P. 1
Burza mózgów

Burza mózgów

|Views: 11|Likes:
Wydawca: Szurawi

More info:

Published by: Szurawi on Dec 26, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Burza mózgów Burza mózgów zaliczana jest do heurystycznych, czyli twórczych metod prognozowania.

Celem burzy mózgów jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu, przy wykorzystaniu kreatywności oraz intuicji zespołu uczestniczącego w projekcie. Rozwiązanie otrzymane w wyniku ma charakter oryginalny. Twórcą metody jest Alex Faickney Osborn, amerykański menager, który opracował ją w latach 30-stych XX wieku. Burza mózgów ma charakter grupowy, a jej celem jest wygenerowanie możliwie dużej ilość pomysłów mogących być rozwiązaniem problemu postawionego przed grupą. Proces przeprowadzenia burzy mózgów dzieli się na 3 podstawowe etapy: 1. przygotowanie 2. zebranie pomysłów 3. ocena pomysłów

I Etap Na początku przygotowań do przeprowadzenia burzy organizator powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: 1. Co będzie celem pracy grupowej opartej na burzy mózgów? 2. Jakiej tematyki będzie dotyczyć spotkanie? 3. Kto powinien zostać zaproszony do pracy w grupie 4. Ile osób powinno uczestniczyć w pracach grupy? 5. Kiedy i gdzie powinno się odbyć spotkanie grupy wykorzystującej burzę mózgów? Celem pracy zespołu zawsze jest znalezienie innowacyjnego, niestandardowego rozwiązania postawionego przed nim problemu. Problem powinien być określony w wystarczająco szerokich ramach, tak aby dać pole do popisu uczestnikom. Zbyt wąsko zakreślony problem może negatywnie wpłynąć na jakość zgłaszanych pomysłów. Z kolei zbyt szerokie określenie celu prowadzi do zgłaszania propozycji nie mających związku z tematem, a co za tym idzie marnotrawstwa czasu. Z celem projektu bezpośrednio związana jest tematyka spotkania. Definiowana jest ona bowiem przez problemy z którymi uporać mają się uczestnicy. Zespół uczestniczący w burzy mózgów powinien mieć zróżnicowany skład. Poza specjalistami w danej dziedzinie powinny w nim znaleźć się również osoby nie mające głębszej wiedzy na temat problemu. Osoby te mają większa możliwość swobodnego kojarzenia faktów, nie są bowiem skrępowane schematami myślenia narzucanymi przez wiedzę fachową. Osoby będące laikami w omawianej dziedzinie powinny stanowić około 1/3 grupy. Dodatkowo w jednej grupie nie powinno się umieszczać osób będących ze sobą w

W metodzie tej każdy uczestnik otrzymuje kilkanaście pinesek. Ma to na celu zapewnienie porządku prac. Ważne jest. Może tego dokonać sam zespół. w której uczestnicy przekrzykują się wzajemnie. składający się z ekspertów w danej dziedzinie. Za najlepszy zostaje uznany ten pomysł. Uznaje się. Wszystkie pomysły powinny zostać zanotowane. że optymalna liczebność grupy dla burzy mózgów to 6-10 osób. Samemu również nie powinien komentować zgłaszanych propozycji. aby uzyskać maksymalną liczbę pomysłów. krytykować czy poddawać ocenie jakiekolwiek pomysłu. Od niego zależy wprowadzenie członków zespołu w rozważany temat. ale mogą również dowiedzieć się o nim dopiero w momencie rozpoczęcia prac. lub tez popołudniową. Jednocześnie głos powinien zabierać tylko jeden członek zespołu. pilnując aby nie odnosili się do pomysłów kolegów. Uczestnicy mogą zostać uprzedzeni o temacie projektu kilka dni wcześniej. przy którym przeczepiona została największa ilość pinesek. a także uniknięcie sytuacji. Ważną rolę podczas trwania burzy odgrywa moderator. Uczestnicy nie powinni być skrępowani żadnymi ograniczeniami ani normami. Może to bowiem wywołać uczucie skrępowania wśród uczestników i powstrzymać ich przed swobodnym wyrażaniem własnego zdania. najlepiej na tablicy tak aby wszyscy mogli je cały czas widzieć. że podczas 30 minutowej sesji powinno zostać zgłoszonych około 150 pomysłów. Przyjmuje się. kiedy umysł jest najświeższe. W miarę upływu czasu zgłaszane propozycje powinny stawać się coraz bardziej innowacyjne i wyszukane.bezpośredniej zależności hierarchicznej. które podobają mu się najbardziej przyczepia pineskę. ale i nie nazbyt duża tak aby dało się utrzymać porządek pracy. niekonwencjonalnych rozwiązań. Przy pomysłach. III Etap W ostatniej fazie burzy mózgów należy przeprowadzić ocenę zgłoszonych propozycji zgłoszonych przez zespół. II Etap Podczas 2 etapu uczestnicy burzy mózgów gromadzą się o określonym czasie w wybranym wcześniej przez organizatorów miejscu i wspólnie starają się wymyśleć rozwiązanie przedstawionego problemu. Burza mózgów powinna mieć miejsce w godzinach porannych. poprzez metodę kolorowych pinesek. Metoda ta jednakowoż rzadko wykorzystywana jest w praktyce. Dzięki pracy grupowej umysł ludzki stymulowany jest do kreatywnej pracy. a następnie motywowanie ich do jak największej kreatywności. Idealnym miejscem na przeprowadzenie burzy mózgów jest przestronna sala z tablicą i stołami ustawionymi w kształt litery U. Może to bowiem zaburzyć pewność siebie uczestników. Moderator powinien zwracać baczną uwagę na uczestników. tak aby mieli czas na przygotowanie się do uczestnictwa. Optymalny czas pracy zespołu to 30 min. lecz nie bezpośrednio po posiłku. o wiele częściej do oceny propozycji powoływany jest specjalny zespół. aby na tym etapie nie komentować. np. Głosu członkom zespołu udziela wyłącznie moderator. Następnie każdy z członków grupy po kolei dostaje listę pomysłów. Liczebność grupy nie powinna być zbyt mała. jeżeli chodzi o zgłaszane pomysły. a co za tym idzie zablokować wymyślanie dalszych. albo z kadry zarządzającej .

nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy. Zespół ten dokonuje oceny jakości projektów pod kątem efektywności i realności. a mianowicie: . . która zostaje zrealizowana Wady i zalety Do zalet metody burzy mózgów zaliczyć należy bez wątpienia: • • • • • • większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek.określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. sprzyjanie większej twórczości. w której dąży się do ustalenia wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. Natomiast wadami tej metody są: • lęk przed cudzą oceną własnych pomysłów\ zachodzi spadek indywidualnej motywacji • nie można mówić jednocześnie • trudno jednocześnie przetwarzać dane o cudzych pomysłach i generować własne. występuje efekt następnego w kolejce – spadek uwagi przykładanej do cudzej odpowiedzi i gorsze zapamiętanie jej treści przez osoby.firmy. większy stopień humanizacji pracy w grupie. różniące się jakby krańcowo odmiennymi cechami. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich treści ekonomicznej.obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające z uprzednich porównań. a także wybiera propozycję. Obliczenie wpływu poszczególnych czynników na badane odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego w kilka odchyleń cząstkowych. występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie. Wśród ogółu metod analizy przyczynowej na szczególne wyróżnienie zasługują dwie. sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych . Chodzi tu zatem o: . Określenie czynników. Suma odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. które same bezpośrednio po niej mają mówić Analiza przyczynowa Pogłębionym etapem badania wskaźników ekonomicznych jest analiza przyczynowa. następuje w drodze rozumowania logicznego.

Ujęcie uproszczone tej metody to metoda różnicowania. polegająca na uwzględnieniu w kolejnych podstawieniach . w tym metoda funkcyjna..metoda funkcyjna. Metoda funkcyjna polega na ustaleniu wskaźników zmienności poszczególnych czynników. a następnie wykorzystaniu ich do odpowiedniego przeliczenia bazowej wielkości badanego wskaźnika. Im bardziej złożony jest badany wskaźnik. . Metoda kolejnych podstawień może być stosowana w ujęciu rozwiniętym (nazwanym metodą podstawień łańcuchowych) lub uproszczonym (nazwanym metodą różnicowania). że w zależności od przyjętej kolejności podstawień otrzymywane są różne odchylenia cząstkowe. to znaczy im więcej rozpatrywanych jest czynników kształtujących wskaźnik. . mają tę wyższość nad metodą kolejnych podstawień. Inne metody analizy przyczynowej. tym więcej może być różnobrzmiących wyników (ustalanych odchyleń cząstkowych). Podstawową wadą omawianej metody ( w obydwu odmianach) jest to.metoda kolejnych podstawień. Suma tych odchyleń odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu. że uzyskiwane odchylenia cząstkowe są jednobrzmiące bez względu na dokonaną kolejność podstawienia czynników. jedynie różnic między wielkością bazową a rzeczywistą. Metoda podstawień łańcuchowych polega na kolejnym zastępowaniu poszczególnych elementów bazowych danymi rzeczywistymi i ustalaniu odchyleń cząstkowych na podstawie wykształcających się iloczynów skorygowanych.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->