P. 1
Katechizm Archidiecezji Poznanskiej i Gnieznienskiej 1871

Katechizm Archidiecezji Poznanskiej i Gnieznienskiej 1871

|Views: 84|Likes:

More info:

Published by: wwojciech_radlo8394 on Dec 17, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

"KATECHIZM

SRED,NI
DLA

ARCHIDYECEZYI
"I

, GNIEZNIENSKIEJ
,.

.

POZNANSKIEJ.

,

GNIEZNO.
Nakladem i Drnkiem

J. B. Lpngiego.

1811.

onsistorium Joannes Janiszewski. (L S.)

Modlitwa Pariska,

Pozdrowienie Anielskie.
Nr. 220/10. Zdrowa~ Maryo, laskis pelna, Pan z Tob!!. - mer goslawionaS Ty mifJdzy niewiastami j blogoslawion owoo tywota Twojego, J ezus, - SwifJta Maryo, Matko ~ modl si~ za nami grzesznymi teraz i w godzin~ SmierCl naszej. Amen.

Sklad Apostolski.
WierzEJ w Boga Ojca, Wszechmog~ceg() Stworzyciela nieba i ziemi. - I w Jezusa Chrystusa, Syna Jep .iedynego, Pana naszego. - Kt6ry siEJ pocz¥ Z DllCha Swi~tego, narodzif si~ z Maryi Panny. - Umpon pod

1*

5

Pontskim Pilatem, ukrzyiowan, umarl i pogrzebion. Zst2JJPit do pieldet, trzeciego dnia zmartwychwstal. Wstllpil na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wt3zeehmogltcego. Ztamtltd przyjdzie sll:dzi6 zY'.'1yeh

6. A dusze wiernych zmarlych niech odpoczywa~ w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dac Panie, a s",iatlo~c wiekuista niechaj im swiecl na wieki wiek6w. Amen. Ofiarowanie pacierza, modl6w wieczornych

i porannych.
Dziesi~c przykazan Boskieh. OfiarujfJ Ci Panie ten pacierz na czesc i chwalo Twojt1 PrzenajswifJtszt1; a prosse CifJ, racz mr dac zdro .. wie dobre, rozum dobry, pamifJc doora, bojazn Bosq, przyjazn ludzq i blogoslawienstwo Twoie Przenajswi~ sze. TakZe rodzinie, krewaym, dobrodziejom, przyjaciolom moim racz dac Panie zdrowie i blogoslawienstwo Twoje Swi~te. A dusze wiernych zmarlych, niech od.. poczywajt1 w pokoju wiecznym. Amen.

.lam jest Pan B6g tw6j, kt6rym ci~ wywi6dl z zieai Egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie bedziesz mial bog6w cudzych przedemnq, 2. Nie bedziesz bral Imienia Pana Boga Twego abys dzien swi~ty swi~cil. Czcij ojca twego i matkfJ twoj~ Nie zabijaj. . 6. Nie cudzoloz, 7. Nie kradnij. 8. Nie m6w przeciw blizniemu twemu falszywego swiadectwa, . 9. Nie poztl:daj zony blisniego twego. 10. Ani domu, ani slugi, ani 'sluzebnicy, ani wolu, ani osla, ani iadnej rzeczy, kt6ra jego jest.
4. 5.

a. Pami~j,

nadaremno,

Kateehizm ogolny.
Szesc kt6re kaidy ozlowiek wiedsiee ~ wierzyc powinien pod utrata zbawienia.
1.. Ze jest Bog, kt6ry wszystko st.worzyl i wszy ..

prawd,

:A:kty strzeliste;
Jezu, Maryo, J6zefie SwifJty! OddajfJ Wam dusze mojt1 w r~ce Wasze. 2. 0 Maryo, bez zmazy poczeta! M6dI sie za nami, ktorzy si~ do Ciebie uciekamyl s. KtOrys cierpial za nas rany, Jezu Chryste t Zmiluj sifJ nad namil 4. Niechaj bfJdzie pochwalony •PrzenajswifJtszy • • 1.': • Sak:rament teraz 1 zawsze 1 na Wleru Wlekowl Amen. 5. Bozel bqdZ milosdw grzesznej duszj' mojej I
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Ze B6g Jest sprawiedliwy SfJdzia, kt6ry za dobre wynagradza a za zle karze. Ze B6g jest [eden w trzech Osobach, to jest: Bog Ojciec, Syn Bozy i Duch SwifJty ezyli Tr6jca Swieta. ' . ie druga Osoba Trojcy SwiQtej, to jest; Syn Bozy stal si~ czfowiekiem i umarl na krzym dla naszego zba wienia, . Ze laska Boska do zbawienia jest konlecsnie potrzebna. Ze dusza ludzka jest niesmiertelna czyli ze nigdy nie umiera,

stkiem rzqdzi,

.

ezylieie dobl'2e tym. 3. Pi~c przedniejszych przykazari koscielnych. Jezeli mnie kto ehee na~ladowac. 4:. Blogoslawieni pok6j czyni~cy. Spra wiedli wosc chrzeeoijariska. kt6rzy przegadowanie eierpil! dIa sprawiedliwosci. Usiluj eoraz bardzie] bye podobnym Bogu. Istotne powinnosei Chrzescijanina. Jezeh wzaJemnie milowac Sl~ b~dZieeie. A bliZniego twego jak siebie samego. 5. to wy_ im czyncie. Ojcu twojemu niebieskiemu. SpowiedZ. po tem poznaj~ was. ziemi~. Zadosyeuczynienie. Chrzest. i wesel w czasach zakazanych nie sprawowae. Dl om]] me czyn 2. . Moene przedsiewziecle poprawy. albowiem oni b¢1l pocieszem. 3. Postanowione od Kosciola dni ~wi~te ~wi~cie. Cialo i Krew 4. 2. Zal za grzeeky. 1. Wszystko co chcecie. Ostatnie Olejem swietyril namaszczenie. Dwa przy kazania milosci. aby wam Iudzie czynili. Pana Boga twego z calego serea twego. jak ja was umUowalem. Kaplafistwo. jak ja was umilowalem. si~ slegu. Zbawiciel naucza ieh nast~puj~cemi slowy: 1. 3. 1. 6. Czyil dobrze. albowiem oni odziedziczq. Dziesi§ciny ko~cielne V\riernie pasterzom swoim oddawac. Malzenstwo.2. 2. Blogoslawieni. Milujeie nieprzyjaei61 waszyeh. Bierzmowanie. kt6rzy lakn~ i pragna sprawiedliwosci. 5. Raehunek sumienia. Blogoslawieni milosierni. swi~te. 2. Czego nie chcesz. kt6rzy was nienawidza. 6. albowiem ieh jest kr61estwo niebieskie.7 Sakramenta 1. 1. albowiem synami Bozymi nazwani bfJd~ 8. Blogosfawieni. Uezeie si~ odemnie. 4. a niosao eodziennie krzy~ sW\ij. z catej duszy twojej i ze wszystkich sil twoieh. albowiem oni b~~ nasyceni. Blogoslawieni ciszy. B!ogoslayfieni ubodzy w auchil) albO'tviem ish jest kr6lestwe niebieskie. 1. Mszy ~wifJtej i kazania w dni ~wi~te z ueseiwosci~ i nabosefistwem sluchae. 2. Dwa przykazania natury. 2. 2. 7. 1. Milujeie si~ wzajemnie. Osm blogoslawienstw. nieeh idzie za mn~. 4. albowiem ja jestem cichy i pokornego serea. Nakazane w pewne dni posty zachowywae i w Pi~tki i Soboty roku od mi~sa si~ wstrzymywac. 1. Pokuta. . Pa. niech si~ saprze sam siebie.nska. Blogoslawieni czystego serea.zynajmnit~j raz w rok. okolo Wielkanocy. OhrON. a m6dlcie si~ sa tyeh. BlogosiRwieni. 5. 7. albowiem oai Boga ogll1dac b~dl1. 3. 5. wtasciwemu kapl anowi spowiadae sifJ i komunikowae we wlasnej parafii alba w innej za dozwoleniem swego pasterza. ze uezniami moimi [este~eie. aby ci kto inny czynil. B~dziesz milowal . 3. . 3. tego ik . kt6rzy was prze~laduj~ i obraZaj~ 4:. Pi~c warunk6w do godnego przyjfJcia Sakramentu Pokuty. albowiem oni milo" sierdzia dosUWi~. kt6rzy placz~. Pr.

Czynic sifJ uczestnlkiem grzechu. Mo~ dlie sifJ za bliznich. Cnoty moralne. Umar"lych pogrzebae. 3. Trzy rady ewangeliczne. Urazy ch~tnie darowac. MiloM Boska. 3. Pochwalac grzech cudzy. Pokora.grzeszye. Czystosc. MiernoSC. Bozkazywac drugiemu . Nadzieja. Za· zdro~c. Smierc 2. Eakf)mstwo. robotnikom i naJemll. 1.8 9 Cnoty Boskie 1. 7. Sprzeciwiae si~ uznanej chrze§cijanskiej prawdzie. 1. W ~tpi~cym dobrze radzid. PobotnO~t Najprzedniejsze sierdzie. 7. Bzczodrobliwose. Pobudzae do grzechu. Zatrzymame zaplaty slugom. Cnoty kard ynalne. . Grzech Sodomski. czyli pilne ewiczeaie sifJ w slusbie . Spra- 1. . Grzechu nie karae. 4. 6. S~d Bozy. Umvslne zabojstwo. 3. 2 Wstrzemi~zliwosc. 4. 4. Grzeszyc zuchwale w nadziei milosierdzia Milosc. 1. 2. 1. 2. 6. 5. Nagich przyodziac. 4. Cierpliwosc. przelosonemu. Roztropnosc. wolajqce 0 pom8t~ do Nieba. . Obzarst'No czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. g16wnym 2. Strapionych poeieszae. rzeczy oczekujace ozlowieka. 3. . 3. Nieumiej~ tnych nauczae. Wi12zni6w poeieszae. Grzechy 1. 2. Uniewinniac grzech cudzy. 3. . Chorych nawiedzae. Milczec na grseeh eadzy. czyli nieczystosc 'przeciw prayrodzeniu.. Podr6znych w dom przYJ~c. Modlitwa. Pycha. M~8twO. Gniew. 4. Zez. 3. .. siedmiu grzechom przemwne. Eakn~cych nakarmie. Nieczystosc 4. 5. 3. 5. 3. Post: dobre uczynki. Wiara. 5. 3. ezyli teologicsne. 7. Zupelne 1. 6. a. 4. gich. Lenistwo. 6.3. 2. 5. dzialego serca. 7.ikom Ostatnie 1. Pieklo. 6. 1. . Dozywotaia czystose. Krzywdy cierpliwie znosie. Pragn~cych nap~ic. duchownemu 2. wiedliwosc. 8. 7. Umysluie pokute zamedbywac aZ do snuerCl. 2. Grzechy przeciwko Duchowi sw. 3. Boskiego. 4. Rozpaczae albo w~tpic 0 lasce i milosierdsiu Bosklem. Braciom Iaski Boskiei nie zyczyc i zazdrosM Przeciw zhawiennem natcbnieniorn bye zatwaz. Radzic do grzechu. 6. 9. 1. Grzechy gl6wne. wd6w i sier6t. 2. Grzechy cudee. Ucisnienie ubo- U czynki milosierne co do eiale. Dobrowolne poslusseristwo ubostwo. U czynki milosierne co do duszy. Bozej 2.~'a. Niebo albo 4. Grzessqcych upominae i karac. Jalmuzna czyli milo. .lac na zrzech. 1. 5.

Strozu m6j.. Maryo. w kaZdy ezas. w nocy. Chwab i dzifJkezynienie B~dz w kazdym momeneie. Boze. Ach! za. . Panie Boze. bos Ty wierny. prawdziwy. Wierz~ cos objawil . Aniele. Afekt do sw.. nas i te dary. . kt6re z Twej szczodrobliwosci pozywac mamy. Twe slowo ehybic nie mozet :A:kt nadzieji. Ofiarowanie. Dnszom zmarlych odpuszcze~ 1 Przez to swi~te pokropienie.10 11 Akty chrzesciJanskie. J ezusowi w najswi~tszym Bosklm SakramenCle.Ja1iU samego Slebi . Na tknienie tej wody swi~tej Nieeh ucieka dueh przekl~tyf ~Iodljtwa przed jedz811iem. Jozefa. przebaczenie . Afekt do N. nie wych6d z z niego I Poki mi tchu. Amen. o J6zefie ratuj nas W ZyCill. Boze! choe Ci~ nie pojmuJ~.M~ilosc nhznroh. Ie Wszystkieh miluj~' dla Ciebie. Ile minut w godzinie A godzin w wiecznosei. we dnie. Akt wiary. P. Boze odpnsc me zgrzeszenie. srego Jezlls8 CbrystuSIl. w ~mierci. kt6ry z Toh'1 j z Dncbern Swi~ tyro zyje i kr61uje Bog w Tr6jcy Swi~tej jedyny. 'Nie opuM mille Jezu. W Tr6jey jedyny.. Ufam w Tobie. w wieez6r. Wierz~ w Oiebie Doze· zywy. Dla Ci\i odpuszczam blizniemu. J6zef1 wam oddajfJ Seree. Ty zawsze przy mnie stoJ: Rano. B'1dz mi zawsze ku pomoey. Marya. strzez serea mego! o Jezu. Panie. przez Pana na . Mys1i. Afekt do sw. Poblogoslaw. Wszeehmocny i milosierny. Daj nam lask~. Jezus. *. l\faryi i do Pana -Iesuse.A.kt zalu. zycia stanie. slowa sprawy rnoje Poswiecam na ehwalfJ TwojfJ. na wieki wiek6w Amen. Aniola Str6za. eiaro i dusz~ moj~l Amen. W ImifJ t Ojca t i Syna t i Ducha Swi~tego. Przed Akt milosci.luj~ za me zlosci Jedynie dla Twej milosci B~dz miloseiw mnie grzesznemu Najswi~tszym Sakramentem . . Jednak nad wszystko miluj~. Tylekroc bl1dz poehwalon Jezll rna milosci t Przy pokropieniu woda swi~con~ Za zmarlych.

Tam "Szukajeiez ftlljprz6d kr6lestwa Eoiego i spra. z TweJ ~Wlt1teJ szczodrobhwosci pnzywalf. 16. Co uczyni Bog e tymi. Co znaczy sluzyc Bogu? Sluzyc Bogu znaczy wypehiiae J ego wol~ swi~f4. 30. "Nlepoiytecznego slug~ wrzuccie do ciemnosci z6wn'2trznej. z * i z j-.hrrstusa. 33. drugie t..dpozna_iemy naleiycie prawdy wiary.j? Z nauru religii. Wst~p. ZkC/. abysmy Boga znali. 26.Bote za te dary.i.? B6g ich od siebie na wieki odrzuci. e * dodaie si~ przechodzqc go drug fJ r azq z dziecmi wi~cej rozwini@tmni. eo B6g objawi~.. prz'!Jkazania i srodki laski B oskif. D~i~k~je~y Oi Panie .12 Modlitwe. preeduuieqo z dziecmi ninieJ'szy katechizm pie9'ws~q razq po nauczeniu ich "og6lnego i mniejszego kaiechiemu". jeieliby wszystek hria. 3) uzywaC srodkow lasl. milowac i Jemu sluzyc. JJskal •• nit dU$zy swej $zkod~ podjllol1" Ma. pytania zas z t dobiera si~ tylko w szkolach k-ilkoklasowych na najwyzszym stopniu. 6. Na co jesteimy tu na ziemi? a. . j. aby przez to do nieba si~ dostac czyli si~ zbawic.t. miloU'ac i Jemu sluz'!}'. Trojakie znajdujq sifj w katechizmie pytania: bez wszelkiego znaku. aby Boga potnaC.a O. 6.. kt6re B6g dla zbawienia naszego pestanowil. Pierwsze b'ierze sit}. przez Pana na~zego Je~us. kt6ry z Tob~ i z Duchem S~~~~ zYJe 1 krolujo B6g w Trojcy Swi~tej jedyny na wield wiekow. ktoreS111. kt6rzy nie chc(fjzna6 Go.. b~dzie p1:acz i zgrzyta. Uwaga dta kateehetow. 2) pelnic wszystkie przykazania. 25.Bo c6i pomose ez:towiekowi. 4. 1. R6wniez paragrafy oenacsone * pomijaj~ Big przy pierwszem przechodzeniu katechizmu. 2. 'szystko.nie z~b6w_'f Mat.0 przeznaczimiu i eela czlowieka. Jestesmy na to tu na ziemi. . Amen. Co powinnismy czynic. pO jedzeniu. Con wigc tu na ziemi jest dla nas najpotrzebniejszem? Najpotrzebniejszem dla nas tu na ziemi jest: Boga znac. kt6re B6g daJ:.. Jemu wiernie sluzyli i tym sposobem do nieba si~ dostali. Jemu sluiy6. milowali. a siebie zbawic? Powinnism) 1) wierzyc we . Mat. 5.wiedJiwosci jego" .

Jana. co jest w Pismie swig. 4.* Z jakich ksiq. kt6re B6g dal ludziom przed przjjaciem Pana Jezusa. Sw.z wzgl~drUna to. * J ak dzieh St§ Pismo swigte? Pismo swi~te dzieli si~ na ksi~gi starego i nowego testamentu. 5. w te prawdy objawione. od Boga w serea nasze wlana. a przez Kosci61 za slowo Bote uznanych 6. 2) 0 przykazaniach.przez TradyC1Jfj ezyli ustne podanie. 2) z Deiej6w apostolskich napisanych przez sw. j Zna6 Ciebie.. Dla ceeqo powinnis1'ny to 'Wszystko. Pawla i 71ist6w innych Apostol6w. o § 1. 8. 7. 11. . kt6rychescie si~ nauczyli. TesaJ. 2.? Poniewaz tak w Tradycyi jak w Pismie sw. 8. a kt6re s~ zawarte w ustnem podaniu czyJi Tradycyi. i 0 modlitwie. a przez to otrzymaJ: szcz~gliwos6 wieczn~. najwainiejsza rzeee. Mateusza. a Kosci6l katolicki do wierzenia podale be. i odpowiedziach nauk§ religii zawiera? Jak si§ nazywa ta ksiq. Nazywa si~ kateehizmem. Pawel napominaJ: pierwszych Chrzescijan: "Pr:zeto bracia st6jcie. . 12. kochad Ci~ me moze. ale nie spisali. wiara i w co powinnismy wierzye Co jest soiara? Wiara jestto enota. z natehnienia Dneha Swi~tego napisanyeh. Go oznaczajq stoioa: "wszystko co Bog objawil"? Te slowa oznaezajl! to wszystko. co B6g objawil i przez Kosei61 Sw6j swi~ty do wierzenia podaje." 2. to jest 0 Sa- PUme j uwaznie ucz si~ religii s. czyli starego i nowego przymierza. kt6re nam Pan Jezus i Apostolowie podali. ie to wszystko za njeomylnl! prawq uznajemy.. 4) z Obiawienia sw. uznawa6 sa nieomylnq prawd§? Dla tego. Marka. * Jakim sposobem przechowalo si§ do naszych czasow to.tukasza i Jana. abys coraz wi~cej Boga ::-p . 2.zka. 15.* Z jakich ksiqg skl:ada si§ nowy testament? Nowy testament sklada sifJ 1) z 4 ewangielii wedhig 88. przechowalo sifJ do naszych czas6w cz~Scil! przez Pismo Sw. te B6g jest odwieeznt!i i nieomybu) Prawda. kt6ra sprawia. a trzyma. * Ktore objawienia zawiera nowy testament? Nowy testament zawiera objawienia. a nareszcie przez Syna Swego.* Kt6re objawienia easoiera stary testament? Stary testament zawiera objawienia. ktorych Apostolowie naaezali. co B6g objawil.g history<Jlffl'JIch. Dla tego sw. ktora w pytaniach ss. 3) 0 srodkach laski Boskiej. kramentaeh 0 czem 111t:gc uczy katechizm 11 1) 0 uneree. ItDawaJ: kochaJ:. cz~scitJ. 10.14 15 7.g obyczajowyth.* w TradyeYl! zupelnie tam werzyc Jak w PIsmo sw. co nam B6g dla zbawienia naszego podal przez Patryareh6w i Prerokow. ehd Pl'Z8Z mew~. choe przez list nasz. 3) z 14 list6w sw. stary testament? Stary testament sklada si~ 1) z 21 ksiq. co B6g objawil. 0 Bose! Rto Ciebie me sna.* Gzy wystarcza wierzy6 tylko w to. powinnismy wierzye takzp. 9. CZESO PIERVVSZA. i 3) z 17 ksifll9 'Prorockich. co Bog ob}awil? To. 2) z ? lcsiq.tem? Nie wystarcza.* Dla czego powinniSmy . co Bog objawa. Nauka moralna.jcie podania. C'!L.* W co wi§c to og6le powinien katolik wierzy6? Katolik powinien wierzyc w to wszystko. wierze. Lukasza. 13. Co jest pismo swi§te? Pismo swigte jestto zbi6r ksiag.g sklada sig. 3.y to stoi w Pismie czy nie. Co jest 1. Jezusa Clll'ystusa i przez ApostoMw. fjest Objawienie Boze.

ze tylko Kos. * Kiedy jest wiara nasea stab!.llJilziwa wio. 2) mocna. 3. 4) stal~. Niewolno. lecz tylko w tej wierze mozna si~ sbawic. anizeli Dueh Swi~ty.iotach wiary.t Dla ceeqo tylko w kosciele ka.. 11. gdy podlug niej zyjemy. kt6rej Pan Jezus nauczyl? . ja.? Wiara nasza jest wtenczas stall!. N Przyklady M~czennik6w swiQtych. Dla tego. 36. C(} Kosci61 20. "Albowiem we jest pod niebem inne imi~ clane ludziom.ra 15·t Dla tego. 22. co Kosci61 kate- §. Mojiesz 4 Moj. katolickiego. . ap. ra... kt6- 26.na Bogu. sw. 16. wykla.. Katechinn ir~dni.da? . "Kto nie wierzy. Prz y kl: Abraham~ dla moene] mary i Aaron dla malego powatpiewania ukarani. 4. kto nie wierzy 8ynowi.: 21. to jest." Mar. ze naleiysz do:gosciola. daje rozumienie Pisma swi~tego i Tradycyi Nauka moralna.. § 3. a bez Pana Jezusa . Czy wiara jest koniecenie potrzebnt1 do zbawienia? Held do wierzenia podaje. bo byloby to chciec lepi{~j rozumiee Pismo sw. Dzleku] Panu Bogn za.ymbysmy mieli bye zbawien1. .tolic7dm Jest to. iycie aniZeli wiary swoj j Sl~ zaprzec . * Kiedy jest wiara nasea iYWl1? nam wiara nakazuje. to i eiesz si~ z tego. jak "AIbowiem jak ciafo bez dueha aezynk6w martwa jest. gdy chronimy si~ zlego. gdy gotowi jestes my raczej wszystko stracic. Nauka moralna.Kto wierzy w Syna.d nim zostewa . . 24. nie ogl~da. a czynimy dobrze. b~dzie pot~pion. so enoa unara ana esusa? W kosciele katolicldm. jest marswe.k powiada sw. 0 potrzebie wiary. 23. 18. ma iywot wieczny: a. gdy bez najmniejszego powatpiewania wierzymy.ciolowi ka~olickiemu ~an . 26. wierzysz samema Pa. . . .* Czem_u!f0wini~n ka~olik wi~rzy6 to. kt6ry Kosciolowi sw. juz osadzony jest... 20. 12. 3) iyw~. 18." Ds. wynagrodzony. wyklada6 jak Kosci61 SZV. "Kto nie uwie- 17.. 2. "nie ma wi~kszego bogactwa. * Kiedy jest wiara nasea mocnt1? Wiara nasza jest wtedy mocna. ale gniew Bozy na.. 6.. ka. Augustyn. bo. tak Wiara nasza jest zywl1. 25.. kt6rej sam Chrystus Pan nas nauczyl..* Jaka powinna bye nasea wiara? Wi~ra nasza powinna bye 1) powszechna czyli zupero~. i wiara bez 19.. Czy w kaidej ioieree moina sig zbawi6? Nie w kazdej." Jan 3. 2.. ny.16 17 11) 14. Kosciele jest '2 ta pro. wiQkszego skarbu nad wiar~ katolick~. nawet. ze bez tej wiary nie mozemy mie_c Zatlnej wspolnosci z Pan em Jezusem. "J ak. i Tradycye . gdyz "bez wiary niepodobna jest podobac si~ Bogu. gdy wierzymy w to wszystko." gdyz tylko ta wiara jest prawdziwa j jedynie do nieba prowadzi. Wiara jest konieeznie potrzebna do zbawienia.Po. 12. * Kiedy jest wiara nasea powszechna czyli zupelnS:!? Wiara nasza jest wtenczas powszechna czyli zupelna.* Dla ceeqo tylko w lej wierze mozemy si@zbawic. zywota." Zyd. 16. " r..j katolicki zawsze j~ w czystosci zachowywal i zachowuje . Cale iycie trzymaj sie moeno naaki Kosciola. 0 przym.tolickiego~ bo gdy wierzysz Kcselolowt ltatolickiemu. .

A. Nie wstydi sit. lJ przedews!Jystkiem wied!Jiec i wierfJ'}fcpawinnismy? W dwunastu artykulach wiary Skladu Apostolskiego .18 27. nigdy wiary katolickiej. albo ziemia i swiat byl ItwOHonyt eel wieku a. 32." przed Ojeem moim. czenie prawdziwy i wierny. wszec mog~cego Stworzyciela nieba i ziemi. * Pr!Je!J co osobliwie owinnism okae wac ze wia ra nassa jest mocna i 'stalq? . Dla cseqo na!Jywamy Boga "Duchem"? a ego nazywamy oga uc em.k.nieskod . a nie ma ciala. . przed kaiWi waznl! sprawa." Mat. zaprz~ si~ go i ja przed Ojcem moim.nieakoficzenie madry .Z do wieh ty jestes B6g..") Zobacz na str.nies onczeme Wl~ y 1 sprawt iwy . . Bog jest wieczny? miaJ poczatku i konca mlec nie b~ ie.. Jakie !Jnamy pr!Jymioty c!Jyli doskonalosei Boga? Bog jest wieczny i nieodmienny .. i we wszystkich pokusach i niebezpie29. jakobysmy si~ jej zapierali.t Co prowadzi !Ja. 10. 31. 89. "Wierz~ w Boga. d.estto Du h ni n'·"7£1'. 2) zaniedbanie 0 bowiazkow religijnych i zle zycie. Jesli BOb. h. 3) czytanie bezboznych ksiazek i przestawanie ze zlymi ludzmi. przed modlitwa i po modlitwie. mowi 0 Bogu. uzbrajamy si~ przeciw . Pouned» rni Sldad A ostolski? Apostolski: "Wierz~ w B9ga it. 6. " ierze w oga' Jca. U~~aj lu~zi. »iorwej niill stan~y gory.'" i ziemi. 3 Skhd . dla C!Jego Pismo StD. . ze przez nabozne czynienie znaku Krzyza sw. ani zna.. C!Jemu ten Sklad wiary eotoie si~ "Apostolskim~'c Poniewaz od Apostol6w pochodzi. ze rna rozum 2 wolna wole.wszystkowiedzacy ... od ktorego wszystko dobre pochodzi. 2. ze .pokusom zlego ducha i do. 28. ktOry jest "niebiesiech. 3." Co jest Bog? B . Dla ceeqo mowimy. a .rueskonczenie dobrotliwy. ie ma OCEY. S.. A kt6ryby si~ mnie zaprzal: przed Iudzml.B6g ma w Sobie . .. C!Jy jest jaki osobny snok. ktOrzyby ci~ w pra- o skl:adzie apostolskim. rsecs« ceeeto c!Jynic !Jnak KrEyza sio. 7.RTYKU1J PIE RWSZY..mianowicie wstajl}. 33. Co E1!acEy:.? o rze I z awienme jes czymc cz~s ozna zy a sw. 5.c ze snu i udajl}. ksi~iek bezboinych. ze Bog jest "nieskonczenie doskona1:y" ? M6wimy tak dla tego. u ..wsz~dzieobecny . nie rna. ism .? Dla tego. rgce? 4. znak Krzyza sw. prse» kt6ry katolik wiar sw w enaie? Jest. . 9.wszyst. Dla ceeqo jest !Jbawiennq. 66 Ps.ie ma ciata. kt6ry jest w niebiesiech. ezytaj.uS!JY. zrozumialszem. milnsierny i cierpliwy . SO.wszeehmocny . Kiedy pO'lvinnismy cEyni6 !Jnak kr!Jyia sw. Przez otwarte wyznawanie wiary slowem i uczynkiem i wystrzeganie si~ nawet pozoru.a '" Nle. " .c si~ na spoczynek..s?..!Jwyc!Jajdo !Japarcia sig wiary'1 Do zaparcia si~ wiary prowadzi: 1) py~ha i lekkomyslne rozumowanie 0 tajemnicach 2. Nauka moralna.u Krzyi.

. a za zle karze wedlug zaslugi kazdego. Bog jelit nieskMtezcnie swi~ty? B6g jest nieskoriczenie swi\lty znaczy: ze B6g miluje tylko dobre. a.towaui. Bog jest nieslrmiczenie prawdziwy? B6g jest nieskonczenie prawdziwy znaczy: ze Bog tylko prawde mowi. Co znaczy: Bog jest wszedzicobccny? Bog jest wszedzieobecny znaczy: ze B6g jest wSZ\l-' dzie: W niebie. Co znaczy: Bog jest wszechmocny? Bog jest w~. 17 17.Zyj~ ja.zej ku nam jest to. 18." Ezech 33. iil Go Judasz zdradzi. zeby B6g klamat" 22. i niezliczone dobrodziejstwa im swiadczy.uk. 00 znaczy: "B6g cdda kaidemll podlug nczynk6w jego . 3) P r z y k I:J 6zef Patryarcha.. ." Mq. 17. 108."2) P r z y k 1: Kain. 2].dr.bysmy iyli przezen. cznosci. 20." 00 [est najzci(jk8zym doioodo» rnilosci i dobroci Boze} ku na1n? Najwiekszym dowodem milosci i dobroci Bo. Absalon i inni. to jest ze siEjnigdy nie zmienia ani w S'. w nim iy- 10. i do laski Swojej ich przyjmuje. wyniesienie J6zefa. nieprawollci. a przebaczasz grzech6w ludzDch dla poknty. Bog 00 znaczy: Bog Jest nieskmiczenie wierny ? jest nieskonozenie wierny znaczy: ze B6g Zyd. Dz. NiniwicL Podobienstwo 0 synu maruotrawnym. i chce tylko dobrego. 11. co si~ dzieje. On znaezy: Boga nie bedzie iadne slowo niepodobne.. "w tem si~ okazala milosc Boia w nas: ii Syna Swego jedno19. Danie-l i inni. 27. .wrocil niezboiny do drogi swej. a nawet przenika najskrytsze mysli nasze. ani zacmienia przemiany.Oczy Panskia daleko S:j: jasniejsze nad sloriee...' Jak.·· Eccles.2) anj tez czlowiek spr8e wiedliwy prawdziwie nieszczesliwym 3). 12. Pr s yk I: Uratowanie Mojiesza. Noe i Lot wyra. B6g jest nieskonczenie dobrotliwy znaczy: ze Bog pragnie tylko dobra Swych stworzen. 1 Jan. Co znaczy: Bog jest wszystkowiedzacy Bog jest wszystkowiedzacy znaczy: ze Bog wie wszystko doskonale: co si~ dzialo. i nic nie masz w nienawisoi z tego lIf:j. a nienawidziales 44. .uk.. 28. i jestesmy.azarzu. 37. m6wi Pan Bog: niechce smierci nlezboznego ale ieby Ii!. Przykl. 6. wszystkos w mllidroso£ Dczynil:!' Ps.echIDocny znaczy: ze Bog wszystko.Ty masz litosc nad wssystkimi. co chce uczy~~c moze. na ziemi i na kazdem miejscu. ie Go sit Piotr zaprze. 11. 10. Tobiasz. ani klamac. cuda w Egipcie i na PUSZCZiy. Co enaces]: Bog Jest nteskoiwzeme clerphwy? Bog jest nieskoriczenie eierpliwy znaczy: ze B6g cz~sto dIngo ezeka. i glgbokosci przepasei. 13. 16. wypatrujl:!ice wszystkie drogi czfowiecze. 6.") ale juz w tern zyciu zaden bezboznik nie jest prawdziwie Szcz\lsliwym.oich doskonaJ:osciach...dr. 13. Sodoma i Gomora spaleua ogniem z nieba. 24. mszamy si~. "B6g od kazdego z nas nie jest daleko. i na ludzkie serea patrzajl:!ice na skryte strony. 23. 00 znaczy: Bog jest nieskorwzenie dobrotliwy? Co znaczy: Bog jest nieskonczenie madry? B6g jest nieskonczenie mqdry znaczy: ze B6g wszystko urzadza najlepiej. 1. albowiem uie mM~ wzgl!. 15. rodzonego postal Bog na swiat. a brzydzi si~ zlem. I. 4. 1) Podobienstwo 0 bogaczu i I:." I:. 18. 9. co si~ dziae bedsie. P r z y k 1: Przy kazania na g6rze Synai. f. a iy!.uk.. nim ukarze gTzesznika. aby mid czas do pokuty.20 21 Co znaczy: Bog jest nieodmienny? Bog jest nieodmienny znaczy: ze Bog pozostaje wiecznie ten SaID.U Boga nie masz odmiany. Albowiem Jemy.oich wyrolrach. przepowiedzial. "Bye nie mose. Przykl: Swiat uhrany potopem. . upadek Amana. \!lOS uczynil. 8. Stworzenie swiata. ani VI Sv." Rzym. * Kiedy na8tqpi zupe:tna odplata? Zupelna odprata na8t~pi dopiero po smierei w "ie.·· PI. Co znaczy: Bog jest nieskorwzenie sprawied1iwy? Bog jest nieskonczenie sprawiedliwy znaczy? ze Bog wynadgradza za dobre. "U Przykl: .!du na osoby 'It Boga. I:. "Umilowales sprawledliwosc. 24. 25. 14. I:..uk. i nie moze ani mylic si\l. ". 28.! na. Co znaczy: Bog iest niesko'/wzenie milosierny? B6g jest nieskonczenie milosierny znaczy: ze B6g ch\ltnie przebacza wszystkim szczerze pokutujl1cym grzesznikom. 11. 11. ze Bog Syna Swego na smierc wydal dla na~zegQ zba1Nienia.'." "Milujesz wszystko co jest. Podobienstwo 0 drzewie nieurodzajnem. 15. 11.Taka wielmoine s~ Panie uczynki Twoje. ap. 23. 2. Przykl: Pan J@ZUII wiedzial naprz6d.

* Do czego powinna nas pobudzac znajomo..§6 doskonalosci Boskich? Znajomosc doskonaluscl Boskich powinna nas do tego pobudzac. abysmy . oddaj bez zwloki. Czy kasda z tych Osob jest Boqiem? . i Ducha Sgo . Tak jest.wi~c. utrzymnje i kt6rym rztJ. Zkqd .dzi. tego. Nauka moralna. . ktore nam Bog dal' przez Patryarchow. 3 str. 23. "Jam dobnego.v 33. od kt6rego zaleiymy. Prorokow. 18.. • Mat. ze wszystkie trzy Osoby jedne tylko maj~ IIatur~ czyli istotlj.~dyz sumieni~ pr~estrzegaj~c nas przed niswidzlalnym slildziBt. 2) przez glOB sumienia. 2. 2 15. ze 1) Bog jest naszym OJeem . Dla cecqo te trzy Osoby jednym tylko sq Bogicm? Dla tego .22 23 z pewnosci~ dotrzyma ezem grozi. ani pot~zniejsz~. 9. aby je zbawis. i wypelni to 28. ktdry stworzyl. te trzy Osoby jednym tylko s~ Bogiem. na wieki! Bog pragnj6 sorea twego. co mowi Pan Rog: "Daj nil synu moj serce twoje. Ojciee jest ptawdziwym Bogiem. "Nieho i zlemia przemina. 1 dajac nadzteje nagrody za dobre. "Boga iaden nigdy nie widzial: Jednorodzony Jan. Ozy Idora z tych Os6b jest staresq. Preee co osobliwie daJ: si§ Bog ludziom pozna6? Bog dal siEj ludziom poznac: 1) przez swiat widzialny. ie "Ie lit kto S n a d nami.'tel Z§ woga. "Wierz~ w Boga OJ ca. 1. 34. przypomina. 1) ~~rzyli Bogu. lecz wszystkie trzy Osoby s~ odwieczne. • chracac je w imi~ Ojca. ale slows moje me prsemina." Niemozemy Pana Boga widziec naszemi oczaml.zaufali Bogu. 14..Bo rzeczy jego niewidzialne. nietylko ze Bog jest." Przyp. ani doskonalsz . 31. . ale nadto z milosciq. jest ani starsza. 27*. ze Jest Bog." Rzym. jest Bog. bo jest nieskonezenie dobrotliwy i milosierny. Be jest Os6b w Bogu? W Bogu SI! trzy Osoby: Ojciec. aa zawsze. I Dla ceeqo m6wimy: Wierz§ to Boga Ojca"? Dla tego mowimy tak. bo jest Duchem. fll'" B . i ufuoscia Bogu sie oddawac. 8yn rzez te rzec • ktOre s . Syn i Duch Sty 30. lko Bogiem.' . co obiecal.. 0 sdda] co prlildzej serce twoje Bogu wiecznemu. miololelem z}ego." Ozy jest wigcej niz jeden Bog? JeiWn tylko jest B6g 2~:zemu * e. znc:rny Boga i Jego doskonalosci. 26. i nie masz mnie poIza] 46. 2) ze w Bogu jest wi~cej Osob. "Na. Pamieta]. 28. 35. i ze wszystko jest prawda. 26. 0 re 1 OS ona e. jes£'i Go wzdzzec me mofJemy? Bog da1 siEj ludziom poznac w rozmaity sposob. (Por6wnaj pyt. 85.. niekonczeni e pieknemn bogatemu. wszystkie r6wnie wszechmocne. "Wi' rnowzrny. 24. 19. on opowiedzial. dobremu. Syn. i Syna 32. 1 llleomyiny.24. bo jest nieskonczenis prawdziwy 2) . " a m»: "terz{} Bogu"? Bosmy powinni wierzyc.) lome ojcowskiem. 3) najdokladniej przez objawienie. co Bog powiedzial . ktOry jest ns Ozy wi§c trzech jest B ogow? Nie..u_czajcie wszystkie narody. a me masz wi~cej Roga. §. a w koncu przez Syna swego. z ktorych pierwsza nazywa si~ Ojcem." Mat . 3) milowali Boga. wiernemu. . 0 trzeeh Osobach w Bostwir-. 0 wszystkie trzy s~ jednym t. bo jest nieskonczenie madry 1 wszechmocny. pot§znie:jszq lub doskonalsso? Zadna z nich nil'.. to jest: wieoma moe jego i bostwo ucz ione zrozumiane b a" i oznane. .

