P. 1
Burza mózgów

Burza mózgów

|Views: 11|Likes:
Wydawca: Szurawi

More info:

Published by: Szurawi on Dec 26, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Burza mózgów Burza mózgów zaliczana jest do heurystycznych, czyli twórczych metod prognozowania.

Celem burzy mózgów jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu, przy wykorzystaniu kreatywności oraz intuicji zespołu uczestniczącego w projekcie. Rozwiązanie otrzymane w wyniku ma charakter oryginalny. Twórcą metody jest Alex Faickney Osborn, amerykański menager, który opracował ją w latach 30-stych XX wieku. Burza mózgów ma charakter grupowy, a jej celem jest wygenerowanie możliwie dużej ilość pomysłów mogących być rozwiązaniem problemu postawionego przed grupą. Proces przeprowadzenia burzy mózgów dzieli się na 3 podstawowe etapy: 1. przygotowanie 2. zebranie pomysłów 3. ocena pomysłów

I Etap Na początku przygotowań do przeprowadzenia burzy organizator powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: 1. Co będzie celem pracy grupowej opartej na burzy mózgów? 2. Jakiej tematyki będzie dotyczyć spotkanie? 3. Kto powinien zostać zaproszony do pracy w grupie 4. Ile osób powinno uczestniczyć w pracach grupy? 5. Kiedy i gdzie powinno się odbyć spotkanie grupy wykorzystującej burzę mózgów? Celem pracy zespołu zawsze jest znalezienie innowacyjnego, niestandardowego rozwiązania postawionego przed nim problemu. Problem powinien być określony w wystarczająco szerokich ramach, tak aby dać pole do popisu uczestnikom. Zbyt wąsko zakreślony problem może negatywnie wpłynąć na jakość zgłaszanych pomysłów. Z kolei zbyt szerokie określenie celu prowadzi do zgłaszania propozycji nie mających związku z tematem, a co za tym idzie marnotrawstwa czasu. Z celem projektu bezpośrednio związana jest tematyka spotkania. Definiowana jest ona bowiem przez problemy z którymi uporać mają się uczestnicy. Zespół uczestniczący w burzy mózgów powinien mieć zróżnicowany skład. Poza specjalistami w danej dziedzinie powinny w nim znaleźć się również osoby nie mające głębszej wiedzy na temat problemu. Osoby te mają większa możliwość swobodnego kojarzenia faktów, nie są bowiem skrępowane schematami myślenia narzucanymi przez wiedzę fachową. Osoby będące laikami w omawianej dziedzinie powinny stanowić około 1/3 grupy. Dodatkowo w jednej grupie nie powinno się umieszczać osób będących ze sobą w

Przyjmuje się. Burza mózgów powinna mieć miejsce w godzinach porannych. że optymalna liczebność grupy dla burzy mózgów to 6-10 osób. a następnie motywowanie ich do jak największej kreatywności. Ważne jest. W metodzie tej każdy uczestnik otrzymuje kilkanaście pinesek. lub tez popołudniową. Optymalny czas pracy zespołu to 30 min. Może to bowiem wywołać uczucie skrępowania wśród uczestników i powstrzymać ich przed swobodnym wyrażaniem własnego zdania. Za najlepszy zostaje uznany ten pomysł. Metoda ta jednakowoż rzadko wykorzystywana jest w praktyce. składający się z ekspertów w danej dziedzinie. pilnując aby nie odnosili się do pomysłów kolegów. niekonwencjonalnych rozwiązań. Od niego zależy wprowadzenie członków zespołu w rozważany temat. Uczestnicy nie powinni być skrępowani żadnymi ograniczeniami ani normami. a co za tym idzie zablokować wymyślanie dalszych. np. kiedy umysł jest najświeższe. poprzez metodę kolorowych pinesek. Następnie każdy z członków grupy po kolei dostaje listę pomysłów. III Etap W ostatniej fazie burzy mózgów należy przeprowadzić ocenę zgłoszonych propozycji zgłoszonych przez zespół. ale mogą również dowiedzieć się o nim dopiero w momencie rozpoczęcia prac. Dzięki pracy grupowej umysł ludzki stymulowany jest do kreatywnej pracy. II Etap Podczas 2 etapu uczestnicy burzy mózgów gromadzą się o określonym czasie w wybranym wcześniej przez organizatorów miejscu i wspólnie starają się wymyśleć rozwiązanie przedstawionego problemu. w której uczestnicy przekrzykują się wzajemnie. które podobają mu się najbardziej przyczepia pineskę. W miarę upływu czasu zgłaszane propozycje powinny stawać się coraz bardziej innowacyjne i wyszukane. przy którym przeczepiona została największa ilość pinesek. ale i nie nazbyt duża tak aby dało się utrzymać porządek pracy. najlepiej na tablicy tak aby wszyscy mogli je cały czas widzieć. Liczebność grupy nie powinna być zbyt mała. lecz nie bezpośrednio po posiłku. albo z kadry zarządzającej . aby na tym etapie nie komentować. Głosu członkom zespołu udziela wyłącznie moderator. Ważną rolę podczas trwania burzy odgrywa moderator. o wiele częściej do oceny propozycji powoływany jest specjalny zespół. Uczestnicy mogą zostać uprzedzeni o temacie projektu kilka dni wcześniej.bezpośredniej zależności hierarchicznej. Jednocześnie głos powinien zabierać tylko jeden członek zespołu. krytykować czy poddawać ocenie jakiekolwiek pomysłu. Samemu również nie powinien komentować zgłaszanych propozycji. jeżeli chodzi o zgłaszane pomysły. Uznaje się. Może tego dokonać sam zespół. Idealnym miejscem na przeprowadzenie burzy mózgów jest przestronna sala z tablicą i stołami ustawionymi w kształt litery U. że podczas 30 minutowej sesji powinno zostać zgłoszonych około 150 pomysłów. Moderator powinien zwracać baczną uwagę na uczestników. Wszystkie pomysły powinny zostać zanotowane. Może to bowiem zaburzyć pewność siebie uczestników. aby uzyskać maksymalną liczbę pomysłów. Ma to na celu zapewnienie porządku prac. Przy pomysłach. tak aby mieli czas na przygotowanie się do uczestnictwa. a także uniknięcie sytuacji.

firmy. . następuje w drodze rozumowania logicznego. Zespół ten dokonuje oceny jakości projektów pod kątem efektywności i realności. a także wybiera propozycję. a mianowicie: .określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich treści ekonomicznej.obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające z uprzednich porównań. występuje efekt następnego w kolejce – spadek uwagi przykładanej do cudzej odpowiedzi i gorsze zapamiętanie jej treści przez osoby. która zostaje zrealizowana Wady i zalety Do zalet metody burzy mózgów zaliczyć należy bez wątpienia: • • • • • • większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek. większy stopień humanizacji pracy w grupie. Obliczenie wpływu poszczególnych czynników na badane odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego w kilka odchyleń cząstkowych. nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy. w której dąży się do ustalenia wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. różniące się jakby krańcowo odmiennymi cechami. sprzyjanie większej twórczości. Natomiast wadami tej metody są: • lęk przed cudzą oceną własnych pomysłów\ zachodzi spadek indywidualnej motywacji • nie można mówić jednocześnie • trudno jednocześnie przetwarzać dane o cudzych pomysłach i generować własne. Wśród ogółu metod analizy przyczynowej na szczególne wyróżnienie zasługują dwie. sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie. Określenie czynników. Suma odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych . które same bezpośrednio po niej mają mówić Analiza przyczynowa Pogłębionym etapem badania wskaźników ekonomicznych jest analiza przyczynowa. występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie. Chodzi tu zatem o: .

metoda kolejnych podstawień. jedynie różnic między wielkością bazową a rzeczywistą. .. Metoda podstawień łańcuchowych polega na kolejnym zastępowaniu poszczególnych elementów bazowych danymi rzeczywistymi i ustalaniu odchyleń cząstkowych na podstawie wykształcających się iloczynów skorygowanych. Im bardziej złożony jest badany wskaźnik. Metoda funkcyjna polega na ustaleniu wskaźników zmienności poszczególnych czynników. że w zależności od przyjętej kolejności podstawień otrzymywane są różne odchylenia cząstkowe. tym więcej może być różnobrzmiących wyników (ustalanych odchyleń cząstkowych). Suma tych odchyleń odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu. to znaczy im więcej rozpatrywanych jest czynników kształtujących wskaźnik. Metoda kolejnych podstawień może być stosowana w ujęciu rozwiniętym (nazwanym metodą podstawień łańcuchowych) lub uproszczonym (nazwanym metodą różnicowania).metoda funkcyjna. w tym metoda funkcyjna. Inne metody analizy przyczynowej. . że uzyskiwane odchylenia cząstkowe są jednobrzmiące bez względu na dokonaną kolejność podstawienia czynników. Ujęcie uproszczone tej metody to metoda różnicowania. a następnie wykorzystaniu ich do odpowiedniego przeliczenia bazowej wielkości badanego wskaźnika. Podstawową wadą omawianej metody ( w obydwu odmianach) jest to. polegająca na uwzględnieniu w kolejnych podstawieniach . mają tę wyższość nad metodą kolejnych podstawień.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->