Burza mózgów Burza mózgów zaliczana jest do heurystycznych, czyli twórczych metod prognozowania.

Celem burzy mózgów jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu, przy wykorzystaniu kreatywności oraz intuicji zespołu uczestniczącego w projekcie. Rozwiązanie otrzymane w wyniku ma charakter oryginalny. Twórcą metody jest Alex Faickney Osborn, amerykański menager, który opracował ją w latach 30-stych XX wieku. Burza mózgów ma charakter grupowy, a jej celem jest wygenerowanie możliwie dużej ilość pomysłów mogących być rozwiązaniem problemu postawionego przed grupą. Proces przeprowadzenia burzy mózgów dzieli się na 3 podstawowe etapy: 1. przygotowanie 2. zebranie pomysłów 3. ocena pomysłów

I Etap Na początku przygotowań do przeprowadzenia burzy organizator powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: 1. Co będzie celem pracy grupowej opartej na burzy mózgów? 2. Jakiej tematyki będzie dotyczyć spotkanie? 3. Kto powinien zostać zaproszony do pracy w grupie 4. Ile osób powinno uczestniczyć w pracach grupy? 5. Kiedy i gdzie powinno się odbyć spotkanie grupy wykorzystującej burzę mózgów? Celem pracy zespołu zawsze jest znalezienie innowacyjnego, niestandardowego rozwiązania postawionego przed nim problemu. Problem powinien być określony w wystarczająco szerokich ramach, tak aby dać pole do popisu uczestnikom. Zbyt wąsko zakreślony problem może negatywnie wpłynąć na jakość zgłaszanych pomysłów. Z kolei zbyt szerokie określenie celu prowadzi do zgłaszania propozycji nie mających związku z tematem, a co za tym idzie marnotrawstwa czasu. Z celem projektu bezpośrednio związana jest tematyka spotkania. Definiowana jest ona bowiem przez problemy z którymi uporać mają się uczestnicy. Zespół uczestniczący w burzy mózgów powinien mieć zróżnicowany skład. Poza specjalistami w danej dziedzinie powinny w nim znaleźć się również osoby nie mające głębszej wiedzy na temat problemu. Osoby te mają większa możliwość swobodnego kojarzenia faktów, nie są bowiem skrępowane schematami myślenia narzucanymi przez wiedzę fachową. Osoby będące laikami w omawianej dziedzinie powinny stanowić około 1/3 grupy. Dodatkowo w jednej grupie nie powinno się umieszczać osób będących ze sobą w

lub tez popołudniową. lecz nie bezpośrednio po posiłku. Może tego dokonać sam zespół. Może to bowiem wywołać uczucie skrępowania wśród uczestników i powstrzymać ich przed swobodnym wyrażaniem własnego zdania. Moderator powinien zwracać baczną uwagę na uczestników. Ważną rolę podczas trwania burzy odgrywa moderator. aby uzyskać maksymalną liczbę pomysłów. najlepiej na tablicy tak aby wszyscy mogli je cały czas widzieć. a także uniknięcie sytuacji. pilnując aby nie odnosili się do pomysłów kolegów. że optymalna liczebność grupy dla burzy mózgów to 6-10 osób. Ma to na celu zapewnienie porządku prac. Przy pomysłach. a następnie motywowanie ich do jak największej kreatywności. jeżeli chodzi o zgłaszane pomysły. ale i nie nazbyt duża tak aby dało się utrzymać porządek pracy. tak aby mieli czas na przygotowanie się do uczestnictwa. w której uczestnicy przekrzykują się wzajemnie. Za najlepszy zostaje uznany ten pomysł. które podobają mu się najbardziej przyczepia pineskę. kiedy umysł jest najświeższe. Optymalny czas pracy zespołu to 30 min. Idealnym miejscem na przeprowadzenie burzy mózgów jest przestronna sala z tablicą i stołami ustawionymi w kształt litery U. albo z kadry zarządzającej . W miarę upływu czasu zgłaszane propozycje powinny stawać się coraz bardziej innowacyjne i wyszukane. poprzez metodę kolorowych pinesek. Następnie każdy z członków grupy po kolei dostaje listę pomysłów. Uczestnicy nie powinni być skrępowani żadnymi ograniczeniami ani normami. Od niego zależy wprowadzenie członków zespołu w rozważany temat. że podczas 30 minutowej sesji powinno zostać zgłoszonych około 150 pomysłów. a co za tym idzie zablokować wymyślanie dalszych. Burza mózgów powinna mieć miejsce w godzinach porannych. aby na tym etapie nie komentować. Samemu również nie powinien komentować zgłaszanych propozycji. np. Może to bowiem zaburzyć pewność siebie uczestników. Ważne jest. Metoda ta jednakowoż rzadko wykorzystywana jest w praktyce. krytykować czy poddawać ocenie jakiekolwiek pomysłu. Uczestnicy mogą zostać uprzedzeni o temacie projektu kilka dni wcześniej. II Etap Podczas 2 etapu uczestnicy burzy mózgów gromadzą się o określonym czasie w wybranym wcześniej przez organizatorów miejscu i wspólnie starają się wymyśleć rozwiązanie przedstawionego problemu. Uznaje się. niekonwencjonalnych rozwiązań. Liczebność grupy nie powinna być zbyt mała. Głosu członkom zespołu udziela wyłącznie moderator. W metodzie tej każdy uczestnik otrzymuje kilkanaście pinesek. składający się z ekspertów w danej dziedzinie. Jednocześnie głos powinien zabierać tylko jeden członek zespołu. Dzięki pracy grupowej umysł ludzki stymulowany jest do kreatywnej pracy.bezpośredniej zależności hierarchicznej. Wszystkie pomysły powinny zostać zanotowane. o wiele częściej do oceny propozycji powoływany jest specjalny zespół. Przyjmuje się. przy którym przeczepiona została największa ilość pinesek. ale mogą również dowiedzieć się o nim dopiero w momencie rozpoczęcia prac. III Etap W ostatniej fazie burzy mózgów należy przeprowadzić ocenę zgłoszonych propozycji zgłoszonych przez zespół.

występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie. które same bezpośrednio po niej mają mówić Analiza przyczynowa Pogłębionym etapem badania wskaźników ekonomicznych jest analiza przyczynowa. sprzyjanie większej twórczości. Chodzi tu zatem o: . opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich treści ekonomicznej. Obliczenie wpływu poszczególnych czynników na badane odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego w kilka odchyleń cząstkowych. Natomiast wadami tej metody są: • lęk przed cudzą oceną własnych pomysłów\ zachodzi spadek indywidualnej motywacji • nie można mówić jednocześnie • trudno jednocześnie przetwarzać dane o cudzych pomysłach i generować własne. Określenie czynników. różniące się jakby krańcowo odmiennymi cechami. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych .określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. która zostaje zrealizowana Wady i zalety Do zalet metody burzy mózgów zaliczyć należy bez wątpienia: • • • • • • większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek. następuje w drodze rozumowania logicznego. występuje efekt następnego w kolejce – spadek uwagi przykładanej do cudzej odpowiedzi i gorsze zapamiętanie jej treści przez osoby. nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy. w której dąży się do ustalenia wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. Suma odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne.firmy. . większy stopień humanizacji pracy w grupie. a także wybiera propozycję. sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie. Wśród ogółu metod analizy przyczynowej na szczególne wyróżnienie zasługują dwie. Zespół ten dokonuje oceny jakości projektów pod kątem efektywności i realności.obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające z uprzednich porównań. a mianowicie: .

metoda kolejnych podstawień. Inne metody analizy przyczynowej. Metoda podstawień łańcuchowych polega na kolejnym zastępowaniu poszczególnych elementów bazowych danymi rzeczywistymi i ustalaniu odchyleń cząstkowych na podstawie wykształcających się iloczynów skorygowanych. Ujęcie uproszczone tej metody to metoda różnicowania. jedynie różnic między wielkością bazową a rzeczywistą.. . Suma tych odchyleń odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu. że w zależności od przyjętej kolejności podstawień otrzymywane są różne odchylenia cząstkowe. Metoda kolejnych podstawień może być stosowana w ujęciu rozwiniętym (nazwanym metodą podstawień łańcuchowych) lub uproszczonym (nazwanym metodą różnicowania). w tym metoda funkcyjna. Podstawową wadą omawianej metody ( w obydwu odmianach) jest to. Im bardziej złożony jest badany wskaźnik. to znaczy im więcej rozpatrywanych jest czynników kształtujących wskaźnik. że uzyskiwane odchylenia cząstkowe są jednobrzmiące bez względu na dokonaną kolejność podstawienia czynników. tym więcej może być różnobrzmiących wyników (ustalanych odchyleń cząstkowych). . polegająca na uwzględnieniu w kolejnych podstawieniach . mają tę wyższość nad metodą kolejnych podstawień. Metoda funkcyjna polega na ustaleniu wskaźników zmienności poszczególnych czynników.metoda funkcyjna. a następnie wykorzystaniu ich do odpowiedniego przeliczenia bazowej wielkości badanego wskaźnika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful