparat do p.lo si. Pulkownika Kobyla skiego czekiÊci porwali z terytorium Chin (potem rozpowszechniono plotk. lecz nie uwolni od odpowiedzialnoÊci karnej. wi. Cz..ki waszej interwencji oddal pa stwu zlo ta i waluty? A mo e oddal wi. Pogonie na syberyjskich bezdro ach . czyli ukrytych wrogów re ymu sowieckiego . To. A przecie bylo ich trzydzieÊci siedem. Szabasznikowa. e dobrowolne zrzeczenie si.ç puszek po Francuskim olejku ró anym.gowy czy te dozorca).Êç hurtem skazanych unosila swe tajemnice do grobu. e gdy car pr zebywal w Tobolsku. Znacz nie gorsze bylo jednak co innego.dzenia samogonu. im do ràk. mo na znaleêç zawsze) wladze apelujà do trz. gdy zaliczono ich do kategorii wrogów re ymu.. aresztowania od najdalszych kresów a do Moskwy. lecz odzyskano zale dwie pi. Romanowów w ciàgu trzystu lat ich rzàdów w imperium rosyjskim. by dobrowolnie oddal zloto. Poczàwszy od pierwszych dekretów rady komisarzy lu dowych. brylanty i bro . ProwadziliÊcie spraw. gdzie diabel mówi dobranoc.Romantyczne polowanie na zloto zmienialo formy. potwierdzanych póêniej 52 . Poniew calà kadr. e zdemaskowano go jakoby w spóldzielni przemyslowo-leÊnej na Syberii.dzy oczy (czasami ju wybite). poczàwszy od 1917 roku. Êcierwo! I lufa naganu mi. dajmy na to.. Okazalo si. gdzie u krywajàc si. Pulkownika Kobyla skiego zatluczono na Êmierç. podczas przeszukania bàdê rewizji by znaleêç. Ordery bo jowego Czerwonego Sztandaru i kule w tyl glowy. brylantów rod ziny carskiej. pracowal jako ksi.sàcego si. w których umieszczono kosztownoÊci gromadzone przez rodzin.cej? Przypomnij sobie.. lecz trwalo dlugo i doczekalo lat dziewi.c wszystkich czekistów . powa niejsze przyczyny (a przyczyn. z pomocà naczelnika konwoju. ze strachu o bywatela. bylo kroplà w morzu. pomijajàc ju inne. A jeÊli przy okazji oddali coÊ pa st ylo to dla czekistów dodatkowym powodem do satysfakcji. No i zacz. Ile dzi. metalowych puszek po francuskim olejku ró anym.zginàç. strzelanina w zabitych deskami wioskach. Po takiej argumentacji czekiÊci przypominali sobie wszystko z najmniejszymi szczególami. wyjaÊniajàc przy okazji. poddawano szczególnym cedurom Êledczym. Na samà myÊl o tym ludzie z Kremla wpadali we wÊciekloÊç.. Byla to metoda skuteczna i stale doskonalona . pulkownika Kobyla skiego wyslal na wolnoÊç kilkadziesiàt zalutowanych. co Jurowski przywiózl z Jekatierinburga do Moskwy. tych przed miotów zmniejszy win. Otó nikt nie kontrolowal wielkiej armii Êledczych i innych pracowników GPu. Nikt nie wi edzial. GPU i wczesnego NKWD postanowiono oddaç na przemial do ich wlasnego mlyna. Pozostalych wladze szukajà do dziÊ 3) 3. szeÊcioli wych.çdziesiàtych. Nawet dzisiaj. którzy przesluchiwali nepmanów i innych bylych ludzi.

zrabowane w krajach baltyckich i w Besarabii.. prognozowaç. choç zgodnie z prawami natury powinny le eç tam i h martwe ciala. Nowe czasy wymagaly nowych metod dzialania. zostanie wymordowany w górskim labiryncie przez okrutne widma z mrocznych wàwozów? Plany towarzysza Stalina nie mogly zale eç od tego rodzaju wydarze . . jak i w wyrobach jubilerskich. zupel nie nie pasowal do sowieckiego pa stwa.bami. gdy w pogoni za zlotem emira Buchary oddzial p. Mo e w jakiejÊ sakli znajdà si. tajemnicze znikni. spec-przydzia ly ywnoÊciowe i zupka lagrowa. ordery . bardzo nieliczna ludnoÊç wiodla koczowniczy tryb . byly niemal calkowicie bezu yteczne .przez wiele nast. podobnie jak i od tego. Zloto wywiezione z Hiszpanii. tygrysie oczy Stalina i wi.ç dni w roku byly tam skute lodem. Wielu tego rodzaju spraw i ludzi Lenin nie zdà yl poz dotarl do nich Stalin. wymieniajàcy zloty piasek na naboje i sobolowe skórki. a prymitywna. projektów. Stare kopalnie.cy komunikatów..tnie jakiego kraju lub epoki oraz wszelkie wyroby o wartoÊci kulturalno-historycznej (zgodnie z widzimisi. obywatel imperium sowieckiego pod groêbà kary Êmierci nie mial prawa posiadaç zlota i innych metali szlachetnych w sztabkach (przy czym za sztabki uwa ano m. zuch wale plany zagarni. detektywistyczni e atrakcyjnych.pnych. Byla to niemal bezludna kraina wiecznych mrozów. wladz lokal nych).ku. wpadajàcej d o Oceanu Lodowatego na pólnocnym wschodzie Jakutii. Rzeki przez dw ieÊcie osiemdziesiàt pi. gazy bojowe rozpylane z samolotów nad górskimi wàwozami. oboj. sprawozda . a mo e caly oddzial. in. czlowiek wolny i silny. Dawny poszukiwacz zlota ze strzelbà w jednym a z lomem w drugim r. nie mo na przewidzieç rezultatu te j gonitwy.te w pie wioski. lecz niestety chalupniczych i nie dajàcych si. tajemnicze zabójstwa Êwiadków i Êledczych. zlote monety. Nie wolno bylo równie mieç brylantów o wartoÊci powy ej pi.cia wszystkich zasobów zlota europejskiego podczas planowanej inwazji na kraje zachodnie. zap. Bojowe odznaczenia i bezimienne groby. Dlugoletnie Êledztwa. czy te opuÊci ten padól trzymajàc j. aby zatrzymaç karawany.zyk za z. wskutek dlugoletniej intensywnej eksploatacji. opracowa . I rzeczywiÊcie n zale aly. a i kiszlaki. w.tnie zdewastowane. A skarbiec enty chana Niepodobna naç.drujàce nie wiadomo dokàd. Istotnie . wyr ni. czy pulkownik Kobyla ski zechce pomóc Êledztwu. w trudnych latach porewolucyjnych zostaly doszcz.dzi przez górskie kiszlaki. Za to emira Buchary? Chana Chiwy? Zloto z banku w Baku? Zloto Musawitów? Diam z Nachiczewanu? wszystkiego wymieniç.cia setek wielblàdów i ludzi w tych wàwozach. Setki pasjonujàcych tematów dla sensacyjnych powieÊci i filmów.ciu karatów zarówno luzem. stworzone z a pomocà tego rodzaju dziala . Na poczàtku stulecia geolodzy odkryli zlo a zlota w dolinie rzeki Kolymy.zienne lochy w Teheranie. trzy lub cztery zlote dinary perskie. Na domiar zlego. dziesiàtki tysi. Jednak e globalnym planom Stalina nie wystarczalo zaplecze materialne. Za dawnych czasów w syberyjskich kopalniach zlota wydobywano okolo trzydziestu ton kruszcu rocznie.dzony w pulapk. Tysiàce tajnych teczek.

cy ludzi . Popyt na doskonalà rud. Zim.cy zeków. nie interesowala ani rzàdu rosyjskiego . którz umarli.ç tygodni: marli jak muchy.ycia. Z Moskwy przysylano zatwierdzon e na górze niezwykle wysokie plany wydobycia. niegdyÊ bogatych ch lopów z Ukrainy. ocalala tylko ochrona.êniów w kopalniach rzadko kiedy przekraczal pi. jak i na Êwiecie. miala sens.to masowo zwoziç mieszka ców wielkich miast. Tylko wokresie 1932-1942 w kopalniach kolymskich zgin. wr. W 1935 roku w p obli u Norylska przystàpiono do budowy kombinatu hutniczego. Do huty p. Ziemia.cz niemo l iwe. Pobyt tych wi. Latem 1934 roku przybylo dalsze czterdzieÊci osiem tysi. zajmujàc si. by przetwarzaç baÊ w ycie . Nie wiadomo. Zgin. Celem wyprawy bylo zapoczàtkowanie wydobycia zlota na Kolymie. Kopalnie zlota dostarczaly coraz wi. na której nawet renifery nie mogly wy yç. Na poczàtku wojny z Niemcami wydobywano ju dwieÊcie pi. Na poczàtku wrzeÊnia temperatury si. niewykonanie norm karano bez litoÊci. tak powszechnie podziwianego.lo poziom 19I 3 roku. Wi. staraç. Latem nast. W 1936 wynik ten zostal przekroczony dwukrotnie. kolymskà.êniów. ani tym bardziej osób prywatnych. Latem 1933 roku do Magadanu prz ybylo trzydzieÊci dwa tysiàce nowych zeków (czyli wi. kto byl pomyslodawcà i autorem planu tej operacji. gdy zanim umarli.li wszyscy.pnego roku dostarczono do Madaganu t rzydzieÊci osiem tysi. a w ka dym razie nierentowne. nad nimi te wisiala groêba Êmierci.çdziesi. Krasnojarskiego odkryto zlo a rudy elaza. Jedynie psy mialy futra. Lecz bolszewicy po to wlaÊnie weszli na scen. wieziono latem barkami do portu Dudinka.êniów. glównie rybolówstwem.êniowie. dziÊ jeszcze eksport owanà. Wydobywanie kopalin w tamtejszych warunkach wydawalo si.êniów przywieziono w samych koszulach. dziejowà. Wladze lagrów kolymskich musialy ba rdzo si. co do jednego: wi. Konwojowalo ich dwa i pól tysiàca olnierzy GPU i dwi eÊcie odpowiednio wytresowanych owczarków alzackich.êniowie. Tymczasem na pólnocy Kraju. jak sàdzono. gdy do kopal zacz. byl ogromny zarówno w kraju. przystosowanych do klimatu i warunków niewiele lepiej ni ci. Latem 1932 roku przywieziono do Madaganu dwanaÊcie tysi. Zimà znów wymarli wszyscy wi.êniów). We wrzeÊniu nadeszly straszliwe tamtejsze mrozy i uÊmiercily przybyszów.çdziesiàt ton zlota rocznie. norylskà. Wi. prze yl jeden spoÊród pi. Szczególnie przera ajàce byly cztery lata przedwojenne.ciu.galy ta m nawet 45°. W 1934 roku wydobycie zlota osiàgn. Tu równie stosowano powszechnie metod. ochrona i psy. ich Êmierç bowiem. Ta wlaÊnie sila robocza byla podstawà gospodarki socjalistycznej: nieustajàcy kolowrót unicest wiania ludzi. ale i to ich nie ocalilo.cy ludzi. znad Donu i z centralnych regionów Rosji.cej kruszcu. konwojenci m ieli na sobie tylko mundury. cale dwa miesiàce tyrali jak niewolnicy. To wl aÊnie bylo motorem gospodarki stalinowskiej i silà sprawczà owego dynamicznego rozwoju pa stwa.dzo 53 .lo ponad szeÊçset tysi. ubranych w to w czym kto zostal aresztowany.cy wi.

lecz przy tym Êmiertelnie si. Reszta umierala w drodze. korpusów. Kontynuowali ich prac. Tupolew projektowal nowe samoloty zdolne odbywaç loty przez biegun pólnocny do Ameryki. a tak e komisarzy ludowych. równie skazani na wymarcie. a Korolm. gigantyczny amalgamat.kszal obroty. by w r oku 1939 si. Stworzyl jà praktyczn ie z niczego. kto odwa ylby si. e zloto partii zespolilo si. Za wi. którego stworzyl. który poÊwi.no ludzi kolumnami lub wieziono na otwartych platformach slynnà linià kolejowà Dudinka Norylsk. o ywiajàc kamiennego olbrzyma. sekretarzy par tyjnych najrozmaitszych szczebli. Kaprys dziejów sprawil. który niczym groêna. nad Êwiatem. mu przeszkodziç. w których mieli zamieszkaç. ale ju w 1936 roku pierwsze statki z norylskà rudà zawin. cenili swoje przywileje. glowy marszalków. System. przynoszàc Stalinowi stabilny dochód w mocnej walucie.ziennymi kratanli konstruktorzy i in ynierowi e projektowali nowà bro . gro zilo zagladà ka demu. zakladajàc podwaliny kos monautyki. i próbowal go zniszczyç wlasnymi r. z oceanem krwi narodu rosyjski ego w przera ajàcy. Ludzie ci nie zdawali sobie sprawy.tów liniowych. funkcjonowal Êwietnie. e ich Êmierç zostala tak samo zaplanowana jak ich dwutygodniowa harówka w kopalni i e wkrótce zastàpià ich nowi niewolnicy. e armia ta mo e go zniszczyç. nik z bajki. zalewal kraj naj nowszymi systemami uzbrojenia. W pewnej chwili Stalin sam przera il si.êniowie byli zadowoleni. by ten pomógl mu zdobyç wladz. To byl cud.Êç zawisl nad ludzkoÊcià. w morzu krwi. Nazajutrz rano prawie wszyscy byl i martwi. No i. pot. rzecz jasna. próbujàc si. Kompleks wojskowo-przemyslowy z dnia na dzie zwi . Gigantyczne kolo zamachowe nabieralo rozp. która znów stala si. Podobnie jak ów czarnoksi. uwolniç od stalowych uÊcisków kompleksu wojskowo-przemyslowego i nomenklatury.cil mnóstwo zlota i sil. Wódz mial powody do zadowolenia. twórcy. Ramzin tworzyl nowe konstrukcj e kotlów przeplywowych dla okr. Towarzyszyl jej wszak e strach ludzkiej istoty z krwi i koÊci przed Golemem. otrzymujàc za to w charakterze ogromnego przywileju dodatkowe porcje chleba i pól szklanki Êmie tany. w którego tchn.v opracowywal technik. Niczym w piosence: Kiedy nas do boju towarzysz Stalin wyÊle. Pos ypaly si. e socjalizm w ZSRS w glównych zarysach ju jest zbudowany . czlonków KC.dzie sam jego twórca.la ycie. Nowo przybylym wydawano lomy i oskardy ka àc i m na mrozie i przy zabójczym wietrze kopaç ziemianki. Na miejsce pracy docieral co dziesiàty.dzie.gla oraz przy wydobyciu rudy i zlota za glodowe racje ywnoÊci.kami. którzy nie po raz pierwszy wpa dli w tryby machiny. W 1937 roku zatopil Rosj. Nieprawdopodobnie wprost wielka po d wzgl.du.ly miliony ludzi.gà. który wymyÊlil. potwora. a Stalin mial wszelkie podstawy. do dziala napastniczych. Gin. wód narodów odczuwal dum.ly do portów europejskich. mogàce podtrzymaç sily ludzkie najwy ej przez dwa tygodnie. tym razem niosàcej . gdy miliony innych niewolników pracowaly w kopalniach w. pochwaliç. I wszyscy ci wi. rakietowà.êniowie i tak w kólko. istny cud.. milionów zwyklych ludzi. dowódców armii. Tak bylo wsz. jej bal. kiedy marszalek do boju powiedzie! Wódz podziwial swojà armi.dem liczebnoÊci i silna armia przygotowywala si. stalowa pi. nowi wi. dywizji. nawet jeÊli to b. a parali owal go strach.

silniejsza.la ona zapewniç sobie si lnà i niepodzielnà wladz.sk. z sentymentalne j miloÊci do dyktatora Gruzina. wojsku i przemyÊle stala si. usunàç ze stanowiska. e samotni dzielni obro cy zarówno dobrej. staly si. lecz tak skonstruowanà. Tymczasem apetyty nomenklatury stalinowskiej rosly. Stalin doskonale to rozumial. gotowych co do joty spelniaç jego wol. tak dlugo. z myÊlà. spaliç ywcem. Chciala dzi. umacniaç ich autorytet. e nomenklatura w partii. a nawet. Wódz nie potrafil zmia d yç nomenklatury. W bezlitosnej wojnie lat 1937-1939 nomenklatura poniosla wielkie straty. ostentacyjnie demonstrowanej przez aparatczyków. lecz nie robila tego. niezwyci. bez 54 . ywà. Chcàc nie chcàc musial coraz bardziej troszczyç si. Zloto part yjne i krew narodu sprawily. e nomenklaturowe skladniki systemu sà ze sobà bardziej zr oÊni. nale alo uporzàdkow aç wzajemne stosunki mi.zaglad. a Stalin wr. konkre tne. Stalin owska nomenklatura byla wytworem Stalina.. Stalin walczyl niczym heros z pradawnych legend. o intere sy swoich przeciwników na szczycie wladzy. z czego do pewnego czasu nie zdawal so bie sprawy. Nomenklatura tworzyla spoleczne oparcie dla dyktatury wodza. Nie tyle wojny. le cz poniósl kl. dyktatorskie wladztwo w kraju. Raz jeszcze okazalo si.. by zniszczyç wlasne dzielo. lecz i nomenklatura nie byla zdolna unicestwiç w odza. choç nie uzmyslawial sobie tego wystarczajàco jasno do ko ca ycia. glównie nomenklaturze. Pragn. stala si. ÊwiadomoÊç. Zamiast jednej uci. by wódz byl jed ynie wykonawcà jej woli. i slu y ich potrzebom. Amalgamat zlota i krwi okazal si. e ka da próba zn ednego tylko choçby komponentu systemu moglaby unicestwiç caly system. Wykonujàc z pokorà r ozkazy wodza kierowala si. lecz i on stal si. rzecz prosta. Nie tylko niezale nà od kaprysów i samowoli wodza. poszerzaç przywileje. alki z calà nomenklaturà nie mógl. coraz slabszy. Rok 1937 wyraênie uzmyslowil walczàcym stronom. jak i zlej sprawy wygrywajà tylko w lege ndach. e slu à one jej najwa niejszym interesom. Naturalnie. jej wytworem. Utracily one dawny liryczny charakter. lecz wy szla z niej wzmocniona.tej glowy w yrastaly hydrze trzy nowe. przekonaniem. Tote co pewien c zas Stalin wszczynal nowe wojny z aparatczykami.cz odwrotnie. Byl protektorem swych wlasnych protekt orów. rzeczowe. Po ka dej z nich nomenklat ura stawala si. gdyby mial takà zachciank. póki on spelnia ich wol. Poniewa adna ze stron nie potrafila unicestwiç drugiej. ka dego z osobna nomenklaturowego d ostojnika Stalin mógl skazaç na Êmierç. KapryÊna dusz wschodniego despoty nie mogla pogodziç si. w pa stwie.dzy nomenklaturowà hierarchiàajej twórcà Stalinem. e nie wszystko podlegajego woli i kaprysom.. ile zaczepne potyczki. zbyt trwaly. ona.powinà uformowanà przez doÊwiadczenie. jednoczàcà p.te ni bracia syjamscy. Stalinowi zabraklo sil.ki temu zapewniç sobie wlasne. Nie polegaly zresztà li tylko na wiernoÊci.

e Lenin byl szpiegiem niemieckim i zetrzeç na proch wszelkà pami. raz ju wyzuta ze zludze co do Êwiatowej rewolucji proletariackiej. Trockiego na temat permanent nej rewolucj i . Wprost przeciwnie. z miejsc i dlugo. Nomenklatura. Wyrz ekl si. w dodatku rozdra niona wymàdrzaniem si.trznà.stwo socjalizmu w ZSRS nie jest tak naprawd. wyrwal z korzeniami. wodzowi znisz e nomenklatura. w dodatku nierealnà nadziejà na upadek wladzy bolszewickiej. drobnomieszcza skà bzdurà . pletli co im Êlina przyniosla na j. Êwiatowej. Zrezygnowal przecie z leninowskich bred ni.c nomenklatura zacz. ale nie ostateczne .ç o nim. lecz w ostatniej chwili si. który mu wiernie slu yl. Tote Stalin byl zaskoczony. pozwalajàc mu narkomowi i jego ludziom na lopaç si. militarnà i zagranicznà polityk. wedle których socjalizm mo na zbudowaç tylko w skali globalnej. Stalina. im ie podobalo. PodkreÊlanie zaÊ. jeÊl i jest prawdziwym komunistà. Obrona przed groêbà przywrócenia kapitalizmu miala uzasadniaç wewn. Slyszàc te slow enklatura zrywala si.praw do mienia. Lenin. w dodatku slabo poddajàcych si.la uzale niaç swej przyszloÊci od nowych wydarze . e równoÊç w sferze konsumpcji i ycia indywidualnego jest alosnà. takiej równoÊc i nie spodziewa. Ale nie udalo si. pozwalal bolszewikom robiç to.zyk.cz absurdalna.. Gdzie tam! niech nikt si. Natura ciàgnie wilka do lasu! Poszczul wi. To byl dopiero wódz. ka dy komunista. e . Otrzymala to.c na nià Je owa. e Stalin to Lenin dnia d zisiejszego . jakà stworzyl. Stalin znal mity narosle wokól postaci Lenina. Z leninowskim dziedzictwem Stalin wojowal. stabilne miejsce w pa stwie. co si. e zwyci. Aresztowany Fritz Platte n zlo yl ju stosowne zeznania. Leninowskà gwardi. propagandowej teorii Lenina o powszechnej równoÊci obywateli. jak mógl.ç. wycofal. gloÊno oklaskiwala wodza. by publicznie oglosiç.stwo socjalizmu w ZSRS mo e byç calkowite. Stalinowska elita piala z zachwytu. Sens tej tezy. a zwlaszcza ycia któregokolwiek z ludzi wladzy. jej kontroli. zakladajàcej. Takim wodzem byl. Bylo ladnym ozdobnikiem jej rzàdów. Wybaczal swoim wszystko.la marzyç yw o przywróceniu leninowskich norm ycia partyjnego . czego oczekiwala mo liwoÊç zbudowania ocjalizmu w jednym kraju . powinien roz umieç. krwio erczego cerbera. a przy okazji stworzyç w kraju kolektywny raj. mialo Êwiadczyç o stabilnoÊci re ymu i potwierdzaç jego trwaloÊç. e spolecze stwo bezklasowe nie mo e byç wyspà na morzu kapitalizmu. Mimo to byl o oczywiste. Z punktu widzenia marksizmu ta stalinowska formula byla wr. Mówiono przecie powszechnie. do syta krwi aparatczykowskiej. dla której robil wszystko. Zresztà kto by tam doszukiwal si. co w jego mocy.gi mial wielkà ch. przez cale ycie. w edle partyjnych mitów. sankcjonowal ka dà samowol. chciala sobie zapewniç najlepsze.stwo socjalizmu w jednym kraju mo e byç calkowi te. pewne do ko ca. gdy uslyszal. e yci. nie mial nic wspólnego z niezdrowà. Nie pragn. e zwyci. by mogli si. Nie peszyly jej slowa Stalina. dostrzeglszy w nowej formule slowo socjalizm . wzdycha do jakichÊ tam leninowskich norm . Ryc hlo wi. mówil Stalin z naciskiem. wzbogaciç. U szczytu swej pot. u Marksa i Lenina jakiegokolwiek sensu.

dacz. e niemal do ostatnich dni istnienia partii. wysoko po szczeblach kariery. z odr. Zarzàd do spraw KC KPZS gwarantowal korzystanie z przywilejów spadkobiercom Stalina. ty z partii Molotow. natrudziç. Drugà. na przyklad po rozstrzelaniu marszalka Michaila Tuchaczewskiego aresztowano nie tylko wszystkich jego krewnyc h. Natomiast rodzina elaznego narkoma spokojnie mieszkala sobie w Moskwie. uznanych publicznie za zbrodniarzy.czyç nomenklatury. Krwawy emeryt zajmowal wcià ogromne mieszkanie w budynku dla dygnitarzy przy ulicy Granowskiego. przeznacz onej dla czlonków Akademii Nauk i zagranicznych uczonych. Niemal z czuloÊcià.ty delikatnie.c usuni. na której widnial napis Jestem lajnem .to ze stanowisk i dyskretnie rozstrzelano. nadal najspokojniej w Êwiecie korzystal z przy wilejów. by ju po Êmierci Stalina usunàç z partii (a w k onsekwencji ze stanowisk) Molotowa i Kaganowicza.bnego lecznictwa. A po egzekucji elaznego narkoma NKWD rozpuÊcila dwie ró ne plotki o jego losach. Dopiero niedawno przestalo byç taj emnicà. lecz nawet kochanki. specyficznymi prawami i miala wlasne tradycje. dowiedzieliÊmy si. choç ich rola w masowej eksterminacji ludnoÊci byla wówczas doÊç powszechnie znana. rozmaitych specprzydzialów i wielu innych specjalnych uslug. wypoczywal w luksusowym sanatorium KGB LeÊne dale i mial stale miejsce w czytelni nr l Biblioteki im. Krewni Je owa w ogóle nie byli represjonowani. do winy. Zlikwidowano go w dziwnie humani tarny sposób. domagajàcych si. na mitynga ch. Je owa po cichu usuni. w samym centrum Mos kwy. Nie bylo wyklinania w gazetach i tlumów. by zabiç nikczemnika! . ze standardowymi oskar eniami o spisek w celu przywrócenia kapitalizmu. podobnie zresztà jak wielu innych zbrodniarzy. zast. np. lecz wspi. Obsypano równie za szczytami oslawionego Andrieja Wyszy skiego byl czlonkiem KC. ani drugim. Berii i im podobnych. e si. Pierwszà. Nie bylo nawet notatki prasowej o rozstrzelaniu. a jego bliscy wspólpracownicy nie tylko nie ucierpieli podczas partyjn ych czystek. 4) 4 Chruszczow musial bardzo si.li si. kolidujàcy z duchem czasów. Nie bylo procesu z przyznaniem si. powiesil: znaleziono go jakoby z tabliczkà na pier si. jego rodzony brat zaj mowal nomenklaturowe stanowisko wiceministra oÊwiaty Rosyjskiej Sowieckiej Republiki Federacyjnej a po lata powojen ne. Nomenklaturowa rze czywistoÊç po tamtej stronie lustra rzàdzila si. Je ow zostal wi. Usuni. To bardzo dziwne w Êwietle ówczesn ej praktyki. e Je ow oszalal i sied na la cuchu w zakladzie dla umyslowo chorych. Do uprawnie tych nale ala mo liwoÊç korzystania ze slu bowych s mochodów.pcà przewodniczàcego rady komisarzy ludow ych ZSRS i ministrem 55 . dopi ero w roku 1988. danowa. chocia nie byl ani jednym. Kompan Je owa. Matwiej Szkiriatow wkrótce po upadku swego szefa zostal czlonkiem KC i zajàl wa ne stanowisko przewodniczàcego komitetu kontroli partyjnej oraz czlonka prezydium przy KC KPZS. Jak zginàl Je ow. Lenina.

Cienka warstwa granitowej okladziny na monumentalnej.la kolejnà prób. od dawien dawna znanej metody-inwazji wojskowej. Zwyci. wzniesionego na zgliszczach imperium rosyjskiego. zamiast zaprawy murarskiej. mo liwoÊç umocnienia . co prawda zwapnialy ch i tràcàcych myszkà. którzy uroili sobie. Pozwolilo to Stalinowi wkroczyç do wyczer panej. Odslaniala kruchà Êciank. Przemysl pracowal niemal wylàcznie dla potrzeb militarnych i pozostajàc w d oÊç luênym zwiàzku z gospodarkà pa stwowà przypominal mij. w ten sposób zapowiedê Lenina. Braki w zaopatrzeniu i kilometrowe kolejki zdarzaly si. Kraj pozostawal w stanie gl. pelne wzajemnych pretensji i kierujàce si.cajàc ich do kolejnej wyprawy rabunkowej. e wódz i nomenklatura byli sobà nawzajem zm. wymiany pr zywódcy. lecz wcià krà àcych po calym niemal Êwiecie. bez trudu podj.stwo Êwiatowej rewolucji. W tak uksztaltowanej sytuacji mo na bylo znów zabiegaç o zwyci. ku zdumieniu partyjnych ideologów. moglo lada chwila runàç w przepaÊç deficytu.bokiego kryzysu ekonomicznego i politycznego.spraw zagranicznych ZSRS. rozhisteryzowany Adolf Hitler. okazala si.ski marsz ku Atlantykowi móglby za . zadane jej przez Je owa i jego ludzi. Niewolnicza praca we wszystkich dziedzinach yc ia. uzasadniç koniecznoÊç pracy niewolniczej i policyjnego terroru. zacz. Wlos nie spadl z gl owy takim funkcjonariuszom epoki krwawego terroru.dzie. Nat omiast nomenklaura. Z miesiàca na miesiàc powi. chaos finansowy. tym razem za pomocà naj szybsze j i najskuteczniejszej. Potwierdzila si. po erajàcà wlasny ogon. z czasem oslably i unicestwily si. Stalinowskie imperium. Przygotowany w tym celu plan wydawal si. który w dniach kryzysów jednoczyl wokól siebie wspóln ików zach. calkowicie nierentowna. jeszcze skuteczniejszego oglupienia spolecze stwa. majestatycznej fasadzie st alinowskiego gmachu. nawet w uprzywilejowanej Moskwie.tal o metodach enina. Pojawi si. z ce gly.dzy. nieustannie ze sobà rywalizujàce.. przed aparatczykami perspektywach zapierala im dech w piersiach.dà towarzyszyç woj ny. Stalin pami. agresywny.stwo socjalizmu . od projektowania rakiet do wydobywania zlota. bezbronnej Europy. Podpowiadala taki wniosek elementa rna analiza myÊlowa.kszal si. Stalin nie mial ju sil. a nast. Postronny obserw ator z latwoÊcià dostrzegal. osypywaç. dogmatów ideologicznych. Kaganowicz i wielu innych. Mocarstwa europejskie. Sama myÊl o ot wierajàcych si. zakrzeplà krwià ludzkà. Postan owil wi.c wywolaç europejski. Perespektywy istotnie byly oszalamiajàce. tym razem skutecznà. masowych zabójstw i potwornej n.la si. zrzucenia na wojn. trafnoÊç. danow.czeni. same. Wcale nie byl do tego konieczny skostnialy marksizm-leninizm. opasane drutem kolczastym. skupienia wokól wodza wiecznie ni ezadowolonych aparatczyków.trznej sytuacji kraju. niewydolnoÊç platnicz a pa stwa. o tym niedawno. e epoce imperializmu nieuchronnie b. Lodolamaczem jego polityki mial staç si. przekonal si. a ponadto czlonkiem Akademii Nauk. wiàzanà. sprzecznymi interesami. e sà ekon omistami. mu absolutnie pewny. Potwierdzi si. Mo na te b. w nowych aktach prawny ch.pnie Êwiatowy kryzys gospodarczy. Bylo to niewàtpliwe zwyci. gdy tylko zalizala rany. co prawda nie calkowite i nie ostateczne. jak Molotow. Nale alo szukaç wyjÊcia z tej sytuacji. by zniszczyç nomenklatur.

Z czasem skladniki militarne zmniejszono do minimum. e to Historia. Plan ów. W pierwszej fazie nale alo znacznie oslabiç potencjal gospodarczy Europy.. chocia pasywny czynnik procesów globalnych. e tak naprawd . OpatrznoÊç. a mo e marksistowsko-leninowskie prawa rozwoju historycznego. tak e zakladal z poczàtku prymat Êro dków wojskowych nad gospodarczymi. a nawet przyszle zbrodnie. stosowane dotychczas w celu owladni.ciu dogodnych pozycj i wypadowych. Nomenklatura nie kryla zachwytu. po odegraniu roli. swego rodzaj u katalizator zjednoczenia reszty Êwiata wokól nowego. w rozwoju 56 .. e wojn. e Rosja pozostajàc w izolacji ekonomicznej i kultural nej. brawurowo wiódl kraj ku Êmiertelnej pulapce.Êliwa Rosja. pozwoliç puÊciç w niepami. z niej wydostaç nieszcz. aby nowe sily mogly realizowaç swój wlasny plan podboju Êwiata. pewien. Blàdzàc w skomplikowanym labi yncie mi. po uÊpieniu czujnoÊci chwilowego sojusznika i zaj. jakà jej wyznaczono w przyszlej wojnie z Hi tlerem. przeobraziç w wa ny. w porównaniu z którym b lakly. globalnego przywódcy. JeÊli chodzi o Rosj.. Ju dawno.dzynarodowych intryg Stalin sàdzil. faszystowskiego fuhrera.. nabrala przeko nania. dajàjej tytul do rzàdów na d Êwiatem. byl tylko igraszkà w r.. ju wczeÊniej zaplanowano w ciszy obcy ch gabinetów. e u boku dzielnie maszerujàcego przez Europ. rosyjskiemu zagro eniu .mazaç wszystkie grzechy. W szczególnoÊci jako trofeum wpadlaby Stalinowi w lapy okrwawiona. nych. Autorzy planu sàdzili. e jest màdry jak sam Pan Bóg i e nikt nie dorówna mu w azjatyckim sprycie. nie domyÊlil. e to wlaÊnie on prowadzi gr. a pot em zrekonstruowaç gospodark. okazywaly si. zburzona Europa. Wbrew prognozom i ustaleniom politycznym Stalin zdecydowal si.k agonii. w czasach leninowskich. W dalszej zaÊ perspektywie. Byl przeÊwiadczony. Stalin zaÊ. w atmosferze podgrzewanej haslem prz eciwstawiania si. plan zakladal jej izolacj. urw aç wlasnà dol. nagle na sojusz z Hitlerem. zdobyczy. Po dziÊ dzie usiluje si. ekonomicznà. Z czasem miala si. dynamicznych sil. która lada chwila wybuchnie.cej na stulecie plan zmierzal do gospodarczego zjednoczenia S tanów Zjednoczonych z Europà.ku pot. tak dalece opóêni si. tych samych. Warunkiem koniecznym powodzenia tego planu byl definitywny rozpad imperium brytyjskiego i calego archaicznego systemu kolonialnego. zmierzajàcy ku zdobyciu wladztwa globalnego. przestarzale. Obliczony mniej wi. Nigdy te Stalin si. glównie zaÊ Niemiec.cy pisk Lenin omylkowo uznal za j. tyle e wedlug nowego modelu.ç minione. tracily skutecznoÊç. niemieckà. Nigdy do niego nie dotarlo.stw. zdecydowanie preferujàc globa lnà ofensyw.cia Êwiatem metody wojskowe i ideologiczne. teraêniejsze. z Hitlerem. mo na b. uda mu si.dzie go unicestwiç i zagarnàç Owoce jego zwyci. których szczeni. Podboju gospodarczego.

lotnik i olnierz wojsk làdowych. Ju w 19 roku prezydent Taft przewidzial. czego stworzyliÊmy najpot. Êwi dkami nie spotykanego dotàd pod wzgl.dà raziç naszych wrogów ze znacznie wi. Konieczne sà tu pewne wyjaÊnienia. Rozmowy o nim zapoczàtkowala komisja do spraw bud etu Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1938 roku. Êmieszne jest myÊlenie. ameryka scy biznesmeni. bez obcià ania po atników tak znacznà podwy kà wydatków na cele zbrojeniowe. e wczeÊniej czy póêniej (najprawdopodobniej pod koniec stule cia) skapituluje wobec nowych sil bez presji wojskowej.. narzuceniu wladz twa ekonomicznego. lecz czas umyka jeszcze szybciej.. Dolar toczy si. o którym mowa. nie mógl przewidzieç co do joty rozwoju wydarze . Wall Street J ournal w artykule redakcyjnym pisal w lipcu 1939 roku: Ka dego miliona dolarów winno strzec trzech ludzi: marynarz. nàjzupelniej wystarczà te sily zbrojne. chocia obserwujemy sklonnoÊci do podobnego myÊlenia. jaka nie Ênila si. Do urzeczywistnienia ekspansji ekonomicznej. Czas mijal jak z bicza trzasl i we wrzeÊniu 1944 roku Chicago Herald Tribune z zadow oleniem stwierdzala: DziÊ dziesiàtki tysi.cznà armià.c przypom nieç sobie. Kongresmeni doszli do wniosku. Afryki i Wloch do Filipin i Okinawy. natomiast zaczyna si. go wykonaç z naszà operetkowà studwudziestotysi.tów i samolotów pozwalajànaszej wielomilionowej annii zwyci.cy okr. O planie tym pisaly bez oslonek i piszà po dziÊ dzie najwi. na calkowicie nowej podstawie. jakimi dysponujemy . Choç plan ekspansji ekonomicznej jest nieslychanie pociàgajàcy. aç na ka dym odcin u frontu obejmujàcego ju calà kul. badajàc mo liwoÊç szybkiego zwi. Stalin byl dla jego autorów równie po yteczny jak Adolf Hitler. PowinniÊmy wi. Zapewnià na wielkiej republice Êwiatowà hegemoni. gdy Niemcy i Japonia lada chwila upadnà. wojskowà w dziejach ludzkoÊci. e sytuacja w Europie i na calym kontynencie eurazjatyckim daje rzàdowi Stanów Zjednoczonych wyjàtkowàszans. Podobnych opinii mo na cytowaç mnóstwo. e plan ten jako supertajny dokument. Wielkiemu Architektowi neomasonów lub innym wy bitnym spiskowcom. Z wnioskami komisji bud etowej nie zgodzili si. niejszà i najbardziej skutecznà machin. Byloby naiwnoÊcià sàdziç. ale zakladal wiele mo liwoÊci korygowani a go w marszu. którà zapla nowaliÊmy. w imi.w stosunku do reszty Êwiata.kszenia wydatków na obron.. Dynamika rozwoju wydarze w Êwiecie podpowiada nam. e «dyplomacja kanonierek» odchodzi w przeszloÊç. Wybiegajàc nieco w przyszloÊç przytoczmy jeszcze fr . «dyplomacja dolara» em. nawet Napoleonowi.dzie zbyt slaba. Plan.dem rozmachu i precyzji poziomu operacji militarnych. Podobne poglàdy sà absurdem. e zbyt malo mamy czasu. udost.kszà skutecznoÊcià ni kule i pociski. szybko. e dolary b.ciu lat tylko osobistoÊciom o randze równej prezydentowi USA.pniany byl w ciàgu minionyc h szeÊçdziesi. StaliÊmy si. e da si. gdy ogromna Rosja le y skrwawiona w ruinach.ksze gaze ty Êwiata. by przeciwstawiaç si. którymi dysponuje rzàd. by dogoniç wydarzenia. T eraz. B. by uregulowaç poziom kryz ysu Êwiatowego drogà samego tylko przemieszczenia Êrodków finansowych. ziemskà od Normandii.. spisany tylko w jednym egzemplarzu i opatrzony wszelkimi mo liwymi klauzulami tajnoÊci. mo emy z przekonaniem oÊwiadczyç: «Nad szla godzina dolara!».

A gdy sà widoczne. Wyparla jà jeszcz e bardziej groêna fala sowieckiego kontrnatarcia. nad Wolg. dziesiàtki tysi . ile z klikà z Wall Street .cy zrujnowanych fabryk. wykony wano nadal z wielkà energià. Polec enie Stalina.. obracajàc wszystko w zgliszcza i popioly. broczàcà rzekami krwi. dwa tryl iony pi. Gigantyczny walec mia d yl grabionà.gment artykulu z Christian Science Monitor z 15 sierpnia 1989 roku: Wielkie dolarowe natarcie na Zwiàzek Sowiecki trwa i jest skuteczne.. jak mawial Bismarck. komunistycznà i zdeprawowal spolecze stwo sowieckie. Mimo niemal zerowej orientacji w sprawach gospodarki Êwiatowej Stalin instynktowni e wyczuwal niebezpiecze stwo i wszelkimi silami próbowal z nim walczyç. w kraju.kach pa stwa wszystkie zasoby zlota. bl. Wykonali go w ciàgu zaledwie pi. Niestety. opustoszale wielkie regiony rolnicze. Wertujàc sowiec kie gazety z tamtych czasów przekonamy si. Wspomnijmy równie . dobil ideologi.. kierowanego ku niemu nie tylko przez przyszlych wrogów. potraktowali zamysl ameryka ski z calkowità powagà.çset miliardów rubli w zlocie bezpoÊrednich strat materialnych. setki tysi. e podczas zimnej wojny Rosja sowiecka walczyla nie tyle ze Stanami Zjednoczonymi. potem oszlifowany przez prezydenta Roosvelta. nie byly. i konsekwentnie wcielany w ycie przez kolejnych amery ka skich prezydentów. Gdy mo naje wyleczyç. e piszà one. Wprost przeciwnie. Przypomnijmy sobie.dy w polityce przyp ominajà gruêlic. okazalo.. Musimy nale ycie oceniç ów wspanialy plan.te przez w ydatki wojenne 5) 5 W zwiàzku z inwazjà Niemiec na Zwiàzek Sowiecki interesujàcy jest taki oto fakt.. Czy Moskwa wiedziala o tym planie? Z pewnoÊcià tak. by gromadziç w r. osad i wsi zniesionych z oblicza ziemi.ciu lat.. zamiast przewidywanych stu. Czy bolszewicy kpili z niego. tysiàce miast. z jakim strachem Stalin odrzucil plan Marshalla. naszkicowany jeszcze przez pre zydenta Tafta. i na Kaukaz. jak si. Obszar poszuki 57 .çdziesi. Narazil kraj n a cios nowej. najdalej trzy lata.ksza armia Êwiata. ju ich wyleczyç nie mo na. lecz i przyszlych sprzymierze6ców. niespodziewanej agresji i ponownie omal nie unicestwil Rosji. sà niewidoczne. eksperci przewi dujà jego krach za dwa.cy glowic jàdrowych. broniç. Zarówno trzydzi eÊci tysi. Zbyt wiele jak na jeden kraj w tak krótkim c zasie.cy kilometrów zniszczonych linii kolejowych. i to wlaÊnie Wall Street dà y do panowania nad Êwiatem i zniewolenia na pragnàcych pokoju. choç bez dostatec znego zrozumienia. wyglodzonà Rosj. trzy tryliony rubli w zlocie pochloni. ieÊcia szeÊç milionów ofiar. ZSRS nie ma ju sil si.dów i nieprawdopodobnie wprost obfitego strumienia de zinformacji. Fala niemiecka. wsz. zdolne obroniç wlasnego kraju przed wciskajàcym si. platyny i drogich kamieni znajdujàcych si. dotarla do Moskwy.dzie dolarem: ju zniszczyl on niemal w polowie prze mysl rosyjski. ukrzy owanà. cz y go zlekcewa yli? Nic podobnego. Stalin padl ofiarà wlasnych bl.. jak wyposa ona w najnowsze uzbrojenie techniczne najwi.

wa stale si. e napaÊç Hitlera na ZSRS rzuc ila Stalina w obj. duch straszliwej. Zawiadomiono o tym napisie Moskw. Wydany z tej okazji komunikat TASS byl pelen ironii: Popularna. Miliony kalek. gdy legendarnego Tamerlana grzebano.cioletni Masud Alajew. kto pierwsz .dzynarodowej..kszych wy st. jeszcze trudniejszych do rozstrzygni. przerazil. Pokazal przyjezdnym ostrzegawczy napis. Nazajutrz Niemcy zaatak owali Rosj. by nie dra niç i tak ju rozjuszonej miejscowej ludnoÊci. ten wielki zdobywca a~atycki podczas swych wypraw zrabowal mnóstwo bajecznych wprost s karbów i wi. Ironia losu sprawila. w ojczyênie zuchwalca. e ka dy. do Samarkandy. które zadomowià si.cone rozwojowi budownictwa okr. ywa do dziÊ legenda glosi. Zgodnie z legendà. Komunikat zamieÊcily liczne gazety. niedawny dowódca floty na Pacyfiku.towego i portowego. Poniewa wojna wyzwole cza w Azji Ârodkowej (nazwana romantycznie wojnà z basmaczami ) trwajàca nieprzerwanie od poczàtku la dwudziestych zostala stlumiona dopiero w roku 1939. zaklóciç spokój zmarlego wladcy i otworzy grobow ec. wykuty na grobo wcu w 1405 roku. poszerzal.stwa nad Reichstagiem i z dobycie krajów Europy Wschodniej mogly byç pewnego rodzaju rekompensatà.pków. Ze stolicy nadszedl rozkaz: Alajewa aresztowaç za rozsiewanie panikarskich. Bezczeszczenie grobów jest w tradycji islamu jednym z najwi. z zielonego nefi) tu kryjàcà sarkofag Tam erlana. zarówno Stalin. lecz omówieniu sytuacji mi.cia USA i Anglii. kto oÊmieli si. W Rosji i na Ukrainie do polowy lat trzydziestych przeora no ju wszystkie cmentarze i rozkopano niemal wszystkie groby. wÊród nich adskaja Prawda z 21 czerw ca 1941 roku. Niewàtpliwie mówil z przekonaniem sukces osiàgnie ten. Razem utworzyli koalicj.kszoÊç kazal umieÊciç w swym grobowcu. W maju 1941 roku grupa pracowników moskiewskiego NKWD oraz ekspertów z len ingradzkiego Ermita u udala si. arloczne s pojrzenia nomenklatury przyciàgalo zwlaszcza wspaniale.cia. by otworzyç grobowiec. Lecz w republik ach Êrodkowoazjatyckich w owym czasie tego nie robiono. 19 czerwca 1941 roku podniesiono ogromnà plyt. Z czasem jednak nadeszla kolej na cmentarze i groby Êrodkowoazjatyckie. jak i jego lokalni satrapowie mieli doÊç rozwagi. Napis uprzedzal. Nie bylo to przypadkowe. osiemdziesi. to i tak zdumiewa. monumentalne mauzoleum Tamerlana w Samarkandzie. potwornie si. JeÊli to przypadkowa zbie noÊç. Sztandar zwyci. Dowiedziawszy si. gdyby nie zrodzily nowych problemów. grobowiec otworzyç bez zwloki . o celu ich przybycia kustosz tego zabytku . 6) 6 W maju 1941 roku w San Diego (USA) szefowie wielkich koncernów zwiàzanych z flotà US A zorganizowali seminarium poÊwi. ra czej z asekuranctwa ni z rzeczywistej obawy. którà p otwierdzaly êródla archiwalne. lecz planu tego nie wymyÊlil Stalin. Bez cienia wàtpliwoÊci stwierdzil. bezdomnych i uciekinierów. niszczycielskiej wojny. którego nie nale alo wypuszczaç na wolnoÊç . klamliw ych poglosek. e pod plytà grobowca ukryw a si. Wprost przeciwn ie wynikalo z planu. znacznie bardziej zlowrogich. z nadziejà znalezienia tam zlotej protezy bàdê zlotego zegarka. wyglosil obszerny wyklad. PoÊwi.cil go wszak e nie zagadnieniom szybkiej modernizacji infrast ruktury baz wojennych floty. jak to bylo planowane. e wojna mi. dzy Stalinem a Hitlerem jest kwestià najbli szego czasu. antyhitlerowskà. uwolni demony wyniszczajàcej wojny. Podczas obrad admiral Richardson.

]. JeÊli nie braç pod uwag.cy póêniej armia sowiecka stanie ubrzegów Kanalu i w Gibraltarze. jaka powstala w miejsce obalonych i rozpadajàcych si. nie uda) zrealizowaç w 100% zaplanowanego wczeÊniej scenariusza. efektownie przystàpily do dr ugiej wojny Êwiatowej. podstawiwszy swe stare liniowce pod japo skie bomby w Pearl Harbour. Zatem. Jednak e. by dalej jà prowadziç wedlug scenariusza. W owym czasie admiral byl ju osobà prywatnà i mógl mówiç. co zostalo zdobyte. to i Amerykanom. Mocarstwo zza oceanu wydalo si. ze sobà ich piechota i artyler ia. przypominajàcymi pierÊcie nie boa dusiciela. oddajàc na lask. wojennà imperium japo skie.ciu miliardów dolarów.ç tysi. to Wehrmacht zostanie zm ia d ony i w kilka miesi. dolar. i Armia Czerwona uczyly si. Lecz w 60% wykonali swój plan. stawial mocny fundament pod gmach przyszlej Êwiatowej hegemonii . Afryki i Azji. straszliwych zniszcze i strat po raz kolejny zrujnowanego do .cy zabitych i pi. I wszystko to uzyskano za cen. co tylko chcial. Europy. Scenariusz taki pozbawi inicjatywy w woj nie zarówno Hitlera. nawzajem. zatrzeszczalo w szwach. Ameryka skie wojska okupowaly wielkie polacie Europy. Wynika z tego dylemat: co bardziej sprzyja naszym planom? Czy to. by przekonaç si. czego si.. Ogromne regiony Pacyfiku. podkreÊlilju na wst. gdzie znajdzie si. zna tylko sam Pan Bóg. Zarówno na wojnie. Wystarczy spojrzeç na map.ciuset trzydziestu pi. panowie. startych z oblicza ziemi krajów i dymiàcych ruin miast. gdy Rosjanie i Niemcy skoczà sobie do gardla. Przera ona i spustoszo na Europa przywarla do pot. spodziewamy [wlaÊciwie kto? Gabinet Roosvelta? LB. by pierwszy ruch zrobil mister Hitler. JeÊli zaÊ wojn. e Hitler ugr z.cz nie potrafià. I rzeczywiÊcie Hitler zaatakowal pierwszy! Podczas gdy na bezkresnych ziemiach Ros ji Wehrmacht i Armia Czerwona wyrzynaly si. broniç. byly pod koniec wojny atomowe grzyby nad Hiroszimà i Nag asaki. gdy obecny na semin um szef marynarki wojennej zabral glos. Przestalo istnieç imperium brytyjskie. nie udalo (i zapewne si. a Stalin straci mnóstwo czasu.cy czolgów [admiral znacznie pomniejszal sily Stalina I. wdarl si. jak w polityce nikomu jeszcze si. e jeÊli Stalin rzuci znienacka na Hitlera swoje dwieÊcie dywizji i dziesi. run. Do pró ni. Nie udalo si . by go stamtàd wykurzyç. Stany Zjednoczone Ameryki. La c uch ameryka skich baz wojennych na wszystkich kontynentach opasal Êwiat ogromnymi spiralami.c nie tylko nie lubià si.aatakuje. Pewne jest tylko to. a poniewa i Wehrmacht. to odpowiedê na pytanie. jak i Stalina i w sposób nieunikniony przeka e jà sile znacznie bardziej dynamicznej i swobodnej. fiihrer ze swymi wojskami w dwa miesiàce póêniej.B. a wkrótce upadlo imperium francuskie.lo zmia d one przez amery ka skà pot. nej ameryka skiej piersi niczym chore dziecko. zmierzajàcego do realizacji wlasnych globalnych planów.. A gwarantem niewzruszonoÊci tego.. Atlantyku i Oceanu Indyjski ego niepodzielnie kontrolowala flota ameryka ska. wi. uksztaltuje. jej jed ynym gwarantem szybkiej odbudowy i przyszlego bezpiecze stwa.pie swojej wypowiedzi: Admiral Richardson ÊciÊle sformulowal wlaÊnie o. czterystu tysi. Zalizywal i leczyl krwawe rany wojny. rozpocznie Hitler.] w dalszym rozwoju wydarze na Êwiecie. na idei blitzkriegu. czy mo e mis ter Stalin? Rozstrzygni.g. imperiów.cie jest bardzo proste.ênie gdzieÊ w bezkresnej Rosji. gdy ustawicznie zmagaly si. lecz w r. prawo pierwsz ego ruchu oddajmy Hitlerowi . tej sily caly Êwiat. nawet w najbardziej sprzyjajàcych okolicznoÊciach. która niewàtpli wie si.

szcz. to równie Stalin 58 .tnie kraju.

wi. gdy planowal inwazj. Stalin odczuwal w 1945 roku równie silnà. broni atomowej? Zawsze nale y dbaç o zachowanie równowagi sil w Êwiecie. pozwolilo Amerykanom ustabilizowaç sytuacj. dstawiono nawet prezydentowi Trumanowi szczególowy plan. by uniknàç zbyt latwej pokusy.. Generalowie ameryka scy.Êç Balkanów i strategiczne wyjÊcia ku Morzu Âródzi mnemu... Zaraza komunistyczn a z Pekinu szybko rozprzestrzenila si. Czechoslowacja. w tych krajach i zmusiç Armi. w Albanii. nie liczyç. z uporem przek onywali rzàd. Podczas gdy Amerykanie borykali si. Po zwyci. JesteÊmy olnierzami mówil do marsz alka Montgomery ego klepiàc go po ramieniu ijako olnierze Êwietnie si. ocalalych z przedwojennych czystek bàdê przezornie pozostawionych przy yciu na podobnà okazj. e wykonal swój obmyÊlony przed wojnà plan co najmniej w 50%. e trzeba bylo nieco ostudziç ich zapal. pulapkà. Komunistyczne rozruchy wybuchly w Iranie. Jednak swà wojskowà karier. Czerwonà do opuszczenia pólnocnych terenów Iranu. Turcji i Grecji. Polska. W. Pod sztandarami Stalina znalazly si. Oddajàc Stalinowi w l apy Europ. Wschodnià Amerykanie ju wówczas traktowali jà jako ladunek wybuchowy o przedlu onym dzialaniu: za jakieÊ czas eksploduje i rozniesie na strz. z planem ofensywy dolara .skich wojnach generalowie zawsze stano wià sil. Zbyt pewnych siebie aliantów czekala nie lada niespodzianka: wladz. komuniÊci zdobyli w ladz. a powstrzymaç ich naciski nigdy nie jest latwo. . Jugoslawia. Tylko to. rozumiemy.c praktycznie niewyczerpane ludzkie rezerwy. zasmakowawszy w ofensywnych operacjach militarnych podczas wojny. na Europ.dzynar odówki. jak generalowie ameryka scy. Polowa Niemiec. w Azj i poludniowo-wschodniej. ku zaskoczeniu Amerykanów dotarla do Indii. Dysponowal wów czas ogromnà machinà wojennà. pólnocna cz.Êç Korei nie tylko zostaly zaj . a Zwiàzek Sowiecki podzielono na strefy okupacyjne. W 1915 roku komisja lekarska uznala go za niezdolnego do slu by wojskowej. W efekcie pod wplywami Stalina znalazla si. sam nigdy nie byl olnierzem.gry. w Chinach zdob yli komuniÊci. jej wplywów. Propozycje generalów tak dalece rozmijaly si. Rumunia. Bylto kolejny przemyÊlany krok. Podobnie. z komunistycznà zarazà w Azji.py Zwiàzek Sowiecki. by wszystkie pr oblemy rozstrzygaç drogà operacji militarnych. którzy nabrali ochoty. Po wojnie Stalin jeszcze bardziej czul si. e S talin nie dysponowal wtedy bronià atomowà. militarystà ni w latach trzydziestych.mial wszelkie podstawy. W kilka lat póêniej sam siebie awanso wal na generalissimusa podobnà rang. znaczna cz. na którym dokladnie oznaczono cele ataku atomowego na ZS RS.te przez wojska rosyjskie: prawnie przyznano Rosji sowieckiej te kraje na konferencji w Poczdamiejako stref . Czy aby nie dlatego faktycznie przekazano Stalinowi za poÊrednictwem wywiadu tajemnic. Co prawda. mieli tylko generalowie Franko i Czang Kai Szek. a wkrótce potem. póki wylàcznie Ameryka bronià tà dysponuje. rozpoczàl od stopnia marszalka. e koniecznie trzeba uciszyç ZSRS za pomocà broni atomowej. Afryki i krajów Bliskiego Wschodu. z którà trudno si.. Niemal natychmiast wprowadzono tam re ymy komunistyczne. identycznà pokus. by sàdziç. na ich czele Stalin postawil starych dzialaczy Mi. ta owiem mo e okazaç si.

n iczym widmo wyrosla przed nim pi. Dopiero gdy ZSRS oficjalnie oglosil. uda. jak sàdzi wielu historyków.tnastomilionowa armia ameryka ska. W ko cu zostalo ju na kontynencie europejskim innych armii prócz niemieckiej. oldakiem z zamilowania. W chwili gdy znów wydalo si. norweskà. o którym powiadano. niejszym pa stwem w Europie jest Watykan. z pracowników CIA i kontrwywiadu wojskowego. Stalin stal si. Stalin byl pewien. Przed wojnà z Niemcami Stalin z równie wielkim zadowoleniem wrzucal do ognia unicestwi ane w jego planach europejskie armie: polskà. e z rozkoszà wrzucal do ognia woskowe figurki zgladzonych przez siebie pretendentów do korony. nieprzydatne. Uzmyslowil sobie wskutek tych doÊwiadcze wiele spraw. e wyprodukowal bomb. aresztowano naty chmiast prawie wszystkich sowieckich agentów w USA. jugoslowia skà. lecz ci. francuskà. zamiast likwidowaç ich siatki szpiegowskie.g. spadnie mu na dlo . i wply y krajów wylàcznie liczbà posiadanych przez nie dywizji. j ak dojrzale jabluszko. Po wojnie.powal niczym Ryszard III. mloda . ba wr. e nàjpot. jak i angielska nie stanowily dla niego zagro enia. Êwietnie wyszkolona. holenderskà. cierpliwie oc zekiwali ko ca ich dzialalnoÊci i nie zatrzymali nikogo.ta na bardzo wysokim szczeblu.cz strach przed katastrofà militarnà. Lekcewa yl ich lotniskowce i liniowce. Wiemy dziÊ. pod wàsem i spytal: A ile Watykan ma dywizji pancernych? Mo na bylo sàdziç. jak mniemal. osobiste kontakty z Churchillem. w dodatku wyposa ona w bro atomowà. a wlasnà przesuwal coraz bli ej tronu. zwlaszcza pancernych. Grupa slynnego Abla niemal calkowicie skladala si. A zatem decyzja o tej wspólpracy musiala zostaç podj. Wojna i nieustanna. cala Europa. Post. Dawniej Stalin rzeczywiÊcie mierzyl wszystko potencjalem zbrojnym. e op.tany manià zdobycia wladzy nad Êwiatem Stalin mierzy pot.Êç zamierze mu si. atomowà. Stalin uÊmiechnàl si.7 Sprawa szpiegostwa atomowego jest bardzo niejasna. belgijskà. e zarówno armia ameryka ska. Stalinowi. Gdy Ha rriman powiedzial mu kiedyÊ. e co najmniej spora cz. lub po pros tu nie rozumial. których przed wojnà nie bral pod uwag. dobrze od ywiona. Roosveltem i innymi politykami oraz przywódcami wojskowymi Ameryki i Europy odmien ily Stalina. Lecz nic z tychjego planów nie wyszlo. trwajàca ponad dwa lata obawa. Gdy wódz narodów jà zniszczy. e wszyscy sowieccy atomowi agenci zostali zdemaskowani przez Amerykanów. 59 . by zagroziç jego planom. greckà. W rzeczywistoÊci bylo zupelnie inaczej. Przekazali oni Ablowi osobiÊcie wszystkie tajemnice broni atomowej.

Nikt jednak nie otwieral ognia. Zgodnie z tym. legal e. lecz prawdziwe eksplozje bombowe. zdolne wywolaç ferment i eksplozje spoleczne w Êwiecie zachodnim zaws ze. Amerykanom udalo si. w arsenalach Stalina. wcià wyposa ane w naj nowoczeÊniejszà bro . do ko ca jeg o finansowych niuansów. póllegalne i nielegalne partie komunistyczne.dzy. oslabiç nacisk na ZSRS. Tracono na to wszystko morze pieni. na którà skladaly si. wr. Pierwsza uzyskaç mia d àcà przewag. jak wiadomo. korea skà. zdejmowano siatki maskujàce stanowiska tysi. Bylo tak na przyklad wówczas. dolarowej fali poprzez elaznà kurtyn. co planowano w Moskwie. Druga nadlamaç zwartoÊç ich szeregów i odpornoÊç od wewnàtrz za pomocà wypróbowanych. gdy Stalin. jednak jej wydatki z brojeniowe w powojennym Êwiecie stawaly si. wÊciekle obracaly lufami czolgi po obu str onach linii podzialu. byç mo e. w celu zbadania gotowoÊci bojowej Zachodu. niespodziewanie zarzàdzil. Gdy wreszcie bro atomowa znalazla si. Instynkt samozachowawczy podpowiadal mu. To oni przywalili swych przeciwników stertami wlasnych cial i umo liwili honorowe zako czenie konfliktu remisem. kolejnà blokad. lenin metod. e trzeba zmusiç Zachód. przeogromnej dolarowej fali. trzeba bylo wciàgnàç do wo ny miliony Chi czyków. seria nowych zarzàdze zakazujàcych ludnoÊci posiadania jakiejkolwiek waluty lub zlota. choç nie rozumial. milit d koalicjà przeciwników. Jak zwykle stracili podczas tych wal k sto razy mniej ludzi i wyposa enia ni druga strona konfliktu. Mo na bylo w tym celu wykorzystaç coÊ w rodzaju piàtej kolumny. Moskwa poniosla mniejsze straty ludzkie i materialne ni USA. Pojawila si. jak przechwyciç inicjatyw. Tylko w ten sposób mo na zapobiec przedzieraniu si.cz katastrofalnie ich braklo. w konfrontacji globalnej. b. Sytuacja patowa w Europie co jakiÊ czas powodowala kryzysy.tal on wojn. Byly dwie mo liwoÊci. Stalin Êwietnie to rozumial. Awantura ta. Zaczynal si. Widmo Hiroszimy i Nagasaki bylo dla wszystkich groênym ostrze eniem.cy dzial artyleryjskich. do Rosji sowieckiej. gdy to bylo potrzebne Moskwie. natychmiast rozp.la na spi.dàc w zlym humo rze. Stalin wc ià medytowal. omal nie zako czyla si. A jeÊli zajdzie potrzeba. jak zwykle. Izolowala kraj od Êwiata.cej dolarów puszcz al na wiatr. nie tylko spoleczne. I choç Zwiàzkowi Sowieckiemu. bombowce i myÊliwce podgrzewaly silniki. zachowaç suwerennoÊç Korei Poludniowej. mogàcej natychmiast zalaç i zatopiç wrn. okres gigantycznej rywal izacji znajpot. Stalin wiedzial o planie inwazji dolara. Nad terytor ium okupowanym przez wojska sowieckie groênie huczal ameryka ski most powietrzny. oplacili to wla snymi stratami Korea czycy i Chi czycy.la u boku Ameryki tworzàc pakt obronny NA TO. Przera ona Europa przycupn. a przez to zyskaç na czasie.dzniale. W . dla Korei Pólnocnej katastrofà.Armia ta plyn. Ze zgrzytem opadla elazna kurty na.trzonej. Berlina Zachodniego. by jak najwi. zrujnowane imperium stalinowskie. a zarazem strzegla dziewiczoÊci rynku rosyjskiego przed dolarowà penetracjà. Na europejskiej linii konfrontacji koncentrowano ogr omne annie. niewiarygodnie wielkie. W odpowiedzi Moskwa Ukladem Warszawskim podporzàdkowala sobie jeszcze bardziej kraje Europy Wschodniej . niejszym i najbogatszym krajem Êwiata.

wojennà Stanów Zjednoczonych podczas minionej wojny. pierwsze zaÊ samoloty odrzutowe typu MIG spra wdzaly si. zdobycie calkowitej hegemonii nie b. towarzysza Stalina.g. Niemal co dzie spodziewal si. Nieco póêniej doÊwiadczenia ameryka skie staly si. poczàtkowo przera a la Stalina. W pracowni. gigantyczny program budowy floty wojennej. podczas których gasl o na niebie slo ce. Na lotnisko podmoskiewskie dostarczono ameryka ski bombowiec strategiczny B-29.cz absurdalne. Zwolniony z szaraszki. inspiracjà wlasnej s trategii.dzie: w bazach wojennych i w instytucjach pa stwowych. Nie pozostawaly w tyle równie inne biura konstruktorskie. Anatol Korolew szykowal Amer ykanom kolejnà niespodziank.tach i gwarnych ulicach. niepoj.tu torpedowego Tu-l4. w przestworzach. naloty z udzialem tysiàca samolotów. demonstrowana przez marynark. Zapragnàl stworzyç równie wielkà pot.dzie realne. kon struktor sporzàdzil stosowne plany ameryka skiego trofeum i rozpoczàl jego seryjnà produkcj. zwlaszcza dopóki nie zdobyl bomby atomowej. dla Rosji sowieckiej wzorem. Utalen towany konstruktor nie chcial traciç czasu na samo tylko kopiowanie. czyli wi.c wcielaç w ycie nowy. Byç . Zwolnil z lagru konstruktora Andrieja Tupolewa (ucznia Êwiatowej slawy naukowca. a bomby padaly jak krople deszczu wszystko to poruszalo wra liwà dusz. na tej maszynie.ty dla zwyklych Êmiertel ników? Anga owanie si. ze strachem desantu amer yka skiego na Krymie. którà kierowal. Obie metody wymagaly ogromnych nakladów finansowych. Kiepski stan lotnictwa w la tach wojny. a mo e w tych mastodontach tkwil jakiÊ sens. na okr. e bez zniszczenia ameryka skiej pot. ojca lotnictwa rosyjskiegoMikolaja ukowskiego) i kazal mu budowaç bombowce równie skuteczne jak ameryka skie. Jednak budowa monstrualnych krà owników liniowych typu Stalingrad do tej pory nie znajduje rozumnego wyjaÊnienia. zmuszony w 1944 roku do làdowan ia w pobli u Chabarowska. prowadzono ju energi czne prace nad udoskonaleniem odrzutowego bombowca Tu-16 i okr. Wypróbowywano strategiczny bombowiec Miatiszczewa. Zacz.to wi. dotkliwie szarpal wodzowi nerw y. w budow. tak rozmijajàcy si. Zrozum iano. 60 . Skala mo liwoÊci s trategicznych. z jego wysokimi ocenami z lat bezpoÊrednio przedwojennych.gi morskiej. wódz narodów chwilowo zglupial. i polecono Tupolewowi wzorowaç si. pod zmienionà nazwà Tu-4.zienia dla naukowców. By nie zawieÊç zaufania wodza. Równie skuteczne byloby budowanie wówczas staro ytnych galer poruszanych silà ràk wioÊlarzy RównoczeÊnie rozbudowywano strategiczne sily powietrzne. Wyczyny ameryka skich latajàcych fortec nad Niemcami i Japonià.sz.. ju na niebie Korei w walkach powietrznych z ameryka skimi Sabrami . krà owników liniowych (z których ka dy kosztowal niemal dwa miliardy rubli) bylo w latach powojennych wr.

co mo liwe. Plan maksimum przewidywal zorganizowanie przez parti. by wesprzeç naród sowiecki w jego walce z agresjà niemieckà. we Francji. lecz na obron. Siedziby sztabów oraz instytucj i centralnych tej organizacji znajdowaly si. w ten sposób pomogà narodowi niemieckie mu odeprzeç angielsko-francuskie zagro enie. jego pokojowej polityki zagra nicznej oraz genialnego wodza narodów. i spolecze stwo. tym razem nie na cele nowego podzialu Êwiata. Jego zadaniem byla te intensywna. w kraju. fta ncuskà powstania zbrojnego. gdy alia ci wkroczyli do Nonnandii. i muszà wydaç kolejne miliardy dolarów. doskonalonej w latach wojny z Polskà i Finlandià. Takà wlaÊnie ewentualnoÊç mial na myÊli Stalin rozp. Na poczàtku drugiej wojny Êwiatowej. bez wahania wykonywal rozkazy Kremla.Wykorzystujàc zdobycznà rakiet.dzynarodówki i znal si. wybuchnie ono w okreÊlonej przez Moskw. wlasnych granic. komunistycznà m. manifestacji. zachowaly w konspiracji swe dawne struktury i uzbrojenie. ulicznych rozruchów. w Pary u. zaapelowal do robotników francuskich. chwili. Jednà z dróg wiodàcych ku temu celowi mialo byç bezpoÊrednie podporzàdkowanie zachodnich partii komunistyczny ch Moskwie.. Stawiano zwlaszcza na najmodniejszà w latach powojennych komunistycznà parti. Zdelegalizowana w roku 1939 partia komunistyczna po wojnie znów stala si. Po czerwcu 1941 roku.. prosowiecka propaganda w Êrodkach infonnacji masowej. wyznaczonà przez Kreml. legalna. W owych latach Francja byla kluczowym pa stwem NATO. na swojej robocie. Dzi.in. on i jego partia zrobili wszystko. korygowala i Wytrwale realizowala plan destabilizacji ycia spolecznego na Zachodz ie. nieÊwiadome. latwà zdobyczà dla Hitlera. wojskowo-strategicznej sytuacji Êwiata. wyslawianie Zwiàzku Sowieckiego. a na poczàtku okupacji niemieckie j.ki maksymalnemu wykorzystaniu demokratycznego systemu ycia w krajach Europy Z achodniej i USA Moskwa przygotowywala. Thorez mial niweczyç plany przeciwników politycznych drogà organizowania strajków robotniczych. Thorez staral si. zwyci. Anlerykanie po raz pierwszy w dziej ach uÊwiadomili sobie. przystàpil do organizowania ruchu oporu. oryginalnà bro rakietowà. e z woli swych przywódców oczekujà na godzin. Sam Thorez zdezerterowal z wojska i ukrywal si. próbowala nawet z ich pomocà zagarnàç wladz. Kolejnym krokiem mialo byç wezwanie na pomoc A rmii Sowieckiej wedle starej metody. Na jej czele stal oslawiony Maurice Thorez.dzynarodówk.la na calkowità zmian. z Moskwy. V -2 stworzyl nowà. wply wów partii komunistycznej równie inne partie i warstwy spoleczne Francji. dlatego. pochodów pod has lem walki o pokój i protestów przeciw pod egaczom wojennym. wciàgaç w orbit. Moskwa stawiala na francuskà parti. Zanim jednak do tego dojdz ie. zgodnie z ins trukcjà moskiewskà. generalissimusa Stalina. czyniàc F rancj. otrzymawszy nowà instrukcj.zcy faszyzmu. e w latach wojny par tia ta stworzyla w lonie ruchu oporu doÊç silne fonnacje zbrojne. w caloÊci polo onym na linii walk. Maurice Thorez byl od roku 1928 czlonkiem komitetu wykonawczego Mi.dzajàc Mi. by zdemoralizowaç francuskà armi. Chocia oficjalnie oddzialy te zostaly rozwiàzane. by dobrowolnie jechali na roboty do Niemiec. . e sà krajem frontowym. która w kilk at póêniej wplyn.

Efektowny skok na tory kolejowe gloÊnej Raymondy Dienne.cy kary za spowodowanie przerwy w rozkladzie jazdy pociàgów towarowych. na Boulevard Haussmann. jak L Humanite ). w którym przechowywano m.in.cznej propagandy starego agenta GPU. poniewa zwiàzki zawodowe domagaly si. Th oreza i zwiàzane z nià organizacje. która zat rzymala pociàg z transportem broni. wywiezione przez b ialych z Rosji i depozyty ROWS (Rosyjskiego Zwiàzku Ogólnowojskowego). nych. 99. mocno ju wiekowi przywódcy bialego ruchu i licznych organizacji sp olecznych emigracji. MieÊcil si.ce Stalina: ka dy ma prawo dyspono waç tym. otwieral te ch.dne byly Êrodki na organizowanie strajków. kierowanych przez cudzoziemców bez obywatelstwa francuskiego.7% kapitalu podzielily mi . ich uczestnikom trzeba bylo na ogól placiç (zwykle po trzysta ftanków). co posiada. stowarzyszenia kobiece. wydawania gazet.tnie rachunki innym organizacjom. Nie bylo trudnoÊci z przekazaniem bialego zlota w r. dziesi. Finansowala to wszystko Moskwa.skiego ko ca drugiej wojny.cej 0. Bank finansowal parti.dzy siebie Bank Pa stwowy ZSRS i Wniesztorgbank ZSRS.3% bankowego kapitalu przekazano partii komunistycznej kierowanej przez niezlomnego przyjacie la ZSRS Thoreza. W Pary u. Co do banku tu pojawily si. Byla to tak e wàtpliwa zasluga ró norakich komitetów powrotu do ojczyzny i zr. Wszystkie plany wymagaly jednak du ych nakla dów finansowych. (drogich i deficy towych. niezb. marszów i mityngów. na widok zlocis tych naramienników oficerów Annii Czerwonej. Skierowala ona jednego z czlonków swego KC na nominalnego dyrektora. sportowe zakladaly konta w jak e korzystnym dla nich banku. Konieczne bylo utrzymywanie pokaênego aparatu partyjnego. Lecz przeszkody te latwo dalo si . kosztowal parti. Rozmaite zwiàzki zawodowe. postanowili przekazaç ten bank Z wiàzkowi Sowieckiemu. nie majàcym nic wspólnego z partià kom unistycznà. Nawet Po 61 . ominàç. Przepisy ftancuskie zabra nialy istnienia w kraju banków. Wszystko to razem wzi.Thorez wszedl do rzàdu. jak go czasem nazywano) szybko dotarl swoimi wplywami do wielu struktur spolecznych Francji. zapasy zlota. porewolucyjnej fali. Mniej wi. czasopism.cy ftanków (honorarium Raymondy) plus dodatkow e trzydzieÊci tysi. klopoty. rekompensaty dla swych czlonków za utracone zarobki.ç tysi. ulotek i proklamacji. zakupi li budynek.te wymagalo co roku wielomilionowych nakladów pieni. hrabiego Ignatiewa. emigranci pierwszej. co stworzylo mu ogromne mo liwoÊci dalszego dzialania. wedle wlasnego uznania. tam zalo ony przez nich Eurobank. Podobnie bylo z organizowaniem demonstracj i. od wladz po szeregi czlonkowskie prze arte agenturà stalinowskà. mlodzie owe. Operujàc szczególnie korzystnym oprocentowaniem Eurobank (czy te Bank Ludowy. W euforii zwyci.

Luksemburgu i Teheranie niczym grzyby po deszczu wyrastaly banki ludowe . przywieziono do Moskwy i rozstrzelan o na mocy wyroku za bandytyzm . antagoniÊci zalo yli dwa ró ne konta.czyn. Najcz. Na przyklad sowiecka rezydentura w Brukseli sprzeniewierzyla nagle pieniàdze z nadziejà. przysylano z Moskwy zlotych kurierów oficerów MBP bàdê G U. ukryç je gdzieÊ w Europ ie. z walizkà zawierajàcà trzyst a tysi. powodowania ich rozkwitu lub bankructwa zale nie od koniecznoÊci. zaiste t. dzialajàcy pod przykrywkà paszportów dyplomatycznych. uczestniczenia w grach gieldowych.dzynarodowej sieci banków. legalnego finansowania partii agenturowych. w stosownej walucie. na niwie mi. organizacji spolecznych i osób powstawala te mo liwoÊç finansowego p rzenikni. z tej racji centralnà postacià sensacyjnego dwuletniego poÊcigu ze strzelaninà. Ale có . by w przyszloÊci nikomu nie przyszlo do glowy coÊ w tym stylu. e fili.biorstwach przem yslu zbrojeniowego dala si. Sumy te si. Gdy pojawiala si. Byly to afery niekiedy na du à skal.galy okolo milio na franków i stale byly uzupelniane. karzàc bez litoÊci winowajców. Towar zysz Stalin lubil porzàdek i od ka dego wymagal rozliczania si. dzi.ç lat. nawe granicà. lecz i zdeponowanymi tam solidnymi kwotami w gotówce. Jedynie sztywne instrukcje z Moskwy kr. banków partii bolszewickiej. która szczelnie ukrywala owà paj. trudZ:1cych si. Malwersantów blyskawicznie schwytano i dostarczono do Moskwy.kszym zakresie w pozostalych krajach Êwiata po tamtej stronie elaznej kurtyny. Rezydenci slu b specjalnych.dzy w nieruchomoÊci ach. Albo inna sprawa: zloty kurier kapitan Siedakow ulotnil si. liczne skandale. którzy wraz z pocztà dyplomatycznà wieêli gotówk. by tam ich ukaraç. glównie kryminalne. wi. w gal.ziach przemysiu zachodniego. w Bonn.dzynarodowej finansjery.czowe perspektywy. falszywymi paszporta mi. kryly si. Tak z grubsza wyglàdalo to we Francji. W Londynie. wylàcznie wyrachowaniem. Odwa nego awanturnika schwytano w Montevideo. tworzàc silnà struktur.Êciej byly to funty szterlingi. Wlepiono i m tylko po dwadzieÊcia pi. tajemniczymi zabójstwami.dzy.wszeclma Konfederacja Pracy (WTK) dzialajàca w prywatnych przedsi. Za niewidz ialnà kurtynà. Wiedniu. pilna potrzeba. e kierowali si. Aresztowanie winnych bylo powodem znacznych strat finansowych. Bernie. Poza mo liwoÊcià bezpieczne go. nawet jeÊli stali .. lokowania pieni. Sowieckie rezydentury wywiadowcze we Francji (MGB i GRU) równie ulokowaly tam swoje fundusze. a nawet mo liwoÊç kontroli tych lub innych kluczowych przedsi. ~ zwabiç w sieci Eurobanku. te .c faktycznie przeobrazila si. glównie jako Êrodek profilaktyczny.biorstw. e uda si. Banku Ludowego w Neapolu w caloÊci kupili na pniu Amerykanie .cy funtów. WyjaÊnilo si. co do kopiejki. dysponowali nie tylko rachunkami w Eurobanku. bylo konieczne. w fili. Stal si. a nie pobudkami politycznymi. podobnie w mniejszym lub wi. W trakcie Êledztwa zapewniali. Przed Rosjà sowieckà otwieraly si.. Ambasady bratnich krajów we Francji mialy wr. CIA.ki temu ocalili ycie. gdy nie chcieli mieç ze sobà nic wspólnego.cz obowiàzek trzymania w Eurobanku swych pieni. Bylo to konieczne dla regulowania pilnych wydatków i oplacania agentów nonsensem byloby otwieranie dla nich kont bankowych.cia do mi.powaly nieco myÊl twórc zà dyplomatów sowieckich i agentów wywiadu. Obaj ci zwalczajàcy si.

. Dowodzà one. po wojnie z wydatków w walucie. partià komunistycznà USA. a nawet z samym Stalinem. e dzielily ich ró nice ideologiczne z wladzà zwierzchnià. osiemdziesiàt tysi. otrzymywane na oplacanie tak wyjàtkowego agenta jak Rudol f Rosier. zap omnial jednak. Rezydent wywiadu sowieckiego w Szwajcarii. sà pelne afer finansowych. Wszyscy ponieÊli za to surowe kary. Wielomiliardowe coroczne wydatki na operacje zagraniczne i jeszcze znacznie bard ziej horrendalne wydatki na uzbrojenie mimo woli prowadzily do pytania: skàd tak wyniszczony przez wojn. a równoczeÊnie przyznanie si. komu nistów do dotowania ich przez glównego z potencjalnych rywali USA na arenie Êwiatowej spowodowal w Kongresie debat . e w latach w ojny Rado lokowal na swym prywatnym bankowym koncie pieniàdze. Fakt ten. legendarny bohater wielu serial i sensacyjnych. e ani jeden z gloÊnych rezydentów wywiadu sowieckiego nie rozliczyl si. Tak na przyklad szef czerwonej orkiestry . co do franka. powojennego okresu rzàdów Stalina. Przy wszystkich tych transakcjach nie wplacono ani ce nta podatku do bud etu federalnego i bud etów trzech wchodzàcych tu w gr. by dzialaç na tak szerokà skal. którzy nazwali si. Po Êmierci Stalina wyjechal do Polski.zieniu za malwersacje finansowe. czy nie nale aloby uznaç komu 62 . gdy w 1949 roku wy buchl skandal zwiàzany z dzialalnoÊcià partii komunistycznej Stanów Zjednoczonych.cy ftanków szwajcarskich. musial zwróciç wszy stko. lecz nim to si. Federalne organy podatkowe USA ustali ly wówczas. Odsiadywal to w la grze. kraj mial pieniàdz e. Po latach rezydenci owi wypisujà w swych wspomni eniach. od slu by wojskowej zwial do Meksyku.? Pytanie to po raz pierwszy zadala publicznie prasa ameryka ska. Rado. Rado dostal dwadzieÊcia pi. Tam przypomnial sobie bank i numer konta. stalo. w którym z banków ulokowal bagatelnà kwot. e nie byly to jego prywatne pieniàdze. stanów.ç lat w wi. Przy o kazji wykryto. W toku Êledztwa wyjaÊniono.ç lat. W rzeczywistoÊci odpowiad ali przed sàdem niemal wylàcznie za deftaudacj.pnie do Izraela. nie dal mu jednak ani grosza. Âledztwo szybko wykrylo la cuszek làczàcy Nowy Jork z Moskwà. slynny Leopold Trepper. zostal po wojnie schwytany w Kairze i przywieziony do Moskwy.wysoko w hierarchii slu bowej. a nast. e w latach wojny Hall uchylajàc si. nie wiadomo kto i skàd przeka zal dwadzieÊcia milionów dolarów na zakup du ych nieruchomoÊci. Tajne sprawy sàdowe i akcje operacyjno-wywiadowcze krótkiego.. e znikomo malej grupce ludzi. Sekretarz komitetu krajowego partii komunistycznej USA Gus Hall ( Komora gazowa jak go nazwaly niektóre gazety z powodu fonetycznej zbie n oÊci z tym okreÊleniem jego imienia i nazwiska) siedzial pi. za nic nie mógl so bie przypomnieç.

nie starczyloby go nawet na pól roku wielkich operacji finansowych.ciu tysi. kpiàc sobie z wyroku Êmierci. jaki zaocznie otrzymal w Norymberdze. a zwlaszcza na dublon w dobrym stanie. Zrozumiale wi. stwierdzil.czyl Stalinowi klucze do zlota partii nazistowskiej. tote gdyby istotnie wpadlo w r. Sàd najwy szy uznal wi. ile Moskwa wydaje co roku pieni. zobowiàzal ich tylko. Towarz szyl temu jazgot gazet sowieckich o nagonce na komunistów ameryka skich .ly po jawiaç si. Kurierów chwyt ano.ce Sta lina jego zloto. wybuchaly nowe. której naklad drukowano niekiedy w ZSRS i rozpowszechni ano wylàcznie w bratnich krajach . wlàcznie z deportacjà sowieckich dyplomatów. Hitlerowski general Reinhard Gehlen. pieniàdze? Zacz.cej tak.czonych w obozach koncentracyjnych ydów bylo tyle. I nagle monety te zacz.cy dolarów. Od tej pory pieniàdze dla komunistów ameryka ski ch trzeba bylo dostarczaç mniej wi. wlàczni bowiàzkiem rejestrowania si. zdobytym jakoby po wojnie przez stalinow ski wywiad.dzy na podobne glupstwa.çdziesi. zlote pistole francusko-hiszpa skie i ftacuskie luidory monety bite w Hiszpani i i we Francji w stosunkowo krótkim okresie pierwszej polowy XVII wieku. poniewa faszystowskiego zlota.. w ró nych kràjach: w~ sklepach specjalistycznych. który kierowal w latach wojny wschodnim wydzialem Abwehry. Demokracja ameryka ska nie wybacza swym obywatelom tylko jednego u chylania si. W 1950 roku wybuchla slynna afera numizmatyczna . Jego sensacje nie wywarly jednak e na nikim szczególnego wra enia. Cena katalogowa takiej monety wynosila od trzydzies tu do pi. pod surowà kontrolà finansowà wladz.ciem deficytowej gazety komunistycznej Daily Worker . gloÊne skandale. polowaniu na czarown koszmarach maccarthyznm (wedlug nazwiska gloÊnego z badania dzialalnoÊci antyameryka skiej senator a Josepha Mc Carthy ego. Stopniowo wyjaÊnialo si. Ju w polowie 1942 roku. ze wszystkimi wynikajàcymi stàd konsekwencjami. Hitler byl bankrutem finansowym. wytopionego z k oronek i obràczek zam. by w przyszloÊci powa nie tra ktowali przepisy dotyczàce otrzymywanych z zagranicy Êrodków finansowych. aresztowaniem funkcjonariuszy partyjnych.pca fiihrer a w partii a zarazem agent Mi. podczas gdy wartoÊç zlota zawartego w monecie nie przewy szala dwustu dolarów. na policji. jak slusznie informowal wywiad ameryka ski. e zast. W sensacyjnym oÊwiadczeniu. bylo wielkim sukcesem numizmatyka. jakoby potwierdzonym mocnymi dowodami. zamkni.c prawa komunistów.nistów za agentów obcego pa stwa . Byç mo e Gehlen mial racj. na aukcjach i na czarnym rynku. a sam spo kojnie uciekl do Moskwy.la krà yç plotka o faszystowskim zlocie. co kot naplakal. e pojawilo si. przewodniczàcego komisji Kongresu USA). W rezultacie komuniÊci ameryka scy znaleêli si. które z takà swobodà prowadzila Moskwa. wr. od podatków. Natrafien ie na pistola. Martin Bonnan. Z numizmatów Europy szczególnie du ym p owodzeniem cieszyly si.dzynarodówki. rozpasaniu taszyzmu w USA . jak dostarczano do barów USA alkohol w latach prohibicji. skladal w tej kwestii tajne zeznania przed ameryka skà komisjà Êledczà. póêniejszy organizator i szef slu b specjalnych w Niemczech Zachodnic h. Mieszka tam.. pytanie: skàd na to biorà si. i to w takiej iloÊci.c. e wkrótce ich cena katalogowa gwaltownie .

e to halaÊliwe ujadanie jest skutkiem ohydnego oszczerstwa i kolejnej rozpasanej kampanii antysowieckiej .cio . od celnych po bankowe. pod koniec ycia jeszcze bardziej podejrzliwy i ostro ny. e sà falszywe. Nikt nie oczekiwal innej reakcji. 8) 8 Tajne laboratorium istnialo do naszych czasów i nie ma w gnmcie rzeczy dowodów Êwiad czàcych.to prób.dzy. lecz ze znacznie gorszym skutkiem. a nigdy ich nie starczalo. jak zwykle. Gdy przyjaê sowiecko-hitlerowska w latach 1939-l940 si.çdziesiàtych nabralo roz glosu kilka prób szerszego kolporta u falszywych banknotów dolarowych.dzynarodowych gangów falszerzy pieni. Przemilczawszy okres najwi. W czasach Lenina akcja tego rodzaju miala sens wylàcznie dywersyjny. blankietów.. Wymienialne Êrodki platnicze byly wcià potrzebne.g.la szczytów. Tote powstale jeszcze w czasach Lenina tajne laboratorium falszerskie NKWD doskonalilo swe teclmiki. lecz stanowila dla Moskwy pou czajàcà lekcj.gi imperializmu . wpadly w r. obrastajàc wysoko wykwalifikowanymi spe cjalistami. Tam. by pomóc mu obaliç ekonomicznà pot. Falszywe funty produkcji niemiecki ej szybko rozpoznawano i usuwano z obiegu. Byla to najprawdopodobniej sprawka mi. Ustalono te . Ostro ny z natury wódz stal si. nawet do poziomu oÊmiuset dolarów.kszej wrzawy wokól tej afery.ciofuntowych w celu obalenia ekono micznej pot.i dziesi. ich druku. poddan o ekspertyzie. e dwa urzàdzenia do bicia tych monet. Stalin natomi ast uznal jà za niezwykle wa nà. e zostalo zlikwidowane. Wówczas jednak próba ta z braku doÊwiadczonych specjalistów wykonana na poziomie wyraênie amator skim spelzla na niczym.tajà niedawne wydarzenia. nie mniejsze od mennicy pa stwowej. które pojawily si.ce Rosjan. gdy w trakcie przeszukiwa w gmachu KC KPZS po zdlawi eniu puczu sierpniowego znaleziono setki falszywych dokumentów paszportów wszystkich krajów. Wszyscy pami.dzy. Jedna z nich dotyczyla sumy okolo pi. gdy Moskwa parala si. Moskwa.stwie w roku 1945. które znajdowaly si. ju po zwyci. Monety. które zalaly obszar bylego ZSRS.b iorstwo. na rynku. z czasem w przedsi. W latach powojennych odpowiedni tajny wydzial NKWD . Hitler robil coÊ podobnego.ciuset milio nów dolarów. w 19 40 roku zostaly wywiezione przez Niemców do Berlina. mimo woli zastanawia: czy wspomn iane laboratorium nie produkuje 63 . imperializmu . choç byl to nie pierwszy przypadek. Jednak e towarzysz Stalin nale y to zapisaç na jego korzyÊç nie zdecydowal si.MSW dysponowal ju autentyczn ymi kliszami banknotów zachodnich i znal doskonale technologi. falszowaniem pieni.. ksià eczek czekowych itp. wielu kont partii w bankach zachodnich. Na poczàtku lat pi. Ogromna iloÊç dolarów.spadla. a kosztowala drogo powodujàc aresztowania i konfiskat.dzy. Mo na zatem sàdziç.gn. drukowania falszywych banknotówpi. Okazalo si. W heroiczny ch latach leninowskich podj. e tajne laboratorium GPU przeobrazilo si. Stalin u yczyl H itlerowi wlasnych specjalistów od falszowania pieni. rozmaitych pieczàtek. w Luwrze. obwieÊc ila. na szersze wykorzystanie potencjalnych mo liwoÊci tajnego laboratorium.

trznego? Wydarzenia te bacznie Êledzily zachodnie organy finansowe i kontrwywiadowcze. to i Stany Zjednoczone z naly Zwiàzek Sowiecki.êniowie. Zaopatrywal kraj we wszystkie niezb. Na czym wi. (nawet na jarmark) bez specjalnego pozwolenia lokalne go ziemianina . zwiàzanà z Niemcami. Wprost przeciwnie. ZSRS nie prowadzi faktycznie handlu zagranicznego. zdobionà sierpami.dzynarodowego systemu walutowego. Pierwsi zbiegowie z ZSRS milczeli jak grób wobawie o swe ycie lub ycie swoich bliski ch. W sumie grosze. yjàcych znacznie gorzej ni chlopi pa szczyêniani dawno minionej epoki absolutyzmu rosyjskiego. Nie bylo jeszcze ogromnej armii sowietologów. Polyskujàca rubinowymi gwiaz dami Moskwa wcià pozostawala zagadkà. Wskutek dziwacznego kaprysu historii pojawila s i. nie szumialy komputery w licznych oÊro dkach naukowych analizujàc wszystkie aspekty ycia sowieckiego. Japonià i swà dawnà ojczyznà Anglià. czyli przewodniczàcego . wywo àc bezcenne informacje. nie ró nil od despotii staro ytnych z tyranem o nieograniczonej wladzy w stolicy i z satrapami n a prowincji. jak slusznie zauwa yl Aleksander Sol enicyn. w Europie niewykluczone. Swà strukturà administracyjnà ZSRS prawie si. w skandaliczne afery. Konftontacja ze Stalinem jeszcze si. nikt ich nie sluchal. stanowil w ZSRS przemysl wydobywczy. mlotami i klosami pszenicy fasad. Podstaw. oderwanà od mi. nie potrafiono wyjaÊniç tej zagadki. potencjal finans owy komunistycznego imperium? JeÊli w ZSRS nader kiepsko w owych latach znano Stany Zjednoczone Ameryki i wskute k nieznajomoÊci elementarnych zasad prawa ameryka skiego wcià wplàtywano si. Na jego potrzeby pracowali wy làcznie wi. nagle w XX wieku enklawa Êredniowiecza obejmujàca szóstà cz. tak jak wsz.. nie wolno im bylo opuszczaç wsi.dzie. Imperium stalinowskie bylo czymÊ niepoj.teraz walut wymienialnych dla potrzeb rynku wewn. symbolizujàcà stworzo ne przez Stalina pa stwo. GULAG. gospodarki kraju. Przed wojnà ameryka scy politolodzy wnikliwie studiowali probl ematyk. Poza granicami Rosji sowie ckiej. pod wz gl. wódz narodów realizowal (co prawda bezwiednie) cz. No có z astanawiano si. Nikt nie mial glowy do ich rewelacji.la. làcznie ze zlotem.dem zaludnienia dorównywal europejskiemu pa stwu Êredniej wielkoÊci.Êç planu ameryka skiego. dla przyszlej ofensywy dolara. niewymienialnà. nie lepiej. JeÊli zaÊ próbowali mówiç. moszczàc miliona i trupów szerokà drog. w dodatku wlaÊciwie za danllo. Rolniczy sektor imperium dysponowal wielomilionowà anlliàkolchoêników .c opiera si. Jeszcze nie opuszczali tlumnie Zwiàzku Sowieckiego emigranci. nawet w bratnich krajach .dne suro wce.tym w XX wieku.trznej. Pieniàdz jest w tym pa stwie jednostkà c zysto umownà. nie zacz. JeÊli nawet ma ona wlasny udzial w kolporta u falszywych dolarów. Kolchoênicy nie mieli dowodów osobistych.Êç làdu na ziemskim globie. e falszujàc stare monety francuskie Moskwa zarobila ponad siedemset milionów dolarów. ani wywiad ameryka ski nie próbowal ajrzeç poza monumentalnopompatycznà. to jest to najwy ej kilka milionów dolarów rocznie. których w roku 1953 bylo dwanaÊcie milionów. a zwlaszcza sowieckiej polityki zagranicznej i wewn. mówiàc lagodnie. Lecz ani dyplomacja USA.

wszyscy znikn. popromiennà l udzie ci bali si. e jest niezwyci. chyba tylko. proszàc o jalmu n. czyêni. równie wykonywali wi.li. Za najmniejsze przewinienie mogl i si. 40 milionów zatrudnionych w przemyÊle. Tych. Stanow ili oni 60% ogólnej liczby robotników budowlanych. 64 . nie otrzymywali nic. Nie bylo gorszego losu ni powrót z wojska olnierza inwalidy. lub usilujàc w miar. którzy ocaleli. Wolni robotnicy. dn iówek. un icestwiç harówkà ponad ludzkie sily. W pami.ênia mo na bylo bezkarnie rozstrzelaç. lecz ich udzial w tych gal. chocia bylo ich tak wie lu. osiem milionów ludzi slu ylo w silach zbrojny ch. Byli to mlodzi m. Wi. W miastach przeprowadzono skoordynowanà akcj. które byly jeszcze jednà odmianà pracy niewolniczej. nawet wy soko wykwalifikowani. Za prac.êniowie. zamorzyç glodem.êniów zatrudniano tak e w przemyÊle przetwórcz i w transporcie. Choç bylo ju po zwyci. górujàc liczebnoÊcià nawet nad wojskowymi batalionami budowlanymi. poddaç ich próbom przetrwania eksplozji atomowej.ziach gospodarki byl stosunkowo niski. Pobrz.êniów w GULAG-u. w ciàgu jednego dnia. e yli niemal jak zwierz. szybko znaleêç w lagrze. Tak wegetowalo spolecze stwo przemielone w trybach maszyny permanentnego terroru i najstraszliwszej wojny w d ziejach ludzkoÊci. byl tajemnicà pa stwowà. (tzw. ona i le gendarna . podobnie jak wi. A zatem: 12 milionów wi. wolno bylo zostawiç bez pomocy lekarskiej. z nimi stalo. st rojbatami). olnierze nie mieli jakichkolwiek praw. uprzednio wziàwszy od nich pisemne zobowiàzanie nieujawnienia tajemnicy. Wszyscy byli niewolnikami.êniowie. Prace budowlane. najwy ej trzydziestoletni. Nagle.kolchozu. prócz oslawionych kresek w notesie tzw.pnych. Praw nie mieli adnych. opowiedzieç zdezorientowanym lekarzom. otrzymywali tak n. Bez obawy mo na bylo eksperymentowaç na ol nierzach.ta. Nie wolno bylo mówiç o sprawach armii sowieckiej. Nawet sam fakt ich istnienia. 30 milionów chlopów w kolchozach.. Zaopatrzenie kraju w ywnoÊç i inne produkty rolne te bylo bezplatne.ci zbiorowej dlu go zachowal si. 8 milionów poborowych w wojsku.stwie i nastal czas pokoju. co wlaÊciwie si. zwlaszcza na etapach wst. Wi..dzne wynagrodzenie. Nawet umierajàc na chorob. obraz wielomilionowej rzeszy inwalidów po wojnie. w pobli u bazarów i dworców wielkich miast.kujàc orderami i medalami okaleczeni kombatanci gr omadzili si. swych sil zarobiç kilka groszy. Byli te rezerwà uzupelniania GULAG-u i wojska.

sprawdzila.dzie panowala przeraêliwa n. by tam umarl. jeÊli nie byla onà lub kochankà partyjnego dygnitarza. ani zasilków na staroÊç. generalem Tieleginem.tych sklepów. Dla kandydatów nauk i pulkowników stworzono nawet sieç zamkni. w których imieniu jako klasy hegemona popelniano te wsz ystkie zbrodnie. Po zwyci. co pozwolilo im jeszcze bard ziej umocniç swojà pozycj. A bylo ic h kilka milionów. Caly dochód narodowy przechwytywal Stalin i dzielil go wedle wlasnego widzimi si. wyp uszczona z wi. kobiety trzydziestoletnie w chustkach i walonkach wyglàdaly jak staruchy. kto utracil zdolnoÊç do pracy.lapanek.zie i szaraczek (specjalnych lagrów dla naukowców jeden z nich opisal Sol enicyn w kr.cano si. Ale i ten skrawek ziemi w ka dej chwili mo na bylo chlopu odebraç.stwie. znac znie lepiej zaopatrzonych ni inne. Placono t ym ludziom znoÊniej i karmiono ich znacznie lepiej. to nie bez racji sàdzono. Tote niewielu robotników do ywalo alosnej emerytury. arówki i gdzieÊ wywieziono. ywnie podobalo. M. Temu. a jego samego wyslaç do agru lub wyp.dziç w szczere pole.. e jest to wielki naczelnik. przyzagrod wà. e sà w sytuacji uprzywilejowanej i choc ia by na krótko zapomnieç o tym. W nieco lepszej sytuacji znajdowala si. Cz. wyposa enie techniczne bylo stare i zu yte. W lat ach wojennych aparatczycy wlo yli mundury z dystynkcjami najwy szych godnoÊci wojskowych. Nie bylo zasad bezpiecze stwa pracy. w kraju uchodzàcym za pa stwo nowego typu . te nikt si. Wsz. o jego losie. podziali? Nie tylko mówiç. Z chlopami na wsi te mo na bylo robiç. Modnie ubranej kobiecie. nad marszalkiem Nowi kowem. Z robotnikami przemyslowymi. Metoda ta ju dawno si.stwie nomenklatura stala si. JeÊli ju w latach wojny straszliwie kato wano i poni ano generala Kirila Mierieckowa. Nie mieli adnych Êrodków walki o wlasne prawa.dza. JeÊli ktoÊ mial na sobie garnitur. grozil lagier. Kolchoênicy nie dostawali ani emerytur. na ni dotychczas. e wszystkie jego szwy spawala nomenklatura. czyêni donaszali wojenne mun dury i waciaki.. jeszcze bardziej pot. sytuacja bytowa wprost nie do zniesienia . co si. marszalkiem Jakowlewem i wieloma innymi. mala grupa inteligencji technicznej. choç równie archaicznym jak pa stwo Urartu. a nawet marszalek mó l w identyczny sposób zniknàç i nikt nie mial prawa zajàknàç si. ludzie harowali do granic wyt rzymaloÊci w kator niczych warunkach. Gdzie si. ale nawet myÊleç nie bylo o tym wolno. Jako jedyny mechani . I jeÊli ta a stwo w ogóle moglo istnieç. dom zburzyç buldo erem. Tak oto najbardziej nawet powierzchowna analiza pozwala stwierdziç: Rosja stalinow ska byla pa stwem o systemie niewolniczym. to i po wojnie z nie mniejszym zapalem tak samo zn. pozwalano uprawiaç malutkà dzialk. a mo e szpieg lub kryminalista. e sami równie nie majà praw. Pozwalalo to naukowcom i wynalazcom czuç. Za samo wypowiedzenie na glos slowa strajk mo na bylo straciç ycie. nie patyczkowal. Ka dy general. to tylko dlatego.gu pierwszym) z medalami na p iersiach za projektowanie i stworzenie konstrukcji nowej broni w okresie wojny i po zwyci.Êç tego przywileju scedowal z czasem na wszechwladnà nomenklatur.kich powrzucano na ci. Beznogich i bezr. za naÊladowanie mody zachodniej .

zm wladzy wykonawczej korzystala ona z ogromnego aparat tajnej policji, przemianowanego po wojnie tym razem z NKW D na MGB (czyli ministerstwo bezpiecze stwa pa stwowego). Nie zmienialo to sedna sprawy. Tajna policja polityczna kontrolowala ka de westchnienie w gigantycznym obozie koncentracyjnym, jakim w rzeczywistoÊci byla Rosja. Jej macki si.galy wsz.d zieod dalekich lagrów GULAGudo gabinetów kremlowskich. ZroÊni.ta z sercem nomenklatury tajna policja kontrolowala w szystkie kontynenty, przeobra ajàc si. stopniowo w jej miecz i pancerz, cialo i krew. Nomenklatura, objuczona zlote m naramienników i wysokimi nagrodami za udzial w wojnie, doskonale wiedziala, jak mocna jest jej pozycja. Zdawala te s obie spraw., e w zniewolonym kraju ma nieograniczone mo liwoÊci i perspektywy. Rozumiala, i partia bolszewików, którà uosabia, z osla si. ju z poj.ciem pa stwo , zaÊ slowo pa stwo dawno stalo si. synonimem slowa partia . Ta uprzywilejowana grupa spol cze stwa byla niezwyci. ona. Niepodobna bylo jej unicestwiç ani podwa yç jej gl.bokiego przekonania, e zarówno ludnoÊç wa, jak i wszystko, co jest tego pa stwa wlasnoÊcià, nale y si. jej z mocy praw urodzenia.

W tej sytuacji Stalin byl ju nomenklaturze niepotrzebny. Co wi.cej, przeszkadzal jej, hamowal apetyty. Zagra al bezpiecze stwu aparatczyków, pociàgal ich do odpowiedzialnoÊci i zmuszal do wysiadywania w slu bowych g abinetach niemal przez okràglà dob.. Na domiar zlego do takiego gabinetu w ka dej chwili mogli wpaÊç ludzie w gra natowych uniformach, skopaç dostojnika, wyciàgnàç go za nogi na dwór, wepchnàç do samochodu i tego samego wieczora rozstrzelaç w ja jÊ piwnicy. Szarpalo to ludziom Stalina nerwy, budzilo marzenia o nowym, wlasnym wodzu. Marzenia jednak same si. nie spelniajà. By je urzeczywistniç, nale y bardzo si. staraç, w dodatku mo na si. naraziç si. na wiele niebezp iecze stw. Paryski Monde opublikowal niegdyÊ karykatur., która miala uzmyslowiç czytelnikom, jak wy glàda struktura wladzy w Zwiàzku Sowieckim. Rysunek wyobra al Stalina, a z ka dej jego kieszeni, spoza wylogów munduru i cholew butów, wyglàdali miniaturowi Stalinowie. Bylo ich mnóstwo. To prawda, chocia nadmiernie uproszczona. Miniaturowi Stalinowie szybko zawarli ze sobà sojusz, dzi.ki czemu powstalo coÊ znacznie bardziej pot. nego ni osobow oÊç i sila wielkiego wodza narodów . Nomenklatura utworzyla wlasne pa stwo, z wyraênie oznaczonymi, pilnie strze onymi gran icami. Proces ten tak rzucal si. w oczy, e nie mogla go pominàç milczeniem nawet wielotomowa Historia KPZS. W 1946 roku opracowano i zatwierdzono nomenklatur. stanowisk KC WKP(b) sucho informuje ta of icjalna monografia dziejów partii. Kadr. kierowniczà formowano wedlug okreÊlonego planu, dokonywano te okresowego przeglàd u kadr wraz z kontrolà ich 65

walorów politycznych i zawodowych. Stworzono rezerw. kadrowà dla poszczególnych stanow isk oraz surowo przestrzegany system powolywania i zwalniania nomenklaturowych pracowników. Zwi.kszyla si. liczb a stanowisk kierowniczych partii w repubtikach zwiàzkowych, komitetach krajowych, rejonowych, miejskich i dzielnicowy ch. Tyle czytamy na ten temat w oficjalnej publikacji poÊwi.conej dziejom partii bolszewickiej. Brak w niej jednak, co jest z rozumiale, choçby najmniejszej wzmianki

o nowym etapie walki mi.dzy Stalinem a nomenklaturà. Tymczasem zaczàl si. on niemal natychmiast po zwyci.stwie nad Niemcami. Jednak w porównaniu z poprzednimi etapami tej walki teraz grupa uprzywil ejowanych byla znacznie silniejsza. I pot. niala nadal, podczas gdy Stalin podupadl na zdrowiu, utracil dawnà energi.. O ba te czynniki zadecydowaly, e wódz stal si. latwà zdobyczà otaczajàcego go stada wilków. Nomenklatura odebrala kilka sygnalów, Êwiadczàcych o tym, e wódz wszechnarodów slabnie. Gd Niemcy zdobyli wa nà strategicznie stacj. kolejowà Mga w pobli u Leningradu, co pozwolilo im zamknàç pierÊcie b okady wokól miasta, wszyscy sàdzili, e nastal koniec Woroszylowa. Nie tylko dlatego, e jako dowódca okazal si. pot wornie nieudolny. Zlowrogiej pikanterii dodawal calej tej sprawie fakt, e po utraceniu Mgi przera ony Woroszylow stracil gl ow. i nie zameldowal o tym Moskwie. O tej, nie pierwszej zresztà, katastrofalnej wpadce swego pomagiera, Stalin dowied zial si. z komunikatu radia niemieckiego. Woroszylow byl przekonany, e go rozstrzelajà lub zetrà na proch w lagrze, co zresztà by loby zgodne z surowym prawem czasu wojny. Dobrze jeszcze pami.tano los dowództwa ftontu zachodniego: wszyscy jego czl onkowie wraz z dowódcà armii Pawlowem zostali rozstrzelani. Tymczasem Woroszylow najadl si. tylko strachu. Nomenklatur a dostrzegla w tym wydarzeniu pierwszy krok na drodze do calkowitej bezkarnoÊci, o której zawsze marzyla. Jeszcze bardziej wymowny byl casus danowa. Stalinowi wcià podsuwano materialy, Êwiadc zàce o tym, e ten tak bardzo ceniony przez niego satrapa ma na sumieniu wszystkie grzechy kodeksu obowiàzujàcego elit. wladzy. Nalogowo pije od rana do wieczora, nic nie robi. Zdrajca. Dogadl si. z Niemcami, e zaniecha obrony i po dda im miasto. Podburza przeciwko Stalinowi leningradzkà organizacj. partyjnà. Marzy o oderwaniu Leningradu wraz z polacià ziemi o d ZSRS, chce stworzyç samodzielne pa stewko i zostaç jego wladcà. Uprawia w tym celu szczególny rodzaj propagandy: na ka dy wystawiony w Leningradzie portret towarzysza Stalina przypadajà cztery portrety samego danowa. Zlodziej. W okresie przylàczenia do ZSRS krajów nadbaltyckich przywlaszczyl sobie i ulokowal w bankach skandynawskich prawie czterysta tysi.cy funtów szterlingów. Podczas blokady Leningradu utworzyl specjalny oddzial, przeszukujàcy opustoszale domy; ludzie danowa znosili do piwnic palacu Smolnego wszystko, co mialo jakàkolwiek wartoÊç. Âciàgali nawet obràczki z palców zmarlych z glodu kobiet. Zgromadzone przedmioty, wartoÊci blisko siedmiu mi lionów rubli, ukryl wokól trzech swoich dacz oraz u wielu zaufanych osób. Wódz nie zareagowal na te donosy, nie zastosowal ej, po niespodziewanej Êmierci adnych sankcji. Co prawda, nieco póêni

danowa, której towarzyszylo wiele plotek wlaÊnie dlatego, e gloÊno bylo o jego skarbach , na daczach i w domkach myÊliwskich zmarlego krzàtaly si. jakieÊ komisje, coÊ wywo ono na pokrytych brezentem wojskowych ci. a rówkach. W toku slynnej sprawy leningradzkiej , kiedy to rozstrzelano wszystkich wspólpracowników danowa, poza wieloma innymi oskar eniami zarzucono im moralnà degrengolad. wyra ajàcà si. w dà eniu do osobistego wzbogacenia si. . rocesie sàdowym demonstrowano garÊcie zlotych monet, brylantów, wyrobów jubilerskich i starych orderów. A zatem i odpo wiedzialnoÊç podlegala hierarchii, tak samo jak ycie w calym kraju. Tego, co wybaczono danowowi, nie wybaczano funkc jonariuszom ni szego szczebla. Nomenklaturze bardzo si. to nie podobalo.

Stalin doskonale zdawal sobie spraw., e nomenklatura, niczym zakonspirowany milio ner Korejko ze Zlotego ciel.cia Ilji Ilfa i Eugeniusza Pietrowa, marzy o lepszych czasach. Z myÊlà o tym nie tylko skupia wladz. w swych r.kach, lecz równie gromadzi zasoby materialne, by zakosztowaç w przyszloÊci wymarzonego luksusu klas rzàd zàcych z ich nieograniczonymi mo liwoÊciami i równie nieograniczonymi aspiracjami. Bylo jasne, e wszyscy ci ludzie cz ekajà z nadziejà, kiedy wreszcie wódz wszechnarodów zamknie na zawsze oczy. Âwiadom, e w ka dej chwili mo e staç si. ofiarà chu, Stalin popadal na przemian w apati. i ataki furii. Sytuacja ta utrudniala ludziom ze szczytów nomenk latury przygotowanie skutecznych kontruderze na wrogie wobec nich dzialania Stalina. Dusili si. w ramach, które stworzyl dla nich despotyczny wódz. Mimo to byli nomenkla turà w pelni stalinowskà, ustawicznie rozdzieranà przez intrygi i wzajemne donosy. Pozwalalo to Stalinowi przez dlugi cz as trzymaç jà w ryzach. I gdyby wódz byl mlodszy, bardziej energiczny, sprawny jak niegdyÊ, byç mo e, nie przegralby, choçby nawet nie odniósl pelnego sukcesu, jak w 1937 roku. Lecz Stalin byl ju zbyt stary, utracil dawny blask i skutecznoÊç mis trza intrygi partyjnej. Wcià naplywaly do niego donosy.

O Molotowie. W 1939 roku, podczas pobytu w Niemczech, wziàl du à lapówk. od rzàdu hitlerow skiego i ulokowal jà na tajnym koncie w banku szwajcarskim. Podczas wojny wielokrotnie bral lapówki od ali antów, umieÊcil je w kilku bankach USA i Anglii. Powiàzany poprzez on. z pot. nà finansjerà ydowskà, zostal zwerbowany jako agen czasie podró y pociàgiem z Nowego Jorku do Waszyngtonu. Zobowiàzal si. wówczas, e zmieni ustrój sowiecki na syste sprzyjajàcy inwazji kapitalu Êwiatowego. O Berii. W mlodoÊci, w epoce konfiskat i czerwonego terroru, zrabowal mnóstwo zlota i cennych przedmiotów, które na 66

tychmiast wywiózl za granic.. Jego upodobanie do luksusu z biegiem czasu nie tylko nie gaslo, lecz si. nasilalo. W okresie terroru, gdy po Je owie zostal szefem NKWD, przywlaszczyl sobie skonfiskowane milionom ofia r wartoÊciowe przedmioty i nie gardzil ich sprzeda à za poÊrednictwem sieci sklepów komisowych. Utrzymywal stale kontak ty z zagranicà, a podczas wojny nieustannà wi.ê z wrogiem. Wymienil najwartoÊciowsze przedmioty na walut. zachodnià, po czym ulokowal jà na tajnych kontach w banku szwajcarskim i w banku królewskim w Szwecji. W 1951 roku spotkal si. potaj emnie w Suchumi z rezydentem wywiadu brytyjskiego, któremu dal do zrozumienia, e w Zwiàzku Sowieckim nastàpi wkrótce z asadnicza zmiana wladz na samym szczycie. I cala rzeka podobnych donosów: oBulganinie, Malenkowie, Mikojanie, Chru szczowie, Woroszylowie, Wyszy skim. W tym samym czasie, na ni szych szczeblach nomenklatury, dzialo si. coÊ, co jeszcze niedawna wr.cz trudno bylo sobie wyobraziç. ÂciÊle tajne Komisja kontroli partyjnej przy KC WKP(b) Sprawa wagi pa stwowej. Teczka specjalna... 26 czerwca 1948 roku o godz. O 1,30 na dworcu kolejowym Wittenberg [w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec] podstawiono sowiecki eszelon wojskowy Nr W - 640 - 07 z zadaniem zaladunku i wywiezienia na teren ZSRS wyposa enia technicznego zgodnie z umowami dotyczàcymi reparacji powojennych. Do eszelonu doczepiono wagon specjalny, konwojowany przez oficerów Smierszu . Dowodzil nimi podpulkownik Iwan Gierasimowicz Stiepanow, delegowa ny slu bowo w tym celu z Moskwy. Zgodnie z tajnà fakturà, znajdujàcà si. u pulkownika Stiepanowa, do spec-wagonu zaladowa no zdobyczne dokumenty pochodzàce z lokalnego archiwum partii nazistowskiej i gestapo. Jednak e udalo si. n am uzyskaç niezbite dowody, e do wagonu zaladowano tak e 45 (czterdzieÊci pi.ç) ocynkowanych skrzy z wyrobami z metali szlachet nych, zlotym zlomem, monetami, zlotem i platynà w sztabkach, bez wskazania adresu odbiorcy w ZSRS...

Pociàg mial jechaç zwyklà trasà przez Warszaw. do BrzeÊcia i dalej do Moskwy. 29 lipca o g odzinie 2 w nocy przybyl na granicznà stacj. BrzeÊç. W toku kontroli eszelonu dokonanej przez komendanta wojskoweg o stacji, majora wojsk pogranicza Suchorukowa, okazalo si., e spec-wagon wraz z ochronà zniknàl. Dochodzenie prowadzone na trasie podró y eszelonu wykazalo, e wagonu, o którym mowa, nie bylo ju na graniczàcej z Polskà stacji Frankfurt nad Odrà. P y wyjaÊnienia bli szych okolicznoÊci znikni.cia wagonu specjalnego, jak dotàd, okazaly si. bezskuteczne, pon iewa kompetentne organy nie pomagajà w prowadzeniu Êledztwa... Na dole powy szego dokumentu widnieje koÊlawy podpis Szkiriatowa, a jeszcze ni ej pyta nie Stalina: Co to znaczy nie pomagajà!? Tow. Abakumow! Aresztujcie podpulkownika Stiepanowa i zameldujcie o tym ! W odpowiedzi na wasze zapytanie Nr 1884 48B z 14 wrzeÊnia 1948 roku.

Tajne. Do CKK przy KC WKP(b) do tow. M. F. Szkiriatowa

Podpulkownik Iwan Gierasimowicz Stiepanow nie figuruje w ewidencji kadr Minister stwa... I kolejny dokument w tej sprawie. ÂciÊle tajne! Ministerstwo Bezpiecze stwa Pa stwowego Sprawa wagi pa stwowej. 15 maja 1949 roku. Do czlonka politbiura KC WKP(b), marszalka ZSRS [tak jest w o ryginale I.B.], tow. L. P. Berii. W lutym br. Wydzial Mi.dzynarodowy KC WKP(b) za poÊrednictwem Wydzialu Ogólnego KC, wykorzystujàc zakonspirowanà agentur., otworzyl szereg kont z wysokimi kwotami w bankach szwajcarskich poslug ujàc si. zmyÊlonymi nazwiskamipseudonimami. W charakterze depozytów ulokowano na tych kontach zloto, kamienie szlachetne i pla tyn., wywo one z ZSRS, Niemiec i Czechoslowacji wraz z ladunkami, które mialy stanowiç bezzwrotnà pomoc dla p artii komunistycznych w krajach Europy Wschodniej . Ustalono nazwiska-pseudonimy wlaÊcicieli rachunków. Wladlen Nikolajewicz Klimow Iwan Fiodorowicz Nikolajew dem falszywych nazwisk]. 800 tys. ftanków szwajcarskich. 500 tys. franków szwàjcarskich. [Tu nast.puje jeszcze sie

Jak wykazala kontrola, wszystkie wymienione wy ej osoby sà pracownikami CKK przy KC WKP(b). Klimowto pseudonim tow. Matwieja Fiodorowicza Szkiriatowa... Podpis. B. Dekanozow. Notatka Berii: Zam eldowaç na obradach politbiura . Co dzialo si. dalej w tej sprawie nie wiadomo. Jest jednak calkiem oczywiste, e p artia i slu ba bezpiecze stwa nie raz i nie dwa okladaly si. nawzajem pi.Êciami, jednakowo gorliwie rozkradajàc wszystko, co nawin.lo im si. pod r.k.. Przy okazji donoszono na siebie nawzajem bez enady i z jak najszczerszym oburzeniem, majàcym de monstrowaç wlasnà nieskazitelnà uczciwoÊç.

Najgorsze bylo jednak coÊ zupelnie innego. Organy bezpiecze stwa, zapominajàc, e sà tylko zbrojnym ramieniem WKP(b), niespodziewanie ustawily si. w opozycji wobec ukochanej partii i akcento waly bezczelnie swà samodzielnoÊç oraz pragnienie absolutnej niezale noÊci. W ZSRS, gdzie caly system polityczny opieral si . na monopartyjnoÊci, niespodziewanie powstaly jak gdyby dwie partie polityczne, obie skrajnie lewackie, okazujàce sobie wzajemnà wrogoÊç. Organy bezpiecze stwa, jako bardziej dynamiczne i lepiej zorganizowane, mialy wi.kszà szans., by podporzàdk owaç sobie parti., a nast.pnie jà unicestwiç lub wchlonàç. CzekiÊci bez trudu mogli zatrzymaç, dajmy na to, jakiegoÊ sekretar a rejkomu, wytrzàÊç z jego sejfu obcà walut. lub jeszcze coÊ bardziej interesujàcego, aresztowaç go, wymusiç stosowne zezna nia i polo ywszy je Stalinowi na biurko zadaç konkurentom kolejny, dotkliwy cios. Dwa pot. ne klany nomenklatura part yjna i nomenklatura czekistowska 67

w tego rodzaju sprawach to Êmiertelne ryzyko. Demons .c pierwsze. Pazerna i przekupna partokracja. Mo przesady powiedzieç. do jak n. Nomenklatura wprost przeciwnie. zdobyç. slu ba bezpiecze stwa byla spacyfikowana. co udalo si. a wi. Zapragn. z nomenklaturà.dznej wegetacji (w porównaniu z elitami Zachodu) zmusil jà ukochany wódz i zacz. Mieszka cy krainy po tamtej stronie lu stra zawsze traktowali Rosj. zgromadzonej przez Stalina za cen. oglàdaç kolorowe reklamy.kszym luksusom. ycia milionów lagierników w celu urzeczywistnienia jego gigantycznych planów. gdy pokazal nomenklaturze Europ. Wydlubala wi. z poczàtku jeszcze male dziurki w elaznej kurtynie. Nomenklatura patrzyla po àdliwie na bogate zlo a naturalne kraju. wojna domowa o wladz. Nomenklatura wzbogac ila zamysl wodza nie znanymi dotàd treÊciami. Mimo to. zloto z rezerwy pa stwowej jest wlasnoÊcià pa stwa. 9) W tym okresie zapasy zlota USA wynosily czternaÊcie tysi. e gdy tylko nomenklatura uto samila si. Bardzo to prawdopodobne. Europa ze zgrozà cofn. rozgrabiwszy bogaty niegdyÊ kraj i zagarnàwszy owoc e kator niczej pracy zniewolonego przez nià spolecze stwa rwala si. od siebie ró nil. przeslaniajàc na jakiÊ czas pole bitwy.walczyly o absolutnà wladz. W myÊlach ju przeliczala je na dolary i funty szterlingi. Stalin ju nie yl.skà.pny. który i na Zachodzie malo komu jest dost. z wrzàcego kotla silniejsza i mlodsza ni dawniej. i drugi. wybuchla w jej obr.la marzyç o Europie. sluchaç lagodnego szumu Êródziemno morskich fal. sowieckà jedynie jako êródlo naj ta szej w Êwiecie sily roboczej i darmowego mi.dy: pi erwszy.. A gdy odplyn. szybko wyczula korzystne perspektywy. ku znacznie wi. która zresztà i tak ju si.. liczàc si. e Stalin sam rozniecil wojn. Chciala wypoczywaç na Lazurowym Wybrze u. Rozpowszechniona jest opinia. na ten widok. naftowà i inne d rogocenne surowce. tak jak w ka dym mlodym organizmie pa stwowym. i prawo rozporzàdzania jego zasobami. mózgu i nerwów w pa stwie. Lecz czy partia i pa stwo to n e to samo? A zatem zloto jest wlasnoÊcià partii. tym razem wódz przecenil wlasne sily. No tak. tote wlaÊnie dlatego jeszcze bardziej mamil.la. z pa stwem. walka. Naprawd. goràczkowo w ysylaly na Zachód i wymienialy na walut. sà ich prywatnà wlasnoÊcià. Nad krajem zawisla czarna chmura antysemityzmu. lecz planujàc powtórzenie rzezi z 1937 roku.cy ton. w kraju. e podczas wojny Stalin popelnil tylko dwa bl.la si. z ewentualnà kl. O to wlaÊnie toczyla si. Rozpowszechniona jest opinia. jej wladze na czele z Berià rozstrz elano bez litoÊci. Bylo jej ju ciasno n a jednej szóstej làdów Êwiata.c niewiel e wi. kierowniczej sily. Partokracja c oraz chciwiej zerkala ku dwunastu tysiàcom ton zlota rezerwie pa stwowej ZSRS9. tak cenionà na Zachodzie rop. urzàdziç kolejny proces pokazowy. Powtarzanie si. w elegan ckich willach i hotelach. gdy pokazal Europie swojà nomenklatur. e wszystkie bogactwa kraju.. Co innego poziom ycia ludnoÊci w obu tych krajach ten znacznie si. Niczym baÊniowy heros partia wydostala si.cej ni w ZSRS. wibrowala pod nacisk iem dolara atakujàcego z tamtej strony.la obslugi i komfortu. na wloskich pla ach i w uzdrowiskach Miami. wszystko.bie. Chcial jà zniszczyç. z dawalo im si. tylko partia mo e nim dysp nowaç. przetarla.sa armatniego. a tak e jego ludnoÊç. uÊwiadomila te sobie przy okazji.

Sam Stalin Êmial si. a wszyscy dygnitarze p. unicestwienia calego skladu politbiura i Komitetu Centralnego partii.zienia w gmachu KC WKP(b). pi. zlany potem plàsal ci.tala. tchórzliwà i poslusznà wodzowi kreatur. slu b. e Stalin posta nowil unicestwiç cale politbiuro. Podj. w nià arlocznie. czyli elitom. mi. niczym glodny pies w koÊç. do lez. Na przesluchaniu zeznal. jak mu zagra nomenklatura. e Chruszczow b.snych l ekarzy do zezna o ich zbrodniczych kontaktach z wierchuszkà partyjnà i rzàdowà. s poÊród czlonków stalinowskiego politbiura. w art jest obszemych. partii wybrano Nikit. który na rozkaz Stalina. Odsapnàwszy po tak ci. Marzyla o zmianach pr zez tyle lat! Na nowego przywódc.kali na ten widok ze Êmiechu i klaskali do taktu w dlonie. Byl to przecie ten sam Chruszczow. w swoim czasie jego spr. za to najwa niejszà dla niej spraw . 28 lutego 1953 roku (a nie 5 marca. praktycznie bezkarne. 10) 10) Ów niezmiernie ciekawy okres historii sowieckiej. równie Bre niew. Wojsko starlo wówczas czolgami na miazg. e b. W kilka dni póêniej. Podczas gdy KGB z zapalem zmuszal nieszcz. nagle na osobisty rozkaz Stalina odwolano ze stanowiska i aresztow ano wszechpot.la przygotowania do nowego. pasjonujàco. ko dyszàc hopaka na posiedzeniach politb iura.dzie to marionetka calkowicie posluszna je j woli. zagwarantowal raz na zawsze wolnoÊç i bezpiecze stwo. prysla niczym ba ka mydlana. Stalinowi). nawiasem mówiàc. czyli dwadzieÊcia pi. Zalatwil tylko nomenklaturze jednà. Nadzieja. Obywatelom krainy po tamtej stronie lustra .ç osób (w tym gronie. (wojna o sukces trwala przecie ponad dwadzieÊcia lat). mówi). jak Molo 68 . dzi. Wiktora Abakumowa.stwie. Chruszczowa. która w zapale bitewnym zapomniala o trzecie j. podrzucono jej slynnà spraw. ko zdobytym zwyci. realnej sile spolecze stwa socjalistycznego . wnikliwych studiów. nego ministra bezpiecze stwa. ys a sylwetka bardzo spodobala si.zi enia. nomenklatura partyjna rozpocz. znaleziono martwego Stalina na daczy w Kuncewie. Podczas gdy Lubianka starala si. odzy skaç sily. Od tej pory. lecz do specjalnego wi. jak oficjalnie si. wolne od odpowiedzialnoÊci prawnej . Jego miejsce zajàl aparatczyk Ignatiew. epok. bez zgielku (lub ze zgielkie m stosunkowo niewielkim.. Autor kompetentny i dobrze wladajàcy piórem móglhy opisaç t.ki Êwi. gdy kilku dygnitarzy z elit rzàdzàcych trafilo po puczu do wi.tracyjnie odrzucila starà nazw.dzy 1949 a l953 rokiem..ta przez KC WKP(b) kamp ania walki z antysemityzmem byla w rzeczywistoÊci policzkiem wymierzonym slu bie bezpiecze stwa. staly si..czowych marze sowieckiej elity. bezpiecze stwa. A màdra partia pami. Zasady tej nie zlamano a do sierpnia 1991 roku. najbardziej alosnà.dzynarodowym syjonizmem . lekarzy . Elita partyjna uznala. Nowy minister natychmiast wykryl konszacht y wieloletniego sekretarza osobistego Stalina Poskriebyszewa z mi. WKP(b) i przybrala nowà odtàd byla Komunistycznà Partia Zwiàzku Sowieckiego. Nawet najbardziej odra àjàce postaci z otoczenia Stalina. CzekiÊci wczepili si. Wywleczony w kajdankach z sekretariatu wodza Poskrie byszew nie zostal zawieziony na Lubiank. lecz usilowal ograniczyç jej przywileje.ki tej s prawie perspektyw. dostrzegli bowiem dzi..dzie ta czyl tak. znajdowal si. Zasmakowawszy w nieograniczonej wladzy Chruszczow nie tylko nie urzeczywistnil t.temu przymierzu z Chruszczowem.knego ycia.

.

te na emerytur. powitano jà niczym ksi. Natomiast córka Stalina Swietlana.. . p orównaç ze skronmà egzystencjà w USA. Po Êmierci Stalina nie kryl podejrze . OpuÊcila wi. powinien dziedziczyç ylko on. e skasuje specprzydzialy i ka e dygnitarzom robiç zakupy w zwyklych sk lepach. marzenie o tak ej wolnoÊci kazalo nomenklaturze zlikwidowaç jej ojca. przemieszczal lub awansowal ludzi z kadry kierowniczej wszystkich szczebli.trznej. Wyjàtkiem byl syn Stalina Wasilij. dano mieszkanie w Kazaniu.bokiego rozlamu w Êwiatowym imperium komunistycznym. ponoç falszywie oskar yl marszalka sil powietrznych. W jednym z banków szwàjcarskich odnalazla konto Stalina i wygrala proces spadkowy.. be z wahania usuwal.. Malenkow i Kaganowicz) wypchni. Napisala kilka ksià ek sugestywnie rysujàcych bestialskie oblicze tatusia oraz stworzonego przeze systemu. jej ywnie podoba. od dwudziestego piàtego roku ycia general-lejtenan t. W cià pozostawala w rejestrze nomenklatury KC i korzystala z nalo nych jej z tego tytulu przywilejów. wskutek czego Êwiate k po tamtej stronie lustra znów popadl w stres.. tzw. Nikt jej nie zatrzymywal: ksi. Wyrzucil Stalina z mauz oleum. Lecz nawet uprzywilejowane. samochód z kierowcà i tak dalej. Powróçmy wszak e do glównego wàtku naszej opowieÊci. uciekla za granic. wcià korzystaly z przywilejów. Uwa al. publicznie spalila paszport sowiecki. krwi. pomna losu brata.tal trzeciej wojny Êwiatowej.. Có . splajtowala grajàc na gieldzie i niespodziewanie znów wrócila do ZSRS. Jego pro stacka klótnia z Mao Dze Dongiem doprowadzila do gl.. po czym zamieszkala w Stanach Zjednoczonych. Obywatel krainy po tamtej stronie lustra korzystal przecie z przyznany ch mu praw do ko ca ycia i nigdy nie tracil sowieckiego obywatelstwa.zienia. przyznano mu generalskà emeryt ur.c Rosj. e ojca zamordowa no. Tak bardzo dokuczyl nomenklaturze. Widocznie wcià jeszcze za du o mówil. zapowiedzial przywrócenie leninowskich zasad ycia partyjnego. jak si. Zrehabilitowal wprawdzie miliony wi. prowokujàc kryzys na Karaibach. Dostal osiem lat wi. Niezwlocznie przyznano jej wysokà. Pretensje elit kierowane pod jego adresem mno yly si.êniów lagrów stalinowskich. co pozwolilo przejàç jej depozyt na wlasny rachun ek. Choç sporo osób siedzialo wówczas w lagrach za czytanie i rozpowszechni anie ksià ek Swietlany. niczka krwi mo e robiç. uwa al si. usilowal jednak e narzuciç nomenklaturze uzd. jak na infanta przystalo.ycie w ZSRS nie dawalo si. w niej pojawila. pozwolil wróciç im do domu. do której Swietlana przywykla. mieszkanie. za sukcesora ojca i zachowywal si. niczk.tow. Ujawnienie zbrodni stalinowskich nie zmienilo bynajmniej sytuacji rodzin y zmarlego tyrana. specjalnà emerytur. prze d kamerami telewizyjnymi. Chruszczow zawiódl pokladane w nim nad je. omal nie rozp. nowych przywódców nazywal uzurpatorami. Od dzieci stwa otoczony pochlebcami i lokajami. k tóre zapewnial im nomenklaturowy status. Publicznie obwieÊcil Êwiatu o zbrodniach popelnionych przez Stalina na n omenklaturze. sowieckà równie niespodziewani e. co si. jak i zagranicznej. Pól roku póêniej znaleziono go w ló ku martwego. Tam. e zgodnie ze starà tradycjà dynastycznà wladz. a na dodatek zàgrozil nomenklaturze. Chruszczow nie mial wystarczajàcego doÊwiadczenia w sprawach polityki zarówno wewn... Nowikowa. Wkrótce jednak wypuszczono Wasilija na wolnoÊç. e musiala go usunàç.

Pozbawione doplywu darmowej sily roboczej kopalnie i fabryki nie wyrabialy planu lub w ogóle musialy zawieszaç p rodukcj. zimnej wojnie .powania zacz. w USA. przekonany. Na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych ku zdumieniu mieszka ców wielkich miast uruchomiono si pów Bieriozka .. Tymczasem w sklepach Bieriozki mo na bylo kupiç towary wlaÊnie za pieniàdze owych przeciw ików. nabral przekonania. Za to otrzymano niezapomniany w sw ym cynizn1ie.d nym luksusie po-stalinowska nomenklatura. e sam ju dawno zbudowal komunizm w swej ogromnej posiadloÊci. od slów: Obecne pokolenie obywateli s owieckich b. masowo opuszczali wieÊ i przepelniali miasta. czlowiek o ogromnym autorytecie. maskujàce ich pazernoÊç. Wkrótce nastàpila katastrofalna kl. Na pró no spodziewano si. Sprzedawaly one deficytowe towary zagraniczne za waluty wymienialne. jakim byl y slogany marksizmu-leninizmu. Powiedzial wówczas do Mikojana: Oni ju zbud wali komunizm! ..ty. otrzymawszy dowody osobiste. za êródlami d ochodów walutowych.ska nieurodzaju. wrócil wstrzàÊni. Szcz.li moÊciç swe kieszenie dolarami.dzi katastrofy.Êç zg romadzonego przez Stalina zlota (tego. uslyszawszy te slowa. wprawdzie jeszcze plynie silà rozp. e slu ba bezpiec ze stwa po pogromie w 1954 roku jeszcze nie odzyskala dawnej kondycji. Pomoglo Chruszczowowi i to. e Stany Zjednoczone i ich sprzymierze cy uchodzili wówczas za wroga w przyszlej wojnie oraz ideologicznego prz eciwnika w toczàcej si.. e swym poziomem ycia dorównuje pr zeci. Chruszczow musial przeznaczyç cz. Ale gdy sam znalazl si. Ze slaboÊci rubla po chruszczowowskiej denominacji zdawala sobie spraw.RozwÊcieczona nomenklatura usilowala obaliç Chruszczowa ju w roku 1958. zaczynajàcy si. Rolnictwo znalazlo si. Przez cale lata aparatczycy oszukiwal i wielomilionowe spolecze stwo Rosji. i bez skr. nawet yjàca we wzgl. Przy okazji wyjaÊnilo si. jakichÊ stanowczych kroków. e nawa pa stwowa. Bylo to przygn.Êliwy ustrój mial byç zbudowany najpóêniej do 1980 roku. zachowanych tu i ówdzie resztek listka figowego. Gdy pojechal do Ameryki. Nastrój elit wladzy nie byl wówczas najlepszy. niezbyt si . b ez kolejnych milionów ofiar rzucanych na paleniska. e i ich samych oszukano. lecz lada chwila mo e osiàÊç na mieliê ie.dzie ylo w komunizmie! . Mikojan.du. zdziwil.biajàce i zmuszalo do goràczkowego rozglàdania si. Uratowal go wów czas wierny mu marszalek ukow. Kolchoênicy. Dla tych. po które wyciàgala chciwe lapska nomenklatura) na zakup ameryka skiego zb o a. którzy 69 . a teraz po raz pierwszy zdali sobie spraw. na kraw. Dziwilo to tym bardziej.tnemu ameryka skiemu farmerowi. Uzyskawszy m o liwoÊç swobodnych wyjazdów zagranicznych natychmiast pozbyli si. slynny chruszczowowski program partii.

wynagrodzenia dla kierownictwa komitetów partyjnych (do sekretarzy rejkomów wlàcznie) ze zró nicowaniem wedlug stanowisk slu bowych. cz. przez elaznà kurtyn.cznà sprawozdawczoÊcià . aneks nr l). ne dolarowe forpoczty przedarly si. Tymczasem KGB.kszenia liczebnoÊci pracowników KGB i instytucji pokrewnych. Tak wi. w którego ramach przewiduje si. 2. 3. comiesi.c waluta zacz. przekreÊlono i poprawiono na 10%. finansowà przy KC KPZS. Widocznie doszlo do ostrej wymiany opinii . oraz wedle uznania pierwszego sekretarza obkomu (krajkomu) z obowiàzkowà comiesi.Êciowà wyplat. O wydatkowaniu Êrodków walutowych uzyskanych ze sprzeda y towarów w sieci sklepów «Bieriozk Zgodnie z decyzjà KC KPZS z 10 listopada 1962 roku. Szybki wzrost przyjazdu turystów zagranicznych wymagal równ ie szybkiego zwi. czyli ludnoÊci. Tajne Wydzial Ogólny KC KPZS ~ 27 stycznia l963 r. winny byç rozdzielane nast. Do KC republika skich partii komunistycznych. Istotnie. Pozostale 50% nale y przekazaç do dyspozycji Komitetów Krajowych i Obwodowych KPZS.kszonego popytu w sieci handlowej «Bieriozka».cznej kontroli wplywów przez specjalnà komisj. Êrodki w walutach Zagranicznych. komitetów krajowych i regionalnych KPZ S. a potem jes zcze raz na 15%. e odzyskala calkowità wolnoÊç. e to poczàtek dolarowej okupacji.pu jàco: l.ty.kszanie funduszu walutowego regionu (kraju ) w ramach ogólnego funduszu rezerwowego. po partyjnemu pryncypialnej . w sposób nast.pujàcy: l.cznym sporzàdzanym zgodnie z ustanowionà formà. Uwaga: KC KPZS radzi wykorzystywaç Êrodki walutowe uzyskane za poÊrednictwem sieci han dlowej «Bieriozka».la przeciekaç do glównego wroga re ymu. 30% przeznaczaç na rozwój priorytetowych gal. bylo jasne. 2. tote nale alo s ybko i skutecznie wybiç jà obywatelom z glowy. Tymczasem wcià nie mieli adnych praw i podlegali abs . na jednorazowe nagrody w postaci wyjazdów zagranicznych.t..zi przemyslowych regionu (kraju). 50% uzyskanych sum nale y przekazaç do dyspozycji Kierownika Wydzialu Ogólnego KC K PZS po dokonaniu obowiàzkowej. gdy ani jeden cudzoziemiec nie mógl pozostaç n a terenie ZSRS bez nadzoru. nie mówiàc ju o calym kraju.. wcià jeszcze nie tak silny jak niegdyÊ. nis zczàc i tak ju cherlawà gospodark. ludzili si. Byla to niebezpieczna iluzja.potrafili myÊleç. która podczas wewnàtrzpolitycznej odwil y ludzila si. 30% przeznaczaç na fundusz zach. 40% przeznaczaç na utworzenie i powi. Pot. a co najwa niejsze. Wydatkowanie tych kwot winno byç rejestrowane w obowiàzkowym sprawozdaniu comiesi. Na oryginale uwaga Chruszczowa: Czy nie za du o 30% na zach. nie mógl objàç kontrolà nawet wielk miast. (por. i rozpelzly po kraju. t. uzyskane w rezultacie sprzeda y towarów zwi. szarpiàc trupa martwej ideologii. Dolary ekscytowaly kraj.? Cyfr..

la do obrabowanego.la regularn e podró owaç na Zachód. poprawil od czasów stalinowskich.. nara ajàc si. nawet na ryzyko oskar enia o szpiegostwo. choç nieco si. system dowodów osobistych wià}:al mocno obywateli z ich stalym miejscem zamieszkania. przybierajàc nowe.ci do znoÊnego ycia. kiedy to za sluchanie rozgloÊni zachodnich mo na bylo dostaç dziesi. Gàsienicami czolgów stlumiono powstania n rodowe na W. Tbilisi i wielu innych mi astach kraju. e prawda o tym dotrze równie do szerokich mas mieszka có ZSRS. dopatrzyç chocia by Êladu ch.olutnej wladzy oÊrodków policyjnopartyjnych. i elektronik. obawiaç. Pojawilo si. sprawiajàce bolszewikom tyle klopotów.. na oczach turystów rzucali si. nie utracilo ch. Obywateli ZSRS n. Druty kolczaste na granicach pa stwa skutecznie odgradzaly je od Êwiata zewn. cz. I nagle okazalo si. odzie i wiele przedmiotów codziennego u ytku. by wiedza o realiach i standardach ycia za granicà nie prze nikn.ci obalenia panujàcego re ymu. w czym mo na bylo si. zniewolonego spolecze stwa. e nomenklatura zacz. jak mogli. Po jednym z takich incydentów aresztowano dwu dziestoletniego Igora 70 .ly si. byl wcià przera ajàco niski.cz dziw aczne formy. zapoczàtkowana w czasach Stalina. Ci anonimowi flibustierzy permanentnej wojny komunistów z ich wlasnym spolecze stwem odwa nie nawiàzywali zle widziane przez wladz. zacz. który ju od dawna przeobr si. próbujàc oddaç ich w r. oszukaç i unicestwiç.grzech i w Niemczech. Workucie. e spolecze stwo. Dochodzilo do gorszàcych bójek. natychmiast napi. Zrobiono wi.tnowanych przez pras.ç lat lagru. Niezwykle latwo karano Êmiercià za wszystko. Wielka wojna informacyjna. nierzadko z tragicznym finalem.. realny pozi om ycia codziennego. epitetami spekulant i cinkciarz .. jak yjà ludzie w krajach zachodnich.c wszystko.. Wszelkie przejawy protestu tlumiono bez litoÊci. trwala dalej. Strzelano do robotników. zwyklych obywateli. kontakty z zachodnimi turystami.. choç poczàwsz od roku 1917 starali si. w fili. odzwyczaiç je od ludzkiej egzystencji.trznego.Êciami na owych spekulantów. gdy demons trowali w Nowoczerkasku. To. Gdy elity wladzy sowieckiej zobacz yly na wlasne oczy.sto wr. glównie mlodych. slu by bezpiecze stwa. mnóstwo ludzi. tylko pogorszylo sytuacj. Wypowiedzi ano im bezlitosnà wojn. Przewodnicy Inturistu (biura podró y typu polskiego Orbisu ). z pi.cily te dolary. Byli oni prawdziwymi pionierami zachodniej ideologii (którà uosabiala w ich oczach waluta) i kultury.ce ilicji. Popularyzowali zwlaszcza zachodnià radiotechnik.

tnaÊcie lat pozbawienia wolnoÊci. O zwi.ç lat) aresztowano za skupowanie dolarów. mo na zalatwiç. Postanowiono ostro przeciwdzialaç zagro eniu. w jaki aresztowani mlodzi ludzie zarabiali mnóstwo pieni. Obu tych mlodych ludzi (pierwszy mial niewiele ponad trzydziestk. Sowieccy prawnicy zwracali wprawdzie uwag. zaraêliwy i znajdzie wielu naÊladowców? Niezale noÊç materialna jest równoznaczna z niezale noÊcià politycznà.. przyj. Artykul kodeksu karnego RFRS. Êledztwa dokonano zmiany w brzmieniu odpowiedniego artykulu. zabezpieczyç przed ryzykiem surowej kary. przerazil aparatczyków. Dwukrotnie zapoznawan o oskar onych z nowà wersjà. O odpowiedzialnoÊci za drobne operacje walutowe . z zasady wraz z resztà mienia. Choç nowe przepisy coÊ tam mówilyo nielegalnych operacjach . Urzàdzono mu pokazowy proces. mówil o tym jeszcze wystàpieniach o monopolu zbo owym.. Najwy szà nowe przepisy prawne: O od powiedzialnoÊci karnej za nielegalne operacje walutowe . prze widzianà za handel walutà zmieniono z poczàtku na szeÊç.zienia. a potem na pi. miala miejsce podczas chruszczowowskiej odwil y. miala zatem prawo wylàcznie nomen klatura. gdy si. lecz wszystko. Ludzie powinni otrzymywaç swój kawalek chleba wylàcznie z ràk partii i calowaç jej dlo za to. W trakcie toczàcego si.la si. odró niç poddanego sowieckiego . Formulujàc tak lagodne wyroki nomenklatura bez wàtpienia dzialala we w lasnym interesie. dajmy na to. Waluta byla dowodem niewàtpliwego przest. pierwszy proces walutowy . znany jako proces Rokotowa i Fajbi szczenki. W trakcie rewizji znalezienie waluty uchodzilo za coÊ znacznie bardziej kompromitujàcego ni wyk rycie atrybutów szpiegowskich w rodzaju szyfrów i radiostacji. Oskar eni dobrze znali swój fach: w ciàgu mniej wi.cej dwóch lat zarobili trzysta tysi.Êników rozstrzelano.Kuên1ina. Prosty s posób. jeÊli ten przyklad s tanie si.pstwa i na tychmiast podlegala konfiskacie. GloÊnym echem odbil si. Kar. e nie pozwolila im zginàç z glodu. JeÊli zwykly obywatel otrzymal. e i takie wyroki sà zbyt lagodne. doskonale ilustrujàca procesy zachodzàce na Kremlu. Pochodzil jeszcze z c zasów stalinowskich.te przez Rad. Lecz teraz jej oburzenie nie mialo granic. Ta skandaliczna samowola. majàcy wobec nic h zastosowanie. w liÊcie od krewnia ka z zagranicy dziesi.pstwo przewidziano mo liwoÊç zastoso wania najwy szego wymiaru kary.ç dolarów i podjàl ryzyko wejÊcia z tymi pieni. Jeden za drugim posypaly si.cy dolarów i póhora miliona sowieckich rubli. Legalnie przechowywaç walut. przewidywal za nielegalne operacje walutowe zaledwie pi. sprowadzaly si. e prawo nie mo e dzialaç wstecz i e przeci wko aresztowanym wysuni. Ale w ko cu uznano.to ju oskar enie na podstawie obowiàzujàcego przepisu kodeksu karnego.kszali puszczajàc pieniàdze w obrót. Pod koniec Êledztwa znów zmieniono brzmienie zastosowanego przepisu kodeksu karnego.ç lat wi. skazano na najwy szy wymiar kary i rozstrzelan o. zyski powi. A co. Tym razem za tego rodzaju przest. Obu nieszcz. drugi dwadzieÊcia pi. pragn. natychmiast zatrzymywala go mi licja. w gruncie rzeczy do zakazu po siadania obcej waluty. gdy nikt prócz najwy szych przedstawicieli nomenklatury nie mial takich mo liwoÊci nawet hipotetycznie i gdy ni komu nie przychodzilo na myÊl handlowaç walutà.kszeniu odpo wiedzialnoÊci za nielegalne przechowywanie waluty .dzy.dzmi do Bieriozki . chce.

s ianem. Wyleczywszy si. a nawet dzialki przyzagrodowe. zawarte mi. wyjaÊni lo.ty na szczyt wladzy przez nomenklaturowà fr ond. do wielkiej polityki. podkreÊlal cz. byl rad. Jak si. jak Alicja w krainie czarów: wcià si.la gdzieÊ bez Êladu. Za to obsiano caly kraj kukurydzà. byl poeta Josif Brodsk i. jej narazil. Zresztà nafta byla tylko krop là w morzu.dne. okazal si. Jego wiersze nie spodobaly si. instruktorowi rejkomu partii. I aby raz na zawsze zaprowadziç lad i porzàdek. co wlaÊciwie dzieje si. co nale y do 71 . wobec których zastosowano ten przepis. zarówno wewn. zabranial zbli yç si.ç klas. JeÊli ktoÊ podpa dl. odbierano chlopom byd lo. sly nna uchwala O walce z darmo~ adami . choç na ich istnienie zgodzil si. Waluta za eksport nafty z ostatnich dwóch lat znikn. z ka dym. C hruszczow uznal bowiem.sto. gdy czytal w swoim gabinecie tajne raporty o machlojkach swoich najbli szyc h wspólpracowników.dz y Chruszczowem a elità wladzy po Êmierci Stalina i Berii. którzy nie chcieli pracowaç na rzecz pa stwa. Chruszczow klàl jak szewc. sowieckiego prawodawstwa. kto si. Tote znalazlszy si. w kraju i jakie miejsce Zwiàzek Sowiecki zajmuje w Êwiecie wspól czesnym. swego nieuctwa: wprost przeciwnie. Nikita Siergiejewicz nigdy nie wstydzil si. Zrobily to jakieÊ podstawione osoby. w latach szeÊçdziesiàtych pojawila si. nigdzie nie zatrudniano. W tym samym czasie na wsi niszczono prywatne szklarnie.kà za gardlo narody Rosji. stawaly si. o prze st. na przemian dziwil i rozczarowywal. Stalin pozwalal mu graç role wylàcznie drugorz. Jego wy silki. e to ona jest êródlem pot. drugà zaÊ goràczkowo rabowala kraj. nawet Stalin. jak niegdyÊ. by coÊ zmieniç lub zlikwidowaç w stalinowskim imperium. znów. spisywano protokól. Jednym z pierwszych. e wykr.zienie lub z eslanie. pozwa lal bowiem nomenklaturze rozprawiç si. e sko czyl tylko pi. na szczycie partyjno-pa st wowej piramidy Chruszczow zachowywal si.cil si. zapominajàc o wszelkiej ostro noÊci i przyzwoito .od cudzoziemca bylo Êmiesznie latwo. W szystkie Êlady prowadzà na Kreml do najbli szych wspólpracowników sekretarza generalnego.trznej. zapewnilo tym ludziom bezkarnoÊç. Wszystko. Wypchni. z infekcji strachu pierwszych lat postalinowskich nomenklatura w cià trzymala jednà r. pieniàdze te zostaly ulokowane na prywatnych kontach w bankach zachodnich. jak zagranicznej. wyrzucano go z pracy. Pieniàdze rekwirowano. Darmozjadom grozila odpowiedzialnoÊç karna. On sam. przyczynà chaosu. a potem oglaszano. finansowego balaganu. calkowicie niezdolny do kierowania pa stwem. Przepis ten mo na uznaç za perl. e jest darmozjadem i zgodnie z prawem skazywano na wi. a w e fekcie niemo noÊci zrozumienia.gi Stanów Zjednoczonych. Jednak przymierze. jeÊli w ko cu pozwolono mu iÊç do domu. przyszly laureat literackiej Nagrody Nobla. Uznano za takowych wsEystkich obywateli.pstwie informowano zaklad pracy pechowca.

Szelesta..pcy naczelników departamentów.. Mimo wszystko ni eco zmienilem ten kraj nie bez dumy wspominal Chruszczow kopiàc ziemi. zagraniczne paszporty. w swoim ogródku.li na emerytur.zie gospodarki pa stwowej làcznie z rolnictwem. zjednocze . Spiskowcy nie zlamali przymierza: nie zamordowali obalonego przywódcy.. lecz jego nazwisko na dlugie lata wykreÊlono z historii.ty . Byly to czasy. Na tym wlaÊnie polegal powrót do leninowskich norm ycia partyjnego. nazwiska jego najbli szych wspólpracowników: Bre niewa. Widzàc chaos w gospodarce i niezaspokojony p.la si. Wprow adzil mianowicie nowe przepisy prawne. Sprawozdania CIA nie budzily wàtpliwoÊci. Gdy aresztowani wyznali w ko cu prawd. przekonaç ich. e jest inaczej.. o jakich prze z wszystkie minione lata marzyla nomenklatura. do kolejnego kroku. Pracownicy prokuratury wytrzàsali z sejfów wmurowanych w Êciany mieszka paczki dolarów. Istniej realna mo liwoÊç calkowitego zniszczenia wszystkich niewojskowych gal. a wielu innych do stanu przedzawalowego. W gruncie rzeczy chcial zrobiç to samo. pr zyznano Chruszczowowi emerytur.zi przemyslu sowieckiego poprzez wciàgni. pozostawiono mu dacz. Elita niemal bez wyjàt ku korzysta z zachodnich towarów codziennego u ytku.kszych banków Êwiata. lecz uparty Chruszczow szybko rozwiàzal im j. 14 paêdziernika 1964 roku doszlo do cichego przewrotu palacowego. Tymczasem Europa oraz Stany Zjednoczone z zainteresowaniem przyglàdaly si. Jeszcze dwa lub trzy takie zakr. cie ZSRS na drog. a pozostali obywatele kraju nie walczà z nià. gdy podjàl t. tylko wypchn. ecz poszly siedzieç jedynie kozly ofiarne zast. zgodnie z którymi za malwersacje i branie szczególnie wysokich lapówek grozila kara Êmierci.d elity partyjnej do rabowania mienia narodowego . Chruszczow zostal odsuni. Chruszczow przygotowywal si. doprowadzil kilku prominentów partyjnych do samobójstwa.ty od wladzy. leczjà naÊladujà. Czasy bezgranicznej samowoli i calkowitej bezkarnoÊci. Wprost przeciwnie.. fala aresztowa .pa stwa. popelnili samobójstwa. brylanty. uda. ludzie ci uznali za swojà wlasnoÊç prywatnà. bylo Przekonamy ich czynem! wrzasnàl rozwÊcieczony Chruszczow. kampani.. co zamierzal w ostatnich m iesiàcach przed Êmiercià Stalin pozbyç si.cznie dyrygowali zeznaniami aresztowanych. Nie rozstrzelali mnie a ni nie posadzili. Zacz. Podgornego. podobna. DoÊwiadczeni intryganci zr. To i tak bardzo wiele. Kirijenki i wielu innych. wyÊcigu zbroje wymagajàcego nowoczesnych.. drogich technologii. Na liÊcie proskrypcyjnej znalazly si. pierwsi sekretarze obkomów partii riaza skiego. swojego politbiura. kiemierowskiego i rost owskiego. ministerstw. Nadeszla osiemnastoletnia epoka rzàdów Leonida Bre niewa. wydarze niom w ZSRS. s ztabki zlota. Z roku na rok pozostaje coraz mniej Êrodków na inne gal.. ksià eczki czekowe najwi. ju w 1970 roku Zachód próbowal zniszczyç Zwiàzek Sowiecki lawinà dolarowego natarcia.zyki. p lan na pewno si. Ale co z przymierzem gwarantujàcym elitom wladzy bezkarnoÊç? Chrus zczow ju je zlamal.. po era bud et pa stwa. Stworzony przez Stalina przemysl pracuje tylko dla potrzeb wojska.

do tego Stalin.li przyn. Podczas kryzysu karaibskiego okazalo si. e cybernetyka jest obcà marksizmowi pseudonaukà ydowskà oÊwi tym skazal sowieckie sily zbrojne na wieczne wleczenie si. Byl zwiàzany z USA traktatem bezpiecze stwa.c Ho Szi Mi nowi.la szukaç ratunku przed nieuniknionà z agladà. Ho Szi Min wyrazil zgod. na ten haczyk? Ich plan opieral si. Sposób. mial za to otrzymaç dwa miliony dolarów rocznie i po miliar dzie premii za ka dy kolejny rok eskalacji dziala wojennych. Runie samo pod ci. która zdawala sobie z tego spraw. Byla to powtórka starego stalinowskiego planu. e rychlo czeka ich wladza nad Êwiatem. Niepokoilo sowieckich aparatczyków coÊ innego. kosztownà wojn. a i wielkomocarstwowych ambicji.cioletnià. Przekonani . bohatera ciàgnàcej si. e rwàc si. Musieli ewakuowaç stamtàd swoje 72 . oglaszajàc.li w dziesi. w ogonie za Êwiatowymi standardami. lecz jakiÊ in ny kraj.t. Szybko jednak glosy sceptyków ucichly. e nie ma innego wyjÊcia. Wódz wietnamskich komunistów nie ukrywal. Jest to tym bardz iej prawdopodobne. ar mi. Czy Amerykanie zlapià si.dzie niezmiernie latwo przeobraziç t. tak samo jak niegdyÊ Korea Po ludniowa. na morzu i làdzie Amerykanie przeobrazili Pólnocny Wietnam w zgliszcza. przecie na zasadzie zamiast kul trzeba unieszkodliwiç wroga dol arami . e jednà czwartà tej sumy ma zamiar wlo yç do wlasnej kieszeni.. wa nymi sprawami. tam równie chodzilo o to. zacz.. Rzàdzàcy niepodzi lnie w powietrzu. Do Moskwy wezwano w poÊpiechu Ho Szi Mina. który pomyÊlnie zrealizo wano w Korei. krwawà. arem swego or. jeÊli runie Zwiàzek Sowiecki? Lecz Amerykanie polkn. nie dysponowal silami zbrojnymi. Wietnam Poludniowy. e systemy làcznoÊci.. Zaproponowano wi. która przeszkadza zajmowaç si. zdecydowano. na który si. a Wietnam. Mo e plunà na Wietnam Poludniowy? Co zrobià. prezydenta pólnocnego Wietnamu. w niezdolny do walki tlum. Postanowiono mianowicie wciàgnàç USA do wojny gdzieÊ na peryferiach kuli ziemskiej. by rozniecil wojn. by Stany Zjednoczone nie atakowaly Zwiàzku Sowieckiego. lecz nie wygrali wojn y. Moskwa. zostaly wyrzuc one na wiatr. wskutek której zostali wyparci z Indochin Francuzi. aby miliardy dolarów przeznaczone na unicestwienie ZSRS. kontroli i dowodzenia armii sowieckiej sà na tak niskim poziomie. podobnie jak Korea. e w warunkach realnej wojny elektronicznej z zastosowaniem niejàdrowych rodzajów broni b. W nie malym stopniu przyczynil si. na dwa pa stwa: komunistyczne na pólnocy i ponoç demokratyczne na poludniu. podzielil si... gdy wszyscy rozumieli. ku komunizmowi ZSRS przeoczyl dwie rewolucje: naukowo-technicznà i informatycznà. od lat wojny partyzanckiej. o zjednoczenie swej ojczyzny. z poczàtku wydawal si.i koniec z komunistycznym imperium.tnà much. ryzykowny. postanowili przy okazji uÊmierciç Pólnocy Wietnam niczym natr. To jego sprawa. I wdepn.

e Stany Zjednoczone nie pozostawià sprzymierze ca na pastw. Rosja Sowiecka znalazla si.wojska. sojusznikowi USA na Bliskim Wschodzie. zostawili Wietnam Poludniowy na lask. na placu jego imienia.. ujawnila bowiem ponownie swà militarnà nieudolnoÊç. musi aly oplywaç Aftyk.b iç. w dodatku nie mialy po drodze portów. zaopatrujàce niemal we wszystko Wietnam Pólnocny. Ten blàd Rosjan wykorzystano skutecznie na ostatnim etapie wojny afga skiej. z jakà Zwiàzek Sowiecki rozniecal konflikty zbrojne na ie. Plan Kremla powiódl si. wysoko ocenil ten plan. spolecze stwo ameryka skie podzielilo si.kszy ch nadziei. Byç mo e. W jska izraelskie szybko zwyci. po raz wtóry po kryzysie na Karaibach. odznaczony zlotà gwiazdà bohatera Zwiàzku Sowieckiego jeszcze przez Nikit. Dolar stracil na wartoÊci. futer oraz czarnego i czerwonego kawioru. yly Egipcjan i stan. Kanal zostal zamkni.ki wojnie wietnamskiej. Praktycznie stracila niemal polow. Podstawienie Amerykanom nogi w Wietnamie bylo skuteczne. w sytuacji poni ajàcej. wywolane awanturà wietnamskà. jej osiàgnàç dzi. Wraz ze swym pomocnikiem. Na domiar zlego. losu i wpadnà w pulapk.zców z pólnocy. nafty..t y.. w konserwie. Zwiàzek Sowiecki przechwycil na krótki czas inicjatyw. Chruszczowa. e kiedykolwiek odzyska pieniàdze.c osiàgnàç jakieÊ sukcesy na arenie mi. co zrodzilo mnóstwo problemów natury finansowej. gdzie byl ambasadorem. przedlu yl o ponad dwadzieÊcia lat istnienie Zwiàzku Sowieckiego. Dla Moskwy plan ów mial fatalne skutki.cy olnierzy ameryka skich poleglo lub zagin. Zwiàzek Sowiecki dostarczal jà swym klientom nieodplatnie lub na kredyt. do których moglyby zawinàç.grzech w 1956 roku. którzy podczas tajnej narady w Chartumie postanowili zniszczyç pa stwo Izrael. wietnamskà Moskwa postanowila znów ich pogn. rudy elaza. CzterdzieÊci tysi. mora lny sprawca Êmierci dwóch milionów swych wspólrodaków. zadaç mocny cios Izraelowi. Za mlodu byl dzialaczem komsomolsk im. podczas powstania na W. Zdecydowano si.dzynarodowy presti . W 1967 roku szefem KGB zostal Jurij Andropow. Liczono na to. Natychmiast jà jednak rozkradano. Co gorsza. Nigdy jednak niczego nie mial do zaoferowania prócz broni. politycznà i w innych okolicznoÊc iach móglby jà Êwietnie wykorzystaç. nie pozostala nie zauwa ona. Stany Zjednoczone utracily bez reszty mi. jakie udalo si. zresztà bez wi. Wkrótce po wciàgni. zwyci. gazu.ly nad brzegami Kanalu Sueskiego. Wezwa ny do Moskwy prezydent Egiptu Gamal Abdel-Naser. A na to nikt nie mo e sobie pozwoliç. Nie bez podstaw wybudowano mu pomnik w samym centrum Moskwy.ciu Amerykanów w awantur. bylo to kontruderzenie wywiad ameryka skiego. Tak wi. Jako polityk zwrócil na siebi e uwag. pemanentnych wojen lokalnych.lo bez wieÊci. LekkomyÊlnoÊç. Sprzyjalo to jego wlasnym zamyslom i mogloby ulatwiç realizowanie decyzji przywódców krajów arabskich. Polubil wówczas whisky Johny Walker oraz ameryka skà kielbas. korzyÊci. Ho Szi Min. Wszystko to szlo na eksport i (prócz broni) zasilalo skarb p a stwa sporà iloÊcià twardej waluty. w latach drugiej wojny Êwiatowej odbieral w portach pólnocnych ladunki nadsylane przez sprzymierze ców slynnymi konwoja mi morskimi. Kriucz . drewna.dzynarodowej pozwalala tylko bro . Sowieckie statki.

Motyw acjà tych poczyna byl zamiar ocalenia partii i temu podobne wysoce moralne ch. Jednak e ju wyraênie umocnil s wojà pozycj. stalo si. ono niebezpiecznie i lada ch wila moglo pociàgnàç na dno zarówno pa stwo. Tymczasem szczyty wla dzy byly wcià bardzo dalekie. kraj zamienil si. które min. slynnego Stiepana Bander. Zabito m.. Kolysalo si. i poszerzyl kierunki dziala . Szef tajnej policji w pa stwie policyjnym to pozycja. Andropow rozejrzal si.. Czesi nie podj. e sytuac j. a Stany Zjednoczone. Niemniej wlaÊnie zabójst wo Bandery zostalo wykorzystane jako pretekst. gdy byl stalinowskim Ministerstwem Bezpiecze stwa Pa stwa. elazny OleÊ . z której widaç doskonale.sk. i widok.ci. w bagnisko korupcji. To wlaÊnie Andropow przygotowal i wyslal na Zachód plik d kumentów. e nie wolno dopuÊciç do mi.li walki. szef KGB. przywódc. uratowaç.kowem. lecz na czele pa stwa. g dy ten oglosil si. nacjonalistów ukrai skic h. co prawda. swe dawnej pot. zareagow aly ospale.to Chruszczowa. przywódcà partii. Przyczynà tej samowoli mialy byç motywy rabunkowe: ponoç nie dawalo mu spokoju konto Bandery w banku monach ijskim. by pozbyç si. jak i bolszewickà ideologi. Byl glównym inicjatorem stlumienia praskiej wiosny w 1968 roku. Powtarzaly tylko z uporem jakieÊ tam uzgodnienia z konferencji pocztdamskiej o podziale na strefy wplywów. Przewodniczàcym KGB zostal Andr opow. aby ocaliç system. Ówczesny Urzàd Bezpiecze stwa Pa stwa nie odzyskal jeszcze. Rzecz jasna. którymi bylo wybrukowane pieklo Lubianki. Trzeba jednak staç nie na czele KGB.. i to nie tylko w kraju. powsta nia. dzieje si. Tote od pierwszych chwil szefowania KGB Andropow zaczàl przygotowywaç zamach stanu. W ciàgu niespelna czt ernastu lat.gi z czasów. a na tej fal i zdobyç wladz. jaki zobaczyl.ly od Êmierci Stalina. zwabil do ambasady. morderstwami politycznymi. co w znacznym stopniu przyspieszylo kl. Po tym sukcesie Andropow awansowal. Zadufany w sobie Andropow doszedl do wniosku. które dowodzily czarno na bialym. Pod pozorem. Andropow próbowal przyspieszyç bieg wydarze .in. elaznego Olesia . w kraju i za jego granicami. przerazil go. posylajàc do Czechoslowacji czolgi chcial wywolaç kataklizm w Rosji i na Êwiecie. zostal czlonkiem KC KPZS. a wkrótce splawiono na emerytur.dzynarodowego skandalu. e do stanowiska sekretarza generalnego KC KPZS pret endowal Aleksander Szelepin. co naprawd. Plan ten zawiódl. Mim o to Anlerykanie rozgryêli Andropowa 73 .to Szelepina ze stanowiska pr zewodniczàcego KGB i osadzono go na marnej posadce. lecz za granicà.pnie wyslal na stracenie Imre Nagy a.. Pikanterii dodawal temu fakt.czone wojnà w Wietnamie. a nast. zm. poparl Bre niewa. e rzekomo wbrew woli partii Szelepin zaplanowal i zrealizowal z abójstwo Bandery. da si. usuni. to na rozkaz i za aprobatà politbiura. reaktywowal nawet oslawiony wydzial likwidacyjny . którego agenci zaj mowali si. Gdy usuni.

cy.dami pa stwowymi i nie tylko pa stwowymi. gdy za przyj.dny? Szef KGB uÊwiadomil sobie z e zgrozà. Dlaczego Andropow stal si. Wszystko to pozwalalo aferzystom z szarej strefy gospodarczej obsadziç kluczowe st anowiska swymi ludêmi.cy rubli. plyn. by w przyszloÊci jà wykorzystaç. jak dawniej.cy rubli.cy rubli. W wi. który walczyl ze smokiem: gdy uciàl bestii jednà glow. KC handlowal wszystkimi urz. r zecz prosta na prywatnych kontach. przez okràglà dob. do Instytutu J.. na jej miejscu wyrastaly trzy nast. Stanowisko komendanta rejonowej komendy milicji kosztowalo 50 tysi.pne. dyrektorstwo instytutu naukowo-badawczego wyceniono na 50 tysi. Nominalnie obieralne. tak brutalny i bezwzgl.cy. w bagnie? Andropow zaczàl dzialaç. do Akademii Medycznej 20 30 tysi. musial zaplaciç 30 tysi. jeÊli ktoÊ chcial zostaç prokuratorem rejonowym. Ale nie to bylo najgorsze. Bardzo drogie. do Wy szej Szkoly Rolniczej 35 tysi. do ràk pierwszego sekretarza Achundowa.ly supertajne informacje. Zag lada byla tu tu .tni do obj. jakiegokolwiek pola manewru. z ràczki do ràczki mo na bylo kupiç funkcj. lokowano natychmiast w bankach za granicà. Tak na przyklad w Azerbejd anie.. re jkomu. Stanowisko drugiego sekretarza bylo oczywiÊcie ta sze l00 tysi. stanowisko to uchodzilo za nomenklaturowe i otwiera lo szerokie mo liwoÊci dalszej kariery. Dyrektorem kol chozu mo na bylo zostaç za 80 tysi. gd y ugrz. nale alo wi.cy rubli. dajmy na to. zimny pot oblewal z przera enia. Cennik obowiàzywal nie tylko kandydatów na stanowiska we wladzach rejonowych i placówk ach kultury oraz nauki.. Placili równie ch. gdy byly to funkcje pozostajàce w ich gestii. jak ów bohater z bajki . ropa zaÊ byla . Lapówki wplacano sekretarzom Komitetu Centralnego komunistycznej partii Azerbejd anu .c dzialaç energicznie i stanowczo.cy rubli. nale alo wplaciç lapówk. (wszystko wedlug cen z 1 970 roku). zrosnàç si. wszak e w podobnej sytuacji. zaÊ ministra handlu 250 tysi.cy rubli.cie na studia. Za dyrektorstwo teatru nale alo zaplaciç 30 tysi. Jednak kwota ta szybko si. zwracala. Za czlonkostwo w KC part ii nale alo wybuliç pól miliona. z nomenklaturà partyjnà i dyktowaç jej wlasne àdania. plynàce do KC partii Azerbejd anu.tali jego taktyk.cia stanowisk w rzàdzie i KC partii Azerbejd anu.cy rubli.cy rubli. bylo stanowisko rektora wy szej uczelni 200 tysi. Ogromne kwoty.zlo si.cy.. którzy mieli prawo si.kszoÊci republik zwiàzkowych stanowiska partyjne i pa stwowe swobodnie sprzedawal o si.cy rubli.cy rubli. z nimi zapo znaç.cy rubli. na uniwersytet w Baku tysi. równie drogie jak funkcja sekretarza. Azerbejd an uchodzil wówczas za najwa niejszy oÊrodek wydobywczy ropy naftowej w ZSRS. Nielicznych wspólpracowników Andropowa. e lada chwila system sowiecki runie. Koszto ala znacznie dro ej 200 tysi. sekretarza rejkomu partii. W dodatku nie mo na bylo znaleêç. Specjalnymi kanala mi bezpieki. po szyj.i dobrze zapami. Stanowisko minis tra spraw socjalnych kosztowalo 120 tysi. Czy mo na jednak byç energicznym i stanowczym. Za okràglà sumk. Tytul czlonka Akademii Nauk kosztowal 50 tysi. w wysokoÊci 10 tysi. i kupowalo za gotówk. Znalazl si.cy rubli.zyków Obcych.

Organizowali je sekretarze i czlonkowie KC republik. niczym przed Êwi. Jako lapówk. Azerbejd an nie stanowil wyjàtku.. Informacje nadchodzàce z republik Êrodkowoazjatyckich wydawaly si. W sàsiadujàcej z nim Gruzji. Byl reprezentantem najwy szej warstwy nomenklatury i nie zami erzal dokonywaç gruntownych zmian. jak si. Wszystkie stanowiska kos ztowaly tu znacznie dro ej ni w Azerbejd anie. na strefy wplywów. Raszydowa. partii. gdzie pierwszym sekretarzem byl zast. dzialo si. Nie zabraklo szlaku narkotykowego. Tam làczyl si. Bawelna. którzy bi li poklony przed palacem pierwszego sekretarza lokalnego KC partii.Êç skradzionych pieni. w KC KPZS.dnych pyta . bylo tak wielu. przyjmowano kamienie szlachet ne i walut. a ko czàc na ministerstwie przemyslu mi. I znów nici prowadzily do Mos kwy i za granic. które znikaly w przepastnych kieszeniach ludzi partii. narkotyki to byly miliardy dolarów . tak jakby szykowala si .la na Kreml. do ewakuacji. Tak bylo na peryferiach imperium. mo liwoÊci Andropowa. pragnàcych je kupiç. niemal d okladnie rekonstruujàc obyczaje feudalne z udzielnymi wladcami i wasalami.Êç dochodu narodowego partia systematycznie wysylala ogromne skarby za granic. równie nieprawdo po dobne. Gdyby nawet mógl tam dzialaç. bi Rosji? Korupcjà przesiàkly wszystkie sfery zarzàdzania pa stwem. o wspanialych palacach z haremami.najwa niejszym sowieckim towarem eksportowym. który przynosil miliardowe zyski w pet rodolarach. o podziem nych wi. A co dzialo si. Przywlaszczajàc sob ie przewa ajàcà cz. glównego) M awanadze. I jakiÊ procent zawsze lecial dla Moskwy. Aparat partyjny podzielil republik. w Moskwie. Patrzyl na swoje mo liwoÊci trzeêwo. Wszak e ch. Reszta plyn. coÊ jeszcze gorszego. e cala wierchuszka partyjna zamierza emigrowaç z ZSRS i robi wszystko. a tam ko czyly si. e urzàdzano dla ni h swego rodzàju aukcje.snego i mleczarskiego. Wcale nie byl.dzy. Chcial zapobiec niebezpiecznym procesom. toczàcym si. jak baÊnie z tysiàca i jednej nocy.tà Kaabà. lecz te ich nie pomniejszal..zieniach z zakutymi w la cuchy niewolnikami. o siwowlosych starcach. Mówily o jaskiniach pelnych zlota i kamieni szlachetnych. kupujàc sobie w ten sposób bezkarnoÊç. by zapewniç so bie znoÊne ycie na Za 74 . w gl. poczàwszy od wojska i ministerst wa obrony. ze Êwiatowym narkobiznesem.tnych.pca czlonka politb iura (tego w Moskwie.. który wiódl od nielegalnych plantacji konopi poprzez Balkany i Bliski Wschód a na Kub.. nie prz ecenial wlasnych sil. Do wlasnej kieszeni Achundow wkladal tylk o cz. i tak musialby demonstrowaç lojalnoÊç bez zadawania zb. Jednak e skarb pa stwa nie otrzymywal z tych kwot prawie nic. Malwersanci ze szczytów machiny pa stwowej placi li danin. najbardziej skorumpowanym regionem ZSRS. potem okazalo. a drugim Albert Czurkin. Andropow zaczàl przygotowywaç plan dzialania. Mo na bylo podejrzewaç.

specjaln a sieç telefoniczna. podró owali. Có z tego. dzieci. do wladzy. Przywileje te. kluby. indyjskie jedwabie. Specjalne byly te bazy transportowe. w Picundzie. kamiennymi murami. z dnia na dzie . chocia i tam nie moglo byç mowy o powszechnej równoÊci. Domy mieszkalne budowaly specjalne brygady murarzy. jak chocia by Mikojan. Byl to styl ycia zapoczàtkowany przez Lenina. Sprzàtaczka w krainie Nomenklaturii miala wy sze uposa enie ni pul kownik w wojsku. ostro zarysowana hierarchia. byly z daniem aparatczyków Êmiesznie . uczyli i leczyli zawsze z dala od zwyklych ludzi. zlote i srebrne p osà ki oraz kosztowne bibeloty. ton. Poza granicami tej krainy miliony kator ników w lagrach i na zeslaniach u yênialy sobà gleb. robili zakupy. dywany perskie. a urowe altanki. Obowiàzywal wielostopniowy system specjalnego przekazu informacji. sloneczna Nomenklaturia. W zasadzie zbudowano w Nomenklaturii komunizm. szklarnie. starodawna bro . ludzie cz. ró nobarwne witra e w oknach. piwnice z kolekcjami win. i bogacila si. Andropow dlugo nie mógl dociec przyczyn tego zjawiska. aktywnych dz iala .chodzie.dne do dalszych. droga porcelana. korty tenisowe. sanatoria. a nawet specjalne cmentarze. Zacho wana w calej krasie. szpitale i przychodnie zdrowia. Gigantyczny basen plywacki ze szklanym dachem i szklanymi Êcian ami zdumial nawet zachodnioniemieckiego ambasadora. poczekalnie na dworcach i w portach lotniczych. teatry. b awili si.ki temu wlaÊnie mógl powstaç baÊniowy kraj dla uprzywilejowanych. ozdoby z koÊci sloniowej. e po Stalinie odziedziczyl zbyt malo dacz i natychmiast. Wszystko w nim bylo specjalne . Chruszczow uznal. Weter ani nomenklatury. zaakceptowany przez Stalina i popiera ny przez ich nast. istnialy specstolówki. specbufety i specjalne zaklady ftyzjerskie.kraina po tamtej stronie lustra . pilnowane przez uzbrojonà ochron. kwitla. Brak basenu uchodzil za coÊ równie absurdalnego jak brak okien w mieszkaniu . Unika towe gobeliny..ly w zieleni luksusowe palacyki. o których zwykly czlowiek sowiecki nie marzyl nawet w snach.cia pracy personel uslugowy musial podpisaç zobowiàzanie o zachowaniu tajemnicy.ciem nomenklatury.. wytwarzala bodêce niezb. Sowiecka . dzialaly specjalne instytucje dla dzieci.sto nie rozumiejà motywów wlasnego dzialania. Mieszka cy owej krainy przywilejów yli. Wszystkie przywileje nomenklatury uchodzily za jak najbardziej legal ne i nigdy nikt nie próbowal ich podwa aç. wazy z jaspisu. Dzi. Za wysokimi ogrodzeniami. chroniona pr zez kordony czekistów i odgrodzona od zwyklych obywateli elaznà kurtynà tajemnicy pa stwowej. Andropow te byl aparatczykiem. pensjonaty. W dniu podj. odpoczywali. meblowali swe palace za miastem i posiadloÊci poczàwszy od 1919 roku. pomara czarnie. To prawda.pców. rosla w sil. jednej szóstej ziemskiego globu. stac je benzynowe i numery rejestracyjne samochodów. domk i myÊliwskie. jedli. kazal budowaç dla siebie nowà dacz. prywatne sale kinowe. Specjalne byly domy letniskowe. PosiadloÊci i palacyki byly otoczone solidnymi. obok glównych budynków staly domki dla ochron iarzy i slu by. ywnoÊç sprzedawano w specjalny ch sklepach. wille. stajnie z wierzchowcami dla elity. otrzymy wal jednak w zamian za to wysokie pobory i przywileje. baseny plywackie. e ich dobrobyt byl rezultatem obrabowania prost aczków. gdy tylko dorwal si. specjalne szpitale polo nicze.

produkowane przez nià uzbrojenie bylo zazwyczaj mniej skuteczne ni ameryka skie. Ustawiczne podró e na Zachód rozbudzaly coraz wi. tak mocno kontrastujàce z szarzyznà ycia w kraju. A na to brakowalo pieni. intensywne ycie. Ludzie wladzy rwali si. seks-show. a kusilo wszy stko. Bermudy. Wyspy Kanaryjskie. zacz. Po powrocie do kraju ob 75 .powaç wspólczesnymi francuskimi lub fi skimi meblami. ludzie by li zm. w tyle za Amerykà. Niejedno bylo jeszcze dla nich niedost. zlociste slo ce. niemodne.dzà. przedmioty u ytk u domowego. robiono wszystko.kitne niebo.male. opalone dziewcz. superdrogie kasyna i uz drowiska.ksze apetyty. ekskluzywne kluby dla milionerów bajecznie pi. pod okupacjà przeciwnika. wyposa enie i gwaltownie dro aly nowe inwestycje w przemyÊle wydobywczym.dzy. meble.Êcia.. na Z . gdzie oficerowie zdobyli kwalifikacje mechaników obslugi wyposa enia kuchennego. myÊliwcami. Fabryki natomiast zarz ucaly kraj czolgami. Dolar ameryka ski ominàl ubogà Rosj. Znów nale alo zaczynaç od poczàtku: od nowych d insów do nowych systemów wideo. Niepodobna wszystkiego wyliczyç. przyciàgaly jak magn es spojrzenia partyjnych przywódców. Caly rocznik jednej ze szkól KGB wyslano wi. wspaniale restauracje wszystko to bardzo ró nilo si. ju powodzeniem nawet w krajach trzeciego Êwiata..c do fabryk w RFN.to si.tnoÊci przy obsludze. doprowadzajàc nomenklatur. Po miesiàcu wszystko to stawalo si. audio i wideosystemami Sony i Panasonic oraz wieloma innymi. rakietami.t elektroniczny. poslugiwaç obcà walutà. starzalo si. Zarabiaç je bylo te z ka dym dniem coraz trudniej. i wdarl si. zamiast rublami. a poniewa n igdy jej nie starczalo. wydawal si. ka àc im widzieç w dolarach szczyt ludzkiego szcz. by jà zdobyç.pne: Ênie nobiale jachty królów nafty i finansów. 11) DoÊç skomplikowane wyposa enie kuchenne firmy Kupperbuch wymagalo specjalnych umie j. Wcià jednak prowadzono gospodark.. yci e miliarderów budzilo zawiÊç. kuchennymi zestawami najlepszych zachodnich firm 11) . który coraz brutalniej dyktowal swà wol. rabunkowà.czeni n.ta ze studenckich campusów. luks sowe hotele. Wyspy Bahama. do rozpaczy.to zast.kne. atomowymi lodziami podwodnymi. Safari. do Nomenklaturii. Kraina przywilejów niespodz iewanie znalazla si. W takim Êwietle nawet ich Êwiat Êwiat przywilejów. nawet od tego. bl. zachodnie wyposa enie mieszka . niszczàc i marnujàc zasoby naturalne i przyb li ajàc krach pa stwa. czym dysponowala kraina po tamtej stron ie lustra . Zachodni sprz. szary i odra àjàcy. Spadalo tempo produkcji. belgijskimi wannami i barwnymi wloskimi klozet ami. Zagrabione przez dziadów w epoce czerwonego terroru wloskie posàgi i francuskie gobeli ny zacz. zmieniane i udoskonalane niemal co miesiàc. Cicho i niepostrze enie. nie cieszàcymi si. Rosja wlokla si.

Wskutek gwaltownego obni enia Êwiatowych cen nafty i in nych surowców. skorz ystal z okazji. które majà walczyç przeciwko nam. Nomenklatura nie mogla si. Bre niew wyruszyl na Zachód. by zabiegal o kredyty zagraniczne.dzynarodowego napi. Andropow zaczàl dzialaç. dzi. by pro siç o dlugoterminowy kredyt na modernizacj. Wojna. z tajemniczymi. Nale y tylko znisz czyç starà nomenklatur.bszy marazm. zapomniawszy. e Bre niew gl.12) 12) W trakcie jednej z debat w Kongresie USA na temat kolejnych dostaw zbo a dla Z SRS rozgorzala polemika: WlaÊciwie po co to robimy? ZSRS traci wszystkie swe Êrodki na czolgi. da si. Lecz szef KGB widzial wyraênie: jeÊli nie uda si.ki czemu unikala kolejnych kl. e spraw. e pierwszy Azerbejd anu Achundow nie wyplaca Moskwie caloÊci nale nej daniny. wszystko to utwierdzalo Andropowa w zludnym przekonaniu. Nowa skladalaby si. Gejdarem Alijewem. Od wielu lat Rosja sow iecka kupowala zbo e w USA i Kanadzie.dzal na Lazurowym Wybrze u w Nicei (gdy jeszcze dopisywaly mu sily. dolara . Andropow poszedl Êladem Lawrentija Berii. ju bez nich obejÊç. Choç Bre niew wpadal w coraz gl. mu powstrzymaç zachlannoÊci aparatczyków.la si. zachowujàc przy tym oficerskie rangi w s ystemie KGB.dàc wraz z Bre niewem na urlopie w uzdrowisku krymskim. a tak e znacznego wzrostu cen zlota. kryzys nasilal si. Urlop sp. by poinformowaç genseka. lecz nie dopuszczaly myÊli o wlasnej slaboÊci. Do kumenty w tej sprawie. byly do tego stopnia przekonujàce. postanowiono wyslaç go na Zachód. Wprawdzie i przeciwko Alijewowi le ala w jego sejfie sterta kompromitujàcych dokumentów (aby je zdobyç. a my ich za to m amy ywiç? spytal któryÊ z parlamentarzystów. Zarówno pa stwo. Ówczesny sekretarz stanu Henry Kissinger odpowiedzial na to: Lepiej. zacz. pochodzàce z nielegalnego spekulowania ropà naftowà i z lapówek.dzie pewniej.slugiwali mieszkania czlonków nomenklatury. a wtedy zginie równie nomenklatura. jak p anujàcy w nim system obna aly przed calym Êwiatem swà bezradnoÊç. jeszcze uratowaç.boko ura ony tak bezc zelnym zlodziejstwem. zezwolil szefowi tajnej policji przeprowa dziç w Azerbejd anie operacj. urzàdze przemyslu wydobywczego ropy naftowej i na zakup zbo a. wylàcznie z pracowników urz. W tajemnicy przekazuje za granic.. Surowe spojrzenia kagebistów na t ajnych naradach operacyjnych. Strzelanina moglaby pokrzy owaç ofensyw. Socjalistyczne kredowe kolo zamkn. Calà noc rozmawial Andropow przez telefon rzàdowy z szefem KGB Azerbejd anu. Tak b.lo si. eby w tych swoich czol gach siedzieli najedzeni. Tymczasem sytuacja gospodarcza kraju zmusila wladze partyjne do próby rozladowania mi. trójka jego dzieci z godnie ze zwyczajem studiowala za granicà i robila kariery dyplomatyczne. i zastàpiç jà nowà.cia.du bezpiecze stwa. nie czekajàc na konsultacje z czlonkami politbiura. ich gotowoÊç do ryzykownych dziala dla zdobycia najbardziej nawet szokujàcych informacj i. Andropow równie korzystal z nomenklaturowych przywilejów. dlugonogimi blondynkami). jak smutny koniec spotkal tamtego. stracili ycie trzej moskiewscy . B. wymiany partyjnego aktywu gospodarczego .sk glodu. runie wszystko. które Andropow zebral.. du e kwoty.. od dawna zaplanowana przez szefa KGB.

pos. gdy Szewardnadze zezwolil swym ludziom stosowaç wobec aparatczyków wszystkie metody Êledcze. Otó Piro kow spojrzal wówczas ze zdumieniem na swojego szefa i rozeÊmial si. a mo e o kimÊ ze znacznie wy szego szczebla wladzy radl mi moje uczciwie zapracowane pieniàdze.Êci.tne obiektywy kamer filmowych i vid eo dokumentowaly skrytki wypelnione powy ej ludzkiego wzrostu paczkami banknotów. znalazl tylko drobnà cz. Niech mu ona p rzyniesie szcz.Êç caloÊci. Jak to kto? Czy nie my? Mial racj. Ten pies myÊlal. o Alijewie.c bla 76 .cia funkcji pierwszego sekretarza partii Azerbe jd anu. Kolejny cios zadano w Gruzji: zamiast odsuni. chwala Allachowi.pny byl sam Andropow. wielolitrowe sloje pelne diamentów. Niezrozumiale bylo co innego: dlaczego Andropo w tak si. Achundow dostawal tylko jednà trze cià zagrabionego lupu. przeznaczonà na nadzwyczajne.Êç. metalowe beczki zlotych monet i koszto vwoÊci.ku nici tej sprawy w Moskwie. tylko po cz. fala aresztów. Gdy wreszcie zostal pierwszy m sekretarzem partii w republice. na zadane mu pytanie.. Ale. Achundow uÊmiechal si. rugowania ze sta nowisk. jak zresztà ka dy napad rabunkowy. byç mo e. Zasadnicza cz.agenci KGB).ly do Moskwy. kto trzyma w r. umieÊcil na nomenklaturowych stanowiskach okolo dwóch tysi. nie bylo jednak nikogo innego. Bardziej pos. Bito wi. domyÊlal si. ju dawno zostala ulokowana w bankach zachodnich.cy (rok 1983) ludzi z bez pieki. Po wtóre. Ale nie wolno w ten sposób zarabiaç pieni. zachwycony perspektywà obj. e odnaleziono tylko n iewielkà cz. kontroli. Po pierwsze. W zbli eniach mo na bylo wyr aênie dostrzec na banknotach siwe pukle okalajàce surowe oblicze George a Waszyngtona. zdziwil. Beznami.dzy zmalwersowanych w ciàgu wielu minionych lat.cy ludzi siedzialo za drutem ko lczastym reaktywowanego GULAG-u. Lup byl jeszcze wi. Eduard Szewardnadze. Dwie trzecie plyn. polyskujàce zlowieszczo sztabki zlota i platyny. Jego akcja przyniosla bogate lupy. To zrozumiale.tego M awan idzego pierwszym sekretarzem gruzi skiego KC zostal general KGB. bie àce wydatki. Dolary! Za samo ich posiadanie okolo dwustu tysi. na kim mo na by w tej sprawie polegaç. pulkownika Piro kowa. zaczàl dzialaç z bezlitosnà stanowczoÊcià. rewizji.kszy ni w Azerbejd a nie.Êcie.Êç pieni.dzy..pnie. làcznie z pr zemocà fizycznà. Jako wsparcie przydzielono Alijewowi specjalne brygady KGB i prokuratury ZSRS. uslyszawszy odpowiedê swego wspólpracovwika. Alijew. Przez Azerbejd an przetoczyla si.

w Uzbekistanie i sàsiednich republikach. gdy zaproponowan o mu. w republikach azjatyckich nieskuteczna. tam pewna charakterystyczna historia. wydawalo. bierze od skazanych za k a de ulaskawienie lapówki. Anwar R achimow.cy rubli. niczym w opowieÊciach Szeherezady. by zmusiç ich do ujawniania miejsc. w których uk ryli swe skarby. na to. damy.tych z mafià. niekiedy w wysokoÊci stu tysi. mocne plecy w Moskwie. który to potwierdzal. która byla czlonkiem KC KPZS oraz przewodniczyla Radzie Najwy szej Uzbeckiej Republiki Sowiec kiej. Klany te traktowaly zwyklych obywateli jak niewolników. CoÊ podobn ego mo na bylo wczeÊniej oglàdaç tylko w hollywoodzkich filmach o skarbach kapitanów Flinta i Morgana gloÊnych przed wiekami piratów.in. Zresztà ta rodzina zarobila je uczciwie. jak mu si. a trzymetrowe jesiotry plywaly w szmaragdowych wodach bajkowych basenów. jak baj. uprawniona do prawa laski. co dzieje si. gdzie na ogromnych tarasach w iodly rozhowory pawie. Nie opisywal ukrytego za wysokim murem jej palacu. Wykryto sporo przypadków bezpoÊredniego powiàzania z tymi aferami praco wników centralnego aparatu KPZS.. zgodnie z wysuni.Êç materialu dowodowego. opublikowal w prasie centralnej artykuly ostro nie zwracajàce uwag.knym ornamencie byl niesamowity. Zgodnie sàs iadowaly na nich ze sobà ponury profil wodza proletariatu. I przystàpil do walki tym razem na najbardziej obiecujàcym obszarze w Azji Ârodkowej. surowe oblicze Waszyngtona i wyniosle twarze monarchów brytyjskich. tym. I znów wideokamery operacyjne zarejestrowaly stosy paczkowanych banknotów. majàcy. n ie dotarla do Szewardnadzego i Andropowa. Pierwsze kroki zostaly zrobione. Padlo m. podobnie jak na Kaukazie. który wyrósl nagle. Wydarzyla si. protoplastów znanych dynastii miliarderów. Dziennikarz uzbecki. e towarzyszka Nasriddinowa powinna k ierowaç republikà lepiej. Struktury partyjne podzielily si. Blask zlota i brylantów na tle wschodnich dywanów o niezwykle pi. ulotnila si. Lecz dotychczasowa taktyka naj azdu okazala si. palacu. W dwóch republikach zwiàzkowych wladz.dych z przera enia sekretarzy rejkomów. Skutek byl doÊç nieoczekiwany.. e to wlaÊnie ona usankcjonowala wyzysk dz ieci na plantacjach bawelny. Dostosowane do nowych czasów dziedzictwo feudaln o-patriarchalnej obyczajowoÊci uniemo liwilo szybkie znalezienie w tych republikach ludzi podobnych AIjewowi lu b Szewardnadzemu. przejàl KGB. bez Êladu.Êcia odpowiedzial general Nijazow. by zajàl miejsce Raszydowa. te zaÊ byly w istocie grupami o charakterze feudalnym. Nie wspomnial te o tym.du na wykonywanà pr zez nich prac. nowoczesnymi zadaniami . Stwierdzil jedynie.. Od stuleci za nàjbardziej odra ajàce zlamanie zasad uchodzilo w tym regionie interesowanie si. tego artykulu .tymi przez parti. nazwisko Jagdar Nasriddinowej. zbudowan y pospiesznie. Jednak e cz. i to w negatywnym kontekÊcie. rzecz prosta. bez wzgl. Cudze pieniàdze nie przyniosà szcz. e Nasriddinowa. Dziennikarz nie wspomnial.ly si. Po ukazaniu si. Moskiewskie brygady operacyjno-Êledcze zetkn. w Azii Centralnej na klany rodzinne. tam ze zwartym f tontem lokalnych struktur partyjnych i czekistowskich zroÊni. chan czy te emir traktujà niewolników.

w obecnoÊci Êwiadków znaleziono u niego teczk. wypchanà banknotami. rozplywali si. co si. zapytany o niego sz ef KGB w Taszkiencie rozlo yl r. W odró nieniu od wielu innych podobnych wypadków zacz. zawczasu zl o yl pisemne oÊwiadczenie. Poniewa zaginiony dziennikarz urodzil si. Ten.zienia lokalnych wladców sekretarzy lub czlonków KC. gdy go zapytano o dziennikarza.. Byly to prywatne wi.czyi mu lapówk. na rzecz której pracowal.. których tam wyslal. kto rzekomo wr. na których liczyl Andropow. w okr. to niech powie to od razu. Wiele takich wi. e a zadr al z przera enia. zajmujàcego wszystkie stanowisk a w tamtejszym obwodowym komitecie partii. od dawnych chanów. Ârodkowà nie powiódl si. jeszcze innego po pro szonym obiedzie odwieziono do szpitala. Po kilku Êledczych prokuratury do szcz ególnie wa nych polece wszelki Êlad zaginàl. Innego wyslannika KGB oskar ono o prób. w wiosce D arnak. e dziennikarza wtràcono do specjalnego klanowe go wi. Zrozumia l. Czy nie placimy bakczyszu starszemu bratu w Moskwie co do grosza i zawsze w termi nie? Mo e starszy brat sàdzi. Najazd na Azj. Do dziÊ nie wiadomo. Robota rodziny Karimowów. którzy swoimi metodami dzialania nie ró nili si. z nimi stalo.la go poszukiwaç brygada KGB.Rachimow nagle zniknàl.Êcie si. zamiast zawracaç glow. zgwalcenia nieletniej... Lokalne tradycje. wykazujàc kompletne niezrozumienie.. nieustannie go bito. o co mu wlaÊciwie chodzi.gu bucharskim. KagebiÊci. w zadowolonych azjatyckich uÊmiechach. e do tak szeroko zakre 77 . od razu zostali wmanewrowani w skandaliczne afery. Wkrótce szef KGB odczul tak chlodny powiew z Kremla. gdzie z trudem powrócil do zdrowia. O jego tragicznym losie nie bylo nawet wzmianki w wielotomowych aktach slynnej sprawy uzbeckiej . ludzio m godnym najwy szego szacunku i podejrzewaç ich o nieuczciwoÊç. Jednego schwytano w jego wlasnym samo chodzie. Rachimowa zakuto w d yby i w kajdany. Rachimow? A po co macie wiedzieç. nego bucharskiego klanu. Wysocy funkcjonariusze. Andropow zdawal sobie z tego spraw. wcià z niego szydzono. obruszyl. szczerze si. e placimy za malo? JeÊli tak.zie istnialo w republikach Azji Ârodkowej. gdzie on jest? Szarog. w Moskwie! Dopiero po dlu szym czasie okazalo si. To ich czlowiek.ce i powiedzial: To nie nasza sprawa. W rezultacie postradal zmysly i wkrótce po oswobodzeniu zmarl.zienia. Karimow przedstawiciel pot.

e wyprowadzono ich w pole.bialy dobrze znane z sàsiedztwa. general armii Szczolokow. Sprawy w kraju majà si. obrazk i.c akcje. pod tym wzgl. podobnie jak o tym.te na skutek wyroków konfiskaty mienia. a on jest tylko jednym z jej olnierzy. zlota. kierujàc si. ku której posunàl si. Sam byl przecie czlonkiem najwy szych wladz partii. Na twarzach podleglej mu rzeszy kagebistów widnialo rozczarowanie. co nakradl. czuli. Czy Andropow o tym wiedzial? Naturalnie. która zabrania tknàç kogo poczàwszy od wiceministra. Rozgoryczenie pogl. co si. Skubie ludnoÊç kraju. Wszystkie sklepy antykwaryczne staly si. instrukcjà.kszym uzasadnieniem. W odniesieniu do struktur partyjnych nikogo z pracowników MSW.. co odzyskano.Êç oddaje si.Êlonej operacji ma jeszcze zbyt malo sil. Komunistyczna Partia Zwiàzku Sowieckiego bowiem ju dawno zaanektowala dla siebie slynne slowa Lud wika XIV Pa stwo to ja! . pr owadziç gry tak wielkiej. a cz. w których za bezcen zwykli pracownicy (wszelkiej maÊci pulkownicy i podpulkownicy) mogli si. MSW zresztà wcale si. Potem cz. lecz ze znacznie wi. zaj. szef KGB. nie wie dokladnie. pot. z MSW. co skonfiskowane. Wie o tym nawet ucze pierwszej klasy. ny rywal Andropowa. i wydusiç z niego to. równie co innego: nie ma se nsu robiç porzàdków w republikach. Lecz co to wlaÊciwie znaczy dochód pa stwa ? Oznacza to samo.cy! Kierownictwo resortu mialo si. zaopatrywaç we wspaniale towa ry: d insy. owocowaly ponownym podzialem tego. nigdy nie wpuszczono na próg nawet zwyklego rejkomu KPZS. Minister spraw wewn. choçby nie wiadomo jakie wiodly tam tropy. Zachód nigdy nie tracil zainteresowania antykami z czasów przedrewolucyjnych.dem o niebo lepiej! Andropow dobrze wiedzial o tym wszystkim. utworzyl w swym resorcie sieç sklepów specjalnych. co dochód partii. Powtarzala je równie stanowczo. to tylko to. A tych co roku bylo setki tysi. filiami ogniw MS . e MSW nie wa y si. Teraz zainteresowanie to wzroslo. Przekaz ywane sà pa stwu jako jego dochód. przekazywaç pa stwu . ka dego w gruncie rzeczy hand lowca lub zaopatrzeniowca.Êç wklada do wlasnej kieszeni . ko uchy. najwy szà. którà prowadzi on. JeÊli te cokolwiek wskutek prowadzonych akacji osiàgnàl. prowadzone z takim entuzjazmem przez Andropowa i jego kagebistów w celu odzyskania dla skarbu pa stwa o gromnych Êrodków skradzionych przez ludzi partii. Jasne stalo si. nawet podejrzeni e o zabójstwo. jak ta. frapujàce wyobraêni. mi. Ju dawno znalazlo wlasnà yl.dzy orga ny centralne tej e KPZS. Tam nikomu do glowy nie przyjdzie. Wszys tkie wi. e kluczowe miejsca w dwóch republikach obsadzil swymi ludêm ipotencjalnymi sojusznikami w przyszlej walce o wladz.d zy i kosztownoÊci calymi tonami.trz nych. To zloto nale y jak cale pa stwo do partii. z nimi potem dzieje. Bezsensowne jest równie wywo enie z republik pieni. o jeden zaledwie krok.ly w przepastnym skarbcu Banku Pa stwowego i nawet on u tracil nad nimi kontrol. niezale nie od rangi. urzàdzenia elektroniczne i przedmioty antykwaryczne. pa stwu. by wszystko. skoro nawet on. tam nie pcha. tak.tymi oczyma mo na wsadziç do aresztu pierwszego lepszego dzialacza gospodarczego. Tymcz asem skonfiskowane przez jego ludzi ogromnej wartoÊci dobra uton. równoczeÊnie stworzyl o wlasne kanaly pozyskiwania przedmiotów zabytkowych. skoro wszystkie nici prowadzà do Moskwy. MSW szybko ujawnilo nielegalne kanaly wywozu przedmiotów antykwarycznych za granic. wzrosly za tem i ceny. e z zamk ni..

przeznaczonym dla cudzoziemców. i w tym wypadku równie odzyskaç cokolwiek z tego. bursztyno wej figurki nie odnaleziono. Szczolokowa oraz Czurbanowa.zienia. zasypujàc gradem pyta ekspedientki i innych pracowników sklepu jubilerskiego. zwi. wydajàc na rabunek bezcenne. naturalnie za t wardà walut. Lecz pe wnego pi. Zalo ono kartotek. natyclmliast ameryka scy korespondenci. Zbiegli si.. Powiodlo si. bylo niezmiernie trudno. Gdy zaÊ do tego nie dochodzilo (w bardzo rzadkich przypadkach). skoro ponad siedemdziesi. malpki wyrzeêbionà z ogromnego kawalka burszty nu.W. p oniewa podsàdny dowiódl krysztalowej uczciwoÊci.lo. systematyczn ie. Nikt nawet o tym nie pisnàl. akredytowa ni w Moskwie. Czurbanow. e na rozkaz generalów MS W. Skonfiskowane przedmioty antykwaryczne wys tawiano w specjalnej (zamkni. stawiano ich przed sàde m i ferowano wyroki z nieodlàcznà konfiskatà mienia. Bez poÊpiechu. a reszt.cioletnia grabie b olszewicka nie spustoszyla kraju do reszty!) Podobne historie malo kogo dziwily. Jednak choç Czur banow równie trafil do wi. co zostalo zaj.czne r.. zlecano kradzie e nawet w muzeach. Odpowiedzi byly stereo typowe: Sprzedano t.la z wystawy. Galina). Wystawiono jà w moskiewskim sklepie Opal . a w dodatku mial poparcie wplywowych osób (na szczeblu nie ni szym ni córka Bre niewa. po prostu zaspokajal kaprys swojej ony. zabytkowe eksponaty..ce odlàczaly sygnalizacj. i usypialy (lub nawet zabijaly) ochron. Pracownicy sklepu nie mogli przecie ujawniç. I nic mu si. Romanow. e przedmiot ów jest mieniem narodowym i nie mo e byç sprzedany.cia Bre niewa wywleczono w nocy z ló ka dyrektora sklepu i bursztynowe cudo znikn.knego dnia figurka znikn. bàdê tajemniczo rozkladano r. (Jak e wiele wspanialych dziel sztuki zdolali stworzyç Rosjanie. Sam pierwszy sekretarz leningrad zkiego obkomu partii.tej dla publicznoÊci) sali wystawowej MSW w Moskwie na ul. W stosownym momenci e czyjeÊ zr.kszalo zasoby zlota dla partii. korzystajàc ze swoich wlasnych kanalów i z kanalów Êwiata przest. zi.pczego. kazal przywieêç z Emirta u do wlasnego domu serwis Katarzyny II i tlukl drogocenne talerze na wese lu córki. Prominenci z aparat u partyjnego to i owo wybierali dla siebie. nie stalo.te pododczas rewizji .. Tym sposobem MSW. figurk. systematycznie. to co najwy ej kilkunastu osobom. Gdy uznano to za konieczne. choç wielokrotnie przeszukiwano mieszkanie i dom letniskowy córki Bre niewa. jeÊli wierzyç jego slowom. Galiny. bez przeszkód. laskawie pozwalali sprzedawaç na rynku zachodnim.ce. Âwiatek kolekcjonerów dobrze znal figurk. Ogariewa 6. lecz zawsze odpowiadano im. kolekcjonerów. Bogaci turyÊci niejednokrotnie chcieli n abyç to cudo. Zamie 78 .

Zoi Fiodorowej. by polàczyç si. Dla pewnoÊci pod ano ich imiona i nazwiska. zastrzelil. i za àdaly od Fiodorowej specjalnego zezwolenia. Andropow. wÊród rzeczy generala Szczolokowa. ulokowaç grup. b y dokument ten uzyskaç. grupa ta jest dobrze znana. Stosowano wi. drobnymi i Êrednimi handlar i waluty. MiloÊci. podlàczenia KGB do spraw znajdujàcy ch si. rabusie zacz. dziÊ mówi. poni . W godzin.. Fiodorowà wyslano do lagru. Zoja Fiodorowa usilowala wyjechaç d o Stanów Zjednoczonych. która nie raz dokonywala tego rodz aju przest. w pogoni za twardà walutà Bre niew oglosil polityk. na pozostanie w Moskwie. Gdy w obawie pr zed katastrofà ekonomicznà kraju. Poszkodowany opisal sprawców szczególowo. Sprawà tà zajàl si. KGB. na przechowanie przyjaciolom i w ten sposób jà ocalila. profesora Czudnowskiego w bialy dzie wlamala si. Okazalo si. e sprawy antykwaryczne wcale nie sà takie proste i latwe. W kilka dni póêniej znaleziono Fiodorowà martwà w jej mieszkaniu. Kolia byla dla niej szczególnà pamiàtkà jedynej. Postanowil zwlaszcza zajàç si. tote doÊwiadczeni ofice ie prowadzàcy Êledztwo szybko zorientowali si. Zwiàzawszy uczonego. gdy i on sam si. banda rabusiów. jak to formulowano. Po wojnie. zn acznie póêniej. e zdobyli swe zbiory za pieniàd ze pochodzàce ze êródel nielegalnych. z poczàt ku wydawalo. Kolia odnalazla si. Równie barwne losy miala zabytkowa kolia brylantowa wlasnoÊç znanej sowieckiej gwiazdy filmowej. A ktorka widocznie spodziewala si.: Owszem. w gestii MSW. nad tzw. który podczas wo jny wraz z misjà ameryka skà znalazl si. Zdecydowala si. a. podjàl prób. któ chcialby wpuszczaç konkurentów do zasobnego skarbca! W ko cu jednak mus alo si. o du ej wartoÊci historycznej i artystycznej. Aktorka otrzymalajà w prezencie od swego m. z m. admirala ameryka skiego.k.bniona w MSW slu ba do walki ze sprzeniewierzeniami wlasn oÊci socjalistycznej oraz ze spekulacjà) i uzyskaç cz. e byla to grupa z Baku. ale to chyba pomylka.Êciowà kontrol. tego. zgodziç na prowadzenie w wyjàtkowych sytuacjach wspólnych operacji. wspanialej miloÊci. jednak.. em. jak zwyklym kolekcjonerom. Znaleziono tam nie tylko ten naszyjnik . mocno zranil sobie r. k tórych przestrzegania domagal si. kaukaskiej narodowoÊci . Czlonkom Akad emii Nauk nie mo na bylo.c w takich wypadkach inne metody. oddala koli. zgodnie z zasadami socjalistycznej moralnoÊci. enia. Napastnicy zrobili swoje i uciekli. jak to si. Jeden z nich wydobywa jàc w poÊpiechu no em gwoêdzie z ramy. by odebraç wlaÊcicielom upragnione dz iela sztuki. losem przedmiotów. MSW stawialo zaciekly opór..pstw. Uprzednio Andropowowi udalo si. za którà tak drogo musiala z iç. Do mieszkania czlonka Akademii Nauk. w Moskwie. Celem ich byly obrazy z kolekcji uczonego. Stalin. póêniej KGB Azerbejd anu otrzymal z Moskwy rozkaz zatrzymania czlonków grupy. specmilicjà zajmujàcà si. który wiedzial o tym wszystkim. oficerów w systemie OBCHSS (wyodr. zabità strzalem w tyl glowy.li wyciàgaç z ram kilka bezcennych plócien Matisse a. na wywóz kolii za granic. admirala uznano w Rosji za persona non grata. i otrzymala na to zgod. po prostu przedstawiç zarzutu. jak to si. a Zoj.niona na dolary trafila pewno do jakiejÊ prywatnej kolekcji na Zachodzie. Odpowiedê zaskoczyla Moskw. Jednak e wladze celne nie zgodzily si. odpr.

którego przeznaczono tak malo czasu. e byloby bezsensowne dlugotrwale uzgadnianie s prawy z republikà. jeÊli wniesiecie skarg.ewa wymienieni obywatele niemal przed rokiem. dni póêniej znów wezwal do siebie Czudnowskiego. wepchni. gdy zebrano zbyt malo dowodów win y.ta. gdyby dowiedzieli si. Suslow zapytal zimno. Istnieje na ten t mat wiele dokumentów partyjnych i postanowie zjazdów. Lecz KGB nie dal za wygranà. e Êledztwo potrwa jeszcze najwy ej kilka tygodni. Unikajàc wzroku uczonego dobieral z wys ilkiem slowa. d laczego ludzie Andropowa pozwalajà sobie na bandyckie akcje w stolicach republik zwiàzkowych. czlonek politbiura i glówny ideolog partyjny. zapewnial te . Charakterystyczne twarze.canej in 79 .k. Rabusiów rozpoznano natychmiast. uczonemu gratulowal sobie i jemu. e to sàd okreÊla. spytal tylko. gdy generalissimus przypomnial sobie o jego kontaktach z aliantami podczas wojny i omal nie kazal go zlikwidowaç. o ba ndycki gang. Po chwili milczeni a pulkownik odpowiedzial: No có .. mo e daloby si. W par.ci. zaskar yç. Pulkownik KGB Êciskajàc r. a przest. a nie organy bezpiecze stwa. a nawet. rzec mo na. czy ktoÊ jest przest. Jeszcze nie calkiem pojmujàc sedno rozkr.. do samego towarzysza Bre niewa ..dzynarodowego KC KPZS. wszystko. e cala banda spokojnie siedzi w Baku. Stalin byl bowiem szcze rze przekonany. bez powiadamiania o tym lokalnych wladz partyjnych. po uzyskaniu wizy izraelskiej. wr. z nimi zapoznaç. Bandytów szybko i bez halasu zlapano. straszliwie upokorzony. wyjechali za granic. równie Borys Ponomariew.. Nawiàzano kontakt z wlasnà agenturà i okazalo si. Nie wytrzymal tempa i gwaltownych zmian biegu wydarze . trafil do szpitala.. kierownik oddzialu mi. Andropow próbowal wytlumaczyç. e wszelki kontakt z cudzoziemcem zawsze ko czy si.cz przeciwnie: niedawno wrócila z Wloch przywo àc mnóstwo zagranicznego szmalu. decyzj. e sprawa zostala zamkni. CoÊ podobnego ju raz prze yl w czasach stalinowskich.pców. Specjalna grupa operacyjna w naj ÊciÊlejszej konspiracji przybyla do Baku.. zwerbowaniem obywatela sowieckiego przez wywiad i mperialistyczny.pcà.pców zwolniono.. e chodzilo o niebezpiecznych przest. W jednej z baz wojskowych w pobli u miasta czekal samolot gotowy do lotu. Andropow wpadl we wÊciekloÊç. gdzie mo na zaskar yç t. Andropow powinien byl si. Obaj wszak e byliby jeszcze bardziej wstrzàÊni. Pulkownik w ykonywal tylko rozkaz. Na to Suslow zauwa yl. Poinformowal go. blizna na dloni zgadzal o si. nigdzie nie za mierza wyje d aç. Uczony rozchorowal si..to do samochodów i nie powiedziawszy nawet czeÊç! lokalnemu KGB dostarczono do Moskwy. Andropowa wezwal Suslow. W jego gabi necie znajdowal si. e wskutek tej sprawy Andropow czul si. na likwidacj. Uczony nie tracil czasu na skargi i zdumienie.

ile mu pozwolono wiedzieç. potrafil poslugiwaç si. Zdumiony Andropow sluchal tego uwa nie. Malutki.dzynarodowego nawet Andropow wiedzial tylko tyle. w sferze budowy komunizmu. Wszystkie próby dowiedzenia si.stowal go referatem o bie àcych k lopotach i zamierzeniach budownictwa socjalistycznego. ile sil i Êrodków traci CIA na te cele. drobnomieszcza skà. Co tu ukrywaç. zarówno z powodów ideologic znych. pa rtyjnà nowomowà. w takiej sytuacji nerwowoÊç. co wspólnego z tymi bezspornym i prawdami ma rabunek z bronià w r. niezbyt rozumial jej niuanse. làcznie z Bre niewem. Tworzenie spolecze stwa komunistycznego. Funkcjonowal stary schemat konspiracyjny. wyjaÊnil Ponomariew. napotyka dziÊ istotne przeszkody w postaci negowania pa stwowoÊci socjalistycznej ze strony poszczególnych o sób. ciàgoty do ycia w luksusie i konsumpcyjny stosunek do ycia. Byla to najbardziej wplywowa figura w aparacie KC KPZS. ugrupowaniom lewackim i organizacjom terrorystycznym. pozostawiaç w prywatnych kolekcjach. mówiàcy nudnym i skrzypiàcym glosem. Kto jak kto. na gluchy mur utajnienia lub rozpraszal y si. Pewnych rzeczy w ogóle nie powinno si. e obrazy Matisse a wartoÊci kilku milionów dolarów nie wiszà w m mieszkaniu. wynikajàca z nierównoÊci klasowej w bezklasowym spoleczel lstwie. Tylko takie reprezentacje zdegenerowanego komuni stycznego ruchu robotniczego ostaly si.dzynarodowy KC rozje d ajàc po Êwiecie z walizka mi pelnymi obcej waluty. chudy i ruchliwy Ponomariew byl jak na dzialacza partyjnego niebywale p racowity. co prawda.tnie rozsiewanych plotek i legend. jak i ze wzgl. orientuje. lecz jak wszyscy. rozwodzil si. Spytal z zainteresowaniem. które ulegly deprawacji pod wplywem propagandy kapitalistycznej. Ponomarie w. ale Andropow z pewnoÊcià si. e o sprawach kierowanego przez tego czlowieka wydzialu mi. o ka dej porze dnia i nocy. umiej. Andropowowi puÊcily nerwy. chodzi o cale grupy ludnoÊci.ku. w przestrze kiwal glowà z aprobatà. przekazujàc je w ustronnych miejscach z ràk do ràk przedstawicielom bratnich partii ko munistycznych. mial dost. w trakcie którego skradziono plótna Matisse a wartoÊci kilku milionów dolarów. czegoÊ wi. OsobiÊcie jeêdzil do wszystkich krajów Êwiata. Przyglàdajàc si.c gdzie sà te obrazy? wyce .du na zabezpieczenie. nieoczekiwanie pocz. Wi. A to.p do ka dego z partyjnych sekretarzy generalnych na kuli ziem skiej. Andropowowi poprzez grube szkla zachodnio niemieckich okularów Ponomariew. Dlatego polityka naszej partii ciàgnàl dalej Ponomariew oparta jest. Na podstawie raportów tych kurierów trudno bylo sobie wyobraziç c aloksztalt wydarze . Sam te .cej natykaly si. tak jak dawniej na nieÊmiertelnych ideach Marksa i Lenina o powszeclmej równoÊci w ramach wspólnej socjalis tycznej ojczyzny.trygi szef KGB ze zdumieniem spojrzal na glównego ideologa partyjnego. w labiryntach przeciwstawnych wersji. Wspomniany przypadek wyraênie o tym Êwiadczy. wytwarza si. do rozmowy Borys Ponomariew. a tak wplywow a. Ludzie Andropowa obslugiwali wydzial mi. Suslow wpatrujàc si. bowiem na Êwiecie. kultywujàc wÊród ludzi sowieckich ideol ogi. zrodzony w mózgach Parvusa i Lenina najbardziej utale ntowanych zbrodniarzy XX wieku. lecz w tym momencie wtràcil si.

pasjonowal si. a nawet pisal wiersze jak Mao Dze Dong..tnastowieczne rzeêb y z bronzu.dzynarodowego KC. drwiàco Kurbanow. Tote byl podwójn ie ura ony.kni . te obrazy w czyjejÊ domowej olekcji. powiedzieç. wyraênie Êwiadczylo o tym. kazano im uczestniczyç w dyskusjach.to. Jednak wyplacenie niektórym pododdzialom poborów w twardej walucie natychmiast stalo si. Trzeba bylo natycluniast zalo yç sieç specjalnych sklepów. e sà w to zamieszani równie przelo eni straco h. be lgijskie garnitury. Towar zysz Alijew (Andropow westchnàl i zamknàl oczy) z oburzeniem dzwonil do Leonida Bicza.. zbieral francuskie dziewi.Êç jego ludzi zacz. ju do nikogo chodziç w goÊci. Cz. ju z niejednej pozycji. Niektórych zwolniono. Boj. nie bylo nic szczególnego: tanie d insy.l Andropow przez z. W dodatku tempo. Niektórych pracowników KGB trzeba bylo rozstrzelaç za lapownictwo. który ma zamiar zapoznaç z tà spr awà politbiuro.dzie walczyç z bezprawiem i samowolà! Ponomariew poza wszystkim byl równi e czlonkiem Akademii Nauk. Zezwolil nie tylko na to. wi. których schwytaliÊcie w Baku lamiàc socjalistyczne normy prawne. w których towary sprzedawano za ruble. idiotycznych pod wzgl. Ludzie siedz ieli znudzeni. Andropow sam te kolekcjonowal obrazy. koszule sa 80 . Ale mog. niektórzy drzemali. innych ukarano dyscyplinarnie. si. generalowi-lejtnanowi Kurbanowowi rozkaz zwolnienia wlamywaczy z Baku. Na razie nie trzeba powstrzymai go Andropow -powiecie. w czyjej uÊmiechnàl si.d.c dyskutowaç z nim bylo trudno.cia i tak ju niezbyt zwartych szeregów spadkobierców elaznego Feliksa. kiedy was zapytam.py. przeznaczonych dla oficerów mlodszego i Êredniego szczebla. Pod wplywem ukladów nie do przeskoczenia wycofal si. które pomini. która czyni zatrwa ajàce post.. W tych sklepach... Organizow ano dla kagebistów wyklady. Gdy wydawal naczelnikowi zarzàdu Êledczego KGB. Zabiegal w tajnych rap ortach do KC o stworzenie oslon dla KGB przed korupcjà.tniej erotycznej treÊci. Przecie nie chodzi tu o obrazy! wrzasnàl. Andropow zauwa yl z wymuszonym uÊmiechem: Nie b. w jakim ferowano te wyroki i je wykonywano.by i spojrzal spode lba na kierownika dzialu mi.dem treÊci i formy. e zobacz. Chodzi o ludzi.la otrzymywaç wynagrodzenie w dolarach i bonach walutowych. Ponomariew omal nie podskoczyl. Jej jaskrawych przypadków bylo j u tyle. nie tylko po cichu utys kiwaly. najch. Partia zawsze walczyla i b. e napawaly wielkim niepokojem. muzykà. Pododdzialy. przyczynà p. lecz jawnie demonstrowaly swe niezadowolenie.

przed utratà legalnego dochodu za p dzialy mieszka na ulgowych warunkach. warunków mieszkaniowych. jakimi dysponowala. ywnoÊç. arem poda z proÊbà o mieszkanie lub o popraw. gdy do wielotomowych wylicze komputerowych Amerykanie specjalnie wprowadzali bl. Obkomy i gorkomy partii wyraênie nie rozumialy. Moskwa doÊç szybko si. a zw laszcza przygotowania fachowego. Bylo to niezmiernie trudne. na Zachodzie i w ZSRS. Kadry byly tam wprost nie do opisania zaÊmiecone . Ów heroiczny niegdyÊ zawód stal si. ryzykujàc co najwy ej odeslaniem do kraju. Rozmaite maminsynki i eli tarne dziatki koniecznie chcialy byç agentami wywiadu. Do Moskwy plyn . Rezydentowi wywiadu sowieckiego w USA za du e pieniàdze Amery kanie dostarczyli szkice hydrolokatora wedlug wzorca z 1942 roku. yli niemal zawsze w luksusie. nie uprawiali w gruncie rzeczy adnej dzialalnoÊci wywiadowczej.dzajàc wi.pnych powszechnie zachodnich czasopism i wysylali je do Moskwy jako pozyskane operacyjnie tajne informacje. Tysiàce kaset z podsluchiwanymi rozmowami od kancelarii ministerialnych w Waszyngt onie do kuchni we wspólnych mieszkaniach we wlasnym kraju. To. Lecz byl y te bardziej skomplikowane przypadki. e praca ta jest bezsensowna i prowadzi donikàd. spra wozda . chaos informacyjny.kszy dystans mi. Zaczynano to rozumieç dopiero wówczas.fari. zalegaly nie opracowane.czne zespoly pracowników na ukowych trudzily si. kolejny samolot. od agencji prasowej APN i Aeroflotu do Goskoncertu. agenci wywiadu o trzymywali wynagrodzenie i Êrodki na dzialania operacyjne w dolarach.kszoÊç ycia na Zachodzie pod przykryciem paszportów dyplomatycz nych i pod dachem rozmaitych instytucji. papierosy z importu. przewerbowywaç zachodnim kontrwywiadom. calkowicie bezpieczny. czasem tlumaczyli artykuly z dost . który zajmowal si. eksp lodowala kolejna rakieta lub rozlatywal si. Miliony informacji.dnikom.ly takie strumienie informacji i dezinformacji. zwalczal wÊciekly opór urz. równie we znaki coraz wi. zorientowala.dzy poziomem wyksztalcenia. W dodatku z latwoÊcià dawali si. Sp. Wytwarzal si. w tajnych raportach dla Androp owa kierownik biura kadr KGB general Czebrikow. Wielotysi.dy. na kawalki supernowoczesny pulpit sterowniczy. Ludzie nabrali otuchy. . Uzyskane jakoby ÊciÊle tajne ameryka skie projekty i wyliczenia techniczne przekazywano sowieckim instytutom naukowym do dalszego opracowania. bylo nie sposób. Wszyscy pracownicy resortu strasznie zazdroÊcili Pierwszemu Glównemu Wydzialowi. by w ko cu dojÊç do wniosku. docieraly do archiwów nie przeczytane. gdy rozbijal si. lecz jak dawniej pozostawal presti owy i dochodowy. Dawal si. Andropow osobiÊcie zabiegal uwladz regionalnych i miejskich o skracanie oczekiwani a na mieszkanie dla swych podwla-dnych. W sekretariacie Andropowa pólki uginaly si. Wszystk ie te starania niewiele pomagaly. nad nimi cale lata. e ak jest. czasem nie dostrzegajàc swej podwójnej roli. pod ci. o co mu chodzi. e opracowaç je za pomocà prymitywnych Êrodków. którzy bronili si. wywiadem zagranicznym. nale alo jeszcze udowodniç urz. e jà oszukano.dników. na co wielokrotnie zwracal uwag.

jakby na drwin. e zaplacono jeszcze nmiej agenci wywiadu te musieli coÊ zaoszcz. jak e wszyscy byli wówczas podnieceni! Na ka dej kartce widnialy piecz.. wyprodukowaç nie zdolal. byli zaskoczeni jej elektronicz nym wyposa eniem. Amerykanie nie lubili nigdy rzeczy skomplikowanych. Ach. donosili agenci wywiadu.dziç na czarnà godzin. dzi. urzeczywistnili to marzenie. Owszem. wzniesione niegdyÊ p rzez wi.). Gdy sowieccy specjaliÊci obejrzeli maszyn. Udalo si. by robiç proste rzeczy . Lecz podstawà tego schematu byly uklady... Potem okazalo si. Tak bylo istotnie. Specjalnego znaczenia .êniów i olnierzy z batalionów budowlanych (slynnych strojbatów).cie Top secret i po rosyjsku ÂciÊle tajne. Phantom . sprzedali wywiadowi sowieckiemu wagon szk iców i wszystkie plany technologiczne produkcji lodzi podwodnych. uzbrojonych w rakiety typu Georges Washington . wydlu yly si.kszych wysilków. Nale aloby w tym celu przebudowaç fabryki. którà zapoczàtkowaly slowa Stalina o cybernetyce jako obcej marksiz mowi ydowskiej pseudonauce . Tymczasem Amerykanie. o czym. którzy kupili i przywlekli ten st os makulatury do Moskwy. Wr. mimo najwi. ziemia-powietrze Skywinder te bez szczególnego wysi kupiono na Zachodzie za pól ceny (potem okazalo si.. Gdy sowieccy specjaliÊci. fioletowe piecz.Nie to jednak bylo najgorsze. Lecz ani jednego zespolu w jego systemie elektronicznego wykrywania. Dwie inne rakiety uzyskano w ogóle za darmo od partyzantów wietnamskich.czyl im gwiazdy bohaterów Zwiàzku Sowieckiego. zakupiç na Zachodzie bez szczególnego klopotu i za jednà czwartà ceny (trzy mi liony dolarów) ameryka ski samolot Phantom .k szej odlegloÊci. e ktoÊ jest niewy starczajàco màdry. Straszna byla beznadziejnoÊç sytuacji. okazala si.ki wyposa eniu elektronicznemu mógl wykryç i zlikwidowaç sowieckie samoloty wczeÊniej i ze znacznie wi. jeÊli dacie rad.. Zastarzala choroba. schemat b yl prosty jak drut. których Zwiàzek Sow iecki. którzy od dawna marzyli o ob ejrzeniu systemu naprowadzania tej rakiety. Sam Bre niew przyjàl dwóch chlopców z wywiadu zagranicznego. nawet t ego nie podejrzewajàc.. i cieszcie si. chlopa ki. którego parametry areodynamiczne i manewrowe byly zbli one do sowieckich maszyn podo bnej klasy. którzy je wyk radli spod skrzydel samolotów ameryka skich gdzieÊ w Wietnamie Poludniowym. im miny. zbudujcie coÊ takiego. chroniczna i nieuleczalna.cie z dwoma zerami i inne równie egzotyczne znaki. Bardzo skutecznà ameryka skà rakiet. przeciwdzialania i ra enia prz emysl sowiecki nie mógl nawet skopiowaç. Wystarczy 81 . wymyÊlili nawet przyslowie. Có . e wszystko to bylo funta klaków nie warte.

moralnie ju dojrzalà do tego. niezbyt martwila elit. w czyim imieniu to proponujecie? W imieniu moskiewskiego komitetu partii ytucji. to w najmniejszym stopniu ani na karie rze Andropowa. Zabawy te kosztowaly mnóstwo pieni.cià. by Jegoryczewa usunàç i osadziç na jego fotelu kogoÊ od Andropowa laÊnie walka ze Êwiatowym syjonizmem sprawila. po prostu nie chcieli wracaç. Bre niew. Po wtóre. okazala si.gach stoczniowych dano jej przezwisko Iwan Waszyngton .dny wobec globalnego frontu tajnej wojny. zach. przeciwko sobie. ze zdumienia.cie grozilo wówczas wojnà.dzie krótki. ani szefa wywiadu zagranicznego. Jedynie nadzieja. Jegoryczew chlapnàl koniaczku wi. przyzwyczajeni do ycia na Zacho dzie. na t en temat z KGB. z kr.grzech w 1956 roku. Przyczyna tkwila najprawdopodobniej w tym. Gdy natomiast braklo takiej perspektywy. którzy stanowili glówny trzon pracowników wywiadu zagraniczne go. Tonàl po uszy w korupcji i marzyl o tym . mimo pora k i w Azji Ârodkowej. wracali do domu z niech. ukrywali si. Brwi Bre niewa. Podpity Jegoryczew zaproponowal wyslaç na Synaj desant sowiecki ej piechoty morskiej i uderzyç na Tel Awiw. uchodzil za drugorz. przeciwnika. Stalo si. mimo calej jego romantycznoÊci. na której byl obecny Bre niew. to tradycjà. e Jegoryczewowi powin. nie przynoszàc adnych pozytywnych skutków lub w prost przeciwnie. W kr.ty ze stanowi ska. albo przechodzili na stro n.wspomnieç.. na kolejny krok ofensywy. podobnie. która zaton.dzy. Dà àc wytrwale do ratowania kraju i partii. KtóregoÊ dnia. noga i zostal zdj. kierowany przez czlonka politbiura KC Wiktora Griszyna. a minister obrony zblad l dostrzegl w tym dziarskim apelu intryg. Andropow zdecydowal si. uniosly si. generala Wladimira Kriuczkowa. Mo e si. Na Bl iskim Wschodzie kolejne napi. Z tà myÊlà regularnie sluchal wieÊci o knowaniach syjonizmu i stale konsultowal si. by wdrapaç si. gdy to uslyszal. Trudno wymieniç kraj. to wydaç dziwne. by iÊç za ich przykladem.cony sukcesami na Kaukazie.gów nomenklatury. Bo czy pomógl w czymkolwiek krajowi na przyklad fakt. rzàdzàcà. o terminie napaÊci na ZSRS 22 czerwca 1941 roku? Fatalne bylo równie to. e wywiad zdobyl wczeÊniej informacj. front ta wojny na Zachodzie. e jedynà rakietowà lodzià podwodnà. e okres pobytu w ojczyênie b. na scen. Towarzyszu Jegoryczew zainteresowal si. Jako cel uderzenia wybral moskiewski ko mitet miejski partii. pozwalala im pokonaç te opo ry.cej ni zazwyczaj.la si. e ucieczka na Zachód mlodych ludzi wywodzàcych si. lecz nie odbilo si. który ze swej strony obmyÊlal sposób. szkodzàc. szalejàcej wewnàtrz kraju. którego Andropow ciàgnàl za sobà ku szczytom wladzy od cz asu stlumienia powstania na W. wielkiej polityki. lódê z tej wlaÊ . w którym w czasach Andropowa i póêniej nie dzialoby si. Jego poprzednikiem byl niejaki Jegoryczew. e agenci wywiadu sowieckiego. podczas narady politbiura. odpowiedzial pierwszy sekretarz tej inst .la.

lecz byly to dzialania skute czne. Gdy wezwany Andropow zjawil si.dy. blisko powiàzanych z Galinà Bre niewà. losu nosil to sa mo nazwisko. nerala Griszyna. Przypominal wr. Galuszko wyszedl na wolnoÊç. Zapadla ucià liwa cisza. Lubianki. czyç twierdz. Bylaby to wa do natarcia na Kreml. Obecni byli na tym spotka82 . e omawiacie takie problemy podczas obrad gorkomu? ze zlowieszczà nutkà w g losie spytal sekretarz generalny. po czym pobiegl na skarg. policji.li popelniaç bl.pnie uwi. yny uruchomila córka sekretarza generalnego. jakie spr. wplywowej grupy aferzystów. Czlonek egzekutywy moskiewskiego gorkomu i pierwszy sekretarz partii w dzielnicy Kujbyszewskiej niejaki Galuszko wziàl póltora miliona rubli (cz. e tak naprawd. Galuszk.dzàc dalszych wydatków dotarli do elitarnej. podczas gdy moskiewski komitet partii podatków nie placil. Andropow byl jeszcze zbyt slaby. yla si. aresztowano. Andropow wcià si. e gangsterzy placili podatki i obawiali si. a tak e póltora miliona rubli. Sz efowie komitetu stawali si.cz syndykat gangsterski z poczàtku lat dwudziestych gdzieÊ w Chicago.To znaczy. na bacznoÊç i salutowala na sam widok choçby drobnych urz. Z zezna Galuszki wynikalo. usekretarza generalnego. co pierwszy sekretarz gorkomu partii). moskiewskiego komitetu miejskiego i obróciç go w fili. a milicja pr. lecz mieszka nie przydzielil. w gniazdo korupcji. Moskiewski komitet partii przeobrazil si. Klie nci wpadli we wÊciekloÊç i nie szcz.dników tej wszechpot.Êciowo w kamieniach szlachetnych) lapówki za obietnic. rozkradania skarbu pa stwa i wielu innych afer. Griszyn a daczach i w spec-szpitalach. Andropow osobiÊcie przesluchiwal wystraszonego sekretarza r ejkomu.ziono. Tymczasem moskiewski gorkom partii uderzyl na alarm. ten patrzyl na niego z wyrzutem. Pieniàdze zainkasowal. Oskar ono go Pragnàl jednym ciosem znisz doskonala pozycja wyjÊcio ukryl swych ludzi n a przed sàdem postawiono ge o nadu ycie stanowiska slu bowego. Ró nica polegal a tylko na tym. Nazajutrz jego spraw. byl on chlopcem na posylki u ludzi z gorkomu. jak to wszystko wykorzystaç. do Bre niewa. przejàl KGB. general Griszyn jak na ironi. coraz bardziej bezczelni i wkrótce zacz. a nast. a wkrótce potem pierwszym sekretarzem partii w Moskwie zostal Wiktor Griszyn czlowiek Suslowa. Do mieszkania towarzysza Galuszki przybyla brygada OBCHSS Gej szef. p rzydzialu czterech mieszka jakimÊ ciemnym typkom z Tbilisi. zastanawial. Podczas rewizji skonfiskowano Galuszce zloto i kosztownoÊci. nej instytucji. Nie wiadomo.

niu Suslow, Griszyn, Czernienko i Raszydow, który przypadkiem zawital wówczas do Mos kwy. Rzucili si. na szefa KGB niczym sfora psów go czych. Przypomnieli mu, e zadaniem KGB jest ochrona nomenklatury, a nie nadzór nad jej moralnoÊcià. Sprawami etyki zajmujà si. komisje kontroli partyjnej. Mogà one mieç pytania tak e i do Andropowa. Czy, na przyklad, szef KGB zdaje sobie spraw., co dzieje si. w luksusowych mieszkaniach, których tyle mu przydzielono ze specjalnej puli do dziala operacyjnych wymagajàcych konspiracji? Dobre sobie konspiracyjne mieszkania! O bur dach, jakie tam wcià majà miejsce, wiedzà wszyscy lokatorzy domu, a czasem cala dzielnica! Komu i w jakiej walucie op lacajà si. prostytutki, nadzorowane przez piàty zarzàd KGB? Za jakie pieniàdze i po co tworzone sà tajemnicze pododdzialy specjaln e KGB? No i sprawa najwa niejsza: KGB calkowicie rozzuchwalil glównego spoÊród przeciwników. Przecie nie bez powodu partia stworzyla tak pot. ny aparat represji. Chodzi o obywateli, pozwalajà sobie stanowczo zbyt wiele! Kraj jest pele n antysowieckiej literatury, telewizja i radio nadajà ideologicznie szkodliwà muzyk., drukowane sà czort wie jakie ksià ki. Mlodzie nie c ce iÊç do pracy ani slu yç w wojsku. Pleni si. slu alczoÊç wobec Zachodu, wsz.dzie pelno zachwytów zachodnim stylem ycia. Z tym wlaÊnie powinien walczyç KGB, a nie w.szyç po kàtach miejskich komitetów partii w poszukiwaniu lupu. Andropow usilowal polemizowaç.

Któ , jeÊli nie partia, pierwszy zaczàl si. umizgaç do Stanów Zjednoczonych? To ona w zamia za kredyty zezwolila na emigracj. ydów ka àc sobie placiç za ka dego ydowskiego emigranta. Czy to nie on, Andropo byl zawsze przeciwny plaszczeniu si. przed wrogiem i wypuszczaniu z kraju emigrantów? W tej sprawie zlo y l nawet specjalne memorandum. Czy to nie on deportowal oszczerc. i odszczepie ca Sol enicyna, czy nie on prowadzi perma nentnà kampani. dyskredytowania Sacharowa, po cichu wypychajàc takich ludzi za granic. lub wsadzajàc ich za kratki? On i jego resort, jeÊli nie liczyç wojska, to obecnie jedyna zdolna do dzialania ins tytucja pa stwowa. Wielu towarzyszy po prostu zaniedbalo najwa niejsze sprawy, za wysokimi ogrodzeniami i d.bowymi drzwia mi robià wlaÊciwie nie wiadomo co. JeÊli partia nie zacznie zwalczaç renegatów i lapówkarzy we wlasnych szeregach, to zginie i pociàgnie za sobà w przepaÊç caly kraj. Po tych slowach szefa KGB wszyscy przycichli. Dalej rozmowa potoczyla si. ju nie bardziej spokojnym. Ale nie, nikt nie wàtpi, e towarzysz Andropow jest szczerze oddany partii i jej idealom. w to

Niestety, realia wspólczesnego Êwiata dyktujà partii takà, a nie innà polityk.. Nikt nie p rotestuje przeciwko próbom zaprowadzenia ladu i porzàdku, lecz czy drogi towarzysz Andropow ma nadmiar sil i zbyt wàski odcine k pracy, skoro uderza we wlasnych ludzi, weteranów partii i rewolucji? W zdaniu tym, Êciàgni.tym niemal doslownie z wystàpienia Chruszczowa na XX zjeêdzie part ii, tkwil gl.boki sens. Celem zapoczàtkowanej przez Chruszczowa i zaakceptowanej przez nomenklatur. destalinizac ji nie bylo bowiem pot.pienie zbrodniczego systemu i ludobójstwa na wlasnym narodzie, lecz zdemaskowanie i odrzucenie metod S

talina, jakimi wódz si. poslugiwal w swej permanentnej wojnie z nomenklaturà. 13) 13) WlaÊnie dlatego tak wielki rezonans spoleczny zyskaly ksià ki Aleksandra Sol enicyna Jeden dzie Iwana Denisowicza i Archipelag GULAG. Po raz pierwszy zostalo w nich powiedziane otwarcie, e na ka dego straconego sekret arza partii przypadaly miliony straconych i zam.czonych zwyklych ludzi. A tak e to, i nale y pami.taç nie tylko rok 1937, kiedy to Stalin zalatwial swe porachunki z nomenklaturà, lecz wszystkie dziesi.ciolecia re ymu komunistycznego, który bez litoÊci i konsekwentnie unicestwial wlasny naród. Za czytanie Archipelagu... a do 1985 roku skazywano na siedem lat lagru i pi.ç lat zeslania. Wiadomo o tym powszechnie. Ciekawe jest co innego: ksià ka ta po raz pierwszy zostala wydana na Zachodzie za pi eniàdze... KGB (naturalnie, bez wiedzy autora). Rezonans, jaki wywolal Archipelag GULAG w opinii spolecznej Zachodu byl ogromny. Ksià ka stala si. sukcesem wydawniczym, blyskawicznie przetlumaczono jà na niemal wszystkie j.zyki Êwiata. Oficjalnà nazw. Zwiàz ek Socjalistycznych Republik Sowieckich potocznie zastàpilo okreÊlenie Archipelag Gulag . Pewnego razu, a bylo to w Argentynie, dziennikarz sowiecki zatrzymal na pustej s zosie ci. arówk.. Chcial dojechaç do sàsiedniego miasteczka. Gdy kierowca Indianin w Êrednim wieku, zrozumial, e wiezie cudzoziemca, zainteresowal si., skàd jego pasa er pochodzi. Ze Zwiàzku Sowieckiego odpowiedzial dziennikarz. Aha... rzekl ze zrozumieniem kierowca. Wiem. Czytalem. Archipelag Gulag . Cynicy twierdzà, e KGB wydal t. ksià k. po to, by zapewniç swym ludziom robot. na dlugie lata. Odtàd zawsze mieli kogo i za co wtràcaç do wi.zienia lub lagru. Wydarzenia tajnej wojny trudno jednak przewidzieç, zwlaszcza gdy szef KGB rwie si. ku szczytom wladzy. Stalin zabijal wlasnych ludzi! krzyczal do mikrofonu Nikita Chruszczow strzelal do weteranów rewolucji! Pot.piamy go za t. samowol.! W dziejach ludzkoÊci bylo wielu okrutnych tyranów, lecz wszyscy g in.li od miecza, bowiem swà wladz. podtrzymywali mieczem... Chmszczowowi wymkn.ly si., jak widaç, nieostro ne slowa. Zdradzil w oratorskiej eufo rii, e Stalin zginàl z ràk swoich 83

uczniów. Nikita Siergiejewicz uprzedzal przyszle pokolenia nomenklatury przed glówny m niebezpiecze stwem. Nie strzelajcie do swoich! Czeka was za to Êmierç! MyÊli te natr.tnie nachodzily Andropowa, gdy sluchal skrytych gróêb, ledwo markowanych zdawkowymi frazesami komplementów i wymuszonymi uÊmiechami. Skwitowal slowa swych antagonistów milczeniem. Jako ostatni zabral glos Bre niew. Sklerotyczny sekretarz generalny nie cierpial t akich scen. Wytràcaly go z beztroskiej wygody ycia w luksusowych willach i myÊliwskich zamkach rozrzuconych po calej Rosji i wiel u krajach Europy. Widz., e towarzysze doszli do zgody, bardzo si. z tego ciesz. powiedzial Bre niew, roniàc lz. i wycalowal Andropowa w oba policzki. Tego samego dnia na pierwszego zast.pc. Andropowa zostal powolany general Cwigun , szwagier Bre niewa mà rodzonej siostry samej mal onki sekretarza generalnego. Mialo to oczywistà wymow.. Walka nasilala si.. Andropow wiedzial znacznie wi.cej ni to, co ujawnil rozwÊcieczonym czlonkom politbi ura, ale nawet on nie wiedzial jeszcze wszystkiego.

Ameryka ska piecz.ç z klauzulà Dost.p ograniczny , a na niej sowiecka piecz.ç ÂciÊle tajn pel biura do spraw tajnych: Sprawozdanie CIA o sytuacji gospodarczej i wewnàtrzpolitycznej w ZSRS. Ana liza dla prezydenta, rzàdu i kongresu Stanów Zjednoczonych w 1978 roku . Autentyk, lecz, o dziwo, napisany po rosyjsku. Dl aczego? Ano po to, by kagebiÊci nie tracili czasu na przeklad, a czytali od razu, gdy tylko dwustu stronicowe sprawo zdanie dotrze (jakoby poprzez agentów) do ràk wywiadu sowieckiego i trafi do Moskwy. To bardzo milo ze strony Amerykanów, e wzi.l i na siebie cz.Êç klopotów aparatu sowieckiej policji tajnej. Ale od kiedy oni piszà swe raporty po rosyjsku? spytal Andropowa zdziwiony naczelni k wywiadu zagranicznego, Kriuczkow, choç to Andropow powinien byl zadaç mu to pytanie. Nawet i Murzyn w podeszlym wieku, ch.tnie studiuje j.zyk Lenina... zacytowal Majak owskiego Andropow; lubil od czasu do czasu blysnàç przed podwladnymi intelektem. Kriuczkow byl zdumiony, e ów niby drobiazg w ogóle nie zainteresowal szefa... Wyraênie jest dziÊ widoczna tendencja rozlamowa w centralnym aparacie KPZS i w aparac ie kierownictwa partyjnego republik zwiàzkowych. Glównà przyczynà tego zjawiska jest coraz bardziej dostrzegalne pogarszanie si. sytuacji ekonomicznej kraju. Stagnacja we wszystkich gal.ziach przemyslu, systematyczny spadek produkc ji, katastrofalne obni anie si. wydajnoÊci pracy, chroniczne nieurodzaje wszystko to spot.gowal jeszcze spadek cen Êwiatowych na tradycyjne towary eksportu sowieckiego: rop. naftowà, gaz i drewno. Rozbudowywany do granic mo liwoÊci, nie zbilansowany finan sowo przemysl wojskowy rozrasta si. rokrocznie kosztem pozostalych gal.zi przemyslu. Stawia to kraj w c oraz wi.kszej zale noÊci od importu szerokiego asortymentu towarów pierwszej potrzeby, làcznie z ywnoÊcià.

Tymczasem areopag starców na Kremlu nie tylko nie dostrzega, e droga ta wiedzie do katastrofy, lecz przeciwnie, wciàga kraj w spiral. nowych wydatków na cele globalne, którym Rosja sowiecka ani w teorii, ani te w praktyce nie mo e ju podolaç... Poparcie finansowe dla partii komunistycznych calego Êwiata, pomoc dla krajów rozwij ajàcych si., zdeterminowana nadziejà, e wybiorà one tzw. socjalistycznà drog. rozwoju, ratowanie przed bankructwem krajów satel itów z Europy Wschodniej, konfrontacja z dorobkiem cywilizacji Êwiatowej, cala ta wieloletnia droga jest to ju calkiem oczywiste prowadzi do nikàd. Kreml z uporem skaza ca brnie tym szlakiem dalej...

Pa stwa Europy Wschodniej, podporzàdkowane Rosji sowieckiej, nazwane zostaly ju dawno przez wielu naszych polityków «bombami o opóênionym dzialaniu» istotnie stajà si. dziÊ nimi, wp.dzajà Moskw., która pan obawia si. eksplozji, w Êlepà uliczk.. W gospodarce komunistycznej, w warunkach ogromnego glodu towarów, gdy rzàdzà twarde zasady samowystarczalnoÊci, a czysto umowne pieniàdze majà wartoÊç wzgl.dnà, wartoÊcià absolutnà stajà si. wylàcznie to ostarczajàc towar innym pa stwom, swym klientom, rzàd sowiecki odbiera wlasnemu krajowi i wlasne j gospodarce to, co najpotrzebniejsze. Towary, dostarczane w zamian za to przez kraje «demokracji ludowej», sà znacznie ni szej jakoÊci ni towary zachodnie, a zawy one ceny nie wplywajà na zmian. sytuacji. Wszystko to powoduje permanentnà pró ni. towarowà w ZSRS... Dla utrzymania na minimalnym chocia by poziomie stosunków handlowych z Zachodem Zwiàze k Sowiecki musi eksploatowaç nierentowne kopalnie, wymagajàce miliardowych subsydiów pa stwa. Skazany jest na wydob ywanie ropy naftowej marnej jakoÊci w odleglych, trudno dost.pnych regionach kraju, gdzie koszty eksplo atacji sà bardzo wysokie. W ten sposób rzàd sowiecki wp.dza sam siebie w zakl.ty kràg bez wyjÊcia... Odwiedziwszy Indie Bre niew podpisal umow. o udzieleniu rzàdowi Indiry Ghandi kredyt u w wysokoÊci 820 milionów dolarów. Obiecal ponadto zwi.kszyç eksport nafty do Indii o l milion ton (obecnie si.ga on l,9 miliona ton). Podpisano równie tajnà umow. o dostawach broni, m. in. 25 samolotów MIG-25 na ogólnà kwot. 1,6 miliarda d olarów. Jak zwykle, kontrakt na dostaw. uzbrojenia z kredytem ulgowym sporzàdzono tak, e trudno pojàç, czy kiedykolwiek Indie uregulujà dlug... Koszty ponoszone co roku przez Zwiàzek Sowiecki na rzecz krajów-satelitów z tytulu dos taw surowca oraz produkcji goto 84

wej znane sà jedynie w przybli eniu. Wiadomo, e co roku ZSRS wydatkowuje na wspomnian e kraje równie twardà walut., zwi.kszajàc przez to coraz bardziej wlasne zadlu enie na Zachodzie. Obecnie wynosi o no 17 miliardów 900 tys. dolarów. Ponadto Kreml podjàl si. obowiàzków por.czyciela kredytów zachodnich dla krajów Europy Wsc hodniej, obarczajàc si. w ten sposób dodatkowo brzemieniem 60 miliardów dolarów. Co si. zaÊ tyczy corocznych subsydiów dla krajów-satelitów, szczególowe dane na ten temat uwidacznia poni sza tabela: Sowieckie Zadlu enie subsydia wobec Zachodu w milionach dolarów w milionach dolarów NRD 292 11500 Kuba 1860 Czechoslowacja 344 4500 Polska 1900 23000 Mongolia 86 Rumunia 460 9500 W.gry 167 8900 Wietnam 1040 Bulgaria 127 4500 W ciàgu minionych dziesi.ciu lat Zwiàzek Sowiecki wydal w ten sposób 85,8 miliarda dol arów. Kuba 15,4906 Wietnam 9,1312 Syria 7,4260 Irak 3,7656 Etiopia 2,8605 Korea Pólnocna 2,2341 Mongolia 9,5427 Indie 8,9075 Polska 4,9550 Afganistan 3,0550

Alger 2,5193 Angola 2,0289 Wydatki te, z roku na rok coraz wi.ksze, nie przyniosly Zwiàzkowi Sowieckiemu abso lutnie adnych korzyÊci i na gmncie normalnych stosunków mi.dzynarodowych nie da si. ich uzasadniç.

Polityczne korzyÊci, osiàgane dzi.ki tym subsydiom przez Kreml byly minimalne, a per spektywy osiàgni.cia ich w póêniejszym czasie wydawaly si. i wydajà nader wàtpliwe. Tak np. w Angoli, mimo masowych dostaw broni sowieckiej dla MPLA (Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli), na terenach kontrolowanych przez ugrupowania ma rksistowskie nasze kampanie naftowe [tzn. pólnocno-ameryka skie] wcià wydobywajà tam rop., zaÊ firmy poludniowo-ameryka skie e loatujà zlo a diamentów na bardziej ulgowych warunkach ni przed infiltracjà sowieckà. Na gigantyczne wydatki Kremla skladajà si. przede wszystkim masowe dostawy pa stwomklientom broni i surowców (glównie ropy i produktów naftowych). Jedynym zauwa alnym ich celem jest poparcie loka lnych wladców komunistycznych lub prokomunistycznych. Daje si. równie dostrzec przemieszczanie zasobów zlota i walo rów pieni. nych w sieci kontrolowanych przez Moskw. struktur bankowych, a tak e za poÊrednictwem mi.dzynarodowego systemu b ankowego. Ârodki, przyznane, np. dla Kuby, trafiajà do banków w Hiszpanii i we Francji na konta podstawionych osób lub firm. Tak oto powstajà, z jednej strony prywatne fundusze rodziny Castro, z drugiej zaÊ kapital, formalnie nale àcy do lokalnych partii komunistycznych. Jednak e tak nie jest, gdy Moskwa bezproblemowo dysponuje tymi kontami i podejmuje umieszc zone na nich depozyty wedle swojego uznania. Tak np. podczas niedawnego pobytu nieoficjalnych delegacji sowi eckich w Monte Carlo i Kenii, na rozmaite towary i uslugi (ruletka i safari) wydano odpowiednio 240 i 285 tysi.cy dolarów. Âro dki na oplacenie tych wydatków pobrano z konta formalnie nale àcego do Hiszpa skiej Partii Komunistycznej... Co wi.cej, pieniàdze Kremla lokowane sà w inwestycjach znanych firm i kompanii, które nie tylko nie majà nic wspólnego ze Êwiatowym ruchem komunistycznym, lecz wprost przeciwnie, oficjalnie sà przez Mosk w. pot.piane jako powiàzane z kompleksem wojskowo-przemyslowym na Zachodzie. Powstaje paradoksalna sytuacja: Moskwa lokuj e kapital w przedsi.wzi.cia 85

Przywódcy sowieccy prosili o kredyt pieni. W efekcie zasoby zlota ZSRS zmniejszyly si.dników partyjnych.cej trzykrbtnie i wcià szybko malejà. w coraz szybszym tempie. jak i gdzie najlepiej byloby wciàgnàç Z SRS w konflikt regionalny.. e polityka wewn.. Niczym in nym polityki takiej uzasadniç niepodobna. w tym grami hazardowymi (Monte Carlo. Jednak e propozycje dostarczenia Rosji niezb. Przez podstawione osoby Moskwa zakupila oko lo tuzina kasyn. Zastanawiano si. Gdy kredyty zostaly im przy znane. Przytaczano argumenty za i przeciw. zamiast wydaç go na wlasnà. ma te powa ne udzialy w biznesie narkotykowym (popr ez Kub.. chorà gospodark. Angolà. nad Kubà. znacznie lepiej przewidujàc od Êrodka. te nad tym.cznej polityki kredytów zwi.dnego wy posa enia na zasadach kredytowych zostaly przez nià odrzucone. Autorzy sprawozdania rozwodzili si... Las Vegas. jak tw ierdzili. Êwiadczàce bardziej o rzeczywiÊcie ogromnej skali poinformowania autorów n i o ich konkretnych zamiarach.. Podczas ostatnich wizyt przywódców sowieckich (Bre niewa i Gromyki) w USA i pa stwach Eu ropy Zachodniej powtarzali oni. utrzymuje kontakty z kartelem narkotykowym Ameryki Laci skiej. Zwielokrotniloby to jego ju obecnie nadmierne wydatki i za pomocà zr. systemu i gospodarki. rzàd ich nie wybral jeszcze dostawców i zamierza rozpisaç stosowny przetarg. ny konflikt region alny. zawczasu szykuje si. Jeszcze skuteczniejsze byloby wciàgni.trzna i zewn. a poprzez Afganistan i sowiec kie republiki muzulma skie z narkosyndykatami Azji Centralnej i Poludniowo-Wschodniej).kszenie liczby krajów-klientów ZSRS . materialnà. e cz. W najbli szym czasie wydajà si.cie Rosji sowieckiej w pot. do ucieczki na Zachód i tworzy dla siebie w tym celu baz. które umo liwià w przyszloÊci przywódcom partii opuszczenie kraju. Zjawisko to mo e wymknàç si. celowe zabiegi o zwi. gdy . Przemysl podupada. nieuniknionà i rychlà katastrof.ciach zwiàzanych z wydobyciem i obróbkà diamentów (firmy RPA.trzna ZSRS jest uki erunkowana na stworzenie podstaw materialnych.. Bliskim Wschodem. a nawet nad sprowokowaniem wojny sowiecko-ch i skiej. Powstalaby wówczas bez stosowania Êrodków wojennych wyjàtkowa mo liw oÊç unicestwienia Zwiàzku Sowieckiego jako wielkiego mocarstwa Êwiatowego. w ciàgu minionych trzydziestu lat nmie j wi. Powstaje wra enie.Êç kierownictwa KPZS. Hong-kong).wzi. Dysponujemy te obecnie konkretnymi informacjami o udziale kapitalu moskiewskiego w przedsi..naszego systemu obronnego. .. niemal w caloÊci ulokowano je w bankach zachodnich i w rzeczywistoÊci sà przelewane teraz na konta osobiste wysoki ch urz. wszelki ej kontroli i doprowadziç do chaosu ekonomicznego. ni m zewnàtrz. e glównym celem tych podró y jest pilna koniecznoÊç uzyskania na Zachodzie kredytów n modernizowanie przemyslu wydobywczego oraz rolnictwa. ny. domów gry i domów publicznych w ró nych kra cach Êwiata. W istocie wszystko Êwiadczy o tym.kszaloby podzia ly wÊród przywódców na Kremlu. Izraela i Holandii) oraz z przemyslem roz rywkowym.

wymieniç na kagebistów. które ocalà kraj? MyÊl. z racji swych zawodowych cech. Panoszyla si. Nie by lo w nim nic. a o kilkanaÊcie od wi. Istotà pr ogramu ocalenia kraju. pisaç bez owijania w baweln. Za czasów Chruszczowa szybko wspiàl si. Tyle tylko. choç byla pr zyczynà wielu rozczarowa .dników z legalnymi przywilejami pracowników pa stwowych i z surowà kontrolà ochodów osobistych. odpowiedzialny w politbiurze za rolnictwo. Achundowa. jako pierwszy sekretarz KC partii w republice upodobnil Az erbejd an do Kalifatu Bagdadzkiego z czasów Harun-AI-Raszyda. Byl on praktyc znie jedynym czlowiekiem. e gdy kagebiÊci dorwà si. mijal szybko. Andropow zdawal sobie doskonale spraw. do Andropowa. kazal odlaç ze z lota pi. Aby uczciç to wa ne wydarzenie. Nie 86 . Mial przed sobà perspektywy dlugoletniej. e wiele tez formulowano bardziej wyraênie.Nie bez powodu sprawozdanie CIA dotarlo do Andropowa w wersji rosyjskiej. by nomenklatur. U niemo liwiala to sytuacja. lecz równie szybko gwiazda jego zgasla. z rozr zewnieniem te wspominano rzàdy jego poprzednika.tnastokilogramowe popiersie sekretarza generalnego. gdzie Kulakow zbli yl si. Lecz skàd wziàç ludzi do realizacji tych szczyt nych celów? Skàd braç decydujàce o wszystkim kadry. e Alij ew goràczkowo przygotowuje si. do Stawropola.dà jeszcze bardziej bezczelni ni ich poprzed nicy. zamierzal zastàpiç instytucjà urz. a ponadto bano si. do wizyty w Baku Leonida Bre niewa. e dokonanie gruntownych zmian w kraju b.tego przez Kulakowa. wysuni. No menklatur. Ocaliç kraj mogly tylko zasadnicze reformy. Eksperyment azerbejd a ski dowodzil.. miala byç radykalna reforma aparatu administracyjno-partyjnego. któremu Andropow mógl ufaç.. gdy wszyscy znajà slaboÊç do nich Bre niewa i jego rodziny. Alijew.to nazywaç Alijewa w Baku. Gromadzi te brylanty i antyki.kszoÊci kremlowskich gerontokratów. owocnej pracy i zdecydowani e pragnàl radykalnych reform. wielce rad z otwierajàcych si. W tej atmosferze Andropowa poinformowano. zwlaszcza odwagi i stanowczoÊci. b. na szczyty wladzy. o czym by szef KGB nie wiedzial. w jakiej egzystowal ZSRS. Czas. ni w tajnych raport ach KGB. Chruszczow wyrzucil go na honorowà zsylk. tam ornamentyka nowomowy. Tym wlaÊnie imieniem zacz. jeszcze nie opuÊcila szefa KGB. Energiczny i stanowczy Kulakow byl o cztery lata mlodszy od Andropowa . Niepodobna bylo ich wszak e zrealizowaç. Poglàdy szefa tajnej policji podzielal jego ziomek i bliski znajomy z Kraju Stawro polskiego. czlonek najwy szych wladz partii Fiodor Kulakow. by dzialaç. do nomenklaturowych stanow isk. przed nim mo liwoÊci. choç wymieniano konkretne nazwiska.dzie mo liwe dopiero po unicestwieniu nomenklatury.

choç byl równie utopijny jak wszelkie idee komunistyczne. zostalby premierem. lecz nabrawszy obaw co do ewentualnych konsekwencji dla samego siebie.li te nielicz ne. centralnà kontrolà i uzale niony od wydajnoÊci pracy. Trzecim marzycielem .dzie dwóch. na czterech stronach maszynopisu. Po radykalnej czy stce w partii nastàpi równie reorganizacja KPZS. wprost przeciwnie.. którà. przyjaciel . Po prostu nie chcieli wszystkie go straciç. Obaj d obrze rozumieli. uda si. szybko usun. adne kroki w tym Kulakow bral czynny udzial w zmowie. powiódl. Ten plan reform zmieÊcil si.. który poparl ów plan. Andropow i Kulakow nie byli marzycielami. ludzili. . Gdyby plan si.dzie on d okonany pod surowà. lecz nie tylko nie zdecydowal si.dzie. WlaÊnie dzi. Zamiast jednego sekretarza generalnego b. Ale wkrótce zrozumial. Komitet Centralny zosta nie zmniejszony o jednà trzecià. popelni zbrodni. W praktyce mógl doprowadziç tylko do tego. Siergiej Miedunow. lecz.dzie. e Andropow równie dà y do zmian. wlaÊciwie oszukany. Plan Andropowa i Kulakowa byl nast. poczul si. odsunàl Kulakowa.cie wierzyli w powodzeni e swego planu. gdzie rychlo awansow ano go do czlonkostwa w najwy szych gremiach kierowniczych. partyjny boss Bialorusi. wpoiç zdemoralizowanym do szpiku koÊc watelom. Nastàpi nowy podzial dóbr w kraju. metod.. partyjny wladca Kraju Krasnodarskiego. równie na wszystkich poziomach ycia. e jeÊli nie zdob. Na tych czterech st ronach a czterdzieÊci dwa razy wspominali elaznà dyscyplin. jakie zdà yl zapoczàtkowaç Chruszczow. Nale y zaprowadziç w kraju elaznà dyscyplin.! mawial Kulakow powinien staç si. ipatowskà. Gdy czlowiekowi przypada w udziale wyjàtkowy los o godny. Herbert WelIs. Kremlowscy marzyciele powiedzial kiedyÊ. Gdy Kulakow si. Obiektem kolejnego ataku na nomenklatur. jak si. a aparat partyjny o polow. nic z reform nie b. na co ju od lat byla skazana Rosja sowiecka. str uktury mafijne oraz nomenklatur. W rolnictwie powszechnie wprowadzi si. e zostal przez spiskowców wykorzystany.pca czlonka politbiura na Kremlu. pewniej.pujàcy. bli skà sercu Kulakowa jej wspóltwórcy. zorientowal.ki niej Kulakow zdobyl rozglos. nazywajàc tak co prawda kogoÊ innego. Nie tylko nie chcieli reform. mial staç si. tzw.gdyÊ marzyl o tym Chruszczow. Gdy Bre niew objàl wladz. która w 1964 roku doprowadzila do obalenia Ch ruszczowa. byl Piotr Maszerow zast. JednoczeÊnie w sposób systematyczny trzeba zwalczaç wszelkie przejawy opozycyjnoÊci. umo liwiono Kulakowowi powrót do Moskwy. JeÊli nie podejmie wyzwania.dà wladzy najwy szej. na kierunku. To on zgromadzil w domku myÊliwskim na terenie rezerwatu w okolicach uzdrowiska Teberda w Kraju Sta wropolskim glównych uczestników spisku i dopracowal jego szczególy. Obaj byli komunistami i Êwi. lecz b. z tà opinià. i egzekwowaç jà wsz. teg Andropow zgadzal si.

gdy przyjech alo si. bylo wiele nomenklaturowych dacz. Michaila Gorbaczowa..cej. marszalkowie i generalowie. letniego wyjazdu z rodzinami do wód stale zjaw iali si. jak ju wspominaliÊmy. Bardzo im pomógl w tej spr awie Michail Gorbaczow. Nikogo nie przyjmowal. sanatoriów i lecznic. a tak e znacznie wi. Tu mo na dowiedzieç si. k tórego samochód zawsze bez trudnoÊci przepuszczano. w miejscowoÊci Nagutskaja. e ten zdolny mlody czlowiek calkowicie podziela jego poglàdy i jest mu szczerze oddany. W tym cudownym zakàtku Êwiata o lagodnej. Nie ukrywal. podówczas sekretarz stawropolskiego komitetu partii. Gorbaczow. stopniowo nawiàzujàc coraz bli sze kontakty z p rzywódcami kraju. który mial 87 Gorbaczowa bylo. aparatczycy z KC. suchej zimie i niezbyt upalnym lecie.. e bierze lapówki. rzecz jasna. towarzy szyl im w drodze do luksusowych rezydencji. traktowal bez skr. choç ostro n ie. kontami w bankach zachodnich.powania jak swoje feudalne wloÊci . Kulakow zostawil go w Stawropolu po s woim wyjeêdzie do Moskwy. tam ze swymi polowicami i dzieçmi kremlowscy przywódcy. W dodatku làczà go dawne i mocne wi. od innych. byla jego malà ojczyznà . Gromadzil bezcenne infonnacje. piel. Spotykanie si. Andropow cz.gnowanym przez elity komunistyczne. Zgodnie z przedrewoluc yjnym zwyczajem arystokracji rosyjskiej. Jednym z glównych zada wodowego. to wcale nie to samo. bowiem z przywódcami pa stwa podczas wypoczynku. goÊcinnego gospodarza. co oglàdanie ich w Moskwie na posiedzeniach KC. ny szef KGB urodzil si.zi ze slu bami. Do uzdrowiska Czerwone Glazy dla najwy szej elity partyjnej w pobli u Kislowodzka pr zyje d al co pewien czas Andropow. partyjni bossowie z r epublik i wielkich miast oraz komitetów obwodowych. Kompromitujàcy go material Kulakow i Andropow gromadzili w ciàgu kilku lat. karal swych wasali lub darzyl ich laskami lekcewa àc przepisy i zasady prawne. slynne uzdrowiska. gromadzenie materialu do .cej.sto prowadzil z Gorbaczowem dlugie rozmowy i upewnil si. lokalny partyjny gubernator. ministrowie. osobiÊcie wital najwa niejszych goÊci. okolic.. Region. przechwalal si. Pot. którymi kieruje Andropow. Byl pewien kompletnej bezkarnoÊci i zatracil ostro noÊç. gdy trze ba graç rol. co jakiÊ czas ich odwiedzal. Andropow mieszkal w Czerwonych Glazach w willi polo onej z dala od innych. Na terenie Kraju Stawropolskiego znajdujà si. bogactwa regionu przemienial w dola ry. szczególn ie mocno strze onej. regi on kaukaskich wód mineralnych. Z tym mlodym aparatczykiem Andropow i Kulakow wiàzali spore nadzieje. niedost. wraz z tlumem prowincjonalnych sekretarzy.Bre niewa. prócz przylatujàcych z Moskwy generalów KGB oraz. redaktorzy gazet centralnych. Jest to tzw. którym zarzàdzal. znacznie wi.pnych dla zwyklych ludzi. ( 15 czerwca 1914 roku) calkiem blisko. podpowiedzieç. Wolal t.

Weèmy choçby takiego Gorbac zowa. jak si. zawarte na gruzach stalinowskiego koszmaru.dników i dzialaczy partyjnych bliskimi sobie czekistami. Bre niew nie tylko nie chcial wypowiedzieç te go ukladu. Dla przykladu ta ka oto historyjka. ile z niej mo e zostawiç dla siebie.dnik wiedzial. Niemal wszyscy zna leêli si.zienia bylymi dostojnikami i nielegalnym i milionerami). Miedun owem ze wzgl.pujàc od góry do dolu wszystkich urz.gów nomenklatury wyrabial i pierÊcienie. Wielu spoÊród nich wywiozlo powierzone sobie nomenklaturowe zloto. nà. którzy na zamówienia plynàce z kr.tym do partii. Uciekajàc wywozili ze sobà surowce: zlo to.la rozbudowywaç stref. Miedunowem? Mo na by przycisnàç któregokolwiek spoÊród stu osiemdziesi. la cuszki i inne tak lubiane przez nià precjoza. ile nale y odpaliç wladzom zwierzchnim.c rozumieli. a ile musi daç ludziom w rejkomie. awansowaç w pracy. n a pólnocnà stron. korupcja i lapownictwo w aparacie partyjnym i administracji p a stwowej sà zjawiskiem nagminnym. a tym bardziej postawiç go przed sàdem. e Andropow interesuje si.czeniu lapówki. Tam te wiedziano. Z Gruzji wi. jego sila. Dowody Êwiadczyly. srebro. Kaukazu i z powodzeniem zacz. lecz byl przeciwnikiem wszelkich korekt. Liczne i niezbite dowody przest. w pobliskim Kraju Stawropolskim. Pochodzily one ze sprzeda y za granic. Byli to najcz.. Andropow byl doskonale zorientowany.c niepodobna bylo wysunàç przeciwko niemu formalnego oskar enia. przydaç.cia Bre niewa. Krasnodarski Kraj byl równie .kszoÊci kombinat rów z tzw. Kupiç samochód. zost zyj. a zwlaszcza w strefie kaukask ich uzdrowisk nad Morzem Czarnym. zbiec. mo na bylo tylko po wr. podziemia gospodarczego udalo si. Wszyscy wi. zapelniajàc gruzi skie wi.czniala od zebranych przez Gorbaczowa zezna Êwiadków oraz mnóstwa dokumentów. który wylapywal . a stamtàd na Kreml. Ustaliç miejsca pobytu uciekinierów nie bylo trudno.ciu jeden sekretarzy obkomów i k mów. Kiedy na rozkaz Andropowa Szewardnadze robil porzàdki w Gruzji (zast. Przymierze nomenklatury z jej rzecznikiem pierwszà osobà w pa st ie. jaki bylby inny sens zajmowania si. Partyjny boss regionu krasnodarskiego byl czlonkiem nomenklatury. e w Kraju Krasnodarskim. a nawet otrzymaç chocia by na jednà noc pokój w hotelu. w okolicach Soczi. co ma na sumieniu mlody aparatczyk ze Stawropola. obiecal publicznie. plynàcà do kieszeni Miedunowa. kanalem tranzytowym wielomilionowych kwot w walutach wymienialnych.skompromitowaç Miedunowa. wcià obowiàzywalo. otrzymaç mieszkanie. N ici tej afery wiodly do gabinetów ministerialnych w Moskwie. okazalo. Strumyki szmalu làczyly si. podziemia gospodarczego w Kraju Stawropolskim. Ka d rz. wi. czyli zloto partii . których osobiÊcie forsowal na wysokie stanowiska. e zlikwiduje w republice kapitalistyczny chlew . i szlachetne kamienie. zlotà rzek. Broniàc ludzi.kszoÊç przeniosla si. czarnego kawioru w puszkach z etykietà Êledzie . Szeward nadze. a na Êwiatlo dzienne wyszlyby podobne lub identyczne machlojki. a nawet przenieÊç gdzie indziej wlasne interesy.Êciej jubilerzy. Niszczàc Miedunowa Andropow zamierzal do usuni. Przewa ajàcej jednak wi. na wy szà uczelni. bro nil równie siebie. Teczka Miedunowa p.pczej dzialalnoÊci Miedunowa nie na wiele mogly si . nast. Na tym powiàzaniu zasadzala si. bransoletki.pnie w pot. dostaç si.du na jego uklady z Bre niewem. platyn.

zwlaszcza wÊród inteligencji gruzi skiej. chocia wywolal burz.czyç jego onie.. Raisie Maksimownie. e Gorbaczow wziàl pod ochron.zykiem pa stwowym w republice ma byç odtàd rosyjski. kim ty jesteÊ.in. c zym uzasadnil pokladane w nim nadzieje Moskwy. jak z ironià powiadajà niektórzy. àdaniu. Wypomnial Gorbaczowowi. którzy zlamali prawo. który stanowczo przeciwstawil si. Ku zd umieniu eks-szefa gruzi skiego KGB Gorbaczowowi nie spadl wlos z glowy. ko chory. teraz te przystàpil do dzialania z wlaÊciwà sobie energià. Chyba jednak powody takiego stanowiska Gorbaczowa byly znacznie powa niejsze. koli. po czym ekspediowal ich samolo tami do Tbilisi na Êledztwo i rozpraw. gdy zdà yli wr. Powa niej natomiast trzeba traktowaç glosy utrzymujàce. Wedle partyjnej tabeli rang. Lekarzom z trudem udalo si. Szewardnadze wpadl we wÊciekloÊç. Gorbaczowa i Szewardnadzeg o. Oglosil m. Gorbaczowa we wladzach centralnych. Obu aparatczyków. do Andropowa. art. by natychmiast aresztowano i odeslano do Gruzji osoby znajdujàc e si. jako prowi ncjonalny sekretarz partii znajdowal si. e do przyszlych starç Gorbaczow byl Andropowowi bardziej przyd atny ni Gruzin Szewardnadze. na specjalnej liÊcie. a kim jestem ja ) i natychmiast wniósl skarg. negatywne stanowisko Gorbaczowa. Gdy Szewardnadze zostal pierwszym sekretarzem w Gruzji. rzecz prosta.by kapitalistycznej gospodarki rynkowej. protegowal ten sam czlowiek Andropow. e w porównaniu z nim jest zerem . Nie ma wi. ukrywajàc. na mome nt zastanowiç: chodzilo o uwi. Szef KGB dostrzegal ten fakt jeszcze przed osadzeniem si... wyrwaç go ze stanu Êmierci klinicznej.c zyskaç na jakiÊ czas poparcie macheró szarej strefy.zienie i ukaranie ludzi.dàcego liderem partyjnym w republice zwiàzkowej. W 1976 roku doznal wylewu krwi do mózgu. poczul si. na znacznie ni szym szczeblu nomenklatury od Szewardnadzego b. zamiar póêniejszej rozprawy z nimi. sàdowà. którà ju otrzymala prokuratura Kraju Stawropolskiego. Telefo n do sekretarza sàsiedniej prowincji rosyjskiej wynikal wi. brylantowà wielkiej urody i ceny. Jak zwykle. i j.c bardziej z urz. jak zaskoczylo tbiliskiego wladc. Bre niew byl ju wtedy ci. Na p rzygotowanie spisku przeciwko Bre niewowi Andropow potrzebowal Êrodków. Okazalo si. e Gorbaczow jest w rzeczywistoÊci bardziej wplywowy i pot. i przyszly sek arz generalny ju wówczas budowal w Kraju Stawropolskim zr. Telefonicznie za àdal od Gorbaczowa. Chcial wi. Mo na sobie wyobraziç. gruzi skich kombinatorów z szar j strefy.dniczego savoir vivre u ni z koniecznoÊci. ( PomyÊl. Warto si. ny.c wàtpliwoÊci.swoich wrogów niemal udrzwi gabinetusamego Bre niewa. Owa stanowczoÊç Gorbaczowa wynikala stàd. Co pewien czas przywódca partii i pa stwa jawnie wpadal w starczy infantylizm i ku uciesze calego 88 . To. oc zywiÊcie. bardzo mocny. byl pewien arcia Andropowa.

Zapewne nadmiernie si. Kulakowa znaleziono w jego domowej saunie. Co prawda Stalina dwukrotnie ukoronowano Orderem Zwyci. byl nie tylk o marszalkiem. by utrzymaç Bre niewa maksymalnie dlugo na wszystkich zajmowanych przez niego stanowiskach.stwa. za ostatecznà. Robiono wi.Êwiata demonstrowal dziecinne upodobanie do orderów. Suslow. Nikt wlaÊciwie nie zwrócil uwagi na przemawiajàc go z trybuny mauzoleum . podpisanego prze z dyrektora czwartego kremlowskiego zarzàdu medycznego. na daczy Kulakowa w towarzystwie dwóch grup operacyjnych kagebistów. a grzebano przecie czlonka politbiura. Pojawily si. Rzucilo si. ÂciÊlej. zacz. Dogadano si. W KC wiadomoÊcià o tej Êmierci prawie nikt si. Uznano ju t.. tym przejàl. Zlamano w ten sposób pedantycznie dotàd przest rzegany protokól uroczystoÊci alobnych i pogrzebów tak wysokiej rangi przywódców. Kosy gin i Czernienko nie byli obecni. nawet opublikowaç. Kulakowa spotkala surowa krytyka za sytuacj. Oszolomiony Andropow w czterdzieÊci minu t póêniej zjawil si.. T ragizm dziejów Rosji nabieral znamion farsy. W nocy z 16 na 17 czerwca 1978 Andropowa obudzil gwaltowny dzwonek telefonu spec jalnego. Marzeniem nomenklatury byl zawsze niedol. których natychmiast po obj. Oficjalnie podano do wiadomoÊci. e Kulakow nie yje.c sterowane przecieki . decyzj.cznie wykorzystywane przez Andropowa i Kulakowa materialy kompromitujàce czlonków politbiura zmusily ich do kompromisu.tych zebraniach partyjnych i na wykladach dla lektorów KC. Có . Bre niewowi nadano tytul marszalka Zwiàzku Sowieckiego. Le al w kalu y krwi z podci. Pochowano Kulakowa na Placu Czerwonym.czono Order Zwyci.. wr. przyj.dzie Kulakow. Jego zast. Êwiecidelek i kolorowych zachodni ch etykietek. Zagmatwanego lekarskiego sprawozdania o przyczynach zgonu. i skloniç polit biuro do wybrania na stanowisko sekretarza generalnego Kulakowa. za które byl odpowiedzialny. nie przejàl.pca. sklerotyczny sekretarz generalny. Jewgienija Czazowa..to jà ze zrozumi em. WÊciekle szczekanie wyrywajàcego si. w rolnictwie. Poprzedniego dnia.tymi ylami. w oczy. ostro nie zapowiadano zmiany kadrowe na zamkni. e Bre niew pozostanie na niedawno przyznanym mu dodatkowo honorowym stanowisku przewodniczàcego Prezydium Rady Najwy szej ZSRS. Andropow i Kulakow przygotowali ju tajne listy dygnitarz y nomenklaturowych. ny. pobladl e twarze ochroniarzy. Tradycyjne intrygi w polàczeniu z szanta em. mo e i Bre niew doczeka tego zaszczytu.c wszystko. by wypchnàç Bre niewa na emerytur. Tu obok poblyskiwal skalpel. do prasy zachodniej. lecz generalissimusem. zr. general Piro kow meldowal ze wzburzeniem. Nomenklatura bronila zidiociale go Bre niewa jak niepodlegloÊci.. na obradach plenarnych.. O szalale ze zgrozy oczy ony zmarlego. e Bre niew. ze smyczy owczarka alzackiego.to przygotowywaç do n iej kraj i Êwiat.stwa. Ale bez skutku. e czlonek politbiura Fiodor Dawydowicz Kulakow zmar l nagle wskutek niewydolnoÊci krà enia .ciu przez Kulakowa stanowiska genseka nale alo odwolaç i postawiç przed sàdem. nie odwa ono si. Zmieszane. jaka wytworzyla si. Kilkakrotnie Andropow podejmowal próby. wi. Byl najlepszym parawan em dla totalnego rabowania kraju. natomiast gene ralnym sekretarzem partii b. ulubie ca nieboszczyka.

tam ci. Formulowane tam instrukcje i zalecenia taktyczne plyn. Szef KG B zdecydowal w ostatniej chwili. arowy. e yly przeci.pców.doÊç jeszcze mlodego czlowieka ze sporym znamieniem na wysokim czole.to. e wyskoczyl na szos. a potem przeci. popelnionych w kra ju i za granicà. podetn. prasy komunistycznej. Wojna zostala wypowiedziana. po co najpierw zamordowano Kulakowa. nici wielu zbrodni. MieÊcil si. wpadl samochód ci. organizacji terrorystycznych.dzynarodowego KC kierowanego przez Borysa Ponomariewa. z tà szosà. Starszy ekspert sàdowy KGB general-major Lipatski ustalil ponad wszelkà wàtpliwoÊç i poinf ormowal Andropowa. Tu przygotowywano upiorne plany oglupiania narodu. znajduje si. Tam wlaÊnie zbiegaly si. W samym centrum Moskwy. e nim nie poleci. w okolicach Witebska osobisty samolot Andropowa. Skàd wzi. tam KC Komunistycznej Partii Zwiàzku Sowieckiego. którà jechal. e Kulakow powiedzial kie dyÊ: JeÊli przegramy. wst rzymywano wszelki ruch. Pami. Wkrótce potem w wypadku samochodowym zginàl Piotr Maszerow. przepompowywaly bogactwa Rosji do prywatnych sejfów i na prywatne konta w zag ranicznych bankach. Nieco póêniej runàl na ziemi. Stàd przekazywano gigantyczne kwoty na finansowanie legalnych i nielegalnych partii komunistycznych. na kampanie wyborcze i na oplacanie skorumpowanych politycznych lub pospolitych przest. której nie pilnowala drogówka. nie ustawala praca Wydzialu Mi. z polnej.la si. na Starym Placu. Andropow dal mu wiar. Milicjanci mieli jednak obowiàzek staç kolo ka dej drogi làczàcej si.ly ku wszystkim kontynentom. lewicowej i w licznych wypadkach nacjonalistycznej. Stàd wyrastaly macki. które. Byl to Gorbacz ow. ugrupowa wywrotowyc h. który przylecial na pogrzeb ze Stawropola. kompleks gmachów. Ani na chwil. arówka? Pijany kierowca zeznal. choç trudno bylo zrozu mieç.. sobie yly. KtoÊ ukryty za plecami Bre niewa jawnie zlamal nomenklaturowe przymierze z 1954 roku . taktykà Lenina komuni 89 .to zabitemu yly. rwàcych si. holubiono marzenie o wladzy nad Êwiatem. Tutaj gr ano losami milionów ludzi i wielu pa stw. Kie rujàc si. gdy Kulakow byl ju martwy. chocia podczas wszystkich podró y partyjnego bossa republiki na trasie. kolchozowej drogi. Na jego opancerzonà limuzy n. w swych krajach do wladzy. KtoÊ zrozumial to doslownie.tal wszak e. Âwiadczyla o tym seria zabójstw.

Cz. stàd równie czerpiàc o gromne dochody i dzielàc je mi. w pierwszym na Êwiecie kraju rozwini.bie j pogrà a si. RównoczeÊni Addis Abebie zbudowano Palac Zjazdów.dzy .dzy tych ju od dawna nie wykorzystywano na p otrzeby ruchu komunistycznego ani tym bardziej robotniczego. ludnoÊc i tego kraju trzy miliony spoÊród szeÊciu. komunistyczny ruch na Êwiecie.Êç pieni.dzy siebie.li wladz. a potem szedl na makulatur. przekazywanych bezpoÊrednio poprzez Eurobank oraz cztery miliony dolarów. Jego nast. pa stw zachodnich. Ocenial realist ycznie nie tylko to. sowieckà Bre niew. Nie dostrzegala. Pieni. w bagnie. jak z dumà nazywal Rosj. ju wczeÊniej przeobraz li Francuskà Parti. jak to bylo za czasów Maurice a Thoreza. wymordowali w rewolucyjnym zapale polow. codziennoÊcià Etiopii.st wo na kuli ziemskiej. wraz z glównym skarbnikiem partii Gosnardem oraz redaktorem naczelnym L Humanite Andrierem. wierzyl w jego przyszle zwyci.dzy gieldà a melinà zlodziejskà. a komunistyczni despoci wiedli luksusowe ycie w palacach obalonego cesarza .bi duszy faszysta. Ale to jeszcze nie wszystko.powania lokowali w pornobiznesie i w hazardzie. nie chciala dostrzec. Odgrodzona na linii podzialu stref wplywów w Europi e atomowymi polami minowymi.Êç dochodu dzielili mi. Cz. Za przykladem kolegów sowieckich dzia acze ci nabyli liczne nieruchomoÊci. Nie czyni li nawet wysilków. Terror glodowy i rozstrzeliwania staly si.ciu milionów dolarów dziennie! Pot. WlaÊnie dlatego próbowal ocaliç ginàce idealy przed zagladà w bagnie luksusu i korupcji. osób zaufanych. wille i palacyki.Êci.. nomenklatura realiz owala szale czy plan Lenina. Wladimir. groênie szachujàc bronià nuklearnà i rakietami transkontynentalnymi.Êç zaÊ przekazywali na konta d obroczy ców z ZSRS.pca na stanowisku sekretarza generalnego Georges Marchais. podstawionych przedsi.kszym banku KPZS za granicà faktycznym dyrektorem byl syn Borysa Ponomariewa. Trzy czwarte nakladu tej gazety wraz z dodatkami Êwiàtecznymi wysylano do M oskwy. by zadbaç o kolporta L Humanite . Dostrzegal to natomiast Andropow. Do Angoli przybyly oddzialy wojskowe Fidela Castro.cej.. które dostarczano dyskretnie poprzez konta tzw . Nomenklaturze doskonale byly znane t ajniki obrotu finansowego. nà rzekà plyn. Uzyskane w ten sposób Êrodki znów lokowali w akcjach. gdzie le al jakiÊ czas w kioskach.dzy Francuzi bez skr. Wladza i bogactwo aparatczyków ju dawno staly si.tego socjaliznm . a tak e z innymi liderami proletariatu francuskiego . system komunistyczny uwa al za najlepszy w Êwiecie. Francuska Partia Komunistyczna rok w rok otrzymywala od ZSRS dwa miliony dolarów. Za dolary otrzymane z Moskwy przywódcy Francuskiej Partii Komunistycznej zakupili akcje najbardziej dochodowych spólek francuskich (i nie tylko francuskich). Widzial równie . którzy przej. Pomoc finans owa dla Kuby wzrosla wskutek tego do dziesi. cz. w gl. ulo yli sobie ycie beztrosko i w luksusie. czym z natury rzeczy wspierali gospodark. co dzialo si.biorstw i organizacji. w Kambod y. Komunistycznà w coÊ poÊredniego mi. jak wyradza si. co wi. Nie byl on bynajmniej liberalem ani te zwolenni kiem demokracji. by udzieliç pomocy tamtejszemu re ymowi komunistycznemu. co przynosilo im ogromne dywidendy. Wprost przeciwnie. dziedziczne. Oto wymowna ilustracja tego upadku. e wraz ze swymi ideami coraz gl.lo rosyjskie zloto za granic. W najwi.

jak i morza). b.skieg letariatu pla e wokól partyjnych palaców byly nie tylko ogrodzone.odci. Nawiasem mówiàc farb. Tak wlaÊnie powinna mieszkaç . Dotyczylo to zwlaszcza strajków. nie ma prawa byç wlaÊcicielem çwierçmilowego odcinka pla y Êródziemnomorkiej (w kraju zwyci. Drukowano je (i w caloÊci redagowano) w Moskwie. choç zakupiç jà tam byloby znacznie latwiej samym Francuzom.stwo swojego kandydata Gasa Hal la w kolejnych wybo 90 . Transferu dokonywano w dwóch kierunkach. donoszàc o rzekomych sukcesach w yciu publicznym USA i wcià obiecujàc zwyci. demonstracji czy te dorocznych Êwiàt gazety L Humanite . do egzaminów. W dodatku cynicznie dezinformow ala central.ta od narodu elita partyj na. e przynajmniej sami wydawali L Humanite ! Bylo to du o w porównaniu z chocia by partià komunistów ameryka skich. Partia komunistyczna w USA ju dawno s tala si. które odcinalo tak e przylegajàcy kawalek pla y. w drukarni KC KPZS. lecz pilnie strze one zarówno od strony làd u. która nawet nie myÊl rukowaç u siebie dwóch wlasnych gazet.c przepis. Dobrze je dnak.. gdy na Lazurowym Wybrze u zbudowal sobie elega nckà will. domagal si. wprowadzony jeszcze przez Ludwika XIV.ly dziesiàtki miliardów dolarów. na mocy którego on. e domagali si. Papier i farb..zyków obcych na wy szych uczelniach oraz studenci. którzy na podstawie ich lektury nmsieli przygotowywaç si. proletariusz. bandà nierobów. która doila Moskw. wyciàgajàc rokrocznie dwa miliony dolarów. i kazal jà otoczyç wysokim ogrodzeniem. kupowali Rosjanie w RFN.wlasnych oraz sowieckich aparatczyków. byli na tyle bezcz elni. W minionych trzydziestu latach pisali informatorzy z Pary a przez osobiste konto pa na Gosnarda przeplyn. Odnaleziono wi. sprzedawano zresztà te glównie w ZSRS. z których jednym jest Euroba nk. Sam Gosnard trafil na czolówki gazet. kie pla e w kraju sà wlasnoÊcià publicznà. od Moskwy dodatkowych Êrodków na finansowanie wszystkich imprez. e wszyst Chocia komuniÊci francuscy otrzymywali regularnie ogromne apana e. Podobnie ogrodzone pla e wid ywal w ZSRS i bardzo mu to przypadlo do gustu. z proletariackim oburzeniem. choçby tylko luêno zwiàzanych z ich partyjnà dzialalnoÊcià. Sprawa trafila do sàdu . Jednak Francja nie zbudowala jeszcze komunizmu i wladze kazaly ogrodzenie rozebraç. by wskazano mu przepis prawny. Nabywaly te gazety katedry j. Glosil. podczas k h usilowano sprzedaç resztki nie wyslanego do ZSRS nakladu.dàcy wlasnoÊcià KPZS. Gosnard odmówil. gdzie skarbnik partii komunistycznej. na druk gazety przysylala Moskwa.

Gas Hall za j akieÊ Bóg wie komu znane zaslugi zalatwil sobie w Moskwie coroczny zasilek w wysokoÊci stu tysi. bynajmniej nie zwiàzane z marksizmem-leninizmem. Ty m samym kanalem szly pieniàdze dla wloskich Czerwonych Brygad.kszala si. by tego nie zrobiç. ny glos klasy robotniczej zostanie uslyszany . nie splamila. firmach polig raficznych i papierniczych. W zasadzie rzetelnie zarabiala przyd zielane jej pieniàdze. Komunistycznà Parti. Wokól awangardy klasy robotniczej USA skupiajà si. Subwencja ta z roku na rok powi. Finlandii dotowala Moskwa w wysokoÊci od póltora do dwóch milionów do larów rocznie. Wprawdzie wszyscy wiedzieli. gdy byla systematycznie inwigilowana przez informatorów FBI.ki lapówkom wr.c prawdopodobne. Jest wi. e zachodnie par tie komunistyczne regularnie otrzymujàce z Moskwy pieniàdze oddawaly cz. sauny i u ywane samochody zachodnie. e Gas Hall kupuje dla aparatu KC jakàÊ nieru chomoÊç w USA i po staremu unika placenia podatków. kilku dodatkowych m lionów dolarów na kampani. Fakt. (czy by ze wzgl.rach prezydenckich. i powiàzanych z nià spekulantów w fi skie lodówki. a osiàgn. byl powszechnie znany. opinie bowiem tej naukowej ponoç placówki i prognozy co do prawdopodobie stwa wyboru kandydat a komunistów w kolejnych wyborach prezydenckich brzmialy na ogól tak: Autorytet Komunistycznej Partii USA. mimo repre syjnej polityki kr. Zaopatrywali n omenklatur.du na in flacj.biorcy za protekcj. Co najwy e j mo na bylo donieÊç o jego machlojkach organom podatkowym USA. Dzi. Brali przy tym od Moskwy nie tak znów wiele 7%.dem wszystkie rekordy. nieco dorabiajàc sobie lapówkami. Prowadzenie dzialalnoÊci wywiadowczej za poÊrednictwem Komunistycznej Partii USA te o kazalo si. Andropow z trudem si. stale wzrasta. miliony prostych l udzi. na rynku sowieck im. korzyÊci przynosila komunistyczna partia w RFN. prezydenckà. niemo liwe.çdziesiàt tysi. . a tak e poÊrednictwem w dostawach sowieckiego drewna.cy dolarów. lecz nikt nic w tej sprawie nie mógl zrobiç. Aby go uzyskaç wydal (równie w Moskwie) pi.la wysokoÊç dwóch milionów. Wàtle. Zatem partia otrzymywala subwencje za sam fakt swego istnienia. Ale partia komunistów USA pobila pod tym wzgl. Natom iast we wlasnym kraju partia fi ska zajmowala si. dolara?). a nawet dla terrorystów na Bliskim Wschodzie. Za jej poÊrednictwem finansowano ugrupowania terrorystyczne w rodzaju Frakcji Armii Czerwonej i jej podobnych. Niewykluczone. lecz do pewnego stopnia rzeczywiste. powstrzymywal. e Hall dawal niezle lapówki komuÊ tam w moskiewskim Instytu cie USA i Kanady. KomuniÊci fi scy byli niejako stalymi poÊrednikami mi. W zwiàzku z tà pociàgajàcà perspektywà domagano si.cy dolarów. domki letniskowe. które placili jej fi scy przedsi.dzy tamtejszymi firmami komercyjnymi i aparatem KPZS. czasem tylko udzielala schronienia zdemaskowanym a gentom STASI z NRD. Innà d zialalnoÊcià partia komunistyczna w RFN nigdy si. meble. Tak e wywiad ameryka ski dokl adnie Êledzil jej poczynania. Rosja sowiecka miala tu swoje interesy. lokowaniem sowieckich zamówie w stoczniach. KomuniÊci fi scy umo liwiali te KPZS korzystanie ze swoich kont do prania niezbyt czystych pieni. e na wyborach pot.Êç dotacji w charakterze lapówek sowieckiej nomenklaturze .dzy.czany m kompetentnym osobom w aparacie KC KPZS sytuacja ta byla stabilna.gów rzàdzàcych.

làcznie z trzema marszalkami. Z kolei czekiÊci zakarbowali w pami. lecz przy okazji umocniç Êwiatowy system kapitalistyczny. Gamma. dowódczà.pcza.cej tr zystu Êwietnie wyszkolonych osilków zdolnych wykonaç ka dy rozkaz. jak i pewnà jej szczególnà wlaÊciwoÊç: wszystko pompowala z kraju za granic.dzy wojskiem a KGB zawsze byly oparte na wzajemnej nienawiÊci. gdy wojsko zrewan owalo si. wzbogaciç. e niepodobna bylo jej zaszkodziç. w przewa ajàcej wi. podziwiajàc jeÊli chce dzialalnoÊç KPZS lub te oburzajàc si. A mo e ju ktoÊ wczeÊniej zaplanowal zburzenie tego gmachu? Tylko kto i gdzie? Po Êmierci Kulakowa Andropow zrozumial.du na globalne aspiracje tej partii. Zdawaç si. prosowieckiego lobby. Armia Êwi etnie pami. Na jego rozkaz zacz.drowaç po mapie calego Êwiata. Poniewa w roku 1968 ZSRS i Iz rael zerwaly stosunki dyplomatyczne. wojska wewn . Ka da skladala si. A wówczas pod ruinami zgin ie równie partia oraz jej idee. Za osobnà oplatà. moglo. bez wahania przekladali te pieniàdze do wlasnych ki eszeni. Âmierç Kulakowa i Maszerowa Êwiadczyla o tym wymownie. Armia zniosla to w milczeniu. 91 . Grupy te otrzymaly nazwy: Alfa. na stanowcze kroki. partia bolszewików tak bardzo dbala o swe bezpiec ze stwo. Uczestniczyla przy tym w cie mnych interesach zwiàzanych z wydobyciem diamentów. calego budynku. rzecz prosta. e fun dament monumentalnego gmachu partii osiada i rozpada si. z mniej wi.ci rok 1953.. Tamtejsi komuniÊci. zarówno ze wzgl. gro àc zawaleniem si. Jak ka da organizacja przest. Udalo si. którzy próbowali stawiaç opór. partia Wilnera odgrywala rol.Dotacja dla Komunistycznej Partii Izraela wynosila okolo miliona dolarów. Albo szybko zdecyduje si. czolgów. e KPZS ju dawno zawlaszczyla Zwiàzek S owiecki i postanowila nie tylko sama si. gdy czekiÊci wymordowali niemal calà wojskowà kadr. Ale nie to bylo najwa niejs ze. Mo na w ten sposób pozycja po pozycji w.. by oddal do dyspozy KGB dwie dywizje powietrzno-desantowe oraz dywizj. jakoby do dzialalnoÊci antyterrorystycznej. Sekretarz generalny tej partii. te namówiç Bre niewa. Wilner mial powiàzania z rzàdem i z kolami finansjery Êwiatowej..tala rok 1938. e zostalo mu bardzo malo czasu. im rozstrzeliwujàc szefów KGB i mia d àc cz lgami wszystkich.kszoÊci emigranci z ZSRS i z Polski. zarabiali zaÊ na nie rozróbami w Knesecie i podjudzaniem arabskiej ludnoÊci do rozruchów. Andropow zdawal sobie z tego sp raw.to tworzyç tajne formacje KGB o szczególnym przezna czeniu.trzne KGB.. Stosunki mi. Delta. albo zginie. Organizowala te regularne wyjazdy nomenklatury sowieckiej do slynnych iz raelskich oÊrodków profilaktyki raka. Wzmocnily one wydatnie tzw. Nie rozumial tylko jednego: dlaczego aden z bonzów partyjnych nie widzi (i nie chce widzieç).

zil kapitana i wszczàl bunt na okr. Doszlo do serii niezwyklych wydarze . za to byl szczerze Bre niewowi oddany. starszy lejtenant Bielenko uciekl z najnowszym myÊliwcem do Japoni i i zwrócil si. Jego najwy sze szar e plawily si. Szef KGB przedstawil mianowicie liczne materialy. Zach. zaÊ kapitana trzeciej rangi Sablina owego oficera do spraw politycznych rozstrzelano. gdy wojskowi najwy szego szczebla ulegali demoralizacji w warunkach luks usu i beztroski na nomenklaturowym Olimpie. Okr. co prawda bezwiednie.tnie i konsekwentnie propagowany odgórnie przez w ladze partii tych republik. pierwszà ofiarà stalo si. Przyczyna byla prosta. Najdziksze obyczaje Êrodowiska przest.czeni przez przelo onych. Nawet czlonkowie Akademii Nauk poslugiwali si. moglo. Podobnych przypadków bylo wiele.pczà.c. e z okazji kolejnej parady na Pl acu Czerwonym kolumna czolgów zaatakuje mauzoleum i zainicjuje powstanie w calym kraju. do jednego z portów w Szwecji. Na ministra wysunàl go Leonid Bre niew.t zostal doÊcigni. ich aresztow aç w ostatniej chwili. Na p orzàdku dziennym bylo kumoterstwo. Oficerowie pili nalogowo dajàc podwladnym fatalny przyklad. tyle e z odmiennych p owodów. Tego dnia czolgi nie pojawily si. Andropow uzasadnial to nader powa nymi przyczynami. Nie chcialy te przed nikim ponosiç odpowiedzialnoÊci za swe poczynania. zlodziejstwo i lapownictwo znacznie wi.cie z zamiarem udania si.t y na pelnym morzu i zatrzymany atakami lotnictwa i kutrów przybrze nych. Zwiàzek Sowiecki przestanie istnieç. które Êwiadczyly o gwaltownym wzroÊc ie separatyzmu w republikach zwiàzkowych. Kiedy indziej grupa oficerów czolgistów postanowila. niedopuszczalnych. gwarà przest. olnierze z upod obaniem zn. Pomiatali podwladnymi i zn. zdawaç by si.cal do tego minister obrony Ustinow cywil. e w wojsku ksztaltowaly si .ksze ni w instytucjach cywilnych. które nie mialy bezpoÊredniego zwiàz ku z demoralizacjà wojska. wojskowà. cz. Andropow konkludowal: jeÊli s i. w luksusie.cali si. gdy sam zostal marszalkiem. nad kolegami o ni szych stopniach. Najwy szych stopniem wojskowych traktowal nieufnie i wlaÊnie dlatego zdecydowal si. . marzyly o samod zielnym bycie.cali si.sto posuwajàc si. Oficer do spraw politycznych na niszczycielu Storo ewoj uwi . I rzecz jasna. Nomenklatury nie mialy ju ochoty placiç danin Moskwie.Obecnie jednak wojsko bylo w bardzo zlej fonnie. nad nimi. w sila ch zbrojnych supermocarstwa atomowego. tote Bre niew i jeg o ludzie nie przeszkadzali Andropowowi tworzyç pod sztandarem KGB równolegle sily zbrojne. Oficerowie poszli pod sàd. Ustinow kiepsko orientowal si. na Placu Czerwonym.pczego wyparly dawne tradycje bojowe i dyscyplin. na czele s il zbrojnych postawiç aparatczyka. o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. wojsko . w sprawach wojska. który wprawdzie nie potrafil nosiç munduru marszalka. Tak wi. nader niebezpieczne nastroje. gdyby nie to. z tym wszystkim w ko cu pogodziç. lecz byl zahartowanym nomenklaturowym aparatczykiem z czasów stalinowskich. Pilot wojskowy. Separatyzm ów byl umiej. Mo na by si. niekiedy. Ogromny stalinowski GULAG ju dawno zarazil bandyckà etykà i argonem cale spolecze stwo. gdy sami byli dr. Udalo si. do zabójstwa. wojskowy plebs ulegal równie szybkiej demoralizacji. ich nie powstrzyma.

Konstantin Czernienko. Powitali ich Andropow i Gorbaczow. Pami. Nazwisko kojarzylo si. zatrzymal si.tano uprzedzajàcà grzecznoÊç. kandydata i gotów natychmiast przedstawiç go towarzysz Gremium starszych panów ze zdumieniem spojrzalo po sobie. im z przyje mnymi i po ytecznymi dla zdrowia tygodniami wypoczynku w elitarnych uzdrowiskach Kraju Stawropolskiego. Gdyby nie dostawy zbo a z Ameryki i Kanady. szefa swe j osobistej ochrony generala arowa sam Leonid Bre niew. Na otoczony kagebistami peron uzdrowiskowego miasteczka wyszedl opierajàc si. 92 .k. Mo na braç go do Moskwy. a potem wlepilo oczy w s zefa tajnej policji. a nie intrygant polityczny? Byla to aluzja do nie yjàcego Kulakowa. Towarzyszyl mu jego pomocnik. ju dawno nale aloby wpr owadziç w ZSRS kartki na ywnoÊç. na ogól to osiàgal. e gdyby Gorbaczow byl sekretarzem jakiegoÊ innego regionu. np. a nawet pewnego rodzaju bojaêliwoÊç tamtejszego pierwszego.W zalzawionych oczach kremlowskich starców pojawil si. nigdy nie udaloby si. Bylo to historyczne wydarzenie. w naszym politbiurze specjalista od rolnictwa z prawdzi wego zdarzenia. by ich ocaliç? Tymczasem szef KGB swym niewyrazistym glosem wyliczal monotonnie niebezpie cze stwa zagra ajàce pa stwu. Andropow zapewnil. Calkowity upadek rolnictwa. w rolnictw ie. czterej ludz ie. Niech poprawi sytuacj. Uslyszawszy to Bre niew nagle otworzyl oczy i z trudem poruszajàc na wpól sparali owanà sz cz. Nikomu nie zagra a.kà wymamrotal: Kiedy wreszcie pojawi si. A jeden z nich mial unic estwiç zarówno Komunistycznà Parti. Kto wie? Ale gdy Andropow czegoÊ chcial. Na malej pólnocnokaukaskiej stacji kolejowej spotkali si. (Nie bez podstaw krà à sluchy. Woro neskiego. na tym zna. Kogo to on ma na myÊli? Andropow wymienil Michaila Gorbaczowa. na stacji kolejo wej Mineralne Wody. nieÊmialoÊç. którym sàdzone bylo w przyszloÊci byç kolejno glowami sowieckiego pa stwa i szefami partii. e znalazl ju om z politbiura. Jedynà nadziejà byl And ropow: co zaproponuje. I jego niezwykle mlody wie k. o r. Andropowowi tak latwo przeciàgnàç go do Moskwy. strach. Powstaje tylko pytanie: czy zechcialby?) Wieczorem 19 wrzeÊnia 1978 roku specjalny pociàg wiozàcy do Baku sekretarza generalneg o KC KPZS i przewodniczàcego prezydium Rady Najwy szej ZSRS. Przyblakle spojrzenia starców rozblysly sympatià. skoro si. towarzysza Bre niewa. Móglby byç synem ka dego z nich.

Zaanga owal si. by zerwaç z Moskwà i polàczyç si. Trzej spoÊród tych ludzi byli mier notami.Zwiàzku Sowieckiego. Nale alo tylk o wstrzàsnàç ogromnym imperium. przed partyjnym wla dcà. e po wizy cie w Baku Bre niew da mu carte-blanche na przeprowadzenie wedlug kaukaskiego wzoru podobnych operacji w A zji Ârodkowej. b. gdzie rzàdzil despotycznie czlowiek Bre niewa Szczerbicki.tno na lysiejàcym czole Gorbaczowa zaniepokoilo sekretarza generalnego. a czlowi ek Andropowa Gejdar Alijew. KogoÊ takiego nie znaly dzieje od czasów Êredniowiecza. wówczas w nakr. czul.pnie na Ukrainie. coraz powa niej myÊleli o tym. n owa. ustawicznie miotany wstrzàsami region Ârodkowego Wschodu a pr osil si.ly tam rzeki krwi. podobnie jak wtedy. rozgromiono ameryka skà ambasad.li islamscy fundamentaliÊci. w Iranie obj. odpowiedzial Gorbaczow i z szacunkiem pochylil glow. Szybkie uderzenie a potem Iran i Pakistan nieomal najpierw na Afganistan. Plyn. po uszy pogrà eni w malwersacjach i zlodziejstwie. Krwawe pi.czàce). . Z poczàtku bez cienia antykomunizmu. lec z równoczeÊnie unicestwiono tamtejszà parti. co bylo dobrym znakiem. by przekonaç si. jak w rzeczywistoÊci ludzie Andropowa robià p orzàdek w republikach. Âciskajàc dlo mlodego stawropolskiego sekretar za Bre niew wymamrotal: Rolnictwo jest bardzo wa ne. Dla Andropowa byla to ogromna pokusa.cznie podgrzewano w tych republikach nastr oje nacjonalistyczne i antyrosyjskie. gdy Andropow objàl stanowisko szefa KGB i chcial pnàc si. ze Êwiatem islamu. doÊwiadczony intrygant partyjny. Nawet tamtejsi przywódcy partyjni. Andropow mial nadziej. USA obwolano glównym wrogiem islamu. Po obaleniu szacha wladz. Ratuj kraj. Nastroje islamskiego fundamentalizmu rozprzestrzenialy si.canie interwe w Czechoslowacji. e nadchodzi jego czas. równie r ozruchy w Afganistanie. Obecnie runàl jak domek z kart tonàl w chaosie rewolucji i slamskiej. Swój pot encjal wzmacnial dzi. Teraz pojawila si.trznie podzielony.ki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi.dzie próbowal oderwaç od Azerbejd anu rejon Nachicz wa ski i oglosiç jego niepodlegloÊç. W tym celu musialy zaistnieç okolicznoÊci nadzwyczajne i trzeba bylo je stworzyç. dogodna mo liwoÊç. przyspieszyç bieg wydarze i odebraç zgrzybialym przywódcom wladzy. co zdestabilizowalo caly region Âro dkowego Wschodu.. w Teheranie. Zr. a nast. jak supermocarstwo zwane ZSRS. Ale jego kolor byl czerwony.. wzwy iÊç za ciosem. Ustawiczne skladanie danin jest bardzo rn.. Jej liderów publicznie powieszono. komunistycznà. Lecz Czesi nie stawiali oporu i tym samym pokrzy owali jego plany. Uratuj. który wital wówczas Bre niewa w Baku. o sowieckà interwencj. Bre niew jechal do Baku. czy rzeczywiÊcie karczujà z korzeniami korupcj. Wewn. Andropow. wytràciç je ze stanu Êpiàczki. Zaczynaly si. i separatyzm? (Uplynie nie tak wiele czasu. JesteÊ specjalistà.. Iran byl glównym stabilizatorem w tym regionie bogatym i silnym militarnie. blyskawicznie i dotarly równie do sowieckich republik w Azji Ârodkowej.. jeden zaÊ geniuszem intrygi politycznej. W ciàgu kilku minut sprawa przeniesienia Gorbaczowa do Moskwry zostala zalatwiona pomyÊlnie.

Twierdzil. Ulatwià jej to ameryka skie bazy rakietowe i lot niska. setki sowieckich doradców . w którym jest wiele pszczól. odpr.dzie Afganistan. Przewodniczàcym rzàdzàcej partii zost al agent Moskwy Mohammad Taraki. i znów poprowadziç jà do boju. Powstanie rozszerzalo si. e wprowadzenie wojsk do Af ganistanu pociàgn. Krótka. Komunistyczny rzàd Tarakiego. próbowal przekonaç Moskw. operacj. Demokratyczny rzàd Mohammada Dauda zostal obalony przez jednà z fra kcji komunistycznych wyst. Moskwa po prostu nie rozumie sytuacji. Andropow uznal. Tak potraktowaç kraj muzulma ski mógl tylko glupiec.pujàcych pod nazwà Ludowo-Demokratyczna Partia Afganistanu. umocniç parti. Ludzie Andropowa przygotowywali t. prawdziw j nauki . 27 kwietnia 1978 roku w Afganistanie doszlo do przewrotu komunistycznego. burzyç meczety i masowo wywlaszczaç ludzi z ich mienia.. przerwaç zgubnà dla Rosji sowieckiej polityk. Nie chcial wystrasz yç Moskwy. i lad. Wyszkolona i uzbrojona przez USA arm ia afga ska natychmiast rozpocznie prowokacje na sowieckich granicach. T ote na posiedzeniu politbiura Andropow przedstawil wkrótce dokumenty Êwiadczàce.loby za sobà tragiczne skutki. Tymczasem komunistyczni wladcy Kabulu zacz. Nie wzywa Zwiàzku Sowieckiego.ska operacja wojskowa pozwolilaby. e afga ski przywódca jest od wielu lat agentem C A. wzorem jedynej. 14 wrzeÊnia 1979 roku premier nowego re ymu Hafizullah Amin zastrzelil Tarakiego i s am oglosil si. poza wszystkim innym. enia i wszelkiego rodzaju procesów helsi skich zwalczyç dysydentów i demoralizujàcy wplyw Zachodu. e dla urzec zywistnienia tego planu najlepszym polem bitwy b. czekal z zapartym tchem. przez kilka lat. zdyscyplinowaç zalogi w zakladach pracy i ogól obywateli w yciu prywat nym. W od powiedzi na to wybuchlo ogólnonarodowe powstanie. które natychmiast pojawià 93 . gdy chce prosiç o pomoc Amerykanów. a miodu nie ma . Nie chcàc zaakceptowaç planu interwencji sowieckiej Amin godzil w plany Andropowa. W Afga nistanie zjawily si. Nie bez powodu król Amanullah lubil niegdyÊ powtarzaç: Afganistan to ul. Zachód w ogóle nie reagowal na te wydarzenia. Amin byl temu przeciwny.. gdy zamierzal podpisaç apel wzywajàcy Zwiàzek Sowiecki do przyslania z pomocà wojsk dla zdlawienia powszechnego buntu. e sam sobie poradzi z buntownikami: powstania w Afganistanie sà przecie czymÊ zwyczajnym. Natychmiast uruchomiono zmasowanà gospodarczà i finansowà pomoc z ZSRS. prezydentem. natychmiast zaczàl rozstrzeliwaç przeciwników.li sobie skakaç do gardel. Taraki zginàl w chwili. zaprowadziç w kraju dyscyplin. ale ju pod wlasnym przewodem. zwyci. kierujàc si.z miejsca umo liwiloby Zwiàzkowi Sowieckiemu dotarcie nad Ocean Indyjski i zdobycie ogromnych zasobów ropy naftowej. re ym komunistyczny byl bliski upadku.

zostal zamordowany. najwy ej miesiàc dodal Andropow. Obawial si. lecz z calym ceremonialem oficjalnych wizyt. Ten uÊmiechnàl si. Gromy przylapano na przemycie brylantów. podnieÊli sekretarza generalnego z fotela i wypr owadzili do sàsiedniego pokoju. Leonidzie Ili zu! Bre niew spojrzal na Gromyk. Byl ju czas na zastrzyki. Robil w szystko.ce materialy wskazujàce na to. No. Wszyst ko to bylo.ç zlotych gwiazd Bohatera Zwiàzku Sowie ckiego i nrie otwierajàc oczu stary gensek powiedzial: Tylko niech koniecznie nas poproszà o pomoc militarnà. a tym bardziej prosiç Rosjan . Nie chcial slyszeç o wprowadzeniu obcych wojsk do swego kra ju. by za krysztalowà szybà kosztownej fi skiej mebloÊcianki stawiaç butelki z kolorowymi. Wpadly mu w r. Zamro à nam kredyty.. wÊród nomenkla tury (styl ycia wodza . za depeszà usilujàc zapobiec interwencji sowieckiej. kto mógl sobie na to pozwoliç. e Taraki ze swà partià byl marionetkà Zachodu. bujdà na resorach.) Ja k informowal rezydent sowieckich spec slu b w Kabulu. Moda ta rozpowszechnila si.. Podobalo mu si.. skoro chcà nas szanta owaç rakietami z terytori suwerennego Afganistanu? Bre niew zamknàl oczy.si. któremu zapewne Afganistan pomylil si. Nikt nie przywiàzywal wagi do tych depesz. Taraki otrzymal za to czterdzieÊci tysi.cy dolarów. by wciàgnàç ZSRS w zaplanowany z rozmachem konflikt regionalny.li jà dorobkiewicze z kr.c sprzeciwiaç si.gów handlowych. Czernienko. Hafizullah Ami n to jedyny w tej bandzie dzialacz o poglàdach narodowych. Ochroniarze zerwali si. jak zwykle smutno i nieÊmialo: A có to za odpr. ( on. wi. jakie to mo e mieç skutki.pnie spytal marszalka Ustinowa: Ile czasu potrzebuje armia. Jego ministerstwo równie zdobylo dane Êwiadczàce o tym. Rezydent w Kabulu slal depesz. z Czechoslowacjà. obiecal. e najwy ej dwa tygodnie. Leonidzie Iliczu. ameryka sk mi etykietami oraz piramidki kartonów (lub paczek) papierosów ameryka skich. To wszystko na dzisiaj. No a co z odpr. Tote gdy sekretarz generalny uslyszal slowa Przyjdà Amerykanie i zaprowadzà porzàdek . na afga skiej ziemi.. e Amin chce wezwaç na pomoc Amerykanów. w Stanach Zjednoczonych. Trudno sobie nawet wyobraziç. Na jego marynarce lÊnilo pi. choç informowano Andropowa o ich treÊci. z miejsc.dzy USA a ZSRS na afga skiej ziemi. Amin byl wszak e uparty. by zaprowadziç porzàdek w Afga nistanie? Ustinow. najbardziej bezpoÊredniego starcia zbrojnego mi. On pierwszy wprowadz il w Rosji mod. wkrótce przyjdà tu Amerykanie i zaprowadzà porzàdek! Ów okrzyk Amina udalo si. Nast. Amin mial ponoç publicznie zawolaç: Chwala Allachowi. A potem wycofamy wojska do kraju. nie podzielil. Andropow nigdy nie byl w Ameryce. eniem? zaniepokoil si. nawet incognito. sowieckim wywiadowcom zarejestrowaç na taÊmie.westch nàl ze znu eniem. Poniewa si. utrzymujàce przy yciu kremlowskiego wladc. enie. rzecz prosta. Wcale nie mi l zamiaru tego robiç. Obecny na naradzie minister spraw zagranicznych ZSRS Andriej Gromyko potwierdzil te infonnacje. ale nigdy j ako zwyczajny goÊç. którymi mial si. wreszcie ka dy. Andropowowi minister spraw zagranicznych nie mógl. Bre niew bywal tam. podzieliç ze swymi komilitonami. potem przej.to styl ycia epoki).

Wojs ka sowieckie wdarly si.li do palacu.ly okupacj. Trup Amina znaleziono na jednym z palacowych korytarzy . ze spadochroniarzami. 2 grudnia 1979 roku do Kabulu wylecial wyslannik Andropowa. Bojowe samochody desantu wdarly si.c glowy na ziemi. odci. nie powiodla. Policjanci zauwa yli jednak. e palac zostal otoczony. bylo za póêno. do ZSRS z oficjalnà proÊbà o pomoc militarnà lub podal si. By la wzorowana na modelu czeskim.kszoÊç napastników miala nieprawidlowo zawiàzane turbany. kraju. gener al-lejtenant KGB nazwiskiem Paputin.o interwencj. Delta otoczyla palac. zamordowaly prezydenta i rozpocz. Gdyby misja ta si.knàl ze zgrozy. gdy nie wykonal rozkazu porwa nia Amina i wiedzial. mial porwaç Amina i dostarczyç go do Moskwy. Amin jednak nie chcial zmi eniç zdania. którego ju nigdy nie udalo si. JednoczeÊnie sowieccy doradcy neutralizowali oddzialy afga skie: zorganizo wali w afga skich pododdzialach dzie przeglàdu broni i zablokowali làcznoÊç. Amin nie ulegl prowokacji i zginàl. Byl to skandal. przebywajàcemu wówczas w Czechoslowacji . zamieszkaly przez pracowników licznych misji i przedstawicielstw sowieckich. 50 kilometrów na pólnoc od Kabulu. e nie wpuÊci Rosjan do Afganistanu. do dymisji i ustàpil miejsca protegowanemu Andropowa Barbakowi Karmalowi. 24 grudnia na lotnisku Bagram. do Kabulu i zaj.to im glowy i niesiono na pikach ulicami Kabulu. 94 . 22 grudnia grupa ludzi w turbanach i chalatach napadla na dom. Specjalny pod oddzial KGB (Delta) otoczyl palac prezydencki Daruloman (na poludnie od Kabulu). 14) Wedlug innej wersji Paputin zastrzelil si. inwazja sowiecka. 23 grudni Aminowi wr. Policja otworzyla do zabójców ogie . Widzàc.czono not. e wi. cale zaÊ dowództwo armii afga skiej zatrzymal bankiecie. zamazaç. sam. by ten zwrócil si. lecz general Paputin wcià jeszcze namawial Amina. nad odpowiedzià. Raz jeszcze stwierdzil..: Rzàd sowiecki zmuszony jest zapewniç bezpiecze stwo swym obywatelom.ly strategiczne punkty stolicy. Tam rozmawialoby si. wylàdawaly oddzialy 105 Gwardyjskiej Dywizji PowietrmoDesantowej. i uciekli. zacz. którzy wtargn. na terytorium suwerennego pa stwa. Plan nie udal si. w którym przebywal Amin. Ale na wycofanie si. Âwiat j. poniewa strona afga ka nie radzi sobie z tym zadaniem. o czym Êwiadczy krwawy incydent z 22 grudnia . Zamordowano okolo dwudz iestu obywateli ZSRS. co go czeka. rzucili wi. An1in zastrzelil Paputina 14) i podjàl wraz ze swà och ronà nierównà walk. z afga skim przywódcà latwiej.la si. Jego zadaniem bylo namówienie Amina do wspólpracy.. Podczas gdy Amin zastanawial si. Spóênione apele z proÊbà o pomoc wysylane przez Barbaka Kannala do Rosjan nikogo ju nie mogly zmyliç.

Rosjanie wpadli w pulapk. mial byç nast. m.pnym. e b.dzie zaopatrywaç Bagdad w bro . na Termez sforsowala Amu-dari.ç lat Zwiàzek Sowiecki b udowal w Afganistanie szos. kie czolgi.powego lidera orientacji socjalistycznej ozn ajmiono mu bez ogródek. stalo. kt pod wieloma wzgl. Iran. Dwóch Êmiertelnych wrogów Izraela skoczylo sobie o gardel na oczach zdu mionego Êwiata.ly miasta Herat i Parah na zachodzie kraju.çset milionów doarów (z uwzgl. Drogo? Wypad nie znacznie dro ej. gdy Iran wesprze powsta ców w Afgatistanie i oglosi w Azji Ârodkowej Êwi. postaramy. Do walki stanàl caly naród. lecz za àdal zaplaty. Za bro chwytaly kobiety i dzieci. jaka b. Miotajàc przekle stwa na syjonistów Hussajn k zal swemu lotnictwu zbombardowaç Teheran. i zdobyla tunel strategiczny Salang. a na szosie tej pojawily si.ciu tysi. przywódców rewolucji islamskiej od Afganista u. Na kolorowych okladkach tygodn ików ameryka skich i zachodnioeuropejskich kudlaty. W tym samym czasie 3 60 i 20 l dywizja kierujàc si. Waszyngton tryumfowal. e oto mo e ju sam rozstrzygnàç swe dawne spory graniczne z Iranem. Na pulapce widnial napis: Afganistan . Zalewu Perskiego. brzemiennà w groêne skutki. skàd rozp oczynal swe podró e baÊniowy . w takiej iloÊci. To póêniej.tà wojn.cy ludzi.in. Ci. rozjuszony niedêwiedê z okrwawionà paszczà i plonàcymi Êlepiami szedl po trupach w stron. by wojna ta nigdy si.dzie potrzebla.. kàskiem do przelkni. by na wszelki wypadek lotnict wo izraelskie zbombardowalo reaktor jàdrowy w pobli u Bagdadu.cie spornych terytoriów. Ale to nie koniec tej historii. W gruncie rzeczy to ona stala si. Nie minàl miesiàc od zako czenia tych robót. i to w najprostszy sposób poprz ez zbrojne zagarni. Zaj. do Iranu ozpoczynàjàc krwawà. który utr acil USA jako sojusnika i byl oslabiony rewolucyjnym burzeniem odwiecznych struktur.. ka artyleria ira ska ostrzeliwala Basr. Za ka dy rok wojny Rosjanie majà wnosiç na jego konto sobiste w Banku Szwajcarskim pi. Tak te si. przyczynà krachu pa stwa sowieckieg o. By uniknàç przykrych zaskocze w trakcie awantury afga s kiej postanowiono na wszelki wypadek zneutralizowaç Iran. po Afga nistanie.. Zwiàzek Sowiecki obiecal. Zwiàzek Sowiecki wpakowal si.Do Afganistanu przez Kuszk. co niezb. perl. A my ju si. Realizacja scenariusza od poczàtku wyraênie ró nila si. pod nazwà Przyjaê .c wyslano do Afganistanu kolejne cztery dywizje.dem liczby ofiar (zachowujàc w porównaniu stosowne proporcje).dami.cia.gala ju stu pi. oÊmioletnià wojn. I wydal rozkaz. Wkrótce potem wojska irackie wdarly si. byla n iezwykle podobna do pierwszej wojny Êwiatowej. Przez dziesi. Takiego prezentu oÊwiadczyl premier Izraela Begin Bóg nie zsylal nam od czasów manny n iebieskiej. nie sko czyla. LiczebnoÊç wojsk okupacyjnych si. oraz inne przejÊcia graniczne wkroczyly dwie dywizje: 357 oraz 66 Zmotoryzowana Dywizja Strzelecka. Êmiertelnej pulapki. jednak od wydarze czechoslowackic h.dnieniem inflacji). Pilnie wezwano do Moskwy prezydenta Iraku Saddama Husajna post.. w dlugà awan tur. Hussajn wyrazil zgod.çdziesi. Natychmiast wi. pod wzgl. Bóg wie czego. wojennà. a na razie trzeba bylo odwróciç uwag. Mo na bylo z tej strony spodziewaç si. paliwo i wszyst ko.dne.

co faktycznie zrobil. zwlaszcza w takich pa stwach. rzecz jasna. Âwietnie rozgrywano sprzeczoÊci mi. Do KGB nieustannie plynàl strumie dezinf ormacji. przystosowanego do dziala w warunkach wysokogórskich. on sam jednak doskonale wied zial. Mlodzi ludzie bez ràk lub nóg wypelnili szpitale. Nie po raz pierwszy armia sowiecka okazala si.Sindbad eglarz. skutecznie wykorzystaly szefa KGB do wlasnych celów.dzy ró nymi wydzialami KGB. nie móglby zrobiç dla Zachodu wi. agentem ameryka skim. O polowych stanowiskach do transfuzji krwi lub innych nowoczesnych urzàdzeniach nikt nigdy nie slyszal. Taka sytuacja zawsze sprzyja idealnie dzialaniom obcych wywia dów. lecz nawet zwyklych. Jest to zresztà osobny temat. po cz ym zniszczyl infrakstruktur. wlasnego imperium. z luków samolotów transportowych na lotnisku Bagram. których dziesiàtki tysi. LàcznoÊç dzialala fatalnie. w Afganistanie.ciu lat póltora miliarda dolarów. làcznie z magazynami wypelnionymi ogromnà iloÊcià sowi eckiej broni. Braklo dla nich nie tylko wózków inwalidzkich. jak ZSRS. Ogromna liczba materialów Êwiadczy o tym. ameryka skich i izraelskich minach. po wnikliwym przeanalizowaniu o sobowoÊci Andropowa. by spowodowaç zaglad. Intelligent Servic e. O co im wlaÊciwie chodzi? Obecni wladcy Dla kogo wi.cy zakladali partyzanci. Tymczasem zawiadomienia o Êmierci i cynkowe trumny wyprzedzaly ju w drodze z Afganistanu do ZSRS eszelony z rannymi i inwalidami.. gdzie zacofanie wobec poziomu cywilizacji Êwiatowej wyrazilo si. Bojowe wozy desantu afga skiego jeszcze wytaczaly si. pozost awala daleko w tyle za Êwiatowymi standardami. wirusowe zapalenie wàtroby. New York Times nie rozumial. na wloskich. zwerbowanym jeszcze w latach wojny. Przy akompaniamencie tej kanonady Izrael wtargnàl do Libanu. To agonia komunizmu podsumowywal New York Times wydarzenia afga skie. W c ieniu pot. czego prowadzi gr. umundurowanie i wyposa enie olnierskie nie nadawaly si. w imi. nie dochowywano rygorów sanitarnych. armia. Nie byl. z którymi wiàzali swe rachuby moskiewscy stratedzy. DziÊ wszak e jest oczywiste. W pomoc dla OWP Zwiàzek Sowiecki wladowal w ciàgu poprzednich dziesi. e zachodnie slu by specjalne. Wy ywienie bylo naj ni s zej jakoÊci.cej ni to. Nikt nie znal si. wywiad ameryka ski. tak jak caly kraj. remla robià wszystko. do ni czego. gdy grupa 95 . W wojsku szerzylo si. przede wszy stkim w wyjàtkowo niskiej kulturze wywiadowczej.c pracowal Jurij Andropow? Gdyby byl agentem CIA. by zastawiç na Rosj. najprostszych pr otez. ja k gorliwie trudzil si. nych glowic jàdrowych. tak samo jak nie byl agentem ang ielskim jego poprzednik Beria. niezdolna do skutecznych dziala bojowych. o co chodzi Andropowowi. wojskowà Organizacji Wyzwolenia Palestyny. pulapk. Ar mia nie miala porzàdnego bojowego Êmiglowca. a zwlaszcza to. e glówne sily KGB zgodnie z t adycjà walczyly z wlasnym narodem. Mossadu lub wszystkich slu b zachodnich razem wzi.tych.

tajemniczych zamachów. antysowieckà albo te za przechowywanie i rozpowszechnianie literatury antysowieckiej. Organy Êledcze i sàdy trudzily si. e to oni najbardzie j zagra ajà re ymowi. który byl wiceministrem spraw wewn. ksià ka Sol enicyna. Po to wlaÊnie Cwigun zostal zast. Gdy zast. e chodzilo glównie o to. Zapadaly standardowe wyroki: siedem lat wi. Podczas przeslucha ustalono fakty i zdobyto materialy wskazujàce na wielkà afer. w pocie czola.pczej. malarze. Tego wieczora wÊciekle wyly zagluszarki rozgloÊni zachodnich w j. przeprowadzono w tak zawrotnym tempie. a jego teczk.operacyjna kagebistów wdarla si.la go do samochodu i wywiozla do zamkni. Bral równie ogromne lapówki. by uczony nie komentowal inwazji na Afganistan. który przepisywal nocà na maszynie dziela Sol enicyna lub publicystyk.Êci starego elaznego dwuosobowego ló ka z masywnymi metalowymi kulami..trmych.tego dla cudzoziemców miasta Gorkij.lo. podpale i morderstw. wielka praca nad oczyszczeniem kraju ze zla! W tych starannie zaplanowanych okolicznoÊciach Andropow wreszcie poczul swà sil. Andropow uwa al. przeprowadzona w miesz kaniu prywatnym Cwiguna pod pretekstem zabrania tajnych dokumentów zdumiala nawet pracowników operacyjnych. Rewizja.ciç leb Êledztwu. a widzieli oni niejedno. 19 stycznia 1982 roku generala Cwiguna znaleziono w jednym ze slu bowych mieszka z przestrzelonà skronià. szmaragdów i rubinów. sko czyly. wep chn. Dwóch wa nych Êwiadków znikn.pca Andropowa. znalezionych w generalskim . Przez kraj przetoczyla si. próbowal ukr. e organizatorkà tych przest. a nast. wyszed l z szoku. Zacz. general-p lkownik Czurbanow aktywnie uczestniczyl w dzialalnoÊci tej grupy przest.cie Sacharowa. samego sekretarza gene ralnego.pstw byla córka sekretarza generalnego. jakimkolwiek nakazem rewizji lub aresztowania pochwycila ojca rosyjskiej bomby wodorowej. ktoÊ ukra dl.ç lat zeslania za agitacj.pnie do glównego ideologa partii. fala aresztowa . Aw torchanowa. szwagier Bre niewa. Ofiarami byli Bogu d ucha winni ludzie: nie znani oficjalnie awangardowi poeci. Michaila Suslawa. W skrytkach znaleziono szeÊç trzylitrowych puszek z kamieniami szlachetnymi. WyjaÊnilo si. Od Czu rbanowa. lub za j akàÊ tam innà dzialalnoÊç slu àcà oslabieniu ustroju sowieckiego.pcà Andropowa: mial nie dopuszczaç do skandali. póêniej. Aresztowani zeznali. brylantami zaÊ byly z apelnione wszystkie wydrà one cz.la si.zien ia i pi. cza sopismo ameryka skie. a do wplywowego aparatczyka z KC.trmych generala armii Sz czolokowa. który bral lapówki z Uzbekistanu..zyku rosyjskim. Za nimi widaç ju sylwetk.to pod wagon pociàgu w metrze. jej mà zaÊ. Przyczynà moglo byç wszystko: napisane do szuflady wiersze. Operacj.: nielegalny handel i przemyt brylantów. Waga sztabek zlota. Êledczego KGB podpulkownika Lachowa wepchni. jeden z aresztowanych czlonków grupy powiesil si w celi. Êlad wiódl prosto do ministra spraw wewn. zdj.. do mieszkania czlonka Akademii Nauk Andrieja Sach arowa i nie legitymujàc si. Od czul jà równie caly kraj: poczynajàc od studenta. Lecz arty si. Przy okazji aresztowano ró ne podejrzane figury z otoczenia Galiny Bre niewej. general armii Cwigun. e nikt spoÊród zagro onych wysokich oso bistoÊci nie zdà yl od razu zareagowaç. muzycy.

Cwigun strzegl naszej ojczymy [. Znaleziono te rów w banknotach stu dolarowych i o wi. w swoim gabinecie.ciu kilogramów. Natychmiast wezwano lekarzy.to wi. Gorbaczow.] W 1939 roku partia skierowala go do pracy w organach bezpiecze stwa pa stwoweg o i odtàd cale jego ycie bylo zwiàzane z nielatwà pracà czekisty. czlonek KC KPZS. Zaalarmowane dywizje próbowaly otrzymaç potwierdzenie rozkazu w Sztabie Ge neralnym. e glówny i deolog partii le y na podlodze nieprzytomny. ani Ogarkowa. c skontaktowaç si... na Kremlu nasila si.. czlon ek Rady Najwy szej. Glów ny lekarz Kremla.ç o Siemionie Cwigunie na zawsze pozostanie w sercac h ludzi sowieckich. Gabinet byl zamkni. Czernienko. lekturà Andropowa. wi. zaÊ ulubionà gazetà Washington Post . Park Gorkieg o Martina Smitha. ycznia 1982 roku.. si. WczeÊniej ni Ustinow.ty od Êrodka. Zachodni korespondenci w Moskwie snuli nàjrozmaitsze domysly. Jewgienij Czazow osobiÊcie zrobil choremu zastrzyk. a tak e Wielki terror Roberta Conquesta..gala trzydziestu pi. e w wieku 79 lat 96 T ASS poinformowal wc . Nazajutrz Suslaw zmarl nie odzyskawszy przytomn oÊci. Szczalokow. Gdy wylamano drzwi. e walka o w ladz. Sekretariat politbiura odpowiadal.c zapewne wylàczyl telefon. po dlugotrwalej. pierwszy zast.mieszkaniu. Wydarzenia nabieraly tempa. Usilowano wi. Zacz. warto to zauwa yç.. Na wieÊç o Êmierci Cwiguna Suslow stracil glow. telefonicznie z Suslowem. e towarzysz Suslow jest u siebie. Widzieli. a stan jego zdrowia wskutek intryg kremlowskich coraz bardziej si. Pelen strachu zarzàdzil alarm bojowy w dywizjach Tama skiej i Kantemirowskiej i kazal ruszyç im na Moskw. A tak e to. tu po Andropowie wymieniony byl Gorbaczow.. Alijew. Suslaw chorowal n a zaawansowanà cukrzyc. byly trillery polityczne Dzie Szakala Forsytha.. do swej siostry Wiktorii. ubolewala 22 stycznia 1982 roku Prawda . Andropow. e 19 Cwigun byl szwagrem Bre niewa. Tam równie nikt nic nie wiedzial. Czernienko i Alijew. ci. Ponad 40 lat t ow.kszym nominale. Rzucal si.pca przewodniczàcego KGB ZSRS.. Ustinow. który nieêle znal angielski. Bugajew. nie poinfonnow al o tym ani Ustinowa. Bohater Pracy Socjalistycznej. Pami. w oczy brak podpisów Bre niewa i Suslowa pod tym nekrologiem. Diagnoza brzmiala: zapaÊç cukrzycowa.c dzwoniç do KC. Po rewizji Wiera C wigun próbowala bezskutecznie dodzwoniç si. okazalo si.. A tam nikt o niczym nie wiedzial. coraz gwaltowniej. Ulubionà. kiej chorobie zmarl general armii Siemion Kuêmicz Cwigun. póltora miliona dola Naród sowiecki poniósl niepowetowanà strat. Bob Kaiser depeszowal z Moskwy: zoraj. jak w filmie sensacyjnym. pogarszal. Ich ony byly rodzonymi siostrami. Korespondent Washington Post .

które wcià trwajà w calym kraju. którego musieli poniechaç. e aresztowano bliskich przyjaciól córki Bre niewa Galiny pracowników i artystów cyrkowych. odebrala przepustk.pc. Zagraniczni korespondenci w Moskw ie wià à Êmierç Cwiguna z masowymi aresztowaniami liderów tzw.. pokazal im materialy dotyczàce t ylko niewielkiej cz. którymi szafowal bez litoÊci i dlugoletnie kary wi. a samà Galin rzesluchiwano. baç. Co wi. W politbiurze zapanowal poploch. co zamierzàjà robiç dalej. Na skarg.li Maszerow i Kulakow. oraz po Êmierci szwagra z nikim ju nie chcial gadaç. . choç zmarly byl czlonkiem KC KPZS i nale al do bliskiej rodziny Bre niewa. KGB ju Andropowowi nie wystarczal. Syn Bre niewa Jurij.cej. Bre niew po skandalach. by zastanowili si. Stan jego zdrowia gwaltownie si. Michail Suslow. nie znan emu wczeÊniej generalowi Fiedorczukowi. 19 stycznia poinformowano bowiem o Êmierci szwag ra Bre niewa pierwszego zast. przyszedl na kolejne posiedzenie politbiura. do dymisji. S tary Plac zamilkl w przera eniu. generala Siemiona Cwiguna. Zgrzybiali i schorowani przywódcy pa stwa nie mieli ju sil. Andropow i Gorbaczow pracowali tymczasem dniami i nocami. a general KGB Cwigun próbowal je osloniç swà wladzà i autorytetem. W Moskwie krà à pogloski. czy Suslow wykryl t. tak czy owak nie mógl po tym wszystkim yç dlugo. na Kreml i powiadomila o rozkazie Andropowa: ma jechaç na dacz. i czekaç tam na decyzje. Mazurow poslusznie podal si. przewodniczàcego KGB i cz lonka rzàdu. na jakie skazywal ludzi z elity wladzy.. Wszyscy pami. Jego dzialania wywolaly podobno gniew Suslawa. tak jak nie yje dlugo nikt. ani Suslaw nie podpisali si. Tera z metody.tali egzekucj e w Azerbejd anie. w pracy. kto robi gwaltowne ruchy w grzàskim bagnie skorumpowanych wladz sowieckich najwy szego szczebla. sam natomiast zajàl w sekretariacie KC KPZS miejsce zmarlego Suslow a. Wiadomo ju . sekretarz KC KPZS. Mo na przypuszczaç. czy te sam w niej uczestniczyI. ieli natomiast wszelkie podstawy. nie zdajàc sobie sprawy z po wagi sytuacji. e ani Bre niew. który wdarl si. szarej strefy gospodarczej. e j est to druga gwaltowna Êmierç na Kremlu w ciàgu kilku ostatnich dni.pcy przewodniczàcego KGB. ju od kilku dni nie pojawia si.Êci ich machlojek i zaproponowal. afer.zienia. Nomcnklatura zamarla: od Êmierci Stalina nie odczuwala podobnych zagro c . gdy zgin. Cwiguna. Pogloski te potwierdza poÊrednio fakt. nie pochowano na oficjalnym cmentarzu rzàdowym. by stawiç opór bandziorowi z bezpieki . Ochrona zatrzymala go brutalnie. Nie wiadomo. e rodze stwo to bylo mocno powiàzane z podziemiem gospodarczym.. nie bylo ju do kogo iÊç. by si. który zajmuje stanowisko ministra handlu zagranicznego. e po rozmowie na ten temat z Michailem Su slowem Cwigun popelnil samobójstwo. Warto zauwa yç. Kirilenko zaÊ. Ponownie usilowali rea lizowaç plan. Obecnie Andropow byl pierwszà osobà w politbiurze. pogorszyl. syn i brat... w które zamieszani byli jego córka. a nawet samego Bre niewa. na szczyty wladzy. pod nekrologiem Cwiguna. pierwszego zast.zmarl glówny ideolog kremlowski. zastosuje w calym imperium. Nominalnie Andropow powierzyl swojà firm. Andropow wezwal swych kolegów Mazurowa i Kirilenk. Do Moskwy z Baku przyjechal Gej dar Alijew. çwiczone w Azerbejd anie.

Wezwany do Moskwy. p ierwszy sekretarz Krasnodarskiego Komitetu Krajowego dowiaduje si. Po lekturze takich raportów Bre niew dlugo milczal.. 4.. dolarów gotówkà. ne oraz tzw. Wymienione osoby. W domu Mi edunowa w Krasnodarze pod pretckstem remontu (który jakoby ma byç przeprowadzony dla nowego partyjnego szefa) odbywa si. kiedy wreszcie sko czy si. rewizja. Po interwcncji sekretarza generalnego Miedunow zostaje ministrem przetwórstwa warzywnego. Bre niewa w ciàgu tylko minionych trzech lat otrzymali lapówki pieni. narz. futra. córka Leonida Bre niew Jurij. Do Moskwy jadà cztery kontencry skonfiskowanych drogocennych przedmiotów i kosztownoÊci. wspóldzialajàce z prze t. zapewnialy aferzystom podziemia gospodarczego protekcj. niemal co tydzie dostarcza staremu wodzowi dane operacyjne i ustalenia Êledcze o wielce interesujàcej treÊci: . Uratowal M iedunowa sam Bre niew. lecz je st to kres tej kariery..2 miliona rubli i 1. dzieje. Pozwolilo to im na uzyskiwanie z zasobów pa stwowych wiele surowców. antyki. wielu ministerstw oraz osób na wysokich stanowis kach. ulatwialo te zajmowanie elemen tom przest.pcami.Wreszcie cios dosi.. kradzione z muzeów eksponaty) na ogólnà kwot. Wedlug mo liwie najoszcz. w trakcie operacji wykryto liczne wi. Leonida Bre niewa. Podczas rewizji uka dego z nich znaleziono ponad szeÊç milionów rubli i ponad m ilion dolarów. 1. Dni Miedunowa w Moskwie sà policzone.dniejszych sza cunków czlonkowie rodziny tow. Wystraszeni aparatczycy blagali o ra tunek Bre niewa. syn Kuêmy 3. dolarów gotówkà.. Nomenklatura dr ala. zagro enie bylo oczywiste. tow.pczym wysokich stanowisk partyjnych i pa stwowych. od Andropowa. syn Leonida Bre niew Jakow. Przecie jeszcze nie umarl! Czy w minionych osiemnastu latach nie byl ich dobrodziejem i obro cà? Ale i Bre niew nie mo e zrozumieç.dzi i maszyn. preze nty (kamienie szlachetne. dolarów gotówkà. e wlaÊnic zostal odwolany. rzekomo na posiedzenie KC. 3.4 miliona rubli i 450 tys.: Bre niewa-Czurbanowa Galina.ga Miedunowa.zi làczàce aferzystów podziemia gospodarczego z czlonkami rodziny sekretarza generalnego KC KPZS. Niespodziewanie zostaje aresztowany minister przemyslu r ybnego Iszkow wraz z wiceministrem Rykowem. a potem zadawal Andropowowi pyta nie. co si. Andropow. 97 .4 miliona rubli i 500 tys. l miliona rubli i 600 tys..5 miliona dolarów gotówkà. naturalnie z wielkim szacu nkiem. syn Ilii Cwigun Siemion. nale àce do najbli szej rodziny Leonida Bre niewa.

trzy lata bez nadziei na zwyci. . poniewa doÊwiadczenie innych krajÓw wskazuje. Z wojskiem nie ma artów. mar szalek Zwiàzku Sowieckiego Dmitrij Ustinow. minister obrony ZSRS.16 grudnia.gry. yç. Tym bardziej e mial ju szeÊçdziesiàt osiem lat. aferalnej dzialalnoÊci rodziny szefa par tii i pa stwa. Dzialania wojenne trwajà ju cie Andropow obiecywal. . minister obrony narodowej NRD. Przy najmniejszym podejrzeniu ludzie ci sà po prostu likwido wani.. bylo jeszczc gorsze ni raporty o zlodziejskiej. minister obrony W. przewrót wojskowy w calym obozie socjalistycznym. Uklad Warszawski. Zmarl nagle i koniec. W 59 roku ycia wskutek niewydolnoÊci krà enia zmarl nagle czlonek KC W. e szykowal si. wcale nie przydawalo energii. na W.2 grudnia 1984 roku wskutek ostrej niewydolnoÊci krà enia zmarl czlonek Biura Polity cznego KC Socjalistycznej Partii JednoÊci Niemiec.. Chocia wiadomoÊci podsuwane schorowanemu Bre niewowi pozbawialy go resztek sil. general armii Olach. general annii Heinz Hoffman. .ly dziaç si. NRD. co z urz. do Polski. general armii Dzur. Nie wiadomo. czy byloby to takie zle.15 grudnia.gi erskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. istniej e wiele dowodÓw. a nawet do Mongolii.. .wojna afga ska.kierowana przez nich armia supermocarstwa nie mogla sobie poradziç z dzikimi góralami i trzeci rok broczyla krwià sàdzili. . Prze Aby tam zwyci. W 66 roku ycia. Polska SolidarnoÊç wycisn. Lecz spisek si. Do Andropowa wcià nadchodzily nowe materialy zmuszajàce do niezwyklej o stro noÊci. Upokorzeni w Afganistanie marszalkowie . alc i z wojskiem nikt si. z czym musial si. .20 grudnia zmarl czlonek Biura Politycznego KC KPZS.gierskiej Republiki Ludowej. kropka. Wydarzenia te mialy miej sce wkrótce po Êmierci Andropowa.la ju pi. musimy wpierw zaprowadziç porzàdek w kraju odpowiadal niezmiennie An ropow. zapoznaç.. . e ratunkiem byloby wprowadzenie rzàdów wojskowych we wszystkich krajach U ladu Warszawskiego. prawda? Kurierzy i wysla cy marszalka Ustinowa rozjechali si. 15) 15) Na to.stwo. nie udal. . wskutek nicwydolnoÊci krà enia zmarl nagle minister obron y narodowej Czechoslowacji. Pomór wÊród ministrów obrony narodowej? Ciekawe. To. tak e i to. Rozpada si. e nie ma innej drogi od totalitaryzmu do demokr acji poza drogà przejÊciowej autokracji dyktatury wojskowej. làcznie z Rosjà Sowieckà. Podlegle Andropowowi oddz ialy specjalne KGB Êledzà bacznie ka dy krok dowódców wojskowych. gdy KGB byl czujny. czlonek KC Komunistycznej Partii Czechoslowacji. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego dziwne rzeczy zacz. ju nie patyczkuje. Koordynujà dzialania bratnich annii na wypadek czego? Ale sà i inne dane.du czytal Andropow.tno na wszystkich kraj ach bloku wschodniego. w wojsku sow ieckim.. e zako czy wojn. najdalej w ciàgu miesiàca.

komisja finansowa Rady Najwy szej z przera eniem mr ugala oczyma. skoro tak. nie mial zamiaru uczestniczyç 98 . Informacje bankowe byly nieprecyzyjne. Stiepan Platonaw z wlasnej inicjatywy skontaktowal si. opatrujàc swe odpowiedzi klauzulà ÊciÊle tajne . wyczcrpaly si. e to wielki zaszczyt dla Ameryki zyskaç tak wybitnych obywateli. Równie m. eurokomunizmem. za tzw. to nikomu nie pozwolimy wyjechaç. Có .caly si.. podaç wielkoÊci rocznego wydobycia nie oszlifowanych diamentów i zastanowiç si. gdy pozbawiono obywatelstwa sowieckiego znanego muzyka.ciu lat i w dalszym ciàgu utrzymuje. z Andropowem.Kredyty. pierwsze go wiolonczelist. pragnàc go poinfonnowaç o sytuac ji w przemyÊle wydobywania diamentów. W Zw iàzku Sowieckim nie bylo ludzi niezastàpionych. ró nily od jedncgo do dzicsi. Zapomnialy. na stanowisku kierow nika wydzialu w obkomie partii w Magadanie. to wiedzial bardzo du o. e zapas zlota w kraju w nosi dwa tysiàce sto ton. podjàl prac. pierwszy sekretarz jakuckiego komitetu miejskiego partii. Zast.cy ton. a gdy ktokolwiek piÊni e slówko pójdzie siedzieç. kto je utrzymywal od szeÊçdzicsi . Wydzial Mi. Sàd uznal Solomowa za niepoczytalnego i skier owal go na leczenie psychiatryczne. nie umial powiedzieç. wyjaÊniç tylko drogà rewizji.ciu tysi. Caly Êwiat a j. wybitnà Êpiewaczk. a ministcrstwo finansów. Platonow bezpoÊrednio nadzorowal wydobycie diamentów. e Platonowa zastrzelil prominentny pra cownik KC KPZS. Do zabójstwa przyzn al si. Przeprowadziwszy wlasne Êledztwo KGB wyjaÊnil. Wiszniewskà. ile si. jak si. Dane znacznie si. Êwiata MÊcislawa Roztropowicza oraz jego on. tego zlota co roku wydaje i na co. Platonow. Solomow. Galin. potem w yjaÊnilo. na którego czeÊç lokalne wladze partyjne zorganizawaly owo polowanie. na wlasne êródla. dl a ydów-emigrantów oraz dysydentów). W dwa dni póêniej zastrzelono go na polowaniu.pca przewodniczàcego rady mi nistrów Jakucji. Partie komunistyczne w Europie Zachodniej opowiedzialy si. powolujàc si.tnie wyglàdala sprawa kamieni szlachetnych. Na Zachodzie grzmiala prasa sowi ecka trwa jak zwykle antykomunistyczna i antysowiecka histeria. Gdy rzekomy zabójca po dwóch miesiàcach opuÊcil szpital. dzynarodowy i inne wydzialy KC wykr. jak zwykl mawiaç towarzysz Stalin.ciu pi. które Bre niew uzyskal na Zachodzie (w zamian za zezwolenie na emigracj. Prezydent U A wital ich osobiÊcie na lotnisku. brakiem sprawozda zbiorczych. nad przyczynami ich tajemniczcgo znikania.c nawet nie w iedzial wszystkiego. mówiàc.knàl. nic byl w s tanie dokladnie ustaliç wicIkoÊci zasobów zlota w kraju i jego rocznego wydobycia. jeÊli wi. oÊwiadczylo bez wahania. SzeÊç resortów odpowiedzialo na to pytanie ró nie . Bylo jasne. zdystansowaç od Moskwy i jej zbrodni. eby si. I to za jakie pieniàdze! Nawet gdy Andropow byl szefem KGB. e rozbic noÊci w informacjach dotyczàcych zlota dadzà si.

Wkrótce potem nastàpil a seria zabójstw.ter przez okna i na klatce schodowej. e wydajnoÊç pracy w kraju blyskawicznie maleje. Gorbaczow popar lby go w dyskusji. a z ka dym rokiem jest coraz wi. Musial zalatwiaç wa niejsze sprawy. Lecz Gorbaczowowi wszystko uchodzilo plazem. decydujàcy etap kremlowskiej intrygi. Zako czyç wojn. Unicestwiç polskà SolidarnoÊç . na nià obowiàzkowo stawiç pierwszy sekretarz obkomu KPZS Jakucji. naturalnie z honorami. ydowskà. Pozostala jeszcze ostatnia barie ra. Rozpoczàl si. Zostal nim general Wasiliew.cal swoic podwladnych. Lecz mim o wszystko Andropow nie dowiedzial si. Odr.biorstwa Jakutalmaz i wyznaczyl nowego dyrektora. e Wasiliew popelnil samobójstwo. byly przygotowane do wyslania do Moskwy. wynikàjàcà ze zbyt niezdecydowanego przeciwstawiania si. 2. 3. nego genscka postanowiono zwaliç wylàcznà odpowiedzialnoÊç za Afganistan i polskà SolidarnoÊç . a tak e za upadek ruchu komunistyczne go w Êwiecie oraz za liberalizm w polityce wewn. niedol. Liczby natomiast wskazywaly. Kazal mu si. Gdy przeszukano gabinet Wasi liewa. Tote nale alo jà usunàç. Bre niew zostalby te oskar ony o sprzyjanie korupcji.pca do spraw p olitycznych.stwa militar nego. ormia skà i niemi co rodzi nastroje nacjonalistyczne w republikach zwiàzkowych i pobudza tendencje do oderwania si. co spowodowalo ni emal calkowity zanik wiary spolecze stwa w idealy komunizmu i nieustanny krytycyzm wobec naszego ustroju . Wykorzystaç w pelni przewag. byl taki sympatyczny! Nie mial czasu zajmowaç si. przedsi.. Politbiuro mialo zatwierdziç taki oto dlugoterminowy plan dziala : A.pcy szefa zarzàdu politycznego specmilicji do ochrony obi ektów przemyslu wydobywczego diamentów zastrzelono generala Wasiliewa z pistoletu Makarowa. samobójstw. Wszystko to mialo uzasadniaç wniosek wyprawienia Bre niewa. w Afganistanie drogà calkowitego i bezwzgl. znaleziono tam tajne materialy o kradzie ach diamentów. za oslabienie wplywów Rosji sowieckiej na Bliskim Wschodzie.. Referat mial wyglosiç sam Andropow.bnym punktem oskar enia mial byç zarzut oslabienia wychowania ideologicznego ludzi pracy. zagadkowych upadków z wszystkich pi. krajów zachodnich aktywnym .dnego zwyci.w tej imprezie.kszy nieurodzaj. rubel ul ega inflacji. n a emerytur. Prominentny pracownik KC KPZS spokojnie powrócil do Moskwy. jego zaufany czlowiek. dzielàca Andropowa od steru wladzy sam Bre niew. W dziedzinie polityki zagranicznej: l. Diamenty to nie wszystko! Znikaly równie Bóg wie gdzie miliony ton ropy naftowej.trznej wyra ajàcy si. Znajdziemy w trakcie przeszuka zach. diamenty. gdzie i jak ulatniàjà si. zezwoleniem na emigracj. 21 stycznia 1981 roku w slu bowym gabinecie zast. Zapewnial on Êledczych. pulkownik Celujko. Na starego. Cziriajew. Andropow i Gorbaczow postanowili zwolaç nadzwyczajne posiedzenie politbiura z jedn ym punktem porzàdku obrad: Negatywne skutki kultu Bre niewa dla pa stwa . Andropow niewiele mógl ju zrobiç: zmien il ochron. od ZSRS . Zabójcà byl zast. Nowy sekretarz generalny kierowalby krajem calkiem inaczej. rolnictwem.

pokazowych procesów z wyrokami Êmierci i publiczny m ich wykonaniem. W zwiàzku z zadaniami nowej polityki zagranicznej i wewn. 4. W szczególnoÊci udzieliç maksymalnego poparcia militarnego Êwiatowym ruchom narodowo-wyzwole czym. Ameryki Laci skiej i Afryki. Nie wolno dzialaç w po99 . chlopów ików z ich miejscem pracy w fabrykach. Naturalnie przytaknàl Gorbaczow. dop rowadziç do izolacji USA w Êwiecie kapitalistycznym. Nale y w tym celu przeprowadziç seri. Zabraknie Êrodków na te wielkie cele.cia mi. silnà r.ciu lat w wojskach làdowych i od trzech do sie dmiu lat w marynarce wojennej. drwiàco. nie uda. Wplynie to na szybkà popraw. Lecz projekt nale y dopracowaç. e do u rzeczywistnienia takich planów przydalby si. z tym projektem Gorbaczow ostro nie podsunàl Andropowowi myÊl. kredyt z USA.dzy USA a krajami NA TO. potoczy. 5. Wykorzystaç spi. a proces sam si. Po zapoznaniu si..trznej: l. W ciàgu nàjdalej dwóch lat po calkowitej sowietyzacji Afganistanu zdobyç kontrol. Zakazaç wszelkich form emigracji. 4. pokazaç go eksper tom. zwalczaç sekty i grupy religijne. silom komunistycznym i antyimperialistycznym w krajach Bliskiego Wschodu. a tak e inne przeja wy tendencji antysowieckich i kapitalistycznych. Grunt to uderzyç z zaskoczenia. kolchozach i sowchozach.dzialaniom Zwiàzku Sowieckiego. sytuacji ekonomicznej i zagwarantuje podzial produktów poprzez sieç sklepów umo liwiajàcych otrzymanie przydzialów wylàcznie ludnoÊci pr j. gospodarczà i cale podziemie gospodarki. B.. ). W dziedzinie polityki wewn. 2. Andropow uÊmiechnàl si.kszyç st an liczebny wojska poprzez wydlu enie okresu slu by wojskowej (od dwóch do pi. Zacznijmy.kà bez litoÊci. Zewidencjonowaç ludnoÊç zdolnà do pracy oraz jak najÊciÊlej powiàzaç robotników. Jak naj surowiej tlumiç ruch dysydencki. W przeciwnym razie nic si. prowokowaç rozpad tego paktu. làcznie z kontrolà zasobów ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Znajdziemy pieniàdze. I realizowaç plany konsekwentnie .trznej nale y zwi. co dobrze widaç na przykladzie Polski i Afganistanu. 3. nad regionem Ârodkowego Wschodu. Zlikwidowaç szarà stref.

Zespól lekarzy. znacznie lepiej. powoli i belkotliwie. byl ju w stanie Êmierci klinicznej. Mam wra enie. e ten ohydny falsyfikat spreparowalo CIA. Wybuchl skandal..c przekazal ów material na Zachód? Andropow nie wiedzial. i dobroczy c. bo jeÊli ktoÊ p Bre niew nie tylko nie umieral.ly samochody specjalnego oddzialu drogówki. Wtajemniczyl w jego treÊç tylko cztery osoby. W ogro nej hali fabryki samolotów zorganizowano mityng aktywu . Nie wolno mi umrzeç niespodziewanie rzekl z mocà Bre niew. Do tego stopnia lepiej. Bre niew mruknàl Andropow. znów przywrócil go do ycia. 7 listopada 1982 roku mógl nawet staç tak dlugo na trybunie Mauzoleum. Dalej. wierny zespól reanimacyjny. ej Êmierci zechce wcielaç w ycie te oblàka cze plany. uparl. e przy obecnym skladzie politbiura nie zdolamy zbyt wiele osiàgnàç. W chwili gdy zaczàl. Pierwsze. przyczynà kolejnego wylewu. odwiedziç tam swego przyjaciela Raszydowa. e to zamach. Lecz po co Bre niew tam jechal. antysow ieckiej histerii. Gdy Bre niewa przywieziono do szpitala.Êpiechu. mkn. Rozlegl si. jechal jako ostatni w ko lumnie. Ak tyw i ochrona w panice miotali si. za kolejnymi dwoma samochodami ochrony. czul si.pujàcy go ani na chwil. ile tego wymagaly obchody Êwi. W dwa dni póêniej wyjechal zza Bramy Broniewickiej Kremla sznur samochodów. Wszystkie cztery prz echowywal usiebie Andropow. e nie byl to tylko kaprys. lecz wprost przeciwnie. Lecz Bre niew nie mógl ju ani ruszaç si. podmoskiewskiej wsi ukowka. co to wszystko znaczy? Andropow odpowiedzial. e nie mo e ponosiç odpowiedzialnoÊci za kaczki dziennikarskie pr asy imperialistycznej. od wielu lat stale towarzyszàcy schorowanemu wodzowi i nie odst. na którà z pomocà generala arowa wdra pal si. i zaslo nil go wlasnym cialem. byl agentem wywiadu f rancuskiego! Bre niew.. Szok i lekkie obra enia spowodowane zbyt gwaltownymi ruchami ochroniarza staly si. e postanowil wybraç si. ani mówiç. jak zwykle. e to nie dla niego. do kompleksu tamtejszych rzàdowych dacz. Za n imi czarne wozy ochrony oraz limuzyna Bre niewa. huk i przenikliwy Êwist. Bre niew zapragnàl spotkania z ludnoÊcià. Ogloszono. doprowadzi kraj do ruiny. Naturalnie. . który przepisywal projekt na maszynie. do Taszkientu. lepiej. Ludzie myÊleli. aby wywolaç kolejnà fal. one powietrze.ciç gen seka do tej podró y. wezwal do siebieAndropowa i zdumiony zapytal. Po pewnym czasie znów poczul si. Jeden z goryli obalil Bre niewa na podlog. wcià jeszcze ywy. Kto wi. pozostalo tajemnicà. czytaç s woje przemówienie z kartki. Nie wolno. Projekt byl sporzàdzony na maszynie w czterech egzemplarzach. z wielkimi honorami. Przygotowano trybun.. ten wlaÊnie. Wieziono g low. Postanowiono zaczekaç. e jego osobisty sekretarz. z wysilkiem schorowany sekretarz generalny. Andropow nic nie odpowiedzial. jak zwykle z wlàczonymi syrenami i migajàc milicyjnymi kogutami. pa stwa i partii w stron. po hali fabrycznej. W tydzie póêniej projekt ten opublikowala prasa ameryka ska. Próbowano zniech. Szaraf Raszydow powital swego obro c.ta rewolucji. lecz si. Jasne. eksplodowalo spr. Wcià jednak yl.

kla opona. Andropow chorobliwie nerwowo reagowal na anegdoty o sobie.. O kraksie nie p owiadomiono kolumny przez radiotelefon! Lekarz dy urny. stalo z Jagodà i Je owem. inaczej. Mial t e mdloÊci.dzily jak szalone. e wreszcie zatrzymano kolumn.czal ycie. e samochód z lekarzami zniknàl. Przed wyjazdem wypil szklank. jak gensek ska r yl si. I dopiero wtedy okazalo si.. wiàzano z nim te .któremu Bre niew od szeÊciu ju lat zawdzi. Rozp. który byl zdania. Fama przypisywala szefowi KGB zabójstwo Kulakowa i Maszerowa. nie zostal wi. zabójstwo Cwiguna. Bal si tego równie Stalin. Nie zmniejszajàc pr. Lecz gdy dojechano na dacz. Êmierç Bre niewa.. to zrozumiale. Splawiono go na emerytur. nikt nie mial wàtpliwoÊci. Czernienko slyszal. obleciala lotem blyskawicy anegdota o przebiegu wyborów: Towarzysze! Ten.ce i odwróciç si. dla diabetyków. rozmaite pogloski i plotki. mleka i zjadl buleczk. aresztowany na polecenie Stalina. cala kolumna. Instrukcja nakazywala. kazujàcego zabijania si. snuç podobne marzenia . Gensek czul si. za co zaplacil glowà. Bal si.dzony wóz wpadl w poÊlizg i omal nie ràbnàl w jakiÊ bud ynek. tego Êmiertelnie Lenin.c rozstrzelany. e co pewien czas szefów tajnej policji wraz z ich aparatem i onami po prostu nale y rozstrzeliwaç. Caly kraj.. jak zwykle. co mógl. Bre nie w ju nie yl. Na nowego sekretarza generalnego zostal jednogloÊnie wybrany Andropow. kierowaç pa stwem to nie to samo co 100 . Lecz wszyscy dobrze znali kaprysy Bre niewa i nikt nie zwracal na nie uwagi. O zdobyciu wladzy marzyl równie Lawrentij Beria. zamach na Jana Pawla II. Po raz pierwszy od roku 1917 wladz. lecz z jakichÊ powo dów stalo si. Ponoç zrobil wszystko. zabójstwo bulgarskiego dysydenta Markowa. Wiktor Abakumow. opuÊciç r. Jak mawial jede n z ministrów bezpiecze stwa. kto jest za tym. Nagle Bre niew dostal zawrotu glowy. w kraju p rzejàl szef tajnej policji. e wszystkie te pogloski sà prawdziwe. Usilowal je realizowaç w okresie nomenklaturowego przymierza . wcià obserwujàcy spod oka swego przyjaciela Dzier y skiego. mial przy sobie sprz. a rozstrzelany na rozkaz Chruszczowa . gdy nagle w samochodzie lekarzy z hukiem p.dkoÊci samochody p. Tak êle. Tak czy owak Andropow osiàgnàl swój cel.. mo e odejÊç od Êciany. I chocia nie bylo dowodów. na dziwny smak mleka. elazny OleÊ Szelepin. by sekretarzem generalnym zostal Jurij Andropow . Kolumna nie wyjechala jeszcze z mia sta. Tak si. OÊmiela l si.t i leki wylàcznie do udzielania pierwszej pomocy. co raz gorzej. nawzàjem. by w podobnej sytuacji natychmiast zatrzymywala si. zamach na prezy denta Reagana i wiele innych morderstw. do nas twarzà! Podobnie jak Stalin. który towarzyszyl w samochodzie gensekowi.

li dysponowaç ci. niebywalà afer. popychajàc go dalszych dziala . Wzi. Jako pierwsze Andropow wydal zarzàdzenie O zakazie posiadania i hodowli futerkowych zwierzàt mi. 3. Do biznesu weszli równie zagranicz ni sponsorzy partyzantów.. skazani na Êmierç i rozstrzelani. Podczas gdy olnierze rosyjscy trz.. 5. zmierzajàcej do oslabienia sowieckiego systemu pa stwowego i spolecznego. . energicznie do roboty. poczàtkowo wyposa eni tylko w angielskie karabiny czasów pierwszej wojny.so ernych . z orientowaç. Kupcy z Arabii Saudyjskiej przyzwyczaili si. antysowieckà w formie pisemnej. Ale od kogo? Âlady prowadzily do ambasady sowieckiej w Kabulu. w ogromnych iloÊciach sprzedawano wrogowi. Bylo to uzbrojenie produkcji sowieckiej.ly zaszyfrowane rozkazy: Aresztowaç osoby poddane uprzednio przez KGB obserwacji za . Bro dostarczano Afga czykom wprost z magazynów... Otrzymali od nich takà iloÊç zlota.to si. Rad ebow i Saidow zostali uj.ci.. Z Arabii Saudyjskiej na adres Saidowa nadeszla paczka z trzynastoma kilogramami zlota. Przechowywanie i rozpowszechnianie druków o treÊci antysowieckiej. wokól Andropowa. adwentystów i sekty Kriszny. dziel sz tuki i przedmiotów antykwarycznych.. bylo zamieszanych wielu pracowników zaplecza 40 armii. i propagand. religijnà uprawianà poza przeznaczonymi do tego celu miejscami kultu. dlaczego nie sà w pracy. Uzbrojone patrole zatrzymywaly przechodniów na u licach. ustnej i wszelkiej innej. Lecz handel bronià kwitl do ko ca wojny afga skiej. Rozpowszechnianie oszczerstw szkalujàcych sowiecki system pa stwowy i spoleczny. nad ka dym nabojem.Êli si . ze szczególnym uwzgl. niegdyÊ minister sprawiedliwoÊci w Tad ykistanie. ZawartoÊç paczki wykryli celnicy w moskiewskim porcie lotniczym Szeremietiewo. lecz z treÊci trudno bylo si. Propagand. Agitacj. wpadaly do laêni i do zakladów fiyzjerskich. dzialaç otwarcie. czy ów zakaz nie dotyczy tak e kotów. l. wraz z drugim sekretarzem Saidowem.. Chodzilo o nutrie i sobole (futra to równie zloto dla partii).dnieniem baptystów.. nàwiàzali kontakty z bogatymi kup cami afga skimi. e mo na by za nie kupiç cale uzbrojenie walczàcej w Afganistanie 40 armi W t.trzàÊç jajami! Cienie rozstrzelanych szefów KGB zebraly si. Partyzanci afga scy. Pierwszy sekretarz ambasady Rad ebow. pracy. 4. W taki oto sposób wzmacniano dyscyplin. kà art ylerià szybkostrzelnymi dzialami. nagra wideo ora z wszelkich przedmiotów i materialów slu àcych agitacji wizualnej. Operacje walutowe oraz nielegalny handel majàcy na celu wywóz za granic. Takiej iloÊci broni niepodobna bylo zdobyç w walce. Mo na jà bylo tylko kupiç. amunicj. rychlo zacz. otaczaly kordonami kioski z piwem i indagowaly obywateli. wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi. 2. Do miast i miasteczek imperium mkn. Do roz arzonego paleniska wojny afga skiej rzucano coraz to nowe dywizje. Niemal ka dy duszman mial pistolet maszy nowy Kalasznikowa.

Jacy ludzie w. Obu dyrektorów skazan o na Êmierç i rozstrzelano. Tego rodzaju licencje mogly otrzymywaç wylàcznie towar y przeznaczone dla KC KPZS wzl. Kierownik wy dzialu ogólnego KC.. Zagraniczni hand lowcy kupowali wi. Za specjalnà oplatà wydawano cudzoziemc om licencje eksportowe z prawem do ograniczonej kontroli celnej. elektronicznà w hurtowych iloÊciach.c cale ich stosy. w zamian za to mogli bez przeszkód ustalaç w arunki maksymalnie korzystne dla siebie i zdecydowanie niekorzystne dla ZSRS. Podczas rewizji znaleziono u Pawlowa milion rubli i pól miliona dolarów. Obaj dzialali z rozmachem. U Smielakowa nieco skromniej zaledwie trzysta tysi. Âmiesznie niska kwota. Po prostu nie wiedzieli. grzbiety wielblàdów? Aresztowani olnierze wojsk ochrony pogranicza z tych stra nic nie umieli na to pytanie odpowiedzieç. otworzono. Lec z kiedy paczk. arówek. im ie podoba (làcznie z ewakuowanymi w trybie naglym agentami slu b specjalnych). okazalo si. co si. Bez pr zeszkód przepuszczajà w obie strony karawany wielblàdów i kolumny ci. naczelnika stra nicy na granicy z Afganistanem.tnaÊcie rubli. groêny fakt: wszystkie stra nice pogranicza afga skiego biorà lapówki w rublach i w obcej walucie od przemytników. e bez wi.kszego trudu mo na kupiç takie licencje od pracowników aparatu KC jedno zezwolenie za tysiàc dolarów. e sà w niej banknoty wartoÊci czterdziestu tysi.cznie byloby ich wypytywaç. Okazalo si. Andropow ka zal uniewa niç system licencji i zniszczyç slu àce do tego celu druki. arówki. uzyskujàc w ten sposób mo liwoÊç wwo enia do Rosji sowieckiej i wywo enia z niej. Tamci placili przecie dolara mi.. Pawlow go 101 . pod jakimi ladunkami uginaly si. wypelnione mieniem pa stwowym. Niezr.tnie.cy rubli.cy dolarów. by daç odstraszàjàcy przyklad i tym samym zapobiec podobnym aferom w przyszloÊci.dnie wysylane przez KC KPZS (pod tym adresem przybywa1y wcià z calego Êwiata kontenery wyl adowane zagranicznymi towarami codziennego u ytku. tym. olnierze wojsk ochrony pogranicza oraz celnicy nie mieli prawa tknàç tych przesylek). Nadawca okreÊlil jej wartoÊç na pi. zachodnià odzie i aparatur. W KC huczalo jak w zatrwo onym ulu. opuszczaly zaÊ Rosj. uprzejmie oÊwietlajàc reflektorami drog. któ jadà nocà. Cudzoziemcy placili ch.Równie interesujàcà przesylk. otrzymalo pewne niemlode mal e stwo w cichej ukrai skiej wios e od syna. a tak e stosy drogocenny ch formularzy licencji.drowali z karawanami tam i z powrotem. Âledztwo ujawnilo zaskak ujàcy. W Moskwie zostali aresztowani dyrektorzy Pa stwowego Zarzàdu Importowo-Handlowego Pa wlow i Smielakow. Co przewozily te ci. Zawierajàc umowy z przedstawicielami firm zagranicznych bral i lapówki w wysokoÊci l % wartoÊci ka dego kontraktu. placàc za to lapówki w dolarach? olnierze nie wiedzieli.

W afer. w ZSRS i Afganistanie. korzystne interesy. dyrektora moskiewskich Delikatesów (przed rewolucjà mieÊcil si. gorkomami i urz.pczà siatk. istniala rozbudowana sieç tajnych magazynów. Indii i innych krajów: cieniutki jedwab. Trzeba tylko objàç Ê là kontrolà obrót zezwoleniami. W Leningradzie. prócz gotówki i zlota znaleziono osiem tysi. lecz zawsze trafial do celu. Po obu stronac h granicy. Zatrzymani zostali na podstawie zezna Sok olowa... Aresztowano te naczelnika moskiewskiego Wydzialu Handlu Triegubowa oraz jego stu trzydziestu wspólpracowników.. Zloto i walut. który sprz . podczas rewizji ujednego z jej dyr ektorów. wszystko z przemytu.ràco przekonywal Andropowa. Produkty w.snego i Mleczarskiego. t. nieprawdopodobnych wr. Dopuszczano si.cy rubli. Wspomniana nieco wy ej sprawa Miedunowa ujawnila jeszcze jednà przest. Andropow uderzal niemal na oÊlep. a miliony dolarów dzielono zgodnie z przest.t elektroniczny. e nie nale y likwidowaç systemu licencji. wm ieszani byli równie pracownicy Ministerstwa eglugi Âródlàdowej. Syr-darià poprzez granic. Oddzial specnazu KGB wdarl si. Spudlowaç bylo niepod obna. tam sklep Jelisiejewa znany w calym kraju). co posylamy zachodnim towarzy szom i co w zamian za to otrzymujemy od nich.pczà hierarchià. Dyrektor zo stal rozstrzelany. za granic. Rzecz prosta.ly si.. Ani stra graniczna. Zaaresztowano dyrektorów wytwórni likierów i wódek. zat rzymanego wczeÊniej i skazanego na najwy szy wymiar kary. zala-twiajàc przy tej okazji wlasne. Âledztwo w ich sprawie ujawnilo rozleglà sieç przest. statkami ta mtejszej flotylli rzecznej przywo ono do Afganistanu towary z Japonii.trznych. obe jmujàcà caly Zwiàzek Sowiecki. Zacz.to do odpowiedzialnoÊci dyrektora ewierzyl dwieÊcie tysi.cy Mie kolchozstroju . Aresztowano ministra przetwórstwa rybnego Iszkowa i wiceministra Rykowa. W Bialokamie sku pociàgni.drowaly za granic.pczà obejmujàcà cale regiony kraju. ani celnicy nie powinni wiedzieç. trzystu tysi.dami sp raw wewn. Kawior i drogie gatunki ryb z Dalekiego Wschodu dostarczano ró nymi drogami do Rostowa nad Donem. Trzeba bylo posadziç niemal wszystkich pracowników Ministerstwa Przemyslu Mi. aresztowani a wÊród pracowników handlu i aparatu miejskiego komitetu partii. gd zie pod patronatem tamtejszego gorkomu i lokalnej milicji dzialala zakonspirowana baza przeladunkowa. skàd towary ekspediowano dalej.. Byla w tych slowach elazna logika. wywo ono calymi wagonami.cy butelek koniaku ró nych marek. Ich malwersacje oszacowano w Êledztwie na kwot. Andropow nie mial na nie kontrargumentu. batysty. wraz z obkomami. do gmachu WSW w Rostowie. sp rz. rzecz jasna za obcà walut.cz malwersacji. Aresztowano dyrektora bazy warzywnej w moskiewskiej dzielnicy Dzier y skiej wraz z j ego siedemnastoma wspólpracownikami. Statki floty rzecznej dostarczaly na miejsce przeznac zenia kawior i drogie ryby.

. zi. Dyrektor. Ligaczow. Zadal mianowicie cios republikom Azji Ârodkowej. Wiele ujawnionych przest.pcà generalem Czebrikowem.to ze stanowiska ministra spraw wewn. Do Moskwy sprowadz ono towarzyszy.pstw wskazywalo. lecz doprow adziç do tego. Zostal rozstrzelany. Andropowa. zabieral j e ludziom. Achata Muzaffarowa. wprost do gabinetu pierwszego sekretarza partii Abduwachida Karimowa. by nikt inny poza nim nie mógl z tego zlota korzystaç. którà przygotowywal o d dawna. Wraz z Gorbaczowem tworzyli wiernà gwardi. zaczynala. Zacz .jej zloto. Szewardnadze. Na domiar zlego Andropow podjàl akcj. Szczolokowa i jego zast.pc. in. z Moskwy. lecz równie z pewnego rodzaju aprobatà. e wszystki e nici prowadzà do KC KPZS. Brygada KGB. Elita wladzy patrzy na niego z niepokojem. Na ministra spraw wewn. Andropow zwracal partii jej zloto. jak sàdzil Andropow. slynna w kraju i na Êwiecie sprawa uzbecka . Ja dotàd Andropow nie ruszal nikogo wy szego rangà od ministrów.la si. z pewnoÊcià stalby si. W dodatku bylo to niezgodne z leninowskimi normami ycia partyjnego.. Przed aresztowani em Szczolokow zdolal popelniç samobójstwo. ju od poczàtku lat siedemdziesiàtych.. 102 . glówny in ynier i glówny technolog zostali rozstrzelani. Postanowil nie tylko zwróciç partii . a tak e czolowych kombinatorów. CzegoÊ podobnego nawet towarzysz Stalin nie zdolal osiàgnàç. Gdyby Andropow na tym poprzestal. bez ceremonii zakula go w kajdanki i wyprawila samolotem do stolicy.trznych Andropow powolal generala Fiedorczuka. W moskiewskiej przetwórni skupu zlomu metali szlachetnych ujawniono kradzie e zlotyc h i srebrnych wiórów o wartoÊci milionów rubli. Zgubila go jednak pycha. Czurbanowa. Ci szefowie resortu przywlaszczyli sobie cale tony kosztownoÊci. która przyleciala na t.rubli i zbudowal sobie za to dom. Ry kow. wprost na ulicy schwytano w Bucharze nacze lnika milicyjnego wydzialu do walki z przest. akcj. w niedalekiej przyszloÊci kla sykiem marksizmu-leninizmu.pczoÊcià gospodarczà. Czerwonej willi . Usuni. Mieszka ców tej krainy ogarnàl niepokój. sekretarzy rejkomów. Ich zeznania szybko zaprowadzily Êledczych do bucharskiego obkomu. Cieplego kwietniowego dnia 1983 roku. Walka dopiero si. Byli to m. RównoczeÊnie aresztowano killka wa nyc h osobistoÊci z wladz lokalnej milicji. naczelników zarzàdów.cia zmarlego Bre niewa.. mo na bylo polegaç. do samego serca krainy po tamtej stronie lustra . na których. którzy nie mieli prawa w ogóle go posiadaç lub te posiadali w nadmiernej iloÊci. a zwolnion e przeze miejsce przewodniczàcego KGB obsadzil wiernym sobie jego zast.trznych.

c dokladnà list. Tieriebilow. trzykrotnie. kolczykach i pierÊcieniach. Przez dlugi czas zajmowal on stosunkowo wysokie stanowisko sekretarza Prezydium Rady Najwy szej ZSRS. 100 sztabek zlota (po 20 kg). Lecz jeÊli glówny sztab i mózg Êwiata korupcji dalej b. i znaleziono je szcze 10 milionów rubli. Zostal aresztowany caly aparat resortowego ministerstwa i wszyscy naczelnicy jego agend. Nie czekajàc. Ser ia przeszuka dala szokujàce rezultaty. przygotowywano w najgl. W zwiàzku z tà sprawà od razu wyplyn.trznych Dawydow.trznych. w zwiàzku z tà sprawà wiele nowych nazwisk: Ligaczow. nieco dziwne: strzelil sobie w glow. Jednym z nich byl wiceminister spraw wewn.Muzaffilrow nie stawial dlugo oporu. e oddal wszystko. 300 tysi. czlonków politbiura i wreszcie do zmarlego Bre niewa.cy dolarów oraz 80 kg zlota. Andropowowi zakr. choç nie nale al do e lity wladzy.dzie istnial. nie wsadzil d o lagru. nazwiska te byly dla niego niespodziankà. przeprowadzono rewizj. gdy Georgadze. dzialania. Afanasjew.bszej tajemnicy.dziowie Êledczy do szczególnie wa nych spraw. czterech miliardów rubli.cilo si. Czurbanowa. przez Uzbekistan. nie byl te dzialaczem peryferyjnym. Ergaszowa. W regionie kaszkadari skim inny sekretarz rejkomu zwrócil 5400 tysi.pnie do Szczolokowa.la w przepastnych kiesze niach ministra Usmanowa. dwaj s.kszoÊç tych pieni.ki rekomendacji Andropowa. monetach. Wi. pcà czlonka tego gremium partyjnego. W ciàgu czte rech lat straty pa stwa przekroczyly sum. Sporzàdzono wi. walka straci sens. Postanowiono zaczàç od Georgadzego. Siedzial na Kremlu od czasów Stalina i wódz mu sprzyjal. rewizji i aresztowa . Dawydow popelnil samobójstwo. Georgadze. Co prawda. Zlo yl zeznania pogrà ajàce wspólników lapówkarzy i iei mienia pa stwowego. .gu najwy szych przywódców nomenklatury partyjnej. Âledczy wymietli z sejfów i skrytek w mieszkaniu Georgadzego 8 kg brylantów i diamentów. co osiàgnàl. Pojawialo si.. Usmanchod ajewa. bransoletach. a nast. Nie uwierzono mu. Ze sprawy tej zostala wydzielona druga sprawa stulecia dotyczyla ona nadu yç popelnianych w skupie i obrocie bawelny. Operacj. Teraz stal przed dylematem: uderzyç w samo serce krainy po tamtej stronie lustra czy te poprzestaç na tym. który objàl je dzi. Nie byl jednak czlonkiem KC. OsobiÊcie instruowal ich Andropow. Gusiew. Od Muzaffarowa i Karimowa Êlady prowadzily do republika skiego ministra spraw wewn. przez cale ycie pozostawal zast. Sprawà tà zajmowali si. w glowie.dzy znikn.lo nazwisko samego Raszydowa oraz jego nast. U jednego z sekretarzy rejkomu skonfiskowano 19 milionów rubli i 200 kg zlota w sz tabkach.cy w obligacjach zlotej po yczki .pcy na stanowisku pie rwszego sekretarza KC komunistycznej partii Uzbekistanu. Choç byl przygotowany na najgorsze. dajàc im pelnà swob od.cy rubli w gotówce i 500 tysi. a go wezwà n a przesluchanie. powolani przez prok uratora generalnego: Telman Gdlian i jego pomocnik Mikolaj Iwanow. Seria podobnych samobójstw przetoczyla si. Solomiencew. jakie mialy nastàpiç w kr. Rieku nkow (prokurator generalny!).

Dlugo wmawiano Êwiatu i obywatelom Rosji. jakim byl Georgadze Przecie nawet nie byl czlonkiem KC! Ale tego Andropow nie mial ju okazji wyjaÊniç.ly si.kà zmarlego. Zloto dla partii III Ucieczka z lupem Z cyklu: Poligon szatana Zloto dla Partii OpowieÊç dokumentalna Druk z dostarczonych diapozytywów Zle j. Niemal od razu po aresztowaniu Georgad zego nagle gdzieÊ zniknàl. 2 miliony dolarów. które prezydent Reagan ochrzcil mianem Imperium Zla. z absolutnym przekonaniem. obràczek. miejscu w Êwiecie. Ajwazowskiego. naszyjników. 6 miliardów rubli. na Leonarda da Vinci. to przecie na jego rozkaz zestrzelono poludniowo-korea skiego Boeinga z trzema setkami pasa erów. Tyle e w trumnie. Nikt si. Nieutulonà w alu wdow. by przy okazji unicestwiç pa stwo. co mo na znaleêç utych którzy stojà w hierarchii znacznie wy ej od pionka. Demony przebudzily si. 12. jego najlepszym przyjacielem. pisaly seulskie gazety. zazi..zyki utrzymywaly. A dech zapieral o w piersiach na myÊl o tym. van Dycka. e Andropowa zabily demony Korei. i gdy unicestwily Andropo wa.40 milionów rubli.bil. temu nie dziwil. e przywódca partii i pa stwa si. podtrzymywal Michail Gorbaczow. mnóstwo pierÊcieni. pod wz dem tempa przyrostu wyro 103 . a po jakimÊ czasie znów pokazano Jurija Wladimirowicza publicznie. kolczyków. Tak wlaÊnie. zakrzàtn. wycenione ostro nie na kwot. Wedlug danych stat ystycznych sprzed rewolucji w 1913 roku ró ne wskaêniki poziomu ycia Rosji plasowaly jà na 3. by l przecie prawà r.

bów przemyslowych bylo to absolutnie p i e r w s z e miejsce, i to ze znacznym wyp rzedzeniem innych krajów. W 1985 roku pod wzgl.dem produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszka ca ZSRS z ajmowal szeÊçdziesiàte ósme miejsce w Êwiecie. Pod wzgl.dem poziomu spo ycia na glow. ludnoÊci siedemdziesiàte siódme. Wyprze zal natomiast wszystkie kraje Êwiata pod wzgl.dem umieralnoÊci dzieci, liczby sztucznych poronie , rozwodów i sp o ycia alkoholu. Sama tylko nieustanna, wyniszczajàca wojna, którà re ym,komunistyczny prowadzil ze spole cze stwem, spowodowala Êmierç znacznej cz.Êci ludnoÊci, tej najlepszej, najbardziej pracowitej i utalentowanej, albo jej ucieczk. z kraju. Wyniszczyla równie ogól spolecze stwa, zarówno pod wzgl.dem umyslowym, jak i fizycznym. Gwaltownie ob ni yl si. poziom kultury moralnej i duchowej. Niewykluczone, e taki wlaÊnie cel postawili sobie komuniÊci, pod dajàc Rosj. koszmarnemu eksperymentowi. W efekcie uksztaltowalo si. spolecze stwo, w którym jak to okreÊlil pewien znany filoz of dominujàcym typem psychofizycznym stal si. czlowiek pasywny . Dodajmy, e byl to typ czlowieka zoboj.t nialego na wszystko, làcznie z dobrem publicznym i obywatelskim obowiàzkiem. JeÊli ktokolwiek poczuwal si. do jakiegokolwi ek obowiàzku, to przede wszystkim do skladania donosów. Byly one na porzàdku dziennym, uznano, e nie sà wcale zlem. Czlowi ek pasywny nie zadaje zb.dnych pyta , nie wtràca si. w cudze sprawy, latwo poddaje si. sugestii i jeszcze latwiej m anipulacji. Niczym szczególnym si. nie interesuje, cieszy si. z jakiejkolwiek racji ywnoÊciowej, byle pozwalala mu prz e yç, a nawet na swój sposób jest szcz.Êliwy. Zwalczano tego czlowieka systematycznie, toczono z nim wszystkie mo liwe rodzaje w ojen: wojn. zmierzajàcà do fizycznego unicestwienia, wojn. psychologicznà na niebywalà skal., z ustawicznym oglupianiem po twornymi dawkami klamstw i dezinformacji, wojn. elektronicznà najnowszy wynalazek nowoczesnej sztuki wojenn ej. Choç do prowadzenia jej potrzebne byly ogromne pieniàdze, przez okràglà dob. szalala w eterze: chodzilo o to, by odciàç obyw atela ZSRS od wszelkich innych ni oficjalne Êrodków informacji. Systematycznie i konsekwentnie prowadzono te przeciwko obywatelom Kraju Rad wojn. biologicznà.

Za pomocà fatalnych jakoÊciowo produktów ywnoÊciowych usilowano stworzyç nowe mutacje czlo ieka; nie bez powodu podsuwano nieustannie ludnoÊci ohydne tanie wina, sporzàdzone wedle specjalnych rece ptur. Wojna chemiczna, byç mo e, prowadzona nieÊwiadomie, trwala ponad siedemdziesiàt lat. Pogarda dla ekologii sprawila, e cale regiony kraju przestaly nadawaç si. do ycia. Zatruto wod. i powietrze. Dzieci rodzily si. martwe lub jako potwork i, a doroÊli umierali przed czterdziestkà. Brakowalo jedynie wojny atomowej. Ale i ona byla blisko.

Wszystko to bylo dla bolszewików korzystne. Czlowiek zniewolony w pelni satysfakcj onowal zdemoralizowanà i skorumpowanà nomenklatur. partyjnà i pa stwowà, poniewa nie sprawiajàc zbyt wielu klopotów, pozwalal je robiç wszystko, co tylko chciala. Mogla si. wi.c rozkoszowaç, ile wlezie, wygodnà egzystencjà po tamtej stronie lustra .

Lecz w pewnym momencie nastàpila przemiana, fatalna jakoÊciowo. Zniewolony czlowiek stal si. leniwy. Metody manipulacji przyniosly zaskakujàcy skutek uboczny. Obywatela sowieckiego niepodobna bylo zmusiç do pracy adnymi sposobami. Na wszystko zoboj.tnial. Do tego stopnia, e matki poslusznie podpisywaly dokument , nie zezwalajàcy im rozglaszaç faktu Êmierci swych synów w Afganistanie lub w wojsku, gdzie szalala fala . Przed 1985 rokiem ani jedna matka nie zaprotestowala przeciwko tym zbrodniom.

Najlepsi przedstawiciele narodu gnili w wi.zieniach i lagrach lub dogorywali na emigracji. Inni, w których energia jeszcze nie wygasla, pragnàc zdobyç przywileje, szukali rozpaczliwie dróg do krainy po tamtej s tronie lustra . Chwytali si. wi.c mo liwoÊci robienia kariery partyjnej, bezpieczniackiej, naukowej, kulturalnej, a nawet spo rtowej. W miar. mo liwoÊci przemieszczali si. te do handlu, zroÊni.tego mocno z mafià i szarà strefà gospodarczà, która ze swej stro cynicznie i bez skr.powania zrosla si. z nomenklaturà partyjnà. Spolecze stwo przeobrazilo si. w w. a po erajàcego wlas y ogon. Nigdzie w Êwiecie, poza krajem zwyci.skiej nomenklatury, nie wspólistnialo kilka walut. Fakt ten lepiej ni jakiekolwiek wskaêniki odzwierciedlal katastrofalnà sytuacj. imperium zla , które znalazlo si. w agonii. Oficjalny rubel, prz eznaczny dla niewolników, nie mial w gruncie rzeczy adnego pokrycia. Nie uznawany na Êwiatowym rynku walutowym, blyska wicznie tracil znaczenie równie na rynku wewn.trznym. Mityczny rublowy bon walutowy, b.dàcy plodem wyobraêni nomenkl aturowych dzialaczy, zostal wprowadzony do obiegu tylko w jednym celu: by zagarnàç, ile si. tylko da, obcej walu ty. Po kraju krà yly najrozmaitsze czeki i certyfikaty, emitowane przez Bank Handlu Zagranicznego w celu placenia uposa e fu nkcjonariuszom nomenklatury ni szej rangi i marynarzom floty handlowej. Mo na bylo kupowaç za nie towary w sieci specjal nych sklepów lub magazynów. Ka dy, kto otrzymywal choçby cz.Êç uposa enia w czekach lub bonach, uchodzil za czlowieka uprzy wilejowanego, o wysokim statusie spolecznym.

Lecz patroszàc i wymiatajàc wszystkie te rzekome pieniàdze, wladczo i stanowczo elimin ujàc cherlawà gospodark. socjalistycznà i martwà ideologi., rozbudzajàc ÊwiadomoÊç ludzi, maszerowal ju poprzez kraj DOLAR jedno a pieni. na potencjalnego wroga imperium. Ju dawno, nie spotkawszy si. z najmniejszym nawet oporem, dolar zd obyl Nomenklaturi.. Po czym wdarl si. za jej poÊrednictwem do szarej strefy gospodarczej i do handlu, do wydzielonych systemów zaopatrzenia i zabezpieczenia materialno-technicznego, do sil zbrojnych i orgnów bezpiecze stwa. Dolarów àdal upadajàcy, zacofany przemysl. 104

Dolarów

àdala nauka i medycyna.

Dolarów àdal kompleks wojskowo-przemyslowy. Dolar przyodzial ju caly kraj w d insy Levisy i Montany, w sportowe dresy firmy Adi das, w modne kurtki i buty. Dolar zarzucal caly kraj, nawet zabite dechami dziury, radioodbiornikami Sony i Grundi g, magnetowidami i kasetami wideo, których niepodobna bylo zagluszyç, a bardzo trudno bylo komukolwiek odebraç. Dolar zalal komunistycznà kultur. rzekà zachodnich filmów i widowisk, z którymi takl w Rosji sowieckiej nie mógl konkurowaç. aden spek

Wszystkie resorty gloÊno i stanowczo domagaly si. dolarów, gro àc rzàdowi w razie odmowy n iechybnà katastrofà. A jak e polubila dolary nomenklatura! Niestety, w odró nieniu od rubla, na dolar trzeba bylo zapracowaç. A o tym jak si. pra cuje, nomenklatura ju dawno zapomniala. Odzwyczaila si. od pracy. Potrafila tylko sprzedawaç, poniewa wszystko w kraju, làczn ie z ludnoÊcià, nale alo do niej. Jednak wszystko, co mo na bylo sprzedaç za dolary, zostalo sprzedane. Tymczase m obywatele Zwiàzku Sowieckiego wcale nie chcieli ju pracowaç na rzecz nomenklatury. Tote poziom ycia elity partyjnej znacz nie si. obni yl. W sklepach ze specprzydzialami dla prominentów najwy szego szczebla zimà zaczynalo nie kiedy brakowaç Êwie ych poziomek lub arbuzów. Szarzy zaÊ obywatele ju dawno zapomnieli o zwyklej kielbasie, a maslo i mleko otrzymywali na kartki. Glodujàca ludnoÊç ze wszystkich stron walila do Moskwy z nadziejà, e mo e tam uda si. coÊ iç za nieszcz.sne ruble. Tymczasem by nakarmiç obywateli choçby tylko chlebem, te nale alo mieç dolary. Ju szósty rok kraj prowadzil wojn. w Afganistanie. Generalowie dawno nauczyli si. z arabiaç na tej wojnie dolary, wi.c za adne skarby nie chcieli jej zako czyç. Za dolary sowieccy wojskowi sprzedawali wszyst ko: bro , plany operacyjne, tajemnice wojskowe, zloto, lazuryt i naturalnie ycie wlasnych olnierzy. Byla to niezmiernie interesujàca wojna wojna mocarstwa, które walilo si. w gruzy. WlaÊnie wówczas stanowisko sekretarza generalnego KC KPZS objàl Michail Siergiejewicz Gorbaczow. Czekajàc na t. chwil., prze yl on trzech sekretarzy generalnych, swych poprzedników: Bre niewa, Andro powa i Czernienk.. Nie bioràc pod uwag. Czernienki, od obu pozostalych nauczyl si. wiele. Mial absolutnà pewnoÊç, e metod ami Bre niewa i Andropowa poslugiwaç si. ju nie mo na. Âmiertelnie niebezpieczne: metoda Bre niewa spowodowala katastrofalny upadek kraju, metoda Andropowa zaÊ jego samego doprowadzila do Êmierci. Nomenklatura partyjna tak bardzo zrosla si. z szarà strefà gospodarczà, e w ka dej próbie alki z mafià upatrywala prób. walki z partià Lenina. To prawda, partia sama byla mafià i zawsze kierowala si. mafi jnymi prawami. Bo có , prawd. mówiàc, jest zlego w stworzonej wspólnie przez parti. i Êwiat przest.pczy szarej strefie gos podarczej? To po prostu sposób przetrwania

w tym okropnym kraju. Czym wlaÊciwie byla owa szara strefa, którà tak bardzo lubil Bre n iew, a której nie cierpial Andropow? To bardzo proste. Równolegle z cherlawà, nieefektywnà gospodarkà socjalistycznà rozwin.ly si. skuteczne, produktywne struktury gospodarki rynkowej, kapitalistycznej. Ludzie dzi.ki temu pracujà, dobrz e zarabiajà, produkujà towary i wykonujà uslugi, na które istnieje du y popyt w kraju i na Zachodzie. Zrozumiale, e oplacajà si. nam za to. Umo liwiamy im funkcjonowanie, zaopatrujemy w surowce i narz.dzia pracy, chronimy przed nieuniknionym w takich wypadkach szanta em kryminalistów, pomagamy arbitra em. . .

Tak czy owak jest to po yteczne dla calego spolecze stwa, towary i uslugi. szarej st refy gospodarczej bowiem pojawiajà si. w kraju, na czarnym rynku . Ten zaÊ umo liwia znoÊnà egzystencj. doÊç licznym kategoriom l . Szare struktury niemal nie stykajà si. z kompleksem wojskowo-przemyslowym, lecz pozwalajà mu robiç swoje. No tak, lecz te struktury wysysajà soki z oficjalnej gospodarki, niszczàjà!

A komu ta gospodarka jest potrzebna! Ju od dawna wiadomo, e to tylko maskowanie be zrobocia. Chodzi o to, by ludzie zajmowali si. czymkolwiek od rana do wieczora. Otrzymujà za to sto razy mniej ni be zrobotny Murzyn w USA pozostajàcy na zasilku. Wi.c zróbmy tak, by cala gospodarka przeobrazila si. w rynkowà, by stala si. efektyw na! Co sàdzà o tym towarzysze? Zalegalizujemy szarà stref. i podlàczymy do niej gospodark. oficjalnà. Grunt to zaczàç, ruszyç do przodu, wtedy wszystko si. ulo y, proces sam si. rozwinie! No, jak, towarzysze? Towarzysze milczà. Przede wszystkim drodzy towarzysze ciàgnie dalej sekretar generalny nale y o ywiç go rk.. Tylko to b.dzie poczàtkiem wszystkiego! Na to potrzeba dolarów, i to du o. Skàd je wziàç? Skàd wziàç? Jak to skàd? Od imperialistów. Ju nam nie dadzà wi.cej. TyleÊcie z Andropowem, Michaile Siergiejewiczu, narobili glu pstw, e ju wi.cej nie dadzà. Nieboszczyk Leonid IIjicz jeszcze potrafil si. z nimi dogadaç, ale Andropow wszyst ko zepsul. Bo na co moglibyÊmy prosiç? I tak jesteÊmy im dlu ni ponad 30 milionów, a z tytulu udzielonych gwarancji dodatkowe 40. Nie bez powodu Leonid IIjicz, niech mu ziemia lekkà b.dzie, lubil sobie po artowaç: Jak za àdajà zwrotu dlugów, to wypow im wojn.. Innego wyjÊcia nie ma . 105

A jednak jest coÊ, na co dadzà nam Êrodki. Zaintrygowane, nic nie rozumiejàce, nieufne oczy patrzyly bacznie na mlodego gense ka, który siedzial przy dlugim wypolerowanym biurku, pod wielkim portretem Lenina.

Na obron. praw czlowieka. Dadzà na pewno. Dadzà na jawnoÊç! Na przebudow. naszego spolecze stwa. General Czebrikow pokiwal sceptycznie glowà. Ale tak, wcale nie wàtpil, e dadzà. Dadzà, n turalnie. Tylko znów trzeba wyciàgaç spod lady ten przekl.ty, wyÊwiechtany i obsmarowany przez propagand. zachodnià problem praw czlowieka . A przecie wiadomo, e nic podobnego w Zwiàzku Sowieckim nie ma, to tylko podly wymysl CIA. Nasze spolecze stwo korzysta ze wszelkich praw: ma prawo do pracy i do wypoczynku, do bezplatnego lecznictwa. Jak w ka dych koszarach lub w ka dym wi.zieniu. Po prostu niech przestanà lopaç tyle wódy. Swojà ostatnià myÊl general wiedzial na glos.

Jegor Ligaczow byl jeszcze bardziej sceptyczny, choç nie kiwal przeczàco glowà: gdzieÊ w sejfie Gorbaczowa spoczywal material zaÊwiadczajàcy, e byl zamieszany w spraw. uzbeckà. Skoro gensek coÊ takiego mówi, to lepiej od razu nie zaprzeczaç. Tylko po co dawaç imperialistom do ràk taki atut, po co mówiç, e kiedykolwiek w naszym kr aju lamano prawa czlowieka. Mikolaj Ry kow uÊmiechal si. szeroko. Grunt, eby dali pieniàdze, a my wlo ymy je w kapita lne budownictwo. To najlepszy sposób ich wykorzystania. adna komisja si. nie doszuka, ile kto ukradl. Inaczej ni pozostali czlonkowie politbiura, Ry kow z uznaniem powital propozycj. Gorbaczowa. Na tak m.tne cele jak prawa czlowieka mo na od USA i od Europy braç po yczki jeszcze co najmniej przez dwadzieÊcia lat. Grigorij Romanow siedzi zas.piony. Od pewnego czasu zacz.to go szykanowaç. W Lenin gradzie, w posiadloÊci jego siostry, zjawily si. jakieÊ typy z tzw. kontroli ludowej, a mo e z obkomu. Za àdali dokumentacji willi oraz aktu nabycia gruntu, coÊ tam mierzyli, zapisywali, wypytywali ochron.. To samo w swoim czasie spotkalo Jekatierin. Furcewà, gdy postanowiono usunàç jà z KC. Tote Romanow milczy. Gejdar Alijew te nic nie mówi. Z Andropowem dobrze mu si. wspólpracowalo, za jego cza sów wszystko bylo jasne. Chocia , naturalnie, niebezpieczne. Ale to byla gra godna m. czyzn. Tymczasem nowy gensek c oÊ za bardzo kr.ci. Oby si. nie wplàtaç w jakàÊ afer.. Zobaczy si. co dalej, w razie czego trzeba wiaç do ojczystego Baku. JeÊli Amerykanie dadzà szmal na obron. praw czlowieka, b.dzie mial w republice du o do zrobienia.

Eduard Szewardnadze uÊmiecha si. poczciwie i nieÊmialo, kiwa glowà. A jak e, zgadza si. z gensekiem. Prawa czlowieka w ZSRS to nie byle co. Trzeba si. tà sprawà zajàç powa nie. Gospodarka rynkowa to równie d a rzecz. Dzi.ki niej kraj znów zacznie yç. Nikomu nie przychodzilo nawet do glowy, e to wlaÊnie Szewardnadze usank cjonowal stosowanie tortur w Gruzji i odgra al si., e oczyÊci kapitalistyczny chlew w republice. Aleksander Jakowlew, zlowieszczy ideolog partyjny stalinowskiego chowu, najbli szy

Prochorow. Andrieja Sacharowa. by wyrzuciç z siebie kolejnà porcj. Bonner. Poruszà ludnoÊç. przewracano go na ló ko i zaciskano mu nos metalowym spinaczem. co jest nam drogie [ .. e stracà przepustki do specbufetu. Nagle telefon o yl. kto przeciw. Akcj. Laureata Nagrody Nobla.] Sacharow usiluje szkalowaç wszystko. siedzi poczciwy i rozlazly. przecie walczyç o prawa czlowieka w pa stwie totalitarnym.. pomóc odw a nemu uczonemu: oÊmielil si.. obrzuca oszczerstwami wlasny naród. Sa Sacharow niedawno wyszedl z psichuszki wspólnego wynalazku Andropowa i Êwietnie prosperujàcej sowieckiej psychiat ii. Sacharowa jako bojownika o pokój i prawa czlowieka oznacza drwin.) ujadali na lamach prasy czlonkowie Akademi i Nauk Dorodnicyn. Uslyszawszy przenikliwy dzwonek. administracji USA uczeni sowieccy oceniajà jako prowokacj... z prawdy. On te zgadza si. to trzeba je braç. kto si... uczony drgnàl. opuÊciç r. W malym mieszkanku czlonka Akademii Nauk prof.la pracowaç i przestala piç.cej socjalizmu. Prz edstawianie. przedstawia go calemu Êwiatu jako tlum bez twarzy. Skriabin i Tichonow. Wplywy zachodnie i odwil polityczna ocalà pa stw o. pelni obaw y.ce. Prasa sowie cka mieszala z blotem Sacharowa i jego on. by zwróciç uwag. Aby to zrobiç. W ostatnim czasi e telefon odzywal si. by w ko cu zacz. daleki od cywilizowanego yc ia [. Przypomina dobrodusznego krasnala z bajek. pod ega nastroje zimnowojenne. Na jbardziej niewinne z nich brzmia 106 .pujàcej t reÊci: Akademia Nauk ZSRS jest oburzona decyzjà prezydenta Reagana o oficjalnych obchodach «Dnia Sacharowa».. calkowici e z Gorbaczowem: jeÊli dadzà pieniàdze na prawa czlowieka. jak mogla. jej ce lem jest zatrucie mi. zmuszàjà.]. JednogloÊnie . Koledzy Sacharowa z Akademii Nauk opublikowali specjalne oÊwiadczenie nast. faszerowano tam silnymi preperatami psychotropowymi i ka rmiono przymusowo przez sond. tylko po to.wspólpracownik Suslowa... Najwa niejsze w tym wszystkim jest to podsumowal wypowiedzi dyskutantów sekretarz gen eralny byÊmy mieli wi. ca lkowicie ignoruje opinie sowieckich uczonych. którego KGB mia sta Gorki i przyje d ajàcy co chwila z Moskwy specjaliÊci Êledzili przez okràglà dob.dzynarodowego klimatu politycznego [.. telefon byl wcià na podsluchu. uczonego Êwiatowej slawy. Helen. Prezydent USA Reagan oglosil nawe t w Stanach Zjednoczonych dzie Sacharowa . Âwiatowa opinia publiczna starala si. wstrzymal? Prosz. Nasz naród dokonal historycznego wyboru w 1917 roku i nie zejdzie z ob ranej drogi! Kto za.. Êwiata na los uczonego. W odpowiedzi na to z ZSRS dobie l jedynie wÊciekly syk. gróêb lub wyzwisk pod adresem uczonego i jego ony.

W imieniu partii prosz. ni udalo si. sprzedaleÊ naszà ojczyzn. Czy ich inicjator pójdzie dalej. kursu. e po dlugich latach zastoju i bezprawia w Zwiàzku Sowieckim znów nast.dzynarodowego syjonizmu.. Gorbaczow uwolnil czlonka Akademii Nauk. Bylo to potwornie trudne. wybaczyç. lecz sowieckie media tràbily. lecz mo liwe do wykonania.. lecz potrzebujemy pieni. by wybuch nafaszerowanego glowicami jàdrowymi okr. To skutek koniecznoÊci przeprowadzenia reform gospodarczych i politycznych. e sà oni agentami mi. Pewnego r azu przyslano do nich z pogró kami palesty skich terrorystów. na skaly. jak znaczàce b. którymi zamierza odtàd kierowaç si. Niech pan wraca do Moskwy. z zachwytu. Gdy Sacharow wyszedl z domu.c bodaj zlagodziç uderzenie o skaly. chronicznymi nieurodzajami. który stanàl na mostku kapita skim.dzy. Niepodobna bylo ich przeko naç jedynie obiecankami. a nast. globalnymi ambicjami i nieko czàcà si. korupcjà. to Chruszczowowi? Wiele zale y od tego. sekretarz generalny.trznej i zagranicznej.pujàco: Za ile dolarów. W zasadzie jesteÊmy gotowi to uczyniç.. Ani Sacharow. czym to jest naprawd.. stojàcy w holu milicjant po raz pierwszy zasalutowal na jego widok. skrajnie oslabiony gospodarczym krachem.pnie Andropowa. wszyscy ju zrozumieli okr.êniów politycznych i zako czyç Afganistanie. ale i niesterowne imperium sowieckie nie mialo ju sil.? . Na poczàtek uwolniç wszystkich wi. Andrieja Sacharowa! uly na pierwszych stronach wszystkich gazet Êwiata. Tymczasem ogromne. Michail Siergiejewicz.. wojnà w Afganistanie. pa stw zachodnich na cieply wiatr przemian. zbyt oci. kiedy tylko zec hce.t moskie wski chce plynàç nowym kursem .tu nie spowodowal zaglady kuli ziem skiej wraz z nim samym.. co pana spotkalo. Ju dawno przeoc zono ostatnià mo liwoÊç ratunku. Burza nieublaganie spychala imperialnà naw. Mówi Gorbaczow. krzyczaly ogromne tyt Ten krok Moskwy Êwiadczy niewàtpliwie. i jego ona nie byli ydami.lo nast.li nieprze jednani antykomuniÊci prezydent Reagan w USA i Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. Trzeba bylo zrobiç coÊ konkretnego. wladz. Musimy przebudow . Lecz bez wzgl. Próbowal wi. Moskwa w swej polityce wewn. ydowska mendo.du na to.. W stolicach europejskich oraz w Waszyngtonie kanalami dyplomatycznymi sondowano ju reakcj.dà inwestycje Zachodu w cho ry system sowiecki. PRZEBUDOWA i JAWNOÂå oto dwa hasla. Âwiat zachlysnàl si. Zachód niezbyt temu wierzyl.. który nagle powial z Moskwy. by wykonaç manewr umo liwiajàcy zmian. na Zachodzie obj. o tak póênej p rze. Wskutek polityki sowieckiej w czasach póênego Bre niewa. o wybaczenie za wszystko. e dzwoni. Nie ka dego Êmiertelnika zaszczyca osobiÊcie telefonem sekretarz generalny KC partiii. Andrieju Dmitriewiczu uslyszal nieznany glos prosz. Sacharow podniósl sluchawk.puje odwil . Widzial to doskonale Gorbaczow.

które dotyczyly obcych walut. w o gromnym budynku na ulicy Granowskiego.Pomó cie nam. dzi. gdy pisêe. dwa razy w tygodniu przynosil se kretarzowi generalnemu dokumenty dotyczàce finansowej i gospodarczej sytuacji Nomenklaturii. Generalowie nie chcieli nawet sluchaç o zako czeniu wojny w Afganistanie. interesowal go ka dy dolar. Mógl wreszcie poznaç wzystkie tajemnice male. politbiuro. by wyznaczyç zadania dla Kruczyny i jego zarzàdu. który zarzàdzal sprawami KC KPZS. Kraj jest zniszczony przez poprzednich wladców i fataln y system gospodarczy.dà walczyç d o zwyci.zie i lagrów wi. poploch. w poniedzi alki i w piàtki. lecz niezb. zwlaszcza te. i jawnoÊç. Nawet na uwolnienie z wi.ki którym tak Êwietnie prosperujà cale resorty tajnej policji?! Tak po prostu uwolniç? No nie. a komuÊ tam dorzu cimy par. ich dzialania na polu dniu oslanialo lotnictwo pakista skie. który.dne narz. by kraj przeszedl bez tr udu do gospodarki rynkowej. obni yl..êniów politycznych. adnego programu. ile kredytów i n a jakich warunkach Zachód mo e udzieliç ogoloconemu pa stwu. W KGB zaczàl si. Stal si. Kruczyna objàl swe stanowisko w 1983 roku. W czwartki zbieralo si.dzy zechce wlo yç Zachód w sowieckà przebudow. nieêle. Gensek osobiÊcie czytal i podpisywal wszystkie dokumenty finansowe. le al przed nim un y w krwi i blocie. administracyjnobiurokratycznà. Dyplomaci wyjaÊniali. teraz jej nie koronowanym królem. eby zaczàç. Chcà.êniom skrócimy odsiadk. Partyjne plany wzbudzily niepokój KGB i wojska.aç skostnialà machin. Lecz brak na to Êrodków. obejmujàcy jednà szóstà powierzchni làdowej Êwiata.dzie. Wielki kraj. Nie ma ich na realizacj.cej te bylo cynkowych trumien z cialami zabitych. mieszczàcego si. B. innym wi. pi. objàl je z rekomendacji Michaila Gorbaczowa.cej doc hodów w walucie. Nawiasem mówiàc. Natomiast w malej Nomenklaturii jak dotàd wszystko ukladalo si. eby uwolniç wi. Przebudowa i jawnoÊç to nie cel sam w sobie. choç poziom yci a nieco si. Grunt... rozwinie. przypomnij my to. tymczasem z og romnà machinà Komitetu Centralnego partii. Mikolaj Kruczyna. l epiej ponownie przejrzyjmy akta. e wszystko zale y od tego.. wczeÊniej byl zast..pcà kierownika wydzialu rolnictwa i przemyslu spo ywczego KC KPZS. kogoÊ tam zwolnimy na zasadzie amnestii. Zjawial si. Nowy gensek wnikal we wszystko ze szczególami. ile pien i. Nowy sekretarz generalny zapoznawal si.skiego ko ca! Partyzanci ju dysponowali ameryka skimi rakietami typu ziemia-powietrze. które wysylano do ZSRS. nadzorowal 107 . Ma racj. prasa sowiecka.êniów politycznych i zamknàç sprawy z aryku i 190.knej krainy zwanej Nomenkla turià. Coraz wi. a wówczas proces si.. pracowala te dla nich ira ska sieç radiojokacyjna. latek. Obie strony mialy coraz wi.

Michaile Siergiejewiczu.w politbiurze rolnictwo.dnych urzàdzeniach. za du o! Czy to nie przesada? Prosz. tempo wzrostu wydatków: na Zachodzie znacznie podro alo wiele towarów i uslug.. sklepów. Gorbaczow interesowal si. Cale wyposa enie. rozwÊcieczony aferà z certyfikatami oslabionego pr zeglàdu celnego . ani kortów teniso wych. pracowni krawieckich i wielu innych najrozmaitszych placówek. Dacza to zresztà nazwa czysto umowna. Przeci. poprzedniego szefa administracji i gospodarki KC. a nawet wind.gajà rocznie 500 milionów dolarów.tnie pieçdziesiàt tysi. marmurowych schodów wiodàcych na orze. czlowieka. Stale wzrastajà te wydatki na delegacje zagraniczne.te dla ludzkiego oka. zaledwie 10 tysi.galy 5 miliardów rubli i 1. niszczaly ze staroÊci. które byly jej wlasnoÊcià. niezb. Postaramy si.cy met rów kwadratowych. To on zapoznawal teraz ze wszystkimi sprawami sekretarza generalnego. Andropow. W samej tylko stolicy partia byla wlaÊcicielkà pi. Wszystko posuwa si. tak jak to przewiduje kosztorys. nowych tras doja zdu i zagospodarowanie otoczenia oraz parku. setki ambulatoriów i szpitali.cy budynków o ogólnym metra u 137 tysi. na rz. W jednym tylko z wielu oÊrodków w Srebrnym Borze pod Moskwà KC mial 1800 dacz i willi.5 miliarda dolarów. przy okazji. towarzysze prosili. przedmioty codziennego u ytku produkowano przecie za granicà.cy dolarów na osob. stolówek. by zabiegaç w po . na leczenie. KC mial do dyspozycji 19 luksusowych sanatoriów i 40 domów wypoczynkowych. Za takie pieniàdze niebardzo mo na pohulaç na Zachodzie. Z trudem staramy si. którzy wra z z rodzinami wyje d ajà za granic. na rynku nowych modeli.ciu tysi. domami dla personelu obslugujàcego i ochrony. na urlopy towarzyszy. ani saun. gdy te dawne. wyrzucil na emerytur. nie mówiàc ju owielu innych niezb. Przeznaczone na to kwoty si.dne byly ogromne Êrodki. falochronów i tak dalej. by utrzymaç nomenklaturowe gospodarstwo w znoÊnym stanie.cy ludzi. pracowalo 80 tysi. wysokim ogrodzeniem z sygnalizacjà. W 114 wydawnictwach i 80 drukarniach. WlasnoÊcià KC byla sieç gara y. làczàcych ró ne poziomy ogrodów. Ceny tam rosnà jak grzyby po deszczu. W skali calego pa stwa coroczne wydatki konieczne tylko do te go.p uje budowa jego nowej daczy na Krymie. Jego miejsce zajàl Kruczyna. Georgija Pawlowa. si. cy osób rocznie.czal kari er. w dodatku poszerzono program bud owy nowych dacz. 500 milionów dolarów7 Chyba troch. budow. zgodnie z planem.dzia. przynoszàc coro cznie w samej tylko stolicy kasie partyjnej 450 milionów rubli. nie przekroczyç zaplanowanej kwoty. zmieÊciç w 3 milionach dolarów. calego kompleksu budynków z g ara ami. maszyny. Zresztà niepodobnaju w nich mieszkaç: nie ma tam ani basenów. Ponadto nasililo s i.snych i zakla dach przemyslu spo ywczego. budowane jeszcze w czasach stalinowskich. jak post.. Aby to wszystko utrzymaç. Mienie partii w samej Moskwie bylo ogromne. zakladów fryzjerskich i pralni chemicznych. Planowano budow. przejrzeç listy wyplat. piekarni. Nale alo je systematycznie wymieniaç wskutek zu yci bàdê pojawienia si. specjalnych wydzialów w zakladach mi. któremu zawdzi. w skali calego kraju zaÊ wprost nieobj . zatwierdzonym przez politbiuro zameldowal gensekowi Kruczyna.

Mowa tu nie tylko o partiach w krajach kapitalistycznych. w których znajdujà si. Cz. dzielnicach Pary a.knych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w luksusowych. O peracje tego rodzaju wymagajà dodatkowych wydatków rz.du okolo 40 milionów franków rocznie. Jednak e i w tym przypadku sà to wydatki niezb. pieniàdze przekazujemy z bud etu pa stwa za poÊrednictwem Ministerstwa Finansów do Banków Pa stwowych.cy franków l milion 542 tysiàce franków l milion 933 tysiàce franków l milion 974 tysiàce franków. a cz. Budynki te prz ynoszà nam stale rosnàcy dochód.ksze interesy finansowe prowadzimy z Komunistycznà Partià Francji. zalo yç kilka niezwykle dochodowych spólek joint venture .dzynarodowe. 108 .Êç pozostala przekazywana jest na osobiste konta czlonków politbiura. Prócz 2 milionów dolarów.cy franków I milion 878 tysi. sekretarzy KC i innych towarzyszy. WlaÊnie dzi. Tradycyjnie najwi. ró ne instytucje KPF. A teraz sprawy mi.trzny Francji. a poÊrednictwem KPF zakupiliÊmy dwadzieÊcia pi. niestety. poczàwszy od 1978 roku: 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1 milion 662 tysiàce franków 1 milion 751 tysi. nam przeniknàç na r ynek wewn. Marsylii oraz innych du ych miast Francji. Wspólnie z KPF jesteÊmy obecnie wlaÊcicielami kompleksu nowoczesnych gmachów. Wydatki zwiàzane z pomocà dla bratnich partii . Sà to wydatki niezb. W kraju tym system podatkowy jest dla nas najdogodniejszy. Oto kwoty wydatkowane na finansowanie jej.dne. gdy sprawà niezmiernie dla nas wa nà jest poparcie towarzysza Ge orges a Marchais i jego partii. chroniczni e deficytowej.Êcià tych kwot obracamy. przekazywanych francuskiej kom partii corocznie za poÊrednictwem Eurobanku. zgodnie z tajnà uchwalà politbiura z 20 paêdziernika 1965 roku. trafiç na gieldy obrotu nieruchomoÊciami. przesylamy te osobno Êrodki na konto gazety L Humanite .litbiurze o jej podwy szenie. Lyonu.ki kanalom francuskiej partii komunistycznej udalo si.dne ze wzgl. zamieszkalych przez bur uazj.cy franków I milion 862 tysiàce franków l milion 877 tysi. Tam gdzie partie sà u wladzy.

by zarezerwowal dla tow. by zarezerwowal dla tow. 2. Sekretarz generalny KC KPZS podpis . -Chwileczk. dolarów na publikacj. zapodzialy.85 Dotyczy: proÊby tow. 3. Szczera. Urbani przydzieliç mu 2 mi liony 169 tysi. okazala sylwetka.J Kruczyna podobal si. czlonka KC Komunistycznej Partii Belgii tow. ale o niektórych dopiero teraz si. gdy okazalo si. I 0. 3.N.N. Oto na przyklad dokument zatwi erdzony przez politbiuro. Dostarczenie pieni. cz. Fomin).dzy zleciç KGB. sy mpatyczny uÊmiech. ÂciÊle tajne. Poleciç Bankowi Pa stwowemu (tow. l.09. rosyjska twarz. przecie wydajemy miliard rubli rocznie na zaopatrzenie Husajna w naj nowsze rodzaje broni. P 161/2738 z 29.10. Wszy stko teraz jest bardzo drogie. ulatwia zrozumienie spraw.85 Dotyczy: proÊby czlonka wladz Wloskiej Partii Komunistycznej tow.. Kossuta i w roku 1985 przeznaczyç 200 tys . Zwyczaj ten wprowadzil jeszcze towarzysz Stalin. A 500 milionów dla Husajna osobiÊcie i 400 tysi. szpakowata czupryna. Niektóre z nich s ekretarz generalny zna ju od dawna. A te 500 milionów? To dla towarzysza Saddama Husajna na wojn. . dolarów na cele specjalne. Na proÊb. który musicie podpisaç. dolarów. Ponoma riewa 200 tys.du na inflacj. A co to za 500 milonów? Kruczyna wyjaÊnia: To kwota. A oto kolejny dokument: ÂciÊle tajne. towarzyszu sekretarzu generalny. jak zwykle wykorzystywani sà do tego celu kurierzy. Poleciç Bankowi Pa stwowemu (tow. P 157/2390 z 28. B. Dostawy broni i calej reszty sà oplacane z bud etu pa stwa. 1. P 219/7 z 20. czasopisma «Horyzonty».cy dla kompartii pochodzà z funduszów pa rtyjnych. poniewa Wlodzimierz IIjicz byl zbyt malo wymagajàcy i zbyt ufny. Gorbaczowowi. Sekretarz generalny KC KPZS podpis . którà wydatkujemy corocznie na nie cierpiàce zwloki potrzeb y naszych przyjaciól. Rozumiem. wkrótce po Êmierci towarzysza Lenina. z Iranem. Gdy pojawia si. Kossuta. I jeszcze: ÂciÊle tajne. Alchimow). B.dzy towarzyszom.85 Dotyczy proÊby KC Komunistycznej Partii USA. 2.cy dolarów rocznie? Nie nale y myliç dwóch rzeczy. bujna. W dodatku oplacamy jego doradców i osobno dajemy Komunistycznej Par tii Iraku 400 tysi. e og romne sumy partyjne gdzieÊ si. Przewóz tych Êrodków zleciç KGB. i w celu poszerzania operacji.. ZadoÊçuczyniç proÊbie czlonka wladz WlPK tow.. KC Komunistycznej Partii USA i przeznaczyç na bud ownictwo partyjne 250 tys. a tak e w paliwa. Mimo wszystko drogo nas kosztuje ten Afganistan! Drogo potwierdza Kruczyna. przecie neutralizuje Teheran i zabezpiecza nasze interesy w Afganistanie. Michaile Siergiejewiczu. Ponomarie wa 250 tys. I tlumaczy wszystko wyraênie. koniecznoÊç natychmias towego przekazania pieni. dowiaduje. Urbani. Bez waszego podpisu dokumenty t akie nie sà wa ne. Odpowiedzieç pozytywnie na proÊb..Êci zapasowe. I.cy 550 franków belgijskich na zakup budynku dla potrzeb prasy partyjnej [. dolarów na cele specjalne.

wyplaty obowiàzkowe. mniej wi.000. Dolarów?! Nie. Komunistyczna 109 Partia USA 2.000.000. sà subsydiowane z bud etu pa stwa.000 dolarów Partia Grecji 900.000 dolarów Partia Francji 2. Ponadto faktycznie utrzymujemy calà ludnoÊç Afganistanu. O jestr kwot przeznaczonych na dzialalnoÊç bratnich partii. Komunistyczna 2. Komunistyczna 4.Na utrzymanie 120 tysi.000 dolarów Pmiia Portugalii 1.5% rocznie.cej o 1 1. która mieszka w miastach. Komunistyczna 6.000 dolarów Partia Izraela 800. by tak rzec. làcznie z obecnym 1985 rokiem wydal iÊmy na utrzymanie tam wojska 80 miliardów rubli. na szcz. rubli. Komunistyczna 3. A w ogóle. Komunistyczna 5. To dodatkowe 70 milionów rocznie.000 dolarów . jak ju mówilem. Bo w ogóle wszystkie rzàdzàce partie.800. Sà to kwoty doÊç stab lne.000 dolarów Partia Finlandii 1. Partia niezbyt wiele wydaje na Afganista n jakieÊ póltora miliona dolarów rocznie. To.cznego kontyngentu wojsk idzie rocznie 50 milionów. Ale to wszystko z bud etu pa stwa. jak na razie. choç ostatnio nieco wzrastàjà.Êcie. 1.

Komunistyczna Partia Cypru 300. Londynu. jeÊli porównaç z innymi subsydiami. Wydatki na ksztalcenie partyjnych aparatczyków ze wszystkich krajów Êwiata w Instytuci e Nauk Spolecznych przy KC KPZS. Pary a. firmy przyjaciól . wydatki na pobyt (delegacje slu bowe.7...000 dolarów 16..000 dolarów 8.cy dolarów.cy zielonych i chcialby pomóc ch oremu dziecku.kszenia wydajnoÊci pracy.c i teraz. Zgo dzicie si. W naszym kraju choroby tej nie da si. Wydatki partii komunistycznych na ulokowanie zamówie sowieckich w ich krajach lub za ich poÊrednictwem. Cyfry.J podj.. . Firma zachodnioniemiecka [.. Komunistyczna Partia Wenezueli 500.J Lecz póki mama malej b. Komunistyczna Partia Egiptu 230. boi.tnie jako wspóludzialowcy. udowadnia swoje racje.. wypoczynek. Komunistyczna Partia Salwadoru 400. Grupy mafijne wspólpracujàce ch. Mo e to prowokacja KGB? Czlowiek poka e dolary i wlepià mu dziesi.000 dolarów 14. Làcznie blisko 40 milionów dolarów rocznie. Lepiej siedzieç icho. blagajàc rozpaczliw ie: Czteroletnia dziewczynka jest chora na bialaczk. Spólki joint v enture.000 dolarów 22. Tokio i Singapuru.. Komunistyczna Partia Syrii 250. Komunistyczna Partia Iraku 400. spiera si. Szefom partii wydaje s i. pokryç koszty leczenia dziewczynki i zaprasza jà z wraz rodzicami do Hamburga [. czy nie mo na go leczyç w kraju? A czy rodzice nie pracujà przypadkiem w tajnych instytucjach? Czy ni e zamierzajà szkalowaç naszego ustroju?)..000 dolarów II. bo si.dzie zalatwiaç formalnoÊci wyjazdowe (Po co jedzie do RFN? Czy rzeczywiÊcie dz iecko jest chore.000 dolarów 13.000 dolarów 20. wyleczyç. Bo któ ma w Kraju Rad dolary poza KPZS? A partia podobnych apel i nigdy nie chcila sluchaç. by uratowaç to ycie. czasowo lub stale przebywajàcych w ZSRS. wydatki na emigrantów politycznych. ..ç lat.la si. Komunistyczna Partia Chile 700. A jeÊli nawet ktoÊ ma ukryte kilka tysi.000 dolarów 12.000 dolarów 18. nie da ich.. towarzyszu.000 dolarów 17.000 dolarów 15.000 dolarów 10.000 dolarów 23. Zurychu. firmy widma . Komunistyczna Partia Argentyny 400... e to niewiele. Banki Amsterdamu. Gorbaczow slucha uwa nie. Simady. gdy czegoÊ nie rozumie. Kpmunistyczna Partia Peru 350. nie slyszy wi. Tony zlota i brylantów.000 dolarów 9. Tymczasem w kraju trwa szale stwo kampanii antyalkoholowej.. e jest to droga do zwi. Podstawieni milionerzy w rodzaju Hammera.. Maxwella.. Nowo narodzona jawnoÊç wdziera si. do gazet i na ekrany telewizorów.000 dolarów 19. Komunistyczna Partia Hiszpanii 300. cyfry i jeszcze raz cyfry. Potrzeba 3 tysi. Komunistyczna Partia Austrii 250. . Podpisuje dokumenty. Komunistyczna Partia Indii 500. Komunistyczna Partia Danii 350.000 dolarów 21. Komunistyczna Partia Libanu 500. leczenie) dzialaczy zagran icznych partii komunistycznych w ZSRS. Komunistyczna Partia Brazylii 330. Wielki kraj milczy. Komunistyczna Partia Wloch 500. wraz z Organizacjà Wyzwolenia Palestyny. Miliardy dolarów. pyta.

Oblok radioak tywny plynàl nad Europà Wschodnià i Ârodkowà i dotarl a do Szwecji. Telewizja nadawala rzewne scenki o zakochanych. republik nadbaltyckich.la si. przewy szajàce radiacj. Kraje zachodnie ze zgrozà przystàpily do natychmiastowej ewakuacji swych obywateli z napro mieniowanych regionów. który ma na celu wywolanie kolejnej histerii antysowieckiej . Krzyk zgrozy i rozpaczy zachodnich Êrodków przekazu nazwano prowokacyjnym zgielkiem. ogromne obszary Ukrainy. i Nag asaki. emitowana tr iego dnia po katastrofie). Promieniowanie.Êciej tylko w mundurach. Zacz. porazilo setki tysi. które kom uniÊci wypowiedzieli spolecze stwu. A potem byl Czarnobyl. (tak wlaÊnie zatytulowana byla audycja Slowiki nad Prypecià . ki but i omal jej nie stratowal w pieluszkach.cy ludzi. Nikomu nawet do glowy nie przyszlo ewaku owaç mieszka ców. bomb atomowych zrzuconych na Hiroszim. albo o mlodych matkach spacerujàcych ze swymi maluchami w wózkach lub trzymajàcych je na r. Ameryka skie satelity zwiadowcze szybko poinformowaly Êwiat o skali tej katastrofy.chora dziewczynka umrze. Dziarscy telereporterzy 110 . Po eksplozji w czarnobylskiej elektrowni atomow ej stra acy gasili po ar bez wlaÊciwej odzie y ochronnej. zgodnie ze sprawdzonà praktykà rewolucyjnej tradycji. Rosji. Bialorusi.. najcz.. Na Êwie o narodzonà jawnoÊç opadl ci. wojna atomowa tylko jej brakowalo w bogatym rejestrze wojen. k tórzy sluchajà Êpiewu slowików nad rzekà Prypeç. przynajmniej z najbli szego sàsiedztwa wybuchu. ku. Kreml zareago wal na katastrof.

.podsuwali im mikrofony i zadawali idiotyczne pytania: Jak si. Wi. premierami. wszystkich nieszcz. rozpadalo si. samoloty pasa erskie i wojsk owe. Liczyla na obiecane przez Gorbaczowa kredyty zachodni e. królami i królowymi. Na dowód. Zwiàzku Sowieckiego i stworzone przez nià zbro nicze organy wladzy pa stwowej. zapomni anego od czasów staro ytnych. Uczestnicy wielotysi.cej socjalizmu! wolal Gorbaczow w Waszyngtonie. szly z dymem fabryki. szeroko mlode kobiety. który przyslowiowà beczk. spod kontroli partyjnej. jakie b.. Pól roku póêniej ich dzieci zacznà jedno po drugim umieraç. rozbijaly si. Przeklinano i pi. katastofy. krwawych dzieja ch. w oczach. Eksplozja w Czarnobylu przyspieszyla bieg nieodwracalnych wydarze .la prawda o jego brudnych. Tymczasem kraj padal ofiarà kolejnych ka tastrof. Pary u. uderzajàc rykoszetem w KPZS.. Podczas gdy Moskwa starala si..lo si. radiu i tele wizji. Za chód ju rozumial. Jeszcze okrutniej mÊcil si.. e w XX wieku pojawila si. koniecznoÊç przesiedlenia z nich mnóstwa mieszka ców. Jeêdzil po krajach Europy Zachodniej. razem na setki miliardów dolarów i wymagalo wysilku. coraz cz.Êci ej wskazywali glównà przyczyn. ukryç lub pomniejszyç skal. mlode mamy. WÊród tego rozpadu i gnicia rozkwitala jawnoÊç. Partia zaÊ reagowala ospale. przedsi..cej demokracji! Wi. z p rezydentami. Wi. spotykal si. straty przemyslowe wszystko to skladalo si. enklawa systemu.Êç Komunistycznà Parti. by wyraziç nienawiÊç do naszego ustroju i sowieckich obywateli. Gorbaczow nie zawiódl jej zaufania. ogólna liczba zmarlych dzieci j st utajniona do dzisiaj. na imperium sowieckim demony Korei. z polecenia Gorba czowa. Ogromne obszary ska one. Londynie . pani czuje? . któremu Zwiàzek Sowiecki zdecydowanie nie mógl podolaç. Wspaniale! uÊmiechaly si.biorcami i bankierami.cznych wieców. Ów wytwór szalonych. zainicjowano w kraju. latal do Ameryki. kraj za trwajàcà ponad siedemdziesiàt lat zbrodniczà okupacj. wylatywaly w powietrze rurociàgi gazowe i naftowe. czarujàc wszystkich swà ideà nowego myÊlenia .dà jej skutki dla Êwiata. Imperium sowie ckie umieralo. Pos.ly transatlantyckie statki pasa erskie i lodzie strategiczne. Na ginàcy kraj niczym groêny wodospad run. na ekranach kin i na deskach scenicznych niemal przez okràglà dob.tnowano Stalina w prasie.pna ironia dziejów sprawila. A co pani powie o tym propagandowym zgielku. Ton. Wcià p rowal o pieriestrojce i glasnosti . politykami. nej kampanii demaskowania stalinizmu.cej jawnoÊci! i w Bonn. Najbardziej bezlitosna byla wszak e zemsta fatalnego systemu gospodarczego. który wszczàl Zachód po awarii w elektrow ni atomowej? Nie pierwszy raz tak ujadajà oburzaly si. Spolecze stwo ockn. e nie sà to puste slowa. wypadaly z torów pociàgi. prochu zamienil na glowice nuklearne. jak mogla. Okrutnie mÊcily si. Ka da okazja jest dla nich dob ra. nowy etap pot. Kampania ta jednak z miejsca wyÊlizgn. ata ziem rolnych i poglowia bydla. utopijnych idei mial byç skuteczny w pa stwie niewolniczym. wcià jeszcze ywiolowych i chaotycznych.la si. p opozycjami globalnych przeobra e Êwiata.

jak si. klientki. którzy zbiegli si.5 miliona dolarów. a do chwili. Lenina.cej socjalizmu! Nie pozostalo to nie zauwa one. ewidentnym. (Nieublagana pas ja nomenklatury. handlowà i proÊb. dawano Gorbaczowowi na Zach odzie pieniàdze. Zaczàl i w domu. przy z bli eniu mogly spowodowaç eksplozj. jaki jest kos zt zamówienia. Odtàd para ta budzi jeszcze wi. po nim. te mial ten drobiazg unikatowà 2. przydajàc pa stwu Gorbaczow solidnoÊci. Lecz sprytni urnaliÊci i tak dowiadujà si. Nikt z jego poprzedników nie byl tak szczery i otwa rty. niczym dwie masy krytyczne uranu. z c alego Êwiata. z dokladnoÊcià do jednego wi. Jednak e byly to sumy niewielkie i mialy charakter kredytów docelowych. Demokracja i socjalizm.) Raisa Maksimowna zarzuca zamówieniami Diora i Cardina. na dlugo przed pojawieniem s i. publicznie. Wreszcie polàczyl oba te apele. Po raz pierwszy dwaj slynni kreatorzy mody odmawiajà dziennikarzom odpowiedzi na pytanie. by zdobyç ten unikatowy bibelot. Zamówila dla siebie identyczne kolczyki jak Margaret Thatcher za marne 70 tysi.la przez zachodnie stolice z kartà kredytowà American Express. a za nià calej ludnoÊci do zdobywania zagranicznych ciuchów byla. okazalo.cej demokracj i! Wi. Co do Andropowa. i za granicà nawolywaç: Wi. Nadie d.cej dyscypliny! pouczal swych rodaków ju po powrocie do domu. Mkn. czy jest onaty. która miala miejsce w Czarnobylu. (Zaledwie kilka takich arcydziel zrobil slynny rosyjski jubiler na zamówi enie rodziny carskiej. Siedmiocyfrowe kwoty drukowane w gazetach czerwonà farbà sensacyjnie wie czà pierwsze stronice europejs kiej prasy.kszy szacunek.Wi. Stalina. na tajemnic.zionych. wszystkiego w urz. choç.c pokazano mu listy uwi. 111 . tak jak obiecal to partii. trzymal niemal w areszcie domowym. Wi.ênia. pustoszàc sklepy ju bilerskie i sklepy z antykami. jeszcze wi. niestet y. Ju wypuÊciliÊmy zapewnia Gorbaczow. (Stalin zlikwidowal swojà on.cy funtów st erlingów.) Owszem. We wszystkich podró ach towarzyszyla gensekowi mal onka. jedynym potwierdzeniem slynnego hasla Naród i partia to jednoÊç! . Bre niew zaÊ swà Wiktori. ona Chruszczowa poczciwa Nina Pietrowna rzadko pokazywala si. gdy ujrzeli na pogrzebie wdow.) Raisa Maksimowna znacznie przerastala swoje poprzedniczki. na arenie mi. Gorbaczow imponowal Zachodowi.dzynarodowej. Kupila na aukcji zlote wielkanocne jajko Faberge. Pietrown. dziennikarze zachodni zapewn iali. e w ogóle nie wiedzà. dzie podatkowym. zawstydzajàc bogatych kolekcjonerów.kszà ni ta.êniów politycznych . powolujàc si. Tony zachodnich przedmiotów codziennego u ytku strato i wdeptaly w bloto caly pakiet nieÊmielielnych idei Marksa. WypuÊcie wszystkich wi. Cen.

wywiezione z Baku. jak si. A co na to ukochana partia? Ekrany telewizyjne ukazujà calemu krajowi wycie czone buzie czarnobylskich dzieci.la si. Armia sow iecka mogla si. I jak zwykle. niedzieci. morskich i lotniczych. sà.kszà liczbà czolgów ni pozostale kraje razem wzi. w marszu. trzecia wojna Êwiatowa? Tak. Kataklizm ten stal si.tnoÊç wobec licznych tragedii. niejako dopelnieniem katastofy czarnobylskiej. jej tysiàce rakiet w bazach naziemnych. Dawny plan dyplomacji dolarowej prezydenta Williama Howarda Tafta wszedl w ostat nià faz.ce spojrzenia. calkowicie niepotrzebne. przeczuwajà. zajmowal ostatni. Potworne trz. ywnoÊcià i lekami. Znów partia rzàdzàca krajem zademonstrowala absolutnà oboj. jeden za drugim làdowaly w Moskwie. przydaç wylàcznie do rozladowywania ameryka skich samolotów. nie ma odzie y. okazalo. e oto wreszcie pojawila si. Ludzie ci ksztaltujà na nowo swe polityczne oblicze. nauczyli si. Ratujcie dzieci sà przecie naszà przyszloÊcià! . które w samym Êrodku zimy mieszkajà w dziurawych namiotach. Dzieci ormia skie. systemy làcznoÊci kosmicznej i bro laserowa. Czy by zacz. a czarnobylska eksplozja wyrwala j e z zawiasów.cy ludzi. Pot. nie ma gdzie mi eszkaç.la si. i ch zrozpaczone. zacz. Ro zpacz w oczach lekarzy: nie ma lekarstw. Gdyby toÊ nie wiedzial.ksza na Êwiecie armia. Ogromne wojskowe samoloty transportowe USA i NA TO czarne Herkulesy przeznaczone d o szybkiego przerzucania ameryka skich oddzialów szybkiego reagowania do stref zagro onych przez wojska sowieckie . móglby pomyÊleç. bez cieplej odz ie y i bez ywnoÊci. Dzieci rosyjskie.sienie ziemi w Armenii zabralo yci e ponad trzydziestu tysi. tego Êwietnie ju podczas drugiej wojny Êwiatowej.Êliwy kraj. wyladowane odzie à. Pól miliona osób stracilo dach nad glowà.Skàd je wzi. uzmyslowil wszystkim. najwi. likwidowal bez trudu resztki oporu.te. przeformowujà si.. Zachód pragnàl choç w jakikolwiek sposób zmniejszyç cierpienia ludnoÊci umierajàcego kraju. jes zcze nie zdobyty rynek.li? Co robi KGB? Lecz w lagrach bramy ju byly szeroko rozwarte. co wiozà Herkulesy . nie ma strzykawek jednorazowego u ytku. Mi sku. e Amerykanie przeprowadzajà jednà ze swych wielkich operacji dzania desantu na terenie przeciwnika. Ich rodzice musieli w poplochu uciekaç z Azji Ârodkowej i Zakaukazia przed krwawymi pogromami i rzezià. Poczàtek inwazji nieprzyjacie lskiej przeprowadzanej na tak ogromnà skal. zaskoczyla caly kraj. gdzie na ich oczach mordowano rodziców. bezu yteczne. Erywaniu i innych du ych miastac h Rosji sowieckiej.. dysponujàca wi. ny strumie wi. wydobyte spod ruin domów. mo liwoÊç zalatwienia porachunków z znienawidzonym re ymem. A krajem wstrzàsajà agonalne drgawki.êniów politycznych zaczàl uczestniczyç w yciu spolecznym kraju. e ogromny potencjal jàdrowy. które spadly a i tak ju nieszcz. Zamiast bomb i pocisków pora al i zabijal dolar.

cy 941 koron du skich na pokrycie bud etu patiyjnego w zwiàzku z inflacjà. Sà ubrani w porzàdne garnitury.cy 890 rubli.cy dolarów.87 Dotyczy: proÊby wladz Komunistycznej Partii Indii.87 112 . Anglii. 3. Jensena i przyznaç mu 357 tysi. Zagladina wymi enionà sum.Dajcie 2 tysiàce dolarów na strzykawki! Dajcie 3 tysiàce dolarów na zachodnie lekarstwa. Âlà pieniàdze. 2. Dajcie.S. Sekretarz generalny KC KPZS M. tylko one mogà uratowaç dzieci! Dajcie 5 tysi. tow.bach i rozbieganych oczach. mobilizujà ywatne fundacje charytatywne.. Czy to sà dzieci z Czarnobyla? W tym samym czasie na Starym Placu rozpatrywane sà dokumenty nast. jakieÊ typy o spasio nych g. by wyslaç te dzieci na leczenie do klinik w Niemczech. ÂciÊle tajne. Sekretarz generalny KC KPZS M. Pieniàdze przeslaç na konto Komunistycznej Partii Indii w banku kalkuckim. ÂciÊle tajne. 2. wysylajà ochotników-lekarzy.dzy zleciç KGB. Zleciç Bankowi Pa stwowemu (tow. l.0 I . dajcie. dajcie.S.01. Zarzàdzajàcy sprawami KPZS N. wladz Komunistycznej Patiii Indii i przeznaczyç na potrzeby budownic twa partyjnego jeden milion 258 tysi. 3. P 157/251 z 03. Przekazanie pieni.. Kruczyna . Pawlow).87 Dotyczy: proÊby czlonka wladz Komunistycznej Patiii Danii. Zagladina wska zanà kwot. Zleciç Bankowi Pa stwowemu (tow. Hol andii. na cele specjalne. Z arzàdzajàcy sprawami KPZS NJ. P 159/48 z 30. Êwieckie i koÊcielne. Na apel odpowiadajà firmy zachodnie. P 180/74 z 14..02. Pawlow). l. Kruczyna .. Spelniç proÊb. by zarezerwowal dla tow. Spelniç proÊb. Gorbaczow. czlonka wladz Komunistycznej Patiii Danii tow. J. majà krawaty z importu. wydzielajà Êrodki na przewiezienie do USA i Europy Zachodniej dzie ci chorych i cierpiàcych wskutek katastrof spolecznych. Jensena. by zarezerwowal dla tow. na cele specjalne. Gorbaczow.pujàcej treÊci: ÂciÊle tajne. Lecz zamiast dzieci zjawiajà si.

tow...cy dolarów na leczenie [. Chund gurua spytal. ZadoÊçuczyniç proÊbie czlonka wladz Komunistycznej Partii Marokka tow. tow.ly mi d. l. któremu bezpoÊrednio podlegal. l.87 Dotyczy: proÊby czlonka wladz Komunistycznej Partii Egiptu. Kossuta i wyplaciç mu na osobiste wydatki 633 tysiàce 765 lirów (85 dolarów) ÂciÊle tajne P 166/51 l z 13. zauwa yl: Nodari.. Ksztalowanie struktur wladzy pa stwowej na podstaw .ctwa.bie.la . czlonka wladz KPW tow. Gdy Chund gurua odmówil. u was zbyt wolno.kitne oczy kanclerza Kohla. rzadko i niech. Gdy tylko wyszedl z gmachu KC. Nowy minister odwiedza kraje. chocia dr oga do cywilizacji jest prosta. Halla. Kossuta l. l) 1) Niedawno prasa opublikowala zeznania oficera milicji MSW Gruzji Nodari Chund gu rua.. po odejÊciu zgrzybialego Gromyki.cy dolarów [. co konkretnie znaczy sprzàtnàç i otrzymal wyraênà odp go ziemia pochlon.: Twoje miejsce. trzeba bylo zrobiç to. prostota prezydenta Busha. Nie byl on ju wówczas szefem MSW.. tow..J Ministrem spraw zagranicznych. wr.dziesz musial placiç . zostal Eduard Sze wardnadze czarujàcy.02. magazyniera zamordowal ktoÊ inny.] w jednym z regionów Gruzji. Szewardnadze wysluchal oficera i uÊmiechajàc si. lagodna kobiecoÊç Ma rgaret Thatcher. Wo lno Ê ç s lowa. a jego odwolano ze stanowiska. Trzeba za nie placiç. czlonka kierownictwa Komunistycznej Partii Egip tu tow..ba na glowie wspomina Chund gurua. prosili. P 181/373 z 18.: Sprzàtnij w wiosce Ord onikidze maga yniera wytwórni herbaty Kantari. Saida i wyplaciç mu 25 tysi.87 Dotyczy: proÊby czlonka kierownictwa Komunistycznej Patiii Maroka. Gdy zglosil si. dobrze . i bez natr.cz ywe uosobienie nowego myÊlenia . Jednak wszystko posuwa si. zapomnialem j. l. P 161/491 z 11. W i elopartyjno Ê ç.02. Spelniç proÊb. W p oszukiwaniu sprawiedliwoÊci Chund gurua dotarl do samego Eduarda Szewardnadze. dobrotliwie. Ch.zyka w g. lecz wytrwale prosi o nowe kredyty. Ali Jata i prz yznaç mu jeden milion 870 tysi. do zwierzchnika. o co ci. W 1978 roku zostal on naczelnikiem OBCHSS [Oddzial walki z grabie à i spekulacjà T.Dotyczy: proÊby sekretarza generalnego Komunistycznej Partii USA. reform i demokratycznych przeobra e . Kto nie placi. Odpowiedzieç pozytywnie na proÊb.87 Dotyczy: proÊby czlonka kierownictwa Komunistycznej Partii Wloch.R. Bl.. by wejÊç na drog... Wówczas two je stosunki ze wszystkimi ukladalyby si. zostal ministrem spr aw zagranicznych. zostal aresztowany. I tak wlaÊnie.] ÂciÊle tajne.tnie pomo emy Rosji (nazwà ZSRS poslugiwano si. Ali Jata. skazanego przez sàd i wtràconego do lagru.J ÂciÊle tajne. stateczny. w których Gorbaczow zlo yl ju wizyt. Wlosy stan. otrzymal kolejnà propozycj. Saida. gorzko aluje . Spelniç proÊb. tow. Zbyt skrupulatny oficer odmówil. bez slowa odszedlem . màdry uÊmiech prezydenta Mitteranda. sekretarza generalnego Komunistycznej Partii USA i wydzieliç mu na i mprezy zwiàzane z jubileuszem Komunistycznej Partii USA 500 tysi.02.cy 762 dirchamy 85 centymów na zakup 548 966 kilogramów papieru dla potrzeb prasy patiy jnej [. a nie b. otrzymal od niego takà oto rad. kochany.tnie) w jej starani ach. daje du o szmalu.

Wi. Zbu dujemy domy mieszkalne i szkoly dla waszych oficerów i ich dzieci .Êcie cytowal nie Pikula. Nie mamy koszar dla oli dla dzieci wojskowych. a Michail Siergiejewicz. No i jeszcze jedno: prosicie o po yczki. Proponujemy wam takà oto konkretnà pomoc: weêmiemy te kraje na utrzymanie. Uspokajalo to nieco jego kolegów z politbiura. W s z y s t k o j e s t t a k i e p r o s t e . do niczego. Naturalnie.ty! Co wyÊcie robili przez te siedemdziesiàt lat? No dobrze. Ale nie ma dokàd ich wyprowadzaç. wolny handel. towarzysze: «To na dlugo i na powa nie». I po cichutku.trzne A nasze wojska w Europie Wschodniej? Komu one szkodzà? Niech siedzà w koszarach i nie wtràcajà si. potrzeba mnóstwa pieni. I to jak najpr. zaczàl 113 . zarówno Amerykanie. Ale z niego erudyta! Lenin w rzadkich wolnych chwilach rozkoszowal si. Sprawdzamy nasz kurs wedlug Lenina. zdefo rmowal idee leninowskie.ie woli calego narodu. rozczytywal si. Za granicà Michail Gorbaczow nawet zacytowal kiedyÊ Disraelego. to nie problem. Co mówil Wlodzimierz llicz. lekturà dziel Hegla w o ryginale.. której wzorcem jest obecnie dolar.dzej. Zresztà wojsko t mo emy utrzymaç. gloszàc hasla wspólpracy zamiast konfrontacji . Ekonomicznà? Mówil.biorczoÊci. Stalin uwielbial Machiavellego. gdy wprowadzal Nowà Polityk.. jak sam kiedyÊ wyznal.cej socjalizmu! dodawal otuchy swym speszonym nieco towarzys om sekretarz gener alny. w powieÊciach Walent yna Pikula. podlàczona do rynku Êwiatowego z walutà wymienialnà. a wy pieniàdze przeznaczone dla nich wlo ycie w reformy wewn. lecz Lenina. dzy . czyli poprzez wolne wybory.. I l e? Trzy i pól miliarda dolarów.. Swoboda dla prywatnej przedsi. Ale musimy jeszcze wyprowadziç wojska z Afga nistanu. lecz by je zrealizowaç. olnierzy. nie ma te szkól i przed Bo e Êwi. przez jakiÊ czas. Gospodarka. Wszystkie wasze propozycje sà sluszne. kraje demokr acji ludowej. jak i wy wyprowadzi cie swoje wojska z Europy. To na poczàtek. zdumiewajàc dziennikar zy zachodnich. Na szcz. Innymi slowy . a wydajecie miliardy na tzw. A co zrobil Stalin? Znieksztalcil.

. one. jak obrazowo wyra al si. Lecz jeszcze bardziej byl tego Êwiadom glówny id eolog partii. KtoÊ. tym wystàpienie uchodzilo za lepsze. e zostanie sekretarzem choçby podstawowej organizacji partyjnej. Gdyby gdzieÊ mial trafiç. niezb. 4. e nauki Lenina sà niezwyci.dnemu. sowiec kà? Pogrzebaç wielkie dzielo Lenina? A có to znów za wolne wybory? Có to za zjazdy rad? Gorbaczowa trudno jednak chwyciç za ga dlo. A co mówil Lenin? Mówil. dajmy na to. Bylo to dla nich nieciekawe. a zwlaszcza jego naj wa niejsze prace: Jak organizowaç wspólzawodnictwo socjalistyczne. przed czym zawsze przestrzegal Lenin: Naszà parti. Gorbaczow jest w gl.dnyc h w danym momencie ycia partyjnego. rzestano rozstrzeliwaç i prosz.. JawnoÊç jako zasada ycia spolecznego.dzy nim a Kautskim lub Martowem. zeszytów nie tyle w celach ksztalcen iowych. ile do wykorzystania podczas publicznych wystàpie . lecz t. Dokàd wi. i socjalizm mogà zniszczyç i zniszczà: 1. doprowadzilo do tego. WielopartyjnoÊç i falszywa.pemu Ligaczowowi. którzy nie zamierzali nigdy ich czytaç. WolnoÊç slowa. kto przestudiowalby wszystkie pi. Po pierwsze dlatego.bi duszy demokratà. Im i.c zmierza Gorbaczow? Dà y do tego. Wolny handel. 2.Êciej rozstrzeliwaç wrogów. pracy i zgromadze . Kolejne zadania wladzy sowieckiej. czym si. poniewa sà sluszne! . Ka dy z aparatczyków wiedzial. to najpewniej do domu w ariatów. to ani bojaêliwemu Miedwiediewowi. ze Êciàgaczkà z idei leninowskich.) 3. I jak zwykle mial racj. Reszt. Tylko zbijajà z tropu.çdziesiàt wydanych oficjalnie tomów pism Lenina. e przeczytali dziela Lenina od deski do deski. Nie udalo si.Ludzie przestali pracowaç i tylko wcià wrzeszczà na wiecach.? Zlikwidowaç wladz. Trudno bylo znaleêç w Rosji sowieckiej bodaj trzech bieglych w marksizmie. bur uazyjna demokracja. prac Le nina te mo na byloby utajniç... wódz proletariatu. Wadim Miedwiediew. Gorbaczow wiedzial o tym doskonale. Wiele w nich sprzecznoÊci. to sko czylo. Na nikogo nie podnosi glosu. nale alo je bowiem zaczynaç i ko czyç cytatami z Lenina. Czasem ze znajomoÊci tych zeszytów (byl taki okres za Stalina. Zalecano lektur. by zniszczyç parti. skoro ka dy aparatczyk nosil Ilji cza w sercu? Ka dy zresztà wiedzial. e co najmniej jedna czwarta tych dziel byla utajniona i dost. NiegdyÊ profesor historii ZSRS. stokroç gorsze ni wszyscy Kolczakowie i Denikinowie razem wzi. co m amy obecnie.budowaç koszarowy socjalizm. mialby nikle nadzieje na to.ci. ani bezwzgl. (Jest to.p do nich mieli tylko ci. Jàdro nauki Lenina trzeba jednak znaç dokladnie. mi. No i to wlaÊnie.cej bylo cytatów. Nie sà nikomu potrzebne. towarzysze. musial z obowiàzku czytaç Lenina. Dla zawodowych aparatczyków publikowano specjalne Zeszyty Leninowskie . a potem w czasach And ropowa) urzàdzano dla nomenklatury slynne leninowskie zaliczenia . nie organizuje katastrof samochodowych ani przedwczesn . Bo po có nomenklatura miala by czytaç Lenina i wyjaÊniaç niuanse zró owanych poglàdów. którzy mogl iby bez cienia klamstwa potwierdziç. e trzeba cz.

ju od dawna czuli za sobà zniecierpliwione oddechy drugich sekretarzy. Wniosek genseka byl jednoznaczny: skoro nie potrafiliÊcie zorganizowaç wlasnego zwyc i. b. W owym czasie wczeÊniejsze powiedzonko Gorbaczowa bowiem tak zacznie si.. sàdownictwo. e nie nadajecie si. a równoczeÊnie przewodniczàcym rady. równie na pierwszych sekretarzy. Widzi. lecz do rad trzeba wejÊç drogà wyborów. sekretarze obkomów i przewodniczàcy rad. przeciwko niemu opozy cja. Na altematywnych zasadach. otwarty i dost. proces si. Gorbaczow nie przyjmowal pretensji pod swym adresem. a wszystko si. nie potrafiliÊcie zorganizowaç wlasnego zwyci. pierwsi sekretarz e. Katastrofalna kl. na Lenina. wykrzy kiwal on w stanie euforii: Kartek do prezydium nie przynosiç. to musicie zdawaç sobie spraw.ska KPZS podczas wyborów. Pierwsi sekretarze nie mieli adn ej mo liwoÊci manewru. Skoro wy. Êrodki informacji. Wiem nie gorzej ni wy. co mówil Lenin.Pami. to znaczy..stwa w wyborach do rad.cie stanowisk przewodniczàcych rad. e nie mieliÊcie adnego kontaktu ze spolecze stwem.kach wszystko: wladz.dzie to brzemienne w skutk i. lepiej. Tak naprawd. rozwinie.tacie. eby ta lekcja czegoÊ was nauczyla. której przewodniczàcym sekretarz generalny zostal w 1987 roku.lo..pny. bali wyborów? No dobrze.ych zawalów serca. A spolecze stwo jest bardzo wra liwe. Wi. poczàtek znik n. e w kraju uksztaltowal si. Przecie chc.biç. eby wam ylo si. e w politbiurze i w KC uksztaltowala si. I nie t rzeba powolywaç si. Zresztà. I nikt tego nie powinien glupio komentowaç. Jest szczery. To przecie wspaniale rozwiàzanie: mo na byç pierwszym sekretarzem. w tym wypadku mniej jest istotne.. Grunt to zaczàç. wywolala wewnàtrzpartyjny skandal. choç trudno je bylo nazwaç wolnymi .. uksztaltuje. Grunt.stwa w wyborach. Zamiast niego na posiedzeniach Rady Najwy szej. Ale i tak to niedobrze. Towarzysze sàdzà. Za jednym zamache m 85% pierwszych sekretarzy utracilo 114 . Rady staly si. nieuzasadniony system dwuwladzy.c nie martwcie si. Nic strasznego. Znaczy to. Dla KPZS zarezerwujemy sto miejsc bez alternatywnych kandydatur. Czemu patrzycie z takim przera eniem. po prostu jednà z ni szych instancji partyjnych. Dla przykladu. lecz w warunkach nowego myÊlenia jest to po prostu pluralizm. nie ma dwuwladz y. co pisa l o tym Lenin? Spolecze stwo to. towarzysze! Teraz Gorbaczow mówil spokojnie i zrozumiale. Pierwszego sekretarza wyznacza K C.. towarzysze ? Przecie macie w swych r. przed czym przestrzegal.. po gl. Czy byÊcie si. Wolne wybory umo liwià jednak sekretarzom partyjnym obj.

to prosz. muialo ustàpiç miejsca tym.li stanowiska pierwszych. wreszcie za àdala zwolania wszechzwiàzkowej konferencji partyjnej. z Reaganem lub Kohlem. Gdy rozwÊcieczeni bolszewiccy wojacy . Runàl mur berli ski.. e zapomnial (a mo e po prostu nie zdà yl ) przekazaç za granic. Gorbaczow jak kapitan dru yny hokejowej. Wolski. Jazowem i Pugo w stron. Drudzy sekretarze.. zawsze otwieranej w stosownej chwili. Potem znów wracal do Jelcyna. a w KC Razu mowski. lecz przywracal ponownie. e doleci swym sportowym samolotem a do cerkwi Wasilija Bla ennego i tam. I pióra si. do Jelcyna i Szewardnadzego.dzy ze swego konta w berli skim banku.czny polityk i intrygant.swoje stanowiska. nawet z Czebrikowa. bramki przeciwnika. Dalo to Gorbaczowowi pretekst. Jelcyn (ten tylko jako zast. ju w nowym charakterze. pieni.. by skonsultowaç si. nego niegdyÊ Griszyna ( co nie udalo si.bie nomenklatury. to znów zamykal jà do psiarni. Gorbaczow ukryl ich zr. I zaczàl niszczyç zagl. sil zbrojnych kraju. nie mówiàc ju o takich obecnie pionkach jak Griszyn. to opuszczal pole bitwy na calà polow. Tymczasem rewolucja antykomunistyczna zmiotla komunistyczne rzàdy w krajach Europy Wschodniej. Niczym manna z niebios spadl na Plac Czerwony. podejrzliwie rozglàdajàsi.dziç wierchuszk. nastàpilo zjednoczenie Niemiec. e Gdlian i Iwanow dzialajà z wlasnej inicjatywy. Ci nie zawiodà. Dzasochow. wszystko zrozumieli wlaÊciwie. dyspozy tor i glówny strzelec. Jakowlew. p. Erich Honecker schronil si. ktorzy nie mieli ochoty sluchaç nàjmàdrzejszego i najsprytniejszego spoÊród genseków.dzàc wraz z Kriuczkowem. zwolajmy konferencj. dokola. myÊlàc. Ta zbuntowala si. e wyrzuca go z boiska. sypaly z Ligaczowa. gry. spuszczal z la cucha na swych kolegów z KC i politbiura halaÊliwà sfor.. nawet Andropowowi). który zalo yl si.pca czlonka). którzy na nie czekali.. na Placu Czerwonym. le àce na Êniegu. Nie zwolywano jej od czasów przedwo jennych.. zepchnàwszy w niebyt wszechpot. to porzucal ich. to zbli al si.Êcie jego stary wypróbowany przyjaciel Jase . Na szcz. Gorbaczow nie protestowal: skoro chcecie. pilot niemiecki. w jed nej z sowieckich baz wojskowych. Zr. Zostal on szefem moskiewskiego komitetu partii. Tak samo niegdyÊ Iwan Groêny chronil swych opryczników przed bojar skim odwetem. Gdliana i Iwanowa. aden z nich nie piÊnie zlego slowa o geseku. a zarazem trener grajàcy na boisku. wyglàdaly jak groêne ostrz e dla tych. Mathi as Rust. wylàduje. kiedykolwiek kierujàcy partià. WlaÊciciel NRD byl do tego stopnia pewny siebie. Na pol itbiurze mo na w zasadzie polegaç sà tam Szewardnadze. którzy niedawno obj. a ÊciÊlej Gorbaczowowi na glow. Borysa Jelcyna. z wojskiem od 1937 roku. próbowali zaszczuç na Êm u Êledczych.cznie. Trupy mal onków Ceausescu. sekretarzy! bezczelnie ironizowala prasa. urzàdzala Gorbaczowowi his teryczne sceny. Falin. udawal. Solomiencewa. rozstrzelanych bez sàdu i Êledztwa. Romanow lub Zajkow . by rozp. zmies zawszy jà uprzednio na lamach prasy z blotem: Nic podobnego nie zdarzylo si. Rewolucja drugich W tym samym czasie do Moskwy wezwano pierwszego sekretarza obkomu swierdlowskieg o.

nawiasem mówiàc. Z poczàtku próbowano stawiaç na Jegora Ligaczowa. W takich warunkach. Podj.sa. ze strachem obserwujàc genseka.ciol eci temu. toczyç w ZSRS. Sam Wal. wyrazil barwnie Aleksander Jakowlew.la si.sa zost al wkrótce pierwszym prezydentem trzeciej Rzeczypospolitej.gierski. Lech Wal. partia czula si. jak przedszkolak w d ungli.lo pytanie: który z tych wariantów bardziej jej odpowiada: rumu ski cz y w. ani w. Honecker przyjàl pieniàdze. jeszcze bardziej. Niech kupi tam przyzwoity dom. W Budapeszcie komuniÊci tak e oddali wladz. lecz natychmiast wyslal je do swoje j córki zamieszkalej w Chile.ziono Todora iwkowa. zostal prezydentem nowej Czechoslowacji. zauwa yl calkiem sluszn ie premier Mikolaj Ry kow. Przed KPZS stan. samo pojawienie si. zalegla w okopach. która wym sila proces zasadniczych przeobra e ustrojowych w Polsce. wyzwole czà przeciwko Zachodowi. W Bulgarii uwi. do wladzy i oznaczaly koniec epoki PRL. W warunkach jawnoÊci partia pracowaç nie mogla. a przedtem zmuszony do pracy w charakterze tragarza. W dodatku nie miala kandydata na lidera. Sàdzil naiwnie. pracowaç. inicjator i przywódca SolidarnoÊci . jak si. ani czeski wariant rozwoju wydarzell. Tym sa mym raz jeszcze potwierdzila si. oskar ajàc go o lapownictwo i malwersacje. màdroÊç wodza proletariatu. robotnik ze Stoczni Gda skiej. To prawda.r Arafat wylàdowal swym samolotem w tej samej sowieckiej bazie i przywiózl Honeckerowi walizk. jaka zacz. przywykl mieszkaç przez ostatnie trzydzieÊci lat. w ZSRS). zasiadl do okràglego stolu z przywódcami Polski Ludowe j. jeszcze w przededniu wolnych wyborów. Partia. Przera ala jà perspektyw a parlamentaryzmu. w jakich on. dobre czasy X XV zjazdu. jeszcze niedawno wi.gierski? KPZS nigdy nie byla tak naprawd. Przywódca bulgarskiej partii komunistycznej i szef pa stwa zostal oskar ony o przywlaszczenie mienia pa stwowego oraz inne dzialania na szkod.ziony. Honecker. Nawet w warunkach infantylnej w gruncie rzeczy walki. podobny do wytwornych palaców. Lecz nie urzàdzal partii ani rumu ski. le cz wcià jeszcze wià àc z nim pewne na 115 .te tam postanowienia otworzyly SolidarnoÊci drog. w Êwietle jupiterów. który ostrzegal przed tym niebezpiecze stwem siedemdziesi.. A utrzymania wladzy bala si. dolarów (które otrzymal. Czeski dysydent Havel. e komunistyczny eksprzywódca Niemiec Wschodnich wykorzysta te pieniàdze na p artyzanckà wojn. Lecz gdy tylko Jegor Kuêmicz pojawial si. który móg lby zastàpiç Gorbaczowa. od razu niczym dwa diably z pudelka wyskakiw ali z halasem Gdlian i Iwanow. pisarz. partià politycznà. pa stwa. w ogóle nie da si. tego czlowieka na trybunie przypominalo stare.

stalo? Wszystko bylo takie proste Gorbaczow uciekl z ukochanej partii na stanowisko prezydenta. oÊwiadczajàc tylko. lecz ile ich tam jest dokladnie. Niech wszystko b. zostaje on pierwszym. Gorbaczowa wybierajà delegaci na zjeêdzie. choç nale aloby go postawiç przed sàdem. wojsk z Afganistanu nadano efektownà opraw. z Afganistanu. wierny przyjaciel prezydenta z czasów uniwersyteckich. francuskich i japo skich. Na moÊcie granicznym gral y orkiestry. Êniadania. Wsz. e wojna pochlon. Gorbaczow ze swej strony zapewnia korespondentów. Wkrótce staje si. prezydentem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Stanowisko przewodniczàcego Rady Najwy szej zajmuje stary i zdawaç by si. Od tej chwili mo na zaobserwowaç tendencj.. wycofujà si. Oficjalnie zostajà uznane. e sekretarz generalny z awiódl zaufanie i nale y pilnie zwolaç plenum. nikomu niepotrzebnej w ojny. awansuje na general-pulkownika.ciu latach krwawej. Anatolij Lukianow. poufne spotkania. Tymczasem wojska sowieckie. Wycofaniu si.la w ZSRS dwadzieÊcia mi lionów ofiar. Mim o to Rosja sowiecka nie osiàgn. lecz o wspólne. Nikt tym danym nie wierzy.tnaÊci e tysi. Po czym znów wyje d a na Zachód.la upragnionego zwyci. e straty sà co najmniej trzy razy wi. Na korytarzach i w gabinetach KC ju dawno niczym syczàca kobra pelzla opinia . angielskich. Narady. Chruszczow ujawnil. W ciàgu tych lat zgin.pczego. prócz Êwiata przest.lo siedem milionów obywateli ZSRS. Tymczasem Gorbaczow przyjmuje w Moskwie jednego za drugim biznesmenów ameryka skich.dzie sà prezydenci. w jakim celu. Nikt nie rozumie. nikt nie wie. St alin utrzymywal.ksze. Warto si ad nimi zastanowiç.by informuje o wlasnych stratach: pi.c w Rosji te powinien byç. Ale spróbujcie tylko zmie iç prezydenta! Nic z tego za krótkie macie r. Podobnie bylo ze statystykà po drugiej wojnie Êwiatowej.ce! . a nie od razu cesarzem? O ogólnokr ajowych wyborach nie ma mowy. e propozycje strony sowieckiej sà interesujàce i korzystne. e zgin. jasne. czolgi i maszyny bojowe udekorowano wielkimi. e na afga skich weteranó t ju w kraju nie czeka i nikt ich nie potrzebuje. obiady.dzie tak. W tym czasie Michail Siergiejewicz po powrocie z kolejnej podró y zagranicznej oglas za swój zamiar wprowadzenia w ZSRS rzàdów prezydenckich. Atakowani przez dziennika rzy biznesmeni odpowiadajà unikami. jak byç powinno. jako jedynego kandydata na to stanowisko wy suwa samego siebie. Pewna liczba oficerów i olnierzy znajduje si. No to zastàpcie. korzystne dla obu stron dzialania. e tym razem nie chodzi mu o kredyty.cy zabitych i szeÊçdziesiàt tysi. Cynicy szydzà: dlaczego Gorbaczow chce zostaç prezydentem. czerwonymi choràgwiami.dzieje. Co si.stwa. moglo. wzrostowà tej liczby: rocznie okolo dwóch milionów. któremu za zbrodnicze przeprowadzenie operacj i Magistrala nadano tytul bohatera Zwiàzu Sowieck iego. Naturalnie. Ostatni dowódca 40 armii general Iejte nant Gromow. Armia przez z. wi. trzy miliony zaÊ ucieklo z kraju.cy rannych oraz inwalidów.lo ponad milion Afga czyków. a zarazem ostatnim. istniejà jednak uzasadnione podejrzenia. by go zastàpiç kimÊ innym. po dziesi. w niewoli u par tyzantów. Zatrzymuje dla siebie jednak stanowisko sekretarza generaln ego KPZS.

lecz wcià jeszcze dysponowal prawie nieograniczonà wladzà sekretarza generalne go. Nale y wi. Cel ko cowy b. wszystko to pod wieloma wzgl. Gorbaczow nie porzucil jeszcze ostatecznie swej partii. Starano si. maskujàcych swe bezpoÊrednie kontakty z KPZS. Musi byç przy tym zachowana rozsàdna poufnoÊç przy wykorzys taniu w szeregu wypadków anonimowych firm. zgodnie z którym KPZS miala monopol polityczny w pa stwie.pc. wielopartyjnoÊci. choçby minimalnej pomocy p artiom komunistycznym innych krajów. odwiedzal go dwa razy w tygodniu z tajnymi i ÊcÊle t ajnymi partyjnymi dokumentami: ÂciÊle tajne. ponadto uniewa niç artykul 6 Konstytucji . jak dawniej. w koniecznych przypadkach.dami ka e spojrzeç po nowemu na kwesti.dzynarodowych KPZS. Kierunek rozwoju procesu politycznego w kraju..B. stworzenia stabilnych êródel jej finansowania w walucie zarówno krajowej. Gorbaczow podnosi zachwycone oczy na Kruczyn. do których partia nie nawykla. Jak wynika z doÊwiadcze partii komunistycznych Europy Wschodniej. zwlaszcza w warunkach przejÊcia do gospodarki rynkowej. przekazal spr awy organizacyjne KPZS swemu zast. zabezpieczenia materialnego najwa niejszych dziala p artii.pcy Iwaszce. Ledwo Gorbaczow zostal prezydentem. ksztaltowanie si. zani echanie wlaÊciwych kroków dla dostosowania mienia partyjnego do wymogów dzialalnoÊci komercyjnej i wlàczenia go do normalnego obrotu gospodarczego.89 O problemach wlasnoÊci partyjnej. Do pracy z nimi zostalby dopuszczony bardzo wàski kràg osób. a ju przez kraj potoczyla si. typ owany przez sekretarza generalnego KC KPZS lub jego zast. a tak e zdolnoÊç okazywania.dzie pol egal najprawdopodobniej na tym. Towarzysze myÊlà po nowemu i jak najb ardziej slusznie: Partia powinna wchodziç wraz z calym krajem na rynek..Od tej chwili dni partii byly policzone.12. nieuchronnie zagra a partii daleko idàcymi. by poza «komersjalizacjà» [tak jest w tekÊcie . kampania nawolu jàca do postawienia KPZS przed sàdem i znacjonalizowania jej mienia. Niepokojàce dla KPZS symptomy mo na dostrzec ju dzisiaj. Jak e to mówil Lenin? Trzeba si... jak i obcej. nauczyç handlu! Grunt to za116 .c zaczàç od zera i prac waç w warunkach.l. Co prawda. negatywnymi konsekwencjami.] istniejàcej wlasnoÊci partyjn j tworzyç planowo struktury «niewidzialnej » gospodarki partyjnej. Zale y od tego równie podstaw a materialna kontaktów mi. A wierny Kruczyna. 04.

Mo na te wciàgaç do tego specjalistów. Niech lwaszko sam odpisuje takie dokumenty. Tak. a co to takiego? ÂciÊle tajna dyrektywa do rozeslania dla calego kraju. kwoty nie splaconych w terminie dlugów nale ne firmom «przyjaciól» (w milionach rubli transferowych) sà nast. Kruczyna. Bardzo mogà nam pomóc. Zagra a im bankructwo. Manajenkow.9 .3 «Plambak» (RFN) O. e znalazly i. Dzasochow. spólek akcyjnych z udzialem firm «przyjaciól» i partii partnerskich. Przeprowadziç inwentaryzacj. jakie naplyn. e firmy «przyjaciól».pujàcym firmom: IT «Commercio» (Portugalia) 4. zawizowal jà Iwaszko. sà wa nym kanalem dzialalnoÊci mi. «Editori Rieniti». lecz potr zebny jest wasz podpis. one w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Zwlaszcza wspólpraca z firmami przyjaciól .4 «Metalkim» (Portugalia) 0.czàç. równoczeÊnie «zinwentaryzowaç» wszystkie konkretne propozycje. Co jeszcze? Zaciàgn. Luczy ski.4 0..6 «Globus» (Austria) 0.3 OPF (Francja) 0. a proces sam si. Na bazie obecnego mienia partyjnego nale y przystàpiç do tworzenia sieci niewielkich.3 «Numerica» (Portuugalia) 0.cia kwestii zwiàzanych z «firmami przyjaciól» wynika stàd. Falin.bi orstw joint venture. rozwinie. «Amilkara Pizza». elastycznych organizacji gospodarczych pozostajàcych na wlasnym rozrachunku w formie przedsi.: Przypominam. Ja mam inne sprawy na glowie. towarzyszu sekretarzu generalny. jakich decyduje towarzysz lwaszko. zwiàzane bezpoÊrednio lub poprzez poÊredników z partia nistycznymi swych krajów. sporzàdzimy list..«Ksilon» (Wlochy) «Globus» (Austria) 2. a niekiedy sà wykonawcami ró nych zada naszej dzialalnoÊci z icznej [. Dostarczajà nam one wiele tow arów zachodnich. wlasnoÊci partyjnej w celu okreÊlenia mo liwoÊci wykorzystani jej w celach komercyjnych. l Wedlug danych sowieckich organizacji handlu zagranicznego.dzynarodowej KPZS. Za chwil. Wiesielkow.. zaufanych towarzyszy: Iwa szko. towarzysz Falin przygotowal w zwiàzku z tym stosownà atk.8 «Land ov Volk» (Dania) 0.pujàce: «International Trading» (Japonia) OPF (Francja) 0.J KoniecznoÊç pilnego rozstrzygni.ly od konkretn ych partii i przeprowadziç konsultacje z tymi partiami. w wielu sprawach slu à poÊrednictwem. Wszystko to jest Êwietne..5 «Teti editori».2 1. Szenin. W obecnym czasie Wniesze-konombank otworzyl kre dyty w wymienionej ni ej wysokÊci (w milionach rubli transferowych) nast.liÊmy ostatnio du o dlugów. W resorcie towarzysza Kriuczkowa jest wielu ekspertów do spraw gospodarki zagranic znej.

«Dastim».0 1.cy rubli transferowych odpowiada szef partyjnej administracji .c o co chodzi? Zwróçcie im te dlugi! Problem polega na tym.5 .5 «Druckhaus Nordem). a nie ze Êrodków partyjny ymczasem ani Wniesze117 ..: Ile tego razem? 60 milionów 350 tysi. Wi.4 «People Daily Word» (USA) «Unita» (Wlochy) 0.1 «Papandopulos» (Grecja) «Agaliu» (Grecja) «Fidas» (Grecja) 2. Gensek szybko przerzuca kolejne dwie strony dlugiej listy i pyta Kruczyn.1 0.3 0. e nale y je wyplaciç z bud etu pa stwa. 3.«Pergamon Press» (Anglia) 0.1 0. «Barch International» (RFN) «Coopi» (Szwajcaria) «A vante» (Portugalia) «Land ofVolk» (Dania) «Vig Truck» (Szwecja) 0.05 «Morning Star (Anglia) «Risospastis» (Grecja) «Kraus» (Austria) 24..7 Cyfry ta czà Gorbaczowowi przed oczami.6 0. «Locher».1 0.1 0.2 0.

ze strachu. ile k o mo e . spraw. W Moldawii Rosjanie i Mo ldawianie zacz. trz. sekundowala dobrze podsycona i finansowana kampania wyuzdanego nacjonalizmu .snych wspólrodaków. byli nikomu niepotrzebni.la do Rosji. n asilaly si.dzy. W tym. dostrzegli dla siebie wielkà szans. Ich dzieci nie mialy gdzie si. tak jakby to robily dla wlasnej arm ii otoczonej przez wroga. parada suwerennoÊci . obdarci i glodni. ani dachu nad glowà. Co to znaczy: nie majà? Mamy ogromny deficyt w bud ecie pa stwa. przybyli do ojczystego kraju wyn. francuskie. WyjaÊnimy t.dzniali. Nie. wi. nikt. gdzie. . Media ap elowaly do mieszka ców Rosji o pomoc dla nieszcz. mówiàc slowami samego Gorbaczowa. jskie.08. Moskwie.. rychlo okazal o. Lecz pieni. zaraêliwy. kto by ich nakarmil. co si.konombank. Nawet w cywilizowanych republikach nadbaltyckich. wchodzàcych w sklad ZSRS. lecz i tam. musieli placiç danin. Wlàczyl si. Tymczasem pojawila si. wi. do tej akcji Mi. Kolumny ci. chyba jeszcze za wczeÊnie na kolejny ruch. Sipsilo. szkól i przedszkoli. Nie znalaz l si. mo l iwoÊç calkowitego uniezale nienia si. teraz dzialo.c Alijew. Na Kaukazie i w Azj i Ârodkowej doszlo do krwawych rzezi. Co gorsza. arówek Bundeswehry wiozly ywnoÊç. Ogromna fala uciekinierów z republik naplyn. A w kraju trwa. Szewardnadzemu wyraêni e cià yla teka ministra spraw zagranicznych. jak si.dzynarodowy Czerwony Krzy . P 145/7807. Ameryka skie. Potrzebne byly miliony na budow. od znienawidzonego centrum. jak dawniej. Gdy calymi latami okradali swe republiki. Tote z zainteresowaniem zerkal w stron. Wcià towarzyszyla im obawa. na szczycie wladzy jakiÊ fanatyk w rodzaju Andropowa lub co gorsza nowy Stalin. na Kremlu i na Starym Placu.li zostaç prezydentami.. jak i przeciwko rosyjskim okupantom . rozpatrywane sà proÊby przyjaciól . a nawet izraelskie samoloty tworzyly mosty powietrzne . Dobrze. Porozmawiam z Gieraszczenkà. Na drodze do uzyskania narodowej suwerennoÊci partiom w republikach. Porzucili swe domostwa i mienie. Jako prezydenci w swych republikach aparatczycy mogliby robiç. antykomunistyczne nastroje i dzialania.. Paczki dla uciekinierów przychodzily nawet z Konga. Przyklad okazal s i. Aby mieç w olne r. co si . toc zyla si. Tbilisi.li do siebie strzelaç. Z politbiura cicho i niepostrze enie ulotnil si. cieplà odzie . skierowanego zarówno przec iwko najbli szym sàsiadom . Tymczasem. kampania antyrosyjska. na ratowanie przyszloÊci uchodêców. im ywnie podoba. Podawano numery kont z proÊbà o wplacanie pieniàdzy. na razie bez rozlewu krwi. uczyç.. e chocia nie zestrzeliwano ich przy tej okazji. ani Bank Pa stwowy nie majà pieni. Oni zaÊ nie znaleêli ani pracy. na uruch omienie nowych miejsc pracy. domów.ce.90 ProÊba czlonka kierownictwa Komunistycznej Partii Finlandii tow. e nagle pojawi si. o pre zydenturach zacz. co jest calkiem zrozumiale. poni aç si.li równie marzyç pierwsi sekretarze republik autonomicznych. W republikach wszyscy pierwsi sekretarze partii zapragn. Dobrze mówi prezydent.Êli si. zresztà tak jak wsz.dzy nie mial nikt.c banki nie chcà placiç. w gmachu na Starym Placu wcià ÂciÊle tajne.dzie.

Rosj.tych z inicjatywy KC KPZS [.drców Syjonu. a w ich bulgocie dz ialacze nomenklatury partyjnej przeradzali si..90 O wydatkach na emigrantów politycznych. Lecz nikt spoÊród tych.cy egzemplarzy takie dziela jak Protokoly m. Ponadto. Partia po prostu wchodzila n a rynek i nie chciala.cy 307 marek fi skich [. a ponadto sanatorium «Przyjaê ».cznie. Wedlug danych z 1 stycznia br.] Podczas gdy w republikach wrzaly nacjonalistyczne nami. zapowiedzià katastrofy 1917 roku. Ârodki te pochodzà z bud etu pa stwa [.] Otrzymujà wsparci e materialne i pomoc w rozwiàzywaniu problemów socjalnych (przydzialy mieszka . a tak e czlonków ich rodzin.. którzy tak myÊleli. by proces ten 118 . znów zatrul czad antysemityzmu.] Wydatki na te cele wyniosly w roku 1989 5 . Sipsilo i zarezerwow aç dla niego na potrzeby budownictwa partyjnego 1 milion 298 tysi... J. Rytualne zabójstwa dzieci chrzeÊcija s kich z r. e mo e zostaç pociàgni. Stasowej dla dzieci emigrantów politycznych i dzieci dzialaczy zagranicznego ruchu komunistycznego. zatruly ycie obywatelom ZSRS. transport samochodowy i personel us lugowy). Jego czarn a chmura stala si. i znów. przybylych zza granicy [. w ZSRS mieszka 6643 emigrantów politycznych. dacz. nie mial racji.. Mein Kampf Hitlera i tak dalej..] Z kategorià emigrantów politycznych sà zrównani niektórzy inni znani dzi alacze zagraniczni. ukryç za plecami ydó ? A mo e KPZS otrzymala du à lapówk. zgodnie z uchwalà KC KPZS.tnoÊci. Naiwni zapytywali: czy by partia.by cuchnàcego antysemickiego dymu przeslonily wydarzenia na Kremlu w 1953 roku.. Ogólna kwota wydatków na te cele wynosi 1 . tym razem pod koniec lat osiemdziesiatych. by poprzez antysemickie dziala nia zapewniç ciàgloÊç emigracji ydowskiej? Po có mialaby traciç fundusze partyjne na finasowanie czarnych ugrupowa i w nym sumptem w drukarniach KC oraz komitetów rejonowych partii powielaç w dziesiàtkach tysi.ki ydów. przera ona. z bud etu partyjnego finansowana jest mi. Ofiary zbrodni ydowskich. 12...ta do odpowiedzialnoÊci za swe zbrodnie. próbowala si.dzynarodowa szkola internat im. czlonka kierownictwa KPF tow.5 miliona rubli miesi. w liderów orientacji narodowej. w walucie od Izraela i Êwiatowego syjonizmu. zamieszkali w ZSRS na podstawie decyzji podj..] ÂciÊle tajne.5 miliona rubli. przeznaczone do celów wypoczynkowych i l eczniczych dla emigrantów politycznych i czlonków ich rodzin [. kl. ydzi i ydofile.01.Odpowiedzieç pozytywnie na proÊb.

Czlonek KC i po litbiura nowej partii komunistycznej Wiktor Tiulkin oÊwiadczyl z trybuny zjazdowej: Utworzeniu KPR mogà si. portretami ostatniego cara Rosji i wezwaniami. KGB jeszcze istnial. którzy nie potrafià wypowiedzieç wyraênie litery «r ». lecz tworzono ju zasadniczo odmienne formacje partii bolszewików. Nowa partia miala te swego sekretarza generalnego zostal nim Iwan Polozkow. tworzyl. jewreje! Obecnego na tym zjeêdzie Nikolaja Ry ko czlonka politbiura KPZS i premiera ZSRS poproszono. To straszne. te kozacy z nahajkami i. bez niej.. Nic bardziej oryginalnego Wydzial Ideologiczny KC wymyÊliç nie potrafil. Na ich piersiach pobrz. operetk owymi szablami. Jerzego (zapewne wlasnoÊç ofiar rozstrzelanych w 1918 roku.li maszerowaç bojówkarze w czarnych bluzach i koalicyjkach lub w mundur ach carskich oficerów.zcy. smok ów zamiast lba mial g wiazd. Premier z ubolew aniem rozlo yl r. 12 marca 1990 roku rozpatrywano jeden tylko problem: O polity .. Komunistycznà RPK. jak na jej gust.cia Wladimira Kirillowicza. pa rtyjnà. w straszliwych zresztà m. t. która stawala si. Nowa partia miala te biuro polityczne i zarzàd do spraw KC RPK. Wszy stko jak nale y. to obejdzie si. Na pytanie. e ani ów kraj.cia: To demokracja . Pojawili si. niechybna to oznaka. by skomentowal oÊwiadczenie Tiulkina. godzàcego pikà w smoka.kszà cz. Dawida. Ulicami zacz.lo. ani ów naród nie majà w tych oczach.przyciàgnàl zbyt bacznà uwag.kiwaly nie wiadomo skàd wzi.cie ruchów narodowych w poszczególnych republikach mocno niepokoilo elit. sprzeciwiaç tylk o ci. wydobyta z archiwów partyjnych). Jej istnienie bylo dla wielu wymownym Êwiadectwem ro zlamu w KPZS. ludnoÊci. Skoro jej nie ma. jakiejkolwi ek przyszloÊci. by ulatwiç KPZS wejÊcie na rynek. Nie wszyscy uznali nowà parti. Gdy ktoÊ chce cofnàç wlasny kraj ku temu. Romanowów poprzez osadze nie na tronie rosyjskim wielkiego ksi.ce. Stratedzy ze Starego Placu byli radz i takiemu sposobowi myÊlenia. Rosyjskà Parti. Krzepni.Êç energii spolecze stwa.. Manifestanci nieÊli plakaty z haslami Precz z syjonizmem! oraz wizerunek Êw. przesadnie akt ywna. niestety. do nieuchronnego rozpadu i zaglady Zwiàzku Sowieckiego. zawczasu przygo towujàc si. jak na razie. Jerzego Zwyci.. obwieszone dwug lowymi orlami. judofobi odpowiadali bez zajàkni. na Olimpie. w kraju. a pozwalalo utopiç w kloace wi. GdzieÊ wysoko. by reaktywowaç dynasti. widzàc procesy toczàce si. Nic bardziej zludnego! Parti. równie tam taki ruch si. co min. Ale co mo emy zrobiç? Istotnie. nie bylo ju nic do zrobienia. p odejmujàc decyzje w najwa niejszych dla kraju sprawach. stworzono wylàcznie po to. partia rodzila. Mno yly si.kach .te krzy e Êw. co to jest syjonizm?. w republikach. obradowalo jeszcze politbiuro z Gorbaczowem na czele. Precz. Skierowanie narodowców na Êcie k. Nie chcialaby mieç w Rosji czegoÊ podobnego. obróconych ku dniom wczorajszym. równie organizacje monarchistyczne. Obserwujàc sytuacj. dawniej pierwszy sekretarz partii w Krasnodarze. antysemityzmu nie bylo zbyt trudne.

ostatnio do konuje.]: za àdaç od kierownictwa organów porzàdku publiczneg wszelkich szczebli stanowczego zwalczania dziala antykonstytucyjnych i podejmowania jak najbardziej stanowczych Êr odków w celu umocnienia porzàdku spolecznego i praworzàdnoÊci [.] Wyniki glosowania: Gorbaczow Worotnikow Zajkow Iwaszko Kriuczkow Maslukow za za za Ligaczow za za.cz caly akapit..cznych skutkach wieców w dniach 24-25 lutego i wnioskach.dem niedocenianie skali intoksykacji politycznej. pogorszenia si. dy kredytacji sil zbrojnych ZSRS. narastania s pekulacji i przest. organów KGB. by pa stwowe Êrodki masowego przekazu (prasa.. radio.. prokurator generalny ZSRS). Miedwiediew Ry kow Slu kow 119 za. Politbiuro sporzàdzilo nast. Politbiuro KC uwa a za konieczne [. W trakcie dyskusji Ry kow zaproponowal.. jakie nale y z tego wyciàgnàç . enia rynku. Razumowski (czlonek KC. wywolanego niestabilnoÊcià spolecznà. by pa stwowe Êrodki maso wego przekazu (radio. MSW i KPZS.du na koniecznoÊç ochrony wlasnoÊci soc alistycznej [. z obu poprawkami na urlopie . a wojowniczy Jegor Ligaczow wr. Problem wnieÊli pod obrady towarz sze Miedwiediew (czlonek politbiura.] ze wzgl..pstwem kryzysu gospodarczego. z poprawkami towarzyszy Ligaczowa i Ry kowa za. nast.pczoÊci.pujàcy projekt uchwaly: Byloby bl. ywiolowe wiece sà skutkiem niezadowolenia ludnoÊci. nale y zwalczaç nieodpowiedzialnà kampani. by wprowadziç do uchwaly zwrot niezadowolenie ludnoÊci z destabilizacji spolecznej . Trzeba zabiegaç skutecznie o to. Kriuczkow (czlonek politbiura. glówny ideolog KPZS). Referowal i towarzysze Kriuczkow i Suchariew. przewodniczàcy KGB). jeden z ideologów partii) i Suchariew (czlonek KC. telewizja) wyra aly w swych publikacjach stanowisko Rady Najwy szej ZSRS.] JednoczeÊnie korzystajàc ze wszystkich Êrodków propagandy.. jaka si. telewizja) wyra aly w swych publikacjach stanowisko partii [. rzàdu sowiec kiego i innych organów wladzy sowieckiej . prasa. dyscypliny ladu i porzàdku. Zabiegaç skutecznie o to. z poprawkami towarzyszy Ligaczowa i Ry kowa.. lecz z obu poprawkami za za. trudn ej sytuacji finansowej ludnoÊci i rozprz..

zie . Tymczasem nazajutrz. a tysiàce aparatczyków pow. sprawowaç miala Komunistyczna Partia Zwiàzku Sowieckiego. e zajmujecie wraz z rodzinà szeÊcio-pokoj owe mieszkanie. O zaopatrzeniu nie ma co mówiç! Byle sklepik w zabitej dechami dziurze. jaki ma przeci. 13 marca 1990 roku. Tymczasem na Zachodzie przeci. jesteÊcie dumni. który zyskala w ZSRS kosztem permanentnej wojny z wlasnym sp olecze stwem. usuni. macie basen. co majà pieniàdze. stalo si. nic nie sà warte. gorbaczowowska pieriestrojka. prop agandowà. swobodniejszà. Partia zrezygnowala z hegemonii politycznej.p.biorca. a nie sam tylko bieg wydarze w kraju i na Êwiecie. lecz postanowila iÊç wlasnà drogà. jest znacznie ni szy od tego.tny zachodni urz. Idea komunistyczna zaczynala wydzielaç trujàce opary. nad tym dobrze zastanowiç. wykorzystala bez reszty jego mo liwoÊci. e Gorbaczow wr. Dopiero tam mogla si. Miala ju doÊç marksizmu-lenin izmu.kszy wybór znacznie lepszych towarów ni spec sklepy najwy szej rangi. W kr. Stworzone w kraju sztuczne ubóstwo zaczyna dotykaç nas samych. Na Zachodzie wladza równie nale y do tych. bezpieczniejszà egzystencj. Czeski wariant si. To wlaÊnie. jest przecie miarà pozycji spolecznej.Szewardnadze Jakowlew za. jej dotychczasowa sytuacja. nie ludêmy si. a Kriuczkowa przestano wpuszczaç na posiedzenia politbiura..cz nie rozmawia z Ligaczowem. Partia yje i pracuje dla dobra calego narodu.dnik. Gdy tylko zacz. i nomenklaturze znudzila si. artykul. faktycznie oszukaliÊmy samych sieb ie. nomenklatura hurmem ruszyla na Zachód. Ju nie ty0lko nie przynosila korzyÊci.tna rodzina mieszka w takim samym. e w finale tego scenariusza Ceausescu zostal rozstrzelany b ez sàdu. jako odpowiedzialny pracownik KC. jeÊli si. Mo liwoÊç zaopatrywania si. i samochód. Musiala wi. nie nadawal: skonfiskowano tam cale mienie partii. jeÊli n . Oszukujàc spolecze stwo. Rumu ski wariant rozwoju wydarze z oceanem krwi i tys iàcami trupów mo e nawet by jà urzàdzal.c szukaç wyjÊcia z klopotliwej sytuacji. Nie wpadajmy jednak w eufori. Nomenklatura przyj. e poziom ycia.la do wiadomoÊci przebieg wydarze w Europie Wschodniej. nieêle przemyÊlanà od strony psychologicznej. przekonaç. To nieprawda.la si. gdzieÊ przy szosie w stanie Arkansas . proponuje wi. lecz grozila niebezpiecze stwem. drobny przedsi. zgod nie z którym w Zwiàzku Sowieckim kierowniczà rol. Teraz znacznie wygodniej byloby nale eç do bur uazji i mieszkaç w porzàdnym pa stwie demokr tycznym. a cza sem nawet robotnik.to z Konstytucji 6. will.drowalo do wi. za JednogloÊnie! Niech zachodnie media nie krzyczà klamliwie.gu aparatczyków Êredniego i niskiego szczebla prowadzono intensywnà kampani. Dajmy na to.. do których bynajmniej nie wszyscy apa ratczycy majà dost. gdyby nie to. e politbiuro jest rozdzier ane konfliktami i sprzecznoÊciami. to wylàcznie dlatego. Nasze przywileje. bylo powodem niepokoju nomenklatury. lecz demokratyczne prawo i priorytety dl a wlasnoÊci prywatnej umo liwiajà bogatszà.

który wcià jeszcze dysponowal KGB. te je st na Zachodzie czymÊ zwyczajnym. A jak na razie. wojskiem. bogactwami narodowymi. Konstytucji dalekopisy na Starym Placu wystukaly tajny szyfrogram: .? Gdzie gwarancja.dzie wypuszczal co dwa lata i nie dl u ej ni na tydzie ... gdy tylko chce. kto ma si. Ale nie bylo ich wielu i to nie oni decydowali ju o polityce krainy Nomenklaturii . dajà pieniàdze. wsiada na motocykl i zasuwa po calej Eur opie.. adne grupy polityczne nie mogly wi. to przecie patologia yç gorzej.cej wladzy. i to tylko po to. Wiedzie nam si. a ten. Lecz co zrobicie.dzy. w którym nam samym jest gorzej. PowiniÊmy tworzyç Zachód tu.tni. jak wszyscy wyli z rozpaczy w 198 3.ie w lepszym mieszkaniu. kto mies zka w bloku. 120 . Mo liwoÊç wyjazdu za granic. e betonowi aparatczycy z najwy szego kr. ma wlasny dom. a w dodatku kontr olowal Êrodki làcznoÊci i media. która wegetuje w n. Czy pami. WidzieliÊcie. Dzi. Konstytucji. ni gdyby go nie bylo. Zrozumiale. z dnia na dzie tracimy coraz wi. który w 1978 roku uciekl do Stanów Zjednoczonych? GdybyÊcie tak zobaczyli jego will. gdy wprost z Placu Starego zabierano ludzi partii na Lubiank. nym aparatem partyjnym. Partia w por. wyba czcie. kiedy tylko chcecie (i gdy zwierzchnicy wam pozwolà). z ka dym dniem roÊnie liczba naszych wrogów. ni byÊmy mogli. jeszcze gorzej. W dniu anulowania atykulu 6.tacie Arkadego Szewczenk. stalo z towarzyszem Ceausescu? To jeszcze pól biedy. Nie anulowano jeszcze w kraju adnego przepisu prawnego regulujàcego dzialalnoÊç gospoda rczà lub finansowà.! W porównaniu z nià dacza Gorba czowa w Foros to n. Pami. Wladza? Wladz. w dodatku na podstawie decyzji sekretariatu KC.ki temu KPZS mogla latwo usunàç ze swej drogi konkurentów i wejÊç na rynek z rozpostartymi partyjn ymi sztandarami. gensekiem zostanie jakiÊ sz aleniec w rodzaju Stalina lub Andropowa. nieêle tylko w porównaniu z naszà lu dnoÊcià.1990. e coÊ takiego si. a za granic. Pierwszy lepszy hippis. Ale nie! Bynajmniej was nie zach.dzna szopa. nie daj Bo e.gu wladzy nie chcieli nawet slysz eç o jakichkolwiek zmianach. lepiej ni ci przeci.. choç w kraj u wybuchla demokracja . Na Zachodzie ktoÊ. Zastanówcie si. by wszystkim in ym obywatelom naszego kraju dzialo si.) plenum KC KPZS. odrobin.c podjàç walki z p ot. ka e wszystkim yç z golej pensji. uchodzi za czlowieka yjàcego bardzo skromnie. szefa delegacji sowieckiej w ONZ. co si.cam do ucieczki na Zachód. b. Jednak e prócz KPZS. nie powtórzy? StworzyliÊmy w kra ju system. O koniecznoÊci rozpatrzenia niektórych aspektów prawnych funkcjonowania partii w zwiàzku z wnioskami lutowego (w 1990 r.tacie. gdy. nie istniala jeszcze adna partia polityczna. zrezygnowala z artykulu 6. na miejscu.

. tajemnic partyjnych. i zacznà n laç si. które uzyskano drogà rozboju. którymi dysponujà KC KPZS. Przebywal on wiele lat w krajach. e w nowej sytuacji.. Pulkownik KGB Wiesielowski zostal niespodziewanie wezwany do zast.] Ponadto uwa amy za konieczne informacyjne z abezpieczenie dzialalnoÊci partii. n ajprawdopodobniej ju w najbli szej przyszloÊci zacznà powstawaç nowe partie [. WCZ. WlaÊnie dlatego Wiesielowski. gdzie komuniÊci dzialali nielegalnie. e nale y bezzwlocznie rozpatrzyç problem zasad i sposobu kor zystania ze specjalnych Êrodków làcznoÊci (zwlaszcza làcznoÊci szyfrowej. z nimi nie patyczkowal. szereg innych komitetów partyjnych [. na wszelkie sposoby pomagal swym towarzyszom w tworzeniu takich zakonspirowanych struktur finansowo-ekonomicznych. uzyskiwano dochody z sute nerstwa. làcznoÊci rzàdowej). to dla nielegalnych prawo nie istnialo w ogóle.] Nale aloby zinwentaryzowaç wsz stkie decyzje prawotwórcze KC KPZS i w razie koniecznoÊci. nie b. e jest fachowcem od spraw gospodarki mi. którzy nie zajmujà najwy szych stanowi sk w pa stwie). skorzystaç z prawa inicjatywy ustawodaczej lub przedlo yç stosowne projekty Radzie Ministrów ZSRS [.. narkotykami i ywym towarem. Nal e y jednak wziàç od uwag. domów wypoczynowych. komite centralne partii republik.. by pozbawiç parti. Aby nikt nie chcial pójÊç w ich Êlady.. farmerów niemal zewszàd.pcy przewodnic zàcego KGB generala Bobkowa. wydawnictw.] Wydaje si. od handlarzy ulicznych. to w krajach. komitetów centralnych republik zwiàzkowych i innych instytucji partyjnych. àdania. Wiesielowski slu yl w I Glównym Zarzàdzie KGB (wywiad zagraniczny) i realizowal doÊç niezw ykle zadania. gdy Plenum KC uznalo mo liwoÊç przejÊcia w ZSRS do systemu wielopartyjnego. General Bobkow oznajmil pulkownikowi... Handlowano wi.dzynarodowej (z tytulem naukowym. jej mienia. z których korzystajà komitety partyjne. których nikt nie zdola wykryç. W zwiàzku z powy szym nale y niezwlocznie wykonaç dzialania umacniajàce prawo wlasnoÊci KPZ do wskazanego wy ej mienia [. gdzie dzialalnoÊç partii komunistycznych byla prawnie zakazana. z realiami prawnymi wlasnych krajów. KtoÊ móglby nawet ràbnàç ich tasakiem lub cisnàç do sadzawki pelnej krokodyli. Êrodków transportu itd.c bronià. domów gry.dzie uzasadnione korzystanie w tych celac h z pomocy KGB ZSRS .Od chwili. Wypracowywal te metody prania nielegalnych funduszy partyjnych tych przeslanych z ZSRS albo tych. kradzionymi artykulami ró nego pochodzenia. kierownictwa KPZS e . sanatorów i innych obiektów sfery soc jalnej. drukarni. na przyklad. I mo na z tych uslug ciàgnàç spore korzyÊci. nikt si. JeÊli.. we Francji przyl apani na goràcym uczynku komuniÊci mogli liczyç na to. inne organizacje i instytucje KPZS. w celu wypelnienia luk prawnych. rzecz jasna).] Nie mo na równie wykluczyç tego. W razie wpadki grozilo powa ne niebezpiecze stwo. Teraz czekalo go no we zadanie: wykorzystaç nagromadzone za granicà doÊwiadczenia we wlasnej ojczyênie. na proÊb. przede wszystkim budynków. nie bez podstaw przekonany. i tworzyl tam dla zakonspirowanych partii legalne êródla ekonomiczne ich dzialalnoÊci. Jak na razie KGB wcià slu y ukochanej partii. ochron... budynków KPZS. jak wszystko wskazuje. JeÊli nawet legalne partie komunistyczne nigdy nie liczyly si. przywódców KPZS (tych. e obroni ich sàd i prawo.

121 . o liczbie poronie w Moskwie . tym razem ulokowanego na zapleczu wlasnego kraju..pcy kierownika sektoru koordynacji dziala ekonomicznych partyjnych slu b gospodarczych. nie odzwierciedlone w dokumentach fnansowych. osób zauf ch i powierzyç im realizacj. WlaÊnie dla tego zdecydowano si. poszczególnych punktów programu. Nie mo na wykluczyç ewentualnoÊci stworzenia kategorii niejawnych czlo nków partii.. w przyszloÊci.tnoÊci tak wybitnego specjalisty jak plk Wiesielowski. od niego oczekuje. W szczególnoÊci notatka informowala: Zasoby pieni. Wiesielowski. on. szczelniej ukrywajàcych partyjn oÊç. nale y w szybkim tempie dobràç grup. którzy b. teg o nie wstydzil..dzie umieÊciç w innych sferach. Zolnierz partii winien jej slu yç na ka dym posterunku. uzyskane zaÊ tà drogà Êrodki mo na b. mo na otwarcie ulokowaç wylàcznie t ylko w funduszach spolecznych.. W gruncie rzeczy KPZS w ciàgu calej swej historii. jak zwykle. socjalnych bàdê charytatywnych. Nikt si. utrz ymanà w najlepszych tradycjach partyjnej frazeologii. wykazane w dokumentach finansowych..dà mogly byç spr zedane na gieldach kapitalowych. bez nadruku ÊciÊle tajne . który mu partia powierzy. byla organizac jà konspiracyjnà... niezale nie od tego. wszelkie przepisy prawa. czego si. z zachowaniem kontroli nad nià [.cia.reprezentowanego przez towarzysza Iwaszk. jak te pieniàdze nale y zarabiaç. i towarzysza Kruczyn. funduszach specjalnych spólek akcyjnych (przedsi. sytuacja partiii. Wykorzystujàc swà bogatà p raktyk. Wiesielowski szybko zrozumial. Jej tytul brzmial nast.0 dodatkowych sposobach umocnienia i efektywnego wykorzystania wlasnoÊci prtyjne j . po mistrzowsku wy dawaç pieniàdze. byly do tego stopnia proste i genialne. nawet gdy zdobyla nieograniczonà wladz. Administracja KC KPZS w ciàgu dlugich lat istnienia nauczyla si. zostaje skierowany do pracy w adminstracji KPZS. Sàdzila. na wykorzystanie wiedzy i umiej.] By móc dzialaç dalej. jeÊli puÊci jakikolwiek dokument.] MyÊli doÊwiadczonego agenta. a z drugiej w ka dej chwili akcje te b.. powinny byç ulokowane w anonimowych akcjach.pujàco: . w uzgodnieniu z towarzyszem Kriuczkowem. co utrudni ich ewentualnà konfiskat. lekcewa àc.dà zapewniaç jej funkcjonowanie we wszelkich okolicznoÊciach okresu nadzwyczajnego [ . Nikt natomiast z tamtejszych aparatczyków nie mial poj. ne.biorstw i banków). co z jednej strony zapewni stabilny doc hód. Tak samo bylo ze wszystkimi pisanymi i niepisanymi prawami w krainie Nomenk-Jaturii powst alej przecie nielegalnie. dajmy na to. Ârodki zasilajàce dochody partyjne. jak dalej rozwinie si.. e obni y swój autorytet. pulkownik sporzàdzil dla Kruczyny analitycznà notatk. Obejmie tam stanowisko zast.

.. Mikolaj K ruczyna osobiÊcie wpisywal na niektóre z nich imiona...... si.... chroniç i starannie wykorzystywaç w interesach partii powierzone mi Êrodki finansowe i mater ialne..czynà arabskiego alfabetu.... przekazywane mi przez upowa nione do tego osoby. Sprawdzal prawdziwoÊç danyc h wedle opaslej ksi... która zajmowalaby si.gi w rodzaj abstrakcyjnego malowidla. akcyjnà. To równie calkowici e zapobiegnie jakiejkolwiek mo liwoÊci kontroli wykorzystania tych Êrodków. ksi. Wszystkie zarobione w trakcie mojej dzialalnoÊci gospodarczej Êrodki u znaj. gwarantuj... by staç si. nazwiska i numery legitymacji paliyjnych... by w jednym z krajów kapitalistycznych z umiarkowanymi przepisami podatk owymi.. numer leg.. e tekst jest ÊciÊle tajny.. trudno jednak bylo odczytaç tyt ul. na kontach tych umieÊciç stosowne sumy. zalo yç spólk. i przeobrazily okladk.dzynarodowych spólek akcy jnych i zastàpienie nimi niezbyt .cià. Tymczasem myÊl twórcza pulkownika KGB wybiegala c oraz dalej w przyszloÊç: Proponuj..... czerwonych i fioletowych. wszystkimi rodzajami poÊrednictwa. o to pokusily inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne spoza partii [..gu osób zaufanyc h. Zobowiàzuj.. potwierdzam osobiÊcie... W bankach krajów ewentualnej siedziby takich spólek nale y otworzyç konta na nazwiska pr zyszlych akcjonariuszy..e zachwycony Kruczyna natychmiast kazal drukarni KC KPZS wydrukowaç pi. Wi...ksza cz. na pierwsze àdanie..te sznurkiem z lakowà piecz. jeszcze inne przyciàgaly wzrok paj. Jak ju bylo powiedziane.. Niektóre byly wyd rukowane cyrylicà. Podpis osoby. p artyjnej ... przyszlych akcjonariuszy. ich przekazanie w ka dym czasie i w ka dym miejscu. Akcjonariuszami byliby zaufani wladze partii. inne czcionkà laci skà. zaufanym czlonkiem partii i wykonywaç powi erzone mi przez nià zadania na ka dym posterunku i w ka dej sytuacji.Êç dochodu spólek akcyjnych mo e zostaç wyplacona (po decyzji zarzàdu) w postaci dywident akcjonariuszom. Na terenie Zwiàzku Sowieckiego nale y utworzyç nat ychmiast spólki joint venture. czlonek KPZS od . gdy zaslaniala go kolekcja piecz. Podpis czlonka KPZS.. pnym nale y sporzàdziç list. Wszystkie byly Êwiadectwem.. Tà drogà sposób dalszego wykorzystania dywidend okreÊli strona sowiecka. doradztwo...... gdyby si.. na przyklad w Szwajcarii. wszystkie jej stronice byly spi. akcjonariuszami powinni byç zaufani ludzie sowieckiej orga nizacji zalo ycielskiej KPZS. roku. Na etapie wst. przyjmujàcej zobowiàzanie . przedstawicielstwo. takimi jak brokerstwo. si. Blankiety zobowiàza z zielonym pionowym paskiem nie byly jednakowe. za wlasnoÊç partii.... zachowaç w Êcislej taj emnicy powierzone mi wiadomoÊci i wykonaç polecenia partii....c y egzemplarzy takiego oto do kumentu: Osobiste zobowiàzanie wobec KPZS Ja .] Innymi slowy Wiesielowski proponowal stworzenie sieci mi....çdziesiàt tysi. bez ujawniania mej przynale noÊci do kr..... Zobowiàzuj. których zwrot gwarantuj.. e Êwiadomie i dobrowolnie podjàlem decyzj.gi.ci niebieskich.

dla KPZS. e ich liczba katastrofalnie malala. a zachodnia gospodar 122 . reszty mógl najwy ej si. domyÊlaç.te w jego resorcie. rzecz jasna. Pragnàl zgromadziç jak najwi. fantasma gorycznym planem towarzysza Stalina. By przejÊç od slów do czynów. j ak to bylo przyj.. niejako znów dokonujàc rewolucyjnego przewrotu. szósty zmysl . który kazal zaslu onemu agentowi namawiaç Kruczyn. mi. jednej z Wysp Bahama.: M. zresztà Ma xwell go nie potrzebowal.jak go nazywali bliscy przyjaciele oraz konkurencja. Wiesielowski. by wspólpraco tylko z KGB . wydawnictw i oÊrodków informacyjnych . Maxwell lub kapitan Bob .Êç dochodu m iala byç przeznaczona. z polowà Êwiata. W owych latach slu by dyplomatyczne i wywiadowcze bardzo interesowaly si.kitnà lagun. . zachodniej waluty i zasypaç nià przeciwnika. zbyt ju pewny siebie. przyj. zwlaszcza.li zaszyfrowany telegram dla w laÊciciela jachtu Roberta Maxwella brytyjskiego miliardera. na dolar. wiedzial tylko to. domyÊlaç. Podpisu nie bylo. w l egz. podczas drugiej wojny slu yl w wyw iadzie brytyjskim i zako czyl jà w randze kapitana. wynaturzonej teorij do praktyki. Termin realizacji projektu pulkownik okreÊlil na pi. nie zawiódl.! (Mikolaju Jefimowiczu! I. Samo nadejÊcie szyfrogramu nie bylo niczym szczególnym. wlaÊciciela wielu gazet. KPZS z pewnoÊcià prz yciàgnie do rozgrywki pot. zakupiç. Wr. Josif Wissarionowicz szykowal kontrofensyw. który niezbyt wierzyl.dzynarodowy dom handlowy. Radiogram byl krótki: Zapewnijcie transfer zgodnie z planem numer trzy . tylko da. e Kruczyna chcial robiç tego rodzaju przekr. uchodêca z malego miasteczka w Slowacji. dolàczyl do swego programu male kà karteczk.ty na wielk kal. e aparatczycy potrafià zrozumieç skomplikowane zagadnienia gospo darki zakonspirowanej. niektóre jego szczególy przenikn.J. Êmieciem. prowadzil zaszyfrowanà korespondencj. JeÊli coÊ takiego mamy robiç. wi. Znaczna cz.kszoÊç kluczy do ró nych szyfrów zaÊ trzymal we wlasnej e.tymi! Co prawda. ile si.cej zlota. Mo na bylo pomyÊleç. by si.çdziesiàt lat. co powinien byl wiedzieç. Maxwell. to tylko z KGB . o Êwiatowym rozmachu. doÊwiadczony pulkownik mial wszelkie podstawy. towarzystwo lotnicze. CIA i izraelski Mosad ..B.ly jakimÊ cudem poza elaznà kurtyn. Wiesielowski proponowal stworzenie wielobran owej spólki akcy nej wraz ze szwajcarskokanadyjskà firmà Seabeco Grupp i Zwiàzkiem Weteranów Afganistanu. fundusz prywatyzacji. okazalo.pewnych firm przyjaciól . Po wojnie kapitan Bob pracowal przez pewien czas w Ministerstwi e Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Lecz pulkownik Wiesielowski. W jej ramach mialy powstaç: system bankowy. Podczas gdy ojciec chrzestny nowej gospodarki partyjnej przechodzil od z brodniczej. nych konkurentów KGB ameryka skie. RadiotelegrafiÊci na wspanialym trójpokladowym jachcie Lady Gisle n .czajàc Krucz ynie swoje dzielo. e za czynajàc tego rodzaju gr. do spólki ze wszystkimi Êwi..) Poufne. Wówczas dolar stalby si . rozpruwajàcym eleganckim dziobem bl. sieç holdingów w ró nych re gionach kraju. jak si.

co ustalil w tej sprawie wywiad brytyjski (najs prytniejszy w Êwiecie).dzynarodowego KC KPZS. Od tej pory przez dlugi czas opuÊciç ów obóz koncentracyjny zwany Zwiàzkiem Sowieck im. tow. niezmiernie ciekawà i pouczajàcà. co albo powodowalo krach jego planów. nad tym. Wkrótce potem za jedyne 13 tysi.ki tym publikacjom przywódcy sowieccy na pytanie. Dla nas jest tu istotne. Doslownie w ciàgu trzech lat Ameryka wyprzedzila na tym polu ZSRS. Nosilo ono oficjalnà nazw. Nawet polowa z nich nie byla ydami.kowym.snemu ftyzjerowi przez dlugie lata nie pozwalano na wyjazd. Amerykanie. to z rozpocz. I nie tylko Izraelowi! Zbieglo si. do lotnictwa pokladowego . a równoczeÊnie z o ywieniem kredytowania ZSRS przez banki zachodnie. a kapitan Bob robil wszystko. nieprawdopodobie stwem. Maxwe1l Communication Corporation i mialo oddzialy we wszystkich kra jach Êwiata. tak e w Zwiàzku Sowieckim.ci u kontynentach. od Zwiàzku Sowieckiego 500 tys. tego zamyslu wàsaty gensek nie byl zbyt biegly w ekonomice. Kupione przez Maxwella wydawnictwo oceniano na poczàtku 1961 roku na 10. które dzialaly w tzw. dolarów.cy funtów kupil wydawnictwo Pergamon Press to samo. jak najwi. by dowiedzieç si. one na Zachodzie? Byly tam równie popularne jak w ZSRS. Gorbaczowa informowal kierownik wydzialu mi. 2) 2) Nie napisana jeszcze historia emigracji ydowskiej z ZSRS kryje w sobie wiele t ajemnic. albo czynil o je absolutnie nieskutecznymi. firm zaprzyjaênionych i domagalo si. Trudno oceniç. jak w warunkach gospodarki rynkowej rozchodzà si. którz y przywiàzywali wielkà wag. Falin na le alo do tzw. specjalistów od budowy rakiet. co wydawalo si. Lecz jeÊli kredyty byly tylko zaplatà (zresztà bardzo niewielkà) za drena mózgów z ZSRS do USA. do dymisji. ydów do Izraela i USA. Z wladzami sowieckimi Maxwell wynegocjowal coÊ. skàd majà obce . Nikt natomiast nie zastanawial si.ka popadlaby w stan chaosu.6 miliona dolarów. nie prowadzàc wczeÊniej adnych bada i bez doÊwiadcze . Zachód byl zaniepokojony. które jak w tajnej notatce dla sekre arza generalnego partii. U progu lat osiemdziesiàtych kapitan Bob wladal ju ogromnym imperium wydawniczo-informacyjnym z filiami na pi. mówiàc o zaslugach zmarlego . tow. pozostawali znacznie w tyle w badaniach nad rakietami taktycznymi bliskiego i Êredniego zasi. Sowiecki glód towarów uniemo liwil jednak Stalinowi realiz acj.g u. jakiemuÊ nieszcz. Dajmy na to. stwierdzil. e Robert Maxwell zrobil wiele dla zapewnienia bezpiecze stwa Izraelowi . to publikowanie dziel przywódców partyjnych st lo operacj. mogli jedynie ydzi. Na pogrzebie Maxwella w Jerozolimie oficjalny przedstawiciel rzàdu izraelskiego. gdy podczas slu by wojskowej jako pisarz kance laryjny widzial kiedyÊ tajny dokument o koniecznoÊci zmniejszenia racji ywnoÊciowej i zastàpieniu masla margarynà.ce j o finansowych zamierzeniach wodza proletariatu.. W kraju dziela te rok w rok calymi praktycznie nakladami oddawano na makulatur.ciem przez wydawnictwo Maxwe1la publikowania dziel Bre niew a i innych liderów sowieckich. e w rozkwicie swej dzialalnoÊci Robert Maxwell nieoczekiwanie podal si. systemie poddêwi. Za to na poczàtku lat siedemdziesiàtych z wizà izraelskà wyjechala do Ameryki grupa in ynierów. a mianowicie pozwolenie na emigracj. Lecz dzi. Tam zaÊ czule nazywano Maxwella pierwszym sekretarzem londy skiego obkomu .

Zachodnie banki. Maxwell nie poprzestawal. którym plyn. kapitan Bob od czasu do czasu pomagal nomenklaturze pierwszego w Êwiecie kraju rozwini. A poniewa maszyny do drukowania so wieckich pieni. I rzeczywiÊcie uczciwie Zwo ono do am basad tony ksià ek i zapychano nimi strychy oraz piwnice. i to tak wielkie. domagajàc si. jak wiadomo. preparowano falszywe dokumenty zaÊwiadczajàce. jeÊli przejrzymy dokumenty dotyczàce publikacji dziel przywódców partii. Wewnàtrz kraju nie znaczylo to absolutnie nic. Jednak e . e przez dziesiàtki lat czytelnicy na Zachodzie nie robi li nic innego. skupujàc owe bestsellery . lecz dla zachodnich banków. za dolary.garni. Kreml dolarami placil Maxwellowi za papier i ko szty uslug poligraficznych wedlug cen przyj. sà u yteczne tylko w obrocie wewn. zawsze mogly wi. lecz dziela przywódcow byly drukowane w Moskwie.dzy znajdowaly si. to zasoby pieni. Wykorzystujàc s we kontakty z bankami zachodnimi. ne zawsze byly pod r. wyplaty ogromnych sum. Za co? Za obslug. do sprzeda y na Zachodzie du ych sum sowieckich rubli. a koszty rozliczano bezdewizowo.dàcych. jakiego nie mial nawet dolar. to mogloby si.tych na rynku Êwiatowym. a na Przebudowie i nowym myÊleniu Gorbaczowa ko czàc (pomijam liczne wznowienia klasyków marksizmu-lenini zmu we wszystkich j.ly na Zac hód miliardy dolarów. Dyplomaci sowieccy byli zrozpaczeni.cz niewykonalnym. Kazano im rozpowszechniaç dziela przywódców. e cal e naklady zakupily za dewizy ambasady sowieckie we wszystkich krajach Êwiata. Obywatele ZSRS nazywali te ruble drewnianymi i doskonale zdawali sobie spraw. ni e b.c coÊ uszczknàç z sowieckieg o mienia w granicach 123 . To honoraria za publikacje moich ksià ek na Zachodzi W praktyce wyglàdalo to nast. ile bylo trzeba.pujàco. e gwarancjà ich wartoÊci jest mienie ZSRS . tylko biegali od ksi. rzecz jasna.zykach Êwiata). Na banknotach widnieje napis. NRD lub w Czechoslowacji. To Êrodki platnicze dla niewolników. Dewizy osiadaly na kontach bankowych nomenklatu ry. Drukowano tyle pien iàdza bez pokrycia. jako posiadacz akcji wielu z nich. Natomiast dla nome nklatury rubel mial pokrycie. w r. by kapitana Boba nic przylapano na oszustwie. co bylo zadaniem niezmiernie trudnym. Êrodkiem platniczym wymienianym na gieldach. nowych nakladów z Z SRS. Ich istota sprowadzala si. zdawaç. e ni e majà one wartoÊci. pr y czym 15% calej sumy dostawal Maxwell. poczàwszy od Wybranych przemówie Nikity Chru zczowa. I natychmiast domagali si. lecz nic nie mog li na to poradziç. w okreÊlony ch sytuacjach. oficjalnego kanalu przerzutowego..kà.trznym. Po to.garni do ksi. bardzo wiele.waluty. wr. mogli odpowiadaç stereotypowo przez dziesiàtki lat: e . na takich drobnych akcjach.kach nomenklatury.tego socjalizmu zarabiaç spore kwoty w walutach wymienialnych operacjach transferowych.

wykorzystywaç swà fotografi. Ku ogólnemu zaskoczeniu sprzedal nieoczekiwanie wydawnictwo Pergamon Press za 446 milionów funtów. Kanal informacyjnotelewizyjny CBC . policja . a zaczyna si. zachod nià.dàca ju wlasnoÊcià ZSRS.. Na ce le operacji transferowych Maxwell goràczkowo i odwa nie zaciàgal dlugi. Pomijajàc calà reszt. e nie za darmo. nie b. nych w ZSRS. Wiedzàc. Zresztà pieni. w którym nie istnieje opinia publiczna. Ostatni gensek. umieszczonego na liÊcie zaprzyjaênionych firm KPZS. Nie wszystkie banki godzily si. po ta k ustalonym kursie rubla. gdy trzeba rozliczyç si.sumy.. do ko ca. i zab ierzemy mu ziarno . Plan nr 3 oznacz al. do celów reklamow ch. Zupelnie jak uBabla: Nikt nie wie. W o peracjach transferowych w najlepszych czasach placono za jeden rubel okolo 10-15 centów. Gdy Leonid Bre niew wys luchal kiedyÊ kolejnego referatu o wielkim deficycie ziarna paszowego. Gdy ma si. Byloby to równoznaczne z kapitulacjà re ymu komunistycznego. której si. tyle e odwrotnie. na bacznoÊci. zdawali sobie spraw.to realizowaç. gdy jedynym wyjÊciem z tego rodzaj u s ytuacji byloby rozp. a dolary wzmacnialy tylko gospodark. mogla w ka dej chwili eksplodowaç.cy funtów na zakup tego wydawnictwa. Zachód niepokoil si. Jak dawniej le aly one w Banku Pa stwowym ZSRS. Pozwalal licznym firmom. nale y mieç si. Powstaje pytanie.bi d uszy przywódcy KPZS.cej sowieckiego pieniàdza minimalnie wydatkujàc wlasne dolary. czy transferowa samowola nie wywola nieprzewidywanych i zbyt daleko idàcych konsekwencji.dy nomenklatury. by mo na bylo wykupiç jak najwi. który byl w doskonalych kontaktach z wieloma czo lowymi biznesmenami Êwiata i politykami. zwlaszcza japo skiej Ikegami Cusinki . wykupiç stare weksle. zmienial si. nie mial w ogóle kompleksów.. . obeznani podobnie jak Robert Maxwell z tego rodza ju sprawkami sowieckiej nomenklatury. nale àcy do Maxwella. Naturalnie. 3) 3) Maxwell nawiàzal bardzo cieple kontakty z Gorbaczowem. Z czasem byl ju winien swym wierzycielom 2 miliar dy dolarów. o czym marzà w gl. do czynienia z krajem. Nieliczni ludzie na Zachodzie. ni to sobie wódz pro letariatu wyobra al. e nadszedl czas. Byl to art. domagaly. e szefem ich programu jest prezydent ZSRS. na gromadzona w bankach sowieckich.dzy nikt z Rosji nie zabieral. W taki to sposób plan Stalina zacz. Bardzo po yteczne byly wówczas osobiste koneksje Maxwella. Szyfr specjalny. Rubel byl oficjalnie niewymienialny.. pewnego dnia puÊcil z kolei farb. tylko wlaÊciciel konta. by tego rodzaju operacje odbywaly si. wywolaç w na pszym razie galopujàcà inflacj. . zadbano. kto niegdyÊ zdymisjonowanemu kapitanowi wywiadu dal 13 tysi. Benia. jak wiad omo. powiedzial: Wypowiemy Zachodowi wojn. ÂciÊle tajne. lecz nie pozbawiony warstwy aluzyjnej. komu musial oddaç te pieniàdze? Zapewne temu.tanie trzeciej wojny Êwiatowej. na coÊ takiego. a wszystko kontrolu je organizacja mafijna. która mimowolnie zdradzala. w którym miejscu ko czy si. e teoretycznie mo liwe jest wykupienie absolutnie wszystkich zasobów pieni. Ogromna masa pie ni. Hamowalo to nieco zlodziejskie zap. Natomiast w bankach europejskich na konta aparatczyków plyn. jak nieodpowiedzialni sà starcy z Kremla.ly rzeki dolarów.

wcià jednak nie do ko ca przekonana. propoz ycja na kwot. Wasze obawy. glowà pa stwa zaÊ eralny KC KPZS Michail Gorbaczow. sà bezpodstawne.pca czlonka KC KPZS.] Adresat niepokoi si. e propozycje tego rodzaju istotnie wysunàl rzàd. P rezesem Banku Pa stwowego byl Leonid Gieraszczenko. [..Dopiero co nadeszla z pierwszego adresu. nale ycie sporzàdzonych dokumentów i znanych wam walorów nie mo na byloby przekazaç bez wie zy Banku Pa stwowego. Teraz . katastrof. intensywnie do ucieczki.. jednak wyslaç naszego czlowieka Moskwy.] Naszym partnerem jest b e z p o Ê r e d n i p e ln o m o c n i k rosyjskiego banku pa stwowego. Ministerstwa Finansów i akceptacji rzàdu ZSRS . b. bezpoÊrednio od banku rosyjskiego.czalaby ogromne trudoÊci i rodzilaby zbyt wiele problemów. a nie struktury. na lowy szykowala si. zast. Czy nie macie ewentualnego kupca? wówczas byloby mo na omówiç dalsze szczególy. gotowych w ka dej chwii rozszarpaç Zwiàzek Sowiecki na strz. czy partner wasz jest godny zaufania i czy przypadkiem Int erpol nie przeniknàl do naszego kr. chcielibyÊmy. Zmiana przewidzianej procedury nast r..gu interesów. Ministrem finansów byl wówczas w Rosji sowieckiej czlonek KC KPZS Walentin Pawlow. które sà proponowane.dzie on osobiÊcie obserwowal i kontrolowaj przebieg transakcji z Zurychu. aby upewniç si. sekretarz gen Nie podajàc w wàtpliwoÊç waszych informacji. organizatora i inspiratora) przygotowywala si..p y.62 dolarów ameryka skich za 100 rubli. e stosowna chwila nadeszla. Du ch sum. e «pelnomocnicy» sà obiektami zainteresowania Interpolu. sfora banków Êwiatowych. Czy jest mo liwa zmiana procedury? [.. finansowà [. cena 6.] Podczas gdy na szczytach wladzy dzialy si. które moglyby Êciàg a naszà instytucj.. Klasyczny leninowski apel modne bylo haslo RABUJ OGRABIONYCH! 124 RABUJ CO ZRABOW ANE! dawno zmodyfikowalo samo ycie. RównoczeÊnie partia komunistyczna ZSRS (z awsze spelniajàca rol. Premierem byl czlonek politbiura KC KPZS Mikolaj Ry kow. ponad 100 miliardów sowieckich rubli.. te sensacyjne wydarzenia i wymieniano cytowane szyfrogramy..

làcznie z premierem . Dyrektywa.biorstwa. e oto nadeszla ko lejna fala terroru. Pragnàl samodzielnie wcielaç w yci bogate. spraw.. oficjalnym mafijnym ochroniarzem partii. banki i (o zgrozo!) nawiàzywaly samodzielnie kontakty z zagranicà. e partia nie lubila nadmiernej samodzielnoÊci podwladny ch. wniesiono na ob rady Rady Najwy szej i odwrócono kota ogonem. Tote stworzyl wkrótce koncer n ANT i wyznaczyl na jego szefa wlasnego oficera. sprawa spólki joint venture Spark w Magadanie. jej wierne rami.c w gruncie rzeczy do niczego wtràcaç.] Organizacje partyjne ró nych szczebli przystàpily do lokowan ia swych depozytowych zasobów w tych bankach. Nie mogla si. rewizje.. Rozpocz. spólki.la si.. do czeg o jest zdolne: przecie maszerowali razem noga w nog.cy dolarów lapówki ludziom z Pierwszego Zarzàdu. doÊwiadczenia dzialalnoÊci konspiracyjnej. Wybu chl skandal. Transakcji. . sprawa Koroboczkina. «Glawstrojbank» w Moskwie i bank komercyjny «Rosja» w Leningradzie) [.] Nadmierna powolnoÊç wynikala stàd. Lecz bezpieka nie byla ju zadowolona z tej roli. Jednak e na szczeblu centralnych organów partii te niezmiernie wa ne s prawy realizowane sà zbyt powoli [. Miejski Komitet KPZS i Leningradzki Komitet Obwodowy KPZS zostaly wspólzalo ycielami trzech banków komercyjnych (<<Kompartbank» w AlmaAcie. szczucie na przedsi.biorców sprawialy wra enie. a nie tylko biegaç z kastetem od bramy do bramy i terroryzowaç biznesmenów. Lecz Pierwszy Zarzàd te nie zatrudnial samych glupców. która jest nieza le nà spólkà. Ró ne organizacje spoleczne i osoby prywatne zakladaly przedsi. pelen specjalistów w rodzaju pulkownika Wiesielowskiego. niejakiego Riaszencewa.90 KC Komunistycznej Partii Kazachstanu.biorcà i dzialaç z szerokim. przez ponad siedemdziesiàt lat! Szósty Zarzàd KGB przylapal w Noworosyjsku czolgi. zbrojne. konfiskaty mienia. zarobiç ze 20 miliardów dolarów.czyç 140 tysi. która komplikowala sy uacj. zbrojne. KGB odnalazl swe pow olanie: stal si. rzecz prosta.dzia rolnicze) wysylano za granic. I to w Budapeszcie. spraw a Alfreda Szopenberga. nowa fala ko rupcji choç wszystko to przypominalo terror polityczny.. kupieckim rozmachem.dzy resortami. Okazalo si.Tajne. konkurencja.. bylo jedynie formà eliminowania konkurentów. ni e pozwalal skrzywdziç ukochanej patiii. do jakiegoÊ sprytnego handlarza. KPZS uchodzila ju tylko za jednà z organizacji spolecznych (choç oficjalnie wcale nie byla zarejestrowana). wypróbowane na calej kuli ziemskiej. Lecz patiia zna zbyt dobrze swe rami.. Okazalo si. mial on wr. 23. Liczne aresztowania biznesmenów i przedsi. wi.. wojna mi. e zewszàd pchala si. wie. które z falszywà fakturà Uako narz. Sprawa spólki Szepielicha .biorców band wymuszajàcych okup. KGB chce samodzielnie handlowaç bronià z w lasnych tajnych magazynów. e winni sà wylàcznie ludzie z ANT. Pierwszy Glówny Zarzàd KGB.08. nie dokonano tylko dlatego. Lecz KGB. Suda czyka zdemaskowano jako prowokatora KGB. Ka dy mafioso sam chcialby zostaç przedsi. e Pierwszy Glówny Zarzàd zdà yl wplàtaç w swe malwersacje mnóstwo wplywowych osób. Szósty Zarzàd KGB wyslal nawet z okreÊlonym zadaniem swego prowokatora-Suda czyka. w cale nie zamierzal slu yç swà fachowà wiedzà wylàcznie Komitetowi Centralnemu partii.

Po uzyskaniu licencji bank b.Êciowà zgod. zostanie przekazana do kasy partyjnej. Im te nie jest latwo. w zwiàzku z p ogorszeniem sytuacji gospodarczej i zaostrzeniem sytuacji politycznej w kraju.. Wylawszy kubel zimnej wody na rozpalone lby aparatczyków z leningradzkiego obkomu (ich apetyty staly si. 27 czerwca 1990 roku w Pa stwowym Banku ZSRS zarejestrowano pod numerem 328 bank k omercyjny «Rosja» z wymaganym funduszem zalo ycielskim 31 milionów rubli. Krutichina. uwa am za celowe ulokowanie w depozyc ie w banku «Rosja» na okres trzech lat Êrodków w wysokoÊci 500 milionów rubli z rezerwowego funduszu partii z oprocentowani em 3-4% rocznie. spodziewaç. ÂciÊle tajne. Bioràc pod uwag.. Tak jak chocia by towarzysze z L eningradu. po uszy w znacznie wa niejszych sprawach. RównoczeÊnie.Zawsze nale alo post. e jest Bóg wie kim! 500 milionów r ubli z rocznym oprocentowaniem 3-4%! Gorbaczow mo e nawet i lubil Gidaspowa. mo na si. .powaç zgodnie z dyscyplinà partyjnà. produkcyjny i finansowy wspólzalo ycieli-udzialowców. Stosownie do wysokoÊci udzialów w funduszu za lo ycielskim banku glówna cz. nale nego zalo ycielom. wlaÊciwie nie wiadomo za co. uwa al za parweniusza.09.wzi. finansowania inicjatyw centralnych organów partyjnych. nie pojmujàcego sedna pieriestrojki.Êç zysku.90.. W operacjac h transferowych zamierzano w naj 125 . Solowiowa. Po uzgodnieniu z KPZS glównym akcjonariusz em banku zostal Wydzial Administracyjny Leningradzkiego Komitetu Obwodowego KPZS. leningradzkiego o komu partii i zgadza si. Po prostu nie lubil i tyle.] Kierownik Wydzialu Administracyjnego KPZS Mikolaj Kruczyna . i powolaç na jego miejsce Gidaspowa. przekazaç 50 milionów rubli z funduszu ubezpieczeniowego KPZS do depozytu Banku Kome rcyjnego «Rosja» na okres dwóch lat. Ale Gidaspow roi sobie. z oprocentowaniem 6% w stosunku rocznym [. ju zbyt wielkie!). zawodowy. lecz Kruczyna nie darzyl go sympatià. by rugowaç ze stanowiska poprzedniego sekretarza obkomu. Niedawno Gorbaczow oso biÊcie przyjechal do Leningradu. na proÊb. Sekretarz Leningradzkiego Komitetu Obwodowego pattii Borys Gidaspow . Lenigradzki Komitet Obwodowy KPZS.dzie mógl prowadziç operac je kredytowo rozrachunkowe i inne uslugi bankowe w obcej walucie. Pozwoli to stworzyç stabilnà podstaw. wysoki potencjal intele ktualny.ciu przyniosà du e zyski moralne i handlowe.27. Wydzial Administracyjny KPZS uznaje za mo liwà cz. Kruczyna pogrà yl si. wÊcieklà energià i pragnieniem czynu. Nie lubil te szefa administracji leningradzkiego obkomu. Gidaspow zawsze wyró nial si. e Êrodki ulokowane w tym p dsi.

] Walut. Dla zaprzyjaênionych firm? zainteresowal si. gdy w najbli szym czasie przewiduje si..Êci swego uposa enia. Jeszcze calkiem niedawno. Austria.kach partii. Cypr. I. równie wedlug kursu bankowego dane j waluty [.ksze trudnoÊci. 280 miliardów rubli na 12 miliardów dolarów. Dzi. na zasadach o gólnych. Partia ma jedno ê lo dochodów walutowych: skladki czlonkowskie pracujàcych za granicà komunistów. e mo na b. Hasa Halla. partii tak samo. e jej klamstwa byly coraz m niej przekonujàce. Towarzysz Falin znów przygotowal notatk. Mniej wi. Podobno majà du e wydatki. Trzeba czerpa ud etu pa stwa. ÂciÊle tajne. oto ona: Od ko ca 1989 roku firmy «przyjaciól» (Francja.. na pot rzeby organów partyjnych przydziela si. gdy mu to odpowiadalo. którzy placà je w walucie z waluto wej cz. te wplywy do walutowego dochodu pa stwa.S. w r. Grecja. Zapewnial. Poniewa kilkakrotnie z tego powodu firmy te znalazly si. Spelniç proÊb. gdy sowieccy kontrahenci nie placà im pieni. Urugwaj) majà coraz wi. zalgala.dzie dzi.dem rubla. Gorbaczowa w odpowiedzi na proÊb. W charakterze pomocy wzajemnej.dzy za towary dostarczone do n aszego kraju.dzi bankructwa i tylko interwencja M .bli szym czasie wymieniç 8 rubli za dolar. P 286/72 z 30. Bud et partyjny otrzymuje w zamian ekwi walent rublowy. wlasnà piersià na nieprzyjacielskie bunkry.sto posylamy Hallowi pieniàdze? To nie dla niego wyjaÊnil Kruczyna. w której odrzucal wszystkie oszczer stwa.. Nie mamy czym im placiç. my zaÊ zwracamy koszt jej zakupu Ministerstwu Finansów w rublach sowieckich. Tylko dla nas..ki niej nie tylko sprywatyzowaç mienie patiyjne. .. Zawsze nic nie rozumial. to glównie przywilej rzucania .cej po 15- Zwlekaç z tym nie nale alo. tyle waluty wymienialne j. e partia prowadzi za granicà szeroko zakrojone operacje walutowe. które utrzymywaly.. wyglosil plomiennà mow. e jest to zjazd ostatni. wylàcznie ze skladek. No wlaÊnie. obliczany zgodnie z bie àcym kursem bankowym zagranicznych Êrodków platniczych [. gensek. Przez siedemdzisiàt lat partia tak si.] Gorbaczow podniósl oczy na Kruczyn. Kruczyna. firmy naszych przyjaciól bankrutujà. Zalicza si.. w lipcu 1990 roku. zwlaszcza te. adnych wkladów w bankach za granicà i wlasnoÊci KPZS za granicà nie ma. na kraw. e KPZS utrzymuje si. I 0.90 Dotyczy: proÊby sekretarza generalnego komunistycznej partii USA tow. a Gieraszczenko i Pawlow nie dajà.: Czy nie za cz. sekretarza generalnego komunistycznej partii USA tow. wyst. Do tego czasu na kontach banków zagranicznych znajdzie si.] Krótko mówiàc. Hasa Halla i zarezerwowaç dla niego w 1991 roku 2 miliony dolarów [.pujàc na XXVIII zjeêdzie partiii i nie przypuszczajàc nawet. lecz cale sowieckie imperium.jeÊli mieliÊmy kiedykolwiek jakieÊ uprawnienia. Szwec ja. gwaltowne podwy szeni e kursu dolara wzgl.ki temu wsz ystko pozostaloby jak dawniej. Polrtugalia.. jak wszystkim innym ministerstwom i resortom.

Komunistyczna Partia Portugalii firmy «Commercio International».S. obecnie szacuje si. M.. Plisagnera. Wnieszeko nombank otrzymal polecenie. Poinformowano o tej sprawie 8 paêdziernika br. Wedlug danych banku (S. G. 60-70 milionów z nich to dl ugi o przekroczonym terminie platnoÊci. JesteÊmy wobec niej zadlu eni na przeszlo 30 milionów dolarów i 31 milionów szylingów austr ackich.sne przetwory dla specjalnego handlu).Êciowo zwrócono.skierowanà wprost do KC KPZS przez tow.] Do l 0 paêdziernika I 990 roku sytuacja z naszym zadlu eniem wobec firm «przyjaciól» uksztaltowala si. obuwia. lecz pertraktacje na ten temat jeszcze nie sà z ako czone.so i mi. 138 milionów dolarów. «Metal ime». tow.2 miliona dol arów). najprawdopodobniej zlikwidowaç po uzyskaniu kredytu francuskiego. AKEL Komunistyczna Partia Cypru firmy «przyjaciól» «Delta» i «LOEL» (dostawy soku z win d emów i obuwia dla handlu specjalnego).Êciowo zlikwidowano w lipcu br. Dlugi cz. Partia Robotnicza Komunistów Szwecji drukarnia partyjna «Wik Truck produkt AB» nie mo e uzyskaç od Wniesztorgizdatu zwrotu 3 milionów koron szwedzkich. e jeÊli dlug ten nie zosta nie w najbli szym czasie zwrócony. Zilmermeiera. opakowa polietylenowych i stalowej taÊm y). «Espor Echpsua» (Hiszpan a). Komunistyczna Partia Grecji firma «Wek» (dostawy obuwia przez eksporterów «Agapiu» i «Rek a» dla specjalnego handlu). mi. Austrii i Szwecji [ . (4. Gorbaczowa. A. Nasz ambasador donosi. obecnie wynoszà 11 milionów dolarów. je na 8 milionów dolarów. a dodatkowe 1. Komunistyczna Partia Austrii Firma «Kraus i spólka» (dostarcza towary powszechnego u ytk u dla specjalnej sieci handlowej).5 miliona dolarów zostanie przekazane dzisiaj.. W ostatnich tygodniach. na jakiÊ czas poz wolila uniknàç sytuacji krytycznej. dlugu uda si. Reszt.pujàco: Komunistyczna Partia Francji spólka «interagra» (dostarcza do ZSRS zbo e. D. 3 milionów dolarów) zostaly zwrócone w lipcu br. obecnie szacuje si. w zwiàzku z likwidacjà naszego zadlu enia. Dlugi cz. szczególnie ostry kry zys prze ywajà firmy «przyjaciól » we Francji. maslo.kawiczek. je na 8 milionów 126 . Wystawiono rachunek na sum. Kunjala. by jak najszybciej podjàç stosowne kroki. G. drukarnia zbankrutuje w ciàgu 7-10 dni. Wówczas mo e zostaç te wstrzymana publikacja orga nu prasowego partii «Norszenstlamman ». r. Moskowski) 9 milionów dolarów przekazano do Pary a l I paêdziernika br. czyli kierownictwa Robotniczej Partii Grecji i Robotniczej Partii Komunistów Szwecji. Dlugi cz. «Tagol» (dostawy olejów roÊlinnych. nast.Êciowo (ok. Hristof iasa.

Kruczyna. chcielibyÊmy wam wyraziç erdecznà wdzi.cy dolarów dla dzieci Czarnobyla. Gdy przed nomenklaturà otwarly si.] Byloby wskazane.B. lagodnie mówiàc. Zazwyczaj takie sytuacje ko czà si.dzy odpowiedzial Kruczyna. Wózki inwalid zkie i protezy dla weteranów z Afganistanu. W.dzy zgodzil si. austriackich botkach.. systemat ycznie likwidowaç dlugi zaciàgni. W sumie zaledwie 10 tysi. zró nicowane spólki. lecz pie ni. Falina. Nawet wod. firmy handlowe. wczorajsi jej zaopatrzeniowcy zacz. Do notatki tej byla przyczepiona spinaczem kartka nast.dzy nie zaplacil.te w firmach zaprzyjaênionych. które kosztowaly w spec-magazynach 18 rubli para. Nie obywa si. e chodzi tutaj o sumy niewielk Pami. nie chc iala korzystaç z zatrutej wody krajowej.dnial bud et pa stwa. Wszystkie te wydatki zawsze uwzgl. który wziàl towar. Strzykawki jednorazowego u ytku dla ofiar trz. glównym êródlem dochodów naszej partii» .li wyglàdaç aloÊnie i niedochodowo. Korupcja.17 lipca br.. Krà yly tylko pogloski na przyklad o bajecznych. Wchodzila przecie na rynek z trylionowym majàtkiem. nowe perspektywy. ie w skali pa stwowej.cy dolarów! Lecz skàd je wziàç? Mo e dadzà firmy zachodnie. Majà one wszak e decydujàce znacznie dla naszych przyjaciól. e na n iwie rozwijania korzystnej dla obu stron wspólpracy làczy nas wiele wspólnych interesów. JesteÊmy przekonani. Partia mogla si. Przywo ono towary jak na poziom zachodni.sienia ziemi .powal na rynek z rów . bezprawie i oszustwo zalaly kraj. gdy nomenklatura. Partia zachowala si.dzy! zysz Falin nie b.dzie si. przysylano w specjalnych pojemnikach. wi. Nie splacono im reszty dlugów. skandalem.cznoÊç za pomoc.tajà pa stwo: Pilnie potrzeba 3 tysi. lecz jak na warunki sowieckie wspaniale. w tow ary i ywnoÊç. W ciàgu wielu lat firmy zaprzyjaênione za psie pieniàdze zaopatrywaly nomenklatur. A jeÊli nie dadzà? Co no to nie b. Gorbaczo uwa nie przeczytal notatk. Teraz jednak firmy zaprzyjaênione nie za dowalaly partii. cieszyç. a nast. banki.c jak hochsztapler. drugiego gatunku. Napisal on: «Korzystajàc z okazji chcielibyÊmy wy raziç dalszà gotowoÊç wspólpracy w sferze handlu z odpowiedzialnym za to wydzialem KPZS. Spolecze stwo naturalnie nie widzialo ich na oczy. Towarzysze. Przez dziesiàtki lat wychowywala przecie obywateli i dawala im przyklad. bez trupów lub bez kidnapingu.pnie spytal: Jest adresowana do mnie czy do Pawlowa? Pawlow nie daje pieni. przedstawiciel greckiej firmy «Wek» podzielil si.ki niej przedstawicielstwo stalo si. To prawda. calkiem slusznie. Falin . by Wnieszekonombank w trybie nadzwyczajnym zgodzil si.Êci naszego zadlu enia polega na tym.dzie pieni.dolarów. Dzi. z nami planem zalo en ia w Moskwie sieci sklepów i zwrócil si.pujàcej treÊci: . Jeszcze aden kràj nie wst. podpalaniem domów lub podrzucaniem bom b. w tej sprawie o pomoc do partii. martwil I. A ja niby skàd mam je braç? zapytal z przekàsem Gorbaczow. zakladala wlasne. niekiedy nawet strzelaninà. nie mamy pieni. Specyfika tej cz. Trudno za ka dym razem prosiç Michaila Gorbaczowa o interw encj.

Ale prosz. On sam liczyl na 100 miliardów. Zaproponowano Szmidtowi 280 miliardów rubli. Pierwszy etap nastàpi w grudniu 1 990 roku. przekonaç. e bezinteresownie) przypominal o firmach zaprzyjaênionych i prosil to Kruczyn. lecz solidnà ofertà odpowiedzialnych ludzi. pieniàdze. 127 . Ów Szmidt pracowal w malo znanej firmie Burogemenischaft . o nas martwiç. w obrocie zaledwie 139 miliardów rubli. Umówili si. a na wlaÊcicielach budy na targowisku ko czàc. by im zaplacono.Êci minister finansów rozciàgnàl wargi w swym slynnym uÊmiechu. Razem za 280 miliardów rubli Rosjanie otrzymajà 12 miliardów dolarów. w sytuacji fin ansowej ZSRS. panowie. e w ZSRS znajduje si. sowieckà pod straszliwy cios banków zachodnich. 25 miliardów rubli. e dokonajà transferu w czterech etapach. lecz zgola superfantastyczny transfer. wycofaç te pieniàdze z obrotu? spytal ostro nie Pawlowa.5 miliarda dola rów. jaki zaproponowa no jego firmie.nie niskim poziomem moralnym spolecze stwa poczàwszy od elity KPZS. Szwajcar zjawil si. Drugi etap stycze 1991 roku. Tak wi. e ów fantastyczny transfer. Szmidt byl dobrym finansistà i orientowal si. Oferta przeszla jego oczekiwania. Nale noÊç za drugi i trzeci etap 2 miliardy dolarów.. PoÊredniczyla ona w ró nych poufnych interesach n a calym Êwiecie. Szmidt wzruszyl tylko ramionami. I wreszcie etap czwarty lipiec 1991 roku. wyposa onych w pel nomocnictwa finansowe. oczywiÊcie.c firmy przyjaciól zmell mlyn historii. który podstawial Rosj. w Moskwie. Tylko Walentin Falin (mam nadziej. JesteÊmy bogaci. nie jest pulapkà spryciarzy z Interpolu. Po cz. 15 mili ardów rubli. Nie zamierzal ich jednak marnowaç na mi. by osobiÊcie si. Pawlow mial.. nie m esteÊmy idiotami. Nie trzeba si. Strona rosyjska sprze da 100 miliardów rubli za 5. WlaÊnie w owym czasie minister finansów Pawlow (wkrótce premier rzàdu) wraz z wiceministrem fi nansów Orlowem i przewodniczàcym zarzàdu Banku Pa stwowego Gieraszczenkà przyjmowali dyskretnie niejakiego Szmidta z Zu rychu. Byl to nie fantastyczny. Trzeci etap maj 1991 roku. Zamierzacie.. takiej kwoty si. 140 miliardów rubli za 4. to Pawlowa. Wiadomo mu bylo równie .dzynarodow y ruch robotniczy. nie spodziewal.5 miliarda dolarów.

nie umrà. które znajdowalo si. Na ostatnim etapie pan Osipow b.. Nadchodzà nowe czasy. wcale si. spólki z 0 . w jego yciu. Teraz ka dy. e br ak mu etatów. jeszcze nigdy..kszej spoÊród tych rodzinnych firm zostal pulkownik KGB Grebienszcz . Kru czyna po prostu wiedzial wi. Ró ne rzeczy zdarzaly si. poduczà w Moskwie.cej ni Gidaspow i jego podwladny Krutichin. by czerpaç z bud etu pa lstwa. Wkrótce dobry znajomy Wiesielowskiego. Chotimski stal si. Mieli maszyn.. Lecz przecie partia te ma status organizacji spolecznej. Chotimska zostala zalo yc ielkà Galaktyki . Towarzysze z Leningradu zaws ze chcà byç pierwsi. do drukowania pieni. Lepiej niech si. Doslownie w ciàgu godziny Wiesielowski skompletowal w zorcowà rodzin. materializowaç w postaci nader konkretnych inicjatyw. wcale nie dlatego. lepiej ni ktokolwiek w Êwiecie! Wi. lecz z drugiej banki partyjne dajà zly przyklad.cy dolarów. Pawlow znajà numery naszych kont. admiralowie. milionerów sowieckich i przekonal Kruczyn. e trzeba jà wyposa yç w 400 milionów rubli z funduszów jnych.sko. firmy Holding L TD i Moskiewskiego Stowarzyszenia Municypalnego. e to ju koniec. Towarzysze leningradzcy chcà zalo yç bank Rosja . lecz dal im tylko 50 milionów r ubli zamiast 500.no i pieni. Przed chwilà kupil Zwiàzek Sowiecki za 12 miliardów dolarów! Mikolaj Kruczyna te dysponowal du ymi pieni.la si. Byla to prawda.biorstwa Galaktyka . Kto jak kto.dzy obywatelom.0.dzy. i nawet odnotowal w swoim kalendarzu. spraw.dzy. a jej brat W. Nawet zabiegal o awansowanie Wiesielowskiego na generalmajora. lecz nie pomijal adnej mo liwoÊci. Nie mo na do tego dopuÊciç.dzie osobiÊcie nadzorowal transakcj. Wkrótce te za cz. ale partia konspiruje si. Powiedzial zimno.dzie w razie wsypy? Szkoda takiego szmalu. Oszolomiony i zachwycony Szmidt odlecial do domu. Generalow ie. o które prosili.. Politbiuro ju postanowilo zabroniç organizacjom spolecznym zakladania banków i zajmowania si.. zalo cielkà obu tych firm. staja si. o które proszà. Ale jej to nie dotyczy. Kruczyna byl zachwycony. dzia lalnoÊcià handlowà. Z kolei ona Krawca. trzeba dbaç o konspiracj. W tym momencie Kruczyna przypomnial sobie 50 ton zlota. Niezbyt lubil aparatczyków z leningradzkiego obkomu. na pr zechowaniu u KGB. Wszystko to ju przeszloÊç. Dyrektorem generalnym najwi. ale co b.Êç pieni. lecz Kriuczkow nie wyra al w zwiàzku z tym entuzjazmu. zaklada bank. wcià jeszcze pulkownik. Mamy jeszcze du o pie ni. niejaki M. Tymczasem myÊl twórcza ekonomisty-agenta wywiadu rozwijala si. im nie stanie.. lecz coÊ takiego.. Wiesielowski. znajdowala si..dzy. Zjednej str ony to dobrze. zwyci. Jego ona M. który w razie czego mógl ponadto odebraç cz. A jeÊli n wet umrà to taki widaç ich los. Krawiec generalnym dyrektorem D obrusa .. od razu szefem czterech firm: malego przedsi. kto ma ochot.dzmi. D obrus .c lepiej nie wysylaç na razie leningradczykom 500 tysi. e trzeba wyjaÊniç t. z zawodu tancerka. niegdyÊ glówny technolog Zjednoczenia Produkcyjno-Badawczego Kauczuk . ona w dysp ozycji Pawlowa.. No tak.Pa scy mocodawcy zako czyl narad. I niech pan nie sàdzi. Nic si. e byl chciwy. postudiujà metody pulkownika Wiesielowskiego.. nie przejàl brakiem awansu. Pawlow nigdy by mu nie odmówil takiej drobnej kwoty.

Ich dochód byl ogromny. Sitarianowi. nowi milionerzy czy sà posluszni i czy nie robià glupstw.. Takich zwlaszcza jak uzyskiwanie kredytów finansowych od prywat nych grup finansowych (do 100 miliardów dolarów na okres od dziesi. Znamienskiemu.cy KPZS zalo yla..dzy organizacje ró nego szczebla.. nie pozwolono by mu na to. W ciàgu zaledwie kilku miesi.] Cz..to wdra aç w c alej Rosji. wnoszàc wlasne kapitaly.] Wydzial Administracyjny KC nie mial pelnego obrazu sytuac ji wlasnej partii [. lepiej ni jakikolwiek wywiad Êw iata i podrzucal KGB Êwietnie spreparowane dezinformacje. Jednak e albo KC konspirowal si. wa nych [. Wydzial Administracyjny mógl kontrolowaç jed ynie bud et centralny.. sprzeda à wody toaletowej i piwa. Ârodki finansowe te zostaly podzielone. 3.. Pu lkownikowi polecono. e jest te pulkownikiem KGB. Primakowowi.. którego deficyt w polowie 1991 roku si.cej partyjnych tajemnic.. Firmy. by wyw. Choç formalnie zwolniono go z resortu. Obowiàzki agenta wywiadu pelnil równie w lonie KC wlasnej partii. nie wyda waly si. zajmowaly si.pujàcych. niemo liwe podejmowanie szybkich decyzji [.szyl jak najwi. jak zachowujà si. Jego glównym zadaniem bylo Êledzenie.Êciowo skladale m raport na ten temat w formie ustnej i pisemnej Pawlowowi. naturalnie. Gieraszczence i [ .gal 500 milionów rubli.] w ustnej formie uzyskano od tych osób formalnà akceptacj. po ostatecznym zaakceptowaniu. Podczas pracy w KC dowiedzialem si. W ten sposób partia ulokowala w strukturach komercyjnych 14 miliardów rubli i 5 miliardów dolarów.] 2. Nie bylo jasnoÊci co do walutowych Êrodków partii. zacz.. [. niczego nie produkowaly . WlasnoÊç KPZS zostala rozdzielona mi. zajmujàce si..] Plany pulkownika Wiesielowskiego.. wskutek czego stalo si. w mi. dzialal128 . Ekonomista Wiesielowski nigdy nie zapominal. wcià nosil pistolet i legitymacj.Êciowo kontrolowalo je kierowni ctwo KC. gdy meldu nki pulkownika do jego bezpoÊredniego zwierzchnika generala Gruszki (który zastàpil Bobkowa) brzmialy nader aloÊnie. Cz. 1453 spólki joint venture z zagranicz nymi firmami oraz spólki akcyjne z kapitalem mieszanym.. Gdyby zre sztà chcial zapomnieç.] sprawach: l. o nast.ciu do dwunastu lat) [. godne tak Êwietnego profesjonalisty..ikow...dzynarodowy kartel. która w jego oczach pozbywala si. albo Kruczyna przewerbowal Wiesielowskiego. Wiesielowski meldowal Kruczynie: Po nawiàzaniu kontaktów z rozmaitymi zagranicznym i firmami zyskalem mo liwoÊç realizowani jeszcze powa niejszych zada gospodarczych.. wizerunku partii klasy robotniczej i przeobra ala si.

e trafil mi . Koncern mial wlasnà slu b. zawsze pragnàcy byç w awangardzie. Z u ytkownikami Smolnego zawierano wi. i za àdal. Wiesielowski zrozumial.c umowy na solidne sumy. poradzili. zwolniono z podat ków struktury komercyjne WLKSM (Komsomolu). e ani Dzasochow.la obkom wkrótce potem. ani Falin nie byli najle piej o tej sprawie poinformowani. lecz tworzyl nowe met odyki. z pomocà Wolskiego sprzed awal tajemnice wojskowe kraju. Kierownictwo KC KPZS i Kruczyna osobiÊci e darzyli obie te instytucje najserdeczniejszymi uczuciami. Obaj w ysluchali go oboj. tam gdzie dla innych firm zawsze palilo si. By si. nà. Wiele kont zagranicznych. O tym wszystkim Wiesielowski zameldowal Gruszce oraz samemu Kriuczkowowi.ê przemyslu sowieckiego. Lecz projekty Wiesielowskiego. nie zha biç przed mlodszym bratem organizacjà komsomolskà: ap ratczycy partyjni zacz. starannie urzeczywistniane. Bez wzgl. a nast. bezpiecze st wa.noÊcià mi. jak wynika z niek tórych informacji. która jeszcze pracowala. Gensek uczynil go swym pomocnikiem. maszerowaly ju tryumfa lnie przez Êwiat. Zjednoczenia Naukowo-Przemyslowego oraz koncernu Simako . kontrolowal Brutenc (doradca Gorbaczowa) . Arkady Wolski. W jej sklad wchodzili oficerowie KGB. wi.pnie przekazal w spadku Gorbaczowowi. Obecnie Zjednoczenie Naukowo-Przemyslowe oraz koncern Simako zajmowaly si. Gdy Pawlow zostal premierem. KPZS byla wcià pot. Goràczka przedsi. Han dlowano te bronià i sprz.dnik aparatu partyjnego przypadl do gust u Andropowowi. jedynà gal. lecz nie pozbyli si. Zakonspirowal si .tnie. Polegalo ono na tym. którzy.dzynarodowà. by poznaç szczególy fun kcjonowania tzw.biorczoÊci ogarn. produkujàc wszelkie rodzaje broni. Wszystko bylo szalenie proste. NiegdyÊ szary urz. jak na prób. czerwone. ocenili metody dzialania pulkownika wedle ich war toÊci. Partia lokowala w Zjednoczeniu Naukowo-Przemyslow ym i w koncernie ogromne sumy.. by nie przesadzal z fascynowaniem si. ani KC. Potrafil on wymieniaç ruble na dolary po bàajecznym kursie 1. by ten natychmiast wycofal swego szpiega Wiesielowskiego z serca partii.sta sytuacja w yciu sowieckiego agenta wywiadu. legit ymacji slu bowych i mieli pozwolenie na bro .tem wojskowym. globalnymi projektami. Poprzedni przywódcy utajnili niejedno.8 rubla za 1 dolar. czyli bardzo wysoko. Wiesielowski otrzymal szczególne zadanie.li szukaç wlasnych dróg przenikania do handlu. Kilka dni póêniej Wolski przybyl osobiÊcie do Wydzialu Administracyjnego KC KPZS.c i nie bez uzasadnienia bal si. reprezentowaly one bowiem slynny kompleks wojskowo-przemyslowy. o wlasne ycie.du na to. Lecz odnioslem wra enie. tote liczne Êwie o narodzone firmy z radoÊcià biegly pod jej skrzydla. co prawda. DoÊç cz. brano udzial w innych podejrzanych operacjach. Prezesem Zjednoczenia Naukowo-Przemyslowego i k oncernu Simako byl czlonek KC KPZS. Towarzysze leningradzcy. przeszli do rezerwy. zrobil Kruczynie awantur.dzy dwa ognie: nie popierajà go ani wladze KGB. ci zaÊ w zamian gwara ntowali zielone Êwiatlo . o co proszo . starani e strze onymi przed ujawnieniem machinacjami na wielkà skal. wplywowà strukturà.

no lokale. biznesmen Krutichin zaÊ. rozkr. zobowiàzane d wniesienia 13 milionów. Zrozumiale wi.ciem ró d ki czarodziejskiej. glównà cz. W tym wlaÊnie momencie wplyn. za to z wi. ubezpieczeniowà RuÊ . wniósl nowe. Transformacja przewodniczàcego rady nadzorczej banku Krutichina z szefa administracj i obkomu KP ZS w biznesmena spólki Dynamic Transfer dokonala si. Bylo to zroz umiale: skoro odplywajà pieniàdze. Komitet Obwodowy partii (Kruczyna przyslal wspomniane 50 milionów póêniej). pr rektora politechniki. Byle firma placila i dzielila si. nie potrafilo zgromadziç tej sumy i musialo si. profesora Szlepkowa. Nic dziwnego mial przecie 129 . towarzystwa ubezpieczeniowego RuÊ . Rosyjskie video . Bardziej subtelnie. e prz ewodniczàcym rady nadzorczej nowego banku zostal szef administracj i obkomu Arkady Krutichin. Gdy zakladano bank. Rosyjskie video . Spólka ze swej strony zarezerwowala Êrodk i na budow. ulgi podatkowe obkom szybko i skutecznie to zalatwial. zaczàl regularnie jeêdziç do Belgii.Êç dków przekazano sowiecko-belgijskiej spólce z 0. kredyty bankowe. Zdawaç si. Cz. kandydowal na posla do Dumy.kszym rozmachem. na koszt owej spólki. dochod em. z rady nadzorczej banku usuni. jak za dotkni. e wszystko idzie jak po maÊle.to jej przewodniczàcego szefa administracj i obkomu Krutichina. Zabiegal o jej wprowadzenie Kruczyna. moglo.c. dobrze zorientowany w metodach pulkownika Wiesielowskiego . dzialal moskiewski komitet miejs ki partii. lecz nagle pojawila si. musi równie odplynàç ich dysponent. Tak samo jak przeobra e nie partyjnych milionów w bezpartyjne. której przydzielono nawet pomieszczenie w Smolnym. Tworzàc bank Rosja . biznesem. i postanowil zajàç si. machnàl r. partyjnych 15 milionów.Êç funduszu zalo ycielskiego wniósl. wiceprzewodniczàcego zarzàdu spólki Dynamic Transfer . lecz gdy przegral w wyborach. co prawda. Dynamic Transfer z oficjalnym adresem w gmachu Po litechniki (wlaÊnie dlatego profesor Szlepkow zostal jednym z zalo ycieli banku). agencj. zapo yczyç u obkomu.kà na polityk.lo 50 milionów Kruczyny i interes zaczàl si. bezpartyjne 15 milionów jako udzial firmy Dynam sfer . Z poczàtku. nat ralnie. RównoczeÊnie do skladu rady nadzorczej natychmiast wprowadz no i wybrano na przewodniczàcego nowà osob. Byl nià ten e Krutic t dawnych.caç. Zanim zwrócono nale ne 15 milionów rubli. Komitet Obwodowy KPZS przyciàgal jako udzialowców swych klientów na yklad firm. Stosownie do nowych przepisów bankowych nale alo wycofaç udzialy obkomu KPZS.0. kladaç tam nowe firmy i lokowaç dochody czerpane z ich dzialalnoÊci w bankach. Spiritus movens tego tow arzystwa byl ideolog KPZS Wiktor Jefimow. znowelizowan a ustawa o bankach.

znanych tylko KPZS. A. 3. coraz bardziej niezale ne i zdeterminowane. e 60% akcji wymienionej spólki akcyjnej pozostaje wlasnoÊcià KPZ reprezentowanej przez moskiewski gorkom oraz moskiewski obkom partii. Prokofiewa i B.la inicjatyw. Balaszowa . na samym szczycie piramidy partyjno-pa stwowej. O notatce tow. Jeszcze gorsze wiadomoÊci naplywaly z republik poludniowych. Nie mo na bylo ich wszak e porównywaç z tym. OdpowiedzialnoÊcià za interesy majàtkowe i prawa KPZS w trakcie tworzenia i funkcjo nowania spólki akcyjnej obarczyç tow. tow. Szef administracji KC KPZS Mikolaj Kruczyna w ÊciÊle tajnej dyrektywie zaakceptowal pomysl stworzenia spólki akcyjnej z przekazaniem na jej kon to glównych funduszy organów partyjnych o wartoÊci 116. Grzmialy ju str y w Wilnie i Rydze. [przekreÊlono: w drodze wyjàtku I. Prokofi ew wspólpracowal z pierwszym sekretarzem moskiewskiego obkomu KPZS.- .tow. choç byl profesorem chemii. Wystosowali wi. W republikach nikt wlaÊciwie nie chcial odbieraç partii jej mienia.I.4) 4) Z przyczyn. Z jej szczytu bylo widaç znacznie bardziej rozlegly horyzont.li a larm. a gdy partyjna wlasnoÊç ju calkiem wyÊlizgiwala si. zrobiç jeszcze w czasach Gris zyna! Towarzysze z moskiewskiego gorkomu wymanewrowali nawet Jelcyna. J. nader korzystnie od swego leningradzkiego kolegi Borysa Gidaspo wa. Ile to przekr. lecz tamtejsi aparatczycy prze stali placiç Moskwie danin.6 milionów rubli . co dzialo si. tam ze szczególnà determinacjà wyrwano partii jej wlasnoÊç. lecz màdrym i sprytnym.B. Góra przyj. Byli przera eni. Partia toczyla zacieklà wojn. Obecny pierwszy sekretarz moskiewskiego gorkomu Jurij Prokofiew byl z natury czlowiekie m spokojnym. W Moskwie na odwrót Gorkom stal w hierarchii wy ej ni obkom. Prokofiewa i B. towarzyszy Prokofiewa i Balaszowa ze zrozumieniem.tów udalo mu si.: ÂciÊle tajne.c w komitetach miejskich i krajowych partii nastàpily sensacyjne wydarzenia .c do wladz zwierzchnich list. Tak wi. które robilo si.znacznie wi.dnie i po chamsku. dzialal bezwzgl. Raz po raz trzeba bylo wzywaç na pomoc oddzialy specjalne KGB. e wkrótce cale mienie partyjne. zgromadzone uczciwà lub nieuczciwà drogà. o swój stan posiadania ze spolecze stwem.cej doÊwiadcze .te przez org any pa stwowe.A. Balaszowem. i coraz cz. ujàcà Uchwal. Balaszowa. gdy przyszlo mu do glowy wprowadziç w tej ins tytucji dyscyplin.] na przekazanie glównych funduszy miejskiej i obwodowej organizacji partyjnej na zakup akcji tworzonej z udzialem tych komitetów partyjnych spólki akcyj nej. Obaj dalekowzroczni pierwsi sekretarze moskiewskiego gorkomu i obkomu wszcz. 2. jak kapral na pierwszej linii frontu.trzne. pozwalajàcà szybko i skutecznie u kryç wlasnoÊç partyjnà. Uchwala Sekretariatu KC Komunistycznej Paliii Zwiàzku Sowieckiego. Wyraziç zgod. Tym wlaÊnie ró nil si. I.I. Cztery dni póêniej Sekretariat KC podjàl nast.. z ràk nawet czolgi. który. partyjnà. w którym opisali metod. a najni szà miejski (gorkom). w Leningradzie najwy szà instancjà byl komitet obwo dowy (obkom). zostanie przej. w ojska desantowe i wewn. Przyjàç do wiadomoÊci.

Irakijczycy zaj.cie ich bajecznych bogactw. prawie dziesi. Obie strony stracily podczas dziala wojennych mniej wi. Husajn napadnie na Kuwejt i zajmie to pa stwo. z tà perspektywà. propozycj.t sowiec ki i posiadàjàcà doÊwiadczenie niedawnej. USA natychmiast przerzucily swe woj ska do Arabii Saudyjskiej. A poniewa Zwiàzek Sowiecki zawarl z Irakiem umow . Husajn nudzil si. utracà presti wielkiego mocarstwa. o przyjaêni.dzie mogla.gali ju nie na Lenina. bez najmniejszych strat. Saddam Husajn kazal swym wojskom wkroczyç do Kuwejtu. pozwoli ukr. utrzymaç wladz. skupionych wokól przewodniczàcego KGB Kriuczkowa oraz niew ielkiej grupki wojskowych i partyjnego betonu.ciç l eb reformom Gorbaczowa. Husajn ch. Ju dawno marzyly mu si.. który wejdzie w sklad Iraku jako jego prowincja. e Rosja sowiecka udzieli mu moralnego poparcia. podbój Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej i zagarni. 130 .cej milion ludzi i ka da byla z tego dumna. Stany Zjednoczone b. Zrozpaczeni aparatczycy znów sobie przypomnieli o Sa ddamie Husajnie.by w najnowszy sprz. Tak jak si. przera ony wladca tego pa stwa sam zwrócil si. goràczkowo usilowaly zapobiec upadkowi komunistycznej ideolog ii.. obroniç si. Upewniwszy si. Mial wykonaç plan. lecz za zachowanie przez nià neutralnoÊci. podobnie jak w Wietnamie. Czysto symboliczna gwardia emira Kuwejtu n ie b. absolutnie nie godzàc si.c dla niego ambitniejsze zaj. e Stany Zjednoczone Ameryki. Po wyprowadzeniu wojsk sowieckich z Afganistanu wojna mi. naturalnie. lecz na Koran. To z kolei oslabi gospodarczy i finansowy impet Zachodu na ZSRS.dzy Iranem a Irakiem wygasla sama przez si.tnie zgodzil si. Znaleziono wi. Resztki sil imperialnych.. Chciano za wszelkà cen.cioletniej wojny z Iranem.. Husajnowi przypadnà w udziale bogate pola naftowe Kuwejtu. niepodlegloÊci. do Waszyngtonu o pomoc.cie. JeÊli natomiast rozpocznà dzialania w ojenne.dà musialy od tej pory Rosji placiç nie za wcielanie w ycie demokratycznych reform. dluga i krwawa wojna. nad ogromnym imperium. JeÊli tego nie zrobià. Plan zakladal. to zacznie si.li Kuwejt. Przysi. a w dodatku przel eje na jego konto osobiste 2 miliardy dolarów. W ciàgu trzydziestu god zin. tego spodziewano.. uzbrojonà po z. przed milionowà armià Saddama Husajna.Êciej domagali si. s traszliwie i z braku innych mo liwoÊci dawal prztyczki Izraelowi. któremu rokowano sukces. na t. wypowiedzà Irakowi wojn.

wydajàc specj alny dekret o odpartyjnieniu..tnoÊci. spychajàc nic nie rozumiejàcych ortodoksów na Êmietnik historii.cie USA w dlugoletnià wojn. za plecami Saddama Husajna. w kraju. Gdy wcià trwala w tym stanie. prowadzonymi przez Go rbaczowa i Szewardnadzego w USA i w Europie. z pertraktacjami o nowe kredyty.g.ki temu nomenklatur. Presji wydarze nie wytrzymal nawet Szewardnadze.la natarcie. e prócz inwazji gospodarczej i finansowej m o e wesprzeç dolar Êrodkami tradycyjnie pojmowanej sily. by znów poplynàl starym. Lecz Gorbaczow wielki polityk. do dymisji wprost z trybuny zjazdu. i pot. nigdy nie Ênilo sowieckim generalom i calemu sowieckiemu ko mpleksowi wojenno-przemyslowemu. Efektownie podal si. radzil sobie dobrze z mno àcymi si. Tymczasem Amerykanie rozgromili wojska Saddama Husajna tak blyskawicznie. Tysiàce zahartowanych w bojach olnierzy irakijskich poddawalo si. w przeczuciu bliskiego ko ca ortodoksów partyjnych.Tak oto. MyÊlami byl ju wojczystej Gruzji. co umo liwialo m. Zbieglo si. e USA zademonstrowaly zarówno bro nowej generacji. e Moskw a nie zdolala pojàç. poÊród otaczajàcej go przeci. Krach planu. Wyprowadzal dzi. na prezydenta Federacji Rosyjskiej wybrano Borysa Jelcyna. bardziej dost. ze struktur pa stwowych Rosji. przewidujàcego wciàgni.. Wielki plan gospoda rczego podbojuÊwiata wst. stalo. by odz yskaç dawnà wladz. Tote niemal cala nomenklatura widziala w Gorbaczowie desk. Nie bal si. e gorbaczowowska opozycja. spowodowa l.powal w ko cowà faz. poniewa obiecal wyeliminowaç parti. e imperium lada chwila legnie w gruzach i stanowisko ministra rozpadajàcego si. Beton partyjny staral si.. o jakim si. leninowsko-stalinowskim kur sem.ciem dobijal martwy system. Waszyngton wyraênie dawal do zrozumienia. Robiono wszystko. i szlo do niewoli. Spelnil t.. znalazla si.t tak. postaç unikatowa w epoce totalnego chaosu i degrada cji znacznie przerastal rozpaczliwie miotajàcych si. to. wywolujàc skandale w prasie oraz na forum Rady Najwy szej.pili okupacj.. Kuwejt wyzwolono w ciàgu dwudziestu czterech godzin. pa st wa przestalo go interesowaç. by odciàç si. niestety.l i jego nieudolni poprzednicy. intrygami. ze Êlepego zaulka. jak i nowy sposób prowadzenia w ojny. W tym samym czasie Gorbaczow stworzyl wszechwojskowy komitet partyjny. stawiajàc Sadd ama Husajna w idiotycznej sytuacji. Organizowano nawet demonstracje z portretami Saddama Husajna. wywrzeç na Gorbaczowa presj. Kuwejtu. zmieciona na bok przez procesy dokonujàce si.in.pnymi dla sowieckiego myÊlenia. kryjàc si. w st anie gl. Êmialych manewrów i ka dym posu ni. Osiàgnàl on sukces wyborczy. po czym kazal Kruczyn . a przed czolgami ameryka skimi stan. Najwa niejsze bylo jednak to. od USA i od Zachodu i zawróciç niesterowny sowiecki okr. doskonalsze skoordynowani e dziala ró nych rodzajów wojsk w stopniu. obietnic. oparty na maksymalnym wykorzystaniu urzàdze elektronicznych. Âwietnie poruszal si .. co wlaÊciwie si. ratunku i popierala jego p olitycznà ekwilibrystyk. do którego jà wepchn. Rozumial. partia rozpocz.bokiej zapaÊci. Obaj towarzysze natychmiast pot.la otworem droga n a Bagdad.

uznajemy za celo 131 . przedsi.06. nic uzyskano te aktów pa stwowych przyznajàcych prawo u ytkowania gruntów oÊrodka wypoc wego «Jeziora». nim historycy zdolajà oceniç przenikliwoÊç i zimnà krew tego polityka. umo liwialy bardziej operatywnà dzialalnoÊç. oraz innych glównych zasobów Akademii Nauk Spolecznych. budynkami administracyjnymi aparatu KC KPZS. mimo podeszlego wieku . Minie wiele czasu. do konala analizy prawnej dokumentacji prawa wlasnoÊci 49 du ych kompleksów administracyjnych. Tak np. brak decyzji o przydziale dzialek ziemi dla domu wypoczynkowego «Nagornoje» i miejscowoÊci letniskowej «Schodnia ». Instytutu Wspólczesnych Problemów Spolecznych. Kruczyna nie radzil ju sobie z ogromem spraw.cy 500 rubli..cioletniego Georgija Pawlowa ( nie nale y go myliç z premierem Walentinem Pawlowem!). Jego wielkie doÊwiadczenie i ogromna..cy dolarów. powolana przez Wydzial Administracyjny KC KPZS.91 Dyrektywa.. jak równie centralnych obiektów partyjnych gmachów i b wli. «Politizda rukarni «Czerwony Proletariusz» (làcznie z budynkami i zabudowà otoczenia.c na pomocjego poprzednika emerytowanego ju osiemdziesi. «Panorama». a tak e w celu zmniejszenia wydatków z bud etu partii na ic trzymanie. Inst ytutu Historii i Teorii Socjalizmu. bazà transportowà. który wyrósl w ZSRS niczym prawdziwek wÊród muchomorów. pracowitoÊç. pensjonatu «Czinara». które musial r ozstrzygaç.. parkiem maszynowym i innymi g lównymi zasobami) o ogólnej wartoÊci 393 milionów 400 tysi. Razem analizie prawnej poddano 60 kompleksów o ogólnej wartoÊci bilansowej jeden miliard 296 milionów 841 tysi. hotelami. Centralnego Muzeum Wlodzimierza Lenina wraz z pa stwowym parkiem narodowym i muzeu m «Gorki Leninowskie » o ogólnej wartoÊci 124 miliony 691 tysi. osady letniskowej «Mischor». magazynami) o war toÊci 778 milionów 794 tysi.cy rubli. w których kompetencji nale y rozstrzyganie tych kwes tii. leczniczo-zdrowotnych i przemy slowo-gospodarczych kompleksów Wydzialu Administracyjnego KC (làcznie z sanatoriami. Wydzial Administracyjny KC KPZS zabie ga o uzupelnienie brakujàcych dokumentów. ÂciÊle tajne. a tak e obiektów wydawnictw KC KPZS «Prawda». które zabezpieczalyby przed ewentualnymi r oszczeniami pod adresem obiektów stanowiàcych wlasnoÊç partyjnà.biorstwami uslugowymi. nie zawsze zajmujà konstruktywne stanowisko [.ie przelaç na konto nowego partyjnego monstrum 600 milionów rubli.] W celu uzyskania dodatkowych gwarancji. Komisja do spraw obiektów KPZS. Wezwano wi.cy 100 rubli [. wszak e do ko ca zalatwiç formalnoÊci zwiàzanych z uregulowaniem prawa wlasn oÊci niektórych obiektów. 28. gospodarstwami podm iejskimi. lecz lokalne sowiety.] Nie udalo si.

Kruczyna nawiàzal ju owocnà wspólprac. kàpal si. pot wierdzajàcej w pelni wlasnoÊç KPZS. Niezale nie od nieruchomoÊci nale alo zadbaç równie o fundusze KPZS. sowieckim bàdê zagr nicznym.biorstwach. holubiony z obu stron rzàdowej i partyjnej. ne kraju partia u wa ala za swojà wlasnoÊç i zachowywala si. Raje skiego. jak moglo do czegoÊ takiego dojÊç. w bajecznych zyskach. w przedsi.dàce w dyspozycji Wydzialu Administracyjnego KPZS. zalo onych przez podstawione osoby i firmy. stosownie do tego przekonania. nale y przekazywaç w dlugoterminowà dzier aw. Mlodzie owy bank komercyjny 275 milionów rubli na 9% w stosunku rocznym 5. (Po jakimÊ czasie ten sam W.biorstwach w ZSRS. e wszystkie zasoby pieni. lokujàc w m l miliard rubli. Eksperymentalna spólka Logos 40 milionów rubli na 15% . która miala wyjaÊniç. uzdrowiskach. Obiekty o przeznaczeniu administracyjnym. ulokowane na 7% w stosunku rocznym 2. z lukami w niezb.in. Unikom bank 500 milionów rubli na 10% 6. Kazkompartbank (za poÊrednictwem KC partii Kazachstanu) 100 milionów rubli na 10 % 11. w których goràczkowo upychano partyjny szmal: l. tworzyç spólk venture.5% w stosunku rocznym 3.ki pomocy Ministerstwa Finansów partia stala si. gospodarstwach pozamiejskich itd. Autobank . Stankinbank 50 milionów rubli na 10% 8.». prowadziç dzialalnoÊç gospodarczà zgodnie z przepisami ustawy «o przedsi.la N. nego Autobanku . przemyslowo-gospodarczym i leczniczo-w ypoczynkowym. Na b azie niektórych gospodarstw nale y organizowaç spólki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià bàdê towarzystwa akcyjne. co jest marzeniem ka dego bankiera. Stanowisko przewodniczàcej zarzàdu Autobanku obj. uwa nie tajnej liÊcie nale àcyc o partii lub zale nych od niej banków. Kruczyna przyjrzal si.biorstw pa stwowych. których prawa wlasnoÊci sà w pelni uregulowane i u dokumentowane. zaufanym partnerom.cz przywilej: Autobank uzyskal prawo Êciàgania dlugów z przedsi. Inna sprawa. Dzi. ona wiceministra finansów. Na obiektach Wydzialu Administracyjnego KC KPZS (m . Barczuk zostal wspólprzewodniczàcym komis ji Êledczej. Sowiecka fundacja rozwoju i popierania malych przedsi. wlaÊcicielkà pot.we nast. b. Ulokowano je w sieci anków.. Barczuk (póêniej wiceminister ekonomiki i finansów Rosji) ofiarowal par tyjnemu Autobankowi niewiarygodny wr. Kierownik Wydzialu Administracyjnego KPZS Mikolaj Kruczyna .). Glawmoststrojbank 90 miloinów rubli na 10% 10. Bank zwiàzków zawodowych ZSRS 500 milionów rubli na 4. Naczelnik Glównego W ydzialu Bud etowego Ministerstwa Finansów ZSRS W.. Bank Rosja (za poÊrednictwem Leningradzkiego Komitetu Obwodowego KPZS) 50 milionów rubli na 6% 9.biorstw 40 milonów rubli na 10% 12. Czasprombank 30 milionów rubli na 7% 7. Rajewska.pujàce przedsi.) Autobank byl tylko kroplà w morzu.cia. Autobank 1 miliard rubli. W. Tokobank 150 milionów rubli na 7% + 70 milionów w akcjach 4.wzi. z Ministerstwem Finansów ZSRS i z jego nowym minis trem Orlowem.dnej dokumentacji prawnej. przyciàgaç do nich sowieckie i zagraniczne instytucje i organizacje posiadajàce osobowoÊç prawnà.

nr 2A. Utrzymanie dziecka. D obrus 50 milionów rubli na 6% 19. Przedsi. Przemyslowo-komercyjna firma Holding L TD 50 milionów rubli na 6% 20. Moskiewska municypalna organizacja 50 milionów rubli na 6% 21.biorstwo Galaktyka 250 milionów rubli na 12% 17.nale y szukaç zalo ycieli Mogà to byç przedsi.. nr 2A-6.biorstwo Sziwa 5 milionów rubli 14. Dalej mamy: rejestr nr 2. 132 . Moskiewskie twórcze stowarzyszenie Ojczyzna 1. fi lmu) 25% zysku z filmu.. To wedlug pierwszej listy.13.bi orstwa Galaktyka ) 50 milionów rubli 18. Szef administracji RPK Igor Golowkow szybko przyswoil sobie metody sprytnej part ii-rodzicielki i ju w lutym 1991 roku wyglosil tajny referat O propozycjach glównych kierunków rozwoju przemyslowo-gospodar czej dzialalnoÊci KC komunistycznej partii Rosyjskiej Federacji .karta Rosyjskà Parti. 22. Korporacja Sojuz W 200 milionów rubli na 6% 16. Jak ju wspomnieliÊmy. kosztuje. Ale to jeszcze nie wszystko. Troicki Instytut Bada Innowacyjnych i Termojàdrowych (za poÊrednictwem przedsi. Wszechzwiàzkowa Asocjacja Nowych Form Gospodarczych i Inicjatyw Spolecznych 60 milionów rubli na 10% 15. Powolujàc si. Razem: 3 miliardy 634 miliony 125 tysi.125 miliona rubli (na produkcj. zwlaszcza gdy jest ciàgle glodne i lapczywe. Stowarzyszenie twórcze Ognisko Domowe 10 milionów rubli (na wyprodukowanie filmu) 2 5% zysku. Komunistycz nà. Glowa puchnie od milionów i miliardów.o. KPZS urodzila na stare lata b. Spólka z o. Golowkow pouczal swych kolegów: ..cy rubli. Handlowo przemyslowe przedsi.. na przepis prawny O bankach Federacji Ros yjskiej zakazujàcy organizacjom spolecznym zakladania banków. jak wiadomo. nr 3-B.

ne (bezprocentowy kredyt) w kwocie 3 (trzech) milionów rubli .. W dzielnicy Primorskiej w Leningradzie zalo ono oÊrodek socjologiczny pozostajàcy na wlasnym rozrachunku gospo darczym. Na tej samej zasadzie powstala Rosyjska Narodowo-Patriotyczna Partia Robotnicza: Wydzial Administracyjny KC Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej [...J. gdy pojawila si.: Wydzial przekazuje «Firmie» tymczasowo wolne Êro dki pieni..Êç zysk swej dzialalnoÊci przekazuje RPK i rejkomowi KPZS. on zaÊ natychmiast sam siebie wysunàl na kandydata do rosyjskiej prezydentury. zwany w przytoczonej wy ej umowie Firmà . nale aloby. produkowania strzykawek jednorazowego u ytku. repezentowany przez dyrektora generalnego A. Wiceprezydentem mial z ostaç zgodnie z jego planami Andriej Zawidij.] repre zentowany przez LM. Nie zdà yl jeszcze wyschnàç atrament na tym dokumencie. Andrie ja Zawidija.] mogloby o no funkcjonowaç jako centralna gielda handlowa [. reprezentowana przez jej prezesa tow. kierownika Wydzialu Administracyjnego.] pozostajàce na wlasnym rozrachunku [. oraz firma «Zawidija». mater ialów budowlanych i innych wyrobów. LiberalnoDemokratyczna partia Wladimira yrinowskiego.pujàcej treÊci: Wydzial przekazuje OÊrodkowi tymczasowo wolne Êrodki finansowe w kwocie 3 (trzech) m .la si. techniczny oÊrod ek produkcyjny «Kirtel» dzialajàcy na podstawie ustawy.. Do rozstrzygania problemów organizacyjnotechniczych i gospodarczych... reprezentowany przez kierownika Wydzialu administracyjnego KC tow. Golowkowa. których zalo ycielami bàdê wspólzalo ycielami sà komitety partyj . cz.] Mloda i kwitnàca Rosyjska Partia Komunistyczna szybko zacz. oraz pa stwowy naukowo-eksperymentalny. nazywana dalej «Firmà». m. nast.ly zawieraç wi. Zarejestowano szereg organizacji gospodarczych. po wolaç przy Wydziale Administracyjnym KC biuro [..lo si.. Nadeszlo tak e du o propozycji. z jednej strony. zawarly poni szà umow. jak sàdzimy.in. Golowkowa. Êrodków transportowych i pokrycie innych potrzeb partyjny ch. w sprawie wspólnego tworzenia firm komputerowych. z drugiej strony. W metryce narodzin nowej partii czy tamy: Wydzial Administracyjny KC Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. rozmna aç. dzialajàcy n a podstawie ustawy o dzialalnoÊci produkcyjnej i finansowo-gospodarczej. na Êwiecie partia yrinowskiego. jakie w zwiàzku z tym powstajà. budownictwa hote li itd.cej umów gospo darczych. Wan kowicza [ 00] zawarli umow. a tak e w celu rozwijania handlu zagranicznego. turystyki.. No i zacz. Jej pierw orodnym dzieckiem stala si. od firm zagra nicznych.. W ostatnim czasie prowincjonalne komitety partyjne zacz. dziala on w budynku rejkomu.biorstwa i instytucje stanowiàce wlasnoÊç Komunistycznej Partii Rosyjskiej Federacji . uzupelniajàcych dochody ich bud etu: wynajem budynków. telewizorów. OÊrodek prowadzi zró nicowane badania socjologiczne wÊród mieszka cow dzielnicy.

fundacja. a stosowane sà zwlaszcza takie formy organizacji. one za nowymi. Po powrocie napisal takie oto sprawozdanie: Obok korzystania z przepisów prawnych. m. formalnie nie zwiàzanych z partià. raz na trzy miesi. w spólki joint venture. Minimalizujà one mo liwoÊç zaj. z dostaw spólki joint venture Mongrifles. W tym samym czasie kraj dusil si... 133 . darzonych zauf aniem. ku obopólnej korz yÊci. zwany dalej Wydzialem.pujàcà umo w. w systemie kartkowym.. One równie nie mialy nic przeciwko temu.dów politycznych . szeroko zakladanie w oparciu o Êrodki partyjne firm prywatnych.] Obserwujàc z zadowoleniem. jak spólk a akcyjna. przez trzy lata raz na tydzie zaopatrywaç 400 (czterystu) pracowników a paratu KC KP RSFSR w artykuly ywnoÊciowe..biorstw.pnie inwestowaç je.ilionów rubli na cele oznaczone w protokole [. a nast. jak szybko roÊnie i nabiera sil jej nowo narodzone dzieci . biznesem..] Stowa rzyszenie wykorzystuje jà na remont pomieszcze handlowych i uslugowych.2 . priorytetowe znaczenie nadawaç trzeba tworzeniu struktur. Niemal wszystkie produkty ywnoÊciowe byly ju reglamentowane.] Niniejsza umowa jest wa na wylàcznie pod warunkiem przestrzegania konfidencjalnego protokolu-umowy Nr. w towary przemyslowe [. by po yczaç od KPZS dolary. a tak e.. socjalistycznymi lub socjaldemokratycznymi szyldami... w tym celu tak e kapital zagraniczny. dla obslugi pracowników Zarzàdu i ap aratu KC KP RSFSR.. obowiàzujàcego prawa z jednej strony i Stowarzys zenie Handlowo-Przemyslowe «Promie » i spolkomu dzielnicowego sowietu Kuncewa z drugiej [.] Wydzial [. Do Warszawy udal si.ly si. W celach tych wykorzystuje si. które zezwalajà w niektórych krajach na posiadanie przez partie wlasnych przedsi.pca Kruczyny. sklepów. Ros yjska Partiia Komunistyczna korzystala z sieci specjalnych sklepów spo ywczych swej rodzicielki KPZS. dzialajàcego na podstawie. reprezentowany przez kier ownika Wydzialu Igora Michajlowicza Golowkowa. m.cia wlasnoÊci ze wzgl. Dbala przede wszystkim o dobrobyt wlasnych przywódców.. Pospiew alow. w celu wymiany doÊwiadcze A. ce..: [. KPZS nie zapominala i o adoptowanym potomstwie komunistycznych partiach Europy Wschodniej. Wydzial Administracyjny KC KPZS.] udziela Stowarzyszeniu nie oprocentowanej po yczki w wysokoÊci 500 tysi. Stowarzyszenie zobowiàzuje si. Plodzàc ugrupowania nacjonalistyczne i profaszystowskie Rosyjska Partia Komunistyc zna pozostawala mimo to partià nomenklatury. W dodatku bez reszty zaj. zast. lecz sama równie energicznie tworzyla wlasnà sieç podobnych sklepów.in. Tak oto poszerzaly si. granice krainy Nomenklaturii. Pozyskuje si.. jak w latach wojny..cy rubli [. spólka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Pozbawione wladzy i mieni a skryly si.in. tworzone w tajemnicy na Zachodzie.] zawarly nast.

goràczkowo sprzedawala je fikcyjnym spólkom akcyjnym wedlug wartoÊci inwentarzowej.powaly przedsi. wi.ç dni póêniej trzecim udzialowcem nowej spólki zostal Wydzial Administracyjny obkomu KPZS.. joint venture Arbat . a wi.c co n ajmniej dziesi. równie podczas tworzenia firm joint venture.] Nale y mieç przy tym na uwadze. Kompleks hotelowy wyceniono wedlug wartoÊci bilansowej na kwot. Mogly si.dà wyst.. jest bardzo dochodowym przedsi. ope racj.] Wydzieliç dla Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w 1991 roku w ramach okaz ania pomocy trzydziestu skierowa do sanatoriów i domów wypoczynkowych Wydzialu Administracyjnego. m. e ze strony sowieckiej jako zalo yciele b.Partie komunistyczne Europy Wschodniej byly nie mniej sprytne ni ich moskiewscy p atroni. Turystyka. udzielajàc prawa real izowania tych skierowa odplatnie wÊród swych czlonków lub za poÊrednictwem zagranicznych biur podró y.. Pelen energii szef administracji leningradzkiego obkomu KPZS (a równoczeÊnie belgijs ki biznesmen) Arkady Krutichin. byl zast. Sekretariat KC KPZS z miejsca podjàl stosownà uchwal. w dodatku ju dawno nawiàzaly po yteczne kontakty z drobnymi firmami w sàsiednich krajach kapitalistycznych. Jako . KPZS.] i podlegajàce Wydzialowi Administracyjneu KC KPZS. sprzedano go spólce. specjalizujàcej si. Leszczy ski. W imieniu KC KPZS zalo ycielem jej zostal kompleks hoteli Oktiabrskaja . uslugach kolsultingowych.wzi. domów wypoczynkowych.. Kruczyna szybko wysma yl dokument O wspólpracy KPZS z lewicowymi partiami krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej w zakresie dzialalnoÊci przemyslowo-gospodarczej . by Wydzial Administracyjny KPZS w ustalonym trybie wlàczyl si.. Dziesi. z miejsca zarejestrowal w Leningradzie prywatnà spólk.c jeszcze przydaç rosyjskim komunistom. do tworzenia wraz z lewicowymi partiami krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej wspólnych struktur gospodarczych za gran icà [. Udzieliç zgody na stworzenie wraz z kierownic twem SDRP wspólnej sowieckopolskiej firmy.in. W sklad jej weszly firmy Rostberry International i Atcherly ernational . ma jàce osobowoÊç prawnà [. marketingowych i innych [. 3 mi liony 450 tysi..pca Kruczyny W. turystyce zagranicznej. otrzymawszy od Kruczyny wytyczne.cy 419 rubli i za t. jak wiadomo.. cen. choç nie posiadal on osobowoÊci prawnej.biorstwa. 17 kwietnia 1991 roku Wydzial Administracyjny KC KPZS i ameryka ska firma Kangur (w rze czywistoÊci fikcyjna. Zaczàl si. w handlu przxgrani cznym. dr ogà realizacji przez firmy bratnich partii towarów i uslug. Odpowiedzialny za t. w wymianie handlowej. ten proceder od luksusowego hotelu K KPZS Oktiabrskaja . z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià Racemaredge Limited . kampingów i sanatoriów w najlepszych strefach wypoczynko wych kraju. stworzona przez Komunistycznà Parti. kupowanych za ruble [.. posiadaczka ogromnej liczby luksusowych hoteli. USA) zawarly spólk.: Udzieliç zgody na to.ciokrotnie wówczas ni szej ni szybko rosnàca wartoÊç rynkowa.ciem na Êwiecie. chocia rynkowa wartoÊç hotelu (metra u ytkowy 5700 m kwadratowy h) wynosila w chwili transakcji 25 milionów dolarów.] Zagwarantowaç finansowanie udzialu Zarzàdu Administracyjnego KC KPZS w dzialalnoÊci gospodarczej za granicà.

leningradzki obkom postanowil ulokowaç w Racemaredge Limited swój drugi hotel Smolninskaja . a przy tym placona w dolarach. Na partyjnym szczycie robiono jeszcze jaskrawsze machinacje. co dzialo si.li kroki. na Wyspie Kamiennej. przedsi. WartoÊç rynkowa byla dziesi. a ponadto ga i rezydencj. czyniàc z niej instrument wladzy osobistej. obj. o których nawet te organy wiedzieç nie mogly.ce póêniej. potrzeb a im b. obie strony nieustannie toczà wojny z sàsiadami i z opozycjà wewn. piecz. JeÊli kiedykolwiek historycy b. w gmachu na Starym Placu.pujàce sugestie: od czasu. nie majà przy tym jakiejkolwiek mo liwoÊci zwrócenia tego dlugu. ksià eczki czekowe. by w razie potrzeby walczyç z Czekà i aparatem partii. w ZSRS na sum. pozwalajàce umocniç wplyw partii sowiecki ej w tym regionie.udzial wniósl jeden z hoteli partyjnych luksusowy hotel Merkury przy ulicy Taurydzkiej. gdy w Angoli i w sàsiednim Mozambiku wladz .dzynarod owy KC KPZS polecil premierowi Pawlowowi i ministrowi spraw zagranicznych Bessmietinychowi. jak w Mozambiku jeszcze w czasach kolonialnych Portugalczycy zbudowali luksusowe hotele na pla ach obu oce anów: Atlantyckiego i Indyjskiego.dzynarodowy i Wydzial Administracyjny KC p artii poslugiwal si. w lipcu 1991 ro ku. niej szymi strukturami przest. paszporty. dyrygowaly organizacjami te rrorystycznymi i przest. Wydzial Mi. Làczna wartoÊç bilansowa tych budynków i ich wyposa enia wynosila 13. Miala ona znacznie wie uprawnie ni KGB. Specgrupa miala prawo wedrzeç si. rozniecaly wojny i konflikty etniczne. Wydzial Mi. Mialy na sumieniu wszystko od wielomiliardowych transakcji d o zwyklych morderstw.7 miliarda dolarów.li komuniÊci.5 miliona rubli.ciokrotnie wi.trznà.cie.. Za dostawy broni zadlu yly si. bony.wzi. Stworzyl jà jeszcze Lenin. utrzymywaly kontakty ze wszystk imi mafijnymi organizacjami Êwiata. Wydz ial Administracyjny dysponowal specjalnà grupà operacyjnà umownie nazywano jà specpodgrupa ZET .pczymi za granicà. Wyslannikom rzàdu sowieckiego polecono. Trzy miesi. Tajna instrukcja zawierala nast. by za àdali prawa wlasnoÊci do tych hoteli wzamian za umorze nie dlugu. Stal in umocnil t. Van Dunemem. staç wlasnoÊcià partii. Zarówno w Angoli. by w trakcie pertra ktacji z ministrem spraw zagranicznych Angoli. Byly sprawy. do gabinetu ka dego aparatczyka. 9 oraz 3. Wydzial Mi. One te mialy si. zacisnàç mu nos szczypcami 134 .çset lat. struktur.dà dopuszczeni do tajnych archiwów komunistycznych. nie tylko wsparciem KGB i GRU.dzie co najmniej pi.pczymi w dziejach ludzkoÊci.dzynarodowy KC KPZS i Wydzial Administracyjny KC KPZS byly najpot. Falszowaly pieniàdze. Realizujàc swe Êmiale zamysly. by mogli opowiedzieç zdumionemu Êwiatu.ksza.

dokonania legalnego transferu poprzez wymian. w gigantycznego agenta wplywu . dobrze znanego w swej ojczyênie jako sowiecki szpieg.du! Takimi oto metodami Jurij Andropow zamierzal walczyç z ofensywà dolara. bylo ju zbyt póêno. próbowal zaszczepiç ów torski termin w ÊwiadomoÊci spolecznej. nie udalo s i.glo si. którzy sprzyjajà wrogom ludu. który zalecal. Filszyn musial podaç . by rozstrzeliwaç zarówno tych. Mienie konfiskowano. I to tak. lub te . joint venture. Âmierç przerwala te zabiegi. jak i tych. W swoim czasie Hibbins byl czterokrotnie aresztowany za prób . Niestety. Ale i KGB nie siedzial z opuszczonymi r. a nie popelnicie bl. wyciszyç skandalu. Skrót ten mial figurowaç na kartach ewidencyjnych i w aktach przest. Genialne. w kajdankach i nie rozstrzela. usilujàc wymyÊliç nowà. Nawet gdy wicepremier Rosji Filszyn podjàl prób. Cale wydzialy tego urz.cie: wywozila z kraju zasoby zlota. dzialo. Kriuczkow z kolei. by mo na je bylo przykleiç ka demu od sprzàtaczki do ma . niszczàc bezlitoÊnie konkurentów i niezbyt si. Wy sze i Êrednie wladze KGB ju dawno patrzyly na sowieckie ruble z obrzydzeniem. nie mniejszy ni w 1918 roku. Agent wplywu. Na samej Lubiance agentów wplywu wyl. szczerego wyznania zbrodni. nie majàcà nad sobà partyjnej opieki. choç szef firmy Kriuczkow mial do ws zystkiego.kami. zabójczà etykietk.c po namyÊle usunàç przymiotnik i zostawiç je w takiej oto postaci: agent wplywu czyli A W. e caly kraj przeobra a si. dzieci agentów wplywu (DA W).pców kryminalnych. wywol ujàc gloÊny skandal. Nie mal calkiem jak u Lenina. co si. pokrzy owal jà KGB. ony agentów wplywu ( A W). postanowiono wi. czy lada chwila ktoÊ nie wywlecze ich na ulic. które próbowaly zorganizowaç spóldzielni. Jako partnera w celu dokonania tej transakcji podsuni. ze swym opornym natchnieniem. Towarz yszyl temu wszystkiemu rewolucyjny zapal. natychmiast byli przeÊladowani.du nie tyle wchodzily na rynek. która zastàpilaby nieco przestarz wlaÊciwie skompromitowane okreÊlenie wróg ludu . wi. Przestrzegajcie zasad Lenina. Kriuczkow dobrze pami. którzy b yliby sklonni im sprzyjaç. ile na wbiegaly . I w ko cu wymyÊlil: agent wplywu zachodniego . osoby sprzyjajàce agentom wplywu (SA W). by nadaç swych dzialaniom chocia by pozór legalnoÊci. Niektórzy z nich padali ofiarà rabunku lub placili wymuszany haracz. Ka dy obywatel lub grupa osób. widzàc. mieli Êwi. Nawet szefowie bezpieczetlstwa nigdy nie byli pewni. przekazania ZSRS wzorców najnowszej technologii wojskowej. CzegoÊ takiego gadulom z KGB nie wolno bylo powierzyç.i domagaç si. odbierano wlaÊcicielom. a ich firmy zamykane. tote nie znalazl zrozumienia ani poparcia na wet u wlasnych pracowników. czlonko wie rodzin agentów wplywu (CZRA W). 140 miliardów rosyjskich rubli na towary dla ludnoÊci. Bylo to okreÊlenie nieco przydlugie i zawile. Same zresztà otrzymywaly uposa enie w walucie.. I chocia od poczàtku bylo jasne. e to prowokacja. Specpodgrupie ZET przydzielono obecnie doÊç spokojne zaj. jak jego zwierzchnik i dobroczy ca Jurij Andr opow zmagal si.cej ni w Langley. skrajnie negatywny stosunek. troszczàc o to.to rosyjskiemu rzàdowi Anglika Colina Hibb insa.. Jak dowiodla historia.tal.tà racj . nie daj B spólk.

do jego biur. kto próbowal zorganizowaç jakiÊ powa niejszy biznes poza strukturami partyjnymi. zaplacil pewnego razu skladki partyjne w wysokoÊci 90 tys i. informacja prasowa. Nagle Êledztwo zostalo ni stàd. Jeszcze inni zapewniali.ly szukaç zaginionego milionera. przeprowadzal jawne i niejawne rewizje. jako pierwsza zacz. natychmiast wsadzono go za kratki.cej to samo próbow al zrobiç czlowiek prywatny. Wi. a w jego ramach wydzial no wych struktur gospodarczych . czy bylo to szkalowanie szefa pa stwa. e siedzi w wi. sprzeda y Japo czykom cz. czlonek partii. równie prokuratura ZSRS: prokurator generalny Trubin . którego padl ofiarà..zieniu. biznesmen Artiom Ataljanc. Gdy mniej wi. domagal si. odebrania Tarasowowi immunitetu poselskiego i aresztowania go.cy rubli. stanowiàcych dla KPZS konkurencj.la dzialaç poza granicami kraju i weszla do Europy.pstwo kryminalne polegajàce n a obra eniu czci i honoru prezydenta ZSRS . Nie dawny student Uniwersytetu Moskiewskiego. ko ranny. którà kierowal dwudziestotrzyletni Gierman Sterligow bratanek generala Sterligowa. W KGB powolano nowy wydzial do spraw ochrony gospodarki . KGB polowal na Tarasowa jak na wÊcieklego wilka. konfiskowal towary.zienia. które zacz. blyskawicznie. do dymisji. poniewa w jakimÊ wywiadzie oskar yl Gorbaczowa o prób. byl poslem do Dumy. KGB wlamywal si.te. Oznaczalo to. w areszcie. byl oskar ony o podpalenie kiosku. rozwijajàcej si. Do nagonki na Tarasowa wlàczyla si. jest ci. Wkrótce potem Artiom Tarasow gdzieÊ zniknàl.. nawet prokuratura i milicja. Tarasow. czy te rozg laszanie tajemnicy pa stwowej.Êci Kurylskich za 200 milionów dolarowo Nie wiadomo. gdy po zamachu. blokowal konta. który rozpoczàl swà dzialalnoÊç nader efektownie. Jedni mówili. kierowany przez generala Aleksandra Sterligowa.ki ró nym dotacjom . ni zowàd zamkni. GloÊne skandale towarzyszyly zwlaszcza osobie pierwszego sowieckiego milionera Art ioma Tarasowa. Nawiàzujàc do sprawdzonych metod GPU czasów likwidowania NEP-u. Tote krótce przeobrazila si. e Artiom Tarasow przekazal 3 miliony rubli gieldzie Alicja . cho cia mial on immunitet poselski. Od 1986 do 1991 roku areszto wano 172 tysiàce biznesmenów. najprawdopodobniej dzi. które go wlaÊciciel nie mial ochoty placiç mu haraczu.kszoÊç spoÊród nich do dziÊ nie wyszla z wi.si. e jego dochód osobisty wynosi milion rubli. wydzial ten nie dawal szans nikomu. W ko cu oskar ono Tarasowa o przest. a szanta ysta kiosk arzy zostal prezesem pierwszej sowieckiej gieldy. Gierman Sterligow znajdowal si. Nikt nie znal szczególów. a transakcja nie doszla do skutku. e uciekl za g ranic. anulowal transakcje. Niespodziewanie p rezydent Jelcyn otrzymal z Francji list od 135 e . W tym samym czasie pojawila si. w sieç gield. inni iera w szpitalu.

Stopniowo zapom niano o przygodach pierwszego sowieckiego milionera krajem wstrzàsaly wydarzenia znacznie bardziej dramatyczne. a nawet osobiÊcie aresztowal swego zwierzchnika Kriuczkowa. e dziesi.) Póêniej Sterli kierowal aparatem wiceprezydenta Ruckoja. e nosil fi skà koszulk. e wszystkiemu sà winni agenci wplywu .. Przylecial do szwajcarskiego miasta. I jak e nie wspomnieç tym razem Babla. byl jednym z najbardziej aktywnych obro ców Bialego Domu. w krótkim czas ie sprywatyzowal dwie pa stwowe wille letniskowe i dwa mieszkania (ka de po 80 m kwadratowych). kto chcialby otrzymaç te pieniàdze. KG B podjàl te prób. policja. General Sterligow. kto byl Benià . W najbardziej krytycznych momentach dziejowych ju nikt mu nie wierzy. Jej program. te pyskówki.. a nast.ç wielki ch ameryka skich korporacji nabylo ogromne sumy w rublach. dniona kwota w dolarach zostanie przelana na wlaÊciwe bankowe konta. Podczas sierpniowego puczu 1991 r. W brytyjskim tygodniku Observer ukazal si. e gdy partia ta obejmie wladz. który. zlamal ycie jemu i milionom obywateli sowieckich. twierdzila ona. artykul niejakiej Diany Miller. a pr zy okazji przeklinal Gorbaczowa. e w niedawnej przeszloÊci byla ona redakto rkà agencji prasowej APN. Atakowano go wówczas z prawej i z lewej strony. który zapytywal W którym miejscu ko czy si. udzielonym Aleksandrowi Niewzorowowi. Lewicowcy nie mogli wybaczyç Sterligowowi jego czekistowskiej przeszloÊci. KGB. e u . Milioner zwracal prezydentowi swój mandat poselski do Dumy. Choç byla to szc zera prawda. obecnie zaÊ kierowala spólkà joint venture Dynamie Transfer . W owym czasie sieç gield Alicja obracala ju miliardowymi kwotami. Potem w wielu wywiadach wcià oskar al bylego szefa KGB. zapobie enia transferowi miliardów sowieckich rubli sprzedawanych za dolary. by osobiÊcie kontrolowaç czwarty etap transferu 140 miliardów rubli. nikt nie uwierzyl Dianie Miller.. (Agentem takim mógl zostaç ka dy. general Sterligow potwierdzil podejrzenia swego siedzàcego w areszci e szefa. naw et jak na nasze czasy. .in. a kto policjà.kà i zalo yl wlasnà Rosyjskà parti. ujawnil tym razem w Londynie. jak twierdzil. inny zaÊ demaskowal jà jako agentk. w Lucernie pojawil si. a zaczyna si. W wywiadzie. by z ich pomocà unicestwiç sowieckà gospodark. wi... plany nagon ki na agentów wplywu . prawicowcy zaÊ energicznego udzialu w akcji prywatyzacyjnej. Zarzucal mu m. jako przedstawiciel za graniczny gieldy. wielce malownicza. za to np. KGB Aleksander Sterligow to postaç. 5) Policja czyli w konkretnym przypadku gen. e T Nagle Artiom Tarasow znów si. arasowa zabito. sportowà lub niemieckie adidasy. Ka demu. Alicja . Benia. zalo onà przez A dego Krutichina szefa administracji leningradzkiego ob komu KPZS. Jak widaç. Podczas gdy jeden wydzial KGB organizowal altykul Diany Miller w Observerze . wydawano stosowne celty fikaty. jak twierdzono. ka da rodzina rosyjska otrzyma I milion dolarów (widocznie z funduszy Alicji ). wkrótce bowiem okazalo si. Krà yly pogloski. Taka jest odwieczna tragedia wywiadu sowieckiego.pnie przekonaç si. Benia? W danym przypadku trudno zrozumieç. list do Jelcyna jest falsyfikatem.c machnàl na w szystko r. a mandat do Dumy zostal nieboszczykowi skradziony.. a zaczyna si. policja? A mo e inaczej: W którym miejs u ko czy si..Artioma Tarasowa. czekistowskim kursem. Sterligowowi znudzily si.stwa. obiecywal.. prócz walki z syjonizmem a do zwyci. (czyli filii KGB). znów poplynàl dawnym. po krótkiej wycieczce do demokracji. sam minister finansów ZSRS Wladimir Orlow..

godzi prawdziwemu kapitanowi.dzynarodowych. wzywajàcego. Wielu ludz i oskar alo go potem. PodnieÊli na masztach czerwone sztandary.. wymianach ambasadorów. W tym momenc ie z ladowni wyskoczyla grupa szale ców: odràbali koniec liny holowniczej i wyrwali Gorbaczowowi ster.dzy: 10 mili onów rubli dla Akademii Nauk Spolecznych. podci.. Czternastu przewódców puczu aresztowano. wyskoczyl za burt. Rychlo w czas! Ju niemal cala nomenklatura ulokowala si.t! Groêne skaly byly tu tu ! Ameryka skim i europejskim ratownikom udalo si. a jej konta bankowe zablokowano.to nogi.t. ostrzegal on. e katastrofa nadchodzi. 19 sierpnia. Komunistyczna Partia Zwiàzku Sowieckiego faktycznie ju znikn. by okr. ratyfikacjach umów mi.Tymczasem Michail Gorbaczow wrócil z Londynu. Sàdzili.ce po wlasnoÊç partii. kandydaturach na ministrów i instruktorów KC.dzony kolos wpadl na skaly. holowniczà. zs zedl z pokladu ostatni.t! Okr. w pracy. ze swym przyjacielem Robertem Maxwellem. podniósl. WlasnoÊç partii przejàl skarb pa stwa. i ocalal. z ogromnym tr udem rzuciç ginàcym lin.t chocia troch. roszadach personalnych. wytracil impet i z mniejszà silà uderzyl o skaly. e mo na eszcze uratowaç okr. dzialalnoÊç KPZS i RPK zostala of icjalnie zakazana. kapitan. I wydal rozkaz: OpuÊciç okr. chcialy zarzucaç liny holownicze. po czym dali rozk az: Cala naprzód! Rozp. 136 .tnych dniach. po milionie z hakiem dla kilku muzeów Lenina. Tak jak si. e nie uslyszeli wlasnego kapi tana nakazujàcego im: OpuÊciç okr. na których widnial sierp i mlot. Skaly byly coraz bli ej. pierwszy opuÊcil tonàcy okr.ty wszystkich krajów Êwiata plynàce tu obok braly na oklady ludzi i ladunek. by n ie burzyç pomników Lenina i w ten sposób ratowaç narodowà (!) kultur. lecz szybko si. e ten. Mo na te bylo zobaczyç na ekranie wykrzywionà z wÊcie fizjonomi. na ekranach telewizyjnych màdre oblicze towarzysza Dzasochowa. Politbiuro decydowalo j eszcze o nominacjach. Nadszedl sierpie l991 roku. Gorbaczow wcià stal na mostk u i obserwowal sytuacj. znacjonalizowano. Z wysokoÊci mostka kapita skiego Gorbaczow widzial.la z ycia kraju. kto wyciàgnie r.t. Gorbaczowowi. Jako uczestnik narady krajów siódemki od byl dlugà prywatnà rozmow. w nowych strukturach wladzy. Upadl na poklad. Co jakiÊ czas pojawialo si. W Wydziale Administracyjnym KC KPZS goràczkowo dzielono resztki pieni. gdy przekonal si. Wydarzenie to nazwano póêniej sierpniowym puczem . ideologa leningradzkiego Bielowa. rozp. rozpadla.. domo wà. Cztery dni po tych pami.ta wojn. ra z jeszcze udowodniajàc Êwiatu. e on. Czlonkowie politbiura tak bardzo pogrà yli si. Sterta elastwa ze zgrzytem si. e jest wieczna i nigdy nie tonie. który wcià jesz cze stal na mostku. Ale to nieprawda. e cala zaloga i ladunek sà ju bezpieczne.

trznego rozlicza si. Êwiatowà. zatwierdzil niegdyÊ III zjazd RSDPR.dznialej ludnoÊci okupowanego przez komunistów kraju jest równie jak owo marzenie niedost. do nich walutowe posilki. Zasad. gigantyczne lotniskowce i lodzie podwodne wyposa one w rakiety nie mogly. Za bezcen skupowano resztki mienia narodowego. Wielkie mocarstwo jàdrowe Zwiàzek Socjalistycznych Republik Sowieckich atakowane przez dolara rozpadlo si. Nawet dla niego gra okazala si. z hukiem. Rozgromily. Potem z okna swego mieszkania na jedenastym pi. Umiej . Stany Zjednoczone bez jednego wystrzalu. i trwa pod dziÊ dzie cyniczna nomenklaturowa prywatyzacja. Teraz adnymi metodami. tysiàce rakiet strategicznych. jak si. prócz naturalnie leninowskich. Bank pa stwowy natychmiast oglosil nowy kur s rubla w stosunku do dolara. Wkrótce to samo przydarzylo si. nie tracàc ani je dnego olnierza. musi byç rozliczona.pny. Zgromadzone przez nomenklatur. Ka da sprawa.ciami. Tak te aparatczycy przewidywali. jego poprzednikowi. gromadzone niemal przez caly wiek. zablokowali magazyny ywnoÊciowe. nikt nie potrafi im tych boga ctw odebraç. Georgijowi Pawlowowi. t.dzynarodowego KC. którymi nomenklatura niepodzielnie wladala. dziesiàtki tysi. wyn. poczula przyplyw nowych sil twórczych. Towary kierowan o na gieldy walutowe. Zwloki miliardera znaleziono w morzu t rzy dni póêniej i uroczyÊcie. Toczyla si . Dolar zastàpil komunistyczne marzenie o raju dla wszystkich. DziÊ bezu ytecznie rdzewiejà na pustkowiach. Zmusily go.Mikolaj Kruczyna wypadl z balkonu swego mieszkania na czwartym pi. Na drugim ko cu Êwiata za burt. nie przyçmionych marksistowsko-leninowskimi zakl. dolarami. Gdy nomenklatura pozbyla si. wreszcie starly z mapy Êwiata swego najgroêniejszego wroga. narodowà. zbyt ryzykowna. okazalo. Ponad osiemset gield (w USA jest ich zaledwi e siedem) niczym w mistycznym korowodzie sprzedaje sobie nawzajem i odsprzedaje towary. Najwi.tnie wykorzystujàc doÊwiadczenie. zademonstrowaly nowe metody walki i we wspanialym stylu wygraly trzecià wojn. Ze wszystkich kra ców Êw iata przylàczaly si. Êrubuje ceny i dobija przez to gosp odark. Dmitrij Lisowolik. doprowadzajàc do relacji 100 rubli za jeden dolar. swego luksusowego jachtu wypadl martwy (a mo e jeszcze ywy) Robert Maxwell. starej komunistycznej skóry.trze wyskoczyl odpowiedzialny pra cownik Wydzialu Mi. lecz dla wielomilionowej. Im kto wie mniej.cy supernowoczesnych c zolgów i samolotów bojowych. NienaruszalnoÊç wlasnoÊci prywatnej jest podstawà gospodarki rynkowej. dolary zmia d yly krajowego rubla. Mieszka cy krainy po tamtej stronie lustra sprywatyzowali wszystko. po dzielily. w obecnoÊci czlonków rzàdu. zap obiec katastrofie. cz ym bezprawnie rzàdzili przez siedemdziesiàt lat. Niemal polowa handlu wewn. tym dlu ej yje. zwlaszcza gdy dobiega ko ca. by le al upokorzony w blocie i blagal .trze nomenklat urowego domu w zaulku Plotnikowskim. z wojskowymi honorami pochowano w Jerozolimie.ksza w Êwiecie armia.

zamyÊlonym przed dziesiàtkami lat.o pomoc i milosierdzie. Niepodobna 137 w .. temu wszystkiemu z lotu ptaka. e KPZS jest organizacjà przest. a gdy zrozumieli. Zgodnie z planem. * * * Stany Zjednoczone prowadzily wlasnà gr. którzy wyobrazili sobie. Mikolaj Kruczyna odebral sobie ycie (od sierpnia do paêdziernika 1991 roku zarejest rowano 1746 tajemniczych samobójstw ludzi z nomenklatury. Tymczasem ju nadchodzi wiek XXI. Natomiast Nomenkl aturia jak dawniej da sobie rad. Czy macie wyrok sàdu. przez ponad siedemdziesiàt lat okupowali kraj. odpowiedzialna jest nieboszczka KPZS.tano terror ekonomiczny w najlepszym stylu starych czasów.lo w tym wlaÊnie kierunku dodatkowych 6 ton zlota. A spolecze stwo. Przeciwko ludnoÊci kraju rozp. który stwierdza. Przyzwyczajajcie si. skorumpowana niewidzialna partyjn a kraina Nomenklaturia wraz ze swà gospodarkà. e ich czas minàl. Nikomu ju nie jest do niczego potrzebne. e w skarbcu pa stwa pozostalo zaledwie 420 ton zlota. Partia zgadzala si. jak zlodzieje na jarmarku. Zwyci.stwo odniosly Latem 1991 roku zeszla do podziemia gigantyczna. Dyktat polityczny i ideologiczny zostal wyparty przez dyktat gospoda rczy. e sà wolni.ta do czasów cara Iwana Groênego. czyli do X VI wieku. gdy zauwa ono.. zlupiwszy do cna cale sp olecze stwo i unicestwiwszy pa stwo. z ZSRS yplyn. którzy jej slu yli. nie wgl. Na fali popuczowej euforii. za partyjnym zlotem po Europie.pczà? Nie? No to adieu! Nie udzielamy adnych informacji. lecz nie zamierzala karmiç tych. chlopaki. mo e umieraç. jakie widaç z wysokoÊci. Po raz kolejny przegrala Rosja. by szukaç tam zlota partiii. w Rosji w 1917 roku jako najeêdêcy. odzwyczajone od myÊlenia i pracy. w razie potrzeby otrzyma pomoc z Zachodu.pczà i jej zloto zo talo zgromadzone drogà przest. grupa energicznych parlamentarzystów Rosji wyjechala na Zachód. do demokr acji. Powitano ich tam chlodno. rozbiegli si. Lecz nawet za te tragedie. PrzyjrzeliÊmy si. KomuniÊci zdobyli wladz. a nomenklatura obie strony. laskawie ywiç niewolników. co stalo si.biajàc si. w sedno wydarze . z niektórymi bohaterami naszej sensacyjno-krymi nalnej opowieÊci. Niemal dokladnie tyle samo co liczba stworzonych przez KPZ S spólek joint venture. Nawet geograficznie Rosja zostala cofni. To nie 1918 rok! Gdy rosyjscy parlamantarzyÊci rozglàdali si. Na po egnanie opowiemy. wlasnà.

Krutichin nigdy zresztà nie tracil zimnej krwi. Obecnie zajmuje si. e w ogóle nie mial wlasnego sejfu. co ulatwia wywóz walut do wszystkich krajów Êwiata. o której marzyli Lenin i Parvus. r ewolucja Êwiatowa. go zmia d yç gàsienicami czolgów ani sterroryzowaç dzialaniami partyzanckimi. W dniu puczu. a przez to zszokowany.dzynarodowym holdingu. gdybyÊcie je znaleêli. to nie takie proste! A zloto partii zostalo w zaufanych r. to mu nie . Wkrótce szok minàl i sprawiedliwoÊç zatryumfowala. Mo e go tylko zwyci. Towarzysz Dzasochow powiedzial. która sprywatyzowala hotel Oktiabrskaja . gromadzi pieniàdze dla swej fundacji i kolekcjonuj e zaszczytne tytuly.. e uczynil przewodniczàcym rady nad zorczej nie szefa administracji leningradzkiego obkomu Arkadego Krutichina. ju si. Gorbaczow jeêdzi z prywatnymi wizytami po Êwiecie. Orlow. A jeÊli ktoÊ nawet chce. po raz enty wyp. w pewnym momencie bliski krachu. nic by wam to nie dalo. Wobec pot. Leszczy ski zostal czlonkiem ra dy nadzorczej spólki akcyjnej Arbat . Gorbaczowa i zatrudnil w niej swego przyjaciela. Poprzednia. Krutichin przekazywal kompleks wypoczynkowy Czajka i bazy wypoczynkowe w miejscowoÊci Solniecznoje spólce rolniczej Wartemiaki (z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià). Nie da si. zostal cz lonkiem zarzàdu wszechrosyjskiego banku-gieldy. lecz nie znaleêli tam nic prócz na wpól opró nionej butelki koniaku. W ten sposób zwi. nym mi. Obecnie pracuje jako konsultant w pot. zapomnial. eksminister finansów W. lecz Krutichina wiceprezesa firmy Dyn amie Transfer . yç si niejsza ni on waluta. Co prawda. którà sam powolal do yci oÊç bilansowa 22 miliony rubli. wydana w roku 1986. To samo robi w Moskwie Jurij Prokofiew.cznej armii komunistów o poparcie dla GKCZP.o nich wszystkich opowiedzieç). Nie szukajcie go! Zresztà.kszyla si.gi dolara wszyscy sà b ezradni. Czy nomenklatu ra nie marzyla o tym jeszcze od czasów Józefa Stalina? Bolszewicy potrafià ka de marzenie przetworzyç w ycie! Szef administracji leningradzkiego obkomu KPZS Arkady Krutichin w odró nieniu od swe go moskiewskiego zwierzchnika jest caly i zdrowy. Pomocnik Kruczyny W. prywatyzacjà tego kompleksu. akademik a Jakowlewa. mo liwoÊç niekontrolowanego wwozu i wywozu zlota z kraju. dokonala. Dolar podbil Êwiat. Akademik zaÊ podobno pisze kolejnà ksià k.dzono go z zarzàdu jego wlasnego ba nku Rosja . Nie zazdroÊçcie mu zaslu yl na to! Unicestwiç system komunistyczny i nie tylko ocaliç ycie. lecz uniknàç wi enia. skoro cale swe zloto partia wyslala do Stanów Zjednoczonych? Trzeba pracowaç! Pracowaç jednak w Rosji nikt nie umie i nie chc e. Bohater niebywalego w dziejach transferu. Dlaczego? Có . tak jak dolar starl na proch rubla. by zaapelowali do wielo tysi. Bank ów. Gorbaczow zalo yl Fundacj. byla zatytulowana Zmierzch kapit alizmu . Zetrze ona dolar na proch. gdy jego szef Gidaspow zwolal pospiesznie plenum biura obkomu i nakazal jego czlonkom. Z zapartym tchem Êledczy otwierali sejf Walentina Falina w jego gabinecie na Stary m Placu.kach. Tylko jak stworzyç taki pi eniàdz. uprawnionego do emisji czeków na okaziciela.

to go potem niszczà. która wychodzi z podziemia.dzynar odowa kontrola. Pod pretekstem pomocy humanitarnej nad calym krajem zostala rozciàgni..li tak samo nagle. rozplyn. Sankt Petersburg.ta mi. które niegdyÊ wychlustn. jak si. Kto i gdzie decyduje dzisiaj o jej przyszloÊci? Bolszewicy znikn. Obecny rzàd Rosji to ariergarda zakonspirowanej nomenklatury lub awangarda nomenkl atury nowej. Trudno zrozumieç. I robià to Êwiadomie. . stycze 138 marzec 1992 roku. W gruncie rzeczy Rosja utracila niepodlegloÊç. jak jest naprawd. I choçby z tego warto si. cieszyç. w tych samy ch Êwiatowych strukturach.pozwalajà. Jedno tylko napawa optymizmem nikt ju nie budu je komunizmu.. pojawili. JeÊli zaÊ pozwalajà.ly ich na Rosj.li si.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->