Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 17 września 2008 r.

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr I/2/2010 i Nr I/3/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – U ŹRÓDEŁ z dnia 25 lutego 2010 r. Z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu Członków LGD – U ŹRÓDEŁ w dniu 20 stycznia 2011 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2009-2015 dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”

Obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Modliszewice, sierpień 2008 (zmiany: luty 2010, styczeń 2011)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”

Współpraca: Zarząd LGD Zespół Koordynacyjny LSR

InicjatywaLokalna.pl
ul. Targowa 18/1207, 25-520 Kielce tel./fax 041 343 01 24 e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

2 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

SPIS TREŚCI
Wstęp 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 2) opis procesu budowania partnerstwa 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron): 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 5. Określenie misji LGD 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 5 7 7 7 9

11 13 14 14 15 15 16 28 30 35

38 48 48 50 51

52 61 62

3 z 99

Stąporków. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Żarnów 12. Smyków. Końskie. Gowarczów. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR 15. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Wskazanie planowanych działań. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach 66 69 70 72 74 75 4 z 99 . Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WSTĘP
Niniejszy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju sporządzony został dla „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar 9 gmin położonych na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W skład tego terenu wchodzą gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (położone w północnej części województwa świętokrzyskiego) oraz Białaczów, Paradyż i Żarnów (znajdujące się na południu województwa łódzkiego). Mimo, że „LGD – U ŹRÓDEŁ” obejmuje teren rozdzielony administracyjnie, to jednak połączony tradycjami: historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, przede wszystkim jednak nacechowany dużą chęcią rozwoju i pomysłami na przyszłość. Warto również zauważyć, że obszar będący podmiotem strategii rozwoju pełen jest ludzi, którzy poprzez swoją pracę pragną jak najlepiej mu się przysłużyć. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z Konsorcjum Dodatkowo, się „InicjatywaLokalna.pl”. okazję do

w czasie różnorodnych warsztatów, wypowiedzenia

i konsultacji mieli eksperci z dziedzin, które Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe, ekologii, czyli: z młodzieży, dziedzictwem

turystyki

historycznym i kulturowym. Zatem śmiało można wysnuć wniosek, że dokument ten oparty jest na solidnych podstawach merytorycznych, ale przede wszystkim powstał w sposób całkowicie partnerski. Dodatkowo duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (m.in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD, spotkania i warsztaty z młodzieżą) są dowodem, że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji, a działania, które przewiduje, na pewno przyniosą w przyszłości oczekiwane skutki. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika w dużej mierze z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województw i całego kraju. Wymienić tutaj można: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał

5 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Ludzki oraz Strategie Rozwoju Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego, które będą również w tym okresie realizowane. Jak już wcześniej wspomniano, LGD – U ŹRÓDEŁ postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Cele ogólne i szczegółowe, które zostały założone, wynikają bezpośrednio z różnorodnych uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. W czasie pracy ze społecznością lokalną były wykorzystywane warsztatowe metody aktywizujące uczestników: „mapy myśli”, „burze mózgów”, dyskusje wielokrotne. Nadrzędną zasadą w pracach było szeroko rozumiane partnerstwo. Działania określone w LSR nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się tylko na wybranych dziedzinach. „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. Natomiast zintegrowany charakter dokumentu świadczy o współdziałaniu trzech najważniejszych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Lokalna Strategia Rozwoju
Głosowanie podczas obrad WZC Stowarzyszenia

obszaru „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” została przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 17 września 2008 r. Warto dodać, że wszystkie umieszczone w niniejszym opracowaniu fotografie pochodzą ze zbiorów partnerów wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie.

6 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Nazwa:

Status prawny:

Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Data wpisu do KRS: 12 marca 2008 roku Numer KRS: 0000301138

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się około połowy marca 2006. Głównymi inicjatorkami tego działania były dwie osoby: Joanna Kupis (wtedy pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach) oraz Emilia Kupis (pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich). Doszły one do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno-kulturowo-historyczne gmin powiatu koneckiego, ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu. Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia „KUŹNIA”, które zainicjowało prace nad budową trójsektorowego partnerstwa. Początkowo planowany był udział jedynie gmin leżących nad rzeką Czarną, stąd pierwotna nazwa LGD miała brzmieć „Dolina Czarnej”. W trakcie różnych spotkań nazwa stowarzyszenia przyjmowała różne brzmienia w tym „Wspólna sprawa” i „U Źródeł”, aż na spotkaniu założycielskim w dniu 7 listopada 2007 członkowie założyciele zdecydowali się na nazwę stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ.” Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z włodarzami gmin Końskie, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia

7 z 99

Smyków. specjalistkę Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. społecznego i gospodarczego. który uzyskał dofinansowanie. Czas od zainicjowania działań (wiosna 2006 roku) do Zebrania Założycielskiego (7 i 21 listopada 2007) był dość odległy. Jednak przez cały ten okres odbywały się spotkania. 8 z 99 . W 2007 roku napisany został projekt „Współpraca Ośrodków Agro – Info na rzecz tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie koneckim”. Ostatecznie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” otrzymało wpis w KRS z dniem 12 marca 2008 roku. która odbyła się w ŚODR w Modliszewicach. wprowadzania zmian oraz dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki staną się dobrym pomysłem na rozwój tego regionu. Końskie. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy. Mirosławę Mochocką – kierownika Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. co wynikało z wymagań formy prawnej. Paradyż. Dlatego procedura rejestracyjna była wstrzymywana. Stąporków. rozpoczęła się też praca nad budowaniem Strategii. Iwona Pluta wykazała się dużą aktywnością i dodatkowo zainteresowała ideą Leadera swoich sąsiadów (Żarnów i Białaczów). jaka została przyjęta. że wspólna chęć działania. Tak więc obszar LGD obejmuje 9 gmin z 3 powiatów i 2 województw. Stwierdzono. W czerwcu 2006 roku Joanna Kupis i Emilia Kupis zorganizowały konferencję dla przedstawicieli wszystkich sektorów z tych gmin. Dzięki spotkaniom i szkoleniom zainteresowała się ona bezpośrednim przyłączeniem swojej gminy do partnerstwa LGD. Żarnów programu Leader i od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku podejmowano stosowne uchwały o przystąpieniu tych gmin do LGD. a za zdobyte środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” przeprowadzony został szereg szkoleń dla mieszkańców z tego obszaru. m.in. to „U ŹRÓDEŁ”. powiat opoczyński. jaką mogą przyjmować LGD. a nazwa. pozyskiwanie nowych partnerów społecznych. Członkami organizacji zostali przedstawiciele sektora publicznego. Gowarczów. oraz Leszka Leśniaka – specjalistę z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. gospodarczych i gmin oraz przygotowywanie Statutu Stowarzyszenia. zapraszając na spotkania i szkolenia wielu ekspertów. W spotkaniach tych uczestniczyła m. W międzyczasie dzięki pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego w Skarżysku nawiązane zostały kontakty z gminą Bliżyn i ostatecznie doszło do dołączenia i tej gminy. Ruda Maleniecka.in. Halinę Siemaszko z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Iwona Pluta – wójt gminy Paradyż w województwie łódzkim.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Gowarczów. Stąporków. Gowarczów – 7. Żarnów – 1. Łącznie jest 78 członków.3. Bliżyn – 6. Paradyż. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Stan na dzień 17 września 2008 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 78 członków zwyczajnych 0 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 64 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. Smyków – 12. Końskie. Żarnów 1. Stan na dzień 25 luty 2010 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 90 członków zwyczajnych 1 członków wspierających 9 z 99 . Bliżyn. Ruda Maleniecka – 12. 10 reprezentantów sektora publicznego – 13 % ogółu członków Rady. 4 reprezentantów sektora gospodarczego – 5 % ogółu członków Rady. Smyków. Paradyż – 1. Ruda Maleniecka. Końskie – 25. Stąporków – 13.

Stan na dzień 20 stycznia 2011 roku Charakterystyka członków LGD ze względu na status członka: 84 członków zwyczajnych 1 członków wspierających Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 69 reprezentantów sektora społecznego – 82 % ogółu członków. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków Rady. Końskie. Końskie – 32. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Bliżyn – 11. Stąporków. Ruda Maleniecka – 10. 10 reprezentantów sektora publicznego – 11 % ogółu członków Rady. Paradyż. Gowarczów – 8. Łącznie jest 90 członków. Żarnów Charakterystyka członków LGD ze względu na reprezentowany przez członka sektor: 75 reprezentantów sektora społecznego – 83 % ogółu członków. Gowarczów. 10 z 99 . 10 reprezentantów sektora publicznego – 12 % ogółu członków. Stąporków – 15. Charakterystyka członków LGD ze względu na gminę – miejsce siedziby lub zameldowania członka: Białaczów – 1. Smyków – 11.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. Paradyż – 1. Bliżyn – 11. Bliżyn. 5 reprezentantów sektora gospodarczego – 6 % ogółu członków. Żarnów – 1. Smyków.

Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. 2 Statutu LGD: Istnieje możliwość rozszerzania lub zawężania obszaru objętego LSR Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1. Końskie. Ruda Maleniecka – 9. Bliżyn. grupy 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze. Smyków – 9. przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR. Zaktualizowane zestawienie członków LGD stanowi załącznik nr 1 do LSR. Żarnów Gowarczów – 8. Ruda Maleniecka. która przedstawi uchwałę organu stanowiącego. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje takiego działania. osoba prawna. w tym jednostka samorządu terytorialnego. zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. 2. Smyków. Zarówno osoby fizyczne. innej osoby prawnej. Stąporków. jak i prawne zobowiązane są złożyć deklaracje członkowskie. przedstawi rekomendację: organizacji pozarządowej. która: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Gowarczów. Paradyż. Łącznie jest 84 członków. jednostki samorządu terytorialnego. jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego. Paradyż – 1. Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 11 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów – 2. osoba fizyczna. którego dotyczy LSR lub działającego członka LGD. Końskie – 29. której działalność związana jest z realizacją celów LGD. Stąporków – 14. Sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD szczegółowo określa Statut LGD Zgodnie z § 5 p.

realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. Bliżyn. 4. Końskie. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zarząd. Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ są: 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 5. aktywizowanie ludności wiejskiej. Rada. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc merytoryczną. 12 z 99 . Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Stąporków. Smyków. likwidacji osoby prawnej. Komisja Rewizyjna. 2. w tym z programów pomocowych. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia. Żarnów głosów Zarządu Stowarzyszenia. Paradyż. w tym m. 3. Walne Zebranie Członków.: 1. Ruda Maleniecka.in. 4. śmierci osoby fizycznej. 2. rzeczową lub finansową. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD. promocja obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. 3. Gowarczów. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

co do jego bezstronności. które mogą wywołać wątpliwości. o których mowa w art. Rada składa się z 18 do 23 osób. zwanych dalej „organem decyzyjnym” Struktura Rady LGD określona jest szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rada konstytuuje się niezwłocznie po wyborach. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. 6 ust. 1 lit. w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet i mężczyzn. Rada co najmniej w 50% składa się z podmiotów. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . 5 ust. w tym przewodniczącego. z późniejszymi zmianami. w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji. Gowarczów. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.U ŹRÓDEŁ posiada 22-osobową Radę. Żarnów 1. Bliżyn. określa Regulamin. które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Ruda Maleniecka. organizacje pozarządowe. wiceprzewodniczącego i członków. Stowarzyszenie LGD . o którym mowa w art. Końskie. do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rady LGD – U ŹRÓDEŁ oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności. powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym. 13 z 99 . Paradyż. Struktura rady lub innego organu LGD. Stąporków. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.4. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. Smyków. 62 ust. Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD.

członkami Rady jest 6 przedstawicieli sektora publicznego – 26 % ogółu członków Rady. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. 3.2005. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/2/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 września 2008. Ruda Maleniecka. członkami Rady jest 13 przedstawicieli sektora społecznego – 61 % ogółu członków Rady. 1. członkami Rady są przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami. 2. 3. poz.. 2. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD działa na podstawie: 1. z 2001 r. zm. 855 z późn. Statutu LGD. 4. Stąporków. Końskie. Nr 64. Zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 roku Danuta Pakos – Przewodniczący Radosław |Lachowski – Wiceprzewodniczący Kompletny skład Organy decyzyjnego – Rady LGD zawarty jest w zaktualizowanym załączniku nr 2 do LSR. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. z późniejszymi zmianami. str. członkami Rady jest 3 przedstawicieli sektora gospodarczego – 13 % ogółu członków Rady. Żarnów Reprezentatywność składu organu decyzyjnego – Rady LGD w odniesieniu do składu LGD: 1. 1). Gowarczów. poz. Smyków. UE L 277 z 21. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.10. Nr 79. Paradyż. 14 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Bliżyn. 427). U.5. Ustawy z 7 marca 2007 r. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 4. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD określone są szczegółowo w odrębnych dokumentach: Statucie LGD przyjętym uchwałą nr 3/2007 przez Walne Zebranie Członków 21 listopada 2007 roku. U.).

1 Członek Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. demokratyczność podejmowania decyzji. Żarnów Regulaminie Rady LGD stanowiącym załącznik nr 8 do LSR . Zgodnie z procedurą wyboru operacji wszyscy członkowie Rady są zobowiązaniu do podpisania deklaracji bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji. procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego – Rady LGD – z udziału w dokonywaniu wyboru operacji. 16 Członków Rady posiada wykształcenie wyższe. Żaden z członków rady nie jest zatrudniony w biurze LGD. członkowstwo we Władzach LGD – paragraf 16: jedna osoba może być członkiem tylko jednego organu LGD.: przejrzystość podejmowania decyzji. Końskie. 21 Członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat. Regulamin Rady LGD zapewnia m. oraz zostały wskazane okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD. 1. Smyków. Bliżyn.in. Stąporków.: sposób powołania i zmian w składzie Rady LGD. W Regulaminie Rady LGD została określona m. 15 z 99 .in.6. sposób rozszerzenia składu LGD. Paradyż. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.in. Statut LGD reguluje m. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 16 Członków Rady posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. Gowarczów. 3 Członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. jawność podejmowania decyzji.

0 Końskie (wiejski) konecki 2605035 232.0 Paradyż opoczyński 1007052 81.0 Stąporków konecki 2605085 231.1.5 Ruda Maleniecka konecki 2605052 110.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 5 członków LGD zrealizowało projekty w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Gowarczów. 9. Paradyż.5 Bliżyn skarżyski 2610022 141. 5. 4. 2. Żarnów 1. 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2. 7. Doświadczenie członków LGD w realizacji operacji: 1. Ruda Maleniecka.U ŹRÓDEŁ nie posiada doświadczenia w realizacji projektów. 6.0 Gowarczów konecki 2605022 102. Końskie.0 Smyków konecki 2605072 62. W – wiejska) W W W MW W W W MW W 16 z 99 .7. Smyków. Stąporków. Identyfikator Powierzchnia jednostki podziału (w km²) terytorialnego kraju Białaczów opoczyński 1007012 114. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane przez grantodawców spoza Unii Europejskiej.0 1215.0 Razem Dane dotyczące powierzchni gmin pochodzą z opracowań własnych każdej z nich Nazwa gminy Nazwa powiatu Typ gminy (MW – miejsko wiejska. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Gminy tworzące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. 2 członków LGD realizowało lub realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 2.0 Żarnów opoczyński 1007082 141. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD. 3. 8. Źródło: opracowanie własne „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp 1. Bliżyn. 3.

Żarnów. Sąsiaduje z gminami: Końskie. Żarnów Białaczów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Posiada obszar 110 km². Żarnów. Paradyż – gmina wiejska w województwie łódzkim. Smyków. Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Chlewiska. Białaczów. Sławno. Stąporków – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. w powiecie opoczyńskim. Żarnów. Paradyż. Radoszyce. Obszar to: 141 km². sąsiednie gminy: Aleksandrów. Bliżyn. Sąsiaduje z gminami: Białaczów. w powiecie skarżyskim. Gielniów. Łączna. sąsiednie gminy to: Bliżyn. Stąporków. Zagnańsk. obszar 141 km². Sławno. Opoczno. Sąsiednie gminy to: Białaczów. Fałków. Mniów. Sąsiednie gminy to: Fałków.5 km². Stąporków. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów. m. w powiecie koneckim. 17 z 99 . Bliżyn – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. obszar 114. Smyków. Ruda Maleniecka. Sąsiaduje z gminami: Chlewiska. Smyków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. w powiecie koneckim. Suchedniów. Jej obszar to 231 km². Paradyż. Przysucha. Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim. Ruda Maleniecka. Słupia (Konecka). Smyków. Sąsiaduje z gminami: Gowarczów. Radoszyce. w powiecie opoczyńskim. Radoszyce. obszar 102 km². Paradyż. Przysucha. obszar 250 km². Mniszków. Zagnańsk. w powiecie koneckim. Zajmuje obszar 62 km². Końskie. Szydłowiec. Żarnów. Gowarczów. Mniów. Końskie. Ruda Maleniecka. Ruda Maleniecka – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim. Opoczno. w powiecie koneckim. w powiecie koneckim. Stąporków. Białaczów.5 km². Stąporków. w powiecie opoczyńskim. Końskie. Końskie. Przysucha. Zajmuje obszar 81. w tym wiejski 232 km² . Żarnów – gmina wiejska w województwie łódzkim. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Skarżysko-Kamienna. Jest podzielona na 18 sołectw. Końskie. Gowarczów.

przyrodnicze. geograficzne. Smyków. Smyków i Stąporków. Paradyż oraz Żarnów. które zdecydowały się zawiązać partnerstwo. trzy gminy położone na południu woj. Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne. Gminy wchodzące w skład LGD – U ŹRÓDEŁ. Stąporków. Paradyż. śląska i łódzka. Gowarczów. przede wszystkim jednak chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru. historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne (mapa) Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski.2. kulturowe.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego. 18 z 99 . przez gminy przebiega duża ilość ciągów komunikacyjnych. Korzystny jest także układ dróg dojazdowych. Ruda Maleniecka. świętokrzyskiego: Bliżyn. Gowarczów. opoczyńskiego i skarżyskiego. Uwarunkowania przestrzenne (mapa). Bliżyn. przyrodnicze. Końskie. Położenie gmin wchodzących w skład LGD – U ŹRÓDEŁ to niewątpliwy ich atut – w stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie: warszawska. łódzkiego: Białaczów. Żarnów 2. Końskie. Jest to: sześć gmin położonych w północnej części woj.

