Burza mózgów Burza mózgów zaliczana jest do heurystycznych, czyli twórczych metod prognozowania.

Celem burzy mózgów jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu, przy wykorzystaniu kreatywności oraz intuicji zespołu uczestniczącego w projekcie. Rozwiązanie otrzymane w wyniku ma charakter oryginalny. Twórcą metody jest Alex Faickney Osborn, amerykański menager, który opracował ją w latach 30-stych XX wieku. Burza mózgów ma charakter grupowy, a jej celem jest wygenerowanie możliwie dużej ilość pomysłów mogących być rozwiązaniem problemu postawionego przed grupą. Proces przeprowadzenia burzy mózgów dzieli się na 3 podstawowe etapy: 1. przygotowanie 2. zebranie pomysłów 3. ocena pomysłów

I Etap Na początku przygotowań do przeprowadzenia burzy organizator powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: 1. Co będzie celem pracy grupowej opartej na burzy mózgów? 2. Jakiej tematyki będzie dotyczyć spotkanie? 3. Kto powinien zostać zaproszony do pracy w grupie 4. Ile osób powinno uczestniczyć w pracach grupy? 5. Kiedy i gdzie powinno się odbyć spotkanie grupy wykorzystującej burzę mózgów? Celem pracy zespołu zawsze jest znalezienie innowacyjnego, niestandardowego rozwiązania postawionego przed nim problemu. Problem powinien być określony w wystarczająco szerokich ramach, tak aby dać pole do popisu uczestnikom. Zbyt wąsko zakreślony problem może negatywnie wpłynąć na jakość zgłaszanych pomysłów. Z kolei zbyt szerokie określenie celu prowadzi do zgłaszania propozycji nie mających związku z tematem, a co za tym idzie marnotrawstwa czasu. Z celem projektu bezpośrednio związana jest tematyka spotkania. Definiowana jest ona bowiem przez problemy z którymi uporać mają się uczestnicy. Zespół uczestniczący w burzy mózgów powinien mieć zróżnicowany skład. Poza specjalistami w danej dziedzinie powinny w nim znaleźć się również osoby nie mające głębszej wiedzy na temat problemu. Osoby te mają większa możliwość swobodnego kojarzenia faktów, nie są bowiem skrępowane schematami myślenia narzucanymi przez wiedzę fachową. Osoby będące laikami w omawianej dziedzinie powinny stanowić około 1/3 grupy. Dodatkowo w jednej grupie nie powinno się umieszczać osób będących ze sobą w

aby uzyskać maksymalną liczbę pomysłów. w której uczestnicy przekrzykują się wzajemnie. tak aby mieli czas na przygotowanie się do uczestnictwa. lub tez popołudniową. Burza mózgów powinna mieć miejsce w godzinach porannych. Przyjmuje się.bezpośredniej zależności hierarchicznej. pilnując aby nie odnosili się do pomysłów kolegów. przy którym przeczepiona została największa ilość pinesek. Może tego dokonać sam zespół. Może to bowiem zaburzyć pewność siebie uczestników. II Etap Podczas 2 etapu uczestnicy burzy mózgów gromadzą się o określonym czasie w wybranym wcześniej przez organizatorów miejscu i wspólnie starają się wymyśleć rozwiązanie przedstawionego problemu. Idealnym miejscem na przeprowadzenie burzy mózgów jest przestronna sala z tablicą i stołami ustawionymi w kształt litery U. Od niego zależy wprowadzenie członków zespołu w rozważany temat. W metodzie tej każdy uczestnik otrzymuje kilkanaście pinesek. że podczas 30 minutowej sesji powinno zostać zgłoszonych około 150 pomysłów. III Etap W ostatniej fazie burzy mózgów należy przeprowadzić ocenę zgłoszonych propozycji zgłoszonych przez zespół. Jednocześnie głos powinien zabierać tylko jeden członek zespołu. Metoda ta jednakowoż rzadko wykorzystywana jest w praktyce. Dzięki pracy grupowej umysł ludzki stymulowany jest do kreatywnej pracy. Uznaje się. Ma to na celu zapewnienie porządku prac. np. lecz nie bezpośrednio po posiłku. najlepiej na tablicy tak aby wszyscy mogli je cały czas widzieć. Przy pomysłach. Może to bowiem wywołać uczucie skrępowania wśród uczestników i powstrzymać ich przed swobodnym wyrażaniem własnego zdania. Moderator powinien zwracać baczną uwagę na uczestników. Ważne jest. Głosu członkom zespołu udziela wyłącznie moderator. ale mogą również dowiedzieć się o nim dopiero w momencie rozpoczęcia prac. niekonwencjonalnych rozwiązań. albo z kadry zarządzającej . kiedy umysł jest najświeższe. W miarę upływu czasu zgłaszane propozycje powinny stawać się coraz bardziej innowacyjne i wyszukane. Uczestnicy mogą zostać uprzedzeni o temacie projektu kilka dni wcześniej. Liczebność grupy nie powinna być zbyt mała. ale i nie nazbyt duża tak aby dało się utrzymać porządek pracy. a następnie motywowanie ich do jak największej kreatywności. a także uniknięcie sytuacji. Za najlepszy zostaje uznany ten pomysł. poprzez metodę kolorowych pinesek. krytykować czy poddawać ocenie jakiekolwiek pomysłu. o wiele częściej do oceny propozycji powoływany jest specjalny zespół. a co za tym idzie zablokować wymyślanie dalszych. Ważną rolę podczas trwania burzy odgrywa moderator. jeżeli chodzi o zgłaszane pomysły. Optymalny czas pracy zespołu to 30 min. Wszystkie pomysły powinny zostać zanotowane. które podobają mu się najbardziej przyczepia pineskę. składający się z ekspertów w danej dziedzinie. Uczestnicy nie powinni być skrępowani żadnymi ograniczeniami ani normami. Samemu również nie powinien komentować zgłaszanych propozycji. że optymalna liczebność grupy dla burzy mózgów to 6-10 osób. Następnie każdy z członków grupy po kolei dostaje listę pomysłów. aby na tym etapie nie komentować.

sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie. które same bezpośrednio po niej mają mówić Analiza przyczynowa Pogłębionym etapem badania wskaźników ekonomicznych jest analiza przyczynowa. w której dąży się do ustalenia wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. a mianowicie: . .obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające z uprzednich porównań. występuje efekt następnego w kolejce – spadek uwagi przykładanej do cudzej odpowiedzi i gorsze zapamiętanie jej treści przez osoby. Obliczenie wpływu poszczególnych czynników na badane odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego w kilka odchyleń cząstkowych. następuje w drodze rozumowania logicznego. Określenie czynników. większy stopień humanizacji pracy w grupie. różniące się jakby krańcowo odmiennymi cechami. występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie. Zespół ten dokonuje oceny jakości projektów pod kątem efektywności i realności.określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. sprzyjanie większej twórczości. Suma odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich treści ekonomicznej. Wśród ogółu metod analizy przyczynowej na szczególne wyróżnienie zasługują dwie. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych . która zostaje zrealizowana Wady i zalety Do zalet metody burzy mózgów zaliczyć należy bez wątpienia: • • • • • • większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek. Chodzi tu zatem o: . a także wybiera propozycję. Natomiast wadami tej metody są: • lęk przed cudzą oceną własnych pomysłów\ zachodzi spadek indywidualnej motywacji • nie można mówić jednocześnie • trudno jednocześnie przetwarzać dane o cudzych pomysłach i generować własne. nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy.firmy.

że w zależności od przyjętej kolejności podstawień otrzymywane są różne odchylenia cząstkowe. Ujęcie uproszczone tej metody to metoda różnicowania. Metoda funkcyjna polega na ustaleniu wskaźników zmienności poszczególnych czynników. że uzyskiwane odchylenia cząstkowe są jednobrzmiące bez względu na dokonaną kolejność podstawienia czynników. Im bardziej złożony jest badany wskaźnik. to znaczy im więcej rozpatrywanych jest czynników kształtujących wskaźnik. Metoda podstawień łańcuchowych polega na kolejnym zastępowaniu poszczególnych elementów bazowych danymi rzeczywistymi i ustalaniu odchyleń cząstkowych na podstawie wykształcających się iloczynów skorygowanych. polegająca na uwzględnieniu w kolejnych podstawieniach .metoda kolejnych podstawień. . w tym metoda funkcyjna. Podstawową wadą omawianej metody ( w obydwu odmianach) jest to.metoda funkcyjna. jedynie różnic między wielkością bazową a rzeczywistą. a następnie wykorzystaniu ich do odpowiedniego przeliczenia bazowej wielkości badanego wskaźnika. Inne metody analizy przyczynowej. tym więcej może być różnobrzmiących wyników (ustalanych odchyleń cząstkowych). mają tę wyższość nad metodą kolejnych podstawień.. Metoda kolejnych podstawień może być stosowana w ujęciu rozwiniętym (nazwanym metodą podstawień łańcuchowych) lub uproszczonym (nazwanym metodą różnicowania). . Suma tych odchyleń odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful