P. 1
Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2009-2015

|Views: 116|Likes:
Wydawca: Piotr Kaczor

More info:

Published by: Piotr Kaczor on Dec 24, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 17 września 2008 r.

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr I/2/2010 i Nr I/3/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 25 lutego 2010 r. Z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu Członków LGD – U ŹRÓDEŁ w dniu 20 stycznia 2011 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2009-2015 dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”

Obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Modliszewice, sierpień 2008 (zmiany: luty 2010, styczeń 2011)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”

Współpraca: Zarząd LGD Zespół Koordynacyjny LSR

InicjatywaLokalna.pl
ul. Targowa 18/1207, 25-520 Kielce tel./fax 041 343 01 24 e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

2 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

SPIS TREŚCI
Wstęp 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 2) opis procesu budowania partnerstwa 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron): 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 5. Określenie misji LGD 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 5 7 7 7 9

11 13 14 14 15 15 16 28 30 35

38 48 48 50 51

52 61 62

3 z 99

Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Paradyż. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Smyków. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Końskie. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR 15. Bliżyn. Stąporków. Wskazanie planowanych działań. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach 66 69 70 72 74 75 4 z 99 . Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Żarnów 12.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WSTĘP
Niniejszy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju sporządzony został dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar 9 gmin położonych na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W skład tego terenu wchodzą gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (położone w północnej części województwa świętokrzyskiego) oraz Białaczów, Paradyż i Żarnów (znajdujące się na południu województwa łódzkiego). Mimo, że „LGD – U ŹRÓDEŁ” obejmuje teren rozdzielony administracyjnie, to jednak połączony tradycjami: historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, przede wszystkim jednak nacechowany dużą chęcią rozwoju i pomysłami na przyszłość. Warto również zauważyć, że obszar będący podmiotem strategii rozwoju pełen jest ludzi, którzy poprzez swoją pracę pragną jak najlepiej mu się przysłużyć. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z Konsorcjum Dodatkowo, się „InicjatywaLokalna.pl”. okazję do

w czasie różnorodnych warsztatów, wypowiedzenia

i konsultacji mieli eksperci z dziedzin, które Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe, ekologii, czyli: z młodzieży, dziedzictwem

turystyki

historycznym i kulturowym. Zatem śmiało można wysnuć wniosek, że dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski. Dodatkowo duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (m.in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD, spotkania i warsztaty z młodzieżą) są dowodem, że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji, a działania, które przewiduje, na pewno przyniosą w przyszłości oczekiwane skutki. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika w dużej mierze z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju. Wymienić tutaj można: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał

5 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Ludzki oraz Strategie Rozwoju Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego, które będą również w tym okresie realizowane. Jak już wcześniej wspomniano, LGD – U ŹRÓDEŁ postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Cele ogólne i szczegółowe, które zostały założone, wynikają bezpośrednio z różnorodnych uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. W czasie pracy ze społecznością lokalną były wykorzystywane warsztatowe metody aktywizujące uczestników: „mapy myśli”, „burze mózgów”, dyskusje wielokrotne. Nadrzędną zasadą w pracach było szeroko rozumiane partnerstwo. Działania określone w LSR nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach. „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. Natomiast zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Lokalna Strategia Rozwoju
Głosowanie podczas obrad WZC Stowarzyszenia

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” została przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 17 września 2008 r. Warto dodać, że wszystkie umieszczone w niniejszym opracowaniu fotografie pochodzą ze zbiorów partnerów wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie.

6 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Nazwa:

Status prawny:

Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Data wpisu do KRS: 12 marca 2008 roku Numer KRS: 0000301138

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się około połowy marca 2006. Głównymi inicjatorkami tego działania były dwie osoby: Joanna Kupis (wtedy pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach) oraz Emilia Kupis (pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich). Doszły one do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno-kulturowo-historyczne gmin powiatu koneckiego, ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu. Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia „KUŹNIA”, które zainicjowało prace nad budową trójsektorowego partnerstwa. Początkowo planowany był udział jedynie gmin leżących nad rzeką Czarną, stąd pierwotna nazwa LGD miała brzmieć „Dolina Czarnej”. W trakcie różnych spotkań nazwa stowarzyszenia przyjmowała różne brzmienia w tym „Wspólna sprawa” i „U Źródeł”, aż na spotkaniu założycielskim w dniu 7 listopada 2007 członkowie założyciele zdecydowali się na nazwę stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ.” Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z włodarzami gmin Końskie, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia

7 z 99

Paradyż. W 2007 roku napisany został projekt „Współpraca Ośrodków Agro – Info na rzecz tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie koneckim”. Dzięki spotkaniom i szkoleniom zainteresowała się ona bezpośrednim przyłączeniem swojej gminy do partnerstwa LGD. Stwierdzono. m. która odbyła się w ŚODR w Modliszewicach. Końskie. a za zdobyte środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” przeprowadzony został szereg szkoleń dla mieszkańców z tego obszaru. Ostatecznie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” otrzymało wpis w KRS z dniem 12 marca 2008 roku. W międzyczasie dzięki pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego w Skarżysku nawiązane zostały kontakty z gminą Bliżyn i ostatecznie doszło do dołączenia i tej gminy. Żarnów programu Leader i od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku podejmowano stosowne uchwały o przystąpieniu tych gmin do LGD. Mirosławę Mochocką – kierownika Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Iwona Pluta – wójt gminy Paradyż w województwie łódzkim. zapraszając na spotkania i szkolenia wielu ekspertów. pozyskiwanie nowych partnerów społecznych. Smyków. że wspólna chęć działania.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. powiat opoczyński. wprowadzania zmian oraz dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki staną się dobrym pomysłem na rozwój tego regionu. co wynikało z wymagań formy prawnej. W czerwcu 2006 roku Joanna Kupis i Emilia Kupis zorganizowały konferencję dla przedstawicieli wszystkich sektorów z tych gmin. 8 z 99 . jaka została przyjęta. Czas od zainicjowania działań (wiosna 2006 roku) do Zebrania Założycielskiego (7 i 21 listopada 2007) był dość odległy. Bliżyn. specjalistkę Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. społecznego i gospodarczego. Jednak przez cały ten okres odbywały się spotkania. Dlatego procedura rejestracyjna była wstrzymywana.in. Iwona Pluta wykazała się dużą aktywnością i dodatkowo zainteresowała ideą Leadera swoich sąsiadów (Żarnów i Białaczów). jaką mogą przyjmować LGD. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy. który uzyskał dofinansowanie. Halinę Siemaszko z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Gowarczów. Członkami organizacji zostali przedstawiciele sektora publicznego. Stąporków. a nazwa.in. Tak więc obszar LGD obejmuje 9 gmin z 3 powiatów i 2 województw. Ruda Maleniecka. gospodarczych i gmin oraz przygotowywanie Statutu Stowarzyszenia. to „U ŹRÓDEŁ”. rozpoczęła się też praca nad budowaniem Strategii. oraz Leszka Leśniaka – specjalistę z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. W spotkaniach tych uczestniczyła m.

Smyków – 12.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Paradyż. 4 reprezentantów sektora gospodarczego – 5 % ogółu członków Rady. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1.3. Końskie – 25. Końskie. Bliżyn – 6. Bliżyn. Paradyż – 1. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Stan na dzień 17 września 2008 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 78 członków zwyczajnych 0 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 64 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Żarnów 1. Smyków. Stan na dzień 25 luty 2010 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 90 członków zwyczajnych 1 członków wspierających 9 z 99 . Gowarczów – 7. Ruda Maleniecka – 12. Stąporków – 13. 10 reprezentantów sektora publicznego – 13 % ogółu członków Rady. Ruda Maleniecka. Łącznie jest 78 członków. Żarnów – 1. Gowarczów.

Stąporków – 15. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Łącznie jest 90 członków. Gowarczów – 8. Ruda Maleniecka. Paradyż. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków Rady. 10 reprezentantów sektora publicznego – 12 % ogółu członków. Ruda Maleniecka – 10. Żarnów – 1. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Końskie. Smyków. Bliżyn. Żarnów Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 75 reprezentantów sektora społecznego – 83 % ogółu członków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Smyków – 11. Końskie – 32. Paradyż – 1. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków. 10 z 99 . 10 reprezentantów sektora publicznego – 11 % ogółu członków Rady. Stan na dzień 20 stycznia 2011 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 84 członków zwyczajnych 1 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 69 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Stąporków. Bliżyn – 11. Bliżyn – 11.

jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego. 2. grupy 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze. Żarnów – 2. Ruda Maleniecka – 9. Smyków. Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. Bliżyn. która przedstawi uchwałę organu stanowiącego. osoba prawna. Zarówno osoby fizyczne. Zaktualizowane zestawienie członków LGD stanowi załącznik nr 1 do LSR. która: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Łącznie jest 84 członków. jak i prawne zobowiązane są złożyć deklaracje członkowskie. zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. osoba fizyczna. Stąporków – 14. Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD szczegółowo określa Statut LGD Zgodnie z § 5 p. Smyków – 9. przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR. w tym jednostka samorządu terytorialnego. Żarnów Gowarczów – 8. Końskie – 29. 2 Statutu LGD: Istnieje możliwość rozszerzania lub zawężania obszaru objętego LSR Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1. którego dotyczy LSR lub działającego członka LGD. Paradyż. Ruda Maleniecka. Stąporków. przedstawi rekomendację: organizacji pozarządowej. Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 11 z 99 . innej osoby prawnej. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje takiego działania. Paradyż – 1. Końskie. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. której działalność związana jest z realizacją celów LGD. jednostki samorządu terytorialnego.

W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. rzeczową lub finansową. Końskie. aktywizowanie ludności wiejskiej. likwidacji osoby prawnej. w tym z programów pomocowych. Żarnów głosów Zarządu Stowarzyszenia. Ruda Maleniecka. Komisja Rewizyjna. Rada. Paradyż. 3. 2. Bliżyn. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. 2. 12 z 99 . promocja obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ są: 1. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD. 5. 3. Smyków. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc merytoryczną. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia.: 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku. Zarząd. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Walne Zebranie Członków. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. 4. realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie.in. 4. śmierci osoby fizycznej. w tym m.

które mogą wywołać wątpliwości. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rady LGD – U ŹRÓDEŁ oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie. o których mowa w art. Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD. 5 ust.4. które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet i mężczyzn. zwanych dalej „organem decyzyjnym” Struktura Rady LGD określona jest szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. określa Regulamin. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Końskie. 62 ust. do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. Struktura rady lub innego organu LGD. Stowarzyszenie LGD . 1 lit. co do jego bezstronności. 6 ust. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji. z późniejszymi zmianami. Rada składa się z 18 do 23 osób. Stąporków.U ŹRÓDEŁ posiada 22-osobową Radę. 13 z 99 . 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Ruda Maleniecka. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. o którym mowa w art. Gowarczów. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rada konstytuuje się niezwłocznie po wyborach. powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym. Paradyż. Żarnów 1. wiceprzewodniczącego i członków. w tym przewodniczącego. w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania. Rada co najmniej w 50% składa się z podmiotów. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności. Bliżyn. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Smyków. organizacje pozarządowe.

członkami Rady jest 3 przedstawicieli sektora gospodarczego – 13 % ogółu członków Rady. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD działa na podstawie: 1.10. członkami Rady jest 13 przedstawicieli sektora społecznego – 61 % ogółu członków Rady. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD określone są szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. U. Smyków. Ustawy z 7 marca 2007 r. 4. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.2005. Gowarczów. 427). Nr 79. UE L 277 z 21. Ruda Maleniecka. członkami Rady jest 6 przedstawicieli sektora publicznego – 26 % ogółu członków Rady. poz. 3. Nr 64. z późniejszymi zmianami.5. 4. Zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 roku Danuta Pakos – Przewodniczący Radosław |Lachowski – Wiceprzewodniczący Kompletny skład Organy decyzyjnego – Rady LGD zawarty jest w zaktualizowanym załączniku nr 2 do LSR. 1). str. zm.).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. 3. 855 z późn. U. poz. Stąporków. 2. Bliżyn. 14 z 99 . Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Statutu LGD.. Żarnów Reprezentatywność składu organu decyzyjnego – Rady LGD w odniesieniu do składu LGD: 1. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 1. z 2001 r. 2. członkami Rady są przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami. Końskie.

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 16 Członków Rady posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. Paradyż. procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego – Rady LGD – z udziału w dokonywaniu wyboru operacji. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Ruda Maleniecka. 15 z 99 .: przejrzystość podejmowania decyzji. Regulamin Rady LGD zapewnia m. 3 Członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. członkowstwo we Władzach LGD – paragraf 16: jedna osoba może być członkiem tylko jednego organu LGD. jawność podejmowania decyzji. 16 Członków Rady posiada wykształcenie wyższe. Stąporków. oraz zostały wskazane okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD. Statut LGD reguluje m. 1. 1 Członek Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.6. Gowarczów. demokratyczność podejmowania decyzji. Końskie.in. Żaden z członków rady nie jest zatrudniony w biurze LGD. Żarnów Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR .: sposób powołania i zmian w składzie Rady LGD. W Regulaminie Rady LGD została określona m.in. sposób rozszerzenia składu LGD.in. 21 Członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat. Zgodnie z procedurą wyboru operacji wszyscy członkowie Rady są zobowiązaniu do podpisania deklaracji bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji.

2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane przez grantodawców spoza Unii Europejskiej.1. 2. Bliżyn.5 Ruda Maleniecka konecki 2605052 110.7. 6. W – wiejska) W W W MW W W W MW W 16 z 99 . 8. 3.0 Gowarczów konecki 2605022 102. 4. Paradyż. 5 członków LGD zrealizowało projekty w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Doświadczenie członków LGD w realizacji operacji: 1.5 Bliżyn skarżyski 2610022 141. 5.0 Razem Dane dotyczące powierzchni gmin pochodzą z opracowań własnych każdej z nich Nazwa gminy Nazwa powiatu Typ gminy (MW – miejsko wiejska. Identyfikator Powierzchnia jednostki podziału (w km²) terytorialnego kraju Białaczów opoczyński 1007012 114.0 Żarnów opoczyński 1007082 141. Żarnów 1. Stąporków. 3.U ŹRÓDEŁ nie posiada doświadczenia w realizacji projektów. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Końskie.0 1215. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Gminy tworzące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. 9. 2. Smyków.0 Paradyż opoczyński 1007052 81. Gowarczów. 7. 2. Ruda Maleniecka. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2.0 Końskie (wiejski) konecki 2605035 232.0 Smyków konecki 2605072 62. Źródło: opracowanie własne „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp 1.0 Stąporków konecki 2605085 231.

obszar 102 km². Stąporków – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Końskie. Żarnów. Ruda Maleniecka. Radoszyce. Zagnańsk. Ruda Maleniecka. Żarnów. Mniów. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów. w tym wiejski 232 km² . Gowarczów. Smyków. Przysucha. Łączna. Szydłowiec. Opoczno. w powiecie opoczyńskim. Końskie. Żarnów Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Radoszyce. Przysucha. Stąporków. Białaczów. Końskie. Białaczów. Sąsiednie gminy to: Fałków. obszar 114. Stąporków. sąsiednie gminy to: Bliżyn. sąsiednie gminy: Aleksandrów. Opoczno. Żarnów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Zajmuje obszar 81. Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Posiada obszar 110 km². Paradyż – gmina wiejska w województwie łódzkim. obszar 250 km². Stąporków. Sąsiaduje z gminami: Białaczów. Smyków. Smyków. Gielniów. Jej obszar to 231 km². Sąsiaduje z gminami: Końskie. Bliżyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Gowarczów. w powiecie koneckim. Smyków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Suchedniów. w powiecie skarżyskim. Mniszków. Paradyż. Żarnów. obszar 141 km². Paradyż. Radoszyce. Sławno. w powiecie opoczyńskim. Paradyż. Słupia (Konecka). Ruda Maleniecka – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Bliżyn. Sąsiednie gminy to: Białaczów. Żarnów. Chlewiska. Sąsiaduje z gminami: Gowarczów. w powiecie koneckim. Zajmuje obszar 62 km². w powiecie koneckim. 17 z 99 . Końskie. Zagnańsk. Końskie. m.5 km². Stąporków. w powiecie opoczyńskim. Sąsiaduje z gminami: Chlewiska. Jest podzielona na 18 sołectw. Przysucha. w powiecie koneckim. Mniów. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Skarżysko-Kamienna.5 km². Obszar to: 141 km². Końskie. Fałków. w powiecie koneckim. Sławno.

Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne.2. historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne (mapa) Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski. trzy gminy położone na południu woj. Położenie gmin wchodzących w skład LGD – U ŹRÓDEŁ to niewątpliwy ich atut – w stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie: warszawska. przez gminy przebiega duża ilość ciągów komunikacyjnych. przyrodnicze. geograficzne. Smyków. Ruda Maleniecka. Paradyż. Stąporków. Bliżyn. położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego. śląska i łódzka. Ruda Maleniecka. Gowarczów. łódzkiego: Białaczów. Smyków i Stąporków. które zdecydowały się zawiązać partnerstwo. przede wszystkim jednak chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru. Korzystny jest także układ dróg dojazdowych. Gowarczów. Końskie. Gminy wchodzące w skład LGD – U ŹRÓDEŁ. Końskie. opoczyńskiego i skarżyskiego. 18 z 99 . Jest to: sześć gmin położonych w północnej części woj. Żarnów 2. świętokrzyskiego: Bliżyn. kulturowe.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Uwarunkowania przestrzenne (mapa). przyrodnicze. Paradyż oraz Żarnów.

: Wzgórza Opoczyńskie – obejmują obszar gmin: Ruda Maleniecka. Końskie i Gowarczów. rozpoczynającymi tu swój bieg. Wspomniane formy ochrony przyrody obejmują ochroną nie tylko cenne zasoby przyrodnicze. Stąporków. Dominuje rzeźba falista oraz pagórkowata. jak np. w znacznej części porośnięty lasami. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się tereny przyrodnicze. Żarnów Uwarunkowania geograficzne Obszar objęty działaniem „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie makroregionów Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska. i wchodzi w skład mezoregionów. Wzniesienia rozcięte są dolinami rzek Radomki i Drzewiczki. Pod pokładem glin zwałowych rozwija się kras ukryty. Ruda Maleniecka. pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny. Są to: 19 z 99 . które podlegają szczególnej ochronie. Gowarczów. Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar LGD jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Paradyż. Bliżyn. występowanie zjawisk krasowych. stoliwa. Paradyż. Stanowi pas wzniesień zbudowany z piaskowców. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. np. zabytki i miejsca pamięci narodowej). Garb Gielniowski – obejmuje północną część gminy Bliżyn i Stąporków oraz północno-zachodnią część gminy Gowarczów. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry. Skały dolnotriasowe odsłaniają się na powierzchni lub są częściowo przykryte przez osady plioceńskie (głównie piaski i gliny). Płaskowyż Suchedniowski – zbudowany głównie z piaskowców dolnotriasowych. obejmuje obszar gmin: Bliżyn. tj. ale także liczne walory kulturowe i historyczne (obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Atrakcyjne są również jego walory geologiczne. Stąporków oraz Smyków. garby.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz dużą ilością kotlin sprawiają. fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej. że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. Wzgórza Opoczyńskie stanowią dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną z okresu kredowego z nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. Końskie. Żarnów i Białaczów. Uwarunkowania przyrodnicze Część obszaru znajduje się na terenach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Smyków.

a także paleontologicznymi (odciski tropów gadów i roślin). Na jego terenie znajdują się tzw. Żarnów „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – rezerwat utworzony w 1959 r. „Świnia Góra" – utworzony w 1953 r. Ruda Maleniecka. jodły. Gowarczów. chroni wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym. które tworzą głównie jodła i modrzew polski – w wieku 80-150 lat. bóbr.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych. bocian czarny. „Dalejów" – utworzony w 1978 r. chroni naturalne zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem sosny. Występują tu m. innych o wyglądzie grzybów. orlik krzykliwy. Bliżyn. w celu ochrony bagiennej doliny rzeki Krasnej z bardzo ciekawą florą i fauną. dębu. Paradyż.in. rezerwat przyrody nieożywionej. Końskie.gagat. ścisły rezerwat leśny. W miejscowości Luta znajduje się drewniana wieża widokowa. kazalnic i ciekawych form. „Ciechostowice" – utworzony w 1953 r. dukle – świadectwa wydobywania odkrywkową. „Gagaty Sołtykowskie" – utworzony w 1997 r.węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla . Smyków. „Górna Krasna" – utworzony rud żelaza metodą w 2004 r. „Jodły Sieleckie” w okolicach Żarnowa – rezerwat chroniący rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin. łoś. skał dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi . Chroni osobliwe formy triasowych w i dolnojurajskich erozji skał Rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem” powstałych wyniku wietrznej. rezerwat leśny. chroni odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin. Jedno z wielu „Piekieł” – pomników przyrody położonych na terenie LGD kosaciec syberyjski. a spośród roślin: nasięźrzał pospolity. jeden z najpiękniejszych w Polsce różnowiekowych drzewostanów mieszanych o strukturze piętrowej. 20 z 99 . pełnik europejski i storczyk szerokolistny. rezerwat leśny. modrzewia. Stąporków.

Jednak informację o nich i oznakowanie można by poprawić. która kiedyś była znanym uzdrowiskiem przyrodoleczniczym. Na uwagę zasługują pozostałości dziewiczej Leśne jezioro położone na terenie LGD Puszczy Świętokrzyskiej w gminie Bliżyn. Skarżysko Kamienna. dużą lesistością – lasy sosnowe. Wspomniane zasoby naturalne i leśne leżą w gestii Nadleśnictw: Barycz. znaczną ilością rzek. Bliżyn. Paradyż. Reasumując. które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. runa leśnego oraz zwierzyny łownej.in. Smyków. Gowarczów. Krasna 21 z 99 . „Brama Piekielna”. Do najważniejszych rzek należą: Kamienna i Czarna ze źródłami w gminie Stąporków. na którego południowym zboczu znajdują się progi i inne formy skałkowe (prożki. Drzewiczka ze źródłami w gminie Gowarczów. Stąporków. m.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Specyficzny mikroklimat lasów sosnowych wykorzystany jest w Sielpi oraz w coraz większym stopniu w Czarnieckiej Górze. jodłowe i mieszane z dużymi zasobami drewna. obszar objęty działaniem „LGD – U ŹRÓDEŁ" charakteryzuje się: znaczną ilością terenów o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych. Występują także liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. rezerwat przyrody nieożywionej. które ułatwiają do nich dostęp potencjalnym turystom. „Pilczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego w okolicach Paradyża. też w Przez ich teren pobliżu szlaków rezerwatów wytyczono ilość turystycznych. chroni grzbiecik. Ruda Maleniecka. „Piekło Dalejowskie”. Stąporków. strumieni i bagien. które – objęte szczególną ochroną – powinny pozostać w stanie nienaruszonym dla następnych pokoleń. Suchedniów. Żarnów. Końskie. Paradyż. „Piekło Siedziba Nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej Krajobrazu” Gatniki” lub sporą itp. Żarnów „Piekiełko Szkuckie" – utworzony w 1995 r. murki) zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych dolnej jury. Zagnańsk. Ruda Maleniecka.

pełnik europejski. że dobrze zagospodarowane tereny posiadające potrzebny potencjał do dalszego rozwoju występują w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. kosaciec syberyjski. Natomiast mówiąc o stawach rybnych należy stwierdzić. Smyków. przeplata aurinia. Stąporków. grzybienie białe. płazy – traszka grzebieniasta i traszka górska. w przeszłości wykorzystywanych jako źródło energii napędowej maszyn Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. torfowiska wysokie i przejściowe. Sielpia. Zbrojów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wymagające modernizacji. łabędź niemy. kumak nizinny. czerwończyk nieparek. reprezentowana przez liczne rzadkie i chronione gatunki. a obecnie do rekreacji i wypoczynku oraz wędkarstwa. piskorz. gęgawa. łąki trzęślicowe. gółka długoostrogowa. łęgi. Barycz. padalec. Paradyż. zalotka większa. nad którym rozwinęła się baza noclegowa. są to zbiorniki niezagospodarowane turystycznie. dużą liczbą zbiorników wodnych. liczydło górskie. goryczka wąskolistna. rzeki włosiennicznikowe. Drutarnia. kukułka szerokolistna i kukułka plamista. buczyny. tj. Bliżyn. Ruda Maleniecka. ciemiężyca zielona. Czarna Taraska. Ciekawsze zbiorowiska roślinne to przede wszystkim: lasy grądowe. Z wyjątkiem Zalewu w Sielpi. listeria jajowata. Piasek. 22 z 99 . Czarna. Niekłań Wielki.in. Żarnów ze źródłami w gminie Bliżyn objęta programem „Natura 2000”. głowacz białopłetwy. ptaki – m. kruszczyk błotny. ryby – minóg ukraiński. perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi. różanka. lilia złotogłów. perkozek. Końskie. wciąż jeszcze występuje wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych. o zróżnicowanym standardzie. paprotka zwyczajna. powojnik prosty. nasięźrzał pospolity. Na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”. ze względu na dość dobrze zachowany stan środowiska przyrodniczego. rosiczka długolistna oraz rosiczka okrągłolistna. Stara Kuźnica. bąk. rybitwa czarna. a zarazem ciekawe gatunki roślin to: cis. gady – zaskroniec. ekstensywnie użytkowane łąki niżowe. Maleniec. mieczyk dachówkowaty. trzepia zielona. a wśród nich: owady – tygrzyk paskowany. modraszek telejus i modraszek alkon. tojad dziobaty. Janów. Stąporków. Rzadkie. Nie mniej ciekawa jest fauna tego terenu. bory bagienne. Młynkowska. Cieklińsko. ropucha paskówka. Duże znaczenie mają stawy hodowlane w gminach Ruda Maleniecka i Gowarczów. podkolan biały. Wąglanka. turzyca pchla i turzyca davalla. Gowarczów.

torfowiska). obniżanie poziomu wód gruntowych. roślin i zwierząt może stać się magnesem Ginąca architektura drewniana w gminie Stąporków przyciągającym pasjonatów środowiska naturalnego i obserwacji niezdegradowanej przez człowieka przyrody. Ruda Maleniecka. sukcesja roślinna (zarastanie). Obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ charakteryzuje się zróżnicowanymi i cennymi walorami przyrodniczymi. zagrożony wyginięciem cietrzew). Paradyż. około 140 gatunków ptaków). nocek duży. Stąporków. 23 z 99 . To wciąż jeszcze jedna z lepiej zachowanych i cenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych w Środkowej Polsce. o ile zostanie rozsądnie wykorzystany. koszatka. łoś. mroczek pozłocisty. zbiorowiska łąkowe oraz rzeki i ich doliny. Występujące na tym terenie liczne lasy i zbiorniki wodne dodatkowo podnoszą jego walory środowiskowe. Zagrażają im przede wszystkim: odwadnianie. popielica. Duża ilość unikatowych rezerwatów przyrody to duży potencjał. rzadkimi siedliskami roślinnymi oraz ciekawą. Końskie. Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze objęcie ochroną doliny rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). To miejsce niezwykle atrakcyjne dla inwestycji i działań mogących te walory wykorzystywać w sposób rozsądny.in. nietoperz mopek. Żarnów ssaki – bóbr. Charakteryzuje się ona głównie dobrze zachowanym. niezwykle bogatą florą i fauną (m. wilk. Bliżyn. wydra. naturalnym korytem rzecznym (na przeważającej długości). a duża liczba rzadkich gatunków ptaków. regulacja i budowa nowych zbiorników retencyjnych. dobrze zachowanymi. Smyków. Gowarczów. niezagrażający ich istnieniu. Pilnego podjęcia działań ochronnych wymagają również niektóre gatunki zwierząt (np. Najbardziej zagrożonymi siedliskami są obecnie tereny podmokłe (np. Ochrony wymagają również walory krajobrazowe oraz tradycyjna architektura wiejska.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

W II połowie XVI wieku SOP odgrywał najważniejszą rolę w polskim hutnictwie żelaza. Końskie. Grzybowie. Ruda Maleniecka. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów Jeden z wielu obszarów poprzemysłowych terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ” (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek i strumieni. Żarnów Uwarunkowania historyczne Region obejmujący obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ to przede wszystkim region o bogatych tradycjach przemysłowych. część osiedla przyfabrycznego. Świadczy o tym fakt. urządzenia hydrotechniczne. od 1934 Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się unikalne obiekty zabytkowe i muzealne związane z dawnym przemysłem: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w zabytkowej walcowni w Sielpi należące do Muzeum Techniki NOT w Warszawie. 24 z 99 . W XVII wieku widoczny jest także rozwój przemysłu zbrojeniowego. związany ściśle ze Staropolskim Okręgiem (Zagłębiem) z inicjatywy Przemysłowym księdza rozwijanym tu Stanisława Staszica. Smyków. dawny układ przestrzenny. budynek administracyjny. Po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego podjęte zostały próby kapitalistycznej industrializacji kraju. krzemienia. pozostałości zakładów metalowych czynnych jako szpadlarnia do 1967 roku: maszyny z połowy XVI wieku. Bliżyn. ujęcie wody. Znajdowały się tu bogate złoża surowców mineralnych. Stanisław Staszic rozpoczął rozbudowę przemysłu żelaznego głównie w dolinie Kamiennej. zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. W 1779 r. ale także Czarnej Koneckiej. zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra). Michałowie i Pomykowie. czynna do 1921. że znajdowało się tu ponad 100 czynnych fabryk na ogólną liczbę 320 w całej Polsce. portiernia. Gowarczów. To z jego inicjatywy rzeka Czarna stałą się jedną z najpracowitszych rzek w regionie. W latach 1662-1676 szabelnie istniały w Gowarczowie. piaskowca itp. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. ujęcie wody. wapieni. walcownia i pudlingarnia z lat 1821-1841. suszarnie drewna. Zachowały się: budynki produkcyjne. zbudowano wielki piec w Kawęczynie w dobrach Miedzierza. Paradyż.

Dwór Obronny w Modliszewicach. oranżeria egipska. Niekłań Wielki. z lat 1898-1902. Fidor. Kołoniec. Istniał tu wielki piec wygaszony w 1893 roku. Małachów. Bliżyn – do 1908 roku wielki piec. piec grzewczy oraz fundamenty wielkiego pieca z II połowy XIX wieku. budynki produkcyjne i ujęcie wody.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Drutarnia. Gowarczów. a w nim pawilony pałacowe. Błotnica. Królewiec. Błaszków. Kawęczyn. Gilów. magazynu węgla drzewnego (później stodoła). cegielnie. młot naciskowy. ogrodzenia. Janów. Poza tradycjami przemysłu metalurgicznego. na obszarze można znaleźć wiele dóbr kultury materialnej i sakralnej. świątynia grecka. hali maszyn (dom mieszkalny). altana. Ruda Maleniecka. Cieklińsko. co jest unikatowe w skali kraju. Niekłań Mały. Wąglów. rozebrany w 1904 roku. kominki. Wołów. tartaki wodne – piła. miechy skrzynkowe. meble ogrodowe).Stara Kuźnica. fragmenty wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów wodnych. Smarków. Baczyna. Końskie. papiernie (Machory). Smyków. Paradyż. Zachowały się: wieża gichtociągowa. czynnego do 1903 roku. Stąporków. glorietta. Potkańskich. należących do spuścizny dziedzictwa kulturowego różnych znamienitych rodów: Odrowążów. Małachowskich. Przykładowe zabytki: zespół pałacowy Pałacowy w Końskich wzniesiony przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. zwanych Stalownią. 25 z 99 . Ruda Maleniecka. Tarnowskich. Bliżyn. Tradycje przemysłowe zostały wykorzystane w okresie międzywojennym – Centralny Okręg Przemysłowy (przemysł zbrojeniowy) – i kontynuowane są do dzisiaj – istnieją większe i mniejsze odlewnie żeliwa rzemieślniczego (ozdobne balustrady. Żarnów zabytkowa kuźnia wodna w Starej Kuźnicy Oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Kuźnica żelaza z wyposażeniem z XIX wieku. pozostałości (w literaturze) po wielkich piecach – Mroczków. Wąglów. pozostałości po kopalniach rud żelaza – Świnia Góra. Kawęczyn – budynki produkcyjne dawnej odlewni (adoptowane na młyn). Furmanów – pozostałości zakładu wielkopiecowego z lat 1830-1835. zachowane pozostałości zakładów metalowych. Zbrojów. Gostków. Młynek Nieświński. Pomyków. kuźnice . młyny wodne. Błotnica.

neoromański kościół pw. Piotra Rocha i Pawła w Gowarczowie.. Bliżyn. Końskie. z 1927 r. św. Zespół klasztorny w Kazanowie. kapliczka kościół murowana św. kościół pw. 26 z 99 . ludność czynnie uczestniczyła też w powstaniach – tradycje historyczne są kultywowane do dziś. Paradyż. park dworski w Giełzowie z XIX wieku (gmina Gowarczów). Żarnów Pałacyk Platerów w Bliżynie. Zofii w Bliżynie z 1818 r. św. zespół dworski z XIX wieku w Korytkowie (gmina Gowarczów). św. a miejsca pamięci narodowej bardzo liczne. Rocha w Mroczkowi z poł. kościół parafialny pw. Stąporków. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. Ruda Maleniecka. Smyków. Gowarczów. w Strażnicy. Mikołaja w Żarnowie. Stara Karczma w Smykowie (stary budynek UG) z pamiątkową tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. kaplica w Gowarczowie. Wawrzyńca w Lipie. modrzewiowy kościółek pw. zespół kościelno-klasztorny z kościołem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. Obszar LGD poszczycić się może również bogatą historią. w Rudzie Malenieckiej. Przykłady zabytkowych kościołów: zespół klasztorny Bernardynów w Kazaniowe. kościół św.. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Pałac Małachowskich w Białaczowie. gmina Końskie murowana kaplica z 1848 r. św. Na tym terenie odbywało się wiele działań wojennych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. XIX w.

uroczysko Ormanicha koło Szkucina. w Trawnikach (gmina Smyków). cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojtyniowie. pomnik powstańców styczniowych w Końskich (ul. Ruda Maleniecka. 2 pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich. – kwatera ofiar egzekucji w 1940 r. polegli w II wojnie światowej. przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Królewcu. Sportowa). tablice poświęcone ofiarom Katynia. Paradyż. Unikatowe w skali kraju miejsca występowania dawnego przemysłu metalurgicznego i odlewniczego. pomnik ofiar egzekucji we wsi Smyków. Bliżyn. cmentarz katolicki w Miedzierzy Obchody Rocznicy Września 1939 r. To właśnie historia może stać się szansą na lepszą przyszłość. pomnik powstańców listopadowych w Niekłaniu. Region objęty niniejszą LSR może poszczycić się swoją historią. pomnik majora Hubala w Końskich. tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r. polskich patriotów na Brzasku. pomnik pomordowanych w 1940 r. cmentarz żołnierzy radzieckich (gmina Gowarczów) – w lesie Uroczysko Ormanicha w gminie Ruda Maleniecka. Żarnów Miejsca pamięci narodowej: cmentarz parafialny w Końskich (Pomnik Partyzanta. jak również do dziś związane z tym 27 z 99 . Gowarczów.. Stąporków. miejsce pamięci narodowej koło Bębnowa. pomnik żołnierzy AK 1944 r. nagrobki z I wojny światowej). pomnik ofiar egzekucji we wsi Małachów. pomnik powstańców 1863 r. (Ruda Maleniecka). Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. pomnik z II wojny światowej na cmentarzu w Krasnej. cmentarz parafialny w Gowarczowie. Smyków.

który będzie atrakcyjny nie tylko na tym terenie. który jednoczy region. to również miejsce dużej ilości imprez kulturalnych. wiejskie i gminne domy kultury. Do najbardziej znanych należą: Kuźnice Koneckie – Końskie. Wiele z nich odbywa się cyklicznie. pokazy tradycyjnego wypieku chleba. organizując np. Ochotnicze Straże Pożarne. „Sorbin” i „Kuźniczanki” w Gminie Bliżyn. Bieg Odrowążów pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Paradyż. Stara Kuźnica. Potrzeba jednak ciekawych pomysłów. duża ilość lasów. Także istniejące gospodarstwa agroturystyczne starają się zachować dziedzictwo kulturowe regionu. jest miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń mieszkańców. Maleniec. MASTERS. Bliżyn. Żarnów tradycje rękodzielnicze. różnego rodzaju stowarzyszenia – to obszary. Konecki Maraton Pieszy na 50 km. Sielpia. by w tym kierunku rozwijać region. zbiorników wodnych. Wyścig im. Dożynki powiatowe.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. na których koncentruje się życie regionu. Koła gospodyń wiejskich. to szansa na stworzenie produktu turystycznego. a przede wszystkim inwestycji. Istnieje już 28 z 99 . by obszar przyciągnął wielu turystów. miejscowość Rędocin) oraz tkackie w okolicach Odrowąża. Końskie. dożynki). Atrakcyjne tereny. Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. rzek. Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych (np. Występują tradycje garncarskie (np. wyrobu sera itp. ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem. oraz zespoły ludowe „Sobótka”. który obejmuje niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju. Majora „Hubala”. Smyków. na którego obszarze bardzo prężnie działa PTTK (oddziały w Końskich i Żarnowie – jedyny wiejski oddział tej organizacji w kraju!). Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. Przykładem mogą być tutaj chociażby Zespół Pieśni i Tańca „Dziebałtów” działający w gminie Końskie. Bliżyn Tour – wyścig kolarski kat. gdyż na razie są one bardzo rozdrobnione. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba. którzy znajdą tutaj to coś. Stąporków. czego nie ma w innych częściach kraju. Gowarczów. Ruda Maleniecka. by tę dziedzinę rozwinąć i sprawić. Turystyka to szansa na rozwój regionu objętego LSR. Potrzeba jednak mądrej polityki promocyjnej i większej koncentracji działań w tym zakresie. czyste powietrze to okazja. Uwarunkowania kulturowe Obszar.

3. Stąporków. 29 z 99 . Wiejski charakter obszaru podkreślony jest również strukturą zamieszkujących go mieszkańców. 2. Żarnów wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.) Liczba Mieszkańców Białaczów opoczyński łódzkie 6 029 Bliżyn skarżyski świętokrzyskie 8 651 Gowarczów konecki świętokrzyskie 4 996 Końskie konecki świętokrzyskie 15 788 Paradyż opoczyński łódzkie 4 515 Ruda Maleniecka konecki świętokrzyskie 3 346 Smyków konecki świętokrzyskie 3 733 Stąporków konecki świętokrzyskie 18 388 Żarnów opoczyński łódzkie 6 300 RAZEM 71 746 Dane dotyczące liczby mieszkańców obszaru LGD pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Powiat Województwo Na obszarze objętym strategią zamieszkuje 71 746 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2006 r. Paradyż. Ludność wiejska stanowi 91. brak punktów widokowych. problemem jest jednak niedostateczne ich oznakowanie. Jedynie dwa miasta na tym obszarze: Końskie i Stąporków wpływają na zmianę wiejskiego charakteru tych terenów. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru. Bliżyn. w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Potencjał demograficzny Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (stan na 31 XII 2006 r. Rozkład przestrzenny ludności jest dosyć równomierny. Ruda Maleniecka.). występują jedynie niewielkie odchylenia od tej zasady. Trasy turystyczne Przez teren LGD przebiega kilkaset kilometrów tras rowerowych oraz część międzynarodowego szlaku Berlin – Lwów. Smyków. Ilość kobiet równa się ilości mężczyzn. Końskie.54% mieszkańców (wszystkie przytoczone dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). Gowarczów. a także niedoskonała promocja i informacja o nich wychodząca poza obszar LGD – U ŹRÓDEŁ.

Pozwala to wysnuć wniosek. Istnieje bowiem obawa. Obecnie na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” bez pracy pozostaje 6 769 osób (dane na koniec marca 2008 – pochodzą ze statystyk prowadzonych przez odpowiednie dla gmin Powiatowe Urzędy Pracy). Ważną branżą dla rozwoju jest rolnictwo. a najmniejszą Paradyż i Żarnów. Istnieje oczywiście wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. „Gres”. Smyków. np. które koncentrują się w dwóch miastach na tym obszarze. jak wiele z osób. iż kluczowe branże gospodarki.K Termo – Tech Sp. stanowiąc wówczas średni poziom bezrobocia tego terenu w wysokości 14. stanowią większe zakłady przemysłowe. 10 685 osób. Bliżyn. że liczba mieszkańców terenu LGD – U ŹRÓDEŁ nieznacznie wzrosła. z o. P. usługowych. które podjęły zatrudnienie. że obszar objęty działaniami podejmowanymi przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” ma niewątpliwie charakter głównie poprzemysłowo-rolniczy. Potencjał gospodarczy Trzeba zauważyć.W. Najwyższą stopę bezrobocia miały gminy Końskie i Bliżyn. Gowarczów.o. „Nowa Gala”.. Końskie. uczyniło to na terenie LGD. Paradyż.99% (dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). Na terenach objętych LSR występuje problem bezrobocia. należy podkreślić następujące fakty. Dodatkowo działają tu duże zakłady produkujące płytki ceramiczne. które starają się działać na lokalnym rynku. Pojawia się tylko pytanie. że tereny te stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Są to: Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie. choć zmiany w tej kwestii są niewielkie. a więc zanotowano dość wysoki spadek bezrobocia. Poziom aktywności społecznej Przechodząc do analizy infrastruktury wiejskiej i stanu aktywności społecznej. Charakteryzując przekrój wiekowy warto zwrócić uwagę. Stąporków. iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym. Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich. Reasumując należy stwierdzić.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. mające znaczenie dla rozwoju obszaru. Ruda Maleniecka. że opuściły one swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy. produkcyjnych i handlowych. Poza nimi większość działań gospodarczych w regionie jest nastawiona na produkcję i sprzedaż produktów rolniczych.T. Ogólna liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2006 r. gdyż dla większości mieszkańców stanowi ono podstawowe lub przynajmniej uzupełniające źródło zarobku. Ochrona Zdrowia na obszarze objętym LSR realizowana 30 z 99 . Żarnów Analizując dane z kilku ostatnich lat można zauważyć. By jednak ta tendencja nie uległa odwróceniu należy zapewnić młodym ludziom warunki do nauki i rozwoju.

znajdujące się w każdej z gmin. w których społecznego Straże Warto pełnią Pożarne. które za zadanie stawiają sobie kompleksowy rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. Prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. gmina Ruda Maleniecka np.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. poprzez organizowanie świąt że często są to jedyne organizacje. Na obszarze LGD działa również wiele stowarzyszeń zajmujących się rozwojem swoich lokalnych folklorystyczne. Smyków. Ruda Maleniecka. Nad bezpieczeństwem czuwają natomiast liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Przeważająca część stanowią OSP. Gowarczów. Silną reprezentację stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. Organizacje pozarządowe są istotnym potencjałem obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Ważną rolę w organizacji życia Ochotnicze strażackich. Żarnów jest przede wszystkim przez Zespoły Opieki Zdrowotnej. zauważyć. zlokalizowane głównie w miejscowościach – siedzibach gmin. Opieką społeczną zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bliżyn. nie brak jednak i innych organizacji. mogą Piekło Szkuckie. których stan pozostawia jednak wiele do życzenia. dożynki. obrzędy) – może się to stać szansą rozwoju tego unikatowego obszaru. społeczności. koncerty. Jednak zbyt mała jest liczba szkół policealnych i zawodowych. festyny itp. co pozwala kultywować tradycje ludowe (stroje. Brakuje także szkół wyższych. realizują się zespoły 31 z 99 . Działalność sportową zapewniają nieliczne ośrodki sportowe podlegające lokalnym władzom i korzystające z gminnych obiektów sportowych. mieszkańcy działać. gimnazja i szkoły średnie (zlokalizowane w miastach). Stąporków. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ edukację zapewniają: przedszkola (jednak zbyt mała jest ich liczba we wsiach). szkoły podstawowe. potrawy. wystawy plastyczne. Końskie. które silnie wspiera rozwój i uprawianie turystyki na tym obszarze. Paradyż. społecznie Działalność kulturalna koncentruje się głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury – organizowane są spektakle teatralne.

Żarnów 2. Specyfika obszaru Analizując region LGD – U ŹRÓDEŁ wyraźnie daje się zauważyć. Smyków. że obszar ten jest podzielony granicą administracyjną województw. duża i rzek. Paradyż. bogactwo flory i fauny leśnej. Rozwiązania przyjazne przyrodzie i zorientowane na ekologię mogą okazać się tym. wysoka lesistość. Końskie. np. wiele pomników przyrody. Stąporków. że pojawiła się chęć wspólnej integracji i działań dla przyszłego rozwoju regionu tak. na co warto postawić myśląc o rozwoju. co pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. że jest on bardzo spójny. czyste powietrze. elektrownie wodne. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. kultura. 32 z 99 . Zaszłości historyczne. Mimo. aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie. Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo. by mało zdegradowane przez człowieka środowisko naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. Przykłady dobrych praktyk stosowanych u jednego z partnerów LGD będzie można bez większych problemów przenieść na grunt innego. Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”.4. obszary poprzemysłowe. Na tę jednolitość ma wpływ wiele czynników. wiatraki. Gowarczów. tereny dogodne do stosowania różnych sposobów wykorzystywania energii Elektrownia na pracowitej rzece Czarnej w Rudzie Malenieckiej ilość zbiorników wodnych odnawialnej. Dodatkowo istnieje duża szansa. występuje tu wiele elementów łączących. Cechy przyrodnicze integrujące obszar: krajobraz typowo rolniczy. położenie geograficzne i wspólne tradycje sprawiły.

dominacja osadnictwa rolniczego. działalność zespołów amatorskich odwołujących się do kultury i lokalnej tradycji. występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Ruda Maleniecka. Gowarczów. imprezy itp. Kuźnice Koneckie. Bliżyn Tour). gmina Bliżyn doskonałym turystycznym produktem (istnieje wiele małych zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie). Maraton. Smyków. Święto Ryby.). działalność OSP i kół gospodyń wiejskich. tradycje ceramiczne. Stąporków. organizacja ponadgminnych imprez kulturowych i sportowych (np. organizacja dożynek. Występujące na tym obszarze tradycje wytwarzania rękodzieła żeliwnego i ceramicznego mogą stać się W warsztacie garncarskim pana Rodaka z RĘDOCINA. na ich terenach obchodzi się podobne święta. Bliżyn. wysoki jest poziom integracji społecznej (wspólne święta. Staropolski Okręg Przemysłowy. Paradyż. Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni. tradycje rybołówstwa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 33 z 99 . Wspólne kulturowe wzmacniają charakter i działań tradycje historyczne zintegrowany LGD – U ŹRÓDEŁ. zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko to świadczy o spójności regionu. Żarnów Spójność historyczna i kulturowa obszaru: wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne. tradycje hutnictwa. tradycje przemysłu odlewniczego i żeliwnego. Końskie. duża ilość zabytków sakralnych. Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy.

które mają szanse w przyszłości rozwinąć się. że razem (wzajemnie wspierając się i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. które występują na tym obszarze są podobne – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na ich rozwiązanie. zdrowego wypoczynku. ale brakuje informacji). brak odpowiedniej ilości placówek przedszkolnych. Bliżyn. Wszyscy partnerzy LGD – U ŹRÓDEŁ mają podobny potencjał ekonomiczny. Smyków. szanse na rozwój infrastruktury drogowej. śląskiej i łódzkiej. zła jakość dróg. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. są dla każdego z partnerów podobne. tereny do agroturystyki. Końskie. zabytki sakralne. „piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. słaby dostęp do sieci Internet. Stąporków. 34 z 99 . geograficzne i kulturowe tego regionu. Jest to przede wszystkim turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Gowarczów. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Paradyż. brak odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki. Również sektory. zalew w Sielpi. tereny wokół rzeki Czarnej i Kamiennej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. produkcji zdrowej żywności. migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę. słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania. Ruda Maleniecka. zanieczyszczenie terenu (problem śmieci). ogromna chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. Również problemy. Żarnów Spójność ekonomiczna regionu: dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: warszawskiej. Gminy zdają sobie sprawę. Informacje charakterystyczne dla regionu LGD – U ŹRÓDEŁ (specyfika obszaru): duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. tradycje rękodzieła żeliwnego. jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu.

35 z 99 . które mają zmierzać do realizacji celów ogólnych i szczegółowych. Działania. lasów. Analiza specyfiki obszaru pokazała bowiem. do celów ogólnych wpisano cele i przedsięwzięcia wiązane z młodzieżą. działań nakierowanych na rozwój. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). chociażby chęć do pracy oraz włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju swojego regionu. Są to przede wszystkim walory geograficzne. Czynników. Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia. tereny lesiste. nastawionych na lokalne produkty. które wyróżniają obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. Smyków. które będą z tym regionem kojarzone. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). turystyczne i kulturowe. Stawiając na młodych ludzi. Ruda Maleniecka. że w rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym terenie. które są charakterystyczne dla tego obszaru. Również szanse na rozwój małych rodzinnych firm. obszarów chronionych. Końskie. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. rzek i źródeł – można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego obszaru. Gowarczów. Również postawienia na ekologię ma swój sens. doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego. o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy w Rudzie Malenieckiej (miejsce wyhodowania karpia królewskiego) i Maleńcu. dlatego zostały uwzględnione w obszarach priorytetowych. Żarnów aktywność OSP i wiejskich stowarzyszeń. Stąporków. Również chęć do pracy. Duża ilość zabytków i obiektów sakralnych wyróżnia obszar historycznie. Bliżyn. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój. partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji. pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. że przed omawianym regionem rysują się duże szanse rozwoju. natomiast tradycje hutnictwa. odlewnictwa i ceramiki są podstawą do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych. zapał i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze LGD – U ŹRÓDEŁ. trzy elektrownie o mocy 320 kW w Rudzie Malenieckiej. co nie zawsze jest łatwe. gdyż obszar LGD wyróżnia wiele rezerwatów. Unikatowe rezerwaty przyrody. piękne lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki.

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie. I właśnie od angielskich nazw tych grup pochodzi nazwa SWOT: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to. Zastosowane zostały techniki warsztatowe. Smyków. Żarnów 3. Ruda Maleniecka. „mapa myśli”. są w procesie SWOT pomijane. m. mające na celu identyfikację ich problemów i oczekiwań. planowaniu przestrzennym. zjawisku czy rzeczy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to. służąca do porządkowania informacji. wadę analizowanego obiektu. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to. zaletę analizowanego obiektu. barierę. powiatu lub województwa). Końskie. że wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli. „burza mózgów”. programowaniu urbanistycznym (np.in. że elementy. O (Opportunities) – szanse: wszystko to. co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. co stanowi atut. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Nie do pominięcia jest również fakt. Ten rodzaj analizy jest powszechnie stosowany przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego (np. metoda „kuli śnieżnej”. których nie da się zaliczyć do żadnego z powyższych zbiorów. wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Zastosowana poniżej analiza to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych. przy sporządzaniu strategii gminy. co stanowi słabość. Warto również zaznaczyć. przy sporządzaniu przez gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Gowarczów. Swój wkład w proces badań wniosły również ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD. co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. wzbogacając swoimi pomysłami i przemyśleniami ostateczny kształt przeprowadzonej analizy. Bliżyn. gdyż nie wnoszą niczego istotnego do procesu jej tworzenia i wreszcie wypływających z niej wniosków. 36 z 99 . Zawarte poniżej elementy analizy zostały wypracowane w trakcie dotychczasowych spotkań w ramach tworzenia LSR oraz dzięki wielostopniowym ankietom przeprowadzanym podczas każdego z nich. przewagę. Stąporków.

Bardzo słaba infrastruktura turystyczna 6. Słaby stopień zinformatyzowania w obszarze LGD 37 z 99 . Dostępność komunikacyjna – 2 drogi krajowe 2. Silny przemysł ceramiczny (zasoby + produkcja) Słabe strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. dając dobrą podstawę do wyprowadzonych wniosków. Miejscowość uzdrowiskowa Czarniecka Góra – mikroklimat 6. zagrożeń. Brak środków finansowych na wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Duże zalesienie terenu 3. Zaniedbane obszary wiejskie – nieład architektoniczny i przestrzenny 9. Duża ilość zbiorników wodnych i rekreacyjnych. Niewystarczająca współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi 3. Czyste rzeki i duża ilość źródeł 11. Emigracja mieszkańców 2. Mały popyt na rynku wewnętrznym 4. Ujemny przyrost naturalny na terenie obszaru LGD 14. Końskie. Ruda Maleniecka. do 500 mieszkańców 18. działań komplementarnych ze sobą realizowanych na obszarze LGD 17. mocnych i słabych stron w obrębie gmin. Duża ilość osób pozostających bez pracy 16. Mała ilość projektów. Paradyż. Pomniki przyrody – „piekła” – podstawa do stworzenia „Piekielnego Szlaku” 10. Silne strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. kluby. Brak spójnej polityki zagospodarowania odpadów stałych 8. Zbyt mała liczba placówek organizujących czas pozaszkolny – świetlice. np. Postępująca dewastacja niezagospodarowanych obiektów i terenów poprzemysłowych 12. Bliżyn. miejsc do uprawiania sportu – boiska 10. zespoły artystyczne. działań realizowanych w małych miejscowościach. Liczne małe zakłady odlewnicze kontynuujące tradycje odlewnicze regionu 9. Żarnów Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła nie tylko na identyfikację szans. Mała ilość inicjatyw lokalnej społeczności 15. Występowanie obszarów objętych szczególną ochroną. Mała ilość projektów. np. Smyków. Sielpia 7. Słabe gleby 7. „Natura 2000” 4. Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 8. Nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 5. ale również w każdym z obszarów priorytetowych. Stąporków. Brak możliwości alternatywnych form spędzenia czasu wolnego 11. Zabytki Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 5.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów.

które ich łączą. Niskie dochody uzyskiwane z pracy w regionie 5. Ruda Maleniecka. LGD dysponuje znaczącymi środkami na rozwój obszaru. Bliżyn. dobre warunki do rozwoju różnych odmian turystyki. Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi i zdrową żywnością 3. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 7. Smyków. Śląsk) 6. by lepiej wspólnie pracować dla rozwoju. Gowarczów. Wzrost popularności ekologicznego stylu życia. Niedostateczna promocja obszaru LGD. Polityka Unii Europejskiej wspierająca rozwój Obszarów Wiejskich 4. 6. Moda na wypoczynek na wsi 2. Stąporków. Polityka społeczna niepreferująca aktywnych postaw 6. Popyt na aktywny wypoczynek 5. wiele zbiorników wodnych. Brak jest spójnego wizerunku obszaru. Końskie. placów zabaw i inicjatyw oddolnych mieszkańców. 2. Mieszkańcy obszaru LGD nie mają zapewnionego dostępu do podstawowej infrastruktury rekreacyjnej i integrującej mieszkańców. bez której nawet najlepsze pomysły mogą mieć problemy z realizacją. Jest niewystarczająca liczba małych boisk sportowych. Potencjał związany z „Piekielnym Szlakiem” jest ogromną szansą na rozwój obszaru i stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. 5. Starzejące się społeczeństwo 2. 38 z 99 . Gminy zdecydowały się na współpracę i znalazły elementy. Łatwa dostępność obszaru dla mieszkańców dużych aglomeracji (Łódź. Żarnów Szanse obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Realizowane działania promocyjne i informacyjne nie przynoszą zaplanowanych efektów. 9.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Niestabilność wysokości przychodów uzyskiwanych z rolnictwa Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 1. Teren LGD obejmuje gminy z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Bardzo mała ilość osób powracających po studiach do regionu 4. 4. Dzięki ilości mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym LSR. Paradyż. w zgodzie z naturą Zagrożenia obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. 7. 3. Moda na wypoczynek i ekologiczne życie na wsi to ogromne szanse dla całego obszaru LGD. szerokie walory przyrodnicze i geologiczne. Teren ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Wzrost cen nośników energii 3. LGD – U ŹRÓDEŁ posiada duży potencjał. Warszawa. 8. Wysoki poziom bezrobocia i ucieczka młodych ludzi do dużych miast to wspólny problem całego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

10. Szanse na stworzenie znacznej ilości nowych miejsc pracy mają firmy rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Wsparcie finansowe tego rodzaju firm przyniesie największe efekty. 11. Umożliwienie mieszkańcom uzyskiwania dochodów ze źródeł pozarolniczych będzie przeciwdziałało istniejącym zagrożeniom oraz zwiększy ilość pieniądza w obrocie wewnętrznym. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców przyczyni się do wyróżnienia się LGD oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru. 13. Istnieje konieczność wspierania działań komplementarnych w celu bardziej spójnego i efektywnego wykorzystania środków, osiągnięcia efektu skali. Promowanie działań komplementarnych będzie we wzmocniony sposób stymulować rozwój obszaru LGD. 14. Wspieranie działań związanych z informatyzacją – Internet, wykorzystanie technologii informatycznych do promocji, kontraktowania usług turystycznych, zarządzania, edukacji itp. to wzmacnianie słabej strony LGD i szansa na rozwój obszaru.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
W realizację zaplanowanych przedsięwzięć jako grupy docelowe mają możliwość włączenia się: podmioty sektora społecznego, podmioty sektora gospodarczego, podmioty sektora publicznego. Cele ogólne i szczegółowe LSR: są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru: wynikają z procesu konsultacji, warsztatów i przeprowadzonych badań ankietowych – wywiadów, są bardzo ważnym krokiem do przodu w rozwoju obszaru LGD,

39 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

są mierzalne: każdy cel ogólny i przypisane do niego cele szczegółowe mają wyznaczone „wskaźniki osiągnięcia celu” i określone ich konkretne wartości docelowe, są konkretne: każdy cel jest krótki, jasno sformułowany, jego zrozumienie nie stanowi kłopotu, są jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mają określony termin osiągnięcia: wskaźniki dla wszystkich celów mają określony wspólny horyzont czasowy – rok 2015, są możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR: cele są realistyczne, członkowie LGD posiadają motywację do ich osiągnięcia, są podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć, które składają się na wykonanie założonych wskaźników, mają przyporządkowane określone przedsięwzięcia, stanowiące miernik ich osiągnięcia: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Określone w LSR przedsięwzięcia: przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR: wszystkie przedsięwzięcia przyporządkowane do danego celu ogólnego przyczyniają się do jego osiągnięcia, a dzięki przeprowadzonemu procesowi konsultacji odpowiadają na potrzeby mieszkańców, nawiązują do specyfiki obszaru objętego LSR; jednym z założeń LSR jest bazowanie na zasobach i potencjale obszaru LGD, dzięki czemu część przedsięwzięć wręcz wykorzystuje specyfikę obszaru jako swoją przewagę konkurencyjną, pozostałe ściśle wiążą się z obszarem LGD, opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych,

kulturowych i historycznych obszaru LSR: przewaga konkurencyjna turystyki oraz produktu i aktywności lokalnej nad innymi regionami wynika właśnie ze specyfiki danego obszaru, z jego zasobów stanowiących wyróżnik dla Klienta wydającego pieniądze na terenie LGD; przedsięwzięcia zapisane w LSR wykorzystują zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru, dzięki czemu możliwy jest do uzyskania niepowtarzalny efekt ich realizacji. W wyniku prowadzonych warsztatów zostały wypracowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

40 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WYNIKI WARSZTATÓW (wersja robocza)
CEL OGÓLNY 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Efektywna informacja i promocja PRZEDSIĘWZIĘCIA Profesjonalne materiały promocyjne. Pełne oznakowanie turystyczne. System informacji turystycznej w bazie noclegowej i atrakcjach. Kompleksowa promocja produktó w turystycznych. Informacja turystyczna. Wykorzystanie lokalnych mediów, w tym TV. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Piekielny Szlak – markowym produktem turystycznym PRZEDSIĘWZIĘCIA Wytyczenie i oznakowanie szlaku w terenie. Opracowanie dokumentacji technicznej dla niezbędnej infrastruktury przy szlaku. Budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku. Cykliczne wydarzenia turystyczne przy szlaku. Promocja szlaku (również lokalna TV). CEL OGÓLNY 2 LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Satysfakcjonująca praca dla młodzieży PRZEDSIĘWZIĘCIA Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach średnich. Kształcenie zgodne z lokalnymi potrzebami. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-35 lat. Wsparcie działalności gospodarczej ukierunkowanej na lokalne produkty. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Młodzież wolna od uzależnień PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieć pedagogów ulicznych. Funkcjonuje Mała Liga Sportowa. Promowanie trybu życia bez uzależnień. Wycieczki dzieci i młodzieży. Autorskie programy profilaktyczne (w tym wykorzystanie lokalnych mediów). Dokształcanie osób pracujących z młodzieżą. CEL OGÓLNY 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają wysoką świadomość ekologiczną i postępują zgodnie z nią PRZEDSIĘWZIĘCIA Szkolenia, warsztaty Kursy Konkursy Wydarzenia masowe Publikacje CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Produkujemy produkty i przetwarzamy odpady, dbając o środowisko naturalne PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Produkcja w sposób ekologiczny Wytwarzanie zielonej, odnawialnej energii Przetwórstwo odpadów stałych Nadawanie tytułu – znaku „ekologiczności” (ale nie certyfikacji) CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieciowanie gospodarstw ekologicznych Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych Utrzymanie rodzimych ras zwierząt i roślin Budowa ogrodowych zbiorników wodnych i obiektów małej retencji CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa boisk sportowych w małych miejscowościach. Budowa, remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Wydarzenia masowe dla młodzieży. Szkolenia, warsztaty, kursy i konkursy dla młodzieży. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Infrastruktura turystyczna zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa małej infrastruktury turystycznej. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze „Turystyka”.

Na podstawie wyników warsztatów Zespół Koordynujący wypracował ostateczną wersję celi ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników ich osiągnięcia i wartości przeznaczonych na dane przedsięwzięcia. Walne zebranie członków przyjęło proponowane, poniższe cele do realizacji:

41 z 99

które uzyskały informację o atrakcjach na obszarze LGD Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Ilość powstałych produktów turystycznych Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem Przedsięwzięcie 1. szt. Gowarczów.1 Opracowanie dokumentacji. Końskie.2. odnowionych i szt. będących przedmiotem konserwacji 150 000 zł 2 844 000 zł Liczba przebudowanych lub wyremontowanych obiektów szt.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym Efektywna i informacja i promocja Piekielny Szlak . oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji. obrzędów.0 1. Smyków.2 w1.4.1 1.2 1.3.1 1. wytyczenie.1.2 Liczba obiektów 450 000 zł zrewitalizowanych.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych 1. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.1. 0 0 0 0 0 0 0 2014 90 80 9 8 2 6 10 Liczba oznakowanych miejsc Liczba rodzajów wydanych materiałów Liczba wykonanych obiektów małej infrastruktury turystycznej 100 000 zł Liczba zorganizowanych wydarzeń szt. osoba 100 000 0 100 000 0 3 0 50 000 Wskaźniki produktu wartość jednostka 2009 do szt.2 1. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.3 w1. Żarnów 1.markowym produktem turystycznym Działalność gospodarcza zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 34 000 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Obiekty/sprawozdania roczne za rok 150 000 2014 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Źródło CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost liczby turystów przyjeżdżających na obszar LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba osób. szt.2. Badania własne LGD/ corocznie 1.2 1.4 CEL OGÓLNY 2015 „LGD .1 w1.4. Ruda Maleniecka. ewidencji zabytków oraz obiektów małej architektury. szt. szt. 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba wydarzeń kulturalnych szt. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci Wartość przedsięwzięcia 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł nazwa w1. Stąporków.3 1.1 1.4 osoba osoba szt. Paradyż.4. 0 2 1.3.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 0 2 Małe projekty Odnowa wsi 42 z 99 .

Ruda Maleniecka.1 Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności 2.2.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2.2 Mała Liga Sportowa 2. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 do 2014 2 4 8 9 15 10 Źródło Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Przedsięwzięcie 2.2 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2 Liczba osób uczestniczących w warsztatach. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich Budowa. osoba osoba 0 0 0 6 10 000 10 000 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD stan za rok 2014 Wskaźniki produktu nazwa Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń Liczba wydarzeń MLS Liczba działań promocyjnych jednostka szt.2. Bliżyn.1 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. otrzymały wsparcie Liczba wybudowanych lub 1 260 000 zł szt. Końskie. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 2.3. szt.1.3 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . szkoleniach i wydarzeniach .3. przebudowanych szt. Smyków. Paradyż.1 2.3.0 2.1 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy w2. lub wyremontowanych obiektów Liczba wybudowanych lub istniejących 1 078 000 zł domów kultury i świetlic.1 Budowa. które szt.3 Liczba wybudowanych. szt. wyremontowanych placów zabaw 4 308 000 zł Małe projekty 0 25 0 25 Odnowa wsi 43 z 99 .1.3 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem Wartość przedsięwzięcia 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł szt.3 Promowanie trybu życia bez uzależnień 2.2 Budowa.2. Żarnów 2. remont. przebudowa lub remont obiektów sportowych 2. Gowarczów.U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży Satysfakcjonująca praca dla młodzieży Młodzież wolna od uzależnień Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Spadek salda migracji na obszarze LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka osoba 2009 -169 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru -138 Dane GUS/stan na koniec 2014 CELE SZCZEGÓŁOWE w2. szt. szt. w2. Stąporków.

2 3.2.3 3. Końskie.2 Liczba zrealizowanych działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w3. Bliżyn.2 Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 0 do 2014 4 12 6 3 5 5 3 Źródło 3. szt. szt. Stąporków.1.2. promocyjnych Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA Badania własne LGD/corocznie Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Odnowa wsi 44 z 99 .1 3. Ruda Maleniecka. Wskaźniki produktu 5 000 5 150 Badanie LGD/na koniec 2014 roku nazwa Liczba zorganizowanych konkursów Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba zrealizowanych działań Liczba zrealizowanych działań Liczba gospodarstw objętych wsparciem jednostka szt. szt. Żarnów 3.1 3.2.2 3. Smyków.1 3.3.3. szt. szt.1. szt.U ŹRÓDEŁ” Kształtowanie postaw proekologicznych Dbamy o środowisko w którym żyjemy Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 0% do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Badanie LGD/na koniec 2014 30% roku CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych w3.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.3 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych Przedsięwzięcie Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 1 170 000 zł szt.0 3. edukacyjnych.1 Liczba uczestników wydarzeń i konkursów w3. szt. Paradyż. szt.3 CEL OGÓLNY 2015 Ekologiczny obszar „LGD .1 Konkursy proekologiczne 3. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

2 ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH LUB KULTURALNYCH PRZY PIEKIELNYM SZLAKU Operacje polegające na organizowaniu wydarzeń przy Piekielnym szlaku np. Żarnów Charakterystyka przedsięwzięć Obszar LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym 1. opracowywanie. historycznego lub przyrodniczego. wydawanie materiałów promocyjnych (map.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 1.2. WYTYCZENIE. OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ORAZ TRADYCYJNYCH ZAWODÓW I RZEMIOSŁA Operacje mające na celu promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa.1 KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI. produkcja kajaków. opracowanie planów sytuacyjnych itp. rajdy. albumów. zawody sportowe.2 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYCZNYM I OKOŁOTURYSTYCZNYM Operacje mające na celu wspieranie osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych. emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych. np. budowa domków letniskowych itp. w tym materiałów filmowych.3. pikniki. spotkania integracyjne itp. rowerów. drogowskazów. czy przedsięwzięcia polegające na produkcji lub wypożyczaniu sprzętu wykorzystywanego w turystyce (np.1 OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ Oznakowanie w terenie miejsc i atrakcji turystycznych np. Bliżyn. Smyków. 1. umieszczanie tablic informacyjnych. np. Ruda Maleniecka. OZNAKOWANIE I BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY PIEKIELNYM SZLAKU.). Stąporków.Piekielnego szlaku. 1. Paradyż. np. książek itp.2 WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Operacje mające na celu promocję turystyczną wizerunku obszaru i produktów turystycznych tj. Operacje. Końskie.). 1. przedsięwzięcia polegające na budowie.1. folderów.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI. ulotek.4. Gowarczów. festyny.1.). ściany wspinaczkowe itp. miejsca odpoczynku.2. koncerty. w tym kulturowego. przeglądy 45 z 99 . festiwale. w wyniku których będą powstawać elementy sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ . przebudowie i remoncie aktywnych form turystyki (parki tematyczne. 1. parki linowe.

2. Gowarczów. LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży 2. Końskie. umożliwiających młodzieży zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.2. zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP.1 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB W WIEKU 18 – 45 LAT Operacje mające na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wsparcie można uzyskać zarówno na podjęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej. warsztatów. warsztaty plastyczne. zajęć itp. Smyków. publikacje promujące lokalną kulturę. o tematyce promującej zdrowy styl życia oraz wydarzeń mających na celu umożliwienie młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego np.3 PROMOWANIE TRYBU ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ Operacje mające na celu organizowanie akcji. wyposażenie zespołów folklorystycznych.2. Ruda Maleniecka. warsztaty teatralne. konkursów itp.3 PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Operacje mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD i jego wykorzystanie do celów komercyjnych. 1. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 1. kompetencji np. gminna liga siatkówki itp. wydarzeń. 2.1 WARSZTATY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI Operacje mające na celu organizowanie szkoleń. ODNAWIANIE LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI Operacje mające na celu zachowanie ogólnodostępnego dziedzictwa obszaru LGD oraz tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na materialnym dziedzictwie historycznym. 46 z 99 . koncerty. 2.4.2 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. warsztaty rzemieślnicze.1. warsztaty wschodnich sztuk walki itp. warsztaty decupauge itp. kursy komputerowe. programy profilaktyczne w szkołach. akcje promujące zawody ginące. dożynki itp.2 MAŁA LIGA SPORTOWA Operacje mające na celu zorganizowanie rozgrywek sportowych – gminnych lub międzygminnych angażujących młodzież zamieszkującą obszar LGD np. Paradyż. Żarnów zespołów folklorystycznych.4. warsztaty malarskie. szkolenia informatyczne. Bliżyn. 2.

amatorskie uprawianie sportu. propagujące zdrowy. 2. rajdy. Żarnów 2. EDUKACYJNYCH. Bliżyn.2.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII Operacje polegające na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. Boiska sportowe dla różnych dyscyplin sportowych.3. WYPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH Operacje mające na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz spotkań i rekreacji mieszkańców. Końskie. Ruda Maleniecka.2 WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA Kursy. Smyków. 3. imprezy.2 BUDOWA.3 BUDOWA. PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH.3.. 2. obiekty ogólnodostępne.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.1 KONKURSY PROEKOLOGICZNE Operacje mające na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych np. wprowadzanie nowych technologii. wystawy plastyczne i fotograficzne. 3. REMONT. plenery plastyczne. publikacje itd.1.2. 3. ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych. Stąporków.2 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH.1 BUDOWA. wymiana parku maszynowego itp.3. PRZEBUDOWA LUB REMONT PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH WIEJSKICH Operacje mające na celu powstanie ogólnodostępnych placów zabaw. itp. PROMOCYJNYCH Operacje mające na celu tworzenie i oznakowanie np. Paradyż. 3.1 DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WPŁYWU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Działania przedsiębiorstw mające na celu usprawnienie działalności gospodarczej w taki sposób aby korzystnie wpływać na środowisko naturalne np. ścieżek rowerowych.2. pomników przyrody itp.1. z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. 47 z 99 . wizyty studyjne dla mieszkańców obszaru LGD. ekologiczny tryb życia np. Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ 3. Gowarczów. konkurs na temat form ochrony przyrody itp.

Smyków. gastronomiczna.3. Gowarczów. sprzęt niezbędny podczas wyjazdu – np. Może występować samodzielnie. warsztatów. pamiątki.3. Żarnów w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym. Końskie. której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty.1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Operacje polegające na prowadzeniu kursów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 3. mapy. SŁOWNIK POJĘĆ: Produkt turystyczny – wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania.2 WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWSTAJĄCYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I EKOTURYSTYCZNYCH Operacje polegające na rozwoju działalności istniejących i nowo powstających gospodarstwo ekologicznych lub ekoturystycznych. niezwykłością. np. Oktoberfest. Festiwal Słowian i Wikingów. obiekt – występuje jedna. Wydarzenie powinno charakteryzować się wyjątkowością. przewodnicka. przewodniki. zakładanie kolektorów słonecznych. Stąporków. rajdy. są to: rzecz – wszystkie rzeczy materialne. kurs na temat zasad produkowania zdrowej żywności. mających na celu podniesienie świadomości na temat jak zdobyć certyfikat ekologiczności 3. konkursów. Przykładem są: Dymarki Świętokrzyskie. główna atrakcja. Paradyż. z wyłączeniem działalności rolniczej np. Są to m. Ma charakter punktowy. Dąb Bartek czy zamek krzyżacki w Malborku. Ruda Maleniecka. które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych. gospodarstw ekologicznych np. wczasy. noclegowa.in. wizyt studyjnych itp. szkolenia dla przedsiębiorców 48 z 99 . Bliżyn. wydarzenie – charakteryzuje się spójnością i określoną tematyką. wiosła. usługa – pojedyncza usługa np. Przykładami są wycieczki. kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi). transportowa. występuje w ustalonym miejscu i czasie. ale najczęściej jest wyłącznie dodatkiem do innych produktów.

z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. w którym znajdują się atrakcje turystyczne. usługi. Końskie. które są powiązane jedną nadrzędną ideą. Ruda Maleniecka. uznawany za godny ochrony dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywania go następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowalne wartości mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju. rowerowe oraz inne) Dziedzictwo kulturowe.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zwykle połączone są one wyznaczoną i oznakowaną trasą. które maja na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką np.miejsca rekreacji . która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne.) . Wzdłuż szlaku można zazwyczaj znaleźć różnorodną infrastrukturę turystyczną. Paradyż. zjawiskami historycznymi i obyczajowymi. obszar – zdeterminowany obszar geograficzny. 49 z 99 . Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu. 5. przyrodnicze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi. itp.szlaki ( piesze.obiekty kultury (galerie . historyczne. Dbamy o szanse dla młodych ludzi. np. Smyków. . Żarnów szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów. dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń oraz kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.wystawy itp. Określenie misji LGD Misja Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą. parkingiem. Stąporków. ciągiem komunikacyjnym. angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu. Obiekt sportowy – boisko lub zespół boisk dla różnych dyscyplin sportu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. Bliżyn. obiektem małej infrastruktury. Szlak Orlich Gniazd. a zarazem podniesienia standardów życia. Gowarczów. zapleczem higieniczno-sanitarnym. Mała infrastruktura turystyczna – to obiekty oraz urządzenia turystyczne.

Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze. zabytki sakralne. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). jak i ogólnych. Ruda Maleniecka. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. Teren ten niewątpliwie zasługuje na wysoko rozwiniętą turystykę. „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Zaczynając od celu ogólnego 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym trzeba zdecydowanie stwierdzić. które mają szansę „przyciągnąć” współczesnego (aktywnego) turystę. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). również ewokuje konkretne cechy wyróżniające obszar objęty niniejszą LSR. że wpisuje się on w największym stopniu w specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Paradyż. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. ale brak infrastruktury towarzyszącej. czyli LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży. Bliżyn. tradycje rękodzieła żeliwnego. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Stąporków. Gowarczów. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. Żarnów 6. Można wyróżnić takie jak: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. ale niedostateczne ich oznakowanie. że jest wysoce prawdopodobne osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych. duża ilość imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK – oddziały w Końskich i Żarnowie. 50 z 99 . Smyków. zalew w Sielpi. Na dowód można podać następujące jej elementy: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Cel ogólny 2. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Założone do osiągnięcia cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaproponowane po dokładnej analizie elementów składających się na specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Czynniki wyróżniające ten teren pozostają we wzajemnej korelacji z zaproponowanymi rozwiązaniami. Końskie. tereny wokół rzeki Czarnej. Posiada wiele walorów. Daje to podstawę do stwierdzenia. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu.

które zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką tego obszaru. Sprzyjają temu również zaproponowane cele szczegółowe – dzięki ich realizacji specyfika obszaru będzie wykorzystywane bardziej kompleksowo. gdy współdziałają ze sobą różne 51 z 99 . Smyków. Reasumując. Ruda Maleniecka. czyli przede wszystkim problemowi migracji młodych ludzi. zastosowano podejście zintegrowane. aktywność OSP. którzy właśnie na tym obszarze powinni pracować i żyć. 7. że elementy te sprzyjają realizacji tego celu. Jasnym wydaje się fakt. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. tereny wokół rzeki Krasnej (objęte obszarem „NATURA 2000”). Bardzo ważnym składnikiem popierającym zgodność obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne. które wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad obszarami priorytetowymi. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Przy planowaniu przedsięwzięć. Paradyż. Walory przyrodnicze i geograficzne są niewątpliwym atutem LGD – U ŹRÓDEŁ. Stąporków. Tylko w sytuacji. z drugiej spróbuje zapobiec negatywnym jej aspektom. I właśnie realizacja tych. należy stwierdzić. a nie innych rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój. Żarnów tradycje rękodzieła żeliwnego. Cele szczegółowe i dążenie do ich realizacji w przypadku tego celu strategicznego ma podwójne znaczenie: z jednej strony będzie wspomagać pozytywy specyfiki obszaru w tym zakresie. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). tereny lesiste. Bliżyn. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. dlatego właśnie postanowiono wspomagać ich rozwój. problem migracji młodych ludzi. duża ilość rzek i zbiorników wodnych. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. A to z kolei daje duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. Cel ogólny 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ bezpośrednio nawiązuje do następujących cech charakterystycznych dla obszaru objętego LSR: „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej.

Dotyczy zarówno celów. dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia. Końskie. Na realizacji celów. jego zasoby lokalne i tożsamość. Zintegrowany charakter strategii oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferach społecznej. wzajemnie się one uzupełniają. tworząc tak potrzebny do końcowego sukcesu efekt synergii. Gowarczów. Grupy docelowe. Ruda Maleniecka. a przez to na rozwoju obszaru skorzystają bowiem wszyscy: zarówno przedsiębiorcy. Obszar „Młodzież” i zawarte w nim elementy także pozwalają na udział każdego z sektorów gospodarki. przedsięwzięć. Smyków. jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. osoby prywatne. turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy. Żarnów elementy. kulturze i historii (tradycyjne rzemiosło. Dotyczy to każdego z obszarów priorytetowych. należy stwierdzić. rezerwaty skalne. Reasumując. W przypadku LGD – U ŹRÓDEŁ taka integracja i współdziałanie niewątpliwie występują. operacji. Ważny jest również fakt. że często będzie miała miejsce sytuacja. oddziałując na siebie – zarówno inwestycje w człowieka. jak i przedsiębiorców czy osoby prywatne. można mówić o trwałym efekcie działań. Z kolei obszar „Ekologia” pozostaje w bezpośrednim związku z turystyką. a przez realizowane inwestycje dołożą swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku regionu. potrawy kulinarne). Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób. tereny objęte programem „Natura 2000”). Bliżyn. gospodarczej i przyrodniczej. którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności. gdy planowane przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z tego samego sektora. do których będzie skierowana pomoc wynikająca z wdrażania LSR. jak i sektor publiczny (samorządy). Stąporków. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i powiązane. które poprzez uzyskanie wsparcia podniosą jakość świadczonych usług. Paradyż. iż podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie. obejmują również podmioty pochodzące z każdego rodzaju partnerstwa. np. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wykorzystują również zasoby obszaru objętego niniejszą LSR. 52 z 99 . jak i te materialne. Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR. np. wyraźnie można zauważyć. zaplanowane działania na rzecz rozwoju turystyki bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru (obszary chronionego krajobrazu. że każdy z sektorów pozostaje w korelacji z innymi. że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. ale z różnych działów gospodarki.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. uzupełniające się. Analizując cele i planowane działania.

że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą się bez problemu przenieść na inne obszary (geograficzne i społeczne) – wszędzie tam. Nie można również pominąć faktu. podejście do zagadnienia ekologii. 53 z 99 . Smyków. Żarnów 8. Dlatego ogromne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia LSR jest czymś nowym. zdiagnozować i zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie. że nie występował on wcześniej w dużym stopniu na terenie LSR. Może ono bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR. które zakładają rozwój czynnika ludzkiego w każdym z obszarów priorytetowych (np.). Stąporków. z którym mamy do czynienia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEL. Na terenie LGD – U ŹRÓDEŁ przykładami takiej innowacyjności mogą być chociażby: stworzenie nowego markowego produktu turystycznego „Piekielny Szlak” poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów. Gowarczów. osoby prywatne.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. masowe imprezy. Warto również zaznaczyć. nowych produktów i usług czy sposobów wykorzystywania lokalnych zasobów. np. Ruda Maleniecka. Innowacyjność podejścia polega na wielotorowości tego pojęcia i rozpatrywać je należy pod różnymi kątami. przedsiębiorcy. Bliżyn. Szereg spotkań i konsultacji społecznych daje dużą szansę na aktywizację lokalnej społeczności i jej dalsze pozytywne przejawy w przyszłości. organizacji procesów zarządzania. Końskie. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Nowatorstwo. rozbudowany charakter konsultacji). podejście do turystyki w sposób aktywizujący różne środowiska jednocześnie (gminy. Ważnym elementem wskazującym na nowatorstwo jest również szereg pomysłów. dało się już wyraźnie zauważyć w czasie procesu tworzenia tego dokumentu (będzie o tym mowa przy opisie tego procesu – bardzo szeroki udział społeczny. a wielostronne podejście do każdej z kwestii pozwala właściwie ją ocenić. szkolenia. Paradyż. wyjazdy itp. gdzie jest szeroki udział społeczny w podejmowaniu decyzji – dzięki czemu decyzje te są bardziej trafne i odpowiadają występującym problemom. stowarzyszenia). pomysł na wykorzystanie rękodzieła żeliwnego i ceramicznego występującego na tym terenie.

3. Końskie.. 5 ust. na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. Gowarczów. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Ruda Maleniecka. Paradyż. Bliżyn. NIE – 0 pkt. NIE – 0 pkt. W przypadku braku stosownych zapisów decyduje poprzez głosowanie Rada LGD. Żarnów 9. Zgodność przynajmniej z jednym celem ogólnych LSR: TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. Smyków. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR. łącznie 3 pkt. Stąporków. Statucie LGD i dokumentach regulujących wdrażanie PROW i Osi 4 Leader. kryteriów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o którym mowa w art. 54 z 99 . procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR: 1. Operacja jest zgodna z LSR jeżeli w każdym z kryterium otrzyma 1 pkt. Zgodność przynajmniej z jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR: TAK – 1 pkt. Zgodność przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR: TAK – 1 pkt. procedury wyboru operacji przez LGD. 2. a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu: Załącznik nr 3: Procedura oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 4: Procedura wyboru operacji przez LGD Załącznik nr 5: Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Załącznik nr 6: Procedura zmiany kryteriów oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 7: Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji W sprawach nieuregulowanych w procedurach decydują zapisy w LSR. Regulaminie Rady.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. c. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Końskie. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Żarnów Kryteria wyboru operacji Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13. Kryterium. 1. Bliżyn. projekt 3. uzupełniająca do zrealizowania innych ramach przedsięwzięć zrealizowanych/realizowanych przewidzianych w LSR: a.0 pkt. Stąporków... Smyków. 2. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5. projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . b. Operacja zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres w i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. 4.. więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt. b. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 6 lub 7. c. do 5 ha – 4 pkt. komplementarna. lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: a. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt.. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. 55 z 99 . Miejsce realizacji projektu*: a. powyżej 10 ha – 1 pkt. Paradyż. b. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. którą posiada wnioskodawca.

bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. b. Projekt zakłada utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego /bazy noclegowej/bazy gastronomicznej a. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. Stąporków. Smyków. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. Bliżyn. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. niezwiązanej z sektorem turystycznym– 0 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Gowarczów. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. 5. 1. Tak – 5 pkt. c. Projekt będzie dotyczył działalności: a. 6. Kryterium. c. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. 56 z 99 ..Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 8. Żarnów b. b. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. Działanie: Małe projekty Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów.. b. d. 7. b. Końskie. Nie – 0 pkt. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Ruda Maleniecka.. Członkowstwo w LGD: a. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. Paradyż.

Żarnów 2. Operacja komplementarna. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt b. Gowarczów. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. dwie miejscowości – 3 pkt. 57 z 99 . Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Smyków. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. c. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Bliżyn. c. Końskie. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. c. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.. d. 3. 5. Członkowstwo w LGD: a. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. Ruda Maleniecka. Stąporków. b. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. jedna miejscowość – 1 pkt. Obszar realizacji projektu: a. 6. b. Miejsce realizacji projektu*: a. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. Działanie: Odnowa i rozwój wsi Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. b. c. 4. b. Projekt będzie dotyczył działalności: a. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. 7. b.0 pkt.

Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Żarnów Kryterium. 2. 5. Ruda Maleniecka. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Paradyż. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. c. b. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. b. Gowarczów. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. Smyków. c.0 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.. b. 1. do realizacji w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . 58 z 99 . na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 4 lub 5. Miejsce realizacji projektu*: a. b. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną. jedna miejscowość – 1 pkt. Końskie. Bliżyn.. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. c. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. 3. Operacja komplementarna uzupełniająca innych zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Obszar realizacji projektu: a. Stąporków. b. Członkowstwo w LGD: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt. dwie miejscowości – 3 pkt. 6. c. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. 4. b.

projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. b. Stąporków. b. Bliżyn. 2 – 2 pkt. b. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną lub zrealizowaną ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. 1 – 1 pkt. 1. Końskie. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Żarnów d.. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Paradyż. b. Kryterium. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/ realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. 2. Smyków. Gowarczów. 59 z 99 . miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. 3.. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. Miejsce realizacji projektu*: a. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. więcej niż 2 – 4 pkt. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie: a.0 pkt. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. c. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. 4. Ruda Maleniecka. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. c.. c.

Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej – 1 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. *Miejsce realizacji projektu – w przypadku gdy. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Projekt będzie dotyczył działalności: a. wyliczana jest średnia punktów. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości. b. b. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. 8. Paradyż. Operacja zakłada: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 3 pkt. Ruda Maleniecka. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 6. b.. na podstawie liczby mieszkańców w każdej z miejscowości. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Końskie. Stąporków. Członkowstwo w LGD: a. Gowarczów. d. które zasięgiem obejmuje realizowana operacja 60 z 99 . Żarnów 5. Założenie działalności gospodarczej – 3 pkt. 7. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. c. b.

00 6 227 960.00 6 227 960.00 562 500.00 215 000.76 1 592 550.76 99 314.00 144 500.00 800 000.00 3 311 884.04 27 028.00 2 080 000.00 2 080 000.00 196 160.00 0.00 4 139 855.00 0.76 230 652.00 0.00 1 592 550.00 0.00 0.00 3 012 000.00 137 280.00 0.00 0.00 0.00 całkowite 20082009 kwalifikowane do refundacji całkowite 2010 kwalifikowane do refundacji całkowite 2011 kwalifikowane do refundacji całkowite 2012 kwalifikowane do refundacji całkowite 2013 kwalifikowane do refundacji całkowite 2014 kwalifikowane do refundacji całkowite 2015 kwalifikowane do refundacji całkowite 20082015 kwalifikowane do refundacji 0.17 279 020.00 0.00 0.00 Realizacja projektów współpracy 0.17 292 825.00 0.00 974 000.00 3 012 000.00 1 060 000.80 290 515.00 0.00 6 527 149.05 62 881.00 65 000.00 1 392 020.80 126 342.00 560 000.00 0.00 0.00 0.00 562 500.24 59 863.00 0.24 72 003.00 100 000.00 0.00 0.00 279 020.00 50 000.00 487 450.00 Razem 4.00 1 592 550.00 700 000.00 0.00 0.17 348 775.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Działania Osi 4 Leader 4.83 406 985.00 278 240.00 215 000.00 0.00 0.00 990 000.00 215 000.76 15 106 169.00 50 000.00 0.00 553 500.00 0.00 512 220.00 12 811 169.00 553 500.00 96 000.24 72 003.00 206 635.00 65 000.00 0.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Razem Oś 4 Razem 4.00 206 635.00 12 811 169.00 50 000.00 65 000.00 50 000.00 0.00 248 105.00 420 000.00 0.00 2 069 135.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 50 000.00 1 620 000.76 230 652.00 0.17 6 626 735.00 0.17 292 825.00 2 212 000.00 0.00 1 609 135.78 292 825.17 406 985.00 0.76 126 342.44 6 626 735.00 0.00 65 000.00 65 000.77 278 240.00 290 515.76 99 314.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.83 2 020 954.00 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) 133 279.00 0.00 840 000.00 69 755.00 0.00 4.76 126 342.44 360 000.00 0.80 290 515.00 0.00 2 912 000.00 0.00 6 527 149.00 1 014 500. Bliżyn.00 165 000.00 0.00 0.00 1 824 794.00 0.80 290 515.00 0.00 351 220.00 0.23 81 759.00 0.00 1 186 116.00 0.00 0.00 0.00 450 000.00 4 405 384.00 1 474 500.00 0.77 279 216.00 1 140 000.44 4 804 159.00 0.00 0.00 0.05 114 160. Ruda Maleniecka.00 0.83 3 418 985.00 0.00 100 000.76 126 342.00 114 160.76 2 080 000.00 100 000.23 81 759.80 290 515.00 0.00 27 028.00 0.00 173 500.00 2 912 000.44 81 759.00 0.00 1 140 000.00 360 000.76 279 216.00 0.00 1 980 000.00 800 000.00 487 450. Gowarczów.00 0. Smyków.04 59 863.00 0. Paradyż.00 290 515.00 0.00 840 000.78 133 279.78 133 279.00 96 000.00 50 000.17 406 985.00 1 410 000.00 15 106 169.00 61 z 99 .00 0.00 8 322 000.44 69 755.00 0.00 0.00 0.00 2 020 954.31 Kategoria kosztu / wydatku Rok Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 0.00 4 948 000.00 0.00 0.00 0.77 278 240.00 0.00 0.00 137 280.44 69 755.00 487 450.00 0.00 0.00 1 186 116.00 137 280.00 0.00 1 980 000. Końskie.00 114 160.00 50 000.76 126 342.00 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 62 881.00 0.83 196 160.44 348 775.23 72 003.00 4 139 855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 99 314.00 351 220.00 0.00 0.00 27 028.00 Przygotowanie projektów współpracy 0.00 10 617 000.00 1 392 020.00 137 280.76 230 652. Stąporków.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 0.1/413 1 824 794.00 100 000.00 0.83 196 160.00 0.00 2 212 000.21 0.00 0.00 248 105.83 1 382 276.00 165 000.00 279 020.00 360 000.00 165 000.00 700 000.00 0.00 351 220.05 62 881.00 0.76 279 216.44 348 775.00 65 000.00 0.17 3 418 985.00 570 000.17 2 026 985.00 0.00 0.80 126 342.00 50 000.44 2 069 135.00 350 000.00 0.00 Odnowa i rozwój wsi 1 824 794.00 0.04 59 863.00 1 609 135.00 1 824 794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Małe projekty Razem 4.00 50 000.00 100 000.

2. oznakowanie i budowa małej infrastruktury 1.U ŹRÓDEŁ” 3.1 2. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 3.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym młodzieży Lp.1 naturalne Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.00 360 000.00 348 775.1.3. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i 1.zł 0. obrzędów.1 turystycznej przy Piekielnym Szlaku 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł 100 000 zł 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł 450 000 zł 150 000 zł 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł 1 078 000 zł 1 260 000 zł 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 8 322 000.00 512 220 0 0 .2.00 zł 215 000.4.1 Konkursy proekologiczne 3.2 2.1 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym 1.1 Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 3.3. edukacyjnych. Końskie.4. przebudowa lub remont obiektów sportowych Budowa.1.00 290 515.2.2 2.2.2 Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku 1. Bliżyn. remont.3 2.3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3.00 zł 1.00 351 220.3 Budowa.83 1 382 277 280000 1 340000 3 155384 1 250000 1 620 000 zł 4 405 384 zł 0. Ekologiczny obszar „LGD .3.3. Paradyż.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.00 196 160. Stąporków.1. Przedsięwzięcie Wartość przeznaczona na wsparcie przedsięwzięcia 2009 I II I 20 000 24 000 2010 II 20 000 24 000 I 10 000 6 000 900 000 40 000 180 000 600 000 50 000 50 000 54 000 450000 150 000 70 000 160 000 20 000 30 000 20 000 398 635 401 861 385 620 12 000 40 000 9 000 40 000 300 000 20 000 30 000 14 000 10 000 40 000 7 000 20 000 4 500 170 000 0 1 186116 1 186 116 zł 0.00 406 985. ewidencji zabytków oraz 1.2.2 obiektów małej architektury.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych Opracowanie dokumentacji.00 zł 2 080 000.2.17 2 026 985 50 000.3.76 126 343 10 000 50 000 20 000 6 000 20 000 10 000 861 365 676 139 874 380 3 000 40 000 150 000 10 000 10000 3 000 30 000 3 000 30000 5 000 5 000 200 000 6 000 8 000 70 000 180000 30000 30000 2011 II I 10 000 6 000 2012 II 2013 I 10000 II I 2014 II I 2015 II 1.80 290 516 0 0 .1 2. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich 2.1 2.2 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji.00 1 474 500 96000 0 96 000 zł 65 000. Żarnów Harmonogram realizacji budżetu LSR Cel Ogólny „LGD .44 4 804 159 Małe projekty 4 500 170000 984500 30000 1 014 500 zł 100 000.zł 0.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1. wytyczenie.3 Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii 3.1 rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj. Smyków.2.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności Mała Liga Sportowa Promowanie trybu życia bez uzależnień Budowa.2 promocyjnych 3. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 1.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2.00 126 342.1.4. Ruda Maleniecka.00 zł Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Odnowa i rozwój wsi 62 z 99 .U ŹRÓDEŁ” szansą dla „LGD .1.2.1.1 Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania SUMA LSR 10 617 000. Gowarczów.

Stąporków. spotkania i warsztaty z młodzieżą) są 63 z 99 . podsumowanie i zebranie informacji. że jakaś ważna kwestia dotycząca przyszłości i rozwoju obszaru zostanie niezauważona czy pominięta. Dzięki takiej przyjętej filozofii działania Lokalna Strategia Rozwoju stała się przede wszystkim dokumentem dla mieszkańców obszaru. Gowarczów. W każdym etapie powstawania LSR brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ oraz mieszkańcy terenu 9 gmin. Został powołany specjalny Zespół Koordynujący prace nad LSR oraz powstała sieć Gminnych Koordynatorów ds. Wielorakość podjętych działań daje podstawę do stwierdzenia. które zostały w precyzyjny sposób zdiagnozowane. na którym ono działa. się konsultacji ekspertów czyli dziedzin ekologii. że wypracowany dokument zawiera bogatą analizę. by nadać im ostateczny kształt. Końskie. W pracach stosowano zasadę partnerstwa. ankiety wśród mieszkańców obszaru Prace nad obszarem priorytetowym „Ekologia” – Jeżów LGD. LSR – nie istniała więc obawa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. w którego powstawanie każdy z nich miał możliwość się włączyć. Dodatkowo bardzo duża ilość przeprowadzonych (m.pl nakierowane było przede wszystkim na zaplanowanie prac tworzenia LSR oraz ich koordynację. Żarnów 8.in. Zaplanowane różnorodne warsztaty były doskonałą i okazją do wypowiedzenia z młodzieży. co jest ogromnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach. Również zaplanowane przedsięwzięcia mają konkretne odzwierciedlenie w potrzebach regionu. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD – U ŹRÓDEŁ został opracowany i przeprowadzony w sposób kompleksowy. Lokalnej Strategii Rozwoju Smyków wsparcie z konsultantów Konsorcjum moderatorów InicjatywaLokalna. Smyków. turystyki z dziedzictwem konsultacji historycznym społecznych i kulturowym. Bliżyn. Ruda Maleniecka. priorytetowych. a także w odpowiedni sposób określa cele i kierunki rozwoju obszaru nim objętego. Merytoryczne i Jedno z zebrań Zespołu ds. Paradyż.

to szeroko rozumiane partnerstwo. Paradyż. a to w Lokalnej Strategii Rozwoju jest najważniejsze. Powołanie przedstawiciela Zarządu LGD – Koordynatora ds. umożliwiało to śledzenie postępów prac oraz pomagało wykryć i usunąć ewentualne błędy czy nie do końca wyjaśnione kwestie. Na każdym spotkaniu Zespołu Koordynującego były prezentowane wnioski i rezultaty z dotychczasowych działań. Gowarczów. W czasie pracy nad LSR eksperci często metody wykorzystywali aktywizujące warsztatowe uczestników Jedna z edycji warsztatów z młodzieżą terenu LGD – Stąporków („mapy myśli”. które przewiduje.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. która przyświecała twórcom strategii. Zespół Koordynacyjny LSR 4. Warsztaty z liderami obszarów priorytetowych 8. Otwarte spotkanie konsultacyjne w każdej gminie 6. społecznego i gospodarczego. mają dużą szansę przynieść w przyszłości oczekiwane efekty. Badanie ankietowe poprzez indywidualny wywiad w miejscowości – siedzibie gminy 7. „burze mózgów”. gdy dojdzie do współdziałania trzech najważniejszych sektorów: publicznego. Funkcja Koordynatora Gminnego LSR 3. Elementy procesu przygotowania i konsultacji LSR: 1. Końskie. LSR 2. a działania. Nadrzędna zasada. listy obecności. gdzie powstały dokument został poddany głosowaniu i przyjęty. Prezentacja na Walnym Zebraniu Członków 64 z 99 . Bowiem tylko w sytuacji. Punkt kontaktowy i informacyjno-konsultacyjny w każdej gminie 5. można mówić o zintegrowanym zakresie podejmowanych działań. opracowania i dokumentacja fotograficzna jest w posiadaniu LGD. Smyków. Ruda Maleniecka. Bliżyn. dyskusje wielokrotne) – świadczy to o nowoczesnym podejściu do problemu i liczeniu się z głosem każdego mieszkańca regionu. że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji. Stąporków. Wszystkie ankiety. Udostępnienie LSR do konsultacji na WWW 10. Żarnów dowodem. Etapem kończącym proces tworzenia LSR była jej prezentacja na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Konferencja konsultacyjno-podsumowująca 9.

dzięki uzyskanej dotacji. Paradyż. inne podmioty (np. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ. którzy reprezentowali gminę w pracach nad LSR oraz jednocześnie pełnili funkcję punktu kontaktowego i informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców danej Gminy. Informacje o otwartych spotkaniach były umieszczane na WWW LGD. Żarnów Metodologia pracy nad LSR zakładała maksymalne zaangażowanie osób i organizacji z terenu LGD do wypracowania dokumentu. co umożliwiło wszystkim zainteresowanym wniesienie uwag przed Walnym Zebraniem Członków przyjmującym LSR. Gowarczów. Ruda Maleniecka. by w jak największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny 65 z 99 . Łącznie we wszystkich działaniach związanych z opracowaniem LSR wzięło udział ponad 500 osób. Odpowiada ono za powierzone jej środki publiczne. o ile zostanie wyartykułowana taka potrzeba. 10. Walne Zebranie Członków. Realizacja powstałej w ten sposób LSR. Bliżyn. W procesie wdrażania i aktualizacji LSR biorą udział następujące podmioty: Zarząd Stowarzyszenia. Końskie. Po przeprowadzonych analizach i wyborze metodologii prac został powołany Zespół Koordynujący. We wszystkich etapach prac brali udział przedstawiciele trzech sektorów: społecznego. Listy obecności ze spotkań oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt znajdują się w biurze LGD. za ich wykorzystanie zgodnie z zaplanowanymi działaniami i poprawne rozliczenie. składający się z przedstawicieli każdej z gmin. Na początku każdego ze spotkań prezentowane były wyniki dotychczasowych prac a uczestnicy otrzymywali stosowne materiały informacyjne. W ramach konsultacji LSR kompletny dokument został umieszczony na stronie internetowej LGD. Osoby i organizacje tworzące LGD utożsamiają się z LSR. Powołano również Koordynatorów Gminnych. pracownicy Biura Stowarzyszenia.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. będzie miała bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych celów. Smyków. Głównym celem środków pochodzących z programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności tak. doradcze). Komisja Rewizyjna. gospodarczego oraz publicznego. Rada Stowarzyszenia. Stąporków.

Bliżyn. służąc pomocą w uzyskaniu przez zainteresowane osoby potrzebnych wiadomości.uzrodel. fotografie dotyczące LSR. który należy zaznaczyć w tym punkcie. W tym celu powstała strona WWW Stowarzyszenia (www. Smyków. procesu jej powstawania. pozwalające każdemu zainteresowanemu odnieść się do tych kwestii. Żarnów obszaru objętego LSR. dlatego postanowiono się nim posłużyć. Na stronie WWW zawarte są wszystkie aktualności.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 66 z 99 . raporty. Funkcjonuje również forum dyskusyjne.pl). która pozwoli na płynne wdrażanie tego dokumentu. Podstawowym elementem. Dodatkowo w biurze LGD codziennie jeden z jego pracowników pełni dyżur informacyjny. rozgłośniach radiowych i TV. Paradyż. dokumenty. wdrażania i aktualizacji. Ruda Maleniecka. Internet to obecnie standardowe i bardzo efektywne narzędzie. Stąporków. Gowarczów. Końskie. jest wszechstronna informacja i promocja LSR. Dlatego proces wdrażania i aktualizacji LSR realizuje tę zasadę. Systematycznie pojawiają się informacje w lokalnej prasie. uwzględniając jak najszerszy udział partnerów LGD i mieszkańców. która ma spełniać to zadanie.

Bliżyn. Najlepszym sposobem. Stąporków. Smyków. uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłych już w trakcie realizacji LSR. Ruda Maleniecka. Żarnów Lp. Gowarczów. efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków. szybkie reagowanie na zmiany sytuacji. będzie zastosowanie podobnych metod i rozwiązań. Paradyż. Etap wdrażania LSR Złożenie dokumentów na konkurs Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla LGD Uruchomienie na WWW zakładki dotyczącej tylko LSR oraz umieszczanie tam aktualnych informacji z wdrażania. uruchomienie opcji newslettera wysyłającego aktualności do wszystkich zapisanych na liście dystrybucyjnej Przesłanie LSR do członków LGD Opracowanie i wydanie ulotki jako wyciągu z LSR (zawierający między innymi najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz planowane terminy ogłaszania naborów) oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców Sporządzanie i dystrybucja poprzez media raportów z wdrażania i planów na najbliższy rok Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze LGD Tablice informacyjne w budynku każdego Urzędu Gminy Prowadzenie bazy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkretnymi przedsięwzięciami w przypadku określenia daty ogłoszenia konkursu do zainteresowanych beneficjentów będzie przekazywana (w formie uzgodnionej z beneficjentem) informacja na ten temat 2009 I x II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II III IV 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x 5 x x x x x 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru. by odbywała się ona płynnie oraz przynosiła spodziewane efekty. które sprawdziły się już w procesie tworzenia niniejszego dokumentu. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 67 z 99 .

osobami i Celów ogólnych. Co najmniej na 14 dni przed walnym 7 Innych elementów LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD 68 z 99 . Rada LGD. wskaźnika produktu. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces Przedsięwzięć. Co najmniej na 14 dni przed walnym 6 aktualizacji LSR. grupa członków licząca powyżej 10% wszystkich członków LGD. kwalifikacji i 1 doświadczenia członków Rady. Co najmniej na 14 dni przed walnym 3 wniosku z LSR. 4. Końskie. osobami i podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem 5 rezultatu i wsparcia w ramach proponowanych przedsięwzięć oraz po oddziaływania. Zasad i Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany sposobów ewaluacji musi zostać umieszczona na WWWLGD własnej Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWW LGD Struktury Rady LGD. kwot konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z przeznaczonych na każde osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi przedsięwzięcie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Co najmniej na 14 dni przed walnym 2 zgodności operacji z LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany i wyboru operacji musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Kryteria oceny zgodności Zarządu LGD. Komisja Rewizyjna LGD. Żarnów Z wnioskiem do Zarządu LGD o aktualizację LSR może wystąpić: 1. Kryteria Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany oceny wniosku musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących celów. Gowarczów. 2. 3. Smyków. Lp. przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać wskaźników osiągnięcia pozytywną opinię Zarządu LGD. uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących przedsięwzięć. Zakres aktualizacji LSR / zmiana Proces niezbędnych konsultacji aktualizacji LSR Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Składu. Co najmniej na 14 dni przed celów walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Harmonogramu wdrażania przedsięwzięć. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię proces wdrażania i Zarządu LGD. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Paradyż. Zarząd z własnej inicjatywy. podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w 4 Celów szczegółowych ramach proponowanych celów oraz po przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Regulaminu Rady Organ wprowadzaj ący aktualizację Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Procedury oceny Zarządu LGD.

planowane przedsięwzięcia mające doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR. Zespół określi zasady działania oraz wybierze Przewodniczącego Zespołu. Gowarczów. aktualny stopień realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR. Paradyż. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor publiczny. pracowników Biura Stowarzyszenia. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor gospodarczy. Komisji Rewizyjnej LGD. Rady LGD. Kolejne posiedzenie będzie zwoływane przez Prezesa na wniosek Przewodniczącego Zespołu Ewaluacyjnego lub Zarządu LGD. Zarządu LGD. uczelni wyższych. Ewaluacja własna dotyczyć będzie: procesu wdrażania LSR. obowiązujących procedur. Zespół Ewaluacyjny będzie się zbierał co najmniej razy w roku. Smyków. 2. Wraz z zaproszeniem na każde posiedzenie Zespołu. Stąporków. osiąganych wskaźników realizacji celów LSR. innych LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. 69 z 99 . Ruda Maleniecka. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ocenia własna – ewaluacja – prowadzona będzie przez specjalnie do tego powołany uchwałą Zarząd LGD Zespół Ewaluacyjny. Żarnów 11. funkcjonowania organów LGD i Biura Stowarzyszenia. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor społeczny. Podczas pierwszego posiedzenia zwołanego przez Prezesa LGD. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Prezes Zarządu przesyła informację prezentującą: 1. Do udziału w pracach Zespołu zaproszenie otrzyma 2 przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wtedy działania realizowane na tym terenie będą odpowiednio wzmocnione. bardziej efektywne. Zadaniem LSR jest uwzględnienie tych programów. Ruda Maleniecka. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający konkretne wnioski wynikające z dokonania ewaluacji. Żarnów 3. pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej. 5. które tworzą takie dokumenty o charakterze strategicznym. Końskie. 5. Stąporków. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paradyż. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR Niniejsza LSR nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju opisywanego obszaru. stopień realizacji wniosków wynikających z informacji uzyskanych w trakcie dokonywania ewaluacji własnej podczas ostatniego posiedzenia Zespołu. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi efektywność i przydatność samej LSR.4. Gowarczów. niejako wpisanie się w nie zgodnie z zasadą zintegrowania. Protokół będzie niezwłocznie przekazywany Prezesowi Zarządu.4. Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 5.4. 4. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 70 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia LGD wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR. 12.1. Narodowa Strategia Spójności” o Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Poniżej zaprezentowano korelację Strategii z najważniejszymi dokumentami planistycznymi występującymi na tym terenie: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Przewodniczącemu Rady LGD i Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wynikami ewaluacji i zajęcia w ciągu 14 dni stanowiska w sprawach dotyczących danego organu LGD.6.2. Bliżyn. Istnieje wiele innych organizacji i instytucji. Smyków.

„Marketing i Promocja”. Punkty: 1. Punkt 1 „Upowszechnienie. Punkt 1 „Tworzenie Warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw”. 6. 7.. Żarnów o Cel 1 „Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa”. Paradyż. w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych województwa”. o Cel 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. 2. Punkt 5 „Wspieranie przedsiębiorczości. „Rozwój Zasobów Ludzkich”. 10.”. Priorytet 3 „Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce”. Bliżyn. Punkt 3 „Zwiększanie roli zabytków w roli turystyki i przedsiębiorczości”. 11. Punkt 2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”.. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 71 z 99 . Punkt 2 „Wspieranie rozwoju specyficznych dla regionu sektorów gospodarki. 2. o Cel 3 „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury”. Stąporków. sportu i rekreacji”. Priorytet 1 „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych”. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” o Wszystkie obszary priorytetowe („Produkt”. Punkty: 1. o Cel Warunkujący 4 „Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa”. „Otoczenie Instytucjonalne”). o Cel 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa”. o Cel 2 „Rozwój zasobów ludzkich”. Priorytet 3 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki. Punkt 1 „Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu i kreowanie marki regionalnej”. Końskie. Punkt 5 „Kreowanie i wspieranie produktów regionalnych”. Priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego”. 3. Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” o Cel Warunkujący 2 „Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju”. „Przestrzeń turystyczna”. Ruda Maleniecka. Priorytet 4 „Aktywna polityka rynku pracy”. 5. Smyków. Priorytet 5 „Marketing Regionalny”. poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego”. Gowarczów. 4. Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego”. 5.

możliwości inwestycyjnych i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności i efektywności”. o Obszar priorytetowy „Ład przestrzenny”. 72 z 99 .8. kulturowych i krajobrazowych regionu”. o Obszar priorytetowy „Tożsamość regionalna”. Paradyż. Lokalna Strategia Rozwoju dzięki tej zgodności niewątpliwie przyczyni się nie tylko do rozwoju obszaru nią objętego. kultury. Cel strategiczny „Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem”. Bliżyn. o Obszar priorytetowy „Rynek Pracy”. Cel strategiczny „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska”. Cel strategiczny „Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” o III. Cel szczegółowy „Korelacja działań służących promocji gospodarczej. Cel szczegółowy „Tworzenie mechanizmów i warunków dla zwiększenia zatrudnienia”.5. Cel szczegółowy „Rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie ”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o Obszar priorytetowy „Wizerunek”. inwestowania i życia mieszkańców”. Stanie się tak dzięki zjawisku korelacji kierunków określonych w LSR z kierunkami opisywanymi w innych dokumentach planistycznych. Cel szczegółowy „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”. System ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego o III.6. o Obszar priorytetowy „Ochrona środowiska”. Problematyka obszarów wiejskich o III. Ruda Maleniecka. Żarnów o Obszar Priorytetowy „Jakość życia”. Smyków. Cel strategiczny „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej”. plany rozwoju lokalnego. czy wieloletnie plany inwestycyjne. turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu”. ale również do rozwoju całego regionu. Cel szczegółowy „Zachowanie cennych wartości przyrodniczych. Cel szczegółowy „Wzrost znaczenia sportu. na terenie których będzie ona wdrażana – wymienić tu można chociażby powiatowe i gminne strategie rozwoju. Cel strategiczny „Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa”. o Obszar priorytetowy „Obszary Wiejskie”. Gowarczów. Stąporków. Cel strategiczny „Podniesienie poziomu jakości życia”. Cel strategiczny „Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy. Końskie. Problematyka rozwoju turystyki i rekreacji Zapisy LSR są zgodne z dokumentami strategicznymi poszczególnych powiatów i gmin.

których wynagrodzenie nie jest pokrywane ze środków przeznaczonych na Wdrażanie LSR. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Działania. i pracy przy nich. tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (m. obejmując m. Realizowane projekty dotyczyć będą przede wszystkim: 1. ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ruda Maleniecka. szkolenia oraz usługi finansowo-prawne. doradztwo.in. Tworzenie i funkcjonowania oddolnych. lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W celu zabezpieczenia się przed podwójnym finansowaniem działań i nakładaniem się pomocy zostaną wdrożone następujące zasady: o do koordynacji projektów. mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR.in. Paradyż. które LGD planuje podjąć w ramach innych programów. o osoby pracujące przy wdrażaniu LSR będą miały w swoich zakresach obowiązków jasno określone zadania do realizacji. Stąporków. LSR. na które LGD uzyska dofinansowanie. 2. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń. kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy). 73 z 99 . Końskie. Żarnów 15. 3. rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. będą zatrudniane osoby. Wskazanie planowanych działań. o za wdrażanie LSR odpowiadać będzie Koordynator ds. Bliżyn. Smyków. o do każdego realizowanego projektu zostaną utworzone oddzielne konta bankowe. Gowarczów.

różnorodności biologicznej. poprzez konkursy. doposażenie świetlic wiejskich. Realizacja LSR wpisze się więc w idealny sposób w założenia programu „LEADER”. wreszcie napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystyka. szlak turystyczny „Piekielny Szlak”. Realizacja LSR przyczyni się do: wzrostu jakości życia mieszkańców tego regionu m. Założone cele zostały tak skonstruowane. rozwoju aktywności gospodarczej m.in.in. Smyków. wizyty studyjne. poprzez oznaczanie i promocję takich obiektów.in. żeby wspomagać w wielotorowy sposób zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu. Realizacja LSR w perspektywie do roku 2015 przyczyni się do: przyciągnięcia na obszar LGD 150 000 turystów. wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego. Paradyż. spotkania integracyjne itp. powstanie szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”. poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej. wzrostu poziomu wiedzy na temat obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców m. poprzez zmniejszenie salda emigracji. zmianach klimatycznych lub ekologicznego trybu życia u 5150 mieszkańców. Żarnów 16. Gowarczów. kursy. poprzez wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat. dożynki. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Prawidłowa realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój regionu i obszarów wiejskich.in. Ruda Maleniecka. Końskie. który zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami ma warunkować rozwój wyżej wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. Bliżyn. wzrostu atrakcyjności gospodarczej obszaru m. Stąporków. 74 z 99 . poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.in. rozwoju i wolności od uzależnień oraz podniesienia wartość na rynku pracy 10 000 osób. podniesienia wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m.

Regulamin Rady LGD 75 z 99 . Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 8. Informacje o dołączonych do LSR załącznikach 1. Stąporków. Ruda Maleniecka. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 4. podniesie się wartość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 7. Żarnów Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników: wzrośnie jakość życia mieszkańców. Zestawienie członków LGD 2. Z efektów zrealizowanych przedsięwzięć skorzysta ponad 200 000 osób.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. nastąpi wzrost integracji społecznej i aktywności mieszkańców. Skład organu decyzyjnego – Rady LGD 3. zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój regionu. Smyków. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego – Rady LGD 6. nastąpi pobudzenie aktywności gospodarczej. Paradyż. Procedura wyboru operacji przez LGD 5. Bliżyn. 17. Końskie. wzrośnie atrakcyjność gospodarcza obszaru. Gowarczów.

Ruda Maleniecka. Końskie. Imię i nazwisko/Nazwa Reprezentowany sektor/ osoba fizyczna/ nazwa firmy gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny gospodarczy gospodarczy społeczny społeczny Funkcja w LGD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Agnieszka Kastarynda Agnieszka Nalewczyoska Agnieszka Pikuła Andrzej Sosnowski Aneta Pawłowska Anna Leżaoska Bank Spółdzielczy w Kooskich Danuta Pakos Barbara Słoka Barbara Stachera Bliżyoskie Stowarzyszenie Cyklistów Marek Sorbian Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Dariusz Kowalczyk Dorota Urbaoczyk Dariusz Piwowarczyk Danuta Jedynak Emilia Kupis Ewa Czarkowska Ewa Szatkowska Elżbieta Sosnowska Gabriela Król Gmina Białaczów Barbara Goworek Gmina Bliżyn Mariusz Walachnia Gmina Gowarczów Tomasz Słoka Gmina Kooskie Michał Cichocki Gmina Paradyż Iwona Pluta Gmina Ruda Maleniecka Leszek Kuca Gmina Smyków Bożena Szczypiór Gmina Stąporków Agnieszka Wojcierowska Gmina Żarnów Krzysztof Nawrocki Hurtownia Papiernicza DABOX Iwona Makowska Irena Cukrowska Jadwiga Życka Rada LGD członek członek Rada LGD członek Zarząd LGD Rada LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek członek Zarząd LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD członek Rada LGD członek członek 76 z 99 . Paradyż. Smyków. Żarnów Załącznik nr 1 Zestawienie Członków Zwyczajnych „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp. Gowarczów. Stąporków. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.Kowalik Marcin Lataoski Małgorzata Kotwica Mazowiecko . Gowarczów. Końskie. Paradyż. Stąporków. Żarnów 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Jerzy Kowalski Jerzy Rams Józef Piętak Justyna Pargieła Jolanta Gębska Jarosław Hipsz Krzysztof Król Magdalena Weber Marzena Michałowska . Bliżyn. Ruda Maleniecka.Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Zbigniew Fijewski Małgorzata Jakubczyk Marek Solarz Monika Plaskota Paweł Maszewski Piotr Kupis Piotr Pałgan Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kooskie Wojciech Pasek Piotr Czarkowski Piotr Zep Roman Jedynak Renata Doniecka Sławomir Cichy Stanisław Krauze Stefan Szymczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródło” Jacek Matera Stowarzyszenie „Kuźnia” Agnieszka Brzezioska Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrzyszów Andrzej Urbaoczyk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Komorów Radosław Lachowski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Jacek Dopieralski społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Komisja Rewizyjna członek członek członek członek członek Członek członek członek członek członek członek członek członek członek członek Komisja Rewizyjna Zarząd LGD Zarząd LGD 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Zarząd LGD członek Komisja Rewizyjna członek Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD członek Rada LGD Komisja Rewizyjna 77 z 99 .

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Dorota Kołodziejczyk Stowarzyszenie Siedlisko Iwona Krzaczyoska Stowarzyszenie „Ziemia Niekłaoska” Kazimierz Rurarz Sylwia Dulewicz Sylwia Świercz Sylwia Mogielska Szymon Biały Stanisław Pilarski Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Anna Michalska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienna Wola Krzysztof Pacak Tadeusz Budzioski Tomasz Śliwak Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Marzena Jeżewska . Bliżyn. Smyków. Ruda Maleniecka. Paradyż. Gowarczów. Stąporków. Końskie.Boczek Urszula Jędrzejczyk Wiesław Malicki Władysław Musiał Wiesław Cłapak Zbigniew Gontek Związek Harcerstwa Polskiego Kamila Kowalewska społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny Rada LGD członek Rada LGD członek członek Rada LGD członek członek 75 społeczny członek 76 77 78 79 80 81 82 83 84 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny członek członek Rada LGD członek członek Komisja Rewizyjna członek członek Zestawienie Członków Wspierających „LGD – U ŹRÓDEŁ” 1 Kancelaria Finansowo –Prawna MERQUS gospodarczy Członek wspierający 78 z 99 .

Gowarczów. Smyków. Bliżyn.U ŹRÓDEŁ Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Imię i Nazwisko Danuta Pakos Leszek Kuca Szymon Biały Dorota Kołodziejczyk Andrzej Sosnowski Marzena Jeżewska Boczek Gabriela Król Mariusz Walachnia Radosław Lachowski Stanisław Krauze Agnieszka Brzezińska Agnieszka Kastarynda Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Sławomir Cichy Dariusz Kowalczyk Iwona Makowska Kazimierz Rurarz Iwona Pluta Barbara Goworek Podmiot delegujący Bank Spółdzielczy w Końskich Gmina Ruda Maleniecka osoba fizyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków osoba fizyczna Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna osoba fizyczna Gmina Bliżyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów osoba fizyczna Stowarzyszenie „KUŹNIA” osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” Gmina Paradyż Gmina Białaczów Reprezentowana Reprezentowany gmina sektor Końskie Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Smyków Smyków Bliżyn Bliżyn Bliżyn Stąporków Końskie Końskie Smyków Gowarczów Gowarczów Gowarczów Końskie Stąporków Stąporków Paradyż Białaczów gospodarczy publiczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny publiczny publiczny 79 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Żarnów Załącznik nr 2 Skład organu decyzyjnego LGD . Paradyż. Końskie. Stąporków.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są. co potwierdza się podpisem osoby wykluczonej z głosowania. w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy. Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady. którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności dla danej operacji. liście. Stąporków. Żarnów Użyte sformułowania i skróty w niniejszych procedurach oznaczają: LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. osoby pozostające bezstronnymi podpisują się na ww. Koordynator LSR – Koordynator do spraw realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Instytucja zarządzająca – Instytucje wymienione w art. Statut – Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Posiedzenie – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ ”. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Załącznik nr 3 Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru 1. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Regulamin – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. 80 z 99 . 1 pkt. w terminie 21 dni od dnia. 6 ust. złożyd swój podpis na oświadczeniu o bezstronności. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 2. Końskie. 5. którego treśd jest zgodna z wymogami określonymi w § 18 Regulaminu. Bliżyn. Nazwiska członków Rady. 4. 3. Paradyż. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa. którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”. dla każdej operacji zgłoszonej do konkursu. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Rada – Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia Przewodniczący przygotowuje listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy.

. albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności. 14. 10. Spośród pracowników LGD. 81 z 99 . w którym upłynął termin do składania wniosków.zgodności operacji z LSR. Bliżyn. o której mowa w pkt. 7. o którym mowa w pkt. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury b) zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. którego zadaniem jest przygotowanie dla członków Rady materiałów niezbędnych do oceny oraz zreferowanie operacji przed głosowaniem nad stwierdzeniem zgodności operacji z LSR. 13. które zostały określone w LSR. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia. wniosek o przyznanie pomocy może mu zostad przesłany w wersji elektronicznej. LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych. Na wniosek członka Rady. ustalając ich kolejnośd wg liczby uzyskanych punktów. Żarnów 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Końskie. Ruda Maleniecka. 6 Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu. Paradyż. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Referenta. Jeżeli operacja uznana jest za zgodną z LSR. 10. . Prezes Zarządu dla każdej operacji wybiera Referenta. informując jednocześnie na piśmie o: . Smyków. Gowarczów. 11. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w biurze LGD do każdego złożonego wniosku od dnia zakooczenia naboru wniosków do dnia podjęcia uchwały w sprawie listy operacji wybranych. Przewodniczący tworzy listę operacji ocenionych. Po dokonaniu oceny wszystkich operacji. 12. 9. 8.możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą (Załącznik nr 5 do LSR) Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji dokonywana jest: a) na kartach ocen.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. każdy członek Rady oddzielnie przydziela punkty zgodnie z Kryteriami wyboru. Stąporków. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji.

CO 3 : wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? CO 1: wpisad cel zgodnie z LSR ……………….. CO 2: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. 3.. wpisad zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ……………….Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. 2.. Paradyż.. CSZ 2 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ………………. CSZ 4 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Gowarczów.. Stąporków. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślid) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności 1.. Żarnów Załącznik nr 1 . wpisad zgodnie z LSR ………………..Karta oceny zgodności operacji z LSR Miejsce na pieczęd LGD KARTA OCENY zgodności operacji z LSR KO nr 1 Wersja: 1. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI / NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR: CSZ 3 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Kartę należy wypełnid piórem lub długopisem 82 z 99 . Końskie. Ruda Maleniecka. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? CSZ 1 wpisad cel zgodnie z LSR ……………….1 Strona 1 z 1 Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1... Smyków..

Suma przyznanych punktów Przyznana ocena ………………. Żarnów 2. .. Zgodnośd operacji z LSR może występowad w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyd więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem z LSR. Końskie.. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty Załącznik nr 2 .. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru. dnia ……………… (miejsce i data) ………………………………………… (imię i nazwisko Członka Rady) …………………………… (podpis) 83 z 99 . 2. Ruda Maleniecka. Paradyż. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. KARTA OCENY operacji według kryteriów wyboru Strona 1 z 2 Miejsce na pieczęć Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Kryterium oceny operacji 1. Stąporków. z którym dana operacja jest zgodna. Smyków. 4. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. 3. Bliżyn. Gowarczów.. 3. miejsca. nazwiska. Wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR. Członek Rady wypełniający zobowiązany jest napisad uzasadnienie. Nie wpisanie imienia.

Ruda Maleniecka. miejsca. Żarnów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. Smyków. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. Bliżyn. Paradyż. nazwiska. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru START NIE Sprawdzenie bezstronności członków Rady TAK Wpisanie na listę bezstronnych członków Rady Wybór przez Prezesa Zarządu Referenta spośród pracowników LGD do każdej operacji Wykluczenie z głosowania Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu Zreferowanie operacji przez Referenta Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady Wznowienie Posiedzenia Dyskusja Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR NIE Sprawdzenie zgodności operacji z LSR TAK Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru Procedura wyboru operacji przez LGD 84 z 99 . Ocena na podstawie kryteriów wyboru polega na przyznaniu stosownej liczby punktów zgodnie z możliwościami wynikającymi z kryteriów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. 1. Stąporków. Końskie. 2. Nie wpisanie imienia.

Gowarczów. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Paradyż. Smyków. Osoba odpowiedzialna Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Pracownicy Biura LGD Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Karta oceny zgodności operacji z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Uchwała o niezgodności operacji z LSR Karta oceny operacji według kryteriów wyboru Uchwała o zgodności operacji z LSR Lista rankingowa Używane dokumenty Oświadczenie o bezstronności Uchwała o wykluczeniu z głosowania Lista biorących udział w głosowaniu Uczestnicy Posiedzenia Rady Adresat/II strona czynności Czynnośd Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji Wykluczenie z głosowania Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu Zreferowanie operacji przez Referenta Dyskusja Sprawdzenie zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru 85 z 99 . Stąporków. Końskie. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. Każdy wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer. które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: a) zgodne z LSR. których mowa w pkt 12. które spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru projektu przez LGD. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. zgodnie z niniejsza procedurą. Biuro LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych wraz informacją. Ogłoszenie o możliwości składania. Posiedzenie w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem. Smyków. Żarnów Załącznik nr 4 Procedura wyboru operacji przez LGD 1. 12. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady. w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. 9. Regulaminem ( Załącznik nr 8 do LSR) i Procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR) 8. Ruda Maleniecka. b) operacji. LGD sporządza listy: a) operacji. Bliżyn. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o wszczęcie Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR) w terminie zgodnym z Regulaminem (Załącznik nr 8 do LSR). Po posiedzeniu. 5.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. nie później niż 7 dni od dnia. 9. który stanowi załącznik nr 8 do LSR. o których mowa w pkt. Najpóźniej 7 dni przed upływem terminu zakooczenia składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady. b) niezgodne z LSR 86 z 99 . Końskie. 13. 2. W przypadku wpłynięcia odwołao od rozstrzygnięd Rady. jednoczesnym wskazaniem operacji. 7. 3. uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek odwołao. Stąporków. W terminie 45 dni od dnia. które zostały wybrane ustalając ich kolejnośd według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg kryteriów wyboru. odpowiada Prezes Zarządu. 11. Po rozpatrzeniu odwołao Przewodniczący sporządza ostateczną listę operacji ocenionych. w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. które nie zostały wybrane. Wybór operacji następuje w trakcie obrad Rady. które mieszczą się w limicie wskazanym w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. za pośrednictwem LGD. Sposób nadawania numerów określa instrukcja kancelaryjna. 10. Za ustalenie terminu składania wniosków oraz o wystąpienie do Instytucji zarządzającej z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. 4. lecz nie spełniły minimalnych wymagao. Gowarczów. który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. Na liście operacji wybranych umieszcza się te. Paradyż. Na liście operacji niewybranych umieszcza się te. 6. wniosków o przyznanie pomocy publikowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koordynator LSR: a) przekazuje Instytucji zarządzającej listy. od dnia. 15. o których mowa w pkt 12 i 13 oraz uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami. c) Informuje na piśmie wnioskodawcę o: . Żarnów c) nie zostały złożone miejscu i terminie. Końskie. której mowa w pkt 1. w którym upłynął termin do składania wniosków. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy 14. Stąporków.wybraniu operacji informując jednocześnie czy operacja mieści się w limicie określonym w informacji. Gowarczów. niż w dniu jej przekazania do Instytucji zarządzającej. 87 z 99 . Nie później niż przed upływem 45 dni.niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. b) Publikuje listę operacji wybranych na stronie internetowej LGD nie później. o których mowa w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. . Ruda Maleniecka. Paradyż. Bliżyn.

Końskie. Smyków. Żarnów Schemat graficzny procedury wyboru operacji przez LGD. Gowarczów. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przygotowanie ogłoszenia NIE AKCEPTACJA TAK Publikacja ogłoszenia Nabór wniosków Rejestracja wniosków Zwołanie Posiedzenia Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Publikacja wyników oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Powiadomienie wnioskodawców o decyzji Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przekazanie Instytucji zarządzającej dokumentacji konkursowej 88 z 99 . Stąporków. Ruda Maleniecka. .składania wniosków.opublikowania ogłoszenia o wszczęciu naboru wniosków. Paradyż. Procedura wyboru operacji przez LGD START Ustalenie terminu: . Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Akceptacja ogłoszenia o możliwości składania.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W przypadku odwołao od podjętej decyzji przez Radę . wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Końskie. Lista Rankingowa wybranych operacji. Stąporków. Paradyż. za pośrednictwem LGD. Nabór wniosków Rejestracja składanych wniosków o przyznanie pomocy. Smyków.Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego. Przekazanie pełnej dokumentacji. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury wyboru operacji przez LGD Czynnośd Ustalenie terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków o dofinansowanie operacji. Bliżyn. Lista operacji niezgodnych z LSR Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę Koordynator a LSR Przewodnicz ący Rady Prezes Zarządu Wnioskodawca Instytucja zarządzająca 89 z 99 . Publikacja ostatecznych wyników oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Gowarczów. za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Procedura oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie o wynikach oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wdrażania LSR. Ruda Maleniecka. Przygotowanie ogłoszenia o możliwości składania. Osoba odpowiedzia lna Prezes Zarządu Używane dokumenty Pismo dotyczące terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków Adresat/II strona czynności Instytucja zarządzająca Koordynator LSR Projekt ogłoszenia Instytucja zarządzająca Instytucja zarządzająca Dyrektor Biura Pracownik Biura Przewodnicz ący Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą oceny zgodności z LSR Powiadomienie o wynikach oceny Wnioskodawcy Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego Protokół z posiedzenia Rady.

Od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji. Odwołujący jest obowiązany poinformowad o uczestnictwie w posiedzeniu Rady dotyczącym rozpatrzenia odwołania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem ww.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. c) Zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy. Bliżyn. Stąporków. 5. Biuro LGD informuje pisemnie odwołującego się o terminie rozpatrzenia odwołania pouczając o możliwości zabrania głosu w trakcie rozpatrywania sprawy. 2. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer. posiedzenia pod rygorem utraty tego prawa. którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Odwołanie spełnia wymogi formalne jeśli: a) Złożone jest na właściwym formularzu. b) Wpłynie do biura LGD w określonym w pkt 1 terminie. negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. Po wpłynięciu co najmniej jednego odwołania Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady. Ruda Maleniecka. Żarnów Załącznik nr 5 Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji 1. że jest to rozstrzygnięcie ostateczne. pod warunkiem. że spełniad będzie wymogi formalne. 90 z 99 . Paradyż. bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 4. Końskie. 6. 3. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołao rozpatrzonych pozytywnie. który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Smyków. Gowarczów. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. o której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR). Uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 3 dni od daty jej podjęcia Biuro LGD przesyła odwołującemu z pouczeniem. 7.

2. Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony. tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól. Smyków. w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury.Wzór odwołania Formularz odwołania od wyników oceny Rady LGD ODR nr 1 Miejsce na pieczęd wnioskodawcy(jeżeli jest) ODWOŁANIE Wersja: 1. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD. Stąporków. Końskie. 91 z 99 . Żarnów Załącznik nr 1 . Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Pola białe wypełnia Wnioskodawca.1 Strona 1 z 1 NUMER WNIOSKU NUMER UCHWAŁY RADY DATA WPŁYNIĘCIA NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: PODPIS PRZYJMUJACEGO ODWOŁANIE       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oceny zgodności operacji z LSR Oceny operacji wg kryteriów wyboru UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY: ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej) TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY: ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY: MIEJSCE: WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ RADĘ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY CZYTELNY DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 1. Gowarczów. W przypadku braku wypełnienia odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia.

Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji START Wpłynięcie odwołania Rejestracja odwołania i nadanie numeru Zwołanie posiedzenia Rady LGD NIE AKCEPTACJA TAK Wysłuchanie stanowiska odwołującego się Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie ostatecznej listy rankingowej Wysłanie pisma o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym Procedura wyboru operacji przez LGD 92 z 99 . Gowarczów. Paradyż. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Ruda Maleniecka. Żarnów Schemat graficzny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Stąporków. Smyków.

Końskie. Zarządu Uchwała Pismo o odrzuceniu odwołania Pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Wnioskodawca Przewodniczący Rady Wnioskodawca 93 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Gowarczów. Bliżyn. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Smyków. Czynnośd Rejestracja i nadanie nr odwołania Powiadomienie odwołującego się o przyjęciu odwołania i terminie Posiedzenia Rady Zwołanie Rady Posiedzenie Rady w ramach procedury odwołania Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o odrzuceniu odwołania Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Osoba odpowiedzialna Pracownik biura Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia Zaproszenie na Posiedzenie Rady Używane dokumenty Adresat/II strona czynności Dyrektor Biura Wnioskodawcy Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Rada Przewodniczący Rady Członkowie Rady. Stąporków. Ruda Maleniecka.

Bliżyn. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Paradyż. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Stąporków. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Żarnów Załącznik nr 6 Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 1. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokument Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 94 z 99 . Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Gowarczów. Zarząd z własnej inicjatywy d. Końskie. Rada LGD b. Komisja Rewizyjna LGD c. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR może wystąpid: a.

Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Bliżyn. Gowarczów. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji może wystąpid: a.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Paradyż. Rada LGD b. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokumenty Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 95 z 99 . Smyków. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Zarząd z własnej inicjatywy d. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Komisja Rewizyjna LGD c. Ruda Maleniecka. Końskie. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Żarnów Załącznik nr 7 Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 1.

Rada – oznacza Radę LGD 3. b. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ. chorobę albo koniecznośd opieki nad chorym. 62 ust. UE l277 z 21. Biuro – oznacza Biuro LGD 6. które mają byd realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. 3. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie wypłacane w ramach zawartych umów o dzieło.2 Statutu LGD 2. współpraca z Zarządem i Biurem.2005 r. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. Żarnów Załącznik nr 8 REGULAMIN PRACY RADY Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ §1 1. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. Zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. Za przyczyny uniemożliwiające wzięcie udziału przez Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się: a. 3.1). Maksymalna wysokośd wynagrodzenia jest zgodna z uchwałą Zarządu. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Rady LGD 9. Urz. podróż służbową. 2. 4. Paradyż. Gowarczów. Sekretarz – oznacza Sekretarza obrad Rady LGD §3 1. powołanej na podstawie § 19 ust. 2. organizację pracy oraz tryb obradowania organu decyzyjnego LGD – Rady LGD. Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady LGD 4. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015 8. §2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. 4. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Skład Rady stanowi 18 . Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD 7. §5 1. którą jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 2. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. §4 1. organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Końskie. Członkowie Rady zobowiązani są do: 96 z 99 Rady . zwanej dalej Radą.10. Członek Rady zawiadamia o tym na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. Zarząd – oznacza Zarząd LGD 5. c. Członkowie Rady wybierani są zgodnie z § 19 ust. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. c. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady. Ruda Maleniecka. Do zadao Przewodniczącego Rady należy: a. Bliżyn. Smyków. 2. b.23 członków. Niniejszy regulamin określa uprawnienia. zwoływanie posiedzeo Rady. str.

§8 1. natomiast przed zamknięciem posiedzenia o którym mowa w ust 3 pkt b muszą zostad rozpatrzone wszystkie odwołania od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę. §6 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGD. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny mogą odbywad się w ciągu kilku spotkao i trwad nie dłużej niż 3 dni. c. Stąporków. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie. prowadzi i zamyka Przewodniczący. Rada obraduje na posiedzeniach. 2 musi zostad zamknięte w przeciągu: a) 14 dni od terminu. §7 Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady ustalając miejsce. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. Końskie. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. Gowarczów. których mowa w pkt b i c tylko dla celów oceny operacji i nieujawniania ich stronom trzecim. 5. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny lub jako rezultatu oceny.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. o którym mowa w ust. zgodnie z posiadaną wiedzą. b) 2 dni w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury odwołania od wyników oceny. Obsługę posiedzeo Rady zapewnia Biuro. 4. Ruda Maleniecka. 2. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia. o których mowa w pkt 2 Procedury wyboru operacji przez LGD (Załącznik nr 4 do LSR) i pkt 3 Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR). Żarnów a. Procedury wyboru operacji przez LGD. W przypadku posiedzeo Rady związanych z rozpatrzeniem odwołania w toku Procedury odwołania od wyników oceny powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. § 10 1. 2. Paradyż. b. Członkowie Rady powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. Posiedzenia dotyczące kompetencji zapisanych w §1 ust 2 prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD. wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i obiektywny. 3. z wyjątkiem posiedzeo zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu. 97 z 99 . o którym mowa w ust 3 pkt a muszą zostad rozpatrzone wszystkie wnioski o przyznanie pomocy. §9 1. Przed zamknięciem Posiedzenia. Używania informacji. Posiedzenie. Smyków. w szczególności wynikających z Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4. na który zostało zwołane w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD i Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru. termin i porządek obrad. 2. d. Posiedzenia Rady otwiera.

Zadanie Rady określone w §1 ust. o którym mowa w ust. W przypadku nieobecności Przewodniczącego. z wyjątkiem uchwał proceduralnych. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. Prawomocnośd posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeo Rady. d. 8. stanowiących załączniki odpowiednio nr 3. powinien zawierad. treśd uchwał formie załączników § 15 1. 2. Gowarczów. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Koordynator LSR. 2. przyjęty przez Radę program obrad. Stąporków. Paradyż. złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD. liczbę obecnych członków Rady. 2. który obejmuje w szczególności: a. oznaczanym następująco: 98 z 99 . Po stwierdzeniu quorum. Wolne wnioski i zapytania. Ruda Maleniecka. c. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. które odnotowuje się w protokole posiedzenia. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. po upływie pół godziny podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedurze odwołania od wyników oceny. którym przysługuje głos doradczy. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie tj. § 11 1. Bliżyn. Prezentację i omówienie wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku. Rada dokonuje wyboru Sekretarza Obrad i przyjmuje porządek obrad. co zostaje odnotowane w protokole. 5. 3. Końskie. d. § 12 1. po upływie pół godziny wg tego samego porządku. c. Protokół z posiedzenia. wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem. 4. 7. 2 wykonuje się w sposób określony w Procedurze wyboru operacji przez LGD. Dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy. podając dane tej osoby Prezesowi Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. b. e. § 14 1. wyniki głosowao. w szczególności: a. 3 Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Obrad. Wszystkie głosowania Rady są jawne. Ustną informację Zarządu o realizacji operacji. w szczególności ekspertów. a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. Smyków. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 4. § 13 1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza. b. 2. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% swoich członków co stanowi quorum. tj. przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowao.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady.5 do LSR. Żarnów 3. Przewodniczący może zaprosid do udziału w posiedzeniu osoby trzecie. 6.

a odpowiedzi na nie udzielane są w miarę możliwości bezpośrednio na danym posiedzeniu. Stąporków. Gowarczów. Osobą bezstronną jest członek Rady. bieżący rok kalendarzowy 3. który: a. lub c. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia. § 18 1. liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejnośd podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad. § 17 Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady. 2. nie jest wnioskodawcą wniosku o przyznanie pomocy lub b. § 16 1. Ruda Maleniecka. Uchwały podjęte przez Radę. 2. opieki lub kurateli. nie pozostaje z wnioskodawcą w stosunku zależności służbowej lub e. nie później niż 7 dni od ich uchwalenia. Przewodniczący przekazuje Zarządowi. Smyków. c. o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady. W przypadkach innych niż wymienione w ust. Protokół z posiedzenia Rady LGD sporządza się w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia. 99 z 99 . Żarnów a. o których mowa w § 1 ust. § 19 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. nie pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeoskim.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. złoży oświadczenie o bezstronności. lub d. 2. Protokoły i dokumentacja z posiedzeo Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. Paradyż. co do jego bezstronności. liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne posiedzenie w danym roku kalendarzowym.2 Członkowie Rady składają oświadczenie o bezstronności dla każdej operacjo oddzielnie. Bliżyn. lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej. 4. 3. Końskie. b. nie zasiada w organach lub jest przedstawicielem osób prawnych składających wniosek. jeżeli udział członka Rady w dokonywaniu wyboru operacji może wywoład wątpliwości. W sprawach.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->