że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. garby. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się tereny przyrodnicze. Gowarczów. Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar LGD jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Stąporków. Dominuje rzeźba falista oraz pagórkowata.: Wzgórza Opoczyńskie – obejmują obszar gmin: Ruda Maleniecka. Płaskowyż Suchedniowski – zbudowany głównie z piaskowców dolnotriasowych. Końskie. Uwarunkowania przyrodnicze Część obszaru znajduje się na terenach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Stąporków oraz Smyków. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry. pomiędzy którymi występują denudacyjne kotliny. Żarnów i Białaczów. Bliżyn. Pod pokładem glin zwałowych rozwija się kras ukryty. obejmuje obszar gmin: Bliżyn. Skały dolnotriasowe odsłaniają się na powierzchni lub są częściowo przykryte przez osady plioceńskie (głównie piaski i gliny). Garb Gielniowski – obejmuje północną część gminy Bliżyn i Stąporków oraz północno-zachodnią część gminy Gowarczów. Ruda Maleniecka. rozpoczynającymi tu swój bieg.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. które podlegają szczególnej ochronie. i wchodzi w skład mezoregionów. Smyków. występowanie zjawisk krasowych. Wspomniane formy ochrony przyrody obejmują ochroną nie tylko cenne zasoby przyrodnicze. ale także liczne walory kulturowe i historyczne (obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Paradyż. Wzniesienia rozcięte są dolinami rzek Radomki i Drzewiczki. w znacznej części porośnięty lasami. zabytki i miejsca pamięci narodowej). stoliwa. Są to: 19 z 99 . fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej. Atrakcyjne są również jego walory geologiczne. Paradyż. Końskie i Gowarczów. Żarnów Uwarunkowania geograficzne Obszar objęty działaniem „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie makroregionów Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska. Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz dużą ilością kotlin sprawiają. np. Stanowi pas wzniesień zbudowany z piaskowców. tj. Wzgórza Opoczyńskie stanowią dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną z okresu kredowego z nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. jak np.

rezerwat przyrody nieożywionej. Ruda Maleniecka. dębu. które tworzą głównie jodła i modrzew polski – w wieku 80-150 lat. Smyków.węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla . „Dalejów" – utworzony w 1978 r. Chroni osobliwe formy triasowych w i dolnojurajskich erozji skał Rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem” powstałych wyniku wietrznej. innych o wyglądzie grzybów. Występują tu m. Na jego terenie znajdują się tzw. łoś. w celu ochrony bagiennej doliny rzeki Krasnej z bardzo ciekawą florą i fauną. pełnik europejski i storczyk szerokolistny. W miejscowości Luta znajduje się drewniana wieża widokowa. skał dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi . Jedno z wielu „Piekieł” – pomników przyrody położonych na terenie LGD kosaciec syberyjski. Żarnów „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – rezerwat utworzony w 1959 r. dukle – świadectwa wydobywania odkrywkową. kazalnic i ciekawych form. orlik krzykliwy. Stąporków. „Gagaty Sołtykowskie" – utworzony w 1997 r. chroni naturalne zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem sosny. „Ciechostowice" – utworzony w 1953 r. chroni wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym. jodły. a także paleontologicznymi (odciski tropów gadów i roślin). Paradyż. ścisły rezerwat leśny. bóbr. jeden z najpiękniejszych w Polsce różnowiekowych drzewostanów mieszanych o strukturze piętrowej. rezerwat leśny. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów.in. dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych. bocian czarny. 20 z 99 .gagat. „Jodły Sieleckie” w okolicach Żarnowa – rezerwat chroniący rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin. „Górna Krasna" – utworzony rud żelaza metodą w 2004 r. rezerwat leśny. modrzewia. a spośród roślin: nasięźrzał pospolity. Bliżyn. chroni odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin. „Świnia Góra" – utworzony w 1953 r.

też w Przez ich teren pobliżu szlaków rezerwatów wytyczono ilość turystycznych. Suchedniów. Drzewiczka ze źródłami w gminie Gowarczów. znaczną ilością rzek. jodłowe i mieszane z dużymi zasobami drewna. dużą lesistością – lasy sosnowe. Paradyż. Paradyż. „Brama Piekielna”. „Piekło Siedziba Nadleśnictwa w Rudzie Malenieckiej Krajobrazu” Gatniki” lub sporą itp. obszar objęty działaniem „LGD – U ŹRÓDEŁ" charakteryzuje się: znaczną ilością terenów o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych. Jednak informację o nich i oznakowanie można by poprawić. m. Na uwagę zasługują pozostałości dziewiczej Leśne jezioro położone na terenie LGD Puszczy Świętokrzyskiej w gminie Bliżyn. Ruda Maleniecka. Skarżysko Kamienna. murki) zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych dolnej jury. „Piekło Dalejowskie”. Reasumując. chroni grzbiecik. Zagnańsk. Żarnów „Piekiełko Szkuckie" – utworzony w 1995 r. Gowarczów.in. strumieni i bagien. runa leśnego oraz zwierzyny łownej. Żarnów. która kiedyś była znanym uzdrowiskiem przyrodoleczniczym. Wspomniane zasoby naturalne i leśne leżą w gestii Nadleśnictw: Barycz. które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. „Pilczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego w okolicach Paradyża. Ruda Maleniecka. Końskie. Specyficzny mikroklimat lasów sosnowych wykorzystany jest w Sielpi oraz w coraz większym stopniu w Czarnieckiej Górze. Stąporków. które ułatwiają do nich dostęp potencjalnym turystom. Stąporków. Do najważniejszych rzek należą: Kamienna i Czarna ze źródłami w gminie Stąporków. Występują także liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Krasna 21 z 99 . które – objęte szczególną ochroną – powinny pozostać w stanie nienaruszonym dla następnych pokoleń. Smyków. rezerwat przyrody nieożywionej. na którego południowym zboczu znajdują się progi i inne formy skałkowe (prożki.

Czarna Taraska. lilia złotogłów. Janów. wciąż jeszcze występuje wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych. goryczka wąskolistna. przeplata aurinia. ryby – minóg ukraiński. Stąporków. Końskie. kosaciec syberyjski. Drutarnia. torfowiska wysokie i przejściowe. gęgawa. Duże znaczenie mają stawy hodowlane w gminach Ruda Maleniecka i Gowarczów. rzeki włosiennicznikowe. ze względu na dość dobrze zachowany stan środowiska przyrodniczego. Nie mniej ciekawa jest fauna tego terenu. czerwończyk nieparek. ciemiężyca zielona. Stara Kuźnica. Na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Zbrojów. Młynkowska. płazy – traszka grzebieniasta i traszka górska. a wśród nich: owady – tygrzyk paskowany. trzepia zielona. wymagające modernizacji. Barycz. Natomiast mówiąc o stawach rybnych należy stwierdzić. a obecnie do rekreacji i wypoczynku oraz wędkarstwa. w przeszłości wykorzystywanych jako źródło energii napędowej maszyn Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. buczyny. Wąglanka. perkoz dwuczuby i perkoz rdzawoszyi. o zróżnicowanym standardzie. bąk. zalotka większa. że dobrze zagospodarowane tereny posiadające potrzebny potencjał do dalszego rozwoju występują w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Gowarczów. reprezentowana przez liczne rzadkie i chronione gatunki. Piasek. łęgi. ropucha paskówka. rybitwa czarna. podkolan biały. łąki trzęślicowe. Żarnów ze źródłami w gminie Bliżyn objęta programem „Natura 2000”. Ruda Maleniecka. Rzadkie. perkozek. turzyca pchla i turzyca davalla. dużą liczbą zbiorników wodnych. ptaki – m. Stąporków. Z wyjątkiem Zalewu w Sielpi. liczydło górskie. bory bagienne. kruszczyk błotny. padalec. Czarna. paprotka zwyczajna. modraszek telejus i modraszek alkon. mieczyk dachówkowaty. tojad dziobaty. Paradyż. ekstensywnie użytkowane łąki niżowe. grzybienie białe. głowacz białopłetwy. rosiczka długolistna oraz rosiczka okrągłolistna. Bliżyn. Ciekawsze zbiorowiska roślinne to przede wszystkim: lasy grądowe. gółka długoostrogowa. piskorz. pełnik europejski. 22 z 99 . kukułka szerokolistna i kukułka plamista. łabędź niemy. nad którym rozwinęła się baza noclegowa. różanka. kumak nizinny. listeria jajowata. powojnik prosty. Smyków. nasięźrzał pospolity.in. Cieklińsko. tj. Niekłań Wielki. gady – zaskroniec. Maleniec.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. a zarazem ciekawe gatunki roślin to: cis. są to zbiorniki niezagospodarowane turystycznie. Sielpia.

zagrożony wyginięciem cietrzew). To miejsce niezwykle atrakcyjne dla inwestycji i działań mogących te walory wykorzystywać w sposób rozsądny. regulacja i budowa nowych zbiorników retencyjnych.in. sukcesja roślinna (zarastanie). popielica. koszatka. Charakteryzuje się ona głównie dobrze zachowanym. rzadkimi siedliskami roślinnymi oraz ciekawą. Zagrażają im przede wszystkim: odwadnianie. o ile zostanie rozsądnie wykorzystany. Występujące na tym terenie liczne lasy i zbiorniki wodne dodatkowo podnoszą jego walory środowiskowe. Paradyż. dobrze zachowanymi. niezwykle bogatą florą i fauną (m. Bliżyn. około 140 gatunków ptaków). torfowiska). zbiorowiska łąkowe oraz rzeki i ich doliny. obniżanie poziomu wód gruntowych. Stąporków. wilk. Ruda Maleniecka. Gowarczów. Pilnego podjęcia działań ochronnych wymagają również niektóre gatunki zwierząt (np. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ charakteryzuje się zróżnicowanymi i cennymi walorami przyrodniczymi. mroczek pozłocisty. Żarnów ssaki – bóbr. nocek duży. a duża liczba rzadkich gatunków ptaków. Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze objęcie ochroną doliny rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). To wciąż jeszcze jedna z lepiej zachowanych i cenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych w Środkowej Polsce. wydra. naturalnym korytem rzecznym (na przeważającej długości). nietoperz mopek. Smyków. 23 z 99 . Ochrony wymagają również walory krajobrazowe oraz tradycyjna architektura wiejska. Duża ilość unikatowych rezerwatów przyrody to duży potencjał. łoś. roślin i zwierząt może stać się magnesem Ginąca architektura drewniana w gminie Stąporków przyciągającym pasjonatów środowiska naturalnego i obserwacji niezdegradowanej przez człowieka przyrody. Najbardziej zagrożonymi siedliskami są obecnie tereny podmokłe (np. niezagrażający ich istnieniu.

czynna do 1921. Końskie. W II połowie XVI wieku SOP odgrywał najważniejszą rolę w polskim hutnictwie żelaza. dawny układ przestrzenny. Żarnów Uwarunkowania historyczne Region obejmujący obszar działania LGD – U ŹRÓDEŁ to przede wszystkim region o bogatych tradycjach przemysłowych. zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra). W 1779 r. Paradyż. W latach 1662-1676 szabelnie istniały w Gowarczowie. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ znajdują się unikalne obiekty zabytkowe i muzealne związane z dawnym przemysłem: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w zabytkowej walcowni w Sielpi należące do Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Stąporków. portiernia. Gowarczów. związany ściśle ze Staropolskim Okręgiem (Zagłębiem) z inicjatywy Przemysłowym księdza rozwijanym tu Stanisława Staszica. część osiedla przyfabrycznego. Michałowie i Pomykowie. od 1934 Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego podjęte zostały próby kapitalistycznej industrializacji kraju. suszarnie drewna.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. budynek administracyjny. Świadczy o tym fakt. To z jego inicjatywy rzeka Czarna stałą się jedną z najpracowitszych rzek w regionie. Grzybowie. W XVII wieku widoczny jest także rozwój przemysłu zbrojeniowego. Bliżyn. ujęcie wody. że znajdowało się tu ponad 100 czynnych fabryk na ogólną liczbę 320 w całej Polsce. ale także Czarnej Koneckiej. Zachowały się: budynki produkcyjne. ujęcie wody. Stanisław Staszic rozpoczął rozbudowę przemysłu żelaznego głównie w dolinie Kamiennej. piaskowca itp. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów Jeden z wielu obszarów poprzemysłowych terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ” (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek i strumieni. walcownia i pudlingarnia z lat 1821-1841. Znajdowały się tu bogate złoża surowców mineralnych. pozostałości zakładów metalowych czynnych jako szpadlarnia do 1967 roku: maszyny z połowy XVI wieku. wapieni. krzemienia. zbudowano wielki piec w Kawęczynie w dobrach Miedzierza. Smyków. urządzenia hydrotechniczne. zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. 24 z 99 . Ruda Maleniecka.

Furmanów – pozostałości zakładu wielkopiecowego z lat 1830-1835. Baczyna. cegielnie. Gilów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. papiernie (Machory). świątynia grecka. Potkańskich. Kuźnica żelaza z wyposażeniem z XIX wieku. Pomyków. budynki produkcyjne i ujęcie wody. kominki. Kawęczyn. Wołów. zwanych Stalownią. Żarnów zabytkowa kuźnia wodna w Starej Kuźnicy Oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Końskie. Kawęczyn – budynki produkcyjne dawnej odlewni (adoptowane na młyn). młot naciskowy. Niekłań Wielki. Tradycje przemysłowe zostały wykorzystane w okresie międzywojennym – Centralny Okręg Przemysłowy (przemysł zbrojeniowy) – i kontynuowane są do dzisiaj – istnieją większe i mniejsze odlewnie żeliwa rzemieślniczego (ozdobne balustrady. Małachowskich. Stąporków. altana. Gowarczów. meble ogrodowe). Wąglów. Błotnica. Kołoniec. Błotnica. miechy skrzynkowe. Bliżyn. zachowane pozostałości zakładów metalowych. kuźnice . 25 z 99 . Poza tradycjami przemysłu metalurgicznego. Paradyż. co jest unikatowe w skali kraju. należących do spuścizny dziedzictwa kulturowego różnych znamienitych rodów: Odrowążów. ogrodzenia. Bliżyn – do 1908 roku wielki piec. hali maszyn (dom mieszkalny). pozostałości (w literaturze) po wielkich piecach – Mroczków. Ruda Maleniecka. Błaszków. piec grzewczy oraz fundamenty wielkiego pieca z II połowy XIX wieku. oranżeria egipska. Zachowały się: wieża gichtociągowa. magazynu węgla drzewnego (później stodoła). Istniał tu wielki piec wygaszony w 1893 roku. Zbrojów. Tarnowskich. Królewiec. glorietta. z lat 1898-1902. rozebrany w 1904 roku. Drutarnia. Młynek Nieświński. Wąglów. Dwór Obronny w Modliszewicach. Ruda Maleniecka. Gostków.Stara Kuźnica. a w nim pawilony pałacowe. tartaki wodne – piła. Przykładowe zabytki: zespół pałacowy Pałacowy w Końskich wzniesiony przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. na obszarze można znaleźć wiele dóbr kultury materialnej i sakralnej. Janów. Smarków. fragmenty wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów wodnych. Fidor. Smyków. Małachów. Cieklińsko. pozostałości po kopalniach rud żelaza – Świnia Góra. młyny wodne. czynnego do 1903 roku. Niekłań Mały.

Obszar LGD poszczycić się może również bogatą historią. zespół dworski z XIX wieku w Korytkowie (gmina Gowarczów).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Piotra Rocha i Pawła w Gowarczowie. modrzewiowy kościółek pw. Wawrzyńca w Lipie. Paradyż. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. Zespół klasztorny w Kazanowie. Ruda Maleniecka. a miejsca pamięci narodowej bardzo liczne. św. Na tym terenie odbywało się wiele działań wojennych. 26 z 99 . Końskie. kościół św. Żarnów Pałacyk Platerów w Bliżynie. Mikołaja w Żarnowie. XIX w. kaplica w Gowarczowie. ludność czynnie uczestniczyła też w powstaniach – tradycje historyczne są kultywowane do dziś. kościół parafialny pw. kapliczka kościół murowana św. w Strażnicy. św. Smyków. Rocha w Mroczkowi z poł. pw. w Rudzie Malenieckiej. Przykłady zabytkowych kościołów: zespół klasztorny Bernardynów w Kazaniowe. z 1927 r. neoromański kościół pw. gmina Końskie murowana kaplica z 1848 r. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej.. Bliżyn. św.. park dworski w Giełzowie z XIX wieku (gmina Gowarczów). Pałac Małachowskich w Białaczowie. Stąporków. św. Stara Karczma w Smykowie (stary budynek UG) z pamiątkową tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. zespół kościelno-klasztorny z kościołem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu. kościół pw. Zofii w Bliżynie z 1818 r.

cmentarz parafialny w Gowarczowie.. uroczysko Ormanicha koło Szkucina. Ruda Maleniecka. pomnik majora Hubala w Końskich. Region objęty niniejszą LSR może poszczycić się swoją historią. pomnik pomordowanych w 1940 r. 2 pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich. Żarnów Miejsca pamięci narodowej: cmentarz parafialny w Końskich (Pomnik Partyzanta. cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojtyniowie. tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r. pomnik powstańców styczniowych w Końskich (ul. pomnik powstańców 1863 r. polskich patriotów na Brzasku. tablice poświęcone ofiarom Katynia. polegli w II wojnie światowej. Paradyż. miejsce pamięci narodowej koło Bębnowa. Smyków. To właśnie historia może stać się szansą na lepszą przyszłość. (Ruda Maleniecka). Gowarczów. pomnik żołnierzy AK 1944 r.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn. w Trawnikach (gmina Smyków). przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Królewcu. cmentarz katolicki w Miedzierzy Obchody Rocznicy Września 1939 r. pomnik powstańców listopadowych w Niekłaniu. Stąporków. jak również do dziś związane z tym 27 z 99 . nagrobki z I wojny światowej). Unikatowe w skali kraju miejsca występowania dawnego przemysłu metalurgicznego i odlewniczego. pomnik z II wojny światowej na cmentarzu w Krasnej. pomnik ofiar egzekucji we wsi Małachów. Końskie. – kwatera ofiar egzekucji w 1940 r. cmentarz żołnierzy radzieckich (gmina Gowarczów) – w lesie Uroczysko Ormanicha w gminie Ruda Maleniecka. pomnik ofiar egzekucji we wsi Smyków. Sportowa).

„Sorbin” i „Kuźniczanki” w Gminie Bliżyn. Istnieje już 28 z 99 . pokazy tradycyjnego wypieku chleba. Żarnów tradycje rękodzielnicze. Majora „Hubala”. Bliżyn. wyrobu sera itp. Atrakcyjne tereny. Końskie. Potrzeba jednak mądrej polityki promocyjnej i większej koncentracji działań w tym zakresie. gdyż na razie są one bardzo rozdrobnione. czego nie ma w innych częściach kraju. Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych (np. Uwarunkowania kulturowe Obszar. Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. którzy znajdą tutaj to coś. MASTERS. miejscowość Rędocin) oraz tkackie w okolicach Odrowąża. Stara Kuźnica. by w tym kierunku rozwijać region. dożynki). który jednoczy region. organizując np. by obszar przyciągnął wielu turystów. oraz zespoły ludowe „Sobótka”. Turystyka to szansa na rozwój regionu objętego LSR. na którego obszarze bardzo prężnie działa PTTK (oddziały w Końskich i Żarnowie – jedyny wiejski oddział tej organizacji w kraju!). Także istniejące gospodarstwa agroturystyczne starają się zachować dziedzictwo kulturowe regionu. Stąporków. Koła gospodyń wiejskich. Konecki Maraton Pieszy na 50 km. Sielpia. Dożynki powiatowe. Maleniec. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba. Wiele z nich odbywa się cyklicznie. zbiorników wodnych. różnego rodzaju stowarzyszenia – to obszary. Bieg Odrowążów pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Bliżyn Tour – wyścig kolarski kat. Do najbardziej znanych należą: Kuźnice Koneckie – Końskie. Ruda Maleniecka. Ochotnicze Straże Pożarne. czyste powietrze to okazja. wiejskie i gminne domy kultury. który obejmuje niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju. to również miejsce dużej ilości imprez kulturalnych. rzek. by tę dziedzinę rozwinąć i sprawić. Gowarczów. jest miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń mieszkańców. Przykładem mogą być tutaj chociażby Zespół Pieśni i Tańca „Dziebałtów” działający w gminie Końskie. Potrzeba jednak ciekawych pomysłów. to szansa na stworzenie produktu turystycznego. duża ilość lasów. na których koncentruje się życie regionu. ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem. Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. który będzie atrakcyjny nie tylko na tym terenie. a przede wszystkim inwestycji. Paradyż.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Wyścig im. Występują tradycje garncarskie (np.

29 z 99 . problemem jest jednak niedostateczne ich oznakowanie. a także niedoskonała promocja i informacja o nich wychodząca poza obszar LGD – U ŹRÓDEŁ. występują jedynie niewielkie odchylenia od tej zasady.54% mieszkańców (wszystkie przytoczone dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). Jedynie dwa miasta na tym obszarze: Końskie i Stąporków wpływają na zmianę wiejskiego charakteru tych terenów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 2.) Liczba Mieszkańców Białaczów opoczyński łódzkie 6 029 Bliżyn skarżyski świętokrzyskie 8 651 Gowarczów konecki świętokrzyskie 4 996 Końskie konecki świętokrzyskie 15 788 Paradyż opoczyński łódzkie 4 515 Ruda Maleniecka konecki świętokrzyskie 3 346 Smyków konecki świętokrzyskie 3 733 Stąporków konecki świętokrzyskie 18 388 Żarnów opoczyński łódzkie 6 300 RAZEM 71 746 Dane dotyczące liczby mieszkańców obszaru LGD pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Powiat Województwo Na obszarze objętym strategią zamieszkuje 71 746 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2006 r. brak punktów widokowych. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru. Rozkład przestrzenny ludności jest dosyć równomierny. Ilość kobiet równa się ilości mężczyzn. Żarnów wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. Smyków. Stąporków. Ruda Maleniecka. w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Potencjał demograficzny Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (stan na 31 XII 2006 r. Gowarczów. Paradyż. Wiejski charakter obszaru podkreślony jest również strukturą zamieszkujących go mieszkańców. Trasy turystyczne Przez teren LGD przebiega kilkaset kilometrów tras rowerowych oraz część międzynarodowego szlaku Berlin – Lwów. Końskie. Bliżyn. Ludność wiejska stanowi 91.).3.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków.99% (dane statystyczne pochodzą z informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie). „Nowa Gala”.T. Żarnów Analizując dane z kilku ostatnich lat można zauważyć. iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym. Potencjał gospodarczy Trzeba zauważyć. choć zmiany w tej kwestii są niewielkie. Stąporków. By jednak ta tendencja nie uległa odwróceniu należy zapewnić młodym ludziom warunki do nauki i rozwoju. a więc zanotowano dość wysoki spadek bezrobocia.W. mające znaczenie dla rozwoju obszaru. stanowiąc wówczas średni poziom bezrobocia tego terenu w wysokości 14. uczyniło to na terenie LGD. że tereny te stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców.K Termo – Tech Sp. Na terenach objętych LSR występuje problem bezrobocia. Ogólna liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2006 r. że obszar objęty działaniami podejmowanymi przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” ma niewątpliwie charakter głównie poprzemysłowo-rolniczy. Charakteryzując przekrój wiekowy warto zwrócić uwagę. Poza nimi większość działań gospodarczych w regionie jest nastawiona na produkcję i sprzedaż produktów rolniczych. Poziom aktywności społecznej Przechodząc do analizy infrastruktury wiejskiej i stanu aktywności społecznej. z o. które starają się działać na lokalnym rynku. które podjęły zatrudnienie. Reasumując należy stwierdzić. Paradyż. np. Ochrona Zdrowia na obszarze objętym LSR realizowana 30 z 99 . że liczba mieszkańców terenu LGD – U ŹRÓDEŁ nieznacznie wzrosła. Obecnie na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” bez pracy pozostaje 6 769 osób (dane na koniec marca 2008 – pochodzą ze statystyk prowadzonych przez odpowiednie dla gmin Powiatowe Urzędy Pracy). stanowią większe zakłady przemysłowe. usługowych. Pozwala to wysnuć wniosek. Najwyższą stopę bezrobocia miały gminy Końskie i Bliżyn. Istnieje bowiem obawa. Ważną branżą dla rozwoju jest rolnictwo. „Gres”. Dodatkowo działają tu duże zakłady produkujące płytki ceramiczne. Ruda Maleniecka. Gowarczów. produkcyjnych i handlowych. Bliżyn. P. Są to: Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie.. Pojawia się tylko pytanie.o. Końskie. Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich. które koncentrują się w dwóch miastach na tym obszarze. iż kluczowe branże gospodarki. jak wiele z osób. 10 685 osób. Istnieje oczywiście wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. a najmniejszą Paradyż i Żarnów. że opuściły one swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy. należy podkreślić następujące fakty. gdyż dla większości mieszkańców stanowi ono podstawowe lub przynajmniej uzupełniające źródło zarobku.

Bliżyn. dożynki. zlokalizowane głównie w miejscowościach – siedzibach gmin. co pozwala kultywować tradycje ludowe (stroje. Żarnów jest przede wszystkim przez Zespoły Opieki Zdrowotnej. Smyków. Nad bezpieczeństwem czuwają natomiast liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. realizują się zespoły 31 z 99 . wystawy plastyczne. Jednak zbyt mała jest liczba szkół policealnych i zawodowych. Paradyż. mieszkańcy działać. w których społecznego Straże Warto pełnią Pożarne. gmina Ruda Maleniecka np.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. społeczności. szkoły podstawowe. mogą Piekło Szkuckie. obrzędy) – może się to stać szansą rozwoju tego unikatowego obszaru. społecznie Działalność kulturalna koncentruje się głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury – organizowane są spektakle teatralne. Ważną rolę w organizacji życia Ochotnicze strażackich. nie brak jednak i innych organizacji. Opieką społeczną zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Brakuje także szkół wyższych. festyny itp. koncerty. które silnie wspiera rozwój i uprawianie turystyki na tym obszarze. znajdujące się w każdej z gmin. Stąporków. Działalność sportową zapewniają nieliczne ośrodki sportowe podlegające lokalnym władzom i korzystające z gminnych obiektów sportowych. zauważyć. poprzez organizowanie świąt że często są to jedyne organizacje. Przeważająca część stanowią OSP. potrawy. Na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ edukację zapewniają: przedszkola (jednak zbyt mała jest ich liczba we wsiach). Organizacje pozarządowe są istotnym potencjałem obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Na obszarze LGD działa również wiele stowarzyszeń zajmujących się rozwojem swoich lokalnych folklorystyczne. których stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Silną reprezentację stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. gimnazja i szkoły średnie (zlokalizowane w miastach). które za zadanie stawiają sobie kompleksowy rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. Ruda Maleniecka. Gowarczów.

obszary poprzemysłowe. Dodatkowo istnieje duża szansa. duża i rzek. wysoka lesistość. Ruda Maleniecka. Rozwiązania przyjazne przyrodzie i zorientowane na ekologię mogą okazać się tym. Wszystkie wymienione wyżej czynniki występują na terenie każdej gminy wchodzącej w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ”. że obszar ten jest podzielony granicą administracyjną województw. by mało zdegradowane przez człowieka środowisko naturalne na tym terenie stało się czynnikiem warunkującym rozwój tego obszaru. bogactwo flory i fauny leśnej. położenie geograficzne i wspólne tradycje sprawiły. wiele pomników przyrody. że pojawiła się chęć wspólnej integracji i działań dla przyszłego rozwoju regionu tak. Smyków. Zaszłości historyczne. Mimo. występuje tu wiele elementów łączących. co pozwala na wprowadzanie podobnych rozwiązań i pomysłów. Żarnów 2. czyste powietrze. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. że jest on bardzo spójny. Specyfika obszaru Analizując region LGD – U ŹRÓDEŁ wyraźnie daje się zauważyć.4. elektrownie wodne. Paradyż. Stąporków. tereny dogodne do stosowania różnych sposobów wykorzystywania energii Elektrownia na pracowitej rzece Czarnej w Rudzie Malenieckiej ilość zbiorników wodnych odnawialnej. wiatraki. Bliżyn. Końskie. na co warto postawić myśląc o rozwoju. kultura. 32 z 99 . Cechy przyrodnicze integrujące obszar: krajobraz typowo rolniczy. Obszar jest przez to jednolity przyrodniczo. np. aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie. Przykłady dobrych praktyk stosowanych u jednego z partnerów LGD będzie można bez większych problemów przenieść na grunt innego. Na tę jednolitość ma wpływ wiele czynników.

organizacja ponadgminnych imprez kulturowych i sportowych (np. tradycje przemysłu odlewniczego i żeliwnego. działalność zespołów amatorskich odwołujących się do kultury i lokalnej tradycji. wysoki jest poziom integracji społecznej (wspólne święta. Ruda Maleniecka. imprezy itp. Paradyż. występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Bliżyn. Smyków. gmina Bliżyn doskonałym turystycznym produktem (istnieje wiele małych zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie). Wspólne kulturowe wzmacniają charakter i działań tradycje historyczne zintegrowany LGD – U ŹRÓDEŁ. tradycje ceramiczne. tradycje hutnictwa. zbliżona jest ilość obiektów sakralnych – wszystko to świadczy o spójności regionu. Końskie. Mieszkańcy obszaru kultywują lokalne obrzędy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Kuźnice Koneckie. duża ilość zabytków sakralnych. 33 z 99 . Występujące na tym obszarze tradycje wytwarzania rękodzieła żeliwnego i ceramicznego mogą stać się W warsztacie garncarskim pana Rodaka z RĘDOCINA. Gowarczów. Gminy zdają sobie sprawę ze wspólnych korzeni.). działalność OSP i kół gospodyń wiejskich. Stąporków. tradycje rybołówstwa. dominacja osadnictwa rolniczego. Żarnów Spójność historyczna i kulturowa obszaru: wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne. Staropolski Okręg Przemysłowy. na ich terenach obchodzi się podobne święta. Święto Ryby. Maraton. organizacja dożynek. Bliżyn Tour).

jakość życia mieszkańców oscyluje wokół tego samego poziomu. tradycje rękodzieła żeliwnego. słaby dostęp do sieci Internet. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. geograficzne i kulturowe tego regionu.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. brak odpowiedniej ilości placówek przedszkolnych. śląskiej i łódzkiej. zła jakość dróg. Również problemy. Smyków. które mają szanse w przyszłości rozwinąć się. tereny wokół rzeki Czarnej i Kamiennej. zdrowego wypoczynku. Również sektory. brak odpowiedniej bazy do uprawiania turystyki. Paradyż. produkcji zdrowej żywności. Ruda Maleniecka. „piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. szanse na rozwój infrastruktury drogowej. Stąporków. które występują na tym obszarze są podobne – dlatego partnerstwo jest bardzo dobrym sposobem na ich rozwiązanie. słaba trójsektorowa współpraca lokalnych środowisk – niedostateczna liczba oddolnych inicjatyw (jest chęć do działania. że razem (wzajemnie wspierając się i doradzając sobie) mogą zdziałać dużo więcej niż pojedynczo. Informacje charakterystyczne dla regionu LGD – U ŹRÓDEŁ (specyfika obszaru): duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. są dla każdego z partnerów podobne. zalew w Sielpi. Końskie. Żarnów Spójność ekonomiczna regionu: dostępność regionu dla mieszkańców dużych aglomeracji: warszawskiej. ogromna chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. migracja młodych i wykształconych ludzi do dużych miast lub za granicę. Gowarczów. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Wszyscy partnerzy LGD – U ŹRÓDEŁ mają podobny potencjał ekonomiczny. Jest to przede wszystkim turystyka z agroturystyką wykorzystująca walory przyrodnicze. tereny do agroturystyki. zabytki sakralne. 34 z 99 . ale brakuje informacji). zanieczyszczenie terenu (problem śmieci). duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). Bliżyn. Gminy zdają sobie sprawę.

partnerstwa i kompleksowej wymiany informacji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. trzy elektrownie o mocy 320 kW w Rudzie Malenieckiej. Gowarczów. Również szanse na rozwój małych rodzinnych firm. tereny lesiste. pozostają w ścisłej korelacji ze specyfiką obszaru. Bliżyn. które mają zmierzać do realizacji celów ogólnych i szczegółowych. lasów. Zjawiska charakterystyczne dla obszaru objętego niniejszą LSR są doskonałą szansą na jego rozwój. Smyków. 35 z 99 . nastawionych na lokalne produkty. obszarów chronionych. Żarnów aktywność OSP i wiejskich stowarzyszeń. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). piękne lasy i zbiorniki wodne są podstawą do rozwoju turystyki. które będą z tym regionem kojarzone. odlewnictwa i ceramiki są podstawą do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych. działań nakierowanych na rozwój. Również postawienia na ekologię ma swój sens. Analiza specyfiki obszaru pokazała bowiem. Stawiając na młodych ludzi. o ile prowadzona będzie mądra polityka oparta na zasadach równości. Czynników. Wszystko to wyróżnia obszar partnerstwa i sprawia. Końskie. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). zapał i optymizm są na bardzo wysokim poziomie – to również świadczy o specyficznym charakterze LGD – U ŹRÓDEŁ. Paradyż. które wyróżniają obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” i świadczą o jego specyfice jest bardzo wiele. do celów ogólnych wpisano cele i przedsięwzięcia wiązane z młodzieżą. Są to przede wszystkim walory geograficzne. Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy w Rudzie Malenieckiej (miejsce wyhodowania karpia królewskiego) i Maleńcu. Unikatowe rezerwaty przyrody. że w rozwoju tej grupy społecznej będzie można wykorzystać wiele zjawisk występujących na tym terenie. doskonale wpisują się w działania na rzecz tego obszaru priorytetowego. dlatego zostały uwzględnione w obszarach priorytetowych. Działania. chociażby chęć do pracy oraz włączenia się mieszkańców w działania na rzecz rozwoju swojego regionu. Duża ilość zabytków i obiektów sakralnych wyróżnia obszar historycznie. turystyczne i kulturowe. gdyż obszar LGD wyróżnia wiele rezerwatów. Również chęć do pracy. Ruda Maleniecka. że przed omawianym regionem rysują się duże szanse rozwoju. co nie zawsze jest łatwe. które są charakterystyczne dla tego obszaru. rzek i źródeł – można je wykorzystać właśnie do rozwoju tego obszaru. natomiast tradycje hutnictwa. Stąporków.

planowaniu przestrzennym. Żarnów 3. przy sporządzaniu strategii gminy. Stąporków. co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. są w procesie SWOT pomijane. 36 z 99 . co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie. co stanowi atut. programowaniu urbanistycznym (np. co stanowi słabość. Zastosowane zostały techniki warsztatowe. „burza mózgów”. Ten rodzaj analizy jest powszechnie stosowany przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego (np. Paradyż. Nie do pominięcia jest również fakt. przy sporządzaniu przez gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). których nie da się zaliczyć do żadnego z powyższych zbiorów. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Ruda Maleniecka. powiatu lub województwa). zaletę analizowanego obiektu. „mapa myśli”. Zawarte poniżej elementy analizy zostały wypracowane w trakcie dotychczasowych spotkań w ramach tworzenia LSR oraz dzięki wielostopniowym ankietom przeprowadzanym podczas każdego z nich. Smyków. Końskie. wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Zastosowana poniżej analiza to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych. wzbogacając swoimi pomysłami i przemyśleniami ostateczny kształt przeprowadzonej analizy. że wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli. O (Opportunities) – szanse: wszystko to. Bliżyn. m. Swój wkład w proces badań wniosły również ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD. gdyż nie wnoszą niczego istotnego do procesu jej tworzenia i wreszcie wypływających z niej wniosków. Gowarczów. mające na celu identyfikację ich problemów i oczekiwań. I właśnie od angielskich nazw tych grup pochodzi nazwa SWOT: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. przewagę. metoda „kuli śnieżnej”. Warto również zaznaczyć. wadę analizowanego obiektu. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to. zjawisku czy rzeczy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). barierę.in. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to. że elementy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. służąca do porządkowania informacji.

Mała ilość projektów. Zabytki Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 5. np. Mały popyt na rynku wewnętrznym 4. Liczne małe zakłady odlewnicze kontynuujące tradycje odlewnicze regionu 9. Ujemny przyrost naturalny na terenie obszaru LGD 14. Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 8. Dostępność komunikacyjna – 2 drogi krajowe 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. działań komplementarnych ze sobą realizowanych na obszarze LGD 17. Słaby stopień zinformatyzowania w obszarze LGD 37 z 99 . Słabe gleby 7. np. miejsc do uprawiania sportu – boiska 10. Silny przemysł ceramiczny (zasoby + produkcja) Słabe strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. kluby. Mała ilość projektów. Bliżyn. ale również w każdym z obszarów priorytetowych. Postępująca dewastacja niezagospodarowanych obiektów i terenów poprzemysłowych 12. Mała ilość inicjatyw lokalnej społeczności 15. Zbyt mała liczba placówek organizujących czas pozaszkolny – świetlice. Duża ilość zbiorników wodnych i rekreacyjnych. Pomniki przyrody – „piekła” – podstawa do stworzenia „Piekielnego Szlaku” 10. Końskie. zagrożeń. Gowarczów. Czyste rzeki i duża ilość źródeł 11. Emigracja mieszkańców 2. Sielpia 7. Brak spójnej polityki zagospodarowania odpadów stałych 8. Silne strony obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. mocnych i słabych stron w obrębie gmin. dając dobrą podstawę do wyprowadzonych wniosków. Występowanie obszarów objętych szczególną ochroną. Paradyż. Brak możliwości alternatywnych form spędzenia czasu wolnego 11. Brak środków finansowych na wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Duże zalesienie terenu 3. zespoły artystyczne. działań realizowanych w małych miejscowościach. Stąporków. Żarnów Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła nie tylko na identyfikację szans. Smyków. do 500 mieszkańców 18. Zaniedbane obszary wiejskie – nieład architektoniczny i przestrzenny 9. Duża ilość osób pozostających bez pracy 16. Ruda Maleniecka. „Natura 2000” 4. Nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 5. Niewystarczająca współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi 3. Miejscowość uzdrowiskowa Czarniecka Góra – mikroklimat 6. Bardzo słaba infrastruktura turystyczna 6.

Ruda Maleniecka. Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi i zdrową żywnością 3. Polityka społeczna niepreferująca aktywnych postaw 6. 6. Potencjał związany z „Piekielnym Szlakiem” jest ogromną szansą na rozwój obszaru i stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. 9. Realizowane działania promocyjne i informacyjne nie przynoszą zaplanowanych efektów. Smyków. Wzrost popularności ekologicznego stylu życia. by lepiej wspólnie pracować dla rozwoju. Popyt na aktywny wypoczynek 5. Teren ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Niskie dochody uzyskiwane z pracy w regionie 5. szerokie walory przyrodnicze i geologiczne. Jest niewystarczająca liczba małych boisk sportowych. które ich łączą. Paradyż. Polityka Unii Europejskiej wspierająca rozwój Obszarów Wiejskich 4. LGD – U ŹRÓDEŁ posiada duży potencjał. 2. Śląsk) 6. 5.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Niedostateczna promocja obszaru LGD. 7. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 7. Stąporków. 3. Moda na wypoczynek na wsi 2. Końskie. Starzejące się społeczeństwo 2. Mieszkańcy obszaru LGD nie mają zapewnionego dostępu do podstawowej infrastruktury rekreacyjnej i integrującej mieszkańców. w zgodzie z naturą Zagrożenia obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. 4. Gowarczów. Bardzo mała ilość osób powracających po studiach do regionu 4. placów zabaw i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Brak jest spójnego wizerunku obszaru. Wzrost cen nośników energii 3. Gminy zdecydowały się na współpracę i znalazły elementy. bez której nawet najlepsze pomysły mogą mieć problemy z realizacją. dobre warunki do rozwoju różnych odmian turystyki. Łatwa dostępność obszaru dla mieszkańców dużych aglomeracji (Łódź. wiele zbiorników wodnych. LGD dysponuje znaczącymi środkami na rozwój obszaru. Moda na wypoczynek i ekologiczne życie na wsi to ogromne szanse dla całego obszaru LGD. Warszawa. Bliżyn. 8. Niestabilność wysokości przychodów uzyskiwanych z rolnictwa Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 1. Teren LGD obejmuje gminy z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Żarnów Szanse obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ 1. Wysoki poziom bezrobocia i ucieczka młodych ludzi do dużych miast to wspólny problem całego obszaru. Dzięki ilości mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym LSR. 38 z 99 .

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

10. Szanse na stworzenie znacznej ilości nowych miejsc pracy mają firmy rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Wsparcie finansowe tego rodzaju firm przyniesie największe efekty. 11. Umożliwienie mieszkańcom uzyskiwania dochodów ze źródeł pozarolniczych będzie przeciwdziałało istniejącym zagrożeniom oraz zwiększy ilość pieniądza w obrocie wewnętrznym. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców przyczyni się do wyróżnienia się LGD oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru. 13. Istnieje konieczność wspierania działań komplementarnych w celu bardziej spójnego i efektywnego wykorzystania środków, osiągnięcia efektu skali. Promowanie działań komplementarnych będzie we wzmocniony sposób stymulować rozwój obszaru LGD. 14. Wspieranie działań związanych z informatyzacją – Internet, wykorzystanie technologii informatycznych do promocji, kontraktowania usług turystycznych, zarządzania, edukacji itp. to wzmacnianie słabej strony LGD i szansa na rozwój obszaru.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
W realizację zaplanowanych przedsięwzięć jako grupy docelowe mają możliwość włączenia się: podmioty sektora społecznego, podmioty sektora gospodarczego, podmioty sektora publicznego. Cele ogólne i szczegółowe LSR: są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru: wynikają z procesu konsultacji, warsztatów i przeprowadzonych badań ankietowych – wywiadów, są bardzo ważnym krokiem do przodu w rozwoju obszaru LGD,

39 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

są mierzalne: każdy cel ogólny i przypisane do niego cele szczegółowe mają wyznaczone „wskaźniki osiągnięcia celu” i określone ich konkretne wartości docelowe, są konkretne: każdy cel jest krótki, jasno sformułowany, jego zrozumienie nie stanowi kłopotu, są jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mają określony termin osiągnięcia: wskaźniki dla wszystkich celów mają określony wspólny horyzont czasowy – rok 2015, są możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR: cele są realistyczne, członkowie LGD posiadają motywację do ich osiągnięcia, są podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć, które składają się na wykonanie założonych wskaźników, mają przyporządkowane określone przedsięwzięcia, stanowiące miernik ich osiągnięcia: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Określone w LSR przedsięwzięcia: przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR: wszystkie przedsięwzięcia przyporządkowane do danego celu ogólnego przyczyniają się do jego osiągnięcia, a dzięki przeprowadzonemu procesowi konsultacji odpowiadają na potrzeby mieszkańców, nawiązują do specyfiki obszaru objętego LSR; jednym z założeń LSR jest bazowanie na zasobach i potencjale obszaru LGD, dzięki czemu część przedsięwzięć wręcz wykorzystuje specyfikę obszaru jako swoją przewagę konkurencyjną, pozostałe ściśle wiążą się z obszarem LGD, opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych,

kulturowych i historycznych obszaru LSR: przewaga konkurencyjna turystyki oraz produktu i aktywności lokalnej nad innymi regionami wynika właśnie ze specyfiki danego obszaru, z jego zasobów stanowiących wyróżnik dla Klienta wydającego pieniądze na terenie LGD; przedsięwzięcia zapisane w LSR wykorzystują zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru, dzięki czemu możliwy jest do uzyskania niepowtarzalny efekt ich realizacji. W wyniku prowadzonych warsztatów zostały wypracowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

40 z 99

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

WYNIKI WARSZTATÓW (wersja robocza)
CEL OGÓLNY 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Efektywna informacja i promocja PRZEDSIĘWZIĘCIA Profesjonalne materiały promocyjne. Pełne oznakowanie turystyczne. System informacji turystycznej w bazie noclegowej i atrakcjach. Kompleksowa promocja produktó w turystycznych. Informacja turystyczna. Wykorzystanie lokalnych mediów, w tym TV. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Piekielny Szlak – markowym produktem turystycznym PRZEDSIĘWZIĘCIA Wytyczenie i oznakowanie szlaku w terenie. Opracowanie dokumentacji technicznej dla niezbędnej infrastruktury przy szlaku. Budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku. Cykliczne wydarzenia turystyczne przy szlaku. Promocja szlaku (również lokalna TV). CEL OGÓLNY 2 LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Satysfakcjonująca praca dla młodzieży PRZEDSIĘWZIĘCIA Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach średnich. Kształcenie zgodne z lokalnymi potrzebami. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-35 lat. Wsparcie działalności gospodarczej ukierunkowanej na lokalne produkty. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Młodzież wolna od uzależnień PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieć pedagogów ulicznych. Funkcjonuje Mała Liga Sportowa. Promowanie trybu życia bez uzależnień. Wycieczki dzieci i młodzieży. Autorskie programy profilaktyczne (w tym wykorzystanie lokalnych mediów). Dokształcanie osób pracujących z młodzieżą. CEL OGÓLNY 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają wysoką świadomość ekologiczną i postępują zgodnie z nią PRZEDSIĘWZIĘCIA Szkolenia, warsztaty Kursy Konkursy Wydarzenia masowe Publikacje CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Produkujemy produkty i przetwarzamy odpady, dbając o środowisko naturalne PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Produkcja w sposób ekologiczny Wytwarzanie zielonej, odnawialnej energii Przetwórstwo odpadów stałych Nadawanie tytułu – znaku „ekologiczności” (ale nie certyfikacji) CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne PRZEDSIĘWZIĘCIA Sieciowanie gospodarstw ekologicznych Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych Utrzymanie rodzimych ras zwierząt i roślin Budowa ogrodowych zbiorników wodnych i obiektów małej retencji CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa boisk sportowych w małych miejscowościach. Budowa, remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Wydarzenia masowe dla młodzieży. Szkolenia, warsztaty, kursy i konkursy dla młodzieży. CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Infrastruktura turystyczna zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa małej infrastruktury turystycznej. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze „Turystyka”.

Na podstawie wyników warsztatów Zespół Koordynujący wypracował ostateczną wersję celi ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników ich osiągnięcia i wartości przeznaczonych na dane przedsięwzięcia. Walne zebranie członków przyjęło proponowane, poniższe cele do realizacji:

41 z 99

4.4. wytyczenie.2 1.3 1.2 w1.3. 0 2 1.3.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1. osoba 100 000 0 100 000 0 3 0 50 000 Wskaźniki produktu wartość jednostka 2009 do szt.2 1. Ruda Maleniecka.markowym produktem turystycznym Działalność gospodarcza zaspakaja potrzeby ruchu turystycznego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 34 000 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Obiekty/sprawozdania roczne za rok 150 000 2014 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Źródło CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost liczby turystów przyjeżdżających na obszar LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba osób. które uzyskały informację o atrakcjach na obszarze LGD Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Ilość powstałych produktów turystycznych Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem Przedsięwzięcie 1.4 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . Badania własne LGD/ corocznie 1. Smyków.2. będących przedmiotem konserwacji 150 000 zł 2 844 000 zł Liczba przebudowanych lub wyremontowanych obiektów szt. odnowionych i szt. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.1.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 0 2 Małe projekty Odnowa wsi 42 z 99 . Gowarczów. 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba wydarzeń kulturalnych szt.4 osoba osoba szt. szt. ewidencji zabytków oraz obiektów małej architektury.2 Liczba obiektów 450 000 zł zrewitalizowanych.2. obrzędów.1 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.4.1 w1. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci Wartość przedsięwzięcia 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł nazwa w1. Paradyż.1. oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji. szt. Żarnów 1.0 1. 0 0 0 0 0 0 0 2014 90 80 9 8 2 6 10 Liczba oznakowanych miejsc Liczba rodzajów wydanych materiałów Liczba wykonanych obiektów małej infrastruktury turystycznej 100 000 zł Liczba zorganizowanych wydarzeń szt.1 1. Końskie. szt.2 1.1 1. Bliżyn.1 Opracowanie dokumentacji. szt.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym Efektywna i informacja i promocja Piekielny Szlak . Stąporków.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych 1.3 w1.

które szt.1 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy w2.2 2. Końskie. otrzymały wsparcie Liczba wybudowanych lub 1 260 000 zł szt. szt. w2.3.3 Promowanie trybu życia bez uzależnień 2.1.1.3 CEL OGÓLNY 2015 „LGD . Stąporków. osoba osoba 0 0 0 6 10 000 10 000 Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD stan za rok 2014 Wskaźniki produktu nazwa Liczba nowych miejsc pracy Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń Liczba wydarzeń MLS Liczba działań promocyjnych jednostka szt.2 Liczba osób uczestniczących w warsztatach.3 Liczba wybudowanych. przebudowanych szt.1 Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności 2. Smyków. szkoleniach i wydarzeniach .1 Budowa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.1 2. przebudowa lub remont obiektów sportowych 2. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich Budowa. lub wyremontowanych obiektów Liczba wybudowanych lub istniejących 1 078 000 zł domów kultury i świetlic.U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży Satysfakcjonująca praca dla młodzieży Młodzież wolna od uzależnień Młodzież ma możliwości rozwoju i aktywnego wypoczynku Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Spadek salda migracji na obszarze LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka osoba 2009 -169 do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru -138 Dane GUS/stan na koniec 2014 CELE SZCZEGÓŁOWE w2. Żarnów 2.2.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. wyremontowanych placów zabaw 4 308 000 zł Małe projekty 0 25 0 25 Odnowa wsi 43 z 99 .1 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat 2. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 do 2014 2 4 8 9 15 10 Źródło Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Dane własne LGD coroczne Przedsięwzięcie 2.0 2. Paradyż. szt. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich SUMA Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa 2. szt.3 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem Wartość przedsięwzięcia 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł szt.2 Budowa.3. Bliżyn. Gowarczów.2 Mała Liga Sportowa 2.2. remont. szt. Ruda Maleniecka.2.3.

promocyjnych Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA Badania własne LGD/corocznie Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Odnowa wsi 44 z 99 .1 3. szt.1. szt. edukacyjnych. Gowarczów. szt. Paradyż. szt. Ruda Maleniecka. szt.2 3.1 3.3.2. Stąporków.3 3. wartość 2009 0 0 0 0 0 0 0 do 2014 4 12 6 3 5 5 3 Źródło 3.1.1 3.2 Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych. szt.0 3. szt.3 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych Przedsięwzięcie Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 1 170 000 zł szt.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3. Żarnów 3. Wskaźniki produktu 5 000 5 150 Badanie LGD/na koniec 2014 roku nazwa Liczba zorganizowanych konkursów Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba nowych miejsc pracy Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba zrealizowanych działań Liczba zrealizowanych działań Liczba gospodarstw objętych wsparciem jednostka szt.2.1 Liczba uczestników wydarzeń i konkursów w3.3 CEL OGÓLNY 2015 Ekologiczny obszar „LGD .1 Konkursy proekologiczne 3.U ŹRÓDEŁ” Kształtowanie postaw proekologicznych Dbamy o środowisko w którym żyjemy Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka % 2009 0% do 2014 Źródło danych/sposób pomiaru Badanie LGD/na koniec 2014 30% roku CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych w3.2 3. Końskie. Smyków.3. Bliżyn.2 Liczba zrealizowanych działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w3. szt.2.

parki linowe. Paradyż. w tym materiałów filmowych.1 KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI. ulotek. opracowywanie. Bliżyn. zawody sportowe. opracowanie planów sytuacyjnych itp.2 WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Operacje mające na celu promocję turystyczną wizerunku obszaru i produktów turystycznych tj. w tym kulturowego.). festiwale. np.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI. w wyniku których będą powstawać elementy sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ .Piekielnego szlaku.). np. 1.2. 1. albumów. koncerty. historycznego lub przyrodniczego. 1. umieszczanie tablic informacyjnych. np.).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. festyny.4.1.1 OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ Oznakowanie w terenie miejsc i atrakcji turystycznych np. spotkania integracyjne itp. budowa domków letniskowych itp. Gowarczów. wydawanie materiałów promocyjnych (map. Końskie. Stąporków. drogowskazów. książek itp. 1. Operacje. miejsca odpoczynku. rowerów. pikniki. przebudowie i remoncie aktywnych form turystyki (parki tematyczne. OZNAKOWANIE I BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY PIEKIELNYM SZLAKU.2 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYCZNYM I OKOŁOTURYSTYCZNYM Operacje mające na celu wspieranie osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych. ściany wspinaczkowe itp. OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ORAZ TRADYCYJNYCH ZAWODÓW I RZEMIOSŁA Operacje mające na celu promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa. przeglądy 45 z 99 . czy przedsięwzięcia polegające na produkcji lub wypożyczaniu sprzętu wykorzystywanego w turystyce (np. Ruda Maleniecka.2. produkcja kajaków.1.2 ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH LUB KULTURALNYCH PRZY PIEKIELNYM SZLAKU Operacje polegające na organizowaniu wydarzeń przy Piekielnym szlaku np. przedsięwzięcia polegające na budowie. Smyków. folderów.3. emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych. Żarnów Charakterystyka przedsięwzięć Obszar LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym 1. 1. WYTYCZENIE. rajdy.

warsztaty malarskie.2 MAŁA LIGA SPORTOWA Operacje mające na celu zorganizowanie rozgrywek sportowych – gminnych lub międzygminnych angażujących młodzież zamieszkującą obszar LGD np. 1. dożynki itp.2 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. o tematyce promującej zdrowy styl życia oraz wydarzeń mających na celu umożliwienie młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego np. warsztaty wschodnich sztuk walki itp. gminna liga siatkówki itp. 1. Smyków.4. Stąporków. Paradyż. akcje promujące zawody ginące.1 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB W WIEKU 18 – 45 LAT Operacje mające na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wsparcie można uzyskać zarówno na podjęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej. wydarzeń. warsztaty teatralne. Ruda Maleniecka. 2. Gowarczów. programy profilaktyczne w szkołach.3 PROMOWANIE TRYBU ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ Operacje mające na celu organizowanie akcji. koncerty. LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży 2.2. szkolenia informatyczne.4. Końskie. 2. umożliwiających młodzieży zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. warsztaty plastyczne.2. Żarnów zespołów folklorystycznych. zajęć itp.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.2. kompetencji np. warsztaty rzemieślnicze. publikacje promujące lokalną kulturę. wyposażenie zespołów folklorystycznych. 2. warsztatów.3 PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Operacje mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD i jego wykorzystanie do celów komercyjnych.1 WARSZTATY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI Operacje mające na celu organizowanie szkoleń. konkursów itp. zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP. 46 z 99 . kursy komputerowe. Bliżyn. warsztaty decupauge itp. ODNAWIANIE LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI Operacje mające na celu zachowanie ogólnodostępnego dziedzictwa obszaru LGD oraz tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na materialnym dziedzictwie historycznym.1.

3.3. z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. EDUKACYJNYCH. Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 2. 3. PRZEBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH. pomników przyrody itp. konkurs na temat form ochrony przyrody itp.1. 2.. 3. REMONT.1 DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WPŁYWU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Działania przedsiębiorstw mające na celu usprawnienie działalności gospodarczej w taki sposób aby korzystnie wpływać na środowisko naturalne np. Bliżyn. Ruda Maleniecka. ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych. plenery plastyczne. propagujące zdrowy. 3. PROMOCYJNYCH Operacje mające na celu tworzenie i oznakowanie np.2 BUDOWA.2 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH. amatorskie uprawianie sportu.3. Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ 3. wystawy plastyczne i fotograficzne. Końskie. Boiska sportowe dla różnych dyscyplin sportowych. wymiana parku maszynowego itp.3 BUDOWA. obiekty ogólnodostępne. ekologiczny tryb życia np. rajdy. itp. imprezy. Gowarczów. Paradyż.2.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII Operacje polegające na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.3. WYPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH Operacje mające na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz spotkań i rekreacji mieszkańców.2. wizyty studyjne dla mieszkańców obszaru LGD.1 BUDOWA. publikacje itd. PRZEBUDOWA LUB REMONT PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH WIEJSKICH Operacje mające na celu powstanie ogólnodostępnych placów zabaw. Stąporków.2 WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA Kursy.1 KONKURSY PROEKOLOGICZNE Operacje mające na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych np.1. wprowadzanie nowych technologii. 2.2. 47 z 99 . ścieżek rowerowych.

mapy. Festiwal Słowian i Wikingów. Może występować samodzielnie. mających na celu podniesienie świadomości na temat jak zdobyć certyfikat ekologiczności 3.3. Ruda Maleniecka. 3. wiosła. warsztatów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. np. Przykładami są wycieczki. której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty. Są to m. Oktoberfest. Ma charakter punktowy. ale najczęściej jest wyłącznie dodatkiem do innych produktów. noclegowa. Smyków. Dąb Bartek czy zamek krzyżacki w Malborku. przewodnicka. kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi). szkolenia dla przedsiębiorców 48 z 99 . wydarzenie – charakteryzuje się spójnością i określoną tematyką. rajdy. wizyt studyjnych itp. Przykładem są: Dymarki Świętokrzyskie. Żarnów w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym. usługa – pojedyncza usługa np. przewodniki.in. Końskie. Stąporków. występuje w ustalonym miejscu i czasie. z wyłączeniem działalności rolniczej np. pamiątki. gastronomiczna. konkursów. Gowarczów. SŁOWNIK POJĘĆ: Produkt turystyczny – wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych. wczasy. Paradyż. kurs na temat zasad produkowania zdrowej żywności. niezwykłością. obiekt – występuje jedna. sprzęt niezbędny podczas wyjazdu – np. główna atrakcja. gospodarstw ekologicznych np. są to: rzecz – wszystkie rzeczy materialne.3. transportowa. zakładanie kolektorów słonecznych. Bliżyn. Wydarzenie powinno charakteryzować się wyjątkowością.1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Operacje polegające na prowadzeniu kursów.2 WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWSTAJĄCYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I EKOTURYSTYCZNYCH Operacje polegające na rozwoju działalności istniejących i nowo powstających gospodarstwo ekologicznych lub ekoturystycznych.

itp. która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne.miejsca rekreacji . które są powiązane jedną nadrzędną ideą. . rowerowe oraz inne) Dziedzictwo kulturowe. Wzdłuż szlaku można zazwyczaj znaleźć różnorodną infrastrukturę turystyczną.) . Stąporków. dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń oraz kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. usługi. historyczne. zjawiskami historycznymi i obyczajowymi. przyrodnicze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi. obszar – zdeterminowany obszar geograficzny. 49 z 99 . zapleczem higieniczno-sanitarnym. Gowarczów.szlaki ( piesze. Mała infrastruktura turystyczna – to obiekty oraz urządzenia turystyczne. np. Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu.obiekty kultury (galerie . w którym znajdują się atrakcje turystyczne. angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu. Szlak Orlich Gniazd. obiektem małej infrastruktury. ciągiem komunikacyjnym.wystawy itp. Żarnów szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów. Dbamy o szanse dla młodych ludzi. Zwykle połączone są one wyznaczoną i oznakowaną trasą. z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Obiekt sportowy – boisko lub zespół boisk dla różnych dyscyplin sportu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. które maja na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką np. Końskie. Ruda Maleniecka. Bliżyn. a zarazem podniesienia standardów życia. 5. uznawany za godny ochrony dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywania go następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowalne wartości mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju. Określenie misji LGD Misja Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą. Smyków. parkingiem.

Stąporków. duża ilość imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK – oddziały w Końskich i Żarnowie. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym). Końskie. Teren ten niewątpliwie zasługuje na wysoko rozwiniętą turystykę. ale brak infrastruktury towarzyszącej. że jest wysoce prawdopodobne osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych. zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu (jeden z niewielu w Polsce). że wpisuje się on w największym stopniu w specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Założone do osiągnięcia cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaproponowane po dokładnej analizie elementów składających się na specyfikę obszaru LGD – U ŹRÓDEŁ. Gowarczów. Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze. jak i ogólnych. Czynniki wyróżniające ten teren pozostają we wzajemnej korelacji z zaproponowanymi rozwiązaniami. Na dowód można podać następujące jej elementy: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. również ewokuje konkretne cechy wyróżniające obszar objęty niniejszą LSR. Posiada wiele walorów. Zaczynając od celu ogólnego 1 LGD – U ŹRÓDEŁ regionem turystycznym trzeba zdecydowanie stwierdzić. Bliżyn. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. ale niedostateczne ich oznakowanie. czyli LGD – U ŹRÓDEŁ szansą dla młodzieży.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 50 z 99 . które mają szansę „przyciągnąć” współczesnego (aktywnego) turystę. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. zabytki sakralne. chęć do pracy i działań zmierzających do rozwoju regionu. tradycje rękodzieła żeliwnego. tereny wokół rzeki Czarnej. Daje to podstawę do stwierdzenia. Ruda Maleniecka. zalew w Sielpi. Żarnów 6. Można wyróżnić takie jak: duża ilość tras turystycznych pieszych i rowerowych. potrzeba rozbudowy bazy noclegowej. Paradyż. Cel ogólny 2. festiwal technologiczno-turystyczny „Kuźnice Koneckie” (zasięg regionalny). Smyków.

Ruda Maleniecka. Bardzo ważnym składnikiem popierającym zgodność obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne. że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką tego obszaru. gdy współdziałają ze sobą różne 51 z 99 . Smyków. A to z kolei daje duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. I właśnie realizacja tych. Gowarczów. Jasnym wydaje się fakt. Bliżyn. tereny wokół rzeki Krasnej (objęte obszarem „NATURA 2000”). że elementy te sprzyjają realizacji tego celu. tereny lesiste. Sprzyjają temu również zaproponowane cele szczegółowe – dzięki ich realizacji specyfika obszaru będzie wykorzystywane bardziej kompleksowo. Końskie. Reasumując. czyli przede wszystkim problemowi migracji młodych ludzi. problem migracji młodych ludzi. zastosowano podejście zintegrowane. aktywność OSP. które zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. duża ilość rzek i zbiorników wodnych. święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”. duża ilość terenów podworskich (możliwość ich adaptacji). którzy właśnie na tym obszarze powinni pracować i żyć. garncarskiego i tkackiego (może to stać się produktem turystycznym).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. a nie innych rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój. Walory przyrodnicze i geograficzne są niewątpliwym atutem LGD – U ŹRÓDEŁ. Paradyż. Stąporków. kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. które wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad obszarami priorytetowymi. dlatego właśnie postanowiono wspomagać ich rozwój. Tylko w sytuacji. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Przy planowaniu przedsięwzięć. 7. Cel ogólny 3 Ekologiczny obszar LGD – U ŹRÓDEŁ bezpośrednio nawiązuje do następujących cech charakterystycznych dla obszaru objętego LSR: „Piekła” – rezerwaty i stanowiska przyrody nieożywionej. Żarnów tradycje rękodzieła żeliwnego. z drugiej spróbuje zapobiec negatywnym jej aspektom. należy stwierdzić. Cele szczegółowe i dążenie do ich realizacji w przypadku tego celu strategicznego ma podwójne znaczenie: z jednej strony będzie wspomagać pozytywy specyfiki obszaru w tym zakresie.

Smyków. jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. że każdy z sektorów pozostaje w korelacji z innymi. Stąporków. Dotyczy zarówno celów. wyraźnie można zauważyć. np. kulturze i historii (tradycyjne rzemiosło. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i powiązane. a przez realizowane inwestycje dołożą swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku regionu. Na realizacji celów. Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób. iż podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie. można mówić o trwałym efekcie działań. Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR. którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności. wzajemnie się one uzupełniają. tereny objęte programem „Natura 2000”). gospodarczej i przyrodniczej. Żarnów elementy. że często będzie miała miejsce sytuacja. Ważny jest również fakt. np. przedsięwzięć. jego zasoby lokalne i tożsamość. obejmują również podmioty pochodzące z każdego rodzaju partnerstwa. Paradyż. tworząc tak potrzebny do końcowego sukcesu efekt synergii. 52 z 99 . Zintegrowany charakter strategii oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferach społecznej. do których będzie skierowana pomoc wynikająca z wdrażania LSR. uzupełniające się. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wykorzystują również zasoby obszaru objętego niniejszą LSR. gdy planowane przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z tego samego sektora. jak i przedsiębiorców czy osoby prywatne. a przez to na rozwoju obszaru skorzystają bowiem wszyscy: zarówno przedsiębiorcy. potrawy kulinarne). ale z różnych działów gospodarki. Bliżyn. Analizując cele i planowane działania. dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia. Z kolei obszar „Ekologia” pozostaje w bezpośrednim związku z turystyką. Końskie. rezerwaty skalne. operacji. które poprzez uzyskanie wsparcia podniosą jakość świadczonych usług. należy stwierdzić. zaplanowane działania na rzecz rozwoju turystyki bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru (obszary chronionego krajobrazu. że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. jak i sektor publiczny (samorządy).Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. jak i te materialne. Dotyczy to każdego z obszarów priorytetowych. W przypadku LGD – U ŹRÓDEŁ taka integracja i współdziałanie niewątpliwie występują. Grupy docelowe. turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy. Ruda Maleniecka. osoby prywatne. oddziałując na siebie – zarówno inwestycje w człowieka. Obszar „Młodzież” i zawarte w nim elementy także pozwalają na udział każdego z sektorów gospodarki. Gowarczów. Reasumując.

nowych produktów i usług czy sposobów wykorzystywania lokalnych zasobów. które zakładają rozwój czynnika ludzkiego w każdym z obszarów priorytetowych (np. pomysł na wykorzystanie rękodzieła żeliwnego i ceramicznego występującego na tym terenie.). Paradyż. a wielostronne podejście do każdej z kwestii pozwala właściwie ją ocenić. z którym mamy do czynienia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEL. Dlatego ogromne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia LSR jest czymś nowym. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Nowatorstwo.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 8. Innowacyjność podejścia polega na wielotorowości tego pojęcia i rozpatrywać je należy pod różnymi kątami. Ważnym elementem wskazującym na nowatorstwo jest również szereg pomysłów. gdzie jest szeroki udział społeczny w podejmowaniu decyzji – dzięki czemu decyzje te są bardziej trafne i odpowiadają występującym problemom. Bliżyn. że nie występował on wcześniej w dużym stopniu na terenie LSR. osoby prywatne. stowarzyszenia). masowe imprezy. podejście do turystyki w sposób aktywizujący różne środowiska jednocześnie (gminy. 53 z 99 . Końskie. przedsiębiorcy. Ruda Maleniecka. że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą się bez problemu przenieść na inne obszary (geograficzne i społeczne) – wszędzie tam. Gowarczów. wyjazdy itp. szkolenia. Na terenie LGD – U ŹRÓDEŁ przykładami takiej innowacyjności mogą być chociażby: stworzenie nowego markowego produktu turystycznego „Piekielny Szlak” poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów. Nie można również pominąć faktu. Może ono bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR. Smyków. Szereg spotkań i konsultacji społecznych daje dużą szansę na aktywizację lokalnej społeczności i jej dalsze pozytywne przejawy w przyszłości. dało się już wyraźnie zauważyć w czasie procesu tworzenia tego dokumentu (będzie o tym mowa przy opisie tego procesu – bardzo szeroki udział społeczny. rozbudowany charakter konsultacji). np. podejście do zagadnienia ekologii. organizacji procesów zarządzania. Warto również zaznaczyć. Stąporków. zdiagnozować i zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Zgodność przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR: TAK – 1 pkt. W przypadku braku stosownych zapisów decyduje poprzez głosowanie Rada LGD. o którym mowa w art. NIE – 0 pkt. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR: 1. Zgodność przynajmniej z jednym celem ogólnych LSR: TAK – 1 pkt.. Stąporków. 2. kryteriów. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania. 3. Regulaminie Rady. na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. Końskie. Smyków. Statucie LGD i dokumentach regulujących wdrażanie PROW i Osi 4 Leader. 54 z 99 . procedury wyboru operacji przez LGD. 5 ust. Gowarczów. NIE – 0 pkt. a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu: Załącznik nr 3: Procedura oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 4: Procedura wyboru operacji przez LGD Załącznik nr 5: Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Załącznik nr 6: Procedura zmiany kryteriów oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr 7: Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji W sprawach nieuregulowanych w procedurach decydują zapisy w LSR. Bliżyn. Paradyż. NIE – 0 pkt. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR. łącznie 3 pkt. Zgodność przynajmniej z jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR: TAK – 1 pkt. Operacja jest zgodna z LSR jeżeli w każdym z kryterium otrzyma 1 pkt. Ruda Maleniecka. Żarnów 9.

Kryterium. Żarnów Kryteria wyboru operacji Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. b. Operacja zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres w i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. c.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.. 2. którą posiada wnioskodawca. lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: a.0 pkt. powyżej 10 ha – 1 pkt. więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt. Stąporków. uzupełniająca do zrealizowania innych ramach przedsięwzięć zrealizowanych/realizowanych przewidzianych w LSR: a. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Smyków.. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5. 4. do 5 ha – 4 pkt. projekt 3. Gowarczów. b. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. komplementarna. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Bliżyn. b.. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. 6 lub 7. 1. Paradyż. 55 z 99 . c.. projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Końskie. Ruda Maleniecka. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Miejsce realizacji projektu*: a.

Nie – 0 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. Ruda Maleniecka. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt.. Działanie: Małe projekty Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt.. 6. Projekt zakłada utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego /bazy noclegowej/bazy gastronomicznej a. 7. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Gowarczów. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. b. Stąporków. Członkowstwo w LGD: a. niezwiązanej z sektorem turystycznym– 0 pkt. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. Smyków. c.. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Paradyż. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju: a. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. Projekt będzie dotyczył działalności: a. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Żarnów b. 5. b. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. 8. Kryterium. 1. Tak – 5 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. d. Końskie. Bliżyn. b. 56 z 99 . gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. c.

miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. jedna miejscowość – 1 pkt. Paradyż. dwie miejscowości – 3 pkt. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. 4. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. Żarnów 2.. Gowarczów. 7. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 5 pkt. Operacja komplementarna. c. uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt b. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. c. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. miejscowość do 500 mieszkańców – 7 pkt. Członkowstwo w LGD: a. Obszar realizacji projektu: a. Miejsce realizacji projektu*: a. d. b. 3. b. Ruda Maleniecka. c. Projekt będzie dotyczył działalności: a. 6. b.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. b. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. b. Stąporków. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. c. Bliżyn. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Działanie: Odnowa i rozwój wsi Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. 5. Końskie. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt.0 pkt. Smyków. 57 z 99 .

Smyków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. b. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną/zrealizowaną. na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 4 lub 5. 4. Końskie. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt. Ruda Maleniecka. do realizacji w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym zakres i szczegółowym operacji i przedsięwzięciem – 1 pkt. c. Obszar realizacji projektu: a. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów.. b. Miejsce realizacji projektu*: a. Bliżyn. 58 z 99 . b. c. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. c.0 pkt. 1. b. b. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. 2. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt. jedna miejscowość – 1 pkt. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. Operacja komplementarna uzupełniająca innych zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. Żarnów Kryterium. Paradyż. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Gowarczów. 6. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 10 pkt. 5. Stąporków. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. dwie miejscowości – 3 pkt. więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt. 3. Członkowstwo w LGD: a.. c.

Bliżyn. projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt.. b. 2 – 2 pkt. Kryterium. projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR: a. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/ realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR: a. projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie: a. gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. b. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców– 5 pkt. Stąporków. Ruda Maleniecka. projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. Żarnów d. 2. 59 z 99 . na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. Gowarczów. projekt nie jest komplementarny z inną operacja realizowaną lub zrealizowaną ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR . b. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt. Paradyż. 1. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba punktów możliwych do uzyskania: 37. 3.0 pkt. więcej niż 2 – 4 pkt..Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 4. c.. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 12. c. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy. c. Smyków. miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. Miejsce realizacji projektu*: a. b. Końskie. 1 – 1 pkt.

Stąporków. 8. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 2 lat – 3 pkt. *Miejsce realizacji projektu – w przypadku gdy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wyliczana jest średnia punktów. niezwiązanej z sektorem turystycznym – 0 pkt. 6. Smyków. Wnioskodawca jest członkiem LGD poniżej 1 roku – 1 pkt. c. Wykorzystanie lokalnych zasobów: a. Gowarczów. b. operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości. Członkowstwo w LGD: a. Żarnów 5. b. Operacja zakłada: a. b. Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 1 roku – 2 pkt. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt.. Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej – 1 pkt. Projekt będzie dotyczył działalności: a. na podstawie liczby mieszkańców w każdej z miejscowości. Paradyż. które zasięgiem obejmuje realizowana operacja 60 z 99 . Bliżyn. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym – 5 pkt. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. b. d. Założenie działalności gospodarczej – 3 pkt. Końskie. Ruda Maleniecka. Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 7.

00 114 160.00 0.44 4 804 159.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.00 0.00 0.00 487 450.00 0.31 Kategoria kosztu / wydatku Rok Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 0.00 1 392 020.17 406 985.00 487 450.00 800 000.00 165 000.76 279 216.1/413 1 824 794.00 0.00 15 106 169.00 0.00 196 160.00 0.00 100 000.24 72 003.00 2 069 135.00 0.00 487 450.00 0.00 0.00 3 311 884.00 1 609 135.00 1 824 794.77 278 240.17 3 418 985.00 560 000.00 1 186 116.76 99 314.00 4 948 000.00 0.00 0.76 230 652.00 290 515.00 562 500.44 2 069 135. Smyków.00 0.00 27 028.00 0.00 0.00 279 020.00 65 000.17 6 626 735.00 96 000.00 278 240.78 133 279.23 81 759.00 0.00 50 000.77 278 240.44 360 000.00 Realizacja projektów współpracy 0.00 0.00 4 139 855.00 351 220.83 406 985.00 137 280.00 50 000.00 całkowite 20082009 kwalifikowane do refundacji całkowite 2010 kwalifikowane do refundacji całkowite 2011 kwalifikowane do refundacji całkowite 2012 kwalifikowane do refundacji całkowite 2013 kwalifikowane do refundacji całkowite 2014 kwalifikowane do refundacji całkowite 2015 kwalifikowane do refundacji całkowite 20082015 kwalifikowane do refundacji 0.76 279 216.00 Przygotowanie projektów współpracy 0.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 50 000.00 0.00 4 405 384.00 248 105.00 8 322 000.83 1 382 276.76 126 342.00 1 592 550.00 450 000.00 1 609 135.00 12 811 169.00 0.00 6 227 960.00 61 z 99 .00 553 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 620 000.00 0.00 4 139 855.76 15 106 169.00 1 060 000.00 Razem 4. Bliżyn.83 196 160.00 974 000.24 59 863.00 0.00 215 000.00 570 000. Stąporków.76 2 080 000.00 0.00 0.17 292 825.00 137 280.00 144 500.76 126 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351 220.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 360 000.78 133 279.00 700 000.00 0.00 0.00 12 811 169.83 2 020 954.00 0.00 6 227 960.00 65 000.00 800 000.00 1 186 116.00 3 012 000.00 0.04 59 863.00 65 000.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 0.00 215 000.00 0.00 360 000.05 62 881.00 50 000.00 3 012 000.00 0.00 0.00 0.80 126 342.00 0.80 290 515.77 279 216.00 4.00 0.00 562 500.76 126 342.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00 Odnowa i rozwój wsi 1 824 794. Ruda Maleniecka.23 81 759.00 1 392 020.00 173 500.00 0.00 2 912 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553 500. Końskie.04 59 863.76 99 314.00 0.00 96 000.17 348 775.00 206 635.00 0.00 Małe projekty Razem 4.00 0.80 290 515.44 69 755.00 137 280.00 0.00 165 000.44 348 775.00 0.00 512 220.00 0.00 1 474 500.00 69 755.00 0.00 1 140 000.00 65 000.76 99 314.76 230 652.78 292 825.17 2 026 985.80 126 342.00 0.44 6 626 735.00 0.21 0.00 1 140 000.00 0.00 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) 133 279.80 290 515.00 1 014 500.00 1 980 000.00 420 000.00 10 617 000.17 279 020.00 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 62 881.00 50 000.00 0.00 2 212 000.00 165 000.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Razem Oś 4 Razem 4.00 2 020 954.17 292 825.00 0.00 0.05 114 160.00 0.00 65 000.00 290 515.00 0.80 290 515.00 0.00 215 000.00 0.23 72 003.00 0.44 69 755.00 2 080 000.00 0.00 50 000.00 840 000.00 1 824 794.00 0.00 0.00 50 000.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.00 2 912 000.00 50 000.00 2 212 000.00 0.00 1 592 550.76 230 652. Gowarczów.00 0.00 100 000. Paradyż.00 0.00 0.00 100 000.05 62 881.24 72 003.00 990 000.00 6 527 149.00 1 410 000.00 0.00 0.00 6 527 149. Żarnów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Działania Osi 4 Leader 4.00 206 635.00 0.44 348 775.00 0.17 406 985.00 2 080 000.00 0.00 0.00 50 000.00 114 160.00 100 000.00 248 105.76 126 342.00 1 980 000.00 279 020.00 100 000.00 0.00 0.04 27 028.00 0.00 0.00 0.00 0.76 1 592 550.00 840 000.00 0.00 137 280.00 351 220.00 0.83 196 160.83 3 418 985.00 700 000.44 81 759.00 27 028.

Ruda Maleniecka.2.U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym młodzieży Lp.2. Żarnów Harmonogram realizacji budżetu LSR Cel Ogólny „LGD . Przedsięwzięcie Wartość przeznaczona na wsparcie przedsięwzięcia 2009 I II I 20 000 24 000 2010 II 20 000 24 000 I 10 000 6 000 900 000 40 000 180 000 600 000 50 000 50 000 54 000 450000 150 000 70 000 160 000 20 000 30 000 20 000 398 635 401 861 385 620 12 000 40 000 9 000 40 000 300 000 20 000 30 000 14 000 10 000 40 000 7 000 20 000 4 500 170 000 0 1 186116 1 186 116 zł 0.3 Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2.U ŹRÓDEŁ” 3.1.83 1 382 277 280000 1 340000 3 155384 1 250000 1 620 000 zł 4 405 384 zł 0.2 Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych Opracowanie dokumentacji.00 360 000.2 Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności Mała Liga Sportowa Promowanie trybu życia bez uzależnień Budowa.3. obrzędów. remont.1.00 zł 215 000.00 512 220 0 0 .2.1 2.1 naturalne Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na środowisko Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych.3.3.44 4 804 159 Małe projekty 4 500 170000 984500 30000 1 014 500 zł 100 000.1.1. wytyczenie. Gowarczów.3.1 rzemiosła Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub woj.1 Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania SUMA LSR 10 617 000.4. Paradyż. zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i 1.00 406 985.00 1 474 500 96000 0 96 000 zł 65 000.2.3 Budowa. Ekologiczny obszar „LGD .U ŹRÓDEŁ” szansą dla „LGD .00 348 775.3 Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii 3.4.2. edukacyjnych.1 Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 1.00 zł 1.2.3.1 Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 3.1 2.2 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym Kultywowanie miejscowych tradycji. przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 3.80 290 516 0 0 . Bliżyn. oznakowanie i budowa małej infrastruktury 1. Końskie.2 2.00 290 515.2. ewidencji zabytków oraz 1.2.3.00 351 220.1.1. Stąporków.3 2.00 196 160.1 2. przebudowa lub remont obiektów sportowych Budowa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.1 Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym 1.1 turystycznej przy Piekielnym Szlaku 70 000 zł 60 000 zł 900 000 zł 100 000 zł 360 000 zł 600 000 zł 154 000 zł 450 000 zł 150 000 zł 140 000 zł 360 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 60 000 zł 1 260 000 zł 1 078 000 zł 1 260 000 zł 30 000 zł 180 000 zł 450 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 30 000 zł 340 000 zł 8 322 000.2 obiektów małej architektury.1 Konkursy proekologiczne 3.2 Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia 3.zł 0. Smyków.17 2 026 985 50 000.00 zł Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Odnowa i rozwój wsi 62 z 99 .00 zł 2 080 000.2 Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku 1.76 126 343 10 000 50 000 20 000 6 000 20 000 10 000 861 365 676 139 874 380 3 000 40 000 150 000 10 000 10000 3 000 30 000 3 000 30000 5 000 5 000 200 000 6 000 8 000 70 000 180000 30000 30000 2011 II I 10 000 6 000 2012 II 2013 I 10000 II I 2014 II I 2015 II 1.zł 0.00 126 342. odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 1. wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich 2.4.2 2.2 promocyjnych 3.3.

spotkania i warsztaty z młodzieżą) są 63 z 99 . Stąporków. Bliżyn. Paradyż. podsumowanie i zebranie informacji. Końskie. Zaplanowane różnorodne warsztaty były doskonałą i okazją do wypowiedzenia z młodzieży. że wypracowany dokument zawiera bogatą analizę. Ruda Maleniecka. co jest ogromnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach. Merytoryczne i Jedno z zebrań Zespołu ds. Również zaplanowane przedsięwzięcia mają konkretne odzwierciedlenie w potrzebach regionu. turystyki z dziedzictwem konsultacji historycznym społecznych i kulturowym. Żarnów 8. Smyków. że jakaś ważna kwestia dotycząca przyszłości i rozwoju obszaru zostanie niezauważona czy pominięta. a także w odpowiedni sposób określa cele i kierunki rozwoju obszaru nim objętego. w którego powstawanie każdy z nich miał możliwość się włączyć.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Lokalnej Strategii Rozwoju Smyków wsparcie z konsultantów Konsorcjum moderatorów InicjatywaLokalna. Wielorakość podjętych działań daje podstawę do stwierdzenia. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD – U ŹRÓDEŁ został opracowany i przeprowadzony w sposób kompleksowy.in.pl nakierowane było przede wszystkim na zaplanowanie prac tworzenia LSR oraz ich koordynację. W każdym etapie powstawania LSR brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ oraz mieszkańcy terenu 9 gmin. priorytetowych. Został powołany specjalny Zespół Koordynujący prace nad LSR oraz powstała sieć Gminnych Koordynatorów ds. się konsultacji ekspertów czyli dziedzin ekologii. LSR – nie istniała więc obawa. Dodatkowo bardzo duża ilość przeprowadzonych (m. W pracach stosowano zasadę partnerstwa. by nadać im ostateczny kształt. Dzięki takiej przyjętej filozofii działania Lokalna Strategia Rozwoju stała się przede wszystkim dokumentem dla mieszkańców obszaru. Gowarczów. na którym ono działa. które zostały w precyzyjny sposób zdiagnozowane. ankiety wśród mieszkańców obszaru Prace nad obszarem priorytetowym „Ekologia” – Jeżów LGD.

a to w Lokalnej Strategii Rozwoju jest najważniejsze. Elementy procesu przygotowania i konsultacji LSR: 1. dyskusje wielokrotne) – świadczy to o nowoczesnym podejściu do problemu i liczeniu się z głosem każdego mieszkańca regionu. Ruda Maleniecka. Punkt kontaktowy i informacyjno-konsultacyjny w każdej gminie 5. Smyków. to szeroko rozumiane partnerstwo. LSR 2. społecznego i gospodarczego. a działania. Zespół Koordynacyjny LSR 4. W czasie pracy nad LSR eksperci często metody wykorzystywali aktywizujące warsztatowe uczestników Jedna z edycji warsztatów z młodzieżą terenu LGD – Stąporków („mapy myśli”. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Etapem kończącym proces tworzenia LSR była jej prezentacja na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Końskie. Żarnów dowodem. Warsztaty z liderami obszarów priorytetowych 8. gdzie powstały dokument został poddany głosowaniu i przyjęty. mają dużą szansę przynieść w przyszłości oczekiwane efekty. gdy dojdzie do współdziałania trzech najważniejszych sektorów: publicznego. które przewiduje. Konferencja konsultacyjno-podsumowująca 9. Na każdym spotkaniu Zespołu Koordynującego były prezentowane wnioski i rezultaty z dotychczasowych działań. że Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej sytuacji. „burze mózgów”. Wszystkie ankiety. Nadrzędna zasada. Powołanie przedstawiciela Zarządu LGD – Koordynatora ds. Prezentacja na Walnym Zebraniu Członków 64 z 99 . Badanie ankietowe poprzez indywidualny wywiad w miejscowości – siedzibie gminy 7. umożliwiało to śledzenie postępów prac oraz pomagało wykryć i usunąć ewentualne błędy czy nie do końca wyjaśnione kwestie. listy obecności. Udostępnienie LSR do konsultacji na WWW 10. Bowiem tylko w sytuacji. która przyświecała twórcom strategii. Funkcja Koordynatora Gminnego LSR 3. można mówić o zintegrowanym zakresie podejmowanych działań. Paradyż. Otwarte spotkanie konsultacyjne w każdej gminie 6. Gowarczów. opracowania i dokumentacja fotograficzna jest w posiadaniu LGD. Stąporków.

10. We wszystkich etapach prac brali udział przedstawiciele trzech sektorów: społecznego. za ich wykorzystanie zgodnie z zaplanowanymi działaniami i poprawne rozliczenie. pracownicy Biura Stowarzyszenia. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. by w jak największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny 65 z 99 . składający się z przedstawicieli każdej z gmin. Informacje o otwartych spotkaniach były umieszczane na WWW LGD. będzie miała bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych celów. Stąporków. co umożliwiło wszystkim zainteresowanym wniesienie uwag przed Walnym Zebraniem Członków przyjmującym LSR. Komisja Rewizyjna. dzięki uzyskanej dotacji. W ramach konsultacji LSR kompletny dokument został umieszczony na stronie internetowej LGD. gospodarczego oraz publicznego. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ. którzy reprezentowali gminę w pracach nad LSR oraz jednocześnie pełnili funkcję punktu kontaktowego i informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców danej Gminy. Rada Stowarzyszenia. Osoby i organizacje tworzące LGD utożsamiają się z LSR. Łącznie we wszystkich działaniach związanych z opracowaniem LSR wzięło udział ponad 500 osób. Żarnów Metodologia pracy nad LSR zakładała maksymalne zaangażowanie osób i organizacji z terenu LGD do wypracowania dokumentu. Po przeprowadzonych analizach i wyborze metodologii prac został powołany Zespół Koordynujący. inne podmioty (np. Na początku każdego ze spotkań prezentowane były wyniki dotychczasowych prac a uczestnicy otrzymywali stosowne materiały informacyjne. Realizacja powstałej w ten sposób LSR. Gowarczów. Ruda Maleniecka. Paradyż. o ile zostanie wyartykułowana taka potrzeba. W procesie wdrażania i aktualizacji LSR biorą udział następujące podmioty: Zarząd Stowarzyszenia. Odpowiada ono za powierzone jej środki publiczne. doradcze). Smyków. Listy obecności ze spotkań oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt znajdują się w biurze LGD. Walne Zebranie Członków. Powołano również Koordynatorów Gminnych. Głównym celem środków pochodzących z programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności tak.

rozgłośniach radiowych i TV. Systematycznie pojawiają się informacje w lokalnej prasie. Dlatego proces wdrażania i aktualizacji LSR realizuje tę zasadę. W tym celu powstała strona WWW Stowarzyszenia (www. który należy zaznaczyć w tym punkcie. Żarnów obszaru objętego LSR. Ruda Maleniecka.uzrodel. Gowarczów. dokumenty.pl). która pozwoli na płynne wdrażanie tego dokumentu. Smyków. Internet to obecnie standardowe i bardzo efektywne narzędzie. Paradyż. dlatego postanowiono się nim posłużyć. 66 z 99 . fotografie dotyczące LSR. wdrażania i aktualizacji. która ma spełniać to zadanie. pozwalające każdemu zainteresowanemu odnieść się do tych kwestii. raporty. Funkcjonuje również forum dyskusyjne. służąc pomocą w uzyskaniu przez zainteresowane osoby potrzebnych wiadomości. Stąporków. Podstawowym elementem. jest wszechstronna informacja i promocja LSR. Dodatkowo w biurze LGD codziennie jeden z jego pracowników pełni dyżur informacyjny.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. procesu jej powstawania. Końskie. Na stronie WWW zawarte są wszystkie aktualności. uwzględniając jak najszerszy udział partnerów LGD i mieszkańców. Bliżyn.

Końskie. by odbywała się ona płynnie oraz przynosiła spodziewane efekty.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. uruchomienie opcji newslettera wysyłającego aktualności do wszystkich zapisanych na liście dystrybucyjnej Przesłanie LSR do członków LGD Opracowanie i wydanie ulotki jako wyciągu z LSR (zawierający między innymi najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz planowane terminy ogłaszania naborów) oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców Sporządzanie i dystrybucja poprzez media raportów z wdrażania i planów na najbliższy rok Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze LGD Tablice informacyjne w budynku każdego Urzędu Gminy Prowadzenie bazy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkretnymi przedsięwzięciami w przypadku określenia daty ogłoszenia konkursu do zainteresowanych beneficjentów będzie przekazywana (w formie uzgodnionej z beneficjentem) informacja na ten temat 2009 I x II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II III IV 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x 5 x x x x x 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktualizacja LSR ma za zadanie jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb obszaru. Smyków. uwzględnienie potrzeb społecznych wynikłych już w trakcie realizacji LSR. szybkie reagowanie na zmiany sytuacji. Bliżyn. Paradyż. 67 z 99 . efektywniejsze wykorzystanie przysługujących środków. które sprawdziły się już w procesie tworzenia niniejszego dokumentu. Gowarczów. będzie zastosowanie podobnych metod i rozwiązań. Żarnów Lp. Stąporków. Etap wdrażania LSR Złożenie dokumentów na konkurs Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla LGD Uruchomienie na WWW zakładki dotyczącej tylko LSR oraz umieszczanie tam aktualnych informacji z wdrażania. Ruda Maleniecka. Najlepszym sposobem.

Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię proces wdrażania i Zarządu LGD. 2. Co najmniej na 14 dni przed walnym 7 Innych elementów LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD 68 z 99 . Zarząd z własnej inicjatywy. 3. Co najmniej na 14 dni przed celów walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Harmonogramu wdrażania przedsięwzięć. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWW LGD Struktury Rady LGD. kwalifikacji i 1 doświadczenia członków Rady. Co najmniej na 14 dni przed walnym 3 wniosku z LSR. Stąporków. Paradyż. osobami i podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem 5 rezultatu i wsparcia w ramach proponowanych przedsięwzięć oraz po oddziaływania.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Kryteria Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany oceny wniosku musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących celów. wskaźnika produktu. Co najmniej na 14 dni przed walnym 6 aktualizacji LSR. Zasad i Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany sposobów ewaluacji musi zostać umieszczona na WWWLGD własnej Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. 4. Końskie. Zakres aktualizacji LSR / zmiana Proces niezbędnych konsultacji aktualizacji LSR Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Smyków. grupa członków licząca powyżej 10% wszystkich członków LGD. uzyskaniem wsparcia w ramach istniejących przedsięwzięć. przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać wskaźników osiągnięcia pozytywną opinię Zarządu LGD. Co najmniej na 14 dni przed walnym Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić proces Przedsięwzięć. Rada LGD. Składu. Żarnów Z wnioskiem do Zarządu LGD o aktualizację LSR może wystąpić: 1. Komisja Rewizyjna LGD. Ruda Maleniecka. Gowarczów. podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia w 4 Celów szczegółowych ramach proponowanych celów oraz po przedstawieniu wyników z warsztatów musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Lp. Co najmniej na 14 dni przed walnym 2 zgodności operacji z LSR Zebraniem Członków LGD informacja o propozycji zmiany i wyboru operacji musi zostać umieszczona na WWWLGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Kryteria oceny zgodności Zarządu LGD. Bliżyn. Regulaminu Rady Organ wprowadzaj ący aktualizację Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Walne Zebranie Członków LGD Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Procedury oceny Zarządu LGD. osobami i Celów ogólnych. kwot konsultacji polegający na zorganizowaniu warsztatów z przeznaczonych na każde osobami i podmiotami potencjalnie zainteresowanymi przedsięwzięcie.

osiąganych wskaźników realizacji celów LSR. Smyków. Żarnów 11. pracowników Biura Stowarzyszenia. Zarządu LGD. Podczas pierwszego posiedzenia zwołanego przez Prezesa LGD. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ocenia własna – ewaluacja – prowadzona będzie przez specjalnie do tego powołany uchwałą Zarząd LGD Zespół Ewaluacyjny. Zespół określi zasady działania oraz wybierze Przewodniczącego Zespołu. Końskie. aktualny stopień realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor gospodarczy. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor społeczny. Rady LGD. Bliżyn. Paradyż. obowiązujących procedur. Wraz z zaproszeniem na każde posiedzenie Zespołu. Zespół Ewaluacyjny będzie się zbierał co najmniej razy w roku. Komisji Rewizyjnej LGD. 2. Do udziału w pracach Zespołu zaproszenie otrzyma 2 przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Gowarczów. Ruda Maleniecka. uczelni wyższych. planowane przedsięwzięcia mające doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR. Prezes Zarządu przesyła informację prezentującą: 1. potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD reprezentujących sektor publiczny. innych LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. 69 z 99 . Kolejne posiedzenie będzie zwoływane przez Prezesa na wniosek Przewodniczącego Zespołu Ewaluacyjnego lub Zarządu LGD. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. funkcjonowania organów LGD i Biura Stowarzyszenia. Stąporków. Ewaluacja własna dotyczyć będzie: procesu wdrażania LSR.

Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający konkretne wnioski wynikające z dokonania ewaluacji.1.4.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. niejako wpisanie się w nie zgodnie z zasadą zintegrowania. 5. Zadaniem LSR jest uwzględnienie tych programów. Żarnów 3. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym tym LSR Niniejsza LSR nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju opisywanego obszaru. pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej. Poniżej zaprezentowano korelację Strategii z najważniejszymi dokumentami planistycznymi występującymi na tym terenie: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.6. Stąporków. wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia LGD wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR. 5. bardziej efektywne. Smyków. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Przewodniczącemu Rady LGD i Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wynikami ewaluacji i zajęcia w ciągu 14 dni stanowiska w sprawach dotyczących danego organu LGD. 12. stopień realizacji wniosków wynikających z informacji uzyskanych w trakcie dokonywania ewaluacji własnej podczas ostatniego posiedzenia Zespołu. Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Paradyż. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Wtedy działania realizowane na tym terenie będą odpowiednio wzmocnione. Bliżyn. Gowarczów. które tworzą takie dokumenty o charakterze strategicznym. 4. Ruda Maleniecka. Protokół będzie niezwłocznie przekazywany Prezesowi Zarządu. Narodowa Strategia Spójności” o Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 5. Końskie.4.2. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi efektywność i przydatność samej LSR.4. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 70 z 99 . Istnieje wiele innych organizacji i instytucji.

Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego”.”. Paradyż. „Otoczenie Instytucjonalne”). o Cel 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa”. 2. Punkt 3 „Zwiększanie roli zabytków w roli turystyki i przedsiębiorczości”. Punkt 1 „Upowszechnienie. Punkt 1 „Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu i kreowanie marki regionalnej”. 2.. Priorytet 5 „Marketing Regionalny”. Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego”. 5. 6. „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Żarnów o Cel 1 „Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa”. Ruda Maleniecka. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 71 z 99 . 4. Bliżyn. Priorytet 4 „Aktywna polityka rynku pracy”. o Cel 2 „Rozwój zasobów ludzkich”. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” o Wszystkie obszary priorytetowe („Produkt”. Punkt 5 „Kreowanie i wspieranie produktów regionalnych”. o Cel 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego”. Priorytet 3 „Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce”. 3. w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych województwa”. 10. Stąporków. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” o Cel Warunkujący 2 „Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju”.. Punkt 5 „Wspieranie przedsiębiorczości. Priorytet 3 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki. 11. o Cel Warunkujący 4 „Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa”. sportu i rekreacji”. Priorytet 1 „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych”. Końskie. Punkty: 1. Punkty: 1. 7. o Cel 3 „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury”. „Przestrzeń turystyczna”. 5. Smyków. Punkt 2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”. Gowarczów. Punkt 2 „Wspieranie rozwoju specyficznych dla regionu sektorów gospodarki. „Marketing i Promocja”. Punkt 1 „Tworzenie Warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw”.

kultury. inwestowania i życia mieszkańców”. Końskie. System ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego o III. Stanie się tak dzięki zjawisku korelacji kierunków określonych w LSR z kierunkami opisywanymi w innych dokumentach planistycznych. Cel strategiczny „Podniesienie poziomu jakości życia”. Cel strategiczny „Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Cel szczegółowy „Wzrost znaczenia sportu.6. Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Cel strategiczny „Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy. Problematyka rozwoju turystyki i rekreacji Zapisy LSR są zgodne z dokumentami strategicznymi poszczególnych powiatów i gmin. ale również do rozwoju całego regionu. Cel strategiczny „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej”. turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu”. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” o III. Gowarczów. Stąporków. Żarnów o Obszar Priorytetowy „Jakość życia”. Cel szczegółowy „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”. o Obszar priorytetowy „Rynek Pracy”.5. plany rozwoju lokalnego. o Obszar priorytetowy „Ład przestrzenny”. na terenie których będzie ona wdrażana – wymienić tu można chociażby powiatowe i gminne strategie rozwoju. o Obszar priorytetowy „Tożsamość regionalna”. o Obszar priorytetowy „Wizerunek”. Bliżyn. 72 z 99 . Paradyż. o Obszar priorytetowy „Obszary Wiejskie”. Cel szczegółowy „Zachowanie cennych wartości przyrodniczych. Cel szczegółowy „Tworzenie mechanizmów i warunków dla zwiększenia zatrudnienia”. o Obszar priorytetowy „Ochrona środowiska”.8. Lokalna Strategia Rozwoju dzięki tej zgodności niewątpliwie przyczyni się nie tylko do rozwoju obszaru nią objętego. czy wieloletnie plany inwestycyjne. Problematyka obszarów wiejskich o III. Cel strategiczny „Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem”. Cel strategiczny „Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa”. Smyków. Cel strategiczny „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska”. możliwości inwestycyjnych i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności i efektywności”. kulturowych i krajobrazowych regionu”. Cel szczegółowy „Korelacja działań służących promocji gospodarczej. Cel szczegółowy „Rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie ”.

mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR. których wynagrodzenie nie jest pokrywane ze środków przeznaczonych na Wdrażanie LSR. lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń. adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. LSR. będą zatrudniane osoby. Tworzenie i funkcjonowania oddolnych. o osoby pracujące przy wdrażaniu LSR będą miały w swoich zakresach obowiązków jasno określone zadania do realizacji. Ruda Maleniecka. ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. które LGD planuje podjąć w ramach innych programów. obejmując m. szkolenia oraz usługi finansowo-prawne. tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (m. Gowarczów. 73 z 99 . Żarnów 15.in. 2. Realizowane projekty dotyczyć będą przede wszystkim: 1. W celu zabezpieczenia się przed podwójnym finansowaniem działań i nakładaniem się pomocy zostaną wdrożone następujące zasady: o do koordynacji projektów. Paradyż. Smyków. przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Działania. o do każdego realizowanego projektu zostaną utworzone oddzielne konta bankowe. doradztwo. rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Bliżyn. i pracy przy nich. kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy). 3. na które LGD uzyska dofinansowanie. o za wdrażanie LSR odpowiadać będzie Koordynator ds. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków.in. Wskazanie planowanych działań.

podniesienia wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m. żeby wspomagać w wielotorowy sposób zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu. Założone cele zostały tak skonstruowane. poprzez konkursy. Paradyż. dożynki. doposażenie świetlic wiejskich. który zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami ma warunkować rozwój wyżej wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. Bliżyn. Realizacja LSR w perspektywie do roku 2015 przyczyni się do: przyciągnięcia na obszar LGD 150 000 turystów. szlak turystyczny „Piekielny Szlak”. kursy. wzrostu atrakcyjności gospodarczej obszaru m.in. zmianach klimatycznych lub ekologicznego trybu życia u 5150 mieszkańców. wreszcie napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki.in. Realizacja LSR wpisze się więc w idealny sposób w założenia programu „LEADER”. 74 z 99 . poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. rozwoju i wolności od uzależnień oraz podniesienia wartość na rynku pracy 10 000 osób.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Ruda Maleniecka. spotkania integracyjne itp. wizyty studyjne. Smyków. wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego. Realizacja LSR przyczyni się do: wzrostu jakości życia mieszkańców tego regionu m. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Prawidłowa realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój regionu i obszarów wiejskich. Żarnów 16.in.in. wzrostu poziomu wiedzy na temat obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców m. Gowarczów. Stąporków. Końskie. poprzez oznaczanie i promocję takich obiektów. powstanie szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”. poprzez zmniejszenie salda emigracji. różnorodności biologicznej. rozwoju aktywności gospodarczej m. poprzez wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat.in. wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystyka. poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.

Paradyż. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 7. Smyków. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Zestawienie członków LGD 2. zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój regionu. Regulamin Rady LGD 75 z 99 . nastąpi pobudzenie aktywności gospodarczej. nastąpi wzrost integracji społecznej i aktywności mieszkańców. Z efektów zrealizowanych przedsięwzięć skorzysta ponad 200 000 osób. wzrośnie atrakcyjność gospodarcza obszaru. Stąporków. Żarnów Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników: wzrośnie jakość życia mieszkańców. podniesie się wartość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Informacje o dołączonych do LSR załącznikach 1. Skład organu decyzyjnego – Rady LGD 3. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego – Rady LGD 6. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 4. Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 8. Gowarczów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 17. Końskie. Procedura wyboru operacji przez LGD 5.

Żarnów Załącznik nr 1 Zestawienie Członków Zwyczajnych „LGD – U ŹRÓDEŁ” Lp. Bliżyn. Paradyż. Smyków. Imię i nazwisko/Nazwa Reprezentowany sektor/ osoba fizyczna/ nazwa firmy gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny publiczny gospodarczy gospodarczy społeczny społeczny Funkcja w LGD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Agnieszka Kastarynda Agnieszka Nalewczyoska Agnieszka Pikuła Andrzej Sosnowski Aneta Pawłowska Anna Leżaoska Bank Spółdzielczy w Kooskich Danuta Pakos Barbara Słoka Barbara Stachera Bliżyoskie Stowarzyszenie Cyklistów Marek Sorbian Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Dariusz Kowalczyk Dorota Urbaoczyk Dariusz Piwowarczyk Danuta Jedynak Emilia Kupis Ewa Czarkowska Ewa Szatkowska Elżbieta Sosnowska Gabriela Król Gmina Białaczów Barbara Goworek Gmina Bliżyn Mariusz Walachnia Gmina Gowarczów Tomasz Słoka Gmina Kooskie Michał Cichocki Gmina Paradyż Iwona Pluta Gmina Ruda Maleniecka Leszek Kuca Gmina Smyków Bożena Szczypiór Gmina Stąporków Agnieszka Wojcierowska Gmina Żarnów Krzysztof Nawrocki Hurtownia Papiernicza DABOX Iwona Makowska Irena Cukrowska Jadwiga Życka Rada LGD członek członek Rada LGD członek Zarząd LGD Rada LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek członek Zarząd LGD członek członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD Rada LGD Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD członek Rada LGD członek członek 76 z 99 . Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Końskie. Gowarczów. Ruda Maleniecka.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Gowarczów. Paradyż. Żarnów 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Jerzy Kowalski Jerzy Rams Józef Piętak Justyna Pargieła Jolanta Gębska Jarosław Hipsz Krzysztof Król Magdalena Weber Marzena Michałowska .Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Zbigniew Fijewski Małgorzata Jakubczyk Marek Solarz Monika Plaskota Paweł Maszewski Piotr Kupis Piotr Pałgan Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Kooskie Wojciech Pasek Piotr Czarkowski Piotr Zep Roman Jedynak Renata Doniecka Sławomir Cichy Stanisław Krauze Stefan Szymczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródło” Jacek Matera Stowarzyszenie „Kuźnia” Agnieszka Brzezioska Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrzyszów Andrzej Urbaoczyk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Komorów Radosław Lachowski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Jacek Dopieralski społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Komisja Rewizyjna członek członek członek członek członek Członek członek członek członek członek członek członek członek członek członek Komisja Rewizyjna Zarząd LGD Zarząd LGD 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny Zarząd LGD członek Komisja Rewizyjna członek Rada LGD Rada LGD członek członek Rada LGD członek Rada LGD Komisja Rewizyjna 77 z 99 . Bliżyn. Ruda Maleniecka. Końskie. Stąporków.Kowalik Marcin Lataoski Małgorzata Kotwica Mazowiecko .

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Dorota Kołodziejczyk Stowarzyszenie Siedlisko Iwona Krzaczyoska Stowarzyszenie „Ziemia Niekłaoska” Kazimierz Rurarz Sylwia Dulewicz Sylwia Świercz Sylwia Mogielska Szymon Biały Stanisław Pilarski Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Anna Michalska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienna Wola Krzysztof Pacak Tadeusz Budzioski Tomasz Śliwak Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Marzena Jeżewska . Smyków. Stąporków. Ruda Maleniecka. Bliżyn. Gowarczów.Boczek Urszula Jędrzejczyk Wiesław Malicki Władysław Musiał Wiesław Cłapak Zbigniew Gontek Związek Harcerstwa Polskiego Kamila Kowalewska społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny Rada LGD członek Rada LGD członek członek Rada LGD członek członek 75 społeczny członek 76 77 78 79 80 81 82 83 84 społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny członek członek Rada LGD członek członek Komisja Rewizyjna członek członek Zestawienie Członków Wspierających „LGD – U ŹRÓDEŁ” 1 Kancelaria Finansowo –Prawna MERQUS gospodarczy Członek wspierający 78 z 99 . Końskie. Paradyż.

Gowarczów.U ŹRÓDEŁ Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Imię i Nazwisko Danuta Pakos Leszek Kuca Szymon Biały Dorota Kołodziejczyk Andrzej Sosnowski Marzena Jeżewska Boczek Gabriela Król Mariusz Walachnia Radosław Lachowski Stanisław Krauze Agnieszka Brzezińska Agnieszka Kastarynda Czesław Ludwikowski Danuta Szymczyk Sławomir Cichy Dariusz Kowalczyk Iwona Makowska Kazimierz Rurarz Iwona Pluta Barbara Goworek Podmiot delegujący Bank Spółdzielczy w Końskich Gmina Ruda Maleniecka osoba fizyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków osoba fizyczna Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna osoba fizyczna Gmina Bliżyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów osoba fizyczna Stowarzyszenie „KUŹNIA” osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” Gmina Paradyż Gmina Białaczów Reprezentowana Reprezentowany gmina sektor Końskie Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Smyków Smyków Bliżyn Bliżyn Bliżyn Stąporków Końskie Końskie Smyków Gowarczów Gowarczów Gowarczów Końskie Stąporków Stąporków Paradyż Białaczów gospodarczy publiczny społeczny społeczny społeczny społeczny społeczny publiczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny społeczny społeczny społeczny gospodarczy społeczny publiczny publiczny 79 z 99 . Smyków. Bliżyn. Paradyż. Stąporków.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów Załącznik nr 2 Skład organu decyzyjnego LGD . Końskie. Ruda Maleniecka.

Bliżyn. Koordynator LSR – Koordynator do spraw realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Instytucja zarządzająca – Instytucje wymienione w art. Posiedzenie – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ ”. Ruda Maleniecka. osoby pozostające bezstronnymi podpisują się na ww. 1 pkt. którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności dla danej operacji. Nazwiska członków Rady.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. złożyd swój podpis na oświadczeniu o bezstronności. Gowarczów. Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady. w terminie 21 dni od dnia. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia Przewodniczący przygotowuje listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 3. Regulamin – Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Rada – Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Stąporków. liście. Paradyż. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Załącznik nr 3 Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru 1. co potwierdza się podpisem osoby wykluczonej z głosowania. 4. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są. 6 ust. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Statut – Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Końskie. dla każdej operacji zgłoszonej do konkursu. 2. Smyków. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. którego treśd jest zgodna z wymogami określonymi w § 18 Regulaminu. Żarnów Użyte sformułowania i skróty w niniejszych procedurach oznaczają: LGD – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. 80 z 99 . 5. w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy. którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa.

Przewodniczący tworzy listę operacji ocenionych. Końskie. 13. Prezes Zarządu dla każdej operacji wybiera Referenta. o której mowa w pkt. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury b) zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. Stąporków. Smyków.zgodności operacji z LSR. 10. 7.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. informując jednocześnie na piśmie o: . w którym upłynął termin do składania wniosków. . Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu. albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności.możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą (Załącznik nr 5 do LSR) Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji dokonywana jest: a) na kartach ocen. . Po dokonaniu oceny wszystkich operacji. Żarnów 6. 10. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia. LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych. 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji. Bliżyn. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach. o którym mowa w pkt. 12. każdy członek Rady oddzielnie przydziela punkty zgodnie z Kryteriami wyboru. Paradyż. 14. 81 z 99 . Na wniosek członka Rady. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Referenta. Jeżeli operacja uznana jest za zgodną z LSR. 6 Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. wniosek o przyznanie pomocy może mu zostad przesłany w wersji elektronicznej. 9. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w biurze LGD do każdego złożonego wniosku od dnia zakooczenia naboru wniosków do dnia podjęcia uchwały w sprawie listy operacji wybranych. ustalając ich kolejnośd wg liczby uzyskanych punktów. Spośród pracowników LGD. 11. Gowarczów. które zostały określone w LSR. którego zadaniem jest przygotowanie dla członków Rady materiałów niezbędnych do oceny oraz zreferowanie operacji przed głosowaniem nad stwierdzeniem zgodności operacji z LSR. Ruda Maleniecka.

Ruda Maleniecka. Końskie... Gowarczów. 3.. Stąporków. Paradyż. Żarnów Załącznik nr 1 . UZASADNIENIE ZGODNOŚCI / NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR: CSZ 3 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. CSZ 4 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. CSZ 2 wpisad cel zgodnie z LSR ………………... Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślid) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności 1.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. wpisad zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ………………. wpisad zgodnie z LSR ……………….. Bliżyn.Karta oceny zgodności operacji z LSR Miejsce na pieczęd LGD KARTA OCENY zgodności operacji z LSR KO nr 1 Wersja: 1. wpisad zgodnie z LSR ……………….1 Strona 1 z 1 Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? CSZ 1 wpisad cel zgodnie z LSR ………………. Smyków. 2. Kartę należy wypełnid piórem lub długopisem 82 z 99 .... Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? CO 1: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. CO 2: wpisad cel zgodnie z LSR ………………. CO 3 : wpisad cel zgodnie z LSR ………………..

3.. 4. wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Bliżyn.. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Paradyż. miejsca.. Smyków. Stąporków. W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR. z którym dana operacja jest zgodna.Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru. KARTA OCENY operacji według kryteriów wyboru Strona 1 z 2 Miejsce na pieczęć Nr konkursu Termin rozpatrywania wniosku Imię i nazwisko oceniającego Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Kryterium oceny operacji 1. Nie wpisanie imienia. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty Załącznik nr 2 . dnia ……………… (miejsce i data) ………………………………………… (imię i nazwisko Członka Rady) …………………………… (podpis) 83 z 99 . Członek Rady wypełniający zobowiązany jest napisad uzasadnienie. 2. . wpisad kryteria wynikające z LSR ………………. Ruda Maleniecka. Gowarczów. nazwiska. Wpisad kryteria wynikające z LSR ……………….. 3. Suma przyznanych punktów Przyznana ocena ………………. Żarnów 2. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu. Zgodnośd operacji z LSR może występowad w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyd więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym i co najmniej jednym celem szczegółowym i co najmniej jednym przedsięwzięciem z LSR.

Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru START NIE Sprawdzenie bezstronności członków Rady TAK Wpisanie na listę bezstronnych członków Rady Wybór przez Prezesa Zarządu Referenta spośród pracowników LGD do każdej operacji Wykluczenie z głosowania Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu Zreferowanie operacji przez Referenta Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady Wznowienie Posiedzenia Dyskusja Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR NIE Sprawdzenie zgodności operacji z LSR TAK Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru Procedura wyboru operacji przez LGD 84 z 99 . Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Bliżyn. Gowarczów. Ocena na podstawie kryteriów wyboru polega na przyznaniu stosownej liczby punktów zgodnie z możliwościami wynikającymi z kryteriów. Żarnów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. nazwiska. Paradyż. daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. Stąporków. Ruda Maleniecka. 2. miejsca. 1. Smyków. Nie wpisanie imienia.

Końskie. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. Paradyż. Stąporków. Smyków. Gowarczów. Osoba odpowiedzialna Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Pracownicy Biura LGD Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Karta oceny zgodności operacji z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Uchwała o niezgodności operacji z LSR Karta oceny operacji według kryteriów wyboru Uchwała o zgodności operacji z LSR Lista rankingowa Używane dokumenty Oświadczenie o bezstronności Uchwała o wykluczeniu z głosowania Lista biorących udział w głosowaniu Uczestnicy Posiedzenia Rady Adresat/II strona czynności Czynnośd Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji Wykluczenie z głosowania Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu Zreferowanie operacji przez Referenta Dyskusja Sprawdzenie zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR Ocena wniosków według kryteriów wyboru operacji Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR Przygotowanie listy rankingowej operacji wg kryteriów wyboru 85 z 99 . Ruda Maleniecka.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Bliżyn.

Żarnów Załącznik nr 4 Procedura wyboru operacji przez LGD 1. 13. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o wszczęcie Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR) w terminie zgodnym z Regulaminem (Załącznik nr 8 do LSR). b) operacji. Na liście operacji wybranych umieszcza się te. 10. Ogłoszenie o możliwości składania. Bliżyn. Końskie. Na liście operacji niewybranych umieszcza się te. W terminie 45 dni od dnia. Najpóźniej 7 dni przed upływem terminu zakooczenia składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady. Każdy wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer. uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek odwołao. które spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru projektu przez LGD. LGD sporządza listy: a) operacji. które nie zostały wybrane. lecz nie spełniły minimalnych wymagao. 9. które mieszczą się w limicie wskazanym w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. który stanowi załącznik nr 8 do LSR. Stąporków. b) niezgodne z LSR 86 z 99 . wniosków o przyznanie pomocy publikowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wpłynięcia odwołao od rozstrzygnięd Rady. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. o których mowa w pkt. odpowiada Prezes Zarządu. Posiedzenie w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem. Regulaminem ( Załącznik nr 8 do LSR) i Procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR) 8. nie później niż 7 dni od dnia. jednoczesnym wskazaniem operacji. których mowa w pkt 12. Po rozpatrzeniu odwołao Przewodniczący sporządza ostateczną listę operacji ocenionych. Sposób nadawania numerów określa instrukcja kancelaryjna. za pośrednictwem LGD. Po posiedzeniu. 6. Gowarczów. Za ustalenie terminu składania wniosków oraz o wystąpienie do Instytucji zarządzającej z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania. 5. 4. Wybór operacji następuje w trakcie obrad Rady. który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady. Biuro LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych wraz informacją. 3. Ruda Maleniecka. 12. zgodnie z niniejsza procedurą. 2. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy. które zostały wybrane ustalając ich kolejnośd według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg kryteriów wyboru. 11. w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 9. której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru. 7. Paradyż. Smyków. w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: a) zgodne z LSR.

Stąporków. Smyków. Końskie. Ruda Maleniecka. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. w którym upłynął termin do składania wniosków. Nie później niż przed upływem 45 dni. Bliżyn. której mowa w pkt 1. Gowarczów. za pośrednictwem LGD wniosków o poznanie pomocy 14. niż w dniu jej przekazania do Instytucji zarządzającej. b) Publikuje listę operacji wybranych na stronie internetowej LGD nie później.niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania. Paradyż. o których mowa w pkt 12 i 13 oraz uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami. . 15. Koordynator LSR: a) przekazuje Instytucji zarządzającej listy.wybraniu operacji informując jednocześnie czy operacja mieści się w limicie określonym w informacji. c) Informuje na piśmie wnioskodawcę o: . 87 z 99 .Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. od dnia. Żarnów c) nie zostały złożone miejscu i terminie. o których mowa w podawanej do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania.

Żarnów Schemat graficzny procedury wyboru operacji przez LGD.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów.składania wniosków. Stąporków. Procedura wyboru operacji przez LGD START Ustalenie terminu: . Paradyż. Końskie. Ruda Maleniecka. .opublikowania ogłoszenia o wszczęciu naboru wniosków. Bliżyn. Gowarczów. Smyków. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przygotowanie ogłoszenia NIE AKCEPTACJA TAK Publikacja ogłoszenia Nabór wniosków Rejestracja wniosków Zwołanie Posiedzenia Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Publikacja wyników oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru Powiadomienie wnioskodawców o decyzji Rady NIE AKCEPTACJA TAK Przekazanie Instytucji zarządzającej dokumentacji konkursowej 88 z 99 .

Smyków. Osoba odpowiedzia lna Prezes Zarządu Używane dokumenty Pismo dotyczące terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków Adresat/II strona czynności Instytucja zarządzająca Koordynator LSR Projekt ogłoszenia Instytucja zarządzająca Instytucja zarządzająca Dyrektor Biura Pracownik Biura Przewodnicz ący Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą oceny zgodności z LSR Powiadomienie o wynikach oceny Wnioskodawcy Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd Rady Przewodnicz ący Rady Zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego Protokół z posiedzenia Rady. Gowarczów. Końskie. Akceptacja ogłoszenia o możliwości składania. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury wyboru operacji przez LGD Czynnośd Ustalenie terminu ogłoszenia konkursu i składania wniosków o dofinansowanie operacji. W przypadku odwołao od podjętej decyzji przez Radę . Ruda Maleniecka. Paradyż. Lista operacji niezgodnych z LSR Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę Koordynator a LSR Przewodnicz ący Rady Prezes Zarządu Wnioskodawca Instytucja zarządzająca 89 z 99 . Bliżyn. Lista Rankingowa wybranych operacji.Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego. za pośrednictwem LGD. Stąporków. Procedura oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie o wynikach oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wdrażania LSR. Nabór wniosków Rejestracja składanych wniosków o przyznanie pomocy.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego. Publikacja ostatecznych wyników oceny zgodności operacji z LSR Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Przekazanie pełnej dokumentacji. Przygotowanie ogłoszenia o możliwości składania. wniosków o przyznanie pomocy do samorządu wojewódzkiego.

4. 7. który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Odwołanie spełnia wymogi formalne jeśli: a) Złożone jest na właściwym formularzu. Żarnów Załącznik nr 5 Procedura odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji 1. którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. 2. pod warunkiem. negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. Paradyż. c) Zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy. Gowarczów. Odwołujący jest obowiązany poinformowad o uczestnictwie w posiedzeniu Rady dotyczącym rozpatrzenia odwołania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem ww. Bliżyn. b) Wpłynie do biura LGD w określonym w pkt 1 terminie. Po wpłynięciu co najmniej jednego odwołania Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 3 dni od daty jej podjęcia Biuro LGD przesyła odwołującemu z pouczeniem. Biuro LGD informuje pisemnie odwołującego się o terminie rozpatrzenia odwołania pouczając o możliwości zabrania głosu w trakcie rozpatrywania sprawy. 90 z 99 . 3. Stąporków. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołao rozpatrzonych pozytywnie. o której mowa w pkt 11 Procedury oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg kryteriów wyboru ( Załącznik nr 3 do LSR). posiedzenia pod rygorem utraty tego prawa.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer. Od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 5. 6. że jest to rozstrzygnięcie ostateczne. Ruda Maleniecka. że spełniad będzie wymogi formalne. Końskie. Smyków.

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD. 91 z 99 .1 Strona 1 z 1 NUMER WNIOSKU NUMER UCHWAŁY RADY DATA WPŁYNIĘCIA NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: PODPIS PRZYJMUJACEGO ODWOŁANIE       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Oceny zgodności operacji z LSR Oceny operacji wg kryteriów wyboru UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WNIOSKODAWCY: ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej) TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY: ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY: MIEJSCE: WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ RADĘ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY CZYTELNY DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 1. tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól. Stąporków. Bliżyn.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków.Wzór odwołania Formularz odwołania od wyników oceny Rady LGD ODR nr 1 Miejsce na pieczęd wnioskodawcy(jeżeli jest) ODWOŁANIE Wersja: 1. Gowarczów. Końskie. w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury. Ruda Maleniecka. Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony. Pola białe wypełnia Wnioskodawca. Paradyż. Żarnów Załącznik nr 1 . 2. W przypadku braku wypełnienia odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia.

Końskie. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji START Wpłynięcie odwołania Rejestracja odwołania i nadanie numeru Zwołanie posiedzenia Rady LGD NIE AKCEPTACJA TAK Wysłuchanie stanowiska odwołującego się Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie ostatecznej listy rankingowej Wysłanie pisma o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym Procedura wyboru operacji przez LGD 92 z 99 . Żarnów Schemat graficzny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Smyków. Ruda Maleniecka. Paradyż. Bliżyn. Stąporków. Gowarczów.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Stąporków. Żarnów Schemat tabelaryczny procedury odwołania od rozstrzygnięd organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. Ruda Maleniecka. Końskie. Bliżyn. Smyków. Paradyż. Gowarczów. Czynnośd Rejestracja i nadanie nr odwołania Powiadomienie odwołującego się o przyjęciu odwołania i terminie Posiedzenia Rady Zwołanie Rady Posiedzenie Rady w ramach procedury odwołania Rozpatrzenie odwołania Powiadomienie o odrzuceniu odwołania Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Osoba odpowiedzialna Pracownik biura Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia Zaproszenie na Posiedzenie Rady Używane dokumenty Adresat/II strona czynności Dyrektor Biura Wnioskodawcy Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady Rada Przewodniczący Rady Członkowie Rady. Zarządu Uchwała Pismo o odrzuceniu odwołania Pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Wnioskodawca Przewodniczący Rady Wnioskodawca 93 z 99 .

W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Bliżyn. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokument Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 94 z 99 . Paradyż. Gowarczów. Żarnów Załącznik nr 6 Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR 1. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR może wystąpid: a. Stąporków. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Końskie.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Rada LGD b. Ruda Maleniecka. Komisja Rewizyjna LGD c. Zarząd z własnej inicjatywy d. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Smyków. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2.

Końskie. Bliżyn. Grupa członków licząca powyżej 10 % wszystkich członków LGD 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Żarnów Załącznik nr 7 Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada LGD 5. Zarząd z własnej inicjatywy d. Stąporków. Komisja Rewizyjna LGD c. Ruda Maleniecka. Z wnioskiem do Zarządu LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji może wystąpid: a. Schemat graficzny procedury START Wniosek do Zarządu NIE Uchwała Zarządu TAK NIE Uchwała Walnego TAK Zmiana LSR Pismo informacyjne do wnioskodawców Pismo informacyjne do wnioskodawców – prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Schemat tabelaryczny procedury Osoba Czynnośd odpowiedzialna Rozpatrzenie Prezes Zarządu wniosku Zwołanie Walnego Prezes Zarządu Zebrania Zmiana LSR Prezes Zarządu Używane dokumenty Wniosek Adresat/II strona czynności Wnioskodawca Członkowie LGD LSR 95 z 99 . Rada LGD b. W procedurze stosuje się wzory dokumentów opracowanych i przyjętych przez Zarząd LGD. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskad pozytywną opinię Zarządu LGD 3. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków 4. Paradyż. Smyków. Gowarczów.

współpraca z Zarządem i Biurem. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady. Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady LGD 4. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie wypłacane w ramach zawartych umów o dzieło. zwanej dalej Radą. Biuro – oznacza Biuro LGD 6. Bliżyn. Rada – oznacza Radę LGD 3. Zarząd – oznacza Zarząd LGD 5. chorobę albo koniecznośd opieki nad chorym. b. Członkowie Rady zobowiązani są do: 96 z 99 Rady . 4. Sekretarz – oznacza Sekretarza obrad Rady LGD §3 1. 2. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Ruda Maleniecka. które mają byd realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.10.1). 2. organizację pracy oraz tryb obradowania organu decyzyjnego LGD – Rady LGD. Urz.2005 r. 3. Końskie. Paradyż. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015 8.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. Do zadao Przewodniczącego Rady należy: a. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. zwoływanie posiedzeo Rady.23 członków. §5 1. organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady. Maksymalna wysokośd wynagrodzenia jest zgodna z uchwałą Zarządu. Za przyczyny uniemożliwiające wzięcie udziału przez Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się: a. str. c. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. Niniejszy regulamin określa uprawnienia. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Rady LGD 9. powołanej na podstawie § 19 ust. §4 1. b.2 Statutu LGD 2. Członek Rady zawiadamia o tym na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. 62 ust. Smyków. Zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. Gowarczów. §2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. UE l277 z 21. 2. 3. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. c. Skład Rady stanowi 18 . Członkowie Rady wybierani są zgodnie z § 19 ust. podróż służbową. Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD 7. 4. którą jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 2. Żarnów Załącznik nr 8 REGULAMIN PRACY RADY Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ §1 1. Stąporków.

Członkowie Rady powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. na który zostało zwołane w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD i Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru. Stąporków. zgodnie z posiadaną wiedzą. Bliżyn. wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i obiektywny. §6 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGD. o których mowa w pkt 2 Procedury wyboru operacji przez LGD (Załącznik nr 4 do LSR) i pkt 3 Procedury odwołania od wyników oceny (Załącznik nr 5 do LSR). Używania informacji.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. d. Posiedzenie. Posiedzenia Rady otwiera. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny lub jako rezultatu oceny. b. Żarnów a. 2 musi zostad zamknięte w przeciągu: a) 14 dni od terminu. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Ruda Maleniecka. w szczególności wynikających z Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4. 2. Obsługę posiedzeo Rady zapewnia Biuro. Paradyż. o którym mowa w ust 3 pkt a muszą zostad rozpatrzone wszystkie wnioski o przyznanie pomocy. 4. c. terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Procedury wyboru operacji przez LGD. 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. prowadzi i zamyka Przewodniczący. 3. §8 1. z wyjątkiem posiedzeo zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu. §9 1. Smyków. o którym mowa w ust. W przypadku posiedzeo Rady związanych z rozpatrzeniem odwołania w toku Procedury odwołania od wyników oceny powinni byd pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu. natomiast przed zamknięciem posiedzenia o którym mowa w ust 3 pkt b muszą zostad rozpatrzone wszystkie odwołania od wyników oceny operacji dokonanej przez Radę. §7 Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady ustalając miejsce. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie. Rada obraduje na posiedzeniach. b) 2 dni w przypadku posiedzeo prowadzonych w ramach Procedury odwołania od wyników oceny. § 10 1. Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedury odwołania od wyników oceny mogą odbywad się w ciągu kilku spotkao i trwad nie dłużej niż 3 dni. 2. Przed zamknięciem Posiedzenia. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. których mowa w pkt b i c tylko dla celów oceny operacji i nieujawniania ich stronom trzecim. Końskie. 97 z 99 . 5. termin i porządek obrad. Gowarczów. Posiedzenia dotyczące kompetencji zapisanych w §1 ust 2 prowadzonych w ramach Procedury wyboru operacji przez LGD.

§ 14 1. 6. a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego. po upływie pół godziny wg tego samego porządku. Protokół z posiedzenia. d. który obejmuje w szczególności: a. treśd uchwał formie załączników § 15 1. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem. w szczególności ekspertów. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. § 12 1. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% swoich członków co stanowi quorum. o którym mowa w ust. Wszystkie głosowania Rady są jawne. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. 7. stanowiących załączniki odpowiednio nr 3. 2. powinien zawierad. c. przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowao. Żarnów 3. 3. § 11 1. w szczególności: a. wyniki głosowao. Wolne wnioski i zapytania. obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady. co zostaje odnotowane w protokole. podając dane tej osoby Prezesowi Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. po upływie pół godziny podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg kryteriów wyboru oraz Procedurze odwołania od wyników oceny. Po stwierdzeniu quorum. oznaczanym następująco: 98 z 99 . W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Koordynator LSR. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. b. 3 Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Obrad. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku. Przewodniczący może zaprosid do udziału w posiedzeniu osoby trzecie. Bliżyn. tj. e. Prezentację i omówienie wniosków o przyznanie pomocy. Ruda Maleniecka. § 13 1. 5. które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeo Rady. Smyków. Ustną informację Zarządu o realizacji operacji. Zadanie Rady określone w §1 ust. Gowarczów. 8. Dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy. liczbę obecnych członków Rady. b. 2 wykonuje się w sposób określony w Procedurze wyboru operacji przez LGD. 2. Stąporków. W przypadku nieobecności Przewodniczącego. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. którym przysługuje głos doradczy. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza. d. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie tj. 2. Prawomocnośd posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. 2. Paradyż. wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad. 4. złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD. Końskie. c. 4. przyjęty przez Radę program obrad. z wyjątkiem uchwał proceduralnych.5 do LSR. które odnotowuje się w protokole posiedzenia. Rada dokonuje wyboru Sekretarza Obrad i przyjmuje porządek obrad.

99 z 99 . liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne posiedzenie w danym roku kalendarzowym. c. 2.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ obszar gmin: Białaczów. o których mowa w § 1 ust. Protokół z posiedzenia Rady LGD sporządza się w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. Uchwały podjęte przez Radę. złoży oświadczenie o bezstronności. Bliżyn. 2. lub c. nie pozostaje z wnioskodawcą w stosunku zależności służbowej lub e. a odpowiedzi na nie udzielane są w miarę możliwości bezpośrednio na danym posiedzeniu. który: a. Paradyż. jeżeli udział członka Rady w dokonywaniu wyboru operacji może wywoład wątpliwości. opieki lub kurateli. § 18 1. b. 3. § 16 1. Gowarczów. o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady. W przypadkach innych niż wymienione w ust. Stąporków. bieżący rok kalendarzowy 3. liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejnośd podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad. nie później niż 7 dni od ich uchwalenia. 4. Żarnów a. nie zasiada w organach lub jest przedstawicielem osób prawnych składających wniosek. Końskie. W sprawach. lub d. co do jego bezstronności. Przewodniczący przekazuje Zarządowi. § 17 Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady. nie pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeoskim. 2. Ruda Maleniecka. Osobą bezstronną jest członek Rady. nie jest wnioskodawcą wniosku o przyznanie pomocy lub b. Smyków. pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia. Protokoły i dokumentacja z posiedzeo Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej. § 19 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.2 Członkowie Rady składają oświadczenie o bezstronności dla każdej operacjo oddzielnie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful