Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 17 września 2008 r.

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr I/2/2010 i Nr I/3/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 25 lutego 2010 r. Z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu Członków LGD – U ŹRÓDEŁ w dniu 20 stycznia 2011 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2009-2015 dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”

Obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Modliszewice, sierpień 2008 (zmiany: luty 2010, styczeń 2011)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”

Współpraca: Zarząd LGD Zespół Koordynacyjny LSR

InicjatywaLokalna.pl
ul. Targowa 18/1207, 25-520 Kielce tel./fax 041 343 01 24 e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

2 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

SPIS TREŚCI
Wstęp 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 2) opis procesu budowania partnerstwa 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron): 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 5. Określenie misji LGD 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 5 7 7 7 9

11 13 14 14 15 15 16 28 30 35

38 48 48 50 51

52 61 62

3 z 99

Żarnów 12. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach 66 69 70 72 74 75 4 z 99 . Stąporków. Paradyż. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Smyków. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Końskie. Ruda Maleniecka. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Bliżyn. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR 15. Wskazanie planowanych działań.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WSTĘP
Niniejszy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju sporządzony został dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar 9 gmin położonych na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W skład tego terenu wchodzą gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (położone w północnej części województwa świętokrzyskiego) oraz Białaczów, Paradyż i Żarnów (znajdujące się na południu województwa łódzkiego). Mimo, że „LGD – U ŹRÓDEŁ” obejmuje teren rozdzielony administracyjnie, to jednak połączony tradycjami: historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, przede wszystkim jednak nacechowany dużą chęcią rozwoju i pomysłami na przyszłość. Warto również zauważyć, że obszar będący podmiotem strategii rozwoju pełen jest ludzi, którzy poprzez swoją pracę pragną jak najlepiej mu się przysłużyć. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z Konsorcjum Dodatkowo, się „InicjatywaLokalna.pl”. okazję do

w czasie różnorodnych warsztatów, wypowiedzenia

i konsultacji mieli eksperci z dziedzin, które Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe, ekologii, czyli: z młodzieży, dziedzictwem

turystyki

historycznym i kulturowym. Zatem śmiało można wysnuć wniosek, że dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski. Dodatkowo duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (m.in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD, spotkania i warsztaty z młodzieżą) są dowodem, że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji, a działania, które przewiduje, na pewno przyniosą w przyszłości oczekiwane skutki. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika w dużej mierze z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju. Wymienić tutaj można: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał

5 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Ludzki oraz Strategie Rozwoju Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego, które będą również w tym okresie realizowane. Jak już wcześniej wspomniano, LGD – U ŹRÓDEŁ postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Cele ogólne i szczegółowe, które zostały założone, wynikają bezpośrednio z różnorodnych uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. W czasie pracy ze społecznością lokalną były wykorzystywane warsztatowe metody aktywizujące uczestników: „mapy myśli”, „burze mózgów”, dyskusje wielokrotne. Nadrzędną zasadą w pracach było szeroko rozumiane partnerstwo. Działania określone w LSR nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach. „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. Natomiast zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Lokalna Strategia Rozwoju
Głosowanie podczas obrad WZC Stowarzyszenia

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” została przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 17 września 2008 r. Warto dodać, że wszystkie umieszczone w niniejszym opracowaniu fotografie pochodzą ze zbiorów partnerów wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie.

6 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Nazwa:

Status prawny:

Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Data wpisu do KRS: 12 marca 2008 roku Numer KRS: 0000301138

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się około połowy marca 2006. Głównymi inicjatorkami tego działania były dwie osoby: Joanna Kupis (wtedy pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach) oraz Emilia Kupis (pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich). Doszły one do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno-kulturowo-historyczne gmin powiatu koneckiego, ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu. Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia „KUŹNIA”, które zainicjowało prace nad budową trójsektorowego partnerstwa. Początkowo planowany był udział jedynie gmin leżących nad rzeką Czarną, stąd pierwotna nazwa LGD miała brzmieć „Dolina Czarnej”. W trakcie różnych spotkań nazwa stowarzyszenia przyjmowała różne brzmienia w tym „Wspólna sprawa” i „U Źródeł”, aż na spotkaniu założycielskim w dniu 7 listopada 2007 członkowie założyciele zdecydowali się na nazwę stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ.” Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z włodarzami gmin Końskie, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia

7 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów.in. powiat opoczyński.in. Bliżyn. W czerwcu 2006 roku Joanna Kupis i Emilia Kupis zorganizowały konferencję dla przedstawicieli wszystkich sektorów z tych gmin. gospodarczych i gmin oraz przygotowywanie Statutu Stowarzyszenia. wprowadzania zmian oraz dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki staną się dobrym pomysłem na rozwój tego regionu. Tak więc obszar LGD obejmuje 9 gmin z 3 powiatów i 2 województw. Dzięki spotkaniom i szkoleniom zainteresowała się ona bezpośrednim przyłączeniem swojej gminy do partnerstwa LGD. Iwona Pluta – wójt gminy Paradyż w województwie łódzkim. a nazwa. społecznego i gospodarczego. specjalistkę Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W międzyczasie dzięki pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego w Skarżysku nawiązane zostały kontakty z gminą Bliżyn i ostatecznie doszło do dołączenia i tej gminy. Członkami organizacji zostali przedstawiciele sektora publicznego. która odbyła się w ŚODR w Modliszewicach. który uzyskał dofinansowanie. to „U ŹRÓDEŁ”. a za zdobyte środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” przeprowadzony został szereg szkoleń dla mieszkańców z tego obszaru. Żarnów programu Leader i od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku podejmowano stosowne uchwały o przystąpieniu tych gmin do LGD. Ostatecznie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” otrzymało wpis w KRS z dniem 12 marca 2008 roku. jaka została przyjęta. co wynikało z wymagań formy prawnej. zapraszając na spotkania i szkolenia wielu ekspertów. jaką mogą przyjmować LGD. Paradyż. Smyków. rozpoczęła się też praca nad budowaniem Strategii. Iwona Pluta wykazała się dużą aktywnością i dodatkowo zainteresowała ideą Leadera swoich sąsiadów (Żarnów i Białaczów). Ruda Maleniecka. Mirosławę Mochocką – kierownika Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. oraz Leszka Leśniaka – specjalistę z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Stwierdzono. Stąporków. że wspólna chęć działania. 8 z 99 . m. Halinę Siemaszko z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. W spotkaniach tych uczestniczyła m. Dlatego procedura rejestracyjna była wstrzymywana. Końskie. W 2007 roku napisany został projekt „Współpraca Ośrodków Agro – Info na rzecz tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie koneckim”. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy. Czas od zainicjowania działań (wiosna 2006 roku) do Zebrania Założycielskiego (7 i 21 listopada 2007) był dość odległy. pozyskiwanie nowych partnerów społecznych. Jednak przez cały ten okres odbywały się spotkania.

Końskie – 25. Paradyż. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Smyków. Stan na dzień 25 luty 2010 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 90 członków zwyczajnych 1 członków wspierających 9 z 99 . Gowarczów – 7.3. Żarnów 1. 4 reprezentantów sektora gospodarczego – 5 % ogółu członków Rady. Stąporków. Ruda Maleniecka – 12. Bliżyn – 6. Stąporków – 13. Końskie. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Stan na dzień 17 września 2008 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 78 członków zwyczajnych 0 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 64 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Łącznie jest 78 członków. Gowarczów. Paradyż – 1. Ruda Maleniecka. 10 reprezentantów sektora publicznego – 13 % ogółu członków Rady. Bliżyn. Smyków – 12. Żarnów – 1.

10 reprezentantów sektora publicznego – 11 % ogółu członków Rady. Smyków – 11. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Ruda Maleniecka – 10. Stąporków – 15. 10 z 99 . Paradyż. Bliżyn – 11. Smyków. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Łącznie jest 90 członków. Stąporków. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków Rady. Gowarczów – 8. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków. Końskie. Paradyż – 1. Końskie – 32. Bliżyn. Stan na dzień 20 stycznia 2011 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 84 członków zwyczajnych 1 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 69 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. 10 reprezentantów sektora publicznego – 12 % ogółu członków. Żarnów – 1. Bliżyn – 11. Żarnów Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 75 reprezentantów sektora społecznego – 83 % ogółu członków.

przedstawi rekomendację: organizacji pozarządowej. Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. Zaktualizowane zestawienie członków LGD stanowi załącznik nr 1 do LSR. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje takiego działania. grupy 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze. Zarówno osoby fizyczne. Smyków. którego dotyczy LSR lub działającego członka LGD. jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego. Żarnów Gowarczów – 8. Bliżyn. Gowarczów. Paradyż – 1. Żarnów – 2. która: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 11 z 99 . w tym jednostka samorządu terytorialnego. która przedstawi uchwałę organu stanowiącego. 2. 2 Statutu LGD: Istnieje możliwość rozszerzania lub zawężania obszaru objętego LSR Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1. jak i prawne zobowiązane są złożyć deklaracje członkowskie. innej osoby prawnej. Smyków – 9. Końskie. jednostki samorządu terytorialnego. Ruda Maleniecka. Ruda Maleniecka – 9. przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR. Stąporków – 14. osoba prawna. Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD szczegółowo określa Statut LGD Zgodnie z § 5 p. Łącznie jest 84 członków. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. Paradyż. której działalność związana jest z realizacją celów LGD. Końskie – 29. osoba fizyczna.

rzeczową lub finansową. Walne Zebranie Członków. 3. Gowarczów. 12 z 99 . Ruda Maleniecka. 5. Paradyż. 3. śmierci osoby fizycznej. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 2. Zarząd. Komisja Rewizyjna. Stąporków. w tym z programów pomocowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Rada. aktywizowanie ludności wiejskiej. 4. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. Bliżyn. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. promocja obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. Końskie. Żarnów głosów Zarządu Stowarzyszenia. Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ są: 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych. likwidacji osoby prawnej. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. w tym m. 2.: 1. realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Smyków. 4.in. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc merytoryczną.

Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania. Stąporków. Ruda Maleniecka. z późniejszymi zmianami. zwanych dalej „organem decyzyjnym” Struktura Rady LGD określona jest szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. Stowarzyszenie LGD . określa Regulamin. organizacje pozarządowe. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym.4. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rady LGD – U ŹRÓDEŁ oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie. Rada co najmniej w 50% składa się z podmiotów. Żarnów 1. do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 6 ust. które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji.U ŹRÓDEŁ posiada 22-osobową Radę. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. Bliżyn. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet i mężczyzn. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Rada składa się z 18 do 23 osób. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Struktura rady lub innego organu LGD. w tym przewodniczącego. Rada konstytuuje się niezwłocznie po wyborach. o których mowa w art.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. 62 ust. Końskie. które mogą wywołać wątpliwości. 1 lit. co do jego bezstronności. 5 ust. wiceprzewodniczącego i członków. Paradyż. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności. o którym mowa w art. 13 z 99 . Gowarczów.

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Stąporków. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. poz. członkami Rady jest 3 przedstawicieli sektora gospodarczego – 13 % ogółu członków Rady. Statutu LGD. zm. Zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 roku Danuta Pakos – Przewodniczący Radosław |Lachowski – Wiceprzewodniczący Kompletny skład Organy decyzyjnego – Rady LGD zawarty jest w zaktualizowanym załączniku nr 2 do LSR. Żarnów Reprezentatywność składu organu decyzyjnego – Rady LGD w odniesieniu do składu LGD: 1. Gowarczów. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. 1). 2.). Prawo o stowarzyszeniach (Dz. członkami Rady jest 6 przedstawicieli sektora publicznego – 26 % ogółu członków Rady. z 2001 r. członkami Rady są przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami. 4. członkami Rady jest 13 przedstawicieli sektora społecznego – 61 % ogółu członków Rady. U. 4. 427). Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD działa na podstawie: 1. U. UE L 277 z 21.. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD określone są szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.5. 1. 855 z późn. Końskie. poz. Nr 79. 2. Nr 64. 14 z 99 . 3. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Paradyż. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008.10. Smyków. z późniejszymi zmianami. Ustawy z 7 marca 2007 r. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 3.2005. str.

procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego – Rady LGD – z udziału w dokonywaniu wyboru operacji. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 16 Członków Rady posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. Smyków. 1 Członek Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Regulamin Rady LGD zapewnia m.: przejrzystość podejmowania decyzji. sposób rozszerzenia składu LGD. Ruda Maleniecka. Żarnów Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . 21 Członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat.in.in.: sposób powołania i zmian w składzie Rady LGD. Gowarczów. 15 z 99 . 3 Członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. członkowstwo we Władzach LGD – paragraf 16: jedna osoba może być członkiem tylko jednego organu LGD. Bliżyn. jawność podejmowania decyzji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. 16 Członków Rady posiada wykształcenie wyższe. Statut LGD reguluje m. Końskie. Zgodnie z procedurą wyboru operacji wszyscy członkowie Rady są zobowiązaniu do podpisania deklaracji bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji. oraz zostały wskazane okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD. W Regulaminie Rady LGD została określona m.in. demokratyczność podejmowania decyzji. Żaden z członków rady nie jest zatrudniony w biurze LGD. 1.6. Stąporków.

0 Stąporków konecki 2605085 231. Identyfikator Powierzchnia jednostki podziału (w km²) terytorialnego kraju Białaczów opoczyński 1007012 114. 5. 4.0 Gowarczów konecki 2605022 102. 2. W – wiejska) W W W MW W W W MW W 16 z 99 .0 1215.U ŹRÓDEŁ nie posiada doświadczenia w realizacji projektów. Gowarczów. 3.0 Żarnów opoczyński 1007082 141. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane przez grantodawców spoza Unii Europejskiej. Końskie. 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2.1. Ruda Maleniecka.0 Paradyż opoczyński 1007052 81. Smyków.5 Bliżyn skarżyski 2610022 141. 7. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.0 Końskie (wiejski) konecki 2605035 232. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Gminy tworzące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. Źródło: opracowanie własne „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp 1. Stąporków. 3.5 Ruda Maleniecka konecki 2605052 110. 9.0 Razem Dane dotyczące powierzchni gmin pochodzą z opracowań własnych każdej z nich Nazwa gminy Nazwa powiatu Typ gminy (MW – miejsko wiejska. 2. Paradyż. Doświadczenie członków LGD w realizacji operacji: 1. 5 członków LGD zrealizowało projekty w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.7. Żarnów 1.0 Smyków konecki 2605072 62.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD. 8. Bliżyn. 6.

Stąporków. Radoszyce. Paradyż – gmina wiejska w województwie łódzkim. Ruda Maleniecka. Żarnów. Sąsiaduje z gminami: Gowarczów. Smyków. Łączna. Zagnańsk.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. sąsiednie gminy to: Bliżyn. Stąporków – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Paradyż. Stąporków. Żarnów. Smyków. Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. w powiecie opoczyńskim. obszar 250 km². Jej obszar to 231 km². Fałków. obszar 102 km². sąsiednie gminy: Aleksandrów. 17 z 99 . Smyków. Suchedniów. Słupia (Konecka). Sąsiednie gminy to: Fałków.5 km². w powiecie opoczyńskim. Białaczów. Przysucha. Sąsiaduje z gminami: Końskie. Przysucha. Zagnańsk. w powiecie opoczyńskim. w powiecie koneckim. Radoszyce. Sąsiednie gminy to: Białaczów. Sławno. Bliżyn. Sąsiaduje z gminami: Chlewiska. Końskie. Białaczów. Stąporków. Gowarczów. Paradyż. Sławno. Opoczno. w powiecie koneckim. Mniów. Stąporków. Chlewiska. Mniszków. Żarnów. Końskie. Obszar to: 141 km².5 km². Końskie. Końskie. m. Żarnów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Radoszyce. Gowarczów. Sąsiaduje z gminami: Białaczów. Ruda Maleniecka. Przysucha. Zajmuje obszar 81. Mniów. Smyków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Bliżyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. w powiecie koneckim. w powiecie skarżyskim. Końskie. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów. Skarżysko-Kamienna. Zajmuje obszar 62 km². obszar 141 km². Szydłowiec. w tym wiejski 232 km² . Gielniów. obszar 114. w powiecie koneckim. Jest podzielona na 18 sołectw. Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Końskie. Ruda Maleniecka. w powiecie koneckim. Ruda Maleniecka – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Opoczno. Żarnów Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Żarnów. Paradyż. Posiada obszar 110 km².

trzy gminy położone na południu woj. Korzystny jest także układ dróg dojazdowych. Smyków. Gowarczów. położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego. Paradyż oraz Żarnów. przede wszystkim jednak chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru. przyrodnicze. Uwarunkowania przestrzenne (mapa). przez gminy przebiega duża ilość ciągów komunikacyjnych. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Bliżyn. łódzkiego: Białaczów. Gminy wchodzące w skład LGD – U ŹRÓDEŁ. geograficzne.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2. Końskie. Końskie. kulturowe. historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne (mapa) Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski. Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne. Żarnów 2. Położenie gmin wchodzących w skład LGD – U ŹRÓDEŁ to niewątpliwy ich atut – w stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie: warszawska. przyrodnicze. Jest to: sześć gmin położonych w północnej części woj. które zdecydowały się zawiązać partnerstwo. śląska i łódzka. świętokrzyskiego: Bliżyn. Paradyż. Stąporków. 18 z 99 . Smyków i Stąporków. opoczyńskiego i skarżyskiego. Ruda Maleniecka.

które podlegają szczególnej ochronie. Żarnów Uwarunkowania geograficzne Obszar objęty działaniem „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie makroregionów Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska. zabytki i miejsca pamięci narodowej). Paradyż. Końskie. jak np. Stąporków. pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny. np. Wzniesienia rozcięte są dolinami rzek Radomki i Drzewiczki. tj. Smyków. Uwarunkowania przyrodnicze Część obszaru znajduje się na terenach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Końskie i Gowarczów. garby. obejmuje obszar gmin: Bliżyn. Paradyż. i wchodzi w skład mezoregionów. Ruda Maleniecka. Dominuje rzeźba falista oraz pagórkowata. występowanie zjawisk krasowych. Płaskowyż Suchedniowski – zbudowany głównie z piaskowców dolnotriasowych. ale także liczne walory kulturowe i historyczne (obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się tereny przyrodnicze. stoliwa. rozpoczynającymi tu swój bieg. Żarnów i Białaczów. Garb Gielniowski – obejmuje północną część gminy Bliżyn i Stąporków oraz północno-zachodnią część gminy Gowarczów. Wzgórza Opoczyńskie stanowią dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną z okresu kredowego z nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. Wspomniane formy ochrony przyrody obejmują ochroną nie tylko cenne zasoby przyrodnicze. Atrakcyjne są również jego walory geologiczne. Gowarczów. że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Są to: 19 z 99 . Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz dużą ilością kotlin sprawiają. fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry. Bliżyn. Stanowi pas wzniesień zbudowany z piaskowców. Stąporków oraz Smyków. Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar LGD jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Skały dolnotriasowe odsłaniają się na powierzchni lub są częściowo przykryte przez osady plioceńskie (głównie piaski i gliny). w znacznej części porośnięty lasami.: Wzgórza Opoczyńskie – obejmują obszar gmin: Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Pod pokładem glin zwałowych rozwija się kras ukryty.

Końskie. które tworzą głównie jodła i modrzew polski – w wieku 80-150 lat. „Dalejów" – utworzony w 1978 r. „Ciechostowice" – utworzony w 1953 r. w celu ochrony bagiennej doliny rzeki Krasnej z bardzo ciekawą florą i fauną. dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych. łoś. jodły. Gowarczów. innych o wyglądzie grzybów. ścisły rezerwat leśny. Ruda Maleniecka. modrzewia. dębu. rezerwat leśny. dukle – świadectwa wydobywania odkrywkową. Występują tu m.węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla . Chroni osobliwe formy triasowych w i dolnojurajskich erozji skał Rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem” powstałych wyniku wietrznej. a także paleontologicznymi (odciski tropów gadów i roślin). kazalnic i ciekawych form. Żarnów „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – rezerwat utworzony w 1959 r. W miejscowości Luta znajduje się drewniana wieża widokowa. bocian czarny. Paradyż. „Gagaty Sołtykowskie" – utworzony w 1997 r.in. chroni odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. „Świnia Góra" – utworzony w 1953 r. Na jego terenie znajdują się tzw. 20 z 99 . a spośród roślin: nasięźrzał pospolity. skał dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi . rezerwat przyrody nieożywionej. Bliżyn.gagat. chroni wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym. pełnik europejski i storczyk szerokolistny. Smyków. bóbr. jeden z najpiękniejszych w Polsce różnowiekowych drzewostanów mieszanych o strukturze piętrowej. „Górna Krasna" – utworzony rud żelaza metodą w 2004 r. chroni naturalne zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem sosny. Stąporków. Jedno z wielu „Piekieł” – pomników przyrody położonych na terenie LGD kosaciec syberyjski. orlik krzykliwy. rezerwat leśny. „Jodły Sieleckie” w okolicach Żarnowa – rezerwat chroniący rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin.

Do najważniejszych rzek należą: Kamienna i Czarna ze źródłami w gminie Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Skarżysko Kamienna. obszar objęty działaniem „LGD – U ŹRÓDEŁ" charakteryzuje się: znaczną ilością terenów o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych. Paradyż. „Brama Piekielna”. Zagnańsk. dużą lesistością – lasy sosnowe. Bliżyn. rezerwat przyrody nieożywionej. Jednak informację o nich i oznakowanie można by poprawić. Ruda Maleniecka. Suchedniów. Wspomniane zasoby naturalne i leśne leżą w gestii Nadleśnictw: Barycz. Specyficzny mikroklimat lasów sosnowych wykorzystany jest w Sielpi oraz w coraz większym stopniu w Czarnieckiej Górze. znaczną ilością rzek. Krasna 21 z 99 . Reasumując. runa leśnego oraz zwierzyny łownej. strumieni i bagien. „Pilczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego w okolicach Paradyża. która kiedyś była znanym uzdrowiskiem przyrodoleczniczym. Drzewiczka ze źródłami w gminie Gowarczów. „Piekło Siedziba Nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej Krajobrazu” Gatniki” lub sporą itp. Paradyż. m. chroni grzbiecik. też w Przez ich teren pobliżu szlaków rezerwatów wytyczono ilość turystycznych. „Piekło Dalejowskie”. Stąporków. Końskie. które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. jodłowe i mieszane z dużymi zasobami drewna. Smyków. na którego południowym zboczu znajdują się progi i inne formy skałkowe (prożki. Na uwagę zasługują pozostałości dziewiczej Leśne jezioro położone na terenie LGD Puszczy Świętokrzyskiej w gminie Bliżyn. murki) zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych dolnej jury. Gowarczów. Żarnów „Piekiełko Szkuckie" – utworzony w 1995 r. które – objęte szczególną ochroną – powinny pozostać w stanie nienaruszonym dla następnych pokoleń. Występują także liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.in. Ruda Maleniecka. Żarnów. które ułatwiają do nich dostęp potencjalnym turystom. Stąporków.

kumak nizinny. perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Drutarnia. Z wyjątkiem Zalewu w Sielpi. Zbrojów. kruszczyk błotny. są to zbiorniki niezagospodarowane turystycznie. trzepia zielona. kosaciec syberyjski. Stąporków. Gowarczów. goryczka wąskolistna. bory bagienne. reprezentowana przez liczne rzadkie i chronione gatunki. listeria jajowata. a zarazem ciekawe gatunki roślin to: cis. a obecnie do rekreacji i wypoczynku oraz wędkarstwa. różanka. w przeszłości wykorzystywanych jako źródło energii napędowej maszyn Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Natomiast mówiąc o stawach rybnych należy stwierdzić. podkolan biały. Stara Kuźnica. ciemiężyca zielona. wciąż jeszcze występuje wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych. Cieklińsko. Rzadkie. Maleniec. Wąglanka. Smyków. tj. powojnik prosty. Ciekawsze zbiorowiska roślinne to przede wszystkim: lasy grądowe. tojad dziobaty. rybitwa czarna. Duże znaczenie mają stawy hodowlane w gminach Ruda Maleniecka i Gowarczów. czerwończyk nieparek. że dobrze zagospodarowane tereny posiadające potrzebny potencjał do dalszego rozwoju występują w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Stąporków. pełnik europejski. płazy – traszka grzebieniasta i traszka górska. Czarna Taraska. o zróżnicowanym standardzie. łęgi. ekstensywnie użytkowane łąki niżowe. Ruda Maleniecka. mieczyk dachówkowaty. piskorz. łabędź niemy. Paradyż. Młynkowska. Niekłań Wielki. Janów. gady – zaskroniec. wymagające modernizacji. rzeki włosiennicznikowe. ryby – minóg ukraiński. ropucha paskówka. paprotka zwyczajna.in. gółka długoostrogowa. zalotka większa. torfowiska wysokie i przejściowe. Żarnów ze źródłami w gminie Bliżyn objęta programem „Natura 2000”. turzyca pchla i turzyca davalla. bąk. liczydło górskie. rosiczka długolistna oraz rosiczka okrągłolistna. Barycz. perkozek. Nie mniej ciekawa jest fauna tego terenu. Czarna. gęgawa. 22 z 99 . Sielpia. głowacz białopłetwy. Na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”. grzybienie białe. kukułka szerokolistna i kukułka plamista. przeplata aurinia. padalec. ptaki – m. lilia złotogłów. Piasek. ze względu na dość dobrze zachowany stan środowiska przyrodniczego. modraszek telejus i modraszek alkon. buczyny. Bliżyn. nasięźrzał pospolity. dużą liczbą zbiorników wodnych. Końskie. łąki trzęślicowe. nad którym rozwinęła się baza noclegowa. a wśród nich: owady – tygrzyk paskowany.

sukcesja roślinna (zarastanie). Ochrony wymagają również walory krajobrazowe oraz tradycyjna architektura wiejska. Charakteryzuje się ona głównie dobrze zachowanym. Gowarczów. nocek duży. Bliżyn. torfowiska). Obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ charakteryzuje się zróżnicowanymi i cennymi walorami przyrodniczymi. To miejsce niezwykle atrakcyjne dla inwestycji i działań mogących te walory wykorzystywać w sposób rozsądny. Pilnego podjęcia działań ochronnych wymagają również niektóre gatunki zwierząt (np. około 140 gatunków ptaków). łoś. naturalnym korytem rzecznym (na przeważającej długości). Końskie. o ile zostanie rozsądnie wykorzystany. zagrożony wyginięciem cietrzew).in. dobrze zachowanymi. wilk. Smyków. Zagrażają im przede wszystkim: odwadnianie. nietoperz mopek. zbiorowiska łąkowe oraz rzeki i ich doliny. rzadkimi siedliskami roślinnymi oraz ciekawą. Stąporków. Duża ilość unikatowych rezerwatów przyrody to duży potencjał. Najbardziej zagrożonymi siedliskami są obecnie tereny podmokłe (np. regulacja i budowa nowych zbiorników retencyjnych. Występujące na tym terenie liczne lasy i zbiorniki wodne dodatkowo podnoszą jego walory środowiskowe. obniżanie poziomu wód gruntowych. Paradyż. To wciąż jeszcze jedna z lepiej zachowanych i cenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych w Środkowej Polsce. koszatka. Ruda Maleniecka. mroczek pozłocisty. Żarnów ssaki – bóbr. niezagrażający ich istnieniu.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 23 z 99 . roślin i zwierząt może stać się magnesem Ginąca architektura drewniana w gminie Stąporków przyciągającym pasjonatów środowiska naturalnego i obserwacji niezdegradowanej przez człowieka przyrody. popielica. wydra. niezwykle bogatą florą i fauną (m. Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze objęcie ochroną doliny rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). a duża liczba rzadkich gatunków ptaków.

że znajdowało się tu ponad 100 czynnych fabryk na ogólną liczbę 320 w całej Polsce. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się unikalne obiekty zabytkowe i muzealne związane z dawnym przemysłem: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w zabytkowej walcowni w Sielpi należące do Muzeum Techniki NOT w Warszawie. W latach 1662-1676 szabelnie istniały w Gowarczowie. To z jego inicjatywy rzeka Czarna stałą się jedną z najpracowitszych rzek w regionie. czynna do 1921. Grzybowie. W 1779 r. od 1934 Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Smyków. Świadczy o tym fakt. portiernia. dawny układ przestrzenny. wapieni. suszarnie drewna.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. ujęcie wody. Michałowie i Pomykowie. zbudowano wielki piec w Kawęczynie w dobrach Miedzierza. część osiedla przyfabrycznego. Końskie. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów Jeden z wielu obszarów poprzemysłowych terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ” (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek i strumieni. pozostałości zakładów metalowych czynnych jako szpadlarnia do 1967 roku: maszyny z połowy XVI wieku. Znajdowały się tu bogate złoża surowców mineralnych. walcownia i pudlingarnia z lat 1821-1841. Stąporków. związany ściśle ze Staropolskim Okręgiem (Zagłębiem) z inicjatywy Przemysłowym księdza rozwijanym tu Stanisława Staszica. Bliżyn. budynek administracyjny. urządzenia hydrotechniczne. W II połowie XVI wieku SOP odgrywał najważniejszą rolę w polskim hutnictwie żelaza. piaskowca itp. Gowarczów. Ruda Maleniecka. zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. W XVII wieku widoczny jest także rozwój przemysłu zbrojeniowego. 24 z 99 . Po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego podjęte zostały próby kapitalistycznej industrializacji kraju. zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra). Paradyż. Żarnów Uwarunkowania historyczne Region obejmujący obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ to przede wszystkim region o bogatych tradycjach przemysłowych. ujęcie wody. Stanisław Staszic rozpoczął rozbudowę przemysłu żelaznego głównie w dolinie Kamiennej. krzemienia. ale także Czarnej Koneckiej. Zachowały się: budynki produkcyjne.

altana. świątynia grecka. oranżeria egipska. Końskie. Kołoniec. Wąglów. Bliżyn. młot naciskowy. młyny wodne. Niekłań Wielki. budynki produkcyjne i ujęcie wody. Kawęczyn – budynki produkcyjne dawnej odlewni (adoptowane na młyn). Smyków. Janów. hali maszyn (dom mieszkalny). zwanych Stalownią. kuźnice .Stara Kuźnica. Tarnowskich. Błaszków. tartaki wodne – piła. zachowane pozostałości zakładów metalowych. kominki. papiernie (Machory). Małachowskich. Przykładowe zabytki: zespół pałacowy Pałacowy w Końskich wzniesiony przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. Gostków. Istniał tu wielki piec wygaszony w 1893 roku. Niekłań Mały. pozostałości po kopalniach rud żelaza – Świnia Góra. Młynek Nieświński. należących do spuścizny dziedzictwa kulturowego różnych znamienitych rodów: Odrowążów. Zbrojów. Tradycje przemysłowe zostały wykorzystane w okresie międzywojennym – Centralny Okręg Przemysłowy (przemysł zbrojeniowy) – i kontynuowane są do dzisiaj – istnieją większe i mniejsze odlewnie żeliwa rzemieślniczego (ozdobne balustrady. co jest unikatowe w skali kraju. Kuźnica żelaza z wyposażeniem z XIX wieku. z lat 1898-1902. Kawęczyn. Zachowały się: wieża gichtociągowa. meble ogrodowe). Ruda Maleniecka. Paradyż. Żarnów zabytkowa kuźnia wodna w Starej Kuźnicy Oddział Muzeum Techniki w Warszawie. glorietta. Fidor. miechy skrzynkowe. Gowarczów. Furmanów – pozostałości zakładu wielkopiecowego z lat 1830-1835. Dwór Obronny w Modliszewicach. Wąglów. rozebrany w 1904 roku. Błotnica. Ruda Maleniecka. Cieklińsko. Małachów. Pomyków. Stąporków. Błotnica. fragmenty wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów wodnych. Bliżyn – do 1908 roku wielki piec. Królewiec. Drutarnia. cegielnie. Potkańskich. ogrodzenia. 25 z 99 . Gilów. Smarków. Wołów. na obszarze można znaleźć wiele dóbr kultury materialnej i sakralnej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Baczyna. a w nim pawilony pałacowe. piec grzewczy oraz fundamenty wielkiego pieca z II połowy XIX wieku. magazynu węgla drzewnego (później stodoła). pozostałości (w literaturze) po wielkich piecach – Mroczków. Poza tradycjami przemysłu metalurgicznego. czynnego do 1903 roku.

Zespół klasztorny w Kazanowie. XIX w. św. Stąporków. Piotra Rocha i Pawła w Gowarczowie. św. Na tym terenie odbywało się wiele działań wojennych. kościół pw. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. w Strażnicy. Pałac Małachowskich w Białaczowie. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. Przykłady zabytkowych kościołów: zespół klasztorny Bernardynów w Kazaniowe. zespół kościelno-klasztorny z kościołem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. Stara Karczma w Smykowie (stary budynek UG) z pamiątkową tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. Mikołaja w Żarnowie. kościół parafialny pw. kapliczka kościół murowana św. 26 z 99 . Rocha w Mroczkowi z poł. Żarnów Pałacyk Platerów w Bliżynie. Smyków. Obszar LGD poszczycić się może również bogatą historią. św.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.. w Rudzie Malenieckiej. gmina Końskie murowana kaplica z 1848 r. z 1927 r. Paradyż. Ruda Maleniecka.. a miejsca pamięci narodowej bardzo liczne. św. Gowarczów. Zofii w Bliżynie z 1818 r. neoromański kościół pw. Bliżyn. kaplica w Gowarczowie. kościół św. Końskie. modrzewiowy kościółek pw. ludność czynnie uczestniczyła też w powstaniach – tradycje historyczne są kultywowane do dziś. park dworski w Giełzowie z XIX wieku (gmina Gowarczów). pw. Wawrzyńca w Lipie. zespół dworski z XIX wieku w Korytkowie (gmina Gowarczów).

polskich patriotów na Brzasku. (Ruda Maleniecka). cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojtyniowie. pomnik majora Hubala w Końskich. tablice poświęcone ofiarom Katynia. pomnik z II wojny światowej na cmentarzu w Krasnej. przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Królewcu. pomnik powstańców styczniowych w Końskich (ul. w Trawnikach (gmina Smyków). pomnik ofiar egzekucji we wsi Smyków. pomnik powstańców 1863 r. miejsce pamięci narodowej koło Bębnowa. Gowarczów. Żarnów Miejsca pamięci narodowej: cmentarz parafialny w Końskich (Pomnik Partyzanta. Stąporków. To właśnie historia może stać się szansą na lepszą przyszłość. cmentarz żołnierzy radzieckich (gmina Gowarczów) – w lesie Uroczysko Ormanicha w gminie Ruda Maleniecka. 2 pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich. Końskie. nagrobki z I wojny światowej). cmentarz parafialny w Gowarczowie. pomnik żołnierzy AK 1944 r. Sportowa). tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r. cmentarz katolicki w Miedzierzy Obchody Rocznicy Września 1939 r. – kwatera ofiar egzekucji w 1940 r. pomnik pomordowanych w 1940 r. Region objęty niniejszą LSR może poszczycić się swoją historią. Smyków. jak również do dziś związane z tym 27 z 99 . polegli w II wojnie światowej. Ruda Maleniecka.. pomnik ofiar egzekucji we wsi Małachów. uroczysko Ormanicha koło Szkucina. Unikatowe w skali kraju miejsca występowania dawnego przemysłu metalurgicznego i odlewniczego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Bliżyn. pomnik powstańców listopadowych w Niekłaniu.

by tę dziedzinę rozwinąć i sprawić. na których koncentruje się życie regionu. Przykładem mogą być tutaj chociażby Zespół Pieśni i Tańca „Dziebałtów” działający w gminie Końskie. gdyż na razie są one bardzo rozdrobnione. Do najbardziej znanych należą: Kuźnice Koneckie – Końskie. miejscowość Rędocin) oraz tkackie w okolicach Odrowąża. to również miejsce dużej ilości imprez kulturalnych. Gowarczów. wyrobu sera itp. którzy znajdą tutaj to coś. MASTERS. Stara Kuźnica. ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem. dożynki). Uwarunkowania kulturowe Obszar. by obszar przyciągnął wielu turystów. czego nie ma w innych częściach kraju. Wiele z nich odbywa się cyklicznie. Także istniejące gospodarstwa agroturystyczne starają się zachować dziedzictwo kulturowe regionu. zbiorników wodnych. Bieg Odrowążów pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba. Turystyka to szansa na rozwój regionu objętego LSR. Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. wiejskie i gminne domy kultury. duża ilość lasów. Wyścig im. który będzie atrakcyjny nie tylko na tym terenie. różnego rodzaju stowarzyszenia – to obszary. Występują tradycje garncarskie (np. Dożynki powiatowe. Maleniec. by w tym kierunku rozwijać region. który jednoczy region. Bliżyn. Żarnów tradycje rękodzielnicze. „Sorbin” i „Kuźniczanki” w Gminie Bliżyn. Stąporków. który obejmuje niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju. Majora „Hubala”. Koła gospodyń wiejskich. rzek. Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych (np. Istnieje już 28 z 99 . Ruda Maleniecka. pokazy tradycyjnego wypieku chleba. czyste powietrze to okazja. Atrakcyjne tereny. na którego obszarze bardzo prężnie działa PTTK (oddziały w Końskich i Żarnowie – jedyny wiejski oddział tej organizacji w kraju!). Potrzeba jednak ciekawych pomysłów. Konecki Maraton Pieszy na 50 km. Bliżyn Tour – wyścig kolarski kat. Sielpia. Paradyż. Ochotnicze Straże Pożarne. Końskie. to szansa na stworzenie produktu turystycznego. Potrzeba jednak mądrej polityki promocyjnej i większej koncentracji działań w tym zakresie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. a przede wszystkim inwestycji. jest miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń mieszkańców. oraz zespoły ludowe „Sobótka”. organizując np. Smyków.

występują jedynie niewielkie odchylenia od tej zasady. Rozkład przestrzenny ludności jest dosyć równomierny.3. Stąporków. Paradyż. Bliżyn. Żarnów wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Jedynie dwa miasta na tym obszarze: Końskie i Stąporków wpływają na zmianę wiejskiego charakteru tych terenów. brak punktów widokowych. Ilość kobiet równa się ilości mężczyzn.). Ludność wiejska stanowi 91. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru. problemem jest jednak niedostateczne ich oznakowanie. Wiejski charakter obszaru podkreślony jest również strukturą zamieszkujących go mieszkańców.54% mieszkańców (wszystkie przytoczone dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). Końskie. Ruda Maleniecka. 2. w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Potencjał demograficzny Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (stan na 31 XII 2006 r. a także niedoskonała promocja i informacja o nich wychodząca poza obszar LGD – U ŹRÓDEŁ. Smyków.) Liczba Mieszkańców Białaczów opoczyński łódzkie 6 029 Bliżyn skarżyski świętokrzyskie 8 651 Gowarczów konecki świętokrzyskie 4 996 Końskie konecki świętokrzyskie 15 788 Paradyż opoczyński łódzkie 4 515 Ruda Maleniecka konecki świętokrzyskie 3 346 Smyków konecki świętokrzyskie 3 733 Stąporków konecki świętokrzyskie 18 388 Żarnów opoczyński łódzkie 6 300 RAZEM 71 746 Dane dotyczące liczby mieszkańców obszaru LGD pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Powiat Województwo Na obszarze objętym strategią zamieszkuje 71 746 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2006 r. Gowarczów. 29 z 99 . Trasy turystyczne Przez teren LGD przebiega kilkaset kilometrów tras rowerowych oraz część międzynarodowego szlaku Berlin – Lwów.

Ochrona Zdrowia na obszarze objętym LSR realizowana 30 z 99 . produkcyjnych i handlowych. Reasumując należy stwierdzić.K Termo – Tech Sp. Istnieje oczywiście wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. Końskie. „Nowa Gala”. Stąporków. Paradyż. że opuściły one swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy. należy podkreślić następujące fakty. By jednak ta tendencja nie uległa odwróceniu należy zapewnić młodym ludziom warunki do nauki i rozwoju. Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich. Potencjał gospodarczy Trzeba zauważyć. Są to: Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie. Pojawia się tylko pytanie. Poziom aktywności społecznej Przechodząc do analizy infrastruktury wiejskiej i stanu aktywności społecznej. iż kluczowe branże gospodarki. mające znaczenie dla rozwoju obszaru. które starają się działać na lokalnym rynku. gdyż dla większości mieszkańców stanowi ono podstawowe lub przynajmniej uzupełniające źródło zarobku. „Gres”. Najwyższą stopę bezrobocia miały gminy Końskie i Bliżyn. jak wiele z osób. że liczba mieszkańców terenu LGD – U ŹRÓDEŁ nieznacznie wzrosła. które podjęły zatrudnienie. Poza nimi większość działań gospodarczych w regionie jest nastawiona na produkcję i sprzedaż produktów rolniczych. Pozwala to wysnuć wniosek. choć zmiany w tej kwestii są niewielkie. uczyniło to na terenie LGD. Żarnów Analizując dane z kilku ostatnich lat można zauważyć. P. stanowiąc wówczas średni poziom bezrobocia tego terenu w wysokości 14. usługowych. że tereny te stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Na terenach objętych LSR występuje problem bezrobocia. Istnieje bowiem obawa. które koncentrują się w dwóch miastach na tym obszarze. Ruda Maleniecka. a najmniejszą Paradyż i Żarnów.. 10 685 osób.W. Charakteryzując przekrój wiekowy warto zwrócić uwagę. iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym. stanowią większe zakłady przemysłowe. z o.99% (dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie).o. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.T. Obecnie na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” bez pracy pozostaje 6 769 osób (dane na koniec marca 2008 – pochodzą ze statystyk prowadzonych przez odpowiednie dla gmin Powiatowe Urzędy Pracy). Ogólna liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2006 r. Ważną branżą dla rozwoju jest rolnictwo. że obszar objęty działaniami podejmowanymi przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” ma niewątpliwie charakter głównie poprzemysłowo-rolniczy. Bliżyn. np. Dodatkowo działają tu duże zakłady produkujące płytki ceramiczne. a więc zanotowano dość wysoki spadek bezrobocia. Smyków.

Przeważająca część stanowią OSP. nie brak jednak i innych organizacji. szkoły podstawowe. znajdujące się w każdej z gmin. gmina Ruda Maleniecka np. Ważną rolę w organizacji życia Ochotnicze strażackich. Stąporków. mogą Piekło Szkuckie. Gowarczów. zlokalizowane głównie w miejscowościach – siedzibach gmin. festyny itp. Organizacje pozarządowe są istotnym potencjałem obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. co pozwala kultywować tradycje ludowe (stroje. realizują się zespoły 31 z 99 . potrawy. których stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Brakuje także szkół wyższych. które silnie wspiera rozwój i uprawianie turystyki na tym obszarze. dożynki. Nad bezpieczeństwem czuwają natomiast liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. poprzez organizowanie świąt że często są to jedyne organizacje. koncerty. Prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. gimnazja i szkoły średnie (zlokalizowane w miastach). Ruda Maleniecka. Jednak zbyt mała jest liczba szkół policealnych i zawodowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. społecznie Działalność kulturalna koncentruje się głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury – organizowane są spektakle teatralne. Paradyż. Smyków. społeczności. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ edukację zapewniają: przedszkola (jednak zbyt mała jest ich liczba we wsiach). Żarnów jest przede wszystkim przez Zespoły Opieki Zdrowotnej. obrzędy) – może się to stać szansą rozwoju tego unikatowego obszaru. które za zadanie stawiają sobie kompleksowy rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. Działalność sportową zapewniają nieliczne ośrodki sportowe podlegające lokalnym władzom i korzystające z gminnych obiektów sportowych. Opieką społeczną zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Na obszarze LGD działa również wiele stowarzyszeń zajmujących się rozwojem swoich lokalnych folklorystyczne. w których społecznego Straże Warto pełnią Pożarne. mieszkańcy działać. zauważyć. Bliżyn. wystawy plastyczne. Silną reprezentację stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. Końskie.

Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo. Bliżyn. że jest on bardzo spójny. obszary poprzemysłowe.4. Przykłady dobrych praktyk stosowanych u jednego z partnerów LGD będzie można bez większych problemów przenieść na grunt innego. Gowarczów. kultura. Końskie. Stąporków. wiatraki. na co warto postawić myśląc o rozwoju. Specyfika obszaru Analizując region LGD – U ŹRÓDEŁ wyraźnie daje się zauważyć. 32 z 99 . Paradyż. Zaszłości historyczne. że obszar ten jest podzielony granicą administracyjną województw. Cechy przyrodnicze integrujące obszar: krajobraz typowo rolniczy. Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”. by mało zdegradowane przez człowieka środowisko naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. wysoka lesistość. Na tę jednolitość ma wpływ wiele czynników. Żarnów 2. co pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. wiele pomników przyrody. położenie geograficzne i wspólne tradycje sprawiły. Ruda Maleniecka. Smyków. że pojawiła się chęć wspólnej integracji i działań dla przyszłego rozwoju regionu tak. aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie. Rozwiązania przyjazne przyrodzie i zorientowane na ekologię mogą okazać się tym. Dodatkowo istnieje duża szansa. duża i rzek. np. bogactwo flory i fauny leśnej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. czyste powietrze. Mimo. tereny dogodne do stosowania różnych sposobów wykorzystywania energii Elektrownia na pracowitej rzece Czarnej w Rudzie Malenieckiej ilość zbiorników wodnych odnawialnej. występuje tu wiele elementów łączących. elektrownie wodne.

tradycje ceramiczne. Końskie. Smyków. Gowarczów. wysoki jest poziom integracji społecznej (wspólne święta. gmina Bliżyn doskonałym turystycznym produktem (istnieje wiele małych zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie). Wspólne kulturowe wzmacniają charakter i działań tradycje historyczne zintegrowany LGD – U ŹRÓDEŁ. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. na ich terenach obchodzi się podobne święta. Żarnów Spójność historyczna i kulturowa obszaru: wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne. Bliżyn. duża ilość zabytków sakralnych. imprezy itp. Bliżyn Tour). 33 z 99 . Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy. dominacja osadnictwa rolniczego. Maraton. Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni. tradycje hutnictwa. działalność OSP i kół gospodyń wiejskich. Kuźnice Koneckie.). tradycje rybołówstwa. Paradyż. Staropolski Okręg Przemysłowy. Święto Ryby. tradycje przemysłu odlewniczego i żeliwnego. Występujące na tym obszarze tradycje wytwarzania rękodzieła żeliwnego i ceramicznego mogą stać się W warsztacie garncarskim pana Rodaka z RĘDOCINA. organizacja ponadgminnych imprez kulturowych i sportowych (np. działalność zespołów amatorskich odwołujących się do kultury i lokalnej tradycji. zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko to świadczy o spójności regionu. występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. organizacja dożynek. Ruda Maleniecka.

Bliżyn. Końskie. Jest to przede wszystkim turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze. tereny do agroturystyki. Stąporków. brak odpowiedniej ilości placówek przedszkolnych. zła jakość dróg. Gowarczów. zdrowego wypoczynku. migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę. Ruda Maleniecka. tereny wokół rzeki Czarnej i Kamiennej. tradycje rękodzieła żeliwnego. Smyków. że razem (wzajemnie wspierając się i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. Paradyż. produkcji zdrowej żywności. geograficzne i kulturowe tego regionu. śląskiej i łódzkiej. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. ale brakuje informacji).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). zanieczyszczenie terenu (problem śmieci). są dla każdego z partnerów podobne. Informacje charakterystyczne dla regionu LGD – U ŹRÓDEŁ (specyfika obszaru): duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. ogromna chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. szanse na rozwój infrastruktury drogowej. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). zalew w Sielpi. 34 z 99 . słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania. brak odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki. Wszyscy partnerzy LGD – U ŹRÓDEŁ mają podobny potencjał ekonomiczny. które występują na tym obszarze są podobne – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na ich rozwiązanie. Również problemy. Gminy zdają sobie sprawę. Żarnów Spójność ekonomiczna regionu: dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: warszawskiej. zabytki sakralne. słaby dostęp do sieci Internet. „piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Również sektory. które mają szanse w przyszłości rozwinąć się.

lasów. pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. natomiast tradycje hutnictwa. odlewnictwa i ceramiki są podstawą do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych. 35 z 99 . Paradyż. Bliżyn. Stąporków. dlatego zostały uwzględnione w obszarach priorytetowych. trzy elektrownie o mocy 320 kW w Rudzie Malenieckiej. co nie zawsze jest łatwe. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój. Czynników. Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia. obszarów chronionych. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy w Rudzie Malenieckiej (miejsce wyhodowania karpia królewskiego) i Maleńcu. Działania. Również szanse na rozwój małych rodzinnych firm. Stawiając na młodych ludzi. że przed omawianym regionem rysują się duże szanse rozwoju. Są to przede wszystkim walory geograficzne. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Analiza specyfiki obszaru pokazała bowiem. Unikatowe rezerwaty przyrody. doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego. działań nakierowanych na rozwój. tereny lesiste. Żarnów aktywność OSP i wiejskich stowarzyszeń. nastawionych na lokalne produkty. turystyczne i kulturowe. zapał i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze LGD – U ŹRÓDEŁ. które mają zmierzać do realizacji celów ogólnych i szczegółowych. Gowarczów. które są charakterystyczne dla tego obszaru.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Również postawienia na ekologię ma swój sens. o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości. gdyż obszar LGD wyróżnia wiele rezerwatów. Również chęć do pracy. że w rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym terenie. piękne lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. do celów ogólnych wpisano cele i przedsięwzięcia wiązane z młodzieżą. Końskie. partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji. które wyróżniają obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. Smyków. Ruda Maleniecka. Duża ilość zabytków i obiektów sakralnych wyróżnia obszar historycznie. chociażby chęć do pracy oraz włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju swojego regionu. rzek i źródeł – można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego obszaru. które będą z tym regionem kojarzone.

36 z 99 . mające na celu identyfikację ich problemów i oczekiwań. zjawisku czy rzeczy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). programowaniu urbanistycznym (np. co stanowi słabość. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to. że wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli. Zawarte poniżej elementy analizy zostały wypracowane w trakcie dotychczasowych spotkań w ramach tworzenia LSR oraz dzięki wielostopniowym ankietom przeprowadzanym podczas każdego z nich. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie. powiatu lub województwa). że elementy. Ruda Maleniecka. planowaniu przestrzennym. wadę analizowanego obiektu. „mapa myśli”. co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany. barierę.in. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. O (Opportunities) – szanse: wszystko to. Nie do pominięcia jest również fakt. Zastosowane zostały techniki warsztatowe. Końskie. których nie da się zaliczyć do żadnego z powyższych zbiorów. wzbogacając swoimi pomysłami i przemyśleniami ostateczny kształt przeprowadzonej analizy. Bliżyn. metoda „kuli śnieżnej”. co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. służąca do porządkowania informacji. I właśnie od angielskich nazw tych grup pochodzi nazwa SWOT: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to. Stąporków. „burza mózgów”. są w procesie SWOT pomijane. Żarnów 3. m. Warto również zaznaczyć. przy sporządzaniu przez gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Gowarczów. zaletę analizowanego obiektu. Paradyż. Ten rodzaj analizy jest powszechnie stosowany przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego (np. wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Zastosowana poniżej analiza to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych. gdyż nie wnoszą niczego istotnego do procesu jej tworzenia i wreszcie wypływających z niej wniosków. przewagę. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. co stanowi atut. przy sporządzaniu strategii gminy. Swój wkład w proces badań wniosły również ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD.

Miejscowość uzdrowiskowa Czarniecka Góra – mikroklimat 6. Niewystarczająca współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi 3. Mała ilość projektów. Mały popyt na rynku wewnętrznym 4. zagrożeń. Pomniki przyrody – „piekła” – podstawa do stworzenia „Piekielnego Szlaku” 10. Występowanie obszarów objętych szczególną ochroną. kluby. „Natura 2000” 4. działań komplementarnych ze sobą realizowanych na obszarze LGD 17. Nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 5. mocnych i słabych stron w obrębie gmin. Mała ilość inicjatyw lokalnej społeczności 15. Liczne małe zakłady odlewnicze kontynuujące tradycje odlewnicze regionu 9. Brak możliwości alternatywnych form spędzenia czasu wolnego 11. Dostępność komunikacyjna – 2 drogi krajowe 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Zaniedbane obszary wiejskie – nieład architektoniczny i przestrzenny 9. zespoły artystyczne. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Duże zalesienie terenu 3. Brak spójnej polityki zagospodarowania odpadów stałych 8. ale również w każdym z obszarów priorytetowych. Zbyt mała liczba placówek organizujących czas pozaszkolny – świetlice. Sielpia 7. np. Postępująca dewastacja niezagospodarowanych obiektów i terenów poprzemysłowych 12. Końskie. Paradyż. Ujemny przyrost naturalny na terenie obszaru LGD 14. Duża ilość zbiorników wodnych i rekreacyjnych. Bardzo słaba infrastruktura turystyczna 6. Gowarczów. Silne strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. np. Brak środków finansowych na wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Słabe gleby 7. Emigracja mieszkańców 2. do 500 mieszkańców 18. Stąporków. Duża ilość osób pozostających bez pracy 16. Czyste rzeki i duża ilość źródeł 11. Silny przemysł ceramiczny (zasoby + produkcja) Słabe strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Słaby stopień zinformatyzowania w obszarze LGD 37 z 99 . działań realizowanych w małych miejscowościach. Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 8. miejsc do uprawiania sportu – boiska 10. dając dobrą podstawę do wyprowadzonych wniosków. Żarnów Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła nie tylko na identyfikację szans. Mała ilość projektów. Zabytki Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 5.

wiele zbiorników wodnych. LGD dysponuje znaczącymi środkami na rozwój obszaru. Niestabilność wysokości przychodów uzyskiwanych z rolnictwa Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 1. Moda na wypoczynek na wsi 2. Teren ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Wzrost cen nośników energii 3. Bliżyn. Żarnów Szanse obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Paradyż. Mieszkańcy obszaru LGD nie mają zapewnionego dostępu do podstawowej infrastruktury rekreacyjnej i integrującej mieszkańców. 2. 9. Wysoki poziom bezrobocia i ucieczka młodych ludzi do dużych miast to wspólny problem całego obszaru. dobre warunki do rozwoju różnych odmian turystyki. bez której nawet najlepsze pomysły mogą mieć problemy z realizacją. Stąporków. 4. szerokie walory przyrodnicze i geologiczne. 6. Brak jest spójnego wizerunku obszaru. 7. Końskie. Polityka Unii Europejskiej wspierająca rozwój Obszarów Wiejskich 4. Moda na wypoczynek i ekologiczne życie na wsi to ogromne szanse dla całego obszaru LGD. Gminy zdecydowały się na współpracę i znalazły elementy. by lepiej wspólnie pracować dla rozwoju. Popyt na aktywny wypoczynek 5. Starzejące się społeczeństwo 2. 38 z 99 . Jest niewystarczająca liczba małych boisk sportowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 7. Smyków. Niedostateczna promocja obszaru LGD. w zgodzie z naturą Zagrożenia obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi i zdrową żywnością 3. Bardzo mała ilość osób powracających po studiach do regionu 4. Łatwa dostępność obszaru dla mieszkańców dużych aglomeracji (Łódź. placów zabaw i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Wzrost popularności ekologicznego stylu życia. Gowarczów. Polityka społeczna niepreferująca aktywnych postaw 6. 5. które ich łączą. Teren LGD obejmuje gminy z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Potencjał związany z „Piekielnym Szlakiem” jest ogromną szansą na rozwój obszaru i stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. 8. Realizowane działania promocyjne i informacyjne nie przynoszą zaplanowanych efektów. Dzięki ilości mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym LSR. Niskie dochody uzyskiwane z pracy w regionie 5. Śląsk) 6. Ruda Maleniecka. 3. LGD – U ŹRÓDEŁ posiada duży potencjał. Warszawa.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

10. Szanse na stworzenie znacznej ilości nowych miejsc pracy mają firmy rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Wsparcie finansowe tego rodzaju firm przyniesie największe efekty. 11. Umożliwienie mieszkańcom uzyskiwania dochodów ze źródeł pozarolniczych będzie przeciwdziałało istniejącym zagrożeniom oraz zwiększy ilość pieniądza w obrocie wewnętrznym. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców przyczyni się do wyróżnienia się LGD oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru. 13. Istnieje konieczność wspierania działań komplementarnych w celu bardziej spójnego i efektywnego wykorzystania środków, osiągnięcia efektu skali. Promowanie działań komplementarnych będzie we wzmocniony sposób stymulować rozwój obszaru LGD. 14. Wspieranie działań związanych z informatyzacją – Internet, wykorzystanie technologii informatycznych do promocji, kontraktowania usług turystycznych, zarządzania, edukacji itp. to wzmacnianie słabej strony LGD i szansa na rozwój obszaru.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
W realizację zaplanowanych przedsięwzięć jako grupy docelowe mają możliwość włączenia się: podmioty sektora społecznego, podmioty sektora gospodarczego, podmioty sektora publicznego. Cele ogólne i szczegółowe LSR: są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru: wynikają z procesu konsultacji, warsztatów i przeprowadzonych badań ankietowych – wywiadów, są bardzo ważnym krokiem do przodu w rozwoju obszaru LGD,

39 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

są mierzalne: każdy cel ogólny i przypisane do niego cele szczegółowe mają wyznaczone „wskaźniki osiągnięcia celu” i określone ich konkretne wartości docelowe, są konkretne: każdy cel jest krótki, jasno sformułowany, jego zrozumienie nie stanowi kłopotu, są jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mają określony termin osiągnięcia: wskaźniki dla wszystkich celów mają określony wspólny horyzont czasowy – rok 2015, są możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR: cele są realistyczne, członkowie LGD posiadają motywację do ich osiągnięcia, są podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć, które składają się na wykonanie założonych wskaźników, mają przyporządkowane określone przedsięwzięcia, stanowiące miernik ich osiągnięcia: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Określone w LSR przedsięwzięcia: przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR: wszystkie przedsięwzięcia przyporządkowane do danego celu ogólnego przyczyniają się do jego osiągnięcia, a dzięki przeprowadzonemu procesowi konsultacji odpowiadają na potrzeby mieszkańców, nawiązują do specyfiki obszaru objętego LSR; jednym z założeń LSR jest bazowanie na zasobach i potencjale obszaru LGD, dzięki czemu część przedsięwzięć wręcz wykorzystuje specyfikę obszaru jako swoją przewagę konkurencyjną, pozostałe ściśle wiążą się z obszarem LGD, opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych,

kulturowych i historycznych obszaru LSR: przewaga konkurencyjna turystyki oraz produktu i aktywności lokalnej nad innymi regionami wynika właśnie ze specyfiki danego obszaru, z jego zasobów stanowiących wyróżnik dla Klienta wydającego pieniądze na terenie LGD; przedsięwzięcia zapisane w LSR wykorzystują zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru, dzięki czemu możliwy jest do uzyskania niepowtarzalny efekt ich realizacji. W wyniku prowadzonych warsztatów zostały wypracowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

40 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WYNIKI WARSZTATÓW (wersja robocza)
CEL OGÓLNY 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Efektywna informacja i promocja PRZEDSIĘWZIĘCIA Profesjonalne materiały promocyjne. Pełne oznakowanie turystyczne. System informacji turystycznej w bazie noclegowej i atrakcjach. Kompleksowa promocja produktó w turystycznych. Informacja turystyczna. Wykorzystanie lokalnych mediów, w tym TV. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Piekielny Szlak – markowym produktem turystycznym PRZEDSIĘWZIĘCIA Wytyczenie i oznakowanie szlaku w terenie. Opracowanie dokumentacji technicznej dla niezbędnej infrastruktury przy szlaku. Budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku. Cykliczne wydarzenia turystyczne przy szlaku. Promocja szlaku (również lokalna TV). CEL OGÓLNY 2 LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Satysfakcjonująca praca dla młodzieży PRZEDSIĘWZIĘCIA Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach średnich. Kształcenie zgodne z lokalnymi potrzebami. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-35 lat. Wsparcie działalności gospodarczej ukierunkowanej na lokalne produkty. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Młodzież wolna od uzależnień PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieć pedagogów ulicznych. Funkcjonuje Mała Liga Sportowa. Promowanie trybu życia bez uzależnień. Wycieczki dzieci i młodzieży. Autorskie programy profilaktyczne (w tym wykorzystanie lokalnych mediów). Dokształcanie osób pracujących z młodzieżą. CEL OGÓLNY 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają wysoką świadomość ekologiczną i postępują zgodnie z nią PRZEDSIĘWZIĘCIA Szkolenia, warsztaty Kursy Konkursy Wydarzenia masowe Publikacje CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Produkujemy produkty i przetwarzamy odpady, dbając o środowisko naturalne PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Produkcja w sposób ekologiczny Wytwarzanie zielonej, odnawialnej energii Przetwórstwo odpadów stałych Nadawanie tytułu – znaku „ekologiczności” (ale nie certyfikacji) CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieciowanie gospodarstw ekologicznych Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych Utrzymanie rodzimych ras zwierząt i roślin Budowa ogrodowych zbiorników wodnych i obiektów małej retencji CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa boisk sportowych w małych miejscowościach. Budowa, remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Wydarzenia masowe dla młodzieży. Szkolenia, warsztaty, kursy i konkursy dla młodzieży. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Infrastruktura turystyczna zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa małej infrastruktury turystycznej. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze „Turystyka”.

Na podstawie wyników warsztatów Zespół Koordynujący wypracował ostateczną wersję celi ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników ich osiągnięcia i wartości przeznaczonych na dane przedsięwzięcia. Walne zebranie członków przyjęło proponowane, poniższe cele do realizacji:

41 z 99

które uzyskały informację o atrakcjach na obszarze LGD Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Ilość powstałych produktów turystycznych Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem Przedsięwzięcie 1. Paradyż. odnowionych i szt.3 1. Smyków.1.0 1.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym Efektywna i informacja i promocja Piekielny Szlak . osoba 100 000 0 100 000 0 3 0 50 000 Wskaźniki produktu wartość jednostka 2009 do szt.2.2 1. szt.3.2. 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba wydarzeń kulturalnych szt. szt.4 CEL OGÓLNY 2015 „LGD .4.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.3 w1. oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji. Stąporków. Końskie.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 0 2 Małe projekty Odnowa wsi 42 z 99 . 0 2 1.1 Opracowanie dokumentacji. szt.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych 1. ewidencji zabytków oraz obiektów małej architektury.3. obrzędów.1 1.4.4 osoba osoba szt.1 1.1 1. szt. Żarnów 1.2 1. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci Wartość przedsięwzięcia 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł nazwa w1. 0 0 0 0 0 0 0 2014 90 80 9 8 2 6 10 Liczba oznakowanych miejsc Liczba rodzajów wydanych materiałów Liczba wykonanych obiektów małej infrastruktury turystycznej 100 000 zł Liczba zorganizowanych wydarzeń szt.2 Liczba obiektów 450 000 zł zrewitalizowanych. Gowarczów.2 w1.2 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.1 w1. będących przedmiotem konserwacji 150 000 zł 2 844 000 zł Liczba przebudowanych lub wyremontowanych obiektów szt.4. wytyczenie. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Badania własne LGD/ corocznie 1. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.1.markowym produktem turystycznym Działalność gospodarcza zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 34 000 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Obiekty/sprawozdania roczne za rok 150 000 2014 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Źródło CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost liczby turystów przyjeżdżających na obszar LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba osób.

2 Liczba osób uczestniczących w warsztatach.3.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2.2 2.3.2 Mała Liga Sportowa 2. szkoleniach i wydarzeniach .3 Liczba wybudowanych. szt. Ruda Maleniecka. wyremontowanych placów zabaw 4 308 000 zł Małe projekty 0 25 0 25 Odnowa wsi 43 z 99 .2. w2. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 2.1 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy w2. remont.2 Budowa. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich Budowa.1 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2.1 2. szt. otrzymały wsparcie Liczba wybudowanych lub 1 260 000 zł szt.1 Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności 2.3.3 Promowanie trybu życia bez uzależnień 2.2. Żarnów 2.0 2. Gowarczów. Końskie.1.2. osoba osoba 0 0 0 6 10 000 10 000 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD stan za rok 2014 Wskaźniki produktu nazwa Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń Liczba wydarzeń MLS Liczba działań promocyjnych jednostka szt. szt. przebudowanych szt.1. Stąporków. szt. Bliżyn.U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży Satysfakcjonująca praca dla młodzieży Młodzież wolna od uzależnień Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Spadek salda migracji na obszarze LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka osoba 2009 -169 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru -138 Dane GUS/stan na koniec 2014 CELE SZCZEGÓŁOWE w2. przebudowa lub remont obiektów sportowych 2. które szt. Paradyż. Smyków.1 Budowa. lub wyremontowanych obiektów Liczba wybudowanych lub istniejących 1 078 000 zł domów kultury i świetlic.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem Wartość przedsięwzięcia 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł szt.3 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . wartość 2009 0 0 0 0 0 0 do 2014 2 4 8 9 15 10 Źródło Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Przedsięwzięcie 2.

3 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych Przedsięwzięcie Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 1 170 000 zł szt. Paradyż.1 Liczba uczestników wydarzeń i konkursów w3. Końskie. szt.2. szt.2 Liczba zrealizowanych działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w3.1 Konkursy proekologiczne 3.3 3. Wskaźniki produktu 5 000 5 150 Badanie LGD/na koniec 2014 roku nazwa Liczba zorganizowanych konkursów Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba zrealizowanych działań Liczba zrealizowanych działań Liczba gospodarstw objętych wsparciem jednostka szt.2 3.1.0 3. promocyjnych Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA Badania własne LGD/corocznie Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Odnowa wsi 44 z 99 . Gowarczów. szt. Stąporków.2. Smyków.2.1.3 CEL OGÓLNY 2015 Ekologiczny obszar „LGD . Ruda Maleniecka. Bliżyn. szt. szt.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.U ŹRÓDEŁ” Kształtowanie postaw proekologicznych Dbamy o środowisko w którym żyjemy Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 0% do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Badanie LGD/na koniec 2014 30% roku CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych w3. szt. szt. Żarnów 3.1 3.2 Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych. szt.2 3.3. edukacyjnych.3.1 3.1 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 0 do 2014 4 12 6 3 5 5 3 Źródło 3.

Bliżyn. 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. albumów. ściany wspinaczkowe itp. Końskie.).2 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYCZNYM I OKOŁOTURYSTYCZNYM Operacje mające na celu wspieranie osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych. Paradyż. w wyniku których będą powstawać elementy sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ .2. rowerów.2. 1. WYTYCZENIE. Stąporków. ulotek. spotkania integracyjne itp.1. Operacje. opracowywanie.2 ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH LUB KULTURALNYCH PRZY PIEKIELNYM SZLAKU Operacje polegające na organizowaniu wydarzeń przy Piekielnym szlaku np. np. koncerty.3. historycznego lub przyrodniczego. w tym materiałów filmowych. pikniki. 1. OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ORAZ TRADYCYJNYCH ZAWODÓW I RZEMIOSŁA Operacje mające na celu promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa. 1. w tym kulturowego.1 OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ Oznakowanie w terenie miejsc i atrakcji turystycznych np. folderów.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI. festyny.).1.1 KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI. czy przedsięwzięcia polegające na produkcji lub wypożyczaniu sprzętu wykorzystywanego w turystyce (np. przebudowie i remoncie aktywnych form turystyki (parki tematyczne. festiwale. produkcja kajaków. zawody sportowe.Piekielnego szlaku. Smyków. umieszczanie tablic informacyjnych. rajdy. wydawanie materiałów promocyjnych (map. np. Gowarczów. książek itp. parki linowe. OZNAKOWANIE I BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY PIEKIELNYM SZLAKU. opracowanie planów sytuacyjnych itp. 1. np. Ruda Maleniecka. miejsca odpoczynku.2 WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Operacje mające na celu promocję turystyczną wizerunku obszaru i produktów turystycznych tj.). przeglądy 45 z 99 . Żarnów Charakterystyka przedsięwzięć Obszar LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym 1. drogowskazów. przedsięwzięcia polegające na budowie.4. budowa domków letniskowych itp. emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych.

1. szkolenia informatyczne.2. ODNAWIANIE LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI Operacje mające na celu zachowanie ogólnodostępnego dziedzictwa obszaru LGD oraz tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na materialnym dziedzictwie historycznym. kompetencji np. LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży 2. zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP. Żarnów zespołów folklorystycznych.3 PROMOWANIE TRYBU ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ Operacje mające na celu organizowanie akcji. warsztaty plastyczne. warsztaty teatralne. 46 z 99 .4. wyposażenie zespołów folklorystycznych. konkursów itp. o tematyce promującej zdrowy styl życia oraz wydarzeń mających na celu umożliwienie młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego np. 1. Paradyż. warsztatów.3 PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Operacje mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD i jego wykorzystanie do celów komercyjnych. warsztaty rzemieślnicze. warsztaty malarskie. gminna liga siatkówki itp. 2. Stąporków. programy profilaktyczne w szkołach.1 WARSZTATY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI Operacje mające na celu organizowanie szkoleń.4.1. 2. akcje promujące zawody ginące.2. 2. zajęć itp.2. kursy komputerowe.2 MAŁA LIGA SPORTOWA Operacje mające na celu zorganizowanie rozgrywek sportowych – gminnych lub międzygminnych angażujących młodzież zamieszkującą obszar LGD np. warsztaty decupauge itp. koncerty.2 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. publikacje promujące lokalną kulturę. Końskie. Ruda Maleniecka. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. dożynki itp. warsztaty wschodnich sztuk walki itp.1 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB W WIEKU 18 – 45 LAT Operacje mające na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wsparcie można uzyskać zarówno na podjęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej. wydarzeń. Smyków. Gowarczów. umożliwiających młodzieży zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.

2.1 BUDOWA.2 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH. EDUKACYJNYCH. konkurs na temat form ochrony przyrody itp. 2. ekologiczny tryb życia np. Smyków. Stąporków. imprezy.3 BUDOWA.1 KONKURSY PROEKOLOGICZNE Operacje mające na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych np.1. plenery plastyczne. 47 z 99 . rajdy. Ruda Maleniecka. Żarnów 2.3.1. 3. propagujące zdrowy. 3. wizyty studyjne dla mieszkańców obszaru LGD. Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ 3.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII Operacje polegające na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. publikacje itd. amatorskie uprawianie sportu. WYPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH Operacje mające na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz spotkań i rekreacji mieszkańców. REMONT. 3. pomników przyrody itp. Boiska sportowe dla różnych dyscyplin sportowych.. Końskie.2.3. PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH.2. Bliżyn.2. ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych. ścieżek rowerowych. Paradyż. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2 BUDOWA. wymiana parku maszynowego itp. itp.2 WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA Kursy. PROMOCYJNYCH Operacje mające na celu tworzenie i oznakowanie np. z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych.3. PRZEBUDOWA LUB REMONT PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH WIEJSKICH Operacje mające na celu powstanie ogólnodostępnych placów zabaw. obiekty ogólnodostępne.1 DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WPŁYWU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Działania przedsiębiorstw mające na celu usprawnienie działalności gospodarczej w taki sposób aby korzystnie wpływać na środowisko naturalne np. wprowadzanie nowych technologii. 3. wystawy plastyczne i fotograficzne.

ale najczęściej jest wyłącznie dodatkiem do innych produktów. 3. rajdy.in. konkursów. Są to m. z wyłączeniem działalności rolniczej np. której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty. Ma charakter punktowy. SŁOWNIK POJĘĆ: Produkt turystyczny – wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. Ruda Maleniecka. które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych. główna atrakcja.3. noclegowa. mapy. Paradyż. przewodnicka. Stąporków. wizyt studyjnych itp.2 WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWSTAJĄCYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I EKOTURYSTYCZNYCH Operacje polegające na rozwoju działalności istniejących i nowo powstających gospodarstwo ekologicznych lub ekoturystycznych. przewodniki. np. występuje w ustalonym miejscu i czasie. wczasy. Gowarczów. Wydarzenie powinno charakteryzować się wyjątkowością. wiosła. transportowa. pamiątki. niezwykłością. Smyków. warsztatów. sprzęt niezbędny podczas wyjazdu – np. gospodarstw ekologicznych np. Dąb Bartek czy zamek krzyżacki w Malborku. Żarnów w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym. Oktoberfest. usługa – pojedyncza usługa np.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wydarzenie – charakteryzuje się spójnością i określoną tematyką. obiekt – występuje jedna. Bliżyn. zakładanie kolektorów słonecznych. Końskie. Może występować samodzielnie. mających na celu podniesienie świadomości na temat jak zdobyć certyfikat ekologiczności 3. gastronomiczna.1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Operacje polegające na prowadzeniu kursów. szkolenia dla przedsiębiorców 48 z 99 . Przykładem są: Dymarki Świętokrzyskie. są to: rzecz – wszystkie rzeczy materialne.3. kurs na temat zasad produkowania zdrowej żywności. kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi). Przykładami są wycieczki. Festiwal Słowian i Wikingów.

dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń oraz kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. Mała infrastruktura turystyczna – to obiekty oraz urządzenia turystyczne. Końskie. angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu. zapleczem higieniczno-sanitarnym. usługi. z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Wzdłuż szlaku można zazwyczaj znaleźć różnorodną infrastrukturę turystyczną. . itp. Smyków.wystawy itp. a zarazem podniesienia standardów życia.obiekty kultury (galerie . zjawiskami historycznymi i obyczajowymi. 49 z 99 . historyczne. parkingiem. które maja na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką np. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. ciągiem komunikacyjnym. uznawany za godny ochrony dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywania go następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowalne wartości mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju. 5. Gowarczów. Obiekt sportowy – boisko lub zespół boisk dla różnych dyscyplin sportu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. Ruda Maleniecka. przyrodnicze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi.) . Żarnów szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów.miejsca rekreacji . Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu. Określenie misji LGD Misja Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą. obszar – zdeterminowany obszar geograficzny. Bliżyn. Szlak Orlich Gniazd. która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne.szlaki ( piesze. obiektem małej infrastruktury. które są powiązane jedną nadrzędną ideą. w którym znajdują się atrakcje turystyczne. rowerowe oraz inne) Dziedzictwo kulturowe. Zwykle połączone są one wyznaczoną i oznakowaną trasą. np. Dbamy o szanse dla młodych ludzi.

potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. duża ilość imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK – oddziały w Końskich i Żarnowie. Końskie. Na dowód można podać następujące jej elementy: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. Cel ogólny 2. Żarnów 6. Posiada wiele walorów. które mają szansę „przyciągnąć” współczesnego (aktywnego) turystę. Gowarczów. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Założone do osiągnięcia cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaproponowane po dokładnej analizie elementów składających się na specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Paradyż. ale brak infrastruktury towarzyszącej. zabytki sakralne. tereny wokół rzeki Czarnej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. ale niedostateczne ich oznakowanie. że wpisuje się on w największym stopniu w specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Zaczynając od celu ogólnego 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym trzeba zdecydowanie stwierdzić. że jest wysoce prawdopodobne osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych. Można wyróżnić takie jak: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Smyków. czyli LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). również ewokuje konkretne cechy wyróżniające obszar objęty niniejszą LSR. Ruda Maleniecka. Stąporków. 50 z 99 . chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. zalew w Sielpi. Teren ten niewątpliwie zasługuje na wysoko rozwiniętą turystykę. jak i ogólnych. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Czynniki wyróżniające ten teren pozostają we wzajemnej korelacji z zaproponowanymi rozwiązaniami. Daje to podstawę do stwierdzenia. tradycje rękodzieła żeliwnego.

czyli przede wszystkim problemowi migracji młodych ludzi. należy stwierdzić. zastosowano podejście zintegrowane. tereny wokół rzeki Krasnej (objęte obszarem „NATURA 2000”). aktywność OSP. Cel ogólny 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ bezpośrednio nawiązuje do następujących cech charakterystycznych dla obszaru objętego LSR: „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Paradyż. 7. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. Żarnów tradycje rękodzieła żeliwnego. że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką tego obszaru. problem migracji młodych ludzi. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. którzy właśnie na tym obszarze powinni pracować i żyć. Cele szczegółowe i dążenie do ich realizacji w przypadku tego celu strategicznego ma podwójne znaczenie: z jednej strony będzie wspomagać pozytywy specyfiki obszaru w tym zakresie. gdy współdziałają ze sobą różne 51 z 99 . Końskie. Bliżyn. Walory przyrodnicze i geograficzne są niewątpliwym atutem LGD – U ŹRÓDEŁ. I właśnie realizacja tych. Sprzyjają temu również zaproponowane cele szczegółowe – dzięki ich realizacji specyfika obszaru będzie wykorzystywane bardziej kompleksowo. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). a nie innych rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój. Ruda Maleniecka. Bardzo ważnym składnikiem popierającym zgodność obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne. z drugiej spróbuje zapobiec negatywnym jej aspektom. Smyków. Jasnym wydaje się fakt. A to z kolei daje duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. Tylko w sytuacji. Stąporków. Gowarczów. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Przy planowaniu przedsięwzięć. duża ilość rzek i zbiorników wodnych. że elementy te sprzyjają realizacji tego celu. tereny lesiste. dlatego właśnie postanowiono wspomagać ich rozwój.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. które zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. które wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad obszarami priorytetowymi. Reasumując.

osoby prywatne. a przez to na rozwoju obszaru skorzystają bowiem wszyscy: zarówno przedsiębiorcy. W przypadku LGD – U ŹRÓDEŁ taka integracja i współdziałanie niewątpliwie występują. Bliżyn. Dotyczy zarówno celów. należy stwierdzić. np. jak i sektor publiczny (samorządy). Planowane do realizacji przedsięwzięcia wykorzystują również zasoby obszaru objętego niniejszą LSR. które poprzez uzyskanie wsparcia podniosą jakość świadczonych usług. Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR. można mówić o trwałym efekcie działań. jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. jak i przedsiębiorców czy osoby prywatne. że często będzie miała miejsce sytuacja. Zintegrowany charakter strategii oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferach społecznej. tworząc tak potrzebny do końcowego sukcesu efekt synergii. Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób. Na realizacji celów. Reasumując. Z kolei obszar „Ekologia” pozostaje w bezpośrednim związku z turystyką. np. Analizując cele i planowane działania. Grupy docelowe. jak i te materialne.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. tereny objęte programem „Natura 2000”). Dotyczy to każdego z obszarów priorytetowych. gospodarczej i przyrodniczej. Ważny jest również fakt. ale z różnych działów gospodarki. Żarnów elementy. obejmują również podmioty pochodzące z każdego rodzaju partnerstwa. przedsięwzięć. do których będzie skierowana pomoc wynikająca z wdrażania LSR. Ruda Maleniecka. Stąporków. jego zasoby lokalne i tożsamość. 52 z 99 . potrawy kulinarne). rezerwaty skalne. iż podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie. którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności. uzupełniające się. że każdy z sektorów pozostaje w korelacji z innymi. a przez realizowane inwestycje dołożą swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku regionu. Paradyż. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i powiązane. Gowarczów. dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia. kulturze i historii (tradycyjne rzemiosło. że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. wyraźnie można zauważyć. zaplanowane działania na rzecz rozwoju turystyki bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru (obszary chronionego krajobrazu. Smyków. operacji. turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy. gdy planowane przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z tego samego sektora. Końskie. oddziałując na siebie – zarówno inwestycje w człowieka. wzajemnie się one uzupełniają. Obszar „Młodzież” i zawarte w nim elementy także pozwalają na udział każdego z sektorów gospodarki.

Smyków. Warto również zaznaczyć. które zakładają rozwój czynnika ludzkiego w każdym z obszarów priorytetowych (np.). dało się już wyraźnie zauważyć w czasie procesu tworzenia tego dokumentu (będzie o tym mowa przy opisie tego procesu – bardzo szeroki udział społeczny. Żarnów 8. podejście do zagadnienia ekologii. Może ono bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR. rozbudowany charakter konsultacji). zdiagnozować i zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie. Innowacyjność podejścia polega na wielotorowości tego pojęcia i rozpatrywać je należy pod różnymi kątami. Bliżyn. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Nowatorstwo. pomysł na wykorzystanie rękodzieła żeliwnego i ceramicznego występującego na tym terenie. osoby prywatne. np. 53 z 99 . a wielostronne podejście do każdej z kwestii pozwala właściwie ją ocenić. przedsiębiorcy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wyjazdy itp. Stąporków. Nie można również pominąć faktu. Paradyż. Ruda Maleniecka. Szereg spotkań i konsultacji społecznych daje dużą szansę na aktywizację lokalnej społeczności i jej dalsze pozytywne przejawy w przyszłości. nowych produktów i usług czy sposobów wykorzystywania lokalnych zasobów. że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą się bez problemu przenieść na inne obszary (geograficzne i społeczne) – wszędzie tam. Ważnym elementem wskazującym na nowatorstwo jest również szereg pomysłów. Na terenie LGD – U ŹRÓDEŁ przykładami takiej innowacyjności mogą być chociażby: stworzenie nowego markowego produktu turystycznego „Piekielny Szlak” poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów. podejście do turystyki w sposób aktywizujący różne środowiska jednocześnie (gminy. Gowarczów. szkolenia. gdzie jest szeroki udział społeczny w podejmowaniu decyzji – dzięki czemu decyzje te są bardziej trafne i odpowiadają występującym problemom. stowarzyszenia). organizacji procesów zarządzania. że nie występował on wcześniej w dużym stopniu na terenie LSR. masowe imprezy. z którym mamy do czynienia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEL. Końskie. Dlatego ogromne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia LSR jest czymś nowym.

NIE – 0 pkt. Stąporków. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Regulaminie Rady.. Gowarczów. NIE – 0 pkt. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 2. Paradyż. Żarnów 9. 54 z 99 . Statucie LGD i dokumentach regulujących wdrażanie PROW i Osi 4 Leader. Smyków. 5 ust. procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania. Operacja jest zgodna z LSR jeżeli w każdym z kryterium otrzyma 1 pkt. a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu: Załącznik nr 3: Procedura oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 4: Procedura wyboru operacji przez LGD Załącznik nr 5: Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Załącznik nr 6: Procedura zmiany kryteriów oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 7: Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji W sprawach nieuregulowanych w procedurach decydują zapisy w LSR. Zgodność przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR: TAK – 1 pkt. Zgodność przynajmniej z jednym celem ogólnych LSR: TAK – 1 pkt. Końskie. kryteriów. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. o którym mowa w art. 3. NIE – 0 pkt. Zgodność przynajmniej z jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR: TAK – 1 pkt. procedury wyboru operacji przez LGD. łącznie 3 pkt. W przypadku braku stosownych zapisów decyduje poprzez głosowanie Rada LGD. Ruda Maleniecka. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR: 1. na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. Bliżyn.

Żarnów Kryteria wyboru operacji Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13. projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. do 5 ha – 4 pkt. 4. b. Gowarczów. Stąporków. Kryterium. komplementarna. Miejsce realizacji projektu*: a. uzupełniająca do zrealizowania innych ramach przedsięwzięć zrealizowanych/realizowanych przewidzianych w LSR: a. lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: a. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. powyżej 10 ha – 1 pkt.. 2.. projekt 3. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. Operacja zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres w i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt.. c. więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt. Ruda Maleniecka. 6 lub 7. b. 1. którą posiada wnioskodawca. c. b. Paradyż. Końskie. 55 z 99 .. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Bliżyn. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.0 pkt.

miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. niezwiązanej z sektorem turystycznym– 0 pkt.. Smyków. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. b. 56 z 99 . Żarnów b. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. Paradyż. Kryterium. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Bliżyn. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Ruda Maleniecka. d. c. Członkowstwo w LGD: a. b. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt.. b. Stąporków. Działanie: Małe projekty Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39. Projekt będzie dotyczył działalności: a. 1. 6. 7. b. 8. Gowarczów. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. Tak – 5 pkt. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Nie – 0 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. c. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. 5.. Końskie. Projekt zakłada utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego /bazy noclegowej/bazy gastronomicznej a. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt.

bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. c. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Miejsce realizacji projektu*: a. c. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 57 z 99 . b. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Smyków. b. d. Projekt będzie dotyczył działalności: a. c. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt b. uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. dwie miejscowości – 3 pkt. Członkowstwo w LGD: a. b. 6. 7. Stąporków. Operacja komplementarna. Gowarczów. Obszar realizacji projektu: a. Bliżyn. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.0 pkt. c. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. 5. Działanie: Odnowa i rozwój wsi Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. Żarnów 2. Końskie. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. 3. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Paradyż. jedna miejscowość – 1 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. b. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt.. 4. Ruda Maleniecka.

Operacja komplementarna uzupełniająca innych zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. c. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt. b. b. Gowarczów. 5. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. 4. 6. jedna miejscowość – 1 pkt. Żarnów Kryterium.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Członkowstwo w LGD: a. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. Stąporków. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. Paradyż. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. dwie miejscowości – 3 pkt.0 pkt. c. Obszar realizacji projektu: a. b. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Bliżyn. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. b.. b. Ruda Maleniecka. 1. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 4 lub 5. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. Miejsce realizacji projektu*: a. 2. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. 3. c. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy.. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. b. Końskie. do realizacji w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . c. 58 z 99 .

projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Kryterium. 4.. Paradyż. 1. 2 – 2 pkt. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. c. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie: a.. 3. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/ realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Ruda Maleniecka. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. b. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Bliżyn. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. 1 – 1 pkt. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną lub zrealizowaną ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Smyków. b. Miejsce realizacji projektu*: a. b.. Gowarczów. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. c.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.0 pkt. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. więcej niż 2 – 4 pkt. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Końskie. c. 59 z 99 . 2. Stąporków. Żarnów d. b. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt.

6. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. 7. Ruda Maleniecka. Gowarczów. operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości. Paradyż. które zasięgiem obejmuje realizowana operacja 60 z 99 . c.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej – 1 pkt. Członkowstwo w LGD: a. d. b. na podstawie liczby mieszkańców w każdej z miejscowości. 8. Smyków. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Żarnów 5. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 3 pkt. Operacja zakłada: a. *Miejsce realizacji projektu – w przypadku gdy. Stąporków. Założenie działalności gospodarczej – 3 pkt. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Bliżyn.. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. wyliczana jest średnia punktów. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. b. b. Projekt będzie dotyczył działalności: a. Końskie.

00 990 000.00 137 280.00 0.00 0.00 Przygotowanie projektów współpracy 0.24 72 003.80 290 515.44 348 775.00 1 609 135.00 0.00 100 000.00 0.00 96 000.00 0.00 27 028.00 0.00 0.00 0.00 0.76 230 652.00 0.00 0.00 0.00 96 000.00 560 000.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.00 553 500.00 0.23 81 759.00 1 620 000.83 406 985.00 0.00 0.76 230 652.00 1 824 794.00 4.00 165 000.00 0.76 99 314.00 50 000.00 279 020.00 1 474 500.00 137 280.00 2 080 000.00 137 280.00 15 106 169.76 126 342.00 0.00 65 000.00 50 000.00 0.00 1 140 000.00 0.00 0.00 1 609 135.00 350 000.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 114 160.00 12 811 169.00 0.17 2 026 985.00 0. Stąporków.00 0.17 3 418 985.00 2 912 000.00 0.00 0.44 4 804 159.00 420 000.00 1 392 020.83 196 160.00 215 000.00 65 000.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.00 50 000.00 0.00 0.00 6 527 149.00 0.00 27 028.00 Małe projekty Razem 4.00 0.00 0.00 137 280.00 6 527 149.00 0.17 6 626 735.00 3 012 000.00 0.00 562 500.00 351 220.00 0.00 360 000.00 1 592 550. Gowarczów.76 230 652.80 290 515.00 0.00 553 500.80 126 342.00 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) 133 279.44 69 755.1/413 1 824 794.00 0.00 65 000. Żarnów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Działania Osi 4 Leader 4.23 81 759.44 69 755.00 50 000.44 348 775.00 206 635.77 278 240.00 1 824 794.00 0.00 800 000.00 0.00 165 000.00 2 912 000. Ruda Maleniecka.00 0.00 570 000.00 173 500.83 3 418 985.00 0.44 360 000.17 279 020.00 165 000. Smyków.00 279 020.00 1 186 116.00 974 000.04 59 863.80 290 515.00 50 000.00 65 000.00 0.00 0.00 215 000.04 59 863.00 6 227 960.78 292 825.00 4 405 384.00 0.00 0.00 65 000.00 840 000.00 50 000.00 290 515.00 1 392 020.00 290 515.00 100 000.00 0.00 2 212 000.44 81 759.00 0.76 126 342.00 0.00 0.00 487 450.00 10 617 000.00 114 160.00 100 000.00 1 140 000.17 406 985.00 1 014 500.77 279 216.00 Razem 4.78 133 279.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Razem Oś 4 Razem 4.00 800 000.00 0.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 0.00 0.44 2 069 135.00 1 410 000.00 0.00 0.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487 450.00 0.21 0.00 0.00 840 000.00 0.00 61 z 99 .83 1 382 276. Paradyż.00 512 220.17 406 985.00 700 000.00 0. Końskie.00 215 000.76 126 342.31 Kategoria kosztu / wydatku Rok Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 0.00 0.05 114 160.00 0.00 0.00 6 227 960.76 99 314.00 2 212 000.80 290 515.00 0.17 292 825.00 248 105.00 0.00 0.00 1 060 000.00 0.00 0.76 279 216.00 0.00 0.00 487 450.17 348 775.00 0.00 206 635.76 279 216.05 62 881.00 562 500.24 72 003.00 196 160.00 100 000.00 0.00 0.83 2 020 954.00 1 980 000.00 0.00 0.77 278 240.00 0.00 0.00 4 948 000.23 72 003.00 0.00 0.00 100 000.00 12 811 169.76 126 342.78 133 279.04 27 028.00 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 62 881.00 0.76 1 592 550.00 0.00 351 220.00 8 322 000.00 450 000.00 0.00 0.00 0.00 4 139 855.17 292 825.76 2 080 000.00 Odnowa i rozwój wsi 1 824 794.00 3 012 000.00 2 069 135.00 1 186 116.00 1 592 550.00 Realizacja projektów współpracy 0.00 2 020 954.00 360 000.00 0.00 4 139 855.00 0.00 0.05 62 881.83 196 160.00 0. Bliżyn.00 100 000.00 całkowite 20082009 kwalifikowane do refundacji całkowite 2010 kwalifikowane do refundacji całkowite 2011 kwalifikowane do refundacji całkowite 2012 kwalifikowane do refundacji całkowite 2013 kwalifikowane do refundacji całkowite 2014 kwalifikowane do refundacji całkowite 2015 kwalifikowane do refundacji całkowite 20082015 kwalifikowane do refundacji 0.80 126 342.00 0.00 50 000.00 248 105.00 144 500.76 99 314.00 3 311 884.00 1 980 000.00 50 000.00 0.00 700 000.76 15 106 169.24 59 863.44 6 626 735.00 0.00 2 080 000.00 69 755.00 278 240.00 351 220.00 0.

00 1 474 500 96000 0 96 000 zł 65 000.3.00 351 220.zł 0.00 348 775. Bliżyn.1.2 obiektów małej architektury.2.4.1.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych Opracowanie dokumentacji.2 2.00 196 160. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 3.3.44 4 804 159 Małe projekty 4 500 170000 984500 30000 1 014 500 zł 100 000.1 2.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym młodzieży Lp. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 1.2 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji.3. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i 1. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich 2. Gowarczów.2.3.2 promocyjnych 3. przebudowa lub remont obiektów sportowych Budowa.4.U ŹRÓDEŁ” 3.1.1 Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 3.3.00 zł Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Odnowa i rozwój wsi 62 z 99 .00 512 220 0 0 .2 Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku 1.3 Budowa.1 2. Paradyż.00 360 000.00 406 985. Żarnów Harmonogram realizacji budżetu LSR Cel Ogólny „LGD .U ŹRÓDEŁ” szansą dla „LGD .2. Ruda Maleniecka.3.zł 0.00 126 342.17 2 026 985 50 000.2.2.76 126 343 10 000 50 000 20 000 6 000 20 000 10 000 861 365 676 139 874 380 3 000 40 000 150 000 10 000 10000 3 000 30 000 3 000 30000 5 000 5 000 200 000 6 000 8 000 70 000 180000 30000 30000 2011 II I 10 000 6 000 2012 II 2013 I 10000 II I 2014 II I 2015 II 1.1.3.00 zł 215 000. oznakowanie i budowa małej infrastruktury 1.1 Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania SUMA LSR 10 617 000.2 2. Stąporków.1 turystycznej przy Piekielnym Szlaku 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł 100 000 zł 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł 450 000 zł 150 000 zł 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł 1 078 000 zł 1 260 000 zł 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 8 322 000.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.3 2.3 Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii 3.2.1.1 Konkursy proekologiczne 3. Smyków.2.1 naturalne Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3. edukacyjnych. obrzędów.00 zł 1. Końskie. remont. Ekologiczny obszar „LGD .2.4.80 290 516 0 0 .83 1 382 277 280000 1 340000 3 155384 1 250000 1 620 000 zł 4 405 384 zł 0.00 zł 2 080 000. wytyczenie.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności Mała Liga Sportowa Promowanie trybu życia bez uzależnień Budowa.1 2.1 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym 1.1 rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.00 290 515.1. ewidencji zabytków oraz 1.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2. Przedsięwzięcie Wartość przeznaczona na wsparcie przedsięwzięcia 2009 I II I 20 000 24 000 2010 II 20 000 24 000 I 10 000 6 000 900 000 40 000 180 000 600 000 50 000 50 000 54 000 450000 150 000 70 000 160 000 20 000 30 000 20 000 398 635 401 861 385 620 12 000 40 000 9 000 40 000 300 000 20 000 30 000 14 000 10 000 40 000 7 000 20 000 4 500 170 000 0 1 186116 1 186 116 zł 0.

Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD – U ŹRÓDEŁ został opracowany i przeprowadzony w sposób kompleksowy. że jakaś ważna kwestia dotycząca przyszłości i rozwoju obszaru zostanie niezauważona czy pominięta. Również zaplanowane przedsięwzięcia mają konkretne odzwierciedlenie w potrzebach regionu. Paradyż. Smyków.in. Merytoryczne i Jedno z zebrań Zespołu ds. Zaplanowane różnorodne warsztaty były doskonałą i okazją do wypowiedzenia z młodzieży. które zostały w precyzyjny sposób zdiagnozowane. W każdym etapie powstawania LSR brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ oraz mieszkańcy terenu 9 gmin. Został powołany specjalny Zespół Koordynujący prace nad LSR oraz powstała sieć Gminnych Koordynatorów ds. Wielorakość podjętych działań daje podstawę do stwierdzenia. na którym ono działa. Ruda Maleniecka. Gowarczów. a także w odpowiedni sposób określa cele i kierunki rozwoju obszaru nim objętego. Lokalnej Strategii Rozwoju Smyków wsparcie z konsultantów Konsorcjum moderatorów InicjatywaLokalna. W pracach stosowano zasadę partnerstwa. spotkania i warsztaty z młodzieżą) są 63 z 99 . Żarnów 8. turystyki z dziedzictwem konsultacji historycznym społecznych i kulturowym. Dzięki takiej przyjętej filozofii działania Lokalna Strategia Rozwoju stała się przede wszystkim dokumentem dla mieszkańców obszaru. w którego powstawanie każdy z nich miał możliwość się włączyć. że wypracowany dokument zawiera bogatą analizę. Końskie. priorytetowych. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. by nadać im ostateczny kształt. LSR – nie istniała więc obawa. podsumowanie i zebranie informacji. ankiety wśród mieszkańców obszaru Prace nad obszarem priorytetowym „Ekologia” – Jeżów LGD.pl nakierowane było przede wszystkim na zaplanowanie prac tworzenia LSR oraz ich koordynację. się konsultacji ekspertów czyli dziedzin ekologii. co jest ogromnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach. Dodatkowo bardzo duża ilość przeprowadzonych (m.

umożliwiało to śledzenie postępów prac oraz pomagało wykryć i usunąć ewentualne błędy czy nie do końca wyjaśnione kwestie. Bliżyn. a to w Lokalnej Strategii Rozwoju jest najważniejsze. W czasie pracy nad LSR eksperci często metody wykorzystywali aktywizujące warsztatowe uczestników Jedna z edycji warsztatów z młodzieżą terenu LGD – Stąporków („mapy myśli”. Elementy procesu przygotowania i konsultacji LSR: 1. Wszystkie ankiety. że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji. opracowania i dokumentacja fotograficzna jest w posiadaniu LGD. Etapem kończącym proces tworzenia LSR była jej prezentacja na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Stąporków. gdy dojdzie do współdziałania trzech najważniejszych sektorów: publicznego. Warsztaty z liderami obszarów priorytetowych 8. Smyków. Badanie ankietowe poprzez indywidualny wywiad w miejscowości – siedzibie gminy 7. która przyświecała twórcom strategii. gdzie powstały dokument został poddany głosowaniu i przyjęty. dyskusje wielokrotne) – świadczy to o nowoczesnym podejściu do problemu i liczeniu się z głosem każdego mieszkańca regionu. Na każdym spotkaniu Zespołu Koordynującego były prezentowane wnioski i rezultaty z dotychczasowych działań. Końskie. „burze mózgów”. można mówić o zintegrowanym zakresie podejmowanych działań. społecznego i gospodarczego. LSR 2. Punkt kontaktowy i informacyjno-konsultacyjny w każdej gminie 5. mają dużą szansę przynieść w przyszłości oczekiwane efekty. Żarnów dowodem. a działania. Prezentacja na Walnym Zebraniu Członków 64 z 99 . to szeroko rozumiane partnerstwo. Udostępnienie LSR do konsultacji na WWW 10. Funkcja Koordynatora Gminnego LSR 3. Paradyż. Powołanie przedstawiciela Zarządu LGD – Koordynatora ds. Bowiem tylko w sytuacji. listy obecności.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Konferencja konsultacyjno-podsumowująca 9. Zespół Koordynacyjny LSR 4. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Otwarte spotkanie konsultacyjne w każdej gminie 6. Nadrzędna zasada. które przewiduje.

Paradyż. Osoby i organizacje tworzące LGD utożsamiają się z LSR. Żarnów Metodologia pracy nad LSR zakładała maksymalne zaangażowanie osób i organizacji z terenu LGD do wypracowania dokumentu. Realizacja powstałej w ten sposób LSR. Walne Zebranie Członków. Bliżyn. Rada Stowarzyszenia. Gowarczów. W procesie wdrażania i aktualizacji LSR biorą udział następujące podmioty: Zarząd Stowarzyszenia. składający się z przedstawicieli każdej z gmin. We wszystkich etapach prac brali udział przedstawiciele trzech sektorów: społecznego. Listy obecności ze spotkań oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt znajdują się w biurze LGD. Smyków. Ruda Maleniecka. Informacje o otwartych spotkaniach były umieszczane na WWW LGD. Po przeprowadzonych analizach i wyborze metodologii prac został powołany Zespół Koordynujący. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ. W ramach konsultacji LSR kompletny dokument został umieszczony na stronie internetowej LGD. Odpowiada ono za powierzone jej środki publiczne. dzięki uzyskanej dotacji. Komisja Rewizyjna. o ile zostanie wyartykułowana taka potrzeba. gospodarczego oraz publicznego. Stąporków. Powołano również Koordynatorów Gminnych. za ich wykorzystanie zgodnie z zaplanowanymi działaniami i poprawne rozliczenie. pracownicy Biura Stowarzyszenia. co umożliwiło wszystkim zainteresowanym wniesienie uwag przed Walnym Zebraniem Członków przyjmującym LSR. Końskie. Głównym celem środków pochodzących z programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności tak. 10. Na początku każdego ze spotkań prezentowane były wyniki dotychczasowych prac a uczestnicy otrzymywali stosowne materiały informacyjne. inne podmioty (np. Łącznie we wszystkich działaniach związanych z opracowaniem LSR wzięło udział ponad 500 osób. doradcze). którzy reprezentowali gminę w pracach nad LSR oraz jednocześnie pełnili funkcję punktu kontaktowego i informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców danej Gminy. będzie miała bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych celów. by w jak największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny 65 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

która ma spełniać to zadanie. W tym celu powstała strona WWW Stowarzyszenia (www. Żarnów obszaru objętego LSR. Na stronie WWW zawarte są wszystkie aktualności. 66 z 99 . raporty. Paradyż. służąc pomocą w uzyskaniu przez zainteresowane osoby potrzebnych wiadomości. dlatego postanowiono się nim posłużyć. pozwalające każdemu zainteresowanemu odnieść się do tych kwestii.uzrodel. wdrażania i aktualizacji. Gowarczów.pl). rozgłośniach radiowych i TV. Bliżyn. który należy zaznaczyć w tym punkcie. Stąporków. Internet to obecnie standardowe i bardzo efektywne narzędzie. Funkcjonuje również forum dyskusyjne. która pozwoli na płynne wdrażanie tego dokumentu. Ruda Maleniecka. Dlatego proces wdrażania i aktualizacji LSR realizuje tę zasadę. fotografie dotyczące LSR. procesu jej powstawania. Smyków. Dodatkowo w biurze LGD codziennie jeden z jego pracowników pełni dyżur informacyjny. Podstawowym elementem. Systematycznie pojawiają się informacje w lokalnej prasie. uwzględniając jak najszerszy udział partnerów LGD i mieszkańców.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. dokumenty. jest wszechstronna informacja i promocja LSR.

będzie zastosowanie podobnych metod i rozwiązań. Najlepszym sposobem. Żarnów Lp. Paradyż. Końskie. efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków. Gowarczów. Etap wdrażania LSR Złożenie dokumentów na konkurs Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla LGD Uruchomienie na WWW zakładki dotyczącej tylko LSR oraz umieszczanie tam aktualnych informacji z wdrażania. Bliżyn. Stąporków. by odbywała się ona płynnie oraz przynosiła spodziewane efekty.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. uruchomienie opcji newslettera wysyłającego aktualności do wszystkich zapisanych na liście dystrybucyjnej Przesłanie LSR do członków LGD Opracowanie i wydanie ulotki jako wyciągu z LSR (zawierający między innymi najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz planowane terminy ogłaszania naborów) oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców Sporządzanie i dystrybucja poprzez media raportów z wdrażania i planów na najbliższy rok Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze LGD Tablice informacyjne w budynku każdego Urzędu Gminy Prowadzenie bazy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkretnymi przedsięwzięciami w przypadku określenia daty ogłoszenia konkursu do zainteresowanych beneficjentów będzie przekazywana (w formie uzgodnionej z beneficjentem) informacja na ten temat 2009 I x II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II III IV 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x 5 x x x x x 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru. Smyków. Ruda Maleniecka. 67 z 99 . które sprawdziły się już w procesie tworzenia niniejszego dokumentu. szybkie reagowanie na zmiany sytuacji. uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłych już w trakcie realizacji LSR.

Paradyż. Kryteria Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany oceny wniosku musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących celów. Rada LGD. Zasad i Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany sposobów ewaluacji musi zostać umieszczona na WWWLGD własnej Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących przedsięwzięć. Bliżyn. kwalifikacji i 1 doświadczenia członków Rady. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces Przedsięwzięć. 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 2. Regulaminu Rady Organ wprowadzaj ący aktualizację Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Procedury oceny Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym 7 Innych elementów LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD 68 z 99 . osobami i Celów ogólnych. kwot konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z przeznaczonych na każde osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi przedsięwzięcie. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię proces wdrażania i Zarządu LGD. podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w 4 Celów szczegółowych ramach proponowanych celów oraz po przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Smyków. Gowarczów. Końskie. 4. grupa członków licząca powyżej 10% wszystkich członków LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWW LGD Struktury Rady LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym 2 zgodności operacji z LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany i wyboru operacji musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Kryteria oceny zgodności Zarządu LGD. osobami i podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem 5 rezultatu i wsparcia w ramach proponowanych przedsięwzięć oraz po oddziaływania. przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać wskaźników osiągnięcia pozytywną opinię Zarządu LGD. Lp. Żarnów Z wnioskiem do Zarządu LGD o aktualizację LSR może wystąpić: 1. wskaźnika produktu. Składu. Zarząd z własnej inicjatywy. Ruda Maleniecka. Stąporków. Co najmniej na 14 dni przed celów walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Harmonogramu wdrażania przedsięwzięć. Komisja Rewizyjna LGD. Zakres aktualizacji LSR / zmiana Proces niezbędnych konsultacji aktualizacji LSR Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym 6 aktualizacji LSR. Co najmniej na 14 dni przed walnym 3 wniosku z LSR.

innych LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Do udziału w pracach Zespołu zaproszenie otrzyma 2 przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Końskie. obowiązujących procedur. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ocenia własna – ewaluacja – prowadzona będzie przez specjalnie do tego powołany uchwałą Zarząd LGD Zespół Ewaluacyjny. Prezes Zarządu przesyła informację prezentującą: 1. Bliżyn. Kolejne posiedzenie będzie zwoływane przez Prezesa na wniosek Przewodniczącego Zespołu Ewaluacyjnego lub Zarządu LGD. Smyków. pracowników Biura Stowarzyszenia. osiąganych wskaźników realizacji celów LSR. Gowarczów. Żarnów 11. Rady LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Paradyż. Ruda Maleniecka. funkcjonowania organów LGD i Biura Stowarzyszenia. Ewaluacja własna dotyczyć będzie: procesu wdrażania LSR. 2. Wraz z zaproszeniem na każde posiedzenie Zespołu. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Zespół określi zasady działania oraz wybierze Przewodniczącego Zespołu. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor społeczny. Zarządu LGD. Podczas pierwszego posiedzenia zwołanego przez Prezesa LGD. Komisji Rewizyjnej LGD. planowane przedsięwzięcia mające doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR. aktualny stopień realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR. 69 z 99 . potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor publiczny. Zespół Ewaluacyjny będzie się zbierał co najmniej razy w roku. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor gospodarczy. uczelni wyższych.

Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 4. Poniżej zaprezentowano korelację Strategii z najważniejszymi dokumentami planistycznymi występującymi na tym terenie: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 5. Końskie. bardziej efektywne. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 5. Paradyż. Zadaniem LSR jest uwzględnienie tych programów. 12. Żarnów 3.4.4. Stąporków. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi efektywność i przydatność samej LSR.2.4.6. Ruda Maleniecka. Przewodniczącemu Rady LGD i Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wynikami ewaluacji i zajęcia w ciągu 14 dni stanowiska w sprawach dotyczących danego organu LGD. Gowarczów. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR Niniejsza LSR nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju opisywanego obszaru. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia LGD wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR. Istnieje wiele innych organizacji i instytucji. 5. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Bliżyn. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 70 z 99 . Smyków. Wtedy działania realizowane na tym terenie będą odpowiednio wzmocnione.1. Protokół będzie niezwłocznie przekazywany Prezesowi Zarządu. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający konkretne wnioski wynikające z dokonania ewaluacji. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. niejako wpisanie się w nie zgodnie z zasadą zintegrowania. stopień realizacji wniosków wynikających z informacji uzyskanych w trakcie dokonywania ewaluacji własnej podczas ostatniego posiedzenia Zespołu.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. które tworzą takie dokumenty o charakterze strategicznym. pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej. Narodowa Strategia Spójności” o Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

„Przestrzeń turystyczna”. 4. poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego”. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 71 z 99 . Żarnów o Cel 1 „Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa”. „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Priorytet 5 „Marketing Regionalny”. 3. Punkt 3 „Zwiększanie roli zabytków w roli turystyki i przedsiębiorczości”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” o Cel Warunkujący 2 „Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju”. Punkt 1 „Upowszechnienie. Priorytet 4 „Aktywna polityka rynku pracy”. 5. Stąporków. w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych województwa”. Paradyż. Priorytet 3 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki. Smyków. „Otoczenie Instytucjonalne”). Punkt 1 „Tworzenie Warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw”. Punkt 1 „Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu i kreowanie marki regionalnej”. Gowarczów. Punkty: 1. sportu i rekreacji”. 2. Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego”.. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” o Wszystkie obszary priorytetowe („Produkt”. o Cel 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa”. 7. 11. o Cel 3 „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury”.. 5. Punkt 5 „Wspieranie przedsiębiorczości. Punkt 2 „Wspieranie rozwoju specyficznych dla regionu sektorów gospodarki. Punkt 5 „Kreowanie i wspieranie produktów regionalnych”.”. Priorytet 1 „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych”. Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”. 10. 6. Priorytet 3 „Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce”. o Cel 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. Punkty: 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o Cel 2 „Rozwój zasobów ludzkich”. Priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego”. o Cel Warunkujący 4 „Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa”. „Marketing i Promocja”. 2. Bliżyn. Punkt 2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”. Ruda Maleniecka. Końskie.

Gowarczów. na terenie których będzie ona wdrażana – wymienić tu można chociażby powiatowe i gminne strategie rozwoju. Cel szczegółowy „Wzrost znaczenia sportu. Końskie. 72 z 99 . Cel szczegółowy „Zachowanie cennych wartości przyrodniczych. Cel strategiczny „Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Smyków. Cel strategiczny „Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem”. ale również do rozwoju całego regionu. Cel szczegółowy „Korelacja działań służących promocji gospodarczej. Żarnów o Obszar Priorytetowy „Jakość życia”. Stąporków. Bliżyn. o Obszar priorytetowy „Rynek Pracy”. o Obszar priorytetowy „Tożsamość regionalna”. kultury. o Obszar priorytetowy „Ład przestrzenny”. Cel strategiczny „Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa”. o Obszar priorytetowy „Ochrona środowiska”. Paradyż. o Obszar priorytetowy „Obszary Wiejskie”. Cel strategiczny „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej”. Cel szczegółowy „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”. Lokalna Strategia Rozwoju dzięki tej zgodności niewątpliwie przyczyni się nie tylko do rozwoju obszaru nią objętego. Problematyka obszarów wiejskich o III. Cel strategiczny „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska”. Problematyka rozwoju turystyki i rekreacji Zapisy LSR są zgodne z dokumentami strategicznymi poszczególnych powiatów i gmin. Ruda Maleniecka. kulturowych i krajobrazowych regionu”. plany rozwoju lokalnego. Cel szczegółowy „Tworzenie mechanizmów i warunków dla zwiększenia zatrudnienia”. Stanie się tak dzięki zjawisku korelacji kierunków określonych w LSR z kierunkami opisywanymi w innych dokumentach planistycznych. możliwości inwestycyjnych i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności i efektywności”. Cel strategiczny „Podniesienie poziomu jakości życia”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.8. turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu”.5. czy wieloletnie plany inwestycyjne. o Obszar priorytetowy „Wizerunek”. System ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego o III. Cel szczegółowy „Rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie ”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” o III.6. inwestowania i życia mieszkańców”. Cel strategiczny „Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy.

Końskie. 3. adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Bliżyn. LSR.in. Ruda Maleniecka. szkolenia oraz usługi finansowo-prawne. których wynagrodzenie nie jest pokrywane ze środków przeznaczonych na Wdrażanie LSR.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń. ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. W celu zabezpieczenia się przed podwójnym finansowaniem działań i nakładaniem się pomocy zostaną wdrożone następujące zasady: o do koordynacji projektów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. obejmując m. tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (m. 2. Żarnów 15. 73 z 99 . Paradyż. i pracy przy nich. doradztwo. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Działania. o za wdrażanie LSR odpowiadać będzie Koordynator ds. które LGD planuje podjąć w ramach innych programów. mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR. o do każdego realizowanego projektu zostaną utworzone oddzielne konta bankowe. Smyków. będą zatrudniane osoby. Realizowane projekty dotyczyć będą przede wszystkim: 1. kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy). Gowarczów. lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. o osoby pracujące przy wdrażaniu LSR będą miały w swoich zakresach obowiązków jasno określone zadania do realizacji. Wskazanie planowanych działań. Tworzenie i funkcjonowania oddolnych. na które LGD uzyska dofinansowanie. rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

wzrostu poziomu wiedzy na temat obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. różnorodności biologicznej. spotkania integracyjne itp. Stąporków. podniesienia wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m. zmianach klimatycznych lub ekologicznego trybu życia u 5150 mieszkańców. Smyków. doposażenie świetlic wiejskich. wizyty studyjne. poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców m. Założone cele zostały tak skonstruowane. rozwoju i wolności od uzależnień oraz podniesienia wartość na rynku pracy 10 000 osób. wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego. 74 z 99 . powstanie szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Prawidłowa realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój regionu i obszarów wiejskich. Realizacja LSR wpisze się więc w idealny sposób w założenia programu „LEADER”.in. Realizacja LSR w perspektywie do roku 2015 przyczyni się do: przyciągnięcia na obszar LGD 150 000 turystów. poprzez konkursy.in. który zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami ma warunkować rozwój wyżej wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.in.in. Końskie. dożynki. poprzez oznaczanie i promocję takich obiektów. rozwoju aktywności gospodarczej m. wzrostu atrakcyjności gospodarczej obszaru m. szlak turystyczny „Piekielny Szlak”. Żarnów 16.in. Bliżyn. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wreszcie napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki. kursy. Gowarczów. poprzez zmniejszenie salda emigracji. poprzez wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat. żeby wspomagać w wielotorowy sposób zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu. Ruda Maleniecka. Realizacja LSR przyczyni się do: wzrostu jakości życia mieszkańców tego regionu m. wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystyka.

nastąpi pobudzenie aktywności gospodarczej. Gowarczów. Żarnów Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników: wzrośnie jakość życia mieszkańców. 17. Informacje o dołączonych do LSR załącznikach 1. Stąporków. Regulamin Rady LGD 75 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Procedura wyboru operacji przez LGD 5. wzrośnie atrakcyjność gospodarcza obszaru. nastąpi wzrost integracji społecznej i aktywności mieszkańców. podniesie się wartość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Smyków. Paradyż. Z efektów zrealizowanych przedsięwzięć skorzysta ponad 200 000 osób. Skład organu decyzyjnego – Rady LGD 3. Bliżyn. Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 8. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 4. Zestawienie członków LGD 2. Końskie. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 7. Ruda Maleniecka. zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój regionu. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego – Rady LGD 6.

Imię i nazwisko/Nazwa Reprezentowany sektor/ osoba fizyczna/ nazwa firmy gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny gospodarczy gospodarczy społeczny społeczny Funkcja w LGD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Agnieszka Kastarynda Agnieszka Nalewczyoska Agnieszka Pikuła Andrzej Sosnowski Aneta Pawłowska Anna Leżaoska Bank Spółdzielczy w Kooskich Danuta Pakos Barbara Słoka Barbara Stachera Bliżyoskie Stowarzyszenie Cyklistów Marek Sorbian Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Dariusz Kowalczyk Dorota Urbaoczyk Dariusz Piwowarczyk Danuta Jedynak Emilia Kupis Ewa Czarkowska Ewa Szatkowska Elżbieta Sosnowska Gabriela Król Gmina Białaczów Barbara Goworek Gmina Bliżyn Mariusz Walachnia Gmina Gowarczów Tomasz Słoka Gmina Kooskie Michał Cichocki Gmina Paradyż Iwona Pluta Gmina Ruda Maleniecka Leszek Kuca Gmina Smyków Bożena Szczypiór Gmina Stąporków Agnieszka Wojcierowska Gmina Żarnów Krzysztof Nawrocki Hurtownia Papiernicza DABOX Iwona Makowska Irena Cukrowska Jadwiga Życka Rada LGD członek członek Rada LGD członek Zarząd LGD Rada LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek członek Zarząd LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD członek Rada LGD członek członek 76 z 99 . Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Bliżyn. Końskie. Stąporków. Paradyż. Żarnów Załącznik nr 1 Zestawienie Członków Zwyczajnych „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp. Ruda Maleniecka.

Paradyż. Końskie. Żarnów 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Jerzy Kowalski Jerzy Rams Józef Piętak Justyna Pargieła Jolanta Gębska Jarosław Hipsz Krzysztof Król Magdalena Weber Marzena Michałowska .Kowalik Marcin Lataoski Małgorzata Kotwica Mazowiecko . Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów.Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Zbigniew Fijewski Małgorzata Jakubczyk Marek Solarz Monika Plaskota Paweł Maszewski Piotr Kupis Piotr Pałgan Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kooskie Wojciech Pasek Piotr Czarkowski Piotr Zep Roman Jedynak Renata Doniecka Sławomir Cichy Stanisław Krauze Stefan Szymczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródło” Jacek Matera Stowarzyszenie „Kuźnia” Agnieszka Brzezioska Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrzyszów Andrzej Urbaoczyk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Komorów Radosław Lachowski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Jacek Dopieralski społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Komisja Rewizyjna członek członek członek członek członek Członek członek członek członek członek członek członek członek członek członek Komisja Rewizyjna Zarząd LGD Zarząd LGD 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Zarząd LGD członek Komisja Rewizyjna członek Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD członek Rada LGD Komisja Rewizyjna 77 z 99 . Ruda Maleniecka. Bliżyn. Stąporków.

Gowarczów. Żarnów 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Dorota Kołodziejczyk Stowarzyszenie Siedlisko Iwona Krzaczyoska Stowarzyszenie „Ziemia Niekłaoska” Kazimierz Rurarz Sylwia Dulewicz Sylwia Świercz Sylwia Mogielska Szymon Biały Stanisław Pilarski Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Anna Michalska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienna Wola Krzysztof Pacak Tadeusz Budzioski Tomasz Śliwak Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Marzena Jeżewska . Końskie. Paradyż.Boczek Urszula Jędrzejczyk Wiesław Malicki Władysław Musiał Wiesław Cłapak Zbigniew Gontek Związek Harcerstwa Polskiego Kamila Kowalewska społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny Rada LGD członek Rada LGD członek członek Rada LGD członek członek 75 społeczny członek 76 77 78 79 80 81 82 83 84 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny członek członek Rada LGD członek członek Komisja Rewizyjna członek członek Zestawienie Członków Wspierających „LGD – U ŹRÓDEŁ” 1 Kancelaria Finansowo –Prawna MERQUS gospodarczy Członek wspierający 78 z 99 . Ruda Maleniecka. Stąporków. Smyków. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Stąporków. Końskie.U ŹRÓDEŁ Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Imię i Nazwisko Danuta Pakos Leszek Kuca Szymon Biały Dorota Kołodziejczyk Andrzej Sosnowski Marzena Jeżewska Boczek Gabriela Król Mariusz Walachnia Radosław Lachowski Stanisław Krauze Agnieszka Brzezińska Agnieszka Kastarynda Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Sławomir Cichy Dariusz Kowalczyk Iwona Makowska Kazimierz Rurarz Iwona Pluta Barbara Goworek Podmiot delegujący Bank Spółdzielczy w Końskich Gmina Ruda Maleniecka osoba fizyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków osoba fizyczna Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna osoba fizyczna Gmina Bliżyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów osoba fizyczna Stowarzyszenie „KUŹNIA” osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” Gmina Paradyż Gmina Białaczów Reprezentowana Reprezentowany gmina sektor Końskie Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Smyków Smyków Bliżyn Bliżyn Bliżyn Stąporków Końskie Końskie Smyków Gowarczów Gowarczów Gowarczów Końskie Stąporków Stąporków Paradyż Białaczów gospodarczy publiczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny publiczny publiczny 79 z 99 . Żarnów Załącznik nr 2 Skład organu decyzyjnego LGD . Smyków. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Bliżyn.

Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są. w terminie 21 dni od dnia. Nazwiska członków Rady. 5. Stąporków. którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności dla danej operacji. w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Rada – Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 2. Żarnów Użyte sformułowania i skróty w niniejszych procedurach oznaczają: LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Regulamin – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. 4. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia Przewodniczący przygotowuje listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy. Końskie. co potwierdza się podpisem osoby wykluczonej z głosowania. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. dla każdej operacji zgłoszonej do konkursu. 3. złożyd swój podpis na oświadczeniu o bezstronności. Załącznik nr 3 Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru 1. Paradyż. Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady. Koordynator LSR – Koordynator do spraw realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Instytucja zarządzająca – Instytucje wymienione w art. 1 pkt. 6 ust. 80 z 99 . Ruda Maleniecka. osoby pozostające bezstronnymi podpisują się na ww. Bliżyn. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Posiedzenie – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ ”. liście. Statut – Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa. którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”. którego treśd jest zgodna z wymogami określonymi w § 18 Regulaminu. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Gowarczów. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.

. 81 z 99 . wniosek o przyznanie pomocy może mu zostad przesłany w wersji elektronicznej. 10.zgodności operacji z LSR. Prezes Zarządu dla każdej operacji wybiera Referenta. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia. Przewodniczący tworzy listę operacji ocenionych. Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu. Po dokonaniu oceny wszystkich operacji. o której mowa w pkt. o którym mowa w pkt. 13.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach. które zostały określone w LSR. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w biurze LGD do każdego złożonego wniosku od dnia zakooczenia naboru wniosków do dnia podjęcia uchwały w sprawie listy operacji wybranych. Końskie. każdy członek Rady oddzielnie przydziela punkty zgodnie z Kryteriami wyboru. 10. Bliżyn. 14. którego zadaniem jest przygotowanie dla członków Rady materiałów niezbędnych do oceny oraz zreferowanie operacji przed głosowaniem nad stwierdzeniem zgodności operacji z LSR. w którym upłynął termin do składania wniosków. Smyków. Jeżeli operacja uznana jest za zgodną z LSR. Paradyż.możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą (Załącznik nr 5 do LSR) Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji dokonywana jest: a) na kartach ocen. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury b) zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności. 8. 7.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji. 6 Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. Żarnów 6. informując jednocześnie na piśmie o: . 12. Spośród pracowników LGD. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Referenta. Ruda Maleniecka. Gowarczów. 9. LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych. 11. ustalając ich kolejnośd wg liczby uzyskanych punktów. . Na wniosek członka Rady. Stąporków.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? CSZ 1 wpisad cel zgodnie z LSR ………………..1 Strona 1 z 1 Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1.. Kartę należy wypełnid piórem lub długopisem 82 z 99 . 2. wpisad zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ………………. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI / NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR: CSZ 3 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Żarnów Załącznik nr 1 . CO 3 : wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślid) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności 1. Ruda Maleniecka. CSZ 2 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Gowarczów. CSZ 4 wpisad cel zgodnie z LSR ………………... 3. wpisad zgodnie z LSR ………………. CO 2: wpisad cel zgodnie z LSR ……………….... Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? CO 1: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Stąporków. Paradyż.. wpisad zgodnie z LSR ………………. Końskie.. Bliżyn.Karta oceny zgodności operacji z LSR Miejsce na pieczęd LGD KARTA OCENY zgodności operacji z LSR KO nr 1 Wersja: 1. Smyków.

wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. 3. Suma przyznanych punktów Przyznana ocena ……………….. Ruda Maleniecka. miejsca.. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty Załącznik nr 2 . Bliżyn. 4. 2. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu. Stąporków. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. . wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Nie wpisanie imienia.. Członek Rady wypełniający zobowiązany jest napisad uzasadnienie. Zgodnośd operacji z LSR może występowad w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyd więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem z LSR. z którym dana operacja jest zgodna. nazwiska. KARTA OCENY operacji według kryteriów wyboru Strona 1 z 2 Miejsce na pieczęć Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Kryterium oceny operacji 1. Żarnów 2.Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru. Wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. 3. Końskie. dnia ……………… (miejsce i data) ………………………………………… (imię i nazwisko Członka Rady) …………………………… (podpis) 83 z 99 .. W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR. Gowarczów. Paradyż.

2. Nie wpisanie imienia. Ruda Maleniecka. nazwiska. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ocena na podstawie kryteriów wyboru polega na przyznaniu stosownej liczby punktów zgodnie z możliwościami wynikającymi z kryteriów. miejsca. Bliżyn. Stąporków. Końskie. Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Gowarczów. 1. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. Paradyż. Żarnów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru START NIE Sprawdzenie bezstronności członków Rady TAK Wpisanie na listę bezstronnych członków Rady Wybór przez Prezesa Zarządu Referenta spośród pracowników LGD do każdej operacji Wykluczenie z głosowania Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu Zreferowanie operacji przez Referenta Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady Wznowienie Posiedzenia Dyskusja Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR NIE Sprawdzenie zgodności operacji z LSR TAK Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru Procedura wyboru operacji przez LGD 84 z 99 .

Ruda Maleniecka. Bliżyn. Stąporków. Paradyż. Gowarczów. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Osoba odpowiedzialna Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Pracownicy Biura LGD Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Karta oceny zgodności operacji z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Uchwała o niezgodności operacji z LSR Karta oceny operacji według kryteriów wyboru Uchwała o zgodności operacji z LSR Lista rankingowa Używane dokumenty Oświadczenie o bezstronności Uchwała o wykluczeniu z głosowania Lista biorących udział w głosowaniu Uczestnicy Posiedzenia Rady Adresat/II strona czynności Czynnośd Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji Wykluczenie z głosowania Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu Zreferowanie operacji przez Referenta Dyskusja Sprawdzenie zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru 85 z 99 . Żarnów Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Końskie.

Biuro LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych wraz informacją.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. które nie zostały wybrane. który stanowi załącznik nr 8 do LSR. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. Każdy wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer. Po rozpatrzeniu odwołao Przewodniczący sporządza ostateczną listę operacji ocenionych. Ruda Maleniecka. W przypadku wpłynięcia odwołao od rozstrzygnięd Rady. Bliżyn. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. których mowa w pkt 12. której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. o których mowa w pkt. Sposób nadawania numerów określa instrukcja kancelaryjna. za pośrednictwem LGD. wniosków o przyznanie pomocy publikowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Stąporków. Regulaminem ( Załącznik nr 8 do LSR) i Procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR) 8. Paradyż. Za ustalenie terminu składania wniosków oraz o wystąpienie do Instytucji zarządzającej z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. 10. 9. w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Najpóźniej 7 dni przed upływem terminu zakooczenia składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady. LGD sporządza listy: a) operacji. 6. które zostały wybrane ustalając ich kolejnośd według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg kryteriów wyboru. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady. Posiedzenie w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem. Żarnów Załącznik nr 4 Procedura wyboru operacji przez LGD 1. lecz nie spełniły minimalnych wymagao. Końskie. Na liście operacji niewybranych umieszcza się te. 5. który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. które spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru projektu przez LGD. nie później niż 7 dni od dnia. b) operacji. Na liście operacji wybranych umieszcza się te. uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek odwołao. Po posiedzeniu. odpowiada Prezes Zarządu. zgodnie z niniejsza procedurą. 3. Wybór operacji następuje w trakcie obrad Rady. 13. Smyków. W terminie 45 dni od dnia. 11. 4. w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 2. które mieszczą się w limicie wskazanym w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. Ogłoszenie o możliwości składania. Gowarczów. b) niezgodne z LSR 86 z 99 . jednoczesnym wskazaniem operacji. 12. które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: a) zgodne z LSR. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o wszczęcie Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR) w terminie zgodnym z Regulaminem (Załącznik nr 8 do LSR). 7.

Końskie. Żarnów c) nie zostały złożone miejscu i terminie. Koordynator LSR: a) przekazuje Instytucji zarządzającej listy. Ruda Maleniecka.niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania. Stąporków. Nie później niż przed upływem 45 dni. o których mowa w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. 15. o których mowa w pkt 12 i 13 oraz uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami. . Smyków. w którym upłynął termin do składania wniosków. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. od dnia. niż w dniu jej przekazania do Instytucji zarządzającej. 87 z 99 . za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy 14. b) Publikuje listę operacji wybranych na stronie internetowej LGD nie później. c) Informuje na piśmie wnioskodawcę o: . Bliżyn. Paradyż.wybraniu operacji informując jednocześnie czy operacja mieści się w limicie określonym w informacji. Gowarczów. której mowa w pkt 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Stąporków. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Smyków. Ruda Maleniecka. Końskie. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przygotowanie ogłoszenia NIE AKCEPTACJA TAK Publikacja ogłoszenia Nabór wniosków Rejestracja wniosków Zwołanie Posiedzenia Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Publikacja wyników oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Powiadomienie wnioskodawców o decyzji Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przekazanie Instytucji zarządzającej dokumentacji konkursowej 88 z 99 .składania wniosków.opublikowania ogłoszenia o wszczęciu naboru wniosków. Procedura wyboru operacji przez LGD START Ustalenie terminu: . . Żarnów Schemat graficzny procedury wyboru operacji przez LGD. Paradyż.

Smyków. Lista Rankingowa wybranych operacji. Osoba odpowiedzia lna Prezes Zarządu Używane dokumenty Pismo dotyczące terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków Adresat/II strona czynności Instytucja zarządzająca Koordynator LSR Projekt ogłoszenia Instytucja zarządzająca Instytucja zarządzająca Dyrektor Biura Pracownik Biura Przewodnicz ący Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą oceny zgodności z LSR Powiadomienie o wynikach oceny Wnioskodawcy Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego Protokół z posiedzenia Rady.Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego. wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Przekazanie pełnej dokumentacji. Ruda Maleniecka. Paradyż. za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Procedura oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie o wynikach oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wdrażania LSR. Przygotowanie ogłoszenia o możliwości składania.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. za pośrednictwem LGD. Nabór wniosków Rejestracja składanych wniosków o przyznanie pomocy. Końskie. Stąporków. Publikacja ostatecznych wyników oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Bliżyn. Akceptacja ogłoszenia o możliwości składania. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury wyboru operacji przez LGD Czynnośd Ustalenie terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków o dofinansowanie operacji. W przypadku odwołao od podjętej decyzji przez Radę . Lista operacji niezgodnych z LSR Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę Koordynator a LSR Przewodnicz ący Rady Prezes Zarządu Wnioskodawca Instytucja zarządzająca 89 z 99 .

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji. Gowarczów. c) Zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy. negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 3 dni od daty jej podjęcia Biuro LGD przesyła odwołującemu z pouczeniem. o której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR). 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. 4. że jest to rozstrzygnięcie ostateczne. Po wpłynięciu co najmniej jednego odwołania Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady. Odwołanie spełnia wymogi formalne jeśli: a) Złożone jest na właściwym formularzu. Bliżyn. 7. pod warunkiem. b) Wpłynie do biura LGD w określonym w pkt 1 terminie. który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Żarnów Załącznik nr 5 Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji 1. że spełniad będzie wymogi formalne. 5. Stąporków. 90 z 99 . Paradyż. Odwołujący jest obowiązany poinformowad o uczestnictwie w posiedzeniu Rady dotyczącym rozpatrzenia odwołania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem ww. Smyków. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołao rozpatrzonych pozytywnie. 6. 2. bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer. Biuro LGD informuje pisemnie odwołującego się o terminie rozpatrzenia odwołania pouczając o możliwości zabrania głosu w trakcie rozpatrywania sprawy. Końskie. Ruda Maleniecka. posiedzenia pod rygorem utraty tego prawa.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W przypadku braku wypełnienia odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia. w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury. Żarnów Załącznik nr 1 .Wzór odwołania Formularz odwołania od wyników oceny Rady LGD ODR nr 1 Miejsce na pieczęd wnioskodawcy(jeżeli jest) ODWOŁANIE Wersja: 1. Ruda Maleniecka. 91 z 99 . Pola białe wypełnia Wnioskodawca. Końskie. Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD. Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony.1 Strona 1 z 1 NUMER WNIOSKU NUMER UCHWAŁY RADY DATA WPŁYNIĘCIA NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: PODPIS PRZYJMUJACEGO ODWOŁANIE       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oceny zgodności operacji z LSR Oceny operacji wg kryteriów wyboru UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY: ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej) TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY: ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY: MIEJSCE: WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ RADĘ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY CZYTELNY DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 1. 2. Smyków. tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól. Stąporków. Paradyż. Gowarczów. Bliżyn.

Ruda Maleniecka. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji START Wpłynięcie odwołania Rejestracja odwołania i nadanie numeru Zwołanie posiedzenia Rady LGD NIE AKCEPTACJA TAK Wysłuchanie stanowiska odwołującego się Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie ostatecznej listy rankingowej Wysłanie pisma o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym Procedura wyboru operacji przez LGD 92 z 99 . Stąporków. Końskie. Żarnów Schemat graficzny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Bliżyn. Smyków. Gowarczów. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Czynnośd Rejestracja i nadanie nr odwołania Powiadomienie odwołującego się o przyjęciu odwołania i terminie Posiedzenia Rady Zwołanie Rady Posiedzenie Rady w ramach procedury odwołania Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o odrzuceniu odwołania Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Osoba odpowiedzialna Pracownik biura Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia Zaproszenie na Posiedzenie Rady Używane dokumenty Adresat/II strona czynności Dyrektor Biura Wnioskodawcy Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Rada Przewodniczący Rady Członkowie Rady. Stąporków. Bliżyn. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Smyków. Zarządu Uchwała Pismo o odrzuceniu odwołania Pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Wnioskodawca Przewodniczący Rady Wnioskodawca 93 z 99 . Końskie. Paradyż. Gowarczów. Ruda Maleniecka.

Ruda Maleniecka. Żarnów Załącznik nr 6 Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 1. Paradyż. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Komisja Rewizyjna LGD c. Stąporków. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR może wystąpid: a. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Smyków. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rada LGD b. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokument Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 94 z 99 . Końskie. Zarząd z własnej inicjatywy d. Gowarczów.

Bliżyn. Końskie. Paradyż. Stąporków. Rada LGD b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokumenty Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 95 z 99 . Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Zarząd z własnej inicjatywy d. Smyków. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji może wystąpid: a. Komisja Rewizyjna LGD c. Żarnów Załącznik nr 7 Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 1.

które mają byd realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. zwoływanie posiedzeo Rady. Końskie. §4 1. 62 ust.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. zwanej dalej Radą. Niniejszy regulamin określa uprawnienia. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Rady LGD 9. Do zadao Przewodniczącego Rady należy: a. §5 1. 3. b. Bliżyn. którą jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 2. Sekretarz – oznacza Sekretarza obrad Rady LGD §3 1. Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady LGD 4. Maksymalna wysokośd wynagrodzenia jest zgodna z uchwałą Zarządu. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. str. powołanej na podstawie § 19 ust.1). 2. Członkowie Rady wybierani są zgodnie z § 19 ust. Smyków. Paradyż. Członek Rady zawiadamia o tym na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. Zarząd – oznacza Zarząd LGD 5. Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD 7. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady. 3. Urz. b. 2.10. podróż służbową. organizację pracy oraz tryb obradowania organu decyzyjnego LGD – Rady LGD.2 Statutu LGD 2. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ.23 członków. Gowarczów. Zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. c. c. współpraca z Zarządem i Biurem. 4. Skład Rady stanowi 18 . §2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Za przyczyny uniemożliwiające wzięcie udziału przez Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się: a. UE l277 z 21. organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady. Ruda Maleniecka. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania. 2. Rada – oznacza Radę LGD 3. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015 8. Członkowie Rady zobowiązani są do: 96 z 99 Rady .2005 r. Stąporków. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie wypłacane w ramach zawartych umów o dzieło. Żarnów Załącznik nr 8 REGULAMIN PRACY RADY Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ §1 1. Biuro – oznacza Biuro LGD 6. chorobę albo koniecznośd opieki nad chorym. 4. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.

Przed zamknięciem Posiedzenia. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny lub jako rezultatu oceny. Końskie. 3. 5. Członkowie Rady powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i obiektywny. Żarnów a. Ruda Maleniecka. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie. Stąporków. na który zostało zwołane w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD i Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru. §6 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGD. których mowa w pkt b i c tylko dla celów oceny operacji i nieujawniania ich stronom trzecim. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. z wyjątkiem posiedzeo zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu. 2. prowadzi i zamyka Przewodniczący. c. 97 z 99 . w szczególności wynikających z Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4. Posiedzenie. 4. d. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny mogą odbywad się w ciągu kilku spotkao i trwad nie dłużej niż 3 dni. §8 1. Używania informacji. o którym mowa w ust.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W przypadku posiedzeo Rady związanych z rozpatrzeniem odwołania w toku Procedury odwołania od wyników oceny powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. Smyków. termin i porządek obrad. §7 Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady ustalając miejsce. §9 1. Paradyż. Posiedzenia Rady otwiera. Gowarczów. natomiast przed zamknięciem posiedzenia o którym mowa w ust 3 pkt b muszą zostad rozpatrzone wszystkie odwołania od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę. zgodnie z posiadaną wiedzą. b. o których mowa w pkt 2 Procedury wyboru operacji przez LGD (Załącznik nr 4 do LSR) i pkt 3 Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR). b) 2 dni w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury odwołania od wyników oceny. Rada obraduje na posiedzeniach. 2. Obsługę posiedzeo Rady zapewnia Biuro. 2.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. § 10 1. Bliżyn. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia dotyczące kompetencji zapisanych w §1 ust 2 prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia. o którym mowa w ust 3 pkt a muszą zostad rozpatrzone wszystkie wnioski o przyznanie pomocy. Procedury wyboru operacji przez LGD. 2 musi zostad zamknięte w przeciągu: a) 14 dni od terminu.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. liczbę obecnych członków Rady. b. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie tj. Stąporków. wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem. Rada dokonuje wyboru Sekretarza Obrad i przyjmuje porządek obrad. 6. § 13 1. Po stwierdzeniu quorum. 3 Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Obrad. 2. 2. Wszystkie głosowania Rady są jawne. Żarnów 3. które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeo Rady. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. wyniki głosowao. Prezentację i omówienie wniosków o przyznanie pomocy. które odnotowuje się w protokole posiedzenia. § 14 1. 3. stanowiących załączniki odpowiednio nr 3. treśd uchwał formie załączników § 15 1. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Koordynator LSR. Ustną informację Zarządu o realizacji operacji. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. Paradyż. o którym mowa w ust. Protokół z posiedzenia. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedurze odwołania od wyników oceny. Końskie. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. po upływie pół godziny wg tego samego porządku. a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego. Wolne wnioski i zapytania. co zostaje odnotowane w protokole. którym przysługuje głos doradczy. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% swoich członków co stanowi quorum. 8. Smyków. złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD. przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowao. d. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. który obejmuje w szczególności: a.5 do LSR. z wyjątkiem uchwał proceduralnych. Ruda Maleniecka. 5. Dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy. c. 4. podając dane tej osoby Prezesowi Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. § 11 1. 4. powinien zawierad. e. przyjęty przez Radę program obrad. Prawomocnośd posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. Zadanie Rady określone w §1 ust. w szczególności: a. oznaczanym następująco: 98 z 99 . Bliżyn. 2. b. po upływie pół godziny podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku. W przypadku nieobecności Przewodniczącego. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza. obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady. 2. Przewodniczący może zaprosid do udziału w posiedzeniu osoby trzecie. w szczególności ekspertów. 7. tj. c. 2 wykonuje się w sposób określony w Procedurze wyboru operacji przez LGD. d. § 12 1. Gowarczów.

99 z 99 . Uchwały podjęte przez Radę. o których mowa w § 1 ust. lub c. bieżący rok kalendarzowy 3. 2. opieki lub kurateli. 4. § 18 1. Protokół z posiedzenia Rady LGD sporządza się w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia. Gowarczów. Protokoły i dokumentacja z posiedzeo Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. 2. Osobą bezstronną jest członek Rady. a odpowiedzi na nie udzielane są w miarę możliwości bezpośrednio na danym posiedzeniu. 2. Przewodniczący przekazuje Zarządowi. lub d. o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady. pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia. § 17 Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady. § 16 1. W sprawach. nie pozostaje z wnioskodawcą w stosunku zależności służbowej lub e. liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne posiedzenie w danym roku kalendarzowym. nie pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeoskim. § 19 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. nie później niż 7 dni od ich uchwalenia. Ruda Maleniecka. lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej. który: a.2 Członkowie Rady składają oświadczenie o bezstronności dla każdej operacjo oddzielnie. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. nie jest wnioskodawcą wniosku o przyznanie pomocy lub b. Paradyż. Stąporków. c. W przypadkach innych niż wymienione w ust. Żarnów a. Smyków. co do jego bezstronności. złoży oświadczenie o bezstronności. 3. jeżeli udział członka Rady w dokonywaniu wyboru operacji może wywoład wątpliwości. nie zasiada w organach lub jest przedstawicielem osób prawnych składających wniosek. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. b. liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejnośd podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful