Burza mózgów Burza mózgów zaliczana jest do heurystycznych, czyli twórczych metod prognozowania.

Celem burzy mózgów jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu, przy wykorzystaniu kreatywności oraz intuicji zespołu uczestniczącego w projekcie. Rozwiązanie otrzymane w wyniku ma charakter oryginalny. Twórcą metody jest Alex Faickney Osborn, amerykański menager, który opracował ją w latach 30-stych XX wieku. Burza mózgów ma charakter grupowy, a jej celem jest wygenerowanie możliwie dużej ilość pomysłów mogących być rozwiązaniem problemu postawionego przed grupą. Proces przeprowadzenia burzy mózgów dzieli się na 3 podstawowe etapy: 1. przygotowanie 2. zebranie pomysłów 3. ocena pomysłów

I Etap Na początku przygotowań do przeprowadzenia burzy organizator powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: 1. Co będzie celem pracy grupowej opartej na burzy mózgów? 2. Jakiej tematyki będzie dotyczyć spotkanie? 3. Kto powinien zostać zaproszony do pracy w grupie 4. Ile osób powinno uczestniczyć w pracach grupy? 5. Kiedy i gdzie powinno się odbyć spotkanie grupy wykorzystującej burzę mózgów? Celem pracy zespołu zawsze jest znalezienie innowacyjnego, niestandardowego rozwiązania postawionego przed nim problemu. Problem powinien być określony w wystarczająco szerokich ramach, tak aby dać pole do popisu uczestnikom. Zbyt wąsko zakreślony problem może negatywnie wpłynąć na jakość zgłaszanych pomysłów. Z kolei zbyt szerokie określenie celu prowadzi do zgłaszania propozycji nie mających związku z tematem, a co za tym idzie marnotrawstwa czasu. Z celem projektu bezpośrednio związana jest tematyka spotkania. Definiowana jest ona bowiem przez problemy z którymi uporać mają się uczestnicy. Zespół uczestniczący w burzy mózgów powinien mieć zróżnicowany skład. Poza specjalistami w danej dziedzinie powinny w nim znaleźć się również osoby nie mające głębszej wiedzy na temat problemu. Osoby te mają większa możliwość swobodnego kojarzenia faktów, nie są bowiem skrępowane schematami myślenia narzucanymi przez wiedzę fachową. Osoby będące laikami w omawianej dziedzinie powinny stanowić około 1/3 grupy. Dodatkowo w jednej grupie nie powinno się umieszczać osób będących ze sobą w

tak aby mieli czas na przygotowanie się do uczestnictwa. Liczebność grupy nie powinna być zbyt mała. Przy pomysłach. Ważną rolę podczas trwania burzy odgrywa moderator. Głosu członkom zespołu udziela wyłącznie moderator. Ważne jest. lub tez popołudniową. np. Następnie każdy z członków grupy po kolei dostaje listę pomysłów. jeżeli chodzi o zgłaszane pomysły. Może to bowiem zaburzyć pewność siebie uczestników. składający się z ekspertów w danej dziedzinie. Może tego dokonać sam zespół. Może to bowiem wywołać uczucie skrępowania wśród uczestników i powstrzymać ich przed swobodnym wyrażaniem własnego zdania. W metodzie tej każdy uczestnik otrzymuje kilkanaście pinesek. że optymalna liczebność grupy dla burzy mózgów to 6-10 osób. a co za tym idzie zablokować wymyślanie dalszych. III Etap W ostatniej fazie burzy mózgów należy przeprowadzić ocenę zgłoszonych propozycji zgłoszonych przez zespół. Dzięki pracy grupowej umysł ludzki stymulowany jest do kreatywnej pracy. ale mogą również dowiedzieć się o nim dopiero w momencie rozpoczęcia prac. Samemu również nie powinien komentować zgłaszanych propozycji. Od niego zależy wprowadzenie członków zespołu w rozważany temat. Uczestnicy mogą zostać uprzedzeni o temacie projektu kilka dni wcześniej. Ma to na celu zapewnienie porządku prac. Jednocześnie głos powinien zabierać tylko jeden członek zespołu. Idealnym miejscem na przeprowadzenie burzy mózgów jest przestronna sala z tablicą i stołami ustawionymi w kształt litery U. aby uzyskać maksymalną liczbę pomysłów. albo z kadry zarządzającej . Za najlepszy zostaje uznany ten pomysł. Metoda ta jednakowoż rzadko wykorzystywana jest w praktyce. Uznaje się. Optymalny czas pracy zespołu to 30 min. które podobają mu się najbardziej przyczepia pineskę. Uczestnicy nie powinni być skrępowani żadnymi ograniczeniami ani normami. a następnie motywowanie ich do jak największej kreatywności. a także uniknięcie sytuacji. przy którym przeczepiona została największa ilość pinesek. krytykować czy poddawać ocenie jakiekolwiek pomysłu. W miarę upływu czasu zgłaszane propozycje powinny stawać się coraz bardziej innowacyjne i wyszukane. Burza mózgów powinna mieć miejsce w godzinach porannych. że podczas 30 minutowej sesji powinno zostać zgłoszonych około 150 pomysłów. Wszystkie pomysły powinny zostać zanotowane. o wiele częściej do oceny propozycji powoływany jest specjalny zespół. lecz nie bezpośrednio po posiłku. poprzez metodę kolorowych pinesek.bezpośredniej zależności hierarchicznej. kiedy umysł jest najświeższe. Przyjmuje się. Moderator powinien zwracać baczną uwagę na uczestników. pilnując aby nie odnosili się do pomysłów kolegów. aby na tym etapie nie komentować. niekonwencjonalnych rozwiązań. ale i nie nazbyt duża tak aby dało się utrzymać porządek pracy. II Etap Podczas 2 etapu uczestnicy burzy mózgów gromadzą się o określonym czasie w wybranym wcześniej przez organizatorów miejscu i wspólnie starają się wymyśleć rozwiązanie przedstawionego problemu. w której uczestnicy przekrzykują się wzajemnie. najlepiej na tablicy tak aby wszyscy mogli je cały czas widzieć.

Określenie czynników. która zostaje zrealizowana Wady i zalety Do zalet metody burzy mózgów zaliczyć należy bez wątpienia: • • • • • • większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek. następuje w drodze rozumowania logicznego. sprzyjanie większej twórczości. występuje efekt następnego w kolejce – spadek uwagi przykładanej do cudzej odpowiedzi i gorsze zapamiętanie jej treści przez osoby. różniące się jakby krańcowo odmiennymi cechami.firmy. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych . sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie.określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. Chodzi tu zatem o: . nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy. występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie. Wśród ogółu metod analizy przyczynowej na szczególne wyróżnienie zasługują dwie. . większy stopień humanizacji pracy w grupie. Obliczenie wpływu poszczególnych czynników na badane odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego w kilka odchyleń cząstkowych. które same bezpośrednio po niej mają mówić Analiza przyczynowa Pogłębionym etapem badania wskaźników ekonomicznych jest analiza przyczynowa. a także wybiera propozycję. Zespół ten dokonuje oceny jakości projektów pod kątem efektywności i realności. a mianowicie: . opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich treści ekonomicznej. Suma odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. w której dąży się do ustalenia wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej.obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające z uprzednich porównań. Natomiast wadami tej metody są: • lęk przed cudzą oceną własnych pomysłów\ zachodzi spadek indywidualnej motywacji • nie można mówić jednocześnie • trudno jednocześnie przetwarzać dane o cudzych pomysłach i generować własne.

że w zależności od przyjętej kolejności podstawień otrzymywane są różne odchylenia cząstkowe. Metoda funkcyjna polega na ustaleniu wskaźników zmienności poszczególnych czynników.. w tym metoda funkcyjna. mają tę wyższość nad metodą kolejnych podstawień. Ujęcie uproszczone tej metody to metoda różnicowania. to znaczy im więcej rozpatrywanych jest czynników kształtujących wskaźnik. Im bardziej złożony jest badany wskaźnik. . Metoda podstawień łańcuchowych polega na kolejnym zastępowaniu poszczególnych elementów bazowych danymi rzeczywistymi i ustalaniu odchyleń cząstkowych na podstawie wykształcających się iloczynów skorygowanych.metoda kolejnych podstawień. Metoda kolejnych podstawień może być stosowana w ujęciu rozwiniętym (nazwanym metodą podstawień łańcuchowych) lub uproszczonym (nazwanym metodą różnicowania). Podstawową wadą omawianej metody ( w obydwu odmianach) jest to. . Suma tych odchyleń odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu. jedynie różnic między wielkością bazową a rzeczywistą. Inne metody analizy przyczynowej. polegająca na uwzględnieniu w kolejnych podstawieniach . a następnie wykorzystaniu ich do odpowiedniego przeliczenia bazowej wielkości badanego wskaźnika.metoda funkcyjna. tym więcej może być różnobrzmiących wyników (ustalanych odchyleń cząstkowych). że uzyskiwane odchylenia cząstkowe są jednobrzmiące bez względu na dokonaną kolejność podstawienia czynników.