Burza mózgów Burza mózgów zaliczana jest do heurystycznych, czyli twórczych metod prognozowania.

Celem burzy mózgów jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu, przy wykorzystaniu kreatywności oraz intuicji zespołu uczestniczącego w projekcie. Rozwiązanie otrzymane w wyniku ma charakter oryginalny. Twórcą metody jest Alex Faickney Osborn, amerykański menager, który opracował ją w latach 30-stych XX wieku. Burza mózgów ma charakter grupowy, a jej celem jest wygenerowanie możliwie dużej ilość pomysłów mogących być rozwiązaniem problemu postawionego przed grupą. Proces przeprowadzenia burzy mózgów dzieli się na 3 podstawowe etapy: 1. przygotowanie 2. zebranie pomysłów 3. ocena pomysłów

I Etap Na początku przygotowań do przeprowadzenia burzy organizator powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: 1. Co będzie celem pracy grupowej opartej na burzy mózgów? 2. Jakiej tematyki będzie dotyczyć spotkanie? 3. Kto powinien zostać zaproszony do pracy w grupie 4. Ile osób powinno uczestniczyć w pracach grupy? 5. Kiedy i gdzie powinno się odbyć spotkanie grupy wykorzystującej burzę mózgów? Celem pracy zespołu zawsze jest znalezienie innowacyjnego, niestandardowego rozwiązania postawionego przed nim problemu. Problem powinien być określony w wystarczająco szerokich ramach, tak aby dać pole do popisu uczestnikom. Zbyt wąsko zakreślony problem może negatywnie wpłynąć na jakość zgłaszanych pomysłów. Z kolei zbyt szerokie określenie celu prowadzi do zgłaszania propozycji nie mających związku z tematem, a co za tym idzie marnotrawstwa czasu. Z celem projektu bezpośrednio związana jest tematyka spotkania. Definiowana jest ona bowiem przez problemy z którymi uporać mają się uczestnicy. Zespół uczestniczący w burzy mózgów powinien mieć zróżnicowany skład. Poza specjalistami w danej dziedzinie powinny w nim znaleźć się również osoby nie mające głębszej wiedzy na temat problemu. Osoby te mają większa możliwość swobodnego kojarzenia faktów, nie są bowiem skrępowane schematami myślenia narzucanymi przez wiedzę fachową. Osoby będące laikami w omawianej dziedzinie powinny stanowić około 1/3 grupy. Dodatkowo w jednej grupie nie powinno się umieszczać osób będących ze sobą w

II Etap Podczas 2 etapu uczestnicy burzy mózgów gromadzą się o określonym czasie w wybranym wcześniej przez organizatorów miejscu i wspólnie starają się wymyśleć rozwiązanie przedstawionego problemu. Dzięki pracy grupowej umysł ludzki stymulowany jest do kreatywnej pracy. Głosu członkom zespołu udziela wyłącznie moderator. Następnie każdy z członków grupy po kolei dostaje listę pomysłów. np. a następnie motywowanie ich do jak największej kreatywności.bezpośredniej zależności hierarchicznej. że optymalna liczebność grupy dla burzy mózgów to 6-10 osób. a co za tym idzie zablokować wymyślanie dalszych. poprzez metodę kolorowych pinesek. pilnując aby nie odnosili się do pomysłów kolegów. Od niego zależy wprowadzenie członków zespołu w rozważany temat. Burza mózgów powinna mieć miejsce w godzinach porannych. Uczestnicy mogą zostać uprzedzeni o temacie projektu kilka dni wcześniej. ale mogą również dowiedzieć się o nim dopiero w momencie rozpoczęcia prac. Uczestnicy nie powinni być skrępowani żadnymi ograniczeniami ani normami. składający się z ekspertów w danej dziedzinie. Może to bowiem wywołać uczucie skrępowania wśród uczestników i powstrzymać ich przed swobodnym wyrażaniem własnego zdania. Uznaje się. krytykować czy poddawać ocenie jakiekolwiek pomysłu. Za najlepszy zostaje uznany ten pomysł. niekonwencjonalnych rozwiązań. aby uzyskać maksymalną liczbę pomysłów. Moderator powinien zwracać baczną uwagę na uczestników. które podobają mu się najbardziej przyczepia pineskę. Ma to na celu zapewnienie porządku prac. Jednocześnie głos powinien zabierać tylko jeden członek zespołu. kiedy umysł jest najświeższe. o wiele częściej do oceny propozycji powoływany jest specjalny zespół. Samemu również nie powinien komentować zgłaszanych propozycji. jeżeli chodzi o zgłaszane pomysły. Może to bowiem zaburzyć pewność siebie uczestników. Optymalny czas pracy zespołu to 30 min. lub tez popołudniową. lecz nie bezpośrednio po posiłku. w której uczestnicy przekrzykują się wzajemnie. aby na tym etapie nie komentować. W metodzie tej każdy uczestnik otrzymuje kilkanaście pinesek. najlepiej na tablicy tak aby wszyscy mogli je cały czas widzieć. tak aby mieli czas na przygotowanie się do uczestnictwa. przy którym przeczepiona została największa ilość pinesek. Przy pomysłach. Ważną rolę podczas trwania burzy odgrywa moderator. Może tego dokonać sam zespół. a także uniknięcie sytuacji. Liczebność grupy nie powinna być zbyt mała. W miarę upływu czasu zgłaszane propozycje powinny stawać się coraz bardziej innowacyjne i wyszukane. ale i nie nazbyt duża tak aby dało się utrzymać porządek pracy. albo z kadry zarządzającej . Idealnym miejscem na przeprowadzenie burzy mózgów jest przestronna sala z tablicą i stołami ustawionymi w kształt litery U. Przyjmuje się. Metoda ta jednakowoż rzadko wykorzystywana jest w praktyce. III Etap W ostatniej fazie burzy mózgów należy przeprowadzić ocenę zgłoszonych propozycji zgłoszonych przez zespół. Wszystkie pomysły powinny zostać zanotowane. że podczas 30 minutowej sesji powinno zostać zgłoszonych około 150 pomysłów. Ważne jest.

Suma odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. Obliczenie wpływu poszczególnych czynników na badane odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego w kilka odchyleń cząstkowych.określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. występuje efekt następnego w kolejce – spadek uwagi przykładanej do cudzej odpowiedzi i gorsze zapamiętanie jej treści przez osoby. większy stopień humanizacji pracy w grupie. która zostaje zrealizowana Wady i zalety Do zalet metody burzy mózgów zaliczyć należy bez wątpienia: • • • • • • większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek. występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich treści ekonomicznej. następuje w drodze rozumowania logicznego. Wśród ogółu metod analizy przyczynowej na szczególne wyróżnienie zasługują dwie. Zespół ten dokonuje oceny jakości projektów pod kątem efektywności i realności. sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie. Określenie czynników. a mianowicie: . które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych . .firmy. w której dąży się do ustalenia wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy. sprzyjanie większej twórczości. różniące się jakby krańcowo odmiennymi cechami. a także wybiera propozycję. Natomiast wadami tej metody są: • lęk przed cudzą oceną własnych pomysłów\ zachodzi spadek indywidualnej motywacji • nie można mówić jednocześnie • trudno jednocześnie przetwarzać dane o cudzych pomysłach i generować własne.obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające z uprzednich porównań. które same bezpośrednio po niej mają mówić Analiza przyczynowa Pogłębionym etapem badania wskaźników ekonomicznych jest analiza przyczynowa. Chodzi tu zatem o: .

Inne metody analizy przyczynowej. Suma tych odchyleń odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu. Metoda podstawień łańcuchowych polega na kolejnym zastępowaniu poszczególnych elementów bazowych danymi rzeczywistymi i ustalaniu odchyleń cząstkowych na podstawie wykształcających się iloczynów skorygowanych. Im bardziej złożony jest badany wskaźnik. Podstawową wadą omawianej metody ( w obydwu odmianach) jest to. Metoda funkcyjna polega na ustaleniu wskaźników zmienności poszczególnych czynników. Metoda kolejnych podstawień może być stosowana w ujęciu rozwiniętym (nazwanym metodą podstawień łańcuchowych) lub uproszczonym (nazwanym metodą różnicowania). a następnie wykorzystaniu ich do odpowiedniego przeliczenia bazowej wielkości badanego wskaźnika. Ujęcie uproszczone tej metody to metoda różnicowania.metoda kolejnych podstawień. . w tym metoda funkcyjna. polegająca na uwzględnieniu w kolejnych podstawieniach . to znaczy im więcej rozpatrywanych jest czynników kształtujących wskaźnik. jedynie różnic między wielkością bazową a rzeczywistą. że uzyskiwane odchylenia cząstkowe są jednobrzmiące bez względu na dokonaną kolejność podstawienia czynników.metoda funkcyjna.. tym więcej może być różnobrzmiących wyników (ustalanych odchyleń cząstkowych). mają tę wyższość nad metodą kolejnych podstawień. że w zależności od przyjętej kolejności podstawień otrzymywane są różne odchylenia cząstkowe. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful