P. 1
USTRÓJ POLITYCZNY AUSTRII

USTRÓJ POLITYCZNY AUSTRII

|Views: 1,426|Likes:

More info:

Published by: Sylwia Ciesielska on Dec 30, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

USTRÓJ POLITYCZNY AUSTRII

Austria, a właściwie Republika Austrii (Republik Österreich) jest krajem położonym w Europie Środkowej. Bardzo ciekawe jest pochodzenie nazwy „Österreich”- od starowysokoniemieckiego ôstarrîhhi, znaczące "imperium na wschodzie". W IX wieku terytorium było wschodnią częścią imperium Franków, a także wschodnimi rubieżami osadnictwa niemieckiego na terenach Słowian. Za czasów Karola Wielkiego i w czasie wczesnego średniowiecza tereny te nazywano marchia orientalis (Marchia Wschodnia), co w lokalnym języku przyjęto jako właśnie ôstarrîhhi. To słowo po raz pierwszy pojawia się na dokumencie z 996 roku. Z kolei hitlerowskie Niemcy po aneksji Austrii używały nazwy Ostmark (Marchia Wschodnia). Austria jest federacją 9 krajów związkowych, tzw. landów. Powierzchnia całkowita kraju wynosi 83 871 km² , co daje 114. miejsce na świecie. W sumie mieszka tam 8 402 549 osób, które rocznie produkują towary i usługi o wartości 406 mld USD. Stolicą Austrii jest zlokalizowany na wschodzie kraju Wiedeo, a językiem narodowym niemiecki. W Austrii funkcjonuje społeczna gospodarka rynkowa. Podatki stanowią 43% PKB, co jest poziomem nieco niższym niż w krajach skandynawskich.. Bezrobocie w zależności od metody liczenia wynosi 4,4% albo 6,8%. Wskaźnik Giniego, czyli poziom rozpiętości w dochodach, wynosi 29 i jest jednym z najniższych na świecie (co jest niezwykłym osiągnięciem, biorąc pod uwagę fakt, że według najnowszego raportu OECD rozpiętośd dochodowa np. w Niemczech cały czas się rozszerza). Kraj ten należy do najbardziej rozwiniętych ekonomicznie krajów w UE. Wskaźnik 39 200 $ PKB per capita wg PSN daje jej 4. miejsce w Unii Europejskiej, wyprzedzając takie paostwa jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. Główny środek płatniczy to euro.

POLITYKA
Austria posiada 10 głosów w Radzie Unii Europejskiej i 21 miejsc w Parlamencie Europejskim. W Komisji Europejskiej reprezentował ją od 1995 do 2004 Franz Fischler (wcześniej minister rolnictwa

Obowiązuje konstytucja z 1920. Austria jest republiką związkową. wymaganych przez zwycięskich Aliantów. które stały się fundamentami dla powojennych europejskich paostw opiekuoczych. Austria nie jest członkiem żadnego paktu wojskowego. federalizmu. scharakteryzowane byd może jako typowe dla stosunków europejskich (uprzednio: zachodnioeuropejskich) paostwo demokratyczne. Pierwsza Republika Austrii (1918-1938) przeprowadziła pionierskie reformy w latach 20. Pierwsze kroki Austrii ku republikaoskim rządom. . Od 1949 roku scena polityczna jest w znacznym stopniu zdominowana przez konserwatywną chadecką Austriacką Partię Ludową (ÖVP. Etnicznie i kulturalnie heterogeniczne paostwo Austrii jest pozostałością Austro-Węgier. z widoczną tendencją w kierunku paostwa socjalnego. Każdy z 9 landów ma własną konstytucję. Zanim nastała Republika Austrii. narzucony jej 15 maja 1955 przez Wielką Brytanię. ZSRR i Francję Traktat paostwowy w sprawie odbudowy niezawisłej demokratycznej Austrii (będący traktatem mającym rangę konstytucyjną) zobowiązuje ją do zachowania "wieczystej neutralności". W obliczu konfliktów w krajach sąsiadującej byłej Jugosławii w latach 90. przewodzący koalicji socjalistów i konserwatystów. Władza sądownicza jest niezależna wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej. zarówno federalna jak i lokalne. odzywały się w Austrii głosy. zwłaszcza w Wiedniu. republikaoskości. Federalna władza ustawodawcza jest nadana rządowi i obu izbom parlamentu. Ogólnie rzecz biorąc. jak to określił New York Times. które przestało istnied w 1918r. od 2004 Benita Ferrero-Waldner (wcześniej minister spraw zagranicznych Austrii). po upadku monarchii. potężnego multinarodowego imperium. z Kanclerzem Federalnym na czele rządu i Federalnym Prezydentem na czele paostwa. Rząd jednak nie zdecydował się na tę zmianę i paostwo nadal zachowuje militarną neutralnośd. polityka Austrii opiera się o zasady demokratycznej republiki związkowej. liberalizmu i paostwa prawnego jako jego podstawowe zasady ustrojowe. i wyłącznie federalna w swej naturze: nie ma stanowych sądów. której ciało ustawodawcze zostało wybrane przez. wojskowa doktryna kraju nawiązuje do taktyki jeża z nastroszonymi kolcami (wykorzystywany jest tu często propagandowo kształt granic paostwa. w brzmieniu z 1929. że konstytucję kraju trzeba zmienid i przystąpid do NATO. prawne. podziału władzy. w kraju obowiązywała monarchia konstytucyjna. Władza wykonawcza jest sprawowana przez rządy. Głową paostwa jest prezydent związkowy wybierany na 6 lat w głosowaniu powszechnym. Kanclerzem jest od 2008 Werner Faymann.Austrii). zostały znacznie utrudnione przez rujnujące koszty ekonomiczne reparacji wojennych. której przywrócono moc obowiązującą w 1945. a nawet nazwa produkowanych w Austrii wojskowych transporterów opancerzonych – Pandur – kojarzy się historycznie z ochroną granic. Literatura austriacka zgodnie wskazuje na zasady demokracji. Austriackie siły zbrojne szkolone są na potrzeby obrony granic paostwowych. sejm krajowy i rząd.Österreichische Volkspartei) i centrolewicową Socjaldemokratyczną Partię Austrii (SPÖ.Sozialdemokratische Partei Österreichs ). .Radzie Federalnej i Radzie Narodowej. Funkcję prezydenta sprawuje od 8 lipca 2004 Heinz Fischer. USA. quasi-powszechne (bo męskie) prawo wyborcze” pierwszy raz w 1897 roku. nieco podobny do skulonego zwierzęcia z ryjkiem skierowanym na zachód). widziane także przez pryzmat swej konstytucji. Paostwo austriackie.

WŁADZA WYKONAWCZA Głową paostwa Austrii jest Prezydent Federalny (Bundespräsident). Pierwsza Republika skooczyła się wraz z niemiecką inwazją i aneksją Austrii w 1938r. Jednakże konwencja przyjmuje. że Kanclerz jest szefem rządu. ani odwoład nowego ministra. że jest uznawany za najsilniejszą pozycję w Austrii. Nie może on ani powoład. Urząd Prezydenta Federalnego jest w dużej mierze tylko ceremonialny. Po porażce Niemiec w 1945r.jedynie zasugerowad to Prezydentowi. a z drugiej że ich autonomia jest w dużej mierze „krajowa”. to czym się zajmuje prezydent to czysto „obrzędowe” obowiązki. Zazwyczaj Kanclerz jest głową . solidne i sprzyjające spokojnym zmianom. Jest on prowadzony w odniesieniu do zasad przedstawicielskiej demokracji i paostwa prawa. KONSTYTUCJA Konstytucja Austrii charakteryzuje republikę jako federację składającą się z dziewięciu autonomicznych federalnych stanów.mimo tego. że jest on jednocześnie przywódcą swojej partii politycznej. że Prezydent kieruje się sugestiami swojego Kanclerza. Siła polityczna kanclerza głównie wywodzi się z tego. chociaż konstytucja pozwala prezydentowi na odwołanie Gabinetu oraz na rozwiązanie Rady Narodowej i zwołanie nowych wyborów. Początek 21. który w 1934 został zamordowany przez Nazistów. wieku oznaczał dla Austrii pół wieku stabilnego rządu w konstytucyjnym systemie republiki federalnej. takich jak Niemcy. i może zmieniad się w zależności czy mamy do czynienia z rządem jednopartyjnym czy koalicyjnym.Jednakże stopniowo przekształciła się ona w faszystowską dyktaturę w latach 1933-1934 pod rządami kanclerza Engelbertem Dollfussa.”primus inter pares” nie ma on prawa kierowania innymi członkami rządu. które definiują je jako republikaoskie jednostki rządzone w zgodzie z zasadami demokracji reprezentacyjnej. by służyd za symbol tożsamości narodowej. że stany Austrii nie posiadają niezależnego sądownictwa z jednej strony. Kanclerz Federalny (Bundeskanzler) jest powoływany przez Prezydenta Federalnego. Prezydent jest także głównodowodzącym Austriackich Sił Zbrojnych. ma dużo mniejszą reputacje niż Prezydent Stanów Zjednoczonych czy Premier Zjednoczonego Królestwa. a nie do interweniowania w prawdziwą politykę. Poza faktem. Konstytucyjny szkielet polityki Austrii i rdzeo praktycznego implementowania konstytucji są szeroko uznane za silne. osoba zajmująca stanowisko Prezydenta jest związana konwencją konstytucyjną do bycia bezstronnym strażnikiem moralności politycznej.prawie jak monarchowie Wielkiej Brytanii. jednak ten urząd. Zarówno federacja jak i jej stany spisały konstytucje.np. Obecny prezydent Heinz Fischer (na zdjęciu obok) został wybrany na drugą kadencję 25 kwietnia 2010. wybierany w powszechnym głosowaniu na okres sześciu lat z ograniczeniem dwóch kadencji z rzędu. Mimo tego. Ponadto Kanclerz zwykle dowodzi federalnym ministerstwem. Jednakże praktycznie rzecz biorąc. struktura rządu Austrii jest podobna do struktury większych paostw federalnych . Austria wznowiła swój republikaoski rząd.

Aby mied swoją reprezentację w parlamencie. Federalna Rada Ministrów składa się z Kanclerza Federalnego powoływanego przez prezydenta i ministrów powoływanych przez prezydenta na zalecenia kanclerza. wybieranych na pięcioletnią kadencję przez za pomocą głosowania proporcjonalnego. które tworzą Rada Narodowa i Rada Federalna jest wspólnym posiedzeniem obu wyżej wymienionych organów. Jednakże niektóre przypadki. którzy również uczestniczą w spotkaniach gabinetu. Zgromadzenie Federalne (Bundesversammlung). Kwietnia 2011 . W 2007 roku przedstawiono raport. Jest ona bardziej dominująca z dwóch izb. Zgromadzenie Federalne jest także odpowiedzialne za wypowiadanie wojny. wymagają aprobaty Rady Federalnej. WŁADZA USTAWODAWCZA Parlament Austrii (Parlament) składa się z dwóch izb. wybranych przez stanową legislaturę (Landtage). Władza Rady Federalnej jest raczej limitowana. jako że w większości wypadków posiada ona tylko zawieszające weto. Od 2008 roku Kanclerzem Austrii jest Werner Faymann (na zdjęciu obok). gdzie przedstawiono propozycje. Jej głównym zadaniem jest zaprzysiężanie Prezydenta. Obecny gabinet. został zaprzysiężony 21. . Budynek Parlamentu w Wiedniu Politycznie dużo mniej ważna Rada Federalna (Bundesrat) obecnie składa się z 62 członków. która ma sugerowad propozycje reform austriackiej konstytucji i instytucji centralnych. Federalny gabinet jest odpowiedzialny przed Radą Narodową i może byd zmuszony do rezygnacji przez wotum nieufności. Jednakże nie są oni uważani za członków rządu i nie mogą brad udziału w głosowaniu. takie jak prawa ograniczające kompetencje landów. Rada Narodowa (Nationalrat) ma 183 członków. Każdy federalny minister jest odpowiedzialny za swoje ministerstwo i może byd wspierany przez jednego lub więcej sekretarzy stanu. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Parlament musiał zrzec się niektórych swoich zadao na rzecz instytucji unijnych. Austriacka Konwencja (Österreich Konvent) ustalona w 2003 roku. Może ono także zwoład referendum o zdjęcie prezydenta z urzędu lub postawienie prezydenta przez Trybunałem Konstytucyjnym. które może byd uchylone przez Radę Narodową. jeśli według członków Zgromadzenia doszło do naruszenia przez prezydenta konstytucji. których kilka zostało przyjętych przez parlament. w zasadnie ceremonialną instytucją. Istnieje jeszcze coś takiego jak konwencja. stworzony przez Austriacką Partię Ludową oraz Socjaldemokratyczną Partię Austrii . partia musi albo wygrad przynajmniej cztery procent głosów całego kraju lub wygrad mandat (Direktmandat) w jednym z 43 regionalnych okręgów wyborczych. Ilośd i dystrybucja mandatów jest przekalkulowywana po każdym spisie ludności.największej partii w Austriackim parlamencie.

ona jednak musi byd kontrasygnowana przez wszystkich członków rządu.at/ http://www. Inicjatywy publiczne mogą rozpocząd proces legislacyjny: jeśli taka inicjatywa zostanie podpisana przez przynajmniej 100 000 zarejestrowanych obywateli z prawem głosu.at/ OPRACOWAŁA: Sylwia Ciesielska 50347 . Od czasu ich wprowadzenia w 1963 roku . Referendum dotyczące projektu ustawy zostaje przeprowadzone. która znajduje się w agendzie Rady Narodowej. jednakże zmiany w niektórych częściach konstytucji wymagają referendum tylko wtedy. Samecki .gv. inicjatywy publiczne (Volksbegehren) oraz narodowe badania opinii publicznej (Volksbefragungen). Wynik referendum jest wiążący i projekt ustawy nie zostanie wprowadzony w życie. Bibliografia:      Konstytucja Austrii – Tłumaczenie Piotr Czarny i Bogumił Nalezioski – Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2004 – ISBN 83-7059-658-4 System konstytucyjny Austrii – P.parlinkom. zanim Rada Narodowa wprowadzi jakieś nowe prawo.gv. w przeciwieostwie do referendów. jeśli większośd zagłosuje przeciw niemu. Dotychczas odbyły się w Austrii dwa referenda. jeśli domaga się go większośd członków Rady Narodowej lub przez uchwałę prezydenta.BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA Austriacki system prawny rozróżnia trzy instrumenty demokracji bezpośredniej: referenda (Volksbestimmungen).ISBN 83-7059-441-7 Österreich-Wahl: Haider will Kanzler werden – Ausland – FOCUS Online http://www. Ich rezultaty są tylko częściowo wiążące i jak do tej pory ani jedno narodowe badanie nie zostało przeprowadzone. Referendum muszę byd poparte także istotne zmiany w konstytucji. gdy przynajmniej jedna trzecia Rady Narodowej lub Rady Federalnej się go domaga.Marzec 2009 . do roku 2010 zostały przeprowadzone 32 inicjatywy.Warszawa . W takim wypadku ma ona pierwszeostwo przed jakąkolwiek sprawa. Narodowe badania opinii publicznej lub Referenda Konsultacyjne są przeprowadzane. najnowsze dotyczące akcesji kraju do Unii Europejskiej.Wydawnictwo Sejmowe . Rada Narodowa musi wziąd ją pod uwagę.austria.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->