Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 17 września 2008 r.

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr I/2/2010 i Nr I/3/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 25 lutego 2010 r. Z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu Członków LGD – U ŹRÓDEŁ w dniu 20 stycznia 2011 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2009-2015 dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”

Obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Modliszewice, sierpień 2008 (zmiany: luty 2010, styczeń 2011)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”

Współpraca: Zarząd LGD Zespół Koordynacyjny LSR

InicjatywaLokalna.pl
ul. Targowa 18/1207, 25-520 Kielce tel./fax 041 343 01 24 e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

2 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

SPIS TREŚCI
Wstęp 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 2) opis procesu budowania partnerstwa 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron): 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 5. Określenie misji LGD 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 5 7 7 7 9

11 13 14 14 15 15 16 28 30 35

38 48 48 50 51

52 61 62

3 z 99

Stąporków. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Wskazanie planowanych działań. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR 15. Gowarczów. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Końskie. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach 66 69 70 72 74 75 4 z 99 . Żarnów 12. Ruda Maleniecka. Paradyż. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WSTĘP
Niniejszy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju sporządzony został dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar 9 gmin położonych na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W skład tego terenu wchodzą gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (położone w północnej części województwa świętokrzyskiego) oraz Białaczów, Paradyż i Żarnów (znajdujące się na południu województwa łódzkiego). Mimo, że „LGD – U ŹRÓDEŁ” obejmuje teren rozdzielony administracyjnie, to jednak połączony tradycjami: historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, przede wszystkim jednak nacechowany dużą chęcią rozwoju i pomysłami na przyszłość. Warto również zauważyć, że obszar będący podmiotem strategii rozwoju pełen jest ludzi, którzy poprzez swoją pracę pragną jak najlepiej mu się przysłużyć. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z Konsorcjum Dodatkowo, się „InicjatywaLokalna.pl”. okazję do

w czasie różnorodnych warsztatów, wypowiedzenia

i konsultacji mieli eksperci z dziedzin, które Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe, ekologii, czyli: z młodzieży, dziedzictwem

turystyki

historycznym i kulturowym. Zatem śmiało można wysnuć wniosek, że dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski. Dodatkowo duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (m.in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD, spotkania i warsztaty z młodzieżą) są dowodem, że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji, a działania, które przewiduje, na pewno przyniosą w przyszłości oczekiwane skutki. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika w dużej mierze z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju. Wymienić tutaj można: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał

5 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Ludzki oraz Strategie Rozwoju Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego, które będą również w tym okresie realizowane. Jak już wcześniej wspomniano, LGD – U ŹRÓDEŁ postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Cele ogólne i szczegółowe, które zostały założone, wynikają bezpośrednio z różnorodnych uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. W czasie pracy ze społecznością lokalną były wykorzystywane warsztatowe metody aktywizujące uczestników: „mapy myśli”, „burze mózgów”, dyskusje wielokrotne. Nadrzędną zasadą w pracach było szeroko rozumiane partnerstwo. Działania określone w LSR nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach. „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. Natomiast zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Lokalna Strategia Rozwoju
Głosowanie podczas obrad WZC Stowarzyszenia

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” została przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 17 września 2008 r. Warto dodać, że wszystkie umieszczone w niniejszym opracowaniu fotografie pochodzą ze zbiorów partnerów wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie.

6 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Nazwa:

Status prawny:

Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Data wpisu do KRS: 12 marca 2008 roku Numer KRS: 0000301138

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się około połowy marca 2006. Głównymi inicjatorkami tego działania były dwie osoby: Joanna Kupis (wtedy pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach) oraz Emilia Kupis (pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich). Doszły one do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno-kulturowo-historyczne gmin powiatu koneckiego, ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu. Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia „KUŹNIA”, które zainicjowało prace nad budową trójsektorowego partnerstwa. Początkowo planowany był udział jedynie gmin leżących nad rzeką Czarną, stąd pierwotna nazwa LGD miała brzmieć „Dolina Czarnej”. W trakcie różnych spotkań nazwa stowarzyszenia przyjmowała różne brzmienia w tym „Wspólna sprawa” i „U Źródeł”, aż na spotkaniu założycielskim w dniu 7 listopada 2007 członkowie założyciele zdecydowali się na nazwę stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ.” Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z włodarzami gmin Końskie, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia

7 z 99

społecznego i gospodarczego. Dlatego procedura rejestracyjna była wstrzymywana. gospodarczych i gmin oraz przygotowywanie Statutu Stowarzyszenia. oraz Leszka Leśniaka – specjalistę z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. W czerwcu 2006 roku Joanna Kupis i Emilia Kupis zorganizowały konferencję dla przedstawicieli wszystkich sektorów z tych gmin. że wspólna chęć działania. Tak więc obszar LGD obejmuje 9 gmin z 3 powiatów i 2 województw. Mirosławę Mochocką – kierownika Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Żarnów programu Leader i od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku podejmowano stosowne uchwały o przystąpieniu tych gmin do LGD. co wynikało z wymagań formy prawnej. pozyskiwanie nowych partnerów społecznych. który uzyskał dofinansowanie. jaką mogą przyjmować LGD. Bliżyn. Iwona Pluta wykazała się dużą aktywnością i dodatkowo zainteresowała ideą Leadera swoich sąsiadów (Żarnów i Białaczów).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Czas od zainicjowania działań (wiosna 2006 roku) do Zebrania Założycielskiego (7 i 21 listopada 2007) był dość odległy. a za zdobyte środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” przeprowadzony został szereg szkoleń dla mieszkańców z tego obszaru. zapraszając na spotkania i szkolenia wielu ekspertów. Dzięki spotkaniom i szkoleniom zainteresowała się ona bezpośrednim przyłączeniem swojej gminy do partnerstwa LGD. Ostatecznie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” otrzymało wpis w KRS z dniem 12 marca 2008 roku. jaka została przyjęta. W spotkaniach tych uczestniczyła m. powiat opoczyński. 8 z 99 . Iwona Pluta – wójt gminy Paradyż w województwie łódzkim. Członkami organizacji zostali przedstawiciele sektora publicznego. Paradyż. Jednak przez cały ten okres odbywały się spotkania. a nazwa.in. Halinę Siemaszko z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. W 2007 roku napisany został projekt „Współpraca Ośrodków Agro – Info na rzecz tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie koneckim”. m. to „U ŹRÓDEŁ”. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy. Smyków. Stwierdzono. specjalistkę Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.in. W międzyczasie dzięki pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego w Skarżysku nawiązane zostały kontakty z gminą Bliżyn i ostatecznie doszło do dołączenia i tej gminy. Ruda Maleniecka. Końskie. Gowarczów. która odbyła się w ŚODR w Modliszewicach. rozpoczęła się też praca nad budowaniem Strategii. wprowadzania zmian oraz dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki staną się dobrym pomysłem na rozwój tego regionu. Stąporków.

Smyków. Stąporków. Stan na dzień 25 luty 2010 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 90 członków zwyczajnych 1 członków wspierających 9 z 99 . Gowarczów. Paradyż – 1. Paradyż. Żarnów – 1. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Stan na dzień 17 września 2008 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 78 członków zwyczajnych 0 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 64 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Bliżyn – 6. Stąporków – 13. Końskie – 25. Ruda Maleniecka – 12. Gowarczów – 7. Bliżyn. Łącznie jest 78 członków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 10 reprezentantów sektora publicznego – 13 % ogółu członków Rady. Końskie. 4 reprezentantów sektora gospodarczego – 5 % ogółu członków Rady. Żarnów 1. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1.3. Ruda Maleniecka. Smyków – 12.

Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Stąporków. Ruda Maleniecka – 10. Stąporków – 15. Żarnów – 1. Smyków – 11. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków. Paradyż – 1. Bliżyn – 11. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 75 reprezentantów sektora społecznego – 83 % ogółu członków. Bliżyn – 11. Smyków. Ruda Maleniecka. 10 z 99 . 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków Rady. 10 reprezentantów sektora publicznego – 12 % ogółu członków. Łącznie jest 90 członków. Stan na dzień 20 stycznia 2011 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 84 członków zwyczajnych 1 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 69 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. 10 reprezentantów sektora publicznego – 11 % ogółu członków Rady. Gowarczów – 8. Końskie – 32. Paradyż. Końskie. Bliżyn.

jak i prawne zobowiązane są złożyć deklaracje członkowskie. Żarnów – 2. Zaktualizowane zestawienie członków LGD stanowi załącznik nr 1 do LSR. 2. Gowarczów. jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje takiego działania. którego dotyczy LSR lub działającego członka LGD. przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR. zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. która przedstawi uchwałę organu stanowiącego. przedstawi rekomendację: organizacji pozarządowej. 2 Statutu LGD: Istnieje możliwość rozszerzania lub zawężania obszaru objętego LSR Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1. Paradyż – 1. Paradyż. Smyków – 9. Stąporków. Żarnów Gowarczów – 8. grupy 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze. której działalność związana jest z realizacją celów LGD. Końskie – 29. w tym jednostka samorządu terytorialnego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD szczegółowo określa Statut LGD Zgodnie z § 5 p. Stąporków – 14. Zarówno osoby fizyczne. Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 11 z 99 . Łącznie jest 84 członków. Smyków. Ruda Maleniecka – 9. Bliżyn. innej osoby prawnej. Końskie. jednostki samorządu terytorialnego. Ruda Maleniecka. która: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. osoba fizyczna. Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. osoba prawna.

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. w tym m. Smyków. 4. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Stąporków. realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Paradyż. Komisja Rewizyjna. Walne Zebranie Członków. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. Końskie. rzeczową lub finansową. Żarnów głosów Zarządu Stowarzyszenia. 5.: 1. Gowarczów. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. 2. 3. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. śmierci osoby fizycznej. 12 z 99 . które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. Zarząd. Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ są: 1. likwidacji osoby prawnej. 2. Bliżyn. Ruda Maleniecka. 3. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku. w tym z programów pomocowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.in. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc merytoryczną. aktywizowanie ludności wiejskiej. promocja obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. 4. Rada.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji. Rada konstytuuje się niezwłocznie po wyborach. w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Stąporków. które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie.4. 62 ust. Końskie. z późniejszymi zmianami. które mogą wywołać wątpliwości. w tym przewodniczącego. Smyków. o których mowa w art. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet i mężczyzn. 1 lit. Rada co najmniej w 50% składa się z podmiotów. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Paradyż. 6 ust. 13 z 99 . określa Regulamin. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Rada składa się z 18 do 23 osób. 5 ust. organizacje pozarządowe. do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. Struktura rady lub innego organu LGD. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rady LGD – U ŹRÓDEŁ oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie. zwanych dalej „organem decyzyjnym” Struktura Rady LGD określona jest szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stowarzyszenie LGD . powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym. Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . wiceprzewodniczącego i członków. Gowarczów. o którym mowa w art.U ŹRÓDEŁ posiada 22-osobową Radę. co do jego bezstronności. Żarnów 1.

. str. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD działa na podstawie: 1. Końskie. członkami Rady jest 3 przedstawicieli sektora gospodarczego – 13 % ogółu członków Rady. członkami Rady jest 6 przedstawicieli sektora publicznego – 26 % ogółu członków Rady. 3. Smyków. 4. 427). Zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 roku Danuta Pakos – Przewodniczący Radosław |Lachowski – Wiceprzewodniczący Kompletny skład Organy decyzyjnego – Rady LGD zawarty jest w zaktualizowanym załączniku nr 2 do LSR. członkami Rady są przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami. Nr 64. Ruda Maleniecka.5.10. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.). Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 4. 855 z późn.2005. Paradyż. Ustawy z 7 marca 2007 r. 3. U.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 14 z 99 . poz. członkami Rady jest 13 przedstawicieli sektora społecznego – 61 % ogółu członków Rady. U. 1. Stąporków. 2. UE L 277 z 21. 2. Nr 79. Gowarczów. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD określone są szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. Żarnów Reprezentatywność składu organu decyzyjnego – Rady LGD w odniesieniu do składu LGD: 1. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Statutu LGD. Bliżyn. zm. poz. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. z późniejszymi zmianami. z 2001 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. 1).

3 Członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 16 Członków Rady posiada wykształcenie wyższe. Paradyż.6. Statut LGD reguluje m. procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego – Rady LGD – z udziału w dokonywaniu wyboru operacji.: sposób powołania i zmian w składzie Rady LGD. demokratyczność podejmowania decyzji. Końskie. Żarnów Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . 1.in.in. Żaden z członków rady nie jest zatrudniony w biurze LGD. oraz zostały wskazane okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD. Gowarczów. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 16 Członków Rady posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. członkowstwo we Władzach LGD – paragraf 16: jedna osoba może być członkiem tylko jednego organu LGD. Ruda Maleniecka. Smyków. jawność podejmowania decyzji.: przejrzystość podejmowania decyzji. sposób rozszerzenia składu LGD. 21 Członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat. Zgodnie z procedurą wyboru operacji wszyscy członkowie Rady są zobowiązaniu do podpisania deklaracji bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji. W Regulaminie Rady LGD została określona m. 15 z 99 .in. Bliżyn. 1 Członek Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Stąporków. Regulamin Rady LGD zapewnia m.

0 1215. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD.5 Bliżyn skarżyski 2610022 141. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W – wiejska) W W W MW W W W MW W 16 z 99 . 5. Ruda Maleniecka.0 Stąporków konecki 2605085 231. 2.0 Końskie (wiejski) konecki 2605035 232. Końskie. 5 członków LGD zrealizowało projekty w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Gowarczów. 4. Żarnów 1. 2. 3. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 6. Doświadczenie członków LGD w realizacji operacji: 1.5 Ruda Maleniecka konecki 2605052 110. Źródło: opracowanie własne „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp 1. 3.U ŹRÓDEŁ nie posiada doświadczenia w realizacji projektów.0 Paradyż opoczyński 1007052 81.0 Gowarczów konecki 2605022 102. Identyfikator Powierzchnia jednostki podziału (w km²) terytorialnego kraju Białaczów opoczyński 1007012 114.0 Żarnów opoczyński 1007082 141.1.0 Smyków konecki 2605072 62. 2. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Gminy tworzące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. Paradyż.0 Razem Dane dotyczące powierzchni gmin pochodzą z opracowań własnych każdej z nich Nazwa gminy Nazwa powiatu Typ gminy (MW – miejsko wiejska. 7. 9.7. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane przez grantodawców spoza Unii Europejskiej. Smyków. Bliżyn. 8.

Stąporków. Przysucha. obszar 141 km². Paradyż. Stąporków. Żarnów Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Ruda Maleniecka – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Zagnańsk. Żarnów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Ruda Maleniecka. sąsiednie gminy to: Bliżyn. Sąsiaduje z gminami: Chlewiska. Radoszyce. w powiecie koneckim. Ruda Maleniecka. Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Smyków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. obszar 250 km². w powiecie opoczyńskim. Radoszyce. Mniszków. w powiecie koneckim. Końskie. w powiecie koneckim. Szydłowiec. Słupia (Konecka).5 km². Przysucha. Skarżysko-Kamienna. Sąsiaduje z gminami: Gowarczów. Końskie. w powiecie koneckim.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. obszar 114. Fałków. Stąporków. Suchedniów. Zagnańsk. Zajmuje obszar 62 km². Przysucha. 17 z 99 . Końskie. Opoczno. Zajmuje obszar 81. Chlewiska. Gowarczów. Bliżyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. w powiecie opoczyńskim. Żarnów. Obszar to: 141 km². Radoszyce. Żarnów. Paradyż. Sławno. Smyków. Sąsiednie gminy to: Białaczów. Sąsiaduje z gminami: Białaczów. Mniów. Jej obszar to 231 km². Gielniów. Końskie. Sąsiaduje z gminami: Końskie. Żarnów. Smyków.5 km². Żarnów. Stąporków. Sąsiednie gminy to: Fałków. Paradyż. w tym wiejski 232 km² . Smyków. Ruda Maleniecka. obszar 102 km². w powiecie koneckim. Jest podzielona na 18 sołectw. Gowarczów. Stąporków – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Łączna. Białaczów. w powiecie opoczyńskim. w powiecie skarżyskim. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów. Końskie. Posiada obszar 110 km². Mniów. Białaczów. sąsiednie gminy: Aleksandrów. Opoczno. Sławno. Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. m. Paradyż – gmina wiejska w województwie łódzkim. Bliżyn.

przyrodnicze. Uwarunkowania przestrzenne (mapa). śląska i łódzka. świętokrzyskiego: Bliżyn. Ruda Maleniecka. 18 z 99 . trzy gminy położone na południu woj.2. opoczyńskiego i skarżyskiego. Smyków i Stąporków. Gminy wchodzące w skład LGD – U ŹRÓDEŁ. przez gminy przebiega duża ilość ciągów komunikacyjnych. położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego. Ruda Maleniecka. Smyków. Korzystny jest także układ dróg dojazdowych. Paradyż. przyrodnicze. kulturowe. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne. geograficzne. które zdecydowały się zawiązać partnerstwo. łódzkiego: Białaczów. Jest to: sześć gmin położonych w północnej części woj. Stąporków. Gowarczów. Położenie gmin wchodzących w skład LGD – U ŹRÓDEŁ to niewątpliwy ich atut – w stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie: warszawska. przede wszystkim jednak chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru. Końskie. Końskie. Żarnów 2. Paradyż oraz Żarnów. historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne (mapa) Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski.

obejmuje obszar gmin: Bliżyn. Wzniesienia rozcięte są dolinami rzek Radomki i Drzewiczki. Paradyż. Stanowi pas wzniesień zbudowany z piaskowców. Wzgórza Opoczyńskie stanowią dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną z okresu kredowego z nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. Skały dolnotriasowe odsłaniają się na powierzchni lub są częściowo przykryte przez osady plioceńskie (głównie piaski i gliny). garby.: Wzgórza Opoczyńskie – obejmują obszar gmin: Ruda Maleniecka. stoliwa. np. Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz dużą ilością kotlin sprawiają. Żarnów Uwarunkowania geograficzne Obszar objęty działaniem „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie makroregionów Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Garb Gielniowski – obejmuje północną część gminy Bliżyn i Stąporków oraz północno-zachodnią część gminy Gowarczów. Dominuje rzeźba falista oraz pagórkowata. Są to: 19 z 99 . Atrakcyjne są również jego walory geologiczne. Żarnów i Białaczów. występowanie zjawisk krasowych. Ruda Maleniecka. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar LGD jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Płaskowyż Suchedniowski – zbudowany głównie z piaskowców dolnotriasowych. Wspomniane formy ochrony przyrody obejmują ochroną nie tylko cenne zasoby przyrodnicze. jak np. które podlegają szczególnej ochronie. ale także liczne walory kulturowe i historyczne (obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Stąporków oraz Smyków. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry. Pod pokładem glin zwałowych rozwija się kras ukryty. Gowarczów. pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny. w znacznej części porośnięty lasami. rozpoczynającymi tu swój bieg. zabytki i miejsca pamięci narodowej). i wchodzi w skład mezoregionów. Paradyż. Uwarunkowania przyrodnicze Część obszaru znajduje się na terenach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Smyków. że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. tj. Końskie i Gowarczów. Końskie. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się tereny przyrodnicze. fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej. Bliżyn.

bóbr. które tworzą głównie jodła i modrzew polski – w wieku 80-150 lat. chroni naturalne zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem sosny. Chroni osobliwe formy triasowych w i dolnojurajskich erozji skał Rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem” powstałych wyniku wietrznej. a także paleontologicznymi (odciski tropów gadów i roślin). „Świnia Góra" – utworzony w 1953 r. orlik krzykliwy. chroni odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin.in. Ruda Maleniecka. Jedno z wielu „Piekieł” – pomników przyrody położonych na terenie LGD kosaciec syberyjski. Stąporków. „Ciechostowice" – utworzony w 1953 r. dukle – świadectwa wydobywania odkrywkową. 20 z 99 . jeden z najpiękniejszych w Polsce różnowiekowych drzewostanów mieszanych o strukturze piętrowej. modrzewia. chroni wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym.gagat. rezerwat przyrody nieożywionej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. ścisły rezerwat leśny. Smyków. kazalnic i ciekawych form. W miejscowości Luta znajduje się drewniana wieża widokowa. innych o wyglądzie grzybów. Końskie. w celu ochrony bagiennej doliny rzeki Krasnej z bardzo ciekawą florą i fauną. jodły. Gowarczów. Paradyż. Bliżyn. Występują tu m. skał dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi .węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla . dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych. Żarnów „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – rezerwat utworzony w 1959 r. „Dalejów" – utworzony w 1978 r. „Górna Krasna" – utworzony rud żelaza metodą w 2004 r. a spośród roślin: nasięźrzał pospolity. „Gagaty Sołtykowskie" – utworzony w 1997 r. bocian czarny. rezerwat leśny. dębu. rezerwat leśny. Na jego terenie znajdują się tzw. „Jodły Sieleckie” w okolicach Żarnowa – rezerwat chroniący rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin. pełnik europejski i storczyk szerokolistny. łoś.

jodłowe i mieszane z dużymi zasobami drewna. Żarnów „Piekiełko Szkuckie" – utworzony w 1995 r. Skarżysko Kamienna. „Piekło Siedziba Nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej Krajobrazu” Gatniki” lub sporą itp. które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. Ruda Maleniecka. Gowarczów. która kiedyś była znanym uzdrowiskiem przyrodoleczniczym.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wspomniane zasoby naturalne i leśne leżą w gestii Nadleśnictw: Barycz. chroni grzbiecik. Żarnów. na którego południowym zboczu znajdują się progi i inne formy skałkowe (prożki. strumieni i bagien. dużą lesistością – lasy sosnowe. Bliżyn. Ruda Maleniecka. murki) zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych dolnej jury. rezerwat przyrody nieożywionej. też w Przez ich teren pobliżu szlaków rezerwatów wytyczono ilość turystycznych. Stąporków.in. Występują także liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. „Brama Piekielna”. Paradyż. Jednak informację o nich i oznakowanie można by poprawić. Smyków. Specyficzny mikroklimat lasów sosnowych wykorzystany jest w Sielpi oraz w coraz większym stopniu w Czarnieckiej Górze. Krasna 21 z 99 . które – objęte szczególną ochroną – powinny pozostać w stanie nienaruszonym dla następnych pokoleń. Reasumując. runa leśnego oraz zwierzyny łownej. Paradyż. Końskie. „Piekło Dalejowskie”. Do najważniejszych rzek należą: Kamienna i Czarna ze źródłami w gminie Stąporków. Drzewiczka ze źródłami w gminie Gowarczów. Zagnańsk. które ułatwiają do nich dostęp potencjalnym turystom. Suchedniów. znaczną ilością rzek. Na uwagę zasługują pozostałości dziewiczej Leśne jezioro położone na terenie LGD Puszczy Świętokrzyskiej w gminie Bliżyn. obszar objęty działaniem „LGD – U ŹRÓDEŁ" charakteryzuje się: znaczną ilością terenów o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych. m. Stąporków. „Pilczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego w okolicach Paradyża.

Czarna Taraska. podkolan biały. powojnik prosty. piskorz. Na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”. bory bagienne. Ciekawsze zbiorowiska roślinne to przede wszystkim: lasy grądowe. łęgi. ptaki – m. Z wyjątkiem Zalewu w Sielpi. tj. kruszczyk błotny. Cieklińsko. w przeszłości wykorzystywanych jako źródło energii napędowej maszyn Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. perkozek. tojad dziobaty. różanka. modraszek telejus i modraszek alkon. Rzadkie. Maleniec. turzyca pchla i turzyca davalla. ciemiężyca zielona. listeria jajowata. Stąporków. Niekłań Wielki. są to zbiorniki niezagospodarowane turystycznie. kumak nizinny. łabędź niemy.in. gady – zaskroniec. goryczka wąskolistna.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Czarna. Nie mniej ciekawa jest fauna tego terenu. reprezentowana przez liczne rzadkie i chronione gatunki. lilia złotogłów. mieczyk dachówkowaty. zalotka większa. ekstensywnie użytkowane łąki niżowe. wciąż jeszcze występuje wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych. Końskie. nasięźrzał pospolity. Stara Kuźnica. Smyków. kosaciec syberyjski. Zbrojów. torfowiska wysokie i przejściowe. Piasek. paprotka zwyczajna. pełnik europejski. ze względu na dość dobrze zachowany stan środowiska przyrodniczego. perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi. rosiczka długolistna oraz rosiczka okrągłolistna. gęgawa. Stąporków. wymagające modernizacji. łąki trzęślicowe. przeplata aurinia. bąk. Młynkowska. Gowarczów. ropucha paskówka. głowacz białopłetwy. a zarazem ciekawe gatunki roślin to: cis. 22 z 99 . płazy – traszka grzebieniasta i traszka górska. a obecnie do rekreacji i wypoczynku oraz wędkarstwa. a wśród nich: owady – tygrzyk paskowany. Natomiast mówiąc o stawach rybnych należy stwierdzić. Drutarnia. Barycz. padalec. Wąglanka. Duże znaczenie mają stawy hodowlane w gminach Ruda Maleniecka i Gowarczów. liczydło górskie. trzepia zielona. nad którym rozwinęła się baza noclegowa. czerwończyk nieparek. dużą liczbą zbiorników wodnych. rzeki włosiennicznikowe. Bliżyn. ryby – minóg ukraiński. rybitwa czarna. gółka długoostrogowa. kukułka szerokolistna i kukułka plamista. o zróżnicowanym standardzie. Żarnów ze źródłami w gminie Bliżyn objęta programem „Natura 2000”. Sielpia. grzybienie białe. Paradyż. Ruda Maleniecka. że dobrze zagospodarowane tereny posiadające potrzebny potencjał do dalszego rozwoju występują w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. buczyny. Janów.

wilk. koszatka. regulacja i budowa nowych zbiorników retencyjnych. mroczek pozłocisty. zagrożony wyginięciem cietrzew). niezwykle bogatą florą i fauną (m. Charakteryzuje się ona głównie dobrze zachowanym.in. torfowiska). zbiorowiska łąkowe oraz rzeki i ich doliny. obniżanie poziomu wód gruntowych. Żarnów ssaki – bóbr. wydra. nietoperz mopek. 23 z 99 . Zagrażają im przede wszystkim: odwadnianie. Stąporków. Najbardziej zagrożonymi siedliskami są obecnie tereny podmokłe (np. a duża liczba rzadkich gatunków ptaków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. naturalnym korytem rzecznym (na przeważającej długości). sukcesja roślinna (zarastanie). o ile zostanie rozsądnie wykorzystany. nocek duży. Gowarczów. Duża ilość unikatowych rezerwatów przyrody to duży potencjał. Ochrony wymagają również walory krajobrazowe oraz tradycyjna architektura wiejska. około 140 gatunków ptaków). To wciąż jeszcze jedna z lepiej zachowanych i cenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych w Środkowej Polsce. łoś. To miejsce niezwykle atrakcyjne dla inwestycji i działań mogących te walory wykorzystywać w sposób rozsądny. Paradyż. Pilnego podjęcia działań ochronnych wymagają również niektóre gatunki zwierząt (np. roślin i zwierząt może stać się magnesem Ginąca architektura drewniana w gminie Stąporków przyciągającym pasjonatów środowiska naturalnego i obserwacji niezdegradowanej przez człowieka przyrody. dobrze zachowanymi. Ruda Maleniecka. Obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ charakteryzuje się zróżnicowanymi i cennymi walorami przyrodniczymi. Bliżyn. Występujące na tym terenie liczne lasy i zbiorniki wodne dodatkowo podnoszą jego walory środowiskowe. Końskie. Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze objęcie ochroną doliny rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). rzadkimi siedliskami roślinnymi oraz ciekawą. popielica. niezagrażający ich istnieniu. Smyków.

Michałowie i Pomykowie. ujęcie wody. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się unikalne obiekty zabytkowe i muzealne związane z dawnym przemysłem: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w zabytkowej walcowni w Sielpi należące do Muzeum Techniki NOT w Warszawie. ujęcie wody. W 1779 r. W XVII wieku widoczny jest także rozwój przemysłu zbrojeniowego. Świadczy o tym fakt. Żarnów Uwarunkowania historyczne Region obejmujący obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ to przede wszystkim region o bogatych tradycjach przemysłowych. budynek administracyjny. Smyków. wapieni. związany ściśle ze Staropolskim Okręgiem (Zagłębiem) z inicjatywy Przemysłowym księdza rozwijanym tu Stanisława Staszica. dawny układ przestrzenny. Stanisław Staszic rozpoczął rozbudowę przemysłu żelaznego głównie w dolinie Kamiennej. czynna do 1921. Końskie. Znajdowały się tu bogate złoża surowców mineralnych. pozostałości zakładów metalowych czynnych jako szpadlarnia do 1967 roku: maszyny z połowy XVI wieku. Po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego podjęte zostały próby kapitalistycznej industrializacji kraju. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów Jeden z wielu obszarów poprzemysłowych terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ” (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek i strumieni. że znajdowało się tu ponad 100 czynnych fabryk na ogólną liczbę 320 w całej Polsce. zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. To z jego inicjatywy rzeka Czarna stałą się jedną z najpracowitszych rzek w regionie. Grzybowie. Zachowały się: budynki produkcyjne. suszarnie drewna. walcownia i pudlingarnia z lat 1821-1841. urządzenia hydrotechniczne. portiernia. krzemienia. ale także Czarnej Koneckiej. część osiedla przyfabrycznego. W II połowie XVI wieku SOP odgrywał najważniejszą rolę w polskim hutnictwie żelaza.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. od 1934 Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Bliżyn. zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra). Gowarczów. 24 z 99 . Stąporków. zbudowano wielki piec w Kawęczynie w dobrach Miedzierza. W latach 1662-1676 szabelnie istniały w Gowarczowie. Paradyż. piaskowca itp.

Kawęczyn. młyny wodne.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. cegielnie. Błotnica. Stąporków. Niekłań Wielki. Fidor. fragmenty wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów wodnych. Janów. Paradyż. Królewiec. miechy skrzynkowe. zachowane pozostałości zakładów metalowych. oranżeria egipska. na obszarze można znaleźć wiele dóbr kultury materialnej i sakralnej. Potkańskich. 25 z 99 . altana. Kołoniec. magazynu węgla drzewnego (później stodoła). Błotnica. Smyków. meble ogrodowe). należących do spuścizny dziedzictwa kulturowego różnych znamienitych rodów: Odrowążów. papiernie (Machory). budynki produkcyjne i ujęcie wody. Błaszków. Tarnowskich. Tradycje przemysłowe zostały wykorzystane w okresie międzywojennym – Centralny Okręg Przemysłowy (przemysł zbrojeniowy) – i kontynuowane są do dzisiaj – istnieją większe i mniejsze odlewnie żeliwa rzemieślniczego (ozdobne balustrady. Pomyków. rozebrany w 1904 roku. glorietta. kominki. Niekłań Mały. Baczyna. a w nim pawilony pałacowe. Dwór Obronny w Modliszewicach. Drutarnia. Małachów. Cieklińsko. Gilów. tartaki wodne – piła. hali maszyn (dom mieszkalny). czynnego do 1903 roku. Bliżyn – do 1908 roku wielki piec. Gostków. Istniał tu wielki piec wygaszony w 1893 roku. świątynia grecka. Furmanów – pozostałości zakładu wielkopiecowego z lat 1830-1835. Ruda Maleniecka. młot naciskowy. Wołów.Stara Kuźnica. Młynek Nieświński. Bliżyn. Wąglów. Małachowskich. Smarków. pozostałości (w literaturze) po wielkich piecach – Mroczków. Poza tradycjami przemysłu metalurgicznego. kuźnice . Zachowały się: wieża gichtociągowa. Zbrojów. Ruda Maleniecka. ogrodzenia. pozostałości po kopalniach rud żelaza – Świnia Góra. Końskie. Gowarczów. Wąglów. Kawęczyn – budynki produkcyjne dawnej odlewni (adoptowane na młyn). piec grzewczy oraz fundamenty wielkiego pieca z II połowy XIX wieku. co jest unikatowe w skali kraju. zwanych Stalownią. Przykładowe zabytki: zespół pałacowy Pałacowy w Końskich wzniesiony przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. Kuźnica żelaza z wyposażeniem z XIX wieku. z lat 1898-1902. Żarnów zabytkowa kuźnia wodna w Starej Kuźnicy Oddział Muzeum Techniki w Warszawie.

Rocha w Mroczkowi z poł. Stąporków. modrzewiowy kościółek pw. Pałac Małachowskich w Białaczowie. św. Zespół klasztorny w Kazanowie. Paradyż. a miejsca pamięci narodowej bardzo liczne. kaplica w Gowarczowie. Przykłady zabytkowych kościołów: zespół klasztorny Bernardynów w Kazaniowe. kościół św. Na tym terenie odbywało się wiele działań wojennych. św. z 1927 r. neoromański kościół pw. Bliżyn. 26 z 99 . kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. Piotra Rocha i Pawła w Gowarczowie. Ruda Maleniecka. kościół parafialny pw. kapliczka kościół murowana św. gmina Końskie murowana kaplica z 1848 r. Wawrzyńca w Lipie. ludność czynnie uczestniczyła też w powstaniach – tradycje historyczne są kultywowane do dziś. św. Smyków. Zofii w Bliżynie z 1818 r. w Rudzie Malenieckiej. Żarnów Pałacyk Platerów w Bliżynie. zespół kościelno-klasztorny z kościołem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. Stara Karczma w Smykowie (stary budynek UG) z pamiątkową tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. Obszar LGD poszczycić się może również bogatą historią. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. w Strażnicy.. park dworski w Giełzowie z XIX wieku (gmina Gowarczów). Mikołaja w Żarnowie. pw.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. św. XIX w. Końskie.. Gowarczów. zespół dworski z XIX wieku w Korytkowie (gmina Gowarczów).

Stąporków. pomnik pomordowanych w 1940 r. – kwatera ofiar egzekucji w 1940 r. 2 pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich. Ruda Maleniecka. pomnik ofiar egzekucji we wsi Małachów. pomnik ofiar egzekucji we wsi Smyków. polegli w II wojnie światowej. Paradyż. tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r. w Trawnikach (gmina Smyków). miejsce pamięci narodowej koło Bębnowa. cmentarz parafialny w Gowarczowie. uroczysko Ormanicha koło Szkucina. Region objęty niniejszą LSR może poszczycić się swoją historią.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. polskich patriotów na Brzasku. pomnik majora Hubala w Końskich. nagrobki z I wojny światowej). To właśnie historia może stać się szansą na lepszą przyszłość. Końskie. cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojtyniowie. pomnik powstańców listopadowych w Niekłaniu. pomnik z II wojny światowej na cmentarzu w Krasnej.. Sportowa). cmentarz żołnierzy radzieckich (gmina Gowarczów) – w lesie Uroczysko Ormanicha w gminie Ruda Maleniecka. jak również do dziś związane z tym 27 z 99 . pomnik żołnierzy AK 1944 r. Żarnów Miejsca pamięci narodowej: cmentarz parafialny w Końskich (Pomnik Partyzanta. Bliżyn. tablice poświęcone ofiarom Katynia. pomnik powstańców 1863 r. przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Królewcu. pomnik powstańców styczniowych w Końskich (ul. (Ruda Maleniecka). cmentarz katolicki w Miedzierzy Obchody Rocznicy Września 1939 r. Gowarczów. Smyków. Unikatowe w skali kraju miejsca występowania dawnego przemysłu metalurgicznego i odlewniczego.

Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. dożynki). czyste powietrze to okazja. Koła gospodyń wiejskich. Występują tradycje garncarskie (np. Smyków. a przede wszystkim inwestycji. Majora „Hubala”. wiejskie i gminne domy kultury. Istnieje już 28 z 99 . który obejmuje niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju. Ochotnicze Straże Pożarne.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. gdyż na razie są one bardzo rozdrobnione. Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. który będzie atrakcyjny nie tylko na tym terenie. Atrakcyjne tereny. Gowarczów. jest miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń mieszkańców. Maleniec. wyrobu sera itp. różnego rodzaju stowarzyszenia – to obszary. Uwarunkowania kulturowe Obszar. Przykładem mogą być tutaj chociażby Zespół Pieśni i Tańca „Dziebałtów” działający w gminie Końskie. czego nie ma w innych częściach kraju. Potrzeba jednak ciekawych pomysłów. organizując np. który jednoczy region. Ruda Maleniecka. Wyścig im. którzy znajdą tutaj to coś. duża ilość lasów. Sielpia. zbiorników wodnych. Wiele z nich odbywa się cyklicznie. na którego obszarze bardzo prężnie działa PTTK (oddziały w Końskich i Żarnowie – jedyny wiejski oddział tej organizacji w kraju!). MASTERS. to szansa na stworzenie produktu turystycznego. na których koncentruje się życie regionu. Dożynki powiatowe. Stąporków. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba. „Sorbin” i „Kuźniczanki” w Gminie Bliżyn. by obszar przyciągnął wielu turystów. ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem. pokazy tradycyjnego wypieku chleba. oraz zespoły ludowe „Sobótka”. Potrzeba jednak mądrej polityki promocyjnej i większej koncentracji działań w tym zakresie. Do najbardziej znanych należą: Kuźnice Koneckie – Końskie. Turystyka to szansa na rozwój regionu objętego LSR. Paradyż. by w tym kierunku rozwijać region. Konecki Maraton Pieszy na 50 km. Bliżyn. rzek. Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych (np. Bliżyn Tour – wyścig kolarski kat. Końskie. Bieg Odrowążów pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Stara Kuźnica. by tę dziedzinę rozwinąć i sprawić. to również miejsce dużej ilości imprez kulturalnych. Żarnów tradycje rękodzielnicze. miejscowość Rędocin) oraz tkackie w okolicach Odrowąża. Także istniejące gospodarstwa agroturystyczne starają się zachować dziedzictwo kulturowe regionu.

Żarnów wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Potencjał demograficzny Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (stan na 31 XII 2006 r. Paradyż. Ludność wiejska stanowi 91. problemem jest jednak niedostateczne ich oznakowanie. 2. Trasy turystyczne Przez teren LGD przebiega kilkaset kilometrów tras rowerowych oraz część międzynarodowego szlaku Berlin – Lwów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. brak punktów widokowych.) Liczba Mieszkańców Białaczów opoczyński łódzkie 6 029 Bliżyn skarżyski świętokrzyskie 8 651 Gowarczów konecki świętokrzyskie 4 996 Końskie konecki świętokrzyskie 15 788 Paradyż opoczyński łódzkie 4 515 Ruda Maleniecka konecki świętokrzyskie 3 346 Smyków konecki świętokrzyskie 3 733 Stąporków konecki świętokrzyskie 18 388 Żarnów opoczyński łódzkie 6 300 RAZEM 71 746 Dane dotyczące liczby mieszkańców obszaru LGD pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Powiat Województwo Na obszarze objętym strategią zamieszkuje 71 746 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2006 r. występują jedynie niewielkie odchylenia od tej zasady.54% mieszkańców (wszystkie przytoczone dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). Gowarczów. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru. Bliżyn. 29 z 99 . Wiejski charakter obszaru podkreślony jest również strukturą zamieszkujących go mieszkańców. Rozkład przestrzenny ludności jest dosyć równomierny.3. Jedynie dwa miasta na tym obszarze: Końskie i Stąporków wpływają na zmianę wiejskiego charakteru tych terenów. Smyków. Ruda Maleniecka. Końskie. a także niedoskonała promocja i informacja o nich wychodząca poza obszar LGD – U ŹRÓDEŁ.). Stąporków. Ilość kobiet równa się ilości mężczyzn.

„Nowa Gala”.T. Ochrona Zdrowia na obszarze objętym LSR realizowana 30 z 99 . Gowarczów. Ogólna liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2006 r. iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym.W. uczyniło to na terenie LGD. stanowiąc wówczas średni poziom bezrobocia tego terenu w wysokości 14. Poziom aktywności społecznej Przechodząc do analizy infrastruktury wiejskiej i stanu aktywności społecznej. Najwyższą stopę bezrobocia miały gminy Końskie i Bliżyn. Charakteryzując przekrój wiekowy warto zwrócić uwagę. Istnieje bowiem obawa. Obecnie na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” bez pracy pozostaje 6 769 osób (dane na koniec marca 2008 – pochodzą ze statystyk prowadzonych przez odpowiednie dla gmin Powiatowe Urzędy Pracy). jak wiele z osób. które koncentrują się w dwóch miastach na tym obszarze.99% (dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). które starają się działać na lokalnym rynku. Poza nimi większość działań gospodarczych w regionie jest nastawiona na produkcję i sprzedaż produktów rolniczych. że liczba mieszkańców terenu LGD – U ŹRÓDEŁ nieznacznie wzrosła. Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich. stanowią większe zakłady przemysłowe. należy podkreślić następujące fakty. gdyż dla większości mieszkańców stanowi ono podstawowe lub przynajmniej uzupełniające źródło zarobku. a więc zanotowano dość wysoki spadek bezrobocia. Istnieje oczywiście wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. Na terenach objętych LSR występuje problem bezrobocia. np. usługowych. że opuściły one swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy. Stąporków. które podjęły zatrudnienie. Ruda Maleniecka.K Termo – Tech Sp. By jednak ta tendencja nie uległa odwróceniu należy zapewnić młodym ludziom warunki do nauki i rozwoju. iż kluczowe branże gospodarki. Dodatkowo działają tu duże zakłady produkujące płytki ceramiczne. Pojawia się tylko pytanie. z o. 10 685 osób. Bliżyn. Pozwala to wysnuć wniosek. Paradyż. produkcyjnych i handlowych. a najmniejszą Paradyż i Żarnów. mające znaczenie dla rozwoju obszaru. że obszar objęty działaniami podejmowanymi przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” ma niewątpliwie charakter głównie poprzemysłowo-rolniczy.o. że tereny te stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. choć zmiany w tej kwestii są niewielkie. P.. „Gres”. Smyków. Żarnów Analizując dane z kilku ostatnich lat można zauważyć. Końskie. Ważną branżą dla rozwoju jest rolnictwo.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Są to: Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie. Potencjał gospodarczy Trzeba zauważyć. Reasumując należy stwierdzić.

potrawy. wystawy plastyczne. gimnazja i szkoły średnie (zlokalizowane w miastach). Nad bezpieczeństwem czuwają natomiast liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ruda Maleniecka. społeczności. zlokalizowane głównie w miejscowościach – siedzibach gmin. znajdujące się w każdej z gmin. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. szkoły podstawowe. festyny itp. mieszkańcy działać. Ważną rolę w organizacji życia Ochotnicze strażackich. Stąporków. dożynki. Na obszarze LGD działa również wiele stowarzyszeń zajmujących się rozwojem swoich lokalnych folklorystyczne. co pozwala kultywować tradycje ludowe (stroje. Jednak zbyt mała jest liczba szkół policealnych i zawodowych. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ edukację zapewniają: przedszkola (jednak zbyt mała jest ich liczba we wsiach). obrzędy) – może się to stać szansą rozwoju tego unikatowego obszaru. realizują się zespoły 31 z 99 . Bliżyn. mogą Piekło Szkuckie. poprzez organizowanie świąt że często są to jedyne organizacje. Paradyż. Żarnów jest przede wszystkim przez Zespoły Opieki Zdrowotnej. Przeważająca część stanowią OSP. które silnie wspiera rozwój i uprawianie turystyki na tym obszarze. które za zadanie stawiają sobie kompleksowy rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. Silną reprezentację stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. Organizacje pozarządowe są istotnym potencjałem obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Działalność sportową zapewniają nieliczne ośrodki sportowe podlegające lokalnym władzom i korzystające z gminnych obiektów sportowych. nie brak jednak i innych organizacji. Brakuje także szkół wyższych. zauważyć. Prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. gmina Ruda Maleniecka np. Opieką społeczną zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. społecznie Działalność kulturalna koncentruje się głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury – organizowane są spektakle teatralne. Końskie. których stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Smyków. koncerty. w których społecznego Straże Warto pełnią Pożarne.

że pojawiła się chęć wspólnej integracji i działań dla przyszłego rozwoju regionu tak. Przykłady dobrych praktyk stosowanych u jednego z partnerów LGD będzie można bez większych problemów przenieść na grunt innego. Żarnów 2. Końskie. Specyfika obszaru Analizując region LGD – U ŹRÓDEŁ wyraźnie daje się zauważyć. Ruda Maleniecka. Smyków. Rozwiązania przyjazne przyrodzie i zorientowane na ekologię mogą okazać się tym. co pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. tereny dogodne do stosowania różnych sposobów wykorzystywania energii Elektrownia na pracowitej rzece Czarnej w Rudzie Malenieckiej ilość zbiorników wodnych odnawialnej. na co warto postawić myśląc o rozwoju. duża i rzek. 32 z 99 . że jest on bardzo spójny.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Mimo. że obszar ten jest podzielony granicą administracyjną województw. kultura. czyste powietrze. Cechy przyrodnicze integrujące obszar: krajobraz typowo rolniczy. Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo. bogactwo flory i fauny leśnej. wiatraki.4. Zaszłości historyczne. wiele pomników przyrody. Bliżyn. wysoka lesistość. położenie geograficzne i wspólne tradycje sprawiły. Stąporków. występuje tu wiele elementów łączących. Dodatkowo istnieje duża szansa. np. aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie. elektrownie wodne. by mało zdegradowane przez człowieka środowisko naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. obszary poprzemysłowe. Paradyż. Na tę jednolitość ma wpływ wiele czynników. Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Gowarczów.

tradycje rybołówstwa. Maraton. działalność OSP i kół gospodyń wiejskich. imprezy itp. 33 z 99 . dominacja osadnictwa rolniczego. tradycje ceramiczne. działalność zespołów amatorskich odwołujących się do kultury i lokalnej tradycji. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. organizacja dożynek. Bliżyn Tour). tradycje przemysłu odlewniczego i żeliwnego. Staropolski Okręg Przemysłowy. Żarnów Spójność historyczna i kulturowa obszaru: wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne.). Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni. Święto Ryby. występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Paradyż. tradycje hutnictwa. Bliżyn. na ich terenach obchodzi się podobne święta. zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko to świadczy o spójności regionu. gmina Bliżyn doskonałym turystycznym produktem (istnieje wiele małych zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie). Wspólne kulturowe wzmacniają charakter i działań tradycje historyczne zintegrowany LGD – U ŹRÓDEŁ. Końskie. Występujące na tym obszarze tradycje wytwarzania rękodzieła żeliwnego i ceramicznego mogą stać się W warsztacie garncarskim pana Rodaka z RĘDOCINA. organizacja ponadgminnych imprez kulturowych i sportowych (np. Smyków. Ruda Maleniecka. wysoki jest poziom integracji społecznej (wspólne święta. duża ilość zabytków sakralnych. Kuźnice Koneckie. Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy.

które mają szanse w przyszłości rozwinąć się. zła jakość dróg. Jest to przede wszystkim turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze. szanse na rozwój infrastruktury drogowej. Wszyscy partnerzy LGD – U ŹRÓDEŁ mają podobny potencjał ekonomiczny. są dla każdego z partnerów podobne. „piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Również sektory. tradycje rękodzieła żeliwnego. tereny do agroturystyki. śląskiej i łódzkiej. słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania. tereny wokół rzeki Czarnej i Kamiennej. Końskie. brak odpowiedniej ilości placówek przedszkolnych. Informacje charakterystyczne dla regionu LGD – U ŹRÓDEŁ (specyfika obszaru): duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. które występują na tym obszarze są podobne – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na ich rozwiązanie. jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. zanieczyszczenie terenu (problem śmieci). Żarnów Spójność ekonomiczna regionu: dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: warszawskiej. zabytki sakralne. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. Paradyż. ale brakuje informacji). migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę. że razem (wzajemnie wspierając się i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. 34 z 99 . zalew w Sielpi. produkcji zdrowej żywności. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Gminy zdają sobie sprawę. Gowarczów. geograficzne i kulturowe tego regionu. Również problemy. ogromna chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Stąporków. słaby dostęp do sieci Internet. brak odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki. zdrowego wypoczynku. Bliżyn. Smyków.

obszarów chronionych. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój. nastawionych na lokalne produkty. że przed omawianym regionem rysują się duże szanse rozwoju. pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. co nie zawsze jest łatwe. chociażby chęć do pracy oraz włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju swojego regionu. do celów ogólnych wpisano cele i przedsięwzięcia wiązane z młodzieżą. Czynników. Bliżyn. natomiast tradycje hutnictwa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy w Rudzie Malenieckiej (miejsce wyhodowania karpia królewskiego) i Maleńcu. Również postawienia na ekologię ma swój sens. Ruda Maleniecka. tereny lesiste. Paradyż. Analiza specyfiki obszaru pokazała bowiem. działań nakierowanych na rozwój. Końskie. Stawiając na młodych ludzi. Duża ilość zabytków i obiektów sakralnych wyróżnia obszar historycznie. zapał i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze LGD – U ŹRÓDEŁ. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Unikatowe rezerwaty przyrody. Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia. Żarnów aktywność OSP i wiejskich stowarzyszeń. Również chęć do pracy. partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji. które będą z tym regionem kojarzone. że w rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym terenie. lasów. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). piękne lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. 35 z 99 . trzy elektrownie o mocy 320 kW w Rudzie Malenieckiej. Są to przede wszystkim walory geograficzne. Stąporków. Gowarczów. Działania. które wyróżniają obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. które mają zmierzać do realizacji celów ogólnych i szczegółowych. o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości. odlewnictwa i ceramiki są podstawą do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych. które są charakterystyczne dla tego obszaru. Smyków. doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego. rzek i źródeł – można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego obszaru. dlatego zostały uwzględnione w obszarach priorytetowych. turystyczne i kulturowe. Również szanse na rozwój małych rodzinnych firm. gdyż obszar LGD wyróżnia wiele rezerwatów.

Bliżyn. Ten rodzaj analizy jest powszechnie stosowany przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego (np. powiatu lub województwa).in. wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Zastosowana poniżej analiza to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych. służąca do porządkowania informacji. zjawisku czy rzeczy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). „mapa myśli”. przewagę. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. Swój wkład w proces badań wniosły również ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD. Końskie. wadę analizowanego obiektu. co stanowi atut. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to. O (Opportunities) – szanse: wszystko to. Warto również zaznaczyć. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie. m. Stąporków. są w procesie SWOT pomijane. planowaniu przestrzennym. I właśnie od angielskich nazw tych grup pochodzi nazwa SWOT: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to. Smyków. metoda „kuli śnieżnej”. gdyż nie wnoszą niczego istotnego do procesu jej tworzenia i wreszcie wypływających z niej wniosków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zastosowane zostały techniki warsztatowe. zaletę analizowanego obiektu. przy sporządzaniu przez gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). przy sporządzaniu strategii gminy. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Nie do pominięcia jest również fakt. że elementy. programowaniu urbanistycznym (np. Paradyż. Żarnów 3. wzbogacając swoimi pomysłami i przemyśleniami ostateczny kształt przeprowadzonej analizy. co stanowi słabość. co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany. co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Ruda Maleniecka. „burza mózgów”. że wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli. 36 z 99 . Zawarte poniżej elementy analizy zostały wypracowane w trakcie dotychczasowych spotkań w ramach tworzenia LSR oraz dzięki wielostopniowym ankietom przeprowadzanym podczas każdego z nich. barierę. mające na celu identyfikację ich problemów i oczekiwań. których nie da się zaliczyć do żadnego z powyższych zbiorów. Gowarczów. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to.

mocnych i słabych stron w obrębie gmin. Niewystarczająca współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ujemny przyrost naturalny na terenie obszaru LGD 14. Silne strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Duża ilość zbiorników wodnych i rekreacyjnych. Miejscowość uzdrowiskowa Czarniecka Góra – mikroklimat 6. Żarnów Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła nie tylko na identyfikację szans. Silny przemysł ceramiczny (zasoby + produkcja) Słabe strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Słaby stopień zinformatyzowania w obszarze LGD 37 z 99 . ale również w każdym z obszarów priorytetowych. Duże zalesienie terenu 3. „Natura 2000” 4. Liczne małe zakłady odlewnicze kontynuujące tradycje odlewnicze regionu 9. Gowarczów. Bardzo słaba infrastruktura turystyczna 6. dając dobrą podstawę do wyprowadzonych wniosków. Zabytki Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 5. zagrożeń. Występowanie obszarów objętych szczególną ochroną. Czyste rzeki i duża ilość źródeł 11. Brak spójnej polityki zagospodarowania odpadów stałych 8. Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 8. Stąporków. Pomniki przyrody – „piekła” – podstawa do stworzenia „Piekielnego Szlaku” 10. Bliżyn. Sielpia 7. Mała ilość inicjatyw lokalnej społeczności 15. zespoły artystyczne. Słabe gleby 7. Smyków. Brak środków finansowych na wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Końskie. Paradyż. działań komplementarnych ze sobą realizowanych na obszarze LGD 17. do 500 mieszkańców 18. Zaniedbane obszary wiejskie – nieład architektoniczny i przestrzenny 9. miejsc do uprawiania sportu – boiska 10. np. Mała ilość projektów. Duża ilość osób pozostających bez pracy 16. Dostępność komunikacyjna – 2 drogi krajowe 2. Brak możliwości alternatywnych form spędzenia czasu wolnego 11. Mała ilość projektów. Ruda Maleniecka. Postępująca dewastacja niezagospodarowanych obiektów i terenów poprzemysłowych 12. Emigracja mieszkańców 2. Nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 5. Zbyt mała liczba placówek organizujących czas pozaszkolny – świetlice. kluby. np. działań realizowanych w małych miejscowościach. Mały popyt na rynku wewnętrznym 4.

Żarnów Szanse obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Ruda Maleniecka. Niedostateczna promocja obszaru LGD. Stąporków. Smyków. wiele zbiorników wodnych. LGD dysponuje znaczącymi środkami na rozwój obszaru. 6. 7. Wzrost cen nośników energii 3. 4. LGD – U ŹRÓDEŁ posiada duży potencjał. Polityka społeczna niepreferująca aktywnych postaw 6. Potencjał związany z „Piekielnym Szlakiem” jest ogromną szansą na rozwój obszaru i stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 3. bez której nawet najlepsze pomysły mogą mieć problemy z realizacją. Moda na wypoczynek na wsi 2. Paradyż. Niestabilność wysokości przychodów uzyskiwanych z rolnictwa Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 1. Niskie dochody uzyskiwane z pracy w regionie 5. Mieszkańcy obszaru LGD nie mają zapewnionego dostępu do podstawowej infrastruktury rekreacyjnej i integrującej mieszkańców. dobre warunki do rozwoju różnych odmian turystyki. Końskie. Starzejące się społeczeństwo 2. Śląsk) 6. Teren ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. placów zabaw i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Gowarczów. Realizowane działania promocyjne i informacyjne nie przynoszą zaplanowanych efektów. Bliżyn. Łatwa dostępność obszaru dla mieszkańców dużych aglomeracji (Łódź. które ich łączą. by lepiej wspólnie pracować dla rozwoju. 8. 5. Wzrost popularności ekologicznego stylu życia. Teren LGD obejmuje gminy z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Brak jest spójnego wizerunku obszaru. Wysoki poziom bezrobocia i ucieczka młodych ludzi do dużych miast to wspólny problem całego obszaru. Popyt na aktywny wypoczynek 5. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 7. Gminy zdecydowały się na współpracę i znalazły elementy. 2. Bardzo mała ilość osób powracających po studiach do regionu 4. szerokie walory przyrodnicze i geologiczne. w zgodzie z naturą Zagrożenia obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. 38 z 99 . Warszawa. Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi i zdrową żywnością 3. Dzięki ilości mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym LSR. Jest niewystarczająca liczba małych boisk sportowych. 9. Polityka Unii Europejskiej wspierająca rozwój Obszarów Wiejskich 4. Moda na wypoczynek i ekologiczne życie na wsi to ogromne szanse dla całego obszaru LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

10. Szanse na stworzenie znacznej ilości nowych miejsc pracy mają firmy rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Wsparcie finansowe tego rodzaju firm przyniesie największe efekty. 11. Umożliwienie mieszkańcom uzyskiwania dochodów ze źródeł pozarolniczych będzie przeciwdziałało istniejącym zagrożeniom oraz zwiększy ilość pieniądza w obrocie wewnętrznym. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców przyczyni się do wyróżnienia się LGD oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru. 13. Istnieje konieczność wspierania działań komplementarnych w celu bardziej spójnego i efektywnego wykorzystania środków, osiągnięcia efektu skali. Promowanie działań komplementarnych będzie we wzmocniony sposób stymulować rozwój obszaru LGD. 14. Wspieranie działań związanych z informatyzacją – Internet, wykorzystanie technologii informatycznych do promocji, kontraktowania usług turystycznych, zarządzania, edukacji itp. to wzmacnianie słabej strony LGD i szansa na rozwój obszaru.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
W realizację zaplanowanych przedsięwzięć jako grupy docelowe mają możliwość włączenia się: podmioty sektora społecznego, podmioty sektora gospodarczego, podmioty sektora publicznego. Cele ogólne i szczegółowe LSR: są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru: wynikają z procesu konsultacji, warsztatów i przeprowadzonych badań ankietowych – wywiadów, są bardzo ważnym krokiem do przodu w rozwoju obszaru LGD,

39 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

są mierzalne: każdy cel ogólny i przypisane do niego cele szczegółowe mają wyznaczone „wskaźniki osiągnięcia celu” i określone ich konkretne wartości docelowe, są konkretne: każdy cel jest krótki, jasno sformułowany, jego zrozumienie nie stanowi kłopotu, są jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mają określony termin osiągnięcia: wskaźniki dla wszystkich celów mają określony wspólny horyzont czasowy – rok 2015, są możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR: cele są realistyczne, członkowie LGD posiadają motywację do ich osiągnięcia, są podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć, które składają się na wykonanie założonych wskaźników, mają przyporządkowane określone przedsięwzięcia, stanowiące miernik ich osiągnięcia: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Określone w LSR przedsięwzięcia: przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR: wszystkie przedsięwzięcia przyporządkowane do danego celu ogólnego przyczyniają się do jego osiągnięcia, a dzięki przeprowadzonemu procesowi konsultacji odpowiadają na potrzeby mieszkańców, nawiązują do specyfiki obszaru objętego LSR; jednym z założeń LSR jest bazowanie na zasobach i potencjale obszaru LGD, dzięki czemu część przedsięwzięć wręcz wykorzystuje specyfikę obszaru jako swoją przewagę konkurencyjną, pozostałe ściśle wiążą się z obszarem LGD, opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych,

kulturowych i historycznych obszaru LSR: przewaga konkurencyjna turystyki oraz produktu i aktywności lokalnej nad innymi regionami wynika właśnie ze specyfiki danego obszaru, z jego zasobów stanowiących wyróżnik dla Klienta wydającego pieniądze na terenie LGD; przedsięwzięcia zapisane w LSR wykorzystują zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru, dzięki czemu możliwy jest do uzyskania niepowtarzalny efekt ich realizacji. W wyniku prowadzonych warsztatów zostały wypracowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

40 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WYNIKI WARSZTATÓW (wersja robocza)
CEL OGÓLNY 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Efektywna informacja i promocja PRZEDSIĘWZIĘCIA Profesjonalne materiały promocyjne. Pełne oznakowanie turystyczne. System informacji turystycznej w bazie noclegowej i atrakcjach. Kompleksowa promocja produktó w turystycznych. Informacja turystyczna. Wykorzystanie lokalnych mediów, w tym TV. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Piekielny Szlak – markowym produktem turystycznym PRZEDSIĘWZIĘCIA Wytyczenie i oznakowanie szlaku w terenie. Opracowanie dokumentacji technicznej dla niezbędnej infrastruktury przy szlaku. Budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku. Cykliczne wydarzenia turystyczne przy szlaku. Promocja szlaku (również lokalna TV). CEL OGÓLNY 2 LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Satysfakcjonująca praca dla młodzieży PRZEDSIĘWZIĘCIA Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach średnich. Kształcenie zgodne z lokalnymi potrzebami. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-35 lat. Wsparcie działalności gospodarczej ukierunkowanej na lokalne produkty. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Młodzież wolna od uzależnień PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieć pedagogów ulicznych. Funkcjonuje Mała Liga Sportowa. Promowanie trybu życia bez uzależnień. Wycieczki dzieci i młodzieży. Autorskie programy profilaktyczne (w tym wykorzystanie lokalnych mediów). Dokształcanie osób pracujących z młodzieżą. CEL OGÓLNY 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają wysoką świadomość ekologiczną i postępują zgodnie z nią PRZEDSIĘWZIĘCIA Szkolenia, warsztaty Kursy Konkursy Wydarzenia masowe Publikacje CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Produkujemy produkty i przetwarzamy odpady, dbając o środowisko naturalne PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Produkcja w sposób ekologiczny Wytwarzanie zielonej, odnawialnej energii Przetwórstwo odpadów stałych Nadawanie tytułu – znaku „ekologiczności” (ale nie certyfikacji) CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieciowanie gospodarstw ekologicznych Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych Utrzymanie rodzimych ras zwierząt i roślin Budowa ogrodowych zbiorników wodnych i obiektów małej retencji CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa boisk sportowych w małych miejscowościach. Budowa, remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Wydarzenia masowe dla młodzieży. Szkolenia, warsztaty, kursy i konkursy dla młodzieży. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Infrastruktura turystyczna zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa małej infrastruktury turystycznej. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze „Turystyka”.

Na podstawie wyników warsztatów Zespół Koordynujący wypracował ostateczną wersję celi ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników ich osiągnięcia i wartości przeznaczonych na dane przedsięwzięcia. Walne zebranie członków przyjęło proponowane, poniższe cele do realizacji:

41 z 99

Badania własne LGD/ corocznie 1. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci Wartość przedsięwzięcia 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł nazwa w1.0 1.2.2.4.2 w1.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1. Gowarczów.4 osoba osoba szt. Paradyż. osoba 100 000 0 100 000 0 3 0 50 000 Wskaźniki produktu wartość jednostka 2009 do szt.2 Liczba obiektów 450 000 zł zrewitalizowanych. szt.1. Żarnów 1. oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj. 0 2 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. obrzędów. szt.4. wytyczenie. odnowionych i szt. Końskie. Stąporków. Smyków. ewidencji zabytków oraz obiektów małej architektury.3 w1. szt. 0 0 0 0 0 0 0 2014 90 80 9 8 2 6 10 Liczba oznakowanych miejsc Liczba rodzajów wydanych materiałów Liczba wykonanych obiektów małej infrastruktury turystycznej 100 000 zł Liczba zorganizowanych wydarzeń szt.4.4 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . Bliżyn.2 1.1 1. będących przedmiotem konserwacji 150 000 zł 2 844 000 zł Liczba przebudowanych lub wyremontowanych obiektów szt. szt.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym Efektywna i informacja i promocja Piekielny Szlak .1 w1.markowym produktem turystycznym Działalność gospodarcza zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 34 000 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Obiekty/sprawozdania roczne za rok 150 000 2014 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Źródło CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost liczby turystów przyjeżdżających na obszar LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba osób.3 1.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych 1.1 1.2 1.2 1.1.1 Opracowanie dokumentacji.3. Ruda Maleniecka.1 1.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 0 2 Małe projekty Odnowa wsi 42 z 99 .3. które uzyskały informację o atrakcjach na obszarze LGD Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Ilość powstałych produktów turystycznych Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem Przedsięwzięcie 1. 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba wydarzeń kulturalnych szt.

3 Liczba wybudowanych. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 do 2014 2 4 8 9 15 10 Źródło Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Przedsięwzięcie 2. szt. lub wyremontowanych obiektów Liczba wybudowanych lub istniejących 1 078 000 zł domów kultury i świetlic. szt.3 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . przebudowanych szt.2. Żarnów 2.1 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2.2 Budowa. w2. wyremontowanych placów zabaw 4 308 000 zł Małe projekty 0 25 0 25 Odnowa wsi 43 z 99 .3.1 Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności 2. Paradyż.1. otrzymały wsparcie Liczba wybudowanych lub 1 260 000 zł szt.2. szt.3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.1 Budowa. przebudowa lub remont obiektów sportowych 2. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 2. osoba osoba 0 0 0 6 10 000 10 000 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD stan za rok 2014 Wskaźniki produktu nazwa Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń Liczba wydarzeń MLS Liczba działań promocyjnych jednostka szt.2 Mała Liga Sportowa 2.3 Promowanie trybu życia bez uzależnień 2.0 2. remont.3 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem Wartość przedsięwzięcia 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł szt. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich Budowa. szt.1 2. Stąporków.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2.1. Końskie. szkoleniach i wydarzeniach .3.2 2.U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży Satysfakcjonująca praca dla młodzieży Młodzież wolna od uzależnień Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Spadek salda migracji na obszarze LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka osoba 2009 -169 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru -138 Dane GUS/stan na koniec 2014 CELE SZCZEGÓŁOWE w2. Smyków.2. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Gowarczów.2 Liczba osób uczestniczących w warsztatach. które szt.1 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy w2.

edukacyjnych.3. szt.1. Ruda Maleniecka.2 3. promocyjnych Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA Badania własne LGD/corocznie Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Odnowa wsi 44 z 99 .1 3. Bliżyn.3 CEL OGÓLNY 2015 Ekologiczny obszar „LGD . Żarnów 3.1 Konkursy proekologiczne 3. Smyków. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 0 do 2014 4 12 6 3 5 5 3 Źródło 3. Końskie. szt. szt.2 Liczba zrealizowanych działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w3. Gowarczów. szt.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.2. szt.1 3.1.1 3.2.2.3.1 Liczba uczestników wydarzeń i konkursów w3.2 3.0 3.U ŹRÓDEŁ” Kształtowanie postaw proekologicznych Dbamy o środowisko w którym żyjemy Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 0% do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Badanie LGD/na koniec 2014 30% roku CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych w3. Paradyż.2 Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.3 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych Przedsięwzięcie Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 1 170 000 zł szt. szt. Stąporków. szt. Wskaźniki produktu 5 000 5 150 Badanie LGD/na koniec 2014 roku nazwa Liczba zorganizowanych konkursów Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba zrealizowanych działań Liczba zrealizowanych działań Liczba gospodarstw objętych wsparciem jednostka szt. szt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3 3.

Paradyż. budowa domków letniskowych itp. rowerów. książek itp.Piekielnego szlaku. Gowarczów.2 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYCZNYM I OKOŁOTURYSTYCZNYM Operacje mające na celu wspieranie osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych.2. OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ORAZ TRADYCYJNYCH ZAWODÓW I RZEMIOSŁA Operacje mające na celu promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa.1 OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ Oznakowanie w terenie miejsc i atrakcji turystycznych np.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. parki linowe.3. produkcja kajaków. przeglądy 45 z 99 . przedsięwzięcia polegające na budowie.2 WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Operacje mające na celu promocję turystyczną wizerunku obszaru i produktów turystycznych tj. czy przedsięwzięcia polegające na produkcji lub wypożyczaniu sprzętu wykorzystywanego w turystyce (np. emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych.1. OZNAKOWANIE I BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY PIEKIELNYM SZLAKU. festyny.1 KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI. opracowywanie.4. opracowanie planów sytuacyjnych itp.1.). koncerty. w tym kulturowego. wydawanie materiałów promocyjnych (map. pikniki.2. zawody sportowe. festiwale. 1. Ruda Maleniecka. rajdy.). np. 1. przebudowie i remoncie aktywnych form turystyki (parki tematyczne. umieszczanie tablic informacyjnych. Bliżyn. np. albumów. Końskie. np. 1.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI. ulotek. Stąporków. WYTYCZENIE. miejsca odpoczynku. Żarnów Charakterystyka przedsięwzięć Obszar LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym 1. folderów. w wyniku których będą powstawać elementy sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ . historycznego lub przyrodniczego. drogowskazów. 1. 1. spotkania integracyjne itp. Operacje.2 ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH LUB KULTURALNYCH PRZY PIEKIELNYM SZLAKU Operacje polegające na organizowaniu wydarzeń przy Piekielnym szlaku np.). ściany wspinaczkowe itp. Smyków. w tym materiałów filmowych.

warsztaty teatralne.4. warsztaty malarskie.2.3 PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Operacje mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD i jego wykorzystanie do celów komercyjnych. wydarzeń.2.2 MAŁA LIGA SPORTOWA Operacje mające na celu zorganizowanie rozgrywek sportowych – gminnych lub międzygminnych angażujących młodzież zamieszkującą obszar LGD np. warsztatów. 2. kursy komputerowe. konkursów itp. Gowarczów. zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP. Bliżyn. kompetencji np. umożliwiających młodzieży zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Smyków. 1. o tematyce promującej zdrowy styl życia oraz wydarzeń mających na celu umożliwienie młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego np. warsztaty plastyczne. Stąporków. 46 z 99 . 2.2 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. warsztaty decupauge itp. Końskie. szkolenia informatyczne. akcje promujące zawody ginące. 1.4.2. koncerty.1 WARSZTATY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI Operacje mające na celu organizowanie szkoleń. dożynki itp. warsztaty rzemieślnicze. Ruda Maleniecka. zajęć itp. gminna liga siatkówki itp. programy profilaktyczne w szkołach. Żarnów zespołów folklorystycznych. publikacje promujące lokalną kulturę. 2.1 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB W WIEKU 18 – 45 LAT Operacje mające na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wsparcie można uzyskać zarówno na podjęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej. LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. ODNAWIANIE LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI Operacje mające na celu zachowanie ogólnodostępnego dziedzictwa obszaru LGD oraz tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na materialnym dziedzictwie historycznym. warsztaty wschodnich sztuk walki itp.1. wyposażenie zespołów folklorystycznych.3 PROMOWANIE TRYBU ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ Operacje mające na celu organizowanie akcji.

Boiska sportowe dla różnych dyscyplin sportowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2. pomników przyrody itp. 3. Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ 3. EDUKACYJNYCH.1 KONKURSY PROEKOLOGICZNE Operacje mające na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych np. 3.3. PROMOCYJNYCH Operacje mające na celu tworzenie i oznakowanie np. Ruda Maleniecka. Paradyż. 2. Smyków. 3. PRZEBUDOWA LUB REMONT PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH WIEJSKICH Operacje mające na celu powstanie ogólnodostępnych placów zabaw. propagujące zdrowy. z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych.3.. PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH. Gowarczów. Końskie.1 DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WPŁYWU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Działania przedsiębiorstw mające na celu usprawnienie działalności gospodarczej w taki sposób aby korzystnie wpływać na środowisko naturalne np. wprowadzanie nowych technologii. imprezy.1. rajdy.3.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII Operacje polegające na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.3 BUDOWA. Żarnów 2. 3. 47 z 99 . 2. Stąporków. plenery plastyczne. ekologiczny tryb życia np.2 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH. konkurs na temat form ochrony przyrody itp. ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych. itp. ścieżek rowerowych. REMONT. wystawy plastyczne i fotograficzne.2 WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA Kursy. WYPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH Operacje mające na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz spotkań i rekreacji mieszkańców.2 BUDOWA.2. publikacje itd. wymiana parku maszynowego itp.1. obiekty ogólnodostępne. amatorskie uprawianie sportu.2. Bliżyn. wizyty studyjne dla mieszkańców obszaru LGD.1 BUDOWA.

gospodarstw ekologicznych np. Oktoberfest. kurs na temat zasad produkowania zdrowej żywności. Dąb Bartek czy zamek krzyżacki w Malborku. konkursów. obiekt – występuje jedna. niezwykłością. wiosła. noclegowa. Gowarczów. Ruda Maleniecka. ale najczęściej jest wyłącznie dodatkiem do innych produktów. SŁOWNIK POJĘĆ: Produkt turystyczny – wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. usługa – pojedyncza usługa np. mających na celu podniesienie świadomości na temat jak zdobyć certyfikat ekologiczności 3. wydarzenie – charakteryzuje się spójnością i określoną tematyką. sprzęt niezbędny podczas wyjazdu – np. gastronomiczna. warsztatów. są to: rzecz – wszystkie rzeczy materialne. Wydarzenie powinno charakteryzować się wyjątkowością. które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych. mapy. Są to m. Może występować samodzielnie. wizyt studyjnych itp. transportowa.3. przewodnicka. Przykładem są: Dymarki Świętokrzyskie. wczasy. Ma charakter punktowy. Smyków. np. główna atrakcja. której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty. Festiwal Słowian i Wikingów.in.3.1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Operacje polegające na prowadzeniu kursów. występuje w ustalonym miejscu i czasie.2 WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWSTAJĄCYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I EKOTURYSTYCZNYCH Operacje polegające na rozwoju działalności istniejących i nowo powstających gospodarstwo ekologicznych lub ekoturystycznych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi). Żarnów w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym. Końskie. rajdy. 3. zakładanie kolektorów słonecznych. Paradyż. przewodniki. szkolenia dla przedsiębiorców 48 z 99 . z wyłączeniem działalności rolniczej np. Przykładami są wycieczki. pamiątki. Stąporków. Bliżyn.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Mała infrastruktura turystyczna – to obiekty oraz urządzenia turystyczne. przyrodnicze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi. 49 z 99 . Żarnów szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów. obszar – zdeterminowany obszar geograficzny. historyczne. np. usługi. z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. w którym znajdują się atrakcje turystyczne. Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu. parkingiem. Zwykle połączone są one wyznaczoną i oznakowaną trasą. . Paradyż. Gowarczów. zapleczem higieniczno-sanitarnym.obiekty kultury (galerie . angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu. 5. Stąporków. dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń oraz kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. itp. zjawiskami historycznymi i obyczajowymi. Określenie misji LGD Misja Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą. obiektem małej infrastruktury.szlaki ( piesze.miejsca rekreacji . Wzdłuż szlaku można zazwyczaj znaleźć różnorodną infrastrukturę turystyczną.wystawy itp. które maja na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką np. ciągiem komunikacyjnym. Końskie. uznawany za godny ochrony dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywania go następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowalne wartości mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju. Smyków. które są powiązane jedną nadrzędną ideą. która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Dbamy o szanse dla młodych ludzi.) . Obiekt sportowy – boisko lub zespół boisk dla różnych dyscyplin sportu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. Szlak Orlich Gniazd. a zarazem podniesienia standardów życia. Ruda Maleniecka. rowerowe oraz inne) Dziedzictwo kulturowe. Bliżyn.

Żarnów 6. Ruda Maleniecka. Czynniki wyróżniające ten teren pozostają we wzajemnej korelacji z zaproponowanymi rozwiązaniami. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. również ewokuje konkretne cechy wyróżniające obszar objęty niniejszą LSR. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. Na dowód można podać następujące jej elementy: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. duża ilość imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK – oddziały w Końskich i Żarnowie. że wpisuje się on w największym stopniu w specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Smyków. które mają szansę „przyciągnąć” współczesnego (aktywnego) turystę. Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Założone do osiągnięcia cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaproponowane po dokładnej analizie elementów składających się na specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Stąporków. Zaczynając od celu ogólnego 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym trzeba zdecydowanie stwierdzić. Można wyróżnić takie jak: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. Końskie. ale brak infrastruktury towarzyszącej. Daje to podstawę do stwierdzenia. Cel ogólny 2. Gowarczów. zabytki sakralne. Paradyż. Posiada wiele walorów. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. czyli LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży. Teren ten niewątpliwie zasługuje na wysoko rozwiniętą turystykę. 50 z 99 . że jest wysoce prawdopodobne osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych. ale niedostateczne ich oznakowanie. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). tradycje rękodzieła żeliwnego. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. tereny wokół rzeki Czarnej. jak i ogólnych. zalew w Sielpi. Bliżyn.

zastosowano podejście zintegrowane. Cel ogólny 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ bezpośrednio nawiązuje do następujących cech charakterystycznych dla obszaru objętego LSR: „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. A to z kolei daje duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. tereny lesiste. 7. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Reasumując. I właśnie realizacja tych. że elementy te sprzyjają realizacji tego celu. Smyków. należy stwierdzić. Walory przyrodnicze i geograficzne są niewątpliwym atutem LGD – U ŹRÓDEŁ. czyli przede wszystkim problemowi migracji młodych ludzi. które wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad obszarami priorytetowymi. problem migracji młodych ludzi. a nie innych rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój. Sprzyjają temu również zaproponowane cele szczegółowe – dzięki ich realizacji specyfika obszaru będzie wykorzystywane bardziej kompleksowo. które zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Bardzo ważnym składnikiem popierającym zgodność obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne. Cele szczegółowe i dążenie do ich realizacji w przypadku tego celu strategicznego ma podwójne znaczenie: z jednej strony będzie wspomagać pozytywy specyfiki obszaru w tym zakresie. Żarnów tradycje rękodzieła żeliwnego. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). gdy współdziałają ze sobą różne 51 z 99 . aktywność OSP. duża ilość rzek i zbiorników wodnych. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Przy planowaniu przedsięwzięć. Stąporków. Końskie. dlatego właśnie postanowiono wspomagać ich rozwój. tereny wokół rzeki Krasnej (objęte obszarem „NATURA 2000”). Paradyż. Gowarczów. którzy właśnie na tym obszarze powinni pracować i żyć. Ruda Maleniecka. że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką tego obszaru. Jasnym wydaje się fakt. Bliżyn. Tylko w sytuacji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. z drugiej spróbuje zapobiec negatywnym jej aspektom. kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych.

jak i przedsiębiorców czy osoby prywatne. np. oddziałując na siebie – zarówno inwestycje w człowieka. Paradyż. do których będzie skierowana pomoc wynikająca z wdrażania LSR. uzupełniające się. obejmują również podmioty pochodzące z każdego rodzaju partnerstwa. np.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób. tworząc tak potrzebny do końcowego sukcesu efekt synergii. gospodarczej i przyrodniczej. potrawy kulinarne). kulturze i historii (tradycyjne rzemiosło. przedsięwzięć. że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. tereny objęte programem „Natura 2000”). turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy. Na realizacji celów. zaplanowane działania na rzecz rozwoju turystyki bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru (obszary chronionego krajobrazu. jego zasoby lokalne i tożsamość. że często będzie miała miejsce sytuacja. należy stwierdzić. 52 z 99 . iż podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie. Reasumując. Ważny jest również fakt. wzajemnie się one uzupełniają. a przez to na rozwoju obszaru skorzystają bowiem wszyscy: zarówno przedsiębiorcy. operacji. Grupy docelowe. Ruda Maleniecka. Żarnów elementy. Końskie. W przypadku LGD – U ŹRÓDEŁ taka integracja i współdziałanie niewątpliwie występują. Smyków. można mówić o trwałym efekcie działań. Gowarczów. gdy planowane przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z tego samego sektora. Z kolei obszar „Ekologia” pozostaje w bezpośrednim związku z turystyką. że każdy z sektorów pozostaje w korelacji z innymi. Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR. Analizując cele i planowane działania. Zintegrowany charakter strategii oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferach społecznej. Obszar „Młodzież” i zawarte w nim elementy także pozwalają na udział każdego z sektorów gospodarki. jak i sektor publiczny (samorządy). Planowane do realizacji przedsięwzięcia wykorzystują również zasoby obszaru objętego niniejszą LSR. jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. jak i te materialne. Dotyczy zarówno celów. Stąporków. którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności. ale z różnych działów gospodarki. wyraźnie można zauważyć. dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia. a przez realizowane inwestycje dołożą swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku regionu. Bliżyn. osoby prywatne. rezerwaty skalne. które poprzez uzyskanie wsparcia podniosą jakość świadczonych usług. Dotyczy to każdego z obszarów priorytetowych. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i powiązane.

że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą się bez problemu przenieść na inne obszary (geograficzne i społeczne) – wszędzie tam. podejście do turystyki w sposób aktywizujący różne środowiska jednocześnie (gminy. Gowarczów. osoby prywatne. Szereg spotkań i konsultacji społecznych daje dużą szansę na aktywizację lokalnej społeczności i jej dalsze pozytywne przejawy w przyszłości. masowe imprezy. stowarzyszenia). szkolenia. że nie występował on wcześniej w dużym stopniu na terenie LSR. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Nowatorstwo. Smyków. np. wyjazdy itp. organizacji procesów zarządzania. Ważnym elementem wskazującym na nowatorstwo jest również szereg pomysłów. przedsiębiorcy. Ruda Maleniecka. Dlatego ogromne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia LSR jest czymś nowym. gdzie jest szeroki udział społeczny w podejmowaniu decyzji – dzięki czemu decyzje te są bardziej trafne i odpowiadają występującym problemom. Końskie. Bliżyn. z którym mamy do czynienia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEL. Żarnów 8. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 53 z 99 . zdiagnozować i zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie. dało się już wyraźnie zauważyć w czasie procesu tworzenia tego dokumentu (będzie o tym mowa przy opisie tego procesu – bardzo szeroki udział społeczny. Warto również zaznaczyć. rozbudowany charakter konsultacji). nowych produktów i usług czy sposobów wykorzystywania lokalnych zasobów.). pomysł na wykorzystanie rękodzieła żeliwnego i ceramicznego występującego na tym terenie. które zakładają rozwój czynnika ludzkiego w każdym z obszarów priorytetowych (np. Stąporków. Na terenie LGD – U ŹRÓDEŁ przykładami takiej innowacyjności mogą być chociażby: stworzenie nowego markowego produktu turystycznego „Piekielny Szlak” poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów. podejście do zagadnienia ekologii. Innowacyjność podejścia polega na wielotorowości tego pojęcia i rozpatrywać je należy pod różnymi kątami. Może ono bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR. a wielostronne podejście do każdej z kwestii pozwala właściwie ją ocenić. Nie można również pominąć faktu.

a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu: Załącznik nr 3: Procedura oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 4: Procedura wyboru operacji przez LGD Załącznik nr 5: Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Załącznik nr 6: Procedura zmiany kryteriów oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 7: Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji W sprawach nieuregulowanych w procedurach decydują zapisy w LSR. W przypadku braku stosownych zapisów decyduje poprzez głosowanie Rada LGD. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR. Operacja jest zgodna z LSR jeżeli w każdym z kryterium otrzyma 1 pkt. 2. Zgodność przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR: TAK – 1 pkt. łącznie 3 pkt. o którym mowa w art. NIE – 0 pkt. NIE – 0 pkt. Smyków. Bliżyn. Końskie. Regulaminie Rady. procedury wyboru operacji przez LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zgodność przynajmniej z jednym celem ogólnych LSR: TAK – 1 pkt. 5 ust. na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gowarczów. Paradyż.. kryteriów. Ruda Maleniecka. Zgodność przynajmniej z jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR: TAK – 1 pkt. procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania. Żarnów 9. Statucie LGD i dokumentach regulujących wdrażanie PROW i Osi 4 Leader. NIE – 0 pkt. 54 z 99 . Kryteria oceny zgodności operacji z LSR: 1. Stąporków. 3. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.

Kryterium. Bliżyn.. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. b. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. 6 lub 7. Ruda Maleniecka. projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Operacja zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres w i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. b. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Stąporków. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. 4. c. Miejsce realizacji projektu*: a. którą posiada wnioskodawca. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. b.. 2.. Żarnów Kryteria wyboru operacji Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13. więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Smyków. Paradyż. do 5 ha – 4 pkt. lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: a. 55 z 99 . gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. projekt 3.0 pkt.. uzupełniająca do zrealizowania innych ramach przedsięwzięć zrealizowanych/realizowanych przewidzianych w LSR: a. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. Gowarczów. powyżej 10 ha – 1 pkt. komplementarna. 1. c. Końskie.

Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Nie – 0 pkt. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. b. b. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. 7. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. Smyków. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. Kryterium. b. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. niezwiązanej z sektorem turystycznym– 0 pkt. c. Żarnów b. Gowarczów. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. 5.. Działanie: Małe projekty Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39. c. Projekt zakłada utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego /bazy noclegowej/bazy gastronomicznej a. Ruda Maleniecka. 1. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Stąporków. Końskie. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. d. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Tak – 5 pkt. 56 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. b. Członkowstwo w LGD: a. Bliżyn.. Projekt będzie dotyczył działalności: a. 8.. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Paradyż. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. 6.

więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Końskie. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. c. d. Operacja komplementarna. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt b. b. Działanie: Odnowa i rozwój wsi Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. Stąporków. 4. Żarnów 2. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR .0 pkt. 6. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Obszar realizacji projektu: a. c. b.. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Projekt będzie dotyczył działalności: a. Członkowstwo w LGD: a. b. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. 3. jedna miejscowość – 1 pkt. Gowarczów. Miejsce realizacji projektu*: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. c. dwie miejscowości – 3 pkt. 7. Paradyż. Smyków. Ruda Maleniecka. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. 57 z 99 . niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. b. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Bliżyn. c. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. 5. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.

projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. 2. Członkowstwo w LGD: a. c.. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt.0 pkt. c. c. Gowarczów. c. 58 z 99 . jedna miejscowość – 1 pkt. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną. Bliżyn. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Żarnów Kryterium. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. b. Końskie. dwie miejscowości – 3 pkt. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. Smyków. 3. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 4 lub 5. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. b. 5. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Stąporków.. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. do realizacji w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Paradyż. b. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. 6. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. b. 1. 4. Miejsce realizacji projektu*: a. Obszar realizacji projektu: a. b. Ruda Maleniecka. Operacja komplementarna uzupełniająca innych zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt.

2. c. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. 2 – 2 pkt. Kryterium. 3. 1. Miejsce realizacji projektu*: a. Smyków. b. 4. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną lub zrealizowaną ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Paradyż. c. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Żarnów d. 1 – 1 pkt. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie: a. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. więcej niż 2 – 4 pkt. Gowarczów. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. b. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Bliżyn. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. Ruda Maleniecka. 59 z 99 . Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. b..0 pkt. c.. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/ realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Stąporków. Końskie. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. b.. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów.

Stąporków. c. Operacja zakłada: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 3 pkt. Gowarczów. Smyków. Założenie działalności gospodarczej – 3 pkt. które zasięgiem obejmuje realizowana operacja 60 z 99 . projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Bliżyn. Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej – 1 pkt. b. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Końskie. b. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Żarnów 5. b..Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 6. 8. Ruda Maleniecka. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. *Miejsce realizacji projektu – w przypadku gdy. Paradyż. operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości. na podstawie liczby mieszkańców w każdej z miejscowości. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. Członkowstwo w LGD: a. d. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. b. Projekt będzie dotyczył działalności: a. 7. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. wyliczana jest średnia punktów.

21 Wdrażanie projektów współpracy 4.00 0.17 292 825.00 1 592 550.00 840 000.00 0.1/413 1 824 794.00 0.23 72 003.00 0.00 50 000.24 72 003.00 100 000.00 0.17 6 626 735.00 0.00 65 000.00 1 392 020.00 114 160.00 1 980 000.23 81 759.76 126 342.76 99 314.00 137 280.00 0.00 0. Stąporków.00 0.00 15 106 169.00 0.44 6 626 735.24 59 863.00 4 139 855.00 0.00 0.00 351 220.00 0.00 0.00 0.00 248 105.00 0.00 2 020 954.00 100 000.00 1 824 794.00 0.00 0.76 1 592 550.00 0.00 248 105.44 360 000.00 6 227 960.44 69 755.00 215 000.78 133 279.00 0.00 Odnowa i rozwój wsi 1 824 794.00 0.76 126 342.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 0.00 0.76 230 652.00 100 000.00 0.00 0.78 133 279.00 840 000.76 126 342.00 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) 133 279.00 0.00 0.00 0.00 Przygotowanie projektów współpracy 0.44 348 775.00 6 527 149.00 65 000.80 290 515.00 całkowite 20082009 kwalifikowane do refundacji całkowite 2010 kwalifikowane do refundacji całkowite 2011 kwalifikowane do refundacji całkowite 2012 kwalifikowane do refundacji całkowite 2013 kwalifikowane do refundacji całkowite 2014 kwalifikowane do refundacji całkowite 2015 kwalifikowane do refundacji całkowite 20082015 kwalifikowane do refundacji 0.80 290 515.00 8 322 000.76 99 314.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 165 000.00 512 220.00 0.83 1 382 276.00 4 405 384.00 0.00 165 000.00 351 220.00 0.00 0.00 137 280.00 0.00 0.00 0.00 562 500.00 0.00 0.00 2 212 000.00 3 012 000.00 0.21 0.04 27 028.00 0.00 1 410 000.05 62 881.00 560 000.00 450 000.00 137 280.00 974 000.00 0.00 1 609 135.00 0.00 1 186 116.00 420 000.00 1 140 000.23 81 759.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0. Ruda Maleniecka.17 406 985.31 Kategoria kosztu / wydatku Rok Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 0.00 0.00 350 000.00 0.00 1 620 000.76 279 216.17 406 985. Gowarczów.00 61 z 99 .00 0.00 10 617 000.00 2 080 000.00 0. Smyków.00 279 020.80 126 342.00 487 450.00 4 948 000.00 0.00 0.00 0.00 1 392 020.00 12 811 169.05 62 881.24 72 003.00 0.00 0.83 196 160.00 Razem 4.00 0.00 0.00 0.00 27 028.04 59 863.00 0.76 126 342.76 99 314.77 279 216.00 0.00 114 160.00 215 000.00 96 000.00 4 139 855.76 279 216.83 3 418 985.00 Małe projekty Razem 4.00 144 500.00 0.00 0. Końskie.00 2 912 000.00 100 000.17 2 026 985.00 487 450.00 1 592 550.00 800 000.44 4 804 159.00 0.00 553 500.00 215 000.76 15 106 169.00 100 000.00 1 474 500.00 0.00 65 000.83 196 160.00 0.00 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 62 881.00 0.00 50 000.04 59 863.00 65 000.00 0.00 0.00 279 020.00 100 000.00 0.00 2 069 135.00 0.00 0.05 114 160.17 292 825.00 50 000.17 3 418 985.00 0.00 360 000.00 290 515.00 0.00 206 635.00 360 000.00 6 527 149.00 65 000.00 50 000.00 4.00 137 280.00 0.00 206 635.00 1 824 794.00 1 014 500.00 1 609 135.00 3 311 884. Paradyż.00 0.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Razem Oś 4 Razem 4.00 0.78 292 825.00 700 000.00 290 515.00 553 500.00 0.44 69 755.00 0.80 290 515.17 279 020.00 69 755.44 2 069 135.00 700 000.00 65 000.00 487 450.00 0.80 126 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 227 960.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.76 230 652.00 0.00 0.44 81 759.76 2 080 000.00 12 811 169.00 0.00 1 980 000.00 173 500.00 Realizacja projektów współpracy 0.00 800 000.17 348 775.83 406 985.00 2 080 000.77 278 240.00 2 912 000.00 196 160.44 348 775.00 0.00 0.00 2 212 000.00 0.00 50 000.77 278 240.00 570 000.00 50 000.76 230 652.00 351 220.80 290 515.00 0.00 278 240.00 0.83 2 020 954.00 165 000.00 1 140 000.00 1 186 116.00 0.00 27 028.00 1 060 000.00 96 000. Bliżyn.00 3 012 000.00 0.00 990 000.00 562 500. Żarnów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Działania Osi 4 Leader 4.

Gowarczów.2. remont.3.4.2 2.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności Mała Liga Sportowa Promowanie trybu życia bez uzależnień Budowa.00 zł 1. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i 1.zł 0.1 Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 3.00 351 220. oznakowanie i budowa małej infrastruktury 1.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.3.1. Paradyż.2.2 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 3.2 promocyjnych 3.00 406 985.2.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym młodzieży Lp.2 2.3. Końskie.80 290 516 0 0 . Ekologiczny obszar „LGD .zł 0.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2.2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. ewidencji zabytków oraz 1. Smyków.4.00 348 775.3. Ruda Maleniecka.76 126 343 10 000 50 000 20 000 6 000 20 000 10 000 861 365 676 139 874 380 3 000 40 000 150 000 10 000 10000 3 000 30 000 3 000 30000 5 000 5 000 200 000 6 000 8 000 70 000 180000 30000 30000 2011 II I 10 000 6 000 2012 II 2013 I 10000 II I 2014 II I 2015 II 1. obrzędów.2. Bliżyn.1 2.1 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym 1.1 rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.3.83 1 382 277 280000 1 340000 3 155384 1 250000 1 620 000 zł 4 405 384 zł 0.3.2 obiektów małej architektury.00 512 220 0 0 .1 turystycznej przy Piekielnym Szlaku 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł 100 000 zł 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł 450 000 zł 150 000 zł 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł 1 078 000 zł 1 260 000 zł 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 8 322 000.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych Opracowanie dokumentacji.00 126 342.1 2. wytyczenie.00 1 474 500 96000 0 96 000 zł 65 000.1.1. Stąporków.00 zł 2 080 000. Żarnów Harmonogram realizacji budżetu LSR Cel Ogólny „LGD .2.1 2.1. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich 2.3 2. Przedsięwzięcie Wartość przeznaczona na wsparcie przedsięwzięcia 2009 I II I 20 000 24 000 2010 II 20 000 24 000 I 10 000 6 000 900 000 40 000 180 000 600 000 50 000 50 000 54 000 450000 150 000 70 000 160 000 20 000 30 000 20 000 398 635 401 861 385 620 12 000 40 000 9 000 40 000 300 000 20 000 30 000 14 000 10 000 40 000 7 000 20 000 4 500 170 000 0 1 186116 1 186 116 zł 0.00 zł Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Odnowa i rozwój wsi 62 z 99 .17 2 026 985 50 000. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 1.2 Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku 1.44 4 804 159 Małe projekty 4 500 170000 984500 30000 1 014 500 zł 100 000.00 290 515.00 196 160. przebudowa lub remont obiektów sportowych Budowa.3.U ŹRÓDEŁ” 3.4.2.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.2.U ŹRÓDEŁ” szansą dla „LGD .00 zł 215 000.1 naturalne Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.00 360 000.3 Budowa.1 Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania SUMA LSR 10 617 000.1.1. edukacyjnych.1 Konkursy proekologiczne 3.3 Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii 3.

Dodatkowo bardzo duża ilość przeprowadzonych (m. Smyków.in. Gowarczów. turystyki z dziedzictwem konsultacji historycznym społecznych i kulturowym. ankiety wśród mieszkańców obszaru Prace nad obszarem priorytetowym „Ekologia” – Jeżów LGD. Wielorakość podjętych działań daje podstawę do stwierdzenia. Końskie. co jest ogromnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach.pl nakierowane było przede wszystkim na zaplanowanie prac tworzenia LSR oraz ich koordynację. Został powołany specjalny Zespół Koordynujący prace nad LSR oraz powstała sieć Gminnych Koordynatorów ds. w którego powstawanie każdy z nich miał możliwość się włączyć. Zaplanowane różnorodne warsztaty były doskonałą i okazją do wypowiedzenia z młodzieży. LSR – nie istniała więc obawa. Również zaplanowane przedsięwzięcia mają konkretne odzwierciedlenie w potrzebach regionu. spotkania i warsztaty z młodzieżą) są 63 z 99 . Merytoryczne i Jedno z zebrań Zespołu ds. Żarnów 8. by nadać im ostateczny kształt. że wypracowany dokument zawiera bogatą analizę. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD – U ŹRÓDEŁ został opracowany i przeprowadzony w sposób kompleksowy. Bliżyn. na którym ono działa. Dzięki takiej przyjętej filozofii działania Lokalna Strategia Rozwoju stała się przede wszystkim dokumentem dla mieszkańców obszaru. podsumowanie i zebranie informacji. W każdym etapie powstawania LSR brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ oraz mieszkańcy terenu 9 gmin. które zostały w precyzyjny sposób zdiagnozowane. się konsultacji ekspertów czyli dziedzin ekologii. Ruda Maleniecka. że jakaś ważna kwestia dotycząca przyszłości i rozwoju obszaru zostanie niezauważona czy pominięta. W pracach stosowano zasadę partnerstwa. Lokalnej Strategii Rozwoju Smyków wsparcie z konsultantów Konsorcjum moderatorów InicjatywaLokalna. a także w odpowiedni sposób określa cele i kierunki rozwoju obszaru nim objętego. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. priorytetowych.

które przewiduje. to szeroko rozumiane partnerstwo. Nadrzędna zasada. mają dużą szansę przynieść w przyszłości oczekiwane efekty. Końskie. a to w Lokalnej Strategii Rozwoju jest najważniejsze. Bliżyn. Wszystkie ankiety. Etapem kończącym proces tworzenia LSR była jej prezentacja na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Funkcja Koordynatora Gminnego LSR 3. Warsztaty z liderami obszarów priorytetowych 8. Udostępnienie LSR do konsultacji na WWW 10. społecznego i gospodarczego. Zespół Koordynacyjny LSR 4. umożliwiało to śledzenie postępów prac oraz pomagało wykryć i usunąć ewentualne błędy czy nie do końca wyjaśnione kwestie. Otwarte spotkanie konsultacyjne w każdej gminie 6. W czasie pracy nad LSR eksperci często metody wykorzystywali aktywizujące warsztatowe uczestników Jedna z edycji warsztatów z młodzieżą terenu LGD – Stąporków („mapy myśli”. Żarnów dowodem. gdzie powstały dokument został poddany głosowaniu i przyjęty. gdy dojdzie do współdziałania trzech najważniejszych sektorów: publicznego. opracowania i dokumentacja fotograficzna jest w posiadaniu LGD. „burze mózgów”. Na każdym spotkaniu Zespołu Koordynującego były prezentowane wnioski i rezultaty z dotychczasowych działań. Bowiem tylko w sytuacji. że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji. listy obecności. Elementy procesu przygotowania i konsultacji LSR: 1. Prezentacja na Walnym Zebraniu Członków 64 z 99 . która przyświecała twórcom strategii. Punkt kontaktowy i informacyjno-konsultacyjny w każdej gminie 5. a działania. dyskusje wielokrotne) – świadczy to o nowoczesnym podejściu do problemu i liczeniu się z głosem każdego mieszkańca regionu. Paradyż. Smyków. można mówić o zintegrowanym zakresie podejmowanych działań. Gowarczów. Powołanie przedstawiciela Zarządu LGD – Koordynatora ds.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Konferencja konsultacyjno-podsumowująca 9. Stąporków. LSR 2. Badanie ankietowe poprzez indywidualny wywiad w miejscowości – siedzibie gminy 7.

Realizacja powstałej w ten sposób LSR. Głównym celem środków pochodzących z programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności tak. Komisja Rewizyjna. Listy obecności ze spotkań oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt znajdują się w biurze LGD. Bliżyn. o ile zostanie wyartykułowana taka potrzeba. Walne Zebranie Członków. Ruda Maleniecka. pracownicy Biura Stowarzyszenia. W procesie wdrażania i aktualizacji LSR biorą udział następujące podmioty: Zarząd Stowarzyszenia. inne podmioty (np. Gowarczów. dzięki uzyskanej dotacji. Rada Stowarzyszenia. Łącznie we wszystkich działaniach związanych z opracowaniem LSR wzięło udział ponad 500 osób. Żarnów Metodologia pracy nad LSR zakładała maksymalne zaangażowanie osób i organizacji z terenu LGD do wypracowania dokumentu. by w jak największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny 65 z 99 . Powołano również Koordynatorów Gminnych. Po przeprowadzonych analizach i wyborze metodologii prac został powołany Zespół Koordynujący. co umożliwiło wszystkim zainteresowanym wniesienie uwag przed Walnym Zebraniem Członków przyjmującym LSR. Osoby i organizacje tworzące LGD utożsamiają się z LSR. Końskie. Odpowiada ono za powierzone jej środki publiczne. Stąporków. Informacje o otwartych spotkaniach były umieszczane na WWW LGD. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ. gospodarczego oraz publicznego. składający się z przedstawicieli każdej z gmin.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W ramach konsultacji LSR kompletny dokument został umieszczony na stronie internetowej LGD. będzie miała bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych celów. Na początku każdego ze spotkań prezentowane były wyniki dotychczasowych prac a uczestnicy otrzymywali stosowne materiały informacyjne. Smyków. We wszystkich etapach prac brali udział przedstawiciele trzech sektorów: społecznego. Paradyż. za ich wykorzystanie zgodnie z zaplanowanymi działaniami i poprawne rozliczenie. 10. doradcze). którzy reprezentowali gminę w pracach nad LSR oraz jednocześnie pełnili funkcję punktu kontaktowego i informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców danej Gminy.

Podstawowym elementem. służąc pomocą w uzyskaniu przez zainteresowane osoby potrzebnych wiadomości. procesu jej powstawania. Gowarczów. Ruda Maleniecka. która ma spełniać to zadanie. Stąporków. Dodatkowo w biurze LGD codziennie jeden z jego pracowników pełni dyżur informacyjny. Systematycznie pojawiają się informacje w lokalnej prasie. Dlatego proces wdrażania i aktualizacji LSR realizuje tę zasadę. Bliżyn. fotografie dotyczące LSR. który należy zaznaczyć w tym punkcie.uzrodel.pl). Funkcjonuje również forum dyskusyjne. dlatego postanowiono się nim posłużyć.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. wdrażania i aktualizacji. rozgłośniach radiowych i TV. Na stronie WWW zawarte są wszystkie aktualności. 66 z 99 . która pozwoli na płynne wdrażanie tego dokumentu. jest wszechstronna informacja i promocja LSR. Smyków. Internet to obecnie standardowe i bardzo efektywne narzędzie. W tym celu powstała strona WWW Stowarzyszenia (www. uwzględniając jak najszerszy udział partnerów LGD i mieszkańców. dokumenty. Końskie. raporty. pozwalające każdemu zainteresowanemu odnieść się do tych kwestii. Żarnów obszaru objętego LSR.

Bliżyn. Etap wdrażania LSR Złożenie dokumentów na konkurs Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla LGD Uruchomienie na WWW zakładki dotyczącej tylko LSR oraz umieszczanie tam aktualnych informacji z wdrażania. 67 z 99 . by odbywała się ona płynnie oraz przynosiła spodziewane efekty. uruchomienie opcji newslettera wysyłającego aktualności do wszystkich zapisanych na liście dystrybucyjnej Przesłanie LSR do członków LGD Opracowanie i wydanie ulotki jako wyciągu z LSR (zawierający między innymi najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz planowane terminy ogłaszania naborów) oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców Sporządzanie i dystrybucja poprzez media raportów z wdrażania i planów na najbliższy rok Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze LGD Tablice informacyjne w budynku każdego Urzędu Gminy Prowadzenie bazy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkretnymi przedsięwzięciami w przypadku określenia daty ogłoszenia konkursu do zainteresowanych beneficjentów będzie przekazywana (w formie uzgodnionej z beneficjentem) informacja na ten temat 2009 I x II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II III IV 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x 5 x x x x x 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru. Ruda Maleniecka. Żarnów Lp. szybkie reagowanie na zmiany sytuacji. efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków. uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłych już w trakcie realizacji LSR. Smyków. będzie zastosowanie podobnych metod i rozwiązań. Najlepszym sposobem.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Gowarczów. Paradyż. które sprawdziły się już w procesie tworzenia niniejszego dokumentu. Stąporków.

Smyków. Co najmniej na 14 dni przed walnym 2 zgodności operacji z LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany i wyboru operacji musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Kryteria oceny zgodności Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces Przedsięwzięć. Żarnów Z wnioskiem do Zarządu LGD o aktualizację LSR może wystąpić: 1. Zakres aktualizacji LSR / zmiana Proces niezbędnych konsultacji aktualizacji LSR Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. osobami i podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem 5 rezultatu i wsparcia w ramach proponowanych przedsięwzięć oraz po oddziaływania. Składu. Co najmniej na 14 dni przed walnym 3 wniosku z LSR. Gowarczów. Regulaminu Rady Organ wprowadzaj ący aktualizację Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Procedury oceny Zarządu LGD. Końskie. przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać wskaźników osiągnięcia pozytywną opinię Zarządu LGD. kwot konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z przeznaczonych na każde osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi przedsięwzięcie. Rada LGD. 2. 3. Co najmniej na 14 dni przed celów walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Harmonogramu wdrażania przedsięwzięć. Co najmniej na 14 dni przed walnym 6 aktualizacji LSR. Stąporków. wskaźnika produktu. osobami i Celów ogólnych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 4. Kryteria Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany oceny wniosku musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących celów. uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących przedsięwzięć. grupa członków licząca powyżej 10% wszystkich członków LGD. podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w 4 Celów szczegółowych ramach proponowanych celów oraz po przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Komisja Rewizyjna LGD. Zasad i Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany sposobów ewaluacji musi zostać umieszczona na WWWLGD własnej Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. kwalifikacji i 1 doświadczenia członków Rady. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię proces wdrażania i Zarządu LGD. Zarząd z własnej inicjatywy. Co najmniej na 14 dni przed walnym 7 Innych elementów LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD 68 z 99 . Lp. Paradyż. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWW LGD Struktury Rady LGD.

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Zarządu LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Do udziału w pracach Zespołu zaproszenie otrzyma 2 przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Paradyż. Prezes Zarządu przesyła informację prezentującą: 1. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor gospodarczy. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ocenia własna – ewaluacja – prowadzona będzie przez specjalnie do tego powołany uchwałą Zarząd LGD Zespół Ewaluacyjny. Gowarczów. Komisji Rewizyjnej LGD. Końskie. aktualny stopień realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR. pracowników Biura Stowarzyszenia. Kolejne posiedzenie będzie zwoływane przez Prezesa na wniosek Przewodniczącego Zespołu Ewaluacyjnego lub Zarządu LGD. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor publiczny. Zespół Ewaluacyjny będzie się zbierał co najmniej razy w roku. Żarnów 11. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Stąporków. planowane przedsięwzięcia mające doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor społeczny. innych LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. funkcjonowania organów LGD i Biura Stowarzyszenia. 69 z 99 . 2. obowiązujących procedur. Podczas pierwszego posiedzenia zwołanego przez Prezesa LGD. osiąganych wskaźników realizacji celów LSR. uczelni wyższych. Rady LGD. Zespół określi zasady działania oraz wybierze Przewodniczącego Zespołu. Smyków. Ewaluacja własna dotyczyć będzie: procesu wdrażania LSR. Wraz z zaproszeniem na każde posiedzenie Zespołu.

Narodowa Strategia Spójności” o Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Smyków. wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia LGD wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR. Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 5. Istnieje wiele innych organizacji i instytucji. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR Niniejsza LSR nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju opisywanego obszaru. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający konkretne wnioski wynikające z dokonania ewaluacji. Przewodniczącemu Rady LGD i Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wynikami ewaluacji i zajęcia w ciągu 14 dni stanowiska w sprawach dotyczących danego organu LGD. Poniżej zaprezentowano korelację Strategii z najważniejszymi dokumentami planistycznymi występującymi na tym terenie: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ruda Maleniecka.1. pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej. bardziej efektywne. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Gowarczów.2. które tworzą takie dokumenty o charakterze strategicznym. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.4.4. Paradyż. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi efektywność i przydatność samej LSR. Wtedy działania realizowane na tym terenie będą odpowiednio wzmocnione. Protokół będzie niezwłocznie przekazywany Prezesowi Zarządu. Bliżyn. Żarnów 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 12. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. stopień realizacji wniosków wynikających z informacji uzyskanych w trakcie dokonywania ewaluacji własnej podczas ostatniego posiedzenia Zespołu. Końskie. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 70 z 99 . 5. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Zadaniem LSR jest uwzględnienie tych programów.4. niejako wpisanie się w nie zgodnie z zasadą zintegrowania. Stąporków. 4.6. 5.

Punkt 5 „Kreowanie i wspieranie produktów regionalnych”. 10. 4. „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Żarnów o Cel 1 „Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa”. w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych województwa”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o Cel 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa”. Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”. „Przestrzeń turystyczna”. Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego”. Paradyż. 3. Końskie.. sportu i rekreacji”. Punkt 2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 71 z 99 . 11. 2. Stąporków. Punkt 3 „Zwiększanie roli zabytków w roli turystyki i przedsiębiorczości”. Priorytet 3 „Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce”. o Cel 2 „Rozwój zasobów ludzkich”. Punkt 1 „Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu i kreowanie marki regionalnej”.. o Cel 3 „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury”. „Marketing i Promocja”. Priorytet 3 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki. Punkty: 1. o Cel Warunkujący 4 „Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa”. 5. Smyków. Punkt 5 „Wspieranie przedsiębiorczości. Punkt 1 „Tworzenie Warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw”. Priorytet 5 „Marketing Regionalny”. „Otoczenie Instytucjonalne”). „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” o Cel Warunkujący 2 „Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju”. Bliżyn. 7. Punkty: 1.”. 6. o Cel 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. Priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego”. Ruda Maleniecka. 2. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” o Wszystkie obszary priorytetowe („Produkt”. 5. Punkt 2 „Wspieranie rozwoju specyficznych dla regionu sektorów gospodarki. Priorytet 1 „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych”. poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego”. Punkt 1 „Upowszechnienie. Gowarczów. Priorytet 4 „Aktywna polityka rynku pracy”.

możliwości inwestycyjnych i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności i efektywności”. Ruda Maleniecka. System ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego o III. Cel strategiczny „Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa”. o Obszar priorytetowy „Tożsamość regionalna”. Cel strategiczny „Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem”. o Obszar priorytetowy „Ochrona środowiska”. Cel szczegółowy „Zachowanie cennych wartości przyrodniczych.5. Żarnów o Obszar Priorytetowy „Jakość życia”. Stanie się tak dzięki zjawisku korelacji kierunków określonych w LSR z kierunkami opisywanymi w innych dokumentach planistycznych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Cel strategiczny „Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.8. inwestowania i życia mieszkańców”. Lokalna Strategia Rozwoju dzięki tej zgodności niewątpliwie przyczyni się nie tylko do rozwoju obszaru nią objętego. Cel szczegółowy „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”. Bliżyn. ale również do rozwoju całego regionu. turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu”. Smyków. Cel strategiczny „Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy. Cel strategiczny „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej”. Cel strategiczny „Podniesienie poziomu jakości życia”. na terenie których będzie ona wdrażana – wymienić tu można chociażby powiatowe i gminne strategie rozwoju. Cel szczegółowy „Tworzenie mechanizmów i warunków dla zwiększenia zatrudnienia”. Cel szczegółowy „Korelacja działań służących promocji gospodarczej. Problematyka obszarów wiejskich o III. 72 z 99 .6. o Obszar priorytetowy „Rynek Pracy”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” o III. Cel szczegółowy „Rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie ”. o Obszar priorytetowy „Obszary Wiejskie”. o Obszar priorytetowy „Ład przestrzenny”. Gowarczów. Cel strategiczny „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska”. o Obszar priorytetowy „Wizerunek”. Cel szczegółowy „Wzrost znaczenia sportu. Końskie. Problematyka rozwoju turystyki i rekreacji Zapisy LSR są zgodne z dokumentami strategicznymi poszczególnych powiatów i gmin. kultury. kulturowych i krajobrazowych regionu”. czy wieloletnie plany inwestycyjne. Paradyż. plany rozwoju lokalnego.

na które LGD uzyska dofinansowanie. 2. o osoby pracujące przy wdrażaniu LSR będą miały w swoich zakresach obowiązków jasno określone zadania do realizacji. obejmując m. szkolenia oraz usługi finansowo-prawne. Ruda Maleniecka. o do każdego realizowanego projektu zostaną utworzone oddzielne konta bankowe. będą zatrudniane osoby. 73 z 99 . Gowarczów. ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. Bliżyn. kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy).in. Żarnów 15. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Działania. Paradyż. doradztwo. W celu zabezpieczenia się przed podwójnym finansowaniem działań i nakładaniem się pomocy zostaną wdrożone następujące zasady: o do koordynacji projektów. lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wskazanie planowanych działań.in. LSR. mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR. Stąporków. 3. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń. których wynagrodzenie nie jest pokrywane ze środków przeznaczonych na Wdrażanie LSR. Końskie. o za wdrażanie LSR odpowiadać będzie Koordynator ds. tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (m. które LGD planuje podjąć w ramach innych programów. Tworzenie i funkcjonowania oddolnych. Smyków. rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. i pracy przy nich. Realizowane projekty dotyczyć będą przede wszystkim: 1.

szlak turystyczny „Piekielny Szlak”. Stąporków. który zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami ma warunkować rozwój wyżej wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. poprzez oznaczanie i promocję takich obiektów. zmianach klimatycznych lub ekologicznego trybu życia u 5150 mieszkańców. wzrostu poziomu wiedzy na temat obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. poprzez konkursy. kursy. rozwoju i wolności od uzależnień oraz podniesienia wartość na rynku pracy 10 000 osób.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. doposażenie świetlic wiejskich. Końskie.in. Założone cele zostały tak skonstruowane. dożynki. Gowarczów.in. Bliżyn. poprzez zmniejszenie salda emigracji. Ruda Maleniecka. podniesienia wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m.in. poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej. Żarnów 16. Paradyż. spotkania integracyjne itp. wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego. Realizacja LSR w perspektywie do roku 2015 przyczyni się do: przyciągnięcia na obszar LGD 150 000 turystów. wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystyka. poprzez wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat.in. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Prawidłowa realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój regionu i obszarów wiejskich. wreszcie napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki. Realizacja LSR przyczyni się do: wzrostu jakości życia mieszkańców tego regionu m. różnorodności biologicznej. wizyty studyjne. powstanie szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”. rozwoju aktywności gospodarczej m. Realizacja LSR wpisze się więc w idealny sposób w założenia programu „LEADER”. Smyków. 74 z 99 . wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców m. żeby wspomagać w wielotorowy sposób zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu.in. wzrostu atrakcyjności gospodarczej obszaru m.

Bliżyn. Informacje o dołączonych do LSR załącznikach 1. nastąpi wzrost integracji społecznej i aktywności mieszkańców. zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój regionu. Regulamin Rady LGD 75 z 99 . Gowarczów. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 7. Paradyż. podniesie się wartość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. nastąpi pobudzenie aktywności gospodarczej. 17. Skład organu decyzyjnego – Rady LGD 3. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego – Rady LGD 6. Procedura wyboru operacji przez LGD 5. Smyków. Końskie. Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 8. Z efektów zrealizowanych przedsięwzięć skorzysta ponad 200 000 osób.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 4. Zestawienie członków LGD 2. wzrośnie atrakcyjność gospodarcza obszaru. Stąporków. Ruda Maleniecka. Żarnów Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników: wzrośnie jakość życia mieszkańców.

Stąporków. Żarnów Załącznik nr 1 Zestawienie Członków Zwyczajnych „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Imię i nazwisko/Nazwa Reprezentowany sektor/ osoba fizyczna/ nazwa firmy gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny gospodarczy gospodarczy społeczny społeczny Funkcja w LGD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Agnieszka Kastarynda Agnieszka Nalewczyoska Agnieszka Pikuła Andrzej Sosnowski Aneta Pawłowska Anna Leżaoska Bank Spółdzielczy w Kooskich Danuta Pakos Barbara Słoka Barbara Stachera Bliżyoskie Stowarzyszenie Cyklistów Marek Sorbian Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Dariusz Kowalczyk Dorota Urbaoczyk Dariusz Piwowarczyk Danuta Jedynak Emilia Kupis Ewa Czarkowska Ewa Szatkowska Elżbieta Sosnowska Gabriela Król Gmina Białaczów Barbara Goworek Gmina Bliżyn Mariusz Walachnia Gmina Gowarczów Tomasz Słoka Gmina Kooskie Michał Cichocki Gmina Paradyż Iwona Pluta Gmina Ruda Maleniecka Leszek Kuca Gmina Smyków Bożena Szczypiór Gmina Stąporków Agnieszka Wojcierowska Gmina Żarnów Krzysztof Nawrocki Hurtownia Papiernicza DABOX Iwona Makowska Irena Cukrowska Jadwiga Życka Rada LGD członek członek Rada LGD członek Zarząd LGD Rada LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek członek Zarząd LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD członek Rada LGD członek członek 76 z 99 . Smyków. Bliżyn.

Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Zbigniew Fijewski Małgorzata Jakubczyk Marek Solarz Monika Plaskota Paweł Maszewski Piotr Kupis Piotr Pałgan Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kooskie Wojciech Pasek Piotr Czarkowski Piotr Zep Roman Jedynak Renata Doniecka Sławomir Cichy Stanisław Krauze Stefan Szymczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródło” Jacek Matera Stowarzyszenie „Kuźnia” Agnieszka Brzezioska Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrzyszów Andrzej Urbaoczyk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Komorów Radosław Lachowski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Jacek Dopieralski społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Komisja Rewizyjna członek członek członek członek członek Członek członek członek członek członek członek członek członek członek członek Komisja Rewizyjna Zarząd LGD Zarząd LGD 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Zarząd LGD członek Komisja Rewizyjna członek Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD członek Rada LGD Komisja Rewizyjna 77 z 99 . Smyków. Żarnów 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Jerzy Kowalski Jerzy Rams Józef Piętak Justyna Pargieła Jolanta Gębska Jarosław Hipsz Krzysztof Król Magdalena Weber Marzena Michałowska .Kowalik Marcin Lataoski Małgorzata Kotwica Mazowiecko . Stąporków. Gowarczów. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Paradyż. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Stąporków. Gowarczów. Bliżyn. Paradyż. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.Boczek Urszula Jędrzejczyk Wiesław Malicki Władysław Musiał Wiesław Cłapak Zbigniew Gontek Związek Harcerstwa Polskiego Kamila Kowalewska społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny Rada LGD członek Rada LGD członek członek Rada LGD członek członek 75 społeczny członek 76 77 78 79 80 81 82 83 84 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny członek członek Rada LGD członek członek Komisja Rewizyjna członek członek Zestawienie Członków Wspierających „LGD – U ŹRÓDEŁ” 1 Kancelaria Finansowo –Prawna MERQUS gospodarczy Członek wspierający 78 z 99 . Ruda Maleniecka. Smyków. Żarnów 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Dorota Kołodziejczyk Stowarzyszenie Siedlisko Iwona Krzaczyoska Stowarzyszenie „Ziemia Niekłaoska” Kazimierz Rurarz Sylwia Dulewicz Sylwia Świercz Sylwia Mogielska Szymon Biały Stanisław Pilarski Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Anna Michalska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienna Wola Krzysztof Pacak Tadeusz Budzioski Tomasz Śliwak Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Marzena Jeżewska .

Żarnów Załącznik nr 2 Skład organu decyzyjnego LGD . Paradyż.U ŹRÓDEŁ Lp. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Gowarczów. Bliżyn. Stąporków. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Imię i Nazwisko Danuta Pakos Leszek Kuca Szymon Biały Dorota Kołodziejczyk Andrzej Sosnowski Marzena Jeżewska Boczek Gabriela Król Mariusz Walachnia Radosław Lachowski Stanisław Krauze Agnieszka Brzezińska Agnieszka Kastarynda Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Sławomir Cichy Dariusz Kowalczyk Iwona Makowska Kazimierz Rurarz Iwona Pluta Barbara Goworek Podmiot delegujący Bank Spółdzielczy w Końskich Gmina Ruda Maleniecka osoba fizyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków osoba fizyczna Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna osoba fizyczna Gmina Bliżyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów osoba fizyczna Stowarzyszenie „KUŹNIA” osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” Gmina Paradyż Gmina Białaczów Reprezentowana Reprezentowany gmina sektor Końskie Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Smyków Smyków Bliżyn Bliżyn Bliżyn Stąporków Końskie Końskie Smyków Gowarczów Gowarczów Gowarczów Końskie Stąporków Stąporków Paradyż Białaczów gospodarczy publiczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny publiczny publiczny 79 z 99 . Ruda Maleniecka.

80 z 99 . Nazwiska członków Rady. którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności dla danej operacji. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Regulamin – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. dla każdej operacji zgłoszonej do konkursu. Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady. Ruda Maleniecka. Żarnów Użyte sformułowania i skróty w niniejszych procedurach oznaczają: LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia Przewodniczący przygotowuje listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy. 5. złożyd swój podpis na oświadczeniu o bezstronności. Posiedzenie – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ ”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Załącznik nr 3 Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru 1. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. którego treśd jest zgodna z wymogami określonymi w § 18 Regulaminu. w terminie 21 dni od dnia. 2. którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”. osoby pozostające bezstronnymi podpisują się na ww. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Rada – Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 4. 1 pkt. co potwierdza się podpisem osoby wykluczonej z głosowania. Końskie. Stąporków. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są. Koordynator LSR – Koordynator do spraw realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Instytucja zarządzająca – Instytucje wymienione w art. w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gowarczów. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Smyków. 6 ust. Paradyż. liście. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa. 3. Statut – Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Bliżyn.

6 Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. . informując jednocześnie na piśmie o: . Na wniosek członka Rady.możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą (Załącznik nr 5 do LSR) Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji dokonywana jest: a) na kartach ocen. 13. Ruda Maleniecka. . 12. Stąporków.zgodności operacji z LSR. Jeżeli operacja uznana jest za zgodną z LSR. które zostały określone w LSR. Spośród pracowników LGD. 7. Po dokonaniu oceny wszystkich operacji. 8. 10. w którym upłynął termin do składania wniosków. Paradyż. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w biurze LGD do każdego złożonego wniosku od dnia zakooczenia naboru wniosków do dnia podjęcia uchwały w sprawie listy operacji wybranych. Końskie. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Referenta.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 6. Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu. Bliżyn. LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych. o którym mowa w pkt.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach. albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności. wniosek o przyznanie pomocy może mu zostad przesłany w wersji elektronicznej. 10. Smyków. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia. 11. którego zadaniem jest przygotowanie dla członków Rady materiałów niezbędnych do oceny oraz zreferowanie operacji przed głosowaniem nad stwierdzeniem zgodności operacji z LSR. Przewodniczący tworzy listę operacji ocenionych. Gowarczów. o której mowa w pkt. 14. każdy członek Rady oddzielnie przydziela punkty zgodnie z Kryteriami wyboru. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury b) zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. 81 z 99 . Prezes Zarządu dla każdej operacji wybiera Referenta. 9. ustalając ich kolejnośd wg liczby uzyskanych punktów.

Karta oceny zgodności operacji z LSR Miejsce na pieczęd LGD KARTA OCENY zgodności operacji z LSR KO nr 1 Wersja: 1. wpisad zgodnie z LSR ………………. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślid) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wpisad zgodnie z LSR ………………. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? CO 1: wpisad cel zgodnie z LSR ………………..1 Strona 1 z 1 Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI / NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR: CSZ 3 wpisad cel zgodnie z LSR ……………….... Końskie. CSZ 2 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. 3. wpisad zgodnie z LSR ………………. Bliżyn. CSZ 4 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? CSZ 1 wpisad cel zgodnie z LSR ……………….... Stąporków.. Smyków. Ruda Maleniecka. CO 2: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Paradyż. CO 3 : wpisad cel zgodnie z LSR ………………. 2... Kartę należy wypełnid piórem lub długopisem 82 z 99 . Żarnów Załącznik nr 1 . Gowarczów. wpisad zgodnie z LSR ……………….

Suma przyznanych punktów Przyznana ocena ……………….Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru. Gowarczów.. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. dnia ……………… (miejsce i data) ………………………………………… (imię i nazwisko Członka Rady) …………………………… (podpis) 83 z 99 . Zgodnośd operacji z LSR może występowad w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyd więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem z LSR. 3. Ruda Maleniecka. Wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Końskie. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty Załącznik nr 2 . 3. 4.. Stąporków. miejsca. Nie wpisanie imienia.. Członek Rady wypełniający zobowiązany jest napisad uzasadnienie. W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR. nazwiska. 2.. . Żarnów 2. KARTA OCENY operacji według kryteriów wyboru Strona 1 z 2 Miejsce na pieczęć Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Kryterium oceny operacji 1. z którym dana operacja jest zgodna. Smyków.

Żarnów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ocena na podstawie kryteriów wyboru polega na przyznaniu stosownej liczby punktów zgodnie z możliwościami wynikającymi z kryteriów. Gowarczów. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. nazwiska. Końskie. 1. Nie wpisanie imienia. Bliżyn. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru START NIE Sprawdzenie bezstronności członków Rady TAK Wpisanie na listę bezstronnych członków Rady Wybór przez Prezesa Zarządu Referenta spośród pracowników LGD do każdej operacji Wykluczenie z głosowania Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu Zreferowanie operacji przez Referenta Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady Wznowienie Posiedzenia Dyskusja Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR NIE Sprawdzenie zgodności operacji z LSR TAK Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru Procedura wyboru operacji przez LGD 84 z 99 . Ruda Maleniecka. Smyków. Paradyż. 2. Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. miejsca.

Paradyż. Osoba odpowiedzialna Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Pracownicy Biura LGD Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Karta oceny zgodności operacji z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Uchwała o niezgodności operacji z LSR Karta oceny operacji według kryteriów wyboru Uchwała o zgodności operacji z LSR Lista rankingowa Używane dokumenty Oświadczenie o bezstronności Uchwała o wykluczeniu z głosowania Lista biorących udział w głosowaniu Uczestnicy Posiedzenia Rady Adresat/II strona czynności Czynnośd Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji Wykluczenie z głosowania Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu Zreferowanie operacji przez Referenta Dyskusja Sprawdzenie zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru 85 z 99 . Końskie. Stąporków. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Smyków.

odpowiada Prezes Zarządu. Na liście operacji wybranych umieszcza się te. Bliżyn. 7.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 11. LGD sporządza listy: a) operacji. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady. które zostały wybrane ustalając ich kolejnośd według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg kryteriów wyboru. zgodnie z niniejsza procedurą. o których mowa w pkt. Każdy wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o wszczęcie Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR) w terminie zgodnym z Regulaminem (Załącznik nr 8 do LSR). który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. b) operacji. które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: a) zgodne z LSR. 3. 9. W terminie 45 dni od dnia. Sposób nadawania numerów określa instrukcja kancelaryjna. Ruda Maleniecka. uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek odwołao. Po posiedzeniu. 13. Po rozpatrzeniu odwołao Przewodniczący sporządza ostateczną listę operacji ocenionych. Za ustalenie terminu składania wniosków oraz o wystąpienie do Instytucji zarządzającej z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. 5. Żarnów Załącznik nr 4 Procedura wyboru operacji przez LGD 1. b) niezgodne z LSR 86 z 99 . Smyków. Stąporków. za pośrednictwem LGD. które spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru projektu przez LGD. w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Końskie. jednoczesnym wskazaniem operacji. 9. Regulaminem ( Załącznik nr 8 do LSR) i Procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR) 8. Posiedzenie w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem. 12. Paradyż. 2. który stanowi załącznik nr 8 do LSR. nie później niż 7 dni od dnia. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. Gowarczów. Wybór operacji następuje w trakcie obrad Rady. w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 6. które mieszczą się w limicie wskazanym w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. Na liście operacji niewybranych umieszcza się te. których mowa w pkt 12. W przypadku wpłynięcia odwołao od rozstrzygnięd Rady. lecz nie spełniły minimalnych wymagao. 4. Ogłoszenie o możliwości składania. Najpóźniej 7 dni przed upływem terminu zakooczenia składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady. 10. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. które nie zostały wybrane. wniosków o przyznanie pomocy publikowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biuro LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych wraz informacją.

Żarnów c) nie zostały złożone miejscu i terminie. c) Informuje na piśmie wnioskodawcę o: . Ruda Maleniecka. Smyków. o których mowa w pkt 12 i 13 oraz uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami. od dnia. Stąporków. 15. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. b) Publikuje listę operacji wybranych na stronie internetowej LGD nie później.niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania. . Nie później niż przed upływem 45 dni. Koordynator LSR: a) przekazuje Instytucji zarządzającej listy. Bliżyn.wybraniu operacji informując jednocześnie czy operacja mieści się w limicie określonym w informacji. niż w dniu jej przekazania do Instytucji zarządzającej. Końskie. Paradyż. w którym upłynął termin do składania wniosków. o których mowa w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. której mowa w pkt 1. 87 z 99 .

Ruda Maleniecka. Stąporków. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przygotowanie ogłoszenia NIE AKCEPTACJA TAK Publikacja ogłoszenia Nabór wniosków Rejestracja wniosków Zwołanie Posiedzenia Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Publikacja wyników oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Powiadomienie wnioskodawców o decyzji Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przekazanie Instytucji zarządzającej dokumentacji konkursowej 88 z 99 . Bliżyn. Żarnów Schemat graficzny procedury wyboru operacji przez LGD. Procedura wyboru operacji przez LGD START Ustalenie terminu: . Końskie. Smyków.składania wniosków.opublikowania ogłoszenia o wszczęciu naboru wniosków. Gowarczów. .

za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Gowarczów. Akceptacja ogłoszenia o możliwości składania. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury wyboru operacji przez LGD Czynnośd Ustalenie terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków o dofinansowanie operacji. Przekazanie pełnej dokumentacji. Osoba odpowiedzia lna Prezes Zarządu Używane dokumenty Pismo dotyczące terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków Adresat/II strona czynności Instytucja zarządzająca Koordynator LSR Projekt ogłoszenia Instytucja zarządzająca Instytucja zarządzająca Dyrektor Biura Pracownik Biura Przewodnicz ący Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą oceny zgodności z LSR Powiadomienie o wynikach oceny Wnioskodawcy Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego Protokół z posiedzenia Rady. W przypadku odwołao od podjętej decyzji przez Radę . Smyków. Lista Rankingowa wybranych operacji. Publikacja ostatecznych wyników oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny zgodności operacji z LSR.Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego. Bliżyn. Procedura oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie o wynikach oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wdrażania LSR. Przygotowanie ogłoszenia o możliwości składania. Ruda Maleniecka. wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Nabór wniosków Rejestracja składanych wniosków o przyznanie pomocy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. za pośrednictwem LGD. Lista operacji niezgodnych z LSR Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę Koordynator a LSR Przewodnicz ący Rady Prezes Zarządu Wnioskodawca Instytucja zarządzająca 89 z 99 . Stąporków. Końskie.

że jest to rozstrzygnięcie ostateczne. Od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji. 90 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Ruda Maleniecka. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołao rozpatrzonych pozytywnie. Biuro LGD informuje pisemnie odwołującego się o terminie rozpatrzenia odwołania pouczając o możliwości zabrania głosu w trakcie rozpatrywania sprawy. 6. b) Wpłynie do biura LGD w określonym w pkt 1 terminie. Po wpłynięciu co najmniej jednego odwołania Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady. którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. 7. Odwołujący jest obowiązany poinformowad o uczestnictwie w posiedzeniu Rady dotyczącym rozpatrzenia odwołania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem ww. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer. Bliżyn. Końskie. Żarnów Załącznik nr 5 Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji 1. Smyków. Odwołanie spełnia wymogi formalne jeśli: a) Złożone jest na właściwym formularzu. 3. negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. c) Zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy. posiedzenia pod rygorem utraty tego prawa. o której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR). pod warunkiem. Paradyż. że spełniad będzie wymogi formalne. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 3 dni od daty jej podjęcia Biuro LGD przesyła odwołującemu z pouczeniem. 2. bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 5. Stąporków. Gowarczów.

Ruda Maleniecka. Żarnów Załącznik nr 1 . Gowarczów. Bliżyn. W przypadku braku wypełnienia odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia. tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól. Paradyż. Stąporków. Końskie.Wzór odwołania Formularz odwołania od wyników oceny Rady LGD ODR nr 1 Miejsce na pieczęd wnioskodawcy(jeżeli jest) ODWOŁANIE Wersja: 1. Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD.1 Strona 1 z 1 NUMER WNIOSKU NUMER UCHWAŁY RADY DATA WPŁYNIĘCIA NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: PODPIS PRZYJMUJACEGO ODWOŁANIE       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oceny zgodności operacji z LSR Oceny operacji wg kryteriów wyboru UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY: ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej) TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY: ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY: MIEJSCE: WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ RADĘ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY CZYTELNY DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 1. 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony. Pola białe wypełnia Wnioskodawca. w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury. Smyków. 91 z 99 .

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Żarnów Schemat graficzny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji START Wpłynięcie odwołania Rejestracja odwołania i nadanie numeru Zwołanie posiedzenia Rady LGD NIE AKCEPTACJA TAK Wysłuchanie stanowiska odwołującego się Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie ostatecznej listy rankingowej Wysłanie pisma o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym Procedura wyboru operacji przez LGD 92 z 99 . Gowarczów. Stąporków. Smyków. Paradyż. Końskie.

Żarnów Schemat tabelaryczny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Zarządu Uchwała Pismo o odrzuceniu odwołania Pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Wnioskodawca Przewodniczący Rady Wnioskodawca 93 z 99 . Czynnośd Rejestracja i nadanie nr odwołania Powiadomienie odwołującego się o przyjęciu odwołania i terminie Posiedzenia Rady Zwołanie Rady Posiedzenie Rady w ramach procedury odwołania Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o odrzuceniu odwołania Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Osoba odpowiedzialna Pracownik biura Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia Zaproszenie na Posiedzenie Rady Używane dokumenty Adresat/II strona czynności Dyrektor Biura Wnioskodawcy Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Rada Przewodniczący Rady Członkowie Rady. Paradyż. Gowarczów. Stąporków. Smyków. Bliżyn.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Gowarczów. Komisja Rewizyjna LGD c. Żarnów Załącznik nr 6 Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 1. Paradyż. Rada LGD b. Końskie. Stąporków. Ruda Maleniecka. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokument Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 94 z 99 . W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Bliżyn. Zarząd z własnej inicjatywy d. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR może wystąpid: a. Smyków.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rada LGD b. Paradyż. Stąporków. Żarnów Załącznik nr 7 Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 1. Smyków. Gowarczów. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Końskie. Komisja Rewizyjna LGD c. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokumenty Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 95 z 99 . Bliżyn. Zarząd z własnej inicjatywy d. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji może wystąpid: a. Ruda Maleniecka. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4.

LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015 8. Zarząd – oznacza Zarząd LGD 5. Smyków. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Rady LGD 9. Żarnów Załącznik nr 8 REGULAMIN PRACY RADY Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ §1 1. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady. Biuro – oznacza Biuro LGD 6. c.2005 r. chorobę albo koniecznośd opieki nad chorym. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Gowarczów. Skład Rady stanowi 18 . 3. podróż służbową. 2. zwoływanie posiedzeo Rady. Końskie. które mają byd realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. którą jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 2.2 Statutu LGD 2. współpraca z Zarządem i Biurem.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady. c. Do zadao Przewodniczącego Rady należy: a. zwanej dalej Radą. 2.1). 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ. §4 1. Stąporków. §2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Rada – oznacza Radę LGD 3. Członek Rady zawiadamia o tym na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady wybierani są zgodnie z § 19 ust. Bliżyn. powołanej na podstawie § 19 ust. organizację pracy oraz tryb obradowania organu decyzyjnego LGD – Rady LGD. 4. Ruda Maleniecka. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie wypłacane w ramach zawartych umów o dzieło. Maksymalna wysokośd wynagrodzenia jest zgodna z uchwałą Zarządu.10. Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady LGD 4. 4. Sekretarz – oznacza Sekretarza obrad Rady LGD §3 1. Członkowie Rady zobowiązani są do: 96 z 99 Rady . 62 ust. 2. str.23 członków. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania. Zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. Niniejszy regulamin określa uprawnienia. b. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. Za przyczyny uniemożliwiające wzięcie udziału przez Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się: a. b. §5 1. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Paradyż. UE l277 z 21. 3. Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD 7. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.

§9 1. z wyjątkiem posiedzeo zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu. Używania informacji. Przed zamknięciem Posiedzenia. Paradyż. 3. natomiast przed zamknięciem posiedzenia o którym mowa w ust 3 pkt b muszą zostad rozpatrzone wszystkie odwołania od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę. § 10 1. Procedury wyboru operacji przez LGD. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. termin i porządek obrad. Bliżyn. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. W przypadku posiedzeo Rady związanych z rozpatrzeniem odwołania w toku Procedury odwołania od wyników oceny powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. §7 Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady ustalając miejsce. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny lub jako rezultatu oceny. 2. Końskie. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie. wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i obiektywny. Stąporków. Gowarczów. w szczególności wynikających z Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4. prowadzi i zamyka Przewodniczący. na który zostało zwołane w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD i Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru. 2. Żarnów a. zgodnie z posiadaną wiedzą. 2 musi zostad zamknięte w przeciągu: a) 14 dni od terminu.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. których mowa w pkt b i c tylko dla celów oceny operacji i nieujawniania ich stronom trzecim. c. 4. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny mogą odbywad się w ciągu kilku spotkao i trwad nie dłużej niż 3 dni. 5. Posiedzenia Rady otwiera.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. §6 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGD. d. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Smyków. b. §8 1. o którym mowa w ust. Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia dotyczące kompetencji zapisanych w §1 ust 2 prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD. Ruda Maleniecka. b) 2 dni w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury odwołania od wyników oceny. Posiedzenie. o którym mowa w ust 3 pkt a muszą zostad rozpatrzone wszystkie wnioski o przyznanie pomocy. 2. Obsługę posiedzeo Rady zapewnia Biuro. o których mowa w pkt 2 Procedury wyboru operacji przez LGD (Załącznik nr 4 do LSR) i pkt 3 Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR). 97 z 99 .

a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego. podając dane tej osoby Prezesowi Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. Przewodniczący może zaprosid do udziału w posiedzeniu osoby trzecie. b. liczbę obecnych członków Rady. Dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy. § 12 1. złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD. wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad. po upływie pół godziny wg tego samego porządku. Żarnów 3. 4. Po stwierdzeniu quorum. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. Prezentację i omówienie wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku. 2. oznaczanym następująco: 98 z 99 . e. 3 Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Obrad. Bliżyn. przyjęty przez Radę program obrad. tj. b. w szczególności ekspertów. W przypadku nieobecności Przewodniczącego. Paradyż. co zostaje odnotowane w protokole. po upływie pół godziny podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. c. Końskie. w szczególności: a. przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowao. 3. c. 2. Ruda Maleniecka. Rada dokonuje wyboru Sekretarza Obrad i przyjmuje porządek obrad. 6. Stąporków. § 11 1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 5. 7. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedurze odwołania od wyników oceny. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Koordynator LSR. wyniki głosowao.5 do LSR. § 14 1. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% swoich członków co stanowi quorum. które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeo Rady. które odnotowuje się w protokole posiedzenia. obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady. 4. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. § 13 1. Protokół z posiedzenia. z wyjątkiem uchwał proceduralnych. 2 wykonuje się w sposób określony w Procedurze wyboru operacji przez LGD. którym przysługuje głos doradczy. stanowiących załączniki odpowiednio nr 3. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem. treśd uchwał formie załączników § 15 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie tj. Ustną informację Zarządu o realizacji operacji. Prawomocnośd posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. który obejmuje w szczególności: a. powinien zawierad. Smyków. Wolne wnioski i zapytania. d. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Gowarczów. o którym mowa w ust. 2. Zadanie Rady określone w §1 ust. 2. d. 8.

Paradyż. Protokoły i dokumentacja z posiedzeo Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. Gowarczów. § 17 Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady. o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady.2 Członkowie Rady składają oświadczenie o bezstronności dla każdej operacjo oddzielnie. opieki lub kurateli. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 4. W sprawach. pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia. Ruda Maleniecka. nie pozostaje z wnioskodawcą w stosunku zależności służbowej lub e. Żarnów a. Smyków. który: a. lub d. 3. c. § 19 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. nie zasiada w organach lub jest przedstawicielem osób prawnych składających wniosek. Osobą bezstronną jest członek Rady. b. jeżeli udział członka Rady w dokonywaniu wyboru operacji może wywoład wątpliwości. 2. Uchwały podjęte przez Radę. 99 z 99 . liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejnośd podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad. lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej. o których mowa w § 1 ust. Stąporków. § 16 1. złoży oświadczenie o bezstronności. nie jest wnioskodawcą wniosku o przyznanie pomocy lub b. Końskie. co do jego bezstronności. 2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. bieżący rok kalendarzowy 3. Przewodniczący przekazuje Zarządowi. Bliżyn. a odpowiedzi na nie udzielane są w miarę możliwości bezpośrednio na danym posiedzeniu. nie później niż 7 dni od ich uchwalenia.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne posiedzenie w danym roku kalendarzowym. 2. lub c. nie pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeoskim. Protokół z posiedzenia Rady LGD sporządza się w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia. § 18 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful