Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 17 września 2008 r.

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr I/2/2010 i Nr I/3/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 25 lutego 2010 r. Z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu Członków LGD – U ŹRÓDEŁ w dniu 20 stycznia 2011 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2009-2015 dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”

Obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Modliszewice, sierpień 2008 (zmiany: luty 2010, styczeń 2011)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”

Współpraca: Zarząd LGD Zespół Koordynacyjny LSR

InicjatywaLokalna.pl
ul. Targowa 18/1207, 25-520 Kielce tel./fax 041 343 01 24 e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

2 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

SPIS TREŚCI
Wstęp 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 2) opis procesu budowania partnerstwa 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron): 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 5. Określenie misji LGD 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 5 7 7 7 9

11 13 14 14 15 15 16 28 30 35

38 48 48 50 51

52 61 62

3 z 99

Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR 15. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach 66 69 70 72 74 75 4 z 99 . Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Gowarczów. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Ruda Maleniecka. Stąporków. Żarnów 12. Smyków. Wskazanie planowanych działań. Końskie. Paradyż. Bliżyn.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WSTĘP
Niniejszy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju sporządzony został dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar 9 gmin położonych na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W skład tego terenu wchodzą gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (położone w północnej części województwa świętokrzyskiego) oraz Białaczów, Paradyż i Żarnów (znajdujące się na południu województwa łódzkiego). Mimo, że „LGD – U ŹRÓDEŁ” obejmuje teren rozdzielony administracyjnie, to jednak połączony tradycjami: historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, przede wszystkim jednak nacechowany dużą chęcią rozwoju i pomysłami na przyszłość. Warto również zauważyć, że obszar będący podmiotem strategii rozwoju pełen jest ludzi, którzy poprzez swoją pracę pragną jak najlepiej mu się przysłużyć. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z Konsorcjum Dodatkowo, się „InicjatywaLokalna.pl”. okazję do

w czasie różnorodnych warsztatów, wypowiedzenia

i konsultacji mieli eksperci z dziedzin, które Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe, ekologii, czyli: z młodzieży, dziedzictwem

turystyki

historycznym i kulturowym. Zatem śmiało można wysnuć wniosek, że dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski. Dodatkowo duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (m.in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD, spotkania i warsztaty z młodzieżą) są dowodem, że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji, a działania, które przewiduje, na pewno przyniosą w przyszłości oczekiwane skutki. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika w dużej mierze z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju. Wymienić tutaj można: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał

5 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Ludzki oraz Strategie Rozwoju Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego, które będą również w tym okresie realizowane. Jak już wcześniej wspomniano, LGD – U ŹRÓDEŁ postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Cele ogólne i szczegółowe, które zostały założone, wynikają bezpośrednio z różnorodnych uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. W czasie pracy ze społecznością lokalną były wykorzystywane warsztatowe metody aktywizujące uczestników: „mapy myśli”, „burze mózgów”, dyskusje wielokrotne. Nadrzędną zasadą w pracach było szeroko rozumiane partnerstwo. Działania określone w LSR nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach. „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. Natomiast zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Lokalna Strategia Rozwoju
Głosowanie podczas obrad WZC Stowarzyszenia

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” została przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 17 września 2008 r. Warto dodać, że wszystkie umieszczone w niniejszym opracowaniu fotografie pochodzą ze zbiorów partnerów wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie.

6 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Nazwa:

Status prawny:

Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Data wpisu do KRS: 12 marca 2008 roku Numer KRS: 0000301138

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się około połowy marca 2006. Głównymi inicjatorkami tego działania były dwie osoby: Joanna Kupis (wtedy pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach) oraz Emilia Kupis (pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich). Doszły one do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno-kulturowo-historyczne gmin powiatu koneckiego, ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu. Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia „KUŹNIA”, które zainicjowało prace nad budową trójsektorowego partnerstwa. Początkowo planowany był udział jedynie gmin leżących nad rzeką Czarną, stąd pierwotna nazwa LGD miała brzmieć „Dolina Czarnej”. W trakcie różnych spotkań nazwa stowarzyszenia przyjmowała różne brzmienia w tym „Wspólna sprawa” i „U Źródeł”, aż na spotkaniu założycielskim w dniu 7 listopada 2007 członkowie założyciele zdecydowali się na nazwę stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ.” Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z włodarzami gmin Końskie, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia

7 z 99

Iwona Pluta – wójt gminy Paradyż w województwie łódzkim. rozpoczęła się też praca nad budowaniem Strategii. jaka została przyjęta. Smyków. to „U ŹRÓDEŁ”. wprowadzania zmian oraz dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki staną się dobrym pomysłem na rozwój tego regionu. Tak więc obszar LGD obejmuje 9 gmin z 3 powiatów i 2 województw. Jednak przez cały ten okres odbywały się spotkania. Paradyż. m. że wspólna chęć działania. co wynikało z wymagań formy prawnej. Gowarczów. pozyskiwanie nowych partnerów społecznych. W międzyczasie dzięki pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego w Skarżysku nawiązane zostały kontakty z gminą Bliżyn i ostatecznie doszło do dołączenia i tej gminy. Stwierdzono. Ruda Maleniecka. powiat opoczyński. która odbyła się w ŚODR w Modliszewicach.in. W czerwcu 2006 roku Joanna Kupis i Emilia Kupis zorganizowały konferencję dla przedstawicieli wszystkich sektorów z tych gmin. a nazwa. W 2007 roku napisany został projekt „Współpraca Ośrodków Agro – Info na rzecz tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie koneckim”. oraz Leszka Leśniaka – specjalistę z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Dlatego procedura rejestracyjna była wstrzymywana. jaką mogą przyjmować LGD. Żarnów programu Leader i od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku podejmowano stosowne uchwały o przystąpieniu tych gmin do LGD. Ostatecznie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” otrzymało wpis w KRS z dniem 12 marca 2008 roku. Stąporków. Mirosławę Mochocką – kierownika Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. specjalistkę Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. który uzyskał dofinansowanie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W spotkaniach tych uczestniczyła m. społecznego i gospodarczego. Bliżyn. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy.in. zapraszając na spotkania i szkolenia wielu ekspertów. Członkami organizacji zostali przedstawiciele sektora publicznego. Halinę Siemaszko z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Czas od zainicjowania działań (wiosna 2006 roku) do Zebrania Założycielskiego (7 i 21 listopada 2007) był dość odległy. Dzięki spotkaniom i szkoleniom zainteresowała się ona bezpośrednim przyłączeniem swojej gminy do partnerstwa LGD. a za zdobyte środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” przeprowadzony został szereg szkoleń dla mieszkańców z tego obszaru. gospodarczych i gmin oraz przygotowywanie Statutu Stowarzyszenia. Iwona Pluta wykazała się dużą aktywnością i dodatkowo zainteresowała ideą Leadera swoich sąsiadów (Żarnów i Białaczów). 8 z 99 . Końskie.

4 reprezentantów sektora gospodarczego – 5 % ogółu członków Rady. Gowarczów.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Stan na dzień 17 września 2008 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 78 członków zwyczajnych 0 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 64 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Smyków. Końskie – 25.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka – 12. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Żarnów 1. Paradyż. Smyków – 12. Końskie. Bliżyn – 6. Stąporków – 13. Ruda Maleniecka. Żarnów – 1. Paradyż – 1. Gowarczów – 7. Łącznie jest 78 członków. Stąporków. Stan na dzień 25 luty 2010 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 90 członków zwyczajnych 1 członków wspierających 9 z 99 . 10 reprezentantów sektora publicznego – 13 % ogółu członków Rady. Bliżyn.

Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Gowarczów. Stąporków – 15. Stan na dzień 20 stycznia 2011 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 84 członków zwyczajnych 1 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 69 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Ruda Maleniecka. Bliżyn – 11. Smyków – 11. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków Rady. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Smyków. Żarnów Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 75 reprezentantów sektora społecznego – 83 % ogółu członków. Paradyż – 1. Gowarczów – 8. Bliżyn. Bliżyn – 11. Ruda Maleniecka – 10. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków. 10 reprezentantów sektora publicznego – 11 % ogółu członków Rady. Łącznie jest 90 członków. Końskie – 32. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Żarnów – 1. Stąporków. 10 z 99 . 10 reprezentantów sektora publicznego – 12 % ogółu członków.

osoba fizyczna. Końskie. Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD szczegółowo określa Statut LGD Zgodnie z § 5 p. innej osoby prawnej. jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego. Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. Paradyż – 1. Paradyż. która: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. przedstawi rekomendację: organizacji pozarządowej. którego dotyczy LSR lub działającego członka LGD. Zarówno osoby fizyczne. grupy 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze. osoba prawna. Żarnów Gowarczów – 8. Smyków. Zaktualizowane zestawienie członków LGD stanowi załącznik nr 1 do LSR. Łącznie jest 84 członków. Żarnów – 2. która przedstawi uchwałę organu stanowiącego. Stąporków. Końskie – 29. jednostki samorządu terytorialnego. Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 11 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków – 9. Gowarczów. Ruda Maleniecka – 9. Stąporków – 14. w tym jednostka samorządu terytorialnego. jak i prawne zobowiązane są złożyć deklaracje członkowskie. zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. 2 Statutu LGD: Istnieje możliwość rozszerzania lub zawężania obszaru objętego LSR Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje takiego działania. której działalność związana jest z realizacją celów LGD. 2. przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR. Ruda Maleniecka. Bliżyn.

promocja obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. 3. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 12 z 99 . rzeczową lub finansową. Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ są: 1. 2. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Żarnów głosów Zarządu Stowarzyszenia. 5. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia. aktywizowanie ludności wiejskiej.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych. 4. Komisja Rewizyjna. Zarząd. śmierci osoby fizycznej. w tym m. Smyków. które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. Bliżyn.: 1. Końskie. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku. 3. Gowarczów. Rada. realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Walne Zebranie Członków. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. Ruda Maleniecka. Paradyż. 4. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. Stąporków. likwidacji osoby prawnej. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.in. 2. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD. w tym z programów pomocowych. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc merytoryczną.

Gowarczów. o których mowa w art. w tym przewodniczącego. Bliżyn. zwanych dalej „organem decyzyjnym” Struktura Rady LGD określona jest szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. 6 ust. Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD.U ŹRÓDEŁ posiada 22-osobową Radę. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. Rada składa się z 18 do 23 osób. Stąporków. określa Regulamin. co do jego bezstronności. organizacje pozarządowe. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Stowarzyszenie LGD . Końskie. Smyków. o którym mowa w art. które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Rada konstytuuje się niezwłocznie po wyborach. Struktura rady lub innego organu LGD. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rady LGD – U ŹRÓDEŁ oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. 1 lit. z późniejszymi zmianami. w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet i mężczyzn. Ruda Maleniecka. Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . Żarnów 1. do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust.4. powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Paradyż. wiceprzewodniczącego i członków. 5 ust. 13 z 99 . Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji. w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania. które mogą wywołać wątpliwości. Rada co najmniej w 50% składa się z podmiotów.

Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD określone są szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. 427). 4. z późniejszymi zmianami. 4.2005. UE L 277 z 21. 2. Ruda Maleniecka. z 2001 r. członkami Rady jest 6 przedstawicieli sektora publicznego – 26 % ogółu członków Rady. Bliżyn. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD działa na podstawie: 1. członkami Rady jest 3 przedstawicieli sektora gospodarczego – 13 % ogółu członków Rady. Końskie. Nr 64. 1.10. 14 z 99 . o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. członkami Rady są przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami. Paradyż. 855 z późn. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 3. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. Smyków.). Statutu LGD. Ustawy z 7 marca 2007 r. poz. U.5. Żarnów Reprezentatywność składu organu decyzyjnego – Rady LGD w odniesieniu do składu LGD: 1. Zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 roku Danuta Pakos – Przewodniczący Radosław |Lachowski – Wiceprzewodniczący Kompletny skład Organy decyzyjnego – Rady LGD zawarty jest w zaktualizowanym załączniku nr 2 do LSR. 1).. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. poz. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. Stąporków. 3. zm. Nr 79. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Gowarczów. U. 2. członkami Rady jest 13 przedstawicieli sektora społecznego – 61 % ogółu członków Rady.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. str.

in. Stąporków. 16 Członków Rady posiada wykształcenie wyższe. 15 z 99 . Regulamin Rady LGD zapewnia m.: sposób powołania i zmian w składzie Rady LGD. sposób rozszerzenia składu LGD.in. członkowstwo we Władzach LGD – paragraf 16: jedna osoba może być członkiem tylko jednego organu LGD.6. 3 Członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Bliżyn. demokratyczność podejmowania decyzji. Żarnów Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . jawność podejmowania decyzji. Zgodnie z procedurą wyboru operacji wszyscy członkowie Rady są zobowiązaniu do podpisania deklaracji bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji. Smyków. Paradyż. Żaden z członków rady nie jest zatrudniony w biurze LGD.: przejrzystość podejmowania decyzji. Końskie. Gowarczów. 1 Członek Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego – Rady LGD – z udziału w dokonywaniu wyboru operacji.in. W Regulaminie Rady LGD została określona m. 1. oraz zostały wskazane okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 16 Członków Rady posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. Ruda Maleniecka. 21 Członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat. Statut LGD reguluje m.

5 członków LGD zrealizowało projekty w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.U ŹRÓDEŁ nie posiada doświadczenia w realizacji projektów. Stąporków. Smyków. 2. 2. Doświadczenie członków LGD w realizacji operacji: 1. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane przez grantodawców spoza Unii Europejskiej.1.0 Gowarczów konecki 2605022 102. 7. Żarnów 1. Paradyż.0 Smyków konecki 2605072 62.0 Paradyż opoczyński 1007052 81.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Bliżyn.0 Razem Dane dotyczące powierzchni gmin pochodzą z opracowań własnych każdej z nich Nazwa gminy Nazwa powiatu Typ gminy (MW – miejsko wiejska. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD. Ruda Maleniecka. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2.5 Bliżyn skarżyski 2610022 141. 3. Źródło: opracowanie własne „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp 1. 4. 8. Gowarczów. 2. 5.0 Stąporków konecki 2605085 231. 3.0 1215. Identyfikator Powierzchnia jednostki podziału (w km²) terytorialnego kraju Białaczów opoczyński 1007012 114. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 9.0 Końskie (wiejski) konecki 2605035 232.5 Ruda Maleniecka konecki 2605052 110.0 Żarnów opoczyński 1007082 141. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Gminy tworzące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju.7. 6. W – wiejska) W W W MW W W W MW W 16 z 99 .

Ruda Maleniecka. Żarnów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Mniszków. Opoczno. Końskie. Paradyż – gmina wiejska w województwie łódzkim. Sąsiaduje z gminami: Białaczów. obszar 114. Przysucha. Jej obszar to 231 km². Zajmuje obszar 62 km². Radoszyce. Sławno. Gowarczów. Zajmuje obszar 81. Białaczów. Sąsiednie gminy to: Białaczów. Ruda Maleniecka. Mniów. Paradyż. Stąporków. Mniów. Stąporków. Zagnańsk. w powiecie skarżyskim. Smyków. Stąporków. obszar 250 km². Suchedniów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Stąporków – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim.5 km². Sąsiaduje z gminami: Gowarczów. Gielniów. Sąsiaduje z gminami: Końskie. Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. sąsiednie gminy: Aleksandrów. Obszar to: 141 km². Smyków. Skarżysko-Kamienna. Opoczno. Posiada obszar 110 km². Bliżyn. w powiecie opoczyńskim. Fałków. w powiecie opoczyńskim. Sąsiaduje z gminami: Chlewiska. w powiecie koneckim. Paradyż. m. Smyków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Żarnów. Jest podzielona na 18 sołectw. w powiecie koneckim. Szydłowiec. sąsiednie gminy to: Bliżyn. Gowarczów. w powiecie koneckim. obszar 102 km². Żarnów Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Stąporków. Chlewiska. w powiecie koneckim. Paradyż. Smyków. Żarnów. Przysucha. Żarnów. Końskie. Łączna. Zagnańsk.5 km². 17 z 99 . Końskie. Sąsiednie gminy to: Fałków. Końskie. obszar 141 km². Ruda Maleniecka. Słupia (Konecka). w powiecie opoczyńskim. Żarnów. w powiecie koneckim. w tym wiejski 232 km² . Radoszyce. Ruda Maleniecka – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Radoszyce. Przysucha. Sławno. Bliżyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Końskie. Białaczów. Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów.

geograficzne. łódzkiego: Białaczów. Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne. Położenie gmin wchodzących w skład LGD – U ŹRÓDEŁ to niewątpliwy ich atut – w stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie: warszawska. świętokrzyskiego: Bliżyn. Gminy wchodzące w skład LGD – U ŹRÓDEŁ. Żarnów 2. 18 z 99 . Końskie. Korzystny jest także układ dróg dojazdowych.2. Smyków. Końskie. przyrodnicze. opoczyńskiego i skarżyskiego. Jest to: sześć gmin położonych w północnej części woj. przez gminy przebiega duża ilość ciągów komunikacyjnych. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Paradyż. Bliżyn. Gowarczów. trzy gminy położone na południu woj.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. śląska i łódzka. Uwarunkowania przestrzenne (mapa). Paradyż oraz Żarnów. historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne (mapa) Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski. przede wszystkim jednak chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru. Stąporków. Ruda Maleniecka. przyrodnicze. położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego. które zdecydowały się zawiązać partnerstwo. kulturowe. Smyków i Stąporków.

zabytki i miejsca pamięci narodowej). Ruda Maleniecka. tj. jak np. Bliżyn. fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej. Dominuje rzeźba falista oraz pagórkowata. Stanowi pas wzniesień zbudowany z piaskowców. Żarnów Uwarunkowania geograficzne Obszar objęty działaniem „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie makroregionów Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska. rozpoczynającymi tu swój bieg. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry. Wzniesienia rozcięte są dolinami rzek Radomki i Drzewiczki. Paradyż. pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny. np. Stąporków oraz Smyków. Wzgórza Opoczyńskie stanowią dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną z okresu kredowego z nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. Żarnów i Białaczów. i wchodzi w skład mezoregionów. Uwarunkowania przyrodnicze Część obszaru znajduje się na terenach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Paradyż. Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz dużą ilością kotlin sprawiają. Końskie. Płaskowyż Suchedniowski – zbudowany głównie z piaskowców dolnotriasowych. Pod pokładem glin zwałowych rozwija się kras ukryty. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar LGD jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Atrakcyjne są również jego walory geologiczne. że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się tereny przyrodnicze. obejmuje obszar gmin: Bliżyn. stoliwa. Wspomniane formy ochrony przyrody obejmują ochroną nie tylko cenne zasoby przyrodnicze.: Wzgórza Opoczyńskie – obejmują obszar gmin: Ruda Maleniecka. Gowarczów. Końskie i Gowarczów. Stąporków. Są to: 19 z 99 . ale także liczne walory kulturowe i historyczne (obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. garby. które podlegają szczególnej ochronie. Garb Gielniowski – obejmuje północną część gminy Bliżyn i Stąporków oraz północno-zachodnią część gminy Gowarczów. w znacznej części porośnięty lasami. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Skały dolnotriasowe odsłaniają się na powierzchni lub są częściowo przykryte przez osady plioceńskie (głównie piaski i gliny). występowanie zjawisk krasowych.

które tworzą głównie jodła i modrzew polski – w wieku 80-150 lat.in.węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla . skał dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi . Na jego terenie znajdują się tzw. a spośród roślin: nasięźrzał pospolity. dębu. „Górna Krasna" – utworzony rud żelaza metodą w 2004 r. w celu ochrony bagiennej doliny rzeki Krasnej z bardzo ciekawą florą i fauną. innych o wyglądzie grzybów. Żarnów „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – rezerwat utworzony w 1959 r. dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. rezerwat leśny. bocian czarny. Smyków. łoś. „Ciechostowice" – utworzony w 1953 r. „Świnia Góra" – utworzony w 1953 r. Paradyż. Ruda Maleniecka. orlik krzykliwy. Chroni osobliwe formy triasowych w i dolnojurajskich erozji skał Rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem” powstałych wyniku wietrznej. „Gagaty Sołtykowskie" – utworzony w 1997 r. pełnik europejski i storczyk szerokolistny. 20 z 99 . rezerwat przyrody nieożywionej. modrzewia. Bliżyn. kazalnic i ciekawych form. bóbr. a także paleontologicznymi (odciski tropów gadów i roślin). Jedno z wielu „Piekieł” – pomników przyrody położonych na terenie LGD kosaciec syberyjski. „Dalejów" – utworzony w 1978 r. dukle – świadectwa wydobywania odkrywkową. ścisły rezerwat leśny. rezerwat leśny. Końskie. jodły. Występują tu m. chroni wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym. W miejscowości Luta znajduje się drewniana wieża widokowa. Gowarczów.gagat. chroni odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin. „Jodły Sieleckie” w okolicach Żarnowa – rezerwat chroniący rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin. chroni naturalne zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem sosny. jeden z najpiękniejszych w Polsce różnowiekowych drzewostanów mieszanych o strukturze piętrowej.

Stąporków. znaczną ilością rzek. rezerwat przyrody nieożywionej.in. Krasna 21 z 99 . Smyków. Na uwagę zasługują pozostałości dziewiczej Leśne jezioro położone na terenie LGD Puszczy Świętokrzyskiej w gminie Bliżyn. Paradyż. „Piekło Siedziba Nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej Krajobrazu” Gatniki” lub sporą itp. Drzewiczka ze źródłami w gminie Gowarczów. obszar objęty działaniem „LGD – U ŹRÓDEŁ" charakteryzuje się: znaczną ilością terenów o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych. „Piekło Dalejowskie”. które ułatwiają do nich dostęp potencjalnym turystom. Stąporków. runa leśnego oraz zwierzyny łownej. Zagnańsk. która kiedyś była znanym uzdrowiskiem przyrodoleczniczym. które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. na którego południowym zboczu znajdują się progi i inne formy skałkowe (prożki. Wspomniane zasoby naturalne i leśne leżą w gestii Nadleśnictw: Barycz. Paradyż. też w Przez ich teren pobliżu szlaków rezerwatów wytyczono ilość turystycznych. Żarnów. Jednak informację o nich i oznakowanie można by poprawić. dużą lesistością – lasy sosnowe. Do najważniejszych rzek należą: Kamienna i Czarna ze źródłami w gminie Stąporków. „Brama Piekielna”. które – objęte szczególną ochroną – powinny pozostać w stanie nienaruszonym dla następnych pokoleń. strumieni i bagien. chroni grzbiecik. „Pilczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego w okolicach Paradyża. Bliżyn. jodłowe i mieszane z dużymi zasobami drewna. Występują także liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Specyficzny mikroklimat lasów sosnowych wykorzystany jest w Sielpi oraz w coraz większym stopniu w Czarnieckiej Górze.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów „Piekiełko Szkuckie" – utworzony w 1995 r. Końskie. Skarżysko Kamienna. Ruda Maleniecka. Suchedniów. Reasumując. m. murki) zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych dolnej jury.

gółka długoostrogowa. a wśród nich: owady – tygrzyk paskowany. tj. ropucha paskówka. ciemiężyca zielona. Rzadkie. Stara Kuźnica. turzyca pchla i turzyca davalla. mieczyk dachówkowaty. perkozek. płazy – traszka grzebieniasta i traszka górska. grzybienie białe. Stąporków. piskorz. Cieklińsko. ekstensywnie użytkowane łąki niżowe. powojnik prosty. Bliżyn. bory bagienne. Stąporków. ryby – minóg ukraiński. Piasek. pełnik europejski. kruszczyk błotny. tojad dziobaty. perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi. łabędź niemy. listeria jajowata. nasięźrzał pospolity. Sielpia. lilia złotogłów. są to zbiorniki niezagospodarowane turystycznie. kukułka szerokolistna i kukułka plamista. Maleniec. a zarazem ciekawe gatunki roślin to: cis. Barycz. przeplata aurinia. a obecnie do rekreacji i wypoczynku oraz wędkarstwa. Niekłań Wielki. Duże znaczenie mają stawy hodowlane w gminach Ruda Maleniecka i Gowarczów. kosaciec syberyjski. Ruda Maleniecka. Nie mniej ciekawa jest fauna tego terenu. Wąglanka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Natomiast mówiąc o stawach rybnych należy stwierdzić. zalotka większa. wymagające modernizacji. goryczka wąskolistna. ptaki – m. czerwończyk nieparek. łąki trzęślicowe. Ciekawsze zbiorowiska roślinne to przede wszystkim: lasy grądowe. Czarna Taraska. Zbrojów. trzepia zielona. Gowarczów. padalec. Końskie. rzeki włosiennicznikowe. modraszek telejus i modraszek alkon. Na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”. gęgawa. Smyków. liczydło górskie. ze względu na dość dobrze zachowany stan środowiska przyrodniczego. nad którym rozwinęła się baza noclegowa. Janów. Młynkowska. Żarnów ze źródłami w gminie Bliżyn objęta programem „Natura 2000”. podkolan biały. rybitwa czarna. różanka. 22 z 99 . torfowiska wysokie i przejściowe. Czarna. kumak nizinny. paprotka zwyczajna. że dobrze zagospodarowane tereny posiadające potrzebny potencjał do dalszego rozwoju występują w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. głowacz białopłetwy.in. w przeszłości wykorzystywanych jako źródło energii napędowej maszyn Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. reprezentowana przez liczne rzadkie i chronione gatunki. Z wyjątkiem Zalewu w Sielpi. Paradyż. bąk. dużą liczbą zbiorników wodnych. o zróżnicowanym standardzie. łęgi. Drutarnia. rosiczka długolistna oraz rosiczka okrągłolistna. wciąż jeszcze występuje wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych. buczyny. gady – zaskroniec.

wydra. obniżanie poziomu wód gruntowych. około 140 gatunków ptaków). roślin i zwierząt może stać się magnesem Ginąca architektura drewniana w gminie Stąporków przyciągającym pasjonatów środowiska naturalnego i obserwacji niezdegradowanej przez człowieka przyrody. Końskie. nietoperz mopek. popielica. 23 z 99 . Żarnów ssaki – bóbr. a duża liczba rzadkich gatunków ptaków. Bliżyn.in. koszatka. Ochrony wymagają również walory krajobrazowe oraz tradycyjna architektura wiejska. To miejsce niezwykle atrakcyjne dla inwestycji i działań mogących te walory wykorzystywać w sposób rozsądny. Duża ilość unikatowych rezerwatów przyrody to duży potencjał.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. rzadkimi siedliskami roślinnymi oraz ciekawą. o ile zostanie rozsądnie wykorzystany. wilk. Paradyż. Obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ charakteryzuje się zróżnicowanymi i cennymi walorami przyrodniczymi. mroczek pozłocisty. dobrze zachowanymi. Najbardziej zagrożonymi siedliskami są obecnie tereny podmokłe (np. sukcesja roślinna (zarastanie). łoś. zbiorowiska łąkowe oraz rzeki i ich doliny. Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze objęcie ochroną doliny rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). Pilnego podjęcia działań ochronnych wymagają również niektóre gatunki zwierząt (np. niezagrażający ich istnieniu. Charakteryzuje się ona głównie dobrze zachowanym. Zagrażają im przede wszystkim: odwadnianie. To wciąż jeszcze jedna z lepiej zachowanych i cenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych w Środkowej Polsce. torfowiska). zagrożony wyginięciem cietrzew). Stąporków. nocek duży. naturalnym korytem rzecznym (na przeważającej długości). Gowarczów. Smyków. Występujące na tym terenie liczne lasy i zbiorniki wodne dodatkowo podnoszą jego walory środowiskowe. regulacja i budowa nowych zbiorników retencyjnych. Ruda Maleniecka. niezwykle bogatą florą i fauną (m.

związany ściśle ze Staropolskim Okręgiem (Zagłębiem) z inicjatywy Przemysłowym księdza rozwijanym tu Stanisława Staszica. Gowarczów. W latach 1662-1676 szabelnie istniały w Gowarczowie. zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Świadczy o tym fakt. Zachowały się: budynki produkcyjne. część osiedla przyfabrycznego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W 1779 r. Stanisław Staszic rozpoczął rozbudowę przemysłu żelaznego głównie w dolinie Kamiennej. urządzenia hydrotechniczne. pozostałości zakładów metalowych czynnych jako szpadlarnia do 1967 roku: maszyny z połowy XVI wieku. W II połowie XVI wieku SOP odgrywał najważniejszą rolę w polskim hutnictwie żelaza. Bliżyn. ale także Czarnej Koneckiej. ujęcie wody. Michałowie i Pomykowie. Żarnów Uwarunkowania historyczne Region obejmujący obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ to przede wszystkim region o bogatych tradycjach przemysłowych. To z jego inicjatywy rzeka Czarna stałą się jedną z najpracowitszych rzek w regionie. W XVII wieku widoczny jest także rozwój przemysłu zbrojeniowego. Smyków. Po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego podjęte zostały próby kapitalistycznej industrializacji kraju. że znajdowało się tu ponad 100 czynnych fabryk na ogólną liczbę 320 w całej Polsce. dawny układ przestrzenny. walcownia i pudlingarnia z lat 1821-1841. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów Jeden z wielu obszarów poprzemysłowych terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ” (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek i strumieni. Stąporków. budynek administracyjny. zbudowano wielki piec w Kawęczynie w dobrach Miedzierza. suszarnie drewna. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się unikalne obiekty zabytkowe i muzealne związane z dawnym przemysłem: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w zabytkowej walcowni w Sielpi należące do Muzeum Techniki NOT w Warszawie. portiernia. zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra). piaskowca itp. czynna do 1921. Paradyż. Końskie. krzemienia. Znajdowały się tu bogate złoża surowców mineralnych. wapieni. Grzybowie. 24 z 99 . ujęcie wody. Ruda Maleniecka. od 1934 Muzeum Zagłębia Staropolskiego.

Wołów. Furmanów – pozostałości zakładu wielkopiecowego z lat 1830-1835. Kołoniec. Tarnowskich. Tradycje przemysłowe zostały wykorzystane w okresie międzywojennym – Centralny Okręg Przemysłowy (przemysł zbrojeniowy) – i kontynuowane są do dzisiaj – istnieją większe i mniejsze odlewnie żeliwa rzemieślniczego (ozdobne balustrady. Małachowskich. Gilów. Żarnów zabytkowa kuźnia wodna w Starej Kuźnicy Oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Kawęczyn – budynki produkcyjne dawnej odlewni (adoptowane na młyn). zwanych Stalownią. meble ogrodowe). Zachowały się: wieża gichtociągowa. Niekłań Wielki. Poza tradycjami przemysłu metalurgicznego. budynki produkcyjne i ujęcie wody. miechy skrzynkowe. Gostków. Przykładowe zabytki: zespół pałacowy Pałacowy w Końskich wzniesiony przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. a w nim pawilony pałacowe. kominki. Ruda Maleniecka. Królewiec. młot naciskowy. świątynia grecka. z lat 1898-1902.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Błotnica. magazynu węgla drzewnego (później stodoła). Błaszków. papiernie (Machory). Dwór Obronny w Modliszewicach. Niekłań Mały. altana. co jest unikatowe w skali kraju. fragmenty wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów wodnych. Drutarnia. Bliżyn – do 1908 roku wielki piec. glorietta. Błotnica. kuźnice . tartaki wodne – piła. Ruda Maleniecka. hali maszyn (dom mieszkalny). Bliżyn. Cieklińsko. piec grzewczy oraz fundamenty wielkiego pieca z II połowy XIX wieku. młyny wodne.Stara Kuźnica. pozostałości po kopalniach rud żelaza – Świnia Góra. ogrodzenia. Baczyna. Paradyż. Gowarczów. Końskie. 25 z 99 . oranżeria egipska. cegielnie. należących do spuścizny dziedzictwa kulturowego różnych znamienitych rodów: Odrowążów. Kawęczyn. Istniał tu wielki piec wygaszony w 1893 roku. czynnego do 1903 roku. Małachów. Zbrojów. Smarków. pozostałości (w literaturze) po wielkich piecach – Mroczków. Wąglów. Potkańskich. na obszarze można znaleźć wiele dóbr kultury materialnej i sakralnej. Pomyków. Fidor. Młynek Nieświński. zachowane pozostałości zakładów metalowych. Wąglów. Janów. Kuźnica żelaza z wyposażeniem z XIX wieku. rozebrany w 1904 roku. Stąporków. Smyków.

Na tym terenie odbywało się wiele działań wojennych. Piotra Rocha i Pawła w Gowarczowie. Wawrzyńca w Lipie. XIX w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. św. kościół pw. Smyków. w Strażnicy. Zofii w Bliżynie z 1818 r. Żarnów Pałacyk Platerów w Bliżynie. zespół kościelno-klasztorny z kościołem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. Gowarczów. gmina Końskie murowana kaplica z 1848 r. w Rudzie Malenieckiej. a miejsca pamięci narodowej bardzo liczne. kościół św. 26 z 99 . Końskie. kaplica w Gowarczowie. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej.. Ruda Maleniecka. Obszar LGD poszczycić się może również bogatą historią. pw. kapliczka kościół murowana św. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. św. Stara Karczma w Smykowie (stary budynek UG) z pamiątkową tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. Mikołaja w Żarnowie. św. ludność czynnie uczestniczyła też w powstaniach – tradycje historyczne są kultywowane do dziś. zespół dworski z XIX wieku w Korytkowie (gmina Gowarczów). Pałac Małachowskich w Białaczowie. Zespół klasztorny w Kazanowie. park dworski w Giełzowie z XIX wieku (gmina Gowarczów). św. modrzewiowy kościółek pw. z 1927 r. Przykłady zabytkowych kościołów: zespół klasztorny Bernardynów w Kazaniowe. Rocha w Mroczkowi z poł.. Bliżyn. kościół parafialny pw. neoromański kościół pw. Paradyż.

przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Królewcu. pomnik ofiar egzekucji we wsi Smyków.. cmentarz żołnierzy radzieckich (gmina Gowarczów) – w lesie Uroczysko Ormanicha w gminie Ruda Maleniecka. 2 pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich. Smyków. cmentarz parafialny w Gowarczowie. pomnik majora Hubala w Końskich. cmentarz katolicki w Miedzierzy Obchody Rocznicy Września 1939 r. nagrobki z I wojny światowej). Region objęty niniejszą LSR może poszczycić się swoją historią. jak również do dziś związane z tym 27 z 99 . Końskie. w Trawnikach (gmina Smyków). Sportowa). Gowarczów. polskich patriotów na Brzasku. pomnik powstańców styczniowych w Końskich (ul. – kwatera ofiar egzekucji w 1940 r. miejsce pamięci narodowej koło Bębnowa. Paradyż. pomnik pomordowanych w 1940 r. cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojtyniowie. polegli w II wojnie światowej. (Ruda Maleniecka). pomnik powstańców 1863 r. uroczysko Ormanicha koło Szkucina. Bliżyn. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. pomnik powstańców listopadowych w Niekłaniu. To właśnie historia może stać się szansą na lepszą przyszłość. pomnik z II wojny światowej na cmentarzu w Krasnej. pomnik ofiar egzekucji we wsi Małachów. tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r. tablice poświęcone ofiarom Katynia. Żarnów Miejsca pamięci narodowej: cmentarz parafialny w Końskich (Pomnik Partyzanta. Unikatowe w skali kraju miejsca występowania dawnego przemysłu metalurgicznego i odlewniczego. pomnik żołnierzy AK 1944 r. Stąporków.

Także istniejące gospodarstwa agroturystyczne starają się zachować dziedzictwo kulturowe regionu. Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. to szansa na stworzenie produktu turystycznego. Wyścig im. Przykładem mogą być tutaj chociażby Zespół Pieśni i Tańca „Dziebałtów” działający w gminie Końskie. to również miejsce dużej ilości imprez kulturalnych. Ochotnicze Straże Pożarne. różnego rodzaju stowarzyszenia – to obszary. Maleniec. który obejmuje niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju. jest miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń mieszkańców. Stara Kuźnica. MASTERS. Gowarczów. Bliżyn. „Sorbin” i „Kuźniczanki” w Gminie Bliżyn. na których koncentruje się życie regionu. Bliżyn Tour – wyścig kolarski kat. Konecki Maraton Pieszy na 50 km. Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych (np. gdyż na razie są one bardzo rozdrobnione. Koła gospodyń wiejskich. Majora „Hubala”. na którego obszarze bardzo prężnie działa PTTK (oddziały w Końskich i Żarnowie – jedyny wiejski oddział tej organizacji w kraju!). zbiorników wodnych. Wiele z nich odbywa się cyklicznie. rzek. Stąporków. czego nie ma w innych częściach kraju. Końskie. Występują tradycje garncarskie (np. Dożynki powiatowe. Istnieje już 28 z 99 . którzy znajdą tutaj to coś. wiejskie i gminne domy kultury. czyste powietrze to okazja. Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. Smyków. ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem. wyrobu sera itp. Turystyka to szansa na rozwój regionu objętego LSR. Ruda Maleniecka. Sielpia. Paradyż. Potrzeba jednak mądrej polityki promocyjnej i większej koncentracji działań w tym zakresie. który będzie atrakcyjny nie tylko na tym terenie. Do najbardziej znanych należą: Kuźnice Koneckie – Końskie. Atrakcyjne tereny. miejscowość Rędocin) oraz tkackie w okolicach Odrowąża. organizując np. by tę dziedzinę rozwinąć i sprawić. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba. Potrzeba jednak ciekawych pomysłów. a przede wszystkim inwestycji. by obszar przyciągnął wielu turystów. pokazy tradycyjnego wypieku chleba. dożynki). Uwarunkowania kulturowe Obszar. który jednoczy region. duża ilość lasów. Żarnów tradycje rękodzielnicze. by w tym kierunku rozwijać region. oraz zespoły ludowe „Sobótka”. Bieg Odrowążów pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Ocena społeczno-gospodarcza obszaru. występują jedynie niewielkie odchylenia od tej zasady.) Liczba Mieszkańców Białaczów opoczyński łódzkie 6 029 Bliżyn skarżyski świętokrzyskie 8 651 Gowarczów konecki świętokrzyskie 4 996 Końskie konecki świętokrzyskie 15 788 Paradyż opoczyński łódzkie 4 515 Ruda Maleniecka konecki świętokrzyskie 3 346 Smyków konecki świętokrzyskie 3 733 Stąporków konecki świętokrzyskie 18 388 Żarnów opoczyński łódzkie 6 300 RAZEM 71 746 Dane dotyczące liczby mieszkańców obszaru LGD pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Powiat Województwo Na obszarze objętym strategią zamieszkuje 71 746 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2006 r. 29 z 99 .). Rozkład przestrzenny ludności jest dosyć równomierny. Ruda Maleniecka. Trasy turystyczne Przez teren LGD przebiega kilkaset kilometrów tras rowerowych oraz część międzynarodowego szlaku Berlin – Lwów. Wiejski charakter obszaru podkreślony jest również strukturą zamieszkujących go mieszkańców. a także niedoskonała promocja i informacja o nich wychodząca poza obszar LGD – U ŹRÓDEŁ.54% mieszkańców (wszystkie przytoczone dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). problemem jest jednak niedostateczne ich oznakowanie. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ludność wiejska stanowi 91. Paradyż. brak punktów widokowych. Końskie. Gowarczów. Jedynie dwa miasta na tym obszarze: Końskie i Stąporków wpływają na zmianę wiejskiego charakteru tych terenów. 2. Bliżyn. Smyków. Ilość kobiet równa się ilości mężczyzn. Żarnów wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Potencjał demograficzny Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (stan na 31 XII 2006 r.3.

Reasumując należy stwierdzić. które starają się działać na lokalnym rynku. Końskie. Bliżyn. które koncentrują się w dwóch miastach na tym obszarze. Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich.o. Dodatkowo działają tu duże zakłady produkujące płytki ceramiczne. „Nowa Gala”. a najmniejszą Paradyż i Żarnów. produkcyjnych i handlowych. że obszar objęty działaniami podejmowanymi przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” ma niewątpliwie charakter głównie poprzemysłowo-rolniczy. iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ochrona Zdrowia na obszarze objętym LSR realizowana 30 z 99 . uczyniło to na terenie LGD. Poza nimi większość działań gospodarczych w regionie jest nastawiona na produkcję i sprzedaż produktów rolniczych. Gowarczów.. Obecnie na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” bez pracy pozostaje 6 769 osób (dane na koniec marca 2008 – pochodzą ze statystyk prowadzonych przez odpowiednie dla gmin Powiatowe Urzędy Pracy). Ważną branżą dla rozwoju jest rolnictwo. Najwyższą stopę bezrobocia miały gminy Końskie i Bliżyn. jak wiele z osób. Ruda Maleniecka. stanowią większe zakłady przemysłowe. Potencjał gospodarczy Trzeba zauważyć. Smyków. usługowych. Pojawia się tylko pytanie. Pozwala to wysnuć wniosek. Stąporków. „Gres”. że opuściły one swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy. należy podkreślić następujące fakty. Poziom aktywności społecznej Przechodząc do analizy infrastruktury wiejskiej i stanu aktywności społecznej. By jednak ta tendencja nie uległa odwróceniu należy zapewnić młodym ludziom warunki do nauki i rozwoju.99% (dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). np. Istnieje bowiem obawa. które podjęły zatrudnienie. choć zmiany w tej kwestii są niewielkie.T.K Termo – Tech Sp. z o. Charakteryzując przekrój wiekowy warto zwrócić uwagę. Żarnów Analizując dane z kilku ostatnich lat można zauważyć. Paradyż. że tereny te stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców.W. iż kluczowe branże gospodarki. Ogólna liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2006 r. mające znaczenie dla rozwoju obszaru. Na terenach objętych LSR występuje problem bezrobocia. że liczba mieszkańców terenu LGD – U ŹRÓDEŁ nieznacznie wzrosła. gdyż dla większości mieszkańców stanowi ono podstawowe lub przynajmniej uzupełniające źródło zarobku. Istnieje oczywiście wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. a więc zanotowano dość wysoki spadek bezrobocia. 10 685 osób. stanowiąc wówczas średni poziom bezrobocia tego terenu w wysokości 14. Są to: Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie. P.

szkoły podstawowe. społeczności. Działalność sportową zapewniają nieliczne ośrodki sportowe podlegające lokalnym władzom i korzystające z gminnych obiektów sportowych. zauważyć. realizują się zespoły 31 z 99 . społecznie Działalność kulturalna koncentruje się głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury – organizowane są spektakle teatralne. festyny itp. Opieką społeczną zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. które silnie wspiera rozwój i uprawianie turystyki na tym obszarze. wystawy plastyczne. Gowarczów. Przeważająca część stanowią OSP. obrzędy) – może się to stać szansą rozwoju tego unikatowego obszaru. Końskie. poprzez organizowanie świąt że często są to jedyne organizacje. gimnazja i szkoły średnie (zlokalizowane w miastach). Silną reprezentację stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. potrawy. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ edukację zapewniają: przedszkola (jednak zbyt mała jest ich liczba we wsiach). Nad bezpieczeństwem czuwają natomiast liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. koncerty. Stąporków. Brakuje także szkół wyższych. Żarnów jest przede wszystkim przez Zespoły Opieki Zdrowotnej. zlokalizowane głównie w miejscowościach – siedzibach gmin. gmina Ruda Maleniecka np. Ważną rolę w organizacji życia Ochotnicze strażackich. Jednak zbyt mała jest liczba szkół policealnych i zawodowych. Bliżyn. co pozwala kultywować tradycje ludowe (stroje. mogą Piekło Szkuckie. Prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. mieszkańcy działać. Smyków. dożynki. Ruda Maleniecka. które za zadanie stawiają sobie kompleksowy rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. których stan pozostawia jednak wiele do życzenia. znajdujące się w każdej z gmin. Paradyż. Organizacje pozarządowe są istotnym potencjałem obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. w których społecznego Straże Warto pełnią Pożarne. Na obszarze LGD działa również wiele stowarzyszeń zajmujących się rozwojem swoich lokalnych folklorystyczne. nie brak jednak i innych organizacji.

na co warto postawić myśląc o rozwoju.4. tereny dogodne do stosowania różnych sposobów wykorzystywania energii Elektrownia na pracowitej rzece Czarnej w Rudzie Malenieckiej ilość zbiorników wodnych odnawialnej. Cechy przyrodnicze integrujące obszar: krajobraz typowo rolniczy. co pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. np. że jest on bardzo spójny. Gowarczów. 32 z 99 . duża i rzek. występuje tu wiele elementów łączących. położenie geograficzne i wspólne tradycje sprawiły. Przykłady dobrych praktyk stosowanych u jednego z partnerów LGD będzie można bez większych problemów przenieść na grunt innego. wiatraki. Żarnów 2. elektrownie wodne. Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo. Paradyż. aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. obszary poprzemysłowe. Końskie. Ruda Maleniecka. Smyków. czyste powietrze. Specyfika obszaru Analizując region LGD – U ŹRÓDEŁ wyraźnie daje się zauważyć. Bliżyn. Dodatkowo istnieje duża szansa. wysoka lesistość. by mało zdegradowane przez człowieka środowisko naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. Zaszłości historyczne. Rozwiązania przyjazne przyrodzie i zorientowane na ekologię mogą okazać się tym. że pojawiła się chęć wspólnej integracji i działań dla przyszłego rozwoju regionu tak. Stąporków. że obszar ten jest podzielony granicą administracyjną województw. bogactwo flory i fauny leśnej. Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Na tę jednolitość ma wpływ wiele czynników. Mimo. wiele pomników przyrody. kultura.

gmina Bliżyn doskonałym turystycznym produktem (istnieje wiele małych zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie). Bliżyn. Ruda Maleniecka. Wspólne kulturowe wzmacniają charakter i działań tradycje historyczne zintegrowany LGD – U ŹRÓDEŁ. Stąporków. działalność OSP i kół gospodyń wiejskich. 33 z 99 . Bliżyn Tour). zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko to świadczy o spójności regionu. dominacja osadnictwa rolniczego. działalność zespołów amatorskich odwołujących się do kultury i lokalnej tradycji. Święto Ryby. organizacja ponadgminnych imprez kulturowych i sportowych (np. Paradyż. wysoki jest poziom integracji społecznej (wspólne święta. Końskie.).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Występujące na tym obszarze tradycje wytwarzania rękodzieła żeliwnego i ceramicznego mogą stać się W warsztacie garncarskim pana Rodaka z RĘDOCINA. Kuźnice Koneckie. Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni. Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy. tradycje przemysłu odlewniczego i żeliwnego. Smyków. organizacja dożynek. tradycje hutnictwa. na ich terenach obchodzi się podobne święta. występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. duża ilość zabytków sakralnych. Maraton. imprezy itp. Żarnów Spójność historyczna i kulturowa obszaru: wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne. tradycje ceramiczne. Gowarczów. Staropolski Okręg Przemysłowy. tradycje rybołówstwa.

tereny wokół rzeki Czarnej i Kamiennej. brak odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki. Bliżyn. Żarnów Spójność ekonomiczna regionu: dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: warszawskiej. że razem (wzajemnie wspierając się i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. słaby dostęp do sieci Internet.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Gminy zdają sobie sprawę. szanse na rozwój infrastruktury drogowej. migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę. tereny do agroturystyki. zabytki sakralne. Smyków. Wszyscy partnerzy LGD – U ŹRÓDEŁ mają podobny potencjał ekonomiczny. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). „piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. które mają szanse w przyszłości rozwinąć się. produkcji zdrowej żywności. słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania. 34 z 99 . geograficzne i kulturowe tego regionu. tradycje rękodzieła żeliwnego. które występują na tym obszarze są podobne – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na ich rozwiązanie. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. Jest to przede wszystkim turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze. brak odpowiedniej ilości placówek przedszkolnych. jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. Również sektory. zanieczyszczenie terenu (problem śmieci). duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). ogromna chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. zalew w Sielpi. Paradyż. Stąporków. zdrowego wypoczynku. Gowarczów. śląskiej i łódzkiej. zła jakość dróg. Informacje charakterystyczne dla regionu LGD – U ŹRÓDEŁ (specyfika obszaru): duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. Ruda Maleniecka. Również problemy. ale brakuje informacji). są dla każdego z partnerów podobne.

Unikatowe rezerwaty przyrody. do celów ogólnych wpisano cele i przedsięwzięcia wiązane z młodzieżą. Również szanse na rozwój małych rodzinnych firm. Ruda Maleniecka. Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia. trzy elektrownie o mocy 320 kW w Rudzie Malenieckiej. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy w Rudzie Malenieckiej (miejsce wyhodowania karpia królewskiego) i Maleńcu. dlatego zostały uwzględnione w obszarach priorytetowych. natomiast tradycje hutnictwa. zapał i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze LGD – U ŹRÓDEŁ. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój. Analiza specyfiki obszaru pokazała bowiem. Bliżyn. obszarów chronionych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. że w rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym terenie. rzek i źródeł – można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego obszaru. Paradyż. które będą z tym regionem kojarzone. które mają zmierzać do realizacji celów ogólnych i szczegółowych. piękne lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. Końskie. pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. które są charakterystyczne dla tego obszaru. o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości. Działania. które wyróżniają obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego. Również postawienia na ekologię ma swój sens. chociażby chęć do pracy oraz włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju swojego regionu. Stawiając na młodych ludzi. Gowarczów. nastawionych na lokalne produkty. odlewnictwa i ceramiki są podstawą do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych. gdyż obszar LGD wyróżnia wiele rezerwatów. lasów. Są to przede wszystkim walory geograficzne. Duża ilość zabytków i obiektów sakralnych wyróżnia obszar historycznie. Żarnów aktywność OSP i wiejskich stowarzyszeń. co nie zawsze jest łatwe. turystyczne i kulturowe. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). Również chęć do pracy. 35 z 99 . Czynników. partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji. tereny lesiste. działań nakierowanych na rozwój. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Stąporków. Smyków. że przed omawianym regionem rysują się duże szanse rozwoju.

co stanowi atut. mające na celu identyfikację ich problemów i oczekiwań. Warto również zaznaczyć. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie. powiatu lub województwa). że wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli. Gowarczów. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to. że elementy. przy sporządzaniu strategii gminy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. Nie do pominięcia jest również fakt. Żarnów 3. przewagę. wzbogacając swoimi pomysłami i przemyśleniami ostateczny kształt przeprowadzonej analizy. O (Opportunities) – szanse: wszystko to. co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany. 36 z 99 . metoda „kuli śnieżnej”. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. Zastosowane zostały techniki warsztatowe. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to. „burza mózgów”. co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. są w procesie SWOT pomijane. zjawisku czy rzeczy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). Bliżyn. m. co stanowi słabość. gdyż nie wnoszą niczego istotnego do procesu jej tworzenia i wreszcie wypływających z niej wniosków.in. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. I właśnie od angielskich nazw tych grup pochodzi nazwa SWOT: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to. przy sporządzaniu przez gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). których nie da się zaliczyć do żadnego z powyższych zbiorów. Zawarte poniżej elementy analizy zostały wypracowane w trakcie dotychczasowych spotkań w ramach tworzenia LSR oraz dzięki wielostopniowym ankietom przeprowadzanym podczas każdego z nich. służąca do porządkowania informacji. barierę. wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Zastosowana poniżej analiza to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych. Swój wkład w proces badań wniosły również ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD. „mapa myśli”. Stąporków. Ten rodzaj analizy jest powszechnie stosowany przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego (np. planowaniu przestrzennym. Ruda Maleniecka. Końskie. zaletę analizowanego obiektu. Smyków. programowaniu urbanistycznym (np. wadę analizowanego obiektu.

zagrożeń. Zabytki Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 5. Sielpia 7. Brak środków finansowych na wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Liczne małe zakłady odlewnicze kontynuujące tradycje odlewnicze regionu 9. mocnych i słabych stron w obrębie gmin. Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 8. Miejscowość uzdrowiskowa Czarniecka Góra – mikroklimat 6. ale również w każdym z obszarów priorytetowych. dając dobrą podstawę do wyprowadzonych wniosków. Stąporków. Emigracja mieszkańców 2. np. Występowanie obszarów objętych szczególną ochroną. Postępująca dewastacja niezagospodarowanych obiektów i terenów poprzemysłowych 12. Słabe gleby 7. Zbyt mała liczba placówek organizujących czas pozaszkolny – świetlice. Mała ilość projektów. np. Duża ilość zbiorników wodnych i rekreacyjnych. Zaniedbane obszary wiejskie – nieład architektoniczny i przestrzenny 9. Brak możliwości alternatywnych form spędzenia czasu wolnego 11. Słaby stopień zinformatyzowania w obszarze LGD 37 z 99 . Niewystarczająca współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi 3. Nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 5. Żarnów Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła nie tylko na identyfikację szans. Czyste rzeki i duża ilość źródeł 11. Bliżyn. działań komplementarnych ze sobą realizowanych na obszarze LGD 17. Mała ilość inicjatyw lokalnej społeczności 15.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Mały popyt na rynku wewnętrznym 4. Brak spójnej polityki zagospodarowania odpadów stałych 8. Mała ilość projektów. Silny przemysł ceramiczny (zasoby + produkcja) Słabe strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. do 500 mieszkańców 18. Dostępność komunikacyjna – 2 drogi krajowe 2. Paradyż. Pomniki przyrody – „piekła” – podstawa do stworzenia „Piekielnego Szlaku” 10. Bardzo słaba infrastruktura turystyczna 6. Smyków. „Natura 2000” 4. działań realizowanych w małych miejscowościach. zespoły artystyczne. Gowarczów. Duża ilość osób pozostających bez pracy 16. miejsc do uprawiania sportu – boiska 10. Duże zalesienie terenu 3. Ujemny przyrost naturalny na terenie obszaru LGD 14. Silne strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. kluby. Ruda Maleniecka.

LGD – U ŹRÓDEŁ posiada duży potencjał. w zgodzie z naturą Zagrożenia obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Końskie. Brak jest spójnego wizerunku obszaru. Teren LGD obejmuje gminy z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. 4. Stąporków. Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi i zdrową żywnością 3. 9. Paradyż. szerokie walory przyrodnicze i geologiczne. Jest niewystarczająca liczba małych boisk sportowych. Żarnów Szanse obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Teren ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Popyt na aktywny wypoczynek 5. Gminy zdecydowały się na współpracę i znalazły elementy. Niestabilność wysokości przychodów uzyskiwanych z rolnictwa Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 1. Smyków. LGD dysponuje znaczącymi środkami na rozwój obszaru. Gowarczów. Niedostateczna promocja obszaru LGD. Wzrost cen nośników energii 3. które ich łączą. bez której nawet najlepsze pomysły mogą mieć problemy z realizacją. Polityka społeczna niepreferująca aktywnych postaw 6. Śląsk) 6.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Realizowane działania promocyjne i informacyjne nie przynoszą zaplanowanych efektów. dobre warunki do rozwoju różnych odmian turystyki. 3. Warszawa. 2. Moda na wypoczynek i ekologiczne życie na wsi to ogromne szanse dla całego obszaru LGD. Bliżyn. Moda na wypoczynek na wsi 2. Wzrost popularności ekologicznego stylu życia. Starzejące się społeczeństwo 2. 5. Potencjał związany z „Piekielnym Szlakiem” jest ogromną szansą na rozwój obszaru i stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. wiele zbiorników wodnych. 38 z 99 . Niskie dochody uzyskiwane z pracy w regionie 5. Dzięki ilości mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym LSR. Łatwa dostępność obszaru dla mieszkańców dużych aglomeracji (Łódź. by lepiej wspólnie pracować dla rozwoju. Bardzo mała ilość osób powracających po studiach do regionu 4. 6. Wysoki poziom bezrobocia i ucieczka młodych ludzi do dużych miast to wspólny problem całego obszaru. Polityka Unii Europejskiej wspierająca rozwój Obszarów Wiejskich 4. Mieszkańcy obszaru LGD nie mają zapewnionego dostępu do podstawowej infrastruktury rekreacyjnej i integrującej mieszkańców. Ruda Maleniecka. placów zabaw i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 7. 8. 7.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

10. Szanse na stworzenie znacznej ilości nowych miejsc pracy mają firmy rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Wsparcie finansowe tego rodzaju firm przyniesie największe efekty. 11. Umożliwienie mieszkańcom uzyskiwania dochodów ze źródeł pozarolniczych będzie przeciwdziałało istniejącym zagrożeniom oraz zwiększy ilość pieniądza w obrocie wewnętrznym. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców przyczyni się do wyróżnienia się LGD oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru. 13. Istnieje konieczność wspierania działań komplementarnych w celu bardziej spójnego i efektywnego wykorzystania środków, osiągnięcia efektu skali. Promowanie działań komplementarnych będzie we wzmocniony sposób stymulować rozwój obszaru LGD. 14. Wspieranie działań związanych z informatyzacją – Internet, wykorzystanie technologii informatycznych do promocji, kontraktowania usług turystycznych, zarządzania, edukacji itp. to wzmacnianie słabej strony LGD i szansa na rozwój obszaru.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
W realizację zaplanowanych przedsięwzięć jako grupy docelowe mają możliwość włączenia się: podmioty sektora społecznego, podmioty sektora gospodarczego, podmioty sektora publicznego. Cele ogólne i szczegółowe LSR: są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru: wynikają z procesu konsultacji, warsztatów i przeprowadzonych badań ankietowych – wywiadów, są bardzo ważnym krokiem do przodu w rozwoju obszaru LGD,

39 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

są mierzalne: każdy cel ogólny i przypisane do niego cele szczegółowe mają wyznaczone „wskaźniki osiągnięcia celu” i określone ich konkretne wartości docelowe, są konkretne: każdy cel jest krótki, jasno sformułowany, jego zrozumienie nie stanowi kłopotu, są jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mają określony termin osiągnięcia: wskaźniki dla wszystkich celów mają określony wspólny horyzont czasowy – rok 2015, są możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR: cele są realistyczne, członkowie LGD posiadają motywację do ich osiągnięcia, są podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć, które składają się na wykonanie założonych wskaźników, mają przyporządkowane określone przedsięwzięcia, stanowiące miernik ich osiągnięcia: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Określone w LSR przedsięwzięcia: przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR: wszystkie przedsięwzięcia przyporządkowane do danego celu ogólnego przyczyniają się do jego osiągnięcia, a dzięki przeprowadzonemu procesowi konsultacji odpowiadają na potrzeby mieszkańców, nawiązują do specyfiki obszaru objętego LSR; jednym z założeń LSR jest bazowanie na zasobach i potencjale obszaru LGD, dzięki czemu część przedsięwzięć wręcz wykorzystuje specyfikę obszaru jako swoją przewagę konkurencyjną, pozostałe ściśle wiążą się z obszarem LGD, opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych,

kulturowych i historycznych obszaru LSR: przewaga konkurencyjna turystyki oraz produktu i aktywności lokalnej nad innymi regionami wynika właśnie ze specyfiki danego obszaru, z jego zasobów stanowiących wyróżnik dla Klienta wydającego pieniądze na terenie LGD; przedsięwzięcia zapisane w LSR wykorzystują zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru, dzięki czemu możliwy jest do uzyskania niepowtarzalny efekt ich realizacji. W wyniku prowadzonych warsztatów zostały wypracowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

40 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WYNIKI WARSZTATÓW (wersja robocza)
CEL OGÓLNY 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Efektywna informacja i promocja PRZEDSIĘWZIĘCIA Profesjonalne materiały promocyjne. Pełne oznakowanie turystyczne. System informacji turystycznej w bazie noclegowej i atrakcjach. Kompleksowa promocja produktó w turystycznych. Informacja turystyczna. Wykorzystanie lokalnych mediów, w tym TV. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Piekielny Szlak – markowym produktem turystycznym PRZEDSIĘWZIĘCIA Wytyczenie i oznakowanie szlaku w terenie. Opracowanie dokumentacji technicznej dla niezbędnej infrastruktury przy szlaku. Budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku. Cykliczne wydarzenia turystyczne przy szlaku. Promocja szlaku (również lokalna TV). CEL OGÓLNY 2 LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Satysfakcjonująca praca dla młodzieży PRZEDSIĘWZIĘCIA Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach średnich. Kształcenie zgodne z lokalnymi potrzebami. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-35 lat. Wsparcie działalności gospodarczej ukierunkowanej na lokalne produkty. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Młodzież wolna od uzależnień PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieć pedagogów ulicznych. Funkcjonuje Mała Liga Sportowa. Promowanie trybu życia bez uzależnień. Wycieczki dzieci i młodzieży. Autorskie programy profilaktyczne (w tym wykorzystanie lokalnych mediów). Dokształcanie osób pracujących z młodzieżą. CEL OGÓLNY 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają wysoką świadomość ekologiczną i postępują zgodnie z nią PRZEDSIĘWZIĘCIA Szkolenia, warsztaty Kursy Konkursy Wydarzenia masowe Publikacje CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Produkujemy produkty i przetwarzamy odpady, dbając o środowisko naturalne PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Produkcja w sposób ekologiczny Wytwarzanie zielonej, odnawialnej energii Przetwórstwo odpadów stałych Nadawanie tytułu – znaku „ekologiczności” (ale nie certyfikacji) CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieciowanie gospodarstw ekologicznych Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych Utrzymanie rodzimych ras zwierząt i roślin Budowa ogrodowych zbiorników wodnych i obiektów małej retencji CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa boisk sportowych w małych miejscowościach. Budowa, remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Wydarzenia masowe dla młodzieży. Szkolenia, warsztaty, kursy i konkursy dla młodzieży. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Infrastruktura turystyczna zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa małej infrastruktury turystycznej. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze „Turystyka”.

Na podstawie wyników warsztatów Zespół Koordynujący wypracował ostateczną wersję celi ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników ich osiągnięcia i wartości przeznaczonych na dane przedsięwzięcia. Walne zebranie członków przyjęło proponowane, poniższe cele do realizacji:

41 z 99

2 1.2. odnowionych i szt.3 1. Paradyż.4.1.0 1. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci Wartość przedsięwzięcia 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł nazwa w1.3. wytyczenie. Ruda Maleniecka. 0 2 1. Gowarczów. Badania własne LGD/ corocznie 1. 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba wydarzeń kulturalnych szt.3 w1.3. 0 0 0 0 0 0 0 2014 90 80 9 8 2 6 10 Liczba oznakowanych miejsc Liczba rodzajów wydanych materiałów Liczba wykonanych obiektów małej infrastruktury turystycznej 100 000 zł Liczba zorganizowanych wydarzeń szt.2 w1. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.1 w1.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 0 2 Małe projekty Odnowa wsi 42 z 99 .4 CEL OGÓLNY 2015 „LGD .4.4.markowym produktem turystycznym Działalność gospodarcza zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 34 000 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Obiekty/sprawozdania roczne za rok 150 000 2014 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Źródło CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost liczby turystów przyjeżdżających na obszar LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba osób. Smyków. będących przedmiotem konserwacji 150 000 zł 2 844 000 zł Liczba przebudowanych lub wyremontowanych obiektów szt.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym Efektywna i informacja i promocja Piekielny Szlak . które uzyskały informację o atrakcjach na obszarze LGD Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Ilość powstałych produktów turystycznych Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem Przedsięwzięcie 1. Bliżyn. oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji.2 Liczba obiektów 450 000 zł zrewitalizowanych.1.1 1. osoba 100 000 0 100 000 0 3 0 50 000 Wskaźniki produktu wartość jednostka 2009 do szt. ewidencji zabytków oraz obiektów małej architektury. szt. obrzędów. szt. Końskie. szt.2 1.4 osoba osoba szt.1 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2 1.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych 1.2.1 1.1 Opracowanie dokumentacji. Żarnów 1. szt. Stąporków.

Bliżyn.1 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. szt.3 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem Wartość przedsięwzięcia 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł szt.3 Promowanie trybu życia bez uzależnień 2. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich Budowa.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. Gowarczów. w2.2.2 Mała Liga Sportowa 2. Smyków. osoba osoba 0 0 0 6 10 000 10 000 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD stan za rok 2014 Wskaźniki produktu nazwa Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń Liczba wydarzeń MLS Liczba działań promocyjnych jednostka szt. Żarnów 2.1 2. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 2. Końskie. Stąporków. przebudowanych szt.2 2. remont. Ruda Maleniecka.3.3 Liczba wybudowanych.1 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy w2. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 do 2014 2 4 8 9 15 10 Źródło Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Przedsięwzięcie 2. szt. przebudowa lub remont obiektów sportowych 2.1 Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności 2. szt.3 CEL OGÓLNY 2015 „LGD .1.3.3. szkoleniach i wydarzeniach .2. które szt.1 Budowa. szt.1.0 2. wyremontowanych placów zabaw 4 308 000 zł Małe projekty 0 25 0 25 Odnowa wsi 43 z 99 .2 Budowa.U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży Satysfakcjonująca praca dla młodzieży Młodzież wolna od uzależnień Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Spadek salda migracji na obszarze LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka osoba 2009 -169 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru -138 Dane GUS/stan na koniec 2014 CELE SZCZEGÓŁOWE w2. lub wyremontowanych obiektów Liczba wybudowanych lub istniejących 1 078 000 zł domów kultury i świetlic. otrzymały wsparcie Liczba wybudowanych lub 1 260 000 zł szt. Paradyż.2 Liczba osób uczestniczących w warsztatach.2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Stąporków. Żarnów 3. szt. szt.3 CEL OGÓLNY 2015 Ekologiczny obszar „LGD .2 3. szt.0 3.1 3.2 Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych. szt. promocyjnych Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA Badania własne LGD/corocznie Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Odnowa wsi 44 z 99 . Gowarczów.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3. szt.1. Bliżyn.2.1 Liczba uczestników wydarzeń i konkursów w3. edukacyjnych. szt.2 3. Paradyż.2 Liczba zrealizowanych działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w3.1.3 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych Przedsięwzięcie Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 1 170 000 zł szt.3.1 3. Smyków. Końskie.2. Wskaźniki produktu 5 000 5 150 Badanie LGD/na koniec 2014 roku nazwa Liczba zorganizowanych konkursów Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba zrealizowanych działań Liczba zrealizowanych działań Liczba gospodarstw objętych wsparciem jednostka szt.3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.3 3. szt. szt. Ruda Maleniecka.1 Konkursy proekologiczne 3.U ŹRÓDEŁ” Kształtowanie postaw proekologicznych Dbamy o środowisko w którym żyjemy Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 0% do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Badanie LGD/na koniec 2014 30% roku CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych w3.1 3. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 0 do 2014 4 12 6 3 5 5 3 Źródło 3.2.

Operacje. np.2 ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH LUB KULTURALNYCH PRZY PIEKIELNYM SZLAKU Operacje polegające na organizowaniu wydarzeń przy Piekielnym szlaku np. 1. drogowskazów. umieszczanie tablic informacyjnych. czy przedsięwzięcia polegające na produkcji lub wypożyczaniu sprzętu wykorzystywanego w turystyce (np. produkcja kajaków. ulotek.Piekielnego szlaku. 1. wydawanie materiałów promocyjnych (map. opracowywanie. Paradyż. festyny. miejsca odpoczynku. np. rowerów. OZNAKOWANIE I BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY PIEKIELNYM SZLAKU. zawody sportowe.2 WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Operacje mające na celu promocję turystyczną wizerunku obszaru i produktów turystycznych tj.). przedsięwzięcia polegające na budowie. opracowanie planów sytuacyjnych itp. przeglądy 45 z 99 . rajdy. 1.2.1.1 KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI.4.2. Końskie. Stąporków. historycznego lub przyrodniczego. Smyków. koncerty. OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ORAZ TRADYCYJNYCH ZAWODÓW I RZEMIOSŁA Operacje mające na celu promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa. 1. w tym materiałów filmowych. Ruda Maleniecka.1. WYTYCZENIE. w tym kulturowego. w wyniku których będą powstawać elementy sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ .). książek itp. spotkania integracyjne itp. przebudowie i remoncie aktywnych form turystyki (parki tematyczne. ściany wspinaczkowe itp.1 OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ Oznakowanie w terenie miejsc i atrakcji turystycznych np. parki linowe. folderów.3. np. budowa domków letniskowych itp. pikniki.2 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYCZNYM I OKOŁOTURYSTYCZNYM Operacje mające na celu wspieranie osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych. emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych. Żarnów Charakterystyka przedsięwzięć Obszar LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym 1.). Gowarczów. albumów. 1. Bliżyn.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. festiwale.

Stąporków. warsztaty rzemieślnicze. 1. 2. koncerty. warsztaty teatralne. warsztatów.2 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP. kompetencji np. Paradyż. Żarnów zespołów folklorystycznych.1 WARSZTATY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI Operacje mające na celu organizowanie szkoleń. wyposażenie zespołów folklorystycznych.3 PROMOWANIE TRYBU ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ Operacje mające na celu organizowanie akcji. konkursów itp. Ruda Maleniecka. LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży 2. Końskie. gminna liga siatkówki itp. 2. Smyków. warsztaty wschodnich sztuk walki itp. o tematyce promującej zdrowy styl życia oraz wydarzeń mających na celu umożliwienie młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego np. warsztaty malarskie.2. warsztaty decupauge itp. wydarzeń. zajęć itp. dożynki itp.4. kursy komputerowe.1 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB W WIEKU 18 – 45 LAT Operacje mające na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wsparcie można uzyskać zarówno na podjęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej. akcje promujące zawody ginące. ODNAWIANIE LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI Operacje mające na celu zachowanie ogólnodostępnego dziedzictwa obszaru LGD oraz tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na materialnym dziedzictwie historycznym.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2 MAŁA LIGA SPORTOWA Operacje mające na celu zorganizowanie rozgrywek sportowych – gminnych lub międzygminnych angażujących młodzież zamieszkującą obszar LGD np. 2. programy profilaktyczne w szkołach. publikacje promujące lokalną kulturę.1. 1.3 PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Operacje mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD i jego wykorzystanie do celów komercyjnych.4. 46 z 99 . szkolenia informatyczne. Gowarczów. warsztaty plastyczne. umożliwiających młodzieży zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Bliżyn.2.2.

WYPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH Operacje mające na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz spotkań i rekreacji mieszkańców.3. pomników przyrody itp. Gowarczów. ścieżek rowerowych.3. Ruda Maleniecka. propagujące zdrowy.1 KONKURSY PROEKOLOGICZNE Operacje mające na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych np. wprowadzanie nowych technologii. REMONT. Boiska sportowe dla różnych dyscyplin sportowych.2.2 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH. ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych. Stąporków. 2.2. Smyków. 3. plenery plastyczne. publikacje itd.1. amatorskie uprawianie sportu.2 WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA Kursy. z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. obiekty ogólnodostępne. 47 z 99 .3 BUDOWA. itp. Końskie. imprezy.1. 2. rajdy. EDUKACYJNYCH. wymiana parku maszynowego itp. wizyty studyjne dla mieszkańców obszaru LGD. 3. 3.1 BUDOWA. PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Paradyż. wystawy plastyczne i fotograficzne. PROMOCYJNYCH Operacje mające na celu tworzenie i oznakowanie np.2 BUDOWA. PRZEBUDOWA LUB REMONT PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH WIEJSKICH Operacje mające na celu powstanie ogólnodostępnych placów zabaw.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII Operacje polegające na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.3. ekologiczny tryb życia np.1 DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WPŁYWU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Działania przedsiębiorstw mające na celu usprawnienie działalności gospodarczej w taki sposób aby korzystnie wpływać na środowisko naturalne np. 3..2. Żarnów 2. konkurs na temat form ochrony przyrody itp. Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ 3.

Bliżyn. Smyków. przewodnicka. występuje w ustalonym miejscu i czasie. przewodniki.3. wczasy.3.1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Operacje polegające na prowadzeniu kursów. Wydarzenie powinno charakteryzować się wyjątkowością. główna atrakcja. np. Stąporków. rajdy. 3. Festiwal Słowian i Wikingów. Dąb Bartek czy zamek krzyżacki w Malborku. Żarnów w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym.in. noclegowa. wydarzenie – charakteryzuje się spójnością i określoną tematyką. Paradyż. które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych. sprzęt niezbędny podczas wyjazdu – np. konkursów. kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi). szkolenia dla przedsiębiorców 48 z 99 . której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty. niezwykłością. ale najczęściej jest wyłącznie dodatkiem do innych produktów. Ruda Maleniecka. mapy. są to: rzecz – wszystkie rzeczy materialne. Oktoberfest. usługa – pojedyncza usługa np. wizyt studyjnych itp. wiosła. transportowa. kurs na temat zasad produkowania zdrowej żywności. zakładanie kolektorów słonecznych. pamiątki. SŁOWNIK POJĘĆ: Produkt turystyczny – wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. Są to m. mających na celu podniesienie świadomości na temat jak zdobyć certyfikat ekologiczności 3. warsztatów. Ma charakter punktowy. obiekt – występuje jedna. z wyłączeniem działalności rolniczej np. Przykładem są: Dymarki Świętokrzyskie. Końskie. Gowarczów. gospodarstw ekologicznych np. Przykładami są wycieczki. gastronomiczna.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Może występować samodzielnie.2 WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWSTAJĄCYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I EKOTURYSTYCZNYCH Operacje polegające na rozwoju działalności istniejących i nowo powstających gospodarstwo ekologicznych lub ekoturystycznych.

Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu.) .miejsca rekreacji . angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu. dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń oraz kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. Bliżyn. które są powiązane jedną nadrzędną ideą. obiektem małej infrastruktury. w którym znajdują się atrakcje turystyczne. parkingiem. obszar – zdeterminowany obszar geograficzny. Obiekt sportowy – boisko lub zespół boisk dla różnych dyscyplin sportu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. zapleczem higieniczno-sanitarnym. a zarazem podniesienia standardów życia. . Paradyż. Wzdłuż szlaku można zazwyczaj znaleźć różnorodną infrastrukturę turystyczną. z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. które maja na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką np. historyczne. Gowarczów. ciągiem komunikacyjnym. usługi. Szlak Orlich Gniazd. która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne.wystawy itp. 49 z 99 . Żarnów szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów. Smyków. rowerowe oraz inne) Dziedzictwo kulturowe.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. uznawany za godny ochrony dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywania go następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowalne wartości mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju. Dbamy o szanse dla młodych ludzi. przyrodnicze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi. Końskie. itp. Stąporków. 5.obiekty kultury (galerie . Mała infrastruktura turystyczna – to obiekty oraz urządzenia turystyczne. Ruda Maleniecka. Zwykle połączone są one wyznaczoną i oznakowaną trasą.szlaki ( piesze. np. zjawiskami historycznymi i obyczajowymi. Określenie misji LGD Misja Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą.

Gowarczów. 50 z 99 . Teren ten niewątpliwie zasługuje na wysoko rozwiniętą turystykę. tereny wokół rzeki Czarnej. „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Smyków. duża ilość imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK – oddziały w Końskich i Żarnowie. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). ale brak infrastruktury towarzyszącej. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. Końskie. że wpisuje się on w największym stopniu w specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. Ruda Maleniecka. Paradyż. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Założone do osiągnięcia cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaproponowane po dokładnej analizie elementów składających się na specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. które mają szansę „przyciągnąć” współczesnego (aktywnego) turystę. zalew w Sielpi. że jest wysoce prawdopodobne osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. Zaczynając od celu ogólnego 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym trzeba zdecydowanie stwierdzić. również ewokuje konkretne cechy wyróżniające obszar objęty niniejszą LSR. Żarnów 6. Na dowód można podać następujące jej elementy: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. tradycje rękodzieła żeliwnego. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). zabytki sakralne. Posiada wiele walorów. ale niedostateczne ich oznakowanie. Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze. jak i ogólnych. czyli LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży. Czynniki wyróżniające ten teren pozostają we wzajemnej korelacji z zaproponowanymi rozwiązaniami. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Bliżyn. Daje to podstawę do stwierdzenia. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). Stąporków. Cel ogólny 2. Można wyróżnić takie jak: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych.

Końskie. czyli przede wszystkim problemowi migracji młodych ludzi. Reasumując. I właśnie realizacja tych. Paradyż. Smyków. Bardzo ważnym składnikiem popierającym zgodność obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne. że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką tego obszaru. Jasnym wydaje się fakt. Cele szczegółowe i dążenie do ich realizacji w przypadku tego celu strategicznego ma podwójne znaczenie: z jednej strony będzie wspomagać pozytywy specyfiki obszaru w tym zakresie. gdy współdziałają ze sobą różne 51 z 99 . a nie innych rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój. dlatego właśnie postanowiono wspomagać ich rozwój. 7. należy stwierdzić. Ruda Maleniecka. aktywność OSP. którzy właśnie na tym obszarze powinni pracować i żyć. A to z kolei daje duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. Bliżyn. zastosowano podejście zintegrowane. z drugiej spróbuje zapobiec negatywnym jej aspektom. tereny lesiste. Walory przyrodnicze i geograficzne są niewątpliwym atutem LGD – U ŹRÓDEŁ. które wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad obszarami priorytetowymi. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. problem migracji młodych ludzi. Żarnów tradycje rękodzieła żeliwnego. Cel ogólny 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ bezpośrednio nawiązuje do następujących cech charakterystycznych dla obszaru objętego LSR: „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). duża ilość rzek i zbiorników wodnych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. tereny wokół rzeki Krasnej (objęte obszarem „NATURA 2000”). że elementy te sprzyjają realizacji tego celu. Gowarczów. Stąporków. które zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Tylko w sytuacji. Sprzyjają temu również zaproponowane cele szczegółowe – dzięki ich realizacji specyfika obszaru będzie wykorzystywane bardziej kompleksowo. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Przy planowaniu przedsięwzięć. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym).

należy stwierdzić. gospodarczej i przyrodniczej. którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności. osoby prywatne. do których będzie skierowana pomoc wynikająca z wdrażania LSR. np. Ruda Maleniecka. Smyków. tworząc tak potrzebny do końcowego sukcesu efekt synergii. Reasumując. przedsięwzięć. Obszar „Młodzież” i zawarte w nim elementy także pozwalają na udział każdego z sektorów gospodarki. Grupy docelowe. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wykorzystują również zasoby obszaru objętego niniejszą LSR. turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy. Stąporków. Końskie. a przez to na rozwoju obszaru skorzystają bowiem wszyscy: zarówno przedsiębiorcy. W przypadku LGD – U ŹRÓDEŁ taka integracja i współdziałanie niewątpliwie występują. Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR. rezerwaty skalne. Analizując cele i planowane działania. np. wzajemnie się one uzupełniają. jak i przedsiębiorców czy osoby prywatne. że często będzie miała miejsce sytuacja. można mówić o trwałym efekcie działań. Dotyczy zarówno celów. Dotyczy to każdego z obszarów priorytetowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów elementy. jego zasoby lokalne i tożsamość. Z kolei obszar „Ekologia” pozostaje w bezpośrednim związku z turystyką. tereny objęte programem „Natura 2000”). 52 z 99 . Bliżyn. jak i te materialne. jak i sektor publiczny (samorządy). potrawy kulinarne). jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. iż podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie. Zintegrowany charakter strategii oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferach społecznej. Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób. wyraźnie można zauważyć. Gowarczów. kulturze i historii (tradycyjne rzemiosło. Ważny jest również fakt. oddziałując na siebie – zarówno inwestycje w człowieka. że każdy z sektorów pozostaje w korelacji z innymi. uzupełniające się. które poprzez uzyskanie wsparcia podniosą jakość świadczonych usług. zaplanowane działania na rzecz rozwoju turystyki bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru (obszary chronionego krajobrazu. że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. Na realizacji celów. operacji. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i powiązane. ale z różnych działów gospodarki. Paradyż. obejmują również podmioty pochodzące z każdego rodzaju partnerstwa. gdy planowane przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z tego samego sektora. a przez realizowane inwestycje dołożą swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku regionu. dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia.

przedsiębiorcy. podejście do zagadnienia ekologii.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Dlatego ogromne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia LSR jest czymś nowym. Bliżyn. zdiagnozować i zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie. Innowacyjność podejścia polega na wielotorowości tego pojęcia i rozpatrywać je należy pod różnymi kątami. Ważnym elementem wskazującym na nowatorstwo jest również szereg pomysłów. które zakładają rozwój czynnika ludzkiego w każdym z obszarów priorytetowych (np. Żarnów 8. Na terenie LGD – U ŹRÓDEŁ przykładami takiej innowacyjności mogą być chociażby: stworzenie nowego markowego produktu turystycznego „Piekielny Szlak” poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów. dało się już wyraźnie zauważyć w czasie procesu tworzenia tego dokumentu (będzie o tym mowa przy opisie tego procesu – bardzo szeroki udział społeczny. Może ono bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR. gdzie jest szeroki udział społeczny w podejmowaniu decyzji – dzięki czemu decyzje te są bardziej trafne i odpowiadają występującym problemom. a wielostronne podejście do każdej z kwestii pozwala właściwie ją ocenić. masowe imprezy. Nie można również pominąć faktu. że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą się bez problemu przenieść na inne obszary (geograficzne i społeczne) – wszędzie tam. 53 z 99 . Końskie. Paradyż. rozbudowany charakter konsultacji). pomysł na wykorzystanie rękodzieła żeliwnego i ceramicznego występującego na tym terenie. nowych produktów i usług czy sposobów wykorzystywania lokalnych zasobów. np. Szereg spotkań i konsultacji społecznych daje dużą szansę na aktywizację lokalnej społeczności i jej dalsze pozytywne przejawy w przyszłości. podejście do turystyki w sposób aktywizujący różne środowiska jednocześnie (gminy. że nie występował on wcześniej w dużym stopniu na terenie LSR.). wyjazdy itp. z którym mamy do czynienia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEL. stowarzyszenia). Warto również zaznaczyć. Ruda Maleniecka. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Nowatorstwo. osoby prywatne. organizacji procesów zarządzania. Smyków. Stąporków. Gowarczów. szkolenia.

Gowarczów. kryteriów. Żarnów 9. Stąporków. Zgodność przynajmniej z jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR: TAK – 1 pkt. o którym mowa w art. Operacja jest zgodna z LSR jeżeli w każdym z kryterium otrzyma 1 pkt. a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu: Załącznik nr 3: Procedura oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 4: Procedura wyboru operacji przez LGD Załącznik nr 5: Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Załącznik nr 6: Procedura zmiany kryteriów oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 7: Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji W sprawach nieuregulowanych w procedurach decydują zapisy w LSR. Zgodność przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR: TAK – 1 pkt. na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR: 1. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR. NIE – 0 pkt. 3. NIE – 0 pkt. 54 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Statucie LGD i dokumentach regulujących wdrażanie PROW i Osi 4 Leader. Regulaminie Rady. procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania. Bliżyn. Paradyż. Smyków. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodność przynajmniej z jednym celem ogólnych LSR: TAK – 1 pkt.. 5 ust. Końskie. łącznie 3 pkt. 2. procedury wyboru operacji przez LGD. W przypadku braku stosownych zapisów decyduje poprzez głosowanie Rada LGD. NIE – 0 pkt.

c.. Kryterium. Smyków. Żarnów Kryteria wyboru operacji Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. b. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Ruda Maleniecka.0 pkt. lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: a. b. Stąporków. 2. projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Końskie. Bliżyn. Miejsce realizacji projektu*: a. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. b. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a.. projekt 3. 55 z 99 .. powyżej 10 ha – 1 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. Paradyż.. Operacja zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres w i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. komplementarna.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. którą posiada wnioskodawca. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. Gowarczów. więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt. uzupełniająca do zrealizowania innych ramach przedsięwzięć zrealizowanych/realizowanych przewidzianych w LSR: a. 6 lub 7. do 5 ha – 4 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5. c. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. 4. 1.

Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. b. Członkowstwo w LGD: a. Gowarczów. 6. d. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Stąporków. Bliżyn. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. Projekt zakłada utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego /bazy noclegowej/bazy gastronomicznej a. c. Kryterium. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. b. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. Smyków. 5. Działanie: Małe projekty Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39.. 1. Końskie. 56 z 99 . b. Projekt będzie dotyczył działalności: a. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. b. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. 7. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. 8. Żarnów b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. niezwiązanej z sektorem turystycznym– 0 pkt. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy.. c. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. b. Ruda Maleniecka.. Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt.

3. uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. c. Członkowstwo w LGD: a. Żarnów 2. c. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Bliżyn. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. 6. Smyków. b. Stąporków. Działanie: Odnowa i rozwój wsi Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt b. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. 7. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. Projekt będzie dotyczył działalności: a. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. b. c. 57 z 99 . Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.0 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. b. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. d. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. Ruda Maleniecka. Obszar realizacji projektu: a. b. 4. Gowarczów. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Miejsce realizacji projektu*: a. Operacja komplementarna. Końskie.. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. dwie miejscowości – 3 pkt. jedna miejscowość – 1 pkt. Paradyż. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . 5. c. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.

Miejsce realizacji projektu*: a. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. 5. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. b. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Końskie. Gowarczów. dwie miejscowości – 3 pkt. c. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. 4. b. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną. 3. b. jedna miejscowość – 1 pkt. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. Członkowstwo w LGD: a. 6. Żarnów Kryterium. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. 58 z 99 ... miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt. Bliżyn. c.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. c. Operacja komplementarna uzupełniająca innych zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Paradyż. Smyków. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. b. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. c.0 pkt. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Stąporków. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. 1. Obszar realizacji projektu: a. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 4 lub 5. b. 2. Ruda Maleniecka. b. do realizacji w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR .

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. b. 2 – 2 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. Stąporków. Żarnów d. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. Paradyż. Gowarczów. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną lub zrealizowaną ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. 2. Miejsce realizacji projektu*: a. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12.. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/ realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. 3. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie: a.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.. c. więcej niż 2 – 4 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. b. c. Kryterium. Ruda Maleniecka. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 1 – 1 pkt. Końskie. 1. 4. b. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt.0 pkt. 59 z 99 .. c. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. Smyków. b. Bliżyn. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt.

Końskie. *Miejsce realizacji projektu – w przypadku gdy. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 3 pkt. Bliżyn. b. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Żarnów 5. Operacja zakłada: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. Projekt będzie dotyczył działalności: a. Członkowstwo w LGD: a.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. b. Paradyż. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a.. Założenie działalności gospodarczej – 3 pkt. b. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. 6. które zasięgiem obejmuje realizowana operacja 60 z 99 . Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej – 1 pkt. 7. Stąporków. b. c. na podstawie liczby mieszkańców w każdej z miejscowości. 8. Smyków. operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości. d. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. wyliczana jest średnia punktów. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt.

76 99 314.00 553 500.00 137 280.00 69 755.76 99 314.00 840 000.00 165 000.17 348 775.00 2 080 000.00 6 527 149. Paradyż.00 1 609 135.00 65 000.00 0.00 0.00 144 500.00 1 392 020.00 50 000.00 0.21 0.00 0.00 0.04 59 863.00 2 069 135.00 0.00 553 500.00 100 000. Gowarczów.83 406 985.00 1 592 550.00 100 000.00 279 020.00 114 160.00 0.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 0.00 65 000.00 4 405 384.17 279 020.00 100 000.78 133 279.00 10 617 000.00 165 000.76 279 216.76 126 342.00 360 000.80 290 515.00 1 824 794.00 0.00 1 824 794.00 96 000.00 2 212 000.76 279 216.00 1 186 116.00 65 000.00 0.00 4 948 000.77 279 216.00 0.00 0.00 Razem 4.00 137 280.78 292 825.00 12 811 169.00 990 000.00 0.00 279 020.00 248 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420 000.00 0.00 351 220.05 62 881.83 3 418 985.24 72 003.00 3 012 000.00 0.00 0. Stąporków.80 290 515.80 290 515.00 450 000.00 2 912 000.00 173 500.80 290 515.00 2 212 000.00 0.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.00 487 450.00 1 186 116.23 72 003.00 0.00 0.80 126 342.00 0.76 15 106 169.00 0.00 0.76 230 652.00 512 220.00 560 000.00 206 635.00 196 160.00 290 515.00 0.00 0.00 0.78 133 279.00 2 912 000.44 2 069 135.00 4 139 855.00 0.24 59 863.00 1 620 000.00 1 474 500.00 0.23 81 759.00 27 028.80 126 342.00 351 220.00 0.00 0.00 0. Żarnów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Działania Osi 4 Leader 4. Bliżyn.00 całkowite 20082009 kwalifikowane do refundacji całkowite 2010 kwalifikowane do refundacji całkowite 2011 kwalifikowane do refundacji całkowite 2012 kwalifikowane do refundacji całkowite 2013 kwalifikowane do refundacji całkowite 2014 kwalifikowane do refundacji całkowite 2015 kwalifikowane do refundacji całkowite 20082015 kwalifikowane do refundacji 0.00 0.00 0.00 0.00 1 014 500.00 0.00 100 000.00 0.00 61 z 99 .76 99 314.00 50 000.00 50 000.17 406 985.00 487 450.83 2 020 954.00 Realizacja projektów współpracy 0.00 0.77 278 240.00 0.00 65 000.00 215 000.17 406 985.00 0.00 974 000.00 Małe projekty Razem 4.00 0.00 4 139 855.00 0.00 0.00 570 000.00 0.76 2 080 000.04 59 863.00 0.00 215 000.44 81 759.00 206 635.00 0.44 348 775.00 3 311 884.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 50 000.00 0.00 0.44 4 804 159.76 1 592 550.00 15 106 169.44 348 775.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 248 105.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Razem Oś 4 Razem 4.00 1 609 135.00 1 140 000.00 562 500.00 0.00 12 811 169.00 3 012 000.76 230 652.24 72 003.00 1 392 020.00 0.00 1 980 000.04 27 028.77 278 240.00 50 000.00 50 000.00 278 240.00 65 000.00 0. Smyków.17 3 418 985.83 196 160.00 0.00 65 000.00 800 000.00 6 527 149.00 50 000.00 1 592 550.00 8 322 000. Ruda Maleniecka.05 62 881.00 0.00 0.00 2 080 000.17 292 825.00 0.00 0.44 360 000.00 487 450.83 1 382 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137 280.00 100 000.00 562 500.00 700 000.00 700 000.00 27 028.00 6 227 960.00 2 020 954.00 0.00 165 000.44 69 755.00 0.00 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 62 881.00 0.17 6 626 735.00 0. Końskie.00 1 140 000.00 0.00 0.00 0.00 0.1/413 1 824 794.00 0.83 196 160.00 50 000.76 126 342.17 2 026 985.00 0.00 0.00 0.00 1 980 000.00 96 000.00 Przygotowanie projektów współpracy 0.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.00 6 227 960.17 292 825.00 290 515.00 360 000.76 126 342.00 0.23 81 759.44 69 755.00 1 410 000.00 0.76 230 652.00 215 000.31 Kategoria kosztu / wydatku Rok Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 0.05 114 160.44 6 626 735.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1 060 000.00 137 280.00 0.00 0.00 0.76 126 342.00 114 160.00 Odnowa i rozwój wsi 1 824 794.00 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) 133 279.00 350 000.00 840 000.00 351 220.00 0.

80 290 516 0 0 .00 zł Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Odnowa i rozwój wsi 62 z 99 . edukacyjnych. przebudowa lub remont obiektów sportowych Budowa.00 126 342.1 2. Żarnów Harmonogram realizacji budżetu LSR Cel Ogólny „LGD . remont.zł 0.1.00 406 985.00 196 160.3.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych Opracowanie dokumentacji. ewidencji zabytków oraz 1. Końskie.2 promocyjnych 3.1 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym 1.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.00 zł 2 080 000. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 1. wytyczenie.U ŹRÓDEŁ” 3.00 zł 215 000.1 Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania SUMA LSR 10 617 000.3.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności Mała Liga Sportowa Promowanie trybu życia bez uzależnień Budowa.00 348 775. Smyków.2 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.4.44 4 804 159 Małe projekty 4 500 170000 984500 30000 1 014 500 zł 100 000.00 zł 1. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i 1.2. Paradyż. obrzędów.2. Przedsięwzięcie Wartość przeznaczona na wsparcie przedsięwzięcia 2009 I II I 20 000 24 000 2010 II 20 000 24 000 I 10 000 6 000 900 000 40 000 180 000 600 000 50 000 50 000 54 000 450000 150 000 70 000 160 000 20 000 30 000 20 000 398 635 401 861 385 620 12 000 40 000 9 000 40 000 300 000 20 000 30 000 14 000 10 000 40 000 7 000 20 000 4 500 170 000 0 1 186116 1 186 116 zł 0.2 2.3.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym młodzieży Lp.4.1 2.3.4.1 Konkursy proekologiczne 3.3 Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii 3. Ruda Maleniecka. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich 2.2.3 Budowa. Stąporków. Ekologiczny obszar „LGD .00 290 515.00 512 220 0 0 .1 naturalne Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.76 126 343 10 000 50 000 20 000 6 000 20 000 10 000 861 365 676 139 874 380 3 000 40 000 150 000 10 000 10000 3 000 30 000 3 000 30000 5 000 5 000 200 000 6 000 8 000 70 000 180000 30000 30000 2011 II I 10 000 6 000 2012 II 2013 I 10000 II I 2014 II I 2015 II 1. Gowarczów.2.3.3 2.3.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.2 obiektów małej architektury.zł 0.2.2.1.1.17 2 026 985 50 000.2 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2.1.2.00 351 220.00 1 474 500 96000 0 96 000 zł 65 000. Bliżyn.1 2. oznakowanie i budowa małej infrastruktury 1.1 rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.1.3.2.2 Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku 1.00 360 000.1.U ŹRÓDEŁ” szansą dla „LGD .1 turystycznej przy Piekielnym Szlaku 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł 100 000 zł 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł 450 000 zł 150 000 zł 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł 1 078 000 zł 1 260 000 zł 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 8 322 000.1 Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 3.83 1 382 277 280000 1 340000 3 155384 1 250000 1 620 000 zł 4 405 384 zł 0. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 3.

spotkania i warsztaty z młodzieżą) są 63 z 99 . a także w odpowiedni sposób określa cele i kierunki rozwoju obszaru nim objętego. Lokalnej Strategii Rozwoju Smyków wsparcie z konsultantów Konsorcjum moderatorów InicjatywaLokalna. Ruda Maleniecka. Dodatkowo bardzo duża ilość przeprowadzonych (m. by nadać im ostateczny kształt. Wielorakość podjętych działań daje podstawę do stwierdzenia. które zostały w precyzyjny sposób zdiagnozowane. Został powołany specjalny Zespół Koordynujący prace nad LSR oraz powstała sieć Gminnych Koordynatorów ds. że wypracowany dokument zawiera bogatą analizę. Końskie. w którego powstawanie każdy z nich miał możliwość się włączyć. turystyki z dziedzictwem konsultacji historycznym społecznych i kulturowym. Również zaplanowane przedsięwzięcia mają konkretne odzwierciedlenie w potrzebach regionu. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD – U ŹRÓDEŁ został opracowany i przeprowadzony w sposób kompleksowy. Paradyż. ankiety wśród mieszkańców obszaru Prace nad obszarem priorytetowym „Ekologia” – Jeżów LGD. LSR – nie istniała więc obawa. Merytoryczne i Jedno z zebrań Zespołu ds. W każdym etapie powstawania LSR brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ oraz mieszkańcy terenu 9 gmin. że jakaś ważna kwestia dotycząca przyszłości i rozwoju obszaru zostanie niezauważona czy pominięta. podsumowanie i zebranie informacji. Dzięki takiej przyjętej filozofii działania Lokalna Strategia Rozwoju stała się przede wszystkim dokumentem dla mieszkańców obszaru.in. Stąporków. Gowarczów. priorytetowych.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W pracach stosowano zasadę partnerstwa. Bliżyn. co jest ogromnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach. Zaplanowane różnorodne warsztaty były doskonałą i okazją do wypowiedzenia z młodzieży. Smyków. Żarnów 8. na którym ono działa.pl nakierowane było przede wszystkim na zaplanowanie prac tworzenia LSR oraz ich koordynację. się konsultacji ekspertów czyli dziedzin ekologii.

która przyświecała twórcom strategii.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Warsztaty z liderami obszarów priorytetowych 8. Bowiem tylko w sytuacji. Elementy procesu przygotowania i konsultacji LSR: 1. umożliwiało to śledzenie postępów prac oraz pomagało wykryć i usunąć ewentualne błędy czy nie do końca wyjaśnione kwestie. Nadrzędna zasada. Stąporków. a działania. a to w Lokalnej Strategii Rozwoju jest najważniejsze. Paradyż. Etapem kończącym proces tworzenia LSR była jej prezentacja na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. które przewiduje. to szeroko rozumiane partnerstwo. Punkt kontaktowy i informacyjno-konsultacyjny w każdej gminie 5. społecznego i gospodarczego. Żarnów dowodem. że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji. Gowarczów. Prezentacja na Walnym Zebraniu Członków 64 z 99 . Bliżyn. Otwarte spotkanie konsultacyjne w każdej gminie 6. Końskie. Udostępnienie LSR do konsultacji na WWW 10. gdzie powstały dokument został poddany głosowaniu i przyjęty. Funkcja Koordynatora Gminnego LSR 3. Badanie ankietowe poprzez indywidualny wywiad w miejscowości – siedzibie gminy 7. Powołanie przedstawiciela Zarządu LGD – Koordynatora ds. mają dużą szansę przynieść w przyszłości oczekiwane efekty. „burze mózgów”. gdy dojdzie do współdziałania trzech najważniejszych sektorów: publicznego. dyskusje wielokrotne) – świadczy to o nowoczesnym podejściu do problemu i liczeniu się z głosem każdego mieszkańca regionu. opracowania i dokumentacja fotograficzna jest w posiadaniu LGD. Wszystkie ankiety. Konferencja konsultacyjno-podsumowująca 9. Smyków. Na każdym spotkaniu Zespołu Koordynującego były prezentowane wnioski i rezultaty z dotychczasowych działań. można mówić o zintegrowanym zakresie podejmowanych działań. listy obecności. LSR 2. Zespół Koordynacyjny LSR 4. W czasie pracy nad LSR eksperci często metody wykorzystywali aktywizujące warsztatowe uczestników Jedna z edycji warsztatów z młodzieżą terenu LGD – Stąporków („mapy myśli”.

gospodarczego oraz publicznego. W procesie wdrażania i aktualizacji LSR biorą udział następujące podmioty: Zarząd Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna. będzie miała bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych celów. 10. Informacje o otwartych spotkaniach były umieszczane na WWW LGD. Po przeprowadzonych analizach i wyborze metodologii prac został powołany Zespół Koordynujący. inne podmioty (np. Na początku każdego ze spotkań prezentowane były wyniki dotychczasowych prac a uczestnicy otrzymywali stosowne materiały informacyjne. Listy obecności ze spotkań oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt znajdują się w biurze LGD. którzy reprezentowali gminę w pracach nad LSR oraz jednocześnie pełnili funkcję punktu kontaktowego i informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców danej Gminy. Bliżyn. Paradyż. o ile zostanie wyartykułowana taka potrzeba. Rada Stowarzyszenia. dzięki uzyskanej dotacji. Głównym celem środków pochodzących z programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności tak. W ramach konsultacji LSR kompletny dokument został umieszczony na stronie internetowej LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. pracownicy Biura Stowarzyszenia. Smyków. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ. Osoby i organizacje tworzące LGD utożsamiają się z LSR. Końskie. Żarnów Metodologia pracy nad LSR zakładała maksymalne zaangażowanie osób i organizacji z terenu LGD do wypracowania dokumentu. Realizacja powstałej w ten sposób LSR. Walne Zebranie Członków. Stąporków. Łącznie we wszystkich działaniach związanych z opracowaniem LSR wzięło udział ponad 500 osób. by w jak największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny 65 z 99 . doradcze). co umożliwiło wszystkim zainteresowanym wniesienie uwag przed Walnym Zebraniem Członków przyjmującym LSR. Powołano również Koordynatorów Gminnych. za ich wykorzystanie zgodnie z zaplanowanymi działaniami i poprawne rozliczenie. Odpowiada ono za powierzone jej środki publiczne. składający się z przedstawicieli każdej z gmin. Gowarczów. We wszystkich etapach prac brali udział przedstawiciele trzech sektorów: społecznego.

Internet to obecnie standardowe i bardzo efektywne narzędzie. Końskie. dokumenty. Stąporków. Dlatego proces wdrażania i aktualizacji LSR realizuje tę zasadę. pozwalające każdemu zainteresowanemu odnieść się do tych kwestii. Na stronie WWW zawarte są wszystkie aktualności. który należy zaznaczyć w tym punkcie. uwzględniając jak najszerszy udział partnerów LGD i mieszkańców.uzrodel. Dodatkowo w biurze LGD codziennie jeden z jego pracowników pełni dyżur informacyjny. Funkcjonuje również forum dyskusyjne. Gowarczów. Podstawowym elementem. Paradyż. która pozwoli na płynne wdrażanie tego dokumentu. wdrażania i aktualizacji. Systematycznie pojawiają się informacje w lokalnej prasie. Żarnów obszaru objętego LSR. dlatego postanowiono się nim posłużyć. procesu jej powstawania. Ruda Maleniecka.pl). W tym celu powstała strona WWW Stowarzyszenia (www. jest wszechstronna informacja i promocja LSR. Bliżyn. która ma spełniać to zadanie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. rozgłośniach radiowych i TV. fotografie dotyczące LSR. raporty. 66 z 99 . służąc pomocą w uzyskaniu przez zainteresowane osoby potrzebnych wiadomości. Smyków.

Żarnów Lp. uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłych już w trakcie realizacji LSR. Najlepszym sposobem. uruchomienie opcji newslettera wysyłającego aktualności do wszystkich zapisanych na liście dystrybucyjnej Przesłanie LSR do członków LGD Opracowanie i wydanie ulotki jako wyciągu z LSR (zawierający między innymi najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz planowane terminy ogłaszania naborów) oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców Sporządzanie i dystrybucja poprzez media raportów z wdrażania i planów na najbliższy rok Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze LGD Tablice informacyjne w budynku każdego Urzędu Gminy Prowadzenie bazy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkretnymi przedsięwzięciami w przypadku określenia daty ogłoszenia konkursu do zainteresowanych beneficjentów będzie przekazywana (w formie uzgodnionej z beneficjentem) informacja na ten temat 2009 I x II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II III IV 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x 5 x x x x x 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru. Smyków. efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków. które sprawdziły się już w procesie tworzenia niniejszego dokumentu. szybkie reagowanie na zmiany sytuacji. by odbywała się ona płynnie oraz przynosiła spodziewane efekty. Etap wdrażania LSR Złożenie dokumentów na konkurs Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla LGD Uruchomienie na WWW zakładki dotyczącej tylko LSR oraz umieszczanie tam aktualnych informacji z wdrażania. Gowarczów. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Stąporków. będzie zastosowanie podobnych metod i rozwiązań. 67 z 99 . Końskie. Paradyż.

Końskie. Co najmniej na 14 dni przed walnym 2 zgodności operacji z LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany i wyboru operacji musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Kryteria oceny zgodności Zarządu LGD. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię proces wdrażania i Zarządu LGD. Żarnów Z wnioskiem do Zarządu LGD o aktualizację LSR może wystąpić: 1. kwalifikacji i 1 doświadczenia członków Rady. osobami i Celów ogólnych. Ruda Maleniecka. grupa członków licząca powyżej 10% wszystkich członków LGD. Składu. Kryteria Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany oceny wniosku musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących celów. Lp. Smyków. Zarząd z własnej inicjatywy. podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w 4 Celów szczegółowych ramach proponowanych celów oraz po przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. kwot konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z przeznaczonych na każde osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi przedsięwzięcie. Co najmniej na 14 dni przed walnym 6 aktualizacji LSR. Regulaminu Rady Organ wprowadzaj ący aktualizację Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Procedury oceny Zarządu LGD. Komisja Rewizyjna LGD. Rada LGD. 2. Zakres aktualizacji LSR / zmiana Proces niezbędnych konsultacji aktualizacji LSR Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Zasad i Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany sposobów ewaluacji musi zostać umieszczona na WWWLGD własnej Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym 3 wniosku z LSR. wskaźnika produktu. Co najmniej na 14 dni przed walnym 7 Innych elementów LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD 68 z 99 . Gowarczów. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces Przedsięwzięć. Paradyż. przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać wskaźników osiągnięcia pozytywną opinię Zarządu LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. osobami i podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem 5 rezultatu i wsparcia w ramach proponowanych przedsięwzięć oraz po oddziaływania. Co najmniej na 14 dni przed celów walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Harmonogramu wdrażania przedsięwzięć. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWW LGD Struktury Rady LGD. 3. Bliżyn. Stąporków. uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących przedsięwzięć. 4.

potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor społeczny. pracowników Biura Stowarzyszenia. Zespół określi zasady działania oraz wybierze Przewodniczącego Zespołu. Do udziału w pracach Zespołu zaproszenie otrzyma 2 przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rady LGD. Żarnów 11. Ewaluacja własna dotyczyć będzie: procesu wdrażania LSR.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. osiąganych wskaźników realizacji celów LSR. planowane przedsięwzięcia mające doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR. Prezes Zarządu przesyła informację prezentującą: 1. Stąporków. innych LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Podczas pierwszego posiedzenia zwołanego przez Prezesa LGD. Wraz z zaproszeniem na każde posiedzenie Zespołu. Zespół Ewaluacyjny będzie się zbierał co najmniej razy w roku. Komisji Rewizyjnej LGD. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Zarządu LGD. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor publiczny. Gowarczów. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ocenia własna – ewaluacja – prowadzona będzie przez specjalnie do tego powołany uchwałą Zarząd LGD Zespół Ewaluacyjny. funkcjonowania organów LGD i Biura Stowarzyszenia. Kolejne posiedzenie będzie zwoływane przez Prezesa na wniosek Przewodniczącego Zespołu Ewaluacyjnego lub Zarządu LGD. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. uczelni wyższych. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor gospodarczy. Końskie. aktualny stopień realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR. 2. obowiązujących procedur. 69 z 99 . Smyków. Paradyż.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków.4. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi efektywność i przydatność samej LSR. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Istnieje wiele innych organizacji i instytucji. 12. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR Niniejsza LSR nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju opisywanego obszaru. Gowarczów.6. Bliżyn. Przewodniczącemu Rady LGD i Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wynikami ewaluacji i zajęcia w ciągu 14 dni stanowiska w sprawach dotyczących danego organu LGD. wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia LGD wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR. 5. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Zadaniem LSR jest uwzględnienie tych programów.2. niejako wpisanie się w nie zgodnie z zasadą zintegrowania. Końskie. 4. Żarnów 3. Poniżej zaprezentowano korelację Strategii z najważniejszymi dokumentami planistycznymi występującymi na tym terenie: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.4. bardziej efektywne. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 70 z 99 . pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej. stopień realizacji wniosków wynikających z informacji uzyskanych w trakcie dokonywania ewaluacji własnej podczas ostatniego posiedzenia Zespołu. Protokół będzie niezwłocznie przekazywany Prezesowi Zarządu. 5. 5. Wtedy działania realizowane na tym terenie będą odpowiednio wzmocnione. Ruda Maleniecka. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający konkretne wnioski wynikające z dokonania ewaluacji. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Smyków.1. Narodowa Strategia Spójności” o Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Paradyż. które tworzą takie dokumenty o charakterze strategicznym. Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.4.

5. o Cel 2 „Rozwój zasobów ludzkich”. Końskie. 4. o Cel Warunkujący 4 „Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa”. 7.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o Cel 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa”. Punkt 2 „Wspieranie rozwoju specyficznych dla regionu sektorów gospodarki. poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego”. „Przestrzeń turystyczna”. Punkty: 1. w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych województwa”. 2. Stąporków. Punkt 1 „Tworzenie Warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw”. Punkt 5 „Kreowanie i wspieranie produktów regionalnych”. Punkt 3 „Zwiększanie roli zabytków w roli turystyki i przedsiębiorczości”. 5. 6. Priorytet 1 „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” o Cel Warunkujący 2 „Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju”. Gowarczów. Priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego”. Punkt 1 „Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu i kreowanie marki regionalnej”. Priorytet 3 „Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce”. 3. Smyków.. Priorytet 5 „Marketing Regionalny”. 10. o Cel 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. Punkt 2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” o Wszystkie obszary priorytetowe („Produkt”. Paradyż. Priorytet 3 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki. „Rozwój Zasobów Ludzkich”.. Ruda Maleniecka. Priorytet 4 „Aktywna polityka rynku pracy”. 11. Punkt 1 „Upowszechnienie. Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego”. Punkty: 1. Punkt 5 „Wspieranie przedsiębiorczości. Bliżyn. o Cel 3 „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury”. sportu i rekreacji”. 2. Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”.”. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 71 z 99 . Żarnów o Cel 1 „Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa”. „Otoczenie Instytucjonalne”). „Marketing i Promocja”.

Cel strategiczny „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej”. o Obszar priorytetowy „Rynek Pracy”. Bliżyn. turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” o III.8. Cel szczegółowy „Rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie ”. inwestowania i życia mieszkańców”. na terenie których będzie ona wdrażana – wymienić tu można chociażby powiatowe i gminne strategie rozwoju. Gowarczów. Paradyż. Stanie się tak dzięki zjawisku korelacji kierunków określonych w LSR z kierunkami opisywanymi w innych dokumentach planistycznych. o Obszar priorytetowy „Obszary Wiejskie”. o Obszar priorytetowy „Wizerunek”. Ruda Maleniecka. Lokalna Strategia Rozwoju dzięki tej zgodności niewątpliwie przyczyni się nie tylko do rozwoju obszaru nią objętego. Końskie. o Obszar priorytetowy „Tożsamość regionalna”. Cel szczegółowy „Korelacja działań służących promocji gospodarczej. plany rozwoju lokalnego. Problematyka rozwoju turystyki i rekreacji Zapisy LSR są zgodne z dokumentami strategicznymi poszczególnych powiatów i gmin. Cel strategiczny „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska”. System ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego o III. Cel strategiczny „Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy. 72 z 99 . o Obszar priorytetowy „Ochrona środowiska”. Stąporków.6. Cel szczegółowy „Zachowanie cennych wartości przyrodniczych. kulturowych i krajobrazowych regionu”. Cel strategiczny „Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem”. czy wieloletnie plany inwestycyjne. Cel szczegółowy „Wzrost znaczenia sportu. Cel szczegółowy „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”. Cel szczegółowy „Tworzenie mechanizmów i warunków dla zwiększenia zatrudnienia”. ale również do rozwoju całego regionu. Cel strategiczny „Podniesienie poziomu jakości życia”. Problematyka obszarów wiejskich o III. Cel strategiczny „Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. kultury. o Obszar priorytetowy „Ład przestrzenny”. możliwości inwestycyjnych i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności i efektywności”. Cel strategiczny „Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa”.5. Żarnów o Obszar Priorytetowy „Jakość życia”. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR. na które LGD uzyska dofinansowanie. W celu zabezpieczenia się przed podwójnym finansowaniem działań i nakładaniem się pomocy zostaną wdrożone następujące zasady: o do koordynacji projektów. LSR. o do każdego realizowanego projektu zostaną utworzone oddzielne konta bankowe. Żarnów 15. 3. Ruda Maleniecka. doradztwo. o osoby pracujące przy wdrażaniu LSR będą miały w swoich zakresach obowiązków jasno określone zadania do realizacji. 2. Wskazanie planowanych działań. Tworzenie i funkcjonowania oddolnych. które LGD planuje podjąć w ramach innych programów. obejmując m. lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. Smyków. kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy). ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. będą zatrudniane osoby. Gowarczów. Bliżyn. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Działania. Realizowane projekty dotyczyć będą przede wszystkim: 1.in.in. szkolenia oraz usługi finansowo-prawne. o za wdrażanie LSR odpowiadać będzie Koordynator ds. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń. Końskie. tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (m. Paradyż. i pracy przy nich. Stąporków. adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. 73 z 99 . których wynagrodzenie nie jest pokrywane ze środków przeznaczonych na Wdrażanie LSR.

dożynki. poprzez konkursy.in. poprzez wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat. Smyków. poprzez zmniejszenie salda emigracji. spotkania integracyjne itp. poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. wreszcie napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki. 74 z 99 . Stąporków. wizyty studyjne. rozwoju i wolności od uzależnień oraz podniesienia wartość na rynku pracy 10 000 osób. zmianach klimatycznych lub ekologicznego trybu życia u 5150 mieszkańców. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. podniesienia wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m.in. Gowarczów. Realizacja LSR w perspektywie do roku 2015 przyczyni się do: przyciągnięcia na obszar LGD 150 000 turystów. różnorodności biologicznej. Realizacja LSR przyczyni się do: wzrostu jakości życia mieszkańców tego regionu m. Realizacja LSR wpisze się więc w idealny sposób w założenia programu „LEADER”.in. rozwoju aktywności gospodarczej m. doposażenie świetlic wiejskich. wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystyka. wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców m. który zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami ma warunkować rozwój wyżej wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. poprzez oznaczanie i promocję takich obiektów. Paradyż. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Prawidłowa realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój regionu i obszarów wiejskich. powstanie szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”. wzrostu atrakcyjności gospodarczej obszaru m.in. wzrostu poziomu wiedzy na temat obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. Ruda Maleniecka.in. Założone cele zostały tak skonstruowane. poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej. Bliżyn. żeby wspomagać w wielotorowy sposób zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu. Żarnów 16. kursy. szlak turystyczny „Piekielny Szlak”. wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego.

Regulamin Rady LGD 75 z 99 . Informacje o dołączonych do LSR załącznikach 1. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 7. Końskie. wzrośnie atrakcyjność gospodarcza obszaru. 17.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Procedura wyboru operacji przez LGD 5. Bliżyn. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 4. nastąpi wzrost integracji społecznej i aktywności mieszkańców. Gowarczów. Skład organu decyzyjnego – Rady LGD 3. Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 8. podniesie się wartość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Ruda Maleniecka. nastąpi pobudzenie aktywności gospodarczej. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego – Rady LGD 6. Żarnów Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników: wzrośnie jakość życia mieszkańców. Paradyż. Zestawienie członków LGD 2. Z efektów zrealizowanych przedsięwzięć skorzysta ponad 200 000 osób. Stąporków. zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój regionu. Smyków.

Gowarczów. Smyków. Końskie. Żarnów Załącznik nr 1 Zestawienie Członków Zwyczajnych „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp. Bliżyn. Ruda Maleniecka. Imię i nazwisko/Nazwa Reprezentowany sektor/ osoba fizyczna/ nazwa firmy gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny gospodarczy gospodarczy społeczny społeczny Funkcja w LGD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Agnieszka Kastarynda Agnieszka Nalewczyoska Agnieszka Pikuła Andrzej Sosnowski Aneta Pawłowska Anna Leżaoska Bank Spółdzielczy w Kooskich Danuta Pakos Barbara Słoka Barbara Stachera Bliżyoskie Stowarzyszenie Cyklistów Marek Sorbian Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Dariusz Kowalczyk Dorota Urbaoczyk Dariusz Piwowarczyk Danuta Jedynak Emilia Kupis Ewa Czarkowska Ewa Szatkowska Elżbieta Sosnowska Gabriela Król Gmina Białaczów Barbara Goworek Gmina Bliżyn Mariusz Walachnia Gmina Gowarczów Tomasz Słoka Gmina Kooskie Michał Cichocki Gmina Paradyż Iwona Pluta Gmina Ruda Maleniecka Leszek Kuca Gmina Smyków Bożena Szczypiór Gmina Stąporków Agnieszka Wojcierowska Gmina Żarnów Krzysztof Nawrocki Hurtownia Papiernicza DABOX Iwona Makowska Irena Cukrowska Jadwiga Życka Rada LGD członek członek Rada LGD członek Zarząd LGD Rada LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek członek Zarząd LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD członek Rada LGD członek członek 76 z 99 . Paradyż. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Końskie. Gowarczów.Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Zbigniew Fijewski Małgorzata Jakubczyk Marek Solarz Monika Plaskota Paweł Maszewski Piotr Kupis Piotr Pałgan Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kooskie Wojciech Pasek Piotr Czarkowski Piotr Zep Roman Jedynak Renata Doniecka Sławomir Cichy Stanisław Krauze Stefan Szymczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródło” Jacek Matera Stowarzyszenie „Kuźnia” Agnieszka Brzezioska Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrzyszów Andrzej Urbaoczyk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Komorów Radosław Lachowski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Jacek Dopieralski społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Komisja Rewizyjna członek członek członek członek członek Członek członek członek członek członek członek członek członek członek członek Komisja Rewizyjna Zarząd LGD Zarząd LGD 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Zarząd LGD członek Komisja Rewizyjna członek Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD członek Rada LGD Komisja Rewizyjna 77 z 99 . Żarnów 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Jerzy Kowalski Jerzy Rams Józef Piętak Justyna Pargieła Jolanta Gębska Jarosław Hipsz Krzysztof Król Magdalena Weber Marzena Michałowska . Bliżyn. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż.Kowalik Marcin Lataoski Małgorzata Kotwica Mazowiecko . Smyków. Stąporków.

Gowarczów. Ruda Maleniecka. Końskie. Bliżyn. Paradyż.Boczek Urszula Jędrzejczyk Wiesław Malicki Władysław Musiał Wiesław Cłapak Zbigniew Gontek Związek Harcerstwa Polskiego Kamila Kowalewska społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny Rada LGD członek Rada LGD członek członek Rada LGD członek członek 75 społeczny członek 76 77 78 79 80 81 82 83 84 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny członek członek Rada LGD członek członek Komisja Rewizyjna członek członek Zestawienie Członków Wspierających „LGD – U ŹRÓDEŁ” 1 Kancelaria Finansowo –Prawna MERQUS gospodarczy Członek wspierający 78 z 99 . Żarnów 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Dorota Kołodziejczyk Stowarzyszenie Siedlisko Iwona Krzaczyoska Stowarzyszenie „Ziemia Niekłaoska” Kazimierz Rurarz Sylwia Dulewicz Sylwia Świercz Sylwia Mogielska Szymon Biały Stanisław Pilarski Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Anna Michalska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienna Wola Krzysztof Pacak Tadeusz Budzioski Tomasz Śliwak Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Marzena Jeżewska . Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków.

Żarnów Załącznik nr 2 Skład organu decyzyjnego LGD . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Imię i Nazwisko Danuta Pakos Leszek Kuca Szymon Biały Dorota Kołodziejczyk Andrzej Sosnowski Marzena Jeżewska Boczek Gabriela Król Mariusz Walachnia Radosław Lachowski Stanisław Krauze Agnieszka Brzezińska Agnieszka Kastarynda Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Sławomir Cichy Dariusz Kowalczyk Iwona Makowska Kazimierz Rurarz Iwona Pluta Barbara Goworek Podmiot delegujący Bank Spółdzielczy w Końskich Gmina Ruda Maleniecka osoba fizyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków osoba fizyczna Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna osoba fizyczna Gmina Bliżyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów osoba fizyczna Stowarzyszenie „KUŹNIA” osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” Gmina Paradyż Gmina Białaczów Reprezentowana Reprezentowany gmina sektor Końskie Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Smyków Smyków Bliżyn Bliżyn Bliżyn Stąporków Końskie Końskie Smyków Gowarczów Gowarczów Gowarczów Końskie Stąporków Stąporków Paradyż Białaczów gospodarczy publiczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny publiczny publiczny 79 z 99 . Bliżyn. Paradyż. Smyków. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Stąporków. Gowarczów.U ŹRÓDEŁ Lp.

Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady. którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności dla danej operacji. w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa. Gowarczów. którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”. którego treśd jest zgodna z wymogami określonymi w § 18 Regulaminu. Smyków. Nazwiska członków Rady. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia Przewodniczący przygotowuje listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy. 5. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 1 pkt. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Rada – Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Końskie. Bliżyn. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Żarnów Użyte sformułowania i skróty w niniejszych procedurach oznaczają: LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Koordynator LSR – Koordynator do spraw realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Instytucja zarządzająca – Instytucje wymienione w art.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 2. Załącznik nr 3 Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru 1. 3. 6 ust. dla każdej operacji zgłoszonej do konkursu. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Ruda Maleniecka. Stąporków. osoby pozostające bezstronnymi podpisują się na ww. Posiedzenie – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ ”. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Paradyż. liście. Regulamin – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. Statut – Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. co potwierdza się podpisem osoby wykluczonej z głosowania. 80 z 99 . w terminie 21 dni od dnia. złożyd swój podpis na oświadczeniu o bezstronności. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są. 4.

albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Na wniosek członka Rady. Ruda Maleniecka. 10. 7. 9. . które zostały określone w LSR. Smyków. 11.zgodności operacji z LSR. Po dokonaniu oceny wszystkich operacji. Prezes Zarządu dla każdej operacji wybiera Referenta. którego zadaniem jest przygotowanie dla członków Rady materiałów niezbędnych do oceny oraz zreferowanie operacji przed głosowaniem nad stwierdzeniem zgodności operacji z LSR. Jeżeli operacja uznana jest za zgodną z LSR. ustalając ich kolejnośd wg liczby uzyskanych punktów. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Spośród pracowników LGD. Paradyż. LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych. . Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu. 14. 12.możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą (Załącznik nr 5 do LSR) Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji dokonywana jest: a) na kartach ocen. Końskie. wniosek o przyznanie pomocy może mu zostad przesłany w wersji elektronicznej. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w biurze LGD do każdego złożonego wniosku od dnia zakooczenia naboru wniosków do dnia podjęcia uchwały w sprawie listy operacji wybranych. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia. Bliżyn. 81 z 99 . Przewodniczący tworzy listę operacji ocenionych. 6 Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. każdy członek Rady oddzielnie przydziela punkty zgodnie z Kryteriami wyboru. 10. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury b) zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji. o której mowa w pkt. Gowarczów. Żarnów 6. Stąporków. o którym mowa w pkt. 8. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Referenta. 13. informując jednocześnie na piśmie o: . Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach. w którym upłynął termin do składania wniosków.

wpisad zgodnie z LSR ………………. 3. Stąporków. Kartę należy wypełnid piórem lub długopisem 82 z 99 . Gowarczów. wpisad zgodnie z LSR ……………….Karta oceny zgodności operacji z LSR Miejsce na pieczęd LGD KARTA OCENY zgodności operacji z LSR KO nr 1 Wersja: 1. Ruda Maleniecka. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślid) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności 1... 2.. Końskie. CO 3 : wpisad cel zgodnie z LSR ………………. CSZ 4 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI / NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR: CSZ 3 wpisad cel zgodnie z LSR ……………….. Paradyż...1 Strona 1 z 1 Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1.. Żarnów Załącznik nr 1 ..Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.. CO 2: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ………………. Smyków. Bliżyn. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? CSZ 1 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ………………. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? CO 1: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. CSZ 2 wpisad cel zgodnie z LSR ………………..

Gowarczów. W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR. Nie wpisanie imienia. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty Załącznik nr 2 . 3. .. Zgodnośd operacji z LSR może występowad w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyd więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem z LSR. Suma przyznanych punktów Przyznana ocena ………………. miejsca. Smyków. Żarnów 2.. Końskie. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Bliżyn. 2. Wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. nazwiska. Członek Rady wypełniający zobowiązany jest napisad uzasadnienie. dnia ……………… (miejsce i data) ………………………………………… (imię i nazwisko Członka Rady) …………………………… (podpis) 83 z 99 .Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru.. wpisad kryteria wynikające z LSR ……………….. Stąporków. Paradyż. z którym dana operacja jest zgodna. KARTA OCENY operacji według kryteriów wyboru Strona 1 z 2 Miejsce na pieczęć Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Kryterium oceny operacji 1. 3.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. 4.

Paradyż. Ocena na podstawie kryteriów wyboru polega na przyznaniu stosownej liczby punktów zgodnie z możliwościami wynikającymi z kryteriów. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Żarnów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. nazwiska. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. miejsca. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru START NIE Sprawdzenie bezstronności członków Rady TAK Wpisanie na listę bezstronnych członków Rady Wybór przez Prezesa Zarządu Referenta spośród pracowników LGD do każdej operacji Wykluczenie z głosowania Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu Zreferowanie operacji przez Referenta Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady Wznowienie Posiedzenia Dyskusja Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR NIE Sprawdzenie zgodności operacji z LSR TAK Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru Procedura wyboru operacji przez LGD 84 z 99 . Nie wpisanie imienia. Gowarczów. 2. Końskie. 1. Smyków.

Stąporków. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Końskie. Paradyż. Smyków. Osoba odpowiedzialna Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Pracownicy Biura LGD Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Karta oceny zgodności operacji z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Uchwała o niezgodności operacji z LSR Karta oceny operacji według kryteriów wyboru Uchwała o zgodności operacji z LSR Lista rankingowa Używane dokumenty Oświadczenie o bezstronności Uchwała o wykluczeniu z głosowania Lista biorących udział w głosowaniu Uczestnicy Posiedzenia Rady Adresat/II strona czynności Czynnośd Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji Wykluczenie z głosowania Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu Zreferowanie operacji przez Referenta Dyskusja Sprawdzenie zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru 85 z 99 . Gowarczów. Ruda Maleniecka. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

W terminie 45 dni od dnia. 5. których mowa w pkt 12. Stąporków. nie później niż 7 dni od dnia. LGD sporządza listy: a) operacji. Wybór operacji następuje w trakcie obrad Rady. uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek odwołao. Po posiedzeniu. które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: a) zgodne z LSR. b) operacji. które zostały wybrane ustalając ich kolejnośd według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg kryteriów wyboru. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. W przypadku wpłynięcia odwołao od rozstrzygnięd Rady. który stanowi załącznik nr 8 do LSR. 4. 6. jednoczesnym wskazaniem operacji. Smyków. 12. 9. Najpóźniej 7 dni przed upływem terminu zakooczenia składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady. Sposób nadawania numerów określa instrukcja kancelaryjna. które spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru projektu przez LGD. wniosków o przyznanie pomocy publikowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 11. Paradyż. lecz nie spełniły minimalnych wymagao. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. zgodnie z niniejsza procedurą. Regulaminem ( Załącznik nr 8 do LSR) i Procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR) 8. Na liście operacji wybranych umieszcza się te. w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Na liście operacji niewybranych umieszcza się te. Gowarczów. Każdy wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer. 9. Ogłoszenie o możliwości składania. które mieszczą się w limicie wskazanym w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. odpowiada Prezes Zarządu. Po rozpatrzeniu odwołao Przewodniczący sporządza ostateczną listę operacji ocenionych. 13. Żarnów Załącznik nr 4 Procedura wyboru operacji przez LGD 1. 7. Za ustalenie terminu składania wniosków oraz o wystąpienie do Instytucji zarządzającej z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. 10. której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Posiedzenie w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem. Końskie. 2. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o wszczęcie Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR) w terminie zgodnym z Regulaminem (Załącznik nr 8 do LSR). Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady. Ruda Maleniecka. Biuro LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych wraz informacją. który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Bliżyn. za pośrednictwem LGD. o których mowa w pkt. b) niezgodne z LSR 86 z 99 . 3. które nie zostały wybrane.

Smyków. niż w dniu jej przekazania do Instytucji zarządzającej. 87 z 99 . 15. Koordynator LSR: a) przekazuje Instytucji zarządzającej listy.niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania. Żarnów c) nie zostały złożone miejscu i terminie. Stąporków. Paradyż. o których mowa w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. której mowa w pkt 1. Gowarczów. Ruda Maleniecka. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. w którym upłynął termin do składania wniosków. c) Informuje na piśmie wnioskodawcę o: . za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy 14. Nie później niż przed upływem 45 dni. od dnia.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. Końskie. . b) Publikuje listę operacji wybranych na stronie internetowej LGD nie później.wybraniu operacji informując jednocześnie czy operacja mieści się w limicie określonym w informacji. o których mowa w pkt 12 i 13 oraz uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami.

.opublikowania ogłoszenia o wszczęciu naboru wniosków.składania wniosków. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów Schemat graficzny procedury wyboru operacji przez LGD. Bliżyn. Końskie. Gowarczów. Paradyż. Procedura wyboru operacji przez LGD START Ustalenie terminu: . Smyków. Stąporków. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przygotowanie ogłoszenia NIE AKCEPTACJA TAK Publikacja ogłoszenia Nabór wniosków Rejestracja wniosków Zwołanie Posiedzenia Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Publikacja wyników oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Powiadomienie wnioskodawców o decyzji Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przekazanie Instytucji zarządzającej dokumentacji konkursowej 88 z 99 .

W przypadku odwołao od podjętej decyzji przez Radę .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Lista Rankingowa wybranych operacji. Nabór wniosków Rejestracja składanych wniosków o przyznanie pomocy. Paradyż. Stąporków. wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Osoba odpowiedzia lna Prezes Zarządu Używane dokumenty Pismo dotyczące terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków Adresat/II strona czynności Instytucja zarządzająca Koordynator LSR Projekt ogłoszenia Instytucja zarządzająca Instytucja zarządzająca Dyrektor Biura Pracownik Biura Przewodnicz ący Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą oceny zgodności z LSR Powiadomienie o wynikach oceny Wnioskodawcy Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego Protokół z posiedzenia Rady. Publikacja ostatecznych wyników oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury wyboru operacji przez LGD Czynnośd Ustalenie terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków o dofinansowanie operacji. za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Akceptacja ogłoszenia o możliwości składania. Końskie.Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego. Przekazanie pełnej dokumentacji. Smyków. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Procedura oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie o wynikach oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wdrażania LSR. Przygotowanie ogłoszenia o możliwości składania. Gowarczów. za pośrednictwem LGD. Lista operacji niezgodnych z LSR Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę Koordynator a LSR Przewodnicz ący Rady Prezes Zarządu Wnioskodawca Instytucja zarządzająca 89 z 99 .

Biuro LGD informuje pisemnie odwołującego się o terminie rozpatrzenia odwołania pouczając o możliwości zabrania głosu w trakcie rozpatrywania sprawy. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołao rozpatrzonych pozytywnie. bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Smyków. Po wpłynięciu co najmniej jednego odwołania Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady. Końskie. Stąporków. c) Zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy. że jest to rozstrzygnięcie ostateczne. 2. 5. 3. Odwołanie spełnia wymogi formalne jeśli: a) Złożone jest na właściwym formularzu. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 3 dni od daty jej podjęcia Biuro LGD przesyła odwołującemu z pouczeniem. b) Wpłynie do biura LGD w określonym w pkt 1 terminie. 4. 90 z 99 . którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer. pod warunkiem. Paradyż. negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. że spełniad będzie wymogi formalne. Żarnów Załącznik nr 5 Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji 1. Odwołujący jest obowiązany poinformowad o uczestnictwie w posiedzeniu Rady dotyczącym rozpatrzenia odwołania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem ww. 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji. który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Gowarczów. o której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR). 7. posiedzenia pod rygorem utraty tego prawa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

2. Bliżyn. Końskie. Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD. 91 z 99 . tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól.1 Strona 1 z 1 NUMER WNIOSKU NUMER UCHWAŁY RADY DATA WPŁYNIĘCIA NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: PODPIS PRZYJMUJACEGO ODWOŁANIE       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oceny zgodności operacji z LSR Oceny operacji wg kryteriów wyboru UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY: ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej) TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY: ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY: MIEJSCE: WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ RADĘ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY CZYTELNY DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 1. Ruda Maleniecka. Stąporków. Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony. w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury.Wzór odwołania Formularz odwołania od wyników oceny Rady LGD ODR nr 1 Miejsce na pieczęd wnioskodawcy(jeżeli jest) ODWOŁANIE Wersja: 1. W przypadku braku wypełnienia odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia. Żarnów Załącznik nr 1 . Paradyż. Gowarczów. Pola białe wypełnia Wnioskodawca.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Żarnów Schemat graficzny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Końskie. Bliżyn. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji START Wpłynięcie odwołania Rejestracja odwołania i nadanie numeru Zwołanie posiedzenia Rady LGD NIE AKCEPTACJA TAK Wysłuchanie stanowiska odwołującego się Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie ostatecznej listy rankingowej Wysłanie pisma o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym Procedura wyboru operacji przez LGD 92 z 99 . Smyków. Stąporków. Paradyż.

Ruda Maleniecka. Smyków. Bliżyn. Czynnośd Rejestracja i nadanie nr odwołania Powiadomienie odwołującego się o przyjęciu odwołania i terminie Posiedzenia Rady Zwołanie Rady Posiedzenie Rady w ramach procedury odwołania Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o odrzuceniu odwołania Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Osoba odpowiedzialna Pracownik biura Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia Zaproszenie na Posiedzenie Rady Używane dokumenty Adresat/II strona czynności Dyrektor Biura Wnioskodawcy Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Rada Przewodniczący Rady Członkowie Rady. Końskie. Paradyż. Zarządu Uchwała Pismo o odrzuceniu odwołania Pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Wnioskodawca Przewodniczący Rady Wnioskodawca 93 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Gowarczów.

Ruda Maleniecka. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokument Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 94 z 99 . Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR może wystąpid: a. Komisja Rewizyjna LGD c. Smyków. Gowarczów. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Żarnów Załącznik nr 6 Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 1. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2. Stąporków. Zarząd z własnej inicjatywy d. Bliżyn. Rada LGD b. Końskie. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4.

Zarząd z własnej inicjatywy d. Komisja Rewizyjna LGD c. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Ruda Maleniecka. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów Załącznik nr 7 Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 1. Gowarczów. Paradyż. Smyków. Stąporków. Bliżyn. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokumenty Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 95 z 99 . Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji może wystąpid: a. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Końskie. Rada LGD b.

c. Niniejszy regulamin określa uprawnienia. b. Stąporków. Sekretarz – oznacza Sekretarza obrad Rady LGD §3 1.1). Smyków. Żarnów Załącznik nr 8 REGULAMIN PRACY RADY Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ §1 1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. powołanej na podstawie § 19 ust. organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady. Paradyż. Do zadao Przewodniczącego Rady należy: a. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. podróż służbową. Rada – oznacza Radę LGD 3.23 członków. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie wypłacane w ramach zawartych umów o dzieło. Zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. 4. 62 ust. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. Za przyczyny uniemożliwiające wzięcie udziału przez Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się: a. 2. Urz. Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady LGD 4. Ruda Maleniecka. 2. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.10. które mają byd realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. Skład Rady stanowi 18 . Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD 7. §4 1. b. Członek Rady zawiadamia o tym na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady zobowiązani są do: 96 z 99 Rady . Członkowie Rady wybierani są zgodnie z § 19 ust. §5 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. organizację pracy oraz tryb obradowania organu decyzyjnego LGD – Rady LGD. 4. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Gowarczów. 3. zwanej dalej Radą. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania. którą jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 2. współpraca z Zarządem i Biurem. Maksymalna wysokośd wynagrodzenia jest zgodna z uchwałą Zarządu. 3. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015 8. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. chorobę albo koniecznośd opieki nad chorym.2 Statutu LGD 2. Zarząd – oznacza Zarząd LGD 5. Biuro – oznacza Biuro LGD 6. Końskie. §2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. str. 2. Bliżyn. UE l277 z 21. c. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Rady LGD 9. zwoływanie posiedzeo Rady.2005 r.

Używania informacji. Paradyż. 5. Ruda Maleniecka. Końskie. wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i obiektywny. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie. Posiedzenie. b) 2 dni w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury odwołania od wyników oceny. 2. Przed zamknięciem Posiedzenia. §8 1. których mowa w pkt b i c tylko dla celów oceny operacji i nieujawniania ich stronom trzecim. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia. o którym mowa w ust. zgodnie z posiadaną wiedzą. b. §9 1. Smyków. Obsługę posiedzeo Rady zapewnia Biuro.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o których mowa w pkt 2 Procedury wyboru operacji przez LGD (Załącznik nr 4 do LSR) i pkt 3 Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR). Stąporków. Członkowie Rady powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. 97 z 99 . Procedury wyboru operacji przez LGD. Rada obraduje na posiedzeniach. Żarnów a. Posiedzenia Rady otwiera. w szczególności wynikających z Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4. natomiast przed zamknięciem posiedzenia o którym mowa w ust 3 pkt b muszą zostad rozpatrzone wszystkie odwołania od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę. 2. na który zostało zwołane w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD i Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru. d. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny lub jako rezultatu oceny. §7 Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady ustalając miejsce. § 10 1. Gowarczów. c. o którym mowa w ust 3 pkt a muszą zostad rozpatrzone wszystkie wnioski o przyznanie pomocy. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 4. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny mogą odbywad się w ciągu kilku spotkao i trwad nie dłużej niż 3 dni. 2. Bliżyn. W przypadku posiedzeo Rady związanych z rozpatrzeniem odwołania w toku Procedury odwołania od wyników oceny powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. Posiedzenia dotyczące kompetencji zapisanych w §1 ust 2 prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. 3. termin i porządek obrad. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. 2 musi zostad zamknięte w przeciągu: a) 14 dni od terminu. z wyjątkiem posiedzeo zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu. §6 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGD. prowadzi i zamyka Przewodniczący.

Ustną informację Zarządu o realizacji operacji. Prezentację i omówienie wniosków o przyznanie pomocy. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% swoich członków co stanowi quorum. przyjęty przez Radę program obrad. b. Smyków. 3 Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Obrad. § 12 1. § 14 1. wyniki głosowao. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. które odnotowuje się w protokole posiedzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego. Końskie. 2. liczbę obecnych członków Rady. Bliżyn. powinien zawierad. złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD. Protokół z posiedzenia. w szczególności: a. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza.5 do LSR. treśd uchwał formie załączników § 15 1. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku. tj. po upływie pół godziny wg tego samego porządku. Paradyż. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie tj. d. przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowao. w szczególności ekspertów. stanowiących załączniki odpowiednio nr 3. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. Dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy. a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego. po upływie pół godziny podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. c. wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad. 5. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedurze odwołania od wyników oceny. 6. który obejmuje w szczególności: a. oznaczanym następująco: 98 z 99 . 2. z wyjątkiem uchwał proceduralnych. o którym mowa w ust. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. 2 wykonuje się w sposób określony w Procedurze wyboru operacji przez LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. c. 2. § 13 1. którym przysługuje głos doradczy. d. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Koordynator LSR. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. § 11 1. 8. Rada dokonuje wyboru Sekretarza Obrad i przyjmuje porządek obrad. obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady. 3. Gowarczów. Żarnów 3. Wszystkie głosowania Rady są jawne. Stąporków. 2. podając dane tej osoby Prezesowi Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. Wolne wnioski i zapytania. b. Ruda Maleniecka. Po stwierdzeniu quorum. Prawomocnośd posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. Przewodniczący może zaprosid do udziału w posiedzeniu osoby trzecie. e. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem. 4. Zadanie Rady określone w §1 ust. co zostaje odnotowane w protokole. 4. które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeo Rady. 7.

lub c. Uchwały podjęte przez Radę. o których mowa w § 1 ust.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejnośd podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad. bieżący rok kalendarzowy 3. lub d. Smyków. złoży oświadczenie o bezstronności. Paradyż. 2. Końskie. o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady. a odpowiedzi na nie udzielane są w miarę możliwości bezpośrednio na danym posiedzeniu. Protokoły i dokumentacja z posiedzeo Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. § 18 1. który: a. § 19 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. Bliżyn.2 Członkowie Rady składają oświadczenie o bezstronności dla każdej operacjo oddzielnie. c. nie pozostaje z wnioskodawcą w stosunku zależności służbowej lub e. jeżeli udział członka Rady w dokonywaniu wyboru operacji może wywoład wątpliwości. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 3. nie później niż 7 dni od ich uchwalenia. Przewodniczący przekazuje Zarządowi. W sprawach. Stąporków. nie jest wnioskodawcą wniosku o przyznanie pomocy lub b. 4. Żarnów a. § 17 Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady. opieki lub kurateli. lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej. Protokół z posiedzenia Rady LGD sporządza się w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia. nie zasiada w organach lub jest przedstawicielem osób prawnych składających wniosek. 99 z 99 . Ruda Maleniecka. co do jego bezstronności. Gowarczów. 2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. b. 2. pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia. § 16 1. Osobą bezstronną jest członek Rady. liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne posiedzenie w danym roku kalendarzowym. nie pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeoskim.