Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 17 września 2008 r.

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr I/2/2010 i Nr I/3/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 25 lutego 2010 r. Z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu Członków LGD – U ŹRÓDEŁ w dniu 20 stycznia 2011 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2009-2015 dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”

Obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Modliszewice, sierpień 2008 (zmiany: luty 2010, styczeń 2011)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”

Współpraca: Zarząd LGD Zespół Koordynacyjny LSR

InicjatywaLokalna.pl
ul. Targowa 18/1207, 25-520 Kielce tel./fax 041 343 01 24 e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

2 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

SPIS TREŚCI
Wstęp 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 2) opis procesu budowania partnerstwa 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron): 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 5. Określenie misji LGD 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 5 7 7 7 9

11 13 14 14 15 15 16 28 30 35

38 48 48 50 51

52 61 62

3 z 99

Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Końskie. Ruda Maleniecka. Żarnów 12. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR 15. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Paradyż. Gowarczów. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Wskazanie planowanych działań. Smyków. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach 66 69 70 72 74 75 4 z 99 . Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Bliżyn.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WSTĘP
Niniejszy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju sporządzony został dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar 9 gmin położonych na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W skład tego terenu wchodzą gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (położone w północnej części województwa świętokrzyskiego) oraz Białaczów, Paradyż i Żarnów (znajdujące się na południu województwa łódzkiego). Mimo, że „LGD – U ŹRÓDEŁ” obejmuje teren rozdzielony administracyjnie, to jednak połączony tradycjami: historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, przede wszystkim jednak nacechowany dużą chęcią rozwoju i pomysłami na przyszłość. Warto również zauważyć, że obszar będący podmiotem strategii rozwoju pełen jest ludzi, którzy poprzez swoją pracę pragną jak najlepiej mu się przysłużyć. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z Konsorcjum Dodatkowo, się „InicjatywaLokalna.pl”. okazję do

w czasie różnorodnych warsztatów, wypowiedzenia

i konsultacji mieli eksperci z dziedzin, które Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe, ekologii, czyli: z młodzieży, dziedzictwem

turystyki

historycznym i kulturowym. Zatem śmiało można wysnuć wniosek, że dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski. Dodatkowo duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (m.in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD, spotkania i warsztaty z młodzieżą) są dowodem, że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji, a działania, które przewiduje, na pewno przyniosą w przyszłości oczekiwane skutki. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika w dużej mierze z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju. Wymienić tutaj można: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał

5 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Ludzki oraz Strategie Rozwoju Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego, które będą również w tym okresie realizowane. Jak już wcześniej wspomniano, LGD – U ŹRÓDEŁ postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Cele ogólne i szczegółowe, które zostały założone, wynikają bezpośrednio z różnorodnych uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. W czasie pracy ze społecznością lokalną były wykorzystywane warsztatowe metody aktywizujące uczestników: „mapy myśli”, „burze mózgów”, dyskusje wielokrotne. Nadrzędną zasadą w pracach było szeroko rozumiane partnerstwo. Działania określone w LSR nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach. „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. Natomiast zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Lokalna Strategia Rozwoju
Głosowanie podczas obrad WZC Stowarzyszenia

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” została przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 17 września 2008 r. Warto dodać, że wszystkie umieszczone w niniejszym opracowaniu fotografie pochodzą ze zbiorów partnerów wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie.

6 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Nazwa:

Status prawny:

Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Data wpisu do KRS: 12 marca 2008 roku Numer KRS: 0000301138

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się około połowy marca 2006. Głównymi inicjatorkami tego działania były dwie osoby: Joanna Kupis (wtedy pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach) oraz Emilia Kupis (pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich). Doszły one do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno-kulturowo-historyczne gmin powiatu koneckiego, ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu. Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia „KUŹNIA”, które zainicjowało prace nad budową trójsektorowego partnerstwa. Początkowo planowany był udział jedynie gmin leżących nad rzeką Czarną, stąd pierwotna nazwa LGD miała brzmieć „Dolina Czarnej”. W trakcie różnych spotkań nazwa stowarzyszenia przyjmowała różne brzmienia w tym „Wspólna sprawa” i „U Źródeł”, aż na spotkaniu założycielskim w dniu 7 listopada 2007 członkowie założyciele zdecydowali się na nazwę stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ.” Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z włodarzami gmin Końskie, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia

7 z 99

jaką mogą przyjmować LGD. 8 z 99 . Stąporków. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy. Czas od zainicjowania działań (wiosna 2006 roku) do Zebrania Założycielskiego (7 i 21 listopada 2007) był dość odległy.in. Iwona Pluta wykazała się dużą aktywnością i dodatkowo zainteresowała ideą Leadera swoich sąsiadów (Żarnów i Białaczów). Jednak przez cały ten okres odbywały się spotkania. a za zdobyte środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” przeprowadzony został szereg szkoleń dla mieszkańców z tego obszaru. co wynikało z wymagań formy prawnej. W międzyczasie dzięki pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego w Skarżysku nawiązane zostały kontakty z gminą Bliżyn i ostatecznie doszło do dołączenia i tej gminy. Stwierdzono. społecznego i gospodarczego. Ruda Maleniecka. oraz Leszka Leśniaka – specjalistę z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. zapraszając na spotkania i szkolenia wielu ekspertów. który uzyskał dofinansowanie. Dzięki spotkaniom i szkoleniom zainteresowała się ona bezpośrednim przyłączeniem swojej gminy do partnerstwa LGD. to „U ŹRÓDEŁ”. wprowadzania zmian oraz dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki staną się dobrym pomysłem na rozwój tego regionu. Końskie. Tak więc obszar LGD obejmuje 9 gmin z 3 powiatów i 2 województw. specjalistkę Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. jaka została przyjęta. gospodarczych i gmin oraz przygotowywanie Statutu Stowarzyszenia. Dlatego procedura rejestracyjna była wstrzymywana. Smyków. Iwona Pluta – wójt gminy Paradyż w województwie łódzkim. W spotkaniach tych uczestniczyła m. Halinę Siemaszko z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Ostatecznie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” otrzymało wpis w KRS z dniem 12 marca 2008 roku. która odbyła się w ŚODR w Modliszewicach. pozyskiwanie nowych partnerów społecznych. Członkami organizacji zostali przedstawiciele sektora publicznego. a nazwa.in. W czerwcu 2006 roku Joanna Kupis i Emilia Kupis zorganizowały konferencję dla przedstawicieli wszystkich sektorów z tych gmin. Bliżyn. Paradyż. Mirosławę Mochocką – kierownika Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów programu Leader i od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku podejmowano stosowne uchwały o przystąpieniu tych gmin do LGD. rozpoczęła się też praca nad budowaniem Strategii. powiat opoczyński. m. że wspólna chęć działania. W 2007 roku napisany został projekt „Współpraca Ośrodków Agro – Info na rzecz tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie koneckim”. Gowarczów.

Bliżyn. Stan na dzień 25 luty 2010 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 90 członków zwyczajnych 1 członków wspierających 9 z 99 . Żarnów – 1. Końskie. Stąporków. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Łącznie jest 78 członków. Stąporków – 13. Żarnów 1.3. 10 reprezentantów sektora publicznego – 13 % ogółu członków Rady. Paradyż. Gowarczów. Smyków – 12. Końskie – 25. 4 reprezentantów sektora gospodarczego – 5 % ogółu członków Rady. Gowarczów – 7. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Stan na dzień 17 września 2008 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 78 członków zwyczajnych 0 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 64 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Bliżyn – 6. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Ruda Maleniecka. Paradyż – 1. Ruda Maleniecka – 12.

Stąporków – 15. 10 reprezentantów sektora publicznego – 12 % ogółu członków. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. 10 z 99 . Bliżyn – 11. Końskie – 32. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków Rady. Gowarczów. Smyków – 11. Stan na dzień 20 stycznia 2011 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 84 członków zwyczajnych 1 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 69 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Ruda Maleniecka – 10. Końskie. Paradyż. Żarnów Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 75 reprezentantów sektora społecznego – 83 % ogółu członków. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Bliżyn. Stąporków. Bliżyn – 11. 10 reprezentantów sektora publicznego – 11 % ogółu członków Rady. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Łącznie jest 90 członków. Żarnów – 1. Gowarczów – 8. Ruda Maleniecka. Paradyż – 1.

Smyków. Końskie – 29. w tym jednostka samorządu terytorialnego. Paradyż. Ruda Maleniecka – 9. 2 Statutu LGD: Istnieje możliwość rozszerzania lub zawężania obszaru objętego LSR Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1. przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR. Łącznie jest 84 członków. Zarówno osoby fizyczne. osoba fizyczna. której działalność związana jest z realizacją celów LGD. jak i prawne zobowiązane są złożyć deklaracje członkowskie. Stąporków. grupy 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze. Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. która przedstawi uchwałę organu stanowiącego. Gowarczów. jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego. innej osoby prawnej. którego dotyczy LSR lub działającego członka LGD. jednostki samorządu terytorialnego. Bliżyn. osoba prawna. Końskie. Paradyż – 1. Ruda Maleniecka. Smyków – 9.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD szczegółowo określa Statut LGD Zgodnie z § 5 p. Zaktualizowane zestawienie członków LGD stanowi załącznik nr 1 do LSR. Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 11 z 99 . Żarnów – 2. która: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. przedstawi rekomendację: organizacji pozarządowej. 2. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje takiego działania. Stąporków – 14. zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. Żarnów Gowarczów – 8.

Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ są: 1. 2. Paradyż. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Końskie. Smyków. w tym z programów pomocowych. Ruda Maleniecka. Zarząd. rzeczową lub finansową. 12 z 99 .in. realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. likwidacji osoby prawnej. promocja obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia. śmierci osoby fizycznej. aktywizowanie ludności wiejskiej. 4. Żarnów głosów Zarządu Stowarzyszenia. 2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych. Bliżyn. Komisja Rewizyjna. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc merytoryczną. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD. 5. które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. 3. Walne Zebranie Członków. Stąporków. w tym m. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.: 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. 3. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Rada. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. 4.

o których mowa w art. Końskie. 13 z 99 . w tym przewodniczącego. z późniejszymi zmianami. Stąporków. Bliżyn. wiceprzewodniczącego i członków. Gowarczów. Rada co najmniej w 50% składa się z podmiotów. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji. 1 lit. Żarnów 1. które mogą wywołać wątpliwości. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rady LGD – U ŹRÓDEŁ oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie. Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD. Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. zwanych dalej „organem decyzyjnym” Struktura Rady LGD określona jest szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. 6 ust. o którym mowa w art. Rada konstytuuje się niezwłocznie po wyborach. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności. które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet i mężczyzn. 5 ust. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Ruda Maleniecka. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Rada składa się z 18 do 23 osób. powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym. 62 ust.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Stowarzyszenie LGD . do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Struktura rady lub innego organu LGD. w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania. Smyków.4. co do jego bezstronności. określa Regulamin.U ŹRÓDEŁ posiada 22-osobową Radę. organizacje pozarządowe.

Ustawy z 7 marca 2007 r. członkami Rady jest 13 przedstawicieli sektora społecznego – 61 % ogółu członków Rady. Bliżyn. 1). Gowarczów. 14 z 99 . 2. z 2001 r. 2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Smyków. członkami Rady jest 6 przedstawicieli sektora publicznego – 26 % ogółu członków Rady. Żarnów Reprezentatywność składu organu decyzyjnego – Rady LGD w odniesieniu do składu LGD: 1. z późniejszymi zmianami. Statutu LGD. U. zm. Końskie. 4. poz. 855 z późn. 427). Prawo o stowarzyszeniach (Dz.5. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. 4. 3.). członkami Rady są przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami.2005. U. str. Ruda Maleniecka. poz.10. Nr 64. Paradyż. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD określone są szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. Nr 79. UE L 277 z 21. 1. Stąporków. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD działa na podstawie: 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. członkami Rady jest 3 przedstawicieli sektora gospodarczego – 13 % ogółu członków Rady. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 roku Danuta Pakos – Przewodniczący Radosław |Lachowski – Wiceprzewodniczący Kompletny skład Organy decyzyjnego – Rady LGD zawarty jest w zaktualizowanym załączniku nr 2 do LSR.. 3.

15 z 99 .: przejrzystość podejmowania decyzji. Końskie.in. Ruda Maleniecka. Zgodnie z procedurą wyboru operacji wszyscy członkowie Rady są zobowiązaniu do podpisania deklaracji bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji. W Regulaminie Rady LGD została określona m. Gowarczów. 1. 1 Członek Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. demokratyczność podejmowania decyzji. Stąporków.in. Bliżyn. 3 Członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Żaden z członków rady nie jest zatrudniony w biurze LGD.: sposób powołania i zmian w składzie Rady LGD. 16 Członków Rady posiada wykształcenie wyższe. Regulamin Rady LGD zapewnia m. Smyków. członkowstwo we Władzach LGD – paragraf 16: jedna osoba może być członkiem tylko jednego organu LGD. Żarnów Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.in. 21 Członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat. oraz zostały wskazane okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD. Paradyż. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 16 Członków Rady posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. jawność podejmowania decyzji. Statut LGD reguluje m. sposób rozszerzenia składu LGD.6. procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego – Rady LGD – z udziału w dokonywaniu wyboru operacji.

Paradyż.1.0 Smyków konecki 2605072 62. 5. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 5 członków LGD zrealizowało projekty w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.0 Razem Dane dotyczące powierzchni gmin pochodzą z opracowań własnych każdej z nich Nazwa gminy Nazwa powiatu Typ gminy (MW – miejsko wiejska. 3. W – wiejska) W W W MW W W W MW W 16 z 99 . 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2.U ŹRÓDEŁ nie posiada doświadczenia w realizacji projektów. Gowarczów. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane przez grantodawców spoza Unii Europejskiej. Identyfikator Powierzchnia jednostki podziału (w km²) terytorialnego kraju Białaczów opoczyński 1007012 114. Żarnów 1.5 Ruda Maleniecka konecki 2605052 110. Stąporków. 3. Bliżyn.0 Gowarczów konecki 2605022 102. Ruda Maleniecka. 2. 4.0 Stąporków konecki 2605085 231. 7. Doświadczenie członków LGD w realizacji operacji: 1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Gminy tworzące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. 8.0 Paradyż opoczyński 1007052 81.0 Końskie (wiejski) konecki 2605035 232. Smyków. 2. Źródło: opracowanie własne „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp 1.5 Bliżyn skarżyski 2610022 141. 9. 6.0 Żarnów opoczyński 1007082 141.7.0 1215.

Ruda Maleniecka. m. 17 z 99 . Skarżysko-Kamienna. Paradyż. Stąporków. w powiecie koneckim. Chlewiska. obszar 141 km². Stąporków. Bliżyn. w powiecie opoczyńskim. Mniów. Sławno. obszar 250 km². Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Gowarczów. Jej obszar to 231 km². Zajmuje obszar 81. Paradyż – gmina wiejska w województwie łódzkim. Zagnańsk. Ruda Maleniecka. Białaczów. Radoszyce. Łączna. Smyków. Opoczno. Żarnów. Stąporków – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Przysucha. sąsiednie gminy: Aleksandrów. Suchedniów. Paradyż. Obszar to: 141 km². w powiecie opoczyńskim. Paradyż. Żarnów. Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Stąporków. Końskie. Sąsiaduje z gminami: Chlewiska. Sławno. Smyków. Jest podzielona na 18 sołectw.5 km². Końskie. Smyków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Przysucha. Mniów. Słupia (Konecka). Ruda Maleniecka. Bliżyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Żarnów Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Szydłowiec. Smyków. Sąsiaduje z gminami: Gowarczów. Przysucha. Końskie. Opoczno. Żarnów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Gowarczów. obszar 114. Zagnańsk. obszar 102 km². Gielniów. w powiecie koneckim. w powiecie skarżyskim. Sąsiaduje z gminami: Końskie. Zajmuje obszar 62 km². Radoszyce. w tym wiejski 232 km² .5 km². Końskie. Końskie. Sąsiednie gminy to: Fałków. Radoszyce. Posiada obszar 110 km². w powiecie koneckim. w powiecie koneckim. Fałków. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów. Żarnów. w powiecie koneckim. Ruda Maleniecka – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Stąporków. Białaczów. Sąsiaduje z gminami: Białaczów. Końskie. Żarnów. Mniszków. w powiecie opoczyńskim. Sąsiednie gminy to: Białaczów. sąsiednie gminy to: Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

przede wszystkim jednak chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru. Żarnów 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2. Paradyż oraz Żarnów. Gminy wchodzące w skład LGD – U ŹRÓDEŁ. Ruda Maleniecka. przez gminy przebiega duża ilość ciągów komunikacyjnych. Końskie. położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego. świętokrzyskiego: Bliżyn. Uwarunkowania przestrzenne (mapa). łódzkiego: Białaczów. Bliżyn. historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne (mapa) Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski. Stąporków. Położenie gmin wchodzących w skład LGD – U ŹRÓDEŁ to niewątpliwy ich atut – w stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie: warszawska. Końskie. śląska i łódzka. Paradyż. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Gowarczów. przyrodnicze. opoczyńskiego i skarżyskiego. przyrodnicze. Jest to: sześć gmin położonych w północnej części woj. które zdecydowały się zawiązać partnerstwo. trzy gminy położone na południu woj. kulturowe. Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne. geograficzne. 18 z 99 . Smyków i Stąporków. Korzystny jest także układ dróg dojazdowych. Smyków.

Paradyż. Pod pokładem glin zwałowych rozwija się kras ukryty. Ruda Maleniecka.: Wzgórza Opoczyńskie – obejmują obszar gmin: Ruda Maleniecka. Dominuje rzeźba falista oraz pagórkowata. występowanie zjawisk krasowych. Końskie i Gowarczów. że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. ale także liczne walory kulturowe i historyczne (obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Atrakcyjne są również jego walory geologiczne. tj. Wspomniane formy ochrony przyrody obejmują ochroną nie tylko cenne zasoby przyrodnicze. Końskie. garby. Stąporków oraz Smyków. rozpoczynającymi tu swój bieg. Paradyż. fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej. w znacznej części porośnięty lasami. np. Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz dużą ilością kotlin sprawiają. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry. Garb Gielniowski – obejmuje północną część gminy Bliżyn i Stąporków oraz północno-zachodnią część gminy Gowarczów. Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar LGD jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Żarnów i Białaczów. Bliżyn. obejmuje obszar gmin: Bliżyn. Gowarczów. Uwarunkowania przyrodnicze Część obszaru znajduje się na terenach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Smyków. Skały dolnotriasowe odsłaniają się na powierzchni lub są częściowo przykryte przez osady plioceńskie (głównie piaski i gliny). Stanowi pas wzniesień zbudowany z piaskowców. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się tereny przyrodnicze. zabytki i miejsca pamięci narodowej). pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny. Żarnów Uwarunkowania geograficzne Obszar objęty działaniem „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie makroregionów Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska. jak np. stoliwa. Są to: 19 z 99 . Wzgórza Opoczyńskie stanowią dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną z okresu kredowego z nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. Płaskowyż Suchedniowski – zbudowany głównie z piaskowców dolnotriasowych. i wchodzi w skład mezoregionów. które podlegają szczególnej ochronie. Wzniesienia rozcięte są dolinami rzek Radomki i Drzewiczki.

chroni wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym. Paradyż. w celu ochrony bagiennej doliny rzeki Krasnej z bardzo ciekawą florą i fauną. jodły. W miejscowości Luta znajduje się drewniana wieża widokowa. dębu. łoś. „Świnia Góra" – utworzony w 1953 r.gagat. Stąporków. „Górna Krasna" – utworzony rud żelaza metodą w 2004 r. bocian czarny. Ruda Maleniecka. rezerwat leśny.in. Gowarczów. chroni odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin. modrzewia. kazalnic i ciekawych form. bóbr. „Jodły Sieleckie” w okolicach Żarnowa – rezerwat chroniący rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin. które tworzą głównie jodła i modrzew polski – w wieku 80-150 lat. innych o wyglądzie grzybów. „Ciechostowice" – utworzony w 1953 r. „Gagaty Sołtykowskie" – utworzony w 1997 r. jeden z najpiękniejszych w Polsce różnowiekowych drzewostanów mieszanych o strukturze piętrowej. Chroni osobliwe formy triasowych w i dolnojurajskich erozji skał Rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem” powstałych wyniku wietrznej. dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych. pełnik europejski i storczyk szerokolistny.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. dukle – świadectwa wydobywania odkrywkową. Jedno z wielu „Piekieł” – pomników przyrody położonych na terenie LGD kosaciec syberyjski. chroni naturalne zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem sosny. „Dalejów" – utworzony w 1978 r. Na jego terenie znajdują się tzw. skał dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi . Bliżyn. Występują tu m. Żarnów „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – rezerwat utworzony w 1959 r. ścisły rezerwat leśny. rezerwat leśny. 20 z 99 . Końskie. rezerwat przyrody nieożywionej. a spośród roślin: nasięźrzał pospolity.węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla . a także paleontologicznymi (odciski tropów gadów i roślin). orlik krzykliwy. Smyków.

które – objęte szczególną ochroną – powinny pozostać w stanie nienaruszonym dla następnych pokoleń. znaczną ilością rzek. Żarnów. które ułatwiają do nich dostęp potencjalnym turystom. które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. Skarżysko Kamienna. Zagnańsk. Drzewiczka ze źródłami w gminie Gowarczów. Żarnów „Piekiełko Szkuckie" – utworzony w 1995 r. Jednak informację o nich i oznakowanie można by poprawić. Specyficzny mikroklimat lasów sosnowych wykorzystany jest w Sielpi oraz w coraz większym stopniu w Czarnieckiej Górze. Paradyż. Ruda Maleniecka. Smyków. Stąporków. Występują także liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. murki) zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych dolnej jury. Stąporków. Paradyż. Na uwagę zasługują pozostałości dziewiczej Leśne jezioro położone na terenie LGD Puszczy Świętokrzyskiej w gminie Bliżyn. jodłowe i mieszane z dużymi zasobami drewna. Krasna 21 z 99 . m. „Piekło Siedziba Nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej Krajobrazu” Gatniki” lub sporą itp. na którego południowym zboczu znajdują się progi i inne formy skałkowe (prożki. „Pilczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego w okolicach Paradyża. Ruda Maleniecka. Bliżyn. obszar objęty działaniem „LGD – U ŹRÓDEŁ" charakteryzuje się: znaczną ilością terenów o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych. też w Przez ich teren pobliżu szlaków rezerwatów wytyczono ilość turystycznych. chroni grzbiecik. która kiedyś była znanym uzdrowiskiem przyrodoleczniczym. „Piekło Dalejowskie”. Reasumując. „Brama Piekielna”. dużą lesistością – lasy sosnowe. Wspomniane zasoby naturalne i leśne leżą w gestii Nadleśnictw: Barycz. Gowarczów.in. Końskie. rezerwat przyrody nieożywionej. runa leśnego oraz zwierzyny łownej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Do najważniejszych rzek należą: Kamienna i Czarna ze źródłami w gminie Stąporków. Suchedniów. strumieni i bagien.

Czarna. Piasek. Stąporków. Paradyż. Natomiast mówiąc o stawach rybnych należy stwierdzić. liczydło górskie. łęgi. mieczyk dachówkowaty. powojnik prosty. kosaciec syberyjski. turzyca pchla i turzyca davalla. gółka długoostrogowa. Drutarnia. piskorz. gady – zaskroniec. nasięźrzał pospolity. w przeszłości wykorzystywanych jako źródło energii napędowej maszyn Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. zalotka większa. Nie mniej ciekawa jest fauna tego terenu. ptaki – m. rybitwa czarna. Rzadkie. głowacz białopłetwy. Żarnów ze źródłami w gminie Bliżyn objęta programem „Natura 2000”. Na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Niekłań Wielki. Młynkowska. Z wyjątkiem Zalewu w Sielpi.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. czerwończyk nieparek. wciąż jeszcze występuje wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych. kumak nizinny. Smyków. kukułka szerokolistna i kukułka plamista. podkolan biały. ekstensywnie użytkowane łąki niżowe. Sielpia. goryczka wąskolistna. że dobrze zagospodarowane tereny posiadające potrzebny potencjał do dalszego rozwoju występują w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. rzeki włosiennicznikowe. nad którym rozwinęła się baza noclegowa. Zbrojów. dużą liczbą zbiorników wodnych. buczyny. listeria jajowata. Stara Kuźnica. Janów.in. wymagające modernizacji. Bliżyn. padalec. 22 z 99 . o zróżnicowanym standardzie. rosiczka długolistna oraz rosiczka okrągłolistna. Ruda Maleniecka. ciemiężyca zielona. perkozek. gęgawa. a zarazem ciekawe gatunki roślin to: cis. różanka. tojad dziobaty. łąki trzęślicowe. paprotka zwyczajna. Czarna Taraska. bory bagienne. kruszczyk błotny. a obecnie do rekreacji i wypoczynku oraz wędkarstwa. Duże znaczenie mają stawy hodowlane w gminach Ruda Maleniecka i Gowarczów. łabędź niemy. ropucha paskówka. Stąporków. Barycz. bąk. płazy – traszka grzebieniasta i traszka górska. Wąglanka. Końskie. tj. są to zbiorniki niezagospodarowane turystycznie. perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi. torfowiska wysokie i przejściowe. lilia złotogłów. modraszek telejus i modraszek alkon. pełnik europejski. Cieklińsko. przeplata aurinia. reprezentowana przez liczne rzadkie i chronione gatunki. grzybienie białe. ze względu na dość dobrze zachowany stan środowiska przyrodniczego. a wśród nich: owady – tygrzyk paskowany. ryby – minóg ukraiński. Gowarczów. Maleniec. Ciekawsze zbiorowiska roślinne to przede wszystkim: lasy grądowe. trzepia zielona.

Bliżyn. Ruda Maleniecka. Żarnów ssaki – bóbr. popielica. dobrze zachowanymi.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. około 140 gatunków ptaków). niezwykle bogatą florą i fauną (m. Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze objęcie ochroną doliny rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). zbiorowiska łąkowe oraz rzeki i ich doliny. torfowiska). nietoperz mopek. To miejsce niezwykle atrakcyjne dla inwestycji i działań mogących te walory wykorzystywać w sposób rozsądny. roślin i zwierząt może stać się magnesem Ginąca architektura drewniana w gminie Stąporków przyciągającym pasjonatów środowiska naturalnego i obserwacji niezdegradowanej przez człowieka przyrody.in. nocek duży. Zagrażają im przede wszystkim: odwadnianie. rzadkimi siedliskami roślinnymi oraz ciekawą. Duża ilość unikatowych rezerwatów przyrody to duży potencjał. łoś. Obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ charakteryzuje się zróżnicowanymi i cennymi walorami przyrodniczymi. 23 z 99 . Występujące na tym terenie liczne lasy i zbiorniki wodne dodatkowo podnoszą jego walory środowiskowe. koszatka. Gowarczów. naturalnym korytem rzecznym (na przeważającej długości). wilk. Końskie. sukcesja roślinna (zarastanie). regulacja i budowa nowych zbiorników retencyjnych. o ile zostanie rozsądnie wykorzystany. Stąporków. To wciąż jeszcze jedna z lepiej zachowanych i cenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych w Środkowej Polsce. a duża liczba rzadkich gatunków ptaków. wydra. Smyków. Ochrony wymagają również walory krajobrazowe oraz tradycyjna architektura wiejska. Pilnego podjęcia działań ochronnych wymagają również niektóre gatunki zwierząt (np. niezagrażający ich istnieniu. Najbardziej zagrożonymi siedliskami są obecnie tereny podmokłe (np. obniżanie poziomu wód gruntowych. Charakteryzuje się ona głównie dobrze zachowanym. mroczek pozłocisty. zagrożony wyginięciem cietrzew).

krzemienia. 24 z 99 . To z jego inicjatywy rzeka Czarna stałą się jedną z najpracowitszych rzek w regionie. związany ściśle ze Staropolskim Okręgiem (Zagłębiem) z inicjatywy Przemysłowym księdza rozwijanym tu Stanisława Staszica. walcownia i pudlingarnia z lat 1821-1841. W XVII wieku widoczny jest także rozwój przemysłu zbrojeniowego. suszarnie drewna. pozostałości zakładów metalowych czynnych jako szpadlarnia do 1967 roku: maszyny z połowy XVI wieku. W II połowie XVI wieku SOP odgrywał najważniejszą rolę w polskim hutnictwie żelaza. część osiedla przyfabrycznego. ale także Czarnej Koneckiej. piaskowca itp. że znajdowało się tu ponad 100 czynnych fabryk na ogólną liczbę 320 w całej Polsce. Zachowały się: budynki produkcyjne. Stąporków. ujęcie wody. od 1934 Muzeum Zagłębia Staropolskiego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Znajdowały się tu bogate złoża surowców mineralnych. budynek administracyjny. W 1779 r. Stanisław Staszic rozpoczął rozbudowę przemysłu żelaznego głównie w dolinie Kamiennej. Po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego podjęte zostały próby kapitalistycznej industrializacji kraju. Grzybowie. Ruda Maleniecka. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się unikalne obiekty zabytkowe i muzealne związane z dawnym przemysłem: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w zabytkowej walcowni w Sielpi należące do Muzeum Techniki NOT w Warszawie. dawny układ przestrzenny. portiernia. Smyków. Świadczy o tym fakt. ujęcie wody. czynna do 1921. Michałowie i Pomykowie. urządzenia hydrotechniczne. W latach 1662-1676 szabelnie istniały w Gowarczowie. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów Jeden z wielu obszarów poprzemysłowych terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ” (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek i strumieni. zbudowano wielki piec w Kawęczynie w dobrach Miedzierza. Bliżyn. Żarnów Uwarunkowania historyczne Region obejmujący obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ to przede wszystkim region o bogatych tradycjach przemysłowych. Paradyż. Końskie. Gowarczów. zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra). wapieni.

na obszarze można znaleźć wiele dóbr kultury materialnej i sakralnej. Bliżyn. należących do spuścizny dziedzictwa kulturowego różnych znamienitych rodów: Odrowążów. Dwór Obronny w Modliszewicach. Królewiec. Małachowskich. Żarnów zabytkowa kuźnia wodna w Starej Kuźnicy Oddział Muzeum Techniki w Warszawie. 25 z 99 . Gostków. piec grzewczy oraz fundamenty wielkiego pieca z II połowy XIX wieku. Ruda Maleniecka. fragmenty wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów wodnych. czynnego do 1903 roku. Drutarnia. kuźnice . glorietta. Gowarczów. Niekłań Mały. Baczyna. Błotnica. Bliżyn – do 1908 roku wielki piec. papiernie (Machory). altana. Istniał tu wielki piec wygaszony w 1893 roku. Błaszków. Błotnica. zwanych Stalownią. Fidor. Poza tradycjami przemysłu metalurgicznego. rozebrany w 1904 roku. pozostałości (w literaturze) po wielkich piecach – Mroczków. oranżeria egipska. młyny wodne. hali maszyn (dom mieszkalny).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Młynek Nieświński. Furmanów – pozostałości zakładu wielkopiecowego z lat 1830-1835. Stąporków. ogrodzenia. Małachów. Smyków. Wąglów. Przykładowe zabytki: zespół pałacowy Pałacowy w Końskich wzniesiony przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. Kawęczyn – budynki produkcyjne dawnej odlewni (adoptowane na młyn). Końskie. a w nim pawilony pałacowe. Wąglów. z lat 1898-1902. cegielnie. Ruda Maleniecka. Potkańskich. świątynia grecka. młot naciskowy. budynki produkcyjne i ujęcie wody. meble ogrodowe). Wołów. miechy skrzynkowe. Zachowały się: wieża gichtociągowa. tartaki wodne – piła. Tradycje przemysłowe zostały wykorzystane w okresie międzywojennym – Centralny Okręg Przemysłowy (przemysł zbrojeniowy) – i kontynuowane są do dzisiaj – istnieją większe i mniejsze odlewnie żeliwa rzemieślniczego (ozdobne balustrady. pozostałości po kopalniach rud żelaza – Świnia Góra. zachowane pozostałości zakładów metalowych. Kawęczyn. Kołoniec. Pomyków. Niekłań Wielki. Smarków. co jest unikatowe w skali kraju. Paradyż. Gilów.Stara Kuźnica. Zbrojów. kominki. Cieklińsko. Janów. Kuźnica żelaza z wyposażeniem z XIX wieku. Tarnowskich. magazynu węgla drzewnego (później stodoła).

Na tym terenie odbywało się wiele działań wojennych. zespół dworski z XIX wieku w Korytkowie (gmina Gowarczów). Żarnów Pałacyk Platerów w Bliżynie. Smyków. Wawrzyńca w Lipie. a miejsca pamięci narodowej bardzo liczne. św.. Ruda Maleniecka. gmina Końskie murowana kaplica z 1848 r. kaplica w Gowarczowie. św.. kapliczka kościół murowana św. kościół pw. park dworski w Giełzowie z XIX wieku (gmina Gowarczów). Zofii w Bliżynie z 1818 r. kościół św. Pałac Małachowskich w Białaczowie. neoromański kościół pw. kościół parafialny pw. z 1927 r. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Zespół klasztorny w Kazanowie. modrzewiowy kościółek pw.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stara Karczma w Smykowie (stary budynek UG) z pamiątkową tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. Obszar LGD poszczycić się może również bogatą historią. św. zespół kościelno-klasztorny z kościołem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. Bliżyn. ludność czynnie uczestniczyła też w powstaniach – tradycje historyczne są kultywowane do dziś. Końskie. Przykłady zabytkowych kościołów: zespół klasztorny Bernardynów w Kazaniowe. w Strażnicy. 26 z 99 . Piotra Rocha i Pawła w Gowarczowie. pw. XIX w. św. Paradyż. w Rudzie Malenieckiej. Gowarczów. Stąporków. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. Rocha w Mroczkowi z poł. Mikołaja w Żarnowie.

polegli w II wojnie światowej. przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Królewcu. Sportowa). Stąporków. (Ruda Maleniecka). pomnik żołnierzy AK 1944 r. To właśnie historia może stać się szansą na lepszą przyszłość. pomnik pomordowanych w 1940 r. pomnik powstańców 1863 r. Region objęty niniejszą LSR może poszczycić się swoją historią. Unikatowe w skali kraju miejsca występowania dawnego przemysłu metalurgicznego i odlewniczego. uroczysko Ormanicha koło Szkucina. cmentarz żołnierzy radzieckich (gmina Gowarczów) – w lesie Uroczysko Ormanicha w gminie Ruda Maleniecka. 2 pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich. cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojtyniowie. Gowarczów. tablice poświęcone ofiarom Katynia. Żarnów Miejsca pamięci narodowej: cmentarz parafialny w Końskich (Pomnik Partyzanta. cmentarz parafialny w Gowarczowie. Bliżyn. pomnik ofiar egzekucji we wsi Małachów. Smyków. jak również do dziś związane z tym 27 z 99 . – kwatera ofiar egzekucji w 1940 r. pomnik powstańców styczniowych w Końskich (ul. pomnik ofiar egzekucji we wsi Smyków.. pomnik majora Hubala w Końskich.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. cmentarz katolicki w Miedzierzy Obchody Rocznicy Września 1939 r. polskich patriotów na Brzasku. w Trawnikach (gmina Smyków). miejsce pamięci narodowej koło Bębnowa. Paradyż. pomnik powstańców listopadowych w Niekłaniu. pomnik z II wojny światowej na cmentarzu w Krasnej. nagrobki z I wojny światowej). Ruda Maleniecka. tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r.

czyste powietrze to okazja. Majora „Hubala”. rzek. Smyków. zbiorników wodnych. Wyścig im. Ruda Maleniecka. na którego obszarze bardzo prężnie działa PTTK (oddziały w Końskich i Żarnowie – jedyny wiejski oddział tej organizacji w kraju!). to również miejsce dużej ilości imprez kulturalnych. Końskie. wiejskie i gminne domy kultury. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba. MASTERS. Turystyka to szansa na rozwój regionu objętego LSR. by tę dziedzinę rozwinąć i sprawić. którzy znajdą tutaj to coś. Uwarunkowania kulturowe Obszar. pokazy tradycyjnego wypieku chleba. Maleniec. Ochotnicze Straże Pożarne. organizując np. Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. oraz zespoły ludowe „Sobótka”. Sielpia. ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem. Potrzeba jednak ciekawych pomysłów. dożynki). Do najbardziej znanych należą: Kuźnice Koneckie – Końskie. a przede wszystkim inwestycji. Dożynki powiatowe. czego nie ma w innych częściach kraju. „Sorbin” i „Kuźniczanki” w Gminie Bliżyn. Gowarczów. Przykładem mogą być tutaj chociażby Zespół Pieśni i Tańca „Dziebałtów” działający w gminie Końskie. Bieg Odrowążów pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. różnego rodzaju stowarzyszenia – to obszary. wyrobu sera itp. który obejmuje niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju. Istnieje już 28 z 99 . Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych (np. Paradyż. gdyż na razie są one bardzo rozdrobnione. Potrzeba jednak mądrej polityki promocyjnej i większej koncentracji działań w tym zakresie. na których koncentruje się życie regionu. duża ilość lasów. który będzie atrakcyjny nie tylko na tym terenie. który jednoczy region. Konecki Maraton Pieszy na 50 km. Koła gospodyń wiejskich. jest miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń mieszkańców. Występują tradycje garncarskie (np. Żarnów tradycje rękodzielnicze. by w tym kierunku rozwijać region. by obszar przyciągnął wielu turystów. Bliżyn Tour – wyścig kolarski kat. miejscowość Rędocin) oraz tkackie w okolicach Odrowąża. Wiele z nich odbywa się cyklicznie. Także istniejące gospodarstwa agroturystyczne starają się zachować dziedzictwo kulturowe regionu. Atrakcyjne tereny. to szansa na stworzenie produktu turystycznego. Bliżyn. Stąporków. Stara Kuźnica.

Ludność wiejska stanowi 91. Ilość kobiet równa się ilości mężczyzn. 29 z 99 . Żarnów wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. problemem jest jednak niedostateczne ich oznakowanie. Rozkład przestrzenny ludności jest dosyć równomierny. w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Potencjał demograficzny Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (stan na 31 XII 2006 r.3. występują jedynie niewielkie odchylenia od tej zasady. Gowarczów.) Liczba Mieszkańców Białaczów opoczyński łódzkie 6 029 Bliżyn skarżyski świętokrzyskie 8 651 Gowarczów konecki świętokrzyskie 4 996 Końskie konecki świętokrzyskie 15 788 Paradyż opoczyński łódzkie 4 515 Ruda Maleniecka konecki świętokrzyskie 3 346 Smyków konecki świętokrzyskie 3 733 Stąporków konecki świętokrzyskie 18 388 Żarnów opoczyński łódzkie 6 300 RAZEM 71 746 Dane dotyczące liczby mieszkańców obszaru LGD pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Powiat Województwo Na obszarze objętym strategią zamieszkuje 71 746 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2006 r. Ruda Maleniecka.54% mieszkańców (wszystkie przytoczone dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). brak punktów widokowych. Paradyż. Stąporków. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru. Smyków.). Jedynie dwa miasta na tym obszarze: Końskie i Stąporków wpływają na zmianę wiejskiego charakteru tych terenów. Wiejski charakter obszaru podkreślony jest również strukturą zamieszkujących go mieszkańców. Trasy turystyczne Przez teren LGD przebiega kilkaset kilometrów tras rowerowych oraz część międzynarodowego szlaku Berlin – Lwów. 2. a także niedoskonała promocja i informacja o nich wychodząca poza obszar LGD – U ŹRÓDEŁ.

„Nowa Gala”. że liczba mieszkańców terenu LGD – U ŹRÓDEŁ nieznacznie wzrosła. Żarnów Analizując dane z kilku ostatnich lat można zauważyć.K Termo – Tech Sp. które podjęły zatrudnienie. które starają się działać na lokalnym rynku. Paradyż. P. Pojawia się tylko pytanie. że opuściły one swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy. jak wiele z osób. Bliżyn. usługowych. że obszar objęty działaniami podejmowanymi przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” ma niewątpliwie charakter głównie poprzemysłowo-rolniczy.. Potencjał gospodarczy Trzeba zauważyć.o. że tereny te stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Ochrona Zdrowia na obszarze objętym LSR realizowana 30 z 99 . Pozwala to wysnuć wniosek. np. Ważną branżą dla rozwoju jest rolnictwo. „Gres”. Końskie. choć zmiany w tej kwestii są niewielkie. stanowią większe zakłady przemysłowe.99% (dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). Na terenach objętych LSR występuje problem bezrobocia. produkcyjnych i handlowych. Smyków. gdyż dla większości mieszkańców stanowi ono podstawowe lub przynajmniej uzupełniające źródło zarobku. Ogólna liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2006 r. mające znaczenie dla rozwoju obszaru. iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym. 10 685 osób. iż kluczowe branże gospodarki. Poza nimi większość działań gospodarczych w regionie jest nastawiona na produkcję i sprzedaż produktów rolniczych.W. Najwyższą stopę bezrobocia miały gminy Końskie i Bliżyn. a więc zanotowano dość wysoki spadek bezrobocia. Istnieje oczywiście wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. stanowiąc wówczas średni poziom bezrobocia tego terenu w wysokości 14. Gowarczów. Obecnie na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” bez pracy pozostaje 6 769 osób (dane na koniec marca 2008 – pochodzą ze statystyk prowadzonych przez odpowiednie dla gmin Powiatowe Urzędy Pracy). Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich. Ruda Maleniecka. które koncentrują się w dwóch miastach na tym obszarze. a najmniejszą Paradyż i Żarnów. Stąporków. Poziom aktywności społecznej Przechodząc do analizy infrastruktury wiejskiej i stanu aktywności społecznej. Reasumując należy stwierdzić. z o. należy podkreślić następujące fakty.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. By jednak ta tendencja nie uległa odwróceniu należy zapewnić młodym ludziom warunki do nauki i rozwoju. Dodatkowo działają tu duże zakłady produkujące płytki ceramiczne. uczyniło to na terenie LGD. Istnieje bowiem obawa. Są to: Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie.T. Charakteryzując przekrój wiekowy warto zwrócić uwagę.

nie brak jednak i innych organizacji. Jednak zbyt mała jest liczba szkół policealnych i zawodowych. realizują się zespoły 31 z 99 . mogą Piekło Szkuckie. Silną reprezentację stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. dożynki. festyny itp. Działalność sportową zapewniają nieliczne ośrodki sportowe podlegające lokalnym władzom i korzystające z gminnych obiektów sportowych. zauważyć. których stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Przeważająca część stanowią OSP. zlokalizowane głównie w miejscowościach – siedzibach gmin. Organizacje pozarządowe są istotnym potencjałem obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Bliżyn. Nad bezpieczeństwem czuwają natomiast liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. obrzędy) – może się to stać szansą rozwoju tego unikatowego obszaru. co pozwala kultywować tradycje ludowe (stroje. szkoły podstawowe. społeczności. wystawy plastyczne. mieszkańcy działać. Na obszarze LGD działa również wiele stowarzyszeń zajmujących się rozwojem swoich lokalnych folklorystyczne. Końskie. Ruda Maleniecka. znajdujące się w każdej z gmin. Opieką społeczną zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ edukację zapewniają: przedszkola (jednak zbyt mała jest ich liczba we wsiach). Brakuje także szkół wyższych. potrawy. Żarnów jest przede wszystkim przez Zespoły Opieki Zdrowotnej. Smyków. społecznie Działalność kulturalna koncentruje się głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury – organizowane są spektakle teatralne. Ważną rolę w organizacji życia Ochotnicze strażackich. gimnazja i szkoły średnie (zlokalizowane w miastach). poprzez organizowanie świąt że często są to jedyne organizacje. Paradyż. Prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. gmina Ruda Maleniecka np. Stąporków. które za zadanie stawiają sobie kompleksowy rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. Gowarczów. koncerty. które silnie wspiera rozwój i uprawianie turystyki na tym obszarze. w których społecznego Straże Warto pełnią Pożarne.

obszary poprzemysłowe. Zaszłości historyczne. czyste powietrze. że obszar ten jest podzielony granicą administracyjną województw. 32 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. duża i rzek. Bliżyn. tereny dogodne do stosowania różnych sposobów wykorzystywania energii Elektrownia na pracowitej rzece Czarnej w Rudzie Malenieckiej ilość zbiorników wodnych odnawialnej. co pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. Żarnów 2.4. bogactwo flory i fauny leśnej. Paradyż. Na tę jednolitość ma wpływ wiele czynników. Cechy przyrodnicze integrujące obszar: krajobraz typowo rolniczy. wiele pomników przyrody. Rozwiązania przyjazne przyrodzie i zorientowane na ekologię mogą okazać się tym. Smyków. Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo. np. wysoka lesistość. elektrownie wodne. Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Końskie. Stąporków. Specyfika obszaru Analizując region LGD – U ŹRÓDEŁ wyraźnie daje się zauważyć. Dodatkowo istnieje duża szansa. kultura. aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie. na co warto postawić myśląc o rozwoju. występuje tu wiele elementów łączących. że jest on bardzo spójny. Gowarczów. położenie geograficzne i wspólne tradycje sprawiły. że pojawiła się chęć wspólnej integracji i działań dla przyszłego rozwoju regionu tak. Mimo. Przykłady dobrych praktyk stosowanych u jednego z partnerów LGD będzie można bez większych problemów przenieść na grunt innego. Ruda Maleniecka. by mało zdegradowane przez człowieka środowisko naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. wiatraki.

organizacja ponadgminnych imprez kulturowych i sportowych (np. Paradyż. Stąporków. Kuźnice Koneckie. Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy. imprezy itp. Staropolski Okręg Przemysłowy. duża ilość zabytków sakralnych. działalność zespołów amatorskich odwołujących się do kultury i lokalnej tradycji. Końskie. Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni. tradycje ceramiczne. zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko to świadczy o spójności regionu. organizacja dożynek. Smyków. gmina Bliżyn doskonałym turystycznym produktem (istnieje wiele małych zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie). działalność OSP i kół gospodyń wiejskich. dominacja osadnictwa rolniczego. Maraton. Święto Ryby. Żarnów Spójność historyczna i kulturowa obszaru: wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne. tradycje hutnictwa. 33 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów.). Wspólne kulturowe wzmacniają charakter i działań tradycje historyczne zintegrowany LGD – U ŹRÓDEŁ. wysoki jest poziom integracji społecznej (wspólne święta. na ich terenach obchodzi się podobne święta. Ruda Maleniecka. tradycje przemysłu odlewniczego i żeliwnego. występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Bliżyn. tradycje rybołówstwa. Bliżyn Tour). Występujące na tym obszarze tradycje wytwarzania rękodzieła żeliwnego i ceramicznego mogą stać się W warsztacie garncarskim pana Rodaka z RĘDOCINA.

ogromna chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. geograficzne i kulturowe tego regionu. Jest to przede wszystkim turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze. Bliżyn. migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę. że razem (wzajemnie wspierając się i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. Końskie. słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania. śląskiej i łódzkiej. 34 z 99 . Również sektory. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Gminy zdają sobie sprawę. Gowarczów. brak odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki. Ruda Maleniecka. Żarnów Spójność ekonomiczna regionu: dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: warszawskiej. zalew w Sielpi. Informacje charakterystyczne dla regionu LGD – U ŹRÓDEŁ (specyfika obszaru): duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. Paradyż. „piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. brak odpowiedniej ilości placówek przedszkolnych. jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. tereny do agroturystyki. produkcji zdrowej żywności. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). zdrowego wypoczynku.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. są dla każdego z partnerów podobne. tereny wokół rzeki Czarnej i Kamiennej. Wszyscy partnerzy LGD – U ŹRÓDEŁ mają podobny potencjał ekonomiczny. które mają szanse w przyszłości rozwinąć się. szanse na rozwój infrastruktury drogowej. słaby dostęp do sieci Internet. zabytki sakralne. Również problemy. które występują na tym obszarze są podobne – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na ich rozwiązanie. tradycje rękodzieła żeliwnego. ale brakuje informacji). Smyków. Stąporków. zła jakość dróg. zanieczyszczenie terenu (problem śmieci). potrzeba rozbudowy bazy noclegowej.

dlatego zostały uwzględnione w obszarach priorytetowych. zapał i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze LGD – U ŹRÓDEŁ. nastawionych na lokalne produkty. które mają zmierzać do realizacji celów ogólnych i szczegółowych. Ruda Maleniecka. Są to przede wszystkim walory geograficzne. odlewnictwa i ceramiki są podstawą do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych. że w rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym terenie. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój. natomiast tradycje hutnictwa. Końskie. Również chęć do pracy. pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego. Bliżyn. Żarnów aktywność OSP i wiejskich stowarzyszeń. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy w Rudzie Malenieckiej (miejsce wyhodowania karpia królewskiego) i Maleńcu. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). do celów ogólnych wpisano cele i przedsięwzięcia wiązane z młodzieżą. o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości. które są charakterystyczne dla tego obszaru. turystyczne i kulturowe. Gowarczów. obszarów chronionych. partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji. 35 z 99 . zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Czynników. które wyróżniają obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. rzek i źródeł – można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego obszaru. lasów. Analiza specyfiki obszaru pokazała bowiem. Działania. Unikatowe rezerwaty przyrody. Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia. chociażby chęć do pracy oraz włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju swojego regionu. Stawiając na młodych ludzi.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Duża ilość zabytków i obiektów sakralnych wyróżnia obszar historycznie. Smyków. tereny lesiste. Również szanse na rozwój małych rodzinnych firm. co nie zawsze jest łatwe. Paradyż. Również postawienia na ekologię ma swój sens. gdyż obszar LGD wyróżnia wiele rezerwatów. Stąporków. działań nakierowanych na rozwój. piękne lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. trzy elektrownie o mocy 320 kW w Rudzie Malenieckiej. które będą z tym regionem kojarzone. że przed omawianym regionem rysują się duże szanse rozwoju.

Ruda Maleniecka. wadę analizowanego obiektu. wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Zastosowana poniżej analiza to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych. planowaniu przestrzennym. Swój wkład w proces badań wniosły również ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD. zaletę analizowanego obiektu. m. co stanowi słabość. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Końskie. Paradyż. są w procesie SWOT pomijane. Zastosowane zostały techniki warsztatowe. Warto również zaznaczyć. Żarnów 3. których nie da się zaliczyć do żadnego z powyższych zbiorów. że elementy. służąca do porządkowania informacji. Nie do pominięcia jest również fakt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. metoda „kuli śnieżnej”. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to. Smyków.in. powiatu lub województwa). co stanowi atut. że wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli. 36 z 99 . I właśnie od angielskich nazw tych grup pochodzi nazwa SWOT: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to. zjawisku czy rzeczy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). przy sporządzaniu przez gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie. przewagę. programowaniu urbanistycznym (np. barierę. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to. „mapa myśli”. Ten rodzaj analizy jest powszechnie stosowany przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego (np. Bliżyn. „burza mózgów”. wzbogacając swoimi pomysłami i przemyśleniami ostateczny kształt przeprowadzonej analizy. co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Gowarczów. O (Opportunities) – szanse: wszystko to. Zawarte poniżej elementy analizy zostały wypracowane w trakcie dotychczasowych spotkań w ramach tworzenia LSR oraz dzięki wielostopniowym ankietom przeprowadzanym podczas każdego z nich. co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany. Stąporków. mające na celu identyfikację ich problemów i oczekiwań. przy sporządzaniu strategii gminy. gdyż nie wnoszą niczego istotnego do procesu jej tworzenia i wreszcie wypływających z niej wniosków.

Brak możliwości alternatywnych form spędzenia czasu wolnego 11. działań realizowanych w małych miejscowościach. Silny przemysł ceramiczny (zasoby + produkcja) Słabe strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Pomniki przyrody – „piekła” – podstawa do stworzenia „Piekielnego Szlaku” 10.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Miejscowość uzdrowiskowa Czarniecka Góra – mikroklimat 6. zagrożeń. Silne strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Brak środków finansowych na wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Występowanie obszarów objętych szczególną ochroną. Gowarczów. Czyste rzeki i duża ilość źródeł 11. Duża ilość zbiorników wodnych i rekreacyjnych. Ujemny przyrost naturalny na terenie obszaru LGD 14. Dostępność komunikacyjna – 2 drogi krajowe 2. Mała ilość projektów. Zbyt mała liczba placówek organizujących czas pozaszkolny – świetlice. np. Bliżyn. Mały popyt na rynku wewnętrznym 4. Postępująca dewastacja niezagospodarowanych obiektów i terenów poprzemysłowych 12. Słabe gleby 7. Końskie. Smyków. działań komplementarnych ze sobą realizowanych na obszarze LGD 17. Duża ilość osób pozostających bez pracy 16. Mała ilość projektów. ale również w każdym z obszarów priorytetowych. Mała ilość inicjatyw lokalnej społeczności 15. Żarnów Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła nie tylko na identyfikację szans. mocnych i słabych stron w obrębie gmin. Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 8. np. do 500 mieszkańców 18. Zabytki Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 5. Bardzo słaba infrastruktura turystyczna 6. Ruda Maleniecka. Nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 5. dając dobrą podstawę do wyprowadzonych wniosków. Sielpia 7. kluby. „Natura 2000” 4. Zaniedbane obszary wiejskie – nieład architektoniczny i przestrzenny 9. Paradyż. Duże zalesienie terenu 3. Brak spójnej polityki zagospodarowania odpadów stałych 8. Niewystarczająca współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi 3. Emigracja mieszkańców 2. miejsc do uprawiania sportu – boiska 10. zespoły artystyczne. Słaby stopień zinformatyzowania w obszarze LGD 37 z 99 . Stąporków. Liczne małe zakłady odlewnicze kontynuujące tradycje odlewnicze regionu 9.

8. Niedostateczna promocja obszaru LGD. Realizowane działania promocyjne i informacyjne nie przynoszą zaplanowanych efektów. 9. Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi i zdrową żywnością 3. Dzięki ilości mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym LSR. Polityka społeczna niepreferująca aktywnych postaw 6. Smyków. 6. Śląsk) 6. Teren ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Wzrost popularności ekologicznego stylu życia. Potencjał związany z „Piekielnym Szlakiem” jest ogromną szansą na rozwój obszaru i stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. Wysoki poziom bezrobocia i ucieczka młodych ludzi do dużych miast to wspólny problem całego obszaru. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. dobre warunki do rozwoju różnych odmian turystyki. by lepiej wspólnie pracować dla rozwoju. 4. LGD dysponuje znaczącymi środkami na rozwój obszaru. Gminy zdecydowały się na współpracę i znalazły elementy. 3. Warszawa. Moda na wypoczynek i ekologiczne życie na wsi to ogromne szanse dla całego obszaru LGD. szerokie walory przyrodnicze i geologiczne. LGD – U ŹRÓDEŁ posiada duży potencjał. Łatwa dostępność obszaru dla mieszkańców dużych aglomeracji (Łódź. Starzejące się społeczeństwo 2. 2. placów zabaw i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Gowarczów. Niskie dochody uzyskiwane z pracy w regionie 5. Moda na wypoczynek na wsi 2. wiele zbiorników wodnych. Brak jest spójnego wizerunku obszaru. Teren LGD obejmuje gminy z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Paradyż. Bliżyn. 5. Jest niewystarczająca liczba małych boisk sportowych. Polityka Unii Europejskiej wspierająca rozwój Obszarów Wiejskich 4. Mieszkańcy obszaru LGD nie mają zapewnionego dostępu do podstawowej infrastruktury rekreacyjnej i integrującej mieszkańców. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 7. Popyt na aktywny wypoczynek 5. 38 z 99 . 7. które ich łączą. Żarnów Szanse obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. w zgodzie z naturą Zagrożenia obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Wzrost cen nośników energii 3. Bardzo mała ilość osób powracających po studiach do regionu 4. Stąporków. Końskie. Niestabilność wysokości przychodów uzyskiwanych z rolnictwa Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 1. bez której nawet najlepsze pomysły mogą mieć problemy z realizacją.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

10. Szanse na stworzenie znacznej ilości nowych miejsc pracy mają firmy rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Wsparcie finansowe tego rodzaju firm przyniesie największe efekty. 11. Umożliwienie mieszkańcom uzyskiwania dochodów ze źródeł pozarolniczych będzie przeciwdziałało istniejącym zagrożeniom oraz zwiększy ilość pieniądza w obrocie wewnętrznym. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców przyczyni się do wyróżnienia się LGD oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru. 13. Istnieje konieczność wspierania działań komplementarnych w celu bardziej spójnego i efektywnego wykorzystania środków, osiągnięcia efektu skali. Promowanie działań komplementarnych będzie we wzmocniony sposób stymulować rozwój obszaru LGD. 14. Wspieranie działań związanych z informatyzacją – Internet, wykorzystanie technologii informatycznych do promocji, kontraktowania usług turystycznych, zarządzania, edukacji itp. to wzmacnianie słabej strony LGD i szansa na rozwój obszaru.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
W realizację zaplanowanych przedsięwzięć jako grupy docelowe mają możliwość włączenia się: podmioty sektora społecznego, podmioty sektora gospodarczego, podmioty sektora publicznego. Cele ogólne i szczegółowe LSR: są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru: wynikają z procesu konsultacji, warsztatów i przeprowadzonych badań ankietowych – wywiadów, są bardzo ważnym krokiem do przodu w rozwoju obszaru LGD,

39 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

są mierzalne: każdy cel ogólny i przypisane do niego cele szczegółowe mają wyznaczone „wskaźniki osiągnięcia celu” i określone ich konkretne wartości docelowe, są konkretne: każdy cel jest krótki, jasno sformułowany, jego zrozumienie nie stanowi kłopotu, są jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mają określony termin osiągnięcia: wskaźniki dla wszystkich celów mają określony wspólny horyzont czasowy – rok 2015, są możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR: cele są realistyczne, członkowie LGD posiadają motywację do ich osiągnięcia, są podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć, które składają się na wykonanie założonych wskaźników, mają przyporządkowane określone przedsięwzięcia, stanowiące miernik ich osiągnięcia: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Określone w LSR przedsięwzięcia: przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR: wszystkie przedsięwzięcia przyporządkowane do danego celu ogólnego przyczyniają się do jego osiągnięcia, a dzięki przeprowadzonemu procesowi konsultacji odpowiadają na potrzeby mieszkańców, nawiązują do specyfiki obszaru objętego LSR; jednym z założeń LSR jest bazowanie na zasobach i potencjale obszaru LGD, dzięki czemu część przedsięwzięć wręcz wykorzystuje specyfikę obszaru jako swoją przewagę konkurencyjną, pozostałe ściśle wiążą się z obszarem LGD, opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych,

kulturowych i historycznych obszaru LSR: przewaga konkurencyjna turystyki oraz produktu i aktywności lokalnej nad innymi regionami wynika właśnie ze specyfiki danego obszaru, z jego zasobów stanowiących wyróżnik dla Klienta wydającego pieniądze na terenie LGD; przedsięwzięcia zapisane w LSR wykorzystują zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru, dzięki czemu możliwy jest do uzyskania niepowtarzalny efekt ich realizacji. W wyniku prowadzonych warsztatów zostały wypracowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

40 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WYNIKI WARSZTATÓW (wersja robocza)
CEL OGÓLNY 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Efektywna informacja i promocja PRZEDSIĘWZIĘCIA Profesjonalne materiały promocyjne. Pełne oznakowanie turystyczne. System informacji turystycznej w bazie noclegowej i atrakcjach. Kompleksowa promocja produktó w turystycznych. Informacja turystyczna. Wykorzystanie lokalnych mediów, w tym TV. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Piekielny Szlak – markowym produktem turystycznym PRZEDSIĘWZIĘCIA Wytyczenie i oznakowanie szlaku w terenie. Opracowanie dokumentacji technicznej dla niezbędnej infrastruktury przy szlaku. Budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku. Cykliczne wydarzenia turystyczne przy szlaku. Promocja szlaku (również lokalna TV). CEL OGÓLNY 2 LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Satysfakcjonująca praca dla młodzieży PRZEDSIĘWZIĘCIA Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach średnich. Kształcenie zgodne z lokalnymi potrzebami. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-35 lat. Wsparcie działalności gospodarczej ukierunkowanej na lokalne produkty. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Młodzież wolna od uzależnień PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieć pedagogów ulicznych. Funkcjonuje Mała Liga Sportowa. Promowanie trybu życia bez uzależnień. Wycieczki dzieci i młodzieży. Autorskie programy profilaktyczne (w tym wykorzystanie lokalnych mediów). Dokształcanie osób pracujących z młodzieżą. CEL OGÓLNY 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają wysoką świadomość ekologiczną i postępują zgodnie z nią PRZEDSIĘWZIĘCIA Szkolenia, warsztaty Kursy Konkursy Wydarzenia masowe Publikacje CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Produkujemy produkty i przetwarzamy odpady, dbając o środowisko naturalne PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Produkcja w sposób ekologiczny Wytwarzanie zielonej, odnawialnej energii Przetwórstwo odpadów stałych Nadawanie tytułu – znaku „ekologiczności” (ale nie certyfikacji) CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieciowanie gospodarstw ekologicznych Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych Utrzymanie rodzimych ras zwierząt i roślin Budowa ogrodowych zbiorników wodnych i obiektów małej retencji CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa boisk sportowych w małych miejscowościach. Budowa, remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Wydarzenia masowe dla młodzieży. Szkolenia, warsztaty, kursy i konkursy dla młodzieży. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Infrastruktura turystyczna zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa małej infrastruktury turystycznej. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze „Turystyka”.

Na podstawie wyników warsztatów Zespół Koordynujący wypracował ostateczną wersję celi ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników ich osiągnięcia i wartości przeznaczonych na dane przedsięwzięcia. Walne zebranie członków przyjęło proponowane, poniższe cele do realizacji:

41 z 99

odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci Wartość przedsięwzięcia 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł nazwa w1.2.3.2 1.1 1. oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji.1 1.3 1. odnowionych i szt. szt.4.4 osoba osoba szt. Końskie. Bliżyn. 0 0 0 0 0 0 0 2014 90 80 9 8 2 6 10 Liczba oznakowanych miejsc Liczba rodzajów wydanych materiałów Liczba wykonanych obiektów małej infrastruktury turystycznej 100 000 zł Liczba zorganizowanych wydarzeń szt. które uzyskały informację o atrakcjach na obszarze LGD Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Ilość powstałych produktów turystycznych Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem Przedsięwzięcie 1. Stąporków.1 w1. Żarnów 1. Smyków. 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba wydarzeń kulturalnych szt. obrzędów. osoba 100 000 0 100 000 0 3 0 50 000 Wskaźniki produktu wartość jednostka 2009 do szt. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3 w1. Gowarczów. szt. Badania własne LGD/ corocznie 1. ewidencji zabytków oraz obiektów małej architektury.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.4 CEL OGÓLNY 2015 „LGD .4.2 Liczba obiektów 450 000 zł zrewitalizowanych. Ruda Maleniecka. Paradyż. 0 2 1.3.2 1.1 Opracowanie dokumentacji.1.0 1.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych 1.1 1.2 w1. wytyczenie.1.4.2 1.markowym produktem turystycznym Działalność gospodarcza zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 34 000 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Obiekty/sprawozdania roczne za rok 150 000 2014 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Źródło CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost liczby turystów przyjeżdżających na obszar LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba osób.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym Efektywna i informacja i promocja Piekielny Szlak . szt.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 0 2 Małe projekty Odnowa wsi 42 z 99 . będących przedmiotem konserwacji 150 000 zł 2 844 000 zł Liczba przebudowanych lub wyremontowanych obiektów szt. szt.

2 Budowa. wyremontowanych placów zabaw 4 308 000 zł Małe projekty 0 25 0 25 Odnowa wsi 43 z 99 .3. w2. szt. osoba osoba 0 0 0 6 10 000 10 000 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD stan za rok 2014 Wskaźniki produktu nazwa Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń Liczba wydarzeń MLS Liczba działań promocyjnych jednostka szt.2 2. Żarnów 2.3 Promowanie trybu życia bez uzależnień 2. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich Budowa.3.2 Liczba osób uczestniczących w warsztatach. Stąporków.1 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. Paradyż.1 2. remont. Gowarczów. które szt.U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży Satysfakcjonująca praca dla młodzieży Młodzież wolna od uzależnień Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Spadek salda migracji na obszarze LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka osoba 2009 -169 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru -138 Dane GUS/stan na koniec 2014 CELE SZCZEGÓŁOWE w2. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 do 2014 2 4 8 9 15 10 Źródło Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Przedsięwzięcie 2. przebudowanych szt. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 2. lub wyremontowanych obiektów Liczba wybudowanych lub istniejących 1 078 000 zł domów kultury i świetlic.2. otrzymały wsparcie Liczba wybudowanych lub 1 260 000 zł szt. Końskie. Bliżyn. Ruda Maleniecka.3 Liczba wybudowanych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3. szt.2 Mała Liga Sportowa 2.0 2.3 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem Wartość przedsięwzięcia 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł szt. przebudowa lub remont obiektów sportowych 2. Smyków.1.1 Budowa.1 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy w2.2.2.1. szt.3 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . szkoleniach i wydarzeniach . szt.1 Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności 2.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2.

3.2.2.1 3. szt. edukacyjnych.3. Ruda Maleniecka. Stąporków. szt. Bliżyn. szt. promocyjnych Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA Badania własne LGD/corocznie Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Odnowa wsi 44 z 99 .2 Liczba zrealizowanych działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w3.1 3. Smyków.U ŹRÓDEŁ” Kształtowanie postaw proekologicznych Dbamy o środowisko w którym żyjemy Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 0% do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Badanie LGD/na koniec 2014 30% roku CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych w3.0 3. Żarnów 3. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 0 do 2014 4 12 6 3 5 5 3 Źródło 3.1.3 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych Przedsięwzięcie Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 1 170 000 zł szt.2. szt. szt.3 CEL OGÓLNY 2015 Ekologiczny obszar „LGD . szt. szt.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3. Paradyż.2 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.1 Liczba uczestników wydarzeń i konkursów w3.2 3.1. szt.1 3.3 3. Wskaźniki produktu 5 000 5 150 Badanie LGD/na koniec 2014 roku nazwa Liczba zorganizowanych konkursów Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba zrealizowanych działań Liczba zrealizowanych działań Liczba gospodarstw objętych wsparciem jednostka szt.1 Konkursy proekologiczne 3.2 Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych. Końskie. Gowarczów.

historycznego lub przyrodniczego. rajdy.1 KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI. koncerty.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI. emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych. festiwale. Gowarczów.1. czy przedsięwzięcia polegające na produkcji lub wypożyczaniu sprzętu wykorzystywanego w turystyce (np. budowa domków letniskowych itp. rowerów. opracowywanie.2. 1. np. np. ulotek. WYTYCZENIE. Operacje. przeglądy 45 z 99 . pikniki. spotkania integracyjne itp.). 1.3. 1. Stąporków.). ściany wspinaczkowe itp. drogowskazów. produkcja kajaków. w tym materiałów filmowych.2 ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH LUB KULTURALNYCH PRZY PIEKIELNYM SZLAKU Operacje polegające na organizowaniu wydarzeń przy Piekielnym szlaku np. zawody sportowe. OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ORAZ TRADYCYJNYCH ZAWODÓW I RZEMIOSŁA Operacje mające na celu promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa. Paradyż. Końskie. OZNAKOWANIE I BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY PIEKIELNYM SZLAKU. miejsca odpoczynku. folderów. w tym kulturowego. książek itp. umieszczanie tablic informacyjnych. Ruda Maleniecka.2.Piekielnego szlaku. Żarnów Charakterystyka przedsięwzięć Obszar LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym 1. np. opracowanie planów sytuacyjnych itp.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. w wyniku których będą powstawać elementy sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ .).4. Smyków. 1.2 WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Operacje mające na celu promocję turystyczną wizerunku obszaru i produktów turystycznych tj.1 OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ Oznakowanie w terenie miejsc i atrakcji turystycznych np. festyny.1. przebudowie i remoncie aktywnych form turystyki (parki tematyczne. parki linowe. wydawanie materiałów promocyjnych (map. albumów. przedsięwzięcia polegające na budowie.2 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYCZNYM I OKOŁOTURYSTYCZNYM Operacje mające na celu wspieranie osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych. Bliżyn. 1.

warsztaty wschodnich sztuk walki itp.2 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP. Paradyż.2.2.3 PROMOWANIE TRYBU ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ Operacje mające na celu organizowanie akcji. wyposażenie zespołów folklorystycznych. Bliżyn. 2. Ruda Maleniecka. Gowarczów. konkursów itp. warsztatów. 2. Smyków. gminna liga siatkówki itp. warsztaty plastyczne. ODNAWIANIE LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI Operacje mające na celu zachowanie ogólnodostępnego dziedzictwa obszaru LGD oraz tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na materialnym dziedzictwie historycznym. Żarnów zespołów folklorystycznych. dożynki itp. warsztaty malarskie.2 MAŁA LIGA SPORTOWA Operacje mające na celu zorganizowanie rozgrywek sportowych – gminnych lub międzygminnych angażujących młodzież zamieszkującą obszar LGD np. umożliwiających młodzieży zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.3 PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Operacje mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD i jego wykorzystanie do celów komercyjnych. koncerty.4. o tematyce promującej zdrowy styl życia oraz wydarzeń mających na celu umożliwienie młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego np.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wydarzeń. 2. LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży 2. 1. 46 z 99 . warsztaty decupauge itp.1 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB W WIEKU 18 – 45 LAT Operacje mające na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wsparcie można uzyskać zarówno na podjęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej. warsztaty teatralne.4. zajęć itp. warsztaty rzemieślnicze.1. programy profilaktyczne w szkołach. kompetencji np. kursy komputerowe. 1. Stąporków.1 WARSZTATY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI Operacje mające na celu organizowanie szkoleń.2. szkolenia informatyczne. publikacje promujące lokalną kulturę. Końskie. akcje promujące zawody ginące.

itp.1 BUDOWA. wystawy plastyczne i fotograficzne. PROMOCYJNYCH Operacje mające na celu tworzenie i oznakowanie np. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 3. amatorskie uprawianie sportu. 47 z 99 . PRZEBUDOWA LUB REMONT PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH WIEJSKICH Operacje mające na celu powstanie ogólnodostępnych placów zabaw. Ruda Maleniecka. rajdy.3. Smyków..2 WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA Kursy. Końskie. wizyty studyjne dla mieszkańców obszaru LGD.3. imprezy. publikacje itd. obiekty ogólnodostępne. propagujące zdrowy.1 DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WPŁYWU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Działania przedsiębiorstw mające na celu usprawnienie działalności gospodarczej w taki sposób aby korzystnie wpływać na środowisko naturalne np. Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ 3. wymiana parku maszynowego itp. pomników przyrody itp. EDUKACYJNYCH.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII Operacje polegające na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. 2.2. wprowadzanie nowych technologii. WYPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH Operacje mające na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz spotkań i rekreacji mieszkańców. Paradyż. ścieżek rowerowych. konkurs na temat form ochrony przyrody itp. 2. 3. 3. Gowarczów. 3. PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH.2.3. Boiska sportowe dla różnych dyscyplin sportowych. REMONT.3 BUDOWA.1.1.2 BUDOWA. ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych.2. plenery plastyczne. ekologiczny tryb życia np.2 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH. Stąporków.1 KONKURSY PROEKOLOGICZNE Operacje mające na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych np. Żarnów 2.

przewodniki.2 WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWSTAJĄCYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I EKOTURYSTYCZNYCH Operacje polegające na rozwoju działalności istniejących i nowo powstających gospodarstwo ekologicznych lub ekoturystycznych. Smyków. gospodarstw ekologicznych np. są to: rzecz – wszystkie rzeczy materialne. Dąb Bartek czy zamek krzyżacki w Malborku. szkolenia dla przedsiębiorców 48 z 99 . Festiwal Słowian i Wikingów. Końskie. Bliżyn.3. np. Gowarczów. Żarnów w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym. gastronomiczna. które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych. Wydarzenie powinno charakteryzować się wyjątkowością. SŁOWNIK POJĘĆ: Produkt turystyczny – wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. Ma charakter punktowy. konkursów. rajdy.3. transportowa. mających na celu podniesienie świadomości na temat jak zdobyć certyfikat ekologiczności 3. występuje w ustalonym miejscu i czasie. Paradyż. wizyt studyjnych itp. Może występować samodzielnie. usługa – pojedyncza usługa np. noclegowa. Oktoberfest. Ruda Maleniecka. mapy. kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi). Przykładami są wycieczki. niezwykłością. 3. Przykładem są: Dymarki Świętokrzyskie. kurs na temat zasad produkowania zdrowej żywności. której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty. warsztatów.1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Operacje polegające na prowadzeniu kursów. wczasy. z wyłączeniem działalności rolniczej np. Stąporków. sprzęt niezbędny podczas wyjazdu – np.in. ale najczęściej jest wyłącznie dodatkiem do innych produktów. pamiątki. zakładanie kolektorów słonecznych. obiekt – występuje jedna. główna atrakcja. wiosła. Są to m.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wydarzenie – charakteryzuje się spójnością i określoną tematyką. przewodnicka.

Bliżyn. rowerowe oraz inne) Dziedzictwo kulturowe.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.) . Końskie. zapleczem higieniczno-sanitarnym. Określenie misji LGD Misja Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą. Stąporków. dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń oraz kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.wystawy itp.obiekty kultury (galerie . parkingiem. ciągiem komunikacyjnym. 5. 49 z 99 . historyczne. usługi.szlaki ( piesze. zjawiskami historycznymi i obyczajowymi. np. obiektem małej infrastruktury. Obiekt sportowy – boisko lub zespół boisk dla różnych dyscyplin sportu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. Mała infrastruktura turystyczna – to obiekty oraz urządzenia turystyczne. a zarazem podniesienia standardów życia. Wzdłuż szlaku można zazwyczaj znaleźć różnorodną infrastrukturę turystyczną. Dbamy o szanse dla młodych ludzi. Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu. która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Zwykle połączone są one wyznaczoną i oznakowaną trasą. w którym znajdują się atrakcje turystyczne. itp.miejsca rekreacji . Szlak Orlich Gniazd. angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu. obszar – zdeterminowany obszar geograficzny. które maja na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką np. . przyrodnicze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi. Gowarczów. które są powiązane jedną nadrzędną ideą. Żarnów szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów. uznawany za godny ochrony dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywania go następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowalne wartości mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju. Ruda Maleniecka. Smyków. Paradyż.

Smyków. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. również ewokuje konkretne cechy wyróżniające obszar objęty niniejszą LSR.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 6. Można wyróżnić takie jak: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. zabytki sakralne. tradycje rękodzieła żeliwnego. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. czyli LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży. Końskie. Stąporków. Posiada wiele walorów. Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze. Teren ten niewątpliwie zasługuje na wysoko rozwiniętą turystykę. Paradyż. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Bliżyn. tereny wokół rzeki Czarnej. Cel ogólny 2. które mają szansę „przyciągnąć” współczesnego (aktywnego) turystę. że wpisuje się on w największym stopniu w specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. Ruda Maleniecka. „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). zalew w Sielpi. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Założone do osiągnięcia cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaproponowane po dokładnej analizie elementów składających się na specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Gowarczów. Daje to podstawę do stwierdzenia. duża ilość imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK – oddziały w Końskich i Żarnowie. że jest wysoce prawdopodobne osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych. Na dowód można podać następujące jej elementy: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. ale brak infrastruktury towarzyszącej. ale niedostateczne ich oznakowanie. 50 z 99 . chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. Czynniki wyróżniające ten teren pozostają we wzajemnej korelacji z zaproponowanymi rozwiązaniami. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Zaczynając od celu ogólnego 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym trzeba zdecydowanie stwierdzić. jak i ogólnych.

I właśnie realizacja tych. problem migracji młodych ludzi. że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką tego obszaru. należy stwierdzić. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Przy planowaniu przedsięwzięć. Smyków. które zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. które wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad obszarami priorytetowymi. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. duża ilość rzek i zbiorników wodnych. Tylko w sytuacji. dlatego właśnie postanowiono wspomagać ich rozwój. czyli przede wszystkim problemowi migracji młodych ludzi. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. z drugiej spróbuje zapobiec negatywnym jej aspektom. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Cel ogólny 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ bezpośrednio nawiązuje do następujących cech charakterystycznych dla obszaru objętego LSR: „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Ruda Maleniecka. tereny wokół rzeki Krasnej (objęte obszarem „NATURA 2000”). którzy właśnie na tym obszarze powinni pracować i żyć. gdy współdziałają ze sobą różne 51 z 99 . zastosowano podejście zintegrowane. Sprzyjają temu również zaproponowane cele szczegółowe – dzięki ich realizacji specyfika obszaru będzie wykorzystywane bardziej kompleksowo. Stąporków. aktywność OSP. Bardzo ważnym składnikiem popierającym zgodność obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne. że elementy te sprzyjają realizacji tego celu. Jasnym wydaje się fakt. 7. Paradyż. Żarnów tradycje rękodzieła żeliwnego. A to z kolei daje duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. Reasumując. a nie innych rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój. Walory przyrodnicze i geograficzne są niewątpliwym atutem LGD – U ŹRÓDEŁ. Cele szczegółowe i dążenie do ich realizacji w przypadku tego celu strategicznego ma podwójne znaczenie: z jednej strony będzie wspomagać pozytywy specyfiki obszaru w tym zakresie. tereny lesiste. Bliżyn.

jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. np. wzajemnie się one uzupełniają. ale z różnych działów gospodarki. do których będzie skierowana pomoc wynikająca z wdrażania LSR. Ruda Maleniecka. rezerwaty skalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wykorzystują również zasoby obszaru objętego niniejszą LSR. 52 z 99 . Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób. Grupy docelowe. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i powiązane. Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR. Końskie. przedsięwzięć. uzupełniające się. obejmują również podmioty pochodzące z każdego rodzaju partnerstwa. Żarnów elementy. Na realizacji celów. Stąporków. Zintegrowany charakter strategii oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferach społecznej. Dotyczy to każdego z obszarów priorytetowych. np. że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. osoby prywatne. Obszar „Młodzież” i zawarte w nim elementy także pozwalają na udział każdego z sektorów gospodarki. Z kolei obszar „Ekologia” pozostaje w bezpośrednim związku z turystyką. a przez realizowane inwestycje dołożą swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku regionu. że często będzie miała miejsce sytuacja. Dotyczy zarówno celów. Smyków. oddziałując na siebie – zarówno inwestycje w człowieka. Reasumując. jak i te materialne. tworząc tak potrzebny do końcowego sukcesu efekt synergii. Bliżyn. dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia. można mówić o trwałym efekcie działań. W przypadku LGD – U ŹRÓDEŁ taka integracja i współdziałanie niewątpliwie występują. że każdy z sektorów pozostaje w korelacji z innymi. wyraźnie można zauważyć. należy stwierdzić. jak i sektor publiczny (samorządy). potrawy kulinarne). gdy planowane przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z tego samego sektora. a przez to na rozwoju obszaru skorzystają bowiem wszyscy: zarówno przedsiębiorcy. tereny objęte programem „Natura 2000”).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Analizując cele i planowane działania. Ważny jest również fakt. zaplanowane działania na rzecz rozwoju turystyki bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru (obszary chronionego krajobrazu. Paradyż. operacji. kulturze i historii (tradycyjne rzemiosło. które poprzez uzyskanie wsparcia podniosą jakość świadczonych usług. gospodarczej i przyrodniczej. jego zasoby lokalne i tożsamość. którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności. turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy. Gowarczów. jak i przedsiębiorców czy osoby prywatne. iż podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie.

że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą się bez problemu przenieść na inne obszary (geograficzne i społeczne) – wszędzie tam. 53 z 99 . Dlatego ogromne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia LSR jest czymś nowym. Ruda Maleniecka. dało się już wyraźnie zauważyć w czasie procesu tworzenia tego dokumentu (będzie o tym mowa przy opisie tego procesu – bardzo szeroki udział społeczny. podejście do zagadnienia ekologii. Może ono bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR. rozbudowany charakter konsultacji). Żarnów 8. organizacji procesów zarządzania. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. a wielostronne podejście do każdej z kwestii pozwala właściwie ją ocenić. wyjazdy itp. pomysł na wykorzystanie rękodzieła żeliwnego i ceramicznego występującego na tym terenie. szkolenia. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Nowatorstwo.). podejście do turystyki w sposób aktywizujący różne środowiska jednocześnie (gminy. osoby prywatne. Paradyż. np. stowarzyszenia). Na terenie LGD – U ŹRÓDEŁ przykładami takiej innowacyjności mogą być chociażby: stworzenie nowego markowego produktu turystycznego „Piekielny Szlak” poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów. Stąporków. Nie można również pominąć faktu. nowych produktów i usług czy sposobów wykorzystywania lokalnych zasobów. które zakładają rozwój czynnika ludzkiego w każdym z obszarów priorytetowych (np. przedsiębiorcy. że nie występował on wcześniej w dużym stopniu na terenie LSR. z którym mamy do czynienia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEL. masowe imprezy. Warto również zaznaczyć. zdiagnozować i zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie. Szereg spotkań i konsultacji społecznych daje dużą szansę na aktywizację lokalnej społeczności i jej dalsze pozytywne przejawy w przyszłości. Bliżyn. Ważnym elementem wskazującym na nowatorstwo jest również szereg pomysłów. gdzie jest szeroki udział społeczny w podejmowaniu decyzji – dzięki czemu decyzje te są bardziej trafne i odpowiadają występującym problemom. Końskie. Innowacyjność podejścia polega na wielotorowości tego pojęcia i rozpatrywać je należy pod różnymi kątami.

1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 2. Zgodność przynajmniej z jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR: TAK – 1 pkt. łącznie 3 pkt. Smyków. Statucie LGD i dokumentach regulujących wdrażanie PROW i Osi 4 Leader.. kryteriów. Żarnów 9. a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu: Załącznik nr 3: Procedura oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 4: Procedura wyboru operacji przez LGD Załącznik nr 5: Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Załącznik nr 6: Procedura zmiany kryteriów oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 7: Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji W sprawach nieuregulowanych w procedurach decydują zapisy w LSR. Zgodność przynajmniej z jednym celem ogólnych LSR: TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR: 1. Zgodność przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR: TAK – 1 pkt. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR. NIE – 0 pkt. 5 ust. Regulaminie Rady. procedury wyboru operacji przez LGD. Ruda Maleniecka. 54 z 99 . Gowarczów. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. o którym mowa w art. Operacja jest zgodna z LSR jeżeli w każdym z kryterium otrzyma 1 pkt. Paradyż. NIE – 0 pkt. 3. procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania. W przypadku braku stosownych zapisów decyduje poprzez głosowanie Rada LGD. Końskie.

komplementarna. uzupełniająca do zrealizowania innych ramach przedsięwzięć zrealizowanych/realizowanych przewidzianych w LSR: a. Stąporków. b. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 2.. Paradyż. powyżej 10 ha – 1 pkt. projekt 3. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Końskie. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Operacja zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres w i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5.. projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . 55 z 99 . Powierzchnia gospodarstwa rolnego. Kryterium. 1. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Ruda Maleniecka. którą posiada wnioskodawca. więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt. do 5 ha – 4 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 4. Miejsce realizacji projektu*: a. Żarnów Kryteria wyboru operacji Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13. lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: a...0 pkt. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. c. 6 lub 7. b. Gowarczów. b. Smyków. Bliżyn. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. c.

Kryterium. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów.. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. b. 7. 8..Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. Końskie. 5. Działanie: Małe projekty Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. c. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. b. 56 z 99 . Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. c. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. b. Żarnów b. Bliżyn. d. b. Członkowstwo w LGD: a. Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. Paradyż. Ruda Maleniecka. Projekt zakłada utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego /bazy noclegowej/bazy gastronomicznej a. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. Smyków. Gowarczów. 6. 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. niezwiązanej z sektorem turystycznym– 0 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. Stąporków. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt.. Projekt będzie dotyczył działalności: a. b.

projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Żarnów 2. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Członkowstwo w LGD: a. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. Końskie. Stąporków. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. c. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt.0 pkt. Paradyż. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. jedna miejscowość – 1 pkt. c. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. 4. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Obszar realizacji projektu: a. Działanie: Odnowa i rozwój wsi Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. Projekt będzie dotyczył działalności: a. 57 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. 3. 5. b. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. dwie miejscowości – 3 pkt. b. b. Smyków. c. 6. Gowarczów. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Bliżyn. 7. uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Operacja komplementarna. d. b. Miejsce realizacji projektu*: a. c. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. Ruda Maleniecka. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt b. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.

0 pkt. Stąporków. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. c. Operacja komplementarna uzupełniająca innych zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. 3. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. c. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Obszar realizacji projektu: a. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Bliżyn. c. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. 1. 58 z 99 .. b. dwie miejscowości – 3 pkt. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. c. b. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. do realizacji w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . 5. 2. Miejsce realizacji projektu*: a. Członkowstwo w LGD: a. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt.. Końskie. Smyków. 4. b. Ruda Maleniecka. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 4 lub 5. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Żarnów Kryterium. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. b. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. b. 6. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. Gowarczów. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. b. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną. jedna miejscowość – 1 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Smyków. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną lub zrealizowaną ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. Żarnów d. 1 – 1 pkt. Kryterium. 4. b. 59 z 99 . Paradyż. 2 – 2 pkt. b. Bliżyn. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie: a. Ruda Maleniecka.. Końskie. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. więcej niż 2 – 4 pkt. b. Miejsce realizacji projektu*: a. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.0 pkt. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. c. 3. Stąporków. Gowarczów. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/ realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt.. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. 2. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. c. 1. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6.. c. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.

8. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. Operacja zakłada: a.. Smyków. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. na podstawie liczby mieszkańców w każdej z miejscowości. 6. Gowarczów. operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości. Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej – 1 pkt. Stąporków. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 3 pkt. Bliżyn. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Ruda Maleniecka. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. b. Końskie. Projekt będzie dotyczył działalności: a. wyliczana jest średnia punktów. c. Założenie działalności gospodarczej – 3 pkt. 7. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Członkowstwo w LGD: a. które zasięgiem obejmuje realizowana operacja 60 z 99 . projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. d. b. Żarnów 5. *Miejsce realizacji projektu – w przypadku gdy. b. Paradyż.

00 0.00 0.00 0.00 290 515.00 0.00 570 000.00 2 912 000.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.83 196 160.00 4 948 000.00 6 527 149.00 0.00 700 000.00 137 280.23 81 759.76 2 080 000.00 290 515.00 27 028.44 348 775.00 2 069 135.00 215 000.00 0. Końskie.00 351 220.00 0.04 27 028.00 560 000.00 0.00 0. Żarnów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Działania Osi 4 Leader 4.00 350 000.76 1 592 550.00 0. Stąporków.00 Razem 4.00 0.00 0.00 351 220.00 Przygotowanie projektów współpracy 0.23 72 003.00 96 000.00 215 000.00 0.1/413 1 824 794.00 1 824 794.77 279 216.00 0.00 0. Ruda Maleniecka.76 99 314.00 0.00 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) 133 279.00 0.80 290 515.00 0.00 2 912 000.80 126 342.00 0.00 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 62 881.17 2 026 985.00 553 500.00 165 000.00 990 000.00 206 635.00 Realizacja projektów współpracy 0.00 50 000.00 0.00 50 000.76 126 342.00 0.00 6 527 149.77 278 240.00 0.00 1 980 000.00 165 000.00 248 105.17 348 775.00 0.00 50 000.00 2 080 000.00 1 980 000.00 65 000.00 114 160.00 65 000.00 61 z 99 .00 248 105.31 Kategoria kosztu / wydatku Rok Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 0.00 0.00 450 000.00 0.00 0.76 126 342.00 0.00 0.00 0.00 Odnowa i rozwój wsi 1 824 794.00 487 450.00 50 000.00 0.00 0.00 173 500.00 137 280.00 1 140 000.00 0.00 1 392 020.05 114 160.00 8 322 000.83 3 418 985.00 12 811 169.00 0.00 65 000.00 0.00 1 186 116.00 100 000.04 59 863.00 15 106 169.00 165 000.00 2 212 000.23 81 759.00 0.17 406 985.17 3 418 985.00 0.00 0.00 279 020.00 0.80 290 515.00 4 139 855.24 72 003.00 487 450.00 2 020 954.00 0.00 0.80 290 515. Gowarczów.00 420 000.00 0.00 700 000.00 351 220.00 0.00 206 635.17 292 825.00 0.00 0.00 0.00 0.76 126 342.00 1 060 000.00 0.00 96 000.00 27 028.00 0.00 974 000.00 0.00 0.83 1 382 276.76 99 314.00 1 014 500.00 65 000.00 2 080 000.00 0.44 4 804 159.00 1 620 000.00 4 139 855.77 278 240.00 12 811 169.00 0.00 0.00 100 000.44 69 755.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Razem Oś 4 Razem 4.00 512 220.00 279 020.05 62 881.04 59 863.00 100 000.44 2 069 135.00 100 000.00 0.17 279 020. Smyków.00 0.00 100 000.44 360 000.00 0.00 215 000.00 69 755.76 230 652.44 348 775.00 50 000.78 133 279.80 290 515.00 0.00 1 609 135.80 126 342.00 6 227 960.00 0.00 196 160.78 292 825.00 3 012 000.00 0.00 65 000.00 0.00 553 500.00 50 000.44 81 759.00 1 609 135.00 6 227 960.00 3 311 884.17 292 825.76 230 652.76 15 106 169.00 0.00 840 000.00 0.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.00 2 212 000.00 137 280.00 0.00 800 000.00 0.24 59 863.00 3 012 000.00 1 410 000.00 0.00 1 592 550.00 50 000.76 279 216.00 800 000.00 0.00 360 000.00 Małe projekty Razem 4.00 0.00 65 000.78 133 279.17 406 985.00 0.83 2 020 954.21 0.00 4 405 384.00 0.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 0.00 1 140 000.00 1 474 500.44 6 626 735.00 0.00 50 000.00 0.00 1 392 020.00 0.17 6 626 735.44 69 755.00 0.00 0.00 całkowite 20082009 kwalifikowane do refundacji całkowite 2010 kwalifikowane do refundacji całkowite 2011 kwalifikowane do refundacji całkowite 2012 kwalifikowane do refundacji całkowite 2013 kwalifikowane do refundacji całkowite 2014 kwalifikowane do refundacji całkowite 2015 kwalifikowane do refundacji całkowite 20082015 kwalifikowane do refundacji 0.00 137 280. Bliżyn.00 562 500.00 4.00 840 000.00 487 450.76 279 216.00 0.83 196 160.00 0.00 10 617 000.00 0.00 0.00 1 592 550.00 278 240.00 0.05 62 881.00 360 000.00 0.00 0.00 114 160.00 562 500.00 0.00 0.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.00 0.00 0.76 99 314. Paradyż.00 1 186 116.00 1 824 794.00 0.00 100 000.76 126 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144 500.00 0.76 230 652.00 0.24 72 003.83 406 985.

3.2 obiektów małej architektury.zł 0.00 351 220. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 3.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym młodzieży Lp.00 196 160.3.1 turystycznej przy Piekielnym Szlaku 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł 100 000 zł 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł 450 000 zł 150 000 zł 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł 1 078 000 zł 1 260 000 zł 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 8 322 000.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.1 2.3 Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii 3. Stąporków. przebudowa lub remont obiektów sportowych Budowa. Przedsięwzięcie Wartość przeznaczona na wsparcie przedsięwzięcia 2009 I II I 20 000 24 000 2010 II 20 000 24 000 I 10 000 6 000 900 000 40 000 180 000 600 000 50 000 50 000 54 000 450000 150 000 70 000 160 000 20 000 30 000 20 000 398 635 401 861 385 620 12 000 40 000 9 000 40 000 300 000 20 000 30 000 14 000 10 000 40 000 7 000 20 000 4 500 170 000 0 1 186116 1 186 116 zł 0.00 406 985.00 348 775.1 2.4.2 2.1 Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania SUMA LSR 10 617 000.2. Żarnów Harmonogram realizacji budżetu LSR Cel Ogólny „LGD . Paradyż. Smyków.2.2.1.00 1 474 500 96000 0 96 000 zł 65 000. Ekologiczny obszar „LGD .1.3.80 290 516 0 0 .2.3.3 Budowa.3.1 Konkursy proekologiczne 3.17 2 026 985 50 000.44 4 804 159 Małe projekty 4 500 170000 984500 30000 1 014 500 zł 100 000.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.2 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji.2 2. wytyczenie.1 Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 3.00 zł Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Odnowa i rozwój wsi 62 z 99 .zł 0.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.1 naturalne Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.2.1 rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.1. remont.U ŹRÓDEŁ” 3.2.2.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych Opracowanie dokumentacji.1 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym 1.00 zł 1.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2.00 zł 2 080 000.2. Gowarczów. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i 1.3.00 126 342.4. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 1. oznakowanie i budowa małej infrastruktury 1.1 2.76 126 343 10 000 50 000 20 000 6 000 20 000 10 000 861 365 676 139 874 380 3 000 40 000 150 000 10 000 10000 3 000 30 000 3 000 30000 5 000 5 000 200 000 6 000 8 000 70 000 180000 30000 30000 2011 II I 10 000 6 000 2012 II 2013 I 10000 II I 2014 II I 2015 II 1.3 2. obrzędów.00 zł 215 000. Bliżyn.1. Końskie. edukacyjnych.3. Ruda Maleniecka. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich 2.1.2 promocyjnych 3.4. ewidencji zabytków oraz 1.00 360 000.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności Mała Liga Sportowa Promowanie trybu życia bez uzależnień Budowa.00 290 515.00 512 220 0 0 .2 Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku 1.83 1 382 277 280000 1 340000 3 155384 1 250000 1 620 000 zł 4 405 384 zł 0.U ŹRÓDEŁ” szansą dla „LGD .1.

by nadać im ostateczny kształt. co jest ogromnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach. które zostały w precyzyjny sposób zdiagnozowane. że wypracowany dokument zawiera bogatą analizę. Zaplanowane różnorodne warsztaty były doskonałą i okazją do wypowiedzenia z młodzieży. Ruda Maleniecka. na którym ono działa. Żarnów 8. Dzięki takiej przyjętej filozofii działania Lokalna Strategia Rozwoju stała się przede wszystkim dokumentem dla mieszkańców obszaru. Został powołany specjalny Zespół Koordynujący prace nad LSR oraz powstała sieć Gminnych Koordynatorów ds. się konsultacji ekspertów czyli dziedzin ekologii. w którego powstawanie każdy z nich miał możliwość się włączyć.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. LSR – nie istniała więc obawa. spotkania i warsztaty z młodzieżą) są 63 z 99 . priorytetowych. Smyków. W każdym etapie powstawania LSR brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ oraz mieszkańcy terenu 9 gmin. Lokalnej Strategii Rozwoju Smyków wsparcie z konsultantów Konsorcjum moderatorów InicjatywaLokalna. W pracach stosowano zasadę partnerstwa. Końskie. podsumowanie i zebranie informacji. Wielorakość podjętych działań daje podstawę do stwierdzenia. Paradyż. Gowarczów. że jakaś ważna kwestia dotycząca przyszłości i rozwoju obszaru zostanie niezauważona czy pominięta. Stąporków. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD – U ŹRÓDEŁ został opracowany i przeprowadzony w sposób kompleksowy. Dodatkowo bardzo duża ilość przeprowadzonych (m.in. Bliżyn. Merytoryczne i Jedno z zebrań Zespołu ds. turystyki z dziedzictwem konsultacji historycznym społecznych i kulturowym. ankiety wśród mieszkańców obszaru Prace nad obszarem priorytetowym „Ekologia” – Jeżów LGD. Również zaplanowane przedsięwzięcia mają konkretne odzwierciedlenie w potrzebach regionu. a także w odpowiedni sposób określa cele i kierunki rozwoju obszaru nim objętego.pl nakierowane było przede wszystkim na zaplanowanie prac tworzenia LSR oraz ich koordynację.

Warsztaty z liderami obszarów priorytetowych 8. gdzie powstały dokument został poddany głosowaniu i przyjęty. Zespół Koordynacyjny LSR 4. mają dużą szansę przynieść w przyszłości oczekiwane efekty. Końskie. W czasie pracy nad LSR eksperci często metody wykorzystywali aktywizujące warsztatowe uczestników Jedna z edycji warsztatów z młodzieżą terenu LGD – Stąporków („mapy myśli”. Badanie ankietowe poprzez indywidualny wywiad w miejscowości – siedzibie gminy 7. społecznego i gospodarczego. Żarnów dowodem. umożliwiało to śledzenie postępów prac oraz pomagało wykryć i usunąć ewentualne błędy czy nie do końca wyjaśnione kwestie. można mówić o zintegrowanym zakresie podejmowanych działań. Funkcja Koordynatora Gminnego LSR 3. Powołanie przedstawiciela Zarządu LGD – Koordynatora ds. Prezentacja na Walnym Zebraniu Członków 64 z 99 . Wszystkie ankiety. listy obecności. LSR 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji. Bowiem tylko w sytuacji. Nadrzędna zasada. Bliżyn. Otwarte spotkanie konsultacyjne w każdej gminie 6. Udostępnienie LSR do konsultacji na WWW 10. Stąporków. która przyświecała twórcom strategii. dyskusje wielokrotne) – świadczy to o nowoczesnym podejściu do problemu i liczeniu się z głosem każdego mieszkańca regionu. Na każdym spotkaniu Zespołu Koordynującego były prezentowane wnioski i rezultaty z dotychczasowych działań. a działania. Konferencja konsultacyjno-podsumowująca 9. Elementy procesu przygotowania i konsultacji LSR: 1. Punkt kontaktowy i informacyjno-konsultacyjny w każdej gminie 5. Ruda Maleniecka. opracowania i dokumentacja fotograficzna jest w posiadaniu LGD. Paradyż. to szeroko rozumiane partnerstwo. które przewiduje. Smyków. gdy dojdzie do współdziałania trzech najważniejszych sektorów: publicznego. Gowarczów. „burze mózgów”. Etapem kończącym proces tworzenia LSR była jej prezentacja na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. a to w Lokalnej Strategii Rozwoju jest najważniejsze.

Powołano również Koordynatorów Gminnych. Paradyż. Komisja Rewizyjna. Łącznie we wszystkich działaniach związanych z opracowaniem LSR wzięło udział ponad 500 osób. Realizacja powstałej w ten sposób LSR. Na początku każdego ze spotkań prezentowane były wyniki dotychczasowych prac a uczestnicy otrzymywali stosowne materiały informacyjne. Listy obecności ze spotkań oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt znajdują się w biurze LGD. Informacje o otwartych spotkaniach były umieszczane na WWW LGD. Rada Stowarzyszenia. dzięki uzyskanej dotacji. pracownicy Biura Stowarzyszenia. o ile zostanie wyartykułowana taka potrzeba. Gowarczów. gospodarczego oraz publicznego. Głównym celem środków pochodzących z programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności tak. W ramach konsultacji LSR kompletny dokument został umieszczony na stronie internetowej LGD. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ. Osoby i organizacje tworzące LGD utożsamiają się z LSR. Po przeprowadzonych analizach i wyborze metodologii prac został powołany Zespół Koordynujący. by w jak największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny 65 z 99 . Ruda Maleniecka. 10. Odpowiada ono za powierzone jej środki publiczne. co umożliwiło wszystkim zainteresowanym wniesienie uwag przed Walnym Zebraniem Członków przyjmującym LSR. za ich wykorzystanie zgodnie z zaplanowanymi działaniami i poprawne rozliczenie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. którzy reprezentowali gminę w pracach nad LSR oraz jednocześnie pełnili funkcję punktu kontaktowego i informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców danej Gminy. Smyków. Stąporków. Bliżyn. W procesie wdrażania i aktualizacji LSR biorą udział następujące podmioty: Zarząd Stowarzyszenia. Żarnów Metodologia pracy nad LSR zakładała maksymalne zaangażowanie osób i organizacji z terenu LGD do wypracowania dokumentu. doradcze). Walne Zebranie Członków. Końskie. We wszystkich etapach prac brali udział przedstawiciele trzech sektorów: społecznego. będzie miała bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych celów. inne podmioty (np. składający się z przedstawicieli każdej z gmin.

jest wszechstronna informacja i promocja LSR. która ma spełniać to zadanie. Żarnów obszaru objętego LSR. Dodatkowo w biurze LGD codziennie jeden z jego pracowników pełni dyżur informacyjny. procesu jej powstawania. Gowarczów.pl). Końskie. która pozwoli na płynne wdrażanie tego dokumentu. rozgłośniach radiowych i TV. uwzględniając jak najszerszy udział partnerów LGD i mieszkańców. Paradyż. Internet to obecnie standardowe i bardzo efektywne narzędzie. wdrażania i aktualizacji. który należy zaznaczyć w tym punkcie. Na stronie WWW zawarte są wszystkie aktualności. Dlatego proces wdrażania i aktualizacji LSR realizuje tę zasadę. Bliżyn. dokumenty. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. pozwalające każdemu zainteresowanemu odnieść się do tych kwestii. Podstawowym elementem. 66 z 99 . Funkcjonuje również forum dyskusyjne. Smyków. fotografie dotyczące LSR. Systematycznie pojawiają się informacje w lokalnej prasie. Stąporków. dlatego postanowiono się nim posłużyć.uzrodel. służąc pomocą w uzyskaniu przez zainteresowane osoby potrzebnych wiadomości. raporty. W tym celu powstała strona WWW Stowarzyszenia (www.

szybkie reagowanie na zmiany sytuacji. będzie zastosowanie podobnych metod i rozwiązań. 67 z 99 . Końskie. które sprawdziły się już w procesie tworzenia niniejszego dokumentu.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. uruchomienie opcji newslettera wysyłającego aktualności do wszystkich zapisanych na liście dystrybucyjnej Przesłanie LSR do członków LGD Opracowanie i wydanie ulotki jako wyciągu z LSR (zawierający między innymi najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz planowane terminy ogłaszania naborów) oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców Sporządzanie i dystrybucja poprzez media raportów z wdrażania i planów na najbliższy rok Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze LGD Tablice informacyjne w budynku każdego Urzędu Gminy Prowadzenie bazy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkretnymi przedsięwzięciami w przypadku określenia daty ogłoszenia konkursu do zainteresowanych beneficjentów będzie przekazywana (w formie uzgodnionej z beneficjentem) informacja na ten temat 2009 I x II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II III IV 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x 5 x x x x x 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru. Stąporków. efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków. Bliżyn. Smyków. Etap wdrażania LSR Złożenie dokumentów na konkurs Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla LGD Uruchomienie na WWW zakładki dotyczącej tylko LSR oraz umieszczanie tam aktualnych informacji z wdrażania. Ruda Maleniecka. by odbywała się ona płynnie oraz przynosiła spodziewane efekty. Najlepszym sposobem. Żarnów Lp. uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłych już w trakcie realizacji LSR. Gowarczów.

wskaźnika produktu. Smyków. Stąporków. osobami i Celów ogólnych. Co najmniej na 14 dni przed celów walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Harmonogramu wdrażania przedsięwzięć. Bliżyn. osobami i podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem 5 rezultatu i wsparcia w ramach proponowanych przedsięwzięć oraz po oddziaływania. Zakres aktualizacji LSR / zmiana Proces niezbędnych konsultacji aktualizacji LSR Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. 2. przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać wskaźników osiągnięcia pozytywną opinię Zarządu LGD. Składu. kwalifikacji i 1 doświadczenia członków Rady. Regulaminu Rady Organ wprowadzaj ący aktualizację Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Procedury oceny Zarządu LGD. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię proces wdrażania i Zarządu LGD. Rada LGD. 3. Co najmniej na 14 dni przed walnym 3 wniosku z LSR. Lp. 4. Komisja Rewizyjna LGD. grupa członków licząca powyżej 10% wszystkich członków LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym 2 zgodności operacji z LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany i wyboru operacji musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Kryteria oceny zgodności Zarządu LGD. Gowarczów. Paradyż. Zarząd z własnej inicjatywy. Kryteria Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany oceny wniosku musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących celów. podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w 4 Celów szczegółowych ramach proponowanych celów oraz po przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Ruda Maleniecka. kwot konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z przeznaczonych na każde osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi przedsięwzięcie. Co najmniej na 14 dni przed walnym 7 Innych elementów LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD 68 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces Przedsięwzięć. Co najmniej na 14 dni przed walnym 6 aktualizacji LSR. Końskie. uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących przedsięwzięć. Zasad i Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany sposobów ewaluacji musi zostać umieszczona na WWWLGD własnej Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Żarnów Z wnioskiem do Zarządu LGD o aktualizację LSR może wystąpić: 1. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWW LGD Struktury Rady LGD.

