P. 1
Weiser Dawidek

Weiser Dawidek

|Views: 223|Likes:
Wydawca: Joanna Solik

More info:

Published by: Joanna Solik on Jan 01, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2015

pdf

text

original

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk , który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej.

Weiser Dawidek

PAWE£ HUELLE

Weiser Dawidek

s ³owo / obraz terytoria

Juliuszowi .

.

a nauczyciel przyrody M-ski wpada³ co chwila. „przysiêga”. 7 . i by³o nam ¿al minionego lata. dopytuj¹c siê o przebieg œledztwa. patrzy³ na nas têpym wzrokiem umêczonego zwierzêcia i grozi³ palcem. jak promienie wrzeœniowego s³oñca. jak to siê mog³o staæ. podstêpne uœmiechy. jak do tego dosz³o. mamrocz¹c pod nosem niezrozumia³e zaklêcia. przebijaj¹c siê przez zasuniête firanki. jakim cudem na³o¿ono na nas tê doros³oœæ – tego nie wiem do dzisiaj.W³aœciwie jak to siê sta³o. bo kazano nam staæ ca³y czas. ¿e tak po prostu i zwyczajnie z normalnych uczniów i dzieci staliœmy siê oto po raz pierwszy oskar¿onymi. nie mog¹c poj¹æ najprostszych w œwiecie rzeczy. a do tego wci¹¿ powtarzaj¹ce siê pytania. to ból lewej nogi. oœwietlaj¹ zakurzony dywan bordowego koloru. jakby to oni byli dzieæmi. „przes³uchanie”. po kolei i bez ¿adnych zmyœleñ”. Patrzyliœmy. A oni pytali wci¹¿. maj¹c uszy pe³ne z³owrogich s³ów: „protokó³”. niestrudzenie. Mê¿czyzna w mundurze ociera³ pot z czo³a. nic jednak o tym nie wiedzieliœmy. Dyrektor w rozluŸnionym krawacie bêbni³ palcami po czarnej powierzchni biurka. sto razy od nowa. Jedyne. ¿e staliœmy w trójkê w gabinecie dyrektora szko³y. co wówczas odczuwa³em. zupe³nie tak. groŸby pomieszane ze s³odkimi proœbami „aby wszystko wyt³umaczyæ raz jeszcze. By³y mo¿e jakieœ wczeœniejsze przygotowania.

nikt jednak nie potrafi³by powiedzieæ. nikt z nas nie przeczy³. a dzisiaj trzeba ca³¹ nag¹ prawdê na stó³! Nie wiedzieliœmy wprawdzie. ³api¹c siê co rusz za krawat: – Co ja z wami mam. ch³opcy. – I nigdy dwa razy to samo. a dyrektor przytakiwa³ mu. co chcieli us³yszeæ. By³a w tym jakaœ nieuœwiadomiona metoda obrony. ¿e na pytania. przytakiwaliœmy. – Ka¿dy z was mówi zupe³nie co innego – krzycza³ dyrektor. po czym obaj spogl¹dali na nasz¹ trójkê z jeszcze wiêkszym zainteresowaniem. jakby by³ pewny swego. a mo¿e i jest jeszcze teraz. ka¿dy przytakn¹³by skwapliwie. nie ma prawdziwych odpowiedzi. Tylko M-ski zachowywa³ umiarkowany spokój. ¿e nie mo¿ecie ustaliæ wspólnej wersji? A mundurowy wpada³ mu w s³owo: – To jest za powa¿na sprawa na ¿arty. wiêc jak to jest. Czuliœmy doskonale. od czego pytaj¹cy dostawa³ wypieków i zapala³ nowego papierosa. co ja z wami mam – i poluŸnia³ jeszcze bardziej wielki trójk¹tny wêze³. a na dodatek jeden z nas doda³by zaraz. gdy zaœ mê¿czyzna w mundurze dodawa³ sk³ad zardzewia³ej amunicji. który z daleka mo¿na by³o wzi¹æ za kokardê jakobiñsk¹. mówiliœmy jedynie to. Gdyby na przyk³ad zapytali nas. o któr¹ oni rozbijali siê niczym mydlana bañka. i jeœli M-ski pyta³ o niewypa³y. ¿arty siê skoñczy³y wczoraj. szepta³ na ucho temu w mundurze jakieœ informacje. ¿e gdzieœ taki sk³ad na pewno by³. ¿e w³aœciwie Weiser robi³ to wy³¹cznie sam. poprzedzaj¹cym zwykle now¹ seriê pytañ. a na8 . ¿e chodzi³o o niewypa³y. czy byliœmy œwiadkami wybuchów Weisera. za to s¹ okreœlone kodeksem kary! – krzycza³ ten w mundurze. które nam zadaj¹. jak wygl¹da naga prawda.– To jest wprowadzanie w b³¹d. tylko nie wiadomo gdzie. o jakich porach dnia. od czasu do czasu zapraszaj¹c tylko Elkê. ¿e tak. ale ¿aden z nas przecie¿ nie k³ama³.

jak nazywa³a siê Elka) wyszli tego dnia razem z domu. – A kto widzia³? – zapyta³ nieœmia³o Szymek. czeka³em. ca³kiem niewinni i przera¿eni tym. a ja w samym œrodku. co zdarzy³o siê tamtego sierpniowego popo³udnia. i  wiêcej ich nie widzia³eœ. przestêpuj¹c z nogi na nogê. to i tak to. – Cz³owiek nie mo¿e zgin¹æ zupe³nie bez œladu – krzycza³ ten w mundurze. bo przecie¿ wszystko musi mieæ swój koniec. ¿e Weiser i wasza kole¿anka (mundurowy nie móg³ zapamiêtaæ. jak skoñczy siê to wszystko. w kierunku Bukowej Górki. lecz nic takiego siê nie sta³o. którego ostatnie odg³osy dobiega³y do naszych uszu przez uchylone okno gabinetu. pozostanie dla nich ca³kiem niewyt³umaczalne i niezrozumia³e.wet gdyby okaza³o siê po jakimœ czasie. – To jest niemo¿liwe. masz odpowiadaæ! – Mê¿czyŸnie w mundurze rozb³ys³y groŸnie oczy. tak jak lato. Szymek i Piotr stali po bokach. – To siê jeszcze dla was wszystkich Ÿle skoñczy! Szymek prze³kn¹³ œlinê i jego odstaj¹ce uszy zaczerwieni³y siê gwa³townie: 9 . ¿e jednak s¹. pogró¿ki i proœby. gdy tymczasem widziano was we ¿e trójkê na nasypie kolejowym jeszcze po po³udniu. Oni mogli ratowaæ siê spojrzeniami w lewo lub prawo. Podobnie jak dla nas równania z dwoma niewiadomymi. a¿ us³yszymy brzêk t³uczonego szk³a i ptak pofrunie. – Ty mi tu pytañ nie zadawaj. Zamiast oczekiwanego lotu coraz gêœciej pada³y pytania. Chwilami wydawa³o mi siê. chc¹c wylecieæ na podwórze. a ty. z moj¹ bol¹c¹ i spuchniêt¹ od d³ugiego znieruchomienia nog¹. ¿e orze³ porusza jednym ze skrzyde³. ja zaœ pozostawa³em sam ze spojrzeniem dyrektora i oprawionym w ciemne ramki bia³ym or³em ponad jego g³ow¹. a my staliœmy dalej. Korolewski – zwróci³ siê do Szymka – utrzymujesz.

– Nieprawda! Znowu bezczelnie k³amiesz. albo czy Weiser nie odgra¿a³ siê przed znikniêciem. owiniêty pod ko³nierzykiem. by zadaæ nastêpne pytanie z ca³kiem innej beczki. ¿e Weiser i Elka musz¹ nas jakimœ sobie tylko znanym sposobem s³yszeæ teraz. ¿e jeszcze coœ poka¿e”. Byæ mo¿e chcia³ wiedzieæ. ¿e szliœcie we trójkê starym nasypem kolejowym w kierunku Brêtowa. od samego pocz¹tku by³ fa³szywy. – Tak. panie dyrektorze. jak nas widzieli. Mundurowy zerkn¹³ w zeznania i jego twarz wykrzywi³ grymas. Nie wiem. ale wiedzieliœmy dobrze. pomyœla³em. ale myœmy nie powiedzieli wcale. ale powstrzyma³ siê tym razem od krzyku. stoj¹cych w gabinecie dyrektora i zeznaj¹cych pod dyktando groŸnego cz³owieka w mundurze. a mo¿e – zwróci³ siê teraz do nas – to nie s¹ wasze s³owa. kiedy widzieliœmy j¹ ostatni raz. to rzeczywiœcie by³o dwa dni wczeœniej.– Bo to by³o dwa dni wczeœniej. kiedy s³yszy. który teraz nie przypomina³ ju¿ w³aœciwie normalnego krawata tylko szalik. w¹ski i kolorowy. podstêpne i nag³e. „¿e dokona czegoœ wielkiego. Dyrektor nerwowo przerzuci³ arkusze papieru. a mo¿e zapyta³ o coœ zupe³nie b³ahego. przecie¿ twoi koledzy powiedzieli wyraŸnie. sk¹d Weiser bra³ materia³ wybuchowy do swoich eksplozji. gdzie by³y spisane nasze zeznania. po jakim czasie M-ski zaproponowa³ nowy sposób prowadzenia œledztwa. zanim jednak to nast¹pi³o. na przyk³ad jak¹ sukienkê mia³a na sobie Elka. Dyrektor poluŸni³ swój krawat. ¿e nigdy nie dotkn¹ prawdy. który podejmowali. ¿e to by³o tego ostatniego dnia. co? Piotr pokiwa³ g³ow¹ na znak zgody. jak ci trzej 10 . I na pewno Weiser cmoka z uznaniem. Wszystko to kr¹¿y³o nieuchronnie wokó³ tych dwojga. bo trop.

które doroœli nazywali krachlami. a Elka œmieje siê g³oœno. Odt¹d siedzieliœmy w zupe³nym milczeniu. ale my nie musieliœmy siê nawet naradzaæ w celu ustalenia dalszych zeznañ. wiewiórcze zêby. ¿e ka¿dy bêdzie mówi³ tak. i to w³aœnie dawa³o nam najwiêksze szanse na przetrwanie opresji. Trzej w gabinecie dali nam trochê czasu. zadowala³ siê milcz¹cym kibicowaniem. nikn¹c w czeluœci gabinetu pokornie i cicho. chodzi³ do tej samej szko³y co my. Kiedy graliœmy w pi³kê na trawie obok pruskich koszar. Mieli nas teraz przes³uchiwaæ osobno – to by³ ten jego nowy pomys³. jak czuje. ¿e poznaliœmy Weisera? Widzieliœmy go wczeœniej nieraz. Nigdy jednak nie uczestniczy³ w naszych zabawach. W sekretariacie pozwolono nam wreszcie usi¹œæ i to by³o najwa¿niejsze. bo ¿aden nie pisn¹³. co przyjêliœmy za widomy znak opatrznoœci. kiedy M-ski poleci³ nam wyjœæ do sekretariatu i czekaæ tam na pojedyncze wezwania. Na pierwszy ogieñ poszed³ Szymek. Wiadomo by³o. biega³ po tym samym podwórku i kupowa³ w tym samym sklepie Cyrsona oblepione butelki z oran¿ad¹. a kiedy spotykaliœmy go na 11 . wype³nionym tykaniem zegara œciennego i przerywanym gongiem wybijaj¹cym pe³ne godziny. ¿eby nas pilnowa³. Za chwilê przys³ano woŸnego. nie na d³ugo jednak. stoj¹c z boku i najwyraŸniej nie maj¹c ochoty byæ jednym z nas. ¿e najgorsze jest ju¿ za nami. ponadto chwila wytchnienia od spojrzeñ M-skiego i krzyków tego w mundurze by³a czymœ wspania³ym i nieoczekiwanym. ukazuj¹c bia³e. czymœ. W³aœciwie jak to siê sta³o. abyœmy przemyœleli beznadziejnoœæ naszej sytuacji i doszli do odpowiednich wniosków. zostaliœmy wiêc z Piotrem sami.mêcz¹ siê z nami. Piotr i Szymek pomyœleli pewnie to samo. po którym spodziewali siê wiêkszego sukcesu.

co przyniesie mu z³¹ nowinê. jakby czeka³ na kogoœ lub coœ. nie œwiête wizerunki Matki Boskiej i Boga. nie sztandary i wstêgi trzymane w d³oniach obleczonych w bia³e rêkawiczki. szeroko otwarte i bardzo ciemne oczy. w dó³ i do góry. co odpowiada³o jego fizjonomii. co mogliœmy o nim powiedzieæ. W nieruchomym powietrzu ob³oki te utrzymywa³y siê. i prêdko znika³ w t³umie pla¿owiczów. Bo najwa¿niejsza by³a kadzielnica. Wiêc jak to siê sta³o. dra¿ni¹ca nozdrza. dymi¹ca szarymi ob³okami. Mieszka³ ze swoim dziadkiem pod jedenastk¹. ¿e nie umie p³ywaæ. to w tym wypadku musia³ to byæ dzieñ Bo¿ego Cia³a. Spotkania te by³y krótkie i beztreœciwe. W kurzu i spiekocie czerwcowego przedpo³udnia szliœmy w procesji oddzieleni od proboszcza Dudaka grup¹ ministrantów i œwie¿o komunikowanych trzeciaków. ale w³aœnie kadzielnica. mówi³. Weiser. d³ugo nie zmieniaj¹c 12 . œpiewaj¹c jak wszyscy: „Witaj Jezu. nie drewniane figury niesione przez cz³onków Ko³a Ró¿añcowego w specjalnych lektykach. ale te¿ dziwnie md³a i ³agodna. kadzielnica ze z³otej blachy na grubym ³añcuchu tego samego koloru i woñ kadzid³a. By³ niewielkiego wzrostu. nie Hostia. który przypada³ wyj¹tkowo póŸno. Tyœ jest Bóg prawdziwy w Œwiêtej Hosty-i” i patrz¹c na ruchy kadzielnicy z nieukrywanym nabo¿eñstwem. Krawiec”. ¿e poznaliœmy Weisera? Je¿eli cokolwiek ma swój pocz¹tek. dla której jedynym godnym uwagi kontrastem by³y nienaturalnie du¿e. zapowiadane majowymi chrab¹szczami i ciep³ym wiatrem z po³udnia. I to by³o w³aœciwie wszystko. Synu Mary-i.pla¿y w Jelitkowie. Co Zosta³ Cz³owiekiem. Dlatego chyba wygl¹da³ tak. jakby siê tego wstydzi³. bardzo chudy i lekko przygarbiony. poruszaj¹ca siê w lewo i w prawo. mia³ przy tym chorobliwie bia³¹ cerê. a na drzwiach do ich mieszkania widnia³a ¿ó³ta tablica z napisem „A. jakby siê czegoœ zawsze ba³. zanim przysz³o lato ostatniego roku.

wypuszczaj¹c wspania³y ob³ok. Tak. bractwa i wstêgi by³y przygotowane specjalnie dla niego. czerwiec rozszala³ siê w upale i co dzieñ rano budzi³y nas przez otwarte okna g³osy ptaków obwieszczaj¹ce niepodzielne panowanie lata. ukazuj¹c nam po raz pierwszy swoje prawdziwe oblicze. rzecz jasna. a t³um ruszy³ dalej do samego koœcio³a. a wtedy. na który czekaliœmy z dr¿eniem i napiêciem. który tylko z daleka patrzy³ na nasze pe³ne wrzasków zabawy. ¿e Weiser musia³ byæ taki zawsze. nie mogliœmy nic wiedzieæ. a my przyspieszaliœmy kroku. któr¹ sam sobie wybra³. To by³a duma genera³a. Weiser sta³ na wzgórku i patrzy³. nastêpuj¹c poprzednikom na piêty. A kiedy szary dym opad³. obrazy. Weiser znów sta³ siê nieœmia³ym Weiserem. 13 . dla którego ludzie przemierzali ulice naszej dzielnicy z zawodz¹cym œpiewem na ustach. Dzisiaj wiem ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ. proboszcz Dudak zamacha³ potê¿nie kadzielnic¹. zanim rozp³yn¹ siê w nicoœæ. gdy opad³ kadzidlany dym. Ale coœ ju¿ siê zmieni³o. by schwytaæ je. jakby nie by³o innego powodu. o czym. czuliœmy teraz w jego wzroku dystans. Jaki bowiem genera³ pod¹¿a za oddzia³ami po skoñczonym przegl¹dzie? Do koñca roku szkolnego pozosta³y dni liczone na palcach. I wtedy w³aœnie zobaczyliœmy Weisera po raz pierwszy w roli dla niego charakterystycznej. Weiser znikn¹³ z pagórka i nie towarzyszy³ nam ju¿. roli. który odbiera defiladê. zobaczyliœmy Weisera stoj¹cego na ma³ym wzgórku po lewej stronie o³tarza i przypatruj¹cego siê wszystkiemu z nieukrywan¹ dum¹.kszta³tu. jakby wszystkie œpiewy. wznoszonym rokrocznie obok naszego domu. Nie trwa³o to zreszt¹ d³ugo. a nastêpnie narzuci³ nam wszystkim. Gdy rozwia³a siê ostatnia smuga kadzidlanego zapachu i umilk³y s³owa pieœni intonowanej piskliwym g³osem proboszcza Dudaka. wyszed³ jedynie z ukrycia. sztandary. Tu¿ przed o³tarzem.

rozpocz¹³ siê szaleñczy wyœcig do lasu po pierwsze chwile prawdziwych wakacji. oczekuj¹c kolejnych przes³uchañ. rozda³ najgorliwszym obrazki i kiedy otrzymaliœmy œwiadectwa wydrukowane piêknie na kredowym papierze. ¿e w dzieñ rozdania œwiadectw z religii ujrzeliœmy go znów tak samo jak w Bo¿e Cia³o. oprócz zimnego spojrzenia Weisera. wrzeszcz¹c i poszturchuj¹c siê ³okciami. A jednak powstrzyma³ nadp³ywaj¹c¹ falê spoconych cia³ i krzycz¹cych garde³. a tak¿e teraz. badaj¹ce ka¿dy postêpek. a mo¿e zawsze. a w³aœnie on sta³ oparty o pieñ modrzewia. „Weiser Dawidek nie chodzi na religiê” – zabrzmia³o gdzieœ na ty³ach. jakby tu czeka³ na nas specjalnie. zdawa³o siê. w której ¿ywio³ cofa siê. a Elka wyjecha³a do Niemiec i nie pisze stamt¹d ¿adnych listów. Tak. Biegliœmy ca³¹ chmar¹. Plebania Ojców Zmartwychwstañców po³o¿ona by³a. Tego nie wiedzieliœmy ani wtedy. doœæ. na krótk¹ chwilê. Nic. któr¹ opowiadam bez upiêkszeñ. Piotr zgin¹³ w siedemdziesi¹tym roku na ulicy. zatrzyma³ na sobie i odepchn¹³ na moment. a z przodu podchwycono to has³o 14 . wydawa³oby siê – tylko tyle. kiedy piszê te s³owa i kiedy Szymek mieszka w zupe³nie innym mieœcie. ani póŸniej w gabinecie dyrektora i przylegaj¹cym doñ sekretariacie. by uderzyæ ze zdwojon¹ si³¹. niczym spojrzenie ukrytego oka. tylko tyle. nic. bo szko³ê porzuciliœmy ju¿ poprzedniego dnia i teraz nie by³o przed nami nic oprócz dwóch miesiêcy cudownej swobody. Bo Weiser móg³ na nas czekaæ od samego pocz¹tku i to chyba w³aœnie jest najistotniejsze w historii. Mo¿e podœwiadomie nie mogliœmy znieœæ tego spojrzenia. jak ca³a zreszt¹ nasza dzielnica. albo raczej w podobnej sytuacji. kto wie. A zatem sta³ i patrzy³. nie mog³o powstrzymaæ tego ¿ywio³u. Mo¿e od kilku minut. pod lasem i kiedy ju¿ proboszcz Dudak zakoñczy³ swoje modlitwy i ¿yczenia.przenikliwy i piek¹cy.

uœmiechaj¹c siê tylko – jak s¹dziliœmy wówczas – g³upawo i bezczelnie. Da15 . – Ty. ¿e nigdy nie by³ z nami. spokojnie. kiedy nagle w kr¹g oprawców wskoczy³a Elka z roziskrzonymi oczami i rozdzielaj¹c na prawo i lewo kopniaki. on zosta³ sob¹. nie odzywaj¹c siê s³owem. która ros³a w nienawiœæ. jakby siê nic nie sta³o. a on. Weiser. schodz¹c wzd³u¿ zaroœniêtego p³otu koœcio³a. znacz¹c na jego twarzy d³ugie nitki czerwieniej¹cych gwa³townie bruzd. poczuliœmy do niego zwyczajn¹ niechêæ. domagaj¹c siê natychmiastowej odpowiedzi. gdy zosta³o to powiedziane. ktoœ poda³ mu nawet zmiêt¹ koszulê. I dopiero teraz. tote¿ gdy tylko oddali³ siê. Weiser jest ¯ydek!”. a w³aœciwie dlaczego nie chodzisz z nami na religiê? – i pytanie zawis³o pomiêdzy nami w powietrzu. krzycz¹c g³oœno: „Dawid.w nieco zmienionej formie – „Dawid. Trudno wytrzymaæ coœ takiego. wk³ada³ j¹. wiêc z ty³u zaczêto szemraæ. krzycza³a: – Zostawcie go w spokoju. a nie on od nas. zostawcie go w spokoju! A gdy to nie poskutkowa³o. On milcza³. i ju¿ widzieliœmy jego bia³e. niezmiennie takim samym Weiserem i móg³ na nas patrzeæ jak w Bo¿e Cia³o. ¿eby spuœciæ mu bu³y. ¿e to nie on. ju¿ jego koszula frunê³a w powietrze podawana z r¹k do r¹k. Szymek wysun¹³ siê na czo³o i stan¹³ naprzeciw niego twarz¹ w twarz. za to. nigdy nie nale¿a³ do nas. bez namiêtnoœci i z dystansem. Szymek rzuci³ pierwszy kamieñ. Dopiero po chwili zrozumieliœmy. Bu³y polega³y na ugniataniu pleców rozci¹gniêtego na trawie delikwenta piêœciami i kolanami. Dawidek. a my wyszliœmy z tego poni¿eni. Odst¹piliœmy od Weisera. przywar³a do jednego z egzekutorów paznokciami. obna¿one plecy. ch³odno. jak te¿ za spojrzenie lekko wy³upiastych oczu. i¿ to my ró¿nimy siê od niego. które sugerowa³o w sposób oczywisty.

co ³¹czy³o ich w przedziwny sposób i czego ¿adn¹ miar¹ nie da siê okreœliæ mianem dzieciêcej fascynacji p³ci¹ czy podobnymi terminami. a inni naœladowali go. nie pragnie ¿adnych st¹d wiadomoœci. zwi¹zanych z tamtymi wydarzeniami i osob¹ Weisera. Elka pobieg³a za nim. które mog³yby j¹ wytr¹caæ z jej nowej. zmiêta kraciasta koszula i jak ju¿ wspomnia³em – nieznoœne spojrzenie. to tylko ta. a nam pozostawiaj¹c bezsilny wstyd. to jaka si³a kaza³a mu to uczyniæ. a przynajmniej nie by³bym tego taki pewien. odk¹d sta³a siê Niemk¹. ¿e w³aœnie z jej braku zape³niam linijki papieru. Ale on nie odwróci³ siê ani nie przyspieszy³ kroku. niczego nie bêd¹c pewnym. które wysy³am rokrocznie do Mannheim w nadziei rozjaœnienia kilku innych jeszcze spraw. To by³a nasza pierwsza bli¿sza znajomoœæ z Weiserem. 16 . podobnie jak w Bo¿e Cia³o na wzgórku obok o³tarza? Jeœli nie. jego œmiertelnie bia³e plecy. ¿e Elka. Jej uparte milczenie to coœ wiêcej ni¿ niechêæ do kraju dzieciñstwa. któreœmy po raz pierwszy poczuli na sobie w Bo¿e Cia³o. Weiser jest ¯ydek”. d³ugo jeszcze po zakoñczeniu œledztwa i wiele lat póŸniej. kiedy rozwia³ siê kadzidlany ob³ok. wypuszczony ze z³otej puszki przez proboszcza Dudaka. I je¿eli jest jakaœ odpowiedŸ. Listy. kiedy sta³em siê kimœ zupe³nie innym. pozostaj¹ bez odpowiedzi. czego nigdy nie mogliœmy poj¹æ. Ale teraz ju¿ tak nie s¹dzê. dlaczego postanowi³ ukazaæ siê nam w³aœnie tak? Te pytania d³ugo nie dawa³y mi zasn¹æ.widek. ¿adnych wspomnieñ. krzycz¹c to samo i rzucaj¹c nastêpne kamienie. Czy by³ to zwyk³y przypadek? Czy Weiser znalaz³ siê przed budynkiem plebanii z w³asnej woli. Pomiêdzy ni¹ a Weiserem by³o coœ. unosz¹c w ten sposób swoj¹ dumê. jakich wspó³czesny psycholog mia³by pe³ne usta. coœ. wiêc przestaliœmy ciskaæ kamienie. niemieckiej równowagi. Pocz¹tkowo myœla³em.

sk¹d najodwa¿niejsi popisywali siê straceñczymi skokami. Tysi¹ce kolek p³ywaj¹cych do góry brzuchami porusza³o siê w leniwym rytmie fali. co zobaczyliœmy.A tamtego dnia. przekracza³o zdolnoœæ rozumienia zbrodniczych mo¿liwoœci natury. polegaj¹cy na œci¹gniêciu koszuli i spodenek jeszcze w biegu. pojechaliœmy rozklekotanym tramwajem linii numer cztery na pla¿ê do Jelitkowa. jakby mu wbito w nogê coœ ostrego: – Kolki! ChodŸcie! Ile tego! To. nie zwa¿aj¹c na rozwieszone pomiêdzy domami rybaków sieci ani na poustawiane w piramidki kosze. Mimo wczesnego popo³udnia na obu platformach wozu panowa³ spory t³ok. w kierunku pla¿y. a wraz z nimi nurkowanie po garœæ piachu. wybiegliœmy. wyœcigi do czerwonej boi i gonitwy a¿ do sopockiego mola. cuchn¹ce tranem i smo³¹. pozostawiaj¹c w tyle piaskowe fontanny. To by³y naczynia po³¹czone i chocia¿ dzisiaj jest zupe³nie inaczej. Jego bose stopy ju¿ skrzypia³y na piachu. kiedy koszula Weisera frunê³a w powietrzu z r¹k do r¹k. tworz¹c kilkumetrowej szerokoœci pas martwych tu³owi. s³oñce operowa³o jeszcze silnie. machaj¹c rêcznikami. Skoro tylko tramwaj wtoczy³ siê z potwornym zgrzytem na pêtlê obok drewnianego krzy¿a. pragn¹cy zademonstrowaæ swój numer pla¿owy. Ani nam w g³owie by³o pamiêtaæ o Weiserze i przedpo³udniowej scenie pod lasem. Na przedzie rozhukanej czeredy bieg³ wiêc Piotr. a wewn¹trz pojazdu unosi³ siê charakterystyczny zapach znêkanego upa³em lakieru. Bo tak naprawdê Jelitkowo nie mog³o istnieæ bez nas. pamiêæ o tym wydaje siê niezniszczalna. tak samo jak miasto nie mog³o istnieæ bez pla¿y i zatoki. bez zatrzymywania siê. kiedy nagle zatrzyma³ siê nad wod¹ i krzykn¹³. Wystarczy³o wsadziæ 17 . Dopiero tutaj rozpoczyna³y siê prawdziwe wakacje. i wskoczeniu do wody w bryzgach bia³ej piany.

upa³ i b³êkitne niebo. Nic gorszego nie mog³o nas spotkaæ. pêczniej¹c jak nadymane rybie pêcherze. nigdy nie przysz³oby nam do g³owy œledziæ Weisera. Przez nastêpne dni zupa gêstnia³a. a smród rozk³adu czuæ by³o nawet w okolicach tramwajowej pêtli. która z godziny na godzinê zmienia³a kolor od jasnej zieleni do ciemnego br¹zu. pojawi³y siê roje much niespotykanej dot¹d wielkoœci. a nasza rozpacz nie mia³a granic. Zamiast k¹pieli mieliœmy rybn¹ zupê. Zanim zabrzmia³o nazwisko Piotra i zanim 18 . A nawet jeœli by³. tymczasem historia ta. co w³aœciwie by³o formalnym potwierdzeniem istniej¹cego stanu rzeczy. Pla¿e pustosza³y gwa³townie. staj¹c siê cuchn¹c¹ i lepk¹ mazi¹. Gdyby nie zupa rybna. wtedy ju¿ przypuszcza³em. musi mieæ swój ustalony porz¹dek. ¿ywi¹cych siê padlin¹ lub sk³adaj¹cych tam swoje jaja. a on nigdy nie dopuœci³by nas do swojego ¿ycia. Morze okaza³o siê nieprzystêpne mimo panuj¹cej spiekoty. co te¿ opowiem M-skiemu tym razem. czekaj¹c w sekretariacie naszej szko³y na swoj¹ kolejkê przes³uchania. nigdy nie ruszylibyœmy za nim w trop przez Bukow¹ Górkê i star¹ strzelnicê. martwych kolek zdawa³o siê przybywaæ. ¿e to nie by³ przypadek. w któr¹ mo¿na by³o napluæ z obrzydzenia. Nad przybrze¿n¹ zawiesin¹. Jelitkowo nie chcia³o naszej obecnoœci. by przyczepione do skóry ³uski migota³y niczym pancerz. ³udz¹ce doskona³¹ czystoœci¹. Ale to by³ – jak siê okaza³o – dopiero pocz¹tek. Ale uprzedzam fakty. ale kiedy myœla³em o tym. W po¿arze czerwca zew³oki gni³y.rêkê do wody. Wszystko na nic – bezwietrzna pogoda. Drzwi gabinetu uchyli³y siê i zobaczy³em Szymka wypchniêtego rêk¹ M-skiego. ale to nie by³o przyjemne uczucie. jak ka¿da prawdziwa opowieœæ. to nie taki znów zwyk³y. Wreszcie w³adze miasta postanowi³y zamkn¹æ wszystkie pla¿e od Stogów a¿ do Gdyni. i kiedy zastanawia³em siê.

którzy nie przyszli na œwiêto radoœci. Przez chwilê zastanawia³em siê. równiuteñko. Tak. pamiêtaj¹c. zachêca³ nas do œpiewu swoim piskliwym g³osem: „Na-przód m³o-dzie-¿y œwia-ta. czy to powa¿na 19 . przypomnia³em sobie bardzo wa¿ne zdarzenie. mog³em w pe³ni zdaæ sobie sprawê. ¿e ci. uœmiechaliœmy siê tak jak wszyscy dooko³a. ¿e arsena³ œrodków M-skiego by³ nieograniczony. albo najdalej za dwa dni. dŸwiga³ transparent i uœmiechaj¹c siê do panów na trybunie. ¿eby go podprowadziæ bli¿ej. ale jeœli nie uczyni³em tego do tej pory. bêd¹ mieli wizytê M-skiego w domu i M-ski bêdzie pyta³ rodziców. to czy wtedy. Co roku nasza szko³a. maszerowa³a równo. ¿ebyœmy nie zamienili ani s³owa. Poczu³em skurcz w ¿o³¹dku i okolicach serca. czekaj¹c na kolejne przes³uchanie. póŸniejsze wypadki natomiast odsunê³y mnie od rozmyœlañ na jego temat. czerwone ucho Szymka. nasz bra-ter-ski roz-brzmie-wa dziœ œpi-ee-e-w!”. lecz prêdko da³em temu spokój. czy mnie te¿ bêd¹ ci¹gn¹æ za ucho. A my maszerowaliœmy równo. nakaza³ woŸnemu. w bia³ych koszulach i ciemnych spodenkach na pierwszomajowej manifestacji. m³odoœci i powszechnego entuzjazmu. i œpiewaliœmy jak wszyscy dooko³a i wiedzieliœmy. M-ski szed³ zawsze na czele. ale o nic nie mog³em pytaæ. nabrzmia³e i nienaturalnie wyci¹gniête. ci w³aœnie uczniowie nazajutrz. udzia³ M-skiego w ca³ej historii do dzisiaj nie zosta³ nale¿ycie przemyœlany. spuœci³ g³owê i nie podnosi³ wzroku znad swoich kolan. Kiedy zaœ drzwi gabinetu obite pikowan¹ derm¹ zamknê³y siê bezszelestnie za Piotrem. zobaczy³em wielkie. Szymek usiad³ na sk³adanym krzeœle. bo w drzwiach ukaza³ siê M-ski i przepuszczaj¹c Piotra do wewn¹trz. jak wszystkie inne szko³y. co to siê sta³o.woŸny podniós³ siê ze swojego krzes³a. kim M-ski by³ tak naprawdê albo kim naprawdê nie by³? Za bardzo siê go wówczas obawia³em.

Wtedy nie przywi¹zywaliœmy do tego wagi. gdy nadchodzi³a moja kolej przes³uchania. Tylko w jaki sposób mo¿na by³o po³¹czyæ M-skiego z Weiserem? Do dziœ twierdzê. podobnie jak my. ¿e M-ski nie z³o¿y³ wizyty u nich w domu? Nie lubi³ krawców? A mo¿e zapomnia³? Nie. zrywa³ jakieœ zielsko i szepta³ do siebie: „ Menyanthes trifoliata” albo „Viola tricolor”. By³ to w³aœnie Weiser. M-ski przygotowywa³ dzie³o o florze i faunie lasów. ale co najdziwniejsze. ¿e absolutnie w ¿aden. szed³ zgarbiony ze wzrokiem utkwionym w ziemiê i co chwila zatrzymywa³ siê. ¿e to bardzo wa¿ne. pomyœla³em. któr¹ niós³ ze sob¹ zamiast pocerowanej siatki. na pewno nie zapomnia³.choroba i w czym mo¿e pomóc. to czemu zdziwacza³y nauczyciel przyrody nie móg³ zrozumieæ. Rok temu z naszej szko³y jeden jedyny uczeñ nie poszed³ na pochód pierwszomajowy. nie wyje¿d¿a³ z miasta na wakacje i czêsto widywaliœmy go na ³¹ce pod brêtowskim lasem albo nad potokiem w Dolinie Radoœci. A kiedy nie polowa³ na fruwaj¹ce stworzenia. które ci¹gnê³y siê wzd³u¿ po³udniowych granic miasta a¿ do Gdyni i w których 20 . ¿eby zapytaæ dziadka. Latem. ¿eby za rok o tej samej porze uczeñ by³ zdrów jak ryba. i wk³ada³ zielska do tekturowej teczki. dlaczego wnuk nie przyszed³ maszerowaæ razem z nami. gdzie znikn¹³ nasz kolega? O tak. jakich dziœ spotyka siê tylko w ksi¹¿kach i to nie byle jakich. A jeœli M-ski wiedzia³ o Weiserze coœ. gdy ugania³ siê za motylami z siatk¹ i atlasem owadów. jako nauczyciel przyrody i systematyk. z którym siê nigdy nie rozstawa³. M-ski by³ prawdziwym dziwakiem. Co zatem spowodowa³o. M-ski nigdy nie z³o¿y³ wizyty w jego domu. by³ przecie¿ szczególnego rodzaju pedantem i wszystko mia³ zapisane w ma³ym notesie. czego my nie wiedzieliœmy i czego ju¿ nie dowiem siê nigdy? Jeœli istnia³o coœ takiego. ale teraz.

brêtowskiego cmentarza i Doliny Radoœci.polowa³ niegdyœ sam Fryderyk Wielki. œledzi³y nas ukradkiem i nigdy nie by³o wiadomo. kiedy Weiser dopuœci³ nas do swoich tajemnic albo raczej dopuœci³ nas do swojego ¿ycia. stokroæ gorsze ni¿ lêk przed bólem. czy nie weŸmie nas za okaz fauny niezbêdny do wiekopomnego dzie³a. jakie stosowa³ na swoich lekcjach. oderwane od nieba albo od ziemi. To by³o okropne. a nie skubania gêsi. much i innego drobiazgu ocali³o swoje istnienie. tego gor¹cego lata. rybie oczy. Bukowej Górki. Na szczêœcie jednak by³ krótkowidzem i dziêki temu sporo traw. Poza szko³¹ i pierwszomajow¹ manifestacj¹ musieliœmy byæ dla niego bez w¹tpienia gatunkiem szczególnie uci¹¿liwych owadów. Tak. W pierwszych dniach lipca stê¿enie zupy rybnej w zatoce zdawa³o siê osi¹gaæ apogeum. W pewnym momencie pomyœla³em te¿. tego lata M-ski spotyka³ nas wielokrotnie w okolicach strzelnicy. czêœciowo zreszt¹ i na ile chcia³. ¿uków. co da³o siê wyczuæ w jego zimnym. Ba³em siê tego spojrzenia. co ros³o i rusza³o siê w zasiêgu jego wzroku. grzania ³apki lub innych. wyci¹gania s³onia. jego w³aœnie siê ba³em. i ju¿ wyobrazi³em sobie. I to jest pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki o Weiserze. której nigdy ¿aden z nas 21 . Pewnie dlatego chwyta³ i kolekcjonowa³ wszystko. spogl¹daj¹c na zaczerwienione ucho Szymka. pustym spojrzeniu. liœci. jak obrastam w stalowozielony. ¿e M-ski mo¿e swoim spojrzeniem zamieniæ kogo zechce w owada. Jego wy³upiaste. chitynowy pancerz i jak moje kurcz¹ce siê d³onie rozcz³onkowuj¹ siê w ogromn¹ iloœæ kosmatych odnó¿y. jeszcze bardziej bolesnych i wyszukanych kar cielesnych. Nad morzem nie by³o czego szukaæ i musieliœmy nasz¹ uwagê skierowaæ gdzie indziej. zaczerwienione ucho Szymka i niewiadoma œledztwa.

po³o¿onemu niedaleko szko³y. Piotr mia³ pod sob¹ oddzia³ partyzancki. Nie pamiêtam ju¿ którego dnia. który stale œcigany. co robiê teraz. wyœwietlanych w naszym kinie „Tramwajarz”. z jak wielkim upodobaniem i znawstwem padaliœmy do tamtego rowu. kiedy rêka Szymka da znak do rozpoczêcia egzekucji. tam gdzie zaczyna³ siê las sosnowy. bo to. okr¹¿any i wybijany do nogi odradza³ siê wci¹¿ na nowo. 22 . to wiem. rozstrzeliwani seriami karabinów maszynowych. po której potyczce. staliœmy z rêkami podniesionymi do góry naprzeciwko luf esesmañskich karabinów. Szymek dowodzi³ oddzia³em SS. maj¹ce zaznajomiæ nas z histori¹ ojczyst¹. w zaciszu opuszczonych nagrobków i pêkniêtych p³yt z niemieckimi napisami rozgrywaliœmy nasze wojny. a jego odstaj¹ce uszy przykrywa³ znaleziony w rowie zardzewia³y he³m wehrmachtowski. pierwszy rozdzia³ tej nienapisanej ksi¹¿ki rozpoczyna siê od zupy rybnej w zatoce i od naszych zabaw na brêtowskim cmentarzu. padaliœmy. ¿e wszystko to zawdziêczaliœmy w³aœnie kinu „Tramwajarz”. do prawdziwego rowu na skraju cmentarza. gdzie chodziliœmy odt¹d zamiast na pla¿ê i gdzie w gêstwinie leszczyn i olch. to w ¿adnym wypadku nie jest pisanie ksi¹¿ki. bitwie i wziêciu nas do niewoli. zatykanie dziury linijkami na znak ostatecznej kapitulacji. dziesi¹tkowany. oczekuj¹c a¿ spod zardzewia³ego he³mu Szymka padnie komenda „Feuer!”. Kiedy Szymek ze swoimi bra³ nas do niewoli. Tak. I jeœli przypominam sobie z poczuciem pewnego zdumienia. tylko zape³nianie bia³ej plamy. tak samo jak w filmach maszerowaliœmy z rêkami za³o¿onymi na karku i tak samo jak w filmach o prawdziwej wojnie. z jak wielkim podnieceniem czekaliœmy na moment.nie napisa³ i nigdy nie napisze. tak samo jak w filmach podnosiliœmy rêce do góry. gdzie urz¹dzano seanse m³odzie¿owe. obok zajezdni. by przygotowywaæ nastêpne zasadzki.

da³bym du¿o.. a potem ju¿ jak popadnie: na wznak. ale widaæ by³o. zdezelowany schmeiser. opieraj¹c siê o pieñ. a potem Piotra. ja 23 . Tak. która powinna pamiêtaæ to najlepiej. Siedzia³. mówi¹c: „zostaw. jestem przekonany. a potem znowu Szymka w sekretariacie szko³y. nie da³ mi ¿adnej odpowiedzi i zajêty swoimi sprawami w dalekim mieœcie.. Wiêc nie us³yszeliœmy tym razem przeci¹g³ego „du-du-du-du-du”. Dzisiaj. Elka. wstrzymuj¹c wydanie komendy. wyraŸnie unika wspomnienia Weisera. ¿eby przypomnieæ sobie s³owa Weisera na cmentarzu. zapytany o to listownie. Weisera. a nie z nami. a dopiero póŸniej zobaczyliœmy go na tej soœnie. Szymek. Pod drzewem sta³a Elka. ¿e od tamtych s³ów powinna siê zaczynaæ nienapisana ksi¹¿ka o Weiserze. sta³a siê Niemk¹ i nie odpowiada z Mannheim na ¿adne pytania. bokiem albo na brzuch. po którym nale¿a³o paœæ najpierw na kolana. kiedy siedzia³em na sk³adanym krzeœle obok Szymka. i trafi³a go ca³kiem prawdziwa kula. i patrzy³ na nas zupe³nie tak samo jak w Bo¿e Cia³o. podobnie jak wówczas. trzymaj¹c stary. który skierowa³ do Szymka. a Piotr w siedemdziesi¹tym roku wyszed³ popatrzeæ na ulicê. kiedy wyp³yn¹³ nagle zza szarego ob³oku kadzidlanego dymu. którym mierzy³ gdzieœ daleko za wie¿ê ceglanego koœció³ka.kiedy ujrzeliœmy Weisera siedz¹cego na soœnie. co siê dzieje. zeskoczy³ z sosny i podszed³ do Szymka. tak samo jak i wtedy. dzisiaj. A wiêc trzymaj¹c przerdzewia³y i zdezelowany schmeiser. ¿e ona jest z nim. W³aœciwie to najpierw us³yszeliœmy jego okrzyk – okrzyk. twarz¹ w trawê – bo Weiser zeskoczy³ z sosny i podszed³ do os³upia³ego Szymka. który byæ mo¿e przez wszystkie te dni przygl¹da³ siê naszej zabawie. Nie mówi³a nic. bo to by³y w³aœciwie jego pierwsze s³owa skierowane do nas bezpoœrednio. oczekuj¹c na swoj¹ kolejkê przes³uchania.

Otoczyliœmy Szymka ko³em i ka¿dy chcia³ choæ przez chwilê potrzymaæ bezu¿yteczny kawa³ ¿elastwa. gdy nasz dowódca wk³ada³ he³m. Odt¹d po ka¿dej bitwie Piotr zamienia³ z Szymkiem automat na he³m i tak raz byliœmy Niemcami. goni¹c miêdzy zaroœniêtymi nagrobkami z karabinem w rêku. on pojawia³ siê i znika³. ani o jego kolekcji znaczków z Generalnej Guberni – w tym okresie. choæ rysy jego twarzy. ¿eby jak w Bo¿e Cia³o albo na brêtowskim cmentarzu zaskoczyæ nas zupe³nie. albo „zostaw to mnie”. ¿e Weiser mia³ od pocz¹tku jakiœ plan opl¹tania nas swoimi pomys³ami. jak znika ktoœ. a on sam z Elk¹ odszed³ œcie¿k¹ w dó³ ku rozbitej bramie cmentarza. od samego pocz¹tku musia³ wyczekiwaæ odpowiedniej chwili. kto przyœni siê nam przypadkiem i kogo póŸniej nie mo¿emy zapomnieæ. s³owa i sposób zachowania ulecia³y nam z pamiêci zupe³nie.zrobiê to lepiej”. On ws¹czy³ pamiêæ o sobie ca³kiem niepostrze¿enie i któregoœ z nastêpnych dni. ¿eby zostawiæ nam automat i odejœæ do powa¿niejszych spraw. w tym momencie Weiser nie by³ dla nas jeszcze najwa¿niejszy. 24 . nie móg³ nic takiego powiedzieæ. ciekawszy styl gry wojennej. a raz przeistaczaliœmy siê w partyzantów. kiedy nie wiedzieliœmy nic o piwnicy w starej cegielni ani o eksplozjach przygotowywanych w dolinie za strzelnic¹. Egzekucja nie odby³a siê. kiedy nieœwiadomi niczego uganialiœmy siê miêdzy nagrobkami brêtowskiego cmentarza. Myœlê. By³em w oddziale Piotra i oczywiœcie chcia³em. Ostatecznie ustaliliœmy nowy. Tak. Tylko ¿e Weiser nic takiego nie powiedzia³. który robi³ wra¿enie. poniewa¿ schmeiser powêdrowa³ do r¹k Szymka. Bo w pierwszym okresie. albo jeszcze krócej: „ja to zrobiê”. k³óciliœmy siê o to. jakby przyszed³ tu tylko po to. która strona powinna posiadaæ automat. skoro tamci posiadali he³m. ¿ebyœmy mieli go my.

na górze. ot tak. najczêœciej pod wieczór. co opanowa³o nas póŸniej. Z pocz¹tku w³aœciwie przypadkowo i ca³kiem bez zwi¹zku z ob³okiem kadzidlanego dymu i zardzewia³ym automatem. spadzistych dachów widaæ by³o lotnisko po³o¿one ju¿ za torami kolejowymi i zatokê z bia³ym paskiem pla¿y. a s³oñce oœwietla³o czerwon¹ dachówkê budynku stoj¹cego po drugiej stronie ulicy. kiedy nie bawi siê razem z nami? albo – dlaczego ta g³upia Elka ³azi teraz za nim jak pies. kiedy s³oñce ma szczególne w³aœciwoœci. sk¹d oprócz czerwonych. kroki przechodniów miesza³y siê z okrzykami dzieciarni. zadaj¹c pytania g³oœno i ¿artobliwie: a co on w³aœciwie robi. Spojrza³em na Szymka. kiedy myœl o nim nie dawa³a nam zasn¹æ i kiedy traciliœmy ca³e godziny na wyœledzenie jego i Elki. wiêc – pomyœla³em – w takie popo³udnie jak to. ¿eby zobaczyæ. u schy³ku lata. Wszystkie domy w naszej czêœci Wrzeszcza mia³y tê czerwon¹ dachówkê. musi to najciekawiej wygl¹daæ z Bukowej Górki. a na nas patrzy z góry jak na bandê szczeniaków?. Ile razy staliœmy tam. Jego odstaj¹ce ucho przesta³o byæ okropnie czerwone i nawet jakby trochê powróci³o do swoich pierwotnych rozmiarów. Ale to jeszcze nie by³o to. w którym ¿yli25 . nasze miasto wydawa³o siê nam zupe³nie inne ni¿ to. Pomiêdzy nami siedzia³ teraz woŸny. w czerwonych promieniach zachodz¹cego s³oñca – wtedy w³aœnie zaczêliœmy o nim rozmawiaæ. Na razie zupa rybna w zatoce cuchnê³a coraz bardziej i co drugi dzieñ ktoœ z nas jecha³ do Jelitkowa. i po co w³aœciwie da³ nam zardzewia³y automat? – bo przecie¿ nikt z ch³opaków tak sam z siebie nie pozby³by siê za ¿adne skarby takiego znaleziska.kiedy w kurzu piaszczystej drogi wracaliœmy do domów przez Bukow¹ Górkê. a przez uchylone okno sekretariatu dochodzi³y leniwe dŸwiêki wrzeœniowego popo³udnia. jak sprawy siê maj¹.

ani Weisera. ani tamtego Jelitkowa. dzisiaj myœlê. ani w czasie szkolnych akademii. albo o jakie czynsze chodzi³o. promienie s³oñca œlizgaj¹ce siê po nim coraz krótszymi zygzakami. i uchylone okno na poddaszu. powtarzany wielokrotnie. jak siê to wtedy nazywa³o: „O czeœæ wam. Tak. to znaczy. Wtedy nie wiedzia³em dlaczego. kiedy nie ma ju¿ Bukowej Górki. Nigdy nie mog³em zrozumieæ. a zaraz potem z piêtra zaczê³y dobiegaæ coraz g³oœniejsze frazy historycznej pieœni masowej lub masowej pieœni historycznej albo ludowej pieœni historii. I w ogóle za co tu by³o winiæ panów. gdzie kupowaliœmy oran¿adê w butelkach nazywanych przez doros³ych krachlami. na którym nauczycielka muzyki akompaniowa³a popo³udniowej próbie chóru. podobnie jak pocz¹tek pieœni. której symbolem móg³by byæ szary i oblepiony kurzem sklep Cyrsona. co mia³y wspólnego kajdany i niewola z biskupami. Najpierw by³a przygrywka. panowie-ee magnaa-a-ci! Za na-sz¹ nie-wo-lê. w którym wiatr wydyma³ ³agodnie firankê. Zegar w sekretariacie wybi³ godzinê pi¹t¹ i w chwilê póŸniej us³ysza³em dobrze mi znane dŸwiêki pianina. ¿e z góry nie by³o po prostu widaæ brudnych. To by³ refren. ksi¹¿ê-ta. a jeœli s¹. a dzisiaj. biskupi-i-i. nie pamiêtam ju¿. kajda-a-ny! O cze-e-eœæ wam. dzisiaj na szczêœcie nie 26 . to na pewno nie w naszym mieœcie i nie w naszym kraju. na których pieœñ tê musieliœmy œpiewaæ dziesi¹tki razy a¿ do znudzenia. pra-³a-ci-i-i. za kraj nasz krwi¹ bra-tni¹ zbryzga-a-a-ny!”. co maj¹ wspólnego czynsze z bojem. Zamiast panoramy z Bukowej Górki widzia³em wiêc dach przeciwleg³ego budynku. nieopró¿nionych œmietników i ca³ej brzydoty przedmieœcia. równie podnios³y i patetyczny – „Gdy na-aród do bo-o-ju wyru-szy³ z orê-¿em pa-no-wie o czyn-szach radzi-i-li”. ani w czasie lekcji œpiewu. zaœmieconych podwórek.œmy na co dzieñ. skoro panów ju¿ dawno nie ma. gdy naród wyruszy³ do boju.

który pamiêtam do dzisiaj. drzwi gabinetu dyrektora otworzy³ M-ski. nabieraj¹c pewnoœci. co zdarzy³o siê tego popo³udnia. ¿e widzieliœcie ich jeszcze nastêpnego dnia w jakiœ inny sposób? Co to znaczy „nie z bliska”?! – Nie. Heller. tylko niczego nie przekrêcaj. tylko melodia utkwi³a mi w pamiêci prawie doskonale i jeœli powraca do mnie jakimœ dziwnym trafem. utrzymujesz – mówi³ do mnie. Kiedy ucho Szymka sta³o siê ju¿ ca³kiem normalne. skubi¹c za to rêkaw koszuli. któr¹ w³aœnie œcienny zegar wybi³ ³agodnym gongiem. któr¹ pili wszyscy trzej przes³uchuj¹cy nas mê¿czyŸni. nastêpnego dnia nie widzieliœmy ich ju¿ wcale. – Co to znaczy „w³aœciwie”?! – Bo potem ju¿ ich nie widzieliœmy z bliska. Tylko M-ski nie pali³. to nigdy w zwi¹zku z pra³atami. ten w mundurze – ty utrzymujesz. bo przed nami i tak nic nie ukryjesz! 27 . razem z Weiserem i godzin¹ pi¹t¹. i przysz³a moja kolej. bo tak siê wtedy nazywa³em. przypominaj¹cym dzwonek proboszcza Dudaka u¿ywany w czasie Podniesienia. czekaj¹c na swoj¹ kolejkê przes³uchania. ¿e Weisera i Elkê widzieliœcie po raz ostatni dwudziestego ósmego sierpnia. – Wiêc ty. w dyrektorskim gabinecie miesza³ siê z tytoniowym dymem i woni¹ kawy. ciê¿ki i oleisty jak wiecznoœæ. wypuszczaj¹c stamt¹d Piotra. – Czy to znaczy. razem z widokiem firanki poruszanej ³agodnym podmuchem wiatru. kiedy siedzia³em w sekretariacie naszej szko³y.muszê o tym myœleæ. Szkolny zapach pastowanych pod³óg. M-ski poruszy³ siê w swoim fotelu: – No to opowiedz nam dok³adnie i po kolei. szkoln¹ akademi¹ lub pani¹ od œpiewu. lecz razem ze œwiat³em wrzeœniowego popo³udnia. w dolince za star¹ strzelnic¹. tak? – W³aœciwie to tak – odpowiedzia³em.

Nagle zobaczyliœmy. pewny. Stoimy zatem i podziwiamy jego dzie³o. a¿ on da nastêpny znak. mówi³em wolno i spokojnie. ca³kiem jak doroœli.Mówi³em. ¿e mo¿na ju¿ podejœæ do miejsca. Wiêc id¹ oboje. Nie 28 . rozpiêtoœæ promienia i jak zawsze w¹chamy w tym miejscu œwie¿¹ ziemiê. Widzimy. i ani razu nie odwracaj¹ siê. ¿e mamy siê ju¿ po³o¿yæ. po stromym zboczu poroœniêtym bukami. ale nie do nas. A my stoimy teraz (bo zd¹¿yliœmy ju¿ podejœæ do miejsca wybuchu) przy ogromnym leju i widzimy. wdrapuj¹ siê na sam¹ górê i nikn¹. pe³n¹ oszala³ych mrówek i rozerwanych d¿d¿ownic. tylko na drug¹ stronê dolinki. tam gdzie roœnie stary d¹b. tylko wspinaj¹ coraz wy¿ej. lej jest potê¿ny jak po bombie lotniczej. badamy g³êbokoœæ jamy. ale takiego sygna³u tym razem nie by³o. – A potem? – Potem podnieœliœmy g³owy jak po ka¿dym wybuchu i czekaliœmy. ¿e to nie by³o byle co. w dolince za strzelnic¹. o którym nawet my nie wiedzieliœmy. ¿e jesteœmy. przeszed³ przez dolinkê i potem pomacha³ rêk¹ na znak. ¿e i tak nie wpadn¹ na w³aœciwy trop i ¿e krêciæ siê bêd¹ w kó³ko. ¿e jest. i tak w³aœnie – mówi³em – widzieliœmy ich ostatni raz z daleka. na drugi dzieñ. i nagle ktoœ krzyczy. jak s¹ na szczycie wzgórza i nikn¹ za drzewami. gdzie za³o¿ony by³ ³adunek. ¿wir i kawa³ki drewna. staraj¹c siê nie patrzeæ w oczy M-skiemu. jak id¹ oboje. A potem. pokazuj¹c na wzgórze: „popatrzcie tam!” – i widzimy Weisera z Elk¹. to znaczy Weiser z Elk¹. a kiedy zobaczy³. ale my nie gonimy za nimi. a na g³owy posypa³ siê nam piasek. pod rêkê. Zaraz potem ziemia zadr¿a³a od eksplozji. bo Weiser by³ zazdrosny o takie tajemnice. to jest sygna³. a¿ wreszcie dadz¹ nam spokój: – Weiser kaza³ nam jak zawsze czekaæ obok modrzewiowego zagajnika. zaczê³y siê poszukiwania i znaleziono w piwnicach nieczynnej cegielni magazyn Weisera.

to czy ktoœ taki jak on powiedzia³by chocia¿ s³owo? Nie. jaki zak³ada siê przy anginie. dopóki sprawa siê nie 29 . bo nigdy nie pytaliœmy go. sk¹d bierze materia³ do swoich min. – Koledze musia³o siê coœ pomyliæ. Mê¿czyzna w mundurze siorba³ resztê kawy ze szklanki w blaszanym koszyczku. mówili. – Jeœli rozerwa³ ich niewypa³. czuj¹c. ¿e nie wyjdziemy st¹d. bêdziecie odpowiadaæ za wspó³udzia³ w przestêpstwie. I teraz oni krzyczeli jeden przez drugiego. a zreszt¹ nawet gdybyœmy go zapytali. jeœli by³ jeszcze drugi magazyn. tylko gdzieœ wy¿ej. Dyrektor poluŸni³ krawat. gdzie ich szukaæ! – Nie ma ¿artów. – To wszystko ju¿ wiemy – krzykn¹³ nagle M-ski – bez waszej pomocy. co mówi³em. ¿e dzieñ póŸniej bawiliœcie siê jeszcze razem nad Strzy¿¹. której Weiser móg³by powierzyæ tajemnicê. Tamci s³uchali tego. amunicji strzelniczej. za zerwanym mostem. rozbrojonych niewypa³ach. a jeœli by³ jeszcze jakiœ inny. grozili. wiêc oni spêdzili ca³¹ noc poza domem i wy wiedzieliœcie o tym i wiedzieliœcie te¿. a nie dzieñ póŸniej – powiedzia³em. a M-ski bêbni³ palcami w lœni¹cy blat biurka i nie patrzy³ wcale na mnie. który teraz przypomina³ kompres na gard³o. które wypuszczam na ich u¿ytek. a w poprawczaku naucz¹ was rozumu! – Nad Strzy¿¹ bawiliœmy siê dzieñ wczeœniej. o czym te¿ oczywiœcie pojêcia nie mieliœmy. stawiali pytania. przychodzi mi z ³atwoœci¹. by³a w³aœnie Elka i mo¿e dlatego zabra³ j¹ ze sob¹. ch³opcze – w³¹czy³ siê mundurowy. jak pierwsze k³amstwo. Tylko dlaczego któryœ z was k³amie albo k³amiecie wszyscy razem i ka¿dy z osobna? – Tak – przerwa³ mu dyrektor – jeden z twoich kolegów zezna³.wiedzieliœmy nic o puszkach z trotylem. tylko Elka mog³a wiedzieæ o tym magazynie. z pozorn¹ obojêtnoœci¹. na œcianê. to jedyn¹ osob¹.

siedzieliœmy wiêc znów razem w trójkê. jak powoli mój nos sp³aszcza siê w jego t³ustych paluchach. czy w dolince widzia³em Weisera rze-czy-wiœ-cie po raz ostatni. ¿e nie dostaniemy nic do jedzenia ani do picia i bêdziemy tu tkwiæ. a mnie 30 . Wiedzia³em dobrze. Dzisiaj.wyjaœni. podszed³ do mnie marszowym krokiem. nazwa³bym to wyciskaniem s³onia ze specjaln¹ œrub¹. bo nos mia³em zawsze delikatny i ma³o odporny na st³uczenia. a jeœli ktoœ znajdzie ten drugi magazyn (po którym zreszt¹ spodziewali siê czegoœ znacznie gorszego) i zdarzy siê jakieœ nieszczêœcie. Przekonywali mnie. kiedy przypominam sobie ten moment. a ja zatoczy³em siê pod œcianê i musia³em wytrzeæ rêkawem krew. W gabinecie zarz¹dzono przerwê. dziwi¹c siê. tak ¿e musia³em na u³amek sekundy stawaæ ca³¹ stop¹ na pod³odze. Tymczasem rêka M-skiego przesuwa³a punkt ciê¿koœci mojego cia³a raz w lewo. Odpowiedzia³em twierdz¹co. ¿e s¹ gotowi siedzieæ tu z nami do rana albo jeszcze d³u¿ej. ¿e jeszcze nie wiszê w powietrzu. Wreszcie puœci³ mnie wolno. lepiej wiêc przyznaæ siê od razu. a¿ wyjawimy ca³¹ prawdê. sylabizuj¹c ka¿dy wyraz: „czy rzeczy-wiœ-cie po raz os-tat-ni?”. czuj¹c. a potem coraz wy¿ej stawa³em na palcach. ¿eby nad¹¿yæ za jego d³oni¹. to my bêdziemy i za to odpowiadaæ. które M-ski stosowa³ na lekcjach przyrody. Ale to nie by³o zwyczajne wyciskanie s³onia. ¿e nasi rodzice s¹ ju¿ powiadomieni o tocz¹cym siê œledztwie. M-ski wsta³ z fotela. jakby to by³a pierwszomajowa manifestacja. i wtedy nos bola³ okropnie i robi³ siê jeszcze bardziej zadarty ni¿ przez wszystkie lata od urodzenia. na samych czubkach palców. na sk³adanych krzes³ach w sekretariacie. M-ski zaœ powtarza³ swoje pytanie wolno. bo najpierw musia³em unieœæ siê lekko do góry. chwyci³ mój zadarty nos w dwa palce i zapyta³. raz w prawo. ¿e niczego nie zrozumiej¹ i dlatego powtórzy³em to samo co przed chwil¹.

kiedy to w dzieñ odebrania œwiadectw z religii. gdy Elka rzuci³a siê wówczas z pazurami. Wczeœniej Elka odnosi³a siê z wyraŸn¹ pogard¹ do 31 . a lato tego roku nie ró¿ni³oby siê od innych wakacji ani wczeœniej. w których bywaliœmy okrutni. Weiser jest ¯ydek!”. siedz¹c w sekretariacie ze spuchniêtym nosem. ¿eby podgl¹daæ nasze zabawy na brêtowskim cmentarzu i ¿eby podarowaæ nam stary. krzykn¹³: „Weiser Dawidek nie chodzi na religiê!” – a ktoœ inny przerobi³ to zaraz na – „Dawid. Dawidek. jakby Weiser by³ jej m³odszym bratem. ¿e gdyby nie Elka. musia³a mieæ jakieœ przeczucie.wydawa³o siê. Czy ona go kocha³a?! Tak w³aœnie myœla³em. zardzewia³y automat. ani póŸniej. Weiser unika³by naszego towarzystwa i nigdy przez myœl by mu nie przesz³o. niekoniecznie z przodu. zanim frunê³a jego kraciasta koszula i zanim Elka wyst¹pi³a w jego obronie. bo tam. tak przypuszcza³em wtedy. od momentu kiedy odeszli wzd³u¿ koœcielnego p³otu przynaglani naszymi kamieniami. wyobra¿aj¹c sobie jej przedwczeœnie zaokr¹glone piersi. Dzisiaj wiem. A wtedy rzuci³a siê. kiedy w gabinecie dyrektora przygotowywano nastêpn¹ rundê przes³uchañ. i efekt takiego posuniêcia by³ zaskakuj¹cy – puœciliœmy ich bez sprzeciwu. d³ugie blond w³osy i czerwon¹ sukienkê. ktoœ. spuœcilibyœmy mu bu³y i na tym pewnie by siê skoñczy³o. ¿eby broniæ Weisera. jestem o tym przekonany do dzisiaj. wyprodukowany przez firmê Schmeiser w roku czterdziestym trzecim. zw³aszcza ¿e nigdy nie miesza³a siê do naszych bójek i porachunków. bardziej ni¿ doroœli. I pomyœla³em zaraz. wcale nie ze strachu przed jej pazurami. to nigdy przecie¿ nie dosz³oby do naszej znajomoœci z Weiserem. obok parafii Ojców Zmartwychwstañców. zwyczajnie i banalnie. ¿e s³yszê chóralnie skandowany wierszyk pod adresem Weisera. Tak. noszon¹ w upalne dni. ¿e nie mia³em racji. choæ jeszcze trudniej przychodzi mi okreœliæ ich wzajemny stosunek.

skoczyæ z górnego pomostu mola na g³ówkê albo celnie podaæ pi³ki. polewano benzyn¹ i palono. to tylko ze wzglêdu na Weisera. Muszê jednak uporz¹dkowaæ fakty. i nie robiono nic. przysparzaj¹c w³adzom miejskim coraz to nowych k³opotów. a zupa rybna gêstnia³a i gêstnia³a. najdrobniejszego nawet szczegó³u. Tak. aby zmieni³a siê w ci¹gu u³amka sekundy. Bo w takich wypadkach drobiazg okazuje siê czasem kluczem otwieraj¹cym wrota i ka¿dy. A¿ nagle zobaczy³a w chudym i przygarbionym Weiserze kogoœ bardzo wa¿nego i rzuci³a siê na nas z pazurami. to nie jest pisanie ksi¹¿ki o Weiserze ani o nas sprzed kilkudziesiêciu lat. nastêpnie poczyniono jakieœ kroki. W upale i duchocie miasto pozbawione zatoki zdawa³o siê ledwie dychaæ. którzy nie umieli dop³yn¹æ do czerwonej boi. i zgarniali nimi zwa³y rybich zew³oków. takimi jak do zbierania siana. ani tym bardziej o M-skim i epoce. co my poczuliœmy parê tygodni póŸniej. przypomnieæ sobie zapach tamtego lata. które nastêpnie wywo¿ono ciê¿arówkami na œmietnisko miejskie. od czego przechodzi³y ciarki i pr¹d elektryczny lata³ po ca³ym ciele. kto choæ raz zetkn¹³ siê z czymœ niewyt³umaczalnym. kiedy zupa rybna wype³ni³a pla¿e zatoki. widz¹c Weisera w piwnicy starej cegielni – coœ. wie o tym dobrze. 32 . bez pominiêcia ¿adnego. To w³aœnie zmusi³o mnie do podró¿y do Niemiec i to w³aœnie ka¿e mi teraz spisaæ wszystko od pocz¹tku. ¿e ta dziwna epidemia przeminie sama. A zatem: Mija³y pierwsze dni lipca. bo na pla¿y uwijali siê od rana mê¿czyŸni z drewnianymi grabiami. gdy graliœmy mecz na murawie obok pruskich koszar. Musia³a poczuæ to.tych. w której by³ najwa¿niejszym po dyrektorze cz³owiekiem – nic mnie to nie obchodzi i jeœli postanowi³em zapisaæ wszystko. Pocz¹tkowo ufano. ani o szkole. ani o naszym mieœcie z tamtego czasu. Niemo¿liwe.

Wrzeszcz 1946 .STANIS£AW HUECKEL W „nowym domu”.

a roje wielkich much unosz¹ siê nad zawiesin¹ jak szarañcza. ¿e od dwóch miesiêcy. przybywa³o. raz jako Niemcy. ca³kiem jak w filmach o wojnie wyœwietlanych w kinie „Tramwajarz”. ¿eby donieœæ. raz jako partyzanci padaliœmy od kul. co drugi dzieñ rano któryœ z nas wsiada³ w tramwaj i jecha³ do Jelitkowa zobaczyæ. Ktoœ widzia³ ich na Starówce obok studni Neptuna. zupe³nie jakby odmawia³ 34 . A my w tym czasie buszowaliœmy po brêtowskim cmentarzu. ¿eby zapytaæ samych siebie. maj¹c he³m i automat podarowany nam przez Weisera. nie spad³a ani jedna kropla deszczu. Ale na wiadomoœci te nie zwracaliœmy szczególnej uwagi. i¿ smród na pla¿y jest jeszcze wiêkszy. który siedzia³ na p³ycie i mamrota³ coœ pod nosem. i na przemian. a nastêpnie szuka³ nas na cmentarzu za Bukow¹ Górk¹. to jest od pocz¹tku maja. co starzy ludzie z upodobaniem t³umaczyli jako karê bosk¹. jak szli a¿ za Brêtowo. Któregoœ dnia obok krypty z gotyckim napisem zobaczyliœmy mê¿czyznê w pi¿amie i szpitalnym szlafroku. dlaczego Elka nie bawi siê z nami. ktoœ inny da³by sobie rêkê uci¹æ. po którym od czasu wojny nie jeŸdzi³ ¿aden poci¹g. Tylko czasami przysz³o nam do g³owy. Przypominano równie¿. innym znów razem Piotr przyuwa¿y³ ich. a tak¿e. jak wygl¹da rybna zupa i czy aby nie ustêpuje. skoro w³óczy siê z nim po ca³ych dniach w ró¿nych czêœciach miasta. ¿e Weiser z Elk¹ przesiadywali najczêœciej na ³¹ce obok lotniska. W cieniu cmentarnych drzew by³o przyjemniej ni¿ na podwórku i ulicy.Dzia³ania te mia³y jednak efekt odwrotny od zamierzonego – zdech³ych kolek. do zerwanego mostu gdzie Strzy¿a przep³ywa pod kolejowym nasypem. co widzi w chudym i s³abowitym Weiserze. a gazety donosi³y o masowym umieraniu kotów i psów w dzielnicach przylegaj¹cych do zatoki. pêczniej¹cych w s³onecznym upale.

sk¹d wzi¹³ siê tutaj – by³ uciekinierem ze szpitala dla czubków. – Poprawcie siê. który po drugiej stronie szosy wychodz¹cej z miasta piêtrzy³ siê na wzgórzu czerwono-szar¹ bry³¹. – w tak p³omiennym stylu proboszcz Dudak na przemian straszy³ i prosi³ swoich parafian. ¿e zupa w zatoce i susza to s¹ znaki dawane od Boga. a my rozumieliœmy wtedy. czy to. po³o¿onym podobnie jak ten brêtowski z cmentarzem nieopodal lasu – proboszcz Dudak tak samo jak starzy ludzie mówi³. ¿e s¹ szaleñcy.godzinki. – Nie wyrzekajcie siê Boga. co proboszcz Dudak mówi³ w swoich p³omiennych kazaniach o szaleñcach wyrzekaj¹cych siê Boga. Sami widzicie. póki jeszcze czas – krzycza³ z ambony w ostatni¹ niedzielê. opamiêtajcie siê. jak wygl¹da taki szaleniec. bo On odwróci siê od was. nie zdradza³ zaniepokojenia i gestem r¹k pokaza³. nie dawajcie wiary szaleñcom. Piotr radzi³ iœæ do szpitala i powiedzieæ. zakrzyczeliœmy Piotra i nie pobiegliœmy na Srebrzysko. œwiat chc¹ budowaæ od nowa. có¿ to za œwiat. A ja pytam was. jest prawdziwe.. ludzie ma³ej wiary. pytam siê was i ostrzegam. przez których nie mo¿emy k¹paæ siê tego lata w Jelitkowie i. Otoczony przez nas ko³em.. w którym zniknie wiara. ¿eby zadenuncjowaæ uciekiniera. w którym nie oddaje siê Jemu. ¿e Bóg daje wam znaki swojego gniewu. którzy ufaj¹c tylko we w³asne si³y. tylko staliœmy wokó³ niego. gdzie przebywa poszukiwany zapewne uciekinier. Nie b¹dŸcie jak ci szaleñcy. nie czcijcie fa³szywych proroków i ba³wanów. póki jeszcze pora. chcieliœmy sprawdziæ. przygl¹daj¹c siê ciekawie jego po35 . ale nikt z nas nie widzia³ prawdziwego wariata i chcieliœmy przekonaæ siê. có¿ to za œwiat. skoro traf przys³a³ na cmentarz mê¿czyznê w szpitalnym szlafroku. Stworzycielowi i Odkupicielowi czci najwy¿szej. Bo proboszcz Dudak w naszym parafialnym koœciele Zmartwychwstañców. Skoro wiêc trafi³a siê okazja.

jakby chcia³ stan¹æ jeszcze wy¿ej. ¿e ta ziemia splugawiona jest przez obywateli. Wtedy mê¿czyzna ruchem rêki pokaza³. a zniszczej¹ obywatele jej. ¿e chce obejrzeæ nasz zdezelowany automat. Póki nie bêdzie wylany na nas duch z wysokoœci. i po³y jego brudnego szlafroka przypomina³y wielkie ¿ó³te skrzyd³a. albowiem Pan mówi³ to s³owo. donoœnym g³osem: – Bracia! S³owo Pañskie zamieszka³o w uchu moim. Przeto. A on podnosi³ rêce do góry. dlatego popaleni bêd¹ obywatele ziemi. a pole urodzajne za las poczytane nie bêdzie! 36 . który uciek³ od czubków ze Srebrzyska. s³uchajcie przeto s³ów. unosi³ siê na palcach. a nie obróci siê pustynia w pole urodzajne.marszczonej twarzy i przydeptanym kapciom. gdyby tylko zechcia³. zapominaj¹c zupe³nie. a ma³o ludzi zostanie. potrz¹saj¹c przy tym naszym automatem. ¿e to wariat. zacz¹³ do nas przemawiaæ piêknym. stan¹³ na krypcie i wznosz¹c do góry lufê. to na pewno nie z gatunku tych. zw¹tleje i obali siê okr¹g ziemski. jakie wam dajê na œwiadectwo! Oto Pan obna¿y ziemiê i przemieni oblicze jej. Ale jeœli by³ to szaleniec. na których móg³by ulecieæ ponad Bukow¹ Górkê albo jeszcze dalej. a rozproszy obywateli jej. – A tak bêdzie nachylony cz³owiek – mówi³y dalej ¿ó³te skrzyd³a – a zacny m¹¿ poni¿ony bêdzie i oczy wynios³ych zni¿one bêd¹. albowiem przest¹pili prawa. o których grzmia³ z ambony proboszcz Dudak. Dlatego przekleñstwo po¿re ziemiê. Nie mówi³ do nas nic i Szymek jako najodwa¿niejszy na³o¿y³ mu na g³owê zardzewia³y he³m. Wielce obna¿ona bêdzie ziemia i bardzo z³upiona. odmienili ustawy. zemdlej¹ wszystkie narody ziemskie. P³akaæ bêdzie i upadnie ziemia. naruszyli przymierze wieczne! Nie bardzo rozumieliœmy. by³y jednak tak porywaj¹ce i wznios³e. o co chodzi w tych s³owach. ¿e s³uchaliœmy mê¿czyzny w pi¿amie z zapartym tchem. a kiedy ju¿ trzyma³ w rêkach schmeiser.

by³ Weiser. – Kwilcie – g³os mê¿czyzny nabra³ teraz zdwojonej mocy – albowiem blisko jest dzieñ Pañski. zacz¹³ go ci¹gn¹æ. 37 . który przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmocnego. choæ po³o¿ona na nieczynnym cmentarzu. mê¿czyzna zeskoczy³ z grobowca i przemawiaj¹c dalej. nisko brzmi¹cy g³os. bo i œwiat³o zaæmi siê przy wytraceniu! Staliœmy ju¿ przy dzwonnicy. okalaj¹cych lotnisko. bo w przeciwieñstwie do naszej parafii by³y tu trzy dzwony. nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci. jakie mo¿na by³o us³yszeæ na kazaniach proboszcza Dudaka: – Dlatego rozszerzy³o piek³o gard³o swoje a rozdar³o nad miarê paszczêkê swojê. naznaczone uczyni Pan. które z daleka przyjdzie? Tedy spojrzymy na ziemiê. którzy stanowi¹ prawa niesprawiedliwe. biada tym. a nie jeden – przy wspania³ym dŸwiêku tych dzwonów mê¿czyzna w szlafroku powtarza³ niczym refren pieœni: – Biada tym. siedzia³ pewnie w tym czasie z Elk¹ w piwnicy nieczynnej cegielni albo w³óczyli siê gdzieœ po suchych ³¹kach. Wytracenie. która zrozumia³aby wówczas s³owa ¿ó³toskrzyd³ego mê¿czyzny. a on od³o¿y³ automat na poprzeczn¹ belkê i odwi¹zawszy sznur. Razem z pierwszymi dŸwiêkami spi¿u us³yszeliœmy jeszcze s³owa du¿o piêkniejsze od tych. Tylko ¿e nie by³o go wtedy z nami. która. s³u¿y³a proboszczowi brêtowskiego koœció³ka w niedzielê i œwiêta. Tymczasem skrzyd³a zwinê³y siê. mówiê. prowadzi³ nas zaroœniêt¹ mchem œcie¿k¹ w stronê spróchnia³ej dzwonnicy. którzy stanowi¹ prawa niesprawiedliwe. – I teraz przy olœniewaj¹cych dŸwiêkach brêtowskich dzwonów.Kiedy przypominam sobie dzisiaj ten czysty. Pan Zastêpów. ¿e jedyn¹ osob¹. w poœrodku tej wszystkiej ziemi. a oto ciemnoœci i ucisk. Có¿ uczynicie w dzieñ nawiedzenia i spustoszenia.

to jest prawdziwy pomornik górski. nagle. Mo¿e za chwilê wszyscy podchwycilibyœmy jej s³owa i przejmuj¹c¹ melodiê i w ten sposób sta³aby siê przynajmniej w ograniczonym sensie masow¹. – To jest rz¹d Aggregatae. – Bezbo¿nicy! – krzycza³.Staliœmy wokó³ i nawet niektórzy z nas ko³ysali siê do rytmu tej pieœni. bo jak zaraz. bo nigdy nie s³yszeliœmy jej w koœciele. któr¹ wyznacza³y betonowe podmurówki nieistniej¹cych od dawna s³upków.. bo na lekcjach muzyki œpiewaliœmy tylko masowe pieœni. po polsku: skupieñce. tyle ¿e nie koœcielna. ani te¿ masowa. – Wandale! – wygra¿a³ ku³akiem. w morenowym otoczeniu! Kwitnie w czerwcu b¹dŸ w lipcu i to siê zgadza. niebywa³e. – i przyspiesza³ kroku. Razem z ¯ó³toskrzyd³ym rzuciliœmy siê do ucieczki w stronê Bukowej Górki. co? – ucieszy³ siê jak na lekcji. roœnie na ³¹kach górskich. a znalaz³em go tutaj. kuœtykaj¹cy w nasz¹ stronê.. lecz koœcielny postanowi³ goniæ nas dalej. a jak¹œ roœlin¹ w drugiej. ale przeszkodzi³ temu kulawy koœcielny. Oderwany od swojego zajêcia patrzy³ na nas rybim wzrokiem. – Chuligani! – krzycza³ jeszcze g³oœniej. – To ju¿ nie potraficie œwiêtego miejsca uszanowaæ? Precz mi st¹d. podrodzina pierwsza – Liguliflorae. a jego kom¿a coraz wyraŸniej biela³a na tle leszczynowych zaroœli. 38 . a tej tam nie by³o. na pó³nocy. tak. ch³opcy? Widzicie tê roœlinkê? Jest piêkna. – Nie macie czego tu szukaæ – kuœtyka³ coraz szybciej. a¿ do granicy cmentarza. bo to by³a na pewno pieœñ. po polsku: jêzyczkokwiatowe. Arnica montana. Zbli¿a³ siê niebezpiecznie szybko i wygra¿a³ w naszym kierunku zaciœniêt¹ piêœci¹. – O co chodzi. jak spod ziemi wyrós³ miêdzy sosnami M-ski z teczk¹ w jednej rêce. nieprawda¿? Powiedz mi – zwróci³ siê do mnie – jaka to bêdzie rodzina? Nie wiesz. – Nieboszczykom spokój zak³ócaæ! I gdyœmy ju¿ byli poza granic¹ cmentarza.

który umkn¹³... nie wspominaæ s³owem o trzech dzwonach brêtowskiego cmentarza. Co gorsza. – Jak to nie z panem?! Sam widzia³em. ni¿ w innych. – Nie z panem?! – zez³oœci³ siê koœcielny. który znaj¹c nauczyciela przyrody. nie pozbieramy siê w przysz³ym roku szkolnym. nie przypominaæ wariata w pi¿amie i ¿ó³tym szlafroku.Dalsze rozwa¿ania M-skiego o niezwyk³ym odkryciu przerwa³ koœcielny. rozczapierzonym kwiatem.. „obskurantyzm” i „zacofanie” powtarza³y siê bardzo gêsto. ³¹cz¹ siê ze sob¹ i nie spo39 . tego dnia nie by³o z nami Elki ani Weisera i móg³bym w³aœciwie nie zapisywaæ niczego. Nastêpnie wrzuci³ Arnica montana do swojej teczki i odszed³. „jezuityzm”. Tylko ¿e w tej historii. a my dopiero teraz zauwa¿yliœmy brak ¯ó³toskrzyd³ego. zabra³ ze sob¹ wehrmachtowski he³m i zardzewia³y schmeiser. zdaje siê.. pogroziwszy. w którym s³owa „prowokacja”. nie zawaha³ siê uczyniæ ostrych wymówek: – Pan darwinista nie musi z m³odzie¿¹ zak³ócaæ spokoju œwiêtych miejsc – mówi³. bardziej. i po co to takie psie figle? Czy proboszcz przychodzi do szko³y dzwoniæ w czasie lekcji? Nie! Wiêc od koœcio³a proszê trzymaæ siê z daleka! Tego ju¿ by³o za wiele. ten. „kler”. a ci ch³opcy to nie ze mn¹. ¿e jeœli zobaczy nas choæby w okolicy cmentarza. czy dla nauki trzeba po cmentarzach ha³as robiæ. – pl¹ta³ siê M-ski – ja tu jestem prywatnie. – Ja tu. Tak. korzystaj¹c z zamieszania. panie.. ani nie wywo³ywaæ z pamiêci pomornika górskiego z w³ochat¹ ³ody¿k¹ i ¿ó³tym. Koœcielny te¿ odszed³. jak ci¹gnêliœcie razem dzwony. M-ski spurpurowia³ i wyrzuci³ z siebie jednym tchem potok pe³en gróŸb i ostrze¿eñ. sapi¹c – bo to siê nie godzi.. pewne szczegó³y i wydarzenia dopiero z odleg³ej perspektywy nabieraj¹ racji istnienia. Ja do dyrekcji szko³y list poœlê z zapytaniem.

w wiêkszoœci pracuj¹cy w stoczni i w wiêkszoœci w dzieñ wyp³aty wracaj¹cy pijani do swoich ¿on. aby on zechcia³ to zauwa¿yæ. Naturalnie. On po prostu bada³ sobie znanymi sposobami nasz¹ gotowoœæ. groŸba M-skiego pod naszym adresem. gdyby nie ¯ó³toskrzyd³y. Bo myœlê. w którym zwierzyna traci orientacjê. Podobnie zreszt¹ jak nasi ojcowie.sób – jeœli siê o tym wszystkim myœli – traktowaæ ich oddzielnie. Nastêpnego dnia nie poszliœmy wiêc przez Bukow¹ Górkê do Brêtowa. szli przez rachityczny. wiedzieliœmy. pomiêdzy rzêdami po¿ó³k³ej fasoli. wznosz¹c tumany wolno opadaj¹cego kurzu. gdyby nie brêtowskie dzwony. Oblepione butelki kr¹¿y³y z r¹k do r¹k. gdyby nie Arnica montana. a nad ca³¹ dzielnic¹ unosi³ siê md³y zapach z masarni po³o¿onej za sklepem Cyrsona. które tak samo jak pani Korotkowa za³amywa³y rêce. bo to dzieñ wyp³aty. ¿e przez ca³y ten czas Weiser czeka³ jak doœwiadczony myœliwy na moment. Nie czêœciej ni¿ raz na godzinê po kocich ³bach naszej ulicy przeje¿d¿a³ z ha³asem jakiœ samochód. ¿e jej m¹¿ pracuj¹cy w stoczni wróci tego popo³udnia pijany w sztok. pani Korotkowa z pustym koszykiem przemierza³a podwórko. nasza uwaga nie skupi³aby siê na Weiserze tak. ¿ona w³aœciciela odwa¿a³a jab³ka i ogórki. Na razie jednak s³oneczny ¿ar zabija³ wszelk¹ chêæ do ¿ycia. robi³y awantury i jak ona zanosi³y przed oblicze Pana Boga swoje utrapienia i nieszczêœcia. Na podwórku pani Korotkowa rozwiesza³a bieliznê. mówi¹c. maj¹c wiatr z ty³u. spalony s³oñcem ogródek. a naszych matek. I nagle zobaczyliœmy Weisera z Elk¹ wychodz¹cych tylnymi drzwiami kamienicy. Wylinia³y kot wylizywa³ w cieniu kasztana swoje rany. Od samego rana przed sklepem Cyrsona ustawi³a siê d³uga kolejka spragnionych oran¿ady. a nie w nozdrza. która tego lata nie 40 . a lep zwisaj¹cy pod sklepow¹ lamp¹ przypomina³ w³ochat¹ ³apê paj¹ka. ¿e taka pogoda nic dobrego wró¿yæ nie mo¿e.

czy Szymek ma j¹ jeszcze dzisiaj. a Elka siê œmia³a. Nie wiem. 41 . udaj¹c siê ulic¹ Pilotów w stronê wiaduktu. któr¹ jego dziadek zdoby³ pod Verdun w czasie I wojny. ¿e to by³a lornetka artyleryjska. ale Szymek mnie wstrzyma³. a ona bierze to do rêki i uwa¿nie ogl¹da. jak wtedy. Cieñ starych drzew chroni³ nas skutecznie i jeœli cokolwiek tego dnia by³o inaczej. Na razie nie potrzebowaliœmy lornetki tkwi¹cej w skórzanym futerale. Szli i Weiser mówi³ coœ do niej. Tak wiêc staliœmy w cieniu drzew wyrastaj¹cych wprost z dachu i Szymek zaczyna³ siê niecierpliwiæ. bo ci na wiadukcie byli wy¿ej od nas o dwa zakrêty stromej w tym miejscu drogi. rok wczeœniej. ¿e Weiser wyci¹ga coœ z kieszeni i pokazuje Elce. ¿eby iœæ za nimi. przylegaj¹ce do ulicy Pilotów. to na pewno cieñ wielkich klonów jest najprawdziwszy na œwiecie. ale pamiêtam.wyros³a nawet do po³owy tyczek. tylko przy wyj¹tkowych okazjach. pamiêtam te¿. Tr¹ci³em w bok Szymka. tylko zrobiono dziury w szopach. ¿e stanowi³a dla nas przedmiot po¿¹dania i zazdroœci i pewnie dlatego Szymek wynosi³ j¹ z domu bardzo rzadko. z którego schodzi³o siê na przystanek. Weiser z Elk¹ zatrzymali siê na wiadukcie i patrzyli przez jakiœ czas w stronê lotniska. ni¿ mo¿e wy³owiæ to z przesz³oœci moja pamiêæ. Klony musia³y rosn¹æ w tym miejscu ju¿ bardzo dawno i kiedy stawiano drewniane magazyny fabryczki. Elka i Weiser minêli tory tramwajowe obok pêtli dwunastki. Staliœmy ukryci za p³otem fabryki papieru i widzieliœmy. gdy ze strychu kamienicy ogl¹daliœmy po¿ar chiñskiego masowca. ze skalowan¹ podzia³k¹ w obu okularach. który zawin¹³ do Nowego Portu z ³adunkiem bawe³ny. – Poczekaj – powiedzia³ i pobieg³ do domu po francusk¹ lornetkê. drzew nie wyciêto. ³¹cz¹cego Górny Wrzeszcz z Zasp¹ ponad torami kolejowymi.

