P. 1
USTRÓJ POLITYCZNY AUSTRII

USTRÓJ POLITYCZNY AUSTRII

|Views: 1,503|Likes:

More info:

Published by: Sylwia Ciesielska on Dec 30, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

USTRÓJ POLITYCZNY AUSTRII

Austria, a właściwie Republika Austrii (Republik Österreich) jest krajem położonym w Europie Środkowej. Bardzo ciekawe jest pochodzenie nazwy „Österreich”- od starowysokoniemieckiego ôstarrîhhi, znaczące "imperium na wschodzie". W IX wieku terytorium było wschodnią częścią imperium Franków, a także wschodnimi rubieżami osadnictwa niemieckiego na terenach Słowian. Za czasów Karola Wielkiego i w czasie wczesnego średniowiecza tereny te nazywano marchia orientalis (Marchia Wschodnia), co w lokalnym języku przyjęto jako właśnie ôstarrîhhi. To słowo po raz pierwszy pojawia się na dokumencie z 996 roku. Z kolei hitlerowskie Niemcy po aneksji Austrii używały nazwy Ostmark (Marchia Wschodnia). Austria jest federacją 9 krajów związkowych, tzw. landów. Powierzchnia całkowita kraju wynosi 83 871 km² , co daje 114. miejsce na świecie. W sumie mieszka tam 8 402 549 osób, które rocznie produkują towary i usługi o wartości 406 mld USD. Stolicą Austrii jest zlokalizowany na wschodzie kraju Wiedeo, a językiem narodowym niemiecki. W Austrii funkcjonuje społeczna gospodarka rynkowa. Podatki stanowią 43% PKB, co jest poziomem nieco niższym niż w krajach skandynawskich.. Bezrobocie w zależności od metody liczenia wynosi 4,4% albo 6,8%. Wskaźnik Giniego, czyli poziom rozpiętości w dochodach, wynosi 29 i jest jednym z najniższych na świecie (co jest niezwykłym osiągnięciem, biorąc pod uwagę fakt, że według najnowszego raportu OECD rozpiętośd dochodowa np. w Niemczech cały czas się rozszerza). Kraj ten należy do najbardziej rozwiniętych ekonomicznie krajów w UE. Wskaźnik 39 200 $ PKB per capita wg PSN daje jej 4. miejsce w Unii Europejskiej, wyprzedzając takie paostwa jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. Główny środek płatniczy to euro.

POLITYKA
Austria posiada 10 głosów w Radzie Unii Europejskiej i 21 miejsc w Parlamencie Europejskim. W Komisji Europejskiej reprezentował ją od 1995 do 2004 Franz Fischler (wcześniej minister rolnictwa

Rząd jednak nie zdecydował się na tę zmianę i paostwo nadal zachowuje militarną neutralnośd. w kraju obowiązywała monarchia konstytucyjna. przewodzący koalicji socjalistów i konserwatystów. Kanclerzem jest od 2008 Werner Faymann. z widoczną tendencją w kierunku paostwa socjalnego. Obowiązuje konstytucja z 1920.Radzie Federalnej i Radzie Narodowej. W obliczu konfliktów w krajach sąsiadującej byłej Jugosławii w latach 90. Pierwsze kroki Austrii ku republikaoskim rządom. że konstytucję kraju trzeba zmienid i przystąpid do NATO. Austriackie siły zbrojne szkolone są na potrzeby obrony granic paostwowych. po upadku monarchii. republikaoskości. Głową paostwa jest prezydent związkowy wybierany na 6 lat w głosowaniu powszechnym. quasi-powszechne (bo męskie) prawo wyborcze” pierwszy raz w 1897 roku. zostały znacznie utrudnione przez rujnujące koszty ekonomiczne reparacji wojennych. Od 1949 roku scena polityczna jest w znacznym stopniu zdominowana przez konserwatywną chadecką Austriacką Partię Ludową (ÖVP. USA. Austria nie jest członkiem żadnego paktu wojskowego. Pierwsza Republika Austrii (1918-1938) przeprowadziła pionierskie reformy w latach 20. które przestało istnied w 1918r. Zanim nastała Republika Austrii. widziane także przez pryzmat swej konstytucji. prawne. której przywrócono moc obowiązującą w 1945.Sozialdemokratische Partei Österreichs ). wymaganych przez zwycięskich Aliantów. Etnicznie i kulturalnie heterogeniczne paostwo Austrii jest pozostałością Austro-Węgier. . polityka Austrii opiera się o zasady demokratycznej republiki związkowej. potężnego multinarodowego imperium. z Kanclerzem Federalnym na czele rządu i Federalnym Prezydentem na czele paostwa. a nawet nazwa produkowanych w Austrii wojskowych transporterów opancerzonych – Pandur – kojarzy się historycznie z ochroną granic. które stały się fundamentami dla powojennych europejskich paostw opiekuoczych. odzywały się w Austrii głosy. Federalna władza ustawodawcza jest nadana rządowi i obu izbom parlamentu. . scharakteryzowane byd może jako typowe dla stosunków europejskich (uprzednio: zachodnioeuropejskich) paostwo demokratyczne. od 2004 Benita Ferrero-Waldner (wcześniej minister spraw zagranicznych Austrii).Austrii). liberalizmu i paostwa prawnego jako jego podstawowe zasady ustrojowe. Władza wykonawcza jest sprawowana przez rządy. Austria jest republiką związkową. Paostwo austriackie. i wyłącznie federalna w swej naturze: nie ma stanowych sądów. narzucony jej 15 maja 1955 przez Wielką Brytanię. Ogólnie rzecz biorąc. Funkcję prezydenta sprawuje od 8 lipca 2004 Heinz Fischer. podziału władzy. zarówno federalna jak i lokalne. federalizmu. Każdy z 9 landów ma własną konstytucję. wojskowa doktryna kraju nawiązuje do taktyki jeża z nastroszonymi kolcami (wykorzystywany jest tu często propagandowo kształt granic paostwa. jak to określił New York Times.Österreichische Volkspartei) i centrolewicową Socjaldemokratyczną Partię Austrii (SPÖ. zwłaszcza w Wiedniu. Literatura austriacka zgodnie wskazuje na zasady demokracji. w brzmieniu z 1929. której ciało ustawodawcze zostało wybrane przez. Władza sądownicza jest niezależna wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej. sejm krajowy i rząd. nieco podobny do skulonego zwierzęcia z ryjkiem skierowanym na zachód). ZSRR i Francję Traktat paostwowy w sprawie odbudowy niezawisłej demokratycznej Austrii (będący traktatem mającym rangę konstytucyjną) zobowiązuje ją do zachowania "wieczystej neutralności".

Mimo tego. Kanclerz Federalny (Bundeskanzler) jest powoływany przez Prezydenta Federalnego. Siła polityczna kanclerza głównie wywodzi się z tego. wybierany w powszechnym głosowaniu na okres sześciu lat z ograniczeniem dwóch kadencji z rzędu. WŁADZA WYKONAWCZA Głową paostwa Austrii jest Prezydent Federalny (Bundespräsident). że jest on jednocześnie przywódcą swojej partii politycznej. że jest uznawany za najsilniejszą pozycję w Austrii. chociaż konstytucja pozwala prezydentowi na odwołanie Gabinetu oraz na rozwiązanie Rady Narodowej i zwołanie nowych wyborów. Jest on prowadzony w odniesieniu do zasad przedstawicielskiej demokracji i paostwa prawa. Austria wznowiła swój republikaoski rząd. który w 1934 został zamordowany przez Nazistów. Jednakże konwencja przyjmuje. KONSTYTUCJA Konstytucja Austrii charakteryzuje republikę jako federację składającą się z dziewięciu autonomicznych federalnych stanów. to czym się zajmuje prezydent to czysto „obrzędowe” obowiązki. osoba zajmująca stanowisko Prezydenta jest związana konwencją konstytucyjną do bycia bezstronnym strażnikiem moralności politycznej. Początek 21. ani odwoład nowego ministra. i może zmieniad się w zależności czy mamy do czynienia z rządem jednopartyjnym czy koalicyjnym. by służyd za symbol tożsamości narodowej. a nie do interweniowania w prawdziwą politykę. Po porażce Niemiec w 1945r. ma dużo mniejszą reputacje niż Prezydent Stanów Zjednoczonych czy Premier Zjednoczonego Królestwa. solidne i sprzyjające spokojnym zmianom. Poza faktem.mimo tego. które definiują je jako republikaoskie jednostki rządzone w zgodzie z zasadami demokracji reprezentacyjnej. Jednakże praktycznie rzecz biorąc. jednak ten urząd. takich jak Niemcy. Obecny prezydent Heinz Fischer (na zdjęciu obok) został wybrany na drugą kadencję 25 kwietnia 2010. Pierwsza Republika skooczyła się wraz z niemiecką inwazją i aneksją Austrii w 1938r. Prezydent jest także głównodowodzącym Austriackich Sił Zbrojnych. wieku oznaczał dla Austrii pół wieku stabilnego rządu w konstytucyjnym systemie republiki federalnej.jedynie zasugerowad to Prezydentowi. struktura rządu Austrii jest podobna do struktury większych paostw federalnych . Zarówno federacja jak i jej stany spisały konstytucje. Urząd Prezydenta Federalnego jest w dużej mierze tylko ceremonialny. Zazwyczaj Kanclerz jest głową .Jednakże stopniowo przekształciła się ona w faszystowską dyktaturę w latach 1933-1934 pod rządami kanclerza Engelbertem Dollfussa.prawie jak monarchowie Wielkiej Brytanii. Nie może on ani powoład. że stany Austrii nie posiadają niezależnego sądownictwa z jednej strony. że Kanclerz jest szefem rządu.np. że Prezydent kieruje się sugestiami swojego Kanclerza. Ponadto Kanclerz zwykle dowodzi federalnym ministerstwem. Konstytucyjny szkielet polityki Austrii i rdzeo praktycznego implementowania konstytucji są szeroko uznane za silne. a z drugiej że ich autonomia jest w dużej mierze „krajowa”.”primus inter pares” nie ma on prawa kierowania innymi członkami rządu.

wybieranych na pięcioletnią kadencję przez za pomocą głosowania proporcjonalnego. wybranych przez stanową legislaturę (Landtage). Jednakże nie są oni uważani za członków rządu i nie mogą brad udziału w głosowaniu. które może byd uchylone przez Radę Narodową. Od 2008 roku Kanclerzem Austrii jest Werner Faymann (na zdjęciu obok). Może ono także zwoład referendum o zdjęcie prezydenta z urzędu lub postawienie prezydenta przez Trybunałem Konstytucyjnym. Jej głównym zadaniem jest zaprzysiężanie Prezydenta. Federalna Rada Ministrów składa się z Kanclerza Federalnego powoływanego przez prezydenta i ministrów powoływanych przez prezydenta na zalecenia kanclerza. . takie jak prawa ograniczające kompetencje landów.największej partii w Austriackim parlamencie. Budynek Parlamentu w Wiedniu Politycznie dużo mniej ważna Rada Federalna (Bundesrat) obecnie składa się z 62 członków. która ma sugerowad propozycje reform austriackiej konstytucji i instytucji centralnych. Federalny gabinet jest odpowiedzialny przed Radą Narodową i może byd zmuszony do rezygnacji przez wotum nieufności. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Parlament musiał zrzec się niektórych swoich zadao na rzecz instytucji unijnych. gdzie przedstawiono propozycje. Jest ona bardziej dominująca z dwóch izb. został zaprzysiężony 21. WŁADZA USTAWODAWCZA Parlament Austrii (Parlament) składa się z dwóch izb. wymagają aprobaty Rady Federalnej. Aby mied swoją reprezentację w parlamencie. Obecny gabinet. Władza Rady Federalnej jest raczej limitowana. Rada Narodowa (Nationalrat) ma 183 członków. W 2007 roku przedstawiono raport. Istnieje jeszcze coś takiego jak konwencja. Każdy federalny minister jest odpowiedzialny za swoje ministerstwo i może byd wspierany przez jednego lub więcej sekretarzy stanu. Zgromadzenie Federalne (Bundesversammlung). partia musi albo wygrad przynajmniej cztery procent głosów całego kraju lub wygrad mandat (Direktmandat) w jednym z 43 regionalnych okręgów wyborczych. Zgromadzenie Federalne jest także odpowiedzialne za wypowiadanie wojny. Kwietnia 2011 . którzy również uczestniczą w spotkaniach gabinetu. stworzony przez Austriacką Partię Ludową oraz Socjaldemokratyczną Partię Austrii . Ilośd i dystrybucja mandatów jest przekalkulowywana po każdym spisie ludności. jeśli według członków Zgromadzenia doszło do naruszenia przez prezydenta konstytucji. których kilka zostało przyjętych przez parlament. w zasadnie ceremonialną instytucją. jako że w większości wypadków posiada ona tylko zawieszające weto. Jednakże niektóre przypadki. Austriacka Konwencja (Österreich Konvent) ustalona w 2003 roku. które tworzą Rada Narodowa i Rada Federalna jest wspólnym posiedzeniem obu wyżej wymienionych organów.

Marzec 2009 .ona jednak musi byd kontrasygnowana przez wszystkich członków rządu. inicjatywy publiczne (Volksbegehren) oraz narodowe badania opinii publicznej (Volksbefragungen).at/ OPRACOWAŁA: Sylwia Ciesielska 50347 . jeśli domaga się go większośd członków Rady Narodowej lub przez uchwałę prezydenta. która znajduje się w agendzie Rady Narodowej.ISBN 83-7059-441-7 Österreich-Wahl: Haider will Kanzler werden – Ausland – FOCUS Online http://www. w przeciwieostwie do referendów.parlinkom. Ich rezultaty są tylko częściowo wiążące i jak do tej pory ani jedno narodowe badanie nie zostało przeprowadzone. Narodowe badania opinii publicznej lub Referenda Konsultacyjne są przeprowadzane. najnowsze dotyczące akcesji kraju do Unii Europejskiej.gv. jeśli większośd zagłosuje przeciw niemu. Warszawa 2004 – ISBN 83-7059-658-4 System konstytucyjny Austrii – P. Od czasu ich wprowadzenia w 1963 roku . do roku 2010 zostały przeprowadzone 32 inicjatywy.gv.Wydawnictwo Sejmowe .BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA Austriacki system prawny rozróżnia trzy instrumenty demokracji bezpośredniej: referenda (Volksbestimmungen).at/ http://www. W takim wypadku ma ona pierwszeostwo przed jakąkolwiek sprawa.austria. Inicjatywy publiczne mogą rozpocząd proces legislacyjny: jeśli taka inicjatywa zostanie podpisana przez przynajmniej 100 000 zarejestrowanych obywateli z prawem głosu. Referendum muszę byd poparte także istotne zmiany w konstytucji. jednakże zmiany w niektórych częściach konstytucji wymagają referendum tylko wtedy. Bibliografia:      Konstytucja Austrii – Tłumaczenie Piotr Czarny i Bogumił Nalezioski – Wydawnictwo Sejmowe. Rada Narodowa musi wziąd ją pod uwagę. zanim Rada Narodowa wprowadzi jakieś nowe prawo. Referendum dotyczące projektu ustawy zostaje przeprowadzone. Dotychczas odbyły się w Austrii dwa referenda. gdy przynajmniej jedna trzecia Rady Narodowej lub Rady Federalnej się go domaga. Wynik referendum jest wiążący i projekt ustawy nie zostanie wprowadzony w życie. Samecki .Warszawa .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->