W szesciu dniach. ...wszystki~ pie(Jz~ ~ tkie na lOWIe s ohczone. 49.. 2) do ') "B6g nczyni! malego '0 " . 2) nawet zle na dobre obraca. 43." Obj. .aby swiat w niwecs si@ nie obr6cit.. Jakie osobne dZ1. 1) Bogu Ojcu przypisuje sj~ dzlelo stworzenia. ktora nieskonczenie przewyzsza wszystkie rzeczy stworzone. 1) stworzy! czlowieka wolnym..ystose Tr6jc. tys stworzyl wszystkie rzeezy. Dla tego nazywamy Boga Stworzycielem nieba nieba czyIi od nikogo nie pochodzi. j . ... 3. 48.. i wszystko. * Jeieli Syn z Ojca jest zrodzony. "Stworzyciela nieba i ziemi. dla ktorego swiat stworzyl. iemnic@? Nie moze jf PQj c. swiat istnieje tak dlugo 1 w ten sposob. J ak utrzymuje Bog swiat? Tq.Wielki jest Pan zast~p6w . 24 25 Co do natury nie rna zadne] roznicy. Ojcem §. 11. J ak sig nazywa ta opielta Boga nad swi(~tent? Ta opieka Ruga uad swiatem nazywa Sl~ Opatrsnoscia Boska.'elaprzypisuiq si@ kaidei z tych rzec so. Mat. Na co stworzyl Bog swiat? 1) \ Na chwale Swo.1 sig ele na swiecie .r:y sobq te trzy Osoby w Bogu' . i Duch Sty r6WRiez od wiekow od obydwoch pochodzi. a Bog Duch Sty od Ojca i od Syna pochodzi. Iecz co do Osob jest rozaica. ' .ysl~. RoO' rna pieeza 0 wszystko. swiat atworzyf. 38.y SWj.. "Panie Boze nasz. tern mniej moze t~ tajernnic~ pojq.j zawsze 0 tem.? B6g nie ohce zlego. co na nich jest.e. wszystkim trzem Osob m 40. J ak sl@ nazywa ta to. ktorq.. twojej byly i stworzone s~. 3) Bogu Duchowi Stemu dzielo uswiecenla: chociaz te dziela wspolne sq.') urzadza I prowadzi wszystko1:> tego celu.ezeli slab rozum czlowie a rzeczy stworzonych nie pojmuje ualezycle." Jer.. * Ozem sit r6zniq mi~d.30. . cos. 2) Bogu Synowi dziclo odkupienia.. 00 znaczy: "stworzy6"? tworzyc znaczy: ucsym co z mczego. Pami!2ta. 47. ze stworzyl caly swiat: niebo i ziemie. BOg Syn jest z Ojca zrodzony. 46.czy Bog chce z:tegr.:jemnica 0 jednym Bogu Nazywa si~ tajemnica Trojcy Przenajswi!Jtszej. (Ilroez. 44. . 37. wszcchmocna. i ziemi. ze. 'akze b 6 mote ze zadna z tych Os6b nie jest starszq od drugiej? Bo Syn od wiekriw jest zrodzony. t Gzy czlowiek moee roeumen swoim po}q6 tg ta. * ' . Jak rzq. 32 ~8. za nteossacowane dobrodziejstwo stworzenia . 39. bo . i dla woli ~ u nuicn s worzy og suna . 10."l." 42. Z) Przykl: wielkiego i jednako 0 .dzi Bog swiatern? .c. 0 stworzeniu swiata l 0 Upatrznosci.zadne} nie ma r6znicy lJomi§dzy . Jakim sposobem stworzy:C Bog caly swiat? W ola swojq. saml1 wszechmocnq wola..' Uratowanie Zyd6w przez Estere. odkupienia i uswi!2cenia. 41.. a Duch Sty oel ob dwoch ochodei. HI "" Nauka moralna.'d Bog utrzymuje swiat i rzadzl nim. uroczysoie przyrZ9lG na Ohrzcie styw Bop Ojcu. a nieogarniony ID. Dla c~ego nazywamy Boga: "Stworzycielem .i~ i 2) dla dobra stworzef w ireecb Osobach ? 00 czyni ]Jog ciqgle JeSZCfJe. ~prawia. tylko je dopuszcza dla tego 2. Synowi i Duchowi Stemu. 50. 4.

nie szkodzily? aby nam ich zasadzki . 59." I Moj. Ozy wszyscy Aniolowie poeostoli dob1'ymi i szczcslitfYlmi? §. {)2. a przed pokusa i w czasie pokusy goraco sifd modlie. 42. 2) "Blogoslawieni Jelteseie. Jud. modla si~ za nami i zaehecaj~ nas do dobrego. 0 pierwszyeh naszycll redsicaeh i 0 ich upa u. 20. i nie zgin~l na wieki . 18. a uciecze od was.) nigdy szemrae lub skariyc na rosporaadzenia Boze. 7.v I Me].-6ianzi. Tobiasz i Sara. ale Bog obr6eil to w dobre.J ak wif}c powinnismy nas spotykajqce? przYinwwa6 dolegliwosci Winnismy naszych Aniol6w Strozow czci~.wnik wasz. Strzei si~. aby na sad byli . Przykl: Ewa. albowiem Bog najI'1piej wie. wzglf}dem nas? Jak nazywaiq. kogo 61. Przyp. 90. 55. 6. tego poniza. dla tego strzeg~ nas na duszy i na ciele. l . coby bylo przeciwnem swi~tej skromnosei. widzialnego. 5. Radujcie si~ i weselcie sie : albowiem zaplata wassa obfita jest w niebiesiech. 63. tem wi~ksz~ wysluzyl' sobie nagrode w niebie. Nie wszyscy Aniolowie pozos tali dobrymi. 54. 6. jak lew rycz!\:cy kr!\:zy. 5. 11." . "Przeci.* A ste duchy. Piotr we wi~zieniu. 12. jakiemi sq." Powinnismy je przyjmowac jako dowody Iaskawosci Boze]. Ozy Bog oproc» swiata nie stworzyl? me wif}ce.). znoszac je cierpliwie. "Przeciwcie sil. 2) a sprawiedliwy azeby. i doskonal- 56. 21.l: §. Ja7cimi byli Aniol'owie. B6g stworzyl' takze swiat niewidzialny. Job. ani nie mowil.Byli wszyscy dobrymi i szcz~sliwymi. Zle duchy z nienawisci i zazdrosci czynitJ: na nas zasadzki.iIili. si§ ci Aniotoicie. Aniola Str6ia i polecaj si~ jemu we wszyatkieh niebezpieczeristwach eiala i duszy. 50. aiebyi w jego obsenoscl Die tskiego nie ezynil. Przykl: Lot.' Mat. 12. wielu z nich zgrzessylo i ella tego do piekla zostali straceni. kt6rych Pan Bog s worzy . 60. 1) azeb~ si~ grzesznik przez nie naprawil. ani. bosmy zgrzel:yIi przeeiw bratu naszemu. "albowiem kogo Pan miluje." 2 Piotr.. 4. . * . aby nas na wieki zgubic. Pierwsi ludzie nazywali si~ Adam i Ewa . niejsze? ehami. 4. Powinnismy wszelkim pokusom do zlego mfdznie si~ opierae. i azywaj~ si~ "Ja arm "czy 1 "z enn useho- B6 Aniol m kielnemi sCi'tgnieni do piekla podal na m~ki. 53. Porown. Jak siC nazywali pierwsi lnuieie. Nai rzednieiszem stworzeniem Bozem na ziemi jest ezlowiek. "Aniolom swoim rozkazal 0 tobie: aby eie strzegli na wszystkich drogaeh twoich!' Ps. . co jest dobrem i zbawiennem dla siebie. 4.26 Przykl: Historya Jozefa Patryarehy: "Wyscie . to jest niesliezona liczbe duch6w. i biczuje" (Zyd. ." Jak. Judasz.. Bog wszystkiem sif} opiekuie. * Co pO'winnismy czynic. 00 winni iestdmy naszvm Aniolom Str6iom? . Dla tego jest tyle doiegllwosci na swiecie. ktorzy nas strzegq? Nazywaji! si~ Aniolami St. M6dl si~ naboinie do sw. wdzieeznymi im bye i sluchac ich upomnien. 00 czyniq dla nas dobrzy Aniolowie? 58. 11. Nie adwaiaj sil. tego karze. djabel. szukaj~c by poiart" 1 Piotr 5 8. gdy ich Bog stworzyl? . }'r z yk. 2. 12. gdy wam ZfOrztlezyc b~d~h i m6wic wszystko zle przeeiwko wam klami~e dla mnie. dla czego jednak tyle iest dolegliwosci na Swiecie? Dobrzy Aniolowie kochaj~ nas. czyli Aniolow. Nauka moralna. 0 Aniolach.* Jeieli 1) Przykl: Bracla J6zefa: "SluszDie to cierplmy.) djablu. a kogo wywyzszyc pragnie. Nauka moralna. 0 27 mnie zlf my- 57. Tobiasz.

l w nie dusztd nicsmiertelna. Czy pierws! nasi rodsice zachowali na zaW8ze te dary nadprzyrodzone? Pierwsi nasi rodzice nie zachowali darow nadprzyrodzonych. a nareszeie smierc. Staraj si~ dusse twoj~ zachow~c ~iepok~l~nym obr~zem Boga a brzydz si~ grzechem.-' Rzym. 2) przyemienie rozumu..ier~yli wi~cej szatanowi w postaci w§za anizeli z rzewa za azanego. Jalc zlitowal: sig Bog nad ludzm~?:" d" •h Obiecal zeslac Zbawiciela. (Nlepokalane POC7. zlego. Pan Bog Zba_wiciela? Ta. 66.dhwosc 1 sklonnose do . ani bye zbawionym. pierworcdny syn Adama. a z mfl. B' 76. . pozfl.~Cle NaJswl~tszeJ Mary! Panny. gdyby Pan 09 nie byl nad nimi si§ zlUowal. d 75.* Na czbn zalezaly nadprzyrodzone dary pierwszych 64.PH. i tak stal sitd czlowiek zyj<1cy. Ozy kto z ludzi byl wolnym od tego grzechu.. 65. Z ceeqo utworzyl: Pan Bog Ewt}? . Komu najpierw obiecal." . jK'. "Grzech czyni Iudzi mizernymi. kt6re go czynily podo bnym Bogu. Precs co wy'tlJyiszyl: Pan Bog csiouneka nad wszystkie stworzenia? Przez to. 73. 6. 34. i podobimistwem Boeem? Obrazem i podobieristwem Bozem w pierwssym czlowieku byly dary przyrodzone i dary nadprzyrodzone. w kt01'1Jj pieriosi rodeice T ktorym. 12. spu~Clwszy na mego sen twardy.) . . lasktd Boska byl~ wolna od wsz~lkicj. Oozby si@ bylo stal:o z ludZ1~i. 77. ~70. grzech i przywrocic im lasktd i prawo do nieba.28 29 Ilzech smierc: i tak na wszystkie ludzie wszyscy zgrze. Od upadkn . na tern. 14. bosmy go ~ami nie ~ope~nili_. grzooh na teu swiat wszedl. odwr6cil .·ntdza. 74. i wtracili przes to siebie i ca rodzai ludzki w naiwi ksz n dz .~ laskl BoMj. Jakie skutki sprowadzil grzech p~erworo ny na wszystkich ludzi? . ani nawet smierci. 1) Utrat~ Iaski Boze]. . 68* Ktare dm'y nazywamy przyrodzonemi? Darami przyrodzone1ni nazywamy przedewszystkiem niesmiertelnos6 dU8ZY. . Jak sit} nazYUJa ten grzech.. u rodeiono? 3) n'Jdz§. z~ grzech ze wszystkiemi zleml skutkami z Adama rzeszedl na wsz stki h Iudzi 1 dla tego wszysey rodzq si~ w grzechu. lecz je utracili przez grzech." Przyp. • I)' • • •• 78. 72. 71. ze mieli 1) lask~ uswi§caj~cfl.' .em polega ta ngdza. z J~c z me. *§. Nauka moralna. 00 byl:o w pierwszym czlowieku tym obrasem . w ktorym s~@ wszyscy :? rodzlJj. . Nadprzyrodzone dary pierwszych rodzic6w zaleza:ty na tem. .utrattd synostwa Bezego i prawa do nieba.lecz tylko po pierwszych rodzicach naszych odziedziczyli. . 1 MOJ. 8.qrzech lJopelnili pierwsi nasi rodsice? r::w. kt6ry wszystlne messosescie na SWiat sprowsdzil:.dliwosei do zlego. . Abla . A prZ6I Nie: juz Kain . z~azy ~zechl! pierworodnego.. Na cz..~ Najswi~tsza Marya Panna przez szczeg61meJsz.kga.erw_oro nym. i tchnfl. kt6ry mm1. . cierplema 1 dolegliwosci. 5.. ze go stworzyl na obraz i podobienstwo Swoje 67. Ew~ utworzyl' Pan B6g z zebra Adamowego. 3) nie mieli podlegac nedzy i chorobom.Przez jednego czlowiek!l. 2) nie czuli pozfl. smier6 przessla.:zyli. Jaki to . B ai' zabil cnotliwe 0 brata swego. Zaden czlowiek nie moglby by} dostfl. . roeum i wolnlJj wol@. 0 pierwszych r. 'W W }aki sposeb stwor'zyl Bag pierioseeqo czlowieka Adama? B6g stworzyl cialo z mulu ziemi. • rodzicow at do I!)t.. 15. d Ten 1T1 zech nazywa siIJ grzechem P1. 69.

89. Jak ukaral Pan Bog ludzi sa ich bezboznoS6? Abraham by! ojcem ludu Izraelskiego. J uk sig n. . Co luczynil Pa'!l !Jog. ze tylko Jemu jak4> prawdziwemu Bo u czesc oddawac i R • ego przykazania wiernie zachowywa6 b~d~.n~h. Abraham. z WYJf!tklem bogobojnogo m~za Noego i jego rodziny. ~~eby ten zachowal wiar~ i nadziej~ w przysslego Zbawlclela. 82. ludziom i zwierzetom nawet posf!gi z drzewa lub kamieni jako bogow czcili. Mojzesz wyprowadzil lud Izraelski z niewoli Egipskie]. Kto byl Izaak i Jakob? Izaak by] synem.ymywal Pan Bog w ludzie Ierai ({.Z miedziany uzdrawiajaey.. ktoresmy przez Pana Jezusa odebrali. zyli r6wnie bezboznie.y ludzie stall Sl~ bezboznymi. a ofiara Melchizedecha byla figuIl Mszy swi~tej. ze ofiara Izaaka byla figura ofiary Pans Jezusa na krzyzu. Te cuda mialy osobliwsze znaczenie. Dla Sf. gdy. 94. 87. wiarg i na zieJ~ w przysz ego 96. bo wiele z nich bylo figurami lask. Jakob.zle blogosfawi].azywa ten lud wybrany? . ze z mch wyjdzie 95. i przykazania Swoje i obietnice mu oglaszal. Takiemi figurami byl:o: przejscie przez W'oda ze skaly. Jakie wazniejsze sdareenia z ceaetno Abrahama? " Wk~otce z~ow~ odpadli o~ Pana Boga.{.w tej zlosci if 0 ludziack i zostawil ParolBog wybral sobie pewien Iud i zawar! z nim przymierze. Naz~wa S]~ ludem l~raelskim czyli Zydowskim? 86. pierwszym mezem. Dawid. .{. . ofiara Izaaka i ofiara Melchizedecha. B6g dal Izraelitom obletnice.30 31 Potomkowie Kaina. morie ezerwone. Najwazniejszem zdarzeniem z czas6w Abrahams jest zburzenie bezbozne] Sodomy i Gomory.i!.b~. . 84. C. 91. J ak sig nazywali niekt6rzy z tych mgiow? Kio to byl Abraham'! 8f. . opie owa Sl~ EJ zle. CM uczynil Mojzesz? Czy te cuda mialy jakie osoblitvsze znaczenie? Przymierze to bylo nast~puj~ce: 1) Pan. wll. Prz~z kogo utr. r6~nemi sposobami wzywal ich do pokuty i poprawy zycia.C 1 z 80. Pan Bog nigdy nie zapomnial 0 Iudziach: lees dawal im dla zaslug przyszlego Zbawiciela niezlfczone Iaski. Prorocy.. i ozynil rozliczne i wielkie cuda. manna czeqo ofiara Leaaka i ofiara Melchizedecka wazne? 93. P~n B6g. uk~ral ich potopem.! Bog lzraelitom pree« Mo}zesza na 2) Izrae1ic~ zas przyrzekli. obydwom ohiawil ~i~ Pan Bog wielokrotnie. ktore Pan Bog z tym ludem zawarl? 85.o dal Pa". OJCle. Mojzesz. tak ze prawie wszysc. Ozy Pan Bog zapomnial ich . w kt6rym wszyscy wYgI. a Jakob wnukiem Abrahama.. Jak zyli potomkouiie I{aina? w przyszlego Zbawiciela przez m~z6w swi~tych. 88.* J akie byl:o to przym~erze. ' 90. i oddawali czesc Boskq sloncu 1 kSI~ZYCOWI.' m . ' 83. Izaak. z kt6rym Pan Bog zawar! przymierze.ludzie corae gorszy1n~ s~g stawali? mimo tych :task Dla tego. 92. ze . jak ich ?z3:sem popsuli dobrych. ze m~ . azeby potwierdzic obicrniee. Ozy po potopie pezostali Bogu? ludzie wiernymi Panu 81. kt6re dal byl Abrabamowi. i.przez kt6rych si~ wybranemu ludowi objawial.

albowiem ou wybawi lud sw6J od 8. azeby ludzie sami sobie zostawieni przekonali si~. ze Jezus Chrystus jest jedynym prawdzi . J ezus znaczy tyle co: Zbawiciel. Kiedy przyszedl Cztery tysi~ce lat po u padku pierwszych naszych rodzicow. meki i smierci. wlasnego swiadectwa. sa ktarym tak dlugo S8. ze grzech wtraci] ich w nieszczeseie. ze w starym namaszczano oliwq prorok ow. jest Jednorodzoay Jezus Chrystus. 1. 2.cach lat? Dla tego. My takze jestesmy dzieemi Boga. 5. Prze ziwnym. Dla tego m6wil J ezus Zydom: ." "Nazwiesz I1'zech6w ich. A my. arcykaplan6w Jezus zas jest naszym najwyiszym prorokiem. bo ostatni Prorok zyl 450 Iat ocze1ciwany Zbawiciel? 98. zawsze pozostal. Dla zakonie i krolow. kaplanem 5. pisma . 3) zmartwychwstanie i wniebowstapieuie Jego. Nauka moralna. 99 00 przepowiadali Prorocy 0 przyszlym Zbawicielu? Prorocy przepowiedzieli mianowieie: 1) czas i miejsce narodzenia Zbawiciela. czy nie jestesmy takze dziecmi Boga? Dla cseqo nazywa sit} Jeeu« Ohrystus "Jednorodzonym SynemBoga"? Caiy swiat byl gl~boko pograzony w balwochwalstwie i we wszelakich wystepkach . powiedzianym Zbawic~elem? Zkf-!Jdwiemy. Dla czego przyszecU Zbawiciel dopiero po csterech. co Prorocy 0 Zbawioielu przepowiedzieli. przed Panem Jeznsem. Chrystusa... '" Dla ceeqo nazywa sit} Jesus Pomazancem? tego nazywa si~ Jezus Pomazarieem. * J qkie swia(lectwo dol Bog Ojciec? Nazywaj~ Go: "BDgiem. 101.. 8*. leez tylko Z ~aski dzieemi przybranemi. ie zuasz Zbawiciela. czyli Odkupiciel. 4) ustanowienie i wieezne trwanie Koseiola Jego.* 6. Pr . jedyni Zydzi wierzyli w prawdziwego Boga. ktorzy przepowiadali 0 przyszlym Zbawicielu. 103. Dla togo.. ze Jesus Chrystus. (Adwent. 100. 00 znaczy "Jezus. 2) szczegoly z Jego zyeia. ze si~ na Nim spelnilo to wszystko. se Jesus Ohrystus jest owym prze . 5) z nauki Kosciolu katoliekiego. a nie z natury ani od wiek6w. Chrystus 00 znacz!J "Chrystus"? znaczy tyle co: Pomazaniec. 4. 102. 39. jest prawdziwym Bogiem? Wiemy 1) z prz?powiedni Prorok?w. Dsiekuj Panu. tysiq.. aby i do twego serca zawitaJ i w tobie nil. Pan uasz. 3 . ~) z J ego." imi~ jego Jezus. i krclem . pounedniac: ~ Ue skiego? ze Zbawieielem In- 10. Czy dlugo przed narodeeniem Zbawiciela prztpowiadali 0 Nim prorocy? Bardzo dlugo. Z kto~ rego nikt procz Boga wybawic ieh nie mogl. Kto Sf-!J Pror()cy? 8yn Boty. Pros Go. 21- Prorocy s~ to mezowie od Boga wybrani. Mat. . Emanuel czyli Bog znaWl~ym. wra ARTYKUL nI w Jezusa DRUGI. a one •• Zkqd wiemy.Rozbierajcie kt6re swiadectwo daj~ 0 mnie. . :t"ll I w . Syna Jego jedynego ana naszego: mi. Syn BOi1j. Patryarchowie i Prorocy t~sknili.Bogu sa lask~. wym i istotnym Synem Bogs od wiekow i tej same] co Bog Ojciec natury. 7. jeem przysz ego wieku.32 33 dziom obiecal i zeslal. Jan.) W jakim stanie znajdowal si§ swiat przed przyj· sciem Zbasoiciela? Wiemy to ztad.

20 28)." i za to wyznanie poninst snueriS. "Cokolwiek Ojeiee czyni. jak ezczlli Ojca. Przysw6j sobie zwyczaj pozdrawiania bliinich siowy: . 3) "Aby nil. zupelnosc Bostwa eie eSDle to jest istotnie. tej samej co Bog Oieiec istoty i tej nauki bronil zawsze jako fundamentalnego artykulu wiary. !fIach. kt6ry jest Dad .. 4. 81~ pocz~ z Ducha swi~tego. Sl~ 8Z~ wiary ez! ~as. Jan. Panna nazywa si~ "Matkll: B024. Ojea) cialem si~ stalo i mieszkalo Ceeqo g16wnie uczy nas irseci artykul 12. Porown.." Jan..wstanie.. 3) Kiedy Go przed sadem zaklinano D!L Boga zywego. 00 Wtf}c wyznajemy pree» tajemnic{} wcielenia A~yna Boeeqo» 'Wy~najeI?Y' ze J~zu~ Chryst~s j~st razem prawdziwym Bogiem I prawdziwym czlowiekiem : Bogiem jest od wiek6w a ezlowiekiem stal si~ w czasie.. . Ozem byl: s. 19. dla tego tez Naj~VI. aby powiedzial. 1) "Ja i Ojciee jedno jestesmy. 3 i 17. to i Syn taDe czyni •. to Jest ze przyjll:! na Siebie cialo i duludzkq. 6.cy: Ten jest Syn m6J miry. ze Jak nazywamy t{} taoemnw{}? Tajemn}e~ wcielenia Syna BDzego. ezyli Boga RodzicieIq. 2.niaj~ wszyscy Aniolowie Bozy. 14. Ten jest pra.l katolicki () Chrys"tttsie Pa-nu? Kosci6! katolicki uczy od samego poczatku. "Wszystko cokolwiek ma Ojeiee. 16. imi~ Jezusowe wszelkie kolano kl~kalo. S.. 1) Apostolowie wyraznie nauczali : 1) ze Chrystus jest prawdziwym Bogiem. 3* ." Zyd. 10. j.:~lowo (Jednorodzony nann.) 7. 23." . 1. 23. tedy Jezus nroczyscie wyznal.* Cseqo Apostotowie Bog i zywot wieczny.. 9. wniebows~pienie i wiele • ." an." .Na wieki wiek6w. Synem Bosym. l.• Be bfo oslawion nil. 5. ie ujrza. gdyz obie natury sll: w jednej Osobie Syrm Bozego nierozdzielnie pohtczone.NieQ ~dzie poehwalony Jezus Chrystus . . wield. 2) Przez Swoje zmartwycp. 16. 3) ze wszystkie stworzenia winne Mu czese Bosk2JJ oddawac. Swoj~. mole Jest. . 3. 19. jak mniemaao.yn ozy za sprawll: ue a go s czlowiekiem. "A niech si~ mu kla. 2. 10.34 35 przemienieniu na g6rze Tabor d&l si~ slyszec glos z nieba m6wh). Maryi Panny. jak Ojeiee Jego: 2) swiadectwo Swoje stwierdzil cudami." . . Z kogo wziq(t Syn Bozy natulj'{} ludzkC!J? Z Maryi. narodsil si~ z ](Iarji Panny..: Go na prawiey mocy Bozej siedsacego i przychodza. 6. ze .. Jan. "Kt6ry 1. 2) ze w Chrystnsie jest pelnosc B6stwa.Pan moj i Bog moj" (Jan. Kol. slewem moim) wierzye nie cheieli. . jezli jest Synem Bosym. 9. 1) jako Bog jest Panem nieba i ziemi 2) jako Odkupiciel krwia Swojll: nas Shme kupil Nanka moralna. aby wszyscy ezcili Syna.. 9.) a~ 1) Chrystus Pan dal swiadcctwo. !ie Chrystus jest prawdzrwym Bogiem. 2) toW Chrystusie misszka wszystka. wierzciei uezynkom. CI (Zwiastowanie Najsw. Osoba Boska. .* Czego uezy Kosci6." Rzym." Jan.wdziW'J 1 Jan 5. AmenfM (Uroezystose Najswi~tszego Imisnia Jezus. "Ze jest Chrystusem. Zyd. 38.Wiemy iZ nauceoli 0 Ohrystusie Panu? 8m 13. 1.:cego w oblokaeh niebieskich...uk. ~6. "Chrystus. Kiedy Piotr rzekl do Jezusa: "Tyii jest Chrystus SYH Boga zywego" (Mat.." • Filip.Jezus. . 1. niebieskioh ziemskich. 1. 1." Mat. osoby w Jeeusie Ohrystusie? Nie.) a Tomasz zawolal: . 3 i nareszeie smiercia. ze jest Synem 130zym i tak prawdziwym Bogiem. i podziemnych. przeezystej Dziewicy . w Jezusie Chrystusie jedna tylko jest osoba t. Mat. widzi i Ojca. Sy» J6zefa. ' . Pan Jezus potwierdzil ich slowa." Bozy przyszedl. 14. mitU. Kol. 15. w kt6rymem sobie dobrze upodobal. lle w-i{}cjest natur w Jeeusie Ohrystusie? Dwie sll: natury w Jezusie Chrystusie: natura Eossa » uaeua: 5." dzi." Jan. 14.* O~'!Jtakse dune sq. 5. 16." Jan. J6zef dla p(J/i'U1J Jezusa'1 Sty J6zef by! opiekunem i piastunem Pana Jezusa. 20. Dla ceeqo nazywa sig Jeeue Ohrystus "Panem naszym"? Dla tego nazywa si~ Jezus Chrystus Panemnaszym. Jan. 2.

ie nauka Jego jes' Cud a s~ to czyny i zjawiska nadzwyczsjne. a potem trzej Mgdrcy 0 narodzeniu Pana Jezusa? Co ucsyniA: Pan Jezu8." Jau.). lit dzieei~ciem. pozostal tam 3 dni w s~i~tyni.* Dokq.. gdzie Go Jan Chrzcieiel oehrzcil.. aby dosU!pic zbawienia.bl6w~ wskrzeazal umarlych.tku Gd. pelen milosci ku ludziom. 8.l w poJ:udnie i wiets6r dzwonienie na. Nauka moralna. Dzi~kuj Bogu z ealego serea za to.) i ze byl najdoskonalszym wzorem wszelkich cn6t. w co wierzyc. Czterdziestego dnia byl Pan J ezus o:fiarowany w swi~tyni Jerozclimakie]. Udowodnil: 1) swi§tosci~ Swego zycia.e powinnismy tnodlie si~. ani umrzee. 3) slowem [ednem aciszyl wichry i burze na morzu. (Uroczystosc Oczyszczenia NaJ~w. a Ojeu Swemu niebieskiemu byr posluszny az do smierci.) 13. w stajence. 12. Gdzie zostawat Pan Jesus po ptnorocie SWOl!tn AZ do trzydziestego roku zostawai Pall JezuEl w Nazarecie z Najswi§tsz1!l Panna i z J6zefem swi~tym. 21. N P Marya. (Boze Narodzenie. uszU z Dziecil!Jtkiem Jezus do ' Egiptu. 2) pieciu chlebami nakarmil przeszlo 5 tysiecy ludzi. aby mogl za nas cierpiec i umrzec. 24.! 1m poddany. fem do Jerozolimy.) " 14. i Boskq. a potem poszedl na puszcse. i tam poscil 40 dni i 40 nocy. czego si~ spodziewac. Dla tegG rsekl Nikodem do Zbawiciela: . 15. chcial bye pod- 1) Przemienll wod~ w wino. jesliby z nim Bog nie by!. Aniol Panski.. Dla ceeqo stal sit} Syn Boiy czlowiekiem? o zyviu S. Czem udowodnil Pan prawdziwq. Jezus? a M~drcy przez cudowna gwiazde. wyganial dja. kiedy mial lai 30 ? Udal si~ nad rzek~ Jordan. kiedy z puszczy wrocil? Wybral sobie 12 uczni6w. 4(. jak ch~tm. albowiem jako B6g nie m6g1 ani eierpiec. kt6rych nazwal Apostolami i zaczql publicznie nauczac. ktdre tylko wszechmccnoscia Boska a nie sih~ przyrodzonq stac si~ moga. 20. kt6re ty esynisz. 19. kiedy mial lat 12? Udal si~ z Najswj(}tsz!!: Panna i z swi~tym Joza .* Jakie naprzykla. sit Jeztts Chrystus? W Betleem.Syn Bozy stal si~ ezlowiekiem dla tego. Cbi sit} stalo z Panem Jesusem czterdziestege dnia po Jego narodzeniu? Nie: Sty J6zef. * 00 Sll cuda? 3.d udal sit} Pan Jeeue. Pastuszkowie Jakim sposobem dowiedzieli sit} Pastuszkowie. poklon Dzieciq.yah mu6" ezyni6 nie moze . ze byl zupelnie wolny od wszelkiego grzechu (Jan.zie narfJdzil Naprz6d pobozni Pastuszkowie. (Swi~to Mlodziank6w. czyli Matki Boskiej Gromnicznej. nawet ku najzaeietszyz» llleprzyjaclOlom Swoim..tko u 7 ezus zaW8ze pozostalo w Jero s 22.d m6da uefJ!fi~ilPan JefJU8? . Kto naprz6d Jesasa Vhrystusa na ziemf.) odda'/. 8. a potem trzej M~dr~ cy czyli trzej Kr6lowie ze Wschodu. Dla tego . 10. a mlanowicie gdy slyazysz rano. Dla ceeao Pan Jeeus.Zaden !. 17. ze cheial przez to nauczyc dzieci.? Jeeus. * 00 nas przekonywa o swictosci iycia J ego? Przekonywa nas to. 00 uczynil Pan Jezus. 18. 11. z Egiptu? zolimie i w ziemi iydowskiej? Ozy Dzieciq. 2. ze z mitosei ku tobie sta. Czego nauczal Pan Jezus? Pan J ezus nauczal tego wszystkiego. 16. Maryi Panny. slowa Bozego sluchad ·i w ko~ciele przebywae. leczyl wszelkie cboreby. Osemu pozfJstal Pan Jeeu« w swiqtyni? poniewai cbcial nas przez to nauczyc. jak majlll bye rodzieom swoim poddaae. 2) cudami i proroctwami. 28. i co czynic powinnismy. danym? Syn Boiy. bo krol Herod chcial Dzieeiatko zabie. by.* dowiedzieli sifj 0 tem od AnioJa.

12. z Bogiem poe. pontski Pilat. jakf}. 53. ze Jezus Chrystus cierpial za nas. c.du Apostol~ skiego? baj.zynil.gle . i do grobu ztozony zostal..* Ozego dowodz~ te cuda? 15. i omyl Bas z 2:l:zechow w krwie swojej.38 39 Pan J ezus przepo." 1. Jezus Cbrystus cierpial jako cztowiek to jest " Swojej naturze ludzkiej. umarl i pogl'zebion. Starosta rzymski. i 3) wyslnzyl nam obfite laski ku naszemu uS'. tak i wy czynili. i wielu umarlych z nich ·.vieniu. groby si~ otwieraly. Ozego uczy nas czwarty artykul Slaa. Nauka moralna.dalem Hom ja. uplwano. 2. Sk~lly si. . wyszydzone.* Od ceeqo odlcupil nas Pan Jeeu« pree» tswoj. 00 si§ dzialo pr. 13. np. 1. "Jews Chrystns nas umilow al. Ozy Jeeu« Ohrystus cierpiat ja7co Bog czy Jako czlowiek? tez "Za grzechy calego swiata" (1 Jan. rosl w m~dros6 i lask" warn przyklad. abys cill.milo. 00 cierpial Jesus Ohrystus? Jezm.wie~zial takie rzeczy . ~odlitwle ~ staraj si~ 0 to. za Jerozoli:m~. ARTYKUb CZW ARTY.. ~a. 11.. 10. start jest aa zlosci nasse. umarl na krzyzu. 5. 2) otworzyl nam Niebo. ubiczowano. abyscio ciala I duszy dop6ki glowy Swojej rue sklonil i nie umarl.. jak to setnik pod krzyzem stoj~cy i zolnicrze jego wyznali. 7. 5. 3) od wiecznego pot~pieni~. ukrzyzowan. Kto wskazal Pana Jeeuea na sm'ierc krzyzowC!J? Czy Pan Jezus byl zmuszony urnrzec? jest.l Pan J eeus zaclosyc? 14.. 2.T ego . 5. bolesciach 8. 3. 13.' Ozemu ehcial Pan Jezus cierpiec i umrze6? Czwarty artykul uczy nas. ze Jezus Chrystus prawdziwie jest Synem Bozym. cierniem ukoronowano. aby sprawie.Gdysmy byli nioprzyjaciohnl.. Jak dlugo wisial: Pan Jeeue na krzyzu? Trzy godziny wisial Pan Jezus na krzyzu w naJ. H). Gdzie ulcrzyzowano Pana Jezusa? Pan Jezus 1) pojednal nas z Bogiem. 2. kochaj Ii.t Piotra. Pan Jezus dobrowolnie umarl." Jan. mg7cf}i smicr6? Pan Jezus odkupil nas 1) od grzeehu. przykladem J ezusa b~dz pilnym i .* Co naprzylaad przepowiedzial Pan Jeeus ? okropniejszych 3) ze z swi~tyni Jerozolirnskiej kamieri na kami&niu nie zostanie. "Zranion jest za nlsprawosci naSZ6. ii sam ohcial.zy Jego smierci? Slonee si~ z3f. Za ktore grzecky 'liczyni. 6. Chrystml cierpiM przez cale zycie Swoje niezmiernie wiele. W koncu Go pojmano. 0 ktsrych tylko sam B6g m6g1 wiedziec. Ozy Pan Jeeus prawdziwie un-tarn Umarl prawdziwie.' Rzpn. zdrade Judasza i saprzanie siE.): za grzech pierworodny i za wszystkie inne grzechy ludzkie. Pan Jezns mowi: . ci~ S'Woj~? . dusza Jego od{~czyla si~ rzeczywiscie od ciala. poshrsznym ." Iza].vstalo." Obj. a wreszcie do krzyza przybito. jestesmy pojadnani ~·mier6 Syna . 53. smiercif}. mial Sam umrzee zmartwychwstanie i wniebowstapienie Swoje i wiele innych: ~5.. Pan Jez us cheial ciel'piec i umrzec. . dliwcsci Boskiej za grzeehy nasze zadosye uczynic. 5. 2) od mewoli czarta.vi~ceniu i zbw. 9. "Ofiarowan "UmEi:CZonpod pontskim Pilatem.* Co [esecee wysJ:uzyl nasn Pan Jezus m§7c~i smier- 4. Na g6rze Kalwaryi. 7. Bynajmnie]. a nas przez to odkupic i zbawic. ziemia si~ trz~sla. rozpadaly. Te cuda dowodza. Boz~ AlboWlem.

) Chrystusowego smierc pe . swietego zywota. jak maj~ Kosciolem rz~dzic. Pan a Jeeusa po emar- wienia jest potrzebne. siedzi na prawiey Boga Ojca wszeehmogaeego.. S. te?I' co ~ty .40 41 Pan Jezus dla wszystkich bez wyj!1tku wysluiyl lask~ i zbawienie wieczne. ceemue e y nie wszyscy gq zbawieni? i zbawienie unecene." 1. to 'est zwiastowaJ: im odku ienie. 7. ~. to jest. 19. 4. w kt6tyro.* Skora Pan Jezus dla wszystkich soiecene sbasoieme wys uzy.) 5. . Te slowa znaeza. zachownja przykazania i uzywaj!1 srodkow Iaski Boskie]. ze niebo przez grzech zostalo zamkniete Po co zstqpi:t Pan J eeus do otchlani? aez umartwiony cialsm. dzenie im zwiastowac.t emar- trze(~iego wstal. bo za wszystkich bez wy. dla tego tez gr6b Jego opieczetowali i straz przy nim postawlli. kt6rzy w ciemnicy byli... ze J ezus Chrystus wlasllq. byly dusze sprawiedliwych.II an ezus je 0 worzy . nie wszyscy maj~ wiare.pominaj nigdy 0 niepoj~tej milosci Pana Jezusa ku tobio (Naboienstwo do M~ki Chrystusowej . gdzie coraz 81nleJ8z ~ na ZleJI w nasze przysz e zmartwyehwstanie.. d?tykall wdziwosc! zmartwycbwstania niesl).. Nauka maralna. i dal im wladz~ rzadzenia. Narum moralna. zawsze 0 rym tez przyszedlszy. nia nowego. . Pan J ezus zst!1pil do otchlani." dnia zmartwych- nas pobudzac: Nauka 0 zmartwychwstaniu Pana Jezusa powinna 1) do coraz mocnieisae] wiary w Jego B6stwo i do wz smierci zst~pHa do otchlani. "Wstl1!pil na niebiosa . 1. Droga krzyiowa czyU Stacyec Odwiedzanie grobu Pana Jezusa w wielki tydzieu.l" Cot enacsa te stoioa: "Zstqvil: do piekid"? to jest do miejsca.* Jak dl:ugo pososial Pan Jesus 'ria siemi po Swo . Do ceeqo powinna nas pobudza6 nauka twychwstaniu Poma Jeeusar 0 . 3 18. wstrzymywanie lilt od miesa w ifl-tki i t. . * Czy Ucenioune widzieli Czy nieprzyjaciele Pana Jeeusa wiedzieli zmartwychwstaniu? 0 Jego .!:pil do piekiel. duehom przape1 Piotr.~ zn6w Cz dueea Pan a Jeeusa sostoia na eaiosse w otchlani? ARTYKUB SZOSTY. Tak jest. moq Oo znaczq stoioa: "Wstqpil: na niebiosa". 4. 9. "Jako Chry~t. 2) aby W otchlani pot~g~ SW!1i chwal~ pokazac. Nie na zawsze.~st~ Pana Je~usa. trzeciego dnia zl~czyla s.* Wiedzieli.. jem zmartwychwstaniu? Pozostal czterdziesci dni. opiero Dla ceeqo byl:y dusze sprawiedliwych w otchlani? Dla tego. ale oiywiony duehem. Pan Jezus to przepowiedzial. "Chrystus 2. 6. AUTYK1JB PL\TY. Co Gzynil: Pan Jesus 'W tym ceasie'i . d. 6. j~tku umarl. ktorzy rzeczywiscie zbawieni bgdq? (Wielkanoc. wiada. Pami~taj Rzym. 16. . "Zst!. ~idyw~li ~z. Nie ze. I 3. 1) aby dusze sprawiedliwych pooieszyc i oswobo.Paws} powi~d~:.

3) aby spravnedliwi otrzymali zasluzoll% nagrod~. jak policzeni s~ . gdzie. a iIi zasluzona kare. . 5. jab: sam Chrystus Pan powiedzial..d szczegMowy dla kazdego czlnwieka zaraz po smierci.. otrzymajcie kr6lestwo warn zgotowane od zalozenia swiata. :I< Czy Pan Jezus sam wstqpi1: do nieba? . abys siQ de niego dostal. aby wszystek swiat sprawiedliwosc Jego poznal? . 6. Podnos ezesto oezy i serce lilami. 4.'2 "Tedy bezboini zatrwoieni bojazni~ straszliwa i dla ueisku dueha wzdychajqe. nawet najskrytsze mySli lruzdego czlowielm. jest ogien nieugaszony." i (Mat.tali dobrych jak i zlych.ktore alho w grzechach powszednich z tego swiata zeszlv.w chwale ~wojej. ah 1 byli od grzechOw rozwiazani .'.do piekla. kt6ry zgotowany. albo za awe grzechy jeszcze pokutowac musza.42 43 wst4pil do nieba z cialem i dusza.* Czem'u wstqpil Pan Jeeu« do nieba? Pan Jezus wstwi1 do nieba: 1) aby zamieszkal. . Co sianie si§ po wydani'tt tego Boskieqo wyt·oku? Zli p6jdf}. wieczny placz i zgrzytanie z~b6w ' • 8. 9.£) 12. ze Pan Jezus iako czlowiek rna udzilll w mocy i eh\vale majestatu Bozego.a. Sf}. .." ARTYKUL . . Jaki wyfok wyda Pan Jesus jako S§dzia? 1) Do dobrych rzeknie: "P6jdzcie blogoslawieni Ojca mego. ze J ezus Chrystus na ~oncu SWl~ta przyjdzie z wielka moca i majestatem..ca? Do czyscoa id~v duszc "spraW'~eu.lhvych.) ~.. . . 26. 40. slotoa: "Siedzi nlOfJ prawicy Boga Ojca" 'i Te slowa znaczq. oswieei zakryeia cismnosci. Co jest pieklo? Pieklo jest to miejsce. Co jest niebo '? ' Niebo jest to miejsce wieczne] i zupelnej szczesliwosci. . 4.t Czernu oprocs sqd« szczeg61:owego b§dzie [esecee sqd powszechny? 1) Aby wszyscy IudZie poznali madiosc 1 sprawiedliwosc Boza ." Dokqd idzie dusza pO sqdzie sZGzeg6l. Uczy nas. Oto. .cle.' 2) Do dych zas rzeknie: "IdiC1e odemnie przekl~ci w ogien wieczny. i staraj si\} wszystkiem 5. 3. 2) aby chwala J ezusa Chrystusa przed calym swiatern si~ ukazala .do nieba dasze spraWledIlwych. mielismy zywot icb Jla IIzalenstwo. i mii}(~zy swiQtymi dzial ieh jest!" :Mlldr. a dobrzy do njeba. przyjdzie s~dzic Apostol. zywych i umarlyeh.zywa si@ ten sqd na konc« 8wia·ta. I Ker. Z kt6rego miejsca wstqpU Ohrystus Pan do meba ? Z g6ry Oliwnej w przytomnosci ~czni6w Swotcn. 15.. i objawi rady sere . jako tez latiki.): "Nie wyjdlJ: Z eiemnieYt ai oddadza ostatni pienia"iek. i z opuszezenia dobrego. Jak na.pan Mi.? Nazywa si~ sadem ostaiecensrm albo powszechnym. (Uroczystosc Wniehowstapienia Paasldegc. mi~dzy syny Boze. wszakie tak jako przez ogien.BQdlli zbawieni.). Pan Bog wyjawi dobre i zle.jest djablu i aniolom jego. kt6re z otchlani wywi6dl." i (1 Kor. . albo do piekla. wolac b\}dlj. 3) aby dla nas mieszkame przygotcwal w niebie. B~d~ s~dze1)i ze wszystklCh mysh. lO.* Co uGzyni Pan Bog. My glupi. Czy oprocs Sqd~h ostatees~~ego 1est ieSf!JCEC imwg Sf§d 'f Jest jeszcze sf}. i za sromotne ich dokonczenie. 3. 5. slow 1 uczyn· k6w swoich.. 12. 11. 7. Czego uczy nas s~i6dmy artyku1: Skladu · ktego. 3. . Pan Jezus wprowadzil takze ze Sobf}. 46)' "Swi~ta i zbawienna jest mys! modJjc si~ za !lilla.gani a.Ztamtlld 1. Kiore dusze idct do GZl1s(. Nauka moralna. alba do czyscr.: Ci:C to S'h ktoresmy niekiedy mieli Z&:l poimiech i za przyslowie urq. 2. Z ceeqo bgdq ludeie sqd~eni? . o ty~h dnszaeh wspominajac powiada Pismo swi~te (2 Macnab. 2) aby sj~ wstawil za nann u Ojca Swego Niebieskiego.. ku niebu. 5. Co enacea. jakie kazdemu za zycia dawal..owym? Po sadzie szczegolowym idzie dusza albo do nieba. S SIOD~lY.dzIC szystkich w IudZl bez WYJ~tku. 2-5.

" Tak jest. 4) mestwo.ty? . Kiedy eostal Duck bwi§ty zesl:any? W dzieri Zielon ch Swi tek dy na A ostohiw zs it W . Slowr i Durn Swiety.44 seiec? Po sq. i dla tego tez nazywa si~ Uswi§cicielem Poeieseucielem: 6.. ktory jest swiq. Zl on 3ca 1 yna. kt6remu Pan Jezus dla tego wlasnie Ducha Sgo obiecal i zeslal.. 0 Kosciele 1.cych: 1) mq.sk udziela Duck St?! dt{szom ludzk~m? . dzali . "A jeili kto Kosciol Doiy zgwalci. jaiiskie.. Nigdy nie mysl. ci sza dusze. Gdsie ie laski odbim'amy? Odbieramy je w Kosciele katoliesim. Kto jest Duck Swit. 2) rozum.Jafc. aby oni takze innych wys~cali i postanawiali nad nowo powstajl1cemi gromadami.u. a ci." 45 ore sq oso nosee ary ue a ligo.' ~. Co pmvstalo z tych zgromadzen wiernyeh? Powstaly na wielu miejscach gromady chrzesci . Duch Swi~ty jestto trzecia Osoba B6stwa.' .« 1 Kor. 8. jake Da~ca nadprzyrodzonych dar6w i lask. (Zielone wiatki.wszystko co si~ dzieje przywiedzie Bog na s<lid. tros iwie grzechu. Siedm nast~pujq. bardzie. 7. 10 • • • • "Ojciec. . W ogolnosci.trzej jedno s~. 17. Jakie l:aski daJ'e Ducb Sty Kosciotosoi katoliekiemu? Duch Sty naucza i uswieca Koscio! katolieki i rzadzi nim w sposdb niewidzialny az do skouczenie s~ata. I. w Ducha Swietego. ie nikt nie widzi alego . uczestnika1ni tych wszystkieh task. Preez kogo staJemy sit. "Wierz~ 1. nrojem ron Sl~.si§ mn:o.dzie ostatecznym b~dzie tylko niebo i pieklo Nauka moralna. §. nowych gromad z poleceniem. z dltSZ? Czy wi§c grzeeh smiertelny wydala .e co:az.* Gdzie jest Duell. gdy gromady chrzeScijanski.) 7.. staraj si~ zachowad w seren Dueha Swi~tego i natchnieniom jego bye poslusznyrn. i . Bozq. albowiem Kosci61 Bozy swi~ty jest. . 10. kazdy grzech smiertelny wydala Ducha Swi~tego z duszy i zniewaza godnosc czlowieka. . Co u?z¥nil~ Apostol:qw~e po odebraniu Ducha Sgo Rozeszli si~ na caly swiat.tyniq. 3) rada. kt6rym wy jestescie. kt6re broisz. dl:ugo eosiaje Duck Swigty w duszy? Tak dlugo. 5) umiej~tnosc. .zy!y? 2.. widzi wszystko. 6) poboznosc i 7) bojazii Boza.ostaci ognistych j~zyk6w. zgrozvstki k' ." 1 JlllJ 5. let6re nam Pan Jesus wysluiyl? rzez uc a Wl~ ego. dopoki dusza wolna jest od grzeehu 11. Ja1dch la. ARTYKUb DZIEWL\TY. Co czynili Apostoloune.drosc. 2. " Od kogo pochodzi Duck Swi(}ty? uc 'Wl~ Y poc 0. Swi§ty? Duch Sty jest jako Bog wszedzie. 3. Nauka moralna. mieszka w Kosciele 4. kt6rych przelozonymi byli Apostolowie. nauczali i chrzcili . 5.. a. zatraci go B6g. Bo Bo. 8.. 3. lecz. kol sie ie i ochrzcic si~ dali. prawdziB6 iak Oiciec i E . obcowanie. Ducha Sgo ARTYKUL OS~IY..

A oto ja jestern z wami po wszystkie dni ai do skonczeni~ iwiataU glowq Kosciota? Nim Pan Jezus do nieba wst~pil. postal Ojcieo. Piel~gtIuj w sereu glf. papiezem. b~dzie zwi~zane w niebiesiech. J an. 3) Piotra swietego uczynilpasterzem calcgo Kosciola 1) "Tys jest opoka. bedzie rozwi~zane i w niebie." (me . 2) ehrzest swi~ty i inne Sakramenta 88." at.. . jan polqczonych pod jednq glowq widzialnq? Nazywano je Kosciolem hatolickim. 18-20.Apostol6w? Przez to. 21. praw nast go Piotra na stolicy biskupiej w Rzymie. pa. i.Apostol6w? Kto pomaga_ bisk~pom w sp." Mat. 13.Kto was slucha.J:. k08eiola? azuje Sl~ z.. "T dea widzialnej glowy Kosciola? konawcami b li..lboki ssaennek 1 milose dla.. 16. i w nieh nieprzerwanie trwac az do konca swiata.h na ziemi. wszystkie zostawaly w najscisIejszym zwi~zku ze soba.* Ozy po smierci Piotra 8wigtego miala usta6 wla- Nie miala ustae ta wladza.waniuiC. a na tej opoce zbudujf. 21.47 4. A cokolwiek zwi~zesz na ziemi. Idae tedy nauczaj. to jest powszeehnym. 1 1. tym Piotrem.23: . . DUlIl ga.d okazuje eie.Jui dawnie] mowil Jezns do nich: "Jako mi. ."CobY8~ek. Mat. 16.. i." Mat.ltego. Biskupi prawnie wyswi~eeni i w [ednosci z papiezos j!}. jak na opoce Chrystus Pan jeden t 11m Kosci61 ustanowil' je nej ty ko wiary nauczal. wiadae na ealy swiat." M~ 18. 8. 10.' nauczaj~c je chowac wszystko.Apostolowie.ldzie rozwie.i [a ~as posyl~. ~o. -. Tak jest.~ ze: 1) Pan Jezus na . i zaleznymi od niego biskupami. w. . moje.l kosci61 rn6j.oj s is upi 0 eio a a 0 ie iego. -. i z nim polaczonych biskupow i kaplanew . . Iaski Boskie ci szafuj~ i do nieba ci~ prowadza. 10. Preee co upo'lvaznil do tego Ohrystus Pan .pieza. mnie shieha. . kt6rq mieli . tej opoee zbllduj!. miala. poz stac eau: ze. 16. Piotrze .rdzi.Pa aranki ." Jan.. swi~tym.uk.Ai.. j.uczaj~. a cokolwiek rozwi~iesz na ziemi.ra:wo. sprawowac. bo podlug ustanowienla Chrystusa Pana miala od Apostolow przechodzic na ieh nastepoow. 18. Tak jest. 15-17. A oto Ja jestern z wami po wszystkie dni.". az do skonezenia swiat a. 28.J:: "na. Piotra prowadzic.* Czy iotadeo.olwiek zwi~za. ak Pan rzek.l na. 18 Chrystus nowil? . i stanowily jedno wielkie zgromadze/10 • ~. smierci ..oie . ze im dal wladz~: 1) slowo Boze opo- Ojciee swi ty cz li Papiez. .li~ 0. koscioly moje). bo skoro Kosci61 mial trwae na zawsze. musiala tez trwac na zawsze i opoka na kt6rej Chrystus Pan Kosci61 zbudowal.' f. Kto jest nast§pcq . 6. • • •• Czy te pojedyncze gromady w zwiqzku se sobq? wiernych zostawal1J 2) Piotrowi swietemu dal klucze Kr61estwa niebieskiego. comkolwiek warn pr3ykaza. bf. Kosci6l: mOj. 06i to jest ICoscio!? Kosei61 jestto zgromadzenie wszystkieh prawowierii ~ na ziemi od iedn naiwvzsz low widzialnq t. kt6rzy ci zast9puj~ Boga: prawdy Bozej cif. a bramy piekielne nie zwycif.. ..hurzgdu? Nauka moralna. ie Pan JeZ'1.. a kto warni gardzi. rzeld do Apostolow: "Dana mi jest wszystka wladza na niebie i na ziemi. Ojca swif.zai w niebiesi ch. albo kr6tko Kosciotem. 3) oehrzeonyeh do zywota wiecznego pod zwierzehnietwem s.* ZkCf. a cobysClEIkolwiek rozwil!:zali na ziemi.t8 uczynil 8wiftego Piotra glowCf. 12. 9. 18-2 "I tobie dam kluoze 1u6lestwa niebieskiego. 'h . bedzie zWI~zane 1 w niebie .

jest Papiez. zaewnil nas sam Chr stus Pan 1 kied oswiadcz I ~. Kt6ry Kosci6l 'Ina te cztery znamiona? . e cz ery znamiona rna y 0 0 Cl zyms 0katolicki. 3. *§. 2) ze naukajego jest swieta. . ze . j.go" (Mat.ego. C6z wi§c wynika ztqd.zywamy tyck czlon7:6w Kosciol:a. tern. ze zawsze mi i ma Swi~tych. Piotrowi iz jest opoka. prawdziwymi na22.est: 1) jeden. 21. .glowl}. J. 0 kt~r~y nie nal~z~ do wsp61n~ glow~. ze: 1) Zalozyciel jego jest swi~ty. a br~y piekielne nie zwyci~zl}. ~ zbawie wszystkich Ustanowiony przez Ohrystusa Pana Koscio! poznajem 0 tern. D~r nieomylnosci w Kosciel~ posiada. . . ze zawsze i wszgdzie mial i rna: ~) je• • l • ~_' ludzi dla tego . 3) ze wszystkie srodki do uswiecenia . t. 19. 0 zadaniu Iloseiola. 27.J"'VV"'~S tem. 16. Przez to. ten Kosci61. o nawr6eenie heretyk6w i niewiernyeh.48 49 moze e 16. 3) katolicki i 4) apostolski. 18).: al'bo sa~ Tych czlonk6w Kosciola. Po czernt oznajerny Kosci6l prse» CkrJjstusa Pona p . ie Rzymsko-katolicki Kosci61 jest prawdziwym. ze Kosci61 nauceajacy jest nieomylny. ie ie prz ow 'e i sza uje. 25a. . ~e rna "pa aran 1 owiecz 1 . Preee co jest Re msko-katolicki Kosci6l: swi t rn? Przez to. . 26. ze Kosci6l Rzymsko-kaw licki ma te ester znamiona? a iedynie ZU!d wynika.... kt6rzy nie na ezq do oscto a naucsatqceqo. Pa i' al 0 Bi u i w 1 z mu z 1 Kosci61 nauczajqcy. o r mu " utwierdzae braci swoich" J " i biskupi . Jak na. . 2) swi~ty.. Kto nas zapewnil ". na kt6rej zbuduje Kosci61 8w6j. aby w nim . ktorego . e" a- 17. . ".. asterzem i nauczycielem cal-ego Kosciola (Jan. przez Ohrystusa Pana aaloaonym Nauka moralna.. 15-17). sl}.

50
"Chrystna dal pasterze i doktory, abysmy jui Die byli dzie6mL ebwiejl\cemi si~, i nie byli uniesieDi od ~ai.dego wiatru nauki, przei 1b przez . ,. .

51

Trzeba sluchac Kosctola w tern wssystkiem, co si§ odnosi do naszego zbawienia,
31.

Cey i w innyeh reecead» trzeba sluehac Kosciota ?

a9.

Obowiazek t~n wklada n3: nas ,sam Pan ~ezns! kiedy m6wi: "Jeshby (kto) KosclOla .me stucbal, niechei b~dzie jako poganin i ceinik. B Mat: 18, 17. .
32. 00 wife wyznaJemy, gdy odmawwmy w Skl:adz'le Apo.

Kto wkl:ada na nas ten obowi(pek?

i nigdy nie moie bye pokonanym.
40.

Ozy od ezas6w Konstantego Wielkieg6 mial Kosei6l zadnyeh nieprzyjaci6l? Ko~ci61 mial po wszystkie czasy rozlicznych i pot zn eh nie rz .aciol: a .ednak nie zostal okonan Dla ceeqo nie moze Kosci6l bye pokonanym?

me

.

."
/

~

, .,

"

Dla tego, se sam Chrystns Pan przyo biecal to [emu, m6wi~c: "bramy piekielne nie przemoga go." Najniebezpieczniejszym nieprzyjacielem Kokiola od czas6w Konstantego W. byli heretycy, kt6rzy si~ od Koeciola katolickie 0 oderwali i w potworzyli.
42. Ozy te sekty s([;r6wnie trwide, jak Kosci61 katolicki? Nie, sekty te Die sf1trwale: upadaj~ i niknq jedne 'epr . ci sci a eeniejsi od csasou. Konstantego y i najnie eepieWielkieglJ?

Wyznajemy przez to, ze Chrystus Pan zalozyl Koeci61 nieomylny kt6remu wierzye, i ktorgo sluchac we wszystkil~m powinnismy, je~li chcemy dosU}:pic zbawienia i ze t Kosciolom zaden inny nie jest jeno Kogci61 Rzymsko-katolicki.
Nauka moralna.

:

"

,.I

po

gic, j

0

m wia czy

s orya wszys

ez

*§. 4. 0 rozszerzeniu i utrzymaniu Kosciola.
Skutek nauki Apostol6w byl tak cudowny, iz wyramie nie od ludzi, tylko od Boga m6gl pochodzie. 34. Dla cseqo skutek ten nie m6gl; od ludzi pochodsi6 ? Dla tego, te Kosci61 Chrystusa Pana z cudowna szy 0 CII! po wiecie Sl~ rozszerza c OCI udzie, tak zydzi jak poganie, wszystkieh sposob6w utywali, aZeby wzrostowi jego przeszkodzie, 35. 00 eeynili ludzie, abyprzcszkodzicwzrostowi . Kosciola? . .. .. .
jak najokrutniE~j przez 300 lat, 86. Kto uwolnil Kosci6l od tych przeSladowan?

48.

Ozy Ohrystus Pan przepowiedsial, wstanq?

ze sekty

po-

w.

.

C~st!ls.

Pan to przepowiedz~al, i po wiele razy

'

s~pki ich potepiafa, przesladowali i m~czyli Chrzescijan Cesarz Konstanty Wieiki. , '
onsa e

Cudowne ukazanie si~ krzyza na niebie z napisem: "W tym zna.ku zwyci~ysz." .

.

Na miejsce odpadlych Ohrzesdjan nawraca Paa BOg do Kosciola Iudy pogafiskie, kt6re lepiej umiej, z laski wi korz stac. 46. tOile przycz'Uniaif_J si§ sekty do okaeania IWatIJdsiwoscinauldKosciola

odpadlych Chrzesciian?

o

tyIe, ze z powodu sekt zwykly sig zbiera6 So4*

i dOJasnegojejsros~

53
bory powszechne, ktore przez Ducha I§. oswieeone stsrotytnlJl katolicka nauk~ nieomylnie objMniaj~, potwierdzajfl, a RO'Ne bl~dne nauki pot~pia:jlll. 47.t Gdzie i kiedy odbyl siC ostatni sobor pow8zechny? Ostatni sob6r po\yszechny odbyl si~ 'II Trydencie przed 300 laty, kiedy wlasnie powstali nowi falszywi nauczyciele, kt6rzy pod pozorem poprawienia Kosciola, zgubne bl~dy rozszerzali, 48.t 00 uczyniJ Sob6r Trydencki? Sob6r Trydencki pot~pH jednozgodnie zgubnq nauk~ i wydal wiele zbawiennych ustaw ku dobru Ko teiola. 49. Co powinnismy czynic, gdy sekty al,bo odseceepienstwa powstajq? Powinnismy Sl~ pIlnie wystrzegac lcli zwo(Jmczyeh mow i pism, a mocno s.i~ trzymac nauki rzymsko-katotiekiego Kosciola.
Nauka moralna.
Gor,!!ce skladaj toUckiego Kosciola, i las~ o~ai . si~ 1to maedJ me Cl to

Pann Bogu dzi~ki za to, ies jest dzieckiem ka" kt6rym niew¥pliwie jest blogosla.wienstwo Boze,. ~odnym ,prz~z pra~dziwie chrzeseijanskie Zyci~ me pomoze, ze nalezysz do Kosci91a katolickiego.

*'?

Jaki mamy pozytek ee wzajfl,mnego obcowania z wiernymi na ziemi? Mamy ten pozytek, zc bierzemy udzial we wszystkich iaskach Koseiola, we wszystkich ofiarach Mazy 'wi~tej, modlitwach i dobrych uezynkach, kt6re sit} spel:. niajilJ w Kosciele.
56.
M6d1 si~ eodziennle za wszystklch Chrzescij,,?, ta.k ,za ,tych kt6rzy wa cza" na Zleml, Ja za y ry lidego pora.nku i wieczora ueiekaj si~ pod obron~ Swi~tych " uiebil.

. ".Judas (Ma.chabejczyk) dwana.scie tysi~cy drachm srebra pOl1:iI do Jerusalem, aby ofiarowano za. grzechy ofiar~.... A tak ,hri,t. i zha,wienna mys) modlic Bi!; za umarie, aby byli od grzecb6" rOIwi,!!zani." 2 Maehab. 12,43. 46, (Dzieii Zaduszny.)

53.* Dla ceeqo na.zywajq siC czlonkowie tego obcowania swi~tymi? Dla tego, ie wszyscy s~ do swietosci powolani, przez chrzest uswieceni, i wielu z nich jut doszlo dQ zupelnej swi~tosci. 54. J aki mamy poiytek e obcowanza se BWtctynn w niebie? Mamy z tego ten poiytek, ie zashigi i modlitwy Swi~tych za nami do Boga s~ nam pomocne, 55. J aki poiytek ma}q dusee w czysccu z naszego obcowania z niemi? Maj~ ten pozytek, ;;e przynosimy im ulge przez modlitwe, jalmuzn~ i inne dobre uczynki, a mianowicie przez ofiar§ Mszy swi~tej.

Nauka moralna.

Ozy tylko sami wierni na eiemi do Koseiola nalezq? Ztwiernymi na ziemi s~ takze duchowym sposobem Swi~ci w niebie, i dusze w czysccu po!~zone i jeden Kosci61 z nimi stanowia, ' 51. * Na ceem polega t@ d1,choUJepo~czeni6? i dla tego w duchowych dobrach jednego czlonka WSzyscy

50.

ARTYKUL DZIESL\TY.
"Grzech6w 1. odpuszczenie." artykul Skladu ApoCzego uczy nas dziesiqty stolskiego ?

inni udsial biorg, 12.

"Albowiem jako " jed.nem eiele wiele czlonk.6" mamy, tak wiele au Jed.nQm. cia.l:em jesteSmY " Ch:rystuaie., a kaidy z 080bua je4en Mglego cZ{onkami ..I· Rzym. 12, 4. s.

Jrik nazywa siC to duchowe polqczenie? Swi~tych oboowanie.

ekim mocit zaslug· Jezusa Chrystusa mozna dosUWic od.. puszczenia grzechow i kar przez grzechy zasruzonyeh. 2. Jakie .~·rzechy mogq bye odpuszczone w Kosr:iel6 katoliclcim? W szystkie grzechy bez wyjfl;tku.

Dziesiaty artvkul uczy nas. ze w Koseiele kat oli-

54

55
2) aby zwyci~ztwo Chrystusa Pana nad smierci1a zupelne bylo. S. Czy wszyscy l'ltdzie z1na1·twychwstanq? .. Wszyscy ludzie zmartwychwstan~: dobrzy 1 iIi. . 7. Ozy m:a:ta zmartwychw.'da?'lIch b~d~ wszystkie r6wne? . Nie b~d~ r6wne: ciala ztyeh b~d~ szpetne, mala zas dobrych b~dl1>przemienione i podobne uwielbtonemu
eialu Chrvstusa,
Dia tego z takiem poszanowaniem (Pogrzeby, ementarze poswieeone.) grzebiemy aida. zmarlyob

00 powinien grzesznik czynic, aby dostqpic odpus3czenia grzech6w? Powinien 1) szczerze pokutowac, 2) godnie przy .. BtfJpowac do Sakrament6w 88., kt6re Chrystus Pan na Odpl1szczenie grzecb6w nstanowil. . ~. Ktare Sakramenta ustanowil Ohrystus Pan n(l odpuszczenie grzech6w? Sakramenta Chrztu swietego i Pokuty ~wi~tej. 5. Kto rna moe odpuszczania grzech6w w Sokramencie Pokuty swictej? Biskupi i postanowieni przez nich kaplani,
I.
Nauka moralna,
Dzi~kuj Bogu z ealego serca za to, :ie ei przyobieea odpusoi6 pzechy. i przyst~puj cz~sto z ochote, i dobrem przygotowaniem dG apowiedzi swi~tej, abys i ty m6g1 uslyszeC te slowa pociechy: "maj aynu, odpussezone ei sa. grzechy twoje."

Nigdy nie niywaj na zle oczu, ~zyka, uszu, r~~ i inny~ zmJ&low; a.iebys w duiu ostatecznym zmartwychwstal: do zywota meczneCO a nie na wiecsne potepienie.

Nauka moralna.

ARTYKOE

D\VUNAST'Y.

ARTYKUb JEDENASTY.
"Ciala 2Smartwyehwstanie."
Dusza rozl~cza si~ z cialem i stawa przed sadem Bozym ; a cialo powraca do ziemi, eenu: wszyscy u zie umierac museq: Bo wszyscy w Adamie zgrzeszyli. Jak dlugo eostaje cialo w eiemi? Ai do s dne 0 dnia. W dniu t wzbudzi Pan. 6g cialo zmartwych i pol~czy z niem na wielsi duSZfJ, z kt6r~ si~ przez smierc rozhtczylo. 3.
.,Przez grseeh smierc na ten swiat weszla.·· Rzym 5, 12.

"I zywot wieczny. Amen."
1. Czego uczy nas dwunasty artylmd 8/aadu Apesto l S u :;? vtego. Uczy nas: 1) ze po tern zyciu jest inne zyoie, kt6re wiecznie

1. 00 dzieje siC przy 811'tierciczlowieka?

2) ze sprawiedliwi wiecznej szcz~sliwosci zaiywa b~d~. .,. 'l' "2 2. Czy moiemy pOJqc t§ unecsnq 5'~CZfS,'two~c.. .. Nie . mozemy ; wielkosc szcz~ShWOSCI uiebieskiel . ~ ..
Bo ;ko nie wid~ialo, i nie slyszalo, i w serce czlowiek. Die wst'l:pllO, co nagotowal Bog tym, ktorzy go n;il.uj~... I Kor. 2, 9.

'u~ho

4.

•,Pnychodzi godzina, w kt6r~ wszyscy co s~ w grobieeh, usIy"~ glos Syna Boiego. I wynijd"" kt6rzy dobrze czynili, na zmar*wychwstanie iywota; a kt6rzy ile czynili na zmartwychwstanie s",du," t. j. aby ustyszec wyrok pot~pleDla. Jan. 5, 28. 29.

s,*

Jak nazywamy ten POW1'Ot ciala do zycia? aa« mnartwychwstanie. Dla ceeqo ciaia nasze zmartwychwstanq;? 1) Dla tego aby i cialo wzi~ll) udzial w nagrodzie lub karze, jak za zvcia bralo udzial w dobrych lub zlych uezynkach;

Czy wszyscy earinono b§dq szcz§slnvt? Nie; ..,lecz kazdy wlasna z~tpla.t~ wezmie wedhig pracy swojej;' t. j.. ~,edle. asht~ ~Y".:olC.h. z . 4. Jakiem b§d.zze UJ unecenosc» zyc'W bezboznych? . Bedzie zyeiern bez laski i pociechy, zyciem wsrod m~k piekielnych. 5. Bio bgdzie pot§piony? . KaZdy~ co umiera w nieprzYJuzrn z Panem Bcgr~m t. j. w grzechu Amiertelnym.

3.*

JeSli eheesz wnijse do zywota chowaj przykazania. jest najprzcdniejsze przykazC(. 4. 3) . 15. Nauka moralaa. 4 .. Boskie zachowywa6? . DRUG A.iecznosc ka~ piekielnych do~tatec~nym sachowywae.przed czlowiekiem i. lecz kazdy z nich eierpiec bedzie st6sownie do grzech6w swoich i naduzywania udzielonych sobie Iask 9.Mar. . byleby korzystali z task. ." ozresc 1. wol~ J ego swi~t~ J emu si~ podobae i z Nim polar ez C si mo li. eatery ostateczne rzeczy cdowieka? 1) Smierc. 3]. 2) z wyraznej nauki nieomylnego Kosciola. jakich im B6g obficie udziela. Bo a i bliznie 0 kt6re wsz stkie inne przykazania w sobie zawiera. Toe jest pierwsze przykazauie. "Egg chce. e 0 ale odmawia nikomu. Wlzu. "Idicie odemnie przeklsei w ogien wieczny . Mat. 12~ 30. 22." . co Pan Bog objawil? Nie wystarczy. 7. A wtore jest temu podobne.. i ze wszystkie] sily twoje]. 11. Wiemy 0 tern: 1) z jasnego swiadectwa Chrystusa Pana i Aposto16w." 1 Tym. przez Boga w serca na- "We wszystkich sprawaeh twoich pam~taj na ostatnie rzecz1 !!~je.. Tak iest" albo Niech tak b dzie. I. 3) niebo albo 4) pieklo. i." Eeclus. t Mar. . Czy zdolamy przykazanifjf. 40..conrm Die gasnie. 2. 2."Lepiej jest tobie wniji6 clu:o~yrn do ~ywo~awiecznego.. jako Dobru Najj~ Co jest milosc Boga? :MHosc Boga jestto cnota." Mat. 19." 12. * Czy wszyscy potgp£eni z wlasnej winy pot§Pion mi b d ? Tak jest. abysmy wypehiia . o przykazaniacb. Czy do ebasoieni« wystarcza wierzy6 w to wszyseko. i w. 0 ni~ proszaoemu. me s ci ilie... ze si~ Bogu. wyzszemu: z calego serca oddajemy.Eccles.* Czy wszyscy potcpicni te same 'mCkicierpie6 bCd'll? Nie. 5. 25. jako samego siebie. Pouiied« mi to przykazanie? ziesz mi owa ana oga wego ze w zy serca 'twego. o 3. a na wieki Die zgrZedzysz. 17 7. 44. 9. i ze wszystkil3j duszy twojej. ma~~c dwie. Bedziesz milowal blizniego twego. i ze wszjstkiego umyslu twego. 46. 37-40. bo wszyscy ludzie mogq bye zbawieni. i p6jdlll ei na mQk~ wiecznl!l. co si~ mu podoba.* Kturr." ." Mat. bQdzie rna dano." 1 Jan. 8. . aby wszyscy ludzie byli zbawieni. trzeba takze przykazania Boskia . 45. • Czemu kary potcpionych sq wieczne? 1) Bo obraza uieskoficzonego Majestatu Bozege i sprawiedliwosei Bozej wymaga kary nieskoficzonejj 2) bo wszyscy.* Jakie jest ostatnie sanoo Skladu Aposiolskieqe? Amen" t. ee ary p sq wieczne. uti. i.ywot i smierc. naJprZedBieJszem przykazanin 10.* Ktare sq. 18. l ~ §. 41. 2) sad. sze wlana ktora sprawia. co w grzechn umieraja wiecznie w zec u rwa ~ 1!. 5t 3. uo~ bye. szenia nawet w skrytosci.?o ty~ko w.q wiemy.nie? Najprzedniejszem przykazaniem jest przykazanie .

. jest nasea miloic Nas~a mil:osc je::. 0 milosci bliiniego.Wszystl{O co chcecie. gdy Bo. 15.. Dla ceeqo powinnismy blizniego milowac? Dla tego powinnismy hlizniegn milowac. 38.~ni iywot. 2) Chrystus Pan nauczyl nas tego przykladem Swoim. * Po Bogu powinnismy najwi~cej milowae blizuiego. 18.: 0 milosiernym Samarytaninie. ze si~ dobrodziejstw od Niego spodziewamy.u:Zu? N:~ wystarcza. ruoje i zachowuje jet tenci jest. "Kto ma prsykaaania miluje. gdy bli~ zniemu ze wzgledu na Boga dobrze ezynimy. * Kiedy jest nasea milos6 narJprzY'f'odzonq. ani smiere nie bedsie nas mogta odll\czyc od milosci Boze]... "IZali nie jeden ojeiee wszystkieh nItS? iiali nie jeden B6g atwoayt nas ? ezemua tedy gardzi kaz. * Czy me wystarcza nwmSC1. 14.uk. jak Go poznajemy nietylko rozumem.G St§ na n~eprfJYJa(. I:. 40 Niego. . gdy Go wifJcej nii wszystko inne kochamy. Ii B6g nas pierwej umil:owaJ:. * 1 Tym. grly wezystkieh dzi milujemy. bo 1) Chrystus Pan nam to przykazuj e ." .. * Kiedy miluiemy bliiniego jak siebie samych? Milujemy blizniego jak siebie sumyell wtedy.. Przykhd. aby warn ludzie czynili. . . Jan. obrazem i podobienstwem Boga. gdy czyRimy to. aby nas ludzie chwalili alba wynagradzali. 2) nad wszystko." 1.? Milosc nasza jest wtedy niedoskonala. 10.edmmlfusc Boga W Bufne osla· biamv :1 przez grzech smiertelny zupelnie j~ utracamy 13. iVliloM nasza jest powszechna.Mat. ale z wiary.Mal t. leez tak jak siebie samych milujemy.m tez czyf!. ~. co eupcinie jq utrncamy? Przez grzecn pow::):t. 21. 9.10k CWiez si~ pilnie w milosci Boiej. to jest kazdego cdo . Kicdy mdujemy Pana Boga nadetvszystko? Kiedy jest nasea milosc U) uczynkach widoczn(~? Milosc nasza jest w uczynkach widoezna.dy z nas bratem swoim . Nauka moralna. czy to przyjaeiol.* Kiedy Boga doskoncdq. 20." Rzym. mysl cz~sto 0 Bogu i modl Ii.czyc. 19. 2. 6.* Kiedy jest nasea milosc szcz(}rq. i 3) w uczynkach widoczna.. 16. Kogo powinnismy po Bogu najwi§cej mitowac? Milujemy Pana Boga nadewszystko. 39. ze jest nieskoficzeni» dobrym "Milnimy Boga.. 12. powinna byc nasea milosc blizniego? Nasza miloM blizniego powinna bye: 1) l-lzczeI'14: 2) bezinteresowna. l~. tak iz wolimy raczej wszystko stracic. 4. ieka bez wyjt!tku... 15..t wtetly doskonal~. 7.~ . to jest gdy przykazania Jego zachowujeruy. 3) kazdy czlowiek jest dzieckiem. 11. ze: 1) B6g jest Dobrem Najwyzszem i Najdoskonalszern 2) B6g pierw ej nas umilowal i niezliczonc dobrodziejstwa cialu i duszy nasze] wyswiadeza .? sliwo8C wi€lczn~ obiecuje. 7. czyD.* 17." Jan. gil: zachowujemy przykazanie Chrystusa I'ana. Cle. Mamy Pana Boga milowac dla tego. 8. a prsee 21. a niceego tak aiv nie ltD} obrazy Jego! §. gdy mihijemy Boga mianowicie dla tego. nie zns dla tego. gdyz Perl Bog przvkazuie natr .~.} ~la tego nadewszystko milujemy.A koniec przykazallll1 Jest mltosc '" wlary meobluduej. czy nieprzyjaciol.* Kiecly jest nasea milosc powszochnq? lu~ sobic 'Inii'osc Boga.losc niedoskoncdq ? Nasza miLoM jest wtedy szczera. to wy . 1.* Prees co eslabiamy W 12* Kt:edy jest nasea mi. 14. 3) B6g nakazuje Siebie mitowac i w nagrod~ SZCZ~n m« ceeqo mamy Pana Boga milowac? Jakq. 1. 3) powszechna. anizeli przez grzech oil Niego si~ odll}.* 8. 10. i cierp wSZYlltko dla Niego. krwia Chrystusa Pana odkupionym i do wiecznej szcz~sliwosci wezwauym. gdy za pomoC4 iaski Boze] Boga tak koehamy.* Kiedy jest nasea n~ilosc bezintercsown'l: Milase uasza jest w tedy bczin tel esnwrra.? Nasza milosc jest nadprzyrodzona.7akq pOlJJinnd byc' nasea milos6 Boga? N asza milosc powinna bye: 1) uadprzyrodsona. co si~ Panu Bogu podoba . kwry mnK. gdy blizniego nie dla pozoru.

0 re lRll~ 1 maJflJe Sl~ star . 7. 61 29.* (Zcbacz (Zcbacz ore sq uczyn ci mi f)sierne na str. (Zoba.~- B~dz zgodnym i milu] bliznioh swoich.Q do duszy. 3) gdy wlasnego dobra pragnie ze szkoda blizniego Nauka moralna. przez albowiem uczynki milosierne oni milosierdaia co dost9. ft. abyscie byli synami ojca waszego. B6g <lsi nie duszy swojej? 8. albowiem Pan Jezus m6wi: l. kt6rzy sq. . 31.ciala l~b d?szy. milosierni.j tablicy? przykaun z kazan Bot ch? Bo syc h. wdowy i sieroty.ez na str. • Z dziesieciorga przykazari. 44. kt6ry jest w uiebiesieeh : kt6. chrzeScijanskiej milo sci sa. i W ogole wszystkich. 8my przedewszystkiem starali sj~ ~ zbawienie duszy swojej. wac. Moj~eszowi na dw6ch kamiennych owia ujemy sig i bliiniego muoU'ac mamy? .. i sp:J. "Blogoslawieni Ma.t 5. Kiore przykazania byly na pierwsd.) . to jest dobrze im zyczyc i chetnle wedle moznoscl wspierae ich w kazdej potrzebie. Dziesi~cioro 0 towac.. Na pierwszej tablicy byly pierwsze trzy przykasaezci i milosci Boga. a nawet powinnismy dobra doczesne milo . nia 4. ry czynl.le.go wschodzi na dobre i zle. 0 Nietylko wolno.* Ubogich. 45. ale nawet trzeba sarnvch siebie milowac. I • . Kt6re przykazania byly na drugiej tabUcy? Na dnlgiej tablicy byly ostataie siedem przykazaD . 30.szcza deszcz na. zaraz szczerze poku3 . lecz po chrzescijansku to jest tak. 3.w potrze?ie co do . a w szm:egolnosci rodzenstwo i krewnycb. m· dziesi cioro a niej. azeby dusza przez . Kiedy milosc samego siebie jest nieporzqdnq? 1 0 C samego sie ie jes meporza 1) gdy czlowiek swoj~ chwale i swoj~ wol~ VI'Y~~j stawia od chwaly i woli Boga. Co jest przeciwnem Czy wolno nam takze dobra doceesne milowac? W oIno. 31 caocie i w dobr rch ucz nkach.. to szkody nie poniosla.v Mat. szczeg6lniej poleca naszej miloscl1 a Mamy ich wspierac do ciala i (.. czy 1 0 Z rowie. o azeb. 25. ie alorice je.t . Czy ioolno nam takie sarnych siebie mUowa6? . lubstwo czyli miloM wlasna. 22.:i~cej troszczy 0 cialo i. Ja'z sposo lJowinm'smy Sl§ starac 0 e aunePowinnismy: 1) piln:e uuikad grzcchu i sposobnosci do grzechu 2) gdysmy grzech popelnili.Miluj brizuiego 27. bliini o. .. 0 rz~czy do. :tNallka moralna. to jest samo .pi~. o C dziesi~c·iorl"uprzykazan Bozych.. lecz modl sj~ za tych. t rzy was maj~ w nienawisei : a m6dloie si~ za przesladujace i potwarzajaee Was.~ Rogo z ludsi Pismo sio. 26.!iuff' sq uczyn7ci mitosierne co do duszy? n a str.] du s z y. 8 IT c z y n kim i los R. 8 U c z y n kim i los i. ilnie cwicz eM. *. 2) gdy si~ . kt6re Pan tablicach.e r n e cod 0 i ern e cod cia cia I a.) it 0 Chrzescijanskiej milosci samego siebie jest przeciwn~ niepo'l'zqdna mllosc samego siebie. co ci~ obrazili. " t njcie meprzyjacio y wasze: 0 rse czyncie tym.60 milowae nieprzyjacidl. sprawiedliwe i nie sprawiedliwe. 4. Nie odplaoaj nigdy zlem sa z." Na ceem J)oZrgathrz'6Sc2jmiska milosc sameqo siebie? Cbrzescijanska mBosc samego siebie pol ega na tern. P r z y k 1.

2) przez zuchwalflJ lub falszyw~ ufnose w mil osierdzio Boskiem. gdy si~ wcaler) nie spodziewamy.ltrzul\.eSC wewn~trzn~ przez zewnetrzne czynnosci.czesc Boza." C~ego zakazu}e nam pienosee przykazanie? Pierwsze przykazanie zakazuje nam czynic sobie Wtedy. 1.flJ czesc oddajemy Bogu.* Jakie . spodziewaC Czego powinnismy 1) Kain i Judasz.ewul. W ja. I snych od Boga? 18. a przynejmniei nie przeszkadzaj'l do dostapienia wiecznej szcz~sliwosci< 17. 10. 3) przez oboj~tnosc we wierze lub przez rzecqwiste zaparcie si~ wiary. gdy Mu objawiamy naszq C2. Iloraka jest czdc nalesqca sic Panu Bogu? Czesc nalezaca si~ Panu Bogu jest dwojaka: czeU wewn~trzna i zewnetrzna.og6le wszystkie grzechy smiertelne.* Prees Co grzeszy siC preeciioko nadsiei? 1) Przez rozpacz czyli zw~tpienie 0 milosierdziu.2. milosierny i wierny w Swych obietnicach B6g przyobiecal. 2) przez mowy i pisma przeciwne wierze. 2) bojazn kary wiecznej i nadzieja nagrody wiecznej 14. Co wi§c jest nadzieja chrrzescijanska? N adzieja chrzescijanska jest to cnota.* Kiedy grzeszymy rospaezq alba swqtpieniem? balwany i czese boska im oddawac. Dla ceeqo spodziewac si§ teqo powinnismy? PIERWSZE 6. gusIa . w nadziet. 6.ZANIE BOZE.. ktora sprawia. 8.* 00 powinno nos gl6wnie pobudzac do wiernego zt1JChowywaniaprzyk"azan Bozych? 1) Czese. co nabozeristwo opuszeza. 2) nienawisc Boga i Jego swi~tych przykazafi. 9. ze z mocna ufno~cifL spodziewamy si~ od Pana Boga tego wszystkiego.6-2 63 tywota wiecznego. 7. Pr zy kl. cudzych przedemnq. nadziej~ i milaSC. Dan.* 13.* 0 ile moiemy spodziewa'c .. o Be nam sluzflJ. optlsoic przepili'aUI\P r z v kl. anizeli :z.* Kiedy grzeszymy zuchwalq lub falszywq. "Nie b~dziesz mial Bog6w. lub przez czytanie takich pism i sluchanie takich m6w.: Daniel wolal bye wrzucouym do lwiej [amy. PRZYKA. 15. nszanowania podczas niego si~ zachowuje. eo nam dla zaslug Jezusa Carystusa przyobiecaf. Co przykazuje nam pienosse przykazanie? Przykazuje nam samemu Bogu czesc naIezn~ oddawac. 2) gdy lekkomyslnie na niebezpieczenstwo grzechu Bi~ narazamy.ki spos6b oddajemy Panu Bogu oZeSe wewnetrzna? Wewn~trzn~ czeSc oddajemy Panu Bogu przea wiar~. nalezflJca si~ Bogu. ufno§ci'lJ~ 1) Gdy dla togo ze B6g jest milosiernym.* Prees Co grzeszy siC prsecuoko wierze? 1) Przez niedowiarstwo. albo bell znej Panu Bogu? Gneszy si'dmianowit'ie sit} takZe przez balwochwalstwo. i tego co do zywota wiecznego prowadzi. Poniewaz nam to wszechmocny. albo ~ niezupelnie-) spodziewamy od Boga tego. 19. bez bojazni coraz dalej grzeszvmy . W}aki sposob oddajemy Bogu czesc zewn~trzI14? Zewn~trzn. a Jezus Chrystus wyshlzyl.i§ takie d6br docee- 6. Boskiem . 21. falszywl! wiare i przez dobrowolne powatpiewanie 0 artykulach wiary. jako to: odpuszczenia grzechow i Iaski Jeg« swi~tej. se nas Pan Bog wybawi. klekanie itp. Boiej? osobliwie grzechy 8lJ preeciume milosoi 20.: PowinniSmY od Bogs. jako to przez wspdlna modlitwe. milosc i wdzi~cznosc. a w szosegolnosci: 1) oboj~tnosc i wstret do Boga i rzeczy Boskich.r. czego si~ spodziewaC powinnismy.* Preee co [eeecee grzeszy siC prfMciwko czci nale- Kt6 grzeszy przeciwko zewn'ltrznej czei Boga czyli nabozenstwu? Grzeszy ten. przez Boga w serca nasze wlana. spod~ewac sit} od Boga? 2) Mojze8Z i Zydzi na pu&zozy. albo pokute zaniedbujezny az do smierci . 11. 16.

za pieniadze lub za wartosc pieni'dznflJ kupuje lub sprzedaje.. Kogo przed wszystkimi Aniolami i Swietymi po~ winnismy szczeg6lniej czcic i wzywac? Najswi'dtsz~ Mary'd Panne.* Ozem r6zni 81'§ czesc. (Jan.) naszego Najwyzszego Pana. p. kt6rq Bogu oddajemy. jako do Wzbudzaj w sobie ecdsiennie akty mary.. Czego uczy Kosczol 'katolicki 0 cZC'ti wzywaniu Swi~tych? tTczy. o 27. 2) te Bog cz~sto cuda czyni przez te ciala lub Katechizm iredni. jest tak napisano. chce szkode wyrzflJrlzic albo nadzwyczajne rzeczy wykonac. czary i swi'dtokupstwo czyli symomq.j ~h. miejse tub rzeczy poswieconych Bogu. 15. co za pomoca zlyeh dueh6w szuka skarb6w. ale tez wyraznie powiedziano: "nie b~dziesz sobie ezynil ryciny. Swi~tych zas czcimy jako wierne shigi i przyjaci6l Bozych. m6dl siQnaboznie. W kosclele zaeho'ft'Uj lit z uszanowaniem.ej klaniac'~ (3 Moj. oil czci oddawan~j Swietym Panskim? ROZlli sii) tern.64 i zabo~ony.tbg .* Na co gl9wnie powinnismy baczy6 przy oddaioaniu ceci Swi§tym? . 34. 28. do Swi'dtych zas modlimy si~. jakich ani z natury. 30. jak to Szymon czarnoksi~znik cheiaf uczyniC. * CZem r6zni si§ modlitwa do Boga od modlitwg do 8wi§tych? Do Boga modlimy si'd.* Kto grzeszy prsee gusla i zabobony? 1) Ten. 83.ltazara (Dan. nie modlimy si~ do obrazGw. co Boga lub Swi~tych Panskich nie tak czci jak tego nanka i zwyczaj Kosciola wymaga. 23.).9fJ 1) Boga czcimy i modlimy si~ do Niego. 31. co rzeczomstworzonym przypisuje wplyw i sil'd. aby nas wspieral SWl) wszechmocnoacia. * Ozy to nie sobobon. Na to. urzedy duchowne i t. ani z modlitw Rosciola ani z rozporzadzenia Bozego nie maj~ 24. co rzeczy ~wi~te. 8). 29. 2) ten. ze: v. 2. kt6rflJ rna Sam ze Siebie. ze sluszol!. Matk'd Boza. 22.l. * Kio popelnia balwochwalstwo? Balwoehwalstwo popelnia ten. .§wi{}tokupstwa czyli symonii? Swi'dtokupstwa dopuszcza si'd kazdy. jak to poganie czynia. nadziei i milosei. Chrystus Pan gromi kupezacych w smtlityni. a Di. (. ezel i wzywaniu Swi~tych.. * Czy. tAle ai.: Kara kr6la Ba. 26. l:lv. klQeztlicoi ze ztoionemi r~kami.).na Jezusa. 26. aby nas wrspierali swojem wstawieniem si~ do Boga.* Co iest swietokradztwo? Swi~tokradztwo jest to zniewazame os6b. gdy si~ bowiem modlimy przed 0 brazaIDi. Sge i do wiecznej szcz~liwosci zmartwyehwatana. 2) Boga czcimy dla doskonalosci. * Kto grzeszy prse» czary? Przez czary grzeszy ten. Przykl. Nauka moralna. jakie od Boga odebrali.ow. Oi~ dalszy pierwszego przykazania Boiego.t Kto dopuszcza siC . Heliodora (2 Maehab.puszezaj nigdy modlitwy ranne] i wieezorne]. abysmy Swi~tych w ich cnotach nailaa0wali i podobnymi im si~ stawali.. 5. Swi~tych zas czeimy dla task i dar. 25. lecz r1 0 Pa.§mll powinni takZe ohrazy Pana Jezu..twipnn~ jest rzecz~ cooic Swi~tych i do nich bl't. swietokradztwo. 1. co tak jak poganie st''t'orzcniom czese bosk~ oddaje. 5 . wszakiez napisano jest: "Nie b'ddziet sobie czynic ryciny"? Prawda. 112. moiIli6 si@preed obrazami? Bynajmniej .

w si etsoo w 'elk'm 'est rzechem? Krzywoprzy si~ztwo.* Kio przysi§ga falszywie albo we wqtplitoosai? 1) Ten co pod przysi~glb .cha. ka.Skora sil. albo rzeczy swi~te. 16..ji".* 5. . 12. A. en co z pogar IJJ m tych. Przyeieganiem si~ grzeszy ten: " Kto grzeszy przysi§ganiem si§? . co Sl~ obieeuje. mia. albo ze Sl~ dotrzyma tego. 21. 34. 5. .* my~1i 11. Co znaczy przysi§ga6 si§? z pogarda z rs woo Slub jestto dobrowolnie Panu Bogu zlozona obietniea w rzeczy Panu Bogu mih~j a zadnem przykazaniem nie nakazanel. niiIi pa slubie obietnic nie spelnic. I..znmu.k wielkim jest grzeehem. a e a na. 24. 2) uroczyscle wypiera si~ niejako Boga. kt6rych za iycia Swi ci u ywa 1. csego dotrzymac nie mysli. 2) ten co pod przysi~~ obiecuje to. ~. ze .y jest prawda. cos jest DRUGIE PRZYKAZANIE BOZE.¥ koiai ElizeusZGwych.rym Zakonit sa ten grzech smierci~ karano.z~klinac znaczy: zle zyczye czyli zlorzeczyc sobie Co jest slub? Co znaczy przeklina6? u prze na oga. m . Przysi~gac si~ znacz : Bo a wsz stkowiedz c wzywa ~a swiadka. 19." Za.n~ na nogi swoje.nawieie do N. au a mor na Penny i do Sga J6zefa.e w prawdsie.mienie [ego.ercbt mach nmrze. pasradku damn jele. i drzewa. aiyl i sta.m1iwie.wiedliwoim' (Ilusznie i spra. i do swego Patrons. co.mienmi ga za. gdy si~ dobrowolnie o Bogu lub 0 Swi~tych. 4. jest prawda. •. Pawla.r. 67 2) co si~ przysi~ga bez potrzeby. Jerem.ueboznle do Swi~tych Panskieh." 4 Kr6I. Prsee co zniewaza S2:§Imi§ Boie? 1) Prz~z wymawianie Imienia Bozego bez uszaao1. si~ m6. 3) co si~ przysi~ga~ ze cos zlego uczynl.6 w. i odchodzUf ad nieh ehoroby i duchowie ill wychodsili. 2. a. cz. j e~eli przeszkoda jego dopelnieniu sig nie "Jeslis co slubil: Bogu. i (praeklectwo) b~dzie mieszka. "Nie bedziesz bral Imienia Pana Boga twego Ceeqo zakazuje drugze przykazanie? Drugie przykazanie zakazuje zniewagi Imienia Bozego. zadna slnszna sprzeeiwia . 3. Przykazule nam nie tylko nie zniewazae Imienia ..! eslowiek (kt6rega pochowac ehcleli) datkn. ModI si~. wit" Bluznierstwo ta. me omiesz a." Dz. [ego i ka.jze spe 1.wiedliwie). i w sadsie. 4) przez niedotrzymanie slubow.. chocias dotrzymaE . "Ktoby blusnil imi~ PaDskie smi. Pilnie czytuj ieh zywo- 7. 10. 9.. 12.. Co przykazuje nam Wrugie Boskie przykazanie? 5* . •• 3) przez grzeszne przysieganie Kto popeJ:nia bluznierstwo? WI 2) przez bluznierstwo . ty i wiernie nasladu] ich enoty. . 4.zar~cza.. osobliwie przed sadem popelnione. 13. sgo. ze w Sta. Mozna.bije wszystek lud. i w spra. bo krzywoprzysi~zca 1~uraga Bogu wszystkowiedzacemu i sprawiedliwemn. si~ i kllJJtw9. albo watpi.nII ohor~ prsynoszono chustki albo pasy ad ciala." 3 Maji. . Imi Ida. jest [edna z najwi~kszych zbrodni. * Czy jest obowiqzkiem dopelni6 slubu? Jest swi~tym obowiazkiem dopehiic slubu.66 przez inne przedmioty. 2. . .p. kt6rege pomste na siebie sciqga. e 0 ep lest nie slubowae. i zniszezy go. ze to." Ka. lub H cos dobrego uczynic zaniedba. lub innych do niepotrze n ~ przySl~gI po u a.Bedelesz przysi~ga.. 5. a. 6.?~ jest prawdt.. . 4) co 'przysi~gi nie dotrzymuje.

zwlaszcza na kazaniu lub nauce. slodkiego Imienia Jszus i Marya. zajmowae si~ naboznem rozmyslaniem i milosiernemi uczynkami. zania niedzieli? 1) Doczesne i wieczne kary. ktorzy dziefi Panski zniewaiaj~. ci. 5. rzeklem tedy. ' 1. . 2.d 'w sercu rodzicami gardza.efm~l rodzicom? Dzieci grzesza przeciwko mirosci nalezn6j rodzicom: 1) gdy si~ za rodzicow me modla.Oko. 00 osobliwie powinno nas odsiraszac od zniewa- nam treecie p1'zykazanie? . Ozy zniewaia si§ niedziel@ tylko pr ses mewolnicee prace lub pree« opusscsanie nabozenmvJa? Niedziele zniewasa si~ takZe przez rozpuste pijanstwo. niech ci~ nigdy ani twoj. jakiemi Pan B6g grozi tym. 'lodzicow? rodsicow . do znlewazania niedzieli nie uwiedzie.nia si~. . albo konieczna potrzeba tego wymaga. 1) "Szabaty moje gwalcili bardzo .. 4. ze przez zniewazanie niedzieli hanbi si~ religie sw. 17. Swiecie przep~dzaj dz. 3. s..0 m~ osci na. mitouxu: i sluchac? Bo rodziee slt po Bogu uajwiekszymi ich dobroezyncami i miejsee Boga i111 zastepujq." Przyp. Dzieci grzesza nieuszanowaniem wzgledem 1 . swi~ty bowiem jest warn: ktoby go zmaz:.. co sami wykonujq zakazane prace? Grzesza takze . i nieeh je wyjedz:ot orleta. Przykazuje nam swi~cic dzief Pafiski. a kt6re zwykle sludzy robotnicy lub rzemieslniey wykonuja. 2 Moj. ani zty przyklad ludzi przeWl'tltnych i bez wiary. 00 przykazuje Nauka moralna.. 31. milowali i sluchali. wyznawae i gorliwie Nauka moralna. "Czcij ojca tweg'o i matke twoje.. iem mialJ: "'7lae zapaJczywosc moj~ na nie i zniszczyc je . i gorszy bliznich. 13. Nato· miut wzywaj czesto. Dla czcgo po winny dsieci rodzic6w szanowac.l. Wl~. a szczegelnie] w pokusach przeeiwko swi~te} lDoeie ezystosei. 2) gdy icb martwi~ i gniewajl}. to jest takie praee. kt6re nraga ojeu i kt6re gardzl matk'1: swa. a chwal~ Jego sit 7.* Ozy tyZko ci qreessq. * TRZECIE PRZYKAZA:NIE BOZE. czytac pobozne ksi~zki. Tak w Starym Zakonie. kt6re cialo trudza. deieci nieuszanowaN1'em wzgZ§dem 1. niech wykluj. 30. CZW ARTE PRZYKAZil"'!E BOZE. . tanee i zabawy. i zuchwale wzgl~dem nich .cykonywa6 ? Wolno 1) jezeli wladza duchowna dla waZnych rz n ozwoli: i 2 . Jakie prace sq w niedziel@ sakosane? Zakazane s~ prace niewolnicze. a podwladni swych przelozonych szanowali. 2) gdy zle 0 nic m 3) gdy si~ krnabrnie zachowuja." 00 przykazuje Pan Bog w csuxiriem przykazaniuP Azeby dzicci swoich rodzicow. ' 4. . 2) przyst~powac do sakrament6w 88.68 atatecznie starae.Strzezcie ssabatu mego. smiatcilli umrze." 14. 2. 1) 2) Pami~c na to.. truey.ezeli chwala Boz dobra bli'ego.ien Pansk. Chron si~ brzydkiego nalogu kl~twy i przysi~ga. . ktoby wen czynil rohote zginie dusza jego.i. wlasna lekkomyslnosc i ch~c zabawy. Jakie pobosne uczynki mamy w niedziel§ wykonywa6? Mamy 1) bye na Mszy sw. gorszace gry. kt6rzy podwladnych bez nagl~ .* Ozy nigdy nie wolno w n£edziel§ prac niewolniezych'l. i jesli mozna takze na reszcie naboeeristwa. ~e grrzeszq eiec« prsecuo . 20. to jest niedziel~ przez wykonywanie poboznych uezynk6w i przes wstrzymywanie si~ od niewolniczych prac. KiediJ qreeseo.' Ezech.. .

l:byS dzien narodsenia swego. przeklinr. ale w ~'r. . 31.. Moj." 2 Piotr. zuehwaley. Ktorym przef:oionym r6wnie jak rodzicom winnismy useanowanie. 1) gdy rodzic6w niechetnie sluchaj~. 18.. 13·t Czwarte przykazanie dzic6w i prselozenych.teha6rodeion».el slYSZIllC. ale tei i przykrym.eierzynskiego rozkazania. Przykt: Oham.:dny. 3.. . 7. lad: Amen. 15. zwierzchnoscilll gardzlll. 22. 2. wom9i6 im obioeujae. Datan i Abiron przez ziemi~ pochlonieei." 5. . kamienmi go utloczy lud miasta i umrze. 13. Die smillie na oko. 3) op6r jej stawia. 5. 18. Pr~et~ kai. A kt6re sth od Bogs postanowione. "Umiec Pan niesprawiedliwych na dzien sa.l: 0 matce swojej.70 71 "Ktoby uderzy1 ojca swego albo matk~ nieoh smiercilll umrze K. i~c J z Trdj mlodziency radlll zydowsks. a w przyszlem zyciu zbawienie wieczne. "Synu wspomagaj starosc ojca twego." Kol. "Wszelka dusza niecha] b~d)de poddana wyzszym zwierzchnosciom. albo wcale nie smchaj~. a skarany wzgardzilby poamsznym bye. nietylko dobrym i skromnym.toby zlorzeczyl ojcu swemu albo matce. " w Babilonie. 3) gdy dzieciom chlebodawc6w swoich dajll zly przyklad . 4) gdy ich wad i ulomnosci cierpliwie nie znosq. Boga si~ bojl1jc. 3) gdy ich w potrzebie nie wspieraja.czero~ci erca. a wolalbys si~ by1 nie narodzi6. kt6ryby nie slllohIJ .. 6. wstyd hafiba. 2. . 21. kt6re zachowujfJJ cnoarte przykazanie? W tern zyciu czeka je laska i blogoslawienstwe Bote. 23. ktore nie dopelniajfJJ swych obowiqzk6w wzglcdem rodzic6w? W tern zyciu czeka je przekleiistwo Boze. Przykl. * Jaka nagroda ceeka ie dsieci. . a kaplany jego mieJ sa swi~te. 10..l:. i abY8 byl dlugowieczny na ~e 12.l:a. Moj. w sobie si~ kochajacy : nie bojl\<si~ wprowadza6 sekt blusniae. 3. si~ br. 21. smieroilli niechaj Illlll'ZO.. "Ze wszystkiej duszy twojej hOj si~ Pan a. Jezus umierajlliEl •• krzyiu. 19. . 27. Kiedy grzeszq dzieci nieposfuszenstwem wzglcdem 'l'odzicow? Dzieci grzesz~ nieposluszenstwem. . nauczycieli i ma. 10. 2) gdy s~ leniwi i niewierni. 2) gdy nieprzyjmuja z uleglosci~ upomnieti rodzieielskich. * Kiedy nie 'tpolno s/:1. braeia Machabejscy. 19. aby wszystek kr." 5.d~. pr zel:ozonych i zwierzchnosci? COS takiego.szystkiej bojazni. "Sludzy. jak wzgledem rodzic6w. chlebodawcom i wszystkim przelozonym swieckim i duchownym.~ek k6w rodzicow. . a w przyszlem zyciu potepienie wieczne. bllldzcie posluszni we wszystkiem panom wedle cir. 4) podatk6w naleznych i dziesiecin Kosciolowi (tam gdzie jeszcze dziesieciny si~ skladaj~) nie oddaje. ci pot~pienia sobie nabywajl\<" Rzym. . pami~tr. 2. 9." Ecelus.jstro'W? . _. ApostoloWle przed I . 14. 18." Ecclus. A kt6rzy si~ sprzeciwiaja. kt6rzy. Grzeszy kazdy.: Kore.* Kto grzeszy naprzec£w wladzy duchownej i swieckib2 1) kto t~ wladz~ pogardza. a najwi~cej tych. .. Przykl. milosc i posluszenstwo? pie runom.jeoyskiego albo ma. Albowiem nie masz zwierzchnosei jedno od Begs. PrzyludzaJl\<c dusze niestateczne . tylko obowiQ. czego Pan B6g zakazuje. . gdyz sami I2!I niewolnikami skazy.. .. 11. 2) zuchwale j~ gani i jej zlorzeczy.* Kiedy grzeszq sludzy przeciw swym chlebodawcom? Grzesza 1) gdy s~ nieposluszni i zuchwali.* 1 kt6ry nie ozci ojoa swego lub matki. I rzecze wszystek "Pami~taj.. Absalon. 16 7." 1 Piotr. "Jezli kto milo Syna oci~tnego i uporuego. synowie Arcykaplana Helego.. sachowae. sprzeciwia si~ postanowiemu Bozemu. Moj. !." Eccles. jakoby ludziom si~ podobajac. 1. 14. nauczycielom. na ojca i na matk~ twojEH by snaa oiebie Bog nie zapami~tal. 3) gdy ich kary lekcewaza.mucaj go sa iywota jego. 17. kto liE} sprzeciwia zwierzcbnosci. i dla tego podobnie wzgledem nich si~ sachowywac. Jaka kara ceeka te dzieci. a nie za. 21. Badzcie poddani panom wo . "Przekl~ty. majstrom. aby meezen] byll.. "Czcij ojca twego i matk~ twoj~: kt6rejest plerwsze przykaeaobietniclll: abyc si~ dobrze dzialo.

. 15." Kolos. zeby zywot uczciwy prowadzili. "Pragnfii bye rozwiazanym i bye z Chrystusem. wieku IU9 ursedu s~ twoimi i oohoezo. 13. .. Ozy nigdy' nie wolno naraiac zycia na. "Nie odejmuj od dzieci~cia karnossi : bo jeZli go obijesz rozg\ Ilie umrze. i dla nieba wychowa6? Powinni 1) starae si~ 0 dobre wychowanie dzieci. ii 0 e• 2) ten co blizniegn martwi lnb okrutnie z nim si~ obchodzi. ktory Bogiem b~~e. byJ PI4. 2) wczesnie we wszystkieui dobrem je cwiczyc. lecz wolno z pragnienia. co do tych zlych uczynk6w prowadzi lub pobudza.Kaidy co nienawidzi brata swego. zazdrosci. gwaltowny gniew itp.• Nauka moralna. co spriiwi0dliwego i slusznego jest. aby Pana Boga juz wi~cej nie obrazac. Ty go obijesz r6zg~: a dusz. Ot:y piate przykazanie zakaz'U. 14.zimy bliiniemu na duszy? 1 M '81 ze daja.TE PRZYKAZA11JE BOiE. Gdy mu zgorszenie Jak 8zkod. jake to = gniewu. ' est omocnikiem szatana ktory przez kuszenie do grzechu zabija dusze. .je tylko uczynk6w 8zkodliwych dyciu bliiniego '! Piate przykazanie zakazuje takze tego wszystkiego. 4. esynoie wiedz4C. Sluchaj ich ch\ltnie Jezusa. 16. Niewolno zyczyc sobie smierci z niecierpliwosei albo z rozpaczy. 15. .72 14. to znaczy: gdy go umyslnie do grzeehu uwodzimy. kt6rzy przeloionymi.zy wolno jest zyczyc sobie smierci1 duchownyeh i wszystkich.zgorszenia? 8. 3. m~iob6jca jest. 2) oddawac im to." Filip. 3) chronic je od zgorszenia i 4) przewinieniaich karae.~ jego z piekla wybawis~. 2) wolno kazdemu innemu w obronie kraju wlasne 0 z cia. id¥ sa przykladem Maryi i J6zefowi poddany. .'yZ~iZy obowiazek wyrnaga. . 2) gdy oslabiamy swoje zdrowie lub zycie przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. co im si~ podlug ugody nalezy. lub dobrowolnie dajemy mu powod i sposobnose do grzechu. nienawisci..cy zorszeme . jest .zpieczeri~8two? swojego zdrowia lub Jak 8zkodzimy sobie samyrn na ciele? G. slow zelzywych i przeklinania. "Panowie. . niebe.* A c. I 7. . "Nie zabijaj. aby dzieci dla Boga 4.t Jakie SQ: obowirvzlci chlebodawc6w wzgl§dem slug? 5.* Bez waznego powodu nigdy nie wolno. i najswi§tszy obowiqzek 73 Najpierwszy i najswi~tszy obowiazek rodzic6w jest: w cho wae dzieci na chwal Boz i dla zbawieni wiecznego. khitni." Przyp 13. ." dajemy. hdkupione krwi~ Jezusa Chrystusa. a przez to zycie mu zatruwa i skraca. L Chlebodawcy powinni 1) ze slugami obchodzic 15i~ po ludzku.t Kt6ry . lecz wolne. i co pr~dzej ogl~dae oblicze Boze. slugom 1) Gdy sobie zycie odbieramy. nauezycieli. 3) dogladac. gdy tego \.t 00 powinni rodeice czynic." 1 Jan. Czcij rodzic6w. ie i wy macie Pana w nisbie. 1) Ten co niesprawiedliwie blizniemu zyCIe sdbiera.

przedstawienia teatralne 5)pijanstwo a cse mystrzegaA 1 00 prowadzi najbardziej do niestcrommoeoi 1 Pannie.t 2) prowadzi do wielu innych grzech6w i nalogow.ly rodzaj ludzki potopem ukarany. O~przy~azuje piqte przykazanie Bote 1 . • • I slowa • i lenistwo. Jakie sq skutki nieskromnosci1 rzrx: mowy.atopiono go w gl~bokosci morskie]. Co przykazuje Co powinien czyniC ten. "Mat 18. liyc albo bie bliinieg o. jes'li si. 3) czesto sakramenta 88. 75 Biads kim jak nieskromnosc. czy cos jest grzechem przeciuiko ctystos6'i 1 0 0 pcuczcnie. Heroda i Herodiade do DaJwi~kszych zbrodni.echaj nie bedzie ani pomleniona mi~dzy wami lako. mianowicie oczu. Salomona.! zabic pragnie lam nie b!\!d~ zab6jcll: duszy bIiiniego przez gorszaee uczynki IUb si~ przy1ll:cza ku niarsadnicom . zakaZUJ e :'1tlC meskr?mnych spojrzeri . i rebaey odziedziczll: go.niieli mlo- 4. czem watpi. swojej. 2) pilnie strzedz zmyslow. tak okropnych skutk6w. . 21. 1) ze zaden grzech me jest tak brzyd- . "Kto 1) Nieskromnosc pozbawia czlowieka niewinnosci i zarasa dusze i cialo. "Nie cudzoloz." 1." Ecclus. 4.74 i z. bedzie niecnota. U ciekaj przed )ak przed szatanem. lecz takze ile moznosci wyrz~dzon~ szkode naprawie.! wyrzqdzilo '! a. a tyro.P r z y k 1 : Nieczystoso popchnela Dawida. e owarz. 5 Trzeba: 1) Unikae wszelleich zlych towarzystw i okazyi. pokusom szoete pr:ykazanie 2. 5. -ante.* Jakich srodk6w nieczystym 1 trzeba uzywae przeciu. 4) . a w koncu przyprawia 0 pieklo. Sodoma i Gomora ogniem z nieba IpUszczonym zniszezona. Nie wai ~i~ nigdy kllJ.* Co trzeba uctyni6. * "Nieczysto. ki6ry wqipi. 3) wtraca w n~dz~. 5. mezy dac zly przyklad 10. za ~zech pokutowae i spowiadae si~ go. 8. Glownie dla grzechu nieezystosei prawie ca. 7. ' r ominae sohie ze Pan B6g wszystko widzi i ze kazde] chwili smierc przyjsc moze. SZOSTE PRZYKAZANIE BOlE. miej cz~stc w pamieei . Bozet Przykazuje nam we wszystkich naszych myslach. Sz6ste przykazanie zakazuje: 1) w~zyst~jch grzechow przeciwko skromnosci. zartow.mep_rzyzwolte zabawy. 3. 6. albo glupta mowa. Do nieskro . 2) ze zaden nie pociaga za sob. albo sprosnosc. zgniloso "Porubnikow cZ\lSO b~· dzie w jeziorze gorejll:cym ogniem i siatkll:'" Obj. .! twojt. 3. ' z.' Czego zakazU!Je szoste przykazamie? Powinien prosic spowiednika ezasem pilnie wystrzegac si~ tego. 19. 6. Trzeb~ ni~tylko. co wstvdliwosd obraza: 2) wszystkiego. 1) ciekawe a niepotrzebne spojrzenia 2) ubi6r nieprzyzwoity. mowach i uczynkach przyzwoicie i skromnie si~ zachowywac. Efez. . godnie przyjmowac. . Dla tego.l::) n.c. dU8ty szkod. 7. alba zartO . z. . hrlytym przystoi. kt6ry raczej umrzed wolal.P rz y k h d Eleazara. kt6ry duszt. swiatu dia zgorszenia. co do nieskromnosci prowadzi. Przykasuj« przedewszystkiem zyc z bliznim w pokOJu 1 zgodzie. spojrzeniach.. w ogole wszystkiego.ys wo 1 czytywanie z c sl~ze. hanb~ i wstyd. Nauka moralna. 4) w pokusach polecac si~ Panu Bogu i Najsw. 11. mow.! bli:!niemu na oiele tub..

.* Kto jest zobowiqzany 1) y. l~ki lub drzewa psuje. grodziJ nie moina? .76 77 SIODME PRZYKAZANIE BOZE. ani najmniejszaj drobnostki.' .. Przykazuje oddawac kazdemu to. 1 moWl. dlug6w placic nie chca. 6. lct6ry poeiada oboa wlasnole. kt6rzy wyzyskujfJJpotrzebe blizniego na wlasn~ korzyse. albo na pobozn~ cele obroeic." Przyp. waga."jest towarzyszem m~zob6jey. J ".. 10. zakazuje osme przykazmnie'! . kt6rzy pieniadze lub co innego \vypozyczaj~ na wysokie. * Kto przeszy rozbojem lub kradzieiq? Rozbojem i kradziez~ grzesz:t nietylko rozb6jnicy i zl'odzieje. prawem niedozwolone procenta . co mu Sl~ nalety 1 dobrze -czynic blizniemu. do oddania i w na rodsenia 1) Ten co yosiada obc~ '\vlasnosc albo sam Bzkod~ ws~scy ci. jeili natychmiast krzywdy wynaTrzeba miec szczer~ wol~ wynagrodzie Jl! jak n3jpr~dzej i usilnie starae si~ 0 jak najpredsze wynagrodzenie. kto niesprawiedliwie si~ procesuje. 24. znaIeziollych me oddaj~. a [esli to niepodobna tedy trzeba j~ mi~dzy ubogich rozdae.l . lub bliiniemu . Ozego zakaz'lfje eiodme przykazanie Boie 1 Wlascicielowi albo jego spadkobiercom.. lecz takze ei wszyscy. kto blizniego w handlu oszukuje falszyw~ miara.Takze. * (fo trzeba czyniC.r/. 8. r~dzleo~ ~ Die bierz bo kte bierze co u ojca swego alba u matki.stwem' Lichwu grzesza ci. * Kto [eeecee !!"I'zeszyprzeciui ~iodmemu przykazaniu1 Ten co obce pola. chocias zapobiedz mogli i tego zobowiazani byli.. • 1. .* jej nie zapobiegli. s~dzi6w przekupuje itp. - OSME PRZYKAZANIE . 7. Komu trzeba zwr6ci6 obcq wlasnos6' do "Nie kradnij. 6w f:a1ezywego swiadectwa blizniemu twemu. oszukanstwo. wzi~tek nie bedzie zwrocony. pieniedzmi lub zlemi towarami. bo pll. inaczej Pan B6g nie przebaesy grzechu: bo rzeeb ni . 5. Nigdy nic cudzego nie bierz . kt6rzy im do rozboju i kradziezy dorsdzaja lub pomagaja. 3.18m N· BOZE. 2." przeciwko szkod~ wyrzqdziU ". a na domownik6w spada wesprawiedliwe podejrzenie. rz ~ dzon~ wedle sil wynagrodzic. * Oo powinien uczyniC ten. _CZVlto przez to rodzenstwo ponosl szkode. 1ichw~ lub jakikolwiek inny nieuczciwy sposob. W og6le wszyscy ci. . ." .* Kto grzes:ty lichwq? 1. mic:taj. roboty podj~tej nie dopelnia. 9. kradziez. Nauka moralna. 4. * Kto grzeszy osz'Uka. ze to Die ~zeeh.. ten na: wiel~~m sko~ezy. (fo przykazuje siddme przykazmnw Boset . kt6rzy kradzione rzeczy kupuja. lub w inny sposob krzywd~ wyrzadza. kto od malego zaczyna.. Oszukanstwem grzeszy kazdy. oboe bydlo kaleczy lub nieslusznte zabija. 'Yspomnij Da przysl:owie: "od rzemyczka do koniezka. 28." Zakazuje czynic szkod~ blizniemu na jego wlasnosci przez rozboj.

' Gdy przypisujemy blizniemu wady. gdy bez slusznego po- Grzeszymy: wodu czegos zlego 0 bliznim si~ domyslamy. nauezyeielami. Miej w obrzydzeniu Jest grzechem: 1) gdy sluchamy ich z upodobaniem 2) gdy im nie prz~szkadzamy. me nie rna mniej naden (nicby mDlejszego rue uczynil ten). .. 2) starac sig o honor i dobre imi~ swoje i blizniego.t 0 ile powinni. KRra. .78 79 uniewinnie. 20. 11. 3) . 28.. 5. 4. Ni.Nie s~dZcie abyseie nie byli s~zeni. 26 . ~dy ~i©. Kiedy grzeszymy oesceerstuiem..Przy Id.8 sf!Jtak .dIugo grzechem. Nie zamilcz&j Jechtakw Be bl{ld6w jego przed tymi. Kiedy grzestymy oUudq 1 ." Kazn. M.nic. nit w istocie jestesmy. gdy bez slusznego po2) zlosliwem posqdzwniem. 2. dopoki z . o ile tego chwala Boza. 12. 7. nie sluehaj jlJzyka zleSliwego. 6. i obowiazki stanu naszego wymagaja. a. kt6ry tylko prawde miluje.Jmy ~ staraa imitl? 0 nasze uilaene dobre ." 2 Kor. 14. alba gdy rzeczywiste wady jego powiekszamy. I?. jakich nie rna. 11. kMra spotkal:a Ananiasza i Sa:firlJ' Dz.gdy przez pytania lub przytakiwanie wywolujemy e lub wznaw Eeelus. 10.:et zartem. Kiedy grzeszymy obmowq czyli plotkarstwem1 f. 28. poeadseniem 1 8. prsed 104zicami.. wyjawiac bl~dJ bhzmego. tory bliiniego na hoooru pokr:y'wdzil prze» OSZfU'rstwolub o~~lg~ 1 " 1.at. za lepszych albo pobosniejszyeh udajemy.m i zlo8'liwem 1) jalszywem podejrzentem." Gdy bl~dy i wady blizniego niepotrzebnie wY. Nauka moralna.jawiamy trzymac j<. ap.m przemysliwamy dobra przed ludzmi. o bliZnim i nie krzywdi wszelkie klamstwo i oblud{l. * . al_li!la. "Gdyby. PRZYKAZANIE BOZE o pounmen czynzc ten. 12. kt6rego si~ domyslamy. Wolno. zbudowanie nie tylko przed blimiego Bogiem. kt6rzy je naprawie mogl!l. . ~hoGbysmy mogli.h upodo- . gdy tego potrzeba: 1) dla poprawy b1ltdZ1!Cego alba 2) dla zapobiezenia wiekszemu zlemu. prawdziwa i pewna podajemy. 8. a nawet jest obowiazkiem.osc bardzo zla w czlowiecze klamstwo. "Zel~y. Kiedy wolno blrtdy bliiniego wyjawia6! 5. ktory potajemnie uwloczy.* Kiedy fJrzeszymy falstywem podqrzenu. 9. ani dla wlasnej ani dla obcej korzysci. :Mie mOw ill go obelZywemi slowy. uk~sil . 8. 1. wodu to zle.BrzydkOSCll!l s~ Pann wargi klamliwe.'bo kat de klamstwo sprzeetwra Sl~ Bogu." Ozy jui samo przysluchiwanie si~ obmowom ju~ grzechem? DZIK\VI4TE I DZIESL\TE zany. 00 zncwty klamac! Ozy nigdy nie wolno klamac! Klamac znaczy: z wiedzl! i umyslnie mowi6 nieprawde Nigdy nie wolno klamac.czyli potwarzq! al. alba winny godziwy spos6b dobre imi~ ma przywr6cic." Przyp. "Ogr6dz ciesniem uszy twoje. i 3) W ogole 13.. Glez "Albowif.Wlti po ciehu.1zykza z~bami. za rzees 00 przykazuje osme prrzykazanie Boeet Przykazuje 1) m6wic zawsze prawde." EcclU8.. przel:oionymi. np. alba z potrzeby.

gdy zC{. w sluZbie Bozej. Ozy Kosei6l nie ma zadnego tylko daMJa6 przykazania? innego prawa. przykazal.'! 00 przykazuje nieczyste mys'li i po- 5.dzil.r. . str. Przykazuje nam. 7. to. aby ci~ kiedys Pan Jezus uznal u jedn~ ze Swych owieczek. zachowywac pod grzeehem poganiu Przykazuje i swi~te." nie sluchal. aby je wypelniano. 17. Kcdtchum 4. abysrn:y uroczystosci przez KosciOi na czesc Pana J ezusa lub Swi~tych Pafiskich ustaaowione. naszego odkupienia. ale i zlych mysli i pozC{. 7." 1 PIERWSZE PRZYKAZANIE KOSCIELNE.* Na co ustanowil Kosci6l Uroczystosci 1. Przykazuje nam zyczyc kazdemu dobrze i przestawaC na tem. i karac tych. Powinnismy im.ly.'1.* Boga 00 po'Winni8my czynirJ. . 6. i jego nast~poom pal.80 81 naB 3. Nauka mora. G() p"zykazuje wszego zlego jest chciwos6. Boze' w koricu do zlych uczynk6w prowadzq.puj~.. tak jak niedziel~ swi~cili. skoro je uczujemy.dliwosd napadajC{. przedniejsze przykazania Da przy aza. 00 przykazuje nam pierwsze przy7(. 4.* Mamy takze przykazania koscielne zachowywac. 5. kt6re Piotrowi sw. tylko tego poi~dac. co mamy. ci Ozy jeste§my mocno zobowiqzani przykazania koscielne? . "Czlowiek widzi Co sil} pokazuje. uroezystosci Panshie'i Panskie o pi~ciorgu przykazan koscielnych. Postan6w sobie przykazania i przepisy Koseiola zawsze z nlea1oscil\ i sumiennie zachowywa6.t6ryeh pami~l} Sl\ Oo. . Tym. aby w J ego imieniu wiernymi rZl}.* 3.Jez'iby kosciola i grzeszmk pllbliczny. dzie'WiC{. 18. 1) abysmy wielbili Pana Boga za laski dane Sqtym. k08cielnw' I naboZeDatwem. Da DO'WO poM 1dJ- j ieln ZobR~ eh. KOSCl61 rna takze prawo czuwac nad tern. niech Mat. 6 Pifto przedniejszyeh Jll'Zykl. patrzy na seree.zyma twemi Hi.lna. to jest Amiertelnym zobowiqsani. a pamil}taj zawsze na obsenosd Boga i na kar~ plekla.na. G.dan zakazuje '! Pomewai de mysii i pozl!!dania serce kalajlh. na k. Czempr~dzej wybijaj sobie z glowy wszelkie de mysli i poi¥ia." Ozego zakazuje dsieeiate przykazanie dziesiqte p"zykaz{lInie Nauka moralna. Ilia. kt6rzy je przest«. Kt6re sq. a Pan Ozemu Pan Bog nietylko zlych uczynk6w. 1. jak Nauka morainao ObehOdZ dni 8wi~te z tak~ godiwos~ Ily te tajemniee. kt6ry Kosciolowi daJ moe.terzykazanie p Boiet co jest uczciwe Bole 1 Jestesmy do tego mocno. 16.nia zaehowywac! .* Na co ustanowil Panskich? os i n Kosciol 2.azanie koscielne F Kr61.an :If"" iredni. * Od kogo wziql Xo/aiJl prawo dawania przykazmi' Od samego Pana Jezusa. opor stawi~c 0 pomoc prosic. "Konen h~dzie jak Zakazuje wszelkiego pozadania nieprawe] wlasnosci. Kosci6l ustanowil na to abysmy w nie 1) rozpamietywali tajemnice 2) dziekowali Panu Bogu za 3~ odzywiali nasz~ gorliwose 8. J6k uatanowioue. Uroczystosci Swi~tych 8. Jego laski. spelnia. 10. 2..

. 83 2) Suchedni.C j tylko ra. 4) dla okazania poslussedstwa Kosciolowi. w niedziele i swi~ta s~ ci wszysey zobowi~ani.* 6.* 3. rozmawia.82 DRUGIE PRZYKAZANIE KOSCIELNE. 2. kt6rzy przY5zli do rozumn. ktbry bel: micsnych pokarm6w obyc sit} nie moie'! Powinien 1:1 swego proboszcza postarac si~ 0 dy. 5. Poscie znaczy: od pokarm6w miesnych i nabiatu sie wstrzymywa. . niech milezy od oblicZlloJeJO wuystka.* Co znaczy posci6? Do sluchania IDSZY sw. Nauka moralna. to jest 'Nszystkie dBi od Brody popielcowej aZ do Wielkanocy. nabozenstW'o przed poludIliem Jak po poludwu.* Eto grzeszy preecuo drugiemu przykazaniu scielnemu? ke- Grzeszy ten. 3) Wigilie. i naboseristwcm sluchac. Wystarcza. ten powinien. wywac. chyba!e go od tego zwalnia slussna przyczyna. i swieto mszy ~w. 2) co podczas rnszy sw.Zd~ niedzielc. sic od TRZECIE PRZ'YKAZANIE KOSCIELNE. 3) we wszystkie dni postne. jesli moze. Postanow Robie chodzic co niedziel~ i co switilto nil. smieje si~. z uwaga. 00 przykazuje nam trsecie przykazanie koscielne? Przykazuje nam nakazane w pewne dni posty zacho .zuje nam. bywac takze na Wielkiej Mszy czyli Sumie. w nie. to jest srody. lecz kto 8ZCZerZ(3 dba 0 zba'llienie swej dU8ZY. j~tkiem dni niedzielnych. tych Panskich. z wy- spensfJ. 00 przykazuje nam ilrugie przykazanie koscielne? Przyka..* "Pan w kosciele swym switiltym. 1.z na dzien w poludml} lub wieczorem jeSt do sytosci.. 1) co z wIasnej winy albo zupefuie msz~ sW1~t~ opuszcza. 9. czyli dni poprzedzejace pewne uroezystosci 4) Srody i Piatki Adwentu. albo w jaki inny spos6b nieprzyzwoicie si~ z3choWllje. [ako to: choroba ub6stwo i t. 2~ dla odpokutowania za grzechy. 3.* Dla czeqo powinniSmy zachowywa6 nakazane posty i w peume dni od miesa s£§ wstreymywac? 1) Dla nasladowania przykladu Zbawiciela i Swi~. idciola parafiahoego. w ka. Czy nie 'Wolno w dni postne wiccej razy iak raz na dzien pokarmu uiywac? Wolno z rana cieplym napojern lub polewka si~ rozgrzac i opr6cz tego jeszcze raz jeden wieczorem lub 4. a w niekt6re dni od miesa si~ wstrzymywac. 7. Kio jest zobowiqzany do wstrzymywania mit}snych pokann6w? . Kt&re sCftnakazane posty? 1) GfJtenkiestoaniowy post. 3) dla latwiejszego poskromienia l'z~dz cielesnycb... dobrowolnie jest roztargniony. i za to inne dobre uczynki wypelniac. 2.a Kazdy chrzescijanin katolik od 7 roku.. a osobliwie na Tcazaniu. Kio jest zobowirJtzany s:Cucha6mszy sw.. chyba ~e wazn~ maj~ przeszkode. 8. w poludnie maly wzi~sc posilek. 20._ daj~ce na pocz~tku kazdej pory roku. . piqtki i soboty przypa . kt6ry 21 lat skonczyt Kto jest zobowiqzany do postu? 4. 2. p. dziele i swicta? 1. ziemia. * Co ptnoinien czyni6 ten." Ha. 1) we wszystkie pi~tlri i soboty.b. Kazdy chrzescijanin katolik. 1 to przedewRzystkiem 40 Czy wystarcza w niedeiele i 8w'i§ta bywac tylko na cichej mszy swictej? mywac: Kiedy powinnismy wstrzymywa6 siC od miCsnych pokarmow2 Od miesnych pokarm6w powinnismy si~ wstrzy- 2) w niedziele ezterdziestodniowego postu.. albo cah~j mszy sw. nie slucha. na Jutrzni i na Nieszporach. 6* . .

.!te p1'zykazame koscielne? Zakazuje nam sprawowae wesela. Grzech . 12. i ~ grzechy lzejsze. ie Zyjesz. Co jest grzech? Grzech jest to dobrowolne przestapienie prawa Bozego.~. Pnykhdem stl! nam pierwai Chrzeseijanie. albowiem s~ grzechy cl~zkie. naZYI17(l. Gzego zakazuje nam pif. slowa i uczynki. 1.4t:chy Sf! sobie r6wne? :i~ sobie r6wne. i. W poiCN zalu. Przykazanie 0 zachowaniu post6w i 0 wstrzymywa.myrzechy ci§ikie grzechami smierg telnemi ? Poniewaz l. "Na~ie.' Joel. Go przykazuje nam pif.ftce i W ogole HGaIl0 zabawy 'tvozasacb zakazanych. co dobrowolnie przestepuje prawo Boze w rzeczy wazne]. ze z pozytkiem do tych sakrament6w sa. Kiore sq czasy eokasane? Czasy zakazane s~: 1) od 1. Osemu.nie od Boga przez Kosci6l tw. o przest4pieniu § I. 1.iego HtOa W&lzego." Obj. 1. sw. takze 2) przez zamedbame dobrego. POltaa6w sabia przynajmniej ra! na miesilloGucz~szczaC do apo- PL\TE PRZYKAZANIE KOSOIELNE. Co nam przyka~je czuiarte przykazanie koscielne? Czwarte przykazanie koscielne przykazuje nam Unikaj w czasach ukazanych wszelkich zgielkliwyeh zaba . 4. 2. * Czy wystarcza tylko rae do roku komuniG sw. Pismo Mat. to jest lask~ usvd~cajl}:~. godnie przygotowac na nadchodsace uroczyllwsci..e mysli. i staje siO wmna smlerci wiecznej czyli potepienia. el dane.niu si~ M POtarmow mic.".nie tego przykazania mh~j sobie za ehlubQ. 1. pozadania.. przykazan o grzecbu.snych uwaiaj za przykaza. kt6resmy powmni Czy wszystkie g. przyst~powac mozemy.goraco pragnie. 5.. 1W 85 S. li~ ~o mnie . ta. 3. por6wnywa jedne grsechy z idiblem.ze wszystk. CZWARTE PRZYKAZANIE KOSCIELNE... Niedzieli Adwentu do Uroczystosoi Trzech Kr616w' 2) od Srody popielcowej do Niedzieli Przewodniej' 3) wszystkie dni postne i piatki i soboty roku. W iloraki sposob moina zgrzeszy6? Mozna zgrzeszyc: 1) przez zJ. 7.Grzechy nie 3. ales jest umarly. . . W czyll 0 grzechu ogolnosci..!te przykazanie koscielne? Przykazuje nam dziesieciny Koaciolcwl wiernie oddawac. 3. abysmy Ja. . ' Nauka moralna. wypelnic. 2.k naJcz~CleJ do Stolu Panskiego przystepowali.Masz imic. placzu. ktore nazywamy grzechamipowszedniemi. a ataraj si~ natomiasL szozeg6lnie plZez saJuamenL pokaty i komam. Nauka mora Ina. 2.rzez grzech ci~zki traci dusza zycie n~dprzyrodzone. Kto pope1nia grzech smiertclny? smiertelny popelnia ten. Dz. drugie z beIk. ap. co najlepie] osadzi pasterz duchowny. Kosci6! s~. przyjmowa6 ~ . tyle umiemy. Nauka moraln . i dokladne wypelnia.84 . 8. ~ie ~s~arcza. witc1zi i komnnii 8W. ktpre nazywamy grzechami smie1'telnemi.

. . "Syna moj"! Przez wszysthle dni zywota . 23. 2) wstrzymuje od nas wiele lask. . a odstapimy od wszelhlego grzeehu 1b~dzll'lm 4. 3) "Jezeli be nie miluje Pana na. 6. W tern. j~. naJlepszego Ojca naszego. W ceen» pokazuje sit} zloS6 grzechu smiertelnego? Nauka moralna.. Nietylko grzech6w smiertelnych ale takze powszednich l~kac si~ i starannie ich unikac powinnismy. §. 10." I:. 9 S i edm grz e C telnyeh. wzgardzili. . "Zlama. grzech i nieprawos6. 2) haniebna niewdzi~cznosci~ wzgl~dem Boga. naimitosciwszego Zbawiciela naszego. I.obrze czyni6. "Kto w ma.twego miej. . 16. - . albowi9m Pan m6wil: wychowa. Przestapienie prawa Bozego nie jest zupelnie dobrowolne." 'I'ob. 2. i. Kto pope1nia grzeck powssedni? 87 rodzony Syn Bozy. alba woll!: nie zupelnie na zle zezwalamy.* Jakie sq [esscee rodzaje grzechu? "1) DIDf. Co powinno nas od grzechu odstraseae? 11. 9.uk. gifzechu smier- zech wola] ce 0 pomste do nieba. czne. anioMw (Zobacz na str.lem syny i wywyzszylem a oni . 9. 13. 6. 10. kt6rych nam Pan B6g chce udzielic. P r z y kl. bieskiego. najwyzseego Pana naszego. . gdy alba rozumem niedostatecznie zle rozpoznajemy. " 2) Szese grzech6w przeciwko Duchowi Swi~temu. 10 Ozemu powinnismy pilnie unikac? takie grzeck6w powszednich IIGj. 3) potepienia godnem przeniewierstwem wzgl~dem Pana Jezusa. .. co przestepuje prawo Boze w mah~j rzeczy.: Rain." Izaj. 2) wszelkich zaslug i prawa do dziedzictwa me- 3) sprowadza kar~ Bozl!: a w koncu pot~pIeme wie"Kt6rzy czynia. dla grzechow naszych peni6sl. sa. Iwajej. podobienstwo 6 b"gaozn. Zlosc grzechu i straszne skutki jego. nnee b~dzle~y. 2. powszedniemi ? Kiedy przestqpienie nie dobrowolne? prawa Boieqo nie jest zupel- J alde sq skutki grzechu smiertelnego? Grzech smiertelny pozbawia nas: 1) milosci i przyjazni Bozej. ze grzech smiertelny jest 1) ci~zkl!: obraza Boga." Tob. rzechy glowne? wg 16. 15.1i lit b~dziemy baC Boga. . alba nie zupelnie dobrowolnie w wielkiej rzeczy. 4) zwolna do grzech6w smiertelnych prowadzi. nieprzyjaciolmi dua. 12. Czemu grzechy lzejsze nazywojq sit} grzeckami Poaiewaz je prawie co dzlef z nieuwagi lub niewiadomoaci p opelni amy . . i we wi~kszej niesprawiedliwy jest. 3) sciaga na nas rozne kary Bose. 0 rotnych rodzajach grzechtt. 14.. a strzei silih bys kiedy na grzech me p!Zrzwolil. 4 12. 7. 39...) Kiore s * .. Dziewi126 grzech6w cudzych. mia.86 Grzech powszedni popehiia ten. ubogi~ wprawdzie zywot wiedziemy.lej rzeczy niesprawiedliwy jest. . ale wiele dobrego.l. Judasz. 4. na pamita& Boga. jako najwi~kszego nieszozescia na ziemi. "Jakoz mog~ t~ zJ:osc uczyni6 i zgt'zeszyc prseeiw Bogu memu Czy tylko grzech6w smiertelnyck It}ka6 sit} mamy? Poniewaz powszedni grzeeh 1) jest takze obrasa Pan a Boga.las (Jerozolimo) jarzmo moje i m6wil:as: nie b~d~ sln" .

19 P rz y k 1. postan6w ~?~ie. 8i~ te grzeehy grzeeha_mt eudzem.ien rano gdy wstaniesz. 9 Dziewi~c grzeeh6w 23. Kiore 80. z 0 mrow 0 emweze. co za dobrami doczesnenu 1 pleniedzmi zbytecznie si~ ugania. a naSladaj~ go. Kto grzeszy lenisuoem? nis wem grzeszy en. w. co ma ws r~ 0 ru u cia a i natezenia myeli. panI9' ~luple. 28. 24. Kto grzeszy obiorstuiem i opilsiwem? Obzarstweni i opilstwem grzeszy ten. P rz y k 1. i. porns~ do nie?a1 I' • . Poniewaz te grzechy osobliwie Sl~ sprzeCIW1aJl}: Iasee Ducha Sgo. 3.. S1fll 19. takze I wy. Kto grzeszy lakomstwem? 26.* Ozemu nazywajo. mni takze Nauka moralna.. y ~~ ~awsz: Iprzeciwiacie Duchowi Swi~temu. Przykl. Kto gr::eszy gniewcrn? 0 wszystko. r~ztr~ lao} sumienie swoje. co mn jest niech h9' • Co d7." Ecelus. co si~ . sil} przez eat. je pop~lnih. ale Hes letni a ani zimny ani gor¥y. • • > ". Faryzensze.: Aehab. i blusnienie dzie odi te od was z wszelk: zlosci'. jeZlis zbl~llzil:.: Djabel. jako ojeoWle waSI.: Sluga lemwy.. Faryzeusz w swil\liyni. . braeia J6zefa.: fer. bo jeat 89 gor~ey.l wyspowiadac. h' l' (Zo b ae z Sz6ste przykazanie Boze.. co zanadte Dla tego.. abysmy stswali si~ ab'l/sm'l/ grzeohu unikali? . albo w niewlasciwym czasie i w sposob niepomiarkowany pragnie pokarmu i napoju. braea swego zabid. "Twa. je i pije.•.. 2. si~ te grzee y grzee amt wo aj4cymi 0 i e b a) h. 1. a przyparruj Sl~ ogom j j.t:. • z~ ez ~. Ktare sq grzechy przeciwko Duchou:i Sw~ctemu' na s'r. (Zobaez Swi~tem u l:. Holofernes. Przykl. A 0 due howe ill lenistwie ezyli ()zillblosci w sluibie Boiej.? Poniewaz wielka dose tycb grzechow niejako krzyk podnosi ku niebu wolajl1c 0 pomste. 10. co 0 sobie wysoko rozumie. z jego szczescia sit snmci. Bogiem jest brzueh. 18. 10. be ten i dus!:! ma przedajn~" Ecelus.. Faryzeusze. i gniew. smierc na okrlWi ziemi. 6. 25.. o cnocie Pall Hog z:}da jeszoze od nas. . i wrzask. 4. 9 Szesc ~ Kain. pocz~tkiem grzeehu kaidego. i bliznim pogardxa. Gniewem grzeszy ten. slowa albo uczynki. obrazajl}:ce wstydliwosc swi~tl1' 20. grzechy cudze? (Zobaez na str. Kto grzeszy nieczystosciq? td 0 mysli. 21.al:uj i p?st~6w SO~lIl. 6. 51. w nich udzial blorl1 1 za me odpowiadaf aiusza... Saul.: 0 bogaczu.. a dla ubogich jest skapym. i nawr6cenie ezfowieka do Boga bardzo ntrudniajl}:.." 1 MOJ. 22.. . "Kt6ryeh (to jest nieumiarkowanyeh) 3. 2 do D. Przykt.30. cudzyeh) 'f 29. a Panu Bogu winnej czci odmawia." Filip. Dz. m~drosci" Przyp. ttObmierzla jest pyeha przed Bogiem i przed ludzmi . co zezwala na nieskromne pozadliwosci . (Zobaez ns str. 15. Kain. '* Czema nazywC'Jo. 7. 7. 0 poms § wolajll<ee Nieczystoscil1 grzeszy ten. Kto girzeszy zazdrosciq.rdego karku i. ap. Luei- ." Ei. Giez~ Judasll. ." 1ti<}dr. Kt@ grzes3y pychq? 25. pr~dzej sil. 27 Ktore sq. ze oprocz t~ch.nieobrzezanych sere i ~szu! .akomstwem grzeszy ten. i przez to obowiazki swe za uiedbuje. . ?oezn~ ci~ wyr~uod lust moieh.Glos krwi brata'twego. mowi 'Pan: ••0 bodajbys byt zimny albo 24.* Czemu nazywajo. . Wleczo~m. 9 Cztery 0 me pomst~ 'b a. Nabuehodonozor.Ws:telka gOl'zkosc .Ja n. kt6rzy sll<z strony jego.88 Pychq grzeszy ten. . a uos Ii. si~ te grzeehy grzecha:mt przeC1wko Duchowi Swiftemu? ." Obj. wola do mnie ze ziemie. 16. . jak milo wac pienladze. . dzillll wystrzega6 b~dziesz g16wnej wady swojej.) Zazdroscil}: grzeszy ten: eo blizniemu dobrze nie tyczy. grzechy wolaJq.. Ezaw eheial w gniewie.ce grzeehy .. HNie rue jest zlosliwszego. 10. H). grzeeh6w .kt6rzy. Faraon. Zbawienne natchmema przyjmuj eh~tnie U" 31 zechow cudz eh. a z nieszczescia cieszy HZ uienawisci djabelskle] weszb.: p rs e ciw k o Duchow' . P r z y k 1.

wiedliwiolPl a iwi~ty nieeh b~dzie jeszcze poswi~con. aby zawsze tylko "Wstrzymajcie uszy.. 3) w niebezpieczenstwie zycia i na lozu smiertelnem. 2. Cnotami moralnemi czyli obyczajowemi s~ wszystkie cnoty opr6cz cn6t Boskich. 0 ile Jest cnotliwym. . jest wola Boza dobra i przylemna. . Jednak nad wszystko miluj~.* 0 enecie chrzescijanskiej. Boze l choc Ci~ nie pojmuj~. aby umiee rozpoznac to co jest prawdziwie dobrem i Bogu milem. 6. 0 . Na czem.enia . ktore wa. si~ od poia. 7.ska '! C~ota cprzes<:ijanska polega &lOwniena tern." Obj. a mianowicie : 1) w ci~zkich pokusach przeciwko tym cnotom. KosCi~ kato~cki wierz. re 0 0 rego w en. 13*.* Dla ezego nazywamy te enoty "cnotami moralnemi Dla tego ze nasze obyczaje do woli i upodobania Bozego st6suj~.estes naile sz m Oicem moim Do- 15. 8.dliwosci cielesnych. jest spra. 10. 9.Do8wiadczajcie.I?kie '! Dwojakie: cnoty Boskie i moraIne.* Na czem zalezy wstrzemiftz'li'Wosc'f Wstrzemi zliwosc zalezy na tem. 2) Wstrzemi~zliwosc.edliwosc zalez na tern. 3) MiloM Boska. e$JJli"obyazajowemi?" Ktare sq. 3) Sprawiedliwosc. W jaki spos6b mosna obudzae akty tyeh enat 1 . Kiedy powinni8my obudzarf akty tych trzech cnot Cz~sto. nalnemi" 1 Dla tego ie wszystkie inne cnoty moraIne w sobie sawieraia. Kt6re enoty moralne nazywajq. .rdy. * Dla ezego nazywajq. ze bezposrednio od Boga pochodza i bezposrednio do Boga prowadzq. l. . enoty Boskie? 1) Wiara.lcza. odpowiedniej stanowi naszemu. A dla milo~ci Twojej kocham blisniego.. ktor~ [estes wszechmocnv. i aby pozorem 0 rego me ac si~ 0 Z .* Ktare sq. Wszechmocny i milosierny. 11. cnoty chrzescijan. bos Ty wierny. 22. sift te eztery crwty "ka. crwty moraine ezyli obyezajO'Wet D~a tego nazywamy je cnotami Boskiemi.'podaj~sz. jak siebie samego. m. a ~i~rz~ dla te 0 zes to ~ ob awil..* Na ceem.losierny i prawdziwy. ~ glownemi ezyZi kardynalnemi t 1) Roztropnose. co si~ Bogu podoba 4. i do- Ty. A j ako samego siebie. abysmy statecznie usilowah tylko to czynic. Wierz~ cos objawil Boze. 8. * Ilorakie sq. 2) Nadzieja. 91 brem najwyzszem i godnem najwi~kRzej milo sci. kt6ra. . prz&' . . Twe slowo zmylic nie moze.wiedliwym. ~e cslowiok 0 tyle tylko jest dobrym I milym Bogu.jj Boze z cal ego serca i nade.11. zalezy roztropnose 1 Roztropnosc zalezy na tern. 40 . Wszystkich miluj~ dla Ciebie. Dla ezego nazywamy te enoty "cnotami Boekiemi" Dla ezego mamy stawae sif! coraz enotliwszymif Wierz~ w Ciebie Boze zywy. aby poskramiae zmyslowe sklonnosci i zl1 ze. W Tr6jcy jedyny prawdziwy. W 8p080b nast~pujqcy: Boskiah? 12. 14. kto Sl m he me mozesz.* Na ezem poleqa cnoia ehrzescijan'l.90 eoraz cnotliwszymi i abysmy dfl:zyli do doekonalosei. . 2) przystepujac do sakramentow :§S. 4) M~ztwo.Alho Uti wi6rszen~: "Kto §.. . Dla tego. zalei:y 8prawiedliwo8C'! . nieeh [essese b~dzie uspra. 5. wsz o lll. Ufam w Tobie. .

21.ie dueh 8wiata sprzeciwia eir: duehowi (Jhryst~al .) eZ'u. co powiedzial Pan . pilnie sluchac slowa Bozego i ezesto do Sakrament6w 88. lecz wedlug ducha Chrystusowego.m za ma~" Mat. 16.: Siedmiu braei Mahabejskich i matka ich Ktore cnoty wnym' sq. jak . siebie umartwiae? . Ob]. a Pan Bog da ei koron~ zywota. dobre pragn~c ' 23. 2. "A Jezeh ktos dueha Cbrystnsowego nie ma.. dla tego W&1Z:" Vlerllle az do srmerei . 27. " .edne' rzecz dozwolotern latwiej od niedozwolonych wstrzym najlatwi aby sif} PO/Yt'UBo!fU po- .92 93 i chcice kazdemu oddae to co mu tego. 26. () doskonalosci ehrzescijanskiej. aby g. mna. *§.Jezus Chrystus = . 25. gelieznyeh 1 Osoby zakonne i wszyscy ci. O~ dueh swiata sprzeciwia BUt duehowi (fhrystusowemu'! Sprzecrwia si~. jezeli si~ zyje nie wedlug ducha swiata." 16. zaI. 7 Osm blogoslaw1enstw. lM~ztwo. zaleiy doskonaloBd ehrzesdjaniska1 I • Doskonarosc chrzeecljariska zalezy na tern. W ia. Poznajemy zt~d. z. ~rzeclwko zlym sklonnosciom swoim nie b'ildziesz wale t ~ale.ec wasz niebiesld doskonaJyrn jest.p~g (Zobaez na str. Chry .iy6 do doskonalotici odpoW'lednte:J naszemu stanowi 1 1) Albowiem do wszystkich rzekl Pan i Zbawiciel ~as~ . 1) "DUe u l ezh ~hcesz by~ d?sko~alym: 00 orouiadei do doskonal "'1/ ~~ladowan~e Jezusa Chrystusa. 8. co.to." Rzym.. 28. Bo~a nad wszystko.na. 80. Mat.ar~z~c wszelk~ nieporzqdnq milos~i~ swiata i samych sieble. przeciume siedmiu grzechom gMgrzeohom Kto jest zobowi4zany do zaehowywania rad ewan . 3) codzienne sprawy swoje w stante laski 1 w SpOs6b Bogu mily wypelniae. 15." Gdy si~ staramy . kt6rzy na rady ewangeliczne slub zlozyli. 17." 1 Ian. 2) siebie umartwiae. Albowiem wszystko co jest na swiicie..c~aJ:a. 8 Trzy Iady eWlillgieHci. Mat." Ps. niech sam siebie zaprze i we" . 24. 1) Powinien chetnie Sl~ rnodhc.Oi~l. tl wssystao dla Boga koohae. J. 10.) Ozemu_ po"-?. ten nie jest Jego. . 00 powinien kaidy ehrzeScijanin katolik e~nw. 10 Ieieli "Ieieli kto miluje swiat.* Na czem zalezy rrutztwo' .poz~. Mark.~~''rfJ(). jako ~. chrzescijan~kieh nie nabedaiesz ..~nniimy WSZY8CY dq. 3-10. 20. 0 22" za eei gnienia doskonalosei '! Zalec'l Kt6re sa. .ezy na tern aby od dobrego.sc. *P u! ~ 1.:szcz«. Wyliez m't osni blogoslaw'lenl!t:u. 18. 8. 2. niedae BI~ oastraszy~ an."Bf1dzcie doskonali. "I'ad. nie . aby bye doskonalym?.t Jak Ieieli kto ohee za.Je~us w osmw'r[J~ blogoslawtenstw. 2 30 19.. Cnoty glown ym prze e iwn e. . w08e oczu i pycha iywota. . ze wszystkiej mysli 1 ze wszystkich sil swoich. 5. kt6rych Chrystus Pan blogoslawi. rzyz sw Jan a UJ' . we co czynimy. MOZna. . ze swiat tych wlasrne rna za me. a Cojest Bozego Bogu. p6jdi » ' • 29.. ani przesladowaniern. ... "~2~d~i~ie co jest cesarskiego oesarsowl. oj~?w~kiej ~osci. a 0 csegom chcial na ziemi opr6oz Ciabie? Boze serca mego i cz~sci moja Boie wielkj. jasno widzirn~ ~ tego. aiebysmy si umieli. jest Sl~ nalezy. jest POZlldbwo. .) moraIne siedmin Nauka moralna. 9." .1/ewan(tieli(J?.. isc.Va czem. . trudnoscia.sliwych i glupich. .. wszystkiem.~oh mozemy tprawy t~ wykonywa6.. (Zobacz na str. 2. zywo' (Zobaez na str.. Ozy moma takie w swieekim stanie wiese doskonaly? . 25 26 Jak poznajemy z ohniu blogoslaJUJieWJtw. ma. nie masz w ?im. 72. 2) albowiem wszyscy mamy milowac Pana Boga z ca~e~o serca. calej duszy. przyst~powac. . j mam w me ie.8 OBl4- nej. nasze eOtUl'tfJIfH.Mat. I).lllgd~ ~n6t.

JeZli go szukac bedziesz .suj do siebie to. 0 lasee posilkujqcej (dopt)magaj~cej. abysmy w zaden sposob do zlego me dali si~ uwiese.Z przedemn% a bl!. kt6ry spr awuje w was e hCleo 1 wy kon ac" Filip'.(. 34. 28. Laska posi}kuj~ca zalezy na tern. w 83. . "Synu m6j! stui Bogu sereem doskonalem i umyslem dobre. . ZastO. o lasee W ogolno§ci.kt6r~ takze nazywaj~ laskl}: stah}:... i rz szli ku uzna- 1 Tym. 2) Iaska u8wifJcajq. podczas g y uiwi~caja.~k. 2. zaczl!:c i wykona6 nie zdolamy. bo wszelakie serea przeglada Pan.ca (d?pom. Jak trzeba zachowywaC 2 95 Co jest laska Boska? . Powinien .'2 13 • '.a~ajl!. 7. 1. 1) laska posilkujq.l'cZ~gO Jest koniecznie potrze nl!:.ca w duszy stale mieszka. ze od Pana Boga poehodza. nawet najmniejszej rzeczy. .. . 35. Jalde powinno bye naeze przest(JJU)anie bliinim? z k' t kze tor~'1 a .o!~:~~ o~:~:. 32. . . ro: zum nasz oswieca i wol~ nasz~ porusza. ofiarowae je Panu Bogu i prosie go 0 lasko dobrego korzystania z nich. Wolno Czy wolno takie roz1'ywki uiywa6? sU! pzy jedzeniu? l ." 2 wiernie z.: ~bwiloWlb uczynkowl!. co Pan B6g rzekl do Abrahama: ~. .?J ." . zdobi JI!. 4. a chcieli tego i wykonywah to. Jak mamy sa przykladem Chrystusa Pana codeiennie sprawy nasse wykonywac? Skrz~tnie. 9.olnym.ca? CZESC TRZECLA. abyscie nadar~o laski Boz&j nie przyj~li. g yz Z. . . o ~u·odk~JlCb Iaski BoskieJ.' He jej kai:demu do zbawienia potrzeba. najdziesz: ale jezli go OpUScill.94 31. czyli laska Boska we wlaaciwem znaczemu: Powinno bye: 1) up rsejme. ze Pan B6g. odrzuci ci~ na wieki. Easka Boska jestto wewn~trzna nadprzyrodzona pomoc. 2 Na czem :aleiy laslca posilkujq. laskl!: Boz~ wsp6{_f)racowac. abysmy nikogo me obrazili.. .Napominamy Go owinien czlowiek od siebie czynic.aga.ca) nazywa . aby mu taeka Boska wyszla na zbawzente. Jest· dwojaka: t~ §. zbawie . 5. 1. tej laski u~z'tela: . Nauka moralna.~febnnq. uczynko~~. le te laski .aska posilkujl!. Staraj 8i~ co dzid bya poboiniejszym i cnotliwszym. t Jak powinnUmy s~ zachowywac w przeciwnolciach? Powinnismy w przekonaniu. co jest zle. co jest dobre.. 1 wzbogaca. Trzeba przed jedzeniem i po jedzeniu modlle si~ a w jedzeniu bye miernym. st6sownym czasie rozrywki skromnej u!ywac: lecz trzeba j~ uswi~cac przez dobra intencyq. 17. kt6r. l. . Pnotl.3. cierpliwie i w oheoi podobania si~ Bogu.ca (dopomagaJ~ca). aby~my umkali tego. "B6g jest.z d laska i jej chwilowe do dobrego uczynku d?~om." 1 Kron. Czy laska posilkujqca Jb'estkondie~znbiee. na nasze zbawienie chciec.chwi ow~.Cb6d.t pomewaz Jest obsena na a. 6.) 4. nazywaj~ lask~ obecna.al?o. Czy Pan Bog wszystkim ludsiom. i wszystkie mysli 88H rozumie.-j J nam Pan • Bog dla zaslug Pana Jezusa t: • udziela ku naszemu zbawieniu.dz doskonaJ:y. Iloroka jest ta nadprzyrodzon:a omoc. 2) prsesorne. . Ilia prawdy.caczyli usprawwdl'lwu}jOtca." 1 Moj.

. 3) wewnetrznie na duszy odnawia 1. aby si. " . Rzym. . kt6re jest w Chrystusie Jezusie. dziecmi Boga i dziedzicami r es wa nie is' e o. Chrztu 11. 4) przyj~c chrzest sw. abysmy z grzesznik6w stali si~ sprawiedliwymi. go z wszystkich lub przynajmniej ze smierteln ch rzechow 2) uwalnia od kary wi eczne]. .* Co powinien grzesznik od siebie czyni6. Przykl: Niniwiei. 6. "Ot? stoj~.* Dla cseqo powinien czlowiek stara6 siC. 2. Czego rozpoczyna ~ usprasme wtenu rozpoczyna grze- . imi. 5) przysU1pic do Sakramentu Pokuty s.* 97 i pobudza. 8. poswic.. 2) kt&.. 24.. ze bez laski Boskie] czyli w grzechu ~miertelnym nie moze nic takiego uczynic. bye eaceknoieka usprawiedliwionego? 15. Co u'yslugttj~ czlowiekowi nane w stanie laski? dobre uczynki t'yko- 1) pomnozenie laski uswi~caj. otworzyl ~ drzwi. Usprawiedliwienie 8znika? grzesznika si~ od 20. 10." Nauka moralna. aby si~ do Pana Boga nawrocil." Jjaska uswit}caj~ca jestto dar Bozy nadprzyrodzony niezasluzony. Tak dhigo ..cej.96 . coby na wieczn~ nagrode zaslugiwalo. kt6rego Duch Swit}ty dla zaslug Jezusa Chryst usa duszy naszej udziela. . Pana naszego Jezusa Chryatusa 1 w dacha Boga naszego. Bo Pan B6g daje nam j~ bez nasze] saslugi z c ste 0 milosierdzia. u dr.* Co oirs muje grz~sznik to Sakramencie a 0 w a ramencie 0 u y. 2 zacz • milowa B 3) za swe grzechy zalowac.r. :? Iosierdzie Boze.* W jaki sposob staje 8'if czlowiek przez lask~~caj(fC(f usprawiedliwionym? 1) oczyszcza czego nazywa Bi~ takie lcuJka u8w~caj(JCa lask(f usprawiedliwiaj(fc(f? Dla przez lask~ jego. 1 Kor.. twe DaD. 8.z. dop6ki czlowiek usprawiedliwiony nie popehii grzechu smiertelnego. PI. 94. * HObmyci jesteseiQ. milo- . 12.eeni jestesei~. ••Dzis jeZli glos jego uslyszyeie: nie zatwardzajeiez sere waszyoh. jezliby kto uslyszaJ: los m6j. Bo rzez Iask uswi cai c staje si cztowiek usprawiedliwionym. usprawiedliwil? Powinien za pomoca laski Boskiej: 1) obudzie w sobie wiar~ w Boga i UfMSC W mi- Ozy czlowiek moie sie oprzec tasce Boskilj? oze: 0 as a os a me znOSI wo C OW1ea.. usprswledllwienl jesteso~ " . jesliby juz byl ochrzcony. Otrzymuje lask~ uswi~caj~c~. leez jej zupcln~ wolnosc zostawia. kt6ra go czyni czlowiekiem sprawiedliwym. "Usprawiedliwieni darmo (bez wlasnej saslugi) przez odkupienie. lub. 11.. 14. Codziennie pros Boga 0 lask~ Jego swi~t!h a pilnie ezuwaj ~ lIoblb abys serea swego dla niej nie zamykaJ:. Dla tego. wmjd. ~~l~Ca.* Ozemu nazywa si~ taeka u8wi~caj(fca darem Boga niezasluzonym? . Katechizm iredni. 19. 24. 3. 4.t Zkqd nabieraJq ie dobre uezynki wartosei? Z nieskoficzonych zaslug Jezusa Chrystass. 0 Iasee uswi~caj~cej czyli usprawi~dlill'iaj~cej. wsze w asce os MJ. Wysluguj~. . 7 . ~dzieckiem Boga i dziedzicem nieba. to jest z grzesznika sprawiedliwym i swi~tym. 1 i kola6z~. Bogu milym. 17.

ktora nam wie~ nagrode u Pana Boga wyjednac moze. gdyz Sakramenta ss. 6 Siedm Sa. 4:. dobrych uczynk6w? Kaidy katolik jest zobowiazany. .by. jest modlitwa z postem 1"aJ.ohowa.lJ. Co jes.. str. Jaki grzech popelnia ten.j ait • to. W1~Ct. kt6ry je ustanowil. J ~ta caj~~. kt6re nie daje owocu dobrego. czyli wola sluzenia Panu Bogu i czczenia Go. 2.lJ maili S k a. Jak powinnismy Sakramenta swi§te przyjmowac. zwany swi~tokradztwem.98 99 trego jestesmy zywemi czlonkami przez lask~ uswi~ d 0 pe l" menta 1. 7. chocby .kra. J akiej ?aski udzielajq nam Sakramenta swi§te? 1) Sakramenta swi~te udzielaj~ nam lub pomnaZaJq.. przez kt6ry odbieramy lask~ Bosq niewidzialna i wewngtrzne uswi~cenie. 3) ustanowienie przez J ezusa Chrystusa. 5. Osy kazdy k atol'k' Jest o b' 21. lecz ze zaslug Pana J ezusa. 27. slowa I ucz~ moje na czesc i chwal~ Twoj~. abysmy prses nie tyle ?ask dostqpili? Powinnismy je godnie z nalezytem przygotowanie. Kiedy nalezy obudzac dobrq in~ency§? ." 22. Jest bardzo zbawienna rzecz~ kilka razy na dzien 'Ooudzac dobra intencye. a mianowicie cndziennie z rana. ktory niegodnie Sak'ramenta swi§te przyjmuje? Popehiia grzech bardzo ci~zki. post i jabnuin~. b~dzie wyci~te i W ogien wrzucone. kt6ry je sprawuje.mil:. chowac." " Tym. prawdy. ucsynkach naszych? Pan B6g patrzy na dobra intencye . Do istoty Sakramentu nalez~ trzy warunki: 1) znak widzialny. lle Sakrament6w swi§tych ustanowil Pan Jezus? Pan Jezus ustanowil sie m ament w Wl~ty sa.m przyjmowae. Jakie osoblaoie dobre uczynki saleca nam Pismo swi§te? Pismo swi~te zaleca nam osobliwie modlitwe. 6. Prses co osobliwie otrzymujerny ?ask§ Boske& uswi§cajqcq? 28.rb1 r· . i .. Sakrament? Sakrament jestto znak widzialny. ' 15. t Czy skutecznosc Sakrament6w swi§tych nie leiy od godnosci lab niegodnosci tego." Na co Pan Bog szczeg6lnie patrzy przy dobrych Tob. 'wi ea' w seren za. 2) kazdy Sakrament udziela nam jeszcze pewnych osobnych lask.mentow swi. 8. nie biol'll swej Iaski uswi~caj~cej od tego. Dzie~ si~ 1) na Sakramenta menta umarl ch: zywych i na Sakra"." muzna. 24. w nas lask~ uSwi~caj~~.:tycb. o Sakramentacb swi~tYCh. W jaki spos6b mosna w sobie dobrq intency~ obudzi6? Boze m6j I ofiaruj~ Ci wszystkie mysli.CZ~ same w sobie male byly. ~ owtqzany 23. 3. . st6sownie do swego przeznaczenia. abys sit grzeohem Die spla. Co nalezy do istoty Sakramentu? -. 7* .. 2) Iaska Boska niewidzialna. kt6ry ie sprawuje? Nie zalezy.Dobra. od J ezusa Chrystusa ustanowiony.) wtemy ee ustanowil? q 1 eeue eie a amen 'If .l. l? Najbarlbiej stara. utwierdzeniem * . Co jest dobra intencya? J estto ch~c. (Zobaez na." Albo: "Boze i Panie m6j I Wszystko na chwal~ Twoj~ 1" 26. "bo wszelkie drzewo.12. 25. 3.

wlewa ns . ze kto je przyjmuje. 2) Cialo i Krew Pafiska. ..oi~cejra." Jan 3. Czen'tu jest Chrzest swiety najpotrzebniej8zym Sakramentem? Gdyz bez Chrztu nikt nie moze bye zbawionym. gladzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed ochrzceniem popelnione. o 1. 2' 2. 10*. . '.. .. obok znak6tu od Pana Jeeusa nadanych? Kosci61 swi~ty je ustanowil pod opiek~ Dueha gwi§tego dla pomnozenia nabozenstwa i czci ku Sakramentom Swi~tym. kt6re tylko rat w ~yciu i kt6re . ie Uhrseet swigty celotoieka "odradea do iywota uneceneqo i 'uswigca"? Poniewaz Chrzest swi~ty czlowieka nietylko oczyszesa ze wszystkich grzech6w. 7. Amen. 4.. " 6. ~Nauka moralna·R Szannj Sakramenta swit:te jako najkosztowniejsze.Milosc Boza rozlana . Co Jest Chrzest swi§ty? Chrze~t s"i~ty.. ~. 13.* Dla cseqo te Sakramenta nazywajlJ si§ Sokramentami iywych? Dla tego ~e ten. 11. kt6ry nam jest dan.100 101 2) na Sakramenta.* Ceemu. gladzi kare doczesna i wieczna. 14. z Chrystu~em siO . 12." Rzym. * Ozy C}wzest swigty gladzi takie karg ea grzecky? Chrzest s.* Dla czego te Sakramenta tylko rae przy}q6 moina? Dla tego ze wyciskajl1 na duszy charakter niezatarty. ktora jest iyciem duszy.* Jok udziela sig Chrzest swigty? Lejl1c wodf! na glow~. nie rna iycia laski a przynajmniej mied go nie potrzebuje. 5. 8. rzez Dueha iwi ~ 10. ie Chrsest oczyszcza czlowie'ka "Z wszystkich grzech6w"? Bo Chrzest sw. lecz zarazem w duchowy sposob go odnawia i uswi~ca. kt6re si§ przy sprauxncanlu SakramentJw SSe odbyw ajq . 8..* Ozemu m6wimy. co je przyjmuje. 15. przez polanie woda 1 slowo Boze z wszystkich grzech6w ?Czys~cza i w Chrystusie do iywota wiecznego odradza 1 uswieca. .6. m6wimy. 9. Bierzmowanie i Kaplanstwo. .. czyni dzieckiem Boga i dziedzieem kr61estwa Bozego. t Kto ustanowil obrzedy. meniem? Gdyi przed Chrztem swi~tym zadnego innego Sakramentu waznie przyjl1c nie mozna. lub swit:tokradztwem.sa ustanowione bhcinierstwem . * Ktore Sakramenia tylko ro» przyjqe mOina? Chrzest. 5) Mali ens two. CHRZCIE. jestto Sakrament. dziejl1 i miloscil1 Boska. ~e Duch s.* Ceem« dodajemy [esecse wyraz "w i najpotrzebniejszym Sekramenteta biera ~la teg~. Ktare SlJ Sakramenta iywych? Sakramenta lywych s~: 1) Bicrzmowanie. 5.. . dzi~kuj Csemu jest Chrzest swiety naJpterwszym Sakra . wymawia si~ 8lowa: "Ja clebie chrzce w imi~ Ojca t i Syna t i Ducha t Swi~~ tego. 4) Kaplafistwo. od samego srodki do do~pienia Iaskl Boiej. Dueha swi9tego ' nie moo l'ana Jezu. powinien bye w stanie laski uswi~cajl1cej. 5.* Ktare SlJ Sakramerda umarlych? Sakramenta umarlych Sl1: Chrzest i Pokuta.est w sereach nass eh tego. * TV jaki spos6b dokonywa sig to duchowe odroenie i t 'wi ce ie. 3) Ostatnie olejem sw. namaszezenie. kt6ry czlowieks. * Dla ceeqo te Sakramenta nazywajlJ si§ Sakrementami urnarlych? Dla tego.y przyjmowac mozna. "Jezeli si~ . Dokonywa si~ w ten spos6b. ze prz~z Chrzest sw. 5. 1.kto nie odrodal z wody i 'tmijsc do kr6lestwa Bozego.

datek Dacha! W' sercach naszych. ze im nie wolno ani z chrzesniakiem ani z rodzicami jego zawrzee mafzenstwa.zywac do Chrztu swigtego? a ezy uzywa wo y po wiecon ~. Chrzcie swittYm. 1. Pa. kazdej innej ezystej. . co chrzei? Powinien miec intency~ ochrzcic prawdziwie. 22. 0 tam. '" Swojem rzekl do . a prowadzie iycie Bogu mile. Kio mote bieremouae? Bierzmowae mog~ tylko biskupi jako nast~PCJ Apostol6w. czyli co Pan Jezus ustanowil. 18. cos Pann Bogu no. a w koficu wszystkim razem udziela blogoslawiefistwa.* Kiedy ustanowil swi§ eg . iezeli Chrztu z wody przyj~c nie mozna.t 0 czem chrzestni szczeg6lnic pamigtac powinni? Chrzestni powinni: 1) sami bye gorliwymi kat olikami.. Co jest Bierzmowanie? Bierzmowanie ." waniu?' . 15.t Co jest Ohreest pragnienia? Chrzest pragnienia jestto szezere pragnienie Chrztu. 2) czuwae. 16. ." Mat. 2) udziela nam Ducha Swi~tego.. nas pomazal:. znakiem krzyza i utwierdzam ci~ krzyimem zbawienia w Imi~ Ojea i Syna iDucha Swi~tego. 3) wyciska na nasze] dussy charakter ni ezat arty. aby chrzesniak odebral katolickie wyehowanie. 28. aby eeznie wiar~ sw~ wyznawa 1 we e ni j Kto uczy nas. 1. kt6ry naa wspiera w walce przeciw zlemu i w postepie w dobrem. . Amen. 19. 19. stqpi6? 2. a Jeie 1 J ~ me ma. .. co Kosci61 czyni. zgodnie z Pismem swi~tem i nauk~ Ojc6w ss. Tego naucza nas nieomylny Kosciol katolicki. ee Pan Jezus 8akrament Bier'smowania ustanowil? Co sprawia Sakrament Bicrzmowania? Kaz-dy czlowiek. -W jaki spos6b namasscea biskup przy bierzmo4.t Czy nie mosna Ohrztu z wody csem innem saMozna go zastwic Chrztem pragnienia albo Chrztem krwi. naturalnej wody. kt6ry t6i zapiecz~towal: nas i dal: za..na Chrzcie swigtym? Przyrzekamy: 1) trzymac si~ moeno i statecznie wiary katolickiej.t Jakq intency§ powinien mid ten.* Co przyrzekamy Panu Bog'll. potem kladzie na kazdego z osobna r~k~ i namaszcza go krzyzmem swi~tem.. przez namaszczenie i modlitw~ biskupa ezlowieka ochrzconego urn acni a . 13." 2 Kor. pol~czone z doskonala skrucha i milosci~ Pana Boga. Sakrament Bierzmowania 1) pqmnaza w nas lask~ uswi~eaj~~. 3.:B6g to jest. . 2) unikae grzeehu i z1yeh okazyi. to jest uczynic to. Na ezole bierzmowanego czyni biskup krzytmem wi m a .t Co jest Chreest krwi? Jestto smierc meczeneka poniesiona dla Chrystusa. . lub tei kaplani za pozwoleniem Stoliey Apostolskie].102 103 11. ehrze~e je w imi~ Ojca i Syna i Ducha sw. . 3) pami~tac. kt6ry nas potwierdza z Wanll w Chrystnsie. 17.. 21. i kt6. . by na nich zstlu>il. *0 BIERZMOW ANIU. Nie zapominaj nigdy .estto Sakrament w kt6 Dueh wi~ty przez kladzenie r~. 5. lecz bez koniecznej potrzeby nie owinicn nikt chrzcie t lko mieisco roboszcz lub inny kaplan za jego pozwoleniem. . W jaki sposob bierzm'ltje biskup? Wyci~a r~ce nad przyst~puj~cymi do bierzmowania i modli si~ do Ducha Swi(Jtego. 14.n Jezu8 Sakrament Chrztu Gdy przed Wniebowst~pieniem . 6..* Jakiej wody naleiy 'll.

.. ktore nalezq do istoty Sakramentu? Sq. " 5. dzieki czy. Co 'est ostac ckleba i wina? Jest to. gdy Pan Jeeu» wy~zekl: "to jest C~'alo moje" . 9." Rzym.104 105 Z ceeqo sklada siC krzytmo poswiccone przelJ bisku a? Z oliwy i balsamu.. I'! .* Jak ustanoioic Pan Jeeue Najswictszy Sakt'ament? Pan Jezus wzit!l chleb. . Ducha Swi~tego. . mewiao: ~."to jest Kreu: 1. • 11..aidemu wierzaeemu. lecz smialo wiar~ w Jezusa ukrzyzowanego wyznawac. Ceema czyni biskup znak krzyz a swictego na ceolc biersmoioaneqo'i Aby wyrazic.. • . kolor. * . daje biskup po namassceeni» bieremouanemu lekki policzek? Aby mu przypomniec. 13. * Czy so Najswicts~ym Sakramencie Ottarea s{{. tylko postacie.. zapach i t.Panu Bogu przyobiecad. Kiedy ustanowil Pan Jesu» Najswigtszy Sakra·· ment OUarza? Ustanowil go przy ostatniej wieczerzy. . .: 1) znak widzialny. d~ic6w duckownyck? . * Co sig stalo z f!hlebem i winem. pod postaciami chleba i wina. 2. w dzien przed gorzka m~k~ swoj<!:. 2). Chl~b przemienil 6. Ceemu dodaje biskup do oliwy wonny balsam? Azeby okazae. 10. o NAJSW~TSZYM SAKRAMENCIE CIA~A I KRWI Ceemu. 16. 3) ustanouiienie przes J ezusa Chrystusa. Jesus. To czyficie na moit pami~tk~. Wypeluiaj za-wsze bez obawy i trwogi katolickie po-winnosoi 'woje Co eostaio z ddeba i ioina. 8.Kie wstydz~ si\l Ewangelii. 1. to jest postacie chleba i willa. si~ w prawdziwe Cialo a wino. Co jest NajSwictszy Sakrament Oltarza? Najswi~tszy Sakrament Oltarza jestto prawdziwe Cialo i prawdziwa Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. nil i dawal uczniom Swoim.. ze odtad powinien wszelkie zniewagi dla imienla .Bierzcie i [edzcie: to jut. blogoslawil Iarnal i dawal uczniom Swoim. sam Pan. smak. co w chlebie i winie pod zmysly podpada..Jez:us" cierpliwie znosiC.C go z opieszalosci lub z obojetnosci. Oialo moje. mowiac: "Pijcie z niego wszyscy. lecz byloby grzechem nie przyjq. 4. ie bierzmowanemu udziela si~ Iaska ustrzezenia si~ zepsucia swiata i wydawania wonnego zapachu cnotli wego zycia. . 7. ze katolik nigdy nie powinien si~ wstydz1c krzyza Chrystusowego. Kto moee bye bierzmowanym? Kazdy po odebraniu Chrztu S. d. 14. . gdy Pan Jeeue te stoioa un rzekl? Nic nie zostalo. dop6ki biskup blogoslawienstwa nie udzieli. to jest Kreu: moja. Sprawca i Szafarz wszelkich lask.. . Jak trseb« przyjmowa6 Sakrament Bierzmowania? 1) Trzeba bye w stanie laski i goraco si~ modlie o dary . jako to: ksztalt. 3. Ab b li swiadkami bierzmowania i bierzmowanycb w walce duchownej ze zlem utwierdzali. bo jest moca Eoi~ na zbawienie k. 7. tc trzy tVar'Unki.zye . 2) laska niewidzialna. Co oenacsa oliwa? Oliwa oznacza utwierdzenie wewnetrzne do walki przeciw nieprzyjaciolom naszego zbawienia." Potem wzi~l kielich z winem. Czy Sakrament Bierrmoioania jest do zbawienia koniecenie pot1'zebny? Sakrament Bierzmowania nie jest koniecznie do zbawienia potrzebny. 12..

. przykladny w koseiele. a w starym Zakonie sam Pan B6g surowo je przykazal.. :Camie takie CiaJIJ Pana Jezusa? Nie. 16. 1 Kor. Albowiem eialo moje prawdziwie jest pokarm.one? Albowiem byly tylko figurami Niepokalanei Ofiary nowego a onu."to jest Krew moja.. nie bedzieeie mied iywota. .j~ modlitwy i obrzadki ksscielne. wyroki soborew. 16 i 11. pod kaid~ poetacia jest Pan Jezns calym. w sobie.* Czy kaplan. . 13. jest prawdziwie Cialem i Krwi~ Jego. 9.) 17. . 1 a go you j s Zakon trwac mialy. . 2) Nauk\l Aposto16w. Obowiezuje nas do tego. 55. odwiedzaj cz~sto Pana Jezusa. SwaSl~ lie Y Y owie mI\! zy so ~. * bywal. nauk\l caJ:ego Kosciola po~erdz.* Na kogo od Apcstol6w ia wladza przeszla? Przeszla na biskup6w i kaplancw.tdectwa Oj~ ". ee Pan Jeeus m6wiflC "to jest C£alo mo 'e"·_ to 'est Krew mo 'a" d . 11. .. 21. 0 ofierze !Iszy swittejt o jes 0 ara.t 107 i niepodzielnym. zaprawd~ powiadam warn: J ezlibyscie nie jedli eiala Syna czlowi~czego i Die pili krwi jego. bi skiema za nas ofiarowal:. Urocz stosc Bozego Ciala. Jan. * (}d j?k dauma skladajf!J sig ofiar'lj na znak c. a krew moja prawdziwie Hest ns. §..* Ozy wi§c po przemienieniu niema juz chleba i wina na oUarzu? Niema .6w swi\ltych i pisarzy koseielnyeh. 2) 1) "Chleb. sw!~t~ za nas ofiarowal i 2) aby nam Sl~ w Komunn SWl~tej na pokarm duszy dawal. bo tu Pan Jezus mieszk. 0 rzemienieniu u est a oltarzn prawdsiwe Olalo i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. utajonego w Najswi\!tszym Sakram6Dcie. . kt6ry si~ na krzytu . Bl\di pobosny. a w kaidej czastce rzy Do ceeqo obowigzuje nos obecnosc Pana JeZV-8t1 w Najswictszym Sakramencie oltarza? .o . a wystrzegaj si~ wszelkiego nieuszanowania w obeo Niego.l) i ze potem przy . 10. liezne swi:. tak jak jest w niebie calym i niepo- 15. 6. prawdziwa Krew Swoj~. lamiqc hosty§. jako pokann i nap6j podaje. Pan J ezus. kiedy rzekl: "To czy:ficie na moj~ pami~tk~. Czy Pan Jeeue tylko dla tego jest obecny w N~jswigtszym Sakramencie.{em i KrwilJ Swojq pod postac~ami ob~cnym? 14* Czy pod postaciq chleba tylko Cialo Pana Jeeusa a pod postaciq wina tylko Krao Jego swicta jest obecnq? Nie. .. 19. .* Kto jest ofiarfl nowego Zokonu? Sam Syn Bozy. kt6ry Bogu jako NaJwyzszemu Panu na znak czci i uwielbienia skladamy.kaplan ~amie tylko postae. abysmy Go czesto 1 poboznie odwiedzali. mianowicie Swietego Pawts potwierdz. 23-29. 2) ze Apostolowie i Kosci61 katoliclti zawsze tak wierzyli i naucsali. 1) aby si~ we Msz'!l._ s. 20.rci Od poczatku swiata." 12.* Kiedy wykonujfl biskupi i kaplani tg wladzg? y we szy Wl~ n na c e em 1 wmem wymawiaj~ slowa: "To jest Cialo moje" .• . Czy Pan Jezus dal tokee Apostotom 'lIJ'ladzU przemieniama c e a 't unna w z 0 ~ reu: Swojq swiCtq? Dal im t~ wladz~. .." 10. 51-53.. A osto m prawdziwe Cial:o Swoje i prawdziwq Krew SwojC? Wiemy ztad: 1) ie Pan Jezus juz dawnie] uczniom Swoim obiecal dac na pokarm prawdziwe Oialo Swoje a na nap6j . rnowtac: Jakoi nam ten mose dac cialo swe ku jedzenin? Rzekl im tedy Jezus: Zaprawd~.* Ceemu ofiary starego Zakonu zostaly zniesj.ktory ja dam jest moje Cialo za iywot swiata.106 Zkqd wiemy. 2. lecz takze dla tego. Ofiara jestto dar widzialny. aby iako B6g-czlow~ek Z 'nam't przebywal? Pan Jezus jest nie tylko dla tego w Najswi~tszym . ie nym. Jak aJ:ugo eostaie Pan Jezus z Cia.

memu ofiar~ CZy8t~. 00 jest Komunia swigta? Na krzyiu ofiarowal si~ Pan Jezus w spos6b krwawy. aby Pana Boga prze . Z cecqo okazuje sie..~ moje miQdzy narody. jest co do istoty t~ samo. rozny.* Czy Pan Bog obiecal nam takClJofiarg? az 33.luz w starym Zakonie przez proroka MaIachiasza. !frzyiowej nie ma w nowym 30 Oproez ofiary raz na krzyzu przez Pana J ezusa Inion" . Komunia swi~ta jestto rzeczywiste poiywanie Ciala i Krwi Pana Jezusa na posilek dussj. * Kto km'lysta s owocow Mszy 8wi~teJ? Caly Ko~ci6l.* Czy 0fr~cz ~ft~ry. 2) jako ofiarfl dzi/:kczynienia. jak si~ niegdy. przyjmnJ przynajmniej duchownq komuni~. Czbn sig roini spos6b ofiarowania w oby~w6ch 28. 4) jako ojiarfl proiby. Ofiare Mszy swilJtej przy Ofiara Mszy swi~tej [estto nieustajaca ofiara nowego Zakonu. 11. aby Panu Bogu oddae poklon i czesc. sereu gor~e pragnlenie poll\czenia siQ z Panem Jezusem pntl Najhi~tszy Sakrament. podrul KMnunii. Skladarny Panu Bogu ofi. m6dJ !it pokomie do Zbawiciola twojego i pros go 0 przebaczenie. t. i dara pIzYJm~ z r~ 1 waszeJ.Figur~ Mszy sw. ie Ofoara Mszy 8. ofiara co ofiara krzyzowa. podesas Pr:etnieniMlia.6wi Pan zast~p6w. bo wielkle jest imie moje tni~dzy narody.ar~ Mszy swi(Jtej: 1) jako oflarg uwielbienia.:i€}J'I. pro sic za wyrzadzone mu zniewagi. we Ms swi teO zaS ofiaruie si W sposob niekrwawy. 26. co Ofiara Krzyzowa? Okazuje silJ z tego. otiorq.* Kiora jest ta nieustajaca pyzez roka preepoursedeiana ofoara? MalachiaszflJ pro- Pan J ezus ustanowir ostatniej wieczerzy. 10. tylko sposob ofiarowania jest Jaka jest r6inica m~'§dzy Ofiarq Jjfszy su: a ofiarfl krzyiowq? Ofiara Mszy swi~tej jest co do istoty t~ saIWi § 3. kt6ra nam wci~z przypomina ofiar~ Krzyzowil i Jej owoc6w uczestnikami nas czyni.s na krzyzu w sposob krwawy ofiarowal.raJ si~ pilule eodziennie sluchad Mszy swi~tej naboinie i z usza1'lowaniem. Co jest Ofiara Mszy 25.' Panskq. w ktOrej si~ Pan Jezus pod postaciami chleba i wina Ojcu Swemu niebieskiernu przez rece kaplana w sposob niekrwawy ofiaruje. i 0 flarfJ j est Pan J ezus. aby Panu Bogn pau dzilJkowac za otrzymane taski i dobrodziejstwa. 00 WSC 0 U S onca 0 zac 0 Q 'Wielkie jest imi. .. ze W obydwoch ofiarach Ofiarnih. Nauka moralna. 0 K@manii swit:t~j. . Obiecal .. 1. Panu Bogu ofiar§ Mszy 24. Sta. mowi Pan ZastIJPow.108 109 22. Bogu. 27.o' jest. 29.eszcze w no m Zakoni nieusta' Cal ofiara. st . aby u Pana Boga wyjedna6 sobie pomoc we wszystklch potrzebach dala i duszy. M.~ie mam cheei do was (Zyd6w) m.? . 35. 'Wzbudi . Podceas Oftarowania.. -. a na kazdem miejscu poswi~eaJ~ i ofiarujl} imieniowi." Mal. Zywi i umarli. . llIe rowame. ofiaruj ~. 3) jako Qfiarfl pojednania.amego siebie wraz Z P&nt'DI lezUJem Bogu Ojcu niebieskiemu. lecz przytern 23. byla afiara Melehizedecha. * W jakim awigtej? celu skl:adamy .* Kio ~t8tano'lcil Ojiarg JJiszy swirtej? sw£gtei? J estto Ofias-a jtIszy Swi~tej.

Jak treeba sig przygotowac do Komunii swictej pod wzglgdem eiala? Trzeba 1) bye naczezo.110 111 "Zaprawd~. alba pi! kielich Panski niegodnie . 3) oezyszcza nas z grzeeh6w powszednioh. "Ktobykolwiek jad.: NieszczfAsny konieo Judasza. 43.Niechajie doswiadczy samego siabie czlowialG a tak mech 1chleba tego i z kielicha pije. leez takze jako ofiarg.znOSCI • Jaki grzech pope:tnia ten. 30. 2) pokory i skruchy. chociai nit. a bezboinym Filistynom nieszcztscie i przekIenstwo. bgdqc w grzr.Lepiej by mu bylo. aby Krew Pana Jeeusa pozy'Wac? Nie potrzeba. 2) przyzwoicie si~ ubrae.CjfAzyki~m a nie palcem. 6.dzie winien Ciala i Krwi Panskiej. muzna gorqcem nabozenstwem serce przejqi? Przez bogobojne rozmyslanie i pobozne akty. usta otworzyc i potem Naj~wi~tsz~ Hosty~ z llajwi~kszem uszanowaniem przyj¢ 50. 45. 11. a niekiedy nawet Smierc i inne doezesne kary.1: ten ehleb. Mat. mil@scl i gor~cego pragnienia 48. 2) oslabia nasze zle sldonnosci i dodaje nam ochoty i sily do dobrego. me Jak [eszcee treeba sig przygotowac do Komunii sungwj na duszy? 1) Trzeba oezyseic dusz~ nawet z grzech6w powszednich. 51. 24. co siC odwaza niegodnie komunikowac? Popelnia tak jak Judasz okropne ~wi~tokradztwo. Porownanie z arq przymierza.b. 11.i~eaj~e~." Jan. 53. Jakie laski daje nam Komunia . 11. I: . .. 4) jest zadatkiem llaszego przyszlego zmartwych . 49. * Jakim sposobem. a broni od grzeeh6w smiertelnych. 42. kt6rzy przyjmuj~ Komuni~ §~~~ ja. Ooz wigc uczymc. to jest od p61110Cyzgola nie nie jesc i nie pic. to jest jake zasilek na dr()g~ Wlec. ze zlosonemi r~kami i spuszczonemi oezami. depold aifA znpelnie nie rozplyw.y trzeba j§ odjP." I Kor.chu smierteZ. 40. 44..§wi§ta? 1) Komunia swi~ta l~czy nas najscislej z Panem J ezusem i pomnaza w nas lask~ tmw. 38. Nie naleiy Najswi-:tszej HQstyi trzyma6 W' ustaeh tak dlugo. jest naceceo ? Niebezpieeznie chorym.* Ozemu wige ustanowil Pan Jeeue Najswigtszy Sakr ament pod dwoma p ostaciami ? Albowiem ustanowil Najswi~tszy Sakrament nie tylko jako komuniq. i nie pili Krwi jego.PorOwu. Czy kazdy dostgpuje tych lask w Komunii 8wictej'i Nie kazdy .* Czy potrzeba takze z kielicha pic. nekl: . 39. Jok trseba przystgpowac do Stolu Pa'liskiego? Z najwi~kszem uszanowaniem. zaprawd~ warn powiadam: J eiliby~cie Die jedli Ctala Syna ozlewieczego.e. sl\d sobie je i pije roza~ d.." 1 Kor. bo kto przyjmuje Komunie swi~~ megodnie. 28. 37. 3) nadziei. to jest w grzeeku smiertelnym. 1 Kor. 26. Gdyby przylgnC}l1odo podniebieDia "d.goalawienstwo. 46. J ak~e skutki pociqga ea sObCfJ tu na ziemi jui swi§tokradzka Komunia? Zaslepienie i zatwardzialosc serca.. Die byl aarodziJ:.? Trzeba przed Komunia swi~t~ wain~ spowiedZ odbyc. P r z y kl.* Jakie sq najlepsze aMy przed KomuniCfJ swiCtfJ? Akty 1) wiary i uwielbienia.nym przed Komuniq swigtq.zaj~ CiaJ:a Panskiego.ko Wiatyk. * Komu toolno przyjqc Komunig swigtq. 27-29. kt6rym. do kt6rBj obie postaeie s~ potrzebne.. kt6ra bogobojnym Izraelitom sprow adz ala szczfAscie i bto. Ozy grzecky powszednie tokee czyniCfJKomun~ 8wigtq swigtokractzkq? Grzeehy powszednie rue czyni~ Komunii swi~tokiadZki}." . 0 41.. Jak treeba sig eacnouxu: przy przyJmowaniu Komunii st-Oigtej? Trzeba trzymac przed soba obrus (jeili go w ko~ciele podaj~). Psn Jezua "". glow~ podniese. leez zmmeJszaJ~ JEiJlaski. wstania i wieeznej szez~sliwosei. 2) goracem nabozenstwem seree przej~c. aby ai. nie b~dziecie miec zywota w sobie. gdyi pod postacia ehleba przyjmuj emy takze Krew Pana J ezusa. scil)ga na siebie potepienie. 47.

Marny dow6d w slowach Pana Jezusa: "kt6rych grzechy itd.Kiedy daJ grzeck6w? Pan Jezus wladz@ odpuszczania tez Czy kaplan prawilziwie odpusecsa grsechy. kt6re wyrazaj~ pokore. utracona lask~ uswi~caj~cfJJ. jezeli czlowiek za. mog~ bye odpuszczone.". tylko oswiadcza. 00 zgrze8zyli? 00 jest Sakrament Pokuty swictej? Jestto Sakrament. ~~ zatrzymane. zeni . Pan J ezus da~ j:t. nie moglby wiedziee." 1 Jan. "Jeielibysmy si~ spowiadali grzeeh6w naszych: wierny jest (Bog) i aprawiedliwy. 2) przepuszcza nam kare wieczna i niekiedy w cz~Bci kar(J doczesna.. Postan6w sebie do Stohl Pan skiego przyst~powaG tak ez~sto jdt ei spowiednik poradzi. czy tez zatrzymae. 4.zbawienia dla tych. po Chrzcie swi(Jtym popelnione. czy je odpuscie.* Jakq 1 za~tq." Jan 20. 3) przywraca nam.pi6? chwstaniu Swoiem tchn na A 0stol6w i rzekl: "W ezmijcie Dueha wi(Jtego. . 25. przyst~pie nie podobna. 54. ze sll! odpuszczone? czy J esli mimo najszczersze] ch(Jci do Sakramentu Pokuty s.. . Ozy W8ZY8tlde grzecJty mogq. * DS.* Ozy Pan Jesus samym tylko . Ozemu mamy si~ 8powiadao i6 ich odpuezcsenia? grzech6w. .j nie moma Sakramentu Pokuty 8wi~tej niozem Jest koniecznie potrzebny dla wszystkich. dJitwie :lostac. aby nam odpuseil grzechy nasze i oczyseil nas od W'azelkiej nieprawQsci. 8 jill pomnaza. jesl~my lask~ daje nam ment Pokuty 8wi(fU{j? Pan Jezue przez Sakra- jej nie utracili. 2. ofiarowame samego siebie Panu J ezusowi. kt6rych odpuscieie grzechy. kt6rych si~ spowiadamy z nalezytem usposobieniem. 6. kt6rzy 3. 5. wszystkie Albowiem Pan J ezus ustanowil srodki zbawienia wieki i dla wszystkicb 111dzi.* po Ohrzeie swi~tym grzeeh smicrtelny popelnili. B. gdybysrny bowiem kaplanowi sami nie powiedzieli grzech6w naszych.ie rnodlitwy. Co treeb« po przyjcciu 53. nie serdecznie zaffije. f Nauka moralna. odpuscieie 9. " ~iatowych.112 113 Komunii swictej czynic ? Trzeba z Dajwi(Jksz~ skromnoscia wr6cic na swoje miejsce w kosciele.. W szystkie grzechy.Apostolom dal t§ wladzC? ' Nie. mo~ udZie!onfJJsobie od Pana J ezusa. swictej? 7. jpoboinh~jszem sereem.. Jakie osobliwie odmawia6? modlitwy treeba po Komunii sw. 10. 23. ~ 0 Gd zmart d uszcza nam rzech kt6resm 0 ' Chrzcie swi~tym popelnili. sf! im odpuszczone: a kt6rych zatrzymacie. * Orl. mHosc i pros~ o nowe laski. j przyjmowac chleb .albo 4) uzycea nam [eszcse osobne] laski do iycia poboznego.t Albowiem Pan J ezus t Sakrament Pokuty swi(Jtej. POKUCIE. 22. 11. I. szczerze ich si~ spowiada i rna po~ stanowienie za nie zadosc uczynie. 9. moze bye zastapionym przez tal dosJronafy i mocne postanowienie spowiadania si(J przy pierwszej sposobnosci. bye OdpU8zozone? Ozernu mia. Jaki mamy spowiada6? dow6d. i tam czas niejaki na pobozne] mo.Aniolow z jak Dajezystsz~m j D. wdzi~cznosc. takze wszystkim nastepcom Aposto16w w urzedzie kapJanskim.la wladza odpuszczania AP08tol6w przejlo na ioh nastf!Pc6w? grzech6w od Tak. w kt6rym kaplan w zastepstwie Pana Boga Odpu8zcza grzechy. Ozy Sakrament Pokuty 8~tej je8t konieomie potrzebny do . aby d08UJ- i6 Pan JezU8 przykazal rif o 1. Jak wypada przepcdzi6 ressig dn£a po Komunii Reszt~ dnia po Komunii s wi~tej wypada prz£lpfJdzie na obozn ch . Kaplan prawdziwie odpuszcza grzechy.

17. 0 skrusze czyli zaln za grzechy.". przynajmniej przy grzechach smier- . . tedy by spowiedz by Ia niewazna. abym kladnie osnal rz h . lowac. Gdy za1:ujemy za grzeehy nie z pobudek zlemskich. • . Od ceeqo treeba zaczq6 rachunek sumienia? ad wezwania Dueha SwilJtego na pomoc. 01.. . 26. kiedysmy ostatni raz wazrua spowiedz odbyli. na .. .? .emy zll UJs~ystkie grzechy kt6ryby sa ? ..114 115 Ile nalezy warunkbw do gadncgo przyj§cia Sokramentu Pokuty swi§tej ? Pi(Jc: 1) rachunek sumienia. serca o Boie nie wzgardaisz. mowq. Jak mogq. .. 0 Jest rae une sum~C1na. jak silJ zachowywaly w kosciele. i czysmy nadana pokute odprawili. Kiedy skrucha jest nadprzyrodzonq. . obowiazki stanu swojego. §. 00 jest ·skrueha? Skrucha jestto bolese duszy i obrzydzenie sobie grzech6w popelniOl~ych. 20. 12. 2. szezerze si§ ieh wyspowiadal i abym prawdziwie tii~ poprawil. redzicow i rodzeustwa. i rozne rodzaje grzechow i rz tern za t wac si siebie ez i' ak zgrzeszylismy mysh1.* Kiedy skruclia jest powszechnq. lecz z pobudek nadprzyrodzonych. CZ'l 'wi c nie un siarcea zqJowa6 ea rzech dlD tego. przy • rachunku sumienia uwazac _". .. i gdyby za zaden grzech powszedni nie zalowal:. '2 Powinnismy.zal~j . 25. aby je dobrze poznac. abym za nie doskonale zalowal. 50. * Preee co moina sobie ulatwi6 rachunek sumienia~ rae owame Sl~ ze smmemem 19.. "Ofiara Bogu duch strspiony . albowiem bez Jego laski nie mozemy grzech6w naszych ani do*' . 3) moene przedsiewstecie poprawy. uczynkiem i opUSZ" . Gdyby sit) spowiadal samych tylko grzech6w powszednieh. * Czego trzeba Stg 13. 8* ~ 18. p. 21. zasluzyli i t. paniesli? Nie wystarcza zal:owaC za grzechj jedynie dla tego. 16. 0 radmnJm snmienla." Ps. w domu wzglt)dem . 5) zadosycuczynienie. I. 4) spowiedz czyli wyznanle grzechow. w szkole.? Gdy . i wystrzega6 przy rachunku sumient"a? 1) Aby rachunku sumienia nie robic pobieznia i powierzehownie. 19.iea. skruszonego i unizonego 24. to jest .. zesmy dla niclb szkod§ doczesnq. 27. telnych.. czeniem dobrego. Ozy powinnismy . Raehunek sumienia jestto uwazne przypominanie sobie popelnionyeh grzeeh6w. 3) aby nie byc zbyt l(Jkliwym. Przybadz Duchu SwilJty! oswiec rozum mo]. 14. §.* lV jaki sposob ireeba czyni6 rachunek sumienia ~ 1) Trzeba rozwazye. . . tak jak tego zbawienie nasze wymaga. sobie dsieci najlatwjej grzeclzy przy~ pomnie6? Gdy rozwaza.e . dla tego . 2) ahy nie zatajac ulubionych grzech6w. or sz takz seree m [e. 2) skrueha ezyli ial za grzechy.

42* 0 czem powinni pamirjtae ci. Nienawidze. to jest: gdy nienawidzimy grzech wiecej. 35. taki zal bylby tylko przyrodzonym zalem. 14 i str.86 pyt. *) 29. 2) powszechnem. czego nas wiara uczy o zlosci grzechu i jego smutnych skutkach. lecz powinnismy si~ 0 taki ial staraCe 33. kt6rzy nie unika. obrazili. i w zadnym razie niczem zast~iony bye nie maze. 2) sumiennie rozwazae. 11. 88. Dobro najwyzsze. albo przywiesc moze. ll. 00 rozumiemy przez najbliiszCft BposobnoBe @ grzechu? Rozumiemy przez to kaZd1l osobe. Ozego potrzeba. 82. 30. 3) nadprzy. OW8zem lch wm~ powl~k8za.Cf najblizsz(j epoeobnosci do grzechu. 28. * Kiedy powinnifmu takze po sa Bpowiedziq ial doskonaly obudzao? 1) W lliebezpieczeiIst\vie smierci. aby p'l"zedsiqwz11ciebylo szczerem? Potrzeba miec mocna wole 1) unikac przynajmniej wszelkieh grzeehow smiertelnych i najbllzsze] sposobnosci do grzechu. * Ozy moina zal czemkolwiek zastCftpi6? Nie mozna. . 00 jest przedsiftUJZ11cie oprawy? p Przedsiewziecie poprawy jestto szczera wola poprawy zycia i juz wiecej nie grzeszenia. 45 pyt. 89. W jakUa' chwili trzeba obudzw zal w SakraPrzed spowie 11 lub przynajmnie] przed rozgrzeszeniem kaplanskiem. kt6ry w spowiedzi nic nie znaczy.. Ze . aby miee zal nadpr:yPowinnismy: 1) Pana Boga usilnie prosic 0 Iask~ laln. co nas zwyczajnie do grzechu przywodzilo. 34. 2) ilekroc popadniemy w grzech smiertelny. anizeli inne zle jedynie dla tego. 81. a zahije nie tylko dla tego.116 117 lesmy doczesnq szkode poniesli. (ft Patrz atr. tem skuteczniejsz~ i milszq Panu Bogu jest pokuta item pewniej dostepujemy odpuszczenia grzech6w. zern obrazil Ciebie N ajwyisze. zal jest niezbednie potrzebny. Jakiem powinno bye to przedskwziqcie? Przedsiewziecie powinno bye tak jak ial: 1) wewnetrznem i szczerem. 13. zem dla nicb stal sie niegodnym laski Twojej i slusznie na kar~ w tern i w przysztem zyciu zasluzyl. 00 powinno koniecmie lCftczyosiq z zalem? Z zalem powinny koniecznie l~czyc si~: 1) nadzieja przebaczenia i 2) przedsiewzlecie poprawy. 2) uzywae srodkow konieeznych do poprawy !ycia. kazde towarzystwo. Kiedy jest zal doskonalym? Gdy z doskonalej milosci Pana Boga pochodzi. 40. i mocno stanowig jut 87. W jaki spos6b mosna wzbudzi6 tal i przedsicwsiecie poprawy? w sposob nas~pujqcg: o m6j Boze I z g1:~bi serca ialuj~ za wszystkie grzechy moje. § 3. ale ialuj~ najbardsie] dla tego. slowem wszystko to. 0 przedsi~wzi~ciu poprawy. Najdoskoualsze i milosci Najgodniejsze Dobro. 3) odpravlia6 pokut~ i krzywdy wynagrodzic.* Ozemu powinniSmy S11 starae 0 ial doskonaly? Albowiem im doskonalszy jest zal. m6j Boze i wyrzekam si~ wszystkich grzechow. 43. '1'odzony? mencie POhd~ 12. roz~zeszeni~ kaplariskie nic im nie pomaga. 41. Kiedy jest zal niedoskonalym? Gdy z niedoskonalej miloscl Pana Boga pochodzi tj. gdy nas do nienawisci grzechu i do postanowienia poprawy zyeia tylko obawa piekla i utraty nieba lub sama brzydkosc grzechu pobudza. jeieli tego unikae nie bedziemy. kt6re teraz nadewszystko miluje. rodzonem. zesmy Pana Boga. Ozy zal koniecmie powinien bye doskonalym? Do waznosci spowiedzi nie potrzeba koniecznie ialu doskonalego. kazd~ zabawld. OM czynw pO'Winni8my. albo zlych na~ogbw pozby6 s~g me chcq. a zaraz spowiadae si~ nie mozemy. Iloraki jest zal nadprZ'lJrodzony? Dwojaki: doskonaly i nledoskonaly. 36.

na ilu spowiedziach tego nie wyjawil. kt6ry si~ w8tyilzi Powinien pamietae. albo tM. 4. 1) ze nieszezera spowiedz jest nowym ci~zkim grzeehem. powinien powiedziec . ktrry na spowiedzi op'nscil cos) czeqo irzeba bylo sie 8powiadaO? 1) Jezcli nionmyslnie opuscll. tedy 55. * Na f~ trzeba uwaiae przy opowiadaniu okolicznosC't? niepamilJtamy? przyszh~j spowiedzi powtorzyc. smIe~telnych.) Bardzo pieknie jest ten akt skruchy i przedsi~wzi~cia pOpl'awy razon w iesniaeh : Boie w dobroci i Stras:liwe 0 Ma 'estaw Pani6. . ktory nie ioie. niepotrzebnych . kt6rys jest godzien wszeIkiej mitosci nieobrazae i pilnie wszelkie] okazyi do grzeehu unikac. 58. 'Irzeba po~ac tak~ Iiczbe jakq pamietamy. 49. grzech po~szedni s~ier~elny~. 00 jest spowiedi? 0 spowiedzi.. iesmy Pana Boga nie milowuli. trzebna~ Ilekroc dawniejsze spowiedzie byly uiewazne. de rzeczy mowili? Aby niko~o po _imieniu nie nazwae. potrzeba kazdy tylko podobna.. 2) szczera. gdybysmy sift tylko W ogole oskarzali n. 53. b~dZ . §. na miesiqc i t." .* 00 powinien czyni6 ten. wiedzied: popelnilem ten grzeeh maze tyle a tyle razy na dzief (na tydziefi. co spo~edl. * 0 c. Jalea powinna bye epoioiedz] Powinien si~ tego grzeclru spowiadac. i gdy nic nie zamilezamy ani si~ nie uniewinniamy. anizeli 'lye w niespokojnosci sumienia. n rc W -.118 119 nigdy Ciebie.zem powinien pamilJtac ten. n~dznie umierac i na sadzie ostatecznymprzed calym 8wiatem bye zawstydzonym. Spowiedz powinna bye '1) zupelna. kt6ry ze spowiedzi nie wyjawic nie moze . oraz ieh liczby 1 potrzebnych okolicznosci. 46. ktoresmy sobie przypomnieli. i te wszystkie spowiedzie powt6rzyc. de mysli mieli. '54. gdy liczby grzech6w dokladni6 . n • . tedy powinien to na 2) J deli has albo ze wstydu opuscll. p. 47. Spowiedz jenerulna jestto spowiedz. 44. _ Gdy si~ tak wyrazamy. 00 trzeba czyniJ. 3) lasn~.) 48.l1koWl J~st potrzebne do dokladnego poznania sunnema spowiadajacego Sl~. na kt6rej si~ h s owiedzl powtarza. ze spowiednik wszystko zrozumiec i nalezycie stan duszy nasze] oSl:1clzic moze. Taka S owiedz nieb 'lab [asna. czy grzech jaki jest srniertelnym czy powszednim? . czynia. Kiedy jest spowiedi jasna? ssozeree spowiadae? 00 powinien czyniJ ten. 2) ie Ieph~j jest wyspawiadac si~ grzeeh6w przed kaplanem . p. 56* Ozy bylaby spowiedf jasnq.dz jestto w skrusze serca uczynione wyzname wszystkich grzech6w swoich przed kaplanem dla otrzymania od niego rozgrzeszenia. i 2) w og6le to wszystko. i po. Kiedy jest spotlJ'iedt szczera? Gdy si~ tak oskarzamy jak si~ przed Panem Bogiem do winy poczuwamy. Kiedy Jest spowiedt zupelna? Gd~ si~ spowiadamy przynajmnie] wszystkieh grze~h6w. 45. Spowie.. swi~tokradztwem i poteplenie wieczne sprowadza . albo dla tego ii rachunku sumienia pilnie nie zrobil . *) 51.* Kied 'est s oioiedi jeneralna koniecznie po• " • • '" r: • o }es 8powie:i .* Jakie okolicenoeci trseba na spowiedzi wyznae? Trzeba wyznac 1) osobliwie te okolicznosci kt6re rodzaj grzechu zmieniaja. . 52.

e. "Jui em grzesz. albo w czysccu odcierpiee musimy. ~gorsze~le' . z grzechami tulde kU1"g zu grzeohy. ale doczesn~ kar~ nie zawsze Dla tego to rsekl prorok Natan do Dawida: •• Pan przeniasl twaj: wszakie. tern od ostatniej mojej spowiedzi myslQ" mowQ. 1 an~. Jak zaczynu ~ Bpowiedi? 64.st dzil na eil.l ' Czeka nas tern surowsza kara w czysccu. wedle sil naszych wynag~odzic. i uczynkiem.12{) 121 to dla niedokladnosei spowiedzi.» 2 KraI. d' mczego mneg? ~ .dal? gdy nadan(j pokuty . . 2) u. syn ktary si~ urodzil. rzekam sifJ wszystkich grzechow moich i mocno stanowi~ zycie moje poprawic. naprawie i wszelkie szkody. i wiele Iask tracimy." . * Ozy po spow'l. 14. umrze. Oot _potem trzeba czyniJ? 60. Kar~ wieczna odpuszcza Pan B6g zawsze razem z grzechami. Jel~(. i juz nigdy nie grzeszyc. . 00 czeka nas. a. 61. lees w czasie spowiedzi mielismy szczerq.Iuz wiecej nie pamj~ta. Spowiednik nadaje nam pokutg na to. smierciq. pope~niamy jednak grzech . jako tez opuszczeniem dobrego czesto i bardzo Pana Boga obraail: moja wina. Co jest kara doozeena za grzechy 1 Pan Jezus. Ozemu '/'uJ. lub dla niedostatecznego !a1u i przedsi~wzi~cia. b~dz to dla opieszalo~ci W roztrz~saniu sumienia. ally ei si~ eo gorszege . Jak koiwzy sill Bpowiedi? 59.Ja grzeszny cdowiek spowiadam si~ Panu Bogu W szechmogacemu. kt6ry Kosciolowl Swojemu dar wladz~ nie tylko rozwiezywania. Doczesna kara za grzechy jestto ta k6ra.Y tylko ~ pokutll wypelJnM powinni..m Za te i za wszystkie grzechy calego zycia rnojego serdecznie zaluj~. * OZYS1R... * Kio dal kaplanowi wladzfl nadauiania pokuty? Ozy spowiedi jest niwatnq. Przesegnawszy si~ trzeba mowic: 1..9n:lI d) zobowiqzani.e d Zl. zem Pana Boga nieskonczonej milo sci Dobro ohrazif. wol~ odprawie J~. ktoresmy blizniemu mesprawiedliwie wyrz~dzili. i na pokute jak~ nadaje. ostatniej spowiedzi ezego nie zapomniales lub nie zatailes? Czy nadana pokute odprawiles i jak jq. a na pytania spowiednika szczerze i pokornie odpowiadac.by Sakrament Pokuty stej zamia." (Potem powiedz: kiedy ostatnia raz~ spowiedz odbyles? Czy rozgrzeszenie otrzymales ? Czy na. kt6l'fj alba tu na ziemi.myprzez zailosyauczynienie w kramencie Pokuty 8wifltej? nie stale.duje :nam spowied:nik pokutQ? . 1) abysmy odpokutowali kar~ doezesna i 2) zycie swoje poprawili 63. lask obfityeh me sprowa- Go r(Jzu'llVif. Trzeba uwazac pilnie na przestrogi i nauki spowiednika. Sa. Rozumiemy przez to odprawienie pokuty. nie odprawimy? 65.woje. nam spowiednik na.Jan at H. . Wy. w Tr6jcy Swi~tej Jedynemu i Tobie Ojcze duchowny. jak tylko do wyplacenta 8U} rpraw~edliw08ci Bozej przez okutf/1 Jestesmy ta ze zo oWl~zam.zywac skutecznych srodkow do poprawy tYCla. '12. tedy spovriedz jest wain!}. ProSZ~ 0 zbawienn~ pokut~ i rozgrze8zenie. 68. ale takze zwi~zywania. jeieli Bill tu na ziemi zupelnie wyplacimy sprawiedliwosci Boski(j? .. 13.}wieeznego potepienia. Ilzech Ozy Pan Bog nie odpuszcza razer". . odprawiles?) ". 0 zadosycuczynieniu. nadane] przez spowiednika. ktOrq 67. 62. 70. me § 5. Jezli po spowiedzi pokuty me odpraWlmy.* 69. moja bardzo wielka wina. moja wina.* Powinnismy nadto dobrowolne pokuty SObICnadawac i spotykajace nas dolegliwosci cierpliwie znoslc. 66.

. 4) dodaje sity do znoszenia cierpieri i do odpiera~ nia pokus osohliwie w godzinie smierci. Ostatnie olejem swi©tym namaszczenie 1) pomnaza lask§ uswi~caj1:1cf!:. Ozy odpu. 00 rnowi Pismo 8wifte ty~ namaszezeni1~? Wl§ 0 krament? ostatnilm • Olejem 8wi~- i Swi~tych· Panskich.t 11 72. odpokutowaniu Przez odpusty. . . nam Kosc-idl za karl! 00 jest osiamie olejem. 2. 2) z podania Kosciola." Ya 0 pos 0 4. 19. przez kt6ry y 0 CZ~ cary oczesn ~ ywa nam arowana. y.. " r: r.Jezus. t kto Wiemy 1) z Pisma sw. 18. W jaki sposob odpusscza. * prawia cz~s 0 u g' 0" n przjwraca. 16. . i modli si~ przy kazdem namaszczeniu mowiao: "Przez to swi~te namaszczenie i najdorot wsze nu OSler zie wOJe1 mec CI an 0 pu CI. I) ie Kdci61 katolieki rna wladz§ udzielama odpustow.sty moglf pomoene? takie duezom Ka Ian namaszcza z kolei ocz USZy nos usta rece i nogi chorego.r1:ych. 2) ze odpusty sii:dla nas bardzo zba "rienne. ~ esyto d1a siebis samego czy ila zma. 2) trzeba dokladnie wypelnic warunki do pozyskania odpustu przywiazane. ktore Ojciec Sty wyraznie pozwala za dusze w czysccu ofiarowac. ezemkolwiek przewtniles przez widzenie (slyszenie 5. 00 jest odpust? W o OSTATNIEM 1. 2) odpuszcza grzechy powszednie i te grzechy smiertelne.czy nas. dal Koidolowi . 71. Nauka moralna. 6. Iloraki 'est od ust? Dwojaki: z-upelny. i 18. Ozego uezy nas wiara 0 odpustach? . 74.* 00 sprau. katolickiems» wladz~ udziela» Pan . przez ktory dostepujemy odpuszezenia caMj kary doczesnej. ktoresmy po otrzymaniu rozgrzeszenia alba . odyttstu? miedzy wami? niech wezwie kaplany koscielne. * Zkctd wi&iYt ie Pan Jezue ustanouni ten Sa- a.{8. jeali takowe do zhawicnia jest pozyteczne. swi~tym namaesczenie'i Ostatnie olejem swi~tym namaszczenie iestto Sakrament. a 0 W czy ccu 0 POKll owa nne I. . ~ . czqatkowy.ia na dU8ZY osiatmie olejem SwilJtym namasse w ()ZY8ecu bye Mog~~ lecz tylko te odpusty. Przes co przychodzi kar doezesnyeh? nam Kosciol 8wi~ty w pomoo Odpust jestto darowanie po za spowiedzia kar doezesnych. 76. 78. w ktorym chory przez namaszczenie olejem swi~tym i modlitwe kaplana odbiera lask~ na duszy a czestokroc i zdrowie oiala. OLEJEM SWIF. 11. kt6ry do Piotra swietego rzekl: . Kto do doeiepienio. Jakie sq warunki 0 1) Trzeba bye w stanie Iaski. b©dll mu odpuszczone.jTYM NAMASZCZENIU. a niech si~ modla nad nim . 75. 00 eprauiia maszczenie'i na dele ostamie olejem swifJtym na- wiadac.122 123 *0 odl)uscie.. A modlitwa wiary uzdrowi niemocnego i ulsy mn Pan: a jesliby w grzechach byl. kt6rych sj~ chory nie mogl wyspo3) gladzi reszty grzechow juz odpuszczonych.* W jaki sposob udziela nam kaplan ostatnie Olejem 8wif!tyrn namaszczenier . pomazujac go olejem w Imie Pans Ide.

tak ie we bl.a ostainie ol 'em 8 .l do ostatuiej chwili przyj~cia SakrameutOw ss. mi~dzy Bob~ zwittzek mal'ien 8ki zawieraj~.t Ozy opr6ez s. maze zaskoezy6 godzina smierei. W tej 8am. po obudzeniu zalu doskonalego. 9. aJbowiem pr4. 10. mezczyzna i niewiasta. 8. Nauka mnralna: Powaiaj zawsze i b!JJdz posluszny kaplauom. Urzad kaplafiski tak sarno jak i Koscio] nie miaf Ilstae z smierci~ Aposto16w.tANSTWlE. powinien je przyj~c wtedy gdy jeszcze rna przytomnosc umySlu i po przyj~ciu Wlatyku Swi~tego. lask~ do wiernego wypelniania obowi~kow stanu swojego ai do smierci. 8tOtUW? *0 MAf. wr~ezenie kielicha z winem i pateny z chlebem. bo wyraZ80 na dun szy charakter niezatarty. Zkqd wiemy. pami~taj. Kto mole waznie udzielaa Sakramentu Kaplafustwa. 1. i Krew Pana J ezusa.?d. 8wiftym namQ. Nie mozna go utracic.124 7.* Kied owinien ch» r 'q.. Komu besposrednio kaplansk:i ? przekazal Pan Z Jesu« wrztJd Apostolom Swi~tym.8my przyjmowac 08tatnie olejem.ie kaJ!laluilcie? na'lnl1J8zozenie? S~ jeszcze inne swi~cell1a. 2. Jak powinni.?peom Pana Bogllo i szafarzom tajemuie Jego. i od FanM. 7. do tego w a ~ przez osobne swi~cenie (biskupie). jako zastl.?i wloiyli ua nich rl. gdy choroba bardzo dlugo trwa. aby wyalaI: robotuiki ua iuiwo Swoje. mHoscj~ i zupelnem zdaniem si~ na wol~ Bozl}.?ce.UJi~cenia kaplooslciR. kogo Pan B6g powola. 6.? ezy mozna ~btracic ?debrane_~~oen. ze malZenstwo jest sakramenten1? Wiemy 1) z nauki Pawla swi{)tego. wez. 38.. Przez Sakrament Kaplanstwa.go i biakuphgo sq jeszoze inne 8w~oenict:? .ZEN'STWIE. puez kt6ry dwie wolne osoby. 8. kt6rzy otrzymujl}.tym W kaidej niebezpieczn~j chorobie tylko ra&.zieszmagi kaplan. kt6ry po dojsciu do rozumu niebezpiecznie zaclioruJe.? i wkladanie rqk odebrali takze Pawel i BamaDasz swi'i)cenie: "modlili sil. Kto moie i powinien przyjq. i 2) wladz~ odpuszczama grzecbow Kt6re 8~ Jakq mianowicie wladz~ ma kaplan? 1) Ma wladze przemieniania chleba i ~ina w Cialo maki widzialne Sakramentu Kaplanatw~? Kladzenie r~ i llIodlitwa biskupa.tym namaseozenie'i Jesli podobna.cmozna. 2. kt6re SIJj niejako wstO'" pem i przygotowaniem do Kaplanstwa.dzjej~. 00 jest eakramen: maUeitstwa? .!dko Ii. 8. Tylko biskupi. Kio moie zostaa Kaplane-m? Tylko ten.* 1k t·azy moznct pr:yjrp5 o8tatnie olejem 8wit.c ostatnie olejem Jul. na." Dzieje IIopostobkie 13. Sakrament 00 je8t Sakrament Jakim eposobem zaahowal sil} urzqd kaplanisk:i? Kaplanstwa? Kaplaristwa jestto Sakrament." Mat.. 5. r6wme jak rue mozna utratic raz odebranego Chrztu swi~tego. 2) z wia11l:. przez Sakrament mMzenstwa jestto sakrament. *0 KAP. 10. 4..3.aci do siebie.ej chorobie wi~cej razy tylko wtenczas przyjl}. albo jesli spowiadae si~ nie podobna. kt6ry malZen~ 1.? Bog ci~iklf choroba nawiedzi. i pros cz~st~ "Paua zuiwa. zebys nie zwleU.$zczenie? 1 w stanie Iaski a zatem ile moznosci po spowiedzi.. Nauka moralna. Gdy cil. 9. I1nieroiq 4po- Ozy urzqd kaplaniski mial u8taa 3. namaBzczenie? Kazdy katolik. niebezpieczenstwo mija i po niejakim czasie zn6w wraca. Bogs od bierajl}. Przez modlitwl.

2.. 1. wino. . 7.32. a zona powinna mEJza sluchac we wszys iem. stwo w Kosciele nnzywa "wielkim sakramentem". lll~ ?rzez modlitwe i dobre uosynki. Jalci rzech.. kt6rzy nie zuaj~Boga. S. . Przy wyborze stann mie] zawsze Pana Boga i. chlet.ce zwi zek malzefiski. Toll 18 1 6 1) Aby siEJ lekkomyslnie nie zargczali.33. "Cudzoloznik przez niestatek serca traci dusze swoje : zeliywoi6 i Iromot~ zgromadza sobie. 81~ \ 1 • 1) u'ZrJranzO:}Cfce 0 maliem-. 24. ei.' (Etez.C!m~ta~ia1ni? ..t stwo. OSlfdzlS. Przez 00 rozumiemy sakramentalJa przez sakramentalja? rozumiemy 1) to wszystko. 2) aby byli dostatecznie oswieceni w nauce religij i wolni od przeszkod malzeriskich..Takie S({i obowilf. tedy przyspos6b Sil! na..? ym dotrzymujq. Nauka moralna. . in: Dla tego nazywamy Je sakramentaljanu. 8. np. 3) dzieci swoje w bojazui boMj wsp61nie wychowywac." Tob. a hanba jego nie bliJdzie zgladzona ..Jarcl W' 2) ze starej nauki Kosciola katolickiego.. jezeli katolickie wychowanie dzieci nie jest zapewnione.ofi ll\tw~ Boz" na k aiebie sci~gaj~. pokre• 2) zak16cajl1: spok6j domowy i przeszkadzajq dobremu wychowamu dZleCl~ 3) wystaWlaJ~ 8lEJna straszliw~ kar~ Boi~. oliwg.. powinni pami~tac do IJtan~t matZ@nski@po? ci. 4) llll1i powinien si~ starac 0 wyzywi enie i utrzymanie zony .t 4) aby do stanu ma'fzenskIego wst~powaii z mten . [ako i Chrystus umilowal: Kosci6t sw6j i samego siebie wydal zan. . Dawida Ze przez to: 1) rozrywaj~ najswiEJtszy zwiazek. a ostatecznie na potepienie. 0 czem. kt6rzy 8i~ zabiera. •• Sl~ S(t/C1'ament rnallZe'ft8twa.? Ze Kosciol takie malxeristwo dla bardzo waznych powod6w nagania. ko8cielne. 6.kie s::}:dwojakie: t·' ' zawarCl3 ma:lzen~t wa.• • ~• "t. i Zf> na nje nigrly nie zezwala. 5..q ·0 SakrameDtalJa(~b. prosty slub czystosci. : Sara. a szczeg6lniej przez ssczera spowledz Jeneralnlli~ 1 me nasladn] tych. kt6rzy z nieczystlJ inteneyq" albo w grzec u smiert« wierajq.:J • . czeqo nazywamy.M~iowle! milnjcie zony wasze.. Przyp. "Jako kosci61 poddany jest Chrystusowi. zakazane. bogobojnego. cy~ czyst~ i 5) aby przed slabem szczerze sj~ wyspowiadaH i godnie komunikowali.) ." Efez. J' ie cj~iko grzeszij" jesli to czyniij. l1a 6.). potem kaplan ich zwiazek blogoslawi. Przykl. n. co jes s szme go iwe. ki A • • d uzie. 3) aby po zareezynach zyli niewinnie .. 25.t 0 czem powinni ci pami~ta6. ' 2) blogoshiwiefistwa ze maJfJJ te rzeczy sa7cr... JeW po dOJrzalym namysle. nurosci 1 WZ3J emu p~ Wl ernosci marzens Its azo smierci. kt61'Z1J chc~ zawt"zec mulie/lb'two Z o8obq. 861. 1. Przykl: Grzecb j kara. 4. 5.Z. !:) 32. co dla grzech6w i nieprawo!.Zlci maUortlc6w? Poperniajij swi~tokI'adzLwo. 2) wzajemnym przykladem zachecac siEJdo iycip."t ~ •• • . a tern samem staJlt Przeszkody ma eene wo za.Jestesmy synami swi~tych i nie mozamy si~ tak l~czy6 jato poganie.ci sWOJ. Sp080U sprawuJe '7. ? MalZonkowie powinni: 1) iye miEJdzy sob~ w zgo.. 2 uniewainia 'q.· . lO. 5. 8. n czasv 1" es. popelniajq. wlas~e zbaw~e?ie pamieel. niekatoliclrq. palmy. tak tez zony swoim m~iom we wszystkiem" (co slusznem i godzlWem Jest). zes p()wl~len wejsc w zwiazki malzeriskie. dla blahych powod6w..

Ozy modlitwa jeet kazdemu koniecznie potrzelJ. Modlitwa jestto wzniesicnie serea do Boga. 4) dodaJe sHy i ochoty do dobrego. 0 pomoc przeeiw szatanowi. 4. 18. p. . owoce Albowiem Pan B6g przykasal modlie si~. 0 Mogoslawienstwo. 0 pok6j.* Jakie 8Cf najprzedniej8ze owoce modlitwy? 7. 4) ze zdaniem si~ na wole Boza. i aby go Pan B6g bronil od wszelkich nieszez~sc. 35. Katechi#m iredni.128 129 podobiefistwo do Sakrament6w. dopomagalo wszystko ku dobremu. Nauka moralna. 5) z wytrwafoscia.n. wino. 4. 9 . gdyz zawsze si~ l~ezy z modlitwa Pana Jezusa i Swi~tyeh Pafiskich. Pobozny katolik w domu i w kosciele uzywaj~c wody Swi~eO]H~J.. albo 0 lask~ jak~ Go prosid (modlitwa blagalna). 3. kt6re do aluiby o modlitwie. 00 jest modlitwa? l~eznie na sluib~ BOi~ przeznaczye. kt6ry Boga kusi. 11. . 0 co Z'iyYczajnic modli si~ Kosci6l. a znajeiziecie. Powinna nas do tego pobudzac mysl. azeby Go wielbi6 (modlitwa uwielbienia). . Ozy_ modlitwa Koscioio. dzi~ki Mu skladae (modlitwa dzi~kezynna). 6. 8. po przyjsciu do rozumu. Modlitwa Kosciola ma osobliwsza moe. 5 poswieeone bywa przez slowo Bose i mod." - 1) Aby je od pospolitego uzytku oddzielic i wy- 5. "Proscie a bl. 3. 00 osoblaoie powinno uzywania 8akramentalj6w? na8 pobudzac do poboznego Modlitwa 1) J~ezy nas z Bogiem.: Faryzeusz i oelnik. 2) abysmy je mieli w poszanowaniu. Ozemu bioqoelanoi I{osci61 takie i tym podobne rtecz. kt6remu Pan Jezus dal wladz~ poswiecania i blogoslawienia.. chocias Vf istocie od nich 8i~ r6zni~. aby krew Pana Jezusa coraz bardzie] go oczyszczal:a. 8. a1Yy d08tq. obloki. 3) umaenia przeeiw zlemu. kolaoeil 6. 2) z pokora." Eoelns. Uzywaj od Kosciola poswi~conych rzeczy. a szozegoInil3j iwil. kt6rzy Boga mi1uj~. 21. 0 zdrowie oiala i duszy i t..4? Kazdemu. prosi Pana Boga. 23. gdy blogoslawi7 Modli si~ 0 odwr6eenie kary Boiej. rot arqruenu: 0 aw [ako od. i aby dla nas byly zbawienne. S.y? chub. "Modlitwa korzaeego si~ przeniknie Przykl. Czemu jest modlitwa wszy8tkim do zbawienia po2. .- wod1 Kiedy modlimy Bi~ z pokora? Gdy si~ modlimy z uczuciem swej n~dzy i niegodnosci. a nie bl\di ore a czynw. W 'aki 8 086b owinnilm ui Powinnismy si~ modlie 1) naboznie. lJuk. Luk..lconej. 18. 16...ldz1e wam otworzono" trzebltq? a b~dzi~ wam dano. jest modlitwa konieeznie potrzebna do zbawienia. Jak powinni8my modlitwy? Bi~ modlia. Kto u8tanowil 8akramentaija? Sakramentalja ustanowil Koscio]. 3) azeF>ySl~ na wszystkie stworzenia rozlalo blogoslawlenstwo Boze. 2) wznosi dusz~ nasza ku niebu. wiek. 9. i bez modlitwy Die otrzymamy {ask potrzebnych do wytrwania w dobrem az do smierci. 5. "Przed modlitwa przygotuj dnsze twojq.litw~. . 6) wyjednywa pomoe w potrzebie i lask~ wytrwalosoi at do smierci. 3) z ufnoscia. ze przez nie bierzemy udzial w modlitwie i w blogoslawienstwie caIego KOSciola.pi6 owocow Trzeba przed modlitwa oderwae sie od wszelkich mysli swiatcwych i stawic si~ w obecnosei Bozej. 1.. kt6ry przez kaplana blogoslawi. z naleinem uszanowaniem i nabozenstwem. 5) pociesza w utrapieniu. szukajoie Lui. Kiedy modlimy si~ naboznie? Gdy ze serea Sl~ modlimy i wszelkie roztargnienia wedle sil oddalamy." Rzym.. Ozemu p08wi?ca Kosci6l Bozej nalezOt? te rzeczy. Kosci61 to czyni 1) za przykladem Zbawiciela.' Ecclus. 9. 22. 2) aby "tym. "Wszystko Tym. 4. ma jakCf ()8obliw8ZCfmoe? 9.

proehem ziam!. 0 modlitwie Panskiej. je 0" 0. a nie 17. jedzeniu. nabozen&twem. ~. ustawae.U:wai. albo 2) to. modlim . alba innych prawd wiary w celu wzbudzenia w sobie dobrych postanowieri.' co prosi6 b~dzieci." :Euk.. lecz owszem tern gorliwie] si~ 0 Gdy w modlitwie nie ustawamy. co pod zmys9' nasze podpada. zaprawd~ ~am powiadam. wol~ Bozq? SI 11. (Zobacz na str. tak w domu jak i w koselele.. niedobrze si'il modlimy.uk.mamy. kt6rys jest w niebiesiech. jeste~mv ~ M~ Albowiem Ozemu_powinnUmy B6g moze i chce nam dac wszystko 0 miee ~ moC'nq. Z czego 8klada ~ Oicse nasI? Ze wstepu i ze siedmiu prosb. nows~lel!l nszanowaniem. 1. gdzie wszystko. .. 1) al?o. co SI~ mo my.130 131 8i~ z ufnosciq? Gdy mocna mamy nadzieje. 16. ze Pan B6g B c~. O~y do modlitwy modlic si'il czyli rozmyslae. przy- 21.. ModUiwa Pwhska Ojcze nMZ P r z y kl: a d niewia. 9* 25. i dla tego to powmllismy s~t) modlie ze zdaniem sit) na wolt: Bot. . nas pobudza do rozwazania rzeczy Boskich. 22. 16.. 5-10. "Ojcze nasz. te wi\)c z sy. 14. 15. nadziej~? -"\" . ow'W m't Jcze nasz 24. jezeli cz~sto serce i myBli wznosimy do Boga i Jemu wszystkie nasze prace . A u.naszym Oicem. jak wiel~e ~oje szcz~scie ie. 3.* Kudy powinniJ_m ...· modlimy? .* Ozemu powinnilmy dlief? . t.rstkic~ l.~lepotrzeba. 080bliwie w koJcWle . 11. §.. . 19. Kiedy modlimy Bit} z wytrwMoscilJJ? chociaz nie wi- moie~z: ModI si~ wive cz~sto i z ochotl!! a zawsze z jak najwitkad .* . Bo. 23. Na.* drimy skutku modlitwy.sty kananejskiej.. . llanie? Na rozwazaniu tycia i meki Pana Jezusa. wytrwa~o~ci w modlitwie." 00 nam przypomina wyraz Ojcze? ?e Pan B6g jest .* W jaki sp080b mozna ~ modliC be: U8tanku? • Modlimy si'il bez ustanku. I. . 12. modlim me est ku naszemu zbawieniu albo wreszcie 8) ~ie . kt6ry prosil 0 trzy chleby.. trseb« zaW8ze slOw uZYWa£? sl6w uzywa si~ ~ylko w modlitwie i " 4. milo~cilll i ufno~ci~ do Niego modlic Sl~ mamy.JPrzedniejszlJJ modlitwa jest Ojcze natJl czyli modlitwa Panska. ~ . 20." Jan. 0 eo Al~owiem ko~ci61 jest przedewszystkiem domem Bosym 1 domem modlitwy. gdy dzwonia w kosciele. Przypowieso Jacielu. chot jestei . trzeba. Kt?ra modlitwa je8t najprzedniejsztJ? . Poioieds mi W8 ? 26. Ozemu na wa si 0' cze nasz modlitw pan" ~ Albowiem Chrystus Pan nauczyl nas tej modlitwJ i odmawia6 j~ przykazal. Mat.* Na czem zaZez rozm. 9. cierpienia i poeiechy ofiarujemy. 1 z wytrwMoSCl~. * Za kogo mamy Bi~ modlief? Mamy sit) modl!c ~a ~sz. 1 . da wam. Kiedy modlimy 10. . 'il ie na Jego 1 na zbawienie nasze.-- "Zaprawd~. 13. jezeli Ojea w imi~ moje. . .* Ozemu nie otrtymujemy zaW8ze teqo. Kiedy modlimy ~ ze zdaniem ~ na .Bi~ modliG? " 18.udzi: za ~yj~ych slucha6 zechce. 0 co Bi.

. a y my po mierci wszyscy do kr61estwa niebieskiego przyjsc mogli. 0 . Jak« modlitwfJ odmawiamy zwycza. ab~ nas Pan od wszelkiego zatracenia. 41. gdyz Pan Jesus mowi: "Czuwajcie a m6dlcie si~. 36." Mat. Prosimy 0 to: 1 aby kr6lestwo Boze to est o~ci6l swi~ty coraz bardziej na ziemi si~ rozszerzal. 84. milowali i czcili. .. a nie 0 bogactwa i zbytki.nielskie czyli Zd'l"owaS Marya. aby nam Pan B6g grzechy nasze Aby Najswi~tsza Marya Panna slab~ !lasztl modlitwe wspada SwlJ. 38. . 0 co p'l"osimy w piqUj p'ro8bie: "OdpU8G nam naIze winy.nie po Ojczenasz? Modlitw~ na czesc Matlri Boskiej. znali. 33. zesmy powinni tylko 0 to prosic co nam jest koniecznie potrzebne. abyscie nie weszli w pokuse. 26. '" prosoie: "Swi~l Bi.ie"? . ~2. moz~ przyczyn~ u Boskiego Syna Swego.132 29. Prosimy 0 to. i 6? Powinnismy ozuwac i modlic si~. . to jest Pozdrowienie A. 0 zic ienie i ufnoM te nas Nauka mora na. sit} stanie"? Pan B6g wyslucha. Ozemu po Marya"? " Ojcze nasz" doda. 0 co modlimy ~ w siOdmt!j p'l"olbie: "A.le nat z aw ¥odlil?y si~ 1 0 z ego 0 to. co p'I"osimy w pierwszej . aby nam Pan B6g raczyl dawac to nam dla dusz i ciala koniecznie 0Jezue prosiJ tylko 0 rewremu 40. Ozemu dopuszesa Pan B6g na nas pOku8lJf gorliwosc w cnotaca i zaslug~ pomnozye. 0 to. • ni8rn n" a oleu« . Prosimy wsz stko cze trzeba.emy "Zd'l"ow~ Aby nas nauczye. 2) aby kr6lestwo Iaski i milosci BoMj w tern zyciu do er a n ze z wi . jako i my odpuszc~amy naezym winowajcom "? Czems» kaie nam Pan powszedni? chieb 41. lestwo Two.

AS "'*. pelna"? IV uzemu Kiedy powiedziala 8wif}ta Elz'bieta owe 8lowa? Panna " po zwiastowaniu naw j~ " mo'UJ'lmy d 4) J. ktoremi za zyoia na ziemi jasniala. Dla czego dodajemy: "I blogoslawion owoc zy~ 'W01. i przeczystq Oblubienicq Ducha go.a8~8 1- 1~' si~ polecl(5.134 42. A Slowo staro sie cialem i mieszkalo miedzy nami. Ozemu m6wimy: "Pan z Tobq"? g W'lastami" Te slowa znaczq. g 1I ~ .52." ° Gdy jlt.Fa-liska. . i ze Matk~ dla 49. i 0 szcz~sliwq srnIerc Jq prosili. Nauka mora1na.viem j ak pierwsza niewiasta sprowadzila na swiat przeklenstwo. . prawdziw Matk~ Syna Bozego.of ~ gorliwie naslaauj J6j mlloso ku Bogu. oierpliwoso. ezystose 1 Gnaty. K.ie~y wyrzekl wten'te? Archani6l GabryeZ to pozdro- Abysrny we wszystkich p. Z eze 0 8klada Z dw6ch czesci: z modlitwy uwielbienia i z rnodli. ze 8 ow 8W'l(ftJ r z 'lety:" ogoslawioll {)WOC zywota Twojego". i 3) Dawce lask wszelkich porodzila. " 44. 48. . 00 macz« etoioa: "blogoslawionas Ty mif}dzy niez Najswi~tszq Panna.r ( Aniot Pa:iiski zwiastowal PannIe Maryl. Staraj si~ 0 osobliwsze nabozeustwo do Na~swi~tszej Pann! . nie. • Albowiern Najsw. 1) Ze 8Mw Archaniola GabryeZa: "ZdrowaS Marya. ze Najswi~tsza Panna Marya jest najszcz'i}sliwsza Z pomi'i}dzy wszystkich niewiast: 1) albowiern Ona przed wszystkiemi innemi niewiastarai zostala wybra~ na Matk~ Boga. Albowiern Pan B6g w szczeg61ni~jszy spos6b jest nazywarny J~ wybranq C6rkq Ojca niebieskiego. ze rna zosta-c Matklt. ze czesc Na. blogoslawiouas Ty rni~dzy mewtas ami. Syna czcimy.. i dla tego slusznie 47. . Panna 1) juz przed narodzeniem swojem byla laski Bozej pelnq. laskis pelna! Pan z Tobq. Jakq mod 'ltWf} trze a m~w~ac.. Najswi~sza wiedzila. tak Ona . 2) albw.~a:J8wult8Z":l 7\~' ?a'i1.otrzeba..a Twojego.. 45. 43. twy blagalnej. 2) w Iasce Bozej wci~ si~ pomnazala. Bozlt.wz~waj z ufnosoi~ dzieci~o~ Jej pomoey we wsz~lkIO~ potrzeba.. rze dzwoniq rano. w poludme ~ na WM?Zo. dal Kosciol swirtt te 8lowa? Amen.. Oto ja sluzebnica. Jerus"? Aby wyrazic. 1 pocz~a z Ducha Sgo. Zdrowas Marya.ch 0 aJ ~~ z si uciekali. niech ill] Sle stante wedhig slowa twego. a do kt6rych slow dodajemy imi'i} "Jezus.ny: D ". .iswi~tszej Panny Maryi od czei Pana Jezusa jest nieodl :cznQ. j Z ilu czq8cl 8klada Bi(f Pozdrowienie Anielekie? si modZitwa uwielbienia? w godzin~ smierci nasze] r Pann Gdy Najswi~tszej Maryi Pannie zwiastowal. Zdrowas Marya itd.

do paoierza uklli)knllC. gniewliwy. ze bez Twej pomoc nic ucz nie nie mo . ezy z lakomstwa. lnb w nleeierpllwosei. Jezusa.ldziwyeh lndzi nie szydzil.. ('. czy tez z lekcewaienia. N astepnie roztrzl\sajll-c lUIIlienie swoje. abym serdecznie za nie za:fowal. Pr§yka. . Czy w niedziele i swit~ta bywal:em na mszy sw. W obec siebie lub d:rugieh? OZj nie ozynHem sam lnb z drugimi jakich nieskromnosci ? Czym sili) nie wdawaJ ze zlymi kclsgami? VII. plotach i. lab czego innego. kiedy i jak ostatni raz sit Ipowiadales..zys nadanll pokute odprawil. p. i IX. d. ~ nich nie szydzil i Die smial: si~? Czy bylem sk~py dla. krnl\brny. Czy nie bylem pyszny z mojej urody. trzeby i lekkomyslnie. nie mowil. albo ezym kogo nie oslawit przed drugimi? Czy to nie bylo z nisnawisei i ze zazdro~d? Czym me powledsial co takiego. Przypomnij sobie i rozwaz pilnio. p. nle czytaJ. '" . stanu i bogactwa rodzicow moich. . daj mi pomoc Ducha go. . Czy nie kradlem owceu.? . abym poznal call! brzydkosc i okropnose grzeehow moich. z uwagl\ i bez dobrowolnego roztargnieIlia? Czy Die wstydzilem si~ przezegnac. przepisu Kosciola? Grzeohy gl6wne.ania Bose.? Czy nie wzi~lem czego bezwiedzy i waU rodzieow? VIII. gniewie swili)tyeh imion: Bcga. rany Boskie i t. nauezyeielom Iub innym przeloionym? Czym.nia.. ubioru. i Ilzy innym w naboienstwie Die przeszkaclzaJem? IV. Wezwanie Ducha swi~tego. Czym nie wymawial: w plochosci. szczerze lcfi si~ wyspowiadut.? Czym nie PowlltpiewaJ 0 kt6rym arty-kule wiary swili)t~? Czym z upedobaruem nie 81ueha}' mbw blutDil\cych relgi~ sw. 0 czem powinienem byl mllcze6? Czym moie zatajal billdy obcych! kt6re powiuienem byl nauczycie10w lub rodzicom powiedzie6? Pr:ykaza. o Boze i Najlaskawszy Ojcze m6j IMam mocnq wole wyspowiadac si~ szczerze. koicielne. i na kazaniu? Albo czym sili) z wlasnej winy Die spoznial lub Die wychodzil z ko. X..Lecz wiem. msciwy naprzeciw dmgim? Czym nie przeklinal lub Die zlorzeczyl sobie albo blizniemu ~ Czy bez potrzeb Die wystawialem sili) na niebezpieczenstwo iycia lub zdrc:wia? Czym ze swawoli nie drli)czyl zwierzllt? Czym drnglch do zlego nie namawial? Czy nle pomagalem komu Cos zfego uczym6? Czym popetmonego grzechu me pochwalalY Czym dem slowem lub zlym przykladem nie zgorszyl kogo? Czym nie dal powodu do sporu i k16tDi.. aby si~ z Tobl! pojednac i stac si~ godnym Twej milosci . 0 rzeczach S8. Czym Die przesladowal obcyeh albo rodzenstwa? Czym sit Die k18cil z nimi ? Czym nie rzucaJ kamieniami na nieh ? Cz nie bilem sili) z bliznim ? Czy nie bylem dla slug przykry i dokuczwy? Czy Die bylem dla ubogieh nieczuly i niemilcsierny? Czy nie bylem .? Czym si~ nie przysili)gal: bez po. Czym nie spogll\daJ na przedmioty Dieskromne lub nieprzyswolte? Czym dobrowolnie 0 tem nie myslal. Czym me tlamal: ? Czy Hamst-wo mole nie szkodzilo komn ? Czy ktamstwo nie jest n mnie jednym z grzt'ch6w naJ:ogowych? Czym kogo nie oskarzyl faiszywie. . albo ezy nie mialem eheci kradzenia ? Czy kradzionyeh rzeczy nie przeehowywalem ? Czym kogo nie oszukal? Czy oddawalem rzellzy znaJezione Inb pozyezone? Czym nie zrobil szkody w polu. Y Czy pOBzas naboienstwa Bie bylem tlobrowolnie roztargniony.lsciu Die szemral przeciw Bogu? Czym nie m6wiJ: I porar~ 0 osobach duchownych. r DODATEK SPOSOB ODPRA WIANIA SPOWIEDZI SW. Czym nie byt niepcslnszny. Inb ieh nie wyzywaJ? V. nie zasmuoll alba nie rozgniewaJ? Czym napomnieniami ieh Die gardzit? Czym Die iyczyl im czegos zlego'! Czym ile 0 nieh nle m6wil? Czym nawet rli)ki w zlosci na nleh nie padni6s1? Czym ze starych 8t. lub z moich zdolnosci 1 Czym sit nie uczyl. dla te 0 bla am l~ goraco. me III. Inb chetnie nie przysluchiwaJ i nie smial sill? Czym me ipiewal piesni szpetnych lub nieprzyzwoitych ~ Czy dobrowolnie nie miaJem nieskrcmnyeh pozl\dan? Czy przy ubieranin lub rozbieranln Ii~ byJ:em wstydliwy. pienili)dzy. w drsewach. reee zlozy6 i t. Czym w posty jadl mili)so? Czym to nezynil z zapomnienia. i zupelnie si~ poprawil. i czym dIlL tego dtngimi nie llogardzal. gl:6wnych. Raohunek sumienia. Maryi lub Swili)tych Panskich? Czym wymawial w gniewie lub w nieeierpliwoflei slOw daJi B6g. lub zuchwaJ:y prseeiwkc rodzicom. Przybl!di Duchu Sty I Oswiec rozum moj.136 137 czy nle ogll\dalem si~. lub czym tez falszywie nie przysili)gal? Czym w Dieszt. SpUSC choc jeden promien swiatlosci Twej do serca mego. ezy uie rozmawialem.. czy nie smiatem si~ do gniewu? Czy nie bylem zagDiewany na kogo.. VI.wodll pokropic. t. swi\lcont\. leh Ili~iko nie obraeit . albo 0 obrzqdkacb koscielnych? cho. iciola przed koncem mszy sw. przechOdi przykazania Boie. aJbo me modlil jedynie dla pochwal:y lub nagrody? Czyw li'2 Die uwazaJ za lepszego od innych. Czy mowilem pacierz rano i na wiellz6r? ezy modlilem si~ kl~czlleo. nadziei i milo sci ? Albo ezym nie zgrzeszyl przeciw kt6rej z tycll enot? II. koscielne i siedm grze I. Inb tez ksillzek takowych nie czytal? Czym zawsze w Bogu pakladaJ nadziejli)? Czym nie zgrzeszyt rozpaczlt lub zuchwahl ufnoscil\ w miloslerdzie Boze? Czy staraJem sill wzbndza6 w sobie akty wiary. hardy.

130ie najukochaiiszy i Zbawieielu m6j! Spojrzyj na nedznego grzesznika u st6I! rzyza wojego. cierpi i nmiera dJa eiebie. ' . Rozwazywszy to wszystko wsbudz w seren skruszonem zal jak najdoskonalszy. Czesc.138 rodzenstwa. . ..piles i tyIe cierpien i mak poniosles. chy i przyjmij rnnie znowu do Iaski Swojej swi~tej. i wszelkiej okazyi i niebezpieczefistwa do grzechu unikae. AnioMw po pierwszym zaraz grzechu. . od~d . Tys zawsze by} i [estes pelen mllosci i milosierdzia wzgledem mnle.czniesz koehac tak wielkie Dobro. 0 J ezu najmilszy. abym od t{~j ehwili juz nigdy grzeehu nie popehiil. leez bogobojnie zyl. kt6ra za mnie na Krzyiu plyn~la. Blagam Ci~ 0 to przez Krew Pana J ezusa. o Najswi~t8za Panno Maryo. zdrowia.. 2) Spojrzyj na Joznsa nkrzyiowanego. z nieba na ziemi~ zstlJ. Przy'¢Mlszy sobie na pami\lc wszys.i w ezem? t6 r ech nalcz sch~' i na'bardzie' 0 elnialem? Do kt6re & grzeehu mam najwir:ksz~ sklonnos6? 139 mnie y ar. lub daj~c odpisywa6 innym ? Czym uie prsekraczat przepisow szkolnYch . jakie ili aniolowie i dnsze P~t aJbo na meki dusz w ezys6eu zostajqeych. g y im Sl~ 0 rze pewo zi 0.. odm6w takze nast\lpnJ~c. 1) Ze aa grzechy popelnione zasluzyles na kar\l CZn~. . sgo Aniola str6iaj Pann Bogu zawdzi\lezasz. l:Q.' . a jam si~ okazal tak niewdziecz• • * of- . Ojcze milosierdzia. b~dz zawsze przy mnie. . za. poiywienie i odziez. zes grzecb po sinil? 3) Wspomnij na tyle i tak wielkich dobrodziejstw. Boze i Ojcze m6j! Jak 'vvi~lk~ jest dobroc Twoja dIa mnie! DIa nieskonczonych zaslug Pana Jezusa przez y wego. doozesna 1 wiew piekle eiersi~ bylo z tobll " Modlitwa pe Spowiedzj 8W. Czy nie rozboleje z zalu seree twoje. Amen.. . zabawie i niepotrsebnych spaceraeh? Czym bez wainej przyozyny Die opuscil szkoly ? Czym zadane roboty pilnie wykonywal? Czym na yae y pi ny' n ' .) Jesli masz czas. i w ko~cu ~yCle Swoje za rnnie dales. " ' awi z ' wyrze am si~ wszys de grzeehow moich.cyeh tmnk6w? Czym me byl kiedy napily? Czym nie wymyslal: nad jadlem? ~zym nie byl leniwy w nauce ? Czym nie marnowal ezasn na pr6znowaniu. i przebaczenie grzech6w otrzymal. jesli chcesz zost':6 poslusznem dzieckiem Ojea. przeszkadzal rozmawianiem Inb niesfornem zaehowaniem sill? Czym nie osznklwal nauczycieli. Panie i Zbawieielu rn6j. 0 jak niadobram i niewdziecznem b~dzlesz dzieokiem . ~ dewszystko milowao. podpowiadaj3jc. abyrn na nowo nie zgrzeszyl.odlitw\l : . zem znowu jest milem ": Tobie dzieckiern. i bliinich? Czy bylem niemilosiemy dla nbogieh l Czy DIe zaz rosci em mgnn.. a iz w y mi ga. patrz . Poblo oslaw Oicze niebieski moiemu ostanowieniu. z calego serea i nadewszystko milowal! Blagam Ci~ pokornie. Panie Jezu Chryste. za t~ wielka niezasfuzonq lask~. wedlug przykladu podanego na stronie 117 (zo~acz odpowiedi na pyt. 0 pu ci e rni grzec y.oaly lauami okryty i krwia zlany. zem ei~ tak czesto i tak ci~zko obrstall 0 d b Ci bvl zawsze Dobro Na: . i dIa zaslug NaJ~ swi~tszej Panny Maryi i wszystkich S\'n~tyeh. stanowie m6j Boze. i dodaj rni sily do wiernego zachowania go az do srnierci. na Jego rece i nogi IWozdzml przebite. cdpisnjae zadania szk6lne. 43. Swi~ty Aniele Str6iu. jakbym byl teras i na ca1~ wiecznosc nieszczesliwy l W szakze. przebacz rni Iaskawie wszystkie grze . C6iby Oos ezynic powinien.. grzeehy.. ' 'losci Najgodniejsze.tkie. ktoremi 01. Amen. rozwaz: .atoliekiego. Matko Bozal przye si za mn ab m t s owiedz swi t dobrze od rawil. zes nie jest poganinem lub zydem. mimo mej niewdziecznosci. 0 kt6rej nigdy nie zapomne \ dla tego pilnie grzech6w strzedz 8i~ b~d~. lub gdy sill komn zle powodzilo? Czy nie uiywal:em zbytecznie pokarmu i napojn? Czym nie pijal gOfll.woje \') spra yj a woie grsee w mnsi aWICle y e Clery)lee 1 n krzyzu nmiarae. rodzieow troskliwyeh. abys sill m6g1 kiedys dosta6 do nioba. Grzeehr t. chwala i dziekczynienie niech Ci bedzie. lecz zes jest dziec~em ~osc~ola k. i mocno . .. . abym nigdy do nich nie powrocil. Mam wi~c t~ mocna nadziej~. U g Y 16 ch\\'"alono? Czym si~ nie cieszyl. gdy kogo nieszez\lscie Inb kara 'potkal:a. Bog obda:rzyl: dal: ci Pan B6g iyeie. niebieskiego. ja . Wspomnij na m~ki. tyle dobrodziejstw wyswiadczyl. przez care zycie moje. na glow\l cierniem ukoronowana. jakze mi serdecznie zal.

potem do kaplan a. M. poloZy6 mszaJ: po stronie Epistoly. M. Kyrie elejson. ei dimissis pecea.. Kaplan czyta Offertorium . ad utilitatem quoque n08tram iotiueque eccleeia sum (JancUB . Et cum spiritu tuo. !Et Dominus vobiscum M. po pra. K. M. K.je r~czniczek i kleka na dole po stronie Epiiltoly Gdy kaplan obr6ciwszy si~ do ludu skQnczy modlitw'i Orat. M. Po Ewangelli. Kyrie elejson M. Gloria Ubi Domine. Misereatur tui omnipoten« Deue. K. beato Miehaeli Archangelo. et discerne eausam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me. etc. qui laetijicat juventutem meam.naptistam. Ad Deum. . Conjiteor Deo omnipotenti.w J s rome ap ana 0 ao po on rzyzoWl U frzykl<Jknlj. M. K. A. introido ad altare Dei: ad Deum.!e. absolutionem et remissionem peecatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericers Dominus. perducat vos ad vitam aeternam. M. K. K. Domine exaudi orationem meam. Ostende nobis Domine misericordiam tuarn. albo Credo: M. r<Jczruczek f dzwonek Slli na swojem miejscu prz. . !VI. stan(\wsZJ przy 0 arz!!. Et cum spiritu tuo. Kyric elejson. ~um affligitme inimicu. Et cum spiritu tuo.nt przenosi mszal na rog £wangielii. 8ancio8 Apo8toloe Pet"um eli Paulum. stopnln. Indulgentiam. powinien poklonie si~ do krzyia. K. Gdy kaplan daJ znak. wraea na ro e 0 tarza 1 Ityi. ile razy przechodzl z jednej strony oltarza na drugllJ. M. Et saluiare mmm da nobis K. Kyne elejson.9. Introibo ad altare Dei.. Dominus vobiscum. K. Ad Deum qui laetijicat juventutem meam. K. Et cum spiritu tuo. D' . poda. uerbo et opere: mea culpa. M. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. orare pro me os u . Kyrie elejeon: K. K.c wraz z ~aplanem (to samo ezyni na srodku stopni oltarza..140 MINIRTRANTURA· . ze skonczyl Epist()l~: Den gratia. K. Confitebor tibi in cithara.. I kl<Jka na ostatnim Ministra.znie to. Dominus vobiscum. czyta. Judica me Deus. czy ampulkl I wmem 1 woda.t? mum: . Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris. Ohryste e~ejson. Amen. (ratre" odpowiada ministrant: IlA rogu Susoipicd. mea culpa. K. Confiteor Deo omnipotenti. K. M. Skoro kaplan zejdzie ze dopni oltarza iegna si~ wraz z ksplanem i odpowiada mu zwolna • wyra. K. OltMZll i pomagae kaplanowi przy llhieranill Si(}. tis t'tlfisperducat te ad vitam aeter'nam. . M. M. ommes Sanctos. Kyrie elejson. fortitudo mea: fjuar6 me rtpuli8ti . Deus meus: quare tristis es anima mea. M. Amen. Chryste elejson. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erai in principio et nunc ei semper et in eaecula saeoulorum. Qui fecit coelum et terrasn.qte elejson. M. M. Ohry. beatum Mzchalflem Archan:gelum beatum T.et quare tristis incedo. Po Gloria in exeelsis. Dominus vobiscum. K. K. Quia tu es Deu8. men. et quare conturbas me? Spe"a in Tho. . modlitwe. Wyehodzllie ze zakry 141 tatio. Adjutorium nostrum in nomine Domini. beato Joanni Baptistae. Et clamor meus ad te veniat. quilaetificrd. beatae Mariae semper Virgini. a odczytawszJ' na przemian z ministrantem .. M. za kaidem: K. M.. .Mini~truj '1. K. mea m~an~a culpa. co jest neznaezone gloskll M.. Deus tu conversus vivificabis nos. Introibo ad altare Dei. M.c przy stopniaeh oltarza ze zloionemi rekami po stronie Ewangtelii. nowi palee woda. Dominus hoc saeriflcium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomznts sui. sancti« Apostolie Petro et Paulo: omnibua Sancti« et tiM Pater.. M. a sam przykl~knlj. isc przed nim. quoniam adhuc conjiteb()r ill4 8alutare '!Jultus mei et Deus meu8. quia peccavi nimis coqi- na m WI stopnie oltarza. K. Et pleb» tua laetabitur in teo K. a. powinieu si<J przekona6. Amen. Amen.cy do M_szy sw.AJannBm . Sequentia Sancti Evangelii s2cundum N. ministrant stawia tack~ z ampulkami oltarza po stronie Epistoly. :M. K. JUventutem meam. M. kzymaj(\c mna! ua lewej rece i zadzwoni6 trzj razy. Ideo J!recor beatam Mariam 8empm< Virgmem. albo zaraz: Potem kaplan N astepnie kaplan wehodzi ntrolt. Amen . Po Ofiarowaniu polewa kapb . sa deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. et te Pater. Deus. K. Per omnia srucala srucator urn: M. M.

Habemus ad Dominum. M. M.. a praw~ czyni3ec znak krzyza sw. Sanctus. Sur sum corda. 0 Bogu 0 nn . K. 1. M.K.• Q rozszerzaniu i utrzymaniu Kosciola Swi~tych obeowanie o o . M. Potem mom kaplan: sw. K. 5 2. K. K. Et ne nos inducas in tentationem. J esli kaplan Per omnia smcula sreculorum. X. VI. f. Artykul § 4. § 3. Pax Domini sit semper vobiscum. Amen. Et cum spiritu tuo.: polewa pales kaplana.. Boze Eoie.Gdy kaplan trzyma hosty~ w lewej reee . ministrAll' 1. Przy ialobnej mszy sw. K. Pode• • . .. K. mdwi kaplan: SPIS RZECZY. ministrant dzwoni po trzykroc. 0 trzech esobaeh w E6stwie. Initi~m . trzeci' raz gdy kaplan po podniesieniu przykJ{!ka. Artykut 0 pierwszych nassych rodzicaeh i ieh upadku 27 Od upadku w grzeeh ai do przyjsciaZba. 5 3. Amen. o wierze. Artykul 54 55 CZ~SC DRUGA. Amen. Ite missa est (Benedicamus Domino). . na co ministrantodpowiada: AmMI o . tUO. Artykul VII. M. Artykul IV. mdwi niece glosno: benedixit. 19 . 26 32 0 aniotaoh Per omnia sreoula sreculorum. Deo gratitu. ministrant ral zadzwoni. t 1JW AGA. K. Nast~pnie przenosi ms. Dignum et justum est. dzwoni trzy razy: rAZ gdy kaplan przykl~ka przed podnlesieniem.. .:c w lewej reee paten~ i obydwie cz~sci Hostyi Przenajsw. Chrystusa na ziemi . K.(~equen~ia) Sancti Evangelii secundum N. 4 Po skonczonych modlitwach cichych. nachylony bije si~ po trzykroci w piersi. Artykul XII. m6wi ministrant: XI. . czyni nad kieliehem znaki krzyia dzwoni [ak na Sanctus. Co jest wiara i w co wierzye powinnismy 0 potrzebie mary 0 przymiotach wiary ~ § § '§ § ~ 16 HGstY3e Prsenajsw. 2... Et cum 8piritu tuo. Sed libera nos a malo. Gdy kaplan mowi : SanctuB. Artykul: 'e K.. 53 o przyzazamaeh. cum sp~r~u uo. 0 stworzeniu smata i 0 opatrzuosci 5.Po komunii nalewa ministrant kaplanowi wina do kielicha. 44 42 45 48 52 49 50 Benedicat vos omnipotens Deus: Pater et Filius et Spiritus sanctus. § 5. K Gratias a amus Domino Deo nostro. zostawil mszal otwarty. 2. M. Kaplan trzymaja. tu Zlamawszy nad kieliehem Hosty~ Przenajsw. powinien ministrant uwaza' 1) ze si~ w ministranturze caly psalm Judica ~ Deus opuszcza. 4. M. Amen.. '64 et 69 Czwarte przykazanie . Silt 5 1 3 cz~s6 PIERWSZA. Kosciele w og61nosci znamionach Kosciola o zadaniu Kosciola . . Artykul V. ministrant go przenosi. Dominus vobiscum. Dominus vobiscum. . •• ~ • 60 • 61 62 Drugie mowi : Adjutorium nostrum etc. ominus vo iscum. . Per omnia srecula sreoulururn.zal na r6~ Epistoly. Et cum Bpiri- mowi kaplan: H.. A rtykul VllI.. j 2) ze kaplan zamlast I~ milia est mowi: Requiescant in pace. . a potem winem i woda.wiciela29 • o iyciu Jezusa . M. Anykul IX. M. Per omnia ssecula areculorurn. 14 • 17 23 25 t_ § 1. 3. Podczas podniesienia Hostyi Przenajsw. K. M. • • 57 57 59 Na keneu Ewangielii Deo gratia8. M. K. drugi raz w chwili podniesienia . 6. M. M. a ministrant dzwoni po trzykroc. Artykul 38 ~ 41 36 . s 1. Amen. Sanetu«. ezci i wzywaniu Swi~tych przykazanie.

. 0 zadosc nezynienin . ." 1''''' """. • o odpnscie • .rzechn w og61nosei. • . 94 ..".' . .. 15·. · • . § 5. o Pokncie .cej czyli uspra. .. ~~~ " v . § 2. 0 spowiedsi ••. .'1aJsw.. 0 Komuuii swir:tej. 0 doskonalosci ehrzescija. 0 przedsi~wzi~eiu popra.nskiej • § 2.. o onocie i 0 doskonarcaci chrzescijanskiej ... . laski Boskiej.. o o ch~ci:-... •• o Sakramentalijach ••• • o Modlitwie I I • I • • § 1. Spos6b cdprawiania Ministrantnra .cej) • . o ossasnism OIejem swir:tym Namaszczeniu • ." 0 Iasce posilknj. 0 enocie chrzescijanskiej.. 1.wiedliwiaj~eej lasoe w Srodkaoh ogolnoaoi . 0 Modlitwie Panskiei • ~ 2· 0 Pozdrowienin AnieIskiem . o K aplanstwie. o przestapieniu przykazaiL ozyli m . . § 1.. .. 81 n" .. .· 77 74 Pierwsze przykazania _'• Pi~c przykazaiL kosoielnyoh koseielne . 0 r6znych rodsajach grzechu . 0 las'Ce nswi~caja. •• 1.~ vu 87 89 85 § 1. 0 e.~v 82 84 grzeohu. •• • § 2.. • . .". v . • · 90 9! 95 . Si6dme przykazanie Boze Osme przykazanie Bose Dziewi~te i dziesiate prsykazanie no..rte przykasanie koscielne rl~te przyKazame Koscieme § . Sakrameneie oltarza 2.. 0 ofierze Mszy swi~tej ~ 3. Spowiedzi swir:tej .1. 0 79 · 80 Trzecie przykasanie koscialne Czwa..144 Pi~te przykazanie Boze Sz6ste preykasanie Bose .• • ~ 1 0 rachunkn sumienla § 2. § 1. o CZ:FtsO TRZECIA...\:cej (dopomagaja. o n Bierzmowanin . Bose · • Stv 72 76 . 0 obecnosci Pana Jezusa w NajSw.I. 0 skmsze czyli ialn za grzechy I § 3.. '.. o Malienstwie.'.wy • • § 4.i)aKramenCle uiaaa I AIWI raDSJUeJ. 100 103 105 107 109 112 114 115 117 " 118 122 123 124 125 127 131 133 s 120 129 Dodatek...

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->