Dalej. – Zupe³nie nie boj¹ siê stra¿y – z uznaniem powiedzia³ Szymek. w której znikli Elka i Weiser. celuj¹c w kêpê ¿arnowca. czego tam szukaj¹ – i przytkn¹³ do oczu ciemnobr¹zowe rury. ceglastoczerwonym kolorem i wie¿ami koœcio³ów. majaczy³y zarysy Oliwy. – Jasny gwint – powiedzia³ (bo tak siê wtedy mówi³o). ¯ó³to-niebieska kolejka przemknê³a gdzieœ pod nami. – W co? – zapyta³em z niedowierzaniem. Je¿eli piszê „przylega³a” to ktoœ mo¿e pomyœleæ. z jego ciemnym. Elka i Weiser zniknêli w gêstych krzakach ¿arnowca. Otó¿ nic bardziej myl¹cego – kêpa ¿arnowca. – Gdzie oni znikli?! – emocjonowa³ siê Szymek. – W wizytê u doktora – powtórzy³ Szymek. biegn¹c prostopadle do morza w kierunku pó³nocnym. – A teraz zobaczymy. ju¿ na wiadukcie.– Co oni tam robi¹ – pyta³ i ju¿ chcia³ siêgaæ po lornetkê. po lewej stronie. a na wprost ci¹gnê³o siê lotnisko z ma³ym budynkiem dworca pasa¿erskiego. bardzo daleko. ¿e ta cholernie wa¿na kêpa by³a gdzieœ w po³owie d³ugoœci pasa albo przy jednym z jego bocznych odnó¿y. ¿e oni siê bawi¹ w wizytê u doktora. – On jej zdejmuje majtki i wszystko co trzeba ogl¹da! Ale gdzie oni s¹? – Sta³ wsparty o ¿eliwn¹ balustradê wiaduktu i obraca³ pokrêt³ami okularów. a my. Po naszej prawej stronie widaæ by³o jak na d³oni stary Wrzeszcz. którzy przez dziurê w p³ocie przedostawali siê akurat na teren lotniska. hangarami i zwisaj¹cym w bezruchu rêkawem w kolorowe pasy. których kêpa przylega³a do pasa startowego. wyci¹gaj¹c z futera³u lornetkê. œledziliœmy Weisera i Elkê. przeznaczonych do ko³owania. tam gdzie koñczy³o siê l¹do42 . od którego pas startowy zaczyna³ siê w³aœnie na po³udniowym krañcu lotniska. – Ja ci mówiê. by³a punktem. kiedy ruszyli w stronê lotniska.

– Przecie¿ nie wychodzili z krzaków – i poda³ mi lornetkê niezdecydowanym ruchem. poczu³em siê jak oficer francuskiej artylerii zabity pod Verdun. min¹³ Bukow¹ Górkê i zbli¿a³ siê do wysokoœci wiaduktu i torów kolejowych. widzia³em w absolutnej ostroœci. i jak niecierpliwie unosili g³owy. Gdy czarne kreski podzia³ki zamajaczy³y mi w okularze na tle kêpy ¿arnowca. Krzaki ¿arnowca. kiedy ogromne i lœni¹ce cielsko samolotu zdawa³o siê dotykaæ brzuchem kêpy ¿arnowca. Samolot obni¿aj¹c lot. widaæ by³o bia³¹ nitkê pla¿y. jak le¿eli obok siebie. ods³ania czarny punkt miêdzy nogami. te najbli¿sze betonowego pasa. wygl¹da. trzymali siê za rêce. poruszy³y siê i dopiero teraz zobaczy³em ich dwoje. usta ma otwarte. a z nimi biodra. unosi kolana jeszcze wy¿ej. jakby krzycza³a ze strachu. a od kêpy ¿arnowca i pocz¹tku pasa dzieli j¹ odleg³oœæ s³abego rzutu kamieniem.wisko. nie podnosi te¿ kolan. Bo to. za naszymi plecami. które w tym miejscu by³y grube i popl¹tane. oni le¿eli na wznak z wyci¹gniêtymi nogami. Elka unosi kolana do góry i twarz jej wykrzywia grymas. mo¿e piêtnaœcie metrów nad ziemi¹. a ja celowa³em w czerwon¹ sukienkê Elki i jej go³e kolana. Krzaki ¿arnowca jak œciête k³ad¹ siê od podmuchu. Weiser ma równie¿ otwarte usta. wypatruj¹c nadlatuj¹cego i³a. trzymaj¹c siê za rêce. W³aœnie kiedy poprawia³em ostroœæ. Maszyna jest dziesiêæ. poderwana uderzeniem powietrznej fali. osi¹gaj¹c wreszcie idealn¹ ostroœæ. jak jej czerwona sukienka. a drug¹ ka¿de z nich wczepia³o siê w korzenie ¿arnowca. ale nie wykrzywione. zatokê i statki oczekuj¹ce na redzie. 43 . – Gdzie oni mogli znikn¹æ? – powtarza³ Szymek. bo rozstawa³ siê z ni¹ niechêtnie i zawsze na krótko. nie odrywaj¹c siê od ziemi. i widaæ. od strony wzgórz zabucza³ ciê¿ko samolot. co zobaczy³em w kilka sekund póŸniej. Tylko ¿e to nie by³a zabawa w lekarza i pacjenta. Elka.

po³o¿ony naprzeciwko ewangelickiej kaplicy. dziesiêæ albo piêtnaœcie metrów za nimi. trójk¹tne zjawisko. w której mia³o byæ urz¹dzone nowe kino. Szymek wyrywa mi lornetkê i przyk³adaj¹c do oczu. ¿adna tam bielizna. Tak. ¿e to nie by³o to. co zdziwi³o mnie bardziej – czy to.Ale to nie s¹ ¿adne majtki. uniesione lekko do góry. I nie wiem. ¿eby unikn¹æ pogoni stra¿nika uzbrojonego w strzelbê. to coœ pokrywaj¹ce siê z punktem 0 podzia³ki artyleryjskiej w okularze francuskiej lornetki spod Verdun. I ju¿ jest w³aœciwie po wszystkim. Popo³udniem upa³ zel¿a³ trochê. która opada na biodra i kolana Elki. o czym trudno by³o nie wiedzieæ. ¿e Elka za poœrednictwem Weisera pozwala samolotom na dziwne i ekscytuj¹ce zabawy. a przez otwarte okna mieszkañ dobiega³y odg³osy domowych awantur. takie samo jak u mojej matki albo starszej siostry Piotra. bawili siê jednak w lekarza. ale ich liczba topnia³a z roku na rok do tego stopnia. wiedzia³em ju¿ wtedy. faluj¹ce i tkliwe. ¿e srebrzysty i³ 14 podnosi³ czerwon¹ sukienkê Elki. którzy w drodze powrotnej zahaczyli jeszcze o bar „Liliput”. Przez ca³y czas. bo to czarne. bo oboje wstaj¹ i prêdko biegn¹ w kierunku p³otu. ¿e pomiêdzy jej nogami by³o to czarne. Wracali ostatni niedopici. sp³oszy³ ich samolot! Ale ja wiedzia³em ju¿ wtedy. czego pragn¹³by Szymek. czy te¿ to. Gmina ewangelicka w naszej czêœci miasta mia³a wprawdzie czynnych wyznawców. to przypominaj¹ce trójk¹t zjawisko niknie zaraz w fa³dach czerwonej sukienki. kiedy samolot nadlatywa³. ods³oniête przez czerwon¹ sukienkê za spraw¹ hucz¹cego samolotu jest dziwnie miêkkie. skoro kamienica nasza mia³a po jednej ³azience na piêtro. krzyczy: – Widzisz. rêka Weisera spoczywa³a w tym samym miejscu i to nie ona podnios³a czerwon¹ sukienkê Elki. skoro tylko wielki i³ dotknie ko³ami betonowej nawierzchni pasa. ¿e nie mogli utrzymaæ swojej œwi¹44 .

¿eby j¹ macaæ. ty draniu skoñczony!”. powiedz im. Przez otwarte okno ca³¹ scenê obserwowa³ Weiser i gdy paznokcie Elki mia³y siê ju¿ zatopiæ w twarzy i w³osach Szymka. obok g³ównego wejœcia. szczeniaki g³upie? Wszystko. us³yszeliœmy nagle: – Dobrze. gdyby nie g³os z pierwszego piêtra. a wszyscy ch³opcy wiedzieli ju¿ od Szymka. z radia dobiega³y dŸwiêki skocznego oberka. co zechce. wy. umiecie tylko kopaæ pi³kê i wybijaæ sobie zêby. co oznacza to s³owo. – Jesteœcie g³upi – wycedzi³a przez zaciœniête zêby.. wy. A przecie¿ mia³a nas wszystkich jak na d³oni i równie dobrze móg³ powiedzieæ po prostu: „B¹dŸcie jutro przy wejœciu do zoo o dziesi¹tej”. o dziesi¹tej. ¿e Weiser chodzi z Elk¹ na lotnisko. a nie tylko temu ¯ydkowi z pierwszego piêtra. na której siedzieliœmy. he – wyœmia³ j¹ Szymek. – Bo nic – odparowa³a. i jej oczy ciska³y b³yskawice. nazywani przez ludnoœæ nap³ywow¹ Niemcami. – On potrafi wszystko. rozumiecie. I kiedy Elka sz³a przez podwórko. – To mo¿e on potrafi zatrzymaæ rozpêdzony samochód albo samolot w powietrzu? Ta ostatnia uwaga zabola³a Elkê najbardziej.. Przewa¿nie byli to starzy gdañszczanie. Pani Korotkowa krzycza³a na swojego mê¿a: „Ty ³achudro. bo przyskoczy³a do Szymka z pazurami i mielibyœmy niechybnie now¹ bójkê. któryœ z nich zawo³a³. – G³upi smarkacze i œmierdz¹ce gnojki. – Weiser zwróci³ siê do niej w ten w³aœnie sposób: „Powiedz im” – pamiêtam to doskonale.tyni. nic wiêcej! – Bo co?! – zabrzmia³o zaczepnie. ¿eby siê da³a pomacaæ tak¿e nam.. Jego nawet zwierzêta s³uchaj¹! – Ehe. chocia¿ nie wszyscy zapewne umieliby okreœliæ.. mo¿e zrobiæ. Ale on wola³ zwróciæ 45 . Elka podesz³a do ³awki. co nie zawsze pokrywa³o siê z prawd¹. ¿eby jutro przyszli do zoo.

kiedy zaprasza³ nas na swoje spektakle w dolince za strzelnic¹. a my s³uchaliœmy teraz. bo przez otwarte okno co rusz dobiega³y nas s¹¿niste plaœniêcia i rozpaczliwe jêki. jest wasza rola. bo ten by³ ju¿ ca³kiem rozwi¹zany. 46 . na kolonii. jak pan Korotek bije swoj¹ ¿onê pasem zdjêtym ze spodni i jak ona wzywa pomocy wszystkich œwiêtych. ¿eby nie pa³êtali siê po wertepach. hufcu pracy. zreszt¹. gdzie ci¹gle znajduj¹ niewypa³y i amunicjê. – Macie byæ o dziesi¹tej przed bram¹ zoo. a my graliœmy w pi³kê na zesch³ej trawie obok pruskich koszar. – S³yszeliœcie – powtórzy³a Elka. ¿e zupa rybna nabra³a teraz fioletowego koloru i cuchnie jeszcze mocniej ni¿ przedtem. to zobaczycie – ale nie powiedzia³a. a dyrektor nie poluŸnia³ krawata. donosi³. szukaj¹c zapowiadanej komety. Wieczorem starzy ludzie wylegli na ³awki i spogl¹dali w niebo. – Dlaczego ch³opcy nie wyjechali na wakacje? Przecie¿ pan wie – kontynuowa³ prokurator – równie dobrze jak ja. Piotr. a wstêpu na pla¿ê broni¹ wielkie tablice z podpisami w³adz wszystkich trzech miast po³o¿onych nad zatok¹. szko³y. tylko posz³a dalej. czy ja mam was uczyæ? Tylko w ubieg³ym roku mieliœmy w ca³ej Polsce kilkanaœcie podobnych wypadków i jestem przekonany. – Koniec! Raz wreszcie nale¿y z tym skoñczyæ! Dlaczego ci ch³opcy nie byli na ¿adnym obozie. s³abo widaæ i bez prawdziwej wiary. w tym miejscu. kolektywu. Pan za to w czêœci jest równie¿ odpowiedzialny – g³os prokuratora brzmia³ teraz wysokim tembrem. ¿e w tych œrodowiskach (akcent by³ na „tych”) rodzice z braku czasu i umiejêtnoœci pedagogicznych trac¹ wp³yw na dorastaj¹ce dzieci.siê do niej i tak by³o tak¿e póŸniej. i tu. co zobaczymy. ¿eby zaj¹æ ich czas. dlaczego nikt nie pomyœla³. który tego dnia by³ w Jelitkowie.

to przecie¿ powiedzielibyœmy w koñcu. krzyczeli i grozili. Bo M-ski. gdyby istnia³ odpowiedni dozór równie¿ (akcent na „równie¿”) w czasie wakacji! S³uchaliœmy s³ów prokuratora. ¿e oni wci¹¿ s¹ na fa³szywym tropie. ile tego by³o w cegielni? Mamy dok³adne dane: starczy³oby na wysadzenie w powietrze nie tylko tego budynku. mê¿czyzna w mundurze i prokurator. ¿e Weiser i Elka polecieli prosto do nieba w setkach albo tysi¹cach kawa³eczków po wybuchu w dolince za strzelnic¹. ale i tak mogliœmy siê zorientowaæ. co zrobiliœcie. który zjawi³ siê w sekretariacie szko³y o godzinie siódmej – wszyscy oni myœleli. ¿e to by³ niewypa³. dyrektor. – Niemcy zostawili po sobie niejeden zakopany arsena³ – mówi³ znów prokurator – i to jest najtragiczniejsze ¿niwo wojny (akcent na „najtragiczniejsze”) w dzisiejszych czasach! Tymczasem ani jedna lekcja nie by³a poœwiêcona w waszej szkole temu zagadnieniu (akcent na „waszej”). Myœleli. ¿e gdyby tak by³o w istocie. ¿eby przestrzec m³odzie¿ przed niebezpieczeñstwem tego rodzaju? Wiecie ju¿.¿e do wielu z nich nie dosz³oby w ogóle. Nie przysz³o im nawet do g³owy. pl¹cz¹c siê w wyjaœnieniach. Jedno tylko nie zgadza³o: w czasie poszukiwañ nie znaleziono ¿adnego strzêpka ubrania ani cia³a i dlatego wœciekali siê na nas. w dolince. a potem tego. widzieliœmy ich odchodz¹cych pod górê. z zapartym tchem. ¿e tam. obok zerwanego mostu. Nie wierzyli. ma siê rozumieæ. s¹dz¹c. jakby to by³a nasza wina. dok³adnie. dyrektorze. Nie podejrzewali. 47 . Nie wszystko przez uchylone drzwi gabinetu dociera³o. ¿e ze strachu ukryliœmy gdzieœ strzêpy cia³. ¿e nasze ostatnie spotkanie odby³o siê rzeczywiœcie nastêpnego dnia nad Strzy¿¹. ale i wszystkich okolicznych domów. a teraz k³amiemy. co mówi³ dyrektor i M-ski. Powiedzcie. gdzie rzeczka przep³ywa pod kolejowym nasypem w¹skim tunelem. gdzie zakopany zosta³ strzêp koszuli Weisera albo skrawek czerwonej sukienki Elki. Gubili siê w naszych zeznaniach.

¿e mówi prawdê. kiedy rozpoczê³y siê poszukiwania. którymi zarzucone by³o biurko dyrektora) – bo tu. z którym on sam miewa – i owszem – zatargi.Dyrektor t³umaczy³ coœ zawile. umar³. Podobno znaleŸli go siedz¹48 . – K³ami¹. ale k³ami¹. sier¿ancie – zwróci³ siê pewnie do tego w mundurze – do raportu za³¹czycie szkic sytuacyjny i chyba nie muszê was instruowaæ. nic siê ze sob¹ nie zgadza i nie trzyma kupy! – Oni – to znów o nas – wszyscy bezczelnie k³ami¹ – doda³ sier¿ant. – Zmieniaj¹ siê czasy i obyczaje – i przeszed³ przez sekretariat. – Mnie interesuj¹ fakty – nie da³ siê zbyæ prokurator – a nie ogólniki. Wy. wiêc je wywa¿ono i okaza³o siê. a ja zastanawia³em siê w tym czasie. opowiedzia³ prokuratorowi o naszym spotkaniu przy brêtowskim cmentarzu. a¿ skoñczy³ na polityce Watykanu i nieprzejednanej postawie kleru. Ja chcê mieæ dok³adny opis sytuacji tamtego krytycznego dnia. Pukano do jego drzwi i nikt nie otwiera³. który by³ krawcem i bardzo rzadko wychodzi³ z domu. jak siê to robi. ¿e pan Weiser umar³ na atak serca. tak – doda³. I na dowód. Pracujcie. do poniedzia³ku rano raport ma byæ gotowy. w tych zeznaniach. bo siê boj¹. bez ¿adnych niedomówieñ i niejasnoœci! A swoj¹ drog¹ – doda³ na zakoñczenie – jeszcze rok temu ci ch³opcy – to by³o o nas – siedzieliby na Okopowej jako grupa dywersyjna. pozostawiaj¹c za sob¹ mocny zapach s³odkawej wody koloñskiej. nie zauwa¿y³ pan. sier¿ancie? – podj¹³ kwestiê dyrektor i tak przez d³u¿sz¹ chwilê odbijali s³own¹ pi³eczkê. a póŸniej M-ski opowiada³ o rosn¹cej niechêci do masowych organizacji. jak chcecie. i nawet Matka Boska by im nie pomog³a! Tak. – Boj¹ siê. wychodz¹c z gabinetu. dlaczego stary dziadek Weisera. o upadku ducha czujnoœci i tak dalej. – No to mamy zagwozdkê – w chwilê póŸniej powiedzia³ M-ski (i pewnie pokaza³ paluchem papiery.

Ale wtedy nikt nie by³ na to przygotowany. kamizelka od garnituru. ani nikt inny na ca³ym œwiecie nie potraktowa³by tego powa¿nie. albo z lœni¹cym kad³ubem i³a 14. Nikt z nas nie po³¹czy³by wtedy zupy rybnej z ob³okiem kadzidlanego dymu. Trzeba by³o przypomnieæ sobie wszystkie wa¿ne szczegó³y. By³a to. Zreszt¹. Bo ¿eby zrozumieæ do koñca. co robiê teraz. „To niemo¿liwe” mówiliby. siorbi¹c kawê i strzêpi¹c mankiety od koszuli. której moglibyœmy powiedzieæ. w jaki sposób Elka i Weiser odeszli od nas tamtego s³onecznego dnia i dlaczego sami nie mogliœmy tego do koñca zrozumieæ. za zerwanym mostem. uporz¹dkowaæ je i obejrzeæ razem. wypuszczonego przez proboszcza Dudaka w Bo¿e Cia³o. ¿e susza tego roku nie by³a tak¹ sobie zwyk³¹ susz¹. „To niemo¿liwe” powiedzieliby. Pana Weisera przypomnia³em sobie z odrobin¹ lêku. teraz rozumia³em to jasno. trzeba by³o zrobiæ mniej wiêcej to. ¿e wybuchy Weisera przygotowywane w dolince za strzelnic¹ mia³y jakiœ zwi¹zek z tym. Nikt nie pomyœla³by nawet. jego œmieræ. 49 . co robi³ w piwnicy nieczynnej cegielni. jak dowiedzia³em siê ju¿ du¿o póŸniej. kiedy œpiewaliœmy „B¹dŸ¿e pozdrowiona. który podnosi³ czerwon¹ sukienkê Elki i ca³e jej cia³o w krzakach ¿arnowca. nie mog³a byæ przypadkowa. Bo przecie¿ milcz¹cy zawsze dziadek Weisera by³ jedyn¹ osob¹. ani ja sam. ani M-ski. nad niewykoñczon¹ robot¹. ani ten w mundurze.cego na krzeœle. przecieraj¹c okulary. ani Szymek. tak jak ogl¹da siê muchê zastyg³¹ przed milionami lat w bry³ce z³otego bursztynu. nawet gdybyœmy opowiedzieli dok³adnie to. tego nie wiem. z g³ow¹ opart¹ na starej maszynie do szycia marki Singer. i nikt by nie przypuszcza³. dlaczego akurat przez wdowê. Hosty-jo ¿y-wa”. co widzieliœmy ostatniego dnia nad Strzy¿¹. w dwadzieœcia kilka lat póŸniej. tak nag³a. ani Piotr. ani dyrektor. zamówionego przez wdowê po kapitanie.

gdy Piotr znikn¹³ za drzwiami gabinetu i rozpoczê³a siê druga. które wygl¹da³y jak pasiasta zebra ¿ó³to-czerwonego koloru. a w³aœciwie trzecia kolejka przes³uchania. Wykrzykiwa³ przy 50 . Doroœli mówili wtedy szeptem i po k¹tach. ale wtedy. jak pewnego popo³udnia. Przypomnia³em sobie. I pan Korotek wróci³. noga ³upa³a mnie okrutnie. ale dopiero po trzech tygodniach. Dlaczego prokurator wspomnia³ o Okopowej? Bo powiedzia³. pana Korotka. Byliœmy tak¿e zwi¹zani obietnic¹. z okiem jak soczysta œliwka. niegrzeczni ch³opcy”. a w³aœciwie przysiêg¹. kto chcia³. choæ to nie by³ wcale dzieñ wyp³aty. I znów przes³uchania kr¹¿y³yby jak wczeœniej wokó³ ostatniego wybuchu. ¿e pana Korotka wziêli na Okopow¹.. dwa lata wczeœniej. s³owa prokuratora nie dawa³y mi spokoju. przed naszym domem zatrzyma³ siê zgni³ozielony samochód i jak z tego samochodu wysiedli dwaj panowie w p³aszczach. a przez uchylone okno ulatywa³y resztki wykwintnego bukietu wody koloñskiej pana prokuratora. ¿e s³ucha Londynu. pokazuj¹c ka¿demu. ¿e jeszcze rok temu siedzielibyœmy tam wszyscy jako grupa dywersyjna. który opuœci³ szko³ê punktualnie o godzinie wpó³ do ósmej. po czym udali siê do mieszkania pani Korotkowej i wyprowadzili stamt¹d jej mê¿a. stan¹³ na œrodku podwórka i zdj¹³ koszulê. bo ktoœ doniós³. a kiedy przyszed³ s¹dny dzieñ nastêpnej wyp³aty. swoje plecy. Dzisiaj wiem bardzo dobrze. co mia³ na myœli. na którym – ich zdaniem – wszystko siê skoñczy³o. Ale postanowi³em niczego nie uprzedzaæ. Wiêc na razie siedzia³em w sekretariacie pomiêdzy Szymkiem i Piotrem. – Wojtal – zabrzmia³o w drzwiach gabinetu nazwisko Piotra. pijanego w sztok. dan¹ Weiserowi.„znów k³amiecie. – Teraz ty – i Piotr wszed³ do œrodka razem z ostatnim uderzeniem zegarowego gongu..

Zawsze. co wydarzy³o siê nad Strzy¿¹ nastêpnego dnia po wybuchu w dolince? Jeœli s¹ gdzieœ w okolicy. jak kobiety zamykaj¹ przezornie okna. przez ca³¹ szko³ê by³ twardy. Szeptem zwróci³em siê do Szymka z propozycj¹ zmiany zeznañ – có¿ by w koñcu szkodzi³o Weiserowi albo Elce. gdy odwiedzi³em go w dalekim mieœcie i wypytywa³em jeszcze raz o tamte wakacje. Takim samym ruchem odpowiada³ mi. a my z Szymkiem s³uchaliœmy leniwego tykania zegara. zupe³nie jakby by³ dyrektorem. gdybyœmy opowiedzieli. i pokrêci³ g³ow¹ przecz¹cym ruchem. z wy¿³obionymi kanalikami. Ale Szymek by³ twardy. przestraszy³em siê widoku tych pleców i ulicy Okopowej. wezwany przez dyrektora. Sta³em wtedy w bramie i widzia³em. tylko siedzi w swoim gabinecie z za³o¿onymi rêkami. ani grzanie ³apki. bo pomyœla³em wtedy. fantastycznie kolorowym. a jeœli s¹ gdzieœ zupe³nie indziej. spokojna g³owa. a pan Korotek.tym straszne przekleñstwa na swoj¹ dolê i u¿ala³ siê nad ca³ym œwiatem. z³odzieje i ³ajdacy. i tak ich nie znajd¹. widzia³em to dok³adnie. ani ¿adne inne tortury M-skiego nie dorównuj¹ plecom pana Korotka. ¿eby nie s³uchaæ okropnych wyrazów. Zacisn¹³ zêby. Na dworze coraz szybciej zapada³ zmierzch. unosi³ rêkê do góry i grozi³ Panu Bogu za to. ¿e On z wysokoœci patrzy na to wszystko i nic nie robi. wszed³ do gabinetu. gdy woŸny. a w œledztwie postanowi³ byæ jeszcze twardszy. którym rz¹dz¹ kurwy. pozostawiaj¹c uchylone drzwi. zanim jego ¿ona zbieg³a na dó³ i wtaszczy³a go do mieszkania. ¿e najstraszniejsze wyciskanie s³onia ani skubanie gêsi. a Weiser i Elka chodzili razem na lotnisko. kiedy zupa rybna zaleg³a w zatoce. nie pamiêta³ albo nie chcia³ pamiêtaæ sza51 . Nie pragn¹³ wracaæ do lat szkolnych i w niczym nie chcia³ mi pomóc. jak drzewo ¿ywicowanej sosny. a nie robotnikiem. I kiedy Piotr znikn¹³ za drzwiami gabinetu. tym bardziej im nie zaszkodzimy.

Kiedy wróci³em do sekretariatu. trzymaj¹c porcelanowy dzbanek do zaparzania kawy i kaza³ mi pobiec do ubikacji po wodê.rego ob³oku ze z³otej kadzielnicy proboszcza Dudaka. co sprzed kilku godzin. ¯a³owa³em. A zreszt¹. tak ¿eby siê rozpuœci³a. WoŸny przyniós³ ze stró¿ówki elektryczn¹ maszynkê i zacz¹³ grzaæ wodê tutaj. i bia³¹ piankê zamiesza³em palcem. ¿e pierwszy rozdzia³ nie52 . To by³a jego nowa. ¿e nie ma nic smutniejszego ni¿ opustosza³y szkolny korytarz. Wtedy. wiod¹cy nie wiadomo dok¹d. maj¹c przed oczami wy³upiaste spojrzenie M-skiego. cicho tyka³ zegar. ¿e Weiser by³ od tej chwili naszym suwerenem i nic tego zmieniæ nie mog³o. ju¿ wtedy mia³em niejasne przeczucie. ¿e nie mam ze sob¹ trucizny o piorunuj¹cym dzia³aniu. o któr¹ zreszt¹ nie mam ¿alu. co to za s³owo „umówi³”? On po prostu nam to spotkanie wyznaczy³ – jak suweren wasalom. Teraz widzê. Szymek by³ ju¿ w gabinecie. Naplu³em za to w dzbanek. W jakim stopniu by³o to zaplanowane. a Piotr – tak jak wczeœniej – siedzia³ na sk³adanym krzeœle po mojej lewej stronie. kiedy zaczepiona Elka o ma³y w³os nie przeora³a twarzy Szymka pazurami? Nie mam ¿adnej pewnoœci. Woda sycza³a leniwie. Nastêpnego dnia wiêc Weiser umówi³ siê z nami przed g³ówn¹ bram¹ oliwskiego zoo. ustami herolda. melancholijnie pusty i jakby zupe³nie nie ten sam. zrobi³o siê sennie i ciep³o. nie odczu³em tego. kiedy ha³asowa³y tu setki mikrusów i starszych uczniów. ¿eby nie traciæ nas z oczu. doros³a twardoœæ. ale ju¿ w sekretariacie na sk³adanym krzeœle. rzecz jasna. a na temat Weisera powiedzia³ kilka banalnych i p³askich zdañ. bo Szymek jako jedyny z nas doszed³ do czegoœ w ¿yciu. Tymczasem woŸny wyszed³ z gabinetu. kiedy szumia³a woda na kawê i tyka³ œcienny zegar. a w jakim wynik³o z sytuacji. Szed³em wiêc pustym korytarzem i pomyœla³em.

Czy to. kiedy nie odwiedzam ¿adnych ogrodów zoologicznych. sosnowo-bukowym lasem. Tylko zwierzêta drapie¿ne. szczególnie te sprowadzane z krajów tropikalnych. obok g³ównego wejœcia”. z dala od miasta. O tym jednak ju¿ mówi³em i jeœli powtarzam niektóre rzeczy i nie wymazujê ich jak w szkolnym wypracowaniu. co M-ski mia³ na myœli. o dziesi¹tej. przeœwietlone s³oñcem.napisanej ksi¹¿ki o nim winien zaczynaæ siê od s³ów: „Dobrze. zdanie M-skiego o najpiêkniejszym zoo w Europie brzmi bardzo œmiesznie i g³upio. a Piotr zgin¹³ na ulicy w grudniu siedemdziesi¹tego roku i le¿y w pi¹tej alejce cmentarza na Srebrzysku. czy te¿ to. oprowadzani przez przewodnika w obcym mieœcie. ale – co zreszt¹ powiedziano – Szymek woli niczego nie pamiêtaæ. ¿e my nie mieszkamy w Europie. sk¹d dolatywa³ nas znajomy turkot maszyny do szycia. powiedz im. Sarny mia³y tu leœne polany. Na lekcjach przyrody M-ski wiele razy podkreœla³. jakbyœmy. us³yszeli 53 . Elka nie odpisuje na listy nawet po mojej wizycie w Niemczech. nie jest pisaniem ksi¹¿ki. Nie wiem. zamkniêtych ¿elaznymi kratami. bo powierzchni tylko kilkudziesiêciu metrów kwadratowych. w g³êbokiej dolinie Oliwskiego Potoku. to dlatego ¿e to. Szymkiem i Piotrem moglibyœmy tak¹ ksi¹¿kê napisaæ. a kangury hasa³y na ugorze poroœniêtym czerwonaw¹ koniczyn¹ i szczawiem. mia³y wybiegi znacznie gorsze. ¿e poza ogrodem zoologicznym mamy siê czego wstydziæ? Ale zoo by³o rzeczywiœcie piêknie po³o¿one. co robiê. wilki – jamy wykopane w skarpie. który wyp³ywa³ w tym miejscu z siedmiu wzgórz zaroœniêtych mieszanym. Byæ mo¿e razem z Elk¹. Wtedy uchodzi³o to naszej uwadze. Zupe³nie tak. ¿e takiego ogrodu zoologicznego jak w Oliwie nie powstydzi³oby siê ¿adne europejskie miasto. ¿eby jutro przyszli do zoo. ³osie – ciemne i ponure bagniska. które Weiser wypowiedzia³ z okna na pierwszym piêtrze. ale dzisiaj.

Dzisiejsi turyœci lub mieszkañcy miasta udaj¹ siê do zoo autobusem spod pêtli tramwajowej w Oliwie. Ale wtedy autobusów by³o. który urodzi³ siê w wagonie kolejowym. Wreszcie ujrzeliœmy wspartego o bramê Weisera. ju¿ nieco zmêczeni. a nastêpnie oprowadza³ wzd³u¿ kolejnych wybie54 . wygl¹da³o to nienaturalnie i œmiesznie. zdaje siê. na którym sta³ jeszcze zaraz po wojnie obelisk z niemieckim napisem. syn kolejarza z Lidy. – Co nam teraz poka¿esz? On zaœ poprowadzi³ nas do bocznej furtki. póŸniej Janek Lipski. o których prawe skrzyd³o opiera siê ogród zoologiczny. po nim do bramy ogrodu podszed³ Leszek ¯wire³³o. a¿ w koñcu. Korowód zamyka³a tego dnia cicha jak mysz Basia Szewczyk. zaroœniêtych teraz i zabagnionych. przemaszerowaliœmy wzd³u¿ stawów dawnego folwarku. nieco mniej i drogê z pêtli wzd³u¿ opactwa cystersów musieliœmy przebyæ piechot¹. Najpierw do Weisera podesz³a nasza trójka. którymi wysadzona by³a droga. zobaczyliœmy otwieraj¹ce Dolinê Radoœci wzgórza. Jej ojciec rzuci³ po wojnie górnictwo i przyjecha³ tutaj szukaæ szczêœcia i macochy dla swojej córki. a byæ mo¿e nawet w ca³ej Europie”. dalej Krzysio Barski. który tego dnia ubrany by³ w zielone spodnie i jasnoniebiesk¹ koszulê kroju rosyjskiej rubachy. wdychaliœmy kurz spiekoty zmieszany z zapachem kwitn¹cych lip.nagle: „Oto. któr¹ weszliœmy bez biletów. najpiêkniejsze wiêzienie. Otoczyliœmy Weisera kó³kiem. – No i co – spyta³ go Szymek. jak po starszym bracie. proszê pañstwa. dziecko powstañca warszawskiego i gdañskiej sklepikarki. podobno ze wzglêdu na szlacheckie pochodzenie jego ojca. który zawsze nosi³ czyste koszule i w przeciwieñstwie do nas mówi³ „przepraszam” i „dziêkujê”. Minêliœmy ocienione stoki Pacho³ka. jakie kiedykolwiek zbudowano w naszym mieœcie.

Za ka¿dym sikniêciem szympans okazywa³ siê szybszy od swoich przeciwników i widzowie z pierwszych rzêdów musieli wycieraæ ¿ó³ty. bo za chwilê zwierzê pochyla³o g³owê poni¿ej pêpka. kiedy to piszê. Ale to by³a ma³pia zmy³ka. Ich czarne skrzyd³a odbija³y promienie s³oñca granatowym blaskiem. W koñcu szympans schowa³ siê w g³êbi klatki. Pamiêtam. dlaczego tak d³ugo przygl¹da siê leniwej lamie albo co widzi w nurkuj¹cych fokach.gów. jakby by³y uœpione. zupe³nie tak samo jak M-ski. w najbli¿ej stoj¹cych ludzi. gdzie zechcia³. Opiera³ siê wtedy o p³ot. kiedy zapomina³ czegoœ wa¿nego. sika³o sobie do gêby i nagle w¹ska stru¿ka tryska³a ze zwê¿onego pyska. Zwierzê co pewien czas unosi³o ³eb do góry i czochra³o sierœæ na czubku g³owy. zatrzymuj¹c siê d³u¿sz¹ chwilê tam. ludzie odeszli. posta³ tu jeszcze przez moment. który nie œmia³ siê wcale z tej odskakiwanki. gwi¿d¿¹c. Ale Weiser bada³ tylko nasz¹ cierpliwoœæ. bo przecie¿ jeœli to mia³ nam pokazaæ – jak przypuszczali niektórzy – to by³a to wielka lipa i zawracanie g³owy. ale Weiser nie wchodzi³ tam. Tu zgromadzi³o siê wiêcej ludzi. cuchn¹cy p³yn z ramion i twarzy. Przy klatkach z ptakami czeka³a Elka. Co chwila og³upia³y szympans sypa³ w publicznoœæ garœci¹ piachu. Zabawa bardzo nam siê podoba³a i na d³u¿sz¹ chwilê zapomnieliœmy o Weiserze. pokrzykuj¹cych i rozweselonych. tupi¹c i rzucaj¹c ogryzkami w siatkê klatki. Te klatki nawet dzisiaj. a my nie wiedzieliœmy. niczym z sikawki stra¿ackiej. PóŸniej minêliœmy terrarium. a nastêpnie ruszy³ w kierunku klatek z drapie¿nikami. podstêp szympansi. a ta oddawa³a ma³pie piêknym za nadobne. które w takim upale nie wynurza³y siê z wody. ¿e podziwia³a ogromne sêpy argentyñskie. wiêc ruszyliœmy za nim do klatek z pawianami i szympansami. maj¹ zapewne odmienny zapach ni¿ pomieszczenia innych 55 . a my spojrzeliœmy wyczekuj¹co na Weisera. a ptaki kiwa³y powoli g³owami.

do56 . Wargi unosi³y siê. która le¿a³a na zeschniêtym i ³ysym konarze. pochyliwszy siê zaledwie o krok. jakby pantera czknê³a. s³onia. ¿eby mu nie przeszkadzaæ.zwierz¹t. Lecz to nie by³o wszystko. Weiser odwrócony do nas plecami tkwi³ w bezruchu dobre kilka minut. stanê³o naprzeciw Weisera. jej ogon drgn¹³ nieznacznie. drgaj¹c coraz wy¿ej. i widzieliœmy. Elka po³o¿y³a palec na ustach i kaza³a nam stan¹æ nieco z ty³u. rytmiczniej. odpychaj¹cy zapach zapleœnia³ych legowisk lwów afrykañskich. jak wysuwa³y siê grube i zakrzywione pazury. Weiser przesadzi³ barierkê oddzielaj¹c¹ go od klatki i stan¹³ teraz tak blisko jej ¿elaznych prêtów. jak wahad³o zegara bi³ o lœni¹ce boki. z d³ugimi ig³ami w¹sów. bo taki w³aœnie mia³y wtedy i takim pamiêtam go do dziœ – s³odkawy. wydê³y siê lekko i wygl¹da³o to tak. dotykaj¹c pyskiem ¿elaznych prêtów. w którym marszowy werbel miesza³ siê z hukiem wezbranej rzeki. to znów wznosi³a pysk. przesz³o nagle w gard³owe bulgotanie. i pod czarnym aksamitem widaæ teraz by³o rzêdy bia³ych k³ów. i wtedy zobaczyliœmy. co wczeœniej by³o warkotem. Pantera szala³a przy kracie. miêkkim ruchem sp³ynê³a z konara i ze zje¿on¹ sierœci¹ zbli¿a³a siê do krat. Ale to by³ dopiero pocz¹tek. po czym coraz mocniej. md³y. a jesienna wichura z g³osem dzwonów rezurekcyjnych. ¿e pantera drzemi¹ca do tej pory w po³udniowej sjeœcie powoli podnosi g³owê. dobywaj¹cy siê gdzieœ z g³êbi pomruk. Weiser zatrzyma³ siê przed jej klatk¹. ¿e móg³by. dopóki spod klatki nie odeszli inni ludzie. a wreszcie podrywa³a swoje cielsko jak pionow¹ belkê. Pantera powoli. bi³a ³ap¹ w cementow¹ pod³ogê. unosz¹cy siê w¹skimi pasemkami w lepkim powietrzu lipca. wspieraj¹c siê przednimi ³apami o prêty. W koñcu zwierzê. który zaraz potem przeszed³ w g³êboki. ró¿ny od wybiegu ma³p. Wargi jej. opuszcza³a. Us³yszeliœmy pierwszy szmer. wszystkich rogacizn i nierogacizn. a to. tygrysa bengalskiego i czarnej pantery.

tkn¹æ czo³em pazurów kota. Pantera znieruchomia³a. Nagle gard³owe bulgotanie przesz³o w g³êboki warkot, a warkot w cichy jak na pocz¹tku pomruk i zwierzê, nadal ze zje¿on¹ sierœci¹ i ogonem bij¹cym w boki, pe³z³o do ty³u ze wzrokiem utkwionym w Weisera. To by³o niesamowite! Pantera czo³ga³a siê w g³¹b klatki, bardzo wolno, brzuchem szoruj¹c po betonowej posadzce, a jej skoœne i przymru¿one oczy, lœni¹ce jak nieruchome lusterka, wpatrzone by³y w Weisera. Gdy wyczu³a ogonem tyln¹ œcianê wybiegu, siad³a skulona w k¹cie i wreszcie opuœci³a oczy, dr¿¹c na ca³ym ciele. Ka¿dy musku³ pod napiêt¹ skór¹ dygota³ teraz jak z zimna i wielki kot przypomina³ ratlerka pani Korotkowej, który ucieka³ w k¹t podwórka na tupniêcie nog¹. Staliœmy w milczeniu, kiedy Weiser podszed³ do nas i kiedy Elka poda³a mu chustkê, a on wyciera³ krople potu z czo³a jak po ciê¿kiej pracy. Ale to nie by³ koniec naszego dnia spêdzonego z Weiserem, podobnie jak nie jest to koniec historii tamtego lata, kiedy zupa rybna warzy³a siê w wodach zatoki, a ludzie modlili siê po koœcio³ach o odwrócenie suszy i deszcz. Bo Weiser pokaza³ nam inn¹ drogê do domu ni¿ ta, któr¹ przybyliœmy do oliwskiego zoo. Nie by³o tramwajowej pêtli ani rozklekotanego tramwaju linii numer dwa, który kursuj¹c wtedy pomiêdzy Targiem Wêglowym a Oliw¹, przeje¿d¿a³ obok zajezdni, naszej szko³y i kamienicy. By³a za to droga Dolin¹ Radoœci w górê, obok nieczynnej kuŸni cystersów nad dop³ywem Oliwskiego Potoku; by³y wysokie do kolan trawy na p³askowy¿u, sk¹d jak z Bukowej Górki widaæ by³o morze; by³y g³êbokie jary i rozpadliny w cieniu bukowych liœci; i by³ w¹ski, piaszczysty trakt przez sosnowy starodrzew, który miejscami miesza³ siê z brzozowymi zagajnikami i leszczynow¹ gêstwin¹. Teraz brzmi to jak liryczne kwêkanie po utraconym raju, ale kiedy Weiser pokaza³ nam obok Ÿród³a miejsce, w którym Fry57

deryk Wielki odpoczywa³ na polowaniu, albo kiedy na przeœwietlonej s³oñcem polanie zatupota³y wyp³oszone sarny, lub kiedy zbieraliœmy pe³nymi garœciami s³odkie maliny – wtedy by³ to dla nas raj odnaleziony, daleki od miasta, powabny i wci¹gaj¹cy, jak mroczny ch³ód katedry w upalny dzieñ. Weiser szed³ przodem i mówi³ niby do Elki, ale w³aœciwie do nas: „O, tutaj zim¹ przychodz¹ dziki”. Albo: „O, têdy siê idzie do Matemblewa”. Lub: „O, a tam jest najwiêksze mrowisko czerwonych mrówek z czaszk¹ zaj¹ca”. Ze szczególnym upodobaniem pokazywa³ miejsca, gdzie las przecina³y linie okopów z ostatniej wojny i w podobnym stylu wyjaœnia³: „O, to jest lej od pocisku moŸdzierza”. Albo: „O, tu jest wykop dla samochodu”. S³uchaliœmy tego z zapartym tchem. A¿ wreszcie wyprowadzi³ nas przez dolinkê za strzelnic¹ na skraj moreny, sk¹d ujrzeliœmy wie¿yczkê ceglanego koœcio³a w Brêtowie i dobrze znajome zarysy cmentarza. I chocia¿ tê sam¹ drogê przemierza³em ju¿ póŸniej w obie strony, sam lub w towarzystwie, latem piechot¹ albo na rowerze, zim¹ na nartach, i chocia¿ nazwa³em tê drogê licz¹c¹ szeœæ i pó³ kilometra drog¹ Weisera, nigdy, nawet teraz, kiedy jest ona tylko niebieskim szlakiem parku krajobrazowego, opisanym w przewodniku – nigdy nie mog³em sobie przypomnieæ, czy Weiser, prowadz¹c nas z powrotem do domu, wszystko to pokazywa³ rêk¹, czy te¿ trzyma³ w d³oni sêkaty kij, którym podpieraæ siê móg³ jak lask¹. Bo przecie¿ wracaliœmy do domu i on prowadzi³ nas, jakbyœmy byli od tego dnia jego ludem. A pod wieczór siedzieliœmy na ³awce pod kasztanem i Piotr zastanawia³ siê, co by by³o, gdyby czarna pantera nie by³a oddzielona od Weisera ¿elaznymi kratami. – By³oby jak w cyrku – twierdzi³ Szymek – tam dzikie zwierzêta te¿ s³uchaj¹ cz³owieka, a nawet dotykaj¹ go i jedz¹ z rêki.
58

Ale ja powiedzia³em, ¿e Weiser nie jest przecie¿ treserem, nie ma d³ugich, lœni¹cych butów ani bicza, ani bia³ej koszuli z muszk¹, no i nie æwiczy czarnej pantery codziennie. To trzeba by³o wyjaœniæ, co do tego zgodziliœmy siê bez dyskusji i wpadliœmy na pomys³, ¿eby jeszcze raz wypróbowaæ Weisera, mo¿e na innym zwierzêciu i niekoniecznie w zoo. Nie wiedzieliœmy tylko, ¿e przez nastêpne dni Weiser bêdzie znów chodzi³ swoimi drogami i ¿e nasze w¹tpliwoœci s¹ zupe³nie nieistotne dla kogoœ takiego jak on. Z bramy wysz³a matka Elki i zatrzyma³a siê na chwilê. – Co tak siedzicie ch³opcy? – powiedzia³a z wyrzutem w g³osie. – Poszlibyœcie lepiej do koœcio³a, dzisiaj proboszcz odprawia nabo¿eñstwo, co? Zanim jednak odesz³a brukowan¹ kocimi ³bami ulic¹ w stronê koœcio³a Ojców Zmartwychwstañców, powiedzia³a nam jeszcze, ¿e wczoraj widziano nad zatok¹ ogromn¹ kometê i nic dobrego czekaæ nas nie mo¿e. Tymczasem woŸny zaparzy³ kawê i wniós³ dzbanek do gabinetu dyrektora. Zadzwoni³ telefon i kiedy us³ysza³em zmêczony g³os M-skiego, podnosz¹cego s³uchawkê, znieruchomia³em. – Tak, panie Heller – mówi³ M-ski. – Pana syn jest tutaj z nami... zaraz... oddajê s³uchawkê towarzyszowi dyrektorowi. I dalej mówi³ ju¿ dyrektor, a w³aœciwie nie mówi³, tylko odpowiada³ na pytania mojego ojca. – Ale¿ nie – wyjaœnia³ uprzejmym g³osem – pañski syn nie jest o nic oskar¿ony, to tylko przes³uchanie przez nasz¹ komisjê, dzia³amy w oparciu o polecenie prokuratora. Nie, nie, my nie oskar¿amy pana syna o spowodowanie wypadku, œledztwo jednoznacznie wskazuje na tego Weisera, my musimy tylko
59

wyjaœniæ wszelkie okolicznoœci tragedii, niech pan to zrozumie, wszelkie okolicznoœci! Ale ojciec widocznie nie dawa³ za wygran¹, bo dyrektor mówi³ dalej jeszcze g³oœniej ni¿ przed chwil¹: – Dlaczego pan siê denerwuje, nie widzê powodów do sk³adania skarg, gdziekolwiek. To nie jest bezprawne przetrzymanie. Niech pan siê lepiej zastanowi, panie Heller, dlaczego on chodzi³ tam bez niczyjej wiedzy? W koñcu pañskiemu dziecku grozi³o powa¿ne niebezpieczeñstwo, a pan jako ojciec nie zrobi³ nic, ¿eby... – i tu dyrektor przerwa³ na d³u¿sz¹ chwilê, a ja domyœli³em siê, ¿e to by³ jeden z cholerycznych wybuchów mojego ojca, który zazwyczaj spokojny, jeœli ju¿ wpada³ w gniew, nie liczy³ siê z niczym i z nikim. ¯a³owa³em nawet, ¿e nie ma go tu z nami, bo wyobrazi³em sobie nagle M-skiego wylatuj¹cego przez okno, dyrektora wisz¹cego na swoim krawacie u sufitu, a tego w mundurze rozp³aszczonego na drzwiach gabinetu, i jakoœ dziwnie dobrze zrobi³o mi siê wokó³ serca, gdy pomyœla³em o tym wszystkim. A ojciec jeszcze nie skoñczy³, bo dyrektor chrz¹ka³ tylko do s³uchawki i pewnie wierci³ siê na swoim fotelu, a drug¹, woln¹ rêk¹ poprawia³ chyba wêze³ swojego krawata. Wreszcie przerwa³ ostro: – Nie, to wykluczone, szko³a jest zamkniêta a¿ do zakoñczenia przez nas pracy! – I powiedzia³ jeszcze (pamiêtam to dobrze) – ¯egnam, panie Heller. – Zupe³nie jak na filmie albo w ksi¹¿ce: „¯egnam, panie Heller”, i s³uchawka klapnê³a na wide³ki. Na dworze by³o ju¿ ciemno, przy ulicy rozb³ys³y latarnie. Ich blask wpada³ do sekretariatu i zanim woŸny przekrêci³ wy³¹cznik, siedzieliœmy w ¿ó³tobladym snopie œwiat³a jak dewotki w koœciele po dawno skoñczonym nabo¿eñstwie. A ja zastanawia³em siê, dlaczego Weiser nie mia³ rodziców i mieszka³ tylko ze swoim dziadkiem. Nigdy, ani wtedy, ani póŸniej, nie dowie60

dzia³em siê, kim by³ jego ojciec lub matka. Byæ mo¿e cz³owiek, który mieszka³ pod jedenastk¹ i zajmowa³ siê krawiectwem, by³ tylko jego przyszywanym dziadkiem, nawet niekoniecznie kimœ z rodziny. Tylko ¿e nikt nie móg³ tego wyjaœniæ, ani wtedy, ani póŸniej, kiedy po latach nie bez podstêpu uda³o mi siê przejrzeæ szkolne papiery Weisera i kiedy dotar³em równie¿ do odpowiednich dokumentów w archiwum Urzêdu Miejskiego. Stare dzienniki lekcyjne by³y ju¿ wówczas skasowane, ale pozosta³y arkusze ocen, w których wyblak³ym atramentem zapisano: „Nazwisko: Weiser. Imiê: Dawid. Ur.: 10. 09. 1945”. Rubryka „miejsca urodzenia”, podzielona na dwie czêœci, wojewódzk¹ i powiatow¹, by³a niewype³niona i tylko na dole ktoœ dopisa³ kopiowym o³ówkiem: „Brody”, a w nawiasie widnia³o jeszcze: „ZSRR”. W rubrykach „ojciec”, „matka” ta sama rêka postawi³a najpierw atramentem poziome kreski, a póŸniej, te¿ kopiowym o³ówkiem, dopisa³a: „sierota”. I dalej tym samym charakterem pisma naniesiono informacjê: „Opiekun prawny: A. Weiser, zamieszka³y...” i tu podany by³ nasz adres, to znaczy adres naszej kamienicy z numerem mieszkania Weisera. Dzisiaj, kiedy to wszystko wy³awiam z pamiêci jak okruszyny bursztynu z brudnej wody zatoki, rodzice Weisera wy³aniaj¹ siê w postaci dwóch poziomych kresek, postawionych atramentem w arkuszu ocen. Bo dzia³ ewidencji ludnoœci Urzêdu Miejskiego nie ma na ten temat wiêcej do powiedzenia. W okienku przypominaj¹cym kasê obskurnego dworca rêka urzêdniczki po³o¿y³a ma³¹ karteczkê, z której dowiedzia³em siê rzeczy nastêpuj¹cych: Abraham Weiser, narodowoœci ¿ydowskiej, obywatelstwa polskiego, urodzony w Krzyworówni (ZSRR) w roku 1879, przyby³ do Gdañska w roku 1946 jako repatriant. W tym roku brak jakiejkolwiek adnotacji o dzieciach, które towarzyszy³yby mu w podró¿y. Dopiero w roku czterdzie61

stym ósmym. którzy nosili w rêkach kartki. matka Dawida zaœ jego córk¹ lub synow¹. Abraham Weiser powinien wiêc znaæ ich imiona. widz¹c. wyci¹gi. Podobnie jak nie wyjaœniono do tej pory przyczyn zaginiêcia dwunastoletniego Dawida Weisera. a przynajmniej nie do niej ani do nikogo z tych ludzi. kim byli jego rodzice? Bo przecie¿ jeœli to by³ jego wnuk prawdziwy. urodzony w Brodach 10 wrzeœnia 1945. a wiêc w dwa lata póŸniej. Ale ja nie mia³em ju¿ pytañ. nawet po œmierci. nakazy. formularze. „Czy chce pan numer tego aktu?”. lecz w rubrykach „rodzice” nie zapisano jakichkolwiek danych o matce lub ojcu ch³opca. Abraham Weiser zg³osi³. obywatelstwa polskiego. który prawdopodobnie zgin¹³ w lesie brêtowskim w sierpniu 1957 roku rozerwany niewypa³em. podania. I jeœli nawet przykry³a ich warstwa pia62 . Nie mia³em ju¿ ¿adnych pytañ. poœwiadcza to akt wystawiony przez lekarza Szpitala Wojewódzkiego. Dlaczego tak siê sta³o – nikt nie jest w stanie wyjaœniæ. krew z krwi. koœæ z koœci. który pe³ni³ wówczas dy¿ur. Co do zgonu Abrahama Weisera nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci. jeœli nie by³ jego wnukiem. a raczej mia³em wci¹¿ to samo pytanie: kim w koñcu by³ Weiser? Bo jeœli nie wnukiem Abrahama Weisera. ¿e dziecko jest jego wnukiem. Abraham Weiser utrzymywa³. œwiadectwa i ca³¹ makulaturê. Adnotacji o rodzicach ch³opca brak. w jak¹ obrasta ¿ycie. nie ma te¿ ¿adnych kopii aktu urodzenia dziecka. odpisy. narodowoœci polskiej. ¿e pod jego opiek¹ znajduje siê ch³opiec. jak stojê nadal przy okienku i jak mijaj¹ mnie w ciemnym i ponurym korytarzu milcz¹cy ludzie. zg³aszaj¹c w dziale ewidencji ludnoœci ch³opca i uznaj¹c go za swojego wnuka. wezwania. to dlaczego nosi³ to samo nazwisko i czy to by³o jego prawdziwe nazwisko? I dlaczego pan Abraham Weiser. kopie. to ojciec Dawida musia³ byæ synem Abrahama Weisera. nie poda³. zapyta³a urzêdniczka.

któr¹ prze¿y³ gdzieœ na po³udniowym wschodzie wœród Ukraiñców. ale wtedy w sekretariacie naszej szko³y. nie by³by ¯ydem i mo¿e nie urodzi³ siê wcale w Brodach w roku czterdziestym pi¹tym. zdaje siê. bo nie wszystko da³o siê sprawdziæ.chu. Tylko ¿e wtedy Dawid Weiser nie by³by wcale Dawidem. bo przecie¿ obywatelstwo to by³a rzecz drugorzêdna w epokach jak ta. tylko nie chcia³ tego podaæ. z po³udnia na pó³noc i z zachodu na wschód. „matka” – wygl¹daj¹ tak. Rosjan. te dwie linie poci¹gniête jaœniej¹cym z roku na rok atramentem. ¿e tamten naród przesta³ ju¿ zupe³nie istnieæ. I teraz. chlebem codziennym ówczesnych urzêdników dzia³u ewidencji ludnoœci i pan Abraham Weiser móg³ z powodzeniem twierdziæ. Ale móg³ te¿ tak twierdziæ dlatego. Tak. ¿e ch³opiec jest jego wnukiem. Ormian i kogo tam jeszcze – myœla³em. i zobaczy³em raz jeszcze dwie poziome kreski w arkuszu ocen Weisera. to przecie¿ musia³ wiedzieæ. Wszystko zamiast rozjaœniaæ siê. te¿ je widzê. Po prostu. kiedy tysi¹ce ludzi zmierza³o ze wschodu na zachód. zmarli od mrozu czy na tyfus. Polaków. jakby tam nigdy nic nie by³o napisane. ¯ydów. wtedy ginê³y papiery i mo¿na by³o podaæ ró¿ne rzeczy. jest jeszcze bardziej skomplikowane. ¿e jest narodowoœci polskiej. Albo chcia³ podaæ. Niemców. ¿e nazywa siê Dawid i nosi to samo nazwisko co on. Zaginiêcia i cudowne odnalezienia by³y. jak siê nazywali. tyle tylko. choæ mo¿e atrament wyblak³ ju¿ zupe³nie i rubryki „ojciec”. kiedy pan Abraham Weiser wype³nia³ formularz. kiedy to piszê. nie by³by jego wnukiem. wychodz¹c z ciemnego gmachu urzêdu. jego naród znikn¹³ z Europy i dlatego wpisa³ lub kaza³ wpisaæ ch³opcu narodowoœæ polsk¹. wtedy po wojnie. ale nie wiedzia³ nic lub wiedzia³ niewiele. po telefonie mojego ojca. który dosta³ ataku furii i zwymyœla³ dyrektora 63 .

tak samo jak zrobi³ to z sercem swojego dziadka. to wstrzyma rytm naszych serc. Lubi³em tam chodziæ. wiêc jeœli Weiser móg³ robiæ takie rzeczy. ale co dla Weisera musia³o byæ najwyraŸniej wa¿ne. Weiser usun¹³ œwiadka i dziœ muszê przyznaæ. by³ dzie³em samego Weisera. ten gwa³towny atak serca. w ch³odnym wnêtrzu pachnia³o jarzynami. kredy. czego poj¹æ nie mog³em.i wszystkie szko³y na œwiecie. od czego w³osy stawa³y nam na g³owie. ¿e nag³a œmieræ pana Weisera. to dlaczego nie mia³by przyspieszyæ nagle rytmu serca swojego dziadka? – pomyœla³em. ¿e kiedy Piotr zgin¹³ w siedemdziesi¹tym roku na ulicy. Tymczasem tamci podejrzanie d³ugo trzymali Szymka u siebie. na jak¹ wystawia nas Weiser. Ale po kolei: Nastêpnego dnia po ogrodzie zoologicznym z samego rana matka wys³a³a mnie do sklepu Cyrsona po w³oszczyznê. szablonów. w którym nie poszed³em graæ w pi³kê na boisko obok pruskich koszar. a ze szklanej gabloty przykuwa³y wzrok s³oje z landrynkami i kolorowe myszki z kroch64 . igie³. myœla³em podobnie: ¿e Weiser usuwa ich po prostu st¹d ró¿nymi sposobami. bo przecie¿ ca³e œledztwo mog³o byæ prób¹. Bo wyjazd Szymka do dalekiego miasta te¿ by³ rodzajem usuniêcia go poza coœ. w sekretariacie przestraszy³em siê bardzo. i jeœli bêdzie coœ nie tak. przypuszcza³em. A wtedy. Skoro potrafi³ okie³znaæ dzikie zwierzê i jeœli robi³ w nieczynnej cegielni coœ. dziêki czemu Weiser i Elka zabrali mnie na wycieczkê. a Elka wyjecha³a do Niemiec. o czym zreszt¹ jeszcze napiszê. podpinek i guzików. jak siê okaza³o. Czemu nie mia³by uwolniæ go od maszyny do szycia. zupe³nie niezwyk³¹. a ja przypomnia³em sobie dzieñ. nad którymi przygarbiony œlêcza³ ca³ymi dniami? Dlaczego nie mia³by tak tego zrobiæ – ¿eby ju¿ nikt nie zapyta³ go o cokolwiek. w skrzynkach pêcznia³y papierówki.

bo to nie by³y ¿adne krachle. kiedy sta³o siê na betonowej podmurówce przed wejœciem do sklepu. lub wypiæ oran¿adê z butelki zakoñczonej porcelanowym kapslem na sprê¿ynie z grubego drutu. a gaz nie uszed³ ma³ymi pêcherzykami. po dwadzieœcia piêæ groszy sztuka. i nawet dzisiaj da³bym sobie g³owê uci¹æ. ka¿d¹ w innym kolorze. gdy w kurzu ulicy zobaczy³em ch³opaków ci¹gn¹cych w stronê pruskich koszar. Jeœli zamkniêcie by³o szczelne. te piersi lata³y jej pod kretonow¹ sukienk¹ i brudnym fartuchem jak sprê¿ynuj¹ce po³ówki arbuza. mo¿na by³o za ni¹ kupiæ garœæ landrynek albo cztery myszki z krochmalu. podaj¹c towar. Sta³em wiêc na cementowej podmurówce sklepu Cyrsona i patrz¹c w ciemnozielone szk³o butelki. ¯ona w³aœciciela. mia³a wielkie jak donice piersi. W powietrzu razem z odg³osem wystrza³u unosi³a siê pachn¹ca mgie³ka i wszyscy kupuj¹cy odwracali siê w twoj¹ stronê. chcia³em odgadn¹æ. wstrz¹sa³o siê butelk¹ i lekko podwa¿ony kapsel odskakiwa³ sam. A kiedy z zakupów zosta³a z³otówka reszty. Ale otwieranie oran¿ady wi¹za³o siê z podwójn¹ loteri¹. zawsze wi¹za³y siê pewne emocje. o szczególnie piêknym odcieniu. ¿e ta czerwona mia³a silniejszy aromat i by³a znacznie lepiej gazowana. ale zdarza³a siê te¿ czerwona. W tamtych czasach oran¿adê robiono w dwóch barwach – najczêœciej by³a ona ¿ó³ta. a ty sta³eœ na podmurówce i przechyla³eœ butelkê do gard³a. Na czele maszerowa³ Piotr z prawdziw¹ pi³k¹ pod pach¹ i przy65 . To w³aœnie te butelki doroœli nazywali krachlami. zupe³nie tak samo jak ojciec albo pan Korotek w barze „Liliput” przechylali butelki z piwem. by³a bardzo weso³a i kiedy rusza³a siê ¿wawo.malu. do dzisiaj nie wiem czemu. Niespodziank¹ – obok eksplozji korka – by³ tak¿e jej kolor. obs³uguj¹ca klientów za drewnianym kontuarem. tylko oran¿ada. jaka to bêdzie oran¿ada – ¿ó³ta czy czerwona. a z jej otworzeniem.

66 . ¿e czerwona!”. gdy któremuœ z nas uda³o siê sprzedaæ butelki albo zosta³a reszta z pieniêdzy na zakupy. ¿eby zd¹¿yæ na ewentualn¹ dobitkê i ¿eby nie zgubiæ tych dwojga. a Weiser z Elk¹ czekali na mnie w³aœnie za tym filarem. ka¿dy po ma³ym ³yku. do tej pory graliœmy gumow¹. jak zawsze. ale zamiast dobitki by³ róg. którzy znikli na zakrêcie za wykruszonym filarem akurat w czasie doœrodkowania i strza³u. kiwaj¹c obroñców na lewo i prawo. mogliœmy poczuæ siê jak prawdziwi zawodnicy. Zbli¿ali siê do mnie i ju¿ z daleka s³ysza³em ich krzyki: „czerwona!”. tak samo jak wtedy. postanowi³em iœæ za nimi. „¿ó³ta!”. tak samo jak dzisiaj. W myœlach podawa³em pi³kê na lewe skrzyd³o do Szymka. a ja musia³em zanieœæ matce w³oszczyznê i kiedy ju¿ pêdzi³em po schodach w dó³. wybiegaj¹c z klatki. Przyspieszy³em kroku. I chocia¿ pod rêk¹ nie mia³em Szymka ani jego lornetki.pomnia³em sobie. „a w³aœnie ¿e nie. Skórzana pi³ka to nie byle co. zobaczy³em Weisera i Elkê id¹cych chodnikiem w stronê Oliwy. któr¹ Piotr dosta³ wczoraj od bogatego wujka. ale z oczu nie spuszcza³em Weisera i Elki. bo ¿ó³ta!” – a kiedy podwa¿y³em kciukiem drut sprê¿yny i gdy podskoczy³ porcelanowy korek z gumow¹ uszczelk¹. ¿e dzisiaj mieliœmy w³aœnie wypróbowaæ tê pi³kê. która nie wytrzymywa³a d³u¿ej ni¿ miesi¹c. a on pêdzi³ jak burza. bieg³a d³ugim ³ukiem równolegle do oddalonej o jakieœ dwieœcie metrów linii tramwajowej i dopiero ko³o muru zajezdni skrêca³a ostro w lewo. Oni poszli na boisko. Nasza ulica. obok jednego z zerwanych mostów nieistniej¹cej linii kolejowej. dziêki wujowi Piotra. Coœ mnie tknê³o. „mówiê ci. „czerwona!”. gdy z Szymkiem i francusk¹ lornetk¹ œledziliœmy ich z wiaduktu obok lotniska. wszyscy wrzasnêli: „czerwona! czerwona!” – i piliœmy czerwon¹ oran¿adê. tego dnia. „¿ó³ta”. a teraz.

IZABELA KOZ£OWSKA Szklana kongregacja. 1999 .

to ciekawe. bo dla mnie nie wszystko. nawet na pewno. patrz¹c to na mnie. ¿e jest taki s³awny? – Nie ka¿dy filozof jest s³awny tak jak on – odpowiada Weiser. A tego dnia zechcia³ (nie wiem. widzisz. – To by³ wielki niemiecki filozof. ¿e z Elk¹ by³o inaczej.– Wcale nie musisz nas szpiegowaæ – powiedzia³a Elka. By³o zwyczajne zwiedzanie ró¿nych miejsc. nie? 68 . – Ale co robi taki filozof? – niecierpliwi siê Elka. Mo¿liwe. choæ Szymek w tym czasie r¹ba³ pewnie nastêpnego gola. co on robi. ¿e mieszkali tu bogaci Niemcy. o których mówi³o siê. bardzo s³awny. to znów na Weisera. kiedy zechcia³. I taka by³a rozmowa pomiêdzy nim a Elk¹: – O. to chodŸ z nami. dlaczego). Wyobrazi³em sobie jednak Weisera sam na sam z dzikim jaguarem bez prêtów klatki albo ca³¹ nasz¹ trójkê pod lœni¹cym kad³ubem i³a na skraju startowego pasa i dreszcz przeszed³ mnie od takich przypuszczeñ. – Jak chcesz. – S³awny czy nie. z pocz¹tku nawet trochê nudne. Na ulicy Polanki stan¹³ przed jednym z tych starych domów. gdy móg³ go ogl¹daæ któryœ z nas. musi coœ robiæ. ale czym zajmuje siê w³aœciwie filozof? No. Przysta³em na to. on siê zgadza – i znowu przechyli³a g³owê w jego kierunku. naturalnie. ¿ebym poszed³ razem z nimi. a z nami tylko wtedy. chocia¿ nie by³o dzikich zwierz¹t ani hucz¹cego samolotu. nie wszystko to by³o do koñca zrozumia³e i jasne. co wtedy Weiser mówi³. a mówi³ w³aœciwie tylko do Elki. przynajmniej wtedy. – A kto to by³ Schopenhauer? – pyta Elka. a tu mieszka³ kiedyœ Schopenhauer i pod tymi kasztanami chodzi³ jesieni¹ na spacery. – Ojej. Ale Weiser nigdy siê nie powtarza³. tylko ¿e z Elk¹ Weiser przebywa³ ca³y czas.

rozumiesz? I wie. trochê podobne do szabel. lub kiedy w piwnicy nieczynnej cegielni zrobi³ to. jakie to ¿ycie jest. bo wykrzywione i d³ugie. Niczego chyba nie omin¹³em. – O œmierci te¿ filozof wie bardzo du¿o. – Wszystko? – pyta z niedowierzaniem Elka. Nie wiedzia³em. a ludzie mog¹ to czytaæ. ale gdy przypominam sobie tê odpowiedŸ. – Wszystko – odpowiada Weiser. to pisze o tym w ksi¹¿kach. – Wiem od dziadka – wyjaœni³ równie prêdko. nawet kiedy chodzi na spacery pod kasztanami. niczego. to znaczy dobre czy z³e. skoñczy³ tê odpowiedŸ Weiser. I jeœli chce. jak siê umiera – koñczy Weiser. Elka zapyta³a jeszcze: – A ty jesteœ filozofem. czy dziadek Weisera oprócz szycia na maszynie zajmowa³ siê jeszcze czymkolwiek. gdy i³ podnosi³ czerwon¹ sukienkê Elki w krzakach ¿arnowca albo kiedy Weiser poskromi³ czarn¹ panterê. – Mój dziadek jest najwiêkszym na œwiecie filozofem. od czego w³osy stawa³y nam na g³owie. objaœniaj¹c. A kie69 . to czujê takie same ciarki biegaj¹ce po plecach. a w szczególnoœci filozofi¹. jak wówczas. i kiedy mija³em prowadz¹c¹ do niego lipow¹ alejê obok wywalonej bramy. – Dlaczego mia³bym byæ? – To sk¹d wiesz to wszystko? – doda³a szybko. obok nastêpnego domu. – Bo filozof musi o tym myœleæ. dlaczego gwiazdy nie spadaj¹ na Ziemiê. ale nie pisze ksi¹¿ek. zdaje siê. Wiêc jak to by³o? W oliwskiej katedrze Weiser pokaza³ nam gotyckie sklepienia i wielkie organy. a rzeki p³yn¹ przed siebie. Tak. I kiedy byliœmy ju¿ dalej. tak? – Nie – odpowiedzia³ Weiser. cofniêty od ulicy ze trzydzieœci metrów w stronê lasu.– Filozof wszystko wie o ¿yciu. do czego s³u¿¹ anio³om mosiê¿ne tr¹by. co dzisiaj dla mnie by³oby istotne. – O œmierci? – No. który wygl¹da³ trochê jak dwór. Wie tak¿e.

który pomyka³ miêdzy wodorostami. to wyobra¿a³em sobie pana Weisera poœród bukowych drzew na tej w³aœnie górze. drzewem i kwiatem. Tak. to do kogo ten okoñ po³yskuj¹cy w s³oñcu mia³by mówiæ – do nas czy te¿ do swoich rybich krewnych? – tak pomyœla³em wówczas. Opowiada³ w³aœciwie. a ja sta³em oparty o sêkat¹ porêcz mostu. to znów na widniej¹ce za wie¿ami katedry stoki Pacho³ka. kamieniem. Byæ mo¿e Weiser zmyœli³ tê historiê z dziadkiem od pocz¹tku do koñca. ale nawet jeœli ze³ga³ w sobie tylko wiadomym celu. obraz pana Weisera z uchem przytkniêtym do ziemi na wzgórzu Pacho³ek za katedr¹. rozdziawiaj¹c. który przed wojn¹ wcale nie zajmowa³ siê krawiectwem. i znów by³o o dziadku. z uchem przytkniêtym do ziemi albo strumienia. ¿eby popatrzeæ. Bo przecie¿ nigdy wczeœniej nie by³em w prawdziwych górach. ¿ebyœmy siedzieli cicho jak ryby – a jeœli ju¿ nawet. jak to siê mówi. ¿e jego dziadek w tych górach spêdza³ nieraz pó³ roku.dy stanêliœmy na mostku w parku. sta³em i spogl¹da³em to na niego. ¿eby pokazaæ Elce jeszcze jeden dom. Elka zapyta³a. to obraz ten. to szed³ w góry i rozmawia³ tam ze wszystkim. wiêc kiedy Weiser mówi³. jak w umykaj¹cej spod naszych stóp wodzie odbijaj¹ siê wie¿e katedry. co stworzy³ Bóg – ptakiem. najwiêkszym filozofie. akurat w stylu Elki. Tak by³o wed³ug s³ów Weisera. a nie odpowiada³. obok starego spichlerza. 70 . bo niby dlaczego okoñ mia³by coœ mówiæ – na ka¿dej prawie lekcji przyrody M-ski nakazywa³ nam. ryb¹. dzisiaj niczego nie jestem pewny. czy okoñ. gêbê. ob³okiem. tylko jeŸdzi³ po wsiach jako wêdrowny szklarz i gdy zarobi³ ju¿ du¿o pieniêdzy. By³o to g³upie pytanie. jest jednym z najpiêkniejszych. A póŸniej dwójk¹ pojechaliœmy do Wrzeszcza i Weiser wysiad³ specjalnie po to. mo¿e coœ powiedzieæ. jakie darowa³o mi ¿ycie. ale Weiser odpowiada³ z ca³¹ powag¹. bez drucianych okularów i centymetra przewieszonego przez szyjê. wod¹.

Weiser nie mówi³ nic. Na co im by³y te niepraktyczne wie¿yczki. a ja zastanawia³em siê. – Zupe³nie jak w bajce – œmia³a siê do Weisera. by³ w³aœcicielem stoczni i musia³ mieæ pewnie strasznie du¿o pieniêdzy. bo dom by³ rzeczywiœcie ogromny. te zawijasy. albo w paj¹ka. Elka papla³a swoje trzy po trzy. bo nic nie mieli do roboty. te szpiczasto zakoñczone dachy. jak siedzi w swoim gabinecie. pokazuj¹c palcem wie¿yczkê z oknem. zlany potem. – Tam chcia³abym mieszkaæ pilnowana przez smoki. esy-floresy. bo tak siê ta ulica domów z wie¿yczkami niewinnie nazywa – za oknem wiêc maszeruj¹ nasi ojcowie i œpiewaj¹: „Gdy naród do boju wyruszy³ z orê¿em”. ale wtedy wyobrazi³em sobie Schichaua. i w ogóle byli zdegenerowani i niemoralni. ty byœ najlepiej by³ Merlinem i mêczy³ mnie okropnie. to w³aœnie tak wyra¿a³ siê o bogaczach – ¿e z nudów robili najgorsze rzeczy: strzelali do robotników. bo kiedy M-ski na lekcjach przyrody opowiada³ nam o wyzysku i walce klasowej. które Elce podoba³y siê najbardziej. co M-ski uwa¿a³ za dobre i moralne. zabierali im ¿ony i córki. który przed wojn¹. kiedy ta czêœæ miasta nazywa³a siê Langfuhr. I pomyœla³em wtedy. pali cygaro. Jaœkow¹ Dolin¹. zamienia³ w ¿abê albo ropuchê. pan Schichau. ¿e to pewnie z nudów. bo on.tym razem nie filozofa. gruby. ma ju¿ dosyæ wrzasków za oknem swojej willi i czas z tym zrobiæ porz¹dek. dlaczego taki Schichau i jemu podobni bogacze budowali takie dziwne domy. a ty byœ przyszed³ i uwolni³ mnie z r¹k z³ego czarnoksiê¿nika. a za oknem. Nasi ojcowie nigdy wprawdzie nie maszerowali przed domem pana 71 . mia³ kilka wejœæ i okr¹g³ych wie¿yczek. pan Schichau zaœ podnosi palcami grubymi jak serdelki s³uchawkê z³otego telefonu i wzywa policjê. balkoniki i galeryjki. t³usty. ale Schichaua. Albo nie. Na szczêœcie nie muszê dzisiaj przypominaæ. a ja bym strasznie p³aka³a i nikt by mnie nie uwolni³.

poluj¹c w oliwskich lasach. 72 . nie zajmuj¹ siê takimi sprawami. A Piotr wyszed³ na ulicê zobaczyæ. co siê dzieje i dosta³ kul¹ w g³owê. w jakim miejscu Fryderyk Wielki. opowiedzia³ nam.Schichaua Jaœkow¹ Dolin¹ i nie œpiewali: „Gdy naród do boju”. dla zabicia czasu? Nie wierzê w to za bardzo. ¿eby jej coœ pokazaæ. w którym miejscu sta³ Parteigenosse Gauleiter Forster. których drêczy g³ód”. które zw³aszcza wtedy wydawa³y mi siê przera¿aj¹co g³êbokie. A mo¿e w ogóle nie by³o ¿adnej marszruty. ¿adnego planu i po prostu Weiser w³óczy³ siê tego dnia z Elk¹ tak sobie. nie mog³em wyjœæ z podziwu. wówczas zatrzyma³ siê dla odpoczynku. a tam dalej sta³y ckm-y. powstañcie. a têdy ich wyprowadzali – i mówi³ to wszystko bardzo swobodnie. sk¹d Weiser czerpa³ swoje wiadomoœci. nawet najbardziej skrupulatni. ca³kiem ju¿ z Weiserem niezwi¹zana. a st¹d. sk¹d on to wszystko wie. nie mam jednak¿e sensownej odpowiedzi. Do dzisiaj zastanawiam siê. – A tutaj atakowali ¿o³nierze miotaczami ognia. Ale to inna historia. w tym miejscu z dachu zlecia³ niemiecki ¿o³nierz. Tego przecie¿ nie móg³ dowiedzieæ siê od dziadka ani z ¿adnego podrêcznika historii. trafiony przez pocztowca w g³owê. A kiedy byliœmy na D³ugim Targu. bo historycy. czy te¿ zmieni³ coœ ze wzglêdu na moj¹ obecnoœæ. ale w siedemdziesi¹tym roku szli obok Komitetu Partii i œpiewali: „Wyklêty powstañ ludu ziemi. Bo kiedy pokazywa³ nam budynek Poczty Polskiej. czy tak¹ marszrutê mieli zaplanowan¹. miotacze ognia i ckm-y. – O. I ¿aden z nich s³owem nie wspomina. Spod domu Schichaua wróciliœmy na przystanek tramwajowy i Weiser zawióz³ nas do Gdañska. Nie wiem te¿. kiedy obwieszcza³ przy³¹czenie naszego miasta do Tysi¹cletniej Rzeszy. jakby tu by³ na miejscu i widzia³ na w³asne oczy tê pancerkê. tutaj sta³a niemiecka pancerka – pokazywa³ rêk¹.

bo u nas. jak okaza³o siê póŸniej. znów myœla³em o nowej pi³ce Piotra. ale co by³o tego przyczyn¹. tylko ch³opacy. tylko ¿e nie by³ to zwyczajny mecz. Ale po kolei. by³a jedna ³azienka na ca³e piêtro. bo gdyby by³ zwyczajny tak jak wszystkie i gdyby nie wi¹za³ siê z Weiserem. skórzan¹ pi³kê. Bo zardzewia³y schmeiser. nie tak jak u nas. ch³opcy grali na murawie obok pruskich koszar. kiedy Szymek mia³ rozpoczynaæ egzekucjê. ¿e Weiser ze szczególnym upodobaniem tropi³ niemieckie œlady. To znaczy. i którego nie mogliœmy od¿a³owaæ po ucieczce wariata w ¿ó³tym szlafroku. czy jeszcze tego popo³udnia zagramy na murawie obok pruskich koszar. a przede wszystkim byli od nas trochê starsi i lepiej ubrani. rozkoszuj¹c siê uderzeniami w prawdziw¹. nie wspomina³bym o nim. ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci – nieszczêœcia tego dnia. których ojcowie byli wojskowymi i którzy mieszkali w nowych blokach za koszarami. To od niej w³aœnie zaczê³y siê nieszczêœcia tego dnia – jeszcze raz powtórzê. o podaniach Szymka i o tym. nie ¿o³nierze w mundurach. gdy przypominam sobie jego zbiór znaczków albo sk³ad broni w nieczynnej cegielni i wybuchy w dolince za strzelnic¹. a pralkê mia³ wtedy 73 . kiedy wytropiliœmy Weisera i Elkê w ich kryjówce. Pewnie dlatego ¿e ich matki mia³y pralki i w³asne ³azienki.Ju¿ wówczas. Tymczasem z D³ugiego Targu wróciliœmy do tramwaju i gdy trzês¹cy siê wóz unosi³ nas w kierunku Wrzeszcza. który podarowa³ nam na brêtowskim cmentarzu. Kiedy ja w³óczy³em siê z Weiserem i Elk¹. jak wspomina³em. Gdzieœ po godzinie gry na boisko przyszli wojskowi. siedz¹c w sekretariacie szko³y. wiedzia³em. nie mog³em dociec wtedy i nie mogê teraz. a nie nieszczêœcia w ogóle. ten schmeiser to by³ marny odpadek z jego kolekcji. Zgrywali wa¿niaków. I rzeczywiœcie – graliœmy tego popo³udnia.

¿e maj¹ pi³kê w garœci. Pokrzykiwali. Zaczêliœmy graæ. Piotr przechodzi³ samego siebie. bo tu nie chodzi³o tylko o pi³kê. Po obiedzie wróciliœmy na murawê. Szymek powiedzia³ mi. bo szkoda dobrej pi³ki na nasze nogi. przechodz¹c obok betonowego okr¹glaka. – Zgoda – odpowiedzieli – ale jak przegracie. bez nadziei na zwyciêstwo w drugiej po³owie.tylko ojciec Leszka ¯wire³³y. jak siê trochê och³odzi. jak na wojnie. to pi³ka nasza. to zobaczymy. wiêc podszed³ do ich herszta i powiedzia³. To rozeŸli³o Szymka. zobaczy³em. ale obroñca odebra³ mu j¹ i pos³a³ potê¿nym kopem na nasz¹ po³owê. ¿e niby po co nam taka pi³ka. Ale tamci byli sprytni. Wiêc tamci byli wa¿niakami. naszego bramkarza i czterech tamtych. W³aœnie kiedy wraca³em do domu. Piotr przerzuci³ pi³kê d³ugim podaniem na lewe skrzyd³o do Leszka. i co chwila przeszkadzali. jedna do obiadu. a Staœ Ostapiuk podawa³ Krzyœkowi celnie jak nigdy dot¹d. jak wlekli siê przygnêbieni. gdzie mieliœmy tylko Krzyœka. ¿e lepiej dadz¹ nam zwyk³¹ szmaciankê. gdzie pas³a siê krowa. a druga po po³udniu. rzucali kamykami albo œmiali siê g³oœno. ¿e mecz bêdzie prawdziwy. jak rozgrywamy pi³kê. na którym od miesiêcy szarza³y strzêpki tych samych afiszy. o co chodzi. skoro nie umiemy graæ. ale o honor. ale takiej pi³ki jak my nie mieli i oczy im rozb³ys³y po¿¹dliwie. Wybrano sk³ady po szeœciu plus bramkarz i ustalono. Kiwnêli go i ju¿ pêdzili pod nasz¹ bram74 . I chocia¿ Szymek dwoi³ siê i troi³. Tamci przyszli trochê póŸniej. ale pewni. wyjadaj¹c kêpy zeschniêtej trawy. Nasi zgodzili siê i Piotr te¿ siê zgodzi³. ten przeszed³ dwóch wojskowych i zbli¿a³ siê do ich pola karnego. ¿eby zagrali z nami. Najpierw stali z boku i patrzyli. to znaczy w dwóch po³owach. wojskowi wygrali pierwsz¹ po³owê cztery do jednego.

a jeszcze lepiej kierowa³ nami na boisku i nic 75 . bo musia³ ust¹piæ miejsca Weiserowi – ale tylko przez kilka minut. I wtedy sta³o siê coœ nieoczekiwanego. kiwanie. co w³aœciwie nie mia³o prawa siê wydarzyæ. to ka¿dy trener popad³by w absolutny zachwyt. bo wojskowi zaczynali przynaglaæ. Teraz zaczê³o siê wspania³e widowisko i chocia¿ nie mieliœmy stu tysiêcy kibiców ani nawet jednakowych koszulek. na naszej po³owie zostali Krzysiek Barski i Leszek ¯wire³³o. Piotr. to by³ prawdziwy poemat z piêcioma aktorami w roli g³ównej i narratorem wszechwiedz¹cym. którym okaza³ siê Weiser. strzelanie. By³o 5:2. do pierwszej bramki. a na bramce jak zawsze stró¿owa³ Janek Lipski. zmyli³ go. Szymek nic nie mówi³. Bo Weiser ku naszemu zdziwieniu gra³ doskonale. podawanie. ¿e wygramy ten mecz. Bo to nie by³a zwyk³a gra. bo oprócz honoru traci³ coraz wyraŸniej swoj¹ pi³kê. i powiedzia³. w œrodku Weiser. Z ma³ego pagórka zszed³ do nas Weiser. coœ. w przyd³ugim.kê. Wr¹ba³ j¹ wojskowym Szymek. a Piotr mia³ ³zy w oczach. którego zobaczyliœmy dopiero teraz. na prawym ja. któr¹ dosta³ od bogatego wuja. a Krzysiek i ja graliœmy boso. Przede wszystkim poustawia³ nas jak nale¿y i nie biegaliœmy odt¹d za pi³k¹ w kupie. Przez pierwsze parê minut zza linii autowej krzywi³ siê na te zmiany Staœ Ostapiuk. ale nie by³o czasu na rozmyœlania. W obronie. zwyk³e kopanie. co natychmiast poj¹³ i wykona³ cudnie Szymek. A wiêc na lewym skrzydle Szymek. wyk³adaj¹c piêt¹ pi³kê do ty³u na strza³. a w sekundê póŸniej by³o 5:1. kolejarskim podkoszulku taty. a ten kiwn¹³ dwóch tamtych i zamiast iœæ od razu na bramkarza. jeœli on zagra z nami i jeœli bêdziemy we wszystkim s³uchaæ jego rozkazów. a trochê za nim. po tym jak z prawego skrzyd³a poda³em Weiserowi. cofniêty parê metrów. Ale to dopiero pocz¹tek. Szymek by³ kapitanem i zawaha³ siê.

To by³a 76 . a nastêpnie podawa³ g³ow¹ na lewe albo prawe skrzyd³o. ten z powrotem do niego. to znaczy. najpierw zwleka³ i zwalnia³ grê. a Weiser podobnie jak przy drugiej. a Staœ Ostapiuk tañczy³ obok niej zwariowany taniec kibica i pokazywa³ nam kciuk wzniesiony do góry. a nogi stercza³y w górze jak tyczki do fasoli. wyrzuca³ pi³kê podbiciem. bo brakowa³o mu ca³e pó³ metra. nie wiem jakim sprintem. który nie zmarnowa³ okazji. czeka³ na swój popisowy numer i choæ gra³ z nami jeden jedyny raz. ale Weiser uspokaja³ nas ruchami rêki. kiedy Weiser najpierw poda³ do Szymka. z takiego w³aœnie podania. nie doszed³by do koz³uj¹cej pi³ki. krzycz¹c i wymachuj¹c rêkami. bo pi³ka poszybowa³a dos³ownie centymetr nad g³owami muru wojskowych i wlecia³a miêdzy drewniane s³upki na oczach bezradnego bramkarza. Kiedy wchodzi³ na po³owê wojskowych. Elka szala³a. wyrównuj¹ca bramka pad³a z bezpoœredniego rzutu wolnego i tu Weiser pokaza³. a kiedy jego sylwetka znalaz³a siê w pozycji pionowej. Wiêc skuli³ siê. jakby siê z nimi bawi³. sprê¿y³ i w biegu zrobi³ salto. Do koñca meczu pozostawa³o jeszcze piêæ minut. a¿ otocz¹ go zwabieni pozorn¹ bezradnoœci¹. Trzeci¹ bramkê wrzepi³em ja. wtedy jedn¹ z tych tyczek kopn¹³ z ca³ej si³y pi³kê i miêkko szurn¹³ na trawê. jego rêce prawie dotyka³y trawy. który znalaz³ siê nieoczekiwanie na lewym skrzydle obok Szymka. tyle tylko ¿e trochê przedobrzy³ i Weiser. co umie. a czwart¹ w³adowa³ Piotr. tym razem Piotrowi. ¿eby szybko do³o¿yæ wojskowym nastêpne gole. Na czym to polega³o? Piotr. wy³uska³ pi³kê z nóg wojskowego i doœrodkowa³.nie uchodzi³o jego uwadze. Czeka³ najwyraŸniej na swoj¹ chwilê. czekaj¹c. krzycz¹æ do Szymka albo do mnie: „teraz! teraz!”. wy³o¿y³ pi³kê na strza³ do ty³u. pêdz¹c na bramkê. my zaœ tylko czekaliœmy na tak¹ sposobnoœæ. to póŸniej d³ugo jeszcze mówiliœmy o numerze Weisera. Wtedy. Pi¹ta.

Ale on znikn¹³ ju¿ za koszarami. i wszyscy tak samo odwrócili g³owy w tamtym kierunku. Ale on przesta³ siê nami interesowaæ. Elka wy³a ze swojego miejsca. co powiedzia³. krzycz¹c: – Macie to swoje gówno! A jego kolesie œmiali siê z tego. przedziurawi³ nam pi³kê i rzuci³ w nasz¹ stronê. jadali lepsze obiady ni¿ my. gdzie powinien byæ Weiser. on zagra³ wtedy. bo tamtych z kibicami by³o dwa razy wiêcej. s³yszycie. a wojskowi do koñca meczu bali siê naszej pi³ki. który nigdy nie gra³ z nami w pi³kê ani nie p³ywa³ w Jelitkowie. a w dodatku. B³yskawicznie wyj¹³ z chlebaka nó¿. chudy i przygarbiony lekko Weiser. Spojrza³em w stronê. Herszt wojskowych tymczasem chwyci³ Piotrowy skarb i przeszed³ z nim w stronê krzaku. i tak jesteœcie band¹ œmierdz¹cych gnojków! A my szukaliœmy Weisera. A kiedy skoñczy³ siê czas i nic nie mog³o ich uratowaæ. ¿e potrafi to robiæ lepiej i ¿e we wszystkim jest od 77 . zwyciêska bramka. Takim go widzê dzisiaj – zagra³ wcale nie z powodu pi³ki Piotra ani tym bardziej naszego honoru. w³o¿y³ spodnie i poszli z Elk¹ w stronê domu. ¿e jedyn¹ osob¹.nasza szósta. aby pokazaæ nam. jakby rzeczywiœcie nigdy nie obchodzi³a go pi³ka. co by³o widaæ. mówi¹c: – I tak jesteœcie gnojki. odchodz¹c ze sceny. jakby ju¿ nic innego nie mogli wymyœliæ. bo có¿ mog³y go obchodziæ nasze porachunki? Zakoñczy³ wystêp i jak prawdziwy artysta wzgardzi³ poklaskiem t³umu. mog¹c¹ tu coœ poradziæ. by³ w³aœnie on. gdzie mieli z³o¿one ubrania. podszed³ do nas ten najwy¿szy dryblas. ryczeli po prostu ze œmiechu i powtarzali „gówno” i „gnojki”. Nam pozostawi³ gorzkie okruchy swojej s³awy. ¿eby obnieœæ go naoko³o boiska. bo nagle zrozumieliœmy. Staliœmy bezradni.

I ju¿ wtedy. jak robimy to znacznie gorzej od niego – to musia³ mieæ jakieœ powody. czy zagra z nami jeszcze. ni¿ zagraæ choæ raz w pi³kê albo pop³yn¹æ z nami do czerwonej boi w Jelitkowie. umieœciæ j¹ na podbiciu. No i dlaczego Weiser zdecydowa³ siê zagraæ z nami. dlaczego Weiser wola³ przez wszystkie te lata uchodziæ w naszych oczach za ³amagê. których nie znaliœmy. bo nigdy nie ugania³em siê z wami na boisku. kiedy Szymek pozostawa³ w gabinecie podejrzanie d³ugo. i teraz nikt ju¿ siê z tego nie œmia³. olœni³a mnie myœl 78 . po co w³aœciwie tam chodzili. ¿e Weiser z Elk¹ wcale nie bawili siê w doktora i pacjenta na skraju pasa startowego. A gdyby ktoœ z nas zapyta³. Nie chodzi³o mu zapewne o zwyk³e przechwa³ki. skoro nigdy nie pokazywa³ nam tego i przesiadywa³ czêsto na skraju boiska. pewnie powiedzia³by: „To mnie zupe³nie nie interesuje”. skoro nigdy nie pokazywa³ nam. bo przypomnieliœmy sobie wczorajsze zoo i czarn¹ panterê. ¿e nie umiem graæ w pi³kê. Siedz¹c na sk³adanym krzeœle w sekretariacie szko³y. ¿e w tym. Podejrzewam. choæ nie bardzo mog³em zrozumieæ. Dopiero gdy zegar œcienny wybi³ dziewi¹t¹. No to sobie popatrzyliœcie”. patrz¹c. ¿e on wszystko potrafi. wychodz¹c z ukrycia akurat tym razem? Szymek powtórzy³ zdanie Elki. kry³a siê spora czêœæ jego natury. ale bardzo szczêœliwi. Bo skoro Weiser ukrywa³ przed nami swoje umiejêtnoœci. gdy wracaliœmy z boiska obok pruskich koszar z dziuraw¹ pi³k¹ Piotra. a ja wiedzia³em jeszcze. wygl¹da³o to raczej na zdanie: „No i co? Mówiliœcie. zastanawia³em siê. jak potrafi kiwaæ trzech przeciwników naraz albo podnieœæ pi³kê z ziemi czubkiem buta. które mu przypisujê. ju¿ wtedy ogarnê³o nas coœ w rodzaju niepokoju. wyrzuciæ dalej kolanem do góry i pchn¹æ czo³em na lewe lub prawe skrzyd³o.nas lepszy.

bardzo prosta. Tak. Ale ani wówczas. I tylko ja wiedzia³em i wiem. ¿e Weiser unosi³ czerwon¹ sukienkê Elki za poœrednictwem lœni¹cego kad³uba samolotu. zdaje siê. ani póŸniej. uniesione kolana Elki. jakby przekrzykiwa³a straszny huk l¹duj¹cej maszyny. tak¿e dla niej. kiedy przypominam sobie Weisera w piwnicy nieczynnej cegielni. bo nie chcia³ tego robiæ sam. gdy pisa³em do niej listy. czêœciow¹ amnezj¹ i tak dalej. kim by³ albo jest w dalszym ci¹gu Weiser. do dzisiaj. Ale nie piszê o Weiserze ksi¹¿ki. jej podnosz¹ce siê i opadaj¹ce biodra. Elka zaœ asystowa³a mu przy tym zapewne wiele razy. Nie powiedzia³em. zobaczy³em raz jeszcze srebrne cielsko i³a nad krzakami ¿arnowca. do tej pory. co wydarzy³o siê ostatniego dnia nad Strzy¿¹. Bo w³aœnie Elka musi wiedzieæ. ¿eby siê z ni¹ zobaczyæ – nigdy nie powiedzia³a nic na temat Weisera ani tego. Byliœmy tam tylko raz. a lekarze t³umaczyli jej uparte milczenie szokiem psychicznym. ani nawet wtedy. nawet dzisiaj w³osy staj¹ mi na g³owie. kiedy znów piszê listy do Mannheim. i przypomnia³em sobie jej twarz z otwartymi ustami. niepomny tego. pomiêdzy którymi falowa³a trójk¹tna czarnoœæ i miêkkoœæ. gdy pojecha³em do Niemiec tylko po to. jej uparte milczenie œwiadczy o tym wymownie. ¿e Elka odnalaz³a siê póŸniej i ¿y³a d³ugo wœród nas. Jej milczenie. Nie – wyjaœniam tylko fakty i okolicznoœci i dlatego Szymek siada teraz na sk³adanym krzeœle obok mnie. Nie powiedzia³a. I wszystkie wybuchy w dolince za strzelnic¹ by³y. ¿e to nie jest prawda. co zasz³o miêdzy nami podczas mojej wizyty. widocznie by³o to dla niego zbyt proste. a ja s³yszê swoje nazwisko: 79 . I kiedy drzwi gabinetu otworzy³y siê i wypuœcili z niego nareszcie Szymka. zanim wyjecha³a na sta³e do Niemiec. a mo¿e zbyt prostackie. zdaje siê. która mog³aby zaczynaæ siê od sceny w nieczynnej cegielni.

M-ski ³ypa³ podejrzliwie w moj¹ stronê. ¿e pod spodem ma siatkowy podkoszulek. – Chcemy wiedzieæ wszystko o wybuchach za strzelnic¹ – rozpocz¹³ M-ski. nie najlepiej wy¿êt¹ i wykrêcon¹. wœcieka siê i od czasu do czasu sika w pierwsze rzêdy rozbawionych ludzi. z takimi samymi k³akami na piersiach. jedno po drugim. z obola³¹ nog¹. Zaraz przypomnia³em sobie szympansa z oliwskiego zoo. dyrektor zaœ manipulowa³ d³oñmi wokó³ swego krawata. powiedzia³: – Proszê. spod którego przez ma³e oczka wy³a¿¹ gêste. idê i bojê siê M-skiego. a w³aœciwie tortur. – No wiêc. Bo w³aœciwe przes³uchanie mia³o siê dopiero rozpocz¹æ. Sk¹d wasz kolega mia³ materia³ wybuchowy do eksplozji. powiedz prawdê. kiedy Weiser i wasza kole¿anka zginêli. czarne w³osy. które zastosuje w tej kolejce przes³uchania. kiedy by³ pierwszy wybuch? Kiedy to by³o? 80 . jak sypie piaskiem w publikê. a on wzi¹³ to za dobr¹ monetê. – Tak – westchn¹³ mê¿czyzna w mundurze. Co to by³o – trotyl? proch? Sk¹d to bra³ – z ³usek? z niewypa³ów? I chcemy. Niczego siê nie bój. teraz ty – i wstajê powoli. powiedz nam. Czy nie znaleŸliœcie mo¿e kawa³ka koszuli albo cia³a gdzieœ w okolicy? A mo¿e na którymœ z drzew? Wszystkie te pytania M-ski zadawa³ szybko i by³y one jak tematy w uwerturze – nastêpowa³y naraz. jakby to by³o zabawnie zobaczyæ tam zamiast niego sier¿anta milicji. mo¿esz usi¹œæ. idê w kierunku drzwi obitych pikowan¹ cerat¹. Uœmiechn¹³em siê wiêc do niego. Mê¿czyzna w mundurze rozpi¹³ dwa guziki niebieskiej bluzy i zobaczy³em. tylko mokr¹ szmatê. – Ile ich by³o i w jakich dniach. bo zrewan¿owa³ mi siê równie¿ uœmiechem i pokazuj¹c rêk¹ krzes³o. ¿ebyœ nam opowiedzia³ jeszcze raz o tym ostatnim wybuchu. i pomyœla³em. który teraz nie przypomina³ ju¿ kokardy jakobiñskiej ani szalika.– Heller.

¿e to kara bo¿a za grzechy. – Proboszcz mówi³. To podpada chyba pod jakieœ paragrafy! Mê¿czyzna w mundurze przerwa³ mu ruchem rêki: – Musimy pracowaæ rzeczowo. sier¿ancie? To jeszcze gorzej ni¿ œredniowiecze. – No. a proboszcz Dudak mówi³. – Dosyæ! – wrzasn¹³ M-ski. bo jak nie. – A dok³adniej? – wtr¹ci³ dyrektor. emocje s¹ najgorszym doradc¹ w takich sprawach. – Dosyæ! Pan s³yszy.– Gdzieœ na pocz¹tku sierpnia. ¿eby siê ludzie poprawili.. – Czyje grzechy? – wtr¹ci³ ten w mundurze.. przekrêcaj¹c jeszcze bardziej krawat. no – podchwyci³ dyrektor. kolego. proszê pana – odpowiedzia³em grzecznie. co odpowiedzieæ. spali miasta i ludzi i. to co? – Bo jak siê nie poprawi¹. to Bóg zrobi to samo z nami. tak? 81 . – No wiêc. ¿e tego nie s³ucha³ prokurator. proszê pana – odpowiedzia³em. a my mamy w takich warunkach pracowaæ. ale na pewno na pocz¹tku sierpnia. mówisz nam.. dyrektorze? Czy oni nigdy nie przestan¹? – i znów zwróci³ siê do mnie – wiêc jakie to by³y nabo¿eñstwa? – Nabo¿eñstwa w intencji rolników i rybaków. ¿e ludzie odchodz¹ od Boga i œwiêtej wiary katolickiej. – Jakie znów nabo¿eñstwa?! – podskoczy³ jak oparzony M-ski. wiêc Bóg zes³a³ tê suszê jako znak. bo by³a przecie¿ ogromna susza. oni nie oszczêdzaj¹ nawet dzieci. towarzyszu M-ski. za grzechy ludzkie – nie bardzo wiedzia³em. – Dok³adniej nie pamiêtam. co? Szkoda. – Jakie znów nabo¿eñstwa?! Pan s³yszy. – Zwróci³ siê znów w moj¹ stronê. ¿eby oczyœci³ zatokê i obmy³ pola. – A w³aœciwie na intencjê deszczu. – No. ¿e to by³o na pocz¹tku sierpnia. bo wtedy ksi¹dz proboszcz zaczyna³ nabo¿eñstwa. – Jak nie.. to samo co w Sodomie i Gomorze.

. jak na g³owê spada nam piasek z kawa³kami trawy. i zaprowadzi³ nas do tej doliny za strzelnic¹. gdzie jeszcze. ale oni chodzili zawsze razem. w ogóle. gdzie jeszcze? – No tak. 82 . a raczej z nimi. to znaczy. – A Wiœniewska? – przypomnia³ sobie nazwisko Elki.. – Wszêdzie. Zobaczy³em. – Czy by³a z nim wtedy Wiœniewska? – Tak. ¿e jak chcemy zobaczyæ coœ fajnego. – Tak. – Pr¹dnicy – wtr¹ci³ mundurowy. a on przyszed³ i powiedzia³. – Dobrze – powiedzia³ – wiêc naturalnie poszliœcie z nim. Kaza³ nam po³o¿yæ siê w okopie. a sk¹d dowiedzieliœcie siê. od pr¹dnicy. bo mo¿e byæ jakieœ nieszczêœcie. by³a. – Jak to by³o? – Bawiliœmy siê w Brêtowie. ¿e Weiser bêdzie coœ takiego robi³? – On sam nam powiedzia³. Ona z nim by³a wszêdzie. chodzi³a z nim wszêdzie. – I to wszystko? – Tak. to ¿ebyœmy poszli z nim.. a póŸniej robi³ coœ z tymi kablami od. ¿e mo¿emy ju¿ iœæ do domu. to by³o na pocz¹tku sierpnia – potwierdzi³em. bo Wiœniewska by³a z Weiserem. a potem powiedzia³ „uwaga” i pokrêci³ korbk¹. ja nie wiem. ¿e mundurowy odpina nastêpny guzik kurtki i w³osy wy³a¿¹ mu jeszcze bardziej przez podkoszulkowe oczka. i nagle huknê³o.. – Dobrze. bo Weiser schowa³ gdzieœ pr¹dnicê i powiedzia³. od. i co by³o dalej? – Na miejscu Weiser powiedzia³.– Tak. ¿e to bêdzie wybuch i ¿ebyœmy go we wszystkim s³uchali. a my poczuliœmy. proszê pana.

– Nie. ¿e ca³a dolina jest zaminowana. 83 . kiedy szliœmy ogl¹daæ wybuch. jak d³ugo le¿a³a mina od za³o¿enia do wybuchu: godzinê. proszê pana. proszê pana. a zreszt¹ ka¿dy wybuch by³ w innej czêœci doliny i baliœmy siê. rozumiem.– Zaraz. ¿e kiedy szliœcie na miejsce wybuchu. który mówi¹c ostatnie s³owa. – Tego nie wiedzia³ nikt. bo on za ka¿dym razem. czy tak? – Tak. – Poznajesz to? – mundurowy pokaza³ mi fotografiê czarnej skrzynki z korbk¹ i przyciskiem. wiêc musia³ mieæ to przygotowane wczeœniej. ca³y dzieñ? – Nie wiem – odpowiedzia³em. z tego. dwie. – Czyli zak³ada³ ³adunek i przewody. proszê pana. nie k³ama³. ¿eby pójœæ tam bez niego i zobaczyæ. a przy nas ³¹czy³ tylko druty z pr¹dnic¹. wyp³ywa cieniutk¹ stru¿k¹ zapach czosnku. taki sam jak ze s³oja kiszonych ogórków... co mówisz. jak was nie by³o. wynika. dobrze. tê minê mia³ ju¿ zakopan¹ w ziemi.. Mundurowy podrapa³ siê w g³owê i spogl¹da³ na dyrektora. przechyli³ siê do mnie mocno. podobnie jak kopru i czosnku. bo Weiser zakaza³ nam chodziæ tam bez niego i powiedzia³. który wygl¹da³ na Ÿle przypasowany do ca³oœci uchwyt korkoci¹gu. czy nastêpny ³adunek jest mo¿e przygotowany? Poczu³em jak z ust mundurowego. a na wybuch zabiera³ nas zawsze w ostatniej chwili. ¿eby na tak¹ minê nie stan¹æ. to znów na M-skiego. a nie korci³o was. Powiedz mi teraz. bo Weiser nie t³umaczy³ tych rzeczy. Weiser nie mia³ ze sob¹ ³adunku. – I uwierzyliœcie mu? – On nigdy. w ogrodzie przylegaj¹cym do naszej kamienicy. Dyrektor gwa³townym ruchem rêki zamiast poluŸniæ swój krawat. zacisn¹³ go wokó³ szyi. choæ tego lata by³o ich ma³o. – No..

wiêc Weiser powiedzia³. co Weiser tam trzyma³. bo w cegielni Weisera spotkaliœmy tylko raz. to jest ta pr¹dnica. proszê pana. ale Weiser powiedzia³. 84 . ¿e he³m i automat to jest nagroda za to. I nic wiêcej nam nie pokaza³. to dostaniemy coœ ekstra. co pokazywa³ wam. – A nie domyœlaliœcie siê niczego? Sk¹d na przyk³ad wzi¹³ pr¹dnicê albo mia³ proch do ³adunków? Nie pytaliœcie go? Ani razu? – Pytaliœmy. Wiêc nie pytaliœmy. – A sk¹d j¹ mia³? – szybko wtr¹ci³ M-ski. mo¿e znalaz³ j¹ razem z tym wszystkim w cegielni. – Jak to by³o? – podchwyci³ mundurowy. ¿e umiemy trzymaæ jêzyk za zêbami. dopiero wtedy us³yszeliœmy. to znaczy prawdziwy automat do zabawy. to w jakiej czêœci cegielni byliœcie wtedy? – Ko³o pieców.– Tak.. – No w³aœnie. ale tylko wtedy. jak zaczê³y siê poszukiwania i jak milicja znalaz³a tê zawalon¹ piwnicê. – Zaraz. gdzie czeka³ Weiser i da³ nam wtedy zardzewia³y automat i he³m niemiecki. – Nie wiem. to mo¿emy z ni¹ iœæ. a co on mia³ w tej cegielni. któr¹ Weiser zawsze gdzieœ chowa³ po wybuchu. nie chodziliœmy. jaki tam zgromadzi³? – Nie. proszê pana. dopiero. – Gdzieœ po drugim albo po trzecim wybuchu Elka przysz³a do nas i powiedzia³a. kiedy tam chodziliœcie? – My tam. tam gdzie s¹ te wózki i szyny. Nie powiedzia³a dok¹d i zaprowadzi³a nas do starej cegielni. ¿e to dla nas. ¿e jak chcemy mieæ prawdziwy automat.. poznajê. proszê pana. bo my przez ca³y czas bawiliœmy siê w partyzantów. a jak siê do nas przekona – tak w³aœnie powiedzia³: „jak siê do nas przekona”. – A nie wiedzieliœcie nic o piwnicy i arsenale.

ale gdzie indziej – powiedzia³ M-ski. A¿ raz przyszliœmy. zw³aszcza temu mundurowemu w podkoszulku z siatki. ¿e o tym wszystkim trzeba powiadomiæ kogoœ z doros³ych? – kontynuowa³ mundurowy.– No. ¿eby ten stary automat i he³m dawaæ do rêki zbieg³emu pacjentowi szpitala? Czy nie wiedzieliœcie. – ¯eby tylko o to chodzi³o. proszê pana. Mój Bo¿e. czyja to by³a sprawka? – To nie by³o tak. który teraz przypomina³ kolorow¹ chustkê pani Korotkowej. czego oczekiwa³: – Tak. ale mundurowy przerwa³ mu: – Co wam przysz³o do g³owy. ¿e to psychicznie chory cz³owiek? Biega³ z tym po okolicy i straszy³ ludzi. – W³aœnie. – A nie przysz³o wam na myœl. chodziliœmy na cmentarz w Brêtowie i on przychodzi³ czasami. teraz myœlê. jak siê nie by³o gdzie k¹paæ. co ja z wami mam – ale nie dokoñczy³. No. bo M-ski spojrza³ na niego groŸnie 85 . ¿e ten wariat lata po Brêtowie w naszym he³mie i z naszym automatem. dobrze – mundurowy by³ wyraŸnie rozczarowany. – ¯e to siê mo¿e Ÿle skoñczyæ dla was wszystkich? Milcza³em przez chwilê. chowaliœmy za ka¿dym razem w pustej krypcie. – Wojnê to on sobie robi³. He³m i automat po zabawie. jak ju¿ mieliœmy wracaæ do domu. mê¿czyŸnie ow³osionemu jak Tarzan? W koñcu wykrztusi³em to. dopiero teraz – doda³ M-ski. I dopiero póŸniej ktoœ nam powiedzia³. a dyrektor pokiwa³ g³ow¹ i nic ju¿ nie powiedzia³. – ¯eby tylko o to chodzi³o – westchn¹³ dyrektor. – A Weiser nie bawi³ siê z wami w partyzantów? – Nie. bo co na takie pytanie mog³em odpowiedzieæ. ¿e powinniœmy to zrobiæ. no i nie by³o he³mu ani automatu. w samym rogu cmentarza. poluŸniaj¹c krawat. proszê pana. ale jego samego nie widzieliœmy. ale w wojnê nigdy siê z nami nie bawi³. ch³opcy.

dobrze. to znaczy silniejszy ni¿ wszystkie tamte. gdy M-ski zrobi³ mi wyciskanie s³onia. By³y do siebie podobne i tylko ten ostatni. A kiedy skoñczy³em na tym. a tamci s³uchali uwa¿nie. co?! I zbli¿y³ siê do mnie niebezpiecznie blisko. ale mundurowy powstrzyma³ go i kaza³ mi podejœæ do biurka. jakby s³owa wybiegaj¹ce z moich ust by³y robaczkami i jakby ka¿de z tych stworzeñ brali pod lupê. wiêc kiedy skoñczy³em na tym. jak Elka i Weiser znikli na wzgórzu. ogl¹daj¹c je na wszystkie strony. – A góra. tak? – Tak. a teraz. kolego. – Taaak – mrukn¹³ mundurowy. co wydarzy³o siê w dolinie tym ostatnim razem. przecie¿ oni ju¿ wtedy nie ¿yli?! Czy chcesz nam wmówiæ.. o której mówisz. a mundurowy pyta³ dalej: – Powiedz nam teraz. jak znikli na wzgórzu. na której dolina zaznaczona by³a czarnymi poziomicami. Mówi³em wiêc tak jak poprzednio. gdzie roz³o¿y³ wojskow¹ mapê. to ta œciana doliny. – No. o którym mówi³em ju¿ poprzednim razem. za ka¿dym razem po jednym. tak? – Tak – skin¹³em g³ow¹. obok wyrwy. – liczy³em w pamiêci. tylko ten ostatni by³ bardzo silny. mówi³em wolno.. – Wy staliœcie tutaj. ¿eby niczego nie zmieniæ. ile by³o tych wybuchów i czym ró¿ni³y siê od siebie? – Zaraz.i dyrektor umilk³ jak za dotkniêciem ró¿d¿ki. 86 . M-ski nie wytrzyma³ i wrzasn¹³: – Jak mogliœcie ich widzieæ. ¿e widzieliœcie dwa duchy zmierzaj¹ce do nieba. proszê pana – potwierdzi³em. – Wybuchów by³o razem szeœæ. jeszcze raz opisz dok³adnie. co by³o zgodne z prawd¹.

¿e oni wylecieli w powietrze? Ktoœ. Wiœniewskiej w tym czasie nie widzicie. ¿e nie wiesz dok³adnie. id¹ tam pod górê” i z tego strachu zobaczyliœcie ich. to czerwone kó³ko oznacza miejsce eksplozji. zaraz potem ziemia zadr¿a³a od eksplozji. tam 87 . – No. co? Mo¿e baliœcie siê pomyœleæ. przeszed³ przez dolinê i pomacha³ rêk¹ na znak. ¿e ich widzicie. A sk¹d Weiser kiwa³ rêk¹? Tak. a na g³owy posypa³ nam siê piasek”. ¿e to by³ Weiser i Wiœniewska? A mo¿e wam tylko zdawa³o siê. ¿e mamy siê ju¿ po³o¿yæ. Najpierw stoicie obok modrzewiowego zagajnika. – Popatrz uwa¿nie. Weiser widzi was i stoi jakieœ dwadzieœcia metrów dalej.– No. wiêc oddala siê od was w stronê ³adunku. ¿e jesteœmy. I co siê dzieje? Zaraz po znaku rêk¹ nastêpuje wybuch. ¿e w tej samej chwili podchodzi do niego wasza kole¿anka. o st¹d. o tutaj. a kiedy zobaczy³. o tu. wiêc nie mo¿ecie widzieæ. przyznaj siê wreszcie! Milcza³em zaskoczony map¹ i jego dok³adnoœci¹. wynika. A teraz patrz uwa¿nie. bo to najwa¿niejsze. nie podnosz¹c g³ów. powiedzia³: „o. tak powiedzia³eœ. bo bardzo chcieliœcie zobaczyæ. jak wiêc mo¿esz twierdziæ z ca³¹ pewnoœci¹. co mówi³eœ. to popatrz tu – mundurowy o³ówkiem stukn¹³ w mapê. Zapach czosnku by³ teraz wyraŸniejszy i przysz³a mi ochota na kiszone ogórki. za krzakami leszczyny. bo ona idzie o st¹d. Powiedzia³eœ: „Weiser kaza³ nam czekaæ obok modrzewiowego zagajnika. tak? Skin¹³em g³ow¹. jakbym przyznawa³ mu racjê. Musia³o to wygl¹daæ tak. gdzie znajdowa³ siê Weiser i wasza kole¿anka w momencie wybuchu. czy nie tak by³o? No. zdaje siê Korolewski. to dzieli³o was od podnó¿a wzniesienia dok³adnie sto metrów. Weiser. bo zaraz dokoñczy³: – Z tego. Potem rusza w kierunku miny – „przeszed³ przez dolinê” – powiedzia³eœ. daje wam znak rêk¹ i le¿ycie.

Wylecia³ w powietrze razem z Wiœniewsk¹. a nie mina skonstruowana przez waszego kolegê. Najpierw dawa³ znak. ¿e nastêpnego dnia. i dopiero wtedy krêci³ korbk¹ i wciska³ przycisk. ale nie doszed³. nad Strzy¿¹ spotkaliœmy siê znów. tu albo tu. która by³a… o tu. nachyli³ siê nad ³adunkiem. ¿e id¹ tu. z miejsca. tu w³aœnie j¹ znaleŸliœmy. albo tu. ale tylko na niby. Czy nie tak by³o? Sta³em przy biurku i podziwia³em.. Tym razem sprawdzi³ przewody – od znaku rêk¹ mog³o up³yn¹æ najwy¿ej piêtnaœcie sekund – i zacz¹³ iœæ w kierunku pr¹dnicy. bo ³adunek eksplodowa³ sam. gdzie schowana by³a pr¹dnica.. choæ ³adunki po³o¿one by³y w ró¿nych miejscach. robi³ tak samo. Bo by³o tak: Weiser najpierw pomacha³ rêk¹ i kiedy ju¿ le¿eliœcie twarzami do ziemi. Przy poprzednich wybuchach – sami to potwierdziliœcie – od znaku Weisera do detonacji up³ywa³y zazwyczaj dwie minuty. ¿eby sprawdziæ przewody. aby by³o prawdziwe. Bo Weiser za ka¿dym razem. nastêpnie sprawdza³ po raz ostatni pod³¹czenie przewodów do zapalnika bomby. czy wszystko jest w porz¹dku. Potem chcia³ iœæ ju¿ razem z Wiœniewsk¹ do pr¹dnicy. tylko ¿e tym razem ³adunek eksplodowa³ sam... naszym meczu z wojskowymi na murawie 88 . o tu albo tu. choæ to jest sto metrów od tego miejsca.. Nie wiedzia³ nic o czarnej panterze. Mniej wiêcej tyle czasu potrzebowa³. Zbyt dobrze. a potem szed³ do pr¹dnicy. no i zobaczyliœcie. Uwierzyliœcie. ¿e wszystko w jego opowiadaniu pasuje do siebie tak dobrze. Weiser macha³ do was w³aœnie st¹d. kiedy ju¿ staliœcie obok wyrwy. pod górê. bez pokrêcenia korbk¹ i wciœniêcia detonatora. Ale nie powiedzia³em nic. Przypuszczalnie by³ to niewypa³.gdzie jest wyrwa. albo tu. tym razem rzeczywiœcie po raz ostatni. ¿eby od ³adunku przejœæ w bezpieczne miejsce. gdzie za³o¿ona by³a mina. ¿ebyœcie siê po³o¿yli. a wy chcieliœcie ich bardzo zobaczyæ. bo przecie¿ mundurowy nie wiedzia³.. o tu.

. – Jedno jeszcze musimy wyjaœniæ. a przynajmniej nie od tego.. kto potwierdzi³..obok pruskich koszar. Piotr zaœ intonuje: „Dobry Jezu. jak by³o z tymi. nastêpnie zasypujemy do³ek. „jeœli im wszystko zaczyna siê uk³adaæ w taki sposób”. Widocznie. Ale to nie by³ koniec przes³uchania. – Nie macie chyba sumienia! Czego was w koñcu ucz¹ na religii? – Powiedz natychmiast.. szcz¹tkami – wpad³ w s³owo mundurowy. Gdzie ukryliœcie szcz¹tki Weisera i Wiœniewskiej? Mów! Milcza³em. ¿e nad Strzy¿¹ widziano was dzieñ wczeœniej! No? Milcza³em. ubijamy go obcasami. tak? Sta³em z pochylon¹ g³ow¹ i wyobrazi³em sobie. pomyœla³em. – Musieliœcie przecie¿ znaleŸæ kawa³ek cia³a albo ubrania.. gorsze ni¿ kanibalizm – wyrzuci³ z siebie.. daj im wieczne spoczywanie”. a Szymek ma w rêku strzêpek sukienki i sk³adamy to do naszego do³ka. to jest. bo alibi by³o powa¿ne. jak trzymam w d³oni oko Weisera. a nasz Panie. – Jak mogliœcie zrobiæ coœ tak obrzydliwego?! To jest. ale oko Weisera mruga na 89 . – Nie zg³osiliœcie ani wypadku. pomyli³ daty. a M-ski wyjaœni³: – To siê zgadza i nawet nie wiesz... ani tego koszmarnego pogrzebu – g³os by³ coraz groŸniejszy. Odetchn¹³ i znów poczu³em stru¿kê czosnkowego zapachu. a M-ski dokoñczy³: – Widzia³ was koœcielny brêtowskiego koœcio³a – i M-ski po raz pierwszy tego dnia uœmiechn¹³ siê tryumfuj¹co. a M-ski podszed³ do mnie. a odetchn¹³em tym razem ja. nie widzia³ Weisera w piwnicy starej cegielni i w³osy nie stawa³y mu dêba na g³owie. – To jest kryminalna sprawa – doda³ dyrektor. Mundurowy usiad³ z powrotem w fotelu. z tymi. „Tym lepiej”. kiedy pytano koœcielnego.

czy mam ci ur-waæ g³o-wê. kto wówczas. w tym miejscu. – Gdzie-œcie to za-ko-pa-li – skandowa³ i przy ka¿dej sylabie poci¹ga³ coraz mocniej do góry. dobrze. M-ski chwyci³ mnie za w³osy tu¿ przy uchu. którego listewki okropnie gniot³y w siedzenie. gdzie-œcie to za-ko-pa-li. ¿e musz¹ siê naradziæ. i zaczê³o siê skubanie gêsi. w³aœciwie wyrywa³ mi ju¿ w³osy. I chocia¿ do dzisiaj nie wiem. o godzinie dziewi¹tej. czu³em. gdzie dzisiaj zaczyna mi siê zarost. wysz³o na to. policzek i skronie. to czujê do tego kogoœ ogromn¹ wdziêcznoœæ. Mundurowy kiwa³ czo³em i mówi³ tylko: – Tak. bo od skubania gêsi bola³a ca³a g³owa. który podniós³ s³uchawkê. rozmawia³ z mê¿czyzn¹ w mundurze. tym razem nieco wy¿ej. To by³o straszne. M-ski puœci³ moje baczki i spojrza³ w tamt¹ stronê. tak. dobrze. ale krótkie w³oski wymknê³y siê z jego palców. tak. W koñcu dziêki niemu M-ski przesta³ mnie ci¹gn¹æ. – No. Bo kiedy mundurowy od³o¿y³ s³uchawkê. Dr¿a³em na ca³ym ciele. jak p³onie mi g³owa. tak. i odes³ano mnie z powrotem do sekretariatu na sk³adane krzes³o. wiêc chwyci³ ponownie. a ja unosi³em siê coraz wy¿ej. gdy tymczasem M-ski ci¹gn¹³ jeszcze mocniej. a¿ wreszcie. jak by³o naprawdê. po-wiesz wre-szcie. i ujarzmiaæ nas jak czarn¹ panterê za kratami oliwskiego zoo. tak. dobrze. dobrze. gdyby nie zadzwoni³ telefon na biurku dyrektora.nas spod ziemi i bêdzie mrugaæ do koñca œwiata. oczywiœcie. naturalnie. co? I by³bym pewnie za moment krzycza³ wniebog³osy i mo¿e nawet w tym krzyku wykrzycza³bym. staj¹c na samych czubkach palców. kiwa³em siê jak pingwin. 90 . ale¿ tak. powiedzia³ do mundurowego: – Do was. i poci¹gn¹³ lekko w górê. a dyrektor. Przez chwilê zapanowa³o milczenie.

wiedzia³em. kiedy odprowadza91 . nie odpowiedzia³a nic. prowadzi³ w¹saty Turek. a które ona wyrzuca³a do kosza. – Z dworca. Taki sam zegar. widzia³em w Mannheim. – No. tematy rozmowy. ale ja myœlami by³em ju¿ przy Elce i przypomina³em sobie wrzeœniowy poranek siedemdziesi¹tego pi¹tego roku. ¿e nie jestem Niemcem. dobrze. które wysy³a³em do Mannheim. Kiedy us³ysza³a mój g³os w s³uchawce telefonu. z prêtem wahad³a zakoñczonym mosiê¿n¹ tarcz¹. koñcz¹cy wahad³o. nigdy jej nie wyzna³em. jest takiego samego koloru jak puszka proboszcza Dudaka. jak dojechaæ? Naturalnie. Tego nie wiem. zdjêcie grobu Piotra. ale milcza³a dobr¹ chwilê. w mieszkaniu Elki. któr¹ jecha³em przez œródmieœcie. jak dojechaæ. jakbyœmy widzieli siê ledwie wczoraj. wszystko to podstêpnie zmierza³o.Znów wiêc siedzieliœmy w trójkê. Mo¿e stanê³y jej przed oczami wszystkie listy. ¿eby siê z ni¹ zobaczyæ. zanim us³ysza³em ca³kiem przytomne pytanie: – A sk¹d dzwonisz? – Z dworca – krzycza³em do s³uchawki. gdy wyczu³. a ja patrzy³em na zegar i wydawa³o mi siê. bo wszystko na to spotkanie mia³em przygotowane. – Wiesz. jestem w domu przez ca³y dzieñ – odpowiedzia³a. gdy wiele lat póŸniej pojecha³em do Niemiec. kiedy œpiewaliœmy „B¹dŸ-¿e poz-dro-wio-na. Pali³ siê do rozmowy. Oczywiœcie. Taksówkê. jaki jest cel mojej podró¿y. a raczej mia³o zmierzaæ nieuchronnie do osoby Weisera. Ho-styjo ¿y-wa”. a raczej kiedy us³ysza³a moje nazwisko. z której wypuszcza³ na Bo¿e Cia³o ob³oki siwego dymu. wszystko zaplanowane i zapiête na ostatni guzik – kolejne pytania. pilnowani przez woŸnego. ¿e mosiê¿ny kr¹¿ek. i chcia³bym siê z tob¹ zobaczyæ! Pomilcza³a znów chwilê.

ja ciê bardzo proszê! Powiedz. Elka musia³a harowaæ jeszcze bardziej. ¿e drugi raz nie pope³niê takiego b³êdu. jak to by³o? Przecie¿ Weiser prowadzi³ ciê za rêkê. a wieczorem zmywa³a pod³ogi w restauracji. ¿adne tam „do widzenia”. rano sprz¹ta³a prywatne mieszkania. potwornie z³oœliwej starej kobiety. To by³y jej ostatnie s³owa. Elka przez pierwsze pó³tora roku nie mia³a tu ³atwego ¿ycia. której w³aœciciel by³ znajomym ciotki. co siê wtedy sta³o? Naprawdê nie wiesz. tylko w³aœnie to: „nie krzycz tak. Ta ciotka nazywa³a Elkê komunistk¹ i upokarza³a na ka¿dym kroku. ale Elka zaciska³a zêby. Pracowa³a jako s³u¿¹ca u dalekiej ciotki. Wreszcie powiedzia³a: – Nie krzycz tak. Kiedy otworzono testament. i gdy samochód stan¹³ na œwiat³ach. – Elka – zapyta³em j¹ po raz ostatni – wiêc ty naprawdê nie pamiêtasz. wiedzia³em. Ty coœ ukrywasz. tak samo jak nie chcia³a rozmawiaæ na temat Weisera przed wyjazdem. ludzie patrz¹”. sk¹d odp³ywa³a do Hamburga. A póŸniej nie odpowiada³a na moje listy. kiedy jecha³em taksówk¹ przez œródmieœcie Mannheim. Wiêc teraz. ¿adne „trzymajcie siê”. w miarê jak Elka podchodzi³a coraz bli¿ej do celnej barierki. bo ciotka by³a bogata i mia³a jej zapisaæ trochê grosza. bo ciotka nie zostawi³a jej nic. I tu pozna³a Horsta. bo Horst straci³ ¿onê w wypadku samochodowym gdzieœ 92 . ludzie patrz¹. d³ugo czekaæ na w³aœciwy moment. skoro wyje¿d¿asz st¹d na sta³e. ¿eby j¹ wreszcie przyprzeæ do muru. Harowa³a na dwie zmiany. pomyœla³em. ¿e zacznê zupe³nie inaczej i d³ugo bêdê kr¹¿yæ. zmuszaj¹c do wyznañ. co w³aœciwie wydarzy³o siê tamtego dnia nad Strzy¿¹? – I mój g³os podnosi³ siê a¿ do krzyku. ca³y czas ukrywa³aœ.³em j¹ na Dworzec Morski w Gdyni. Powiedz przynajmniej teraz.

kminkiem. a przede wszystkim handlowa³ koñmi. Na œcianach du¿ego pokoju wisia³y akwarele przedstawiaj¹ce jeŸdŸców i konie. plastrami pomidora. papryk¹ i nie wiem ju¿ czym jeszcze. pieprzem. póŸno w nocy. popija³ a¿ do zamkniêcia lokalu. pij¹c kawê. ale p³yty oczywiœcie nie widzia³a. szczypiorkiem. Pokaza³em jej zdjêcie nagrobka Piotra. bo Horst nie ma oprócz niej ¿adnej rodziny. Czasami wyje¿d¿aj¹ razem. które Elka przyrz¹dza³a wspaniale – z keczupem. Horst czêsto wyje¿d¿a i Elka siedzi wtedy ca³ymi dniami sama. gdy taksówka wyjecha³a ju¿ ze œródmieœcia. jaki spêdzili w Bawarii. kiedy Horst nie spieszy siê za bardzo. Wszyscy znajomi sk³adali siê na tê p³ytê i to by³ w³aœciwie nasz wspólny pomnik dla Piotra. wyszed³ tylko na ulicê zobaczyæ. choæ Piotr nie bra³ udzia³u w demonstracji i walkach. gdy minêliœmy z w¹satym Turkiem parê przecznic i gdy siedzia³em naprzeciw Elki. co siê dzieje. Ale o tym wszystkim dowiedzia³em siê w kilkanaœcie minut póŸniej. jakie z tym by³y k³opoty. listkami sa³aty. Elka by³a tam kilka razy. bo ¿aden kamieniarz nie chcia³ wykuæ napisu „zamordowany” i w koñcu zosta³o: „zgin¹³ tragicznie”. Wysz³a za niego bez wiêkszych wahañ. taki sam jak w sekretariacie naszej szko³y. mia³ w³asn¹ firmê i Elka nie musia³a ju¿ zmywaæ pod³óg w restauracji ani w prywatnych mieszkaniach. 93 . wprost z piekarnika. poœrodku zaœ zegar. urlopy spêdzaj¹ na po³udniu w górach. a ja opowiada³em jej. Ale to wspominaliœmy ju¿ przy grzankach. Tego naturalnie Elka nie mog³a pamiêtaæ. na gor¹co. Nie by³ stary ani brzydki.w Hesji i teraz zamiast pilnowaæ swojej firmy. ale do dzisiaj pamiêtam ich smak. a ona sama nie lubi sk³adaæ wizyt i przyjmowaæ goœci. Grzanki zmiesza³y mi wprawdzie szyki. a ona pokazywa³a mi zdjêcie Horsta z ostatniego urlopu. z d³ugim prêtem wahad³a zakoñczonym mosiê¿n¹ tarcz¹.

Zanim jednak Elka wyprowadzi³a z gara¿u samochód. czy ju¿ dzisiaj muszê wracaæ do Monachium. ¿e robi to z grzecznoœci. w dodatku tak zrêcznie. bo rzeczywiœcie nie musia³em. nie bêdzie ¿adnych k³opotów i Horst siê ucieszy. a przede wszystkim nasza rozmowa o Weiserze nie wesz³a nawet w fazê pocz¹tkowej konwersacji o pogodzie. jak¹ siê pokazuje w nie najlepszym teatrze. Ju¿ chcia³em wtr¹ciæ coœ. zgodzi³em siê zostaæ do nastêpnego dnia. Czu³em. co porabiam w Niemczech. Ja nie potrafiê byæ tu i tam. bo to nie by³a. przez dwa tygodnie mieszka³em w Monachium i mia³em tam jeszcze wróciæ na kilka dni. Ale nie wyjaœnia³em Elce tych zawi³oœci. – To wspaniale – tym razem ucieszy³a siê szczerze. Polska. powiedzia³em tylko. z czego mia³by cieszyæ siê jej m¹¿. co o tym myœli. do domu stryja. wypytuj¹c o jakiœ szczegó³. tylko atrapa. ale szybko zmieni³a temat. zdarzenie. Na szczêœcie mia³em pieni¹dze i kiedy pojechaliœmy do miasta. lecz Elka nie dawa³a poznaæ. tak jak na ¿adne inne. jego zdaniem. a raczej o swoim obecnym ¿yciu.W pewnym momencie bowiem Elka powiedzia³a niespodziewanie: – Nie odpowiada³am na twoje listy. Rzeczywiœcie. – Gdybyœ zechcia³ zostaæ kilka dni. w którym nie by³o zreszt¹ rzeczy interesuj¹cych ani piêknych. By³a to wiêc opowieœæ szara i nu¿¹ca. Bo jak siê jest tu – doda³a – to nie mo¿na byæ tam. sk¹d przyjecha³em. ¿e nie muszê. ¿eby mówi³a dalej. który z obozu jenieckiego nigdy do Polski nie wróci³. przerywa³a nawet czasami. ¿e musia³em opowiedzieæ o sobie. i zapyta³a. Dowiedzia³a siê na koniec. obejrza³em ich dom. nie musia³em liczyæ ka¿dej marki. jak wróci – mówi³a dalej – bo teraz wyjecha³. I chocia¿ nie bardzo rozumia³em. ¿eby j¹ odwiedziæ. niby od niechcenia. osobê. Tak samo jak wszystkie domy w tej dzielnicy 94 . i na odwrót.

w Mannheim. o co mi chodzi. Tylko ¿e wtedy. dobrze skrojonej i z drogiego materia³u. Tak. Elka wiedzia³a. od momentu gdy zadzwoni³em z dworca. ze wstrzymanym oddechem. naturalnie nie kretonowej jak tamta.– prostok¹tny. zapyta³a. choæ trawnik przed wejœciem by³ puszysty jak dywan. zawsze pod wiatr. w istocie to ona chwyta³a mnie podstêpnie w jeszcze misterniej zastawion¹ pu³apkê. Graliœmy zatem od pocz¹tku. nie mog³em jednak oprzeæ siê wra¿eniu. Pomyœla³em sobie. jak mi siê zdaje. co czujê. ¿e Elka przejrza³a mnie na wylot. która w pewnym sensie trwa do dziœ? Dzisiaj wiem. Bo kiedy ju¿ zakoñczy³em oglêdziny domu i ogródka. tapety i boazerie w dobrym. i ju¿ wtedy zapewne u³o¿y³a swój plan lub jego ogólny zarys. ju¿ wtedy musia³a zrozumieæ. ¿e chodzi o sukienkê. a nigdy z wiatrem? Kiedy zaczê³a siê nasza gra. gra o Weisera. a meble. nic z pozoru nieznacz¹cych twierdzeñ. a kiedy mijaliœmy ju¿ za miastem sk³ady fabryczne Deimler-Benz Werke. nie zorientowa³em siê te¿ od razu. w której widzia³em j¹ wtedy nad Strzy¿¹. gdzie potok przep³ywa w¹skim tunelem pod nasypem nieistniej¹cej od czasów wojny linii kolejowej. jadalni¹ i kuchni¹ na parterze. nie zastanowi³em siê nawet. dlaczego chce mnie zatrzymaæ. ¿e Elka gra³a od samego pocz¹tku. na tak¹ okazjê muszê w³o¿yæ coœ specjalnego – i w chwilê póŸniej zobaczy³em j¹ w czerwonej sukience. Elka powiedzia³a: – Poczekaj. ¿e jak na dwa lata zmywania pod³óg to jest bardzo du¿o. ¿e ³apiê j¹ w sieæ aluzji. bo ona chcia³aby po95 . da³em siê zwieœæ pozorom. z ma³ym ogródkiem. w której oboje podchodziliœmy do siebie na palcach. czy nie mam ochoty pojechaæ nad Ren. ale na ca³e ¿ycie chyba trochê ma³o. i chocia¿ myœla³em. Wiêc kiedy w³aœciwie zaczê³a siê gra pomiêdzy mn¹ a Elk¹. pytañ. trzema pokojami na górze. wsiadaj¹c do samochodu. guœcie i gatunku.

dozorca podszed³ wtedy do nas i powiedzia³. czego nie ukrywa³a. och. czy amnezja. z której okien widzieliœmy mury Friedrichsburgu. oblizuj¹c ³y¿eczkê. przecie¿ Weiser. a najwiêksza uciecha jest wtedy. prawda? – U nas siê tego nie praktykuje – powiedzia³em. – Nie. – I zaraz doda³a: – U was tego siê nie praktykuje. czy Elka wpad³a na to sama. jakie to mêcz¹ce. to sobie przypominam. – W tutejszych ogrodach zoologicznych panuje okropny zwyczaj. i do deseru zd¹¿y³a mi opowiedzieæ historiê miasta. wyczytan¹ kiedyœ z przewodnika. gdzie tylko jest zoo. W koñcu nie bêdziemy siê spieraæ o szczegó³y. to nie by³o tak. Na obiad zawioz³a mnie do restauracji. – To nie by³o tak. – A pamiêtasz nasz¹ wyprawê do zoo w Oliwie? Elka skinê³a g³ow¹. nie by³o przecie¿ ¿adnego dozorcy – od³o¿y³em swoj¹ ³y¿eczkê. to siê nazywa karmienie lwów. Przy lodach rozmowa zesz³a nie wiedzieæ czemu na zwierzêta. jak p³ynie woda.patrzeæ. oczywiœcie. ludzie pêdz¹ na okreœlon¹ godzinê i patrz¹. o której mówili lekarze. ten Weiser. – A pamiêtasz klatkê z panter¹ – nie dawa³em za wygran¹. – Tak – odpowiedzia³a prêdko – pantera by³a rozdra¿niona. ogród jest po³o¿ony w lesie i wracaliœmy wtedy jakoœ przez las. by³a od pocz¹tku do koñca pomys³em Weisera. ¿eby odejœæ od klatki. gdy lwy wyrywaj¹ sobie te och³apy.. jak dozorcy rzucaj¹ zwierzêtom ociekaj¹ce krwi¹ kawa³y miêsa. W ka¿dym mieœcie. Przerwa³a mi: – Ci¹gle o niego pytasz. prawda? 96 . – Tak. – Nie mogê znieœæ jednego – mówi³a. a ja myœla³em przez ca³y czas. z którym by³o tyle ha³asu. Staliœmy potem na jednym z betonowych wystêpów tamy i Elka rzuca³a w dó³ patyki..

Wrzeszcz 1953 .EMIL KRESAK Daleki widok.

tak. Elka odpowiada³a. kiedy bawiliœmy siê nad Strzy¿¹.– Ale to nie jest szczegó³! – zaprotestowa³em. a w³aœciwie nie wyjaœni³a. wyjaœni³a. ¿e ona bawi siê ze mn¹ w ciuciubabkê. Poszed³em na górê. ¿e owszem. którzy wiedz¹ lepiej. bo w sprawie wybuchów zgodzi³a siê. co do tego nie ma w¹tpliwoœci. Na co Elka. ale co mogê na to poradziæ? I tak by³o do wieczora. które wysy³am jeszcze dzisiaj. ¿e przecie¿ w pi³kê graliœmy bez przerwy. Zdaniem Elki. – Ja spad³am z nasypu i mia³am rozbit¹ g³owê. tylko w domu. skoro ja tak twierdzê. kiedy zrobiliœmy razem kolacjê i piliœmy drug¹ butelkê wina. bo przecie¿ wiedzia³em. – Bo ty siê znalaz³aœ. najpierw czerwonego. nie wiem jak. Gdy zaœ wspomnia³em o meczu z wojskowymi. a ta druga to by³ bia³y wermut. a ona spad³a nastêpnego dnia z nasypu. przywo³uj¹c kelnera. zdaje siê. tylko zamota³a jeszcze bardziej: – No tak. Ale to powiedzia³a ju¿ póŸniej. to wiesz. mówi³a. puszcza³a tam latawce. wiêc czy ona mo¿e pamiêtaæ akurat jeden mecz? I tylko na wspomnienie starej cegielni nie powiedzia³a nic. czy nie tak? – Tak. ¿e dwa miesi¹ce le¿a³am w szpitalu. byæ mo¿e z Weiserem. gdzie Elka przygotowa³a mi 98 . nie w restauracji. jak wszyscy ch³opcy na œwiecie. jak wzbiera we mnie gniew i agresja. Weiser musia³ wylecieæ w powietrze. zawsze tak samo – kiedy próbowa³em mówiæ o lotnisku. Poczu³em wówczas. Skoro tak wszystko pamiêtasz. ale tak¿e z innymi ch³opakami. z uporem godnym spraw ostatecznych. jesteœ z gatunku ludzi. a mój przyjazd do Mannheim by³ bezcelowy. ale siê znalaz³aœ. podobnie jak listy. a on? Elka uœmiechnê³a siê melancholijnie. ¿e by³y wspania³e. wiem. ty. ale ty nie spad³aœ przecie¿ z nasypu – mówi³em rozgor¹czkowany.

mign¹³em nad torami obok wiaduktu i teraz widzia³em ju¿ tylko rozchylone uda Elki. jak wo³a do mnie coœ z do³u. Kanapa stoj¹ca w jadalni pod oknem ustawiona teraz by³a na œrodku pokoju i wygl¹da³a jak przed³u¿enie schodów. bo sta³em przecie¿ na szczycie schodów. wchodzi³ w jej miêkkoœæ niepokalan¹.spanie. tylko lœni¹cym w promieniach s³oñca kad³ubem samolotu. lecz wchodzi³ w kêpê silnym uderzeniem masy i pêdu. Po chwili us³ysza³em. kiedy wraca³em 99 . i nie widzia³em ju¿ kanapy. jakby odrywa³y siê od ziemi. przepraszaj¹c – bo zdaje siê – o czymœ zapomnia³a. jej unosz¹c¹ siê sukienkê i w faluj¹cym podmuchu powietrza obna¿on¹ czarnoœæ i miêkkoœæ. Mija³em wzgórza na po³udniowym krañcu miasta. jedn¹ pod g³ow¹. zmusi³a mnie. przelatywa³em nisko nad czerwonymi dachami domów. Srebrzysty kad³ub nie l¹dowa³ tym razem na betonowych p³ytach pasa. A ona le¿a³a na kanapie z dwoma poduszkami. Elka zakpi³a ze mnie okrutnie. a ona przyjmowa³a jego ch³ód sprê¿ystym falowaniem i krzykiem. ¿e moje cia³o p³ynie w dó³ i nie jest ju¿ moim cia³em. I dopiero kiedy stan¹³em na szczycie schodów. a w³aœciwie krokiem w dó³. tylko pocz¹tek startowego pasa. Elka doprowadzi³a do lotniczej katastrofy i opêtana szaleñstwem destrukcji. po³o¿y³em siê w niebieskiej poœcieli. do której zbli¿a³em siê z hukiem i dr¿eniem. ¯adna moc nie mog³a mnie powstrzymaæ przed krokiem do przodu. Z ka¿dym bowiem krokiem moje nogi stawia³y coraz mniejszy opór. lecz ka¿de z nich jest srebrzystym skrzyd³em. który gin¹³ w ³oskocie maszyny i powietrza. rozchyla³a lekko nogi i czerwona sukienka falowa³a na nich z rytmem ca³ego cia³a. I na tym polega³ szatañski pomys³ Elki. z gwizdem tn¹c powietrze. patrz¹c w dó³. drug¹ na wysokoœci krzy¿a. ogarnê³o mnie przera¿enie. Gdzieœ w po³owie drogi zrozumia³em wreszcie. Tak. a moje ramiona nie s¹ ju¿ ramionami.

to nie mogê byæ atrap¹ czy rekwizytem. niby masz racjê. a zaraz potem poczu³em kwaœny oddech proboszcza Dudaka zza kratek konfesjona³u. Bo stryj.ju¿ na górê. siada³ naprzeciw mnie i mówi³: – Jak wy mo¿ecie tam ¿yæ? A ja odpowiada³em: – Stryju. Nastêpnego dnia pojecha³em do Monachium. z po³amanymi skrzyd³ami. bym znów przemieniwszy cia³o w lœni¹cy kad³ub. o czym móg³ siê przekonaæ. nie wyszed³em z niej czysto ani zwyciêsko. sól i krem migda³owy zmiesza³y siê równoczeœnie. – Jak to. w kêpie ¿arnowca. drogi stryju. kiedy nie daje mi rozgrzeszenia. ¿e wtedy nie 100 . na co odpowiada³em. to stryj nie ma racji. w którym wiatr. a jednak zupe³nie jej nie masz. szczypi¹c mnie przed chwil¹. uszczypnij mnie w ucho – i stryj szczypa³ rozbawiony. która pachnia³a migda³ami. ¿e s³yszê g³os ¯ó³toskrzyd³ego o spaleniu ziemi i obywateli jej. A skoro jestem czêœci¹ ca³oœci. dzisiaj spoczywasz ju¿ pod ziemi¹ i nie wiesz. A ja mówi³em: – No i widzisz. szepcz¹cej nie moje imiê. gdzie równie¿ prowadzi³em grê. a¿ wreszcie konstrukcja stalowego ptaka zaczê³a nie wytrzymywaæ ci¹g³ego wznoszenia i opadania miêdzy niebem a ziemi¹ i leg³a zdruzgotana. a mnie zdawa³o siê. bo jedynym g³osem by³ g³os Elki. to tamto wszystko te¿ nie jest atrap¹. tym razem z moim stryjem. Polska nie jest atrap¹ i chocia¿ œwiat bardziej przypomina burdel ni¿ teatr. dlaczego? – pyta³ zaciekawiony. Elka wczepi³a palce w moje w³osy. Tak. powtórzy³ l¹dowanie jeszcze kilkakroæ. Ale to strach z imaginacj¹ przeœciga³y siê nawzajem. Gra o Weisera by³a skoñczona. ale by³a to gra stricte polityczna. kiedy ju¿ umy³em jego samochód i wystrzyg³em trawnik przed jego domem. ¿e jeœli istniejê naprawdê. a jedynym zapachem by³ zapach jej cia³a.

Da³ nam podwójne kartki i powiedzia³.przyjecha³em do Niemiec i do ciebie w celach zarobkowych. broni¹c siê szpad¹ przed wrogami ojczyzny. Wtedy. ka¿dego z osobna. Co by³o dalej? M-ski wyszed³ z gabinetu. Parê razy zaczyna³em zdanie. bez ¿adnych fantazji i upiêkszeñ. Bo pani Regina uczy³a nas jêzyka polskiego. niczego nie pomijaj¹c. ¿e teraz musimy opisaæ to wszystko. albo kiedy genera³ Sowiñski zgin¹³. na 101 . co mówiliœmy. nie krzycza³a i czyta³a wiersze tak piêknie. w prostych s³owach i dok³adnie. ¯a³owa³em tylko. w³¹cznie z ostatnim. po czym skreœla³em je w poczuciu zupe³nej bezsilnoœci i braku inwencji. nios¹c du¿e arkusze papieru kancelaryjnego. Jak pisaæ. zdaje siê. Nie przyjecha³em zarobiæ na samochód ani inne cudownoœci. bo jedynym moim celem by³o spotkaæ siê z Elk¹ i wypytaæ j¹ o Weisera. wybaczysz to chyba swojemu bratankowi. co mo¿na? Trzeba uwa¿aæ na ka¿de s³owo. jedyna nauczycielka w szkole. Tak. zupe³nie jakbyœmy pisali klasówkê. kto choæ raz w ¿yciu by³ w œledztwie. Mamy opowiedzieæ o kolejnych wybuchach Weisera. Ale to inna historia. jak tysi¹ce Turków. kiedy Ordon wysadza³ redutê w powietrze. ¿e s³uchaliœmy zawsze z zapartym tchem. czego oni pragn¹ siê dowiedzieæ. razem ze sob¹ i szturmuj¹cymi Moskalami. w sekretariacie szko³y nie bardzo wiedzia³em. Jugos³owian. rozumie taki stan ducha. Ka¿dy. pani Regina niezbyt. ¿eby powiedzieæ tylko to. któr¹ kochaliœmy bezinteresownie. nigdy nie mówi³a o wyzysku. jak mam to napisaæ. ¿e naszych wypracowañ nie bêdzie czytaæ pani Regina. a co innego pisaæ w³asnorêcznie to. Polaków. A jeœli przy okazji – w pewnym sensie ciê ok³amuj¹c – zarobi³em trochê marek. ¿eby nic nie powiedzieæ? Albo: jak pisaæ. Bo co innego zeznawaæ ustnie. dba³a o program nauczania i dzisiaj jestem jej za to wdziêczny. WoŸny zapali³ dodatkowe œwiat³o i rozsadzono nas.

co wydarzy³o siê nad Strzy¿¹ ostatniego dnia. Weiser do ka¿dego ³adunku dodawa³ substancji zabarwiaj¹cej i kiedy detonacja rozrywa³a ziemiê. ju¿ wtedy przeczuwa³em. Niewiele – bo czy mog³em opisaæ im finezjê wybuchów. mówi³em: „widzia³em Weisera”. a co mia³em zataiæ? Niewiele by³o do powiedzenia. Jedno i drugie bola³o nieŸle. dlaczego Weiser robi³ te eksplozje. ¿e tu nie chodzi o ¿adn¹ wojnê. bo oni wezm¹ to pod lupê i bêd¹ czytaæ ka¿de zdanie dwa albo trzy razy. ale kiedy zobaczy³em tryskaj¹c¹ w niebo niebiesk¹ fontannê py³u. bo wtedy. mog³em zaraz dopowiedzieæ: „ale w³aœciwie niedok³adnie”. Czy w³aœnie od takiego zdania nie powinna zaczynaæ siê ksi¹¿ka o Weiserze? Bo jego pierwszy wybuch. o który pan pyta. Kiedy odpowiadaj¹c na pytanie M-skiego. z których ka¿dy niepodobny by³ do poprzednich? Czy mog³em opowiedzieæ. Co mog³em wyznaæ w takiej sytuacji. Pamiêtam pierwsze zdanie: „Dawid nie bawi³ siê z nami w wojnê. coœ muszê napisaæ na ogromnej kartce. tego dnia. ¿eby nie wywo³ywaæ ich gniewu i z³oœci. bo jego dziadek nie pozwala³ mu na takie zabawy”.ka¿dy przecinek i kropkê. Gdy na ziemiê opad³y ju¿ ostatnie kawa³102 . to przecie¿ nie by³a zabawa w wojnê. w którym dzisiaj zaczyna mi siê zarost. to jednak coœ powiedzieæ muszê. to czy oni na to zas³ugiwali? Dotkn¹³em spuchniêtego nosa i miejsca na policzku. Nie wiem do dzisiaj. w powietrze lecia³ kolorowy strumieñ. widzia³em go jak pana. A gdy ten zmarszczy³ brwi. Pomyœla³em. bardzo dok³adnie”. Tymczasem arkusz kancelaryjnego papieru w kratkê to jest zupe³nie coœ innego. w jaki sposób Weiser zachwyca³ nas swoimi pomys³ami? A nawet jeœli mog³em. ¿e chocia¿ nie powiem. który ogl¹daliœmy w dolince za strzelnic¹. natychmiast mo¿na siê by³o poprawiæ: „ale to innym razem widzia³em go niedok³adnie. Za pierwszym razem by³ to wybuch niebieski. do czego mu by³y potrzebne.

mo¿e trzech minutach rozp³yn¹³ siê w nicoœæ. ¿e ta niebieska mgie³ka unosi siê jeszcze w powietrzu. do której dotarli103 . po³¹czy³ go drutami z czarn¹ skrzynk¹ i znów powietrze rozdar³ huk eksplozji. a ludzie truchleli ze zgrozy – ale wtedy uwa¿aliœmy Weisera za cudotwórcê. ale na tym Weiser zakoñczy³ pracê. kaza³ nam czekaæ w tym samym miejscu. Byliœmy absolutnie zachwyceni i tylko Weiser krêci³ g³ow¹. a zwieñczenie wiruj¹cej kolumny stanowi³ czerwony pompon. a¿ wreszcie znikn¹³ z pola widzenia. ¿e mo¿emy iœæ do domu. By³o to bardziej podniecaj¹ce ni¿ szare ob³oki dymu wypuszczane przez proboszcza Dudaka ze z³otej puszki kadzielnicy. jakby b³êkitny ob³ok wirowa³ ponad naszymi g³owami. Nie twierdzê. Przypuszczam. czuliœmy to doskonale. ¿e on przez ca³y czas eksperymentowa³ na naszych oczach. wypuszczaj¹c na rycerstwo chrzeœcijañskie barwne ob³oki. tygli i p³on¹cych palników pracowni alchemika. By³o to po naszej wizycie w nieczynnej cegielni. jakby mu coœ nie wysz³o. ale tak w³aœnie to wygl¹da³o. za³o¿y³ nowy ³adunek. od czego p³oszy³y siê konie. Dzisiaj wiem. schowa³ gdzieœ czarn¹ skrzynkê pr¹dnicy i powiedzia³.ki gliny i drewna. tego nie wiem. przechodz¹c przedtem w zgni³ozielon¹ kulê. Efekt zdumia³ nas jeszcze bardziej. jego dolna czêœæ mieni³a siê w s³oñcu wszystkimi odcieniami fioletu. ¿e Weiser interesowa³ siê alchemi¹. z wolna unosz¹c siê coraz wy¿ej i zmieniaj¹c kszta³ty. Zanim zd¹¿yliœmy och³on¹æ z pierwszego wra¿enia. stosowali je nawet Tatarzy. Ob³ok utrzymuj¹cy siê w powietrzu po wybuchu by³ wyraŸnie dwukolorowy. ¿e takie sztuczki to nic skomplikowanego. Ob³ok dosyæ d³ugo unosi³ siê nad dolink¹ i dopiero po dwóch. i wygl¹da³o to tak. a my byliœmy jak garstka profanów wpuszczona do pe³nej retort. Tym razem Weiser wydawa³ siê zadowolony. zobaczyliœmy.

¿e przypomina³o to trzy wiruj¹ce obok siebie s³upy. kiedy ziemia zadr¿a³a od eksplozji. Najpiêkniejsze by³o tym razem samo opadanie. które opada³y na ziemiê bardzo wolno. po tylu latach. który przewy¿szy³ najœmielsze oczekiwania. ka¿dy innego koloru. Co to by³o? Je¿eli powiem. nie sk³amiê. jeœliby tylko chcia³. nisko. Weisera nie bawi³y uk³ady proste i nieskomplikowane. ujrzeliœmy obraz. Nastêpny wybuch albo raczej nastêpny wystêp Weisera odby³ siê gdzieœ w tydzieñ póŸniej i by³ ca³kiem ró¿ny od pierwszego. który tego lata pokrywa³ wszystko lepk¹ warstw¹ brudu. Ob³ok nie rozp³yn¹³ siê bowiem w górze. Tak samo jak ksi¹¿ka o Piotrze i tamtym grudniu. Ale o tym. Jeœli napiszê. powinna zostaæ napisana dawno. a tu. za ka¿dym razem d¹¿y³ do coraz subtelniejszych efektów i chocia¿ to spostrze¿enie nasuwa siê teraz dopiero. tropi¹c Elkê. które ros³y w dolince bardzo gêsto. i nic nie zmieni³oby naszego przekonania. co widzieliœmy w wilgotnej piwnicy. ¿e francuski sztandar. kiedy nad miastem lata³y 104 . móg³by zrobiæ wszystko. Czy zreszt¹ w ogóle mo¿na oddaæ istotê rzeczy? Obawiam siê. Na ich liœciach pozosta³ szary py³ i nie mog³em zrozumieæ. Bo muszê siê do tego przygotowaæ lepiej ni¿ do spowiedzi wielkanocnej. która moim zdaniem.œmy. lœni¹ce przed chwil¹ drobiny przypomina³y zwyczajny kurz lipca. jak poprzednim razem. tylko sp³ywa³ powoli w dó³. uwa¿am je za oczywiste. kiedy w obawie przed gniewem Boga i samego proboszcza Dudaka zapisywa³em grzechy i uczy³em siê ich na pamiêæ jak aktor przed prób¹ generaln¹. W powietrze wzbi³ siê s³up b³yszcz¹cych blaszek. Bo nastêpnym razem. ale nie powiem te¿ prawdy. ¿e Weiser. osiadaj¹c na kêpach trawy i paproci. jeszcze powiem. dlaczego w górze wygl¹da³o to tak imponuj¹co. ¿e nie mo¿na. i dlatego nie piszê ksi¹¿ki. to te¿ nie bêdzie to œcis³e ani w pe³ni oddaj¹ce istotê rzeczy.

nie móg³ wyhamowaæ pêdu i run¹³ nam prawie pod nogi. na którego tle wirowa³y trzy s³upy dymu albo raczej trzy wyd³u¿one pionowo ob³oki. Tego dnia. co to by³o: wstêgi od kapelusza czy sztandar francuski – spotkaliœmy M-skiego. na którym zamocowana by³a siatka. którego goni³ M-ski.helikoptery. bo w siatce trzepota³ siê ogromny motyl. tote¿ nauczyciel z ca³ych si³ wyci¹ga³ szyjê do przodu i prawie zahacza³ nosem o wid³aki. ¯ydek jeden. albo o naszych ojcach. gdy wracaliœmy w stronê Brêtowa g³êbokim jarem i Szymek k³óci³ siê z Piotrem. Ale tym razem to nie by³ obraŸliwy epitet. Jeden bia³y jak p³ótno. Kolorowe p³aszczyzny tym razem nie miesza³y siê ze sob¹. zapatrzony w niebo. w dolince. ani z³amanego kija. a my us³yszeliœmy trzask kija. wykona³ nad jego g³ow¹ chybotliwe salto i frun¹³ teraz w dó³. Lecz M-ski nie zauwa¿y³ nawet ani nas. Najpierw u wylotu gliniastego w¹wozu zamajaczy³a znajoma siatka na motyle. motyl zmieni³ zamiary. frun¹³ tu¿ na ziemi¹. Gdy by³ ju¿ w po³owie góry. a trzeci czerwony jak p³achta matadora. równie dobrze Szymek móg³ powiedzieæ „skurczybyk jeden” i to by³oby to samo. a potem ujrzeliœmy pana od przyrody. którzy w znakomitej wiêkszoœci upijali siê w dzieñ wyp³aty i jak pan Korotek z³orzeczyli Panu Bogu. drugi granatowy. 105 . a¿ znik³y ponad czubami sosen. Szymek tr¹ci³ mnie w bok i powiedzia³: – Jezu. tylko unosi³y coraz wy¿ej i wy¿ej. która zwabia oszala³e zwierzê prosto na œmiertelny sztych szpady. jakie to piêkne! – i zaraz doda³: – jak on to robi. ¿e na to wszystko pozwala. tak czu³em to wtedy. migaj¹c kolorowymi skrzyde³kami. Wtedy. jednak¿e biegn¹c po stromiŸnie. jak biegiem forsowa³ strom¹ w tym miejscu skarpê. tylko coœ w rodzaju gruboskórnego komplementu. czepiaj¹c siê rêkami wid³aków. Motyl. M-ski rzuci³ siê za nim.

Tak.– Powoli. – No i co. – A gdy ju¿ nas zobaczy³. co to za okaz? To jest. pisz¹c je wolno i z namys³em. które przypomina³o maleñki cylinder. sam Parnassius apollo. ¿e Weiser czasami przypomina³ takiego motyla. tylko uœmiechn¹³ siê tryumfuj¹co. pokrywaj¹c zmieszanie nadmiern¹ gestykulacj¹. ¿yje w Pieninach i Tatrach. ¿aden uczony nie da³by wiary. który poszed³ zaraz w³asn¹ drog¹. – Dostaniesz naj³adniejsz¹ szpileczkê. nie mia³ nic wspólnego z trójkolorowym wybuchem Weisera. Parnassius apollo. zw³aszcza gdy mu coœ nie wychodzi³o i denerwowa³ siê. jak nazywa siê po ³acinie rozchodnik? Rz¹d Succulentae. Nie wiecie. jak motyl próbuje machaæ skrzyd³ami. I opiszê to we „Wszechœwiecie”! G¹sienice niepylaka ¿eruj¹ na rozchodniku. Oczywiœcie M-ski. po czym umiejêtnym ruchem schwyta³ w nim motyla. i widzieliœmy. zapamiêtajcie ch³opcy: Sedum acre . wyjmowa³ z chlebaka szklane puzderko. na pó³nocy. to by³o jasne. ¿e niepylak apollo wystêpuje tak¿e tutaj! A ja go znalaz³em. co t³umaczy siê rozchodnik ostry! Staliœmy z rozdziawionymi ustami wpatrzeni w szklane puzderko. bo kiedy us³yszeliœmy eks106 . podnosz¹c siê z kolan. nie by³ wcale zmieszany. lecz ma za ma³o miejsca w szklanej pu³apce i t³ucze siê zupe³nie jak ryba w akwarium. A wiecie wy przynajmniej. to nie jest Parnassius mnemosyne. ch³opcy – powiedzia³ – czy wiecie. kochasiu. ale i tak bêdzie co opisaæ. –Nareszcie ciê mam – przemawia³ doñ pieszczotliwie. co to jest? Nie. w morenie polodowcowej! Zagin¹³ zupe³nie w Sudetach. tak ch³opcy. pomyœla³em sobie. czwarty wybuch nie nale¿a³ do udanych. powoli – szepta³ M-ski i ca³y czas le¿¹c. Lecz pisz¹c kolejne zdanie mojego wypracowania na kancelaryjnym papierze w kratkê. a nazywa siê Sedum acre . Tak. moi drodzy. to by graniczy³o z cudem. tutaj. malutki. niestety. bez zrozumienia w³asnej sytuacji.

ale oprócz ¿ó³tawego ob³oczku. szara chmura kurzu. przy samej ziemi i ¿e w³aœciwie eksplozje nie ró¿ni³y siê niczym poza si³¹ detonacji. wróci³ do nas wyraŸnie zniechêcony. Tym razem wybuch nast¹pi³. bardziej ni¿ dzisiaj. A kiedy woŸny wyszed³ na chwilê. ¿e Weiser za ka¿dym razem szed³ do pr¹dnicy na drug¹ stronê dolinki. który unosi³ siê przez krótk¹ chwilê nad fontann¹ piachu. gdy moja wyobraŸnia nie przypomina w niczym tamtej sprzed wielu lat. ale Weiser rozmacha³ siê jeszcze bardziej. ale tym razem eksplozja nie nast¹pi³a w ogóle. zamkniêtych teraz za drzwiami z pikowan¹ cerat¹. ¿e w czasie wybuchów g³owy trzymaliœmy nisko. ale porównanie to. podobnie jak Szymek i Piotr. Tego dnia Weiser wraca³ do domu z nami i pamiêtam. ¿e nie odezwa³ siê ani s³owem nawet do Elki. Szymek podniós³ g³owê znad swojej kartki i szepn¹³: 107 . Nie twierdzê. która opad³a prêdko. i podryguj¹c jak Parnassius apollo. gdy zegar w sekretariacie wybi³ godzinê dziesi¹t¹. i to by³o wszystko. a ja pisa³em w³aœnie ostatni¹ linijkê pierwszej strony – porównanie to wyda³o mi siê szczególnie trafne. a jego rêce nie ustawa³y w ci¹g³ym trzepotaniu. nie by³o nic. – Jeszcze raz – powiedzia³ do Elki i znów us³yszeliœmy krêcenie korbk¹. spróbujemy jeszcze raz – i znów pobieg³ do ³adunku. naszym oczom ukaza³a siê zwyczajna. Nie napisa³em ani s³owa o eksperymentach Weisera ani o tym. gdzie za³o¿ony by³ ³adunek. – To niemo¿liwe – powiedzia³. jak wygl¹da³ naprawdê ostatni wybuch. Weiser pobieg³ do miejsca. – To zupe³nie niemo¿liwe. ¿e mia³ coœ wspólnego z jakimkolwiek motylem. suchy trzask przycisku. wed³ug pomys³u tamtych trzech. Pisa³em. – Mo¿e przewody s¹ przerwane – zapyta³ nieœmia³o Piotr. Pisa³em zwyczajnie.plozjê. patrz¹c w niebo. Ale motyla i trójkolorowy ob³ok zatrzyma³em wtedy dla siebie.

– Ja to napiszê – i wiedzieliœmy ju¿ z Piotrem co. – Taka tr¹ba mo¿e wszystko wessaæ – powiedzia³ z przekonaniem Szymek. jak opisaæ ostatni wybuch. zanim nie znikn¹³. Do czego to by³o podobne? Gdybym mia³ okreœliæ to wówczas. Albo. nic wiêcej. choæ naturalnie Weiser móg³ nigdy drzeworytu nie widzieæ. co to takiego sztuka. – poprawi³ siê zaraz – ¿e go spaliliœmy w ognisku. Tym razem nie chodzi³o o efekt kolorystyczny. Jak zwykle w takich wypadkach brak mi skali porównawczej. ¿e to ich zadowoli. wiruj¹cy jak tr¹ba powietrzna lej czarnych drobin. jego roz³o¿one skrzyd³a i ca³y zastêp niebieskich wojowników – ¿e wszystko to zawiera³o siê w czarnej. a je¿eli ju¿ – to raczej potê¿ny. Wiedzia³em. A Elka jak zwykle sk³onna do przesady doda³a: 108 . – Ca³ego cz³owieka. w¹ska u do³u. Ukaza³ siê naszym oczom zaraz po wybuchu i unosi³ siê w ruchu okrê¿nym ponad dolin¹ dobr¹ minutê. Nie mia³em w¹tpliwoœci.. zdaje siê. wiruj¹cej chmurze. powiedzia³bym ¿e do lejka. tak samo jak Szymek i Piotr. podobnie jak my wówczas nie wiedzieliœmy jasno. na dzieñ przed tym. Dopiero po latach uderzy³o mnie podobieñstwo Weiserowego leja do Archanio³a walcz¹cego ze smokiem. rozp³ywaj¹c siê w powietrzu. nie by³ ¿aden lejek. WoŸny powróci³ z ubikacji. zanim Szymek doda³ jeszcze ciszej: – napiszê. bo oni mieli swój obraz wydarzeñ i od nas domagali siê jedynie jego wype³nienia. i obraca³a siê wokó³ w³asnej osi. rozszerzaj¹ca siê ku górze. jakim moja matka wlewa³a do butelki sok malinowy – chmura py³u powsta³a po wybuchu by³a zupe³nie czarna.. ¿e fantastycznie u³o¿one szaty œwiêtego. co wydarzy³o siê nad Strzy¿¹ – wybuch. ale o coœ bardziej wymyœlnego. ¿e znaleŸliœmy kawa³ek czerwonej sukienki i ¿e go wyrzuci³em na œmietnik. który dla Weisera musia³ mieæ szczególne znaczenie. Ale to. o czym przekonany jestem tak¿e dzisiaj. a ja myœla³em.

Gdy pani Regina dosz³a ju¿ do momentu walki dwóch braci. by³oby ono zupe³nie inne ni¿ to.– Coœ ty. wiêc postawi³em kropkê i czeka³em. 109 . w okolice starego cmentarza albo jeszcze lepiej w dolinkê za strzelnic¹. Ale Weiser z sobie wiadomego miejsca nie kwapi³ siê z pomoc¹. I kiedy koñczy³em ju¿ ostatnie zdanie w moim pisemnym zeznaniu. która zamordowa³a swego mê¿a. A ja znów pomyœla³em o pani Reginie. nikt nie rozlewa³ atramentu. pomyœla³em sobie. WoŸny zbiera³ nasze wypracowania. ale na pewno obok czarnej pantery znalaz³by siê wspania³y mecz. dyrektor i mundurowy zrozumieliby. których listewki gniot³y w siedzenie. nie zamykaj¹c za sob¹ drzwi. wsysaj¹c ca³e œwiñstwo do potê¿nego leja. ¿eby porwa³a budynek naszej szko³y i przenios³a go gdzieœ za Bukow¹ Górkê. Byæ mo¿e nie napisa³bym wszystkiego. a woŸny. nie tylko cz³owieka. Tymczasem siedzieliœmy dalej na sk³adanych krzes³ach. ¿e tu zasz³o coœ innego ni¿ zwyk³y wypadek z niewypa³em. co bêdzie dalej. znikn¹³ w czeluœciach gabinetu. które odda³em woŸnemu. i nastêpnego dnia moglibyœmy siê k¹paæ jak ka¿dego roku. By³o jeszcze bardziej odœwiêtnie ni¿ w czasie Podniesienia. i wtedy dopiero M-ski. gdy proboszcz Dudak unosi³ do góry okr¹g³y jak s³oñce op³atek i œpiewa³ po ³acinie. W pamiêci utkwi³ mi szczególnie ten o zbrodniczej kobiecie. Gdyby pani Regina kaza³a nam napisaæ wypracowanie o Weiserze. To mo¿e wessaæ ca³y dom i przenieœæ go gdzieœ dalej. kiedy w koœciele pojawia siê duch w zbroi i wo³a g³osem jak z podziemi i kiedy koœció³ zapada siê z hukiem. a nad zup¹ rybn¹ w zatoce zawirowa³aby tr¹ba powietrzna. ¿e Weiser móg³by przecie¿ zes³aæ nagle tak¹ tr¹bê. nikt nie rozmawia³. to w klasie by³a cisza jak nigdy. która uczy³a nas jêzyka polskiego i piêknie czyta³a wiersze.

¿e w ¿o³¹dku Szymka. jak przez wszystkie godziny. dzisiaj uchodzê za doros³ego. co powiedzia³ w stoczni. a ja dziwi³em siê. i s³ysza³em. Koñczê ju¿. wracaj¹c po chwili. Ale rozmawiaæ jeszcze nie wolno – doda³ groŸnie. przypominam sobie tych samych doros³ych. bo oni rzeczywiœcie nie dali nam nic do jedzenia. zw³aszcza tym. a przynajmniej mogê to zrozumieæ. skoro on mówi³ nudnie. tak samo jak w moim i Piotra. Chodzi o Weisera. Wiêc nie rozmawialiœmy. nigdy te¿ nie popadam w entuzjazm dla przywódcy. – Jak wszystko bêdzie w porz¹dku. – Zaraz bêd¹ wiadomoœci – powiedzia³ do siebie i zabra³ siê do pa³aszowania kolejnej kanapki. dlaczego doroœli wymawiali nazwisko tego pana z takim nabo¿eñstwem. lecz nadal nie interesujê siê polityk¹. bo przecie¿ nie o tym chcia³em opowiadaæ. kiedy nie obesch³a jeszcze mogi³a Piotra.– Teraz musicie poczekaæ – oznajmi³ nam. podpiszecie zeznania i pójdziecie do domów. który przechyli³ siê w moj¹ stronê. Tylko o niego. bo te¿ mówi³ o porz¹dkach i o wspólnym domu. który rozpoczyna od wspólnego domu i porz¹dków. muzyka ucich³a. Istotnie. piskliwy trochê g³os mówi³ coœ o porz¹dkach w naszym wspólnym domu. WoŸny w³¹czy³ radio i z drewnianej skrzynki cichutko dobiega³a muzyka ludowa. burczy coraz bardziej. Któ¿ jednak zg³êbi tajniki politycznych meandrów? Dzisiaj. dlaczego ludzie zach³ystywali siê W³adys³awem Gomu³k¹. które minê³y od wprowadzenia nas tutaj. spogl¹daj¹c na Piotra. którzy entuzjazmowali siê s³owami jego nastêpcy. którego ³ysina widnia³a od niedawna na portretach we wszystkich klasach. kiedy wiem ju¿. a spiker zapowiedzia³. Tak. jeszcze gorzej od proboszcza Dudaka na niedzielnej sumie. I pozosta³o jeszcze bardzo du¿o do 110 . Œmieszny. ¿e teraz bêd¹ fragmenty przemówienia W³adys³awa Gomu³ki.

æmi¹c papierosy i z³orzecz¹c na swój los. Przypuszczam. teraz mamy szambo. Ich wij¹ce siê cia³a pamiêtam do dzisiaj. najczarniejsze oczekiwania. œwiñskie pruskie nasienie. a nie zatokê! 111 . Któregoœ dnia pojechaliœmy do Jelitkowa zbadaæ stan rybnej zupy i to. Gra? Nie mogê okreœliæ tego inaczej. fl¹der. Szczególnie wêgorze. Bo oprócz kolek w stoj¹cej bez ruchu wodzie zalega³y setki œniêtych wêgorzy. których nazw nie znam do dzisiaj. – A kiedy zorientowa³ siê. S³oñce wœciekle pali³o miasto i zatokê. niczym symbol tamtego lata. Ale o tym przyjdzie mi jeszcze opowiedzieæ. rusza³o siê w drgawkach. umiera³y d³ugo. Co siê zdarzy³o po pamiêtnym meczu z wojskowymi? Najwa¿niejsza by³a pogoda. gdy siedzieliœmy w trójkê. Jeden z nich zaczepi³ nas. – Nic tu po was. – I zaraz potem. Wszystko to. mówiê wam. – To iperyt. oczekuj¹c na podpisanie zeznañ i zakoñczenie œledztwa. ¿e nie bardzo pojmujemy. o co mu idzie. ¿e tak samo jak wtedy. co ujrzeliœmy. tak samo teraz Weiser bawi siê ze mn¹ i obserwuje moje poczynania ciemnymi oczami. Gra nie zosta³a skoñczona. kiedy przechodziliœmy miêdzy pustymi skrzynkami: – Co tu robicie. t³umaczy³ dalej: – No. najsilniejsze ze wszystkich ryb. przesz³o wszelkie. umêczone ¿arem lej¹cym siê z nieba. ch³opcy. jak beczka œledziami. ch³opcy – powiedzia³ melancholijnie.wyjaœnienia. na pó³ przegni³e i strasznie cuchn¹ce. No i zrobi³o siê. Rybacy wylegli przed swoje cha³upy i ca³ymi dniami przesiadywali na ³awkach. a ptaki wcale ju¿ prawie nie œpiewa³y. liœcie na drzewach po¿ó³k³y jak na pocz¹tku jesieni. wcale niepytany rozgada³ siê trochê. ¿e iperyt to z niemieckiego U-Boota? Ten U-Boot zaton¹³ w ostatnie dni wojny niedaleko Helu i ca³y by³ za³adowany iperytem. wszystko przez ten cholerny iperyt. œledzi i innych ryb. nie wiecie.

¿e to nie U-Boot. I coraz dziwniejsze rzeczy mo¿na by³o us³yszeæ w rozmowach: a to. którzy widzieli kometê w kszta³cie koñskiej g³owy. a to. ¿e kometa powróci po okr¹¿eniu Ziemi i spadnie ze straszliw¹ si³¹. Ja zaœ patrzy³em w niebo. id¹cej przez las do Brêtowa. którzy j¹ widzieli. nie umia³bym udzieliæ jasnej odpowiedzi. Przeklête hitlersyny. jak kr¹¿y³a nad miastem. przemykaj¹cy noc¹ miêdzy statkami na redzie. a my nie graliœmy nawet w pi³kê obok pruskich koszar ze 112 . albo i teraz. to jeszcze teraz! A my podzieliliœmy siê zaraz na dwie frakcje: zwolenników U-Boota i radzieckich manewrów. jo. jakby siê bali straszniejszych nieszczêœæ. tylko ruskie manewry tu by³y na œwiêtego Jana i puœcili do wody coœ takiego. ¿e nad wodami zatoki rybacy z Helu widzieli pomarañczow¹ kulê. Bo na pewno nie grzechy ludzkie ani gniew bo¿y. jeszcze raz powiedzia³: – U-Boot i tyle. Ignac – us³yszeliœmy przez okno. jak s¹dzi³ proboszcz Dudak. – Nie zawracaj dzieciakom g³owy. zaklinali siê. nie pleszcz tyle – warkn¹³ do ¿ony i zwracaj¹c siê w naszym kierunku. ¿e Matka Boska z Matemblewa ukaza³a siê jednej kobiecie. wszyscy wiedz¹. co by³o przyczyn¹ zupy rybnej. ¿e marynarze widzieli na w³asne oczy ¿aglowiec bez za³ogi. Tymczasem ka¿dy dzieñ wydawa³ siê gorêtszy od poprzedniego. i k³óciliœmy siê g³oœno. która wygl¹da³a jak piorun kulisty.– Jo. patrzy³em na kulê s³oñca i wiedzia³em. oczekuj¹c na tramwaj obok pêtli przy krzy¿u. Byli te¿ tacy. przerdzewia³ i puszki puœci³y to œwiñstwo. rozgrzane do bia³oœci. ¿e wszyscy pozdychamy jak te ryby! Rybak rozeŸli³ siê na dobre: – IdŸ stara. Gdyby jednak¿e spyta³ mnie ktoœ wówczas. ma³o nam biedy narobi³y. a za nim wielu mieszkañców naszej kamienicy. a to. ¿e to nie U-Boot ani radzieckie manewry w zatoce s¹ przyczyn¹ tego wszystkiego. i ci. którzy zbierali siê wieczorami na podwórku i rozmawiali œciszonymi g³osami.

Gdyby Weiser zechcia³ przybyæ tutaj tak jak wtedy – myœleliœmy – mo¿e mia³by ze sob¹ coœ interesuj¹cego. Szymek wyplu³ prze¿uwan¹ trawê i powiedzia³: – Weiser by coœ wymyœli³. I wszyscy mu przytaknêli: o tak! Weiser na pewno by coœ wymyœli³. Zabawa w Niemców i partyzantów bez tych rekwizytów wyda³a nam siê pozbawiona blasku i nuda coraz wiêksza ogarnia³a nasze serca. Ale Weiser ani myœla³ przychodziæ. ¿e z³apano go gdzieœ w okolicy. coœ.wzglêdu na upa³ i tumany gryz¹cego kurzu. które nie by³o skierowane do ¿adnego z nas i które polecia³o w powietrze. Powoli dojrzewaliœmy do tej myœli. a po ¯ó³toskrzyd³ym œlad wszelki zagin¹³. nasza broñ zaœ uleg³a konfiskacie. Tylko ¿e nie mieliœmy ju¿ he³mu ani zardzewia³ego schmeisera. a¿ sami przyjdziemy do niego. ale nie posz³o to znów tak prêdko. le¿¹c w cieniu leszczynowych krzaków. ¿eby nie wyjœæ na durniów. W cieniu starych buków by³o ch³odniej. Z drugiej strony 113 . boisko do chrzanu. od tego w³aœnie zdania zaczê³a siê nasza przygoda z Weiserem. Po chwili milczenia. bo Weiser to nie byle kto. jaki nam da³. co mia³ na myœli: cmentarz czy w ogóle miasto wydaj¹ce ostatnie tchnienia pod roz¿arzon¹ kul¹ s³oñca – ale w³aœnie od tego zdania. powiedzianego od niechcenia. Jego wystêp w meczu by³ ostatnim znakiem. O tym byliœmy ju¿ przekonani. co pozwoli³oby nam na prowadzenie wojen z jeszcze wiêkszym zapa³em. co to sami niczego ju¿ nie potrafi¹ wymyœliæ. Któregoœ razu Piotr. powiedzia³: – Pla¿a zamkniêta. jak to zwykle. zdania. Przypuszczaliœmy. i czeka³ teraz. tylko jak by do niego podejœæ. jaki wzbija³ siê ze spalonej trawy. Co by³o robiæ? Mimo groŸby M-skiego chodziliœmy na brêtowski cmentarz. co w³aœciwie mamy tutaj robiæ? Nie wiadomo.

zabijane œmierteln¹ nud¹. ale tylko przez chwilê. Co chwila trzeba by³o stawaæ i uciszaæ kogoœ. która najczêœciej odzywa siê w ch³opcach ogl¹daj¹cych mapê lub czytaj¹cych Hrabiego de Monte Christo. ¿e odmianê mo¿e nam daæ tylko Weiser. poniewa¿ Elka z Wei114 .Weiser jest wymyœlaczem i móg³by siê z nami czymœ podzieliæ. a tego dnia by³o nas piêciu czy szeœciu. tylko gdzieœ za Brêtowo i tam znikaj¹ nieraz na pó³ dnia. ¿e Elka z Weiserem nie chodz¹ teraz na lotnisko. Po trzecie. Po pierwsze. bo to by³y rzeczy zwyk³e i codzienne. Ju¿ od samego pocz¹tku trudnoœci mno¿y³y siê niczym grzyby po deszczu. ¿e jutro od samego rana przyczaimy siê za rogiem kamienicy i wybadamy dok³adnie. dok¹d chodz¹. – Trzeba za nimi pójœæ parê razy – zadecydowa³ Szymek. a wtedy traciliœmy ich z oczu. jasne. – Id¹ na lotnisko. œledzenie ca³¹ grup¹ jest niewygodne. – A nie mówi³em – ucieszy³ siê. Nagle zrozumieliœmy. a tak¿e dlaczego unikaj¹ naszego towarzystwa. Nie by³o to jednak takie proste. jak myœleliœmy. co oni robi¹. – I nikt jakoœ nie zwróci³ mu uwagi. skrêcili alejk¹ miêdzy ogródkami i szli w kierunku lotniska. Ko³o pêtli dwunastki dogoni³ nas Szymek. ¿e przecie¿ nic takiego wczeœniej nie powiedzia³. Po drugie. Pragnienie odmiany pali³o nasze dusze. A Piotr poinformowa³. Tak. a upa³ spotêgowa³ nasz¹ naturaln¹ niechêæ do rzeczy zwyk³ych i codziennych. ¿e nie gr¹ w ciuciubabkê albo palanta. czy nie by³a to nieuœwiadomiona chêæ wyzwania losu. Stanê³o wiêc na tym. gdy Weiser wychodzi³ ju¿ z Elk¹ z klatki schodowej. pragnêliœmy odmiany i kto wie. Przez chwilê zadr¿a³em w nadziei ujrzenia raz jeszcze zabawy z samolotem. Szymek zapomnia³ swojej francuskiej lornetki i musia³ wracaæ po ni¹ w momencie. tych dwoje jakby celowo zmieni³o tego dnia zamiary i zamiast pójœæ – jak myœleliœmy – ulic¹ prosto w kierunku Bukowej Górki.

Nie by³o w tym nic nadzwyczajnego. Nagle. strzela³ co chwila wolnym œmig³em: „trach”. – Popatrzymy trochê! Ustawiliœmy siê w kolejce do lornetki wzd³u¿ ¿elaznej barierki mostu. Jedna. Szymek. dwup³atowiec – powiedzia³ Piotr. puœci³ lornetkê w obieg. – ¯aden tam dwup³atowiec. gdy zgni³ozielony kad³ub min¹³ cmentarz na Zaspie. W pewnej chwili zobaczyliœmy na niebie dwup³atowiec. a w kilka sekund póŸniej jeszcze jedna i jeszcze jedna. osi¹gaj¹c coraz wy¿szy pu³ap. nabrawszy ju¿ odpowiedniej wysokoœci. Staliœmy tak na moœcie. oddala³ siê od nas w kierunku zatoki. „trach-trrrach”. – Mo¿emy iœæ do domu. na przystanek kolejki elektrycznej. czekaj¹c na jakiœ lepszy pomys³. „trach-trach”. widoczny st¹d jedynie pod postaci¹ kêpy drzew. który wówczas nazywa³ siê Gdañsk Lotnisko. zawróci³ w stronê miasta i lec¹c z wy³¹czonym silnikiem. tylko kukuruŸnik – sprostowa³ Szymek i wyj¹³ z futera³u swoj¹ francusk¹ lornetkê. ka¿dej wiosny i lata. prosto na murawê lotniska. nic nam nie przychodzi³o do g³owy.serem zeszli schodami w dó³. z samolotu wykwit³a purchawka spadochronu. aczkolwiek niechêtnie. raz albo dwa razy w tygodniu æwiczyli tu spadochroniarze i terkot dwup³atowca nad nasz¹ dzielnic¹ pamiêtam z tamtych cza115 . I zanim zd¹¿yliœmy siê zorientowaæ. zawróci³. – O. – Wystrychnêli nas na dudka – skwitowa³ Piotr. KukuruŸnik. „trach-trach”. a za nimi jeszcze dwie – w sumie piêciu spadochroniarzy szybowa³o teraz w dó³. odjechali ¿ó³to-niebieskim wagonem w kierunku Sopotu i to by³o w³aœciwie wszystko tego dnia. który wzbija³ siê w górê z chrypliwym rzê¿eniem silnika. Samolot przelecia³ nad naszymi g³owami. wyrówna³ kurs i wyl¹dowa³ obok hangarów. samolot tymczasem.

powiadaj¹. gdzie zaraz podkreœlaj¹ takie wyrazy i pytaj¹: jak to „odziedziczy³o”?! Hans Jürgen Hupka. na przyk³ad: „A za naszymi plecami co szeœæ minut przeje¿d¿a³ niebiesko-¿ó³ty w¹¿ kolejki. ¿e wreszcie zrozumiem. I chocia¿ pierwsza czêœæ tego zdania tr¹ci szmir¹. ¿eby pisaæ. Nie pamiêtam ju¿. ¿e bez wzglêdu na okolicznoœci. przeholowa³em trochê. dwup³atowiec startowa³ i l¹dowa³. ¿e wreszcie 116 . niemieckie” – i zaraz odpowiedzialny redaktor wykreœla takie s³owo. jak na moim manuskrypcie rêka redaktora pisze uwagê: „Zast¹piæ innym sformu³owaniem”. gdyby to wszystko sk³ada³o siê na ksi¹¿kê o Weiserze. No tak. Czaja. bo po có¿ laæ odwetowcom wodê na ich m³yn? I widzê ju¿. Tylko ¿e nie sk³adam ksi¹¿ki o Weiserze. „To nasze”. teraz kiedy zape³niam kartki w nadziei. oni czekaj¹ na takie sformu³owania i zacieraj¹ rêce.sów jak filmowy refren. bia³e kopu³y wykwita³y na niebie. Staliœmy wiêc na moœcie. to druga czêœæ jest jakby wa¿niejsza. trzeba poœwiêciæ ¿ycie wyjaœnianiu zarówno chaosu jak i ³adu”. kto to powiedzia³. i uwa¿am. a zamiast skreœlonego „odziedziczy³o” znalaz³bym: „otrzyma³o jako reparacje wojenne”. dzisiaj ¿aden redaktor tak by ju¿ nie napisa³. a skoro na ksi¹¿kê. której wagony nasze miasto odziedziczy³o po berliñskim metrze. „to wszystko nasze. które we wspólnym szturmie zgniot³y berliñsk¹ bestiê”. której wagony w naszym piêknym piastowskim mieœcie znalaz³y siê dziêki braterstwu broni bohaterskiej Armii Polskiej i niezwyciê¿onej Armii Radzieckiej. Gonschorek. a ja wcale nie ¿yjê dla pisania. Tylko ¿e wtedy nic lepszego nie mieliœmy do roboty i spadochroniarze podobali nam siê bardzo. Napisa³em „odziedziczy³o” – czy to Ÿle? Nie napisa³bym tak. czego zrozumieæ nie mogê. „¯yjê po to. a za naszymi plecami co szeœæ minut przeje¿d¿a³ niebiesko-¿ó³ty w¹¿ kolejki. to znaczy do wydawnictwa.

Co roku przychodzê do niego na cmentarz i kiedy odejd¹ ju¿ wszyscy ludzie. a Piotr pyta mnie od razu: – No i co nowego w mieœcie? A ja odpowiadam mu.ujrzê. wszyscy doroœli ludzie. o to w³aœnie chodzi. zupe³nie tak jakbyœmy chodzili jeszcze do tej samej szko³y w Górnym Wrzeszczu. którzy wierz¹ w Boga. tylko z komunikacj¹ du¿e k³opoty. Któregoœ roku przysiad³em na samym rogu p³yty. ¿e powróci³em do niej kiedyœ w mojej rozmowie z Piotrem. – Ta kolejka nie by³a na dziewiêæset woltów tylko na osiemset. taki jak w ca³ej Polsce. zupe³nie nieznany ³ad. ¿e w³aœciwie to nic szczególnego. te¿ elektryczna kolejka. Dlatego tyle jest w tym popl¹tanych nitek. a w jego miejsce kursowaæ bêdzie nowy. odgarn¹³em zeschniête liœcie. pod Warszaw¹. Jeœli wspominam tê chwilê gor¹cego lata. to przede wszystkim dlatego. – Jak to wymieniaj¹? – Ano wymieniaj¹ – odpowiadam. tylko ¿e na trzy tysi¹ce woltów. Czy nasze wystawanie na moœcie i skoki spadochroniarzy mia³y jakiœ zwi¹zek z Weiserem? I tak. na z³om pójdzie. – Dziewiêæset? – dziwi siê Piotr. – Jakie k³opoty? – Kolejkê wymieniaj¹. czarne chor¹giewki i zapalone œwiece. wieñce. ten z berliñskiego metra. wtedy ja siadam na kamiennej p³ycie i rozmawiam z Piotrem. i nie. ¯e oddzielê ³ad od chaosu albo w chaosie objawi siê jakiœ inny. a tamta by³a na dziewiêæset. Tak. nawet lepiej brzmi¹cy. ale nie wierz¹ w duchy. 117 . Dlatego te¿ nie zmieniê napisanego ju¿ wyrazu na ¿aden inny. Czasem nawet k³ócimy siê o ma³o istotne szczegó³y. czego wczeœniej nie zauwa¿y³em. kiedy pozostawi¹ na mogi³ach kwiaty. – Stary tabor. £odzi¹ czy Krakowem.

kiedy staliœmy oparci o ¿elazn¹ porêcz mostu. A gdy schodzi³em ju¿ krêt¹ alejk¹ cmentarza w dó³ w coraz wiêkszej powodzi œwiate³. Tymczasem kukuruŸnik wyl¹dowa³ na murawie po raz ostatni. na pewno na dziewiêæset – znowu ja. Namiêtnie i gor¹co toczyliœmy spory o to. Ale na pewno o nim. – Nie. spadochroniarze zniknêli w czeluœciach hangaru. Pamiêæ Piotra okaza³a siê lepsza: tamta kolejka rzeczywiœcie mia³a trakcjê oœmiuset woltów. w zapachu tysiêcy œwiec. ¿e ta stara by³a na osiemset! I tak k³ócimy siê jak dwójka dobrych przyjació³. gdy ju¿ prawie zapomnieliœmy o Weiserze. przypomina³em sobie ten dzieñ. – Przecie¿ wymieniaj¹ ca³¹ trakcjê. tak czy tak musz¹ przerobiæ trakcjê. ale mówiê ci. – Na dziewiêæset – ja. a lornetka spod Verdun powêdrowa³a z r¹k Piotra prosto do skórzanego futera³u. Szymek strzykn¹³ fontann¹ œliny w dó³. ju¿ tylko o nim. ¿eby po³¹czyæ ten odcinek bezpoœrednio do Bydgoszczy. bo roboty trwaj¹ bez przerwy. Na pewno nie na osiemset. w jaki sposób 118 . a za naszymi plecami przemyka³y ¿ó³to-niebieskie wagony kolejki elektrycznej berliñskiego metra. I znów rozmowa zesz³a na Weisera. – Wracamy. nawet w œwiêta. a ostatnie sk³ady starej kolejki elektrycznej kursuj¹ jeszcze pomiêdzy Gdañskiem i Wejherowem w nieregularnych odstêpach czasu. œledz¹c æwiczenia spadochroniarzy. – Na pewno na osiemset – znów Piotr.– Nie – mówiê Piotrowi – Ÿle pamiêtasz. Na co Piotr: – To nie jest argument. tylko na dziewiêæset woltów! – Na osiemset – Piotr. – Nic tu po nas – powiedzia³ zdecydowanie. Tylko o czym i jak rozmawialiœmy? Nie pamiêtam ju¿.

na wysokoœci szpitala czubków. Minê³y jeszcze dwa dni. które dzisiaj by³y zupe³nie nieu¿yteczne. wiele pozostaje bia³ych plam. straszliwie nudne i bezowocne. przeskakiwa³a znów zerwanymi filarami wiaduktu szosê wiod¹c¹ do Rêbiechowa i niespe³na pó³ kilometra dalej.go podejœæ. to musia³ spory kawa³ek drogi przejœæ w³aœnie têdy. której przecie¿ nie by³o. gdy usi³ujê odtworzyæ przebieg tamtego dnia. dalej mija³a cmentarz brêtowski. Raz znikn¹³ gdzieœ w okolicy koœcio³a Zmartwychwstañców. Wówczas postanowiliœmy czatowaæ na niego przy starym nasypie. jak go zaskoczyæ. Weiser za ka¿dym razem wymyka³ siê naszej czujnoœci. Dzisiaj. Jej trasa bieg³a ³ukiem w kierunku po³udniowo-wschodnim. jak mu zaproponowaæ. Wita Stwosza. z kartograficzn¹ jednak dok³adnoœci¹ wyp³ywa z mg³y ta kolej. bo jeœli prawd¹ by³o. wchodzi³a w jeszcze g³êbszy jar. ¿eby coœ z nami zrobi³. Trudno zreszt¹ by³o zrozumieæ. ³¹cz¹cy nad 119 . a drugim razem straciliœmy go z oczu na wysokoœci Bukowej Górki. w którym Strzy¿a przep³ywa³a pod nasypem w¹sko sklepionym tunelem. ¿e chodzi z Elk¹ a¿ za Brêtowo. zaraz za miejscem. fantastycznie wysoki. jak ten pomiêdzy koœcio³em proboszcza Dudaka a brêtowskim cmentarzem. Wiedzieliœmy tylko. Odchodz¹c na wysokoœci przystanku Gdañsk Lotnisko od g³ównej arterii miasta. przecina³a przyczó³kami zerwanych mostów ulicê Grunwaldzk¹. Od rana siedzieliœmy na cmentarzu. Polanki. nieodmiennie. bieg³a nastêpnie pod lasem obok koœcio³a Zmartwychwstañców. w miejscu gdzie przylega on jednym rogiem do dawnej linii kolejowej. Tam ucieka³a dalej w nieznane nam terytorium. przechodz¹c w g³êbi jar przekopu. dlaczego poœród tylu zerwanych mostów ocala³y tylko te. z uporem niezrozumia³ej logiki. ¿e tak samo jak tu zerwane mosty towarzysz¹ jej dalej.

Ale wtedy nie by³ to najwa¿niejszy problem. Upa³ z wolna przedostawa³ siê równie¿ tutaj. para zahuczy w zaworach i ruszymy przed siebie. powiedzia³. Nic nie by³o nieprawdopodobne. ¿e za chwilê us³yszymy zza wzgórza stukot ¿elaznych kó³. pewnie ju¿ nie przyjdzie. Szymek nie odrywa³ oczu od okularów lornetki. do wnêtrza krypty. S³oñce by³o coraz wy¿ej i gdzieœ ko³o po³udnia Szymek. i wyobra¿a³em 120 . odk³adaj¹c lornetkê. bo zaraz odje¿d¿a dalej. ¿e le¿ymy tutaj w³aœciwie nie wiadomo po co. któr¹ nazywaliœmy wulkanem ze wzglêdu na jej sto¿kowaty kszta³t i wklês³y szczyt? A mo¿e siedzi teraz w krzakach ¿arnowca na lotnisku i czeka z Elk¹ na l¹duj¹cy samolot? Wszystko przecie¿ by³o mo¿liwe. id¹c przez kamienio³omy i górê. która ukryta w zaroœlach pokrzyw i paproci stanowi³a œwietn¹ kryjówkê. ¿arnowcem i dzikimi malinami. Wierzy³em wtedy. Zatrzyma maszynê. tak ¿e zapach zbutwia³ej wilgoci i ch³odnego cementu miesza³ siê coraz bardziej z duszn¹ woni¹ kwiatów. T³oki zadudni¹ w przyspieszonym rytmie. a my le¿eliœmy na brzuchach. ¿ebyœmy wsiadali. Pewnie dlatego pomyœla³em wówczas. Mo¿e omin¹³ to miejsce. bo skoro Weiser nie pojawi³ siê do tej pory. zeskoczy po stromych szczeblach ¿elaznej drabinki i pokiwa na nas rêk¹. tam gdzie musz¹ byæ w koñcu prawdziwe tory i zwrotnice. A mo¿e w ogóle poszed³ inn¹ drog¹.przekopem brzegi skarpy poroœniêtej traw¹. poœród syku i zgrzytu uka¿e siê naszym oczom lokomotywa prowadzona przez Weisera w kolejarskiej czapce. a¿ za Strzy¿ê i ostatni zerwany most z czerwonej ceg³y. prze¿uwaliœmy ŸdŸb³a trawy i od czasu do czasu ktoœ odzywa³ siê leniwie poœród brzêczenia os i trzmieli. Czekaliœmy na Weisera usadowieni w pustej krypcie. ¿e nasyp prowadzi do takiego miejsca. przeci¹g³y œwist gwizdka i w k³êbach pary.

EMIL KRESAK Daleki widok. Wrzeszcz 1953 . Fragment.

buchaj¹c strumieniem iskier. Wszystko opowiedzia³em na g³os. ¿ebym uwa¿a³ na podstêpne i niewidoczne wœród kêp wybuja³ej trawy rozjazdy. jak kapitan statku. a jednak nikt siê nie rozeœmia³ ani nie uwa¿a³. Nie pamiêtam ju¿. przeskakuj¹c zerwane mosty lekko i swobodnie.sobie. Lecz on sam nie nadchodzi³ i czas zaczyna³ d³u¿yæ siê okropnie. wymyœlaliœmy dodatkowe szczegó³y tej historii. a kogo do domu. ile by³o butelek oran¿ady i czy ze wszystkich zd¹¿y³ uciec gaz drobnymi pêcherzykami. Mój pomys³ z Weiserem. ¿e jest to g³upie. by wyniós³ po cichu bu³ki albo cokolwiek do jedzenia. Z zapalonymi œwiat³ami. a w³aœciwie z lokomotyw¹ i Weiserem podoba³ siê bardzo. zardzewia³e semafory i zaroœniête zielskiem budki dró¿ników. a Weiser. od których rozga³êziaj¹ siê zdradziecko œlepe tory. a ka¿dy ze s³uchaczy dodawa³ coœ od siebie i tak powsta³a nasza opowieœæ o niezwyk³ej lokomotywie umar³ej linii kolejowej. Có¿ w koñcu znaczy³y zerwane mosty i nieistniej¹ce szyny wobec mo¿liwoœci Weisera? Jego lokomotywa mog³aby z powodzeniem zajechaæ tutaj w k³êbach pary i zabraæ nas w podró¿ w nieznane. posy³a mnie na oko. jak jedziemy z Weiserem. Na ma³ym mostku obok koœcio³a Zmartwychwstañców zatrzymywa³a siê na chwilê i wtedy mo¿na by³o zobaczyæ. piêkne w naszym mniemaniu i wyj¹tkowo wznios³e. kogo wys³aliœmy po oran¿adê do sklepu Cyrsona. nie wiem w³aœciwie dlaczego. jak z zakrystii wybiega chy³kiem cz³owie122 . Nie mogê sobie równie¿ przypomnieæ. Gdy ostatnie krople oran¿ady zasycha³y na oblepionych butelkach z zielonego szk³a. Otó¿ lokomotywa z dziwnym maszynist¹ pokazywa³a siê zawsze przy pe³ni ksiê¿yca. napotykaj¹c nieczynne stacyjki. musia³em jeszcze raz powtórzyæ wszystko od pocz¹tku. a czerwone mrówki przetacza³y na naszych oczach okruchy bu³ek. jecha³a wolno od strony Wrzeszcza.

zmêczeni podró¿ni udawali siê do krypt. nikomu ju¿ nie opowiedzia³. ale za ciekawoœæ trzeba by³o s³ono p³aciæ. Lokomotywa rusza³a. szybko przemyka³a pod ³ukiem kamiennego mostu i ju¿ zgrzyta³a. opowiadali o tym zaufanym osobom. przez nastêpne zerwane mosty i niewidzialne zwrotnice. O tym. Niektórzy mieszkañcy oddalonych przedmieœæ widzieli te rzeczy i truchlej¹c ze zgrozy. Kiedy ju¿ wszyscy byli gotowi do drogi. ¿egnaj¹c cz³owieczka krótkim gwizdkiem. Odt¹d s³ychaæ w bezwietrzne noce jak na wpó³ ¿ywy. Weiser ci¹gn¹³ za dŸwigniê i gwizda³ przejmuj¹co trzy razy. a ten bieg³ truchtem w ciemny. na którym teraz siedzieliœmy. gdzie 123 . Oczywiœcie. Za co p³acono maszyniœcie? Wszystko ma swoje przyczyny – lokomotywa. Tak dzia³o siê co miesi¹c. w ka¿d¹ pe³niê ksiê¿yca. szkielety chwyci³y go pod rêce i zabra³y ze sob¹. a lokomotywa znika³a w okolicach przystanku Lotniska. niezale¿nie od pory roku. pragn¹cych zg³êbiæ tajemnicê. jod³owy las po drugiej stronie nasypu. wje¿d¿aj¹c teraz w g³êboki jar. w œwietle ksiê¿yca otwiera³y siê zaroœniête krypty. udaj¹c siê pod lokomotywê.czek w kusym fraku. co zobaczy³. maszynista wpuszcza³ ich do wêglarki i rusza³ dalej. bo kiedy lokomotywa wróci³a i zatrzyma³a siê obok cmentarza. I nagle. znalaz³o siê te¿ kilku œmia³ków. gdzie stary nasyp dochodzi³ do prawdziwej linii kolejowej. Cz³owieczek podchodzi³ do sapi¹cej maszyny i przekazywa³ maszyniœcie sakiewkê z brzêcz¹cymi monetami. do jednej z krypt. hamuj¹c u skraju cmentarza. Maszynista wraca³ nad ranem. odsuwa³y popêkane tablice i rój nieboszczyków klekocz¹cych piszczelami wy³azi³ z grobów. Pewnego razu brat koœcielnego wskoczy³ na wêglarkê i razem z nieboszczykami pojecha³ w kierunku Strzy¿y. na wpó³ umar³y – brat koœcielnego wo³a: „Wypuœæcie mnie st¹d! Wypuœæcie mnie st¹d!” – ale nie wiadomo. wymyœlaj¹c to wszystko. rozpêdza³a siê znacznie.

kiedy ca³a ta historia wybrzmia³a w ciszy opuszczonej krypty. podobnie jak w sekretariacie szko³y. Mo¿e nie wszystkie szczegó³y tej historii powtarzam dok³adnie. wbrew zdrowemu rozs¹dkowi i m¹drym umys³om. to kiedy ju¿ wszystko zosta³o wymyœlone. nagle zrobi³o siê nieswojo.skry³y go trupy. – Proœcie. myœlê. jakbyœmy bardzo prosili – wyjaœni³ Piotr. a pracuj¹cy mê¿czyzna przerywa³ co jakiœ czas zajêcie. naœladuj¹c przy tym g³os proboszcza Dudaka. ¿eby Weiser pojawi³ siê tutaj. – Jak to? – zdziwi³ siê Piotr. prostowa³ plecy i wyjêt¹ z kieszeni ose³k¹ klepa³ ostrze. Chocia¿ nie bardzo baliœmy siê cmentarza i by³o wczesne popo³udnie. a bêdzie wam dane – sentencjonalnie powiedzia³ Szymek. Tymczasem Weiser wci¹¿ nie pojawia³ siê w polu naszej obserwacji. gdy oczekiwaliœmy na rezultat naszych pisemnych zeznañ. ¿e powiedziane mo¿e zaistnieæ realnie. bo wielu zw¹tpi³o w sens oczekiwania i co chwilê ktoœ wraca³ do domu drog¹ przez Bukow¹ Górkê. – Czy Pan Bóg zajmuje siê w ogóle takimi sprawami? – Jakimi sprawami? – zapyta³em. a nieboszczyk wstaje z grobu i przemawia do ¿ywych. któr¹ czyta³a nam pani Regina na lekcji polskiego. a zreszt¹ krzyk jest tak straszny. po drugiej stronie nasypu brêtowski gospodarz kosi³ trawê. ale teraz. a nas by³o coraz mniej. Metaliczny dŸwiêk leniwie rozp³ywa³ siê w roz¿arzonym powietrzu. opowiedziane i wyg³oszone chórem mieszaj¹cych siê g³osów. ¿e nikt nie odwa¿y³by siê poszukiwaæ zaginionego. tamta te¿ dzieje siê noc¹. porzucaj¹c miejsce w krypcie i nadziejê. Wyprzêgniêty z dyszla koñ szczypa³ koniczynê. ale Szymek zaraz rozwia³ jego w¹tpliwoœci: 124 . W dolince naprzeciw cmentarza. Ostatecznie. ¿e nie jest to wcale opowieœæ gorsza od tej. Jakby prawd¹ by³o to. choæby tak¹ proœb¹. – No.

Pomyœla³em. podobnie jak oni. A wtedy Piotr powiedzia³. Ludzie tak mówi¹ i nie wiadomo.. – Niby po co? – zapyta³ Szymek. Poczuliœmy zapach siana zmieszany z woni¹ zwierzêcego potu. – A skoro by³ synem Pana Boga. czy nie tak? Jak twój ojciec jest Polakiem – zwróci³ siê do Szymka – to ty siê rodzisz te¿ Polakiem. Po drugiej stronie mê¿czyzna koñczy³ grabienie skoszonej trawy w ma³e kupki. ile w tym prawdy. ¿e Pan Bóg nie ma wa¿niejszych spraw? I w ogóle. to znaczy. ¿e warto by sprawdziæ. a gdybyœmy siê pospieszyli. czy rzeczywiœcie o dwunastej w nocy nieboszczycy wstaj¹ z grobów. ¿e Weiser nie przejdzie têdy dzisiaj i w³aœciwie mo¿emy iœæ do domu. to byœ siê urodzi³ jako Niemiec. bo ¿adnemu z nas nie chcia³o siê mleæ niepotrzebnie ozorem.. to co siê nad tym zastanawiaæ. odk¹d zupa rybna zaleg³a zatokê. ¿e Pan Bóg te¿ jest ¯ydem. bo wiedz¹. S³oñce by³o ju¿ ni¿ej i d³ugie cienie sosen przecina³y teraz nasyp jak belki przerzucone nad strumieniem. Powietrze sta³o nieruchome jak przez wszystkie te dni. – odburkn¹³ Szymek niechêtnie i dalej nie rozmawia³ ju¿ na ten temat. po czym zaprz¹g³ konia i pojecha³ w stronê zabudowañ. Mo¿e mówi¹. za wzgórzami NiedŸwiednika zabucza³ samolot. – A mo¿e przyjdziemy tu noc¹? – przerwa³ ciszê Piotr. Podœwietlone pnie drzew wygl¹da³y nienaturalnie czerwono. zd¹¿ylibyœmy jeszcze oddaæ butelki po oran¿adzie przed zamkniêciem sklepu Cyrsona. a mo¿e 125 . a przynajmniej rozmawiaj¹ ze sob¹. Weiser jest ¯ydem.– Czy ty myœlisz. jak u jarmarcznego malarza. Milczeliœmy d³ugo. tak? – Gdyby babcia mia³a w¹sy. Gdzieœ daleko. ju¿ tylko we trzech. a to zupe³nie co innego! – Pan Jezus te¿ by³ ¯ydem – nie dawa³ za wygran¹ Piotr. a gdyby by³ Niemcem.

Wiêc my moglibyœmy sprawdziæ. jak tamci wspinaj¹ siê teraz skrajem moreny na p³askowy¿. Ale losowania nie by³o. trzymaj¹c jakieœ zawini¹tko. To by³ ten sam w¹wóz. Tam gdzie koñczy siê w¹wóz. wype³zaj¹c z krypty – id¹. nasypem szed³ Weiser. ruszyliœmy za nimi. jak¹ mieli nad nami. Gdy znikli w wylocie gliniastego w¹wozu. Szybko opuœciliœmy kryptê. – Ale kto pójdzie? Bo na cmentarz noc¹ trzeba iœæ samemu. nieboszczyki wyczuwaj¹ wiêksz¹ iloœæ ludzi. Siedzieli w najwy¿126 . psy. maszerowa³a Elka. id¹c w kierunku strzelnicy. obok kamiennych anio³ów ze strzaskanymi skrzyd³ami. kryj¹c siê za gêstym krzakiem g³ogu. Przywarliœmy do tego wzniesienia. – Popatrzcie – szepn¹³ Szymek. droga biegnie lekko do góry. zwa¿ywszy przewagê wysokoœci. Le¿¹c za rozroœniêt¹ kêp¹ ¿arnowca. a pó³ kroku za nim. obserwowaliœmy ka¿dy ich ruch i gest. Podchodziliœmy ich z zachowaniem wszelkich regu³ sztuki wojennej i nie by³o to ³atwe zadanie. aby nie zgubiæ tropu. w którym du¿o póŸniej spotkaliœmy M-skiego z siatk¹ na motyle. o tam! Rzeczywiœcie. Postanowiliœmy ci¹gn¹æ losy – przed cmentarzem ten. I bêdzie co najmniej piêtnaœcie minut czekaæ w samym œrodku cmentarza. patrz¹c.dlatego. podryguj¹c jak ma³a dziewczynka. prze¿egna siê i dalej pójdzie sam. kiedy œciga³ niepylaka apollo. – No dobrze – zgodzi³ siê Szymek. na kogo wypadnie. Minêli nas i skrêcili w poln¹ drogê. Byliœmy jak psy spuszczone po d³ugim oczekiwaniu ze smyczy. które zwietrzy³y zwierzynê i które wyrywaj¹ przed siebie. Ale oni zachowywali siê nadzwyczaj spokojnie. zupe³nie jak zwierzêta i wtedy ca³a zabawa na nic. ¿e siê po prostu boj¹ i sami nigdy nie sprawdzili. który od nasypu oddalony by³ nie wiêcej ni¿ piêæ metrów.

podaj¹c rêkê Elce. kiedy jedynie gwiazdy spogl¹da³y na nas milcz¹co. i poszli dalej w kierunku strzelnicy. jak mo¿na by³o s¹dziæ po wyrazie twarzy Elki. Sunêliœmy za nimi jak duchy – szybko i bezszelestnie. Pomarañczowa kula znik³a wreszcie za lasem. Bo to. a ona mu odpowiada³a urywanymi zdaniami. i wtedy Weiser wsta³. jak ¿ebra wielkiego zwierzêcia. Na palcach przemknêliœmy obok ¿eliwnych wózków i otworu pie127 . co wydarzy³o siê póŸniej. który wyrós³ niespodzianie przed naszymi oczami. na coœ wa¿nego. W rozgrzanym powietrzu mo¿na by³o wyczuæ zapach ¿ywicy i wysuszonej kory. wyda³ siê wielkim gmaszyskiem ze strzelist¹ wie¿¹ komina. sk¹d w¹sk¹ œcie¿k¹ kluczyliœmy do góry poœród ponurych buków i leszczyny. Wtedy myœleliœmy. ¿e oni s¹ gdzieœ na dole. W ciemn¹. Staliœmy nieœmia³o na skraju lasu i dopiero dudni¹cy g³os Weisera przywróci³ nas rzeczywistoœci. nastêpnie nasza droga przeciê³a rêbiechowsk¹ szosê i dalej ju¿ bez przerwy lasem wiod³a nas w nieznanym kierunku. ¿e Elka czeka z Weiserem na jakiœ znak. czarnymi jamami okien i spadzistym dachem. mog³o wydarzyæ siê tylko po zachodzie s³oñca. na której tle miga³y z zawrotn¹ szybkoœci¹ czarne punkciki owadów. zwielokrotnione echem pustych œcian. Przechodziliœmy przez starodrzew. bezksiê¿ycow¹ noc. chyba ma³o wa¿nym. na niebie rozla³a siê czerwieniej¹ca ³una. By³o jasne. ale dzisiaj wiem. dalej wzd³u¿ dolinki za strzelnic¹. prawdopodobnie w piwnicy. S³owa dobiega³y gdzieœ z g³êbi. co wyrwie ich i nas z drêtwego oczekiwania. budynek nieczynnej cegielni. ¿e oni czekali po prostu na zachód s³oñca.szym punkcie p³askowy¿u zwróceni w stronê morza i rozmawiali o czymœ. w którym straszy³y ods³oniête krokwie. Mówi³ coœ do Elki. którego nie rozwiewa³ ¿aden. coraz dalej od zabudowañ Brêtowa. najmniejszy nawet podmuch wiatru.

którego ujrzeliœmy w Bo¿e Cia³o poœród ob³oku kadzidlanego dymu. ten sam. frazy rwa³y siê jedna po drugiej. sk¹d dobiega³y g³osy. czekaj¹c znaku od Weisera. Weiser. jak najciszej podeszliœmy do uniesionej klapy. które przytknê³a do ust. pod³oga by³a drewniana i w dodatku spróchnia³a. wzbijaj¹c tumany kurzu. który wygra³ mecz z wojskowymi. W czêœci hali. Elka usiad³a po turecku obok œciany w pobli¿u œwiecy. równie¿ na pod³odze. wyrzucaj¹c rêce do góry i na boki. a zaraz potem œwiecy. Elka rozwinê³a zawini¹tko.ca do wypalania ceg³y. Wreszcie. Trzymaj¹c buty w d³oniach. Weiser wsta³. Tembr instrumentu by³ miêkki i faluj¹cy. Melodia stawa³a siê coraz ¿ywsza. zupe³nie jakby ktoœ na szczycie góry gra³ powoln¹ i pe³n¹ têsknoty melodiê. A Weiser. ¿e wszystko widzieliœmy jak na d³oni. Nagle pod nami rozb³ys³o œwiat³o zapa³ki. powracaj¹c jednak stale do tego samego tematu. Prowadzi³a na schody biegn¹ce w dó³. któr¹ Elka postawi³a przy œcianie. przechylaj¹c g³owê we wszystkich kierunkach. siedzia³ skulony Weiser i wygl¹da³ jakby siê modli³. Tañczy³ coraz szybciej i gwa³towniej. ¿e zaraz wydarzy siê coœ strasznego. Tañczy³ w piwnicy zrujnowanej cegielni. przez chwilê pozostaj¹c w tej pozycji. jakby melodia. Przywarliœmy twarzami do desek. tañczy³ teraz przy œwieczce i melodii wygrywanej na œmiesznych piszcza³kach. trzyma³a go w swojej 128 . Milczeli. przyspieszaj¹ca z ka¿dym taktem a¿ do niemo¿liwoœci. a ja prze³yka³em œlinê i czu³em. na szczêœcie szpary by³y tu na tyle szerokie. Na œrodku piwnicy. us³yszeliœmy pierwsze dŸwiêki. Przypomina³ on po³¹czone piszcza³ki nierównej d³ugoœci. Uniós³ ramiona. dziwnie od nas dalekie. gdy uniós³ g³owê. S³ysza³em w³asn¹ krew rwac¹ jak wodospad Niagara w ka¿dej ¿y³ce i naczyniu. ten sam Weiser z lotniska i ogrodu zoologicznego w Oliwie. W migotliwym blasku œwiecy ujrza³em w jej d³oniach dziwny instrument muzyczny.

tylko drewnian¹ kuk³¹. Dopiero gdy przerwa³. ¿e to w³aœnie cisza brzmi tak okropnie i z³owrogo. a wygl¹da³ teraz jak martwy. nieznaj¹cy umiaru ani granicy zmêczenia. mówi¹cy w niezrozumia³ym jêzyku jakieœ urwane wyrazy. niepokoj¹co obcy.w³adzy. Czerwonawy py³ unosi³ siê wokó³ jego postaci. gdy Weiser otworzy³ usta. ¿e czyjaœ rêka dotyka moich pleców. a w œwietle œwiecy ujrza³em wiruj¹ce smugi kurzu tej samej barwy. Wydawa³o mi siê. bo g³os. i wiem. Oczy mia³ zamkniête. Weiser upad³ na pod³ogê. a nasze Ÿrenice rozszerza³y siê coraz bardziej i bardziej. tañczy³ jak nawiedzony szaleniec. najzupe³niej obcy i surowy. To nie by³ ju¿ Weiser. kto przez zbieg okolicznoœci wystêpowa³ teraz w ludzkiej postaci. bo przecie¿ zobaczyliœmy nagle kogoœ zupe³nie obcego. która najwyraŸniej krêpowa³a jego ruchy zmierzaj¹ce do uwolnienia siê z niewidzialnych pêt cia³a. wnuk pana Abrahama Weisera. Wygl¹da³ na zmêczonego cz³owieka. i us³yszeliœmy niski g³os mê¿czyzny. nasz szkolny kolega spod trzynastki na pierwszym piêtrze. By³ to raczej ktoœ przera¿aj¹co nieznany. Nagle muzyka ucich³a. By³o to bardziej niesamowite. ¿e to z³udzenie zawdziêczam przera¿eniu. Tañczy³. który cedzi g³oski przez spuchniête gard³o z najwiêksz¹ mêk¹ i wbrew sobie. ni¿ gdyby wœród dŸwiêków piszcza³ek zahucza³y organy albo rogi myœliwskie. Nie 129 . Nie zd¹¿y³em pomyœleæ. tañczy³. spojrza³em na Elkê. ktoœ. jakby on mówi³. tañczy³ z przymru¿onymi oczami niczym upojony trunkiem goœæ weselny. sam o tym nie wiedz¹c. Siedzia³a nieruchomo pod œcian¹ i w³aœciwie nie by³a ju¿ Elk¹. jakby go opêta³y demony drgawek i skoków. jakby chcia³ z³apaæ oddech. wydobywa³ siê z gard³a Weisera. krawca. Jej oczy wpatrzone w Weisera przypomina³y szklane paciorki lalek z dzieciêcego teatru. Jego zaciœniête piêœci kurczy³y siê i rozluŸnia³y przy ka¿dym wyrazie.

poruszy³y siê nawet i nie drgnê³y. Palce Piotra zacisnê³y siê na moim ramieniu. – Chryste! – us³ysza³em szept Szymka. Z pocz¹tku wzi¹³em to za przywidzenie. – Chryste. Wiêc jak to by³o naprawdê? Czy to. zauwa¿y³em. mo¿e czterdzieœci centymetrów nad ziemi¹ i powoli unosi³o siê jeszcze wy¿ej. Pod oknami domu przeci¹ga³ pochód. co on robi? Weiser lewitowa³ nad brudn¹ pod³og¹ i jego cia³o nie by³o ju¿ naprê¿one. najpierw trzydzieœci. co widzieliœmy w piwnicy nieczynnej cegielni. tu¿ obok du¿ego portretu papie¿a. to jasne. Tak. mog³o byæ tylko przywidzeniem? Czy mog³o nam siê tylko zdawaæ. Nie wiem. Na transparentach widnia³y nowe has³a. albo prawie zupe³nie nowe. Wtedy to nast¹pi³o. ca³e jego cia³o wisia³o teraz w powietrzu. ¿e Weiser unosi siê ponad pod³og¹. Szymek nie by³ ju¿ tamtym Szymkiem z francusk¹ lornetk¹ spod Verdun. „¯¹damy rejestracji” – przeczyta³em na jednym z nich. gdy wreszcie Weiser uniós³ cia³o do pozycji klêcz¹cej i przesun¹³ œwiecê bardziej na œrodek. ale mimo to nie spodziewa³em siê a¿ takiej zmiany. kiedy siedzieliœmy naprzeciw siebie w jego s³onecznym mieszkaniu. w zupe³nie innym mieœcie i – co tak¿e nale¿y podkreœliæ – w zupe³nie innej epoce. w którym momencie. czy te¿ rzeczywiœcie lewitowa³ przy œwietle migotaj¹cej œwiecy? Dwadzieœcia trzy lata póŸniej to samo pytanie zadawa³em Szymkowi. wiêkszej ni¿ odleg³oœæ dwudziestu trzech lat i dziel¹cych nasze miasta kilometrów. „Niech ¿yje Gdañsk” – zauwa¿y³em tak¿e gdzieœ w œrodku masy ludzi. ¿e jego nogi nie dotykaj¹ ju¿ klepiska. niesionego przez m³od¹ dziewczynê. po jakim czasie. „Prasa k³amie” – widnia³o na drugim. ale stopy Weisera coraz wyraŸniej unosi³y siê nad pod³og¹. Weiser stan¹³ na obu stopach. 130 . ko³ysane niewidzialnym ramieniem. roz³o¿y³ rêce jak do lotu i sta³ wpatrzony w p³omieñ œwiecy bardzo d³ugo.

i krêci³ g³ow¹ z pow¹tpiewaniem. ¿e tak jak kwestie wielkiej polityki. przechylaj¹c szklankê – pomin¹æ musimy przypadek celowej mistyfikacji. ¿e owszem. które na po³udniu jest smaczniejsze. 131 . – A tam. do którego ludzie przypinali wizerunki Czarnej Madonny i pod którym sk³adali kwiaty. – Weiser lewitowa³. czy ulegliœmy zbiorowej psychozie? Szymek otwiera³ butelki piwa. co bêdzie dalej. – Czy tam Weiser unosi³ siê w powietrzu. to przecie¿ nie wiesz. Mówi³ jak zawsze spokojnie. – Po tylu latach? I to akurat teraz. w piwnicy? – pyta³em. ¿e jej autorowi objawi³ siê Bóg w postaci s³upa ognia i szumu skrzyde³. – Ale co bêdzie dalej? Nie wiedzia³em. czy te¿ autorowi wydawa³o siê tylko. ¿e tak by³o.Interesowa³ siê wypadkami bie¿¹cymi i ci¹gle wypytywa³ mnie o szczegó³y z Gdañska. czy tylko wydawa³o siê. jak to wszystko wygl¹da³o u nas. kiedy dziej¹ siê takie rzeczy? Nie mog³em go jakoœ przekonaæ. – Tym razem nie strzelali! – cieszy³ siê jak dziecko. Oczywiœcie – doda³. – Wiêc jak to by³o naprawdê? – nie dawa³em za wygran¹. nad którymi ³amali sobie g³owy korespondenci wszystkich gazet œwiata – bez odpowiedzi pozostaj¹ równie¿ moje pytania o Weisera. dla mnie jest to najwa¿niejsza sprawa. czy teraz jest to a¿ takie wa¿ne – mówi³ Szymek. – Jeœli przeczytasz w ksi¹¿ce. jak wygl¹da³a przez wszystkie dni brama stoczni i drewniany krzy¿. a jeszcze d³u¿ej musia³em opowiadaæ. ¿e to robi? Szymek zapali³ papierosa. D³ugo t³umaczy³em mu. – Ostatecznie. czy by³o tak w istocie. i nikt zreszt¹ nie móg³ tego przewidzieæ od Tatr do pla¿y w Jelitkowie. Z³oœci³em siê tylko.

Nie. jaki ma samochód i jak siê jej powodzi. – Sk¹d ona mog³a mieæ taki instrument? Wiedzia³em naturalnie. Szymek jedno pamiêta³ bardzo dobrze. czy Elka powiedzia³a mi coœ na temat Weisera. przygarbione ju¿ od ci¹g³ego wymachiwania na próbach chóru. „Komu to by³o potrzebne?” rozk³ada³a ramiona.– Nie wiem – odpowiedzia³ po chwili. A kiedy dowiedzia³ siê. a nasza pamiêæ jest przecie¿ zawodna”. – Fletnia Pana to rzeczywiœcie niezwyk³y dŸwiêk. zapyta³. i nie by³ te¿ ciekaw. po co do niej jeŸdzi³em. ¿e z kolekcji instrumentów ludowych zginê³a jej tamtego roku fletnia Pana. Potwierdzi³a. kiedy przegl¹da³em szkolne papiery Weisera i rozmawia³em nawet z niezmordowan¹ nauczycielk¹ muzyki. skandynawskie skrzypce i kupê innych eksponatów. w której obok ksylofonu mo¿na by³o ogl¹daæ ukulele. jak to siê sta³o. nie uwa¿asz? I tak ju¿ by³o przez ca³y czas mojej wizyty w jego domu. nie domyœli³ siê nawet. na którym gra³a Weiserowi do tañca w piwnicy starej cegielni. a mianowicie instrument. ale mog³o byæ te¿ inaczej” – odpowiada³ za ka¿dym razem. a przez otwarte okno s³ychaæ 132 . sprawê zbada³em bardzo dok³adnie tego samego roku. ¿e ze szkolnej gabloty. ba³a³ajkê. jedynej zreszt¹ przez wszystkie te lata. Kiedy zaœ piliœmy ostatnie butelki piwa. to ostatecznie zdarza siê czêœciej ni¿ fruwanie nad ziemi¹. dumy jej gabinetu. – Mo¿e rzeczywiœcie lewitowa³. ¿e trzy lata temu by³em w Mannheim u Elki. – „Tyle lat up³ynê³o. jak to by³o. a mo¿e tylko ulegliœmy zbiorowej psychozie. Szymek nie mia³ okreœlonego zdania co do Weisera i wszystkie kwestie przeze mnie postawione rozstrzyga³ podobnie: „mog³o byæ tak. „Kto na tym umia³by graæ?” Ale o tym wszystkim nie powiedzia³em Szymkowi. i nigdy nie mog³a sobie wyt³umaczyæ. dziwna muzyka – mówi³ do mnie z o¿ywieniem. zginê³a w³aœnie fletnia Pana.

nikomu siê do tego nie przyznaj¹c. nie ulega w¹tpliwoœci.by³o znowu zwyczajny gwar ulicy i œpiew ptaków. która nigdy nie ust¹pi³a we wszystkim. o których mo¿emy mieæ jedynie mgliste pojêcie. Weiser by³ piromanem. Tak. co s¹dzi o tamtym dniu nad Strzy¿¹. ju¿ wiele lat póŸniej. to trudno wyt³umaczyæ. w piwnicy cegielni. gdy Weiser po raz ostatni rozmawia³ z nami. poddawa³ j¹ rozmaitym próbom i nawet my ulegliœmy nadzwyczajnej sile jego sugestii. A te efekty wizualne? Przeczyta³ parê ksi¹¿ek – oto ca³y sekret jego wiedzy. Psychologia zna takie wypadki i t³umaczy to dosyæ prostymi mechanizmami oddzia³ywania sugestywnego. bo w miejsce piwa pojawi³o siê na stole wino domowej roboty. nie bêdzie czu³ strachu przed 133 . i kiedy ¿ona Szymka wnios³a wielki jak obrus pó³misek kanapek. co dotyczy³o jego osoby? Szymek zmieni³ najpierw szklanki. Wybuchy? Tak. stokroæ gorsze manie przeœladowcze. bez w¹tpienia potrafi³ robiæ z nich u¿ytek równie¿ w swoich kontaktach z ludŸmi. a Elce i nam kaza³ wierzyæ. ¿e Weiser posiada³ jakieœ ukryte zdolnoœci hipnotyczne. zapyta³em wreszcie. który wychowywa³ siê praktycznie sam pod okiem zdziwacza³ego starca. móg³ mieæ inne jeszcze. Dlaczego k³adli siê z Elk¹ tu¿ przy pasie startowym lotniska? To by³o æwiczenie jej wytrzyma³oœci na strach: ostatecznie ktoœ. Udawa³. ¿e lewituje. Wszystko wskazywa³o na to. on te¿ zastanawia³ siê nad tym. Tam. Potwierdza to przypuszczenie jego popis z panter¹. ale Weiser. a Weiser nie? I co w³aœciwie mog³a znaczyæ jej amnezja. i dlaczego Elka znalaz³a siê w kilka dni póŸniej. Wiêc jednak raczej nie lewitowa³. kto chocia¿ raz przele¿y pod brzuchem l¹duj¹cego samolotu. ¿e unosi siê w powietrzu. poniewa¿ sam by³ wtedy na etapie odkrywania swoich nie do koñca uœwiadomionych mo¿liwoœci. Do czego by³a mu potrzebna Elka? To jasne – wykorzystywa³ j¹ i przeprowadza³ na niej eksperymenty.

gdyby nie opieka tego zdziwacza³ego krawca. ale co móg³ myœleæ? Kto wie. takie wypadki odnotowano ju¿ niejednokrotnie. a jego zw³oki woda unios³a do podziemnego kana³u. Ostatecznie. co opowiada³ mu na ten temat stary Weiser. ukry³ siê gdzieœ z boku i czeka³. którym rzeczka p³ynie dalej pod miejskimi zabudowaniami. jego sieroctwo musia³o spowodowaæ powa¿ne zmiany w psychice. który spojrzeniem oskar¿a ludzi o to tylko. Tylko przeceni³ swoje mo¿liwoœci i kiedy szuka³ jej cia³a w pobliskim stawie. do kogo albo raczej do 134 . co niemieckie i ca³y arsena³. co musia³o ujœæ naszej uwadze. jaki znalaz³. gdzie jego talent zyskiwa³by poklask i uznanie. Tak czy inaczej. utopi³ siê najzwyczajniej w œwiecie. a¿ odnaleŸli j¹ milicjanci z psami. jest tego najlepszym przyk³adem. Tylko ¿e Elka cudem nie utonê³a. ¿e ¿yj¹. Weiser by³by dzisiaj kimœ w rodzaju artysty estrady. W jaki sposób Elka prze¿y³a trzy dni. Gdy Weiser zorientowa³ siê. co robi³ z broni¹. Dawid mia³ wyraŸn¹ obsesjê na punkcie wszystkiego. a¿ pójdziemy. przez który przep³ywa Strzy¿a. Elkê po prostu zabra³a woda. mo¿e nawet wystêpowa³by w cyrku. Przecie¿ nie umia³ p³ywaæ. co siê sta³o. by³o prawdopodobnie tylko przygotowaniem. le¿¹c w szuwarach? To istotnie zagadkowa sprawa.hipnoz¹ i wprawianiem go w stany transu. On pragn¹³ ich zabijaæ i to. ostatniego dnia wakacji. by³ w jakimœ sensie ofiar¹ wojny. nigdy nie k¹pa³ siê z nami w Jelitkowie. a nastêpnie przechowywa³ w cegielni. Nad Strzy¿¹. Czy myœla³ kiedyœ o swoich rodzicach? Bez w¹tpienia. pr¹d zniós³ j¹ w przybrze¿ne szuwary i przele¿a³a tam pó³przytomna. Taki wzrok nie oznacza nic dobrego. a potem rozpocz¹³ poszukiwania na w³asn¹ rêkê. Innej mo¿liwoœci nie ma. W ka¿dym razie jest to w pe³ni prawdopodobne. ale raczej z dziedziny biologii. Wygl¹da³ na ponurego dziwaka. Tak. Weiser zap³aci³ za swoj¹ nieuwagê. a raczej zupe³ny brak opieki z jego strony.

czego celowa³, kiedyœmy póŸniej przychodzili do cegielni? Makiety nie mog¹ pozostawiaæ ¿adnych, najmniejszych nawet w¹tpliwoœci. Wybuja³a fantazja, nieprawdopodobny spryt, dzieciêca naiwnoœæ w po³¹czeniu z hipnotycznymi zdolnoœciami, których zreszt¹ musia³ baæ siê bardziej ni¿ Elka – to wszystko z³o¿y³o siê na osobê Weisera. Przy trzeciej szklaneczce wina Szymek urwa³ swój monolog. Mia³em ochotê wypytaæ go o kilka szczegó³ów. Na przyk³ad, sk¹d w nim ta pewnoœæ, ¿e Weiser nie umia³ p³ywaæ? Mo¿e by³o z tym tak samo jak z gr¹ w pi³kê? Albo sk¹d przekonanie, ¿e Elkê unios³a woda i ¿e usz³o to jakoœ naszej uwadze? Przecie¿ oboje zniknêli równoczeœnie i to, co twierdzi³ Szymek, nie trzyma³o siê kupy. Poza tym cia³o Weisera, nawet gdyby rzeczywiœcie uton¹³, nie mog³o przedostaæ siê do podziemnego kana³u, gdy¿ wlot u koñca stawu by³ zagrodzony ¿elazn¹ krat¹. Ale oboje pytali mnie o nowiny z Gdañska. O pomnik, który mia³ teraz stan¹æ obok bramy stoczni, w miejscu, gdzie pad³y strza³y – ten pomnik interesowa³ ich najbardziej. Pytali, czy bêdzie tam nazwisko Piotra. Nie potrafi³em odpowiedzieæ, chocia¿ po tym, co przeszli jego rodzice, po tym nocnym pogrzebie z ekip¹ uzbrojonych grabarzy i cia³em Piotra rzuconym w plastykowym worku w jamê ziemi, po tym wszystkim, nie spodziewa³em siê, aby ten wielki i wspania³y monument móg³ im w jakikolwiek sposób wynagrodziæ tamt¹ zimê. – Nie o to przecie¿ chodzi – zniecierpliwi³ siê Szymek. – Tak, rzeczywiœcie nie o to chodzi – odpowiedzia³em machinalnie i przypomnia³em sobie, ¿e Piotr, wed³ug relacji jego matki, nie móg³ œcierpieæ tego dnia widoku helikopterów kr¹¿¹cych nad miastem i poszed³ piechot¹ do Gdañska (nie jeŸdzi³y ju¿ tramwaje), ¿eby zobaczyæ, co siê dzieje. „Zabili go z tego helikoptera”, twierdzi³a uparcie matka, a gdy naoczni œwiadkowie opo135

wiadali jej, ¿e Piotr dosta³ siê przez przypadek pomiêdzy t³um a oddzia³ wojska i ¿e trafi³a go ta kula prosto w g³owê, z lewej strony, na wylot – wtedy macha³a rêk¹ i mówi³a, ¿e to nieprawda, bo na pewno strzelali z helikoptera, i jeszcze z³oœci³a siê, gdy wspominano o wojsku. Dla niej by³a to przebrana milicja. Mówi³em wiêc o pomniku, a Szymek i jego ¿ona s³uchali mnie z uwag¹. A Weiser? Weiser ulecia³ z naszej rozmowy, jakby go nigdy nie by³o, i kiedy siedzia³em ju¿ w wagonie ko³ysanym równomiernym rytmem podk³adów i zwrotnic, wydawa³o mi siê, ¿e jadê w³aœnie nieistniej¹c¹ lini¹ kolejow¹ przez dziesiêæ zerwanych mostów i mijam brêtowski cmentarz z ma³ym, ceglanym koœció³kiem, ukrytym w zaciszu drzew, a lokomotywê prowadzi Weiser w kolejarskiej czapce, spowity ob³okiem kadzidlanego dymu, pachn¹cego jak wiecznoœæ. Tymczasem do gabinetu dyrektora wezwano woŸnego. – Tak nie mo¿e byæ – us³ysza³em g³os M-skiego – ¿eby ci smarkacze wodzili nas za nos! Mówi³em dyrektorze, ¿e tu trzeba od razu ostrych metod. O, ja ich znam, bez tego ani rusz! A pan – zwróci³ siê do woŸnego – bêdzie tu musia³ siedzieæ z nami, bo to jeszcze trochê potrwa! WoŸny zamrucza³ coœ pod nosem, coœ, co z czeluœci gabinetu zabrzmia³o niewyraŸnie, ale wówczas da³bym g³owê, ¿e to jego znane porzekad³o „jak mus to mus” – i wróci³ do sekretariatu, wo³aj¹c Piotra. Coœ nie zgadza siê w naszych pisemnych zeznaniach i pewnie dlatego M-ski z³oœci siê tak bardzo – pomyœla³em. – Ach tak, ju¿ wiem, chodzi o tê sukienkê, a raczej o strzêp sukienki, czerwonej sukienki Elki, o której Szymek dla œwiêtego spokoju napisa³, ¿e spaliliœmy j¹ po ostatnim wybuchu. Tak, nie znaleŸli tego w zeznaniu moim ani Piotra, a wiêc bêd¹ pytali, jak by³o z t¹ sukien136

k¹. Kto j¹ znalaz³, gdzie, kiedy spaliliœmy ten strzêp materia³u, który pozosta³ po naszej kole¿ance. Pope³niliœmy b³¹d, powinniœmy ustaliæ szczegó³y, gdy w sekretariacie nie by³o woŸnego, i teraz ka¿dy powiedzia³by to samo, a oni zakoñczyliby œledztwo w przekonaniu, ¿e jest, jak wymyœlili. Ale woŸny rozsiad³ siê wygodnie na swoim krzeœle i ani myœla³ pozostawiæ nas przez chwilê samych. W radiu ju¿ dawno skoñczy³o siê przemówienie W³adys³awa Gomu³ki, nagrodzone hucznymi oklaskami i owacj¹. Z g³oœnika dobiega³y teraz dŸwiêki muzyki operetkowej, nieznoœnie cienki g³os œpiewaczki wyci¹ga³ coraz d³u¿sze „och, och, ko-oo-oo-cha-aa-a-aa-m ciê”, a ja czu³em drêtwiej¹c¹ nogê i ból lewej stopy nie dawa³ mi spokoju. Ten ból zawdziêcza³em i w pewnym sensie zawdziêczam do dzisiaj Weiserowi. Zawsze, kiedy zbiera siê na deszcz, spogl¹dam na ma³¹ bliznê poni¿ej kostki i wiem, ¿e w wilgotn¹ pogodê bêdê utykaæ. Ale nie uprzedzaj¹c wydarzeñ, wracam jeszcze do nieczynnej cegielni, poniewa¿ nie wszystko zosta³o wyjaœnione. – Chryste! – powiedzia³ szeptem Szymek. – Co on robi? Palce Piotra zacisnê³y siê na moim ramieniu i w chwilê póŸniej us³yszeliœmy potworny trzask ³amanych desek. Razem z pod³og¹ i drewnianymi stemplami, z hukiem i ³oskotem polecieliœmy w dó³, prosto na Weisera i Elkê. Œwieca zgas³a, czu³em tylko, ¿e oni s¹ gdzieœ miêdzy nami, bardzo blisko, ale nie mówi¹ nic i czekaj¹, a¿ odezwiemy siê pierwsi. Wreszcie Piotr, który najprêdzej wygrzeba³ siê ze sterty po³amanych desek, powiedzia³ nieœmia³o: – Elka, nie gniewaj siê, my tylko tak – i g³os uwi¹z³ mu w gardle, bo miêdzy deskami coœ poruszy³o siê nieznacznie. – Czy macie jakieœ œwiat³o? – g³os Weisera nie zdradza³ oznak gniewu ani zniecierpliwienia. – Jak macie, to poœwieæcie!
137

Szymek wydoby³ z kieszeni benzynow¹ zapalniczkê, ukradzion¹ starszemu bratu jeszcze na pocz¹tku wakacji, i nik³y p³omieñ rozœwietli³ wnêtrze piwnicy. Drewniane schody by³y w po³owie z³amane i ¿eby siê st¹d wydostaæ, trzeba by³o przystawiæ do œciany prowizorycznie sklecon¹ drabinê. Prac¹ komenderowa³ Weiser, a kiedy wszyscy byliœmy ju¿ na górze, spojrza³ na nas i spyta³: – A umiecie trzymaæ jêzyk za zêbami? Zamiast g³osów odpowiedzia³y mu kiwniêcia g³owy. – No dobrze – powiedzia³ po chwili wyczekiwania. – Skoro tak, to przyjdŸcie tu jutro o szóstej, ale tylko we trzech, jasne? I tak oto, w nieoczekiwany sposób, osi¹gnêliœmy swój cel: Weiser zaproponowa³ nam spotkanie. Dziwne, ale gdy wracaliœmy t¹ sam¹ drog¹ w kierunku Brêtowa, ¿aden z nas nie chcia³ rozmawiaæ o tym, co zobaczyliœmy w nieczynnej cegielni. Dzisiaj wiem, ¿e by³ to zwyczajny strach. Mniejsza ju¿ o kadzidlany ob³ok, zupê rybn¹, l¹duj¹cy samolot, czarn¹ panterê, wygrany mecz, mniejsza o moj¹ wycieczkê, w czasie której po raz pierwszy w ¿yciu us³ysza³em o kimœ takim jak Schopenhauer i zobaczy³em, gdzie sta³a niemiecka pancerka przed budynkiem Poczty Polskiej. Mniejsza o to wszystko, czego zreszt¹ wtedy nie ³¹czyliœmy ze sob¹ w jeden ³añcuch, prowadz¹cy do Weisera. Wystarczy³o, ¿e widzieliœmy go ponad pod³og¹ piwnicy i nagle okaza³o siê, i¿ Weiser, najpierw wyœmiewany Dawidek, póŸniej dziwny trochê zaklinacz zwierz¹t i genialny pi³karz, ten sam niby, nie by³ ju¿ t¹ sam¹ osob¹. Zastanawiam siê, jak oddaæ uczucie, które wówczas opanowa³o nasze dusze. Bo raczej nie by³ to, jak napisa³em przed chwil¹, zwyczajny strach. Jednak nie. Czasami, kiedy za du¿o wypijê albo zanurzam siê w niedobr¹ mg³ê, mêczy mnie dziwny sen. Jestem w kuchni mieszkania
138

mojej matki. Stojê przy oknie, a za moimi plecami Piotr nastawia wodê w okopconym czajniku. Nagle odwracam g³owê w stronê kuchenki i widzê, ¿e stoi za mn¹ ktoœ zupe³nie obcy, ktoœ, kto nie jest Piotrem. Podchodzê do niego, ¿¹daj¹c wyjaœnieñ, lecz nieznajomy mê¿czyzna zamiast siê odezwaæ, uœmiecha siê wyrozumiale. Najgorsze, ¿e w jego uœmiechu poznajê coœ z Piotra – ten sam grymas górnej wargi, i nie wiem, jak to wyt³umaczyæ. Wiêc wtedy czuliœmy coœ podobnego. Weiser sta³ siê dla nas kimœ jeszcze bardziej obcym ni¿ przez wszystkie lata szko³y i wszystkie dni wakacji, odk¹d zawarliœmy z nim doœæ szczególn¹ znajomoœæ w Bo¿e Cia³o, a w³aœciwie w dzieñ rozdania œwiadectw z religii. Bêd¹c Weiserem, nie by³ nim równoczeœnie. Ale kim siê stawa³, gdy przychodzi³a ta chwila, w której przestawa³ byæ sob¹. A mo¿e ta szczególna chwila w ogóle nie istnia³a, mo¿e on przez ca³y czas udawa³ tylko, ¿e jest zwyczajnym ch³opcem? I niby sk¹d mieliœmy to wszystko wiedzieæ, skoro nawet dzisiaj nie potrafiê wyjaœniæ tej kwestii? Szliœmy w zupe³nym milczeniu i obawa, aby nagle nie wyrós³ przed nami w œwietle gwiazd, na tle czarnej œciany lasu, nie wyrós³ tak samo jak w piwnicy cegielni – metr albo i wiêcej ponad ziemi¹, ta obawa zamyka³a nam usta i odbiera³a chêæ wszelkiej rozmowy. Ze skraju moreny weszliœmy w jar. By³o tu jeszcze ciemniej ni¿ w otwartej przestrzeni. Na tle czarnej wie¿y brêtowskiego koœcio³a, widocznej ju¿ przy wylocie jaru, zamajaczy³y z³ote punkciki. – Chryste! – powiedzia³ po raz drugi Szymek. – Gwiazdy spadaj¹! Ale to nie by³y gwiazdy. Chmara œwiêtojañskich robaczków unosi³a siê ponad nami jak deszcz z³otych drobin i by³o tak cicho, ¿e s³yszeliœmy w³asne oddechy. – Myœla³em – doda³ Szymek – ¿e one œwiec¹ tylko w czerwcu. Rzeczywiœcie, by³o w tym coœ dziwnego. Nigdy przedtem ani
139

nie rozpraszaj¹c 140 . tak samo zreszt¹ jak dzisiaj – czy mo¿na zobaczyæ duszê? Jeœli mo¿na. a mo¿e w postaci ³agodnego œwiat³a. kiedy opuszcza œmiertelne cia³o. tak? – z tym pytaniem Szymek wyskoczy³ nagle do mnie. na pocz¹tku lata. ¿e pokutuj¹ce dusze. – G³upi jesteœ! – protestowa³ g³oœno. które za dzieñ lub dwa z³o¿¹ do grobu. jak z tym jest. Ale robaki nie wytrzymuj¹ czegoœ takiego d³ugo i umieraj¹. zaczynaj¹ œwieciæ. ¿e jest nieœmiertelna i niewidzialna. w jakiej postaci? Wa¿ne. Powinno siê j¹ widzieæ w postaci bia³ego ob³oku pary. to kiedy ktoœ umiera. ¿e nie mo¿na jej zobaczyæ! – Wcale nie. dlatego te¿ œwietliki mo¿na zobaczyæ tylko przez krótki czas. czy ja wiem zreszt¹. jakby chodzi³o o jego lornetkê albo przepisy pi³karskie. Nie by³em pewien. powiedzia³ mniej wiêcej tyle. – Duszy nie mo¿na zobaczyæ. bli¿ej koœcio³a. bior¹c mnie na œwiadka. kiedy uda siê im wejœæ w cia³o owada. – Te dusze – wyjaœni³ Piotr – musz¹ byæ wielkich grzeszników i œwiec¹ d³u¿ej ni¿ zwykle. – Kto ci o tym mówi³? Lecz Piotr nie by³ skory do zwierzeñ. które umyka do góry. Szymek by³ oburzony. bo jest niewidzialna! Co mówi³ ksi¹dz Dudak na religii? No co? – ¯e dusza jest nieœmiertelna – broni³ siê Piotr – ale nie powiedzia³ wcale. jedno i drugie tak samo wa¿ne. mówi³. Dopiero na kolejowym nasypie. powinno siê j¹ widzieæ. – Dusze zmar³ych w lataj¹cych robakach?! – ¿achn¹³ siê Szymek.póŸniej nie widzia³em ju¿ w naszej okolicy takiej masy œwietlików w lipcow¹ noc. – To s¹ dusze zmar³ych – szepn¹³ z absolutn¹ powag¹ Piotr – i dlatego œwiec¹. ¿eby j¹ mo¿na by³o ujrzeæ.

– To okropne – westchn¹³ Szymek. mo¿na to sprawdziæ. zupe³nie jak w wojsku. Nie napiszê. – To ksi¹dz mo¿e tego nie wiedzieæ? – Tego siê nigdy nie wie – stwierdzi³em pewnym g³osem. 141 . – Jak to?! – zez³oœcili siê obaj. – Chryste! – powiedzia³. ¿eby siê czegoœ pewnego dowiedzieæ. doskonale pasuj¹ce do edukacyjnej powieœci. – Dopiero jak siê umrze. dlaczego tak mówi? – przerywali mi niecierpliwie. a w³aœciwie krzykn¹³ trzeci raz Szymek. a mówi tak. W tym samym momencie dzwony brêtowskie rozko³ysa³y siê poruszone czyj¹œ rêk¹ i przez las w œrodku nocy jak na trwogê przelecia³ potê¿ny g³os. modl¹cy siê ludzie. nie? Pokiwaliœmy g³owami ze zrozumieniem. Najgorsze.siê po drodze. poniewa¿ takie rzeczy daje siê do ksi¹¿ek. takie rzeczy i takie sceny.. Kawa³ki figur i rozbite nagrobki wygl¹da³y teraz jak pochyleni. – Ktoœ jest na cmentarzu! Nie. – Mówi tak – wyjaœni³em dalej – bo tak nauczyli go w seminarium i tak ka¿e mówiæ ksi¹dz biskup.. Spojrzeliœmy na cmentarz mijany po prawej rêce. jeszcze lepiej: „serce podesz³o mi do gard³a”. a proboszcz musi we wszystkim s³uchaæ biskupa. bo. I wtedy te¿ nie wiedzia³em. nie napiszê teraz: „serca struchla³y nam ze zgrozy” albo: „duszê mieliœmy na ramieniu” lub. – Ksi¹dz proboszcz Dudak – powiedzia³em – te¿ tego nie wie. Nie wiem. – Umieraæ. ¿e to ja mia³em rozstrzygn¹æ spór. – Bo co? – No w³aœnie. jakbym by³ teologiem albo papie¿em.

W pierwszym momencie pomyœla³em. – Zaraz tu ktoœ przyleci z plebanii i bêdzie na nas. Nie mia³ ju¿ na sobie szpitalnego szlafroka. najpierw w jednym. przy ka¿dym poci¹gniêciu powrozów mówi³ coœ do siebie. by jak najszybciej wracaæ do domu. Nie by³em tego taki pewny: – W œrodku nocy? Teraz? Ale Piotr wskaza³ rêk¹ na budynek przylegaj¹cy do koœcio³a: – Popatrzcie tylko! Rzeczywiœcie. ale ginê³o to w metalicznym trójg³osie. W istocie. zgo³a trzeŸwiejsza – to nie by³o w stylu Weisera: ten nocny alarm dzwonów. Mo¿e w³aœnie przez te dzwony nie ruszyliœmy siê z miejsca ani na krok. hucz¹cy pod roziskrzon¹ kopu³¹ nieba. 142 . Wygl¹da³ jak uwi¹zany do sznurów manekin. wciskaj¹cy siê miêdzy sosny. trochê œmiesznie. – Ju¿ raz by³y z nim k³opoty – przypomnia³ Szymek. pad³a propozycja. Tymczasem ¯ó³toskrzyd³y podskakiwa³. ¿e to Weiser bawi siê z nami. czy nie czmychniemy przypadkiem przez Bukow¹ Górkê do domu. móg³ tu byæ kwadrans wczeœniej. skandalicznie g³oœny i rozdzieraj¹cy ciszê rozgrzanego powietrza. przysiada³ w kucki. wszystko to w rytm coraz g³oœniejszego bicia dzwonów. jego odzienie stanowi³y ukradzione gdzieœ zapewne drelichowe spodnie i taka sama bluza. który w niczym nie przypomina³ naszego ksiêdza Dudaka. Skoro tylko poznaliœmy go. Nie mogliœmy oderwaæ od niego wzroku. nie by³ to pomys³ Weisera i nie jego rêka ci¹gnê³a wszystkie trzy sznury miêdzy spróchnia³ymi belkami dzwonnicy. miêdzy ga³êziami w oddali rozb³ys³o œwiat³o. koleba³ siê na boki. trochê groŸnie. przycupniêci za krzakiem leszczyny. a póŸniej w drugim oknie. Zaraz jednak przysz³a mi myœl druga. nawet wtedy gdy od strony plebanii zobaczyliœmy nadbiegaj¹cych dwóch mê¿czyzn: koœcielnego i proboszcza tutejszego koœcio³a. By³ to ¯ó³toskrzyd³y. chc¹c wypróbowaæ. Id¹c na skróty.

Wreszcie dotar³ na skraj cmentarza. jak skoñczy siê pogoñ. chowa³ siê miêdzy nagrobkami. rzecz jasna. ¯ó³toskrzyd³y mia³ ze trzydzieœci metrów przewagi i lepiej orientowa³ siê w terenie. Ale ¯ó³toskrzyd³y by³ ju¿ daleko. a kiedy myœleliœmy. Trzeba by³o doczekaæ koñca tej historii i chocia¿ ¯ó³toskrzyd³y by³ nam w³aœciwie obojêtny. jakby wybuch³ po¿ar albo zaczyna³a siê wojna. ¿e znikn¹³ w jednym z nich. stan¹³ na pêkniêtej p³ycie i krzykn¹³ w stronê poœcigu: – Eeeee – eeee – echo – echo – eeeee!! Koœcielny przyœpieszy³. – Niech ksi¹dz dobrodziej – wysapa³ koœcielny – wraca na plebaniê i po milicjê dzwoni. a ja pobiegnê za nim! Mê¿czyŸni rozdzielili siê. po czym wypuœci³ z r¹k sznury i da³ susa w pobliskie chaszcze.Byæ mo¿e w³aœnie o to chodzi³o ¯ó³toskrzyd³emu: wywabiæ ich z domu i zwróciæ na siebie uwagê – bo odczeka³. – Ludzie! Ludzieee! – krzycza³ koœcielny. – £apcie go. jakby pozdrawia³ wszystkich. Ruszyliœmy œladem koœcielnego ledwie widzialn¹ œcie¿k¹. Sta³ teraz na jego grani i szeroko roz³o¿y³ ramiona. Teraz. chwytajcie wariata. ciekawi³o nas. ¯ó³toskrzyd³y dobieg³ do pierwszego domu i po piorunochronie wdrapa³ siê na spadzisty dach. Koœcielny. która gubi³a siê wœród rozroœniêtych pokrzyw i paproci. ksi¹dz potruchta³ na plebaniê. a¿ tamci podbiegn¹ bardzo blisko. sapi¹c jeszcze g³oœniej. gdzie rozbudzeni ludzie przez otwarte okna wypatrywali przyczyny nocnego rontu. umykaj¹c w stronê Brêtowa. wyskakiwa³ nagle jak spod ziemi i rwa³ do przodu. Skaka³ od kêpy do kêpy. ruszy³ za uciekinierem. WyraŸnie bawi³ siê z koœcielnym. nie mogliœmy siê wycofaæ. którzy zaczêli 143 . Bieg³ w stronê pierwszych zabudowañ Brêtowa. trzymajcie go! I coraz wiêcej okien rozjaœnia³o siê.

albo i boso. krêcone w³osy wygl¹da³y jak broda Moj¿esza. Zaraz przyjedzie milicja. niektórzy w krótkich kalesonach. przestêpowali z nogi na nogê. dŸwiêk muzyczny. które wzrasta³y. bliski i spieszny bardzo g³os dnia Pañskiego. Chyba spadnie. – szeptano na dole. – Biada wam. spogl¹daj¹c jeden na drugiego.gromadziæ siê przed budynkiem. œpiewanie ca³ych zdañ. Nie spadnie. W³aœciwie nie by³ to g³os.. £apcie go. co straszy na cmentarzu wasze ¿ony i dzieci! Uciek³ od czubków i nie daje wam spokoju! Trzeba go z³apaæ. Kilka ¿on przydrepta³o bli¿ej.. WeŸcie drabinê i ³apcie go. w dodatku na dachu. tylko szybko. mieszkañcy kraju nadmorskiego! Biada wam! S³owo Pañskie wesz³o do mego ucha i przemówi³o ustami moimi! Bliski jest wielki dzieñ Pañski. co teraz nast¹pi³o.. Mê¿czyŸni w pi¿amach. bo znowu ucieknie. – Ludzie! – dopad³ ich wreszcie koœcielny. przydeptanych kapciach. – Ich krew bêdzie rozbryzgana niby proch. a ich wnêtrzno144 . Gwar rozmów.. Stali niezdecydowani. szeptów.. to by³a muzyka. bo wszystko. a jego d³ugie. – Wtedy zeœlê strach na ludzi. tylko dŸwiêk. tam i mocarz gorzko wo³aæ bêdzie! Mówi¹c to. – To ten sam cz³owiek.. któr¹ pamiêta³em dobrze z obrazka proboszcza Dudaka. kiedy na lekcji religii pokazywa³ nam przejœcie przez Morze Czerwone. na co czekacie!? Mê¿czyŸni jednak nie kwapili siê do chwytania wariata. ale nastêpne inkantacje ¯ó³toskrzyd³ego zamknê³y usta ciekawym. – Spadnie. gdy nagle ¯ó³toskrzyd³y wyda³ z siebie g³os. urywanych przeœmiewek rós³ coraz bardziej. wybucha³y i cich³y jedno za drugim w niewielkich po sobie odstêpach czasu. tak i¿ chodziæ bêd¹ jak œlepi! – jego rêka wskazywa³a teraz g³owy st³oczone jedna obok drugiej. ¯ó³toskrzyd³y wspina³ siê na palce i wznosi³ rêce. pokazywali go sobie palcami.

Dlaczego? Mówi Pan Zastêpów: Z powodu mojego domu. 145 . podczas gdy ka¿dy z was gorliwie krz¹ta siê ko³o w³asnego domu! Nagle od strony miasta us³yszeliœmy s³abe wycie syreny. ¿ywo! Lecz nikt nie uczyni³ nawet pó³ kroku do przodu. lecz oto jest ma³o. zdmuchn¹³em to. abyœcie mieszkali w domach wyk³adanych kafelkami. no. ¯ó³toskrzyd³y tryumfowa³. jak niektóre kobiety ¿egnaj¹ siê ze strachem. Ujrza³em. koniec straszny zag³adê zgotuje wszystkim mieszkañcom ziemi! Ostatnie „ziemi” brzmia³o szczególnie przenikliwie. bo ogieñ gniewu Jego poch³onie ca³¹ ziemiê! Doprawdy. na wszystko.œci rozrzucone niby b³oto! Ani was srebro. a gdy to przynieœliœcie do domu. aby nie wydawa³a urodzaju swego! Bezradny koœcielny rozk³ada³ rêce niczym Poncjusz Pi³at. co ziemia wydaje. dalej. a w chwilê póŸniej na rêbiechowskiej szosie zamajaczy³y œwiat³a samochodu. a mê¿czyŸni stoj¹ z g³owami zadartymi w górê. podczas gdy dom Pana le¿y w gruzach? Liczyliœcie na wiele. ani z³oto nie bêdzie mog³o wyratowaæ w dniu gniewu Pana. jakby zobaczyli na niebie kometê. rozwœcieczony do bia³oœci zawo³a³. gdy tylko opad³a fraza zawodz¹cej melodii. a¿ wreszcie. heretyk. ziemia tak¿e zawar³a siê. mówiê wam! To grzech œmiertelny s³uchaæ takich rzeczy! £apcie go lepiej. – Biada wam mieszkañcy kraju nadmorskiego! Przeto¿ niebo zatrzyma³o swoj¹ rosê nad wami. jak móg³ najg³oœniej: – Ludzie! Chrzeœcijanie! Nie s³uchajcie go! To antychryst ¿ywy. na wszelk¹ pracê r¹k – g³os stawa³ siê coraz mocniejszy i brzmia³ g³oœniej ni¿ wszystkie trzy brêtowskie dzwony razem. wariat! Wariat. – Sprowadzi³em te¿ posuchê na kraj i na góry. – Czy ju¿ czas. który le¿y w gruzach. – Czy ju¿ czas dla was? – zwróci³ siê do ludzi jeszcze g³oœniej.

– Milicja jedzie! – wykrzykn¹³ uradowany koœcielny. sk¹d ¯ó³toskrzyd³y rzuca³ coraz sro¿sze przekleñstwa. tym razem specjalnie na ludzi w mundurach: – Twoje szczeniêta po¿re miecz! Po³o¿ê kres twojemu ³upiestwu w kraju. – Nie przeszkadzajcie teraz. uzbrojonych w pa³ki i pistolety. – Otoczcie dom. nie masz koñca grabie¿y! Milicjanci zbili siê w ciasn¹ grupkê wokó³ porucznika. pe³no w nim ³upu. Pochylaj¹c siê wyraŸnie w kierunku porucznika. a ten dawa³ im rozkazy. Z samochodu wyskoczy³o czterech milicjantów. ale go nie bêdzie! Post¹piê z wami wed³ug waszego postêpowania i os¹dzê was zgodnie z waszymi prawami! 146 . co do niego nie nale¿y! Serce siê rozp³ynie. bêdziecie szukaæ pokoju. poczu³ przyp³yw nowego ducha. a oblicza wszystkich poczerniej¹. aby opanowa³y wasze domy i po³o¿ê kres waszej dumnej potêdze! Gdy nadejdzie zgryzota. którzy siê ob³ócz¹ w szaty cudzoziemskie! Biada krwawemu miastu! Wszystko w nim jest oszustwem. który w tym momencie mia³ jeszcze szansê na ucieczkê. – Biada temu – podniós³ g³os jeszcze groŸniej ni¿ przed chwil¹ – kto gromadzi mnóstwo tego. kolano o kolano t³uc siê bêdzie i boleœæ na wszystkich biodrach bêdzie. obywatele! ¯ó³toskrzyd³y. Dowódca podniós³ g³owê w kierunku dachu. ¯ó³toskrzyd³y wyci¹gn¹³ rêkê w stronê zbli¿aj¹cych siê œwiate³. zwa¿ywszy ciemnoœci i doskona³¹ znajomoœæ terenu. który krwi¹ buduje miasto i utwierdza je nieprawoœci¹! W dzieñ ofiary Pañskiej nawiedzê wszystkich. wykrzykn¹³ œpiewnie: – Biada temu. ¿eby nie uciek³! Ale i tym razem nikt nie rwa³ siê do czynu. – Rozejœæ siê – rzuci³ krótko i energicznie. Dowódc¹ patrolu by³ ciemnow³osy porucznik. ju¿ nie bêdzie s³ychaæ g³osu twoich pos³ów! Sprowadzê najgorsze z narodów.

wytnie ciê miecz. oddali siê od ciebie! Po¿re ciê ogieñ. zbieg³a siê z hukiem wystrza³u. wybrzmiewaj¹ca d³ugo i dŸwiêcznie. a dwaj milicjanci. tak ¿e ktokolwiek ciê ujrzy.– Z³aŸ stamt¹d natychmiast! – przerwa³ mu ostry g³os porucznika. Porucznik da³ ognia w powietrze na postrach. wszyscy. DŸwiêk spadaj¹cych dachówek. Sekundy jego wolnoœci zdawa³y siê policzone. po¿re ciê jak szarañcza! Ostatni wyraz. a porucznik wyjmuje z kabury pistolet. Jeszcze raz podniós³ d³onie do nieba. którzy zaszli ¯ó³toskrzyd³ego od ty³u. ¯ó³toskrzyd³y jednak nie mia³ w sobie ducha Chrystusowego. jakby bra³ gwiazdy na œwiadków swojej niewinnoœci. którzy o tobie us³ysz¹. – Z³aŸ. bo zamiast poddaæ siê ludziom w mundurach i przyj¹æ spokojnie spadaj¹ce nañ razy. krzyki milicjantów i nocny œpiew ¯ó³toskrzyd³ego zla³y siê teraz w jedno. wiêc i ciebie z³upi¹ wszystkie inne ludy z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwa³tu dokonanego na kraju! Zobaczyliœmy. – Z³aŸ. i krzycz¹c: „Panuj¹cy Pan jest si³¹ moj¹” ruszy³ na spotkanie milicjantów. zepchn¹³ obu milicjantów z dachu jednym zdecydowanym uderzeniem ³okci. bo bêdê strzela³! – I wyrzucê na ciê obrzydliwoœci – zabrzmia³a odpowiedŸ ¯ó³toskrzyd³ego. a w³aœciwie ostatnia samog³oska. bo kogó¿ ustawicznie nie omija³o okrucieñstwo twoje?! Poniewa¿ z³upi³eœ wiele narodów. – Nieuleczalna jest rana twoja. którzy byli ju¿ na dachu. klaskaæ bêd¹ w d³onie. jak dwaj milicjanci zachodz¹ teraz dom od ty³u. Ludzie zgromadzeni w bramie s¹siedniego domu i w oknach odruchowo wtulili g³owy w ramiona. 147 . wskoczyli na gzyms i wspinali siê szybko. bo bêdê zmuszony u¿yæ si³y! – Twoi urzêdnicy s¹ jak szarañcza – odpowiedzia³ mu zaœpiew ¯ó³toskrzyd³ego. Ich bia³e pa³ki wzniesione do uderzenia groŸnie odcina³y siê od czarnego t³a nieba. – Zel¿ê ciê i uczyniê widowiskiem. – Z³aŸ! – powtórzy³ rozkaz.

odcinaj¹c odwrót nam i ¯ó³toskrzyd³emu. jak te¿ bêdziemy siê z tego t³umaczyæ. – Stój. gdyby nie to. – Krypta! Tam nas nie znajd¹! 148 . Od strony Bukowej Górki. a przede wszystkim dlaczego pojawili siê oni z tamtej strony. ¿e wariat i œcigaj¹cy go milicjanci biegli prosto na nas. kto wezwa³ pielêgniarzy ze szpitala. pokaza³ rêk¹. ¿e nic nas nie uratuje. lecz ¯ó³toskrzyd³y by³ szybszy. Poturbowani milicjanci ruszyli za nim. oddanych tak samo jak pierwszy – w górê. z przeciwleg³ego krañca cmentarza nadbiega³y ku nam postacie w bia³ych. Nie by³o to jednak mo¿liwe. gdy Piotr chwyci³ mnie za rêkê. Nie zapyta³ o nic i widz¹c. – Który czyni nogi moje jako nogi ³ani i po miejscach wysokich prowadzi miê! To mówi¹c. I na tym by siê w³aœciwie skoñczy³o. dla postrachu. którzy pomiêdzy nagrobkami wygl¹dali jak duchy. pow³óczystych szatach. poœpiesznie i chaotycznie. Czy wezm¹ nas do aresztu? A jeœli tak. to czy potraktuj¹ nas jako wspólników ¯ó³toskrzyd³ego? Ob³awa zacieœnia³a pierœcieñ i ju¿ wydawa³o siê. Uciekaliœmy co si³ w nogach. po chwili czuliœmy ju¿ jego oddech na karkach. ¯ó³toskrzyd³y zeskoczy³ z dachu na miêkk¹ ziemiê ogródka i szybko umyka³ w stronê cmentarza. ¿eby siê rozdzieliæ.– Panuj¹cy Pan jest si³¹ moj¹! – powtórzy³ radoœnie. wariata i ludzi w bia³ych fartuchach. Byæ mo¿e proboszcz brêtowskiego koœcio³a po zawiadomieniu milicji zadzwoni³ jeszcze na wszelki wypadek do szpitala i teraz mieliœmy na karku milicjê. – Stój! – krzycza³ porucznik. ¿e uciekamy tak jak on. Poczu³em siê jak zwierzyna osaczona w pu³apce i przemyœliwa³em w strzêpkach zdañ. Do dzisiaj nie wiem. Powietrze rozdar³ huk kolejnych wystrza³ów. bo strzelam! Lecz ¯ó³toskrzyd³y ani myœla³ siê zatrzymywaæ.

Piotr zaproponowa³. choæ nie wiedzia³em wówczas. Nastêpnego dnia. kiedy wysz³o na jaw. od których spuch³ mi ty³ek. smarkaczu! I by³o to chyba najtkliwsze zdanie mego ojca do mnie. ¿eœ nie by³ w domu. Moja pamiêæ po tylu latach ka¿e mi wspomnieæ. ¿e nie tylko ja mam czerwieniej¹ce prêgi na siedzeniu i nie tylko mój ojciec okaza³ siê tak czu³ym pedagogiem. a raczej on mia³ nas od tej nocy w garœci. robi³ przerwê i wzdycha³: – Nie bijê ciê za to. ¿e to niewa¿ne. które spad³y na moje poœladki. Dlaczego napisa³em o ¯ó³toskrzyd³ym? Dlaczego nie zakoñczy³em na zawaleniu siê spróchnia³ej pod³ogi albo na robaczkach œwiêtojañskich? Napisa³em o tym wszystkim. z pasem w rêku i bez s³owa prze³o¿y³ mnie przez kolano. uros³a do zgo³a astronomicznych rozmiarów. Skoczyliœmy. bo przecie¿ mieliœmy Weisera. i kiedy min¹³em ju¿ Bukow¹ Górkê i ulicê Kmiec¹. gdzie znajdowa³a siê nasza kryjówka. Ale wtedy myœla³em. W³az. tego wieczoru. ale za to. jakby zachodzi³ tu jakiœ zwi¹zek z Weiserem. aby udaæ siê do krypty i sprawdziæ. jak zwykle. a Szymek 149 . nastêpnego wiêc dnia. by³ trochê odsuniêty i teraz mogliœmy wpe³zn¹æ do wnêtrza bez ha³asu. Tak. ¿e matka od czterech godzin oczy wyp³akuje za tob¹. to by³ doskona³y pomys³. w stronê nasypu. tak samo jak razy. Kiedy ojcu zmêczy³a siê rêka. a w³aœciwie tej nocy nie wszystko jeszcze zosta³o spe³nione. a liczba razów. ¿e kiedy ju¿ ob³awa siê skoñczy³a i kiedy spiesznie opuœci³em kryptê wraz z Szymkiem i Piotrem. a za nami ¯ó³toskrzyd³y. czy nie ma tam ¯ó³toskrzyd³ego.Oczywiœcie. pozostawiaj¹c tam ¯ó³toskrzyd³ego. bo w³aœnie ono utkwi³o mi w pamiêci najlepiej. i kiedy zastuka³em w drzwi naszego mieszkania – otworzy³ mi ojciec w pi¿amie. Bo w istocie tak by³o. skoro tylko spotkaliœmy siê w trójkê. która wiod³a od lasu do naszej kamienicy. jak krótko bêdzie to trwa³o.

Wczorajsze wydarzenia zawi¹za³y pomiêdzy nami nici porozumienia. to Weiser raczy³ umówiæ siê z nami. – odpowiedzia³ wymijaj¹co Szymek. Na razie jednak mieliœmy co innego do roboty. nikt z nas nie podszed³ do.doda³ zaraz. ale kiedy Weiser wychodzi³ z bramy. I nawet nie spostrzegliœmy. I trzeba to by³o uszanowaæ. czy nie? – Janek by³ ostatnim spoza naszej trójki. jak zawi¹za³o siê pomiêdzy nami – przez to pierwsze k³amstwo – tajne porozumienie w sprawie Weisera. 150 . zupe³nie jakby wyznaczona przezeñ godzina szósta by³a terminem audiencji nie do przekroczenia. a nawet zapytaæ go. Nie œledziliœmy te¿ Elki. ¿e jest to porozumienie jednostronne i na swój sposób czuliœmy tê specyfikê.. ¿e o wszystkim trzeba opowiedzieæ Weiserowi. co widzieliœmy w nieczynnej cegielni. ten sam. – Bo co? Krótkotrwa³e milczenie wype³nione by³o spojrzeniami pe³nymi nieufnoœci. Tomaszu jeden. podszed³ do nas Janek Lipski. wyœledziliœcie ich w koñcu.. który by³ z nami w zoo i gra³ w s³ynnym meczu z wojskowymi. który opuœci³ kryptê. Postanowiliœmy trzymaæ jêzyk za zêbami. i zapyta³: – No co. – Oni ³owili ryby w gliniankach. co s¹dzi o wariatach. Ostatecznie. – Iii tam. – Bujasz. nie warto by³a czekaæ – k³ama³ jak z nut Szymek. a nie na odwrót. Kiedy tylko Elka znik³a za og³oszeniowym s³upem. Dziwne. to leæ teraz za nimi. która za nim wybieg³a. Tak samo jak to. gdy czekaliœmy na Weisera. nam siê ju¿ nie chce. Ten argument przewa¿y³. o tym zaœ w szczególnoœci. ale wiedzieliœmy. – Iii tam. – No to co zobaczyliœcie? – Nic takiego.

jak ³apczywie zajada³ kawa³ek rogalika podany mu przez Piotra. co obra¿a tak zwane prawo i domaga siê kary. a ja papierosy. „aa”. Bohater zesz³ej nocy dr¿a³ na ca³ym ciele ze strachu i nie mogliœmy poj¹æ. Piotr mia³ zorganizowaæ jedzenie. ¿e bardzo tego potrzebuje. Skin¹³ g³ow¹. ¿e prawu przeciw151 . jakim sposobem ten niezwyk³y cz³owiek. gdyby nie tamte podnios³e. czy chce zostaæ tutaj. Szymek zaproponowa³ dostarczenie jedzenia. Gdy zobaczy³ nasze g³owy pochylaj¹ce siê nad jego niespokojnym snem. Zadania zosta³y wiêc podzielone. który wyg³asza³ wspania³e przemówienia i zrzuca³ milicjantów z dachu – jak ten cz³owiek zmieni³ siê w ci¹gu niespe³na dwunastu godzin. którego zastaliœmy w krypcie. wyœpiewywane pe³n¹ piersi¹ zdania. Nie chcê powiedzieæ. a z jego gard³a zamiast odpowiedzi czy podziêkowania wyla³ siê nieartyku³owany dŸwiêk.¯ó³toskrzyd³y. kiedy spotkaliœmy M-skiego z Arnica montana. i gdyby nie jego wczorajszy wystêp i ten poprzedni. ¿e ten nieogolony mê¿czyzna w dziurawych drelichach jest niemym w³óczêg¹. gdy¿ ¯ó³toskrzyd³y gestem rêki pokaza³. To by³a jego choroba i wielkoœæ jednoczeœnie. Mo¿na siê by³o tego domyœliæ. ¯ó³toskrzyd³y uœmiechn¹³ siê. jakby spodziewa³ siê uderzenia. na czym polega³a jego tajemnica. tylko do ró¿nych mieszkañ. Czymœ. i nawet przez myœl nam nie przesz³o. Piotr zapyta³ go. ¿e to. nie opuszcza³ kryjówki od wczoraj. szukaj¹cym w naszej krypcie chwilowego schronienia. ¿e ca³y ten proceder jest czymœ niezgodnym z prawem. oznaczaj¹cy aprobatê. mo¿na by s¹dziæ. Porozumiewa³ siê z nami za pomoc¹ krótkich sylab : „ee”. ¯ó³toskrzyd³y potrafi³ g³osiæ tylko tamte straszne wersety. widz¹c. co robimy. zas³oni³ twarz. Ruszyliœmy przez Bukow¹ Górkê do swoich domów. Dzisiaj przypuszczam. gro¿¹ce klêskami. „uhm”. Szymek jakieœ ubranie. a w³aœciwie do tego samego domu. krwi¹ i mordem.

gdy¿ nie by³oby to zgodne z prawd¹. nasza znajomoœæ z odmieñcem wydawa³a siê ugruntowana. przenicowane spodnie. Jad³ i pali³ na wyœcigi. ¿ó³ty ser i kawa³ s³oniny. rozcieraj¹c z luboœci¹ jego krople na podniebieniu. bo wtedy o kiosku „Ruchu” w naszej dzielnicy nikomu siê jeszcze nie œni³o.stawiliœmy Chrystusowego ducha. a ja skombinowa³bym papierosy „Grunwald”. ani te¿ póŸniej. a ¯ó³152 . ale te¿ komuœ. nigdy. to nie wypada go nagabywaæ o takie sprawy. ¿e nie zapyta³em Piotra. musuj¹cy p³yn. sk¹d wzi¹³ tyle gotówki. Bo przecie¿ je¿eli ktoœ jest z tamtej strony. flanelowa koszula w kratê i by³y papierosy „Grunwald”. kiedy powróciliœmy do krypty z pe³nymi rêkami. Ostatecznie piêæ oran¿ad to by³o piêæ z³otych. i pamiêtam te¿. ani nawet wtedy gdy przychodzi³em na jego grób gawêdziæ o ró¿nych rzeczach. Muszê jednak wyjaœniæ. s³onina. takie same. Tego powiedzieæ nie mogê. Nigdy jednak nie zapyta³em Piotra. Szymek przyniós³by przenicowane spodnie i flanelow¹ koszulê w kratê. ¿e tylko w mojej butelce by³a czerwona oran¿ada. gdy nasze drogi rozesz³y siê. By³ wiêc chleb. o którym tyle razy przypomina³ proboszcz Dudak. to nawet wtedy Piotr zwêdzi³by ze spi¿arni bochenek chleba. Piliœmy wiêc s³odkawy. By³ tak¿e promienny uœmiech ¯ó³toskrzyd³ego. sk¹d wzi¹³ pieni¹dze na taki wydatek. a piêæ z³otych to nie taka ma³a suma. ani kiedy chodziliœmy do tej samej szko³y. ¿ó³ty ser. ¿e pomagamy nie tylko niebezpiecznemu wariatowi. ¿e gdyby w tamtej chwili przysz³a na nas minuta zastanowienia i gdybyœmy doszli do wniosku. jakie pali³ mój ojciec i jakie kupowa³em posy³any przez niego w sklepie Cyrsona. kto czynnie zaatakowa³ milicjantów. A gdy na koniec Piotr wyci¹gn¹³ z p³óciennego worka po jednej butelce oran¿ady dla nas i dwie dla ¯ó³toskrzyd³ego i gdy piliœmy ten nektar z b¹belkami. Pamiêtam.

Wrzeszcz.Villa Henkenhaf. Pocztówka z roku 1900 .

toskrzyd³y mlaska³ z zadowoleniem i uœmiecha³ siê do nas. g³odny i wystraszony. gdzie spaliliœmy strzêp czerwonej sukienki. któr¹ piliœmy w krypcie niczym ambrozjê. obwieszczaj¹c. tylko wypuszcz¹ do domu. unosz¹c palec do góry. jak czas odmierzany blaszanym mechanizmem. który pokazywa³ proboszcz Dudak. ¿e wszystko przemija. M-ski. a tamci trzej musz¹ byæ zmêczeni. majacz¹ce w chmurach. ¿e nie zamkn¹ nas tutaj. który pozosta³ po Elce. jak mruga na mnie trójk¹tne oko Boga. Nagle pod przymkniêtymi powiekami zobaczy³em. nie to by³o wa¿ne. mówi³. nawet wtedy prze³o¿¹ przes³uchanie na dzieñ nastêpny. By³o to jak na obrazku. I choæby nie wiem co mówili. I chocia¿ ani Elka. ¿e jest ju¿ bardzo póŸno. a wtedy… Wtedy porozumiemy siê co do ostatniego szczegó³u. Która to mog³a byæ godzina? Która godzina na zegarze i która godzina œledztwa? Kiedy Piotr œlêcza³ jeszcze za drzwiami dyrektorskiego gabinetu. Mrok panuj¹cy za oknami mówi³. a ja przypomina³em sobie smak orzeŸwiaj¹cej oran¿ady. Jasne. jeœli obraz wydarzeñ. tylko na poniedzia³ek. By³em jednak zbyt spragniony. Wszyscy bêd¹ zadowoleni – dyrektor. by patrzeæ. Tak w³aœnie pomyœla³em: jest ju¿ bardzo póŸno. ani Weiser nie zostali rozszarpani niewypa³em. ustalimy dok³adnie. nie bêdzie wystarczaj¹cy. wiêc w³aœciwie nie na dzieñ nastêpny. Ostatecznie. jaki usi³owali skonstruowaæ. nied³ugo zakoñcz¹ œledztwo. wtedy w³aœnie zacz¹³ biæ zegar œcienny. cz³owiek w mundurze. A jutro jest przecie¿ niedziela. a przede wszystkim Weiser. jakbyœmy byli jego najlepszymi przyjació³mi. Nawet jeœli nie osi¹gn¹ celu. któr¹ godzinê pokazuj¹ wskazówki. „Pamiêtajcie”. który na pewno œledzi nasze wybiegi z uznaniem. „ono o wszystkim wie 154 . uczynimy tak dla œwiêtego spokoju. zadowolony bêdzie prokurator.

to powinien nas z tego rozgrzeszyæ. bo czêsto. to by³ ca³y system. bo jakiœ g³os podpowiedzia³ ci. A jeœli jednak po tamtej? Jeœli Weiser zwi¹za³ nas przysiêg¹ podstêpnie? I przerazi³em siê nie na ¿arty. siedz¹cych za drzwiami z pikowan¹ cerat¹? Dla nas samych? Czy dla Weisera. przypomni wam to. to co z trójk¹tnym okiem. ca³y gmach k³amstwa zbudowany przez nas na u¿ytek. Niczego nie zapomina. ¿e nigdy o niczym i nikomu nie powiemy? Ale jeœli tak by³o. a przede wszystkim Weisera. gdy ok³amujecie rodziców. Dla kogo by³o to k³amstwo? Dla tamtych. o wszystkim pamiêta. no w³aœnie. A teraz przypomnia³em sobie o jego istnieniu jeszcze mocniej. ¿e to jest cie155 . co proboszcz Dudak opowiada³ o szatanie: „O tak. który kaza³ nam przysi¹c. zamiast pomagaæ rodzicom. idziesz na pla¿ê.. która omotawszy nas sieci¹ pokus. ¿ebyœ nie szed³ do koœcio³a. bo to nie by³o ma³e k³amstewko. kiedy w drobnej sprawie ok³ama³em matkê albo zatrzyma³em sobie resztê z zakupów. Czasem kolega powie ci. który odwodzi ciê od obowi¹zku. Tak. Jeœli po naszej. bo po raz pierwszy wyda³o mi siê. A gdy wasze dusze stan¹ przed Jego obliczem. proboszcz Dudak mia³ niew¹tpliwie talent pedagogiczny. przechodz¹c obok krzy¿a czy kapliczki. Czasami. gdy zabieracie koledze o³ówek albo gdy nie prze¿egnacie siê. wystawi³a na próbê. i jest to podszept szatana. o ka¿dym grzechu i szlachetnym postêpku. jeœli to k³amstwo powsta³o przede wszystkim dla Weisera. ³udz¹c obrazem fa³szywych przyjemnoœci. trójk¹tne oko nie dawa³o mi spokoju. nie zawsze wygl¹da groŸnie. Zaraz te¿ przypomnia³em sobie. patrz¹cym na ka¿dy gest i s³uchaj¹cym ka¿dego s³owa z niebieskiej wysokoœci? Po czyjej stronie jest w takim razie Pan Bóg? – myœla³em.i wszystko widzi. co robiliœcie na ziemi”.. na czyj u¿ytek? – nie by³em pewien i nie dawa³o mi to spokoju. ¿e Weiser móg³by byæ si³¹ nieczyst¹.

¿e nic nie ukryje siê przed obliczem Boga. nie mieliœmy w¹tpliwoœci. spadaj¹ce w dó³. poskrêcane. ¿e nie uwierzyliby. wyci¹gaj¹c nastêpny obrazek. Dzisiaj wiem. wci¹¿ nie by³em pewien. Zastanawia³em siê.. a kara za grzechy mo¿e byæ straszna. „jakie mêki spotkaæ mog¹ grzeszników. kiedy staliœmy w wodzie po kostki. ale pamiêtajcie. ¿eby156 . Tak. w pe³nym s³oñcu. lizane by³y p³omieniami ognia. której i tak nikt nie chcia³by przyj¹æ. którzy nie opamiêtali siê na czas! Popatrzcie tylko. jak bêd¹ cierpieæ.kawsze. i to nie przez sto. ale przez ca³¹ wiecznoœæ! I przed naszymi oczami ukazywa³ siê stworzony rêk¹ artysty obraz piekielnych czeluœci. którzy nie pos³uchali g³osu sprawiedliwoœci. Gdy proboszcz schowa³ reprodukcjê. Wystarczy³o opowiedzieæ po kolei. có¿ st¹d – myœla³em – ¿e nie daliby wiary? Ostatecznie. do których kosmate diab³y wrzuca³y nagich potêpieñców. do których zostaliœmy dopuszczeni. kiedy staniemy przed nim sam na sam i kiedy niczego ju¿ nie bêdzie mo¿na ukryæ. proboszcz zaczyna³ prawie krzyczeæ. A prawda zosta³aby ocalona. dwieœcie czy piêæset lat. ¿e piek³o wygl¹da tak naprawdê. Nie musia³em przecie¿ wyjawiaæ wszystkich tajemnic Weisera. czy nasze k³amstwa nie zostan¹ nam wypomniane przez trójk¹tne oko. „w ten sposób diabe³ kusi nawet dzieci.. ¿e rozmyœlania te mia³y wszelkie znamiona za³amania. czy nie wyjawiæ wydarzeñ ostatniego dnia nad Strzy¿¹. nikogo wiêcej. Popatrzcie tylko”. który dochodzi³ tutaj z samego dna piekie³. prawda. i od tej chwili œledztwo sta³o siê dla mnie jeszcze wiêksz¹ udrêk¹. tak jak przed M-skim lub cz³owiekiem w mundurze. by³a to sprawa Weisera i Elki. szarpane szponami. i kiedy Weiser powiedzia³. moi mili. k³ute wid³ami. co robili Weiser i Elka. minuta po minucie. Dlatego siedz¹c obok Szymka na sk³adanym krzeœle. Ich cia³a. Có¿ z tego.” – proboszcz dramatycznie zawiesza³ g³os jak w czasie kazania.

a mo¿e zrobili mu coœ zupe³nie innego. a ja poczu³em. a towarzystwo nie by³o mu potrzebne. tylko melodia. ¿e by³oby to ciekawe. po co tañczy³ w piwnicy nieczynnej cegielni? Piotr zgodzi³ siê. Nie wiem dlaczego. przypomnia³em sobie tê sam¹ pieœñ. niejedno móg³ wygrzebaæ w poniemieckich okopach. postêpuj¹c za proboszczem Dudakiem i monstrancj¹: „Witaj Je-e-zu. któr¹ œpiewaliœmy tego roku na Bo¿e Cia³o. doszed³ nas krzyk M-skiego. ta nostalgiczna melodia podzia³a³a na mnie koj¹co. powolna i dostojna. Tyœ jest Bóg praw-dzi-wy w Œwiê-tej Hos-ty-iii”. Co nam poka¿e? A mo¿e – co z nami zrobi? Mo¿e nauczy nas lataæ. ¯ó³toskrzyd³y zosta³ zaopatrzony. Z gabinetu.œmy teraz na nich poczekali. Musieli zastosowaæ wobec niego coœ ekstra. jak noga cierpnie mi jeszcze bardziej. ci¹gn¹ca siê w¹sk¹ stru¿k¹ pamiêci niczym smuga kadzidlanego dymu. a w chwilê póŸniej Piotra. Co by³o dalej? Do godziny szóstej mieliœmy jeszcze mnóstwo czasu. A mo¿e Weiser zechce rozegraæ z nami prawdziw¹ 157 . A mo¿e mia³ on na myœli jakieœ inne czekanie. zupe³nie ró¿ne od tego. Z nudów rodzi³y siê w naszych g³owach najdziwniejsze pomys³y. mimo zamkniêtych drzwi. Sy-nu Ma-ry-i. wszystkie oczywiœcie dotycz¹ce Weisera. a mo¿e zmieni motyla w ¿abê albo na odwrót? A gdyby tak zapytaæ go. ale czy nie lepiej poprosiæ go o jeszcze jeden zardzewia³y schmeiser? Jeœli zna ca³y las a¿ do Oliwy albo i dalej. mo¿e wyciskanie s³onia po³¹czone ze skubaniem gêsi. I nawet nie jej s³owa. czego nawet nie mo¿na siê by³o spodziewaæ? Szymek poruszy³ siê na krzeœle. do których nie przywi¹zywa³em wówczas szczególnej wagi. gdy czeka siê na przyjazd poci¹gu albo otwarcie sklepu lub rozpoczêcie wakacji? Tego wiedzieæ nie mog³em.

pijaku! – krzycza³a. a my patrzyliœmy. – Hej! – krzykn¹³ w górê. dlaczego sta³ zawsze na uboczu. Wreszcie. i to a¿ tak? Nasza rozmowa bieg³a tym samym tropem. Dobrze. dla podniesienia na duchu. siedz¹c teraz na ziemi. siedz¹c na spróchnia³ej ³awce pomiêdzy sznurami z bielizn¹. ¿eby ciê uszy moje nie s³ysza³y! Na ziemi wyl¹dowa³a ju¿ koszula. Chwiejnym krokiem zbli¿y³ siê do kupki swoich rzeczy i jak gdyby nic zacz¹³ siê ubieraæ – gniew ¿ony wyrzuci³ go z mieszkania w samych spodenkach i boso. moja droga Mulatko!”. – Draniu jeden. gdy nauczyciel WF-u dzieli³ klasê na dwie dru¿yny i kaza³ nam graæ? Jaki mia³ cel w ukrywaniu swoich umiejêtnoœci? 158 . jak pan Korotek. wk³ada buty na bose stopy i jak prawa noga myli mu siê z lewym butem i odwrotnie. Skoro w meczu z wojskowymi pokaza³ tak¹ klasê. adieu. przypominaliœmy sobie ka¿dy jego gest i ka¿de s³owo. która przez okno wyrzuca³a jak popadnie rzeczy swojego mê¿a. buty. – A skarpetki to pies? Pani Korotkowa nie zna³a litoœci. gdy nagle z klatki schodowej wyszed³ pan Korotek. para spodni.grê wojenn¹? Po co przypatrywa³by siê naszym zabawom – wtedy. to czemu nigdy wczeœniej nie widzieliœmy w nim pi³karza. opuœci³ podwórko marynarskim krokiem. na brêtowskim cmentarzu? Ju¿ po obiedzie. gdy dopasowa³ ju¿ obuwie. moja droga kochanko. œpiewaj¹c wcale nieŸle: „Adieu. ale gdzie Weiser nauczy³ siê graæ w pi³kê. – Wynoœ mi siê zaraz i nie wracaj wiêcej! ¯eby ciê oczy moje nie widzia³y. Pani Korotkowa nie by³a jednak Mulatk¹ i widocznie jej m¹¿ œpiewa³ tak sobie. Dlaczego nie chodzi³ z nami na religiê? Po co mu Elka? Kto go nauczy³ poskramiania zwierz¹t? Nasze rozwa¿ania przerwa³a na chwilê pani Korotkowa. bo zatrzasnê³a okno.

przegni³ej i cuchn¹cej pleœni¹. teraz wygl¹da³ niewinnie. czy spotka nas tu cokolwiek ciekawego. lebiod¹ i trawami plac. d³ugich jak piêæ godzin. jednak¿e ani to. Do wejœcia podchodzi³o siê przez zaroœniêty perzem. a my nadal ci¹gnêliœmy rozmowê.A na dodatek. gdy w wejœciu. Wewn¹trz panowa³ mi³y ch³ód. Szymek zagl¹da³ do pieca. Dobrze. Sterty przerdzewia³ego ¿elastwa. strzêpy worków i kawa³ki tektury. ale ku naszemu zaskoczeniu nie by³o tam nikogo. jakich pe³no by³o na przedmieœciach Wrzeszcza i Oliwy. tam gdzie kiedyœ zaczyna³y siê sk³ady zrujnowanej cegielni. Za kilka dni lipiec dobiega³ koñca i mija³a po³owa wakacji. ani zupa rybna w zatoce. ChodŸcie za mn¹. Nad dachem kamienicy jaskó³ki œmiga³y z charakterystycznym dŸwiêkiem. a ja usi³owa³em przesun¹æ jeden z wagoników. Jej budynek. pan Korotek zd¹¿y³ ju¿ wróciæ z baru „Liliput” pijany do granic mo¿liwoœci ludzkich. Punktualnie o szóstej byliœmy na skraju lasu. za naszymi plecami us³ysza³em g³os Weisera: – Pierwszy warunek spe³niliœcie. 159 . powywracane wagoniki i rozebrany w trzech czwartych piec – to wszystko. coœ. ni to gwizdem. A teraz drugi. który w nocy przypomina³ stare zamczysko. Minê³o piêæ minut. ale tym chêtniej je zadawaliœmy. jesteœcie sami. ni to piskiem. na którym od lat nie po³o¿ono ¿adnej ceg³y. Zaczyna³em w¹tpiæ. niczym rudera. ani nawet ekscesy pana Korotka nie mog³y odwróciæ naszej uwagi od sprawy zasadniczej. niebo jak przez wszystkie dni tego lata przypomina³o sp³owia³y szmat b³êkitu. czy potrafi³ coœ jeszcze. w której tryb warunkowy i znak zapytania stanowi³y element g³ówny. Na pod³odze wala³y siê puszki po farbie. o czym nawet nie mogliœmy mieæ pojêcia? Takie pytania wywo³ywa³y ciarki. w czasie których Piotr kopa³ puszki.

– S¹dzisz. wszystko by³o w porz¹dku – klapa. – Dobrze – odpowiedzia³ Weiser – ¿eby nie zdradziæ tajemnicy. – Musicie z³o¿yæ przyrzeczenie. co wam poka¿ê tu albo gdzie indziej. Czy jesteœcie gotowi? Oczywiœcie. kiedy przygwoŸdzi siê j¹ takim pytaniem. Nikt jeszcze nie zapyta³ nas o coœ takiego wprost. które zawali³y siê razem z drewnian¹ pod³og¹ wczorajszej nocy. w piwnicy nieczynnej cegielni. Przysiêga siê zawsze po to. ale czy Weiserowi mo¿na siê by³o sprzeciwiæ? – A na co bêdziemy przysiêgaæ? – zapyta³ Szymek. – W³aœciwie to tak – odpowiedzia³em za wszystkich. – No. byliœmy zaszachowani. gdy nasze oczekiwanie by³o niczym gor¹czka pal¹ca serce i wyobraŸniê. – Wiêc na co bêdziemy przysiêgaæ? – powtórzy³ Szymek. co trzyma w zanadrzu. Oczywistoœæ. No. a có¿ dopiero dla nas. – Dlaczego mielibyœmy nie wierzyæ? – No dobrze – rzek³ Weiser – to przysiêgnijcie na ¿ycie pozagrobowe. czy wierzycie w ¿ycie pozagrobowe? Staliœmy stropieni. Ani jedna deska nie wyró¿nia³a siê œwie¿ymi œladami hebla. – Dlaczego pytaæ „na co”. wtedy. to musi byæ naprawdê wa¿na sprawa. ¿e nie jest wa¿na? – odpar³ Weiser i po jego pytaniu zapanowa³o nieznoœne milczenie. nie 160 . schody i pod³oga zosta³y naprawione. ani jeden stopieñ nie zosta³ wprawiony z nowej belki. tymi samymi schodami. Stanêliœmy na klepisku piwnicy. – Bo jak na krucyfiks. Ale œladów katastrofy pró¿no by³oby szukaæ. wiadomo – przerwa³ Piotr – ¿eby nie zdradziæ tajemnicy. ¿e niczego. staæ siê mo¿e w¹tpliwa nawet dla doœwiadczonego cz³owieka. nie byliœmy gotowi.Bez s³owa ruszyliœmy w dó³. to powiedzcie. nie lepiej spytaæ „po co”? – zagadn¹³ Weiser. bo przecie¿ skoro nie wiedzieliœmy.

powsta³a z po³¹czenia trzech albo czterech komór piwnicznych. wiod¹ce do obszernego pomieszczenia. Szymek gwizdn¹³ z podziwem. bêdziecie mogli opowiedzieæ. A gdybyœcie wyjawili. co wymaga³o nie lada sprytu i umiejêtnoœci. kiedy Elka otworzy³a pierwsz¹ skrzyniê i zobaczyliœmy w jej wnêtrzu prawdziw¹ broñ. jakich u¿ywali radzieccy oficerowie obok czêœciej spotykanych pistoletów TT. sta³y dwie skrzynie. – Tak – pokaza³a. ¿e Weiser musia³ pod³¹czyæ ca³¹ instalacjê sam. Wtedy nie zwróci³em na to najmniejszej uwagi. ka¿demu z osobna poleci³ powiedzieæ: „Przysiêgam!”. w których usuniêto œciany dzia³owe. Wtedy podszed³ do jednej ze œcian i pchn¹³ j¹ lekko. obok których zobaczyliœmy Elkê. Zaraz obok wejœcia. Weiser kaza³ nam po³o¿yæ prawe d³onie na swojej lewej rêce i gdyœmy to uczynili. Staliœmy jak ma³e dzieci przed wystaw¹ sklepu z zabawkami i chocia¿ byliœmy ju¿ dzieæmi trochê wiêkszymi. a naszym oczom ukaza³o siê w¹skie przejœcie. Ich resztki zaznacza³y siê wystaj¹cymi u³amkami cegie³ i kamieni. Tak. Zrozumieliœcie? Pokiwaliœmy g³owami w skupieniu. – Nie tak – Elka zabra³a mu pistolet. ci¹gn¹c przewód od drogi do Matemblewa. to by³a najprawdziwsza w œwiecie broñ: trzy niemieckie schmeisery. zwisaj¹ce z sufitu wprost na izolowanych kablach. Pomieszczenie oœwietla³y dwie mocne ¿arówki.wyjawicie nikomu i tylko to. to bêdzie kara za zdradzenie tajemnicy. to nasz po161 . By³a to d³uga sala. po lewej stronie. a Piotr wzi¹³ do rêki parabellum. dwa pistolety parabellum i dwa nagany. o czym powiem. próbuj¹c wyj¹æ magazynek. Któ¿ jednak zwraca³by uwagê na takie b³ahostki. umrzecie bez przysz³ego ¿ycia. ale dziœ przekonany jestem. rosyjska pepesza. gdyby was pytano. – A tak siê wk³ada i odbezpiecza.

sprawdzaj¹c spusty i iglice. na który nie zwróciliœmy do tej pory uwagi. Za³adowa³a pistolet i kaza³a wszystkim stan¹æ za moimi plecami. gdzie ustawi³ makietê. zupe³nie jakbym mia³ strzelaæ do ¿ywego cz³owieka. Wykonaliœmy rozkaz bez szemrania. coœ. Wiedzia³em to wszystko. partyzant do ¿andarma. podziwiaj¹c wypolerowane lufy. i zabrzmia³o to jak kolejny rozkaz. a na karku i skroniach poczu³em krople potu. a resztê zawiñcie w szmaty i w³ó¿cie do skrzyni. Na wszystkich filmach bowiem cel by³ jasno okreœlony: konspirator strzela³ do agenta gestapo. Gdyby nie wszystkie filmy wojenne obejrzane w kinie „Tramwajarz”. gdy utonêliœmy w tych czynnoœciach zupe³nie. przytarga³ tekturowe makiety. lœni¹ce oliwkowym blaskiem kolby. Elka wskaza³a na mnie palcem: – Bêdziesz strzela³ pierwszy. A tu zobaczy³em coœ. wrêczy³a mi odbezpieczone parabellum. esesman do ¯yda. Gdy wiêc dotykaliœmy tych wszystkich cudownoœci. a z prawego k¹ta. i chcia³em wykonaæ jak najlepiej.dziw i pragnienie. co przerazi³o mnie nie na ¿arty. Makieta. Weiser wydoby³ z drugiej skrzyni pude³ka z amunicj¹. by³y tak samo niecierpliwe i ³akome. przedstawia³a popiersie M-skiego namalowane farbami wodnymi. – Mo¿esz strzelaæ – powiedzia³a. jak¹ przybraæ postawê. rêka i nogi zaczê³y mi dr¿eæ ze strachu. nie wiedzia³bym. przynajmniej teoretycznie. ¿eby dotkn¹æ tego wszystkiego w³asnymi rêkami. Ale nie by³ 162 . ale gdy skierowa³em lufê w kierunku makiety. zostawcie jedno parabellum. co zrobiæ z lew¹ rêk¹ i jak patrzeæ przez szczerbinkê na wierzcho³ek muszki. ¿o³nierz radziecki do niemieckiego i odwrotnie. któr¹ ujrza³em przez szczerbinkê. czego nie potrafi³em okreœliæ. Gdy Weiser wróci³ od przeciwleg³ej œciany.

czwarty – a¿ do wyczerpania magazynku i wszystkie kule trafi³y w œcianê powy¿ej albo obok makiety. jeden po drugim i ujrzeliœmy na 163 . tu albo gdzieœ w lesie. ostatnia. jakby tego by³o ma³o. – Trafi³eœ w samo kó³ko. a wyraziste ³uki brwiowe i osadzenie oczu nie pozwala³y ¿ywiæ w¹tpliwoœci. nie wiem. zanim doszed³ do takiej perfekcji. gapa trafiona! – krzycza³ Piotr. nosi³ czapkê oficera Wehrmachtu. jak zreszt¹ ka¿dy prawdziwy pistolet. Na dodatek. mê¿czyzna. – Strzelasz czy nie? – s³owa Elki zabrzmia³y jak szyderstwo. do kogo mia³ byæ podobny. ¿e dopiero Weiser pokaza³ klasê? Nie wiem. podszed³ do M-skiego i wsadzi³ palec w dziurê po pocisku. to znaczy taki. chocia¿ od pewnego czasu wielkie jak przeœcierad³a portrety zniknê³y z ulic i wystaw naszego miasta. orze³ jest nieruszony – powiedzia³. Tak. jakby z niedowierzaniem. tote¿ strza³y Piotra i Szymka nie by³y wiele lepsze od moich. wracaj¹c do nas. ile musia³ æwiczyæ. a Weiser. drugi. Ten pomys³ móg³ przyjœæ do g³owy jedynie Weiserowi. jakim widzieliœmy go w szkole. Jedna tylko. Pierwszy trafi³ tylko dwa razy w czo³o. Parabellum. na manifestacjach albo na jednej z polan oliwskiego lasu. ile ³usek upad³o na ziemiê. Czy muszê dodawaæ. sumiaste w¹sy. poczu³em lêk i przera¿enie. gdy ja rozprostowywa³em palce zaciskane przy kolejnych szarpniêciach kolby. wywierci³a dziurê dok³adnie w miejscu. trzeci. Strzeli³em wiêc – raz. do którego mia³em strzelaæ. by³o za ciê¿kie dla naszych ch³opiêcych d³oni. Tekturowy M-ski mia³ domalowane wielkie. Weiser odda³ szeœæ strza³ów. – Gapa. drugi odstrzeli³ kawa³ek lewego w¹sa i poca³owa³ M-skiego w prawy policzek. gdzie na czapce z wysokim denkiem widnia³ niemiecki orze³ ze swastyk¹.to zwyczajny M-ski.

Ale to nie wszystko. Weiser wyci¹gn¹³ ze skrzyni na amunicjê klaser. na wszystkich niemal stronach le¿a³y pouk³adane w równe rzêdy znaczki Generalgouvernement dwojakiego rodzaju: jedne przedstawia³y Hitlera. w miejscu gdzie ka¿dy ¿o³nierz nosi zawi¹zany krawat. Gdy Elka usunê³a makietê. Elka zmieni³a makietê. czuj¹c na podniebieniu smak ceglanego py³u i maj¹c w uszach huk wystrza³ów. jaka by³a polityczna orientacja Weisera. Czy zreszt¹ w ogóle interesowa³ siê polityk¹? Nic poza makietami na to nie wskazuje. Tak. z tekturowymi stronami. oddzielone nosem M-skiego. Tym razem by³ to równie¿ M-ski. Ka¿dy. M-ski-Amerykanin mia³ zawieszony ¿elazny krzy¿.twarzy M-skiego dwa równoboczne trójk¹ty. Stalina i genera³a Eisenhowera? Nie ma w tym ¿adnej konsekwencji. I najprawdopodobniej nigdy jej nie by³o. drugie – dziedziniec wawelskiego zamku. na widok takiego skarbu szerzej otwiera³ oczy. Strzelaliœmy kolejno i znów nie najlepiej. Jeden tylko detal odpowiada³ poprzedniej gapie z czapki. w sztywnych ok³adkach. a Weiser jak poprzednio zdystansowa³ nas swoimi trafieniami. Wewn¹trz. Znaczki by³y bez stempli i Weiser u³o¿y³ je wed³ug kolo164 . kiedy s³yszê plask upadaj¹cych na klepisko ³usek. po których niczym smugi œwiat³a bieg³y paski celofanowych ochraniaczy. ¿e tworzy³y rodzaj gwiazdy. jaki widzieliœmy na wielu filmach wojennych. gdzie w latach okupacji rezydowa³ Hans Frank. najprawdziwszy klaser. Tym razem wystrzela³ na twarzy makiety dwie litery – US. ale w mundurze amerykañskiego genera³a z II wojny. Kiedy wy³awiam z pamiêci tamten wieczór. zwrócone ku sobie tak. Bo có¿ mo¿e ³¹czyæ M-skiego. kto jak Piotr by³ w tamtych latach zbieraczem znaczków. taki sam. Poza gap¹ i ¿elaznym krzy¿em oczywiœcie. nie wiem doprawdy. Pod ko³nierzykiem koszuli.

licz¹c po jednym strzale na podobiznê. – Klej trzyma jak nowy! On tymczasem sprawdzi³ magazynek i stan¹³ w rozkroku. równymi szeregami jak na paradzie. zupe³nie jak na zawodach. w których przyklejony zosta³ kanclerz III Rzeszy. Kula trafiaj¹ca w znaczek rozszarpywa³a go w ca³oœci i tylko w niektórych punktach widaæ by³o pojedynczy z¹bek albo kawa³ek kolorowego papieru. trzeba by³o nie lada wysi³ku. prawie ze wszystkich stron. – W sklepie za sztukê daj¹ dwa z³ote! W istocie. Weiser z³o¿y³ parabellum do skrzyni i kaza³ nam wracaæ do domu. bo kiedy ju¿ obejrzeliœmy ca³y zbiór. gdzie przyklei³ je do cegie³. 165 . gdy Weiser zbli¿a³ siê z powrotem. zamkn¹³ klaser i podszed³ ze znaczkami do przeciwleg³ej œciany. nastêpnie zielone i na koñcu kolekcji stalowoniebieskie. dalej zgni³ozielone. znaczki te skupowa³ sklep filatelistyczny na Starym Mieœcie. Tych z Hitlerem by³o zdecydowanie wiêcej. ¿e kiedy podeszliœmy do œciany. razem wiêc ca³a operacja trwa³a nie wiêcej ni¿ dwadzieœcia sekund.rów – najpierw sz³y czerwonobrunatne. Z piêciu Adolfów nie pozosta³ ¿aden. Do ka¿dego strza³u nie sk³ada³ siê d³u¿ej ni¿ trzy sekundy. – On móg³by ju¿ teraz wystêpowaæ na olimpiadzie – powiedzia³a z dum¹ Elka. a w jêzyku zbieraczy nazywa³o siê je zwyczajnie Adolfami. by odnaleŸæ miejsca. Pamiêtam. patrzy³a na nas ponura twarz z w¹sem. – Ale Adolfów! – wyszepta³ Piotr. œlini¹c uprzednio ka¿d¹ sztukê. Tyle tylko ¿e kolekcja Weisera nie by³a zwyczajn¹ kolekcj¹ znaczków. – Dobra robota – powiedzia³a Elka. Weiser wydoby³ piêæ czerwonobrunatnych podobizn kanclerza. nie wiêkszy od zapa³czanego ³ebka.

Co mia³ zrobiæ w tej sytuacji? Da³ nam do rêki zabawkê. Bo tamtego dnia. mogliœmy myœleæ. dzisiaj natomiast myœlê. ¿e bêdziemy jego partyzantami. Faktycznie.– Za kilka dni dam wam znaæ i przyjdziecie tutaj. ¿e tak prêdko go wyœledzimy. a na razie macie to – wrêczy³ Szymkowi jak¹œ ksi¹¿eczkê – i to – poda³ mi inne parabellum. Weiser nie powiedzia³: „Nauczcie siê strzelaæ i róbcie to tak. da³ instrukcjê i rozbrojony pistolet. Nie przysz³o nam do g³owy. ani tym bardziej Elki. ¿e daj¹c nam pistolet. ¿e maskowa³ w ten sposób swoj¹ prawdziw¹ dzia³alnoœæ. pokazuj¹c swoj¹ strzelnicê. mo¿e mia³o to nast¹piæ póŸniej. wiêc jak w³aœciwie mia³o byæ inaczej? Byæ mo¿e jednak nie spodziewa³ siê. jak tañczy przy dŸwiêkach fletni Pana i jak unosi siê w powietrze. mogliœmy odt¹d uwa¿aæ Weisera za swojego dowódcê. Ale snu³em przecie¿ przypuszczenie. gdy byliœmy œwiadkami jego transu – wtedy nie spodziewa³ siê nas. Kto zachowuje siê w ten sposób? Nie mog³em tego wiedzieæ w sekretariacie szko³y. Bo czym wobec mówienia cudzym g³osem w niezrozumia³ym jêzyku. nigdy nie zapytaliœmy go. ¿eby nikt nie widzia³”. odsuwa nas od najwa¿niejszego. a potem nastêpne zabawki i od czasu do czasu sprawdza³. o tamt¹ noc i szaleñczy taniec. ¿e przez ca³y czas czyha³ na nasz¹ obecnoœæ. w ca³kiem innych okolicznoœciach? W taki sposób zatem rozbroi³ nasz¹ ciekawoœæ i skierowa³ j¹ na ca³kiem inne tory. nie chcia³ mieæ ¿adnych œwiadków oprócz Elki. Odebra³ od nas przysiêgê. mogliœmy nawet przypusz166 . gdy zobaczyliœmy. jak potrafimy nakrêcaæ ich mechanizmy. a parabellum nie mia³o magazynka i pozbawione by³o iglicy. Druk by³ przedwojenn¹ instrukcj¹ strzeleck¹ dla broni krótkiej. Tak. Jeszcze przed wejœciem do lasu obejrzeliœmy ksi¹¿eczkê i pistolet. czym wobec lewitacji by³y jego strzeleckie popisy? Tak.

– Mówisz. ¿e wszystko to skoñczy siê powstaniem. dobiega koñca paŸdziernik). musi braæ pod uwagê takie sytuacje. Dopiero dwa lata temu... – Nie wierzê. – Bo jestem obcy.czaæ. Tak samo tego wrzeœniowego popo³udnia – najpierw zgarn¹³em z cementu liœcie. Piotrze. dlaczego cz³owiek mo¿e lewitowaæ pó³ metra nad ziemi¹. lecz nie musieliœmy zastanawiaæ siê. nieœwiadomych niczego? Nie by³ to temat na rozmowê z Szymkiem ani z Elk¹. 167 . jakby ciê nic nie wzrusza³o. a dok³adniej dwa lata i jeden miesi¹c (bo teraz. – Mówisz. Zawsze kiedy przychodzê do Piotra. Dlaczego nic nie odpowiadasz? Nie obchodzi ciê to? – Jak ktoœ zajmuje siê polityk¹. z którym nie mówiliœmy nigdy o Weiserze. pozostawa³ wiêc Piotr. piasek i sosnowe ig³y i dopiero po chwili zagadn¹³em: – Jesteœ tam? – Tak. jak ktoœ obcy. Tylko. Ka¿dy z nas przyzwyczaja siê wtedy do obecnoœci drugiego. kiedy to piszê. – Czemu przyszed³eœ? Nie mówisz nic? – Szymka aresztowali! – Co siê sta³o? – Drukowa³ ulotki i siedzi. czy to ju¿ dzieñ Wszystkich Œwiêtych? – Nie. – Tutaj niewiele mo¿e wzruszaæ. co chcia³ nam przekazaæ albo o czym przekonaæ – nas. a wiêc dwadzieœcia piêæ miesiêcy temu zdecydowa³em siê na tê rozmowê. Weiser – jeœli mo¿na u¿yæ w tym miejscu porównania – wprowadzi³ nas do przedsionka swojego sanktuarium i zas³onê pokaza³ jako œcianê koñcow¹. siadam na skraju p³yty i chwilê trwam w milczeniu.

Nad cmentarzem. czemu? – Nie daje mi spokoju. Piotrze? – Mo¿e dlatego. od kilku lat coraz bardziej. – Wcale nie straszê. – Dlaczego milczymy. a teraz ju¿ idŸ. a wiatr niós³ pomiêdzy rzêdami kamiennych nagrobków wyschniête trawy i liœcie. jestem zmêczony. I by³a to ostatnia rozmowa na temat Weisera. Piotrze. ale dla mnie… – Nie ma wyj¹tków. a tak¿e wiele dobrych chêci i jeszcze lepszych domy168 . – Wiêc co? – Muszê zapytaæ o Weisera! – Musisz. Nie tylko o nim. czy¿byœ zapomnia³? – Nie zapomnia³em. parabellum bez magazynka oraz iglicy. to s¹ oczywiste rzeczy. ¿e nie przyszed³eœ wcale powiedzieæ mi o Szymku. gdzieœ z oddali dobiega³y nas dŸwiêki pogrzebowej pieœni. Mieliœmy zatem instrukcjê. – Nie strasz mnie. Milczeliœmy.– Sam siê kiedyœ przekonasz. PóŸniej zacz¹³em pisaæ. Tak. bardzo wysoko bucza³ samolot. jestem zmêczony”. ¿eby zostawiæ kilka niedorzecznych przypuszczeñ i pytañ? ¯eby nam zabiæ æwieka na dobrych parê lat? Dlaczego nie odpowiadasz. Dwadzieœcia piêæ miesiêcy temu us³ysza³em od Piotra: „A teraz ju¿ idŸ. Do czego byliœmy mu potrzebni? Po co wci¹ga³ nas w swoje sprawy? Czy tylko po to. Piotrze? Dlaczego udajesz teraz. aby to wszystko wyjaœniæ. jak¹ prowadzi³em lub raczej usi³owa³em prowadziæ. ¿e ciê nie ma? – Mia³eœ przychodziæ tylko raz do roku i nie zadawaæ ¿adnych pytañ. – Zgad³eœ. – Dla mnie nie takie oczywiste. gdy¿ nie by³o innego sposobu.

gdy by³em ju¿ w jej wnêtrzu. Z lekkomyœlnoœci¹ i swobod¹ typow¹ dla m³odego wieku nasze myœli o nim przesunê³y siê bardziej w kierunku Robin Hooda czy majora Hubala ni¿ w stronê chaldejskiego maga lub jarmarcznego sztukmistrza. I nie by³o na to rady. pewnie w obawie. zapach ludzkiego potu. 169 . w jakich s³owach zwróci siê do umêczonego ludu. œpiewy. modlitwy. Tyle dowiedzia³em siê od matki. Nastêpnego dnia rozpoczyna³ siê bowiem tydzieñ modlitw w intencji rolników – tak nazywa³y siê nabo¿eñstwa o przywrócenie ³adu w naturze. odœwiêtne garnitury. Æwiczenia jednak zosta³y opóŸnione. jakby to ich modlitwy mia³y najwiêksz¹ moc. wyprowadzili swoje rodziny na ulicê i pieszo albo tramwajem zmierzali w kierunku oliwskiej katedry. Weiser przesta³ byæ cudotwórc¹. PóŸniej mê¿owie zak³adali bia³e koszule. wody koloñskiej i wypalonego kadzid³a zmiesza³y siê w jedno potê¿ne b³aganie o deszcz i odwrócenie nieurodzaju na polach i w zatoce. ¿ebym siê gdzieœ nie zapodzia³. Nie pozwoli³a mi nawet oddalaæ siê d³u¿ej ni¿ na pó³ godziny. Delegacja rolników i rybaków klêcza³a w pierwszyzn rzêdzie. wi¹zali jeszcze krawaty i przywdziewali czarne. Nastêpne nabo¿eñstwa mia³y siê odbywaæ w poszczególnych parafiach. codziennie o godzinie osiemnastej. d³ugim i w¹skim jak ³ódŸ wikingów. a niektórzy. uroczystym nabo¿eñstwie zapowiedzia³ biskup i wszyscy byli ciekawi. Na koniec. A póŸniej. Zanim weszliœmy do katedry. przejêtej tym od samego rana. Wszystkie oczy zwrócone by³y na nich.s³ów. Obecnoœæ na pierwszym. Najpierw we wszystkich domach matki pilnowa³y mycia i ubrania swoich dzieci. huk organów. skropieni wod¹ koloñsk¹. us³ysza³em suplikacje œpiewane tysi¹cem g³osów. czyli o deszcz. która przy trzydziestu dwóch stopniach i tak nie zabija³a zapachu potu. nie bacz¹c na upa³.

– W czasach pogañskich – mówi³ biskup ton¹cy gdzieœ daleko w z³otych girlandach ambony – gdy przychodzi³a susza. ¿e biskupi. wisz¹cych na œcianach. ile z³a. nasi przodkowie sk³adali krwaw¹ ofiarê w celu przeb³agania swoich bóstw i wyproszenia deszczu! Ale my. zmi³uj siê nad nami” – wyrwa³o siê z tysiêcy garde³. pytam?! W katedrze zaleg³a g³ucha cisza. rybaków i nas wszystkich! Zahucza³y organy. my. na których Bóg przela³ sw¹ mi³oœæ i ³askê w osobie Maryi i Jej Syna. Opuszczone g³owy pokornie przyjmowa³y gorzkie s³owa pasterza. który za nas przela³ krew. Wielu z was. A wtedy Bóg doœwiadcza nas. wielu z was na z³¹ zesz³o dro170 . grzechu i nieprawoœci goœci³o w naszych sercach i jak bardzo rozgniewa³o to Pana. powrócili na drogê cnoty i ³aski. Chrystus. Œpiewali wszyscy i jestem pewien. œwiêty. którzy wyznajemy Ewangeliê. – Odpowiem. abyœmy opamiêtali siê. moi mili. wielu z was zgrzeszy³o przeciw przykazaniom Pañskim. pra³aci i wielmo¿e z wielkich portretów. Panie” – zabrzmia³o pod wysokimi jak niebo sklepieniami. mocny. – Teraz – mówi³ biskup – zastanówmy siê wspólnie. wolni jesteœmy od zabobonu i fa³szywej wiary. „Œwiêty Bo¿e. œpiewali razem z nami. ten Chrystus wys³ucha naszych pokornych próœb w intencji rolników. rozpusty. z³o¿y³ ofiarê najwiêksz¹ i ostateczn¹. wojny i niespodziewanej œmierci wybaw nas. ilu z was w swej zatwardzia³oœci i g³upocie odrzuci³o wiarê i Boga dla ³atwiejszego – jak mniemali zapewne – ¿ycia? Ilu z was. który nas doœwiadcza! Ilu z was sta³o siê wyznawcami mamony. – Umi³owani w Chrystusie Panu – ci¹gn¹³ biskup – grzech czêsto sprowadza nas na z³¹ drogê i odwodzi od Boga. fa³szywych bo¿ków. abyœmy odrzucili fa³szywych proroków i wszelkie pokusy! „Od g³odu. œwiêty a nieœmiertelny.

a w domu i w pracy o wszystkim zapomina. s³u-chaj. Ale ulewa nie trwa³a nawet pó³ godziny i zaraz po niej niebo wypogodzi³o siê i znów wszystko by³o jak poprzednio: cuchn¹ca zupa rybna w zatoce. a ja patrzy³em do ty³u. czyni¹c pokutê. u-czyñ z nami cud!”. Ludzie ukradkiem ocierali ³zy. Po wyp³acie upije siê jak œwinia. moja z³ota – dowodzi³a jedna – gdyby tak wszyscy przyst¹pili do sakramentów. dok¹d matka pos³a³a mnie po kartofle. proœmy o zes³anie obfitych ³ask niebieskich. srebrne. Nastêpnego dnia rano sta³em w sklepie Cyrsona. niby to nawet modli siê do Najœwiêtszej Panienki. – Tak. Wieczorem nad miastem przeci¹gnê³a burza. gdzie sta³y anio³y z krzywymi jak szable tr¹bami. ze zdwojon¹ si³¹ zabrzmia³y organy. zaraz odpowie. tak. i s³ucha³em. bo to niby dla robotników pewniejsza wiara ni¿ Ewangelia! 171 . a gdy sekretarz zapyta o przekonania. marmurowe i drewniane brzmia³o. – A bo to mo¿na ludziom wierzyæ? – zaperzy³a siê druga – Do koœcio³a jeden z drugim chodzi. Je-zu. mówiono. dmucha³y w dmuchawy. „Gdyby nie on”. proœmy Maryjê. gdzie puco³owate jak amorki twarze dê³y w piszcza³ki. pierwsza tego lata. Po s³owach pasterza jeszcze mocniej. dzwoni³y w dzwonki. a susza w ziemi. których. jak te¿ szczególnej œwiêtoœci Jego Eminencji biskupa. amen. jeœli nie zabraknie. „nie spad³aby ani kropla deszczu”. rusza³o siê i gra³o na chwa³ê wieczn¹. gdzie obraca³y siê wielkie gwiazdy.gê! Dlatego proœmy. aby wyjedna³a nam przebaczenie u Syna i Ojca. uderza³y w trójk¹ty i blachy. duchota w powietrzu. ze skruch¹ w sercach. gdzie wszystko to z³ote. co mówi¹ kobiety z kolejki. jak ciê b³a-ga lud! S³u-chaj. pada³oby przez trzy dni i noce. ¿e tylko w Marksa wierzy. i wszyscy ludzie upatrywali w tym znaku Bo¿ego. i ziemskich brakn¹æ nie bêdzie. a œwi¹tynia wype³ni³a siê po brzegi b³agalnym: „S³uchaj.

rozpostar³ przed zgromadzonymi groŸny obraz zniszczenia i gniewu Pañskiego. ¿e podro¿eje m¹ka. wyzna³oby: . – Co teraz bêdzie? Skaranie boskie z ch³opami! – Tu postawi³a kosz na ziemiê. – Gdybym z takim znalaz³a siê w niebie. moja wina. to na pewno bêdzie wojna. Tylko w czyim imieniu mówi³ biskup.moja wina. I teraz musieliœmy czekaæ na jego powrót. moja bardzo wielka wina!”. koszule i œcierki na sznurze. jak ¯ó³toskrzyd³y. A ja nie s³ucha³em ju¿ dalej tych wynurzeñ. trupach i karze za niewiernoœæ – myœla³em – na pewno wiêcej ludzi pad³oby na kolana i bij¹c siê w piersi.– I to ma byæ katolik? – wtr¹ci³a siê trzecia kobieta. a klucz od k³ódki po³o¿y³ na komodzie w przedpokoju mieszkania. – Jak ceny id¹ w górê. Poprzedniego dnia Piotr schowa³ parabellum w swojej piwnicy. co by³o dalej. Pech chcia³. jajka i kartofle – dowodzi³a pierwsza. – Ojej! – mówi³a. Gdyby biskup. – Na tak¹ suszê nic nie poradzi! – Jeszcze z tego wojna bêdzie – przestraszy³a siê druga.. zabra³ klucz ze sob¹. wychodz¹c do pracy. Gdzieœ ko³o drugiej zobaczy³em pani¹ Korotkow¹ z koszem pe³nym bielizny. ¿e w katedrze zamiast biskupa w z³otych girlandach ambony powinien staæ ¯ó³toskrzyd³y i ¿e lepiej by by³o. ¿e jego ojciec. najwyraŸniej przez pomy³kê. Niedoczekanie! – Zobaczycie. nudz¹c siê przeokropnie w wysuszonym na wiór ogródku ko³o domu. a w czyim ¯ó³toskrzyd³y? Zamiast odpowiadaæ. gdyby wierni zamiast s³ów nadziei i mi³oœci wys³uchali strasznych przepowiedni szaleñca. – Skaranie boskie – powtarza³a. opowiem. – Znowu uchleje siê jak wieprz i nie przyniesie wyp³aty! 172 ... bo pomyœla³em zaraz. gdyby jak on mówi³ o krwi. wydoby³a zza pazuchy drewniane klamerki i wiesza³a majtki.

zatrzyma³a siê obok nas i zagadnê³a: – Co tu robicie. podobnie jak mój. ¿eby mnie zabraæ do szpitala. ch³opcy. ¿e ojciec Piotra. wiedzieliœmy. tam gdzie piwo sprzedaj¹. – Ca³y dzieñ zmarnowany – powiedzia³em.. czy pan Korotek wróciæ mo¿e do domu równie dobrze o szóstej. dobrze? Zrobicie to. – A obiad jedliœcie ju¿? – Tak. bo przecie¿ to by³ dzieñ wyp³aty! – Nie wróci o czwartej – zauwa¿y³ Piotr. do „Liliputa”.I nagle po raz pierwszy poczuliœmy solidarnoœæ z pani¹ Korotkow¹ i ze wszystkimi matkami i ¿onami naszej kamienicy. – I nic nie macie teraz do roboty? – Nic. – A jak zgubi klucz? Poprzednim razem – wyjaœni³ – zgubi³ ca³y portfel i dokumenty! – A drugiego nie macie? – zapyta³ Szymek. i zobaczycie mojego. urwisy? 173 . – Jakbyœmy mieli drugi klucz do piwnicy. Wracaj¹c z pustym koszem. proszê pani! – A pomo¿ecie mi ch³opcy. co o dwunastej w nocy. to znaczy kiedy. proszê pani. pójdziecie. Wtedy podejdŸcie do niego i. – To co robimy? Z nieoczekiwan¹ pomoc¹ przysz³a nam pani Korotkowa. powiedzcie. proszê pani. taka drobnostka. najlepiej na stronie. zawsze tam siedzi.. ch³opcy? – E. ¿e jestem chora i ¿e przyjecha³o pogotowie. proszê pani? – No. wpó³ do czwartej? – Raczej nic. tak o trzeciej. barania g³owo – ¿achn¹³ siê Piotr – to siedzia³byœ tutaj od rana? Nie trzeba by³o nic mówiæ. nic. wiecie. co? – Dobrze. nic. tylko co mamy zrobiæ? – O. proszê pani! – A trochê póŸniej? – PóŸniej. tak sobie siedzimy.

tramwajem linii numer dwa albo kolejk¹ elektryczn¹. i ¿e pani¹ zabior¹ do szpitala. Po drodze. jak wyci¹gn¹æ od Piotrowego ojca klucz do piwnicy. tak? – Nie zapomnimy. nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci. tam gdzie przylega³a do nich niegdyœ garnizonowa. Bo ¿e bêdzie razem z panem Korotkiem. – To co macie powiedzieæ mojemu? – ¯e pani zachorowa³a i ¿e jest pogotowie. by zamówiæ parê kufli pienistego piwa i wzmocniæ je odpowiednio przezroczystym p³ynem. – To nie zapomnicie. proszê pani. zw³aszcza w gor¹ce dni. a po wojnie ju¿ tylko ewangelicka kaplica. du¿e kino. pójdziemy. Ci. czeka³ na nich bar „Pod Kasztanami” i dopiero stamt¹d przyje¿d¿ali tutaj. p³ot z drucianej siatki wygiêty by³ jak 174 . i ¿eby pan Korotek szybko do domu wraca³. klienci przynosili j¹ sami w teczkach. którzy pracowali w stoczni. z³ote z was ch³opaki – uœmiechnê³a siê szeroko. któr¹ tego lata zamkniêto i przerabiano na nowe. W „Lilipucie” nie sprzedawano wódki. proszê pani – i w myœlach uk³adaliœmy ju¿ plan. zaraz przy drugiej bramie. Bar „Liliput” mieœci³ siê vis à vis pruskich koszar. przynajmniej raz w miesi¹cu i w krótkim czasie uwalniali siê od trosk codziennego bytowania. Bar „Liliput” nale¿a³ do kategorii l okali. Wszyscy mê¿czyŸni mieszkaj¹cy w naszej czêœci Górnego Wrzeszcza zachodzili tu po pracy. gwar rozmów s³ychaæ ju¿ by³o z daleka. po to. do „Liliputa” trafiali porz¹dnie ju¿ wtr¹bieni.– Zrobimy. myœli o przysz³oœci i nieprzyjemnych wspomnieñ. ¿eby niczego nie podejrzewa³. w jego wnêtrzu i maleñkim ogródku gromadzi³y siê grupy pij¹cych mê¿czyzn. w kieszeniach marynarek. za paskiem spodni. a w taki dzieñ jak ten. Kiedy dwadzieœcia po trzeciej naszym oczom ukaza³ siê wyblak³y. – O tak. do których zwyczajowo nie wchodzi ¿adna kobieta. proszê pani. ¿ó³ty szyld baru. Codziennie od rana.

rêka uschnie prêdzej czy póŸniej! Dalsza wymiana zdañ. co nast¹pi³o póŸniej. krzykn¹³ do pana Korotka: – Te. Lecz temat widocznie zosta³ wyczerpany. Nie widzieliœmy tego.œciana beczki za spraw¹ st³oczonych. Mój ojciec wydoby³ z teczki butelkê i dola³ po kolei do ka¿dego kufla trochê wódki. jakie mog¹ byæ skutki zaniedbañ w stroju i obyczaju. Pan Korotek wychyli³ zawartoœæ kufla do koñca. – Zanim siê upije – zaproponowa³ Szymek – pods³uchajmy. to racja! Wszyscy tr¹cili siê kuflami i wypili. przekona³o nas. mój i jeszcze jacyœ dwaj mê¿czyŸni. postêpowa³a coraz szybciej. Potem odwróci³ siê znów do kompanów. gówniarzu. tu¿ obok krzaku bzu sta³ pan Korotek. otar³ usta rêkawem koszuli i odpowiedzia³: – A tobie. uzupe³niana przez pozosta³e g³osy. Podeszliœmy pod krzak bzu od strony ulicy i stoj¹c w cieniu liœci. rozpi¹³ rozporek i sika³ na krzak bzu mocnym strumieniem o ¿ó³tym zabarwieniu. 175 . a obok niego ojciec Piotra. bo pan Korotek odwróci³ siê w nasz¹ stronê. – Co racja. ale nie zapi¹³ rozporka. bo ci kanarek wyleci – i kupa stoj¹cych wokó³ mê¿czyzn zarechota³a z uciechy. – Gówno – krzycza³ pan Korotek – gówno mi zrobi¹! Niech brygadzista zajmie siê podzia³em premii. Któryœ z murarzy. ha³asuj¹cych i gestykuluj¹cych cia³. tych samych. W samym k¹cie. którzy pracowali przy zamianie ewangelickiej kaplicy na kino. rêka uschnie! – Niby dlaczego? – Bo jak siê krzy¿ zdejmuje z poœwiêconego miejsca. a nie naradami! – Pewnie – przytakiwa³ mu jeden z nieznajomych. chwytaliœmy ich s³owa. o czym rozmawiaj¹. zapnij se pod szyj¹. ka¿dy z kuflem w d³oni. ale to.

to spróbujê! – Znalaz³ siê zaszczany obroñca wiary. no. poniewa¿ ci stali najbli¿ej. Murarze. który przelecia³ nad g³ow¹ przeciwnika. nie luterska. to z towarzyszem mamy pogawêdkê. towarzyszu. Hej! s³yszycie. piêœæ zderza³a siê z piêœci¹. – Ty te¿ robisz. ostro¿niej trochê! – Bo co? – Bo ci. niemiecka! – Luterska. do³o¿yli nie temu.– To luterska kaplica. i Matka Boska ci nie pomo¿e! – Zaszczany obroñca Matki… – i tu murarz nie zd¹¿y³ ju¿ dokoñczyæ. broni¹c kolegi. Na u³amek sekundy gwar rozmów przycich³. grzecznoœci mogê ciê nauczyæ! – Spróbuj tylko! – Jak zechcê. co ci ka¿¹! – Patrzcie go. cha. jak siê towarzysz wyra¿a? – A nie podoba siê?! – W partii was ucz¹ zwracaæ siê do starszych?! – Masz coœ do partii? – Mam czy nie mam. kurwa. kufel 176 . Kompani trafionego rzucili siê na murarzy. filozof! – Jak p³ac¹. cha! – Powtórz jeszcze raz! – Bo co? – Zapomnisz. Pierœ dotyka³a piersi. jak siê mamuœka nazywa³a. twój kutas odpadnie! – Proszê. I nagle zawrza³o. trafiaj¹c w kogoœ przypadkowego. gówniarzu. bo pan Korotek cisn¹³ w niego pustym kuflem. a co dopiero krzy¿ zdejmowaæ! – No. to robisz! – Ty za pieni¹dze w³asne gówno byæ zjad³. komu trzeba. krzy¿ zawsze ten sam.

jak spod kupy pijanych cia³ wype³zaj¹ kolejno pan Korotek. na przyk³ad: „Królestwo moje nie jest z tego œwiata”? Proboszcz Dudak t³umaczy³ nam te s³owa niejednokrotnie. zrozumia³e niby i oczywiste. rzucaj¹c pytaj¹ce spojrzenia. Có¿ st¹d. ale nawet walcz¹cy nie potrafiliby wyjaœniæ. diabelnie powik³ane. które przy odrobinie uwagi staj¹ siê nagle pe³ne niejasnoœci. cofam siê. Zdezorientowani przechodnie zwalniali kroku. wracam. ojciec Piotra i mój i jak szybko umykaj¹ w stronê domu. dlaczego siê bij¹ i po co. noga kopa³a nogê. Wiêc co by³o na pocz¹tku? Ob³ok kadzidlanego dymu. ujrzeliœmy. a w koñcu ca³kiem nie do pojêcia – zdania wypowiedziane przez ró¿ne osoby. – Ratuj siê. a my pó³ godziny póŸniej mieliœmy parabellum i nasze æwiczenia mog³y siê rozpocz¹æ. Dlaczego zamiast opowiadaæ dalej. powtarzam? S¹ takie zdania. Kilkunastu mê¿czyzn upad³o na chodnik.wali³ po g³owie. niejeden raz s³ysza³em je póŸniej przytaczane przez m¹drzejszych od niego. Co znaczy. Po chwili walka rozgorza³a równie¿ wewn¹trz baru. kto mo¿e! I kiedy od strony Grunwaldzkiej coraz wyraŸniej dochodzi³o wycie syreny. – Milicja! Milicja jedzie! – krzykn¹³ ktoœ ostrzegawczo. o czym œwiadczy³y wylatuj¹ce razem z szybami i futryn¹ kawa³ki potrzaskanego stolika. Dziêki rozpiêtemu rozporkowi pan Korotek – chocia¿ z podbitym oknem i zakrwawion¹ koszul¹ – by³ w domu przed szesnast¹. które przypominamy sobie niespodziewanie i które nie daj¹ nam wówczas spokoju. Ci¿ba par³a teraz na p³ot i zardzewia³a siatka pêk³a jak papierowy sznurek. z którego wy³oni³ siê nieoczekiwanie Weiser. ¿eby tylko nie zostaæ w kotle. ¯o³nierze z pobliskich koszar zdjêli swoje ciê¿kie pasy i lali gdzie popadnie. ¿e opatrzono to zdanie tyloma m¹dry177 . który tu zaraz bêdzie.

do którego nikt. wbrew naszym intencjom. kiedy zamierzaliœmy wyjœæ w stronê Bukowej Górki. Bo nie jest to zdanie oczywiste ani jasne. jak siê zdaje. Nie bêdê szczegó³owo mówi³ o nabo¿eñstwie proboszcza Dudaka. przera¿enie. Parê minut po pi¹tej. Na czym wiêc skoñczy³em? Tak. z okna na drugim piêtrze wstrzyma³ nas g³os matki Piotra: – A wy. ¿e wyjaœniono w³aœciwie wszystko. ogarnia mnie lêk. istnia³o przecie¿ i nadal istnieje coœ takiego jak miêdzynarodówka wszystkich matek pod s³oñcem. musieliœmy pos³uchaæ matki Piotra. Wszystko na tym œwiecie wydaje siê mieæ swój pierwo178 . otwieraj¹c bezszelestnie usta. im wiêcej zaœ o nim myœleæ. ch³opcy. tym wiêcej niepewnoœci i czarna dziura bez dna staje przed oczami. kiedy myœlê o nim raz jeszcze i nie ostatni. ¿e to co niezrozumia³e. trzeba powtarzaæ je bez ustanku. Naturalnie nie jest to ¿adna prosta analogia. bo wiadomo. có¿ st¹d. a na koniec rozpacz. zapomnieliœcie? Nie by³o rady. dok¹d? Wracaæ do domu. za którymœ razem oka¿e siê w koñcu zdumiewaj¹co proste. nie by³o nam dane tego dnia ani razu otworzyæ instrukcji strzeleckiej. Weiser nigdy nie wypowiada³ siê w naszej obecnoœci na tematy religijne. ¿e mówi³a jako matka nas wszystkich. Tak samo by³o. tak samo jak miêdzynarodówka ojców upijaj¹cych siê w dzieñ wyp³aty. a raczej jest z Weiserem: jego krótkie pojawienie siê i odejœcie przyrównaæ mogê jedynie do takiego zdania – oczywistego na pozór i ³atwego do zrozumienia. w nadziei. pó³ godziny póŸniej mieliœmy parabellum i nasze æwiczenia mog³y siê rozpocz¹æ. co zawiera? Kiedy czytam je g³oœno albo po cichu.mi komentarzami. ani te¿ æwiczyæ sk³adania siê do strza³u czy zgrywania szczerbinki z muszk¹. umyæ siê i przebraæ! O szóstej jest nabo¿eñstwo. nie mia³ dostêpu. a có¿ dopiero mówiæ o jego ¿yciu wewnêtrznym. Ale. Jeœli jednak przyrównaæ jego ¿ycie do takiego zdania. Tak.

– No.. to dawaj i ulatniaj siê. a to – i zrobi³a z palców coœ na kszta³t pistoletu – przynieœcie ze sob¹.. – Poszed³ gdzieœ. gromadz¹c siê na piaszczystej drodze.wzór i proboszcz wyst¹pi³ tego dnia jako lustrzane odbicie Jego Eminencji biskupa. co poka¿e nam Weiser albo co ka¿e nam robiæ. – A co chcia³aœ? – Mam coœ dla was – uœmiechnê³a siê przebiegle. co mia³a na myœli: nasze æwiczenia z pistoletem. – I co? – zapyta³a. wybiegaj¹cej tu prosto z lasu. ukazuj¹c rzêdy lœni¹co bia³ych wiewiórczych zêbów. ¿e pierwszy miesi¹c wakacji mamy ju¿ za sob¹. – B¹dŸcie jutro o pi¹tej w dolince za strzelnic¹. poza tym. Wiedzieliœmy tylko. Kiedy zakoñczy³y siê modlitwy i œpiewy i kiedy wybrzmia³ ju¿ ostatni ton starej fisharmonii. wyszliœmy z koœcio³a. które nie odby³y siê ani razu. Ale nie tutaj. – Jak masz. Jasne? Wszystko by³o wtedy jasne.. ale nikt nie przypuszcza³. bo nie ma ¿adnych œladów – wymieniliœmy uwagi. mówiê. to do roboty – zakomenderowa³ Szymek. czy nabo¿eñstwo zakoñczone przed chwil¹. Z t³umu podesz³a do nas Elka. nie mam czasu – z nonszalancj¹ odpowiedzia³ Piotr. zmieszany z ochryp³ym falsetem organisty.. I w chwilê póŸniej s³yszeæ mo¿na by³o œciœle fachowe uwagi: – Jak stoisz?! Nie tak! Wy¿ej rêka! Bez podpórki. Albo go z³apali. bez 179 . Nastêpnego dnia na cmentarzu nie zastaliœmy ¯ó³toskrzyd³ego. – Ale z was gamonie! Mam wiadomoœæ! – Od Weisera? Skinê³a g³ow¹. – Jak siê bawicie? Nie wiedzieliœmy. ¿e do koñca naszej znajomoœci z Weiserem pozosta³o ju¿ tak niewiele dni. Elka zaœmia³a siê teraz.

Gdyby nie brak jego sta³ych atrybutów. – Teraz moglibyœmy rabowaæ bank – oœwiadczy³ Piotr. Dobrze. Teraz ja! S³oñce dawno minê³o swój najwy¿szy punkt. decydowaæ móg³ Weiser i jemu pozostawiliœmy pomys³y na przysz³oœæ. nie poszlibyœmy za nim. jak siê zobaczy cel na linii strza³u. w którym konspiratorzy opró¿niaj¹ pancerne kasy z broni¹ w rêku. ale puste rêce i szybki krok. PóŸniej æwiczyliœmy strza³ z przyklêku.podpórki! Teraz szczerbinka i muszka! Spust. a teraz – nie dawa³ za wygran¹ Szymek – teraz co? Jego pytanie pozosta³o bez odpowiedzi. sk³adaj¹c siê do strza³u i naciskaj¹c nieruchomy spust zdezelowanej parabelki. – Tylko ¿e wtedy by³a okupacja i wszystko zabiera³o siê Niemcom. a my bez ustanku powtarzaliœmy te same czynnoœci. Jeszcze raz. bez siatki na motyle i bez pud³a na roœliny i trawy. to by³a konspiracja i przygotowanie do prawdziwej walki. jak poucza³a przedwojenna instrukcja. Po obiedzie znów przyszliœmy na cmentarz. do znudzenia przybieraj¹c prawid³ow¹ postawê. M-ski szed³ nasypem a¿ do zerwanego mostu. Za d³ugo celujesz! Trzeba naciskaæ od razu. Co pewien czas Szymek stawa³ na szczycie krypty i lustrowa³ teren francusk¹ lornetk¹. – ¯eby tylko mieæ prawdziwy pistolet. tam gdzie martwa linia kolejowa krzy¿uje siê z rêbiechowsk¹ szos¹. co robiliœmy. bo do godziny pi¹tej pozostawa³o jeszcze sporo czasu. Ostatecznie. zdobywaj¹c pieni¹dze dla organizacji. – Partyzanci ani powstañcy nie rabuj¹ banków. bo przecie¿ wszystko. dok³adnie tak. Kiedy przeci¹³ asfaltow¹ nawierzch180 . O tak. Nasypem kolejowym w stronê Brêtowa szed³ M-ski. Szymek by³ innego zdania. A ja przypomnia³em im film. z biodra i na le¿¹co. zaintrygowa³y nas bardzo. Dobrze. Lecz nied³ugo æwiczyliœmy.

które mia³ pod spodniami. tam i z powrotem. na odlew. wiêc pani zmieni³a rêkê i dalej wali³a nauczyciela po twarzy. – Och. nie – powiedzia³a pani. Nagle M-ski zamar³ 181 . wœród gêstwiny leszczyn i olch porastaj¹cych brzegi potoku M-ski zatrzyma³ siê obok jakiejœ postaci. – Jeszcze. – O! – wskaza³ rêk¹ Szymek – ktoœ na niego czeka! W istocie. – Jeszcze raz – prosi³ j¹ – jeszcze jeden raz. lecz posuwa³ siê dalej œcie¿k¹ biegn¹c¹ w po³owie jego wysokoœci. pani zdjê³a sukienkê. poruszaj¹c siê jak samochodowa wycieraczka na deszczu. I wtedy pani wsta³a i M-ski te¿ wsta³. raz i drugi. – Jeszcze! Pani bi³a teraz M-skiego po twarzy bez ustanku. nie ogl¹daj¹c siê za siebie. jakieœ trzysta metrów dalej.niê. ale rozpiê³a M-skiemu spodnie. czo³gaj¹c siê na brzuchach ostatnie dwadzieœcia metrów. mówi³am ci. i pani uderzy³a M-skiego z ca³ej si³y w twarz. – Och! – us³yszeliœmy jêk. ¿ebyœ ju¿ wiêcej tu nie przychodzi³! Musimy spotykaæ siê gdzie indziej! – To czemu sama przysz³aœ? – M-ski zdj¹³ ju¿ fartuch. oderwan¹ przed chwil¹ od gotowania czy prasowania. – Tak jak zawsze – odpowiedzia³ M-ski. jeszcze trochê – wysapa³ M-ski. – Tak jak zawsze? – zapyta³a go nieco ciszej. Podeszliœmy bli¿ej. Rêka nauczyciela wpe³z³a pod jej fartuch. jak jego nakrapiane pieprzykami plecy wznosi³y siê i opada³y przy nastêpnych uderzeniach. a jego rêka g³adzi³a udo kobiety. M-ski œmieszne bia³e kalesony. – Nie – mówi³a kobieta – teraz nie. Doszed³ wreszcie do miejsca. która wygl¹da³a na gospodyniê. na ma³ej polance. nie. nie wszed³ z powrotem na wysoki w tym miejscu nasyp. gdzie Strzy¿a przep³ywa pod kolejowym wa³em w¹skim tunelem i ruszy³ w górê potoku. M-ski siedzia³ ju¿ na trawie obok ciemnow³osej kobiety. a my widzieliœmy.

– Nastêpnym razem – powiedzia³a pani – nie szukaj mnie tu. ale przyjdziesz? – Przyjdê. co siostra Janka wyprawia³a ze swoim ch³opakiem u nas na strychu. sk¹d widocznie nadesz³a. M-ski zaœ. czy nie – oburzy³ siê Piotr – to przecie¿ œwiñstwo! – Gadanie! – ci¹gn¹³ Szymek. po prawej. przecie¿ on nawet nie po³o¿y³ siê na niej! – Po³o¿y³. bo nied³ugo pi¹ta! Biegliœmy w górê morenowego wzgórza na skos i tylko wysokie kêpy trawy siêgaj¹cej do kolan hamowa³y nasz pêd. jak zadr¿a³y mu poœladki. – A teraz leæmy.wyprostowany jak struna. bez po¿egnania uda³ siê w powrotn¹ drogê. jego cia³em wstrz¹sn¹³ dreszcz i zobaczyliœmy. – Och! – westchn¹³ nauczyciel. 182 . wci¹ga³ opuszczone kalesony i spodnie. przyjdê – odpowiedzia³a pani i ruszy³a w górê potoku. – Tam. z których wyj¹³ nastêpnie zwiniêty banknot i wrêczy³ go pani. jak wrêcza siê kolejowy bilet konduktorowi. A M-ski zaœ nadal stoj¹c. kapuœciany g³¹bie! – Szymek tr¹ci³ mnie w bok. – Czy on nie móg³ macaæ jej normalnie? Coœ mi siê nie zgadza. – Ju¿ – powiedzia³a pani i za³o¿y³a sukienkê. daleko w dole majaczy³y zarysy wojskowej strzelnicy. za œcian¹ lasu widnia³o jeszcze dalsze i niebieskie jak na obrazku morze. – Dobrze. gdy szybko zd¹¿aliœmy w stronê Brêtowa. dopiero mielibyœcie pojêcie. – To ci heca! – powiedzia³ Szymek. gdzie poprzednim razem. Po lewej stronie. jak robi siê to naprawdê! – A dlaczego nie poszli do lasu – zapyta³em – tylko robili to na strychu? – Zima by³a. poprawiwszy spodnie i koszulê. – A gdzie? – spyta³ ³agodnie M-ski. na ni¹ fartuch. – Jakbyœcie widzieli.

wczesnym popo³udniem. jak¹ Weiser zaprezentowa³ nam w dolince za strzelnic¹. ani przez myœl nam nie przesz³o przypuszczaæ coœ takiego. Lecz on nie spieszy³ siê wcale i nie ¿¹da³ na razie niczego. Staliœmy dosyæ niepewnie. byliœmy raczej przygotowani na egzamin strzelecki. co by³o przyczyn¹ naszego spóŸnienia. to by³a pierwsza eksplozja. które mia³o siê odbyæ w cegielni nastêpnego dnia. oprócz terminu spotkania. Tymczasem Weiser zaskoczy³ nas znowu czymœ olœniewaj¹co nieoczekiwanym. nie wyjaœniaj¹c niczego wiêcej. tego Elka nie okreœli³a. co bêdzie dalej. – Na dzisiaj dosyæ. 183 . Gdy spieszyliœmy na spotkanie w umówionym miejscu.– S³ychaæ was jak stado s³oni! – z³oœci³a siê Elka na przywitanie. gotowi byliœmy z³o¿yæ przed Weiserem nie jedn¹. Weiser pokrêci³ korbk¹ pr¹dnicy i wówczas. – Mo¿ecie iœæ do domu – powiedzia³ Weiser. powiedzia³a tak w³aœnie: „nauczyæ szacunku!”. co powinno was nauczyæ szacunku! Dla kogo albo dla czego? Nie. o którym napisa³em ju¿. – A teraz – powiedzia³a Elka – teraz zobaczycie coœ. Tak. Kiedy zaœ za³o¿y³ nastêpny ³adunek i powietrze znów rozdar³ huk eksplozji. ¿e przypomina³ ob³ok w kszta³cie pionowo wiruj¹cego s³upa w b³êkitnym kolorze. – A jutro bêdziemy strzelaæ. rozp³ywaj¹c siê jak poranna mg³a. czekaj¹c. prawda? – zagadn¹³ nieœmia³o Szymek. ale dziesiêæ przysi¹g – na cokolwiek by za¿¹da³ – i zrobiæ wszystko. czego by zechcia³. Elka zabra³a nam instrukcjê i zdezelowane parabellum i to by³o wszystko. zobaczyliœmy pierwszy wybuch. – Czekamy ju¿ od kwadransa! Nikt jednak nie wyjaœni³. który po kilku chwilach znikn¹³. le¿¹c na skraju dolinki. a w górze zawirowa³ dwukolorowy ob³ok. Ostatecznie.

– A sk¹d wiesz. lew idzie po Grunwaldzkiej! 184 . musz¹ byæ barykady! – No to zrobi partyzantkê! – Tylko z nami? Piêæ osób to za ma³o. wyskoczy³a za to Elka: – Nie zawracajcie mu g³owy! – jakby Szymek zachowa³ siê niew³aœciwie. to krymina³ murowany! – Za co? – A broñ to pies? A pr¹dnica i wybuchy to pies? – Nie nasze przecie¿! – Nasze. byliœmy z nim! – No. on szykuje coœ wielkiego. to co on w³aœciwie takiego zrobi? – Powstanie! – Hê. a o nas napisz¹ w gazetach! – G³upi! W gazetach nie pisz¹ o takich jak my! – To napisz¹! – Ale co on w³aœciwie robi? – Jakby nas z³apali. coœ takiego. nie nasze. powstanie?! Powstanie to siê robi w mieœcie.Weiser nie odpowiedzia³. jasne? Czy mo¿na by³o coœ dodaæ? Wieczorem. – On ma wa¿niejsze sprawy od waszego strzelania! Macie s³uchaæ i o nic nie pytaæ. ¿e ca³e miasto bêdzie o tym mówi³o. no. ¿e tylko z nami? Mo¿e on ma takich jak my na pêczki i tylko dla lepszej tajemnicy jedni nie wiedz¹ o drugich? – No! – A mo¿e on wysadzi bramê zoo i wszystkie klatki i wypuœci zwierzêta na wolnoœæ? – Ale by by³o. – Niby co? – Nie wiem. z braku innego zajêcia strzelaliœmy z proc do puszek ustawionych na œmietniku i taka mniej wiêcej toczy³a siê miêdzy nami rozmowa: – Mówiê ci.

KAZIMIERZ LELEWICZ W Gdañsku . Fotografia z lat piêædziesi¹tych

– Nie idzie, tylko siê rzuca na matkê z dzieckiem, a my wybiegamy... trach!, nie ma lwa... trach!, nie ma tygrysa... trach!, nie ma czarnej pantery! – Czarna pantera bêdzie dla niego! – No dobra, za³atwiamy wszystkie dzikie zwierzêta, a potem nas sfotografuj¹ w gazecie, wyobra¿acie sobie? Uczniowie szko³y szeœædziesi¹tej szóstej uratowali przechodniów przed dzikimi zwierzêtami! – Ja myœlê, ¿e tu chodzi o statek! – Jaki statek? – Jak nas wyszkoli, porwiemy statek z portu! – Nie z portu, tylko z redy! – Dobra, mo¿e byæ z redy i proszê bardzo: on pilnuje mostka, my kabiny i ³adowni, i jazda – do Kanady! – Do Afryki! – Afryka nie, mówiê ci, ¿e do Kanady! I tak pomiêdzy partyzantk¹ a porwaniem statku do Kanady up³ywa³ nam wieczór na strzelaniu do zardzewia³ej puszki, coraz wiêcej kamieni zbiera³o siê pod œmietnikiem, coraz mocniej naci¹galiœmy rowerowe wentyle, a¿ zapad³ zmierzch i trzeba by³o wracaæ do domu. Tylko dlaczego nie rozmawialiœmy o M-skim? Dlaczego nie mówiliœmy o jego spotkaniu z czarnow³os¹ kobiet¹ nad potokiem, dlaczego nie zastanawia³ nas widok nauczyciela w opuszczonych spodniach i kalesonach, bitego po twarzy – tego samego M-skiego, przed którym dr¿eliœmy na lekcjach przyrody i w czasie przerw, gdy przechodzi³ zat³oczonym korytarzem? Mo¿e Weiser bli¿szy nam by³ ni¿ sekrety M-skiego? A mo¿e nie znaliœmy jeszcze wystêpku? Tej nocy mia³em wszak¿e sen, który pamiêtam do dzisiaj, kolorowy jak film Disneya i bardzo niepokoj¹cy. Sta³em nad
186

brzegiem morza, prawdopodobnie o œwicie, a z wody jedno za drugim wychodzi³y zwierzêta. Bestii takich na pró¿no by szukaæ w ogrodzie zoologicznym lub jakiejkolwiek ksi¹¿ce o faunie zamorskich krajów. Najpierw, ociekaj¹c wod¹, ukaza³ siê skrzydlaty lew, zaraz za nim na piasek wyszed³ rycz¹cy niedŸwiedŸ, trzymaj¹c w zêbach koœci, a dalej z zielonej toni wy³oni³a siê czarna pantera o czterech g³owach, z ptasimi skrzyd³ami na grzbiecie. Korowód zamyka³o najdziwaczniejsze monstrum – skrzy¿owanie nosoro¿ca z tygrysem, o wielkich stalowych zêbiskach, maj¹ce niczym wynaturzony jeleñ kilkanaœcie rogów. Nie pamiêtam, ile ich wyrasta³o ze strasznego ³ba – mo¿e dziesiêæ, a mo¿e dwanaœcie, nie to zreszt¹ by³o najwa¿niejsze. Zwierzêta rzuci³y siê na pobliskie domy rybaków, wy³amywa³y uderzeniami ³ap drzwi i okiennice, rozszarpywa³y obudzonych ze snu mê¿czyzn, pazurami zrywa³y w³osy kobiet, a dzieci, które nie zdo³a³y umkn¹æ, roztrzaskiwane by³y o bielone œciany. Trwa³o to d³ugo, a strach, jaki czu³em, nie pozwala³ na przebudzenie i wyrwanie siê z koszmaru. Nagle, od wschodniej strony zobaczy³em w promieniach s³onecznych ma³ego ch³opca ubranego na bia³o. Nie mog³o byæ w¹tpliwoœci – to nadchodzi³ Weiser i wyci¹gniêt¹ d³oni¹ pokazywa³ coœ albo kogoœ, czego nie mog³em dojrzeæ w pl¹taninie drgaj¹cych cia³ i poskrêcanych trupów. Weiser podszed³ najpierw do lwa i wyrwa³ mu orle skrzyd³a. Zwierzê pad³o bez tchu na ziemiê, bez³adnie bij¹c ogonem. Nastêpnie przypar³ d³oni¹ niedŸwiedzia – i to zwierzê przewróci³o siê na piasek bez mocy. Teraz przysz³a kolej na monstrum z rogami. Weiser powyrywa³ je niczym badyle i potwór zwali³ siê na kolana, a nastêpnie na brzuch; stalowe zêbiska wypada³y mu z paszczy i przemienia³y siê w okr¹g³e dziesiêcioz³otówki. Na koniec Weiser zmierzy³ siê z czarn¹, czterog³ow¹ panter¹ o ptasich skrzyd³ach na grzbiecie i to by³o najdziwniejsze i naj187

straszniejsze zarazem. Wszystkie cztery pary oczu i cztery nosy, i oœmioro uszu – wszystko to nale¿a³o do M-skiego, bo cztery g³owy bestii to by³y cztery twarze M-skiego. Nigdy nie zapomnê, jak okropnie wygl¹da³y. Tak samo jak w zoo, Weiser przeszy³ panterê wzrokiem i w sobie tylko wiadomy sposób uczyni³ z niej przestraszonego kotka, który ³asi³ siê i liza³ rêkê poskramiacza. Nie s³ysza³em, co Weiser powiedzia³ do pozosta³ych przy ¿yciu rybaków i ich rodzin, huk fal zag³uszy³ wszystko, tak¿e nadje¿d¿aj¹cy tramwaj linii numer cztery, zakrêcaj¹cy zazwyczaj z potwornym piskiem i zgrzytem na jelitkowskiej pêtli. Weiser wskoczy³ do niego zwinnie i odjecha³, jakby by³ turyst¹ powracaj¹cym z pla¿y do miasta. Blask s³oneczny, odbity w szybie drugiego wozu, oœlepi³ mnie i nagle poczu³em wilgotn¹ od potu poœciel, i zrozumia³em, ¿e jestem w ³ó¿ku, a wszystko tamto, to by³ najzwyczajniejszy w œwiecie sen. Najzwyczajniejszy? Przez szczelinê w zas³onie wpada³, ³askocz¹c mnie, promieñ s³oñca. Za zamkniêtymi drzwiami do kuchni us³ysza³em ojca wychodz¹cego do pracy. Obok mnie chrapa³a jeszcze matka zmêczona wczorajszym, ca³odziennym praniem. Nad ³ó¿kiem wisia³ oprawiony w biedermeierowskie ramy obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej, a z ulicy przez otwarte okno dobiega³ turkot furmanki zd¹¿aj¹cej na targowisko w Oliwie. Nie by³o morza, wychodz¹cych zeñ zwierz¹t, Weisera w bia³ym ubraniu ani rozszarpywanych rybaków. Zamiast tego us³ysza³em kroki na korytarzu i cz³apanie s¹siada do ³azienki. W poniemieckim mieszkaniu, podzielonym na ma³e klitki cienkimi œciankami, s³ysza³o siê bardzo wiele – tak¿e to, ¿e s¹siad goli siê teraz równymi poci¹gniêciami brzytwy i po wczorajszym piciu ma rozwolnienie. Wiêc jak by³o z tym snem? Niczego nie przeoczy³em ani te¿ niczego nie doda³em. Mo¿e przyszed³ na mnie zamiast naszej
188

rozmowy o M-skim, której nigdy nie by³o? Ba³em siê tego snu tak bardzo, ¿e nawet kiedy po raz ostatni klêcza³em u kratek konfesjona³u i proboszcz Dudak wydawa³ mi siê wa¿ny jak sam papie¿ albo Œwiêta Kongregacja do Spraw Wiary, nawet wtedy nie mog³em opowiedzieæ mu o tych obrazach, zapamiêtanych na zawsze. By³o to w styczniu siedemdziesi¹tego pierwszego roku, kiedy wiedzia³em dok³adnie, co sta³o siê z Piotrem i jak wygl¹da³ jego pogrzeb. Nie przyszed³em wtedy spowiadaæ siê z grzechów, klêcza³em jednak jak zawsze pe³en pokory i skruchy wobec majestatu. – Nie gor¹czkuj siê, synu. Wyroki Opatrznoœci s¹ niezbadane i nie nam, doprawdy, zg³êbiaæ ich sens i znaczenie – mówi³ proboszcz, a ja czu³em jego kwaœny, starczy oddech i coraz bardziej wzrasta³ we mnie œlepy gniew i rozpacz. – Czy oznacza to, ojcze – pyta³em – ¿e Bóg chcia³ jego œmierci? – Nigdy nie mo¿na tak powiedzieæ, nigdy! – wyrzuci³ z siebie jednym tchem, a ja pyta³em dalej: – Lecz przecie¿, ojcze, wszystko dzieje siê z woli Boga, wiêc i ta œmieræ jakoœ by³a mu potrzebna, czy nie tak? – Od miecza ginie, kto mieczem wojuje – dobieg³ g³os zza kratek. I wtedy nie mog³em ju¿ powstrzymaæ ¿alu; krzycz¹c prawie na ca³e gard³o, a¿ wyp³oszy³y siê wszystkie pods³uchuj¹ce dewotki: – To nie mo¿e byæ, ojcze! Piotr z nikim nie wojowa³ i nie podniós³ nawet kamienia! Sam ojciec wie, jak to siê sta³o, w³aœciwie przypadkiem. – A czego ty w³aœciwie chcesz? – przerwa³ mi proboszcz Dudak. – Nie ma przypadków, gdzie rz¹dzi Bóg. Czego byœ chcia³? ¯ebym ja, jego s³uga, wyjawia³ tobie, który jesteœ prochem, Jego tajemnice? Z jakich to powodów mia³by On tobie wyjawiaæ swoje za189

ojcze! – Szatan czyha na ciebie. przyszed³em zapytaæ tylko. ojcze. synu. a do polityki nie mieszaj siê! – Piotr siê nie miesza³! – Nie tobie. wybieg³em z koœcio³a. tym mniej we mnie wiary! – ¯a³uj za swoje grzechy! – Nie mogê! – Proœ Boga o przebaczenie! – Nie znajdujê w sobie winy. tym razem miêdzy kratkami konfesjona³u. Im wiêcej myœlê. a im nie odpowiedzia³. ojcze – odpowiedzia³em ju¿ ciszej. Znasz ksiêgê Hioba? Ile ty przecierpia³eœ w porównaniu z nim. ojcze. wiêksi od ciebie pytali. a ciê¿ki to grzech. – Nie tylko pych¹. – Dlaczego jednak niesprawiedliwy chodzi w chwale. Znów wiêc Weiser powróci³ do mnie. synu. wyrokowaæ o s¹dach Pañskich. – Nie mogê! – przerwa³em teraz ja. mój synu. nie mogê! I krzycz¹c. proœ przebaczenia! – Nie mogê. bo przed oczami raz jeszcze zobaczy³em scenê ze snu o pogromcy dzikich bestii na jelitkowskiej pla¿y. mój synu! Pokory i cierpliwoœci nam wszystkim trzeba! Ot co! – Nie brak mi pokory. by³ to jeszcze jeden podstêp dla 190 . ale zw¹tpieniem! Przestañ ju¿ myœleæ o swoim przyjacielu i módl siê. dlaczego coraz mniej we mnie wiary. ¿e œmiesz tak pytaæ i jeszcze unosisz siê gniewem? Tu trzeba ducha pokory. Czy jeszcze masz jakieœ grzechy? – Nie mam ¿adnych. Byæ mo¿e. nie mogê.miary? Grzeszysz. poruszaj¹c siê na swoim siedzeniu. pych¹. – Zgrzeszy³eœ zatem – przerwa³ mi znów. szydz¹c z prawoœci bogobojnego?! I czy nie mo¿na tego zmieniæ? – Zap³ata wasza obfita bêdzie w niebiesiech. – Nie mogê.

. Ba³em siê zasn¹æ. Tymczasem drzwi gabinetu. Le¿a³em wiêc na tapczanie. Od czasu tamtego snu ba³em siê. a z ³azienki dobieg³ mnie odg³os spuszczanej wody. i ucieszy³em siê na sam¹ myœl odwiedzenia nieczynnej cegielni. Do tego jednak przyjdzie mi jeszcze wróciæ.. Zachowa³ jednak przytomnoœæ umys³u. Tymczasem.. ¿e dzisiaj Weiser sprawdzi na pewno. kiedy nie bêdê móg³ oddaliæ od siebie z³ych 191 . wyprowadzi³o go z równowagi – przed nami wola³by nie przyznawaæ siê do ³ez. czekaj¹cego na zamkniêcie sprawy. tak abyœmy zobaczyli. matka chrapa³a zmêczona wczorajszym praniem. przebudzony po koszmarnym œnie. zion¹cej œwiat³em i tytoniowym dymem paszczy Lewiatana wypchniêto chud¹ postaæ Piotra. Pomyœla³em sobie. nie wiem ju¿ po raz który. wype³niona miarowym tykaniem zegara. uczyni³ d³oni¹ gest zapalania zapa³ki. ¿e w czasie przes³uchania zezna³ ustalon¹ wersjê – skrawek sukienki Elki sp³on¹æ mia³ w ognisku. jakie postêpy poczyniliœmy w trudnej sztuce ogniowej. Mundurowy zatrzasn¹³ za Szymkiem drzwi i w sekretariacie. Tylko gdzie le¿a³ ten nieszczêsny skrawek. w którym policzy³em ju¿ wszystkie mo¿liwe kombinacje klepek parkietu. Kiwnêliœmy nieznacznie g³owami. a ¿aden z nas niestety nie posiada³ zdolnoœci telepatycznych. Piotr. Tymczasem? Niech bêdzie. bo kiedy mê¿czyzna w mundurze wywo³ywa³ Szymka.zmylenia uwagi – to wtargniêcie niespodziewane w najintymniejsz¹ sferê ¿ycia. wzd³u¿. wszerz i po przek¹tnej – w sekretariacie zapanowa³a g³ucha cisza. gdzie mieliœmy go znaleŸæ? Na pewno wyci¹gn¹ mapê i ka¿¹ pokazywaæ z dok³adnoœci¹ co do metra. ¿e tam krzycza³.. ¿e kiedy zamknê powieki. Znaczy³o to. To. otworzy³y siê i z wielkiej. No i gdzie by³o to ognisko? Tego nie ustaliliœmy. ku zadowoleniu tamtych trzech i pana prokuratora.

przyklei³ je na ceglanej œcianie. Opowiedzia³em o bestiach wype³zaj¹cych z morza i o tym. który zdarzy³ siê po moim œnie. ¿e teraz pójdziemy do dolinki. pal¹cej siê przy stoliku woŸnego. a teraz w sekretariacie szko³y ba³em siê jeszcze bardziej. a¿ do koñca wakacji. gdy w blasku jednej lampy. trochê dalej od wszystkich i wyjawi³em mój sen. a¿ on bêdzie z ty³u. mijaj¹c zagajnik i czarne nawet w dzieñ œwierki. bo nie zawiód³ siê na nas. kiedy strzelaliœmy ze schmeisera w dolince za strzelnic¹. pokrzyw i ¿arnowca. wype³zaj¹cych z morza na jelitkowsk¹ pla¿ê? Dlaczego nie stan¹³em jak ¯ó³toskrzyd³y i nie wyjawi³em swojej prawdy? Teraz dopiero. Drugi by³ Szymek z oœmioma ³uskami. jak najwiêksz¹ tajemnicê. bo na trafienie czterech kanclerzy zu¿y³ tylko szeœæ naboi. jak je poskromi³. siedzieliœmy na sk³adanych krzes³ach i gdy Piotr z rezygnacj¹ opuœci³ g³owê. Weiser bez s³owa wyci¹gn¹³ z klaseru dwanaœcie zgni³ozielonych Adolfów. Ba³em siê przez wszystkie nastêpne dni. Od huku dzwoni³o mi w uszach. ratuj¹c nieszczêœliwych ryba192 . Kiedy zaœ szliœmy w gêstwinie paproci. Ale po kolei. Pamiêtam dok³adnie: najlepszy okaza³ siê Piotr. a ja zobaczy³em prêgi na jego d³oniach – teraz dopiero zaczyna³em jaœniej rozumieæ wypadek. zaczeka³em. – A ty – to by³o do mnie – powinieneœ jeszcze poæwiczyæ! Nastêpnie Weiser oœwiadczy³. – Nie najgorzej – powiedzia³ Weiser. Tak to w³aœnie okreœli³. wrêczy³ za³adowane parabellum i powiedzia³: – Na ka¿dego z was po cztery. O umówionej porze byliœmy w cegielni. a trzeci ja – na czterech Adolfów potrzebowa³em a¿ jedenastu strza³ów. Dlaczego wówczas nie powiedzia³em o œnie Szymkowi albo Piotrowi? Dlaczego zatai³em ów obraz dziwnych bestii. strzelacie do skutku! Elka mia³a liczyæ zu¿yte ³uski i uzupe³niaæ magazynek. tamto mo¿e siê znów pojawiæ.myœli.

¿e nie by³ w tamtym czasie naszym wodzem lub po prostu genera³em. tak aby odg³osy kanonady prêdzej czy póŸniej nie œci¹gnê³y na nas uwagi okolicznych mieszkañców lub amatorów leœnych malin? Jego pomys³ by³ prosty: jeœli na wojskowej strzelnicy odbywa³y siê æwiczenia strzeleckie. Nie s¹dzê. ³aduje automat i czeka. – Teraz poka¿ê wam – powiedzia³ przygotowany do naciœniêcia spustu – jak trzeba to robiæ. Wys³ucha³ mnie. chocia¿ strzela³em najgorzej. bo czu³em siê tak. Kto inny jak nie genera³ wpad³by na pomys³ strzelania tu¿ obok wojskowej strzelnicy. – Ale nie zabrzmia³o to jak groŸba. mimo fatalnego strzelania.ków. Wszystko to Weiser przewidzia³ i zaplanowa³ szczegó³owo. Nie oznacza to jednak wcale. Zaraz za wysokim wa³em strzelnicy rozpoczyna³a siê dolina. Nie. Tak. wysokie trawy i gêste partie krzewów dawa³y w razie koniecznoœci szansê ucieczki. ¿e Weiser by³ kimœ zupe³nie innym. A ja szed³em dalej uszczêœliwiony. jak ka¿e nam zajmowaæ stanowiska. jeœli dzisiaj piszê. gdzie przycupniêty zagajnik. nie mów o tym nikomu. zreszt¹ Weiser tego tak nie przyj¹³. to my mieliœmy odbywaæ nasze æwiczenia w tym samym czasie i w pobli¿u. pod samym nosem najprawdziwszych na œwiecie ¿o³nierzy? Piwnica cegielni by³a za ma³a na zabawy z automatem. 193 . abym wówczas chcia³ mu siê przypochlebiæ. Ale gdzie mogliœmy strzelaæ. i powiedzia³ – pamiêtam to doskonale: – Dobrze. to bardzo wa¿na robota. jakby specjalny fawor sp³yn¹³ na mnie. a po chwili doda³: – Bêdziesz zmienia³ plansze. na której zamkniêcie ¿o³nierze potrzebowaliby z piêædziesiêciu ludzi. a¿ z tamtej strony nasypu rozlegn¹ siê strza³y. nie przerywaj¹c do koñca. mam sporo racji. Zreszt¹ dolina przechodzi³a dalej w ci¹gn¹c¹ siê ze dwa kilometry i poroœniêt¹ sosnowym borem rozpadlinê. Patrzyliœmy z podziwem.

a my niemiecki schmeiser. krótkie. – Zupe³nie tego nie rozumiem. „Tach. na prawdziwej strzelnicy kolejny ¿o³nierz poci¹gnie za spust. z³o¿one najczêœciej z trzech sekwencji. – Z tamtej strony brzmi to jak echo.I kiedy tylko us³yszeliœmy ³omoc¹ce po œcianach lasu dudnienie krótkiej serii z tamtej strony wa³u. ta-tach. Na tym polega³a sztuka – wystarczy³o za ka¿dym razem przygotowaæ siê do strza³u i oczekiwaæ. Najtrudniej by³o przystosowaæ siê do rytmu tamtych. a potem niespodzianie jeszcze jeden. trzeba tylko strzelaæ w tym samym momencie. która by³a jak odbicie tamtej. jakby im brakowa³o amunicji – powiedzia³ Szymek. Ich serie. jak to on. odnaleziony i konserwowany przez Weisera. A Weiser znad wyjêtego magazynka uœmiechn¹³ siê. jakby brakowa³o mu amunicji. – Niczego siê nie domyœl¹ – powiedzia³. a¿ z drugiej strony wa³u. Ale zdarza³y te¿ sekwencje inne. prawie nieznacznie i dorzuci³ od niechcenia: – Œwiêta prawda. jakby sama wiedzia³a wszystko. Weiser przy³o¿y³ siê do automatu i da³ ognia tak¹ sam¹ krótk¹ seri¹. Tylko ¿e tamci mieli pistolety automatyczne Ka³asznikowa. – Strzelaj¹. – A ile naboi udŸwign¹³byœ w polu walki? – spyta³a Elka zarozumiale. dwa i trzy wystrza³y w krótkich odstêpach. na przyk³ad: trzy-dwa-dwa-jeden albo: dwa-trzy-dwa lub: jeden-jeden-trzy. ta-ta-tach” – taki uk³ad powtarza³ siê najczêœciej – jeden. rzadko kiedy by³y regularne. – Sto? Dwieœcie? Dziewiêædziesi¹t sztuk? 194 . W³aœciwie strzelaliœmy wiêc równoczeœnie do tej samej darni. Piotr ciekawy by³ dlaczego. ¿o³nierz musi tak strzelaæ. któr¹ ob³o¿ony by³ nasyp po obu stronach.

– Ale z was gamonie! – mówi³a. atakujemy koszary i ca³y kraj obejmuje rewolucja. s³ugusem imperialistów. Plansze. byliœmy przekonani. a co w sekretariacie szko³y sta³o siê dla mnie w jakiœ sposób jasne i nieprzypadkowe. Na pakowym papierze czarn¹ farb¹ namalowany by³ M-ski z w¹sami i podobnie jak poprzednim razem w piwnicy cegielni przypomina³. o czym zajmuj¹co przez ca³¹ lekcjê przyrody opowiada³ M-ski. jak bardzo siê myli³a co do naszych pragnieñ. – Dopiero byœmy mu dali! L¹dujemy z morza na pla¿y. na które nikt zreszt¹ nie udzieli³ odpowiedzi. – Nie rozumiesz? – odezwa³ siê Piotr. I wtedy wydarzy³o siê coœ.Po tym pytaniu. po drugiej stronie strzelnicy rozleg³y siê strza³y. drugiego grudnia wyl¹dowali w prowincji Oriente i walczyli ze znienawidzonym Batist¹. i poczuliœmy siê nagle jak zaufani partyzanci Fidela Castro. którzy rok wczeœniej. ¿e u nas nie ma takiego Batisty! – Tobie co? – zapyta³a Elka. „Tach-ta-tach-ta195 . a oni mieli przygotowaæ siê do nastêpnej kolejki strzelania. czego wówczas nie mog³em zrozumieæ. – Szkoda – wyszepta³ Szymek. kiedy le¿eliœmy w do³ku pod paprociami. tak ¿e nawet Weiser spojrza³ na ni¹ z wyrzutem. mo¿e ju¿ trochê mniej – ale zawsze – wielkie portrety. nie przedstawia³y niestety Batista. Gdy przy³o¿y³em p³achtê papieru ostatnim kamieniem. bo z drugiej strony by³a akurat przerwa – szkoda. ¿e Weiser przygotowuje coœ wielkiego. – Ale durnie! Jak mo¿na robiæ rewolucjê drugi raz? Nie by³o jednak czasu na wyt³umaczenie Elce. które nosiliœmy jeszcze w drugiej klasie na pochodzie pierwszomajowym. do których celowaliœmy. bo Weiser kaza³ mi iœæ na nasyp. taka prawdziwa rewolucja z partyzantk¹ i w ogóle! Elka rozeœmia³a siê g³oœno. t³umi¹c weso³oœæ.

Nie ruszaj siê. sk¹d wraca³o siê do nich skrajem doliny nienara¿onym na kule. a Weiser podniós³ nogê i ogl¹da³. ju¿ siê zaczyna! I zrozumia³em. Ale w chwilê póŸniej le¿a³em ju¿ na trawie. kula uderzy³a w stopê. ale nie utkwi³a w œrodku. Czy Weiser uzna³. i s¹dzi³em. ale nie by³em nawet w po³owie drogi. a¿ do jego koñca. By³a to seria jeden-dwatrzy wystrza³y. co siê sta³o. mo¿e ju¿ strzelaæ? Tak myœla³em w kilkanaœcie sekund póŸniej. a ból nie pozwala³ mi wstaæ i uczyniæ kroku. jak ciekn¹ca krew tworzy na suchym piasku ciemne grudki b³ota. Nie mog³em zrobiæ choæby dwóch kroków bez pomocy Szymka i Piotra. – Rykoszet. Elka zdjê³a mi sanda³. który by³ z nas najlepszy. pozostawiaj¹c automat. która powinna nast¹piæ nie póŸniej ni¿ za dziesiêæ sekund.-ta-tach” – zadudni³o po œcianach lasu. którzy wziêli mnie miêdzy siebie. by³ to rykoszet. ¿e kolec dzikiego ostu albo kamieñ przebi³ mi skórê. Tamci wybiegli z paproci. bo teraz przy automacie by³ Weiser i czeka³ niecierpliwie na nastêpn¹ seriê z tamtej strony. – Dobrze – powiedzia³ Weiser – koœæ nienaruszona. ¿e jestem ju¿ wystarczaj¹co daleko od celu i ¿e on. – Rykoszet! – krzycza³ Weiser. 196 . – Prêdzej – krzyknê³a do mnie Elka. Mia³em wiêc dziesiêæ sekund na zejœcie z wa³u i przebiegniêcie wzd³u¿ niego w¹sk¹ œcie¿k¹. Bieg³em co si³ w nogach. ¿e do nastêpnej serii powinienem znikn¹æ z linii strza³u. bo bêdzie zaka¿enie. Rzeczywiœcie. gdy poczu³em lekkie szczypniêcie poni¿ej lewej kostki. gdy zza wa³u znów rozleg³a siê kanonada. Trzeba opatrzyæ. nie ruszaj! – i zaraz byli ko³o mnie. – ZejdŸ stamt¹d. wyrywaj¹c kawa³ek miêsa. tu¿ ponad piêt¹. – Do domu za daleko – zauwa¿y³a Elka – a tu nie mamy nawet wody utlenionej! Patrzy³em.

trochê przestraszona. wariatko?! I ona cofnê³a siê. – Woda tylko na pocz¹tek – zwróci³ siê nie wiadomo w³aœciwie do kogo – potem trzeba bêdzie wypaliæ. – Niedobrze. W piwnicy cegielni by³o ch³odno i przez chwilê bola³o jakby mniej. Z drugiej strony wa³u dobiega³a dudni¹ca kanonada. nie odrywaj¹c wzroku od palnika – ¿eby nie wda³a siê gangrena. – Boli? – zapyta³a. otworzy³ drug¹ skrzyniê i wyj¹³ stamt¹d spirytusowy prymus. ci¹gle je obracaj¹c. sz³a nasza trójka. – To jedyny sposób – mówi³. kuœtykaj¹c. Nie mamy tu nic oprócz tego. te¿ pewnie gdzieœ znaleziony. a ja by³em najprawdziwiej ranny i bardzo bola³a mnie noga. trochê z uznaniem dla mojej rany. co robi Weiser. Oczywiœcie by³o to o dziurze w nodze. z której wci¹¿ ciek³a krew. Po prymusie doby³ ze skrzyni z³amany niemiecki bagnet. zapali³ palnik i teraz k¹pa³ w niebieskawym strumieniu ognia ostrze bagnetu. spóŸniona trochê. a nie o skrzyni. – Zabrudzone piaskiem – powiedzia³ Weiser. Po³o¿yli mnie na du¿ej skrzyni. które przebija³y tarcze i grzêz³y w piasku. krzykn¹³em z ca³ej si³y: – Co robisz. potem. ale tylko przez chwilê. gwizd kul. Nic nie odpowiedzia³em. dochodzi³ a¿ tutaj. Prowadzi³ Weiser. kolumnê zaœ zamyka³a Elka. Elka przynios³a w puszce po konserwach wodê i chusteczk¹ przemy³a dziurê. bo Weiser kaza³ jej zabraæ zu¿yte plansze i automat owiniêty w stary. bo kiedy Elka dotknê³a mojej piêty. 197 . – Przynieœ wody – rozkaza³ Elce.– Do cegielni! – zakomenderowa³ Weiser i wszyscy poczuliœmy siê nagle jak na wojnie. parciany worek. a kiedy znik³a. Patrzy³em przez ca³y ten czas. Ustawi³ prymus na dwóch ceg³ach.

tak¿e ja. tylko z drewna. ¿e trochê znosi. Mo¿e jak zwykle przez wzgórze nad wojskow¹ strzelnic¹. 198 . magazynek i iglicê. kiedy grzeba³ ostrzem bagnetu w dziurze. bo kiedy Weiser odj¹³ od dziury ostrze bagnetu. – Tak siê wyrazi³: „tolerowaæ”.Szymek przycisn¹³ mnie do skrzyni na wysokoœci ¿eber. odk³adaj¹c bagnet. – Gdyby ciê pytali. Musia³ podnieœæ stopê wy¿ej. ¿eby siê nie poruszy³a. zatrzyma³ nas jeszcze na chwilê: – Pewnie bêdziesz musia³ posiedzieæ w domu – mówi³ teraz do mnie. Tak. a Weiser chwyci³ moj¹ lew¹ ³ydkê pod pachê. jakbym nie mia³ nogi albo jakby by³a nie moja. byliœmy cicho i tylko sw¹d spalonej skóry unosi³ siê w piwnicy. – Zostanê jeszcze tutaj – oœwiadczy³. wymontujemy zamek. A zaraz potem. którêdy wracaliœmy do domu. do œwiat³a i przez ca³y czas. grzebi¹c koniuszkiem ostrza w dziurze – nie nadaje siê ju¿ do niczego. choæ wcale nie musia³a siê z tym pieœciæ. Elka spe³ni³a polecenie. – A ty – zwróci³ siê do Elki – idŸ z nimi. zdrow¹ nogê i te¿ przywar³ do niej tak. nie czu³em ju¿ nic. delikatnie zawi¹zuj¹c mokry kawa³ek materia³u dooko³a stopy. Gdy byliœmy ju¿ na skrzypi¹cych schodach. powiedz. doda³: – Pójdzie na z³om. jak zawodowy felczer. ale takiego rozrzutu nie mo¿na tolerowaæ. Piotr z³apa³ za praw¹. – Dobrze – powiedzia³. Wiedzia³em. kiedy ostrze wesz³o jeszcze g³êbiej w dziurê. i z roz¿arzonym ostrzem bagnetu przyst¹pi³ do operacji. ¿e trafi³eœ na zardzewia³y drut kolczasty. co siê sta³o. – Do kogo to mówi³? Wszyscy. – Teraz przy³ó¿ mu chustkê i za chwilê mo¿ecie go odprowadziæ do domu. zardzewia³y drut kolczasty – powtórzy³ spokojnie – a teraz idŸcie ju¿! Nie przypominam sobie dok³adnie. widzia³em jego d³oñ. – Ten schmeiser – powiedzia³ spokojnie.

cuchn¹ca zupa zaleg³a zatokê.. Przypomnia³em sobie jego zdanie ju¿ w sekretariacie szko³y i nagle zrozumia³em. wszystko to zawiera siê przecie¿ w tej bliŸnie powy199 . ludzie widywali kometê w kszta³cie koñskiej g³owy. ¿e takiego przywódcy robotnicy jeszcze nie mieli i mieæ nie bêd¹. co wydarzy³o siê w dolinie za strzelnic¹. Weiser odsun¹³ mnie celowo i to nie ze wzglêdu na s³abe wyniki strzeleckie. ani razu zaœ na bok. ¿e dwa centymetry poni¿ej kostki jest ta blizna po Weiserowym rykoszecie i wypaleniu dziury. o to sz³o. Ju¿ wtedy s³owa Weisera wyda³y mi siê dziwne. . kiedy to piszê i spogl¹dam na skarpetkê. ¿e Weiserowi chodzi³o w³aœnie o to. abym przez najbli¿sze dni nie by³ z nimi. Wiem te¿. z wielkimi g³azami narzutowymi. wiem. do koñca wakacji noga przysporzy³a mi wiele utrapieñ i nawet teraz. ani wszystkich dni tamtego upalnego lata. to zgodnie z zasadami sztuki rusznikarskiej w górê lub w dó³ od celu.Liliput”. poczujê lekki.Bêdziesz musia³ posiedzieæ w domu”. murarze przerabiali ewangelick¹ kaplicê na nowe kino naprzeciwko baru . wcale nie znosi³. ból lewej stopy i nigdy nie bêdê móg³ zapomnieæ tego. biskup i proboszczowie z wiernymi b³agali Boga o zmianê pogody. Wszystko to.a mo¿e przez polanê. A mo¿e chcia³ mnie ostrzec? Tylko przed czym? W ka¿dym razie.. Automat. jak ma³y strumyczek. A nawet je¿eli znosi³. dowiaduj¹c siê wszystkiego z relacji Szymka lub Piotra. a mê¿czyŸni z naszej kamienicy zachwycali siê przemówieniami W³adys³awa Gomu³ki i mówili. ¿e kiedy tylko wiatr od zatoki zmieni kierunek. ledwie wyczuwalny. ani Weisera. co widzia³y wtedy moje oczy i czego dotyka³y moje rêce. którego u¿ywaliœmy. skoro nawet ja w kolejce poprzedzaj¹cej wypadek trafi³em M-skiego a¿ piêæ razy. kiedy susza pustoszy³a pola. ¯ó³toskrzyd³y uciek³ ze szpitala czubków i œcigany by³ przez milicjê. nazywan¹ dlatego kamienio³omami.

I widzê jak Weiser wy³ania siê nagle z szarej chmury. czy to wszystko by³o prawdziwe. w pe³ni osi¹gn¹³ swój 200 . to opowiadaæ dalej. d³ugiej na centymetr. powodowany sobie znanymi wzglêdami. proboszcza Dudaka ze z³ot¹ kadzielnic¹. obok których grywaliœmy w pi³kê – lub kiedy ogarniaj¹ mnie w¹tpliwoœci. Jeœli Weiser. krawca. Jeszcze raz widzê. kiedy gubiê w¹tek albo zastanawiam siê. ani jedno zdanie i ani jeden moment tamtego lata i tamtego œledztwa. co mogê zrobiæ. ¿e Weiser istnia³ naprawdê. i wiem. czy wszystko to nie by³o snem ch³opca o w³asnym dzieciñstwie albo o groŸnym nauczycielu przyrody M-skim i nienormalnym. której dotykam palcami. w jaki sposób Piotr. ¿e wybuchy w dolince by³y prawdziwymi wybuchami i ¿e nic w tej historii nie zosta³o wymyœlone. Jedyne. sy-nu-u Ma-ry-i”.Dawid. bliŸnie. tak jak prawdziwa by³a nasza brukowana kocimi ³bami ulica. A zreszt¹. opêtanym przez dziwne manie wnuku Abrahama Weisera. o czym mo¿na powiedzieæ: „rozumiem to”? O czym w ogóle i o czym w odniesieniu do tej historii? Czy rozumiem na przyk³ad. nie chodzi na religiê!”. jak patrzy na to wszystko nieruchomymi oczami. szerokiej na pó³. widzê go. spoczywaj¹c pod ziemi¹. czujê zapach palonego bursztynu i s³yszê „Wi-taj Je-e-zu. Tak. sklep Cyrsona. Elka walczy jak rozwœcieczona lwica i tylko my nie potrafimy niczego zrozumieæ. I jego kraciasta koszula unosi siê w powietrzu. dymi¹ca masarnia i koszary. pragn¹³ zatrzymaæ mnie d³u¿szy czas w domu. pachn¹cej wiecznoœci¹ i mi³osierdziem. Tak. a potem s³yszê . mo¿e ze mn¹ rozmawiaæ? ¯adna teoria nie wyjaœni niczego.. dlaczego Weiser odsun¹³ mnie od siebie na jakiœ czas? Albo czy rozumiem. Dawidek. jakbym tam by³ z powrotem. wtedy w³aœnie pochylam siê nad lew¹ stop¹ i palcami prawej d³oni pocieram tê bliznê.¿ej piêty.

bo to stuprocentowo babskie zajêcie. ¿e nie mamy takiego radia jak pan Korotek. jad³ obiad i zaraz po drugim daniu zasypia³ zwykle nad gazet¹. który przemy³ ranê. ale odk¹d pamiêtam. po przyjœciu z koœcio³a. Matka zawlok³a mnie do lekarza. Wtedy podkrêca³a ebonitow¹ ga³kê do oporu. a w niedzielê. bo czasami zdarza³o siê. 201 . ale ju¿ nastêpnego dnia stopa spuch³a jak bania. ojciec nie zabiera³ jej nigdzie ze sob¹. Wiedzia³em. rzadziej. kawa³ki amerykañskiego jazzu. zabiera³a z moich r¹k wa³ek do ciasta albo nó¿ do obierania kartofli i robi³a ca³¹ robotê za mnie. d³ugie i ciê¿kie. przetykane od czasu do czasu fragmentem jakiejœ uwertury. czego nie znosi³em najbardziej. Matka nie pozwala³a wy³¹czyæ g³oœnika w ogóle. Zaka¿enia wprawdzie nie dosta³em. zaraz rozpoczyna³y siê arie operowe z Borysa Godunowa lub Damy Kameliowej. nudne. k³ad³ siê na ³ó¿ku i móg³ tak drzemaæ ca³y dzieñ. kar¹ za niepos³uszeñstwo i ca³e dni wa³êsania siê poza domem. o ile wczeœniej któryœ z kolegów lub s¹siadów nie wyci¹gn¹³ go do baru „Liliput”. Na dodatek przez ca³y dzieñ gra³ w domu g³oœnik radiowêz³a i przy skrobaniu ziemniaków albo wa³kowaniu makaronu. Musia³em teraz przez ca³y dzieñ skrobaæ ziemniaki. a w dziurze zebra³a siê ropa. ¿e nadawano muzykê taneczn¹ albo. a kiedy ucich³a. ¿e matka bardzo lubi tañczyæ. pilnowaæ gotowania makaronu i s³uchaæ. ¯a³owa³em. przy tym wszystkim wiêc w kuchni r¿nê³a na przemian ludowa kapela z Opoczna albo z £owicza. podœpiewuj¹c i uœmiechaj¹c siê jak nigdy. zaleci³ ok³ady i jak najmniej ruchu. przytupuj¹c.zamiar. Wraca³ zmêczony z pracy. a ebonitow¹ ga³k¹ mo¿na by³o co najwy¿ej œciszyæ wrzaskliwe odg³osy ludowej œpiewaczki albo potê¿ny baryton rosyjskiego œpiewaka. jej zdaniem. które mo¿na prze³¹czaæ na ró¿ne zakresy. jak matka ¿ali siê na ojca i na wszystkich mê¿czyzn – bo tak¹ ju¿ mia³em matkê: dobr¹ i narzekaj¹c¹. Skaleczenie nogi by³o. bo g³oœnik emitowa³ tylko jeden program.

w piwnicy cegielni.. PóŸniej Weiser powiedzia³ im o tym ognisku i przyszli w umówione miejsce wieczorem. Dopiero na trzeci dzieñ rano Piotr zastuka³ do drzwi. A oni przez dwa dni nie dawali znaku ¿ycia.. co oni teraz bêd¹ robiæ. – Co to by³o? – Nic takiego. gdy zobaczyliœmy go w piwnicy cegielni. ale matka nie pozwala³a mi sterczeæ przy oknie i nie mog³em nawet przywo³aæ Szymka lub Piotra. – Niedaleko cegielni. jak tañczy³ i unosi³ siê w powietrzu. zw³aszcza ¿e jedyn¹ ksi¹¿k¹ obok ksi¹¿ki kucharskiej by³a w naszym domu. z ogniem.. – Co takiego? – omal nie wyskoczy³em ze skóry. Piotr opowiedzia³. zupe³nie jakby Weiser zakaza³ im przychodziæ do naszego mieszkania. bez ¿alu dla dalszej czêœci. – Wczoraj pokaza³ nam now¹ sztukê – mówi³ Piotr bez szczególnego entuzjazmu. No wiesz. Musieliœmy rozmawiaæ szeptem. bo mieszkanie nasze sk³ada³o siê tylko z pokoju i kuchni. przechodz¹cych przez podwórko. a matka kursowa³a akurat pomiêdzy nimi. ¿e pewnie.Tak wiêc nudzi³em siê okropnie. nie wiedzieæ dlaczego. bo w takiej sytuacji sam by tak pomyœla³. któr¹ rzuci³em po pierwszym rozdziale. bo nagan – wywodzi³ Piotr – cholernie zrywa i bije na boki. wziêliœmy go za wariata i on siê nawet o to nie gniewa. Wtedy stwierdzi³. – Gdzie? – przerwa³em gwa³townie.. tam jest taka polana w leszczynowym lasku – rozwodzi³ siê Piotr. ¿e najpierw strzelali z nagana jak zwykle. Umiera³em z ciekawoœci. – Ale co to by³a za sztuka? I przypierany pytaniami. prasuj¹c i gotuj¹c równoczeœnie. i by³o to trudniejsze od parabellum i schmeisera. – Z jakim znów ogniem? – Paliliœmy ognisko. i znosi jak ¿adna broñ. Ale to nie by³o ¿adne wariac202 . Lalka Prusa.

203 .two. tym razem na talerzyk. wypluwaj¹c pestki do zwiniêtej d³oni. Nie dowierza³em. kiedy rozdziawiliœmy gêby na coœ takiego? Taka sztuka udaje siê tylko fakirom. – Artyst¹ cyrkowym – powtórzy³. dla zabawy. to znaczy wyj¹³ z ogniska roz¿arzone wêgle. a Elka bêdzie jego asystentk¹. a co jeszcze mia³ mówiæ. Pamiêtasz panterê w zoo? – Yhm – znowu wypluwa³ pestki. a kiedy pokaza³ stopy. u³o¿y³ na ziemi i stan¹³ na nich boso. – To dlaczego nie pójdzie ju¿ teraz do cyrku? Potrafi tyle. – A ona gra³a mu przy tym? – Nie – znowu mia³ zapchane usta i nie móg³ szybko mówiæ. da drapaka ze szko³y i ka¿dy dyrektor cyrku przyjmie go z otwartymi ramionami. ale mówi³. nawet œladu oparzenia nie by³o. nawet nie pisn¹³. – Jak opracuje kilka œwietnych numerów. ¿e przyjm¹ go od razu. a zreszt¹ mo¿e wykorzysta to do jakiegoœ numeru. ¿e strzela tak sobie. jedn¹ po drugiej. ale pewnie dlatego ¿e ju¿ to widzia³a. jedz¹c wiœnie przyniesione przez matkê na porcelanowym talerzyku. a on to potrafi. nawet bez œwiadectwa siódmej klasy. – Ona przez ca³y czas gada³a jak najêta. bo jak powiedzia³ – ci¹gn¹³ Piotr – on zamierza zostaæ artyst¹ cyrkowym. – I nie mówi³ nic wiêcej? – Nie. a potem chodzi³ tam i z powrotem i nic. – My te¿ go pytaliœmy. – A strzelnica? A wybuchy? A broñ? A porwanie statku? A powstanie? Partyzantka? To wszystko nic? – Daj spokój – powiedzia³ Piotr. sam jeszcze nie wie i zobaczy. I pokaza³ nam – Piotr ci¹gn¹³ opowieœæ – sztukê z ogniem. Masz jeszcze trochê? Przynios³em z kuchni ociekaj¹cy durszlak pe³en ostatnich w tym roku wiœni.

jak M-ski wymawia moje nazwisko. Odzyska³em poczucie czasu. – A sk¹d ja mam wiedzieæ? Artyœcie nigdy nie wiadomo.– Mo¿e jeszcze coœ przygotowuje? Wzruszy³ ramionami. co maj¹ w planie. Tak¿e Elka w kostiumie z cekinami lœni¹cymi jak diamenty. to by³o zapewne najprawdziwsze. chodzi mi tylko o skierowanie naszej uwagi w zupe³nie inn¹ stronê. a starsze panie mdla³yby. nie powiedzia³ nawet. bo uwierzyliœmy w jego plany i wszyscy wziêliœmy ostatni¹ sztukê z chodzeniem po ogniu za dowód na prawdziwoœæ jego s³ów. – A ty – zwróci³ siê do Szymka – wracaj na swoje miejsce! 204 . która mog³aby trzymaæ p³on¹ce ko³o albo wk³adaæ najgroŸniejszemu z lwów g³owê do paszczy. od czego ca³a widownia zamiera³aby ze strachu. Tu Weiser przechytrzy³ nas dokumentnie. tam gdzie nie rodzi³y siê ju¿ ¿adne inne domys³y. dotykaj¹cych ¿aru. Zegar w sekretariacie wybi³ jedenast¹. To mog³o byæ piêkne. k³aniaj¹cy siê publicznoœci w burzy hucz¹cych oklasków. w œwietle reflektorów. poskramiaj¹cy lwy albo jeszcze lepiej czarn¹ panterê. z biczem w d³oni. jak te¿ wygl¹daæ bêdzie Weiser we fraku. – Wiem tak ogólnie. Kto móg³ przypuszczaæ. Drzwi gabinetu rozwar³y siê nagle i us³ysza³em. oczywiœcie tylko do koñca numeru. – A ty sk¹d to wiesz? Wyplu³ ostatnie pestki. No to czeœæ – i ju¿ go nie by³o. – Siadaj – warkn¹³ cz³owiek z mundurze. ¿e by³o to zrêczne oszustwo? Nie mówiê o jego bosych stopach. Elka. A ja siedzia³em przez ca³y wieczór i zastanawia³em siê. co przyjdzie do g³owy.

205 . który nie przypomina³ ju¿ teraz kokardy jakobiñskiej ani zmoczonej szmaty i podobny by³ do pêtli sznura z ruchomym wêz³em przesuwanym w górê lub w dó³. M-ski rozeœmia³ siê sucho. – Gdzieœ ko³o paproci. – Dlaczego tylko Korolewski napisa³ w swoim zeznaniu. – K³amiesz! – wrzasn¹³. – Ba³eœ siê? – Tak. kiedy dyrektor powstrzyma³ go szybkim gestem. przypomnij sobie. w którym Weiser zak³ada³ ³adunki. co? – Ba³em siê. które miejsce pokaza³ im Piotr. – Chodzi nam o dok³adne okreœlenie miejsca. k³amiecie wszyscy razem. dyrektor bawi³ siê koñcem krawata. – Komu to chcesz wmówiæ? Paproci jest tam wiêcej ni¿ drzew! Mundurowy roz³o¿y³ plan dolinki na biurku. – No. – To ju¿ wiemy – powiedzia³ ³agodniejszym tonem dyrektor.– No i co? – M-ski przyst¹pi³ od razu do rzeczy. – Znowu k³amiesz i twoi koledzy te¿ k³ami¹. gdzie znaleŸliœcie ten nieszczêsny kawa³ek materia³u? – W dolince za strzelnic¹. to powiedz. a wszystko bêdzie dobrze. ¿e skrawek czerwonej sukienki spaliliœcie w ognisku? Dlaczego ty nie napisa³eœ o tym ani twój drugi kolega. proszê pana. gdzie to by³o! Co mia³em robiæ? Nie domyœla³em siê nawet. – PodejdŸ tutaj – powiedzia³ – i poka¿ dok³adnie. tam gdzie Weiser robi³ swoje wybuchy. wybra³em wiêc to najbli¿ej krzy¿yka oznaczaj¹cego punkt. ¿eby chwyciæ mnie za ucho. – No. przypomnij sobie – powtórzy³ mundurowy niczym echo. – Mówi¹c to. ale ja was… – i ju¿ wyci¹ga³ w moim kierunku rêkê. a póŸniej Szymek. proszê pana.

w którym spalili strzêpy materia³u. co powiem dalej. to wszystko wskazuje na to. – Jakiego nasypu? – No. – A mo¿e powiesz. zapytajmy go. co? – Nie. proszê pana – odpowiedzia³em zadowolony z pomieszania im szyków. gdzie by³o ognisko. – W którym miejscu? – Obok zerwanego mostu. ¿e to by³a ca³a sukienka. po którym nie jeŸdzi ¿aden poci¹g. ani ¿aden z was. proszê pana. a tamci zamarli ze zdumienia i czekali. ca³a sukienka to nie by³a. ¿e widzia³em stru¿ki potu œciekaj¹ce mu po skroniach. – Tylko nie krêæ znowu! – Tylko ten kawa³ek sukienki. – By³o cia³o. dok³adnie?! 206 . Przy którym z nich.– Chwileczkê. ¿e musia³ gdzieœ tak¿e pozostaæ kawa³ek cia³a. proszê pana. – Krêcisz – M-ski by³ ju¿ niebezpiecznie blisko – zerwanych mostów jest tam kilka. kolego. o – i pokaza³em w powietrzu jak du¿y by³ ten kawa³ek. – Je¿eli tak by³o. to by³ ca³y kawa³ek sukienki! – Korolewski napisa³ wyraŸnie: „strzêpek materia³u”. bo zaraz powrócili do tego samego pytania. którego przecie¿ nikt nie widzia³. – Du¿y czy ma³y – stwierdzi³ dyrektor – nie powiedzia³eœ nam najwa¿niejszego: gdzieœcie go spalili? – Niedaleko nasypu kolejowego. a o tym Korolewski nie napisa³. czy nie?! – warkn¹³ M-ski. to co? – mundurowy podsun¹³ siê do mnie tak. na pewno nie ca³a. – To nie by³y wcale strzêpy – wtr¹ci³em. ale kawa³ek du¿y jak ta mapa. wiêc jeœli nie strzêpek. Mundurowy przysun¹³ siê jeszcze bardziej. bo Elka wcale nie wylecia³a w powietrze. tego. Ale oni nie dali siê na to nabraæ. – To nie by³y ¿adne strzêpy.

ten sam. chodŸ tutaj! – mówi³. który przep³ywa pod kolejowym nasypem. – Dosyæ! – krzykn¹³ M-ski.– Za brêtowskim koœcio³em. – No. ale ten widok tylko rozdra¿ni³ M-skiego. – Nad Strzy¿¹. co mu odpowiedzieæ. tak ¿e lewitowa³em jak Weiser w piwnicy nieczynnej cegielni. – Dawaj ³apê! – powiedzia³ zdyszany M-ski. gdzie mog³em chwilê odetchn¹æ. – PodejdŸ tu bli¿ej – powiedzia³. który na lekcjach przyrody s³u¿y³ za stró¿a porz¹dku. 207 . i podniós³ do góry. który podszed³ do mnie. – Boisz siê? Sta³em nadal pod œcian¹. jak wyjmuje z szuflady kawa³ek gumowego wê¿a. – Mo¿e to przywróci ci pamiêæ! – I zobaczy³em. prawda? Gdzie zakopaliœcie szcz¹tki swojej kole¿anki? – pyta³. podnosz¹c mnie. spogl¹daj¹c na dyrektora i mundurowego. ale nie ruszy³em siê z miejsca. to znów opuszczaj¹c. w tym samym miejscu. – No wiêc – spyta³ mundurowy – powiesz czy nie? – Wszystko ju¿ powiedzia³em. wiêc wykrzykn¹³em tylko: – Niech pan puœci. chlapi¹cych jak kopyta koñskie na asfalcie. proszê pana – chlipn¹³em. – Jak d³ugo jeszcze bêdziecie k³amaæ? Tam by³o coœ wiêcej ni¿ sama sukienka. – Gdzie? – zapyta³ dyrektor. tam gdzie nasyp przecina drogê do Rêbiechowa. proszê pana. – Dosyæ tych k³amstw! Twoi koledzy zeznaj¹ co innego. chwyci³ za rêkê. bo mimo woli ³zy ciek³y mi z oczu. – Powiedz! – To by³o. bo zabola³y go rêce. otworzy³ d³oñ jak ma³emu dziecku i wymierzy³ piêæ uderzeñ. To jest ten potok. a ja nie wiedzia³em. – I chwyci³ mnie za jedno i drugie ucho równoczeœnie. proszê pana. i odepchn¹³ w stronê œciany. niech pan puœci! A¿ wreszcie puœci³ mnie. gdzie pana widzieliœmy nad Strzy¿¹.

ale zd¹¿y³em go uprzedziæ. – Jesteœ tego pewien? – Tak. szu-ka-li-œmy miej-sca ze strachu. 208 . abyœmy nie mogli ze sob¹ rozmawiaæ. Kiedy wyszed³em do sekretariatu. po raz pierwszy czuj¹c md³y smak szanta¿u zmieszany ze ³zami. – Wtedy by³ pan bez siatki na motyle – powiedzia³em – i bez pud³a na roœliny. lecz my tym razem nie korzystaliœmy z tej szansy. proszê pana – i uœmiechn¹³em siê bezczelnie. ale tylko na moment. przynajmniej czêœciowo. – Skoñczone? – rzuci³ pytaj¹co w kierunku mundurowego. Natê¿aj¹c s³uch. mo¿na by³o us³yszeæ wszystko. choæ mundurowy i dyrektor nie domyœlali siê niczego. a teraz – zwróci³ siê do tamtych – przerwa na herbatê. o czym mówili. trochê z obaw¹. Gumowy w¹¿ zawis³ w powietrzu i nie spad³ na otwart¹ rêkê.M-ski znieruchomia³. – Ju¿ po wszystkim? – Nie – odpar³ tamten. Jego policzki zrobi³y siê czerwone. – Spa-lo-na te-go sa-me-go dnia wie-czo-rem na ka-mie-nio-³o-mach. M-ski popatrzy³ na mnie groŸnie. – Zna-le-ziona obok starego dê-bu – szepta³ Szymek. bo karty. woŸny poderwa³ siê ze swojego krzes³a. a te-raz mówi-my to te¿ ze stra-chu. a wy – to by³o do nas – ani s³owa! WoŸny z dzbankiem znikn¹³ i us³yszeliœmy jego kulawy krok w pustym korytarzu. – Dobrze – powiedzia³ – zastanowimy siê nad tym. – Czasami ³apiê tam motyle – zwróci³ siê do tamtych – ale to nie ma ¿adnego zwi¹zku ze spraw¹! – Znów chwyci³ mnie za d³oñ. – Niech pan przyniesie wody w dzbanku. Go-dzi-na siódma wie-czo-rem. a tamci uchylili drzwi gabinetu. zosta³y odkryte.

Fotografia z lat piêædziesi¹tych .KAZIMIERZ L ELEWICZ Organy w Katedrze Oliwskiej.

PóŸniej nie wiedzieliœmy. gdy oni pili herbatê. Z pewnoœci¹ zrozumia³.Zanim woŸny wróci³ przez pachn¹cy cisz¹ i past¹ do pod³óg korytarz. i chocia¿ nigdy nie powiedzia³em ch³opakom 210 . czy to dziwne? No i ogieñ poch³on¹³ czerwony strzêpek. stary d¹b by³ w dolince trudny do przeoczenia. ¿e by³ to najpiêkniejszy szept sceniczny. mogliœmy bez trudu ustaliæ. nawet przy otwartych drzwiach gabinetu. drzwi do gabinetu zosta³y zamkniête. Szymek wiedzia³. WoŸny wróci³ z dzbankiem pe³nym wody i znikn¹³ na chwilê w gabinecie. Tak. Kiedy przypominam sobie dzisiaj tê scenê. M-ski mia³ teraz trudne zadanie. – Ja zna-laz-³em przy ko-rze-niach – szepta³ Szymek. Za chwilê woŸny by³ ju¿ z nami. jaki kiedykolwiek s³ysza³em. to znaczy na kamienio³omach oddalonych od dolinki o czterdzieœci minut drogi piechot¹. Po-tem do do-mu. Jedno tylko jest zastanawiaj¹ce: dlaczego tym razem po wodê wys³ano woŸnego. – Ty nio-s³eœ w kie-sze-ni – to by³o do mnie – a Pio-trek wrzu-ca³ do og-nis-ka. Niew¹tpliwie. A na polanie z g³azami narzutowymi. nie zaœ któregoœ z nas? Pozostawieni bez stró¿a. ¿e Elkê rozerwa³a eksplozja. które okropnie gniot³y w siedzenie. Chcieli za wszelk¹ cenê zakoñczyæ œledztwo? Mo¿e by³a to intryga M-skiego? O M-skim w ka¿dym razie myœla³em przez ca³y czas d³ugiej przerwy. szczegó³y obmyœli³ dobrze i – co istotne – wydawa³y siê prawdopodobne. o co chodzi. Jeœli za³o¿yæ. co mówi. a my siedzieliœmy w sekretariacie na sk³adanych krzes³ach. najwa¿niejsze zosta³o ustalone. co z nim zrobiæ. co potrzeba i tamci nie mogli mieæ co do tego w¹tpliwoœci. skrawek sukienki móg³ dofrun¹æ tam rzeczywiœcie. Niepostrze¿enie gra pomiêdzy nami zamieni³a siê w grê moj¹ i M-skiego. by³o istotnie miejsce wyznaczone przez leœniczego do palenia ognisk. myœlê. Wiêc poszliœmy tam.

W³¹czy³em go i nie zwracaj¹c uwagi na program. ¿e by³a równie¿ gr¹ – tyle ¿e o Weisera. Moje rêce nie by³y ju¿ skrzyd³ami i³a 14. jakby nic nie mog³o wydarzyæ siê bez niego. pozosta³e cz³onki zaœ w niczym nie przypomina³y jego srebrzystego kad³uba. dowiedzia³em siê. Z du¿ego pokoju na parterze. PóŸniej. pod sam jej koniec M-ski znowu pojawi³ siê niespodziewanie. ta gra ci¹gnê³a siê póŸniej przez ca³e lata. Wtedy wzruszy³em ramionami. I wtedy na ekranie ujrza³em twarz M-skiego. – Czym zajmowa³ siê pan w Polsce? – Badaniami naukowymi – mówi³a twarz. unosz¹cego czerwon¹ sukienkê. – Och. kiedy wielu ludzi wyje¿d¿a³o na sta³e do kraju Georga Wilhelma Friedricha Hegla. po siedemdziesi¹tym roku. w czasie tej wizyty. M-ski uczy³ jeszcze przyrody i nadal pozostawa³ zastêpc¹ dyrektora do spraw wychowawczych. a nawet – jak myœlê dzisiaj – trwaæ mo¿e do teraz w ca³kiem innym miejscu i czasie. to nie takie proste – odpowiada³a twarz. – Ogólnie okreœli³bym to jako przyczyny polityczne. uœmiechniêt¹ i pe³n¹. Kiedy skoñczy³em szko³ê. o której napisa³em. wk³ada³em pi¿amê Horsta. gdy dwaj mê¿owie stanu podpisali ów uk³ad. – A z koniecznoœci uczy³em te¿ w szkole. Ci¹gnê³a siê jeszcze po skoñczeniu szko³y i po œmierci Piotra. ¿e jest historyczny. gdzie le¿a³a Elka. ca³kiem zrezygnowany.o moim pierwszym w ¿yciu szanta¿u. ¿e M-ski znalaz³ siê poœród nich. Bo w czasie mojej wizyty u Elki. Obok ³ó¿ka sta³ ma³y. o którym gazety w Niemczech i Polsce pisa³y. która odpowiada³a na pytania reportera. uda³em siê do sypialni. 211 . – Dlaczego tak póŸno zdecydowa³ siê pan na powrót do ojczyzny? – pyta³ dziennikarz. przenoœny telewizor. lecz – jak siê okaza³o – nies³usznie.

przynajmniej na tê noc. gdy na ekranie ukaza³a siê sylwetka kanclerza Willy’ego Brandta. panie kanclerzu. – Czy kontynuuje pan teraz bez przeszkód pracê naukow¹? – O tak! – twarz uœmiechnê³a siê jak na reklamie coca-coli.. z w¹sami domalowanymi przez Weisera. – Nie wie pan nawet – powiedzia³em g³oœno. – Dlaczego? – Obawiam siê. ta sama co przed laty. – Bez ¿adnych przeszkód! – I jakie badania prowadzi pan. w których podkreœla³em wyj¹tkowoœæ flory i fauny lasów otaczaj¹cych Gdañsk – marszczy³a siê twarz – te badania nie znajdowa³y ¿adnego rozg³osu ani uznania. – Czy wyniki pañskich badañ zostan¹ opublikowane? – Tak – odpowiedzia³a twarz – nied³ugo. jeœli mo¿na spytaæ? – Prowadzê obserwacjê – twarz przybra³a powa¿n¹ minê – gin¹cych gatunków motyli w Górnej Bawarii. Ju¿ zamierza³em wy³¹czyæ telewizor i zamkn¹æ twarz. Przemawia³ w Bundestagu. – A czym zajmuje siê pan obecnie? – Obecnie. ¿e równie¿ z przyczyn politycznych – odpowiedzia³a bez zaj¹knienia twarz. by z ekranu nie wyskoczy³a nagle twarz. bo nikogo nie by³o w pokoju – nie wie pan nawet.. 212 . – twarz namyœla³a siê przez chwilê – obecnie wyk³adam w szkole ogrodniczej przedmioty zawodowe.– Dlaczego z koniecznoœci? – Bo moje badania. polemizuj¹c z tezami Partii Zielonych. jakiego oni teraz maj¹ sojusznika! – I wy³¹czy³em telewizor. – Czy po przyjeŸdzie opublikowa³ pan wyniki swoich prac naukowych? – Niestety – twarz objawia³a oznaki pewnego zniecierpliwienia – maszynopis zosta³ mi skonfiskowany na granicy. w obawie.

jak opisa³em. dlaczego pani o wygl¹dzie domowej gospodyni bi³a M-skiego po twarzy. Jeœli nie chcia³ byæ wodzem ani piratem. ufa³em. Wierzy³em wiêc. bo jeœli M-ski latem chwyta gin¹ce motyle w Dolnej czy Górnej Bawarii. Po ka¿dej takiej wyprawie dziura w nodze zaczyna³a znów ropieæ. to dlaczego nie mia³by zostaæ artyst¹ wystêpuj¹cym w cyrku? Mój sen – jak rozumowa³em wówczas – potwierdza³ tylko takie przypuszczenia. Co by³o dalej? Uwierzyliœmy Weiserowi w jego bajeczkê. nie ze 213 . ale nie do koñca. zastanawia³em siê znowu. Nawet dzisiaj obraz ten budzi we mnie mieszane uczucia. Tylko do czego by³y mu potrzebne pirotechniczne efekty i ca³y arsena³. ¿e oni maj¹ niez³¹ zabawê. zgromadzony w piwnicy nieczynnej cegielni? Tego nie mog³em zrozumieæ. albo w dolince. ale nie w pe³ni. Nie chcia³em jednak wychodziæ. bo niczego nie zatai³em i niczego chyba nie pomin¹³em. Straszliwie nudzi³em siê w domu. przychodzi³em na kolejne wybuchy w dolince za strzelnic¹. ¿ebym nigdzie nie wychodzi³. O poszczególnych eksplozjach nie bêdê mówi³ po raz drugi.Odkrycie to przybi³o mnie do reszty. i nie zwierzaj¹c siê z moich w¹tpliwoœci nikomu. Nastêpnego dnia bêd¹c na powrót w Monachium u mego stryja. samochód i nic ponad to. By³y takie. który zag³usza plaskaj¹ce uderzenia krzepkiej Niemki. który mia³ piêkny dom. matka krzycza³a okropnie i jeszcze bardziej mnie pilnowa³a. A Weiser? Poza urz¹dzaniem wybuchów uczy³ Szymka i Piotra strzelania – tak jak poprzednio: albo w piwnicy cegielni. na pewno umawia siê tam z jak¹œ bawarsk¹ gospodyni¹ i tak samo jak nad Strzy¿¹ stoi nad górskim potokiem. Weiser jak nikt inny wydawa³ siê stworzony do poskramiania dzikich zwierz¹t. Nic wiêcej nie mogê na ich temat dodaæ. bo jedno z drugim niewiele mia³o wspólnego. trawnik. wiedz¹c.

o czym przekonany by³ Piotr. który zanurzy³ w wodzie koniec nogi. Wiadomoœci przynoszone przez Szymka i Piotra by³y zwyczajne – w zatoce zupa rybna rozrzedzi³a siê trochê i na piasku nie zalega³y ju¿ cuchn¹ce kupy gnij¹cej padliny. lecz mog³em teraz œlêczeæ w oknie z brod¹ podpart¹ rêkoma i œledziæ powolne przemiany kszta³tów na niebieskim jak akwamaryna sklepieniu. o którym wiedzia³em zawsze dzieñ wczeœniej od Szymka lub Piotra. musia³ wiêc mieæ jak¹œ inn¹ kryjówkê. Œmia³ek. gdy ktoœ obcy krêci³ siê w pobli¿u. które z daleka wygl¹da³y jak kupki œniegu. a mo¿e dlatego. przychodzili inni ludzie i z desek. Rybacy z Jelitkowa wyst¹pili do w³adz o odszkodowania. zaraz za cmentarzem. i bardzo nie lubili. Ale nie z³apano go. wzbudzaj¹c powszechny niepokój. ¿e byli po prostu Ÿli i nieuprzejmi od urodzenia. W ka¿dym razie nie sypia³ ju¿ w naszej krypcie. mierzyli ziemiê i ogradzali teren pod ogródki dzia³kowe zwojami kolczastego drutu. W Brêtowie pojawi³ siê za to ponownie ¯ó³toskrzyd³y i – jak opowiadali ludzie – przeparadowa³ któregoœ razu w naszym zardzewia³ym he³mie obok domów. Poza tym w dolinie po drugiej stronie nasypu. ale nikt nie potrafi³ powiedzieæ nic pewnego. motyki i grabie. 214 . cofa³ j¹ natychmiast z obrzydzeniem. ¿e w tych szopach chowali szpadle. Mo¿e dlatego. pojawili siê ludzie z tyczkami. Tam gdzie teren by³ ju¿ ogrodzony. ale o k¹pieli nie by³o co marzyæ. starych sklejek i papy klecili szopy i ma³e domki. Ich wysokie. Minê³o sporo czasu i któregoœ dnia zobaczy³em na niebie pierwsze ob³oki. Masowo pada³y te¿ mewy i pracownicy oczyszczania znosili martwe kad³uby na wielkie stosy. ¿e nadwerê¿ona tym noga nie pozwoli mi wymkn¹æ siê na nastêpny wybuch. tylko z obawy.strachu przed matk¹. Wywo¿ono je razem z rybami za miasto i palono na wspólnym wysypisku. rozci¹gniête pióra nie zapowiada³y wprawdzie zmiany pogody.

Jechali tym tramwajem. Szymek domyœla³ siê. na D³ugim Targu. puszczono historyczny tramwaj. Dzisiaj wiem. która nazywa³a siê Kar³owicza. Pyta³em. kiedy przesiadywa³em w domu. przeszed³ jak zawsze po swojemu – na skos. ale bez Elki i Weisera. co siê wtedy sta³o. bo przecie¿ nigdy nie zamierza³ zostaæ artyst¹ areny. dok¹d mogli pójœæ – na lotnisko czy do cegielni. Wtedy mogliœmy w to wierzyæ i spokojnie podziwiaæ jego arsena³ albo jak Piotr i Szymek tego dnia – jeŸdziæ po D³ugim Targu historycznym tramwajem za okr¹g³e piêædziesi¹t groszy od jednego kursu. Nowe kino mia³o nazywaæ siê . bo przez skrzy¿owanie. ¿e Weiser przygotowywa³ jakiœ nowy numer i pewnie nied³ugo nam go zaprezentuje. Bar „Liliput” zosta³ zamkniêty na ca³e trzy dni po ostatniej bójce murarzy z ¿o³nierzami. Czy jeszcze coœ? Tak. Poza tym ze studni Neptuna nie sika³a ani jedna kropla wody. którzy wyskakiwali na jednego z pobliskich koszar bez przepustki. Czas p³yn¹³ mi wolno i spokojnie. gdy zaœ przychodzi³em na jego wybuchy. jak wszystkim w naszej dzielnicy podczas 215 . zaprzê¿ony w dwa konie. a pan Korotek dosta³ mandat. jakiego nie mieli w . s³owem nie wraca³ do dziury w nodze i tego. ¿e Elka mia³a rano ze sob¹ ten sam instrument.. a stare. na którym gra³a Weiserowi do tañca. Na dodatek zwymyœla³ milicjantów od smarkaczy i ma³o co nie zabrali go na komisariat. którzy tego dnia znikli gdzieœ bez wieœci. ¿e Weiser nic takiego nie robi³.. ale poza tym. gazowe latarnie mia³y iœæ na z³om. instalowano elektryczne lampy. nic nie umieli powiedzieæ. w pobli¿u naszej szko³y. ¿e bêdzie tam panoramiczny ekran. Weiser nie odwiedzi³ mnie ani razu. gdzie za³o¿yli niedawno pierwsze w mieœcie œwiat³a.Znicz” i obiecywano.Tramwajarzu” obok zajezdni. na s¹siedniej ulicy. a bilet na jeden przejazd kosztowa³ okr¹g³e piêædziesi¹t groszy.W Gdañsku.

przerywaj¹c moje zajêcie. trójk¹tne oko. py³ lipca i brud sierpnia ani razu nie sp³ynê³y z liœci kroplami tak upragnionego deszczu. co to jest? – zapyta³ od drzwi. zatok¹ i cmentarzem zamiast s³oñca œwieci³o wielkie. a nad miastem. prêdko! – Flaga? List goñczy? Og³oszenie? – Ju¿ lepiej – uœmiechn¹³ siê. W rêkach trzyma³ zwiniêty rulon papieru. ca³ymi kluczami jak ¿urawie. a ich ¿ony chowa³y g³owy ze strachu. co tylko przysz³o mi do g³owy.upalnego lata. Tu¿ za jego plecami wyrasta³y smuk³e sosny. z której umyka³y myszy prosto na pobliski œmietnik. a nad miastem i g³owami zgromadzonych na chodniku ludzi przelatywa³y samoloty. – Zgadnij. któremu dorobi³em motyle skrzyd³a i umieœci³em w siatce przyrodnika jako kolejny eksponat. wysy³aj¹ce promienie we wszystkich kierunkach. gdy kurz czerwca. bo znów czeka³y ziemniaki albo makaron. Innym razem kartkê zeszytu wype³ni³ Weiser szybuj¹cy nad zatok¹ na czarnej panterze. By³ te¿ pan Korotek tocz¹cy przez podwórko ogromn¹ jak beczka flaszkê wódki. M-skiego narysowa³em razem z proboszczem Dudakiem. Tak przynajmniej je nazywa³a. Raz by³ to ¯ó³toskrzyd³y stoj¹cy na dachu kamienicy na Starym Mieœcie. my wszyscy siedzieliœmy w œrodku. Matka nie lubi³a. kiedy noga wygl¹da³a ju¿ prawie dobrze – do drzwi naszego mieszkania zastuka³ Szymek. – To jest plakat! 216 . albo lepiej: widok ogólny – znad wzgórz w kierunku lotniska pomyka³ samolot w kszta³cie kadzielnicy. By³a te¿ jedna panorama. rybacy padali na kolana. Z braku innego zajêcia rysowa³em na kartkach zeszytu. bo zamiast kwiatów czy drzew widzia³a na moich obrazkach same maszkary. kiedy siedzia³em zgarbiony nad kartk¹. A¿ któregoœ dnia – by³o to chyba po pi¹tym z kolei wybuchu. – Wiesz.

– Aha – powiedzia³em bez przekonania. dla ciebie te¿. Widzia³ nawet cylinder magika. – No i co z tego? Szymek. Wszystko to Piotr widzia³ i s³ysza³. a magik. strasznie krzycza³ i zwymyœla³ tragarzy od niedo³êgów. – A sk¹d mieliœcie tyle? – Zaraz ci wszystko powiem – Szymek odsun¹³ plakat i usiad³ na tapczanie. to oddasz. ten ze starym rowerem. akrobatów. bo kiedy tragarze przenosili pakunki. tylko wyskoczy³ z tramwaju na tamtym przystanku i wszystko sobie dobrze ogl¹dn¹³: wóz. No i nie poszed³ do sklepu. – Nie rozumiesz? – A bilety? – Elka ju¿ pojecha³a kupiæ. Popatrz tylko. patrzy³ te¿ na robotników naci¹gaj¹cych liny wielkiego namio217 . w którym mieszka klown. a pod spodem napis: CYRK „ARENA” ZAPRASZA!!! – Niez³e – powiedzia³em. – I co dalej? – Co dalej? Jutro idziemy do cyrku! – wyrzuci³ z siebie radosn¹ nowinê. – A pieni¹dze? – Nie martw siê o pieni¹dze. ten cylinder wypad³ i potoczy³ siê po ziemi. – No wiêc rano Piotr pojecha³ do Gdañska kupiæ w ¿elaznym sklepie gwoŸdzi dla ojca. bo wszystkie krzes³a w pokoju by³y zarzucone bielizn¹ przygotowan¹ do prania. który nakleja afisze na s³upach. klatki z dzikimi zwierzêtami. nie przestawa³ mówiæ: – Da³ mi go ten pan. I wtedy zobaczy³ na placu Zebrañ cyrkowe wozy. a dla nas po piêæ z³otych. rozwijaj¹c kolorowy rulon na tapczanie. jak bêdziesz mia³. konie. – Ile? – Dla doros³ych dziesiêæ. jakie cudo! Rzeczywiœcie ujrza³em wielk¹ paszczê lwa obok ubranej w barwny kostium kobiety. który wygl¹da³ jak zwyczajny cz³owiek.

na które mieliœmy bilety. no i ty. bo dzisiaj wystêpów jeszcze nie bêdzie. bo razem z tob¹ to piêæ – a on wyj¹³ wtedy portmonetkê i da³ nam ca³ych trzydzieœci z³otych. Wczeœnie rano wyszed³em przed dom. Staliœmy tak i gadaliœmy. na naszym s³upie og³oszeniowym pojawi³o siê to – Szymek wyci¹gn¹³ rêkê. „Macie”. co? – skoñczy³ opowiadaæ. mo¿e godzinê. zwijaj¹c plakat w d³ugi rulon. no. powiedzia³. bo on prawie ca³y s³up oklei³ tym samym plakatem. Nastêpnego dnia od rana czas d³u¿y³ siê nieznoœnie. a Weiser to nie wiem. „ale niekoniecznie”. „Piêæ” – odpowiedzieliœmy. – Staliœmy obok s³upa i gapiliœmy siê. oznajmi³a. A pó³ godziny póŸniej. s³ysza³ nasz¹ rozmowê. a na koniec zobaczy³. jakby to by³o fajnie iœæ do cyrku. to mo¿ecie mi oddaæ”. Szymek wyszed³ bardzo zadowolony. – A pieni¹dze? Sk¹d mieliœcie pieni¹dze? – Ach. zdaje siê. bo ja bym mia³ na bilet i Piotr te¿.. a moja matka. dotykaj¹c jaskrawego plakatu. ¿e piêæ z³otych na bilet da mi bardzo chêtnie i nie potrzebujê (tak powiedzia³a) korzystaæ ze wspania³omyœlnoœci pana Korotka. jak du¿ymi m³otami wbijaj¹ w ziemiê grube paliki. to ile was sztuk jest?” – zapyta³. bo przedstawienie. podtrzymuj¹ce odci¹gi. to by³o dziwaczne – mówi³ dalej Szymek. ale Elka chyba nie. ¿eby zobaczyæ plakaty rozlepione na betonowym okr¹218 . „a jak sprzedacie butelki. która s³ysza³a fragment rozmowy. „No. Potem przypomnia³ sobie o gwoŸdziach dla ojca. powiedzia³. A wtedy nadszed³ pan Korotek.tu. ca³kiem trzeŸwy i. gdyby by³y pieni¹dze. kupi³ co trzeba i przyjecha³ z nowin¹ do nas. rozpoczyna³o siê dopiero o godzinie szesnastej. jak ten od afiszy smaruje klejem papier i przykleja. a potem znowu smaruje i znowu przykleja. – Powieszê to sobie nad ³ó¿kiem – doda³ – o ile matka nie wyrzuci. Elka pojecha³a po bilety i ma kupiæ na jutro. no to nieŸle.. bo ta pani jest prawie ca³kiem rozebrana.

na którym od kilku ju¿ miesiêcy nie naklejano nic nowego. Nagle poczu³em lekkie szturchniêcie w bok. czy lew. ale chcia³em te¿ wiedzieæ. a resztki starych afiszy miesza³y siê ze œwiñskimi napisami i zesz³orocznym zarz¹dzeniem o rejestracji poborowych. – To jest worek. Chcia³em zobaczyæ. gdzie bêdziemy je wrzucaæ – wyjaœni³ – a kij znajdziemy ju¿ w lesie. zrezygnowanym tonem. – Zobaczysz. do czego mu bêd¹ potrzebne. Minêliœmy rz¹d ma³ych. Ruszyliœmy ulic¹ pod górê i wtedy zapyta³em raz jeszcze: – Ale po co ci one? – Zobaczysz. w których pó³okr¹g³e okienka mansard 219 . Przyzwyczajony do szarzyzny s³upa. – To chodŸ ze mn¹ – powiedzia³. prawie identycznych domów. ¿e bêdziesz chcia³ zobaczyæ. – Bêdziesz je tresowa³? Weiser wzruszy³ ramionami. rozwart¹ paszcz¹ i dwoma rzêdami wielkich. bêdzie tak samo groŸny jak ten na plakacie. po³yskuj¹cych k³ów. to nie. jak siê ³apie zaskroñce. którego zobaczê w cyrku. bo jeœli Weiser zaszed³ mnie od ty³u i pyta³. jak siê to robi – mówi³ wolno. – Nic ju¿ nie boli i nic nie puchnie. z ogromn¹. wszystko zobaczysz – powiedzia³. to by³ g³os Weisera. S³up wygl¹da³ wspaniale: od samej ziemi a¿ po jego czubek ci¹gnê³y siê dooko³a takie same lwie paszcze i takie same panie w kostiumach. – A po co ci zaskroñce? – spyta³em. ze skoœnymi dachami. – Jak nie chcesz. a co? – W tym „a co?” kry³a siê naturalnie nadzieja na coœ nowego. – Mo¿esz ju¿ chodziæ? – Tak. sta³em jak urzeczony i myœla³em. – Nie puchnie noga? – Nie – odpowiedzia³em zgodnie z prawd¹. jak bêdzie ³apa³ zaskroñce.glaku. musia³ mieæ jakiœ pomys³. Myœla³em tylko.

bêdziesz je sprzedawa³? Albo zaniesiesz M-skiemu? A nie wystarczy mu jeden zaskroniec. Zaskroñce najpierw powo220 . kiedy wspinaliœmy siê œcie¿k¹ miêdzy modrzewiami. nie powiedzia³ ani s³owa. ¿eby je wyp³oszyæ. po którym nie jeŸdzi³ ¿aden poci¹g. Ale powoli. taki sam jakiego u¿ywaj¹ po³awiacze ¿mij w Bieszczadach. sk¹d z jednej strony widaæ by³o lotnisko i zatokê. staliœmy na wzgórzu. czarnego ¿arnowca i paproci. – Idziemy tam – powiedzia³. Teraz schodziliœmy po stoku prawie tak jak na nartach – raz w lewo. Najpierw wyszuka³ d³ugi na metr. a ch³odny zapach miêty ³¹czy³ siê z ostrym aromatem rosn¹cej dziko macierzanki. Po dziesiêciu minutach. do cmentarza i nasypu. a od po³udnia. za którymi znajdowa³a siê strzelnica. nie za mocno – doda³ – ¿eby nie ucieka³y wszystkie naraz. Szed³em wolno wzd³u¿ pasa zaroœli i kijem porusza³em kêpy wysokich traw. musi ich mieæ kilka? – pyta³em. rozumiesz? Zadanie nie by³o trudne. ¿eby zanadto siê nie rozpêdzaæ. woñ przekwit³ego ³ubinu miesza³a siê z koniczyn¹. gdy tylko stanêliœmy w dolinie przylegaj¹cej skrajem. idŸ tam i poruszaj krzakami. W powietrzu spotyka³y siê smugi ró¿nych zapachów. rozwidlony patyk. sapi¹c.wygl¹da³y jak wy³¹czone w ci¹gu dnia lampy samochodowe. ostrymi zakosami. a póŸniej zwróci³ siê do mnie: – Widzisz tamte zaroœla? Skin¹³em g³ow¹. wskazuj¹c rêk¹ na po³udnie – tam gdzie za³o¿yli p³oty i gdzie bêd¹ ogródki dzia³kowe. – Tam jest ich najwiêcej. – Powiedz. raz w prawo. Ale Weiser nie odpowiedzia³. Weiser umilk³ i przez dalsz¹ drogê. st¹d niewidocznym. kar³owatych malin. daleko w dole majaczy³y zarysy Brêtowa i wzgórz. pokrzyw.

Powtórzy³em czynnoœæ dok³adnie tak samo i ku mojemu zaskoczeniu umykaj¹cych zaskroñców by³o niewiele mniej ni¿ poprzednim razem. ch³opcy? – zaczepi³ nas spocony grubas. – Tylko trawê dla królików zbieramy. gdy mijaliœmy pracuj¹cych tu ludzi.. 221 . – Nigdy nie wyp³oszy siê wszystkich. Weiser zwolni³ nieco kroku. proszê pana – odpowiedzia³em pierwszy. nic. Weiser zawi¹za³ worek na du¿y. – Co tam niesiecie. – Cholerne dzia³ki – powtórzy³ raz jeszcze. „Cholerne dzia³ki” powiedzia³. – Czego tu szukacie? – E. pamiêtam dobrze. bo tu najwiêcej. – Dobra – powiedzia³ – teraz przejdziemy przez te cholerne dzia³ki i zaniesiemy je na drug¹ stronê. póŸniej coraz szybciej wyœlizgiwa³y siê spod moich stóp i pomyka³y bezszelestnie w kierunku Weisera.. który porusza³ siê w takt miarowych kroków. na których nie wiedzieæ dlaczego malowali zaraz uœmiechniête krasnale. nazywane domkami. a ja ruszy³em za nim. a potem chwyta³ delikatnie w palce i wrzuca³ do parcianego worka. zab³¹kane sarenki albo stokrotki z dziewczêcymi twarzyczkami.li. podnosz¹c czo³o znad motyki. – Jeszcze raz – powiedzia³. Odk¹d siê tu pojawili. patrz¹c na worek. kiedy skoñczy³em nagonkê. z uporem przekopywali such¹ jak na pustyni ziemiê i z jeszcze wiêkszym uporem klecili z desek i dziurawej sklejki swoje budy. co wygl¹da³o okropnie i wprost nieprzyzwoicie. a on z ogromn¹ zrêcznoœci¹ najpierw unieruchamia³ je rozwidlonym patykiem. ale szczelny supe³. ale nie zatrzyma³ siê i nawet nie spojrza³ na grubasa. bo Weiser nigdy nie mówi³ za du¿o i wszystko mo¿na by³o zapamiêtaæ bardzo dok³adnie.

Serce o ma³o nie pêk³o mi z dumy. Jego ¿ó³te plamy tu¿ ko³o pyska rozjaœnia³y siê symetrycznie. podnosi³ tylko ³eb. „Ani jeden”. zrozumieliœcie? To ju¿ nie jest ziemia niczyja! – i grubas krzycza³ coœ jeszcze. Zobaczy³em. Wê¿e rozpe³za³y siê miêdzy nagrobkami. I rzeczywiœcie. zaskroniec nie uciek³. w refleksach docieraj¹cych tu przez kopu³ê bukowych liœci tak jak przez zielone szybki witra¿y w naszym koœciele podczas sumy. po chwili opuszczaj¹c go na powrót na kamienn¹ p³ytê. kiedy wyci¹gn¹³em rêkê do wê¿a i poczu³em na palcach ch³odny dotyk jego sp³aszczonego pyska. Zaskroniec mia³ ponad metr d³ugoœci. jak byliœmy na cmentarzu. tak ¿e Weiser musia³ je poszturchiwaæ rêk¹. – Mo¿na na ciebie liczyæ. jak dotyk psiego nosa. – Tu ju¿ nic im nie grozi. jak was tu nie spotkam. ilekroæ promieñ z góry dociera³ do p³yty. – Tu je wypuœcimy – powiedzia³. ale my byliœmy coraz dalej. choæ nie by³a to prawda. w jego górnej czêœci. jak z otwartego worka wype³zaj¹ zaskroñce.– Na drugi raz – zawo³a³ grubas – szukajcie trawy gdzie indzie! I lepiej. Ani siê obejrza³em. niektóre prêdko. – Popatrz – wyszepta³em do Weisera – zupe³nie siê nas nie boi. inne. – NieŸle to wymyœli³eœ – powiedzia³ Weiser. cofaj¹c siê tylko nieznacz222 . odwi¹zuj¹c worek. gdzie Weiser zatrzyma³ mnie ruchem rêki. nie rusza³ siê prawie i jakby szukaj¹c œwiat³a. napisa³em. Œcie¿k¹ w dó³ dotarliœmy do nasypu. Ich szarobrunatne zygzaki przemyka³y zwinnie w gêstych chaszczach pokrzyw i lebiody i po chwili w zasiêgu naszego wzroku nie zosta³ ju¿ ani jeden. powoli. bardziej mo¿e przera¿one. Nagle bowiem ujrza³em na p³ycie nagrobka d³ugie cielsko wê¿a w migotliwych strumieniach œwiat³a.

nie. a w drugim jest Snigkeit. i kiedy zamiast wysokich traw ros³y tam pierwsze rzêdy marchewki. – Umiesz to przeczytaæ? Nachyli³ g³owê nad nagrobkiem i przeczyta³: – „Hier ruht in Gott Horst Meller. to jest na pewno jakiœ wiersz. bo nie umiej¹ ich odró¿niæ od ¿mii i jak tylko zobacz¹ coœ pe³zaj¹cego. to zaraz zlatuj¹ siê do kupy i t³uk¹ wê¿a motyk¹ albo grabiami. tylko dziewi¹tka! – Mówisz. tylko pi¹tka. Eit-eit. co my. – Popatrz. a wiêc urodzi³ siê w dwudziestym pi¹tym i jak zmar³. Wiêc trzeba je przenosiæ na stary cmentarz lub polanê. grochu i kalafiorów. – Tu nie ma dziewi¹tki. Zobacz – dotkn¹³ palcem wy¿³obionego napisu z gotyckich liter – Zeit. – Mia³ jedenaœcie lat jak umar³ – powiedzia³em. to nie jest pi¹tka. rozko³ysanej lekko dotkniêciem jego cia³a. on siê nie urodzi³ w dwudziestym pi¹tym. Tak. – Weiser przybli¿y³ twarz do napisu. to mo¿e czêœæ z nich ocaleje. 8 VI 1925 – 15 I 1936” – i dalej. tam gdzie s¹ narzutowe g³azy. ” Nie znam niemieckiego – wyjaœni³ – ale to pierwsze znaczy. Ju¿ w nastêpnym roku. kiedy dzia³ki obejmowa³y ca³¹ dolinê za cmentarzem. zaskroñca mo¿na by³o spo223 . po drugiej stronie nasypu. A gdy wracaliœmy do domu. bo siê rymuje. – To tyle. a to drugie to jakiœ wiersz. jakbyœ go zna³ – po raz pierwszy sprzeciwi³em siê zdaniu Weisera. ¿e ludzie z dzia³ek zabijaj¹ zaskroñce. ¿e tu spoczywa w Bogu Horst Meller. – Tu jest coœ napisane – zwróci³em siê do Weisera. Weiser mia³ racjê. mia³ jedenaœcie lat! – I tak nie wiemy. kto to by³ – uci¹³ Weiser. powiedzia³ jeszcze. sylabizuj¹c – „Werst unser Slieb alle Zeit und Hliebst es auch in Snigkeit. – Nie. Dopiero po chwili odwróci³ siê od nas i znikn¹³ w pobliskiej kêpie paproci. tylko w dwudziestym dziewi¹tym.

Nigdy nie dowiedzia³em siê wprawdzie. jakby chcia³ z nich wyczytaæ w³asne myœli. – Korolewski! – zabrzmia³o nazwisko Szymka. na koniec na zegar œcienny i powiedzia³: – Dosyæ! – Patrzy³ w nasze twarze. ¿e zaskroñce to nie jest sprawa dla wszystkich? M-ski wyszed³ z gabinetu. a gdy za Szymkiem zatrzasnê³y siê drzwi. tamtego dnia. a jeœli z niej nie skorzystacie. nie mia³em pewnoœci. a jego w³asne wyjaœnienie do dzisiaj nie przekonuje mnie w pe³ni. Pewny jestem tylko tego. dlaczego to robi³. ale wtedy. potem na Szymka i Piotra. – Dosyæ – powtórzy³ po d³ugiej pauzie. Czy groŸba M-skiego by³a prawdziwa? W¹tpiê.tkaæ niezmiernie rzadko. a wtedy. Tak samo zreszt¹ nigdy nie dowiedzia³em siê. zajmie siê wami prokurator i milicja! Zrozumieliœcie? Nie by³o ¿adnej odpowiedzi. czy wszystko zapamiêta³em jak nale¿y. ani te¿ na polanie nazywanej kamienio³omami. na którego nagrobku zaskroniec dotkn¹³ mojej rêki. nawet gdyby okaza³a siê najprawdziwsza i tak by nas 224 . – Ty pierwszy! W myœlach powtarza³em szczegó³y dotycz¹ce rzekomego pogrzebu. dok¹d przenosi³ je w parcianym worku Weiser. A mo¿e uzna³. kim by³ pochowany w 1936 roku Horst Meller. kiedy mieliœmy iœæ do cyrku. ¿e Weiser w ewakuacji zaskroñców nigdy nie korzysta³ z pomocy Piotra ani Szymka. Na pewno nie mia³ zami³owañ M-skiego. stan¹³ w otwartych drzwiach. wokó³ których skrzêtnie uwija³y siê mrówki. najczêœciej w postaci gnij¹cych zw³ok. – Dosyæ tego! Macie ostatni¹ szansê. ani w okolicy starego cmentarza. zabra³ mnie ze sob¹ raczej przez przypadek. spojrza³ najpierw na mnie. w to równie¿ dzisiaj. prawdopodobnie pod wp³ywem chwilowego impulsu. A trzy albo cztery lata póŸniej nie by³o ich ju¿ nigdzie – ani tam.

Zanim jednak skoñczy³. najwy¿szy i najwa¿niejszy. – To oberman – wyszepta³ Weiser do Elki. Zapowiedzia³ pierwszy numer. za oknami krople uderza³y w ciemnoœci o blaszany parapet. Orkiestra z³o¿ona z kilku instrumentów dêtych i ogromnego bêbna zagra³a fanfary i w tej samej chwili wbieg³ na arenê konferansjer ubrany w zielony frak i bia³¹ koszulê. wielkie jak po³ówki dyni miêœnie. Bo có¿ jeszcze mog³o nas przeraziæ? Zegar pokazywa³ pó³ do dwunastej. – Wcale nie najwy¿szy. na samym szczycie. Huragan braw i lawina œmiechu towarzyszy³y ich znikniêciu. Najpierw obeszli j¹ naoko³o i pokazywali napiête. ale na k³ótniê nie by³o czasu. podskakiwa³ w powietrzu i po salcie l¹dowa³ z powrotem na g³owie swojego partnera. Jak d³ugo mo¿na wypytywaæ wci¹¿ o te same rzeczy? Przedstawienie w cyrku zaczê³o siê wspaniale. nie odwracaj¹c siê. zdaje siê. potoczy³ siê za kulisy w akrobatycznych kozio³kach. co teraz skacze. to w³aœnie oberman. a¿ utworzyli piramidê wysok¹ na piêtro. kopn¹³ kar³a niczym koñ i karze³. – Ten najni¿szy nazywa siê unterman. a ten. ozdobion¹ na przodzie tak samo jak na rêkawach czymœ w rodzaju obfitych koronek. Nastêpnie ustawili siê w szeregu wed³ug wzrostu i wskakiwali jeden na drugiego. ten w œrodku mittelman. a tamci mieli. – Oberman – powtórzy³a Elka. ale tak ¿ebyœmy te¿ s³yszeli.nie przerazi³a. skrzecz¹c i pokrzykuj¹c. na jednej nodze. tak¿e dosyæ. tylko najwy¿ej – szepn¹³ Piotr. wyczynia³ teraz ró¿ne ewolucje: stawa³ na rêkach. Najmniejszy z nich. wykonawszy ostatnie. Wtedy spod fraka wyfrun¹³ go³¹b. a na arenê wkraczali ju¿ akrobaci. po225 . a konferansjer. bo oberman. podszed³ do niego od ty³u pomarszczony karze³ w czapeczce krasnala i poci¹gn¹³ go za po³ê fraka. – Co? – nie by³ pewien Szymek.

Wszyscy skrêcali siê ze œmiechu. – Patrz uwa¿nie – przypomina³ Piotr. zielony frak zapowiada³ magika. – Najbardziej na rêce i rêkawy. widownia wy³a i szala³a z uciechy. Najpierw asystentka poda³a 226 . Magik ubrany by³ jak konferansjer we frak.dwójne salto. który siedzia³ do tej pory nieruchomo. wydoby³ zza pazuchy lornetkê. jakby mia³ pe³no w spodniach. którego nazwa³ iluzjonist¹. Nagle konferansjer z³apa³ siê za brzuch. na nogach mia³ wyglansowane jak lustro czarne lakierki i wszystkie sztuczki wykonywa³ w bia³ych rêkawiczkach. a wszyscy szukali wzrokiem œmiesznego kar³a. ale kiedy ten potr¹ci³ linê. a tak¿e po wystêpach pary akrobatów ubranych w obcis³e kostiumy. barwnych skarpetkach. który podskakiwa³ teraz jak ¿aba w œlad za znikaj¹cym konferansjerem. wyl¹dowa³ na piasku obok untermana. ciekawi. podsuwali sobie nogami to coœ jak niechcian¹ pi³kê. Przy wejœciu za kulisy czeka³ na niego karze³ z przeci¹gniêt¹ lin¹ – to mia³ byæ rodzaj pu³apki zastawionej na konferansjera. Szymek. okropnie skrzywi³ twarz i muzyk z orkiestry wydoby³ z puzonu odg³os pierdniêcia. wywróci³ siê liliput. Po koñskich pióropuszach. czego nikt wczeœniej nie zauwa¿y³. jakby zupe³nie go to nie obchodzi³o. zatykaj¹c nosy. Wtedy spod wybrzuszonej nieco po³y fraka. mittelman zeskoczy³ zaraz po nim i teraz ca³a trójka k³ania³a siê na wszystkie strony. zapowiadaj¹c paradê koni i pokaz wolty¿erki. Tylko Weiser siê nie œmia³. lewadzie i ruladzie. wypad³ przy uderzeniu werbla skulony w k³êbek gnom. a ci. gdy zaœ konferansjer wezwa³ klownów do posprz¹tania. co wymyœli tym razem. jego g³owê okrywa³ oczywiœcie cylinder. tyle ¿e czarny. tym bardziej ¿e konferansjer odchodzi³ koœlawym krokiem. Mê¿czyzna w zielonym fraku znów wkroczy³ na arenê.

¿y³k¹ i haczykiem na koñcu. jak gdyby nad wod¹. i szybkim ruchem nakry³ ni¹ akwarium ze z³otymi rybkami. Magik przy³o¿y³ palec do ust i nakaza³ absolutn¹ ciszê – wiadomo. równie ¿ywa i równie ochoczo p³ywaj¹ca w akwarium. ¿e ¿yje i p³ywa jak zwyk³a rybka w normalnym akwarium. w dodatku ca³a z³ota. ze wzro227 . Magik od³o¿y³ wêdkê i zdj¹³ cylinder. Potem pochyli³ siê. zaci¹³ i na haczyku pojawi³a siê ¿ywa. daj trochê popatrzeæ Ale Szymek nerwowo regulowa³ pokrêt³a i nie odzywa³ siê w ogóle. – Teraz uwa¿aj! Z cylindra magik wyci¹gn¹³ d³ugi na kilka metrów rz¹d kolorowych chustek. ale on zdawa³ siê nie reagowaæ na podniecenie Szymka i Piotra. nastêpnie wstrz¹sn¹³ nimi. migocz¹ca rybka. Zamiast rybek i szklanego naczynia z wod¹ na stoliku siedzia³ bia³y królik nieporadnie strzyg¹cy uszami.mu parasolkê. jakby z powietrza. – Widzisz coœ? Widzisz. Magik powtórzy³ zaciêcie i wybranie kilka razy i zawsze by³o tak samo – nie wiadomo sk¹d. – Nic nie rozumiem – powiedzia³ Szymek. Przy akompaniamencie werbla i talerzy kobieta unios³a chustkê. tak ¿e zrobi³a siê z tego jedna wielka chusta. Widaæ by³o. na haczyku zjawia³a siê kolejna rybka. ryby nie lubi¹ ha³asu. W okamgnieniu z parasolki zrobi³a siê d³uga wêdka z najprawdziwszym ko³owrotkiem. wyraŸnie przestraszony burz¹ oklasków. – Teraz! – gor¹czkowo wyszepta³ Piotr. Siedzia³ wyprostowany. jak on to zrobi³? – tr¹ca³ Szymka w bok. Piotr nie wytrzyma³. Rybka powêdrowa³a do akwarium ustawionego przez asystentkê na stoliku. przekrzykuj¹c ha³as. – No. – Nie da siê nic podpatrzyæ! Spojrza³em na Weisera. Dwukrotnym poruszeniem r¹k uczyni³ teraz z wêdki krótk¹ magiczn¹ pa³eczkê i dotkn¹³ jej koñcem przykrytego akwarium.

Pomyœla³em wówczas. wystêpowaæ w jakimœ wspania³ym stroju. widz¹c jego skupion¹ twarz i dystans. 228 . lecz dzisiaj. kopi¹c siê w siedzenia. które dzisiaj mówi¹ mi co innego ni¿ wtedy. a ju¿ najmniej zachwyca³y go wyg³upy kar³a i zielonego fraka w antraktach pomiêdzy numerami. k³aniaæ siê publicznoœci i zbieraæ. celebrowany i a¿ nadto widoczny. oklaski za dobrze wykonany numer. Tak samo by³o przy paradzie s³oni. a mo¿e i Elka wierzy³em. akrobatach z obrêczami. a na arenie b³aznowali dwaj klowni. Tak myœla³em wówczas i jeszcze d³ugo potem.kiem utkwionym w nieokreœlony punkt areny. gdy tak jak Szymek. d³onie i palce. Weiser patrzy³ na to wszystko bardzo spokojnie. jakby ca³e to przedstawienie nudzi³o go trochê i jakby siedzia³ tu bardziej przez grzecznoœæ ni¿ z prawdziwego zainteresowania. Chodzi oczywiœcie o wypadek podczas tresury lwów. Orkiestra jak natchniona gra³a przez ca³y czas marsze i walczyki. dystans przekonania: „ja bym to lepiej zrobi³”. ¿e chce zostaæ cyrkowym artyst¹. zw³aszcza maj¹c w pamiêci wydarzenie. ludzie przechodzili pomiêdzy ³awkami. wymieniaj¹c uk³ony albo zdawkowe „przepraszam”. Tak pomyœla³em. a tak¿e o to. które zasz³o w drugiej czêœci cyrkowych wystêpów. ¿e Weiser wola³by pewnie byæ tam na arenie. jak on siê wtedy zachowa³. a ja siedzia³em obok niego i nie bardzo œmia³em pytaæ o cokolwiek. bij¹c po twarzy i oblewaj¹c kub³ami wody. W czasie przerwy Elka i Piotr poszli do bufetu po oran¿adê. tak jak tamci. Piotr. brawo bi³ s³abo i bez entuzjazmu. znanego wszystkim nierozpoznanym artystom. po³ykaczu ognia. gdy doszed³em do tego momentu w historii o nim – dzisiaj wyznaæ muszê co innego. Bo od przerwy przy ka¿dym numerze obserwowa³em go dok³adnie. mimo i¿ zna³ siê na wszystkich szczegó³ach cyrkowego rzemios³a. widzia³em jego twarz.

– Helga! – to by³o do lwicy. który tym razem wyczarowa³ z powietrza najró¿niejsze przedmioty: szklankê z mlekiem. – Na miejsce! I lwica zwinnym ruchem usiad³a na swoim miejscu. podczas gdy wszyscy wyci¹gali szyje. tak samo jak lwy. go³êbie. – Na miejsca! I lwy. nieco krótszy od bicza dla koni. tylko bia³e z frêdzlami na cholewce.psiej koszykówce. Zwierzêta mru¿y³y oczy. krêc¹c siê poœrodku areny. jeszcze bardziej wyprostowa³ i splót³ palce obu d³oni na kolanie w niecierpliwym oczekiwaniu. wskoczy³y na okr¹g³e zydle. trochê niezdecydowane. ogromny bukiet kwiatów. Mê¿czyzna obrzuci³ gromadê czujnym spojrzeniem. Weiser nie poruszy³ siê ani razu. jednym susem znalaz³a siê na wyznaczonym krzese³ku. W rêkach trzyma³ bicz. co maj¹ robiæ. jak¹ widzieliœmy w oliwskim zoo. Jego asystentka i – jak zapowiedzia³ zielony frak – ¿ona w jednej osobie mia³a obcis³y kostium naszyty cekinami i równie¿ wysokie buty. taka sama. lwica i czarna pantera. Teraz przysz³a kolej na czarn¹ panterê – Sylwia! Na miejsce! I pantera. a z cylindra wy³uska³ butelkê szampana i dwa kieliszki. – Herman! Brutus! – krzykn¹³ dompter. Dopiero gdy na zakoñczenie przedstawienia zielony frak zapowiedzia³ najwiêksz¹ atrakcjê wieczoru – tresurê dzikich zwierz¹t – Weiser poprawi³ siê na ³awce. wystêpie na trapezie i drugim pokazie magika. królika. Zaraz za nimi pojawi³ siê dompter w wysokich butach i bia³ej koszuli ze stójk¹. Do klatki okalaj¹cej arenê wbieg³y okratowanym tunelem dwa lwy. by na zakoñczenie otworzyæ trunek i poczêstowaæ nim asystentkê na oczach zachwyconej publicznoœci. podskakiwali z uciechy i g³oœno komentowali wystêpy. œledz¹cej lot korka przemienionego niespodziewanie w go³êbia. piszcz¹cy balonik. oci¹gaj¹c siê. 229 .

Oklaski zabrzmia³y spontanicznie. – Brutus. ale nie wiedzieæ czemu Helga oci¹ga³a siê wyraŸnie i nie mia³a ochoty skakaæ. – Helga. – Helga. niezajêty. – Helga! Sylwia! Stójka! Obie kocice wykona³y równoczeœnie to samo polecenie i ca³a czwórka sta³a teraz na dwóch ³apach. hop! – zabrzmia³o powtórnie. wspomaganym uderzeniem bicza. skoro tylko zwolni³ siê zydel zajmowany przed chwil¹ przez lwicê. zajmuj¹c opuszczony przez niego zydel. krzykn¹³: – Herman. g³adz¹c jej wybuja³e w¹sy. Helga wykona³a polecenie. hop! – zabrzmia³a nastêpna komenda. – Dobra Sylwia – powiedzia³ g³oœno. bez uk³onu tresera. I Brutus wykona³ to samo co poprzednik.– Herman! Brutus! Stójka! I lwy unios³y siê na tylnych ³apach. Pantera zaœ. To równie¿ spodoba³o siê widowni: ta delikatna pieszczota – i nagrodzono to now¹ fal¹ oklasków. nie czekaj¹c komendy przeskoczy³a sama. ale dopiero po trzecim rozkazie. zupe³nie jak pies. który zbli¿y³ siê do Sylwii i pog³adzi³ jej pysk zwisaj¹cym koñcem bicza. hop! I Herman skoczy³ ze swojego zydla na ten drugi. na co pantera unios³a lekko ³eb i zamrucza³a g³êbokim charkotem. a zwierzêta powróci³y do poprzedniej pozycji. 230 . Treser uk³oni³ siê publicznoœci i na ten gest zabrzmia³y oklaski. który prosi o kawa³ek kie³basy. lekko strzeli³ z bicza i kiedy asystentka przygotowa³a jeszcze jedno puste siedzenie. Dompter zbli¿y³ siê do nich. podpieraj¹c siê zadami. prezentuj¹c piersi. hop! – krzykn¹³ treser. – Grzeczna Sylwia – powtórzy³. Kobieta przygotowa³a du¿¹ pi³kê ze skóry.

¿e nie uderza d³oni¹ o d³oñ. dokoñczy³a numer. dompter uk³oni³ siê i zebra³ porcjê oklasków. Brawa by³y jeszcze silniejsze. – Brutus. a kobieta. co wygl¹da³o na papierow¹ masê. oczekuj¹ca na swoj¹ kolej przy prêtach klatki. Mia³a to byæ huœtawka z deseczk¹. – Sylwia.– Herman. Bêbni³ tylko palcami o kolano. Wtedy sta³o siê to. hop! – znów strzeli³ bicz i d³ugi skok w wykonaniu kota zachwyci³ publicznoœæ. hop! – krzykn¹³ dompter i strzeli³ w powietrzu z bicza. – Helga. To samo wykona³ Brutus. ruszy³a po nastêpny rekwizyt. Wystarczy³o to panterze na 231 . Lew da³ wspania³ego susa przez p³on¹c¹ obrêcz i stan¹³ po drugiej stronie areny naprzeciwko zydli. Zwierzêta przeskakiwa³y przez œrodek ognistego ko³a i l¹dowa³y teraz na swoich zydlach. na której kostiumie cekiny jarzy³y siê dziesi¹tkami odbiæ. czego nikt nie móg³ siê spodziewaæ. Gdy jednak spojrza³em na Weisera. hop! I Herman wskoczy³ na pi³kê. œmiesznie kiwaj¹c ³bem. mo¿e trzy kroki i potknê³a siê o zag³êbienie w piasku. Asystentka przynios³a teraz obrêcz oblepion¹ czymœ. Po ³awkach przeszed³ szmer podniecenia. po czym wróci³ na swoje miejsce. przebieraj¹c ³apami. przesuwa³a obrêcz w odpowiednim kierunku. Numer powtórzono w odwrotn¹ stronê. hop! – to samo. hop! – i obie kocice znalaz³y siê razem z lwami. Znów ca³a czwórka siedzia³a na taboretach. zobaczy³em. Asystentka zgasi³a p³omienie szybkim poruszeniem obrêczy i odwracaj¹c siê ty³em do zwierz¹t. Kobieta zrobi³a dwa. pantera zaœ. znów nieprzynaglana rozkazem. i zapali³a to potarciem zapa³ki. a nastêpnie Helga. zostawiaj¹c pi³kê na przeciwleg³ym krañcu areny. potoczy³ j¹ kilka metrów. – Herman.

niech j¹ skruszy jak tamt¹. niech zrobi to. klap” i krótki gard³owy okrzyk kobiety. „Chryste”. Herman zeskoczy³ z taboretu i podniós³ ³eb. jakby szanta¿owa³a tresera. czarna kocica. niech j¹ poskromi. a za ni¹. 232 . – Sylwia. têpym oczekiwaniu. Na pó³ tonu muzycy zagrali zejœcie z areny. myœla³em. co potrafi. Na piasek spad³y lœni¹ce cekiny. ale dompter wstrzyma³ ich ruchem d³oni. Brutus przest¹pi³ z nogi na nogê. a z obna¿onego poœladka czerwonymi bruzdami pop³ynê³a krew. g³êboki pomruk. szarpnê³a cia³em kobiety gdzieœ na wysokoœci ³opatki. zdzieraj¹c kostium pazurami. Lwy poruszy³y siê niespokojnie. zgniecie jej bunt. „niech on tam zejdzie. – Sylwia! – dompter zrobi³ krok w jej kierunku. a Sylwia parsknê³a gniewnie i uderzy³a swoj¹ pani¹ w okolice krzy¿a. wszyscy zamarli w g³uchym. zamieni w zalêk³ego psa. zanim bêdzie za póŸno”. niech spojrzy jej w oczy tak samo jak wtedy w zoo. Zza kulis wyszli dwaj pomocnicy z gaœnic¹. to moje!”. a póŸniej absolutna cisza. niech poka¿e. Dompter da³ znak orkiestrze. zmusi do uleg³oœci.b³yskawiczny skok w jej kierunku i na arenê upad³y prawie równoczeœnie – najpierw ¿ona domptera. lecz zaraz go uciszono. Zabrzmia³o to niesamowicie – podwójne: „klap. bo w³aœnie w tej samej chwili kobieta poruszy³a siê. bo przecie¿ potrafi. ma³ego ratlerka. Nikt z publicznoœci nie poruszy³ siê nawet z miejsca. uderzaj¹c przedni¹ ³ap¹ w jej g³owê. mówi¹c: „nie rusz. a Helga wyda³a d³ugi. Lwy poruszy³y siê niespokojnie na taboretach. Weiser siedzia³ wyprostowany. Ktoœ z górnych ³awek zaszlocha³. g³owê mia³ nieruchom¹ i tylko palce tak samo jak wczeœniej bêbni³y o kolano. czuj¹c w powietrzu podniecaj¹cy zapach. na miejsce! Ale pantera zamiast odwróciæ siê w stronê zydli.

a ja po raz pierwszy by³em na niego wœciek³y i gdyby nie groza sytuacji. – Sylwia – mówi³ nieco ciszej. resztê zrobi sam. Jej oczy œledzi³y ka¿dy ruch mê¿czyzny. – Raz. 233 . z nogami jak pos¹g i tylko palce. z jej gard³a dobieg³ g³êboki pomruk i ostrzegawczo podnios³a ³apê do uderzenia. jak przy pokazach wolty¿erki albo wyg³upach klownów? „Chryste”. która przednimi ³apami spoczywa³a na nieruchomym ciele kobiety.– Herman! Brutus! Helga! Raz tu! Raz tu! – powtórzy³ treser. myœla³em. dlaczego nie zbieg³ na dó³. zmuœ”. Palce Weisera bêbni³y dalej o kolano. kiedy na piasku czerwona ka³u¿a stawa³a siê coraz wiêksza. – Sylwia – zrobi³ krok do przodu. na miejsce! – I by³o to jeszcze straszniejsze ni¿ prawdopodobny skok pantery w jego stronê. na miejsce Sylwia! Ale pantera. ¿eby siê ruszy³. jakby ospa³e. podesz³y do tunelu. on umie to doskonale. bij¹c niespokojnie ogonem raz w lewo. Dompter by³ bezradny. a¿ wreszcie pomocnik spuœci³ za nimi zastawkê. acz niechêtnie. zacharcza³a ostrzegawczo. œwiadoma swej przewagi. nienaturalnie d³ugie. „zrób coœ. – Raz tu! Raz tu! – Lwy. Ale Weiser siedzia³ nieporuszony z g³ow¹ jak pos¹g. popchnij go tylko. Nie móg³ posun¹æ siê do przodu ani do ty³u. dlaczego nie pokaza³ swoich umiejêtnoœci teraz. – Dobra Sylwia. Teraz dompter zosta³ sam na sam z panter¹. Dlaczego siê nie poruszy³. wybija³y wci¹¿ ten sam rytm na trzy czwarte. wrzeszcza³bym na niego i ok³ada³ piêœciami. raz w prawo. wychodzi³y przez otwór. raz! – i wolno. sta³ jak zahipnotyzowany i coraz ciszej przemawia³ do Sylwii tymi samymi s³owami: – Na miejsce! Dobra Sylwia. zmuœ go tylko. – Na miejsce! Sylwia jednak nie zamierza³a rezygnowaæ ze zdobyczy. z twarz¹ jak pos¹g. dlaczego siedzia³ spokojnie.

zanim charkocz¹c i bij¹c ³ap¹ niewidzialnego przeciwnika. ¿e w gaœnicy jest odurzaj¹cy p³yn. z³o¿y³ siê jak do strza³u i puœci³ w sam pysk zwierzêcia potê¿ny strumieñ. albo nie chcia³ pomóc. ale jeszcze bardziej roz¿alony by³em na Weisera. Dompter by³ ju¿ przy swojej ¿onie. Brakowa³o mu tylko szmaragdowego szkie³ka. Pantera podskoczy³a. ¿e jednak nie chcia³ pomóc. mo¿e dwa po piasku. Nie wiedzia³em wówczas. Wygl¹da³o na to. Wygl¹dali jak mali ch³opcy. Trzech pomocników wrzuci³o panterê na brezentow¹ p³achtê. id¹cy z drewnianym mieczem i proc¹ na afrykañskiego bawo³u – œmiesznie i nieporadnie. czaili siê do ataku. choæ nie by³ to ruch zdecydowany. I to by³ koniec przedstawienia. okr¹¿a³ klatkê po zewnêtrznej stronie bandy z gaœnic¹ pod pach¹. powlok³a j¹ metr. grube ³apy zosta³y jeszcze przez sekundê na miejscu i pewnie dlatego.Jeden z pomocników wolno. Mê¿czyzna z gaœnic¹ przyklêkn¹³. coraz bli¿ej pantery. ¯a³owa³em piêknej pani i jej œlicznego kostiumu z cekinami. P³aka³em. któr¹ powlekli nastêpnie do drugiego wyjœcia. Zaskoczona publicznoœæ nie oszala³a ze zgrozy. kiedy porzuca³a swoj¹ zdobycz. Trafiona kapsu³¹ z wiatrówki podrygiwa³a jeszcze przez moment w epileptycznym tañcu. kiedy ch³opiec podszed³ na wyci¹gniêcie rêki do drapie¿nika i poskromi³ go spojrze234 . drugi wysun¹³ siê zza kulis z wiatrówk¹ przygotowan¹ do strza³u i obaj. Nie zbieg³ na dó³. i to by³o okropne. Bo jedno wiedzia³em: albo nie potrafi³ wszystkiego. Ciœnienie odrzuci³o jej g³owê do ty³u. Pantera tr¹ci³a kobietê. chwyci³ j¹ na rêce i niós³ za kulisy. a nastêpnie z radoœci. nie wcisn¹³ siê przez w¹ski otwór i nie stan¹³ oko w oko z czarn¹ panter¹. a¿ wreszcie pad³a na arenê. a wiatrówka strzela kapsu³ami z narkotykiem. tak aby nie zwracaæ na siebie uwagi. ale ³apy. schroni³a siê przy bandzie.

Ciekawi³o nas równie¿ bardzo. wykraczaj¹c¹ nawet poza nasze miasto i ca³y kraj. Pani z kasy powiedzia³a. bo Weiser nigdy przecie¿ nie pragn¹³ zostaæ cyrkowym artyst¹. mia³by z tego ogromne korzyœci: s³awê. Nie. oprócz wyratowania asystentki. ¿e wszystko w tej historii wydaje siê nielogiczne. Wiedeñ i Pary¿. ¿e kobieta jest w szpitalu. co z ni¹ zrobi¹. ¿e nie musi nic robiæ dla ¿ony domptera ubranej w obcis³y kostium. Nastêpnego dnia pojechaliœmy oczywiœcie pod namiot cyrkowy dowiedzieæ siê. nic siê takiego nie sta³o. wystêpy i jeszcze wiêksz¹ s³awê. a mo¿e nawet natychmiastowe przyjêcie do cyrku. obszyty cekinami. Jeœli go nie skreœlam. myœla³em. bo Weiser uzna³. Ale us³yszeliœmy tylko tyle. a mo¿e cyrk sprzeda j¹ do ogrodu zoologicznego. mo¿e za kilka dni wyst¹pi znowu. A on odrzuci³ to wszystko i tylko bêbni³ palcami w kolano raz-dwa-trzy. a dla któregoœ z nas? Gdyby zrobi³. kto lewituje i strzela do kanclerza III Rzeszy. ¿e by³o inaczej. a dalej podró¿e. Potem przez dwie godziny w³óczyliœmy siê po Starym Mieœcie.niem. ale z braku gotówki i jakichkolwiek atrakcji trzeba by³o wracaæ do domu. Niech wiêc zostanie. który nie potrzebuje bicza ani tresury. ¿e jeszcze nie wiadomo. uznanie. co dzieje siê z panter¹. co do niego nale¿a³o. Kiedy mijaliœmy s³up og³oszeniowy na naszej 235 . czy ¿ona domptera ¿yje. To zdanie jest nielogiczne. A dla kogo zrobi³by coœ takiego? Mo¿e dla Elki. to dlatego. a numer z tresur¹ dzikich zwierz¹t bêdzie odbywa³ siê bez udzia³u czarnej pantery. raz-dwa-trzy. Wielkie nag³ówki w gazetach i jeszcze wiêksze t³umy na widowni. Berlin i Moskwa – wszystkie u stóp jedenastoletniego pogromcy zwierz¹t. Ktoœ. raz-dwa-trzy. nie mo¿e wystêpowaæ w cyrku. Nie. Dzisiaj wiem. silniejszym ni¿ wszystkie pociski i strumienie razem wziête.

a o schmeiserze nie chcia³ nawet rozmawiaæ. Wraca³ z lasu i na pewno znowu ³apa³ zaskroñce. a zardzewia³e krzy¿e. a ja me³³em w ustach d³ug¹ trawê z kit¹ na koñcu. w tumanach gryz¹cego kurzu. jeœli odmówi³. ale na murawie. to ostatecznie. Uganiaæ siê z patykiem i krzyczeæ „ta-ta-ta-tach”. zobaczy³em Weisera id¹cego w naszym kierunku z parcianym workiem pod pach¹. traw¹ i pokrzywami. – Co robimy dzisiaj? – zapyta³ go Szymek. ¿eby zajrzeæ do krypty i rozegraæ mo¿e grê wojenn¹. id¹c dalej w dó³. gdy chocia¿ raz trzyma³o siê w rêku prawdziw¹ broñ – to ju¿ nie by³o to. – PrzyjdŸcie jutro do dolinki za strzelnic¹. Po po³udniu ruszyliœmy wiêc przez Bukow¹ Górkê na cmentarz. choæ propozycja ta nie wzbudzi³a w nikim entuzjazmu. Szymek kopa³ sosnowe szyszki.ulicy. obroœniête perzem. gwa³townie zahucza³y dzwony. bo znów bêd¹ go œcigaæ! 236 . – ¯ó³toskrzyd³y! – krzyknêliœmy prawie równoczeœnie. kopa³o pi³kê ze dwudziestu wojskowych i nie by³o czego tam szukaæ. Zamiast do domu poszliœmy prosto a¿ do pruskich koszar. rzuci³ jak rozkaz: – Do krypty. – Masz jakieœ pomys³y? – Dzisiaj nie mam czasu – Weiser wygl¹da³ na zaskoczonego. a Szymek. Kiedy mijaliœmy nagrobek Horsta Mellera. Weiser – jak dowiedzia³em siê teraz od Piotra – dwa razy odmówi³ im po¿yczenia zdezelowanej parabelki. Kiedy siedzia³em w domu z ropiej¹c¹ nog¹. których pe³no le¿a³o na drodze. najprzytomniejszy. wygl¹da³y jak stercz¹ce maszty zatopionych okrêtów. by przenieœæ je w okolice cmentarza albo na kamienio³omy. Od tej strony wszystkie nagrobki by³y porozbijane. Elki nie by³o w pobli¿u. bêdzie wybuch. ju¿ cmentarzem. Mieliœmy ju¿ za sob¹ wzniesienie i zza zakrêtu opadaj¹cej ³agodnie drogi wy³oni³ siê skraj cmentarza. Ale z nim nie mo¿na by³o dyskutowaæ.

Przewróci³ siê na pierwszym drucie kolczastym. który nie by³ proboszczem i którego nigdy do tej pory nie widzieliœmy. jak biegnie. – Na pewno go goni¹! I rzeczywiœcie. wsta³. ogl¹daj¹c siê za siebie. ale faceci z motykami. ¿eby u³atwiæ mu ucieczkê. który uciek³ od czubków i ukrywa³ siê gdzieœ w okolicy. a mo¿e siê przestraszy³. Nawet stoj¹c na krypcie. gdy jednak zbli¿y³ siê na odleg³oœæ kilku kroków i zobaczy³ trzy uwa¿nie spogl¹daj¹ce twarze. nie wiedzia³ albo po prostu zapomnia³. umyka³ dalej. i nasta³a cisza. w stronê nasypu. ¿arnowca. gdzie ros³y wysokie do kolan trawy. Zapamiêta³ kryptê. Ale biegliœmy. a kuropatwy œmiga³y spod nóg jak skrzydlate pociski. a krzaki rozchyla³y siê same. grabiami. a nie wariata. Mo¿e nie pozna³ nas zaabsorbowany ucieczk¹. podczas których echo dzwonów odbija³o siê o œciany lasu. po chwili poœród trzasku ³amanych badyli i szelestu odchylanych ga³êzi ujrzeliœmy ¯ó³toskrzyd³ego pomykaj¹cego w naszym kierunku.To nie by³ najlepszy pomys³. gdzie koñczy³ siê cmentarz i zaczyna³a dolina z pierwszymi ogródkami dzia³kowymi. ¿e dolinka nie jest ju¿ t¹ sam¹ dolink¹. 237 . jakby to nas œcigano. co dzieje siê ko³o dzwonnicy. da³ drapaka dalej. Minê³y mo¿e trzy minuty. œcigany przez koœcielnego kuternogê i jakiegoœ mê¿czyznê. ¿eby zagrodziæ mu przejœcie i schwytaæ go w sieæ z plugaw¹ satysfakcj¹ w oku. Jednego tylko nie przewidzia³. gdzie w s³oneczne dni cicho przemyka³y zaskroñce. kêpy dzikich ostów. ju¿ wyczuli psimi nosami radosn¹ muzykê swoich serc i namiêtnoœci i ju¿ ruszali. rozerwa³ go rêkami i umyka³ dalej. Trawa pochyla³a przed nim swoje ŸdŸb³a. Fontanny piasku tryska³y spod stóp ¯ó³toskrzyd³ego. w ka¿dym razie zamiast czmychn¹æ w g³¹b krypty. gdzie nie odnalaz³by go nawet oddzia³ milicji i sanitariuszy. – Ju¿ ktoœ tam jest – wyszepta³ Piotr. faceci z deseczkami i pêdzlami w d³oniach ju¿ zobaczyli go. nie mo¿na by³o dostrzec. szpadlami.

tak – potwierdzi³ drugi – nic ci nie bêdzie. Nie ucieka³ ju¿. ten sam. ale sta³o siê inaczej. – Niech ktoœ leci do telefonu na plebaniê! – krzykn¹³ koœcielny. g³owê pochyli³ lekko do przodu niczym zapaœnik i czeka³ na tamtych nieruchomo. Znów bieg³. lecz ponownie w z³ym kierunku – dzia³kowcy zd¹¿yli ustawiæ siê w szeroki pó³ksiê¿yc i zaciskali teraz kleszcze ob³awy. który zaczepi³ mnie i Weisera. wygl¹da³ wznioœle i wspaniale. trzymanym obur¹cz. niepewni. zatrzyma³ siê na chwilê i ruszy³ z powrotem. by³by uratowany. – Trzeba zadzwoniæ po milicjê albo do szpitala! Grubas. 238 . Wreszcie ¯ó³toskrzyd³emu uda³o siê odskoczyæ. Towarzysz¹cy koœcielnemu mê¿czyzna. a drugiego powali³ ciosem ³okcia w brzuch. jak dasz siê zaprowadziæ! Ale ¯ó³toskrzyd³y mia³ na ten temat odmienne zdanie. Podnosi³ siê powoli. Gdyby zerwa³ siê wtedy od razu i pogna³ w naszym kierunku. – Tak. trzeba przyznaæ. jednemu wytr¹ci³ kij. gdy nieœliœmy zaskroñce. od³o¿y³ motykê i ruszy³ w stronê cmentarza. co bêdzie dalej. a ¯ó³toskrzyd³y sta³ teraz jak samuraj poœród otaczaj¹cych go wrogów i z uniesionym kijem. Obaj wycofali siê spiesznie. W tej samej chwili dwaj odwa¿niejsi dzia³kowcy zbli¿yli siê do ¯ó³toskrzyd³ego. ¿eby zobaczyæ. co robiæ dalej. stan¹³ poœrodku opasaj¹cego koliska. ¯ó³toskrzyd³y ujrza³ nadbiegaj¹ce postacie. Rzuci³ siê na nich b³yskawicznym skokiem. Mê¿czyzna zd¹¿y³ wskoczyæ mu na kark i przez chwilê szamotali siê jak wœciek³e psy. prosto na koœcielnego.Pobiegliœmy œladem koœcielnego i mê¿czyzny. Zatrzymali siê. bardzo fachowo wyci¹gn¹³ przed siebie nogê w odpowiednim momencie i ¯ó³toskrzyd³y run¹³ jak d³ugi prosto pod stopy koœcielnego. – Spokojnie – przemawia³ pierwszy – nic ci nie bêdzie. I wtedy zobaczyliœmy ¯ó³toskrzyd³ego w zupe³nie nowej postaci.

– To niebezpieczny wariat – powiedzia³ któryœ z mê¿czyzn. – Poczekajmy, a¿ przyjedzie milicja. – Ma³o nas – oburzy³ siê ktoœ inny – na jednego czubka? Wówczas ujrzeliœmy najpiêkniejsz¹ czêœæ widowiska, bo wszystko to by³o przecie¿ jak widowisko: ci doroœli mê¿czyŸni w wieku naszych ojców z motykami i grabiami, a poœrodku ¯ó³toskrzyd³y niczym bohater legendy czy opowieœci. Mê¿czyŸni podchodzili coraz bli¿ej, a ¯ó³toskrzyd³y stan¹³ w rozkroku. – On musia³ byæ kiedyœ szermierzem – stwierdzi³ Szymek, podnosz¹c g³owê. – O, popatrzcie! Tak, ¯ó³toskrzyd³y umia³ nie tylko groziæ spaleniem Ziemi i obywateli jej; w walce na kije by³ od swych przeciwników o kilka klas lepszy. Podskakiwa³, obraca³ siê we wszystkie strony, b³yskawicznie parowa³ ciosy i sam je zadawa³, zawsze celnie. Trzask ³amanych trzonków i okrzyki napastników miesza³y siê ze sob¹. W pewnej chwili wygl¹da³o na to, ¿e ju¿ go maj¹, ¿e ju¿ go nakryli swoimi narzêdziami do uprawy roli, ale by³o to tylko z³udzenie. Wycofywali siê z podbitymi oczami, pot³uczeni i obszarpani, ¯ó³toskrzyd³y zaœ sta³ poœrodku i tryumfowa³. Dzia³kowcy zacisnêli ko³o i naradzali siê przez chwilê. Potem ruszyli znów, jeszcze szybciej, lecz skoñczy³o siê jak poprzednim razem: nie dostali go i wyszli ze starcia poturbowani i obt³uczeni. Nagle w stronê zwyciêzcy poszybowa³ kamieñ. Potem drugi. Potem trzeci. ¯ó³toskrzyd³y uchyla³ siê zwinnie, a niektóre pociski zbija³ kijem, ale by³o ich coraz wiêcej i pada³y coraz szybciej ze wszystkich stron. Najpierw oberwa³ w szyjê. Drugie trafienie z pewnoœci¹ go zabola³o – dosta³ w przegub d³oni i przez chwilê musia³ trzymaæ kij tylko w jednej rêce. A potem r¹bnêli go w g³owê, jeszcze raz w szyjê i jeszcze raz w g³owê. Dalej trudno ju¿ by³o dojrzeæ, bo kamienie pada³y jak grad i tamci przybli¿ali siê coraz bardziej, a¿ wreszcie doszli go, choæ broni³ siê jeszcze,
239

i teraz widzieliœmy tylko podnosz¹ce siê i opadaj¹ce kije i wykrzywione twarze z wyszczerzonymi zêbami. Ile mog³o up³yn¹æ czasu, zanim od strony rêbiechowskiej szosy zawy³a syrena? Pamiêtam tylko, ¿e przez ca³y ten d³ugi jak wiecznoœæ czas kije, trzonki od ³opat i motyk wznosi³y siê i opada³y, pamiêtam te¿, ¿e kiedy karetka pogotowia ze szpitalnym krzy¿em na drzwiczkach zabuksowa³a w piasku kolejowego nasypu, po którym nie jeŸdzi³ ¿aden poci¹g, ¿e kiedy wyskakiwali z niej sanitariusze w bia³ych kitlach – ja bieg³em ju¿ na cmentarz œcigany okrzykami Szymka i Piotra, bieg³em do drewnianej dzwonnicy, odwi¹zywa³em sznur zatkniêty rêk¹ koœcielnego za poczernia³¹ belkê i ci¹gn¹³em go z ca³ych si³ w nogach i d³oniach, ci¹gn¹³em, podskakuj¹c i znów staj¹c na ziemi, ci¹gn¹³em jak szalony, bo w³aœnie wtedy poczu³em siê po raz pierwszy w ¿yciu szalony, ci¹gn¹³em go i p³aka³em, p³aka³em i ci¹gn¹³em, i znowu p³aka³em, a¿ dopadli mnie Szymek i Piotr i si³¹ oderwali od tego sznura, bo ju¿ prawie do niego przyros³em, oderwali mnie i powlekli do lasu na Bukowej Górce. Pamiêtam te¿, ¿e nie odezwa³em siê do nich ani s³owem i pojecha³em sam na pla¿ê w Jelitkowie. Siedzia³em tam do zmroku nad brudn¹ i cuchn¹c¹ wod¹ zatoki. Po pla¿y snuli siê pojedynczo bezrobotni rybacy i d³ugimi tykami sprawdzali stan rybnej zupy przy brzegu. Latarnia w BrzeŸnie obraca³a siê ju¿ dooko³a, a statki na redzie zapala³y œwiat³a pozycyjne. Daleko od strony Sopotu ktoœ rozpali³ na piasku ognisko. Nawet gdyby podszed³ do mnie Weiser, nawet gdyby on sam poprosi³ mnie o cokolwiek, by³bym niemow¹. Szymek wyszed³ z gabinetu dyrektora. Mrugn¹³ okiem. Znaczy³o to: „w porz¹dku, mówi³em, jak ustaliliœmy”. Us³ysza³em swoje nazwisko. Zobaczy³em, ¿e mê¿czyzna w mundurze ma zapiête wszystkie guziki, a dyrektor poprawi³ krawat, który
240

EMIL KRESAK Buki, Oliwa 1953

teraz nie przypomina³ ju¿ kokardy jakobiñskiej ani wy¿êtej szmaty, ani szalika z ok³adem na gard³o, tylko zwyczajny krawat, kupiony w Domu Towarowym w centrum Wrzeszcza. – No jak? – zapyta³ M-ski. – Przypomnieliœmy sobie co nieco? Czy wolimy rozmawiaæ z panem prokuratorem w areszcie? – zakoñczy³ g³oœno. – Tak, proszê pana. – No, mów – mundurowy zrobi³ d³oni¹ gest rezygnacji – mów, co wiesz. – Wszystko mam od pocz¹tku opowiadaæ? – Nie – wtr¹ci³ dyrektor – masz powiedzieæ, jak by³o z t¹ sukienk¹ Wiœniewskiej. – Ale to nie by³a sukienka, proszê pana, to by³ tylko kawa³ek. – Dobrze, kawa³ek. No wiêc, gdzieœcie go znaleŸli po wybuchu? – Tam, proszê pana, jest taki stary d¹b, tam ¿eœmy go znaleŸli. Mundurowy przysun¹³ mi mapê. – Gdzie? – O tutaj, tutaj jest ten d¹b i tutaj – pokaza³em palcem – le¿a³ ten kawa³ek. – Kto znalaz³? – M-ski zapyta³ szybko. Zrobi³em pauzê, jakbym musia³ sobie przypomnieæ ten szczegó³. – Szymek, proszê pana. – No dobrze – twarz M-skiego nie zdradza³a niczego, choæ wiedzia³em, jak bardzo musi byæ zadowolony. – A gdzie spaliliœcie ten kawa³ek? – Na kamienio³omach, proszê pana. Mundurowy zniecierpliwi³ siê ostatnim wyjaœnieniem. – Tu w okolicy nie ma ¿adnych kamienio³omów, co ty pleciesz?
242

– Dobrze – dyrektor nie pozwoli³ mi na dalsze wyjaœnienie tej kwestii. – To jest polana z g³azami narzutowymi – zwróci³ siê do mundurowego. – Wszyscy z okolicy tak j¹ nazywaj¹. – A kiedy to by³o? – bada³ dalej M-ski. – Tego samego dnia, wieczorem, proszê pana. – To ty nios³eœ ten strzêp sukienki, tak? – Ja, a sk¹d pan wie? M-ski uœmiechn¹³ siê tryumfuj¹co. – Widzisz, przed nami niewiele da siê ukryæ. Która to by³a godzina? – Nie pamiêtam dok³adnie, proszê pana, gdzieœ po siódmej chyba by³o, raczej przed ósm¹. – Tak. A co zrobiliœcie potem? – Ju¿ nic, potem poszliœmy do domu. – A dlaczego nie powiedzieliœcie o tym rodzicom? – Bo to by³o straszne, proszê pana, ¿e oni wylecieli w powietrze. To by³o tak straszne, ¿e nie wiem nawet, czy na spowiedzi móg³bym o tym opowiedzieæ – wyrzuci³em jednym tchem. M-ski uœmiechn¹³ siê po raz drugi. – No proszê, a jednak powiedzia³eœ, i to nie ksiêdzu, tylko nam! – Jesteœcie tutejsi? – spyta³ niespodziewanie mundurowy. – Nie rozumiem – odpowiedzia³em, bo rzeczywiœcie nie wiedzia³em, o co mu mog³o chodziæ w tym pytaniu? – Pytam, czy twoi rodzice s¹ st¹d. – Tak, proszê pana, st¹d. Ojciec urodzi³ siê w Gdañsku i matka te¿. – No dobrze – M-ski koñczy³ przes³uchanie. – A jakiejœ rzeczy Weisera, czegoœ po nim nie znaleŸliœcie? – Nie, proszê pana, zreszt¹ wybuch by³ tak silny, ¿e nawet niczego nie szukaliœmy, bo ten kawa³ek sukienki, to by³ czysty przypadek.
243

WoŸny ziewa³ przeraŸliwie. robi za Napoliona albo za Mickiewicza. mówi pani? 244 . ale zboczeniec. proszê pani. ¿e wszystko na razie idzie ustalon¹ tras¹. jaki normalny wariat biega po cmentarzu i dzwoni? Jaki wariat zak³ada sobie he³m na g³owê i lezie przez ulice? Normalny wariat. tak jak tamci chcieli od pocz¹tku. – Moja szwagierka mówi. – Jezus Maria! Zboczeniec. z Pisma Œwiêtego? – No. Siad³em na sk³adanym krzeœle i pokiwa³em do Szymka g³ow¹. Rano nastêpnego dnia w sklepie Cyrsona us³ysza³em tak¹ rozmowê naszych s¹siadek: – S³ysza³a pani? Z³apali tego wariata. ¿e to nie by³ wcale wariat. a ja przypomina³em sobie. moja droga. co wydarzy³o siê dalej. – Te¿ coœ! To nie by³ wariat.– Mo¿esz ju¿ iœæ i zawo³aj drugiego kolegê – uci¹³ dyrektor. to jednak wariat. œwiêty jakby cz³owiek. Na dachu. zboczeniec. – No. na co czekasz? Po raz pierwszy od rozpoczêcia œledztwa poczu³em siê pewniejszy. Zrozumia³ natychmiast. takie samo jak Szymek. ¿eby o Bogu mówiæ. – Piotr. tylko natchniony. Od tego jest ksi¹dz. co po Brêtowie biega³ i ludzi straszy³. zepsutych zêbów. ale jakby z Pisma. – A bo to wiadomo? – wtr¹ci³a siê teraz nowa rozmówczyni. niby niedok³adnie. ukazuj¹c rz¹d czarnych. da³em oko. bo ona tam mieszka. mówi pani? – A tak. teraz ty – zawo³a³em go z otwartych drzwi i kiedy mija³ mnie. ca³y czas o Bogu i karze za grzechy! – Te¿ coœ! Nie. raz sta³ podobno na dachu i mówi³ takie rzeczy jak z Pisma Œwiêtego! – Jak to.

¿eby o nas? – Przy tym to nie. Przy bramie spotkaliœmy Weisera i Elkê. – No to przeczytaj sobie – podsun¹³ mi pod nos gazetê. – No i co? – zapyta³em. – PrzyjdŸcie trochê wczeœniej. gdzie zawsze? – Tam. „Obywatelska postawa” g³osi³y czcionki. – Przesz³o ci ju¿? – zapyta³ bez gniewu. co mówi¹ s¹siadki. tylko. ale wtedy im uciek³. s³odkawy zapach flaków. – Tak. Przysz³a moja kolej na kupowanie i nie s³ucha³em dalej. lepiej. a o nas nie. gdzie zawsze – i ju¿ goni³a za Weiserem. którzy wychodzili w³aœnie z domu. którego ujêto dziêki pomocy szczêœliwych w³aœcicieli Pañstwowych Ogródków Dzia³kowych imienia Ró¿y Luksemburg. – Tak – odpowiedzia³em – lepiej. z któr¹ wraca³ do domu. – A chcia³byœ. – Zaraz – zatrzyma³ j¹ Szymek – jak piknik. tylko patrz – zniecierpliwi³ siê wyraŸnie. – A o co chodzi? – Nie pytaj. tak? 245 . Z masarni za sklepem Cyrsona unosi³ siê nieprzyjemny. ¿eby nie wiedzieli. Podpisana inicja³ami „kz” nie zrobi³a na mnie wiêkszego wra¿enia. – Tam.– Na dachu i nawet milicja przyjecha³a. spotka³em Szymka. Przeszliœmy przez kocie ³by na drug¹ stronê ulicy. to trzeba mieæ jakieœ jedzenie. – Tu – pokaza³ palcem nag³ówek. ¿e o nim napisali. ¿eœmy mu pomagali. a gdy wybieg³em ze sklepu. bo robimy dziœ piknik – powiedzia³a weso³o. Notka mówi³a o schwytaniu niebezpiecznego szaleñca. – Co z tego? – Nic. ¿eby nikt nie wiedzia³.

– No. mo¿ecie nic nie przynosiæ. – Ale z was kapuœciane g³¹by! – œmia³a siê. te¿ pokrojony w plasterki. sol¹c pomidory. Usiedliœmy po turecku. Szli pod górê. jaki bia³y? Wszystko by³o przygotowane z du¿ym szykiem. – Od proboszcza Dudaka? – Nie poplam tylko! – spojrza³a na nas. Kiedy wszystko by³o gotowe. Kiedy zeszliœmy w dolinkê. Elka i Weiser siedzieli pod dêbem nad roz³o¿onym obrusem. Czemu nie wpadliœmy na to wczeœniej? A ja zapyta³em Elkê. pojutrze mieliœmy staæ w sali gimnastycznej w bia³ych koszulach i ciemnych 246 . nie mówi³a. Szymek wyj¹³ z siatki piêæ butelek oran¿ady. a on kroi³ szerokie pajdy i podawa³ ka¿demu po kolei wed³ug wskazówek zegara. – Niez³e. Rzeczywiœcie. w stronê lasu. mas³o w porcelanowym kubeczku i ¿ó³ty ser. wyci¹gnê³a z koszyka bochenek chleba i nó¿. – Te¿ coœ przynieœliœcie. – Nie widzisz. – Przecie¿ to po¿egnanie wakacji! Wszystkim zrobi³o siê smutno. ¿e myœli o czymœ takim. – Sk¹d to wykombinowa³aœ? – spyta³ Piotr. zamiast w domu. Podsunê³a to Weiserowi. pomiêdzy nimi sta³a solniczka. ¿eby nie przychodziæ z pustymi rêkami. ¿e Elka zna³a siê na rzeczy – obok pokrojonych w plastry pomidorów le¿a³y ogórki. prze¿uwaj¹c chleb z pomidorem. – Wybuchowy piknik! – Szymek œmia³ siê z w³asnego pomys³u. ca³kiem nieŸle – mówi³a. Trzeba przyznaæ. co? Ale piknik nie by³ wcale wybuchowy. z jakiej okazji ten piknik. taki piknik – mówi³ Piotr. ukazuj¹c wiewiórcze zêby.– Dobra – zawo³a³a Elka i pokaza³a na koszyk trzymany w prawej rêce – ja wszystko mam. któr¹ kupiliœmy wspólnie. – W³aœciwie to niez³a rzecz. – Jedzenie w lesie.

najs³abszy nawet podmuch wiatru nie m¹ci³ lepkiej ciszy pomiêdzy ziemi¹ a bezchmurnym niebem. kiedy zapad³o milczenie wokó³ bia³ego obrusa. jeszcze nie zimnych. które powinniœmy ceniæ i szanowaæ. skoro zawsze piliœmy z butelki. wiedzia³. ¿eby tak jeszcze miesi¹c! – przerwa³ milczenie Szymek. A teraz. co ja bym da³. – Nie wiem dlaczego. Tylko ¿e ka¿dego lata nadchodz¹cy kres czu³o siê we wszystkim – w k³êbiastych chmurach. Weiser otworzy³ pierwsz¹ butelkê oran¿ady i nalewa³ musuj¹cy p³yn do szklanki. gdy letnicy opuszczali Jelitkowo i coraz wiêcej koszy pla¿owych œwieci³o pustk¹. ¿e koñczy siê ju¿ nied³ugo lato. w ostrym powietrzu koñcowych dni sierpnia. wszystko by³o inaczej – lato zdawa³o siê pêcznieæ w rozgrzanym i drgaj¹cym powietrzu. – Czerwona – powiedzia³ z uznaniem Piotr. które znika³y po dwóch tygodniach. – Chryste. Ale nikt nie kwapi³ siê do rozmowy. sk¹d cienk¹ strug¹ dobiega³o nas buczenie niewidocznego samolotu. skoro ka¿dy. 247 . a ja dziwi³em siê po co tyle zachodu. któr¹ podsunê³a mu Elka. Ale i tym razem nikomu nie chcia³o siê mówiæ. ale ju¿ s³onych jak zapowiedŸ sztormu. dziwne i cudaczne. aby pojawiæ siê dopiero za rok o tej samej porze. Jedynie œwierszcze tak samo jak zawsze wygrywa³y swoje monotonne melodie i jak co roku o tej porze pojawi³y siê mrówki z cienkimi b³onami skrzyde³ek. kto kupowa³ w sklepie Cyrsona. ¿e wypoczêci jesteœmy i opaleni i ¿e wita nas znowu z radoœci¹ w tych murach. ¿e czerwona oran¿ada ma w sobie wiêcej gazu i pachnie lepiej ni¿ ¿ó³ta. Naczynie kr¹¿y³o z r¹k do r¹k. kurz trzech miesiêcy pokrywa³ szar¹ warstw¹ liœcie drzew i paproci i ¿aden. w ch³odnych podmuchach wiatru. czerwona jest lepsza od ¿ó³tej.spodenkach i s³uchaæ przemówienia dyrektora. które jak skrzyd³a anio³ów przesuwa³y siê nad zatok¹. Czu³o siê umieraj¹ce lato.

pada³ na ziemiê. a nawet ma³e kamienie. Napisa³em ju¿. ale wobec tego. czekaj¹c na wschód s³oñca. co by³o w œrodku. rozszerzaj¹ca siê ku górze. Wszyst248 . gdzie ona gra³a na fletni Pana. huœtaj¹c siê nieznacznie w lewo i prawo. mówi³ niezrozumia³e s³owa i lewitowa³. ¿e ob³ok py³u. trzymali siê za rêce czy nie. jest to rzecz o drugorzêdnym znaczeniu. Byæ mo¿e spêdzili tê noc w piwnicy cegielni. ¿e ostatnia eksplozja. ale nie jakoœ specjalnie. Napisa³em te¿. to przecie¿ – czego wówczas nie napisa³em – tr¹ba porusza³a siê prawie po ca³ej dolince jak nakrêcony niewidzialn¹ rêk¹ b¹k. ¿e tr¹ba zawinê³a swoim rêkawem koszyk. zesz³oroczne i opad³e w tym roku liœcie.Kiedy wszystko zosta³o ju¿ zjedzone i wypite. prawie czarnego koloru. wsysaj¹c w swój wiruj¹cy tygiel patyki. a on tañczy³. Przeszliœmy spod dêbu na drug¹ stronê dolinki. ale do góry dnem. w¹ska u do³u. Nie napisa³em te¿. Elka pozbiera³a rzeczy do koszyka. unios³a go w górê i wyrzuci³a kilkanaœcie metrów dalej. drobin ziemi i strzêpów trawy by³ jak olbrzymia tr¹ba powietrzna. Szymek powiedzia³by: „zabawiali siê w doktora i pacjentkê”. Bia³y obrus powoli opada³. Weiser w tym czasie przytarga³ z krzaków pr¹dnicê i ³¹czy³ jak zawsze przewody. co wydarzy³o siê nastêpnego dnia. z czym skojarzy³a mi siê wiele lat póŸniej. szyszki. tak ¿e wszystko. ciemnego. choæ wtedy nie wiedzieliœmy. ¿e bêdzie ostatnia. który zosta³ pod dêbem. Sam ju¿ nie wiem. tylko jak zwykle: „no to czeœæ” i poszli pod górê razem. a nawet niedorzeczne. i napisa³em te¿. Nie jestem jednak tego taki pewien. Byæ mo¿e w³óczyli siê ca³¹ noc po lesie albo przesiedzieli a¿ do œwitu na którymœ ze wzgórz. A potem Weiser i Elka po¿egnali siê z nami. wypad³o z brzêkiem i ha³asem na ziemiê. I chocia¿ porównanie to jest mo¿e pretensjonalne. tak¿e butelki po oran¿adzie. a wiêc ostatnia eksplozja ró¿ni³a siê od poprzednich.

pan nie wie. z kim? – pan Weiser popatrzy³ na ni¹ znad drucianych binokli. pó³ godziny poci¹giem.ko byæ mo¿e. pó³ godziny poci¹giem. – Gdzie. nie wie pan? Ale pan Weiser nie by³ zadowolony z wyjaœnienia. co by³oby dalej. – Niby jak? – Mówiê. a ja by³em przestraszony. A Elka pojecha³a tam do babki na jeden dzieñ i przenocowa³a. dlaczego nic nie powiedzia³? 249 . pani mówi. – Dawid o wszystkim zawsze mówi. bo pan Weiser nigdy prawie nie wychodzi³ z domu i kiedy siê ju¿ pokaza³. W ka¿dym razie pierwsz¹ osob¹. wracaj¹ca w³aœnie z zakupami. – Gdzie jest Dawid? – zapyta³ ostro. pan pyta. – Musisz wiedzieæ – mówi³ wolno i bardzo wyraŸnie – bo kto ma wiedzieæ. a wtedy on pochyli³ siê tak. proszê pana. na wieœ. któr¹ spotka³em rano na klatce schodowej. panie Weiser? Pojecha³ z Elk¹ do Pszczó³ek. Poprawi³ binokle i zdj¹³ z szyi centymetr. gdyby nie pani Korotkowa. pó³ godziny poci¹giem. jak nie ty? Nie wiem. S³uch mia³a dobry i zaraz wtr¹ci³a siê do rozmowy. ¿e przewieszony przez szyjê centymetr dotkn¹³ mojego nosa. to taka miejscowoœæ w stronê Tczewa. – Pszczó³ki. – Nie wiem – odpowiedzia³em. – I œwiata bo¿ego poza ni¹ nie widzi. – Niby jak? – Mówiê. Przecie¿ on za ni¹ lata dzieñ w dzieñ – Korotkowa pokaza³a w uœmiechu wszystkie pozosta³e przy ¿yciu zêby. – A Dawid? – Dawid. – Jak to. by³ dziadek Weisera. wygl¹da³ zawsze groŸnie.

– Niech pan jego zapyta. za takim samym przyczó³kiem zerwanego mostu. po której M-ski szed³ na spotkanie z gospodyni¹. po jego lewej stronie dochodzi ogrodzenie szpitala czubków. Aby dojœæ do potoku. i strzykaliœmy œlin¹ w dó³. miejsca maj¹ na wsi wiêcej ni¿ tutaj. ¿e chyba tak. gdzie zaczyna siê wzgórze. na po³udnie. Nie by³o ich tak¿e w dolince ani na cmentarzu. gdy tylko mija³o nas jakieœ auto. A kiedy by³em ju¿ na dole i szed³em przez podwórko. dziesiêæ metrów ni¿ej przeje¿d¿a co jakiœ czas samochód. nasyp biegnie dalej i po piêciuset metrach ³agodnego ³uku przechodzi w przekop w miejscu. jak pyta o to wszystko i jak pani Wiœniewska odpowiada mu. Nigdzie. Wiedzieliœmy. W koñcu poszliœmy nasypem kolejowym a¿ do rêbiechowskiej szosy. bo pods³uchiwali ca³¹ rozmowê przy tylnych drzwiach do ogrodu. s³ysza³em. jeszcze pod nasypem. ¿e nie pojechali do Pszczó³ek na razie tylko tyle. w¹sk¹ œcie¿k¹. jak nad przepaœci¹. i nawet da³a im coœ do jedzenia na drogê. lecz jego podnó¿em. trzeba iœæ nie œladem kolejowych podk³adów po nasypie. przez któr¹ wchodzi³o siê na strzelnicê. nale¿y przedzieraæ siê przez za250 . czy mo¿e zaprosiæ na ten wyjazd kolegê. bo Elka pyta³a. staliœmy jednak na betonowym progu. Z drugiej strony szosy. a ja w chwilê póŸniej s³ysza³em pana Weisera pukaj¹cego do drzwi Elki. jak wróci – i pani Korotkowa ruszy³a do góry. Ale w cegielni ich nie by³o. Œcie¿ka urywa siê nad wod¹ i nie prowadzi ju¿ donik¹d. Tam w³aœnie. gdzie na zerwanym przêœle mostu mo¿na by³o usi¹œæ i patrzeæ. jak pod stopami. przep³ywa Strzy¿a. by³a zaparta od wewn¹trz. a nieco wczeœniej. bo od stacji trzeba tam iœæ dobre trzy kilometry z hakiem. ani w kamienio³omach. i ona zgodzi³a siê. czemu nie. Szymek z Piotrem wiedzieli o wszystkim. t¹ sam¹. Zamiast usi¹œæ. a œciana. Aby iœæ w górê rzeczki.

czyli ka¿dy z nas zostawi³ tam cztery swoje autografy na potwierdzenie ustalonej wersji wydarzeñ. i biec bêdziemy na ich spotkanie tyle razy. gdy œledziliœmy nauczyciela. siedz¹ i nic nie robi¹. ile o tym pomyœlê. za nami woŸny. Wiêc jak to by³o na koniec? Nie. bo ta historia nie ma ¿adnego koñca – pytam. nie pozosta³o nic inne251 . jak siedz¹ nad wod¹. Widzieliœmy ostatni wybuch w dolince za strzelnic¹. jak na rysowanej z pamiêci mapie. gdzie potok od po³udniowej strony podp³ywa do nasypu. przed chwil¹ zobaczy³em Elkê i Weisera. jak by³o na koniec œledztwa. który ze strachu spaliliœmy tego samego dnia wieczorem w kamienio³omach. sk¹d p³ynie dalej w kierunku miasta podziemnym kana³em. Niestety. za oknami bêbni³ wrzeœniowy deszcz. kiedy ju¿ przes³uchano Piotra i kiedy M-ski wezwa³ nas wszystkich do gabinetu? Staliœmy przed biurkiem dyrektora. za trzy dwunasta. tylko mocz¹ w niej nogi. i wiem. a my jeden po drugim ¿ó³tym d³ugopisem mundurowego podpisywaliœmy zeznania i brudnopis protokó³u. gdzie Strzy¿a wpada do w¹skiego tunelu pod kolejowym wa³em. Po lewej stronie nasypu Strzy¿a rozlewa siê w niewielki staw i znika w ocembrowanym ujêciu.roœla. Widzê to wszystko bardzo dok³adnie. albo raczej Weisera i Elkê. oprócz skrawka jej czerwonej sukienki. podpisywaliœmy dwa razy przez kalkê. jak my. nie na koniec tego dnia ani ca³ej historii. Weisera i Elkê rozerwa³o na strzêpy. w szarym od dymu powietrzu unosi³ siê zapach potu. i zaraz zbiegniemy z przyczó³ka mostu na szosê i bêdziemy biec w¹sk¹ œcie¿k¹ jeden za drugim. bo w³aœnie tam. ¿e za chwilê krzyknê „o!” i wyci¹gnê d³oñ dok³adnie tam. jakbyœmy odnaleŸli Bursztynow¹ Komnatê albo skarb ostatniego króla Inków. zawsze tak samo g³oœno i zawsze tak weso³o. depcz¹c sobie po piêtach.

który odnaleziono w piwnicach nieczynnej cegielni. a woŸny wysypywa³ do kosza niedopa³ki z popielniczki. dar³ siê okropnie: – Otwieraæ! Otwieraæ natychmiast! Natychmiast otwieraæ! – i znowu targa³ za klamkê. jak¹œ piêkn¹ sentencjê. jak na przyjêciu albo na targu. Tak wygl¹da sprawa. literami wielkimi jak dwuz³otówki. za nim pana Korotka i ojca Piotra. znaleŸli j¹! A kiedy ojciec puœci³ ju¿ M-skiego. Równo z ostatni¹ liter¹ nazwiska zegar wybi³ godzinê dwunast¹. a jeszcze dalej matkê Szymka i moj¹. Najpierw swój koœlawy podpis po³o¿y³ Szymon. – No – rzek³ M-ski – teraz mo¿ecie iœæ do domu. Owszem. i wali³ ku³akiem w drzwi. odprowadzi was sier¿ant. niczego siê nie boi”. zawsze pisa³ lew¹ rêk¹ i zawsze trochê koœlawo. wszyscy mówili naraz. Nie wiemy nic o ¿adnym sk³adzie materia³ów wybuchowych poza tym. Tak. ale rozleg³o siê ³omotanie do drzwi wejœciowych szko³y i ktoœ. Po nim Piotr. tam gdzie potok ju¿ za tunelem rozlewa siê szeroko wœród gêstych szuwarów. o czym wiemy. Mój ojciec wpad³ do œrodka i zanim ktokolwiek coœ powiedzia³. Weiser mia³ jakiœ stary.go. bez w¹tpienia powiedzia³by coœ w tym stylu. coœ w rodzaju: „Kto siê prawdy nie boi. Ostatni podpisa³em ja. wiêc w pierwszej chwili niczego nie mo¿na by³o zrozumieæ. ale to wszystko. ¯yje. niczym na akademii. w tym miejscu M-ski niechybnie powiedzia³by jakiœ mora³. przekrzykuj¹c deszcz. Tak. Dyrektor wsta³ i zapi¹³ marynarkê. znaleziono Elkê nad stawem. zardzewia³y automat niemiecki i nawet pozwoli³ nam kiedyœ dotkn¹æ go na chwilê. chwyci³ M-skiego za klapy i wrzasn¹³: – ZnaleŸli. ale nie 252 . W œwietle zapalonej przez woŸnego lampy ujrza³em w strugach deszczu mojego ojca.

ani gdzie mieszka. gdzie mieszka. co siê sta³o z Weiserem. a sprawê przekazujemy prokuraturze! – Proszê bardzo! – jeszcze g³oœniej mówi³ mój ojciec. – Ale nie dzisiaj! – i wygl¹da³ przy tym tak groŸnie. Po trzech tygodniach wiedzia³a ju¿. takie samo jak gdy ktoœ bezb³êdnie odpowiada³ przy tablicy albo na pi¹tkê napisa³ klasówkê. ZawieŸli j¹ do Akademii. Wszystko siê jej pomiesza³o. milcza³a jak grób. Nie umia³a nazwaæ niektórych przedmiotów i mówi³a do pielêgniarki: „podaj mi zegar”.odzyska³a przytomnoœci. ¿e gdyby M-ski albo mundurowy lub dyrektor chcieli nas jeszcze zatrzymaæ. gdzie j¹ znaleŸli. T³umaczono to szokiem i czekano na polepszenie. wypytywano j¹. chyba jeszcze gorsza ni¿ w barze „Liliput”. ale twierdzi³a. Prokuratorowi powiedzieliœmy. ale tylko do wojskowej strzelnicy. Dopiero na pocz¹tku paŸdziernika z³apa³a równowagê. Nie wiadomo. – W takim razie – powiedzia³ – œledztwo nie jest zakoñczone. Wczeœniej przeczesywali ca³¹ okolicê. Nie wiadomo te¿. W tym czasie nie ¿y³ ju¿ pan Weiser i poza prokuratorem. ¿e jest ch³opakiem i ¿e nazywa siê Weiser. ¿e 253 . lecz niczego nie pamiêta³a. Œledztwo jednak nie zosta³o wznowione w poniedzia³ek ani nigdy póŸniej. choæby przez moment. Twierdzi³a na przyk³ad. ani jak siê nazywa. M-ski spojrza³ na nas i w jego oczach ujrzeliœmy ³agodne zdziwienie. ale o tamtym nadal ani s³owa. sk¹d siê tam wziê³a. Bo kiedy tylko Elka odzyska³a przytomnoœæ. bo pan Korotek i ojciec Piotra stanêli zaraz przy nas i wygl¹dali równie groŸnie. nikt nie dopytywa³ siê o Dawida. ¿e po raz ostatni bawi³a siê z Weiserem w po³owie sierpnia i niewiele z tego pamiêta. a chodzi³o jej o talerz z zup¹. Milicja szuka teraz po tamtej stronie. ojciec na pewno uderzy³by któregoœ z nich i by³aby straszna awantura. który przes³ucha³ nas jeszcze raz na du¿ej przerwie.

gdyby nie tamten dzieñ nad Strzy¿¹. daliœmy drapaka. – W³aœciwie to twój dziadek – mówi³ teraz do Weisera. Nie mogliœmy widzieæ Weisera. bo le¿a³a bez przytomnoœci w zaroœlach.. – Niepokoi³ siê bardzo. Ostateczna wersja by³a taka: Elkê po wybuchu fala powietrza odrzuci³a w gêste paprocie.oczywiœcie ¿adnego pogrzebu sukienki nie by³o. Strach i wyobraŸnia dopisa³y resztê. przynajmniej czêœciowo. jak ich widzieliœmy. Elka odzyska³a po jakimœ czasie przytomnoœæ. – Szukaj¹? – zdziwi³a siê. I w koñcu dochodzenie umorzono. – Co tu robicie? – dysza³ Szymek. czy musicie p³oszyæ nam ryby? ¯artowa³a. kr¹¿¹c wokó³ stawu. Tylko M-ski na lekcjach przyrody patrzy³ na nas podejrzliwie a¿ do samego koñca szko³y. bo ostatecznie. bo go rozerwa³o. Weiser by³ prowodyrem niebezpiecznych zabaw i na nim spoczywa³a g³ówna wina. Mog³o nam siê wydawaæ.. – Mówi³em mu. ¿e id¹ pod górê. kiedy dobiegamy w³aœnie do potoku. co bawili siê niewypa³ami i póŸniej ze strachu dorobili tak¹ historiê. Elka odwraca g³owê w naszym kierunku i wo³a: – Hej. – nie by³ pewien. zanim zd¹¿y³a siê utopiæ. a my. – Szukaj¹ was. – Kto nas szuka? – No. Ale to by³a tylko fantazja. ze strachu. jak stwierdzono. W dolince po wybuchu oni odeszli w górê i to by³ ostatni raz. ale to mo¿e dlatego ¿e coœ niecoœ wiedzieliœmy o jego ukrytych pasjach. ani Elki. fantazja niegrzecznych ch³opców. W Strzy¿y nie by³o ryb. ¿e jadê z ni¹ do Pszczó³ek. a oni nie mieli wêdki ani podbieraka. ale zb³¹dzi³a a¿ nad Strzy¿ê i tam upad³a w szuwary. 254 . albo spad³a z nasypu do stawu i pr¹d wyniós³ j¹ na brzeg. i usi³owa³a dotrzeæ o w³asnych si³ach do domu. Wszystkie k³amstwa puszczono nam w niepamiêæ. Wszystko? Wszystko.

– Przygotowania do specjalnego wybuchu – wyjaœni³. – Tu bêdzie mo¿na p³ywaæ – pokaza³ rêk¹ na ³¹kê od strony rêbiechowskiej szosy – wszystko zaleje woda! 255 . ¿e nie nale¿y w takim momencie pytaæ. jak wypytywa³ siê wszystkich o ciebie i nie wiedzia³ o niczym. a tu gdzie teraz staliœmy w wodzie i wy¿ej w górê strumienia by³oby normalne jezioro. – Przyszliœcie nas badaæ? – No dobra – pojednawczo odezwa³ siê Piotr. eksplozja musia³aby zasypaæ jego w¹ski przekrój zwa³ami ziemi z kolejowego nasypu i w miejscu przepustu zrobi³aby siê wysoka na siedem–osiem metrów tama. Wiedzieliœmy. tylko przygotowania. – Genialne! – wyszepta³ Szymek. w tej samej chwili zrozumia³em. to nie. o co mu chodzi. – Ale najpierw trzeba wszystko obliczyæ i porachowaæ. bo zaraz powie resztê. A w ogóle to nie byliœcie w Pszczó³kach – w jego tonie da³o siê wyczuæ nutê podziwu i pal¹cej ciekawoœci. – Nie wasza sprawa – odpowiedzia³a Elka.– Nie k³am! – Szymek po raz pierwszy podniós³ na niego g³os. – Cudowne! – Jemu te¿ spodoba³ siê pomys³ zagrodzenia strumieniowi biegu. ale co tutaj robicie? Przecie¿ tu nie ma nawet uklejek! Elka spojrza³a na Weisera. a¿ do pierwszych drzew. i zaraz. To by³ rzeczywiœcie niezwyk³y pomys³: gdyby w tunelu pod nasypem pod³o¿yæ ³adunek. Spojrza³em w górê rzeczki. – Nie k³am. s³yszeliœmy twojego dziadka. – Nic nie robimy – odpowiedzia³ za ni¹ i po chwili wahania doda³ – w³aœciwie nic nie robimy. sk¹d wœród leszczyn i olch sp³ywa³a tutaj niewielkimi meandrami. Bada³ nasz¹ ciekawoœæ. – Jak nie. który sta³ teraz w potoku do po³owy ³ydek i przypatrywa³ siê wodzie spadaj¹cej do cementowego progu.

– Tak – potwierdzi³ Weiser – wszystko zaleje woda. ale trzeba obliczyæ masê ziemi i si³ê eksplozji. jak obejmuje mnie wilgoæ pachn¹ca stêchlizn¹. – Jedenaœcie. tak samo jak metry szeœcienne ziemi nad moj¹ g³ow¹ nie budzi³y we mnie lêku. trzydzieœci dwa. naniesiony latami mu³ i kawa³ki cegie³. ostro¿nie stawiaj¹c stopy. trzydzieœci trzy. – Czu³em. – Trzeba wejœæ do tunelu – powiedzia³ Weiser – i zmierzyæ dok³adnie jego d³ugoœæ. Mówi³. czterdzieœci trzy. ch³odny i przenikaj¹cy. patrz¹c w ciemn¹ dziurê. – Zupe³nie jak w piwnicy icy… icy… icy… Ruszy³em przed siebie lekko przygarbiony. Ale nie daliœmy mu dojœæ do s³owa. dwanaœcie. – Trzydzieœci jeden. pod którymi wyczuwa³em zgni³e roœliny. rêkami podpieraj¹c siê wilgotnych i oœliz³ych œcian. – Oho! – krzyk wróci³ echem. Tunel nie by³ wysoki. trzynaœcie. 256 . bo na koñcu tunelu i obejmuj¹cej mnie ciemnoœci… czterdzieœci dwa. ale nie przera¿a³ mnie wcale. jego betonowy wlot siêga³ mi do wysokoœci oczu w najwy¿szym miejscu symetrycznie sklepionego pó³kola. jaki wyczuwa³o siê w krypcie na brêtowskim cmentarzu i w piwnicy nieczynnej cegielni. Przykucn¹³em. – Zapach trochê podobny do tego. a zreszt¹ staw by³ paskudnie zaroœniêty i zamulony i a¿ obrzydzenie bra³o na sam¹ myœl o zanurzeniu siê w czymœ takim. dwadzieœcia trzy. – Dobrze – mówi³ teraz do mnie – tylko licz dok³adnie kroki i uwa¿aj na dno. – Dwadzieœcia jeden. czterdzieœci cztery – na koñcu ciemnego rêkawa widzia³em jasny. czu³em w nozdrzach jej dojmuj¹cy zapach. Tylko Piotrowi nie podoba³ siê pomys³ Weisera. – Szed³em. Kto na ochotnika? Skoczy³em pierwszy. dwadzieœcia dwa. bagnem i zbutwia³ym drewnem. ¿e po tamtej stronie wa³u jest przecie¿ staw i mo¿na od biedy spróbowaæ k¹pieli.

¿e jest zajêty? 257 . tam gdzie trawa by³a rzadsza. – Nie widzisz. – Myœlisz.. zapyta³. podzielonego na równe kratki. – Okr¹g³e cztery minuty. a wtedy on raz jeszcze coœ dopisa³ i zmaza³. By³ to obroœniêty traw¹ kolejowy podk³ad. Tamci na dole moczyli nogi w wodzie i tylko Weiser sta³ na brzegu. ale Elka szybko powiedzia³a.coraz wiêkszy punkt wylotu i coraz wiêcej œwiat³a mia³em przed sob¹. Pamiêtam. jak rysuje na ziemi. prosto pod s³oñce i nie mog³em od razu spojrzeæ w jego twarz. do których coœ wpisywa³. bo by³em ju¿ po drugiej stronie. mru¿y³em oczy i prostowa³em kark. Nie da siê szybciej? – Sta³ obok wylotu tunelu. szeœædziesi¹t. szeœædziesi¹t jeden – i sta³em teraz oblany gor¹cymi promieniami oœlepiaj¹cej jasnoœci. – piêædziesi¹t dziewiêæ. maza³ i znowu wpisywa³. W d³oni trzyma³ patyk i zobaczy³em.. – Cztery minuty – us³ysza³em g³os Piotra. – Co to jest? – spyta³em. po tamtej stronie nasypu. zahaczy³em nog¹ o coœ wystaj¹cego z ziemi. – ChodŸ tutaj! – zawo³a³a mnie Elka. ¿eby mu nie przeszkadzaæ. ¿e kiedy mieliœmy schodziæ w dó³. jakby to by³a tabliczka mno¿enia albo liczyd³o. – No jasne – odpowiedzia³em – ¿e mo¿na szybciej. Weiser znad kwadratu. ile by³o kroków. który wygl¹da³ jak opuszczona droga. – Szeœædziesi¹t jeden – poda³em. bo wtedy go nie zabili. ¿e on tam jest? – zapyta³. a¿ skoñczy³ siê ch³ód. ale nie chcia³em siê pomyliæ! Weszliœmy po stromym zboczu nasypu do góry i wtedy Piotr pokaza³ rêk¹ na szpital czubków widoczny st¹d w oddali za kopu³ami drzew. – Tak – odpowiedzia³em – na pewno tam jest.

czyja to sprawka. – Ja te¿ chcê zobaczyæ – i ju¿ podchodzili do sklepienia wlotu. ¿e teraz zechce wejœæ do tunelu. ¿e jeœli wybuch siê uda. ale zd¹¿y³em policzyæ wszystkie kratki kwadratu – by³o ich trzydzieœci szeœæ. – Muszê sprawdziæ. – Albo przyjdziemy razem z innymi popatrzyæ – wymyœli³ Szymek. podczas gdy Piotr popêdzi³ po zboczu do góry. tam gdzie na koñcu widnia³a jasna plama œwiat³a. – Nikt siê nie dowie. – Nie ma – odpowiedzia³em.Podszed³em do nich. wojsko i zrobi¹ odp³yw albo nowy tunel. i nikli w ciemnym korytarzu jak ja przed chwil¹. jakby chodzi³o o wycieczkê do Jelitkowa. 258 . – Przyjad¹ stra¿acy. ale Elka nie martwi³a siê tym wcale. – Ju¿ mam – powiedzia³ g³oœno. a¿ wreszcie ujrza³em niewyraŸny zarys postaci. pochylaj¹c g³owy. – Co wtedy? – zapyta³em. Nie ma tam szkie³? – zwróci³ siê do mnie i zrozumia³em. Sta³em oparty d³oñmi o betonowe sklepienie i widzia³em pochylon¹ sylwetkê Elki. – A gdyby gór¹ jecha³ poci¹g – doda³ Piotr – dopiero by³aby awantura! Weiser zmaza³ nog¹ swój kwadrat. ¿eby czekaæ na nich po tamtej stronie. Elka podesz³a do niego. woda zaleje ³¹kê i po jakimœ czasie z braku odp³ywu podejdzie do drogi. – Wszystko jasne! – To kiedy? – zapyta³em niecierpliwie. gdzie najlepiej zak³adaæ ³adunki. która sz³a za Weiserem. w której kontur rozmy³ siê zupe³nie i znikn¹³. zmieszany z szumem p³yn¹cej wody. – I ju¿ tu nas nie bêdzie. – Czy mogê iœæ z tob¹? – Zostañ. Piotr mówi³ teraz. a my zd¹¿ymy siê wczeœniej wyk¹paæ – t³umaczy³a. s³ysza³em ich coraz s³absze g³osy i oddalaj¹cy siê chlupot. po szeœæ w ka¿dym boku.

jakby Weiser. opukuj¹c ka¿dy kamieñ. ani z tamtej strony nasypu. ¿e to ja nabieram go i straszê. – Weiser! – krzycza³em. kiedy to piszê. nie umiem powiedzieæ. chocia¿ wierzyliœmy w to niezachwianie. to jest za m¹dry kawa³! Gdzie jesteœcie? – ale oprócz szumu wody i dudni¹cego echa nic nam nie odpowiada³o. bo znaleŸli ju¿ dobre miejsce do pod³o¿enia ³adunków. Wracaliœmy ze spuszczonymi g³owami. Siedzieliœmy nad Strzy¿¹ do wieczora po obu stronach tunelu. zanim us³ysza³em nad g³ow¹ okrzyk Piotra: – Co jest. Wiêc jeszcze raz przez nasyp pobieg³ w nasz¹ stronê. ¿e to nie by³ ¿art jego ani mój. gdzie siê oni podziali? Szymek twierdzi³.Ile to mog³o trwaæ? Nie myœlê o przejœciu na drug¹ stronê – pytam. Ale nie by³o ich ani z tej. ile mog³o up³yn¹æ czasu. ¿e nie sta³o siê nic z³ego i ¿e oni najdalej jutro rano zjawi¹ siê w szkole na uroczystej akademii rozpoczêcia roku. bo chocia¿ ka¿dy z nas myœla³. Myœla³em. Szymka brodz¹cego w wodzie i nikogo wiêcej. – Tam nie ma ¿adnego ustêpu. jak d³ugo to trwa³o. ¿e dobre osiem do dziesiêciu minut. ale w chwilê póŸniej wiedzieliœmy ju¿. 259 . ka¿d¹ rysê. to mimo to by³o w ich znikniêciu coœ nienormalnego. tylko Weisera. a¿ znudzi³o mu siê i zajrza³ do wylotu tunelu. Nie zobaczy³ ich i pomyœla³. ¿adnego zag³êbienia z boku. na szczycie nasypu – wszystko bez rezultatu. umówiwszy siê z nami. Przez godzinê brodziliœmy z Szymkiem w tunelu. a Piotr czuwa³ u góry. ani tym bardziej dzisiaj. ceg³ê i kawa³ek cementu. – A on przypuszcza³. ¿e pewnie zawrócili. – Niemo¿liwe! – powiedzia³em. czeka³ i liczy³. liczy³ i czeka³. Piotr czeka³ po tamtej stronie. ale ani wtedy. – Weiser. ale zobaczy³ mnie stoj¹cego u wlotu. ¿e ¿artuje. kiedy powiedzia³: – Nie wychodzili tamtêdy. gdzie mogliby siê schowaæ.

¿e nie bêdê ich rozwija³ dalej. Pada³y na ziemiê i natychmiast wsi¹ka³y. tu w³aœnie koñczy siê opowiadanie. Kopie fundament pod nowy. poczu³em du¿e jak winogrona. jak siê to dzieje: zamiast jechaæ autobusem. Na wielkim placu nie ma nagrobków z gotyckimi literami. – To ja – odpowiedzia³em. po chwili zaœ ulica. Dla niego zawin¹³em zapisane kartki w szary papier i wsadzi³em w szczelinê cementowej p³yty. Tak. Najpierw mijam Bukow¹ Górkê. To ju¿ tu. Ale pozosta³ Piotr. Przeczytaj. Znaczy³o to. czego przecie¿ od czasu pierwszego spotkania nigdy nie robi³. miasto i ca³y œwiat tonê³y w szarych strugach deszczu. Drzewa wyciêto. a dalej p³ytê lotniska i zatokê. ciê¿kie krople deszczu. – Po co przyszed³eœ dzisiaj? Przecie¿ to nie Zaduszki. od strony morza powia³ wyraŸnie pierwszy w tym roku. Wszystkie myœli wokó³ Weisera bardzo mnie niepokoj¹. Piotrze. Nie odpowiedzia³. chocia¿ zachowam je w pamiêci i sercu. Przy domach. Kiedy zosta³ za nami brêtowski cmentarz – bo szliœmy nasypem – i kiedy ze szczytu Bukowej Górki widzieliœmy dachy naszej dzielnicy. gdzie koñczy³ siê las. Po lewej rêce powinienem mieæ brêtowski cmentarz. du¿o wiêkszy koœció³. spycha na kupê zwa³y kamieni i potrzaskanych p³yt. Buldo¿er. tak bardzo. – Tak. ale za nimi coraz szybciej lecia³y nastêpne. Dó³ jest g³êboki na 260 . zaraz obok ceglanego koœció³ka. lecz przynios³em coœ dla ciebie. gdzie wytyczone alejki w niczym nie przypominaj¹ tamtego czasu. z pó³nocy. idê na to spotkanie piechot¹. ch³odny i orzeŸwiaj¹cy podmuch wiatru. – To ty? – zapyta³. ¿e siê zgadza. a ja przyjdê jutro albo za dwa dni i porozmawiamy. Sam nie wiem.zagra³ na nosie.

gdy pada pierwsze zdanie: 261 . Gdybym poszed³ tamtêdy i min¹³ zakratowane pawilony. Na razie muszê porozmawiaæ z Piotrem. a¿ do rêbiechowskiej szosy. czujê to. w których po raz ostatni widzia³em Weisera. Idê dalej. móg³bym dojœæ do miejsca. Jest zwyk³¹ ulic¹ z chodnikami. Czujê siê zmêczony. Siadam na zimnej p³ycie i poprawiam szalik. Wyci¹gam rêkopis ze szczeliny i chowam go do torby. trzeci i jeszcze jeden za nimi. Tam gdzie znajdowa³a siê pusta krypta. idê ulic¹ w dó³. czy jest nastrojony do rozmowy. Tam gdzie za œcian¹ lasu widaæ by³o wzgórza okalaj¹ce strzelnicê. Milczymy przez chwilê. Idê dalej nasypem. otoczone starym parkiem. Wiêc jeszcze raz rzucê okiem i pójdê na jego cmentarz. ¿e nie pojecha³em autobusem. widzê teraz jeszcze nieotynkowane wie¿owce. zupe³nie jak stary cz³owiek. Nie zastanawiam siê dalej. Bo Piotr zawsze zaczyna rozmowê od tego. – Tak – odpowiada. Nawierzchnia nasypu jest teraz du¿o gorsza – rozjeŸdzi³y j¹ ciê¿arówki i samochody dzia³kowców. Jeden. Nasza rozmowa ma dzisiaj nieco inny charakter. chocia¿ nie wiem. stoi czteropiêtrowy dom z trzema klatkami schodowymi. i znów du¿o samochodów. – Przeczyta³eœ? – zadajê pytanie. Stojê teraz na kolejowym nasypie. a potem w prawo do góry i jestem. Ka¿e opowiadaæ sobie wszystkie szczegó³y bardzo dok³adnie. latarniami. Pierwsi lokatorzy zawieszaj¹ firanki i czyszcz¹ okna po malarzach. ¯a³ujê. co dzieje siê w mieœcie. Ale nie po to zrobi³em taki szmat drogi. chocia¿ zimno. Ale Piotr nie rozpoczyna od swojego „co s³ychaæ?”.kilka metrów i ma rozmiary œredniego boiska. A mo¿e – myœlê sobie – dobrze by³o popatrzyæ. która nie wygl¹da ju¿ jak szosa. drugi. W prawo od bramy cmentarza skrêca siê do szpitala czubków. gdzie mia³em trafiæ.

¿e znaleziono tylko materia³y wybuchowe. któr¹ przechowywa³ Weiser? W œledztwie jest mowa o tym. M-ski jest taki. Do podrodziny pierwszej nale¿y na przyk³ad Scorzonera hispanica albo Taraxacum officinale. – No w³aœnie. – To trzeba zaznaczyæ. – Kiedy? – Nad Strzy¿¹. nazywany kupalnikiem pospolitym. prawdziwy. jaki by³. A M-ski nie pope³nia³ b³êdów w systematyce. A Taraxacum officinale to po prostu lekarski mniszek. w czerwonej. motyla ani w klasyfikacji. nigdy. ale nigdy Arnica montana! 262 . ¿e M-ski zakwalifikowa³ go do podrodziny pierwszej: Liguliflorae. – No dobrze. czyli jêzyczkokwiatowych. Ale na pewno nie pope³nia³ b³êdów przyrodniczych. ¿e to by³ Arnica montana. On wszystko przewidzia³ i zaplanowa³ dok³adnie. Weiser musia³ j¹ ukryæ. by³a zaparta. kwiat pomornika górskiego. czyli dmuchawiec. Nigdy nie pomyli³ siê w nazwie roœliny. A co z broni¹. Ale napisa³eœ. Pamiêtasz? Œciana. któr¹ mia³a na lotnisku. – Pamiêtam. zanim szukaliœmy go w cegielni. lecz… – Chryste! A co to takiego? – Scorzonera hispanica? Wê¿ymord hiszpañski. przez któr¹ wchodzi³o siê do jego kryjówki. w jakiej sukience by³a Elka. one nale¿¹ do podrodziny Liguliflorae. – W tej samej. owada. – Oczywiœcie. A o broni ani s³owa! – Bo nie znaleŸli niczego oprócz trotylu i detonatorów. nie s¹dzisz? – PrzejdŸmy do innych szczegó³ów.– Nie napisa³eœ. a ty… – Wiêc to nie by³ pomornik górski? – Oczywiœcie.

¿e zawsze ba³em siê ciemnoœci? Korytarzy i nieoœwietlonych piwnic? Nawet nad Strzy¿¹ nie wszed³em do tego cholernego tunelu. Czy to nie przesada? – Myœlê. – Czy to a¿ takie wa¿ne? – Je¿eli pisa³eœ o M-skim. co powiedzmy. przemianowali ich na dyrektorów. – To dlaczego nie napisa³eœ. – Zaraz dojdziemy do tego. jak sz³a w tamtym kierunku. Achillea millefolium. – Tymczasem Arnica montana nale¿y do podrodziny drugiej: rurkokwiatowych. tylko ¿e czasami piszesz o jakimœ ma³o wa¿nym szczególe i g³ówna akcja jest wtedy zawieszona.. Dlaczego tego nie opisa³eœ? – Przecie¿ by³em z drugiej strony. Skoro wywlekasz podrodzinê Arnica montana. kim by³ jakiœ Horst Meller? – Zgoda. Ale mam jeszcze coœ – Horst Meller. jak mia³em to zrobiæ? – Nie widzia³eœ mojej sylwetki? – Nie. – No wiêc? 263 . kogo dziœ mo¿e obchodziæ. to bardzo wa¿ne. ale nie zagl¹da³em do œrodka. Albo to. Bo albo nic. Mrówki nikogo nie obchodz¹. jaki zapach unosi³ siê nad masarni¹ za sklepem Cyrsona. po ³acinie Tubuliflorae.. Czy dowiedzia³eœ siê. albo wszystko. ¿e nie. co to za jeden? – Zlituj siê. Z mrówkami przesadzi³eœ. Czeka³em na nich i liczy³em.– Oszalejê! Sk¹d u ciebie znajomoœæ tych nazw? M-ski tego nie uczy³. ¿e wszystko jest wa¿ne. to mrówki i masarnia s¹ tak samo wa¿ne. Widzia³em plecy Elki. dopiero jak ciê nie by³o. – ¯ebyœ wiedzia³. – Jeszcze jedno: co ci przysz³o do g³owy z dyrektorem? W podstawowej szkole byli wtedy kierownicy. nic wiêcej. do tej samej. – Tak. to znaczy krwawnik pospolity.

– Dotrzyma³em obietnicy. najpierw w dó³. Gdzie on teraz jest? – Napisa³eœ i nie wiesz? – Wiem wiêcej. ¿e to wa¿ne. ¿e tam jesteœ!” – i ciœniesz kamieniem w czarny otwór. Wejdziesz do zimnej wody i staniesz u samego wylotu. „Weiser!” krzykniesz znowu. – I nic wiêcej mi nie powiesz? – A czego oczekiwa³eœ? Przeczyta³em i mówiê. „Weiser!” krzykniesz. Piotrze? Tak. d³onie opieraj¹c o wilgotny beton. Nie bêdzie siê chyba z³oœci³. a póŸniej raz jeszcze w dó³. Nabierzesz tchu w p³uca i jak w górach zakrzykniesz: „Weiser!”. ale tylko ono. „Weiser. przyjmê go z powrotem na kierownika. dawno jest na emeryturze. – Poza tym wszystko jest tak. póŸniej do góry. nic wiêcej. – A Weiser? – Co. Pójdziesz znów t¹ sam¹ œcie¿k¹ od cmentarza.– Je¿eli myœlisz. ¿e tam jesteœ. co zauwa¿y³em. Weiser? – Co byœ powiedzia³ o nim? Przecie¿ nie chcia³ zostaæ cyrkowym artyst¹. a ty znowu swoje. gdzie wpada do nisko sklepionej niszy tunelu. Dlatego przychodzê do ciebie. – Co siê z nim sta³o? – Ju¿ i tak rozmawiamy za d³ugo. pomyœla³byœ. ni¿ wiedzia³em. ale nie wszystko. Oszukiwa³ nas. Echo odpowie ci st³umionymi sylabami. „wiem. – Co siê z nim sta³o? Dlaczego nic nie mówisz? Dlaczego przesta³eœ odpowiadaæ. Staniesz nad umykaj¹c¹ wod¹ potoku. jak by³o. Muszê znaæ prawdê. Ta sama woda co przed laty bêdzie hucza³a na cementowych progach i gdyby nie zachmurzone niebo. wiem. Odpowie ci tylko plusk wody. wy³aŸ za264 . ¿e teraz jest wtedy.

krzyczeæ bêdziesz coraz g³oœniej. zab³ocony. si¹dziesz na brzegu potoku i dygoc¹c z zimna. ¿e wszystko. Wyjdziesz wreszcie z tunelu. „Weiser!”. wy³aŸ!”. ale nikt nie odpowie na twoje wo³anie. czego dotyka³y twoje rêce. I zamiast mówiæ cokolwiek. Ociekaj¹cy wod¹. jakby w górze nasypu bi³ werbel lokomotywy. ¿e tu jesteœ!”. oœliz³ych badyli i kamieni w kierunku jaœniej¹cego punktu po drugiej stronie. i wszystko. nieruchomym spojrzeniem. zakrzykniesz. bydlaku. nie s³ysz¹c ju¿ wody ani wiatru. Popatrzysz w niebo. Gdañsk 1984 . który targaæ bêdzie twoje zlepione w³osy. posuwaæ siê bêdziesz na kolanach poœród szlamu. co ogl¹da³y twoje oczy. pomyœlisz. „s³yszysz mnie?”. zamiast z³orzeczyæ i przeklinaæ. W szumie i bulgotaniu nie bêdzie odpowiedzi. Patrzeæ bêdziesz przed siebie têpym.raz!”. „Weiser. Dudni¹cy pog³os przetoczy siê nad tob¹. wiem. „nie oszukuj mnie. skurwysynu. G³owê wsadzisz w ciemny otwór i coraz bardziej zanurzaj¹c siê w wodzie. dawno ju¿ rozsypa³o siê w proch. przypomnisz sobie s³owa tamtej piosenki: „Weiser Dawidek nie chodzi na religiê”. gdzie zza o³owianych chmur niewidoczny samolot buczeæ bêdzie silnikami.

ul. Gdañsk 2000 Ilustracje na stronach 33. ¯wirki 2 © Copyright by Pawe³ Huelle © Copyright by s³owo/obraz terytoria.Na ok³adce wykorzystano kola¿ Jana Miœka Redakcja: Stanis³aw Danecki Korekta: Izabela Biliñska Sk³ad: Piotr Górski Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych SA. 241 pochodz¹ z archiwum Gdañskiej Galerii Fotografii./fax: 345 47 07 e-mail: slowo-obraz@terytoria. Grunwaldzka 74/3. 209 – ze zbiorów Krzysztofa Gryndera Adres: wydawnictwo s³owo/obraz terytoria 80-244 Gdañsk. tel.pl ISBN 83-87316-59-8 . 185. £ódŸ.: 341 44 13. a ilustracje na stronach 153. tel. ul. 97.com.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->