Rady LGD. Smyków. Ewaluacja własna dotyczyć będzie: procesu wdrażania LSR. pracowników Biura Stowarzyszenia. Prezes Zarządu przesyła informację prezentującą: 1. 2. Podczas pierwszego posiedzenia zwołanego przez Prezesa LGD. Żarnów 11. Wraz z zaproszeniem na każde posiedzenie Zespołu. funkcjonowania organów LGD i Biura Stowarzyszenia. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor społeczny. innych LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Kolejne posiedzenie będzie zwoływane przez Prezesa na wniosek Przewodniczącego Zespołu Ewaluacyjnego lub Zarządu LGD. Komisji Rewizyjnej LGD. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor gospodarczy. Zespół Ewaluacyjny będzie się zbierał co najmniej razy w roku. aktualny stopień realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR. Stąporków. uczelni wyższych. planowane przedsięwzięcia mające doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ocenia własna – ewaluacja – prowadzona będzie przez specjalnie do tego powołany uchwałą Zarząd LGD Zespół Ewaluacyjny. Bliżyn. Zespół określi zasady działania oraz wybierze Przewodniczącego Zespołu. osiąganych wskaźników realizacji celów LSR. obowiązujących procedur. Ruda Maleniecka. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor publiczny. Zarządu LGD. 69 z 99 . Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Do udziału w pracach Zespołu zaproszenie otrzyma 2 przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Paradyż. Końskie.

Końskie. Gowarczów. 5. 5. Ruda Maleniecka. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający konkretne wnioski wynikające z dokonania ewaluacji. stopień realizacji wniosków wynikających z informacji uzyskanych w trakcie dokonywania ewaluacji własnej podczas ostatniego posiedzenia Zespołu. Żarnów 3. 12.2.4. niejako wpisanie się w nie zgodnie z zasadą zintegrowania. Stąporków.4. Smyków. Paradyż. 5. Wtedy działania realizowane na tym terenie będą odpowiednio wzmocnione. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Istnieje wiele innych organizacji i instytucji.4. wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia LGD wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 70 z 99 .1. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Zadaniem LSR jest uwzględnienie tych programów. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. bardziej efektywne. Przewodniczącemu Rady LGD i Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wynikami ewaluacji i zajęcia w ciągu 14 dni stanowiska w sprawach dotyczących danego organu LGD. pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej. Poniżej zaprezentowano korelację Strategii z najważniejszymi dokumentami planistycznymi występującymi na tym terenie: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR Niniejsza LSR nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju opisywanego obszaru. które tworzą takie dokumenty o charakterze strategicznym. Protokół będzie niezwłocznie przekazywany Prezesowi Zarządu. 4. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi efektywność i przydatność samej LSR. Narodowa Strategia Spójności” o Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.6. Bliżyn.

6. Punkt 1 „Tworzenie Warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw”. 7. Punkt 5 „Kreowanie i wspieranie produktów regionalnych”. 4. Końskie. Priorytet 4 „Aktywna polityka rynku pracy”. Punkt 2 „Wspieranie rozwoju specyficznych dla regionu sektorów gospodarki. Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 71 z 99 . poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego”. o Cel 3 „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury”. o Cel 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Priorytet 3 „Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce”. Punkt 1 „Upowszechnienie.”. 5. sportu i rekreacji”. 11. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” o Wszystkie obszary priorytetowe („Produkt”. Punkt 5 „Wspieranie przedsiębiorczości.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. 10. 3. Żarnów o Cel 1 „Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa”. Punkt 3 „Zwiększanie roli zabytków w roli turystyki i przedsiębiorczości”. Punkt 2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”.. Priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego”. Paradyż. o Cel Warunkujący 4 „Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa”. o Cel 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa”. Gowarczów. „Przestrzeń turystyczna”. Priorytet 3 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki. Punkt 1 „Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu i kreowanie marki regionalnej”.. Priorytet 5 „Marketing Regionalny”. Bliżyn. Smyków. Stąporków. 2. w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych województwa”. 5. „Otoczenie Instytucjonalne”). „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” o Cel Warunkujący 2 „Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju”. Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego”. o Cel 2 „Rozwój zasobów ludzkich”. Punkty: 1. Priorytet 1 „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych”. „Marketing i Promocja”. Punkty: 1. 2.

72 z 99 . Paradyż. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” o III. Cel szczegółowy „Tworzenie mechanizmów i warunków dla zwiększenia zatrudnienia”. możliwości inwestycyjnych i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności i efektywności”. Bliżyn. Cel szczegółowy „Korelacja działań służących promocji gospodarczej. na terenie których będzie ona wdrażana – wymienić tu można chociażby powiatowe i gminne strategie rozwoju. Cel szczegółowy „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”. Smyków. Cel szczegółowy „Wzrost znaczenia sportu.8.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Cel strategiczny „Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem”. kulturowych i krajobrazowych regionu”. Cel strategiczny „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej”. kultury.5. Cel strategiczny „Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa”. o Obszar priorytetowy „Tożsamość regionalna”. o Obszar priorytetowy „Wizerunek”. Cel szczegółowy „Zachowanie cennych wartości przyrodniczych. Żarnów o Obszar Priorytetowy „Jakość życia”. Końskie. System ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego o III. Problematyka obszarów wiejskich o III. plany rozwoju lokalnego. Gowarczów. inwestowania i życia mieszkańców”. Problematyka rozwoju turystyki i rekreacji Zapisy LSR są zgodne z dokumentami strategicznymi poszczególnych powiatów i gmin. turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu”. Cel strategiczny „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska”. Lokalna Strategia Rozwoju dzięki tej zgodności niewątpliwie przyczyni się nie tylko do rozwoju obszaru nią objętego. Cel szczegółowy „Rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie ”. Ruda Maleniecka. o Obszar priorytetowy „Ochrona środowiska”. o Obszar priorytetowy „Ład przestrzenny”. Cel strategiczny „Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy. czy wieloletnie plany inwestycyjne.6. Cel strategiczny „Podniesienie poziomu jakości życia”. o Obszar priorytetowy „Obszary Wiejskie”. Cel strategiczny „Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. o Obszar priorytetowy „Rynek Pracy”. Stanie się tak dzięki zjawisku korelacji kierunków określonych w LSR z kierunkami opisywanymi w innych dokumentach planistycznych. ale również do rozwoju całego regionu. Stąporków.

Gowarczów. lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. szkolenia oraz usługi finansowo-prawne. 3. które LGD planuje podjąć w ramach innych programów. i pracy przy nich. kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy). Żarnów 15. W celu zabezpieczenia się przed podwójnym finansowaniem działań i nakładaniem się pomocy zostaną wdrożone następujące zasady: o do koordynacji projektów. Tworzenie i funkcjonowania oddolnych. 2. o do każdego realizowanego projektu zostaną utworzone oddzielne konta bankowe. Bliżyn. o za wdrażanie LSR odpowiadać będzie Koordynator ds. Ruda Maleniecka. obejmując m. Realizowane projekty dotyczyć będą przede wszystkim: 1. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń. doradztwo. Wskazanie planowanych działań. na które LGD uzyska dofinansowanie. ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR. Końskie. których wynagrodzenie nie jest pokrywane ze środków przeznaczonych na Wdrażanie LSR. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Działania.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. LSR. 73 z 99 .in. Paradyż. Smyków. rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. będą zatrudniane osoby. tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (m. Stąporków.in. o osoby pracujące przy wdrażaniu LSR będą miały w swoich zakresach obowiązków jasno określone zadania do realizacji.

in. Smyków. wreszcie napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki. Ruda Maleniecka. Paradyż. poprzez konkursy. wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystyka. poprzez oznaczanie i promocję takich obiektów. poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.in. Założone cele zostały tak skonstruowane. wzrostu atrakcyjności gospodarczej obszaru m. dożynki. wzrostu poziomu wiedzy na temat obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. który zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami ma warunkować rozwój wyżej wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. Realizacja LSR wpisze się więc w idealny sposób w założenia programu „LEADER”. wizyty studyjne.in. szlak turystyczny „Piekielny Szlak”. podniesienia wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m. wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców m. poprzez zmniejszenie salda emigracji. Bliżyn. Żarnów 16. Realizacja LSR przyczyni się do: wzrostu jakości życia mieszkańców tego regionu m. żeby wspomagać w wielotorowy sposób zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu. kursy. rozwoju i wolności od uzależnień oraz podniesienia wartość na rynku pracy 10 000 osób.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. doposażenie świetlic wiejskich. poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Realizacja LSR w perspektywie do roku 2015 przyczyni się do: przyciągnięcia na obszar LGD 150 000 turystów. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Prawidłowa realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój regionu i obszarów wiejskich. powstanie szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”. Końskie. różnorodności biologicznej. rozwoju aktywności gospodarczej m. zmianach klimatycznych lub ekologicznego trybu życia u 5150 mieszkańców. Stąporków. wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego. 74 z 99 . Gowarczów.in.in. poprzez wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat. spotkania integracyjne itp.

Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 8. Ruda Maleniecka. Skład organu decyzyjnego – Rady LGD 3. Bliżyn. Końskie. Paradyż. Żarnów Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników: wzrośnie jakość życia mieszkańców. Informacje o dołączonych do LSR załącznikach 1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 4.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Z efektów zrealizowanych przedsięwzięć skorzysta ponad 200 000 osób. zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój regionu. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego – Rady LGD 6. Zestawienie członków LGD 2. nastąpi pobudzenie aktywności gospodarczej. 17. Stąporków. Regulamin Rady LGD 75 z 99 . podniesie się wartość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 7. Smyków. wzrośnie atrakcyjność gospodarcza obszaru. nastąpi wzrost integracji społecznej i aktywności mieszkańców. Gowarczów. Procedura wyboru operacji przez LGD 5.

Żarnów Załącznik nr 1 Zestawienie Członków Zwyczajnych „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp. Gowarczów. Paradyż. Imię i nazwisko/Nazwa Reprezentowany sektor/ osoba fizyczna/ nazwa firmy gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny gospodarczy gospodarczy społeczny społeczny Funkcja w LGD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Agnieszka Kastarynda Agnieszka Nalewczyoska Agnieszka Pikuła Andrzej Sosnowski Aneta Pawłowska Anna Leżaoska Bank Spółdzielczy w Kooskich Danuta Pakos Barbara Słoka Barbara Stachera Bliżyoskie Stowarzyszenie Cyklistów Marek Sorbian Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Dariusz Kowalczyk Dorota Urbaoczyk Dariusz Piwowarczyk Danuta Jedynak Emilia Kupis Ewa Czarkowska Ewa Szatkowska Elżbieta Sosnowska Gabriela Król Gmina Białaczów Barbara Goworek Gmina Bliżyn Mariusz Walachnia Gmina Gowarczów Tomasz Słoka Gmina Kooskie Michał Cichocki Gmina Paradyż Iwona Pluta Gmina Ruda Maleniecka Leszek Kuca Gmina Smyków Bożena Szczypiór Gmina Stąporków Agnieszka Wojcierowska Gmina Żarnów Krzysztof Nawrocki Hurtownia Papiernicza DABOX Iwona Makowska Irena Cukrowska Jadwiga Życka Rada LGD członek członek Rada LGD członek Zarząd LGD Rada LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek członek Zarząd LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD członek Rada LGD członek członek 76 z 99 . Bliżyn. Smyków. Stąporków. Ruda Maleniecka. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Smyków. Ruda Maleniecka. Bliżyn.Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Zbigniew Fijewski Małgorzata Jakubczyk Marek Solarz Monika Plaskota Paweł Maszewski Piotr Kupis Piotr Pałgan Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kooskie Wojciech Pasek Piotr Czarkowski Piotr Zep Roman Jedynak Renata Doniecka Sławomir Cichy Stanisław Krauze Stefan Szymczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródło” Jacek Matera Stowarzyszenie „Kuźnia” Agnieszka Brzezioska Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrzyszów Andrzej Urbaoczyk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Komorów Radosław Lachowski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Jacek Dopieralski społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Komisja Rewizyjna członek członek członek członek członek Członek członek członek członek członek członek członek członek członek członek Komisja Rewizyjna Zarząd LGD Zarząd LGD 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Zarząd LGD członek Komisja Rewizyjna członek Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD członek Rada LGD Komisja Rewizyjna 77 z 99 . Żarnów 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Jerzy Kowalski Jerzy Rams Józef Piętak Justyna Pargieła Jolanta Gębska Jarosław Hipsz Krzysztof Król Magdalena Weber Marzena Michałowska . Paradyż. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.Kowalik Marcin Lataoski Małgorzata Kotwica Mazowiecko . Stąporków. Końskie.

Końskie. Żarnów 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Dorota Kołodziejczyk Stowarzyszenie Siedlisko Iwona Krzaczyoska Stowarzyszenie „Ziemia Niekłaoska” Kazimierz Rurarz Sylwia Dulewicz Sylwia Świercz Sylwia Mogielska Szymon Biały Stanisław Pilarski Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Anna Michalska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienna Wola Krzysztof Pacak Tadeusz Budzioski Tomasz Śliwak Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Marzena Jeżewska .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.Boczek Urszula Jędrzejczyk Wiesław Malicki Władysław Musiał Wiesław Cłapak Zbigniew Gontek Związek Harcerstwa Polskiego Kamila Kowalewska społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny Rada LGD członek Rada LGD członek członek Rada LGD członek członek 75 społeczny członek 76 77 78 79 80 81 82 83 84 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny członek członek Rada LGD członek członek Komisja Rewizyjna członek członek Zestawienie Członków Wspierających „LGD – U ŹRÓDEŁ” 1 Kancelaria Finansowo –Prawna MERQUS gospodarczy Członek wspierający 78 z 99 . Smyków. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Paradyż. Bliżyn. Stąporków.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Imię i Nazwisko Danuta Pakos Leszek Kuca Szymon Biały Dorota Kołodziejczyk Andrzej Sosnowski Marzena Jeżewska Boczek Gabriela Król Mariusz Walachnia Radosław Lachowski Stanisław Krauze Agnieszka Brzezińska Agnieszka Kastarynda Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Sławomir Cichy Dariusz Kowalczyk Iwona Makowska Kazimierz Rurarz Iwona Pluta Barbara Goworek Podmiot delegujący Bank Spółdzielczy w Końskich Gmina Ruda Maleniecka osoba fizyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków osoba fizyczna Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna osoba fizyczna Gmina Bliżyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów osoba fizyczna Stowarzyszenie „KUŹNIA” osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” Gmina Paradyż Gmina Białaczów Reprezentowana Reprezentowany gmina sektor Końskie Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Smyków Smyków Bliżyn Bliżyn Bliżyn Stąporków Końskie Końskie Smyków Gowarczów Gowarczów Gowarczów Końskie Stąporków Stąporków Paradyż Białaczów gospodarczy publiczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny publiczny publiczny 79 z 99 . Końskie. Żarnów Załącznik nr 2 Skład organu decyzyjnego LGD . Bliżyn. Paradyż. Stąporków. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.U ŹRÓDEŁ Lp.

Smyków. Posiedzenie – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ ”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Końskie. osoby pozostające bezstronnymi podpisują się na ww. Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady. którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia Przewodniczący przygotowuje listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy. Bliżyn. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Załącznik nr 3 Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru 1. 80 z 99 . Gowarczów. co potwierdza się podpisem osoby wykluczonej z głosowania. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są. Żarnów Użyte sformułowania i skróty w niniejszych procedurach oznaczają: LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. dla każdej operacji zgłoszonej do konkursu. Statut – Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. liście. Nazwiska członków Rady. 6 ust. którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności dla danej operacji. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Rada – Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy. Stąporków. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 3. którego treśd jest zgodna z wymogami określonymi w § 18 Regulaminu. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Koordynator LSR – Koordynator do spraw realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Instytucja zarządzająca – Instytucje wymienione w art. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. złożyd swój podpis na oświadczeniu o bezstronności. 4. 5. 1 pkt. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa. 2. Regulamin – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. Ruda Maleniecka. w terminie 21 dni od dnia.

Ruda Maleniecka. o którym mowa w pkt. 81 z 99 . Bliżyn. 7. informując jednocześnie na piśmie o: . 6 Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. które zostały określone w LSR. w którym upłynął termin do składania wniosków. LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych. . Jeżeli operacja uznana jest za zgodną z LSR. Smyków. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia. Końskie. 9. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach.możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą (Załącznik nr 5 do LSR) Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji dokonywana jest: a) na kartach ocen. 10. Przewodniczący tworzy listę operacji ocenionych. o której mowa w pkt.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji. 10. Żarnów 6. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Referenta. Paradyż. każdy członek Rady oddzielnie przydziela punkty zgodnie z Kryteriami wyboru. 8.zgodności operacji z LSR. Prezes Zarządu dla każdej operacji wybiera Referenta. . Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury b) zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. ustalając ich kolejnośd wg liczby uzyskanych punktów. którego zadaniem jest przygotowanie dla członków Rady materiałów niezbędnych do oceny oraz zreferowanie operacji przed głosowaniem nad stwierdzeniem zgodności operacji z LSR. 14. Po dokonaniu oceny wszystkich operacji. Spośród pracowników LGD. albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w biurze LGD do każdego złożonego wniosku od dnia zakooczenia naboru wniosków do dnia podjęcia uchwały w sprawie listy operacji wybranych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Gowarczów. Na wniosek członka Rady. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 12. 13. wniosek o przyznanie pomocy może mu zostad przesłany w wersji elektronicznej. 11.

.. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI / NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR: CSZ 3 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Końskie. Paradyż.. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? CO 1: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. 3. wpisad zgodnie z LSR ……………….. CO 3 : wpisad cel zgodnie z LSR ……………….Karta oceny zgodności operacji z LSR Miejsce na pieczęd LGD KARTA OCENY zgodności operacji z LSR KO nr 1 Wersja: 1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? CSZ 1 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Żarnów Załącznik nr 1 . Gowarczów. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślid) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności 1. Kartę należy wypełnid piórem lub długopisem 82 z 99 ..Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. CSZ 2 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ……………….. Ruda Maleniecka.... CO 2: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ………………. Stąporków. Smyków. Bliżyn. 2. CSZ 4 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ……………….1 Strona 1 z 1 Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1..

Nie wpisanie imienia. Gowarczów. Żarnów 2. Członek Rady wypełniający zobowiązany jest napisad uzasadnienie. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty Załącznik nr 2 .. Paradyż... Końskie. Wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Stąporków. Suma przyznanych punktów Przyznana ocena ………………. 2. nazwiska. 4. .. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. 3. KARTA OCENY operacji według kryteriów wyboru Strona 1 z 2 Miejsce na pieczęć Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Kryterium oceny operacji 1. Bliżyn. Zgodnośd operacji z LSR może występowad w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyd więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem z LSR. Smyków. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Ruda Maleniecka. z którym dana operacja jest zgodna. W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR. 3.Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. dnia ……………… (miejsce i data) ………………………………………… (imię i nazwisko Członka Rady) …………………………… (podpis) 83 z 99 . miejsca.

Ocena na podstawie kryteriów wyboru polega na przyznaniu stosownej liczby punktów zgodnie z możliwościami wynikającymi z kryteriów. Bliżyn. 1. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. nazwiska. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru START NIE Sprawdzenie bezstronności członków Rady TAK Wpisanie na listę bezstronnych członków Rady Wybór przez Prezesa Zarządu Referenta spośród pracowników LGD do każdej operacji Wykluczenie z głosowania Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu Zreferowanie operacji przez Referenta Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady Wznowienie Posiedzenia Dyskusja Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR NIE Sprawdzenie zgodności operacji z LSR TAK Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru Procedura wyboru operacji przez LGD 84 z 99 . Smyków. Ruda Maleniecka. Nie wpisanie imienia. Gowarczów. Żarnów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. Stąporków. Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Końskie. 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. miejsca. Paradyż.

Bliżyn. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Osoba odpowiedzialna Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Pracownicy Biura LGD Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Karta oceny zgodności operacji z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Uchwała o niezgodności operacji z LSR Karta oceny operacji według kryteriów wyboru Uchwała o zgodności operacji z LSR Lista rankingowa Używane dokumenty Oświadczenie o bezstronności Uchwała o wykluczeniu z głosowania Lista biorących udział w głosowaniu Uczestnicy Posiedzenia Rady Adresat/II strona czynności Czynnośd Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji Wykluczenie z głosowania Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu Zreferowanie operacji przez Referenta Dyskusja Sprawdzenie zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru 85 z 99 . Ruda Maleniecka. Smyków. Paradyż. Gowarczów. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie.

Po posiedzeniu. wniosków o przyznanie pomocy publikowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób nadawania numerów określa instrukcja kancelaryjna. Na liście operacji wybranych umieszcza się te.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. W terminie 45 dni od dnia. w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 6. nie później niż 7 dni od dnia. 7. Posiedzenie w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem. jednoczesnym wskazaniem operacji. które nie zostały wybrane. 3. Stąporków. które zostały wybrane ustalając ich kolejnośd według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg kryteriów wyboru. Gowarczów. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady. Końskie. Najpóźniej 7 dni przed upływem terminu zakooczenia składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady. LGD sporządza listy: a) operacji. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o wszczęcie Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR) w terminie zgodnym z Regulaminem (Załącznik nr 8 do LSR). odpowiada Prezes Zarządu. 5. Każdy wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer. Smyków. której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Ogłoszenie o możliwości składania. Na liście operacji niewybranych umieszcza się te. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. Biuro LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych wraz informacją. Za ustalenie terminu składania wniosków oraz o wystąpienie do Instytucji zarządzającej z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. W przypadku wpłynięcia odwołao od rozstrzygnięd Rady. których mowa w pkt 12. które spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru projektu przez LGD. o których mowa w pkt. które mieszczą się w limicie wskazanym w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. Wybór operacji następuje w trakcie obrad Rady. 4. Paradyż. Żarnów Załącznik nr 4 Procedura wyboru operacji przez LGD 1. za pośrednictwem LGD. 10. 12. b) operacji. b) niezgodne z LSR 86 z 99 . lecz nie spełniły minimalnych wymagao. które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: a) zgodne z LSR. 11. który stanowi załącznik nr 8 do LSR. zgodnie z niniejsza procedurą. który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. 2. 13. 9. uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek odwołao. w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. Po rozpatrzeniu odwołao Przewodniczący sporządza ostateczną listę operacji ocenionych. Regulaminem ( Załącznik nr 8 do LSR) i Procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR) 8. 9. Ruda Maleniecka.

15. Gowarczów. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. . c) Informuje na piśmie wnioskodawcę o: . której mowa w pkt 1.wybraniu operacji informując jednocześnie czy operacja mieści się w limicie określonym w informacji. Stąporków. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy 14. Koordynator LSR: a) przekazuje Instytucji zarządzającej listy. b) Publikuje listę operacji wybranych na stronie internetowej LGD nie później. niż w dniu jej przekazania do Instytucji zarządzającej. w którym upłynął termin do składania wniosków. Ruda Maleniecka. Nie później niż przed upływem 45 dni. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. o których mowa w pkt 12 i 13 oraz uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami.niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania. 87 z 99 . od dnia. o których mowa w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. Bliżyn. Żarnów c) nie zostały złożone miejscu i terminie. Smyków.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.składania wniosków. Procedura wyboru operacji przez LGD START Ustalenie terminu: . . Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przygotowanie ogłoszenia NIE AKCEPTACJA TAK Publikacja ogłoszenia Nabór wniosków Rejestracja wniosków Zwołanie Posiedzenia Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Publikacja wyników oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Powiadomienie wnioskodawców o decyzji Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przekazanie Instytucji zarządzającej dokumentacji konkursowej 88 z 99 . Ruda Maleniecka.opublikowania ogłoszenia o wszczęciu naboru wniosków. Bliżyn. Smyków. Paradyż. Żarnów Schemat graficzny procedury wyboru operacji przez LGD. Gowarczów. Końskie. Stąporków.

za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Smyków. Lista Rankingowa wybranych operacji. wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego.Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego. W przypadku odwołao od podjętej decyzji przez Radę . Publikacja ostatecznych wyników oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny zgodności operacji z LSR.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Procedura oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie o wynikach oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wdrażania LSR. Ruda Maleniecka. Przygotowanie ogłoszenia o możliwości składania. Nabór wniosków Rejestracja składanych wniosków o przyznanie pomocy. Gowarczów. Bliżyn. Osoba odpowiedzia lna Prezes Zarządu Używane dokumenty Pismo dotyczące terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków Adresat/II strona czynności Instytucja zarządzająca Koordynator LSR Projekt ogłoszenia Instytucja zarządzająca Instytucja zarządzająca Dyrektor Biura Pracownik Biura Przewodnicz ący Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą oceny zgodności z LSR Powiadomienie o wynikach oceny Wnioskodawcy Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego Protokół z posiedzenia Rady. Stąporków. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury wyboru operacji przez LGD Czynnośd Ustalenie terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków o dofinansowanie operacji. Lista operacji niezgodnych z LSR Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę Koordynator a LSR Przewodnicz ący Rady Prezes Zarządu Wnioskodawca Instytucja zarządzająca 89 z 99 . Paradyż. Akceptacja ogłoszenia o możliwości składania. Przekazanie pełnej dokumentacji. za pośrednictwem LGD. Końskie.

6. że jest to rozstrzygnięcie ostateczne. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Odwołanie spełnia wymogi formalne jeśli: a) Złożone jest na właściwym formularzu. 2. 90 z 99 . 3. 7. Biuro LGD informuje pisemnie odwołującego się o terminie rozpatrzenia odwołania pouczając o możliwości zabrania głosu w trakcie rozpatrywania sprawy. Żarnów Załącznik nr 5 Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji 1. b) Wpłynie do biura LGD w określonym w pkt 1 terminie. negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. Smyków. posiedzenia pod rygorem utraty tego prawa. Gowarczów. pod warunkiem. o której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR). Końskie. Odwołujący jest obowiązany poinformowad o uczestnictwie w posiedzeniu Rady dotyczącym rozpatrzenia odwołania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem ww. Bliżyn. Stąporków. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer. Po wpłynięciu co najmniej jednego odwołania Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołao rozpatrzonych pozytywnie. który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji. Ruda Maleniecka. bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 4. że spełniad będzie wymogi formalne. 5. c) Zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy. którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 3 dni od daty jej podjęcia Biuro LGD przesyła odwołującemu z pouczeniem. Paradyż.

Ruda Maleniecka. w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury. Pola białe wypełnia Wnioskodawca. Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD. Końskie.1 Strona 1 z 1 NUMER WNIOSKU NUMER UCHWAŁY RADY DATA WPŁYNIĘCIA NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: PODPIS PRZYJMUJACEGO ODWOŁANIE       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oceny zgodności operacji z LSR Oceny operacji wg kryteriów wyboru UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY: ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej) TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY: ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY: MIEJSCE: WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ RADĘ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY CZYTELNY DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 1.Wzór odwołania Formularz odwołania od wyników oceny Rady LGD ODR nr 1 Miejsce na pieczęd wnioskodawcy(jeżeli jest) ODWOŁANIE Wersja: 1. 91 z 99 . Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony. 2. Smyków. Bliżyn. tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól. Żarnów Załącznik nr 1 . Stąporków. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. W przypadku braku wypełnienia odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia.

Końskie. Żarnów Schemat graficzny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Bliżyn. Gowarczów. Stąporków. Smyków. Paradyż. Ruda Maleniecka. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji START Wpłynięcie odwołania Rejestracja odwołania i nadanie numeru Zwołanie posiedzenia Rady LGD NIE AKCEPTACJA TAK Wysłuchanie stanowiska odwołującego się Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie ostatecznej listy rankingowej Wysłanie pisma o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym Procedura wyboru operacji przez LGD 92 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Smyków. Bliżyn. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Czynnośd Rejestracja i nadanie nr odwołania Powiadomienie odwołującego się o przyjęciu odwołania i terminie Posiedzenia Rady Zwołanie Rady Posiedzenie Rady w ramach procedury odwołania Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o odrzuceniu odwołania Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Osoba odpowiedzialna Pracownik biura Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia Zaproszenie na Posiedzenie Rady Używane dokumenty Adresat/II strona czynności Dyrektor Biura Wnioskodawcy Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Rada Przewodniczący Rady Członkowie Rady. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Stąporków. Końskie. Gowarczów. Zarządu Uchwała Pismo o odrzuceniu odwołania Pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Wnioskodawca Przewodniczący Rady Wnioskodawca 93 z 99 .

Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Zarząd z własnej inicjatywy d. Komisja Rewizyjna LGD c. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR może wystąpid: a. Gowarczów. Smyków. Rada LGD b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Żarnów Załącznik nr 6 Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 1. Ruda Maleniecka. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokument Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 94 z 99 . Końskie. Bliżyn. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Stąporków. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Paradyż.

Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Gowarczów. Rada LGD b. Komisja Rewizyjna LGD c. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji może wystąpid: a. Żarnów Załącznik nr 7 Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 1. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Paradyż. Zarząd z własnej inicjatywy d. Smyków. Ruda Maleniecka. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Bliżyn. Końskie. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokumenty Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 95 z 99 . Stąporków.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2005 r. c. Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady LGD 4. Końskie. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.23 członków. Biuro – oznacza Biuro LGD 6. Członkowie Rady zobowiązani są do: 96 z 99 Rady . którą jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 2. Bliżyn. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ. 62 ust. Niniejszy regulamin określa uprawnienia. podróż służbową. Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD 7. współpraca z Zarządem i Biurem. organizację pracy oraz tryb obradowania organu decyzyjnego LGD – Rady LGD. b. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. chorobę albo koniecznośd opieki nad chorym. Za przyczyny uniemożliwiające wzięcie udziału przez Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się: a.10. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Rady LGD 9. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015 8. powołanej na podstawie § 19 ust. 2. §5 1. Sekretarz – oznacza Sekretarza obrad Rady LGD §3 1. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Do zadao Przewodniczącego Rady należy: a. c. Członek Rady zawiadamia o tym na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. §2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. str. które mają byd realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. 4.2 Statutu LGD 2. 2. zwanej dalej Radą. Żarnów Załącznik nr 8 REGULAMIN PRACY RADY Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ §1 1. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania. 2.1). zwoływanie posiedzeo Rady. Stąporków. Zarząd – oznacza Zarząd LGD 5. Urz. UE l277 z 21. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. Członkowie Rady wybierani są zgodnie z § 19 ust. 3. b. 4. §4 1. Ruda Maleniecka. Paradyż. Maksymalna wysokośd wynagrodzenia jest zgodna z uchwałą Zarządu. Smyków. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie wypłacane w ramach zawartych umów o dzieło. organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady. Gowarczów. Rada – oznacza Radę LGD 3. 3. Skład Rady stanowi 18 . 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.

Ruda Maleniecka. Używania informacji. Procedury wyboru operacji przez LGD. c. Rada obraduje na posiedzeniach. Stąporków. których mowa w pkt b i c tylko dla celów oceny operacji i nieujawniania ich stronom trzecim. Posiedzenie. wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i obiektywny. o którym mowa w ust 3 pkt a muszą zostad rozpatrzone wszystkie wnioski o przyznanie pomocy. Obsługę posiedzeo Rady zapewnia Biuro. b) 2 dni w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury odwołania od wyników oceny. Gowarczów. 2. § 10 1. 4. b. prowadzi i zamyka Przewodniczący. 97 z 99 . Posiedzenia Rady otwiera. Posiedzenia dotyczące kompetencji zapisanych w §1 ust 2 prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD. Smyków. Żarnów a. zgodnie z posiadaną wiedzą. 2 musi zostad zamknięte w przeciągu: a) 14 dni od terminu. Bliżyn. Członkowie Rady powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. o których mowa w pkt 2 Procedury wyboru operacji przez LGD (Załącznik nr 4 do LSR) i pkt 3 Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR). natomiast przed zamknięciem posiedzenia o którym mowa w ust 3 pkt b muszą zostad rozpatrzone wszystkie odwołania od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny lub jako rezultatu oceny.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Przed zamknięciem Posiedzenia. termin i porządek obrad. 5. §9 1. Końskie. w szczególności wynikających z Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4. 2. W przypadku posiedzeo Rady związanych z rozpatrzeniem odwołania w toku Procedury odwołania od wyników oceny powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. na który zostało zwołane w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD i Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru. §7 Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady ustalając miejsce. §6 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGD. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny mogą odbywad się w ciągu kilku spotkao i trwad nie dłużej niż 3 dni. d. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. 3. z wyjątkiem posiedzeo zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu. o którym mowa w ust. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Paradyż. 2. §8 1. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

wyniki głosowao. Wolne wnioski i zapytania. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie tj. 2. b. podając dane tej osoby Prezesowi Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. po upływie pół godziny podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% swoich członków co stanowi quorum. powinien zawierad. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. Gowarczów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku. obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Koordynator LSR. złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD. 6. przyjęty przez Radę program obrad. e. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. który obejmuje w szczególności: a. Rada dokonuje wyboru Sekretarza Obrad i przyjmuje porządek obrad. § 12 1. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. tj. 2 wykonuje się w sposób określony w Procedurze wyboru operacji przez LGD.5 do LSR. 2. z wyjątkiem uchwał proceduralnych. Wszystkie głosowania Rady są jawne. oznaczanym następująco: 98 z 99 . Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. liczbę obecnych członków Rady. § 13 1. d. w szczególności: a. po upływie pół godziny wg tego samego porządku. Bliżyn. o którym mowa w ust. Prezentację i omówienie wniosków o przyznanie pomocy. 8. Po stwierdzeniu quorum. § 11 1. które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 4.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedurze odwołania od wyników oceny. co zostaje odnotowane w protokole. c. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Protokół z posiedzenia. 5. stanowiących załączniki odpowiednio nr 3. Ustną informację Zarządu o realizacji operacji. w szczególności ekspertów. Ruda Maleniecka. treśd uchwał formie załączników § 15 1. które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeo Rady. przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowao. którym przysługuje głos doradczy. Prawomocnośd posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem. 2. 3 Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Obrad. Żarnów 3. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza. Zadanie Rady określone w §1 ust. Smyków. 2. Paradyż. Dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy. § 14 1. Przewodniczący może zaprosid do udziału w posiedzeniu osoby trzecie. Stąporków. W przypadku nieobecności Przewodniczącego. b. 7. Końskie. 4. d. c. 3. a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego.

nie później niż 7 dni od ich uchwalenia. 4. opieki lub kurateli. 2.2 Członkowie Rady składają oświadczenie o bezstronności dla każdej operacjo oddzielnie. § 18 1. Smyków. W przypadkach innych niż wymienione w ust. o których mowa w § 1 ust. złoży oświadczenie o bezstronności. bieżący rok kalendarzowy 3. Protokół z posiedzenia Rady LGD sporządza się w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia. Osobą bezstronną jest członek Rady. nie pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeoskim. Bliżyn. Paradyż. nie jest wnioskodawcą wniosku o przyznanie pomocy lub b. 2. a odpowiedzi na nie udzielane są w miarę możliwości bezpośrednio na danym posiedzeniu. Gowarczów. liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejnośd podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad. Żarnów a. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 2. lub d. 99 z 99 . § 19 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. nie zasiada w organach lub jest przedstawicielem osób prawnych składających wniosek. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. który: a. liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne posiedzenie w danym roku kalendarzowym. lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej. Przewodniczący przekazuje Zarządowi. § 16 1. Stąporków. Końskie. co do jego bezstronności. lub c. Uchwały podjęte przez Radę. W sprawach. Ruda Maleniecka. c. jeżeli udział członka Rady w dokonywaniu wyboru operacji może wywoład wątpliwości. 3. o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady. nie pozostaje z wnioskodawcą w stosunku zależności służbowej lub e. Protokoły i dokumentacja z posiedzeo Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia. § 17 Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful