Burza mózgów Burza mózgów zaliczana jest do heurystycznych, czyli twórczych metod prognozowania.

Celem burzy mózgów jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu, przy wykorzystaniu kreatywności oraz intuicji zespołu uczestniczącego w projekcie. Rozwiązanie otrzymane w wyniku ma charakter oryginalny. Twórcą metody jest Alex Faickney Osborn, amerykański menager, który opracował ją w latach 30-stych XX wieku. Burza mózgów ma charakter grupowy, a jej celem jest wygenerowanie możliwie dużej ilość pomysłów mogących być rozwiązaniem problemu postawionego przed grupą. Proces przeprowadzenia burzy mózgów dzieli się na 3 podstawowe etapy: 1. przygotowanie 2. zebranie pomysłów 3. ocena pomysłów

I Etap Na początku przygotowań do przeprowadzenia burzy organizator powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: 1. Co będzie celem pracy grupowej opartej na burzy mózgów? 2. Jakiej tematyki będzie dotyczyć spotkanie? 3. Kto powinien zostać zaproszony do pracy w grupie 4. Ile osób powinno uczestniczyć w pracach grupy? 5. Kiedy i gdzie powinno się odbyć spotkanie grupy wykorzystującej burzę mózgów? Celem pracy zespołu zawsze jest znalezienie innowacyjnego, niestandardowego rozwiązania postawionego przed nim problemu. Problem powinien być określony w wystarczająco szerokich ramach, tak aby dać pole do popisu uczestnikom. Zbyt wąsko zakreślony problem może negatywnie wpłynąć na jakość zgłaszanych pomysłów. Z kolei zbyt szerokie określenie celu prowadzi do zgłaszania propozycji nie mających związku z tematem, a co za tym idzie marnotrawstwa czasu. Z celem projektu bezpośrednio związana jest tematyka spotkania. Definiowana jest ona bowiem przez problemy z którymi uporać mają się uczestnicy. Zespół uczestniczący w burzy mózgów powinien mieć zróżnicowany skład. Poza specjalistami w danej dziedzinie powinny w nim znaleźć się również osoby nie mające głębszej wiedzy na temat problemu. Osoby te mają większa możliwość swobodnego kojarzenia faktów, nie są bowiem skrępowane schematami myślenia narzucanymi przez wiedzę fachową. Osoby będące laikami w omawianej dziedzinie powinny stanowić około 1/3 grupy. Dodatkowo w jednej grupie nie powinno się umieszczać osób będących ze sobą w

lecz nie bezpośrednio po posiłku. tak aby mieli czas na przygotowanie się do uczestnictwa. Może tego dokonać sam zespół. aby uzyskać maksymalną liczbę pomysłów. krytykować czy poddawać ocenie jakiekolwiek pomysłu. Może to bowiem wywołać uczucie skrępowania wśród uczestników i powstrzymać ich przed swobodnym wyrażaniem własnego zdania. że podczas 30 minutowej sesji powinno zostać zgłoszonych około 150 pomysłów. Następnie każdy z członków grupy po kolei dostaje listę pomysłów. Przy pomysłach. Od niego zależy wprowadzenie członków zespołu w rozważany temat. lub tez popołudniową. II Etap Podczas 2 etapu uczestnicy burzy mózgów gromadzą się o określonym czasie w wybranym wcześniej przez organizatorów miejscu i wspólnie starają się wymyśleć rozwiązanie przedstawionego problemu. kiedy umysł jest najświeższe. poprzez metodę kolorowych pinesek. Optymalny czas pracy zespołu to 30 min. aby na tym etapie nie komentować. W miarę upływu czasu zgłaszane propozycje powinny stawać się coraz bardziej innowacyjne i wyszukane. o wiele częściej do oceny propozycji powoływany jest specjalny zespół. Głosu członkom zespołu udziela wyłącznie moderator. Liczebność grupy nie powinna być zbyt mała. Uczestnicy mogą zostać uprzedzeni o temacie projektu kilka dni wcześniej. Samemu również nie powinien komentować zgłaszanych propozycji. Moderator powinien zwracać baczną uwagę na uczestników. Ma to na celu zapewnienie porządku prac. albo z kadry zarządzającej . W metodzie tej każdy uczestnik otrzymuje kilkanaście pinesek. Idealnym miejscem na przeprowadzenie burzy mózgów jest przestronna sala z tablicą i stołami ustawionymi w kształt litery U. Uczestnicy nie powinni być skrępowani żadnymi ograniczeniami ani normami. które podobają mu się najbardziej przyczepia pineskę. Ważną rolę podczas trwania burzy odgrywa moderator. ale i nie nazbyt duża tak aby dało się utrzymać porządek pracy. ale mogą również dowiedzieć się o nim dopiero w momencie rozpoczęcia prac. III Etap W ostatniej fazie burzy mózgów należy przeprowadzić ocenę zgłoszonych propozycji zgłoszonych przez zespół. a także uniknięcie sytuacji.bezpośredniej zależności hierarchicznej. Jednocześnie głos powinien zabierać tylko jeden członek zespołu. składający się z ekspertów w danej dziedzinie. Ważne jest. najlepiej na tablicy tak aby wszyscy mogli je cały czas widzieć. a następnie motywowanie ich do jak największej kreatywności. Dzięki pracy grupowej umysł ludzki stymulowany jest do kreatywnej pracy. Przyjmuje się. a co za tym idzie zablokować wymyślanie dalszych. jeżeli chodzi o zgłaszane pomysły. w której uczestnicy przekrzykują się wzajemnie. Za najlepszy zostaje uznany ten pomysł. niekonwencjonalnych rozwiązań. przy którym przeczepiona została największa ilość pinesek. np. że optymalna liczebność grupy dla burzy mózgów to 6-10 osób. pilnując aby nie odnosili się do pomysłów kolegów. Metoda ta jednakowoż rzadko wykorzystywana jest w praktyce. Burza mózgów powinna mieć miejsce w godzinach porannych. Może to bowiem zaburzyć pewność siebie uczestników. Wszystkie pomysły powinny zostać zanotowane. Uznaje się.

obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające z uprzednich porównań. w której dąży się do ustalenia wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. a mianowicie: . sprzyjanie większej twórczości. Określenie czynników. większy stopień humanizacji pracy w grupie. które same bezpośrednio po niej mają mówić Analiza przyczynowa Pogłębionym etapem badania wskaźników ekonomicznych jest analiza przyczynowa. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich treści ekonomicznej. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych . nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy. występuje efekt następnego w kolejce – spadek uwagi przykładanej do cudzej odpowiedzi i gorsze zapamiętanie jej treści przez osoby. a także wybiera propozycję. Chodzi tu zatem o: . występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie. .określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. Zespół ten dokonuje oceny jakości projektów pod kątem efektywności i realności.firmy. Natomiast wadami tej metody są: • lęk przed cudzą oceną własnych pomysłów\ zachodzi spadek indywidualnej motywacji • nie można mówić jednocześnie • trudno jednocześnie przetwarzać dane o cudzych pomysłach i generować własne. Suma odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. następuje w drodze rozumowania logicznego. różniące się jakby krańcowo odmiennymi cechami. Obliczenie wpływu poszczególnych czynników na badane odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego w kilka odchyleń cząstkowych. Wśród ogółu metod analizy przyczynowej na szczególne wyróżnienie zasługują dwie. sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie. która zostaje zrealizowana Wady i zalety Do zalet metody burzy mózgów zaliczyć należy bez wątpienia: • • • • • • większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek.

że w zależności od przyjętej kolejności podstawień otrzymywane są różne odchylenia cząstkowe. to znaczy im więcej rozpatrywanych jest czynników kształtujących wskaźnik. a następnie wykorzystaniu ich do odpowiedniego przeliczenia bazowej wielkości badanego wskaźnika. mają tę wyższość nad metodą kolejnych podstawień. .metoda kolejnych podstawień. Metoda funkcyjna polega na ustaleniu wskaźników zmienności poszczególnych czynników. Inne metody analizy przyczynowej. Podstawową wadą omawianej metody ( w obydwu odmianach) jest to. Im bardziej złożony jest badany wskaźnik. Suma tych odchyleń odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu. Metoda kolejnych podstawień może być stosowana w ujęciu rozwiniętym (nazwanym metodą podstawień łańcuchowych) lub uproszczonym (nazwanym metodą różnicowania). że uzyskiwane odchylenia cząstkowe są jednobrzmiące bez względu na dokonaną kolejność podstawienia czynników. tym więcej może być różnobrzmiących wyników (ustalanych odchyleń cząstkowych). Metoda podstawień łańcuchowych polega na kolejnym zastępowaniu poszczególnych elementów bazowych danymi rzeczywistymi i ustalaniu odchyleń cząstkowych na podstawie wykształcających się iloczynów skorygowanych. polegająca na uwzględnieniu w kolejnych podstawieniach . . jedynie różnic między wielkością bazową a rzeczywistą..metoda funkcyjna. w tym metoda funkcyjna. Ujęcie uproszczone tej metody to metoda różnicowania.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful