P. 1
OBRONA NARODOWA

OBRONA NARODOWA

|Views: 587|Likes:

More info:

Published by: Przemysław Śledź on Dec 14, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

OBRONA NARODOWA A BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

(materiał pomocniczy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie)

NYSA 2004
1

stanowiąc zarazem fundamentalny cel państwa jako najwyższej formy organizacji życia narodowego. w której udział każdej Polki i Polaka jest realizacją konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny. poddana jest działaniom potężnych. To właśnie od skuteczności zabezpieczenia się przed zagrożeniami. zapobiegania i przeciwdziałania istniejącym i potencjalnym zagrożeniom niemilitarnym i militarnym godzącym w bezpieczeństwo narodowe stanowi właśnie obronę narodową. To właśnie od sprawnej i silnej obrony narodowej – zarówno jej cywilnej. a tym samym życie i pomyślność Polaków dzisiejszego i przyszłych pokoleń. dające podstawy do szczęśliwego życia w wolności. Jednocześnie środowiska społeczne – zarówno w skali lokalnej. Zmusza to kolejne pokolenia do olbrzymich wysiłków obronnych. co zdoła się obronić”. Stąd też zapewnienie trwałego bezpieczeństwa życia każdej osoby. by zabezpieczyć się przed zagrożeniami. zależały i zależą losy narodów. Rodzimy się po to. Szczęście nie jest niczym innym jak korzystaniem z życia w sposób zgodny z naszą naturą. Wchodząc w dorosłe życie każdy młody człowiek włącza się w proces tworzenia największego wspólnego dobra narodowego. dbając przede wszystkim o swoje życie i zdrowie. państwowej. Rodzimy się więc po to. a w dużej mierze także bezpieczeństwo całej Europy. zasobów materialnych i usług oraz terytorium w celu ochrony. a także nie mniej groźnym siłom i wytworom samej ludzkości.Będąca częścią natury ludzkość. a tym samym życie i szczęście kolejnych pokoleń i każdej ludzkiej jednostki. ale niszczących sił natury. jaką jest niemowlęctwo i dzieciństwo. POJĘCIE ORAZ ZAKRES BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I OBRONY NARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Szczęście i mądrość ludzka a bezpieczeństwo Człowiek rodząc się otrzymuje od rodziców największy dar – życie i opiekę w okresie największej bezbronności życiowej. aby zapewnić sobie długie i dobre życie. Mądry człowiek działa tak. jakim jest bezpieczeństwo narodowe. Organizacja społeczeństwa. jak i wojskowej organizacji – zależeć będzie bezpieczeństwo Polski. Ludzie stanowiąc część natury. pokoju i dobrobycie. a w niej życie każdej osoby. abyśmy byli szczęśliwi. aby korzystać z życia. które od zarania dziejów sieją śmierć i zniszczenie. jakie niosą siły natury i destrukcyjna działalność człowieka. podlegają bezwzględnemu jej prawu: „Ma prawo do życia tylko to. jak i międzynarodowej – 2 . społeczności lokalnej i całego narodu jest największą potrzebą i wartością ludzką.

zespół ogólnych i stałych celów. pracę. wspólny język. 3. Głównym celem i motywem działania państwa jest zabezpieczenie interesów narodowych. na których rzecz naród działa. pozycję. struktury życia ekonomicznego. Wynikają stąd następujące skłonności i potrzeby wspólnotowe: 1. 2. co łączy poszczególne jednostki w naród i co wyróżnia dany naród spośród innych oraz co jest przedmiotem obrony narodowej – jest tożsamość narodowa. zasoby. władzę. religia. jest możliwość użycia legitymowanej siły fizycznej (przymusu państwowego). Jej podstawowymi elementami są: wspólna przeszłość dziejowa. Cele te obejmują. Hierarchia potrzeb ludzkich wskazuje na konieczność ich zaspakajania we wspólnocie społecznej. rynki zbytu itp. Potrzeby ludzkie a bezpieczeństwo Przez całe swoje życie ludzie. Oznacza to. Państwo i racja stanu Do realizacji swoich interesów narodowych naród tworzy państwo jako podstawową formę organizacji życia politycznego społeczeństwa narodowego zajmującego określony obszar terytorialny i podporządkowanego jednemu ośrodkowi suwerennej władzy politycznej. instytucje polityczne i prawne oraz wspólne terytorium – ojczyzna. która jest władzą państwową. Skłonność do integracji ze wspólnotą narodową. do podnoszenia standardów życia i dla utrzymania narodowej i międzynarodowej stabilności. określany jako. jej najistotniejszą cechą. Wspólnota narodowa reprezentuje interes narodowy.cechuje ciągła walka o przetrwanie. potrzebę zjednoczenia się dla zabezpieczenia przed agresją. terytoria. Istotą państwa – jest kondensowanie rozproszonej energii 3 . odróżniającą od innych typów władzy. w zależności od przynależności do określonych kręgów kulturowych. wyrażają rozmaite potrzeby i dążą do ich zaspokojenia. Skłonność do zdobycia szacunku innych osób dla swej osoby oraz innych wspólnot dla swej wspólnoty – potocznie skłonność ta zwie się ambicją lub poczuciem godności narodowej. jaką jest naród. do których należy przede wszystkim prawo. Naród i interesy narodowe Tym. że jest ona wykonywana za pośrednictwem instytucji państwowych i za pomocą swoistych instrumentów. w szczególności zabezpieczenia od biedy i do ograniczenia indywidualnej swobody decyzji. wspólna kultura. Skłonność do zapewnienia sobie i swoim bliskim bezpieczeństwa.

Koncepcje bezpieczeństwa należy poszerzyć o sprawy związane z zachowaniem narodowej tożsamości oraz zapewnieniem właściwego udziału w rozwoju cywilizacyjnym współczesnego świata. zasoby surowcowe oraz polityka w zakresie ekologii. W procesie tworzenia bezpieczeństwa międzynarodowego żywotne interesy narodowe mają przewagę nad interesami międzynarodowymi. a także tworząc sprzyjające naszym interesom warunki w środowisku międzynarodowym. będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych. 4 . a bezpieczeństwo to obrona militarna. chroniąc swe wartości oraz interesy narodowe i broniąc ich przed nieustannymi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. spraw społecznych i humanitarnych. czyli poszanowanie podstawowych praw i swobód obywatelskich. jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych. dzięki czemu staje się ono autorytetem zdolnym tę zbiorowość ochraniać oraz gwarantować ład. jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. serc i rąk zwiększając siłę narodową. W dzisiejszych warunkach treść polskiej racji stanu jest prosta i zrozumiała dla wszystkich: umacnianie odzyskanej niedawno suwerenności i niezawisłości. Tylko w powszechnym uczestnictwie Polaków w tworzeniu siły Polski i jej obronie jest szansa na bezpieczeństwo i pomyślność obecnego i przyszłych pokoleń Pojęcie bezpieczeństwa narodowego Bezpieczeństwo. sprzyjanie gospodarczemu i cywilizacyjnemu rozwojowi narodu i społeczeństwa. pracą swych umysłów. bezpieczeństwo i przestrzeganie praw. Tradycyjne bezpieczeństwo narodowe było utożsamiane przede wszystkim z siłą wojskową według uproszczonego schematu: zagrożenie to agresja. umacnianie bezpieczeństwa państwa. zwłaszcza w Europie i wśród sąsiadów. Zyskał na znaczeniu także „ludzki wymiar” bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa państwa obejmuje wypracowanie strategii bezpieczeństwa oraz kierowanie przygotowaniem środków do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego w koordynacji z innymi państwami oraz instytucjami bezpieczeństwa międzynarodowego. Współcześnie wyrazem patriotyzmu jest służba nauka i praca Polsce oraz przygotowanie i gotowość do obrony Ojczyzny. budowanie pozycji i prestiżu na scenie międzynarodowej. Współczesne składniki bezpieczeństwa to – obok aspektów wojskowych i politycznych – czynniki gospodarcze i technologiczne. demografii. Bezpieczeństwo narodowe tworzy cały naród każdego dnia.zbiorowości.

W ujęciu funkcjonalnym obrona narodowa to działalność. że we współcześnie bezpieczeństwo narodowe. Co więcej. narkotyki. do przeciwdziałania zagrożeniom niemilitarnymi i usuwania ich skutków konieczne jest. bezpieczeństwa publicznego i 5 . służby wywiadu. nauka. substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami niemilitarnymi. środki promieniotwórcze. siły zbrojne. mająca na celu odpowiednie przygotowanie i wykorzystanie sił i środków będących do dyspozycji państwa w celu przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym godzącym w interes narodowy. terroryzm. użycie sił zbrojnych. służba zagraniczna. dewastacja środowiska naturalnego. które niosą zarówno siły przyrody (klęski żywiołowe. środki gospodarcze obrony narodowej. edukacja i inne. postrzeganych dotychczas głównie jako narzędzie walki zbrojnej państwa. i to w coraz większym zakresie. trujące środki chemiczne. straż pożarna. stowarzyszenia pozarządowe oraz narzędzia niematerialne – morale narodowe. oprócz siły militarnej. zdolności ochrony i ratownictwa ludności. zmiany klimatyczne itp. służby inspekcyjne. która chroni wartości narodowe i broni ich przed nieustannymi zagrożeniami – zewnętrznymi i wewnętrznymi. militarnymi i niemilitarnymi. przestępczość. placówki naukowo – badawcze. strategia polityki państwa. nielegalna migracja itp. Stąd też powszechnie przyjmuje się. bezrobocie. obrona narodowa obejmują w coraz większym stopniu.). upadek moralności. to obrona narodowa jest jego strukturą realizacyjną. straż graniczna. Środki obrony narodowej to: środki polityczne obrony narodowej. Narzędzia i środki obrony narodowej Narzędzia współczesnej obrony narodowej to: struktury organizacyjne – organy władzy. wojskowe. obiekty i ośrodki kultury.) są równie groźne w skutkach dla narodów i państw jak wojny. a więc główną organizacją i zarazem główną funkcją. prawo państwowe. jak i negatywne skutki działalności ludzkiej (katastrofy techniczne. policja. epidemie.Obrona narodowa Pojęcie obrony narodowej Jeśli bezpieczeństwo narodowe jest najwyższą potrzebą i wartością narodu oraz głównym celem działań państwa. Dotychczasowe – wąskie (militarne) a współcześnie – szerokie (powszechne) postrzeganie obrony narodowej Współczesne zagrożenia niemilitarne.

również w zakresie bezpieczeństwa i obrony narodowej. a zarazem podstawą organizacji i funkcjonowania państwa. Zatem pierwszym i niezbędnym warunkiem pomyślnego rozwoju państwa było jest i będzie zapewnienie bezpieczeństwa. ale nieegzekwowane. 6 . Najpowszechniejszy podział funkcji państwa pozwala wyróżnić: funkcję wewnętrzną. a potrzeba bezpieczeństwa stała się decydującym czynnikiem państwowotwórczym. normatywne oraz środki ideologiczne obrony narodowej. kulturalno – wychowawczą oraz zewnętrzną.powszechnego. ekologiczne. a nawet dobre. najogólniej rozumiane jako ogół norm obowiązujących na określonym terytorium. gospodarsko – organizatorską. a także w zabezpieczaniu wartości i interesów narodowych. Funkcje państwa i podmiotów prawa państwowego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej Bezpieczeństwo jest wartością pierwotną wobec innych. Ogólna struktura obrony narodowej Na strukturę obrony narodowej składają się dwa aspekty: cywilny i wojskowy. To właśnie stan prawa oraz mechanizmy jego przestrzegania i egzekucji stanowią podstawowy i konieczny warunek sprawności państwa we wszystkich dziedzinach życia. jest podstawą ładu i porządku społecznego. naukowo-techniczne obrony narodowej. oraz środki wojskowe traktowane jako ostateczny decydujący środek obrony narodowej. Całość środków obrony narodowej można podzielić na środki powszechne stosowane w codziennej ochronie. Złe prawo. KONSTYTUCYJNE USTAWOWE CELE I ZADANIA ORAZ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I OBRONY NARODOWEJ Prawo. to anarchia – nieuchronny zwiastun upadku państwa i katastrofy narodowej. socjalną. są ze sobą ściśle powiązane relacjami współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i terytorialnym oraz przygotowane do wzajemnego wsparcia swoich działań w czasie pokoju i w okresie kryzysu czy ewentualnej wojny.

chroni własność i prawo do dziedziczenia (art. Państwo jest również gwarantem podstawowych praw obywateli.38).4).21. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego (art. gospodarczych i kulturalnych z innymi państwami.68.68.1).66. organizowania pokojowych zgromadzeń (art. upowszechniania idei i wartości oraz kształtowania postaw i zachowań obywatelskich. a wymienione wartości należy traktować głównie jako obszar aktywności państwa. rozwijanie stosunków politycznych.1). wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. Funkcja gospodarczo – organizatorska polega na organizowaniu życia gospodarczego i stwarzaniu warunków do rozwijania działalności gospodarczej.1). pomocy społecznej oraz rozwiązywania problemów na rynku pracy i wykorzystania zasobów ludzkich. a także rozwijanie przepływu informacji i kontaktów międzyludzkich. Funkcja socjalna to działania na rzecz ubezpieczeń społecznych.41. Funkcja zewnętrzna to zapewnienie bezpieczeństwa państwa na zewnątrz. zwalcza choroby epidemiczne i zapobiega skutkom degradacji środowiska (art.67. ochrona zdrowia.24 i 65. Interesy bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w prawie polskim Z punktu widzenia bezpieczeństwa i obrony narodowej zasadnicze znaczenie ma treść art. ochrony zdrowia (art. strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska. Każdy obywatel ma prawo do: bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. zdrowia społeczeństwa i środowiska oraz z zabezpieczeniem trwałości w wewnętrznej strukturze stosunków społecznych. zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. że „ Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium. kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.1) oraz pracę (art. w którym stwierdza się.1). Bezpieczeństwo podniesione zostało do rangi podstawowej zasady konstytucyjnej.5).57) i zrzeszania się (art.Funkcja wewnętrzna wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. 7 .58). a w konsekwencji do tworzenia materialnych podstaw bezpieczeństwa narodowego. Państwo jest zobowiązane do ochrony życia (art. Funkcja kulturalno-wychowawcza obejmuje przedsięwzięcia na rzecz wpajania wiedzy i zdobyczy cywilizacyjnych. rozpowszechniania dóbr kulturowych. ochroną mienia.54. nietykalności i wolności osobistej (art.1).

Najważniejsze z nich to: wierność RP i troska o dobro wspólne (art. • bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. władzę wykonawczą – Prezydent i Rada Ministrów. gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska. zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób (art. obrona ojczyzny (art. Należy podkreślić. wynikającą z konstytucyjnej roli w państwie. wykonawczej i sądowniczej.3).86). Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako źródła powszechnie obowiązującego prawa. dbałość o stan środowiska i odpowiedzialność za spowodowanie jego pogorszenia (art. koncentrując się na działaniach stanowiących ich istotę. naukowych i kulturowych warunków rozwoju. władzę sądowniczą – sądy i trybunały. • ochrony życia i zdrowia obywateli.1).Przepisy Konstytucji formują obowiązki obywateli. gospodarczych. • kodeks wykroczeń. pozostając żywą i w dalszym ciągu przydatną zasadą. Każda z nich uczestniczy w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej.84).85. przestrzeganie prawa (art. • tworzenia społecznych. • ochrony i korzystania z zasobów środowiska.in. wchodzące w zakres szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego dotyczą m. 8 . Interesy szeroko rozumianego bezpieczeństwa wyrażają również: • przepisy prawa karnego. • przepisy prawa administracyjnego. • gwarancji wolności myślenia i działania obywateli. które mają ścisły związek z bezpieczeństwem i obroną narodową. Rola organów władzy w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej Podstawą organizacji i sprawnego funkcjonowania demokratycznego państwa jest zasada trójpodziału i równowagi władzy ustawodawczej.31.: • bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Podział ten stanowi swoisty pomnik europejskiej kultury prawnej. Skonkretyzowane w ustawach wartości. że ograniczenia wolności i praw obywatelskich oraz działalności gospodarczej mogą być wprowadzone wyłącznie ze względów bezpieczeństwa jako nadrzędnego interesu państwa: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy.82). Władzę ustawodawczą w Polsce sprawują Sejm i Senat.

a nie tylko częścią dualistycznej władzy wykonawczej. a także sprawy przemysłu obronnego. wykonywania obowiązków w dziedzinie wzmacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa. realizującym koncepcję równoważenia władz. Zakres kompetencji Komisji Obrony Narodowej obejmuje kwestie obrony państwa. lecz również projekty rozporządzeń wykonawczych dotyczących służb specjalnych oraz ocenia akty normatywne w zakresie ich działalności. Komisję Spraw Zagranicznych i Komisję ds. stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. wśród których występują akty normatywne. Rola kontrolna parlamentu przejawia się również w działalności organów wewnętrznych Sejmu i Senatu. dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych. Prezydent RP W konstytucyjnym systemie ustrojowym prezydent RP jest ważnym samodzielnym podmiotem. Parlament ponadto może podejmować uchwały. a Sejm dysponuje prawem kontroli rządu i ministrów. Służb Specjalnych. systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej. Prezydent Rzeczpospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. 2. polegającą na powoływaniu i odwoływaniu konstytucyjnie wskazanych centralnych organów państwa: mają prawo kontroli wykonywania ustaw.126 Konstytucji: 1. spełniających funkcje pomocniczą.Parlament W procesie tworzenia podstaw bezpieczeństwa narodowego Sejm i Senat odgrywają szczególną rolę. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Komisja ta opiniuje nie tylko projekty ustaw. organizacje społeczne i spółdzielcze oraz przez obywateli. Ogólną charakterystykę urzędu Prezydenta zawierają przepisy art. 9 . Formą działań kontrolnych parlamentu jest także wyrażanie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz na wprowadzenie stanu wyjątkowego i wojennego lub przedłużenie okresu stanu klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego. polegającą na stanowieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego w postaci ustaw. a także realizując funkcję ustrojodawczą – dysponuje prawem dokonywania zmian w obowiązującej Konstytucji (art. Chodzi tu przede wszystkim o komisje parlamentarne – np. Szczególną rolę spełnia Komisja ds. Obie izby parlamentu odgrywają również rolę kreacyjną. Komisję Obrony Narodowej.235). Służb Specjalnych.

W myśl art. Jest to model zwierzchnictwa biernego. • Departament Infrastruktury. Wykonuje on swoje zadania za pomocą Ministerstwa Obrony Narodowej. Konstytucja ustanawia prezydenta najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. obronności i bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju i wojny. 10 . zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego. a w szczególności szefem Sztabu Generalnego i dowódcami rodzajów sił zbrojnych. na wniosek prezesa Rady Ministrów. Obecnie w skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra – jako organ doradczy – oraz następujące komórki organizacyjne: • Sekretariat Ministra Obrony Narodowej. któremu przekazano uprawnienia rzeczywistego kierowania siłami zbrojnymi we współpracy z wojskowymi strukturami dowodzenia. Ponadto Prezydent RP określa. sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności oraz coroczne określenie liczby obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej.136 prezydent.3. • Departament Administracyjny. W czasie pokoju prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem ministra obrony narodowej. zarządza powszechną lub częściową mobilizację i decyduje o użyciu sił zbrojnych do obrony państwa. na wniosek Ministra Obrony Narodowej. za: zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządek publiczny. główne kierunki rozwoju sił zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa.in.146 Konstytucji Rada Ministrów odpowiada m. Zgodnie z art. Prezydent Rzeczpospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Rada Ministrów Rada Ministrów stanowi główne ogniwo władzy wykonawczej. Wśród konstytucyjnych uprawnień prezydenta szczególne miejsce zajmują kompetencje w zakresie zwierzchnictwa sił zbrojnych. kieruje administracją rządową i sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. w którym nie mieści się funkcja faktycznego naczelnego dowództwa i kierowania Siłami Zbrojnymi RP. a także uczestniczy w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obronny Narodowej i Sił Zbrojnych i może je zwoływać. Minister Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. • Departament Budżetowy.

Jest on: • przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Departament Prawny. którym kieruje. • reprezentantem Skarbu Państwa. Departament Współpracy Międzynarodowej. wojewoda ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ma w tej dziedzinie szczególne uprawnienia: zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowe.149 ust. minister realizuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wprowadzenie w życie przez organy. Departament Zaopatrzenia Sił Zbrojnych. bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego. Zadania i obowiązki organów administracji. które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane. W ramach działu.1 Konstytucji RP ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. WOJEWODOWIE Wojewoda reprezentuje administrację rządową w województwie. W świetle obowiązującego prawa. Każdy minister jest zobowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w ramach działu. Departament Kontroli. działających na obszarze województwa. oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzeniu Rady Ministrów. • zwierzchnikiem administracji zespolonej. Biuro Prasy i Informacji. Departament Polityki Obronnej. którym kieruje. ochrony praw obywatelskich. przedsiębiorców i obywateli Administracja rządowa MINISTROWIE W myśl art.• • • • • • • • • • • • Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego. zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych. Departament Wychowania i Promocji Obronności. kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia. zapobiegania klęskom żywiołowym i 11 . Departament Polityki Zbrojeniowej. Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji. Sztab Generalny WP składa się z siedmiu generalnych zarządów oraz jednego samodzielnego zarządu. urzędy i jednostki organizacyjne.

Należą do nich: ochrona środowiska. zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego. Administracja samorządu terytorialnego Samorządy terytorialne współuczestniczą w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej. W gestii samorządu powiatowego znajdują się m. a ponadto w zakresie wynikającym z obowiązków państwa – gospodarza. kultura i ochrona jej dóbr.innym nadzwyczajnym zagrożeniom. zagospodarowanie przestrzeni. militaryzacji. niezastrzeżone dla innych organów. • produkcja. drogi publiczne i transport. Organy gminy uprawnione są również do nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności na podstawie wniosków organów wojskowych. prezydenci i burmistrzowie są szefami obrony cywilnej. 12 . Podkreślić należy.08. których przedmiotem działalności jest: • eksploatacja lotnisk i portów morskich. Zadania te. Szczebel powiatowy jest podstawowym i zasadniczym poziomem reagowania kryzysowego. ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia. ochrona środowiska i przyrody. realizując w tej dziedzinie zadania określone ustawami. wójtowie. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców określa. sprawy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa: promocja i ochrona zdrowia. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. mającego na celu przygotowanie załogi do wykonania zadań obronnych. • nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. którzy podejmują zadania w zakresie mobilizacji gospodarki. utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej. zdrowia oraz środowiska. Samorząd gminy realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. drogi gminne oraz organizacja ruchu drogowego. W sytuacjach nadzwyczajnych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. są wykonywane jako zadania własne. obronności i współpracy z organizacjami pozarządowymi. planowania operacyjnego. Do samorządu wojewódzkiego należą np. ochrona zdrowia. • kolportaż. obronność. ochrony dóbr kultury. transport i magazynowanie produktów naftowych. służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. ochrona środowiska. a także w zakresie zwalczania i usuwania ich skutków. Chodzi tu o przedsiębiorców. że są to przedsiębiorcy. sprawy ochrony zdrowia.2001 r. że starostowie. szkolenia obronnego.in. Przedsiębiorcy Ustawa z dnia 23. bezpieczeństwo publiczne.

• służba w obronie cywilnej. • odbywanie przysposobienia obronnego. • pełnienie służby zastępczej. • • • • • • Organizacje pozarządowe w obronie narodowej Na rzecz obronności organizacjom pozarządowym można zlecać następujące zadania: utrzymanie lotnisk i szkolenie lotnicze. • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony. • uczestniczenie w samoobronie ludności. • pełnienie służby w jednostkach zmilitaryzowanych. Jednakże takie dziedziny. Kobiety w obronie narodowej Współczesna obrona narodowa wymaga zaangażowania i aktywnej postawy całego społeczeństwa. Zakres obowiązków określa ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. remont lub modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Przepisy obowiązującego prawa nakładają na samorządy powiatowe obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego. paliw płynnych oraz energii elektrycznej. Organizacje pozarządowe działają również w sferze bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa ekologicznego oraz na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. jak: wychowanie obywatelskie. szkolenie paramilitarne. Są to: • pełnienie służby wojskowej. realizacja obrotu specjalnego.produkcja. wytwarzanie. usługi telekomunikacyjne. patriotyczne. transport. kształtowanie 13 . popularyzacja i propagowanie spraw obronności. Obywatele Szczególny obowiązek udziału obywateli w obronie państwa wynika z konstytucyjnej zasady powszechności obrony. szkolenie w zakresie sposobów obronnych. Zadania realizowane na rzecz obronności przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium RP organizują organy administracji rządowej. Ich powstawanie jest ściśle związane z budową społeczeństwa obywatelskiego. usługi pocztowe. zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Główne zalety predysponujące kobiety do tych dziedzin obrony narodowej to: odporność psychiczna. 14 . nauczycielki. odpowiedzialność za bezpieczeństwo najbliższych. idei i zasad młode pokolenie wkraczało w dorosły świat. którym sprawy obronne nie są obojętne i które posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje w tym zakresie. iż takie dziedziny. pozostaną domeną kobiet. dziennikarki z racji wykonywania swych obowiązków naturalnych i zawodowych decydowały. • umożliwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych z zakresu obronności.świadomości narodowej. propagowanie problematyki obronnej itd. instruktorki harcerstwa. edukacja i kształtowanie świadomości narodowej będą w dalszym ciągu priorytetowym zadaniem dla współczesnych i przyszłych pokoleń kobiet – tak jak to było od wieków. To właśnie matki. tak jak było to w przeszłości i dzieje się obecnie. babcie. Zachodzi zatem potrzeba: • popularyzowania działalności kobiet. Należy podkreślić. • promowania na stanowiska kierownicze szczególnie tych kobiet. jak macierzyństwo. z jakim bagażem wartości. wytrwałość i rzetelność. szczególnie w wymienionych obszarach obrony narodowej. największy wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Te szczególne obowiązki wynikają z cech kobiecego charakteru.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->