P. 1
Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2009-2015

|Views: 116|Likes:
Wydawca: Piotr Kaczor

More info:

Published by: Piotr Kaczor on Dec 24, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 17 września 2008 r.

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr I/2/2010 i Nr I/3/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 25 lutego 2010 r. Z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu Członków LGD – U ŹRÓDEŁ w dniu 20 stycznia 2011 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2009-2015 dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”

Obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Modliszewice, sierpień 2008 (zmiany: luty 2010, styczeń 2011)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”

Współpraca: Zarząd LGD Zespół Koordynacyjny LSR

InicjatywaLokalna.pl
ul. Targowa 18/1207, 25-520 Kielce tel./fax 041 343 01 24 e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

2 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

SPIS TREŚCI
Wstęp 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 2) opis procesu budowania partnerstwa 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron): 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 5. Określenie misji LGD 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 5 7 7 7 9

11 13 14 14 15 15 16 28 30 35

38 48 48 50 51

52 61 62

3 z 99

Informacja o dołączanych do LSR załącznikach 66 69 70 72 74 75 4 z 99 . Gowarczów. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Paradyż. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR 15. Stąporków. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Końskie. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Żarnów 12. Wskazanie planowanych działań. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WSTĘP
Niniejszy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju sporządzony został dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar 9 gmin położonych na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W skład tego terenu wchodzą gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (położone w północnej części województwa świętokrzyskiego) oraz Białaczów, Paradyż i Żarnów (znajdujące się na południu województwa łódzkiego). Mimo, że „LGD – U ŹRÓDEŁ” obejmuje teren rozdzielony administracyjnie, to jednak połączony tradycjami: historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, przede wszystkim jednak nacechowany dużą chęcią rozwoju i pomysłami na przyszłość. Warto również zauważyć, że obszar będący podmiotem strategii rozwoju pełen jest ludzi, którzy poprzez swoją pracę pragną jak najlepiej mu się przysłużyć. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z Konsorcjum Dodatkowo, się „InicjatywaLokalna.pl”. okazję do

w czasie różnorodnych warsztatów, wypowiedzenia

i konsultacji mieli eksperci z dziedzin, które Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe, ekologii, czyli: z młodzieży, dziedzictwem

turystyki

historycznym i kulturowym. Zatem śmiało można wysnuć wniosek, że dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski. Dodatkowo duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (m.in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD, spotkania i warsztaty z młodzieżą) są dowodem, że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji, a działania, które przewiduje, na pewno przyniosą w przyszłości oczekiwane skutki. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika w dużej mierze z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju. Wymienić tutaj można: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał

5 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Ludzki oraz Strategie Rozwoju Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego, które będą również w tym okresie realizowane. Jak już wcześniej wspomniano, LGD – U ŹRÓDEŁ postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Cele ogólne i szczegółowe, które zostały założone, wynikają bezpośrednio z różnorodnych uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. W czasie pracy ze społecznością lokalną były wykorzystywane warsztatowe metody aktywizujące uczestników: „mapy myśli”, „burze mózgów”, dyskusje wielokrotne. Nadrzędną zasadą w pracach było szeroko rozumiane partnerstwo. Działania określone w LSR nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach. „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. Natomiast zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Lokalna Strategia Rozwoju
Głosowanie podczas obrad WZC Stowarzyszenia

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” została przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 17 września 2008 r. Warto dodać, że wszystkie umieszczone w niniejszym opracowaniu fotografie pochodzą ze zbiorów partnerów wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie.

6 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Nazwa:

Status prawny:

Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Data wpisu do KRS: 12 marca 2008 roku Numer KRS: 0000301138

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się około połowy marca 2006. Głównymi inicjatorkami tego działania były dwie osoby: Joanna Kupis (wtedy pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach) oraz Emilia Kupis (pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich). Doszły one do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno-kulturowo-historyczne gmin powiatu koneckiego, ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu. Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia „KUŹNIA”, które zainicjowało prace nad budową trójsektorowego partnerstwa. Początkowo planowany był udział jedynie gmin leżących nad rzeką Czarną, stąd pierwotna nazwa LGD miała brzmieć „Dolina Czarnej”. W trakcie różnych spotkań nazwa stowarzyszenia przyjmowała różne brzmienia w tym „Wspólna sprawa” i „U Źródeł”, aż na spotkaniu założycielskim w dniu 7 listopada 2007 członkowie założyciele zdecydowali się na nazwę stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ.” Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z włodarzami gmin Końskie, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia

7 z 99

8 z 99 . Czas od zainicjowania działań (wiosna 2006 roku) do Zebrania Założycielskiego (7 i 21 listopada 2007) był dość odległy. a nazwa. jaką mogą przyjmować LGD. m. Paradyż. gospodarczych i gmin oraz przygotowywanie Statutu Stowarzyszenia. W czerwcu 2006 roku Joanna Kupis i Emilia Kupis zorganizowały konferencję dla przedstawicieli wszystkich sektorów z tych gmin. rozpoczęła się też praca nad budowaniem Strategii. a za zdobyte środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” przeprowadzony został szereg szkoleń dla mieszkańców z tego obszaru. Halinę Siemaszko z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. specjalistkę Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Stąporków. pozyskiwanie nowych partnerów społecznych. Gowarczów. Jednak przez cały ten okres odbywały się spotkania. Końskie. powiat opoczyński.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Mirosławę Mochocką – kierownika Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Stwierdzono. zapraszając na spotkania i szkolenia wielu ekspertów. Żarnów programu Leader i od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku podejmowano stosowne uchwały o przystąpieniu tych gmin do LGD. Dlatego procedura rejestracyjna była wstrzymywana. W międzyczasie dzięki pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego w Skarżysku nawiązane zostały kontakty z gminą Bliżyn i ostatecznie doszło do dołączenia i tej gminy. Iwona Pluta – wójt gminy Paradyż w województwie łódzkim. Iwona Pluta wykazała się dużą aktywnością i dodatkowo zainteresowała ideą Leadera swoich sąsiadów (Żarnów i Białaczów). który uzyskał dofinansowanie.in. Dzięki spotkaniom i szkoleniom zainteresowała się ona bezpośrednim przyłączeniem swojej gminy do partnerstwa LGD. Ostatecznie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” otrzymało wpis w KRS z dniem 12 marca 2008 roku. W 2007 roku napisany został projekt „Współpraca Ośrodków Agro – Info na rzecz tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie koneckim”. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy. Bliżyn. oraz Leszka Leśniaka – specjalistę z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Ruda Maleniecka. Tak więc obszar LGD obejmuje 9 gmin z 3 powiatów i 2 województw.in. Członkami organizacji zostali przedstawiciele sektora publicznego. W spotkaniach tych uczestniczyła m. że wspólna chęć działania. wprowadzania zmian oraz dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki staną się dobrym pomysłem na rozwój tego regionu. jaka została przyjęta. społecznego i gospodarczego. która odbyła się w ŚODR w Modliszewicach. Smyków. to „U ŹRÓDEŁ”. co wynikało z wymagań formy prawnej.

Stan na dzień 25 luty 2010 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 90 członków zwyczajnych 1 członków wspierających 9 z 99 .3. Ruda Maleniecka – 12. Bliżyn – 6.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Ruda Maleniecka. Końskie – 25. Bliżyn. Paradyż – 1. Gowarczów – 7. Paradyż. Żarnów – 1. Stąporków – 13. 10 reprezentantów sektora publicznego – 13 % ogółu członków Rady. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Smyków. Łącznie jest 78 członków. Smyków – 12. Gowarczów. Stąporków. 4 reprezentantów sektora gospodarczego – 5 % ogółu członków Rady. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Stan na dzień 17 września 2008 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 78 członków zwyczajnych 0 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 64 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Żarnów 1.

Smyków – 11. Końskie – 32. Ruda Maleniecka – 10. 10 z 99 . Żarnów – 1. Bliżyn – 11. Bliżyn – 11. Łącznie jest 90 członków. Stąporków. Paradyż – 1. Stan na dzień 20 stycznia 2011 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 84 członków zwyczajnych 1 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 69 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Bliżyn. 10 reprezentantów sektora publicznego – 11 % ogółu członków Rady. Końskie. Żarnów Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 75 reprezentantów sektora społecznego – 83 % ogółu członków. Stąporków – 15. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków Rady. 10 reprezentantów sektora publicznego – 12 % ogółu członków. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Gowarczów. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Gowarczów – 8. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków. Paradyż. Ruda Maleniecka. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Żarnów – 2. którego dotyczy LSR lub działającego członka LGD. przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR. jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 11 z 99 . Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. innej osoby prawnej. Żarnów Gowarczów – 8. która przedstawi uchwałę organu stanowiącego. przedstawi rekomendację: organizacji pozarządowej. której działalność związana jest z realizacją celów LGD. Końskie. Bliżyn. Ruda Maleniecka – 9. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje takiego działania. Smyków – 9. Paradyż. Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD szczegółowo określa Statut LGD Zgodnie z § 5 p. Smyków. Ruda Maleniecka. która: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. grupy 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze. jak i prawne zobowiązane są złożyć deklaracje członkowskie. Zarówno osoby fizyczne. Stąporków. Zaktualizowane zestawienie członków LGD stanowi załącznik nr 1 do LSR. w tym jednostka samorządu terytorialnego. osoba prawna. zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. jednostki samorządu terytorialnego. 2 Statutu LGD: Istnieje możliwość rozszerzania lub zawężania obszaru objętego LSR Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1. Stąporków – 14. Łącznie jest 84 członków. osoba fizyczna. Gowarczów. Paradyż – 1. 2. Końskie – 29.

Bliżyn. Gowarczów. Rada. rzeczową lub finansową. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc merytoryczną. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku. Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ są: 1. w tym z programów pomocowych. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków. 3. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zarząd. aktywizowanie ludności wiejskiej. 4. w tym m.in. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych.: 1. Smyków. Stąporków. realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Ruda Maleniecka. Paradyż. 12 z 99 . promocja obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. likwidacji osoby prawnej. 2. 4. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD. które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Komisja Rewizyjna. śmierci osoby fizycznej. 3. Końskie. Żarnów głosów Zarządu Stowarzyszenia. 5. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia.

Żarnów 1. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Ruda Maleniecka. w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. 5 ust.U ŹRÓDEŁ posiada 22-osobową Radę. Rada składa się z 18 do 23 osób. Rada co najmniej w 50% składa się z podmiotów. 1 lit. Stowarzyszenie LGD . określa Regulamin. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. wiceprzewodniczącego i członków. do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 13 z 99 . organizacje pozarządowe. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Końskie. o którym mowa w art.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności. które mogą wywołać wątpliwości. powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym. 62 ust. w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet i mężczyzn. które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Smyków. Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . Stąporków. Struktura rady lub innego organu LGD. 6 ust. Rada konstytuuje się niezwłocznie po wyborach. z późniejszymi zmianami. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rady LGD – U ŹRÓDEŁ oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie. Paradyż. zwanych dalej „organem decyzyjnym” Struktura Rady LGD określona jest szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. co do jego bezstronności.4. Gowarczów. w tym przewodniczącego. Bliżyn. o których mowa w art.

UE L 277 z 21.). U. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Nr 64. członkami Rady są przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami.10. 4. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. członkami Rady jest 13 przedstawicieli sektora społecznego – 61 % ogółu członków Rady. 427).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 1. Ruda Maleniecka. 4. członkami Rady jest 3 przedstawicieli sektora gospodarczego – 13 % ogółu członków Rady. 855 z późn. Zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 roku Danuta Pakos – Przewodniczący Radosław |Lachowski – Wiceprzewodniczący Kompletny skład Organy decyzyjnego – Rady LGD zawarty jest w zaktualizowanym załączniku nr 2 do LSR. Bliżyn. Smyków. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD działa na podstawie: 1. str. 2. poz. U. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Żarnów Reprezentatywność składu organu decyzyjnego – Rady LGD w odniesieniu do składu LGD: 1. Stąporków. poz. 3.2005. z 2001 r..5. 14 z 99 . Statutu LGD. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. Końskie. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ustawy z 7 marca 2007 r. Gowarczów. z późniejszymi zmianami. 3. 1). członkami Rady jest 6 przedstawicieli sektora publicznego – 26 % ogółu członków Rady. Nr 79. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD określone są szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. Paradyż. 2. zm.

in. Końskie. 15 z 99 . procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego – Rady LGD – z udziału w dokonywaniu wyboru operacji. 3 Członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.in. 21 Członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat. sposób rozszerzenia składu LGD. 1 Członek Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Stąporków. członkowstwo we Władzach LGD – paragraf 16: jedna osoba może być członkiem tylko jednego organu LGD. Gowarczów.: sposób powołania i zmian w składzie Rady LGD. 16 Członków Rady posiada wykształcenie wyższe. 1. demokratyczność podejmowania decyzji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Statut LGD reguluje m.in. Żaden z członków rady nie jest zatrudniony w biurze LGD. Żarnów Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . Regulamin Rady LGD zapewnia m.: przejrzystość podejmowania decyzji. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 16 Członków Rady posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. Zgodnie z procedurą wyboru operacji wszyscy członkowie Rady są zobowiązaniu do podpisania deklaracji bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji. oraz zostały wskazane okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD. Smyków. W Regulaminie Rady LGD została określona m.6. Paradyż. jawność podejmowania decyzji.

0 Paradyż opoczyński 1007052 81.0 Końskie (wiejski) konecki 2605035 232. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane przez grantodawców spoza Unii Europejskiej.0 1215. W – wiejska) W W W MW W W W MW W 16 z 99 .0 Gowarczów konecki 2605022 102. Końskie.0 Żarnów opoczyński 1007082 141.1. 4. 9. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Gminy tworzące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. 7.7. Doświadczenie członków LGD w realizacji operacji: 1. 5. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 2. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 6.0 Smyków konecki 2605072 62. Ruda Maleniecka. Gowarczów. 8. 2.5 Bliżyn skarżyski 2610022 141. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2. Stąporków. 2.5 Ruda Maleniecka konecki 2605052 110.U ŹRÓDEŁ nie posiada doświadczenia w realizacji projektów.0 Razem Dane dotyczące powierzchni gmin pochodzą z opracowań własnych każdej z nich Nazwa gminy Nazwa powiatu Typ gminy (MW – miejsko wiejska. 3. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD. Identyfikator Powierzchnia jednostki podziału (w km²) terytorialnego kraju Białaczów opoczyński 1007012 114.0 Stąporków konecki 2605085 231. 5 członków LGD zrealizowało projekty w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Paradyż. Źródło: opracowanie własne „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp 1. Bliżyn. 3. Żarnów 1.

Jej obszar to 231 km². Suchedniów. Końskie. Mniów. Słupia (Konecka). w powiecie opoczyńskim. Fałków. Stąporków. Zagnańsk. Gielniów. w tym wiejski 232 km² . Mniszków. Paradyż. obszar 102 km². Końskie. Końskie. Przysucha. Radoszyce. Sąsiaduje z gminami: Końskie. Końskie. Gowarczów. Żarnów Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Posiada obszar 110 km². sąsiednie gminy: Aleksandrów. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów. Sąsiaduje z gminami: Chlewiska. Paradyż. w powiecie koneckim. Końskie. Smyków. m. Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. obszar 141 km². Żarnów – gmina wiejska w województwie łódzkim. w powiecie koneckim. Sąsiednie gminy to: Białaczów. Przysucha. Bliżyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Radoszyce. Ruda Maleniecka. Mniów. Stąporków – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Chlewiska. 17 z 99 . Paradyż – gmina wiejska w województwie łódzkim. Opoczno. Jest podzielona na 18 sołectw. Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Sławno. Końskie. Łączna. Obszar to: 141 km². Opoczno. Szydłowiec. obszar 114. Stąporków. Ruda Maleniecka – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Stąporków. Smyków. w powiecie opoczyńskim. w powiecie koneckim. Skarżysko-Kamienna.5 km². Żarnów. Sławno. Zajmuje obszar 62 km². sąsiednie gminy to: Bliżyn. Smyków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Bliżyn. w powiecie skarżyskim. Przysucha. Żarnów. Żarnów. Paradyż. Sąsiaduje z gminami: Gowarczów. Żarnów. obszar 250 km². Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. w powiecie koneckim. Radoszyce. Zajmuje obszar 81. Ruda Maleniecka. Białaczów. Białaczów. w powiecie opoczyńskim. Sąsiednie gminy to: Fałków. w powiecie koneckim. Gowarczów.5 km². Zagnańsk. Stąporków. Sąsiaduje z gminami: Białaczów. Ruda Maleniecka.

Jest to: sześć gmin położonych w północnej części woj. przede wszystkim jednak chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru. Końskie. Paradyż oraz Żarnów. Końskie. geograficzne. 18 z 99 . świętokrzyskiego: Bliżyn. Położenie gmin wchodzących w skład LGD – U ŹRÓDEŁ to niewątpliwy ich atut – w stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie: warszawska. Ruda Maleniecka. Smyków i Stąporków. opoczyńskiego i skarżyskiego. Żarnów 2. Korzystny jest także układ dróg dojazdowych. historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne (mapa) Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski. Gminy wchodzące w skład LGD – U ŹRÓDEŁ. przyrodnicze. kulturowe. położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego. Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne. przyrodnicze. łódzkiego: Białaczów. Ruda Maleniecka. przez gminy przebiega duża ilość ciągów komunikacyjnych. Gowarczów. Paradyż. które zdecydowały się zawiązać partnerstwo. trzy gminy położone na południu woj.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Bliżyn. Uwarunkowania przestrzenne (mapa). Stąporków. śląska i łódzka.2. Gowarczów.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się tereny przyrodnicze. Końskie i Gowarczów. Wzgórza Opoczyńskie stanowią dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną z okresu kredowego z nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. występowanie zjawisk krasowych. Stąporków. Paradyż. pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny. i wchodzi w skład mezoregionów. garby. obejmuje obszar gmin: Bliżyn. Smyków. Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz dużą ilością kotlin sprawiają. Wzniesienia rozcięte są dolinami rzek Radomki i Drzewiczki. Gowarczów. Stanowi pas wzniesień zbudowany z piaskowców. Garb Gielniowski – obejmuje północną część gminy Bliżyn i Stąporków oraz północno-zachodnią część gminy Gowarczów. rozpoczynającymi tu swój bieg. np. fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej. Żarnów Uwarunkowania geograficzne Obszar objęty działaniem „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie makroregionów Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska. Żarnów i Białaczów. Skały dolnotriasowe odsłaniają się na powierzchni lub są częściowo przykryte przez osady plioceńskie (głównie piaski i gliny). w znacznej części porośnięty lasami. Płaskowyż Suchedniowski – zbudowany głównie z piaskowców dolnotriasowych. Bliżyn. zabytki i miejsca pamięci narodowej). Wspomniane formy ochrony przyrody obejmują ochroną nie tylko cenne zasoby przyrodnicze. ale także liczne walory kulturowe i historyczne (obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Atrakcyjne są również jego walory geologiczne. Dominuje rzeźba falista oraz pagórkowata. które podlegają szczególnej ochronie. Końskie. stoliwa. Uwarunkowania przyrodnicze Część obszaru znajduje się na terenach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. jak np.: Wzgórza Opoczyńskie – obejmują obszar gmin: Ruda Maleniecka. że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar LGD jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Są to: 19 z 99 . Paradyż. Ruda Maleniecka. Stąporków oraz Smyków. Pod pokładem glin zwałowych rozwija się kras ukryty. tj. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry.

Jedno z wielu „Piekieł” – pomników przyrody położonych na terenie LGD kosaciec syberyjski. rezerwat leśny. Występują tu m. „Górna Krasna" – utworzony rud żelaza metodą w 2004 r. „Jodły Sieleckie” w okolicach Żarnowa – rezerwat chroniący rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin. bocian czarny. W miejscowości Luta znajduje się drewniana wieża widokowa. pełnik europejski i storczyk szerokolistny. chroni wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym. dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych.gagat. jeden z najpiękniejszych w Polsce różnowiekowych drzewostanów mieszanych o strukturze piętrowej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 20 z 99 . Chroni osobliwe formy triasowych w i dolnojurajskich erozji skał Rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem” powstałych wyniku wietrznej. „Gagaty Sołtykowskie" – utworzony w 1997 r. bóbr. Na jego terenie znajdują się tzw.in. łoś. Paradyż. chroni naturalne zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem sosny. rezerwat przyrody nieożywionej. jodły. Stąporków. orlik krzykliwy. chroni odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin. a spośród roślin: nasięźrzał pospolity. Smyków. Gowarczów. „Świnia Góra" – utworzony w 1953 r. „Ciechostowice" – utworzony w 1953 r. innych o wyglądzie grzybów. Bliżyn. Końskie. dukle – świadectwa wydobywania odkrywkową. w celu ochrony bagiennej doliny rzeki Krasnej z bardzo ciekawą florą i fauną. „Dalejów" – utworzony w 1978 r. ścisły rezerwat leśny. dębu. Żarnów „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – rezerwat utworzony w 1959 r. kazalnic i ciekawych form. skał dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi . Ruda Maleniecka. a także paleontologicznymi (odciski tropów gadów i roślin). które tworzą głównie jodła i modrzew polski – w wieku 80-150 lat.węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla . rezerwat leśny. modrzewia.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Występują także liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Drzewiczka ze źródłami w gminie Gowarczów. „Piekło Dalejowskie”. m. Suchedniów. też w Przez ich teren pobliżu szlaków rezerwatów wytyczono ilość turystycznych. runa leśnego oraz zwierzyny łownej. która kiedyś była znanym uzdrowiskiem przyrodoleczniczym. Wspomniane zasoby naturalne i leśne leżą w gestii Nadleśnictw: Barycz. Żarnów „Piekiełko Szkuckie" – utworzony w 1995 r. Paradyż. Zagnańsk. Do najważniejszych rzek należą: Kamienna i Czarna ze źródłami w gminie Stąporków. Stąporków. Krasna 21 z 99 .in. strumieni i bagien. Gowarczów. murki) zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych dolnej jury. Reasumując. jodłowe i mieszane z dużymi zasobami drewna. „Piekło Siedziba Nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej Krajobrazu” Gatniki” lub sporą itp. Końskie. Specyficzny mikroklimat lasów sosnowych wykorzystany jest w Sielpi oraz w coraz większym stopniu w Czarnieckiej Górze. „Brama Piekielna”. Ruda Maleniecka. Paradyż. Na uwagę zasługują pozostałości dziewiczej Leśne jezioro położone na terenie LGD Puszczy Świętokrzyskiej w gminie Bliżyn. chroni grzbiecik. Jednak informację o nich i oznakowanie można by poprawić. Bliżyn. Stąporków. Ruda Maleniecka. dużą lesistością – lasy sosnowe. obszar objęty działaniem „LGD – U ŹRÓDEŁ" charakteryzuje się: znaczną ilością terenów o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych. Skarżysko Kamienna. na którego południowym zboczu znajdują się progi i inne formy skałkowe (prożki. które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. Żarnów. „Pilczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego w okolicach Paradyża. które ułatwiają do nich dostęp potencjalnym turystom. rezerwat przyrody nieożywionej. znaczną ilością rzek. które – objęte szczególną ochroną – powinny pozostać w stanie nienaruszonym dla następnych pokoleń.

gady – zaskroniec. ciemiężyca zielona. ze względu na dość dobrze zachowany stan środowiska przyrodniczego. piskorz. a obecnie do rekreacji i wypoczynku oraz wędkarstwa. Stąporków. torfowiska wysokie i przejściowe. podkolan biały. bąk. ropucha paskówka. Ciekawsze zbiorowiska roślinne to przede wszystkim: lasy grądowe. trzepia zielona. Stara Kuźnica. gęgawa. Barycz. perkozek. modraszek telejus i modraszek alkon. Z wyjątkiem Zalewu w Sielpi. Niekłań Wielki. są to zbiorniki niezagospodarowane turystycznie. Na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”. goryczka wąskolistna. Gowarczów. liczydło górskie. Czarna Taraska. buczyny. 22 z 99 . kruszczyk błotny. Sielpia. rybitwa czarna. Duże znaczenie mają stawy hodowlane w gminach Ruda Maleniecka i Gowarczów. gółka długoostrogowa. Zbrojów. czerwończyk nieparek. paprotka zwyczajna. tojad dziobaty. Czarna. łęgi. płazy – traszka grzebieniasta i traszka górska. Janów. ptaki – m. a wśród nich: owady – tygrzyk paskowany. wciąż jeszcze występuje wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych. powojnik prosty. Piasek. Natomiast mówiąc o stawach rybnych należy stwierdzić. padalec. o zróżnicowanym standardzie. bory bagienne. Paradyż. ryby – minóg ukraiński. kosaciec syberyjski. Rzadkie. Smyków. nad którym rozwinęła się baza noclegowa. Cieklińsko. że dobrze zagospodarowane tereny posiadające potrzebny potencjał do dalszego rozwoju występują w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. zalotka większa. łąki trzęślicowe. reprezentowana przez liczne rzadkie i chronione gatunki. Stąporków. kumak nizinny. przeplata aurinia. różanka. wymagające modernizacji. Żarnów ze źródłami w gminie Bliżyn objęta programem „Natura 2000”. łabędź niemy. Ruda Maleniecka. Końskie. grzybienie białe. Bliżyn. Nie mniej ciekawa jest fauna tego terenu.in. mieczyk dachówkowaty. ekstensywnie użytkowane łąki niżowe. Maleniec. pełnik europejski. perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi. Drutarnia. dużą liczbą zbiorników wodnych. kukułka szerokolistna i kukułka plamista. Młynkowska. nasięźrzał pospolity. listeria jajowata. turzyca pchla i turzyca davalla.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. rosiczka długolistna oraz rosiczka okrągłolistna. tj. głowacz białopłetwy. a zarazem ciekawe gatunki roślin to: cis. Wąglanka. lilia złotogłów. w przeszłości wykorzystywanych jako źródło energii napędowej maszyn Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. rzeki włosiennicznikowe.

Końskie. o ile zostanie rozsądnie wykorzystany. Najbardziej zagrożonymi siedliskami są obecnie tereny podmokłe (np. nocek duży. Pilnego podjęcia działań ochronnych wymagają również niektóre gatunki zwierząt (np. naturalnym korytem rzecznym (na przeważającej długości). wydra. Ochrony wymagają również walory krajobrazowe oraz tradycyjna architektura wiejska. około 140 gatunków ptaków). sukcesja roślinna (zarastanie). zagrożony wyginięciem cietrzew). Ruda Maleniecka. Bliżyn. To miejsce niezwykle atrakcyjne dla inwestycji i działań mogących te walory wykorzystywać w sposób rozsądny. Charakteryzuje się ona głównie dobrze zachowanym. regulacja i budowa nowych zbiorników retencyjnych. Stąporków. wilk. Żarnów ssaki – bóbr. Obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ charakteryzuje się zróżnicowanymi i cennymi walorami przyrodniczymi. roślin i zwierząt może stać się magnesem Ginąca architektura drewniana w gminie Stąporków przyciągającym pasjonatów środowiska naturalnego i obserwacji niezdegradowanej przez człowieka przyrody. Zagrażają im przede wszystkim: odwadnianie. niezagrażający ich istnieniu. nietoperz mopek. obniżanie poziomu wód gruntowych. To wciąż jeszcze jedna z lepiej zachowanych i cenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych w Środkowej Polsce.in. Smyków. koszatka. rzadkimi siedliskami roślinnymi oraz ciekawą. Gowarczów. mroczek pozłocisty. Duża ilość unikatowych rezerwatów przyrody to duży potencjał. dobrze zachowanymi. a duża liczba rzadkich gatunków ptaków. 23 z 99 . Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze objęcie ochroną doliny rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). torfowiska). Występujące na tym terenie liczne lasy i zbiorniki wodne dodatkowo podnoszą jego walory środowiskowe. łoś. popielica. zbiorowiska łąkowe oraz rzeki i ich doliny.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. niezwykle bogatą florą i fauną (m.

dawny układ przestrzenny. Żarnów Uwarunkowania historyczne Region obejmujący obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ to przede wszystkim region o bogatych tradycjach przemysłowych. wapieni. portiernia. budynek administracyjny. związany ściśle ze Staropolskim Okręgiem (Zagłębiem) z inicjatywy Przemysłowym księdza rozwijanym tu Stanisława Staszica. suszarnie drewna. ale także Czarnej Koneckiej. Grzybowie. Michałowie i Pomykowie. To z jego inicjatywy rzeka Czarna stałą się jedną z najpracowitszych rzek w regionie. pozostałości zakładów metalowych czynnych jako szpadlarnia do 1967 roku: maszyny z połowy XVI wieku. W II połowie XVI wieku SOP odgrywał najważniejszą rolę w polskim hutnictwie żelaza. 24 z 99 . Zachowały się: budynki produkcyjne. W XVII wieku widoczny jest także rozwój przemysłu zbrojeniowego. piaskowca itp. zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. czynna do 1921. zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra). walcownia i pudlingarnia z lat 1821-1841. Świadczy o tym fakt. Paradyż. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów Jeden z wielu obszarów poprzemysłowych terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ” (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek i strumieni. urządzenia hydrotechniczne. od 1934 Muzeum Zagłębia Staropolskiego. ujęcie wody. Gowarczów. że znajdowało się tu ponad 100 czynnych fabryk na ogólną liczbę 320 w całej Polsce. Stąporków. W 1779 r. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się unikalne obiekty zabytkowe i muzealne związane z dawnym przemysłem: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w zabytkowej walcowni w Sielpi należące do Muzeum Techniki NOT w Warszawie. część osiedla przyfabrycznego. ujęcie wody. Stanisław Staszic rozpoczął rozbudowę przemysłu żelaznego głównie w dolinie Kamiennej. Po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego podjęte zostały próby kapitalistycznej industrializacji kraju. Znajdowały się tu bogate złoża surowców mineralnych. Końskie. W latach 1662-1676 szabelnie istniały w Gowarczowie. Bliżyn. krzemienia. Smyków. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. zbudowano wielki piec w Kawęczynie w dobrach Miedzierza.

Tarnowskich. hali maszyn (dom mieszkalny). meble ogrodowe). należących do spuścizny dziedzictwa kulturowego różnych znamienitych rodów: Odrowążów. Kuźnica żelaza z wyposażeniem z XIX wieku. Niekłań Mały. młot naciskowy. 25 z 99 . oranżeria egipska. Końskie. Gilów. Wąglów. Stąporków. z lat 1898-1902. pozostałości (w literaturze) po wielkich piecach – Mroczków. Błaszków. Kawęczyn. glorietta. Janów. Kołoniec. magazynu węgla drzewnego (później stodoła). Fidor. Bliżyn – do 1908 roku wielki piec. ogrodzenia. Dwór Obronny w Modliszewicach.Stara Kuźnica. altana. Istniał tu wielki piec wygaszony w 1893 roku. Smyków. papiernie (Machory). Furmanów – pozostałości zakładu wielkopiecowego z lat 1830-1835. Małachów. Paradyż. Zbrojów. na obszarze można znaleźć wiele dóbr kultury materialnej i sakralnej. Drutarnia. Poza tradycjami przemysłu metalurgicznego. Pomyków. Tradycje przemysłowe zostały wykorzystane w okresie międzywojennym – Centralny Okręg Przemysłowy (przemysł zbrojeniowy) – i kontynuowane są do dzisiaj – istnieją większe i mniejsze odlewnie żeliwa rzemieślniczego (ozdobne balustrady. pozostałości po kopalniach rud żelaza – Świnia Góra. Bliżyn. świątynia grecka. Smarków. budynki produkcyjne i ujęcie wody. Zachowały się: wieża gichtociągowa. Wołów. piec grzewczy oraz fundamenty wielkiego pieca z II połowy XIX wieku. a w nim pawilony pałacowe. miechy skrzynkowe. Potkańskich. Wąglów. Gowarczów. Królewiec. zwanych Stalownią. co jest unikatowe w skali kraju. młyny wodne. Gostków. kominki. rozebrany w 1904 roku. Ruda Maleniecka. zachowane pozostałości zakładów metalowych. tartaki wodne – piła. Ruda Maleniecka. Niekłań Wielki. Młynek Nieświński. Błotnica. fragmenty wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów wodnych. kuźnice . Cieklińsko. Baczyna. Żarnów zabytkowa kuźnia wodna w Starej Kuźnicy Oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Przykładowe zabytki: zespół pałacowy Pałacowy w Końskich wzniesiony przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. Kawęczyn – budynki produkcyjne dawnej odlewni (adoptowane na młyn).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Błotnica. czynnego do 1903 roku. cegielnie. Małachowskich.

Zofii w Bliżynie z 1818 r. gmina Końskie murowana kaplica z 1848 r. Przykłady zabytkowych kościołów: zespół klasztorny Bernardynów w Kazaniowe. 26 z 99 .. Gowarczów. Paradyż. zespół dworski z XIX wieku w Korytkowie (gmina Gowarczów). Zespół klasztorny w Kazanowie. modrzewiowy kościółek pw. kaplica w Gowarczowie. Końskie. Piotra Rocha i Pawła w Gowarczowie. kapliczka kościół murowana św. Mikołaja w Żarnowie. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Żarnów Pałacyk Platerów w Bliżynie. w Strażnicy. zespół kościelno-klasztorny z kościołem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. św. XIX w. kościół parafialny pw. Wawrzyńca w Lipie. Bliżyn. neoromański kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. św.. z 1927 r. w Rudzie Malenieckiej. park dworski w Giełzowie z XIX wieku (gmina Gowarczów). pw. Na tym terenie odbywało się wiele działań wojennych. Pałac Małachowskich w Białaczowie. Obszar LGD poszczycić się może również bogatą historią. św. Ruda Maleniecka. ludność czynnie uczestniczyła też w powstaniach – tradycje historyczne są kultywowane do dziś. Rocha w Mroczkowi z poł. a miejsca pamięci narodowej bardzo liczne. św.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. kościół św. kościół pw. Smyków. Stąporków. Stara Karczma w Smykowie (stary budynek UG) z pamiątkową tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu.

Stąporków. w Trawnikach (gmina Smyków). cmentarz żołnierzy radzieckich (gmina Gowarczów) – w lesie Uroczysko Ormanicha w gminie Ruda Maleniecka. jak również do dziś związane z tym 27 z 99 . pomnik z II wojny światowej na cmentarzu w Krasnej. cmentarz katolicki w Miedzierzy Obchody Rocznicy Września 1939 r. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. tablice poświęcone ofiarom Katynia. pomnik powstańców 1863 r. pomnik powstańców listopadowych w Niekłaniu. pomnik powstańców styczniowych w Końskich (ul. Region objęty niniejszą LSR może poszczycić się swoją historią. Żarnów Miejsca pamięci narodowej: cmentarz parafialny w Końskich (Pomnik Partyzanta. miejsce pamięci narodowej koło Bębnowa. Smyków. To właśnie historia może stać się szansą na lepszą przyszłość. przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Królewcu. Ruda Maleniecka. Końskie. cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojtyniowie.. Sportowa). polegli w II wojnie światowej. uroczysko Ormanicha koło Szkucina. 2 pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich. – kwatera ofiar egzekucji w 1940 r. pomnik żołnierzy AK 1944 r. pomnik majora Hubala w Końskich. pomnik pomordowanych w 1940 r. Paradyż. nagrobki z I wojny światowej). (Ruda Maleniecka). pomnik ofiar egzekucji we wsi Smyków. Unikatowe w skali kraju miejsca występowania dawnego przemysłu metalurgicznego i odlewniczego. tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r. pomnik ofiar egzekucji we wsi Małachów. cmentarz parafialny w Gowarczowie. polskich patriotów na Brzasku.

który obejmuje niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju. Stara Kuźnica. Bieg Odrowążów pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. by w tym kierunku rozwijać region. Potrzeba jednak ciekawych pomysłów. Ochotnicze Straże Pożarne. Wiele z nich odbywa się cyklicznie. oraz zespoły ludowe „Sobótka”. Żarnów tradycje rękodzielnicze. Stąporków. Bliżyn. Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. by obszar przyciągnął wielu turystów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Turystyka to szansa na rozwój regionu objętego LSR. Maleniec. Końskie. Wyścig im. na którego obszarze bardzo prężnie działa PTTK (oddziały w Końskich i Żarnowie – jedyny wiejski oddział tej organizacji w kraju!). to szansa na stworzenie produktu turystycznego. który jednoczy region. Koła gospodyń wiejskich. Sielpia. Występują tradycje garncarskie (np. którzy znajdą tutaj to coś. Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych (np. gdyż na razie są one bardzo rozdrobnione. ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem. Paradyż. to również miejsce dużej ilości imprez kulturalnych. czyste powietrze to okazja. Ruda Maleniecka. Istnieje już 28 z 99 . Konecki Maraton Pieszy na 50 km. różnego rodzaju stowarzyszenia – to obszary. by tę dziedzinę rozwinąć i sprawić. Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. na których koncentruje się życie regionu. organizując np. Smyków. rzek. który będzie atrakcyjny nie tylko na tym terenie. czego nie ma w innych częściach kraju. MASTERS. pokazy tradycyjnego wypieku chleba. zbiorników wodnych. Uwarunkowania kulturowe Obszar. Także istniejące gospodarstwa agroturystyczne starają się zachować dziedzictwo kulturowe regionu. dożynki). Bliżyn Tour – wyścig kolarski kat. wiejskie i gminne domy kultury. Przykładem mogą być tutaj chociażby Zespół Pieśni i Tańca „Dziebałtów” działający w gminie Końskie. duża ilość lasów. Do najbardziej znanych należą: Kuźnice Koneckie – Końskie. miejscowość Rędocin) oraz tkackie w okolicach Odrowąża. Majora „Hubala”. Atrakcyjne tereny. „Sorbin” i „Kuźniczanki” w Gminie Bliżyn. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba. a przede wszystkim inwestycji. Potrzeba jednak mądrej polityki promocyjnej i większej koncentracji działań w tym zakresie. Gowarczów. wyrobu sera itp. Dożynki powiatowe. jest miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń mieszkańców.

Rozkład przestrzenny ludności jest dosyć równomierny. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. brak punktów widokowych. Jedynie dwa miasta na tym obszarze: Końskie i Stąporków wpływają na zmianę wiejskiego charakteru tych terenów. Ludność wiejska stanowi 91. występują jedynie niewielkie odchylenia od tej zasady. Wiejski charakter obszaru podkreślony jest również strukturą zamieszkujących go mieszkańców. Paradyż. Trasy turystyczne Przez teren LGD przebiega kilkaset kilometrów tras rowerowych oraz część międzynarodowego szlaku Berlin – Lwów. 2. Bliżyn. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru. a także niedoskonała promocja i informacja o nich wychodząca poza obszar LGD – U ŹRÓDEŁ. 29 z 99 . Żarnów wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. Stąporków. Końskie. Ilość kobiet równa się ilości mężczyzn. Ruda Maleniecka. Gowarczów. problemem jest jednak niedostateczne ich oznakowanie. w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Potencjał demograficzny Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (stan na 31 XII 2006 r.).) Liczba Mieszkańców Białaczów opoczyński łódzkie 6 029 Bliżyn skarżyski świętokrzyskie 8 651 Gowarczów konecki świętokrzyskie 4 996 Końskie konecki świętokrzyskie 15 788 Paradyż opoczyński łódzkie 4 515 Ruda Maleniecka konecki świętokrzyskie 3 346 Smyków konecki świętokrzyskie 3 733 Stąporków konecki świętokrzyskie 18 388 Żarnów opoczyński łódzkie 6 300 RAZEM 71 746 Dane dotyczące liczby mieszkańców obszaru LGD pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Powiat Województwo Na obszarze objętym strategią zamieszkuje 71 746 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2006 r.54% mieszkańców (wszystkie przytoczone dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie).3.

gdyż dla większości mieszkańców stanowi ono podstawowe lub przynajmniej uzupełniające źródło zarobku. że obszar objęty działaniami podejmowanymi przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” ma niewątpliwie charakter głównie poprzemysłowo-rolniczy. choć zmiany w tej kwestii są niewielkie. iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym. a więc zanotowano dość wysoki spadek bezrobocia. Poza nimi większość działań gospodarczych w regionie jest nastawiona na produkcję i sprzedaż produktów rolniczych. iż kluczowe branże gospodarki. P. Smyków. Dodatkowo działają tu duże zakłady produkujące płytki ceramiczne. Są to: Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie. usługowych. które koncentrują się w dwóch miastach na tym obszarze.K Termo – Tech Sp. „Gres”.T. Żarnów Analizując dane z kilku ostatnich lat można zauważyć. że liczba mieszkańców terenu LGD – U ŹRÓDEŁ nieznacznie wzrosła. Ogólna liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2006 r. należy podkreślić następujące fakty. że tereny te stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Gowarczów.99% (dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). Istnieje bowiem obawa. Ruda Maleniecka. które podjęły zatrudnienie. stanowiąc wówczas średni poziom bezrobocia tego terenu w wysokości 14. które starają się działać na lokalnym rynku. „Nowa Gala”. Potencjał gospodarczy Trzeba zauważyć. Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich. 10 685 osób. że opuściły one swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy. By jednak ta tendencja nie uległa odwróceniu należy zapewnić młodym ludziom warunki do nauki i rozwoju. Na terenach objętych LSR występuje problem bezrobocia. Pojawia się tylko pytanie. Bliżyn. jak wiele z osób. Ochrona Zdrowia na obszarze objętym LSR realizowana 30 z 99 .W. Reasumując należy stwierdzić. a najmniejszą Paradyż i Żarnów. Najwyższą stopę bezrobocia miały gminy Końskie i Bliżyn. Końskie. Poziom aktywności społecznej Przechodząc do analizy infrastruktury wiejskiej i stanu aktywności społecznej. produkcyjnych i handlowych. Charakteryzując przekrój wiekowy warto zwrócić uwagę. mające znaczenie dla rozwoju obszaru. Stąporków.. Paradyż.o. Obecnie na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” bez pracy pozostaje 6 769 osób (dane na koniec marca 2008 – pochodzą ze statystyk prowadzonych przez odpowiednie dla gmin Powiatowe Urzędy Pracy). Pozwala to wysnuć wniosek. Istnieje oczywiście wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. np. z o. uczyniło to na terenie LGD. Ważną branżą dla rozwoju jest rolnictwo.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. stanowią większe zakłady przemysłowe.

gmina Ruda Maleniecka np. w których społecznego Straże Warto pełnią Pożarne. obrzędy) – może się to stać szansą rozwoju tego unikatowego obszaru. społecznie Działalność kulturalna koncentruje się głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury – organizowane są spektakle teatralne. Ważną rolę w organizacji życia Ochotnicze strażackich. szkoły podstawowe. Końskie. Organizacje pozarządowe są istotnym potencjałem obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. które silnie wspiera rozwój i uprawianie turystyki na tym obszarze. Brakuje także szkół wyższych. Przeważająca część stanowią OSP. nie brak jednak i innych organizacji. Na obszarze LGD działa również wiele stowarzyszeń zajmujących się rozwojem swoich lokalnych folklorystyczne. Smyków. dożynki. Żarnów jest przede wszystkim przez Zespoły Opieki Zdrowotnej. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ edukację zapewniają: przedszkola (jednak zbyt mała jest ich liczba we wsiach). społeczności. gimnazja i szkoły średnie (zlokalizowane w miastach). zlokalizowane głównie w miejscowościach – siedzibach gmin. Ruda Maleniecka. Opieką społeczną zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. potrawy. Prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. realizują się zespoły 31 z 99 . które za zadanie stawiają sobie kompleksowy rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. koncerty. Jednak zbyt mała jest liczba szkół policealnych i zawodowych. festyny itp. mieszkańcy działać. zauważyć. co pozwala kultywować tradycje ludowe (stroje. których stan pozostawia jednak wiele do życzenia. poprzez organizowanie świąt że często są to jedyne organizacje. Działalność sportową zapewniają nieliczne ośrodki sportowe podlegające lokalnym władzom i korzystające z gminnych obiektów sportowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. znajdujące się w każdej z gmin. Gowarczów. Silną reprezentację stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. wystawy plastyczne. Bliżyn. mogą Piekło Szkuckie. Nad bezpieczeństwem czuwają natomiast liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Stąporków. Paradyż.

Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo. Paradyż. Końskie. Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Mimo. co pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. np. wysoka lesistość. położenie geograficzne i wspólne tradycje sprawiły. kultura. Rozwiązania przyjazne przyrodzie i zorientowane na ekologię mogą okazać się tym. aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 2. że obszar ten jest podzielony granicą administracyjną województw. obszary poprzemysłowe. na co warto postawić myśląc o rozwoju. Smyków. bogactwo flory i fauny leśnej. czyste powietrze. występuje tu wiele elementów łączących. 32 z 99 . że pojawiła się chęć wspólnej integracji i działań dla przyszłego rozwoju regionu tak. Gowarczów. Stąporków. Dodatkowo istnieje duża szansa. Bliżyn. duża i rzek. że jest on bardzo spójny. wiatraki. wiele pomników przyrody. Cechy przyrodnicze integrujące obszar: krajobraz typowo rolniczy. Na tę jednolitość ma wpływ wiele czynników. elektrownie wodne. tereny dogodne do stosowania różnych sposobów wykorzystywania energii Elektrownia na pracowitej rzece Czarnej w Rudzie Malenieckiej ilość zbiorników wodnych odnawialnej. by mało zdegradowane przez człowieka środowisko naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. Specyfika obszaru Analizując region LGD – U ŹRÓDEŁ wyraźnie daje się zauważyć.4. Zaszłości historyczne. Przykłady dobrych praktyk stosowanych u jednego z partnerów LGD będzie można bez większych problemów przenieść na grunt innego. Ruda Maleniecka.

wysoki jest poziom integracji społecznej (wspólne święta. organizacja ponadgminnych imprez kulturowych i sportowych (np. gmina Bliżyn doskonałym turystycznym produktem (istnieje wiele małych zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie). Bliżyn. Gowarczów. Smyków. imprezy itp. Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni. Żarnów Spójność historyczna i kulturowa obszaru: wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne. zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko to świadczy o spójności regionu. tradycje rybołówstwa. Bliżyn Tour). Maraton. Występujące na tym obszarze tradycje wytwarzania rękodzieła żeliwnego i ceramicznego mogą stać się W warsztacie garncarskim pana Rodaka z RĘDOCINA. Paradyż. działalność zespołów amatorskich odwołujących się do kultury i lokalnej tradycji.). działalność OSP i kół gospodyń wiejskich. duża ilość zabytków sakralnych. na ich terenach obchodzi się podobne święta. organizacja dożynek. Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy. Końskie. Stąporków. Kuźnice Koneckie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. dominacja osadnictwa rolniczego. tradycje przemysłu odlewniczego i żeliwnego. 33 z 99 . Staropolski Okręg Przemysłowy. Święto Ryby. Wspólne kulturowe wzmacniają charakter i działań tradycje historyczne zintegrowany LGD – U ŹRÓDEŁ. tradycje hutnictwa. tradycje ceramiczne.

migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę. zła jakość dróg. słaby dostęp do sieci Internet. Informacje charakterystyczne dla regionu LGD – U ŹRÓDEŁ (specyfika obszaru): duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. Bliżyn. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Również problemy. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). które mają szanse w przyszłości rozwinąć się. tereny do agroturystyki. słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania. które występują na tym obszarze są podobne – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na ich rozwiązanie. zabytki sakralne. szanse na rozwój infrastruktury drogowej. „piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. geograficzne i kulturowe tego regionu. zanieczyszczenie terenu (problem śmieci). ogromna chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. Jest to przede wszystkim turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze. Również sektory. Stąporków. zalew w Sielpi. Gowarczów. śląskiej i łódzkiej. Gminy zdają sobie sprawę. produkcji zdrowej żywności.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wszyscy partnerzy LGD – U ŹRÓDEŁ mają podobny potencjał ekonomiczny. tradycje rękodzieła żeliwnego. tereny wokół rzeki Czarnej i Kamiennej. ale brakuje informacji). Ruda Maleniecka. Smyków. zdrowego wypoczynku. że razem (wzajemnie wspierając się i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. Paradyż. 34 z 99 . Żarnów Spójność ekonomiczna regionu: dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: warszawskiej. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. brak odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki. Końskie. są dla każdego z partnerów podobne. brak odpowiedniej ilości placówek przedszkolnych.

trzy elektrownie o mocy 320 kW w Rudzie Malenieckiej. Bliżyn. działań nakierowanych na rozwój. co nie zawsze jest łatwe. Unikatowe rezerwaty przyrody. Stawiając na młodych ludzi. Również chęć do pracy. Ruda Maleniecka. tereny lesiste. Gowarczów. nastawionych na lokalne produkty. które będą z tym regionem kojarzone. Paradyż. że przed omawianym regionem rysują się duże szanse rozwoju. że w rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym terenie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. 35 z 99 . Również szanse na rozwój małych rodzinnych firm. gdyż obszar LGD wyróżnia wiele rezerwatów. partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Analiza specyfiki obszaru pokazała bowiem. Czynników. Są to przede wszystkim walory geograficzne. Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia. Końskie. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy w Rudzie Malenieckiej (miejsce wyhodowania karpia królewskiego) i Maleńcu. natomiast tradycje hutnictwa. turystyczne i kulturowe. zapał i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze LGD – U ŹRÓDEŁ. które wyróżniają obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. lasów. odlewnictwa i ceramiki są podstawą do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych. chociażby chęć do pracy oraz włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju swojego regionu. pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. Działania. piękne lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. Smyków. o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości. do celów ogólnych wpisano cele i przedsięwzięcia wiązane z młodzieżą. które mają zmierzać do realizacji celów ogólnych i szczegółowych. dlatego zostały uwzględnione w obszarach priorytetowych. Żarnów aktywność OSP i wiejskich stowarzyszeń. doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój. Również postawienia na ekologię ma swój sens. Duża ilość zabytków i obiektów sakralnych wyróżnia obszar historycznie. które są charakterystyczne dla tego obszaru. obszarów chronionych. rzek i źródeł – można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego obszaru.

co stanowi atut. służąca do porządkowania informacji. gdyż nie wnoszą niczego istotnego do procesu jej tworzenia i wreszcie wypływających z niej wniosków. Smyków. Ruda Maleniecka. Paradyż. Stąporków. są w procesie SWOT pomijane.in. metoda „kuli śnieżnej”. barierę. Gowarczów. m. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to. 36 z 99 . przewagę. zjawisku czy rzeczy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). zaletę analizowanego obiektu. I właśnie od angielskich nazw tych grup pochodzi nazwa SWOT: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to. wzbogacając swoimi pomysłami i przemyśleniami ostateczny kształt przeprowadzonej analizy. planowaniu przestrzennym. Bliżyn. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie. O (Opportunities) – szanse: wszystko to. Warto również zaznaczyć. Końskie. co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany. co stanowi słabość. „mapa myśli”. że wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli. przy sporządzaniu przez gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). programowaniu urbanistycznym (np. Zawarte poniżej elementy analizy zostały wypracowane w trakcie dotychczasowych spotkań w ramach tworzenia LSR oraz dzięki wielostopniowym ankietom przeprowadzanym podczas każdego z nich. co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Nie do pominięcia jest również fakt. wadę analizowanego obiektu. że elementy. przy sporządzaniu strategii gminy. mające na celu identyfikację ich problemów i oczekiwań. powiatu lub województwa).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zastosowane zostały techniki warsztatowe. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to. Żarnów 3. Swój wkład w proces badań wniosły również ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Zastosowana poniżej analiza to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych. Ten rodzaj analizy jest powszechnie stosowany przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego (np. których nie da się zaliczyć do żadnego z powyższych zbiorów. „burza mózgów”.

Gowarczów. Mała ilość projektów. Mała ilość inicjatyw lokalnej społeczności 15. Mała ilość projektów. Ujemny przyrost naturalny na terenie obszaru LGD 14. Zaniedbane obszary wiejskie – nieład architektoniczny i przestrzenny 9. ale również w każdym z obszarów priorytetowych. zagrożeń. Występowanie obszarów objętych szczególną ochroną. dając dobrą podstawę do wyprowadzonych wniosków. Dostępność komunikacyjna – 2 drogi krajowe 2. Bliżyn. Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 8. Miejscowość uzdrowiskowa Czarniecka Góra – mikroklimat 6. Duża ilość zbiorników wodnych i rekreacyjnych. Brak spójnej polityki zagospodarowania odpadów stałych 8. Brak środków finansowych na wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Silny przemysł ceramiczny (zasoby + produkcja) Słabe strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Bardzo słaba infrastruktura turystyczna 6. Postępująca dewastacja niezagospodarowanych obiektów i terenów poprzemysłowych 12. działań komplementarnych ze sobą realizowanych na obszarze LGD 17. Ruda Maleniecka. miejsc do uprawiania sportu – boiska 10.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zabytki Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 5. Słabe gleby 7. Słaby stopień zinformatyzowania w obszarze LGD 37 z 99 . Paradyż. Żarnów Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła nie tylko na identyfikację szans. Duża ilość osób pozostających bez pracy 16. „Natura 2000” 4. np. np. kluby. Nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 5. Duże zalesienie terenu 3. Sielpia 7. Silne strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Stąporków. Niewystarczająca współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi 3. mocnych i słabych stron w obrębie gmin. do 500 mieszkańców 18. zespoły artystyczne. Brak możliwości alternatywnych form spędzenia czasu wolnego 11. Emigracja mieszkańców 2. Zbyt mała liczba placówek organizujących czas pozaszkolny – świetlice. działań realizowanych w małych miejscowościach. Czyste rzeki i duża ilość źródeł 11. Pomniki przyrody – „piekła” – podstawa do stworzenia „Piekielnego Szlaku” 10. Mały popyt na rynku wewnętrznym 4. Liczne małe zakłady odlewnicze kontynuujące tradycje odlewnicze regionu 9. Końskie. Smyków.

Wzrost popularności ekologicznego stylu życia. 4. placów zabaw i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Żarnów Szanse obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. 38 z 99 . 9. Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi i zdrową żywnością 3. Ruda Maleniecka. Gminy zdecydowały się na współpracę i znalazły elementy. 2. wiele zbiorników wodnych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 3. Stąporków. Potencjał związany z „Piekielnym Szlakiem” jest ogromną szansą na rozwój obszaru i stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. Polityka Unii Europejskiej wspierająca rozwój Obszarów Wiejskich 4. LGD dysponuje znaczącymi środkami na rozwój obszaru. by lepiej wspólnie pracować dla rozwoju. 6. w zgodzie z naturą Zagrożenia obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Mieszkańcy obszaru LGD nie mają zapewnionego dostępu do podstawowej infrastruktury rekreacyjnej i integrującej mieszkańców. Teren LGD obejmuje gminy z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. bez której nawet najlepsze pomysły mogą mieć problemy z realizacją. Moda na wypoczynek i ekologiczne życie na wsi to ogromne szanse dla całego obszaru LGD. Realizowane działania promocyjne i informacyjne nie przynoszą zaplanowanych efektów. Jest niewystarczająca liczba małych boisk sportowych. Moda na wypoczynek na wsi 2. Niedostateczna promocja obszaru LGD. Końskie. 8. Niskie dochody uzyskiwane z pracy w regionie 5. Bliżyn. Paradyż. Łatwa dostępność obszaru dla mieszkańców dużych aglomeracji (Łódź. 7. Smyków. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 7. Starzejące się społeczeństwo 2. Popyt na aktywny wypoczynek 5. Teren ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Śląsk) 6. Brak jest spójnego wizerunku obszaru. LGD – U ŹRÓDEŁ posiada duży potencjał. Bardzo mała ilość osób powracających po studiach do regionu 4. Wzrost cen nośników energii 3. Warszawa. dobre warunki do rozwoju różnych odmian turystyki. 5. Gowarczów. Polityka społeczna niepreferująca aktywnych postaw 6. Niestabilność wysokości przychodów uzyskiwanych z rolnictwa Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 1. szerokie walory przyrodnicze i geologiczne. które ich łączą. Dzięki ilości mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym LSR. Wysoki poziom bezrobocia i ucieczka młodych ludzi do dużych miast to wspólny problem całego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

10. Szanse na stworzenie znacznej ilości nowych miejsc pracy mają firmy rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Wsparcie finansowe tego rodzaju firm przyniesie największe efekty. 11. Umożliwienie mieszkańcom uzyskiwania dochodów ze źródeł pozarolniczych będzie przeciwdziałało istniejącym zagrożeniom oraz zwiększy ilość pieniądza w obrocie wewnętrznym. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców przyczyni się do wyróżnienia się LGD oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru. 13. Istnieje konieczność wspierania działań komplementarnych w celu bardziej spójnego i efektywnego wykorzystania środków, osiągnięcia efektu skali. Promowanie działań komplementarnych będzie we wzmocniony sposób stymulować rozwój obszaru LGD. 14. Wspieranie działań związanych z informatyzacją – Internet, wykorzystanie technologii informatycznych do promocji, kontraktowania usług turystycznych, zarządzania, edukacji itp. to wzmacnianie słabej strony LGD i szansa na rozwój obszaru.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
W realizację zaplanowanych przedsięwzięć jako grupy docelowe mają możliwość włączenia się: podmioty sektora społecznego, podmioty sektora gospodarczego, podmioty sektora publicznego. Cele ogólne i szczegółowe LSR: są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru: wynikają z procesu konsultacji, warsztatów i przeprowadzonych badań ankietowych – wywiadów, są bardzo ważnym krokiem do przodu w rozwoju obszaru LGD,

39 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

są mierzalne: każdy cel ogólny i przypisane do niego cele szczegółowe mają wyznaczone „wskaźniki osiągnięcia celu” i określone ich konkretne wartości docelowe, są konkretne: każdy cel jest krótki, jasno sformułowany, jego zrozumienie nie stanowi kłopotu, są jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mają określony termin osiągnięcia: wskaźniki dla wszystkich celów mają określony wspólny horyzont czasowy – rok 2015, są możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR: cele są realistyczne, członkowie LGD posiadają motywację do ich osiągnięcia, są podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć, które składają się na wykonanie założonych wskaźników, mają przyporządkowane określone przedsięwzięcia, stanowiące miernik ich osiągnięcia: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Określone w LSR przedsięwzięcia: przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR: wszystkie przedsięwzięcia przyporządkowane do danego celu ogólnego przyczyniają się do jego osiągnięcia, a dzięki przeprowadzonemu procesowi konsultacji odpowiadają na potrzeby mieszkańców, nawiązują do specyfiki obszaru objętego LSR; jednym z założeń LSR jest bazowanie na zasobach i potencjale obszaru LGD, dzięki czemu część przedsięwzięć wręcz wykorzystuje specyfikę obszaru jako swoją przewagę konkurencyjną, pozostałe ściśle wiążą się z obszarem LGD, opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych,

kulturowych i historycznych obszaru LSR: przewaga konkurencyjna turystyki oraz produktu i aktywności lokalnej nad innymi regionami wynika właśnie ze specyfiki danego obszaru, z jego zasobów stanowiących wyróżnik dla Klienta wydającego pieniądze na terenie LGD; przedsięwzięcia zapisane w LSR wykorzystują zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru, dzięki czemu możliwy jest do uzyskania niepowtarzalny efekt ich realizacji. W wyniku prowadzonych warsztatów zostały wypracowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

40 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WYNIKI WARSZTATÓW (wersja robocza)
CEL OGÓLNY 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Efektywna informacja i promocja PRZEDSIĘWZIĘCIA Profesjonalne materiały promocyjne. Pełne oznakowanie turystyczne. System informacji turystycznej w bazie noclegowej i atrakcjach. Kompleksowa promocja produktó w turystycznych. Informacja turystyczna. Wykorzystanie lokalnych mediów, w tym TV. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Piekielny Szlak – markowym produktem turystycznym PRZEDSIĘWZIĘCIA Wytyczenie i oznakowanie szlaku w terenie. Opracowanie dokumentacji technicznej dla niezbędnej infrastruktury przy szlaku. Budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku. Cykliczne wydarzenia turystyczne przy szlaku. Promocja szlaku (również lokalna TV). CEL OGÓLNY 2 LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Satysfakcjonująca praca dla młodzieży PRZEDSIĘWZIĘCIA Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach średnich. Kształcenie zgodne z lokalnymi potrzebami. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-35 lat. Wsparcie działalności gospodarczej ukierunkowanej na lokalne produkty. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Młodzież wolna od uzależnień PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieć pedagogów ulicznych. Funkcjonuje Mała Liga Sportowa. Promowanie trybu życia bez uzależnień. Wycieczki dzieci i młodzieży. Autorskie programy profilaktyczne (w tym wykorzystanie lokalnych mediów). Dokształcanie osób pracujących z młodzieżą. CEL OGÓLNY 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają wysoką świadomość ekologiczną i postępują zgodnie z nią PRZEDSIĘWZIĘCIA Szkolenia, warsztaty Kursy Konkursy Wydarzenia masowe Publikacje CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Produkujemy produkty i przetwarzamy odpady, dbając o środowisko naturalne PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Produkcja w sposób ekologiczny Wytwarzanie zielonej, odnawialnej energii Przetwórstwo odpadów stałych Nadawanie tytułu – znaku „ekologiczności” (ale nie certyfikacji) CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieciowanie gospodarstw ekologicznych Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych Utrzymanie rodzimych ras zwierząt i roślin Budowa ogrodowych zbiorników wodnych i obiektów małej retencji CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa boisk sportowych w małych miejscowościach. Budowa, remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Wydarzenia masowe dla młodzieży. Szkolenia, warsztaty, kursy i konkursy dla młodzieży. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Infrastruktura turystyczna zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa małej infrastruktury turystycznej. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze „Turystyka”.

Na podstawie wyników warsztatów Zespół Koordynujący wypracował ostateczną wersję celi ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników ich osiągnięcia i wartości przeznaczonych na dane przedsięwzięcia. Walne zebranie członków przyjęło proponowane, poniższe cele do realizacji:

41 z 99

wytyczenie.1.2. 0 2 1.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.markowym produktem turystycznym Działalność gospodarcza zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 34 000 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Obiekty/sprawozdania roczne za rok 150 000 2014 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Źródło CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost liczby turystów przyjeżdżających na obszar LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba osób.2 w1.0 1.4.1 1.1 1. 0 0 0 0 0 0 0 2014 90 80 9 8 2 6 10 Liczba oznakowanych miejsc Liczba rodzajów wydanych materiałów Liczba wykonanych obiektów małej infrastruktury turystycznej 100 000 zł Liczba zorganizowanych wydarzeń szt.1 w1. Paradyż.4.3 w1. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci Wartość przedsięwzięcia 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł nazwa w1.1.3. ewidencji zabytków oraz obiektów małej architektury.3 1. szt.2.2 1. Żarnów 1. Bliżyn.1 Opracowanie dokumentacji. szt.2 1.2 Liczba obiektów 450 000 zł zrewitalizowanych.4 osoba osoba szt. szt.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych 1. oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji. odnowionych i szt. 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba wydarzeń kulturalnych szt. Smyków. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj. Badania własne LGD/ corocznie 1. osoba 100 000 0 100 000 0 3 0 50 000 Wskaźniki produktu wartość jednostka 2009 do szt.1 1.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym Efektywna i informacja i promocja Piekielny Szlak . które uzyskały informację o atrakcjach na obszarze LGD Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Ilość powstałych produktów turystycznych Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem Przedsięwzięcie 1.2 1. szt. obrzędów. będących przedmiotem konserwacji 150 000 zł 2 844 000 zł Liczba przebudowanych lub wyremontowanych obiektów szt.4 CEL OGÓLNY 2015 „LGD .3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 0 2 Małe projekty Odnowa wsi 42 z 99 .4.3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Końskie. Stąporków. Ruda Maleniecka.

1 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. szt.3 CEL OGÓLNY 2015 „LGD .1 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy w2. szt.0 2.1.3.3 Liczba wybudowanych. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich Budowa. Gowarczów. przebudowanych szt. przebudowa lub remont obiektów sportowych 2.2. osoba osoba 0 0 0 6 10 000 10 000 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD stan za rok 2014 Wskaźniki produktu nazwa Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń Liczba wydarzeń MLS Liczba działań promocyjnych jednostka szt. Bliżyn.2 Liczba osób uczestniczących w warsztatach. otrzymały wsparcie Liczba wybudowanych lub 1 260 000 zł szt. Smyków. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 2.1. Żarnów 2. Stąporków.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2.1 Budowa. Końskie. Paradyż.2.2 Budowa.2.U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży Satysfakcjonująca praca dla młodzieży Młodzież wolna od uzależnień Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Spadek salda migracji na obszarze LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka osoba 2009 -169 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru -138 Dane GUS/stan na koniec 2014 CELE SZCZEGÓŁOWE w2.2 Mała Liga Sportowa 2. remont. w2. lub wyremontowanych obiektów Liczba wybudowanych lub istniejących 1 078 000 zł domów kultury i świetlic.3.1 2. które szt. szkoleniach i wydarzeniach . wartość 2009 0 0 0 0 0 0 do 2014 2 4 8 9 15 10 Źródło Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Przedsięwzięcie 2. wyremontowanych placów zabaw 4 308 000 zł Małe projekty 0 25 0 25 Odnowa wsi 43 z 99 .3 Promowanie trybu życia bez uzależnień 2. szt. szt.3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem Wartość przedsięwzięcia 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł szt.2 2. Ruda Maleniecka.1 Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności 2.

1 Liczba uczestników wydarzeń i konkursów w3. szt. edukacyjnych.3 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych Przedsięwzięcie Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 1 170 000 zł szt. Żarnów 3.2 Liczba zrealizowanych działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w3.1 3.2. Ruda Maleniecka. szt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. szt. Bliżyn.1.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.2 Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.2. szt.1.2 3. szt.0 3.2. szt. Końskie. Smyków. Paradyż. szt.3 CEL OGÓLNY 2015 Ekologiczny obszar „LGD .1 Konkursy proekologiczne 3.1 3. Wskaźniki produktu 5 000 5 150 Badanie LGD/na koniec 2014 roku nazwa Liczba zorganizowanych konkursów Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba zrealizowanych działań Liczba zrealizowanych działań Liczba gospodarstw objętych wsparciem jednostka szt.U ŹRÓDEŁ” Kształtowanie postaw proekologicznych Dbamy o środowisko w którym żyjemy Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 0% do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Badanie LGD/na koniec 2014 30% roku CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych w3. Stąporków.3.3. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 0 do 2014 4 12 6 3 5 5 3 Źródło 3.1 3.2 3.3 3. promocyjnych Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA Badania własne LGD/corocznie Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Odnowa wsi 44 z 99 . szt.

w wyniku których będą powstawać elementy sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ . festiwale. spotkania integracyjne itp. budowa domków letniskowych itp. np. czy przedsięwzięcia polegające na produkcji lub wypożyczaniu sprzętu wykorzystywanego w turystyce (np.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI.1 KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI. 1. OZNAKOWANIE I BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY PIEKIELNYM SZLAKU. WYTYCZENIE. rowerów. opracowywanie. rajdy. 1. emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. np.2.).4. Paradyż. ulotek. folderów. drogowskazów. w tym materiałów filmowych.1 OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ Oznakowanie w terenie miejsc i atrakcji turystycznych np. Operacje. miejsca odpoczynku.2 WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Operacje mające na celu promocję turystyczną wizerunku obszaru i produktów turystycznych tj. Gowarczów. Ruda Maleniecka. pikniki. 1. parki linowe. Smyków. historycznego lub przyrodniczego. w tym kulturowego.1. przedsięwzięcia polegające na budowie.2. ściany wspinaczkowe itp. Żarnów Charakterystyka przedsięwzięć Obszar LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym 1. produkcja kajaków.2 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYCZNYM I OKOŁOTURYSTYCZNYM Operacje mające na celu wspieranie osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych.Piekielnego szlaku. 1. koncerty. wydawanie materiałów promocyjnych (map. umieszczanie tablic informacyjnych. opracowanie planów sytuacyjnych itp. Końskie.3. książek itp. Bliżyn. Stąporków.2 ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH LUB KULTURALNYCH PRZY PIEKIELNYM SZLAKU Operacje polegające na organizowaniu wydarzeń przy Piekielnym szlaku np. OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ORAZ TRADYCYJNYCH ZAWODÓW I RZEMIOSŁA Operacje mające na celu promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa.1. przebudowie i remoncie aktywnych form turystyki (parki tematyczne.). zawody sportowe. 1. albumów. przeglądy 45 z 99 .). np. festyny.

2 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. 46 z 99 . o tematyce promującej zdrowy styl życia oraz wydarzeń mających na celu umożliwienie młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego np. wydarzeń. Żarnów zespołów folklorystycznych. warsztaty malarskie. 2. ODNAWIANIE LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI Operacje mające na celu zachowanie ogólnodostępnego dziedzictwa obszaru LGD oraz tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na materialnym dziedzictwie historycznym. 2. Końskie.1 WARSZTATY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI Operacje mające na celu organizowanie szkoleń.3 PROMOWANIE TRYBU ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ Operacje mające na celu organizowanie akcji. programy profilaktyczne w szkołach. zajęć itp. Bliżyn. warsztatów. Gowarczów. 2. warsztaty rzemieślnicze.1 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB W WIEKU 18 – 45 LAT Operacje mające na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wsparcie można uzyskać zarówno na podjęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej. gminna liga siatkówki itp. publikacje promujące lokalną kulturę.3 PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Operacje mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD i jego wykorzystanie do celów komercyjnych.2. szkolenia informatyczne. koncerty.4. wyposażenie zespołów folklorystycznych. LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży 2.2. dożynki itp. warsztaty wschodnich sztuk walki itp. warsztaty teatralne. kursy komputerowe. 1. konkursów itp. Smyków. akcje promujące zawody ginące. zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP. kompetencji np. Paradyż. Ruda Maleniecka.4. warsztaty decupauge itp.2 MAŁA LIGA SPORTOWA Operacje mające na celu zorganizowanie rozgrywek sportowych – gminnych lub międzygminnych angażujących młodzież zamieszkującą obszar LGD np.1.2. 1. umożliwiających młodzieży zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. warsztaty plastyczne.

PRZEBUDOWA LUB REMONT PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH WIEJSKICH Operacje mające na celu powstanie ogólnodostępnych placów zabaw.2 WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA Kursy. Gowarczów. 2. imprezy.1 KONKURSY PROEKOLOGICZNE Operacje mające na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych np.2 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH. EDUKACYJNYCH.1 BUDOWA. 3. amatorskie uprawianie sportu. itp. wymiana parku maszynowego itp.3 BUDOWA. 3. Stąporków. PROMOCYJNYCH Operacje mające na celu tworzenie i oznakowanie np. wprowadzanie nowych technologii.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wizyty studyjne dla mieszkańców obszaru LGD.3. pomników przyrody itp.1.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII Operacje polegające na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. wystawy plastyczne i fotograficzne. Boiska sportowe dla różnych dyscyplin sportowych. plenery plastyczne. Paradyż. Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ 3. propagujące zdrowy. 47 z 99 .3.1 DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WPŁYWU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Działania przedsiębiorstw mające na celu usprawnienie działalności gospodarczej w taki sposób aby korzystnie wpływać na środowisko naturalne np.2. konkurs na temat form ochrony przyrody itp.2..1. obiekty ogólnodostępne. 3. 2. publikacje itd. Końskie. ekologiczny tryb życia np. 3. WYPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH Operacje mające na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz spotkań i rekreacji mieszkańców. Ruda Maleniecka. rajdy. ścieżek rowerowych.2 BUDOWA. Bliżyn.2. REMONT. Smyków. ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych. Żarnów 2.3. PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH.

której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty. przewodniki. Może występować samodzielnie. są to: rzecz – wszystkie rzeczy materialne. warsztatów. rajdy. wizyt studyjnych itp. Ma charakter punktowy. 3. występuje w ustalonym miejscu i czasie. SŁOWNIK POJĘĆ: Produkt turystyczny – wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. konkursów. Przykładem są: Dymarki Świętokrzyskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3. Przykładami są wycieczki. pamiątki. transportowa. Gowarczów. mających na celu podniesienie świadomości na temat jak zdobyć certyfikat ekologiczności 3. gastronomiczna. wydarzenie – charakteryzuje się spójnością i określoną tematyką. Paradyż. które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych.3. przewodnicka. noclegowa. obiekt – występuje jedna. główna atrakcja. Smyków. Końskie. Dąb Bartek czy zamek krzyżacki w Malborku. Oktoberfest. Festiwal Słowian i Wikingów. wczasy.in. kurs na temat zasad produkowania zdrowej żywności. gospodarstw ekologicznych np. Ruda Maleniecka.2 WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWSTAJĄCYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I EKOTURYSTYCZNYCH Operacje polegające na rozwoju działalności istniejących i nowo powstających gospodarstwo ekologicznych lub ekoturystycznych. szkolenia dla przedsiębiorców 48 z 99 . wiosła. zakładanie kolektorów słonecznych. Żarnów w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym. z wyłączeniem działalności rolniczej np. ale najczęściej jest wyłącznie dodatkiem do innych produktów. np. Stąporków. usługa – pojedyncza usługa np. kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi). mapy. niezwykłością.1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Operacje polegające na prowadzeniu kursów. sprzęt niezbędny podczas wyjazdu – np. Bliżyn. Są to m. Wydarzenie powinno charakteryzować się wyjątkowością.

) .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wzdłuż szlaku można zazwyczaj znaleźć różnorodną infrastrukturę turystyczną. Mała infrastruktura turystyczna – to obiekty oraz urządzenia turystyczne. Określenie misji LGD Misja Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą. która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. parkingiem. usługi. . zjawiskami historycznymi i obyczajowymi. historyczne. Szlak Orlich Gniazd. obiektem małej infrastruktury. rowerowe oraz inne) Dziedzictwo kulturowe. angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu. przyrodnicze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi. itp. a zarazem podniesienia standardów życia. Zwykle połączone są one wyznaczoną i oznakowaną trasą. np. z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Smyków. ciągiem komunikacyjnym. Końskie. zapleczem higieniczno-sanitarnym. 49 z 99 . Obiekt sportowy – boisko lub zespół boisk dla różnych dyscyplin sportu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. Bliżyn. Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu. obszar – zdeterminowany obszar geograficzny.obiekty kultury (galerie . Żarnów szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów. w którym znajdują się atrakcje turystyczne. dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń oraz kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.miejsca rekreacji . które maja na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką np. które są powiązane jedną nadrzędną ideą. 5. Paradyż.szlaki ( piesze. Stąporków.wystawy itp. Dbamy o szanse dla młodych ludzi. Ruda Maleniecka. uznawany za godny ochrony dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywania go następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowalne wartości mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju. Gowarczów.

Posiada wiele walorów. Można wyróżnić takie jak: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. 50 z 99 . czyli LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży. tradycje rękodzieła żeliwnego. Stąporków. „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Na dowód można podać następujące jej elementy: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. Zaczynając od celu ogólnego 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym trzeba zdecydowanie stwierdzić. Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze. również ewokuje konkretne cechy wyróżniające obszar objęty niniejszą LSR. które mają szansę „przyciągnąć” współczesnego (aktywnego) turystę. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Założone do osiągnięcia cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaproponowane po dokładnej analizie elementów składających się na specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). Żarnów 6. że wpisuje się on w największym stopniu w specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. ale niedostateczne ich oznakowanie. jak i ogólnych. ale brak infrastruktury towarzyszącej. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. zabytki sakralne. że jest wysoce prawdopodobne osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych. Daje to podstawę do stwierdzenia. zalew w Sielpi. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. duża ilość imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK – oddziały w Końskich i Żarnowie. Teren ten niewątpliwie zasługuje na wysoko rozwiniętą turystykę. Ruda Maleniecka. Cel ogólny 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Czynniki wyróżniające ten teren pozostają we wzajemnej korelacji z zaproponowanymi rozwiązaniami. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. Końskie. Gowarczów. Bliżyn. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Smyków. tereny wokół rzeki Czarnej.

święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. czyli przede wszystkim problemowi migracji młodych ludzi. Jasnym wydaje się fakt. które wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad obszarami priorytetowymi. Walory przyrodnicze i geograficzne są niewątpliwym atutem LGD – U ŹRÓDEŁ. że elementy te sprzyjają realizacji tego celu. Żarnów tradycje rękodzieła żeliwnego. należy stwierdzić. Bliżyn. tereny wokół rzeki Krasnej (objęte obszarem „NATURA 2000”). które zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. którzy właśnie na tym obszarze powinni pracować i żyć. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Przy planowaniu przedsięwzięć. tereny lesiste. zastosowano podejście zintegrowane. 7. Bardzo ważnym składnikiem popierającym zgodność obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne. Paradyż. I właśnie realizacja tych. A to z kolei daje duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. problem migracji młodych ludzi. dlatego właśnie postanowiono wspomagać ich rozwój. Gowarczów. kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką tego obszaru. duża ilość rzek i zbiorników wodnych. Końskie. Sprzyjają temu również zaproponowane cele szczegółowe – dzięki ich realizacji specyfika obszaru będzie wykorzystywane bardziej kompleksowo. Smyków. z drugiej spróbuje zapobiec negatywnym jej aspektom. a nie innych rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Cele szczegółowe i dążenie do ich realizacji w przypadku tego celu strategicznego ma podwójne znaczenie: z jednej strony będzie wspomagać pozytywy specyfiki obszaru w tym zakresie. aktywność OSP. Ruda Maleniecka. Tylko w sytuacji. Cel ogólny 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ bezpośrednio nawiązuje do następujących cech charakterystycznych dla obszaru objętego LSR: „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. gdy współdziałają ze sobą różne 51 z 99 . Reasumując. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji).

oddziałując na siebie – zarówno inwestycje w człowieka. jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. iż podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie. należy stwierdzić. którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności. do których będzie skierowana pomoc wynikająca z wdrażania LSR. Bliżyn. Końskie. tworząc tak potrzebny do końcowego sukcesu efekt synergii. Analizując cele i planowane działania. że każdy z sektorów pozostaje w korelacji z innymi. Smyków. jak i przedsiębiorców czy osoby prywatne. Grupy docelowe. np. rezerwaty skalne. W przypadku LGD – U ŹRÓDEŁ taka integracja i współdziałanie niewątpliwie występują. jak i te materialne. ale z różnych działów gospodarki. obejmują również podmioty pochodzące z każdego rodzaju partnerstwa. Dotyczy zarówno celów. osoby prywatne. uzupełniające się. które poprzez uzyskanie wsparcia podniosą jakość świadczonych usług. Stąporków. dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia. turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy. 52 z 99 . tereny objęte programem „Natura 2000”). że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. Zintegrowany charakter strategii oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferach społecznej. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i powiązane. a przez to na rozwoju obszaru skorzystają bowiem wszyscy: zarówno przedsiębiorcy. wzajemnie się one uzupełniają. jak i sektor publiczny (samorządy). jego zasoby lokalne i tożsamość. np. Reasumując. Ważny jest również fakt. Obszar „Młodzież” i zawarte w nim elementy także pozwalają na udział każdego z sektorów gospodarki. kulturze i historii (tradycyjne rzemiosło. Żarnów elementy. Gowarczów. operacji. gospodarczej i przyrodniczej. potrawy kulinarne). Dotyczy to każdego z obszarów priorytetowych. zaplanowane działania na rzecz rozwoju turystyki bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru (obszary chronionego krajobrazu. Paradyż. Ruda Maleniecka. Na realizacji celów. przedsięwzięć. Z kolei obszar „Ekologia” pozostaje w bezpośrednim związku z turystyką. można mówić o trwałym efekcie działań. Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób. że często będzie miała miejsce sytuacja. Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR. wyraźnie można zauważyć. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wykorzystują również zasoby obszaru objętego niniejszą LSR. gdy planowane przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z tego samego sektora. a przez realizowane inwestycje dołożą swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku regionu.

Dlatego ogromne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia LSR jest czymś nowym. dało się już wyraźnie zauważyć w czasie procesu tworzenia tego dokumentu (będzie o tym mowa przy opisie tego procesu – bardzo szeroki udział społeczny. Ruda Maleniecka. że nie występował on wcześniej w dużym stopniu na terenie LSR. pomysł na wykorzystanie rękodzieła żeliwnego i ceramicznego występującego na tym terenie. Smyków. przedsiębiorcy. Bliżyn. że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą się bez problemu przenieść na inne obszary (geograficzne i społeczne) – wszędzie tam. wyjazdy itp. nowych produktów i usług czy sposobów wykorzystywania lokalnych zasobów. np. podejście do turystyki w sposób aktywizujący różne środowiska jednocześnie (gminy. stowarzyszenia). osoby prywatne. 53 z 99 . rozbudowany charakter konsultacji). Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. z którym mamy do czynienia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEL. Może ono bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR. szkolenia. Szereg spotkań i konsultacji społecznych daje dużą szansę na aktywizację lokalnej społeczności i jej dalsze pozytywne przejawy w przyszłości. gdzie jest szeroki udział społeczny w podejmowaniu decyzji – dzięki czemu decyzje te są bardziej trafne i odpowiadają występującym problemom. organizacji procesów zarządzania. Stąporków. masowe imprezy. Nie można również pominąć faktu. Końskie. Warto również zaznaczyć.). Ważnym elementem wskazującym na nowatorstwo jest również szereg pomysłów. które zakładają rozwój czynnika ludzkiego w każdym z obszarów priorytetowych (np. Żarnów 8. zdiagnozować i zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie. Na terenie LGD – U ŹRÓDEŁ przykładami takiej innowacyjności mogą być chociażby: stworzenie nowego markowego produktu turystycznego „Piekielny Szlak” poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów. podejście do zagadnienia ekologii. a wielostronne podejście do każdej z kwestii pozwala właściwie ją ocenić. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Nowatorstwo. Paradyż. Innowacyjność podejścia polega na wielotorowości tego pojęcia i rozpatrywać je należy pod różnymi kątami.

3. Smyków. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR: 1. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR. Żarnów 9. Stąporków. Bliżyn. 54 z 99 . Paradyż. Ruda Maleniecka. 2. NIE – 0 pkt. NIE – 0 pkt. a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu: Załącznik nr 3: Procedura oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 4: Procedura wyboru operacji przez LGD Załącznik nr 5: Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Załącznik nr 6: Procedura zmiany kryteriów oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 7: Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji W sprawach nieuregulowanych w procedurach decydują zapisy w LSR. procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania. Zgodność przynajmniej z jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR: TAK – 1 pkt. kryteriów. NIE – 0 pkt. procedury wyboru operacji przez LGD. Gowarczów. 5 ust.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o którym mowa w art. Zgodność przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR: TAK – 1 pkt. na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. Regulaminie Rady. Operacja jest zgodna z LSR jeżeli w każdym z kryterium otrzyma 1 pkt.. Statucie LGD i dokumentach regulujących wdrażanie PROW i Osi 4 Leader. łącznie 3 pkt. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Końskie. Zgodność przynajmniej z jednym celem ogólnych LSR: TAK – 1 pkt. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. W przypadku braku stosownych zapisów decyduje poprzez głosowanie Rada LGD.

projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Powierzchnia gospodarstwa rolnego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. do 5 ha – 4 pkt. Paradyż. 55 z 99 . Gowarczów. Końskie. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Ruda Maleniecka... Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. powyżej 10 ha – 1 pkt. Stąporków. 2. 4. Bliżyn. b. uzupełniająca do zrealizowania innych ramach przedsięwzięć zrealizowanych/realizowanych przewidzianych w LSR: a. Smyków. 6 lub 7. komplementarna. Żarnów Kryteria wyboru operacji Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13. Operacja zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres w i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt.. projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . projekt 3. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. Miejsce realizacji projektu*: a. b. którą posiada wnioskodawca.. więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt. Kryterium. lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: a. c. c. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5. 1. b.0 pkt.

gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Stąporków. c. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. d.. 7. Bliżyn. Gowarczów. b. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt.. b. Projekt zakłada utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego /bazy noclegowej/bazy gastronomicznej a. 6. 56 z 99 . Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. 1. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. c. Końskie. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. 8. niezwiązanej z sektorem turystycznym– 0 pkt. Tak – 5 pkt. 5. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. Żarnów b. Projekt będzie dotyczył działalności: a. Członkowstwo w LGD: a. Smyków. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. Kryterium. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Działanie: Małe projekty Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39. Nie – 0 pkt. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. b. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.. b. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Paradyż.

projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.0 pkt. 6. Gowarczów. Projekt będzie dotyczył działalności: a. Smyków. Bliżyn. Operacja komplementarna. Członkowstwo w LGD: a. c. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Miejsce realizacji projektu*: a. b. Działanie: Odnowa i rozwój wsi Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. 4. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. 5. Obszar realizacji projektu: a. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. d. c. c. jedna miejscowość – 1 pkt. b. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. 7. Stąporków. dwie miejscowości – 3 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt b. b. b. b. 57 z 99 .. Ruda Maleniecka. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. Żarnów 2. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Paradyż. uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. c. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. 3. Końskie.

Ruda Maleniecka.0 pkt. Żarnów Kryterium. b. 1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. b. Członkowstwo w LGD: a. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. do realizacji w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 4 lub 5. 3. Miejsce realizacji projektu*: a. c. 6.. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt.. b. dwie miejscowości – 3 pkt. Operacja komplementarna uzupełniająca innych zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Końskie. 5. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt. c. c. Obszar realizacji projektu: a. 4. 2. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. Gowarczów. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. Bliżyn. Stąporków. c. jedna miejscowość – 1 pkt. b. Smyków. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. 58 z 99 . Paradyż. b.

Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/ realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Gowarczów. 1. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. Paradyż. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. b. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie: a. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. 4. b. 1 – 1 pkt. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12.. Ruda Maleniecka. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. 2. c. b. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. 2 – 2 pkt.. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. 3. c.0 pkt. Stąporków.. Końskie. Bliżyn. Smyków. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. c. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów d. 59 z 99 . Kryterium. Miejsce realizacji projektu*: a. więcej niż 2 – 4 pkt. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną lub zrealizowaną ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt.

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Żarnów 5. Członkowstwo w LGD: a. operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości. Paradyż. c. 6. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. Bliżyn. na podstawie liczby mieszkańców w każdej z miejscowości. *Miejsce realizacji projektu – w przypadku gdy. 7. Końskie. Projekt będzie dotyczył działalności: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Smyków. Stąporków. które zasięgiem obejmuje realizowana operacja 60 z 99 . Założenie działalności gospodarczej – 3 pkt. Ruda Maleniecka. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej – 1 pkt. Gowarczów. wyliczana jest średnia punktów.. 8. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. b. Operacja zakłada: a. b. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 3 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. d.

76 126 342.00 2 912 000.00 0.00 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) 133 279.76 279 216.17 348 775.00 96 000.00 1 609 135.80 126 342.00 6 527 149.44 2 069 135.00 0.00 290 515.76 15 106 169.23 81 759.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00 1 609 135.00 1 980 000.00 137 280.00 1 592 550.00 1 186 116.00 0.44 6 626 735.00 206 635.04 59 863.00 4 139 855.00 0.00 65 000.00 0.00 215 000.78 292 825.00 0.00 0.00 800 000.80 290 515.00 0.00 562 500.04 59 863.00 0.00 0.44 360 000. Smyków.00 0.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.00 0.80 126 342.83 3 418 985.21 0.44 81 759.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Razem Oś 4 Razem 4. Gowarczów.00 0.00 6 227 960.00 1 014 500.00 całkowite 20082009 kwalifikowane do refundacji całkowite 2010 kwalifikowane do refundacji całkowite 2011 kwalifikowane do refundacji całkowite 2012 kwalifikowane do refundacji całkowite 2013 kwalifikowane do refundacji całkowite 2014 kwalifikowane do refundacji całkowite 2015 kwalifikowane do refundacji całkowite 20082015 kwalifikowane do refundacji 0.24 72 003.1/413 1 824 794.00 12 811 169.77 279 216.00 0.00 144 500.00 562 500.00 2 212 000.00 0.00 2 080 000.00 1 392 020.00 0.00 0.00 50 000.00 61 z 99 .04 27 028.00 248 105.00 0.17 292 825.78 133 279.00 1 474 500.00 0.00 165 000.00 278 240.00 0.23 72 003.00 0.76 126 342.00 0.83 1 382 276.00 0.00 360 000.00 15 106 169.17 406 985. Końskie.00 0.77 278 240.00 0.76 230 652.00 137 280.00 2 020 954.00 0.00 65 000.00 0.00 196 160.44 4 804 159.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 0.00 2 069 135.00 4 139 855.00 12 811 169.00 Przygotowanie projektów współpracy 0.00 2 912 000.00 0.00 700 000.00 1 980 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 000.00 0.00 0.00 0.83 196 160.80 290 515.00 0.00 2 212 000.00 165 000.83 406 985.00 1 186 116.24 72 003.83 196 160.44 348 775.00 2 080 000.00 351 220.00 0.00 3 012 000.76 230 652.00 8 322 000.00 0.00 840 000.00 0.00 0.00 50 000.77 278 240.00 0.00 1 140 000.76 1 592 550.00 65 000.00 487 450.00 990 000.00 3 012 000.00 0.76 99 314.05 62 881.05 62 881.44 348 775.00 0.17 3 418 985.17 406 985.00 50 000.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 000.76 230 652.00 0.00 114 160.00 Małe projekty Razem 4.00 279 020.00 0.00 50 000.00 0.00 215 000.00 0.00 0.00 840 000.00 6 527 149.00 0.00 420 000.00 1 140 000.00 487 450.00 450 000.00 137 280.00 50 000.00 0.00 100 000.00 114 160.00 0.00 50 000.00 0.00 1 392 020.00 0.00 65 000.00 0.00 248 105.00 4 405 384.00 1 824 794.00 279 020.00 0.00 50 000.00 700 000.76 99 314.00 10 617 000.00 553 500.00 512 220.17 292 825.80 290 515.00 0.00 69 755.00 0.00 360 000. Paradyż.00 215 000.00 0.00 0.00 Razem 4.17 6 626 735.00 0.00 351 220.00 3 311 884.00 0.00 0.00 0. Ruda Maleniecka.05 114 160.83 2 020 954.00 137 280.00 Odnowa i rozwój wsi 1 824 794.00 100 000.00 165 000.00 27 028.44 69 755.00 0.00 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 62 881.17 279 020.31 Kategoria kosztu / wydatku Rok Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 0.76 99 314.78 133 279.00 0.00 1 824 794.00 0.00 173 500.00 0.00 206 635.76 2 080 000.00 0.00 0.00 100 000. Stąporków.00 0.00 290 515.00 0.00 65 000.00 0.00 351 220.00 1 620 000.17 2 026 985.00 0.00 1 592 550.00 1 410 000.00 0.00 0.23 81 759.00 0.00 553 500.00 487 450.00 570 000.00 4.00 0.44 69 755.00 100 000.00 4 948 000.00 0.00 0.00 Realizacja projektów współpracy 0.00 0.00 1 060 000.76 126 342.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.00 27 028.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 350 000.76 126 342.00 974 000.00 6 227 960.00 0.00 0. Bliżyn.00 560 000.80 290 515.00 100 000.76 279 216.24 59 863.00 50 000. Żarnów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Działania Osi 4 Leader 4.

00 512 220 0 0 .U ŹRÓDEŁ” 3. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 1.1 Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania SUMA LSR 10 617 000.2.1.zł 0.00 290 515.76 126 343 10 000 50 000 20 000 6 000 20 000 10 000 861 365 676 139 874 380 3 000 40 000 150 000 10 000 10000 3 000 30 000 3 000 30000 5 000 5 000 200 000 6 000 8 000 70 000 180000 30000 30000 2011 II I 10 000 6 000 2012 II 2013 I 10000 II I 2014 II I 2015 II 1.1 Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 3.00 126 342.1. Ekologiczny obszar „LGD . przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 3.00 zł 2 080 000. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich 2. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i 1.00 360 000.3.2.44 4 804 159 Małe projekty 4 500 170000 984500 30000 1 014 500 zł 100 000.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności Mała Liga Sportowa Promowanie trybu życia bez uzależnień Budowa. przebudowa lub remont obiektów sportowych Budowa.17 2 026 985 50 000. obrzędów.3.83 1 382 277 280000 1 340000 3 155384 1 250000 1 620 000 zł 4 405 384 zł 0.00 zł 1.1 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym 1.00 348 775.2. Stąporków.4.3.1.1 Konkursy proekologiczne 3.2 2.U ŹRÓDEŁ” szansą dla „LGD .1 rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.zł 0.00 zł Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Odnowa i rozwój wsi 62 z 99 . ewidencji zabytków oraz 1.3 Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii 3.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.00 406 985. Bliżyn.2 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji.00 1 474 500 96000 0 96 000 zł 65 000.4.1 naturalne Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych. oznakowanie i budowa małej infrastruktury 1.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym młodzieży Lp. Przedsięwzięcie Wartość przeznaczona na wsparcie przedsięwzięcia 2009 I II I 20 000 24 000 2010 II 20 000 24 000 I 10 000 6 000 900 000 40 000 180 000 600 000 50 000 50 000 54 000 450000 150 000 70 000 160 000 20 000 30 000 20 000 398 635 401 861 385 620 12 000 40 000 9 000 40 000 300 000 20 000 30 000 14 000 10 000 40 000 7 000 20 000 4 500 170 000 0 1 186116 1 186 116 zł 0.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.00 351 220.1. edukacyjnych.1.2 obiektów małej architektury. Paradyż.3.1 turystycznej przy Piekielnym Szlaku 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł 100 000 zł 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł 450 000 zł 150 000 zł 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł 1 078 000 zł 1 260 000 zł 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 8 322 000.3.00 zł 215 000. wytyczenie.2 promocyjnych 3.2. remont. Smyków.2. Ruda Maleniecka.2.3 2.2 2. Końskie.3 Budowa.00 196 160.1 2.2.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych Opracowanie dokumentacji.80 290 516 0 0 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.4.3.2 Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku 1.1 2. Gowarczów.3. Żarnów Harmonogram realizacji budżetu LSR Cel Ogólny „LGD .2.1.1 2.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2.

Paradyż. by nadać im ostateczny kształt. turystyki z dziedzictwem konsultacji historycznym społecznych i kulturowym. Został powołany specjalny Zespół Koordynujący prace nad LSR oraz powstała sieć Gminnych Koordynatorów ds. w którego powstawanie każdy z nich miał możliwość się włączyć. W każdym etapie powstawania LSR brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ oraz mieszkańcy terenu 9 gmin. a także w odpowiedni sposób określa cele i kierunki rozwoju obszaru nim objętego. Dzięki takiej przyjętej filozofii działania Lokalna Strategia Rozwoju stała się przede wszystkim dokumentem dla mieszkańców obszaru. Dodatkowo bardzo duża ilość przeprowadzonych (m. się konsultacji ekspertów czyli dziedzin ekologii. że wypracowany dokument zawiera bogatą analizę. Lokalnej Strategii Rozwoju Smyków wsparcie z konsultantów Konsorcjum moderatorów InicjatywaLokalna. W pracach stosowano zasadę partnerstwa. Ruda Maleniecka. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD – U ŹRÓDEŁ został opracowany i przeprowadzony w sposób kompleksowy. Merytoryczne i Jedno z zebrań Zespołu ds. na którym ono działa. że jakaś ważna kwestia dotycząca przyszłości i rozwoju obszaru zostanie niezauważona czy pominięta. Gowarczów.in. Smyków. Końskie. Żarnów 8. Wielorakość podjętych działań daje podstawę do stwierdzenia. Bliżyn. Zaplanowane różnorodne warsztaty były doskonałą i okazją do wypowiedzenia z młodzieży. podsumowanie i zebranie informacji. co jest ogromnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach.pl nakierowane było przede wszystkim na zaplanowanie prac tworzenia LSR oraz ich koordynację. priorytetowych. Stąporków. Również zaplanowane przedsięwzięcia mają konkretne odzwierciedlenie w potrzebach regionu. ankiety wśród mieszkańców obszaru Prace nad obszarem priorytetowym „Ekologia” – Jeżów LGD. które zostały w precyzyjny sposób zdiagnozowane.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. LSR – nie istniała więc obawa. spotkania i warsztaty z młodzieżą) są 63 z 99 .

a to w Lokalnej Strategii Rozwoju jest najważniejsze. umożliwiało to śledzenie postępów prac oraz pomagało wykryć i usunąć ewentualne błędy czy nie do końca wyjaśnione kwestie. dyskusje wielokrotne) – świadczy to o nowoczesnym podejściu do problemu i liczeniu się z głosem każdego mieszkańca regionu. to szeroko rozumiane partnerstwo. Żarnów dowodem. Etapem kończącym proces tworzenia LSR była jej prezentacja na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Wszystkie ankiety. Prezentacja na Walnym Zebraniu Członków 64 z 99 . społecznego i gospodarczego. można mówić o zintegrowanym zakresie podejmowanych działań. a działania. mają dużą szansę przynieść w przyszłości oczekiwane efekty. listy obecności. że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji. Warsztaty z liderami obszarów priorytetowych 8. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. gdy dojdzie do współdziałania trzech najważniejszych sektorów: publicznego. Stąporków. Konferencja konsultacyjno-podsumowująca 9. W czasie pracy nad LSR eksperci często metody wykorzystywali aktywizujące warsztatowe uczestników Jedna z edycji warsztatów z młodzieżą terenu LGD – Stąporków („mapy myśli”. LSR 2. Udostępnienie LSR do konsultacji na WWW 10. Nadrzędna zasada. Elementy procesu przygotowania i konsultacji LSR: 1. Ruda Maleniecka. „burze mózgów”. Zespół Koordynacyjny LSR 4. Końskie. Gowarczów. Na każdym spotkaniu Zespołu Koordynującego były prezentowane wnioski i rezultaty z dotychczasowych działań. Bowiem tylko w sytuacji. Badanie ankietowe poprzez indywidualny wywiad w miejscowości – siedzibie gminy 7. Punkt kontaktowy i informacyjno-konsultacyjny w każdej gminie 5. Paradyż. które przewiduje. Bliżyn. która przyświecała twórcom strategii. Powołanie przedstawiciela Zarządu LGD – Koordynatora ds. gdzie powstały dokument został poddany głosowaniu i przyjęty. opracowania i dokumentacja fotograficzna jest w posiadaniu LGD. Funkcja Koordynatora Gminnego LSR 3. Otwarte spotkanie konsultacyjne w każdej gminie 6.

Smyków. Osoby i organizacje tworzące LGD utożsamiają się z LSR. którzy reprezentowali gminę w pracach nad LSR oraz jednocześnie pełnili funkcję punktu kontaktowego i informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców danej Gminy. za ich wykorzystanie zgodnie z zaplanowanymi działaniami i poprawne rozliczenie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Końskie. Komisja Rewizyjna. co umożliwiło wszystkim zainteresowanym wniesienie uwag przed Walnym Zebraniem Członków przyjmującym LSR. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ. będzie miała bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych celów. doradcze). Powołano również Koordynatorów Gminnych. Informacje o otwartych spotkaniach były umieszczane na WWW LGD. Gowarczów. Rada Stowarzyszenia. Głównym celem środków pochodzących z programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności tak. Listy obecności ze spotkań oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt znajdują się w biurze LGD. składający się z przedstawicieli każdej z gmin. dzięki uzyskanej dotacji. W procesie wdrażania i aktualizacji LSR biorą udział następujące podmioty: Zarząd Stowarzyszenia. o ile zostanie wyartykułowana taka potrzeba. W ramach konsultacji LSR kompletny dokument został umieszczony na stronie internetowej LGD. 10. Walne Zebranie Członków. Odpowiada ono za powierzone jej środki publiczne. pracownicy Biura Stowarzyszenia. Realizacja powstałej w ten sposób LSR. inne podmioty (np. Po przeprowadzonych analizach i wyborze metodologii prac został powołany Zespół Koordynujący. Łącznie we wszystkich działaniach związanych z opracowaniem LSR wzięło udział ponad 500 osób. Paradyż. gospodarczego oraz publicznego. Żarnów Metodologia pracy nad LSR zakładała maksymalne zaangażowanie osób i organizacji z terenu LGD do wypracowania dokumentu. We wszystkich etapach prac brali udział przedstawiciele trzech sektorów: społecznego. Na początku każdego ze spotkań prezentowane były wyniki dotychczasowych prac a uczestnicy otrzymywali stosowne materiały informacyjne. Ruda Maleniecka. by w jak największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny 65 z 99 . Bliżyn.

Dodatkowo w biurze LGD codziennie jeden z jego pracowników pełni dyżur informacyjny. Na stronie WWW zawarte są wszystkie aktualności. Ruda Maleniecka. Paradyż. Internet to obecnie standardowe i bardzo efektywne narzędzie. procesu jej powstawania. jest wszechstronna informacja i promocja LSR. Funkcjonuje również forum dyskusyjne. Końskie. Gowarczów. raporty. Stąporków. Systematycznie pojawiają się informacje w lokalnej prasie. Smyków.pl). służąc pomocą w uzyskaniu przez zainteresowane osoby potrzebnych wiadomości. Dlatego proces wdrażania i aktualizacji LSR realizuje tę zasadę. 66 z 99 . która pozwoli na płynne wdrażanie tego dokumentu. uwzględniając jak najszerszy udział partnerów LGD i mieszkańców. dokumenty. fotografie dotyczące LSR. która ma spełniać to zadanie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Podstawowym elementem. Żarnów obszaru objętego LSR. który należy zaznaczyć w tym punkcie. rozgłośniach radiowych i TV. W tym celu powstała strona WWW Stowarzyszenia (www. pozwalające każdemu zainteresowanemu odnieść się do tych kwestii. wdrażania i aktualizacji. dlatego postanowiono się nim posłużyć.uzrodel.

które sprawdziły się już w procesie tworzenia niniejszego dokumentu. by odbywała się ona płynnie oraz przynosiła spodziewane efekty. Żarnów Lp.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Bliżyn. efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków. Etap wdrażania LSR Złożenie dokumentów na konkurs Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla LGD Uruchomienie na WWW zakładki dotyczącej tylko LSR oraz umieszczanie tam aktualnych informacji z wdrażania. Stąporków. Smyków. będzie zastosowanie podobnych metod i rozwiązań. uruchomienie opcji newslettera wysyłającego aktualności do wszystkich zapisanych na liście dystrybucyjnej Przesłanie LSR do członków LGD Opracowanie i wydanie ulotki jako wyciągu z LSR (zawierający między innymi najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz planowane terminy ogłaszania naborów) oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców Sporządzanie i dystrybucja poprzez media raportów z wdrażania i planów na najbliższy rok Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze LGD Tablice informacyjne w budynku każdego Urzędu Gminy Prowadzenie bazy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkretnymi przedsięwzięciami w przypadku określenia daty ogłoszenia konkursu do zainteresowanych beneficjentów będzie przekazywana (w formie uzgodnionej z beneficjentem) informacja na ten temat 2009 I x II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II III IV 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x 5 x x x x x 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Najlepszym sposobem. szybkie reagowanie na zmiany sytuacji. uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłych już w trakcie realizacji LSR. 67 z 99 . Końskie.

Stąporków. Zarząd z własnej inicjatywy. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces Przedsięwzięć. Końskie. Co najmniej na 14 dni przed walnym 3 wniosku z LSR. Żarnów Z wnioskiem do Zarządu LGD o aktualizację LSR może wystąpić: 1. Co najmniej na 14 dni przed walnym 7 Innych elementów LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD 68 z 99 . 4. uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących przedsięwzięć. 3. Co najmniej na 14 dni przed celów walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Harmonogramu wdrażania przedsięwzięć. kwot konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z przeznaczonych na każde osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi przedsięwzięcie. 2. Lp. Ruda Maleniecka. Kryteria Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany oceny wniosku musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących celów. kwalifikacji i 1 doświadczenia członków Rady. przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać wskaźników osiągnięcia pozytywną opinię Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWW LGD Struktury Rady LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zakres aktualizacji LSR / zmiana Proces niezbędnych konsultacji aktualizacji LSR Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Gowarczów. wskaźnika produktu. podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w 4 Celów szczegółowych ramach proponowanych celów oraz po przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Składu. Zasad i Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany sposobów ewaluacji musi zostać umieszczona na WWWLGD własnej Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Komisja Rewizyjna LGD. osobami i podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem 5 rezultatu i wsparcia w ramach proponowanych przedsięwzięć oraz po oddziaływania. Rada LGD. Paradyż. Regulaminu Rady Organ wprowadzaj ący aktualizację Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Procedury oceny Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym 6 aktualizacji LSR. Smyków. Co najmniej na 14 dni przed walnym 2 zgodności operacji z LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany i wyboru operacji musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Kryteria oceny zgodności Zarządu LGD. osobami i Celów ogólnych. Bliżyn. grupa członków licząca powyżej 10% wszystkich członków LGD. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię proces wdrażania i Zarządu LGD.

2. Ruda Maleniecka. osiąganych wskaźników realizacji celów LSR. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor gospodarczy. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor społeczny. innych LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Paradyż. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor publiczny. Rady LGD. funkcjonowania organów LGD i Biura Stowarzyszenia. Żarnów 11. uczelni wyższych. Do udziału w pracach Zespołu zaproszenie otrzyma 2 przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. obowiązujących procedur. Końskie. Zespół określi zasady działania oraz wybierze Przewodniczącego Zespołu. pracowników Biura Stowarzyszenia. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. planowane przedsięwzięcia mające doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. aktualny stopień realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR. Bliżyn. Gowarczów. Smyków. Prezes Zarządu przesyła informację prezentującą: 1. Ewaluacja własna dotyczyć będzie: procesu wdrażania LSR. Zespół Ewaluacyjny będzie się zbierał co najmniej razy w roku. Wraz z zaproszeniem na każde posiedzenie Zespołu. Zarządu LGD. Podczas pierwszego posiedzenia zwołanego przez Prezesa LGD. 69 z 99 . Komisji Rewizyjnej LGD. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ocenia własna – ewaluacja – prowadzona będzie przez specjalnie do tego powołany uchwałą Zarząd LGD Zespół Ewaluacyjny. Kolejne posiedzenie będzie zwoływane przez Prezesa na wniosek Przewodniczącego Zespołu Ewaluacyjnego lub Zarządu LGD. Stąporków.

4. które tworzą takie dokumenty o charakterze strategicznym. Przewodniczącemu Rady LGD i Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wynikami ewaluacji i zajęcia w ciągu 14 dni stanowiska w sprawach dotyczących danego organu LGD. Narodowa Strategia Spójności” o Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Gowarczów.1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi efektywność i przydatność samej LSR. Końskie. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.4. Paradyż. pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej. 12.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. niejako wpisanie się w nie zgodnie z zasadą zintegrowania. stopień realizacji wniosków wynikających z informacji uzyskanych w trakcie dokonywania ewaluacji własnej podczas ostatniego posiedzenia Zespołu. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. 5. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 70 z 99 . Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. bardziej efektywne.4. Smyków. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający konkretne wnioski wynikające z dokonania ewaluacji. 5. Zadaniem LSR jest uwzględnienie tych programów. Ruda Maleniecka. Wtedy działania realizowane na tym terenie będą odpowiednio wzmocnione. Istnieje wiele innych organizacji i instytucji.2. Stąporków. Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 4. 5. Żarnów 3.6. Poniżej zaprezentowano korelację Strategii z najważniejszymi dokumentami planistycznymi występującymi na tym terenie: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia LGD wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR Niniejsza LSR nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju opisywanego obszaru. Bliżyn. Protokół będzie niezwłocznie przekazywany Prezesowi Zarządu.

. o Cel 2 „Rozwój zasobów ludzkich”. Bliżyn. 4. Priorytet 3 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki. 10. Priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego”. Żarnów o Cel 1 „Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa”. 2. 6. Punkt 3 „Zwiększanie roli zabytków w roli turystyki i przedsiębiorczości”. w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych województwa”. poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego”. Priorytet 4 „Aktywna polityka rynku pracy”. Punkt 1 „Tworzenie Warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw”. o Cel 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. „Otoczenie Instytucjonalne”). Smyków. 5. Punkt 5 „Wspieranie przedsiębiorczości. Paradyż. Punkt 5 „Kreowanie i wspieranie produktów regionalnych”. Priorytet 1 „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych”. o Cel 3 „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury”. Końskie. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” o Wszystkie obszary priorytetowe („Produkt”. „Przestrzeń turystyczna”.. 11. 5. Stąporków. Punkty: 1.”. sportu i rekreacji”. Punkt 1 „Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu i kreowanie marki regionalnej”. o Cel Warunkujący 4 „Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa”. 2. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 71 z 99 . 3. Punkt 1 „Upowszechnienie. Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego”. Priorytet 5 „Marketing Regionalny”. Punkt 2 „Wspieranie rozwoju specyficznych dla regionu sektorów gospodarki. „Marketing i Promocja”. Priorytet 3 „Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce”. Punkty: 1. Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” o Cel Warunkujący 2 „Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju”. Gowarczów. „Rozwój Zasobów Ludzkich”. 7. Ruda Maleniecka. o Cel 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa”. Punkt 2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

kultury. o Obszar priorytetowy „Tożsamość regionalna”. Cel strategiczny „Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Cel szczegółowy „Korelacja działań służących promocji gospodarczej. Cel szczegółowy „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”. Cel strategiczny „Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. o Obszar priorytetowy „Obszary Wiejskie”. o Obszar priorytetowy „Ład przestrzenny”. Stąporków. turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu”. plany rozwoju lokalnego. Cel strategiczny „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej”. 72 z 99 . Cel strategiczny „Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa”. ale również do rozwoju całego regionu. Cel szczegółowy „Zachowanie cennych wartości przyrodniczych. Lokalna Strategia Rozwoju dzięki tej zgodności niewątpliwie przyczyni się nie tylko do rozwoju obszaru nią objętego. o Obszar priorytetowy „Wizerunek”. Paradyż. Smyków. czy wieloletnie plany inwestycyjne. o Obszar priorytetowy „Rynek Pracy”. Problematyka obszarów wiejskich o III. Końskie. możliwości inwestycyjnych i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności i efektywności”. Cel strategiczny „Podniesienie poziomu jakości życia”. o Obszar priorytetowy „Ochrona środowiska”.5.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Cel szczegółowy „Wzrost znaczenia sportu. Cel szczegółowy „Rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie ”. inwestowania i życia mieszkańców”. System ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego o III.6. na terenie których będzie ona wdrażana – wymienić tu można chociażby powiatowe i gminne strategie rozwoju. Żarnów o Obszar Priorytetowy „Jakość życia”. Cel strategiczny „Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem”. kulturowych i krajobrazowych regionu”. Stanie się tak dzięki zjawisku korelacji kierunków określonych w LSR z kierunkami opisywanymi w innych dokumentach planistycznych. Problematyka rozwoju turystyki i rekreacji Zapisy LSR są zgodne z dokumentami strategicznymi poszczególnych powiatów i gmin. Cel szczegółowy „Tworzenie mechanizmów i warunków dla zwiększenia zatrudnienia”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” o III.8. Cel strategiczny „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska”. Bliżyn.

W celu zabezpieczenia się przed podwójnym finansowaniem działań i nakładaniem się pomocy zostaną wdrożone następujące zasady: o do koordynacji projektów. 2. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń. ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Smyków. szkolenia oraz usługi finansowo-prawne. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Działania. których wynagrodzenie nie jest pokrywane ze środków przeznaczonych na Wdrażanie LSR. obejmując m. Końskie. 3. Stąporków. o osoby pracujące przy wdrażaniu LSR będą miały w swoich zakresach obowiązków jasno określone zadania do realizacji. mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR. rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. na które LGD uzyska dofinansowanie. Bliżyn.in. Realizowane projekty dotyczyć będą przede wszystkim: 1. o za wdrażanie LSR odpowiadać będzie Koordynator ds. i pracy przy nich. Żarnów 15. będą zatrudniane osoby.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (m. Paradyż. LSR. które LGD planuje podjąć w ramach innych programów. Gowarczów. Tworzenie i funkcjonowania oddolnych. doradztwo. kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy). Wskazanie planowanych działań. lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. 73 z 99 .in. o do każdego realizowanego projektu zostaną utworzone oddzielne konta bankowe. Ruda Maleniecka.

wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego. wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystyka. Smyków. zmianach klimatycznych lub ekologicznego trybu życia u 5150 mieszkańców. rozwoju i wolności od uzależnień oraz podniesienia wartość na rynku pracy 10 000 osób. kursy. doposażenie świetlic wiejskich. wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców m. różnorodności biologicznej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 16. wreszcie napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki. szlak turystyczny „Piekielny Szlak”. Założone cele zostały tak skonstruowane.in. podniesienia wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m. dożynki. Paradyż. wzrostu atrakcyjności gospodarczej obszaru m. Końskie. który zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami ma warunkować rozwój wyżej wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. poprzez oznaczanie i promocję takich obiektów. rozwoju aktywności gospodarczej m. spotkania integracyjne itp. Ruda Maleniecka. poprzez konkursy. poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 74 z 99 . żeby wspomagać w wielotorowy sposób zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu.in. Gowarczów. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Prawidłowa realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój regionu i obszarów wiejskich.in. Realizacja LSR przyczyni się do: wzrostu jakości życia mieszkańców tego regionu m. powstanie szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”. poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej. wizyty studyjne.in. Bliżyn. Realizacja LSR w perspektywie do roku 2015 przyczyni się do: przyciągnięcia na obszar LGD 150 000 turystów.in. poprzez zmniejszenie salda emigracji. Realizacja LSR wpisze się więc w idealny sposób w założenia programu „LEADER”. Stąporków. poprzez wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat. wzrostu poziomu wiedzy na temat obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej.

nastąpi wzrost integracji społecznej i aktywności mieszkańców. Smyków. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 4. podniesie się wartość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Ruda Maleniecka. wzrośnie atrakcyjność gospodarcza obszaru. Końskie. Paradyż. Regulamin Rady LGD 75 z 99 . 17. Procedura wyboru operacji przez LGD 5. Skład organu decyzyjnego – Rady LGD 3. Stąporków. Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 8. Z efektów zrealizowanych przedsięwzięć skorzysta ponad 200 000 osób. Informacje o dołączonych do LSR załącznikach 1. Żarnów Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników: wzrośnie jakość życia mieszkańców. Bliżyn. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 7. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego – Rady LGD 6.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój regionu. Gowarczów. Zestawienie członków LGD 2. nastąpi pobudzenie aktywności gospodarczej.

Bliżyn. Końskie. Paradyż. Stąporków. Gowarczów. Żarnów Załącznik nr 1 Zestawienie Członków Zwyczajnych „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp. Imię i nazwisko/Nazwa Reprezentowany sektor/ osoba fizyczna/ nazwa firmy gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny gospodarczy gospodarczy społeczny społeczny Funkcja w LGD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Agnieszka Kastarynda Agnieszka Nalewczyoska Agnieszka Pikuła Andrzej Sosnowski Aneta Pawłowska Anna Leżaoska Bank Spółdzielczy w Kooskich Danuta Pakos Barbara Słoka Barbara Stachera Bliżyoskie Stowarzyszenie Cyklistów Marek Sorbian Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Dariusz Kowalczyk Dorota Urbaoczyk Dariusz Piwowarczyk Danuta Jedynak Emilia Kupis Ewa Czarkowska Ewa Szatkowska Elżbieta Sosnowska Gabriela Król Gmina Białaczów Barbara Goworek Gmina Bliżyn Mariusz Walachnia Gmina Gowarczów Tomasz Słoka Gmina Kooskie Michał Cichocki Gmina Paradyż Iwona Pluta Gmina Ruda Maleniecka Leszek Kuca Gmina Smyków Bożena Szczypiór Gmina Stąporków Agnieszka Wojcierowska Gmina Żarnów Krzysztof Nawrocki Hurtownia Papiernicza DABOX Iwona Makowska Irena Cukrowska Jadwiga Życka Rada LGD członek członek Rada LGD członek Zarząd LGD Rada LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek członek Zarząd LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD członek Rada LGD członek członek 76 z 99 . Ruda Maleniecka. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Stąporków. Paradyż.Kowalik Marcin Lataoski Małgorzata Kotwica Mazowiecko . Gowarczów. Końskie.Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Zbigniew Fijewski Małgorzata Jakubczyk Marek Solarz Monika Plaskota Paweł Maszewski Piotr Kupis Piotr Pałgan Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kooskie Wojciech Pasek Piotr Czarkowski Piotr Zep Roman Jedynak Renata Doniecka Sławomir Cichy Stanisław Krauze Stefan Szymczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródło” Jacek Matera Stowarzyszenie „Kuźnia” Agnieszka Brzezioska Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrzyszów Andrzej Urbaoczyk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Komorów Radosław Lachowski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Jacek Dopieralski społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Komisja Rewizyjna członek członek członek członek członek Członek członek członek członek członek członek członek członek członek członek Komisja Rewizyjna Zarząd LGD Zarząd LGD 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Zarząd LGD członek Komisja Rewizyjna członek Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD członek Rada LGD Komisja Rewizyjna 77 z 99 . Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Jerzy Kowalski Jerzy Rams Józef Piętak Justyna Pargieła Jolanta Gębska Jarosław Hipsz Krzysztof Król Magdalena Weber Marzena Michałowska . Bliżyn. Smyków.

Ruda Maleniecka. Stąporków. Paradyż.Boczek Urszula Jędrzejczyk Wiesław Malicki Władysław Musiał Wiesław Cłapak Zbigniew Gontek Związek Harcerstwa Polskiego Kamila Kowalewska społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny Rada LGD członek Rada LGD członek członek Rada LGD członek członek 75 społeczny członek 76 77 78 79 80 81 82 83 84 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny członek członek Rada LGD członek członek Komisja Rewizyjna członek członek Zestawienie Członków Wspierających „LGD – U ŹRÓDEŁ” 1 Kancelaria Finansowo –Prawna MERQUS gospodarczy Członek wspierający 78 z 99 . Żarnów 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Dorota Kołodziejczyk Stowarzyszenie Siedlisko Iwona Krzaczyoska Stowarzyszenie „Ziemia Niekłaoska” Kazimierz Rurarz Sylwia Dulewicz Sylwia Świercz Sylwia Mogielska Szymon Biały Stanisław Pilarski Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Anna Michalska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienna Wola Krzysztof Pacak Tadeusz Budzioski Tomasz Śliwak Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Marzena Jeżewska . Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Gowarczów. Bliżyn.

Żarnów Załącznik nr 2 Skład organu decyzyjnego LGD .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Imię i Nazwisko Danuta Pakos Leszek Kuca Szymon Biały Dorota Kołodziejczyk Andrzej Sosnowski Marzena Jeżewska Boczek Gabriela Król Mariusz Walachnia Radosław Lachowski Stanisław Krauze Agnieszka Brzezińska Agnieszka Kastarynda Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Sławomir Cichy Dariusz Kowalczyk Iwona Makowska Kazimierz Rurarz Iwona Pluta Barbara Goworek Podmiot delegujący Bank Spółdzielczy w Końskich Gmina Ruda Maleniecka osoba fizyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków osoba fizyczna Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna osoba fizyczna Gmina Bliżyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów osoba fizyczna Stowarzyszenie „KUŹNIA” osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” Gmina Paradyż Gmina Białaczów Reprezentowana Reprezentowany gmina sektor Końskie Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Smyków Smyków Bliżyn Bliżyn Bliżyn Stąporków Końskie Końskie Smyków Gowarczów Gowarczów Gowarczów Końskie Stąporków Stąporków Paradyż Białaczów gospodarczy publiczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny publiczny publiczny 79 z 99 . Gowarczów.U ŹRÓDEŁ Lp. Paradyż. Ruda Maleniecka. Smyków. Bliżyn. Końskie.

Smyków. Regulamin – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa. co potwierdza się podpisem osoby wykluczonej z głosowania. osoby pozostające bezstronnymi podpisują się na ww. 80 z 99 . Po głosowaniach w sprawie wykluczenia Przewodniczący przygotowuje listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy. Koordynator LSR – Koordynator do spraw realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Instytucja zarządzająca – Instytucje wymienione w art. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. dla każdej operacji zgłoszonej do konkursu. Paradyż. Posiedzenie – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ ”. Załącznik nr 3 Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru 1. 4. którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”. Stąporków. Statut – Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady. w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy. liście. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. w terminie 21 dni od dnia. Żarnów Użyte sformułowania i skróty w niniejszych procedurach oznaczają: LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Ruda Maleniecka. 2. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są. Nazwiska członków Rady. 1 pkt. Gowarczów. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Rada – Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 5. złożyd swój podpis na oświadczeniu o bezstronności. 6 ust. Końskie. 3. którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności dla danej operacji. którego treśd jest zgodna z wymogami określonymi w § 18 Regulaminu.

Jeżeli operacja uznana jest za zgodną z LSR. Smyków. 10. Ruda Maleniecka. którego zadaniem jest przygotowanie dla członków Rady materiałów niezbędnych do oceny oraz zreferowanie operacji przed głosowaniem nad stwierdzeniem zgodności operacji z LSR. Na wniosek członka Rady. informując jednocześnie na piśmie o: . ustalając ich kolejnośd wg liczby uzyskanych punktów. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Referenta. 13. wniosek o przyznanie pomocy może mu zostad przesłany w wersji elektronicznej. 8. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia. Po dokonaniu oceny wszystkich operacji. Stąporków. Przewodniczący tworzy listę operacji ocenionych. albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu. Bliżyn. w którym upłynął termin do składania wniosków. 6 Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. 10. o którym mowa w pkt. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury b) zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. . każdy członek Rady oddzielnie przydziela punkty zgodnie z Kryteriami wyboru. 14.możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą (Załącznik nr 5 do LSR) Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji dokonywana jest: a) na kartach ocen. Prezes Zarządu dla każdej operacji wybiera Referenta. Żarnów 6. 7. . które zostały określone w LSR.zgodności operacji z LSR. 11. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w biurze LGD do każdego złożonego wniosku od dnia zakooczenia naboru wniosków do dnia podjęcia uchwały w sprawie listy operacji wybranych. Spośród pracowników LGD. LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych. 81 z 99 . 12. Paradyż. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. o której mowa w pkt. 9. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji. Końskie.

Karta oceny zgodności operacji z LSR Miejsce na pieczęd LGD KARTA OCENY zgodności operacji z LSR KO nr 1 Wersja: 1. CSZ 4 wpisad cel zgodnie z LSR ………………... Końskie. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? CSZ 1 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Kartę należy wypełnid piórem lub długopisem 82 z 99 ... 2. Gowarczów.. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślid) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności 1. Żarnów Załącznik nr 1 . Paradyż. Bliżyn.. CSZ 2 wpisad cel zgodnie z LSR ……………….. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI / NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR: CSZ 3 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? CO 1: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. CO 3 : wpisad cel zgodnie z LSR ………………..Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wpisad zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ………………. Stąporków. 3..1 Strona 1 z 1 Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1.. Smyków. wpisad zgodnie z LSR ………………. Ruda Maleniecka. CO 2: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ……………….

3.. Wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Stąporków. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Końskie. W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR.. Paradyż.. 4. Suma przyznanych punktów Przyznana ocena ………………. Smyków. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu. z którym dana operacja jest zgodna. Zgodnośd operacji z LSR może występowad w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyd więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem z LSR.Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru. Żarnów 2. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty Załącznik nr 2 . Gowarczów. Członek Rady wypełniający zobowiązany jest napisad uzasadnienie. KARTA OCENY operacji według kryteriów wyboru Strona 1 z 2 Miejsce na pieczęć Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Kryterium oceny operacji 1. Ruda Maleniecka.. Nie wpisanie imienia. 3. 2. Bliżyn. . nazwiska. dnia ……………… (miejsce i data) ………………………………………… (imię i nazwisko Członka Rady) …………………………… (podpis) 83 z 99 . miejsca. wpisad kryteria wynikające z LSR ……………….Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

nazwiska. Ruda Maleniecka. Paradyż. Stąporków. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. Gowarczów. Żarnów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru START NIE Sprawdzenie bezstronności członków Rady TAK Wpisanie na listę bezstronnych członków Rady Wybór przez Prezesa Zarządu Referenta spośród pracowników LGD do każdej operacji Wykluczenie z głosowania Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu Zreferowanie operacji przez Referenta Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady Wznowienie Posiedzenia Dyskusja Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR NIE Sprawdzenie zgodności operacji z LSR TAK Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru Procedura wyboru operacji przez LGD 84 z 99 . Bliżyn. miejsca. Końskie. Nie wpisanie imienia. Ocena na podstawie kryteriów wyboru polega na przyznaniu stosownej liczby punktów zgodnie z możliwościami wynikającymi z kryteriów. 2. Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. 1.

Osoba odpowiedzialna Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Pracownicy Biura LGD Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Karta oceny zgodności operacji z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Uchwała o niezgodności operacji z LSR Karta oceny operacji według kryteriów wyboru Uchwała o zgodności operacji z LSR Lista rankingowa Używane dokumenty Oświadczenie o bezstronności Uchwała o wykluczeniu z głosowania Lista biorących udział w głosowaniu Uczestnicy Posiedzenia Rady Adresat/II strona czynności Czynnośd Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji Wykluczenie z głosowania Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu Zreferowanie operacji przez Referenta Dyskusja Sprawdzenie zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru 85 z 99 . Bliżyn. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Smyków. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Gowarczów. Końskie. Stąporków.

Na liście operacji wybranych umieszcza się te. Po rozpatrzeniu odwołao Przewodniczący sporządza ostateczną listę operacji ocenionych. 10. Stąporków. Za ustalenie terminu składania wniosków oraz o wystąpienie do Instytucji zarządzającej z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. LGD sporządza listy: a) operacji. b) operacji. jednoczesnym wskazaniem operacji. które mieszczą się w limicie wskazanym w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. Smyków. której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Najpóźniej 7 dni przed upływem terminu zakooczenia składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady. Regulaminem ( Załącznik nr 8 do LSR) i Procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR) 8. W terminie 45 dni od dnia. zgodnie z niniejsza procedurą. który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. Bliżyn. Ogłoszenie o możliwości składania. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 12. 3. Biuro LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych wraz informacją. 4. 7. które zostały wybrane ustalając ich kolejnośd według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg kryteriów wyboru. uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek odwołao. 2. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. Na liście operacji niewybranych umieszcza się te. 11. w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Po posiedzeniu. Wybór operacji następuje w trakcie obrad Rady. b) niezgodne z LSR 86 z 99 . które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: a) zgodne z LSR. za pośrednictwem LGD. 13. 5. których mowa w pkt 12. Gowarczów. który stanowi załącznik nr 8 do LSR. Końskie. w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o wszczęcie Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR) w terminie zgodnym z Regulaminem (Załącznik nr 8 do LSR). 9. W przypadku wpłynięcia odwołao od rozstrzygnięd Rady. które nie zostały wybrane. Każdy wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer. które spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru projektu przez LGD. nie później niż 7 dni od dnia. o których mowa w pkt. 6. lecz nie spełniły minimalnych wymagao. Żarnów Załącznik nr 4 Procedura wyboru operacji przez LGD 1. Posiedzenie w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem. Ruda Maleniecka. wniosków o przyznanie pomocy publikowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób nadawania numerów określa instrukcja kancelaryjna. 9. odpowiada Prezes Zarządu. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady.

15. Żarnów c) nie zostały złożone miejscu i terminie. niż w dniu jej przekazania do Instytucji zarządzającej. Smyków. . o których mowa w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie później niż przed upływem 45 dni. której mowa w pkt 1. Koordynator LSR: a) przekazuje Instytucji zarządzającej listy. w którym upłynął termin do składania wniosków. Paradyż. 87 z 99 .niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. b) Publikuje listę operacji wybranych na stronie internetowej LGD nie później. o których mowa w pkt 12 i 13 oraz uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami.wybraniu operacji informując jednocześnie czy operacja mieści się w limicie określonym w informacji. od dnia. Ruda Maleniecka. Stąporków. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy 14. Gowarczów. c) Informuje na piśmie wnioskodawcę o: . Bliżyn.

Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Gowarczów. Żarnów Schemat graficzny procedury wyboru operacji przez LGD. Procedura wyboru operacji przez LGD START Ustalenie terminu: . . Końskie.składania wniosków.opublikowania ogłoszenia o wszczęciu naboru wniosków. Stąporków. Paradyż. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przygotowanie ogłoszenia NIE AKCEPTACJA TAK Publikacja ogłoszenia Nabór wniosków Rejestracja wniosków Zwołanie Posiedzenia Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Publikacja wyników oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Powiadomienie wnioskodawców o decyzji Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przekazanie Instytucji zarządzającej dokumentacji konkursowej 88 z 99 . Ruda Maleniecka.

Paradyż. Gowarczów. za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Przekazanie pełnej dokumentacji. Bliżyn. wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Akceptacja ogłoszenia o możliwości składania. Lista operacji niezgodnych z LSR Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę Koordynator a LSR Przewodnicz ący Rady Prezes Zarządu Wnioskodawca Instytucja zarządzająca 89 z 99 . Osoba odpowiedzia lna Prezes Zarządu Używane dokumenty Pismo dotyczące terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków Adresat/II strona czynności Instytucja zarządzająca Koordynator LSR Projekt ogłoszenia Instytucja zarządzająca Instytucja zarządzająca Dyrektor Biura Pracownik Biura Przewodnicz ący Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą oceny zgodności z LSR Powiadomienie o wynikach oceny Wnioskodawcy Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego Protokół z posiedzenia Rady. Nabór wniosków Rejestracja składanych wniosków o przyznanie pomocy. Smyków. Przygotowanie ogłoszenia o możliwości składania. Ruda Maleniecka. Procedura oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie o wynikach oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wdrażania LSR. Publikacja ostatecznych wyników oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Lista Rankingowa wybranych operacji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury wyboru operacji przez LGD Czynnośd Ustalenie terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków o dofinansowanie operacji. za pośrednictwem LGD. W przypadku odwołao od podjętej decyzji przez Radę .Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego. Końskie.

Uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 3 dni od daty jej podjęcia Biuro LGD przesyła odwołującemu z pouczeniem.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. 6. bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. b) Wpłynie do biura LGD w określonym w pkt 1 terminie. negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. Stąporków. który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. 7. Od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji. Biuro LGD informuje pisemnie odwołującego się o terminie rozpatrzenia odwołania pouczając o możliwości zabrania głosu w trakcie rozpatrywania sprawy. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer. Po wpłynięciu co najmniej jednego odwołania Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady. Żarnów Załącznik nr 5 Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji 1. że jest to rozstrzygnięcie ostateczne. 4. 2. Odwołanie spełnia wymogi formalne jeśli: a) Złożone jest na właściwym formularzu. c) Zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy. Paradyż. Końskie. Ruda Maleniecka. Bliżyn. posiedzenia pod rygorem utraty tego prawa. 90 z 99 . 5. Odwołujący jest obowiązany poinformowad o uczestnictwie w posiedzeniu Rady dotyczącym rozpatrzenia odwołania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem ww. którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołao rozpatrzonych pozytywnie. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. że spełniad będzie wymogi formalne. o której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR). 3. Gowarczów. pod warunkiem.

Gowarczów.Wzór odwołania Formularz odwołania od wyników oceny Rady LGD ODR nr 1 Miejsce na pieczęd wnioskodawcy(jeżeli jest) ODWOŁANIE Wersja: 1. 2.1 Strona 1 z 1 NUMER WNIOSKU NUMER UCHWAŁY RADY DATA WPŁYNIĘCIA NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: PODPIS PRZYJMUJACEGO ODWOŁANIE       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oceny zgodności operacji z LSR Oceny operacji wg kryteriów wyboru UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY: ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej) TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY: ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY: MIEJSCE: WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ RADĘ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY CZYTELNY DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 1. 91 z 99 . Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Pola białe wypełnia Wnioskodawca. tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól. Stąporków. Bliżyn. Końskie. Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD. W przypadku braku wypełnienia odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia. Ruda Maleniecka. Żarnów Załącznik nr 1 . w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury. Smyków. Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony.

Ruda Maleniecka. Końskie. Żarnów Schemat graficzny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Smyków. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Gowarczów. Stąporków. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji START Wpłynięcie odwołania Rejestracja odwołania i nadanie numeru Zwołanie posiedzenia Rady LGD NIE AKCEPTACJA TAK Wysłuchanie stanowiska odwołującego się Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie ostatecznej listy rankingowej Wysłanie pisma o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym Procedura wyboru operacji przez LGD 92 z 99 .

Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Gowarczów. Czynnośd Rejestracja i nadanie nr odwołania Powiadomienie odwołującego się o przyjęciu odwołania i terminie Posiedzenia Rady Zwołanie Rady Posiedzenie Rady w ramach procedury odwołania Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o odrzuceniu odwołania Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Osoba odpowiedzialna Pracownik biura Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia Zaproszenie na Posiedzenie Rady Używane dokumenty Adresat/II strona czynności Dyrektor Biura Wnioskodawcy Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Rada Przewodniczący Rady Członkowie Rady. Paradyż. Bliżyn. Zarządu Uchwała Pismo o odrzuceniu odwołania Pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Wnioskodawca Przewodniczący Rady Wnioskodawca 93 z 99 . Smyków. Ruda Maleniecka.

Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Końskie. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokument Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 94 z 99 . Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR może wystąpid: a. Ruda Maleniecka. Zarząd z własnej inicjatywy d. Gowarczów. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Rada LGD b. Żarnów Załącznik nr 6 Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 1. Smyków. Komisja Rewizyjna LGD c. Bliżyn. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Stąporków.

W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji może wystąpid: a. Smyków. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Zarząd z własnej inicjatywy d. Bliżyn. Paradyż. Stąporków. Końskie. Żarnów Załącznik nr 7 Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokumenty Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 95 z 99 . Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Komisja Rewizyjna LGD c. Gowarczów. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Rada LGD b. Ruda Maleniecka. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5.

62 ust. Członek Rady zawiadamia o tym na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. Za przyczyny uniemożliwiające wzięcie udziału przez Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się: a. Członkowie Rady zobowiązani są do: 96 z 99 Rady . współpraca z Zarządem i Biurem.2 Statutu LGD 2. zwanej dalej Radą. §4 1. str. Stąporków. UE l277 z 21. Zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. Zarząd – oznacza Zarząd LGD 5. 2. Członkowie Rady wybierani są zgodnie z § 19 ust. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Smyków. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie wypłacane w ramach zawartych umów o dzieło. Ruda Maleniecka. §2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. c. Paradyż. 4. 3. Bliżyn. Do zadao Przewodniczącego Rady należy: a. podróż służbową. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. Rada – oznacza Radę LGD 3. Żarnów Załącznik nr 8 REGULAMIN PRACY RADY Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ §1 1. Sekretarz – oznacza Sekretarza obrad Rady LGD §3 1. 2. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Biuro – oznacza Biuro LGD 6. Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady LGD 4. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. które mają byd realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Rady LGD 9.10.23 członków. c. 2.2005 r. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania.1). Maksymalna wysokośd wynagrodzenia jest zgodna z uchwałą Zarządu. Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD 7. Skład Rady stanowi 18 . chorobę albo koniecznośd opieki nad chorym. zwoływanie posiedzeo Rady. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. b. Końskie. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady. Niniejszy regulamin określa uprawnienia. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ. powołanej na podstawie § 19 ust. §5 1. Gowarczów. organizację pracy oraz tryb obradowania organu decyzyjnego LGD – Rady LGD. 4. Urz. którą jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 2. 3. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015 8. b.

3. Obsługę posiedzeo Rady zapewnia Biuro. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny mogą odbywad się w ciągu kilku spotkao i trwad nie dłużej niż 3 dni. Posiedzenia Rady otwiera. Członkowie Rady powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. §8 1. Stąporków. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia. §7 Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady ustalając miejsce. Ruda Maleniecka. §6 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGD. 5. na który zostało zwołane w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD i Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru. o którym mowa w ust 3 pkt a muszą zostad rozpatrzone wszystkie wnioski o przyznanie pomocy. o których mowa w pkt 2 Procedury wyboru operacji przez LGD (Załącznik nr 4 do LSR) i pkt 3 Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR). 2. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny lub jako rezultatu oceny. § 10 1. Żarnów a. Końskie. prowadzi i zamyka Przewodniczący. wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i obiektywny. Gowarczów.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. Paradyż. natomiast przed zamknięciem posiedzenia o którym mowa w ust 3 pkt b muszą zostad rozpatrzone wszystkie odwołania od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę. Procedury wyboru operacji przez LGD. 2. §9 1. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie. Używania informacji. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. z wyjątkiem posiedzeo zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu. Smyków. Bliżyn. Przed zamknięciem Posiedzenia.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W przypadku posiedzeo Rady związanych z rozpatrzeniem odwołania w toku Procedury odwołania od wyników oceny powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. Posiedzenie. o którym mowa w ust. 2. 97 z 99 . 2 musi zostad zamknięte w przeciągu: a) 14 dni od terminu. b) 2 dni w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury odwołania od wyników oceny. w szczególności wynikających z Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 4. zgodnie z posiadaną wiedzą. d. Posiedzenia dotyczące kompetencji zapisanych w §1 ust 2 prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD. c. b. których mowa w pkt b i c tylko dla celów oceny operacji i nieujawniania ich stronom trzecim. termin i porządek obrad. Rada obraduje na posiedzeniach.

Prezentację i omówienie wniosków o przyznanie pomocy. b. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% swoich członków co stanowi quorum. 8. b. 2 wykonuje się w sposób określony w Procedurze wyboru operacji przez LGD. 4. które odnotowuje się w protokole posiedzenia. a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego. oznaczanym następująco: 98 z 99 . 2. c. 2. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie tj.5 do LSR. 3. liczbę obecnych członków Rady. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. który obejmuje w szczególności: a. 2. 7. 2. przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowao. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza. c. w szczególności: a. Końskie. podając dane tej osoby Prezesowi Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. § 13 1. § 12 1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. co zostaje odnotowane w protokole. Przewodniczący może zaprosid do udziału w posiedzeniu osoby trzecie. wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad. powinien zawierad. przyjęty przez Radę program obrad.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W przypadku nieobecności Przewodniczącego. 6. obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady. Paradyż. wyniki głosowao. § 11 1. stanowiących załączniki odpowiednio nr 3. Wolne wnioski i zapytania. po upływie pół godziny wg tego samego porządku. 3 Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Obrad. Stąporków. którym przysługuje głos doradczy. Po stwierdzeniu quorum. w szczególności ekspertów. d. treśd uchwał formie załączników § 15 1. Ruda Maleniecka. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Koordynator LSR. Zadanie Rady określone w §1 ust. po upływie pół godziny podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Żarnów 3. Protokół z posiedzenia. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. 4. Gowarczów. Dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy. 5. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedurze odwołania od wyników oceny. Rada dokonuje wyboru Sekretarza Obrad i przyjmuje porządek obrad. e. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku. d. tj. Ustną informację Zarządu o realizacji operacji. złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD. Prawomocnośd posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. z wyjątkiem uchwał proceduralnych. które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeo Rady. Smyków. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem. Bliżyn. § 14 1. o którym mowa w ust.

liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne posiedzenie w danym roku kalendarzowym. § 17 Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady. Smyków. o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady. nie zasiada w organach lub jest przedstawicielem osób prawnych składających wniosek. liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejnośd podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad. Żarnów a. lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej. 2. Ruda Maleniecka. nie pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeoskim. § 19 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. c. 3. b. nie pozostaje z wnioskodawcą w stosunku zależności służbowej lub e. 99 z 99 . Protokoły i dokumentacja z posiedzeo Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. lub d. Paradyż. Osobą bezstronną jest członek Rady. Bliżyn. W sprawach. złoży oświadczenie o bezstronności. W przypadkach innych niż wymienione w ust. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia. a odpowiedzi na nie udzielane są w miarę możliwości bezpośrednio na danym posiedzeniu. Stąporków. 2. § 16 1. Uchwały podjęte przez Radę. opieki lub kurateli. bieżący rok kalendarzowy 3. Końskie. § 18 1.2 Członkowie Rady składają oświadczenie o bezstronności dla każdej operacjo oddzielnie. Przewodniczący przekazuje Zarządowi. co do jego bezstronności. który: a. jeżeli udział członka Rady w dokonywaniu wyboru operacji może wywoład wątpliwości. o których mowa w § 1 ust. nie później niż 7 dni od ich uchwalenia. 2. lub c.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Protokół z posiedzenia Rady LGD sporządza się w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia. 4. nie jest wnioskodawcą wniosku o przyznanie pomocy lub b. Gowarczów.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->