Burza mózgów Burza mózgów zaliczana jest do heurystycznych, czyli twórczych metod prognozowania.

Celem burzy mózgów jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu, przy wykorzystaniu kreatywności oraz intuicji zespołu uczestniczącego w projekcie. Rozwiązanie otrzymane w wyniku ma charakter oryginalny. Twórcą metody jest Alex Faickney Osborn, amerykański menager, który opracował ją w latach 30-stych XX wieku. Burza mózgów ma charakter grupowy, a jej celem jest wygenerowanie możliwie dużej ilość pomysłów mogących być rozwiązaniem problemu postawionego przed grupą. Proces przeprowadzenia burzy mózgów dzieli się na 3 podstawowe etapy: 1. przygotowanie 2. zebranie pomysłów 3. ocena pomysłów

I Etap Na początku przygotowań do przeprowadzenia burzy organizator powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: 1. Co będzie celem pracy grupowej opartej na burzy mózgów? 2. Jakiej tematyki będzie dotyczyć spotkanie? 3. Kto powinien zostać zaproszony do pracy w grupie 4. Ile osób powinno uczestniczyć w pracach grupy? 5. Kiedy i gdzie powinno się odbyć spotkanie grupy wykorzystującej burzę mózgów? Celem pracy zespołu zawsze jest znalezienie innowacyjnego, niestandardowego rozwiązania postawionego przed nim problemu. Problem powinien być określony w wystarczająco szerokich ramach, tak aby dać pole do popisu uczestnikom. Zbyt wąsko zakreślony problem może negatywnie wpłynąć na jakość zgłaszanych pomysłów. Z kolei zbyt szerokie określenie celu prowadzi do zgłaszania propozycji nie mających związku z tematem, a co za tym idzie marnotrawstwa czasu. Z celem projektu bezpośrednio związana jest tematyka spotkania. Definiowana jest ona bowiem przez problemy z którymi uporać mają się uczestnicy. Zespół uczestniczący w burzy mózgów powinien mieć zróżnicowany skład. Poza specjalistami w danej dziedzinie powinny w nim znaleźć się również osoby nie mające głębszej wiedzy na temat problemu. Osoby te mają większa możliwość swobodnego kojarzenia faktów, nie są bowiem skrępowane schematami myślenia narzucanymi przez wiedzę fachową. Osoby będące laikami w omawianej dziedzinie powinny stanowić około 1/3 grupy. Dodatkowo w jednej grupie nie powinno się umieszczać osób będących ze sobą w

składający się z ekspertów w danej dziedzinie. Moderator powinien zwracać baczną uwagę na uczestników. Uczestnicy mogą zostać uprzedzeni o temacie projektu kilka dni wcześniej. najlepiej na tablicy tak aby wszyscy mogli je cały czas widzieć. aby na tym etapie nie komentować. poprzez metodę kolorowych pinesek. aby uzyskać maksymalną liczbę pomysłów. Samemu również nie powinien komentować zgłaszanych propozycji. Idealnym miejscem na przeprowadzenie burzy mózgów jest przestronna sala z tablicą i stołami ustawionymi w kształt litery U. tak aby mieli czas na przygotowanie się do uczestnictwa. Przyjmuje się. lecz nie bezpośrednio po posiłku. w której uczestnicy przekrzykują się wzajemnie. że optymalna liczebność grupy dla burzy mózgów to 6-10 osób. Za najlepszy zostaje uznany ten pomysł. W miarę upływu czasu zgłaszane propozycje powinny stawać się coraz bardziej innowacyjne i wyszukane. lub tez popołudniową. przy którym przeczepiona została największa ilość pinesek. Uczestnicy nie powinni być skrępowani żadnymi ograniczeniami ani normami. II Etap Podczas 2 etapu uczestnicy burzy mózgów gromadzą się o określonym czasie w wybranym wcześniej przez organizatorów miejscu i wspólnie starają się wymyśleć rozwiązanie przedstawionego problemu. Może to bowiem zaburzyć pewność siebie uczestników. ale i nie nazbyt duża tak aby dało się utrzymać porządek pracy. pilnując aby nie odnosili się do pomysłów kolegów. Ważną rolę podczas trwania burzy odgrywa moderator. Przy pomysłach. np. Uznaje się. a także uniknięcie sytuacji. Jednocześnie głos powinien zabierać tylko jeden członek zespołu. ale mogą również dowiedzieć się o nim dopiero w momencie rozpoczęcia prac. jeżeli chodzi o zgłaszane pomysły. Metoda ta jednakowoż rzadko wykorzystywana jest w praktyce. krytykować czy poddawać ocenie jakiekolwiek pomysłu. Może tego dokonać sam zespół. które podobają mu się najbardziej przyczepia pineskę. Dzięki pracy grupowej umysł ludzki stymulowany jest do kreatywnej pracy. Burza mózgów powinna mieć miejsce w godzinach porannych. III Etap W ostatniej fazie burzy mózgów należy przeprowadzić ocenę zgłoszonych propozycji zgłoszonych przez zespół. Wszystkie pomysły powinny zostać zanotowane. Od niego zależy wprowadzenie członków zespołu w rozważany temat. a co za tym idzie zablokować wymyślanie dalszych. a następnie motywowanie ich do jak największej kreatywności. W metodzie tej każdy uczestnik otrzymuje kilkanaście pinesek. kiedy umysł jest najświeższe. Następnie każdy z członków grupy po kolei dostaje listę pomysłów. Ważne jest. albo z kadry zarządzającej . Liczebność grupy nie powinna być zbyt mała. Ma to na celu zapewnienie porządku prac. o wiele częściej do oceny propozycji powoływany jest specjalny zespół. że podczas 30 minutowej sesji powinno zostać zgłoszonych około 150 pomysłów. Może to bowiem wywołać uczucie skrępowania wśród uczestników i powstrzymać ich przed swobodnym wyrażaniem własnego zdania.bezpośredniej zależności hierarchicznej. Głosu członkom zespołu udziela wyłącznie moderator. Optymalny czas pracy zespołu to 30 min. niekonwencjonalnych rozwiązań.

różniące się jakby krańcowo odmiennymi cechami. nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy.obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające z uprzednich porównań. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich treści ekonomicznej. występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie. większy stopień humanizacji pracy w grupie. które same bezpośrednio po niej mają mówić Analiza przyczynowa Pogłębionym etapem badania wskaźników ekonomicznych jest analiza przyczynowa. w której dąży się do ustalenia wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej.firmy. Wśród ogółu metod analizy przyczynowej na szczególne wyróżnienie zasługują dwie. Suma odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. a także wybiera propozycję. sprzyjanie większej twórczości.określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. Natomiast wadami tej metody są: • lęk przed cudzą oceną własnych pomysłów\ zachodzi spadek indywidualnej motywacji • nie można mówić jednocześnie • trudno jednocześnie przetwarzać dane o cudzych pomysłach i generować własne. sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie. która zostaje zrealizowana Wady i zalety Do zalet metody burzy mózgów zaliczyć należy bez wątpienia: • • • • • • większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych . . występuje efekt następnego w kolejce – spadek uwagi przykładanej do cudzej odpowiedzi i gorsze zapamiętanie jej treści przez osoby. Określenie czynników. Zespół ten dokonuje oceny jakości projektów pod kątem efektywności i realności. a mianowicie: . Obliczenie wpływu poszczególnych czynników na badane odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego w kilka odchyleń cząstkowych. Chodzi tu zatem o: . następuje w drodze rozumowania logicznego.

metoda kolejnych podstawień. Ujęcie uproszczone tej metody to metoda różnicowania. . tym więcej może być różnobrzmiących wyników (ustalanych odchyleń cząstkowych). jedynie różnic między wielkością bazową a rzeczywistą. to znaczy im więcej rozpatrywanych jest czynników kształtujących wskaźnik. a następnie wykorzystaniu ich do odpowiedniego przeliczenia bazowej wielkości badanego wskaźnika. Suma tych odchyleń odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu. Inne metody analizy przyczynowej. . Im bardziej złożony jest badany wskaźnik. mają tę wyższość nad metodą kolejnych podstawień. polegająca na uwzględnieniu w kolejnych podstawieniach . Metoda podstawień łańcuchowych polega na kolejnym zastępowaniu poszczególnych elementów bazowych danymi rzeczywistymi i ustalaniu odchyleń cząstkowych na podstawie wykształcających się iloczynów skorygowanych. Podstawową wadą omawianej metody ( w obydwu odmianach) jest to. w tym metoda funkcyjna. Metoda kolejnych podstawień może być stosowana w ujęciu rozwiniętym (nazwanym metodą podstawień łańcuchowych) lub uproszczonym (nazwanym metodą różnicowania). Metoda funkcyjna polega na ustaleniu wskaźników zmienności poszczególnych czynników..metoda funkcyjna. że uzyskiwane odchylenia cząstkowe są jednobrzmiące bez względu na dokonaną kolejność podstawienia czynników. że w zależności od przyjętej kolejności podstawień otrzymywane są różne odchylenia cząstkowe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful