Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 17 września 2008 r.

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr I/2/2010 i Nr I/3/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 25 lutego 2010 r. Z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu Członków LGD – U ŹRÓDEŁ w dniu 20 stycznia 2011 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2009-2015 dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”

Obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Modliszewice, sierpień 2008 (zmiany: luty 2010, styczeń 2011)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”

Współpraca: Zarząd LGD Zespół Koordynacyjny LSR

InicjatywaLokalna.pl
ul. Targowa 18/1207, 25-520 Kielce tel./fax 041 343 01 24 e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

2 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

SPIS TREŚCI
Wstęp 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 2) opis procesu budowania partnerstwa 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron): 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 5. Określenie misji LGD 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 5 7 7 7 9

11 13 14 14 15 15 16 28 30 35

38 48 48 50 51

52 61 62

3 z 99

Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Wskazanie planowanych działań. Ruda Maleniecka. Smyków. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR 15. Bliżyn. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Żarnów 12. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach 66 69 70 72 74 75 4 z 99 . Gowarczów. Końskie.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WSTĘP
Niniejszy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju sporządzony został dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar 9 gmin położonych na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W skład tego terenu wchodzą gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (położone w północnej części województwa świętokrzyskiego) oraz Białaczów, Paradyż i Żarnów (znajdujące się na południu województwa łódzkiego). Mimo, że „LGD – U ŹRÓDEŁ” obejmuje teren rozdzielony administracyjnie, to jednak połączony tradycjami: historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, przede wszystkim jednak nacechowany dużą chęcią rozwoju i pomysłami na przyszłość. Warto również zauważyć, że obszar będący podmiotem strategii rozwoju pełen jest ludzi, którzy poprzez swoją pracę pragną jak najlepiej mu się przysłużyć. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z Konsorcjum Dodatkowo, się „InicjatywaLokalna.pl”. okazję do

w czasie różnorodnych warsztatów, wypowiedzenia

i konsultacji mieli eksperci z dziedzin, które Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe, ekologii, czyli: z młodzieży, dziedzictwem

turystyki

historycznym i kulturowym. Zatem śmiało można wysnuć wniosek, że dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski. Dodatkowo duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (m.in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD, spotkania i warsztaty z młodzieżą) są dowodem, że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji, a działania, które przewiduje, na pewno przyniosą w przyszłości oczekiwane skutki. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika w dużej mierze z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju. Wymienić tutaj można: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał

5 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Ludzki oraz Strategie Rozwoju Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego, które będą również w tym okresie realizowane. Jak już wcześniej wspomniano, LGD – U ŹRÓDEŁ postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Cele ogólne i szczegółowe, które zostały założone, wynikają bezpośrednio z różnorodnych uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. W czasie pracy ze społecznością lokalną były wykorzystywane warsztatowe metody aktywizujące uczestników: „mapy myśli”, „burze mózgów”, dyskusje wielokrotne. Nadrzędną zasadą w pracach było szeroko rozumiane partnerstwo. Działania określone w LSR nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach. „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. Natomiast zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Lokalna Strategia Rozwoju
Głosowanie podczas obrad WZC Stowarzyszenia

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” została przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 17 września 2008 r. Warto dodać, że wszystkie umieszczone w niniejszym opracowaniu fotografie pochodzą ze zbiorów partnerów wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie.

6 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Nazwa:

Status prawny:

Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Data wpisu do KRS: 12 marca 2008 roku Numer KRS: 0000301138

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się około połowy marca 2006. Głównymi inicjatorkami tego działania były dwie osoby: Joanna Kupis (wtedy pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach) oraz Emilia Kupis (pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich). Doszły one do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno-kulturowo-historyczne gmin powiatu koneckiego, ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu. Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia „KUŹNIA”, które zainicjowało prace nad budową trójsektorowego partnerstwa. Początkowo planowany był udział jedynie gmin leżących nad rzeką Czarną, stąd pierwotna nazwa LGD miała brzmieć „Dolina Czarnej”. W trakcie różnych spotkań nazwa stowarzyszenia przyjmowała różne brzmienia w tym „Wspólna sprawa” i „U Źródeł”, aż na spotkaniu założycielskim w dniu 7 listopada 2007 członkowie założyciele zdecydowali się na nazwę stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ.” Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z włodarzami gmin Końskie, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia

7 z 99

oraz Leszka Leśniaka – specjalistę z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.in. a nazwa. zapraszając na spotkania i szkolenia wielu ekspertów. Końskie. jaka została przyjęta.in. Dzięki spotkaniom i szkoleniom zainteresowała się ona bezpośrednim przyłączeniem swojej gminy do partnerstwa LGD. która odbyła się w ŚODR w Modliszewicach. to „U ŹRÓDEŁ”. Czas od zainicjowania działań (wiosna 2006 roku) do Zebrania Założycielskiego (7 i 21 listopada 2007) był dość odległy. Smyków. wprowadzania zmian oraz dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki staną się dobrym pomysłem na rozwój tego regionu. Członkami organizacji zostali przedstawiciele sektora publicznego. W międzyczasie dzięki pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego w Skarżysku nawiązane zostały kontakty z gminą Bliżyn i ostatecznie doszło do dołączenia i tej gminy. Mirosławę Mochocką – kierownika Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. jaką mogą przyjmować LGD. Stwierdzono. Żarnów programu Leader i od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku podejmowano stosowne uchwały o przystąpieniu tych gmin do LGD. społecznego i gospodarczego. Dlatego procedura rejestracyjna była wstrzymywana. pozyskiwanie nowych partnerów społecznych. rozpoczęła się też praca nad budowaniem Strategii. m. Tak więc obszar LGD obejmuje 9 gmin z 3 powiatów i 2 województw. W czerwcu 2006 roku Joanna Kupis i Emilia Kupis zorganizowały konferencję dla przedstawicieli wszystkich sektorów z tych gmin. W 2007 roku napisany został projekt „Współpraca Ośrodków Agro – Info na rzecz tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie koneckim”. Halinę Siemaszko z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Ruda Maleniecka. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy. który uzyskał dofinansowanie. Gowarczów. gospodarczych i gmin oraz przygotowywanie Statutu Stowarzyszenia. Jednak przez cały ten okres odbywały się spotkania. Iwona Pluta – wójt gminy Paradyż w województwie łódzkim. Stąporków. specjalistkę Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Paradyż. 8 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W spotkaniach tych uczestniczyła m. co wynikało z wymagań formy prawnej. Iwona Pluta wykazała się dużą aktywnością i dodatkowo zainteresowała ideą Leadera swoich sąsiadów (Żarnów i Białaczów). że wspólna chęć działania. powiat opoczyński. Ostatecznie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” otrzymało wpis w KRS z dniem 12 marca 2008 roku. a za zdobyte środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” przeprowadzony został szereg szkoleń dla mieszkańców z tego obszaru. Bliżyn.

3. Łącznie jest 78 członków. Gowarczów – 7. Paradyż. Stąporków. Stan na dzień 25 luty 2010 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 90 członków zwyczajnych 1 członków wspierających 9 z 99 . Ruda Maleniecka – 12. 10 reprezentantów sektora publicznego – 13 % ogółu członków Rady. Smyków – 12. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Stan na dzień 17 września 2008 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 78 członków zwyczajnych 0 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 64 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. 4 reprezentantów sektora gospodarczego – 5 % ogółu członków Rady. Paradyż – 1. Bliżyn. Końskie. Końskie – 25. Ruda Maleniecka. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Żarnów – 1. Żarnów 1. Stąporków – 13. Bliżyn – 6.

Paradyż – 1. Ruda Maleniecka. Stąporków. Bliżyn – 11. Żarnów Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 75 reprezentantów sektora społecznego – 83 % ogółu członków. Końskie. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków Rady. Gowarczów – 8. Żarnów – 1. Łącznie jest 90 członków. Końskie – 32. Ruda Maleniecka – 10. 10 z 99 . Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Stan na dzień 20 stycznia 2011 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 84 członków zwyczajnych 1 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 69 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Stąporków – 15. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków. 10 reprezentantów sektora publicznego – 11 % ogółu członków Rady. Paradyż. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. 10 reprezentantów sektora publicznego – 12 % ogółu członków. Bliżyn – 11. Smyków – 11. Gowarczów. Smyków.

innej osoby prawnej. jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego. w tym jednostka samorządu terytorialnego. Bliżyn. Żarnów – 2. której działalność związana jest z realizacją celów LGD. którego dotyczy LSR lub działającego członka LGD. Zaktualizowane zestawienie członków LGD stanowi załącznik nr 1 do LSR. Żarnów Gowarczów – 8. osoba fizyczna. Zarówno osoby fizyczne. Stąporków. Końskie – 29. przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR. jednostki samorządu terytorialnego. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. grupy 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje takiego działania. Paradyż – 1. Końskie. 2. Paradyż. przedstawi rekomendację: organizacji pozarządowej. która: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. która przedstawi uchwałę organu stanowiącego. Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 11 z 99 . Stąporków – 14. osoba prawna. Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD szczegółowo określa Statut LGD Zgodnie z § 5 p. zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. Łącznie jest 84 członków. 2 Statutu LGD: Istnieje możliwość rozszerzania lub zawężania obszaru objętego LSR Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1. Ruda Maleniecka – 9. Smyków – 9. jak i prawne zobowiązane są złożyć deklaracje członkowskie.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 5. realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie.: 1. promocja obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia. śmierci osoby fizycznej. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. Smyków. Bliżyn. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku. które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. Walne Zebranie Członków. Końskie. Gowarczów. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD. Żarnów głosów Zarządu Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna. 4. rzeczową lub finansową. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Paradyż. 3. likwidacji osoby prawnej. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zarząd. Ruda Maleniecka. Stąporków. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc merytoryczną. 3. 2.in. aktywizowanie ludności wiejskiej. w tym m. 2. w tym z programów pomocowych. 12 z 99 . 4. Rada. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych. Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ są: 1.

ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Stąporków. Rada konstytuuje się niezwłocznie po wyborach. Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD. określa Regulamin. 62 ust. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.U ŹRÓDEŁ posiada 22-osobową Radę. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. wiceprzewodniczącego i członków. Ruda Maleniecka. Struktura rady lub innego organu LGD. powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym. do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. które mogą wywołać wątpliwości. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rady LGD – U ŹRÓDEŁ oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji. Żarnów 1. które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. 13 z 99 . Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. 5 ust. Stowarzyszenie LGD . Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . Końskie. Bliżyn. o których mowa w art. co do jego bezstronności. Smyków. o którym mowa w art. w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.4. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Rada składa się z 18 do 23 osób. w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet i mężczyzn. organizacje pozarządowe. 6 ust. Rada co najmniej w 50% składa się z podmiotów. 1 lit. w tym przewodniczącego. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności. z późniejszymi zmianami. Paradyż. zwanych dalej „organem decyzyjnym” Struktura Rady LGD określona jest szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku.

10. 855 z późn. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 2. członkami Rady są przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami.). ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. str. 2. U. Ruda Maleniecka. 4. członkami Rady jest 6 przedstawicieli sektora publicznego – 26 % ogółu członków Rady.. Bliżyn. Stąporków. członkami Rady jest 3 przedstawicieli sektora gospodarczego – 13 % ogółu członków Rady. Nr 64. 4. członkami Rady jest 13 przedstawicieli sektora społecznego – 61 % ogółu członków Rady. Gowarczów. Żarnów Reprezentatywność składu organu decyzyjnego – Rady LGD w odniesieniu do składu LGD: 1. z 2001 r. Końskie. Smyków.2005. 1). 3. Ustawy z 7 marca 2007 r. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD określone są szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. poz. 1. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.5. poz. z późniejszymi zmianami. Paradyż. 3. Zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 roku Danuta Pakos – Przewodniczący Radosław |Lachowski – Wiceprzewodniczący Kompletny skład Organy decyzyjnego – Rady LGD zawarty jest w zaktualizowanym załączniku nr 2 do LSR. UE L 277 z 21. Statutu LGD. U.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. zm. Nr 79. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD działa na podstawie: 1. 14 z 99 . w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. 427).

Bliżyn. demokratyczność podejmowania decyzji.: sposób powołania i zmian w składzie Rady LGD. Regulamin Rady LGD zapewnia m. Końskie. oraz zostały wskazane okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD. 21 Członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat. 15 z 99 .in. 1 Członek Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. W Regulaminie Rady LGD została określona m. Stąporków. Ruda Maleniecka. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 16 Członków Rady posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. Statut LGD reguluje m.in.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego – Rady LGD – z udziału w dokonywaniu wyboru operacji.6. jawność podejmowania decyzji. 1.: przejrzystość podejmowania decyzji. Żaden z członków rady nie jest zatrudniony w biurze LGD. 3 Członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Żarnów Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . Smyków. Zgodnie z procedurą wyboru operacji wszyscy członkowie Rady są zobowiązaniu do podpisania deklaracji bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji. członkowstwo we Władzach LGD – paragraf 16: jedna osoba może być członkiem tylko jednego organu LGD. 16 Członków Rady posiada wykształcenie wyższe. Gowarczów.in. sposób rozszerzenia składu LGD. Paradyż.

Stąporków. Końskie.5 Ruda Maleniecka konecki 2605052 110.0 Paradyż opoczyński 1007052 81. 3. Gowarczów.5 Bliżyn skarżyski 2610022 141.7. 2. 2. 6. 5 członków LGD zrealizowało projekty w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2. 8. Smyków.0 1215. 9.0 Smyków konecki 2605072 62. 3. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane przez grantodawców spoza Unii Europejskiej. Paradyż. Żarnów 1.0 Żarnów opoczyński 1007082 141. 7. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Gminy tworzące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. 5. 4.U ŹRÓDEŁ nie posiada doświadczenia w realizacji projektów.1.0 Stąporków konecki 2605085 231. Identyfikator Powierzchnia jednostki podziału (w km²) terytorialnego kraju Białaczów opoczyński 1007012 114. 2. W – wiejska) W W W MW W W W MW W 16 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD. Bliżyn. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie członków LGD w realizacji operacji: 1. Ruda Maleniecka. Źródło: opracowanie własne „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp 1.0 Końskie (wiejski) konecki 2605035 232.0 Razem Dane dotyczące powierzchni gmin pochodzą z opracowań własnych każdej z nich Nazwa gminy Nazwa powiatu Typ gminy (MW – miejsko wiejska.0 Gowarczów konecki 2605022 102.

Sąsiednie gminy to: Fałków. Sąsiaduje z gminami: Końskie. Suchedniów. sąsiednie gminy: Aleksandrów. Gowarczów. w powiecie koneckim. Zagnańsk. Sąsiednie gminy to: Białaczów. Paradyż. Żarnów. obszar 141 km². Słupia (Konecka). obszar 250 km². sąsiednie gminy to: Bliżyn. Skarżysko-Kamienna. Fałków. Paradyż – gmina wiejska w województwie łódzkim. m. Sąsiaduje z gminami: Białaczów. Radoszyce. Mniów. Końskie. Sławno. Końskie. Paradyż. Sąsiaduje z gminami: Chlewiska. 17 z 99 . w powiecie koneckim. Stąporków. obszar 114. Żarnów. Opoczno. Żarnów. Stąporków. w powiecie opoczyńskim. Paradyż. Smyków. Ruda Maleniecka – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Zagnańsk. Radoszyce. Stąporków – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Ruda Maleniecka. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Zajmuje obszar 81. Jej obszar to 231 km². w powiecie opoczyńskim. Stąporków. Opoczno. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Sąsiaduje z gminami: Gowarczów. w powiecie koneckim. Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Białaczów. Sławno. Smyków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Bliżyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Końskie. Końskie. Gielniów. Żarnów Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Mniów. Radoszyce. Zajmuje obszar 62 km². obszar 102 km². Przysucha. Białaczów. Obszar to: 141 km². Stąporków. Przysucha. Chlewiska. Mniszków. Szydłowiec. w powiecie opoczyńskim. Żarnów. w powiecie koneckim. w powiecie skarżyskim.5 km². Łączna.5 km². w powiecie koneckim. Końskie. Ruda Maleniecka. Żarnów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Przysucha. w tym wiejski 232 km² . Smyków. Jest podzielona na 18 sołectw. Smyków. Posiada obszar 110 km². Końskie.

trzy gminy położone na południu woj. Ruda Maleniecka. Korzystny jest także układ dróg dojazdowych. Żarnów 2. Gowarczów. Gminy wchodzące w skład LGD – U ŹRÓDEŁ. Stąporków. historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne (mapa) Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski. położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego. Paradyż oraz Żarnów. Jest to: sześć gmin położonych w północnej części woj. Położenie gmin wchodzących w skład LGD – U ŹRÓDEŁ to niewątpliwy ich atut – w stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie: warszawska.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne. Bliżyn. Uwarunkowania przestrzenne (mapa). Paradyż. Ruda Maleniecka. opoczyńskiego i skarżyskiego. Gowarczów. Końskie. 18 z 99 . które zdecydowały się zawiązać partnerstwo. przez gminy przebiega duża ilość ciągów komunikacyjnych. kulturowe. Smyków i Stąporków. Końskie.2. geograficzne. świętokrzyskiego: Bliżyn. Smyków. śląska i łódzka. przede wszystkim jednak chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru. łódzkiego: Białaczów. przyrodnicze. przyrodnicze.

Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry. Garb Gielniowski – obejmuje północną część gminy Bliżyn i Stąporków oraz północno-zachodnią część gminy Gowarczów. Stanowi pas wzniesień zbudowany z piaskowców. Bliżyn. np. ale także liczne walory kulturowe i historyczne (obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Stąporków. Wzgórza Opoczyńskie stanowią dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną z okresu kredowego z nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. jak np. rozpoczynającymi tu swój bieg. Skały dolnotriasowe odsłaniają się na powierzchni lub są częściowo przykryte przez osady plioceńskie (głównie piaski i gliny). które podlegają szczególnej ochronie. że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. występowanie zjawisk krasowych. fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej. Stąporków oraz Smyków. Żarnów Uwarunkowania geograficzne Obszar objęty działaniem „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie makroregionów Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. garby.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny. w znacznej części porośnięty lasami. Wzniesienia rozcięte są dolinami rzek Radomki i Drzewiczki. Paradyż. stoliwa. Płaskowyż Suchedniowski – zbudowany głównie z piaskowców dolnotriasowych. zabytki i miejsca pamięci narodowej).: Wzgórza Opoczyńskie – obejmują obszar gmin: Ruda Maleniecka. Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar LGD jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Pod pokładem glin zwałowych rozwija się kras ukryty. Paradyż. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się tereny przyrodnicze. Atrakcyjne są również jego walory geologiczne. Gowarczów. Uwarunkowania przyrodnicze Część obszaru znajduje się na terenach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. tj. Dominuje rzeźba falista oraz pagórkowata. Końskie i Gowarczów. obejmuje obszar gmin: Bliżyn. Końskie. Ruda Maleniecka. i wchodzi w skład mezoregionów. Wspomniane formy ochrony przyrody obejmują ochroną nie tylko cenne zasoby przyrodnicze. Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz dużą ilością kotlin sprawiają. Są to: 19 z 99 . Żarnów i Białaczów. Smyków.

Paradyż. Na jego terenie znajdują się tzw. Chroni osobliwe formy triasowych w i dolnojurajskich erozji skał Rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem” powstałych wyniku wietrznej. dębu. Ruda Maleniecka. Bliżyn. 20 z 99 . chroni odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin. ścisły rezerwat leśny. „Jodły Sieleckie” w okolicach Żarnowa – rezerwat chroniący rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin.gagat. orlik krzykliwy. jodły. jeden z najpiękniejszych w Polsce różnowiekowych drzewostanów mieszanych o strukturze piętrowej. łoś. W miejscowości Luta znajduje się drewniana wieża widokowa. Smyków. a także paleontologicznymi (odciski tropów gadów i roślin).in. bóbr. modrzewia. skał dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi . chroni wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym. pełnik europejski i storczyk szerokolistny.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. „Świnia Góra" – utworzony w 1953 r. w celu ochrony bagiennej doliny rzeki Krasnej z bardzo ciekawą florą i fauną. Stąporków. „Górna Krasna" – utworzony rud żelaza metodą w 2004 r. „Dalejów" – utworzony w 1978 r. Jedno z wielu „Piekieł” – pomników przyrody położonych na terenie LGD kosaciec syberyjski. Żarnów „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – rezerwat utworzony w 1959 r. Końskie. chroni naturalne zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem sosny. „Ciechostowice" – utworzony w 1953 r. innych o wyglądzie grzybów. rezerwat przyrody nieożywionej. Występują tu m. które tworzą głównie jodła i modrzew polski – w wieku 80-150 lat. „Gagaty Sołtykowskie" – utworzony w 1997 r. dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych.węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla . rezerwat leśny. Gowarczów. rezerwat leśny. a spośród roślin: nasięźrzał pospolity. dukle – świadectwa wydobywania odkrywkową. bocian czarny. kazalnic i ciekawych form.

Bliżyn. Jednak informację o nich i oznakowanie można by poprawić. Drzewiczka ze źródłami w gminie Gowarczów. też w Przez ich teren pobliżu szlaków rezerwatów wytyczono ilość turystycznych. chroni grzbiecik. Paradyż. runa leśnego oraz zwierzyny łownej. Żarnów „Piekiełko Szkuckie" – utworzony w 1995 r. Stąporków. m. Ruda Maleniecka. Reasumując. które – objęte szczególną ochroną – powinny pozostać w stanie nienaruszonym dla następnych pokoleń. „Brama Piekielna”. Zagnańsk. Ruda Maleniecka. Skarżysko Kamienna. dużą lesistością – lasy sosnowe. Smyków. murki) zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych dolnej jury. „Piekło Siedziba Nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej Krajobrazu” Gatniki” lub sporą itp. które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. Paradyż. Suchedniów. Występują także liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. obszar objęty działaniem „LGD – U ŹRÓDEŁ" charakteryzuje się: znaczną ilością terenów o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. „Piekło Dalejowskie”. znaczną ilością rzek. „Pilczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego w okolicach Paradyża. Na uwagę zasługują pozostałości dziewiczej Leśne jezioro położone na terenie LGD Puszczy Świętokrzyskiej w gminie Bliżyn. jodłowe i mieszane z dużymi zasobami drewna. Gowarczów. Końskie. strumieni i bagien. która kiedyś była znanym uzdrowiskiem przyrodoleczniczym. Krasna 21 z 99 . rezerwat przyrody nieożywionej. Specyficzny mikroklimat lasów sosnowych wykorzystany jest w Sielpi oraz w coraz większym stopniu w Czarnieckiej Górze. Stąporków. które ułatwiają do nich dostęp potencjalnym turystom. na którego południowym zboczu znajdują się progi i inne formy skałkowe (prożki. Żarnów. Wspomniane zasoby naturalne i leśne leżą w gestii Nadleśnictw: Barycz.in. Do najważniejszych rzek należą: Kamienna i Czarna ze źródłami w gminie Stąporków.

rzeki włosiennicznikowe. bory bagienne. Ruda Maleniecka. Stąporków. perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi. Duże znaczenie mają stawy hodowlane w gminach Ruda Maleniecka i Gowarczów. Gowarczów. Ciekawsze zbiorowiska roślinne to przede wszystkim: lasy grądowe. buczyny. wymagające modernizacji. powojnik prosty. Stara Kuźnica. listeria jajowata. Janów. Smyków. gady – zaskroniec. dużą liczbą zbiorników wodnych. ryby – minóg ukraiński. pełnik europejski. grzybienie białe. Stąporków. ze względu na dość dobrze zachowany stan środowiska przyrodniczego. nad którym rozwinęła się baza noclegowa. torfowiska wysokie i przejściowe. Rzadkie. przeplata aurinia. Cieklińsko. goryczka wąskolistna. Sielpia. Piasek. tojad dziobaty. Wąglanka. Żarnów ze źródłami w gminie Bliżyn objęta programem „Natura 2000”. Maleniec. rybitwa czarna. piskorz. gółka długoostrogowa. podkolan biały. rosiczka długolistna oraz rosiczka okrągłolistna. ptaki – m. Natomiast mówiąc o stawach rybnych należy stwierdzić. czerwończyk nieparek. Nie mniej ciekawa jest fauna tego terenu. lilia złotogłów. Młynkowska. mieczyk dachówkowaty. trzepia zielona. Z wyjątkiem Zalewu w Sielpi. nasięźrzał pospolity. gęgawa. 22 z 99 . Czarna. bąk. ekstensywnie użytkowane łąki niżowe. głowacz białopłetwy. perkozek. Końskie. liczydło górskie. reprezentowana przez liczne rzadkie i chronione gatunki. o zróżnicowanym standardzie. różanka. kruszczyk błotny. ciemiężyca zielona. łęgi. Bliżyn. a wśród nich: owady – tygrzyk paskowany. paprotka zwyczajna. ropucha paskówka. tj. są to zbiorniki niezagospodarowane turystycznie. łąki trzęślicowe. Czarna Taraska. Barycz. płazy – traszka grzebieniasta i traszka górska. Paradyż. kosaciec syberyjski. padalec. w przeszłości wykorzystywanych jako źródło energii napędowej maszyn Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. turzyca pchla i turzyca davalla. a obecnie do rekreacji i wypoczynku oraz wędkarstwa. a zarazem ciekawe gatunki roślin to: cis. zalotka większa. kukułka szerokolistna i kukułka plamista. łabędź niemy. że dobrze zagospodarowane tereny posiadające potrzebny potencjał do dalszego rozwoju występują w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. wciąż jeszcze występuje wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych. Niekłań Wielki. Na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Drutarnia.in. modraszek telejus i modraszek alkon. kumak nizinny.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zbrojów.

o ile zostanie rozsądnie wykorzystany. roślin i zwierząt może stać się magnesem Ginąca architektura drewniana w gminie Stąporków przyciągającym pasjonatów środowiska naturalnego i obserwacji niezdegradowanej przez człowieka przyrody. sukcesja roślinna (zarastanie). niezwykle bogatą florą i fauną (m.in. łoś. około 140 gatunków ptaków). nietoperz mopek. Paradyż. wilk. zbiorowiska łąkowe oraz rzeki i ich doliny. Gowarczów. dobrze zachowanymi. Stąporków. a duża liczba rzadkich gatunków ptaków. Ruda Maleniecka. mroczek pozłocisty. Końskie. rzadkimi siedliskami roślinnymi oraz ciekawą. Duża ilość unikatowych rezerwatów przyrody to duży potencjał. wydra. Występujące na tym terenie liczne lasy i zbiorniki wodne dodatkowo podnoszą jego walory środowiskowe. nocek duży. Bliżyn. regulacja i budowa nowych zbiorników retencyjnych. Najbardziej zagrożonymi siedliskami są obecnie tereny podmokłe (np. Żarnów ssaki – bóbr. Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze objęcie ochroną doliny rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). To wciąż jeszcze jedna z lepiej zachowanych i cenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych w Środkowej Polsce. torfowiska).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ charakteryzuje się zróżnicowanymi i cennymi walorami przyrodniczymi. Charakteryzuje się ona głównie dobrze zachowanym. To miejsce niezwykle atrakcyjne dla inwestycji i działań mogących te walory wykorzystywać w sposób rozsądny. 23 z 99 . Pilnego podjęcia działań ochronnych wymagają również niektóre gatunki zwierząt (np. niezagrażający ich istnieniu. obniżanie poziomu wód gruntowych. koszatka. popielica. zagrożony wyginięciem cietrzew). Zagrażają im przede wszystkim: odwadnianie. Smyków. naturalnym korytem rzecznym (na przeważającej długości). Ochrony wymagają również walory krajobrazowe oraz tradycyjna architektura wiejska.

Końskie. Świadczy o tym fakt. czynna do 1921. Grzybowie. Michałowie i Pomykowie. Stąporków. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów Jeden z wielu obszarów poprzemysłowych terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ” (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek i strumieni. dawny układ przestrzenny. piaskowca itp. Bliżyn. budynek administracyjny. część osiedla przyfabrycznego. 24 z 99 . od 1934 Muzeum Zagłębia Staropolskiego. portiernia. zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra). W XVII wieku widoczny jest także rozwój przemysłu zbrojeniowego. związany ściśle ze Staropolskim Okręgiem (Zagłębiem) z inicjatywy Przemysłowym księdza rozwijanym tu Stanisława Staszica. suszarnie drewna. Żarnów Uwarunkowania historyczne Region obejmujący obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ to przede wszystkim region o bogatych tradycjach przemysłowych. urządzenia hydrotechniczne. walcownia i pudlingarnia z lat 1821-1841. Paradyż. zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Gowarczów. wapieni. Stanisław Staszic rozpoczął rozbudowę przemysłu żelaznego głównie w dolinie Kamiennej. ale także Czarnej Koneckiej. zbudowano wielki piec w Kawęczynie w dobrach Miedzierza. Smyków. że znajdowało się tu ponad 100 czynnych fabryk na ogólną liczbę 320 w całej Polsce. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się unikalne obiekty zabytkowe i muzealne związane z dawnym przemysłem: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w zabytkowej walcowni w Sielpi należące do Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Ruda Maleniecka. pozostałości zakładów metalowych czynnych jako szpadlarnia do 1967 roku: maszyny z połowy XVI wieku. ujęcie wody. W latach 1662-1676 szabelnie istniały w Gowarczowie. To z jego inicjatywy rzeka Czarna stałą się jedną z najpracowitszych rzek w regionie. Zachowały się: budynki produkcyjne. Znajdowały się tu bogate złoża surowców mineralnych. ujęcie wody. W II połowie XVI wieku SOP odgrywał najważniejszą rolę w polskim hutnictwie żelaza. Po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego podjęte zostały próby kapitalistycznej industrializacji kraju.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. krzemienia. W 1779 r.

Niekłań Mały. 25 z 99 . altana. Fidor. Końskie. zwanych Stalownią. Niekłań Wielki. kuźnice . Drutarnia. świątynia grecka. Wołów. Kuźnica żelaza z wyposażeniem z XIX wieku. Tarnowskich. oranżeria egipska. czynnego do 1903 roku. Smyków. Małachowskich. Ruda Maleniecka. należących do spuścizny dziedzictwa kulturowego różnych znamienitych rodów: Odrowążów. młyny wodne. rozebrany w 1904 roku. Pomyków. młot naciskowy. glorietta. zachowane pozostałości zakładów metalowych. Stąporków. Tradycje przemysłowe zostały wykorzystane w okresie międzywojennym – Centralny Okręg Przemysłowy (przemysł zbrojeniowy) – i kontynuowane są do dzisiaj – istnieją większe i mniejsze odlewnie żeliwa rzemieślniczego (ozdobne balustrady. kominki. Furmanów – pozostałości zakładu wielkopiecowego z lat 1830-1835. Przykładowe zabytki: zespół pałacowy Pałacowy w Końskich wzniesiony przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. Gowarczów. Małachów. Wąglów. Żarnów zabytkowa kuźnia wodna w Starej Kuźnicy Oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Bliżyn. na obszarze można znaleźć wiele dóbr kultury materialnej i sakralnej. piec grzewczy oraz fundamenty wielkiego pieca z II połowy XIX wieku. meble ogrodowe). Błotnica. Bliżyn – do 1908 roku wielki piec. budynki produkcyjne i ujęcie wody. Paradyż. Młynek Nieświński. z lat 1898-1902. cegielnie. Istniał tu wielki piec wygaszony w 1893 roku. Królewiec. Dwór Obronny w Modliszewicach. magazynu węgla drzewnego (później stodoła). tartaki wodne – piła. pozostałości (w literaturze) po wielkich piecach – Mroczków. fragmenty wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów wodnych. pozostałości po kopalniach rud żelaza – Świnia Góra. Potkańskich. Kawęczyn. Zachowały się: wieża gichtociągowa. hali maszyn (dom mieszkalny). co jest unikatowe w skali kraju. Ruda Maleniecka. Smarków. a w nim pawilony pałacowe. Janów. miechy skrzynkowe. Błotnica. Kawęczyn – budynki produkcyjne dawnej odlewni (adoptowane na młyn). Gostków. Zbrojów. Kołoniec.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Poza tradycjami przemysłu metalurgicznego. Baczyna. Gilów. Cieklińsko. Błaszków.Stara Kuźnica. ogrodzenia. papiernie (Machory). Wąglów.

Obszar LGD poszczycić się może również bogatą historią. Wawrzyńca w Lipie. Mikołaja w Żarnowie. ludność czynnie uczestniczyła też w powstaniach – tradycje historyczne są kultywowane do dziś.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. zespół kościelno-klasztorny z kościołem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. Na tym terenie odbywało się wiele działań wojennych. kaplica w Gowarczowie. Żarnów Pałacyk Platerów w Bliżynie. Rocha w Mroczkowi z poł. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. kościół parafialny pw. 26 z 99 . Smyków. XIX w. zespół dworski z XIX wieku w Korytkowie (gmina Gowarczów). Paradyż. pw. Stąporków. Piotra Rocha i Pawła w Gowarczowie. a miejsca pamięci narodowej bardzo liczne.. Przykłady zabytkowych kościołów: zespół klasztorny Bernardynów w Kazaniowe. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy.. modrzewiowy kościółek pw. Gowarczów. kościół św. gmina Końskie murowana kaplica z 1848 r. w Rudzie Malenieckiej. Pałac Małachowskich w Białaczowie. Zofii w Bliżynie z 1818 r. z 1927 r. Końskie. w Strażnicy. św. św. neoromański kościół pw. park dworski w Giełzowie z XIX wieku (gmina Gowarczów). św. kapliczka kościół murowana św. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Stara Karczma w Smykowie (stary budynek UG) z pamiątkową tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. św. Zespół klasztorny w Kazanowie. kościół pw.

(Ruda Maleniecka). Stąporków. Region objęty niniejszą LSR może poszczycić się swoją historią. Paradyż. pomnik majora Hubala w Końskich. Smyków. – kwatera ofiar egzekucji w 1940 r. To właśnie historia może stać się szansą na lepszą przyszłość. Gowarczów. Żarnów Miejsca pamięci narodowej: cmentarz parafialny w Końskich (Pomnik Partyzanta. pomnik ofiar egzekucji we wsi Smyków. pomnik żołnierzy AK 1944 r. jak również do dziś związane z tym 27 z 99 . Końskie. tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r. tablice poświęcone ofiarom Katynia.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. uroczysko Ormanicha koło Szkucina. pomnik pomordowanych w 1940 r. cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojtyniowie. przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Królewcu. Unikatowe w skali kraju miejsca występowania dawnego przemysłu metalurgicznego i odlewniczego. Sportowa). nagrobki z I wojny światowej). cmentarz parafialny w Gowarczowie. w Trawnikach (gmina Smyków). pomnik ofiar egzekucji we wsi Małachów. 2 pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich. pomnik powstańców 1863 r.. miejsce pamięci narodowej koło Bębnowa. Bliżyn. polskich patriotów na Brzasku. pomnik powstańców styczniowych w Końskich (ul. Ruda Maleniecka. cmentarz żołnierzy radzieckich (gmina Gowarczów) – w lesie Uroczysko Ormanicha w gminie Ruda Maleniecka. polegli w II wojnie światowej. pomnik z II wojny światowej na cmentarzu w Krasnej. cmentarz katolicki w Miedzierzy Obchody Rocznicy Września 1939 r. pomnik powstańców listopadowych w Niekłaniu.

Istnieje już 28 z 99 . miejscowość Rędocin) oraz tkackie w okolicach Odrowąża. Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. rzek. Stąporków. dożynki). Uwarunkowania kulturowe Obszar. czyste powietrze to okazja. to również miejsce dużej ilości imprez kulturalnych. którzy znajdą tutaj to coś. na którego obszarze bardzo prężnie działa PTTK (oddziały w Końskich i Żarnowie – jedyny wiejski oddział tej organizacji w kraju!). ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem. gdyż na razie są one bardzo rozdrobnione. Występują tradycje garncarskie (np. wiejskie i gminne domy kultury. zbiorników wodnych. Smyków. Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych (np. Majora „Hubala”. który obejmuje niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju. Bliżyn Tour – wyścig kolarski kat. duża ilość lasów. który będzie atrakcyjny nie tylko na tym terenie. różnego rodzaju stowarzyszenia – to obszary. Dożynki powiatowe. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba. Do najbardziej znanych należą: Kuźnice Koneckie – Końskie. Koła gospodyń wiejskich. Maleniec. Wyścig im. na których koncentruje się życie regionu. Potrzeba jednak mądrej polityki promocyjnej i większej koncentracji działań w tym zakresie. Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. organizując np. Ruda Maleniecka. Także istniejące gospodarstwa agroturystyczne starają się zachować dziedzictwo kulturowe regionu. Wiele z nich odbywa się cyklicznie. wyrobu sera itp. pokazy tradycyjnego wypieku chleba. Potrzeba jednak ciekawych pomysłów. czego nie ma w innych częściach kraju. Bieg Odrowążów pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Atrakcyjne tereny. Przykładem mogą być tutaj chociażby Zespół Pieśni i Tańca „Dziebałtów” działający w gminie Końskie. Gowarczów. który jednoczy region. Końskie. Ochotnicze Straże Pożarne. Paradyż. oraz zespoły ludowe „Sobótka”. Stara Kuźnica. by w tym kierunku rozwijać region.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. „Sorbin” i „Kuźniczanki” w Gminie Bliżyn. Sielpia. MASTERS. to szansa na stworzenie produktu turystycznego. Żarnów tradycje rękodzielnicze. a przede wszystkim inwestycji. by obszar przyciągnął wielu turystów. Bliżyn. jest miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń mieszkańców. Turystyka to szansa na rozwój regionu objętego LSR. Konecki Maraton Pieszy na 50 km. by tę dziedzinę rozwinąć i sprawić.

a także niedoskonała promocja i informacja o nich wychodząca poza obszar LGD – U ŹRÓDEŁ.). Rozkład przestrzenny ludności jest dosyć równomierny. Trasy turystyczne Przez teren LGD przebiega kilkaset kilometrów tras rowerowych oraz część międzynarodowego szlaku Berlin – Lwów. Ludność wiejska stanowi 91. w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Potencjał demograficzny Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (stan na 31 XII 2006 r.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.54% mieszkańców (wszystkie przytoczone dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). Końskie. Ilość kobiet równa się ilości mężczyzn. 2.) Liczba Mieszkańców Białaczów opoczyński łódzkie 6 029 Bliżyn skarżyski świętokrzyskie 8 651 Gowarczów konecki świętokrzyskie 4 996 Końskie konecki świętokrzyskie 15 788 Paradyż opoczyński łódzkie 4 515 Ruda Maleniecka konecki świętokrzyskie 3 346 Smyków konecki świętokrzyskie 3 733 Stąporków konecki świętokrzyskie 18 388 Żarnów opoczyński łódzkie 6 300 RAZEM 71 746 Dane dotyczące liczby mieszkańców obszaru LGD pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Powiat Województwo Na obszarze objętym strategią zamieszkuje 71 746 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2006 r. Paradyż. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru. Wiejski charakter obszaru podkreślony jest również strukturą zamieszkujących go mieszkańców. Ruda Maleniecka. Żarnów wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. Jedynie dwa miasta na tym obszarze: Końskie i Stąporków wpływają na zmianę wiejskiego charakteru tych terenów. Gowarczów. Smyków. występują jedynie niewielkie odchylenia od tej zasady. 29 z 99 . brak punktów widokowych. problemem jest jednak niedostateczne ich oznakowanie.3. Bliżyn. Stąporków.

że tereny te stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Ruda Maleniecka. które koncentrują się w dwóch miastach na tym obszarze. produkcyjnych i handlowych. stanowią większe zakłady przemysłowe. uczyniło to na terenie LGD. Charakteryzując przekrój wiekowy warto zwrócić uwagę. że obszar objęty działaniami podejmowanymi przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” ma niewątpliwie charakter głównie poprzemysłowo-rolniczy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Na terenach objętych LSR występuje problem bezrobocia. By jednak ta tendencja nie uległa odwróceniu należy zapewnić młodym ludziom warunki do nauki i rozwoju. które podjęły zatrudnienie. Końskie. np. a więc zanotowano dość wysoki spadek bezrobocia. z o. Poza nimi większość działań gospodarczych w regionie jest nastawiona na produkcję i sprzedaż produktów rolniczych. choć zmiany w tej kwestii są niewielkie. iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym. gdyż dla większości mieszkańców stanowi ono podstawowe lub przynajmniej uzupełniające źródło zarobku.W. Gowarczów.. usługowych.T. Stąporków. iż kluczowe branże gospodarki. mające znaczenie dla rozwoju obszaru. P. Najwyższą stopę bezrobocia miały gminy Końskie i Bliżyn. Istnieje oczywiście wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich. Poziom aktywności społecznej Przechodząc do analizy infrastruktury wiejskiej i stanu aktywności społecznej. Ogólna liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2006 r. Reasumując należy stwierdzić. że liczba mieszkańców terenu LGD – U ŹRÓDEŁ nieznacznie wzrosła. Dodatkowo działają tu duże zakłady produkujące płytki ceramiczne. które starają się działać na lokalnym rynku. Obecnie na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” bez pracy pozostaje 6 769 osób (dane na koniec marca 2008 – pochodzą ze statystyk prowadzonych przez odpowiednie dla gmin Powiatowe Urzędy Pracy). Istnieje bowiem obawa.99% (dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). że opuściły one swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy. jak wiele z osób. „Nowa Gala”. Pojawia się tylko pytanie. Bliżyn.K Termo – Tech Sp. Żarnów Analizując dane z kilku ostatnich lat można zauważyć. stanowiąc wówczas średni poziom bezrobocia tego terenu w wysokości 14. Potencjał gospodarczy Trzeba zauważyć. Paradyż. Pozwala to wysnuć wniosek. Smyków. Są to: Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie.o. „Gres”. 10 685 osób. Ochrona Zdrowia na obszarze objętym LSR realizowana 30 z 99 . a najmniejszą Paradyż i Żarnów. należy podkreślić następujące fakty. Ważną branżą dla rozwoju jest rolnictwo.

znajdujące się w każdej z gmin. Brakuje także szkół wyższych. obrzędy) – może się to stać szansą rozwoju tego unikatowego obszaru. Smyków. Ruda Maleniecka. zauważyć. Organizacje pozarządowe są istotnym potencjałem obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Bliżyn. które za zadanie stawiają sobie kompleksowy rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. zlokalizowane głównie w miejscowościach – siedzibach gmin. dożynki.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. mieszkańcy działać. Końskie. gimnazja i szkoły średnie (zlokalizowane w miastach). Nad bezpieczeństwem czuwają natomiast liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. realizują się zespoły 31 z 99 . Jednak zbyt mała jest liczba szkół policealnych i zawodowych. wystawy plastyczne. społecznie Działalność kulturalna koncentruje się głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury – organizowane są spektakle teatralne. społeczności. co pozwala kultywować tradycje ludowe (stroje. Żarnów jest przede wszystkim przez Zespoły Opieki Zdrowotnej. potrawy. Przeważająca część stanowią OSP. Ważną rolę w organizacji życia Ochotnicze strażackich. Paradyż. nie brak jednak i innych organizacji. szkoły podstawowe. Prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Na obszarze LGD działa również wiele stowarzyszeń zajmujących się rozwojem swoich lokalnych folklorystyczne. Silną reprezentację stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. gmina Ruda Maleniecka np. Gowarczów. które silnie wspiera rozwój i uprawianie turystyki na tym obszarze. poprzez organizowanie świąt że często są to jedyne organizacje. Działalność sportową zapewniają nieliczne ośrodki sportowe podlegające lokalnym władzom i korzystające z gminnych obiektów sportowych. Opieką społeczną zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. w których społecznego Straże Warto pełnią Pożarne. których stan pozostawia jednak wiele do życzenia. koncerty. mogą Piekło Szkuckie. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ edukację zapewniają: przedszkola (jednak zbyt mała jest ich liczba we wsiach). Stąporków. festyny itp.

Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”. czyste powietrze. Końskie.4. Paradyż. Żarnów 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie. że jest on bardzo spójny. Dodatkowo istnieje duża szansa. Rozwiązania przyjazne przyrodzie i zorientowane na ekologię mogą okazać się tym. Ruda Maleniecka. by mało zdegradowane przez człowieka środowisko naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. wiele pomników przyrody. Cechy przyrodnicze integrujące obszar: krajobraz typowo rolniczy. na co warto postawić myśląc o rozwoju. że pojawiła się chęć wspólnej integracji i działań dla przyszłego rozwoju regionu tak. Specyfika obszaru Analizując region LGD – U ŹRÓDEŁ wyraźnie daje się zauważyć. bogactwo flory i fauny leśnej. tereny dogodne do stosowania różnych sposobów wykorzystywania energii Elektrownia na pracowitej rzece Czarnej w Rudzie Malenieckiej ilość zbiorników wodnych odnawialnej. Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo. duża i rzek. Przykłady dobrych praktyk stosowanych u jednego z partnerów LGD będzie można bez większych problemów przenieść na grunt innego. obszary poprzemysłowe. występuje tu wiele elementów łączących. wiatraki. elektrownie wodne. Zaszłości historyczne. kultura. wysoka lesistość. 32 z 99 . że obszar ten jest podzielony granicą administracyjną województw. Smyków. Gowarczów. co pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. Mimo. Stąporków. np. położenie geograficzne i wspólne tradycje sprawiły. Na tę jednolitość ma wpływ wiele czynników.

duża ilość zabytków sakralnych. Występujące na tym obszarze tradycje wytwarzania rękodzieła żeliwnego i ceramicznego mogą stać się W warsztacie garncarskim pana Rodaka z RĘDOCINA. Staropolski Okręg Przemysłowy. działalność zespołów amatorskich odwołujących się do kultury i lokalnej tradycji. gmina Bliżyn doskonałym turystycznym produktem (istnieje wiele małych zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie). występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Wspólne kulturowe wzmacniają charakter i działań tradycje historyczne zintegrowany LGD – U ŹRÓDEŁ. Żarnów Spójność historyczna i kulturowa obszaru: wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne. 33 z 99 . Stąporków. Bliżyn Tour). organizacja ponadgminnych imprez kulturowych i sportowych (np. Święto Ryby. Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni. Kuźnice Koneckie. tradycje rybołówstwa. imprezy itp. Gowarczów. Maraton. Bliżyn. dominacja osadnictwa rolniczego. Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy. Końskie. Smyków. tradycje ceramiczne.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. organizacja dożynek. tradycje hutnictwa. wysoki jest poziom integracji społecznej (wspólne święta. Ruda Maleniecka. działalność OSP i kół gospodyń wiejskich. Paradyż. tradycje przemysłu odlewniczego i żeliwnego. zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko to świadczy o spójności regionu. na ich terenach obchodzi się podobne święta.).

tereny wokół rzeki Czarnej i Kamiennej. tereny do agroturystyki. ale brakuje informacji). garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). zdrowego wypoczynku. „piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Paradyż. zalew w Sielpi. tradycje rękodzieła żeliwnego. które występują na tym obszarze są podobne – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na ich rozwiązanie. Żarnów Spójność ekonomiczna regionu: dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: warszawskiej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. słaby dostęp do sieci Internet. są dla każdego z partnerów podobne. słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania. Również problemy. brak odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki. jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. Smyków. Bliżyn. geograficzne i kulturowe tego regionu. Wszyscy partnerzy LGD – U ŹRÓDEŁ mają podobny potencjał ekonomiczny. szanse na rozwój infrastruktury drogowej. które mają szanse w przyszłości rozwinąć się. zabytki sakralne. śląskiej i łódzkiej. że razem (wzajemnie wspierając się i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. Ruda Maleniecka. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. Stąporków. zanieczyszczenie terenu (problem śmieci). duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Jest to przede wszystkim turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze. Informacje charakterystyczne dla regionu LGD – U ŹRÓDEŁ (specyfika obszaru): duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę. zła jakość dróg. Również sektory. ogromna chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. Końskie. produkcji zdrowej żywności. brak odpowiedniej ilości placówek przedszkolnych. 34 z 99 . Gowarczów. Gminy zdają sobie sprawę.

doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego. gdyż obszar LGD wyróżnia wiele rezerwatów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. tereny lesiste. że w rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym terenie. Duża ilość zabytków i obiektów sakralnych wyróżnia obszar historycznie. dlatego zostały uwzględnione w obszarach priorytetowych. Analiza specyfiki obszaru pokazała bowiem. turystyczne i kulturowe. 35 z 99 . Czynników. Również postawienia na ekologię ma swój sens. Bliżyn. Unikatowe rezerwaty przyrody. rzek i źródeł – można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego obszaru. Smyków. Żarnów aktywność OSP i wiejskich stowarzyszeń. piękne lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. chociażby chęć do pracy oraz włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju swojego regionu. które mają zmierzać do realizacji celów ogólnych i szczegółowych. Końskie. Również chęć do pracy. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). które będą z tym regionem kojarzone. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój. które są charakterystyczne dla tego obszaru. Gowarczów. Stąporków. obszarów chronionych. Ruda Maleniecka. Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia. partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji. do celów ogólnych wpisano cele i przedsięwzięcia wiązane z młodzieżą. Paradyż. że przed omawianym regionem rysują się duże szanse rozwoju. o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości. Są to przede wszystkim walory geograficzne. co nie zawsze jest łatwe. Również szanse na rozwój małych rodzinnych firm. lasów. Działania. Stawiając na młodych ludzi. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). działań nakierowanych na rozwój. odlewnictwa i ceramiki są podstawą do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych. zapał i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze LGD – U ŹRÓDEŁ. trzy elektrownie o mocy 320 kW w Rudzie Malenieckiej. natomiast tradycje hutnictwa. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy w Rudzie Malenieckiej (miejsce wyhodowania karpia królewskiego) i Maleńcu. które wyróżniają obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. nastawionych na lokalne produkty.

przewagę. Gowarczów. programowaniu urbanistycznym (np. Ten rodzaj analizy jest powszechnie stosowany przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego (np. służąca do porządkowania informacji. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to. co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. co stanowi atut. zaletę analizowanego obiektu. Paradyż. „burza mózgów”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wzbogacając swoimi pomysłami i przemyśleniami ostateczny kształt przeprowadzonej analizy. Bliżyn. barierę. że elementy. m. że wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to. Smyków. gdyż nie wnoszą niczego istotnego do procesu jej tworzenia i wreszcie wypływających z niej wniosków. których nie da się zaliczyć do żadnego z powyższych zbiorów. Warto również zaznaczyć. 36 z 99 . I właśnie od angielskich nazw tych grup pochodzi nazwa SWOT: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. wadę analizowanego obiektu. metoda „kuli śnieżnej”. „mapa myśli”. Zawarte poniżej elementy analizy zostały wypracowane w trakcie dotychczasowych spotkań w ramach tworzenia LSR oraz dzięki wielostopniowym ankietom przeprowadzanym podczas każdego z nich. Ruda Maleniecka. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. O (Opportunities) – szanse: wszystko to. co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany. Końskie. są w procesie SWOT pomijane. wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Zastosowana poniżej analiza to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych. przy sporządzaniu strategii gminy.in. mające na celu identyfikację ich problemów i oczekiwań. Zastosowane zostały techniki warsztatowe. planowaniu przestrzennym. zjawisku czy rzeczy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). co stanowi słabość. Żarnów 3. Swój wkład w proces badań wniosły również ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD. Nie do pominięcia jest również fakt. Stąporków. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie. powiatu lub województwa). przy sporządzaniu przez gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Postępująca dewastacja niezagospodarowanych obiektów i terenów poprzemysłowych 12. Brak możliwości alternatywnych form spędzenia czasu wolnego 11. Emigracja mieszkańców 2. Dostępność komunikacyjna – 2 drogi krajowe 2. Mała ilość projektów. Duże zalesienie terenu 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. ale również w każdym z obszarów priorytetowych. kluby. Bliżyn. Paradyż. Słaby stopień zinformatyzowania w obszarze LGD 37 z 99 . Ruda Maleniecka. np. Czyste rzeki i duża ilość źródeł 11. Silne strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Mała ilość projektów. Gowarczów. Występowanie obszarów objętych szczególną ochroną. Końskie. Bardzo słaba infrastruktura turystyczna 6. Pomniki przyrody – „piekła” – podstawa do stworzenia „Piekielnego Szlaku” 10. Smyków. Miejscowość uzdrowiskowa Czarniecka Góra – mikroklimat 6. Nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 5. Stąporków. Mała ilość inicjatyw lokalnej społeczności 15. Zabytki Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 5. Słabe gleby 7. zagrożeń. działań komplementarnych ze sobą realizowanych na obszarze LGD 17. Zbyt mała liczba placówek organizujących czas pozaszkolny – świetlice. Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 8. działań realizowanych w małych miejscowościach. Zaniedbane obszary wiejskie – nieład architektoniczny i przestrzenny 9. Niewystarczająca współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi 3. np. Mały popyt na rynku wewnętrznym 4. miejsc do uprawiania sportu – boiska 10. „Natura 2000” 4. do 500 mieszkańców 18. zespoły artystyczne. mocnych i słabych stron w obrębie gmin. Liczne małe zakłady odlewnicze kontynuujące tradycje odlewnicze regionu 9. Sielpia 7. Brak spójnej polityki zagospodarowania odpadów stałych 8. Duża ilość zbiorników wodnych i rekreacyjnych. Żarnów Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła nie tylko na identyfikację szans. Ujemny przyrost naturalny na terenie obszaru LGD 14. Brak środków finansowych na wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Duża ilość osób pozostających bez pracy 16. Silny przemysł ceramiczny (zasoby + produkcja) Słabe strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. dając dobrą podstawę do wyprowadzonych wniosków.

2. Polityka społeczna niepreferująca aktywnych postaw 6. by lepiej wspólnie pracować dla rozwoju. bez której nawet najlepsze pomysły mogą mieć problemy z realizacją. Moda na wypoczynek na wsi 2. Jest niewystarczająca liczba małych boisk sportowych. Potencjał związany z „Piekielnym Szlakiem” jest ogromną szansą na rozwój obszaru i stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. Warszawa. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 7. Teren LGD obejmuje gminy z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Gowarczów. Wzrost popularności ekologicznego stylu życia.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 3. 9. Niestabilność wysokości przychodów uzyskiwanych z rolnictwa Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 1. Smyków. Teren ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Starzejące się społeczeństwo 2. Niskie dochody uzyskiwane z pracy w regionie 5. Ruda Maleniecka. LGD – U ŹRÓDEŁ posiada duży potencjał. 7. Popyt na aktywny wypoczynek 5. Brak jest spójnego wizerunku obszaru. Realizowane działania promocyjne i informacyjne nie przynoszą zaplanowanych efektów. 4. Polityka Unii Europejskiej wspierająca rozwój Obszarów Wiejskich 4. które ich łączą. 5. Niedostateczna promocja obszaru LGD. Paradyż. 38 z 99 . Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi i zdrową żywnością 3. w zgodzie z naturą Zagrożenia obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Śląsk) 6. LGD dysponuje znaczącymi środkami na rozwój obszaru. Bliżyn. 6. Bardzo mała ilość osób powracających po studiach do regionu 4. Gminy zdecydowały się na współpracę i znalazły elementy. Łatwa dostępność obszaru dla mieszkańców dużych aglomeracji (Łódź. placów zabaw i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Żarnów Szanse obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Końskie. Moda na wypoczynek i ekologiczne życie na wsi to ogromne szanse dla całego obszaru LGD. wiele zbiorników wodnych. Dzięki ilości mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym LSR. Stąporków. Mieszkańcy obszaru LGD nie mają zapewnionego dostępu do podstawowej infrastruktury rekreacyjnej i integrującej mieszkańców. Wzrost cen nośników energii 3. Wysoki poziom bezrobocia i ucieczka młodych ludzi do dużych miast to wspólny problem całego obszaru. szerokie walory przyrodnicze i geologiczne. 8. dobre warunki do rozwoju różnych odmian turystyki.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

10. Szanse na stworzenie znacznej ilości nowych miejsc pracy mają firmy rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Wsparcie finansowe tego rodzaju firm przyniesie największe efekty. 11. Umożliwienie mieszkańcom uzyskiwania dochodów ze źródeł pozarolniczych będzie przeciwdziałało istniejącym zagrożeniom oraz zwiększy ilość pieniądza w obrocie wewnętrznym. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców przyczyni się do wyróżnienia się LGD oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru. 13. Istnieje konieczność wspierania działań komplementarnych w celu bardziej spójnego i efektywnego wykorzystania środków, osiągnięcia efektu skali. Promowanie działań komplementarnych będzie we wzmocniony sposób stymulować rozwój obszaru LGD. 14. Wspieranie działań związanych z informatyzacją – Internet, wykorzystanie technologii informatycznych do promocji, kontraktowania usług turystycznych, zarządzania, edukacji itp. to wzmacnianie słabej strony LGD i szansa na rozwój obszaru.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
W realizację zaplanowanych przedsięwzięć jako grupy docelowe mają możliwość włączenia się: podmioty sektora społecznego, podmioty sektora gospodarczego, podmioty sektora publicznego. Cele ogólne i szczegółowe LSR: są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru: wynikają z procesu konsultacji, warsztatów i przeprowadzonych badań ankietowych – wywiadów, są bardzo ważnym krokiem do przodu w rozwoju obszaru LGD,

39 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

są mierzalne: każdy cel ogólny i przypisane do niego cele szczegółowe mają wyznaczone „wskaźniki osiągnięcia celu” i określone ich konkretne wartości docelowe, są konkretne: każdy cel jest krótki, jasno sformułowany, jego zrozumienie nie stanowi kłopotu, są jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mają określony termin osiągnięcia: wskaźniki dla wszystkich celów mają określony wspólny horyzont czasowy – rok 2015, są możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR: cele są realistyczne, członkowie LGD posiadają motywację do ich osiągnięcia, są podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć, które składają się na wykonanie założonych wskaźników, mają przyporządkowane określone przedsięwzięcia, stanowiące miernik ich osiągnięcia: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Określone w LSR przedsięwzięcia: przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR: wszystkie przedsięwzięcia przyporządkowane do danego celu ogólnego przyczyniają się do jego osiągnięcia, a dzięki przeprowadzonemu procesowi konsultacji odpowiadają na potrzeby mieszkańców, nawiązują do specyfiki obszaru objętego LSR; jednym z założeń LSR jest bazowanie na zasobach i potencjale obszaru LGD, dzięki czemu część przedsięwzięć wręcz wykorzystuje specyfikę obszaru jako swoją przewagę konkurencyjną, pozostałe ściśle wiążą się z obszarem LGD, opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych,

kulturowych i historycznych obszaru LSR: przewaga konkurencyjna turystyki oraz produktu i aktywności lokalnej nad innymi regionami wynika właśnie ze specyfiki danego obszaru, z jego zasobów stanowiących wyróżnik dla Klienta wydającego pieniądze na terenie LGD; przedsięwzięcia zapisane w LSR wykorzystują zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru, dzięki czemu możliwy jest do uzyskania niepowtarzalny efekt ich realizacji. W wyniku prowadzonych warsztatów zostały wypracowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

40 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WYNIKI WARSZTATÓW (wersja robocza)
CEL OGÓLNY 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Efektywna informacja i promocja PRZEDSIĘWZIĘCIA Profesjonalne materiały promocyjne. Pełne oznakowanie turystyczne. System informacji turystycznej w bazie noclegowej i atrakcjach. Kompleksowa promocja produktó w turystycznych. Informacja turystyczna. Wykorzystanie lokalnych mediów, w tym TV. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Piekielny Szlak – markowym produktem turystycznym PRZEDSIĘWZIĘCIA Wytyczenie i oznakowanie szlaku w terenie. Opracowanie dokumentacji technicznej dla niezbędnej infrastruktury przy szlaku. Budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku. Cykliczne wydarzenia turystyczne przy szlaku. Promocja szlaku (również lokalna TV). CEL OGÓLNY 2 LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Satysfakcjonująca praca dla młodzieży PRZEDSIĘWZIĘCIA Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach średnich. Kształcenie zgodne z lokalnymi potrzebami. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-35 lat. Wsparcie działalności gospodarczej ukierunkowanej na lokalne produkty. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Młodzież wolna od uzależnień PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieć pedagogów ulicznych. Funkcjonuje Mała Liga Sportowa. Promowanie trybu życia bez uzależnień. Wycieczki dzieci i młodzieży. Autorskie programy profilaktyczne (w tym wykorzystanie lokalnych mediów). Dokształcanie osób pracujących z młodzieżą. CEL OGÓLNY 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają wysoką świadomość ekologiczną i postępują zgodnie z nią PRZEDSIĘWZIĘCIA Szkolenia, warsztaty Kursy Konkursy Wydarzenia masowe Publikacje CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Produkujemy produkty i przetwarzamy odpady, dbając o środowisko naturalne PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Produkcja w sposób ekologiczny Wytwarzanie zielonej, odnawialnej energii Przetwórstwo odpadów stałych Nadawanie tytułu – znaku „ekologiczności” (ale nie certyfikacji) CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieciowanie gospodarstw ekologicznych Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych Utrzymanie rodzimych ras zwierząt i roślin Budowa ogrodowych zbiorników wodnych i obiektów małej retencji CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa boisk sportowych w małych miejscowościach. Budowa, remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Wydarzenia masowe dla młodzieży. Szkolenia, warsztaty, kursy i konkursy dla młodzieży. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Infrastruktura turystyczna zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa małej infrastruktury turystycznej. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze „Turystyka”.

Na podstawie wyników warsztatów Zespół Koordynujący wypracował ostateczną wersję celi ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników ich osiągnięcia i wartości przeznaczonych na dane przedsięwzięcia. Walne zebranie członków przyjęło proponowane, poniższe cele do realizacji:

41 z 99

0 1.markowym produktem turystycznym Działalność gospodarcza zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 34 000 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Obiekty/sprawozdania roczne za rok 150 000 2014 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Źródło CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost liczby turystów przyjeżdżających na obszar LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba osób.3. szt. 0 0 0 0 0 0 0 2014 90 80 9 8 2 6 10 Liczba oznakowanych miejsc Liczba rodzajów wydanych materiałów Liczba wykonanych obiektów małej infrastruktury turystycznej 100 000 zł Liczba zorganizowanych wydarzeń szt.2 1.2 w1.1 1.3 1. 0 2 1. szt.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 0 2 Małe projekty Odnowa wsi 42 z 99 .3. oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji. Gowarczów. osoba 100 000 0 100 000 0 3 0 50 000 Wskaźniki produktu wartość jednostka 2009 do szt. Badania własne LGD/ corocznie 1. Ruda Maleniecka.2 Liczba obiektów 450 000 zł zrewitalizowanych.2 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2 1. Paradyż.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.2.1.4. odnowionych i szt.1 1.4 osoba osoba szt. ewidencji zabytków oraz obiektów małej architektury.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych 1. będących przedmiotem konserwacji 150 000 zł 2 844 000 zł Liczba przebudowanych lub wyremontowanych obiektów szt. 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba wydarzeń kulturalnych szt. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.1 Opracowanie dokumentacji. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci Wartość przedsięwzięcia 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł nazwa w1. obrzędów.4 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . Żarnów 1.2. Końskie. Stąporków. Bliżyn. szt.4.3 w1. Smyków. szt.1 1.1 w1. wytyczenie.4.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym Efektywna i informacja i promocja Piekielny Szlak .1. które uzyskały informację o atrakcjach na obszarze LGD Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Ilość powstałych produktów turystycznych Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem Przedsięwzięcie 1.

przebudowa lub remont obiektów sportowych 2.2 Budowa. szt. szt. które szt. Smyków.1 Budowa. remont. Żarnów 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży Satysfakcjonująca praca dla młodzieży Młodzież wolna od uzależnień Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Spadek salda migracji na obszarze LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka osoba 2009 -169 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru -138 Dane GUS/stan na koniec 2014 CELE SZCZEGÓŁOWE w2.1 2.2 Liczba osób uczestniczących w warsztatach. wyremontowanych placów zabaw 4 308 000 zł Małe projekty 0 25 0 25 Odnowa wsi 43 z 99 . osoba osoba 0 0 0 6 10 000 10 000 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD stan za rok 2014 Wskaźniki produktu nazwa Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń Liczba wydarzeń MLS Liczba działań promocyjnych jednostka szt. Ruda Maleniecka. Stąporków.3 Promowanie trybu życia bez uzależnień 2. Gowarczów.3.1 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy w2.2. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich Budowa.2 2.3 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . szt.3 Liczba wybudowanych. lub wyremontowanych obiektów Liczba wybudowanych lub istniejących 1 078 000 zł domów kultury i świetlic. przebudowanych szt. szt.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. Końskie.3.3 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem Wartość przedsięwzięcia 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł szt. Bliżyn.1 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 2. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 do 2014 2 4 8 9 15 10 Źródło Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Przedsięwzięcie 2. w2. szkoleniach i wydarzeniach .2.1.2 Mała Liga Sportowa 2.1.3.0 2.1 Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności 2. Paradyż. otrzymały wsparcie Liczba wybudowanych lub 1 260 000 zł szt.2.

2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3. szt. Wskaźniki produktu 5 000 5 150 Badanie LGD/na koniec 2014 roku nazwa Liczba zorganizowanych konkursów Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba zrealizowanych działań Liczba zrealizowanych działań Liczba gospodarstw objętych wsparciem jednostka szt. szt. szt. szt.0 3.2.1 Liczba uczestników wydarzeń i konkursów w3. Stąporków. edukacyjnych. Smyków.2. Paradyż.1. szt. Ruda Maleniecka.2 Liczba zrealizowanych działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w3.2 3.3 CEL OGÓLNY 2015 Ekologiczny obszar „LGD .3.1 3.1. promocyjnych Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA Badania własne LGD/corocznie Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Odnowa wsi 44 z 99 . szt.2 Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych Przedsięwzięcie Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 1 170 000 zł szt.1 3. Końskie.3. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 0 do 2014 4 12 6 3 5 5 3 Źródło 3.2 3. szt.U ŹRÓDEŁ” Kształtowanie postaw proekologicznych Dbamy o środowisko w którym żyjemy Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 0% do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Badanie LGD/na koniec 2014 30% roku CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych w3.2. szt. Bliżyn.1 3. Żarnów 3.3 3. Gowarczów.1 Konkursy proekologiczne 3.

wydawanie materiałów promocyjnych (map.1 KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI.2 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYCZNYM I OKOŁOTURYSTYCZNYM Operacje mające na celu wspieranie osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych. 1. emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych.1.2 ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH LUB KULTURALNYCH PRZY PIEKIELNYM SZLAKU Operacje polegające na organizowaniu wydarzeń przy Piekielnym szlaku np.4.2.Piekielnego szlaku. budowa domków letniskowych itp. Ruda Maleniecka. 1. Gowarczów. drogowskazów. zawody sportowe. OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ORAZ TRADYCYJNYCH ZAWODÓW I RZEMIOSŁA Operacje mające na celu promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa. 1. albumów. Paradyż. produkcja kajaków. rowerów. spotkania integracyjne itp. Smyków. festiwale. czy przedsięwzięcia polegające na produkcji lub wypożyczaniu sprzętu wykorzystywanego w turystyce (np. np.1.1 OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ Oznakowanie w terenie miejsc i atrakcji turystycznych np. 1. w tym kulturowego. historycznego lub przyrodniczego. rajdy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. pikniki. parki linowe. ściany wspinaczkowe itp. np. w tym materiałów filmowych. WYTYCZENIE. 1. festyny. opracowanie planów sytuacyjnych itp. Bliżyn. przedsięwzięcia polegające na budowie. Żarnów Charakterystyka przedsięwzięć Obszar LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym 1. Końskie. przebudowie i remoncie aktywnych form turystyki (parki tematyczne. ulotek.2. opracowywanie. miejsca odpoczynku. przeglądy 45 z 99 . w wyniku których będą powstawać elementy sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ . folderów. książek itp.). np. koncerty. umieszczanie tablic informacyjnych.3. OZNAKOWANIE I BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY PIEKIELNYM SZLAKU.).2 WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Operacje mające na celu promocję turystyczną wizerunku obszaru i produktów turystycznych tj. Operacje.). Stąporków.

2. koncerty. warsztatów. Stąporków. ODNAWIANIE LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI Operacje mające na celu zachowanie ogólnodostępnego dziedzictwa obszaru LGD oraz tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na materialnym dziedzictwie historycznym. kompetencji np. publikacje promujące lokalną kulturę. akcje promujące zawody ginące.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.4. gminna liga siatkówki itp. o tematyce promującej zdrowy styl życia oraz wydarzeń mających na celu umożliwienie młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego np.2. 2. dożynki itp. konkursów itp. wyposażenie zespołów folklorystycznych. 1. Smyków. umożliwiających młodzieży zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży 2. Ruda Maleniecka. warsztaty malarskie.3 PROMOWANIE TRYBU ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ Operacje mające na celu organizowanie akcji. zajęć itp. szkolenia informatyczne. Gowarczów. zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP.1 WARSZTATY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI Operacje mające na celu organizowanie szkoleń.4. warsztaty teatralne. 2.2 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. warsztaty wschodnich sztuk walki itp. 2. Żarnów zespołów folklorystycznych. 46 z 99 .1. Bliżyn. programy profilaktyczne w szkołach. kursy komputerowe. warsztaty rzemieślnicze. 1. wydarzeń. warsztaty decupauge itp.3 PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Operacje mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD i jego wykorzystanie do celów komercyjnych. Paradyż. warsztaty plastyczne.2.2 MAŁA LIGA SPORTOWA Operacje mające na celu zorganizowanie rozgrywek sportowych – gminnych lub międzygminnych angażujących młodzież zamieszkującą obszar LGD np. Końskie.1 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB W WIEKU 18 – 45 LAT Operacje mające na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wsparcie można uzyskać zarówno na podjęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej.

amatorskie uprawianie sportu.1 KONKURSY PROEKOLOGICZNE Operacje mające na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych np. rajdy. Paradyż.2. PRZEBUDOWA LUB REMONT PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH WIEJSKICH Operacje mające na celu powstanie ogólnodostępnych placów zabaw. REMONT.2 WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA Kursy. 3. PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH. itp.3.2. plenery plastyczne. 3. Stąporków. konkurs na temat form ochrony przyrody itp.3. Końskie. 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2. imprezy. Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ 3. wizyty studyjne dla mieszkańców obszaru LGD.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII Operacje polegające na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. EDUKACYJNYCH.3 BUDOWA. z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. PROMOCYJNYCH Operacje mające na celu tworzenie i oznakowanie np. 3. wprowadzanie nowych technologii.1 BUDOWA. Boiska sportowe dla różnych dyscyplin sportowych.3.. Żarnów 2. 47 z 99 . 2. propagujące zdrowy. ścieżek rowerowych. pomników przyrody itp. obiekty ogólnodostępne.2 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH.1. ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Smyków. WYPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH Operacje mające na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz spotkań i rekreacji mieszkańców. Bliżyn. ekologiczny tryb życia np.1. publikacje itd. wystawy plastyczne i fotograficzne.1 DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WPŁYWU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Działania przedsiębiorstw mające na celu usprawnienie działalności gospodarczej w taki sposób aby korzystnie wpływać na środowisko naturalne np. 2.2 BUDOWA. wymiana parku maszynowego itp.

Ma charakter punktowy. przewodnicka. Festiwal Słowian i Wikingów. transportowa. wiosła. kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi).2 WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWSTAJĄCYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I EKOTURYSTYCZNYCH Operacje polegające na rozwoju działalności istniejących i nowo powstających gospodarstwo ekologicznych lub ekoturystycznych. Gowarczów. Żarnów w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym. kurs na temat zasad produkowania zdrowej żywności. z wyłączeniem działalności rolniczej np. Są to m. niezwykłością. sprzęt niezbędny podczas wyjazdu – np. Przykładem są: Dymarki Świętokrzyskie. Paradyż. przewodniki. noclegowa. której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty. konkursów.3. Bliżyn. Oktoberfest. występuje w ustalonym miejscu i czasie. które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych. pamiątki.1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Operacje polegające na prowadzeniu kursów. SŁOWNIK POJĘĆ: Produkt turystyczny – wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. Wydarzenie powinno charakteryzować się wyjątkowością. gospodarstw ekologicznych np. Smyków. wydarzenie – charakteryzuje się spójnością i określoną tematyką. gastronomiczna. usługa – pojedyncza usługa np. obiekt – występuje jedna. wczasy. główna atrakcja. Przykładami są wycieczki. Może występować samodzielnie. mających na celu podniesienie świadomości na temat jak zdobyć certyfikat ekologiczności 3. szkolenia dla przedsiębiorców 48 z 99 .in. warsztatów. są to: rzecz – wszystkie rzeczy materialne. 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. mapy. np. Dąb Bartek czy zamek krzyżacki w Malborku. ale najczęściej jest wyłącznie dodatkiem do innych produktów. Końskie. wizyt studyjnych itp. rajdy. zakładanie kolektorów słonecznych.3. Ruda Maleniecka. Stąporków.

zapleczem higieniczno-sanitarnym.) . Końskie. które maja na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką np. Gowarczów. Stąporków. która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Szlak Orlich Gniazd. dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń oraz kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. rowerowe oraz inne) Dziedzictwo kulturowe. Mała infrastruktura turystyczna – to obiekty oraz urządzenia turystyczne. np. Bliżyn.wystawy itp.obiekty kultury (galerie . Żarnów szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów. angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu. przyrodnicze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi.miejsca rekreacji . itp. obszar – zdeterminowany obszar geograficzny. Smyków. 49 z 99 .szlaki ( piesze. Dbamy o szanse dla młodych ludzi. ciągiem komunikacyjnym. w którym znajdują się atrakcje turystyczne. Wzdłuż szlaku można zazwyczaj znaleźć różnorodną infrastrukturę turystyczną. zjawiskami historycznymi i obyczajowymi. Paradyż. które są powiązane jedną nadrzędną ideą. z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. obiektem małej infrastruktury. Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu. . 5. Ruda Maleniecka. Obiekt sportowy – boisko lub zespół boisk dla różnych dyscyplin sportu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. Określenie misji LGD Misja Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą. usługi. parkingiem. uznawany za godny ochrony dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywania go następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowalne wartości mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju. a zarazem podniesienia standardów życia. historyczne.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zwykle połączone są one wyznaczoną i oznakowaną trasą.

tradycje rękodzieła żeliwnego. również ewokuje konkretne cechy wyróżniające obszar objęty niniejszą LSR. ale niedostateczne ich oznakowanie. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). Paradyż. 50 z 99 . garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Na dowód można podać następujące jej elementy: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. czyli LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. Posiada wiele walorów. duża ilość imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK – oddziały w Końskich i Żarnowie. zabytki sakralne. Cel ogólny 2. Można wyróżnić takie jak: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Żarnów 6. Stąporków. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Założone do osiągnięcia cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaproponowane po dokładnej analizie elementów składających się na specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. które mają szansę „przyciągnąć” współczesnego (aktywnego) turystę. tereny wokół rzeki Czarnej. Bliżyn. Teren ten niewątpliwie zasługuje na wysoko rozwiniętą turystykę. Ruda Maleniecka. Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. Zaczynając od celu ogólnego 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym trzeba zdecydowanie stwierdzić. Smyków. że wpisuje się on w największym stopniu w specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Czynniki wyróżniające ten teren pozostają we wzajemnej korelacji z zaproponowanymi rozwiązaniami. Daje to podstawę do stwierdzenia. jak i ogólnych. „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Gowarczów. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. zalew w Sielpi. że jest wysoce prawdopodobne osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych. ale brak infrastruktury towarzyszącej.

że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką tego obszaru. A to z kolei daje duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). a nie innych rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój. aktywność OSP. które wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad obszarami priorytetowymi.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. którzy właśnie na tym obszarze powinni pracować i żyć. z drugiej spróbuje zapobiec negatywnym jej aspektom. które zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Sprzyjają temu również zaproponowane cele szczegółowe – dzięki ich realizacji specyfika obszaru będzie wykorzystywane bardziej kompleksowo. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Przy planowaniu przedsięwzięć. dlatego właśnie postanowiono wspomagać ich rozwój. Stąporków. czyli przede wszystkim problemowi migracji młodych ludzi. gdy współdziałają ze sobą różne 51 z 99 . że elementy te sprzyjają realizacji tego celu. Gowarczów. należy stwierdzić. zastosowano podejście zintegrowane. Bardzo ważnym składnikiem popierającym zgodność obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne. I właśnie realizacja tych. Cele szczegółowe i dążenie do ich realizacji w przypadku tego celu strategicznego ma podwójne znaczenie: z jednej strony będzie wspomagać pozytywy specyfiki obszaru w tym zakresie. tereny wokół rzeki Krasnej (objęte obszarem „NATURA 2000”). Końskie. 7. duża ilość rzek i zbiorników wodnych. Smyków. Bliżyn. Paradyż. kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. tereny lesiste. Reasumując. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Tylko w sytuacji. Cel ogólny 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ bezpośrednio nawiązuje do następujących cech charakterystycznych dla obszaru objętego LSR: „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. problem migracji młodych ludzi. Walory przyrodnicze i geograficzne są niewątpliwym atutem LGD – U ŹRÓDEŁ. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. Żarnów tradycje rękodzieła żeliwnego. Ruda Maleniecka. Jasnym wydaje się fakt.

potrawy kulinarne). Ruda Maleniecka. Reasumując. Smyków. Z kolei obszar „Ekologia” pozostaje w bezpośrednim związku z turystyką. W przypadku LGD – U ŹRÓDEŁ taka integracja i współdziałanie niewątpliwie występują. tereny objęte programem „Natura 2000”). Obszar „Młodzież” i zawarte w nim elementy także pozwalają na udział każdego z sektorów gospodarki. które poprzez uzyskanie wsparcia podniosą jakość świadczonych usług. a przez realizowane inwestycje dołożą swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku regionu. iż podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie. że każdy z sektorów pozostaje w korelacji z innymi. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wykorzystują również zasoby obszaru objętego niniejszą LSR. rezerwaty skalne. przedsięwzięć. jak i te materialne. Końskie. że często będzie miała miejsce sytuacja. do których będzie skierowana pomoc wynikająca z wdrażania LSR. uzupełniające się.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wzajemnie się one uzupełniają. Dotyczy to każdego z obszarów priorytetowych. można mówić o trwałym efekcie działań. jak i sektor publiczny (samorządy). zaplanowane działania na rzecz rozwoju turystyki bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru (obszary chronionego krajobrazu. Żarnów elementy. jego zasoby lokalne i tożsamość. Bliżyn. oddziałując na siebie – zarówno inwestycje w człowieka. obejmują również podmioty pochodzące z każdego rodzaju partnerstwa. a przez to na rozwoju obszaru skorzystają bowiem wszyscy: zarówno przedsiębiorcy. ale z różnych działów gospodarki. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i powiązane. Na realizacji celów. Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób. osoby prywatne. którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności. Gowarczów. np. jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. jak i przedsiębiorców czy osoby prywatne. Ważny jest również fakt. tworząc tak potrzebny do końcowego sukcesu efekt synergii. Stąporków. dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia. Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR. kulturze i historii (tradycyjne rzemiosło. Paradyż. należy stwierdzić. np. Dotyczy zarówno celów. Analizując cele i planowane działania. Zintegrowany charakter strategii oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferach społecznej. turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy. 52 z 99 . że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. gdy planowane przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z tego samego sektora. operacji. wyraźnie można zauważyć. gospodarczej i przyrodniczej. Grupy docelowe.

Żarnów 8. a wielostronne podejście do każdej z kwestii pozwala właściwie ją ocenić. 53 z 99 . osoby prywatne. Bliżyn. które zakładają rozwój czynnika ludzkiego w każdym z obszarów priorytetowych (np. Nie można również pominąć faktu. nowych produktów i usług czy sposobów wykorzystywania lokalnych zasobów. Smyków. że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą się bez problemu przenieść na inne obszary (geograficzne i społeczne) – wszędzie tam. Dlatego ogromne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia LSR jest czymś nowym. podejście do turystyki w sposób aktywizujący różne środowiska jednocześnie (gminy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. dało się już wyraźnie zauważyć w czasie procesu tworzenia tego dokumentu (będzie o tym mowa przy opisie tego procesu – bardzo szeroki udział społeczny. Innowacyjność podejścia polega na wielotorowości tego pojęcia i rozpatrywać je należy pod różnymi kątami. że nie występował on wcześniej w dużym stopniu na terenie LSR. Paradyż. Gowarczów. pomysł na wykorzystanie rękodzieła żeliwnego i ceramicznego występującego na tym terenie. Ruda Maleniecka. gdzie jest szeroki udział społeczny w podejmowaniu decyzji – dzięki czemu decyzje te są bardziej trafne i odpowiadają występującym problemom. przedsiębiorcy. szkolenia. Na terenie LGD – U ŹRÓDEŁ przykładami takiej innowacyjności mogą być chociażby: stworzenie nowego markowego produktu turystycznego „Piekielny Szlak” poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów. wyjazdy itp. Końskie. Ważnym elementem wskazującym na nowatorstwo jest również szereg pomysłów. masowe imprezy.). Może ono bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Nowatorstwo. zdiagnozować i zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie. podejście do zagadnienia ekologii. Szereg spotkań i konsultacji społecznych daje dużą szansę na aktywizację lokalnej społeczności i jej dalsze pozytywne przejawy w przyszłości. organizacji procesów zarządzania. rozbudowany charakter konsultacji). np. Warto również zaznaczyć. Stąporków. z którym mamy do czynienia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEL. stowarzyszenia).

NIE – 0 pkt. Gowarczów. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Żarnów 9. 2. 5 ust. procedury wyboru operacji przez LGD. Bliżyn. W przypadku braku stosownych zapisów decyduje poprzez głosowanie Rada LGD. Statucie LGD i dokumentach regulujących wdrażanie PROW i Osi 4 Leader. NIE – 0 pkt. Stąporków. NIE – 0 pkt. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR: 1. 54 z 99 . Zgodność przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR: TAK – 1 pkt. Regulaminie Rady. na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. Zgodność przynajmniej z jednym celem ogólnych LSR: TAK – 1 pkt. 3. procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania. Końskie. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR. Operacja jest zgodna z LSR jeżeli w każdym z kryterium otrzyma 1 pkt. Zgodność przynajmniej z jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR: TAK – 1 pkt. kryteriów. a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu: Załącznik nr 3: Procedura oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 4: Procedura wyboru operacji przez LGD Załącznik nr 5: Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Załącznik nr 6: Procedura zmiany kryteriów oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 7: Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji W sprawach nieuregulowanych w procedurach decydują zapisy w LSR. Ruda Maleniecka. łącznie 3 pkt. Paradyż. o którym mowa w art.

. Żarnów Kryteria wyboru operacji Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13. uzupełniająca do zrealizowania innych ramach przedsięwzięć zrealizowanych/realizowanych przewidzianych w LSR: a. komplementarna. 6 lub 7. b. którą posiada wnioskodawca. Gowarczów. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Końskie. projekt 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Operacja zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres w i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. b. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. 55 z 99 . do 5 ha – 4 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5.0 pkt. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Miejsce realizacji projektu*: a. powyżej 10 ha – 1 pkt. Smyków. b. więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt. Bliżyn. c. Kryterium... c. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. 2. lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: a. Stąporków. 1. projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Ruda Maleniecka. 4. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a.. Paradyż.

Członkowstwo w LGD: a. 7. Tak – 5 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6.. Kryterium. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. Bliżyn. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. 5. 56 z 99 . Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. b. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. 8.. Żarnów b. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. c. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. Projekt zakłada utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego /bazy noclegowej/bazy gastronomicznej a. Projekt będzie dotyczył działalności: a. niezwiązanej z sektorem turystycznym– 0 pkt.. b. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Działanie: Małe projekty Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Paradyż. Nie – 0 pkt. Smyków. c. d. b. Gowarczów. Stąporków. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. b. 6. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. b. Ruda Maleniecka. Końskie. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt.

niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. b. dwie miejscowości – 3 pkt. d. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. 6. Ruda Maleniecka. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Żarnów 2. b. c. Działanie: Odnowa i rozwój wsi Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. 5. 3. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt b. Paradyż. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . jedna miejscowość – 1 pkt. c. Członkowstwo w LGD: a. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. c. Końskie. Projekt będzie dotyczył działalności: a. b. b. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów..0 pkt. Gowarczów. Bliżyn. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. Smyków. Miejsce realizacji projektu*: a. uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 7. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Obszar realizacji projektu: a. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. c. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Operacja komplementarna. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Stąporków. 57 z 99 . 4.

miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt. Miejsce realizacji projektu*: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. c. b. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 3. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. Końskie. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Żarnów Kryterium. 2. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 4 lub 5. Bliżyn. 58 z 99 . projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Smyków. b. do realizacji w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną. Operacja komplementarna uzupełniająca innych zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. b. jedna miejscowość – 1 pkt. 4. Paradyż. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. c.0 pkt. 5. 1. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.. Ruda Maleniecka. c.. Członkowstwo w LGD: a. dwie miejscowości – 3 pkt. 6. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Obszar realizacji projektu: a. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. b. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Stąporków. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. b. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. Gowarczów. c.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. 1 – 1 pkt.. b. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. 2. 1. c.. Końskie. b. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną lub zrealizowaną ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 2 – 2 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. Gowarczów. więcej niż 2 – 4 pkt. 4. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. b.0 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. c. b. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Paradyż. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie: a. Miejsce realizacji projektu*: a. 59 z 99 . na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. c. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. 3. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/ realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a.. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Kryterium. Stąporków. Żarnów d. Smyków. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Ruda Maleniecka. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. Bliżyn.

Końskie. wyliczana jest średnia punktów. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. b. Stąporków.. Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej – 1 pkt. c. b. 7. Gowarczów. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 3 pkt. Operacja zakłada: a. Członkowstwo w LGD: a. Projekt będzie dotyczył działalności: a. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. 6. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. b. Paradyż. Smyków. Bliżyn. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. *Miejsce realizacji projektu – w przypadku gdy. d. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. Ruda Maleniecka. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. b. które zasięgiem obejmuje realizowana operacja 60 z 99 . 8. na podstawie liczby mieszkańców w każdej z miejscowości. Żarnów 5.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Założenie działalności gospodarczej – 3 pkt.

00 0.00 1 186 116.00 61 z 99 .00 1 980 000.00 0.17 6 626 735.80 126 342.00 0.00 4 405 384.44 2 069 135.00 1 060 000.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.17 406 985.00 351 220.00 1 609 135.00 0.04 27 028.00 114 160.00 0.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Razem Oś 4 Razem 4.00 0.05 62 881.00 2 020 954.00 0. Końskie.00 96 000.17 348 775.76 126 342.00 0.00 1 140 000.05 62 881.00 0.00 4 948 000.00 0.00 990 000.00 0.00 0.00 137 280.00 0.00 0.00 700 000.00 0.23 81 759.00 0.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 0.00 0.17 292 825.00 487 450.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 Razem 4.00 0.44 6 626 735.00 12 811 169.83 406 985.00 700 000.44 360 000.00 248 105.00 0.00 1 392 020.00 0.00 2 069 135.17 406 985.00 1 392 020.00 65 000.00 0.00 96 000.00 0.00 0.00 2 080 000.00 1 140 000.80 290 515.00 1 474 500.00 0.00 840 000.77 278 240.00 0.00 0.00 0.00 0.78 133 279.00 1 609 135.00 27 028.00 165 000.00 15 106 169.00 Realizacja projektów współpracy 0.00 144 500.00 100 000.76 230 652.00 215 000.83 2 020 954.1/413 1 824 794.00 4 139 855.24 72 003.00 65 000.44 4 804 159.00 0.00 0. Gowarczów.00 100 000.83 196 160. Żarnów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Działania Osi 4 Leader 4.00 8 322 000.00 206 635.00 0.00 0.00 0.00 3 311 884.00 1 592 550.00 800 000.21 Wdrażanie projektów współpracy 4. Bliżyn.00 50 000.00 0.00 0.00 0.24 59 863.00 Odnowa i rozwój wsi 1 824 794.00 562 500.00 0.00 0.00 1 620 000.00 0.00 100 000.83 196 160.00 0.76 99 314.00 65 000.00 50 000.78 133 279.00 0.76 279 216.00 0.04 59 863.00 974 000.00 165 000.00 279 020.00 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 62 881.00 50 000.00 6 227 960.77 278 240.23 81 759.00 0.00 Przygotowanie projektów współpracy 0.00 206 635.80 126 342.44 348 775.00 0.00 0.00 2 212 000. Ruda Maleniecka.00 10 617 000.00 0.21 0.76 230 652.00 0.76 15 106 169.00 całkowite 20082009 kwalifikowane do refundacji całkowite 2010 kwalifikowane do refundacji całkowite 2011 kwalifikowane do refundacji całkowite 2012 kwalifikowane do refundacji całkowite 2013 kwalifikowane do refundacji całkowite 2014 kwalifikowane do refundacji całkowite 2015 kwalifikowane do refundacji całkowite 20082015 kwalifikowane do refundacji 0.00 0.00 6 527 149.00 12 811 169.00 840 000.00 487 450.00 196 160.00 0.00 0.83 1 382 276.00 1 410 000.00 50 000.00 0.00 3 012 000.00 0. Stąporków.00 173 500.76 126 342.00 2 912 000.78 292 825.00 2 080 000.00 0.44 69 755.00 165 000.00 0.00 0.00 100 000.00 2 212 000.00 65 000.00 0.00 0.00 278 240.00 0.00 2 912 000.00 351 220.00 114 160.00 0.00 0.00 50 000.00 0.80 290 515.00 279 020.00 0.44 81 759.24 72 003.00 553 500.00 562 500.31 Kategoria kosztu / wydatku Rok Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 0.77 279 216.00 800 000.00 290 515.00 0.00 0.00 1 824 794.00 6 227 960.76 99 314.76 126 342.00 0.00 69 755.00 27 028.00 0.00 1 824 794.00 0.00 50 000.00 0.00 100 000.00 360 000.00 215 000.00 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) 133 279. Smyków.00 0.17 2 026 985.00 0.44 69 755.76 279 216.76 2 080 000.00 3 012 000.00 215 000.83 3 418 985.23 72 003.04 59 863.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.76 230 652.00 50 000.00 512 220.00 248 105.00 570 000.00 50 000.17 279 020.00 351 220.00 137 280.00 0.00 420 000.00 350 000.00 290 515.76 1 592 550.00 450 000.00 0.00 4 139 855.00 65 000.00 0.00 0.17 3 418 985.44 348 775.00 0.00 0.00 0.17 292 825.00 0.00 1 980 000.00 Małe projekty Razem 4.00 560 000.00 4.00 360 000. Paradyż.80 290 515.00 0.00 0.00 1 186 116.00 487 450.00 0.00 1 592 550.76 99 314.00 0.00 137 280.05 114 160.00 0.00 1 014 500.00 0.00 0.00 65 000.76 126 342.00 6 527 149.00 137 280.00 0.00 0.00 553 500.00 0.00 0.80 290 515.

2 2.3.1 Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania SUMA LSR 10 617 000.1 Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 3.2.3.2 promocyjnych 3. oznakowanie i budowa małej infrastruktury 1. Stąporków.1. obrzędów.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.3.00 1 474 500 96000 0 96 000 zł 65 000.00 406 985. przebudowa lub remont obiektów sportowych Budowa.2.1 turystycznej przy Piekielnym Szlaku 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł 100 000 zł 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł 450 000 zł 150 000 zł 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł 1 078 000 zł 1 260 000 zł 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 8 322 000.2. Przedsięwzięcie Wartość przeznaczona na wsparcie przedsięwzięcia 2009 I II I 20 000 24 000 2010 II 20 000 24 000 I 10 000 6 000 900 000 40 000 180 000 600 000 50 000 50 000 54 000 450000 150 000 70 000 160 000 20 000 30 000 20 000 398 635 401 861 385 620 12 000 40 000 9 000 40 000 300 000 20 000 30 000 14 000 10 000 40 000 7 000 20 000 4 500 170 000 0 1 186116 1 186 116 zł 0.00 348 775.1 naturalne Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.83 1 382 277 280000 1 340000 3 155384 1 250000 1 620 000 zł 4 405 384 zł 0.00 351 220.1 2. Końskie.2. wytyczenie.4.00 196 160.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych Opracowanie dokumentacji.2 obiektów małej architektury. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 3.2 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji.00 512 220 0 0 . Smyków.2.3.3 Budowa.1 2. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 1.4. Bliżyn.1 Konkursy proekologiczne 3. edukacyjnych.U ŹRÓDEŁ” szansą dla „LGD .00 zł 1.zł 0.00 360 000.2.2.76 126 343 10 000 50 000 20 000 6 000 20 000 10 000 861 365 676 139 874 380 3 000 40 000 150 000 10 000 10000 3 000 30 000 3 000 30000 5 000 5 000 200 000 6 000 8 000 70 000 180000 30000 30000 2011 II I 10 000 6 000 2012 II 2013 I 10000 II I 2014 II I 2015 II 1.3 2.80 290 516 0 0 .44 4 804 159 Małe projekty 4 500 170000 984500 30000 1 014 500 zł 100 000.zł 0. Ruda Maleniecka.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.2 Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku 1.1.U ŹRÓDEŁ” 3.2 2.00 zł Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Odnowa i rozwój wsi 62 z 99 .1 rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.1.1 2. Żarnów Harmonogram realizacji budżetu LSR Cel Ogólny „LGD . wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich 2.00 zł 2 080 000.1 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym 1.1.00 126 342. remont.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2.2. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i 1.3.00 290 515.3.1.00 zł 215 000.17 2 026 985 50 000.3. Paradyż.1. Ekologiczny obszar „LGD .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.4.3 Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii 3.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności Mała Liga Sportowa Promowanie trybu życia bez uzależnień Budowa.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym młodzieży Lp. Gowarczów. ewidencji zabytków oraz 1.

a także w odpowiedni sposób określa cele i kierunki rozwoju obszaru nim objętego. LSR – nie istniała więc obawa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Merytoryczne i Jedno z zebrań Zespołu ds. Również zaplanowane przedsięwzięcia mają konkretne odzwierciedlenie w potrzebach regionu. Smyków. spotkania i warsztaty z młodzieżą) są 63 z 99 . Dzięki takiej przyjętej filozofii działania Lokalna Strategia Rozwoju stała się przede wszystkim dokumentem dla mieszkańców obszaru. turystyki z dziedzictwem konsultacji historycznym społecznych i kulturowym. Lokalnej Strategii Rozwoju Smyków wsparcie z konsultantów Konsorcjum moderatorów InicjatywaLokalna. Dodatkowo bardzo duża ilość przeprowadzonych (m.in. Paradyż. Ruda Maleniecka. Zaplanowane różnorodne warsztaty były doskonałą i okazją do wypowiedzenia z młodzieży.pl nakierowane było przede wszystkim na zaplanowanie prac tworzenia LSR oraz ich koordynację. podsumowanie i zebranie informacji. Gowarczów. że wypracowany dokument zawiera bogatą analizę. ankiety wśród mieszkańców obszaru Prace nad obszarem priorytetowym „Ekologia” – Jeżów LGD. W pracach stosowano zasadę partnerstwa. W każdym etapie powstawania LSR brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ oraz mieszkańcy terenu 9 gmin. się konsultacji ekspertów czyli dziedzin ekologii. co jest ogromnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach. Bliżyn. by nadać im ostateczny kształt. w którego powstawanie każdy z nich miał możliwość się włączyć. które zostały w precyzyjny sposób zdiagnozowane. Wielorakość podjętych działań daje podstawę do stwierdzenia. Został powołany specjalny Zespół Koordynujący prace nad LSR oraz powstała sieć Gminnych Koordynatorów ds. Końskie. priorytetowych. Żarnów 8. na którym ono działa. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD – U ŹRÓDEŁ został opracowany i przeprowadzony w sposób kompleksowy. Stąporków. że jakaś ważna kwestia dotycząca przyszłości i rozwoju obszaru zostanie niezauważona czy pominięta.

Ruda Maleniecka. mają dużą szansę przynieść w przyszłości oczekiwane efekty. Badanie ankietowe poprzez indywidualny wywiad w miejscowości – siedzibie gminy 7. Konferencja konsultacyjno-podsumowująca 9. Końskie. Otwarte spotkanie konsultacyjne w każdej gminie 6. Funkcja Koordynatora Gminnego LSR 3. Udostępnienie LSR do konsultacji na WWW 10. dyskusje wielokrotne) – świadczy to o nowoczesnym podejściu do problemu i liczeniu się z głosem każdego mieszkańca regionu. LSR 2. gdy dojdzie do współdziałania trzech najważniejszych sektorów: publicznego. Punkt kontaktowy i informacyjno-konsultacyjny w każdej gminie 5. Prezentacja na Walnym Zebraniu Członków 64 z 99 . Nadrzędna zasada. Żarnów dowodem. umożliwiało to śledzenie postępów prac oraz pomagało wykryć i usunąć ewentualne błędy czy nie do końca wyjaśnione kwestie. Na każdym spotkaniu Zespołu Koordynującego były prezentowane wnioski i rezultaty z dotychczasowych działań. gdzie powstały dokument został poddany głosowaniu i przyjęty. można mówić o zintegrowanym zakresie podejmowanych działań.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. listy obecności. to szeroko rozumiane partnerstwo. opracowania i dokumentacja fotograficzna jest w posiadaniu LGD. która przyświecała twórcom strategii. Smyków. Elementy procesu przygotowania i konsultacji LSR: 1. Paradyż. Bliżyn. że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji. społecznego i gospodarczego. Bowiem tylko w sytuacji. W czasie pracy nad LSR eksperci często metody wykorzystywali aktywizujące warsztatowe uczestników Jedna z edycji warsztatów z młodzieżą terenu LGD – Stąporków („mapy myśli”. a to w Lokalnej Strategii Rozwoju jest najważniejsze. Zespół Koordynacyjny LSR 4. Warsztaty z liderami obszarów priorytetowych 8. Etapem kończącym proces tworzenia LSR była jej prezentacja na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Stąporków. które przewiduje. Wszystkie ankiety. Powołanie przedstawiciela Zarządu LGD – Koordynatora ds. Gowarczów. a działania. „burze mózgów”.

Realizacja powstałej w ten sposób LSR. Informacje o otwartych spotkaniach były umieszczane na WWW LGD. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ. Na początku każdego ze spotkań prezentowane były wyniki dotychczasowych prac a uczestnicy otrzymywali stosowne materiały informacyjne. Bliżyn. W ramach konsultacji LSR kompletny dokument został umieszczony na stronie internetowej LGD. We wszystkich etapach prac brali udział przedstawiciele trzech sektorów: społecznego. Łącznie we wszystkich działaniach związanych z opracowaniem LSR wzięło udział ponad 500 osób. którzy reprezentowali gminę w pracach nad LSR oraz jednocześnie pełnili funkcję punktu kontaktowego i informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców danej Gminy. Po przeprowadzonych analizach i wyborze metodologii prac został powołany Zespół Koordynujący. Żarnów Metodologia pracy nad LSR zakładała maksymalne zaangażowanie osób i organizacji z terenu LGD do wypracowania dokumentu. Stąporków. doradcze). Gowarczów. Odpowiada ono za powierzone jej środki publiczne. będzie miała bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych celów. co umożliwiło wszystkim zainteresowanym wniesienie uwag przed Walnym Zebraniem Członków przyjmującym LSR.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Listy obecności ze spotkań oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt znajdują się w biurze LGD. by w jak największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny 65 z 99 . Ruda Maleniecka. Komisja Rewizyjna. inne podmioty (np. Osoby i organizacje tworzące LGD utożsamiają się z LSR. Smyków. składający się z przedstawicieli każdej z gmin. W procesie wdrażania i aktualizacji LSR biorą udział następujące podmioty: Zarząd Stowarzyszenia. o ile zostanie wyartykułowana taka potrzeba. gospodarczego oraz publicznego. Końskie. Powołano również Koordynatorów Gminnych. pracownicy Biura Stowarzyszenia. 10. Paradyż. dzięki uzyskanej dotacji. Walne Zebranie Członków. za ich wykorzystanie zgodnie z zaplanowanymi działaniami i poprawne rozliczenie. Głównym celem środków pochodzących z programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności tak. Rada Stowarzyszenia.

Smyków.uzrodel. który należy zaznaczyć w tym punkcie.pl). Końskie. Stąporków. która ma spełniać to zadanie. która pozwoli na płynne wdrażanie tego dokumentu. Podstawowym elementem. Bliżyn. Gowarczów. Dodatkowo w biurze LGD codziennie jeden z jego pracowników pełni dyżur informacyjny. Dlatego proces wdrażania i aktualizacji LSR realizuje tę zasadę. fotografie dotyczące LSR. Funkcjonuje również forum dyskusyjne. Systematycznie pojawiają się informacje w lokalnej prasie. dokumenty. Na stronie WWW zawarte są wszystkie aktualności. służąc pomocą w uzyskaniu przez zainteresowane osoby potrzebnych wiadomości. Ruda Maleniecka. Paradyż. dlatego postanowiono się nim posłużyć. wdrażania i aktualizacji. 66 z 99 . procesu jej powstawania. uwzględniając jak najszerszy udział partnerów LGD i mieszkańców. W tym celu powstała strona WWW Stowarzyszenia (www.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. jest wszechstronna informacja i promocja LSR. Internet to obecnie standardowe i bardzo efektywne narzędzie. Żarnów obszaru objętego LSR. raporty. rozgłośniach radiowych i TV. pozwalające każdemu zainteresowanemu odnieść się do tych kwestii.

uruchomienie opcji newslettera wysyłającego aktualności do wszystkich zapisanych na liście dystrybucyjnej Przesłanie LSR do członków LGD Opracowanie i wydanie ulotki jako wyciągu z LSR (zawierający między innymi najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz planowane terminy ogłaszania naborów) oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców Sporządzanie i dystrybucja poprzez media raportów z wdrażania i planów na najbliższy rok Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze LGD Tablice informacyjne w budynku każdego Urzędu Gminy Prowadzenie bazy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkretnymi przedsięwzięciami w przypadku określenia daty ogłoszenia konkursu do zainteresowanych beneficjentów będzie przekazywana (w formie uzgodnionej z beneficjentem) informacja na ten temat 2009 I x II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II III IV 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x 5 x x x x x 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru. by odbywała się ona płynnie oraz przynosiła spodziewane efekty.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. szybkie reagowanie na zmiany sytuacji. Ruda Maleniecka. które sprawdziły się już w procesie tworzenia niniejszego dokumentu. Żarnów Lp. Najlepszym sposobem. będzie zastosowanie podobnych metod i rozwiązań. Etap wdrażania LSR Złożenie dokumentów na konkurs Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla LGD Uruchomienie na WWW zakładki dotyczącej tylko LSR oraz umieszczanie tam aktualnych informacji z wdrażania. Paradyż. uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłych już w trakcie realizacji LSR. Smyków. Stąporków. Bliżyn. 67 z 99 . Gowarczów. efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków.

4. podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w 4 Celów szczegółowych ramach proponowanych celów oraz po przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Smyków. osobami i podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem 5 rezultatu i wsparcia w ramach proponowanych przedsięwzięć oraz po oddziaływania. 3. grupa członków licząca powyżej 10% wszystkich członków LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWW LGD Struktury Rady LGD. osobami i Celów ogólnych. Zakres aktualizacji LSR / zmiana Proces niezbędnych konsultacji aktualizacji LSR Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Końskie. 2. Zarząd z własnej inicjatywy. Co najmniej na 14 dni przed walnym 2 zgodności operacji z LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany i wyboru operacji musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Kryteria oceny zgodności Zarządu LGD. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Co najmniej na 14 dni przed walnym 3 wniosku z LSR. Ruda Maleniecka. Paradyż. Regulaminu Rady Organ wprowadzaj ący aktualizację Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Procedury oceny Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym 6 aktualizacji LSR. przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać wskaźników osiągnięcia pozytywną opinię Zarządu LGD. wskaźnika produktu. uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących przedsięwzięć. kwalifikacji i 1 doświadczenia członków Rady. Bliżyn. Rada LGD. Zasad i Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany sposobów ewaluacji musi zostać umieszczona na WWWLGD własnej Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Składu. Kryteria Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany oceny wniosku musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących celów. kwot konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z przeznaczonych na każde osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi przedsięwzięcie. Gowarczów. Komisja Rewizyjna LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym 7 Innych elementów LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD 68 z 99 . Żarnów Z wnioskiem do Zarządu LGD o aktualizację LSR może wystąpić: 1. Lp. Co najmniej na 14 dni przed celów walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Harmonogramu wdrażania przedsięwzięć. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię proces wdrażania i Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces Przedsięwzięć.

Do udziału w pracach Zespołu zaproszenie otrzyma 2 przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 69 z 99 . osiąganych wskaźników realizacji celów LSR. uczelni wyższych. Wraz z zaproszeniem na każde posiedzenie Zespołu. funkcjonowania organów LGD i Biura Stowarzyszenia. obowiązujących procedur. Zespół Ewaluacyjny będzie się zbierał co najmniej razy w roku. Smyków. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor gospodarczy. Komisji Rewizyjnej LGD. Prezes Zarządu przesyła informację prezentującą: 1. Bliżyn. pracowników Biura Stowarzyszenia. Zespół określi zasady działania oraz wybierze Przewodniczącego Zespołu. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor publiczny. Końskie. Żarnów 11. Podczas pierwszego posiedzenia zwołanego przez Prezesa LGD. Kolejne posiedzenie będzie zwoływane przez Prezesa na wniosek Przewodniczącego Zespołu Ewaluacyjnego lub Zarządu LGD. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Zarządu LGD. Rady LGD. aktualny stopień realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR. Ewaluacja własna dotyczyć będzie: procesu wdrażania LSR. Ruda Maleniecka. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ocenia własna – ewaluacja – prowadzona będzie przez specjalnie do tego powołany uchwałą Zarząd LGD Zespół Ewaluacyjny. Gowarczów. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor społeczny. 2. Paradyż. planowane przedsięwzięcia mające doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. innych LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Narodowa Strategia Spójności” o Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej.6. 12. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający konkretne wnioski wynikające z dokonania ewaluacji. Bliżyn. Przewodniczącemu Rady LGD i Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wynikami ewaluacji i zajęcia w ciągu 14 dni stanowiska w sprawach dotyczących danego organu LGD. Gowarczów. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR Niniejsza LSR nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju opisywanego obszaru. Końskie.1. Poniżej zaprezentowano korelację Strategii z najważniejszymi dokumentami planistycznymi występującymi na tym terenie: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. niejako wpisanie się w nie zgodnie z zasadą zintegrowania. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Istnieje wiele innych organizacji i instytucji. stopień realizacji wniosków wynikających z informacji uzyskanych w trakcie dokonywania ewaluacji własnej podczas ostatniego posiedzenia Zespołu. 4.4. Stąporków. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Żarnów 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka.4.4. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi efektywność i przydatność samej LSR. Zadaniem LSR jest uwzględnienie tych programów. bardziej efektywne. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 70 z 99 . Protokół będzie niezwłocznie przekazywany Prezesowi Zarządu. Paradyż. Smyków. 5. 5. 5.2. Wtedy działania realizowane na tym terenie będą odpowiednio wzmocnione. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. które tworzą takie dokumenty o charakterze strategicznym. wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia LGD wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR.

Paradyż. Bliżyn. Punkty: 1. 11. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” o Wszystkie obszary priorytetowe („Produkt”. Priorytet 3 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki. 2. Końskie. 5. Priorytet 5 „Marketing Regionalny”. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 71 z 99 . Gowarczów. 7. 2. Stąporków. Punkt 1 „Tworzenie Warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw”.. poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego”. Punkt 2 „Wspieranie rozwoju specyficznych dla regionu sektorów gospodarki. 4. „Rozwój Zasobów Ludzkich”. 3. 10. Priorytet 3 „Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce”. Żarnów o Cel 1 „Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa”. o Cel 2 „Rozwój zasobów ludzkich”. Priorytet 4 „Aktywna polityka rynku pracy”. „Otoczenie Instytucjonalne”). Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”. Punkt 3 „Zwiększanie roli zabytków w roli turystyki i przedsiębiorczości”. Punkt 5 „Kreowanie i wspieranie produktów regionalnych”. Punkt 5 „Wspieranie przedsiębiorczości.”. Punkt 2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”. „Marketing i Promocja”. Punkty: 1. w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych województwa”. o Cel 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. Punkt 1 „Upowszechnienie. Smyków. Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego”. Priorytet 1 „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych”. o Cel 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa”. Priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego”. 6. sportu i rekreacji”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” o Cel Warunkujący 2 „Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju”.. o Cel 3 „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury”. Punkt 1 „Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu i kreowanie marki regionalnej”. o Cel Warunkujący 4 „Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa”. 5. Ruda Maleniecka. „Przestrzeń turystyczna”.

Cel szczegółowy „Rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie ”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.5. o Obszar priorytetowy „Wizerunek”. na terenie których będzie ona wdrażana – wymienić tu można chociażby powiatowe i gminne strategie rozwoju. Cel strategiczny „Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem”. Cel strategiczny „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej”. plany rozwoju lokalnego.6. Cel strategiczny „Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa”. o Obszar priorytetowy „Ład przestrzenny”. Cel szczegółowy „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” o III. inwestowania i życia mieszkańców”. czy wieloletnie plany inwestycyjne. o Obszar priorytetowy „Obszary Wiejskie”. turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu”. Cel strategiczny „Podniesienie poziomu jakości życia”. System ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego o III. Lokalna Strategia Rozwoju dzięki tej zgodności niewątpliwie przyczyni się nie tylko do rozwoju obszaru nią objętego. Problematyka obszarów wiejskich o III. Gowarczów. Bliżyn. Paradyż.8. możliwości inwestycyjnych i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności i efektywności”. Cel szczegółowy „Korelacja działań służących promocji gospodarczej. Stąporków. ale również do rozwoju całego regionu. Stanie się tak dzięki zjawisku korelacji kierunków określonych w LSR z kierunkami opisywanymi w innych dokumentach planistycznych. Ruda Maleniecka. Problematyka rozwoju turystyki i rekreacji Zapisy LSR są zgodne z dokumentami strategicznymi poszczególnych powiatów i gmin. kulturowych i krajobrazowych regionu”. Smyków. Cel strategiczny „Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy. kultury. 72 z 99 . o Obszar priorytetowy „Ochrona środowiska”. Cel szczegółowy „Zachowanie cennych wartości przyrodniczych. o Obszar priorytetowy „Tożsamość regionalna”. o Obszar priorytetowy „Rynek Pracy”. Żarnów o Obszar Priorytetowy „Jakość życia”. Cel szczegółowy „Wzrost znaczenia sportu. Cel strategiczny „Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Cel strategiczny „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska”. Końskie. Cel szczegółowy „Tworzenie mechanizmów i warunków dla zwiększenia zatrudnienia”.

o za wdrażanie LSR odpowiadać będzie Koordynator ds.in. obejmując m. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Działania. Stąporków. szkolenia oraz usługi finansowo-prawne. W celu zabezpieczenia się przed podwójnym finansowaniem działań i nakładaniem się pomocy zostaną wdrożone następujące zasady: o do koordynacji projektów. na które LGD uzyska dofinansowanie. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń. Ruda Maleniecka. 3. kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy). lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. LSR. będą zatrudniane osoby. rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. o osoby pracujące przy wdrażaniu LSR będą miały w swoich zakresach obowiązków jasno określone zadania do realizacji. tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (m. Gowarczów. których wynagrodzenie nie jest pokrywane ze środków przeznaczonych na Wdrażanie LSR. Końskie. i pracy przy nich. 73 z 99 . adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Realizowane projekty dotyczyć będą przede wszystkim: 1. o do każdego realizowanego projektu zostaną utworzone oddzielne konta bankowe.in. Bliżyn. Wskazanie planowanych działań. które LGD planuje podjąć w ramach innych programów. Paradyż. doradztwo. Tworzenie i funkcjonowania oddolnych. ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. 2. mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR. Żarnów 15.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków.

wizyty studyjne.in. Paradyż. rozwoju aktywności gospodarczej m. wzrostu atrakcyjności gospodarczej obszaru m. który zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami ma warunkować rozwój wyżej wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystyka. Realizacja LSR wpisze się więc w idealny sposób w założenia programu „LEADER”. wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców m. zmianach klimatycznych lub ekologicznego trybu życia u 5150 mieszkańców. różnorodności biologicznej.in. poprzez oznaczanie i promocję takich obiektów. 74 z 99 . Założone cele zostały tak skonstruowane. rozwoju i wolności od uzależnień oraz podniesienia wartość na rynku pracy 10 000 osób. podniesienia wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m. Realizacja LSR przyczyni się do: wzrostu jakości życia mieszkańców tego regionu m. Gowarczów.in. Stąporków. dożynki. wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego. powstanie szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”. wreszcie napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki. poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej. Realizacja LSR w perspektywie do roku 2015 przyczyni się do: przyciągnięcia na obszar LGD 150 000 turystów. wzrostu poziomu wiedzy na temat obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. poprzez konkursy. kursy. spotkania integracyjne itp. żeby wspomagać w wielotorowy sposób zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu. poprzez wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat. Końskie. doposażenie świetlic wiejskich. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Smyków. Żarnów 16.in. szlak turystyczny „Piekielny Szlak”. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Prawidłowa realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój regionu i obszarów wiejskich.in. poprzez zmniejszenie salda emigracji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Ruda Maleniecka. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 7. Regulamin Rady LGD 75 z 99 . Gowarczów. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego – Rady LGD 6. podniesie się wartość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Skład organu decyzyjnego – Rady LGD 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. nastąpi pobudzenie aktywności gospodarczej. wzrośnie atrakcyjność gospodarcza obszaru. Z efektów zrealizowanych przedsięwzięć skorzysta ponad 200 000 osób. Procedura wyboru operacji przez LGD 5. Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 8. Końskie. Bliżyn. Zestawienie członków LGD 2. Smyków. Żarnów Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników: wzrośnie jakość życia mieszkańców. nastąpi wzrost integracji społecznej i aktywności mieszkańców. Stąporków. zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój regionu. 17. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 4. Informacje o dołączonych do LSR załącznikach 1. Paradyż.

Imię i nazwisko/Nazwa Reprezentowany sektor/ osoba fizyczna/ nazwa firmy gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny gospodarczy gospodarczy społeczny społeczny Funkcja w LGD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Agnieszka Kastarynda Agnieszka Nalewczyoska Agnieszka Pikuła Andrzej Sosnowski Aneta Pawłowska Anna Leżaoska Bank Spółdzielczy w Kooskich Danuta Pakos Barbara Słoka Barbara Stachera Bliżyoskie Stowarzyszenie Cyklistów Marek Sorbian Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Dariusz Kowalczyk Dorota Urbaoczyk Dariusz Piwowarczyk Danuta Jedynak Emilia Kupis Ewa Czarkowska Ewa Szatkowska Elżbieta Sosnowska Gabriela Król Gmina Białaczów Barbara Goworek Gmina Bliżyn Mariusz Walachnia Gmina Gowarczów Tomasz Słoka Gmina Kooskie Michał Cichocki Gmina Paradyż Iwona Pluta Gmina Ruda Maleniecka Leszek Kuca Gmina Smyków Bożena Szczypiór Gmina Stąporków Agnieszka Wojcierowska Gmina Żarnów Krzysztof Nawrocki Hurtownia Papiernicza DABOX Iwona Makowska Irena Cukrowska Jadwiga Życka Rada LGD członek członek Rada LGD członek Zarząd LGD Rada LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek członek Zarząd LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD członek Rada LGD członek członek 76 z 99 . Ruda Maleniecka. Smyków. Bliżyn. Żarnów Załącznik nr 1 Zestawienie Członków Zwyczajnych „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp. Końskie. Paradyż. Gowarczów. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Paradyż.Kowalik Marcin Lataoski Małgorzata Kotwica Mazowiecko . Bliżyn. Stąporków. Gowarczów. Ruda Maleniecka.Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Zbigniew Fijewski Małgorzata Jakubczyk Marek Solarz Monika Plaskota Paweł Maszewski Piotr Kupis Piotr Pałgan Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kooskie Wojciech Pasek Piotr Czarkowski Piotr Zep Roman Jedynak Renata Doniecka Sławomir Cichy Stanisław Krauze Stefan Szymczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródło” Jacek Matera Stowarzyszenie „Kuźnia” Agnieszka Brzezioska Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrzyszów Andrzej Urbaoczyk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Komorów Radosław Lachowski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Jacek Dopieralski społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Komisja Rewizyjna członek członek członek członek członek Członek członek członek członek członek członek członek członek członek członek Komisja Rewizyjna Zarząd LGD Zarząd LGD 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Zarząd LGD członek Komisja Rewizyjna członek Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD członek Rada LGD Komisja Rewizyjna 77 z 99 . Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Żarnów 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Jerzy Kowalski Jerzy Rams Józef Piętak Justyna Pargieła Jolanta Gębska Jarosław Hipsz Krzysztof Król Magdalena Weber Marzena Michałowska .

Smyków. Stąporków. Żarnów 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Dorota Kołodziejczyk Stowarzyszenie Siedlisko Iwona Krzaczyoska Stowarzyszenie „Ziemia Niekłaoska” Kazimierz Rurarz Sylwia Dulewicz Sylwia Świercz Sylwia Mogielska Szymon Biały Stanisław Pilarski Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Anna Michalska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienna Wola Krzysztof Pacak Tadeusz Budzioski Tomasz Śliwak Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Marzena Jeżewska . Paradyż. Gowarczów. Bliżyn. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka.Boczek Urszula Jędrzejczyk Wiesław Malicki Władysław Musiał Wiesław Cłapak Zbigniew Gontek Związek Harcerstwa Polskiego Kamila Kowalewska społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny Rada LGD członek Rada LGD członek członek Rada LGD członek członek 75 społeczny członek 76 77 78 79 80 81 82 83 84 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny członek członek Rada LGD członek członek Komisja Rewizyjna członek członek Zestawienie Członków Wspierających „LGD – U ŹRÓDEŁ” 1 Kancelaria Finansowo –Prawna MERQUS gospodarczy Członek wspierający 78 z 99 .

Końskie. Bliżyn. Smyków. Paradyż.U ŹRÓDEŁ Lp. Stąporków. Gowarczów. Żarnów Załącznik nr 2 Skład organu decyzyjnego LGD .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Imię i Nazwisko Danuta Pakos Leszek Kuca Szymon Biały Dorota Kołodziejczyk Andrzej Sosnowski Marzena Jeżewska Boczek Gabriela Król Mariusz Walachnia Radosław Lachowski Stanisław Krauze Agnieszka Brzezińska Agnieszka Kastarynda Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Sławomir Cichy Dariusz Kowalczyk Iwona Makowska Kazimierz Rurarz Iwona Pluta Barbara Goworek Podmiot delegujący Bank Spółdzielczy w Końskich Gmina Ruda Maleniecka osoba fizyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków osoba fizyczna Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna osoba fizyczna Gmina Bliżyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów osoba fizyczna Stowarzyszenie „KUŹNIA” osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” Gmina Paradyż Gmina Białaczów Reprezentowana Reprezentowany gmina sektor Końskie Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Smyków Smyków Bliżyn Bliżyn Bliżyn Stąporków Końskie Końskie Smyków Gowarczów Gowarczów Gowarczów Końskie Stąporków Stąporków Paradyż Białaczów gospodarczy publiczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny publiczny publiczny 79 z 99 . Ruda Maleniecka.

5. Posiedzenie – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ ”. 80 z 99 . Gowarczów. 6 ust. którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności dla danej operacji. Końskie. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. co potwierdza się podpisem osoby wykluczonej z głosowania. Nazwiska członków Rady. którego treśd jest zgodna z wymogami określonymi w § 18 Regulaminu. w terminie 21 dni od dnia. Paradyż. dla każdej operacji zgłoszonej do konkursu. Ruda Maleniecka. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa. Żarnów Użyte sformułowania i skróty w niniejszych procedurach oznaczają: LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 2. osoby pozostające bezstronnymi podpisują się na ww. 3. złożyd swój podpis na oświadczeniu o bezstronności. Bliżyn. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Rada – Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Statut – Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Koordynator LSR – Koordynator do spraw realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Instytucja zarządzająca – Instytucje wymienione w art. Załącznik nr 3 Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru 1. 4. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. liście. którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady. Stąporków. w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy. Smyków. 1 pkt. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia Przewodniczący przygotowuje listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy. Regulamin – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Smyków.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji. Bliżyn. 8. 10. Przewodniczący tworzy listę operacji ocenionych. LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych. Spośród pracowników LGD. o której mowa w pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 7. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Referenta. którego zadaniem jest przygotowanie dla członków Rady materiałów niezbędnych do oceny oraz zreferowanie operacji przed głosowaniem nad stwierdzeniem zgodności operacji z LSR.możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą (Załącznik nr 5 do LSR) Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji dokonywana jest: a) na kartach ocen. Prezes Zarządu dla każdej operacji wybiera Referenta. w którym upłynął termin do składania wniosków. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach. wniosek o przyznanie pomocy może mu zostad przesłany w wersji elektronicznej. Stąporków. Po dokonaniu oceny wszystkich operacji. 6 Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. Gowarczów. o którym mowa w pkt.zgodności operacji z LSR. Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu. które zostały określone w LSR. Paradyż. informując jednocześnie na piśmie o: . ustalając ich kolejnośd wg liczby uzyskanych punktów. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia. 81 z 99 . Końskie. Jeżeli operacja uznana jest za zgodną z LSR. 10. 11. Na wniosek członka Rady. 13. 12. albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności. każdy członek Rady oddzielnie przydziela punkty zgodnie z Kryteriami wyboru. 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. . . Żarnów 6. Ruda Maleniecka. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w biurze LGD do każdego złożonego wniosku od dnia zakooczenia naboru wniosków do dnia podjęcia uchwały w sprawie listy operacji wybranych. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury b) zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.

wpisad zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ………………. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI / NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR: CSZ 3 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Żarnów Załącznik nr 1 . Paradyż... Stąporków.. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślid) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności 1. CO 3 : wpisad cel zgodnie z LSR ………………... Końskie. 3. Ruda Maleniecka. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? CSZ 1 wpisad cel zgodnie z LSR ……………….. wpisad zgodnie z LSR ………………. Bliżyn. CSZ 4 wpisad cel zgodnie z LSR ……………….. CO 2: wpisad cel zgodnie z LSR ……………….Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. wpisad zgodnie z LSR ………………. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? CO 1: wpisad cel zgodnie z LSR ……………….. Gowarczów. CSZ 2 wpisad cel zgodnie z LSR ………………..Karta oceny zgodności operacji z LSR Miejsce na pieczęd LGD KARTA OCENY zgodności operacji z LSR KO nr 1 Wersja: 1.1 Strona 1 z 1 Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1. Kartę należy wypełnid piórem lub długopisem 82 z 99 .. 2.

. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Bliżyn. Gowarczów. Żarnów 2. 3. Suma przyznanych punktów Przyznana ocena ………………. . 3. 2. dnia ……………… (miejsce i data) ………………………………………… (imię i nazwisko Członka Rady) …………………………… (podpis) 83 z 99 . Stąporków.. Smyków. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Nie wpisanie imienia. miejsca. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty Załącznik nr 2 . Członek Rady wypełniający zobowiązany jest napisad uzasadnienie.Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru.. Końskie. Wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu.. z którym dana operacja jest zgodna. Zgodnośd operacji z LSR może występowad w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyd więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem z LSR. KARTA OCENY operacji według kryteriów wyboru Strona 1 z 2 Miejsce na pieczęć Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Kryterium oceny operacji 1. nazwiska. 4. W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR.

Gowarczów. Ruda Maleniecka. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru START NIE Sprawdzenie bezstronności członków Rady TAK Wpisanie na listę bezstronnych członków Rady Wybór przez Prezesa Zarządu Referenta spośród pracowników LGD do każdej operacji Wykluczenie z głosowania Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu Zreferowanie operacji przez Referenta Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady Wznowienie Posiedzenia Dyskusja Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR NIE Sprawdzenie zgodności operacji z LSR TAK Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru Procedura wyboru operacji przez LGD 84 z 99 . 1. Paradyż. Końskie. Bliżyn. nazwiska. miejsca.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. Nie wpisanie imienia. Smyków. Ocena na podstawie kryteriów wyboru polega na przyznaniu stosownej liczby punktów zgodnie z możliwościami wynikającymi z kryteriów. 2. Żarnów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. Stąporków.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Osoba odpowiedzialna Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Pracownicy Biura LGD Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Karta oceny zgodności operacji z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Uchwała o niezgodności operacji z LSR Karta oceny operacji według kryteriów wyboru Uchwała o zgodności operacji z LSR Lista rankingowa Używane dokumenty Oświadczenie o bezstronności Uchwała o wykluczeniu z głosowania Lista biorących udział w głosowaniu Uczestnicy Posiedzenia Rady Adresat/II strona czynności Czynnośd Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji Wykluczenie z głosowania Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu Zreferowanie operacji przez Referenta Dyskusja Sprawdzenie zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru 85 z 99 . Żarnów Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Końskie. Smyków. Paradyż. Bliżyn. Stąporków. Gowarczów. Ruda Maleniecka.

za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. b) niezgodne z LSR 86 z 99 . który stanowi załącznik nr 8 do LSR. w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. które nie zostały wybrane. odpowiada Prezes Zarządu. Posiedzenie w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem. 5. w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Po posiedzeniu. Biuro LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych wraz informacją. uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek odwołao. 12. 9. Za ustalenie terminu składania wniosków oraz o wystąpienie do Instytucji zarządzającej z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. 10. Każdy wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer. 13. 7. Żarnów Załącznik nr 4 Procedura wyboru operacji przez LGD 1. Stąporków. Po rozpatrzeniu odwołao Przewodniczący sporządza ostateczną listę operacji ocenionych. które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: a) zgodne z LSR. 6. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. LGD sporządza listy: a) operacji. Na liście operacji niewybranych umieszcza się te. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o wszczęcie Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR) w terminie zgodnym z Regulaminem (Załącznik nr 8 do LSR). Sposób nadawania numerów określa instrukcja kancelaryjna. Gowarczów. 3. 2. Smyków. których mowa w pkt 12. Regulaminem ( Załącznik nr 8 do LSR) i Procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR) 8. Najpóźniej 7 dni przed upływem terminu zakooczenia składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady. Końskie. b) operacji. Na liście operacji wybranych umieszcza się te. które spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru projektu przez LGD. za pośrednictwem LGD. wniosków o przyznanie pomocy publikowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 11. które zostały wybrane ustalając ich kolejnośd według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg kryteriów wyboru. Ruda Maleniecka. nie później niż 7 dni od dnia. który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. W przypadku wpłynięcia odwołao od rozstrzygnięd Rady. o których mowa w pkt. Wybór operacji następuje w trakcie obrad Rady. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. Ogłoszenie o możliwości składania. W terminie 45 dni od dnia. 9. które mieszczą się w limicie wskazanym w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. jednoczesnym wskazaniem operacji. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady. zgodnie z niniejsza procedurą. 4. Paradyż. lecz nie spełniły minimalnych wymagao. której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru.

. Koordynator LSR: a) przekazuje Instytucji zarządzającej listy. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy 14.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. c) Informuje na piśmie wnioskodawcę o: . Gowarczów. 15. b) Publikuje listę operacji wybranych na stronie internetowej LGD nie później. o których mowa w pkt 12 i 13 oraz uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami. Żarnów c) nie zostały złożone miejscu i terminie. niż w dniu jej przekazania do Instytucji zarządzającej. Stąporków. o których mowa w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania.niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania. Paradyż. w którym upłynął termin do składania wniosków. Smyków. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. od dnia. Ruda Maleniecka. Końskie. której mowa w pkt 1. Bliżyn. Nie później niż przed upływem 45 dni.wybraniu operacji informując jednocześnie czy operacja mieści się w limicie określonym w informacji. 87 z 99 .

Końskie. Ruda Maleniecka. Stąporków.opublikowania ogłoszenia o wszczęciu naboru wniosków. Gowarczów. . Procedura wyboru operacji przez LGD START Ustalenie terminu: . Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Żarnów Schemat graficzny procedury wyboru operacji przez LGD. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przygotowanie ogłoszenia NIE AKCEPTACJA TAK Publikacja ogłoszenia Nabór wniosków Rejestracja wniosków Zwołanie Posiedzenia Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Publikacja wyników oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Powiadomienie wnioskodawców o decyzji Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przekazanie Instytucji zarządzającej dokumentacji konkursowej 88 z 99 .składania wniosków. Bliżyn.

Żarnów Schemat tabelaryczny procedury wyboru operacji przez LGD Czynnośd Ustalenie terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków o dofinansowanie operacji. za pośrednictwem LGD. Nabór wniosków Rejestracja składanych wniosków o przyznanie pomocy.Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego. Lista operacji niezgodnych z LSR Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę Koordynator a LSR Przewodnicz ący Rady Prezes Zarządu Wnioskodawca Instytucja zarządzająca 89 z 99 . Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Akceptacja ogłoszenia o możliwości składania. Przekazanie pełnej dokumentacji. Paradyż. Publikacja ostatecznych wyników oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. W przypadku odwołao od podjętej decyzji przez Radę . Lista Rankingowa wybranych operacji. Ruda Maleniecka. Procedura oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie o wynikach oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wdrażania LSR. Przygotowanie ogłoszenia o możliwości składania. Smyków. Końskie. Osoba odpowiedzia lna Prezes Zarządu Używane dokumenty Pismo dotyczące terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków Adresat/II strona czynności Instytucja zarządzająca Koordynator LSR Projekt ogłoszenia Instytucja zarządzająca Instytucja zarządzająca Dyrektor Biura Pracownik Biura Przewodnicz ący Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą oceny zgodności z LSR Powiadomienie o wynikach oceny Wnioskodawcy Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego Protokół z posiedzenia Rady. za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Gowarczów.

który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 3 dni od daty jej podjęcia Biuro LGD przesyła odwołującemu z pouczeniem. Ruda Maleniecka. Paradyż. c) Zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy. o której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR). 90 z 99 . Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer. Żarnów Załącznik nr 5 Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji 1. pod warunkiem. że jest to rozstrzygnięcie ostateczne. Po wpłynięciu co najmniej jednego odwołania Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Smyków. b) Wpłynie do biura LGD w określonym w pkt 1 terminie. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołao rozpatrzonych pozytywnie. negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. że spełniad będzie wymogi formalne. Gowarczów. Od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji. 6. bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Biuro LGD informuje pisemnie odwołującego się o terminie rozpatrzenia odwołania pouczając o możliwości zabrania głosu w trakcie rozpatrywania sprawy. 3. Stąporków. Odwołujący jest obowiązany poinformowad o uczestnictwie w posiedzeniu Rady dotyczącym rozpatrzenia odwołania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem ww. 5. Bliżyn. którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. 4. 7. posiedzenia pod rygorem utraty tego prawa. Odwołanie spełnia wymogi formalne jeśli: a) Złożone jest na właściwym formularzu.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. 2.

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD. tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól. Końskie. W przypadku braku wypełnienia odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia. 2. Bliżyn. w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury. 91 z 99 . Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony.Wzór odwołania Formularz odwołania od wyników oceny Rady LGD ODR nr 1 Miejsce na pieczęd wnioskodawcy(jeżeli jest) ODWOŁANIE Wersja: 1. Pola białe wypełnia Wnioskodawca. Żarnów Załącznik nr 1 . Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Ruda Maleniecka. Paradyż.1 Strona 1 z 1 NUMER WNIOSKU NUMER UCHWAŁY RADY DATA WPŁYNIĘCIA NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: PODPIS PRZYJMUJACEGO ODWOŁANIE       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oceny zgodności operacji z LSR Oceny operacji wg kryteriów wyboru UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY: ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej) TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY: ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY: MIEJSCE: WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ RADĘ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY CZYTELNY DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 1. Stąporków.

Ruda Maleniecka. Gowarczów. Paradyż. Żarnów Schemat graficzny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Smyków. Końskie. Bliżyn. Stąporków. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji START Wpłynięcie odwołania Rejestracja odwołania i nadanie numeru Zwołanie posiedzenia Rady LGD NIE AKCEPTACJA TAK Wysłuchanie stanowiska odwołującego się Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie ostatecznej listy rankingowej Wysłanie pisma o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym Procedura wyboru operacji przez LGD 92 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Końskie. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Stąporków. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zarządu Uchwała Pismo o odrzuceniu odwołania Pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Wnioskodawca Przewodniczący Rady Wnioskodawca 93 z 99 . Żarnów Schemat tabelaryczny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Bliżyn. Czynnośd Rejestracja i nadanie nr odwołania Powiadomienie odwołującego się o przyjęciu odwołania i terminie Posiedzenia Rady Zwołanie Rady Posiedzenie Rady w ramach procedury odwołania Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o odrzuceniu odwołania Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Osoba odpowiedzialna Pracownik biura Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia Zaproszenie na Posiedzenie Rady Używane dokumenty Adresat/II strona czynności Dyrektor Biura Wnioskodawcy Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Rada Przewodniczący Rady Członkowie Rady. Paradyż.

Paradyż. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Bliżyn. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokument Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 94 z 99 . Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zarząd z własnej inicjatywy d. Smyków. Stąporków. Rada LGD b. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR może wystąpid: a. Komisja Rewizyjna LGD c. Ruda Maleniecka. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Gowarczów. Żarnów Załącznik nr 6 Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 1.

Ruda Maleniecka. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokumenty Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 95 z 99 . Komisja Rewizyjna LGD c. Bliżyn. Zarząd z własnej inicjatywy d. Gowarczów. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Paradyż. Rada LGD b. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Smyków. Żarnów Załącznik nr 7 Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 1. Końskie. Stąporków. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji może wystąpid: a.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2.

Do zadao Przewodniczącego Rady należy: a. c. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Rady LGD 9. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie wypłacane w ramach zawartych umów o dzieło.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rada – oznacza Radę LGD 3. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. organizację pracy oraz tryb obradowania organu decyzyjnego LGD – Rady LGD. c.2 Statutu LGD 2. 3. zwoływanie posiedzeo Rady. Biuro – oznacza Biuro LGD 6. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady LGD 4.1). 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ. które mają byd realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady. 62 ust. §4 1. Stąporków. 4. którą jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 2. powołanej na podstawie § 19 ust. Ruda Maleniecka. Skład Rady stanowi 18 . organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady. Członkowie Rady wybierani są zgodnie z § 19 ust. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. Smyków. zwanej dalej Radą.10. współpraca z Zarządem i Biurem. Sekretarz – oznacza Sekretarza obrad Rady LGD §3 1. 2. Gowarczów. 3. 4. b. chorobę albo koniecznośd opieki nad chorym. Za przyczyny uniemożliwiające wzięcie udziału przez Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się: a. Maksymalna wysokośd wynagrodzenia jest zgodna z uchwałą Zarządu. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. §5 1. Paradyż. Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD 7. Zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. Zarząd – oznacza Zarząd LGD 5. Końskie. Członek Rady zawiadamia o tym na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. 2. 2. Żarnów Załącznik nr 8 REGULAMIN PRACY RADY Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ §1 1. Bliżyn. UE l277 z 21. Urz. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015 8.2005 r. Członkowie Rady zobowiązani są do: 96 z 99 Rady . b. podróż służbową. Niniejszy regulamin określa uprawnienia. str. §2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1.23 członków.

Członkowie Rady powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. Paradyż. W przypadku posiedzeo Rady związanych z rozpatrzeniem odwołania w toku Procedury odwołania od wyników oceny powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. b. na który zostało zwołane w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD i Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Bliżyn. Smyków. o którym mowa w ust 3 pkt a muszą zostad rozpatrzone wszystkie wnioski o przyznanie pomocy. Posiedzenia Rady otwiera. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie. §9 1. 2. Końskie. Posiedzenia dotyczące kompetencji zapisanych w §1 ust 2 prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD. § 10 1. natomiast przed zamknięciem posiedzenia o którym mowa w ust 3 pkt b muszą zostad rozpatrzone wszystkie odwołania od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę. Stąporków. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. b) 2 dni w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury odwołania od wyników oceny. termin i porządek obrad. o którym mowa w ust. d. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 3. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny mogą odbywad się w ciągu kilku spotkao i trwad nie dłużej niż 3 dni. Żarnów a. zgodnie z posiadaną wiedzą. 2. prowadzi i zamyka Przewodniczący. c. o których mowa w pkt 2 Procedury wyboru operacji przez LGD (Załącznik nr 4 do LSR) i pkt 3 Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR). których mowa w pkt b i c tylko dla celów oceny operacji i nieujawniania ich stronom trzecim. Używania informacji. 4. Rada obraduje na posiedzeniach. Procedury wyboru operacji przez LGD.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. w szczególności wynikających z Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4. Obsługę posiedzeo Rady zapewnia Biuro. 2. §8 1. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny lub jako rezultatu oceny. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Ruda Maleniecka. §7 Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady ustalając miejsce. 2 musi zostad zamknięte w przeciągu: a) 14 dni od terminu. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i obiektywny. z wyjątkiem posiedzeo zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu. 5. Przed zamknięciem Posiedzenia. 97 z 99 . Posiedzenie. §6 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGD.

5. 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego. tj. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedurze odwołania od wyników oceny. podając dane tej osoby Prezesowi Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowao. wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% swoich członków co stanowi quorum. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przewodniczący może zaprosid do udziału w posiedzeniu osoby trzecie. § 14 1. Żarnów 3. 8. Wszystkie głosowania Rady są jawne. Prezentację i omówienie wniosków o przyznanie pomocy. którym przysługuje głos doradczy. Paradyż. po upływie pół godziny wg tego samego porządku. Prawomocnośd posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. w szczególności ekspertów. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza. c. Rada dokonuje wyboru Sekretarza Obrad i przyjmuje porządek obrad. Gowarczów. e. Zadanie Rady określone w §1 ust. § 12 1. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. Ustną informację Zarządu o realizacji operacji. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie tj. Wolne wnioski i zapytania. Protokół z posiedzenia. oznaczanym następująco: 98 z 99 . § 13 1. 6. 4. z wyjątkiem uchwał proceduralnych. 2. obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady. d. b. 3. a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego. które odnotowuje się w protokole posiedzenia. Smyków. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. o którym mowa w ust.5 do LSR. który obejmuje w szczególności: a. § 11 1. wyniki głosowao. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Koordynator LSR. d. Bliżyn. 3 Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Obrad. treśd uchwał formie załączników § 15 1. Ruda Maleniecka. 2. Dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy. stanowiących załączniki odpowiednio nr 3. b. 4. w szczególności: a. 2 wykonuje się w sposób określony w Procedurze wyboru operacji przez LGD. powinien zawierad. po upływie pół godziny podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku. liczbę obecnych członków Rady. Końskie. Stąporków. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. 2. które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeo Rady.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Po stwierdzeniu quorum. 7. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. przyjęty przez Radę program obrad. złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD. co zostaje odnotowane w protokole. c. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.

Paradyż. § 18 1. Stąporków. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. 3. b. Bliżyn.2 Członkowie Rady składają oświadczenie o bezstronności dla każdej operacjo oddzielnie. Smyków. § 16 1. c. Protokoły i dokumentacja z posiedzeo Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. § 19 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. 99 z 99 . bieżący rok kalendarzowy 3. 2. W sprawach. § 17 Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady. lub c. 4. pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W przypadkach innych niż wymienione w ust. Żarnów a. liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejnośd podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad. Protokół z posiedzenia Rady LGD sporządza się w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia. jeżeli udział członka Rady w dokonywaniu wyboru operacji może wywoład wątpliwości. złoży oświadczenie o bezstronności. lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej. lub d. 2. nie później niż 7 dni od ich uchwalenia. Osobą bezstronną jest członek Rady. nie pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeoskim. a odpowiedzi na nie udzielane są w miarę możliwości bezpośrednio na danym posiedzeniu. nie jest wnioskodawcą wniosku o przyznanie pomocy lub b. co do jego bezstronności. Przewodniczący przekazuje Zarządowi. Uchwały podjęte przez Radę. o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady. nie zasiada w organach lub jest przedstawicielem osób prawnych składających wniosek. 2. nie pozostaje z wnioskodawcą w stosunku zależności służbowej lub e. liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne posiedzenie w danym roku kalendarzowym. który: a. Ruda Maleniecka. Końskie. opieki lub kurateli. Gowarczów. o których mowa w § 1 ust.