P. 1
Katechizm Archidiecezji Poznanskiej i Gnieznienskiej 1871

Katechizm Archidiecezji Poznanskiej i Gnieznienskiej 1871

|Views: 84|Likes:

More info:

Published by: wwojciech_radlo8394 on Dec 17, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

"KATECHIZM

SRED,NI
DLA

ARCHIDYECEZYI
"I

, GNIEZNIENSKIEJ
,.

.

POZNANSKIEJ.

,

GNIEZNO.
Nakladem i Drnkiem

J. B. Lpngiego.

1811.

onsistorium Joannes Janiszewski. (L S.)

Modlitwa Pariska,

Pozdrowienie Anielskie.
Nr. 220/10. Zdrowa~ Maryo, laskis pelna, Pan z Tob!!. - mer goslawionaS Ty mifJdzy niewiastami j blogoslawion owoo tywota Twojego, J ezus, - SwifJta Maryo, Matko ~ modl si~ za nami grzesznymi teraz i w godzin~ SmierCl naszej. Amen.

Sklad Apostolski.
WierzEJ w Boga Ojca, Wszechmog~ceg() Stworzyciela nieba i ziemi. - I w Jezusa Chrystusa, Syna Jep .iedynego, Pana naszego. - Kt6ry siEJ pocz¥ Z DllCha Swi~tego, narodzif si~ z Maryi Panny. - Umpon pod

1*

5

Pontskim Pilatem, ukrzyiowan, umarl i pogrzebion. Zst2JJPit do pieldet, trzeciego dnia zmartwychwstal. Wstllpil na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wt3zeehmogltcego. Ztamtltd przyjdzie sll:dzi6 zY'.'1yeh

6. A dusze wiernych zmarlych niech odpoczywa~ w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dac Panie, a s",iatlo~c wiekuista niechaj im swiecl na wieki wiek6w. Amen. Ofiarowanie pacierza, modl6w wieczornych

i porannych.
Dziesi~c przykazan Boskieh. OfiarujfJ Ci Panie ten pacierz na czesc i chwalo Twojt1 PrzenajswifJtszt1; a prosse CifJ, racz mr dac zdro .. wie dobre, rozum dobry, pamifJc doora, bojazn Bosq, przyjazn ludzq i blogoslawienstwo Twoie Przenajswi~ sze. TakZe rodzinie, krewaym, dobrodziejom, przyjaciolom moim racz dac Panie zdrowie i blogoslawienstwo Twoje Swi~te. A dusze wiernych zmarlych, niech od.. poczywajt1 w pokoju wiecznym. Amen.

.lam jest Pan B6g tw6j, kt6rym ci~ wywi6dl z zieai Egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie bedziesz mial bog6w cudzych przedemnq, 2. Nie bedziesz bral Imienia Pana Boga Twego abys dzien swi~ty swi~cil. Czcij ojca twego i matkfJ twoj~ Nie zabijaj. . 6. Nie cudzoloz, 7. Nie kradnij. 8. Nie m6w przeciw blizniemu twemu falszywego swiadectwa, . 9. Nie poztl:daj zony blisniego twego. 10. Ani domu, ani slugi, ani 'sluzebnicy, ani wolu, ani osla, ani iadnej rzeczy, kt6ra jego jest.
4. 5.

a. Pami~j,

nadaremno,

Kateehizm ogolny.
Szesc kt6re kaidy ozlowiek wiedsiee ~ wierzyc powinien pod utrata zbawienia.
1.. Ze jest Bog, kt6ry wszystko st.worzyl i wszy ..

prawd,

:A:kty strzeliste;
Jezu, Maryo, J6zefie SwifJty! OddajfJ Wam dusze mojt1 w r~ce Wasze. 2. 0 Maryo, bez zmazy poczeta! M6dI sie za nami, ktorzy si~ do Ciebie uciekamyl s. KtOrys cierpial za nas rany, Jezu Chryste t Zmiluj sifJ nad namil 4. Niechaj bfJdzie pochwalony •PrzenajswifJtszy • • 1.': • Sak:rament teraz 1 zawsze 1 na Wleru Wlekowl Amen. 5. Bozel bqdZ milosdw grzesznej duszj' mojej I
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Ze B6g Jest sprawiedliwy SfJdzia, kt6ry za dobre wynagradza a za zle karze. Ze B6g jest [eden w trzech Osobach, to jest: Bog Ojciec, Syn Bozy i Duch SwifJty ezyli Tr6jca Swieta. ' . ie druga Osoba Trojcy SwiQtej, to jest; Syn Bozy stal si~ czfowiekiem i umarl na krzym dla naszego zba wienia, . Ze laska Boska do zbawienia jest konlecsnie potrzebna. Ze dusza ludzka jest niesmiertelna czyli ze nigdy nie umiera,

stkiem rzqdzi,

.

z catej duszy twojej i ze wszystkich sil twoieh. Dwa przykazania natury. albowiem oni b~~ nasyceni. 4. albowiem oni b¢1l pocieszem.7 Sakramenta 1. nieeh idzie za mn~. 3. jak ja was umUowalem. 3. to wy_ im czyncie. 1. Raehunek sumienia. albowiem ja jestem cichy i pokornego serea. Zal za grzeeky. Pr. 3. . Pi~c warunk6w do godnego przyjfJcia Sakramentu Pokuty. jak ja was umilowalem. 5. 4:. albowiem oai Boga ogll1dac b~dl1. Spra wiedli wosc chrzeeoijariska. 3. 2. BlogosiRwieni. a niosao eodziennie krzy~ sW\ij. 2. kt6rzy placz~. 2. Blogoslawieni. Chrzest. 1. albowiem oni odziedziczq. 4. Wszystko co chcecie. Blogoslawieni ciszy. B!ogoslayfieni ubodzy w auchil) albO'tviem ish jest kr6lestwe niebieskie. Czego nie chcesz. 3. Usiluj eoraz bardzie] bye podobnym Bogu. wtasciwemu kapl anowi spowiadae sifJ i komunikowae we wlasnej parafii alba w innej za dozwoleniem swego pasterza. Mszy ~wifJtej i kazania w dni ~wi~te z ueseiwosci~ i nabosefistwem sluchae. Czyil dobrze. a m6dlcie si~ sa tyeh. albowiem oni milo" sierdzia dosUWi~. i wesel w czasach zakazanych nie sprawowae. Pokuta. Milujeie nieprzyjaei61 waszyeh. Jezeli mnie kto ehee na~ladowac. B~dziesz milowal . A bliZniego twego jak siebie samego. okolo Wielkanocy. OhrON. kt6rzy was prze~laduj~ i obraZaj~ 4:. 6. swi~te. Blogoslawieni czystego serea. Milujeie si~ wzajemnie. ze uezniami moimi [este~eie.zynajmnit~j raz w rok. tego ik . SpowiedZ. 3. Uezeie si~ odemnie. Postanowione od Kosciola dni ~wi~te ~wi~cie. 2. kt6rzy lakn~ i pragna sprawiedliwosci. Blogosfawieni. Osm blogoslawienstw. Jezeh wzaJemnie milowac Sl~ b~dZieeie. po tem poznaj~ was. Zadosyeuczynienie. 1. Dwa przy kazania milosci. albowiem synami Bozymi nazwani bfJd~ 8. Ostatnie Olejem swietyril namaszczenie. albowiem ieh jest kr61estwo niebieskie. 1. Ojcu twojemu niebieskiemu. 5. Malzenstwo. Dl om]] me czyn 2. Pana Boga twego z calego serea twego. Blogoslawieni pok6j czyni~cy. niech si~ saprze sam siebie. Nakazane w pewne dni posty zachowywae i w Pi~tki i Soboty roku od mi~sa si~ wstrzymywac. Zbawiciel naucza ieh nast~puj~cemi slowy: 1. . 6. Dziesi§ciny ko~cielne V\riernie pasterzom swoim oddawac.2. 1. kt6rzy przegadowanie eierpil! dIa sprawiedliwosci. ziemi~. aby ci kto inny czynil.nska. ezylieie dobl'2e tym. Istotne powinnosei Chrzescijanina. kt6rzy was nienawidza. . Bierzmowanie. 2. Pi~c przedniejszych przykazari koscielnych. Kaplafistwo. 2. si~ slegu. 5. aby wam Iudzie czynili. Moene przedsiewziecle poprawy. 7. 1. Blogoslawieni milosierni. Pa. 7. 5. Cialo i Krew 4.

Ucisnienie ubo- U czynki milosierne co do eiale. 4. 3. czyli pilne ewiczeaie sifJ w slusbie . Nagich przyodziac. gich. przelosonemu.lac na zrzech. Grzechy 1. siedmiu grzechom przemwne. Post: dobre uczynki. wiedliwosc. Grzechy cudee. 2. 2. Grzeszyc zuchwale w nadziei milosierdzia Milosc. wolajqce 0 pom8t~ do Nieba. . Wiara. dzialego serca. 1. Uniewinniac grzech cudzy. 6.3. Bozkazywac drugiemu . Bozej 2. Roztropnosc. 4. Modlitwa. Grzechu nie karae. 9. Zupelne 1. 3. duchownemu 2. Grzechy gl6wne. Krzywdy cierpliwie znosie. 3. Grzech Sodomski. 5. Nadzieja. 2. 1. 5. Pokora. robotnikom i naJemll. 2 Wstrzemi~zliwosc. Cnoty moralne. Rozpaczae albo w~tpic 0 lasce i milosierdsiu Bosklem. 5. Czynic sifJ uczestnlkiem grzechu.. Grzessqcych upominae i karac. 3. Smierc 2. Cnoty kard ynalne. 5. Umar"lych pogrzebae. . 5. Nieumiej~ tnych nauczae. Wi12zni6w poeieszae. 6. Cierpliwosc. 1.8 9 Cnoty Boskie 1. 6. Pieklo. 6. Radzic do grzechu. Chorych nawiedzae. . ezyli teologicsne. Zez. Czystosc. 7. 7. 7. 5. 3. 3. . Umysluie pokute zamedbywac aZ do snuerCl. . Braciom Iaski Boskiei nie zyczyc i zazdrosM Przeciw zhawiennem natcbnieniorn bye zatwaz. czyli nieczystosc 'przeciw prayrodzeniu. 3. Podr6znych w dom przYJ~c. Gniew. 1. . 3. 6. Eakf)mstwo. 7. Boskiego. 1. wd6w i sier6t. Spra- 1. rzeczy oczekujace ozlowieka. MiernoSC. 2. 4. 1. Zatrzymame zaplaty slugom. 4. a. MiloM Boska. W ~tpi~cym dobrze radzid. Bzczodrobliwose. 1. 4. Pragn~cych nap~ic. U czynki milosierne co do duszy. Za· zdro~c. . Pochwalac grzech cudzy. Strapionych poeieszae.. 7. 6. 3. 4. Dozywotaia czystose. Eakn~cych nakarmie. Jalmuzna czyli milo. M~8twO. 3. Trzy rady ewangeliczne.grzeszye. 3. Pycha. Pobudzae do grzechu. S~d Bozy. Niebo albo 4. 2. 2. Lenistwo. PobotnO~t Najprzedniejsze sierdzie. Urazy ch~tnie darowac. g16wnym 2. Milczec na grseeh eadzy. 4. Dobrowolne poslusseristwo ubostwo. Mo~ dlie sifJ za bliznich. Grzechy przeciwko Duchowi sw.ikom Ostatnie 1. . Umvslne zabojstwo. Nieczystosc 4. Sprzeciwiae si~ uznanej chrze§cijanskiej prawdzie.~'a. Obzarst'No czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 8.

Ty zawsze przy mnie stoJ: Rano. w kaZdy ezas. Jezus. Wierz~ cos objawil . Marya. Boze odpnsc me zgrzeszenie. przez Pana na . nie wych6d z z niego I Poki mi tchu. J ezusowi w najswi~tszym Bosklm SakramenCle. bos Ty wierny. Twe slowo ehybic nie mozet :A:kt nadzieji. . Ie Wszystkieh miluj~' dla Ciebie. Jednak nad wszystko miluj~. Dnszom zmarlych odpuszcze~ 1 Przez to swi~te pokropienie. zycia stanie. Boze! choe Ci~ nie pojmuJ~. Afekt do sw. Ach! za. w ~mierci.kt zalu. kt6ry z Toh'1 j z Dncbern Swi~ tyro zyje i kr61uje Bog w Tr6jcy Swi~tej jedyny. Przed Akt milosci. Amen. Akt wiary. Wszeehmocny i milosierny. Afekt do N.luj~ za me zlosci Jedynie dla Twej milosci B~dz miloseiw mnie grzesznemu Najswi~tszym Sakramentem . l\faryi i do Pana -Iesuse. Jozefa. Afekt do sw. slowa sprawy rnoje Poswiecam na ehwalfJ TwojfJ. W ImifJ t Ojca t i Syna t i Ducha Swi~tego.A. na wieki wiek6w Amen. *. Ile minut w godzinie A godzin w wiecznosei. Ufam w Tobie. w nocy. Poblogoslaw.. Daj nam lask~. Boze. Na tknienie tej wody swi~tej Nieeh ucieka dueh przekl~tyf ~Iodljtwa przed jedz811iem. o J6zefie ratuj nas W ZyCill. kt6re z Twej szczodrobliwosci pozywac mamy. prawdziwy. przebaczenie . we dnie. Aniele. nas i te dary.M~ilosc nhznroh. Maryo. Aniola Str6za. W Tr6jey jedyny. . strzez serea mego! o Jezu. Chwab i dzifJkezynienie B~dz w kazdym momeneie. w wieez6r. Tylekroc bl1dz poehwalon Jezll rna milosci t Przy pokropieniu woda swi~con~ Za zmarlych. Panie. . Dla Ci\i odpuszczam blizniemu.. srego Jezlls8 CbrystuSIl. Mys1i. J6zef1 wam oddajfJ Seree. Wierz~ w Oiebie Doze· zywy. P. Ofiarowanie. Strozu m6j. Panie Boze.. B'1dz mi zawsze ku pomoey. 'Nie opuM mille Jezu.10 11 Akty chrzesciJanskie.Ja1iU samego Slebi . eiaro i dusz~ moj~l Amen.

4. milowali. JJskal •• nit dU$zy swej $zkod~ podjllol1" Ma.. .. Pierwsze b'ierze sit}. eo B6g objawi~. a siebie zbawic? Powinnism) 1) wierzyc we . Jemu sluiy6.a O. kt6re B6g dla zbawienia naszego pestanowil. przez Pana na~zego Je~us. 30. 2) pelnic wszystkie przykazania. Co uczyni Bog e tymi. 'szystko. aby przez to do nieba si~ dostac czyli si~ zbawic. miloU'ac i Jemu sluz'!}'.hrrstusa. abysmy Boga znali.. preeduuieqo z dziecmi ninieJ'szy katechizm pie9'ws~q razq po nauczeniu ich "og6lnego i mniejszego kaiechiemu". Mat. D~i~k~je~y Oi Panie . kt6re B6g daJ:. Jestesmy na to tu na ziemi. . 16. pO jedzeniu. Co powinnismy czynic. ZkC/. 26.0 przeznaczimiu i eela czlowieka.j? Z nauru religii. prz'!Jkazania i srodki laski B oskif. milowac i Jemu sluzyc. "Nlepoiytecznego slug~ wrzuccie do ciemnosci z6wn'2trznej. 1.nie z~b6w_'f Mat. j. drugie t. R6wniez paragrafy oenacsone * pomijaj~ Big przy pierwszem przechodzeniu katechizmu. Uwaga dta kateehetow. ktoreS111. Wst~p. z * i z j-. z TweJ ~Wlt1teJ szczodrobhwosci pnzywalf. Jemu wiernie sluzyli i tym sposobem do nieba si~ dostali. aby Boga potnaC. 25.wiedJiwosci jego" .t. b~dzie p1:acz i zgrzyta.Bo c6i pomose ez:towiekowi.. 3) uzywaC srodkow lasl.i.? B6g ich od siebie na wieki odrzuci. kt6ry z Tob~ i z Duchem S~~~~ zYJe 1 krolujo B6g w Trojcy Swi~tej jedyny na wield wiekow. Trojakie znajdujq sifj w katechizmie pytania: bez wszelkiego znaku.Bote za te dary. 33. e * dodaie si~ przechodzqc go drug fJ r azq z dziecmi wi~cej rozwini@tmni. Tam "Szukajeiez ftlljprz6d kr6lestwa Eoiego i spra. jeieliby wszystek hria.12 Modlitwe. Na co jesteimy tu na ziemi? a. 6. Amen.. 6.dpozna_iemy naleiycie prawdy wiary. Con wigc tu na ziemi jest dla nas najpotrzebniejszem? Najpotrzebniejszem dla nas tu na ziemi jest: Boga znac. 5. kt6rzy nie chc(fjzna6 Go. 2. pytania zas z t dobiera si~ tylko w szkolach k-ilkoklasowych na najwyzszym stopniu. Co znaczy sluzyc Bogu? Sluzyc Bogu znaczy wypehiiae J ego wol~ swi~f4.

* Kt6re objawienia easoiera stary testament? Stary testament zawiera objawienia." 2. 2. a przez Kosci61 za slowo Bote uznanych 6. od Boga w serea nasze wlana. j Zna6 Ciebie.jcie podania. co nam B6g dla zbawienia naszego podal przez Patryareh6w i Prerokow. a kt6re s~ zawarte w ustnem podaniu czyJi Tradycyi. 5. 4. Go oznaczajq stoioa: "wszystko co Bog objawil"? Te slowa oznaezajl! to wszystko. a Kosci6l katolicki do wierzenia podale be. Pawla i 71ist6w innych Apostol6w. to jest 0 Sa- PUme j uwaznie ucz si~ religii s. 0 Bose! Rto Ciebie me sna. 3. kochad Ci~ me moze. a trzyma. Co jest pismo swi§te? Pismo swigte jestto zbi6r ksiag. czyli starego i nowego przymierza. . wiara i w co powinnismy wierzye Co jest soiara? Wiara jestto enota. 2.g history<Jlffl'JIch.* Gzy wystarcza wierzy6 tylko w to.* w TradyeYl! zupelnie tam werzyc Jak w PIsmo sw. wierze.* Z jakich ksiq.zka. 9. TesaJ. * Jakim sposobem przechowalo si§ do naszych czasow to. 7. 4) z Obiawienia sw. ale nie spisali. Jana. Pawel napominaJ: pierwszych Chrzescijan: "Pr:zeto bracia st6jcie. Sw. kt6re nam Pan Jezus i Apostolowie podali. z natehnienia Dneha Swi~tego napisanyeh.tukasza i Jana.tem? Nie wystarcza.. 2) 0 przykazaniach. ItDawaJ: kochaJ:. Lukasza. ie to wszystko za njeomylnl! prawq uznajemy. co B6g objawil. co Bog ob}awil? To. stary testament? Stary testament sklada si~ 1) z 21 ksiq.14 15 7. i 3) z 17 ksifll9 'Prorockich. ktora w pytaniach ss. 15. Mateusza. i 0 modlitwie. 2) z ? lcsiq. Dla ceeqo powinnis1'ny to 'Wszystko. uznawa6 sa nieomylnq prawd§? Dla tego.* Z jakich ksiqg skl:ada si§ nowy testament? Nowy testament sklada sifJ 1) z 4 ewangielii wedhig 88. a nareszcie przez Syna Swego. Jezusa Clll'ystusa i przez ApostoMw. 3) z 14 list6w sw.y to stoi w Pismie czy nie..g sklada sig. co B6g objawil. Dla tego sw.* Dla czego powinniSmy . o § 1. przechowalo sifJ do naszych czas6w cz~Scil! przez Pismo Sw. w te prawdy objawione. * J ak dzieh St§ Pismo swigte? Pismo swi~te dzieli si~ na ksi~gi starego i nowego testamentu. abys coraz wi~cej Boga ::-p . 2) z Deiej6w apostolskich napisanych przez sw. 3) 0 srodkach laski Boskiej. 11.* W co wi§c to og6le powinien katolik wierzy6? Katolik powinien wierzyc w to wszystko. i odpowiedziach nauk§ religii zawiera? Jak si§ nazywa ta ksiq. Co jest 1. co jest w Pismie swig. co Bog objawa. cz~scitJ. 13. ehd Pl'Z8Z mew~. powinnismy wierzye takzp.? Poniewaz tak w Tradycyi jak w Pismie sw. najwainiejsza rzeee. Nazywa si~ kateehizmem. C'!L. fjest Objawienie Boze. te B6g jest odwieeznt!i i nieomybu) Prawda. CZESO PIERVVSZA. Nauka moralna. kt6ra sprawia. Marka. co B6g objawil i przez Kosei61 Sw6j swi~ty do wierzenia podaje. a przez to otrzymaJ: szcz~gliwos6 wieczn~. 10. 8. kramentaeh 0 czem 111t:gc uczy katechizm 11 1) 0 uneree. .z wzgl~drUna to. choe przez list nasz.g obyczajowyth. kt6rychescie si~ nauczyli. 12. * Ktore objawienia zawiera nowy testament? Nowy testament zawiera objawienia. kt6re B6g dal ludziom przed przjjaciem Pana Jezusa. 8. ktorych Apostolowie naaezali.przez TradyC1Jfj ezyli ustne podanie.

ymbysmy mieli bye zbawien1. wynagrodzony.* Dla ceeqo tylko w lej wierze mozemy si@zbawic.tolickiego~ bo gdy wierzysz Kcselolowt ltatolickiemu. daje rozumienie Pisma swi~tego i Tradycyi Nauka moralna. 16. ka. i Tradycye .. 26." Ds. kto nie wierzy 8ynowi." Mar.t Dla ceeqo tylko w kosciele ka. ny. nie ogl~da. Mojiesz 4 Moj. ze tylko Kos. Kosciele jest '2 ta pro. gdy gotowi jestes my raczej wszystko stracic. gdy chronimy si~ zlego.k powiada sw. jest marswe. 2. "Albowiem we jest pod niebem inne imi~ clane ludziom. Wiara jest konieeznie potrzebna do zbawienia. wierzysz samema Pa. nawet." Jan 3..d nim zostewa . 20. Dla tego. 24.. ze bez tej wiary nie mozemy mie_c Zatlnej wspolnosci z Pan em Jezusem. 2. "Kto nie wierzy. 2) mocna..tolic7dm Jest to. 6. Katechinn ir~dni. ra. 25. b~dzie pot~pion. a bez Pana Jezusa . " r. bo byloby to chciec lepi{~j rozumiee Pismo sw. lecz tylko w tej wierze mozna si~ sbawic..iotach wiary. "nie ma wi~kszego bogactwa. Niewolno. iycie aniZeli wiary swoj j Sl~ zaprzec . katolickiego. Dzleku] Panu Bogn za.? Wiara nasza jest wtenczas stall!.ciolowi ka~olickiemu ~an . "Kto nie uwie- 17. 12.. 36. Cale iycie trzymaj sie moeno naaki Kosciola. wykla. 0 przym. wyklada6 jak Kosci61 SZV. ale gniew Bozy na. gdy bez najmniejszego powatpiewania wierzymy. kt6- 26.16 17 11) 14. a czynimy dobrze. . * Kiedy jest wiara nasea iYWl1? nam wiara nakazuje. 4.* Jaka powinna bye nasea wiara? Wi~ra nasza powinna bye 1) powszechna czyli zupero~.* Czem_u!f0wini~n ka~olik wi~rzy6 to. ma iywot wieczny: a. C(} Kosci61 20. gdy wierzymy w to wszystko. to i eiesz si~ z tego. .. * Kiedy jest wiara nasea stab!. * Kiedy jest wiara nasea powszechna czyli zupelnS:!? Wiara nasza jest wtenczas powszechna czyli zupelna. . N Przyklady M~czennik6w swiQtych. juz osadzony jest. 11. tak Wiara nasza jest zywl1. Czy w kaidej ioieree moina sig zbawi6? Nie w kazdej. jak "AIbowiem jak ciafo bez dueha aezynk6w martwa jest. ja.Kto wierzy w Syna.na Bogu. Prz y kl: Abraham~ dla moene] mary i Aaron dla malego powatpiewania ukarani.. . 4) stal~. Czy wiara jest koniecenie potrzebnt1 do zbawienia? Held do wierzenia podaje. 3) iyw~. sw.. 16." Zyd. . kt6rej Pan Jezus nauczyl? . * Kiedy jest wiara nasea mocnt1? Wiara nasza jest wtedy mocna. ap. so enoa unara ana esusa? W kosciele katolicldm. 12. § 3. gdy podlug niej zyjemy. 22. bo.. zywota. 3.. "J ak. wiQkszego skarbu nad wiar~ katolick~. 23. i wiara bez 19. to jest. 18. Nauka moralna. kt6rej sam Chrystus Pan nas nauczyl. anizeli Dueh Swi~ty. . 0 potrzebie wiary. .Po. kt6ry Kosciolowi sw. ze naleiysz do:gosciola. gdyz "bez wiary niepodobna jest podobac si~ Bogu. 18. Augustyn.da? .llJilziwa wio.ra 15·t Dla tego." gdyz tylko ta wiara jest prawdziwa j jedynie do nieba prowadzi.... co Kosci61 kate- §.j katolicki zawsze j~ w czystosci zachowywal i zachowuje ..: 21.

31.. i we wszystkich pokusach i niebezpie29.wsz~dzieobecny . 6. dla C!Jego Pismo StD. Kiedy pO'lvinnismy cEyni6 !Jnak kr!Jyia sw. 66 Ps. rsecs« ceeeto c!Jynic !Jnak KrEyza sio. ktOrzyby ci~ w pra- o skl:adzie apostolskim.nieskod . od ktorego wszystko dobre pochodzi.. . 2) zaniedbanie 0 bowiazkow religijnych i zle zycie. lJ przedews!Jystkiem wied!Jiec i wierfJ'}fcpawinnismy? W dwunastu artykulach wiary Skladu Apostolskiego . "Wierz~ w Boga. 7. 9. przed modlitwa i po modlitwie. 3 Skhd .. C!Jemu ten Sklad wiary eotoie si~ "Apostolskim~'c Poniewaz od Apostol6w pochodzi..wszyst.nies onczeme Wl~ y 1 sprawt iwy . h.!Jwyc!Jajdo !Japarcia sig wiary'1 Do zaparcia si~ wiary prowadzi: 1) py~ha i lekkomyslne rozumowanie 0 tajemnicach 2.B6g ma w Sobie .s?. Dla cseqo na!Jywamy Boga "Duchem"? a ego nazywamy oga uc em. 3) czytanie bezboznych ksiazek i przestawanie ze zlymi ludzmi.") Zobacz na str. nie rna. Przez otwarte wyznawanie wiary slowem i uczynkiem i wystrzeganie si~ nawet pozoru. ezytaj.pokusom zlego ducha i do.u Krzyi. 33. Nie wstydi sit.? o rze I z awienme jes czymc cz~s ozna zy a sw. Dla ceeqo mowimy. S.c ze snu i udajl}. U~~aj lu~zi.ie ma ciata. ie ma OCEY. ktOry jest "niebiesiech.RTYKU1J PIE RWSZY...18 27.? Dla tego..Z do wieh ty jestes B6g. prse» kt6ry katolik wiar sw w enaie? Jest. Bog jest wieczny? miaJ poczatku i konca mlec nie b~ ie. kt6ry jest w niebiesiech. ze .a '" Nle. 5.estto Du h ni n'·"7£1'. ksi~iek bezboinych.t Co prowadzi !Ja. ze przez nabozne czynienie znaku Krzyza sw." Mat. ani zna. znak Krzyza sw. rgce? 4.uS!JY.. wszec mog~cego Stworzyciela nieba i ziemi." przed Ojeem moim. ze rna rozum 2 wolna wole.. " .c si~ na spoczynek. ze Bog jest "nieskonczenie doskona1:y" ? M6wimy tak dla tego.nieakoficzenie madry . Dla ceeqo jest !Jbawiennq. nigdy wiary katolickiej. " ierze w oga' Jca.." Co jest Bog? B . »iorwej niill stan~y gory. a . Co E1!acEy:. 28. . A kt6ryby si~ mnie zaprzal: przed Iudzml.'" i ziemi. C!Jy jest jaki osobny snok.A. . jakobysmy si~ jej zapierali. 2. SO. przed kaiWi waznl! sprawa. zrozumialszem. 3. milnsierny i cierpliwy . Nauka moralna. zaprz~ si~ go i ja przed Ojcem moim. 32. Pouned» rni Sldad A ostolski? Apostolski: "Wierz~ w B9ga it. uzbrajamy si~ przeciw . u .. a nie ma ciala. Jakie !Jnamy pr!Jymioty c!Jyli doskonalosei Boga? Bog jest wieczny i nieodmienny . mowi 0 Bogu. . Jesli BOb.k. albo ziemia i swiat byl ItwOHonyt eel wieku a. 10.wszystkowiedzacy . * Pr!Je!J co osobliwie owinnism okae wac ze wia ra nassa jest mocna i 'stalq? . d.. .mianowicie wstajl}. 89. czenie prawdziwy i wierny.rueskonczenie dobrotliwy. ism .wszeehmocny .

37. Absalon i inni. rodzonego postal Bog na swiat. Co znaczy: Bog jest wszedzicobccny? Bog jest wszedzieobecny znaczy: ze B6g jest wSZ\l-' dzie: W niebie. 20. 15. iil Go Judasz zdradzi. 13. 11.dr. 6.azarzu. 6. . 15. przepowiedzial. a iy!." Mq. "B6g od kazdego z nas nie jest daleko. 1. a brzydzi si~ zlem. a. cznosci. * Kiedy na8tqpi zupe:tna odplata? Zupelna odprata na8t~pi dopiero po smierei w "ie. 1 Jan. I:. 25. nim ukarze gTzesznika. NiniwicL Podobienstwo 0 synu maruotrawnym. "Umilowales sprawledliwosc.Ty masz litosc nad wssystkimi. 27. 11.dr.. wypatrujl:!ice wszystkie drogi czfowiecze. Sodoma i Gomora spaleua ogniem z nieba.uk. m6wi Pan Bog: niechce smierci nlezboznego ale ieby Ii!. ap.bysmy iyli przezen. 24. P r z y k 1: Przy kazania na g6rze Synai. ani VI Sv. .. On znaezy: Boga nie bedzie iadne slowo niepodobne. ..'."2) P r z y k 1: Kain. albowiem uie mM~ wzgl!.. . 24. 2.' Jak. 16. 00 znaczy: "B6g cdda kaidemll podlug nczynk6w jego .! na. Co znaczy: Bog iest niesko'/wzenie milosierny? B6g jest nieskonczenie milosierny znaczy: ze B6g ch\ltnie przebacza wszystkim szczerze pokutujl1cym grzesznikom." "Milujesz wszystko co jest.Oczy Panskia daleko S:j: jasniejsze nad sloriee. zeby B6g klamat" 22. Przykl. 28." Rzym..zej ku nam jest to. a za zle karze wedlug zaslugi kazdego. 23. "w tem si~ okazala milosc Boia w nas: ii Syna Swego jedno19. B6g jest nieskonczenie dobrotliwy znaczy: ze Bog pragnie tylko dobra Swych stworzen. Noe i Lot wyra. i do laski Swojej ich przyjmuje.. Podobienstwo 0 drzewie nieurodzajnem. Co znaczy: Bog jest wszystkowiedzacy Bog jest wszystkowiedzacy znaczy: ze Bog wie wszystko doskonale: co si~ dzialo. Co znaczy: Bog jest nieskorwzenie sprawied1iwy? Bog jest nieskonczenie sprawiedliwy znaczy? ze Bog wynadgradza za dobre. 28. cuda w Egipcie i na PUSZCZiy. wszystkos w mllidroso£ Dczynil:!' Ps.. ani zacmienia przemiany. 2]. 00 znaczy: Bog jest nieskorwzenie dobrotliwy? Co znaczy: Bog jest nieskonczenie madry? B6g jest nieskonczenie mqdry znaczy: ze B6g wszystko urzadza najlepiej. ". 3) P r z y k I:J 6zef Patryarcha. wyniesienie J6zefa. 18. Przykl: Swiat uhrany potopem. i jestesmy.") ale juz w tern zyciu zaden bezboznik nie jest prawdziwie Szcz\lsliwym. i glgbokosci przepasei. i nic nie masz w nienawisoi z tego lIf:j.Taka wielmoine s~ Panie uczynki Twoje. Stworzenie swiata. 10. ie Go sit Piotr zaprze. na ziemi i na kazdem miejscu. 11. 1) Podobienstwo 0 bogaczu i I:. Co znaczy: Bog jest wszechmocny? Bog jest w~. Pr s yk I: Uratowanie Mojiesza. Bog jelit nieskMtezcnie swi~ty? B6g jest nieskoriczenie swi\lty znaczy: ze B6g miluje tylko dobre.U Boga nie masz odmiany. i chce tylko dobrego. Dz. 9. co chce uczy~~c moze.uk. to jest ze siEjnigdy nie zmienia ani w S'.. 12. I:.·· Eccles. "U Przykl: .towaui. aby mid czas do pokuty.!du na osoby 'It Boga. I..oich wyrolrach.2) anj tez czlowiek spr8e wiedliwy prawdziwie nieszczesliwym 3). Bog 00 znaczy: Bog Jest nieskmiczenie wierny ? jest nieskonozenie wierny znaczy: ze B6g Zyd. Przykl: Pan J@ZUII wiedzial naprz6d. w nim iy- 10. 18. Co enaces]: Bog Jest nteskoiwzeme clerphwy? Bog jest nieskoriczenie eierpliwy znaczy: ze B6g cz~sto dIngo ezeka.uk. i niezliczone dobrodziejstwa im swiadczy. "Bye nie mose. 108. Danie-l i inni. 8. nieprawollci. a nienawidziales 44." I:. co si~ dziae bedsie.. \!lOS uczynil. Tobiasz. Albowiem Jemy. 17.wrocil niezboiny do drogi swej. f.·· PI.Zyj~ ja. 11. 13. i na ludzkie serea patrzajl:!ice na skryte strony. 14. mszamy si~. 11. Bog jest nieslrmiczenie prawdziwy? B6g jest nieskonczenie prawdziwy znaczy: ze Bog tylko prawde mowi. ze Bog Syna Swego na smierc wydal dla na~zegQ zba1Nienia. co si~ dzieje." 00 [est najzci(jk8zym doioodo» rnilosci i dobroci Boze} ku na1n? Najwiekszym dowodem milosci i dobroci Bo. 4. a przebaczasz grzech6w ludzDch dla poknty.oich doskonaJ:osciach. a nawet przenika najskrytsze mysli nasze. i nie moze ani mylic si\l. 17 17.20 21 Co znaczy: Bog jest nieodmienny? Bog jest nieodmienny znaczy: ze Bog pozostaje wiecznie ten SaID. ani klamac. upadek Amana." Ezech 33. 23.echIDocny znaczy: ze Bog wszystko.uk.

ze Jest Bog. • chracac je w imi~ Ojca. utrzymnje i kt6rym rztJ. 3 str. "Boga iaden nigdy nie widzial: Jednorodzony Jan. . 0 sdda] co prlildzej serce twoje Bogu wiecznemu. 18. 31. 2 15." Rzym. "Wierz~ w Boga OJ ca.24. 1. 2) przez glOB sumienia. 0 re 1 OS ona e. 27*. . 9. a me masz wi~cej Roga. ktOry jest ns Ozy wi§c trzech jest B ogow? Nie. ale nadto z milosciq. • Mat. Preee co osobliwie daJ: si§ Bog ludziom pozna6? Bog dal siEj ludziom poznac: 1) przez swiat widzialny.'tel Z§ woga. abysmy . ani doskonalsz . 26. i ufuoscia Bogu sie oddawac. fll'" B . od kt6rego zaleiymy. §. aby je zbawis. i Syna 32. 2. i nie masz mnie poIza] 46.§6 doskonalosci Boskich? Znajomosc doskonaluscl Boskich powinna nas do tego pobudzac. 1 dajac nadzteje nagrody za dobre. to jest: wieoma moe jego i bostwo ucz ione zrozumiane b a" i oznane.u_czajcie wszystkie narody.. dobremu. co mowi Pan Rog: "Daj nil synu moj serce twoje. Dla cecqo te trzy Osoby jednym tylko sq Bogicm? Dla tego . niekonczeni e pieknemn bogatemu. ani pot~zniejsz~.. pot§znie:jszq lub doskonalsso? Zadna z nich nil'. 24.22 23 z pewnosci~ dotrzyma ezem grozi.. oddaj bez zwloki." Niemozemy Pana Boga widziec naszemi oczaml. co Bog powiedzial . bo jest Duchem.. Ozy Idora z tych Os6b jest staresq. 34. ie "Ie lit kto S n a d nami. 26.) lome ojcowskiem. 3) milowali Boga. nietylko ze Bog jest. " a m»: "terz{} Bogu"? Bosmy powinni wierzyc. 35.' . "Na. Syn i Duch Sty 30. 0 trzeeh Osobach w Bostwir-. lecz wszystkie trzy Osoby s~ odwieczne. i ze wszystko jest prawda. Nauka moralna. Czy kasda z tych Osob jest Boqiem? . wszystkie r6wnie wszechmocne. Prorokow. "Nieho i zlemia przemina. a w koncu przez Syna swego. jest ani starsza." Mat . * Do czego powinna nas pobudzac znajomo. bo jest nieskonczenie madry 1 wszechmocny. aa zawsze. . 28. I Dla ceeqo m6wimy: Wierz§ to Boga Ojca"? Dla tego mowimy tak. 2) ze w Bogu jest wi~cej Osob. 23. na wieki! Bog pragnj6 sorea twego.. te trzy Osoby jednym tylko s~ Bogiem. ale slows moje me prsemina. tego." Przyp. 8yn rzez te rzec • ktOre s . ze 1) Bog jest naszym OJeem . z ktorych pierwsza nazywa si~ Ojcem. Tak jest. jes£'i Go wzdzzec me mofJemy? Bog da1 siEj ludziom poznac w rozmaity sposob. 1 llleomyiny. ze wszystkie trzy Osoby jedne tylko maj~ IIatur~ czyli istotlj. Syn. 3) najdokladniej przez objawienie." Ozy jest wigcej niz jeden Bog? JeiWn tylko jest B6g 2~:zemu * e.. (Por6wnaj pyt. 19.Bo rzeczy jego niewidzialne. "Jam dobnego. Ojciee jest ptawdziwym Bogiem. 0 wszystkie trzy s~ jednym t.wi~c.v 33. ktdry stworzyl. Be jest Os6b w Bogu? W Bogu SI! trzy Osoby: Ojciec. "Wi' rnowzrny.zaufali Bogu. i Ducha Sgo . przypomina. ktore nam Bog dal' przez Patryarchow.dzi. bo jest nieskonczenis prawdziwy 2) . . i wypelni to 28. co obiecal. 1) ~~rzyli Bogu. 14. jest Bog. lko Bogiem. Zkqd . Pamieta]. znc:rny Boga i Jego doskonalosci. 85.~dyz sumieni~ pr~estrzegaj~c nas przed niswidzlalnym slildziBt. bo jest nieskonezenie dobrotliwy i milosierny. on opowiedzial. wiernemu. miololelem z}ego..

wszystki~ pie(Jz~ ~ tkie na lOWIe s ohczone." 42.'d Bog utrzymuje swiat i rzadzl nim. dla ktorego swiat stworzyl.'elaprzypisuiq si@ kaidei z tych rzec so. J ak sig nazywa ta opielta Boga nad swi(~tent? Ta opieka Ruga uad swiatem nazywa Sl~ Opatrsnoscia Boska.j zawsze 0 tem.' Uratowanie Zyd6w przez Estere. t Gzy czlowiek moee roeumen swoim po}q6 tg ta. bo . 0 stworzeniu swiata l 0 Upatrznosci.. Dla tego nazywamy Boga Stworzycielem nieba nieba czyIi od nikogo nie pochodzi. 46. swiat atworzyf. "Panie Boze nasz...dzi Bog swiatern? . ktorq." Jer. 38. * Ozem sit r6zniq mi~d.ezeli slab rozum czlowie a rzeczy stworzonych nie pojmuje ualezycle. .. 49. ~prawia..y SWj. . a nieogarniony ID. 48. 10.ysl~. i Duch Sty r6WRiez od wiekow od obydwoch pochodzi. cos.. 3) Bogu Duchowi Stemu dzielo uswiecenla: chociaz te dziela wspolne sq. W szesciu dniach." Obj. BOg Syn jest z Ojca zrodzony. twojej byly i stworzone s~. . Jakie osobne dZ1. Jak rzq. ktora nieskonczenie przewyzsza wszystkie rzeczy stworzone. co na nich jest.c. Mat.i~ i 2) dla dobra stworzef w ireecb Osobach ? 00 czyni ]Jog ciqgle JeSZCfJe.. tern mniej moze t~ tajernnic~ pojq. 1) stworzy! czlowieka wolnym. swiat istnieje tak dlugo 1 w ten sposob. 'akze b 6 mote ze zadna z tych Os6b nie jest starszq od drugiej? Bo Syn od wiekriw jest zrodzony.czy Bog chce z:tegr.. Z) Przykl: wielkiego i jednako 0 . Na co stworzyl Bog swiat? 1) \ Na chwale Swo. 1) Bogu Ojcu przypisuje sj~ dzlelo stworzenia. 43. 37. * Jeieli Syn z Ojca jest zrodzony. Synowi i Duchowi Stemu. i ziemi.1 sig ele na swiecie ..30. iemnic@? Nie moze jf PQj c. odkupienia i uswi!2cenia.e. 24 25 Co do natury nie rna zadne] roznicy.. 4. Jakim sposobem stworzy:C Bog caly swiat? W ola swojq. a Duch Sty oel ob dwoch ochodei.. i wszystko. a Bog Duch Sty od Ojca i od Syna pochodzi.? B6g nie ohce zlego..:jemnica 0 jednym Bogu Nazywa si~ tajemnica Trojcy Przenajswi!Jtszej. J ak sl@ nazywa ta to. tylko je dopuszcza dla tego 2. ze stworzyl caly swiat: niebo i ziemie. 32 ~8. 2) do ') "B6g nczyni! malego '0 " ."l. za nteossacowane dobrodziejstwo stworzenia .zadne} nie ma r6znicy lJomi§dzy . 39..r:y sobq te trzy Osoby w Bogu' . "Stworzyciela nieba i ziemi. 11.aby swiat w niwecs si@ nie obr6cit. Ojcem §. RoO' rna pieeza 0 wszystko. . 44. Iecz co do Osob jest rozaica. ' . uroczysoie przyrZ9lG na Ohrzcie styw Bop Ojcu. HI "" Nauka moralna.') urzadza I prowadzi wszystko1:> tego celu..Wielki jest Pan zast~p6w . saml1 wszechmocnq wola. ze. tys stworzyl wszystkie rzeezy. Pami!2ta. 47. 2) nawet zle na dobre obraca. 41.ystose Tr6jc. j . 50. (Ilroez. Dla c~ego nazywamy Boga: "Stworzycielem . wszystkim trzem Osob m 40. 3. J ak utrzymuje Bog swiat? Tq. wszcchmocna. . 00 znaczy: "stworzy6"? tworzyc znaczy: ucsym co z mczego. i dla woli ~ u nuicn s worzy og suna . 2) Bogu Synowi dziclo odkupienia. * ' .

"Aniolom swoim rozkazal 0 tobie: aby eie strzegli na wszystkich drogaeh twoich!' Ps. 59. 2) a sprawiedliwy azeby.). 4." 2 Piotr. a uciecze od was. 42. 60.) nigdy szemrae lub skariyc na rosporaadzenia Boze.-6ianzi. ani. tego poniza. Tobiasz. gdy wam ZfOrztlezyc b~d~h i m6wic wszystko zle przeeiwko wam klami~e dla mnie. dla czego jednak tyle iest dolegliwosci na Swiecie? Dobrzy Aniolowie kochaj~ nas. djabel. }'r z yk. 11. i biczuje" (Zyd. Nie wszyscy Aniolowie pozos tali dobrymi. i doskonal- 56. Powinnismy wszelkim pokusom do zlego mfdznie si~ opierae. 50. Ozy Bog oproc» swiata nie stworzyl? me wif}ce." . niejsze? ehami. Job. nie szkodzily? aby nam ich zasadzki . Jak siC nazywali pierwsi lnuieie. 1) azeb~ si~ grzesznik przez nie naprawil. Nie adwaiaj sil. Zle duchy z nienawisci i zazdrosci czynitJ: na nas zasadzki. aby na sad byli . 0 Aniolach. 21. 5. M6dl si~ naboinie do sw. ale Bog obr6eil to w dobre. kt6rych Pan Bog s worzy .iIili. Tobiasz i Sara. . 7. albowiem Bog najI'1piej wie. 6. Dla tego jest tyle doiegllwosci na swiecie. si§ ci Aniotoicie. 54. jakiemi sq. 11. i nie zgin~l na wieki . 5. to jest niesliezona liczbe duch6w. 18. 2. 4. coby bylo przeciwnem swi~tej skromnosei. i azywaj~ si~ "Ja arm "czy 1 "z enn useho- B6 Aniol m kielnemi sCi'tgnieni do piekla podal na m~ki. "albowiem kogo Pan miluje. co jest dobrem i zbawiennem dla siebie. 12. 6. 90. Jud. Strzei si~. 63.. * .26 Przykl: Historya Jozefa Patryarehy: "Wyscie ." I Moj.' Mat. wzglf}dem nas? Jak nazywaiq. 00 czyniq dla nas dobrzy Aniolowie? 58. wdzieeznymi im bye i sluchac ich upomnien. 53." Jak.J ak wif}c powinnismy nas spotykajqce? przYinwwa6 dolegliwosci Winnismy naszych Aniol6w Strozow czci~. Przykl: Ewa. Ozy wszyscy Aniolowie poeostoli dob1'ymi i szczcslitfYlmi? §. gdy ich Bog stworzyl? .v I Me]. . a przed pokusa i w czasie pokusy goraco sifd modlie. {)2. kogo 61. 12. Radujcie si~ i weselcie sie : albowiem zaplata wassa obfita jest w niebiesiech. Przykl: Lot. Nauka moralna. ani nie mowil. Pierwsi ludzie nazywali si~ Adam i Ewa . l .Byli wszyscy dobrymi i szcz~sliwymi. Ja7cimi byli Aniol'owie. 55. 0 27 mnie zlf my- 57. 0 pierwszyeh naszycll redsicaeh i 0 ich upa u. modla si~ za nami i zaehecaj~ nas do dobrego. a kogo wywyzszyc pragnie. aby nas na wieki zgubic. 4. Porown. 2) "Blogoslawieni Jelteseie.. Aniola Str6ia i polecaj si~ jemu we wszyatkieh niebezpieczeristwach eiala i duszy. * Co pO'winnismy czynic. znoszac je cierpliwie. "Przeciwcie sil.l: §. Przyp.wnik wasz. "Przeci. widzialnego. ." Powinnismy je przyjmowac jako dowody Iaskawosci Boze].* Jeieli 1) Przykl: Bracla J6zefa: "SluszDie to cierplmy. szukaj~c by poiart" 1 Piotr 5 8. tem wi~ksz~ wysluzyl' sobie nagrode w niebie. ktorzy nas strzegq? Nazywaji! si~ Aniolami St. Judasz. dla tego strzeg~ nas na duszy i na ciele. Nauka moralna. bosmy zgrzel:yIi przeeiw bratu naszemu. aiebyi w jego obsenoscl Die tskiego nie ezynil. B6g stworzyl' takze swiat niewidzialny. tego karze. jak lew rycz!\:cy kr!\:zy. 20.* A ste duchy. 12. wielu z nich zgrzessylo i ella tego do piekla zostali straceni.) djablu. Piotr we wi~zieniu. czyli Aniolow. Nai rzednieiszem stworzeniem Bozem na ziemi jest ezlowiek. 00 winni iestdmy naszvm Aniolom Str6iom? . Bog wszystkiem sif} opiekuie.

3) nie mieli podlegac nedzy i chorobom. 2) przyemienie rozumu. 6.. 'W W }aki sposeb stwor'zyl Bag pierioseeqo czlowieka Adama? B6g stworzyl cialo z mulu ziemi.~Cle NaJswl~tszeJ Mary! Panny. . ze mieli 1) lask~ uswi§caj~cfl.) . Nauka moralna.·ntdza. . gdyby Pan 09 nie byl nad nimi si§ zlUowal. 0 pierwszych r. z~ grzech ze wszystkiemi zleml skutkami z Adama rzeszedl na wsz stki h Iudzi 1 dla tego wszysey rodzq si~ w grzechu. Od upadkn . Nadprzyrodzone dary pierwszych rodzic6w zaleza:ty na tem. pozfl. d Ten 1T1 zech nazywa siIJ grzechem P1. Ozy kto z ludzi byl wolnym od tego grzechu. ~70.. cierplema 1 dolegliwosci.erw_oro nym. Jak sit} nazYUJa ten grzech. jK'. Jaki to . grzooh na teu swiat wszedl. 1 MOJ.' . 14. i wtracili przes to siebie i ca rodzai ludzki w naiwi ksz n dz . d 75. spu~Clwszy na mego sen twardy. *§. 69. Precs co wy'tlJyiszyl: Pan Bog csiouneka nad wszystkie stworzenia? Przez to. B ai' zabil cnotliwe 0 brata swego. Komu najpierw obiecal. . • rodzicow at do I!)t.qrzech lJopelnili pierwsi nasi rodsice? r::w.~ laskl BoMj. 74. Oozby si@ bylo stal:o z ludZ1~i. . 73. 5.:zyli. i podobimistwem Boeem? Obrazem i podobieristwem Bozem w pierwssym czlowieku byly dary przyrodzone i dary nadprzyrodzone. Abla . Z ceeqo utworzyl: Pan Bog Ewt}? .-' Rzym.l w nie dusztd nicsmiertelna. . i tak stal sitd czlowiek zyj<1cy. u rodeiono? 3) n'Jdz§. . 12." Przyp. z~azy ~zechl! pierworodnego. Jalc zlitowal: sig Bog nad ludzm~?:" d" •h Obiecal zeslac Zbawiciela.. kt6re go czynily podo bnym Bogu. (Nlepokalane POC7. 65. z J~c z me. lecz je utracili przez grzech. "Grzech czyni Iudzi mizernymi.dhwosc 1 sklonnose do .ier~yli wi~cej szatanowi w postaci w§za anizeli z rzewa za azanego. bosmy go ~ami nie ~ope~nili_. w kt01'1Jj pieriosi rodeice T ktorym.PH. kt6ry wszystlne messosescie na SWiat sprowsdzil:.utrattd synostwa Bezego i prawa do nieba. lasktd Boska byl~ wolna od wsz~lkicj.dliwosei do zlego. . Ew~ utworzyl' Pan B6g z zebra Adamowego. ani nawet smierci. 15. 1) Utrat~ Iaski Boze]. ze go stworzyl na obraz i podobienstwo Swoje 67. 2) nie czuli pozfl.* Na czbn zalezaly nadprzyrodzone dary pierwszych 64.kga. a z mfl. ani bye zbawionym.. i tchnfl. zlego. Na cz. Czy pierws! nasi rodsice zachowali na zaW8ze te dary nadprzyrodzone? Pierwsi nasi rodzice nie zachowali darow nadprzyrodzonych.Przez jednego czlowiek!l. • I)' • • •• 78.28 29 Ilzech smierc: i tak na wszystkie ludzie wszyscy zgrze. . 71. Zaden czlowiek nie moglby by} dostfl. odwr6cil . ..em polega ta ngdza. Pan Bog Zba_wiciela? Ta. B' 76.~ Najswi~tsza Marya Panna przez szczeg61meJsz. smier6 przessla. A prZ6I Nie: juz Kain . 66. grzech i przywrocic im lasktd i prawo do nieba. Staraj si~ dusse twoj~ zachow~c ~iepok~l~nym obr~zem Boga a brzydz si~ grzechem. 72. . na tern.. 77. 68* Ktare dm'y nazywamy przyrodzonemi? Darami przyrodzone1ni nazywamy przedewszystkiem niesmiertelnos6 dU8ZY. kt6ry mm1. 00 byl:o w pierwszym czlowieku tym obrasem . a nareszeie smierc." . Jakie skutki sprowadzil grzech p~erworo ny na wszystkich ludzi? . roeum i wolnlJj wol@.lecz tylko po pierwszych rodzicach naszych odziedziczyli. 34. pierworcdny syn Adama.. w ktorym s~@ wszyscy :? rodzlJj. 8.

82.. ze ofiara Izaaka byla figura ofiary Pans Jezusa na krzyzu. i ozynil rozliczne i wielkie cuda. wll. J ak sig nazywali niekt6rzy z tych mgiow? Kio to byl Abraham'! 8f. bo wiele z nich bylo figurami lask. ' 90. a ofiara Melchizedecha byla figuIl Mszy swi~tej. Abraham. z kt6rym Pan Bog zawar! przymierze. Jakie wazniejsze sdareenia z ceaetno Abrahama? " Wk~otce z~ow~ odpadli o~ Pana Boga. .C 1 z 80. uk~ral ich potopem. Dla Sf. ze tylko Jemu jak4> prawdziwemu Bo u czesc oddawac i R • ego przykazania wiernie zachowywa6 b~d~. 88. 91. Naz~wa S]~ ludem l~raelskim czyli Zydowskim? 86.ludzie corae gorszy1n~ s~g stawali? mimo tych :task Dla tego. Jak zyli potomkouiie I{aina? w przyszlego Zbawiciela przez m~z6w swi~tych. Jakob. ktoresmy przez Pana Jezusa odebrali.30 31 Potomkowie Kaina. 87.b~. 89. gdy. B6g dal Izraelitom obletnice. azeby potwierdzic obicrniee. OJCle. ze .Z miedziany uzdrawiajaey. i. . J uk sig n. morie ezerwone. Dawid. 84. ~~eby ten zachowal wiar~ i nadziej~ w przysslego Zbawlclela.w tej zlosci if 0 ludziack i zostawil ParolBog wybral sobie pewien Iud i zawar! z nim przymierze. jak ich ?z3:sem popsuli dobrych. obydwom ohiawil ~i~ Pan Bog wielokrotnie. pierwszym mezem.azywa ten lud wybrany? . z WYJf!tklem bogobojnogo m~za Noego i jego rodziny. ludziom i zwierzetom nawet posf!gi z drzewa lub kamieni jako bogow czcili. Najwazniejszem zdarzeniem z czas6w Abrahams jest zburzenie bezbozne] Sodomy i Gomory.{.' m . Ozy po potopie pezostali Bogu? ludzie wiernymi Panu 81. kt6re dal byl Abrabamowi.ymywal Pan Bog w ludzie Ierai ({. r6~nemi sposobami wzywal ich do pokuty i poprawy zycia. a Jakob wnukiem Abrahama. manna czeqo ofiara Leaaka i ofiara Melchizedecka wazne? 93. C. 92.{.zle blogosfawi]. . i przykazania Swoje i obietnice mu oglaszal. 94. Prorocy. opie owa Sl~ EJ zle.i!. Jak ukaral Pan Bog ludzi sa ich bezboznoS6? Abraham by! ojcem ludu Izraelskiego.. Mojzesz wyprowadzil lud Izraelski z niewoli Egipskie]. ktore Pan Bog z tym ludem zawarl? 85.o dal Pa". Pan Bog nigdy nie zapomnial 0 Iudziach: lees dawal im dla zaslug przyszlego Zbawiciela niezlfczone Iaski. Co luczynil Pa'!l !Jog. P~n B6g. Izaak. Te cuda mialy osobliwsze znaczenie. Takiemi figurami byl:o: przejscie przez W'oda ze skaly.przez kt6rych si~ wybranemu ludowi objawial. Prz~z kogo utr. .! Bog lzraelitom pree« Mo}zesza na 2) Izrae1ic~ zas przyrzekli. i oddawali czesc Boskq sloncu 1 kSI~ZYCOWI. ofiara Izaaka i ofiara Melchizedecha. tak ze prawie wszysc. ' 83. ze z mch wyjdzie 95.* J akie byl:o to przym~erze.. zyli r6wnie bezboznie.n~h. Kto byl Izaak i Jakob? Izaak by] synem.y ludzie stall Sl~ bezboznymi. Ozy Pan Bog zapomnial ich . CM uczynil Mojzesz? Czy te cuda mialy jakie osoblitvsze znaczenie? Przymierze to bylo nast~puj~ce: 1) Pan. . wiarg i na zieJ~ w przysz ego 96. w kt6rym wszyscy wYgI. Mojzesz. ze m~ .

103. jedyni Zydzi wierzyli w prawdziwego Boga. meki i smierci. 5) z nauki Kosciolu katoliekiego. jeem przysz ego wieku. aby i do twego serca zawitaJ i w tobie nil. (Adwent. czy nie jestesmy takze dziecmi Boga? Dla cseqo nazywa sit} Jeeu« Ohrystus "Jednorodzonym SynemBoga"? Caiy swiat byl gl~boko pograzony w balwochwalstwie i we wszelakich wystepkach . sa ktarym tak dlugo S8. Syna Jego jedynego ana naszego: mi. 00 znaczy "Jezus. Syn BOi1j. Pan uasz.* 6. ze Jezus Chrystus jest jedynym prawdzi . kaplanem 5. Dla zakonie i krolow. Prze ziwnym. 3) zmartwychwstanie i wniebowstapieuie Jego. 101. zawsze pozostal. 102. Dla togo." imi~ jego Jezus. 100. 39. 4) ustanowienie i wieezne trwanie Koseiola Jego. Z kto~ rego nikt procz Boga wybawic ieh nie mogl. ~) z J ego. jest Jednorodzoay Jezus Chrystus.cach lat? Dla tego.. a nie z natury ani od wiek6w. ze Jesus Chrystus. Kto Sf-!J Pror()cy? 8yn Boty. albowiem ou wybawi lud sw6J od 8.Rozbierajcie kt6re swiadectwo daj~ 0 mnie. Kiedy przyszedl Cztery tysi~ce lat po u padku pierwszych naszych rodzicow. powiedzianym Zbawic~elem? Zkf-!Jdwiemy. J ezus znaczy tyle co: Zbawiciel. tysiq.. 5. pounedniac: ~ Ue skiego? ze Zbawieielem In- 10. 2) szczegoly z Jego zyeia.32 33 dziom obiecal i zeslal. . bo ostatni Prorok zyl 450 Iat ocze1ciwany Zbawiciel? 98. jest prawdziwym Bogiem? Wiemy 1) z prz?powiedni Prorok?w.." "Nazwiesz I1'zech6w ich. czyli Odkupiciel. My takze jestesmy dzieemi Boga. A my. Emanuel czyli Bog znaWl~ym. 21- Prorocy s~ to mezowie od Boga wybrani. 8*. Jan. i krclem .) W jakim stanie znajdowal si§ swiat przed przyj· sciem Zbasoiciela? Wiemy to ztad. Chrystusa. 4. ie zuasz Zbawiciela.. Pr . pisma . Dla czego przyszecU Zbawiciel dopiero po csterech. wlasnego swiadectwa. ze grzech wtraci] ich w nieszczeseie. :t"ll I w .. '" Dla ceeqo nazywa sit} Jesus Pomazancem? tego nazywa si~ Jezus Pomazarieem. co Prorocy 0 Zbawioielu przepowiedzieli. Chrystus 00 znacz!J "Chrystus"? znaczy tyle co: Pomazaniec. Patryarchowie i Prorocy t~sknili. ze w starym namaszczano oliwq prorok ow. Dsiekuj Panu. wra ARTYKUL nI w Jezusa DRUGI. 7. 2. 3 . se Jesus Ohrystus jest owym prze . 99 00 przepowiadali Prorocy 0 przyszlym Zbawicielu? Prorocy przepowiedzieli mianowieie: 1) czas i miejsce narodzenia Zbawiciela. ktorzy przepowiadali 0 przyszlym Zbawicielu. leez tylko Z ~aski dzieemi przybranemi. * J qkie swia(lectwo dol Bog Ojciec? Nazywaj~ Go: "BDgiem. Mat. Dla tego m6wil J ezus Zydom: . Nauka moralna. 1. wym i istotnym Synem Bogs od wiekow i tej same] co Bog Ojciec natury. a one •• Zkqd wiemy. Czy dlugo przed narodeeniem Zbawiciela prztpowiadali 0 Nim prorocy? Bardzo dlugo.Bogu sa lask~. Pros Go. przed Panem Jeznsem. ze si~ na Nim spelnilo to wszystko. . azeby ludzie sami sobie zostawieni przekonali si~. arcykaplan6w Jezus zas jest naszym najwyiszym prorokiem.

wdziW'J 1 Jan 5. tedy Jezus nroczyscie wyznal. 3) ze wszystkie stworzenia winne Mu czese Bosk2JJ oddawac. 5. 2) ze w Chrystnsie jest pelnosc B6stwa. mitU. !fIach. 1. Pan Jezus potwierdzil ich slowa. 3* . 19." Jan. widzi i Ojca.* Cseqo Apostotowie Bog i zywot wieczny. 10. ze jest Synem 130zym i tak prawdziwym Bogiem. 16. imi~ Jezusowe wszelkie kolano kl~kalo. Jan.. 2) Przez Swoje zmartwycp. 1.:~lowo (Jednorodzony nann. 23.. 3 i nareszeie smiercia. w kt6rymem sobie dobrze upodobal. 1) Apostolowie wyraznie nauczali : 1) ze Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Sy» J6zefa. wield.Wiemy iZ nauceoli 0 Ohrystusie Panu? 8m 13. 81~ pocz~ z Ducha swi~tego.Na wieki wiek6w.* Czego uezy Kosci6. J6zef dla p(J/i'U1J Jezusa'1 Sty J6zef by! opiekunem i piastunem Pana Jezusa. 2. Swoj~. "Kt6ry 1. 4. 9. to Jest ze przyjll:! na Siebie cialo i duludzkq.: Go na prawiey mocy Bozej siedsacego i przychodza. 5. osoby w Jeeusie Ohrystusie? Nie. 19. "Ze jest Chrystusem.Pan moj i Bog moj" (Jan. 2." an.) 7.NieQ ~dzie poehwalony Jezus Chrystus ." Zyd. Porown.) a~ 1) Chrystus Pan dal swiadcctwo.cy: Ten jest Syn m6J miry. CI (Zwiastowanie Najsw. 1) jako Bog jest Panem nieba i ziemi 2) jako Odkupiciel krwia Swojll: nas Shme kupil Nanka moralna. Z kogo wziq(t Syn Bozy natulj'{} ludzkC!J? Z Maryi. Maryi Panny. 9.34 35 przemienieniu na g6rze Tabor d&l si~ slyszec glos z nieba m6wh).uk. 3) Kiedy Go przed sadem zaklinano D!L Boga zywego. 3. ." dzi.. . Ten jest pra.yn ozy za sprawll: ue a go s czlowiekiem. 1. w Jezusie Chrystusie jedna tylko jest osoba t..l katolicki () Chrys"tttsie Pa-nu? Kosci6! katolicki uczy od samego poczatku. 1.* O~'!Jtakse dune sq. jak mniemaao. 1. Zyd. 6. 2. 1) "Ja i Ojciee jedno jestesmy. to i Syn taDe czyni •. . Synem Bosym. ie ujrza. . dla tego tez Naj~VI. gdyz obie natury sll: w jednej Osobie Syrm Bozego nierozdzielnie pohtczone. 14. "A niech si~ mu kla.• Be bfo oslawion nil. AmenfM (Uroezystose Najswi~tszego Imisnia Jezus. 3) "Aby nil. Kol. jak Ojeiee Jego: 2) swiadectwo Swoje stwierdzil cudami.. mole Jest... "Cokolwiek Ojeiee czyni. Dla ceeqo nazywa sig Jeeue Ohrystus "Panem naszym"? Dla tego nazywa si~ Jezus Chrystus Panemnaszym. 16.. 2) toW Chrystusie misszka wszystka.. tej samej co Bog Oieiec istoty i tej nauki bronil zawsze jako fundamentalnego artykulu wiary." . Przysw6j sobie zwyczaj pozdrawiania bliinich siowy: . l. 6. wniebows~pienie i wiele • . 15. Kiedy Piotr rzekl do Jezusa: "Tyii jest Chrystus SYH Boga zywego" (Mat. lle w-i{}cjest natur w Jeeusie Ohrystusie? Dwie sll: natury w Jezusie Chrystusie: natura Eossa » uaeua: 5. 20.niaj~ wszyscy Aniolowie Bozy. 20 28)." Mat.. Ojea) cialem si~ stalo i mieszkalo Ceeqo g16wnie uczy nas irseci artykul 12. i podziemnych. Kol. 38. Sl~ 8Z~ wiary ez! ~as. ze Jak nazywamy t{} taoemnw{}? Tajemn}e~ wcielenia Syna BDzego." Rzym.wstanie. "Chrystus. !ie Chrystus jest prawdzrwym Bogiem. 16. ezyli Boga RodzicieIq. Jan. 10." • Filip.. narodsil si~ z ](Iarji Panny. jak ezczlli Ojca." Jan. S. 14. 9.. 23. . jezli jest Synem Bosym. slewem moim) wierzye nie cheieli. . wierzciei uezynkom. zupelnosc Bostwa eie eSDle to jest istotnie. . ' ." . 14. przeezystej Dziewicy .:cego w oblokaeh niebieskich." i za to wyznanie poninst snueriS. ze ." Jan.) a Tomasz zawolal: . "Wszystko cokolwiek ma Ojeiee." . 00 Wtf}c wyznajemy pree» tajemnic{} wcielenia A~yna Boeeqo» 'Wy~najeI?Y' ze J~zu~ Chryst~s j~st razem prawdziwym Bogiem I prawdziwym czlowiekiem : Bogiem jest od wiek6w a ezlowiekiem stal si~ w czasie. Jan. j. 3 i 17. niebieskioh ziemskich. kt6ry jest Dad . aby powiedzial. Mat. Osoba Boska.Jezus." Jan. aby wszyscy ezcili Syna.." Bozy przyszedl. Ozem byl: s. Panna nazywa si~ "Matkll: B024. ~6.

l w poJ:udnie i wiets6r dzwonienie na. Czterdziestego dnia byl Pan J ezus o:fiarowany w swi~tyni Jerozclimakie].) odda'/. lit dzieei~ciem. pelen milosci ku ludziom. poklon Dzieciq. 12. Aniol Panski. jak majlll bye rodzieom swoim poddaae. 2) cudami i proroctwami. Osemu pozfJstal Pan Jeeu« w swiqtyni? poniewai cbcial nas przez to nauczyc." Jau..) 13. gdzie Go Jan Chrzcieiel oehrzcil.) " 14.* dowiedzieli sifj 0 tem od AnioJa. i Boskq. 8.Syn Bozy stal si~ ezlowiekiem dla tego. i tam poscil 40 dni i 40 nocy. 19. leczyl wszelkie cboreby. (Boze Narodzenie. bo krol Herod chcial Dzieeiatko zabie. 3) slowem [ednem aciszyl wichry i burze na morzu. ie nauka Jego jes' Cud a s~ to czyny i zjawiska nadzwyczsjne.). w co wierzyc. czyli Matki Boskiej Gromnicznej. Czem udowodnil Pan prawdziwq. * 00 Sll cuda? 3.d udal sit} Pan Jeeue. Kto naprz6d Jesasa Vhrystusa na ziemf. (Uroczystosc Oczyszczenia NaJ~w. Nauka moralna. Dla tego . fem do Jerozolimy. a potem trzej Mgdrcy 0 narodzeniu Pana Jezusa? Co ucsyniA: Pan Jezu8. kt6rych nazwal Apostolami i zaczql publicznie nauczac. slowa Bozego sluchad ·i w ko~ciele przebywae. 18. Cbi sit} stalo z Panem Jesusem czterdziestege dnia po Jego narodzeniu? Nie: Sty J6zef. 16. Dzi~kuj Bogu z ealego serea za to. ze cheial przez to nauczyc dzieci. 2) pieciu chlebami nakarmil przeszlo 5 tysiecy ludzi. Gdzie zostawat Pan Jesus po ptnorocie SWOl!tn AZ do trzydziestego roku zostawai Pall JezuEl w Nazarecie z Najswi§tsz1!l Panna i z J6zefem swi~tym.tko u 7 ezus zaW8ze pozostalo w Jero s 22. 00 uczynil Pan Jezus.tku Gd. chcial bye pod- 1) Przemienll wod~ w wino. ze z mitosei ku tobie sta.. 10.* Jakie naprzykla. Jezus? a M~drcy przez cudowna gwiazde. czego si~ spodziewac. 20. albowiem jako B6g nie m6g1 ani eierpiec.* Dokq. pozostal tam 3 dni w s~i~tyni.Zaden !. nawet ku najzaeietszyz» llleprzyjaclOlom Swoim. Pastuszkowie Jakim sposobem dowiedzieli sit} Pastuszkowie. kiedy mial lai 30 ? Udal si~ nad rzek~ Jordan. a potem trzej M~dr~ cy czyli trzej Kr6lowie ze Wschodu. aby mogl za nas cierpiec i umrzec. Udowodnil: 1) swi§tosci~ Swego zycia. kiedy mial lat 12? Udal si~ z Najswj(}tsz!!: Panna i z swi~tym Joza . N P Marya. jesliby z nim Bog nie by!. w stajence. a Ojeu Swemu niebieskiemu byr posluszny az do smierci. Maryi Panny. 15. 8.. kiedy z puszczy wrocil? Wybral sobie 12 uczni6w. * 00 nas przekonywa o swictosci iycia J ego? Przekonywa nas to. Czego nauczal Pan Jezus? Pan J ezus nauczal tego wszystkiego.! 1m poddany. 24. sit Jeztts Chrystus? W Betleem. Dla ceeqo stal sit} Syn Boiy czlowiekiem? o zyviu S.e powinnismy tnodlie si~. 17. Dla tegG rsekl Nikodem do Zbawiciela: . i co czynic powinnismy.d m6da uefJ!fi~ilPan JefJU8? .) i ze byl najdoskonalszym wzorem wszelkich cn6t.. wyganial dja. jak ch~tm. 2. by. 21. 11. Dla ceeao Pan Jeeus. 4(. aby dosU!pic zbawienia. a potem poszedl na puszcse. danym? Syn Boiy.? Jeeus. 28.yah mu6" ezyni6 nie moze . uszU z Dziecil!Jtkiem Jezus do ' Egiptu.zie narfJdzil Naprz6d pobozni Pastuszkowie. ani umrzee. a mlanowicie gdy slyazysz rano. ze byl zupelnie wolny od wszelkiego grzechu (Jan. kt6re ty esynisz. ktdre tylko wszechmccnoscia Boska a nie sih~ przyrodzonq stac si~ moga. z Egiptu? zolimie i w ziemi iydowskiej? Ozy Dzieciq. (Swi~to Mlodziank6w.bl6w~ wskrzeazal umarlych.

abys cill. 3) od wiecznego pot~pieni~." Obj. 00 si§ dzialo pr. groby si~ otwieraly. i 3) wyslnzyl nam obfite laski ku naszemu uS'.' Rzpn. c.* Co [esecee wysJ:uzyl nasn Pan Jezus m§7c~i smier- 4. 9.du Apostol~ skiego? baj. aby sprawie. jakf}. 11. ze Jezus Chrystus cierpial za nas. Starosta rzymski. Kto wskazal Pana Jeeuea na sm'ierc krzyzowC!J? Czy Pan Jezus byl zmuszony urnrzec? jest. Ozy Pan Jeeus prawdziwie un-tarn Umarl prawdziwie. a wreszcie do krzyza przybito. 2... mial Sam umrzee zmartwychwstanie i wniebowstapienie Swoje i wiele innych: ~5.* Od ceeqo odlcupil nas Pan Jeeu« pree» tswoj. Za ktore grzecky 'liczyni..milo.l Pan J eeus zaclosyc? 14. pontski Pilat. 10. wyszydzone. 5. 2) od mewoli czarta. 12. dusza Jego od{~czyla si~ rzeczywiscie od ciala.gle . Boz~ AlboWlem. Pan Jezns mowi: ." Iza].' Ozemu ehcial Pan Jezus cierpiec i umrze6? Czwarty artykul uczy nas. tak i wy czynili. rosl w m~dros6 i lask" warn przyklad. za Jerozoli:m~. jestesmy pojadnani ~·mier6 Syna . jak to setnik pod krzyzem stoj~cy i zolnicrze jego wyznali. umarl na krzyzu. 2) otworzyl nam Niebo. ARTYKUb CZW ARTY. W koncu Go pojmano. Gdzie ulcrzyzowano Pana Jezusa? Pan Jezus 1) pojednal nas z Bogiem. poshrsznym . Ozy Jeeu« Ohrystus cierpiat ja7co Bog czy Jako czlowiek? tez "Za grzechy calego swiata" (1 Jan.vstalo. umarl i pogl'zebion. Jak dlugo wisial: Pan Jeeue na krzyzu? Trzy godziny wisial Pan Jezus na krzyzu w naJ. 7. z Bogiem poe. abyscio ciala I duszy dop6ki glowy Swojej rue sklonil i nie umarl. cierniem ukoronowano.* Co naprzylaad przepowiedzial Pan Jeeus ? okropniejszych 3) ze z swi~tyni Jerozolirnskiej kamieri na kami&niu nie zostanie.dalem Hom ja. 5. dliwcsci Boskiej za grzeehy nasze zadosye uczynic. mg7cf}i smicr6? Pan Jezus odkupil nas 1) od grzeehu. 13. Te cuda dowodza. Pan Jezus dobrowolnie umarl. ukrzyzowan.vi~ceniu i zbw. rozpadaly. 00 cierpial Jesus Ohrystus? Jezm. ci~ S'Woj~? . Pan Jez us cheial ciel'piec i umrzec.. 2." 1. ze Jezus Chrystus prawdziwie jest Synem Bozym. "Jews Chrystns nas umilow al. "Zranion jest za nlsprawosci naSZ6. Ozego uczy nas czwarty artykul Slaa. Bynajmnie]. przykladem J ezusa b~dz pilnym i ." Jan. 7. Sk~lly si. 2. Na g6rze Kalwaryi. .Gdysmy byli nioprzyjaciohnl. uplwano. i do grobu ztozony zostal. . Chrystml cierpiM przez cale zycie Swoje niezmiernie wiele.. kochaj Ii.T ego . ii sam ohcial. a nas przez to odkupic i zbawic. 5. i wielu umarlych z nich ·. 53. 6. 13. 1. 0 ktsrych tylko sam B6g m6g1 wiedziec..t Piotra.wie~zial takie rzeczy .zynil. ziemia si~ trz~sla. bolesciach 8.. Nauka moralna. 53. "Ofiarowan "UmEi:CZonpod pontskim Pilatem.vieniu.* Ozego dowodz~ te cuda? 15. ~odlitwle ~ staraj si~ 0 to. ~a. zdrade Judasza i saprzanie siE. H).): za grzech pierworodny i za wszystkie inne grzechy ludzkie. ubiczowano. np. Jezus Cbrystus cierpial jako cztowiek to jest " Swojej naturze ludzkiej. smiercif}.38 39 Pan J ezus przepo. i omyl Bas z 2:l:zechow w krwie swojej. 5.zy Jego smierci? Slonee si~ z3f. start jest aa zlosci nasse. 3.

. ze J ezus Chrystus wlasllq. I 3. trzeciego dnia zl~czyla s. 7. zawsze 0 rym tez przyszedlszy.. wstrzymywanie lilt od miesa w ifl-tki i t. Nie ze..* Skora Pan Jezus dla wszystkich soiecene sbasoieme wys uzy. . Co Gzynil: Pan Jesus 'W tym ceasie'i ." 1. ze niebo przez grzech zostalo zamkniete Po co zstqpi:t Pan J eeus do otchlani? aez umartwiony cialsm. ~idyw~li ~z. Tak jest. 19. jak maj~ Kosciolem rz~dzic. wiada. byly dusze sprawiedliwych. 1. Pami~taj Rzym. to 'est zwiastowaJ: im odku ienie.. duehom przape1 Piotr.t emar- trze(~iego wstal.* Jak dl:ugo pososial Pan Jesus 'ria siemi po Swo . gdzie coraz 81nleJ8z ~ na ZleJI w nasze przysz e zmartwyehwstanie. ceemue e y nie wszyscy gq zbawieni? i zbawienie unecene. "Wstl1!pil na niebiosa . Te slowa znaeza.pominaj nigdy 0 niepoj~tej milosci Pana Jezusa ku tobio (Naboienstwo do M~ki Chrystusowej . 3 18.) Chrystusowego smierc pe . 4. 6. 6. w kt6tyro. nie wszyscy maj~ wiare. AUTYK1JB PL\TY. swietego zywota. moq Oo znaczq stoioa: "Wstqpil: na niebiosa". kt6rzy w ciemnicy byli. jem zmartwychwstaniu? Pozostal czterdziesci dni.l" Cot enacsa te stoioa: "Zstqvil: do piekid"? to jest do miejsca. Narum moralna. Nauka maralna. i dal im wladz~ rzadzenia.. "Jako Chry~t. "Chrystus 2.~ zn6w Cz dueea Pan a Jeeusa sostoia na eaiosse w otchlani? ARTYKUB SZOSTY. d. to jest.) 5. zachownja przykazania i uzywaj!1 srodkow Iaski Boskie].Paws} powi~d~:. ktorzy rzeczywiscie zbawieni bgdq? (Wielkanoc. . Droga krzyiowa czyU Stacyec Odwiedzanie grobu Pana Jezusa w wielki tydzieu. "Zst!.* Wiedzieli. d?tykall wdziwosc! zmartwycbwstania niesl). opiero Dla ceeqo byl:y dusze sprawiedliwych w otchlani? Dla tego. 2) aby W otchlani pot~g~ SW!1i chwal~ pokazac. te?I' co ~ty . . dla tego tez gr6b Jego opieczetowali i straz przy nim postawlli. Pan a Jeeusa po emar- wienia jest potrzebne. .40 41 Pan Jezus dla wszystkich bez wyj!1tku wysluiyl lask~ i zbawienie wieczne. bo za wszystkich bez wy. ale oiywiony duehem." dnia zmartwych- nas pobudzac: Nauka 0 zmartwychwstaniu Pana Jezusa powinna 1) do coraz mocnieisae] wiary w Jego B6stwo i do wz smierci zst~pHa do otchlani.. siedzi na prawiey Boga Ojca wszeehmogaeego.!:pil do piekiel.~st~ Pana Je~usa.II an ezus je 0 worzy . 1) aby dusze sprawiedliwych pooieszyc i oswobo. Pan Jezus to przepowiedzial. S. Do ceeqo powinna nas pobudza6 nauka twychwstaniu Poma Jeeusar 0 . j~tku umarl. 9. Nie na zawsze. nia nowego. 4. Pan J ezus zst!1pil do otchlani. 16. dzenie im zwiastowac. * Czy Ucenioune widzieli Czy nieprzyjaciele Pana Jeeusa wiedzieli zmartwychwstaniu? 0 Jego . ~.

5. ku niebu. 5. Co sianie si§ po wydani'tt tego Boskieqo wyt·oku? Zli p6jdf}. Jak na. alba do czyscr. aby wszystek swiat sprawiedliwosc Jego poznal? ." i (1 Kor. Czego uczy nas s~i6dmy artyku1: Skladu · ktego. :I< Czy Pan Jezus sam wstqpi1: do nieba? . o ty~h dnszaeh wspominajac powiada Pismo swi~te (2 Macnab.." Dokqd idzie dusza pO sqdzie sZGzeg6l. . Kiore dusze idct do GZl1s(.'. 26. .t Czernu oprocs sqd« szczeg61:owego b§dzie [esecee sqd powszechny? 1) Aby wszyscy IudZie poznali madiosc 1 sprawiedliwosc Boza . i staraj si\} wszystkiem 5.owym? Po sadzie szczegolowym idzie dusza albo do nieba. Co enacea.' 2) Do dych zas rzeknie: "IdiC1e odemnie przekl~ci w ogien wieczny. slotoa: "Siedzi nlOfJ prawicy Boga Ojca" 'i Te slowa znaczq. 3. mi~dzy syny Boze. Z kt6rego miejsca wstqpU Ohrystus Pan do meba ? Z g6ry Oliwnej w przytomnosci ~czni6w Swotcn.? Nazywa si~ sadem ostaiecensrm albo powszechnym. Pan Jezus wprowadzil takze ze Sobf}. 4. 2) aby sj~ wstawil za nann u Ojca Swego Niebieskiego. a iIi zasluzona kare..£) 12. mielismy zywot icb Jla IIzalenstwo. oswieei zakryeia cismnosci.): "Nie wyjdlJ: Z eiemnieYt ai oddadza ostatni pienia"iek. 2) aby chwala J ezusa Chrystusa przed calym swiatern si~ ukazala . 2-5. Czy oprocs Sqd~h ostatees~~ego 1est ieSf!JCEC imwg Sf§d 'f Jest jeszcze sf}. wszakie tak jako przez ogien.* Co uGzyni Pan Bog. jak policzeni s~ .pan Mi. otrzymajcie kr6lestwo warn zgotowane od zalozenia swiata. jab: sam Chrystus Pan powiedzial. 7. 11. Oto.. . jakie kazdemu za zycia dawal. slow 1 uczyn· k6w swoich. .. wieczny placz i zgrzytanie z~b6w ' • 8.zywa si@ ten sqd na konc« 8wia·ta.do nieba dasze spraWledIlwych. Nauka moralna.. 6. 2. Co jest niebo '? ' Niebo jest to miejsce wieczne] i zupelnej szczesliwosci.. 15. . . ze Pan Jezus iako czlowiek rna udzilll w mocy i eh\vale majestatu Bozego. 12.gani a.. . . kt6ry zgotowany. I Ker. wolac b\}dlj. 3) aby dla nas mieszkame przygotcwal w niebie. ze J ezus Chrystus na ~oncu SWl~ta przyjdzie z wielka moca i majestatem. . i z opuszezenia dobrego.Ztamtlld 1. . i za sromotne ich dokonczenie. 3.. jako tez latiki.tali dobrych jak i zlych. Uczy nas. Podnos ezesto oezy i serce lilami. nawet najskrytsze mySli lruzdego czlowielm.) ~. 40. lO. gdzie.ca? Do czyscoa id~v duszc "spraW'~eu. 3. jest ogien nieugaszony.).BQdlli zbawieni.w chwale ~wojej." ARTYKUL .a.ktore alho w grzechach powszednich z tego swiata zeszlv. albo do piekla." i (Mat.42 43 wst4pil do nieba z cialem i dusza. abys siQ de niego dostal. Pan Bog wyjawi dobre i zle. ah 1 byli od grzechOw rozwiazani .: Ci:C to S'h ktoresmy niekiedy mieli Z&:l poimiech i za przyslowie urq. 9. (Uroczystosc Wniehowstapienia Paasldegc. 3) aby spravnedliwi otrzymali zasluzoll% nagrod~. 4.cle.jest djablu i aniolom jego. albo za awe grzechy jeszcze pokutowac musza. S SIOD~lY. Z ceeqo bgdq ludeie sqd~eni? . Jaki wyfok wyda Pan Jesus jako S§dzia? 1) Do dobrych rzeknie: "P6jdzcie blogoslawieni Ojca mego.lhvych..do piekla. i mii}(~zy swiQtymi dzial ieh jest!" :Mlldr.dzIC szystkich w IudZl bez WYJ~tku. przyjdzie s~dzic Apostol. a dobrzy do njeba. Co jest pieklo? Pieklo jest to miejsce. My glupi. 46)' "Swi~ta i zbawienna jest mys! modJjc si~ za !lilla. B~d~ s~dze1)i ze wszystklCh mysh.d szczegMowy dla kazdego czlnwieka zaraz po smierci.'2 "Tedy bezboini zatrwoieni bojazni~ straszliwa i dla ueisku dueha wzdychajqe. 5.* Czem'u wstqpil Pan Jeeu« do nieba? Pan Jezus wstwi1 do nieba: 1) aby zamieszkal. kt6re z otchlani wywi6dl. i objawi rady sere . zywych i umarlyeh. Sf}.

. albowiem Kosci61 Bozy swi~ty jest." 1 JlllJ 5.e co:az. z dltSZ? Czy wi§c grzeeh smiertelny wydala . Bozq. nauczali i chrzcili . 2. bardzie. w Ducha Swietego.cych: 1) mq. 17. Swi§ty? Duch Sty jest jako Bog wszedzie. jaiiskie. Co u?z¥nil~ Apostol:qw~e po odebraniu Ducha Sgo Rozeszli si~ na caly swiat. dl:ugo eosiaje Duck Swigty w duszy? Tak dlugo. .tyniq. ci sza dusze. a ci. Slowr i Durn Swiety. 5) umiej~tnosc.zy!y? 2..sk udziela Duck St?! dt{szom ludzk~m? . mieszka w Kosciele 4. . Zl on 3ca 1 yna. kol sie ie i ochrzcic si~ dali. dopoki dusza wolna jest od grzeehu 11.44 seiec? Po sq. (Zielone wiatki.drosc. kazdy grzech smiertelny wydala Ducha Swi~tego z duszy i zniewaza godnosc czlowieka. staraj si~ zachowad w seren Dueha Swi~tego i natchnieniom jego bye poslusznyrn. obcowanie.Jafc. tros iwie grzechu. Kiedy eostal Duck bwi§ty zesl:any? W dzieri Zielon ch Swi tek dy na A ostohiw zs it W . kt6re broisz. kt6rych przelozonymi byli Apostolowie. ie nikt nie widzi alego . Ducha Sgo ARTYKUL OS~IY. let6re nam Pan Jesus wysluiyl? rzez uc a Wl~ ego. 3) rada. 4) mestwo. prawdziB6 iak Oiciec i E . lecz. ktory jest swiq. "A jeili kto Kosciol Doiy zgwalci.wszystko co si~ dzieje przywiedzie Bog na s<lid. . 10. "Wierz~ 1.« 1 Kor..ostaci ognistych j~zyk6w.dzie ostatecznym b~dzie tylko niebo i pieklo Nauka moralna. 0 Kosciele 1.' .* Gdzie jest Duell. ARTYKUb DZIEWL\TY. nowych gromad z poleceniem. 8.si§ mn:o. jake Da~ca nadprzyrodzonych dar6w i lask. i dla tego tez nazywa si~ Uswi§cicielem Poeieseucielem: 6. Ja1dch la. uczestnika1ni tych wszystkieh task. nrojem ron Sl~. . I. " Od kogo pochodzi Duck Swi(}ty? uc 'Wl~ Y poc 0.. kt6rym wy jestescie.. Kto jest Duck Swit. gdy gromady chrzeScijanski. Gdsie ie laski odbim'amy? Odbieramy je w Kosciele katoliesim. Bo Bo. W ogolnosci. i . kt6remu Pan Jezus dla tego wlasnie Ducha Sgo obiecal i zeslal. §. Co pmvstalo z tych zgromadzen wiernyeh? Powstaly na wielu miejscach gromady chrzesci . dzali .trzej jedno s~. 3. 3." 45 ore sq oso nosee ary ue a ligo. 7..' ~.u. 5. Nigdy nie mysl. Jakie l:aski daJ'e Ducb Sty Kosciotosoi katoliekiemu? Duch Sty naucza i uswieca Koscio! katolieki i rzadzi nim w sposdb niewidzialny az do skouczenie s~ata.) 7. widzi wszystko. 2) rozum.ty? . Preez kogo staJemy sit. Duch Swi~ty jestto trzecia Osoba B6stwa. 10 • • • • "Ojciec. zgrozvstki k' .. a. zatraci go B6g. aby oni takze innych wys~cali i postanawiali nad nowo powstajl1cemi gromadami.. Nauka moralna. Siedm nast~pujq. Co czynili Apostoloune. 6) poboznosc i 7) bojazii Boza." Tak jest. 8.

k08eiola? azuje Sl~ z.* Ozy po smierci Piotra 8wigtego miala usta6 wla- Nie miala ustae ta wladza. Ojca swif. bedzie zWI~zane 1 w niebie .uczaj~." M~ 18. wiadae na ealy swiat. musiala tez trwac na zawsze i opoka na kt6rej Chrystus Pan Kosci61 zbudowal. Iaski Boskie ci szafuj~ i do nieba ci~ prowadza. bf. swi~tym. koscioly moje)." at. 13. 6. poz stac eau: ze. ie Pan JeZ'1.~ ze: 1) Pan Jezus na .oj s is upi 0 eio a a 0 ie iego. 16. 3) Piotra swietego uczynilpasterzem calcgo Kosciola 1) "Tys jest opoka. moje.Apostolowie. 2) ehrzest swi~ty i inne Sakramenta 88. to jest powszeehnym.ldzie rozwie.Apostol6w? Kto pomaga_ bisk~pom w sp. -..' f. comkolwiek warn pr3ykaza. mnie shieha. Tak jest. a cokolwiek rozwi~iesz na ziemi. bedzie rozwi~zane i w niebie. jan polqczonych pod jednq glowq widzialnq? Nazywano je Kosciolem hatolickim. sprawowac. J an..Jui dawnie] mowil Jezns do nich: "Jako mi. i.uk. i z nim polaczonych biskupow i kaplanew .47 4. 21. ." Jan. 3) oehrzeonyeh do zywota wiecznego pod zwierzehnietwem s.Pa aranki . 12.. a bramy piekielne nie zwycif. i zaleznymi od niego biskupami.23: . ze im dal wladz~: 1) slowo Boze opo- Ojciee swi ty cz li Papiez. wszystkie zostawaly w najscisIejszym zwi~zku ze soba. "T dea widzialnej glowy Kosciola? konawcami b li. Piotrze . kt6rq mieli . DUlIl ga. 18-2 "I tobie dam kluoze 1u6lestwa niebieskiego. 1 1. jak na opoce Chrystus Pan jeden t 11m Kosci61 ustanowil' je nej ty ko wiary nauczal. 16.li~ 0.d okazuje eie. 10. a na tej opoce zbudujf. .lboki ssaennek 1 milose dla. .l na. Idae tedy nauczaj. 10..pieza. ~o.l kosci61 rn6j. • • •• Czy te pojedyncze gromady w zwiqzku se sobq? wiernych zostawal1J 2) Piotrowi swietemu dal klucze Kr61estwa niebieskiego.rdzi. 21. miala.J:.A oto ja jestern z wami po wszystkie dni ai do skonczeni~ iwiataU glowq Kosciota? Nim Pan Jezus do nieba wst~pil. kt6rzy ci zast9puj~ Boga: prawdy Bozej cif. .. 9. . A cokolwiek zwi~zesz na ziemi. Kto jest nast§pcq . papiezem. postal Ojcieo.i [a ~as posyl~.Apostol6w? Przez to. 28.* Czy iotadeo. Piotra prowadzic. 18-20."CobY8~ek. rzeld do Apostolow: "Dana mi jest wszystka wladza na niebie i na ziemi. smierci ..oie . .. j. 18.ltego. i. tej opoee zbllduj!." Mat. az do skonezenia swiat a. . Biskupi prawnie wyswi~eeni i w [ednosci z papiezos j!}. Mat. i stanowily jedno wielkie zgromadze/10 • ~." (me .". 15-17. 'h . tym Piotrem. Preee co upo'lvaznil do tego Ohrystus Pan . Kosci6l: mOj. praw nast go Piotra na stolicy biskupiej w Rzymie. 8.ra:wo.t8 uczynil 8wiftego Piotra glowCf.hurzgdu? Nauka moralna.Ai.J:: "na. b~dzie zwi~zane w niebiesiech.Kto was slucha. A oto Ja jestern z wami po wszystkie dni. albo kr6tko Kosciotem.. pa. 18 Chrystus nowil? .waniuiC." Mat. . Tak jest..' nauczaj~c je chowac wszystko. 06i to jest ICoscio!? Kosei61 jestto zgromadzenie wszystkieh prawowierii ~ na ziemi od iedn naiwvzsz low widzialnq t. bo podlug ustanowienla Chrystusa Pana miala od Apostolow przechodzic na ieh nastepoow. Piel~gtIuj w sereu glf. a cobysClEIkolwiek rozwil!:zali na ziemi.zai w niebiesi ch.* ZkCf.olwiek zwi~za.h na ziemi.. i w nieh nieprzerwanie trwac az do konca swiata. bo skoro Kosci61 mial trwae na zawsze.. ak Pan rzek. -. a kto warni gardzi. 16. w.

Preee co jest Re msko-katolicki Kosci6l: swi t rn? Przez to. 25a. ze zawsze mi i ma Swi~tych.J"'VV"'~S tem. . Jak na. e" a- 17. 19. J. 21. a br~y piekielne nie zwyci~zl}. Przez to. aby w nim . D~r nieomylnosci w Kosciel~ posiada. ".. Pa i' al 0 Bi u i w 1 z mu z 1 Kosci61 nauczajqcy. kt6rzy nie na ezq do oscto a naucsatqceqo. sl}.. ktorego . ze Kosci61 nauceajacy jest nieomylny. Piotrowi iz jest opoka. ~e rna "pa aran 1 owiecz 1 .est: 1) jeden.. o nawr6eenie heretyk6w i niewiernyeh. Kto nas zapewnil ". 3. . 2) ze naukajego jest swieta. ie Rzymsko-katolicki Kosci61 jest prawdziwym..jest Papiez. . e cz ery znamiona rna y 0 0 Cl zyms 0katolicki. Po czernt oznajerny Kosci6l prse» CkrJjstusa Pona p . j. 0 zadaniu Iloseiola. .zywamy tyck czlon7:6w Kosciol:a. Kt6ry Kosci6l 'Ina te cztery znamiona? . C6z wi§c wynika ztqd. t. ze: 1) Zalozyciel jego jest swi~ty. 18). asterzem i nauczycielem cal-ego Kosciola (Jan. ze . zaewnil nas sam Chr stus Pan 1 kied oswiadcz I ~. ten Kosci61. . 26. 15-17). prawdziwymi na22. 16. 3) ze wszystkie srodki do uswiecenia .. ie ie prz ow 'e i sza uje. o r mu " utwierdzae braci swoich" J " i biskupi . 2) swi~ty. .go" (Mat. ze zawsze i wszgdzie mial i rna: ~) je• • l • ~_' ludzi dla tego . 0 kt~r~y nie nal~z~ do wsp61n~ glow~. 27. .48 49 moze e 16.glowl}. ze Kosci6l Rzymsko-kaw licki ma te ester znamiona? a iedynie ZU!d wynika. 3) katolicki i 4) apostolski.ego. na kt6rej zbuduje Kosci61 8w6j. ~ zbawie wszystkich Ustanowiony przez Ohrystusa Pana Koscio! poznajem 0 tern.: al'bo sa~ Tych czlonk6w Kosciola. *§. . przez Ohrystusa Pana aaloaonym Nauka moralna. tern..

50
"Chrystna dal pasterze i doktory, abysmy jui Die byli dzie6mL ebwiejl\cemi si~, i nie byli uniesieDi od ~ai.dego wiatru nauki, przei 1b przez . ,. .

51

Trzeba sluchac Kosctola w tern wssystkiem, co si§ odnosi do naszego zbawienia,
31.

Cey i w innyeh reecead» trzeba sluehac Kosciota ?

a9.

Obowiazek t~n wklada n3: nas ,sam Pan ~ezns! kiedy m6wi: "Jeshby (kto) KosclOla .me stucbal, niechei b~dzie jako poganin i ceinik. B Mat: 18, 17. .
32. 00 wife wyznaJemy, gdy odmawwmy w Skl:adz'le Apo.

Kto wkl:ada na nas ten obowi(pek?

i nigdy nie moie bye pokonanym.
40.

Ozy od ezas6w Konstantego Wielkieg6 mial Kosei6l zadnyeh nieprzyjaci6l? Ko~ci61 mial po wszystkie czasy rozlicznych i pot zn eh nie rz .aciol: a .ednak nie zostal okonan Dla ceeqo nie moze Kosci6l bye pokonanym?

me

.

."
/

~

, .,

"

Dla tego, se sam Chrystns Pan przyo biecal to [emu, m6wi~c: "bramy piekielne nie przemoga go." Najniebezpieczniejszym nieprzyjacielem Kokiola od czas6w Konstantego W. byli heretycy, kt6rzy si~ od Koeciola katolickie 0 oderwali i w potworzyli.
42. Ozy te sekty s([;r6wnie trwide, jak Kosci61 katolicki? Nie, sekty te Die sf1trwale: upadaj~ i niknq jedne 'epr . ci sci a eeniejsi od csasou. Konstantego y i najnie eepieWielkieglJ?

Wyznajemy przez to, ze Chrystus Pan zalozyl Koeci61 nieomylny kt6remu wierzye, i ktorgo sluchac we wszystkil~m powinnismy, je~li chcemy dosU}:pic zbawienia i ze t Kosciolom zaden inny nie jest jeno Kogci61 Rzymsko-katolicki.
Nauka moralna.

:

"

,.I

po

gic, j

0

m wia czy

s orya wszys

ez

*§. 4. 0 rozszerzeniu i utrzymaniu Kosciola.
Skutek nauki Apostol6w byl tak cudowny, iz wyramie nie od ludzi, tylko od Boga m6gl pochodzie. 34. Dla cseqo skutek ten nie m6gl; od ludzi pochodsi6 ? Dla tego, te Kosci61 Chrystusa Pana z cudowna szy 0 CII! po wiecie Sl~ rozszerza c OCI udzie, tak zydzi jak poganie, wszystkieh sposob6w utywali, aZeby wzrostowi jego przeszkodzie, 35. 00 eeynili ludzie, abyprzcszkodzicwzrostowi . Kosciola? . .. .. .
jak najokrutniE~j przez 300 lat, 86. Kto uwolnil Kosci6l od tych przeSladowan?

48.

Ozy Ohrystus Pan przepowiedsial, wstanq?

ze sekty

po-

w.

.

C~st!ls.

Pan to przepowiedz~al, i po wiele razy

'

s~pki ich potepiafa, przesladowali i m~czyli Chrzescijan Cesarz Konstanty Wieiki. , '
onsa e

Cudowne ukazanie si~ krzyza na niebie z napisem: "W tym zna.ku zwyci~ysz." .

.

Na miejsce odpadlych Ohrzesdjan nawraca Paa BOg do Kosciola Iudy pogafiskie, kt6re lepiej umiej, z laski wi korz stac. 46. tOile przycz'Uniaif_J si§ sekty do okaeania IWatIJdsiwoscinauldKosciola

odpadlych Chrzesciian?

o

tyIe, ze z powodu sekt zwykly sig zbiera6 So4*

i dOJasnegojejsros~

53
bory powszechne, ktore przez Ducha I§. oswieeone stsrotytnlJl katolicka nauk~ nieomylnie objMniaj~, potwierdzajfl, a RO'Ne bl~dne nauki pot~pia:jlll. 47.t Gdzie i kiedy odbyl siC ostatni sobor pow8zechny? Ostatni sob6r po\yszechny odbyl si~ 'II Trydencie przed 300 laty, kiedy wlasnie powstali nowi falszywi nauczyciele, kt6rzy pod pozorem poprawienia Kosciola, zgubne bl~dy rozszerzali, 48.t 00 uczyniJ Sob6r Trydencki? Sob6r Trydencki pot~pH jednozgodnie zgubnq nauk~ i wydal wiele zbawiennych ustaw ku dobru Ko teiola. 49. Co powinnismy czynic, gdy sekty al,bo odseceepienstwa powstajq? Powinnismy Sl~ pIlnie wystrzegac lcli zwo(Jmczyeh mow i pism, a mocno s.i~ trzymac nauki rzymsko-katotiekiego Kosciola.
Nauka moralna.
Gor,!!ce skladaj toUckiego Kosciola, i las~ o~ai . si~ 1to maedJ me Cl to

Pann Bogu dzi~ki za to, ies jest dzieckiem ka" kt6rym niew¥pliwie jest blogosla.wienstwo Boze,. ~odnym ,prz~z pra~dziwie chrzeseijanskie Zyci~ me pomoze, ze nalezysz do Kosci91a katolickiego.

*'?

Jaki mamy pozytek ee wzajfl,mnego obcowania z wiernymi na ziemi? Mamy ten pozytek, zc bierzemy udzial we wszystkich iaskach Koseiola, we wszystkich ofiarach Mazy 'wi~tej, modlitwach i dobrych uezynkach, kt6re sit} spel:. niajilJ w Kosciele.
56.
M6d1 si~ eodziennle za wszystklch Chrzescij,,?, ta.k ,za ,tych kt6rzy wa cza" na Zleml, Ja za y ry lidego pora.nku i wieczora ueiekaj si~ pod obron~ Swi~tych " uiebil.

. ".Judas (Ma.chabejczyk) dwana.scie tysi~cy drachm srebra pOl1:iI do Jerusalem, aby ofiarowano za. grzechy ofiar~.... A tak ,hri,t. i zha,wienna mys) modlic Bi!; za umarie, aby byli od grzecb6" rOIwi,!!zani." 2 Maehab. 12,43. 46, (Dzieii Zaduszny.)

53.* Dla ceeqo na.zywajq siC czlonkowie tego obcowania swi~tymi? Dla tego, ie wszyscy s~ do swietosci powolani, przez chrzest uswieceni, i wielu z nich jut doszlo dQ zupelnej swi~tosci. 54. J aki mamy poiytek e obcowanza se BWtctynn w niebie? Mamy z tego ten poiytek, ie zashigi i modlitwy Swi~tych za nami do Boga s~ nam pomocne, 55. J aki poiytek ma}q dusee w czysccu z naszego obcowania z niemi? Maj~ ten pozytek, ;;e przynosimy im ulge przez modlitwe, jalmuzn~ i inne dobre uczynki, a mianowicie przez ofiar§ Mszy swi~tej.

Nauka moralna.

Ozy tylko sami wierni na eiemi do Koseiola nalezq? Ztwiernymi na ziemi s~ takze duchowym sposobem Swi~ci w niebie, i dusze w czysccu po!~zone i jeden Kosci61 z nimi stanowia, ' 51. * Na ceem polega t@ d1,choUJepo~czeni6? i dla tego w duchowych dobrach jednego czlonka WSzyscy

50.

ARTYKUL DZIESL\TY.
"Grzech6w 1. odpuszczenie." artykul Skladu ApoCzego uczy nas dziesiqty stolskiego ?

inni udsial biorg, 12.

"Albowiem jako " jed.nem eiele wiele czlonk.6" mamy, tak wiele au Jed.nQm. cia.l:em jesteSmY " Ch:rystuaie., a kaidy z 080bua je4en Mglego cZ{onkami ..I· Rzym. 12, 4. s.

Jrik nazywa siC to duchowe polqczenie? Swi~tych oboowanie.

ekim mocit zaslug· Jezusa Chrystusa mozna dosUWic od.. puszczenia grzechow i kar przez grzechy zasruzonyeh. 2. Jakie .~·rzechy mogq bye odpuszczone w Kosr:iel6 katoliclcim? W szystkie grzechy bez wyjfl;tku.

Dziesiaty artvkul uczy nas. ze w Koseiele kat oli-

54

55
2) aby zwyci~ztwo Chrystusa Pana nad smierci1a zupelne bylo. S. Czy wszyscy l'ltdzie z1na1·twychwstanq? .. Wszyscy ludzie zmartwychwstan~: dobrzy 1 iIi. . 7. Ozy m:a:ta zmartwychw.'da?'lIch b~d~ wszystkie r6wne? . Nie b~d~ r6wne: ciala ztyeh b~d~ szpetne, mala zas dobrych b~dl1>przemienione i podobne uwielbtonemu
eialu Chrvstusa,
Dia tego z takiem poszanowaniem (Pogrzeby, ementarze poswieeone.) grzebiemy aida. zmarlyob

00 powinien grzesznik czynic, aby dostqpic odpus3czenia grzech6w? Powinien 1) szczerze pokutowac, 2) godnie przy .. BtfJpowac do Sakrament6w 88., kt6re Chrystus Pan na Odpl1szczenie grzecb6w nstanowil. . ~. Ktare Sakramenta ustanowil Ohrystus Pan n(l odpuszczenie grzech6w? Sakramenta Chrztu swietego i Pokuty ~wi~tej. 5. Kto rna moe odpuszczania grzech6w w Sokramencie Pokuty swictej? Biskupi i postanowieni przez nich kaplani,
I.
Nauka moralna,
Dzi~kuj Bogu z ealego serca za to, :ie ei przyobieea odpusoi6 pzechy. i przyst~puj cz~sto z ochote, i dobrem przygotowaniem dG apowiedzi swi~tej, abys i ty m6g1 uslyszeC te slowa pociechy: "maj aynu, odpussezone ei sa. grzechy twoje."

Nigdy nie niywaj na zle oczu, ~zyka, uszu, r~~ i inny~ zmJ&low; a.iebys w duiu ostatecznym zmartwychwstal: do zywota meczneCO a nie na wiecsne potepienie.

Nauka moralna.

ARTYKOE

D\VUNAST'Y.

ARTYKUb JEDENASTY.
"Ciala 2Smartwyehwstanie."
Dusza rozl~cza si~ z cialem i stawa przed sadem Bozym ; a cialo powraca do ziemi, eenu: wszyscy u zie umierac museq: Bo wszyscy w Adamie zgrzeszyli. Jak dlugo eostaje cialo w eiemi? Ai do s dne 0 dnia. W dniu t wzbudzi Pan. 6g cialo zmartwych i pol~czy z niem na wielsi duSZfJ, z kt6r~ si~ przez smierc rozhtczylo. 3.
.,Przez grseeh smierc na ten swiat weszla.·· Rzym 5, 12.

"I zywot wieczny. Amen."
1. Czego uczy nas dwunasty artylmd 8/aadu Apesto l S u :;? vtego. Uczy nas: 1) ze po tern zyciu jest inne zyoie, kt6re wiecznie

1. 00 dzieje siC przy 811'tierciczlowieka?

2) ze sprawiedliwi wiecznej szcz~sliwosci zaiywa b~d~. .,. 'l' "2 2. Czy moiemy pOJqc t§ unecsnq 5'~CZfS,'two~c.. .. Nie . mozemy ; wielkosc szcz~ShWOSCI uiebieskiel . ~ ..
Bo ;ko nie wid~ialo, i nie slyszalo, i w serce czlowiek. Die wst'l:pllO, co nagotowal Bog tym, ktorzy go n;il.uj~... I Kor. 2, 9.

'u~ho

4.

•,Pnychodzi godzina, w kt6r~ wszyscy co s~ w grobieeh, usIy"~ glos Syna Boiego. I wynijd"" kt6rzy dobrze czynili, na zmar*wychwstanie iywota; a kt6rzy ile czynili na zmartwychwstanie s",du," t. j. aby ustyszec wyrok pot~pleDla. Jan. 5, 28. 29.

s,*

Jak nazywamy ten POW1'Ot ciala do zycia? aa« mnartwychwstanie. Dla ceeqo ciaia nasze zmartwychwstanq;? 1) Dla tego aby i cialo wzi~ll) udzial w nagrodzie lub karze, jak za zvcia bralo udzial w dobrych lub zlych uezynkach;

Czy wszyscy earinono b§dq szcz§slnvt? Nie; ..,lecz kazdy wlasna z~tpla.t~ wezmie wedhig pracy swojej;' t. j.. ~,edle. asht~ ~Y".:olC.h. z . 4. Jakiem b§d.zze UJ unecenosc» zyc'W bezboznych? . Bedzie zyeiern bez laski i pociechy, zyciem wsrod m~k piekielnych. 5. Bio bgdzie pot§piony? . KaZdy~ co umiera w nieprzYJuzrn z Panem Bcgr~m t. j. w grzechu Amiertelnym.

3.*

. abysmy wypehiia . Toe jest pierwsze przykazauie. 5t 3. "Egg chce. e 0 ale odmawia nikomu. 12~ 30.* Czy wszyscy potcpicni te same 'mCkicierpie6 bCd'll? Nie.conrm Die gasnie. aby wszyscy ludzie byli zbawieni. bQdzie rna dano.iecznosc ka~ piekielnych do~tatec~nym sachowywae. uti. co si~ mu podoba. jest najprzcdniejsze przykazC(. l ~ §.przed czlowiekiem i. 22.Mar.q wiemy. 3]. ee ary p sq wieczne.Eccles. przez Boga w serca na- "We wszystkich sprawaeh twoich pam~taj na ostatnie rzecz1 !!~je. 2. 2. i w. DRUG A.ywot i smierc. 40. t Mar. 2) sad. wyzszemu: z calego serca oddajemy. o 3. wol~ J ego swi~t~ J emu si~ podobae i z Nim polar ez C si mo li.. Bedziesz milowal blizniego twego.. bo wszyscy ludzie mogq bye zbawieni. jako samego siebie. 17 7.?o ty~ko w. lecz kazdy z nich eierpiec bedzie st6sownie do grzech6w swoich i naduzywania udzielonych sobie Iask 9." Mat. 0 ni~ proszaoemu. szenia nawet w skrytosci. 18. . Nauka moralaa. uo~ bye. Mat.. byleby korzystali z task. naJprZedBieJszem przykazanin 10. co w grzechn umieraja wiecznie w zec u rwa ~ 1!. 41. I. i ze wszystkie] sily twoje]. 8. Czy do ebasoieni« wystarcza wierzy6 w to wszyseko.nie? Najprzedniejszem przykazaniem jest przykazanie ." ozresc 1. 45.* Ktare sq. o przykazaniacb.* Kturr..JeSli eheesz wnijse do zywota chowaj przykazania." 1 Jan. i. 5. 7. 15.. i p6jdlll ei na mQk~ wiecznl!l. trzeba takze przykazania Boskia ." Eeclus." Mat. Tak iest" albo Niech tak b dzie. Wlzu. ze si~ Bogu. 4 .. 2) z wyraznej nauki nieomylnego Kosciola. • Czemu kary potcpionych sq wieczne? 1) Bo obraza uieskoficzonego Majestatu Bozege i sprawiedliwosei Bozej wymaga kary nieskoficzonejj 2) bo wszyscy." 12. 46." 1 Tym. ma~~c dwie. 25. i ze wszjstkiego umyslu twego. a na wieki Die zgrZedzysz. Pouiied« mi to przykazanie? ziesz mi owa ana oga wego ze w zy serca 'twego. sze wlana ktora sprawia. Wiemy 0 tern: 1) z jasnego swiadectwa Chrystusa Pana i Aposto16w. Czy zdolamy przykazanifjf. eatery ostateczne rzeczy cdowieka? 1) Smierc. i.* Jakie jest ostatnie sanoo Skladu Aposiolskieqe? Amen" t. A wtore jest temu podobne.."Lepiej jest tobie wniji6 clu:o~yrn do ~ywo~awiecznego. i ze wszystkil3j duszy twojej. 9. jakich im B6g obficie udziela. . 44." . 4. Bo a i bliznie 0 kt6re wsz stkie inne przykazania w sobie zawiera. me s ci ilie. "Idicie odemnie przeklsei w ogien wieczny ." . 19. 37-40. 11. * Czy wszyscy potgp£eni z wlasnej winy pot§Pion mi b d ? Tak jest. 3) . . jako Dobru Najj~ Co jest milosc Boga? :MHosc Boga jestto cnota. Boskie zachowywa6? . co Pan Bog objawil? Nie wystarczy. 3) niebo albo 4) pieklo.

" Rzym. co si~ Panu Bogu podoba . bo 1) Chrystus Pan nam to przykazuj e . 3) kazdy czlowiek jest dzieckiem. "Kto ma prsykaaania miluje. 40 Niego..? sliwo8C wi€lczn~ obiecuje. ani smiere nie bedsie nas mogta odll\czyc od milosci Boze]. 20. jak Go poznajemy nietylko rozumem. 7.u:Zu? N:~ wystarcza.. .dy z nas bratem swoim . co eupcinie jq utrncamy? Przez grzecn pow::):t.. 16. ze: 1) B6g jest Dobrem Najwyzszem i Najdoskonalszern 2) B6g pierw ej nas umilowal i niezliczonc dobrodziejstwa cialu i duszy nasze] wyswiadeza . * Kiedy jest nasea milos6 narJprzY'f'odzonq." 1.* Kiedy jest nasea n~ilosc bezintercsown'l: Milase uasza jest w tedy bczin tel esnwrra.10k CWiez si~ pilnie w milosci Boiej.uk. 6. 3) powszechna.* Kiedy Boga doskoncdq. 0 milosci bliiniego.czyc. gdy bli~ zniemu ze wzgledu na Boga dobrze ezynimy.losc niedoskoncdq ? Nasza miLoM jest wtedy szczera.. 2.. 9. 10. to jest kazdego cdo . 15." . l~.* Kiecly jest nasea milosc powszochnq? lu~ sobic 'Inii'osc Boga.* 17. ze jest nieskoficzeni» dobrym "Milnimy Boga. i cierp wSZYlltko dla Niego. Jan. 14. 15. mysl cz~sto 0 Bogu i modl Ii. 10. Ii B6g nas pierwej umil:owaJ:. gdy czyRimy to. Cle. gil: zachowujemy przykazanie Chrystusa I'ana. 2) Chrystus Pan nauczyl nas tego przykladem Swoim. czy to przyjaeiol. iVliloM nasza jest powszechna. 1.Mat.7akq pOlJJinnd byc' nasea milos6 Boga? N asza milosc powinna bye: 1) uadprzyrodsona. aby nas ludzie chwalili alba wynagradzali. gdy Bo. Kogo powinnismy po Bogu najwi§cej mitowac? Milujemy Pana Boga nadewszystko. .. to wy . 3) B6g nakazuje Siebie mitowac i w nagrod~ SZCZ~n m« ceeqo mamy Pana Boga milowac? Jakq. ale z wiary. czyD. gdy Go wifJcej nii wszystko inne kochamy. ruoje i zachowuje jet tenci jest. Nauka moralna. grly wezystkieh dzi milujemy.. 1. ieka bez wyjt!tku. 7. a niceego tak aiv nie ltD} obrazy Jego! §.? Milosc nasza jest wtedy niedoskonala. a prsee 21. 8.? Nasza milosc jest nadprzyrodzona. ~. . tak iz wolimy raczej wszystko stracic. Przykhd. ze si~ dobrodziejstw od Niego spodziewamy.t wtetly doskonal~. anizeli przez grzech oil Niego si~ odll}. 12. 2) nad wszystko.: 0 milosiernym Samarytaninie.* 8. I:. gdy mihijemy Boga mianowicie dla tego.~. gdyz Perl Bog przvkazuie natr . 18.m tez czyf!..~ . nie zns dla tego. * Czy me wystarcza nwmSC1.~ni iywot. aby warn ludzie czynili.G St§ na n~eprfJYJa(. gdy blizniego nie dla pozoru.Wszystl{O co chcecie. leez tak jak siebie samych milujemy. czy nieprzyjaciol. 19.* Prees co eslabiamy W 12* Kt:edy jest nasea mi. "IZali nie jeden ojeiee wszystkieh nItS? iiali nie jeden B6g atwoayt nas ? ezemua tedy gardzi kaz.. Kicdy mdujemy Pana Boga nadetvszystko? Kiedy jest nasea milosc U) uczynkach widoczn(~? Milosc nasza jest w uczynkach widoezna. Mamy Pana Boga milowac dla tego.edmmlfusc Boga W Bufne osla· biamv :1 przez grzech smiertelny zupelnie j~ utracamy 13." Jan. kwry mnK. .A koniec przykazallll1 Jest mltosc '" wlary meobluduej. 11. gdy za pomoC4 iaski Boze] Boga tak koehamy. jest nasea miloic Nas~a mil:osc je::. 39. i 3) w uczynkach widoczna. obrazem i podobienstwem Boga. 14.* Kiedy jest nasea milosc szcz(}rq. powinna byc nasea milosc blizniego? Nasza miloM blizniego powinna bye: 1) l-lzczeI'14: 2) bezinteresowna. 4. krwia Chrystusa Pana odkupionym i do wiecznej szcz~sliwosci wezwauym. * Kiedy miluiemy bliiniego jak siebie samych? Milujemy blizniego jak siebie sumyell wtedy.Mal t. * 1 Tym..} ~la tego nadewszystko milujemy. * Po Bogu powinnismy najwi~cej milowae blizuiego. to jest gdy przykazania Jego zachowujeruy. Dla ceeqo powinnismy blizniego milowac? Dla tego powinnismy hlizniegn milowac. 21. 38.

25. ale nawet trzeba sarnvch siebie milowac. 30.go wschodzi na dobre i zle. lecz modl sj~ za tych. 7. o azeb. zaraz szczerze poku3 . t rzy was maj~ w nienawisei : a m6dloie si~ za przesladujace i potwarzajaee Was.~ Rogo z ludsi Pismo sio.) it 0 Chrzescijanskiej milosci samego siebie jest przeciwn~ niepo'l'zqdna mllosc samego siebie. 8 U c z y n kim i los i.ciala l~b d?szy. 8 IT c z y n kim i los R. 8my przedewszystkiem starali sj~ ~ zbawienie duszy swojej. azeby dusza przez . kt6rzy sq. wac.e r n e cod 0 i ern e cod cia cia I a.pi~. 31 caocie i w dobr rch ucz nkach.Q do duszy. Ja'z sposo lJowinm'smy Sl§ starac 0 e aunePowinnismy: 1) piln:e uuikad grzcchu i sposobnosci do grzechu 2) gdysmy grzech popelnili. a nawet powinnismy dobra doczesne milo .v Mat. . • Z dziesieciorga przykazari..] du s z y.Miluj brizuiego 27. 22. :tNallka moralna. czy 1 0 Z rowie. Kiore przykazania byly na pierwsd. milosierni.w potrze?ie co do . i W ogole wszystkich. Na pierwszej tablicy byly pierwsze trzy przykasaezci i milosci Boga. (Zoba. 4. ry czynl. przez albowiem uczynki milosierne oni milosierdaia co dost9. P r z y k 1. wdowy i sieroty.j tablicy? przykaun z kazan Bot ch? Bo syc h. abyscie byli synami ojca waszego. to szkody nie poniosla.t 5. chrzeScijanskiej milo sci sa... Moj~eszowi na dw6ch kamiennych owia ujemy sig i bliiniego muoU'ac mamy? . 0 rz~czy do. Czy ioolno nam takie sarnych siebie mUowa6? . m· dziesi cioro a niej. B6g <lsi nie duszy swojej? 8. bliini o. i sp:J.* (Zcbacz (Zcbacz ore sq uczyn ci mi f)sierne na str. *. 31. co ci~ obrazili. szczeg6lniej poleca naszej miloscl1 a Mamy ich wspierac do ciala i (. kt6ry jest w uiebiesieeh : kt6. kt6re Pan tablicach.!iuff' sq uczyn7ci mitosierne co do duszy? n a str. o C dziesi~c·iorl"uprzykazan Bozych. Nie odplaoaj nigdy zlem sa z. Dziesi~cioro 0 towac. 2) gdy si~ .t . 26. 0 re lRll~ 1 maJflJe Sl~ star . lubstwo czyli miloM wlasna.. ie alorice je. ilnie cwicz eM. Co jest przeciwnem Czy wolno nam takze dobra doceesne milowac? W oIno." Na ceem J)oZrgathrz'6Sc2jmiska milosc sameqo siebie? Cbrzescijanska mBosc samego siebie pol ega na tern. albowiem Pan Jezus m6wi: l. 45. sprawiedliwe i nie sprawiedliwe.) . 61 29.szcza deszcz na.. lecz po chrzescijansku to jest tak.~- B~dz zgodnym i milu] bliznioh swoich. "Blogoslawieni Ma. to jest samo . . " t njcie meprzyjacio y wasze: 0 rse czyncie tym. 44.. 3.ez na str.le. 3) gdy wlasnego dobra pragnie ze szkoda blizniego Nauka moralna. I • . Kt6re przykazania byly na drugiej tabUcy? Na dnlgiej tablicy byly ostataie siedem przykazaD .* Ubogich. 0 Nietylko wolno.60 milowae nieprzyjacidl. ft. nia 4.:i~cej troszczy 0 cialo i. to jest dobrze im zyczyc i chetnle wedle moznoscl wspierae ich w kazdej potrzebie. a w szm:egolnosci rodzenstwo i krewnycb. Kiedy milosc samego siebie jest nieporzqdnq? 1 0 C samego sie ie jes meporza 1) gdy czlowiek swoj~ chwale i swoj~ wol~ VI'Y~~j stawia od chwaly i woli Boga.

Poniewaz nam to wszechmocny. 19.2. 11. w nadziet. 15. nszanowania podczas niego si~ zachowuje.i§ takie d6br docee- 6. 7.* Kiedy grzeszymy zuchwalq lub falszywq. spod~ewac sit} od Boga? 2) Mojze8Z i Zydzi na pu&zozy. milosc i wdzi~cznosc. 2) bojazn kary wiecznej i nadzieja nagrody wiecznej 14. ktora sprawia. W ja.* Jakie . nalezflJca si~ Bogu. cudzych przedemnq.og6le wszystkie grzechy smiertelne.ltrzul\. spodziewaC Czego powinnismy 1) Kain i Judasz. gdy si~ wcaler) nie spodziewamy. co nabozeristwo opuszeza. PRZYKA. I snych od Boga? 18. gdy Mu objawiamy naszq C2. 8. czego si~ spodziewaC powinnismy. Boskiem . Pr zy kl. albo pokute zaniedbujezny az do smierci . anizeli :z. optlsoic przepili'aUI\P r z v kl.: Daniel wolal bye wrzucouym do lwiej [amy.. 16. eo nam dla zaslug Jezusa Carystusa przyobiecaf. 10.eSC wewn~trzn~ przez zewnetrzne czynnosci. se nas Pan Bog wybawi. 21. albo bell znej Panu Bogu? Gneszy si'dmianowit'ie sit} takZe przez balwochwalstwo. bez bojazni coraz dalej grzeszvmy . i tego co do zywota wiecznego prowadzi.ZANIE BOZE. o Be nam sluzflJ.: PowinniSmY od Bogs. a przynejmniei nie przeszkadzaj'l do dostapienia wiecznej szcz~sliwosci< 17.r. 1. Dan. Co przykazuje nam pienosse przykazanie? Przykazuje nam samemu Bogu czesc naIezn~ oddawac. albo ~ niezupelnie-) spodziewamy od Boga tego. milosierny i wierny w Swych obietnicach B6g przyobiecal. 2) gdy lekkomyslnie na niebezpieczenstwo grzechu Bi~ narazamy. lub przez czytanie takich pism i sluchanie takich m6w. W}aki sposob oddajemy Bogu czesc zewn~trzI14? Zewn~trzn. falszywl! wiare i przez dobrowolne powatpiewanie 0 artykulach wiary.* 13. 2) nienawisc Boga i Jego swi~tych przykazafi.* 0 ile moiemy spodziewa'c . ufno§ci'lJ~ 1) Gdy dla togo ze B6g jest milosiernym. jako to: odpuszczenia grzechow i Iaski Jeg« swi~tej. Dla ceeqo spodziewac si§ teqo powinnismy? PIERWSZE 6. a w szosegolnosci: 1) oboj~tnosc i wstret do Boga i rzeczy Boskich. gusIa . Iloraka jest czdc nalesqca sic Panu Bogu? Czesc nalezaca si~ Panu Bogu jest dwojaka: czeU wewn~trzna i zewnetrzna. Co wi§c jest nadzieja chrrzescijanska? N adzieja chrzescijanska jest to cnota.ki spos6b oddajemy Panu Bogu oZeSe wewnetrzna? Wewn~trzn~ czeSc oddajemy Panu Bogu przea wiar~. 3) przez oboj~tnosc we wierze lub przez rzecqwiste zaparcie si~ wiary. ze z mocna ufno~cifL spodziewamy si~ od Pana Boga tego wszystkiego.* Kiedy grzeszymy rospaezq alba swqtpieniem? balwany i czese boska im oddawac.czesc Boza. "Nie b~dziesz mial Bog6w. przez Boga w serca nasze wlana. jako to przez wspdlna modlitwe.flJ czesc oddajemy Bogu. klekanie itp. 2) przez mowy i pisma przeciwne wierze..6-2 63 tywota wiecznego." C~ego zakazu}e nam pienosee przykazanie? Pierwsze przykazanie zakazuje nam czynic sobie Wtedy. 6.ewul. Boiej? osobliwie grzechy 8lJ preeciume milosoi 20.* Prees Co grzeszy siC prsecuoko wierze? 1) Przez niedowiarstwo.* 00 powinno nos gl6wnie pobudzac do wiernego zt1JChowywaniaprzyk"azan Bozych? 1) Czese.* Prees Co grzeszy siC preeciioko nadsiei? 1) Przez rozpacz czyli zw~tpienie 0 milosierdziu. a Jezus Chrystus wyshlzyl. 2) przez zuchwalflJ lub falszyw~ ufnose w mil osierdzio Boskiem. nadziej~ i milaSC. 9.* Preee co [eeecee grzeszy siC prfMciwko czci nale- Kt6 grzeszy przeciwko zewn'ltrznej czei Boga czyli nabozenstwu? Grzeszy ten.

. co rzeczy ~wi~te.* Ozem r6zni 81'§ czesc.na Jezusa. 5 ..). 22. (Jan. tAle ai. jako do Wzbudzaj w sobie ecdsiennie akty mary. * CZem r6zni si§ modlitwa do Boga od modlitwg do 8wi§tych? Do Boga modlimy si'd. Oi~ dalszy pierwszego przykazania Boiego. * Kto grzeszy prse» czary? Przez czary grzeszy ten. nie modlimy si~ do obrazGw. 26. swietokradztwo. do Swi'dtych zas modlimy si~. Matk'd Boza. czary i swi'dtokupstwo czyli symomq. jakich ani z natury. chce szkode wyrzflJrlzic albo nadzwyczajne rzeczy wykonac. 34.ej klaniac'~ (3 Moj.puszezaj nigdy modlitwy ranne] i wieezorne].§mll powinni takZe ohrazy Pana Jezu. 5. 30. (. 83. co za pomoca zlyeh dueh6w szuka skarb6w. ani z modlitw Rosciola ani z rozporzadzenia Bozego nie maj~ 24. ale tez wyraznie powiedziano: "nie b~dziesz sobie ezynil ryciny. m6dl siQnaboznie. aby nas wrspierali swojem wstawieniem si~ do Boga.* Co iest swietokradztwo? Swi~tokradztwo jest to zniewazame os6b.ow. * Czy. 28. 8).: Kara kr6la Ba. W kosclele zaeho'ft'Uj lit z uszanowaniem. * Ozy to nie sobobon.) naszego Najwyzszego Pana. 26.l. abysmy Swi~tych w ich cnotach nailaa0wali i podobnymi im si~ stawali. jak to Szymon czarnoksi~znik cheiaf uczyniC. 31.9fJ 1) Boga czcimy i modlimy si~ do Niego. a Di. 15. 2) Boga czcimy dla doskonalosci. . Chrystus Pan gromi kupezacych w smtlityni.* Kto grzeszy prsee gusla i zabobony? 1) Ten. moiIli6 si@preed obrazami? Bynajmniej . Sge i do wiecznej szcz~liwosci zmartwyehwatana.tbg . 2) ten.§wi{}tokupstwa czyli symonii? Swi'dtokupstwa dopuszcza si'd kazdy. * Kio popelnia balwochwalstwo? Balwoehwalstwo popelnia ten. kt6rq Bogu oddajemy. aby nas wspieral SWl) wszechmocnoacia. 25. 23. Swi~tych zas czcimy jako wierne shigi i przyjaci6l Bozych. Kogo przed wszystkimi Aniolami i Swietymi po~ winnismy szczeg6lniej czcic i wzywac? Najswi'dtsz~ Mary'd Panne. jakie od Boga odebrali. Heliodora (2 Maehab.). p.64 i zabo~ony. gdy si~ bowiem modlimy przed 0 brazaIDi. 1. l:lv. jest tak napisano.. klQeztlicoi ze ztoionemi r~kami. co tak jak poganie st''t'orzcniom czese bosk~ oddaje.. Swi~tych zas czeimy dla task i dar. za pieniadze lub za wartosc pieni'dznflJ kupuje lub sprzedaje. Przykl.t Kto dopuszcza siC . lecz r1 0 Pa. 2.j ~h. 112. 29. nadziei i milosei. co rzeczomstworzonym przypisuje wplyw i sil'd. miejse tub rzeczy poswieconych Bogu. jak to poganie czynia. oil czci oddawan~j Swietym Panskim? ROZlli sii) tern.ltazara (Dan. ze: v. 2) te Bog cz~sto cuda czyni przez te ciala lub Katechizm iredni. urzedy duchowne i t. o 27. Czego uczy Kosczol 'katolicki 0 cZC'ti wzywaniu Swi~tych? tTczy.twipnn~ jest rzecz~ cooic Swi~tych i do nich bl't. ze sluszol!. co Boga lub Swi~tych Panskich nie tak czci jak tego nanka i zwyczaj Kosciola wymaga. ezel i wzywaniu Swi~tych.. Nauka moralna. Na to. wszakiez napisano jest: "Nie b'ddziet sobie czynic ryciny"? Prawda.* Na co gl9wnie powinnismy baczy6 przy oddaioaniu ceci Swi§tym? . kt6rflJ rna Sam ze Siebie.

cha.* Kio przysi§ga falszywie albo we wqtplitoosai? 1) Ten co pod przysi~glb . 34. * Czy jest obowiqzkiem dopelni6 slubu? Jest swi~tym obowiazkiem dopehiic slubu.e w prawdsie.znmu. Mozna. Prsee co zniewaza S2:§Imi§ Boie? 1) Prz~z wymawianie Imienia Bozego bez uszaao1. 4.ueboznle do Swi~tych Panskieh. w si etsoo w 'elk'm 'est rzechem? Krzywoprzy si~ztwo. . Imi Ida. i w spra. cz. •. ze w Sta. ~.. ze to. i zniszezy go. i w sadsie. Jerem.¥ koiai ElizeusZGwych." Za.mienmi ga za. a e a na.y jest prawda. wit" Bluznierstwo ta. en co z pogar IJJ m tych... i odchodzUf ad nieh ehoroby i duchowie ill wychodsili.?~ jest prawdt.. ze . i drzewa. zadna slnszna sprzeeiwia . 10.. si~ m6. 19.m1iwie." Ka.k wielkim jest grzeehem. osobliwie przed sadem popelnione. 2. si~ i kllJJtw9. 21. me omiesz a. 9. 5. jest prawda. aiyl i sta. Pawla. A. Przyeieganiem si~ grzeszy ten: " Kto grzeszy przysi§ganiem si§? . csego dotrzymac nie mysli. j e~eli przeszkoda jego dopelnieniu sig nie "Jeslis co slubil: Bogu.nII ohor~ prsynoszono chustki albo pasy ad ciala.6 w. ka. Co znaczy przysi§ga6 si§? z pogarda z rs woo Slub jestto dobrowolnie Panu Bogu zlozona obietniea w rzeczy Panu Bogu mih~j a zadnem przykazaniem nie nakazanel. I.p. Przykazule nam nie tylko nie zniewazae Imienia . 16. albo watpi. jest [edna z najwi~kszych zbrodni. cos jest DRUGIE PRZYKAZANIE BOZE. 3) co si~ przysi~ga~ ze cos zlego uczynl. a. •• 3) przez grzeszne przysieganie Kto popeJ:nia bluznierstwo? WI 2) przez bluznierstwo .z~klinac znaczy: zle zyczye czyli zlorzeczyc sobie Co jest slub? Co znaczy przeklina6? u prze na oga.." Dz. gdy si~ dobrowolnie o Bogu lub 0 Swi~tych. i (praeklectwo) b~dzie mieszka. 2. 4) przez niedotrzymanie slubow. mia. lub H cos dobrego uczynic zaniedba. ty i wiernie nasladu] ich enoty. .ercbt mach nmrze.jze spe 1. albo rzeczy swi~te. 4.nawieie do N. [ego i ka. lub innych do niepotrze n ~ przySl~gI po u a.zar~cza. 6. niiIi pa slubie obietnic nie spelnic.n~ na nogi swoje. . 67 2) co si~ przysi~ga bez potrzeby. m .* 5.! eslowiek (kt6rega pochowac ehcleli) datkn. albo ze Sl~ dotrzyma tego. 2) ten co pod przysi~~ obiecuje to. 5.Skora sil. 24. ModI si~. bo krzywoprzysi~zca 1~uraga Bogu wszystkowiedzacemu i sprawiedliwemn. . sgo. i do swego Patrons. chocias dotrzymaE . 12. 3..wiedliwoim' (Ilusznie i spra." 4 Kr6I.r. e 0 ep lest nie slubowae.mienie [ego.Bedelesz przysi~ga. 4) co 'przysi~gi nie dotrzymuje.bije wszystek lud. kt6rych za iycia Swi ci u ywa 1. Pilnie czytuj ieh zywo- 7. co. 2) uroczyscle wypiera si~ niejako Boga.. 13.rym Zakonit sa ten grzech smierci~ karano." 3 Maji. "Ktoby blusnil imi~ PaDskie smi. . kt6rege pomste na siebie sciqga. co Sl~ obieeuje. . . "Nie bedziesz bral Imienia Pana Boga twego Ceeqo zakazuje drugze przykazanie? Drugie przykazanie zakazuje zniewagi Imienia Bozego. 12.ji"..66 przez inne przedmioty. a. au a mor na Penny i do Sga J6zefa.wiedliwie).* my~1i 11. Co przykazuje nam Wrugie Boskie przykazanie? 5* . pasradku damn jele. Przysi~gac si~ znacz : Bo a wsz stkowiedz c wzywa ~a swiadka.

" Przyp. Dla czcgo po winny dsieci rodzic6w szanowac. niech ci~ nigdy ani twoj. ktorzy dziefi Panski zniewaiaj~.i. ' 4. zajmowae si~ naboznem rozmyslaniem i milosiernemi uczynkami. s. wyznawae i gorliwie Nauka moralna. deieci nieuszanowaN1'em wzgZ§dem 1.ien Pansk. Jakie prace sq w niedziel@ sakosane? Zakazane s~ prace niewolnicze. kt6re cialo trudza. . Ozy zniewaia si§ niedziel@ tylko pr ses mewolnicee prace lub pree« opusscsanie nabozenmvJa? Niedziele zniewasa si~ takZe przez rozpuste pijanstwo. .0 m~ osci na. 13.. kt6re nraga ojeu i kt6re gardzl matk'1: swa. i zuchwale wzgl~dem nich . 2) gdy zle 0 nic m 3) gdy si~ krnabrnie zachowuja.68 atatecznie starae. rzeklem tedy." 14.nia si~. ktoby wen czynil rohote zginie dusza jego. zwlaszcza na kazaniu lub nauce. . 1) 2) Pami~c na to.. 3. ~e grrzeszq eiec« prsecuo .efm~l rodzicom? Dzieci grzesza przeciwko mirosci nalezn6j rodzicom: 1) gdy si~ za rodzicow me modla.cykonywa6 ? Wolno 1) jezeli wladza duchowna dla waZnych rz n ozwoli: i 2 . do znlewazania niedzieli nie uwiedzie. a podwladni swych przelozonych szanowali. 31. co sami wykonujq zakazane prace? Grzesza takze . "Czcij ojca tweg'o i matke twoje. i nieeh je wyjedz:ot orleta. 5. mitouxu: i sluchac? Bo rodziee slt po Bogu uajwiekszymi ich dobroezyncami i miejsee Boga i111 zastepujq. albo konieczna potrzeba tego wymaga. ' 1. Jakie pobosne uczynki mamy w niedziel§ wykonywa6? Mamy 1) bye na Mszy sw.. CZW ARTE PRZYKAZil"'!E BOZE. milowali i sluchali. wlasna lekkomyslnosc i ch~c zabawy. to jest takie praee. 00 osobliwie powinno nas odsiraszac od zniewa- nam treecie p1'zykazanie? . ze przez zniewazanie niedzieli hanbi si~ religie sw. smiatcilli umrze." 00 przykazuje Pan Bog w csuxiriem przykazaniuP Azeby dzicci swoich rodzicow. truey.. ani zty przyklad ludzi przeWl'tltnych i bez wiary.' Ezech. 'lodzicow? rodsicow .* Ozy tyZko ci qreessq. Chron si~ brzydkiego nalogu kl~twy i przysi~ga. Przykazuje nam swi~cic dzief Pafiski. . .l. Swiecie przep~dzaj dz.. Nato· miut wzywaj czesto. zania niedzieli? 1) Doczesne i wieczne kary. 2. tanee i zabawy. 1) "Szabaty moje gwalcili bardzo . swi~ty bowiem jest warn: ktoby go zmaz:. 4. niech wykluj. to jest niedziel~ przez wykonywanie poboznych uezynk6w i przes wstrzymywanie si~ od niewolniczych prac. iem mialJ: "'7lae zapaJczywosc moj~ na nie i zniszczyc je . gorszace gry. a szczegelnie] w pokusach przeeiwko swi~te} lDoeie ezystosei. 2) gdy icb martwi~ i gniewajl}. 30.ezeli chwala Boz dobra bli'ego. a chwal~ Jego sit 7. * TRZECIE PRZYKAZA:NIE BOZE. czytac pobozne ksi~zki.d 'w sercu rodzicami gardza. 20.. 2. 17. .* Ozy nigdy nie wolno w n£edziel§ prac niewolniezych'l.Oko. a kt6re zwykle sludzy robotnicy lub rzemieslniey wykonuja.Strzezcie ssabatu mego.. i jesli mozna takze na reszcie naboeeristwa. Dzieci grzesza nieuszanowaniem wzgledem 1 . 2 Moj. Wl~. slodkiego Imienia Jszus i Marya. ci. KiediJ qreeseo. Tak w Starym Zakonie. jakiemi Pan B6g grozi tym. i gorszy bliznich. kt6rzy podwladnych bez nagl~ . 2) przyst~powac do sakrament6w 88. 00 przykazuje Nauka moralna.

jakoby ludziom si~ podobajac. ale tei i przykrym. albo wcale nie smchaj~.. i dla tego podobnie wzgledem nich si~ sachowywac. wom9i6 im obioeujae. 13. smieroilli niechaj Illlll'ZO. synowie Arcykaplana Helego. * Kiedy nie 'tpolno s/:1.toby zlorzeczyl ojcu swemu albo matce.. 2) gdy nieprzyjmuja z uleglosci~ upomnieti rodzieielskich. . a w przyszlem zyciu potepienie wieczne. 3. 2) gdy s~ leniwi i niewierni. czego Pan B6g zakazuje. Ktorym przef:oionym r6wnie jak rodzicom winnismy useanowanie.l:a. . . 27. 23. ApostoloWle przed I .. .. 2. " w Babilonie. "Przekl~ty. 16 7. 9..mucaj go sa iywota jego. Przykl. !.. "Umiec Pan niesprawiedliwych na dzien sa. Kiedy grzeszq dzieci nieposfuszenstwem wzglcdem 'l'odzicow? Dzieci grzesz~ nieposluszenstwem. sachowae. a w przyszlem zyciu zbawienie wieczne." Eccles. 3) gdy dzieciom chlebodawc6w swoich dajll zly przyklad . 2. 11. Jezus umierajlliEl •• krzyiu. PrzyludzaJl\<c dusze niestateczne .eierzynskiego rozkazania. . chlebodawcom i wszystkim przelozonym swieckim i duchownym.jeoyskiego albo ma. Die smillie na oko." Ecclus.jstro'W? . 21. 6.teha6rodeion». milosc i posluszenstwo? pie runom.~ek k6w rodzicow. 3. a nie za. aby wszystek kr. 1) gdy rodzic6w niechetnie sluchaj~. Moj. kt6re zachowujfJJ cnoarte przykazanie? W tern zyciu czeka je laska i blogoslawienstwe Bote." 5." 1 Piotr. 5. 18. 3) gdy ich kary lekcewaza.:dny.l:. w sobie si~ kochajacy : nie bojl\<si~ wprowadza6 sekt blusniae. * Jaka nagroda ceeka ie dsieci. Jaka kara ceeka te dzieci. 19.. I rzecze wszystek "Pami~taj. braeia Machabejscy. . . gdyz sami I2!I niewolnikami skazy. "Sludzy.* 1 kt6ry nie ozci ojoa swego lub matki. lad: Amen. zwierzchnoscilll gardzlll.. 19. przeklinr. pami~tr. i abY8 byl dlugowieczny na ~e 12. kto liE} sprzeciwia zwierzcbnosci. Przykl. Przykt: Oham. kt6rzy. A kt6re sth od Bogs postanowione. 14.. 1.d~. aby meezen] byll. Pr~et~ kai.: Kore.." Ecelus.el slYSZIllC. ci pot~pienia sobie nabywajl\<" Rzym. kamienmi go utloczy lud miasta i umrze.l:byS dzien narodsenia swego. .* Kiedy grzeszq sludzy przeciw swym chlebodawcom? Grzesza 1) gdy s~ nieposluszni i zuchwali. . kt6ryby nie slllohIJ . Moj. "Synu wspomagaj starosc ojca twego. Grzeszy kazdy. nauczycielom. "Jezli kto milo Syna oci~tnego i uporuego. A kt6rzy si~ sprzeciwiaja. Moj. jak wzgledem rodzic6w. na ojca i na matk~ twojEH by snaa oiebie Bog nie zapami~tal. majstrom. 3) gdy ich w potrzebie nie wspieraja. "Ze wszystkiej duszy twojej hOj si~ Pan a. .70 71 "Ktoby uderzy1 ojca swego albo matk~ nieoh smiercilll umrze K. 14. 17. 3) op6r jej stawia. 4) gdy ich wad i ulomnosci cierpliwie nie znosq. "Wszelka dusza niecha] b~d)de poddana wyzszym zwierzchnosciom. a wolalbys si~ by1 nie narodzi6. 10. 21. . 13·t Czwarte przykazanie dzic6w i prselozenych. i~c J z Trdj mlodziency radlll zydowsks. a najwi~cej tych. tylko obowiQ. ale w ~'r. 18. 10. 2. pr zel:ozonych i zwierzchnosci? COS takiego..l: 0 matce swojej. 18. _. 15. 31. a skarany wzgardzilby poamsznym bye. a kaplany jego mieJ sa swi~te. wstyd hafiba. Badzcie poddani panom wo . 21. ktore nie dopelniajfJJ swych obowiqzk6w wzglcdem rodzic6w? W tern zyciu czeka je przekleiistwo Boze. 22. sprzeciwia si~ postanowiemu Bozemu.." 5. Boga si~ bojl1jc. 4) podatk6w naleznych i dziesiecin Kosciolowi (tam gdzie jeszcze dziesieciny si~ skladaj~) nie oddaje. Datan i Abiron przez ziemi~ pochlonieei. nietylko dobrym i skromnym. Absalon. si~ br.czero~ci erca. zuehwaley. 7." 2 Piotr. nauczycieli i ma.* Kto grzeszy naprzec£w wladzy duchownej i swieckib2 1) kto t~ wladz~ pogardza.szystkiej bojazni. Albowiem nie masz zwierzchnosei jedno od Begs. "Czcij ojca twego i matk~ twoj~: kt6rejest plerwsze przykaeaobietniclll: abyc si~ dobrze dzialo." Kol. bllldzcie posluszni we wszystkiem panom wedle cir. 2) zuchwale j~ gani i jej zlorzeczy. .

nauezycieli.~ jego z piekla wybawis~." Filip. khitni. Ty go obijesz r6zg~: a dusz. .zgorszenia? 8. Czcij rodzic6w. gwaltowny gniew itp.t 00 powinni rodeice czynic. i co pr~dzej ogl~dae oblicze Boze. 4.. m~iob6jca jest. ii 0 e• 2) ten co blizniegn martwi lnb okrutnie z nim si~ obchodzi. 15. lub dobrowolnie dajemy mu powod i sposobnose do grzechu. 15. aby Pana Boga juz wi~cej nie obrazac.TE PRZYKAZA11JE BOiE. ie i wy macie Pana w nisbie. lecz wolne.cy zorszeme . ' est omocnikiem szatana ktory przez kuszenie do grzechu zabija dusze. Ozy nigdy' nie wolno naraiac zycia na. jest . L Chlebodawcy powinni 1) ze slugami obchodzic 15i~ po ludzku. gdy tego \. 16. ktory Bogiem b~~e. aby dzieci dla Boga 4. "Panowie." 1 Jan. id¥ sa przykladem Maryi i J6zefowi poddany. zeby zywot uczciwy prowadzili. I 7. .zy wolno jest zyczyc sobie smierci1 duchownyeh i wszystkich. Ot:y piate przykazanie zakaz'U.* Bez waznego powodu nigdy nie wolno. to znaczy: gdy go umyslnie do grzeehu uwodzimy. i najswi§tszy obowiqzek 73 Najpierwszy i najswi~tszy obowiazek rodzic6w jest: w cho wae dzieci na chwal Boz i dla zbawieni wiecznego. 3) chronic je od zgorszenia i 4) przewinieniaich karae. .Kaidy co nienawidzi brata swego.72 14.. . 13. Sluchaj ich ch\ltnie Jezusa. i dla nieba wychowa6? Powinni 1) starae si~ 0 dobre wychowanie dzieci. 2) oddawac im to.. co do tych zlych uczynk6w prowadzi lub pobudza. slugom 1) Gdy sobie zycie odbieramy. Gdy mu zgorszenie Jak 8zkod. "Nie odejmuj od dzieci~cia karnossi : bo jeZli go obijesz rozg\ Ilie umrze.'yZ~iZy obowiazek wyrnaga.t Kt6ry . . niebe." Kolos. "Pragnfii bye rozwiazanym i bye z Chrystusem. a przez to zycie mu zatruwa i skraca. 2) wolno kazdemu innemu w obronie kraju wlasne 0 z cia. wieku IU9 ursedu s~ twoimi i oohoezo. 3. Niewolno zyczyc sobie smierci z niecierpliwosei albo z rozpaczy. kt6rzy przeloionymi. zazdrosci. . nienawisci. lecz wolno z pragnienia.* A c.je tylko uczynk6w 8zkodliwych dyciu bliiniego '! Piate przykazanie zakazuje takze tego wszystkiego. hdkupione krwi~ Jezusa Chrystusa.t Jakie SQ: obowirvzlci chlebodawc6w wzgl§dem slug? 5. 2) wczesnie we wszystkieui dobrem je cwiczyc." Przyp 13. . . 1) Ten co niesprawiedliwie blizniemu zyCIe sdbiera. jake to = gniewu. "Nie zabijaj. 14. esynoie wiedz4C. slow zelzywych i przeklinania." dajemy. byJ PI4. co im si~ podlug ugody nalezy.zimy bliiniemu na duszy? 1 M '81 ze daja. co spriiwi0dliwego i slusznego jest. 3) dogladac.• Nauka moralna.zpieczeri~8two? swojego zdrowia lub Jak 8zkodzimy sobie samyrn na ciele? G. 2) gdy oslabiamy swoje zdrowie lub zycie przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

Nauka moralna. 7. 1) ze zaden grzech me jest tak brzyd- .t 2) prowadzi do wielu innych grzech6w i nalogow. miej cz~stc w pamieei .' Czego zakazU!Je szoste przykazamie? Powinien prosic spowiednika ezasem pilnie wystrzegac si~ tego. mezy dac zly przyklad 10. czem watpi. Przykasuj« przedewszystkiem zyc z bliznim w pokOJu 1 zgodzie. Jakie sq skutki nieskromnosci1 rzrx: mowy. 3) czesto sakramenta 88. czy cos jest grzechem przeciuiko ctystos6'i 1 0 0 pcuczcnie. zgniloso "Porubnikow cZ\lSO b~· dzie w jeziorze gorejll:cym ogniem i siatkll:'" Obj. Do nieskro . 7. .P rz y k h d Eleazara. pokusom szoete pr:ykazanie 2. O~przy~azuje piqte przykazanie Bote 1 . zartow. Sz6ste przykazanie zakazuje: 1) w~zyst~jch grzechow przeciwko skromnosci. albo glupta mowa. SZOSTE PRZYKAZANIE BOlE.mep_rzyzwolte zabawy. . liyc albo bie bliinieg o.* Jakich srodk6w nieczystym 1 trzeba uzywae przeciu. . jes'li si. za ~zech pokutowae i spowiadae si~ go. dU8ty szkod.* Co trzeba uctyni6. Nie wai ~i~ nigdy kllJ. 4) w pokusach polecac si~ Panu Bogu i Najsw. * "Nieczysto. "Kto 1) Nieskromnosc pozbawia czlowieka niewinnosci i zarasa dusze i cialo. a w koncu przyprawia 0 pieklo. ' r ominae sohie ze Pan B6g wszystko widzi i ze kazde] chwili smierc przyjsc moze.niieli mlo- 4. godnie przyjmowac. 4) . w ogole wszystkiego.c. • • I slowa • i lenistwo. 6. ki6ry wqipi.74 i z. swiatu dia zgorszenia. "Nie cudzoloz. przedstawienia teatralne 5)pijanstwo a cse mystrzegaA 1 00 prowadzi najbardziej do niestcrommoeoi 1 Pannie. tak okropnych skutk6w.P r z y k 1 : Nieczystoso popchnela Dawida. zakaZUJ e :'1tlC meskr?mnych spojrzeri . U ciekaj przed )ak przed szatanem. bedzie niecnota. hanb~ i wstyd." Ecclus. a tyro. 11.! wyrzqdzilo '! a. albo sprosnosc. Bozet Przykazuje nam we wszystkich naszych myslach." 1. 2) ze zaden nie pociaga za sob. spojrzeniach.ly rodzaj ludzki potopem ukarany. hrlytym przystoi. Trzeb~ ni~tylko.l::) n. 8.! bli:!niemu na oiele tub. swojej.. 5 Trzeba: 1) Unikae wszelleich zlych towarzystw i okazyi. 3) wtraca w n~dz~.. 2) pilnie strzedz zmyslow. 4. mianowicie oczu. Sodoma i Gomora ogniem z nieba IpUszczonym zniszezona. kt6ry raczej umrzed wolal. 6. 75 Biads kim jak nieskromnosc. . -ante.! zabic pragnie lam nie b!\!d~ zab6jcll: duszy bIiiniego przez gorszaee uczynki IUb si~ przy1ll:cza ku niarsadnicom . Dla tego. z. Efez.echaj nie bedzie ani pomleniona mi~dzy wami lako. Glownie dla grzechu nieezystosei prawie ca. Co przykazuje Co powinien czyniC ten. alba zartO . 3. "Mat 18. Heroda i Herodiade do DaJwi~kszych zbrodni. i rebaey odziedziczll: go. 1) ciekawe a niepotrzebne spojrzenia 2) ubi6r nieprzyzwoity.ys wo 1 czytywanie z c sl~ze. 3. mowach i uczynkach przyzwoicie i skromnie si~ zachowywac. 19. Salomona. mow. . co do nieskromnosci prowadzi. kt6ry duszt. ' z. e owarz. lecz takze ile moznosci wyrz~dzon~ szkode naprawie. 5.atopiono go w gl~bokosci morskie]. co wstvdliwosd obraza: 2) wszystkiego.! twojt. 21. 5.

_CZVlto przez to rodzenstwo ponosl szkode. kto od malego zaczyna.. * Kto [eeecee !!"I'zeszyprzeciui ~iodmemu przykazaniu1 Ten co obce pola. l~ki lub drzewa psuje.stwem' Lichwu grzesza ci. rz ~ dzon~ wedle sil wynagrodzic.Takze. 7. 8.* Kto jest zobowiqzany 1) y. Przykazuje oddawac kazdemu to. chocias zapobiedz mogli i tego zobowiazani byli. wzi~tek nie bedzie zwrocony. jeili natychmiast krzywdy wynaTrzeba miec szczer~ wol~ wynagrodzie Jl! jak n3jpr~dzej i usilnie starae si~ 0 jak najpredsze wynagrodzenie. zakazuje osme przykazmnie'! . ze to Die ~zeeh.. 6w f:a1ezywego swiadectwa blizniemu twemu. Ozego zakaz'lfje eiodme przykazanie Boie 1 Wlascicielowi albo jego spadkobiercom. 9. (fo przykazuje siddme przykazmnw Boset .. 2. co mu Sl~ nalety 1 dobrze -czynic blizniemu. ten na: wiel~~m sko~ezy. kto blizniego w handlu oszukuje falszyw~ miara. oboe bydlo kaleczy lub nieslusznte zabija. kto niesprawiedliwie si~ procesuje.' ." Przyp. Komu trzeba zwr6ci6 obcq wlasnos6' do "Nie kradnij. waga. 6. 3. * Kto przeszy rozbojem lub kradzieiq? Rozbojem i kradziez~ grzesz:t nietylko rozb6jnicy i zl'odzieje.76 77 SIODME PRZYKAZANIE BOZE. kt6rzy kradzione rzeczy kupuja. . 1ichw~ lub jakikolwiek inny nieuczciwy sposob. Nigdy nic cudzego nie bierz ." Zakazuje czynic szkod~ blizniemu na jego wlasnosci przez rozboj. a [esli to niepodobna tedy trzeba j~ mi~dzy ubogich rozdae."jest towarzyszem m~zob6jey. albo na pobozn~ cele obroeic. lub w inny sposob krzywd~ wyrzadza. kt6rzy pieniadze lub co innego \vypozyczaj~ na wysokie. • 1. J ". do oddania i w na rodsenia 1) Ten co yosiada obc~ '\vlasnosc albo sam Bzkod~ ws~scy ci. * Kto grzeszy osz'Uka. W og6le wszyscy ci. oszukanstwo.* jej nie zapobiegli. s~dzi6w przekupuje itp. inaczej Pan B6g nie przebaesy grzechu: bo rzeeb ni . Nauka moralna.l . znaIeziollych me oddaj~.. 5. * (fo trzeba czyniC.18m N· BOZE. mic:taj. 1 moWl. 28. dlug6w placic nie chca. . pieniedzmi lub zlemi towarami. 4. a na domownik6w spada wesprawiedliwe podejrzenie. 10. 24.* Kto grzes:ty lichwq? 1. grodziJ nie moina? .. - OSME PRZYKAZANIE . lecz takze ei wszyscy. * Oo powinien uczyniC ten." . kt6rzy wyzyskujfJJpotrzebe blizniego na wlasn~ korzyse. bo pll. ani najmniejszaj drobnostki. lub bliiniemu . prawem niedozwolone procenta . lct6ry poeiada oboa wlasnole. ..r/. 'Yspomnij Da przysl:owie: "od rzemyczka do koniezka." przeciwko szkod~ wyrzqdziU ". . kradziez. roboty podj~tej nie dopelnia. Oszukanstwem grzeszy kazdy. kt6rzy im do rozboju i kradziezy dorsdzaja lub pomagaja. r~dzleo~ ~ Die bierz bo kte bierze co u ojca swego alba u matki.

9. i 3) W ogole 13.jawiamy trzymac j<. 4. wyjawiac bl~dJ bhzmego. zbudowanie nie tylko przed blimiego Bogiem. o bliZnim i nie krzywdi wszelkie klamstwo i oblud{l. 1. gdy bez slusznego po2) zlosliwem posqdzwniem. Kiedy grzeszymy oesceerstuiem. jakich nie rna. me nie rna mniej naden (nicby mDlejszego rue uczynil ten).m i zlo8'liwem 1) jalszywem podejrzentem. dopoki z . Kiedy grzestymy oUudq 1 . 7. za lepszych albo pobosniejszyeh udajemy.* Kiedy fJrzeszymy falstywem podqrzenu. kt6rzy je naprawie mogl!l.at. 14. 28. Kiedy wolno blrtdy bliiniego wyjawia6! 5." Ozy jui samo przysluchiwanie si~ obmowom ju~ grzechem? DZIK\VI4TE I DZIESL\TE zany. kt6ry tylko prawde miluje.h upodo- .. Nauka moralna. za rzees 00 przykazuje osme prrzykazanie Boeet Przykazuje 1) m6wic zawsze prawde.m przemysliwamy dobra przed ludzmi. * . ktory potajemnie uwloczy. 2. :Mie mOw ill go obelZywemi slowy. 10. 28.osc bardzo zla w czlowiecze klamstwo.Wlti po ciehu. prsed 104zicami.nic. .. 26 . nauezyeielami. . "Ogr6dz ciesniem uszy twoje. o ile tego chwala Boza.1zykza z~bami.78 79 uniewinnie. Wolno.Przy Id. Glez "Albowif. 00 zncwty klamac! Ozy nigdy nie wolno klamac! Klamac znaczy: z wiedzl! i umyslnie mowi6 nieprawde Nigdy nie wolno klamac. prawdziwa i pewna podajemy.. I?.. np. PRZYKAZANIE BOZE o pounmen czynzc ten. Kiedy grzeszymy obmowq czyli plotkarstwem1 f. "Gdyby. 11. poeadseniem 1 8..8 sf!Jtak . a. nie sluehaj jlJzyka zleSliwego.Jmy ~ staraa imitl? 0 nasze uilaene dobre ." 2 Kor. uk~sil . 12. 12. 20.'bo kat de klamstwo sprzeetwra Sl~ Bogu. kMra spotkal:a Ananiasza i Sa:firlJ' Dz.dIugo grzechem. tory bliiniego na hoooru pokr:y'wdzil prze» OSZfU'rstwolub o~~lg~ 1 " 1.czyli potwarzq! al. kt6rego si~ domyslamy. Ni. 6." Gdy bl~dy i wady blizniego niepotrzebnie wY. przel:oionymi. 3) .BrzydkOSCll!l s~ Pann wargi klamliwe. i obowiazki stanu naszego wymagaja. KRra." Przyp. wodu to zle.gdy przez pytania lub przytakiwanie wywolujemy e lub wznaw Eeelus.Nie s~dZcie abyseie nie byli s~zeni. M. 5. 11. . 8. ap. alba winny godziwy spos6b dobre imi~ ma przywr6cic.t 0 ile powinni. ' Gdy przypisujemy blizniemu wady.. gdy bez slusznego po- Grzeszymy: wodu czegos zlego 0 bliznim si~ domyslamy. ani dla wlasnej ani dla obcej korzysci. Nie zamilcz&j Jechtakw Be bl{ld6w jego przed tymi. nit w istocie jestesmy. al_li!la. alba gdy rzeczywiste wady jego powiekszamy." Kazn. "Zel~y.:et zartem. Miej w obrzydzeniu Jest grzechem: 1) gdy sluchamy ich z upodobaniem 2) gdy im nie prz~szkadzamy. 2) starac sig o honor i dobre imi~ swoje i blizniego. gdy tego potrzeba: 1) dla poprawy b1ltdZ1!Cego alba 2) dla zapobiezenia wiekszemu zlemu. a nawet jest obowiazkiem. 8. ~hoGbysmy mogli. ~dy ~i©." EcclU8. alba z potrzeby.

" nie sluchal.an :If"" iredni. Ilia.* Na co ustanowil Panskich? os i n Kosciol 2. to. str. tak jak niedziel~ swi~cili. kt6ry Kosciolowi daJ moe. . aby ci~ kiedys Pan Jezus uznal u jedn~ ze Swych owieczek.. to jest Amiertelnym zobowiqsani. niech Mat.* Boga 00 po'Winni8my czynirJ.r.dzil. co mamy. 4. patrzy na seree. Kosci6l ustanowil na to abysmy w nie 1) rozpamietywali tajemnice 2) dziekowali Panu Bogu za 3~ odzywiali nasz~ gorliwose 8. spelnia.puj~. a Pan Ozemu Pan Bog nietylko zlych uczynk6w.* Mamy takze przykazania koscielne zachowywac. 17." 1 PIERWSZE PRZYKAZANIE KOSCIELNE." Ozego zakazuje dsieeiate przykazanie dziesiqte p"zykaz{lInie Nauka moralna. G. * Od kogo wziql Xo/aiJl prawo dawania przykazmi' Od samego Pana Jezusa. uroezystosci Panshie'i Panskie o pi~ciorgu przykazan koscielnych.zyma twemi Hi. Kcdtchum 4. zachowywac pod grzeehem poganiu Przykazuje i swi~te. skoro je uczujemy. . przedniejsze przykazania Da przy aza. aby je wypelniano.80 81 naB 3. Przykazuje nam zyczyc kazdemu dobrze i przestawaC na tem. Boze' w koricu do zlych uczynk6w prowadzq. . Czempr~dzej wybijaj sobie z glowy wszelkie de mysli i poi¥ia. 1. gdy zC{. i karac tych. KOSCl61 rna takze prawo czuwac nad tern.ly. tylko tego poi~dac.* 3.na. Przykazuje nam.dliwosd napadajC{. Ozy Kosei6l nie ma zadnego tylko daMJa6 przykazania? innego prawa. opor stawi~c 0 pomoc prosic. G() p"zykazuje wszego zlego jest chciwos6. przykazal.nia zaehowywac! . abysrn:y uroczystosci przez KosciOi na czesc Pana J ezusa lub Swi~tych Pafiskich ustaaowione. 6. k08cielnw' I naboZeDatwem.t6ryeh pami~l} Sl\ Oo. a pamil}taj zawsze na obsenosd Boga i na kar~ plekla. 16. kt6re Piotrowi sw. Nauka mora. Tym.lna. 7.azanie koscielne F Kr61. dzie'WiC{. 00 przykazuje nam pierwsze przy7(. 2. 5. 1) abysmy wielbili Pana Boga za laski dane Sqtym. w sluZbie Bozej. Uroczystosci Swi~tych 8.. naszego odkupienia.terzykazanie p Boiet co jest uczciwe Bole 1 Jestesmy do tego mocno. 7. ale i zlych mysli i pozC{.'! 00 przykazuje nieczyste mys'li i po- 5.dan zakazuje '! Pomewai de mysii i pozl!!dania serce kalajlh. J6k uatanowioue. 18. Powinnismy im. "Konen h~dzie jak Zakazuje wszelkiego pozadania nieprawe] wlasnosci. i jego nast~poom pal. na k. jak Nauka morainao ObehOdZ dni 8wi~te z tak~ godiwos~ Ily te tajemniee. 6 Pifto przedniejszyeh Jll'Zykl. ci Ozy jeste§my mocno zobowiqzani przykazania koscielne? . kt6rzy je przest«. Da DO'WO poM 1dJ- j ieln ZobR~ eh.Jez'iby kosciola i grzeszmk pllbliczny. Kt6re sq.* Na co ustanowil Kosci6l Uroczystosci 1. Postan6w sobie przykazania i przepisy Koseiola zawsze z nlea1oscil\ i sumiennie zachowywa6. 10. Jego laski.'1. aby w J ego imieniu wiernymi rZl}. "Czlowiek widzi Co sil} pokazuje.

Poscie znaczy: od pokarm6w miesnych i nabiatu sie wstrzymywa. 00 przykazuje nam ilrugie przykazanie koscielne? Przyka. 2. 1) we wszystkie pi~tlri i soboty. dziele i swicta? 1. 2) co podczas rnszy sw. i naboseristwcm sluchac. i swieto mszy ~w.. 3) Wigilie.. * Co ptnoinien czyni6 ten. 20.* Eto grzeszy preecuo drugiemu przykazaniu scielnemu? ke- Grzeszy ten. kt6ry 21 lat skonczyt Kto jest zobowiqzany do postu? 4. Kt&re sCftnakazane posty? 1) GfJtenkiestoaniowy post. to jest 'Nszystkie dBi od Brody popielcowej aZ do Wielkanocy.a Kazdy chrzescijanin katolik od 7 roku. . chyba!e go od tego zwalnia slussna przyczyna. sic od TRZECIE PRZ'YKAZANIE KOSCIELNE. w ka. 1) co z wIasnej winy albo zupefuie msz~ sW1~t~ opuszcza.* "Pan w kosciele swym switiltym. 5." Ha. 7. kt6rzy przY5zli do rozumn.* 6. z wy- spensfJ. 3. niech milezy od oblicZlloJeJO wuystka. ten powinien. 2~ dla odpokutowania za grzechy.. ziemia. Wystarcza. tych Panskich. piqtki i soboty przypa . w niedziele i swi~ta s~ ci wszysey zobowi~ani.* Co znaczy posci6? Do sluchania IDSZY sw. bywac takze na Wielkiej Mszy czyli Sumie. Nauka moralna. z uwaga. j~tkiem dni niedzielnych. i za to inne dobre uczynki wypelniac.C j tylko ra. 2. 4) dla okazania poslussedstwa Kosciolowi. na Jutrzni i na Nieszporach. jesli moze.b. 1 to przedewRzystkiem 40 Czy wystarcza w niedeiele i 8w'i§ta bywac tylko na cichej mszy swictej? mywac: Kiedy powinnismy wstrzymywa6 siC od miCsnych pokarmow2 Od miesnych pokarm6w powinnismy si~ wstrzy- 2) w niedziele ezterdziestodniowego postu. Kio jest zobowiqzany do wstrzymywania mit}snych pokann6w? . a osobliwie na Tcazaniu. 9. Kio jest zobowirJtzany s:Cucha6mszy sw. nie slucha. czyli dni poprzedzejace pewne uroezystosci 4) Srody i Piatki Adwentu. dobrowolnie jest roztargniony. Czy nie 'Wolno w dni postne wiccej razy iak raz na dzien pokarmu uiywac? Wolno z rana cieplym napojern lub polewka si~ rozgrzac i opr6cz tego jeszcze raz jeden wieczorem lub 4.82 DRUGIE PRZYKAZANIE KOSCIELNE._ daj~ce na pocz~tku kazdej pory roku.zuje nam. 3) we wszystkie dni postne. 2. Postanow Robie chodzic co niedziel~ i co switilto nil. wywac. 8.. albo w jaki inny spos6b nieprzyzwoicie si~ z3choWllje. rozmawia. .. chyba ~e wazn~ maj~ przeszkode. 3) dla latwiejszego poskromienia l'z~dz cielesnycb. [ako to: choroba ub6stwo i t. w nie. 1. smieje si~.* 3. 83 2) Suchedni. w poludnie maly wzi~sc posilek. lecz kto 8ZCZerZ(3 dba 0 zba'llienie swej dU8ZY. a w niekt6re dni od miesa si~ wstrzymywac.. to jest srody. ktbry bel: micsnych pokarm6w obyc sit} nie moie'! Powinien 1:1 swego proboszcza postarac si~ 0 dy.z na dzien w poludml} lub wieczorem jeSt do sytosci. 00 przykazuje nam trsecie przykazanie koscielne? Przykazuje nam nakazane w pewne dni posty zacho . . 6* . .. Kazdy chrzescijanin katolik.Zd~ niedzielc. nabozenstW'o przed poludIliem Jak po poludwu.* Dla czeqo powinniSmy zachowywa6 nakazane posty i w peume dni od miesa s£§ wstreymywac? 1) Dla nasladowania przykladu Zbawiciela i Swi~. p. idciola parafiahoego. albo cah~j mszy sw.

. drugie z beIk. Kto pope1nia grzech smiertclny? smiertelny popelnia ten. i. Co nam przyka~je czuiarte przykazanie koscielne? Czwarte przykazanie koscielne przykazuje nam Unikaj w czasach ukazanych wszelkich zgielkliwyeh zaba . abysmy Ja. przykazan o grzecbu.nie tego przykazania mh~j sobie za ehlubQ. takze 2) przez zamedbame dobrego. 7. godnie przygotowac na nadchodsace uroczyllwsci. Kosci6! s~.. . Nauka moraln . co najlepie] osadzi pasterz duchowny. Co jest grzech? Grzech jest to dobrowolne przestapienie prawa Bozego. 4. Pismo Mat.ftce i W ogole HGaIl0 zabawy 'tvozasacb zakazanych. Grzech . W iloraki sposob moina zgrzeszy6? Mozna zgrzeszyc: 1) przez zJ.rzez grzech ci~zki traci dusza zycie n~dprzyrodzone. Dz.ze wszystk. ie Zyjesz. 1. slowa i uczynki. Kiore sq czasy eokasane? Czasy zakazane s~: 1) od 1. 1W 85 S. naZYI17(l. co dobrowolnie przestepuje prawo Boze w rzeczy wazne]. tyle umiemy. .k naJcz~CleJ do Stolu Panskiego przystepowali. W poiCN zalu. wypelnic. ap.iego HtOa W&lzego." Obj. i staje siO wmna smlerci wiecznej czyli potepienia. * Czy wystarcza tylko rae do roku komuniG sw. Nauka mora Ina.~. pozadania.. W czyll 0 grzechu ogolnosci. 1. 3.. el dane. i ~ grzechy lzejsze. 12. ta. a ataraj si~ natomiasL szozeg6lnie plZez saJuamenL pokaty i komam. 8. Go przykazuje nam pif.. 1. Przykazanie 0 zachowaniu post6w i 0 wstrzymywa. przyjmowa6 ~ . kt6resmy powmni Czy wszystkie g. POltaa6w sabia przynajmniej ra! na miesilloGucz~szczaC do apo- PL\TE PRZYKAZANIE KOSOIELNE.Masz imic.myrzechy ci§ikie grzechami smierg telnemi ? Poniewaz l.e mysli. ~ie ~s~arcza. li~ ~o mnie . przyst~powac mozemy.4t:chy Sf! sobie r6wne? :i~ sobie r6wne.Grzechy nie 3. ze z pozytkiem do tych sakrament6w sa. 2.". 1. placzu. ales jest umarly. to jest lask~ usvd~cajl}:~. sw.' Joel. Gzego zakazuje nam pif. ' Nauka moralna. 3. o przest4pieniu § I. witc1zi i komnnii 8W.!te przykazanie koscielne? Przykazuje nam dziesieciny Koaciolcwl wiernie oddawac..!te p1'zykazame koscielne? Zakazuje nam sprawowae wesela. 2. "Na~ie.84 . 5. . albowiem s~ grzechy cl~zkie.nie od Boga przez Kosci6l tw. ktpre nazywamy grzechami smie1'telnemi. i dokladne wypelnia. Pnykhdem stl! nam pierwai Chrzeseijanie.goraco pragnie.. Osemu.niu si~ M POtarmow mic. CZWARTE PRZYKAZANIE KOSCIELNE. por6wnywa jedne grsechy z idiblem. Niedzieli Adwentu do Uroczystosoi Trzech Kr616w' 2) od Srody popielcowej do Niedzieli Przewodniej' 3) wszystkie dni postne i piatki i soboty roku. ktore nazywamy grzechamipowszedniemi. 2.snych uwaiaj za przykaza.

. . rzechy glowne? wg 16. Co powinno nas od grzechu odstraseae? 11.. 9. 39. 3) "Jezeli be nie miluje Pana na.obrze czyni6. Judasz. albowi9m Pan m6wil: wychowa. . 15. . P r z y kl. Przestapienie prawa Bozego nie jest zupelnie dobrowolne.l. 23. - . 3) potepienia godnem przeniewierstwem wzgl~dem Pana Jezusa. Nietylko grzech6w smiertelnych ale takze powszednich l~kac si~ i starannie ich unikac powinnismy. W ceen» pokazuje sit} zloS6 grzechu smiertelnego? Nauka moralna. "Jakoz mog~ t~ zJ:osc uczyni6 i zgt'zeszyc prseeiw Bogu memu Czy tylko grzech6w smiertelnyck It}ka6 sit} mamy? Poniewaz powszedni grzeeh 1) jest takze obrasa Pan a Boga. 2) haniebna niewdzi~cznosci~ wzgl~dem Boga.1i lit b~dziemy baC Boga. ale wiele dobrego. 9.* Jakie sq [esscee rodzaje grzechu? "1) DIDf.. "Kto w ma.uk. . gdy alba rozumem niedostatecznie zle rozpoznajemy." 'I'ob. 4) zwolna do grzech6w smiertelnych prowadzi. .lem syny i wywyzszylem a oni . 10. i we wi~kszej niesprawiedliwy jest. 10.las (Jerozolimo) jarzmo moje i m6wil:as: nie b~d~ sln" . wzgardzili. 4. gifzechu smier- zech wola] ce 0 pomste do nieba. 4 12.. . 9 S i edm grz e C telnyeh. "Zlama. 10 Ozemu powinnismy pilnie unikac? takie grzeck6w powszednich IIGj.: Rain.twego miej. grzech i nieprawos6. powszedniemi ? Kiedy przestqpienie nie dobrowolne? prawa Boieqo nie jest zupel- J alde sq skutki grzechu smiertelnego? Grzech smiertelny pozbawia nas: 1) milosci i przyjazni Bozej. podobienstwo 6 b"gaozn. i. Dziewi126 grzech6w cudzych. 3) sciaga na nas rozne kary Bose. " 2) Szese grzech6w przeciwko Duchowi Swi~temu. alba nie zupelnie dobrowolnie w wielkiej rzeczy. nnee b~dzle~y. . 6. a strzei silih bys kiedy na grzech me p!Zrzwolil." I:. dla grzechow naszych peni6sl. W tern. 2) wstrzymuje od nas wiele lask. ze grzech smiertelny jest 1) ci~zkl!: obraza Boga.) Kiore s * . 0 rotnych rodzajach grzechtt. jako najwi~kszego nieszozescia na ziemi. kt6rych nam Pan B6g chce udzielic. ... I. j~. "Syna moj"! Przez wszysthle dni zywota . naJlepszego Ojca naszego. 16. bieskiego. 6. alba woll!: nie zupelnie na zle zezwalamy.86 Grzech powszedni popehiia ten. nieprzyjaciolmi dua. 12. 14. Iwajej.. na pamita& Boga. czne. Zlosc grzechu i straszne skutki jego. §. 13. co przestepuje prawo Boze w mah~j rzeczy. 2. 2) wszelkich zaslug i prawa do dziedzictwa me- 3) sprowadza kar~ Bozl!: a w koncu pot~pIeme wie"Kt6rzy czynia. anioMw (Zobacz na str. Kto pope1nia grzeck powssedni? 87 rodzony Syn Bozy. najwyzseego Pana naszego. Czemu grzechy lzejsze nazywojq sit} grzeckami Poaiewaz je prawie co dzlef z nieuwagi lub niewiadomoaci p opelni amy . naimitosciwszego Zbawiciela naszego. 2. sa. ubogi~ wprawdzie zywot wiedziemy." Izaj. . mia. 7. a odstapimy od wszelhlego grzeehu 1b~dzll'lm 4." Tob.lej rzeczy niesprawiedliwy jest.

a przyparruj Sl~ ogom j j. 22. (Zobaez ns str. braeia J6zefa. braea swego zabid. je i pije. 18. Przykl. 6. Zbawienne natchmema przyjmuj eh~tnie U" 31 zechow cudz eh. w. 3. Kto grzeszy obiorstuiem i opilsiwem? Obzarstweni i opilstwem grzeszy ten.. Gniewem grzeszy ten. jeZlis zbl~llzil:. Faryzeusz w swil\liyni.. m~drosci" Przyp. 19 P rz y k 1. 25. grzeeh6w . 2 do D.akomstwem grzeszy ten. '* Czema nazywC'Jo.: Djabel. P rz y k 1. 9 Cztery 0 me pomst~ 'b a. HNie rue jest zlosliwszego. • z~ ez ~.88 Pychq grzeszy ten.Glos krwi brata'twego..kt6rzy. co si~ . 9 Dziewi~c grzeeh6w 23. si~ te grzee y grzee amt wo aj4cymi 0 i e b a) h... z jego szczescia sit snmci. Kiore 80.* Czemu nazywajo.* Ozemu nazywajo. 4. Luei- . • • > ". Faryzeusze. y ~~ ~awsz: Iprzeciwiacie Duchowi Swi~temu.. 24. z 0 mrow 0 emweze. 15. . i wrzask. smierc na okrlWi ziemi. 27 Ktore sq." Ecelus..) Zazdroscil}: grzeszy ten: eo blizniemu dobrze nie tyczy. "Twa.: p rs e ciw k o Duchow' . ?oezn~ ci~ wyr~uod lust moieh. 8i~ te grzeehy grzeeha_mt eudzem. 16. . w nich udzial blorl1 1 za me odpowiadaf aiusza. pr~dzej sil. 1. ze oprocz t~ch. . "Kt6ryeh (to jest nieumiarkowanyeh) 3. ap. wola do mnie ze ziemie. Kain.. Przykt.rdego karku i. 7. co zanadte Dla tego. ttObmierzla jest pyeha przed Bogiem i przed ludzmi .nieobrzezanych sere i ~szu! ." 1 MOJ. Bogiem jest brzueh. (Zobaez Swi~tem u l:. 10. i.Ws:telka gOl'zkosc . Wleczo~m.. Kt@ grzes3y pychq? 25. h' l' (Zo b ae z Sz6ste przykazanie Boze. a dla ubogich jest skapym. kt6rzy sll<z strony jego. Nabuehodonozor.? Poniewaz wielka dose tycb grzechow niejako krzyk podnosi ku niebu wolajl1c 0 pomste. 10. co ma ws r~ 0 ru u cia a i natezenia myeli. a Panu Bogu winnej czci odmawia. i przez to obowiazki swe za uiedbuje. slowa albo uczynki. S1fll 19. co mn jest niech h9' • Co d7. ale Hes letni a ani zimny ani gor¥y. i blusnienie dzie odi te od was z wszelk: zlosci'.. 9 Szesc ~ Kain. a naSladaj~ go. co 0 sobie wysoko rozumie.. pocz~tkiem grzeehu kaidego. .l wyspowiadac. o cnocie Pall Hog z:}da jeszoze od nas. co za dobrami doczesnenu 1 pleniedzmi zbytecznie si~ ugania. . Ktare sq grzechy przeciwko Duchou:i Sw~ctemu' na s'r. Przykl." Obj. Holofernes. obrazajl}:ce wstydliwosc swi~tl1' 20. Kto grzeszy nieczystosciq? td 0 mysli. je pop~lnih. Faraon. si~ te grzeehy grzecha:mt przeC1wko Duchowi Swiftemu? . Dz.: Sluga lemwy.al:uj i p?st~6w SO~lIl. i nawr6cenie ezfowieka do Boga bardzo ntrudniajl}:. A 0 due howe ill lenistwie ezyli ()zillblosci w sluibie Boiej. . Kto gr::eszy gniewcrn? 0 wszystko." 1ti<}dr. grzechy cudze? (Zobaez na str. a uos Ii. 10.Ja n." Filip. 2. i bliznim pogardxa. mni takze Nauka moralna.•. 0 poms § wolajll<ee Nieczystoscil1 grzeszy ten. dzillll wystrzega6 b~dziesz g16wnej wady swojej. a z nieszczescia cieszy HZ uienawisci djabelskle] weszb. jako ojeoWle waSI. . mowi 'Pan: ••0 bodajbys byt zimny albo 24. sil} przez eat." Ei. jak milo wac pienladze. albo w niewlasciwym czasie i w sposob niepomiarkowany pragnie pokarmu i napoju. Kto girzeszy zazdrosciq. P r z y k 1. cudzyeh) 'f 29. Kto grzeszy lenisuoem? nis wem grzeszy en. . be ten i dus!:! ma przedajn~" Ecelus. panI9' ~luple. porns~ do nie?a1 I' • . Poniewaz te grzechy osobliwie Sl~ sprzeCIW1aJl}: Iasee Ducha Sgo. . postan6w ~?~ie. r~ztr~ lao} sumienie swoje. i gniew. takze I wy.t:. 21.ce grzeehy . grzechy wolaJq.: 0 bogaczu. bo jeat 89 gor~ey.. Ezaw eheial w gniewie.30.. 7. co zezwala na nieskromne pozadliwosci . 6. 51. Giez~ Judasll. Saul.. abysmy stswali si~ ab'l/sm'l/ grzeohu unikali? . 28.: Aehab..ien rano gdy wstaniesz. Kto grzeszy lakomstwem? 26. Faryzensze.: fer. H).

ktor~ [estes wszechmocnv.jj Boze z cal ego serca i nade. 0 ile Jest cnotliwym. 6. W Tr6jcy jedyny prawdziwy. .'podaj~sz. cnoty chrzescijan. 13*. prz&' . Jednak nad wszystko miluj~. KosCi~ kato~cki wierz.Alho Uti wi6rszen~: "Kto §. W jaki spos6b mosna obudzae akty tyeh enat 1 .. Cnotami moralnemi czyli obyczajowemi s~ wszystkie cnoty opr6cz cn6t Boskich.90 eoraz cnotliwszymi i abysmy dfl:zyli do doekonalosei.Do8wiadczajcie. crwty moraine ezyli obyezajO'Wet D~a tego nazywamy je cnotami Boskiemi. 2. kto Sl m he me mozesz. 5. nieeh [essese b~dzie uspra. 0 . 3) Sprawiedliwosc. W 8p080b nast~pujqcy: Boskiah? 12. 4) M~ztwo. si~ od poia. sift te eztery crwty "ka.* Na ceem. l. re 0 0 rego w en. jest spra. . 40 . Kiedy powinni8my obudzarf akty tych trzech cnot Cz~sto.* Na ezem poleqa cnoia ehrzescijan'l. ze bezposrednio od Boga pochodza i bezposrednio do Boga prowadzq. . Wszechmocny i milosierny. co si~ Bogu podoba 4.ska '! C~ota cprzes<:ijanska polega &lOwniena tern.. 22.* Na czem zalezy wstrzemiftz'li'Wosc'f Wstrzemi zliwosc zalezy na tem. . odpowiedniej stanowi naszemu. 3) MiloM Boska.edliwosc zalez na tern.lcza. Kt6re enoty moralne nazywajq. A dla milo~ci Twojej kocham blisniego.* Dla ezego nazywamy te enoty "cnotami moralnemi Dla tego ze nasze obyczaje do woli i upodobania Bozego st6suj~.11. 10. ~ glownemi ezyZi kardynalnemi t 1) Roztropnose.I?kie '! Dwojakie: cnoty Boskie i moraIne. i aby pozorem 0 rego me ac si~ 0 Z . * Dla ezego nazywajq. 91 brem najwyzszem i godnem najwi~kRzej milo sci. m. 14..wiedliwym. jest wola Boza dobra i przylemna. 7. aby zawsze tylko "Wstrzymajcie uszy. . a ~i~rz~ dla te 0 zes to ~ ob awil. Na czem. bos Ty wierny. 8. Twe slowo zmylic nie moze. jak siebie samego.* Ktare sq. Dla tego." Obj. 3) w niebezpieczenstwie zycia i na lozu smiertelnem.dliwosci cielesnych. Boze l choc Ci~ nie pojmuj~. ~e cslowiok 0 tyle tylko jest dobrym I milym Bogu.losierny i prawdziwy. A j ako samego siebie. . Wszystkich miluj~ dla Ciebie.wiedliwiolPl a iwi~ty nieeh b~dzie jeszcze poswi~con. aby poskramiae zmyslowe sklonnosci i zl1 ze. enoty Boskie? 1) Wiara. 9. . 2) Wstrzemi~zliwosc. Wierz~ cos objawil Boze. . * Ilorakie sq. 2) przystepujac do sakramentow :§S.* 0 enecie chrzescijanskiej. kt6ra. aby umiee rozpoznac to co jest prawdziwie dobrem i Bogu milem. a mianowicie : 1) w ci~zkich pokusach przeciwko tym cnotom. nalnemi" 1 Dla tego ie wszystkie inne cnoty moraIne w sobie sawieraia.rdy. wsz o lll. zalezy roztropnose 1 Roztropnosc zalezy na tern. zalei:y 8prawiedliwo8C'! . abysmy statecznie usilowah tylko to czynic. . Ufam w Tobie.estes naile sz m Oicem moim Do- 15. Dla ezego nazywamy te enoty "cnotami Boekiemi" Dla ezego mamy stawae sif! coraz enotliwszymif Wierz~ w Ciebie Boze zywy.enia . ktore wa. i do- Ty.. 11. e$JJli"obyazajowemi?" Ktare sq. 8. 2) Nadzieja.

oj~?w~kiej ~osci. Poznajemy zt~d. chrzescijan~kieh nie nabedaiesz . (Zobacz na str. 8 Trzy Iady eWlillgieHci.. ani przesladowaniern. przyst~powac.. 25.lllgd~ ~n6t. 15. 1) Powinien chetnie Sl~ rnodhc.edne' rzecz dozwolotern latwiej od niedozwolonych wstrzym najlatwi aby sif} PO/Yt'UBo!fU po- ." . jest Sl~ nalezy." Rzym. 26. . ma. 72. 7 Osm blogoslaw1enstw. ten nie jest Jego.poz~. "I'ad. siebie umartwiae? . 25 26 Jak poznajemy z ohniu blogoslaJUJieWJtw. ze wszystkiej mysli 1 ze wszystkich sil swoich. J. 8. 20. () doskonalosci ehrzescijanskiej.ezy na tern aby od dobrego. Ob]. zaleiy doskonaloBd ehrzesdjaniska1 I • Doskonarosc chrzeecljariska zalezy na tern.: Siedmiu braei Mahabejskich i matka ich Ktore cnoty wnym' sq. W ia.) moraIne siedmin Nauka moralna. niech sam siebie zaprze i we" .t Jak Ieieli kto ohee za. trudnoscia.. . mna. aiebysmy si umieli. 16." Ps."Bf1dzcie doskonali. . calej duszy. dobre pragn~c ' 23.. I). 3-10. a Pan Bog da ei koron~ zywota. pilnie sluchac slowa Bozego i ezesto do Sakrament6w 88. Cnoty glown ym prze e iwn e.~~''rfJ(). p6jdi » ' • 29.to. MOZna. Chry . 2. kt6rzy na rady ewangeliczne slub zlozyli.1/ewan(tieli(J?. nie . jest POZlldbwo.ie dueh 8wiata sprzeciwia eir: duehowi (Jhryst~al . w08e oczu i pycha iywota. dla tego W&1Z:" Vlerllle az do srmerei . lM~ztwo.ec wasz niebiesld doskonaJyrn jest.m za ma~" Mat. Ozy moma takie w swieekim stanie wiese doskonaly? . jezeli si~ zyje nie wedlug ducha swiata. 80. 28. Mat. 2 30 19. 0 22" za eei gnienia doskonalosei '! Zalec'l Kt6re sa. nasze eOtUl'tfJIfH. "A Jezeh ktos dueha Cbrystnsowego nie ma. Mat. wszystkiem. 3) codzienne sprawy swoje w stante laski 1 w SpOs6b Bogu mily wypelniae. 17. . 8. Bo~a nad wszystko.p~g (Zobaez na str. aby bye doskonalym?.na.. co. we co czynimy. nie masz w ?im. jak . 2) albowiem wszyscy mamy milowac Pana Boga z ca~e~o serca. *§. ." 1 Ian..Jezus Chrystus = . 00 powinien kaidy ehrzeScijanin katolik e~nw. .92 93 i chcice kazdemu oddae to co mu tego. 10. . .. 2.) eZ'u.Je~us w osmw'r[J~ blogoslawtenstw. zywo' (Zobaez na str. z. 1) "DUe u l ezh ~hcesz by~ d?sko~alym: 00 orouiadei do doskonal "'1/ ~~ladowan~e Jezusa Chrystusa. j mam w me ie. ze swiat tych wlasrne rna za me. a Cojest Bozego Bogu. 27.Oi~l. aby g.sc. a 0 csegom chcial na ziemi opr6oz Ciabie? Boze serca mego i cz~sci moja Boie wielkj.iy6 do doskonalotici odpoW'lednte:J naszemu stanowi 1 1) Albowiem do wszystkich rzekl Pan i Zbawiciel ~as~ . 21. niedae BI~ oastraszy~ an." Gdy si~ staramy . 10 Ieieli "Ieieli kto miluje swiat." 16. isc.:szcz«. 2. przeciume siedmiu grzechom gMgrzeohom Kto jest zobowi4zany do zaehowywania rad ewan . gelieznyeh 1 Osoby zakonne i wszyscy ci. 2) siebie umartwiae.. " . zaI. jako ~.. 24. O~ dueh swiata sprzeciwia BUt duehowi (fhrystusowemu'! Sprzecrwia si~.* Na czem zalezy rrutztwo' . 5.c~aJ:a. Wyliez m't osni blogoslaw'lenl!t:u.Mat. . lecz wedlug ducha Chrystusowego. *P u! ~ 1. rzyz sw Jan a UJ' .. Albowiem wszystko co jest na swiicie. 18.. ~rzeclwko zlym sklonnosciom swoim nie b'ildziesz wale t ~ale. 9. jasno widzirn~ ~ tego. co powiedzial Pan . "~2~d~i~ie co jest cesarskiego oesarsowl. Mark.~oh mozemy tprawy t~ wykonywa6.. kt6rych Chrystus Pan blogoslawi.ar~z~c wszelk~ nieporzqdnq milos~i~ swiata i samych sieble.) Ozemu_ po"-?.Va czem.sliwych i glupich. tl wssystao dla Boga koohae. .8 OBl4- nej.~nniimy WSZY8CY dq.

o lasee W ogolno§ci. 7.. . Jest· dwojaka: t~ §. ze od Pana Boga poehodza. Powinien . zdobi JI!. Jalde powinno bye naeze przest(JJU)anie bliinim? z k' t kze tor~'1 a .aga. g yz Z. zaczl!:c i wykona6 nie zdolamy. zbawie .ca (dopomagaJ~ca). Trzeba przed jedzeniem i po jedzeniu modlle si~ a w jedzeniu bye miernym. 0 lasee posilkujqcej (dopt)magaj~cej. .t pomewaz Jest obsena na a. kt6r. i wszystkie mysli 88H rozumie.. .-j J nam Pan • Bog dla zaslug Pana Jezusa t: • udziela ku naszemu zbawieniu. Iloroka jest ta nadprzyrodzon:a omoc.: ~bwiloWlb uczynkowl!. nawet najmniejszej rzeczy.z d laska i jej chwilowe do dobrego uczynku d?~om. 35.. .ca) nazywa . 2. 28.~k. 1) laska posilkujq. Jak mamy sa przykladem Chrystusa Pana codeiennie sprawy nasse wykonywac? Skrz~tnie. abysmy nikogo me obrazili. podczas g y uiwi~caja.a~ajl!. 1.ca? CZESC TRZECLA. i rz szli ku uzna- 1 Tym. 17. . Ilia prawdy. le te laski . ze Pan B6g." 2 wiernie z.al?o. 32. .l'cZ~gO Jest koniecznie potrze nl!:.Z przedemn% a bl!.3." . aby~my umkali tego.94 31. st6sownym czasie rozrywki skromnej u!ywac: lecz trzeba j~ uswi~cac przez dobra intencyq. abysmy w zaden sposob do zlego me dali si~ uwiese.Napominamy Go owinien czlowiek od siebie czynic. tej laski u~z'tela: . "B6g jest.. abyscie nadar~o laski Boz&j nie przyj~li. najdziesz: ale jezli go OpUScill. Pnotl. ro: zum nasz oswieca i wol~ nasz~ porusza. 4.(.dz doskonaJ:y. .aska posilkujl!. 1. Czy Pan Bog wszystkim ludsiom. l. "Synu m6j! stui Bogu sereem doskonalem i umyslem dobre." 1 Kron. co Pan B6g rzekl do Abrahama: ~. Easka Boska jestto wewn~trzna nadprzyrodzona pomoc. co jest dobre. czyli laska Boska we wlaaciwem znaczemu: Powinno bye: 1) up rsejme. uczynko~~.chwi ow~. 1 wzbogaca. o ~u·odk~JlCb Iaski BoskieJ. Staraj 8i~ co dzid bya poboiniejszym i cnotliwszym. ZastO. . . Czy laska posilkujqca Jb'estkondie~znbiee. w 83. 2) Iaska u8wifJcajq. ofiarowae je Panu Bogu i prosie go 0 lasko dobrego korzystania z nich.'2 13 • '. kt6ry spr awuje w was e hCleo 1 wy kon ac" Filip'. aby mu taeka Boska wyszla na zbawzente..o!~:~~ o~:~:.~febnnq.ca w duszy stale mieszka. odrzuci ci~ na wieki. laskl!: Boz~ wsp6{_f)racowac. .Cb6d. t Jak powinnUmy s~ zachowywac w przeciwnolciach? Powinnismy w przekonaniu. . Nauka moralna. 5.kt6r~ takze nazywaj~ laskl}: stah}:." 1 Moj. 2 Na czem :aleiy laslca posilkujq. 6. a chcieli tego i wykonywah to. na nasze zbawienie chciec. bo wszelakie serea przeglada Pan. JeZli go szukac bedziesz .?J . cierpliwie i w oheoi podobania si~ Bogu.olnym. . Jak trzeba zachowywaC 2 95 Co jest laska Boska? .suj do siebie to.' He jej kai:demu do zbawienia potrzeba. Laska posi}kuj~ca zalezy na tern.caczyli usprawwdl'lwu}jOtca. 9. Wolno Czy wolno takie roz1'ywki uiywa6? sU! pzy jedzeniu? l . nazywaj~ lask~ obecna.) 4. 2) prsesorne. 34.ca (d?pom. co jest zle.

* Ozemu nazywa si~ taeka u8wi~caj(fca darem Boga niezasluzonym? . 12. bye eaceknoieka usprawiedliwionego? 15. ze bez laski Boskie] czyli w grzechu ~miertelnym nie moze nic takiego uczynic.. Dla tego. Przykl: Niniwiei. aby si. 24. :? Iosierdzie Boze. 10. 2) kt&. jesliby juz byl ochrzcony. poswic.. wmjd. Czego rozpoczyna ~ usprasme wtenu rozpoczyna grze- . Bo rzez Iask uswi cai c staje si cztowiek usprawiedliwionym. " .cej. 8. .eeni jestesei~. kt6ra go czyni czlowiekiem sprawiedliwym. 0 Iasee uswi~caj~cej czyli usprawi~dlill'iaj~cej. kt6rego Duch Swit}ty dla zaslug Jezusa Chryst usa duszy naszej udziela. 14.z. imi. dziecmi Boga i dziedzicami r es wa nie is' e o. 94.* W jaki sposob staje 8'if czlowiek przez lask~~caj(fC(f usprawiedliwionym? 1) oczyszcza czego nazywa Bi~ takie lcuJka u8w~caj(JCa lask(f usprawiedliwiaj(fc(f? Dla przez lask~ jego. 3." Jjaska uswit}caj~ca jestto dar Bozy nadprzyrodzony niezasluzony. Wysluguj~. Pana naszego Jezusa Chryatusa 1 w dacha Boga naszego. to jest z grzesznika sprawiedliwym i swi~tym. Rzym. 11. abysmy z grzesznik6w stali si~ sprawiedliwymi. Bo Pan B6g daje nam j~ bez nasze] saslugi z c ste 0 milosierdzia. kt6re jest w Chrystusie Jezusie. 3) wewnetrznie na duszy odnawia 1. 7 .* Co oirs muje grz~sznik to Sakramencie a 0 w a ramencie 0 u y.* Dla cseqo powinien czlowiek stara6 siC. Katechizm iredni. 6. 5) przysU1pic do Sakramentu Pokuty s.. 2 zacz • milowa B 3) za swe grzechy zalowac. u dr. dop6ki czlowiek usprawiedliwiony nie popehii grzechu smiertelnego..* 97 i pobudza. twe DaD. wsze w asce os MJ. 1 i kola6z~. usprswledllwienl jesteso~ " . Tak dhigo . Codziennie pros Boga 0 lask~ Jego swi~t!h a pilnie ezuwaj ~ lIoblb abys serea swego dla niej nie zamykaJ:.96 . go z wszystkich lub przynajmniej ze smierteln ch rzechow 2) uwalnia od kary wi eczne]. usprawiedliwil? Powinien za pomoca laski Boskiej: 1) obudzie w sobie wiar~ w Boga i UfMSC W mi- Ozy czlowiek moie sie oprzec tasce Boskilj? oze: 0 as a os a me znOSI wo C OW1ea. "Usprawiedliwieni darmo (bez wlasnej saslugi) przez odkupienie. Usprawiedliwienie 8znika? grzesznika si~ od 20. coby na wieczn~ nagrode zaslugiwalo. jezliby kto uslyszaJ: los m6j. . * HObmyci jesteseiQ. 17. Bogu milym. Chrztu 11. 24.r. Otrzymuje lask~ uswi~caj~c~. leez jej zupcln~ wolnosc zostawia. .. 4. 2.* Co powinien grzesznik od siebie czyni6. lub. otworzyl ~ drzwi.. . "Ot? stoj~.t Zkqd nabieraJq ie dobre uezynki wartosei? Z nieskoficzonych zaslug Jezusa Chrystass. ~dzieckiem Boga i dziedzicem nieba. ~~l~Ca. PI. 8.. ••Dzis jeZli glos jego uslyszyeie: nie zatwardzajeiez sere waszyoh. aby si~ do Pana Boga nawrocil." Nauka moralna.. 4) przyj~c chrzest sw. Co u'yslugttj~ czlowiekowi nane w stanie laski? dobre uczynki t'yko- 1) pomnozenie laski uswi~caj. milo- . 19. 1 Kor.

. zwany swi~tokradztwem. i . 3. 4:. . przez kt6ry odbieramy lask~ Bosq niewidzialna i wewngtrzne uswi~cenie. dobrych uczynk6w? Kaidy katolik jest zobowiazany. 6." Albo: "Boze i Panie m6j I Wszystko na chwal~ Twoj~ 1" 26. Co jest dobra intencya? J estto ch~c. ktory niegodnie Sak'ramenta swi§te przyjmuje? Popehiia grzech bardzo ci~zki. od J ezusa Chrystusa ustanowiony. Dzie~ si~ 1) na Sakramenta menta umarl ch: zywych i na Sakra". 3." " Tym.CZ~ same w sobie male byly. l? Najbarlbiej stara.lJ.l.:tycb. lle Sakrament6w swi§tych ustanowil Pan Jezus? Pan Jezus ustanowil sie m ament w Wl~ty sa.lJ maili S k a. 'wi ea' w seren za. czyli wola sluzenia Panu Bogu i czczenia Go.j ait • to. Sakrament? Sakrament jestto znak widzialny. 5. Jest bardzo zbawienna rzecz~ kilka razy na dzien 'Ooudzac dobra intencye. chowac.. Jak powinnismy Sakramenta swi§te przyjmowac. Kiedy nalezy obudzac dobrq in~ency§? . J ~ta caj~~. jest modlitwa z postem 1"aJ. ' 15. lecz ze zaslug Pana J ezusa. "bo wszelkie drzewo. chocby .) wtemy ee ustanowil? q 1 eeue eie a amen 'If . kt6ry je ustanowil. nie biol'll swej Iaski uswi~caj~cej od tego. 2.by.Dobra. W1~Ct. a mianowicie cndziennie z rana. Do istoty Sakramentu nalez~ trzy warunki: 1) znak widzialny..98 99 trego jestesmy zywemi czlonkami przez lask~ uswi~ d 0 pe l" menta 1. prawdy. 8. J akiej ?aski udzielajq nam Sakramenta swi§te? 1) Sakramenta swi~te udzielaj~ nam lub pomnaZaJq.. w nas lask~ uSwi~caj~~. post i jabnuin~. kt6ry ie sprawuje? Nie zalezy. . Prses co osobliwie otrzymujerny ?ask§ Boske& uswi§cajqcq? 28. Jaki grzech popelnia ten. 6 Siedm Sa.12. b~dzie wyci~te i W ogien wrzucone. st6sownie do swego przeznaczenia. ~ owtqzany 23. ucsynkach naszych? Pan B6g patrzy na dobra intencye .mil:. gdyz Sakramenta ss.ohowa." 22." Na co Pan Bog szczeg6lnie patrzy przy dobrych Tob. 27.m przyjmowae. abys sit grzeohem Die spla. 25. 7* . 3) ustanowienie przez J ezusa Chrystusa. 24. o Sakramentacb swi~tYCh. ktora nam wie~ nagrode u Pana Boga wyjednac moze. abysmy prses nie tyle ?ask dostqpili? Powinnismy je godnie z nalezytem przygotowanie. Jakie osoblaoie dobre uczynki saleca nam Pismo swi§te? Pismo swi~te zaleca nam osobliwie modlitwe. t Czy skutecznosc Sakrament6w swi§tych nie leiy od godnosci lab niegodnosci tego. kt6ry je sprawuje. W jaki spos6b mosna w sobie dobrq intency~ obudzi6? Boze m6j I ofiaruj~ Ci wszystkie mysli. Co jes. utwierdzeniem * .mentow swi.kra. 2) kazdy Sakrament udziela nam jeszcze pewnych osobnych lask. Co nalezy do istoty Sakramentu? -. Osy kazdy k atol'k' Jest o b' 21. (Zobaez na." muzna.rb1 r· . 2) Iaska Boska niewidzialna. str. 7. slowa I ucz~ moje na czesc i chwal~ Twoj~. kt6re nie daje owocu dobrego.

lecz zarazem w duchowy sposob go odnawia i uswi~ca." Jan 3. 14. 9. dzi~kuj Csemu jest Chrzest swiety naJpterwszym Sakra . * Ktore Sakramenia tylko ro» przyjqe mOina? Chrzest. . wlewa ns . ie Uhrseet swigty celotoieka "odradea do iywota uneceneqo i 'uswigca"? Poniewaz Chrzest swi~ty czlowieka nietylko oczyszesa ze wszystkich grzech6w.* Ozemu m6wimy. rzez Dueha iwi ~ 10. gladzi kare doczesna i wieczna. 2' 2.. ze kto je przyjmuje.* Dla cseqo te Sakramenta nazywajlJ si§ Sokramentami iywych? Dla tego ~e ten. kt6re tylko rat w ~yciu i kt6re . . dziejl1 i miloscil1 Boska. czyni dzieckiem Boga i dziedzieem kr61estwa Bozego. Bierzmowanie i Kaplanstwo. * Ozy C}wzest swigty gladzi takie karg ea grzecky? Chrzest s.* Dla czego te Sakramenta tylko rae przy}q6 moina? Dla tego ze wyciskajl1 na duszy charakter niezatarty. 4) Kaplafistwo. przez polanie woda 1 slowo Boze z wszystkich grzech6w ?Czys~cza i w Chrystusie do iywota wiecznego odradza 1 uswieca. ~. kt6re si§ przy sprauxncanlu SakramentJw SSe odbyw ajq . lub swit:tokradztwem. t Kto ustanowil obrzedy. '. Ktare SlJ Sakramenta iywych? Sakramenta lywych s~: 1) Bicrzmowanie. 5.sa ustanowione bhcinierstwem .* Ceem« dodajemy [esecse wyraz "w i najpotrzebniejszym Sekramenteta biera ~la teg~. gladzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed ochrzceniem popelnione. kt6ry nam jest dan.Milosc Boza rozlana . 5. Amen." Rzym. * TV jaki spos6b dokonywa sig to duchowe odroenie i t 'wi ce ie. obok znak6tu od Pana Jeeusa nadanych? Kosci61 swi~ty je ustanowil pod opiek~ Dueha gwi§tego dla pomnozenia nabozenstwa i czci ku Sakramentom Swi~tym. " 6. z Chrystu~em siO . Dokonywa si~ w ten spos6b. 12. ~Nauka moralna·R Szannj Sakramenta swit:te jako najkosztowniejsze. ie Chrsest oczyszcza czlowie'ka "Z wszystkich grzech6w"? Bo Chrzest sw..6.. 1. 7. . Czen'tu jest Chrzest swiety najpotrzebniej8zym Sakramentem? Gdyz bez Chrztu nikt nie moze bye zbawionym. ze prz~z Chrzest sw. 8. kt6ry czlowieks. .kto nie odrodal z wody i 'tmijsc do kr6lestwa Bozego. m6wimy. 5) Mali ens two. 4. 2) Cialo i Krew Pafiska. "Jezeli si~ .* Ceemu. meniem? Gdyi przed Chrztem swi~tym zadnego innego Sakramentu waznie przyjl1c nie mozna.est w sereach nass eh tego.* Jok udziela sig Chrzest swigty? Lejl1c wodf! na glow~. wymawia si~ 8lowa: "Ja clebie chrzce w imi~ Ojca t i Syna t i Ducha t Swi~~ tego.100 101 2) na Sakramenta.. jestto Sakrament. co je przyjmuje. ktora jest iyciem duszy.oi~cejra. powinien bye w stanie laski uswi~cajl1cej. 3) Ostatnie olejem sw. 5. 11. Co Jest Chrzest swi§ty? Chrze~t s"i~ty. o 1. 13.* Ktare SlJ Sakramerda umarlych? Sakramenta umarlych Sl1: Chrzest i Pokuta. nie rna iycia laski a przynajmniej mied go nie potrzebuje. 5. Dueha swi9tego ' nie moo l'ana Jezu. CHRZCIE.. . 10*. namaszezenie. 15. 8... od samego srodki do do~pienia Iaskl Boiej.y przyjmowac mozna. . * Dla ceeqo te Sakramenta nazywajlJ si§ Sakrementami urnarlych? Dla tego. ~e Duch s..

." Mat. Tego naucza nas nieomylny Kosciol katolicki. Pa. 16. aby chrzesniak odebral katolickie wyehowanie. Nie zapominaj nigdy . . iezeli Chrztu z wody przyj~c nie mozna. kt6ry t6i zapiecz~towal: nas i dal: za. przez namaszczenie i modlitw~ biskupa ezlowieka ochrzconego urn acni a . ehrze~e je w imi~ Ojca i Syna i Ducha sw. 21. . 28.. W jaki sposob bierzm'ltje biskup? Wyci~a r~ce nad przyst~puj~cymi do bierzmowania i modli si~ do Ducha Swi(Jtego.. kazdej innej ezystej. znakiem krzyza i utwierdzam ci~ krzyimem zbawienia w Imi~ Ojea i Syna iDucha Swi~tego. 14. .* Kiedy ustanowil swi§ eg . pol~czone z doskonala skrucha i milosci~ Pana Boga. '" Swojem rzekl do .. 19.* Jakiej wody naleiy 'll. a prowadzie iycie Bogu mile. zgodnie z Pismem swi~tem i nauk~ Ojc6w ss. . 19. 13. cos Pann Bogu no.. aby eeznie wiar~ sw~ wyznawa 1 we e ni j Kto uczy nas. 5. kt6ry naa wspiera w walce przeciw zlemu i w postepie w dobrem. ze im nie wolno ani z chrzesniakiem ani z rodzicami jego zawrzee mafzenstwa. 2) unikae grzeehu i z1yeh okazyi. to jest uczynic to. Chrzcie swittYm. Na ezole bierzmowanego czyni biskup krzytmem wi m a . a Jeie 1 J ~ me ma. 15. czyli co Pan Jezus ustanowil.t 0 czem chrzestni szczeg6lnic pamigtac powinni? Chrzestni powinni: 1) sami bye gorliwymi kat olikami.* Co przyrzekamy Panu Bog'll. co Kosci61 czyni.t Czy nie mosna Ohrztu z wody csem innem saMozna go zastwic Chrztem pragnienia albo Chrztem krwi. nas pomazal:. a w koficu wszystkim razem udziela blogoslawiefistwa. 2) czuwae. lub tei kaplani za pozwoleniem Stoliey Apostolskie]." waniu?' . 18. kt6ry nas potwierdza z Wanll w Chrystnsie.n Jezu8 Sakrament Chrztu Gdy przed Wniebowst~pieniem . . . Sakrament Bierzmowania 1) pqmnaza w nas lask~ uswi~eaj~~. 1.t Jakq intency§ powinien mid ten.t Co jest Chreest krwi? Jestto smierc meczeneka poniesiona dla Chrystusa.na Chrzcie swigtym? Przyrzekamy: 1) trzymac si~ moeno i statecznie wiary katolickiej. Co jest Bierzmowanie? Bierzmowanie . *0 BIERZMOW ANIU.102 103 11. 2) udziela nam Ducha Swi~tego.t Co jest Ohreest pragnienia? Chrzest pragnienia jestto szezere pragnienie Chrztu.. potem kladzie na kazdego z osobna r~k~ i namaszcza go krzyzmem swi~tem. 6. 0 tam. co chrzei? Powinien miec intency~ ochrzcic prawdziwie. by na nich zstlu>il. . 17. ee Pan Jezus 8akrament Bier'smowania ustanowil? Co sprawia Sakrament Bicrzmowania? Kaz-dy czlowiek. lecz bez koniecznej potrzeby nie owinicn nikt chrzcie t lko mieisco roboszcz lub inny kaplan za jego pozwoleniem. . stqpi6? 2.:B6g to jest. 3. -W jaki spos6b namasscea biskup przy bierzmo4.estto Sakrament w kt6 Dueh wi~ty przez kladzenie r~. 3) wyciska na nasze] dussy charakter ni ezat arty. . naturalnej wody. 1." 2 Kor. i kt6. Amen..datek Dacha! W' sercach naszych. Kio mote bieremouae? Bierzmowae mog~ tylko biskupi jako nast~PCJ Apostol6w.zywac do Chrztu swigtego? a ezy uzywa wo y po wiecon ~. 22. 3) pami~tac.

2) laska niewidzialna. 8. Kiedy ustanowil Pan Jesu» Najswigtszy Sakra·· ment OUarza? Ustanowil go przy ostatniej wieczerzy. to jest postacie chleba i willa. to jest Kreu: moja." Potem wzi~l kielich z winem. tylko postacie. d.104 105 Z ceeqo sklada siC krzytmo poswiccone przelJ bisku a? Z oliwy i balsamu. dzieki czy. Ab b li swiadkami bierzmowania i bierzmowanycb w walce duchownej ze zlem utwierdzali. blogoslawil Iarnal i dawal uczniom Swoim. ze katolik nigdy nie powinien si~ wstydz1c krzyza Chrystusowego. . 10.."to jest Kreu: 1. jako to: ksztalt. . 3. Jesus. . Czy Sakrament Bierrmoioania jest do zbawienia koniecenie pot1'zebny? Sakrament Bierzmowania nie jest koniecznie do zbawienia potrzebny.. smak. 7. lecz byloby grzechem nie przyjq.. • 11. sam Pan. pod postaciami chleba i wina. . Ceema czyni biskup znak krzyz a swictego na ceolc biersmoioaneqo'i Aby wyrazic. 13. zapach i t. 14. 12.. Co oenacsa oliwa? Oliwa oznacza utwierdzenie wewnetrzne do walki przeciw nieprzyjaciolom naszego zbawienia. gdy Pan Jeeue te stoioa un rzekl? Nic nie zostalo.. Kto moee bye bierzmowanym? Kazdy po odebraniu Chrztu S... daje biskup po namassceeni» bieremouanemu lekki policzek? Aby mu przypomniec.aidemu wierzaeemu. Co jest NajSwictszy Sakrament Oltarza? Najswi~tszy Sakrament Oltarza jestto prawdziwe Cialo i prawdziwa Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Sprawca i Szafarz wszelkich lask. dop6ki biskup blogoslawienstwa nie udzieli. w dzien przed gorzka m~k~ swoj<!:. kolor. co w chlebie i winie pod zmysly podpada. Wypeluiaj za-wsze bez obawy i trwogi katolickie po-winnosoi 'woje Co eostaio z ddeba i ioina. Oialo moje. * Czy so Najswicts~ym Sakramencie Ottarea s{{. Co 'est ostac ckleba i wina? Jest to. Chl~b przemienil 6. " 5.Kie wstydz~ si\l Ewangelii. si~ w prawdziwe Cialo a wino. * . • . 2. Ceemu dodaje biskup do oliwy wonny balsam? Azeby okazae. bo jest moca Eoi~ na zbawienie k.. ze odtad powinien wszelkie zniewagi dla imienla . o NAJSW~TSZYM SAKRAMENCIE CIA~A I KRWI Ceemu..: 1) znak widzialny. nil i dawal uczniom Swoim. 1.zye .Jez:us" cierpliwie znosiC.* Jak ustanoioic Pan Jeeue Najswictszy Sakt'ament? Pan Jezus wzit!l chleb. lecz smialo wiar~ w Jezusa ukrzyzowanego wyznawac. 16.C go z opieszalosci lub z obojetnosci. mowiac: "Pijcie z niego wszyscy. tc trzy tVar'Unki. mewiao: ~. 9. ie bierzmowanemu udziela si~ Iaska ustrzezenia si~ zepsucia swiata i wydawania wonnego zapachu cnotli wego zycia. . ktore nalezq do istoty Sakramentu? Sq. * Co sig stalo z f!hlebem i winem." Rzym. 7. 3) ustanouiienie przes J ezusa Chrystusa. 4. To czyficie na moit pami~tk~. gdy Pan Jeeu» wy~zekl: "to jest C~'alo moje" .. Ducha Swi~tego.Panu Bogu przyobiecad. Jak trseb« przyjmowa6 Sakrament Bierzmowania? 1) Trzeba bye w stanie laski i goraco si~ modlie o dary . 2).Bierzcie i [edzcie: to jut. d~ic6w duckownyck? . I'! . . .

1 Kor.j~ modlitwy i obrzadki ksscielne.. §. prawdziwa Krew Swoj~. 16. w sobie. sw!~t~ za nas ofiarowal i 2) aby nam Sl~ w Komunn SWl~tej na pokarm duszy dawal. 2) 1) "Chleb. pod kaid~ poetacia jest Pan Jezns calym.6w swi\ltych i pisarzy koseielnyeh. jest prawdziwie Cialem i Krwi~ Jego. 0 rzemienieniu u est a oltarzn prawdsiwe Olalo i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.106 Zkqd wiemy. 2) ze Apostolowie i Kosci61 katoliclti zawsze tak wierzyli i naucsali. 1) aby si~ we Msz'!l. nauk\l caJ:ego Kosciola po~erdz. a w starym Zakonie sam Pan B6g surowo je przykazal. SwaSl~ lie Y Y owie mI\! zy so ~.one? Albowiem byly tylko figurami Niepokalanei Ofiary nowego a onu. Ofiara jestto dar widzialny.o . A osto m prawdziwe Cial:o Swoje i prawdziwq Krew SwojC? Wiemy ztad: 1) ie Pan Jezus juz dawnie] uczniom Swoim obiecal dac na pokarm prawdziwe Oialo Swoje a na nap6j .t 107 i niepodzielnym. . a krew moja prawdziwie Hest ns. 51-53. * (}d j?k dauma skladajf!J sig ofiar'lj na znak c. 55. lecz takze dla tego. 11.tdectwa Oj~ ". 1 a go you j s Zakon trwac mialy. 16 i 11. . . Urocz stosc Bozego Ciala. bi skiema za nas ofiarowal:. 2. zaprawd~ powiadam warn: J ezlibyscie nie jedli eiala Syna czlowi~czego i Die pili krwi jego. rnowtac: Jakoi nam ten mose dac cialo swe ku jedzenin? Rzekl im tedy Jezus: Zaprawd~. ie nym. mianowicie Swietego Pawts potwierdz. bo tu Pan Jezus mieszk. a w kaidej czastce rzy Do ceeqo obowigzuje nos obecnosc Pana JeZV-8t1 w Najswictszym Sakramencie oltarza? . . 21. 0 ofierze !Iszy swittejt o jes 0 ara. 2) Nauk\l Aposto16w.rci Od poczatku swiata.. a wystrzegaj si~ wszelkiego nieuszanowania w obeo Niego. lamiqc hosty§. Albowiem eialo moje prawdziwie jest pokarm. Pan J ezus. ." 10." 12. Czy Pan Jeeue tylko dla tego jest obecny w N~jswigtszym Sakramencie. przykladny w koseiele. jako pokann i nap6j podaje. 10. kt6ry si~ na krzytu ..l) i ze potem przy . . 20..* Kiedy wykonujfl biskupi i kaplani tg wladzg? y we szy Wl~ n na c e em 1 wmem wymawiaj~ slowa: "To jest Cialo moje" .* Czy kaplan. 6._ s. liezne swi:.ktory ja dam jest moje Cialo za iywot swiata. aby iako B6g-czlow~ek Z 'nam't przebywal? Pan Jezus jest nie tylko dla tego w Najswi~tszym ... 23-29.• . 13. wyroki soborew. Jan. odwiedzaj cz~sto Pana Jezusa. Jak aJ:ugo eostaie Pan Jezus z Cia. tak jak jest w niebie calym i niepo- 15. . 19. Czy Pan Jezus dal tokee Apostotom 'lIJ'ladzU przemieniama c e a 't unna w z 0 ~ reu: Swojq swiCtq? Dal im t~ wladz~. kt6ry Bogu jako NaJwyzszemu Panu na znak czci i uwielbienia skladamy. :Camie takie CiaJIJ Pana Jezusa? Nie.* Kto jest ofiarfl nowego Zokonu? Sam Syn Bozy. Bl\di pobosny. Obowiezuje nas do tego.* Na kogo od Apcstol6w ia wladza przeszla? Przeszla na biskup6w i kaplancw.{em i KrwilJ Swojq pod postac~ami ob~cnym? 14* Czy pod postaciq chleba tylko Cialo Pana Jeeusa a pod postaciq wina tylko Krao Jego swicta jest obecnq? Nie. * bywal. kiedy rzekl: "To czy:ficie na moj~ pami~tk~. utajonego w Najswi\!tszym Sakram6Dcie.* Ozy wi§c po przemienieniu niema juz chleba i wina na oUarzu? Niema . ..* Ceemu ofiary starego Zakonu zostaly zniesj. ee Pan Jeeus m6wiflC "to jest C£alo mo 'e"·_ to 'est Krew mo 'a" d . nie bedzieeie mied iywota. 9.) 17. ."to jest Krew moja.kaplan ~amie tylko postae. . abysmy Go czesto 1 poboznie odwiedzali.

!frzyiowej nie ma w nowym 30 Oproez ofiary raz na krzyzu przez Pana J ezusa Inion" . st .. co Ofiara Krzyzowa? Okazuje silJ z tego. -.~ moje miQdzy narody. .:i€}J'I.Figur~ Mszy sw. 10. memu ofiar~ CZy8t~. we Ms swi teO zaS ofiaruie si W sposob niekrwawy. sereu gor~e pragnlenie poll\czenia siQ z Panem Jezusem pntl Najhi~tszy Sakrament. ze W obydwoch ofiarach Ofiarnih. 00 WSC 0 U S onca 0 zac 0 Q 'Wielkie jest imi. 'Wzbudi . 00 jest Komunia swigta? Na krzyiu ofiarowal si~ Pan Jezus w spos6b krwawy. w ktOrej si~ Pan Jezus pod postaciami chleba i wina Ojcu Swemu niebieskiernu przez rece kaplana w sposob niekrwawy ofiaruje.amego siebie wraz Z P&nt'DI lezUJem Bogu Ojcu niebieskiemu. Skladarny Panu Bogu ofi. aby u Pana Boga wyjedna6 sobie pomoc we wszystklch potrzebach dala i duszy. Z cecqo okazuje sie. 35. a na kazdem miejscu poswi~eaJ~ i ofiarujl} imieniowi. lecz przytern 23..* Kiora jest ta nieustajaca pyzez roka preepoursedeiana ofoara? MalachiaszflJ pro- Pan J ezus ustanowir ostatniej wieczerzy. * Kto km'lysta s owocow Mszy 8wi~teJ? Caly Ko~ci6l. i 0 flarfJ j est Pan J ezus. Komunia swi~ta jestto rzeczywiste poiywanie Ciala i Krwi Pana Jezusa na posilek dussj.~ie mam cheei do was (Zyd6w) m. otiorq. 4) jako ojiarfl proiby. podrul KMnunii.ar~ Mszy swi(Jtej: 1) jako oflarg uwielbienia. Sta. 3) jako Qfiarfl pojednania.' Panskq. pro sic za wyrzadzone mu zniewagi. aby Panu Bogn pau dzilJkowac za otrzymane taski i dobrodziejstwa.. ofiara co ofiara krzyzowa.raJ si~ pilule eodziennie sluchad Mszy swi~tej naboinie i z usza1'lowaniem..s na krzyzu w sposob krwawy ofiarowal. 0 K@manii swit:t~j. Zywi i umarli. Bogu. ie Ofoara Mszy 8. Panu Bogu ofiar§ Mszy 24. * W jakim awigtej? celu skl:adamy . aby Pana Boga prze . 1. ofiaruj ~.luz w starym Zakonie przez proroka MaIachiasza. 11. bo wielkle jest imie moje tni~dzy narody. kt6ra nam wci~z przypomina ofiar~ Krzyzowil i Jej owoc6w uczestnikami nas czyni. m6dJ !it pokomie do Zbawiciola twojego i pros go 0 przebaczenie.eszcze w no m Zakoni nieusta' Cal ofiara. jest co do istoty t~ samo.* Czy Pan Bog obiecal nam takClJofiarg? az 33.o' jest. M.6wi Pan zast~p6w. Czbn sig roini spos6b ofiarowania w oby~w6ch 28. Obiecal . Podceas Oftarowania. t. 29. Ofiare Mszy swilJtej przy Ofiara Mszy swi~tej [estto nieustajaca ofiara nowego Zakonu. llIe rowame. jak si~ niegdy." Mal. aby Panu Bogu oddae poklon i czesc. podesas Pr:etnieniMlia.* Czy 0fr~cz ~ft~ry.? . 26. byla afiara Melehizedecha. 27. mowi Pan ZastIJPow. 2) jako ofiarfl dzi/:kczynienia. i dara pIzYJm~ z r~ 1 waszeJ. . tylko sposob ofiarowania jest Jaka jest r6inica m~'§dzy Ofiarq Jjfszy su: a ofiarfl krzyiowq? Ofiara Mszy swi~tej jest co do istoty t~ saIWi § 3.* Kio ~t8tano'lcil Ojiarg JJiszy swirtej? sw£gtei? J estto Ofias-a jtIszy Swi~tej. . Nauka moralna. Co jest Ofiara Mszy 25. przyjmnJ przynajmniej duchownq komuni~. rozny.108 109 22.

§wi§ta? 1) Komunia swi~ta l~czy nas najscislej z Panem J ezusem i pomnaza w nas lask~ tmw. 2) przyzwoicie si~ ubrae. wstania i wieeznej szez~sliwosei. Nie naleiy Najswi-:tszej HQstyi trzyma6 W' ustaeh tak dlugo. 11. 11. muzna gorqcem nabozenstwem serce przejqi? Przez bogobojne rozmyslanie i pobozne akty.e. I: ." .* Jakie sq najlepsze aMy przed KomuniCfJ swiCtfJ? Akty 1) wiary i uwielbienia. to jest w grzeeku smiertelnym. bo kto przyjmuje Komunie swi~~ megodnie.znOSCI • Jaki grzech pope:tnia ten. 46. Ozy grzecky powszednie tokee czyniCfJKomun~ 8wigtq swigtokractzkq? Grzeehy powszednie rue czyni~ Komunii swi~tokiadZki}.110 111 "Zaprawd~. 6. ze zlosonemi r~kami i spuszczonemi oezami.. Czy kazdy dostgpuje tych lask w Komunii 8wictej'i Nie kazdy . 1 Kor. 28. kt6rzy przyjmuj~ Komuni~ §~~~ ja.chu smierteZ. leez zmmeJszaJ~ JEiJlaski.. 2) pokory i skruchy. aby Krew Pana Jeeusa pozy'Wac? Nie potrzeba.. 47. 51. 11.PorOwu.goalawienstwo. aby ai.* Czy potrzeba takze z kielicha pic. 37. Jak treeba sig eacnouxu: przy przyJmowaniu Komunii st-Oigtej? Trzeba trzymac przed soba obrus (jeili go w ko~ciele podaj~). Porownanie z arq przymierza. 43. nie b~dziecie miec zywota w sobie. * Jakim sposobem.ko Wiatyk. Jok trseba przystgpowac do Stolu Pa'liskiego? Z najwi~kszem uszanowaniem. i nie pili Krwi jego. Mat. to jest od p61110Cyzgola nie nie jesc i nie pic. sl\d sobie je i pije roza~ d.1: ten ehleb. . usta otworzyc i potem Naj~wi~tsz~ Hosty~ z llajwi~kszem uszanowaniem przyj¢ 50. 53. zaprawd~ warn powiadam: J eiliby~cie Die jedli Ctala Syna ozlewieczego.nym przed Komuniq swigtq." 1 Kor. Die byl aarodziJ:. alba pi! kielich Panski niegodnie .Niechajie doswiadczy samego siabie czlowialG a tak mech 1chleba tego i z kielicha pije. gdyi pod postacia ehleba przyjmuj emy takze Krew Pana J ezusa. 42. P r z y kl.? Trzeba przed Komunia swi~t~ wain~ spowiedZ odbyc. 3) oezyszcza nas z grzeeh6w powszednioh. * Komu toolno przyjqc Komunig swigtq.b.dzie winien Ciala i Krwi Panskiej." Jan. nekl: . 45. 38. do kt6rBj obie postaeie s~ potrzebne.i~eaj~e~.CjfAzyki~m a nie palcem. 39.. chociai nit. kt6ra bogobojnym Izraelitom sprow adz ala szczfAscie i bto. jest naceceo ? Niebezpieeznie chorym. 49. Ooz wigc uczymc. me Jak [eszcee treeba sig przygotowac do Komunii sungwj na duszy? 1) Trzeba oezyseic dusz~ nawet z grzech6w powszednich. Gdyby przylgnC}l1odo podniebieDia "d. 3) nadziei. mil@scl i gor~cego pragnienia 48. a niekiedy nawet Smierc i inne doezesne kary. "Ktobykolwiek jad. 2) goracem nabozenstwem seree przej~c.zaj~ CiaJ:a Panskiego. 44. 26. J ak~e skutki pociqga ea sObCfJ tu na ziemi jui swi§tokradzka Komunia? Zaslepienie i zatwardzialosc serca. glow~ podniese. scil)ga na siebie potepienie. to jest jake zasilek na dr()g~ Wlec. 2) oslabia nasze zle sldonnosci i dodaje nam ochoty i sily do dobrego. co siC odwaza niegodnie komunikowac? Popelnia tak jak Judasz okropne ~wi~tokradztwo. a broni od grzeeh6w smiertelnych. Psn Jezua ""..: NieszczfAsny konieo Judasza. Jakie laski daje nam Komunia . depold aifA znpelnie nie rozplyw. 27-29. a bezboinym Filistynom nieszcztscie i przekIenstwo. bgdqc w grzr. 4) jest zadatkiem llaszego przyszlego zmartwych ..y trzeba j§ odjP. 24." I Kor. leez takze jako ofiarg.* Ozemu wige ustanowil Pan Jeeue Najswigtszy Sakr ament pod dwoma p ostaciami ? Albowiem ustanowil Najswi~tszy Sakrament nie tylko jako komuniq.Lepiej by mu bylo. 30. Jak treeba sig przygotowac do Komunii swictej pod wzglgdem eiala? Trzeba 1) bye naczezo. 0 41. 40. kt6rym.

w kt6rym kaplan w zastepstwie Pana Boga Odpu8zcza grzechy. Pan J ezus da~ j:t. "Jeielibysmy si~ spowiadali grzeeh6w naszych: wierny jest (Bog) i aprawiedliwy. 5. dJitwie :lostac. wdzi~cznosc. odpuscieie 9. aby d08UJ- i6 Pan JezU8 przykazal rif o 1." 1 Jan. swictej? 7. bye OdpU8zozone? Ozernu mia. jesl~my lask~ daje nam ment Pokuty 8wi(fU{j? Pan Jezue przez Sakra- jej nie utracili. 00 zgrze8zyli? 00 jest Sakrament Pokuty swictej? Jestto Sakrament. B. 22. . mo~ udZie!onfJJsobie od Pana J ezusa. Ozy W8ZY8tlde grzecJty mogq. sf! im odpuszczone: a kt6rych zatrzymacie. kt6re wyrazaj~ pokore. Ozemu mamy si~ 8powiadao i6 ich odpuezcsenia? grzech6w. 6.* Jakq 1 za~tq. szczerze ich si~ spowiada i rna po~ stanowienie za nie zadosc uczynie. . jezeli czlowiek za. nie serdecznie zaffije. utracona lask~ uswi~caj~cfJJ. " ~iatowych. czy je odpuscie. przyst~pie nie podobna. i tam czas niejaki na pobozne] mo.". zeni . 9." Jan 20. 2. Ozy Sakrament Pokuty 8~tej je8t konieomie potrzebny do . kt6rzy 3. 10. 8 jill pomnaza. ~~ zatrzymane. Kaplan prawdziwie odpuszcza grzechy. W szystkie grzechy.j nie moma Sakramentu Pokuty 8wi~tej niozem Jest koniecznie potrzebny dla wszystkich. Postan6w sebie do Stohl Pan skiego przyst~powaG tak ez~sto jdt ei spowiednik poradzi. jpoboinh~jszem sereem. 4. f Nauka moralna. wszystkie Albowiem Pan J ezus ustanowil srodki zbawienia wieki i dla wszystkicb 111dzi. takze wszystkim nastepcom Aposto16w w urzedzie kapJanskim. Co treeb« po przyjcciu 53. 3) przywraca nam. ~ 0 Gd zmart d uszcza nam rzech kt6resm 0 ' Chrzcie swi~tym popelnili. 23. Jaki mamy spowiada6? dow6d.t Albowiem Pan J ezus t Sakrament Pokuty swi(Jtej.Aniolow z jak Dajezystsz~m j D. nie moglby wiedziee. gdybysrny bowiem kaplanowi sami nie powiedzieli grzech6w naszych. mHosc i pros~ o nowe laski. 25. * DS..Apostolom dal t§ wladzC? ' Nie. aby nam odpuseil grzechy nasze i oczyseil nas od W'azelkiej nieprawQsci. kt6rych si~ spowiadamy z nalezytem usposobieniem.ie rnodlitwy. 11..112 113 Komunii swictej czynic ? Trzeba z Dajwi(Jksz~ skromnoscia wr6cic na swoje miejsce w kosciele. I.zbawienia dla tych..albo 4) uzycea nam [eszcse osobne] laski do iycia poboznego. 54. czy tez zatrzymae. Jak wypada przepcdzi6 ressig dn£a po Komunii Reszt~ dnia po Komunii s wi~tej wypada prz£lpfJdzie na obozn ch .la wladza odpuszczania AP08tol6w przejlo na ioh nastf!Pc6w? grzech6w od Tak. 2) przepuszcza nam kare wieczna i niekiedy w cz~Bci kar(J doczesna. moze bye zastapionym przez tal dosJronafy i mocne postanowienie spowiadania si(J przy pierwszej sposobnosci.* Ozy Pan Jesus samym tylko . tylko oswiadcza. Jakie osobliwie odmawia6? modlitwy treeba po Komunii sw. j przyjmowac chleb . * Orl.pi6? chwstaniu Swoiem tchn na A 0stol6w i rzekl: "W ezmijcie Dueha wi(Jtego. mog~ bye odpuszczone.. Marny dow6d w slowach Pana Jezusa: "kt6rych grzechy itd. kt6rych odpuscieie grzechy. ze sll! odpuszczone? czy J esli mimo najszczersze] ch(Jci do Sakramentu Pokuty s. .Kiedy daJ grzeck6w? Pan Jezus wladz@ odpuszczania tez Czy kaplan prawilziwie odpusecsa grsechy. ofiarowame samego siebie Panu J ezusowi.* po Ohrzeie swi~tym grzeeh smicrtelny popelnili. po Chrzcie swi(Jtym popelnione. POKUCIE.

? Gdy . 50. aby je dobrze poznac. 25. 5) zadosycuczynienie. . 2) skrueha ezyli ial za grzechy.* Kiedy skruclia jest powszechnq. skruszonego i unizonego 24.* lV jaki sposob ireeba czyni6 rachunek sumienia ~ 1) Trzeba rozwazye... abym kladnie osnal rz h . szezerze si§ ieh wyspowiadal i abym prawdziwie tii~ poprawil.emy zll UJs~ystkie grzechy kt6ryby sa ? .e . Przybadz Duchu SwilJty! oswiec rozum mo]. przynajmniej przy grzechach smier- . to jest . 2. abym za nie doskonale zalowal. • ." Ps. obowiazki stanu swojego. i rozne rodzaje grzechow i rz tern za t wac si siebie ez i' ak zgrzeszylismy mysh1. lecz z pobudek nadprzyrodzonych.iea. '2 Powinnismy. 0 Jest rae une sum~C1na. kiedysmy ostatni raz wazrua spowiedz odbyli. przy • rachunku sumienia uwazac _". 17. 3) aby nie byc zbyt l(Jkliwym. 20.. 27. "Ofiara Bogu duch strspiony . sobie dsieci najlatwjej grzeclzy przy~ pomnie6? Gdy rozwaza. * Preee co moina sobie ulatwi6 rachunek sumienia~ rae owame Sl~ ze smmemem 19. 16. . 14. redzicow i rodzeustwa. §. CZ'l 'wi c nie un siarcea zqJowa6 ea rzech dlD tego. w domu wzglt)dem .114 115 Ile nalezy warunkbw do gadncgo przyj§cia Sokramentu Pokuty swi§tej ? Pi(Jc: 1) rachunek sumienia. 00 jest ·skrueha? Skrucha jestto bolese duszy i obrzydzenie sobie grzech6w popelniOl~ych. na . 8* ~ 18. 2) ahy nie zatajac ulubionych grzech6w. i gdyby za zaden grzech powszedni nie zalowal:.". czeniem dobrego. Gdy za1:ujemy za grzeehy nie z pobudek zlemskich. . dla tego . telnych. . 01. 0 radmnJm snmienla.? . w szkole. 12. jak silJ zachowywaly w kosciele.. 21. Ozy powinnismy . Raehunek sumienia jestto uwazne przypominanie sobie popelnionyeh grzeeh6w.. mowq. zasluzyli i t. lowac. §. Kiedy skrucha jest nadprzyrodzonq. Gdyby sit) spowiadal samych tylko grzech6w powszednieh. 3) moene przedsiewstecie poprawy. paniesli? Nie wystarcza zal:owaC za grzechj jedynie dla tego.zal~j ... zesmy dla niclb szkod§ doczesnq. tedy by spowiedz by Ia niewazna. i czysmy nadana pokute odprawili. p. Od ceeqo treeba zaczq6 rachunek sumienia? ad wezwania Dueha SwilJtego na pomoc. Jak mogq.. 4) spowiedz czyli wyznanle grzechow. I. . . i wystrzega6 przy rachunku sumient"a? 1) Aby rachunku sumienia nie robic pobieznia i powierzehownie. . 26. uczynkiem i opUSZ" . serca o Boie nie wzgardaisz. 0 skrusze czyli zaln za grzechy. tak jak tego zbawienie nasze wymaga. 19. . or sz takz seree m [e. * Czego trzeba Stg 13. albowiem bez Jego laski nie mozemy grzech6w naszych ani do*' .

taki zal bylby tylko przyrodzonym zalem. 2) ilekroc popadniemy w grzech smiertelny. zem dla nicb stal sie niegodnym laski Twojej i slusznie na kar~ w tern i w przysztem zyciu zasluzyl. kt6re teraz nadewszystko miluje. 11. aby p'l"zedsiqwz11ciebylo szczerem? Potrzeba miec mocna wole 1) unikac przynajmniej wszelkieh grzeehow smiertelnych i najbllzsze] sposobnosci do grzechu. roz~zeszeni~ kaplariskie nic im nie pomaga. Iloraki jest zal nadprZ'lJrodzony? Dwojaki: doskonaly i nledoskonaly. 2) sumiennie rozwazae. 89. Dobro najwyzsze. a zahije nie tylko dla tego. Ze . 36. 2) uzywae srodkow konieeznych do poprawy !ycia. tem skuteczniejsz~ i milszq Panu Bogu jest pokuta item pewniej dostepujemy odpuszczenia grzech6w. jeieli tego unikae nie bedziemy. slowem wszystko to. W jaki spos6b mosna wzbudzi6 tal i przedsicwsiecie poprawy? w sposob nas~pujqcg: o m6j Boze I z g1:~bi serca ialuj~ za wszystkie grzechy moje. a zaraz spowiadae si~ nie mozemy. kazd~ zabawld. kt6ry w spowiedzi nic nie znaczy. 30. aby miee zal nadpr:yPowinnismy: 1) Pana Boga usilnie prosic 0 Iask~ laln.116 117 lesmy doczesnq szkode poniesli. 3) nadprzy.Cf najblizsz(j epoeobnosci do grzechu. zesmy Pana Boga. (ft Patrz atr. ale ialuj~ najbardsie] dla tego. 88. 40. rodzonem. . m6j Boze i wyrzekam si~ wszystkich grzechow. W jakUa' chwili trzeba obudzw zal w SakraPrzed spowie 11 lub przynajmnie] przed rozgrzeszeniem kaplanskiem. * Ozy moina zal czemkolwiek zastCftpi6? Nie mozna. Ozego potrzeba. i mocno stanowig jut 87. to jest: gdy nienawidzimy grzech wiecej. kt6rzy nie unika. kazde towarzystwo. * Kiedy powinnifmu takze po sa Bpowiedziq ial doskonaly obudzao? 1) W lliebezpieczeiIst\vie smierci.. 43. obrazili. 45 pyt. anizeli inne zle jedynie dla tego. 3) odpravlia6 pokut~ i krzywdy wynagrodzic. 00 rozumiemy przez najbliiszCft BposobnoBe @ grzechu? Rozumiemy przez to kaZd1l osobe. 82. gdy nas do nienawisci grzechu i do postanowienia poprawy zyeia tylko obawa piekla i utraty nieba lub sama brzydkosc grzechu pobudza. 0 przedsi~wzi~ciu poprawy. *) 29. lecz powinnismy si~ 0 taki ial staraCe 33. Kiedy jest zal niedoskonalym? Gdy z niedoskonalej miloscl Pana Boga pochodzi tj. 42* 0 czem powinni pamirjtae ci. 81. 34. albo przywiesc moze. '1'odzony? mencie POhd~ 12. 13. zal jest niezbednie potrzebny. ll. 00 powinno koniecmie lCftczyosiq z zalem? Z zalem powinny koniecznie l~czyc si~: 1) nadzieja przebaczenia i 2) przedsiewzlecie poprawy. albo zlych na~ogbw pozby6 s~g me chcq. i w zadnym razie niczem zast~iony bye nie maze.* Ozemu powinniSmy S11 starae 0 ial doskonaly? Albowiem im doskonalszy jest zal. OW8zem lch wm~ powl~k8za. co nas zwyczajnie do grzechu przywodzilo.86 pyt. 00 jest przedsiftUJZ11cie oprawy? p Przedsiewziecie poprawy jestto szczera wola poprawy zycia i juz wiecej nie grzeszenia. OM czynw pO'Winni8my. Kiedy jest zal doskonalym? Gdy z doskonalej milosci Pana Boga pochodzi. 35. czego nas wiara uczy o zlosci grzechu i jego smutnych skutkach. Ozy zal koniecmie powinien bye doskonalym? Do waznosci spowiedzi nie potrzeba koniecznie ialu doskonalego. 41. § 3. Najdoskoualsze i milosci Najgodniejsze Dobro. 28. zern obrazil Ciebie N ajwyisze. Nienawidze. Jakiem powinno bye to przedskwziqcie? Przedsiewziecie powinno bye tak jak ial: 1) wewnetrznem i szczerem. 2) powszechnem. 14 i str.

n~dznie umierac i na sadzie ostatecznymprzed calym 8wiatem bye zawstydzonym. n rc W -." . gdybysmy sift tylko W ogole oskarzali n. trzebna~ Ilekroc dawniejsze spowiedzie byly uiewazne. 46. '54. gdy liczby grzech6w dokladni6 . p. smIe~telnych. n • . swi~tokradztwem i poteplenie wieczne sprowadza . 2) szczera. 58.dz jestto w skrusze serca uczynione wyzname wszystkich grzech6w swoich przed kaplanem dla otrzymania od niego rozgrzeszenia. b~dZ .) Bardzo pieknie jest ten akt skruchy i przedsi~wzi~cia pOpl'awy razon w iesniaeh : Boie w dobroci i Stras:liwe 0 Ma 'estaw Pani6. * Na f~ trzeba uwaiae przy opowiadaniu okolicznosC't? niepamilJtamy? przyszh~j spowiedzi powtorzyc. 56* Ozy bylaby spowiedf jasnq. oraz ieh liczby 1 potrzebnych okolicznosci. Spowiedz jenerulna jestto spowiedz. tedy powinien to na 2) J deli has albo ze wstydu opuscll. de mysli mieli. Taka S owiedz nieb 'lab [asna. tedy 55. na kt6rej si~ h s owiedzl powtarza. ktory nie ioie. na miesiqc i t. 47. wiedzied: popelnilem ten grzeeh maze tyle a tyle razy na dzief (na tydziefi. Jalea powinna bye epoioiedz] Powinien si~ tego grzeclru spowiadac. 44. 53. §. czynia. i gdy nic nie zamilezamy ani si~ nie uniewinniamy.* 00 powinien czyni6 ten. 4. ktrry na spowiedzi op'nscil cos) czeqo irzeba bylo sie 8powiadaO? 1) Jezcli nionmyslnie opuscll. 1) ze nieszezera spowiedz jest nowym ci~zkim grzeehem.. Kiedy jest spowiedi jasna? ssozeree spowiadae? 00 powinien czyniJ ten. de rzeczy mowili? Aby niko~o po _imieniu nie nazwae. _ Gdy si~ tak wyrazamy. potrzeba kazdy tylko podobna. Kiedy Jest spowiedt zupelna? Gd~ si~ spowiadamy przynajmnie] wszystkieh grze~h6w. niepotrzebnych . 00 trzeba czyniJ. 52.l1koWl J~st potrzebne do dokladnego poznania sunnema spowiadajacego Sl~. p. 'Irzeba po~ac tak~ Iiczbe jakq pamietamy. Spowie. i te wszystkie spowiedzie powt6rzyc. *) 51. * 0 c. ktoresmy sobie przypomnieli. 49. 45. albo dla tego ii rachunku sumienia pilnie nie zrobil . czy grzech jaki jest srniertelnym czy powszednim? . powinien powiedziec . . ze spowiednik wszystko zrozumiec i nalezycie stan duszy nasze] oSl:1clzic moze. kt6ry si~ w8tyilzi Powinien pamietae.* Kied 'est s oioiedi jeneralna koniecznie po• " • • '" r: • o }es 8powie:i . co spo~edl. i 2) w og6le to wszystko. na ilu spowiedziach tego nie wyjawil. 00 jest spowiedi? 0 spowiedzi. Spowiedz powinna bye '1) zupelna.zem powinien pamilJtac ten.. 2) ie Ieph~j jest wyspawiadac si~ grzeeh6w przed kaplanem . kt6ry ze spowiedzi nie wyjawic nie moze . grzech po~szedni s~ier~elny~. Kiedy jest spotlJ'iedt szczera? Gdy si~ tak oskarzamy jak si~ przed Panem Bogiem do winy poczuwamy.* Jakie okolicenoeci trseba na spowiedzi wyznae? Trzeba wyznac 1) osobliwie te okolicznosci kt6re rodzaj grzechu zmieniaja. .) 48. iesmy Pana Boga nie milowuli.. anizeli 'lye w niespokojnosci sumienia.118 119 nigdy Ciebie. 3) lasn~. kt6rys jest godzien wszeIkiej mitosci nieobrazae i pilnie wszelkie] okazyi do grzeehu unikac. i po. albo tM.

dal? gdy nadan(j pokuty .. Przesegnawszy si~ trzeba mowic: 1. i juz nigdy nie grzeszyc. Kar~ wieczna odpuszcza Pan B6g zawsze razem z grzechami. 1 an~.duje :nam spowied:nik pokutQ? . nie odprawimy? 65. lees w czasie spowiedzi mielismy szczerq. moja bardzo wielka wina. z grzechami tulde kU1"g zu grzeohy. umrze.. jak tylko do wyplacenta 8U} rpraw~edliw08ci Bozej przez okutf/1 Jestesmy ta ze zo oWl~zam. nadane] przez spowiednika. Jel~(. jeieli Bill tu na ziemi zupelnie wyplacimy sprawiedliwosci Boski(j? . 14.* 69. * OZYS1R.* Powinnismy nadto dobrowolne pokuty SObICnadawac i spotykajace nas dolegliwosci cierpliwie znoslc.}wieeznego potepienia. Ozemu '/'uJ. 0 zadosycuczynieniu. naprawie i wszelkie szkody. i uczynkiem. Trzeba uwazac pilnie na przestrogi i nauki spowiednika." . * Ozy po spow'l. 61.myprzez zailosyauczynienie w kramencie Pokuty 8wifltej? nie stale. w Tr6jcy Swi~tej Jedynemu i Tobie Ojcze duchowny. '12. kt6ry Kosciolowl Swojemu dar wladz~ nie tylko rozwiezywania." (Potem powiedz: kiedy ostatnia raz~ spowiedz odbyles? Czy rozgrzeszenie otrzymales ? Czy na. wedle sil naszych wynag~odzic.Y tylko ~ pokutll wypelJnM powinni. Oot _potem trzeba czyniJ? 60. 66. Co jest kara doozeena za grzechy 1 Pan Jezus. Spowiednik nadaje nam pokutg na to. 62.9n:lI d) zobowiqzani. lub dla niedostatecznego !a1u i przedsi~wzi~cia.zywac skutecznych srodkow do poprawy tYCla. 13. . .. Jak zaczynu ~ Bpowiedi? 64. ale takze zwi~zywania. . Wy. i wiele Iask tracimy.. Rozumiemy przez to odprawienie pokuty. a. 1) abysmy odpokutowali kar~ doezesna i 2) zycie swoje poprawili 63. b~dz to dla opieszalo~ci W roztrz~saniu sumienia. Sa. 70. 68. zem Pana Boga nieskonczonej milo sci Dobro ohrazif. ktoresmy blizniemu mesprawiedliwie wyrz~dzili. ale doczesn~ kar~ nie zawsze Dla tego to rsekl prorok Natan do Dawida: •• Pan przeniasl twaj: wszakie. nam spowiednik na.by Sakrament Pokuty stej zamia. wol~ odprawie J~. . smierciq. 2) u.e d Zl.12{) 121 to dla niedokladnosei spowiedzi.l ' Czeka nas tern surowsza kara w czysccu. * Kio dal kaplanowi wladzfl nadauiania pokuty? Ozy spowiedi jest niwatnq.» 2 KraI.st dzil na eil. moja wina. lask obfityeh me sprowa- Go r(Jzu'llVif. ally ei si~ eo gorszege . Ilzech Ozy Pan Bog nie odpuszcza razer". Jezli po spowiedzi pokuty me odpraWlmy.Jan at H. me § 5. odprawiles?) ". kt6l'fj alba tu na ziemi. d' mczego mneg? ~ . 00 czeka nas. Jak koiwzy sill Bpowiedi? 59.woje. i na pokute jak~ nadaje. tern od ostatniej mojej spowiedzi myslQ" mowQ. tedy spovriedz jest wain!}. jako tez opuszczeniem dobrego czesto i bardzo Pana Boga obraail: moja wina. "Jui em grzesz.Iuz wiecej nie pamj~ta. ostatniej spowiedzi ezego nie zapomniales lub nie zatailes? Czy nadana pokute odprawiles i jak jq. syn ktary si~ urodzil. a na pytania spowiednika szczerze i pokornie odpowiadac. pope~niamy jednak grzech .e.Ja grzeszny cdowiek spowiadam si~ Panu Bogu W szechmogacemu. rzekam sifJ wszystkich grzechow moich i mocno stanowi~ zycie moje poprawic. Doczesna kara za grzechy jestto ta k6ra. ~gorsze~le' .. ProSZ~ 0 zbawienn~ pokut~ i rozgrze8zenie.m Za te i za wszystkie grzechy calego zycia rnojego serdecznie zaluj~. ktOrq 67. albo w czysccu odcierpiee musimy.

przez ktory dostepujemy odpuszezenia caMj kary doczesnej.sty moglf pomoene? takie duezom Ka Ian namaszcza z kolei ocz USZy nos usta rece i nogi chorego. i 18. 2) z podania Kosciola.r1:ych." Ya 0 pos 0 4. 00 rnowi Pismo 8wifte ty~ namaszezeni1~? Wl§ 0 krament? ostatnilm • Olejem 8wi~- i Swi~tych· Panskich.* 00 sprau. . 6. 4) dodaje sity do znoszenia cierpieri i do odpiera~ nia pokus osohliwie w godzinie smierci. pomazujac go olejem w Imie Pans Ide. i modli si~ przy kazdem namaszczeniu mowiao: "Przez to swi~te namaszczenie i najdorot wsze nu OSler zie wOJe1 mec CI an 0 pu CI. Ozy odpu.. 2) odpuszcza grzechy powszednie i te grzechy smiertelne. 74.Jezus. " r: r. 2) ze odpusty sii:dla nas bardzo zba "rienne.{8.czy nas. 16. przez kt6ry y 0 CZ~ cary oczesn ~ ywa nam arowana. ktore Ojciec Sty wyraznie pozwala za dusze w czysccu ofiarowac. b©dll mu odpuszczone. I) ie Kdci61 katolieki rna wladz§ udzielama odpustow. kt6ry do Piotra swietego rzekl: . W jaki sposob odpusscza. w ktorym chory przez namaszczenie olejem swi~tym i modlitwe kaplana odbiera lask~ na duszy a czestokroc i zdrowie oiala. OLEJEM SWIF.. 11. jeali takowe do zhawicnia jest pozyteczne. a 0 W czy ccu 0 POKll owa nne I. y. 18. A modlitwa wiary uzdrowi niemocnego i ulsy mn Pan: a jesliby w grzechach byl. Ozego uezy nas wiara 0 odpustach? . * prawia cz~s 0 u g' 0" n przjwraca. 19. . t kto Wiemy 1) z Pisma sw. 75. . nam Kosc-idl za karl! 00 jest osiamie olejem.t 11 72. swi~tym namaesczenie'i Ostatnie olejem swi~tym namaszczenie iestto Sakrament. Iloraki 'est od ust? Dwojaki: z-upelny. Ostatnie olejem swi©tym namaszczenie 1) pomnaza lask§ uswi~caj1:1cf!:. * Zkctd wi&iYt ie Pan Jezue ustanouni ten Sa- a. ezemkolwiek przewtniles przez widzenie (slyszenie 5. 71. ~ esyto d1a siebis samego czy ila zma. Jakie sq warunki 0 1) Trzeba bye w stanie Iaski. dal Koidolowi . 78. odyttstu? miedzy wami? niech wezwie kaplany koscielne. Przes co przychodzi kar doezesnyeh? nam Kosciol 8wi~ty w pomoo Odpust jestto darowanie po za spowiedzia kar doezesnych. Kto do doeiepienio.ia na dU8ZY osiatmie olejem SwilJtym namasse w ()ZY8ecu bye Mog~~ lecz tylko te odpusty. czqatkowy. ktoresmy po otrzymaniu rozgrzeszenia alba . katolickiems» wladz~ udziela» Pan .. 00 eprauiia maszczenie'i na dele ostamie olejem swifJtym na- wiadac. Nauka moralna. 2) trzeba dokladnie wypelnic warunki do pozyskania odpustu przywiazane. ~ . 00 jest odpust? W o OSTATNIEM 1.jTYM NAMASZCZENIU. a niech si~ modla nad nim .122 123 *0 odl)uscie. odpokutowaniu Przez odpusty. kt6rych sj~ chory nie mogl wyspo3) gladzi reszty grzechow juz odpuszczonych.* W jaki sposob udziela nam kaplan ostatnie Olejem 8wif!tyrn namaszczenier . 2. 76. .

Kio moie zostaa Kaplane-m? Tylko ten. 4. lask~ do wiernego wypelniania obowi~kow stanu swojego ai do smierci.go i biakuphgo sq jeszoze inne 8w~oenict:? . 5. Kto moie i powinien przyjq. Kto mole waznie udzielaa Sakramentu Kaplafustwa. puez kt6ry dwie wolne osoby. tak ie we bl. jako zastl. 7.ZEN'STWIE.tym W kaidej niebezpieczn~j chorobie tylko ra&. 8. Jak powinni. 8tOtUW? *0 MAf.3.tANSTWlE. 6.ie kaJ!laluilcie? na'lnl1J8zozenie? S~ jeszcze inne swi~cell1a. I1nieroiq 4po- Ozy urzqd kaplaniski mial u8taa 3. wez." Mat. kt6ry malZen~ 1. *0 KAP.!dko Ii. i Krew Pana J ezusa.l do ostatuiej chwili przyj~cia SakrameutOw ss. bo wyraZ80 na dun szy charakter niezatarty. mezczyzna i niewiasta. kt6re SIJj niejako wstO'" pem i przygotowaniem do Kaplanstwa. aJbowiem pr4.?ce. Urzad kaplafiski tak sarno jak i Koscio] nie miaf Ilstae z smierci~ Aposto16w. i 2) wladz~ odpuszczama grzecbow Kt6re 8~ Jakq mianowicie wladz~ ma kaplan? 1) Ma wladze przemieniania chleba i ~ina w Cialo maki widzialne Sakramentu Kaplanatw~? Kladzenie r~ i llIodlitwa biskupa. kogo Pan B6g powola. zebys nie zwleU. 2. aby wyalaI: robotuiki ua iuiwo Swoje. Przez Sakrament Kaplanstwa.. 9. 1." Dzieje IIopostobkie 13. maze zaskoezy6 godzina smierei.? i wkladanie rqk odebrali takze Pawel i BamaDasz swi'i)cenie: "modlili sil. pami~taj. do tego w a ~ przez osobne swi~cenie (biskupie).. ze malZenstwo jest sakramenten1? Wiemy 1) z nauki Pawla swi{)tego.. mi~dzy Bob~ zwittzek mal'ien 8ki zawieraj~.ej chorobie wi~cej razy tylko wtenczas przyjl}.. 38. kt6rzy otrzymujl}. Nauka mnralna: Powaiaj zawsze i b!JJdz posluszny kaplauom. 2) z wia11l:. Sakrament 00 je8t Sakrament Jakim eposobem zaahowal sil} urzqd kaplanisk:i? Kaplanstwa? Kaplaristwa jestto Sakrament.tym namaseozenie'i Jesli podobna.?peom Pana Bogllo i szafarzom tajemuie Jego.124 7.?i wloiyli ua nich rl. po obudzeniu zalu doskonalego.* Kied owinien ch» r 'q.t Ozy opr6ez s. na.. 9. 8. 10.cmozna. gdy choroba bardzo dlugo trwa.aci do siebie.zieszmagi kaplan.a ostainie ol 'em 8 .? ezy mozna ~btracic ?debrane_~~oen.8my przyjmowac 08tatnie olejem.* 1k t·azy moznct pr:yjrp5 o8tatnie olejem 8wit.? Bog ci~iklf choroba nawiedzi. niebezpieczenstwo mija i po niejakim czasie zn6w wraca. przez Sakrament mMzenstwa jestto sakrament. Tylko biskupi. Nauka moralna. 8. Nie mozna go utracic. r6wme jak rue mozna utratic raz odebranego Chrztu swi~tego. powinien je przyj~c wtedy gdy jeszcze rna przytomnosc umySlu i po przyj~ciu Wlatyku Swi~tego. mHoscj~ i zupelnem zdaniem si~ na wol~ Bozl}. kt6ry po dojsciu do rozumu niebezpiecznie zaclioruJe. 8wiftym namQ. namaBzczenie? Kazdy katolik. Komu besposrednio kaplansk:i ? przekazal Pan Z Jesu« wrztJd Apostolom Swi~tym.c ostatnie olejem Jul.UJi~cenia kaplooslciR. 10.$zczenie? 1 w stanie Iaski a zatem ile moznosci po spowiedzi.dzjej~. W tej 8am. Zkqd wiemy. wr~ezenie kielicha z winem i pateny z chlebem. Bogs od bierajl}. Gdy cil. albo jesli spowiadae si~ nie podobna. i od FanM.?d. 00 jest eakramen: maUeitstwa? . 2. i pros cz~st~ "Paua zuiwa. Przez modlitwl.

in: Dla tego nazywamy Je sakramentaljanu. 2) wzajemnym przykladem zachecac siEJdo iycip. chlet. "Cudzoloznik przez niestatek serca traci dusze swoje : zeliywoi6 i Iromot~ zgromadza sobie. lO.. lll~ ?rzez modlitwe i dobre uosynki.. 5. Sp080U sprawuJe '7. zes p()wl~len wejsc w zwiazki malzeriskie. JeW po dOJrzalym namysle. cy~ czyst~ i 5) aby przed slabem szczerze sj~ wyspowiadaH i godnie komunikowali.. dla blahych powod6w. a szczeg6lniej przez ssczera spowledz Jeneralnlli~ 1 me nasladn] tych.Z. 24. wlas~e zbaw~e?ie pamieel. l1a 6. Przy wyborze stann mie] zawsze Pana Boga i. nurosci 1 WZ3J emu p~ Wl ernosci marzens Its azo smierci.M~iowle! milnjcie zony wasze. . zakazane. ki A • • d uzie.Jestesmy synami swi~tych i nie mozamy si~ tak l~czy6 jato poganie. palmy. np. 861. oliwg. a ostatecznie na potepienie.t 4) aby do stanu ma'fzenskIego wst~powaii z mten .q ·0 SakrameDtalJa(~b. Przyp. 7.ci sWOJ.. popelniajq. . Przez 00 rozumiemy sakramentalJa przez sakramentalja? rozumiemy 1) to wszystko.. 81~ \ 1 • 1) u'ZrJranzO:}Cfce 0 maliem-.. 3) aby po zareezynach zyli niewinnie . 8..).' (Etez.32. 8. [ako i Chrystus umilowal: Kosci6t sw6j i samego siebie wydal zan. czeqo nazywamy.ofi ll\tw~ Boz" na k aiebie sci~gaj~. 2. Toll 18 1 6 1) Aby siEJ lekkomyslnie nie zargczali. OSlfdzlS. !:) 32. 4) llll1i powinien si~ starac 0 wyzywi enie i utrzymanie zony . .. stwo w Kosciele nnzywa "wielkim sakramentem". 5.? ym dotrzymujq. Dawida Ze przez to: 1) rozrywaj~ najswiEJtszy zwiazek. 25.· . bogobojnego... ? MalZonkowie powinni: 1) iye miEJdzy sob~ w zgo.t stwo. Przykl. wino.C!m~ta~ia1ni? . Przykl: Grzecb j kara.kie s::}:dwojakie: t·' ' zawarCl3 ma:lzen~t wa. ko8cielne. kt61'Z1J chc~ zawt"zec mulie/lb'two Z o8obq. co jes s szme go iwe.Takie S({i obowilf." Tob. n. a zona powinna mEJza sluchac we wszys iem.? Ze Kosciol takie malxeristwo dla bardzo waznych powod6w nagania. .Jarcl W' 2) ze starej nauki Kosciola katolickiego. kt6rzy nie zuaj~Boga. a hanba jego nie bliJdzie zgladzona . 1. 4.Zlci maUortlc6w? Poperniajij swi~tokI'adzLwo. 0 czem. ' 2) blogoshiwiefistwa ze maJfJJ te rzeczy sa7cr. niekatoliclrq. jezeli katolickie wychowanie dzieci nie jest zapewnione. co dla grzech6w i nieprawo!. 3) dzieci swoje w bojazui boMj wsp61nie wychowywac.. J' ie cj~iko grzeszij" jesli to czyniij. "Jako kosci61 poddany jest Chrystusowi.) . kt6rzy z nieczystlJ inteneyq" albo w grzec u smiert« wierajq. kt6rzy 8i~ zabiera. prosty slub czystosci.t 0 czem powinni ci pami~ta6. Nauka moralna. a tern samem staJlt Przeszkody ma eene wo za. S. i Zf> na nje nigrly nie zezwala. 1. tak tez zony swoim m~iom we wszystkiem" (co slusznem i godzlWem Jest).• • ~• "t. ei.33. •• Sl~ S(t/C1'ament rnallZe'ft8twa. pokre• 2) zak16cajl1: spok6j domowy i przeszkadzajq dobremu wychowamu dZleCl~ 3) wystaWlaJ~ 8lEJna straszliw~ kar~ Boi~. 2) aby byli dostatecznie oswieceni w nauce religij i wolni od przeszkod malzeriskich. 5.ce zwi zek malzefiski. : Sara. n czasv 1" es.:J • . powinni pami~tac do IJtan~t matZ@nski@po? ci." Efez.... Jalci rzech.. 6. tedy przyspos6b Sil! na."t ~ •• • . potem kaplan ich zwiazek blogoslawi. 2 uniewainia 'q.

"Proscie a bl. kt6remu Pan Jezus dal wladz~ poswiecania i blogoslawienia.lconej. kt6rzy Boga mi1uj~. . Modlitwa jestto wzniesicnie serea do Boga.128 129 podobiefistwo do Sakrament6w. po przyjsciu do rozumu. "Wszystko Tym. 3. Uzywaj od Kosciola poswi~conych rzeczy. azeby Go wielbi6 (modlitwa uwielbienia).* Jakie 8Cf najprzedniej8ze owoce modlitwy? 7. 3. jest modlitwa konieeznie potrzebna do zbawienia. 0 pomoc przeeiw szatanowi. wiek. kt6re do aluiby o modlitwie. Powinna nas do tego pobudzac mysl. 2) z pokora. 22. 8. gdy blogoslawi7 Modli si~ 0 odwr6eenie kary Boiej.n. 0 pok6j. Ozy modlitwa jeet kazdemu koniecznie potrzelJ. W 'aki 8 086b owinnilm ui Powinnismy si~ modlie 1) naboznie. 00 osoblaoie powinno uzywania 8akramentalj6w? na8 pobudzac do poboznego Modlitwa 1) J~ezy nas z Bogiem. i aby dla nas byly zbawienne. 18. "Przed modlitwa przygotuj dnsze twojq. prosi Pana Boga." Rzym.y? chub. Kosci61 to czyni 1) za przykladem Zbawiciela. Ozemu p08wi?ca Kosci6l Bozej nalezOt? te rzeczy. szukajoie Lui.. 9. 21. z naleinem uszanowaniem i nabozenstwem. p. a znajeiziecie. i bez modlitwy Die otrzymamy {ask potrzebnych do wytrwania w dobrem az do smierci. Nauka moralna. 5 poswieeone bywa przez slowo Bose i mod.. aby krew Pana Jezusa coraz bardzie] go oczyszczal:a.. a1Yy d08tq. Ozy_ modlitwa Koscioio. 6. 4. 8. 2) aby "tym.: Faryzeusz i oelnik.' Ecclus. . kt6ry Boga kusi. Ozemu bioqoelanoi I{osci61 takie i tym podobne rtecz.. 3) azeF>ySl~ na wszystkie stworzenia rozlalo blogoslawlenstwo Boze. . a nie bl\di ore a czynw. Czemu jest modlitwa wszy8tkim do zbawienia po2.. 16. Katechi#m iredni. 5.. a szozegoInil3j iwil. 23." - 1) Aby je od pospolitego uzytku oddzielic i wy- 5. albo 0 lask~ jak~ Go prosid (modlitwa blagalna). 2) wznosi dusz~ nasza ku niebu. 6) wyjednywa pomoe w potrzebie i lask~ wytrwalosoi at do smierci. 18." Eoelns. .- wod1 Kiedy modlimy Bi~ z pokora? Gdy si~ modlimy z uczuciem swej n~dzy i niegodnosci. 4) dodaJe sHy i ochoty do dobrego. 1. "Modlitwa korzaeego si~ przeniknie Przykl. 0 zdrowie oiala i duszy i t. wino. kolaoeil 6.. rot arqruenu: 0 aw [ako od. dopomagalo wszystko ku dobremu. 0 co Z'iyYczajnic modli si~ Kosci6l. dzi~ki Mu skladae (modlitwa dzi~kezynna). 35. Kiedy modlimy si~ naboznie? Gdy ze serea Sl~ modlimy i wszelkie roztargnienia wedle sil oddalamy.ldz1e wam otworzono" trzebltq? a b~dzi~ wam dano. 4. 3) umaenia przeeiw zlemu. chocias Vf istocie od nich 8i~ r6zni~. S. obloki. 2) abysmy je mieli w poszanowaniu. 9.pi6 owocow Trzeba przed modlitwa oderwae sie od wszelkich mysli swiatcwych i stawic si~ w obecnosei Bozej.litw~. 0 Mogoslawienstwo. 4. 9 . gdyz zawsze si~ l~ezy z modlitwa Pana Jezusa i Swi~tyeh Pafiskich. 5) pociesza w utrapieniu. Pobozny katolik w domu i w kosciele uzywaj~c wody Swi~eO]H~J. 11. Luk. i aby go Pan B6g bronil od wszelkich nieszez~sc. Jak powinni8my modlitwy? Bi~ modlia. 4) ze zdaniem si~ na wole Boza. Modlitwa Kosciola ma osobliwsza moe. ma jakCf ()8obliw8ZCfmoe? 9. 00 jest modlitwa? l~eznie na sluib~ BOi~ przeznaczye. lJuk. 5) z wytrwafoscia. kt6ry przez kaplana blogoslawi.4? Kazdemu. owoce Albowiem Pan B6g przykasal modlie si~. 3) z ufnoscia. ze przez nie bierzemy udzial w modlitwie i w blogoslawienstwie caIego KOSciola. Kto u8tanowil 8akramentaija? Sakramentalja ustanowil Koscio]. ..

ModUiwa Pwhska Ojcze nMZ P r z y kl: a d niewia. 13. ze Pan B6g B c~.* W jaki sp080b mozna ~ modliC be: U8tanku? • Modlimy si'il bez ustanku. Kiedy modlimy 10. 11. 1 . 0 modlitwie Panskiej. Bo. 16. trseb« zaW8ze slOw uZYWa£? sl6w uzywa si~ ~ylko w modlitwie i " 4. wol~ Bozq? SI 11. 16. (Zobacz na str. O~y do modlitwy modlic si'il czyli rozmyslae. I. da wam. jedzeniu. 5-10." Jan.rstkic~ l. Z czego 8klada ~ Oicse nasI? Ze wstepu i ze siedmiu prosb.* drimy skutku modlitwy..Bi~ modliG? " 18.naszym Oicem. Kiedy modlimy Bit} z wytrwMoscilJJ? chociaz nie wi- moie~z: ModI si~ wive cz~sto i z ochotl!! a zawsze z jak najwitkad . Ozemu na wa si 0' cze nasz modlitw pan" ~ Albowiem Chrystus Pan nauczyl nas tej modlitwJ i odmawia6 j~ przykazal. 20. nadziej~? -"\" .U:wai.uk. a nie 17.." :Euk. . ~.. jezeli Ojea w imi~ moje. . nows~lel!l nszanowaniem. 0 co Bi. kt6rys jest w niebiesiech. .· modlimy? . 1) al?o.. jeste~mv ~ M~ Albowiem Ozemu_powinnUmy B6g moze i chce nam dac wszystko 0 miee ~ moC'nq.mamy. A u. t.. Kiedy modlimy ~ ze zdaniem ~ na . 1 z wytrwMoSCl~.130 131 8i~ z ufnosciq? Gdy mocna mamy nadzieje. 19. 22. Na. zaprawd~ ~am powiadam. 23. 9* 25. co SI~ mo my. wytrwa~o~ci w modlitwie. milo~cilll i ufno~ci~ do Niego modlic Sl~ mamy. ~ ..udzi: za ~yj~ych slucha6 zechce. albo 2) to. 080bliwie w koJcWle . gdzie wszystko. jak wiel~e ~oje szcz~scie ie. Kt?ra modlitwa je8t najprzedniejsztJ? . 0 eo Al~owiem ko~ci61 jest przedewszystkiem domem Bosym 1 domem modlitwy. . 14.~lepotrzeba.* . Poioieds mi W8 ? 26. proehem ziam!. Mat. 15. niedobrze si'il modlimy. . llanie? Na rozwazaniu tycia i meki Pana Jezusa. cierpienia i poeiechy ofiarujemy. gdy dzwonia w kosciele. te wi\)c z sy. je 0" 0. nabozen&twem. i dla tego to powmllismy s~t) modlie ze zdaniem sit) na wolt: Bot. 'il ie na Jego 1 na zbawienie nasze. .-- "Zaprawd~. 12. lecz owszem tern gorliwie] si~ 0 Gdy w modlitwie nie ustawamy. . trzeba. ustawae. 9. nas pobudza do rozwazania rzeczy Boskich.. modlim . modlim me est ku naszemu zbawieniu albo wreszcie 8) ~ie . alba innych prawd wiary w celu wzbudzenia w sobie dobrych postanowieri..* Na czem zaZez rozm.' co prosi6 b~dzieci." 00 nam przypomina wyraz Ojcze? ?e Pan B6g jest .* Ozemu powinnilmy dlief? .. co pod zmys9' nasze podpada. ow'W m't Jcze nasz 24.JPrzedniejszlJJ modlitwa jest Ojcze natJl czyli modlitwa Panska. 3. "Ojcze nasz.. tak w domu jak i w koselele. 1.* Kudy powinniJ_m . przy- 21.* Ozemu nie otrtymujemy zaW8ze teqo. §. chot jestei . * Za kogo mamy Bi~ modlief? Mamy sit) modl!c ~a ~sz. .sty kananejskiej. kt6ry prosil 0 trzy chleby. Przypowieso Jacielu. jezeli cz~sto serce i myBli wznosimy do Boga i Jemu wszystkie nasze prace .

26. Ozemu dopuszesa Pan B6g na nas pOku8lJf gorliwosc w cnotaca i zaslug~ pomnozye. 38.emy "Zd'l"ow~ Aby nas nauczye. 36.ie"? .nielskie czyli Zd'l"owaS Marya. 2) aby kr6lestwo Iaski i milosci BoMj w tern zyciu do er a n ze z wi .. znali. Prosimy 0 to. .nie po Ojczenasz? Modlitw~ na czesc Matlri Boskiej. 0 co modlimy ~ w siOdmt!j p'l"olbie: "A. 41. ~2.le nat z aw ¥odlil?y si~ 1 0 z ego 0 to. abyscie nie weszli w pokuse. 0 to. 84. moz~ przyczyn~ u Boskiego Syna Swego. 0 zic ienie i ufnoM te nas Nauka mora na. • ni8rn n" a oleu« .132 29. Prosimy 0 to: 1 aby kr6lestwo Boze to est o~ci6l swi~ty coraz bardziej na ziemi si~ rozszerzal. '" prosoie: "Swi~l Bi. jako i my odpuszc~amy naezym winowajcom "? Czems» kaie nam Pan powszedni? chieb 41. .. zesmy powinni tylko 0 to prosic co nam jest koniecznie potrzebne. aby nam Pan B6g raczyl dawac to nam dla dusz i ciala koniecznie 0Jezue prosiJ tylko 0 rewremu 40. Prosimy wsz stko cze trzeba." Mat. 0 co p'l"osimy w piqUj p'ro8bie: "OdpU8G nam naIze winy. lestwo Two. gdyz Pan Jesus mowi: "Czuwajcie a m6dlcie si~. co p'I"osimy w pierwszej . a nie 0 bogactwa i zbytki. Jak« modlitwfJ odmawiamy zwycza. aby nam Pan B6g grzechy nasze Aby Najswi~tsza Marya Panna slab~ !lasztl modlitwe wspada SwlJ. Ozemu po Marya"? " Ojcze nasz" doda. sit} stanie"? Pan B6g wyslucha. 0 . to jest Pozdrowienie A. . a y my po mierci wszyscy do kr61estwa niebieskiego przyjsc mogli. milowali i czcili. 33. ab~ nas Pan od wszelkiego zatracenia. i 6? Powinnismy ozuwac i modlic si~.

i ze Matk~ dla 49..a Twojego.of ~ gorliwie naslaauj J6j mlloso ku Bogu.viem j ak pierwsza niewiasta sprowadzila na swiat przeklenstwo. blogoslawiouas Ty rni~dzy mewtas ami. 2) albw. tak Ona .r ( Aniot Pa:iiski zwiastowal PannIe Maryl. rze dzwoniq rano. i dla tego slusznie 47. " 44. Syna czcimy. Z eze 0 8klada Z dw6ch czesci: z modlitwy uwielbienia i z rnodli. ktoremi za zyoia na ziemi jasniala. .~a:J8wult8Z":l 7\~' ?a'i1. oierpliwoso." ° Gdy jlt. Jakq mod 'ltWf} trze a m~w~ac.. nie.. twy blagalnej. ze czesc Na.ie~y wyrzekl wten'te? Archani6l GabryeZ to pozdro- Abysrny we wszystkich p. w poludme ~ na WM?Zo. Bozlt. Albowiern Pan B6g w szczeg61ni~jszy spos6b jest nazywarny J~ wybranq C6rkq Ojca niebieskiego. 1) Ze 8Mw Archaniola GabryeZa: "ZdrowaS Marya. 43. AS "'*. pelna"? IV uzemu Kiedy powiedziala 8wif}ta Elz'bieta owe 8lowa? Panna " po zwiastowaniu naw j~ " mo'UJ'lmy d 4) J. prawdziw Matk~ Syna Bozego. Staraj si~ 0 osobliwsze nabozeustwo do Na~swi~tszej Pann! .iswi~tszej Panny Maryi od czei Pana Jezusa jest nieodl :cznQ. 1 pocz~a z Ducha Sgo. . a do kt6rych slow dodajemy imi'i} "Jezus.a8~8 1- 1~' si~ polecl(5.52. Jerus"? Aby wyrazic..ch 0 aJ ~~ z si uciekali. i przeczystq Oblubienicq Ducha go. Oto ja sluzebnica.Fa-liska.otrzeba. . Zdrowas Marya. ze 8 ow 8W'l(ftJ r z 'lety:" ogoslawioll {)WOC zywota Twojego".wz~waj z ufnosoi~ dzieci~o~ Jej pomoey we wsz~lkIO~ potrzeba. K. Ozemu m6wimy: "Pan z Tobq"? g W'lastami" Te slowa znaczq.134 42. Dla czego dodajemy: "I blogoslawion owoc zy~ 'W01. . laskis pelna! Pan z Tobq. ze rna zosta-c Matklt.. • Albowiern Najsw.ny: D ".. i 0 szcz~sliwq srnIerc Jq prosili. 48. niech ill] Sle stante wedhig slowa twego. Panna 1) juz przed narodzeniem swojem byla laski Bozej pelnq. Zdrowas Marya itd. ezystose 1 Gnaty. 2) w Iasce Bozej wci~ si~ pomnazala. j Z ilu czq8cl 8klada Bi(f Pozdrowienie Anielekie? si modZitwa uwielbienia? w godzin~ smierci nasze] r Pann Gdy Najswi~tszej Maryi Pannie zwiastowal. g 1I ~ . . i 3) Dawce lask wszelkich porodzila. 45. 00 macz« etoioa: "blogoslawionas Ty mif}dzy niez Najswi~tszq Panna. Nauka mora1na. dal Kosciol swirtt te 8lowa? Amen. Najswi~sza wiedzila. A Slowo staro sie cialem i mieszkalo miedzy nami. ze Najswi~tsza Panna Marya jest najszcz'i}sliwsza Z pomi'i}dzy wszystkich niewiast: 1) albowiern Ona przed wszystkiemi innemi niewiastarai zostala wybra~ na Matk~ Boga.

gniewie swili)tyeh imion: Bcga. swi\lcont\..wodll pokropic. Jezusa.. Czy nie bylem pyszny z mojej urody. Czym me tlamal: ? Czy Hamst-wo mole nie szkodzilo komn ? Czy ktamstwo nie jest n mnie jednym z grzt'ch6w naJ:ogowych? Czym kogo nie oskarzyl faiszywie. abym serdecznie za nie za:fowal.Lecz wiem. Czy w niedziele i swit~ta bywal:em na mszy sw. Maryi lub Swili)tych Panskich? Czym wymawial w gniewie lub w nieeierpliwoflei slOw daJi B6g. Wezwanie Ducha swi~tego. i na kazaniu? Albo czym sili) z wlasnej winy Die spoznial lub Die wychodzil z ko. abym poznal call! brzydkosc i okropnose grzeehow moich. rany Boskie i t. i IX. dla te 0 bla am l~ goraco. msciwy naprzeciw dmgim? Czym nie przeklinal lub Die zlorzeczyl sobie albo blizniemu ~ Czy bez potrzeb Die wystawialem sili) na niebezpieczenstwo iycia lub zdrc:wia? Czym ze swawoli nie drli)czyl zwierzllt? Czym drnglch do zlego nie namawial? Czy nle pomagalem komu Cos zfego uczym6? Czym popetmonego grzechu me pochwalalY Czym dem slowem lub zlym przykladem nie zgorszyl kogo? Czym nie dal powodu do sporu i k16tDi. Przypomnij sobie i rozwaz pilnio. krnl\brny. aJbo me modlil jedynie dla pochwal:y lub nagrody? Czyw li'2 Die uwazaJ za lepszego od innych. gl:6wnych. o Boze i Najlaskawszy Ojcze m6j IMam mocnq wole wyspowiadac si~ szczerze.? Czym nie PowlltpiewaJ 0 kt6rym arty-kule wiary swili)t~? Czym z upedobaruem nie 81ueha}' mbw blutDil\cych relgi~ sw.nia. ze bez Twej pomoc nic ucz nie nie mo . czy nie smiatem si~ do gniewu? Czy nie bylem zagDiewany na kogo. .136 137 czy nle ogll\dalem si~. Czy nie kradlem owceu. iciola przed koncem mszy sw. albo 0 obrzqdkacb koscielnych? cho. lub z moich zdolnosci 1 Czym sit nie uczyl. daj mi pomoc Ducha go.ldziwyeh lndzi nie szydzil. Czym nie spogll\daJ na przedmioty Dieskromne lub nieprzyswolte? Czym dobrowolnie 0 tem nie myslal.. hardy. r DODATEK SPOSOB ODPRA WIANIA SPOWIEDZI SW. Czym w posty jadl mili)so? Czym to nezynil z zapomnienia. lub zuchwaJ:y prseeiwkc rodzicom. przepisu Kosciola? Grzeohy gl6wne. albo ezym kogo nie oslawit przed drugimi? Czy to nie bylo z nisnawisei i ze zazdro~d? Czym me powledsial co takiego.zys nadanll pokute odprawil. lab czego innego. nadziei i milo sci ? Albo ezym nie zgrzeszyl przeciw kt6rej z tycll enot? II. aby si~ z Tobl! pojednac i stac si~ godnym Twej milosci . 0 rzeczach S8. z uwagl\ i bez dobrowolnego roztargnieIlia? Czy Die wstydzilem si~ przezegnac. nie mowil. trzeby i lekkomyslnie. Przybl!di Duchu Sty I Oswiec rozum moj.? Czym si~ nie przysili)gal: bez po. kiedy i jak ostatni raz sit Ipowiadales. koicielne.ania Bose. przechOdi przykazania Boie. i Ilzy innym w naboienstwie Die przeszkaclzaJem? IV. N astepnie roztrzl\sajll-c lUIIlienie swoje. . nle czytaJ. Raohunek sumienia. ezy z lakomstwa. w drsewach. X.. gniewliwy. plotach i. albo ezy nie mialem eheci kradzenia ? Czy kradzionyeh rzeczy nie przeehowywalem ? Czym kogo nie oszukal? Czy oddawalem rzellzy znaJezione Inb pozyezone? Czym nie zrobil szkody w polu. Inb ieh nie wyzywaJ? V. VI. Czym nie wymawial: w plochosci. leh Ili~iko nie obraeit . Czy mowilem pacierz rano i na wiellz6r? ezy modlilem si~ kl~czlleo.? Czy nie wzi~lem czego bezwiedzy i waU rodzieow? VIII. '" . do paoierza uklli)knllC. reee zlozy6 i t. lub czym tez falszywie nie przysili)gal? Czym w Dieszt. pienili)dzy. Inb tez ksillzek takowych nie czytal? Czym zawsze w Bogu pakladaJ nadziejli)? Czym nie zgrzeszyt rozpaczlt lub zuchwahl ufnoscil\ w miloslerdzie Boze? Czy staraJem sill wzbndza6 w sobie akty wiary. .. ('. p. ~ nich nie szydzil i Die smial: si~? Czy bylem sk~py dla. SpUSC choc jeden promien swiatlosci Twej do serca mego. .. W obec siebie lub d:rugieh? OZj nie ozynHem sam lnb z drugimi jakich nieskromnosci ? Czym sili) nie wdawaJ ze zlymi kclsgami? VII.? . stanu i bogactwa rodzicow moich. d. p. szczerze lcfi si~ wyspowiadut. ubioru. 0 czem powinienem byl mllcze6? Czym moie zatajal billdy obcych! kt6re powiuienem byl nauczycie10w lub rodzicom powiedzie6? Pr:ykaza. i zupelnie si~ poprawil. Czym nie byt niepcslnszny. czy tez z lekcewaienia. ezy uie rozmawialem. nauezyeielom Iub innym przeloionym? Czym. Pr§yka. t. koscielne i siedm grze I. Inb chetnie nie przysluchiwaJ i nie smial sill? Czym me ipiewal piesni szpetnych lub nieprzyzwoitych ~ Czy dobrowolnie nie miaJem nieskrcmnyeh pozl\dan? Czy przy ubieranin lub rozbieranln Ii~ byJ:em wstydliwy. i czym dIlL tego dtngimi nie llogardzal..lsciu Die szemral przeciw Bogu? Czym nie m6wiJ: I porar~ 0 osobach duchownych. Czym Die przesladowal obcyeh albo rodzenstwa? Czym sit Die k18cil z nimi ? Czym nie rzucaJ kamieniami na nieh ? Cz nie bilem sili) z bliznim ? Czy nie bylem dla slug przykry i dokuczwy? Czy Die bylem dla ubogieh nieczuly i niemilcsierny? Czy nie bylem . nie zasmuoll alba nie rozgniewaJ? Czym napomnieniami ieh Die gardzit? Czym Die iyczyl im czegos zlego'! Czym ile 0 nieh nle m6wil? Czym nawet rli)ki w zlosci na nleh nie padni6s1? Czym ze starych 8t. Y Czy pOBzas naboienstwa Bie bylem tlobrowolnie roztargniony. lnb w nleeierpllwosei. me III.

AnioMw po pierwszym zaraz grzechu.. leez bogobojnie zyl. . 43. 1) Ze aa grzechy popelnione zasluzyles na kar\l CZn~. sgo Aniola str6iaj Pann Bogu zawdzi\lezasz. i dodaj rni sily do wiernego zachowania go az do srnierci. niebieskiego.i w ezem? t6 r ech nalcz sch~' i na'bardzie' 0 elnialem? Do kt6re & grzeehu mam najwir:ksz~ sklonnos6? 139 mnie y ar. abym nigdy do nich nie powrocil. U g Y 16 ch\\'"alono? Czym si~ nie cieszyl. za. . Poblo oslaw Oicze niebieski moiemu ostanowieniu.cyeh tmnk6w? Czym me byl kiedy napily? Czym nie wymyslal: nad jadlem? ~zym nie byl leniwy w nauce ? Czym nie marnowal ezasn na pr6znowaniu. Amen. 0 J ezu najmilszy. Przy'¢Mlszy sobie na pami\lc wszys. mimo mej niewdziecznosci. na glow\l cierniem ukoronowana. . b~dz zawsze przy mnie. przez care zycie moje. Panie i Zbawieielu rn6j. C6iby Oos ezynic powinien. Amen.. i przebaczenie grzech6w otrzymal.' . przeszkadzal rozmawianiem Inb niesfornem zaehowaniem sill? Czym nie osznklwal nauczycieli. jakbym byl teras i na ca1~ wiecznosc nieszczesliwy l W szakze. Grzeehr t. przebacz rni Iaskawie wszystkie grze . ~ dewszystko milowao. lecz zes jest dziec~em ~osc~ola k. Ojcze milosierdzia. 0 jak niadobram i niewdziecznem b~dzlesz dzieokiem . g y im Sl~ 0 rze pewo zi 0.odlitw\l : . i dIa zaslug NaJ~ swi~tszej Panny Maryi i wszystkich S\'n~tyeh. abyrn na nowo nie zgrzeszyl. grzeehy. ja . jakie ili aniolowie i dnsze P~t aJbo na meki dusz w ezys6eu zostajqeych. jakze mi serdecznie zal. wedlug przykladu podanego na stronie 117 (zo~acz odpowiedi na pyt. na Jego rece i nogi IWozdzml przebite. tyle dobrodziejstw wyswiadczyl. gdy kogo nieszez\lscie Inb kara 'potkal:a. Swi~ty Aniele Str6iu. Bog obda:rzyl: dal: ci Pan B6g iyeie. za t~ wielka niezasfuzonq lask~. i bliinich? Czy bylem niemilosiemy dla nbogieh l Czy DIe zaz rosci em mgnn.. 0 kt6rej nigdy nie zapomne \ dla tego pilnie grzech6w strzedz 8i~ b~d~. doozesna 1 wiew piekle eiersi~ bylo z tobll " Modlitwa pe Spowiedzj 8W. " ' awi z ' wyrze am si~ wszys de grzeehow moich. odm6w takze nast\lpnJ~c. zabawie i niepotrsebnych spaceraeh? Czym bez wainej przyozyny Die opuscil szkoly ? Czym zadane roboty pilnie wykonywal? Czym na yae y pi ny' n ' .oaly lauami okryty i krwia zlany. patrz . podpowiadaj3jc.. rozwaz: . lub daj~c odpisywa6 innym ? Czym uie prsekraczat przepisow szkolnYch . o Najswi~t8za Panno Maryo. l:Q. chy i przyjmij rnnie znowu do Iaski Swojej swi~tej.piles i tyIe cierpien i mak poniosles. zem znowu jest milem ": Tobie dzieckiern. ktoremi 01.. 2) Spojrzyj na Joznsa nkrzyiowanego. jesli chcesz zost':6 poslusznem dzieckiem Ojea. i wszelkiej okazyi i niebezpieczefistwa do grzechu unikae. cierpi i nmiera dJa eiebie. abys sill m6g1 kiedys dosta6 do nioba. . Panie Jezu Chryste. rodzieow troskliwyeh. 130ie najukochaiiszy i Zbawieielu m6j! Spojrzyj na nedznego grzesznika u st6I! rzyza wojego. . i w ko~cu ~yCle Swoje za rnnie dales. Rozwazywszy to wszystko wsbudz w seren skruszonem zal jak najdoskonalszy.. ' .woje \') spra yj a woie grsee w mnsi aWICle y e Clery)lee 1 n krzyzu nmiarae.tkie. Boze i Ojcze m6j! Jak 'vvi~lk~ jest dobroc Twoja dIa mnie! DIa nieskonczonych zaslug Pana Jezusa przez y wego. zes nie jest poganinem lub zydem. Czesc. z nieba na ziemi~ zstlJ.138 rodzenstwa. od~d . kt6ra za mnie na Krzyiu plyn~la. . zes grzecb po sinil? 3) Wspomnij na tyle i tak wielkich dobrodziejstw. zem ei~ tak czesto i tak ci~zko obrstall 0 d b Ci bvl zawsze Dobro Na: . i mocno . Czy nie rozboleje z zalu seree twoje.czniesz koehac tak wielkie Dobro. abym od t{~j ehwili juz nigdy grzeehu nie popehiil. cdpisnjae zadania szk6lne. Matko Bozal przye si za mn ab m t s owiedz swi t dobrze od rawil.) Jesli masz czas.. z calego serea i nadewszystko milowal! Blagam Ci~ pokornie. chwala i dziekczynienie niech Ci bedzie. Mam wi~c t~ mocna nadziej~. Wspomnij na m~ki. Blagam Ci~ 0 to przez Krew Pana J ezusa. stanowie m6j Boze.. . lub gdy sill komn zle powodzilo? Czy nie uiywal:em zbytecznie pokarmu i napojn? Czym nie pijal gOfll. 0 pu ci e rni grzec y. . Tys zawsze by} i [estes pelen mllosci i milosierdzia wzgledem mnle. ' 'losci Najgodniejsze. zdrowia. poiywienie i odziez.atoliekiego. a iz w y mi ga. a jam si~ okazal tak niewdziecz• • * of- .

. beatum Mzchalflem Archan:gelum beatum T. sa deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Ohry. stopnln. quilaetificrd. poloZy6 mszaJ: po stronie Epistoly. sancti« Apostolie Petro et Paulo: omnibua Sancti« et tiM Pater. stan(\wsZJ przy 0 arz!!. M. ~um affligitme inimicu.qte elejson. . K. Ohryste e~ejson. wraea na ro e 0 tarza 1 Ityi. Conjiteor Deo omnipotenti. potem do kaplan a. JUventutem meam. ministrant stawia tack~ z ampulkami oltarza po stronie Epistoly. powinien poklonie si~ do krzyia. czy ampulkl I wmem 1 woda. .. K.!e. K. ile razy przechodzl z jednej strony oltarza na drugllJ. modlitwe. . Po Gloria in exeelsis. K. K. a odczytawszJ' na przemian z ministrantem . Introibo ad altare Dei. M. quia peccavi nimis coqi- na m WI stopnie oltarza. M. etc. men. Gdy kaplan daJ znak. absolutionem et remissionem peecatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericers Dominus.c przy stopniaeh oltarza ze zloionemi rekami po stronie Ewangtelii. Quia tu es Deu8. K. M. Amen. isc przed nim. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erai in principio et nunc ei semper et in eaecula saeoulorum. K. M. M. .. qui laetijicat juventutem meam. Et cum spiritu tuo. K. powinieu si<J przekona6. Kaplan czyta Offertorium .t? mum: . Per omnia srucala srucator urn: M.et quare tristis incedo. a.naptistam.Mini~truj '1. Dominus hoc saeriflcium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomznts sui. po pra. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris. M. Ad Deum qui laetijicat juventutem meam. M. fortitudo mea: fjuar6 me rtpuli8ti .. Et cum spiritu tuo. M. M. Po Ewangelli. :M. K. Deus tu conversus vivificabis nos. Judica me Deus.140 MINIRTRANTURA· . K. Amen . Et cum spiritu tuo. czyta. Ideo J!recor beatam Mariam 8empm< Virgmem. co jest neznaezone gloskll M. Adjutorium nostrum in nomine Domini. A. Skoro kaplan zejdzie ze dopni oltarza iegna si~ wraz z ksplanem i odpowiada mu zwolna • wyra. Kyne elejson. M. et quare conturbas me? Spe"a in Tho. Indulgentiam.c wraz z ~aplanem (to samo ezyni na srodku stopni oltarza. introido ad altare Dei: ad Deum. M. beato Miehaeli Archangelo. K. quoniam adhuc conjiteb()r ill4 8alutare '!Jultus mei et Deus meu8. Deus meus: quare tristis es anima mea.. tis t'tlfisperducat te ad vitam aeter'nam. ze skonczyl Epist()l~: Den gratia. M. Gloria Ubi Domine. Ostende nobis Domine misericordiam tuarn.AJannBm . K.znie to.. Et clamor meus ad te veniat. Deus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. za kaidem: K.nt przenosi mszal na rog £wangielii. Kyrie elejeon: K. Po Ofiarowaniu polewa kapb . Et pleb» tua laetabitur in teo K. kzymaj(\c mna! ua lewej rece i zadzwoni6 trzj razy. orare pro me os u .9. Ad Deum. Amen.. mea m~an~a culpa. (ratre" odpowiada ministrant: IlA rogu Susoipicd. K. K. albo Credo: M. mea culpa. D' . K. Misereatur tui omnipoten« Deue. K.w J s rome ap ana 0 ao po on rzyzoWl U frzykl<Jknlj.je r~czniczek i kleka na dole po stronie Epiiltoly Gdy kaplan obr6ciwszy si~ do ludu skQnczy modlitw'i Orat. r<Jczruczek f dzwonek Slli na swojem miejscu prz. nowi palee woda. !Et Dominus vobiscum M. Confiteor Deo omnipotenti. Et saluiare mmm da nobis K. M. M. Introibo ad altare Dei. albo zaraz: Potem kaplan N astepnie kaplan wehodzi ntrolt. a sam przykl~knlj. Sequentia Sancti Evangelii s2cundum N. M. Kyrie elejson M. Amen. M. K. K. beatae Mariae semper Virgini. et discerne eausam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me. Kyric elejson. perducat vos ad vitam aeternam. beato Joanni Baptistae. Dominus vobiscum. Domine exaudi orationem meam. K. OltMZll i pomagae kaplanowi przy llhieranill Si(}. Confitebor tibi in cithara. M. et te Pater. M. Kyrie elejson. . Wyehodzllie ze zakry 141 tatio. M. !VI. uerbo et opere: mea culpa.. ommes Sanctos. Amen. Et cum spiritu tuo. Dominus vobiscum. ad utilitatem quoque n08tram iotiueque eccleeia sum (JancUB . Kyrie elejson. Chryste elejson. ei dimissis pecea. Qui fecit coelum et terrasn. Dominus vobiscum.cy do M_szy sw. K. I kl<Jka na ostatnim Ministra. 8ancio8 Apo8toloe Pet"um eli Paulum. poda.

Artykut 0 pierwszych nassych rodzicaeh i ieh upadku 27 Od upadku w grzeeh ai do przyjsciaZba. Amen. Per omnia srecula sreoulururn. K. tu Zlamawszy nad kieliehem Hosty~ Przenajsw. K. . J esli kaplan Per omnia smcula sreculorum. trzeci' raz gdy kaplan po podniesieniu przykJ{!ka. . M. 2. nachylony bije si~ po trzykroci w piersi. Artykul: 'e K. . 19 . ezci i wzywaniu Swi~tych przykazanie. M. Amen. K. Sed libera nos a malo.. ominus vo iscum. Artykul XII.wiciela29 • o iyciu Jezusa . Silt 5 1 3 cz~s6 PIERWSZA. K. . Ite missa est (Benedicamus Domino). 2. Pax Domini sit semper vobiscum. Sur sum corda. Podczas podniesienia Hostyi Przenajsw. powinien ministrant uwaza' 1) ze si~ w ministranturze caly psalm Judica ~ Deus opuszcza. t 1JW AGA.. Et cum Bpiri- mowi kaplan: H. Gdy kaplan mowi : SanctuB. A rtykul VllI. zostawil mszal otwarty. Sanctus. Potem mom kaplan: sw... .Po komunii nalewa ministrant kaplanowi wina do kielicha. mdwi niece glosno: benedixit. . s 1. M.: polewa pales kaplana. ministrAll' 1. X. Artykul V.. M. tUO. Anykul IX. 53 o przyzazamaeh. 6. 3. M. . dzwoni trzy razy: rAZ gdy kaplan przykl~ka przed podnlesieniem. 4. o wierze. 0 stworzeniu smata i 0 opatrzuosci 5. Chrystusa na ziemi . 5 3. Kaplan trzymaja. Artykul 38 ~ 41 36 .:c w lewej reee paten~ i obydwie cz~sci Hostyi Przenajsw. Artykul IV. Artykul VII.zal na r6~ Epistoly. Nast~pnie przenosi ms. ministrant ral zadzwoni. Et cum spiritu tuo. a praw~ czyni3ec znak krzyza sw. mdwi kaplan: SPIS RZECZY. Przy ialobnej mszy sw. Et cum 8piritu tuo. Habemus ad Dominum. Amen.(~equen~ia) Sancti Evangelii secundum N. drugi raz w chwili podniesienia . '64 et 69 Czwarte przykazanie . § 3. 0 trzech esobaeh w E6stwie. M. • • 57 57 59 Na keneu Ewangielii Deo gratia8. K. Boze Eoie. VI. a potem winem i woda. 14 • 17 23 25 t_ § 1. 44 42 45 48 52 49 50 Benedicat vos omnipotens Deus: Pater et Filius et Spiritus sanctus. j 2) ze kaplan zamlast I~ milia est mowi: Requiescant in pace.. 4 Po skonczonych modlitwach cichych. K Gratias a amus Domino Deo nostro. ministrant go przenosi.. f. M. Per omnia ssecula areculorurn. a ministrant dzwoni po trzykroc. Initi~m . . Amen. na co ministrantodpowiada: AmMI o . K. K. Kosciele w og61nosci znamionach Kosciola o zadaniu Kosciola . 0 Bogu 0 nn . K. M. Dominus vobiscum.K. Artykul § 4. cum sp~r~u uo. ministrant dzwoni po trzykroc. K. czyni nad kieliehem znaki krzyia dzwoni [ak na Sanctus. m6wi ministrant: XI. Amen. Pode• • . Dominus vobiscum. •• ~ • 60 • 61 62 Drugie mowi : Adjutorium nostrum etc.Gdy kaplan trzyma hosty~ w lewej reee . M. Co jest wiara i w co wierzye powinnismy 0 potrzebie mary 0 przymiotach wiary ~ § § '§ § ~ 16 HGstY3e Prsenajsw. M. 26 32 0 aniotaoh Per omnia sreoula sreculorum. Artykul 54 55 CZ~SC DRUGA. § 5.• Q rozszerzaniu i utrzymaniu Kosciola Swi~tych obeowanie o o . 1. Deo gratitu.. Sanetu«. M. K. Dignum et justum est. Et ne nos inducas in tentationem. M... 5 2. M.

. 0 skmsze czyli ialn za grzechy I § 3. Spowiedzi swir:tej . Si6dme przykazanie Boze Osme przykazanie Bose Dziewi~te i dziesiate prsykazanie no.. § 1.\:cej (dopomagaja. laski Boskiej.~ vu 87 89 85 § 1.~v 82 84 grzeohu. . '."..I.wiedliwiaj~eej lasoe w Srodkaoh ogolnoaoi . Spos6b cdprawiania Ministrantnra . o CZ:FtsO TRZECIA.. 0 las'Ce nswi~caja. · • . • . .rte przykasanie koscielne rl~te przyKazame Koscieme § ." 0 Iasce posilknj. v . Sakrameneie oltarza 2.cej) • . • · 90 9! 95 .' . . . 0 przedsi~wzi~eiu popra.cej czyli uspra. •• 1.. 81 n" . 0 Modlitwie Panskiei • ~ 2· 0 Pozdrowienin AnieIskiem . § 1.'. . 0 enocie chrzescijanskiej. 0 79 · 80 Trzecie przykasanie koscialne Czwa.." 1''''' """. 94 . o Pokncie .· 77 74 Pierwsze przykazania _'• Pi~c przykazaiL kosoielnyoh koseielne ..rzechn w og61nosei.144 Pi~te przykazanie Boze Sz6ste preykasanie Bose .... 0 doskonalosci ehrzescija. o n Bierzmowanin . § 2.• • ~ 1 0 rachunkn sumienla § 2. § 5.. o przestapieniu przykazaiL ozyli m .".. 0 zadosc nezynienin . • . 0 obecnosci Pana Jezusa w NajSw. •• • § 2. • o odpnscie • .'1aJsw.1. ~~~ " v .i)aKramenCle uiaaa I AIWI raDSJUeJ. .. •• o Sakramentalijach ••• • o Modlitwie I I • I • • § 1.... o K aplanstwie.... o ossasnism OIejem swir:tym Namaszczeniu • .. 15·.. ..wy • • § 4. o o ch~ci:-. o onocie i 0 doskonarcaci chrzescijanskiej . 0 spowiedsi ••. 0 e.. Bose · • Stv 72 76 . 100 103 105 107 109 112 114 115 117 " 118 122 123 124 125 127 131 133 s 120 129 Dodatek. 1. . 0 r6znych rodsajach grzechu .nskiej • § 2.. 0 ofierze Mszy swi~tej ~ 3. o Malienstwie. .. 0 Komuuii swir:tej.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->