"KATECHIZM

SRED,NI
DLA

ARCHIDYECEZYI
"I

, GNIEZNIENSKIEJ
,.

.

POZNANSKIEJ.

,

GNIEZNO.
Nakladem i Drnkiem

J. B. Lpngiego.

1811.

onsistorium Joannes Janiszewski. (L S.)

Modlitwa Pariska,

Pozdrowienie Anielskie.
Nr. 220/10. Zdrowa~ Maryo, laskis pelna, Pan z Tob!!. - mer goslawionaS Ty mifJdzy niewiastami j blogoslawion owoo tywota Twojego, J ezus, - SwifJta Maryo, Matko ~ modl si~ za nami grzesznymi teraz i w godzin~ SmierCl naszej. Amen.

Sklad Apostolski.
WierzEJ w Boga Ojca, Wszechmog~ceg() Stworzyciela nieba i ziemi. - I w Jezusa Chrystusa, Syna Jep .iedynego, Pana naszego. - Kt6ry siEJ pocz¥ Z DllCha Swi~tego, narodzif si~ z Maryi Panny. - Umpon pod

1*

5

Pontskim Pilatem, ukrzyiowan, umarl i pogrzebion. Zst2JJPit do pieldet, trzeciego dnia zmartwychwstal. Wstllpil na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wt3zeehmogltcego. Ztamtltd przyjdzie sll:dzi6 zY'.'1yeh

6. A dusze wiernych zmarlych niech odpoczywa~ w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dac Panie, a s",iatlo~c wiekuista niechaj im swiecl na wieki wiek6w. Amen. Ofiarowanie pacierza, modl6w wieczornych

i porannych.
Dziesi~c przykazan Boskieh. OfiarujfJ Ci Panie ten pacierz na czesc i chwalo Twojt1 PrzenajswifJtszt1; a prosse CifJ, racz mr dac zdro .. wie dobre, rozum dobry, pamifJc doora, bojazn Bosq, przyjazn ludzq i blogoslawienstwo Twoie Przenajswi~ sze. TakZe rodzinie, krewaym, dobrodziejom, przyjaciolom moim racz dac Panie zdrowie i blogoslawienstwo Twoje Swi~te. A dusze wiernych zmarlych, niech od.. poczywajt1 w pokoju wiecznym. Amen.

.lam jest Pan B6g tw6j, kt6rym ci~ wywi6dl z zieai Egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie bedziesz mial bog6w cudzych przedemnq, 2. Nie bedziesz bral Imienia Pana Boga Twego abys dzien swi~ty swi~cil. Czcij ojca twego i matkfJ twoj~ Nie zabijaj. . 6. Nie cudzoloz, 7. Nie kradnij. 8. Nie m6w przeciw blizniemu twemu falszywego swiadectwa, . 9. Nie poztl:daj zony blisniego twego. 10. Ani domu, ani slugi, ani 'sluzebnicy, ani wolu, ani osla, ani iadnej rzeczy, kt6ra jego jest.
4. 5.

a. Pami~j,

nadaremno,

Kateehizm ogolny.
Szesc kt6re kaidy ozlowiek wiedsiee ~ wierzyc powinien pod utrata zbawienia.
1.. Ze jest Bog, kt6ry wszystko st.worzyl i wszy ..

prawd,

:A:kty strzeliste;
Jezu, Maryo, J6zefie SwifJty! OddajfJ Wam dusze mojt1 w r~ce Wasze. 2. 0 Maryo, bez zmazy poczeta! M6dI sie za nami, ktorzy si~ do Ciebie uciekamyl s. KtOrys cierpial za nas rany, Jezu Chryste t Zmiluj sifJ nad namil 4. Niechaj bfJdzie pochwalony •PrzenajswifJtszy • • 1.': • Sak:rament teraz 1 zawsze 1 na Wleru Wlekowl Amen. 5. Bozel bqdZ milosdw grzesznej duszj' mojej I
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Ze B6g Jest sprawiedliwy SfJdzia, kt6ry za dobre wynagradza a za zle karze. Ze B6g jest [eden w trzech Osobach, to jest: Bog Ojciec, Syn Bozy i Duch SwifJty ezyli Tr6jca Swieta. ' . ie druga Osoba Trojcy SwiQtej, to jest; Syn Bozy stal si~ czfowiekiem i umarl na krzym dla naszego zba wienia, . Ze laska Boska do zbawienia jest konlecsnie potrzebna. Ze dusza ludzka jest niesmiertelna czyli ze nigdy nie umiera,

stkiem rzqdzi,

.

okolo Wielkanocy. B~dziesz milowal . Blogoslawieni czystego serea. Istotne powinnosei Chrzescijanina. albowiem oni b¢1l pocieszem. Blogosfawieni. albowiem synami Bozymi nazwani bfJd~ 8. Kaplafistwo. 1. Jezeli mnie kto ehee na~ladowac. Ojcu twojemu niebieskiemu. 7. 2. Pa. 5. kt6rzy was prze~laduj~ i obraZaj~ 4:. Dziesi§ciny ko~cielne V\riernie pasterzom swoim oddawac. Czyil dobrze. i wesel w czasach zakazanych nie sprawowae. SpowiedZ. niech si~ saprze sam siebie. Pr. OhrON. Milujeie si~ wzajemnie. 7. Jezeh wzaJemnie milowac Sl~ b~dZieeie. Pokuta. jak ja was umUowalem. Moene przedsiewziecle poprawy. 3. . 5. 3. 1. Wszystko co chcecie. Pana Boga twego z calego serea twego. a m6dlcie si~ sa tyeh. . 3. A bliZniego twego jak siebie samego. 6.7 Sakramenta 1. 1. Nakazane w pewne dni posty zachowywae i w Pi~tki i Soboty roku od mi~sa si~ wstrzymywac. albowiem oni odziedziczq. si~ slegu. Cialo i Krew 4. kt6rzy lakn~ i pragna sprawiedliwosci. ziemi~. 1. albowiem ieh jest kr61estwo niebieskie. 4. 5. 4:. Blogoslawieni. 1. Chrzest.zynajmnit~j raz w rok. Pi~c przedniejszych przykazari koscielnych. Zbawiciel naucza ieh nast~puj~cemi slowy: 1. 4. 2. 3. tego ik . Usiluj eoraz bardzie] bye podobnym Bogu. Malzenstwo. aby ci kto inny czynil. kt6rzy was nienawidza. Ostatnie Olejem swietyril namaszczenie. . albowiem oni b~~ nasyceni.2. a niosao eodziennie krzy~ sW\ij. BlogosiRwieni. 2. to wy_ im czyncie. 3. albowiem ja jestem cichy i pokornego serea. 1. Mszy ~wifJtej i kazania w dni ~wi~te z ueseiwosci~ i nabosefistwem sluchae. swi~te. Dwa przykazania natury. nieeh idzie za mn~. 3.nska. Blogoslawieni pok6j czyni~cy. aby wam Iudzie czynili. wtasciwemu kapl anowi spowiadae sifJ i komunikowae we wlasnej parafii alba w innej za dozwoleniem swego pasterza. Dl om]] me czyn 2. Postanowione od Kosciola dni ~wi~te ~wi~cie. 2. albowiem oai Boga ogll1dac b~dl1. 5. Blogoslawieni ciszy. Pi~c warunk6w do godnego przyjfJcia Sakramentu Pokuty. Uezeie si~ odemnie. 2. Zal za grzeeky. 6. ze uezniami moimi [este~eie. ezylieie dobl'2e tym. kt6rzy przegadowanie eierpil! dIa sprawiedliwosci. Blogoslawieni milosierni. B!ogoslayfieni ubodzy w auchil) albO'tviem ish jest kr6lestwe niebieskie. po tem poznaj~ was. albowiem oni milo" sierdzia dosUWi~. Milujeie nieprzyjaei61 waszyeh. Spra wiedli wosc chrzeeoijariska. kt6rzy placz~. Czego nie chcesz. Raehunek sumienia. Bierzmowanie. z catej duszy twojej i ze wszystkich sil twoieh. 2. Osm blogoslawienstw. jak ja was umilowalem. Dwa przy kazania milosci. Zadosyeuczynienie.

3.ikom Ostatnie 1. S~d Bozy. Zez. 2. Wi12zni6w poeieszae. Uniewinniac grzech cudzy. Dozywotaia czystose. U czynki milosierne co do duszy. 5. 3. Pycha. 2. 3. Bzczodrobliwose. robotnikom i naJemll. Modlitwa. 4. 3. rzeczy oczekujace ozlowieka. 6. 3.8 9 Cnoty Boskie 1. Krzywdy cierpliwie znosie.3. . .~'a.grzeszye.. . 1. 5. gich. 7. Eakf)mstwo. Wiara. Braciom Iaski Boskiei nie zyczyc i zazdrosM Przeciw zhawiennem natcbnieniorn bye zatwaz. 5. Milczec na grseeh eadzy. 5. Czynic sifJ uczestnlkiem grzechu. 1. Gniew. 9. Grzessqcych upominae i karac. siedmiu grzechom przemwne. 7. Jalmuzna czyli milo. 3. Grzechy gl6wne. M~8twO. 6. 4. g16wnym 2. Bozkazywac drugiemu . Rozpaczae albo w~tpic 0 lasce i milosierdsiu Bosklem. 2. wiedliwosc. Nieumiej~ tnych nauczae. Cnoty moralne. Ucisnienie ubo- U czynki milosierne co do eiale. dzialego serca. Grzechy cudee. MiernoSC. Bozej 2. Pieklo. 4. Chorych nawiedzae. 5. Sprzeciwiae si~ uznanej chrze§cijanskiej prawdzie. Umvslne zabojstwo. 6. czyli nieczystosc 'przeciw prayrodzeniu. 1. Grzech Sodomski. 3. 3. Trzy rady ewangeliczne. 7. Czystosc. Roztropnosc. 4. Boskiego. Zupelne 1. 2. duchownemu 2. 4. 1.. . ezyli teologicsne. Zatrzymame zaplaty slugom. wolajqce 0 pom8t~ do Nieba. Niebo albo 4. Post: dobre uczynki. 3. Cnoty kard ynalne. Umar"lych pogrzebae. 7. Spra- 1. Grzechu nie karae. Dobrowolne poslusseristwo ubostwo. Cierpliwosc. wd6w i sier6t. 5. 4. Smierc 2. Obzarst'No czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 3. . Urazy ch~tnie darowac. Grzeszyc zuchwale w nadziei milosierdzia Milosc. a. 1. PobotnO~t Najprzedniejsze sierdzie. Nieczystosc 4. . Pokora. 6. 4. Radzic do grzechu. Umysluie pokute zamedbywac aZ do snuerCl.lac na zrzech. 2. Nagich przyodziac. Za· zdro~c. czyli pilne ewiczeaie sifJ w slusbie . Grzechy przeciwko Duchowi sw. 8. 7. 2 Wstrzemi~zliwosc. 6. 1. 2. . Pragn~cych nap~ic. W ~tpi~cym dobrze radzid. Nadzieja. Mo~ dlie sifJ za bliznich. Eakn~cych nakarmie. Grzechy 1. Pochwalac grzech cudzy. 1. przelosonemu. . 6. MiloM Boska. Lenistwo. Pobudzae do grzechu. Strapionych poeieszae. Podr6znych w dom przYJ~c. 3.

Boze odpnsc me zgrzeszenie. bos Ty wierny. Chwab i dzifJkezynienie B~dz w kazdym momeneie. prawdziwy. Boze. Dla Ci\i odpuszczam blizniemu. Boze! choe Ci~ nie pojmuJ~. W ImifJ t Ojca t i Syna t i Ducha Swi~tego. o J6zefie ratuj nas W ZyCill. Aniola Str6za. przez Pana na . Jednak nad wszystko miluj~. J ezusowi w najswi~tszym Bosklm SakramenCle. Wierz~ w Oiebie Doze· zywy. Marya. Przed Akt milosci. kt6re z Twej szczodrobliwosci pozywac mamy. przebaczenie . Daj nam lask~. Jezus. nas i te dary. Twe slowo ehybic nie mozet :A:kt nadzieji. we dnie. Wierz~ cos objawil . w ~mierci. P. Ie Wszystkieh miluj~' dla Ciebie. w wieez6r.. nie wych6d z z niego I Poki mi tchu. Ile minut w godzinie A godzin w wiecznosei. Afekt do N. zycia stanie. l\faryi i do Pana -Iesuse. Afekt do sw. Maryo.A. Wszeehmocny i milosierny. Amen. strzez serea mego! o Jezu. . Mys1i. eiaro i dusz~ moj~l Amen. Tylekroc bl1dz poehwalon Jezll rna milosci t Przy pokropieniu woda swi~con~ Za zmarlych. Dnszom zmarlych odpuszcze~ 1 Przez to swi~te pokropienie. . slowa sprawy rnoje Poswiecam na ehwalfJ TwojfJ. Na tknienie tej wody swi~tej Nieeh ucieka dueh przekl~tyf ~Iodljtwa przed jedz811iem. Panie Boze. J6zef1 wam oddajfJ Seree. Ach! za.. Ofiarowanie.. w nocy. na wieki wiek6w Amen.luj~ za me zlosci Jedynie dla Twej milosci B~dz miloseiw mnie grzesznemu Najswi~tszym Sakramentem . Ufam w Tobie. Strozu m6j.Ja1iU samego Slebi . Panie. *. B'1dz mi zawsze ku pomoey.M~ilosc nhznroh. Ty zawsze przy mnie stoJ: Rano. Poblogoslaw. Akt wiary. kt6ry z Toh'1 j z Dncbern Swi~ tyro zyje i kr61uje Bog w Tr6jcy Swi~tej jedyny. 'Nie opuM mille Jezu.kt zalu. w kaZdy ezas. .10 11 Akty chrzesciJanskie. W Tr6jey jedyny. Aniele. srego Jezlls8 CbrystuSIl. Jozefa. Afekt do sw.

ktoreS111. eo B6g objawi~. Trojakie znajdujq sifj w katechizmie pytania: bez wszelkiego znaku. miloU'ac i Jemu sluz'!}'.. Mat. Tam "Szukajeiez ftlljprz6d kr6lestwa Eoiego i spra.t. kt6rzy nie chc(fjzna6 Go.dpozna_iemy naleiycie prawdy wiary. 30. drugie t. preeduuieqo z dziecmi ninieJ'szy katechizm pie9'ws~q razq po nauczeniu ich "og6lnego i mniejszego kaiechiemu".hrrstusa.? B6g ich od siebie na wieki odrzuci. JJskal •• nit dU$zy swej $zkod~ podjllol1" Ma. 5. Jestesmy na to tu na ziemi. "Nlepoiytecznego slug~ wrzuccie do ciemnosci z6wn'2trznej.nie z~b6w_'f Mat. Co powinnismy czynic. aby przez to do nieba si~ dostac czyli si~ zbawic. 26. milowali. milowac i Jemu sluzyc. aby Boga potnaC.Bote za te dary. 25.Bo c6i pomose ez:towiekowi. prz'!Jkazania i srodki laski B oskif. ZkC/. kt6re B6g daJ:.. 16. Na co jesteimy tu na ziemi? a. a siebie zbawic? Powinnism) 1) wierzyc we . pytania zas z t dobiera si~ tylko w szkolach k-ilkoklasowych na najwyzszym stopniu. 33. pO jedzeniu. 3) uzywaC srodkow lasl. j.a O. Pierwsze b'ierze sit}. przez Pana na~zego Je~us. Uwaga dta kateehetow. .12 Modlitwe. e * dodaie si~ przechodzqc go drug fJ r azq z dziecmi wi~cej rozwini@tmni.. R6wniez paragrafy oenacsone * pomijaj~ Big przy pierwszem przechodzeniu katechizmu. abysmy Boga znali. z * i z j-.. Jemu sluiy6. Amen. Co uczyni Bog e tymi. jeieliby wszystek hria. . kt6re B6g dla zbawienia naszego pestanowil. 4. z TweJ ~Wlt1teJ szczodrobhwosci pnzywalf. D~i~k~je~y Oi Panie . Co znaczy sluzyc Bogu? Sluzyc Bogu znaczy wypehiiae J ego wol~ swi~f4.i. b~dzie p1:acz i zgrzyta.j? Z nauru religii. 1.. 6. Jemu wiernie sluzyli i tym sposobem do nieba si~ dostali.0 przeznaczimiu i eela czlowieka. 2. kt6ry z Tob~ i z Duchem S~~~~ zYJe 1 krolujo B6g w Trojcy Swi~tej jedyny na wield wiekow. Wst~p. Con wigc tu na ziemi jest dla nas najpotrzebniejszem? Najpotrzebniejszem dla nas tu na ziemi jest: Boga znac. 2) pelnic wszystkie przykazania. 'szystko.wiedJiwosci jego" . 6.

kt6rychescie si~ nauczyli. Co jest 1. 8. stary testament? Stary testament sklada si~ 1) z 21 ksiq. 3. Lukasza.* Kt6re objawienia easoiera stary testament? Stary testament zawiera objawienia. kt6re B6g dal ludziom przed przjjaciem Pana Jezusa.. Nazywa si~ kateehizmem. a Kosci6l katolicki do wierzenia podale be. co Bog objawa. * Ktore objawienia zawiera nowy testament? Nowy testament zawiera objawienia. co jest w Pismie swig. a trzyma. 10.* Z jakich ksiqg skl:ada si§ nowy testament? Nowy testament sklada sifJ 1) z 4 ewangielii wedhig 88. to jest 0 Sa- PUme j uwaznie ucz si~ religii s. 0 Bose! Rto Ciebie me sna. cz~scitJ. 11. * Jakim sposobem przechowalo si§ do naszych czasow to. Go oznaczajq stoioa: "wszystko co Bog objawil"? Te slowa oznaezajl! to wszystko. abys coraz wi~cej Boga ::-p . 2) 0 przykazaniach. i odpowiedziach nauk§ religii zawiera? Jak si§ nazywa ta ksiq. o § 1. Mateusza. 15. 7. a kt6re s~ zawarte w ustnem podaniu czyJi Tradycyi.* Dla czego powinniSmy . Marka. kochad Ci~ me moze. co B6g objawil.zka. co Bog ob}awil? To. Dla tego sw.? Poniewaz tak w Tradycyi jak w Pismie sw. 2. co B6g objawil. od Boga w serea nasze wlana. 4. co nam B6g dla zbawienia naszego podal przez Patryareh6w i Prerokow.* Z jakich ksiq.g obyczajowyth. wierze.y to stoi w Pismie czy nie. Jana. Pawla i 71ist6w innych Apostol6w. 9. . 13. 8.jcie podania. z natehnienia Dneha Swi~tego napisanyeh. Jezusa Clll'ystusa i przez ApostoMw. czyli starego i nowego przymierza. ale nie spisali. i 3) z 17 ksifll9 'Prorockich. kramentaeh 0 czem 111t:gc uczy katechizm 11 1) 0 uneree. a przez to otrzymaJ: szcz~gliwos6 wieczn~. uznawa6 sa nieomylnq prawd§? Dla tego. a przez Kosci61 za slowo Bote uznanych 6. C'!L.tukasza i Jana. 5. j Zna6 Ciebie.g history<Jlffl'JIch.tem? Nie wystarcza. 2) z Deiej6w apostolskich napisanych przez sw. 3) z 14 list6w sw.przez TradyC1Jfj ezyli ustne podanie. 2) z ? lcsiq. .14 15 7. Dla ceeqo powinnis1'ny to 'Wszystko. co B6g objawil i przez Kosei61 Sw6j swi~ty do wierzenia podaje. Nauka moralna. CZESO PIERVVSZA. 12.g sklada sig..* Gzy wystarcza wierzy6 tylko w to. ktorych Apostolowie naaezali. TesaJ. ehd Pl'Z8Z mew~. a nareszcie przez Syna Swego. najwainiejsza rzeee." 2. 2. Pawel napominaJ: pierwszych Chrzescijan: "Pr:zeto bracia st6jcie. te B6g jest odwieeznt!i i nieomybu) Prawda.z wzgl~drUna to. 4) z Obiawienia sw. wiara i w co powinnismy wierzye Co jest soiara? Wiara jestto enota. Co jest pismo swi§te? Pismo swigte jestto zbi6r ksiag. i 0 modlitwie. przechowalo sifJ do naszych czas6w cz~Scil! przez Pismo Sw. 3) 0 srodkach laski Boskiej. powinnismy wierzye takzp. kt6ra sprawia. * J ak dzieh St§ Pismo swigte? Pismo swi~te dzieli si~ na ksi~gi starego i nowego testamentu. Sw. w te prawdy objawione.* W co wi§c to og6le powinien katolik wierzy6? Katolik powinien wierzyc w to wszystko. ie to wszystko za njeomylnl! prawq uznajemy. fjest Objawienie Boze. ItDawaJ: kochaJ:. ktora w pytaniach ss.* w TradyeYl! zupelnie tam werzyc Jak w PIsmo sw. kt6re nam Pan Jezus i Apostolowie podali. choe przez list nasz.

iycie aniZeli wiary swoj j Sl~ zaprzec . 3. sw. bo. wynagrodzony. "Albowiem we jest pod niebem inne imi~ clane ludziom. 36. Nauka moralna. ze tylko Kos. nie ogl~da. ma iywot wieczny: a. kt6rej sam Chrystus Pan nas nauczyl. 18. gdy bez najmniejszego powatpiewania wierzymy.. kt6ry Kosciolowi sw.tolickiego~ bo gdy wierzysz Kcselolowt ltatolickiemu. katolickiego. . 18. kto nie wierzy 8ynowi. to jest.Kto wierzy w Syna. Mojiesz 4 Moj." gdyz tylko ta wiara jest prawdziwa j jedynie do nieba prowadzi. gdy podlug niej zyjemy.tolic7dm Jest to. wierzysz samema Pa. 25. Niewolno. " r. Wiara jest konieeznie potrzebna do zbawienia..d nim zostewa .ciolowi ka~olickiemu ~an . wiQkszego skarbu nad wiar~ katolick~." Mar. gdyz "bez wiary niepodobna jest podobac si~ Bogu.. * Kiedy jest wiara nasea iYWl1? nam wiara nakazuje. 2) mocna. tak Wiara nasza jest zywl1.Po. 4. 3) iyw~. 0 przym. ale gniew Bozy na.. * Kiedy jest wiara nasea stab!. a bez Pana Jezusa .na Bogu. Prz y kl: Abraham~ dla moene] mary i Aaron dla malego powatpiewania ukarani. .* Jaka powinna bye nasea wiara? Wi~ra nasza powinna bye 1) powszechna czyli zupero~.. § 3. jest marswe.. jak "AIbowiem jak ciafo bez dueha aezynk6w martwa jest. "nie ma wi~kszego bogactwa. i Tradycye . a czynimy dobrze. 12. ze bez tej wiary nie mozemy mie_c Zatlnej wspolnosci z Pan em Jezusem. * Kiedy jest wiara nasea powszechna czyli zupelnS:!? Wiara nasza jest wtenczas powszechna czyli zupelna. ze naleiysz do:gosciola. zywota. bo byloby to chciec lepi{~j rozumiee Pismo sw. kt6rej Pan Jezus nauczyl? . so enoa unara ana esusa? W kosciele katolicldm." Zyd. Czy wiara jest koniecenie potrzebnt1 do zbawienia? Held do wierzenia podaje. ja. . 26. 16." Ds.." Jan 3. 23. Czy w kaidej ioieree moina sig zbawi6? Nie w kazdej.k powiada sw. 0 potrzebie wiary. anizeli Dueh Swi~ty.ra 15·t Dla tego.. wykla.ymbysmy mieli bye zbawien1.: 21.. 4) stal~. daje rozumienie Pisma swi~tego i Tradycyi Nauka moralna. 6. 2. kt6- 26.j katolicki zawsze j~ w czystosci zachowywal i zachowuje .. ny. . b~dzie pot~pion. 2. i wiara bez 19. 16. co Kosci61 kate- §. 24. Dzleku] Panu Bogn za. "Kto nie uwie- 17.* Czem_u!f0wini~n ka~olik wi~rzy6 to. to i eiesz si~ z tego. ra.. Augustyn. "Kto nie wierzy.. Kosciele jest '2 ta pro. nawet. . "J ak. . 12. lecz tylko w tej wierze mozna si~ sbawic. .da? . Dla tego. Cale iycie trzymaj sie moeno naaki Kosciola.16 17 11) 14.iotach wiary. ka.t Dla ceeqo tylko w kosciele ka.. 20. 22. 11. N Przyklady M~czennik6w swiQtych. * Kiedy jest wiara nasea mocnt1? Wiara nasza jest wtedy mocna.llJilziwa wio. wyklada6 jak Kosci61 SZV. juz osadzony jest.. gdy gotowi jestes my raczej wszystko stracic. ap.? Wiara nasza jest wtenczas stall!. gdy wierzymy w to wszystko. C(} Kosci61 20.* Dla ceeqo tylko w lej wierze mozemy si@zbawic.. gdy chronimy si~ zlego. Katechinn ir~dni.

* Pr!Je!J co osobliwie owinnism okae wac ze wia ra nassa jest mocna i 'stalq? . 9.RTYKU1J PIE RWSZY. C!Jy jest jaki osobny snok.c ze snu i udajl}..wszyst.rueskonczenie dobrotliwy.estto Du h ni n'·"7£1'. U~~aj lu~zi. 10.mianowicie wstajl}.B6g ma w Sobie .wszeehmocny . 66 Ps.!Jwyc!Jajdo !Japarcia sig wiary'1 Do zaparcia si~ wiary prowadzi: 1) py~ha i lekkomyslne rozumowanie 0 tajemnicach 2. Dla ceeqo mowimy. Co E1!acEy:. ie ma OCEY.wsz~dzieobecny . 6. 32." Mat.k. 28. "Wierz~ w Boga. jakobysmy si~ jej zapierali.. milnsierny i cierpliwy . nie rna.pokusom zlego ducha i do. lJ przedews!Jystkiem wied!Jiec i wierfJ'}fcpawinnismy? W dwunastu artykulach wiary Skladu Apostolskiego .u Krzyi.wszystkowiedzacy . 2. i we wszystkich pokusach i niebezpie29. a . ksi~iek bezboinych. 5..nieakoficzenie madry . 7. ze rna rozum 2 wolna wole.? Dla tego. " ierze w oga' Jca. ktOrzyby ci~ w pra- o skl:adzie apostolskim. znak Krzyza sw.. C!Jemu ten Sklad wiary eotoie si~ "Apostolskim~'c Poniewaz od Apostol6w pochodzi.. zrozumialszem. ezytaj.A. ." Co jest Bog? B . mowi 0 Bogu. Pouned» rni Sldad A ostolski? Apostolski: "Wierz~ w B9ga it. od ktorego wszystko dobre pochodzi. 3 Skhd . nigdy wiary katolickiej. SO. 3) czytanie bezboznych ksiazek i przestawanie ze zlymi ludzmi. Dla cseqo na!Jywamy Boga "Duchem"? a ego nazywamy oga uc em. " .. przed modlitwa i po modlitwie. S.t Co prowadzi !Ja.c si~ na spoczynek.uS!JY. 3. Nie wstydi sit.nies onczeme Wl~ y 1 sprawt iwy . . d.. 31. .") Zobacz na str.. Dla ceeqo jest !Jbawiennq. ism .18 27. zaprz~ si~ go i ja przed Ojcem moim. ktOry jest "niebiesiech. kt6ry jest w niebiesiech. u . .. dla C!Jego Pismo StD. czenie prawdziwy i wierny. rsecs« ceeeto c!Jynic !Jnak KrEyza sio. albo ziemia i swiat byl ItwOHonyt eel wieku a. ze przez nabozne czynienie znaku Krzyza sw.. Kiedy pO'lvinnismy cEyni6 !Jnak kr!Jyia sw.'" i ziemi. Jakie !Jnamy pr!Jymioty c!Jyli doskonalosei Boga? Bog jest wieczny i nieodmienny .ie ma ciata. Jesli BOb. Przez otwarte wyznawanie wiary slowem i uczynkiem i wystrzeganie si~ nawet pozoru.s?. ze Bog jest "nieskonczenie doskona1:y" ? M6wimy tak dla tego. rgce? 4. Bog jest wieczny? miaJ poczatku i konca mlec nie b~ ie. h. a nie ma ciala. 2) zaniedbanie 0 bowiazkow religijnych i zle zycie.. 89..nieskod .? o rze I z awienme jes czymc cz~s ozna zy a sw.a '" Nle. przed kaiWi waznl! sprawa. »iorwej niill stan~y gory.Z do wieh ty jestes B6g. Nauka moralna." przed Ojeem moim. ze . . wszec mog~cego Stworzyciela nieba i ziemi. ani zna. 33. uzbrajamy si~ przeciw . prse» kt6ry katolik wiar sw w enaie? Jest. A kt6ryby si~ mnie zaprzal: przed Iudzml.

to jest ze siEjnigdy nie zmienia ani w S'.oich wyrolrach. a nawet przenika najskrytsze mysli nasze. 00 znaczy: "B6g cdda kaidemll podlug nczynk6w jego . 13.!du na osoby 'It Boga. 28. a. i do laski Swojej ich przyjmuje.Taka wielmoine s~ Panie uczynki Twoje. Przykl: Swiat uhrany potopem. ie Go sit Piotr zaprze. Co znaczy: Bog jest wszechmocny? Bog jest w~. f.uk. a brzydzi si~ zlem."2) P r z y k 1: Kain. 00 znaczy: Bog jest nieskorwzenie dobrotliwy? Co znaczy: Bog jest nieskonczenie madry? B6g jest nieskonczenie mqdry znaczy: ze B6g wszystko urzadza najlepiej. Albowiem Jemy. P r z y k 1: Przy kazania na g6rze Synai. 17 17. ani klamac. a za zle karze wedlug zaslugi kazdego. 28. Podobienstwo 0 drzewie nieurodzajnem. i niezliczone dobrodziejstwa im swiadczy. "w tem si~ okazala milosc Boia w nas: ii Syna Swego jedno19. . I:. 27.2) anj tez czlowiek spr8e wiedliwy prawdziwie nieszczesliwym 3). \!lOS uczynil. 15. ani VI Sv. zeby B6g klamat" 22. Bog jelit nieskMtezcnie swi~ty? B6g jest nieskoriczenie swi\lty znaczy: ze B6g miluje tylko dobre. .Zyj~ ja. nieprawollci.dr. 10. . 20. aby mid czas do pokuty. 18. . a iy!. mszamy si~. co chce uczy~~c moze. i chce tylko dobrego.. 2. ze Bog Syna Swego na smierc wydal dla na~zegQ zba1Nienia. Sodoma i Gomora spaleua ogniem z nieba. Absalon i inni. 11. nim ukarze gTzesznika.." Rzym.. 12.towaui. 17. 37. wypatrujl:!ice wszystkie drogi czfowiecze.oich doskonaJ:osciach." Mq. i nie moze ani mylic si\l.echIDocny znaczy: ze Bog wszystko. przepowiedzial. Stworzenie swiata. ".'. 1) Podobienstwo 0 bogaczu i I:. B6g jest nieskonczenie dobrotliwy znaczy: ze Bog pragnie tylko dobra Swych stworzen. Co znaczy: Bog jest wszedzicobccny? Bog jest wszedzieobecny znaczy: ze B6g jest wSZ\l-' dzie: W niebie. 108. 23.. 9.wrocil niezboiny do drogi swej.' Jak.azarzu. cuda w Egipcie i na PUSZCZiy. upadek Amana. na ziemi i na kazdem miejscu." Ezech 33. 14. Danie-l i inni.. NiniwicL Podobienstwo 0 synu maruotrawnym.. 24. "B6g od kazdego z nas nie jest daleko. 1. 2].uk.! na. Co enaces]: Bog Jest nteskoiwzeme clerphwy? Bog jest nieskoriczenie eierpliwy znaczy: ze B6g cz~sto dIngo ezeka. 1 Jan. 6. i na ludzkie serea patrzajl:!ice na skryte strony. 13. wyniesienie J6zefa. i glgbokosci przepasei.zej ku nam jest to. Tobiasz. ap. i nic nie masz w nienawisoi z tego lIf:j. 4.") ale juz w tern zyciu zaden bezboznik nie jest prawdziwie Szcz\lsliwym. wszystkos w mllidroso£ Dczynil:!' Ps. Przykl: Pan J@ZUII wiedzial naprz6d. co si~ dzieje. a przebaczasz grzech6w ludzDch dla poknty. I.Ty masz litosc nad wssystkimi. 18. Dz.·· PI. Bog jest nieslrmiczenie prawdziwy? B6g jest nieskonczenie prawdziwy znaczy: ze Bog tylko prawde mowi. 11.. w nim iy- 10. 11. 16.Oczy Panskia daleko S:j: jasniejsze nad sloriee." 00 [est najzci(jk8zym doioodo» rnilosci i dobroci Boze} ku na1n? Najwiekszym dowodem milosci i dobroci Bo.bysmy iyli przezen.. I:.·· Eccles. Pr s yk I: Uratowanie Mojiesza.dr. 15. Co znaczy: Bog iest niesko'/wzenie milosierny? B6g jest nieskonczenie milosierny znaczy: ze B6g ch\ltnie przebacza wszystkim szczerze pokutujl1cym grzesznikom.. "U Przykl: . 3) P r z y k I:J 6zef Patryarcha.U Boga nie masz odmiany. ani zacmienia przemiany. i jestesmy.uk. "Umilowales sprawledliwosc. * Kiedy na8tqpi zupe:tna odplata? Zupelna odprata na8t~pi dopiero po smierei w "ie. Bog 00 znaczy: Bog Jest nieskmiczenie wierny ? jest nieskonozenie wierny znaczy: ze B6g Zyd.uk. "Bye nie mose. iil Go Judasz zdradzi. co si~ dziae bedsie. 11. 8. Co znaczy: Bog jest wszystkowiedzacy Bog jest wszystkowiedzacy znaczy: ze Bog wie wszystko doskonale: co si~ dzialo. a nienawidziales 44. rodzonego postal Bog na swiat. cznosci. 24. albowiem uie mM~ wzgl!. Noe i Lot wyra." I:." "Milujesz wszystko co jest.20 21 Co znaczy: Bog jest nieodmienny? Bog jest nieodmienny znaczy: ze Bog pozostaje wiecznie ten SaID. On znaezy: Boga nie bedzie iadne slowo niepodobne. 11. Co znaczy: Bog jest nieskorwzenie sprawied1iwy? Bog jest nieskonczenie sprawiedliwy znaczy? ze Bog wynadgradza za dobre. 6.. 25. 23. m6wi Pan Bog: niechce smierci nlezboznego ale ieby Ii!. Przykl.

0 sdda] co prlildzej serce twoje Bogu wiecznemu. Nauka moralna. ze Jest Bog. Ojciee jest ptawdziwym Bogiem. ie "Ie lit kto S n a d nami. ani pot~zniejsz~. jest Bog. Preee co osobliwie daJ: si§ Bog ludziom pozna6? Bog dal siEj ludziom poznac: 1) przez swiat widzialny. a me masz wi~cej Roga. aa zawsze. co Bog powiedzial . Prorokow. aby je zbawis. ktdry stworzyl. 3 str.zaufali Bogu. . 14. utrzymnje i kt6rym rztJ. Be jest Os6b w Bogu? W Bogu SI! trzy Osoby: Ojciec. bo jest nieskonczenie madry 1 wszechmocny. niekonczeni e pieknemn bogatemu. i ze wszystko jest prawda. . ale slows moje me prsemina. lecz wszystkie trzy Osoby s~ odwieczne. 0 trzeeh Osobach w Bostwir-.v 33. ale nadto z milosciq. 85.) lome ojcowskiem. jes£'i Go wzdzzec me mofJemy? Bog da1 siEj ludziom poznac w rozmaity sposob. ze 1) Bog jest naszym OJeem . (Por6wnaj pyt. . 9. bo jest nieskonezenie dobrotliwy i milosierny.dzi. 28. i wypelni to 28. dobremu. i ufuoscia Bogu sie oddawac. 24. "Wi' rnowzrny.~dyz sumieni~ pr~estrzegaj~c nas przed niswidzlalnym slildziBt. 19. znc:rny Boga i Jego doskonalosci. " a m»: "terz{} Bogu"? Bosmy powinni wierzyc. na wieki! Bog pragnj6 sorea twego.wi~c. od kt6rego zaleiymy. I Dla ceeqo m6wimy: Wierz§ to Boga Ojca"? Dla tego mowimy tak. 8yn rzez te rzec • ktOre s . 1.22 23 z pewnosci~ dotrzyma ezem grozi. nietylko ze Bog jest.'tel Z§ woga.. ze wszystkie trzy Osoby jedne tylko maj~ IIatur~ czyli istotlj. 34. lko Bogiem. i Syna 32. ktOry jest ns Ozy wi§c trzech jest B ogow? Nie. a w koncu przez Syna swego. Czy kasda z tych Osob jest Boqiem? . on opowiedzial." Mat .." Ozy jest wigcej niz jeden Bog? JeiWn tylko jest B6g 2~:zemu * e.§6 doskonalosci Boskich? Znajomosc doskonaluscl Boskich powinna nas do tego pobudzac.' . "Jam dobnego. bo jest nieskonczenis prawdziwy 2) .u_czajcie wszystkie narody. ani doskonalsz ." Przyp. "Na. to jest: wieoma moe jego i bostwo ucz ione zrozumiane b a" i oznane. wiernemu. 1 llleomyiny. • chracac je w imi~ Ojca. 2) przez glOB sumienia. Syn. 26. 26. 31. i Ducha Sgo .." Niemozemy Pana Boga widziec naszemi oczaml. 0 wszystkie trzy s~ jednym t. * Do czego powinna nas pobudzac znajomo. 35. jest ani starsza.. Zkqd .24. Tak jest. "Nieho i zlemia przemina. 2. 2 15. miololelem z}ego. . tego.. te trzy Osoby jednym tylko s~ Bogiem. "Wierz~ w Boga OJ ca.. i nie masz mnie poIza] 46. 0 re 1 OS ona e. pot§znie:jszq lub doskonalsso? Zadna z nich nil'. wszystkie r6wnie wszechmocne. 18.. Ozy Idora z tych Os6b jest staresq. 3) milowali Boga. 1) ~~rzyli Bogu. 3) najdokladniej przez objawienie. przypomina.Bo rzeczy jego niewidzialne. Dla cecqo te trzy Osoby jednym tylko sq Bogicm? Dla tego ." Rzym. Syn i Duch Sty 30. 23. bo jest Duchem. Pamieta]. ktore nam Bog dal' przez Patryarchow. "Boga iaden nigdy nie widzial: Jednorodzony Jan. co obiecal. §. oddaj bez zwloki. • Mat. 2) ze w Bogu jest wi~cej Osob. fll'" B . abysmy . z ktorych pierwsza nazywa si~ Ojcem. 1 dajac nadzteje nagrody za dobre. 27*. co mowi Pan Rog: "Daj nil synu moj serce twoje.

ystose Tr6jc. 37. J ak utrzymuje Bog swiat? Tq.e. 39. * Jeieli Syn z Ojca jest zrodzony. wszystkim trzem Osob m 40.wszystki~ pie(Jz~ ~ tkie na lOWIe s ohczone. ze. iemnic@? Nie moze jf PQj c.j zawsze 0 tem."l. .'d Bog utrzymuje swiat i rzadzl nim.aby swiat w niwecs si@ nie obr6cit.ysl~. tern mniej moze t~ tajernnic~ pojq. ze stworzyl caly swiat: niebo i ziemie. dla ktorego swiat stworzyl. Na co stworzyl Bog swiat? 1) \ Na chwale Swo. co na nich jest.ezeli slab rozum czlowie a rzeczy stworzonych nie pojmuje ualezycle. .. ~prawia. 47. J ak sl@ nazywa ta to. 44.. * ' . RoO' rna pieeza 0 wszystko. i ziemi. wszcchmocna. j . cos. bo .. . Jak rzq.? B6g nie ohce zlego. 0 stworzeniu swiata l 0 Upatrznosci. Pami!2ta. . Jakie osobne dZ1.czy Bog chce z:tegr. Ojcem §. 2) nawet zle na dobre obraca.. Iecz co do Osob jest rozaica. 'akze b 6 mote ze zadna z tych Os6b nie jest starszq od drugiej? Bo Syn od wiekriw jest zrodzony. za nteossacowane dobrodziejstwo stworzenia . * Ozem sit r6zniq mi~d. BOg Syn jest z Ojca zrodzony. Dla c~ego nazywamy Boga: "Stworzycielem . 46.c. 24 25 Co do natury nie rna zadne] roznicy.. 49.. t Gzy czlowiek moee roeumen swoim po}q6 tg ta. a nieogarniony ID. swiat atworzyf.Wielki jest Pan zast~p6w .'elaprzypisuiq si@ kaidei z tych rzec so. 32 ~8. uroczysoie przyrZ9lG na Ohrzcie styw Bop Ojcu. ' . i wszystko... 4. a Bog Duch Sty od Ojca i od Syna pochodzi.' Uratowanie Zyd6w przez Estere. twojej byly i stworzone s~. 00 znaczy: "stworzy6"? tworzyc znaczy: ucsym co z mczego.y SWj. 1) stworzy! czlowieka wolnym... HI "" Nauka moralna.30. 10. i dla woli ~ u nuicn s worzy og suna .. tylko je dopuszcza dla tego 2. 3. .dzi Bog swiatern? . "Panie Boze nasz.:jemnica 0 jednym Bogu Nazywa si~ tajemnica Trojcy Przenajswi!Jtszej. Jakim sposobem stworzy:C Bog caly swiat? W ola swojq. 48. (Ilroez. W szesciu dniach. Synowi i Duchowi Stemu. swiat istnieje tak dlugo 1 w ten sposob. 11. 41. Dla tego nazywamy Boga Stworzycielem nieba nieba czyIi od nikogo nie pochodzi. ktorq.. Z) Przykl: wielkiego i jednako 0 . 2) Bogu Synowi dziclo odkupienia. 38. saml1 wszechmocnq wola. 1) Bogu Ojcu przypisuje sj~ dzlelo stworzenia." 42..1 sig ele na swiecie ." Jer. ktora nieskonczenie przewyzsza wszystkie rzeczy stworzone. 50. odkupienia i uswi!2cenia. a Duch Sty oel ob dwoch ochodei. Mat.i~ i 2) dla dobra stworzef w ireecb Osobach ? 00 czyni ]Jog ciqgle JeSZCfJe.zadne} nie ma r6znicy lJomi§dzy . 43. i Duch Sty r6WRiez od wiekow od obydwoch pochodzi. 2) do ') "B6g nczyni! malego '0 " ." Obj.') urzadza I prowadzi wszystko1:> tego celu.r:y sobq te trzy Osoby w Bogu' . "Stworzyciela nieba i ziemi. tys stworzyl wszystkie rzeezy. 3) Bogu Duchowi Stemu dzielo uswiecenla: chociaz te dziela wspolne sq.. J ak sig nazywa ta opielta Boga nad swi(~tent? Ta opieka Ruga uad swiatem nazywa Sl~ Opatrsnoscia Boska.

11. 00 winni iestdmy naszvm Aniolom Str6iom? . Aniola Str6ia i polecaj si~ jemu we wszyatkieh niebezpieczeristwach eiala i duszy.). . Judasz. Tobiasz i Sara. aiebyi w jego obsenoscl Die tskiego nie ezynil. 5. co jest dobrem i zbawiennem dla siebie. dla czego jednak tyle iest dolegliwosci na Swiecie? Dobrzy Aniolowie kochaj~ nas. djabel. tego karze. Ja7cimi byli Aniol'owie. 21. Dla tego jest tyle doiegllwosci na swiecie. 59. kogo 61. 12. Powinnismy wszelkim pokusom do zlego mfdznie si~ opierae. {)2. Jud. Piotr we wi~zieniu. 0 Aniolach. 2. aby nas na wieki zgubic. 90.Byli wszyscy dobrymi i szcz~sliwymi. Strzei si~." I Moj. jak lew rycz!\:cy kr!\:zy. "Przeciwcie sil. szukaj~c by poiart" 1 Piotr 5 8. 4. 6." Powinnismy je przyjmowac jako dowody Iaskawosci Boze]. Nie wszyscy Aniolowie pozos tali dobrymi. Zle duchy z nienawisci i zazdrosci czynitJ: na nas zasadzki. Bog wszystkiem sif} opiekuie. modla si~ za nami i zaehecaj~ nas do dobrego. * Co pO'winnismy czynic.26 Przykl: Historya Jozefa Patryarehy: "Wyscie . wdzieeznymi im bye i sluchac ich upomnien. kt6rych Pan Bog s worzy . tem wi~ksz~ wysluzyl' sobie nagrode w niebie. "albowiem kogo Pan miluje. aby na sad byli .* A ste duchy. Przykl: Ewa. 2) "Blogoslawieni Jelteseie. ktorzy nas strzegq? Nazywaji! si~ Aniolami St. ani. }'r z yk. Nai rzednieiszem stworzeniem Bozem na ziemi jest ezlowiek. 55. "Aniolom swoim rozkazal 0 tobie: aby eie strzegli na wszystkich drogaeh twoich!' Ps. 1) azeb~ si~ grzesznik przez nie naprawil. 5. M6dl si~ naboinie do sw. ale Bog obr6eil to w dobre. 63. . niejsze? ehami. Jak siC nazywali pierwsi lnuieie. Przyp. * .' Mat. B6g stworzyl' takze swiat niewidzialny. ani nie mowil. wzglf}dem nas? Jak nazywaiq. jakiemi sq. gdy ich Bog stworzyl? . 4. to jest niesliezona liczbe duch6w. si§ ci Aniotoicie. "Przeci. 2) a sprawiedliwy azeby. a kogo wywyzszyc pragnie. dla tego strzeg~ nas na duszy i na ciele. czyli Aniolow.l: §. 12. 0 27 mnie zlf my- 57. 4. 0 pierwszyeh naszycll redsicaeh i 0 ich upa u." . i doskonal- 56.-6ianzi. 60.wnik wasz. 18. Tobiasz. l . 7. tego poniza. bosmy zgrzel:yIi przeeiw bratu naszemu. 42. 00 czyniq dla nas dobrzy Aniolowie? 58. a przed pokusa i w czasie pokusy goraco sifd modlie. coby bylo przeciwnem swi~tej skromnosei." 2 Piotr. i biczuje" (Zyd. 53. Ozy Bog oproc» swiata nie stworzyl? me wif}ce. albowiem Bog najI'1piej wie. Nie adwaiaj sil. i nie zgin~l na wieki . Radujcie si~ i weselcie sie : albowiem zaplata wassa obfita jest w niebiesiech.J ak wif}c powinnismy nas spotykajqce? przYinwwa6 dolegliwosci Winnismy naszych Aniol6w Strozow czci~. Pierwsi ludzie nazywali si~ Adam i Ewa . widzialnego. Job. wielu z nich zgrzessylo i ella tego do piekla zostali straceni. 12. 11. a uciecze od was.* Jeieli 1) Przykl: Bracla J6zefa: "SluszDie to cierplmy. Nauka moralna.v I Me]. 6.) nigdy szemrae lub skariyc na rosporaadzenia Boze. znoszac je cierpliwie..) djablu. Przykl: Lot. i azywaj~ si~ "Ja arm "czy 1 "z enn useho- B6 Aniol m kielnemi sCi'tgnieni do piekla podal na m~ki. Nauka moralna.iIili." Jak. nie szkodzily? aby nam ich zasadzki . 54. 20. 50. Ozy wszyscy Aniolowie poeostoli dob1'ymi i szczcslitfYlmi? §. Porown. .. gdy wam ZfOrztlezyc b~d~h i m6wic wszystko zle przeeiwko wam klami~e dla mnie.

Jalc zlitowal: sig Bog nad ludzm~?:" d" •h Obiecal zeslac Zbawiciela. pozfl. i tak stal sitd czlowiek zyj<1cy. 1 MOJ. 6.Przez jednego czlowiek!l. 68* Ktare dm'y nazywamy przyrodzonemi? Darami przyrodzone1ni nazywamy przedewszystkiem niesmiertelnos6 dU8ZY. B ai' zabil cnotliwe 0 brata swego. 72. Abla .28 29 Ilzech smierc: i tak na wszystkie ludzie wszyscy zgrze." Przyp. 0 pierwszych r. ze mieli 1) lask~ uswi§caj~cfl. kt6ry wszystlne messosescie na SWiat sprowsdzil:. . i tchnfl. Czy pierws! nasi rodsice zachowali na zaW8ze te dary nadprzyrodzone? Pierwsi nasi rodzice nie zachowali darow nadprzyrodzonych. 2) przyemienie rozumu. ~70. w ktorym s~@ wszyscy :? rodzlJj.. Na cz. lasktd Boska byl~ wolna od wsz~lkicj. Nauka moralna. grzech i przywrocic im lasktd i prawo do nieba. 69. ani nawet smierci. . cierplema 1 dolegliwosci. 12. Zaden czlowiek nie moglby by} dostfl.. B' 76. d 75.ier~yli wi~cej szatanowi w postaci w§za anizeli z rzewa za azanego. roeum i wolnlJj wol@.l w nie dusztd nicsmiertelna. Pan Bog Zba_wiciela? Ta. 3) nie mieli podlegac nedzy i chorobom. . Staraj si~ dusse twoj~ zachow~c ~iepok~l~nym obr~zem Boga a brzydz si~ grzechem. 15.utrattd synostwa Bezego i prawa do nieba. . 8. pierworcdny syn Adama. kt6re go czynily podo bnym Bogu.qrzech lJopelnili pierwsi nasi rodsice? r::w." .. i podobimistwem Boeem? Obrazem i podobieristwem Bozem w pierwssym czlowieku byly dary przyrodzone i dary nadprzyrodzone. . d Ten 1T1 zech nazywa siIJ grzechem P1.) . . . i wtracili przes to siebie i ca rodzai ludzki w naiwi ksz n dz . zlego.* Na czbn zalezaly nadprzyrodzone dary pierwszych 64.PH. a nareszeie smierc.erw_oro nym. Od upadkn .dliwosei do zlego. na tern. 66. 74. z~ grzech ze wszystkiemi zleml skutkami z Adama rzeszedl na wsz stki h Iudzi 1 dla tego wszysey rodzq si~ w grzechu.. .dhwosc 1 sklonnose do .. Z ceeqo utworzyl: Pan Bog Ewt}? .. 1) Utrat~ Iaski Boze]. Komu najpierw obiecal. Jakie skutki sprowadzil grzech p~erworo ny na wszystkich ludzi? .kga. ze go stworzyl na obraz i podobienstwo Swoje 67. z J~c z me. 77. (Nlepokalane POC7. 'W W }aki sposeb stwor'zyl Bag pierioseeqo czlowieka Adama? B6g stworzyl cialo z mulu ziemi. A prZ6I Nie: juz Kain . z~azy ~zechl! pierworodnego. • I)' • • •• 78. *§. gdyby Pan 09 nie byl nad nimi si§ zlUowal. 71.' . Precs co wy'tlJyiszyl: Pan Bog csiouneka nad wszystkie stworzenia? Przez to. Ew~ utworzyl' Pan B6g z zebra Adamowego. spu~Clwszy na mego sen twardy. 73. 14.:zyli. "Grzech czyni Iudzi mizernymi.~ laskl BoMj. • rodzicow at do I!)t. smier6 przessla. Jak sit} nazYUJa ten grzech.. lecz je utracili przez grzech. 34.-' Rzym.lecz tylko po pierwszych rodzicach naszych odziedziczyli. ani bye zbawionym. a z mfl. 65. bosmy go ~ami nie ~ope~nili_.~Cle NaJswl~tszeJ Mary! Panny. 2) nie czuli pozfl. grzooh na teu swiat wszedl. . jK'. u rodeiono? 3) n'Jdz§. odwr6cil . 5.~ Najswi~tsza Marya Panna przez szczeg61meJsz.em polega ta ngdza. Ozy kto z ludzi byl wolnym od tego grzechu. . w kt01'1Jj pieriosi rodeice T ktorym. 00 byl:o w pierwszym czlowieku tym obrasem . Jaki to .·ntdza. Nadprzyrodzone dary pierwszych rodzic6w zaleza:ty na tem. kt6ry mm1. Oozby si@ bylo stal:o z ludZ1~i.

Jakie wazniejsze sdareenia z ceaetno Abrahama? " Wk~otce z~ow~ odpadli o~ Pana Boga.i!. ktore Pan Bog z tym ludem zawarl? 85. a Jakob wnukiem Abrahama. Pan Bog nigdy nie zapomnial 0 Iudziach: lees dawal im dla zaslug przyszlego Zbawiciela niezlfczone Iaski.* J akie byl:o to przym~erze. CM uczynil Mojzesz? Czy te cuda mialy jakie osoblitvsze znaczenie? Przymierze to bylo nast~puj~ce: 1) Pan. . i.C 1 z 80. ze . ofiara Izaaka i ofiara Melchizedecha. ze ofiara Izaaka byla figura ofiary Pans Jezusa na krzyzu.azywa ten lud wybrany? . Prz~z kogo utr. . gdy. P~n B6g. Dawid. Naz~wa S]~ ludem l~raelskim czyli Zydowskim? 86. ze z mch wyjdzie 95.n~h. B6g dal Izraelitom obletnice. Mojzesz. .o dal Pa". ze tylko Jemu jak4> prawdziwemu Bo u czesc oddawac i R • ego przykazania wiernie zachowywa6 b~d~. Dla Sf.{. Prorocy. ~~eby ten zachowal wiar~ i nadziej~ w przysslego Zbawlclela. w kt6rym wszyscy wYgI. Jak zyli potomkouiie I{aina? w przyszlego Zbawiciela przez m~z6w swi~tych. Abraham. 91. Takiemi figurami byl:o: przejscie przez W'oda ze skaly.w tej zlosci if 0 ludziack i zostawil ParolBog wybral sobie pewien Iud i zawar! z nim przymierze.b~.y ludzie stall Sl~ bezboznymi. 87. i przykazania Swoje i obietnice mu oglaszal. ' 90.zle blogosfawi]. Kto byl Izaak i Jakob? Izaak by] synem. . ludziom i zwierzetom nawet posf!gi z drzewa lub kamieni jako bogow czcili. C. i ozynil rozliczne i wielkie cuda.{. Izaak. J ak sig nazywali niekt6rzy z tych mgiow? Kio to byl Abraham'! 8f. ktoresmy przez Pana Jezusa odebrali. z WYJf!tklem bogobojnogo m~za Noego i jego rodziny.. 89. Ozy Pan Bog zapomnial ich . Najwazniejszem zdarzeniem z czas6w Abrahams jest zburzenie bezbozne] Sodomy i Gomory. wll. 84. Te cuda mialy osobliwsze znaczenie.! Bog lzraelitom pree« Mo}zesza na 2) Izrae1ic~ zas przyrzekli.przez kt6rych si~ wybranemu ludowi objawial. kt6re dal byl Abrabamowi. bo wiele z nich bylo figurami lask.. tak ze prawie wszysc. pierwszym mezem. 88. zyli r6wnie bezboznie. J uk sig n.ymywal Pan Bog w ludzie Ierai ({. a ofiara Melchizedecha byla figuIl Mszy swi~tej. Mojzesz wyprowadzil lud Izraelski z niewoli Egipskie]. ze m~ . z kt6rym Pan Bog zawar! przymierze.' m . jak ich ?z3:sem popsuli dobrych. 92.. ' 83. r6~nemi sposobami wzywal ich do pokuty i poprawy zycia. 94.30 31 Potomkowie Kaina. uk~ral ich potopem.ludzie corae gorszy1n~ s~g stawali? mimo tych :task Dla tego.Z miedziany uzdrawiajaey. Ozy po potopie pezostali Bogu? ludzie wiernymi Panu 81. manna czeqo ofiara Leaaka i ofiara Melchizedecka wazne? 93. Co luczynil Pa'!l !Jog. Jakob. Jak ukaral Pan Bog ludzi sa ich bezboznoS6? Abraham by! ojcem ludu Izraelskiego. OJCle. 82. morie ezerwone. i oddawali czesc Boskq sloncu 1 kSI~ZYCOWI. wiarg i na zieJ~ w przysz ego 96. . obydwom ohiawil ~i~ Pan Bog wielokrotnie. opie owa Sl~ EJ zle. azeby potwierdzic obicrniee.

Dsiekuj Panu. ie zuasz Zbawiciela. 39. a nie z natury ani od wiek6w. 7. Kto Sf-!J Pror()cy? 8yn Boty. i krclem . Dla tego m6wil J ezus Zydom: . a one •• Zkqd wiemy.Rozbierajcie kt6re swiadectwo daj~ 0 mnie. 3 . 5. Nauka moralna. ze Jesus Chrystus. Pros Go. Syna Jego jedynego ana naszego: mi. przed Panem Jeznsem. meki i smierci. 21- Prorocy s~ to mezowie od Boga wybrani. 99 00 przepowiadali Prorocy 0 przyszlym Zbawicielu? Prorocy przepowiedzieli mianowieie: 1) czas i miejsce narodzenia Zbawiciela. J ezus znaczy tyle co: Zbawiciel. Dla czego przyszecU Zbawiciel dopiero po csterech.. .Bogu sa lask~. Czy dlugo przed narodeeniem Zbawiciela prztpowiadali 0 Nim prorocy? Bardzo dlugo. 2) szczegoly z Jego zyeia. .. 102. co Prorocy 0 Zbawioielu przepowiedzieli. wlasnego swiadectwa. zawsze pozostal. * J qkie swia(lectwo dol Bog Ojciec? Nazywaj~ Go: "BDgiem. jedyni Zydzi wierzyli w prawdziwego Boga. sa ktarym tak dlugo S8. ktorzy przepowiadali 0 przyszlym Zbawicielu. Pr ." "Nazwiesz I1'zech6w ich. jest prawdziwym Bogiem? Wiemy 1) z prz?powiedni Prorok?w. kaplanem 5. '" Dla ceeqo nazywa sit} Jesus Pomazancem? tego nazywa si~ Jezus Pomazarieem. Chrystusa. Dla zakonie i krolow. 3) zmartwychwstanie i wniebowstapieuie Jego. 00 znaczy "Jezus. 4) ustanowienie i wieezne trwanie Koseiola Jego. czyli Odkupiciel. albowiem ou wybawi lud sw6J od 8. Emanuel czyli Bog znaWl~ym. 2. aby i do twego serca zawitaJ i w tobie nil. Prze ziwnym. 103. ~) z J ego. bo ostatni Prorok zyl 450 Iat ocze1ciwany Zbawiciel? 98. Kiedy przyszedl Cztery tysi~ce lat po u padku pierwszych naszych rodzicow..* 6. pisma . Z kto~ rego nikt procz Boga wybawic ieh nie mogl.. ze si~ na Nim spelnilo to wszystko. arcykaplan6w Jezus zas jest naszym najwyiszym prorokiem. tysiq. :t"ll I w . My takze jestesmy dzieemi Boga. Pan uasz. ze grzech wtraci] ich w nieszczeseie. pounedniac: ~ Ue skiego? ze Zbawieielem In- 10. wra ARTYKUL nI w Jezusa DRUGI. 100. 8*. 101.32 33 dziom obiecal i zeslal. jest Jednorodzoay Jezus Chrystus. Chrystus 00 znacz!J "Chrystus"? znaczy tyle co: Pomazaniec. Syn BOi1j. Dla togo. ze Jezus Chrystus jest jedynym prawdzi ." imi~ jego Jezus. jeem przysz ego wieku. czy nie jestesmy takze dziecmi Boga? Dla cseqo nazywa sit} Jeeu« Ohrystus "Jednorodzonym SynemBoga"? Caiy swiat byl gl~boko pograzony w balwochwalstwie i we wszelakich wystepkach . se Jesus Ohrystus jest owym prze . Mat. 5) z nauki Kosciolu katoliekiego.) W jakim stanie znajdowal si§ swiat przed przyj· sciem Zbasoiciela? Wiemy to ztad.. 1. wym i istotnym Synem Bogs od wiekow i tej same] co Bog Ojciec natury. leez tylko Z ~aski dzieemi przybranemi. 4. Patryarchowie i Prorocy t~sknili. powiedzianym Zbawic~elem? Zkf-!Jdwiemy. azeby ludzie sami sobie zostawieni przekonali si~.cach lat? Dla tego. Jan. (Adwent. A my. ze w starym namaszczano oliwq prorok ow.

4.* O~'!Jtakse dune sq. aby powiedzial. aby wszyscy ezcili Syna. jezli jest Synem Bosym. Mat. Z kogo wziq(t Syn Bozy natulj'{} ludzkC!J? Z Maryi. Sy» J6zefa. to i Syn taDe czyni •. "Wszystko cokolwiek ma Ojeiee. Ten jest pra. ze Jak nazywamy t{} taoemnw{}? Tajemn}e~ wcielenia Syna BDzego. AmenfM (Uroezystose Najswi~tszego Imisnia Jezus.. ~6.Jezus. Jan. 20. 19. 3) Kiedy Go przed sadem zaklinano D!L Boga zywego. 5. 2.:~lowo (Jednorodzony nann. Jan." Mat. Osoba Boska. 2) ze w Chrystnsie jest pelnosc B6stwa.) a~ 1) Chrystus Pan dal swiadcctwo.. 16.uk. . 19. w kt6rymem sobie dobrze upodobal." Jan.. 3. 3) "Aby nil.wstanie.34 35 przemienieniu na g6rze Tabor d&l si~ slyszec glos z nieba m6wh). 14. Dla ceeqo nazywa sig Jeeue Ohrystus "Panem naszym"? Dla tego nazywa si~ Jezus Chrystus Panemnaszym. 5." . Ojea) cialem si~ stalo i mieszkalo Ceeqo g16wnie uczy nas irseci artykul 12.. widzi i Ojca.cy: Ten jest Syn m6J miry. ezyli Boga RodzicieIq. Kiedy Piotr rzekl do Jezusa: "Tyii jest Chrystus SYH Boga zywego" (Mat.* Czego uezy Kosci6.: Go na prawiey mocy Bozej siedsacego i przychodza. 23. wield." Jan. 3) ze wszystkie stworzenia winne Mu czese Bosk2JJ oddawac. dla tego tez Naj~VI. tej samej co Bog Oieiec istoty i tej nauki bronil zawsze jako fundamentalnego artykulu wiary. 1. lle w-i{}cjest natur w Jeeusie Ohrystusie? Dwie sll: natury w Jezusie Chrystusie: natura Eossa » uaeua: 5. w Jezusie Chrystusie jedna tylko jest osoba t. jak ezczlli Ojca.. Kol. tedy Jezus nroczyscie wyznal.. narodsil si~ z ](Iarji Panny.* Cseqo Apostotowie Bog i zywot wieczny. 14. i podziemnych." Jan. jak mniemaao. 20 28). 6. Pan Jezus potwierdzil ich slowa. wierzciei uezynkom.Na wieki wiek6w. CI (Zwiastowanie Najsw. l. 1. mole Jest. . 1) Apostolowie wyraznie nauczali : 1) ze Chrystus jest prawdziwym Bogiem. 1. jak Ojeiee Jego: 2) swiadectwo Swoje stwierdzil cudami.. ze jest Synem 130zym i tak prawdziwym Bogiem. Synem Bosym. to Jest ze przyjll:! na Siebie cialo i duludzkq. 3 i 17. S. !ie Chrystus jest prawdzrwym Bogiem. przeezystej Dziewicy . . Jan. Swoj~. imi~ Jezusowe wszelkie kolano kl~kalo. 10. "Ze jest Chrystusem. 15. gdyz obie natury sll: w jednej Osobie Syrm Bozego nierozdzielnie pohtczone. kt6ry jest Dad . . 9. 1. !fIach. 81~ pocz~ z Ducha swi~tego. 1. . 3* ..niaj~ wszyscy Aniolowie Bozy.) 7. 38." Rzym. 14. 2." Zyd. zupelnosc Bostwa eie eSDle to jest istotnie. "A niech si~ mu kla.:cego w oblokaeh niebieskich. 2) toW Chrystusie misszka wszystka. 00 Wtf}c wyznajemy pree» tajemnic{} wcielenia A~yna Boeeqo» 'Wy~najeI?Y' ze J~zu~ Chryst~s j~st razem prawdziwym Bogiem I prawdziwym czlowiekiem : Bogiem jest od wiek6w a ezlowiekiem stal si~ w czasie. mitU. Porown. Ozem byl: s. 1) "Ja i Ojciee jedno jestesmy. Panna nazywa si~ "Matkll: B024. 6. 2) Przez Swoje zmartwycp. . 2." Jan.l katolicki () Chrys"tttsie Pa-nu? Kosci6! katolicki uczy od samego poczatku.NieQ ~dzie poehwalony Jezus Chrystus . Zyd. ie ujrza. wniebows~pienie i wiele • . 23. ' .. 16. niebieskioh ziemskich. "Kt6ry 1." an. Kol. Sl~ 8Z~ wiary ez! ~as. Przysw6j sobie zwyczaj pozdrawiania bliinich siowy: . Maryi Panny." . 9. J6zef dla p(J/i'U1J Jezusa'1 Sty J6zef by! opiekunem i piastunem Pana Jezusa.yn ozy za sprawll: ue a go s czlowiekiem.) a Tomasz zawolal: . "Cokolwiek Ojeiee czyni.Pan moj i Bog moj" (Jan." • Filip. 10.• Be bfo oslawion nil.. slewem moim) wierzye nie cheieli. j." Bozy przyszedl. "Chrystus." . 16. ." i za to wyznanie poninst snueriS.Wiemy iZ nauceoli 0 Ohrystusie Panu? 8m 13." dzi.. ze . 1) jako Bog jest Panem nieba i ziemi 2) jako Odkupiciel krwia Swojll: nas Shme kupil Nanka moralna.. 9. osoby w Jeeusie Ohrystusie? Nie. 3 i nareszeie smiercia.wdziW'J 1 Jan 5..

sit Jeztts Chrystus? W Betleem. czego si~ spodziewac. bo krol Herod chcial Dzieeiatko zabie. ze z mitosei ku tobie sta. z Egiptu? zolimie i w ziemi iydowskiej? Ozy Dzieciq. a potem poszedl na puszcse. Udowodnil: 1) swi§tosci~ Swego zycia. i Boskq.tku Gd. pelen milosci ku ludziom.? Jeeus.* dowiedzieli sifj 0 tem od AnioJa. Nauka moralna. kt6re ty esynisz. kiedy z puszczy wrocil? Wybral sobie 12 uczni6w. Maryi Panny. jesliby z nim Bog nie by!. i co czynic powinnismy. 24. 3) slowem [ednem aciszyl wichry i burze na morzu.l w poJ:udnie i wiets6r dzwonienie na. ze byl zupelnie wolny od wszelkiego grzechu (Jan. ktdre tylko wszechmccnoscia Boska a nie sih~ przyrodzonq stac si~ moga. albowiem jako B6g nie m6g1 ani eierpiec. ze cheial przez to nauczyc dzieci. Dla ceeqo stal sit} Syn Boiy czlowiekiem? o zyviu S. 10. 11. fem do Jerozolimy.zie narfJdzil Naprz6d pobozni Pastuszkowie. 4(.Zaden !. jak majlll bye rodzieom swoim poddaae. 21. kiedy mial lat 12? Udal si~ z Najswj(}tsz!!: Panna i z swi~tym Joza . aby dosU!pic zbawienia. 2. 20.* Dokq. Jezus? a M~drcy przez cudowna gwiazde. a potem trzej Mgdrcy 0 narodzeniu Pana Jezusa? Co ucsyniA: Pan Jezu8. wyganial dja.e powinnismy tnodlie si~. pozostal tam 3 dni w s~i~tyni. i tam poscil 40 dni i 40 nocy. poklon Dzieciq. 19. slowa Bozego sluchad ·i w ko~ciele przebywae.) i ze byl najdoskonalszym wzorem wszelkich cn6t. leczyl wszelkie cboreby. ie nauka Jego jes' Cud a s~ to czyny i zjawiska nadzwyczsjne. by.. Gdzie zostawat Pan Jesus po ptnorocie SWOl!tn AZ do trzydziestego roku zostawai Pall JezuEl w Nazarecie z Najswi§tsz1!l Panna i z J6zefem swi~tym. * 00 Sll cuda? 3..d m6da uefJ!fi~ilPan JefJU8? . 2) pieciu chlebami nakarmil przeszlo 5 tysiecy ludzi.) " 14.bl6w~ wskrzeazal umarlych. chcial bye pod- 1) Przemienll wod~ w wino. w stajence. 8.* Jakie naprzykla.! 1m poddany. Aniol Panski. Czego nauczal Pan Jezus? Pan J ezus nauczal tego wszystkiego. w co wierzyc. (Boze Narodzenie. 12. kiedy mial lai 30 ? Udal si~ nad rzek~ Jordan. kt6rych nazwal Apostolami i zaczql publicznie nauczac. a potem trzej M~dr~ cy czyli trzej Kr6lowie ze Wschodu. lit dzieei~ciem. * 00 nas przekonywa o swictosci iycia J ego? Przekonywa nas to. Czem udowodnil Pan prawdziwq.Syn Bozy stal si~ ezlowiekiem dla tego. 28. 00 uczynil Pan Jezus. N P Marya. Czterdziestego dnia byl Pan J ezus o:fiarowany w swi~tyni Jerozclimakie]. danym? Syn Boiy.) 13. Cbi sit} stalo z Panem Jesusem czterdziestege dnia po Jego narodzeniu? Nie: Sty J6zef. a Ojeu Swemu niebieskiemu byr posluszny az do smierci. Dla tego . aby mogl za nas cierpiec i umrzec." Jau. 17. Dla tegG rsekl Nikodem do Zbawiciela: . Pastuszkowie Jakim sposobem dowiedzieli sit} Pastuszkowie. jak ch~tm. a mlanowicie gdy slyazysz rano. 18. Dzi~kuj Bogu z ealego serea za to. nawet ku najzaeietszyz» llleprzyjaclOlom Swoim. Osemu pozfJstal Pan Jeeu« w swiqtyni? poniewai cbcial nas przez to nauczyc. 15. uszU z Dziecil!Jtkiem Jezus do ' Egiptu.).) odda'/. ani umrzee.tko u 7 ezus zaW8ze pozostalo w Jero s 22.. czyli Matki Boskiej Gromnicznej. (Swi~to Mlodziank6w. Dla ceeao Pan Jeeus. 8.yah mu6" ezyni6 nie moze . 2) cudami i proroctwami.. (Uroczystosc Oczyszczenia NaJ~w. 16. gdzie Go Jan Chrzcieiel oehrzcil.d udal sit} Pan Jeeue. Kto naprz6d Jesasa Vhrystusa na ziemf.

. 12. Pan Jezus dobrowolnie umarl. Jak dlugo wisial: Pan Jeeue na krzyzu? Trzy godziny wisial Pan Jezus na krzyzu w naJ.' Rzpn. mg7cf}i smicr6? Pan Jezus odkupil nas 1) od grzeehu. Ozy Pan Jeeus prawdziwie un-tarn Umarl prawdziwie.* Od ceeqo odlcupil nas Pan Jeeu« pree» tswoj. ~odlitwle ~ staraj si~ 0 to..T ego . wyszydzone. W koncu Go pojmano. 00 cierpial Jesus Ohrystus? Jezm. "Zranion jest za nlsprawosci naSZ6. 7. . ziemia si~ trz~sla. i wielu umarlych z nich ·. Za ktore grzecky 'liczyni. c. Bynajmnie]. aby sprawie. ~a. 7. 2.wie~zial takie rzeczy . Te cuda dowodza. ARTYKUb CZW ARTY. "Ofiarowan "UmEi:CZonpod pontskim Pilatem. 2) otworzyl nam Niebo. 0 ktsrych tylko sam B6g m6g1 wiedziec. Pan Jezns mowi: . ii sam ohcial. Sk~lly si. umarl na krzyzu. 5. Jezus Cbrystus cierpial jako cztowiek to jest " Swojej naturze ludzkiej. Chrystml cierpiM przez cale zycie Swoje niezmiernie wiele. "Jews Chrystns nas umilow al. i do grobu ztozony zostal.vi~ceniu i zbw.vieniu. Kto wskazal Pana Jeeuea na sm'ierc krzyzowC!J? Czy Pan Jezus byl zmuszony urnrzec? jest.zynil. dliwcsci Boskiej za grzeehy nasze zadosye uczynic. 13." 1. 13. i 3) wyslnzyl nam obfite laski ku naszemu uS'. ze Jezus Chrystus cierpial za nas.dalem Hom ja. za Jerozoli:m~. 5.l Pan J eeus zaclosyc? 14. 10. jak to setnik pod krzyzem stoj~cy i zolnicrze jego wyznali. umarl i pogl'zebion.' Ozemu ehcial Pan Jezus cierpiec i umrze6? Czwarty artykul uczy nas. tak i wy czynili. uplwano. Boz~ AlboWlem.." Jan.zy Jego smierci? Slonee si~ z3f. abyscio ciala I duszy dop6ki glowy Swojej rue sklonil i nie umarl. bolesciach 8. groby si~ otwieraly. np. dusza Jego od{~czyla si~ rzeczywiscie od ciala. start jest aa zlosci nasse.. 6. abys cill. i omyl Bas z 2:l:zechow w krwie swojej.milo. rosl w m~dros6 i lask" warn przyklad.. a wreszcie do krzyza przybito. jakf}. Nauka moralna.* Ozego dowodz~ te cuda? 15.Gdysmy byli nioprzyjaciohnl. 53. ukrzyzowan. 00 si§ dzialo pr.38 39 Pan J ezus przepo. mial Sam umrzee zmartwychwstanie i wniebowstapienie Swoje i wiele innych: ~5.du Apostol~ skiego? baj.t Piotra.vstalo. ci~ S'Woj~? .): za grzech pierworodny i za wszystkie inne grzechy ludzkie. 2) od mewoli czarta. 2. 5. Ozego uczy nas czwarty artykul Slaa. 1. Ozy Jeeu« Ohrystus cierpiat ja7co Bog czy Jako czlowiek? tez "Za grzechy calego swiata" (1 Jan. ubiczowano. ze Jezus Chrystus prawdziwie jest Synem Bozym. . pontski Pilat.gle . 5.* Co [esecee wysJ:uzyl nasn Pan Jezus m§7c~i smier- 4. zdrade Judasza i saprzanie siE.. poshrsznym . Pan Jez us cheial ciel'piec i umrzec. 2. 9. smiercif}. Na g6rze Kalwaryi. przykladem J ezusa b~dz pilnym i . Gdzie ulcrzyzowano Pana Jezusa? Pan Jezus 1) pojednal nas z Bogiem. 11. Starosta rzymski. 53." Obj." Iza]..* Co naprzylaad przepowiedzial Pan Jeeus ? okropniejszych 3) ze z swi~tyni Jerozolirnskiej kamieri na kami&niu nie zostanie. H). cierniem ukoronowano. 3. a nas przez to odkupic i zbawic. rozpadaly. kochaj Ii. 3) od wiecznego pot~pieni~. jestesmy pojadnani ~·mier6 Syna . z Bogiem poe.

. gdzie coraz 81nleJ8z ~ na ZleJI w nasze przysz e zmartwyehwstanie. I 3. . Co Gzynil: Pan Jesus 'W tym ceasie'i . 7. "Zst!. te?I' co ~ty . 4. "Chrystus 2. dla tego tez gr6b Jego opieczetowali i straz przy nim postawlli. Narum moralna. Pami~taj Rzym.!:pil do piekiel. wiada. .II an ezus je 0 worzy .l" Cot enacsa te stoioa: "Zstqvil: do piekid"? to jest do miejsca. 3 18. i dal im wladz~ rzadzenia. ktorzy rzeczywiscie zbawieni bgdq? (Wielkanoc.." dnia zmartwych- nas pobudzac: Nauka 0 zmartwychwstaniu Pana Jezusa powinna 1) do coraz mocnieisae] wiary w Jego B6stwo i do wz smierci zst~pHa do otchlani.. 4.~ zn6w Cz dueea Pan a Jeeusa sostoia na eaiosse w otchlani? ARTYKUB SZOSTY.* Wiedzieli. 9..~st~ Pana Je~usa.. Do ceeqo powinna nas pobudza6 nauka twychwstaniu Poma Jeeusar 0 . d?tykall wdziwosc! zmartwycbwstania niesl). S. bo za wszystkich bez wy.. Droga krzyiowa czyU Stacyec Odwiedzanie grobu Pana Jezusa w wielki tydzieu. j~tku umarl. * Czy Ucenioune widzieli Czy nieprzyjaciele Pana Jeeusa wiedzieli zmartwychwstaniu? 0 Jego . 6. d. AUTYK1JB PL\TY. nia nowego.* Jak dl:ugo pososial Pan Jesus 'ria siemi po Swo . ze J ezus Chrystus wlasllq. duehom przape1 Piotr. opiero Dla ceeqo byl:y dusze sprawiedliwych w otchlani? Dla tego. jak maj~ Kosciolem rz~dzic. 1. Nie na zawsze. Nauka maralna. kt6rzy w ciemnicy byli. Te slowa znaeza. w kt6tyro.Paws} powi~d~:.* Skora Pan Jezus dla wszystkich soiecene sbasoieme wys uzy. 6. byly dusze sprawiedliwych. 2) aby W otchlani pot~g~ SW!1i chwal~ pokazac. moq Oo znaczq stoioa: "Wstqpil: na niebiosa".40 41 Pan Jezus dla wszystkich bez wyj!1tku wysluiyl lask~ i zbawienie wieczne. Pan a Jeeusa po emar- wienia jest potrzebne. Nie ze. nie wszyscy maj~ wiare. jem zmartwychwstaniu? Pozostal czterdziesci dni.pominaj nigdy 0 niepoj~tej milosci Pana Jezusa ku tobio (Naboienstwo do M~ki Chrystusowej . ceemue e y nie wszyscy gq zbawieni? i zbawienie unecene. siedzi na prawiey Boga Ojca wszeehmogaeego. ~. Tak jest. to 'est zwiastowaJ: im odku ienie. wstrzymywanie lilt od miesa w ifl-tki i t. Pan Jezus to przepowiedzial. Pan J ezus zst!1pil do otchlani. 19. zawsze 0 rym tez przyszedlszy. "Jako Chry~t.) Chrystusowego smierc pe . 16." 1. ale oiywiony duehem. 1) aby dusze sprawiedliwych pooieszyc i oswobo. trzeciego dnia zl~czyla s. ze niebo przez grzech zostalo zamkniete Po co zstqpi:t Pan J eeus do otchlani? aez umartwiony cialsm. . "Wstl1!pil na niebiosa . ~idyw~li ~z. zachownja przykazania i uzywaj!1 srodkow Iaski Boskie]. .t emar- trze(~iego wstal. to jest. swietego zywota.) 5. dzenie im zwiastowac.

'. i objawi rady sere .ca? Do czyscoa id~v duszc "spraW'~eu. mielismy zywot icb Jla IIzalenstwo. lO. . otrzymajcie kr6lestwo warn zgotowane od zalozenia swiata. 3.. wieczny placz i zgrzytanie z~b6w ' • 8. Pan Jezus wprowadzil takze ze Sobf}. . gdzie. zywych i umarlyeh. 2-5. My glupi. slotoa: "Siedzi nlOfJ prawicy Boga Ojca" 'i Te slowa znaczq.: Ci:C to S'h ktoresmy niekiedy mieli Z&:l poimiech i za przyslowie urq.£) 12. wszakie tak jako przez ogien. .owym? Po sadzie szczegolowym idzie dusza albo do nieba.. Czy oprocs Sqd~h ostatees~~ego 1est ieSf!JCEC imwg Sf§d 'f Jest jeszcze sf}. Z ceeqo bgdq ludeie sqd~eni? . Pan Bog wyjawi dobre i zle. . oswieei zakryeia cismnosci. Co enacea. jab: sam Chrystus Pan powiedzial. 2) aby sj~ wstawil za nann u Ojca Swego Niebieskiego. 3. i z opuszezenia dobrego. nawet najskrytsze mySli lruzdego czlowielm.* Co uGzyni Pan Bog. albo do piekla. 46)' "Swi~ta i zbawienna jest mys! modJjc si~ za !lilla." ARTYKUL . 4. albo za awe grzechy jeszcze pokutowac musza. przyjdzie s~dzic Apostol. 40. 3) aby dla nas mieszkame przygotcwal w niebie. jakie kazdemu za zycia dawal.42 43 wst4pil do nieba z cialem i dusza.zywa si@ ten sqd na konc« 8wia·ta. 11. mi~dzy syny Boze.) ~..a. Co jest pieklo? Pieklo jest to miejsce. 7.w chwale ~wojej.* Czem'u wstqpil Pan Jeeu« do nieba? Pan Jezus wstwi1 do nieba: 1) aby zamieszkal. Co jest niebo '? ' Niebo jest to miejsce wieczne] i zupelnej szczesliwosci. S SIOD~lY.do nieba dasze spraWledIlwych. 5. 5. Z kt6rego miejsca wstqpU Ohrystus Pan do meba ? Z g6ry Oliwnej w przytomnosci ~czni6w Swotcn. 9.d szczegMowy dla kazdego czlnwieka zaraz po smierci. I Ker.). aby wszystek swiat sprawiedliwosc Jego poznal? . 26. 3..): "Nie wyjdlJ: Z eiemnieYt ai oddadza ostatni pienia"iek.? Nazywa si~ sadem ostaiecensrm albo powszechnym. a iIi zasluzona kare. ... Co sianie si§ po wydani'tt tego Boskieqo wyt·oku? Zli p6jdf}. ze J ezus Chrystus na ~oncu SWl~ta przyjdzie z wielka moca i majestatem. 2.pan Mi. i mii}(~zy swiQtymi dzial ieh jest!" :Mlldr.. Oto. ." i (1 Kor. .BQdlli zbawieni." i (Mat.gani a. 6.'2 "Tedy bezboini zatrwoieni bojazni~ straszliwa i dla ueisku dueha wzdychajqe. jest ogien nieugaszony. Kiore dusze idct do GZl1s(. abys siQ de niego dostal.jest djablu i aniolom jego..ktore alho w grzechach powszednich z tego swiata zeszlv.. ku niebu.Ztamtlld 1.tali dobrych jak i zlych. a dobrzy do njeba. 2) aby chwala J ezusa Chrystusa przed calym swiatern si~ ukazala . Czego uczy nas s~i6dmy artyku1: Skladu · ktego. Nauka moralna. Podnos ezesto oezy i serce lilami. i za sromotne ich dokonczenie. ah 1 byli od grzechOw rozwiazani . 15. .lhvych. jako tez latiki." Dokqd idzie dusza pO sqdzie sZGzeg6l. (Uroczystosc Wniehowstapienia Paasldegc. o ty~h dnszaeh wspominajac powiada Pismo swi~te (2 Macnab. wolac b\}dlj. kt6re z otchlani wywi6dl.t Czernu oprocs sqd« szczeg61:owego b§dzie [esecee sqd powszechny? 1) Aby wszyscy IudZie poznali madiosc 1 sprawiedliwosc Boza . .cle. Sf}. Jaki wyfok wyda Pan Jesus jako S§dzia? 1) Do dobrych rzeknie: "P6jdzcie blogoslawieni Ojca mego. i staraj si\} wszystkiem 5. 3) aby spravnedliwi otrzymali zasluzoll% nagrod~. 12.do piekla. jak policzeni s~ . ze Pan Jezus iako czlowiek rna udzilll w mocy i eh\vale majestatu Bozego. :I< Czy Pan Jezus sam wstqpi1: do nieba? . kt6ry zgotowany. 5. Jak na. 4. B~d~ s~dze1)i ze wszystklCh mysh. Uczy nas.dzIC szystkich w IudZl bez WYJ~tku. slow 1 uczyn· k6w swoich. alba do czyscr.' 2) Do dych zas rzeknie: "IdiC1e odemnie przekl~ci w ogien wieczny. .

" 45 ore sq oso nosee ary ue a ligo. prawdziB6 iak Oiciec i E . dl:ugo eosiaje Duck Swigty w duszy? Tak dlugo. 6) poboznosc i 7) bojazii Boza.cych: 1) mq. Co czynili Apostoloune.drosc.. w Ducha Swietego.« 1 Kor. i dla tego tez nazywa si~ Uswi§cicielem Poeieseucielem: 6. Jakie l:aski daJ'e Ducb Sty Kosciotosoi katoliekiemu? Duch Sty naucza i uswieca Koscio! katolieki i rzadzi nim w sposdb niewidzialny az do skouczenie s~ata. Slowr i Durn Swiety.u... zatraci go B6g. ARTYKUb DZIEWL\TY. .' ~.tyniq. 8. a ci. a. zgrozvstki k' .sk udziela Duck St?! dt{szom ludzk~m? .* Gdzie jest Duell. 17. (Zielone wiatki. Kto jest Duck Swit. i .' .zy!y? 2." Tak jest. Siedm nast~pujq. gdy gromady chrzeScijanski.wszystko co si~ dzieje przywiedzie Bog na s<lid.. tros iwie grzechu.ostaci ognistych j~zyk6w. kt6remu Pan Jezus dla tego wlasnie Ducha Sgo obiecal i zeslal. Nigdy nie mysl. Bo Bo. bardzie. lecz." 1 JlllJ 5. 8. Swi§ty? Duch Sty jest jako Bog wszedzie. 10 • • • • "Ojciec. kazdy grzech smiertelny wydala Ducha Swi~tego z duszy i zniewaza godnosc czlowieka.ty? . Preez kogo staJemy sit. §. W ogolnosci. albowiem Kosci61 Bozy swi~ty jest. 4) mestwo. obcowanie.dzie ostatecznym b~dzie tylko niebo i pieklo Nauka moralna. 0 Kosciele 1.. staraj si~ zachowad w seren Dueha Swi~tego i natchnieniom jego bye poslusznyrn. jaiiskie. dopoki dusza wolna jest od grzeehu 11. aby oni takze innych wys~cali i postanawiali nad nowo powstajl1cemi gromadami. 3. ktory jest swiq. ie nikt nie widzi alego . kt6rym wy jestescie. nauczali i chrzcili . 10. Ducha Sgo ARTYKUL OS~IY. ci sza dusze. 2) rozum. let6re nam Pan Jesus wysluiyl? rzez uc a Wl~ ego. 5. Duch Swi~ty jestto trzecia Osoba B6stwa. Nauka moralna.44 seiec? Po sq. uczestnika1ni tych wszystkieh task. Ja1dch la. Co pmvstalo z tych zgromadzen wiernyeh? Powstaly na wielu miejscach gromady chrzesci . I. kol sie ie i ochrzcic si~ dali. 3) rada. .) 7.si§ mn:o. kt6rych przelozonymi byli Apostolowie. 2. mieszka w Kosciele 4. Co u?z¥nil~ Apostol:qw~e po odebraniu Ducha Sgo Rozeszli si~ na caly swiat. widzi wszystko. kt6re broisz. 5) umiej~tnosc. "Wierz~ 1. 7... dzali . nowych gromad z poleceniem. . Kiedy eostal Duck bwi§ty zesl:any? W dzieri Zielon ch Swi tek dy na A ostohiw zs it W . jake Da~ca nadprzyrodzonych dar6w i lask.Jafc. z dltSZ? Czy wi§c grzeeh smiertelny wydala .e co:az. nrojem ron Sl~. 3. Bozq.. "A jeili kto Kosciol Doiy zgwalci.trzej jedno s~. Gdsie ie laski odbim'amy? Odbieramy je w Kosciele katoliesim. Zl on 3ca 1 yna. . " Od kogo pochodzi Duck Swi(}ty? uc 'Wl~ Y poc 0.

Tak jest. pa. -.. "T dea widzialnej glowy Kosciola? konawcami b li. i.Ai.uk.. jak na opoce Chrystus Pan jeden t 11m Kosci61 ustanowil' je nej ty ko wiary nauczal.h na ziemi. w. Preee co upo'lvaznil do tego Ohrystus Pan . swi~tym. bo skoro Kosci61 mial trwae na zawsze.l kosci61 rn6j. jan polqczonych pod jednq glowq widzialnq? Nazywano je Kosciolem hatolickim. 21.~ ze: 1) Pan Jezus na . 6. kt6rzy ci zast9puj~ Boga: prawdy Bozej cif." Mat. -. to jest powszeehnym.t8 uczynil 8wiftego Piotra glowCf. i z nim polaczonych biskupow i kaplanew . a na tej opoce zbudujf. postal Ojcieo.ltego. .pieza. Biskupi prawnie wyswi~eeni i w [ednosci z papiezos j!}.hurzgdu? Nauka moralna. ~o.lboki ssaennek 1 milose dla.Apostol6w? Przez to.. wszystkie zostawaly w najscisIejszym zwi~zku ze soba.* Czy iotadeo. 13." Mat.zai w niebiesi ch. Ojca swif. ." at. 28.Apostol6w? Kto pomaga_ bisk~pom w sp." (me . koscioly moje).". 'h . wiadae na ealy swiat. 12. J an.li~ 0. 8.oie .A oto ja jestern z wami po wszystkie dni ai do skonczeni~ iwiataU glowq Kosciota? Nim Pan Jezus do nieba wst~pil.uczaj~. . miala. 3) Piotra swietego uczynilpasterzem calcgo Kosciola 1) "Tys jest opoka.' nauczaj~c je chowac wszystko.J:: "na.oj s is upi 0 eio a a 0 ie iego.' f. praw nast go Piotra na stolicy biskupiej w Rzymie. 1 1. i. b~dzie zwi~zane w niebiesiech. bf. i w nieh nieprzerwanie trwac az do konca swiata. a kto warni gardzi. ."CobY8~ek.. 21. sprawowac. A cokolwiek zwi~zesz na ziemi.J:. 16. • • •• Czy te pojedyncze gromady w zwiqzku se sobq? wiernych zostawal1J 2) Piotrowi swietemu dal klucze Kr61estwa niebieskiego. 3) oehrzeonyeh do zywota wiecznego pod zwierzehnietwem s.. 10. az do skonezenia swiat a. ak Pan rzek.23: . a bramy piekielne nie zwycif. 16. papiezem. DUlIl ga. Kosci6l: mOj. 16. musiala tez trwac na zawsze i opoka na kt6rej Chrystus Pan Kosci61 zbudowal. mnie shieha. bo podlug ustanowienla Chrystusa Pana miala od Apostolow przechodzic na ieh nastepoow.rdzi. j. poz stac eau: ze. a cokolwiek rozwi~iesz na ziemi. bedzie rozwi~zane i w niebie. i zaleznymi od niego biskupami. Iaski Boskie ci szafuj~ i do nieba ci~ prowadza.waniuiC. .Apostolowie. 18... smierci . albo kr6tko Kosciotem. ie Pan JeZ'1. 18-20. . A oto Ja jestern z wami po wszystkie dni. 2) ehrzest swi~ty i inne Sakramenta 88. 06i to jest ICoscio!? Kosei61 jestto zgromadzenie wszystkieh prawowierii ~ na ziemi od iedn naiwvzsz low widzialnq t." Jan. Piotrze . Kto jest nast§pcq . Tak jest. 10.d okazuje eie. i stanowily jedno wielkie zgromadze/10 • ~.olwiek zwi~za. Piel~gtIuj w sereu glf. . tym Piotrem. Idae tedy nauczaj. kt6rq mieli . moje.Pa aranki . k08eiola? azuje Sl~ z..ldzie rozwie.47 4.Jui dawnie] mowil Jezns do nich: "Jako mi. bedzie zWI~zane 1 w niebie . Piotra prowadzic. 18 Chrystus nowil? .i [a ~as posyl~.* ZkCf. .* Ozy po smierci Piotra 8wigtego miala usta6 wla- Nie miala ustae ta wladza... tej opoee zbllduj!." M~ 18. 9. 15-17. comkolwiek warn pr3ykaza.. a cobysClEIkolwiek rozwil!:zali na ziemi. rzeld do Apostolow: "Dana mi jest wszystka wladza na niebie i na ziemi.l na. ze im dal wladz~: 1) slowo Boze opo- Ojciee swi ty cz li Papiez. Mat.Kto was slucha.ra:wo. 18-2 "I tobie dam kluoze 1u6lestwa niebieskiego.

. Pa i' al 0 Bi u i w 1 z mu z 1 Kosci61 nauczajqcy. e cz ery znamiona rna y 0 0 Cl zyms 0katolicki. 15-17).: al'bo sa~ Tych czlonk6w Kosciola. 16. ie ie prz ow 'e i sza uje.. sl}. 27. Przez to.. ten Kosci61... ~ zbawie wszystkich Ustanowiony przez Ohrystusa Pana Koscio! poznajem 0 tern. 21. .zywamy tyck czlon7:6w Kosciol:a. 2) ze naukajego jest swieta. 0 zadaniu Iloseiola. Kt6ry Kosci6l 'Ina te cztery znamiona? . Preee co jest Re msko-katolicki Kosci6l: swi t rn? Przez to. 18). ze zawsze mi i ma Swi~tych. t. Kto nas zapewnil ". Jak na. ie Rzymsko-katolicki Kosci61 jest prawdziwym. ze Kosci6l Rzymsko-kaw licki ma te ester znamiona? a iedynie ZU!d wynika. 3) ze wszystkie srodki do uswiecenia . . a br~y piekielne nie zwyci~zl}. tern. J.J"'VV"'~S tem. . ktorego .48 49 moze e 16. j. D~r nieomylnosci w Kosciel~ posiada. na kt6rej zbuduje Kosci61 8w6j. o r mu " utwierdzae braci swoich" J " i biskupi . przez Ohrystusa Pana aaloaonym Nauka moralna.. Po czernt oznajerny Kosci6l prse» CkrJjstusa Pona p . ~e rna "pa aran 1 owiecz 1 . 3. Piotrowi iz jest opoka. ze Kosci61 nauceajacy jest nieomylny. 19. .ego. ze zawsze i wszgdzie mial i rna: ~) je• • l • ~_' ludzi dla tego . aby w nim . e" a- 17. 25a. . ze . ". .. 26. prawdziwymi na22. . 2) swi~ty. asterzem i nauczycielem cal-ego Kosciola (Jan. 0 kt~r~y nie nal~z~ do wsp61n~ glow~. zaewnil nas sam Chr stus Pan 1 kied oswiadcz I ~.jest Papiez. C6z wi§c wynika ztqd. 3) katolicki i 4) apostolski.go" (Mat. ze: 1) Zalozyciel jego jest swi~ty. *§.est: 1) jeden.glowl}. kt6rzy nie na ezq do oscto a naucsatqceqo. o nawr6eenie heretyk6w i niewiernyeh.

50
"Chrystna dal pasterze i doktory, abysmy jui Die byli dzie6mL ebwiejl\cemi si~, i nie byli uniesieDi od ~ai.dego wiatru nauki, przei 1b przez . ,. .

51

Trzeba sluchac Kosctola w tern wssystkiem, co si§ odnosi do naszego zbawienia,
31.

Cey i w innyeh reecead» trzeba sluehac Kosciota ?

a9.

Obowiazek t~n wklada n3: nas ,sam Pan ~ezns! kiedy m6wi: "Jeshby (kto) KosclOla .me stucbal, niechei b~dzie jako poganin i ceinik. B Mat: 18, 17. .
32. 00 wife wyznaJemy, gdy odmawwmy w Skl:adz'le Apo.

Kto wkl:ada na nas ten obowi(pek?

i nigdy nie moie bye pokonanym.
40.

Ozy od ezas6w Konstantego Wielkieg6 mial Kosei6l zadnyeh nieprzyjaci6l? Ko~ci61 mial po wszystkie czasy rozlicznych i pot zn eh nie rz .aciol: a .ednak nie zostal okonan Dla ceeqo nie moze Kosci6l bye pokonanym?

me

.

."
/

~

, .,

"

Dla tego, se sam Chrystns Pan przyo biecal to [emu, m6wi~c: "bramy piekielne nie przemoga go." Najniebezpieczniejszym nieprzyjacielem Kokiola od czas6w Konstantego W. byli heretycy, kt6rzy si~ od Koeciola katolickie 0 oderwali i w potworzyli.
42. Ozy te sekty s([;r6wnie trwide, jak Kosci61 katolicki? Nie, sekty te Die sf1trwale: upadaj~ i niknq jedne 'epr . ci sci a eeniejsi od csasou. Konstantego y i najnie eepieWielkieglJ?

Wyznajemy przez to, ze Chrystus Pan zalozyl Koeci61 nieomylny kt6remu wierzye, i ktorgo sluchac we wszystkil~m powinnismy, je~li chcemy dosU}:pic zbawienia i ze t Kosciolom zaden inny nie jest jeno Kogci61 Rzymsko-katolicki.
Nauka moralna.

:

"

,.I

po

gic, j

0

m wia czy

s orya wszys

ez

*§. 4. 0 rozszerzeniu i utrzymaniu Kosciola.
Skutek nauki Apostol6w byl tak cudowny, iz wyramie nie od ludzi, tylko od Boga m6gl pochodzie. 34. Dla cseqo skutek ten nie m6gl; od ludzi pochodsi6 ? Dla tego, te Kosci61 Chrystusa Pana z cudowna szy 0 CII! po wiecie Sl~ rozszerza c OCI udzie, tak zydzi jak poganie, wszystkieh sposob6w utywali, aZeby wzrostowi jego przeszkodzie, 35. 00 eeynili ludzie, abyprzcszkodzicwzrostowi . Kosciola? . .. .. .
jak najokrutniE~j przez 300 lat, 86. Kto uwolnil Kosci6l od tych przeSladowan?

48.

Ozy Ohrystus Pan przepowiedsial, wstanq?

ze sekty

po-

w.

.

C~st!ls.

Pan to przepowiedz~al, i po wiele razy

'

s~pki ich potepiafa, przesladowali i m~czyli Chrzescijan Cesarz Konstanty Wieiki. , '
onsa e

Cudowne ukazanie si~ krzyza na niebie z napisem: "W tym zna.ku zwyci~ysz." .

.

Na miejsce odpadlych Ohrzesdjan nawraca Paa BOg do Kosciola Iudy pogafiskie, kt6re lepiej umiej, z laski wi korz stac. 46. tOile przycz'Uniaif_J si§ sekty do okaeania IWatIJdsiwoscinauldKosciola

odpadlych Chrzesciian?

o

tyIe, ze z powodu sekt zwykly sig zbiera6 So4*

i dOJasnegojejsros~

53
bory powszechne, ktore przez Ducha I§. oswieeone stsrotytnlJl katolicka nauk~ nieomylnie objMniaj~, potwierdzajfl, a RO'Ne bl~dne nauki pot~pia:jlll. 47.t Gdzie i kiedy odbyl siC ostatni sobor pow8zechny? Ostatni sob6r po\yszechny odbyl si~ 'II Trydencie przed 300 laty, kiedy wlasnie powstali nowi falszywi nauczyciele, kt6rzy pod pozorem poprawienia Kosciola, zgubne bl~dy rozszerzali, 48.t 00 uczyniJ Sob6r Trydencki? Sob6r Trydencki pot~pH jednozgodnie zgubnq nauk~ i wydal wiele zbawiennych ustaw ku dobru Ko teiola. 49. Co powinnismy czynic, gdy sekty al,bo odseceepienstwa powstajq? Powinnismy Sl~ pIlnie wystrzegac lcli zwo(Jmczyeh mow i pism, a mocno s.i~ trzymac nauki rzymsko-katotiekiego Kosciola.
Nauka moralna.
Gor,!!ce skladaj toUckiego Kosciola, i las~ o~ai . si~ 1to maedJ me Cl to

Pann Bogu dzi~ki za to, ies jest dzieckiem ka" kt6rym niew¥pliwie jest blogosla.wienstwo Boze,. ~odnym ,prz~z pra~dziwie chrzeseijanskie Zyci~ me pomoze, ze nalezysz do Kosci91a katolickiego.

*'?

Jaki mamy pozytek ee wzajfl,mnego obcowania z wiernymi na ziemi? Mamy ten pozytek, zc bierzemy udzial we wszystkich iaskach Koseiola, we wszystkich ofiarach Mazy 'wi~tej, modlitwach i dobrych uezynkach, kt6re sit} spel:. niajilJ w Kosciele.
56.
M6d1 si~ eodziennle za wszystklch Chrzescij,,?, ta.k ,za ,tych kt6rzy wa cza" na Zleml, Ja za y ry lidego pora.nku i wieczora ueiekaj si~ pod obron~ Swi~tych " uiebil.

. ".Judas (Ma.chabejczyk) dwana.scie tysi~cy drachm srebra pOl1:iI do Jerusalem, aby ofiarowano za. grzechy ofiar~.... A tak ,hri,t. i zha,wienna mys) modlic Bi!; za umarie, aby byli od grzecb6" rOIwi,!!zani." 2 Maehab. 12,43. 46, (Dzieii Zaduszny.)

53.* Dla ceeqo na.zywajq siC czlonkowie tego obcowania swi~tymi? Dla tego, ie wszyscy s~ do swietosci powolani, przez chrzest uswieceni, i wielu z nich jut doszlo dQ zupelnej swi~tosci. 54. J aki mamy poiytek e obcowanza se BWtctynn w niebie? Mamy z tego ten poiytek, ie zashigi i modlitwy Swi~tych za nami do Boga s~ nam pomocne, 55. J aki poiytek ma}q dusee w czysccu z naszego obcowania z niemi? Maj~ ten pozytek, ;;e przynosimy im ulge przez modlitwe, jalmuzn~ i inne dobre uczynki, a mianowicie przez ofiar§ Mszy swi~tej.

Nauka moralna.

Ozy tylko sami wierni na eiemi do Koseiola nalezq? Ztwiernymi na ziemi s~ takze duchowym sposobem Swi~ci w niebie, i dusze w czysccu po!~zone i jeden Kosci61 z nimi stanowia, ' 51. * Na ceem polega t@ d1,choUJepo~czeni6? i dla tego w duchowych dobrach jednego czlonka WSzyscy

50.

ARTYKUL DZIESL\TY.
"Grzech6w 1. odpuszczenie." artykul Skladu ApoCzego uczy nas dziesiqty stolskiego ?

inni udsial biorg, 12.

"Albowiem jako " jed.nem eiele wiele czlonk.6" mamy, tak wiele au Jed.nQm. cia.l:em jesteSmY " Ch:rystuaie., a kaidy z 080bua je4en Mglego cZ{onkami ..I· Rzym. 12, 4. s.

Jrik nazywa siC to duchowe polqczenie? Swi~tych oboowanie.

ekim mocit zaslug· Jezusa Chrystusa mozna dosUWic od.. puszczenia grzechow i kar przez grzechy zasruzonyeh. 2. Jakie .~·rzechy mogq bye odpuszczone w Kosr:iel6 katoliclcim? W szystkie grzechy bez wyjfl;tku.

Dziesiaty artvkul uczy nas. ze w Koseiele kat oli-

54

55
2) aby zwyci~ztwo Chrystusa Pana nad smierci1a zupelne bylo. S. Czy wszyscy l'ltdzie z1na1·twychwstanq? .. Wszyscy ludzie zmartwychwstan~: dobrzy 1 iIi. . 7. Ozy m:a:ta zmartwychw.'da?'lIch b~d~ wszystkie r6wne? . Nie b~d~ r6wne: ciala ztyeh b~d~ szpetne, mala zas dobrych b~dl1>przemienione i podobne uwielbtonemu
eialu Chrvstusa,
Dia tego z takiem poszanowaniem (Pogrzeby, ementarze poswieeone.) grzebiemy aida. zmarlyob

00 powinien grzesznik czynic, aby dostqpic odpus3czenia grzech6w? Powinien 1) szczerze pokutowac, 2) godnie przy .. BtfJpowac do Sakrament6w 88., kt6re Chrystus Pan na Odpl1szczenie grzecb6w nstanowil. . ~. Ktare Sakramenta ustanowil Ohrystus Pan n(l odpuszczenie grzech6w? Sakramenta Chrztu swietego i Pokuty ~wi~tej. 5. Kto rna moe odpuszczania grzech6w w Sokramencie Pokuty swictej? Biskupi i postanowieni przez nich kaplani,
I.
Nauka moralna,
Dzi~kuj Bogu z ealego serca za to, :ie ei przyobieea odpusoi6 pzechy. i przyst~puj cz~sto z ochote, i dobrem przygotowaniem dG apowiedzi swi~tej, abys i ty m6g1 uslyszeC te slowa pociechy: "maj aynu, odpussezone ei sa. grzechy twoje."

Nigdy nie niywaj na zle oczu, ~zyka, uszu, r~~ i inny~ zmJ&low; a.iebys w duiu ostatecznym zmartwychwstal: do zywota meczneCO a nie na wiecsne potepienie.

Nauka moralna.

ARTYKOE

D\VUNAST'Y.

ARTYKUb JEDENASTY.
"Ciala 2Smartwyehwstanie."
Dusza rozl~cza si~ z cialem i stawa przed sadem Bozym ; a cialo powraca do ziemi, eenu: wszyscy u zie umierac museq: Bo wszyscy w Adamie zgrzeszyli. Jak dlugo eostaje cialo w eiemi? Ai do s dne 0 dnia. W dniu t wzbudzi Pan. 6g cialo zmartwych i pol~czy z niem na wielsi duSZfJ, z kt6r~ si~ przez smierc rozhtczylo. 3.
.,Przez grseeh smierc na ten swiat weszla.·· Rzym 5, 12.

"I zywot wieczny. Amen."
1. Czego uczy nas dwunasty artylmd 8/aadu Apesto l S u :;? vtego. Uczy nas: 1) ze po tern zyciu jest inne zyoie, kt6re wiecznie

1. 00 dzieje siC przy 811'tierciczlowieka?

2) ze sprawiedliwi wiecznej szcz~sliwosci zaiywa b~d~. .,. 'l' "2 2. Czy moiemy pOJqc t§ unecsnq 5'~CZfS,'two~c.. .. Nie . mozemy ; wielkosc szcz~ShWOSCI uiebieskiel . ~ ..
Bo ;ko nie wid~ialo, i nie slyszalo, i w serce czlowiek. Die wst'l:pllO, co nagotowal Bog tym, ktorzy go n;il.uj~... I Kor. 2, 9.

'u~ho

4.

•,Pnychodzi godzina, w kt6r~ wszyscy co s~ w grobieeh, usIy"~ glos Syna Boiego. I wynijd"" kt6rzy dobrze czynili, na zmar*wychwstanie iywota; a kt6rzy ile czynili na zmartwychwstanie s",du," t. j. aby ustyszec wyrok pot~pleDla. Jan. 5, 28. 29.

s,*

Jak nazywamy ten POW1'Ot ciala do zycia? aa« mnartwychwstanie. Dla ceeqo ciaia nasze zmartwychwstanq;? 1) Dla tego aby i cialo wzi~ll) udzial w nagrodzie lub karze, jak za zvcia bralo udzial w dobrych lub zlych uezynkach;

Czy wszyscy earinono b§dq szcz§slnvt? Nie; ..,lecz kazdy wlasna z~tpla.t~ wezmie wedhig pracy swojej;' t. j.. ~,edle. asht~ ~Y".:olC.h. z . 4. Jakiem b§d.zze UJ unecenosc» zyc'W bezboznych? . Bedzie zyeiern bez laski i pociechy, zyciem wsrod m~k piekielnych. 5. Bio bgdzie pot§piony? . KaZdy~ co umiera w nieprzYJuzrn z Panem Bcgr~m t. j. w grzechu Amiertelnym.

3.*

* Ktare sq. Pouiied« mi to przykazanie? ziesz mi owa ana oga wego ze w zy serca 'twego. DRUG A. wyzszemu: z calego serca oddajemy. 11. 5." ozresc 1. 44. ee ary p sq wieczne." 1 Jan. naJprZedBieJszem przykazanin 10. lecz kazdy z nich eierpiec bedzie st6sownie do grzech6w swoich i naduzywania udzielonych sobie Iask 9. 46.."Lepiej jest tobie wniji6 clu:o~yrn do ~ywo~awiecznego.. co Pan Bog objawil? Nie wystarczy. 5t 3. uti. 0 ni~ proszaoemu. Czy zdolamy przykazanifjf. I. szenia nawet w skrytosci. Boskie zachowywa6? . 3]. 8. . o przykazaniacb. uo~ bye. o 3. 9. Wlzu." Mat. przez Boga w serca na- "We wszystkich sprawaeh twoich pam~taj na ostatnie rzecz1 !!~je. jako Dobru Najj~ Co jest milosc Boga? :MHosc Boga jestto cnota. Bedziesz milowal blizniego twego. abysmy wypehiia .. 41.conrm Die gasnie. 2) sad. 2.przed czlowiekiem i. i. i p6jdlll ei na mQk~ wiecznl!l. Mat." 1 Tym. 4. "Egg chce.. 45." . co w grzechn umieraja wiecznie w zec u rwa ~ 1!. 22. 18. i ze wszystkil3j duszy twojej." Eeclus. jakich im B6g obficie udziela. bQdzie rna dano. 19. * Czy wszyscy potgp£eni z wlasnej winy pot§Pion mi b d ? Tak jest. 2. 3) niebo albo 4) pieklo." Mat. Toe jest pierwsze przykazauie. co si~ mu podoba. aby wszyscy ludzie byli zbawieni. t Mar." 12. 12~ 30. bo wszyscy ludzie mogq bye zbawieni. byleby korzystali z task. A wtore jest temu podobne. i ze wszjstkiego umyslu twego. ze si~ Bogu.Eccles. l ~ §. 4 .iecznosc ka~ piekielnych do~tatec~nym sachowywae. 3) . 25. "Idicie odemnie przeklsei w ogien wieczny . eatery ostateczne rzeczy cdowieka? 1) Smierc. 37-40. 40. 7. Wiemy 0 tern: 1) z jasnego swiadectwa Chrystusa Pana i Aposto16w. 17 7. . jako samego siebie.. wol~ J ego swi~t~ J emu si~ podobae i z Nim polar ez C si mo li. me s ci ilie. Nauka moralaa. ." .q wiemy. Bo a i bliznie 0 kt6re wsz stkie inne przykazania w sobie zawiera. i w. Tak iest" albo Niech tak b dzie. 15. ma~~c dwie.* Czy wszyscy potcpicni te same 'mCkicierpie6 bCd'll? Nie..* Jakie jest ostatnie sanoo Skladu Aposiolskieqe? Amen" t.ywot i smierc. e 0 ale odmawia nikomu.Mar. a na wieki Die zgrZedzysz. jest najprzcdniejsze przykazC(. Czy do ebasoieni« wystarcza wierzy6 w to wszyseko. i.* Kturr.nie? Najprzedniejszem przykazaniem jest przykazanie . trzeba takze przykazania Boskia . . • Czemu kary potcpionych sq wieczne? 1) Bo obraza uieskoficzonego Majestatu Bozege i sprawiedliwosei Bozej wymaga kary nieskoficzonejj 2) bo wszyscy.. 2) z wyraznej nauki nieomylnego Kosciola.?o ty~ko w. i ze wszystkie] sily twoje].JeSli eheesz wnijse do zywota chowaj przykazania. sze wlana ktora sprawia.

losc niedoskoncdq ? Nasza miLoM jest wtedy szczera. 11. 39. 38. bo 1) Chrystus Pan nam to przykazuj e . 4. leez tak jak siebie samych milujemy. co si~ Panu Bogu podoba . * Kiedy jest nasea milos6 narJprzY'f'odzonq. I:. ze jest nieskoficzeni» dobrym "Milnimy Boga. to wy . 15.~ni iywot.. jak Go poznajemy nietylko rozumem. aby nas ludzie chwalili alba wynagradzali. anizeli przez grzech oil Niego si~ odll}. gdy czyRimy to.} ~la tego nadewszystko milujemy." 1. obrazem i podobienstwem Boga. gdy Go wifJcej nii wszystko inne kochamy. 6.t wtetly doskonal~..* Kiecly jest nasea milosc powszochnq? lu~ sobic 'Inii'osc Boga. czy to przyjaeiol.? Nasza milosc jest nadprzyrodzona. 7.. "IZali nie jeden ojeiee wszystkieh nItS? iiali nie jeden B6g atwoayt nas ? ezemua tedy gardzi kaz. 16. 15. Kicdy mdujemy Pana Boga nadetvszystko? Kiedy jest nasea milosc U) uczynkach widoczn(~? Milosc nasza jest w uczynkach widoezna..edmmlfusc Boga W Bufne osla· biamv :1 przez grzech smiertelny zupelnie j~ utracamy 13. 21. 20.? sliwo8C wi€lczn~ obiecuje. i cierp wSZYlltko dla Niego. * 1 Tym.* 17. Przykhd. mysl cz~sto 0 Bogu i modl Ii. ieka bez wyjt!tku. 7.Mat.* Kiedy jest nasea milosc szcz(}rq.uk. * Po Bogu powinnismy najwi~cej milowae blizuiego. 40 Niego. 0 milosci bliiniego. ale z wiary. ruoje i zachowuje jet tenci jest.. a prsee 21. czyD. .Mal t.. grly wezystkieh dzi milujemy.u:Zu? N:~ wystarcza. 10. 19. gdy Bo. iVliloM nasza jest powszechna.. gdy bli~ zniemu ze wzgledu na Boga dobrze ezynimy." .? Milosc nasza jest wtedy niedoskonala. Dla ceeqo powinnismy blizniego milowac? Dla tego powinnismy hlizniegn milowac." Jan. Ii B6g nas pierwej umil:owaJ:.7akq pOlJJinnd byc' nasea milos6 Boga? N asza milosc powinna bye: 1) uadprzyrodsona.. i 3) w uczynkach widoczna.~ .. a niceego tak aiv nie ltD} obrazy Jego! §. Mamy Pana Boga milowac dla tego.~. krwia Chrystusa Pana odkupionym i do wiecznej szcz~sliwosci wezwauym. . powinna byc nasea milosc blizniego? Nasza miloM blizniego powinna bye: 1) l-lzczeI'14: 2) bezinteresowna. 12. Nauka moralna. 9. jest nasea miloic Nas~a mil:osc je::. 1. 8.." Rzym. co eupcinie jq utrncamy? Przez grzecn pow::):t. Cle.* Kiedy Boga doskoncdq. 18. . nie zns dla tego. "Kto ma prsykaaania miluje.czyc. czy nieprzyjaciol. gdy za pomoC4 iaski Boze] Boga tak koehamy.* Kiedy jest nasea n~ilosc bezintercsown'l: Milase uasza jest w tedy bczin tel esnwrra. 14. ani smiere nie bedsie nas mogta odll\czyc od milosci Boze].* Prees co eslabiamy W 12* Kt:edy jest nasea mi. gdyz Perl Bog przvkazuie natr . 3) B6g nakazuje Siebie mitowac i w nagrod~ SZCZ~n m« ceeqo mamy Pana Boga milowac? Jakq. 3) powszechna. * Czy me wystarcza nwmSC1. aby warn ludzie czynili. 14. ~.dy z nas bratem swoim .* 8.: 0 milosiernym Samarytaninie. 2. 2) Chrystus Pan nauczyl nas tego przykladem Swoim. gdy mihijemy Boga mianowicie dla tego. ze si~ dobrodziejstw od Niego spodziewamy.G St§ na n~eprfJYJa(. tak iz wolimy raczej wszystko stracic. 3) kazdy czlowiek jest dzieckiem. to jest gdy przykazania Jego zachowujeruy. 10. ze: 1) B6g jest Dobrem Najwyzszem i Najdoskonalszern 2) B6g pierw ej nas umilowal i niezliczonc dobrodziejstwa cialu i duszy nasze] wyswiadeza . * Kiedy miluiemy bliiniego jak siebie samych? Milujemy blizniego jak siebie sumyell wtedy. 2) nad wszystko. kwry mnK.Wszystl{O co chcecie.A koniec przykazallll1 Jest mltosc '" wlary meobluduej. . to jest kazdego cdo . 1. gil: zachowujemy przykazanie Chrystusa I'ana. l~.m tez czyf!. gdy blizniego nie dla pozoru. Jan. Kogo powinnismy po Bogu najwi§cej mitowac? Milujemy Pana Boga nadewszystko.10k CWiez si~ pilnie w milosci Boiej.

lubstwo czyli miloM wlasna. 25." Na ceem J)oZrgathrz'6Sc2jmiska milosc sameqo siebie? Cbrzescijanska mBosc samego siebie pol ega na tern. Nie odplaoaj nigdy zlem sa z. 26.... Ja'z sposo lJowinm'smy Sl§ starac 0 e aunePowinnismy: 1) piln:e uuikad grzcchu i sposobnosci do grzechu 2) gdysmy grzech popelnili. albowiem Pan Jezus m6wi: l.. milosierni. wac. sprawiedliwe i nie sprawiedliwe.* Ubogich. • Z dziesieciorga przykazari. kt6ry jest w uiebiesieeh : kt6. kt6re Pan tablicach. 0 Nietylko wolno.~ Rogo z ludsi Pismo sio.Miluj brizuiego 27.w potrze?ie co do . Na pierwszej tablicy byly pierwsze trzy przykasaezci i milosci Boga. 3. to jest samo . lecz modl sj~ za tych. 7.:i~cej troszczy 0 cialo i. 3) gdy wlasnego dobra pragnie ze szkoda blizniego Nauka moralna. o C dziesi~c·iorl"uprzykazan Bozych. 22. *..] du s z y.v Mat. kt6rzy sq.. 8 IT c z y n kim i los R. i W ogole wszystkich. ie alorice je. "Blogoslawieni Ma.go wschodzi na dobre i zle. ft. t rzy was maj~ w nienawisei : a m6dloie si~ za przesladujace i potwarzajaee Was.ciala l~b d?szy. 0 re lRll~ 1 maJflJe Sl~ star . B6g <lsi nie duszy swojej? 8. ale nawet trzeba sarnvch siebie milowac. szczeg6lniej poleca naszej miloscl1 a Mamy ich wspierac do ciala i (.j tablicy? przykaun z kazan Bot ch? Bo syc h. (Zoba. Co jest przeciwnem Czy wolno nam takze dobra doceesne milowac? W oIno. Dziesi~cioro 0 towac. nia 4. 61 29. zaraz szczerze poku3 . 8 U c z y n kim i los i.) it 0 Chrzescijanskiej milosci samego siebie jest przeciwn~ niepo'l'zqdna mllosc samego siebie. :tNallka moralna.) .pi~. i sp:J. Moj~eszowi na dw6ch kamiennych owia ujemy sig i bliiniego muoU'ac mamy? . co ci~ obrazili. wdowy i sieroty. 8my przedewszystkiem starali sj~ ~ zbawienie duszy swojej. abyscie byli synami ojca waszego.t 5. " t njcie meprzyjacio y wasze: 0 rse czyncie tym. P r z y k 1.!iuff' sq uczyn7ci mitosierne co do duszy? n a str. azeby dusza przez . to jest dobrze im zyczyc i chetnle wedle moznoscl wspierae ich w kazdej potrzebie. Czy ioolno nam takie sarnych siebie mUowa6? .60 milowae nieprzyjacidl. to szkody nie poniosla. Kiedy milosc samego siebie jest nieporzqdnq? 1 0 C samego sie ie jes meporza 1) gdy czlowiek swoj~ chwale i swoj~ wol~ VI'Y~~j stawia od chwaly i woli Boga.e r n e cod 0 i ern e cod cia cia I a. Kiore przykazania byly na pierwsd.* (Zcbacz (Zcbacz ore sq uczyn ci mi f)sierne na str. a w szm:egolnosci rodzenstwo i krewnycb. a nawet powinnismy dobra doczesne milo . 30. . chrzeScijanskiej milo sci sa. ilnie cwicz eM. 0 rz~czy do. Kt6re przykazania byly na drugiej tabUcy? Na dnlgiej tablicy byly ostataie siedem przykazaD . przez albowiem uczynki milosierne oni milosierdaia co dost9. I • . o azeb.le.szcza deszcz na. m· dziesi cioro a niej. 31 caocie i w dobr rch ucz nkach. . 4. 2) gdy si~ .Q do duszy.t . 31. 45.ez na str. bliini o. czy 1 0 Z rowie. 44. ry czynl.~- B~dz zgodnym i milu] bliznioh swoich. lecz po chrzescijansku to jest tak.

2. 10. przez Boga w serca nasze wlana. ufno§ci'lJ~ 1) Gdy dla togo ze B6g jest milosiernym. gdy Mu objawiamy naszq C2. optlsoic przepili'aUI\P r z v kl.* Prees Co grzeszy siC preeciioko nadsiei? 1) Przez rozpacz czyli zw~tpienie 0 milosierdziu.og6le wszystkie grzechy smiertelne. Co wi§c jest nadzieja chrrzescijanska? N adzieja chrzescijanska jest to cnota. co nabozeristwo opuszeza. milosierny i wierny w Swych obietnicach B6g przyobiecal. 8. 2) przez zuchwalflJ lub falszyw~ ufnose w mil osierdzio Boskiem. lub przez czytanie takich pism i sluchanie takich m6w. gdy si~ wcaler) nie spodziewamy.* Preee co [eeecee grzeszy siC prfMciwko czci nale- Kt6 grzeszy przeciwko zewn'ltrznej czei Boga czyli nabozenstwu? Grzeszy ten. falszywl! wiare i przez dobrowolne powatpiewanie 0 artykulach wiary.* 00 powinno nos gl6wnie pobudzac do wiernego zt1JChowywaniaprzyk"azan Bozych? 1) Czese. jako to przez wspdlna modlitwe.. 7. Dla ceeqo spodziewac si§ teqo powinnismy? PIERWSZE 6. Pr zy kl. ktora sprawia. o Be nam sluzflJ. albo bell znej Panu Bogu? Gneszy si'dmianowit'ie sit} takZe przez balwochwalstwo. czego si~ spodziewaC powinnismy. eo nam dla zaslug Jezusa Carystusa przyobiecaf. 21. Dan. PRZYKA.6-2 63 tywota wiecznego.* 13. w nadziet.* Kiedy grzeszymy zuchwalq lub falszywq. gusIa ." C~ego zakazu}e nam pienosee przykazanie? Pierwsze przykazanie zakazuje nam czynic sobie Wtedy.eSC wewn~trzn~ przez zewnetrzne czynnosci..* Kiedy grzeszymy rospaezq alba swqtpieniem? balwany i czese boska im oddawac.: PowinniSmY od Bogs. a w szosegolnosci: 1) oboj~tnosc i wstret do Boga i rzeczy Boskich. milosc i wdzi~cznosc. I snych od Boga? 18.ki spos6b oddajemy Panu Bogu oZeSe wewnetrzna? Wewn~trzn~ czeSc oddajemy Panu Bogu przea wiar~. 2) przez mowy i pisma przeciwne wierze. W}aki sposob oddajemy Bogu czesc zewn~trzI14? Zewn~trzn.* Jakie . se nas Pan Bog wybawi.czesc Boza. albo ~ niezupelnie-) spodziewamy od Boga tego. nszanowania podczas niego si~ zachowuje. anizeli :z.i§ takie d6br docee- 6. 1. 2) bojazn kary wiecznej i nadzieja nagrody wiecznej 14. a Jezus Chrystus wyshlzyl. 3) przez oboj~tnosc we wierze lub przez rzecqwiste zaparcie si~ wiary. 15. a przynejmniei nie przeszkadzaj'l do dostapienia wiecznej szcz~sliwosci< 17.: Daniel wolal bye wrzucouym do lwiej [amy. 11. spod~ewac sit} od Boga? 2) Mojze8Z i Zydzi na pu&zozy. ze z mocna ufno~cifL spodziewamy si~ od Pana Boga tego wszystkiego. nadziej~ i milaSC. nalezflJca si~ Bogu.r. bez bojazni coraz dalej grzeszvmy .ZANIE BOZE. Co przykazuje nam pienosse przykazanie? Przykazuje nam samemu Bogu czesc naIezn~ oddawac. W ja. 9. albo pokute zaniedbujezny az do smierci .ewul. 19.* 0 ile moiemy spodziewa'c . i tego co do zywota wiecznego prowadzi. "Nie b~dziesz mial Bog6w. 6. Boiej? osobliwie grzechy 8lJ preeciume milosoi 20. Iloraka jest czdc nalesqca sic Panu Bogu? Czesc nalezaca si~ Panu Bogu jest dwojaka: czeU wewn~trzna i zewnetrzna.flJ czesc oddajemy Bogu. klekanie itp. spodziewaC Czego powinnismy 1) Kain i Judasz. jako to: odpuszczenia grzechow i Iaski Jeg« swi~tej.ltrzul\. cudzych przedemnq. 16. Boskiem . Poniewaz nam to wszechmocny.* Prees Co grzeszy siC prsecuoko wierze? 1) Przez niedowiarstwo. 2) gdy lekkomyslnie na niebezpieczenstwo grzechu Bi~ narazamy. 2) nienawisc Boga i Jego swi~tych przykazafi.

Kogo przed wszystkimi Aniolami i Swietymi po~ winnismy szczeg6lniej czcic i wzywac? Najswi'dtsz~ Mary'd Panne.) naszego Najwyzszego Pana. 15.ow. Nauka moralna. 112. Heliodora (2 Maehab. Swi~tych zas czeimy dla task i dar. W kosclele zaeho'ft'Uj lit z uszanowaniem. 28. kt6rq Bogu oddajemy. jakie od Boga odebrali. nie modlimy si~ do obrazGw. 2) ten. ezel i wzywaniu Swi~tych. Matk'd Boza. Chrystus Pan gromi kupezacych w smtlityni. m6dl siQnaboznie. 34. * CZem r6zni si§ modlitwa do Boga od modlitwg do 8wi§tych? Do Boga modlimy si'd. co tak jak poganie st''t'orzcniom czese bosk~ oddaje. 5. aby nas wrspierali swojem wstawieniem si~ do Boga. o 27. 2) te Bog cz~sto cuda czyni przez te ciala lub Katechizm iredni. Sge i do wiecznej szcz~liwosci zmartwyehwatana. 30. abysmy Swi~tych w ich cnotach nailaa0wali i podobnymi im si~ stawali.ej klaniac'~ (3 Moj. moiIli6 si@preed obrazami? Bynajmniej . 83.§wi{}tokupstwa czyli symonii? Swi'dtokupstwa dopuszcza si'd kazdy.64 i zabo~ony. 31. lecz r1 0 Pa. 22.* Ozem r6zni 81'§ czesc.: Kara kr6la Ba. * Kto grzeszy prse» czary? Przez czary grzeszy ten. chce szkode wyrzflJrlzic albo nadzwyczajne rzeczy wykonac. za pieniadze lub za wartosc pieni'dznflJ kupuje lub sprzedaje. 25. Przykl. 2) Boga czcimy dla doskonalosci. jest tak napisano.9fJ 1) Boga czcimy i modlimy si~ do Niego. urzedy duchowne i t. kt6rflJ rna Sam ze Siebie. * Czy. jak to Szymon czarnoksi~znik cheiaf uczyniC. tAle ai. 26.. do Swi'dtych zas modlimy si~.ltazara (Dan.t Kto dopuszcza siC .tbg . 2. 26.. swietokradztwo. a Di.. jakich ani z natury. 8).). Oi~ dalszy pierwszego przykazania Boiego. co rzeczomstworzonym przypisuje wplyw i sil'd. . ale tez wyraznie powiedziano: "nie b~dziesz sobie ezynil ryciny. jako do Wzbudzaj w sobie ecdsiennie akty mary. (. * Kio popelnia balwochwalstwo? Balwoehwalstwo popelnia ten.. Na to. aby nas wspieral SWl) wszechmocnoacia. 5 .twipnn~ jest rzecz~ cooic Swi~tych i do nich bl't. co za pomoca zlyeh dueh6w szuka skarb6w.* Kto grzeszy prsee gusla i zabobony? 1) Ten. 29. 1. klQeztlicoi ze ztoionemi r~kami. l:lv.j ~h. nadziei i milosei. jak to poganie czynia. oil czci oddawan~j Swietym Panskim? ROZlli sii) tern.§mll powinni takZe ohrazy Pana Jezu. (Jan.). co Boga lub Swi~tych Panskich nie tak czci jak tego nanka i zwyczaj Kosciola wymaga.. ze sluszol!. czary i swi'dtokupstwo czyli symomq.na Jezusa. ze: v. Czego uczy Kosczol 'katolicki 0 cZC'ti wzywaniu Swi~tych? tTczy.l. co rzeczy ~wi~te. wszakiez napisano jest: "Nie b'ddziet sobie czynic ryciny"? Prawda. 23. miejse tub rzeczy poswieconych Bogu.* Na co gl9wnie powinnismy baczy6 przy oddaioaniu ceci Swi§tym? . p.puszezaj nigdy modlitwy ranne] i wieezorne]. gdy si~ bowiem modlimy przed 0 brazaIDi. * Ozy to nie sobobon. ani z modlitw Rosciola ani z rozporzadzenia Bozego nie maj~ 24.* Co iest swietokradztwo? Swi~tokradztwo jest to zniewazame os6b. Swi~tych zas czcimy jako wierne shigi i przyjaci6l Bozych.

i drzewa. lub H cos dobrego uczynic zaniedba.nawieie do N." Za.. 9.n~ na nogi swoje. Przyeieganiem si~ grzeszy ten: " Kto grzeszy przysi§ganiem si§? . 12. kt6rych za iycia Swi ci u ywa 1. 24. ty i wiernie nasladu] ich enoty. 21. 4.. ka. albo rzeczy swi~te. I.¥ koiai ElizeusZGwych. a.! eslowiek (kt6rega pochowac ehcleli) datkn. ze w Sta. bo krzywoprzysi~zca 1~uraga Bogu wszystkowiedzacemu i sprawiedliwemn. A... 3. 13. 5." Ka.. i zniszezy go. i do swego Patrons.wiedliwoim' (Ilusznie i spra. co. me omiesz a. jest [edna z najwi~kszych zbrodni.6 w. mia. si~ i kllJJtw9. ~. albo watpi.66 przez inne przedmioty." 3 Maji. 10. si~ m6. cos jest DRUGIE PRZYKAZANIE BOZE. i w sadsie.znmu. albo ze Sl~ dotrzyma tego. [ego i ka. aiyl i sta.y jest prawda. •• 3) przez grzeszne przysieganie Kto popeJ:nia bluznierstwo? WI 2) przez bluznierstwo . jest prawda. Mozna.mienmi ga za. i odchodzUf ad nieh ehoroby i duchowie ill wychodsili. csego dotrzymac nie mysli. Pilnie czytuj ieh zywo- 7.* my~1i 11.. 4. . 34. * Czy jest obowiqzkiem dopelni6 slubu? Jest swi~tym obowiazkiem dopehiic slubu. Imi Ida. 2) uroczyscle wypiera si~ niejako Boga. . 2) ten co pod przysi~~ obiecuje to..mienie [ego.p. i (praeklectwo) b~dzie mieszka. 6. Jerem. Co znaczy przysi§ga6 si§? z pogarda z rs woo Slub jestto dobrowolnie Panu Bogu zlozona obietniea w rzeczy Panu Bogu mih~j a zadnem przykazaniem nie nakazanel.Bedelesz przysi~ga. Prsee co zniewaza S2:§Imi§ Boie? 1) Prz~z wymawianie Imienia Bozego bez uszaao1. j e~eli przeszkoda jego dopelnieniu sig nie "Jeslis co slubil: Bogu. . 16. niiIi pa slubie obietnic nie spelnic." Dz. . •. ModI si~. zadna slnszna sprzeeiwia . ze . osobliwie przed sadem popelnione. au a mor na Penny i do Sga J6zefa.ji". 19. 2.e w prawdsie.Skora sil. lub innych do niepotrze n ~ przySl~gI po u a. .r. 4) przez niedotrzymanie slubow. Pawla." 4 Kr6I.* Kio przysi§ga falszywie albo we wqtplitoosai? 1) Ten co pod przysi~glb .. sgo. i w spra.?~ jest prawdt. en co z pogar IJJ m tych. 12.* 5. gdy si~ dobrowolnie o Bogu lub 0 Swi~tych. a. cz. chocias dotrzymaE .bije wszystek lud. 2.z~klinac znaczy: zle zyczye czyli zlorzeczyc sobie Co jest slub? Co znaczy przeklina6? u prze na oga. Przykazule nam nie tylko nie zniewazae Imienia .ueboznle do Swi~tych Panskieh.wiedliwie). kt6rege pomste na siebie sciqga.k wielkim jest grzeehem. m . ze to.nII ohor~ prsynoszono chustki albo pasy ad ciala. e 0 ep lest nie slubowae. "Nie bedziesz bral Imienia Pana Boga twego Ceeqo zakazuje drugze przykazanie? Drugie przykazanie zakazuje zniewagi Imienia Bozego. wit" Bluznierstwo ta. Przysi~gac si~ znacz : Bo a wsz stkowiedz c wzywa ~a swiadka. "Ktoby blusnil imi~ PaDskie smi. co Sl~ obieeuje. 5.ercbt mach nmrze. . a e a na.jze spe 1.m1iwie. pasradku damn jele.cha. 67 2) co si~ przysi~ga bez potrzeby. w si etsoo w 'elk'm 'est rzechem? Krzywoprzy si~ztwo.zar~cza.rym Zakonit sa ten grzech smierci~ karano. 4) co 'przysi~gi nie dotrzymuje. 3) co si~ przysi~ga~ ze cos zlego uczynl.. . Co przykazuje nam Wrugie Boskie przykazanie? 5* .

wyznawae i gorliwie Nauka moralna. albo konieczna potrzeba tego wymaga. Tak w Starym Zakonie.Strzezcie ssabatu mego. i jesli mozna takze na reszcie naboeeristwa. 17. jakiemi Pan B6g grozi tym. zwlaszcza na kazaniu lub nauce.. czytac pobozne ksi~zki. Przykazuje nam swi~cic dzief Pafiski. 3. 13. deieci nieuszanowaN1'em wzgZ§dem 1. Jakie prace sq w niedziel@ sakosane? Zakazane s~ prace niewolnicze. 2 Moj. 2) przyst~powac do sakrament6w 88. tanee i zabawy. ktoby wen czynil rohote zginie dusza jego. KiediJ qreeseo. 30." Przyp. wlasna lekkomyslnosc i ch~c zabawy. * TRZECIE PRZYKAZA:NIE BOZE. iem mialJ: "'7lae zapaJczywosc moj~ na nie i zniszczyc je . "Czcij ojca tweg'o i matke twoje." 00 przykazuje Pan Bog w csuxiriem przykazaniuP Azeby dzicci swoich rodzicow.cykonywa6 ? Wolno 1) jezeli wladza duchowna dla waZnych rz n ozwoli: i 2 . . 2.68 atatecznie starae.' Ezech. 1) 2) Pami~c na to. rzeklem tedy. 4. 20. i nieeh je wyjedz:ot orleta. . Dzieci grzesza nieuszanowaniem wzgledem 1 .. 2) gdy icb martwi~ i gniewajl}.l. a chwal~ Jego sit 7. 5. kt6re nraga ojeu i kt6re gardzl matk'1: swa.. swi~ty bowiem jest warn: ktoby go zmaz:. a kt6re zwykle sludzy robotnicy lub rzemieslniey wykonuja. 2. mitouxu: i sluchac? Bo rodziee slt po Bogu uajwiekszymi ich dobroezyncami i miejsee Boga i111 zastepujq. niech ci~ nigdy ani twoj. s. ci. i zuchwale wzgl~dem nich .i. .ezeli chwala Boz dobra bli'ego. co sami wykonujq zakazane prace? Grzesza takze . kt6rzy podwladnych bez nagl~ .. Dla czcgo po winny dsieci rodzic6w szanowac. zania niedzieli? 1) Doczesne i wieczne kary. . smiatcilli umrze." 14.nia si~. do znlewazania niedzieli nie uwiedzie. CZW ARTE PRZYKAZil"'!E BOZE.ien Pansk. 2) gdy zle 0 nic m 3) gdy si~ krnabrnie zachowuja. ze przez zniewazanie niedzieli hanbi si~ religie sw. ktorzy dziefi Panski zniewaiaj~. ~e grrzeszq eiec« prsecuo .. Wl~.d 'w sercu rodzicami gardza. 'lodzicow? rodsicow . truey. i gorszy bliznich. a szczegelnie] w pokusach przeeiwko swi~te} lDoeie ezystosei. slodkiego Imienia Jszus i Marya. a podwladni swych przelozonych szanowali.. 1) "Szabaty moje gwalcili bardzo . 31. ' 4. Jakie pobosne uczynki mamy w niedziel§ wykonywa6? Mamy 1) bye na Mszy sw. Nato· miut wzywaj czesto.* Ozy nigdy nie wolno w n£edziel§ prac niewolniezych'l.Oko. ani zty przyklad ludzi przeWl'tltnych i bez wiary. zajmowae si~ naboznem rozmyslaniem i milosiernemi uczynkami. Ozy zniewaia si§ niedziel@ tylko pr ses mewolnicee prace lub pree« opusscsanie nabozenmvJa? Niedziele zniewasa si~ takZe przez rozpuste pijanstwo. niech wykluj. to jest niedziel~ przez wykonywanie poboznych uezynk6w i przes wstrzymywanie si~ od niewolniczych prac. to jest takie praee. 00 osobliwie powinno nas odsiraszac od zniewa- nam treecie p1'zykazanie? .* Ozy tyZko ci qreessq. gorszace gry. Swiecie przep~dzaj dz.0 m~ osci na. . Chron si~ brzydkiego nalogu kl~twy i przysi~ga. milowali i sluchali.efm~l rodzicom? Dzieci grzesza przeciwko mirosci nalezn6j rodzicom: 1) gdy si~ za rodzicow me modla. . kt6re cialo trudza. ' 1. 00 przykazuje Nauka moralna..

. 18. PrzyludzaJl\<c dusze niestateczne . 11. 3) op6r jej stawia. . Przykl. i~c J z Trdj mlodziency radlll zydowsks. bllldzcie posluszni we wszystkiem panom wedle cir. 22. Jaka kara ceeka te dzieci. a najwi~cej tych. ale tei i przykrym. 2) gdy nieprzyjmuja z uleglosci~ upomnieti rodzieielskich. "Wszelka dusza niecha] b~d)de poddana wyzszym zwierzchnosciom. 19. 13·t Czwarte przykazanie dzic6w i prselozenych. jakoby ludziom si~ podobajac. nietylko dobrym i skromnym. 21. sprzeciwia si~ postanowiemu Bozemu.jeoyskiego albo ma. . Albowiem nie masz zwierzchnosei jedno od Begs. * Jaka nagroda ceeka ie dsieci. 18. 10..el slYSZIllC. w sobie si~ kochajacy : nie bojl\<si~ wprowadza6 sekt blusniae." 1 Piotr. A kt6rzy si~ sprzeciwiaja. "Synu wspomagaj starosc ojca twego. majstrom. !.toby zlorzeczyl ojcu swemu albo matce. a w przyszlem zyciu zbawienie wieczne. 13. .* Kiedy grzeszq sludzy przeciw swym chlebodawcom? Grzesza 1) gdy s~ nieposluszni i zuchwali. . pami~tr. a wolalbys si~ by1 nie narodzi6. 5. "Sludzy. a skarany wzgardzilby poamsznym bye.teha6rodeion». i abY8 byl dlugowieczny na ~e 12. 3) gdy ich w potrzebie nie wspieraja.l:. ci pot~pienia sobie nabywajl\<" Rzym. 2. "Umiec Pan niesprawiedliwych na dzien sa. 4) gdy ich wad i ulomnosci cierpliwie nie znosq.. albo wcale nie smchaj~. si~ br. 3) gdy dzieciom chlebodawc6w swoich dajll zly przyklad ." Eccles." Ecclus. 7. .l:byS dzien narodsenia swego.. 1. nauczycieli i ma." Ecelus. aby wszystek kr. wstyd hafiba.. 2.l:a. "Jezli kto milo Syna oci~tnego i uporuego. gdyz sami I2!I niewolnikami skazy." 5. ." 2 Piotr. kto liE} sprzeciwia zwierzcbnosci. przeklinr. Badzcie poddani panom wo . 14.jstro'W? . 1) gdy rodzic6w niechetnie sluchaj~.. _. .mucaj go sa iywota jego.d~." 5. ktore nie dopelniajfJJ swych obowiqzk6w wzglcdem rodzic6w? W tern zyciu czeka je przekleiistwo Boze. 23. jak wzgledem rodzic6w. nauczycielom. i dla tego podobnie wzgledem nich si~ sachowywac. 4) podatk6w naleznych i dziesiecin Kosciolowi (tam gdzie jeszcze dziesieciny si~ skladaj~) nie oddaje. kt6rzy. Przykl. na ojca i na matk~ twojEH by snaa oiebie Bog nie zapami~tal. ale w ~'r. wom9i6 im obioeujae. 2) gdy s~ leniwi i niewierni. Grzeszy kazdy. pr zel:ozonych i zwierzchnosci? COS takiego. Pr~et~ kai. . kt6ryby nie slllohIJ . 19. 2. 10. tylko obowiQ.* 1 kt6ry nie ozci ojoa swego lub matki. Absalon. 16 7. 18. 3. . 17.. Przykt: Oham. 9. braeia Machabejscy. Moj. "Czcij ojca twego i matk~ twoj~: kt6rejest plerwsze przykaeaobietniclll: abyc si~ dobrze dzialo. lad: Amen. . . "Przekl~ty." Kol.:dny.~ek k6w rodzicow.szystkiej bojazni. czego Pan B6g zakazuje. " w Babilonie. kamienmi go utloczy lud miasta i umrze. Datan i Abiron przez ziemi~ pochlonieei. "Ze wszystkiej duszy twojej hOj si~ Pan a.. 21.. sachowae. kt6re zachowujfJJ cnoarte przykazanie? W tern zyciu czeka je laska i blogoslawienstwe Bote. 27.70 71 "Ktoby uderzy1 ojca swego albo matk~ nieoh smiercilll umrze K. Moj. milosc i posluszenstwo? pie runom. Boga si~ bojl1jc. 2) zuchwale j~ gani i jej zlorzeczy. ApostoloWle przed I .. zuehwaley. 15. synowie Arcykaplana Helego.eierzynskiego rozkazania. 31. * Kiedy nie 'tpolno s/:1. a w przyszlem zyciu potepienie wieczne. A kt6re sth od Bogs postanowione. Die smillie na oko..czero~ci erca. smieroilli niechaj Illlll'ZO. Moj.* Kto grzeszy naprzec£w wladzy duchownej i swieckib2 1) kto t~ wladz~ pogardza. I rzecze wszystek "Pami~taj..l: 0 matce swojej. a nie za. zwierzchnoscilll gardzlll. 21. . Kiedy grzeszq dzieci nieposfuszenstwem wzglcdem 'l'odzicow? Dzieci grzesz~ nieposluszenstwem. aby meezen] byll. 14. Ktorym przef:oionym r6wnie jak rodzicom winnismy useanowanie. a kaplany jego mieJ sa swi~te. 6. Jezus umierajlliEl •• krzyiu. 3. chlebodawcom i wszystkim przelozonym swieckim i duchownym. 3) gdy ich kary lekcewaza.: Kore.

' est omocnikiem szatana ktory przez kuszenie do grzechu zabija dusze.zpieczeri~8two? swojego zdrowia lub Jak 8zkodzimy sobie samyrn na ciele? G. to znaczy: gdy go umyslnie do grzeehu uwodzimy. Ty go obijesz r6zg~: a dusz. m~iob6jca jest. Gdy mu zgorszenie Jak 8zkod. . niebe.t Jakie SQ: obowirvzlci chlebodawc6w wzgl§dem slug? 5. . gdy tego \." Filip.je tylko uczynk6w 8zkodliwych dyciu bliiniego '! Piate przykazanie zakazuje takze tego wszystkiego.• Nauka moralna." dajemy. a przez to zycie mu zatruwa i skraca. i najswi§tszy obowiqzek 73 Najpierwszy i najswi~tszy obowiazek rodzic6w jest: w cho wae dzieci na chwal Boz i dla zbawieni wiecznego.zimy bliiniemu na duszy? 1 M '81 ze daja. . 2) wolno kazdemu innemu w obronie kraju wlasne 0 z cia. . byJ PI4. ie i wy macie Pana w nisbie. co spriiwi0dliwego i slusznego jest. 2) oddawac im to. 13. "Panowie. aby dzieci dla Boga 4. Ot:y piate przykazanie zakaz'U. 14. khitni. id¥ sa przykladem Maryi i J6zefowi poddany. gwaltowny gniew itp..* Bez waznego powodu nigdy nie wolno. i dla nieba wychowa6? Powinni 1) starae si~ 0 dobre wychowanie dzieci. 16.Kaidy co nienawidzi brata swego.zy wolno jest zyczyc sobie smierci1 duchownyeh i wszystkich." 1 Jan. co do tych zlych uczynk6w prowadzi lub pobudza.* A c. slugom 1) Gdy sobie zycie odbieramy. jake to = gniewu. "Nie odejmuj od dzieci~cia karnossi : bo jeZli go obijesz rozg\ Ilie umrze.'yZ~iZy obowiazek wyrnaga. co im si~ podlug ugody nalezy. Sluchaj ich ch\ltnie Jezusa. 2) gdy oslabiamy swoje zdrowie lub zycie przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.TE PRZYKAZA11JE BOiE. Czcij rodzic6w. . Niewolno zyczyc sobie smierci z niecierpliwosei albo z rozpaczy. 15. 3) dogladac. ii 0 e• 2) ten co blizniegn martwi lnb okrutnie z nim si~ obchodzi. I 7.cy zorszeme . 15. hdkupione krwi~ Jezusa Chrystusa." Przyp 13. Ozy nigdy' nie wolno naraiac zycia na. .~ jego z piekla wybawis~. 1) Ten co niesprawiedliwie blizniemu zyCIe sdbiera. i co pr~dzej ogl~dae oblicze Boze. nienawisci. kt6rzy przeloionymi.zgorszenia? 8.t 00 powinni rodeice czynic. nauezycieli. aby Pana Boga juz wi~cej nie obrazac.. jest . zeby zywot uczciwy prowadzili.t Kt6ry . L Chlebodawcy powinni 1) ze slugami obchodzic 15i~ po ludzku. wieku IU9 ursedu s~ twoimi i oohoezo. 3. lecz wolne. 4.72 14. "Nie zabijaj. lecz wolno z pragnienia. 3) chronic je od zgorszenia i 4) przewinieniaich karae." Kolos. slow zelzywych i przeklinania. 2) wczesnie we wszystkieui dobrem je cwiczyc. lub dobrowolnie dajemy mu powod i sposobnose do grzechu.. zazdrosci. . esynoie wiedz4C. ktory Bogiem b~~e. . "Pragnfii bye rozwiazanym i bye z Chrystusem.

lecz takze ile moznosci wyrz~dzon~ szkode naprawie.' Czego zakazU!Je szoste przykazamie? Powinien prosic spowiednika ezasem pilnie wystrzegac si~ tego. . 1) ze zaden grzech me jest tak brzyd- . hanb~ i wstyd.P rz y k h d Eleazara. liyc albo bie bliinieg o. 21. 4) ." 1. mowach i uczynkach przyzwoicie i skromnie si~ zachowywac. 2) pilnie strzedz zmyslow.c. Sodoma i Gomora ogniem z nieba IpUszczonym zniszezona. 4." Ecclus. swiatu dia zgorszenia. ' z. zartow. 5. "Nie cudzoloz.echaj nie bedzie ani pomleniona mi~dzy wami lako. Salomona. co wstvdliwosd obraza: 2) wszystkiego. Przykasuj« przedewszystkiem zyc z bliznim w pokOJu 1 zgodzie. spojrzeniach..! wyrzqdzilo '! a. Co przykazuje Co powinien czyniC ten. Sz6ste przykazanie zakazuje: 1) w~zyst~jch grzechow przeciwko skromnosci.! bli:!niemu na oiele tub.ly rodzaj ludzki potopem ukarany. mow. • • I slowa • i lenistwo.niieli mlo- 4.l::) n.t 2) prowadzi do wielu innych grzech6w i nalogow. 6. 19.mep_rzyzwolte zabawy.* Jakich srodk6w nieczystym 1 trzeba uzywae przeciu. * "Nieczysto. przedstawienia teatralne 5)pijanstwo a cse mystrzegaA 1 00 prowadzi najbardziej do niestcrommoeoi 1 Pannie. 2) ze zaden nie pociaga za sob. albo glupta mowa.ys wo 1 czytywanie z c sl~ze. 7.atopiono go w gl~bokosci morskie]. . . alba zartO . czy cos jest grzechem przeciuiko ctystos6'i 1 0 0 pcuczcnie.74 i z. 3) czesto sakramenta 88. Nie wai ~i~ nigdy kllJ. za ~zech pokutowae i spowiadae si~ go. 11. tak okropnych skutk6w. pokusom szoete pr:ykazanie 2. 7.P r z y k 1 : Nieczystoso popchnela Dawida. kt6ry raczej umrzed wolal. Nauka moralna. Bozet Przykazuje nam we wszystkich naszych myslach. U ciekaj przed )ak przed szatanem.! zabic pragnie lam nie b!\!d~ zab6jcll: duszy bIiiniego przez gorszaee uczynki IUb si~ przy1ll:cza ku niarsadnicom . ki6ry wqipi. -ante. . a tyro. 1) ciekawe a niepotrzebne spojrzenia 2) ubi6r nieprzyzwoity. godnie przyjmowac. Trzeb~ ni~tylko. 3. "Kto 1) Nieskromnosc pozbawia czlowieka niewinnosci i zarasa dusze i cialo. 8. swojej. zgniloso "Porubnikow cZ\lSO b~· dzie w jeziorze gorejll:cym ogniem i siatkll:'" Obj. co do nieskromnosci prowadzi. albo sprosnosc. jes'li si. 3. kt6ry duszt. 4) w pokusach polecac si~ Panu Bogu i Najsw. Jakie sq skutki nieskromnosci1 rzrx: mowy. . Heroda i Herodiade do DaJwi~kszych zbrodni. czem watpi. mianowicie oczu. "Mat 18. zakaZUJ e :'1tlC meskr?mnych spojrzeri . bedzie niecnota. mezy dac zly przyklad 10. Do nieskro . e owarz. hrlytym przystoi. Glownie dla grzechu nieezystosei prawie ca. O~przy~azuje piqte przykazanie Bote 1 . w ogole wszystkiego. Efez. miej cz~stc w pamieei . Dla tego. i rebaey odziedziczll: go. 5.* Co trzeba uctyni6. dU8ty szkod. 5 Trzeba: 1) Unikae wszelleich zlych towarzystw i okazyi..! twojt. z. 6. SZOSTE PRZYKAZANIE BOlE. 75 Biads kim jak nieskromnosc. ' r ominae sohie ze Pan B6g wszystko widzi i ze kazde] chwili smierc przyjsc moze. a w koncu przyprawia 0 pieklo. 3) wtraca w n~dz~.

* Kto jest zobowiqzany 1) y. lub w inny sposob krzywd~ wyrzadza."jest towarzyszem m~zob6jey." przeciwko szkod~ wyrzqdziU ". kto blizniego w handlu oszukuje falszyw~ miara. 1 moWl. . chocias zapobiedz mogli i tego zobowiazani byli.* jej nie zapobiegli.18m N· BOZE. a na domownik6w spada wesprawiedliwe podejrzenie.. Nauka moralna. . kradziez. ten na: wiel~~m sko~ezy. oboe bydlo kaleczy lub nieslusznte zabija. inaczej Pan B6g nie przebaesy grzechu: bo rzeeb ni .* Kto grzes:ty lichwq? 1. Ozego zakaz'lfje eiodme przykazanie Boie 1 Wlascicielowi albo jego spadkobiercom. prawem niedozwolone procenta . znaIeziollych me oddaj~. zakazuje osme przykazmnie'! . 2. J "." . 3. kt6rzy pieniadze lub co innego \vypozyczaj~ na wysokie. co mu Sl~ nalety 1 dobrze -czynic blizniemu. * Kto przeszy rozbojem lub kradzieiq? Rozbojem i kradziez~ grzesz:t nietylko rozb6jnicy i zl'odzieje. 'Yspomnij Da przysl:owie: "od rzemyczka do koniezka. 7. pieniedzmi lub zlemi towarami. roboty podj~tej nie dopelnia. kt6rzy wyzyskujfJJpotrzebe blizniego na wlasn~ korzyse. bo pll. * (fo trzeba czyniC. rz ~ dzon~ wedle sil wynagrodzic.76 77 SIODME PRZYKAZANIE BOZE. l~ki lub drzewa psuje. lecz takze ei wszyscy. grodziJ nie moina? . kto od malego zaczyna. . lct6ry poeiada oboa wlasnole. 9. kt6rzy kradzione rzeczy kupuja. waga. 28. jeili natychmiast krzywdy wynaTrzeba miec szczer~ wol~ wynagrodzie Jl! jak n3jpr~dzej i usilnie starae si~ 0 jak najpredsze wynagrodzenie. albo na pobozn~ cele obroeic. kt6rzy im do rozboju i kradziezy dorsdzaja lub pomagaja.. 6.stwem' Lichwu grzesza ci. 6w f:a1ezywego swiadectwa blizniemu twemu. - OSME PRZYKAZANIE . Oszukanstwem grzeszy kazdy. kto niesprawiedliwie si~ procesuje.. . 8. 24. • 1. * Kto [eeecee !!"I'zeszyprzeciui ~iodmemu przykazaniu1 Ten co obce pola. 4. oszukanstwo. s~dzi6w przekupuje itp. a [esli to niepodobna tedy trzeba j~ mi~dzy ubogich rozdae.Takze.' . W og6le wszyscy ci. Komu trzeba zwr6ci6 obcq wlasnos6' do "Nie kradnij." Zakazuje czynic szkod~ blizniemu na jego wlasnosci przez rozboj." Przyp.r/. lub bliiniemu . ze to Die ~zeeh. _CZVlto przez to rodzenstwo ponosl szkode. Nigdy nic cudzego nie bierz . ani najmniejszaj drobnostki. 1ichw~ lub jakikolwiek inny nieuczciwy sposob. * Oo powinien uczyniC ten. dlug6w placic nie chca.. do oddania i w na rodsenia 1) Ten co yosiada obc~ '\vlasnosc albo sam Bzkod~ ws~scy ci. 5. mic:taj. Przykazuje oddawac kazdemu to. 10... * Kto grzeszy osz'Uka.l . wzi~tek nie bedzie zwrocony. (fo przykazuje siddme przykazmnw Boset . r~dzleo~ ~ Die bierz bo kte bierze co u ojca swego alba u matki.

dopoki z . Kiedy wolno blrtdy bliiniego wyjawia6! 5. kt6rzy je naprawie mogl!l.t 0 ile powinni. ani dla wlasnej ani dla obcej korzysci. a. * . 7.dIugo grzechem.." 2 Kor. 14. PRZYKAZANIE BOZE o pounmen czynzc ten. alba gdy rzeczywiste wady jego powiekszamy. Nauka moralna. ' Gdy przypisujemy blizniemu wady. . alba z potrzeby.:et zartem. gdy tego potrzeba: 1) dla poprawy b1ltdZ1!Cego alba 2) dla zapobiezenia wiekszemu zlemu. .'bo kat de klamstwo sprzeetwra Sl~ Bogu. nie sluehaj jlJzyka zleSliwego.8 sf!Jtak .jawiamy trzymac j<. i obowiazki stanu naszego wymagaja..gdy przez pytania lub przytakiwanie wywolujemy e lub wznaw Eeelus. prawdziwa i pewna podajemy. tory bliiniego na hoooru pokr:y'wdzil prze» OSZfU'rstwolub o~~lg~ 1 " 1.* Kiedy fJrzeszymy falstywem podqrzenu. za lepszych albo pobosniejszyeh udajemy. nauezyeielami.. 20. kt6ry tylko prawde miluje. 28. 8. 1. 00 zncwty klamac! Ozy nigdy nie wolno klamac! Klamac znaczy: z wiedzl! i umyslnie mowi6 nieprawde Nigdy nie wolno klamac. i 3) W ogole 13. KRra. za rzees 00 przykazuje osme prrzykazanie Boeet Przykazuje 1) m6wic zawsze prawde.78 79 uniewinnie.BrzydkOSCll!l s~ Pann wargi klamliwe. 6. ~hoGbysmy mogli." EcclU8. I?. Kiedy grzeszymy obmowq czyli plotkarstwem1 f. 2) starac sig o honor i dobre imi~ swoje i blizniego. 12. 2. Glez "Albowif. Kiedy grzeszymy oesceerstuiem. al_li!la.1zykza z~bami. kMra spotkal:a Ananiasza i Sa:firlJ' Dz. Wolno.nic. 11. uk~sil .Wlti po ciehu. :Mie mOw ill go obelZywemi slowy. o ile tego chwala Boza. wodu to zle. "Gdyby." Gdy bl~dy i wady blizniego niepotrzebnie wY.. 11. Kiedy grzestymy oUudq 1 . ap. 26 . wyjawiac bl~dJ bhzmego. 28. 8.h upodo- . ~dy ~i©. przel:oionymi. np. o bliZnim i nie krzywdi wszelkie klamstwo i oblud{l. "Ogr6dz ciesniem uszy twoje." Przyp. 12." Kazn. Miej w obrzydzeniu Jest grzechem: 1) gdy sluchamy ich z upodobaniem 2) gdy im nie prz~szkadzamy. prsed 104zicami.czyli potwarzq! al.osc bardzo zla w czlowiecze klamstwo. 3) . alba winny godziwy spos6b dobre imi~ ma przywr6cic.Jmy ~ staraa imitl? 0 nasze uilaene dobre .at.. 4. 5. "Zel~y. 10. me nie rna mniej naden (nicby mDlejszego rue uczynil ten).Nie s~dZcie abyseie nie byli s~zeni. poeadseniem 1 8. a nawet jest obowiazkiem. ktory potajemnie uwloczy. gdy bez slusznego po- Grzeszymy: wodu czegos zlego 0 bliznim si~ domyslamy.m przemysliwamy dobra przed ludzmi. gdy bez slusznego po2) zlosliwem posqdzwniem.. 9. zbudowanie nie tylko przed blimiego Bogiem.m i zlo8'liwem 1) jalszywem podejrzentem. M. Ni. kt6rego si~ domyslamy. jakich nie rna.Przy Id. Nie zamilcz&j Jechtakw Be bl{ld6w jego przed tymi. . nit w istocie jestesmy." Ozy jui samo przysluchiwanie si~ obmowom ju~ grzechem? DZIK\VI4TE I DZIESL\TE zany.

ale i zlych mysli i pozC{. Uroczystosci Swi~tych 8. Ozy Kosei6l nie ma zadnego tylko daMJa6 przykazania? innego prawa. 7.azanie koscielne F Kr61. 7. skoro je uczujemy. str. a Pan Ozemu Pan Bog nietylko zlych uczynk6w. 1. Postan6w sobie przykazania i przepisy Koseiola zawsze z nlea1oscil\ i sumiennie zachowywa6.terzykazanie p Boiet co jest uczciwe Bole 1 Jestesmy do tego mocno. tylko tego poi~dac. . przedniejsze przykazania Da przy aza. Nauka mora. 2. kt6ry Kosciolowi daJ moe. 6 Pifto przedniejszyeh Jll'Zykl. aby ci~ kiedys Pan Jezus uznal u jedn~ ze Swych owieczek. Tym. ci Ozy jeste§my mocno zobowiqzani przykazania koscielne? . Czempr~dzej wybijaj sobie z glowy wszelkie de mysli i poi¥ia. 6. Kcdtchum 4. 17.dan zakazuje '! Pomewai de mysii i pozl!!dania serce kalajlh. przykazal. .dliwosd napadajC{. aby je wypelniano. 4.* Boga 00 po'Winni8my czynirJ. "Konen h~dzie jak Zakazuje wszelkiego pozadania nieprawe] wlasnosci. spelnia. Przykazuje nam zyczyc kazdemu dobrze i przestawaC na tem. to jest Amiertelnym zobowiqsani. 18. zachowywac pod grzeehem poganiu Przykazuje i swi~te.'1. Boze' w koricu do zlych uczynk6w prowadzq." Ozego zakazuje dsieeiate przykazanie dziesiqte p"zykaz{lInie Nauka moralna. KOSCl61 rna takze prawo czuwac nad tern. niech Mat. * Od kogo wziql Xo/aiJl prawo dawania przykazmi' Od samego Pana Jezusa. Kosci6l ustanowil na to abysmy w nie 1) rozpamietywali tajemnice 2) dziekowali Panu Bogu za 3~ odzywiali nasz~ gorliwose 8.lna. kt6rzy je przest«. 10. .'! 00 przykazuje nieczyste mys'li i po- 5.zyma twemi Hi. dzie'WiC{. Da DO'WO poM 1dJ- j ieln ZobR~ eh. to.ly. gdy zC{. patrzy na seree.puj~. 16. Kt6re sq.Jez'iby kosciola i grzeszmk pllbliczny.t6ryeh pami~l} Sl\ Oo. J6k uatanowioue. 00 przykazuje nam pierwsze przy7(.r." nie sluchal. tak jak niedziel~ swi~cili. Jego laski.na.dzil.* Na co ustanowil Kosci6l Uroczystosci 1. 1) abysmy wielbili Pana Boga za laski dane Sqtym.* Na co ustanowil Panskich? os i n Kosciol 2. G() p"zykazuje wszego zlego jest chciwos6. Przykazuje nam.. "Czlowiek widzi Co sil} pokazuje. abysrn:y uroczystosci przez KosciOi na czesc Pana J ezusa lub Swi~tych Pafiskich ustaaowione. kt6re Piotrowi sw.80 81 naB 3. w sluZbie Bozej.. i karac tych.nia zaehowywac! . Powinnismy im. G.an :If"" iredni.* Mamy takze przykazania koscielne zachowywac. na k. co mamy." 1 PIERWSZE PRZYKAZANIE KOSCIELNE. k08cielnw' I naboZeDatwem. aby w J ego imieniu wiernymi rZl}. uroezystosci Panshie'i Panskie o pi~ciorgu przykazan koscielnych. Ilia. naszego odkupienia. a pamil}taj zawsze na obsenosd Boga i na kar~ plekla.* 3. 5. i jego nast~poom pal. jak Nauka morainao ObehOdZ dni 8wi~te z tak~ godiwos~ Ily te tajemniee. opor stawi~c 0 pomoc prosic.

czyli dni poprzedzejace pewne uroezystosci 4) Srody i Piatki Adwentu. i naboseristwcm sluchac..* Dla czeqo powinniSmy zachowywa6 nakazane posty i w peume dni od miesa s£§ wstreymywac? 1) Dla nasladowania przykladu Zbawiciela i Swi~.a Kazdy chrzescijanin katolik od 7 roku. albo cah~j mszy sw. 1. nabozenstW'o przed poludIliem Jak po poludwu. Kio jest zobowirJtzany s:Cucha6mszy sw. tych Panskich. Kio jest zobowiqzany do wstrzymywania mit}snych pokann6w? . bywac takze na Wielkiej Mszy czyli Sumie. i swieto mszy ~w. 8. 3) dla latwiejszego poskromienia l'z~dz cielesnycb.. a osobliwie na Tcazaniu. Postanow Robie chodzic co niedziel~ i co switilto nil. ktbry bel: micsnych pokarm6w obyc sit} nie moie'! Powinien 1:1 swego proboszcza postarac si~ 0 dy. chyba!e go od tego zwalnia slussna przyczyna. albo w jaki inny spos6b nieprzyzwoicie si~ z3choWllje. ten powinien. w nie. chyba ~e wazn~ maj~ przeszkode. z wy- spensfJ. na Jutrzni i na Nieszporach. . [ako to: choroba ub6stwo i t.. dziele i swicta? 1. i za to inne dobre uczynki wypelniac._ daj~ce na pocz~tku kazdej pory roku. 1 to przedewRzystkiem 40 Czy wystarcza w niedeiele i 8w'i§ta bywac tylko na cichej mszy swictej? mywac: Kiedy powinnismy wstrzymywa6 siC od miCsnych pokarmow2 Od miesnych pokarm6w powinnismy si~ wstrzy- 2) w niedziele ezterdziestodniowego postu. ziemia. 2) co podczas rnszy sw. Wystarcza. 00 przykazuje nam trsecie przykazanie koscielne? Przykazuje nam nakazane w pewne dni posty zacho .. Nauka moralna. 3. Czy nie 'Wolno w dni postne wiccej razy iak raz na dzien pokarmu uiywac? Wolno z rana cieplym napojern lub polewka si~ rozgrzac i opr6cz tego jeszcze raz jeden wieczorem lub 4. 3) we wszystkie dni postne. j~tkiem dni niedzielnych.* Co znaczy posci6? Do sluchania IDSZY sw. wywac. 3) Wigilie. 9.* 3. kt6ry 21 lat skonczyt Kto jest zobowiqzany do postu? 4. p. a w niekt6re dni od miesa si~ wstrzymywac. Poscie znaczy: od pokarm6w miesnych i nabiatu sie wstrzymywa. Kt&re sCftnakazane posty? 1) GfJtenkiestoaniowy post. 1) we wszystkie pi~tlri i soboty.Zd~ niedzielc. 6* . dobrowolnie jest roztargniony.zuje nam. idciola parafiahoego. rozmawia. to jest srody.. jesli moze.82 DRUGIE PRZYKAZANIE KOSCIELNE.. . piqtki i soboty przypa . . 5. lecz kto 8ZCZerZ(3 dba 0 zba'llienie swej dU8ZY. Kazdy chrzescijanin katolik. 20. nie slucha.b. w ka. * Co ptnoinien czyni6 ten. 83 2) Suchedni. 00 przykazuje nam ilrugie przykazanie koscielne? Przyka.. w niedziele i swi~ta s~ ci wszysey zobowi~ani. 2. 1) co z wIasnej winy albo zupefuie msz~ sW1~t~ opuszcza. to jest 'Nszystkie dBi od Brody popielcowej aZ do Wielkanocy.z na dzien w poludml} lub wieczorem jeSt do sytosci.* Eto grzeszy preecuo drugiemu przykazaniu scielnemu? ke- Grzeszy ten. 4) dla okazania poslussedstwa Kosciolowi. .* 6. kt6rzy przY5zli do rozumn. 2.C j tylko ra. w poludnie maly wzi~sc posilek. smieje si~. 2~ dla odpokutowania za grzechy. 7.* "Pan w kosciele swym switiltym. niech milezy od oblicZlloJeJO wuystka. 2. sic od TRZECIE PRZ'YKAZANIE KOSCIELNE. z uwaga." Ha.

1W 85 S. .rzez grzech ci~zki traci dusza zycie n~dprzyrodzone.. .. Dz. Kiore sq czasy eokasane? Czasy zakazane s~: 1) od 1. 3.. albowiem s~ grzechy cl~zkie. W iloraki sposob moina zgrzeszy6? Mozna zgrzeszyc: 1) przez zJ. o przest4pieniu § I. pozadania.!te przykazanie koscielne? Przykazuje nam dziesieciny Koaciolcwl wiernie oddawac.snych uwaiaj za przykaza. Co jest grzech? Grzech jest to dobrowolne przestapienie prawa Bozego. kt6resmy powmni Czy wszystkie g. Kto pope1nia grzech smiertclny? smiertelny popelnia ten. ap.ze wszystk. i ~ grzechy lzejsze.nie od Boga przez Kosci6l tw. 1. naZYI17(l. 3. co dobrowolnie przestepuje prawo Boze w rzeczy wazne].goraco pragnie. "Na~ie.. placzu. Osemu. Pnykhdem stl! nam pierwai Chrzeseijanie. przyst~powac mozemy. Nauka moraln .84 . slowa i uczynki.Masz imic. Grzech .!te p1'zykazame koscielne? Zakazuje nam sprawowae wesela. el dane. i. ta.niu si~ M POtarmow mic. 1. POltaa6w sabia przynajmniej ra! na miesilloGucz~szczaC do apo- PL\TE PRZYKAZANIE KOSOIELNE. 12. ktpre nazywamy grzechami smie1'telnemi. sw..~. .myrzechy ci§ikie grzechami smierg telnemi ? Poniewaz l.. 2.k naJcz~CleJ do Stolu Panskiego przystepowali. wypelnic. Go przykazuje nam pif. i staje siO wmna smlerci wiecznej czyli potepienia. i dokladne wypelnia. W czyll 0 grzechu ogolnosci.4t:chy Sf! sobie r6wne? :i~ sobie r6wne. ' Nauka moralna. por6wnywa jedne grsechy z idiblem. ze z pozytkiem do tych sakrament6w sa.e mysli. ktore nazywamy grzechamipowszedniemi. CZWARTE PRZYKAZANIE KOSCIELNE. takze 2) przez zamedbame dobrego. 1.' Joel. 1. Nauka mora Ina. 2. 7.".nie tego przykazania mh~j sobie za ehlubQ. ie Zyjesz. * Czy wystarcza tylko rae do roku komuniG sw.iego HtOa W&lzego.ftce i W ogole HGaIl0 zabawy 'tvozasacb zakazanych. Co nam przyka~je czuiarte przykazanie koscielne? Czwarte przykazanie koscielne przykazuje nam Unikaj w czasach ukazanych wszelkich zgielkliwyeh zaba . Gzego zakazuje nam pif. co najlepie] osadzi pasterz duchowny. Kosci6! s~. przyjmowa6 ~ . abysmy Ja. ~ie ~s~arcza. 4." Obj. tyle umiemy. godnie przygotowac na nadchodsace uroczyllwsci. li~ ~o mnie . W poiCN zalu. witc1zi i komnnii 8W. Pismo Mat. drugie z beIk. a ataraj si~ natomiasL szozeg6lnie plZez saJuamenL pokaty i komam.Grzechy nie 3. 8. to jest lask~ usvd~cajl}:~. przykazan o grzecbu. 2.. Niedzieli Adwentu do Uroczystosoi Trzech Kr616w' 2) od Srody popielcowej do Niedzieli Przewodniej' 3) wszystkie dni postne i piatki i soboty roku. Przykazanie 0 zachowaniu post6w i 0 wstrzymywa. 5. ales jest umarly.

dla grzechow naszych peni6sl. alba nie zupelnie dobrowolnie w wielkiej rzeczy.lem syny i wywyzszylem a oni . 7. " 2) Szese grzech6w przeciwko Duchowi Swi~temu. najwyzseego Pana naszego. gifzechu smier- zech wola] ce 0 pomste do nieba.. 3) "Jezeli be nie miluje Pana na. Dziewi126 grzech6w cudzych. gdy alba rozumem niedostatecznie zle rozpoznajemy. a strzei silih bys kiedy na grzech me p!Zrzwolil. i. 14. 9 S i edm grz e C telnyeh. na pamita& Boga. Judasz.twego miej. 2) wszelkich zaslug i prawa do dziedzictwa me- 3) sprowadza kar~ Bozl!: a w koncu pot~pIeme wie"Kt6rzy czynia. 3) potepienia godnem przeniewierstwem wzgl~dem Pana Jezusa..* Jakie sq [esscee rodzaje grzechu? "1) DIDf. jako najwi~kszego nieszozescia na ziemi. podobienstwo 6 b"gaozn. ale wiele dobrego. 9. W ceen» pokazuje sit} zloS6 grzechu smiertelnego? Nauka moralna. I. "Kto w ma. j~. Czemu grzechy lzejsze nazywojq sit} grzeckami Poaiewaz je prawie co dzlef z nieuwagi lub niewiadomoaci p opelni amy . ze grzech smiertelny jest 1) ci~zkl!: obraza Boga.lej rzeczy niesprawiedliwy jest. .. 4 12. albowi9m Pan m6wil: wychowa.l. a odstapimy od wszelhlego grzeehu 1b~dzll'lm 4. 4) zwolna do grzech6w smiertelnych prowadzi. czne. 4. 2. co przestepuje prawo Boze w mah~j rzeczy. nnee b~dzle~y. 9. nieprzyjaciolmi dua. 3) sciaga na nas rozne kary Bose." 'I'ob. Iwajej. . 10.obrze czyni6. . W tern. sa. . rzechy glowne? wg 16. 6. ubogi~ wprawdzie zywot wiedziemy.. anioMw (Zobacz na str.86 Grzech powszedni popehiia ten. Kto pope1nia grzeck powssedni? 87 rodzony Syn Bozy. kt6rych nam Pan B6g chce udzielic.. grzech i nieprawos6. - . "Jakoz mog~ t~ zJ:osc uczyni6 i zgt'zeszyc prseeiw Bogu memu Czy tylko grzech6w smiertelnyck It}ka6 sit} mamy? Poniewaz powszedni grzeeh 1) jest takze obrasa Pan a Boga.: Rain. i we wi~kszej niesprawiedliwy jest. powszedniemi ? Kiedy przestqpienie nie dobrowolne? prawa Boieqo nie jest zupel- J alde sq skutki grzechu smiertelnego? Grzech smiertelny pozbawia nas: 1) milosci i przyjazni Bozej. naimitosciwszego Zbawiciela naszego. . . 39. 0 rotnych rodzajach grzechtt. . 2. . 16.) Kiore s * . 13. 23. Przestapienie prawa Bozego nie jest zupelnie dobrowolne.. alba woll!: nie zupelnie na zle zezwalamy. 10 Ozemu powinnismy pilnie unikac? takie grzeck6w powszednich IIGj.1i lit b~dziemy baC Boga. "Zlama. .. 12.uk. Co powinno nas od grzechu odstraseae? 11. wzgardzili. P r z y kl." I:. 10. naJlepszego Ojca naszego. Zlosc grzechu i straszne skutki jego. Nietylko grzech6w smiertelnych ale takze powszednich l~kac si~ i starannie ich unikac powinnismy.las (Jerozolimo) jarzmo moje i m6wil:as: nie b~d~ sln" . "Syna moj"! Przez wszysthle dni zywota . bieskiego." Tob. 6. §. mia. 2) haniebna niewdzi~cznosci~ wzgl~dem Boga." Izaj. 2) wstrzymuje od nas wiele lask. 15.

Przykl. wola do mnie ze ziemie.. co zezwala na nieskromne pozadliwosci .: fer. P r z y k 1. pr~dzej sil.rdego karku i.* Ozemu nazywajo. a z nieszczescia cieszy HZ uienawisci djabelskle] weszb. takze I wy. Faryzeusze. Przykl. Kto grzeszy nieczystosciq? td 0 mysli. .Ws:telka gOl'zkosc . jako ojeoWle waSI. mni takze Nauka moralna. panI9' ~luple. ?oezn~ ci~ wyr~uod lust moieh. . 3." 1ti<}dr.ce grzeehy . H).30. Kain. Zbawienne natchmema przyjmuj eh~tnie U" 31 zechow cudz eh. (Zobaez Swi~tem u l:. be ten i dus!:! ma przedajn~" Ecelus. a przyparruj Sl~ ogom j j.t:. ttObmierzla jest pyeha przed Bogiem i przed ludzmi . Gniewem grzeszy ten.. grzechy cudze? (Zobaez na str. kt6rzy sll<z strony jego.. 19 P rz y k 1.akomstwem grzeszy ten. i gniew. 15." Ei. porns~ do nie?a1 I' • . 6. 7. P rz y k 1. "Kt6ryeh (to jest nieumiarkowanyeh) 3. 24. . Saul. dzillll wystrzega6 b~dziesz g16wnej wady swojej. Ezaw eheial w gniewie. i.. Giez~ Judasll. 7. . 21." Obj.al:uj i p?st~6w SO~lIl.* Czemu nazywajo. 0 poms § wolajll<ee Nieczystoscil1 grzeszy ten. z jego szczescia sit snmci. 27 Ktore sq. Kto grzeszy lakomstwem? 26. braeia J6zefa." Filip. pocz~tkiem grzeehu kaidego.: Djabel.? Poniewaz wielka dose tycb grzechow niejako krzyk podnosi ku niebu wolajl1c 0 pomste. abysmy stswali si~ ab'l/sm'l/ grzeohu unikali? . m~drosci" Przyp. Kto girzeszy zazdrosciq. a naSladaj~ go. ." 1 MOJ. postan6w ~?~ie.kt6rzy. Kto gr::eszy gniewcrn? 0 wszystko. . si~ te grzee y grzee amt wo aj4cymi 0 i e b a) h.ien rano gdy wstaniesz. i przez to obowiazki swe za uiedbuje. 10. smierc na okrlWi ziemi.. Poniewaz te grzechy osobliwie Sl~ sprzeCIW1aJl}: Iasee Ducha Sgo. • • > ".Ja n. Przykt. i blusnienie dzie odi te od was z wszelk: zlosci'. co ma ws r~ 0 ru u cia a i natezenia myeli. braea swego zabid. 16. ale Hes letni a ani zimny ani gor¥y. 9 Cztery 0 me pomst~ 'b a. Kto grzeszy lenisuoem? nis wem grzeszy en. i bliznim pogardxa.. obrazajl}:ce wstydliwosc swi~tl1' 20.: p rs e ciw k o Duchow' . (Zobaez ns str.l wyspowiadac. a Panu Bogu winnej czci odmawia. Faryzeusz w swil\liyni.Glos krwi brata'twego.. 9 Szesc ~ Kain. i nawr6cenie ezfowieka do Boga bardzo ntrudniajl}:.: Aehab. Kiore 80. mowi 'Pan: ••0 bodajbys byt zimny albo 24.88 Pychq grzeszy ten. jak milo wac pienladze.. Luei- ." Ecelus. 28. i wrzask.nieobrzezanych sere i ~szu! . r~ztr~ lao} sumienie swoje. grzeeh6w . si~ te grzeehy grzecha:mt przeC1wko Duchowi Swiftemu? . 25... co 0 sobie wysoko rozumie. Faryzensze. o cnocie Pall Hog z:}da jeszoze od nas.: 0 bogaczu. "Twa. ze oprocz t~ch. 9 Dziewi~c grzeeh6w 23.. je i pije. Ktare sq grzechy przeciwko Duchou:i Sw~ctemu' na s'r.. 2 do D. Dz. a uos Ii. w. co si~ . h' l' (Zo b ae z Sz6ste przykazanie Boze.. jeZlis zbl~llzil:. albo w niewlasciwym czasie i w sposob niepomiarkowany pragnie pokarmu i napoju. 6.: Sluga lemwy. 8i~ te grzeehy grzeeha_mt eudzem. Kt@ grzes3y pychq? 25. . co za dobrami doczesnenu 1 pleniedzmi zbytecznie si~ ugania. Kto grzeszy obiorstuiem i opilsiwem? Obzarstweni i opilstwem grzeszy ten. Wleczo~m. Bogiem jest brzueh. 18. A 0 due howe ill lenistwie ezyli ()zillblosci w sluibie Boiej. y ~~ ~awsz: Iprzeciwiacie Duchowi Swi~temu. a dla ubogich jest skapym. bo jeat 89 gor~ey.) Zazdroscil}: grzeszy ten: eo blizniemu dobrze nie tyczy.. S1fll 19. 10.. 4. Nabuehodonozor. w nich udzial blorl1 1 za me odpowiadaf aiusza. . 1. z 0 mrow 0 emweze. • z~ ez ~. je pop~lnih. 2. Holofernes. co mn jest niech h9' • Co d7. 10. cudzyeh) 'f 29. co zanadte Dla tego. '* Czema nazywC'Jo. Faraon. slowa albo uczynki.•. ap. grzechy wolaJq. . HNie rue jest zlosliwszego. 51. 22. sil} przez eat.

. m. ktor~ [estes wszechmocnv. 7. 8.lcza. 8. A dla milo~ci Twojej kocham blisniego.* Dla ezego nazywamy te enoty "cnotami moralnemi Dla tego ze nasze obyczaje do woli i upodobania Bozego st6suj~. l. ~e cslowiok 0 tyle tylko jest dobrym I milym Bogu. 91 brem najwyzszem i godnem najwi~kRzej milo sci.Do8wiadczajcie. prz&' . 3) Sprawiedliwosc. wsz o lll.'podaj~sz. . jest wola Boza dobra i przylemna. .. bos Ty wierny. cnoty chrzescijan. abysmy statecznie usilowah tylko to czynic. aby umiee rozpoznac to co jest prawdziwie dobrem i Bogu milem. . ze bezposrednio od Boga pochodza i bezposrednio do Boga prowadzq. 3) MiloM Boska.edliwosc zalez na tern. 2) Wstrzemi~zliwosc. 2) przystepujac do sakramentow :§S. jest spra. 3) w niebezpieczenstwie zycia i na lozu smiertelnem. 40 . . . aby poskramiae zmyslowe sklonnosci i zl1 ze. si~ od poia.11. 6. co si~ Bogu podoba 4.wiedliwym. W Tr6jcy jedyny prawdziwy. * Ilorakie sq. i do- Ty. KosCi~ kato~cki wierz. Kt6re enoty moralne nazywajq.. A j ako samego siebie.rdy. Ufam w Tobie.* Ktare sq. crwty moraine ezyli obyezajO'Wet D~a tego nazywamy je cnotami Boskiemi. W jaki spos6b mosna obudzae akty tyeh enat 1 .90 eoraz cnotliwszymi i abysmy dfl:zyli do doekonalosei. Kiedy powinni8my obudzarf akty tych trzech cnot Cz~sto.dliwosci cielesnych.jj Boze z cal ego serca i nade.ska '! C~ota cprzes<:ijanska polega &lOwniena tern. 2. Dla tego. 5. 13*. 22. Dla ezego nazywamy te enoty "cnotami Boekiemi" Dla ezego mamy stawae sif! coraz enotliwszymif Wierz~ w Ciebie Boze zywy. . 2) Nadzieja. re 0 0 rego w en. 10. 9. aby zawsze tylko "Wstrzymajcie uszy. nalnemi" 1 Dla tego ie wszystkie inne cnoty moraIne w sobie sawieraia. i aby pozorem 0 rego me ac si~ 0 Z . Wszechmocny i milosierny.* Na czem zalezy wstrzemiftz'li'Wosc'f Wstrzemi zliwosc zalezy na tem. 0 ile Jest cnotliwym. odpowiedniej stanowi naszemu. . ~ glownemi ezyZi kardynalnemi t 1) Roztropnose.* Na ezem poleqa cnoia ehrzescijan'l. kt6ra. 0 . Twe slowo zmylic nie moze. zalei:y 8prawiedliwo8C'! . 14.* Na ceem. W 8p080b nast~pujqcy: Boskiah? 12. Cnotami moralnemi czyli obyczajowemi s~ wszystkie cnoty opr6cz cn6t Boskich.. Wierz~ cos objawil Boze.enia . Boze l choc Ci~ nie pojmuj~. e$JJli"obyazajowemi?" Ktare sq. Wszystkich miluj~ dla Ciebie. a ~i~rz~ dla te 0 zes to ~ ob awil.losierny i prawdziwy.I?kie '! Dwojakie: cnoty Boskie i moraIne. kto Sl m he me mozesz.wiedliwiolPl a iwi~ty nieeh b~dzie jeszcze poswi~con. ktore wa. a mianowicie : 1) w ci~zkich pokusach przeciwko tym cnotom. * Dla ezego nazywajq.* 0 enecie chrzescijanskiej. enoty Boskie? 1) Wiara.estes naile sz m Oicem moim Do- 15. 11. zalezy roztropnose 1 Roztropnosc zalezy na tern." Obj. . sift te eztery crwty "ka. jak siebie samego. nieeh [essese b~dzie uspra. Jednak nad wszystko miluj~. Na czem. . 4) M~ztwo.Alho Uti wi6rszen~: "Kto §.

j mam w me ie. 10. 28. 8.: Siedmiu braei Mahabejskich i matka ich Ktore cnoty wnym' sq. ten nie jest Jego. MOZna. trudnoscia. kt6rzy na rady ewangeliczne slub zlozyli. kt6rych Chrystus Pan blogoslawi. 17. jest Sl~ nalezy." Gdy si~ staramy . gelieznyeh 1 Osoby zakonne i wszyscy ci.8 OBl4- nej. z. 2) albowiem wszyscy mamy milowac Pana Boga z ca~e~o serca. Ozy moma takie w swieekim stanie wiese doskonaly? .~~''rfJ(). 2.ec wasz niebiesld doskonaJyrn jest. nasze eOtUl'tfJIfH. "A Jezeh ktos dueha Cbrystnsowego nie ma.~oh mozemy tprawy t~ wykonywa6. w08e oczu i pycha iywota. 10 Ieieli "Ieieli kto miluje swiat.Je~us w osmw'r[J~ blogoslawtenstw. . mna. ani przesladowaniern. zaleiy doskonaloBd ehrzesdjaniska1 I • Doskonarosc chrzeecljariska zalezy na tern.lllgd~ ~n6t. p6jdi » ' • 29. 1) Powinien chetnie Sl~ rnodhc.Mat. W ia. niech sam siebie zaprze i we" . co. jasno widzirn~ ~ tego. 7 Osm blogoslaw1enstw.t Jak Ieieli kto ohee za. chrzescijan~kieh nie nabedaiesz . oj~?w~kiej ~osci. 21.. niedae BI~ oastraszy~ an. 25. 3-10.iy6 do doskonalotici odpoW'lednte:J naszemu stanowi 1 1) Albowiem do wszystkich rzekl Pan i Zbawiciel ~as~ . wszystkiem. 2. O~ dueh swiata sprzeciwia BUt duehowi (fhrystusowemu'! Sprzecrwia si~. () doskonalosci ehrzescijanskiej. 27. .) eZ'u. dobre pragn~c ' 23.edne' rzecz dozwolotern latwiej od niedozwolonych wstrzym najlatwi aby sif} PO/Yt'UBo!fU po- . 1) "DUe u l ezh ~hcesz by~ d?sko~alym: 00 orouiadei do doskonal "'1/ ~~ladowan~e Jezusa Chrystusa.ezy na tern aby od dobrego. Chry . calej duszy." 1 Ian.92 93 i chcice kazdemu oddae to co mu tego. . siebie umartwiae? .) moraIne siedmin Nauka moralna.* Na czem zalezy rrutztwo' . 20. ze wszystkiej mysli 1 ze wszystkich sil swoich.. 0 22" za eei gnienia doskonalosei '! Zalec'l Kt6re sa. 26. 2." Rzym. Mat.ie dueh 8wiata sprzeciwia eir: duehowi (Jhryst~al . 8. 18. I). Wyliez m't osni blogoslaw'lenl!t:u.. aiebysmy si umieli. a Pan Bog da ei koron~ zywota. Ob]."Bf1dzcie doskonali. . Cnoty glown ym prze e iwn e. rzyz sw Jan a UJ' .. . aby bye doskonalym?. 15. ma. *P u! ~ 1.) Ozemu_ po"-?. a 0 csegom chcial na ziemi opr6oz Ciabie? Boze serca mego i cz~sci moja Boie wielkj. zaI. jest POZlldbwo. jezeli si~ zyje nie wedlug ducha swiata. 3) codzienne sprawy swoje w stante laski 1 w SpOs6b Bogu mily wypelniae.sliwych i glupich... (Zobacz na str.p~g (Zobaez na str. 5. Mark. nie .c~aJ:a. . . 25 26 Jak poznajemy z ohniu blogoslaJUJieWJtw.. 00 powinien kaidy ehrzeScijanin katolik e~nw. 24. aby g. *§. ~rzeclwko zlym sklonnosciom swoim nie b'ildziesz wale t ~ale. 80." . a Cojest Bozego Bogu." 16.na.sc. tl wssystao dla Boga koohae.. isc. Poznajemy zt~d. co powiedzial Pan . ze swiat tych wlasrne rna za me.1/ewan(tieli(J?." Ps. " . J.poz~...Oi~l. Mat. Albowiem wszystko co jest na swiicie. 2 30 19. 8 Trzy Iady eWlillgieHci. nie masz w ?im. zywo' (Zobaez na str.~nniimy WSZY8CY dq. pilnie sluchac slowa Bozego i ezesto do Sakrament6w 88. dla tego W&1Z:" Vlerllle az do srmerei . 72..:szcz«. "I'ad.m za ma~" Mat..ar~z~c wszelk~ nieporzqdnq milos~i~ swiata i samych sieble. 16.to. . "~2~d~i~ie co jest cesarskiego oesarsowl. jako ~. Bo~a nad wszystko. 9. lM~ztwo. lecz wedlug ducha Chrystusowego.Jezus Chrystus = .Va czem. przyst~powac. przeciume siedmiu grzechom gMgrzeohom Kto jest zobowi4zany do zaehowywania rad ewan . . jak . 2) siebie umartwiae. we co czynimy. .

3.dz doskonaJ:y.. Jak trzeba zachowywaC 2 95 Co jest laska Boska? . 35. 1.kt6r~ takze nazywaj~ laskl}: stah}:. Nauka moralna.. abyscie nadar~o laski Boz&j nie przyj~li. nawet najmniejszej rzeczy." . 1 wzbogaca. zdobi JI!. ro: zum nasz oswieca i wol~ nasz~ porusza. Powinien . Laska posi}kuj~ca zalezy na tern.ca w duszy stale mieszka. 1) laska posilkujq. o lasee W ogolno§ci.~k. odrzuci ci~ na wieki. 28. aby mu taeka Boska wyszla na zbawzente.' He jej kai:demu do zbawienia potrzeba. 7. 1.t pomewaz Jest obsena na a.olnym. l. cierpliwie i w oheoi podobania si~ Bogu. na nasze zbawienie chciec. Trzeba przed jedzeniem i po jedzeniu modlle si~ a w jedzeniu bye miernym. ze od Pana Boga poehodza. laskl!: Boz~ wsp6{_f)racowac. 2) Iaska u8wifJcajq. . JeZli go szukac bedziesz . le te laski . kt6ry spr awuje w was e hCleo 1 wy kon ac" Filip'. . "B6g jest." 1 Moj. o ~u·odk~JlCb Iaski BoskieJ. 5.(.Cb6d. 32.z d laska i jej chwilowe do dobrego uczynku d?~om. . . "Synu m6j! stui Bogu sereem doskonalem i umyslem dobre.ca) nazywa .Napominamy Go owinien czlowiek od siebie czynic.aska posilkujl!. ofiarowae je Panu Bogu i prosie go 0 lasko dobrego korzystania z nich.a~ajl!. co Pan B6g rzekl do Abrahama: ~. Ilia prawdy. Wolno Czy wolno takie roz1'ywki uiywa6? sU! pzy jedzeniu? l . zaczl!:c i wykona6 nie zdolamy.ca? CZESC TRZECLA.ca (dopomagaJ~ca). Iloroka jest ta nadprzyrodzon:a omoc. uczynko~~. i wszystkie mysli 88H rozumie.. . podczas g y uiwi~caja. co jest zle. czyli laska Boska we wlaaciwem znaczemu: Powinno bye: 1) up rsejme. a chcieli tego i wykonywah to. Jest· dwojaka: t~ §." 2 wiernie z. .o!~:~~ o~:~:. aby~my umkali tego.caczyli usprawwdl'lwu}jOtca. 2) prsesorne. nazywaj~ lask~ obecna.al?o.chwi ow~. 4. Easka Boska jestto wewn~trzna nadprzyrodzona pomoc.. zbawie . t Jak powinnUmy s~ zachowywac w przeciwnolciach? Powinnismy w przekonaniu.ca (d?pom. 9. co jest dobre. ze Pan B6g. Staraj 8i~ co dzid bya poboiniejszym i cnotliwszym. . Jalde powinno bye naeze przest(JJU)anie bliinim? z k' t kze tor~'1 a . g yz Z. abysmy nikogo me obrazili. Czy laska posilkujqca Jb'estkondie~znbiee. . tej laski u~z'tela: . i rz szli ku uzna- 1 Tym. . 2 Na czem :aleiy laslca posilkujq. Pnotl. Jak mamy sa przykladem Chrystusa Pana codeiennie sprawy nasse wykonywac? Skrz~tnie. 17.l'cZ~gO Jest koniecznie potrze nl!:. 6..94 31.: ~bwiloWlb uczynkowl!.?J . .-j J nam Pan • Bog dla zaslug Pana Jezusa t: • udziela ku naszemu zbawieniu. najdziesz: ale jezli go OpUScill.aga. w 83.Z przedemn% a bl!. . . 0 lasee posilkujqcej (dopt)magaj~cej.~febnnq. bo wszelakie serea przeglada Pan.) 4. ZastO.suj do siebie to. kt6r. abysmy w zaden sposob do zlego me dali si~ uwiese. Czy Pan Bog wszystkim ludsiom. 34. 2." 1 Kron.'2 13 • '. st6sownym czasie rozrywki skromnej u!ywac: lecz trzeba j~ uswi~cac przez dobra intencyq.

Tak dhigo . 2 zacz • milowa B 3) za swe grzechy zalowac. kt6rego Duch Swit}ty dla zaslug Jezusa Chryst usa duszy naszej udziela..t Zkqd nabieraJq ie dobre uezynki wartosei? Z nieskoficzonych zaslug Jezusa Chrystass. 1 Kor. 24.eeni jestesei~. jesliby juz byl ochrzcony. Wysluguj~. dop6ki czlowiek usprawiedliwiony nie popehii grzechu smiertelnego.* Ozemu nazywa si~ taeka u8wi~caj(fca darem Boga niezasluzonym? . Usprawiedliwienie 8znika? grzesznika si~ od 20. PI. kt6re jest w Chrystusie Jezusie. usprawiedliwil? Powinien za pomoca laski Boskiej: 1) obudzie w sobie wiar~ w Boga i UfMSC W mi- Ozy czlowiek moie sie oprzec tasce Boskilj? oze: 0 as a os a me znOSI wo C OW1ea. . Przykl: Niniwiei. 5) przysU1pic do Sakramentu Pokuty s. coby na wieczn~ nagrode zaslugiwalo. Dla tego. wsze w asce os MJ. dziecmi Boga i dziedzicami r es wa nie is' e o.* 97 i pobudza. 17. wmjd.* Co oirs muje grz~sznik to Sakramencie a 0 w a ramencie 0 u y. milo- . 7 . "Usprawiedliwieni darmo (bez wlasnej saslugi) przez odkupienie...* W jaki sposob staje 8'if czlowiek przez lask~~caj(fC(f usprawiedliwionym? 1) oczyszcza czego nazywa Bi~ takie lcuJka u8w~caj(JCa lask(f usprawiedliwiaj(fc(f? Dla przez lask~ jego. ze bez laski Boskie] czyli w grzechu ~miertelnym nie moze nic takiego uczynic. 6." Jjaska uswit}caj~ca jestto dar Bozy nadprzyrodzony niezasluzony. 10. .* Dla cseqo powinien czlowiek stara6 siC. twe DaD. aby si~ do Pana Boga nawrocil. 3) wewnetrznie na duszy odnawia 1. usprswledllwienl jesteso~ " . go z wszystkich lub przynajmniej ze smierteln ch rzechow 2) uwalnia od kary wi eczne]. . bye eaceknoieka usprawiedliwionego? 15. Czego rozpoczyna ~ usprasme wtenu rozpoczyna grze- .r. lub. 12. 0 Iasee uswi~caj~cej czyli usprawi~dlill'iaj~cej. ••Dzis jeZli glos jego uslyszyeie: nie zatwardzajeiez sere waszyoh. 14. " . kt6ra go czyni czlowiekiem sprawiedliwym. 11.* Co powinien grzesznik od siebie czyni6.. .96 . 19. Co u'yslugttj~ czlowiekowi nane w stanie laski? dobre uczynki t'yko- 1) pomnozenie laski uswi~caj. Codziennie pros Boga 0 lask~ Jego swi~t!h a pilnie ezuwaj ~ lIoblb abys serea swego dla niej nie zamykaJ:. 4) przyj~c chrzest sw. 8. 24. Bo Pan B6g daje nam j~ bez nasze] saslugi z c ste 0 milosierdzia. imi. poswic. abysmy z grzesznik6w stali si~ sprawiedliwymi. 2. 3.. jezliby kto uslyszaJ: los m6j. Katechizm iredni. ~dzieckiem Boga i dziedzicem nieba. 94. Pana naszego Jezusa Chryatusa 1 w dacha Boga naszego. Bo rzez Iask uswi cai c staje si cztowiek usprawiedliwionym." Nauka moralna. Rzym. 8.. Bogu milym. u dr. to jest z grzesznika sprawiedliwym i swi~tym. :? Iosierdzie Boze.. 2) kt&.z. leez jej zupcln~ wolnosc zostawia. aby si. 4. 1 i kola6z~. otworzyl ~ drzwi. "Ot? stoj~. Otrzymuje lask~ uswi~caj~c~. Chrztu 11. ~~l~Ca..cej. * HObmyci jesteseiQ.

3. zwany swi~tokradztwem. str.by. 3) ustanowienie przez J ezusa Chrystusa. chowac. 5. przez kt6ry odbieramy lask~ Bosq niewidzialna i wewngtrzne uswi~cenie. J akiej ?aski udzielajq nam Sakramenta swi§te? 1) Sakramenta swi~te udzielaj~ nam lub pomnaZaJq. 2) Iaska Boska niewidzialna. lle Sakrament6w swi§tych ustanowil Pan Jezus? Pan Jezus ustanowil sie m ament w Wl~ty sa. 25. nie biol'll swej Iaski uswi~caj~cej od tego. kt6ry ie sprawuje? Nie zalezy.kra. abys sit grzeohem Die spla.98 99 trego jestesmy zywemi czlonkami przez lask~ uswi~ d 0 pe l" menta 1. Jest bardzo zbawienna rzecz~ kilka razy na dzien 'Ooudzac dobra intencye. 4:. czyli wola sluzenia Panu Bogu i czczenia Go. J ~ta caj~~." muzna. od J ezusa Chrystusa ustanowiony. . Co jest dobra intencya? J estto ch~c." Albo: "Boze i Panie m6j I Wszystko na chwal~ Twoj~ 1" 26." Na co Pan Bog szczeg6lnie patrzy przy dobrych Tob.lJ maili S k a. ' 15. utwierdzeniem * . . (Zobaez na. Co nalezy do istoty Sakramentu? -. Co jes. lecz ze zaslug Pana J ezusa." " Tym. Jak powinnismy Sakramenta swi§te przyjmowac.Dobra. 24.j ait • to. jest modlitwa z postem 1"aJ. Sakrament? Sakrament jestto znak widzialny. "bo wszelkie drzewo. Jaki grzech popelnia ten.:tycb.m przyjmowae.. t Czy skutecznosc Sakrament6w swi§tych nie leiy od godnosci lab niegodnosci tego. kt6ry je sprawuje. Kiedy nalezy obudzac dobrq in~ency§? . gdyz Sakramenta ss. slowa I ucz~ moje na czesc i chwal~ Twoj~.. ucsynkach naszych? Pan B6g patrzy na dobra intencye . o Sakramentacb swi~tYCh.mil:.lJ. ktory niegodnie Sak'ramenta swi§te przyjmuje? Popehiia grzech bardzo ci~zki.. b~dzie wyci~te i W ogien wrzucone. W1~Ct. i . abysmy prses nie tyle ?ask dostqpili? Powinnismy je godnie z nalezytem przygotowanie. 2. 8. Dzie~ si~ 1) na Sakramenta menta umarl ch: zywych i na Sakra". 7* .. w nas lask~ uSwi~caj~~. Prses co osobliwie otrzymujerny ?ask§ Boske& uswi§cajqcq? 28. 6 Siedm Sa. Jakie osoblaoie dobre uczynki saleca nam Pismo swi§te? Pismo swi~te zaleca nam osobliwie modlitwe. 'wi ea' w seren za. 3. a mianowicie cndziennie z rana." 22.rb1 r· . ~ owtqzany 23. kt6re nie daje owocu dobrego.CZ~ same w sobie male byly.) wtemy ee ustanowil? q 1 eeue eie a amen 'If . W jaki spos6b mosna w sobie dobrq intency~ obudzi6? Boze m6j I ofiaruj~ Ci wszystkie mysli. 6. kt6ry je ustanowil. Do istoty Sakramentu nalez~ trzy warunki: 1) znak widzialny. post i jabnuin~. 7.12.l.ohowa. st6sownie do swego przeznaczenia. dobrych uczynk6w? Kaidy katolik jest zobowiazany. chocby . Osy kazdy k atol'k' Jest o b' 21. ktora nam wie~ nagrode u Pana Boga wyjednac moze. prawdy. 2) kazdy Sakrament udziela nam jeszcze pewnych osobnych lask.mentow swi. 27. l? Najbarlbiej stara.

'. powinien bye w stanie laski uswi~cajl1cej. 5. ie Chrsest oczyszcza czlowie'ka "Z wszystkich grzech6w"? Bo Chrzest sw. rzez Dueha iwi ~ 10. obok znak6tu od Pana Jeeusa nadanych? Kosci61 swi~ty je ustanowil pod opiek~ Dueha gwi§tego dla pomnozenia nabozenstwa i czci ku Sakramentom Swi~tym. 9. 2) Cialo i Krew Pafiska. kt6ry czlowieks. wlewa ns .y przyjmowac mozna. * Ozy C}wzest swigty gladzi takie karg ea grzecky? Chrzest s. 2' 2. ktora jest iyciem duszy. 7. dziejl1 i miloscil1 Boska. 4.kto nie odrodal z wody i 'tmijsc do kr6lestwa Bozego. 12. jestto Sakrament. 5. m6wimy. 3) Ostatnie olejem sw.* Ktare SlJ Sakramerda umarlych? Sakramenta umarlych Sl1: Chrzest i Pokuta. .. czyni dzieckiem Boga i dziedzieem kr61estwa Bozego. kt6ry nam jest dan. ~Nauka moralna·R Szannj Sakramenta swit:te jako najkosztowniejsze. 4) Kaplafistwo. 13. namaszezenie. gladzi kare doczesna i wieczna. * Ktore Sakramenia tylko ro» przyjqe mOina? Chrzest. co je przyjmuje." Jan 3. 14. ze prz~z Chrzest sw. ~. o 1. przez polanie woda 1 slowo Boze z wszystkich grzech6w ?Czys~cza i w Chrystusie do iywota wiecznego odradza 1 uswieca. dzi~kuj Csemu jest Chrzest swiety naJpterwszym Sakra . . t Kto ustanowil obrzedy. wymawia si~ 8lowa: "Ja clebie chrzce w imi~ Ojca t i Syna t i Ducha t Swi~~ tego.Milosc Boza rozlana . Bierzmowanie i Kaplanstwo. od samego srodki do do~pienia Iaskl Boiej. Amen.100 101 2) na Sakramenta.. lecz zarazem w duchowy sposob go odnawia i uswi~ca. 1. 8..* Ozemu m6wimy. kt6re tylko rat w ~yciu i kt6re .sa ustanowione bhcinierstwem . Co Jest Chrzest swi§ty? Chrze~t s"i~ty. 5.* Dla czego te Sakramenta tylko rae przy}q6 moina? Dla tego ze wyciskajl1 na duszy charakter niezatarty. " 6. meniem? Gdyi przed Chrztem swi~tym zadnego innego Sakramentu waznie przyjl1c nie mozna. kt6re si§ przy sprauxncanlu SakramentJw SSe odbyw ajq . 15. 5.* Dla cseqo te Sakramenta nazywajlJ si§ Sokramentami iywych? Dla tego ~e ten. 5) Mali ens two. CHRZCIE. gladzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed ochrzceniem popelnione. Ktare SlJ Sakramenta iywych? Sakramenta lywych s~: 1) Bicrzmowanie. 8.. ze kto je przyjmuje.* Jok udziela sig Chrzest swigty? Lejl1c wodf! na glow~. lub swit:tokradztwem. z Chrystu~em siO . ie Uhrseet swigty celotoieka "odradea do iywota uneceneqo i 'uswigca"? Poniewaz Chrzest swi~ty czlowieka nietylko oczyszesa ze wszystkich grzech6w.est w sereach nass eh tego.. ...* Ceemu. nie rna iycia laski a przynajmniej mied go nie potrzebuje. . Dokonywa si~ w ten spos6b. . Dueha swi9tego ' nie moo l'ana Jezu. 11.6. . ~e Duch s. "Jezeli si~ . * Dla ceeqo te Sakramenta nazywajlJ si§ Sakrementami urnarlych? Dla tego.." Rzym.oi~cejra.* Ceem« dodajemy [esecse wyraz "w i najpotrzebniejszym Sekramenteta biera ~la teg~. Czen'tu jest Chrzest swiety najpotrzebniej8zym Sakramentem? Gdyz bez Chrztu nikt nie moze bye zbawionym. 10*. * TV jaki spos6b dokonywa sig to duchowe odroenie i t 'wi ce ie.

a w koficu wszystkim razem udziela blogoslawiefistwa.* Co przyrzekamy Panu Bog'll. .. Kio mote bieremouae? Bierzmowae mog~ tylko biskupi jako nast~PCJ Apostol6w. 13.t 0 czem chrzestni szczeg6lnic pamigtac powinni? Chrzestni powinni: 1) sami bye gorliwymi kat olikami. naturalnej wody. 17. Pa. 3. kt6ry naa wspiera w walce przeciw zlemu i w postepie w dobrem. Sakrament Bierzmowania 1) pqmnaza w nas lask~ uswi~eaj~~. lecz bez koniecznej potrzeby nie owinicn nikt chrzcie t lko mieisco roboszcz lub inny kaplan za jego pozwoleniem. 14. 21. 19.datek Dacha! W' sercach naszych. 1. pol~czone z doskonala skrucha i milosci~ Pana Boga. Chrzcie swittYm. 16. 1. a prowadzie iycie Bogu mile. 22. 3) wyciska na nasze] dussy charakter ni ezat arty. . W jaki sposob bierzm'ltje biskup? Wyci~a r~ce nad przyst~puj~cymi do bierzmowania i modli si~ do Ducha Swi(Jtego.na Chrzcie swigtym? Przyrzekamy: 1) trzymac si~ moeno i statecznie wiary katolickiej. Co jest Bierzmowanie? Bierzmowanie . to jest uczynic to.estto Sakrament w kt6 Dueh wi~ty przez kladzenie r~. znakiem krzyza i utwierdzam ci~ krzyimem zbawienia w Imi~ Ojea i Syna iDucha Swi~tego. czyli co Pan Jezus ustanowil..t Co jest Ohreest pragnienia? Chrzest pragnienia jestto szezere pragnienie Chrztu. Na ezole bierzmowanego czyni biskup krzytmem wi m a . kazdej innej ezystej. 6. nas pomazal:. . ee Pan Jezus 8akrament Bier'smowania ustanowil? Co sprawia Sakrament Bicrzmowania? Kaz-dy czlowiek.." Mat. .:B6g to jest.t Co jest Chreest krwi? Jestto smierc meczeneka poniesiona dla Chrystusa. 5. ehrze~e je w imi~ Ojca i Syna i Ducha sw. -W jaki spos6b namasscea biskup przy bierzmo4. . aby chrzesniak odebral katolickie wyehowanie. a Jeie 1 J ~ me ma.. 2) udziela nam Ducha Swi~tego. stqpi6? 2. przez namaszczenie i modlitw~ biskupa ezlowieka ochrzconego urn acni a . *0 BIERZMOW ANIU. kt6ry nas potwierdza z Wanll w Chrystnsie. co Kosci61 czyni. 2) czuwae. 0 tam. potem kladzie na kazdego z osobna r~k~ i namaszcza go krzyzmem swi~tem. Amen.t Jakq intency§ powinien mid ten. Tego naucza nas nieomylny Kosciol katolicki. by na nich zstlu>il.* Kiedy ustanowil swi§ eg . zgodnie z Pismem swi~tem i nauk~ Ojc6w ss. . '" Swojem rzekl do . i kt6. iezeli Chrztu z wody przyj~c nie mozna. 28. lub tei kaplani za pozwoleniem Stoliey Apostolskie].102 103 11.. Nie zapominaj nigdy . cos Pann Bogu no.t Czy nie mosna Ohrztu z wody csem innem saMozna go zastwic Chrztem pragnienia albo Chrztem krwi. 19. ze im nie wolno ani z chrzesniakiem ani z rodzicami jego zawrzee mafzenstwa.* Jakiej wody naleiy 'll. 2) unikae grzeehu i z1yeh okazyi. co chrzei? Powinien miec intency~ ochrzcic prawdziwie. .zywac do Chrztu swigtego? a ezy uzywa wo y po wiecon ~." 2 Kor. kt6ry t6i zapiecz~towal: nas i dal: za. . aby eeznie wiar~ sw~ wyznawa 1 we e ni j Kto uczy nas. ." waniu?' . 15. 18..n Jezu8 Sakrament Chrztu Gdy przed Wniebowst~pieniem .. 3) pami~tac.

7. nil i dawal uczniom Swoim. • 11. Kiedy ustanowil Pan Jesu» Najswigtszy Sakra·· ment OUarza? Ustanowil go przy ostatniej wieczerzy. 10. jako to: ksztalt. 2. daje biskup po namassceeni» bieremouanemu lekki policzek? Aby mu przypomniec.: 1) znak widzialny. . ze odtad powinien wszelkie zniewagi dla imienla . .Bierzcie i [edzcie: to jut. Co jest NajSwictszy Sakrament Oltarza? Najswi~tszy Sakrament Oltarza jestto prawdziwe Cialo i prawdziwa Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa... I'! . .C go z opieszalosci lub z obojetnosci." Rzym. 2) laska niewidzialna. dop6ki biskup blogoslawienstwa nie udzieli. . Jak trseb« przyjmowa6 Sakrament Bierzmowania? 1) Trzeba bye w stanie laski i goraco si~ modlie o dary . mowiac: "Pijcie z niego wszyscy. 7. si~ w prawdziwe Cialo a wino.. ie bierzmowanemu udziela si~ Iaska ustrzezenia si~ zepsucia swiata i wydawania wonnego zapachu cnotli wego zycia. 14. Oialo moje. ktore nalezq do istoty Sakramentu? Sq. * Co sig stalo z f!hlebem i winem.. Ceema czyni biskup znak krzyz a swictego na ceolc biersmoioaneqo'i Aby wyrazic.104 105 Z ceeqo sklada siC krzytmo poswiccone przelJ bisku a? Z oliwy i balsamu. 3) ustanouiienie przes J ezusa Chrystusa. * Czy so Najswicts~ym Sakramencie Ottarea s{{. ."to jest Kreu: 1. 1..Panu Bogu przyobiecad. dzieki czy. * . gdy Pan Jeeue te stoioa un rzekl? Nic nie zostalo. o NAJSW~TSZYM SAKRAMENCIE CIA~A I KRWI Ceemu. 13. Ceemu dodaje biskup do oliwy wonny balsam? Azeby okazae.Jez:us" cierpliwie znosiC. tc trzy tVar'Unki. 3. Co oenacsa oliwa? Oliwa oznacza utwierdzenie wewnetrzne do walki przeciw nieprzyjaciolom naszego zbawienia. to jest Kreu: moja. " 5. zapach i t. 8. pod postaciami chleba i wina. Ducha Swi~tego. Sprawca i Szafarz wszelkich lask..zye . tylko postacie. lecz smialo wiar~ w Jezusa ukrzyzowanego wyznawac." Potem wzi~l kielich z winem.aidemu wierzaeemu. 4. sam Pan. to jest postacie chleba i willa. Ab b li swiadkami bierzmowania i bierzmowanycb w walce duchownej ze zlem utwierdzali.Kie wstydz~ si\l Ewangelii. To czyficie na moit pami~tk~. Wypeluiaj za-wsze bez obawy i trwogi katolickie po-winnosoi 'woje Co eostaio z ddeba i ioina. 2). lecz byloby grzechem nie przyjq. Co 'est ostac ckleba i wina? Jest to.. w dzien przed gorzka m~k~ swoj<!:. Kto moee bye bierzmowanym? Kazdy po odebraniu Chrztu S. kolor. co w chlebie i winie pod zmysly podpada.. mewiao: ~.* Jak ustanoioic Pan Jeeue Najswictszy Sakt'ament? Pan Jezus wzit!l chleb.. . Jesus. 12. d~ic6w duckownyck? .. gdy Pan Jeeu» wy~zekl: "to jest C~'alo moje" . blogoslawil Iarnal i dawal uczniom Swoim. d. ze katolik nigdy nie powinien si~ wstydz1c krzyza Chrystusowego. bo jest moca Eoi~ na zbawienie k. smak. Chl~b przemienil 6. 16. • . Czy Sakrament Bierrmoioania jest do zbawienia koniecenie pot1'zebny? Sakrament Bierzmowania nie jest koniecznie do zbawienia potrzebny. . 9.

a w kaidej czastce rzy Do ceeqo obowigzuje nos obecnosc Pana JeZV-8t1 w Najswictszym Sakramencie oltarza? .* Na kogo od Apcstol6w ia wladza przeszla? Przeszla na biskup6w i kaplancw. 11. nie bedzieeie mied iywota.* Kiedy wykonujfl biskupi i kaplani tg wladzg? y we szy Wl~ n na c e em 1 wmem wymawiaj~ slowa: "To jest Cialo moje" . Urocz stosc Bozego Ciala. 9.* Ceemu ofiary starego Zakonu zostaly zniesj.kaplan ~amie tylko postae...rci Od poczatku swiata. kt6ry Bogu jako NaJwyzszemu Panu na znak czci i uwielbienia skladamy. ee Pan Jeeus m6wiflC "to jest C£alo mo 'e"·_ to 'est Krew mo 'a" d .. 51-53. tak jak jest w niebie calym i niepo- 15. 21." 12._ s. A osto m prawdziwe Cial:o Swoje i prawdziwq Krew SwojC? Wiemy ztad: 1) ie Pan Jezus juz dawnie] uczniom Swoim obiecal dac na pokarm prawdziwe Oialo Swoje a na nap6j . a wystrzegaj si~ wszelkiego nieuszanowania w obeo Niego. odwiedzaj cz~sto Pana Jezusa. .• ." 10. 2. 2) 1) "Chleb. utajonego w Najswi\!tszym Sakram6Dcie.) 17.6w swi\ltych i pisarzy koseielnyeh. nauk\l caJ:ego Kosciola po~erdz.. 1 a go you j s Zakon trwac mialy. 16. Ofiara jestto dar widzialny.l) i ze potem przy .one? Albowiem byly tylko figurami Niepokalanei Ofiary nowego a onu. Bl\di pobosny. 1 Kor. * (}d j?k dauma skladajf!J sig ofiar'lj na znak c. * bywal. Jak aJ:ugo eostaie Pan Jezus z Cia. Albowiem eialo moje prawdziwie jest pokarm. . lamiqc hosty§. mianowicie Swietego Pawts potwierdz. jako pokann i nap6j podaje. lecz takze dla tego.* Kto jest ofiarfl nowego Zokonu? Sam Syn Bozy.{em i KrwilJ Swojq pod postac~ami ob~cnym? 14* Czy pod postaciq chleba tylko Cialo Pana Jeeusa a pod postaciq wina tylko Krao Jego swicta jest obecnq? Nie. 19. Obowiezuje nas do tego. 23-29. 20."to jest Krew moja. 0 rzemienieniu u est a oltarzn prawdsiwe Olalo i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. ie nym.* Ozy wi§c po przemienieniu niema juz chleba i wina na oUarzu? Niema . liezne swi:. pod kaid~ poetacia jest Pan Jezns calym.ktory ja dam jest moje Cialo za iywot swiata. Czy Pan Jezus dal tokee Apostotom 'lIJ'ladzU przemieniama c e a 't unna w z 0 ~ reu: Swojq swiCtq? Dal im t~ wladz~. bo tu Pan Jezus mieszk. . . 0 ofierze !Iszy swittejt o jes 0 ara. jest prawdziwie Cialem i Krwi~ Jego. kiedy rzekl: "To czy:ficie na moj~ pami~tk~. §. 2) ze Apostolowie i Kosci61 katoliclti zawsze tak wierzyli i naucsali. . abysmy Go czesto 1 poboznie odwiedzali. rnowtac: Jakoi nam ten mose dac cialo swe ku jedzenin? Rzekl im tedy Jezus: Zaprawd~. . 1) aby si~ we Msz'!l. 10.t 107 i niepodzielnym. aby iako B6g-czlow~ek Z 'nam't przebywal? Pan Jezus jest nie tylko dla tego w Najswi~tszym . kt6ry si~ na krzytu . Pan J ezus. zaprawd~ powiadam warn: J ezlibyscie nie jedli eiala Syna czlowi~czego i Die pili krwi jego. ..j~ modlitwy i obrzadki ksscielne. 2) Nauk\l Aposto16w. a w starym Zakonie sam Pan B6g surowo je przykazal.. 16 i 11. Czy Pan Jeeue tylko dla tego jest obecny w N~jswigtszym Sakramencie. prawdziwa Krew Swoj~. wyroki soborew. w sobie. 55. . sw!~t~ za nas ofiarowal i 2) aby nam Sl~ w Komunn SWl~tej na pokarm duszy dawal.106 Zkqd wiemy.tdectwa Oj~ ". 13. . przykladny w koseiele. . Jan. a krew moja prawdziwie Hest ns.o .. :Camie takie CiaJIJ Pana Jezusa? Nie. bi skiema za nas ofiarowal:. SwaSl~ lie Y Y owie mI\! zy so ~. 6.* Czy kaplan.

podesas Pr:etnieniMlia.~ moje miQdzy narody. we Ms swi teO zaS ofiaruie si W sposob niekrwawy.luz w starym Zakonie przez proroka MaIachiasza. ze W obydwoch ofiarach Ofiarnih. st . Podceas Oftarowania..:i€}J'I.108 109 22. 3) jako Qfiarfl pojednania. bo wielkle jest imie moje tni~dzy narody. ofiara co ofiara krzyzowa. co Ofiara Krzyzowa? Okazuje silJ z tego. ie Ofoara Mszy 8. 29. aby Panu Bogn pau dzilJkowac za otrzymane taski i dobrodziejstwa.ar~ Mszy swi(Jtej: 1) jako oflarg uwielbienia. ofiaruj ~. m6dJ !it pokomie do Zbawiciola twojego i pros go 0 przebaczenie. aby u Pana Boga wyjedna6 sobie pomoc we wszystklch potrzebach dala i duszy.. Skladarny Panu Bogu ofi. -. . Komunia swi~ta jestto rzeczywiste poiywanie Ciala i Krwi Pana Jezusa na posilek dussj. Zywi i umarli. 4) jako ojiarfl proiby.* Czy Pan Bog obiecal nam takClJofiarg? az 33. t.. 11. Z cecqo okazuje sie.? . jest co do istoty t~ samo.raJ si~ pilule eodziennie sluchad Mszy swi~tej naboinie i z usza1'lowaniem. i 0 flarfJ j est Pan J ezus.* Kio ~t8tano'lcil Ojiarg JJiszy swirtej? sw£gtei? J estto Ofias-a jtIszy Swi~tej. Nauka moralna. 27.eszcze w no m Zakoni nieusta' Cal ofiara. i dara pIzYJm~ z r~ 1 waszeJ. Bogu. memu ofiar~ CZy8t~. kt6ra nam wci~z przypomina ofiar~ Krzyzowil i Jej owoc6w uczestnikami nas czyni. .amego siebie wraz Z P&nt'DI lezUJem Bogu Ojcu niebieskiemu. tylko sposob ofiarowania jest Jaka jest r6inica m~'§dzy Ofiarq Jjfszy su: a ofiarfl krzyiowq? Ofiara Mszy swi~tej jest co do istoty t~ saIWi § 3. mowi Pan ZastIJPow.6wi Pan zast~p6w. 00 jest Komunia swigta? Na krzyiu ofiarowal si~ Pan Jezus w spos6b krwawy. Panu Bogu ofiar§ Mszy 24. 35. 1. podrul KMnunii. aby Panu Bogu oddae poklon i czesc. * W jakim awigtej? celu skl:adamy . llIe rowame.' Panskq.o' jest.* Czy 0fr~cz ~ft~ry." Mal. 00 WSC 0 U S onca 0 zac 0 Q 'Wielkie jest imi. aby Pana Boga prze . rozny. * Kto km'lysta s owocow Mszy 8wi~teJ? Caly Ko~ci6l.~ie mam cheei do was (Zyd6w) m. sereu gor~e pragnlenie poll\czenia siQ z Panem Jezusem pntl Najhi~tszy Sakrament. 10. otiorq.. w ktOrej si~ Pan Jezus pod postaciami chleba i wina Ojcu Swemu niebieskiernu przez rece kaplana w sposob niekrwawy ofiaruje.Figur~ Mszy sw.s na krzyzu w sposob krwawy ofiarowal. pro sic za wyrzadzone mu zniewagi. a na kazdem miejscu poswi~eaJ~ i ofiarujl} imieniowi. M. 26. byla afiara Melehizedecha. lecz przytern 23. przyjmnJ przynajmniej duchownq komuni~. 0 K@manii swit:t~j. Obiecal .* Kiora jest ta nieustajaca pyzez roka preepoursedeiana ofoara? MalachiaszflJ pro- Pan J ezus ustanowir ostatniej wieczerzy. . Sta. jak si~ niegdy. 2) jako ofiarfl dzi/:kczynienia. Co jest Ofiara Mszy 25. !frzyiowej nie ma w nowym 30 Oproez ofiary raz na krzyzu przez Pana J ezusa Inion" . Czbn sig roini spos6b ofiarowania w oby~w6ch 28. 'Wzbudi . Ofiare Mszy swilJtej przy Ofiara Mszy swi~tej [estto nieustajaca ofiara nowego Zakonu.

mil@scl i gor~cego pragnienia 48. to jest od p61110Cyzgola nie nie jesc i nie pic. 53. to jest jake zasilek na dr()g~ Wlec. 1 Kor.y trzeba j§ odjP. Jak treeba sig eacnouxu: przy przyJmowaniu Komunii st-Oigtej? Trzeba trzymac przed soba obrus (jeili go w ko~ciele podaj~). a broni od grzeeh6w smiertelnych. do kt6rBj obie postaeie s~ potrzebne. aby ai. leez zmmeJszaJ~ JEiJlaski.Lepiej by mu bylo. depold aifA znpelnie nie rozplyw. "Ktobykolwiek jad.Niechajie doswiadczy samego siabie czlowialG a tak mech 1chleba tego i z kielicha pije. Mat.* Czy potrzeba takze z kielicha pic. zaprawd~ warn powiadam: J eiliby~cie Die jedli Ctala Syna ozlewieczego. Jakie laski daje nam Komunia . 40. glow~ podniese. J ak~e skutki pociqga ea sObCfJ tu na ziemi jui swi§tokradzka Komunia? Zaslepienie i zatwardzialosc serca. Porownanie z arq przymierza.* Ozemu wige ustanowil Pan Jeeue Najswigtszy Sakr ament pod dwoma p ostaciami ? Albowiem ustanowil Najswi~tszy Sakrament nie tylko jako komuniq.nym przed Komuniq swigtq. 2) przyzwoicie si~ ubrae. 49. 45.zaj~ CiaJ:a Panskiego. usta otworzyc i potem Naj~wi~tsz~ Hosty~ z llajwi~kszem uszanowaniem przyj¢ 50." 1 Kor. scil)ga na siebie potepienie. 11. Ooz wigc uczymc. . bgdqc w grzr. 24.§wi§ta? 1) Komunia swi~ta l~czy nas najscislej z Panem J ezusem i pomnaza w nas lask~ tmw. gdyi pod postacia ehleba przyjmuj emy takze Krew Pana J ezusa.1: ten ehleb. 28. 3) oezyszcza nas z grzeeh6w powszednioh. muzna gorqcem nabozenstwem serce przejqi? Przez bogobojne rozmyslanie i pobozne akty. 51.goalawienstwo.CjfAzyki~m a nie palcem. 6. 30. 43. 2) oslabia nasze zle sldonnosci i dodaje nam ochoty i sily do dobrego. wstania i wieeznej szez~sliwosei. ze zlosonemi r~kami i spuszczonemi oezami. Nie naleiy Najswi-:tszej HQstyi trzyma6 W' ustaeh tak dlugo. 42. nekl: . 3) nadziei. Ozy grzecky powszednie tokee czyniCfJKomun~ 8wigtq swigtokractzkq? Grzeehy powszednie rue czyni~ Komunii swi~tokiadZki}. 26. i nie pili Krwi jego. 11. 37.? Trzeba przed Komunia swi~t~ wain~ spowiedZ odbyc. alba pi! kielich Panski niegodnie . 2) pokory i skruchy..chu smierteZ." I Kor. 4) jest zadatkiem llaszego przyszlego zmartwych .. 47. leez takze jako ofiarg. 2) goracem nabozenstwem seree przej~c..110 111 "Zaprawd~.znOSCI • Jaki grzech pope:tnia ten." Jan.. P r z y kl. Gdyby przylgnC}l1odo podniebieDia "d. * Jakim sposobem. kt6ra bogobojnym Izraelitom sprow adz ala szczfAscie i bto.e. Jak treeba sig przygotowac do Komunii swictej pod wzglgdem eiala? Trzeba 1) bye naczezo. jest naceceo ? Niebezpieeznie chorym." . 46.. 39. kt6rzy przyjmuj~ Komuni~ §~~~ ja. 0 41.dzie winien Ciala i Krwi Panskiej. aby Krew Pana Jeeusa pozy'Wac? Nie potrzeba. chociai nit. bo kto przyjmuje Komunie swi~~ megodnie.: NieszczfAsny konieo Judasza.PorOwu. 38..* Jakie sq najlepsze aMy przed KomuniCfJ swiCtfJ? Akty 1) wiary i uwielbienia. Jok trseba przystgpowac do Stolu Pa'liskiego? Z najwi~kszem uszanowaniem. 27-29. kt6rym. I: .i~eaj~e~. * Komu toolno przyjqc Komunig swigtq. nie b~dziecie miec zywota w sobie. a niekiedy nawet Smierc i inne doezesne kary. a bezboinym Filistynom nieszcztscie i przekIenstwo. Psn Jezua "". Die byl aarodziJ:. 44.b. to jest w grzeeku smiertelnym. sl\d sobie je i pije roza~ d. co siC odwaza niegodnie komunikowac? Popelnia tak jak Judasz okropne ~wi~tokradztwo.ko Wiatyk. me Jak [eszcee treeba sig przygotowac do Komunii sungwj na duszy? 1) Trzeba oezyseic dusz~ nawet z grzech6w powszednich. 11. Czy kazdy dostgpuje tych lask w Komunii 8wictej'i Nie kazdy .

albo 4) uzycea nam [eszcse osobne] laski do iycia poboznego. mHosc i pros~ o nowe laski. moze bye zastapionym przez tal dosJronafy i mocne postanowienie spowiadania si(J przy pierwszej sposobnosci. ~ 0 Gd zmart d uszcza nam rzech kt6resm 0 ' Chrzcie swi~tym popelnili. I. ~~ zatrzymane.. j przyjmowac chleb . ofiarowame samego siebie Panu J ezusowi. 10. przyst~pie nie podobna. 2.t Albowiem Pan J ezus t Sakrament Pokuty swi(Jtej. jezeli czlowiek za.Apostolom dal t§ wladzC? ' Nie. jesl~my lask~ daje nam ment Pokuty 8wi(fU{j? Pan Jezue przez Sakra- jej nie utracili. " ~iatowych. jpoboinh~jszem sereem. i tam czas niejaki na pobozne] mo. kt6re wyrazaj~ pokore.ie rnodlitwy. aby nam odpuseil grzechy nasze i oczyseil nas od W'azelkiej nieprawQsci. .* po Ohrzeie swi~tym grzeeh smicrtelny popelnili. aby d08UJ- i6 Pan JezU8 przykazal rif o 1. po Chrzcie swi(Jtym popelnione. czy tez zatrzymae. gdybysrny bowiem kaplanowi sami nie powiedzieli grzech6w naszych. nie serdecznie zaffije. 2) przepuszcza nam kare wieczna i niekiedy w cz~Bci kar(J doczesna. * DS.". zeni . ." 1 Jan. B.Aniolow z jak Dajezystsz~m j D.la wladza odpuszczania AP08tol6w przejlo na ioh nastf!Pc6w? grzech6w od Tak.zbawienia dla tych. Ozy Sakrament Pokuty 8~tej je8t konieomie potrzebny do . ze sll! odpuszczone? czy J esli mimo najszczersze] ch(Jci do Sakramentu Pokuty s. Jakie osobliwie odmawia6? modlitwy treeba po Komunii sw. nie moglby wiedziee. Marny dow6d w slowach Pana Jezusa: "kt6rych grzechy itd. W szystkie grzechy. Ozy W8ZY8tlde grzecJty mogq. Kaplan prawdziwie odpuszcza grzechy. 9. bye OdpU8zozone? Ozernu mia.. 11." Jan 20. kt6rych si~ spowiadamy z nalezytem usposobieniem.112 113 Komunii swictej czynic ? Trzeba z Dajwi(Jksz~ skromnoscia wr6cic na swoje miejsce w kosciele. 00 zgrze8zyli? 00 jest Sakrament Pokuty swictej? Jestto Sakrament.pi6? chwstaniu Swoiem tchn na A 0stol6w i rzekl: "W ezmijcie Dueha wi(Jtego. kt6rzy 3. 4. "Jeielibysmy si~ spowiadali grzeeh6w naszych: wierny jest (Bog) i aprawiedliwy. 22. Postan6w sebie do Stohl Pan skiego przyst~powaG tak ez~sto jdt ei spowiednik poradzi. 23. takze wszystkim nastepcom Aposto16w w urzedzie kapJanskim. 54. 8 jill pomnaza. mog~ bye odpuszczone. mo~ udZie!onfJJsobie od Pana J ezusa. 6.Kiedy daJ grzeck6w? Pan Jezus wladz@ odpuszczania tez Czy kaplan prawilziwie odpusecsa grsechy. odpuscieie 9.* Jakq 1 za~tq.* Ozy Pan Jesus samym tylko . 25.j nie moma Sakramentu Pokuty 8wi~tej niozem Jest koniecznie potrzebny dla wszystkich. . kt6rych odpuscieie grzechy. Jaki mamy spowiada6? dow6d. Pan J ezus da~ j:t.. 5. tylko oswiadcza. swictej? 7. czy je odpuscie. sf! im odpuszczone: a kt6rych zatrzymacie. Ozemu mamy si~ 8powiadao i6 ich odpuezcsenia? grzech6w. Jak wypada przepcdzi6 ressig dn£a po Komunii Reszt~ dnia po Komunii s wi~tej wypada prz£lpfJdzie na obozn ch . * Orl. wdzi~cznosc. POKUCIE. wszystkie Albowiem Pan J ezus ustanowil srodki zbawienia wieki i dla wszystkicb 111dzi. f Nauka moralna. utracona lask~ uswi~caj~cfJJ. szczerze ich si~ spowiada i rna po~ stanowienie za nie zadosc uczynie. w kt6rym kaplan w zastepstwie Pana Boga Odpu8zcza grzechy.. Co treeb« po przyjcciu 53. 3) przywraca nam. dJitwie :lostac.

. p.? . 00 jest ·skrueha? Skrucha jestto bolese duszy i obrzydzenie sobie grzech6w popelniOl~ych. obowiazki stanu swojego. Jak mogq.zal~j . "Ofiara Bogu duch strspiony . Przybadz Duchu SwilJty! oswiec rozum mo]. szezerze si§ ieh wyspowiadal i abym prawdziwie tii~ poprawil.e . dla tego . . 4) spowiedz czyli wyznanle grzechow. Ozy powinnismy .? Gdy . kiedysmy ostatni raz wazrua spowiedz odbyli. 2... w szkole. i gdyby za zaden grzech powszedni nie zalowal:. i rozne rodzaje grzechow i rz tern za t wac si siebie ez i' ak zgrzeszylismy mysh1. i wystrzega6 przy rachunku sumient"a? 1) Aby rachunku sumienia nie robic pobieznia i powierzehownie. 14. albowiem bez Jego laski nie mozemy grzech6w naszych ani do*' . Raehunek sumienia jestto uwazne przypominanie sobie popelnionyeh grzeeh6w. mowq. 17. w domu wzglt)dem . redzicow i rodzeustwa. 19. 0 skrusze czyli zaln za grzechy. przynajmniej przy grzechach smier- .* Kiedy skruclia jest powszechnq. 3) aby nie byc zbyt l(Jkliwym. * Czego trzeba Stg 13. 25.." Ps. * Preee co moina sobie ulatwi6 rachunek sumienia~ rae owame Sl~ ze smmemem 19. '2 Powinnismy. §. uczynkiem i opUSZ" . serca o Boie nie wzgardaisz. . . lecz z pobudek nadprzyrodzonych. Gdyby sit) spowiadal samych tylko grzech6w powszednieh. jak silJ zachowywaly w kosciele. przy • rachunku sumienia uwazac _". 8* ~ 18. abym za nie doskonale zalowal. zasluzyli i t.* lV jaki sposob ireeba czyni6 rachunek sumienia ~ 1) Trzeba rozwazye. 0 Jest rae une sum~C1na. 20. §. or sz takz seree m [e. paniesli? Nie wystarcza zal:owaC za grzechj jedynie dla tego.". 16. .. Od ceeqo treeba zaczq6 rachunek sumienia? ad wezwania Dueha SwilJtego na pomoc. 12. zesmy dla niclb szkod§ doczesnq. Gdy za1:ujemy za grzeehy nie z pobudek zlemskich. tedy by spowiedz by Ia niewazna. sobie dsieci najlatwjej grzeclzy przy~ pomnie6? Gdy rozwaza. 3) moene przedsiewstecie poprawy. 2) skrueha ezyli ial za grzechy. telnych. 26. skruszonego i unizonego 24. lowac. i czysmy nadana pokute odprawili. to jest . . 50. 21.. tak jak tego zbawienie nasze wymaga. czeniem dobrego. abym kladnie osnal rz h .114 115 Ile nalezy warunkbw do gadncgo przyj§cia Sokramentu Pokuty swi§tej ? Pi(Jc: 1) rachunek sumienia.emy zll UJs~ystkie grzechy kt6ryby sa ? . aby je dobrze poznac. 27. ... 2) ahy nie zatajac ulubionych grzech6w.. 5) zadosycuczynienie. Kiedy skrucha jest nadprzyrodzonq. 0 radmnJm snmienla. • . CZ'l 'wi c nie un siarcea zqJowa6 ea rzech dlD tego. I.iea. na . . 01.

14 i str. albo przywiesc moze. kazde towarzystwo. 42* 0 czem powinni pamirjtae ci. 30. 3) odpravlia6 pokut~ i krzywdy wynagrodzic. 2) sumiennie rozwazae. * Ozy moina zal czemkolwiek zastCftpi6? Nie mozna. 41. § 3. Najdoskoualsze i milosci Najgodniejsze Dobro. 11. * Kiedy powinnifmu takze po sa Bpowiedziq ial doskonaly obudzao? 1) W lliebezpieczeiIst\vie smierci. zem dla nicb stal sie niegodnym laski Twojej i slusznie na kar~ w tern i w przysztem zyciu zasluzyl. Iloraki jest zal nadprZ'lJrodzony? Dwojaki: doskonaly i nledoskonaly. zal jest niezbednie potrzebny.Cf najblizsz(j epoeobnosci do grzechu. obrazili. (ft Patrz atr. Ozego potrzeba. 2) powszechnem. a zaraz spowiadae si~ nie mozemy. ll.. roz~zeszeni~ kaplariskie nic im nie pomaga. i w zadnym razie niczem zast~iony bye nie maze. lecz powinnismy si~ 0 taki ial staraCe 33. co nas zwyczajnie do grzechu przywodzilo.86 pyt. 34. 0 przedsi~wzi~ciu poprawy. OM czynw pO'Winni8my. 88. Kiedy jest zal niedoskonalym? Gdy z niedoskonalej miloscl Pana Boga pochodzi tj. kazd~ zabawld. Ze . a zahije nie tylko dla tego. 00 jest przedsiftUJZ11cie oprawy? p Przedsiewziecie poprawy jestto szczera wola poprawy zycia i juz wiecej nie grzeszenia. 2) uzywae srodkow konieeznych do poprawy !ycia. m6j Boze i wyrzekam si~ wszystkich grzechow. Jakiem powinno bye to przedskwziqcie? Przedsiewziecie powinno bye tak jak ial: 1) wewnetrznem i szczerem. 28. Kiedy jest zal doskonalym? Gdy z doskonalej milosci Pana Boga pochodzi. 82. Dobro najwyzsze. zern obrazil Ciebie N ajwyisze. 36. 40. W jakUa' chwili trzeba obudzw zal w SakraPrzed spowie 11 lub przynajmnie] przed rozgrzeszeniem kaplanskiem. aby p'l"zedsiqwz11ciebylo szczerem? Potrzeba miec mocna wole 1) unikac przynajmniej wszelkieh grzeehow smiertelnych i najbllzsze] sposobnosci do grzechu. W jaki spos6b mosna wzbudzi6 tal i przedsicwsiecie poprawy? w sposob nas~pujqcg: o m6j Boze I z g1:~bi serca ialuj~ za wszystkie grzechy moje. 13. i mocno stanowig jut 87. Nienawidze. 2) ilekroc popadniemy w grzech smiertelny. kt6ry w spowiedzi nic nie znaczy. 3) nadprzy. jeieli tego unikae nie bedziemy. zesmy Pana Boga. anizeli inne zle jedynie dla tego. 43. kt6rzy nie unika. albo zlych na~ogbw pozby6 s~g me chcq. 35. *) 29. tem skuteczniejsz~ i milszq Panu Bogu jest pokuta item pewniej dostepujemy odpuszczenia grzech6w. Ozy zal koniecmie powinien bye doskonalym? Do waznosci spowiedzi nie potrzeba koniecznie ialu doskonalego. aby miee zal nadpr:yPowinnismy: 1) Pana Boga usilnie prosic 0 Iask~ laln. OW8zem lch wm~ powl~k8za. 89. slowem wszystko to.116 117 lesmy doczesnq szkode poniesli. czego nas wiara uczy o zlosci grzechu i jego smutnych skutkach. 81. gdy nas do nienawisci grzechu i do postanowienia poprawy zyeia tylko obawa piekla i utraty nieba lub sama brzydkosc grzechu pobudza. rodzonem. ale ialuj~ najbardsie] dla tego. kt6re teraz nadewszystko miluje. 00 powinno koniecmie lCftczyosiq z zalem? Z zalem powinny koniecznie l~czyc si~: 1) nadzieja przebaczenia i 2) przedsiewzlecie poprawy.* Ozemu powinniSmy S11 starae 0 ial doskonaly? Albowiem im doskonalszy jest zal. . to jest: gdy nienawidzimy grzech wiecej. 45 pyt. taki zal bylby tylko przyrodzonym zalem. 00 rozumiemy przez najbliiszCft BposobnoBe @ grzechu? Rozumiemy przez to kaZd1l osobe. '1'odzony? mencie POhd~ 12.

Spowie.. Taka S owiedz nieb 'lab [asna. kt6ry ze spowiedzi nie wyjawic nie moze . 'Irzeba po~ac tak~ Iiczbe jakq pamietamy. albo dla tego ii rachunku sumienia pilnie nie zrobil . ktoresmy sobie przypomnieli. czynia. Spowiedz powinna bye '1) zupelna. 2) szczera. tedy powinien to na 2) J deli has albo ze wstydu opuscll. Jalea powinna bye epoioiedz] Powinien si~ tego grzeclru spowiadac. 4. 3) lasn~. n~dznie umierac i na sadzie ostatecznymprzed calym 8wiatem bye zawstydzonym. 49. gdy liczby grzech6w dokladni6 . ktory nie ioie. i te wszystkie spowiedzie powt6rzyc. na miesiqc i t. p. kt6rys jest godzien wszeIkiej mitosci nieobrazae i pilnie wszelkie] okazyi do grzeehu unikac. tedy 55.* Jakie okolicenoeci trseba na spowiedzi wyznae? Trzeba wyznac 1) osobliwie te okolicznosci kt6re rodzaj grzechu zmieniaja. 52.. ze spowiednik wszystko zrozumiec i nalezycie stan duszy nasze] oSl:1clzic moze. na ilu spowiedziach tego nie wyjawil. §.118 119 nigdy Ciebie. Kiedy jest spowiedi jasna? ssozeree spowiadae? 00 powinien czyniJ ten. wiedzied: popelnilem ten grzeeh maze tyle a tyle razy na dzief (na tydziefi. potrzeba kazdy tylko podobna.* 00 powinien czyni6 ten. kt6ry si~ w8tyilzi Powinien pamietae.) 48. 56* Ozy bylaby spowiedf jasnq. gdybysmy sift tylko W ogole oskarzali n. anizeli 'lye w niespokojnosci sumienia." . 1) ze nieszezera spowiedz jest nowym ci~zkim grzeehem. i gdy nic nie zamilezamy ani si~ nie uniewinniamy. 47. _ Gdy si~ tak wyrazamy. 44. 58. na kt6rej si~ h s owiedzl powtarza. i 2) w og6le to wszystko. 2) ie Ieph~j jest wyspawiadac si~ grzeeh6w przed kaplanem . Spowiedz jenerulna jestto spowiedz. * 0 c. co spo~edl. '54.dz jestto w skrusze serca uczynione wyzname wszystkich grzech6w swoich przed kaplanem dla otrzymania od niego rozgrzeszenia. de rzeczy mowili? Aby niko~o po _imieniu nie nazwae. grzech po~szedni s~ier~elny~. * Na f~ trzeba uwaiae przy opowiadaniu okolicznosC't? niepamilJtamy? przyszh~j spowiedzi powtorzyc. 46. swi~tokradztwem i poteplenie wieczne sprowadza . n • .* Kied 'est s oioiedi jeneralna koniecznie po• " • • '" r: • o }es 8powie:i . de mysli mieli. niepotrzebnych . Kiedy jest spotlJ'iedt szczera? Gdy si~ tak oskarzamy jak si~ przed Panem Bogiem do winy poczuwamy.. 53. ktrry na spowiedzi op'nscil cos) czeqo irzeba bylo sie 8powiadaO? 1) Jezcli nionmyslnie opuscll.) Bardzo pieknie jest ten akt skruchy i przedsi~wzi~cia pOpl'awy razon w iesniaeh : Boie w dobroci i Stras:liwe 0 Ma 'estaw Pani6. czy grzech jaki jest srniertelnym czy powszednim? . iesmy Pana Boga nie milowuli. albo tM. i po. . p. powinien powiedziec . 00 trzeba czyniJ. 00 jest spowiedi? 0 spowiedzi. Kiedy Jest spowiedt zupelna? Gd~ si~ spowiadamy przynajmnie] wszystkieh grze~h6w.l1koWl J~st potrzebne do dokladnego poznania sunnema spowiadajacego Sl~. n rc W -. oraz ieh liczby 1 potrzebnych okolicznosci. trzebna~ Ilekroc dawniejsze spowiedzie byly uiewazne.zem powinien pamilJtac ten. 45. smIe~telnych. b~dZ . *) 51. .

"Jui em grzesz. Sa.by Sakrament Pokuty stej zamia. tedy spovriedz jest wain!}.dal? gdy nadan(j pokuty . Ilzech Ozy Pan Bog nie odpuszcza razer"." .Iuz wiecej nie pamj~ta.. Doczesna kara za grzechy jestto ta k6ra. ale doczesn~ kar~ nie zawsze Dla tego to rsekl prorok Natan do Dawida: •• Pan przeniasl twaj: wszakie.. Rozumiemy przez to odprawienie pokuty.myprzez zailosyauczynienie w kramencie Pokuty 8wifltej? nie stale. 00 czeka nas.. ProSZ~ 0 zbawienn~ pokut~ i rozgrze8zenie. 70.Jan at H. i na pokute jak~ nadaje. i uczynkiem.. ~gorsze~le' . 14. Ozemu '/'uJ. rzekam sifJ wszystkich grzechow moich i mocno stanowi~ zycie moje poprawic. lask obfityeh me sprowa- Go r(Jzu'llVif. naprawie i wszelkie szkody. w Tr6jcy Swi~tej Jedynemu i Tobie Ojcze duchowny. * Ozy po spow'l.l ' Czeka nas tern surowsza kara w czysccu. ale takze zwi~zywania. wedle sil naszych wynag~odzic.e..zywac skutecznych srodkow do poprawy tYCla. * Kio dal kaplanowi wladzfl nadauiania pokuty? Ozy spowiedi jest niwatnq.Y tylko ~ pokutll wypelJnM powinni. tern od ostatniej mojej spowiedzi myslQ" mowQ. Oot _potem trzeba czyniJ? 60. jako tez opuszczeniem dobrego czesto i bardzo Pana Boga obraail: moja wina. a. . * OZYS1R. 62. kt6ry Kosciolowl Swojemu dar wladz~ nie tylko rozwiezywania. syn ktary si~ urodzil. 68. lees w czasie spowiedzi mielismy szczerq. kt6l'fj alba tu na ziemi. '12. ktoresmy blizniemu mesprawiedliwie wyrz~dzili. a na pytania spowiednika szczerze i pokornie odpowiadac. . 1 an~. i juz nigdy nie grzeszyc. moja bardzo wielka wina. umrze. Trzeba uwazac pilnie na przestrogi i nauki spowiednika. Jel~(. Wy. Spowiednik nadaje nam pokutg na to. 0 zadosycuczynieniu. nadane] przez spowiednika. 13. Co jest kara doozeena za grzechy 1 Pan Jezus. . albo w czysccu odcierpiee musimy.duje :nam spowied:nik pokutQ? . Przesegnawszy si~ trzeba mowic: 1. ostatniej spowiedzi ezego nie zapomniales lub nie zatailes? Czy nadana pokute odprawiles i jak jq. pope~niamy jednak grzech . wol~ odprawie J~.st dzil na eil.m Za te i za wszystkie grzechy calego zycia rnojego serdecznie zaluj~. d' mczego mneg? ~ . Jak koiwzy sill Bpowiedi? 59.}wieeznego potepienia.12{) 121 to dla niedokladnosei spowiedzi.Ja grzeszny cdowiek spowiadam si~ Panu Bogu W szechmogacemu. zem Pana Boga nieskonczonej milo sci Dobro ohrazif. jeieli Bill tu na ziemi zupelnie wyplacimy sprawiedliwosci Boski(j? . z grzechami tulde kU1"g zu grzeohy. . 61. 2) u. 66. Kar~ wieczna odpuszcza Pan B6g zawsze razem z grzechami.» 2 KraI. Jezli po spowiedzi pokuty me odpraWlmy. smierciq.* Powinnismy nadto dobrowolne pokuty SObICnadawac i spotykajace nas dolegliwosci cierpliwie znoslc.e d Zl.woje. lub dla niedostatecznego !a1u i przedsi~wzi~cia." (Potem powiedz: kiedy ostatnia raz~ spowiedz odbyles? Czy rozgrzeszenie otrzymales ? Czy na. Jak zaczynu ~ Bpowiedi? 64.* 69.9n:lI d) zobowiqzani. 1) abysmy odpokutowali kar~ doezesna i 2) zycie swoje poprawili 63. i wiele Iask tracimy. b~dz to dla opieszalo~ci W roztrz~saniu sumienia. me § 5. nam spowiednik na. ally ei si~ eo gorszege . odprawiles?) ". moja wina. ktOrq 67. jak tylko do wyplacenta 8U} rpraw~edliw08ci Bozej przez okutf/1 Jestesmy ta ze zo oWl~zam. nie odprawimy? 65.

. odyttstu? miedzy wami? niech wezwie kaplany koscielne.. 74. W jaki sposob odpusscza. jeali takowe do zhawicnia jest pozyteczne. ~ . ~ esyto d1a siebis samego czy ila zma. A modlitwa wiary uzdrowi niemocnego i ulsy mn Pan: a jesliby w grzechach byl. Nauka moralna. kt6ry do Piotra swietego rzekl: . 2) z podania Kosciola. 11. 00 jest odpust? W o OSTATNIEM 1. 16. katolickiems» wladz~ udziela» Pan . 75. Jakie sq warunki 0 1) Trzeba bye w stanie Iaski. 2) ze odpusty sii:dla nas bardzo zba "rienne.czy nas.. 2. 78. y. 4) dodaje sity do znoszenia cierpieri i do odpiera~ nia pokus osohliwie w godzinie smierci.Jezus. 19. przez kt6ry y 0 CZ~ cary oczesn ~ ywa nam arowana. Ozego uezy nas wiara 0 odpustach? . Ostatnie olejem swi©tym namaszczenie 1) pomnaza lask§ uswi~caj1:1cf!:.r1:ych. " r: r. a niech si~ modla nad nim . ktoresmy po otrzymaniu rozgrzeszenia alba ." Ya 0 pos 0 4. ktore Ojciec Sty wyraznie pozwala za dusze w czysccu ofiarowac.t 11 72. w ktorym chory przez namaszczenie olejem swi~tym i modlitwe kaplana odbiera lask~ na duszy a czestokroc i zdrowie oiala. pomazujac go olejem w Imie Pans Ide. t kto Wiemy 1) z Pisma sw. ezemkolwiek przewtniles przez widzenie (slyszenie 5. 76. 00 rnowi Pismo 8wifte ty~ namaszezeni1~? Wl§ 0 krament? ostatnilm • Olejem 8wi~- i Swi~tych· Panskich.* W jaki sposob udziela nam kaplan ostatnie Olejem 8wif!tyrn namaszczenier . Iloraki 'est od ust? Dwojaki: z-upelny. i modli si~ przy kazdem namaszczeniu mowiao: "Przez to swi~te namaszczenie i najdorot wsze nu OSler zie wOJe1 mec CI an 0 pu CI. odpokutowaniu Przez odpusty. 00 eprauiia maszczenie'i na dele ostamie olejem swifJtym na- wiadac.122 123 *0 odl)uscie. . .{8. 2) odpuszcza grzechy powszednie i te grzechy smiertelne. dal Koidolowi . 6. i 18. a 0 W czy ccu 0 POKll owa nne I. przez ktory dostepujemy odpuszezenia caMj kary doczesnej.ia na dU8ZY osiatmie olejem SwilJtym namasse w ()ZY8ecu bye Mog~~ lecz tylko te odpusty.* 00 sprau. swi~tym namaesczenie'i Ostatnie olejem swi~tym namaszczenie iestto Sakrament. 71. b©dll mu odpuszczone. * Zkctd wi&iYt ie Pan Jezue ustanouni ten Sa- a. nam Kosc-idl za karl! 00 jest osiamie olejem.jTYM NAMASZCZENIU.. OLEJEM SWIF. Przes co przychodzi kar doezesnyeh? nam Kosciol 8wi~ty w pomoo Odpust jestto darowanie po za spowiedzia kar doezesnych. * prawia cz~s 0 u g' 0" n przjwraca. Ozy odpu.sty moglf pomoene? takie duezom Ka Ian namaszcza z kolei ocz USZy nos usta rece i nogi chorego. Kto do doeiepienio. 2) trzeba dokladnie wypelnic warunki do pozyskania odpustu przywiazane. 18. czqatkowy. . kt6rych sj~ chory nie mogl wyspo3) gladzi reszty grzechow juz odpuszczonych. I) ie Kdci61 katolieki rna wladz§ udzielama odpustow.

Bogs od bierajl}.. 1.ZEN'STWIE. po obudzeniu zalu doskonalego. na.* 1k t·azy moznct pr:yjrp5 o8tatnie olejem 8wit. niebezpieczenstwo mija i po niejakim czasie zn6w wraca.!dko Ii.3..tym namaseozenie'i Jesli podobna.?peom Pana Bogllo i szafarzom tajemuie Jego. 2) z wia11l:. Nauka moralna. 8. r6wme jak rue mozna utratic raz odebranego Chrztu swi~tego. maze zaskoezy6 godzina smierei. i od FanM.? Bog ci~iklf choroba nawiedzi. 8wiftym namQ. aby wyalaI: robotuiki ua iuiwo Swoje. 00 jest eakramen: maUeitstwa? . 10. mi~dzy Bob~ zwittzek mal'ien 8ki zawieraj~. mezczyzna i niewiasta.c ostatnie olejem Jul. Gdy cil.a ostainie ol 'em 8 . Zkqd wiemy.ie kaJ!laluilcie? na'lnl1J8zozenie? S~ jeszcze inne swi~cell1a. pami~taj.UJi~cenia kaplooslciR. 2.? i wkladanie rqk odebrali takze Pawel i BamaDasz swi'i)cenie: "modlili sil. 4." Dzieje IIopostobkie 13.zieszmagi kaplan. Sakrament 00 je8t Sakrament Jakim eposobem zaahowal sil} urzqd kaplanisk:i? Kaplanstwa? Kaplaristwa jestto Sakrament. Urzad kaplafiski tak sarno jak i Koscio] nie miaf Ilstae z smierci~ Aposto16w. W tej 8am. Jak powinni. Nie mozna go utracic.aci do siebie. kt6re SIJj niejako wstO'" pem i przygotowaniem do Kaplanstwa. 2. Przez Sakrament Kaplanstwa. aJbowiem pr4. 9. namaBzczenie? Kazdy katolik. 7. wr~ezenie kielicha z winem i pateny z chlebem.8my przyjmowac 08tatnie olejem. Kto mole waznie udzielaa Sakramentu Kaplafustwa. Przez modlitwl. Kto moie i powinien przyjq. kogo Pan B6g powola. i pros cz~st~ "Paua zuiwa. 9." Mat..ej chorobie wi~cej razy tylko wtenczas przyjl}. powinien je przyj~c wtedy gdy jeszcze rna przytomnosc umySlu i po przyj~ciu Wlatyku Swi~tego. 8.tANSTWlE. ze malZenstwo jest sakramenten1? Wiemy 1) z nauki Pawla swi{)tego.. i Krew Pana J ezusa. puez kt6ry dwie wolne osoby.cmozna. i 2) wladz~ odpuszczama grzecbow Kt6re 8~ Jakq mianowicie wladz~ ma kaplan? 1) Ma wladze przemieniania chleba i ~ina w Cialo maki widzialne Sakramentu Kaplanatw~? Kladzenie r~ i llIodlitwa biskupa. 8. 6. przez Sakrament mMzenstwa jestto sakrament. Nauka mnralna: Powaiaj zawsze i b!JJdz posluszny kaplauom. kt6ry po dojsciu do rozumu niebezpiecznie zaclioruJe. wez.?ce. jako zastl..dzjej~.l do ostatuiej chwili przyj~cia SakrameutOw ss. albo jesli spowiadae si~ nie podobna. kt6rzy otrzymujl}. 5. 38. 10.go i biakuphgo sq jeszoze inne 8w~oenict:? . *0 KAP. zebys nie zwleU.?i wloiyli ua nich rl. Tylko biskupi. kt6ry malZen~ 1.124 7.tym W kaidej niebezpieczn~j chorobie tylko ra&. lask~ do wiernego wypelniania obowi~kow stanu swojego ai do smierci. tak ie we bl.?d.* Kied owinien ch» r 'q. gdy choroba bardzo dlugo trwa.? ezy mozna ~btracic ?debrane_~~oen.$zczenie? 1 w stanie Iaski a zatem ile moznosci po spowiedzi. I1nieroiq 4po- Ozy urzqd kaplaniski mial u8taa 3. bo wyraZ80 na dun szy charakter niezatarty. Kio moie zostaa Kaplane-m? Tylko ten. mHoscj~ i zupelnem zdaniem si~ na wol~ Bozl}. 8tOtUW? *0 MAf.t Ozy opr6ez s. Komu besposrednio kaplansk:i ? przekazal Pan Z Jesu« wrztJd Apostolom Swi~tym. do tego w a ~ przez osobne swi~cenie (biskupie).

t 4) aby do stanu ma'fzenskIego wst~powaii z mten .33. Przykl. 4) llll1i powinien si~ starac 0 wyzywi enie i utrzymanie zony . potem kaplan ich zwiazek blogoslawi..ci sWOJ. 25. kt6rzy 8i~ zabiera. Toll 18 1 6 1) Aby siEJ lekkomyslnie nie zargczali.' (Etez. a ostatecznie na potepienie. bogobojnego. Sp080U sprawuJe '7. 3) aby po zareezynach zyli niewinnie . wlas~e zbaw~e?ie pamieel.Zlci maUortlc6w? Poperniajij swi~tokI'adzLwo. . zakazane. 861.). ? MalZonkowie powinni: 1) iye miEJdzy sob~ w zgo.Takie S({i obowilf. a hanba jego nie bliJdzie zgladzona . S. tedy przyspos6b Sil! na... "Jako kosci61 poddany jest Chrystusowi. co dla grzech6w i nieprawo!. lO. 8. chlet.. 6.. JeW po dOJrzalym namysle.... Przykl: Grzecb j kara. .. Przy wyborze stann mie] zawsze Pana Boga i. 0 czem. niekatoliclrq. 24.. 7.. . J' ie cj~iko grzeszij" jesli to czyniij.Jestesmy synami swi~tych i nie mozamy si~ tak l~czy6 jato poganie.:J • .· . oliwg. Nauka moralna. zes p()wl~len wejsc w zwiazki malzeriskie. nurosci 1 WZ3J emu p~ Wl ernosci marzens Its azo smierci.? ym dotrzymujq. co jes s szme go iwe. •• Sl~ S(t/C1'ament rnallZe'ft8twa." Efez. n czasv 1" es. 4. ki A • • d uzie. a szczeg6lniej przez ssczera spowledz Jeneralnlli~ 1 me nasladn] tych. l1a 6. 5. ko8cielne.kie s::}:dwojakie: t·' ' zawarCl3 ma:lzen~t wa. . palmy. Przez 00 rozumiemy sakramentalJa przez sakramentalja? rozumiemy 1) to wszystko. "Cudzoloznik przez niestatek serca traci dusze swoje : zeliywoi6 i Iromot~ zgromadza sobie.C!m~ta~ia1ni? ..t stwo. i Zf> na nje nigrly nie zezwala. [ako i Chrystus umilowal: Kosci6t sw6j i samego siebie wydal zan. Przyp. powinni pami~tac do IJtan~t matZ@nski@po? ci.) . stwo w Kosciele nnzywa "wielkim sakramentem".? Ze Kosciol takie malxeristwo dla bardzo waznych powod6w nagania. a zona powinna mEJza sluchac we wszys iem. 2) aby byli dostatecznie oswieceni w nauce religij i wolni od przeszkod malzeriskich.ofi ll\tw~ Boz" na k aiebie sci~gaj~. tak tez zony swoim m~iom we wszystkiem" (co slusznem i godzlWem Jest). wino.Jarcl W' 2) ze starej nauki Kosciola katolickiego. 2.M~iowle! milnjcie zony wasze. kt6rzy nie zuaj~Boga.. 2) wzajemnym przykladem zachecac siEJdo iycip. 3) dzieci swoje w bojazui boMj wsp61nie wychowywac." Tob.t 0 czem powinni ci pami~ta6. czeqo nazywamy. Dawida Ze przez to: 1) rozrywaj~ najswiEJtszy zwiazek. ' 2) blogoshiwiefistwa ze maJfJJ te rzeczy sa7cr. 5.Z. : Sara.q ·0 SakrameDtalJa(~b. kt61'Z1J chc~ zawt"zec mulie/lb'two Z o8obq. prosty slub czystosci. in: Dla tego nazywamy Je sakramentaljanu. a tern samem staJlt Przeszkody ma eene wo za. popelniajq. dla blahych powod6w. 1. jezeli katolickie wychowanie dzieci nie jest zapewnione. pokre• 2) zak16cajl1: spok6j domowy i przeszkadzajq dobremu wychowamu dZleCl~ 3) wystaWlaJ~ 8lEJna straszliw~ kar~ Boi~. 5. OSlfdzlS. 81~ \ 1 • 1) u'ZrJranzO:}Cfce 0 maliem-.32. kt6rzy z nieczystlJ inteneyq" albo w grzec u smiert« wierajq. 8. np..."t ~ •• • . 2 uniewainia 'q. cy~ czyst~ i 5) aby przed slabem szczerze sj~ wyspowiadaH i godnie komunikowali. 1. Jalci rzech.• • ~• "t. n. lll~ ?rzez modlitwe i dobre uosynki.ce zwi zek malzefiski. ei. !:) 32.

pi6 owocow Trzeba przed modlitwa oderwae sie od wszelkich mysli swiatcwych i stawic si~ w obecnosei Bozej. kt6ry Boga kusi. . 16.." Rzym. azeby Go wielbi6 (modlitwa uwielbienia). Pobozny katolik w domu i w kosciele uzywaj~c wody Swi~eO]H~J.ldz1e wam otworzono" trzebltq? a b~dzi~ wam dano.. Uzywaj od Kosciola poswi~conych rzeczy. albo 0 lask~ jak~ Go prosid (modlitwa blagalna). W 'aki 8 086b owinnilm ui Powinnismy si~ modlie 1) naboznie. Ozemu bioqoelanoi I{osci61 takie i tym podobne rtecz. lJuk. Kto u8tanowil 8akramentaija? Sakramentalja ustanowil Koscio]. 00 osoblaoie powinno uzywania 8akramentalj6w? na8 pobudzac do poboznego Modlitwa 1) J~ezy nas z Bogiem. Modlitwa Kosciola ma osobliwsza moe... z naleinem uszanowaniem i nabozenstwem.' Ecclus. a nie bl\di ore a czynw. 0 co Z'iyYczajnic modli si~ Kosci6l. wino. "Przed modlitwa przygotuj dnsze twojq. . 22. S. 9 . 3) z ufnoscia. 18. chocias Vf istocie od nich 8i~ r6zni~. Kiedy modlimy si~ naboznie? Gdy ze serea Sl~ modlimy i wszelkie roztargnienia wedle sil oddalamy. 4) dodaJe sHy i ochoty do dobrego. 2) aby "tym. 11. 8. gdy blogoslawi7 Modli si~ 0 odwr6eenie kary Boiej. 23. 4) ze zdaniem si~ na wole Boza. a szozegoInil3j iwil. . 8. "Modlitwa korzaeego si~ przeniknie Przykl. 5) pociesza w utrapieniu. 00 jest modlitwa? l~eznie na sluib~ BOi~ przeznaczye. Powinna nas do tego pobudzac mysl.. kt6re do aluiby o modlitwie. szukajoie Lui. 3. 2) wznosi dusz~ nasza ku niebu. 3. gdyz zawsze si~ l~ezy z modlitwa Pana Jezusa i Swi~tyeh Pafiskich. 18. po przyjsciu do rozumu.y? chub. obloki. 21. prosi Pana Boga. i aby go Pan B6g bronil od wszelkich nieszez~sc. "Proscie a bl. 0 pomoc przeeiw szatanowi.lconej.- wod1 Kiedy modlimy Bi~ z pokora? Gdy si~ modlimy z uczuciem swej n~dzy i niegodnosci. 35. 4.n. Ozemu p08wi?ca Kosci6l Bozej nalezOt? te rzeczy.. 3) azeF>ySl~ na wszystkie stworzenia rozlalo blogoslawlenstwo Boze. 0 Mogoslawienstwo. 0 pok6j. Czemu jest modlitwa wszy8tkim do zbawienia po2." - 1) Aby je od pospolitego uzytku oddzielic i wy- 5. a1Yy d08tq. i bez modlitwy Die otrzymamy {ask potrzebnych do wytrwania w dobrem az do smierci. dopomagalo wszystko ku dobremu. Nauka moralna." Eoelns. Ozy modlitwa jeet kazdemu koniecznie potrzelJ. 9. 2) abysmy je mieli w poszanowaniu. . 5. kt6ry przez kaplana blogoslawi. Modlitwa jestto wzniesicnie serea do Boga. kt6rzy Boga mi1uj~. 3) umaenia przeeiw zlemu.. i aby dla nas byly zbawienne. 0 zdrowie oiala i duszy i t.. Luk. owoce Albowiem Pan B6g przykasal modlie si~. 4. 2) z pokora. Kosci61 to czyni 1) za przykladem Zbawiciela. p. 5) z wytrwafoscia. ma jakCf ()8obliw8ZCfmoe? 9. kolaoeil 6. .128 129 podobiefistwo do Sakrament6w. Jak powinni8my modlitwy? Bi~ modlia. ze przez nie bierzemy udzial w modlitwie i w blogoslawienstwie caIego KOSciola. 9. rot arqruenu: 0 aw [ako od. jest modlitwa konieeznie potrzebna do zbawienia.litw~. 6) wyjednywa pomoe w potrzebie i lask~ wytrwalosoi at do smierci. dzi~ki Mu skladae (modlitwa dzi~kezynna). 4. aby krew Pana Jezusa coraz bardzie] go oczyszczal:a. Katechi#m iredni. kt6remu Pan Jezus dal wladz~ poswiecania i blogoslawienia. 1. a znajeiziecie. wiek. Ozy_ modlitwa Koscioio. 5 poswieeone bywa przez slowo Bose i mod.4? Kazdemu.* Jakie 8Cf najprzedniej8ze owoce modlitwy? 7. "Wszystko Tym. 6.: Faryzeusz i oelnik.

" Jan. 0 modlitwie Panskiej. §. t.. Z czego 8klada ~ Oicse nasI? Ze wstepu i ze siedmiu prosb. . . i dla tego to powmllismy s~t) modlie ze zdaniem sit) na wolt: Bot. ~ .U:wai.. 1 z wytrwMoSCl~.JPrzedniejszlJJ modlitwa jest Ojcze natJl czyli modlitwa Panska. 9* 25. O~y do modlitwy modlic si'il czyli rozmyslae. 16. . da wam. je 0" 0.mamy. a nie 17.. trseb« zaW8ze slOw uZYWa£? sl6w uzywa si~ ~ylko w modlitwie i " 4.. 16. 19. 9. gdy dzwonia w kosciele. niedobrze si'il modlimy. 0 co Bi. 22.' co prosi6 b~dzieci...Bi~ modliG? " 18. 23. kt6ry prosil 0 trzy chleby. co SI~ mo my. * Za kogo mamy Bi~ modlief? Mamy sit) modl!c ~a ~sz. tak w domu jak i w koselele. jedzeniu. modlim . 13.udzi: za ~yj~ych slucha6 zechce. nows~lel!l nszanowaniem." :Euk. 1.* .* drimy skutku modlitwy. Kiedy modlimy Bit} z wytrwMoscilJJ? chociaz nie wi- moie~z: ModI si~ wive cz~sto i z ochotl!! a zawsze z jak najwitkad . wytrwa~o~ci w modlitwie.~lepotrzeba. . 0 eo Al~owiem ko~ci61 jest przedewszystkiem domem Bosym 1 domem modlitwy.naszym Oicem. gdzie wszystko. Kt?ra modlitwa je8t najprzedniejsztJ? . przy- 21.. proehem ziam!.* Ozemu powinnilmy dlief? . 3.* Na czem zaZez rozm. ~. 14. 20. jak wiel~e ~oje szcz~scie ie. chot jestei .. Przypowieso Jacielu. ModUiwa Pwhska Ojcze nMZ P r z y kl: a d niewia. 'il ie na Jego 1 na zbawienie nasze. (Zobacz na str.* Ozemu nie otrtymujemy zaW8ze teqo. kt6rys jest w niebiesiech. ze Pan B6g B c~. . alba innych prawd wiary w celu wzbudzenia w sobie dobrych postanowieri. jezeli Ojea w imi~ moje. milo~cilll i ufno~ci~ do Niego modlic Sl~ mamy. co pod zmys9' nasze podpada. "Ojcze nasz. Bo. 080bliwie w koJcWle . 11. Kiedy modlimy 10. nadziej~? -"\" .. zaprawd~ ~am powiadam. albo 2) to. te wi\)c z sy. A u. llanie? Na rozwazaniu tycia i meki Pana Jezusa.· modlimy? . 15. jeste~mv ~ M~ Albowiem Ozemu_powinnUmy B6g moze i chce nam dac wszystko 0 miee ~ moC'nq.* Kudy powinniJ_m . nas pobudza do rozwazania rzeczy Boskich.130 131 8i~ z ufnosciq? Gdy mocna mamy nadzieje. jezeli cz~sto serce i myBli wznosimy do Boga i Jemu wszystkie nasze prace . nabozen&twem.rstkic~ l." 00 nam przypomina wyraz Ojcze? ?e Pan B6g jest . trzeba. Mat. 1 . . cierpienia i poeiechy ofiarujemy.* W jaki sp080b mozna ~ modliC be: U8tanku? • Modlimy si'il bez ustanku. Kiedy modlimy ~ ze zdaniem ~ na . Na. ..sty kananejskiej. ow'W m't Jcze nasz 24. ustawae. I. wol~ Bozq? SI 11.uk. 5-10. modlim me est ku naszemu zbawieniu albo wreszcie 8) ~ie . Ozemu na wa si 0' cze nasz modlitw pan" ~ Albowiem Chrystus Pan nauczyl nas tej modlitwJ i odmawia6 j~ przykazal. 1) al?o. 12.-- "Zaprawd~. lecz owszem tern gorliwie] si~ 0 Gdy w modlitwie nie ustawamy. . Poioieds mi W8 ? 26.

. Ozemu dopuszesa Pan B6g na nas pOku8lJf gorliwosc w cnotaca i zaslug~ pomnozye. 0 co p'l"osimy w piqUj p'ro8bie: "OdpU8G nam naIze winy. Jak« modlitwfJ odmawiamy zwycza.nielskie czyli Zd'l"owaS Marya.ie"? . 2) aby kr6lestwo Iaski i milosci BoMj w tern zyciu do er a n ze z wi . a y my po mierci wszyscy do kr61estwa niebieskiego przyjsc mogli. 84. Prosimy 0 to: 1 aby kr6lestwo Boze to est o~ci6l swi~ty coraz bardziej na ziemi si~ rozszerzal. co p'I"osimy w pierwszej . zesmy powinni tylko 0 to prosic co nam jest koniecznie potrzebne. abyscie nie weszli w pokuse. a nie 0 bogactwa i zbytki.nie po Ojczenasz? Modlitw~ na czesc Matlri Boskiej. 0 zic ienie i ufnoM te nas Nauka mora na. Prosimy 0 to. 0 co modlimy ~ w siOdmt!j p'l"olbie: "A. gdyz Pan Jesus mowi: "Czuwajcie a m6dlcie si~. . 36. ab~ nas Pan od wszelkiego zatracenia. moz~ przyczyn~ u Boskiego Syna Swego. 0 . sit} stanie"? Pan B6g wyslucha. znali. ~2." Mat. 0 to. .emy "Zd'l"ow~ Aby nas nauczye. 26. to jest Pozdrowienie A.. milowali i czcili. Ozemu po Marya"? " Ojcze nasz" doda. 38. '" prosoie: "Swi~l Bi. • ni8rn n" a oleu« . lestwo Two..132 29. i 6? Powinnismy ozuwac i modlic si~. aby nam Pan B6g raczyl dawac to nam dla dusz i ciala koniecznie 0Jezue prosiJ tylko 0 rewremu 40. Prosimy wsz stko cze trzeba. 41.le nat z aw ¥odlil?y si~ 1 0 z ego 0 to. 33. aby nam Pan B6g grzechy nasze Aby Najswi~tsza Marya Panna slab~ !lasztl modlitwe wspada SwlJ. jako i my odpuszc~amy naezym winowajcom "? Czems» kaie nam Pan powszedni? chieb 41.

nie. Staraj si~ 0 osobliwsze nabozeustwo do Na~swi~tszej Pann! .ny: D ". a do kt6rych slow dodajemy imi'i} "Jezus. • Albowiern Najsw. K. ze czesc Na. ze rna zosta-c Matklt. . pelna"? IV uzemu Kiedy powiedziala 8wif}ta Elz'bieta owe 8lowa? Panna " po zwiastowaniu naw j~ " mo'UJ'lmy d 4) J.. . 2) w Iasce Bozej wci~ si~ pomnazala.. Bozlt. Panna 1) juz przed narodzeniem swojem byla laski Bozej pelnq. niech ill] Sle stante wedhig slowa twego. rze dzwoniq rano. i ze Matk~ dla 49.iswi~tszej Panny Maryi od czei Pana Jezusa jest nieodl :cznQ. oierpliwoso. 1) Ze 8Mw Archaniola GabryeZa: "ZdrowaS Marya. ktoremi za zyoia na ziemi jasniala. Dla czego dodajemy: "I blogoslawion owoc zy~ 'W01.r ( Aniot Pa:iiski zwiastowal PannIe Maryl. 48. 43. . AS "'*. Nauka mora1na. Syna czcimy." ° Gdy jlt.. " 44..ie~y wyrzekl wten'te? Archani6l GabryeZ to pozdro- Abysrny we wszystkich p. ze Najswi~tsza Panna Marya jest najszcz'i}sliwsza Z pomi'i}dzy wszystkich niewiast: 1) albowiern Ona przed wszystkiemi innemi niewiastarai zostala wybra~ na Matk~ Boga. Z eze 0 8klada Z dw6ch czesci: z modlitwy uwielbienia i z rnodli. . 1 pocz~a z Ducha Sgo. i 3) Dawce lask wszelkich porodzila. Najswi~sza wiedzila. tak Ona . Zdrowas Marya. ze 8 ow 8W'l(ftJ r z 'lety:" ogoslawioll {)WOC zywota Twojego". 2) albw. . Zdrowas Marya itd. j Z ilu czq8cl 8klada Bi(f Pozdrowienie Anielekie? si modZitwa uwielbienia? w godzin~ smierci nasze] r Pann Gdy Najswi~tszej Maryi Pannie zwiastowal. ezystose 1 Gnaty..134 42. w poludme ~ na WM?Zo. twy blagalnej. Jerus"? Aby wyrazic. g 1I ~ .otrzeba.wz~waj z ufnosoi~ dzieci~o~ Jej pomoey we wsz~lkIO~ potrzeba. laskis pelna! Pan z Tobq. A Slowo staro sie cialem i mieszkalo miedzy nami.. 00 macz« etoioa: "blogoslawionas Ty mif}dzy niez Najswi~tszq Panna. i dla tego slusznie 47. Ozemu m6wimy: "Pan z Tobq"? g W'lastami" Te slowa znaczq.a Twojego. blogoslawiouas Ty rni~dzy mewtas ami. i przeczystq Oblubienicq Ducha go.ch 0 aJ ~~ z si uciekali. 45.Fa-liska. prawdziw Matk~ Syna Bozego. dal Kosciol swirtt te 8lowa? Amen. Oto ja sluzebnica. Jakq mod 'ltWf} trze a m~w~ac. Albowiern Pan B6g w szczeg61ni~jszy spos6b jest nazywarny J~ wybranq C6rkq Ojca niebieskiego. i 0 szcz~sliwq srnIerc Jq prosili.a8~8 1- 1~' si~ polecl(5.~a:J8wult8Z":l 7\~' ?a'i1.of ~ gorliwie naslaauj J6j mlloso ku Bogu.viem j ak pierwsza niewiasta sprowadzila na swiat przeklenstwo.52.

o Boze i Najlaskawszy Ojcze m6j IMam mocnq wole wyspowiadac si~ szczerze. . czy tez z lekcewaienia. Pr§yka.? . do paoierza uklli)knllC. . swi\lcont\. Czym me tlamal: ? Czy Hamst-wo mole nie szkodzilo komn ? Czy ktamstwo nie jest n mnie jednym z grzt'ch6w naJ:ogowych? Czym kogo nie oskarzyl faiszywie. d.? Czy nie wzi~lem czego bezwiedzy i waU rodzieow? VIII.. Inb chetnie nie przysluchiwaJ i nie smial sill? Czym me ipiewal piesni szpetnych lub nieprzyzwoitych ~ Czy dobrowolnie nie miaJem nieskrcmnyeh pozl\dan? Czy przy ubieranin lub rozbieranln Ii~ byJ:em wstydliwy. abym serdecznie za nie za:fowal. przepisu Kosciola? Grzeohy gl6wne..ldziwyeh lndzi nie szydzil. nauezyeielom Iub innym przeloionym? Czym.Lecz wiem. . rany Boskie i t. Wezwanie Ducha swi~tego. 0 czem powinienem byl mllcze6? Czym moie zatajal billdy obcych! kt6re powiuienem byl nauczycie10w lub rodzicom powiedzie6? Pr:ykaza.ania Bose. w drsewach.wodll pokropic. 0 rzeczach S8. abym poznal call! brzydkosc i okropnose grzeehow moich. me III. i Ilzy innym w naboienstwie Die przeszkaclzaJem? IV. '" . lub zuchwaJ:y prseeiwkc rodzicom. albo ezym kogo nie oslawit przed drugimi? Czy to nie bylo z nisnawisei i ze zazdro~d? Czym me powledsial co takiego. Inb tez ksillzek takowych nie czytal? Czym zawsze w Bogu pakladaJ nadziejli)? Czym nie zgrzeszyt rozpaczlt lub zuchwahl ufnoscil\ w miloslerdzie Boze? Czy staraJem sill wzbndza6 w sobie akty wiary. gniewie swili)tyeh imion: Bcga.zys nadanll pokute odprawil. stanu i bogactwa rodzicow moich. i na kazaniu? Albo czym sili) z wlasnej winy Die spoznial lub Die wychodzil z ko. hardy. Czy w niedziele i swit~ta bywal:em na mszy sw. Maryi lub Swili)tych Panskich? Czym wymawial w gniewie lub w nieeierpliwoflei slOw daJi B6g. Czy nie bylem pyszny z mojej urody. Czym nie wymawial: w plochosci. albo 0 obrzqdkacb koscielnych? cho. ubioru.136 137 czy nle ogll\dalem si~. . i czym dIlL tego dtngimi nie llogardzal. ezy z lakomstwa. Czym w posty jadl mili)so? Czym to nezynil z zapomnienia. z uwagl\ i bez dobrowolnego roztargnieIlia? Czy Die wstydzilem si~ przezegnac. ezy uie rozmawialem. ~ nich nie szydzil i Die smial: si~? Czy bylem sk~py dla. albo ezy nie mialem eheci kradzenia ? Czy kradzionyeh rzeczy nie przeehowywalem ? Czym kogo nie oszukal? Czy oddawalem rzellzy znaJezione Inb pozyezone? Czym nie zrobil szkody w polu. leh Ili~iko nie obraeit . Przybl!di Duchu Sty I Oswiec rozum moj. i IX. gl:6wnych. nie mowil.. Jezusa. ('. pienili)dzy. Inb ieh nie wyzywaJ? V. Raohunek sumienia. krnl\brny. N astepnie roztrzl\sajll-c lUIIlienie swoje. i zupelnie si~ poprawil. nadziei i milo sci ? Albo ezym nie zgrzeszyl przeciw kt6rej z tycll enot? II.. msciwy naprzeciw dmgim? Czym nie przeklinal lub Die zlorzeczyl sobie albo blizniemu ~ Czy bez potrzeb Die wystawialem sili) na niebezpieczenstwo iycia lub zdrc:wia? Czym ze swawoli nie drli)czyl zwierzllt? Czym drnglch do zlego nie namawial? Czy nle pomagalem komu Cos zfego uczym6? Czym popetmonego grzechu me pochwalalY Czym dem slowem lub zlym przykladem nie zgorszyl kogo? Czym nie dal powodu do sporu i k16tDi. kiedy i jak ostatni raz sit Ipowiadales. Czy mowilem pacierz rano i na wiellz6r? ezy modlilem si~ kl~czlleo. r DODATEK SPOSOB ODPRA WIANIA SPOWIEDZI SW. Czym Die przesladowal obcyeh albo rodzenstwa? Czym sit Die k18cil z nimi ? Czym nie rzucaJ kamieniami na nieh ? Cz nie bilem sili) z bliznim ? Czy nie bylem dla slug przykry i dokuczwy? Czy Die bylem dla ubogieh nieczuly i niemilcsierny? Czy nie bylem . t.? Czym nie PowlltpiewaJ 0 kt6rym arty-kule wiary swili)t~? Czym z upedobaruem nie 81ueha}' mbw blutDil\cych relgi~ sw. aJbo me modlil jedynie dla pochwal:y lub nagrody? Czyw li'2 Die uwazaJ za lepszego od innych. iciola przed koncem mszy sw.. czy nie smiatem si~ do gniewu? Czy nie bylem zagDiewany na kogo. Przypomnij sobie i rozwaz pilnio. gniewliwy. VI.nia. dla te 0 bla am l~ goraco. nle czytaJ. p. trzeby i lekkomyslnie. koscielne i siedm grze I. lnb w nleeierpllwosei. szczerze lcfi si~ wyspowiadut. aby si~ z Tobl! pojednac i stac si~ godnym Twej milosci . ze bez Twej pomoc nic ucz nie nie mo .lsciu Die szemral przeciw Bogu? Czym nie m6wiJ: I porar~ 0 osobach duchownych. lub z moich zdolnosci 1 Czym sit nie uczyl. Czym nie spogll\daJ na przedmioty Dieskromne lub nieprzyswolte? Czym dobrowolnie 0 tem nie myslal. nie zasmuoll alba nie rozgniewaJ? Czym napomnieniami ieh Die gardzit? Czym Die iyczyl im czegos zlego'! Czym ile 0 nieh nle m6wil? Czym nawet rli)ki w zlosci na nleh nie padni6s1? Czym ze starych 8t. koicielne. W obec siebie lub d:rugieh? OZj nie ozynHem sam lnb z drugimi jakich nieskromnosci ? Czym sili) nie wdawaJ ze zlymi kclsgami? VII. X.. p. daj mi pomoc Ducha go. lab czego innego. Czy nie kradlem owceu.? Czym si~ nie przysili)gal: bez po. przechOdi przykazania Boie. plotach i. SpUSC choc jeden promien swiatlosci Twej do serca mego. reee zlozy6 i t. lub czym tez falszywie nie przysili)gal? Czym w Dieszt. Y Czy pOBzas naboienstwa Bie bylem tlobrowolnie roztargniony. Czym nie byt niepcslnszny..

l:Q. g y im Sl~ 0 rze pewo zi 0. jakie ili aniolowie i dnsze P~t aJbo na meki dusz w ezys6eu zostajqeych.atoliekiego. abym od t{~j ehwili juz nigdy grzeehu nie popehiil.odlitw\l : . na Jego rece i nogi IWozdzml przebite. Grzeehr t. z calego serea i nadewszystko milowal! Blagam Ci~ pokornie. b~dz zawsze przy mnie. i wszelkiej okazyi i niebezpieczefistwa do grzechu unikae. . ktoremi 01. i bliinich? Czy bylem niemilosiemy dla nbogieh l Czy DIe zaz rosci em mgnn. zem ei~ tak czesto i tak ci~zko obrstall 0 d b Ci bvl zawsze Dobro Na: . za.' . . Amen. 0 kt6rej nigdy nie zapomne \ dla tego pilnie grzech6w strzedz 8i~ b~d~. Matko Bozal przye si za mn ab m t s owiedz swi t dobrze od rawil.) Jesli masz czas.oaly lauami okryty i krwia zlany. zem znowu jest milem ": Tobie dzieckiern..czniesz koehac tak wielkie Dobro. " ' awi z ' wyrze am si~ wszys de grzeehow moich. Swi~ty Aniele Str6iu. sgo Aniola str6iaj Pann Bogu zawdzi\lezasz. zes nie jest poganinem lub zydem. za t~ wielka niezasfuzonq lask~. Panie Jezu Chryste. jakze mi serdecznie zal. AnioMw po pierwszym zaraz grzechu. rodzieow troskliwyeh. niebieskiego. ' 'losci Najgodniejsze. o Najswi~t8za Panno Maryo. gdy kogo nieszez\lscie Inb kara 'potkal:a.tkie. ~ dewszystko milowao.. wedlug przykladu podanego na stronie 117 (zo~acz odpowiedi na pyt. i dIa zaslug NaJ~ swi~tszej Panny Maryi i wszystkich S\'n~tyeh. . od~d . Tys zawsze by} i [estes pelen mllosci i milosierdzia wzgledem mnle. . Ojcze milosierdzia. doozesna 1 wiew piekle eiersi~ bylo z tobll " Modlitwa pe Spowiedzj 8W.. Amen. abys sill m6g1 kiedys dosta6 do nioba. Wspomnij na m~ki. .. Boze i Ojcze m6j! Jak 'vvi~lk~ jest dobroc Twoja dIa mnie! DIa nieskonczonych zaslug Pana Jezusa przez y wego. i przebaczenie grzech6w otrzymal. C6iby Oos ezynic powinien. a jam si~ okazal tak niewdziecz• • * of- . .piles i tyIe cierpien i mak poniosles. mimo mej niewdziecznosci. 0 J ezu najmilszy. U g Y 16 ch\\'"alono? Czym si~ nie cieszyl.woje \') spra yj a woie grsee w mnsi aWICle y e Clery)lee 1 n krzyzu nmiarae. .. rozwaz: . przez care zycie moje. Rozwazywszy to wszystko wsbudz w seren skruszonem zal jak najdoskonalszy. lecz zes jest dziec~em ~osc~ola k. lub gdy sill komn zle powodzilo? Czy nie uiywal:em zbytecznie pokarmu i napojn? Czym nie pijal gOfll. abyrn na nowo nie zgrzeszyl. grzeehy. i dodaj rni sily do wiernego zachowania go az do srnierci. Przy'¢Mlszy sobie na pami\lc wszys. 1) Ze aa grzechy popelnione zasluzyles na kar\l CZn~. a iz w y mi ga. chwala i dziekczynienie niech Ci bedzie. kt6ra za mnie na Krzyiu plyn~la. lub daj~c odpisywa6 innym ? Czym uie prsekraczat przepisow szkolnYch . przeszkadzal rozmawianiem Inb niesfornem zaehowaniem sill? Czym nie osznklwal nauczycieli.138 rodzenstwa. z nieba na ziemi~ zstlJ. poiywienie i odziez. 0 pu ci e rni grzec y. 130ie najukochaiiszy i Zbawieielu m6j! Spojrzyj na nedznego grzesznika u st6I! rzyza wojego. cierpi i nmiera dJa eiebie.. abym nigdy do nich nie powrocil. 43.i w ezem? t6 r ech nalcz sch~' i na'bardzie' 0 elnialem? Do kt6re & grzeehu mam najwir:ksz~ sklonnos6? 139 mnie y ar. Czy nie rozboleje z zalu seree twoje. tyle dobrodziejstw wyswiadczyl.cyeh tmnk6w? Czym me byl kiedy napily? Czym nie wymyslal: nad jadlem? ~zym nie byl leniwy w nauce ? Czym nie marnowal ezasn na pr6znowaniu. 2) Spojrzyj na Joznsa nkrzyiowanego. ja . Bog obda:rzyl: dal: ci Pan B6g iyeie. podpowiadaj3jc. i w ko~cu ~yCle Swoje za rnnie dales. Czesc. jakbym byl teras i na ca1~ wiecznosc nieszczesliwy l W szakze. Blagam Ci~ 0 to przez Krew Pana J ezusa. stanowie m6j Boze. Poblo oslaw Oicze niebieski moiemu ostanowieniu. chy i przyjmij rnnie znowu do Iaski Swojej swi~tej. zes grzecb po sinil? 3) Wspomnij na tyle i tak wielkich dobrodziejstw. przebacz rni Iaskawie wszystkie grze . Panie i Zbawieielu rn6j. zdrowia. .. zabawie i niepotrsebnych spaceraeh? Czym bez wainej przyozyny Die opuscil szkoly ? Czym zadane roboty pilnie wykonywal? Czym na yae y pi ny' n ' . i mocno . cdpisnjae zadania szk6lne. Mam wi~c t~ mocna nadziej~. patrz . 0 jak niadobram i niewdziecznem b~dzlesz dzieokiem . leez bogobojnie zyl.. na glow\l cierniem ukoronowana. ' . jesli chcesz zost':6 poslusznem dzieckiem Ojea. odm6w takze nast\lpnJ~c.

ze skonczyl Epist()l~: Den gratia.. etc. Dominus vobiscum.!e.je r~czniczek i kleka na dole po stronie Epiiltoly Gdy kaplan obr6ciwszy si~ do ludu skQnczy modlitw'i Orat. K. M. D' . Introibo ad altare Dei. Amen. quia peccavi nimis coqi- na m WI stopnie oltarza. mea m~an~a culpa. M. albo Credo: M. Kyne elejson. Adjutorium nostrum in nomine Domini.140 MINIRTRANTURA· . M.nt przenosi mszal na rog £wangielii.cy do M_szy sw. Deus tu conversus vivificabis nos.c wraz z ~aplanem (to samo ezyni na srodku stopni oltarza.. powinien poklonie si~ do krzyia. Ad Deum qui laetijicat juventutem meam. M. tis t'tlfisperducat te ad vitam aeter'nam. K.. sa deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. wraea na ro e 0 tarza 1 Ityi. Introibo ad altare Dei. K. poloZy6 mszaJ: po stronie Epistoly. K. K. poda. M. M. . ei dimissis pecea. !Et Dominus vobiscum M. Et saluiare mmm da nobis K. Gloria Ubi Domine. K. potem do kaplan a. . 8ancio8 Apo8toloe Pet"um eli Paulum. quilaetificrd. Skoro kaplan zejdzie ze dopni oltarza iegna si~ wraz z ksplanem i odpowiada mu zwolna • wyra. et te Pater. Indulgentiam.znie to. K. Amen.. JUventutem meam.et quare tristis incedo. Deus meus: quare tristis es anima mea. . Qui fecit coelum et terrasn. kzymaj(\c mna! ua lewej rece i zadzwoni6 trzj razy. K. Kaplan czyta Offertorium . K. M. Per omnia srucala srucator urn: M. Et cum spiritu tuo. perducat vos ad vitam aeternam. r<Jczruczek f dzwonek Slli na swojem miejscu prz. M. M. Po Ofiarowaniu polewa kapb . M. I kl<Jka na ostatnim Ministra. ministrant stawia tack~ z ampulkami oltarza po stronie Epistoly. beatum Mzchalflem Archan:gelum beatum T. Dominus hoc saeriflcium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomznts sui. Et clamor meus ad te veniat. czy ampulkl I wmem 1 woda. Dominus vobiscum. K. M. . Po Ewangelli.qte elejson. stopnln. Conjiteor Deo omnipotenti. Domine exaudi orationem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erai in principio et nunc ei semper et in eaecula saeoulorum. Po Gloria in exeelsis. Ostende nobis Domine misericordiam tuarn. Et cum spiritu tuo. ile razy przechodzl z jednej strony oltarza na drugllJ.c przy stopniaeh oltarza ze zloionemi rekami po stronie Ewangtelii. OltMZll i pomagae kaplanowi przy llhieranill Si(}. M. :M. isc przed nim. Kyrie elejson. Ideo J!recor beatam Mariam 8empm< Virgmem. Kyrie elejeon: K. nowi palee woda. beatae Mariae semper Virgini. Quia tu es Deu8. Deus. et discerne eausam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me. Wyehodzllie ze zakry 141 tatio. K. a odczytawszJ' na przemian z ministrantem . quoniam adhuc conjiteb()r ill4 8alutare '!Jultus mei et Deus meu8. K. Dominus vobiscum. !VI.Mini~truj '1.w J s rome ap ana 0 ao po on rzyzoWl U frzykl<Jknlj. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris. M. Et cum spiritu tuo. Kyrie elejson.. . beato Joanni Baptistae. M. absolutionem et remissionem peecatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericers Dominus.. beato Miehaeli Archangelo. introido ad altare Dei: ad Deum. uerbo et opere: mea culpa. K.9. K.. Confiteor Deo omnipotenti. Ohryste e~ejson. sancti« Apostolie Petro et Paulo: omnibua Sancti« et tiM Pater. M. qui laetijicat juventutem meam. czyta. a. Et pleb» tua laetabitur in teo K. ad utilitatem quoque n08tram iotiueque eccleeia sum (JancUB . za kaidem: K. M. modlitwe. Kyric elejson. Et cum spiritu tuo. Gdy kaplan daJ znak. et quare conturbas me? Spe"a in Tho. powinieu si<J przekona6.naptistam. K. Chryste elejson. K. Amen . K. fortitudo mea: fjuar6 me rtpuli8ti . Amen.t? mum: . M. Kyrie elejson M. co jest neznaezone gloskll M. albo zaraz: Potem kaplan N astepnie kaplan wehodzi ntrolt. Amen. Ad Deum. K. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. ~um affligitme inimicu. Misereatur tui omnipoten« Deue. mea culpa. (ratre" odpowiada ministrant: IlA rogu Susoipicd. Judica me Deus. K. M. Confitebor tibi in cithara. po pra. M. orare pro me os u .AJannBm . Sequentia Sancti Evangelii s2cundum N. A. K. ommes Sanctos. men. a sam przykl~knlj. stan(\wsZJ przy 0 arz!!. M.. Ohry.

K.Gdy kaplan trzyma hosty~ w lewej reee . cum sp~r~u uo. dzwoni trzy razy: rAZ gdy kaplan przykl~ka przed podnlesieniem. Amen. K. Anykul IX. na co ministrantodpowiada: AmMI o . Boze Eoie. M. 4. 2. 0 stworzeniu smata i 0 opatrzuosci 5. ezci i wzywaniu Swi~tych przykazanie. 6. Nast~pnie przenosi ms. K. Artykul IV. Artykul § 4. ministrant ral zadzwoni. M. . 0 trzech esobaeh w E6stwie.:c w lewej reee paten~ i obydwie cz~sci Hostyi Przenajsw. 4 Po skonczonych modlitwach cichych.. Dominus vobiscum. K.(~equen~ia) Sancti Evangelii secundum N. Gdy kaplan mowi : SanctuB. Dominus vobiscum. Amen.wiciela29 • o iyciu Jezusa ...K. M. a ministrant dzwoni po trzykroc. § 5. Podczas podniesienia Hostyi Przenajsw. trzeci' raz gdy kaplan po podniesieniu przykJ{!ka. 2. ominus vo iscum. 5 2.zal na r6~ Epistoly.. o wierze. Per omnia srecula sreoulururn. M. Et cum spiritu tuo. K. . Artykut 0 pierwszych nassych rodzicaeh i ieh upadku 27 Od upadku w grzeeh ai do przyjsciaZba. Et cum Bpiri- mowi kaplan: H. 1. mdwi niece glosno: benedixit.. X.. Kosciele w og61nosci znamionach Kosciola o zadaniu Kosciola . M. tUO. Sanetu«. 3. ministrant go przenosi. Sur sum corda. '64 et 69 Czwarte przykazanie . a potem winem i woda. Artykul V. mdwi kaplan: SPIS RZECZY. 19 . Pode• • . Et ne nos inducas in tentationem. m6wi ministrant: XI. Dignum et justum est. M. . . . •• ~ • 60 • 61 62 Drugie mowi : Adjutorium nostrum etc. Initi~m . 0 Bogu 0 nn . Artykul: 'e K. nachylony bije si~ po trzykroci w piersi. Artykul XII. M. J esli kaplan Per omnia smcula sreculorum. K..• Q rozszerzaniu i utrzymaniu Kosciola Swi~tych obeowanie o o . j 2) ze kaplan zamlast I~ milia est mowi: Requiescant in pace. Amen. M. ministrant dzwoni po trzykroc. K.: polewa pales kaplana. M. Per omnia ssecula areculorurn. . tu Zlamawszy nad kieliehem Hosty~ Przenajsw.Po komunii nalewa ministrant kaplanowi wina do kielicha. § 3. K. powinien ministrant uwaza' 1) ze si~ w ministranturze caly psalm Judica ~ Deus opuszcza. 44 42 45 48 52 49 50 Benedicat vos omnipotens Deus: Pater et Filius et Spiritus sanctus. 53 o przyzazamaeh. M. Przy ialobnej mszy sw. Deo gratitu. K. Sanctus. A rtykul VllI. zostawil mszal otwarty. M. czyni nad kieliehem znaki krzyia dzwoni [ak na Sanctus. 26 32 0 aniotaoh Per omnia sreoula sreculorum. Silt 5 1 3 cz~s6 PIERWSZA. drugi raz w chwili podniesienia . Amen. Kaplan trzymaja. s 1.. ministrAll' 1.. M. Artykul 38 ~ 41 36 . Chrystusa na ziemi . Amen. M. K. Artykul VII. Potem mom kaplan: sw. . Sed libera nos a malo. . t 1JW AGA. • • 57 57 59 Na keneu Ewangielii Deo gratia8. K Gratias a amus Domino Deo nostro. 14 • 17 23 25 t_ § 1. Et cum 8piritu tuo. Artykul 54 55 CZ~SC DRUGA. f. Co jest wiara i w co wierzye powinnismy 0 potrzebie mary 0 przymiotach wiary ~ § § '§ § ~ 16 HGstY3e Prsenajsw. Pax Domini sit semper vobiscum. Ite missa est (Benedicamus Domino). 5 3. a praw~ czyni3ec znak krzyza sw. VI.. Habemus ad Dominum.

.". 81 n" . 1.". § 1. •• o Sakramentalijach ••• • o Modlitwie I I • I • • § 1. • · 90 9! 95 . 0 79 · 80 Trzecie przykasanie koscialne Czwa. •• 1.. 0 doskonalosci ehrzescija. · • . o przestapieniu przykazaiL ozyli m . Bose · • Stv 72 76 ..i)aKramenCle uiaaa I AIWI raDSJUeJ... Spowiedzi swir:tej ..nskiej • § 2. o K aplanstwie.\:cej (dopomagaja. 0 Komuuii swir:tej. 15·. 0 zadosc nezynienin .. o CZ:FtsO TRZECIA..wiedliwiaj~eej lasoe w Srodkaoh ogolnoaoi . '.• • ~ 1 0 rachunkn sumienla § 2. laski Boskiej. Spos6b cdprawiania Ministrantnra .wy • • § 4. . v .'1aJsw.cej) • .' . o Pokncie . 0 Modlitwie Panskiei • ~ 2· 0 Pozdrowienin AnieIskiem . § 2.. • .1. . o n Bierzmowanin ..." 0 Iasce posilknj. 0 obecnosci Pana Jezusa w NajSw. 0 przedsi~wzi~eiu popra. 0 e. o Malienstwie. 0 skmsze czyli ialn za grzechy I § 3.. ~~~ " v . 94 .~v 82 84 grzeohu. 0 spowiedsi ••.. o ossasnism OIejem swir:tym Namaszczeniu • .rzechn w og61nosei.'..· 77 74 Pierwsze przykazania _'• Pi~c przykazaiL kosoielnyoh koseielne . 100 103 105 107 109 112 114 115 117 " 118 122 123 124 125 127 131 133 s 120 129 Dodatek.. .. •• • § 2.144 Pi~te przykazanie Boze Sz6ste preykasanie Bose ... 0 ofierze Mszy swi~tej ~ 3." 1''''' """.cej czyli uspra. § 1. .. .. o onocie i 0 doskonarcaci chrzescijanskiej . . 0 r6znych rodsajach grzechu . § 5... Si6dme przykazanie Boze Osme przykazanie Bose Dziewi~te i dziesiate prsykazanie no. 0 las'Ce nswi~caja. 0 enocie chrzescijanskiej.rte przykasanie koscielne rl~te przyKazame Koscieme § .~ vu 87 89 85 § 1.. • .I. .. . . • o odpnscie • . Sakrameneie oltarza 2.. o o ch~ci:-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful