You are on page 1of 4

Europejska Legitymacja Inwalidzka. Stefan Kosiewski do Min. Sikorskiego, wniosek.

14.12.11, 13:09:29 by sowa Download MP3 (1,6 MB)

Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V.

Frankfurt nad Menem, 14 grudnia 2011 r.

Minister Spraw Zagranicznych RP Radosùaw Sikorski

Szanowny Panie Ministrze, z przykroœci¹ konstatujemy, ¿e rz¹dy 27 pañstw Unii Europejskiej ograniczyùy niestety w ostatnich latach wysiùki integracyjne wyù¹cznie do spraw pieniêdzy, tymczasem narody Europy integruj¹ siê wci¹¿ wokóù innych wartoœci. Przypominaj¹c, i¿ w Traktacie miêdzy BRD a RP z 17 czerwca 1991 r. zapisane zostaùo, ¿e Wysokie Strony Traktatowe „... stawiaj¹ w centrum swej polityki czùowieka, z jego godnoœci¹ i prawami.../ Sie stellen den Mensch mit seiner Würde und mit seinen Rechten(...) in den Mittelpunkt ihrer Politik...“ chciaùbym zainteresowaã Pana Ministra moim Wnioskiem o ustanowienie Europejskiej Legitymacji Inwalidzkiej wysùanym do Ministra Cimoszewicza z dat¹ 16. 08. 2002 r. Z szacunkiem

Stefan Kosiewski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "OSWIATA" we Frankfurcie nad Menem Postfach 800626 D-65906 Frankfurt

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-Schulverein-OSWIATA

http://sowa.podspot.de/post/europejska-legitymacja-inwalidzka-stefan-kosiewskido-mini-sikorskiego-wniosek/

O ustanowienie Europejskiej Legitymacji Inwalidzkiej/ EUSchwerbehindertenausweis. Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego
Geschrieben von sowa (») 14. 12. 2011 in der Kategorie Polnischer Schulverein OSWIATA Sdílet

...rz¹dy 27 pañstw Unii Europejskiej ograniczyùy niestety w ostatnich latach wysiùki integracyjne wyù¹cznie do spraw pieniêdzy, tymczasem narody Europy integruj¹ siê wci¹¿ wokóù innych wartoœci. Przypominaj¹c, i¿ w Traktacie miêdzy BRD a RP z 17 czerwca 1991 r. zapisane zostaùo, ¿e Wysokie Strony Traktatowe „... stawiaj¹ w centrum swej polityki czùowieka, z jego godnoœci¹ i prawami.../ Sie stellen den Mensch mit seiner Würde und mit seinen Rechten(...) in den Mittelpunkt ihrer Politik...“ chciaùbym zainteresowaã Pana Ministra moim Wnioskiem o ustanowienie Europejskiej Legitymacji Inwalidzkiej wysùanym do Ministra Cimoszewicza z dat¹ 16. 08. 2002 r. Z szacunkiem Stefan Kosiewski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "OSWIATA" we Frankfurcie nad Menem

Kasia Bùa¿owska

· · Zobacz znajomoœã · 3 godz. temu
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

o

Stefan Kosiewski ý.. tu : wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniaj¹cej inwalidów do równych œwiadczeñ w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej ; tymczasowo w drodze Zarz¹dzenia o uznaniu w Polsce czêœci uprawnieñ zagwarantwanych prawnie w RFN przez Ustawê (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio zmienion¹ w Art.2 Ustaw¹ z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarz¹dzenie dot. Dokumentu , o którym mowa [Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn. o uznanie w RFN odpowiednich uregulowañ prawnych przyjêtych w RP na rzecz osób niepeùnosprawnych.

o

Wielce Szanowny Panie Ministrze, inwalid¹ w Niemczech jest m.in. Herr Dr.Wolfgang Scheuble, MdB a w Polsce Pan Red. Leon Zdanowicz, „£abuê”. W interesie obu tych Panów, swoim wùasnym oraz tysiêcy innych zainteresowanych obywateli obu naszych pañstw wnoszê jw. W uzasadnieniu dajê pod uwagê, ¿e Osoba podró¿uj¹ca poci¹giem a posiadaj¹ca Schwerbehindertenausweis musi na granicy z RP ust¹piã miejsca zarezerwowanego dla inwalidy Osobie posiadaj¹cej polsk¹ Legitymacjê Inwalidzk¹. I odwrotnie: polska Legitymacja Inwalidzka nie uprawnia do korzystania na terenie RFN z ¿adnych specjalnych œwiadczeñ i udogodnieñ. Podjêcie tego tematu i uznanie przez oba nasze Pañstwa praw do wzajemnych œwiadczeñ na rzecz Osób niepeùnosprawnych/ inwalidów bêdzie realizacj¹ postanowienia zawartego w Art. 2 Traktatu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o dobrym s¹siedztwie i przyjacielskiej wspóùpracy z 17.6.1991 r., w którym Wysokie Umawiaj¹ce sie Strony zgodnie stwierdziùy, ¿e „... stawiaj¹ w centrum swej polityki czùowieka, z jego godnoœci¹ i prawami.../ Sie stellen den Mensch mit seiner Würde und mit seinen Rechten(...) in den Mittelpunkt ihrer Politik...“. Z wyrazami najwy¿szego szacunku. Stefan Kosiewski, Prezes Polskiego Oœrodka Kultury do wiadomoœci: Auswärtiges Amt ; Bundesminister des Auswärtigen und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph Fischer , Werderscher Markt 1 ; D – 10117 Berlin Polnisches Kulturzentrum e. V. Postfach 800 626 65906 Frankfurt am Mai
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Frankfurt, den 3. September 2002 Bundesminister des Auswärtiges und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph Fischer Wederscher Markt 1 10117 Berlin Betr.: Aufnahme internationalen Verhandlungen bezüglich gleichberechtigter Nutzung von gesetzlichen Berechtigungen durch schwerbehinderte Personen, erst auf dem Gebiet Bundesrepublik Deutschland und Polen, und in der EU. hier : ein Antrag um Einrichtung eines Schwerbehindertenausweises, der die Schwerbehinderten zu gleichen Rechten und Nachteilsausgleichen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Polen und der Republik Polen berechtigt, und in der EU; vorläufig im Wege einer Verordnung über Anerkennung durch die Bundesrepublik Deutschland polnischen Regelungen, die zum Gunsten schwerbehinderten Personen in Polen bestehen, und umgekehrt – um die Anerkennung durch die Republik Polen den Bestimmungen der BRD (Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19. Juni 2001 (BGBL. I S 1046).

Sehr geehrter Herr Bundesminister, hiermit bitte ich Sie um die Aufnahme der Verhandlungen mit der Republik Polen in obigem Sinne. Beiliegend: ein Schreiben an Herrn Minister Wùodzimierz Cimoszewicz v. 16. 08. 2002. Mit freundlichen Grüßen. Stefan Kosiewski Zur Kenntnisnahme : Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wùodzimierz Cimoszewicz Al. Szucha 23 PL 00-580 Warszawa ... http://gablota.wizytowka.pl/ http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/O-ustanowienieEuropejskiej-Legitymacji-Inwalidzkiej-EU-Schwerbehindertenausweis-StefanKosiewski-do-Ministra-Sikorskiego
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF