P. 1
CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY

|Views: 1,653|Likes:
Wydawca: szaboa

More info:

Published by: szaboa on Jan 03, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY CHARISTERIA dla Profesor Zofii Sękowskiej UMCS WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ CZŁOWIEK NIEPEłNOSPRAWNY

Prof. dr hab. Zofia Sękowska CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY PROBLEMY AUTOREALIZACJI I SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA CHARISTERIA dla Profesor Zofii Sękowskiej pod redakcją Marii Chodkowskiej LUBLIN 1994 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ ISBN 83-227-0614-6 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 LUBLIN 2, 37-53-04 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 7 Urszula Eckert: Współczesne zadania pedagogiki specjalnej w Polsce 11 Czesław Kosakowski: Kształcenie pedagogów specjalnych na tle przemian 25 Roman Ossowski: Problemy nauczania specjalnego zintegrowanego 39 Tadeusz Witkowski: Psychospołeczne problemy osób niewidomych 49 Tadeusz Gałkowski: Więź dziecka autystycznego z rodziną 67 Maria Braun-Gałkowska: Projekcyjny obraz siebie osób przeżywających poczucie osamotnienia 87 Andrzej Sękowski: Wybrane koncepcje teoretyczne postaw wobec osób niepełno^-^ sprawnych 97 Maria Chotkowska: Kulturowe uwarunkowania postaw wobec inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych. Ciągłość i możliwości zmiany lll Sergiusz Riabinin: Przyczynki do zapoznawania niewidomych z przyrodą 127 Zofia Palak: Właściwości samooceny uczniów niewidomych 141 . Andrzej Pielecki: Spostrzeganie swoich właściwości fizycznych a zaburzenia w zachowaniu u dzieci niedowidzących 153 Piotr Gindrich: Poziom rozwoju fizycznego sześcioletnich dzieci niedowidzących . 167 Anna Wojnarska: Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania dzieci z zezem w sytuacjach frustracji 175 Renata Zubrzycka: Samorealizacja niewidomej i szczątkowo widzącej młodzieży oraz uwarunkowania tego procesu 187 Tomasz Sękowski: Adaptacja pracowników niewidomych do środowiska pracy 195 Danuta Osik: Samorealizacja i funkcjonowanie osób niewidomych na studiach wyższych 205 Józef Stacliyra: Kształtowanie się wybranych funkcji psychicznych u dzieci z wadą słuchu — w świetle badań 215 Zdzisław Bartkowicz: Kształcenie zdolności empatycznych u dzieci upośledzonych umysłowo — weryfikacja programu terapii pedagogicznej 231 Edward PttsUsmak: Stosunek ucniów upośledzonych umysłowo do szkoły specjaljnej raiyjud Ikiiv.<iyk. Pompowanie ieł.abi!itacyjiu; w n.o/gowyi'. porażeniu dziecięcym (studium indywidualnego przypadku) Grażyna Kwaśniewska: Problemy spolęczno-zawodowe funkcjonowania młodzieży z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Jolanta Kawka, Zdzisław Kazanowski: Wykorzystanie ekspresji twórczej w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo na przykładzie działalności świetlicy środowiskowej

Janusz Kirenko: Człowiek niepełnosprawny i jego psychospołeczne funkcjonowanie — pytania wciąż otwarte. Jolanta Łęczycka, Ewa Skrzetuska: XX-lecie Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej w UMCS w Lublinie (1970-1990) | Leszek Prorok!) Wspomnienie o Modeście Sękowskim WYKAZ PUBLIKACJI PROFESOR ZOFII SĘKOWSKIEJ ............ WYKAZ ROZPRAW HABILITACYJNYCH RECENZOWANYCH PRZEZ PROFESOR ZOFIĘ SĘKOWSKĄ INFORMACJE O ROZPRAWACH DOKTORSKICH PRZYGOTOWANYCH POD KIERUNKIEM PROFESOR ZOFII SĘKOWSKIEJ. INFORMACJA O AUTORACH.

SŁOWO WSTĘPNE W 1966 roku Doktor Zofia Sękowska rozpoczęła pracę w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka i długoletni pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współpracująca z Profesor Marią Grzegorzewską, pod której kierunkiem przygotowała swoją rozprawę doktorską, w nowym miejscu zatrudnienia dysponowała już znacznym doświadczeniem oraz zdecydowanym ukierunkowaniem zainteresowań badawczych. W roku 1966 zakończyła przewód habilitacyjny, którego podstawą była dysertacja pt. Poznawanie rzeczywistości przez dzieci niewidome w procesie nauczania, w 1978 roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1988 — tytuł profesora zwyczajnego. Profesor Zofia Sękowska w nowo organizowanym w UMCS Wydziale Pedagogiki i Psychologii podjęła problemy człowieka, a zwłaszcza dziecka najbardziej zaniedbanego, w największym stopniu potrzebującego pomocy psychologa i pedagoga — dziecka odmiennego pod względem rozwoju fizycznego lub umysłowego. Niemal wszystko, co od tamtego okresu robiła, służyło zabezpieczaniu edukacyjno-rehabilitacyjnych potrzeb tych właśnie kategorii dzieci. Zorganizowany i kierowany przez Profesor Zakład Psychopedagogiki Specjalnej rozpoczął kształcenie studentów w zakresie pedagogiki specjalnej, zarówno systemem stacjonarnym, jak i zaocznym. Absolwenci tego kierunku to wysoko kwalifikowana kadra tyflopedagogów, oligofrenopedagogów i re-edukatorów pracujących we wszystkich ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niedowidzących i niewidomych oraz w wielu szkołach specjalnych dla dzieci umysłowo upośledzonych na terenie całego kraju. Dla tych nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w placówkach specjalnych bez pełnych kwalifikacji, Profesor utworzyła Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej, którym kieruje do chwili obecnej. Kształcenie nauczycieli do trudnych zadań szkolnictwa, specjalnego jest jednym z głównych nurtów zawodowej działalności Profesor Zofii Sękowskiej. Wielokrotnie reorganizowała programy nauczania, doskonaląc je i dostosowując do zmieniających się potrzeb systemu edukacyjnego w Polsce. Jej SŁOWO WSTĘPN wychowankowie — to nie tylko rozproszeni na terenie całego kraju pedagc dzy specjalni, ale pośrednio również szerokie rzesze dzieci i młodzieży, dl których przez lata doskonaliła metodyki nauczania przyszłych nauczycie szkół specjalnych, by ci z kolei mogli zapewnić swoim uczniom możliw: najpełniejszy rozwój i optymalne przygotowanie do uczestnictwa w życi społecznym. Profesor Zofia Sękowska jest promotorem ponad 300 prac magisterskich oraz 19 doktorskich, recenzowała 12 rozpraw habilitacyjnych. Inspirowała i koordynowała prace badawcze swoich uczniów, kładąc szczegóh nacisk na ich rzetelność oraz wieloaspektowość. Zawsze preferowała badań interdyscyplinarne, dające największe możliwości postrzegania wszystkie uwarunkowań, tak osobowościowych, jak i społecznych, mających znac2 nie w procesie rewalidacji, w przygotowaniu dziecka niepełnosprawnego i podejmowania i pełnienia różnych ról społecznych wyznaczających stopi i zakres jego adaptacji oraz społecznej integracji. Bibliografia prac Profesor Zofii Sękowskiej została zamieszczona w kc cowej części tej Księgi. Książki oraz skrypty Jej autorstwa są podsta1 kształcenia kilku już kolejnych pokoleń pedagogów specjalnych, nie tyl w UMCS, ale i w innych ośrodkach całego kraju. Są chętnie czytane, łąc bowiem w sobie rzetelną wiedzę opartą na gruntownych badaniach i sze: kich doświadczeniach, głęboki humanizm oraz formę przekazu, która cz; je dostępnymi także i dla szerszych kręgów odbiorców. Dla studentów i m dych naukowców są nie tylko źródłem wiedzy, ale i podstawą kształtowa ich postaw, stosunku do dziecka niepełnosprawnego, jego problemów i pr żyć. Kolejny nurt zawodowej działalności Profesor Zofii Sękowskiej — praca na rzecz organizacji i stowarzyszeń, tak naukowych, jak i społe nych. Przez wiele lat pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Programo Szkolnictwa Specjalnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Zesp Dydaktyczno-

Wychowawczego Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższ i Techniki. Swój inspirujący, twórczy wkład wniosła w działalność Komit Nauk Pedagogicznych PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego warzystwa Naukowego, Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towai stwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, To rzystwa do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym oraz Głównej Kon Kwalifikacyjnej do spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej IKN im. W. ? sowskiego. Była również Przewodniczącą Komitetu Redakcyjnego czas sma „Szkoła Specjalna". Profesor Zofia Sękowska swą wiedzą i doświadczeniem wspierała i n; wspiera liczne organizacje społeczne służące niepełnosprawnym, w SŁOWO WSTĘPNE 9 Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, który pod Jej kierunkiem pracował przez okres dwudziestu lat, Zarząd Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Naukową Radę Tyflologiczną Polskiego Związku Niewidomych oraz Radę Społeczną Centralnego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego. Naukowa, dydaktyczna i społeczna działalność Profesor Zofii Sękow-skiej była doceniana nie tylko w kręgach specjalistów, ale również i przez władze, choć może nie w stopniu adekwatnym do rozmiarów i praktycznego znaczenia Jej zasług. Poza czterema nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki otrzymała bowiem także wysokie odznaczenia państwowe, w tym Złoty Krzyż Zasługi (1973 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1973 r.), Medal XXX-lecia PRL (1974 r.) oraz Kawalerski Krzyż Odrodzenia Polski (1978 r.). Profesor Zofia Sękowska nie kieruje już swoim Zakładem Psychopedagogiki Specjalnej. Zrezygnowała ze względów zdrowotnych, ale wciąż jest z nami, uczestniczy zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej; nadal też — jak już wspomniałam wcześniej — kieruje Studium Podyplomowym. Kiedy przed rokiem Profesor zaproponowała mi objęcie funkcji kierownika, przyjęłam to z dużym wzruszeniem, ale i niepokojem, czy sprostam tym zadaniom, które Ona wyznaczyła zarówno sobie, jak i całemu Zespołowi. Przejmowałam także Zakład z pełną świadomością, że wprawdzie przypadł rai w udziale zaszczyt formalnego kierowania Zakładem Psychopedagogiki Specjalnej, niemniej Profesor Zofia Sękowska jest nadal i zawsze będzie naszym Mistrzem. Mistrzem bowiem — jak stwierdza J. Kondziela w Księdze poświęconej Profesorowi Czesławowi Strzeszewskiemu („Roczniki Nauk Społecznych", T. XVII, z. 1) — jest się wówczas, gdy wykształciło się zespół ludzi uprawiających daną dyscyplinę oraz gdy dyscyplina ta kojarzy się w opinii społecznej z określonym nazwiskiem w sposób automatyczny, spontaniczny. Profesor Zofia Sękowska nie tylko stworzyła lubelską szkolę pedagogiki specjalnej, ale również Jej nazwisko jest kojarzone spontanicznie z głównymi nurtami pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza z problemami tyflologii. Wszyscy, który bezpośrednio bądź nawet tylko pośrednio zetknęli się z inspirującą myślą Profesor Zofii Sękowskiej, na długo pozostają pod tym wrażeniem. I nie jest to wrażenie skłaniające jedynie do refleksji, ale przede wszystkim wyzwalające chęć działania, włączenia się w niesienie pomocy, w obiektywizację najgłębiej humanistycznych idei. Wszystko, co tworzyła i nadal tworzy Profesor w różnych płaszczyznach swojej działalności służy bowiem wartościom ponadczasowym, nieprzemijającym, niezależnym od światopoglądu czy ideologii. Służy tolerancji, zrozumieniu i akceptacji dru10 SŁOWO WSTĘPNE giego człowieka, a zwłaszcza dziecka — tego „innego", które z powodu swojej odmienności nierzadko bywa odrzucane, spychane na margines życia społecznego. Profesor Zofia Sękowska robiła wszystko co możliwe, aby dziecko te przywrócić społeczeństwu. O jego prawa walczyła zawsze z odwagą, która cechowała Ją od najmłodszych lat, już wówczas, gdy w okresie Powstania Warszawskiego walczyła w Szarych Szeregach.

zespół Little'a. niedowidzący. ogłuchli mówiący. iż wśród uczniów Profesor są zarówno wybitni uczeni. Odbicie tego przejawia się także w klasyfikacji tych osób dokonywanej przez różnych uczonych. Otto Lipkowski (1977) omawiając zakres pedagogiki specjalnej rozszerza go na dzieci z zaburzeniami rozwoju na skutek parcjalnych uszkodzeń fizycznych i psychicznych. Jej problematyka jesi bardzo zróżnicowana.in. Wzrastają również zadania pedagogiki specjalnej. dopiero poznający trudne arkana warsztatu badacza naul społecznych. Dotyczy to m.Księga ta jest wyrazem najgłębszego szacunku i wdzięczności szerokicl kręgów uczniów i przyjaciół Profesor Zofii Sękowskiej. imbecyli. upośledzonych umysłowo. a także dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. A więc w zakres pedagogiki specjalnej włącza się również wady mowy1. Obuchowska (1991). debili. los stwarza szczególną szansę. kategorię niewidomych — o niewidomych i niedowidzących z dodatkowymi kalectwami. co wynik. ale stanowi to naturalną konsekwencję szerokich za interesowali Profesor. Uwzględnia ona 12 URSZULA ECKERT następujące grupy: dzieci niepełnosprawne umysłowo. niewidomych. niewidomi z resztkami wzroku. z zaburzeniami mowy i in. tj. z faktu. znacznym i głębokim. ru-chowosomatycznie. choroba Heinego-Medina. Tylko bowiem poprzez kolejne pokolenia mogą się utrwa lać i rozszerzać wszelkie wpływy kulturowe. jak i mło dzi absolwenci. sensorycznie. Maria Chodkowska Urszula Eckert WSPÓŁCZESNE ZADANIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W POLSCE Pedagogika specjalna — zagadnienia ogólne Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka kształcenia specjalnego coraz bardziej rozszerza zakres swoich oddziaływań. głusi z resztkami słuchu. Ale właśnie to zróżnicowanie jest odzwierciedleniem trwało ści i ciągłości głównych nurtów wprowadzonych przez Profesor do pedago giki specjalnej. alergia. Maria Grzegorzewska — twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej — wyróżnia (1964. niewidomych — niewidomi. Odmienną klasyfikację stosuje I. Kategorię głuchych rozszerza o głuchych i niedosłyszących z dodatkowymi kalectwami. uszkodzenia. Zauważamy też podkreślanie coraz częściej stwierdzanych upośledzeń sprzężonych. Jak wynika z powyższego. s. niedowłady. głuchych — głusi. niewidomi upośledzeni umysłowo. którzy mają zaszczyt przynależeć do takk szkoły. Obecnie zadania rozszerzają się w różnych płaszczyznach. choroby psychiczne i inne. społecznie niedostosowani — bez wyraźnych zaburzeń wyższych czynności nerwowych. 12)upośledzonych umysłowo — idiotów. Zróżnicowany jest również poziom prezentowanych prac. gościec. zakres pedagogiki specjalnej w Polsce stak rozszerza się. któn sposób spojrzenia na złożone problemy społecznej rzeczywistości w mnie szym bądź większym stopniu tkwi w każdym z nas. składamy zawarte w tej Księdze wyniki naszych refleksji m ukowych i dociekań badawczych w hołdzie Profesor Zofii Sękowskiej. Dla tych. W pełni świadomi tego zaszczytneg wyróżnienia. tworzyć szkoły gwarantując postęp społeczny dzięki rozwijaniu najwartościowszych wytworów ludzkie myśli i działalności. Stosuje ona inne określenia. Dalszych uszczegółowień dokonuje Zofia Sękowska (1985). Początkowo ograniczyły się one do obejmowania nauką szkolną osób z wyraźnymi zaburzeniami: głuchych. . ociemniali. z wyraźnymi zaburzeniami wyższych czynności nerwowych. nazywając upośledzonych umysłowo — oligofrenikami w stopniu lekkim. przewlekle chorych — gruźlica. kalekich — w zakresie narządów ruchu. głusi upośledzeni umysłowo. Rzutuje na to zwiększająca się ilościowo i rodzajowo populacja osób niepełnosprawnych. atrofie. umiarkowanym. braki. niedosłyszący. do których nawiązują autorzy poszczególnych opra cowań. Wyodrębnia grupę głochoniewidomych.

ryzyko ze strony porodu 8. Na ten moment zwracają uwagę specjaliści różnych dziedzin związanych z wczesną 1 Odpowiednio do tego w WSPS od 1991 r.95%. Wymaga to właściwej organizacji ośrodków diagnostyczno-rewalidacyjnych. ryzyka okołoporodowego. streptomycyna.. Toblera i J. zapalenie przyusznicy. niektóre leki i środki toksyczne używane przez matkę. zajmowano się głównie dziećmi w wieku szkoły podstawowej. 13 rewalidacją2 — lekarze.in. szkarlatyna). opóźnienie w rozwoju psychomotorycznym. nikt już nie neguje i jedynie fatalne warunki ekonomiczne towarzyszące organizowaniu się III Rzeczypospolitej powodują niedostateczną ilość miejsc przedszkolnych dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju. ponieważ nie zawsze zaburzenia w rozwoju ujawniają się natychmiast. — zaburzenia ruchowe pochodzenia mózgowego — około 12 miesiąca życia. Ważnym momentem staje się stwierdzenie wady rozwojowej i wczesna stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Jednak i wiek przedszkolny okazuje się zbyt późny jako początek działań rewalidacyjnych. do 13-15 r. Czynniki te możemy podzielić na 3 duże grupy: ryzyko ze strony matki 0. Wiek osób niepełnosprawnych i wynikające z tego zadania Wiele poglądów uległo zmianie od czasu zapewnienia przez pedagogikę specjalną opieki nad dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju. gentamycyna). gdzie diagnoza medyczno-psychologiczna stwierdza odchylenie od normy rozwojowej. Po drugiej wojnie światowej obniżono początek opieki specjalnej na wiek przedszkolny i zaczęto organizować przedszkola specjalne. anomalie napięć mięśniowych — między 3 a 9 miesiącem życia. — konflikt serologiczny. wspomagany). funkcjonuje jako nowa specjalność: kształcenie logopedów na szczeblu magisterskim. leki toksyczne (m. zakaźne dziecka tuż po urodzeniu (zapalenie opon mózgowych. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju to m. ryzyko ze strony dziecka 2. — wcześniactwo. . rodzajów zaburzeń. Według R.wieku osób z zaburzeniami w rozwoju. Rozpoczynanie rewalidacji w wieku szkolnym okazało się bardzo spóźnione i dające niezadowalające efekty. grupy przedszkolne itp. a więc od 7.79%. populacji osób obejmowanych działaniami naprawczymi przez pedagogikę specjalną. Przez prawie dwieście lat. odrą.in. Obecnie znaczenia wieku przedszkolnego dla rozwoju dziecka. do połowy XX w. szczególnie w pierwszych trzech miesiącach życia płodu. neomycyna. co przy słabo rozwiniętej wykrywalności i niedostatecznym rozwoju instytucji dla młodszych dzieci. WSPÓŁCZESNE ZADANIA PEDAGOGIKI. Zadaniem pedagogów specjalnych jest uczulenie władz oświatowych na palące potrzeby w tej dziedzinie.ż. Niektóre zaburzenia ujawniają się różnym czasie. a szczególnie dla ograniczania i niwelowania skutków różnych zaburzeń. Winny one być podejmowane w momencie rozpoznania uszkodzenia. psychologowie. — zaburzenia słuchu i wzroku. — zaburzenia okołoporodowe (poród patologiczny. od 1770 r.: — uwarunkowania genetyczne powodujące przekazywanie w genach niektórych wad rozwojowych. powodowało rozpoczynanie nauki przez dzieci niepełnosprawne często dopiero w 8-10 r. winien natychmiast wkraczać pedagog specjalny z działaniem naprawczym w stosunku do rodziny dziecka i do niego samego. Na przykład: — zniekształcenia.3% (Schliiter 1992).ż. deformacje można stwierdzić już w pierwszym tygodniu życia. Wszędzie tam. Gronda (1985) diagnoza zaburzeń dzieci z ryzyka nie zawsze może być postawiona zaraz po urodzeniu. choroby wysokogorączkowe... Wiele kłopotów diagnostycznych stwarzają dzieci z tzw. pedagodzy specjalni. — choroby matki w czasie ciąży.

pedagogiczna. Pojęcie wczesnego wspierania rozwoju. ale także niwelować skutki zaburzeń różnych funkcji u dziecka. WSPÓŁCZESNE ZADANIA PEDAGOGIKI. Niemniej pewien procent dzieci rodzi się z wadą lub nabywa ją w pierwszym okresie życia. — zaburzenia mowy — w 3 roku życia. zmniejszać. Z wczesną stymulacją rozwoju wiąże się potrzeba przygotowania rodziców do ich specyficznej roli wynikającej z faktu posiadania dziecka niepełnosprawnego. 14 URSZULA ECKERT Oczywiście. Poradnie te nie tylko gwarantują rodzicom możliwość pomocy i porady na miejscu. zaburzenia w zachowaniu ujawniają się w 4-5 roku życia.. Obecnie coraz bardziej dostrzega się potrzebę włączenia się także psychologów i pedagogów. Według najnowszych badań (Becker 1978. w których ściśle współpracują ze sobą zespoły złożone z lekarza. psychologa. Mitberaterin. opóźnienia mowy — między 18-24 miesiącem. Spack 1988). wczesnej stymulacji „Fruhforderung" zostało wprowadzone do pedagogiki specjalnej w połowie XX w. a także poszukiwań najistotniejszych czynników warunkujących ich możliwie najdłuższą samodzielność życiową i zapobiegających dezintegracji społecznej.5 W zakresie geragogiki pedagogika specjalna ma wiele zadań do spełnienia. Pedagogika specjalna — zajmująca się osobami z zaburzeniami rozwoju i osobami niepełnoW języku niemieckim funkcjonuje termin Friiherzieherin. Poruszając zadania pedagogiki specjalnej w aspekcie wieku osób niepełnosprawnych. przygotowanego do wczesnej stymulacji dziecka z wadą rozwojową i pracy z rodziną. W wielu krajach rozwinęły się regularne służby wczesnej interwencji. Przez wiele lat wczesna opieka na dzieckiem była sprawowana jedynie przez lekarzy. Wynikają z tego zadania polegające na przygotowaniu odpowiedniej kadry do pracy z rodzicami i do wczesnej rewalidacji uszkodzonych dzieci.. choć potrzeby w tym zakresie stają się coraz bardziej ewidentne. Należy tu wykorzystać wczesny okres rozwoju mózgu i dynamikę rozwoju poszczególnych jego funkcji. dzieli się ze względu na wiek tych osób na: pedagogikę wczesnego dzieciństwa4. terapeuty i innych wedle potrzeby. W naszym kraju również istnieje sieć poradni dla małych dzieci z różnymi wadami.— opóźnienia rozwoju umysłowego. pedagogikę przedszkolną. — problemy umysłowe. Istnieją tu potrzeby badania sytuacji osób starszych i starych. . psychologiczna. Związane są one najczęściej z poradniami. Dzieci te wymagają rewalidacji indywidualnej prowadzonej w środowisku rodzinnym przy czynnym udziale członków rodziny. pedagoga specjalnego. Grond 1980) wczesna interwencja medyczna. należy uwypuklić jeszcze jedno zagadnienie. którzy spotykali się z dzieckiem w czasie wizyt lekarskich w przychodni lub poradni specjalistycznej. 90%) to dzieci rozwijające się zgodnie z normą. (O. ich zachowań. realizowanych przez pedagoga. specjalista wczesnej rewalidacji3. tylko w niewielkim procencie u dzieci z ryzyka okołoporodowego występują zaburzenia. Profesor Zofia Sękowska analizowała te potrzeby w 1988 roku na konferencji poświęconej kształceniu kadry pedagogiki specjalnej. pedagogikę ludzi dorosłych i starszych. logopedy. 15 sprawnymi. Dotychczas na żadnej naszej uczelni pedagogicznej nie wyodrębniła się specjalność: nauczyciel wczesnej interwencji (odpowiednik: nauczyciel wychowania przedszkolnego czy nauczania początkowego). pedagogikę szkolną. Ogromna większość (ok. ale dążą do zapewnienia częstszych (cotygodniowych) wizyt domowych. a przede wszystkim praca rewalidacyjna w domu rodzinnym mogą nie tylko zapobiegać. Wciąż jednak są poważne braki w zakresie przygotowania odpowiedniej kadry. określaną też jako andragogika i geragogika lub gerontologia.

5 Andragogika wg Okonia (1984) jest nauką. Lipkowski 1977). Przypuszczam. Stv dza się jednak coraz więcej zaburzeń sprzężonych. 43) to okres 0-3 r.m. dla dzieci autystycznych. Wynika to z faktu kończenia przez nich działalności zawodowej. Hans Mirskes (Bachmann.p. dyskalkulie i . zakupy. dzieci z afazją ( z d. występujące u osób niepeł sprawnych. niemowlęcia i małego dziecka. Należy jednak do istniejących programów kształcę metodyk specjalizacyjnych włączać zagadnienia teorii i praktyki kształć specjalnego nowo wyodrębnianych grup osób niepełnosprawnych.ż. Ujawniają się tutaj również zadania dla pedagoga specjalnego. s. to jednak dotyczyło to głównie upośledzenia umj wego sprzężonego z zaburzeniem funkcjonowania zmysłów (głusi upośled umysłowo. a także dbająca o ich zabezpieczenia materialne (renta. Do wszystkich tych placówek niezbędna jest kadra pedagogiczn specjalistycznym przygotowaniem z zakresu pedagogiki specjalnej. 1991). o rozszerzonej wiedzy i kompetencjach. Wyodrębnia się też dalsze grupy dzieci. zrywania się więzów społecznych. umiejący rozbudzać i podtrzymywać zainteresowania światem zewnętrznym. wzroku czy utrudnienia w poruszaniu się. Przetacznikowej (1985. ale szczególnie potrzebna jest osoba rozumiejąca problemy wynikające z braku słuchu. Są to dzieci. rżeniami sprzężonymi. Dot czas zajmowano się głównie osobami z pojedynczą wadą rozwojową. dysleksje. organizując nich placówki specjalne m. umiejący modyfikować postawy psychiczne. występowania coraz mniejszej sprawności fizycznej i psychicznej. że nie będzie się dążyć do wyodrębniania bardzo skich specjalizacji. socjalna.in. Ich sytuacja rodzinna. które cale życie lub przez większą jego część borykały się ze swoją wadą wrodzoną lub nabytą.. zajmującą się problemami kształcenia i wychowania młodzieży pracującej i dorosłych. W związku z 1 wymagają specjalnych. materialna prawie przez cale życie jest trudna i pogłębia się wraz z okresem starzenia. grafie. Niepełnosprawnym ludziom starszym potrzebna jest nie tylko osoba usprawniająca ich fizycznie (gimnastyka. ale jednak sprai że mają one szczególne trudności w procesie kształcenia. Oprócz osób z ewidentną wadą rozwojową pedagogika specja w Polsce od połowy XX wieku obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci cli i kalekie (Doroszewska 1957). Grzegorzewska wyodrębniła w swojej klasyfikacji dzieci z z. podejmując kształcenie asystentów socjalnych. Szczególne trudności występują u osób starszych i starych. 4 Wczesne dzieciństwo wg M. fizyko-elektrohydroterapia). Termin geragogika wprowadził w 1965 r. 0 ile M. kontakt z administracją). rzutując rozwój dzieci niepełnosprawnych. sytuacja wszystkich osób starszych i starych w kraju jest często bardzo trudna. niewidomi upośledzeni umysłowo). dyspraksje.. Ludźmi tymi zajmują się „z urzędu" rehabilitanci i asystenci socjalni. znających również problemy pedagogiki specjalnej.6 Jest to dopiero skromny początek na drodze zaspokajania ogromnych potrzeb w tym zakresie. a także ze słabej kondycji finansowej Skarbu Państwa. u których stopień i zakres zabur nie dyskwalifikuje ich jako uczniów szkół powszechnych. 6 W WSPS w 1992 roku rozpoczęto przygotowanie asystentów socjalnych. zapobiegać poczuciu zbędności przez wskazywanie celów i rodzajów dostępnej działalności przydatnej społecznie. a w latach siedemdziesiątych rozszerza opi również na dzieci z pogranicza normy i dzieci z mikrodefektami (Spio 1975. mieszkaniowa. nasilania się różnych schorzeń i dolegliwości. dodatkowych zabiegów pedagogicznych oraz ksz cenią specjalnego. Są to m. W miarę doskonalenia m< diagnostycznych stwierdza się dalsze upośledzenia sprzężone. w której zwiększają się zadania pedagogiki specja] są rodzaje i stopnie zaburzeń rozwojowych.in. zawierający fazę noworodka. które „zawsze" były niepełnosprawne. 16 URSZULA ECKI Rodzaje i stopnie zaburzeń i wynikające z tego zadania Inną płaszczyzną.Jak powszechnie wiadomo. Pedagogika specjalna próbuje wychodzić naprzeciw tym potrzebom. Potrzebny jest asystent socjalny.

że grupa zarejestrowanych głuchoniewidomych liczebnie 18 URSZULA ECKERT powoli rośnie. 17 Głuchoniewidomi i ich potrzeby jako problem szczególny pedagogiki specjalnej Problem. w 1990 — 985. Trudności występują przy organizowaniu opieki rewalidacyjnej dla tych osób. ociemniałych. Tyflopedagogika jest dziedziną szczególnie bliską Profesor Zofii Sękowskiej. E.. WSPÓŁCZESNE ZADANIA PEDAGOGIKI. W przedmowie do tej książki M. Problem opieki i kształcenia głuchoniewidomych został zaakceptowany w pedagogice specjalnej w Polsce w latach 60. Ewidencję taką prowadzi głównie PZN i należy przypuszczać. że jest ona niepełna. ale zarazem pasjonująca lektura. obserwację rozwoju swojej wychowanki.inne tak zwane mikrouszkodzenia. jako pedagog specjalny. niemniej to 7000 istnień ludzkich. przez wiele lat Krystyną Hryszkiewicz. Pani Profesor jest wybitnym znawcą problemów związanych z ludźmi z wadami wzroku — całe swoje życie prywatne i zawodowe poświęciła poszukiwaniom teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań zagadnień dotyczących osób niewidomych. naszego wieku. Jak wiemy. Profesor Zofia Sękowska. T. Statystycznie ujmując. Grzegorzewska podaje szeroki rys historyczny opieki nad tymi osobami w świecie. który stale jeszcze pozostaje w cieniu. Majewskiego (1979). a w czerwcu 1992 roku w Polskim Związku Niewidomych były zarejestrowane 1193 osoby. Inne propozycje to: artykuł Rothszilda pt. Wiadomo jedynie. zostają na najniższym poziomie rozwoju. Jest to zagadnienie z pogranicza sur-dopedagogiki i tyflopedagogiki. że zarówno teoria. jak i praktyka rewalidacji osób głuchoniewidomych są w stadium opracowywania. omawia metody rewalidacji i ich interpretacje. 454-535). wszędzie wnosząc znaczący wkład. W 1921 roku wykazano ich 524. w 1975 — 640. Jezierską. Wynika z tego wniosek. a także szersze opracowanie J. Znana jest jednak przede wszystkim jako tyflopedagog. Od kiedy jednak dr Samuel Gridley Howe stworzył metodę nawiązywania kontaktu z głuchoniewidomą Laurą Bridgman (1837). brak bowiem w Polsce pełnej informacji na temat ich liczby. opisana przez siostrę Emanuelę Jezierską (1963). jest to jedna z mniej licznych grup osób z zaburzeniami w rozwoju. Dlatego też włączę do tego opracowania niektóre problemy osób gluchoniewidomych. Głuchoniewidomi (Gar-ret. zajmowała się wieloma działami pedagogiki specjalnej.. przekazuje czytelnikowi swój dziennik zajęć. Doroszewskiej (1981. Gdyby zastosować wskaźniki krajów zachodnich. że przez długi czas wyłączano problemy głuchoślepoty z zadań polityki oświatowej. organizuje się dla dzieci z mikrouszko niami różne formy pomocy dydaktycznej i ortodydaktycznej. że w Polsce żyje około 7000 gluchoniewidomych. których ta Uczona wymienia jako odrębną grupę. towarzyszące wć głównej. S. wówczas powstała możliwość zburzenia barier dzielących tych ludzi od świata (Doroszewska 1981). W szkołach masowych. która opiekowała się od 1953 r. niedowidzących. to jednak usprawnienie ich wymaga odrębr specyficznych form postępowania naprawczego. . Przekonanie o niemożności rewalidacji głuchoniewidomych sprawiało. Jakkolwiek populacje dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami nie są -szczęście — zbyt liczne. Jest to trudna. Do dziś jednak w wielu krajach brak placówek zorganizowanych w celu przystosowania tych ludzi do w miarę samodzielnego życia. specjalista najwyższej klasy w tej dziedzinie. której poświęca się tę książkę. Ukazała się wówczas obszerna relacja z wychowania i nauczania w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach głuchociemnej Krystyny Hryszkiewicz. które zostawione same sobie bez pomocy z zewnątrz. to można szacować. Levine 1973). s. W szkc specjalnych problem tych dzieci jest mało dostrzegany pod kątem szcj lowych działań usprawniających. to kwestia opieki i kształcenia osób gluchonie widomy cli.

osoby z głuchotą głębszą niż 90 dB w paśmie mowy. Łącznie studentka analizowała dane zebrane od 82 osób. Okazało się...ż. jak i słuch utraciły po 5 r. Polski Związek Niewidomych i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewido-mym proponują określenie.. s..5% — całkowicie głuchonie-widomi. 3) niewidome od urodzenia. Większość badanych stanowili mieszkańcy wsi i małych miasteczek. poważnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności. i całkowicie niewidome lub posiadające jedynie poczucie światła. z wywiadów wynika. 39% — to osoby głuche z resztkami wzroku.. a zwłaszcza w komunikowaniu się.] osoba uważana jest za gluchoniewidomą. w uzyskiwaniu informacji z otoczenia i poruszania się". a ogłuchłe po 5 r. Człowiek taki ze względu na złożony charakter inwalidztwa potrzebuje specjalnej pomocy w czynnościach życia codziennego. Wśród wyodrębnionych przez studentkę do badań 220 osób niewiele odpowiedziało na ankietę (63). że głuchota praktyczna i 0.. 4) osoby z użytecznymi resztkami słuchu i wzroku. a ociemniałe po 5 r. Innym kwalifikatorem jest okres. który na skutek równoczesnego. 465) pisze.ż. Stanowi ono bowiem w swym sprzężeniu nowe. gdy zarówno wzrok. że „gluchoniewidomy to człowiek. Niestety. W Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej podjęto badania dotyczące głuchoniewidomych7. Doroszewska (1981.1 normalnej ostrości wzroku charakteryzują osoby z tego typu niepełnosprawnością.. Ze względu na stopień uszkodzenia słuchu i wzroku rozróżnia się cztery podstawowe kategorie osób gluchoniewidomych: 1) całkowicie głuchoniewidome. że jego rezultatem są trudności w porozumiewaniu się. gdyż z czasem obrazy wzrokowe ulegają zatarciu. szczególnie w poruszaniu się i wymianie informacji. że chociaż gluchoślepota jest połączeniem głuchoty i ślepoty. że z wiekiem wady nasilają się i zwiększa się liczba osób całkowicie ghichoniewidomych. 11% — to niewidome z resztkami słuchu.ż. 3) całkowicie niewidome. Tu także wyróżnia się 4 kategorie osób: WSPÓŁCZESNE ZADANIA PEDAGOGIKI. zalicza się tu osoby ogłuchłe przed 5 r. (Breaking 1988).ż. a 2. że wśród badanych 47% stanowiły osoby z użytecznymi resztkami słuchu i wzroku. że „[. Dołączono część wywiadów przeprowadzonych wśród osób gluchoniewidomych. tzn. nie można jednak ujmować tego kalectwa jako ich prostej sumy. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje definicja określająca. Przeważały osoby z użytecznymi resztkami słuchu i wzroku oraz głusi z resztkami wzroku. o wiele bardziej skomplikowane zjawisko. jeżeli posiada złożone uszkodzenie słuchu i wzroku takiego stopnia. stwarzające trudności zbadania wpływów tego kalectwa. W etiologii dominują przyczyny dziedziczne — z ogromną przewagą zespołu Usheria i różyczki matki. to można by wyrażać ostrożny optymizm. 4) osoby ogłuchłe i ociemniałe w późniejszym okresie. 2) całkowicie głuche. 2) głuche od urodzenia. w którym nastąpiło uszkodzenie. przebywających na turnusie rehabilitacyjnym. . tzn. w kształceniu się i zatrudnianiu" (Głucho-niewidomi w Polsce 1992). mające użyteczne resztki słuchu. w kontaktach międzyludzkich. gdyż najczęściej głuchota i ślepota nie występują w jednakowym nasileniu. mające użyteczne resztki wzroku. Powszechnie uważa się. 19 1) głuchoniewidome od urodzenia. przed opanowaniem mowy i ociemniałe przed 5 r.ż.Pojęcie głuchoślepoty jest dość nieostre z uwagi na skomplikowanie zjawiska. W naszych badaniach pragnęliśmy poznać losy dorosłych gluchoniewidomych w wieku 18-50 lat. że najcięższa postać tej wady występuje bardzo rzadko.. odmienne od spowodowanych tylko głuchotą lub samą ślepotą. Gdyby to był profil całej populacji.

Większość osób z grupy posiadających resztki słuchu i wzroku uczęszczała do szkół dla głuchych lub dla niewidomych. Również kilkoro dzieci uczy się w szkołach dla dzieci głuchych lub niewidomych. przemieszczanie się i porozumiewanie się. . jak: spożywanie posiłku. 30% badanych mieszka samodzielnie — są to osoby z resztkami widzenia i słyszenia. jakimi są: Polski Związek Niewidomych i utworzone w październiku 1991 r. natomiast 9% odnosi to do Polskiego Związku Głuchych (PZG). Szczególnie często odnotowywano wadę serca. epilepsję. Potrzebują one tu szczególnej pomocy otoczenia. Przy analizie współwystępowania innych zaburzeń czy chorób. że opiekę nad nimi sprawuje PZN. Kompleksową rehabilitację głuchoniewidomych podjęła również Poradnia RehabiliWSPÓŁCZESNE ZADANIA PEDAGOGIKI. Być może. do czerwca 1992 r. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG). Prawie 33% uważa się za podopiecznych obydwu tych organizacji. Działania na rzecz głuchoniewidomych prowadzą jedynie organizacje społeczne. Tych ostatnich sprawności w ogóle nie przyswoiły sobie osoby całkowicie głuchoniewidome. Drugie 50% komunikuje się za pomocą gestów lub mowy zrozumiałej tylko najbliższemu otoczeniu. orientacja przestrzenna. która ma stałe kontakty z zakładem w Laskach. W Polsce nie ma specjalnej placówki oświatowej dla głuchoniewidomych. W OSW dla Niewidomych w Bydgoszczy. Indywidualne próby rewalidacji podejmuje co pewien czas Zakład dla Niewidomych w Laskach. brak słuchu jest dla samodzielności mniej dokuczliwy niż brak wzroku. zorganizowano 8 turnusów.Badając samodzielność stwierdzono. Badani najlepiej opanowali takie umiejętności. o co należy pilnie zabiegać w resortach zdrowia i oświaty. 7 Praca magisterska J. a nawet 17% średniej krajowej. Ogromna większość ma dochody zatrważająco niskie. 3. Dochody (zarobki. Od 1985 r. czesanie się.. zapomogi) tych osób są bardzo niskie — zaledwie 3. cukrzycę. że osoby głuche z resztkami wzroku funkcjonują o wiele lepiej niż niewidomi z resztkami słuchu. Osoby głuchoniewidome potrzebują szczególnych form opieki. w tym 20 dzieci. zaburzenia nerwowe oraz zaburzenia równowagi. Szersze działanie prowadzi PZN w ramach dwutygodniowych turnusów szkoleniowo-rehabilitacyjnych.7% ogółu znalazło się na poziomie średniej krajowej. stwierdzono wyraźną przewagę liczebną przypadków występowania dodatkowych wad i chorób u osób niewidomych z resztkami słuchu. Wiśniowskiej: Sytuacja społeczna i rehabilitacja gluchoniewidomych w Polsce. 50% niewidomych z resztkami słuchu i osób z resztkami słuchu i wzroku porozumiewa się samodzielnie za pomocą mowy słownej. funkcjonują aktualnie (1992) trzy kilkuosobowe grupy głuchoniewidzących nauczanie na trzech różnych poziomach (13 dzieci). a pozostali z najbliższą rodziną. w tym żadna całkowicie gluchoniewidoma. poza Krystyną Hrysz-kiewicz. w których brały udział 222 osoby. ubieranie się. Najwięcej trudności sprawia im zaś przygotowywanie posiłków. WSPS w Warszawie 1991.. Ponad połowa badanych nie potrafi samodzielnie porozumieć się z otoczeniem. 20 URSZULA ECKERT Wybór sposobu porozumiewania się określany jest stopniem wady. Niestety nie traktuje się ich jako odrębnej grupy inwalidów. Powiązane z tym jest utrzymywanie łączności z odpowiednimi organizacjami. Nikt nie informował o szczególnej opiece ze strony służby zdrowia czy służb socjalnych. pisana pod kierunkiem^?! ±iOf8jt. załatwianie potrzeb fizjologicznych. 44% badanych uznaje.6% mieszka w domach opieki społecznej. choć wyraźnie dominują związki z Polskim Związkiem Niewidomych (PZN). Ona jedna porozumiewa się alfabetem punktowym dłoni. te ostatnie głównie u osób głuchych z resztkami wzroku. stanowiące 30.

Nie będę tu opisywać potrzeby i założeń merytorycznych integracji. jeżeli rozpoczyna się ją jak najwcześniej. aby \izy-skać zgodę na realizowanie kształcenia integralnego. Brak natomiast ramowych ustaleń co do warunków. rewalidacja daje pełniejsze wyniki. nie zawsze rodzina orientuje się w możliwościach rewalidacji. zależy przede wszystkim od warunków środowiskowych. Przedszkole/szkoła zaś. zarówno szeroko rozumianego ogółu. wg potrzeb). auto.rski program zatwierdzony przez ministerstwo bądź kuratorium. przedstawi. które przyznają placówce oświatowej. Głuchoniewidomi ze względu na nader skomplikowane kalectwo wymagają szczególnej opieki i pomocy. Podejmuję kwestię integracji w świetle aktualnej sytuacji edukacyjnej. Brak dla nich choćby jednego przedszkola lub choćby grupy przedszkolnej. pedagog specjalny. Przede wszystkim jednak brak problemu osób głuchoniewidomych w świadomości społecznej. w których uczą się dzieci o podobnym rodzaju zaburzeń. zawierający założenia organizacyjne i rozwiązania metodyczne. że na turnusy rehabilitacyjne PZN zgłaszane są głównie osoby dorosłe (90%). głównie rodzice i ich nacisk na umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu czy szkole macierzystej. Potrzeby gluchoniewidomych są różnorodne. realizującej kształcenie integracyjne. ostatnio w 1992 r. a także nie podlegała dotychczas żadnej z form rehabilitacji podstawowej i społecznej. Są to pierwsze jaskółki zwiastujące zainteresowanie się rehabilitacją osób gluchoniewidomych. podczas gdy. Brak określenia maksymalnej liczby dzieci niepełnosprawnych w danej grupie/klasie. W . tak jak i w każdej niepełnosprawności. jak i przedstawicieli instytucji państwowych. pomoc w ich rozwiązywaniu. Brak jest szkoły lub klas specjalnych dla tych dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych. I Problemy integracyjnego kształcenia niepełnosprawnych w Polsce Ostatnim zagadnieniem. czyli kształcenie dziecka niepełnosprawnego razem z dziećmi pełnosprawnymi w jednej 22 URSZULA ECKERT grupie przedszkolnej czy klasie szkolnej. aby można było realizować w niej kształcenie integracyjne. (Eckert 1992). Jest to jednak niewystarczające. Zagadnienia te są ogólnie znane pedagogom specjalnym. czy ma to być jedna dodatkowa osoba na grupę/klasę. Akcentowanie tych potrzeb. nie wymienię form realizacji ani warunków niezbędnych do właściwego jej wprowadzenia. pewną pomoc finansową i merytoryczną. czy też jedna osoba dla kilku klas/placówek. terapeuta i inni. opracowanego specjalnie dla głuchoniewidomych. w której będzie przebiegało kształcenie oraz zapewnienie etatów dla dodatkowych osób wspomagających uczniów niepełnosprawnych w procesie kształcenia (np. to także pilne zadania dla pedagogów specjalnych. Świadczy o tym fakt. Ponieważ większość z nich mieszka w małych aglomeracjach. w której przebywa kilkoro dzieci o różnym rodzaju zaburzeń. jakie winna spełniać grupa/klasa. logopeda. Obecnie kształcenie integracyjne. stosunek do tego faktu grona pedagogicznego i władz administracji lokalnej (gminy). Brak opiekunów społecznych bądź przewodników-tłumaczy. Według informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nie ma w Polsce dotychczas żadnych szczegółowych przepisów dotyczących kształcenia integracyjnego. odpowiedzialnych merytorycznie za zdrowie. Jest ono jednak od wielu lat w różnych formach realizowane i przez MEN popierane. a także uregulowań co do liczby osób wspomagających. opiekę społeczną i edukację obywateli. którzy byliby odpowiednio przygotowani do pośredniczenia między osobą głuchoniewidomą a otoczeniem społecznym. Osobiście wielokrotnie zabierałam głos na ten temat. Większość spośród nich nie znała żadnego systemu porozumiewania się. które poruszam jest integracja. a także co do instytucji mogących służyć radą i pomocą. Pomoc ta polega na wyrażeniu zgody na mniej liczną grupę/klasę. Owe warunki kształtują.21 tacji Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu.

Grond J. Towarzystwo Naukowe . upowszechniając możliwości rozwojowe i osiągnięcia dzieci niepełnosprawnych. Ossolineum.: Zum Entwicklungsverlauf von Risikokinder. Największą bowiem zaporą w integracji edukacyjnej bywają nauczyciele i rodzice obawiający się „innego" dziecka. PWN. PWN. Warszawa 1977. PrzetacznikGierowska M. Warszawa 1985. s. których łagodzenie i niwelowanie stawia przed teorią i praktyką pedagogiki specjalnej wciąż nowe zadania. Eckert U. Makiełlo-Jarża G. WSPS. lista taka nie będzie zresztą nigdy zamknięta. Rozwój cywilizacji i nauki przyczynia się do powstawania i ujawniania się nowych.: Integracja niepełnosprawnych w społeczeństwie. Tow. Berlin 1978.: Tradition und Trends der polnischen Sonderpddagogik. 154.: Bedingungen und Móglichkeiten der Integration.: Zagadnienia rehabilitacji głuchoniewidomych. PWN. Poznański K. że aby prawidłowo realizować idee integracyjne należy wprowadzić je szerzej do świadomości społecznej.. Okoń W. dostosowaną do jego potrzeb. Warszawa 1985. BIBLIOGRAFIA Bachmann W. Lipkowski O.: Pedagogika specjalna. Verlag J. Doroszewska J.: Friiherziehung geschddigter Kinder. PWN. ale jednocześnie trzeba zapobiegać rozpowszechnianiu się integracji formalnej i pozornej. a więc gwarantującą właściwe efekty kształcenia integracyjnego. Warszawa-KrakówGdańsk-Wrocław 1957.: Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemniałych..: Terapia wychowawcza. Obuchowska I. Houldershaw Ltd. W.: Pedagogika specjalna.: Dziecko niepełnospraivne w rodzinie. Essex 1988. S.: Aspekte der Friiherziehung Behinderter in der Schweiz. Wiele mogą zdziałać szkoły specjalne.: Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. H. [w:] Eckert U. Garret J. WSiP. Becker R. Poznański K. Warszawa 1991. Pomocy Głuchoniewidomym. Należałoby podjąć szersze badania w celu opracowania zróżnicowanych form kształcenia integracyjnego i ustalenia warunków zapewniających optymalny rozwój dzieci niepełnosprawnych kształconych systemem integracyjnym.: Słownik pedagogiczny. Omówione przeze mnie zagadnienia nie wyczerpują listy ważnych zaWSPÓŁCZESNE ZADANIA PEDAGOGIKI. Warszawa 1979.. Eckert U.: Pedagogika specjalna w Polsce. Niezbędne jest szersze wkraczanie pedagogiki specjalnej na wszystkie rodzaje i formy studiów kształcących nauczycieli. Wiele mają tu do uczynienia środki masowego przekazu.. innych wad. PZWL.: Obserwacje nad rozwojem głuchociemnej Krystyny Hryszkiewicz. Giessen 1991. który obejmuje swoją opieką dzieci o danym rodzaju zaburzenia.. schorzeń. PZWL. Luzem 1980. L. Warszawa 1992. Majewski T.: Pedagogika specjalna. Warszawa 1992. PIPS.. Grzegorzewska M. Warszawa 1981. WSiP. ? Wydaje się. Warszawa 1963. Głuchoniemi w Polsce. Essen 1992. Sękowska Z. Jezierska E. Warszawa 1964.: Psychologia rozwojowa i wychotuawcza wieku dziecięcego. Volks und Gesundheit. 23 dań. [w:] Kongressbericht. Sękowska Z.. Warszawa 1972. Braeking through-developing services for deaf-blind people. które stoją przed współczesną pedagogiką specjalną. oraz stymuluje rodziców do intensywniejszej pracy z własnym dzieckiem. Schliiter M. Levine E. PWN. W ten sposób zapewnia się każdemu dziecku niepełnosprawnemu pomoc specjalistyczną. U. PZWN. Doroszewska J. Csanyi Y. Koln 1992.niektórych krajach funkcjonuje stanowisko „nauczyciela wędrującego". L.: Pedagogika specjalna.. Warszawa 1984. aby przekazywać tam podstawy wiedzy o utrudnieniach i możliwościach rozwoju niepełnosprawnych. uczące się w różnych klasach czy szkołach.

jako nauka teoretyczna. jak i wśród ludzi dorosłych. Wyznaczają je również stosowane w określonych warunkach środki i metody rewalidacji. nie sprzyjają budowaniu zdrowia i dobrej sprawności. opiekunach. podatność jednostki na oddziaływania rewalidacyjne. Nr 2. zarówno w wieku rozwojowym. „Behinderte in Familie.: Was ist Friihfórderung?..: Fruherkennung und Friiherziehung behinderter Kinder. Odsetek ludzi niepełnosprawnych. Nowojorski Instytut dla Dzieci stwierdza. częściej stosuje się jako kryterium nie tyle stopień i rodzaj upośledzenia. jest nauką stosunkowo młodą. „klasycznych" już czynników patogennych życie niesie nowe zagrożenia. Postęp nauk. zwłaszcza osób z poważniejszymi odchyleniami. czyli w otoczeniu. Pedagogika ta. 38). „wchodzenia na nowe obszary niepełnosprawności". Berno 1985. Tkwią więc one również w rodzicach. dziewczęta i chłopcy. Wiek XIX przyniósł stopniowe wyodrębnienie się z ogólnego systemu szkolnictwa szkoły specjalnej. Kształcenie specjalne a szkoła specjalna Jeszcze Jan Amos Komeński głosił. pozwala pełniej spojrzeć na wszystkie płaszczyzny tego problemu. przy klasyfikacji osób niepełnosprawnych. Czasy. Fakty te nie pozostają bez wpływu na przemiany w samej pedagogice specjalnej. a zakres pojęcia wychowalności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych na przestrzeni lat uległ znacznemu poszerzeniu. Tobler R. Istnieje jeszcze jedna grupa barier — równie ważnych — to przezwyciężenie siebie. jest nadal trudna do zakreślenia. starsze i młodsze — to mogą także uczęszczać bardziej i mniej zdolne. kulturowych. Okres powojenny. Obecnie. 1977. w którym mogą prowadzić produktywne życie (M. poszerzania zakresu i możliwości. Lublin 1965. Schule und Gesellschaft" 1988. Człowiek niepełnosprawny. Grond J. integrująca szczegółowe subdyscypliny. dostosowanym do jego sił i możliwości. Aż do lat sześćdziesiątych naszego wieku . a więc stopień trudności w przebiegu procesu kształcenia. czyli pokonanie lęków i kompleksów spowodowanych kalectwem. Jest to wizja szkoły wspólnej dla każdego dziecka. co raczej kryterium ogólniejsze. musi nauczyć się żyć w świecie zbudowanym przez człowieka pełnosprawnego. jaki dokonał się w wieku XX i jaki dokonuje się nadal. Speck O. psychologiczny i społeczny. Oprócz tradycyjnych. nauczycielachwychowawcach. Wzrasta więc zapotrzebowanie na pomoc specjalną i pedagogów specjalnych. Hans Huber Yerlag. Dzieciom słabszym i ograniczonym szkoła powinna poświęcić więcej czasu. jest bowiem znaczny. że aż 97% dzieci niepełnosprawnych może być rehabilitowanych do stopnia. Lipkowski. a w niektórych grupach odchyleń nawet wzrasta.KUL. w których żyjemy. s. a więc nie tkwią tylko w niej. zawodowych i architektonicznych. prognoza rozwoju. począwszy od lat sześćdziesiątych. A to oznacza pokonywanie przez niepełnosprawnego wielu barier społecznych. Pomimo stosunkowo dobrych metod diagnostycznych. skoro bowiem do tej samej szkoły uczęszczają dzieci rodziców bogatych i biednych. Granice rewalidacji osób niepełnosprawnych nie są bowiem wyznaczane tylko poprzez sytuację psychosomatyczną jednostki. 1976). Pozwala coraz śmielej formułować pytania o miejsce i rolę jednostki niepełnosprawnej w społeczeństwie. Czesław Kosakowski KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH NA TLE PRZEMIAN W większości odchyleń od normy możemy wyróżnić trzy aspekty: organiczny. wysiłku i troski" (O. „że szkoła powinna objąć wszystkie dzieci. Bartoszewiczowa. bez względu na rodzaj i zakres defektu. Granice wyuczalności i wychowalności osób z odchyleniami w rozwoju nie są bowiem niezmienne. 26 CZESŁAW KOSAKOWSK] Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej jest i będzie duże. to czas jej dynamicznego rozwoju.

jako jednego z podstawowych programów rewalidacyjnych.. rewalidacja społeczna to „nie tylko rozwój ogólny. Znaczenie wczesnej interwencji. W Stanach Zjednoczonych Ustawę o Edukacji Niepełnosprawnych uzupełniono w 1986 roku artykułami dotyczącymi wczesnej interwencji. o który pedagogika specjalna poszerzyła swój zakres. rozwojowe potrzeby dzieci. Jak pisze Maria Grzegorzewska. musi być do tego przygotowana. zapewnienie równych szans i możliwości na miarę jego sił. „Nie ma kaleki — jest człowiek" powiada Maria Grzegorzewska. w której jednostka ma być jednym . rozwój spoleczno-emocjonalny. był to też okres realizacji kształcenia specjalnego w głównej mierze na bazie szkoły specjalnej. ale i uspołecznienie wychowanka nie tylko takie. Wtórna profilaktyka sprowadza się do zapobiegania nasilaniu się już istniejącego odchylenia. która osiągalna jest dla rodzin. gdy pojawiły się już zniekształcenia wtórne i poważne zmiany w psychice dziecka. Pedagogika specjalna poszerza dziś zasięg.. ale w przeciągu całego życia człowieka. wpływający na kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie możliwości zapobiegania zagrożeniom prawidłowego rozwoju człowieka poprzez poradnictwo przedmałżeńKSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH. ale też ażeby żył dążeniami zbiorowości w tej mierze. a czasami zbyt późno. Kirejczyk. uwzględniając prenatalny okres życia i dalsze lata rozwojowe ich dzieci" (B. Drugi z obszarów życia człowieka. Idzie więc również o rewalidację społeczną. Potrzebna jest pomoc w osiągnięciu tego maksimum rozwoju. Istotną rolę odgrywa tu pedagog specjalny. w jakiej jego upośledzenie pozwala rozumieć funkcje jednostki w grupie oraz zadania grupy. Profilaktyka pierwotna polega na eliminowaniu czynnika patogennego. a efekty mniejsze. Gierszewska. opiekę nad dzieckiem. to czas dojrzałego życia człowieka niepełnosprawnego. przyznając mu prawo bycia jak inni. 27 skie. Idea ta nakłada na społeczeństwo obowiązek zapewnienia dostępności niepełnosprawnym tych dóbr materialnych i duchowych. Janusz Kostrzewski i Ignacy Wald mówią o trzech płaszczyznach profilaktyki: pierwotnej. wraz ze swoimi mocami i słabościami. Stwierdza się tam. wtórnej i trzeciorzędowej. że „wczesna interwencja to dostarczanie odpowiedniej opieki obejmującej rozwój poznawczy. Kazimierz Kirejczyk. to zwalczanie i pomniejszanie jego skutków. właściwe prowadzenie ciąży. Idzie tu o przyznanie człowiekowi z odchyleniami od normy godnego miejsca w świecie. gdy trwa szczególna plastyczność dziecka i jego podatność na oddziaływanie kompensacyjne.trwał rozwój placówek specjalnych typu segregacyjnego. eliminowanie zanieczyszczenia naturalnego środowiska bytowania człowieka itd. mowy i języka. 1981). W tym okresie budowane są zręby osobowości. Okres to ważny dla pedagogiki specjalnej z punktu widzenia profilaktyki i rewalidacji. gdy procesy rozwojowe nie zostały jeszcze zakończone. które jest jej dane. z których korzysta człowiek pełnosprawny. By jednak jednostka z odchyleniami od normy mogła partycypować i korzystać z dorobku społeczeństwa. Obserwuje się też wydatne poszerzenie zakresu pojęcia kształcenia specjalnego i przenoszenia go również poza placówkę specjalną. metod i środków pomiędzy pedagogiką specjalną i ogólną. Ważnym etapem tego życia jest okres od urodzenia do czasu podjęcia obowiązku szkolnego. Ważne jest wczesne wykrycie odchylenia lub przejawów sygnalizujących możliwość jego pojawienia się (K. Nazbyt jeszcze często u nas pomoc specjalistyczna przychodzi późno. fizyczny. aby potrafił żyć i pracować w zespole. 1993). wykształcenie ogólne i zawodowe. Daje to szansę zastosowania wczesnej interwencji w okresie. Rewalidacja w takich przypadkach jest trudniejsza. Druga połowa wieku dwudziestego przynosi znaczące zmiany w zakresie zbliżenia w obszarze celów. trzeciorzędowa natomiast. budowanie wspólnego bytowania opartego na trwałych humanitarnych zasadach. podkreślone zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych już w roku 1983 — roku ustanowienia Dekady Osób Niepełnosprawnych. obejmując zainteresowaniem nie tylko osoby z niepełnosprawnością w wieku szkolnym.

Druga polowa wieku XX to okres wchodzenia pedagogiki specjalnej na „nowe obszary niepełnosprawności". niedostosowanie społeczne. jako istotę człowieczeństwa — odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Oznacza to zobowiązanie społeczeństwa do zaspokajania wielorakich potrzeb ludzi niepełnosprawnych w zakresie zdrowia. stwierdzają. edukacji ogólnej i zawodowej. Niemałą rolę w wyprowadzaniu człowieka niepełnosprawnego z izolacji społecznej i uczynieniu go naturalną częścią społeczeństwa — wykorzystując jego własne zdolności. s. — dzieci umysłowo upośledzone. pracy. — dzieci przewlekle chore i kalekie. Dla dzieci z tymi odchyleniami budowano system szkoły specjalnej. — dzieci z wadami słuchu. Realizacja tych zobowiązań jest możliwa tylko poprzez poszerzenie tradycyjnych form kształcenia i pomocy specjalnej o nowe. działania społecznego itd.. Grzegorzewska. z myślą przewodnią „Wyrównanie szans". 29 — dzieci z niewielkimi odchyleniami od normy rozwoju intelektualnego. do grupy dzieci z odchyleniami od normy prawidłowego rozwoju psychofizycznego zaliczają: ?V KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH. ślepota. Problemem nowym dla pedagogiki stało się dziecko z tzw. wyrosłe z doświadczeń przeszłości. programem kształcenia realizowanym w „klasach i szkołach życia".. wypoczynku. oraz rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. pogranicza odchylenia od normy. na miarę ich możliwości. — dzieci z niezadowalającym stanem zdrowia. że szkoła masowa sobie z nim nie radzi. Do lat sześćdziesiątych dyscyplina ta skiipiała się głównie na „podstawowych" grupach odchyleń. a następnie „Dekadę Narodów Zjednoczonych na rzecz Ludzi Niepełnosprawnych" (1983-1992).. .28 CZESŁAW KOSAKOWSKI z ogniw całości" (M. Rozwój nauk. oraz przemiany społeczne w stosunku do człowieka dotkniętego niepełnosprawnością nie pozostały bez wpływu na pojmowanie granic i możliwości rewalidacji oraz na zwiększanie naszych możliwości niesienia pomocy osobom nawet z poważniejszymi odchyleniami. przewlekła choroba. iż zadaniem systemu oświatowo-wychowawczego jest stworzenie tym dzieciom warunków rozwoju ogólnego. zwłaszcza tych z grupy biomedycznych. — dzieci z fragmentarycznymi deficytami i zaburzeniami rozwoju. 1971. głuchota.. wydane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w 1973 roku. wady postawy itd. Wytyczne. potrzeb dnia dzisiejszego i perspektyw jutra. Wytyczne w sprawie rozwoju kształcenia specjalnego i pomocy dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami roziuojoiuymi. możliwości i godność osobistą. a to z racji narastania zjawiska drobnych odchyleń od normy (zaburzenia parcjalne. Przykładem może być objęcie osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i części osób z upośledzeniem znacznym. — dzieci z wadami wzroku. Pomoc tym osobom wymaga podejmowania takich działań. zwłaszcza w zakresie: percepcji wzrokowej. jak też i z tego powodu. percepcji słuchowej. takich jak: upośledzenie umysłowe. oraz dzieci autystycznych. życia rodzinnego. sprawności motory cznej. zaburzenia emocjonalne. sfery emocjonalnej. z afazją. 4). przygotowanie do pracy zawodowej i samodzielnego bytowania społecznego. proklamując w 1981 roku Międzynarodowy Rok Osób Niepełnosprawnych i obchodząc go pod hasłem „Pełne uczestnictwo i równość". które: — zmierzałyby do ochrony rozwoju dziecka przed ewentualnymi dalszymi zaburzeniami. na przykład dla gluchoniewidomych.). Wchodzenie na „nowe obszary niepełnosprawności" to — między innymi — organizowanie kształcenia dla osób o sprzężonych upośledzeniach. kalectwo fizyczne.

warto zwrócić baczniejszą'uwagę na wewnętrzne zróżnicowanie się samej szkoły specjalnej. np. których odsetek w populacji wszystkich uczniów jest znaczny (ponad dwa lata temu powstała taka szkoła w Toruniu). Pojawiają się nowe formy placówek dla dzieci. poza wyżej wymienionymi. ale również dotyczy samego charakteru studiów. Istnieje pilna potrzeba kształcenia kadry dla potrzeb wczesnej interwencji i wczesnej stymulacji rozwoju dzieci. Przygotowanie kadry dla potrzeb kształcenia i pomocy specjalnej wyraźnie się decentralizuje: tendencja to słuszna. powinna się wewnętrznie bardzo zróżnicować. że mówiąc o różnicowaniu szkolnictwa specjalnego. ale również sprzyjał pojawianiu się nowych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom usprawniania do pełni życia osób niepełnosprawnych. ale właśnie przez twórczość. wiele z powyższych. zakładów oraz inne formy kształcenia specjalnego dla dzieci o wyraźnym stopniu upośledzenia. że nie. nakładanie się upośledzeń itp. Sądzę. że stan obecny kształcenia pedagogów specjalnych w niewystarczającym stopniu zaspokaja bieżące potrzeby. Podjęto również próbę kształcenia pedagogów dla tak widzianej rewalidacji. dopiero rodzących się form pomocy osobom dorosłym niepełnosprawnym. Skłania nas do tego życie. instytucje i organizacje społeczne. a nie kształcenia specjalnego szeroko 30 CZESŁAW KOSAKOWSKI rozumianego. Jest to wyraz poszukiwania optymalnego systemu pomocy dzieciom. W elastycznie pojętym systemie kształcenia pedagogów specjalnych jawi się potrzeba przygotowania gruntownego. Kilkuletnie doświadczenia pozwalają na stwierdzenie. dysgrafia.twórczość" — nie w tradycyjnym ujęciu terapia przez sztukę.. Miejsce dla pedagoga specjalnego. to specjalności wymagające studiów o charakterze interdyscyplinarnym. zachodzą bowiem zmiany — jak wykazuje epidemiologia — w obszarze samej niepełnosprawności. pedagog specjalny itd.). Zjawisko to należy postrzegać jako przejściowe. to również oświata pozaszkolna. dysortogra-fia itd. Rodzi się pytanie: czy nie przeczy to idei integracji? Myślę. jest to jednak jeszcze proces powolny. psycholog. Zaczyna się również różnicować w specjalnościach. iż taka koncepcja stwarza korzystny i bezpieczny klimat rozwoju człowieka niepełnosprawnego nawet z poważniejszymi odchyleniami. głuchoty. rehabilitant. Szkoła masowa. Wskazane wyżej (wprawdzie to tylko niektóre z wielu) czynniki pozwalają na stwierdzenie.— wyrównywałyby i kompensowały zaburzenie i odchylenia rozwojowe. specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej — to jednak nie wystarcza. Dziś wspiera go głównie logopeda. — zapewniałyby inne formy pomocy i opieki. służba zdrowia. Powyższe rozważania wskazują na niezbędność przemian.). jakie się już dokonały i jakie jeszcze zajść powinny w pojmowaniu kształcenia specjalnego i widzenia relacji: kształcenie specjalne — szkoła specjalna. wobec narastających problemów edukacyjnych u wielu dzieci. Ten typ kształcenia dopiero się rodzi. Powyższy zapis stworzył naonczas szansę doskonalenia już istniejącego systemu placówek specjalnych. Dotychczas kadra dla tych nowych form przygotowywana była głównie poprzez przyuczanie. różnicowanie się ilościowe różnych typów ślepoty. a w jeszcze mniejszym uwzględnia perspektywy. np. być może. kadry wspierającej nauczyciela szkoły specjalnej (terapeuta. Ciągle bowiem dominują potrzeby szkoły specjalnej. że metody w nich wypracowane pozwolą na reintegrację dziecka do szkoły macierzystej. szkoły dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja. opartego na pełnym cyklu kształcenia. to wiele nowych. Ideą przewodnią jej funkcjonowania jest „terapia przez . . Jako przykład może posłużyć powstała w Toruniu Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Problem przygotowania kadry nie sprowadza się tylko do kształcenia w wymienionych specjalnościach. — rozwijałyby sieć szkół.

umożliwia przeżywanie dodatnich stanów uczuciowych nawet o sile dominant" (M. Korzystny wpływ tej współpracy jest obopólny" (A. wzbogaca go. a więc na tle rodziny i poprzez nią również. 32 CZESŁAW KOSAKOWSK] Kształcenie specjalne w systemie segregacyjnym czy v' integracyjnym? Na przestrzeni dziejów można mówić o pewnych etapach w stosunku społeczeństw do osób odchylonych od normy. Kuligowskiej. 1989. Hulek. 4).. [. Aktywność rodziców dzieci niepełnosprawnych jest duża i stale wzrasta. Polski system kształcenia specjalnego postrzegać trzeba na tle systemu . To nie tylko prawo odchylonych od normy do współżycia z innymi. ale i z nimi. Grzegorzewska. Maria Grzegorzewska pisze: „Do czynników zasadniczych w akcji rewalidacyjnej należy akcja dynamizowania. idzie tu jednak nie tylko o stronę organizacyjną. jej inicjatywę. iż najskuteczniejsza jest rewalidacja dziecka odchylonego od normy w całokształcie jego uwarunkowań społecznych.. Grzy-bowskiej. których wydolność wychowawcza pozostaje na niskim lub zerowym poziomie. że usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w istotny sposób zależy od współpracy szkoły z rodzicami. a więc i wymagania im stawiane. Pełniejszy współudział osób niepełnosprawnych w procesie rewalidacji nie może pozostać bez wpływu na kształcenie kadry. Pańczyka i innych pokazują niezadowalający stan w tym zakresie. 31 To wyzwala własny potencjalny dynamizm. jednak w głównej mierze możemy o niej mówić w przypadku osób o wyższym statusie spoleczno-kulturowym. 1964. uwielokrotnia i prowadzi do podniesienia ogólnego stanu samopoczucia jednostki. Idea jak widać nienowa. włączenie ich w proces rewalidacji i uczynienie współodpowiedzialnymi za jej efekty. siłę woli w przezwyciężaniu trudności. Czasy dzisiejsze to etap prawa do integracji. twórczość. służb socjalnych i rehabilitacyjnych. ale również i o treściową. ale i obowiązek społeczeństwa wobec tych jednostek. To też problem istotny dla pedagogiki specjalnej i kształcenia specjalnego. a nasza pomoc nie może się ograniczać jedynie do niego samego. Upodmiotowienie to w konsekwencji zwiększenie aktywności samych osób niepełnosprawnych. K.Przemiany w kształceniu specjalnym — to również większe upodmiotowienie samych niepełnosprawnych. a zatem dopuszczenie stanowienia o sobie w wymiarze jednostkowym. i świadomościową. J. Pozostaje natomiast jeszcze zdecydowana większość rodziców. Badania D. 349). zmieniał się stosunek do tych jednostek. Dziecka niepełnosprawnego nie można postrzegać w izolacji od rodziny. Aleksander Hulek pisze: „Rodzice dzieci niepełnosprawnych stanowią od końca lat pięćdziesiątych silę napędową w uruchamianiu nowych placówek oświatowych specjalnych. W miarę przemian zachodzących w określonych społeczeństwach. zapał do pracy. wymaga jednak ciągle jeszcze upowszechniania przekonanie. KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH. a wedle potrzeb osób odchylonych od normy.. Integracja oznacza nie tylko życie niepełnosprawnych pomiędzy pełnosprawnymi.. ale również do stanowienia praw i budowania warunków bytowania nie wedle wyobrażeń człowieka pełnosprawnego. wymagający zmian w treściach i formach kształcenia pedagogów specjalnych. Niestety. a nawet często pasję do walki z nimi. dopiero jednak ostatnia dekada przyniosła istotne przemiany w tym zakresie. ] Jest już truizmem stwierdzenie. s. s. Wyrazem tego było między innymi utworzenie w 1980 roku Międzynarodowej Organizacji Osób Niepełnosprawnych (Disabled People's International). którzy obecnie uważani są za współpartnerów w procesie rewalidacji. Upodmiotowienie niepełnosprawnego w procesie rewalidacji to również przebudowa w postrzeganiu jego rodziny i jej udziału w tym procesie. która wybitnie wzmaga aktywność upośledzonej jednostki.

przygotowujące od początku studiów w wybranej specjalności. ale również i pedagogów szkolnych (Cz. Podobnie przedstawia się sytuacja w wielu innych krajach. Wskaźnik ten ulega znacznemu zróżnicowaniu w zależności od typu niep ełnosprawności. Aleksander Hulek podaje. nowe to zadania dla zakładów kształcenia nauczycieli.. iż w wieku rozwojowym od 10 do 12% osób wymaga rehabilitacji i kształcenia specjalnego. Szkoła specjalna będzie się zapewne zmieniać i doskonalić. Wspomniane już wcześniej Wytyczne. U AM. przynajmniej dla niektórych grup dzieci. odpowiadającej jednej z podstawowych grup odchyleń od normy. nauczycieli przedmiotu. który stanowi podbiidowę filozoficznomedyczno-psycholo-giczno-socjologiczno-pedagogiczną. przygotowanie nauczyciela do upowszechniania idei integracji. wymaga pomocy i kształcenia specjalnego. Upowszechnianie się idei integracji powoduje różnicowanie się szkoły masowej.5% dzieci w wieku od 5 do 19 r. piszą: „Dążyć należy. zawodu. W Stanach Zjednoczonych 11. Cykl drugi. Całkowite wyeliminowanie szkoły specjalnej obecnie nie jest możliwe.. nigdy też nie obejmował wszystkich dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. jak i powrót do niej uczniów ze szkoły specjalnej. z tego jednak realizuje je na terenie szkoły specjalnej tylko około 20% (A. Zjawisko drobnych odchyleń od normy nieodłącznie towarzyszy postępowi cywilizacyjnemu. Kształcenie pedagogów specjalnych fakty te musi uwzględniać. z tendencją do upowszechniania się selekcji w jej obrębie a nie do szkoły specjalnej. Stopniowo pojawiają się i inne koncepcje (między innymi w UW. 1993). nakłada jedynie na szkołę masową obowiązek zapewnienia mu pomocy wspomagającej rozwój. zwiększają zapotrzebowanie już nie tylko na wsparcie specjalne rozwoju. Kogo chcemy wykształcić Przebudowując czy też tylko doskonaląc system kształcenia pedagogów specjalnych. 33 Pedagogowie specjalni widzą dziś swoje miejsce nie tylko w placówkach kształcenia specjalnego. nie będzie też realne w najbliższej przyszłości. KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH. lecz również w szkołach masowych. Główny więc ciężar zapewnienia opieki i kształcenia dzieciom z różnymi odchyleniami od normy i tak spada na szkołę masową. a nadto włączenie kształcenia specjalnego w normalny proces dydaktyczno-wychowawczy. Zjawisko pozostawania coraz większej liczby dzieci z odchyleniami od normy na terenie szkoły macierzystej. Kosakowski. Sprawy te są ważne w procesie kształcenia nauczycieli nauczania początkowego. Dwa pierwsze lub trzy lata studiów to cykl wspólny dla wielu specjalności pedagogicznych. aby wychowanie dziecka upośledzonego fizycznie lub umysłowo we wszystkich uzasadnionych przypadkach odbywało się w miarę możliwości w grupie rówieśniczej. zakładające szerszy profil kształcenia.. lecz pozostanie jednak placówką trudną do zastąpienia.. Tę funkcję spełniać powinni odpowiednio przygotowani pedagogowie specjalni.ż. gdyż jest on jego integralnym elementem. System kształcenia specjalnego w Polsce nigdy nie miał charakteru ściśle segregacyjnego. Przystosowanie społeczne szybciej może następować w warunkach uczestnictwa dzieci upośledzonych w środowiskach normalnych" (s. Warto więc nieco uwagi poświęcić ich usytuowaniu i zadaniom przed nimi stojącym. tych z najpoważniejszymi odchyleniami. Pojawiają się jeszcze problemy z zakresu przygotowania nauczyciela szkoły masowej do niesienia pomocy dziecku z odchyleniami od normy na terenie klasy macierzystej. trwający . postawić sobie musimy pytanie o jego model. a rzeczywiście objęte tym systemem jest tylko około 35% dzieci niepełnosprawnych (Z. ale również i na kształcenie specjalne realizowane w szkole masowej. 10). tj. 1989). Dotychczas dominuje kształcenie pedagogów specjalnych o wąskim profilu. UMK).kształcenia w ogóle. Nie eliminuje ono jednakże dziecka z toru kształcenia normalnego. 1992). Sękowska. Hulek.

Opowiadając się za taką formą kształcenia. Istotną sprawą jest pytanie o to. ale również do warunków w jakich one przebiegają." Pedagogika specjalna przywiązuje wagę nie tylko do samego procesu rewalidacji. J. Słuszne więc jest używanie terminu „pedagog speKSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na różnych specjalistów w kształceniu specjalnym.. Po pierwsze jako znawstwo w zakresie ogólnej problematyki psychopedagogicznej. która pozwoli mu spośród wszystkich dostarczonych mu przez własne doświadczenie i poczucie odpowiedzialności oraz przez cały gmach zdobytej przez niego wiedzy wybrać te środki oddziaływania. Idzie tu o dobór i realizację treści kształcenia. kim ma być pedagog specjalny jako człowiek i jako nauczyciel-wychowawca. Grzegorzewska 1964. W dobie przemian związanym z postrzeganiem miejsca i roli człowieka niepełnosprawnego w społeczeństwie na powrót zwracamy się ku podstawowym problemom deontologii pedagoga specjalnego (H. Maria Grzegorzewska w Listach do młodego nauczyciela stwierdza. Na gruncie pedagogiki specjalnej najlepszym rozwiązaniem jest łączenie obu modeli. nie tyle poznają wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. jaką jest peda34 CZESŁAW KOSAKOWSKI gogika specjalna.. możliwe i pożądane są też rozmaite modele ich kształcenia. s. jakie są najlepsze i najowocniejsze w osiągnięciu zamierzonych celów również wyznaczonych przez te dwa czynniki — osobowość i wiedzę. która może im pomóc w wychowaniu. W pracy z jednostką niepełnosprawną szczególnego znaczenia nabiera właśnie klimat psychiczny. tak wiele na efektach tej pracy ważący — klimat bezpieczny. Czas przynosi jeszcze inne rozwiązania: powstały w ostatnim czasie dwa kolegia nauczycielskie. 306). zawiera się w nim bowiem szeroki wachlarz odcinków jego działania.] kandydaci na nauczycieli.. W tej fazie wychodzi się od przedmiotów bazowych dla pedagogiki specjalnej oraz stanowiących jej teorię. Wojciechowski 1993 i inni). Sękowska 1988. Tadeusz Lewowicki w referacie nt. nie bez znaczenia będzie przypomnienie charakteru integracyjnego samej dyscypliny. 1993. ] „w każdej prawie pracy najważniejsze jest to. 1984. choć w kształceniu specjalnym — z racji specyfiki tego zawodu — zjawisko to rzadziej występuje niż w kształceniu nauczycieli w ogóle. Upraszczając można sprawę sprowadzić do podejścia personalistycznego i kompetencyjnego. 35 cjalny". W pierwszym w kształceniu kładzie się nacisk na bogactwo osobowości pedagoga.. Koncepcja kompetencyjna zakłada budowanie fachowości pojmowanej dwojako. to kształcenie specjalistyczne.. procesu nauczania — uczenia się. Jakże trafnie sformułowała to Janina Doroszewska (1971. jak już wspomniałem wcześniej. Po drugie idzie o fachowość metodyczną. nie tylko i nie tyle w zakresie wiedzy przedmiotowej. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną sprawę. ile mają. który tę pracę wykonuje" (1957).trzy lub dwa lata studiów. M.. 1983. A. stwierdzając: „»Technika« oddziaływania pedagoga sprowadza się przede wszystkim do osobistego wpływu wychowawcy (jego osobowości i zasobu jego wiedzy). która może sprawić. o psychologii. wiedzę o pedagogice. W pedagogice specjalnej ceni się nauczyciela jako osobę i jako fachowca. że nauczyciele pomogą uczniom w sytuacjach życiowych. przygotowujące kadry do pracy w placówkach specjalnych. co przede wszystkim fachowca „od dziecka". „Współczesne koncepcje kształcenia nauczycieli" tak to sformułował: „[. Doroszewska 1981. Borzyszkowska. Z.. o zmiennych relacjach: kształcenie ogólnopedagogiczne — kształcenie specjalistyczne. a jest . teorii pedagogiki specjalnej oraz wybranej dyscypliny szczegółowej. by dopiero w ostatniej fazie kształcenia studiować jedną ze szczegółowych dyscyplin z obszaru pedagogiki specjalnej. że: „im lepszy będzie nauczyciel — tym lepszy będzie świat i życie" [. jakim jest ten.

a w innych pożądane.: O powinnościach pedagoga specjalnego. 6). życiowych innym. w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Ta wielość dróg do kształcenia specjalnego nie jest zjawiskiem złym. Warszawa 1981. Pozwala również na zmniejszenie zjawiska fluktuacji oraz „wypalania się" pedagogów. zwłaszcza praktyki ciągłe. w sytuacjach edukacyjnych. „Szkoła Specjalna" 1983. dezintegracja". 36 CZESŁAW KOSAKOWSKI jakim«.1 Droga do zawodu pedagoga specjalnego W początkowym okresie „powstawania" zawodu pedagoga specjalnego najpewniejszą drogą do jego zdobycia było przejście poprzez szkołę masową. Przy tym różnicowaniu nie możemy jednak pomijać ważnego elementu. W niniejszym opracowaniu nie podjęto wszystkich ważnych problemów kształcenia pedagogów specjalnych w dobie znaczących przeobrażeń. Borzyszkowska H. wreszcie słabością tych treści jest duża atomizacja. problem terminowania w zawodzie czy też egzaminu państwowego.: Osobowość pedagoga specjalnego. które dają najlepsze efekty. „Kultura i Edukacja" 1993. „Książka i Wiedza". „Jean Yanier napisał. Od lat siedemdziesiątych nastąpiło rozluźnienie wymogów i dopuszczono różne możliwości startu zawodowego w placówkach specjalnych. s. co w niektórych działach szkolnictwa specjalnego jest konieczne (np. Borzyszkowska H. Warszawa 1957. I. nr 4. która może pomóc komuś w życiu. . AUNC Pedagogika XX. ale również dojrzałego do akceptowania ludzkiej inności. a wiedzą o nauce. najpowszechniejsze jest uzyskiwanie wykształcenia poprzez studia specjalistyczne podejmowane bezpośrednio po maturze.olbrzymią. Idzie bowiem nie tylko o pedagoga dysponującego dużą widzą i różnorakimi umiejętnościami. powinniśmy jednak preferować te. że to kolejna z bram wiodących do świata piękna — brama pokochania życia właśnie w jego pełni — takiego. Doroszewska J. Ma ona szczególną rację bytu w kształceniu nauczycieli nauczania początkowego i właśnie pedagogów specjalnych. Grzegorzewska M. to okaże się. innej sprawności. W wielości dróg tkwi też szansa na zróżnicowanie czasu kształcenia.: Pedagogika specjalna. ale czy wystarczająco dużo? Na tle przemian dokonujących się w kształceniu pedagogów specjalnych i mającym miejsce różnicowaniu. warto chyba wrócić do idei studiów naprzemiennych. „Szkoła Specjalna" 1971. nr 1. t. Dzisiaj. dopracowanie się metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. nie licząc zatrudniania osób bez przygotowania specjalistycznego.: Dzieci defektywne (upośledzone fizycznie i psychicznie) a potrzeby socjalne. Wojciechowski. W planach studiów poszczególnych uczelni jest ich sporo. Doroszewska J. różnicą poznawać wiedzę psychologiczną. że w wykształceniu pedagoga specjalnego doniosłą rolę odgrywają praktyki pedagogiczne. [w:] Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny. Można nawet stwierdzić. że »każdy ma prawo być byle Referat wygłoszony w dniu 12 XII 1988 roku w Warszawie. BIBLIOGRAFIA Bartoszewiczowa M. Warszawa 1976. jakim jest dojrzewanie do zawodu pedagoga specjalnego. Pominięty został m. Selekcja do placówki specjalnej przez szkołę masową pozwala na wcześniejsze sprawdzenie się w zawodzie w ogóle. nr 1. który daje przepustkę do samodzielności w zawodzie. Zdajemy sobie sprawę.: Pedagogika specjalna w służbie ludziom odchylonym od normy. jakie jest" (A. Warszawa 1964.: Wczesna interwencja jako program opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w Stanach Zjednoczonych. i do pomocy w godnym przejściu przez życie. Grzegorzewska M. 1991.: Pedagogika specjalna. Toruń 1993. Gierszewska B. że za mały w stosunku do wartości tej drogi. Gdy dobrze zrozumiemy to jego wezwanie. W przeciwieństwie do lat wcześniejszych mały procent pedagogów trafia do placówek specjalnych ze szkolnictwa masowego.: Listy do młodego nauczyciela.in.

lecz na zaplanowanej i zintegrowanej działalności socjalnej. Hulek. (red. szkoły. (red. Niepełnosprawni powinni wszak w pełni brać udział na zasadach równości we wszystkich przejawach życia społeczeństwa. XL. Dziś wiemy. nr 3. A. (red. podczas Zgromadzenia Ogólnego na temat Dekady Niepełnosprawnych. Toruń 1991. nr 6. 6). red.1992 r. Hulek A. Kosakowski Cz. Zmieniły się pojęcia. Hulek A. (red. Studia Pedagogiczne T.): Upośledzenie umysłowe.: Samokształcenie i samodoskonalenie nauczycieli szkól specjalnych. Pańczyk J.: Wybór pism. AUNC Pedagogika XX.10. Roman Ossowski PROBLEMY NAUCZANIA SPECJALNEGO ZINTEGROWANEGO W 1981 roku.): Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. środki transportu i środki masowego przekazu są dostępne dla Niepełnosprawnych" (cyt. nr 13.: Stan obecny i kierunki przebudowy kształcenia specjalnego w Polsce. [w:] Pamiętnik PRTON.: Pedagogika specjalna.: Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych. Współczesne teorie i tendencje wychowania i kształcenia specjalnego.. Grzybowska D. „Kultura i Edukacja" 1993. Lata 1993-2002 powinny być zatem latami czynów zmierzających do wyrównania szans i wspierania niezależnej egzystencji niepełnosprawnych. Warszawa 1977. że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą. „Podczas trwania Dekady sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych wykroczyły poza kwestie zagadnień humanitarnych. Warszawa 1989.. Pańczyk J. Nastąpiło głębsze zrozumienie problemów Niepełnosprawnych. „Nowa Szkoła" 1971. m. Obecnie sprawy te rozpatrywane są. sekretarza generalnego ONZ. Warszawa 1964.: Pedagogika specjalna. Sękowska Z. Stwierdził On w dniu 12. Hulek A. gdy Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło ten rok Międzynarodowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych. 37 Kirejczyk K. Lublin 1978. Warszawa 1989. Polityka dotycząca osób niepełnosprawnych nie opiera się już na działalności charytatywnej. Warszawa 1989. Ważnym aspektem życia niepełnosprawnych jest ich dostęp do oświaty. niewielu zdawało sobie sprawę. Pańczyk J.: Problemy integracyjnego kształcenia i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych. Warszawa 1992. Maciarz A. KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH. w kategoriach praw człowieka i rozwoju. Toruń 1993. Warszawa 1977. Warszawa 1981. Cenne było stwierdzenie Butrosa Ghali. jeśli miejsca pracy. za „Problemy Rehabilitacji Inwalidów" 1992. „Kultura i Edukacja" 1993.: Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Wojciechowski A.: Przygotowanie nauczycieli szkoły masowej do pomocy dziecku odchylonemu od normy — integracja poczynań. s. nr 1. Pedagogika. Kuligowska K. Warszawa 1987. Sękowska Z. Warszawa 1979. Zeszyty Naukowe WSPS.in.: Pedagogika specjalna — uwarunkowania i tendencje rozwoju. Grzegorzewska M.Grzegorzewska M. Wojciechowski A. Lipkowski O.): Świat ludzi niepełnosprawnych. Dekadzie Osób Niepełnosprawnych ONZ (1983-1992) uczyniono bardzo wiele w walce o równe prawa i o urzeczywistnienie idei integracji. Studia Pedagogiczne T. obecnie zapewnia się go w pełni na poziomie podstawowych i średnich szkół .: Terapia przez twórczość — elementy do teorii. iż zaczyna się nowa epoka dla osób niepełnosprawnych.): Pedagogika rewalidacyjna. (red. LIX.): Badanie efektywności kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Warszawa 1987. Przez 10 lat w tzw. (red. Warszawa 1992. Warszawa 1992.): Efektywność metod i form kształcenia specjalnego.: Wzajemne wpływy pedagogiki specjalnej i ogólnej.

Hulka.12.. odbywać się w ramach ogólnego systemu szkolnego.1992 r. — dostosowanie tempa pracy ucznia do jego rzeczywistych możliwości niepełnosprawnego dziecka. przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 3. Warto zwrócić uwagę na tytuły niektórych publikacji sugerujących odmienność jakościową ludzi z tytułu posiadanego inwalidztwa. to znaczy nauczania specjalnego w tzw. w tym także najciężej upośledzone" (tamże. Gałkowski. Warto nadmienić. Elementy psychologii i pedagogiki dzieci głuchych. Do najważniejszych należą: PROBLEMY NAUCZANIA SPECJALNEGO. litowaniem bądź nadmierną troskliwością ze strony pełnosprawnych uczniów szkół masowych. głoszono poglądy o związku cech i właściwości psychicznych osób z odchyleniami od normy z ich biologicznym podłożem. czytamy m. Pozostaje jednak problem edukacji zintegrowanej. s. Na przykład: L. może zmniejszyć szansę na równoprawność obu grup w zakresie edukacji. w miarę możliwości. 48).in. że w Światowym Programie Akcji na Rzecz Osób 40 ROMAN OSSOWSKI Niepełnosprawnych. Niestety. Geppertowa. — szansa nowocześniejszej opieki medycznej.. Same tytuły sugerują jakościową odmienność psychiczną osób z tytułu posiadanego inwalidztwa. T. bez uruchomienia niezbędnych systemów wsparcia. Argumenty na rzecz zasady segregacji i integracji Przez wieki. szkołach masowych. zdaniem A.specjalnych. I. psychologicznej i pedagogicznej. Trzeba zawsze widzieć dobro każdej jednostki procesu edukacyjnego — niepełnosprawnej oraz także pełnosprawnej. która uznaje prawa osób niepełnosprawnych do równych z innymi szans w zakresie oświaty. s. nauczanie pisania i czytania według systemu brajlowskiego czy nauka języka migowego. Zwłaszcza dostrzegano związek rodzaju upośledzenia ze specyficznymi cechami osobowości. Również pedagodzy specjalni i psycholodzy są bardzo zróżnicowani w poglądach co do szans nauczania zintegrowanego. poniżaniem. 41 — poziom usług specjalnych świadczonych przez placówkę specjalną. Kształcenie osób niepełnosprawnych powinno. Jednakże prosta integracja. Odpowiedzialność za to powinna spoczywać na władzach oświatowych. — ochrona przed bolesnym porównywaniem się z pełnosprawnymi w różnych sytuacjach współpracy i rywalizacji. ciężkość upośledzenia z głębokością skutków psychicznych oraz rodzaj odchyleń od normy z rodzajem psychologicznego i społecznego nieprzystosowania (1977.. Psychologia niewidomych i niedowidzących. Na przykład. Bariery środowiskowe i kulturowe są najczęściej zasadniczą przeszkodą w jego rozwiązywaniu. — szeroki zakres ochrony dzieci niepełnosprawnych przed agresją. Psychologia dziecka głuchego. W powyższym stwierdzeniu zawarta jest zachęta do tworzenia zintegrowanej edukacji specjalnej. J. Kaiser-Grodecka. zaś przepisy dotyczące obowiązkowego nauczania powinny obejmować dzieci z wszelkiego rodzaju nie-pełnosprawnościami. Istnieją liczne argumenty na rzecz takiej koncepcji kształcenia nauczycieli szkół specjalnych. na poziomie wyższym możliwości kształcenia niepełnosprawnych są znacznie ograniczone. . 462-463). T. Smoleńska. Majewski. a niekiedy i nauczycieli. W rozważaniach stosowano więc konsekwentnie zasadę biologicznego determinizmu oraz pomniejszono znaczenie środowiska społecznego i postaw społecznych wobec niepełnosprawnych jako ważnej determinanty ich funkcjonowania w świecie skonstruowanym dla potrzeb i właściwości ludzi pełnosprawnych. Konsekwencją powyższego paradygmatu myślowego są powszechnie znane tendencje kształcenia pedagogów specjalnych mających wysokie kompetencje do kształcenia specjalnego w zależności od rodzaju niepełnosprawności. „Państwa członkowskie powinny przyjąć politykę.

W konsekwencji pragniemy wyselekcjonować do kształcenia w specjalnych ośrodkach dzieci i młodzież 0 specyficznych rodzajach niepełnosprawności. nie występuje też u zdrowych. Sądzę. że w przypadku decydowania o losach szkolnych dzieci niewidomych i niedowidzących wybieraliby jako optymalne kierowanie ich do przedszkoli i szkół specjalnych. Z. które żyją w niekorzystnych warunkach. kształtujące się pod wpływem urazu i choroby. Hulek. normy w odniesieniu do niepełnosprawnego dziecka." (1977. Istnieją dwa podstawowe argumenty 0 podstawowym znaczeniu dla realizacji idei integracji. że nauczyciele o takim przygotowaniu stanowić mogą szczególnie cenną kadrę do nauczania zintegrowanego.: „[. . Po pierwsze — prawa człowieka uroczyście przyjęte przez cywilizowane wspólnoty ludzkie.— korzystniejsza baza materialna szkól specjalnych oraz mniejsza liczebność uczniów w klasie. prowadząc badania nad integracyjnym kształceniem dzieci niewidomych. — dostosowanie budynków szkolnych do specyfiki niepełnosprawności. zmierzamy w kierunku segrega-c j o n i z m u. że jakakolwiek cecha. tzn. realizowanych do 1970 roku 42 ROMAN OSSOWSKI w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Wśród psychologów i pedagogów rehabilitacyjnych funkcjonuje również odmienne podejście — ekstremalnie integracyjne. Niektórzy rozwiązania segregacyjne stosowaliby w początkowym okresie edukacji. intencjonalną. s. Palak. stwierdza m. s. Skutkiem takiego postępowania jest kształtowanie się mentalności nauczycielskiej ukierunkowanej na edukację 1 wychowanie dla specyficznej normy. jako cel oraz jako metodę uobecnienia osoby niepełnosprawnej w świecie łudzi pełnosprawnych (A. głuchymi. W tym kontekście należy ubolewać. Hulek — twórca koncepcji wspólnych i swoistych zagadnień różnych grup osób z odchyleniami od normy. są podobne do cech i postaw osób zdrowych. Po pierwsze — kształcimy kandydatów na nauczycieli i wychowawców szkół specjalnych do pracy tylko z niewidomymi.in. 1977b). są pozbawione środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb. że odeszło się od tradycyjnych założeń kształcenia nauczycieli szkół specjalnych.in. Zatem słusznie — autor — tak silnie akcentuje kwestię integracji. Hulek.. Cechy psychiczne osób poszkodowanych i ich postawy społeczne. Do tegoż roku PIPS przyjmował na studia tylko czynnych nauczycieli ze szkól masowych i przynajmniej po 2-letniej pracy w tej szkole z dziećmi normalnymi (A. Autor stwierdza m. 170). a w tym i nauczania zint egrowanego. Po drugie — kształcimy kandydatów na nauczycieli i wychowawców szkół specjalnych pomijając normę. 467a). przeżywającą. Jego wybitnym przedstawicielem jest A. 1979. pozostają w stałych stresach itp. 80-81).: „Zdecydowana większość nauczycieli szkól specjalnych wyraża przekonanie. Przyjmując powyższą argumentację. przyjmujemy bezpośrednio na studia z zakresu pedagogiki specjalnej. człowiek rozwiązujący problemy i dylematy życia. upośledzonymi umysłowo itp. natomiast później preferują kształcenie integracyjne. która występuje u osób z odchyleniami od normy. Jednak zawsze jest to człowiek. z dziećmi o określonej niepełnosprawności ma charakter bardzo unikalny i niepowtarzalny. Borykają się z nimi pełnosprawni i niepełnosprawni. autonomiczną i refleksyjną. i to w dwojakim znaczeniu.] nikt jeszcze nie dowiódł. głównie ze względu na możliwości pełniejszej integracji społecznej" (1993. że faktem podstawowym jest człowiek uwikłany w układanie sobie relacji ze światem. Z przytoczonego poglądu wynika. Wreszcie rozwiązują je niepełnosprawni o różnej etiologii i rodzajach niepełnosprawności. świadomą. s. że praca. Uważamy. tzn. będący w swojej istocie naturą rozumiejącą..

to „niepowtarzalność" — to. W stwierdzeniu tym zawarty jest entuzjazm dla kształcenia specjalnego w szkole masowej. Autorka (1981) opowiada się za zróżnicowanymi poziomami nauczania zintegrowanego.. którą większość z nich ma. Sękowska przyjmuje stanowisko ostrożnego optymizmu co do szans nauczania zintegrowanego. 2. 4. że to co najbardziej wspólne dla ludzkości. Chodzi więc o to. Klasy specjalne kooperacyjne (część zajęć wspólnych z widzącymi). przebywać w internacie. układu i całego organizmu. ale i świadomość bolesnych zagrożeń. 43 specjalnej.Po drugie — wyniki badań naukowych. jak i w stosunkach z ich środowiskiem internatowym" (1993. że za nauczaniem zintegrowanym przemawiają następujące przesłanki: 1.. bo wtedy tylko połowicznie szkoła spełnia swoje zadania wobec ucznia: dając mu pewien zasób wiedzy nie da umiejętności prawdziwego włączenia się w społeczność" (1981. z drugiej strony. jakim jest szkoła normalna dla dziecka upośledzonego. Niemniej odseparowanie dziecka specjalnego od dzieci normalnych jest postępowaniem niesłusznym. złotego środka. 2. Gabinety wyrównawcze — dzieci niedowidzące uczęszczają do klas normalnych i w miarę potrzeby korzystają ze specjalnych gabinetów. że każdy człowiek jest inny (różny). . Więź ta okazała się słabsza zarówno z własną rodziną. stanowią ważny argument na rzecz nauczania zintegrowanego. Walory terapeutyczno-wychowawcze rodziny — w rodzinie dziecko najlepiej internalizuje sposób grania ról rodzinnych oraz w rodzinie panuje najlepszy klimat psychologicznego wsparcia. W badaniach naukowych wykazano wiele wad segregacyjnej edukacji PROBLEMY NAUCZANIA SPECJALNEGO. zwłaszcza formalnej integracji. 613). Szkoły rezydencjalne (specjalne). 3. 155). że dzieci niepełnosprawne przebywające w internatach charakteryzują się zaburzoną. Warunki nauczania zintegrowanego Nauczanie zintegrowane to problem trudny do rozwiązania w skali całego środowiska. Podaje jako przykład Stany 44 ROMAN OSSOWSKI Zjednoczone. bez względu na pelnosprawność i niepełnosprawność. ale mają one także charakter powszechny 1 dotyczą poziomu komórki. żeby ta cena nie była zbyt duża. Często dziecko niepełnosprawne musi. s. którym jest życie w środowisku ludzi pełnosprawnych. Wyczesany wykazała. więzią rodzinną. Ale możliwość tego skarbu.in. J. Między innymi Z. Zatem. upośledzonego dziecka wśród sprawnych. ma więc miejsce podwójna segregacja — szkolna i środowiskowa (środowisko życia). Pisze J. Klasy specjalne w szkołach masowych. Świadomość niebezpieczeństw. Doroszewska „Szkolą normalna to wielka rzecz i wielki skarb dla przeciętnego dziecka. które dostarczają coraz więcej argumentów na rzecz właściwości wspólnych wszystkich ludzi — właściwości fizjologicznych i psychicznych. Można z dużą ścisłością naukową powiedzieć. rozpędzonych w swym rytmie życia kolegów. Szkoła masowa to naturalne środowisko życia każdego dorastającego członka społeczeństwa. s. tkanki. choćby nawet nie zdawało sobie ono z tego sprawy. Sądzę.naturalność środowiska z jednej strony oraz nadrzędny cel rewalidacji. nie nadążającego. jakże często jest okupiona ciężkimi przeżyciami tego niesprawnego. Istnieją też różnice. w których istnieje siedem sposobów organizowania nauczania dzieci z uszkodzonym wzrokiem: 1. niestety. M. skłoniła wielu teoretyków pedagogiki specjalnej do szukania tzw. narządu. „Badania uwidoczniły wszystkie braki i niedociągnięcia wychowania dziecka w warunkach zakładu wychowawczego.

7. Sękowskiej. Wiele uwagi należy poświęcić kształtowaniu postaw społecznych wobec niepełnosprawnych.5. Do ich zadań powinno należeć: — udział w poradnictwie wychowawczo-zawodowym dla potrzeb selekcji i kwalifikacji uczniów do różnych form kształcenia specjalnego oraz jako doradców zawodowych. Ostrożność Autorki jest w pełni uzasadniona. półinternatów). Dostosowanie budynków szkolnych i ich obejścia do wymogów dzieci niepełnosprawnych — chodzi o likwidację tzw. a więc gotowość do naturalnej pomocy i uczynności wobec drugiego człowieka. Zdaniem Z. partnerskiego modelu komunikowania i emocjonalnego pozytywnego ustosunkowania. obok rozwoju idei integracji kształcenia upośledzonych fizycznie razem ze zdrowymi w szkolnictwie masowym. w której odbywają edukację dzieci niepełnosprawne. Dokonania przebudowy relacji społecznych między nauczycielami. 3. brak bowiem rozwagi. ale i w szkołach masowych. umiaru i roztropności może uczynić wiele niepowetowanych następstw w postaci dodatkowych deformacji psychicznych wśród niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (1979. 45 W równym stopniu dotyczy to także dziecka zdolnego. którym powinno być nasycone wszelkie wzajemne odnoszenie się ludzi oraz czynna dobroć. Zbyt często przyjmują one postać nadmiernego podziwu i zainteresowania bądź pogardy. Kształcenie pedagogów specjalnych zdolnych do pracy nie tylko w placówkach specjalnych. s. 4. Zmniejszenie liczby uczniów w klasach z nauczaniem zintegrowanym. Nauczanie indywidualne w domu (1981. Są to: 1. uczucie sympatii. w których należy dać pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieciom niepełnosprawnym. rodzicami i uczniami w szkole w kierunku konstruktywnego współdziałania. — udzielanie poradnictwa dydaktyczno-wychowawczego nauczycielom nauczającym w klasach starszych. — nauczanie zintegrowane na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy IIII). do których dochodzą nauczyciele objazdowi udzielający indywidualnej pomocy dzieciom z uszkodzonym wzrokiem. Dotyczy to dziecka niepełnosprawnego. które nie może być niechciane i ze statusem marginalnym. 2. 1985). żadne dziecko nie może mieć obniżonego poczucia bezpieczeństwa. Klasy normalne. do których dochodzą nauczyciele konsultanci i instruują nauczycieli nauczających dzieci z uszkodzonym wzrokiem. które nie może tracić poznawczo z tytułu uczestnictwa w klasie. W klasie z nauczaniem integracyjnym. 126-127). Analiza literatury specjalistycznej pozwala wyodrębnić podstawowe warunki likwidacji barier integracyjnych. PROBLEMY NAUCZANIA SPECJALNEGO. dźwigi osobowe dla osób na wózkach. Należy kształtować postawy racjonalne. Postawy nie powinny charakteryzować się niczym szczególnym. Sądzę. a szkoła winna stać się w większym zakresie szkołą samorządu uczniowskiego. 6. 6. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym dowozu do szkól i internatów mikrobusami. Klasy normalne. 5. a jego rozwiązanie stanowić będzie kamień milowy w tworzeniu szkól i klas zintegrowanych. odpowiednie pomieszczenia sanitarne. Tworzenie internatów dziennych (tzw. na poziomie klas IV-VIII i w szkołach ponadpodstawowych. barier architektonicznych i urbanistycznych — pochylnie przy wejściu do szkół.. w których strukturze znajduje się wiedza rozległa i prawdziwa o skutkach fizycznego inwalidztwa. tzn. że jest to — mimo wszystko — najtrudniejszy problem. główną formą organizacyjną kształcenia specjalnego pozostanie szkolnictwo specjalne.. 7. niechęci lub litości. Następstwem tej przebudowy powinno być szersze włączenie się rodziców w całokształt życia szkoły. .

zaniku norm grupowych i pojawieniu się wzajemnej wrogości.: Integracyjny system kształcenia i wychowania. zerwaniu więzi społecznej. realizowaną bez poczucia najwyższej odpowiedzialności.: Problematyka wspólna iv przygotowaniu kadry dla szkolnictwa specjalnego. — stale przygotowywanie personelu szkoły normalnej do objęcia opieką dziecka upośledzonego. (red.12. p. wymaga: — usług medyczno-terapeutycznych. PTWK.): Świat ludziom niepełnosprawnym. — pomieszczeń i wyposażenia odpowiednich dla dzieci niepełnosprawnych. PWN. 8.) A. BIBLIOGRAFIA Doroszewski J. powinny być dokładnie rozważone" (cyt. że nauczanie integracyjne jest ideą przyszłościową i słuszną. t.: Pedagogika specjalna. PWN. to — życzenia i cele rodziców oraz zakres ułatwień edukacyjnych i terapeutycznych. ale muszą być spełnione określone warunki. WSP.1990 r.— prowadzenie zajęć korekcyjnych i usprawniających w zależności od posiadanych dodatkowych kompetencji zawodowych i posiadanych uzdolnień specjalnych. czy też w powszechnej. Hulek. czy dziecko uzyska lepsze postępy w szkole specjalnej. 2 Edukacja w zwykłych szkołach m.in. — w każdym przypadku zależy od okoliczności. Warszawa 1977(b).: Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. Deontologiczna tradycyjna odpowiedzialność nauczycielska musi towarzyszyć realizacji szczytnej idei integracji — ale naturalnej i oddolnej.) A.: „2. Warszawa 1992. Hulek. programów nauczania. W dokumencie Rady Europy pod nazwą Częściowe porozumienie w sprawach socjalnych i zdrowia publicznego. — specjalnie dostosowanych metod nauczania i materiałów. 2. zapewnionych w pobliżu ich domów. Hulek. w których nauczycielowi powinien w razie konieczności pomagać odpowiednio wykwalifikowany personel pomocniczy.: Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w szkole uspołecznionej. Strasburg 5. Hulek A. — małych klas. [w:] Pedagogika rewalidacyjna (red. w których powinno znaleźć się przyzwolenie na inicjatywy środowiskowe zmierzające do rozwoju różnych oryginalnych form integracji. [w:] Pedagogika rewalidacyjna (red. regulaminów egzaminów.2. czytamy w rozdziale V. Nowelizacja aktów normatywnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.1.) A. oraz — systemu doradztwa oraz koncepcji działania i wdrażania. [w:] Kadra w kształceniu specjalnym — stan obecny i perspektywy. Hnlek 1992. za A. IBP. I. Warszawa 1979. Hulek A. Ponieważ: — chęć nauczania dzieci niepełnosprawnych wraz ze zdrowymi bez dostarczenia niezbędnych systemów wsparcia zmniejsza szansę na równoprawność obu grup. . Ossolineum. a zwłaszcza od konkretnej niepełnosprawności.) R. Warszawa 1977(a). w których bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. przejawiającej się w ustaniu kontaktów. s. — szukanie dróg prawdziwej integracji dzieci odchylonych od normy ze zdrowymi. (red. 182). [w:] Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Wrocław-KrakówWarszawa 1981. (red. w sensie dezintegracyjnym. Hulek A. Reasumując można stwierdzić. 46 ROMAN OSSOWSKI Profesor Zofia Sękowska przejawia wielki niepokój z tytułu możliwości rozwoju scenariusza integracyjnego. Ossowski. wszak może ona natychmiast uruchomić procesy dezintegracji społecznej. Ossowski R. Hulek A. Warto jednakże przestrzec przed integracją mechaniczną. Zapewnienie jak największej liczbie dzieci możliwości uczęszczania do szkól powszechnych.

WSP. (red. niektóre uwarunkowania i treść — u osób niewidomych. „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1992.: Kształcenie kadr dla starszych klas szkól specjalnych. Wyczesany J. Ossowski. [w:] A. Sękowska Z. Sękowska Z. co zostanie ukazane po pewnych sugestiach z literatury przedmiotu. T.32 przy WSPS w Warszawie i pozyskanie stąd funduszów. pozwalającej odnotować i ocenić 18 zmiennych. Przedmiotem analiz niniejszej pracy są problemy trudności w sferze osobowościowej. 443-462 . Remmers 1960a) służącego do ustalenia nasilenia i treści problemów przeżywanych przez osoby niepełnosprawne. PWN. Sękowska Z. Hulek. powstanie zespołu badawczego przy Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL. Ossowski.: Więź rodzinna dzieci niepełnosprawnych przebywających w internatach.) A. s. [w:] Kadra w kształceniu specjalnym — stan i perspektywy. (red. 1987. [w:] Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Posłanie Sekretarza Generalnego: Światowy Program Akcji otwiera drogę ku pełnemu udziałowi w życiu społecznym. PWN. Oleś. Warszawa-Wrocław 1984. Bydgoszcz 1993.: Tyflopedagogika. PROBLEMY NAUCZANIA SPECJALNEGO. Indiana.: Z badań nad integracyjnym kształceniem dzieci niewidomych. ponadto realizowanie Resortowego Programu Badań Podstawowych nr 111.: Psychologiczne aspekty integracji niepełnosprawnych do życia w rodzinie. RW KUL. [w:] Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie.): Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji xv PRL (ekspertyza).Bydgoszcz 1993. T. objętych Inwentarzem HPI. Bydgoszcz 1993. Sękowska Z. IBP. Dla ułatwienia wprowadzono wersję pisaną brajlem. t. Wykłady z psychologii w KUL. do których możemy zaliczyć: uzyskanie zgody od Purdue University. Lublin 1992. a dokładniej — ich nasilenie.) R. W tej zaś pracy 1 T. Zastosowany w badaniach Inwentarz HPI jest uznany przez konstruktorów wersji oryginalnej za łatwy na tyle. społecznej i zajęciowej. P. LI. WSP.).) R. Ossowski. na opracowanie polskiej wersji (Witkowski 1991) inwentarza HPI — Handicap Problems Inventory (Wright.. (red. Sokolowska M. Można go stosować także do badania osób niewidomych. Witkowski: Psychospołeczne problemy osób niepełnosprawnych i sposób ich badania.: Pedagogika specjalna. a także dzięki skonstruowaniu Karty indywidualnej dla osób niepełnosprawnych (Witkowski 1990). rodzinnej. Tadeusz Witkowski PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB NIEWIDOMYCH Wprowadzenie Badanie psychospołecznych problemów. (red. 47 Ossowski R. Warszawa 1981. WSP. Warszawa 1979. I Z literatury przedmiotu Na temat pewnych trudności związanych ze społecznym przystosowaniem osób niewidomych mamy ostatnio wydaną pracę. nr 1-3. trudności osób niewidomych stało się możliwe dzięki kilku sprzyjającym okolicznościom. Januszewski. [w:] Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie.) R. 6. od których może zależeć nasilenie badanych problemów. Studia Pedagogiczne (red. Bydgoszcz 1993. Informacje o HPI i KI są przedstawione w innej pracy1. Ossolineum.. Witkowski (red. że może być stosowany przy badaniu nawet dzieci od V klasy szkoły podstawowej.: Znaczenie rodziny w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego. Palak Z. Warszawa 1985. opartą na badaniach zachowań społecznych osób niewidomych (Sękowska 1991).

można określić jako nieustanną noc. które utraciły wzrok po 5. społecznej i zajęciowej. Za niewidome uważamy też osoby. koloru. ale ostrość ich wzroku nie przekracza 1/20. Nie należy go rozumieć jako prostego zastępstwa. trudnościom przeżywanym w sferach: osobowościowej. których związek z sytuacją ekonomiczną został stwierdzony w badaniach (Quadar 1984). Dzięki językowi i punktowemu pismu Braille'a osoby niewidome uczestniczą w światowym dorobku kultury. Do ich w miarę adekwatnej treści osoby niewidome dochodzą przez analizę i porównanie kontekstów. Poruszać się można tylko po omacku. ani jako sumy wrażeń pozostałych zmysłów. które nigdy nie miały wrażeń wzrokowych. rodzinnej. Istnieje wiele pojęć ogólnych nawiązujących do wyobrażeń. zwrócimy uwagę na wiadomości podstawowe. ponieważ mają możność słuchania. nie doświadczały też wstrząsających przeżyć związanych z utratą wzroku. jak zaburzenia emocji. Sękowska (1984).. także czytania wielu dziel napisanych brajlem. bez żadnego światła. Trudniej zaś jest z twórczością. W sferach osobowościowej i społecznej ujawnia się jednak szereg trudności. a ponadto poznają układy przestrzenne za pomocą wypukłych schematów. W zadaniach wymaPSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB. mówiąc o psychospołecznej sytuacji osób niewidomych. podczas gdy inni ludzie żyją w świetle słońca i właśnie do nich są dostosowane cywilizacyjne warunki życia (Witkowski 1988). w której występuje wiele słów odnoszących się na przykład do cienia. w której konieczna jest wyobraźnia. Dla normalnego rozwoju umysłowego brak wzroku zdaje się być mniejszym złem niż na przykład brak słuchu. że osoby niewidome posługują się mową ludzi widzących. typowych dla osób ociemniałych. które załamały się w jednej chwili. Podobnie rzecz się ma z procesami przypominania. Poza wrażeniami i spostrzeżeniami biorą w nich udział procesy pamięci i myślenia. Dlatego badania Z.50 TADEUSZ WITKOWSKI przyjrzymy się problemom. zachowań społecznych. Czasem jednak stan wzroku pogarsza się stopniowo. Wspomniana granica utraty wzroku jest umowna. określone cele i dążenia życiowe. z którego doświadczenia co do posługiwania się wzrokiem wniosły zbyt mało dla dalszych lat życia. Osoby niewidome od urodzenia. które wprawdzie reagują na światło. Z. przez wyostrzenie innych zmysłów. światła. co. gdyż mamy tu do czynienia z trudnościami kojarzenia w przestrzeni. w których te słowa występują. wyobrażenia surogatowe. kształtu. gdy ktoś posiadał już zawód wymagający wzroku. Ale zanim do nich przejdziemy. Osoby niewidome to osoby. w korze mózgowej zaś osoby niewidomej powstają strukturalne układy dynamiczne. wielkości. zlokalizowania w przestrzeni (Majewski 1983). 51 gających analizy osoby niewidome wypadają lepiej niż widzące. spędzonych po utracie wzroku. Przeżycia takie są tym bardziej trudne. Uczą się przestrzeni przez dotyk w zasięgu rąk lub przez przemieszczanie się. a pole widzenia 20 stopni (Majewski 1983). Podstawową cechą specyficzną funkcji poznawczych osób niewidomych jest brak wrażeń wzrokowych. określające sposób przebiegania procesów sytuacji poznawczej tej osoby (Grzegorzewska 1964). W sytuacji braku wzroku pojawia się zjawisko kompensacji zmysłów. wykresów lub trójwymiarowych eksponatów czy zminiaturyzowanych modeli. jakkolwiek osoby niewidome posiadają znajomość tego pojęcia. a bierze się w niej pod uwagę okres życia. roku życia.. prowadząc przez okres niedowidzenia do ociemniałości. rokiem życia w odróżnieniu od osób ociemniałych. zwraca uwagę na udaremnienie wielu potrzeb i dążeń. które urodziły się jako niewidome lub straciły wzrok przed 5. zwłaszcza w odniesieniu do sfery społecznej. Konsekwencją braku wzroku jest niepełność spostrzeżeń i w związku z tym niepełność wyobrażeń. rodzących zaburzenia w . które muszą powstać choćby dlatego. Sękowskiej (1991) mają styczność z prezentowanymi tutaj. U osób niewidomych występują tzw.

spotkanych przygodnie osób lub z pomocy przewodnika. Problemy. ograniczenia w korzystaniu ze sztuki. T. regresja. W sferze rodzinnej trudności wynikają nie tylko z braku wzroku. Dziewczęta wykazują brak stabilności emocjonalnej. Właściwą wśród tych postaw jest jedynie akceptacja dziecka i jego kalectwa. całkowite ignorowanie — co prowadzi do stałych napięć w obawie przed konfrontacją z wymaganiami rzeczywistości. dzięki uprawianiu sportu (Sherril. np. wymienia pięć postaw wobec dzieci niewidomych: akceptacja dziecka i jego kalectwa. W badaniach niewidomej młodzieży stwierdzono różnice w przeżywaniu defektu wzroku przez dziewczęta i chłopców (Sękowska 1981). fantazjowanie — prowadzące do izolacji od otoczenia.trzech dziedzinach. hipochondria. powołując się na badania V. lecz również z niewłaściwych postaw rodzicielskich wobec osób niewidomych. malarstwa. architektury. ograniczenia możliwości uniknięcia wielu cierpień i przykrości. wobec uciążliwości braku wzroku. Sommers. zmienności nastroju. ucieczka. fobia. powrót do wcześniejszych faz rozwojowych. brak wiedzy na temat rzeczywistych możliwości. koniecznej do niezbędnego szacunku dla siebie (Palak 1983). apatii. 1) Ograniczenia poznawcze i estetyczne: brak wrażeń wzrokowych. a zwłaszcza tych. podejrzliwości. „zarażanie się" funkcjonującymi w społeczeństwie uprzedzeniami i przesądami. Arnhold 1986). Niewłaściwe postawy rodzicielskie mają swoje przyczyny: sam defekt wzroku. Odczuwana dotkliwość niepełnosprawności zależy w wielkiej mierze i 52 TADEUSZ WITKOWSKI od stosunku danej osoby do własnego kalectwa. z których dwie dotyczą sfery osobowościowej. 2) Ograniczenia potrzeb osobistych: ograniczenia poruszania się w najbliższym otoczeniu i dalszych wyjazdów lub podróży. rzeźby. albo jako utrudnienia z niego wynikające. które . a bywa on różny (Hulek 1969): zaprzeczenie. odrzucenie. lęk przed nowymi sytuacjami. ograniczenia w zaspokojeniu bardzo istotnej potrzeby samodzielności i niezależności. ograniczeń i potrzeb dziecka niewidomego. zainteresowań i zachowań. ograniczenia w realizowaniu potrzeby własnej wartości. co wyraża się w mniejszej tolerancji na frustrację. zachowania infantylne — litowanie się nad sobą i szukanie współczucia. które osiągnęły wysoki poziom orientacji w przestrzeni. za którym idzie nieadekwatność wyobrażeń. trudności osób niewidzących nie ograniczają się do rodziny pochodzenia. które mogą dostarczać frustracji i hamować aktywność. które są nieodłączne od sytuacji braku wzroku. potrzeby uzależnienia się od dorosłych w poczuciu niezaradności. a także w drażliwości oraz przechodzeniu od egzaltacji do poczucia bezradności. projekcja. pochopnego oceniania innych i przesady. nadmierna opiekuńczość. Pozostałe bowiem prowadzą do lękliwości dziecka. marzenia na jawie. a nawet codziennej prasy. Nawet te osoby. Wszystko to razem obciąża sferę osobowościową niewidomych: albo jako czynniki będące bezpośrednim skutkiem kalectwa. W badaniach nad przyszłością młodzieży niewidomej stwierdzono (Hempelska 1981) wielką potrzebę osiągnięcia szczęścia w rodzinach. ukryte odrzucenie. np. poczucia siły i zdrowia. rzutowanie defektu jednego narządu na inne dziedziny życia — powodując poczucie własnej nieporadności. ograniczenia w wypowiadaniu się na piśmie — twórczość literacka lub po prostu zwykły list. Pope. ograniczenia własnej twórczości artystycznej. unikania kontaktów społecznych. Chłopcy zaś mają skłonność do zniecierpliwienia. Majewski (1983). ograniczenia w wykorzystaniu literatury. zbytnie koncentrowanie się na stanie własnego zdrowia. Właściwy stosunek do siebie i własnej niepełnosprawności jest podstawą do realnej oceny własnych możliwości. akceptacja dziecka z odrzuceniem jednak skutków jego kalectwa. ograniczenia w orientacji przestrzennej. a trzecia społecznej. jawne odrzucenie. muszą korzystać z pomocy nieznajomych. odbija się na procesach umysłowych oraz wyraża się schematyzmem.

pragnienie zmiany utrzymywanych kontaktów jest raczej zastępowane przez pogłębianie kontaktów już nawiązanych niż szukanie nowych. a następnie nawet na uczelniach. połączoną z nieufnością. którzy wykluczają ze swego towarzystwa osoby niepełnosprawne. dystansem. co posiadają prawie wszyscy i przez to jest się innym. a nawet niechęcią. co zwiększa poczucie własnej bezradności i bezbronności. oczekiwanie na pomoc i przejawy życzliwości ze strony widzących (Dobrzańska-Socha 1982). do czego się ma naturalne prawo. Częściej ewentualna agresja skierowana jest na siebie — obwinianie się. Badania zaś nad zasobem wiedzy u młodzieży niewidomej ujawniły jednak nieco niższy jej poziom u młodzieży niewidomej niż u młodzieży widzącej (Schmidt. zaniżanie oceny własnych możliwości. a czasem nawet z drwinami. Wiele jednak osób niewidomych potrafi koncentrować się na swoich mocnych stronach. Sękowska 1978). a to tym bardziej. ograniczenia wyboru drogi życiowej i budowania przyszłości zgodnie z własnymi aspiracjami i zainteresowaniami (Sękowska 1984).młodzi sami zamierzają kiedyś założyć. niepewność. Uczniowie niewidomi. Program szkoły podstawowej nie jest węższy niż w szkołach normalnych i dlatego stanowi podstawę do podjęcia nauki w szkołach średnich. tu miejsce na trzecią. a mężczyźni starają się mieć za żony kobiety widzące (Stanula PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB.. w połączeniu z mniejszą wiarą we własną atrakcyjność i własne możliwości. ograniczenia potrzeby miłości i kontaktu osobistego.. Związane z tym stany frustracyjne rzadko ujawniają się w reakcjach na zewnątrz. w którego miejsce osoba niewidoma spotyka się z upokorzeniami. że są to dążenia podstawowe. obniżanie własnej wartości. że jest się pozbawionym czegoś. Szkolnictwo specjalne dla niewidomych stworzyło warunki umożliwiające uczenie się mimo braku wzroku. Wymienione tylko przykładowo ograniczenia potrzeb wiążą się ze świadomością. jakkolwiek czują się dość swobodnie na terenie szkoły lub zakładu. Realizacja takich pragnień zdarza się jednak częściej u mężczyzn niż u kobiet. Przy omawianiu ograniczeń w sferze osobowościowej zwróciliśmy uwagę na dwie ich grupy. ograniczenia samodzielności w załatwianiu codziennych spraw. Tu jednak już przechodzimy do trudności w sferze społecznej. konieczność korzystania z instytucji społecznych i ciągłego proszenia innych o pomoc — czasem obojętnych. a w konsekwencji wzrost poczucia kalectwa oraz inności. Widzące zaś ich dzieci byłyby zastępczą formą jak gdyby uzyskania własnego wzroku. Sfera zajęciowa dotyczy sytuacji szkolnej i sytuacji pracy zawodowej. wycofywanie się i zamykanie się w sobie (Majewski 1983). wnosząc w życie społeczne wartości — a to z kolei przy54 TADEUSZ WITKOWSKI nosi satysfakcję i wzmacnia ich własne dobre samopoczucie (Sękowska 1984). mogą stanowić poważne utrudnienie już na etapie zawierania bliższych kontaktów. Niestety tę świadomość pogłębiają dość nadal liczni ludzie widzący. postawę negatywną w stosunku do ludzi. postawę submisyjną. a czasem wręcz niechętnych. gdzie niekiedy . wynikającą z barku zaufania do własnych możliwości. Sfera kontaktów społecznych u osób niewidomych jest terenem specjalnych problemów. to doświadczają wiele trudności na obcym. Uczeń zdobywa wiedzę nie tylko na lekcji w szkole. Trudności w kontaktach społecznych ujawniają się przez: napięcia. Brak kontaktu wzrokowego i ograniczenie relacji z innymi. wobec ciągłej zależności od innych. co oznacza: ograniczenia dążeń do współżycia społecznego. 53 1976). skoro człowiek jest z natury istotą społeczną. Jest nią ograniczona możliwość zaspokojenia potrzeby uczestniczenia w życiu społecznym. Zwrócimy więc uwagę na obydwie części sfery zajęciowej. nieznanym terenie. co prowadzi do unikania kontaktów i wybierania samotności. skrępowanie. Sam brak wzroku jest mniej bolesny dla osoby niewidomej niż sytuacja społeczna związana z brakiem wzroku (Bateman 1981). czasem zawodowych. Część osób objętych prezentowanymi tu badaniami. a część pracuje. jeszcze uczy się w szkole. ograniczenia potrzeby uznania społecznego.

pozostająca na marginesie życia. że realizacja tych celów wymaga od niej wytężonej pracy i wytrwałości. odnoszą się głównie do tych osób niewidomych. będące przedmiotem analiz. Przedstawione niżej wyniki można uważać za normy Inwentarza HPI dla osób niewidomych. .. Trudności z uzyskaniem pracy dotyczą nie tylko osób niewidomych. Najczęściej studiują oni 1 PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB. Problemy. Ponadto ograniczona. zapytany przez przejętą studentkę. z gotowością współuczestniczenia w ich problemach i osiągnięciach. trudności.stymulacja sensoryczna z zewnątrz może ograniczać pobudzenia. Ewentualne możliwości pracy są nadal bardzo szczupłe i ograniczają się do produkcji szczotek. Jest rzeczą istotną. ich uwarunkowania (zmienne) oraz treść. że osoba niepełnosprawna jest bezproduktywna. Młodzież niewidoma zdaje sobie jasno sprawę z trudności stojących na drodze do znalezienia odpowiedniej pracy (Hempelska 1981). który rytmicznie naciskał pedał urządzenia do prostej produkcji. przy omawianiu zmiennych. pracujący w niej niewidomy mężczyzna bez rąk. bezpieczników. informatykę i języki obce. Jednak za jeden z najważniejszych celów życiowych stawia sobie znalezienie zatrudnienia oraz osiągnięcie samodzielności i niezależności materialnej. Nasilenie problemów. Odpowiedź ta była w tonie pogodnym. Część niewidomych zdobywa zawód na wyższych uczelniach. uwarunkowań i treści badanych problemów i pochodzą w mniejszej części od młodzieży niewidomej w okresie szkoły średniej. Badani są w wieku 17-39 lat. jak mu się pracuje. a dla kobiet — do prostych prac. jak pani ividzi — do wykonywania tej pracy mam jeszcze jedną niepotrzebną nogę. Na zmienną płci zwrócimy jeszcze uwagę po przedstawieniu rozkładów liczebności dla wyników (środków przedziałów. że upewniają o potrzebie obliczenia ich oddzielnie dla obydwu podgrup. matematykę. M . kapsli itp. niektórzy wykonują je nawet z poczuciem humoru. Tab. Jest szereg zawodów wymagających większego przygotowania. w 105-osobowej podgrupie mężczyzn (A) i w 44-osobowej podgrupie kobiet (B). 1. Różnice dla podgrup mężczyzn i kobiet są na tyle wyraźne. odpowiedział żartobliwie: tak. będąc równocześnie świadoma. ale dające poczucie bycia użytecznym i potrzebnym. Podczas zwiedzania spółdzielni dla niewidomych. nie sarkastycznym. w dziewiarstwie. 2) w całej grupie (C). Są to prace mało atrakcyjne. trudności przeżywanych przez osoby niewidome jest wyrażane w wyniku globalnym i w czterech sferach HPI i to trzykrotnie: w całej 149-osobowej grupie (C).. a w większości od osób już pracujących.czują się bezradni i zmuszeni do korzystania z pomocy przypadkowo spotkanych ludzi. 55 pedagogikę. I II III IV Gr. Wielu niewidomych jest wspaniałymi masażystami czy muzykami. ale w społeczeństwie funkcjonuje bezpodstawne przekonanie. Wyniki badań własnych są tu przedstawione w następującej kolejności: nasilenie problemów. Średnie i odchylenia standardowe w całej grupie osób niewidomych i w podgrupach Sfery Gl. psychologię. np. tab. Z badań własnych Wyniki przeprowadzonych badań dotyczą nasilenia. od wewnątrz (Majewski 1983).. które weszły w dorosłe życie. by osoby widzące dostrzegały ich możliwości i trudności.

er M M a M M <r C A B 37. u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i osób ż trudnościami w nauce szkolnej.002).9 15. 2.5 18. W korzystaniu z powyższych wyników jako norm. np.3 25.0 2. ponieważ różnice między nimi są bardzo istotne.4 16.9 44.0 15.6 35.5 16.1 .7 40. Tab. Załączona zaś niżej tabela 2.016) i sfera zajęciowa z różnicą nieistotną (0.2 2.5 45. Prawidłowość ta występuje również w innych rodzajach niepełnosprawności.1 1.7 38.4 16.0 16.0 42.9 17.43).9 38.008) oraz dla trzech sfer w następującej kolejności: sfera rodzinna (0.0 36.9 29. 56 TADEUSZ WITKOWSKI Wszystkie stwierdzone różnice okazały się bardziej niekorzystne dla kobiet. sfera osobowościowa (0. u których nasilenie trudności w wyniku globalnym i czterech sferach HPI było wyższe niż u niewidomych mężczyzn.3 15. w przypadku indywidualnych osób. kobiet (do wyników podgrupy B).2 17.2 15. sfera społeczna (0. przedstawia liczbę badanych przy określonych wynikach w całej grupie osób niewidomych.0 0. należy odnosić je nie do całej grupy (C).7 15.01).0 14.3 40.7 16.9 39.6 38.2 Między podgrupami niewidomych mężczyzn i kobiet wystąpiła istotna różnica dla wyniku globalnego (poziom ufności 0. Rozkład liczebności dla wyników u osób niewidomych Liczebność w procentach Środki dla wyników: globalnego i sfer przedziałów GL I II III IV 90 3. których wyniki oceniamy w celach diagnostycznych. lecz do właściwej podgrupy: mężczyzn (do wyników podgrupy A).1 35.3 14.

7 8.3 48.. a zawarte w nim twierdzenia są w zasadzie właściwie dobrane. Jest to zgodne z uzyskanymi średnimi. sfera III. zwłaszcza gdy mamy na myśli pojedyncze osoby.4 32. bo aż blisko 78% całej grupy. Gdyby opuścić przedział reprezentowany przez wynik 90.5 32. Natomiast godne podkreślenia jest to. przesunięty jednak w lewo ku wynikom niższym. PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB. To przesunięcie wyników ku niższym nie jest cechą wyłącznie osób niewidomych.4 2. które nie przekraczają wielkości około 46 (por. stwarzają — mówiąc najogólniej — możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania: czy te rozkłady są zbliżone do normalnego i przy jakich wynikach procent badanych jest wysoki..5 5.3 8. 3..002.3 48. grupa B. tab. Zmienne ujawniające związek z nasileniem wyników w podgrupach osób niewidomych Zm.70 7. a pochodzących z całej grupy osób niewidomych.3 42. W dwóch najniższych przedziałach mieści się ogromna większość badanych. w tej sferze (tab. Sfera.). kierunek zależności i poziom ufności I II III . średni lub niski.5 30 60. Nie wszystkie problemy objęte Inwentarzem HP/występują u osób niepełnosprawnych i tak powinno być. bo u kobiet jest ona wyższa niż w przypadku wyniku globalnego u mężczyzn. lecz pojawia się również w innych grupach niepełnosprawności. Zgadza się to z niską średnią.9 10 7. rodzinnej — 0.4 Przedstawione procenty dla liczby badanych osób przy wynikach wyrażonych środkami przedziałów. 1. 1.4 9. że HPI dobrze różnicuje. podgrupa.9).7 35.8 8. Zmienna pici okazała się istotna dla nasilenia problemów w trzech sferach (nieistotna w zajęciowej): osobowościowej — poziom ufności 0. także w odniesieniu do populacji polskiej.024.1 50 21. ale tylko u mężczyzn. Tab. 57 Najwyższy procent badanych przy wynikach niskich mamy w sferze II — rodzinnej. mielibyśmy rozkład zbliżony do krzywej normalnej. społecznej — 0. M = 45.01.0 12.6 20.3 46.2 33. Rozkład wyników w pozostałych sferach pozostaje raczej na poziomie zbliżonym do siebie.

05 12 +0.05 5 +0.05 16 -0.05 15 +0.05 +0.01 4 +0.IV A B A B A B A B 3 -0.05 +0.05 .05 -0.

5. 4. sfera społeczna (0.05). 17 . Atmosfera domu. że niewidome kobiety mają więcej problemów przebywając w dużych skupiskach ludzkich.em możemy je rozpatrywać w kolejności podanej wyżej. Kolejność nasilenia istotności przedstawia się następująco: sfera zajęciowa (poziom ufności 0. tzn. specjalnego i rynku pracy. Pozostałe zmienne.innych zmiennych. a zależności są dodatnie. sfera zajęciowa (0. tzn. niestotna zaś okazała się ta zmienna dla sfery osobowościowej i rodzinnej. i to na poziomie ufności 0.01).05.05). Miejsce urodzenia — mamy tu na uwadze. W podgrupie kobiet okazały się istotne następujące zmienne: miejsce stałego zamieszkania. poza wspomnianą już zmienną płci. 16. 3. Być . zat.05. 3. a mianowicie rodzinna. Wykształcenie ojca koreluje ujemnie z nasileniem trudności. gdy się uświadomi. Ich związek z nasileniem trudności (tab. Wszystkie wymienione zmienne osiągnęły poziom istotności tylko 0. Zależność ta pojawia się w następującej kolejności siły związku: sfera rodzinna (poziom ufności 0. 15. Miło to stwierdzić. w miarę wzrostu wykształcenia ojców zmniejsza się nasilenie trudności ich niewidomych synów. Korelacja. Cechy charakterologiczne. w którym dostęp do specjalistów jest łatwiejszy. Spo-łeczno-zawodowy status matki.05 -0. Tu korelacje okazały się również ujemne. że w innych grupach niepełnosprawności zmienna ta korelowała dodatnio. Społeczno-zawodowy status ojca. na które jego bezpośredni wpływ jest największy.05). społeczno-zawodowy status matki. Wykształcenie ojca. 17. Tu korelacja jest również ujemna. troska o zapewnienie szkoły lub zatrudnienia i właściwy stosunek do niepełnosprawności. czyli w miarę wzrostu statusu społeczno-zawodowego matek zmniejszają się trudności czy problemy w sferze rodzinnej. wynik globalny (0. W podgrupie mężczyzn okazały się istotne następujące zmienne: miejsce urodzenia. 16.) poznamy w dwóch podgrupach osób niewidomych — mężczyzn i kobiet. Miejsce urodzenia. jest niestety dodatnia. tym trudności przeżywane przez osoby niewidome są mniejsze. Czas rozpoznania niepełnosprawności. Dla zmiennej statusu społeczno-zawodowego matek okazała się istotna tylko jedna sfera. zdają się mieć ewidentne powiązanie z wykształceniem i rozumieniem problemów niepełnosprawności przez ojców rodzin posiadających niewidomych synów. które odnotowano w badaniach obejmują. 12.01). czy jest to wieś. wykształcenie ojca. odbijający się korzystnie na sferze osobowościowej. Istotna okazała się zależność zmiennej wykształcenie ojca z tymi 58 TADEUSZ WITKOWSKI sferami. Wystąpienie na pierwszym miejscu sfery zajęciowej jest przekonujące ze względu na większy dostęp do szkolnictwa. czas rozpoznania niepełnosprawności. cechy charakterologiczne.05 Zmienne: 3.01 -0. że im miejsce zamieszkania jest miejscem o większej liczbie mieszkańców i specjalistycznych instytucji. wynik globalny (0.17 -0. Miejsce stałego zamieszkania (liczba mieszkańców) okazało się istotne dla sfery osobowościowej niewidomych kobiet i prawie istotne dla sfery społecznej.05). sfera osobowościowa (0. Kolejność zmiennych w zależności wagi ich istotności jest następująca: 17. czy też większy ośrodek. Miejsce zamieszkania.05). sfera kontaktów społecznych — nieistotna. społeczno-zawodowy status ojca. co znaczy.

więcej niż poprawne z ich strony. rodzą niezadowolenie.. które najczęściej były zaznaczane przez osoby niewidome. Im wcześniej rozpoznano inwalidztwo wzrokowe. Przyjrzymy się tym trudnościom. [41]. Korelacja jest niestety dodatnia. nie są zdolne przejść obojętnie wobec stosunku do nich ze strony społeczeństwa. z 96 składających się na tę sferę: [120]. to z każdej z nich weźmiemy pod uwagę tylko górną ćwiartkę. [172]. Myślę. gdy nie ma właściwej odpowiedzi osób widzących. Czyżby ojcowie dobrze sytuowani byli odbierani przez niewidome córki jako zbyt mało zajmujący się ich problemami w rodzinie. Coraz więcej wiem o samym sobie (76). jakkolwiek wskaźniki te są wyjątkowo niskie przy innych sferach. [98]. sumienność itp. który po prostu przemija. tzn. Chcę być normalny (79). powodując napięcia osobowościowe. co z kolei mogłoby rzutować na ich trudności w sferze osobowościowej? Pytanie to ma raczej charakter pytania retorycznego. przytaczając je dosłownie (z podaniem numeru twierdzenia w HPI i wskaźnika procentowego liczby wyborów przez badanych). [68]. gorsze (56). gdyż zawarta w nim prawidłowość zdaje się być wyjaśnieniem stwierdzonej zależności. że status społeczno-za-wodowy ojca wpływa niekorzystnie na nasilenie trudności ich niewidomych córek we wspomnianych sferach. gdy muszę prosić o pomoc (74). Czas na adaptację i przygotowanie do życia okazał się mniej istotny niż czas. należy szukać w postawach wobec osób niepełnosprawnych. że istotna zależność w sferze społecznej jest tu czymś wyjątkowym. [211]. że trudno jest stawiać czoło życiu (72). pracowitość. Społeczno-zawodowy status ojca okazał się istotny dla sfery osobowościowej i społecznej.. Ponieważ poszczególne sfery Inwentarza ifP/mają różną liczbę twierdzeń. dlatego ich kontakty społeczne. że lepiej jest cierpieć w milczeniu (74). stawiające sobie wysokie wymagania. tym większe są trudności w wymienionych sferach. . 60 TADEUSZ WITKOWSKI [207]. [137]. Muszę rezygnować z wielu rzeczy z powodu niepełnej sprawności (70). że ściera się u nich — świadomość większych możliwości zewnętrznych ze świadomością osobistych ograniczeń. trudności przeżywanych przez osoby niewidome jest tu rozpatrywana bez rozbicia na podgrupy płci. [216]. [40]. [89]. z czego PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB. Bardzo chcę rozwijać się i pokonywać skutki niepełnosprawności (86). Cechy charakterologiczne jak wytrwałość. Chciałbym żyć własnym życiem (62). Zaskakująca jest dodatnia korelacja ze sferą społeczną i zajęciową w zmiennej czasu rozpoznania niepełnosprawności. [215]. przeciwnie niż wykształcenie ojców w odniesieniu do synów. za którymi opowiedział się większy procent niewidomych. powodując nasilenie tych trudności. jak gdybym był pełnosprawny (74). jak się wydaje. W sferze osobowościowej weźmiemy pod uwagę treść 24 twierdzeń najczęściej wybieranych przez badane osoby niewidome. Przyczyn tej zależności. Czuję się źle. [106]. Myślę. 59 wynika. [15]. że muszę być bardziej wytrwały niż inni ludzie (82).. Potrzeba mi większej odwagi (66). Kobiety niewidome. Powinienem dostrzegać więcej życiowych wartości (67). Stąd wynika. Uważam za ważne wykonywanie takich zajęć. te.może. [229]. Czuję. Myślę. a następnie próbując z nich stworzyć całościowy obraz trudności przeżywanych przez badane osoby niewidome. Czuję się lepiej widząc. że niektóre rodzaje niepełnosprawności są. Wyjaśnienie tej zależności nie jest łatwe. które są trudne przy niepełnej sprawności (74). okazały się w sposób istotny niekorzystne dla sfery kontaktów społecznych. Treść problemów. Staram się zachowywać tak. że różnię się od innych (58).

Stąd rodzą się zastrzeżenia do siebie. Osoby niewidome ujawniają potrzebę rozwoju i w związku z tym konieczność pokonywania wielu trudności. trudności wynikające z ograniczenia samodzielności.in. 61 u osób niewidomych. [277]. [156]. Na koniec może warto podkreślić jasne. jak osoby pełnosprawne. dlaczego spotkał mnie taki los. [69]. Nawet ludzie życzliwi. lecz wyzwaniem. mimo że są świadome. [242]. [256]. co stanowi górną ćwiartkę twierdzeń o najwyższych procentowych wskaźnikach wyboru przez badanych. Sferę rodzinną reprezentuje 17 twierdzeń HPI zaznaczanych w protokołach badań najczęściej. Zastanawiam się. [186]. iż jest rzeczą charakterystyczną. [55]. Nie obawiają się zajęć trudnych. niewystarczające wykorzystanie czasu.. różne niepotrzebne rzeczy (55). [67].. [200]. poczucie inności w stosunku do pełnosprawnych i związane z tym reakcje. Potrzebuję różnych „zastępczych" przyjemności i radości (52). [278]. Łatwo jest zranić moje uczucia (52).[10]. zwłaszcza emocjonalne. [30]. gdy ludzie chcąc mi pomóc. Konieczność proszenia o pomoc osób z otoczenia uświadamia osobom niewidomym ograniczenia ich samodzielności i m. aby ona była jak najmniej odczuwana przez społeczeństwo i w związku z tym chcą zachowywać się tak. że nie jestem w stanie zrobić dość dużo dla rodziny (51). [185]. Biorę udział nie we wszystkim. że na pierwszych miejscach znajduje się kilka twierdzeń HPI. Nie mam pewności co do mojego przyszłego życia rodzinnego (51). wywołujące skrępowanie PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB. równocześnie stwierdzając. Nie wykorzystuję w pełni wolnego czasu (54). Boję się utraty osoby kochanej (53). Pocieszają się. Brak mi silnej woli (53). Mam skłonności do ociągania się (53). że trudno jest stawiać czoło wymaganiom życia. podatność na zranienie uczuć przez ludzi z otoczenia. Problemy i trudności osób niewidomych układają się w kilku grupach tematycznych: trudniejsza sytuacja życiowa wymaga pokonania dodatkowych przeszkód zewnętrznych i posiadania odpowiednich cech osobowości. co robi rodzina (53). że dla wielu osób niewidomych trudności nie są klęską. [154]. Czuję się lepiej w rodzinie niż wśród obcych (64). skoro mówią o znoszeniu cierpień w milczeniu i chęci życia własnym życiem. że wymagają one wytrwałości i odwagi. by osoby niewidome miały zaufanie do ludzi z otoczenia. traktowanych jako życiowe wyzwanie. [208]. Zarysowany obraz trudności osób niewidomych w osobowościowej sferze HPI składa się z jasnych i ciemnych kolorów. mówiących o tym. . [90]. będąc osobą niewidomą. dlatego to proszenie przychodzi im bardzo trudno. iż różnią się od innych tym. Jestem bardziej nerwowy od innych (52). Widocznie postawy osób pełnosprawnych wobec osób niewidomych pozostawiają wiele do życzenia. robią. jak mogę odwdzięczyć się kochanym osobom za okazaną pomoc (64). szukanie „zastępczych" przyjemności i radości. Nie widać też. chcąc pomóc osobom niewidomym. że są niewidome. Odczuwają swoją inność i pragną. dlaczego spotkał mnie taki los (52). że inne rodzaje niepełnosprawności są jeszcze gorsze. lecz zdają sobie jednak sprawę z tego. zarzut braku silnej woli. Nie czuję się dumny z siebie (54). Przykro mi. robią różne niepotrzebne rzeczy. ociąganie się w stosunku do zadań. [176]. co w sumie streszcza się w stwierdzeniu: Nie czuję się dumny z siebie. nerwowość. Zastanawiam się. Czuję się zakłopotany. Potrzebuję więcej miłości (63). np. Niekiedy reakcją na takie odczucia jest rezygnacja ze słusznych i pilnych dążeń oraz skierowanie myśli na analizowanie własnej niekorzystnej sytuacji życiowej [coraz więcej wiem o sobie) i stawianie pytania bez odpowiedzi. Mam większą niż inni potrzebę osiągnięcia szczęścia w małżeństwie (51).

aby zapobiec mojemu nieszczęściu (38). w tym zdecydowana większość mężczyzn). Osoby niewidome dobrze czują się w rodzinie i na ogół wolą przebywać w niej niż wśród obcych. ocena siebie jako człowieka mającego mniejsze szansę na normalne życie rodzinne i trudności ze zdobyciem wzajemności ze strony osób obdarzonych uczuciem miłości. Być może. zdają się wyrastać z ich poczucia wielu ograniczeń oraz poczucia mniejszej atrakcyjności zewnętrznej.[72]. Nie jestem fizycznie zdolny do wykonywania niektórych zajęć domowych (48). Potrzeba osiągnięcia szczęścia w małżeństwie. by zapobiec inwalidztwu wzroku. Wątpliwości te mają swoje konkretne powody. które zamierzają w przyszłości sami stworzyć (niewielka część osób niewidomych. Z potrzebą przyjmowania pomocy może dałoby się pogodzić. ale współczucie okazywane przez bliskich jest trudniejsze do zniesienia. Jak odwdzięczyć się kochanym osobom za okazaną pomoc. trudności osób niewidomych. bo bywa budzeniem bólu bez przynoszenia korzystnych efektów. co naprawdę rodzina myśli o osobie niewidomej. Mam mniejsze szansę na normalne życie rodzinne (47). jak: fizyczna niezdolność do wykonywania niektórych zajęć domowych. że niektórzy z członków rodziny nie traktują ich jako osoby normalne. [275]. . Sądzę. czasem ze względu na niewłaściwe postawy osób z otoczenia. W takiej sytuacji mogą u osób niewidomych pojawić się wątpliwości. Boję się. [25]. Uzależnienie się od niej pozostanie na cale życie i dług będzie narastał. Czuję. uważana za silniejszą niż u innych osób. że nie jestem traktowany jak osoba normalna przez niektórych członków rodziny (39). że ze swojej strony nie mogą zrobić dość dużo dla rodziny. licznych i bardziej istotnych podstaw ich atrakcyjności. [16]. ale zdarzają się też pewne wątpliwości lub zastrzeżenia. że rozwiązaniem tych trudności mogłoby być rozbudowanie normalnych i szerokich kontaktów społecznych. Inna przykra sprawa to wykluczanie osób niewidomych z niektórych sytuacji lub zdarzeń rodzinnych. skoro innej możliwości nie ma. przejawiające się w sferze rodzinnej. albo tego. U niektórych badanych pojawia się nawet chęć życia poza rodziną w celu uzyskania większej niezależności. Kocham kogoś bez wzajemności (47). Ze względu na potrzebę większej niezależności chciałbym żyć poza rodziną (37). gdzie u niektórych pojawiają się tendencje do izolowania się społecznego i zamykania się w sobie. że rodzina okazuje mi zbyt wiele współczucia (38). czy rodzina zrobiła wystarczająco dużo. Są to jednak problemy — 62 TADEUSZ WITKOWSKI a mianowicie problemy poczucia długu i potrzeba chronienia się w środowisku domowym. to dochodzimy do wniosku. [7]. to pytanie największej liczby badanych. Jeżeli spojrzymy na nie w kontekście trudności ujawnionych w sferze osobowościowej. przy równoczesnym uświadamianiu sobie. ze strony osób niewidomych. trudności w sferze rodzinnej HPI dotyczą albo środowiska rodzinnego. że moje całe życie będzie uzależnione od bliskich mi osób (36). [46]. Takie kontakty stworzyłyby okazję do ujawniania. ma już własne rodziny. Problemy. Znacznie trudniejsze do zniesienia dla osób niewidomych jest to. miesza się z wątpliwościami co do przyszłego życia rodzinnego. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem. W odniesieniu do rodzin pochodzenia osoby niewidome mają wiele przeżyć pozytywnych. [240]. Przedstawione problemy. że jest w rodzinie osoba niewidoma. czy zrobiła wystarczająco wiele. [51]. co rodzina myśli o mojej niepełnosprawności (37). [130]. z którego badani pochodzą. funkcjonuje w niektórych rodzinach niczym nie uzasadniona praktyka ukrywania przed obcymi. których wyniki są tu analizowane. Głód miłości i obawy o utratę osoby ukochanej wyszły na czoło problemów rodziny zakładanej ewentualnie przez badanych. a nawet.

brak budzenia otuchy. Byłem wyśmiewany przez grubiańskich ludzi (52). Czuję się skrępowany w obecności innych (56). 63 [17]. [157]. będąc przedmiotem uwagi innych. Nie lubię litości okazywanej przez innych ludzi (82). którzy dodaliby mi otuchy (56). Sfera społeczna. uważają. jaki stosunek mają do nas. Potrzebuję przyjaciół. Myślę. Nowe znajomości zawieram powoli i ostrożnie (58). [13]. Ludzie widzący nie zdają sobie sprawy. [8]. aby osiągnąć sukces (77). [108]. Jest w tym coś z bezradności i dlatego właściwe postawy wobec nich są obowiązkiem. lub odwrotnie — przesadna i uciążliwa pomoc — w sumie prowadzą do zrozumiałej czujności w kontaktach społecznych. [43]. którzy zbyt dużo starają się mi pomagać (57). [131]. Chcę żyć tam. co osoba niewidoma czuje i przeżywa. Jako niepełnosprawny muszę więcej pracować (uczyć się). [56]. kontaktów społecznych jest specyficzna dla osób niewidomych. [82]. jednym spojrzeniem można objąć obecnych na spotkaniu. [248]. obejmuje tu tylko 14 twierdzeń. gdzie ludzie będą mi pomagać). by mogły one czuć się także dawcami. co graniczy z okrucieństwem. mając egzystencjalne doświadczenia tego. iż ludzie uważają je za innych od siebie. że powszechna opinia o ludziach niepełnosprawnych jest błędna (86). Jestem skrępowany będąc przedmiotem uwagi (68). Utrudnienia nie ograniczają się do pójścia na spotkanie. Denerwują mnie ludzie. mimikę twarzy i szybko orientować się. składa się z najmniejszej liczby twierdzeń HPI. jak — okazywanie litości. że niektóre zawody są ponad moje możliwości fizyczne (81). że osoby niewidome. Sądzę. PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB. o najczęstszym wyborze przez osoby niewidome w czasie badań. którzy będą mi pomagać (71). budzą niepewność odnośnie do tego. 64 TADEUSZ WITKOWSKI Sferę zajęciową reprezentuje 16 twierdzeń. [201]. Mając wzrok. Nie lubię być uzależniony od innych w wykonywaniu zajęć (79). Tę gotowość niesienia innym pomocy wyraża aż 66% badanych osób niewidomych i należałoby się jej od nich uczyć. gdzie będą ludzie. co naprawdę myślą. Osoby niewidome wiedzą. [271].. \ W zarysowanej sytuacji jest rzeczą oczywistą. [101]. Niewłaściwe postawy. że osoby niewidome czują się skrępowane.. [53]. albo czasem nawet coś. że inni wiedzą zbyt mało o tym. jak wyśmiewanie przez grubiańskich ludzi ich kalectwa (co wystąpiło aż u 52% badanych). Czasem po prostu za mało wiedzą na temat tego. Górna ćwiartka twierdzeń. Nowe znajomości zawierają powoli i ostrożnie oraz nie czują się swobodnie w nowym towarzystwie. tym bardziej. że osoby niepełnosprawne mają większe trudności ze znalezieniem pracy (wyuczeniem się zawodu) (78). że liczni ludzie mają spaczone pojęcie ich niepełnosprawności i choćby starali się to ukryć. że ich gotowość niesienia pomocy innym jest większa niż u ludzi pełnosprawnych. jak wielkie utrudnienie stanowi brak kontaktu wzrokowego. iż trzeba im pomóc realizować tę potrzebę. Myślę. a ponadto pamiętać. które zostały wybrane i zakreślone przez największą liczbę badanych osób niewidomych. brak niesienia wystarczającej pomocy (żyć tam. Osoby zaś niewidome są tego pozbawione. co czuje się będąc niepełnosprawnym (69). [236].Sfera społeczna — kontaktów społecznych. [149]. co inni myślą o mojej niepełnosprawności (72). [231]. Myślę. śledzić ich ruchy. że jestem inny niż oni (56). Czuję większą potrzebę pomagania innym (66). Trzeba mocno podkreślić. Nie wiem. a nie prezentem. Nie czuję się wśród ludzi wystarczająco swobodnie (56). a mianowicie te. . jak ogromnie ważna jest życzliwość i pomoc. że są przekonane. lecz towarzyszą także podczas spotkań. Ludzie uważają. spośród należących do tej sfery. [161].

odczuwają niechęć ze strony osób widzących. Staram się zadowolić moich przełożonych w pracy (w szkole) (62).. że niektóre zawody przekraczają ich możliwości fizyczne. Przydałaby się zmiana moich planów zawodowych (53). 65 Zakończenie Należy podkreślić. [136]. oceniany jako konieczny do zdobycia zawodu i pracy oraz sukcesu. że mają większe niż inni trudności nie tylko z wyuczeniem się zawodu i zdobyciem pracy. powstaje tendencja do zwlekania z ich podjęciem i poszukiwania czegoś bardziej satysfakcjonującego. gdy zajęcia nie odpowiadają zainteresowaniom lub możliwościom. W związku z tym osoby niewidome sądzą.L. Harring. Nie mogę pokonać ograniczeń w wyborze zajęć (53). trudności. Potrzebuję pomocy współpracowników. [184].G. Możemy to stwierdzić w treści wszystkich sfer Inwentarza HPI. stara się zadowolić swoich przełożonych. Nie lubią bowiem być uzależnione od innych w wykonywaniu zajęć. Dobrzyńska-Socha B. s. że jakkolwiek osoby niewidome ujawniają szereg problemów. BIBLIOGRAFIA Bateman B.: Dzieci niewidome i niedowidzące. które są nieodłączną konsekwencją braku wzroku. Myślę. Chciałbym kiedyś pracować tam. lecz również w jej wykonywaniu. że przełożeni powinni ułatwić mi pracę (naukę) (56). [144]. Osoby niewidome przeżywają poczucie ograniczeń w podejmowaniu i wykonywaniu pracy. [123]. . choć w grupach niepełnosprawności intelektualnej wyniki są odwrotne. Metody pedagogiki specjalnej. Staram się o porządną pracę (wyuczenie się dobrego zawodu) (51). [109].[31]. jak pełnosprawni (54).). [127]. Reakcje na taką sytuację są zróżnicowane. a doszedł niekorzystny związek z wczesnym rozpoznaniem inwalidztwa. [w:] N. że inni nie lubią pracować (uczyć się) z niepełnosprawnymi (69). Mam tendencje do zwlekania z podejmowaniem zajęć (54). Jedną z nich jest zwiększony wysiłek. [263].: Specyficzne cechy funkcjonowania psychicznego inwalidów wzroku. [105]. Wiele osób niewidomych. Niektóre zmienne okazały się istotne. W podgrupie mężczyzn w miarę wzrostu wykształcenia ojców maleje nasilenie problemów ich synów. Zresztą nikt nie lubi być uzależniony. R. Nie mogę pracować (uczyć się) tak dobrze. choć byłoby dobrze. a tym bardziej osoby niepełnosprawne. [254]. mimo że nie przychodzi im to łatwo.. lecz wyzwaniami. [167]. Schliefelbush (red. Zdają sobie sprawę. gdyby praca nie była okazją do ciągłego ujawniania własnej niepełnosprawności. przy świadomości własnych ograniczeń (nie mogę pracować jak pełnosprawni). a nawet gdy posiadają jakąś pracę. W podgrupie zaś kobiet ta ostatnia zmienna wypadła niestety odwrotnie. gdzie mają łatwiejszy dostęp do specjalistów oraz rynku pracy. Niektórych ograniczeń nie da się pokonać i dlatego. Potrzebne są mi zajęcia odpowiadające moim możliwościom (67). Inną reakcją jest oglądanie się na pomoc przełożonych i kolegów. kolegów (63). Obraz przeżywanych problemów i stwierdzone prawidłowości nakazują różnicować w psychospołecznej sytuacji mężczyzn i kobiety. PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY OSÓB. Także korzystne w sposób istotny jest przebywanie ich w większych skupiskach ludzkich. 307-358. Myślę. Podobnie rzecz się ma ze statusem spoleczno-zawodowym matek. które najczęściej nie są zwykłymi zadaniami. to przede wszystkim ujawniają wolę walki ze swoimi słabościami i przykrymi przeżyciami oraz wolę walki o realizację wyznaczonych sobie zadań. [70]. która to pomoc bywa niekiedy nieodzowna. gdzie brak pełnej sprawności będzie mniej zauważany (51). nie traktując jednakowo przeżywanych przez nich trudności. Warszawa 1981. których poczucie ograniczonej samodzielności jest dotkliwe na co dzień. pozytywnymi cechami charakterologicznymi i statusem spoleczno-zawodowym ojca. Chcę wykazywać się większymi możliwościami w pracy (w nauce) (56).

PWN. antropologów kulturowych i innych specjalistów zajmujących się problematyką rozwoju i jego zaburzeniami. 80 (5). Tadeusz Gałkowski WIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO Z RODZINĄ Przywiązanie dziecka do matki i skutki zakłócenia tego procesu Znane są liczne publikacje na temat wczesnego uspołecznienia dziecka. Sękowska (red. etologów. 78-93. przywiązanie jest być może podstawowym zjawiskiem charakteryzującym stosunki między dzieckiem a matką. s. Cz.[w:] M.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów (analiza iv aspekcie fizycznym. UMCS. s.: Pedagogika specjalna.). s. Inny wybitny teoretyk zjawiska przywiązania.: Manuał for the Handicap Problems lnventpry. Lublin 1990. s. Witkowski T. Sękowska (red. 2. UMCS. Warszawa 1964. Z. Majewski T. Lafayette 1960. Remmers H. s.: The Handicap Problems Inventory. 173-190. jak i w świecie zwierząt. Chlewiński (red. Rutter (1982).: Karta indywidualna dla osób niepełnosprawnych. [w:] Z. ZMP KUL. psychicznym. starając się zebrać i podsumować różnorodne poglądy.N. Sherril C. Warszawa 1991. Remmers H. Tyflope-dagogika. t. UMCS. 13 (2-4). Purdue University. Wrocław 1982.: Pedagogika niewidomych i niedowidzących.: Plany życiowe dzieci i młodzieży niewidomej. Sękowska Z. Witkowski T. Quadar A. społecznym. Warszawa 1969. Witkowski T. Lafayette 1960a. Purclue University. 2. Bielą. Materiały do ćwiczeń z psychologii i pedagogiki specjalnej. Jędrzejczak (red.).: Some Social Psychological Dimensions of Blind Students.: Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej. Wright G. Witkowski T. 16-18. Pope C. [w:] Z. Sękowska (red. s. ak. 42. RW KUL.. o czym świadczą obserwacje dzieci wychowywanych w warunkach skrajnej . Wykłady z psychologii w KUL w r. RW KUL. „Azian Journal of Psychology and Education".H. PWN. ZMP KUL. Wyd. Wyd. Hulek A. [w:] Z. T. Palak Z. Warszawa 1984.). s. [w:] A. Lublin 1991. Sękowska Z. Sękowska Z. 423-445. Witkowski (red. Uchnast. Lublin 1978. UWr.N. Wyd. Arnhold R.: Zasób wiadomości i zaradność życiowa uczniów kończących szkoły dla niewidomych. Grzegorzewska M. Lublin 1989. R. Zazzo uznaje prymat rodziny w kształtowaniu się funkcji poznawczych i osobowości dziecka.). 1986. (oprać): Inwentarz HPI: Problemy osób niepełnosprawnych. w których przedstawione zostały wyniki badań psychologów.: Sport Socialization oj Blind Athlets: an Eiploratory Study. Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkól dla uczniów niewidomych i niedowidzących. zawodoiuym). Więź emocjonalna dziecka z matką staje się podstawą rozwoju skłonności eksploracyjnych i uspołecznienia.). Wright G.: Wybór pism. 1984. Wyd. Lublin 1982.: Obraz tułasnej osoby i stopień samoakceptacji osób niewidomych. 1986/87. Materiały III Sympozjum Psychologii Defektologicznej. 66 TADEUSZ WITKOWSKI Schmidt A. 740-744.H.). i występującym zarówno u ludzi. „Journal of Visual Impairment and Blindness". Zazzo (1978) zainicjował korespondencyjną dyskusję pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin. bez niej nie jest możliwy prawidłowy odbiór sygnałów dochodzących z otoczenia. PWN. Lublin 1988. Jak pisze M. 29-42.. 9-133. 245-265. s.: Psychologia niewidomych i niedowidzących.. PZWL. WSiP.: Z psychologii osób niepełnosprawnych. 40-46. „Szkoła Specjalna" 1981. Hempelska J. Warszawa 1983. [w:] Z. Lublin 1981. oparte na odmiennych punktach widzenia. Sękowska Z.: Obraz samijch siebie osób nieiuidomych oraz inwalidów narządów ruchu.

69 . jeśli jest wzmacniany ze strony otoczenia i kojarzony z określonymi sytuacjami. bywa uśmiech. ograniczenia oraz wypaczenia w tym zakresie. indywidualny zespól cech charakteryzujących jego reakcje związane z przywiązaniem. odbijać się mogą na przyszłym zdrowiu psychicznym jednostki. a częściowo nabytych. samoregulującym się układem — łatwo można go zakłócić. będąc swoistym. a dopiero około 8 miesiąca życia zaczynają wyróżniać matkę spośród innych ludzi. niekiedy nawet wcześniej. ponieważ stanowią atrakcyjny przedmiot obserwacji. że przywiązanie stanowi aktywność dwustronną. i reakcje ruchowe. jak i uśmiech. Rola matki jako postaci ważnej. opierających się na wielu wrodzonych mechanizmach. Schaffera (1981) ludzie zajmują dlatego uprzywilejowaną pozycję w percepcji niemowlęcia. stany wzmożonej podatności na przyswojenie sobie określonych nawyków i umiejętności. jest dostarczenie mu okazji do tego.. że nie jest ona czymś wyuczonym. będącej źródłem powtarzających się pozytywnych doświadczeń. jaką przejawia niemowlę wobec szukania kontaktu z osobami raczej niż z przedmiotami. krzyku lub płaczu interakcje ze swymi opiekunami. starając się zapewnić sobie ich bliskość. która świadczy o podatności na przyswajanie sobie przez dziecko obrazu najbliższej osoby znaczącej. składające się na dość wyraźnie dający się uchwycić repertuar reakcji. Inicjują więc za pomocą uśmiechu.. silniej przyciągają uwagę dziecka. Każde dziecko zatem może w sposób WIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. Natomiast wszelkie depry-wacje. wymagające wzmacniania ze strony najbliższego otoczenia. Niektórzy twierdzą. które aby mogły się w sposób prawidłowy rozwinąć. lecz stanowi wrodzoną. które są przejawem przywiązania 68 TADEUSZ GALKOWSKI — mniej lub bardziej trwałe. jest pod tym względem szczególna. Stanowi on jedną z powszechnych kategorii wymiany informacji. staje się stopniowo aktem wyuczonym i przejawianym tylko w ściśle określonych sytuacjach wobec wybranych przez dziecko osób. Świadczą o tym zarówno specyficzna wokalizacja. Okazuje się. można zaobserwować w zachowaniu niemowlęcia oznaki świadczące o rozpoznawaniu matki. Z reakcji wrodzonej. które oczekuje ich jako źródła nowych bodźców wzbogacających jego sferę doznań. czynniki etniczne i kulturowe oraz wychowawcze. Jednak już w czwartym miesiącu życia. że normalnie rozwijające się niemowlęta wykorzystują wiele rozmaitych sposobów. W pierwszych tygodniach życia niemowlęta reagują na pojawiające się w ich polu widzenia osoby w sposób niezróżnicowany. To samo odnosi się do wielu form przywiązania. Są one uwarunkowane genetycznie i dopiero na te cechy nakładają się wpływy środowiskowe kształtowane przez status socjoekonomiczny rodziny. Są to formy zachowań częściowo wrodzonych.izolacji. a reagują gwałtownymi formami protestu na rozłąkę z nimi. Nic więc dziwnego. że każde dziecko posiada sobie właściwy. by mogło na drodze ćwiczeń opanować podstawowe schematy danych czynności. Warto zdawać sobie sprawę z tego. dzięki które może dokonywać się uspołecznienie i prawidłowy rozwój osobowości. jest tak samo mocna jak chęć zaspokajania potrzeb biologicznych. Jedną z form ekspresji. by zainteresować sobą osoby dorosłe. Dość ciekawe wydaje się to. Znajdując się w ruchu. Istnieją w okresie wczesnego rozwoju dziecka. które stanowić będą w późniejszych latach życia zespól zachowań wykorzystywanych w różnych okolicznościach. często reagując przestrachem na widok obcych osób. R. genetycznie zaprogramowaną tendencję. Warunkiem opanowania przez dziecko tych umiejętności. że silna skłonność. a konsekwencje tego w zależności od indywidualnych cech dziecka mogą być mniej lub bardziej nasilone i rozległe. potrzebny jest stały kontakt bezpośredni dziecka z matką oraz spontanicznie przebiegająca wymiana z nią informacji. Według H. jaką jest matka.

Osobami poświęcającymi najwięcej czasu dziecku i wytrwale reagującymi na przejawiane przez nie sygnały. Zróżnicowane skutki zakłóceń w tworzeniu się przywiązania . mogą osłabiać tworzenie się przywiązania. polegających na unikaniu kontaktu wzrokowego. których celem jest doprowadzenie do kompensacji zaniedbań wychowawczych. które wykazują brak zaangażowania w rozwijaniu u dziecka skłonności do wchodzenia w interakcje z dorosłymi. czy ta sama osoba przez dłuższy czas będzie się z dzieckiem stykać. to większość małych dzieci pozbawionych opieki macierzyńskiej i umieszczonych w domach małego dziecka. jeśli chodzi o sprzyjający tworzeniu się więzi emocjonalnej model wczesnych doświadczeń wychowawczych. Pisze na ten temat między innymi S. mają bardzo istotne znaczenie dla różnicowania autyzmu od innych zaburzeń rozwojowych powstałych na tle środowiskowym. U dzieci przejawiających zaburzenia rozwojowe wskutek niekorzystnych 70 TADEUSZ GALKOWSKI warunków socjoekonomicznych lub z powodu zubożonej stymulacji wynikającej z faktu umieszczenia ich na oddziałach szpitalnych. a z drugiej strony dostarczają cennych wniosków pozwalających podejmować skuteczne oddziaływania wyrównawcze. że jeśli w rodzinie nie ma sprzyjających warunków ku temu. wówczas występuje duże prawdopodobieństwo. że mogą się w przyszłości w zachowaniu dziecka przejawiać cechy aspołeczne.sobie tylko właściwy reagować na rozłąkę. Gdyby tak było. Na podstawie tych badań i obserwacji ukazuje się w całej rozciągłości przemożny wpływ domu rodzinnego jako źródła oddziaływań. a nie czas ich trwania. świadczące o domaganiu się uwagi. Nie oznacza to jednak — jak to do niedawna jeszcze głosili psychoanalitycy — że chłodny lub „zamrażający" dziecko stosunek uczuciowy rodziców może powodować tak poważne konsekwencje. Nie oznacza to wcale. że atmosfera istniejąca w domu rodzinnym ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. czynnościach stereotypowych. Z drugiej strony istotnym czynnikiem jest niewątpliwie dostosowywanie się matki do indywidualnych cech dziecka dotyczących jego zapotrzebowania na stymulację emocjonalną. Jak wykazują badania. mamy do czynienia ze zbliżonymi do autyzmu objawami. Jedne z nich charakteryzują się nadmiarem poświęcanej dziecku energii i stymulacji. na dłuższą separację od matki i odczuwać mniej lub bardziej dotkliwie pozbawienie opieki macierzyńskiej. Inne natomiast mogą przejawiać skłonności do pozostawiania przez dłuższy czas dziecko w spokoju. stanowią istotne czynniki kształtujące i utrwalające proces wczesnego przywiązania. Badania te. Obserwacje wielu psychologów pozwoliły stwierdzić. Autorka pisze o występujących u tych dzieci zachowaniach zbliżonych do autystycznych. by mogło się rozwijać u dziecka przywiązanie. dotyczące w szerszym aspekcie procesów uspołecznienia małego dziecka przebywającego w środowisku pozarodzinnym. dziwaczności w zachowaniu. że ten drugi typ matek ma wpływ niekorzystny na rozwój dziecka z powodu niesprawowania należnych mu form opieki. zyskuje bardzo istotne znaczenie fakt. z powodu braku sprzyjających ich rozwojowi warunków. do jakich należy autyzm. nie ingerując nawet podczas przedłużających się okresów wzmożonej pobudliwości psychoruchowej związanej z domaganiem się przez dziecko kontaktu. Te matki. istotne znaczenie ma intensywność interakcji. Lis (1992) charakteryzując zespoły zaburzeń stwierdzonych u ponad 300 dzieci obserwowanych podczas pobytu na oddziale szpitalnym Zakładu Propedeutyki Pediatrii Społecznej w latach 1961-1974. są matki. inicjując z nim rozmaite interakcje. Liczne badania i obserwacje kliniczne wykazują. Wynika z tego. które bardzo wcześnie i bardzo silnie odbijają się na ogólnym rozwoju i zdolności przystosowania się. W świetle nowszych tendencji dotyczących wczesnego rozwoju. unikaniu interakcji inicjowanych podczas prób zorganizowania z nimi zabawy. że wrażliwość matki na sygnały pochodzące od dziecka i reagowanie przez nią na wszelkie próby podejmowane przez dziecko w celu nawiązania kontaktu. reagując na niemal każdą oznakę świadczącą o zapotrzebowaniu przez dziecko na kontakt. mogła stać się dziećmi autystycznymi. słuchowego i dotykowego z ludźmi.

działających niezależnie od woli matki. że w przypadku niekorzystnych warunków zewnętrznych. U ludzi czynniki kulturowe. które w dalszym ciągu wyzwalają laktację i silną skłonność do sprawowania nad dzieckiem opieki. charakteryzujące zespól zaburzeń w zachowaniu znany pod nazwą hospitalizmu. Oczywiście warunki środowiskowe mogą te wszystkie mechanizmy fizjologiczne wzmacniać — jak w przypadku oczekiwanego dziecka w rodzinie. tradycja oraz przemożny wpływ obyczajowości sprawiają. Jedne z nich mają charakter mechanizmów fizjologicznych. W większości przypadków dzieci te przez 72 . Dla każdego dziecka przeznaczono około 400 godzin obserwacji. że po okresie reakcji w postaci płaczu. u których obserwowano objawy choroby sierocej. Znaleźć w nich można interesujące pierwsze opisy zachowań dzieci. które ma się urodzić lub niedawno się urodziło. a zatem rozłąka stanowiła bardzo drastyczną zmianę w ich rytmie życia. Badania eksperymentalne prowadzone na zwierzętach wykazały. nawet wówczas.. a dziecko albo w ogóle w tym czasie nie oglądało matki. a więc były to badania oparte na solidnych podstawach empirycznych i są wciąż cytowane jako najbardziej znaczące w literaturze psychologicznej dane. jak i z bodźcami zewnętrznymi. Przed okresem separacji matki spędzały ze swymi dziećmi zwykle czas bez przerwy. stanowią efekt rozmaitych czynników. Spitza i K. niektóre spośród tych dzieci odwracały się i unikały wszelkiego kontaktu z osobami dorosłymi. a dotyczących skutków przedłużającej się separacji dziecka od matki. starając się zminimalizować ujemne konsekwencje. Można powiedzieć. a z drugiej strony sam akt karmienia piersią sprzyja stymulowaniu tych struktur układu nerwowego (przysadka i podwzgórze w mózgu). Do klasycznych prac opublikowanych zaraz po II wojnie światowej. Dzieci te przebywały w żłobku od dwóch tygodni ich życia aż do wieku osiemnastu miesięcy. M.Zachowania macierzyńskie stwarzające podstawy do tworzenia się u dziecka więzi emocjonalnej. że młoda matka znajduje mnóstwo czynników podtrzymujących natężenie i trwałość zachowań macierzyńskich. że pozbawienie bezpośredniego kontaktu z potomstwem zaraz po urodzeniu prowadzi do zaniku aktywności gruczołów mlecznych. jakie ten fakt może mieć dla dalszego rozwoju dziecka. a przede wszystkim wynikających z podłoża hormonalnego. niezależnymi od badającego. należą opracowania R. Badania obejmowały 123 dzieci przebywających w żłobku i były prowadzone przez okres od dwunastu do osiemnastu miesięcy. Wolf (1946). mogącymi zakłócać normalny kontakt matki z dzieckiem. WIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. a także utraty zachowań macierzyńskich. urodzone przedwcześnie) musi ze względów leczniczych być od niej w pierwszych dniach po urodzeniu odseparowane. że znajduje zastosowanie skłonność do podtrzymywania uwarunkowanych kulturowo wzorców macierzyńskich. A.. gdy zachodzi konieczność życiowa separacji. a przede wszystkim ojca dziecka. Tak więc mamy tu do czynienia zarówno z mechanizmami mocno utrwalonymi w kodzie genetycznym i procesach psychofizjologicznych. Rozłąka z matką sprowokowana okolicznościami zewnętrznymi. co stymuluje matkę. próbującymi wejść z nimi w interakcje. znajdującą także pod tym względem wsparcie ze strony osób najbliższych. gdy dziecko (np. albo mogło mieć z nią kontakt jedynie raz w tygodniu. 71 Pierwszy kontakt z dzieckiem po porodzie stanowi bardzo ważny etap dla prawidłowego rozwijania się więzi emocjonalnej matki z dzieckiem. jak najszybciej trzeba zadbać o wyrównywanie występujących braków. trwała przez trzy miesiące. Spitz zaobserwował. biorąc pod uwagę specyficzne cechy zachowania się dzieci i ich poziom ogólnego rozwoju. lub też je hamować — jak ma to miejsce w przypadku ciąży niechcianej. mierzony za pomocą klasycznych metod oceniających rozwój psychoruchowy niemowląt. W tych przypadkach można stwierdzić. W okresie okołoporodowym organizm matki wyposażony jest z jednej strony dzięki wydzielaniu gruczołów dokrewnych w zdolność karmienia.

w jednej z pielęgniarek lub salowych.". ubranych w białe fartuchy (a więc przypominających wyglądem ich ojców). gdzie przez okres od kilku miesięcy do kilku lat przebywały dzieci po różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych. U jednych symptomy uwidaczniały się wyraźnie. wołały „tata". że ta forma wyrównywania braków opieki macierzyńskiej stanowi jedynie półśrodek i nie może być traktowana jako całkowicie wystarczające rozwiązanie w warunkach hospitalizacji. Lis (1978). gdy jako młody psycholog pracowałem w jednym z sanatoriów rehabilitacyjnych pod Warszawą. . Można było nawet zauważyć. że po ustąpieniu ustawicznego płaczu. wycofując się z wszelkich kontaktów z innymi dziećmi lub osobami dorosłymi. by przedstawione przez niego objawy obserwowane u odseparowanych od matek dzieci nazywać depresją anaklityczną. że nie jest sprawą prostą określenie z dużym prawdopobieństwem. i przenosiła na nią swe uczucia — dopominając się uwagi i obdarzania uczuciami. wykazywały podatność na zaziębienia i schorzenia skóry. jak sztywność mimiki i brak normalnej ekspresji. Chciałbym podzielić się w tym miejscu własnymi doświadczeniami sprzed lat. Dzieci te mogły przez dłuższy czas — jak opisuje Spitz — siedzieć nieruchomo z kamienną twarzą i nie zwracać uwagi na otoczenie. że dzieci te (w wieku od 2 do 5 lat) nazywały spontaniczWIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. Wchodzi tu w grę prawdopodobnie tak wiele czynników. Charakterystyczne było to. Te zachowania świadczą o bardzo silnie zaprogramowanej w świadomości dziecka potrzebie więzi emocjonalnej z osobami mu bliskimi. Jak pisze S. natomiast widząc z daleka idących lekarzy-mężczyzn. U osób dorosłych ten rodzaj zaburzeń określany bywa jako depresja. a u innych cechy tego typu występowały jakby w szczątkowej formie. Nie wszystkie dzieci w jednakowo silny i tak drastyczny sposób reagowały na pozbawienie ich opieki macierzyńskiej. które można przyrównać do choroby sierocej. 73 nie wybraną.. Większość z nich znajdowała sobie. aby u obserwowanych dzieci wywołać płacz. Można było u nich także zaobserwować dość zróżnicowane reakcje na rozłąkę z domem rodzinnym. Stąd coraz powszechniej wchodzą w życie w odniesieniu do pediatrycznej opieki szpitalnej zasady umożliwiania matce przebywania wraz z dzieckiem przez cały czas jego pobytu w szpitalu lub przez dłuższą część dnia. U podłoża odmiennych rodzajów reagowania leżą indywidualne różnice i związane z nimi rozmaite stopnie wrażliwości na stres spowodowany zagrożeniem przeżywanym z powodu rozłąki. lecz nieobecnymi. Odwiedziny jedynie w niewielkim stopniu rekompensują brak tych osób na co dzień i dlatego w ośrodkach leczniczych dla dzieci osoba „matki zastępczej" stanowić powinna jeden z istotnych punktów programu zapobiegania chorobie sierocej. przez siebie osobę „mamą. Są to zdaniem Spitza konsekwencje utraty przedmiotu miłości. i Spitz zaproponował. choć trzeba zgodzić się z-tym. cierpiały na bezsenność. Obserwowano u niektórych z nich zachowania autoerotyczne.. Obserwowano także wyraźne obnienie się poziomu ogólnego rozwoju. pozytywne efekty kontaktu z matką zastępczą wyrażają się przede wszystkim w ustępowaniu oznak zaburzeń w zachowaniu.TADEUSZ GAŁKOWSKI okres dwóch do trzech miesięcy pozbawione opieki macierzyńskiej traciły na wadze. Spitz opisuje. być jakby nieobecnymi i niewrażliwymi na bodźce docierające do nich ze świata zewnętrznego. U około 15% dość wyraźnie zaznaczyły się nasilone objawy tych zaburzeń połączone z brakiem łaknienia. spowolnieniem ruchów. Przejawiały jedynie niekiedy głośny krzyk. osobę zastępującą im matkę. które z nich w konkretnym przypadku zadziałały. wyraźnym spadkiem wagi. Pojawiły się natomiast takie cechy. trzeba było dość silnego bodźca. że dłuższa nieobecność w pracy takiej wybranej przez dziecko osoby powodowała także pewne skutki w zachowaniu dziecka. dające w efekcie bardzo poważne i rozlegle zmiany w rytmie rozwoju.

C. odbywa się na drodze ustawicznych konfliktów i na przemian występujących stanów obawy i niepewności wobec tego co nieznane. Podczas jednej z konferencji organizowanej przez Ośrodek Zaawansowanych Studiów w dziedzinie Nauk o Rozwoju. Prawdopodobnie nie działają już tak silnie pierwotne mechanizmy poczucia zagrożenia. można starać się określić. że dziecku jest niewygodnie. G. omawiano zagadnienie przekazywania przez dziecko sygnałów będących dla matki wskazówkami dotyczącymi aktualnego stanu dziecka i związanych z tym potrzeb. oraz czas jej trwania. i uzyskującego niezależność w działaniu. które są nietypowe . że zróżnicowany stopień aktywności i wrażliwości może stanowić jeden z wielu wymiarów. Takim typowym rodzajem sygnałów jest krzyk. Trudności w tworzeniu się przywiązania u dzieci autystycznych Wybitny badacz wczesnego rozwoju H. Bliskość matki była gwarancją. gdy czuje się czymś zagrożone. aktywnie reagujące na bodźce zewnętrzne i te. gdy dziecko musi liczyć na pomoc innych. Ma to znaczenie zarówno w tym najwcześniejszym okresie. gdy tworzy ono sobie obraz otaczających je osób i relacji łączących je z nimi. a dochodzi do głosu reprezentacja postaci matki. zdaną na opiekę osób dorosłych. jaka odbyła się pod Oksfordem w listopadzie 1967 roku i była poświęcona problematyce stymulacji w okresie niemowlęctwa. że w odróżnieniu do wszystkich gatiinków zwierzęcych dziecko ludzkie stanowi najdłużej istotę bezbronną. które charakteryzują się mniejszą aktywnością. jak u jednych i drugich kształtuje się proces przywiązania. Z drugiej strony dzięki przywiązaniu rozwija. Badacze zajmujący się oceną zachowań u zwierząt (etolodzy). Jednocześnie z uwagi na zasady bezpieczeństwa nie wszystko jest dozwolone i trzeba wybierać pomiędzy wieloma ograniczeniami. Lorenz. w jakim ona zaistniała. Przyjmując dość ogólny podział typologiczny na niemowlęta. A. na której mu bardzo zależy.Istotnym czynnikiem wyznaczającym nasilenie i trwałość ujemnych efektów separacji jest okres życia dziecka. P. 74 TADEUSZ GAŁKOWSKI Stopniowo wraz z wiekiem dziecka fizyczna obecność matki staje się dla niego już nie tak ważna jak w pierwszych miesiącach życia. się bardzo ważna z biologicznego punktu widzenia funkcja wzajemności i wymiany w interakcjach z drugą osobą. informujący otoczenie o tym. a chęcią eksploracji świata. R. jak i później. jakie należałoby uwzględnić w analizie zróżnicowanych modeli tworzenia się przywiązania we czesnym okresie rozwoju. Schaffer (1969) już dawno zwrócił uwagę na dość specyficzny brak reakcji w postaci krzyku w różnych sytuacjach życia codziennego u niektórych dzieci. ponieważ każde z nich ma pod tym względem swoje indywidualne preferencje. Wydaje się. która była źródłem nowych i na ogól przyjemnych doznań. Ważne pozostaje wciąż jednak to. staje się dość często dla dziecka osobą ograniczającą jego wolność i chęć eksploracji. że niebezpieczeństwo z tym związane może być zminimalizowane lub całkowicie zażegnane. wskutek czego nie są one zdolne do tego. Dzieje się tak dlatego. że jest ono głodne lub spragnione kontaktu z matką. że w okresie wczesnego rozwoju musi się ukształtować wiele różnych umiejętności niezbędnych do życia i uczenia się. która zastępuje w pewien sposób jej realną obecność. Schaffer opisał wówczas grupę dzieci. Hinde. tacy jak K. Warto podkreślić. Ta sama matka. że dziecko znajduje u niej bezpieczną przystań zawsze. u których istnieje pewien defekt w genetycznym zaprogramowaniu. Rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka stopniowo odrywającego się od matki. który pociąga je i fascynuje. by traktować innych jako osoby. P. Istnieją też pod tym względem duże indywidualne różnice pomiędzy dziećmi. Koupernik (1978) wymienia dzieci autystyczne jako te. skłonni są doszukiwać się genezy przywiązania do matki w uwarunkowanych ewolucyjnie mechanizmach służących dziecku do ochrony przed niebezpieczeństwem ze strony drapieżników. Bateson i inni. R. Oba wymiary czasowe w niejednakowej mierze są odbierane przez dzieci.

że bywają zbyt późno karmione. a nawet odrzucenia przez dziecko. Czytając opisy publikowane przez rodziców tych dzieci i przedstawiające ich zachowania w pierwszym roku życia. sytuacja zaczyna ją niepokoić i zgłasza się ze swymi obawami do lekarza pediatry. funkcjonowanie rodziny i jej integrację. to jednak nie mogą być z nimi utożsamiane. że gdy są karmione. co nie wywołuje wcale u nich żadnego protestu. pozostając godzinami same w łóżeczku. 1978). prawie nigdy nie krzyczą i nie dopominają się o jedzenie. mające istotne znaczenie dla jej macierzyńskich oczekiwań i aspiracji. starając się uzyskać wyjaśnienie tych nietypowych zachowań dziecka. czy wyciąganie rąk. jakie jej podsuwa macierzyński instynkt. Poczucie zawodu. kiedy zaprzestać karmienie. że końcowy rozdział jego książki pt. Obserwowane cechy zachowania nie wynikają z charakteryzujących matki jakichś cech dotyczących stosunku do dziecka. Niestety najczęściej nie jest dostatecznie wcześnie informowana o rzeczywistym uwarunkowaniu takiej postawy dziecka wobec niej i pozostaje bezradna i zagubiona. nie sygnalizują w żaden sposób momentu. Rodzina jako źródło pozytywnych doświadczeń i jej znaczenie dla rozwoju dziecka J. Mylne oceny w odniesieniu do dzieci. Nie 76 TADEUSZ GALKOWSKI mając jasnego obrazu jego możliwości i ograniczeń rozwojowych. zdana na własne domysły. Charakterystyczne jest także i to. gdy inne dzieci zachowują się całkiem odmiennie. Brak oczekiwanych przez matkę ze strony dziecka reakcji wyrażających zainteresowanie wymianą bezsłownych aktów przywiązania.pod tym względem. kiedy jeszcze zastosować można skuteczne środki zaradcze. Dzieci te nie dopominają się obecności matki i spokojnie znoszą z nią rozłąkę. Przedstawia on tam wyniki zaadaptowanej przez siebie metody japońskiej służącej do oceny tych dzieci (Rembowski. Rembowski (1972. . że są spokojne. znaleźć można wiele podobnych faktów. W przypadku dzieci. które mają swe źródło w przyczynach środowiskowych.. jak uśmiech. jak czynią to zwykle inne dzieci — odwracając głowę lub w inny sposób dając znać o swym zaspokojeniu głodu. lecz stanowią repertuar nietypowych reakcji (a raczej ich braku) w sytuacjach. w którym mają już dosyć. 1978) w swych monografiach na temat rodziny szeroko omawia wpływ całej konstelacji rozmaitych czynników na. towarzyszy pierwszym tygodniom i miesiącom życia dziecka. mogą ujemnie zaważyć na wszelkich decyzjach i dalszych losach dziecka. Warto przy okazji dodać. nie możemy realizować w sposób właściwy programu oddziaływań wychowawczych uwzględniających potrzeby dziecka. stanowi przykre doświadczenie. i choć są zbliżone do objawów występujących w autyzmie. Jeśli są już starsze dzieci i matka może porównać swoje obecne przykre doznania z wcześniejszymi. Rodzina w świetle psychologii stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie rozprawę na temat dzieci autystycznych. Wyłania się problem różnicowania tych zaburzeń w zachowaniu. z którym wiązała matka wiele nadziei. tak częstego u niemowląt w pierwszym roku życia. 75 Zdaniem Schaffera system sygnalizowania o swych potrzebach jest u tych dzieci w poważny sposób zakłócony. u których mamy do czynienia z tak charakterystycznym dla autyzmu odrzucaniem interakcji z innymi osobami. Dzieci te w późniejszym okresie ich życia są rozpoznawane przez klinicystów jako autystyczne. matka musi sama zadecydować o tym. o których mowa. WIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. Mają one istotne znaczenie dla ustalania właściwej diagnozy i w porę uchwycone mogą wzbogacić naszą wiedzę o typowych dla autyzmu zaburzeniach występujących w najwcześniejszym okresie rozwoju. rozgoryczenia.. Zdarza się w związku z tym. będąc niekiedy przez matki chwalone za to.

że każdy z członków rodziny jest zarazem dawcą i biorcą pewnych wartości.. będą przez długi czas jeszcze wywierać wpływ na jego stosunek do świata i relacje z innymi ludźmi. Warto zdać sobie sprawę z tego. z jakimi się dziecko styka w rodzinie. Życie rodzinne kształtują warunki geograficzne i klimatyczne. wyznawane systemy wartości". Przeżywane w dzieciństwie wczesne urazy i krzywdy. to ważne dla jego rozwoju jest to. wpływy czynników etnicznych. które wzajemnie się uzupełniają w trudnym i pełnym konfliktów procesie wychowania. czy ma możliwość dokonywania wyboru w różnych sytuacjach. i obie te role występują na przemian w codziennych sytuacjach. które bardzo żywo reaguje na wszelkie symptomy zakłóceń w relacjach rodzinnych. Choć współczesne kobiety z wielu względów zmuszone są do podejmowania aktywności zawodowej. Relacje interpersonalne w rodzinie mają swój specyficzny charakter. To co w jednym kraju bywa określane jako przeciętny standard warunków materialnych. Jeśli rodzina nie stwarza podstaw do tego. wytwarza swój niepowtarzalny styl życia. Istnieje wiele metod stworzonych specjalnie w celu dokonywania psyr WIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. Żadna rodzina nie może stanowić w obecnych czasach zamkniętej i odizolowanej od społeczeństwa komórki. czy w rodzinie ma ono zapewnioną swobodę ekspresji swych potrzeb i pragnień. Jeśli chodzi o style związane z odnoszeniem się do dziecka. Stąd też trudno określić uniwersalne zasady w odniesieniu do wpływu czynników ekonomicznych na wypełnianie przez rodzinę jej roli wychowawczej i socjalizującej. Nie traci jednak swego charakteru jako instytucja stwarzająca dla dziecka warunki najbardziej sprzyjające jego rozwojowi. Miłość i autorytet. ponieważ uwikłana jest ona w rozliczne relacje. które przez cale życie będą wywierać znaczący wpływ na jego zachowanie. Istotne jednak jest to. stanowią dwa silnie oddziaływujące komponenty. historycznych doświadczeń kraju w którym żyje. 77 chologicznej diagnozy postaw rodzicielskich oraz oceny stosunku dzieci do rodziców. poza tym że przyjmuje ogólne zasady współżycia obowiązującego w danym społeczeństwie. Relacje zachodzące w rodzinie pomiędzy jej poszczególnymi członkami ulegają swoistym przekształceniom wraz z upływem czasu i fakt ten ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Niewątpliwe jest jednak to. i przez to wymagają szczególnie ostrożnej oceny i analizy. nie dając się porównać z innymi. odbija się to ujemnie na jego rozwoju i zdrowiu psychicznym. poziom socjoekonomiczny i zasób indywidualnych doświadczeń. że dzielenie zaangażowania w pracy zawodowej z obowiązkami i zadaniami związanymi z życiem rodzinnym wymaga znacznego wysiłku i przeorganizowania rytmu codziennych zajęć domowych. to jednak — zdaniem Rembowskiego — nie zmniejsza to skłonności i motywacji do pełnienia roli matki.Współczesna rodzina ulega wyraźnie zaznaczającym się przemianom pod wpływem industrializacji i urbanizacji. na który składa się wiele czynników. Rodzice stanowią dla dziecka źródło informacji. a nawet je zwiększa. nawet jeśli w okresie dojrzewania dojdą do głosu inne autorytety i odmienne postawy życiowe. jakie były jej udziałem przez okres ostatnich lat. Każda rodzina. by dziecko czuło się w niej bezpieczne i zadowolone. jakie odczuwało dziecko. w innym może przekraczać górny pułap możliwości danej rodziny. Należą do nich sposób przejawiania na zewnątrz emocji oraz przejawianie postaw wobec rozmaitych zdarzeń i wartości.. że spójność i harmonia rodzinna są czymś niezbędnym dla kształtowania osobowości dziecka. Znajduje ono w rodzinnym domu wzorce pozwalające mu na wybór odpowiednich zasad i zaakceptowanie ich jako własnych modeli postępowania w różnych sytuacjach codziennego życia. czy też przeważa w rodzinie autorytarny stosunek do dzieci. . zmuszający do podporządkowania ich w większości sytuacji woli osób dorosłych.

rodzice pozostawali bierni i wyłączeni z udziału w procesie terapii i usprawniania. która powinna współpracować ze specjalistami w programie leczenia.Niewątpliwie zgodne i oparte na partnerstwie współżycie rodziców ma istotny wpływ na. Czy jednak można powiedzieć. a z drugiej coraz bardziej złożone uwarunkowania psychologiczne decydują o tym. gdy wreszcie zostało ono umieszczone w ośrodku. rodzinom dzieci upośledzonych umysłowo (określanych wówczas w oficjalnej terminologii jako imbecyle). stykałem się z sytuacjami. lub gdy dziecko wzrasta w warunkach zakłóconej harmonii współżycia. nawet jeśli mogli w nim aktywnie uczestniczyć. Przyjmując z konieczności bierną i wyczekującą postawę co do podejmowanych wobec ich dziecka decyzji. najważniejszych dla rozwoju lat życia dziecka. gdy zarówno w resorcie zdrowia. rehabilitacji i wychowania. Mamy wiele przykładów świadczących o tym. które były bardziej udziałem profesjonalistów. pozostając wciąż w sferze domysłów i hipotez. co do których nie jesteśmy w stanie przeprowadzać kontroli. a które nie oddają istoty problemów. Nie możemy do końca wyjaśnić wielu trudnych do rozstrzygnięcia problemów. że we wszystkich przypadkach. Mniej często obserwuje się stosowanie tych zaleceń w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo. lecz nie ma zorganizowanego i prawidłowo kontrolowanego systemu zapewniającego optymalne efekty procesu integracji. musi dochodzić do poważniejszych zaburzeń w jego rozwoju. że tematyka życia rodzinnego i jego wpływ na rozwój dziecka pozostają obszarem licznych niewiadomych. jakie wyłaniają się w obrębie szerokiej tematyki życia rodzinnego. gdy pracując jako psycholog w poradniach zdrowia psychicznego. wobec której występuje mimo wszystko mniejsza tolerancja i akceptowanie ich uczestnictwa w środowisku osób zdrowych. 79 warzyszenia reprezentujące interesy rodzin tych dzieci i dopominające się od władz uwzględniania potrzeb związanych z ich wychowaniem i kształceniem. że mimo tego typu doświadczeń. nie istniały także w naszym kraju stoWIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Napisano już wiele na temat sytuacji rodzinnej dzieci niepełnosprawnych i nie warto powtarzać tu sloganów. w których jedynym rozwiązaniem jakie proponowano na początku lat 60. . znalazły one dla siebie właściwe miejsce w społeczeństwie? Mówi się dużo o integracji szkolnej. czuli się usatysfakcjonowani. 78 TADEUSZ GALKOWSKI Niewątpliwie wchodzi tu w grę mnóstwo mniej lub bardziej silnie ze sobą powiązanych determinant. o których istnieniu możemy wnioskować pośrednio. zwłaszcza w ciągu pierwszych. ale nie oznacza to. gdy dochodzi do rozbicia rodziny. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zaszły dość wyraźne zmiany w traktowaniu potrzeb rozwojowych dzieci niepełnosprawnych wychowywanych w domu rodzinnym. że najodpowiedniejszym miejscem dla tych dzieci jest rodzina. jakie wypowiedziano. dzieci uzyskują normalny poziom przystosowania i rozwoju umysłowego. aniżeli ich samych. aż do dorosłości. jak i edukacji. poczynając od najmłodszego wieku... że dziś. Pamiętam dobrze. Liczne badania z tej dziedziny wnoszą co prawda pewne cząstkowe rozstrzygnięcia. dostrzegane są w sposób pełniejszy potrzeby tych dzieci i ich rodzin. Rodzice nakłaniani do zaakceptowania tej propozycji i oczekujący na ogół dość długo na miejsce dla dziecka. było umieszczenie w zakładzie nie dysponującym żadnym programem systematycznie prowadzonego oddziaływania rehabilitacyjnego czy wychowawczego. Uznano wreszcie (z licznymi odstępstwami od tej zasady). Nie było wówczas jeszcze dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo miejsca w szkolnictwie specjalnym. ale z jednej strony przemiany społeczne. dziecko.

Innym. samorządowych form pomocy na rzecz tych dzieci i ich rodzin. Zarówno jedna jak i druga postawa może w pewnych swych formach i okolicznościach zewnętrznych sprzyjać bądź nie aktualnej sytuacji. W tym ujęciu poczucie to ma wymiar psychospołeczny i jako takie ma przede wszystkim charakter subiektywny. jeśli chce się we właściwy sposób realizować indywidualny program usprawniania. a inaczej w przypadku osób głuchych. które od razu przy urodzeniu z powodu swego zewnętrznego wyglądu wykazują cechy widocznej ograniczonej sprawności. umożliwiając im w miarę potrzeb odpowiednie przystosowanie do życia. a wśród nich dzieci autystyczne nie wyróżniają się niczym nie tylko w ciągu pierwszych miesięcy po urodzeniu. takie jak np. protezy ułatwiające lokomocję lub protezy wyrównujące ograniczone funkcjonowanie zmysłów. W przypadku dzieci niepełnosprawnych umysłowo mamy do czynienia zarówno z tymi. Przeprowadzając badania nad postawami matek dzieci upośledzonych umysłowo. Inaczej będzie się ona przedstawiać w przypadku osób niewidomych. nie odznaczających się niczym szczególnym i wskutek tego uchodzących w różnych sytuacjach za dobrze słyszące. Z tym aspektem wrażliwości wiąże się jeszcze jedna cecha. lecz równie istotnym aspektem w ocenie sytuacji dziecka niepełnosprawnego wychowywanego w rodzinie jest jego stopień zależności od innych osób. A. Otoczenie to może być wrażliwe lub niewrażliwe w stosunku do osób niepełnosprawnych. gdy w wieku kilku czy kilkunastu lat towarzyszą rodzicom w różnych miejscach publicznych. W tym zakresie bliska współpraca rodziców ze specjalistami jest nieodzowna. zależny w dużej mierze od postaw innych osób. Nie może istnieć rozbieżność lub brak łączności pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Podobnie rzecz ma się ze środowiskiem fizykalnym. Busch-Rossnagel (1981). środki transportu.Opieka nad rodziną łączy się z szeroko rozumianą opieką szkolną i obie dziedziny wymagają systemu współdziałania opartego na działaniach uzupełniających się. mającej trwały charakter. a mianowicie widoczność niepełnosprawności. ale nawet i wówczas. która kładzie nacisk na czynniki wynikające ze stosunku otoczenia do osoby niepełnosprawnej. że stosunek rodziców do dziecka i zadań. miałem niejednokrotnie okazję stwierdzić. ponieważ dostarcza jej podstaw do poczucia bezpieczeństwa. które może stwarzać bariery osobom niepełnosprawnym lub je likwidować. łatwo rozpo80 TADEUSZ GAŁKOWSKI znawalnych jako takie. Mogą oni rodziców zarówno natchnąć wiarą w opłacalność podejmowanych wysiłków i znaleźć w nich dobrych partnerów do współpracy lub zniechęcić do czekających ich zadań i obowiązków wobec dziecka. to jej sytuacja sprzyja nasilonemu poczuciu bezradności. Tymczasem w odniesieniu do omawianej kategorii dzieci brak jest prawidłowo realizowanego orzecznictwa psychologicznego. a osoba niepełnosprawna. Wszelkie upośledzenie ważnej życiowej funkcji. może sprzyjać dobremu samopoczuciu osoby niepełnosprawnej. bodziec. a tym samym niepełnosprawności. stanowi dla otoczenia. na który jest ono wrażliwe lub nie. Ta wrażliwość może mieć charakter okaleczający lub przeciwnie. występują trudności w kwalifikowaniu lub rekwalifikowaniu do odpowiednich placówek oświatowych i prawie nie zrobiono niczego w zakresie stworzenia komunalnych. co należy uwzględniać w okresowej kontroli poziomu trudności zadań jakie dziecko podejmuje. jaki proponuje N. nie została wyposażona w urządzenia niezbędne do ich przezwyciężania. uzyskując jego optymalną skuteczność. Inne natomiast. gdzie dziecko zdobywa istotne dla jego rozwoju doświadczenia. zmuszonych do wysłuchiwania kąśliwych uwag o złym wychowaniu dziecka lub niewłaściwym reagowaniu na jego niegrzeczne zachowanie. W związku z tym warto pamiętać. że ich zaangażowanie w sprawy . Brak widocznej niepełnosprawności staje się przyczyną poważnych stresów dla rodziców. Warto może posłużyć się kontekstualnym modelem niepełnosprawności. jakie się wyłaniają. W miarę uzyskiwania poprawy stanu ogólnego dziecka ten stopień zależności będzie się zmniejszać. Jeśli te bariery są nadal obecne. bywa efektem kontaktów z profesjonalistami.

zwłaszcza upośledzeń sprzężonych wymagających intensywnych i długotrwałych wysiłków w leczeniu i rehabilitacji. Jeśli chodzi o odcięcie dziecka od rodziców (parentektomia). Mówi się o feralnych matkach. które sprawiają. nie mogę zaproponować niczego lepszego jak właśnie brunoktomię. wypowiadając się o rodzicach dzieci autystycznych i starając WIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. 1984). Pisał na ten temat E. które obciążają za ich powstanie rodziców. które mają charakter psychologiczny. nie ma też wśród nas przewagi typów neurotycznych. Wystarczyłoby . profesjonaliści niekiedy dotkliwie odczuwają własną bezsilność. rodzice nie jesteśmy przyczyną. Nie jesteśmy rodzicami »zamrażającymi« dziecko. na podstawie wielu wywiadów. albo za brak szybkich postępów w rehabilitacji. szczegółowych badań powtarzanych wielokrotnie. Warto tu przytoczyć wypowiedź Warrena ze względu na jej dramatyczny wyraz ilustrujący dobrze przeżywane przez wielu rodziców poczucie winy. występującej u personelu zatrudnionego w różnych placówkach leczniczych z zakresu zdrowia psychicznego. Praca ta ukazała się w polskim tłumaczeniu nakładem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w 1984 roku wraz z innymi opracowaniami (T. jesteście w błędzie i to wy powinniście się wstydzić tego co uczyniliście. Oznacza to doktorze Bettelheim. W przypadku niektórych kategorii poważnych wad wrodzonych i wcześnie nabytych. Czując. W. które często w efekcie przynoszą jedynie bardzo skromne rezultaty. wielu prac. można stwierdzić. że my rodzice dzieci autystycznych jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi. że specjaliści szukają niekiedy takich interpretacji obserwowanych u dzieci zaburzeń. którzy wytworzyli w nas poczucie winy (trwające od dwudziestu z górą lat). psychiatrów. Jeden z wybitnych i zasłużonych działaczy amerykańskiego stowarzyszenia zajmującego się autyzmem. że nie znane są przyczyny powodujące autyzm. które można obciążać odpowiedzialnością albo za stan aktualny dziecka. które dałyby szybkie i pozytywne wyniki. wyciągnęło korzyści z cierpienia naszego i naszych dzieci.i terapeutów. która mówi o tendencji do szukania kozła ofiarnego. F. pracowników socjalnych. to moim zdaniem. napisał artykuł będący bardzo ostrą polemiką z takim obciążaniem rodziców i tak ponad siły znoszących swój los. że wielu lekarzy. Pan sam jest feralną matką Bruno! Niech pan spróbuje przez jakiś czas żyć z takim określeniem. czyli całkowitego odcięcia dzieci autystycznych od ich rodziców. psychiatrektomię. traktując ich jako osoby. Na podstawie wnikliwych. freudoktomię. nie ma wśród nas więcej zimnych intelektualistów niż wśród innych rodziców. Scho-pler (1985). Fakty wykazują jasno. 81 się określić przyczyny. wielu nauczycieli. psychopatycznych czy socjopatycznych. że pan i wszyscy inni panu podobni. Warren (1984) zatytułował swą pracę: Społeczeństwo. jakie wytworzyły w nich kontakty z profesjonalistami. To oznacza. Proszę się nie lękać — nie chcemy skazywać was na potępienie. obiektywnych. często szukają przyczyn istniejących niepowodzeń w rodzicach. Nie będzie to przyjemne. „Stwierdzamy. Bettelheim (1967). ekspert w zakresie ochrony prawnej na rzecz tych dzieci i ich rodzin. Rzutuje to na formę i treść udzielanych rodzicom porad i wyjaśnień. że nie mogą zaproponować rozwiązań terapeutycznych. Autor ten...dziecka i ogólny stosunek do jego usprawniania zależy w dużym stopniu od wcześniejszych doświadczeń w kontakcie z profesjonalistami. a w ogóle proponuję zrezygnowanie z niepotrzebnego pseudonaukowego żargonu. Galkowski. że my. którzy byli właściwie w tej dziedzinie ignorantami. Schopler powołując się na monografię G. Najbardziej skrajne stanowisko w tym względzie reprezentował B. normalnymi jak inni. ponieważ jego zdaniem właśnie rodzice przez swoje niewłaściwe postawy powodują wystąpienie u dzieci zaburzeń autystycznych. które zabija wasze dzieci. głoszący potrzebę „parentektomii". Allporta (1966) posługuje się koncepcją. i dziś jeszcze nie straciła nic ze swej aktualności. chociaż takie podejście byłoby w pełni usprawiedliwione. opierając się na wynikach badań.

Schoplera (1985) 1 Warren F.. s. jeśli uzna się pewne priorytety za podstawowe i zapanuje nad skłonnością do dominacji. Związana z tą frustracją . w którym żyjemy. Jakże często zdarza się. 83 wyodrębnić pewne determinanty dotyczące sytuacji. My wszyscy.. I podamy wam ręce. że jest wam przykro. w jakiej znajdują się profesjonaliści.: Społeczeństwo. które oddzialywuje na zasadzie swoistego ulegania naciskom otoczenia i naśladowania w bezkrytyczny sposób pewnych postaw. które stosowali wobec nas nasi rodzice. a my to zaakceptujemy i powiemy: — w porządku. ukazując socjokulturowe uwarunkowania tego zjawiska. abyście uwrażliwili nas na świat. co doprowadza do prawdziwych kłopotów. Gałkowski (red. Pozostaniemy z wami dotąd. oraz odnoszące się do samych rodziców. 2.gdybyście powiedzieli nam. kto mógłby stać się obiektem swoistej agresji. gdzie brak wiedzy o etiologii wielu zaburzeń.) Dziecko autystyczne i jego rodzice. Stąd wynika też poważna frustracja dotycząca przeniesienia teoretycznej wiedzy do praktyki klinicznej. Dokonujcie zmian w strukturze świadczenia pomocy społecznej tak. znamy wasze problemy. wyznawane systemy wartości. Warszawa 1984. że nikt im z pomocą nie przychodzi W końcu chciałbym powiedzieć kilka słów rodzicom dzieci i osób dorosłych dla dobra waszych dzieci. o ich przebiegu. Rodzice dzieci autystycznych w roli kozłów ofiarnych Rozpatrując zagadnienie szukania w rodzinach winy za występujące u ich dzieci zaburzenia. Dzieje się tak w przypadku opieki w zakresie zdrowia psychicznego. klasyfikacji i skutecznej terapii. a także radość jaka towarzyszy obserwowaniu rozwoju i poprawy u dziecka. jako osób będących odbiorcami tego typu postaw: 1. jeśli chodzi o wybór najbardziej odpowiedniej metody leczenia. że w stosunku do naszych dzieci stosujemy te same zasady i metody oddziaływania. W takich warunkach mamy do czynienia bardziej z emocjonalnym ustosunkowaniem się do podejmowanych zadań. którzy z niej będą. niż z obiektywną oceną i działaniem ukierunkowanym na logicznie rozpatrywany cel. co było idzie w niepamięć. można zgodnie z poglądami E." Ten apel skierowany pod adresem profesjonalistów zawiera w sobie efekt wieloletnich przykrych doświadczeń. [w:] T. ponieważ was potrzebujemy. ale kryje także nadzieje na to. możemy się z tym 82 TADEUSZ GALKOWSKI pogodzić. 37 i 39. To nie jest takie trudne. żebyście mogli przyjść z pomocą naszym dzieciom. aż nie zostaną roztrzygnięte najpilniejsze potrzeby i znalezione odpowiedzi na wszystkie pytania1. Będzie wam z tym lepiej. sprawia. że reakcja na frustrację w formie agresji zostaje skierowana na osoby nie mające wiele wspólnego z przyczyną frustracji. Wybitny filozof francuski R. nazywanego mimetyzmem. korzystać w przyszłości nie stawali przed takimi trudnościami jak obecnie. trudności i troski. Zdaniem Schoplera w dziedzinie nauki zajmującej się autyzmem panuje wiele sprzecznych poglądów. Potrzebujemy was dlatego. WIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. że pragniecie uczynić wszystko co jest w waszej mocy. że szuka się kogoś. które zabija wasze dzieci. które tak bardzo cierpią dlatego. Szukajcie dobrych specjalistów i zachęcajcie ich do współpracy z wami. Trwałość tradycji i obyczajowości jest także związana z mimetyzmem. a wiele faktów świadczących o uczuciu zazdrości może być wyjaśnianych za pomocą skłonności do mimetyzmu. Oddzialywuje ono na wszystkich ludzi. Bywa tak. Pozbawianie się poczucia winy. aby pewnego dnia rodzice dzieci autystycznych. Udaremnienie i deprywacja. W procesie wychowania ujawnia się ono w całej rozciągłości obejmując postawy rodzicielskie. Przygotowujcie dobre programy działania. Występuje tu jeszcze jedno zjawisko. ale nie wszyscy mu ulegają. Girard (1992) poświęca mu osobną książkę. że możliwa jest dobra współpraca rodziców i specjalistów. style wychowania w rodzinie. gdziekolwiek w świecie jesteśmy. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.

Konformizm. które mogą sprzyjać znalezieniu się w roli kozła ofiarnego. jakie mogą kogoś spotkać. 3. Występuje wówczas potrzeba wzmocnienia swej roli. Zgodnie z koncepcjami psychoanalitycznymi takie działania są traktowane jako efekt mechanizmów obronnych przed obciążeniem ich odpowiedzialnością za to. cechami osobowości rodziców. Lęk i niepokój. będąc i tak często zagubieni i mając już wcześniej poczucie winy związane z faktem. Często udzielana rodzicom przez członków rodziny pomoc kryła w sobie pewien krytycyzm. by zdobyć wiedzę lub dzielić się z nią innymi. które spowodowały. że niektórzy rodzice poddają się psychoterapii. natomiast rodzice stają się dla niej wygodnym substytutem. z powodu rasizmu i tym podobne. Krytyka kogoś jest zawsze łatwiejszym rozwiązaniem. Wzrost poczucia własnej wartości. ponieważ efekty terapii są znikome lub żadne. Gdy ktoś z kim się liczymy. która upatruje w niej kozła ofiarnego. zakłócających normalny tryb pracy — wobec których specjaliści pozostają bezsilni i nie mogą ich wyjaśnić. że ich dzieci są autystyczne. Niektóre psychologiczne sposoby podejścia w psychiatrii dziecięcej starają się wyjaśniać tło przyczynowe zaburzeń. ponieważ uwierzyli. że nie mogli przyjść swemu dziecku z pomocą. co daje pewien komfort i pozwala wybrać łatwiejsze rozwiązanie. Z kolei Allport wyodrębnia cztery podstawowe cechy odnoszące się do osób. Zdarza się. rezygnując z analizy złożonych uwarunkowań. że osoba odpowiedzialna za leczenie narażona jest na utratę swego autorytetu. Dochodzi do tego. Są oni jednak trudniej dostępni niż rodzice. Schematyczne myślenie. skłonni będziemy ustąpić ze swych przekonań. Rimland (1964) . 6. Rodzice są osobami szczególnie łatwo dostępnymi i dającymi się zidentyfikować w najbliższym otoczeniu i przez to stają się kategorią podatną na obwinianie. Łatwa dostępność ofiary. że dzieci są autystyczne. Ofiara bywa w sytuacji osoby zależnej od tej. A zatem ich wysiłki. jeśli będzie trwał przy swych przekonaniach. 5. szukając w niej pomocy. Rodzice dzieci autystycznych doświadczali już wiele razy rozmaitych oskarżeń i nie są zdolni im się przeciwstawić. że powinna ona przyczynić się do zmiany tych cech ich osobowości. stają się powodem nowych oskarżeń. a więc na rodzicach koncentrują się krytyczne opinie profesjonalistów. z zagrożeniem ze strony natury. Wszystkich nas dotykają rozmaite niepokoje i lęki związane z wojną. 2. Czasami szuka się pewnych cech psychopatologicznych u dziadków ze strony ojca lub matki. występujących u dzieci. i na czyjej opinii nam zależy. Allport przedstawia też jeszcze okoliczności. wyznaje poglądy psychoanalityczne podkreślając tkwiące w rodzicach tło patogenne. Ma ona miejsce właśnie w przypadku rodziców dzieci autystycznych. 3. Dodatkową przesłanką dla takiego konformizmu mogą być perspektywy ewentualnych sankcji. Bezbronność osób narażonych na znalezienie się w roli kozła ofiarnego. Zdarza się znów. Należy do nich fakt. a często także potrzeba uzasadnienia dalszego pobierania honorariów za leczenie.agresja nie może zostać skierowana na dziecko. a jednocześnie cieszy się większym społecznym prestiżem. 4. pogłębiając poczucie niższej wartości. Rodzice stają się w tej sytuacji dość łatwym obiektem oskarżeń. Łatwość zidentyfikowania. Ta bezradność może się przejawiać w postaci szukania w rodzicach odpowiedzialności za takie właśnie zaburzenia w zachowaniu występujące u ich dziecka. że rodzice opisują i wydają w formie książkowej swe doświadczenia wychowawcze i tworzą wspólnie pewne programy działania. W przypadku dzieci autystycznych mamy do czynienia. zwłaszcza gdy nie są one zbyt silnie ugruntowane. z wieloma rodzajami zachowań niełatwych do przewidzenia. Często stosujemy uproszczenia w doszuki84 TADEUSZ GALKOWSKI waniu się przyczyn pewnego zjawiska. Brak społecznego wsparcia pogłębia jeszcze bardziej tę zależność. B. 4. że narzuca się im odpowiedzialność za powstałe u dziecka zaburzenia. które bywają ofiarami obwiniania: 1.

: Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym. A life-span perspectiye. New York 1967. które na początku lat 60. Lis S. Schaffer H. Penguin Books. AppletonCentury Crofts. 60. Spitz R. Warszawa 1978. Zazzo R. Free Press. Warszawa 1981. Warszawa 1978. Schaffer H. „Psychoanalitic Study of the Child". A.: Perceptual-motor behcwiour in infacy as a function of age and stimulus familiarity.): Individuals as producers of their development.: Maternal deprivation reassessed. 1-9. 85 rodziców i stało się organizacją wywierającą skuteczną presję na władze administracyjne odpowiedzialne za udostępnienie różnych form specjalistycznych usług. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. BIBLIOGRAFIA Allport G. PWN. w której ostro przeciwstawia się psychoanalitycznym teoriom usiłującym widzieć w rodzicach przyczynę autyzmu. PWN. Był on jednym z założycieli amerykańskiego stowarzyszenia. Gałkowski T. Bettelheim B. [w:] A.psycholog i ojciec autystycznego syna (Mark.): Glassic reading in autism. Girard R. Warszawa 1992. Tłumaczyła Mirosława Goszczyńska. którzy nie dostrzegają izolacji i bezradności rodziców dzieci autystycznych pozbawionych wczesnej specjalistycznej pomocy ze strony tych. Warszawa 1979. Gałkowski (red. H.. Rembowski J. M. Maria Braun-Gałkowska PROJEKCYJNY OBRAZ SIEBIE OSÓB PRZEŻYWAJĄCYCH POCZUCIE OSAMOTNIENIA . New York 1964. był jedną z tych osób autystycznych.): Przywiązanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.: The empty fortress. Warszawa 1984. Ujęcie interdyscyplinarne. Lorenz K. M. które nie są ich udziałem. Donnellan (red. Academic Press.: Tak zwane zło. Nie jest łatwo wmawiać im winy. PWN. Schopler ElParents of psychotic children as scapegoats. 313342.): Dziecko autystyczne i jego rodzice. a które raczej popełniają ci. Studium psychologiczne.: Społeczeństwo. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.: Where is the handicap in disability? The contextual impact of physical disability. odtwarzającego rolę autystycznego brata w filmie „Deszczowy człowiek"). Columbia University Teachers College Press. Busch-Rossnagel (red. R. R. Warszawa 1972. które stanowiły modelowe postacie dla Dustina Hoffmana.: ABCs of Scapegoating. Warszawa 1972. Lis S. którzy są do tego zobowiązani. A.): Dziecko autystyczne i jego rodzice. An inąuiry into the genesis of psychiatrie condition in early childhood. syn Rimlanda. 1966. Rimland B. Warren F. (red.. Parry M. Rutter M. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. powstało z inicjatywy WIĘŹ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO. Warszawa 1984. W.: Anaclitic depression.: Rodzina w świetle psychologii. Dziś rodzice dzieci autystycznych w wielu krajach uzyskali już status grupy w pełni świadomej swych celów i sytuacji życiowej. PWN. New York 1981. Łódź 1992. które zabija ivasze dzieci.: Infantile autism. Busch-Rossnagel N. „British Journal of Psychology" 1969. [w. Lerner i N. 2. New York 1985. Wydawnictwo Łódzkie.: Kozioł ofiarny. Harmondsworth 1982. (red. M.: Więzi uczuciowe w rodzinie.: Znaczenie opieki matki zastępczej dla psychoruchowego rozwoju dziecka wychowanego poza rodziną. opublikował książkę. [w:] R. A.. Anti-Defatnation League. Wolf K.: Początki uspołecznienia dziecka. Państwowy Instytut Wydawniczy. Rembowski J.] T.

Ogólnie można je rozumieć jako system przekonań intelektualnych dotyczących własnej osoby. ma wiele określeń (por. jak na przykład sposób mówienia. przedstawiająca literaturę przedmiotu i badania własne Autora. to czuję się bardzo samotna i coraz bardziej oddalam się od ludzi". człowiek stara się ukryć przed innymi. w jaki ludzie odbierają. się tylko pośrednio poprzez różne zachowania.. oraz poczucie osamotnienia. Siek 1984).]. dzieci i młodzieży. zajmowania miejsca. Dopiero ostatnio ukazała się praca Józefa Rembowskiego pt." — pisze Elżbieta lat 18. W języku potocznym określenia: samotność i osamotnienie. 1988) rozróżnia samotność jako pewien stan obiektywny. wspomniany często przy opisach życia ludzi starych i opuszczonych. „Moim problemem jest samotność". a także na sposób odnoszenia się do innych. Literatura (por. Jaki obraz samego siebie ma młody człowiek. pokazują cierpienie związane z samotnością młodych. obawiając się negatywnej oceny. jakim go przeżywa. że tak naprawdę to jestem sam. polegające na subiektywnym przeżywaniu braku kontaktów. że nie mam się z kim podzielić tym wszystkim. np. Znaleźć można wprawdzie bardzo interesujące refleksje na temat przeżywania samotności (np. ubierania itd. Obraz siebie zostaje wtedy częściowo zepchnięty do podświadomości i uzewnętrznia. który cierpi z powodu osamotnienia. Jest mi z tym bardzo ciężko. Samotność może być.Problem samotności. korzystnym dla ludzkiego rozwoju. choć ten etap życia uważany jest za okres największej łatwości w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. a jednocześnie ukazująca potrzebę dalszych badań w tym zakresie. Czuję się wtedy bezradna 88 MARIA BRAUN-GAŁKOWSKA i bezsilna. a stan ten jest względnie trwały. staram się coś powiedzieć. ale taki. Mimo niewątpliwego znaczenia problemu i obszernej literatury obcojęzycznej. jakim chciałby być odbierany. oraz uczuć z tymi przekonaniami związanych i do siebie samego kierowanych. dotyczy w jakiejś mierze także ludzi w sile wieku. „W pewnym momencie zobaczyłem. wynikający z izolacji społecznej. ale to co powiem. że subiektywne. Obraz siebie wpływa na zachowanie człowieka. ale nie umie zmienić sytuacji? „Nie potrafię nawiązać znajomości. nawiązać jakiś kontakt. pojęcie które odgrywa wielką rolę we współczesnej psychologii osobowości. izolację. Sujak 1982. Kamphuis 1985). jakie pisali do mnie (Braun-Gałkowska 1992) młodzi czytelnicy. Zdarza się często. Ta negatywna ocena może też być wewnętrzna i wtedy człowiek stara się zmieniać swój obraz wobec siebie samego. wydaje mi się bezsensowne i głupie. Wówczas w wypowiedziach na swój temat stara się wytworzyć swój obraz nie taki. Osińska 1988). Obraz siebie. w której ilość związków międzyludzkich jest mniejsza niż pożądana i gdy istniejące związki nie uzyskują pożądanej intymności (Jong-Giervełd. poruszania się. przynajmniej okresowo. Osamotnienie to poczucie braku zaspokojenia potrzeby bliskości z innymi ludźmi i przeżywane jest jako bolesna frustracja. Jednym z wielu zagadnień nasuwających się w związku z problemem samotności. w polskim piśmiennictwie psychologicznym jest on prawie pominięty. co czuję i o czym myślę". Szyszkowska [red. używane są na ogół zamiennie. Problem badań Celem przedstawionych poniżej badań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jaki jest obraz siebie osób przeżywających poczucie osamotnienia? Przez poczucie osamotnienia rozumiem (za autorami użytej w moich badaniach metody) odczucie wynikające ze sposobu. na jego plany życiowe i aspiracje. np. zabarwione uczuciami przeżywanie tego jakim się jest we własnych oczach. gdy przełamię się na chwilę. . Samotność (1992). „Choć mam dziewiętnaście lat. Ludzie przeżywający poczucie osamotnienia oceniają swoje związki z innymi jako niewystarczające i nie dość bliskie (Kmieć-Baran 1988). doświadczają i oceniają swoją. jest pytanie o obraz siebie osób przeżywających poczucie osamotnienia. „Czuję się samotna i nieszczęśliwa" — te fragmenty wyjęte z listów. ale brakuje badań empirycznych. stanem pożądanym. Czasem. bo brak mi słów i tematów do rozmowy.

że moi sąsiedzi nie odwiedzają mnie i że nie mam z nimi kontaktu". 90 MARIA BRAUN-GALKOWSKA Osoby dobrane za pomocą Skali Samotności zostały zbadane testem rysunku projekcyjnego. który po przeprowadzonych przez siebie badaniach. Szczegółowy opis stosowania metody rysunku i jej interpretacji przedstawiono w osobnej pracy (Braun-Galkowska 1991). można powiedzieć. i można go określić jako projekcyjny obraz siebie. że istnieje związek między obrazem siebie. 1 Serdecznie dziękuję prof. obraz siebie może uzewnętrznić się przy zastosowaniu metod projekcyjnych. np. bliskiego przyjaciela". wysoko ocenił jej przydatność. Można przypuszczać. . gdyż im mniej test jest ustrukturyzowany.1 Skala Rascha zawiera 30 itemów dotyczących kontaktów z ludźmi. interesujące z teoretycznego punktu widzenia. Reakcje te ujawniają „prywatny świat badanego". czyli to czego badany nie może lub nie chce powiedzieć. Idąc za tym rozróżnieniem. 89 (podświadoma ekspresja symboliczna).W badaniach psychologicznych ten nieświadomy. 1989). dopuszczające różnorodne reakcje badanego. lub „Przykro mi. a także dla samowychowania. Szczególowszy opis skali znajduje się w książce J.. Józefowi Rembowskiemu za udostępnienia skali Rascha i zachętę do jej stosowania. zatytułowanym: „Ja wśród ludzi". że człowiek przeżywający boleśnie swoje osamotnienie ma zaburzony obraz samego siebie i że w porównaniu do innych czuje się pomniejszony i odsunięty. Wszyscy badani byli stanu wolnego. Dellis. ze względu na prostotę jej używania. które badani oceniają w skali 4-stopniowej. Rysunek jest jedną z częściej stosowanych metod projekcyjnych. a poczuciem osamotnienia rozumianego jako subiektywnie przeżywany brak interakcji. pomiary których odnoszą się do komunikacji na poziomie publicznym i świadomym (kwestionariusze. którą można badać za pomocą testów werbalnych. Zwiększenie wiedzy o obrazie siebie osób przeżywających poczucie osamotnienia. s. a jednocześnie wielość dostarczonych informacji. że obraz siebie dotyczy warstwy świadomej. Leary (1957) wyróżnił poziomy głębi osobowości. często dlatego że nie zna siebie i sam nie wie. Rysunek to metoda sięgająca do głębokich warstw osobowości. Test ten miał stać się okazją do projekcji obrazu samego siebie w porównaniu do innych ludzi. „Szkoda. 21). że nie mam prawdziwego. może też dostarczyć pewnych wskazówek dla psychoterapii.. Rembowskiego (1992). Osoby badane wypełniły Skalę Samotności Rascha. w których używane bodźce są wieloznaczne. lub nie w pełni świadomy. Dziękuję też bardzo mgr Małgorzacie Fajkowskiej i grupie studentów psychologii KUL za pomoc w badaniach. Do dalszych badań zostało wybranych 30 osób o najwyższym poczuciu osamotnienia (dalej grupa ta będzie nazywana: „Samotni") i 30 osób o najniższym poziomie osamotnienia (dalej nazywani „Niesamotni"). a także warstwy podświadomej. Na język polski skala została przetłumaczona przez Józefa Rembowskiego. można więc przypuszczać. wyrażającej się w technikach projekcyjnych. Brak wystarczających związków z innymi i własne w nich upośledzenie mogą się wiązać z podwyższonym poziomem niepokoju i trudnościami w komunikowaniu się z innymi. Obraz siebie tworzy się w interakcjach z innymi ludźmi. aby nie zakłócać uzyskanych wyników problemami związanymi z życiem rodzinnym. Stone. Strategia badań W celu sprawdzenia powyższych hipotez przebadałam 120 studentów. która pozwoliła na zróżnicowanie ich z punktu widzenia stopnia poczucia osamotnienia. w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn. tym uzyskany za jego pomocą materiał ma charakter mniej świadomy (por. co odkrywa w swej projekcji (Frank 1989. skale socjometryczne i obserwacyjne) i komunikacji na poziomie prywatnym PROJEKCYJNY OBRAZ SIEBIE. w której problem samotności jest jednym z bardzo częstych.

natomiast od strony treściowej trzeba wziąć pod uwagę sposób przedstawiania. a w skrajnym wypadku pominięcie wszystkich innych i przedstawienie tylko siebie. przedstawiają siebie w sposób wskazujący na podwyższony poziom niepokoju. PROJEKCYJNY OBRAZ SIEBIE. w porównaniu do osób nie mających takiego poczucia i stanowiących w badaniach grupę kontrolną. Rysunki osób wybranych do badań zostały porównane pod względem wszystkich wymienionych wskaźników.. ubogi w szczegóły itd. sprzęty. — Wprowadzanie „przedmiotów dodanych". — Wyparcie ze świadomości jakichś problemów — duże. Niepokój: — Ogólne podwyższenie poziomu niepokoju — rysunek blady. najładniejsze. podczas gdy „inni" są więksi. Ogólne jednak podwyższenie niepokoju. Wskaźniki dobrej komunikacji: — Przedstawienie postaci ludzkich z twarzą. — „Ja jak inni" — przedstawienie siebie jako postać lub symbol podobny do innych osób co do wielkości. W prezentowanych badaniach zostały wzięte pod uwagę następujące wskaźniki: 1.. jeśli chodzi o wskaźniki formalne. dewaloryzacja innych — przedstawienie siebie „najlepsze". nie zajęte przez rysunek przestrzenie. w porównaniu do osób osamotnienia nie przeżywających. z boku itd. rośliny). czyli elementów rysunku nie wynikających wprost z tematu (np. opisywana grupa ma żywe przeżywanie emocjonalne. siebie w porównaniu do innych osób. natomiast mimo podwyższonego niepokoju. że osamotnienie nie jest czymś obojętnym. Wyniki badań Na podstawie wskaźników zawartych w tabeli 1. najbrzydszy. Obraz siebie i innych: — Waloryzacja siebie. — Przedstawienie kontaktu — narysowane postacie kontaktują się ze sobą lub kontakt przedstawiony jest symbolicznie.. Ta żywość przeżywania może pogłębiać rozczarowanie wynikające z niesatysfakcjonujących kontaktów społecznych i powoduje. staranności narysowania. Przedstawione wyniki badań nie potwierdzają wstępnych przypuszczeń.Rysunek „Ja wśród ludzi" można interpretować tak samo jak inne rysunki projekcyjne. 2. a przy żywej emocjonalności wielobarwne. że osoby o dużym poczuciu osamotnienia. w centrum. .. można stwierdzić. zajmujący małą część kartki. Niepokój ten jest związany z wyparciem ze świadomości jakichś treści. przedstawienie ich w sposób zindywidualizowany (w przeciwieństwie do niezróżnicowanego tłumu ludzi lub symboli). u osób przeżywających frustrację potrzeby kontaktu. bo między badanymi grupami nie zaznacza się żadna znaczniejsza różnica pod tym względem. wielkości itd. jako postać lub symbol najmniejszy. mniej starannie narysowani itd. puste. jest zgodne z hipotezą roboczą i łatwe do wyjaśnienia. Kategorie te opierają się na sposobie interpretowania różnych wskaźników branych pod uwagę w literaturze dotyczącej rysunków projekcyjnych. podczas gdy „inni" są mniejsi. 91 3. barwności. co pozwoliło na dokonanie opisu projekcyjnego obrazu siebie osób przeżywających poczucie osamotnienia. Dla opracowywania wyników uzyskanych za pomocą testów rysunkowych tworzy się każdorazowo kategorie użyteczne z punktu widzenia badanego tematu. — Dewaloryzacja siebie. Bardziej niespodziewany wydaje się brak różnic statystycznie istotnych we wskaźnikach mówiących o dobrej komunikacji. ale bolesnym. Wydawać by się mogło. waloryzacja innych — przedstawienie siebie „najgorsze".. brzydsi. ładniejsi itp. — Zróżnicowanie innych osób. — Przedstawienie postaci ludzkich z dłońmi. — Przeżywanie uczuć — przy stłumieniu emocjonalnym rysunki są małobarwne. jako postać największa itd. że osoby niezadowolone ze swoich kontaktów nie umieją się porozumiewać z innymi i stąd ich trudności.

3 4. podczas gdy w grupie „niesamot-nych" pominięcie innych zdarzyło się tylko jeden raz. a w 23.Bardzo duże różnice między porównywanymi grupami ujawniły się natomiast w projekcji samego siebie. Porównanie liczebności wskaźników uzyskanych w rysunku przez badane grupy Wskaźnik Samotni Niesamotni Wartość Poziom L. Osoby przeżywające poczucie osamotnienia w większości wypadków waloryzowały siebie.01 dewaloryzacja innych 2. Waloryzacja siebie.01 3.3 4. natomiast dewaloryzowaly innych. Dewaloryzacja siebie. Jednocześnie dewalo-ryzacja siebie (wskazująca na poczucie mniejszej wartości) wśród wszystkich badanych pojawiła się w tylko jednym wypadku (w grupie samotnych). 1 3. 1.535 0. % L.0 10 33. inni pominięci 7 23.3 . 24 80. 92 MARIA BRAUN-GALKOWSKA Tab. Tylko ja.3% pominęły ich zupełnie.3 1 3. % ufności Obraz siebie 1.095 0.

0 0 waloryzacja innych 4. 9.6 5. Puste przestrzenie 16' '53.3 3.0 0. Podwyższenie niepokoju 17 56.6 20 66.320 n. 2-3 kolory 10 33. 1 kolor 9 30. 8.170 0.i.i.01 Niepokój 5.0 2.118 n.01 6.05 7.305 0. Ja jak inni 5 16.0 6 20.6 7 23.3 9 30.0 1.062 0. .3 9 30.

Kontakt 7 23.6 1. Twarze 12 40. Wśród samotnych rzadko tylko pojawiło się przedstawienie siebie „jak inni".759 n. 10. Zróżnicowanie innych 14 46. 14.6 15 50.0 2.7 0.0 1.032 n.i.0 5 16. przy dewaloryzowaniu lub nawet pomijaniu innych osób i przedmiotów. Waloryzacja siebie. Przedmioty dodane 5 16. które to ujęcie jest najzdrowsze i mówi o partnerskim traktowaniu innych ludzi. nazywana jest w teście rysunkowym zwrotem narcystycznym (Corman 1970) wskazującym na koncentrację na własnej osobie.6 1.i.124 n. Dłonie 3 10.01 Komunikacja 11.291 n.i.> 3 kolory 11 36.3 9 30.718 n.i.6 12 40. 13.4 8 26. 12.7 17 56.636 0. .0 0.i.

Zwrot narcystyczny jest tym. można przedstawić ich charakterystykę. że zmniejsza się ona w miarę rozwoju jednostki. W takim ujęciu nie można powiedzieć. przeżywanego aktualnie lub przeżytego w dzieciństwie i powodującego utrwalenie tendencji regresy wnych. Ich emocjonalność nie jest mniej żywa od grupy kontrolnej ani zdolność komunikacji gorsza. można by przypuszczać. a często nawet nieobecne. są wobec nich obojętni. jest w nim nadmierny ładunek uczuciowy skierowany do własnej osoby. ale cyrkularnej. Interpretacja i wnioski Interpretacja rysunku jest zawsze tylko pewną hipotezą. stanowiąc jakby tło — mało ważne. Można by przypuszczać. że ludzie osamotnieni czują się nie dostrzePROJEKCYJNY OBRAZ SIEBIE. Związany jest z przeżywaniem siebie jako centrum świata. a to na pewno nie sprzyja powstawaniu bliskich więzi. ale na wyłączenra innych ze swojego pola widzenia. Gdyby odnieść to również do ludzi w okresie późnej adolescencji (w jakim były osoby badane). że rysunek dziecka wskazuje na zwrot narcystyczny. dzieci najczęściej waloryzują jedno z rodziców. Zdarza się jednak. Jest związany z koncentracją na własnym cierpieniu. ale jako ogólną zasadę można przyjąć. Narcyzm nie jest egoizmem. Sami są najważniejsi. łączy się z agresją w stosunku do siebie i do świata. w którym człowiek walczy o swoje prawa nieraz z krzywdą innych. W badaniach prowadzonych za pomocą Testu Rysunku Rodziny. że może to wynikać z nieobecności rodziców. co jest przyczyną. a inne osoby otaczają je. Osoby te umieszczają siebie w centrum swojego zainteresowania. co świadczy o podziwie i identyfikowaniu się z nim. Jest też prawdopodobne. Wydaje się jednak. Jest ona dość zaskakująca. gdzie czynniki oddziałują na siebie wzajemnie na zasadzie sprzężeń zwrotnych. ale przeciwnie — nie dostrzegają innych. jednak może naświetlać badane zjawiska z punktu widzenia motywacji nieświadomej i nasuwać wiele ciekawych wniosków.. raz biorą. że najbardziej trafne będzie wyjaśnienie uzyskanego w badaniach wyniku nie w kategoriach przyczynowości linearnej. W nerwicy egocentryzm trwa mimo wieku dorosłego. ale częściej jest spowodowane zawodem w relacjach emocjonalnych z nimi. Nie polega na poczuciu. jak zjawiska wzajemnie się wzmacniają. że ujawniony w badaniach zwrot narcystyczny stanowi następstwo braku oparcia emocjonalnego w rodzicach. gdyż nie interesując się sprawami innych ludzi. który powinien zaspokajać potrzeby i obdarzać. że osoby skoncentrowane na sobie i nie do94 MARIA BRAUN-GAŁKOWSKA strzegające innych. 93 gani i odtrącani przez innych. . czy narcyzm jest przyczyną niepowodzeń w kontaktach społecznych. Jak pisze Antoni Kępiński (1972). Przeciwieństwem takiej postawy jest widzenie innych jako równych sobie partnerów. którzy raz dają. Jednak na poziomie mniej świadomym ich związki z ludźmi przedstawiają się inaczej: to nie oni są nie dostrzegani. w pewnym sensie wytwarzają pustkę dokoła siebie. i tak jest rzeczywiście w ich deklaracjach słownych (co można stwierdzić w wypowiedziach w skali Rascha). innym poświęcając go niewiele. ale można wskazać. czy jego skutkiem.. Opierając się na wynikach rysunkowej projekcji obrazu siebie osób przeżywających poczucie osamotnienia. Narcyzm ujawniony w rysunkach osób osamotnionych może również budzić różne refleksje. że jest się najlepszym. co osoby przeżywające poczucie osamotnienia charakteryzuje najwyraźniej. ale polega na koncentracji na sobie i swoich potrzebach. Louis Corman (1970) uważa. biorąc i wzajemnie się wspierając. Można się zastanawiać. ale inni ludzie i sprawy znikają jakby z ich pola widzenia. Postawa egocentryczna występiijąca w dzieciństwie i młodości to zjawisko naturalne.którzy są autorowi równi i z którymi można współdziałać — dając.

. udane kontakty zmniejszają poczucie osamotnienia i co za tym idzie. Natomiast koncentrowanie się na samym przeżywaniu osamotnienia (punkt [1]). Jeżeli nawet podejmują staranie o jej zmianę. Mniejsza koncentracja na sobie [2] -----------------Większe dostrzeganie innych Mniejsze poczucie osamotnienia -------------. są PROJEKCYJNY OBRAZ SIEBIE. koncentrację na sobie. Narcyzm uniemożliwia zainteresowanie innymi i w ten sposób błędne koło zamyka się. Koncentracja na sobie [1] ------------Niedostrzeganie innych [3][4] Poczucie osamotnienia Nieudane kontakty Rozważania na temat przyczyn poczucia osamotnienia mają znaczenie nie tylko teoretyczne. np. i że trzeba samemu troszczyć się o siebie. Wydaje mi się. Osoby. bo mogą nasuwać pomysły na przerwanie tego łańcucha niekorzystnych powiązań. coraz mniejsze zainteresowanie innymi. co zaowocuje bardziej udanymi kontaktami społecznymi. i podnosić poziom niepokoju. mogą one nadal być nieudane. czy nawet niemożność nawiązania bliższych więzi. poczucie krzywdy i agresji do krzywdziciela. że praktycznie jest się samym na świecie. a osamotnienie wywołuje przekonanie.Koncentracja na sobie. to znaczy leży w innych ludziach. że przyczyna ich osamotnienia jest zewnętrzna. to działają w punkcie [4]. Oczywiście przedstawione rozumowanie zawiera znaczne uproszczenie. to znaczy poszukują nowych kontaktów. Johnson 1993). Ta sytuacja zwiększa niepokój i narcystyczną koncentrację na sobie. Natomiast uświadomienie sobie własnej mocy sprawczej pozwala na aktywne działanie na rzecz wyjścia z przykrego stanu osamotnienia. a z czasem wszystkie jego elementy się pogłębiają (koncentracja na sobie coraz większa. Brak satysfakcjonujących kontaktów powoduje poczucie osamotnienia. 95 bezradne w swojej sytuacji. bez możliwości liczenia na kogokolwiek. może chyba jednak być przydatne w wychowaniu i psychoterapii. poczucie osamotnienia rosnące itd. że najskuteczniejsze byłoby rozpoczęcie działania od punktu [3] i dbałość o dostrzeganie problemów innych osób. np. widzące przyczynę samotności w czynnikach zewnętrznych. Niepowodzenie w kontaktach może jeszcze zwiększyć poczucie osamotnienia i narcyzm.. praktycznie powoduje niemożliwość poprawienia sytuacji.[4] Bardziej udane kontakty Przy bardzo silnym narcyzmie. Jest to do pewnego stopnia wyuczalne. dla przezwyciężenia go może być potrzebna pomoc psychoterapeuty (por. nawet jeżeli nie wypływa ze spontanicznego altruizmu. może tylko zwiększyć negatywne emocje. Brak wczucia w potrzeby i sytuacje innych ludzi powoduje zakłócenie w kontaktach z nimi. Niewątpliwie. ale także praktyczne. Z czasem to początkowo mało spontaniczne zainteresowanie innymi może stać się pewnego rodzaju przyzwyczajeniem. W wielu wypadkach jednak wysiłki samowychowawcze mogą też przynieść skutki pozytywne. Najczęściej ludzie uważają. a przeciwnie — wydaje się początkowo „nieautentyczne" (bo sprzeczne z tendencją egocentryczną). zaabsorbowanie swoimi sprawami. Byłoby to działanie w punkcie [2]. . jednak przy koncentracji na sobie. jednak szukanie przyczyn zawsze po stronie innych. spotkanie z osobami równie uwikłanymi w swój narcyzm bardzo utrudnia udane kontakty.'wynikającym z niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych we wczesnym dzieciństwie lub innych sytuacji nerwicowych. wiążą się z brakiem empatii i powodują niedostrzeganie potrzeb innych osób.). kontakty coraz mniej satysfakcjonujące.

które utraciły sprawność na skutek kalectwa nabytego podczas działań wojennych albo wskutek wypadku przy pracy. 1079-1097. (red. Frank L. Warszawa 1924. Pojęcie niepełnosprawności jest szersze aniżeli pojęcie inwalidztwa. Najczęściej w literaturze dotyczącej prawa i rehabilitacji. Dellis N. ułomność.: Le test dii dessin de familie. **" Andrzej Sękowski WYBRANE KONCEPCJE TEORETYCZNE POSTAW WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i terminologiczne Niepełnosprawność to obniżony w stosunku do norm ustalonych dla danej populacji stan uszkodzeń organizmu. 96 MARIA BRAUN-GALKOWSKA BIBLIOGRAFIA Asnyk A. K. [w:] Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych. Warszawa 1989. 1986. Zarówno w piśmiennictwie. Terminu inwalidztwo używa się głównie w znaczeniu formalnoprawnym w odniesieniu do osób. wypadków przy zabawie. znajduje się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz ma trudności w osiąganiu celów życiowych.: Metody badania systemu rodzinnego. Stone H.: Poczucie osamotnienia — charakterystyka zjawiska. ale chyba cierpienie z drugimi jest lepsze niż cierpienie na skutek własnej samotności. ma trudności w funkcjonowaniu fizycznym i psychospołecznym. a także w konsekwencji urazów występujących w czasie wojny czy pokoju. Kamphuis F. s. chorób. zaspokajaniu potrzeb i adaptacji społecznej. K. Galkowski.. które oznacza stan trwałego uszkodzenia organizmu w znacznym stopniu. Leary T. New York 1954. s. Warszawa 1984.: The Development of a Rasch-Type Loneliness Scalę. Jong-Gierveld J. jakkolwiek nie pokrywają się zakresowo^ są wobec siebie adekwatne. Sujak E. jak i w określeniach potocznych.: Metody projekcyjne w badaniu osobowości. de. Rembowski J. Warszawa 1972. kto nawet współczuć nie umie z drugiemi. 4. 1985). Adam Asnyk napisał. 9(3). s. P. 1964. Człowiek niepełnosprawny. powodujący utrudnienie. że „Ten jest prawdziwie samotnym na ziemi. Siek S. Warszawa 1993.): Samotność i osamotnienie. A. 103-112. defekt (Grzegorzewska. Szyszkowska M. Corman L. „Applied Psychological Measurement" 1985.: Samotność. Johnson S. Warszawa 1982. Niepełnosprawność ujawnia się w różnym wieku — może być wrodzona albo nabyta — na skutek różnych przyczyn. Warszawa 1989. 9-28.: Pustelnicy dziś.: Humanizowanie narcystycznego stylu. W większości wypadków nie jest to chyba jednak sytuacja bez wyjścia. inwalidztwo. Larkowa 1987.: Myśli ulotne." Słowa wydają się bardzo trafne psychologicznie: nie umie — ale może się nauczyć. kalectwo. np. Braun-Gałkowska M. Kępiński A. Wrocław 1992.: Psychopatologia nerwic.Poczucie osamotnienia stanowi na pewno źródło wielkiego cierpienia. s. Warszawa 1992. wypadków drogowych albo chorób przewlekłych. z uwagi na kalectwo czy chorobę. Braun-Gałkowska M. Osińska K.: Interpersonał Diagnosis of Personality. Doroszewska 1981. Paris 1970. Witkowski.: Trudne pytania.: Empiryczna eksploracja „hipotezy poziomów". używa się jako synonimów. a często także ograniczenie funkcjonowania fizycznego i psychicznego oraz zdolności do pełnienia ról społecznych. [w:] Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych. spotykamy się z terminem iniualidztwo. 1986. 289299. Lublin 1991. mechanizmów obronnych i obrazu siebie. przy pracy.: Rozwój potrzeb psychicznych. terminów: niepełnosprawność. Kmieć-Baran K. Hulek pisze: . „Przegląd Psychologiczny" 1988. Gdańsk 1992. Znaczeniowo terminy te. odchylenie od normy. Warszawa 1988. warunków pracy. Hulek. a więc dziedziczenia. Oczywiście współczucie z drugimi też wiąże się często z cierpieniem.: Życie jako zadanie.

1970). Zróżnicowaniu inwalidów towarzyszy zróżnicowanie postaw wobec nich. Podkreśla ona przy tym. ściśle związana z psychoanalizą mówi. 99 nie tylko od czynników osobowościowych. Znane są różne teorie. w jakim żyje. To. Teoria obrazu. udział w życiu społecznym oraz zajęciach w czasie wolnym od pracy" (Hulek. Inwalidztwo. wskutek poczucia inności i wyobcowania. że obraz ciała jest uważany za podstawę poczucia własnego ego. W wielu pracach psychologicznych dominował do niedawna pogląd. Larkowa. Rodzaj inwalidztwa i okres życia. dotyczące problematyki wspólnych i swoistych zagadnień w rehabilitacji różnych grup inwalidów (Hulek. 1947). ale nie determinują one jednoznacznie rozwoju cech psychicznych osób niepełnosprawnych. głoszona przez B.. że naruszenie sprawności fizycznej człowieka ma głęboki wpływ na osobowość. jednakże błędem byłoby przyjmowanie istnienia odrębnego typu osobowości inwalidzkiej (Larkowa. . które tłumaczyły wpływ inwalidztwa na osobowość jednostki niepełnosprawnej. Uważano nawet. zachowania się i poziomach przystosowania się do inwalidztwa (Hulek. i od jego postaw. ale również od środowiska społecznego. że wprawdzie istnieją psychologiczne niebezpieczeństwa towarzyszące fizycznemu inwalidztwu. Wright. 1982). Psychologiczne skutki niepełnosprawności rzeczywiście ściśle wiążą się z jej skutkami społecznymi. u której istnieje naruszenie sprawności i funkcji w stopniu wyraźnie utrudniającym (w porównaniu z osobami zdrowymi) pobieranie nauki w normalnej szkole. aby na tych polach obronić zagrożone poczucie własnej mocy (Adler. oraz w nie mniejszym stopniu od czynników wychowania rewalidacyjnego i terapeutycznego. to jednostka. naszego stulecia. w którym ono nastąpiło. 1972). pracę zawodową. s.. 1969. U tej samej kategorii inwalidów. niepełnosprawność stanowi tylko jeden z czynników rozwoju osobowości człowieka. że z określonym rodzajem niepełnosprawności wiąże się określony typ osobowości. że ciało jest wartością subiektywną i społeczną oraz narzędziem adaptacji i przystosowania się. W związku z tym wywiera pewien wpływ na zachowanie się jednostki oraz osobowość. lecz tylko specyficzne. stanowiące formę przystosowania i kompensacji fizjologicznej bądź społecznej (Sękowska. to teoria stosunków międzyludzkich Th. pozwoliły na zmianę poglądów deterministycznych wobec inwalidów i na stwierdzenie. Dlatego niesprawne. chociaż ma na pewno charakter stresogenny i traumatyzujący. Wpływ na takie poglądy miały uprzedzenia i tradycje o charakterze przednaukowym. których początek obserwujemy w latach 60. a odbiegające niekiedy od powszechnych standardów zachowania nie są patologiczne. naukowe. W Polsce prowadzone są badania. 1985). Adlera natomiast poczucie mniejszej wartości fizycznej skłania inwalidę do kompensacji braków fizycznych poprzez osiągnięcia społeczne. Newcomba (1970). Dopiero badania empiryczne nad tym zagadnieniem. jak dana osoba przystosuje się do nowych warunków życia i kalectwa zależy J WYBRANE KONCEPCJE TEORETYCZNE. wielu autorów stwierdza znaczne in98 ANDRZEJ SĘKOWSKI dywidualne różnice w typach reakcji. zdeformowane ciało daje poczucie wstydu i winy.„Inwalida. Teorie postaw zwracają bowiem uwagę na niekorzystny wpływ negatywnych postaw społeczeństwa wobec inwalidów. 1987). Jedna z nich. W ujęciu A. artystyczne czy moralne. 1970) oraz na temat integracji osób niepełnosprawnych w szkolnictwie i zakładach pracy (Witkowski. wykonywanie czynności życia codziennego. 18). Teorie motywacji kładą nacisk na dążenie osoby niepełnosprawnej do jak najpełniejszego rozwoju swoich zdolności i osiągnięcia samorealizacji (Reykowski. odgrywają tu ważną rolę. 1972. na kształtowanie się ich osobowości i przystosowania.

a dokładniej ze zbioru przekonań dotyczących możliwości realizowania pewnych wartości przez przedmiot postawy. Autor ten twierdzi. Mądrzy cki. jak i motywacyjnego punktu widzenia. samoocenę i sytuację społeczną osoby nią obarczonej. s. tj. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych W psychologii społecznej przytaczane są różne definicje postaw. wrażliwość na krzywdę. W polskiej literaturze socjologicznej upowszechniła się koncepcja postaw zasadniczych i celowościowych. S. S. co istnieje (obiektywnie i subiektywnie) i ma związek z zaspokajaniem potrzeb osób ustosunkowujących się do tego. — behawioralny. Przedmiotem mogą być także osoby i grupy społeczne. J. Za wyodrębnieniem w postawie tych trzech składników wypowiada się wielu autorów. albo też może przejawiać się jako czynności czy działania wobec przedmiotu postawy. Postawa zasadnicza została określona przez A. 1970). Istotnym elementem społecznej sytuacji inwalidów są postawy ludzi zdrowych wobec nich. zachodzący pomiędzy osobą reprezentującą jakąś postawę do jej przedmiotu. ale prawidłowe jest umiejscowienie postawy na przecięciu procesów poznawczych i motywacyjnych. Newcomba pt. wobec pewnego przedmiotu czy osoby jest ogół względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec niego" (Nowak. R. lecz również odnoszące się do niego elementy poznawcze. w której W. Psychologia społeczna (Newcomb i inni. Przedmiotem postaw może być wszystko. Postawa taka przejawia się w gotowości do pozytywnego działania na rzecz innych ludzi. L. Nowak pisze: „Postawą człowieka. zdolność do rozumienia ludzi. zgodnie z normami społecznymi i wartościami moralnymi. — koncepcji socjologicznej. Polscy badacze. W podobny sposób definiują postawę T. własna osoba bądź społeczne normy zwyczajowe i moralne oraz różnego rodzaju wartości. 1976). albo regulowane poprzez normy społeczno-moralne. Wyrazem tego stanowiska jest strukturalna definicja postaw. Socjologowie oprócz postaw zasadniczych i celowościowych wyróżnili jeszcze prospoleczne i egoistyczne. uczucia w stosunku do przedmiotu postawy. podkreślające. tj. M. Ballachey 100 ANDRZEJ SĘKOWSKI (Mika. akceptując strukturalną definicję postaw. Podgóreckiego jako bezpośrednia akceptacja lub negacja pewnej reguły dotyczącej wyobrażonego lub rzeczywistego zachowania i jego skutków (Podgórecki. 1979). Nowak i inni. że postawa to struktura złożona z elementów poznawczych. jakie temu przypisują. E. — poznawczy. w zależności od znaczenia. Postawy egoistyczne uzewnętrzniają się w skłonności do interesowania się przede wszystkim sobą i do wysuwania na . sympatia dla innych. jak altruizm. który rzutuje na samopoczucie. Można tu wyróżnić definicje nawiązujące do: — koncepcji poznawczych. B. 48). 1971). niesienie pomocy potrzebującym. S. Rosenberg pisze. wiedza i przekonania dotyczące przedmiotu postawy. Smith wyróżnił trzy zasadnicze składniki: — afekty wny. Zachodzi sprzężenie zwrotne pomiędzy sytuacją społeczną ludzi niepełnosprawnych a ich stanem psychicznym i zdolnościami adaptacyjnymi.W każdym przypadku niepełnosprawności stanowi ona stresor. Zachowanie to może być albo życzeniowe. Przedmiotem postaw mogą być także osoby niepełnosprawne. odwołują się najczęściej do pracy Th. Badania psychologiczne nad nimi są w stadium początkowym. w której zwraca się szczególną uwagę na stosunek emocjonalny. że pełna definicja postawy może być formułowana zarówno z poznawczego. Krech. — tradycji behawiorystycznej i psychologii uczenia się. tj. 1973). 1973. że postawa to nie tylko określone zachowanie czy stosunek oceniający lub emocjonalny wobec danego przedmiotu. Postawa prospoleczna wiąże się z takimi pojęciami. Drutfield. zachowania intencjonalne bądź zachowania realne wobec przedmiotu postawy (za: Nowak. życzliwość. między innymi D. Elementy poznawcze (przekonania) i elementy afektywne (uczucia) pozostają ze sobą w ścisłym związku i harmonii (Reykowski.

— rozwijania i scalania reakcji wyuczonych w dzieciństwie i młodości. jak: agresywność. jakie zachodzą pomiędzy osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi. a mianowicie kierunek oraz stopień natężenia uczucia w stosunku do obiektu postawy. różnicowania oraz wyodrębniania się określonych doświadczeń dotyczących przedmiotu postaw. 1973. 23). Pojęcie postawa uznawane jest za centralne pojęcie psychologii społecznej — stąd zainteresowanie i badania go dotyczące. WYBRANE KONCEPCJE TEORETYCZNE. które traktują postawę jako złożoną strukturę zawierającą w sobie trzy elementy: poznawczy. Zachowania te w toku interakcji ujawniają wrogość lub opór. przyjaznym zachowaniu. może stanowić punkt wyjścia do zrozumienia problematyki stosunków interpersonalnych. — konsekwencji sytuacji urazowych. — indywidualizowania. lekceważenie. zaufaniu. s. nieufność i podporządkowanie. człowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogól względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach danego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec niego" (Nowak. postawa emocjo-nalnooceniająca wobec niego u wielu osób występuje. Postawy odrzucenia. Th. Motywacja stanowi więc podłoże kształtowania się postaw i dlatego mogą być one odmienne u różnych ludzi wobec tych samych obiektów. wpływy kultury oraz osób znaczących.pierwszy plan swojego dobra osobistego przy ograniczonej wrażliwości na potrzeby i dobro innych ludzi. „Postawą. . Postawy człowieka kształtują się pod wpływem: — przyswajania sobie gotowych wzorów postaw od innych ludzi. w stosunku do których jednostka może mieć zdecydowaną emocjonalno-oce-niającą . Argumentem uzasadniającym takie stanowisko jest fakt. a także czynniki indywidualne. Spośród zróżnicowanych sposobów rozumienia tego pojęcia najbardziej adekwatne są definicje. inteligencję i inne cechy osobowości (Allport. nazywane inaczej negatywnymi. Newcomb (1970). emocjonalny i motywacyjny albo działaniowy. jakie cechy im przypisują i jak je wartościują. Dwa jej zasadnicze kierunki to akceptacja albo odrzucenie. stan zdrowia. w podziwie. Mają one bowiem różny stopień atrakcyjności dla poszczególnych osób. że mimo iż wiedza (poznanie) o obiekcie postawy może być niewielka. Allporta czynników stale wrasta. przejawiająca się w dyskryminacji bądź agresji.. Liczba podanych przez G. nietolerancję. zawiść. 101 Wyraża się ona we współdziałaniu. Pierwszy z nich to uprzedzenia do danej osoby. poczucie wyższości. Postawa odrzucenia manifestuje się takimi zachowaniami. Nowak (1973) są skłonni uważać. tj. W. Postawa akceptacji nakazuje szacunek i życzliwość. że postawy są niezwykle złożonymi dyspozycjami. drugi to brak komunikacji aż do izolowania się. takie jak pleć. że element emocjonalny (afektywny) stanowi element konstytutywny pojęcia postawy. podkreślając. zaś trzeci to wrogość. 1935). 1979). Obejmują one wpływy grup społecznych. Sprzężenie zwrotne. Postawy mogą być formą poznawczej adaptacji do rzeczywistości albo też być zależne od wewnętrznych stanów motywacyjnych człowieka (Rey-kowski. pisze.. Mądrzycki (1977) i S. współczuciu i afiliacji. Istnieją także obiekty. 102 ANDRZEJ SĘKOWSKI Nie istnieje całkowita zgoda co do znaczenia wymienionych elementów. zależnie od tego. iż dla ogólnego ich scharakteryzowania wystarczy uwzględnić dwie właściwości. T. jakie zachodzi pomiędzy postawą akceptującą lub odrzucającą a zachowaniem się przedmiotu tej postawy. a także poziom wiedzy. kształtują się w trzech etapach.

Skala przekonań zakłada ocenę prawdziwości propozycji lub stanowiska odnośnie do pewnego obiektu. że społeczeństwo .1 Rozwiązania prawne i socjalne są niezbędne. że wartość jest stanem. s.. 103 Czynniki warunkujące postawy wobec osób niepełnosprawnych Postęp cywilizacyjny. a więc w składnikach poznawczych (wiedza i przekonania. 65). Dzięki rozwojowi medycyny udaje się utrzymać przy życiu ludzi. podczas gdy pomiar postaw jest bardziej oceniający. natomiast pełna realizacja tych idei może dokonać się dopiero wtedy. Staje się zagadnieniem wielkiej wagi problem miejsca inwalidów w społeczeństwie. konstytuujący postawę (Mika. jakkolwiek nie aktualizują one w niej żadnych motywów zachowania. ale przekonania są falsyfikowane. Wartości ocenione przez jednostkę. Rządy większości państw świata. starają się rozwiązać szereg problemów socjalnych dotyczących ludzi niepełnosprawnych: Przykładem takich kroków przedsięwziętych w Stanach Zjednoczonych są następujące dokumenty legislacyjne: Sec-tion 504 of the Rehabilitation Act (amended — poprawione w roku 1974). ale nie gwarantem. które stanowią negatywne postawy psychospołeczne wobec inwalidów. Th.postawę. Newcomb — jakkolwiek nie przedkłada ponad inne elementu emocjonalnego. i że najtrudniejsze do pokonania bariery w procesie integracji mają charakter psychologiczny. dostarczają dowodów. 1948). Z postawami można się po prostu nie zgodzić. dotyczące inwalidów). Przekonania odnoszą się bardziej do poznawczego aspektu postawy niż do emocjonalnego. Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych są bardzo zróżnicowane i wyrażają się we wszystkich wymienionych przez psychologów składnikach. Wymienione dokumenty prawne potwierdzają prawa inwalidów do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym narodów i państw. Według niektórych poglądów postawa wyzwala działanie. rozwój nauki i techniki przyczyniły się do wzrostu zainteresowania problematyką inwalidztwa i niepełnosprawności. Można także uznać przypisywanie wartości każdemu obiektowi postawy w trakcie poznawania go i wyrabiania sobie stosunku oceniająco-emo-cjonalnego wobec niego. wyznaczniki lub zamienniki. pozostają opinie i przekonania (Nowak. Prawo to jest tylko wstępnym warunkiem jej realizacji. Jej aktualizacja zależałaby tu od innych czynników. Podobne dokumenty wydawane są w innych państwach. ale również psychologicznym. 1971). Rozwiązania prawne i socjalne są jedynie punktem wyjścia do realizacji programu integracji ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi zdrowych. że jest ona nie tylko zjawiskiem socjologicznym. jeżeli rzeczywistość nie koresponduje z twierdzeniami w nich zawartymi (Brown. Internalizacja postaw wobec pewnych obiektów czy norm pozwała na sterowanie postępowaniem. poprzez odpowiednie decyzje legislacyjne.. aby nastąpiła pełna integracja inwalidów ze społeczeństwem. reakcjach emocjonalnych oraz behawioralnych. Po pierwsze. ujawniając się w zachowaniu jako element behawioralny. WYBRANE KONCEPCJE TEORETYCZNE. Public Law 93-516 oraz Public Law 9Ą-1Ą2. 32). czyli do integracji. to w swoich rozważaniach główne znaczenie przywiązuje do wartościującego poznania obiektu postawy. dotyczące integracji. Ten sposób rozumienia wartościowania zakłada. Wzrasta liczba inwalidów na całym świecie. którzy jeszcze niedawno nie mieliby szans przeżycia. wobec szczególnie ważnych dla jednostki obiektów i dominować nad postawami wobec innych obiektów" (Newcomb. mogą być jednak realizowane pod warunkiem. 1985). 1970. Blisko związane z postawami i często traktowane jako ich wskaźniki. poza krajami Trzeciego Świata. s. a związane z jej postawami mogą być traktowane w dwojaki sposób. Wynika stąd przeświadczenie o mniejszej zależności zachowań od nastawień emocjonalnych. jaki każdy podmiot przypisuje z definicji każdemu obiektowi postawy. 1973. Liczne badania prowadzone w różnych krajach świata. zdaniem innych zaś tylko motywację do działania. mogą odnosić się do „szczególnie istotnych postaw. gdy zostaną przekroczone bariery psychologiczne. The Education for Ali Ilandi-capped Children Act of 1975. Wartość w tym znaczeniu można nazwać walencją postawy (Skarżyńska.

w kierunku pozytywnym. Guskin (1984) wymieniają następujące zmiany. które potwierdza zmianę przekonań (Festinger. — Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych nie mają charakteru ciągłego i są przeważnie negatywnej Poglądy te wyrażali w swoich pracach R. S. Gottlieb i Robinson. K. Guskin (1973) opisuje eksperyment polegający na tym. Jones i Guskin. Uzasadnienia takiego wniosku dostarczają liczne prace amerykańskich psychologów (Gottlieb. 1973).. Siller (1967) i inni. Jones i S. Wiemy coraz więcej o stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. jakim powinny ulec relacje między społeczeństwem ludzi zdrowych a ludźmi niepełnosprawnymi: a) kontakt ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi powinien opierać się nie na obawach i lęku. L. R. 105 inwalidy w zależności od tego. 1957). że preferowanie osób niepełnosprawnych czy to w klasie szkolnej. 104 ANDRZEJ SĘKOWSKI d) osoby odpowiedzialne za osoby niepełnosprawne administracyjnie lub profesjonalnie mają sprostać tej odpowiedzialności i nie lękać się. Dostarczają tych informacji zarówno badania psychologiczne. że wraz z rozwojem cywilizacji. Meyers (1975). Yoshida i C. gdy istnieje możliwość zachowania. Guskin (1978). Sytuacje. w których występowały osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. mające negatywny charakter. J. Efron i H. przyczyniały się do zmiany postaw osób pełnosprawnych w stosunku do nich. mają potężny i negatywny wpływ na zachowania ludzi niepełnosprawnych wobec ludzi pełnosprawnych. Oto one: — Postawy i oczekiwania ludzi pełnosprawnych wobec inwalidów. J. Chociaż nie wszystkie wyniki badań na temat samooceny osób niepełnosprawnych są zgodne. L. 1966. to jednak wiele z nich wskazuje na następującą zależność: samoocena WYBRANE KONCEPCJE TEORETYCZNE. co ma znaczący wpływ na kształtowanie się wzajemnych relacji między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. Corman (1975). R. Dusek (1975). postawy wobec osób . E. 1960. Historyczny przegląd tych postaw pozwala zauważyć. Osoby niepełnosprawne mają — zdaniem większości psychologów — niską samoocenę. Y. Podnosili oni także tezę. Jacobson (1968). Gottlieb i L. ale na chęci pokonania istniejących barier i prowadzić do pełnej akceptacji i normalizacji wzajemnych relacji. ponosząc również za jego kształt osobistą odpowiedzialność.. Przyczyną negatywnych postaw ludzi zdrowych wobec osób niepełnosprawnych wysuwaną w wielu pracach psychologicznych są negatywne doświadczenia lub brak komunikacji wzajemnej oraz dezinformacja. w których osoby niepełnosprawne występowały w roli powszechnie akceptowanych. E. 1979. R. wpływa na postawy otoczenia wobec niego (Gardner. Poglądy będące wynikiem studiów empirycznych nad postawami ludzi niepełnosprawnych wobec inwalidów można uszeregować w kilka grup. zaniżona. O wpływie oczekiwań na zachowania osób niepełnosprawnych pisali między innymi S.. Zależność ta dotyczy również doświadczeń i zachowań w kontaktach z ludźmi niepełnosprawnymi. Semmel. jak i obserwacja funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Efron (1967). czy w zakładzie pracy prowadzić może do trudności i komplikacji. S. 1978.zaakceptuje idee integracji i uzna je za uzasadnione. 1975. czy jest adekwatna. b) osoby niepełnosprawne (również uczniowie i ich rodzice) powinny mieć znacznie większy wpływ na kształtowanie programu rehabilitacji. że postawy wobec inwalidów mają charakter wielowymiarowy. 1984). Jeżeli doświadczone zachowania są przyczyną poczucia dyskomfortu i niezadowolenia. Jo-nes (1974). c) obawy osób niepełnosprawnych dotyczące zachowań i reakcji osób pełnosprawnych we wzajemnych relacjach powinny nie mieć uzasadnienia w rzeczywistości. R. Wright. Rosenthal i L. Corman i Gottlieb. że odgrywano przed osobami pełnosprawnymi sytuacje. wówczas również i postawy stają się mniej życzliwe i mniej pozytywne. Ludzie są skłonni do zmiany swoich przekonań wtedy. czy zawyżona." J. Guskin.

A. a więc zaniżania oceny ich zachowań i osiągnięć. a więc komunikacji. z sympatią i życzliwością dla innych. Instynkt samozachowawczy skłania. że prawdziwy szacunek wobec własnej osoby jest podstawą szacunku i miłości do innych ludzi. Z akceptacją siebie zaś. natomiast niska samoocena powoduje ujawnianie się mechanizmu obronnego w postaci zaprzeczenia wartości innych ludzi. to będzie akceptował także innych. człowiek przypisuje swoje wartości lub braki innym ludziom. które ma się urodzić. uważają za niepotrzebny i zbyt trudny dla siebie. Na przykład. a nawet manifestowania pretensji pod ich adresem. że postawy osób pełnosprawnych wobec inwalidów są uzależnione od tego. na adekwatną samoocenę swoich możliwości i ograniczeń. bliski. Wiele interesujących. C. W świetle tych poglądów można przyjąć. Pozytywna i adekwatna. 1962). Także we wczesnym średniowieczu podobne wypadki zdarzały się. że człowiek posiada pewne stereotypy co do wyglądu i funkcjonowania innych ludzi.niepełnosprawnych ulegają poprawie. Natomiast E. Barierą psychiczną jest także lęk. a w każdym razie nie były popełniane w majestacie prawa. J. które mogą deformować postrzeganie inwalidów. że jeśli człowiek akceptuje siebie. wskazywał. Brak akceptacji własnej osoby powoduje zgenerałizowany proces hamowania kontaktów z otoczeniem. Łapińska i M. Przyczyną zaburzeń relacji pomiędzy ludźmi zdrowymi a osobami niepełnosprawnymi jest fakt. która jest podstawowym wa106 ANDRZEJ SĘKOWSKI runkiem interakcji. go więc do zachowania dystansu wobec inwalidów. Na istnienie związku między akceptacją siebie i akceptacją innych zwracano uwagę już w okresie badań psychoanalitycznych. widzi świat i ludzi bardziej przyjaznymi i wartościowymi niż osoba. Fromm wykazywał. Brak akceptacji inwalidy jest ważnym czynnikiem zaburzającym proces kształtowania się wzajemnych relacji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. że osoba. Na ich podstawie można stwierdzić. Adler. O poprawie postaw wobec inwalidów świadczą liczne badania psychologiczne (Jones i Guskin. by traktować z dystansem ludzi trochę inaczej wyglądających lub funkcjonujących. będzie niepełnosprawne. Aby przełamać tę barierę psychiczną wobec osób niepełnosprawnych trzeba swój lęk zracjonalizować. Także R. że akceptacja inwalidy pozwala na realistyczną realizację procesu rehabilitacji psychicznej i społecznej. która siebie odrzuca. w związku z czym wszelka inność budzi w nim niepokój bądź zdziwienie. Stanowi zatem punkt wyjścia do kształtowania się prawidłowych postaw i relacji interpersonalnych. łączy się otwartość na kontakty z otoczeniem — co jest wyrazem pozytywnego stosunku do innych. Obecnie podobne praktyki mają miejsce tylko w nielicznych przypadkach. występuje hiperkompensacja. ludzie są skłonni do współczucia czy udzielania anonimowej pomocy inwalidom. nieadekwatna samoocena i projekcja zamiast realnej akceptacji trochę inaczej funkcjonujących ludzi. Żebrowska (1980) twierdzą. w okresie prenatalnym. schematy poznawcze i przystosowawcze. który człowiek odczuwa myśląc o chorobie i kalectwie. 1984). aby nie zaburzać swojego poczucia bezpieczeństwa i spokoju. Chodzi tu głównie o przypadki głębokiego upośledzenia umysłowego. Niekiedy nawet. gdy stwierdzono u dziecka niepełnosprawność. inspirujących informacji dostarczają także badania z zakresu rodzinnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych (Richard. że w wyniku uogólniania stosunku do samego siebie. A zatem ma skłonność. a przecież to nie jest . gdy diagnoza lekarska przesądza z bardzo dużym prawdopodobieństwem. jako jeden z pierwszych. to także stereotypy. że dziecko. która akceptuje siebie. że samoakceptacja idzie w parze z tolerancją wobec innych. ale kontakt bezpośredni. czy akceptują one siebie i swoją sytuację życiową. czytanie czy pisanie alfabetem Braille'a bywa przez laików oceniane jako nienormalne. że u osób mających poczucie niższości. W starożytnej Grecji praktykowane było dzieciobójstwo. Rogers twierdzi. uprzedzenia. Reykowski (1979) prezentuje stanowisko. bo przecież mogą zagrażać także jemu i jego najbliższym. wyrażająca się — między innymi — w tendencji do poniżania innych osób. ale znacznie rzadziej. samoocena sprzyja pozytywnej ocenie innych osób. Zagrożenia.

— zwracanie szczególnej uwagi na inwalidztwo. — przecenianie psychologicznego wpływu inwalidztwa. -^4 kryterium poznawcze. że jest to pogląd skrajny. Ocena pozytywna: — obiektywna i realna ocena inwalidy. uważana przez wielu z nich za wyraz postawy negatywnej. — przecenianie brzydoty kalectwa. Zmiana takiej postawy to jedno z zadań rehabilitacji psychospołecznej inwalidów. gdyż współczucie jest czymś innym niż grzeczność. Negatywne poznawanie: — niewłaściwe zajmowanie się wyglądem inwalidy. świadczy raczej o nieadekwatnej samoocenie osób niepełnosprawnych i braku akceptowania przez nich społeczeństwa. 3. Oceny negatywne. — uczucia niewygody. Występowanie negatywnej reakcji społecznej na to. 2. 108 ANDRZEJ SĘKOWSKI 3. — dostrzeganie zalet i możliwości inwalidy. chociaż nieodosobniony w środowisku inwalidów. Negatywne związki społeczne: — odsuwanie inwalidów od innych ludzi. Negowanie przez nich potrzeby doznawania pomocy. Chęć udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym. — sprzeciwianie się lub niechęć do przyjmowania ich do udziału w różnego rodzaju stosunkach społecznych. — realna. Kontrastowa w stosunku do postawy negatywnej odrzucenia jest postawa pozytywna sympatii i współczucia. ale także na maskowaniu reakcji nadopiekuńczością ograniczającą niezależność inwalidy i deprecjonującą jego aspiracje. tylko swoista kompensacyjna technika czytania. — znajomość potrzeb inwalidy i poziomu ich zaspokojenia. Według B. i utożsamianie go z poniżającą litością nie jest słuszne. Postawy negatywne charakteryzują według niego: 1. Wydaje się. Granofsky (1955) wymieniakategorie i kryteria oceny postaw wobec inwalidów. uczucia litości lub zbytniej troskliwości: — niedocenianie inwalidy. Postawy pozytywne charakteryzują: 1. Stanowi raczej wyraz miłości. a nie tylko jego inwalidztwo. 107 traktowanie jej jako wyrazu wzgardy i litości. akceptującej niepełnosprawnych. jeżeli nie jest tylko zwykłą formą grzeczności. odmienne od powszechnych standardów. — naturalny i życzliwy kontakt z osobami niepełnosprawnymi.. 2. — społeczna akceptacja inwalidów na równi z nieinwalidami. — przyznawanie inwalidom prawa do uczestnictwa i pełnienia ról społecznych. Pozytywne poznawanie: — przedmiotem poznawania jest człowiek. — kryterium emocjonalne interakcji społecznych. spowodowanych inwalidztwem. lęku i zakłopotania w obecności inwalidy. . — współżycie i współpraca na różnych polach. w którym żyją. należy uznać raczej za wyraz postawy pozytywnej. WYBRANE KONCEPCJE TEORETYCZNE. poniżającej człowieka słabszego przez silniejszego. — realna ocena ograniczeń. H.patologia.. — patrzenie na inwalidę jako na obiekt ciekawości. co jest inne. a przynajmniej życzliwości wobec człowieka cierpiącego. nie generalizująca ocena wpływu inwalidztwa na psychikę i działanie człowieka. — obiektywne dostrzeganie osiągnięć. może polegać nie tylko na jawnym odtrąceniu. Wright (1960) współczucie może być jedną z form takiego maskowania. — przypisywanie inwalidom ról z niższej kategorii społecznej. Kategorie postaw negatywnych i pozytywnych zależne są od następujących kryteriów: — kryterium oceny osoby niepełnosprawnej. — przesadzanie i błędne pojęcie o ograniczeniach spowodowanych kalectwem. Pozytywne związki społeczne: — odrzucanie izolacji. aż do wstrętu i odrzucenia.

zajmujący się postawami wobec osób niepełnosprawnych. podkreślają rozbieżność między werbalnie deklarowanymi postawami a zachowaniem. 1978). 72-80. 1973). Nie uwzględnia on znaku neutralnego. Kraków 1947. chociaż w rzeczywistości mogą być tylko maskowanymi postawami negatywnymi.: Measurement of attitudes toward the retarded and application tuith educators. co deprecjonuje ludzi niepełnosprawnych. 41. Y. Podkreśla się także. ponieważ liczba. Negatywne postawy psychospołeczne prowadzą do negatywnych zachowań wobec osób niepełnosprawnych. 45. Allport G. Niewiele prowadzi się badań psychologicznych nad zależnością postaw od osobowości. uważając. Brak tego zrozumienia sprawia.: Theory of Cognitive Dissonance. Z tego powodu wyniki badań mogą być zróżnicowane. na które zwracają uwagę współcześni psychologowie zajmujący się postawami wobec osób niepełnosprawnych nie jest pełny. Normy społeczne wymagają od członków społeczeństwa większego lub mniejszego zrozumienia skutków niepełnosprawności. Czynnik zachowaniowy należy do integralnej części składowej postaw. New York 1935.) Psychologia spostrzegania społecznego.: Zaburzenia osobowości dzieci i młodzieży. Lewicka (red. oraz pomiędzy werbalnymi deklaracjami a rzeczywistymi uzewnętrznionymi postawami... mogą być głównie zdeterminowane normami i obawą przed negatywną oceną społeczną ich zachowania. W. że werbalnie uzewnętrzniane postawy w stosunku do inwalidów są często przychylne.: Przesłanki ustosunkowania wobec innych ludzi. „Journal of Comparative and Physiological Psychology" 1948. E. BIBLIOGRAFIA Adler A. Ossolineum. że społeczeństwo w mniej lub bardziej świadomy sposób uniemożliwia czynne uczestnictwo w życiu i w pracy zawodowej. Brown J. „Reviews of Education Research" 1975. 80. gdyż niektóre eksponują pozytywne ich aspekty. Festinger L. A. Najczęściej omawiane są w literaturze społeczne aspekty postaw wobec osób niepełnosprawnych i ich konWYBRANE KONCEPCJE TEORETYCZNE. [w:] M. S. H.— akceptacja inwalidów i różne formy integrowania ich w społeczeństwie. że występuje także ambiwalentny stosunek wobec inwalidów. Doroszewska J. Jednocześnie inwalidzi budzą współczucie i chęć niesienia im pomocy. pozytywne. R. a inne negatywne. Warszawa 1981. New York 1957. 109 sekwencje dla procesu przystosowania i rehabilitacji. „American Journal of Mental Deficiency" 1975. Przedstawiony przegląd głównych zagadnień. regulującej wzajemne relacje z otoczeniem (Tomaszewski. A. Psychologowie. Efron R. a nawet zachowania. Gałkowski T.: Gutman Analysis of attitudes toward mentally retarded chiłdren. jako struktury naczelnej. Według Nowaka. poruszonych we współczesnej literaturze problemów jest niezmiernie duża. Efron H. „American Journal of Mental Deficiency" 1967. Dusek J. Czapliński J. AmbiWalencja wynika stąd.. Row. . znak postawy może być tylko pozytywny lub negatywny. szczególnie wobec inwalidów.: Do teachers bias children's learning? . 661-684.: Personality: A Psychological Interpretation. 100-107. 72. że często werbalne deklaracje.: Pedagogika specjalna. Warszawa 1985. Książka i Wiedza. a więc skłaniają do przyjęcia postawy pozytywnej wobec nich. Zachowanie nie może być jednak jedynym kryterium służącym do opisu i diagnozy postawy. Peterson. Ponadto w pełni zrozumiałe psychologicznie może być zjawisko trudności w zmienianiu własnych postaw w kierunku pozytywnym. 1948). Gottlieb J.: Gradients of approach and avoidance responses and their relation to level of motivation. Wrocław 1981.: Psychologia indywidualna. Larkowa (1970) twierdzi jednak. zawierającymi nawet element wrogości (Barker. że niezdecydowanie nie jest wyrazem jakiejkolwiek postawy (Nowak.

L. Maria Chodkowska KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTAW WOBEC INWALIDZTWA ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. New York University. Reykowski J. Sękowski A. School of Education.: Pedagogika specjalna. PWN. A. PWN. Wrocław 1976.: Studies in reaction to disability. 110 ANDRZEJ SĘKOWSKI Siller J. Z tego też względu ostatecznym celem rehabilitacji. L.Hulek A. Ossolineum. (red.: Patologia życia społecznego. Princeton University Press.) Optymalizacja interakcji w procesie uspraiuniania osób z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi.: Effects of labeling as educable mentally retarded on teachers expectancies for change in a student's performance. Sękowski A.: Attitudes and attitude change in special education. PWN.: Deformacje w spostrzeganiu ludzi.: Pygmalion in the classroom. Oczywiście dotyczy to. CIĄGŁOŚĆ I MOŻLIWOŚCI ZMIANY Wprowadzenie Przedmiotem teoretycznych i empirycznych analiz zawartych w tym tomie są problemy autorealizacji oraz społecznego funkcjonowania osób z różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi bądź umysłowymi.: Człowiek niepełnosprawny. „Przegląd Psychologiczny" 1961. Rosenberg M. Jacobson L. jest w każdym przypadku osiągnięcie przez inwalidę takiego poziomu akceptacji własnego stanu i sytuacji życiowej. postawy prospołeczne a osobowość. Jones (red.) Attitudes and attitude change in special education: Theory and Practice. Warszawa 1987. PWN. 67. 521-527. 1-21. Autorealizacja i społeczne funkcjonowanie wyznaczają obszary ludzkiej egzystencji. a także podejmowanie ról możliwych do realizacji w jego sytuacji zdrowotnej.: Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. Princeton 1965. B. [w:] S.. PWN. Problemy psychologiczne. który umożliwiłby mu optymalny rozwój osobowościowy. K.): Studia nad po statuami interpersonalnymi. Klimasiński E. rozumianej jako proces całościowego usprawniania. Poznań 1989. Warszawa 1965. PWN. Lublin 1991. E. tylko . Guskin S. KUL. J. E. „Przegląd Psychologiczny" 1976. New York 1968. s. Madrzycki T. Ich zakres i jakość decydują o życiowych sukcesach lub niepowodzeniach. 71-84. New York 1967. podobnie jak w przypadku człowieka zdrowego.: Society and the adolescent self-image.: Postawy jako składnik osoboiuości. Mądrzycki T. Warszawa 1973. jak i w opinii kręgów społecznych tworzących bliższe i dalsze otoczenie jednostki..: Cechy osoboioości a postawy wobec inwalidów. zarówno w ocenie własnej. Rosenthal R. XII: Structure of attitudes toward the physically disabled: disability factor scales-amputation.: Postawy środowiska akademickiego wobec studentów niepełnosprawnych. Kowalik. PWN.. Kwiek. Meyers C. Szychowiak (red. cosmetic conditions. (red. Warszawa 1982. „Journal of Educational Psychology" 1975. Warszawa 1986.): Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie.: Osobowościoiue uwarunkowania postaw wobec ludzi niepełnosprawnych. Yoshida R. E. Wright B.: Teorie postaw. blindness. Nowak S. Sękowska Z. L. Larkowa H. 19. Mika S. Holt. UAM.: Motywacja. Warszawa 1971. Warszawa 1986. Podgórecki A. Warszawa 1979. [in:] R. Jones R.

W. są systematyzowane w różnych klasyfikacjach4. Dotyczy to zwłaszcza środowisk rodzinnego i szkolnego. London 1959. wyrażających się w przypisywaniu fizycznej inności atrybutów ponadludzkich. a zwłaszcza w pierwszych jego okresach. 112 MARIA CHODKOWSKA jednostek i na specyficzne cechy tych jednostek. pracy itp. red. tzn. przy czym należy tu podkreślić.: S. Równie ważne są postawy przejawiane przez samego inwalidę.takich ról. Elementami konstytuującymi charakter postawy są także przypadkowe. wpływające na kształtowanie postaw wobec kalectwa i inwalidów oraz wobec samego siebie w roli inwalidy. Mika: Postawy i ich badanie. jakim jednostka jest poddawana przez cale swoje życie. Trwałość postaw wynika z interioryzacji. ale jest ona względna. We wszystkich tych klasyfikacjach duże znaczenie przypisuje się uwarunkowaniom będącym rezultatem oddziaływań socjalizacyjnych. które byłyby źródłem zachowań prointegracyjnych. że są one w dużej mierze rezultatem postaw charakterystycznych dla socjalizujących go środowisk. jak już wspomniałam. wyrażane zarówno bezpośrednio. Pre-publication manuscript 1959. wiążących się z biologicznym eliminowaniem osób kalekich. Czynniki kształtujące zarówno postawy zdrowych wobec inwalidów. zaczerpnięte z dokumentacji Uniwersytetu T. iż u podstaw wszelkich wpływów kulturowych leżą różne przyczyny. Informacje na temat tych zróżnicowań. Ich poznawanie jest ważne głównie dlatego. Materiały do nauczania psijchologii. Warszawa 1964. że w każdym okresie życia mogą one w konsekwencji różnych oddziaływań ulegać modyfikacjom. . poprzez rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne. postawa może oznaczać gotowość do reakcji na zachowania grup. do skrajnie pozytywnych. Allport: The Historical Baćkground oj Modern Psychology. Można by było nawet dla zlokalizowania postaw różnych ludów wobec tego problemu skonstruować kontinuum przebiegające od postaw skrajnie negatywnych. w osobistych codziennych kontaktach. niekoniecznie widoczne. Termin postawa nie jest rozumiany w literaturze przedmiotu jednoznacznie1. dostępność miejsc nauki. gdyż postawy. Seria III. Zob. w efekcie szczególnie intensywnych bodźców — nagłym i całkowitym zmianom. a nawet sprzeczne z zamierzonymi wpływy społeczne. 0 tym. a ponadto utrwalają się bądź modyfikują w konsekwencji doświadczeń wynikających ze społecznego uczestnictwa. Postawa jest stosunkiem względnie trwałym. w tym głównie ekonomiczne. iż nie we wszystkich kulturach problem kalectwa traktowany jest jednakowo. opartym na posiadanej wiedzy oraz zinterioryzowanych normach i wartościach3. I. jak i pośrednio. ? Czynniki tkwiące w środowiskach różnych społeczeństw. Campbell: Social Attitudes and Otlier Acrjuired Behavioval Dispositions. Szczególne znaczenie uwarunkowań kulturowych potwierdzają analizy. z których wynika. Wołoszynowa. iż umożliwia kreowanie działań ograniczających niezamierzone rezultaty socjalizacji oraz jednoczesne wzmacnianie jej elementów wychowawczych. a w sytuacjach specyficznych. ale nie tylko. czy osoba niepełnosprawna po zakończeniu rehabilitacji klinicznej odnajdzie w społeczeństwie swoje miejsce zadecydują postawy dominujące w jej środowisku. Poprzez takie działania można stopniowo zmierzać do kreowania postaw. jak też postawy tych ostatnich wobec własnego kalectwa. przepisy prawne. uwzględniając fakt. mogą zmieniać się w każdym okresie życia. ale także i gotowość do reakcji na stan własny oraz swoją sytuację związaną z tym stanem. najogólniej określimy jako kulturowe. W tym znaczeniu. do pełnienia których posiada on niezbędne predyspozycje i odpowiednie przygotowanie. L. 2 G. nawiązującym do Campbella i Allporta2. Stanowi ona efekt oddziaływań socjalizacyjno-pedagogicznych. T. W prezentowanej analizie pod pojęciem tym będą rozumieć określoną predyspozycję kształtującą typowe dla danej jednostki zachowania wobec różnych przedmiotów. nieplanowane.

A. Wright: Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. w powiedzeniach: „za jakie grzechy mnie to spotkało" czy też „zasłużył sobie na taki los". które wywarły największy wpływ na współczesną kulturę europejską. determinującymi funkcjonowanie społeczeństw będących kolebką naszej cywilizacji. „są uparcie podtrzymywane i przekazywane przez starsze pokolenia młodym. Chodzi tu zwłaszcza o analizę pewnych schematów myślenia.. jak i ze względu na pewne niesprecyzowane emocjonalne uprzedzenia. Obydwa były warunkowane czynnikami ekonomicznymi. należałoby zastanowić się nad tym. iż o nietolerancji wobec kalectwa w dużym stopniu decydują emocje i uprzedzenia. 279-280. przekazuje B. to judaizm i chrystianizm. 23-31.. Przeciwnie. s. s. według tekstów Starego Testamentu. 281-282. Czy choroba i kalectwo zawsze są konsekwencją popełnienia grzesznych czynów? lylko pozytywna odpowiedź na obydwa te pytania upoważniałaby do sformułowania wniosku. Warszawa 1970. winy? 2. 5 Zob. społecznie piętnowanego? Odpowiedź na to pytanie musi być twierdząca. Autorka ta zauważa ponadto. Wright5. konsekwencją grzechu.. jak można by tego oczekiwać. a odpowiednie teksty sformułowane są na tyle ostro i jednoznacznie. 113 Yale (Human Relations Area Files).. Religijno-kulturowe determinanty postaw wobec kalectwa w kręgu kultury europejskiej Dwa systemy religijne. 4-5. mówiąc inaczej. iż teksty Starego Testamentu kreowały wyłącznie postawy wyrażające się odrzuceniem i potępieniem osób dotkniętych różnego rodzaju ułomnościami. a więc popełnienia czynu złego. s. Czy choroba lub kalectwo mogą. Lalkowa: Postawy otoczenia wobec inwalidów. iż postawy wobec deformacji fizycznych nie zmieniają się tak szybko. przekazywanych różnymi drogami kolejnym pokoleniom w danym kręgu kulturowym. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga ustalenia odpowiedzi na dwa następujące pytania: 1. 114 MARIA CHODKOWSKA Stwierdzanie tej zależności jest częste także w literaturze przedmiotu7. KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTAW. że wydają się one być zgodne — według tych ludzi — z rozsądnymi i bezspornymi przekonaniami. Warszawa 1965. Jakie zatem mogą być najwcześniejsze źródła emocji i uprzedzeń wobec inności biologicznej.Zob. a obecnie już tylko funkcjonujących właśnie w postaci nieokreślonych emocji i uprzedzeń. Niemal powszechnie utrzymuje się przekonanie. że według religii żydowskiej. podobnie jak i choroba. Pozostałości takiej interpretacji można do chwili obecnej spotkać w obyczajowości naszego społeczeństwa. czy i które myśli głoszone w ramach tych systemów mogą mieć związek z postawami wyrażającymi uprzedzenia. są konsekwencją bezrefieksyjnie odbieranych wpływów. sięgnąć do źródeł. Czy choroba i kalectwo mogą być. kalectwo jest karą Boga ze popełnione grzechy. utrzymujących się w kręgu kultury europejskiej? Najprawdopodobniej dwa ich główne nurty mają charakter religijno-kulturowy oraz kulturowo-obyczajowy. które ukształtowały nasze obecne wzory kulturowe. s. Ponieważ uprzednio przyjęte zostało założenie. Nie da się ich wytłumaczyć posiadaną wiedzą.: H. należałoby bliżej zastanowić się nad źródłami tych „bezspornych przekonań" i „niesprecyzowanych emocji". według Objawienia Jahwe. w czasach odległych posiadających z reguły racjonalne uzasadnienie. 4 Ibid. być konsekwencją grzechu. zarówno dlatego."6 Aby skutecznie oddziaływać na ogół uwarunkowań decydujących o charakterze postaw dominujących w poszczególnych kulturach. Rodzi się zatem pytanie. że nie może tu być .: B. Ibid. czy takie wnioski znajdują pełne uzasadnienie w tekstach Starego Testamentu. np.

Miriam została ukarana chorobą. 3-7). a także: „Pan dotknie cię wrzodem egipskim. według Starego Testamentu. ale i całych społeczności. wzmacniało skuteczność kontroli społecznej. bogobojny. a dokładniej —jej rozdział pt. wyróżnieniem go. 27-28) oraz: „Pan cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach. Warszawa 1969. choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go. KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTAW. I rzekł Pan do szatana: oto jest w twej mocy [. społecznego piętnowania. rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy" (28.. Choroba może więc być zesłana. I tak na przykład za okazanie braku zaufania woli Boga. na próżno. którą idziesz posiąść. także bez jakiejkolwiek winy człowieka. Dotyczy to czynów nie tylko poszczególnych jednostek." W Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy wyraźne potwierdzenie tego. lecz oto Miriam stalą się nagle biała jak śnieg od trądu. czyli brak posłuszeństwa Bogu. To „oczyszczenie" nie jest jednak przejawem nietolerancji wobec chorych. 115 słuszeństwie. tak dobre zdrowie może być nagrodą za trwanie w tym poZob. unikający zła jak on. lecz ochrony społeczności przed konsekwencjami epidemicznego rozprzestrzeniania się choroby. W Księdze Liczb (12. s. Czytamy tam. ani noga twoja nie opuchła przez te 40 lat" (8.35). Hulek: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. których nie zdołasz wyleczyć. zanim powrócą po wyzdrowieniu do swoich rodzin i społeczności. Samo „oczyszczanie" to przede wszystkim upranie szat. kto by był tak prawy. gdy kontrola potwierdzi zachorowanie.] Wyciągnij. W tekstach Starego Testamentu warto także zwrócić uwagę na problem społecznych uwarunkowań nakazów i zakazów odnoszących się do postaw wobec choroby..9-12. a więc proste. proszę rękę i dotknij jego kości i ciała. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy również: „Nie zniszczyło się na tobie odzienie. to bowiem głównie zalecenia kontroli w przypadku podejrzenia choroby oraz izolacji wówczas.. iż trędowaci. Wprowadzanie sankcji religijnych odnośnie do zdrowia jako wartości szczególnie cenionej. Wyraźnym zaprzeczeniem takiej zależności są teksty Księgi Hioba. uznaniem jego doskonałości.: A. że w konkretnym przypadku choroby czy kalectwa można się dopatrywać konsekwencji popełnionego zła. lecz przewidzianą i konsekwentnie wymierzaną karą.21). nie zdołasz ich uleczyć. 51. Czytamy w niej: „Rzekł Pan szatanowi: Zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego. że była trędowata. zesłanie jej może być wyrazem szczególnego zaufania Boga do człowieka. sprawiedliwy. aż cię wygładzi na tej ziemi. zgolenie włosów i obmycie całego ciała. „Przepisy dotyczące trądu".] Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym.4). Nakazy te. według religii żydowskiej. muszą dokonać pewnych zabiegów rytualnych. Elementy obrzędowości oraz obwarowanie nakazów sankcjami religijnymi mają na celu głównie maksymalizację skuteczności działania tych nakazów. Gdy Aaron do niej się zwrócił." (28. świerzbem. parchami. a więc specyficzną formą nagrody za dobro.. W tej części Starego Testamentu czytamy: „Pań sprawi. Pan dotknie cię obłędem. od palca stopy aż do wierzchu głowy" (2. że choroba i kalectwo nie są przypadkowym następstwem złego czynu. Te same prawidłowości można odnieść do tekstów wskazujących na związki przyczynowe pomiędzy czynem złym a utratą zdrowia.. ślepotą i niepokojem serca. Tak jak choroba i kalectwo mogą być karą za grzech. że przylgnie do ciebie zaraza. Co więcej. natomiast nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem.10) czytamy: „Odszedł Pan. Ukazywanie tych związków także miało chronić społeczność przed konsekwencjami czynów zagrażających jej harmonijnemu funkcjonowaniu. Można także dopatrywać się . podstawowe zabiegi higieniczne służące zachowaniu zdrowia jednostki i społeczności.. może być karą za grzech. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył. a obłok oddalił się od namiotu." (28. A zatem z całą pewnością choroba. hemoroidami. Na to szatan odpowiedział Panu [. Egzemplifikacją mogą być fragmenty Księgi Kapłańskiej. spostrzegł. Jeszcze trwa w swej prawości.jakichkolwiek wątpliwości.

których tradycje sięgają do kultury żydowskiej. KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTAW. Najprawdopodobniej niektóre teksty Starego Testamentu odzwierciedlają również ówczesną niechęć wobec jednostek stanowiących dla społeczności zagrożenie (choroba zakaźna) lub obciążenie (kalectwo). że kalectwo może pozostawać w związku przyczynowym z grzechem. że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków" (Mat. ? ' Wydawać by się mogło. że musi być ono konsekwencją grzechu. Tak jednak nie jest. Natomiast zaprzeczenie. Ze względu na szeroki zakres wpływów Biblii. iż chromość była konsekwencją uprzednich złych czynów uleczonego. jakie są przyczyny kalectwa tego człowieka.17). Do uzdrowionego już Chrystus powiedział: „Oto wyzdrowiałeś. W cytowanym wyżej fragmencie warto zwrócić uwagę także na problem selektywności wpływów kulturowych. że się urodził niewidomym — on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył.. aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. ostrzegając przed osądzaniem innych. zatem wzory wiążące się z religią żydowską i chrześcijaństwem nie powinny wpływać na kreowanie negatywnych postaw wobec kalectwa w społeczeństwach pozostających w zasięgu oddziaływań tych religii. a tym samym wpływająca na kształtowanie pozytywnego stosunku do osób dotkniętych tymi zmianami — nie znajduje odzwierciedlenia w wyrażanych sądach. Omawiana zależność jest najbardziej widoczna w słowach przypowieści o uzdrowieniu chromego (Jan 4. Wyd.14). chociaż Jego wypowiedzi nie są już tak jednoznaczne. że Nowy Testament zmieni sposoby tłumaczenia przyczyn zmian zdrowotnych. ani rodzice jego.. 4. teksty te przyczyniały się następnie do kreowania takich postaw w wielu kolejnych pokoleniach społeczeństw. Trudno byłoby natomiast w naszej kulturze . proszą jedynie o wyjaśnienie. 117 już wówczas podstawą tworzenia się wzorów kreujących sposoby myślenia i postawy wobec kalectwa były zakazy z Księgi Powtórzonego Prawa." W tej wypowiedzi zawarta jest niewątpliwie sugestia. aby się na nim objawiły sprawy Boże"8. Biblia Tysiąclecia. Świadczą o tym zarówno zaprezentowane wyżej schematy myślowe ludzi współczesnych początkom chrześcijaństwa. Wyraża to jednoznacznie Chrystus w słowach: „Nie sądźcie.2-3) czytamy: „Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi. Nie grzesz już więcej. ale (stało się tak). eksponująca pozytywne uwarunkowania zmian chorobowych. W tym miejscu chodziłoby jedynie o zasygnalizowanie pozarełigijnycłi uwarunkowań kształtujących normy i wzory społecznych zachowań poprzez nakazy religijne. jak sformułowania Starego Testamentu. IV. Nowy Testament. stanowiący podstawę religii chrześcijańskiej. zawierające w sobie zakaz łączenia poszczególnych przypadków kalectwa z czynami człowieka kalekiego lub członków jego rodziny. Chrystus potwierdza. Uczniowie nie pytają Chrystusa. Poznań-Warszawa 1984. jak i wyróżnieniem przez Boga. nie kwestionuje żadnych sformułowań zawartych w księgach Starego Testamentu. czyj to był grzech. A zatem 8 Wszystkie cytaty z Biblii zostały zaczerpnięte z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. takich jakie tkwią np. natomiast treść Księgi Hioba. jest w Noioym Testamencie wyrażone bardzo ostro i wyraźnie. gdyż powstawanie poszczególnych ksiąg Starego Testamentu dzielą wieki. W przypowieści o uzdrowieniu niewidomego (Jan 9. ale zakładając. kto zgrzeszył.116 MARIA CHODKOWSKA w sformułowaniach stanowiących podstawę piętnowania choroby i kalectwa pewnych uwarunkowań ekonomicznych. u podstaw kształtowania się postaw wobec niepełnosprawnych w starożytnej Grecji. jak i utrzymujące się do dnia dzisiejszego w naszej kulturze przesądy wiążące utratę zdrowia z karą za grzechy. Nie można więc także oczekiwać. iż jeśli teksty Biblii dopuszczają zarówno wiązanie przyczyn kalectwa z potępieniem. a Chrystus nie pozostawia ludziom prawa do rozstrzygania takich kwestii. Wymagałoby to jednak bardzo szczegółowej analizy różnych okresów.

znaleźć przykłady postaw wyrażających szacunek dla inwalidów z racji szczególnego wyróżnienia. pięknej Amazonce Pentesilei. że dziecko Jokasty ma być zabójcą swego ojca. wzory kultury greckiej. że motyw zemsty Hery za przestępstwo Lajosa występuje tylko w najwcześniejszej wersji mitu o Edypie. chcąc wystawić na próbę wierność i honor swoich żołnierzy. kiedy tamten był już starcem i nie miał dość siły. motyw ten już się nie pojawia. . by się bronić. Stąd na Edypie od urodzenia ciąży fatum.: P. W końcu zasłużoną karę wymierzył mu Achilles. Wrocław-WarszawaKraków 1984. tzw. Ostatecznie karą za homoseksualizm La-josa było ojcobójstwo. Za to wszystko Odyseusz ukarał go. które wywarły najistotniejszy wpływ na współczesne społeczeństwa. Uznawano go za najbrzydszego spośród Greków. Tchórzliwy Tersites skulił się i usiadł na ziemi. Kulturowo-obyczajowe determinanty postaw wobec kalectwa w kręgu kultury europejskiej W poszukiwaniach źródeł społecznych uwarunkowań negatywnych postaw wobec kalectwa i inwalidów. na widok zwierzęcia uciekł ogarnięty strachem. co wiąże się z faktem. Hera. cyklicznych. zabijając go uderzeniem pięści9. tych. Tersites byl synem Agriosa. Natomiast mit Zob. opiekunka małżeństwa. Grecy kochali fizyczne piękno. Był nie tylko tchórzliwy i zdradziecki. Przykładem może być opisany w Iliadzie Tersites. że miłość homoseksualna przestała być traktowana jako czyn przestępczy. Tersites pierwszy przyjął tę propozycję. Jest uosobieniem 118 MARIA CHODKOWSKA zła. Ostrzem włóczni wylupił oczy umierającej. Sofoklesa i Eurypidesa. Przepędził swojego wuja z tronu kalydońskiego. Dla społeczeństw europejskich najważniejsze z tego punktu widzenia będą oddziałujące wciąż. ukarała jego ród klątwą. Przestraszony Lajos wprawdzie pozbył się syna. ale nie uniknął przez to przeznaczenia. uderzając potężnym kijem. Stracił więc swój sens społeczny motyw kary za ten czyn11. W literaturze greckiej motyw ten pojawia się w dziejach Edypa. W wersjach późniejszych: Ajschylosa. ale również zdolny do najgorszego okrucieństwa. W literaturze greckiej można znaleźć jedynie bardzo rzadkie wyjątki od tej zasady. kazirodztwo oraz ślepota Edypa10. Podczas wojny trojańskiej — według Iliady — był najtchórzliwszym z Greków. Taką samą funkcję spełnia motyw kalectwa traktowanego jako następstwo winy. nie występują w zasadzie ludzie lub herosi obciążeni kalectwem. Grimal: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Interesujące jest przy tym. w jednym z najstarszych poematów pohomeryckich. co uczyniło go pośmiewiskiem żołnierzy. Według Sofoklesa. ponieważ był nie tylko kulawym kaleką o przygarbionych plecach. Postaci z utworów poetyckich są uosobieniem siły fizycznej i harmonii ciała. która przetrwała do naszych czasów. z pochodzenia herosem etolskim. Za to. ale ponadto szpeciła go dysharmonia rysów twarzy i mocno przerzedzone włosy. Próbował też w chwilach najcięższych dla Greków podżegać żołnierzy do buntu. Agamemnon. omawiany już uprzednio w kontekście wpływów religii. wyrocznia orzekła. Jest synem Jokasty i La-josa. Nie ma tam na przykład wzmianki o tym. Edyp jest jednym z najsławniejszych herosów. W literaturze. Utożsamianie deformacji ciała z ułomnościami duszy jest wyrazem istniejących uprzedzeń wobec kalectwa i jednocześnie źródłem ich utrwalania oraz przekazywania kolejnym pokoleniom. Charakter Tersitesa odpowiada ściśle jego tragicznie brzydkiej. zaproponował im zaniechanie oblężenia. budzącej odrazę postaci. że Lajos pierwszy dopuścił się zbrodni homoseksualizmu. że polując na byka kalydońskiego. głównie poprzez literaturę i sztukę. wspomnianym przez późniejszych pisarzy pod nazwą „Edypodei". należy sięgnąć do wzorów funkcjonujących w kulturach dawnych. wynikającego z dopuszczenia ich do spełnienia ważnej funkcji w Boskich planach. Nie wszystkie jego haniebne czyny zostały opisane w Iliadzie. tzn.

upowszechnionej poprzez tekst Iliady. s. aby możliwie najdalej odsunąć moment doznawania przejawów natarczywości i odrzucenia. kalectwo Hefajstosa było karą za sprzeciwienie się ojcu. stając po stronie matki. bogowie. red. 11 Informacje o dziejach Edypa zostały zaczerpnięte z: A. Rozgniewany Zeus pochwycił go za nogę i zrzucił z Olimpu. sama zrzuciła go z Olimpu13. Byl nim Hefajstos. 120 MARIA CHODKOWSKA stopniu wpłynęła na współczesne społeczeństwa europejskie. Uwielbienie dla fizycznego piękna i harmonii. połączone z deprecjonowaniem fizycznej odmienności. ale również odzwierciedla piętnowanie fizycznej ułomności w starożytnej Grecji. a wieczorem opadł na wyspie Lemnos. człowiek. Najczęściej przedstawiano go siedzącego na ośle. I tak na przykład w Atenach o porzuceniu niemowlęcia decydował ojciec. Rzadko posiadają jakieś odchylenia od tej normy i wówczas wiąże się to z ich duchowymi przywarami bądź też jest tłumaczone poprzez motyw winy. jest widoczne także w innych wątkach literatury greckiej — w mitach opartych na wierzeniach religijnych. Hermesa i nimfy.. Hefajstos spadał przez cały dzień. cii. bożkowie i herosi również są uosobieniem siły. ale wręcz wchodziło w zakres obywatelskich obowiązków. zawierają więc zdecydowaną negację fizycznych słabości i ułomności. Jest to postać fizycznie szpetna. w zależności od obyczajów i praw. że w przyszłości stałyby się one ciężarem zagrażającym społeczeństwu. Przyczyny jego kalectwa tkwią w czynach złych.: Grimal: op. Według najbardziej znanej. Lubach: Edyp. konieczne jest postrzeganie dominujących postaw w szerokim kontekście spoleczno-gospodarczych warunków życia starożytnych Greków. Stabryła. według innych — była to kara wymierzona mu przez Kreona. 119 Edypa przetrwał i w takiej uproszczonej formie jest także odzwierciedleniem sposobów myślenia łączących kalectwo z faktem popełniania czynów złych. Aby zrozumieć przyczyny tej negacji. syn Hery. Warszawa 1992. 329. ukrywają je przed otoczeniem. Ta interpretacja mocno przypomina nierzadkie wypowiedzi rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci. Edyp oślepił się sam. W politeistycz-nej religii Greków.10 Według niektórych źródeł. Druga wersja mitu Hefajstosa nie wiąże przyczyn jego kalectwa z winą. Hefajstos wmieszał się w kłótnię pomiędzy Herą i Zeusem. piękna i harmonii ciała. Dzieciobójstwo ze względów biologiczno-medycznych było w starożytnej Grecji nie tylko dopuszczalne. Ponadto miał figurę zniekształconą poprzez wielki brzuch. natomiast w Sparcie przedstawiano dziecko zaraz po urodzeniu do oceny specjalnej komisji starszych obywateli. Hera miała urodzić Hefajstosa już chromego i aby ukryć tę hańbę przed oczami innych bogów. na zawsze już pozostał chromy. KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTAW.. s. najpotężniejszemu z bogów — Zeusowi. [w:] Mit. którzy dokąd to jest możliwe. według innych przekazów. Jego karykaturalna otyłość jest bowiem konsekwencją. która w największym 12 Zob. Taki właśnie stosunek do Sylena jest reakcją na personifikację ludzkich przywar oraz duchowych ułomności. Pomimo troskliwej opieki. jakkolwiek wersje na ten temat różnią się pomiędzy sobą. Według tego przekazu. Przykładem pierwszej z tych zależności może być postać Sylena. z zadartym nosem. Wygląd Sylena wywoływał pobłażliwe uśmiechy. literatura. zakładając. Wśród mieszkańców Olimpu tylko jeden z bogów był kaleki. obżarstwa i opilstwa. 13 Ibid. którzy badali .. a często nawet wyraźne drwiny12. S. ale również w innych miastach-państwach pozbawiano życia dzieci wątle i kalekie. grubymi wargami i spojrzeniem byka. nawet gdy zło to nie jest przez sprawcę uświadomione. Nie tylko w Sparcie. jaką go tam otoczono. Ocena stanu dziecka i wydanie wyroku leżało w kompetencjach różnych osób. s. 119.. Wzory przekazywane jako dziedzictwo kultury. 151183. Sylen był synem Pana lub.

Można więc być tylko albo dobrym. 15 Zob. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu. przyjmujących założenie o równości wszystkich ludzi. Warszawa 1983. Uwarunkowania tkwiące u podstaw utrzymywania się niektórych przejawów tych postaw przez cale wieki. Negatywny stosunek do kalectwa wiązał się bowiem bardzo mocno z ekonomicznymi potrzebami ówczesnej ludności i to właśnie lęk przed niezaspokojeniem tych potrzeb tkwi u podstaw eliminowania z życia społeczności osób będących dla niej obciążeniem. tak przez osoby zdrowe jak i przez samych niepełnosprawnych. podobnie jak i filozofowie. Powszechność dyfuzji kulturowych sprawia. muszą mieć bardzo trwały i mocno determinujący charakter. Bogactwo. przenikających z różnych kultur i religii. uroda fizyczna. 52. Warszawa 1964. warunki gospodarcze mogły zapewnić wyżywienie wszystkim jej mieszkańcom. dotąd odłogiem dziedzina badań. Ogłoszone w 499 r. 256. samowystarczalnym i niepodzielnym jest cnota. Nie jest to równo- . Skrajnie negatywne postawy wobec kalectwa utrzymywały się przez wieki. doprowadzić do istotniejszych zmian w tym zakresie. Te ostatnie jednak nie zawsze są elementami wiążącymi się etnicznie z kolejnymi etapami rozwoju poszczególnych społeczeństw. 16 Zob. która może dostarczyć ważnych danych i umożliwić głębszy wgląd w tę sprawę"19.. s. 121 wobec kalectwa wykazywali także starożytni lekarze17. czy też do zgładzenia14. Równość ta wynika — w ich przekonaniu — z faktu. iż „rola ekonomicznych czynników w postawach wobec cech fizycznych. złagodziły je dopiero wpływy chrześcijaństwa.: M. działając w konkretnych warunkach kutlurowych i pod wpływem wzorów oraz norm różnych systemów religijnych. Regulacja urodzeń w C4recji przez zabijanie lub porzucanie niemowląt była tragiczną koniecznością. Odmienne postawy wyrażają niektóre wątki myśli filozoficznej. Winniczuk: Ludzie. p. Nie można jednak zapominać o tym. Wright stwierdza. albo w społecznokulturowych warunkach socjalizacji. że czynniki ekonomiczne wspóldeterminują tylko określone postawy. to leżąca. iż w zbliżonych warunkach ekonomicznych mogą wytworzyć się odmienne wzory. czy nawet zdrowie są wartościami obojętnymi: nie są ani dobre. W Rzymie obowiązywały podobne normy. zwyczaje^ obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Zakwestionowanie oceniania ludzi w oparciu o ich wygląd i stan zdrowia jest najbardziej widoczne w ideach głoszonych przez stoików. Później jednak zdecydowanie osłabło.. ale jednocześnie to samo prawo nakazywało uśmiercanie dzieci słabych i kalekich15. Nie oznacza to jednak. który uprzednio byl panem życia i śmierci wszystkich jej członków.e. lex duodecim tabularum znosiło wprawdzie nieograniczoną władzę ojca nad rodziną. 223. głównie z powodu uprzednio sygnalizowanego zróżnicowania postaw charakterystycznych dla różnych społeczności. s. stanowiska społeczne.: L. Tylko bowiem przy określonym zaludnieniu. że ocenianie wartości życia w oparciu o kryteria biologiczno-medyczne było w starożytności powszechnie akceptowane. Warszawa 1983. Zainteresowanie ekonomicznymi uwarunkowaniami kształtowania się postaw wobec kalectwa było silne w latach czterdziestych18.jego budowę i zdrowie oraz orzekali.: K. albo złym. s. iż jedynym dobrem. czy ma być przeznaczone do wychowania. Obciążenia tradycją a możliwości kreowania prointegracyjnych postaw wobec kalectwa i osób niepełnosprawnych Ciągłość procesu przekazywania dziedzictwa kulturowego posiada niewątpliwie związek z postawami ujawnianymi obecnie wobec inwalidztwa. Pierwszą możliwość należy wykluczyć. ani złe16. KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTAW. Mogą więc one tkwić albo w genetycznych czynnikach osobowościowych. Grecja pod względem postaw wobec osób kalekich nie była wyjątkiem w starożytności.n. Nie byli oni jednak w stanie. w konsekwencji działania czynników zewnętrznych. Jaczynowska: Historia starożytnego Rzymu. Stąd B. Tendencje do łagodzenia drastycznych przejawów negatywnych postaw 14 Zob.

Przyjmuję jednak. że stan inności fizycznej czyni człowieka gorszym. bo będziesz garbaty". op. że w określeniach typu „ślepy". gdyby zaproponowano mu.: Winniczuk. W programie jego własnej edukacji tego rodzaju kwalifikacje nie były uwzględniane. Zjawiska psychospołeczne są zbyt złożone i zmienne. Bardziej słuszne zatem wydaje się skoncentrowanie uwagi na tych mechanizmach. Z cala pewnością odkrycie takiego prawa miałoby fundamentalne znaczenie w rozwiązywaniu większości psychospołecznych problemów wiążących się z inwalidztwem. że w przyszłości uda się sformułować jakieś ogólne psychologiczne prawo. najczęściej jest to temat tabu. postępował nie tak. dostrzegając zróżnicowanie postaw wobec kalectwa w różnych kulturach. wiązanie winy z kalectwem. B. s. Dziecko nabiera. s.Edypa zwrócił uwagę na problem kulturowych uwarunkowań kreowania postaw antyintegracyjnych.. Równocześnie w tejże szkole młodzież nierzadko słyszy od nauczycieli wypowiedzi: „ty tępaku.. Wright. R. 282. Wychowanie zakłada realizację w pełni uświadomionych celów oraz przewidywanie konsekwencji. wyraża nadzieję. nadajesz się do szkoły specjalnej". Ibid. cit. mocno zakodowane w wielowiekowych przekazach kulturowych.: J. tym'bardziej. gwarantujących osiąganie efektów we współczesnych społecznościach. które w konkretnych warunkach sprzyjają kształtowaniu się i utrwalaniu postaw antyintegracyjnych.17 Zob. przy jednoczesnym braku podstaw do przekonującego wyjaśnienia przyczyn tego zróżnicowania. „ty chyba jesteś głuchy" itp. Natomiast efektem niezamierzonym będzie tu utrwalenie stereotypu wiążącego kalectwo z winą. rodzic powtarzający sformułowania typu: „nie siedź krzywo. Hanks. „nie patrz ciągle w ekran telewizora. pod wpływem tego rodzaju sugestii. które szkodzą jego zdrowiu. W rodzinnym wychowaniu dziecka często pojawiającym się motywem jest. Zrozumienie tych mechanizmów powinno stanowić podstawę oddziaływań socjopedagogicznych kierowanych na różne środowiska socjalizujące. Zob. chce jedynie wyeliminować z zachowań dziecka te. a „troskliwi" rodzice starannie chronią swoje zdrowe potomstwo przed kontaktami z „takimi" rówieśnikami. Hanks: The physically handicapped in certain nonoccidental societies. aby w ramach lekcji obejmujących interpretację mitu. „Journal of Social Issues" 1948. cit.: Wright: op. jak należało.. że tamci stanowią kategorię gorszych.. KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTAW. by takie oczekiwania mogły być realne. wręcz przeciwnie. 299. Można jednak mieć sporo wątpliwości. w takich sytuacjach przeświadczenia. s. czy kiedykolwiek to nastąpi i czy możliwe będzie wypracowanie skutecznych technik. Tak na przykład. dziecko łatwo może dojść do wniosku. W podświadomości młodego człowieka utrwala się przekonanie. których chcielibyśmy uniknąć. Na przykład polonista z pewnością byłby bardzo zaskoczony. ponieważ przekraczał jakieś normy. M. Jednocześnie w rodzinach rzadko przekazywana jest dziecku wiedza o rzeczywistych przyczynach i przejawach inwalidztwa. a w ramach przedmiotów obowiązkowych nie przewidziano tematów wyjaśniających kwestie inwalidztwa. kulturowe wzory tych postaw oraz charakterystycznych dla nich sposobów reagowania. 237-239. bo oślepniesz" itp.. że dla ukonstytuowania postaw konkretnego pokolenia decydujące są zinterioryzowane. 19 Zob. 4. że niewidomy lub garbaty jest sam winien swojemu nieszczęściu. Nie ma odrębnego przedmiotu obejmującego wychowanie do tolerancji. Z drugiej strony.. 123 Nasze szkoły masowe również nie są przygotowane do kształtowania prointegracyjnych postaw dzieci i młodzieży wobec kalectwa oraz osób nim dotkniętych. które pozwoli zrozumieć mechanizmy kształtowania się tych postaw20. . L. 122 MARIA CHODKOWSKA znaczne z niedocenianiem znaczenia czynników psychologicznych. czy „garbaty" zawarte jest zabarwienie pejoratywne. zwłaszcza we wczesnych okresach życia.

ponieważ znalezienie określeń nie zawierających w sobie elementu wartościowania jest w tym przypadku wręcz niemożliwe. którego cechy odbiegają. Jest to problem bardzo trudny. Na przykład mówimy: „przerażający wygląd". Socjopedagogiczne działania ukierunkowane na przekształcanie postaw wobec kalectwa i osób niepełnosprawnych muszą być realizowane równocześnie w dwóch płaszczyznach: w płaszczyźnie edukacyjnej oraz w płaszczyźnie interakcji integracyjnych. Ważniejsza jest interpretacja treści przekazywanych w ramach różnych bloków tematycznych. że człowiek umysłowo upośledzony. w stopniu czyniącym go niezdolnym do myślenia. 124 MARIA CHODKOWSKA „ślepy" czy „garbaty". przy równoczesnym eliminowaniu przesądów i stereotypów opartych na wiedzy irracjonalnej. ale również i słowa „niepełnosprawny". Wymaga to odpowiedniego przygotowania katechetów w zakresie pedagogiki specjalnej. prointegracyjnej interpretacji różnych problemów dotyczących inwalidztwa i osób niepełnosprawnych. Dotyczy to nie tylko takich słów. natomiast charakter tego wartościowania będzie zawsze zależny od dominującej w społeczeństwie hierarchii wartości. I Zob. że „strach przed okaleczonymi i obcymi istotnie powstaje na skutek konftikUi. New Haven 1948. jak „kaleka". w katechizmach powszechne jest przypisywanie umiejętności myślenia oraz dokonywania wyborów faktowi posiadania nieśmiertelnej duszy. co odbiega od zinterioryzowanych przez nas norm i wzorów. na ile ten proces kształtowania postaw będzie świadomie kontrolowany przez działania wychowawcze. ujawniające się. 64. potoczne zwroty językowe. w konkretnych czynnościach i rolach przez niego pełnionych. jako że wywołuje on zarówno zwykle. normy i oczekiwania zostały ukształtowane w długotrwałym i wielopłaszczyznowym procesie socjalizacji. Ostateczny efekt będzie zależał od tego. lecz na wyzwalanie umiejętności zaakceptowania człowieka innego pod jakimś względem. W iitrwalaniu negatywnych postaw wobec kalectwa poprzez proces socjalizacji odgrywają także pewną rolę — na co zwraca uwagę Henting21. a zatem można je kształtować już od najwcześniejszego dzieciństwa. . Warto w tym miejscu zwrócić uwagę także na problem niektórych treści przekazywanych w ramach katechizacji. nie mieszczą się w naszych oczekiwaniach22. interpretacji ukierunkowanej nie na kształtowanie predyspozycji do przejawiania miłosierdzia. oznaczającego przecież w dosłownym brzmieniu brak pełnej sprawności. „straszna blizna". Ale przecież wszystkie te wzory. Jest ono niezbędne dla prawidłowej. I tak np. ale konkretnego człowieka we własnej przestrzeni życiowej. zdeformowaną. kojarzącego się z jedną z typowych postaw negatywnych — litością. W płaszczyźnie edukacyjnej najważniejsze jest upowszechnianie racjonalnej wiedzy o inności. Wright pisze. traktując tym samym chorobowe zmiany jako stan gorszy. Hebb określa to jako postrzeganie przedmiotu. Postawy nie są wrodzone.. gdy postrzegamy coś. Wymaga to między innymi korekty programów szkolnych. s. duszy nie posiada bądź ma jakąś gorszą. Stąd już tylko krok do utrwalenia się u dziecka przekonania. a więc stan odbiegający od pożądanej normy.Odrębną kwestią w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw wobec kalectwa w ramach katechezy. W zasadzie jednak wszystkie określenia odnoszące się do inwalidztwa mają wydźwięk negatywny. tak humanistycznych jak i biologiczno-przyrodniczych. „złe widzenie" itp. a więc w pewnym sensie dyskwalifku-jący. przy czym niekoniecznie musi to oznaczać wprowadzenie nowych przedmiotów. Henting: The Criminal and His Victim. tak poprzez przekazy werbalne jak i bezpośrednie kontakty z inwalidami lub brak tych kontaktów. B. a na ile będzie on rezultatem niezamierzonych i niekontrolowanych oddziaływań socjalizacyjnych. nie w postaci uogólnionej idei. jak i nie dające się pogodzić z nimi spostrzeżenia i sądy"23. łączące określanie zmian zdrowotnych z przymiotnikami zabarwionymi pejoratywnie. W psychologii częste jest tłumaczenie negatywnych reakcji na kalectwo poprzez uczucie niepokoju czy strachu.: H.

które w przyszłości staną się podstawą kulturowych wzorów przekazywanych przez wychowanie rodzinne. natomiast przetrwały uprzedzenia wyrażające się w stereotypach kreujących postawy i zachowania. Nasze społeczeństwo funkcjonuje w kręgu wpływów kulturowych. Dotychczasowy system nauczania i wychowywania w szkołach masowych budzi wiele zastrzeżeń i wymaga gruntownej reformy. tym bardziej. Bardzo ważna jest również oświata dorosłych.. w oparciu o założenie większego ich ukierunkowania na problemy pedagogiki specjalnej.: D. w których odmienność fizyczna lub umysłowa zawsze stanowiła obciążenie wiążące się ze społecznym piętnowaniem i izolacją. Częste kontakty z inwalidami umożliwiają konfrontację zinternalizowanych uprzedzeń z własnymi doświadczeniami społecznym. jakie niewątpliwie będą takim zmianom towarzyszyć. w których występują niepełnosprawni w tych interakcjach.. Druga płaszczyzna działań służących przekształcaniu postaw wobec kalectwa i osób niepełnosprawnych wiąże się z koniecznością rozszerzania interakcji integracyjnych. 126 MARIA CHODKOWSKA mniej albo zupełnie nieproduktywnych. 290. nawet z niewielkim upośledzeniem fizycznym. sędziego. KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTAW. O. Polscy autorzy podkreślają jednak problem ograniczonych możliwości realizowania tego modelu w aktualnych warunkach naszego szkolnictwa masowego24. że zmiany dotychczasowych postaw są konieczne oraz. 125 edukacyjnych. Z całą pewnością jest to problem trudny i złożony. Także w andragogice musi nastąpić wypracowanie technik upowszechniania wiedzy o inwalidztwie w ramach różnych form oddziaływań 22 Zob. Nie zawsze umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w klasie integracyjnej byłoby dla niego korzystne. zawody podmiotowe. Nie należy zatem oczekiwać. Społeczna integracja różnych kategorii osób niepełnosprawnych musi się rozpoczynać w możliwie wczesnych okresach życia. cit. a u podstaw uprzedzeń wobec inwalidów tkwią przesądy utrzymujące się przez stulecia. Niestety." 1946. polityka czy lekarza. model integracji wszystkich dzieci w ramach instytucji otwartych. Takie zagrożenia są już współcześnie zupełnie nierealne. 97. Zmiany muszą następować stopniowo. [w:] Dziecko niepełnosprawne iv rodzinie. . Odnosi się to szczególnie do realizatorów ról w największym stopniu kreujących społeczne postawy. s. że program integracyjny musi uwzględniać możliwości i predyspozycje indywidualne danego dziecka oraz jego potrzeby rehabilitacyjne. I. Obuchowska. red. Natomiast nie można mieć wątpliwości do do tego. że działania ukierunkowane na eliminowanie postaw antyintegracyjnych przyniosą szybkie efekty. Początkowe trudności. Warszawa 1991. W jej ramach niezbędne jest uwzględnienie możliwości i potrzeb młodzieży z różnymi rodzajami inwalidztwa. Kowalewski: Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych.Niezbędne jest w związku z tym wprowadzanie odpowiednich modyfikacji w programach kształcenia nauczycieli. w roli nauczyciela. księdza. dla rozwoju których byłoby to pożądane. Niechęć lub nawet wrogość wobec osób niepełnosprawnych znajdowała kiedyś uzasadnienie w obawach przed ekonomicznymi konsekwencjami utrzymywania dużej liczby jednostek Zob. zważywszy. że w największym stopniu efekty w tym zakresie gwarantuje integracyjny model społecznego funkcjonowania niepełnosprawnych. „Psychological Rev. Hebb: On the naturę of fear. s. Im szerszy jest zakres ról. jak dotąd trudno jest spotkać inwalidę. Natomiast dzieci. powinny możliwie szybko znaleźć miejsce wśród zdrowych rówieśników. popularny już w krajach zachodnich. wykonujących tzw. tym większe prawdopodobieństwo eliminowania przesądów i nietolerancji. Te oddziaływania są niezbędne dla kreowania sposobów myślenia.: L.. osłabną w miarę upowszechniania się wzorów integracyjnych oraz zdobywania przez nauczycieli nowych doświadczeń. stąd coraz większym zainteresowaniem cieszy się u nas. 53. 23 Wright: op. iż stereotypy bardzo trudno poddają się jakimkolwiek modyfikacjom.

zmuszały niewidomych do samodzielnego myślenia i samodzielnej pracy. bądź w małych grupkach kilkuosobowych. Obejmowały one następujące okresy (pory) fenologiczne: — „Wczesną wiosnę" i jej podokres: „Wiosnę zieloną" (wg Galachowa). Trzecia dekada. Zajęcia zostały zrealizowane na terenie Zakładu dla Niewidomych w Żu-lowie koło Kraśniczyna w województwie lubelskim. owoce. czy cecha ta odpowiada czy nie. kwietnia — pierwsza dekada maja 1992 r. proponowanych poprzednio do wykorzystania (7. Zajęcia prowadzono bądź indywidualnie. Czeremcha. 1.).nabrzmiałe i pękające. który niewidomi sami segregowali według podobieństwa i zróżnicowań morfologicznych. Materiałem demonstracyjnym były: rośliny drzewiaste i zielne. za pomocą słuchu: ptaki. dotyczące tych właśnie zróżnicowań. Carpinus betulus — nabrzmiewanie pąków liściowych. Z obiektami zapoznawali 128 SERGIUSZ RIABININ się niewidomi za pomocą dotyku (opuszki palców. Prowadzono je w okresach: trzeciej dekadzie kwietnia. — „Wczesne lato" i — początek „Złotej jesieni". .). liście (w niektórych przypadkach przy ich roztarciu). chodziło o zorientowanie się co do stopnia zainteresowania niewidomych obiektami. Przed przystąpieniem do oznaczania rozdawany byl materiał. Lipa. Po zdefiniowaniu gatunku podawano podstawowe dane z jego bioekologii. dotyczących wysuniętego swego czasu hasła: Pomóżmy niewidomym poznawać przyrodę (1-9). 9). 3) zebranie materiałów odnośnie do percepcji ich przez niewidomych. — nabrzmiewanie. np. spowodowane przez owady i roślinożerne roztocza z rodzaju Eriophyes.Sergiusz Riabinin PRZYCZYNKI DO ZAPOZNAWANIA NIEWIDOMYCH Z PRZYRODĄ Wprowadzenie Artykuł jest kontynuacją prac. jedynie w przypadku nagrań ptaków przesłuchiwania odbywały się przy większej liczbie osób na sali. Ponadto. Grab zwyczajny. Tarnina. 2) sprawdzenie walorów tyflologicz-nych wybranych obiektów i zjawisk. i pierwszej maja (1992 r. Prunus padus — pękanie pąków. kwiatostany zwarte i rozluźniające się (aspektowe). który niewidomi trzymali w ręku. Okres fenologiczny: „Wczesna wiosna" podokres „Wiosna zielona" 17-24 IV 1992 Rośliny Drzewa. Prunus spinosa — „węzełki pąków". znamienne dla okresu fenologicznego a jednocześnie możliwe do uchwycenia przez niewidomych. W miarę możności starano się pozostawić niewidomym maksymalną samodzielność przy zapoznawaniu się z danym obiektem czy zjawiskiem.). Tilia sp. Treść i metoda zajęć realizowanych w ramach pór fenologicznych We wszystkich przypadkach zwrócono jedynie uwagę na gatunki i zjawiska wybrane: pospolite (zwłaszcza przy zabudowaniach zakładu). Buk zwyczajny. za pomocą dotyku i węchu: kwiaty. rośliny i deformacje roślin. krzewy Topola czarna. odpowiednio stawiane pytania. a oni sami mówili. pękanie pąków liściowych. niekiedy usta): muszle. drugiej dekadzie czerwca (1990 r. Populus nigra — przekwitłe. Fagtts siltiatica — pąki. ptaki: nagrania ich głosów na płytach oraz śpiew w naturze. Wierzba szara. Głównym zadaniem artykułu było: 1) zebranie dalszych materialów-przyczynków do metodyki zapoznawania niewidomych z przyrodą. a także o dalszą popularyzację odnośnej problematyki wśród przyrodników. opadłe kwiaty męskie na drogach wysadzanych topolami. Salix cinerea — kwiatostany męskie przekwitające i przekwitłe (często na ziemi obok drzew). trzeciej dekadzie września i pierwszej października (1991 r. przy oznaczaniu małży bałtyckich odczytywano z klucza (7) cechy diagnostyczne danego gatunku. deformacje tkanek roślinnych (liści drzew).

Tussilago farfara — kw. Szafirek drobnokwiatowy. (nieliczne)..1.l. Jasnota purpurowa. Gołąb grzywacz. Ptaki Dominował śpiew następujących gatunków: Skowronek polny. Mniszek pospolity. B. Lamium purpureum i inne).kw.kw.kw. Tilia sp. przekw. 27 IV 1992 Lasy oraz zadrzewienie śródpolne wyraźnie zazieleniły się („zielona mgiełka") — p. „Wiosny zielonej" i „Wiosna zielona". Hepatica triloba — kw.. Piżmaczek wiosenny. Synogarlica turecka.. Ficaria verna — p. pełń.. Erithacus rubecula... PRZYCZYNKI DO ZAPOZNAWANIA NIEWIDOMYCH. (aspektowo).. Śledziennica skrętolistna.l. (aspekt).. Trznadel.. Forsycja. Świergotek drzewny. 129 Kopytnik pospolity.kw./kw. Turdus pilaris. Podano też informację o fruwających w tym czasie i przebywających na kwiatach motylach: Yanessa urticae.kw. Trawniki.kw. kwiatostany męskie zsychające się i p. 130 SERGIUSZ RIABININ 30 IV 1992 Kukułka.l.. Tussilago Jarfara — przekw.. Chrysosplenium ałternifołium — kw. Sambucus nigra. ugory. Narcyz.. Corylus auellcma — po kwitnieniu./kw. hopyrum thalietroides — kw. Kwiczoł. (aspektowo). — przekwitanie. Anemone nemorosa — pełn. Narcissus poeticus — p. Alauda awensis./przekw.. Rośliny zielne A. Zięba. Ziarnopłon wiosenny. — p. polychloros. Przylaszczka pospolita. antiopa. Streptopelia decaocto. Bełula verrucosa — p. Ficaria verna — p./przekw.. (aspekt). Sikora bogatka.kw. (aspekt).. Pulsatilla sp. Sorbus aucuparia — p. Taraiacum officinale —p. Acer platanoides — p. Narcyz.Brzoza brodawkowata. drzewa zażółciły się. (aspekt). — listnienie. Adoxa moschatellina — kw. Mniszek pospolity. Ziarnopłon wiosenny. Taraiacum officinale — kw. Narcissus pseudonarcissus — p.kw. Sturnus vulgaris. Zawilec żółty. (aspekt). Forsythia suspensa — p. Zdrojówka rutewkowata. — pąki i p. Anthus trivialis. Asarum europaeum — kw. Gonepteryx rhamni.kw./kw.kw. Cuculus canorus — pierwsze glosy. Rudzik. 1. kwiatostany zwarte i rozluźniające się. Anemone ranunculoides — pąki. Emberiza citrinella. Ogródki: Sasanka. (aspekt). (aspekt): łuski odchylone. zbocza dróg: Podbiał pospolity. Miodunka. 1 V 1992 Lipa./kw./kw. Jarzębina. (rzadko). Olsza czarna.kw. Lasy. Fringilla coelebs. Dziki bez czarny. Muscari botryoides — p. (22-23 IV 1992).l. Szpak..l. . Columba palumbus. Scilla bifolia — p. Turdus merttla./kw. Syringa vulgaris — p. ćma. Taraiacum officinale — p. Drozd śpiewak. i „główki" nasion. Alnus glutinosa — p. — pełnia. Bez pospolity. Cebulica dwulistna. (rzadko). V.l. C.) i pszczół (Apis mełlifera) wokół kwitnących roślin (Salix sp.kw. Turdus philomelos. — kwitnienie. Lamium purpureum — kw. V. Mniszek pospolity.kw. Owady Brzęczenie trzmieli (Bombus sp.kw. — 1. Kos.. Pulmonaria obscura — p. 1 Objaśnienia skrótów: kw. 26 IV 1992 Klon zwyczajny. a także o biegających na drogach polnych i miedzach chrząszczach--biegaczach ( Carabidae-Harpalinae). p. zadrzewienie śródpolne: Zawilec gajowy. — początek. Leszczyna. Podbiał pospolity. p. Parus major.

Kasztanowiec zwyczajny, Aesculus hippocastanum — p.l. i ukazywanie się kwiatostanów; łuski pąkowe wyraźnie odchylające się i odchylone. 2 V 1992 Lasy i zadrzewienia śródpolne zielone; dominujące fenofazy wielu drzew: listnienie — po listnieniu — młode liście {Fagus silvałica, Carpinus betulus, Betula verrucosa, Alnus glutinosa, Salix cinerea, Tilia sp., Coryłus ayellana). Czereśnia, Prunus cerasus — p.kw. (aspekt), Wiśnia, Prunus avium — p.kw. (aspekt), Klon zwyczajny, Acer platanoides — p.przekw., przekw. (ziemia przy drzewach od opadłych kwiatów staje się żółta);' p.l. Rośliny zielne A. Lasy, zadrzewienia śródpolne Gajowiec żółty, Galeobdolon luteutn — żółte pąki i p.kw., Gwiazdnica wielkokwiatowa, Stellaria holostea — p.kw./kw. (kępy na nasłonecznionych skrajach zadrzewień), Szczawik zajęczy, Oialis acetoseUa — p.kw./kw. (aspekt). Uwaga — zwrócono uwagę na odróżnianie przez niewidomych następujących szczegółów: Wierzba, Salix — łuski pąkowe (skórzaste) i wychylające się z nich bazie (na osobnikach drzew ściętych, leżących w cieniu); przekwitające kwiaty męskie cale pokryte pręcikami, opadające przy dotknięciu; ukształtowane już kwiaty żeńskie. Buk zwyczajny, Fagiis sihatica — różne fenofazy pąków i listnienia: pąki na końcach z zielonymi szczytami; pierwsze drobne miękkie liście (p.l.), listnienie i po listnieniu (bezpośrednio), Klon zwyczajny, Acer platanoides — łuski pąkowe rozchylające się, rozchylone i ukazywanie się kwiatostanów, Grab zwyczajny, Carpinus betulus — kwiatostany męskie (zwarte i rozluźnione), .Brzoza brodawkowata, Betula verrucosa — p.listnienia (pierwsze listki), ukazywanie się \ kwiatostanów męskich, fazy ich rozluźniania, Leszczyna, Corylus avellana — drobne listki (p.l./I.), Lipa, Tilia sp. — nabrzmiewanie pąków (w nasadzie: łuski pąkowe) i ukazywanie się w górnej połowie zielonych tkanek; p.l., 1., Tarnina, Prunus spinosa — „węzełki" pąków (liczne na gałązce), („węzełki" drobne, owalne), Kasztanowiec zwyczajny, Aesculus hippocastanum — pękanie pąków (łuski rozchylone, lepkość), p.l., ukazywanie się kwiatostanów, Dziki bez czarny, Sambucus nigra — listnienie i po listnieniu (jeden z krzewów wcześnie listniejących), Kopytnik pospolity, Asarum europaeum — kształt i skórzastość liści, Podbiał pospolity, Tussilago jarfara — pędy kwiatowe (rozwijające się przed liśćmi) okryte obficie łuskami, Ziarnopłon wiosenny, Ficaria verna — kwiaty na podnoszącej się łodydze. PRZYCZYNKI DO ZAPOZNAWANIA NIEWIDOMYCH... 131 Ogródki: — Pulsatilla sp. — „kosmatość" kwiatów. 2. Druga dekada czerwca 1990 r. Okres fenologiczny: „Wczesne lato"/p„Lata" Rośliny Pąki kwiatowe i p.kw. Lipa, Tilia sp., Kwiaty, kwiatostany Dziki bez czarny, Sambucus nigra — gat. charakterystyczny (kw.) dla okresu fenologicznego „Wczesne lato"., Naparstnica purpurowa, Digitalis purpurea. Owoce/ nasion a Jawor, Acer pseudoplatanus, Jesion wyniosły, Fraxinus ezcelsior, Buk zwyczajny, Fagus sihatica („torebki", pękające na szczycie), Grab zwyczajny, Carpinus betulus, Kasztanowiec zwyczajny, Aesculus hippocastanum (młode owoce w łupinach, opadające), Dereń świdwa, Cornus sanguinea, Jarzębina, Sorbus aucuparia,

Czereśnia, Prunits cerasus, Topola czarna, Populus nigra (biała „wata", wydobywająca się z łusek pąkowych wśród owoców opadłych na ziemię), Łubin, Lupinus sp. — strąki (ich „kosmatość), Tobołki polne, Thlaspi arvense. Zapach Rumianek bezpromieniowy, Matricaria discoidea (kwiaty przy roztarciu), Powój polny, Convolvulus artiensis, Cieciorka pstra, Coronilla varia, Nostrzyk żółty, Melilotus officinalis, Kozłek, Valeriana sp., Orzech włoski, Juglans regia (liście po roztarciu), Żywotnik (Tuja), Thuja sp. (igły i owoce po roztarciu), Róża, Rosa sp. — gat. charakterystyczny (kw.) dla okresu fenologicznego „Pełnia wiosny", Dziki bez czarny, Sambucus nigra. Liście, szpilki — wielkość: łopian większy i inne (wielkość liści), — charakter powierzchni: żywokost, podbiał, zajęcze łapki, kopytnik i inne, — inne cechy morfologiczne: liście dłoniaste (kasztanowiec), naprzeciwległe (jesion, jarzębina, orzech), okółkowe (łubin, przytulia), trójklapowe (przylaszczka), trójlistkowe (koniczyna). Łodygi — pnące: powój polny, Convolvulus arvensis, — pnące i czepne: przytulia czepna, Galium aparine. Kora Brzoza, Betula sp., Jawor, Acer pseudoplatanus, Grab zwyczajny, Carpinus betulus. 132 SERGIUSZ RIABININ Tab. 1. Wykaz głównych gatunków roślin, wykorzystywanych do demonstrowania wybranych walorów tyflologicznych w dniu 12 VI 1990 r. Lp. Nazwa rośliny Część rośliny do Jej walory Uwagi zademonstrowania tyflologiczne 1. Acer platonoides liście, owoce kształty porównanie

liści, owoców

obu gatunków

(1,2) 2

Acer pseudoplatantis liście, owoce kształty 3. Aesculus liście, owoce kształty h ippocastanum (młode) 4. Arctium sp. liście (żyłki na kształty

liściach) 5. Carpinus betuhis owoce kształty 6. Convolvidus arvensis kwiaty kształty, zapach 7. Digitalis purpurea kwiaty kształty, układ kolejność za-

kwitania (kwia-

ty najwyższe —

najpóźniej) 8. Fraiinus eicelsior liście, owoce kształty 9. Galium aparine

całość rośliny roślina o

charakterze

„czepnym" 10. Picea-Larix- Thuja gałązki z kształty porównanie szyszkami podobieństw i

różnic 11. Juglans regia liście zapach 12. Lupinus sp liście, kwiaty kwiaty w

kolumnie 13. Melilotus officinalis rośliny kwitnące zapach 14. Philadelphus kwiaty zapach coronarius

15. Abies-Picea szyszki

kształty porównanie 16. kwiaty zapach 17. Rosa sp. Stachys lanata liście „kosmatość" 20. Syringa t/ulgaris kwiatostany i zapach. kształty owoce 22. liście kształt . liście. Sorbits aucuparia liście i kształty owocostany 19. owoce zapach (kwiaty) 23. kwiaty. Sambucus nigra liście i kwiaty zapach kwiatów 18. Symphytum liście szorstkość officinale 21. Trifołium sp. Tilia sp. kształt (owoce).

133 Owady i roztocza dendrofilne Właściwości morfologiczne wielu gatunków wyrośli spowodowanych na roślinach przez owady (Insecta) orz pajęczaki-roztocza (Acari) sprawiają. a tym samym ułatwi sporządzenie z niego „tutki". w którą składane są jaja. Umbełliferae kwiatostany kształt (ogólnie) PRZYCZYNKI DO ZAPOZNAWANIA NIEWIDOMYCH. Przykłady oznaczania z klucza. Materiał przedstawiany niewidomym pochodził częściowo z zielników. z podkreśleniem. Dla porównania.) niewidomi. a tym samym miejsca zakładania tego domu: na blaszce liściowej. by reprezentował różne kształty wyrośli oraz różne ich rozmieszczenie na liściu. Niewidomi odczytywane im cechy diagnostyczne zestawiali z okazem trzymanym w ręku. a jednocześnie stworzy odpowiednie warunki do odżywiania się larwy. co zmniejszy jego turgor. między nerwami bocznymi itp. dowiedzieli się jednocześnie o intresującej biologii tego gatunku: instynkt nacinania nasady liścia i głównej żyłki liściowej w celu uniemożliwienia dopływu soków roślinnych do części liścia. Materiał tak starano się dobrać. że uszkodzenia te mogą być rozpoznawalne za pomocą dotyku przez niewidomych w sposób prosty. nieuszkodzone. liściach uszkodzonych przez tutkarza brzozowego (Deporaus betulae L. zwykle obok liści uszkodzonych podane były liście normalne. Na wstępie podane zostały w wielkim skrócie informacje o wyroślach. Zwrócono uwagę. na nerwie głównym.24. ale że mogą być związane z zagadnieniem opieki nad potomstwem. Buk (Fagus sihatica) . to znaczy. Na dostarczonym do wglądu materiale tj. na samym brzegu blaszki... że z jednej strony są one wynikiem reakcji tkanki roślinnej na podrażenienie mechaniczne i chemiczne przez sprawcę. z którym bliżej zapoznawali się dotykiem palców lub ust. z drugiej zaś strony są one swoistym domem dla żerującego owada lub pajęczaka. na żyłce liściowej. Większość z tych wariantów niewidomi sami mogli stwierdzić na dostarczonych im okazach. że uszkodzenia te mogą być spowodowane nie tylko przez żer samego sprawcy. z odpowiednim przygotowaniem przez samicę tkanki liściowej dla złożenia jaj i wylęgających się później z nich larw. konsumującej zsychającą się tkankę liściową. zapoznając się z istotą uszkodzenia. zanim przystąpiono więc do oznaczania niewidomi zapoznali się z cechami charakterystycznymi liści danego gatunku drzewa. podkreślona też została interesująca specjalizacja dotycząca miejsca żerowania na liściu. częściowo zbierany był w terenie tuż przed demonstracją. Cechy diagnostyczne odczytywano z klucza (7) ułożonego według roślin żywicielskich. jak to ma na przykład miejsce u ryjkowców-tut-karzy (Coleoptera-Curculionidae-Rhynchitini) zwijających liście w „tutkę" („cygaro"). Tussilago farfara liście strona górna i porównanie dolna 25.

jeszcze przed podaniem im cech kluczowych).) ptaki odzywały się znacznie mniej intensywnie niż w okresie wiosennym. dudek — sowa włochata. Lw. takich np.. a z żywych liści — wówczas na tle nie suchej jeszcze tkanki liściowej. niewidomi szybko odpowiedzieli sami. a mianowicie w przypadku drobnych. jak: „werbel" dzięciołów. lipa. Turdus merula. a cały liść może być pofałdowany bądź złożony ku górze swymi połówkami (uwaga: na pytanie. W związku z okresem obserwacji: (lato 1991 r. bardzo twarde (uwaga: wszystkie te ce134 SERGIUSZ RIABININ chy były bardzo dobrze wyczuwane i rozpoznawane przez niewidomych) — Mikiola fagi Riibs. jajowato-stożkowate. ostro zakończone. pierwiosnek — świstunka — piecuszek. topola. podawanie ich wykazu mijałoby się jednak z celem. Erithacus rubecula. wydaje się jednak. W ten sposób oznaczono cały szereg deformacji na innych drzewach i krzewach: dąb. przy dłuższych próbach dotykowych opuszkami palców i ustami zdołały jednak wyczuć obecność i tych anomalii w tkance liściowej. nagie. posłużono się tutaj następującymi przykładami: drozd śpiewak — paszkot — kos. wyrosłe mogą zlewać się ze sobą. jaśmin.Na górnej stronie liścia wyrosłe do 10 mm wysokie. obecność wyrośli zaznaczyłaby się znacznie wyraźniej (przypuszczenie to wymaga w przyszłości sprawdzenia). spłaszczonych. trzciniak — PRZYCZYNKI DO ZAPOZNAWANIA NIEWIDOMYCH. 7) zademonstrowanie niektórych interesujących głosów wśród gatunków nie naszej fauny. 3) zademonstrowanie głosów specyficznych. słowik szary — słowik rdzawy. wiąz. W ogromnej większości przypadków niewidomi szybko i łatwo wyczuwali obecność wyrośli na liściu. jedynie w dwóch przypadkach zaznaczyły się pewne trudności. gdyby materiał podany niewidomym nie pochodził z zielnika. 6) zademonstrowanie zdolności niektórych ptaków naśladowania różnych głosów z otoczenia z mową ludzką włącznie. \ Ptaki Głównym zadaniem zajęć ornitologicznych było: 1) zademonstrowanie niewidomym różnorodności ptasich głosów przy pewnym ich usystematyzowaniu: od piosenki najprostszej po najbardziej złożoną. że nerwy po stronie spodniej są zwykle bardziej wypukłe. wywołanych przez szpeciela Eriophyes tiliae var. Turdus pilaris.. 135 trzcinniczek. zięba — piecuszek. Fringilla coełebs. kukułka europejska — kukułka indyjska. Columba palumbus. Niektóre jednak osoby. na czym polega deformacja takiego liścia w porównaniu z liściem zdrowym. Cuculus canorus. Oriolus oriolus. sierpówka — grzywacz. Metoda: — Zajęcia prowadzone były w terenie oraz w warunkach kameralnych. niemniej śpiew około 10 gatunków można było bez trudu zademonstrować w najbliższym otoczeniu. z wklęśnięciami pośrodku wyrośli Neuroterus numismalis na dębie oraz poduszeczkowatych zwlosień na liściach lipy. spowodowanych przez pokolenie jesienne Neuroterus ąuercus baccarum. bardziej wyraziste. — Zygiobia carpini F. liosoma (Acari). niewidomi we wszystkich przypadkach sprawdzili to sami) zgrubiałe. Brzeg liścia bardzo wąsko ku górze podwinięty i nieco zgrubiały (uwaga: podano dla porównania liść o normalnie wykształconym brzegu) — Eriophyes stenaspis typicus Nal. w tym właśnie okresie. wierzba. Grab (Carpinus betulus) Nerw główny i nasada nerwów bocznych po stronie spodniej liścia (poinformowano. Turdus philome-los. że we wszystkich omawianych przypadkach trudności te byłyby znacznie mniejsze. oto ich wykaz: Streptopelia decaocto. „beczenie" bekasa kszyka w czasie lotów godowych itp. Pewne trudności budziło też wyczucie wyrośli na dębie. 2) zademonstrowanie podobieństw i różnic w śpiewie ptaków wśród gatunków bliskich i odległych. do najczęściej odzywających się należały: . 5) wprowadzenie do terenowych obserwacji wiosennych z demonstrowaniem głosów najpospolitszych gatunków.. 4) zapoznanie z głosami ptaków najbliższego otoczenia.

Mytilus edulis. paznokcie. trzymając w ręku wręczane im muszle sprawdzali. w czasie spacerów po plaży mają możność zapoznania się z pospolitymi gatunkami mięczaków. Izd. kształt dosyć wyraźnie trójkątny o niesymetrycznie położonym. chropowata). usta) 136 SERGIUSZ RIABININ mogą dość łatwo zapoznać się z poszczególnymi gatunkami. Macoma (Tellina) baltica oraz Dreissensia polymorpha. N. Cardium edule. co dało się wyczuć w reagowaniu niewidomych na poszczególne glosy. górna — nieco chropowata (delikatne. powierzchnia dolna u Mytilus i Mya — gładka. ślad po mięśniach w miejscu ich przy-czepu itp. budowa zamku itp. która z cech diagnostycznych (kluczowych) odpowiada. a która nie. np. kawałkach drewna itp. Metoda odnośnych zajęć była następująca. muszla Cardium a muszla Macoma. przedstawiciela skorupiaków-wąsonogów (Cirripedia). Po stwierdzeniu z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Cardium edule). Pukinskij. odróżniając ją od śpiewu gatunków innych. zamek. Macoma baltica. podawano z książki (7) elementarne wiadomości o jego bioekologii. Leningradzkogo Uniwersiteta. kształt muszli: mniej więcej trójkątnie wydłużony (Mytilus edulis. jak i na gałązkach. pochodzących nie z naszego Bałtyku. szczegóły budowy aparatu zamykającego i otwierającego muszle. Niewidomi otrzymywali zestaw gatunków (po 2. niewidomi za pomocą dotyku (opuszki palców.) demonstrowano je na przykładzie gatunków większych. Zajęcia ornitologiczne z niewidomymi ze wszech miar zasługują na szczegółowe ich opracowanie i szerokie realizowanie. Dzięki takim szczegółom morfologii skorupki jak: ogólny kształt. ptaki regionu Amuru (Mie-łodija). W warunkach kameralnych korzystano z następujących nagrań płytowych: Gołosa ptic w prirodie (Mielodija). muszla Mytilus a muszla Dreissensia. lyżeczkowaty twór . J. E.Streptopelia decaocto. żeberkowana. Stimmen einhemischer Vó(jeł (Kosmos). Turdus pilaris. niemal ostrym fałdzie grzbietowym. Niewidomi szybko też wychwytywali specyfikę piosenki poszczególnych gatunków. W celu jaśniejszego uchwycenia przez niewidomych niektórych właściwości morfologicznych muszli (charakter powierzchni. muszle bardziej rozdęte (Cardium edule) i bardziej spłaszczone (Macoma baltica). np. Golowanowa. np. 1972). Przedmiotem obserwacji były następujące gatunki małży najczęściej spotykane na plażach naszego Bałtyku: Mya arenaria. Niewidomi dobrze wyczuwali następujące właściwości morfologiczne muszli u poszczególnych gatunków: charakter powierzchni dolnej i górnej. S. rozpoznawane były nawet pewne subtelności w zróżnicowaniach kształtu muszli. B. Następnie odczytywano fragmenty z klucza do oznaczania tych mięczaków (7). 3 osobniki z każdego) na plastikowych tackach i musieli je posegregować według podobieństwa i różnic cech morfologicznych. powierzchnia górna z promienisto rozchodzącymi się żeberkami u Cardium edule i brak takich żeberek u Macoma baltica. Fringilla coelebs. Ogólne zainteresowanie glosami ptaków było bardzo duże. „zęby" zamka u Cardium edule. charakter powierzchni górnej i dolnej (gładka. Na zakończenie zajęć przeprowadzono z niewidomymi „podsumowanie" liczby znanych im już bądź z terenu. od którego odchodzi prawie prostopadłe w dół wewnętrzna ścianka muszli: Dreissensia i wszystkie te cechy znacznie mniej wyraźne u Mytilus edulis. wspólśrodkowe prążkowanie). Columba palumbus. Prócz małży zademonstrowano również wapienne „domki" pąkli bałtyckiej (Balanus improińsus). znajdowanych nieraz gromadnie zarówno na powierzchni muszli. Malczewskij. których muszle były przedstawione w czasie zajęć. wyrzucanych przez fale na brzeg. a niewidomi. Uzupełnienie to zwraca uwagę na interesujące szczegóły budowy tych „domków" jako wyraz adaptacji do osiadłego trybu życia tych skorupiaków w strefie przypływu i odpływu fal. bądź z płyt gatunków: było ich około 30. Mięczaki (małże bałtyckie) W okresie wakacyjnym niewidomi często wyjeżdżają do ośrodka wypoczynkowego nad morzem w Sobieszewie. jajkowato-owalny (Mya arenaria. Dreissensia polymorpha). by później podać informację na czym polegają różnice bądź podobieństwa. Pticy pieried mikrofonom i fotoapparatom (A.

Charakterystykę tego okresu (w kontekście innych pór fenologicznych) zacytowano z książki: D.wiązadelka u Mya arenaria. Riabininowie Miasto — teren szkolnych wycieczek biologicznych2. kotewki-orzecha wodnego.. Powierzchnia skorupki z licznymi promienisto od szczytu rozchodzącymi się żeberkami. Rośliny Owoce. orzeszki jadalne: pistacji. że przyroda jest „księgą przyrody" z następującymi kolejno po sobie w cyklu rocznym kartami-stronicami. Podano przykłady różnych podziałów roku na pory fenologiczne. sosny smolnej. S. Podkreślono... że w rozdanym materiale dominuje jedna skorupka. parczeliny trójlistnej — jako skrzydlaka okrągłego. dereń biały. modrzewia. nieliczne osobniki z zachowanymi jeszcze dwoma muszelkami zostały zademonstrowane osobno na przykładzie: Cardium.. Przypomniano także podstawową zasadę ujęć kluczowych: dwie przeciwstawne cechy. między innymi: akacji. limby. stanowiące „wieczko". powojnika — jako owocu z puchem.. nieco rozdęta — Rogowiec bałtycki (Macoma baltica L..) Uwaga: jak już wspomniano. daglezji. Skorupka w zarysie mniej więcej trójkątna — Omułek jadalny (Mytilus edulis L. grabów. Pora fenologiczna: początek „Złotej jesieni" — żółknięcie i początek opadania liści brzóz. niewidomi z łatwością go wyczuwali przy jednoczesnym poinformowaniu ich o istocie tego tworu. PRZYCZYNKI DO ZAPOZNAWANIA NIEWIDOMYCH. fistaszków (orzeszki ziemne). różne fazy rozwojowe (zamknięcia i otwarcia szyszek).. Mytilus. 137 Niektóre demonstrowane muszle Mytilus edulis szczepione były bisiorem.) — Skorupka w zarysie mniej więcej okrągła.. między innymi szyszki sosny zwyczajnej.3. łubinu — jako strąki..) — Powierzchnia skorupki gładka lub ze wspólśrodkowymi prążkami . poza tym: owoce kasztanowca. Trzecia dekada września — pierwsza dekada października 1991 r. Oto cytowane przy oznaczaniu fragmenty klucza: (7) 1. kalina koralowa.. przypominano.) — Długość skorupki 40-80 mm. jarzębina (podobieństwo owoców z kaliną koralową — tej ostatniej bardziej miękkie)..2... czy zamknięty.. jako przykłady owoców — skrzydlaków: jesiony i graby (rosnące tutaj przy zabudowaniach). po oznaczeniu gatunku podawano też z klucza podstawowe informacje o jego bioekologii. a także owoce lipy. za pomocą paznokcia małego palca lub naprowadzanego ołówka niewidomi dość łatwo stwierdzali... niekiedy prawie kolista. nasiona spotykane w tym czasie: a) jako przykłady typu morfologicznego.. miejsca przyczepił mięśni zwierających w postaci płytkich wklęśnięć o bardzo wygładzonej powierzchni u Mya arenaria. szyszki: podobieństwa i różnice poszczególnych gatunków. 3... sosny wejmutki. Wśród okazów wspomnianej pąkli bałtyckiej (Bala-nus improvisus) niektóre osobniki posiadały „domki" zamknięte przez dwie płytki wapienne. orzecha włoskiego (porównanie z kasztanowcem).. Długość skorupki 15-20 mm. dł. Zademonstrowano różne typy owoców.. z których tylko jedna może być zgodna z właściwościami morfologicznymi oznaczanego okazu.. skorupka w zarysie jajowata. Macoma.. Przykłady korzystania z klucza do oznaczania (7): Na wstępie podano podstawowe wiadomości o najbardziej charakterystycznej właściwości małży: ciało zamknięte w dwuklapowej muszli (muszla składa się z 2 połówek). 2. skorupka wydłużona. 138 SERGIUSZ RIABININ ???-?> ? .. kasztana jadalnego. 20-30 mm — Sercówka jadalna (Cardium echde L. u innych tego wieczka już nie było.. jako . 3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. eliptyczna lub jajowata . lip i inn.... „szyszeczki" olchy... kalina hordowina. sosny czarnej.. Warszawa 1975... jajowata lub eliptyczna — Małgiew piaskołaz (Mya arenaria L. czy „domek" jest otwarty. świerka..

winny być objęte szczególnym zainteresowaniem tyflopedagogów nastawionych na zaznajamianie niewidomych z przyrodą. spowodowane przez muchówkę--pryszczarkę (Diptera-Cecidomyidae) — Zygiobia carpini: liście te porównywano z liśćmi „zdrowymi". liosoma lub Erio-phyes stenaspis typicus. specjalnych merytorycznych trudności w percepcji zjawiska ze świata roślin przez niewidomych być nie powinno. Podkreślono rolę szyszek. dzięciołów. przedstawiono też glosy niektórych ptaków „nowych" — polskich. Ptaki — Odczytywano broszurę Jana Sokolowskiego O ptaszkach. — Bardzo dobrze były wyczuwane „tutki" („cygara") — uszkodzenia liści brzóz. Reakcja słuchaczy była bardzo żywa. rosnących w pobliżu zabudowań — zgrubienia na żyłce głównej. ze względu na to. gili). — Rośliny.. Owady Zademonstrowano — jako przykład wyrośli pospolitych. że większość przedstawionych do obserwacji obiektów i zjawisk nadaje się do zademonstrowania ich niewidomym. jako pokarmu wiewiórek. z którymi niewidomi zapoznali się poprzednio (większość słuchaczy zapamiętała te głosy dobrze). obok ptaków. kukułki europejskiej — kukułki głuchej. kosa — drozda śpiewaka — paszkota. Warszawa 1949. kwiczołów. Eriophyes tiliae var. kryterium wyboru: głosy bardziej interesujące. Zademonstrowano owoce łopianu — jako bardzo charakterystyczne i na których często zatrzymują się szczygły. — Wydaje się. jemiołuszek. przeprowadzono porównanie piosenek niektórych gatunków: np. gniazdach i pisklętach? w celu wzbudzenia zainteresowania biologią ptaków. Państwowe Zakład}' Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. — Nawet trudne — ze względu na właściwości morfologiczne — do uchwycenia niektóre wyrosła. często spotykanych na grabach. były przez większość osób wyczuwane i rozpoznawane. wzbudziła ta broszura prawdziwe zainteresowanie. na materiale świeżo zebranym w terenie (drzewa i krzewy liściaste) oraz materiale zielnikowym. bez wyrośli. że posiadają cały szereg nieprzeciętnych walorów tyflologicznych. łatwych do rozpoznania dotykowo. ze względu na bardzo interesującą biologię tego gatunku (i jemu pokrewnnych) bezsprzecznie warto go uwzględnić przy zapoznawaniu niewidomych z przyrodą. kosów. szczygłów. krzyżodziobów. jak i obcych (syberyjskich)). Przy słuchaniu piosenek — podawano najważniejsze szczegóły dotyczące bioekologii gatunku. Uwagi końcowe i wnioski — Przeprowadzone zajęcia wykazały. że to „trudne" względnie „trudniejsze" obiekty mogą mieć szczególne znaczenie przy doskonaleniu zmysłu dotyku przez niewidomych. Zajęcia prowadzone były w pomieszczeniu. PRZYCZYNKI DO ZAPOZNAWANIA NIEWIDOMYCH. łatwiejsze do zapamiętania. — Szczególnie żywe zainteresowanie budziły wśród niewidomych ptasie głosy. trznadla — ortolana. uzależnionym od indywidualnych właściwości osoby. b) jako przykłady pokarmu dla koczujących i przylatujących na zimę ptaków (szpaków. wywołane przez ryjkowca Deporaus betulae. 139 — Nagrania głosów ptaków (płyty): powtórzono glosy ptaków. 140 . — Rośliny i ptaki winny być szczególnie wykorzystywane przy zapoznawaniu niewidomych z sezonowymi zjawiskami przyrody.bardzo charakterystyczne i jako rzadki gatunek chroniony w rezerwatach. przy różnym oczywiście stopniu chłonności. śniegu-liczka (jeden z ulubionych pokarmów dzwońców). jak np. ponieważ na materiale ptaków można zademonstrować niewidomym całą gamę zagadnień ogólnobiologicznych.. drozdów śpiewaków. to samo można powiedzieć odnośnie do szczegółów morfologii muszli małży bałtyckich. charakterystyczne. zajęcia ornitologiczne winny tutaj wysunąć się na czoło.

J. 2. Zdaniem C. Samoocena stanowi istotny składnik obrazu własnej osoby. Zofia Palak WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCENY UCZNIÓW NIEWIDOMYCH Analiza problemu samooceny w świetle literatury przedmiotu I Definicja samooceny Samoocena jest elementem wartościująco-oceniającym obrazu własnej osoby i stanowi jego integralną część (C. I. którymi kieruje się ona w swoim postępowaniu. tym bardziej trafna (adekwatna) staje się samoocena (L. Zdaniem C. Riabinin D. Rogersa (1954). Owa główna cecha określana bywa mianem dominanty. Riabinin S. Riabinin S. 3. R. Samoocena może być rozpatrywana globalnie lub cząstkowo. jak i przedmiotu (treści) — sumą lub wypadkową ocen cząstkowych (dotyczących poszczególnych cech).. 1976). „Szkoła Specjalna" 1976. Dominanta nie musi być jednak stała. poczynione w Zulowie zajęcia potwierdzają to w całej pełni.: Pomóżmy niewidomym poznawać przyrodę. zorganizowanym i zwartym zespołem percepcji odnoszących się do „ja". Riabinin S. gdyż bez niej niemożliwe byłoby ani określenie własnej istoty. 142 ZOFIA PALAK . Kona (1967) i L. Olearnik M. a tym samym określonej zdolności do poznawania siebie i swoich cech. 3. A. Kon.: O zaznajamianiu niewidomych ze światem przyrody. możliwości. R. Warszawa 1983. Obraz ten to zbiór wiedzy jednostki o swoich cechach. Zatem im bardziej uświadamiana jest dominanta. Globalna ocena siebie nie może być — zarówno po względem poziomu.: Poznajemy żywą przyrodę.: Pomóżmy niewidomym poznawać przyrodę. [w:] Tyflopedagogika. zdolności i wad. 1959). środowiska i życia w ogólności (C. Jest on złożonym elementem własnego doświadczenia jednostki. 1. zależy ona bowiem od rodzaju „ja". Poznajemy małże bałtyckie. BIBLIOGRAFIA Riabinin S. „Kosmos" 1979. Niebrzydowski. która jednoczy wokół siebie pozostałe cechy i wartości jednostki. Reykowskiego (1966). Riabinin S. swoich cech.: Wycieczki przyrodnicze dla niewidomych.: Uwagi o możliwościach realizacji nowego programu biologii w szkołach dla niewidomych. L. S. Rogers. „Problemy" 1980. którą jednostka uważa za dominującą wśród innych cech i z którą się identyfikuje. ani też wyodrębnienie siebie ze środowiska. „Pochodnia" 1981. Samoocena jest postawą wobec siebie samego. (Przedruk). Niebrzydowski. 1976. stanowi ona zatem komponent emocjonalny obrazu własnej osoby. Natomiast obraz własnej osoby powstaje jako skutek posiadania przez człowieka samoświadomości. Riabinin S. Lublin 1989. 1973. by wysunięte swego czasu hasło „Pomóżmy niewidomym poznawać przyrodę" było coraz szerzej i wnikliwiej opracowywane i wprowadzane w życie. Riabinin S. Przykłady wycieczek przyrodniczych do pospolitych środowisk. Olearnik M.SERGIUSZ RIABININ — Przedstawione w książce Szkolne wycieczki przyrodnicze dla niewidomych (7) obiekty i zjawiska wydają się być jak najbardziej odpowiednie pod względem tyflologicznym. 3. Rogers. — Pozytywna percepcja większości zjawisk przyrody przez niewidomych zachęca i dopinguje do tego. R.: Problematyka wycieczek przyrodniczych to szkołach dla niewidomych. Niebrzydowskiego (1976) miarą poziomu samooceny globalnej jest poziom oceny tej cechy. z którym jednostka identyfikuje się w danej chwili.: Rola fenologii w szkołach dla niewidomych „Szkoła Specjalna" XXVII 1968. PWN. Riabinin S. WSiP. Podgóreckiego (1968). „mnie" oraz „moich" relacji do innych osób. R. A. S. Rogersa (1959) jest wartościującym doświadczeniem odnośnie własnego „ja". „Pochodnia" 1988.: Szkolne wycieczki przyrodnicze dla niewidomych. 1978 i inni). Warszawa 1981. Brzezińska. I. 6. Riabinin S. ale także o wartościach. możliwościach i umiejętnościach. 1959.

Ad. E. 1981) w oparciu o wnikliwą obserwację i duże doświadczenie we współpracy z niewidomymi. Wysoki poziom samooceny posiada jednostka stawiająca przed sobą cele trudne do osiągnięcia. Właściwości samooceny Na podstawie analizy bogatej literatury przedmiotu można wyróżnić trzy główne właściwości. Ad. osobistą częścią obrazu własnej osoby. Niebrzydowski. wysuwają . których jakość zależy głównie od aktualnych sukcesów. wobec tego poznanie samooceny w określonych dyscyplinach pozostaje w ścisłym związku z ogólnym kierunkiem oceniania siebie. c) adekwatna — nieadekwatna. cechy. lęku.. 1976. nie zmieniającym się bez ważnych i realnych powodów. 1972). niepowodzeń lub innych okoliczności. dlatego że jest ona najbardziej intymną. Samoocena adekwatna jest bardzo pożądana. pozwalając krytycznie ocenić własne możliwości w różnych dziedzinach. można ją uznać za pewien rodzaj patologii. Układają się one na kontinuum: a) stabilna — niestabilna. c) Wskaźnikiem adekwatności samooceny jest stopień zgodności własnych opinii na temat swoich możliwości z rzeczywistymi możliwościami 1 właściwościami jednostki. Ponieważ samoocena tzw. Niski poziom oceny siebie prezentują osoby wybierające zadania łatwe. Tyszkowa. Poziom samooceny świadczy o ocenie poziomu własnych możliwości. Analizując konsekwencje braku wzroku dla funkcjonowania jednostki S. Natomiast samoocenę niestabilną posiada osoba 0 zmiennych opiniach na swój temat. Ad. wybierająca trudne zadania. Niebrzydowski. Konsekwencją zaniżonej samooceny jest ograniczenie aktywności. o stopniu zaufania.Zidentyfikowanie i ustalenie poziomu dominanty samooceny jest bardzo trudne a często wręcz niemożliwe. Adekwatną samoocenę posiada jednostka. Pozwala jednostce stawiać przed sobą możliwe do wykonania cele oraz krytycznie oceniać swoje zamierzenia. Samoocenę stabilną posiada jednostka o stałym systemie sądów o sobie. swoje możliwości. ze względu na możliwoWŁAŚCIWOŚCI SAMOOCENY UCZNIÓW. Samoocena nieadekwatna jest niekorzystna z punktu widzenia funkcjonowania jednostki. Samoocena nieadekwatna. nietrafna może być dwojakiego rodzaju: zawyżona — wtedy gdy jednostka przecenia własne możliwości lub zaniżona — gdy jednostka nie docenia ich. Stabilność samooceny świadczy o dokładności. Pozwala ona krytycznie ustosunkować się do siebie oraz nieustannie przymierzać swoje możliwości do pojawiających się coraz nowych wymagań stawianych przez życie. b) Wskaźnikiem poziomu samooceny jest stopień trudności i poziom stawianych przed sobą zadań (szczegółowych lub ogólnych). Sękowska (1965. Prowadzi się niewiele badań empirycznych dotyczących chociażby najogólniej problematyki samooceny osób z inwalidztwem wzroku. 143 ści dobrego przystosowania się do otoczenia. Ruszczyc (1955) a także Z. mająca równocześnie zaufanie do własnych możliwości. dominanty rzutuje na samoocenę w ogóle. wymiary samooceny: stabilność. tworzenie się niepokoju. Sieriebriakowa.. poziom i adekwatność. b) wysoka — niska. do siebie oraz o poziomie aspiracji. a) Wskaźnikiem stabilności samooceny jest względna stałość opinii i sądów wartościujących jednostki o sobie. 1965. realnie oceniająca własne cechy. dojrzałości i usystematyzowaniu wiedzy na własny temat (L. 1976). poczucia bezwartościowości itp. i Przegląd badań nad samooceną uczniów niewidomych W literaturze tyflologicznej mało miejsca poświęca się analizie właściwości samooceny uczniów niewidomych. a także wnikliwie analizować wszelkie dowody za i przeciw sobie (L. M.

jak: W. leniwy. M. wykazały. Weller (1953) a także F. Zunich i B. smutny itp. M. Twierdzenia o poczuciu niższości i skłonności do braku wiary w siebie niewidomych zawarte są w pracach takich autorów. W badaniach posłużono się dwoma seriami zadań: 1) opartych na materiale dydaktycznym — zadań matematycznych. 1959).. H. WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCENY UCZNIÓW.. M. Zbieżne z powyższymi rezultaty uzyskali M. 1976). kompleksów niższości z różnorodnymi ich objawami. Witwickiego (1962). W celu odpowiedniego doboru zadań dla uczniów klas VII i VIII odwoływano się do doświadczeń ich nauczycieli. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w tym względzie między badanymi grupami. dobrze nadającą się do badania właściwości samooceny. Greenberg (1957). wskazują na to. głównie jej poziomu. jak: T. Jerwis. K. zatem trudno mówić o zdecydowanym wystąpieniu u badanych uczniów niepełnosprawnych poczucia mniejszej wartości.sugestie o tworzeniu się u nich poczucia małej wartości własnej w odniesieniu do osób pełnosprawnych. Niebrzydowski. J. zaniżonej samooceny. tak że badany powinien wybrać i rozwiązać cztery zadania. poziom i adekwatność. Metodologia badań własnych Celem podjętej pracy jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: jaka jest samoocena uczniów niewidomych w porównaniu z ich pełnosprawnymi rówieśnikami pod względem jej podstawowych właściwości takich jak: stabilność. Ledwith (1965). E. badając skalą pojęcia o sobie grupę chłopców i dziewcząt niewidomych i widzących. 145 . Jednak różnica wyników uzyskanych przez dzieci niewidome i niedowidzące nie jest istotna statystycznie. Raskin. że ogólnie poziom samooceny niewidomych i widzących jest taki sam. Sommers (1944). poklasyfikowanych w trzy grupy: zadania łatwe. takie jak: przyjazny. jak i pozytywnych (F. że: u dzieci niewidomych wystąpiła tendencja zaniżania samooceny w odniesieniu do wszystkich rodzajów wyobrażeń o sobie. Istnieją również przesłanki do przypuszczeń o niższym poziomie samooceny a także o mniejszej adekwatności samoocen niewidomych a konkretnie do ich zaniżania. Istota tego eksperymentu polega na tym. Przedmiotem analizy dla określenia charakterystyki samooceny uczniów w prezentowanych badaniach są trzy momenty: — stabilność dokonywanych wyborów zadań do rozwiązania — świadczy o stabilności samooceny. Carroll (1961). 2) opartych na materiale wykonawczym — zadań z „wkładania trójką-towej" T. Czynność tę powtarza się czterokrotnie. Zaobserwowano jedynie występowanie w ocenie siebie 144 ZOFIA PALAK u inwalidów wzroku większej liczby skrajnych wyników. N. Dobrzańską-Sochę (1976). z wyjątkiem wyglądu zewnętrznego. Jerwis (1959) — dotyczących między innymi problemów samooceny uczniów niewidomych. N. Bauman (1954). Hoppego (1930 — L. dotyczące między innymi samooceny. Badani oceniali. Przytoczone badania wskazują na to. a następnie wykonać dowolne zadanie spośród dziewięciu ułożonych pod względem wzrastającego stopnia trudności. N. Z prezentowanych stwierdzeń wynikają pewne sugestie w zakresie podstawowych właściwości samooceny. że osobie badanej poleca się wybrać. zarówno wysoce negatywnych. w jakim stopniu — dobrze lub słabo — odnoszą się do nich poszczególne przymiotniki. średnio trudne i trudne. że w zakresie poczucia własnej wartości. oceny różnych aspektów własnej osoby generalnie nie ma różnicy między badanymi grupami niewidomych i widzących. W badaniach zastosowano metodę wzorowaną na eksperymencie opracowanym przez F. Empiryczne badania uczniów niewidomych i widzących prowadzone przez A. Wyniki badań empirycznych — takich autorów.

Analiza uzyskanych wyników badań wykazała. nieznanych zadaniach (wkladanka trójkątowa). jak i wolne bezpośrednio od doświadczeń — zadania wykonawcze.671 n. W analizie statystycznej uzyskanych danych wykorzystano test „Z" A. Grupę kontrolną stanowili uczniowie szkół masowych dobrani parami z uwzględnieniem kryterium płci.i. Wyniki badań Stabilność samooceny Zastosowanie w badaniach dwu serii zadań: dydaktycznych i wykonawczych.4 75 66 65. niezależnie od odnoszonych sukcesów bądź niepowodzeń.i.1 153 141 70. tzn. — stopień zgodności (adekwatności) dokonywanych wyborów z realnymi możliwościami rozwiązania zadania — świadczy o adekwatności samooceny. Wskaźnikiem stabilności samooceny w prezentowanych badaniach jest względna stałość wyborów zadań do rozwiązania. że większość badanych uczniów (zarówno niewidomych. Biorąc pod uwagę łącznie samooceny swoich możliwości dokonywane w oparciu o zadania związane z doświadczeniem — zadania matematyczne.3 Porównanie częstości z = 1.3% samoocen uczniów widzących posiada cechy stabilności (tab.i.8% samoocen uczniów niewidomych i 65. A — uczniowie niewidomi B — uczniowie widzący .227 n.239 n. wieku i pochodzenia społecznego.5 61.— stopień trudności zadań wybieranych do rozwiązywania — świadczy o poziomie samooceny. jak również w sytuacji wolnej bezpośrednio od doświadczenia. umożliwiło określenie właściwości samooceny własnych możliwości badanych w dwóch dziedzinach funkcjonowania. jednak analiza porównawcza częstości występowania samooceny 146 ZOFIA PALAK Tab. 1) Nieco więcej (o 5. Badaniami objęto 108-osobową grupę uczniów niewidomych (bez dodatkowych kalectw) będących uczniami klas VII i VIII w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci Niewidomych w Krakowie.8 65.2 79. Góralskiego (1974) do porównywania częstości. Wrocławiu. wybieranie zadań o bardzo zbliżonym poziomie trudności. 70. 1.5%) samoocen stabilnych stwierdzono w grupie niewidomych. Stabilność samooceny Grupy badanych Zadania matematyczne Wkladanka trójkątowa Ogółem N % N % N % A B 78 75 72. w sytuacji związanej z uprzednio zdobytym doświadczeniem (zadania matematyczne). z = 1. z = 0. jak i widzących) posiada samoocenę stabilną. Owińskach i Bydgoszczy. bo związanej z oceną własnych możliwości umysłowych i wykonawczych w zupełnie nowych. Laskach.

i.9 63 75 29 2 34.1 Porównanie częstości z . Niestabilność samooceny Grupy badanych Zadania matematyczne Wkladanka. Zarysowująca się tendencja do bardziej stabilnych samoocen dokonywanych przez młodzież niewidomą wydaje się być efektem treningu w ocenianiu własnych możliwości. jak i widząca. 2). z = 1. są zbieżne z wynikami badań L.2% uczniów niewidomych i 34. w serii zadań opartych na WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCENY UCZNIÓW. że częściej badana młodzież. Tab. Niebrzydow-skiego (1976) dotyczącymi młodzieży widzącej. Dane.8 30. 2.227 n. Zdecydowanie mniejsza część badanych prezentuje samoocenę niestabilną — 29..301 n. W jego badaniach procent młodzieży z samooceną niestabilną wahał się w granicach 23-36 w poszczególnych grupach.6 33 42 30. Góralskiego. Interesujące jest to. które uzyskaliśmy.i. trójkątowa Ogółem N % N % N % A B 30 33 27. Uczniowie niewidomi na skutek znacznych utrudnień orientacyjnych i sensorycznych zmuszeni są przez swoją sytuację życiową do częstszej samodzielnej oceny własnych możliwości i stąd większa stabilność tych ocen. 147 .5 38..stabilnej w badanych grupach młodzieży (dokonana za pomocą testu „Z" — A. 3 = 1.7% uczniów widzących (tab.452 n. 1974) nie wykazała istotnych statystycznie różnic w tym względzie. zarówno niewidoma.0.i. ocenia siebie niestabilnie w serii zadań bezpośrednio nie związanych z uprzednio nabytym doświadczeniem.

wysoki (zadania trudne) N % N % N % A B 116 94 53. Potwierdza się zatem opinia. jak oceniają swoje możliwości. w sytuacjach znanych. iż łatwiejszy wskaźnik samooceny niestabilnej uzyskano w Teście Kwadratów Rybakowa.05. średni (zadania średnio trudne) P.i. Tyszkowej (1972) a także L.4 Porównanie częstości z = 2. że badana młodzież najczęściej prezentuje niski poziom samooceny. że istotnie częściej niski poziom oceny własnych możliwości występuje w grupie uczniów niewidomych niż widzących (z = 2. z = 1. wybierając zadania z grupy najłatwiejszych — 53. Dotyczy to samoocen dokonywanych w przypadku konieczności wyboru zadań związanych z uprzednim doświadczeniem. 3). Nieco rzadziej stwierdzono występowanie u badanych samooceny o średnim poziomie. co świadczy o mniejszym stopniu zaufania do własnych możliwości w zakresie rozwiązywania zadań matematycznych.i. że łatwiej jest jednoznacznie ocenić swoje możliwości w dziedzinach związanych z uprzednio nabytym doświadczeniem. < 0. ma zaufanie do swoich dużych możliwości. Niebrzydowski (1976) badając młodzież widzącą stwierdził również.138. Poziom samooceny — analiza w oparciu o pierwszy wybór zadania w dwóch seriach eksperymentu (łącznie) Grupy badanych P. Jedynie 9.i. Poziom samooceny Zdaniem M. Uzyskane wyniki badań świadczą o tym. jak i zadań zupełnie nowych. stosowanym jako jedna z serii Eksperymentu Hoppego. Według M.7% niewidomych i 43. Witwickiego (tab. p.0 43. 3. < 0. Zadania o średnim poziomie trudności wybrało 37% uczniów niewidomych i 43% grupy kontrolnej.wkladance trójkątowej T.346 n.i. jak i zadań typu manipulacyjnego (wkła-danka trójkątowa). dokonywanych pod wpływem odnoszonych sukcesów czy niepowodzeń.275 n.0 20 29 9. L.3 13. Tab.7 43.6 80 93 37.6% widzących (tab.05 z = 1. Badani uczniowie niewidomi istotnie częściej niż widzący wybierają do rozwiązania zadania z grupy najłatwiejszych. Kolejne wybory zadań przez tę samą osobę pozwalają na uchwycenie zmian w ocenie samego siebie. Analiza porównawcza uzyskanych wskaźników poziomu samooceny w badanych grupach wykazała. Natomiast najrzadziej badani prezentują wysoki poziom samooceny — wybierając zadania trudne. Tyszkowej (1972) pierwszy wybór jest na ogól dobrym wskaźnikiem poziomu samooceny badanych. 2).4% badanych 148 ZOFIA PALAK uczniów widzących ocenia swoje możliwości umysłowe i wykonawcze wysoko.3% niewidomych i 13. gdyż wybierają oni zadanie odpowiednie dla siebie. Niebrzydowskiego (1976) poziom samooceny można ustalić na podstawie pierwszego wyboru zadania spośród innych o określonym stopniu trudności — badani wybierają do rozwiązania zadania łatwiejsze lub trudniejsze zależnie od tego. niski (zadania łatwe) P. nieznanych. Ostrożność w poziomie dokonywanych samoocen powodowana jest .138 p.

Adekwatność samooceny — zestawienie w oparciu o dwie serie eksperymentu (łącznie) Badane Samoocena Samoocena nieadekwatna grupy adekwatna ogółem zawyżona zaniżona N % N % N % N % A B 48 56 44. jak: S. 543 i. zwłaszcza wykonawczych. Sękowska (1965.. Dokładna analiza przebiegu i wyników badań w każdym indywidualnym przypadku wykazała. Z.543 n.9 23.0 Porównanie częstości z = 1 n . z = 1. które zawarte są w pracach takich autorów. ale również bardzo ważna jest jakość i kierunek wyborów kolejnych (czterech) zadaii po odniesionym sukcesie lub niepowodzeniu (przy rozwiązywaniu poprzednio wybranego). Te stwierdzenia korespondują z sugestiami odnośnie do poziomu samooceny niewidomych. Bauman (1954) i H.6 25.5 51. n. Carroll (1961). M. Greenberg (1957). Tab ogólne . 1981).1 28 25 25.i.5 48. trafności samooceny w prezentowanych badaniach świadczy nie tylko poziom poprawności rozwiązań zadań wybieranych. jakie narzuca ograniczenie sensoryczne w zakresie poszczególnych zadań. T. Adekwatność samooceny O adekwatności. z = 1 n . W zakresie częstości występowania w poszczególnych grupach badanych średniego i wysokiego poziomu samooceny nie stwierdzono zróżnicowania między uczniami niewidomymi i grupą kontrolną. Ruszczyc (1955).074 i.i.9 52 44 55. 4. że prawie polowa badanych uczniów ocenia się WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCENY UCZNIÓW.1 32 27 29. K.świadomością realnych utrudnień. M.. 149 I .

Podsumowując należy podkreślić.1% nieadekwatnych (tab. 4). zalet. 1954. a mianowicie obrazu własnej osoby młodzieży niewidomej (za pomocą Testu Przymiotników — ACL) generalnie nie wykazują rozbieżności w tym względzie z wynikami uzyskanymi przez jej pełnosprawnych rówieśników (Z.6% oceniało swoje możliwości trafnie. Oznacza to. W przypadku młodzieży niewidomej stwierdzono 44. Pensylvania State Council for the Blind. zwłaszcza przez zadania czynnościowe. Świadomość realnych utrudnień orientacyjnych i poznawczych powo150 ZOFIA PALAK duje większą ostrożność w poziomie dokonywanych samoocen. którą badano eksperymentalnie. W jego badaniach na 360 uczniów (widzących) objętych eksperymentalnym badaniem samooceny 46. Obserwuje się jednak w porównaniu z widzącymi rówieśnikami nieco większą częstość występowania wśród uczniów niewidomych samooceny nieadekwatnej. Zatem ogólnie stopień zgodności samooceny badanych z ich realnymi możliwościami nie różnicuje obu grup młodzieży. jak i nowych). że jakkolwiek opis i ocena własnych cech osobowości młodzieży niewidomej nie różnią się istotnie od dokonanej przez młodzież widzącą. że około polowa badanych uczniów klas VII i VIII nietrafnie ocenia swoje możliwości w sytuacjach eksperymentalnych (zarówno możliwości w dziedzinach opartych na doświadczeniu. dużej stabilności. a zwłaszcza możliwości wykonawczych. że zaprezentowane badania podstawowych właściwości samooceny niewidomych wykazały. Okazuje się jednak. S. natomiast w grupie kontrolnej 51. Sugerują również konieczność stwarzania właściwej terapeutycznej atmosfery pracy w szkołach specjalnych sprzyjającej powstawaniu u uczniów niewidomych świadomości swoich realnych możliwości. trafnego oceniania własnych możliwości w celu kształtowania właściwych i pożądanych cech samooceny. a także kształtowania ich poczucia własnej wartości.9% samoocen było adekwatnych i 48.: Adjiistment to błindness. tzn. braków i utrudnień. Natomiast analiza wyników pod kątem poziomu oceny własnych możliwości wykazała. natomiast 53. Ruszczyc 1955. BIBLIOGRAFIA Brzeziński A.1981). 3. 4) oceny swoich możliwości w porównaniu z grupą kontrolną (różnice te nie są istotne statystycznie). tendencji do używania ekstremalnych punktów skali częściej niż w przypadku badanej młodzieży widzącej. < 0. Te spostrzeżenia korespondują z sugestiami Jerwisa (1959) a także Zunicha i Ledwitha (1965) o występowaniu wśród młodzieży niewidomej.05). Interesujące jest to. Wskazują one na dużą potrzebę i znaczenie doświadczeń w zakresie realnego. Szczegółowe badania dotyczące ogólniejszego problemu. Prezentowane wyniki badań są zbliżone do wyników uzyskanych przez L. Niebrzydowskiego (1976). Analiza porównawcza nie wykazała istotnych różnic w częstości występowania samooceny adekwatnej i nieadekwatnej między grupami młodzieży niewidomej i widzącej. Z. K.5% nieadekwatnych. dobrych cech. że w zakresie takich cech. Palak. Bauman M. przy badaniu jej samooceny. 1988). jak stabilność i adekwatność samoocena niewidomych uczniów klas VII i VIII nie różni się istotnie statystycznie od stwierdzanej w grupie kontrolnej. że uczniowie niewidomi częściej niż ich widzący rówieśnicy prezentują niski poziom samoocen (p.właściwie i trafnie. Świadczy to o mniejszym zaufaniu do własnych możliwości w tym względzie (por. to jednak występują pewne różnice w zakresie pewnych właściwości samooceny własnych możliwości. Sękowska 1965. że niewidomi częściej wśród nieadekwatnych samoocen prezentują zawyżone i częściej zaniżone (tab.i.4% posiadało nieadekwatną samoocenę. . Wyniki prezentowanych badań mogą mieć pewne znaczenie dla teorii i praktyki rewalidacji niewidomych.: Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1973. wysokiej adekwatności i odpowiedniego dla danej jednostki poziomu.5% samoocen adekwatnych i 55.

S. 10.: Tyflopedagogika.: Cztery rodzaje samego siebie... Palak Z. [w:] Davis C.. Izd. Podgórecki A. 21. T. Weller M. Wyd.: Opis obserwacji niewidomego. „Perceptual and Motor Skills" 1965. American Foundation for the Blind. Tyszkowa M. Warszawa 1981.: Wpływ inwalidztwa wzroku na rozwój fizyczny i psychiczny niewidomego dziecka. Greenberg H. Sieriebriakowa E.: Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych.: Obraz lułasnej osoby młodzieży niewidomej. WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCENY UCZNIÓW. as Development in the Client-centered. Learning and Special Processes.Carroll T. Niebrzydowski L. Vol. Ocena siebie stwarza wewnętrzny system odniesienia dla działań jednostki i odbieranych przez nią informacji oraz interpretowania nowych doświadczeń w taki sposób.: Słepota (czym jest. New York 1959. Sękowska Z. Ledwith B. „Studia Socjologiczne" 1968. [in:] Koch S. 1/3. New York 1953. PZN. Maszynopis. Andrzej Pielecki SPOSTRZEGANIE SWOICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH A ZABURZENIA W ZACHOWANIU U DZIECI NIEDOWIDZĄCYCH W literaturze przedmiotu dość powszechnie uważa się. Lublin 1965. Warszawa 1974. S.: A comparison of Self-concepts of Blind and Sighted Children. Toruń 1962. że ocena siebie jest jednym z czynników mających wpływ na zachowanie się człowieka. Ogólne skutki kalectwa. Kon J. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Warszawa 1972. PWN.: Self-concept of visualły handicapped and sighted chiłdren. tłum. E. General Systematic Formułations. Od tego jak człowiek ocenia siebie samego zależą jego stosunki z innymi ludźmi. „Journal Psych. jak żyć będąc niewidomym. aby były one zgodne . PWN.: The Personality oj Junior High School Students Attending a Residentał Schoolfor the Blind. M.: O poznawaniu i ocenie samego siebie.: Socjalnaja licznost'. R.: Ocena i samoocena.: Otkrytie „ja". Sękowska Z. Nasza Księgarnia.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. jakie są jej skutki. Raskin N. Watertown.: The Influence oj Parentał Attitudes and Social Environment oj the Personałity Development of the Adolescent Blind.: Uioieriennost' w siebie i usłowija jejo formirotoanija u szkołnikow.: A Theory of Therapy. z.. Zunich M. Uwagi o szkoleniu i reedukacji inwalidów ociemniałych.: Perkins Publication 1959.) Psychology: A Study of a Science. Dobrzańska-Socha A. Witwicki T. Personality and Interpersonality Relationships. Warszawa 1976. Moskwa 1978. S. New York 1944. M. Rogers C. „Zapiski Tambowskogo Piedagogiczeskogo Instituta" 1965. politiczeskoj literatury. Wańkowiczowa.: Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemniałych. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Próba zobrazowania prawidłowego działania niewidomego. Lublin 1988. UMCS. 2. (red." 157. Sommers V. „Wychowanie" 1966. Jerwis F. Moskwa 1967. Góralski A.: Badanie praktycznej sprawności umysłowej metodą wkladanek. Warszawa 1961. J. Reykowski J. Laski Warszawskie 1955. 48. 151 Ruszczyc S.: Current Research in Work for the Blind.) Guidence Programs for Blind Children. Mass. (Ed. 2. N. „Przegląd Tyflologiczny" 1975. J. PWN. American Foundation for the Blind. Stanowi ona ważny mechanizm regulacyjny. II. 8. Na przykładzie młodzieży dorastającej. 20. Kon J. XII.

Stwierdzono natomiast (tab. możliwości fizycznych oraz wyglądu zewnętrznego a zaburzeniami w zachowaniu obliczono współczynnik fi (J.: w Lublinie. Zachowanie człowieka zróżnicowane jest w zależności od rodzaju oceny człowieka. 2) istotną zależność między poziomem samooceny wyglądu zewnętrznego badanych dzieci niedowidzących a występowaniem u nich zaburzeń o charakterze zamykania się w sobie (fi = 0. Guilford. Zaburzenia w zachowaniu badano drugą częścią „Skali Zachowania Przystosowawczego". Pomiaru poziomu oceny siebie i akceptacji dokonano kwestionariuszem do badania samooceny „Jaki jestem?" P.04 .14 -0. której twórcami są K. Nihira.02 Zachowanie antyspołeczne -0. Kostrzewskiego. 320). Foester. a autorem przekładu i polskiej modyfikacji jest J.02). Shelhaus i H. W badaniach posłużono się dwoma narzędziami psychometrycznymi. Jedno mierzyło poziom oceny siebie i akceptacji. 1.z jej własnym sądem o sobie. Leland.11 0. tab. Tab. 1). możliwości fizycznych i wyglądu zewnętrznego a zaburzeniami w zachowaniu tych dzieci. tzn. Wyniki badań Analiza uzyskanych danych nie wykazała w badanej grupie istotnych zależności między poziomem oceny swojego zdrowia i możliwości fizycznych a zaburzeniami w zachowaniu (por. Badaniami objęto 120 uczniów niedowidzących (60 dziewcząt i 60 chłopców) w wieku 11-12 lat. s. M. Przebadano również grupę 120 uczniów szkół powszechnych (60 dziewcząt i 60 chłopców) w wieku 11-12 lat w normie intelektualnej. Badania własne Celem prezentowanych badań dzieci niedowidzących jest ustalenie.03 0. Zestawienie korelacji między poziomem oceny swojego zdrowia i możliwości fizycznych a zaburzenia w zachowaniu dzieci niedowidzących Poziom oceny swojego zdrowia i możliwości fizycznych Zaburzenia w zachowaniu Chłopcy Dziewczęta Ogółem N = 60 N = 60 N = 120 Gwałtowne i destruktywne zachowania -0. 23. Sears i J. W celu ustalenia zależności między poziomem samooceny i samoakceptacji swojego zdrowia. R. byli to wychowankowie wszystkich Zakładów Wychowawczych dla Dzieci Niedowidzących w Polsce. 154 ANDRZEJ PIELECKI Łodzi. p < 0.03 -0. Stanowili oni grupę normalizacyjną w celu opracowania norm stenowych dla Skali Zachowania Przystosowawczego i Kwestionariusza „Jaki jestem?". nie posiadających dodatkowych schorzeń i dysfunkcji. Dokonano również analizy dokumentacji szkolnej. Kostrzewski. czy i jakie zależności zachodzą między poziomem oceny i akceptacji swojego zdrowia. a drugie zaburzenia w zachowaniu. 1964. P. Warszawie i Wrocławiu. Dodatkowymi kryteriami włączenia do grupy był normalny poziom intelektualny oraz brak dodatkowych schorzeń czy dysfunkcji.

14 -0.02 -0.10 -0.23%).Zachowanie buntownicze -0.17 bliski 0.02 Zachowanie antyspołeczne -0. 05 = 0. N = 120 Szczegółowe dane zamieszczono w tabeli 3. Zestawienie korelacji między poziomem oceny swojego wyglądu zewnętrznego a zaburzeniami w zachowaniu dzieci niedowidzących Poziom oceny swojego wyglądu zewnętrznego Zaburzenia w zachowaniu Chłopcy Dziewczęta Ogółem N = 60 N = 60 N = 120 Gwałtowne i destruktywne zachowania -0. Wynika z nich.15%) odsetek stanowią uczniowie o wysokim poziomie zaburzeń o chaSPOSTRZEGANIE SWOICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH. Tab.04 -0. a w grupie osób o wysokiej ocenie swojego wyglądu zewnętrznego jest on najniższy (18.10 Niewłaściwe formy zachowania się w 0.02 0.00 towarz3'stwie Niewłaściwe lub ekscentryczne nawyki 0.05).02 0.02 -0. N = 60 fi 0. 25.17.. Wśród badanych o niskiej ocenie swojego wyglądu zewnętrznego znaczny (48.27 -0. Zależność tę obserwuje się również w grupie dziewcząt niedowidzących (współczynnik fi = 0.11 -0. 2.20 .06 -0. że w miarę wzrostu poziomu oceny swojego wyglądu zewnętrznego zmniejsza się ilość zaburzeń o charakterze zamykania się w sobie.14 Zamykanie się w sobie 0. 05 = 0.00 0.04 Zaburzenia o charakterze psychologicznym -0.01 fi 0.07 -0. 155 rakterze zamykania się w sobie.10 -0. W grupie osób o przeciętnym poziomie oceny swojego wyglądu odsetek ten jest znacznie niższy (26.14 Nadmierna pobudliwość ruchowa -0..12 -0.75%).

09 Zaburzenia o charakterze psychologicznym 0.18 -0.00 towarzystwie Niewłaściwe lub ekscentryczne nawyki 0. N = 120 fi = 0.09 Nadmierna pobudliwość ruchowa 0. 21.01. 30. 02 = 0. df = 1 Zamykanie się w sobie u badanych o niskiej ocenie wyglądu zewnętrznego przejawia się głównie: nieśmiałością i wstydliwością w towarzystwie i .23 73. 02 = 0.23 Niewłaściwe formy zachowania się w 0. 3.77 100.06 -0.17 -0.0 13 14 27 48. 25.05 Zachowanie buntownicze -0.03 0. N = 120 Tab.0 35 85 120 29.04 0.75 81.00 0.17.03 0.01 -0.83 100.14 0.0 fi = 0.85 100.-0.08 -0.01 -0.15 51.0 16 45 61 26.17 70.23. N = 60 fi = 0.12 Zamykanie się w sobie -0.01 0.09 fi = 0.25 100. p< 0. 05 = 0. 05 = 0. N = 60 fi = 0. Poziom oceny swojego wyglądu zewnętrznego a zaburzenia w zachowaniu o charakterze zamykania się w sobie u dzieci niedowidzących Zamykanie się w sobie Poziom oceny swojego wyglądu Wysoki Przeciętny Niski Ogółem N % N % N % N % Wyniki wysokie Przeciętne Ogółem 6 26 32 18.01 0.

Najczęściej występujące zachowania antyspołeczne to używanie obelżywych i wulgarnych określeń. Z danych zawartych w tabeli 2 wynika. plucie) niż ich rówieśnicy o przeciętnym lub niskim poziomie oceny swojego wyglądu.25.0 24 36 60 40. Poziom oceny swojego wyglądu zewnętrznego a zachowania gwałtowne u chłopców niedowidzących Zachowania gwałtowne Poziom oceny swojego wyglądu Wysoki Przeciętny Niski Ogółem N % N % N % N % Wyniki wysokie Przeciętne Ogółem 6 20 26 23. Nauczyciele i wychowawcy mają trudności w dotarciu do tych uczniów i nawiązaniu z nimi kontaktu.05 = 0.kontaktach społecznych. 5. fi — 0. 4.0 13 11 24 54.06 76. brakiem aktywności wyrażającym się siedzeniem lub staniem w jednej pozycji. p < 0. df = 1 Chłopcy niedowidzący o wysokim poziomie oceny swojego wyglądu zewnętrznego przejawiają znacznie mniej zachowań gwałtownych (grożenie za pomocą gestów.00 100. Tab. popychanie. 156 ANDRZEJ PIELECKI W grupie chłopców niedowidzących stwierdzono (tab. że zbliżona do istotności statystycznej (fi 0. 2 i 4) istotną zależność między poziomem oceny wyglądu zewnętrznego a zachowaniami gwałtownymi (fi = 0.17 45. Chłopcy niedowidzący o wysokim poziomie oceny (tab.00 60.23%) niż badani o przeciętnym (41.00 100.27.00 50. sugerowanie użycia siły fizycznej.20) jest zależność między poziomem oceny wyglądu zewnętrznego a zachowaniami antyspołecznymi.0 5 5 10 50.67%) i niskim (40%) poziomie oceny swojego wyglądu.83 100.02.02. narzucanie swojej woli innym. Poziom oceny swojego wyglądu zewnętrznego a zachowania antyspołeczne u chłopców niedowidzących Zachowania antyspołeczne Poziom oceny swojego wyglądu Wysoki Przeciętny Niski Ogółem N % N % N . df = 1). Tab. p < 0. 5) swojego wyglądu zewnętrznego wykazują niższy poziom zachowań antyspołecznych (19.0 fi = 0.27. drapanie.92 100.

05 = 0.13 Zachowanie antyspołeczne -0.12 -0.23 80.33 100.02 -0.. Tab.77 100.0 10 14 24 41.67 68.10. Bardziej wnikliwą analizę zależności między akceptacją swojego zdrowia i możliwości fizycznych a zachowaniami buntowniczymi umożliwia tabela 7. 6.17).01 Zachowanie buntownicze -0.0 4 6 10 40..67 58.25 -0.02 -0.12 Niewłaściwe formy zachowania się w 0.00 towarzystwie Niewłaściwe lub ekscentryczne nawyki .15 Zamykanie się w sobie -0.00 60.07 0. 157 jego zdrowia i możliwości fizycznych a zaburzeniami w zachowaniu się dzieci niedowidzących.00 0. p < 0.19 -0. 20.% N % Wyniki wysokie Przeciętne Ogółem 5 21 26 19.0 fi = 0.15. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 6.0 19 41 60 31.00 100. Zestawienie korelacji między akceptacją i możliwości fizycznych a zaburzeniami w zachowaniu swojego zdrowia dzieci niedowidzących Zaburzenia w zachowaniu Akceptacja swojego zdrowia i możliwości fizycznych Chłopcy Dziewczęta Ogółem N = 60 JV = 60 N = 120 Gwałtowne i destruktywne zachowania -0. /* 0.33 100.15 -0.04 -0. W badanej grupie dzieci niedowidzących najbardziej zbliżony do istotności statystycznej jest współczynnik fi określający zależność między akceptacją swojego zdrowia i możliwości fizycznych a zachowaniami buntowniczymi (fi = 0. df = 1 Podjęto również próbę określenia zależności między akceptacją swoSPOSTRZEGANIE SWOICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH.12 -0.

05.15.0 45 75 120 37.0.14 -0. że osoby o wysokiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych przejawiają niski poziom zaburzeń o charakterze buntowniczym. wynika. N = 120 Tab.25 100.00 100.50 100. Przedstawione wyniki sugerują.35 100.75 56.13 Nadmierna pobudliwość ruchowa 0.25. . Dalsza analiza z uwzględnieniem płci badanych nie wykazała w grupie chłopców istotnych zależności między badanymi zmiennymi (tabela 6). że w grupie osób o niskiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych odsetek badanych o wysokim poziomie zaburzeń o charakterze buntowniczym jest wysoki i wynosi 158 ANDRZEJ PIELECKI 52%.01 fi = 0.09 -0. 7.p = 0. Akceptacja swojego zdrowia i możliwości fizycznych a zachowania buntownicze dzieci niedowidzących Zachowania buntownicze Akceptacja swojego zdrowia i możliwości fizycznych Wysoki Przeciętny Niski Ogółem AT % N % N % N % Wyniki wysokie Przeciętne Ogółem 7 9 16 43. df = 1).0 fi = 0. Natomiast w grupie dziewcząt istotne zależności stwierdzono między akceptacją swojego zdrowia i możliwości fizycznych a zachowaniami gwałtownymi (fi = 0.17.03 Zaburzenia o charakterze psychologicznym -0. natomiast osoby o niskiej bądź przesadnie wysokiej akceptacji przejawiają wysoki poziom tych zaburzeń.00 48.14 -0.65 68. p < 0.22 -0. 05 = 0. iż między badanymi zmiennymi zachodzi zależność krzywoliniowa. df = 1 i Z informacji zawartych w tab.0 13 12 25 52. 7. polegająca na tym. 25.16 -0.11 -0. Odsetek ten jest równie wysoki (43. N = 60 fi .50 62.-0. Natomiast wśród badanych o wysokiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych odsetek osób przejawiających wysoki poziom zaburzeń w zachowaniu o charakterze buntowniczym jest najniższy i wynosi 31.0 25 54 79 31. 05 = 0.65%.05.75%) w grupie osób o bardzo wysokiej akceptacji.

Tab. Liczbowe rezultaty badań dotyczące zależności między akceptacją swojego wyglądu zewnętrznego a zaburzeniami w zachowaniu się dzieci niedowidzących zestawiono w tabeli 9.31 100.00 100.25. p — 0.06 . p = 0.0 3 36 39 7.46 61. Akceptacja swojego zdrowia i możliwości fizycznych a zachowania gwałtowne dziewcząt niedowidzących Zachowania gwałtowne Akceptacja swojego zdrowia i możliwości fizycznych B.00 75. 8. df = 1 W grupie uczniów niedowidzących o niskiej akceptacji wyglądu zewnętrznego (tab.0 5 8 13 38.69 92. Szczegółowe dane zestawiono w tabeli 10.15 -0.05.54 100.33 100..67 83. Zestawienie korelacji między akceptacją swojego wyglądu zewnętrznego a.0 10 50 60 16. Z informacji w niej zawartych wynika. 9.Z danych zawartych w tabeli 8 wynika..0 fi . 159 Tab. że między analizowanymi zmiennymi zachodzi zależność krzywoliniowa. że w populacji dzieci niedowidzących istotna zależność zachodzi między akceptacją swojego wyglądu zewnętrznego a zachowaniami antyspołecznymi (/i = 0. zaburzeniami w zachowaniu dzieci niedowidzących Akceptacja swojego wyglądu zewnętrznego Zaburzenia w zachowaniu Chłopcy Dziewczęta Ogółem N =60 JV = 60 N = 120 Gwałtowne i destruktywne zachowania 0. tzn. 10) osoby uzyskujące wysokie wyniki w skali „zachowania SPOSTRZEGANIE SWOICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH. 05). dziewczęta o bardzo wysokiej lub niskiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych wykazują wyższy poziom zaburzeń o charakterze zachowań gwałtownych niż badane o wysokiej akceptacji.0.17. wysoka Wysoka Niska Ogółem N % N % 1 N % N % Wyniki wysokie Przeciętne Ogółem 2 6 8 25.

10 0.17 Zachowanie buntownicze 0.21 0. W = 60 fi 0. 10.00 towarzystwie Niewłaściwe lub ekscentryczne nawyki -0.0 100.24 ? 100.0 11 49 60 18.00 100.0 fi = 0.11 Nadmierna pobudliwość ruchowa 0.01 Zaburzenia o charakterze psychologicznym -0.10 fi 0.05 -0.25. wysoka Wysoka Niska Ogółem N % N % JV % N % Wyniki wysokie Przeciętne Ogółem 2 2 100. 05 = 0. 17.03 -0.09 -0.76 67.08 Zamykanie się w sobie -0.67 100.17.05.02 -0.19 -0.0 30 90 120 25. Zestawienie korelacji między akceptacją swojego wyglądu zewnętrznego a zachowaniami antyspołecznymi dzieci niedowidzących Zachowania antyspołeczne Akceptacja swojego wyglądu zewnętrznego B.0 19 39 58 32.00 0.04 Niewłaściwe formy zachowania się w 0.0. df = 1 .00 75.18 -0.05 = 0.33 81. p = 0.03 -0.05 Zachowanie antyspołeczne -0.16 -0.01 -0.13 -0. N = 120 Tab.08 0.

Badane o wysokim poziomie zaburzeń w skali „zachowania antyspo160 ANDRZEJ PIELECKI Tab.41% badanych przejawia wysoki poziom zaburzeń o charakterze psychologicznym.00 100. Zestawienie korelacji między akceptacją swojego wyglądu zewnętrznego a zachowaniami antyspołecznymi dziewcząt niedowidzących Zachowania antyspołeczne Akceptacja swojego wyglądu zewnętrznego B. Przedstawiona zależność nie jest istotna statystycznie. które nie akceptują swojego wyglądu zewnętrznego. Niemniej jednak rozkład liczebności wyraźnie wskazuje.76% badanych. nie jest ona istotna statystycznie.59 72.00 90. Natomiast wśród dziewcząt o wysokiej akceptacji osoby o wysokim poziomie tych zaburzeń stanowią tylko 10% (tabela 11).67 100.0 8 21 29 27.0 11 49 60 18. 12. Zestawienie korelacji między akceptacją swojego wyglądu zewnętrznego a zaburzeniami w zachowaniu o charakterze psychologicznym u chłopców niedowidzących Zachowania antyspołeczne Akceptacja swojego wyglądu zewnętrznego B. że uczniowie o niskiej akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego wykazują znacznie wyższy poziom zaburzeń o charakterze zachowań antyspołecznych niż uczniowie o wysokiej akceptacji swojego wyglądu.p < 0. 11. Zależność tę stwierdza się również w grupie dziewcząt niedowidzących.41 100. wysoka Wysoka Niska .33% badanych tej grupy.antyspołeczne" stanowią 32.59% w grupie dziewcząt o niskiej akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego. Obserwuje się jednak — co wykazała przeprowadzona analiza danych zawartych w tabeli 12 — tendencję do częstszego występowania zaburzeń o charakterze psychologicznym u chłopców o niskiej akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego. Z przedstawionych danych wynika. Natomiast wśród osób o wysokiej akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego uczniowie wykazujący wysokie wyniki w zakresie zachowań antyspołecznych stanowią jedynie 18.0 100. przejawiają znacznie częściej zachowania antyspołeczne niż dziewczęta akceptujące swój wygląd zewnętrzny.0 0. Chłopcy o wysokiej akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego przejawiają (46. Tab.19.67%) zaburzenia tego typu znacznie rzadziej (tabela 12).20. W grupie chłopców niedowidzących o niskiej akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego 72. że dziewczęta.0 3 27 30 10. wysoka Wysoka Niska Ogółem N L % N % N % N % Wyniki wysokie Przeciętne Ogółem 1 1 100. df = 1 łeczne" stanowią 27.33 81.

67 53. 1974.0 14 16 30 46.00 40. L.. że w miarę wzrostu poziomu oceny swojego wyglądu zewnętrznego zmniejsza się ilość zaburzeń o charakterze zamykania się w sobie. — W całej grupie badanych oraz w grupie dziewcząt wykazano następującą zależność: osoby o niskiej akceptacji wyglądu zewnętrznego wykazują znacznie wyższy poziom zaburzeń o charakterze zachowań antyspołecznych niż badani o wysokiej akceptacji swojego wyglądu. SPOSTRZEGANIE SWOICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH. przejawiająca się tym.0 21 8 29 72. — Chłopcy niedowidzący.0 fi = 0. p < 0.59 100. 161 — W całej badanej grupie oraz w grupie dziewcząt stwierdzono. — Chłopcy niedowidzący o wysokim poziomie oceny swojego wyglądu zewnętrznego przejawiają znacznie mniej zachowań gwałtownych niż rówieśnicy o niskim lub przeciętnym poziomie oceny swojego wyglądu. 1975. Dyskusja Stwierdzona w niniejszych badaniach — w grupie dzieci niedowidzących — zależność między oceną swojego wyglądu zewnętrznego a zaburzeniami w zachowaniu o charakterze zamykania się w sobie. Niebrzydowski.33 100. Szambelan. w niskim stopniu akceptujący swój wygląd zewnętrzny. że w miarę wzrostu poziomu oceny wyglądu zewnętrznego zmniejsza się poziom zaburzeń o charakterze zamykania się w sobie.Ogółem N % N % N % N % Wyniki wysokie Przeciętne Ogółem 1 1 100 100. Z.0 36 24 60 60. częściej niż ich rówieśnicy o wysokiej akceptacji przejawiają zaburzenia o charakterze psychologicznym. df = 1 Wnioski — Nie stwierdzono istotnych zależności między poziomem oceny swojego zdrowia i możliwości fizycznych a zaburzeniami w zachowaniu dzieci niedowidzących. natomiast osoby o niskiej bądź przesadnie wysokiej akceptacji przejawiają wysoki poziom tych zaburzeń.00 100. Maciejewska. — Dziewczęta o bardzo wysokiej lub niskiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych przejawiają wyższy poziom zaburzeń o charakterze gwałtownym niż badane o wysokiej akceptacji. 1975. — Dziewczęta niedowidzące o wysokiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych przejawiają znacznie niższy poziom nadpobudliwości ruchowej niż badane o zbyt wysokiej lub niskiej akceptacji. jest zbieżna z wynikami badań nad funkcjonowaniem osób o niskiej samoocenie (por.21. — Chłopcy niedowidzący o wysokim poziomie oceny swojego wyglądu zewnętrznego wykazują niższy poziom zaburzeń o charakterze zachowań antyspołecznych niż badani o niskim i przeciętnym poziomie oceny wyglądu zewnętrznego. 1973). Podejmując . Zaborowski.41 27.05.. T. — Dzieci niedowidzące o wysokiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych przejawiają niski poziom zaburzeń o charakterze buntowniczym. K.

co wiąże się ze wzrostem znaczenia wyglądu zewnętrznego w tworzeniu się nowego pojęcia o sobie samym (S. grupa wychowawcza). W związku z tym należy przypuszczać. 1974). Kolejnym powodem wzrostu znaczenia wyglądu zewnętrznego w okresie dorastania jest skłonność osób w tym wieku do uważania się za jednostki całkowicie ukształtowane pod względem fizycznym. co odbywa się poprzez identyfikację z wyidealizowanymi pojęciami dotyczącymi roli życiowej danej pici. która prowadzi do zachowań unikających i wycofujących. E. Badane dzieci niedowidzące większość czasu spędzają w grupie społecznej (klasa szkolna.. będą miały pozytywną postawę w stosunku do otoczenia. że niska ocena swojego wyglądu zewnętrznego powoduje u badanych dzieci niedowidzących reakcje lękowe na sytuacje społeczne. że badane dzieci niedowidzące znajdowały się w początkowym okresie dorasta162 ANDRZEJ PIELECKI nia. Hornej. Przejawia się to w tendencji do unikania sytuacji. Zaborowskiego (1975) — może wywoływać nadmierną wrażliwość na zachowanie otoczenia. W literaturze psychologicznej istnieje szeroko prezentowany pogląd (C. że jest się nieustannie obserwowanym. to że w okresie dorastania dużego znaczenia nabiera wartość własnej sprawności fizycznej i wyglądu zewnętrznego. Podobny mechanizm stwierdziła D.. że zmiany fizyczne okresu dorastania powodują zmiany w stosunku otoczenia do jednostki. Rogers. który odbija się niekorzystnie na całej działalności człowieka. Wągrowska-Dembińska (1981) badająca psychologiczne aspekty deformacji twarzy. że jednostki które mają pozytywny stosunek do siebie. Często osoby lepiej rozwinięte fizycznie oceniane są przez otoczenie jako dostatecznie dojrzale do wykonywania różnych czynności charakterystycznych dla wieku dojrzałego. Niebrzydowskiego (1976) ocena siebie w tym wieku ma charakter powierzchniowy i sytuacyjny. mimo takiego samego rozwoju umysłowego. Kołodziej. obawę przed ośmieszeniem.próbę wyjaśnienia powyższej zależności nie można pominąć faktu. Jednym z nich jest fakt. które mogłyby ujawnić jej ujemne cechy (M. Tyszkowa. Zdaniem L. gdyż opiera się na porównaniu swojego wyglądu lub zachowania z wyglądem bądź zachowaniem innych osób. Według J. Lęk — zdaniem Z. K. oceniane są jako niedojrzałe. w których osoba o takiej ocenie siebie oczekuje niepowodzenia. M. stronieniem od rówieśników. Tyszkowa (1972) i A. Dotyczy głównie właściwości zewnętrznych. że dzieci o niskiej samoocenie w porównaniu z dziećmi o wysokiej samoocenie charakteryzują się wyższym poczuciem zagrożenia w sytuacji ekspozycji społecznej i większą obawą przed niepowodzeniem. 1991. 163 wiające się nieśmiałością i wstydliwością w towarzystwie oraz kontaktach społecznych. a więc w sytuacji ekspozycji społecznej. a także porównaniu opinii o sobie różnych osób z najbliższego otoczenia. powoduje u dzieci o niskiej ocenie wyglądu zewnętrznego lęk przed ośmieszeniem. Wzrost znaczenia wyglądu zewnętrznego w tworzeniu się pojęcia o sobie samym w okresie dorastania jest według B. Siek. Osoby te często przenoszą niezadowolenie z . Drugim powodem jest. 1972). 1976). Gurycka (1970) stwierdzają. Niska ocena siebie powoduje reakcje lękowe na wszelkie sytuacje. Reykowskiego (1968) osoby o niskiej ocenie siebie charakteryzuje stan „chronicznego niezadowolenia z siebie". Fromm. oczekują bowiem w nich negatywnych opinii. wypowiedzi o swoim wyglądzie zewnętrznym. przejaSPOSTRZEGANIE SWOICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH. a osoby mniej rozwinięte fizycznie. 1978. A. Natomiast osoby o niskiej ocenie siebie będą charakteryzowały się negatywną postawą w stosunku do otoczenia. w rezultacie czego ich kontakty z innymi ludźmi będą zaburzone (M. Bończa-Tomaszewska. Fakt. 1982). Wright (1965) spowodowany kilkoma czynnikami. w wyniku którego powstają zachowania o charakterze zamykania się w sobie.

stanu zdrowia. w których oczekują niepowodzenia. W zachowaniu może się to ujawnić w przecenianiu swoich możliwości. że dzieci niedowidzące o wysokiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych przejawiają niski poziom zaburzeń o charakterze buntowniczym. że chłopcy niedowidzący o niskiej akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego częściej niż ich rówieśnicy o wysokiej akceptacji. jak i związane z nimi zmiany warunków życia i szkoły. Z. poczucie zagrożenia powstałe u dzieci niedowidzących na skutek niskiej oceny i braku akceptacji swojego zdrowia. tzn. że osoby o zagrożonym poczuciu własnej wartości przejawiają niską gotowość do zachowań prospołecznych. Tyszkowa. 1970. wykazują zaburzenia o charakterze psychologicznym. Spowodowane jest niezaspokojoną potrzebą wysokiej samooceny. niedostrzeganie ograniczeń. przejawiających się zachowaniami antyspołecznymi i gwałtownymi. Tak więc niepokój. 1967). Gurycka. W moich badaniach wykazałem również. Brak wiary w swoje siły powoduje. 1972) słuszna wydaje się konkluzja. Zaborowski. Tyszkowa. Podobną prawidłowość stwierdziła M. Z. która zdaniem D. domaganiu się nadmiernej uwagi lub pochwał. natomiast osoby o niskiej bądź przesadnie wysokiej akceptacji przejawiają wysoki poziom tych zaburzeń. Inną reakcją na poczucie zagrożenia jest tendencja do oskarżania innych. w których ewentualną porażkę można wytłumaczyć obiektywnymi trudnościami bądź winę za własne błędy przypisywać innym. że dzieci niedowidzące o niskiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych przejawiają negatywne sądy o stanie . Tak więc negatywna postawa w stosunku do siebie powoduje negatywną postawę do innych. może być spowodowana konfliktem między dążeniem do znaczenia a przeżywanym uczuciem malej wartości. Stwierdzone — w niniejszych badaniach — u chłopców niedowidzących zaburzenia o charakterze psychologicznym są prawdopodobnie spowodowane konfliktem między dążeniem do znaczenia (silną potrzebą własnej wartości) a przeżywanym uczuciem malej wartości (niska samoocena). która zdaniem M. 164 ANDRZEJ PIELECKI Zaburzenia te przejawiają się głównie w skłonnościach do przeceniania swoich uzdolnień i niedostrzeganiu ograniczeń. Zabo-rowski. M. M. 1972). agresywne. niewłaściwych reakcjach na frustrację (przypisywanie własnych błędów innym). W niniejszych badaniach wykazano również. Niska ocena i akceptacja swojego zdrowia oraz możliwości fizycznych lub wyglądu zewnętrznego powodują u nich poczucie zagrożenia. W świetle dotychczasowej literatury (A. Znaczna rozbieżność między „ja realnym" a „ja idealnym" może wynikać — zdaniem L. sytuacje i zadania. 1972). Niska akceptacja swojego wyglądu zewnętrznego. możliwości fizycznych i wyglądu zewnętrznego wydają się być rozładowywane w stosunkach interpersonalnych poprzez zachowania wrogie. która implikuje zaburzenie kontaktów interpersonalnych. domaganie się nadmiernej uwagi lub pochwal wydaje się mieć charakter kompensacyjny. Guryckiej (1970) związana jest z poczuciem zagrożenia i obawą przed niepowodzeniem w sytuacji ekspozycji społecznej. Niebrzydowskiego (1973) — z kryzysu spowodowanego zmianą szkoły. że chłopcy niedowidzący reagują lękiem na. W przypadku dzieci niedowidzących mają miejsce zarówno zmiany stanu zdrowia. obawę przed kontaktami interpersonalnymi. że osoby 0 niskiej ocenie i akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego lub zdrowia 1 możliwości fizycznych przenoszą negatywny stosunek do siebie na innych ludzi. Byrna (1963) jest charakterystycznym dla osób z taką samooceną sposobem reagowania na poczucie zagrożenia. Jarymowicz (1979). nadmierną wrażliwość na zachowanie otoczenia. Wykazała. warunków życia. niedostrzeganiu ograniczeń. W świetle powyższych stwierdzeń słuszny wydaje się pogląd. Tyszkowej (1972) i A. która jest warunkiem wewnętrznej równowagi systemu osobowości (por. duża rozbieżność między „ja realnym" i „ja idealnym".siebie na innych ludzi. podejmowaniu zadań zbyt trudnych. Przecenianie swoich uzdolnień. co może się łączyć z prowokowaniem do konfliktów (por. gwałtowne (por.

: Psychologiczny aspekt deformacji tiuarzy. „THESAURUSPRESS". Warszawa 1973. PWN. 165 Tak więc. Wright B. Gulford J.: O poznawaniu i ocenie samego siebie. Gurycka A. Siek S. Gdańsk 1975. PIW.: Samoocena dziecka a oddziaływanie wychowawcze. Ossolineum. Brak sukcesu spowodowany nieadekwatnością poziomu aspiracji może prowadzić u tych osób do „załamania". Jarymowicz M.: Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. Warszawa 1964.: Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie. Rogers C. których — ich zdaniem — nie potrafią wykonać ze względu na stan zdrowia i możliwości fizyczne. 13. 4. W wyniku takiej postawy bezkrytycznie podejmują się zadań. Fromm E. Niebrzydowski L. Kołodziej A. s. Dzieci niedowidzące o bardzo wysokiej akceptacji posiadają „ja realne" zawyżone w stosunku do własnych możliwości. buntowania się przeciwko ich wykonywaniu.: Dzieci bierne społecznie.. Warszawa 1965. Warszawa 1976.. W swoim postępowaniu kierują się bardziej pragnieniami niż rzeczywistymi możliwościami.: Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice.: Neurotyczna osobowość naszych czasów. (red. Wrocław 1991.: Terapia nastawiona na klienta. III. PWN. rezygnacji z wykonywania określonych działań. „Psychological Reports" 1963. powodują obawę przed niepowodzeniem. Warszawa 1978. t. których ze względu na rzeczywiste możliwości nie są w stanie wykonać w sposób zadowalający. Niebrzydowski L. która prowadzi do unikania. 2.: Akceptacja siebie i akceptacja innych łudzi u młodzieży iv okresie dorastania i wczesnej młodości. Zaborowski Z. Powoduje to frustrację.: Próba interpretacji nieadekwatnego oceniania siebie w terminach teorii poznawczych. Barry J. Maciejewska T. [w:] Materiały do nauczania psychologii. 166 ANDRZEJ PIELBCKI Straś-Romanowska M. Wołoszynowa.: Kształtowanie się samooceny w okresie dorastania. Nelson D. Brak wiary w swoje możliwości i świadomość. „Przegląd Psychologiczny" 1975. Warszawa 1967.swojego zdrowia i możliwości fizycznych. Warszawa 1979. które przerastają ich możliwości. . „Przegląd Psychologiczny" 1981.: Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych. 1970.) L. buntowania się przeciwko wykonywaniu określonych czynności. „Życie Szkoły" 1974.: Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących „ja" dla zwiększenia gotowości do zachowań pro społecznych. że podejmowane czynności będą oceniane. PWN.. Reykowski J. A.. 12.: Podstawy wychowania zespołowego. Wrocław-Warszawa. i w konsekwencji nie osiągają zamierzonych efektów. Dzieci niedowidzące o bardzo wysokiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych podejmują się zadań..: Osobowość. BIBLIOGRAFIA Bończa-Tomaszewska M. R. Warszawa 1976. PWN. Warszawa 1976. PWN. Grupy spotkaniowe. Horney K. osoby o niskiej akceptacji swojego zdrowia i możliwości fizycznych będą unikały wykonywania tych czynności. rezygnacji z wykonywania podjętych zadań. SPOSTRZEGANIE SWOICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH.: Ucieczka od wolności. 3.: Relation oj the Revised Repressionsensitization Scałe to Measures oj Self-deseription. PIW. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1970. 3. co w konsekwencji prowadzi do konfliktów z otoczeniem. Byrne D. PWN. chęć pomniejszenia swojej winy poprzez przerzucenie odpowiedzialności na inne osoby bądź niesprzyjające okoliczności. Wągrowska-Dembińska D. Warszawa 1982. ATK. UG. Tyszkowa M. czują się mało przydatne do wykonywania określonych działań. Ossolineum. P.

genetyczne (N. np. ale i praktyki pedagogicznej. środowisko." R. Wzrost zmienia się ciągle w sposób rytmiczny. NK. Ślenzak. Z. uzależniony od wpływów środowiska zewnętrznego (społecznego i przyrodniczego) oraz wewnętrznego (czynników endogennych)". Natomiast badania R. 1985). wzrost i waga ciała. „Studia Socjologiczne" 1975. E. Hurlock. Poziom rozwoju fizycznego. 1974). Wilgocka-Okoń. tj. Trześniowski (1961. Ma to charakter fazowy (cykliczny). Tomaszewska i H. . Wolański. s. H. 1962. dotyczących dzieci niedowidzących. że mała odporność fizyczna może spowodować nie tylko nieregularne uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. lecz także od czynników zewnętrznych. 1. Przedstawione zagrożenia uzasadniają duże znaczenie badań nad rozwojem fizycznym dzieci — nie tylko dla teorii. 1984) uważa. Problem ten jest bardzo ważny w odniesieniu do dzieci niedowidzących. Hurlock. że opóźniony rozwój fizyczny wystąpił u 41% dzieci niedowidzących. Wszechstronny. Wzrost dziecka zależy nie tylko od rozwoju ontogenetycznego. do których poza środowiskiem i sytuacją ekonomiczną zalicza się: (por. J. Składa się na nią wzrost. Ślenzak (1984) stwierdza. wielkość ciała. 34) definiuje rozwój fizyczny jako „proces biologiczny wyrażający się w morfologicznych i czynnościowych zmianach ustroju.: Stosunki międzyludzkie a wychowanie. jaką jest sfera tzw. że sprawność fizyczna uczniów niedowidzących była dużo niższa niż młodzieży widzącej. że poziom rozwoju fizycznego tych dzieci jest niższy niż dzieci widzących (por.Zaborowski Z. B. ale nieregularny.: Waloryzacja interpersonalna — podstawowy mechanizm równowagi w stosunkach społecznych. rozwoju kości. że dziecko nie rośnie każdego roku określoną ilość centymetrów i nie przybiera na wadze tej samej liczby kilogramów. ale też bardzo niekorzystne skutki dla wyników nauczania. Pojęcie rozwoju fizycznego i czynniki warunkujące ten rozwój Pod pojęciem rozwoju fizycznego N. Wielu autorów (S. 26) rozumie „całokształt procesów biologicznych (w tym biochemicznych i biofizycznych). jest uwarunkowany przez dwie grupy czynników: — egzogenne (zewnątrzpochodne). życia psychicznego człowieka. Jednak wciąż jeszcze mało jest badań na ten temat. 1985). B. harmonijny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ma ogromne znaczenie dla jego funkcjonowania w okresach późniejszych. s. Zderkiewicz i A. wieku dojrzewania seksualnego. Struktura fizyczna jest niejednolita. Konaszewska (1976) na podstawie własnych badań stwierdziły. Także H. J. ?II 168 PIOTR GINDRICH które są charakterystyczne dla organizmów żywych — pomijając jedynie ową nadbudowę funkcjonalną wyższego piętra układu nerwowego. Warszawa 1972. wagi i obwodu klatki piersiowej. Pielecki (1979) stwierdzili u dzieci niedowidzących w wieku 8-16 lat częstsze niż w populacji zdrowych zaburzenia wzrostu. proporcje fizyczne. Szuman. — endogenne (wewnątrzpochodne). 1985) a) rodzinę i środowisko etniczne — wpływ ten przejawia się w stosunku do wysokości. Najszybszy wzrost ma miejsce w okresie od 0 do 2 lat (E. Sękowska. Jankowskiego (1986) wykazały. Zaborowski Z. Piotr Gindrich POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO SZEŚCIOLETNICH DZIECI NIEDOWIDZĄCYCH Wprowadzenie W ostatnich latach nastąpił duży wzrost zainteresowania problematyką rozwoju fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym. B. Wolański (1970. 1972. którego wyznacznikami są cechy somatyczne. wyrzynania 1 wypadania zębów. 1981). że opóźnienie lub dysharmonia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym utrudnia im rozpoczęcie nauki szkolnej i może być przyczyną trudności wychowawczych. co znaczy. Slyszowa. gdyż dotychczasowe badania wykazują. Nieprawidłowy rozwój fizyczny dziecka stanowi także zagrożenie wczesnym wystąpieniem niepowodzeń szkolnych (S.

1981). d) napięcia emocjonalne — mogą zwolnić tempo wzrostu. H. opartymi na aktualnych siatkach centylowych. a inne od 4 do 5. w kontekście poziomu rozwoju fizycznego ich widzących rówieśników. typu budowy ciała. Przewęda. Hurlock. Waga ulega większym wahaniom jednostkowym i w pewnym stopniu jest uwarunkowana typem budowy ciała. zaobserwowała następujące zależności: — typ endomorficzny ma tendencję do otyłości. Wzrost wysokości odbywa się według jednakowej prawidłowości u obu płci. Między dziećmi w tym samym wieku dostrzega się różnice w wysokości. 1985). Jaki jest poziom rozwoju fizycznego sześcioletnich dzieci niedowidzących w porównaniu z poziomem rozwoju ich widzących rówieśników? 2. Pomiarów 170 PIOTR GINDRICH f" cech somatycznych (wysokości i ciężaru ciała) dokonał średni personel medyczny. tj. Wielkość ciała jest określana za pomocą pomiarów wysokości i wagi (E. E. a nawet 7 kg (por. a ektomorficzny charakteryzuje się równowagą tkanki mięśniowej i tłuszczowej (W. ChrząstekSpruch. cienkimi kośćmi. które są uwarunkowane między innymi genetycznie (H. Wykorzystano dane zawarte na pierwszej stronie karty zdrowia każdego ucznia dotyczące wysokości i ciężaru ciała w wieku sześciu lat. Córki wysokich matek są także wysokie. 1985). 1987). U dziewcząt w wieku od 10 do 14 lat i u chłopców w wieku od 12 do 16 lat występuje szybki przyrost wysokości (skok pokwitaniowy). za: R. Niektóre noworodki ważą od 1 do 2 kg. B. Przyrost wagi zależy od ciężaru kości i mięśni. Hurlock. 1981). przy czym zależność między wysokoPOZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO. c) wielkość ciała i jego struktura — zależna od typu sylwetki (typ mezomorficzny cechuje szybszy i krótszy wzrost wagi ciała niż typ ektomorficzny.. po którym następuje okres wolnego wzrostu aż do 18-20 roku życia. Wysokość dziewcząt jest mocniej skorelowana z wysokością matki niż ojca. 1987).. B.b) dymorfizm płciowy — chłopcy w danym wieku rosną szybciej niż dziewczęta i odwrotnie. do chwili uzyskania pełnej dojrzałości (R. między kwietniem a polową sierpnia. który rośnie dłużej i ma wolniejsze tempo wzrostu). Jednostkowe różnice w wielkości ciała są już obserwowalne w chwili narodzin. Sheldon. • ??< — typ ektomorficzny charakteryzuje się szczupłą budową i długimi. grubości tkanki tłuszczowej (E. natomiast wzrost. Hurlock. niskich — niskie. Przewęda. 1985). H. Zagadnienia metodologiczne badań własnych Prezentowane w tym opracowaniu wyniki badań dotyczą charakterystyki poziomu rozwoju fizycznego sześciolatków niedowidzących. ?> — typ mezomorficzny cechuje się ciężką budową ciała. Sheldona. Hurlock (1985). mezomorficzny cechuje przewaga tkanki mięśniowej i łącznej nad tłuszczową. Celem ich podjęcia było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 1. B. Chrząstek-Spruch. Dzieci wysokich rodziców są zazwyczaj wysokie. a chłopców — z wysokością ojca niż matki. Czy istnieje związek pomiędzy poziomem rozwoju fizycznego sześcioletnich dzieci niedowidzących a ich płcią i typem społeczności miejsca zamieszkania? Jako metodę badawczą zastosowano analizę dokumentacji szkolnej. e) pory roku — największy przyrost wagi występuje od lipca do polowy grudnia. a o wiele większy wpływ wywierają na zmiany wagi ciała. a otrzymane wyniki wyrażone były wartościami bezwzględnymi oraz centylowymi. Typ endomorficzny ma tkankę tłuszczową lepiej rozwiniętą niż mięśniową. B. . opierając się na typologii somatycznej W. 169 ścią dziewcząt a wysokością rodziców jest silniejsza niż ta sama zależność u chłopców (H. E.

Generalnie dziewczęta i chłopcy mieli podobną ostrość wzroku.33%). Ostrość wzroku większości (75%) badanych dzieci niedowidzących zawierała się w granicach 6/18 (0. Natomiast w środowisku wiejskim grupa dziewcząt widzących jest bardziej zróżnicowana pod względem ciężaru niż grupa dziewcząt niedowidzących. że nie ma istotnych statystycznie różnic w zakresie wysokości i ciężaru ciała między chłopcami niedowidzącymi i widzącymi. zarówno w grupie dziewcząt (N = 17. jak i . miejskim i wiejskim. przeprowadzono dwoma sposobami. 171 Chłopcy niedowidzący i widzący. Jednak z porównania odchyleń standardowych (si. W przypadku ciężaru większe różnice wystąpiły w kategorii dziewcząt niedowidzących wychowujących się środowisku miejskim.25%). Nie stwierdzono również istotnych statystycznie różnic między dziewczętami niedowidzącymi i widzącymi. 33. że zarówno w zakresie wysokości.001) niż średnia (x2 = 20. Obydwie kategorie wyodrębnione ze względu na płeć tworzyło 30 badanych zamieszkałych w mieście i 18 zamieszkałych na wsi. U2) wynika. Dalsza analiza miała na celu wykazanie. że grupa dziewcząt niedowidzących jest bardziej zróżnicowana pod względem wysokości i ciężaru ciała niż grupa dziewcząt widzących. 52) i współczynników zmienności («i.32%).44) chłopców niedowidzących.3) do 6/60 (0. Z analizy danych wynika. wychowujących się w środowisku miejskim. Analiza odchyleń standardowych i współczynników zmienności wskazuje na większe zróżnicowanie pod względem ciężaru ciała grupy chłopców widzących. zarówno w środowisku miejskim. którzy mieszkają na wsi. w jakich wychowały się dziewczynki niedowidzące.. tj. jak i chłopców (JV = 15.54%). Pierwszym było porównanie średnich wartości i wykazanie za pomocą t-Studenta..91) jest istotnie wyższa (p < 0. . POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO. stanowiły dzieci z wadami refrakcji oraz zezem bądź oczopląsem. Analiza danych z uwzględnieniem miejsca zamieszkania badanych dziewcząt także nie wykazała znaczących różnic między średnimi obu grup w zakresie wysokości i ciężaru ciała. Istotną statystycznie różnicę w ich grupie zanotowano jednak w odniesieniu do ciężaru ciała. Z uwagi na brak kompletnych danych w dokumentacji. Biorąc pod uwagę wysokość ciała. jak i wiejskim. Stanowiły one grupę porównawczą i były uczniami Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie oraz Szkoły Podstawowej w Niemcach i Markuszowie. Jeśli chodzi o wady wzroku.96%) oraz z wadami refrakcji. 31. którym towarzyszyła zaćma lub zmiany patologiczne siatkówki i nerwu wzrokowego (13. nie różnili się między sobą pod względem wysokości ciała. tzn. Przebadano również 96-osobową (48 dziewczynek i 48 chłopców) grupę równoletnich dzieci widzących o takim samym zróżnicowaniu miejsca zamieszkania. Różnic takich nie stwierdzono także między średnimi wynikami wysokości i ciężaru ciała uzyskanymi przez chłopców niedowidzących i widzących wychowujących się tylko w środowisku miejskim. Stwierdzono.1). 33. czy między porównywanymi grupami istnieją różnice istotne statystycznie. zróżnicowanie to obserwuje się w obu środowiskach. Rozkład liczebności ze względu na ostrość wzroku był podobny w obydwu kategoriach wyodrębnionych ze względu na pleć badanych. to największy odsetek badanych (JV = 32. Średnia danych dotyczących chłopców widzących (x2 = 22.Badaniami objęto 113 uczniów niedowidzących w wieku 6 lat (53 dziewczynki i 60 chłopców) z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących w Lublinie. jak i ciężaru ciała. czy płeć można uznać za czynnik różnicujący poziom rozwoju podstawowych cech somatycznych sześcioletnich dzieci niedowidzących. tak w zakresie wysokości. Również dużą kategorię tworzyli badani z zaćmą bądź po operacji zaćmy (23. tj. analizie poddano grupę 96 osób (48 dziewczynek i 48 chłopców). wysokości i ciężaru ciała dzieci niedowidzących. Ocena poziomu rozwoju fizycznego sześcioletnich dzieci niedowidzących Analizę podstawowych cech somatycznych.

Analiza wyników z uwzględnieniem miejsca zamieszkania wykazała.46%).33%) i skrajnie wysokie (11.00%) są jedynie w środowisku miejskim. Jedynie skrajnie wysokie dziewczęta częściej spotyka się w środowisku miejskim. wychudzony. „Szczupły" typ budowy występuje częściej (18. Płeć nie różnicowała istotnie średnich danych dotyczących ciężaru i wysokości dziewcząt i chłopców wychowujących się tak w środowisku miejskim.33%) wykazują przeciętną wysokość ciała. jest bardziej zróżnicowana pod względem typu . W populacji znacznie częściej obserwowano osoby bardzo wysokie (8.46%) i wysokich (12. bardzo szczupły. jak i chłopców). „otyły" i „wychudzony". Dokonując porównania ciężaru ciała z wysokością uzyskano informację dotyczące typu budowy ciała.. Natomiast u chłopców i dziewcząt wiejskich częściej niż u miejskich. ustalono. można zaobserwować. U dzieci niedowidzących najczęściej notowano ciężar ciała przeciętny (37. 173 Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania badanych.ciężaru nie ma istotnych statystycznie różnic między dziewczętami i chłopcami niedowidzącymi.67%) częściej niż miejscy (43. Z dokonanych ustaleń wynika. Ciężar ciała „bardzo" lub „skrajnie duży" występuje u badanych dzieci niedowidzących częściej niż „skrajnie" i „bardzo mały". Z dokonanych ustaleń wynika. Do oceny poziomu rozwoju podstawowych cech somatycznych (wysokości i ciężaru ciała) dzieci niedowidzących zastosowano również siatki cen-tylowe opracowane przez N. W badanej 172 PIOTR GINDRICH grupie sześcioletnich dzieci niedowidzących stwierdzono podobny odsetek dzieci niskich (11. występuje ciężar ciała „bardzo" lub „skrajnie duży". przeciętny. jak i u dziewcząt miejskich. że grupa dzieci niedowidzących (tak dziewcząt. że największy odsetek (46.88%) dzieci niedowidzących posiada przeciętną wysokość ciała. Uwzględniając w analizie pleć badanych. „Mały" i „bardzo mały" ciężar ciała charakterystyczny był dla chłopców wychowujących się w środowisku wiejskim i dziewcząt ze środowiska miejskiego. W kategorii dziewcząt nie zaobserwowano istotnych różnic związanych z miejscem zamieszkania. N. że w badanej grupie dzieci niedowidzących najwięcej jest osób z typem budowy ciała „przeciętnym" (66. szczupły. bardzo pełny. Dzieci o przeciętnej wysokości ciała jest więcej w środowisku wiejskim. częściej niż u wiejskich. Wskazuje na to większy odsetek badanych o ciężarze „skrajnie" i „bardzo małym" oraz „skrajnie" i „bardzo dużym". a także niższy odsetek dzieci o ciężarze przeciętnym.42%) Na uwagę zasługuje także fakt. wychowujących się środowisku miejskim. „Niski" i „wysoki" wzrost obserwowany jest u podobnego odsetka badanych chłopców w obu środowiskach..50%). tj.67%). pełny. Wolańskiego (1975). Porównując dzieci niedowidzące miejskie i wiejskie zauważono większe zróżnicowanie pod względem ciężaru ciała w grupie dzieci miejskich. że procent dzieci bardzo niskich i niskich jest zbliżony w obu środowiskach.04%). Duży był także odsetek dzieci z ciężarem małym (26. Chłopcy wiejscy (66. POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO. jak i wiejskim.50%). a nawet bardzo szczupła. Jedynie u 4 osób (4. że tak u chłopców. zaobserwowano ciężar ciała „przeciętny". Sam nadmierny ciężar ciała dziecka nie świadczy jeszcze o patologii jego rozwoju. stwierdzono. gdyż przy bardzo wysokim wzroście może to być jednostka przeciętna. Biorąc pod uwagę pleć badanych. natomiast bardzo wysokie — w wiejskim.75%) niż „pełny" (10. Brak istotnych różnic w zakresie wysokości i ciężaru między sześcioletnimi dziewczętami i chłopcami niedowidzącymi odzwierciedla znaną prawidłowość rozwoju cech somatycznych obserwowaną u dzieci widzących.17%) stwierdzono wzrost bardzo niski. natomiast „skrajnie wysokich" w środowisku miejskim. że chłopcy „skrajnie wysocy" (20. że w populacji nie wystąpiły przypadki skrajnego typu budowy ciała. Wolański (1975) wyróżnia następujące kategorie budowy ciała: otyły.

Kozioł R. WSiP. Warszawa 1983. Chrząstek-Spruch H. B. Lublin 1982. Stąd fakt niedowidzenia nie ma wpływu na poziom rozwoju tej cechy.) Sękowska Z. Warszawa 1970. (red. „Szkoła Specjalna" 1986.: Poziom rozwoju fizycznego dzieci niedowidzących. Powinny one być w przyszłości kontynuowane w szerszych populacjach.budowy ciała niż grupa dzieci wiejskich. PWN. Sękowska Z.: Rozwój somatyczny i motoryczny. Wolański.: O dojrzałości szkolnej dzieci siedmioletnich. PWN.. (red. „Nowa Szkoła" 1962. na terenie całej Polski.: Rozwój fizyczny i postawa ciała dzieci niedowidzących. PWN. nr 6. tj. wyd. Majewski T. aczkolwiek nie stwierdzono tu jakiejś istotnej statystycznie różnicy. Ossolineum. Ślenzak J. Hurlock E. [w:] Metody pedagogiki specjalnej. Ciężar ciała w większym stopniu niż wysokość jest uzależniony od czynników zewnętrznych (N. Wolański.): Materiały do ćwiczeń z psychologii i pedagogiki specjalnej. W środowisku miejskim częściej spotykamy dzieci o typie budowy „pełnym" i „bardzo pełnym"..: Wymiary. PWN. Warszawa 1973. 9. WSiP.: Rozwój fizyczny i sprawność młodzieży polskiej. a w wiejskim dzieci o typie budowy „przeciętnym". Obserwuje się jedynie większe zróżnicowanie wysokości ciała w przypadku dziewcząt niedowidzących. nr 5. Wolański N. Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk-Łódź 1987.: Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. N. (red. genotypami obojga rodziców dziecka (por. (red. Sękowska Z. Konaszewska H. UMCS. . Wilgocka-Okoń B.: Psychologia niewidomych i niedowidzących. wyd.. Wysokość ciała jest uwarunkowana bowiem głównie czynnikami genetycznymi. Warszawa 1961.): Poznawanie dzieci rozpoczynających naukę i kierowanie ich rozwojem.) Haring N. 1981). Schiefelbusch. Oznacza to. Trześniowski R. Warszawa 1985. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1975. Warszawa 1985. VIII szkól podstawowych dla młodzieży niedowidzącej i niedosłyszącej.) Wolański N..: Uczeń z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju. Znalazło to odbicie w wynikach badań. [w:] Materiały do ćwiczeń z psychologii i pedagogiki specjalnej.: Pedagogika specjalna. że poziom rozwoju fizycznego sześcioletnich dzieci niedowidzących jest zbliżony do poziomu rozwoju fizycznego ich widzących rówieśników. nr 5. D. Szuman S. 174 PIOTR GINDRICH Jankowski R.: Rozwój biologiczny człowieka.: Sprawność fizyczna młodzieży kl. Warszawa 1981. PWN.: Dzieci niewidome i niedowidzące. „Nasza Księgarnia". WSiP. że wystąpiła u nich większa rozpiętość pomiarów wysokości ciała. UMCS. G. 1981). Warszawa 1984. m. podobnie jak ma to miejsce w przypadku dzieci widzących. Tomaszewska H.: Rozwój dziecka. Słyszowa W. PWN. Pielecki A.in. Zakończenie Przeprowadzone badania wykazały. Przewęda R. Warszawa 1974. Warszawa 1972. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań poziomu rozwoju fizycznego sześciolatków niedowidzących mają charakter pilotażowy. zagadnienie poziomu rozwoju fizycznego musi być bowiem rozpatrywane globalnie. Chłopcy niedowidzący wychowujący się w środowisku wiejskim uzyskali niższe średnie wyniki pomiarów ciężaru ciała niż widzący. [w:] Ocena rozwoju dziecka w zdrowiu i chorobie. (red. BIBLIOGRAFIA Bateman B.. kształty ciała i proporcje między składnikami ciała jako mierniki rozwoju. Sześcioletnie dzieci niedowidzące mają podobną jak widzące wysokość ciała. Lublin 1982.

a w związku z tym postawę nado-piekuńczą (Ślenzak. Uważają oni. że zez jest złożonym problemem interdyscyplinarnym. s. mechanizmem o charakterze przejściowego hamowania (Kobiela-Krzystkowa. 1977. istnienie ograniczeń percepcji wzrokowej. niezręczności. że zez nie jest schorzeniem oczu. wyrażające się m. do tej pory. że drugą równie ważną przyczyną pojawiania się zaburzeń w zachowaniu tych dzieci. (red. Świerczyńska. Natomiast problemy dzieci z zezem zostały poruszone. Wiąże się to z mechanizmami przystosowawczymi do zmienionych warunków widzenia. Przyczyny pierwotne są bezpośrednią konsekwencją choroby. Lekarze podkreślają. nadwrażliwością dzieci z zezem na bodźce stresowe. W zezach naprzemiennych mamy do czynienia z supresją (tłumieniem). 1987). . 1968. a co za tym idzie także trudności w wysławianiu się. zaledwie w kilku opracowaniach.są postawy osób z najbliższego otoczę176 ANNA WOJNARSKA nia. 1977. 1987). Według jej klasyfikacji dzieci z zezem. zlej koordynacji ruchowej. Wstęp do ekologii człowieka. Warszawa 1981. 1977). U dzieci tych dominują objawy nadmiernego pobudzenia ruchowego. Z zezem sprzężone są zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego na poziomie korowym. W zezach jednostronnych na skutek hamowania zostaje wyłączony obraz z oka zezującego i powstaje niedowidzenie (amblyopia). Dąbrowska i in. jak zwykle w takich przypadkach. Wolański N. chociaż lekarze zwracają uwagę na ścisły związek występowania i przebiegu choroby zęzowej z funkcjonowaniem psychicznym dziecka. gdy do kory mózgowej docierają dwa niezgodne obrazy wzrokowe.. Nauczyciele nie znają ograniczeń możliwości tych dzieci. że obserwowane zaburzenia zachowania dzieci są konsekwencją istnienia minimalnych uszkodzeń mózgu (minimal brain damage) (Kobiela-Krzystkowa. że dzieci z zezem mogą mieć trudności w pojmowaniu abstrakcyjnym. choroby zęzowej. 1970. z którymi dziecko wchodzi w interakcje społeczne.): Czynniki rozwoju człowieka. Przyczyny wtórne stanowią rezultat postaw braku akceptacji lub odrzucenia ze strony osób. Warszawa 1975. będące przedmiotem moich badań. 1984). 772). Niektórzy okuliści są skłonni dopatrywać się organicznego podłoża. tzn.): Ocena rozwoju dziecka w zdrowiu i chorobie. 1972). (red. sprzężenia z innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz zmiany w wyglądzie twarzy. Wydaje się jednak. obniżenie sprawności układu nerwowego. Lekarze wiążąc chorobę zęzową z istnieniem minimalnych uszkodzeń mózgu uważają. Ossolineum. Maziarz. PWN. Anna Wojnarska PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DZIECI Z ZEZEM W SYTUACJACH FRUSTRACJI Jedną z najdokładniejszych klasyfikacji grupy inwalidów wzroku stworzyła Z. Rówieśnicy nie akceptują tych dzieci z powodu ich wyglądu i mniejszej sprawności motorycznej (Bendych. Mamy do czynienia. Trudności i niepowodzenia szkolne są zmiennymi pośredniczącymi między przyczynami pierwotnymi i wtórnymi. należy zaliczyć do grupy osób z uszkodzonym wzrokiem. Bateman. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987. 1981). Wolański N. 1959. z przyczynami pierwotnymi i wtórnymi. 1981. Wolter-Czerwińska. Obraz psychopedagogicznego funkcjonowania dzieci z zezem przedstawia się następująco.: Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży. koncentracji uwagi. Kozioł R. Krótki przegląd dotychczasowych badań psychologicznych. Problemy psychopedagogiczne tej grupy są w dalszym ciągu bardzo skromnie reprezentowane w literaturze tyflologicznej. są jedną z przyczyn pojawiania się zeza i przejścia zeza ukrytego w zez jawny (Altenberg.Wolański N. ale chorobą kory mózgowej (Starkiewicz. w przypadku zeza mogą to być sygnalizowane zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego. in. Rodzice przejawiają nadmierny niepokój. drażliwość (KobielaKrzystkowa. Sękowska (1983). pedagogicznych i medycznych wskazuje. 1971. Cechy psychiczne dziecka. PZWL. problemy z koordynacją wzrokoworuchową.

05). p < 0. miejsce zamieszkania. = 11. — rodzice dzieci z zezem oceniają je jako bardziej chorowite (a. Dzięki inspiracji Profesor Sękowskiej w latach 1988-1989 podjęłam baPSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA.6% skrzyżowaną lateralizację. wykształcenie rodziców. czasami z przypadkami mutyzmu wybiórczego" (s. bierne. dfd= l. Miętkowska(1985) charakteryzuje te dzieci jako ogólnie „słabsze fizycznie. Porównując obie grupy można sporządzić ich następującą charakterystykę: — obie grupy są jednorodne pod względem podstawowych zmiennych demograficznych. Gałewska. koordynacji wzrokowo-ruchowej pojawiają się także inne nieprawidłowości rozwojowe.3% przejawiało obniżony ogólny poziom analizy wzrokowej. czasem globalne lub parcjalne deficyty intelektualne. — 36. — 22. 200). na korzyść rodzin dzieci z zezem (a. niektóre zahamowane. 1984). że dzieci z zezem będą przejawiać reakcje świadczące o niedojrzałości akceptowanych społecznie mechanizmów obronnych i częściej manifestować reakcje ekstrapunitywne i reakcje typu do??r\ 178 ANNA WOJNARSKA .. będących pod opieką Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia Jednoocznego w Lublinie. H. — brak jest różnic w stosowanych metodach wychowawczych wyrażających się w preferowanym systemie wzmocnień. wiek. obniżona sprawność motoryczna w obrębie całego ciała i rąk. Skoncentrowałam się na problemie reakcji na frustracje i dominującym w tych sytuacjach typie emocjonalności. — 36. nerwowe i nadpobudliwe psychoruchowo. 177 dania dotyczące psychopedagogicznych aspektów funkcjonowania dzieci z zezem. W tym celu przebadałam 60 dzieci z zezem. ale występują istotne różnice w kolejności urodzeń (x = 11. Wyżej wymienione zmienne są trafnymi wskaźnikami prognozującymi prawidłowy rozwój psychospołeczny człowieka. składu rodziny i liczby dzieci. że w tym okresie zmiany czynnościowe zaczynają się przekształcać w zmiany organiczne i leczenie zeza za pomocą ćwiczeń jest mało skuteczne (Sobański i in. — brak jest różnic między badanymi grupami w zakresie struktury rodziny. 1972. Świerczyńskiej potwierdziły powyższe wnioski. Oblucka (1978) sporządziła na podstawie badań 22 dzieci 6-letnich następującą charakterystykę tej grupy: — 63. do której zgłaszają się dzieci z całego dawnego województwa lubelskiego. = 9. Rodzice tych dzieci zwracali również uwagę na ich ogólny słaby rozwój fizyczny i objawy nadpobudliwości psychoruchowej.6% obniżony poziom sprawności motorycznej. tzn. — występują istotne różnice w ocenie statusu socjoekonomicznego przez rodziców. p < 0. takich jak: płeć.001). „I" i „0" przedszkoli i szkół masowych. df = 4. H. 1963.05). W badaniach swoich pragnęłam rozstrzygnąć.856. Dąbrowska i in. czy istnienie choroby zęzowej lub jej brak wpływa na sposób reagowania dzieci w sytuacjach frustracji. Brak większych różnic między grupami dowodzi ich prawidłowego doboru do niniejszych badań.. takie jak: wady postawy. Ten przedział wieku ma szczególne znaczenie ze względu na fakt. W hipotezach badawczych zakładam..302.p< 0. df = 4. Badania B.129. Oprócz istniejącej wady wzroku i związanych z tym zaburzeń widzenia obuocznego. Wszystkie dzieci były w wieku 6-8 lat i uczęszczały do kl.7% obniżony poziom spostrzegania słuchowego.Badania psychologów i pedagogów potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia lekarzy-okulistów. — matki w obu grupach nie różnią się istotnie wiekiem. Grupę porównawczą stanowiło 60 dzieci bez zeza.. ponadto stanowią one ważny czynnik pośredniczący między możliwościami intelektualnymi dziecka a powodzeniem szkolnym. — dzieci w obu grupach równie często przeżywały ważne negatywne wydarzenia.

akcentujące potrzebę rozwiązania trudnej sytuacji. W kategorii DP (dominowanie przeszkód) dzieci z zezem uzyskują średnią wyższą niż dzieci bez zeza {t = 1. że dzieci z zezem bardziej koncentrują się na barierach frustrujących ich potrzeby i zachowaniach obronnych. Okazuje się. p< 0. Kierunki i typy reakcji na frustrację w badanych grupach — porównanie wyników otrzymanych w Obrazkowym Teście Frustracji Rosenzweiga Kategoria OTF Grupy Średnia X Odchyl. w porównaniu z grupą dzieci bez zeza. choć było ono znacznie słabsze niż w przypadku kierunków reakcji. F=l. W zakresie typów reakcji również wystąpiło zróżnicowanie obu grup. że dzieci bez zeza starają się zachowywać w sposób bardziej konstruktywny i korzystny w sytuacji frustracji.08). Główne kierunki reakcji na frustracje zdecydowanie różnicują grupę dzieci z zezem i grupę dzieci bez zeza. co świadczy o ich słabych zdolnościach radzenia sobie z takimi sytuacjami.. Wielkość wariancji i test istotności wariancji wskazują na większe zróżnicowanie wyników w tej kategorii w grupie dzieci bez zeza (s = 7.303. p < 0.. w której dzieci z naciskiem podkreślają istnienie przeszkody powodującej frustrację oraz w kategorii PRZ ( reakcji typu potrzeby rozwiązania o kierunku ekstrapunitywnym).88. 3. że dzieci nie potrafią reagować na frustracje w sposób ugodowy lub konstruktywnie zadaniowy. p < 0. 76. że dzieci z pierwszej grupy istotnie częściej manifestują reakcje ekstrapunitywne {t = 2. p < 0. które znajdują się na poziomie tendencji statystycznej. stand.minowania przeszkód.56.634.02). że dzieci z zezem silniej niż dzieci bez zeza zdecydowanie. a nawet agresywnie. w których dzieci poszukują rozwiązania sytuacji frustracyjnej u innych osób.. Cechy rozwoju emocjonalno-spolecznego tych dzieci oraz specyficzne cechy sytuacji choroby powodują.05). a mniej zachowań intropunitywnych. Okazuje się. 1. 2.74. zaprzeczają odpowiedzialności za wywołanie frustracji. p < 0. s i Z — reakcje ekstrapunitywne . s = 13. Analiza kierunku reakcji potwierdza hipotezę o słabości mechanizmów obronnych dzieci z zezem i niedojrzałości ich reakcji na frustracje. p < 0. obejmującej zachowania typu pokonywania przeszkód. Rosenzweiga w wersji dla dzieci zawiera tabela 1. 179 DPZ (reakcji typu dominowania przeszkód o kierunku ekstrapunitywnym).98.p< 0. Analiza kategorii szczegółowych poszerza zakres wiedzy o strukturze reakcji w syUiacjach frustracji: a) w zakresie reakcji o kierunku ekstrapunitywnym obserwuje się następujące związki: — obie grupy nie różnią się istotnie w zakresie kategorii PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA. v = 106. że manifestiiją to silniej dzieci bez zeza niż dzieci z zezem (t = 2. Oznacza to.01). Dzieci bez zeza radzą sobie lepiej poprzez poszukiwanie rozwiązań wyrażanych w odpowiedziach typu PR. Porównanie wyników Obrazkowego Testu Frustracji S. dotyczących typów i kierunków reakcji na frustracje w badanych grupach dzieci. podobnie w kategorii OE (obrona ego) (t = 1. Na podstawie zastosowanych analiz statystycznych. Okazuje się. W zakresie reakcji unikowych nie wystąpiły różnice istotne statystycznie.79. — najsilniej zróżnicowała obie grupy kategoria OEZ (reakcje typu obrony ego o kierunku ekstrapunitywnym) (t = 2.01). najczęściej rodziców.18.01). chociaż średnia dzieci bez zeza jest nieco wyższa niż średnia dzieci z zezem. Wniosek ten potwierdzają także różnice w reakcjach typu DP i OE. wysnuć można następujące wnioski: 1. 1 Tab. czyli kierowania agresji na samego siebie (t = 3. 09). a swą wrogość kierują przeciwko ludziom i rzeczom. Stwierdzone zależności wskazują. Najsilniejsza różnica wystąpiła w kategorii PR.

652 3. 1. b.53+ + (//= 108180 .22 df = 108 OEW 1) dz.02 DEU 1) dz. z z.15 W — reakcje intropunitywne 1) dz. z.733 2.075 5. z. 1. b.058 3.515 t = 0. 7.275 2.39 OEZ 1) dz.710 0.108 2.643 t = 2.242 2.467 1. z.950 0.319 2.075 3. z. 2) dz.31 df = 110 DPU 1) dz. b.433 0.647 1.086 1.458 0. 12.527 4. 2) dz.867 4.27 df = 110 PRW 1) dz. b.763 3. z.313 2.568 1. b. 1. z z. 4. 2) dz. z.56+ + DPZ 1) dz. z z. z z. z. z z. 2) dz.058 2. 2) dz.987 1. b.798 2. z z.992 1.292 1.129 1. b. 2) dz.558 2. 2) dz.763 2.625 1. 2) dz.808 3.052 1.40 df = 10 PRU 1) dz.583 1. b. 2) dz. b. z z.1) dz. z.88+ + + PRZ 1) dz.533 1. 0.516 1. z z.333 3. z.325 8. z z.38 df = 110 U — reakcje impunitywne 1) dz. b. 3. z z.758 1. b. z z. z.240 1.303 1.104 2. b. 2) dz.467 5.164 1.164 1. z z.18+++ DPW 1) dz.458 1. z. 0. 3. 2) dz. 2) dz.175 10. 7. 3. z.

Tabeli 1 Kategoria OTF Grupy Średnia X Odchyl. + + + 0. 2) dz.. obwiniając je za frustracje. w których dzieci traktowały przeszkodę jako w pewnym sensie korzystną i nie powodującą frustracji oraz kategorii OEW (reakcji typu obrony ego o kierunku intropunitywnym).05. czyli w zachowaniach. v= 108. z. Dzieci z zezem. Test t-Studenta dla średnich o równych wariancjach daje df — 118 nie podawanych w tabeli.440 1. które polegają na zdaniu się na los.000 13. b) w zakresie reakcji o kierunku intropunitywnym również tylko jedna różnica okazała się istotna statystycznie: — obie nie zostały zróżnicowane w zakresie kategorii DPW (reakcje typu dominowania. Wskazuje to na ich większą odpowiedzialność i dojrzałość w sytuacjach frustracji. ++ 0. pogodzeniu z sytuacją (t = 2.. p < 0.258 2. c) w zakresie reakcji unikowych również tylko jedna. starają się uznać przeszkodę za mało znaczącą i uznają siebie za usprawiedliwione.617 2. co oznacza. stancl. 6.53. .083 2. — obie grupy różnicuje kategoria PRW (reakcje typu potrzeby rozwiązania o kierunku intropunitywnym) (t = 2. że zarówno dzieci z zezem. Dzieci bez zeza istotnie częściej niż dzieci z zezem pragną same wyrównać szkody powstałe z ich winy.258 2.38. v — 110. 2) dz.76+ OE — obrona ego 1) dz.98+ df = 106 Uwaga: + 0. przeszkód o kierunku intropunitywnym). p< 0.487 3.296 3.123 1.ANNA WOJNARSKA cd. — dzieci bez zeza uzyskały istotnie wyższą średnią w kategorii PRU (reakcje typu potrzeby rozwiązania o kierunku impunitywnym). Prawdopodobnie choroba ułatwia dzieciom właśnie takie . Agresję kierują PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA. z z. 181 przede wszystkim na otoczenie.001 W przypadku gdy test F Fishera-Snedecora wskazywał na istotne zróżnicowanie wariancji stosowano test t-Studenta dla różnic średnich o różnych wariancjach. b.05). reagują na frustracje w sposób niedojrzały. z z. z z.083 5.02).017 5. który daje zmniejszoną liczbę stopni swobody ((//) podanych w tablicy. które doznają licznych frustracji związanych pierwotnie i wtórnie z chorobą. + + + + 0. Wykryte zależności potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia. W znacznie mniejszym stopniu niż dzieci bez zeza są one skłonne obwiniać siebie za wywołanie frustracji.01. nieodpowiedzialne za wywołanie frustracji.s t DP — dominowanie przeszkód 1) dz. 4.10. różnica okazała się istotna statystycznie: — średnie obu grup nie różniły się istotnie w kategoriach DPU (dominowania przeszkód o kierunku impunitywnym) i OEU (reakcjach typu obrony ego o kierunku impunitywnym). b. jak i dzieci bez zeza w równym stopniu czują się winne za wywołanie frustracji.283 2. 2) dz. z. b.78+ DP — potrzeba rozwiązania 1) dz. z. 14. Dzieci z zezem w takim samym stopniu co dzieci bez zeza.

ale także reakcje obronne umotywowane własną odpowiedzialnością za wywołanie frustracji. podczas gdy dzieci bez zeza akcentują bardziej potrzebę rozwiązania.30. Podobną strukturę prezentuje czynnik I w grupie dzieci bez zeza. że w czynniku I zaakcentowane są reakcje na frustracje. W grupie porównawczej jest to czynnik III. Tabela ta zawiera także procent wyjaśnionej przez dany czynnik wariancji. Również dominujący w tej grupie typ reakcji świadczy o niższym poziomie funkcjonowania emocjonalno-spolecznego dzieci z zezem. Ten typ zachowań zbliżony jest do podejścia zadaniowego do frustracji. za dolną granicę 0. które wykorzystują ugodowe mechanizmy obronne. Podsumowując porównywanie grup w zakresie reakcji na frustrację zastosowano analizę czynnikową kategorii OTF Rosenzweiga. Koncentrują się one bowiem głównie na przeszkodach ( co przypomina mechanizm fiksa-cji) lub innych technikach obrony ego (polegających głównie na przypisywaniu winy otoczeniu zewnętrznemu i kierowaniu na nie agresji). Czynnik II w grupie dzieci z zezem również zawiera reakcje unikowe o charakterze obronnym. Czynnik III w grupie dzieci z zezem zawiera kategorie reakcji akcentujących potrzebę rozwiązania w sposób agresywny lub ugodowy. Z tego względu można uznać. Rozpatrując strukturę czynników stwierdzić można. liczby czynników z zastosowaniem rotacji varimaz Kaisera. że czynnik w grupie dzieci z zezem skupia kategorie reakcji określanych jako unikanie odpowiedzialności za frustracje i obronę ego oraz brak stosowania reakcji agresywnych skierowanych na otoczenie i dominowania przeszkód. Analiza czynnikowa kategorii OTF Rosenzweiga w grupie dzieci z zezem i bez zeza. Przy ustalaniu liczby czynników przyjęto wartość ekstremalną lambda większą od jedności. unikających 182 ANNA WOJNARSKA Tab 2.spostrzeganie sytuacji i przenoszenie odpowiedzialności na czynniki zewnętrzne.0% wariancji. Wyniki analizy czynnikowej kategorii OTF w obu badanych grupach pozwalają stwierdzić fakt większego zróżnicowania reakcji na frustracje dzieci z zezem. według powszechnie uznanego kryterium. ale wzbogacony jest o reakcje wskazujące na potrzebę rozwiązania trudnych sytuacji w sposób bezkonfliktowy. W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy czynnikowej w obu badanych grupach. Nazwy kategorii Dzieci z zezem Dzieci bez zeza OTF Czynnik I II . W składzie czynników uwzględniono jedynie wysokie ładunki przyjmując. W grupie tej pojawiło się aż pięć czynników wyjaśniających wariancję wyników w 83.9%. Dokonano jej metodą głównych składowych bez ograniczenia. podczas gdy w grupie dzieci bez zeza mamy do czynienia z czterema czynnikami wyjaśniającymi 80.

70 -0.92 -0.65 PR 0.33 W 0.45 -0.69 0.58 -0.94 -0.82 .91 U 0.37 0.III IV V I II III IV Z -0.36 0.52 -0.76 -0.51 -0.76 0.71 OE 0.70 -0.98 DP -0.51 -0.

98 -0.39 0.67 0.49 .0.77 OEU 0.71 -0.68 -0.73 0.79 -0.41 OEW 0.49 0.65 -0.94 -0.60 DPU -0.45 DPW 0.49 0.95 DPZ -0.57 OEZ -0.87 -0.

Pozostałe czynniki w obu grupach zdecydowanie się różnią.82 -0.0.4 B 83.4 6.69 0. W grupie dzieci bez zeza kategorie te zostały skupione w czynniku II. Większa ilość czynników tłumaczących zmienność wyników oraz ich struktura w grupie dzieci z zezem pozwalają wnioskować.68 0.8 9.9 80 .0 22.7 36. natomiast czynnik IV reakcje typu potrzeby samodzielnego rozwiązania trudnej sytuacji przy niewielkim udziale reakcji mających na celu obronę ego.7 15.0 A — Procent wariancji wyjaśnionej przez poszczególny czynnik B — Procent wariancji wyjaśnionej ogółem obrony ego.9 11.80 PRU 0.33 PRZ 0. Analiza czynnikowa kategorii OTF jest zgodna z wcześniej .60 A 32. że grupa ta prezentuje bardziej skomplikowany i mniej jednolity model reakcji na frustracje niż grupa dzieci bez zeza.7 10.85 0.47 0.60 PRW 0.4 18.

wykrytymi różnicami międzygrupowymi, ale wnosi także wiele nowych informacji o konfiguracjach reakcji w sytuacji frustracji w obu grupach. Dalsza część analiz wyników OTF polegała na obliczeniu trendów. Wielkość i ukierunkowanie tendencji uzyskano poprzez porównanie reakcji o określonym kierunku i typie w I połowie testu (obrazki 1-12) i II połowie (obrazki 1324). Tendencje informują o cechach reakcji w miarę powtarzania się sytuacji frustracyjnych. PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA... 183 Tab. 3. Porównanie trendów Rosenzweiga w grupie dzieci z reakcji w OTF zezem i bez zeza Katgeorie Dzieci z zezem Dzieci bez zeza OTF różnica korelacja i różnica korelacja t Z 0,883 0,360 2,78 p < 0, 01 1,083 0,599 3,83 p < 0, 001 W -0,500 0,243 -2,90 p < 0, 01 -0,883 0,352 -4,82 p < 0, 001 U -0,283 0,247 -0,96 n.i. -0,150 0,500 -4,55 n.i. DP -0,492 0,232 -2,02 p < 0, 05 -0,200 0,315 -0,86 n.i. OE 0,558 0,073 1,87 p < 0, 07 -0,033 0,395 -0,12 n.i. PR -0,417 0,278

-0,19 n.i. 0,250 0,437 0,92 n.i. <\ Różnice między połówkami testu przedstawia tabela 3. Istotność różnic sprawdzono za pomocą testu t-Studenta dla zmiennych połączonych. Znak ( —) informuje, że dana tendencja do reagowania w określony sposób zmniejsza, się w miarę nasilania się frustacji. Znak (+) świadczy o tendencji zwyżkowej danego sposobu reagowania pod wpływem powtarzania się frustracji. W tabeli 3 zawarto także interkorelacje obu połówek testu, które informują o współzależności reakcji w I i II połowie testu. Analiza trendów pozwala stwierdzić, że: 1. W obu badanych grupach istnieje silna tendencja do nasilania się reakcji ekstrapunitywnych w miarę powtarzania się sytuacji frustracyjnych. Tendencja ta jest wyjątkowo silna u dzieci bez zeza. (t = 3,83, p < 0,001), nieco mniejsza u dzieci z zezem (t = 2,78, p < 0,01). Oznacza to, że w obu badanych grupach pod wpływem częstych frustracji dzieci starają się coraz częściej atakować otoczenie. Jest to zgodne z odnotowanymi wcześniej prawidłowościami rozwojowymi (Rembowski, 1986; Tyszkowa, 1977, 1986). 2. W zgodzie z pierwszą tendencją pozostaje tendencja druga, tzn. zmniejszanie się ilości reakcji intropunitywnych pod wpływem powtarzających się frustracji. Ponownie tendencja ta jest silniejsza, w grupie dzieci bez zeza (t = -4,82, p < 0,001), niż w grupie dzieci z zezem (t = -2,90, p < 0,01). Obie grupy są więc skłonne w coraz mniejszym stopniu przypisywać sobie winę za frustrację. 3. W zakresie reakcji unikowych polegających na ugodowym zażegnaniu 184 ANNA WOJNARSKA sytuacji stwierdza się słabe tendencje malejące, w obu grupach nieistotne statystycznie. 4. Różnica w tendencjach zaznacza się w typach reakcji na frustracje. Dzieci z zezem istotnie w mniejszym stopniu koncentrują się na przeszkodach pod wpływem powtarzania się frustracji (i = —2,02, p < 0,05). Tendencja ta pomimo takiego samego znaku jest znacznie słabsza w grupie dzieci bez zeza. 5. Dzieci z zezem wykazują tendencję do zwiększania się reakcji, których celem jest obrona ego (J, = 1,87, p < 0,07) — zależność ta nie jest istotna statystycznie, ale wykazuje silną tendencję. W grupie drugiej wystąpiła słaba tendencja ujemna. 6. Ostatnia tendencja PR w obu grupach nie jest istotna statystycznie. Warto jedynie odnotować różnicę w znakach trendów. W grupie dzieci z zezem istnieje skłonność do zmniejszania się pod wpływem frustracji zachowań akcentujących potrzebę rozwiązania, podczas gdy w grupie dzieci bez zeza tendencja ta jest dodatnia. Przeprowadzone analizy upoważniają do sformułowania pewnych ogólnych wniosków na temat funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci z zezem, którego wskaźnikiem są reakcje w sytuacjach frustracji. Dzieci z zezem w takich sytuacjach zdecydowanie najczęściej reagują agresją skierowaną na zewnątrz, przeciwko ludziom i rzeczom z otoczenia. Zdecydowanie rzadziej obwiniają siebie za spowodowanie frustracji i nie kierują agresji na siebie, stanowi ona bowiem w tym przypadku, mechanizm obrony ego. Dzieci z zezem rzadziej niż dzieci bez zeza akcentują potrzebę rozwiązania sytuacji frustracyjnej. Natomiast dzieci z tej ostatniej grapy częściej biorą winę na siebie i starają się same pokonać frustracje lub godzą się z zaistniałą sytuacją. Te formy zachowań wskazują na niedojrzałość emocjonalno-społeczną dzieci z zezem. Dzieci bez zeza reprezentują wyższy poziom funkcjonowania emocjonalno-społecznego w sytuacjach frustracji, który wyraża się w bardziej konstruktywnym podejściu do czynników frustrujących i próbach pokonania ich za pomocą środków akceptowanych społecznie. Analiza konfiguracji reakcji na frustrację w obu badanych grupach ujawniła większą niejednolitość i złożoność wzajemnych układów tych reakcji w grupie dzieci

z zezem. Fakt ten oraz większa ilość istotnych trendów potwierdzają większą chwiejność emocjonalną tych dzieci. Pod wpływem powtarzania się sytuacji frustracyjnych w obu badanych grupach stwierdzono tendencję do nasilania się reakcji ekstrapunitywnych, a zmniejszania reakcji intropunitywnych. W grupie dzieci z zezem zaznacza się tendencja w kierunku obrony ego, natomiast zmniejszania się zachowań koncentrujących się na przeszkodzie. Badania moje potwierdziły powszechne odczucie rodziców i lekarzyPSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA... 185 -okulistów dotyczące istnienia, odmienności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dzieci z zezem i wykazały, że wiedza psychologów i pedagogów na ten temat jest niewystarczająca i posiada wiele luk. Na podstawie wyników badań sformułować można kilka praktycznych wniosków. W miarę możliwości powinny być tworzone, przynajmniej w dużych miastach, przedszkola dla dzieci z zezem. Przedszkola takie mogą zapewnić dzieciom całościową opiekę psychopedagogiczną i medyczną. Dzieci z zezem, które nie mają możliwości uczęszczania do takich przedszkoli powinny być poddawane, oprócz ćwiczeń ortoptycznych-pleoptycznych, także oddziaływaniom terapeutycznym i reedukacyjnym. Terapię psychopedagogiczną powinny prowadzić przedszkola i szkoły, do których dzieci te uczęszczają. Należy także zwrócić szczególną uwagę na rozwijanie zadaniowego podejścia do sytuacji trudnych oraz kontrolowanie i zmniejszanie liczby zachowań agresywnych zarówno tych skierowanych na otoczenie, jak i tych, skierowanych na samych siebie. BIBLIOGRAFIA Altenberg S.: Podręcznik okulistyki, PZWL, Warszawa 1971. Bendych E.: Przeżycia fnistracyjne szkolnej młodzieży niewidomej, „Szkoła Specjalna" 1970/2, s. 201-204. Bateman B.S.: Dzieci niewidome i niedowidzące, [w:] Metody pedagogiki specjalnej (red.) Haring N.R., Schiefelbusch R.L., PWN, Warszawa 1981. Dąbrowska D., Soroczyńska N.: Uwagi praktyczne dotyczące dziecka zezującego, PZWL, Warszawa 1972. Galewska Z.: Rehabilitacja okulistyczna dzieci z uszkodzonym wzrokiem. W: Rewalidacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem, (red.) E. Bendych, WSPS, Warszawa 1984. Kobiela-Krzystkowa K.: Zaburzenia korespondencji siatkówkowej w zezie i jej zmiany w przebiegu leczenia. Folia Medica Cracovensia, NDPT, Kraków 1968. Kobiela-Krzystkowa K.: Leczenie zeza i niedowidzenia. W: Okidistyka współczesna (red.) Orlowski K., PZWL, Warszawa 1977. Maziarz I. Sytuacja szkolna dzieci z zezem uczących się w klasie II-IV. Praca magisterska (niepublikowana) Lublin 1986. Miętkowska H.: Przedszkole dla dzieci z zezem i niedoiuidzeniem jednoocznym jako placówka rewalidacyjno-wychowawcza. „Szkoła Specjalna" 1985/3. Obłucka I.: Zaburzenia iv funkcjonowaniu analizatora wzrokowego u dzieci a ich przystosowanie emocjonalno-społeczne w grupie rówieśniczej w przedszkolu. Praca magisterska (niepublikowana) Warszawa 1978, Inst Psychologii UW. Rembowski J.: Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1986. Sękowska Z.: Poziom dysfunkcji wzroku a możliwość rewalidacji. „Przegląd Tyflologiczny" 1983/1. 186 ANNA WOJNARSKA Sobański J., Domżał A., Sułat T., Żelawska H.: O leczeniu choroby zęzowej (zeza toiuarzyszącego) u młodzieży i dorosłych. „Klinika Oczna" 1963/33. Starkiewicz W.: Leczenie zeza, PWN, Warszawa 1959. Ślenzak D.: Uczeń z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, PWN, Warszawa 1984. Swierczyńska B.: Rozwijanie dojrzałości do nauki pisania u sześcioletnich dzieci z zezem

i niedowidzeniem jednoocznym. Praca magisterska (niepublikowana) UMCS Lublin 1986. Tyszkowa M.: Zachowanie się dzieci szkolnych tu sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa 1986. Tyszkowa M.: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1977. Wolter-Czerwińska K.: Oczy zdrowe, oczy chore, PZWL, Warszawa 1981. \ Renata Zubrzycka SAMOREALIZACJA NIEWIDOMEJ I SZCZĄTKOWO WIDZĄCEJ MŁODZIEŻY ORAZ UWARUNKOWANIA TEGO PROCESU Uwagi wstępne Człowiek, jako istota dynamiczna, nastawiony jest na aktywność podczas całego swojego życia. Niezależnie od wieku, stale towarzyszy mu pragnienie szczęścia, dążenie do zrealizowania swoich możliwości, doświadczania siebie jako jednostki wolnej, godnej uznania i szacunku. Dążenie do poczucia i wyrażania własnej autonomii, a zarazem uświadomienie sobie swoich możliwości tworzenia rzeczywistości i kierowania własnym losem, zostało określone przez psychologię humanistyczną jako tendencja do samorealizacji. Czołowi teoretycy psychologii humanistycznej traktują ją jako wrodzoną dążność organizmu do rozwoju wszystkich jego możliwości w sposób, który służy zachowaniu czy udoskonalaniu tegoż organizmu (C. Rogers, 1958, za P. Oleś, 1982), tendencję do pełnego rozwoju sprężynę życia (C. Rogers 1965, za Szewczyk, 1974), czy też pełne wykorzystanie własnych talentów i możliwości. Psychologowie humanistyczni rozważali problem przyczyn, z powodu których nie wszyscy ludzie w równym stopniu przejawiają chęci do kreowania siebie i swojego otoczenia. Prace badawcze z tego zakresu dotyczą osób o pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Jak dotąd, prawie zupełnie brak jest przeniesienia zagadnień związanych z samorealizacją na grunt tyflopsychologii. Człowiek niewidomy zaś podlega, takim samym jak człowiek pełnosprawny prawom rozwoju i dąży do tworzenia siebie bez względu na ograniczenia psychospołeczne, jakie są jego udziałem. [J\ Założenia badań własnych Celem podjętych przeze mnie badań jest ukazanie problemu samorealizacji niewidomej i szczątkowo widzącej młodzieży, kształcącej się w szkole specjalnej. Zagadnienie to nie zostało dotychczas empirycznie rozstrzygnięte, sądzę zaś, że ma istotne znacznie dla praktyki tyflopedagogicznej. Okres młodzieńczy bowiem, obejmujący lata szkoły ponadpodstawowej, jest czasem silnie zaznaczonego wglądu człowieka w swe życie psychiczne, okresem 188 RENATA ZUBRZYCKA poznawania i spełniania siebie, budowania obrazu własnej osoby, oceny siebie w świetle przyjętych wartości. Młody niewidomy człowiek, dojrzewając w często nieprzychylnej mu rzeczywistości, uświadamia sobie skutki braku wzroku. Konfrontując swe marzenia, pragnienia i aspiracje z doświadczaną rzeczywistością i przeżywając fakt ich ograniczeń, doznaje frustracji. Częstym podłożem przeżyć frustracyjnych jest lęk przed przyszłością (Bendych, 1968). Wielu autorów zajmujących się problemem wpływu braku wzroku na rozwój psychiczny niewidomych dzieci wskazuje na zjawiska zaniżonej samooceny, poczucia mniejszej wartości niewidomych (Greenberg, Bauman, Carrol, Dobrzańska-Socha i in., za Z. Palak, 1988). Samorealizacja nie jest więc dla młodego niewidomego człowieka radosnym spełnieniem i świeżą twórczością, lecz trudnym przekonywaniem siebie o swojej wartości, niejako zdobywaniem siebie dla siebie. Stanowi zadanie i problem nie tylko dla niego, lecz również dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych za jego wychowanie.

Szkoła specjalna powinna więc rozumieć swe zadanie rewalidacji wychowanków jako umożliwienie im samorealizacji. [Cz] Lokalizacja siebie w czasie. a więc i jej samorealizacji. [Ak] Akceptacja siebie i innych mimo dostrzeganych braków i wad. XII — stosunek do własnych uzdolnień. Sidney'a (J. Sidney. Witkowskiego Na podstawie danych liczbowych uzyskanych w poszczególnych charakterystykach skali AS-3 obliczono średnie dla tych charakterystyk w określonych grupach badanej młodzieży. a średnia wieku wynosiła 17. L. Uzyskane wyniki badań nie potwierdzają wniosków wielu tyflo-logów. Grupę kontrolną stanowiła młodzież widząca. Zróżnicowanie średnich ustalono stosując testy parametryczne: „t" Studenta.. wskazujące na lęk przed przyszłością jako podłoże przeżyć frustracyjnych. Porównanie wyników badań Skalą AS-3 T. .Dla większości niewidomej młodzieży rolę znaczącego środowiska wychowawczego pełni szkoła specjalna. Przeżycia te z kolei. B. w przypadku badania istotności zróżnicowania średnich w grupach o różnych wariancjach i równych liczebnościach oraz „t" Studenta o jednorodnych wariancjach i różnych liczebnościach. Sacks. Podjęta przeze mnie analiza stanowi próbę określenia samorealizacji niewidomej i szczątkowo widzącej młodzieży oraz jej uwarunkowań. Ze względu na problematykę mojej pracy uznałam za celowe ograniczenie się do badania następujących sfer: VI — stosunek do przyjaciół i znajomych.2. Kopernika w Lublinie oraz w Państwowych Szkołach Budownictwa w Lublinie. stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju jednostki. wskazującemu na samorealizację. 1977) oraz Test Uzupełniania Zdań J. XV — cele.. 1959). 189 IX — stosunek do kolegów.2 wskazuje. X — lęki i obawy. Badaniami objęto 30 niewidomych i szczątkowo widzących uczniów (7 dziewcząt i 23 chłopców) kształcących się w następujących szkołach średnich: Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Lublinie. gdzie wychowankowie uczą się i przebywają w internacie znaczną część swojego czasu. niż średnia wyników uzyskanych przez młodzież niewidomą. Zasadniczej Szkole Zawodowej we Wrocławiu oraz Liceum Zawodowym we Wrocławiu. że młodzież niewidoma akceptuje siebie i innych w większym stopniu niż młodzież widząca. ucząca się w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zestawienie średnich wyników wykazuje istotne statystycznie różnice między samorealizacją niewidomej i widzącej młodzieży w zakresie następujących charakterystyk: A. dobrana odpowiednio parami.8. natomiast młodzież widząca lekko wybiega w przyszłość. Liceum Zawodowym w Krakowie (specjalność — stroiciel instrumentów muzycznych).9. SAMOREALIZACJA. pogrupowanych w 15 sfer. Istnienie różnicy na poziomie a = 0.01 różnica pozwala stwierdzić. Nadmierne koncentrowanie się niewidomych na teraźniejszości potwierdzają badania Bendych. Dla celów badawczych wybrano dwie metody: Skalę AS-3 Tadeusza Witkowskiego (T. M. że młodzież niewidoma umiejscawia siebie w teraźniejszości. Rozpiętość wieku badanej grupy wahała się między 16 a 22 rokiem życia. Tabela 1 zawiera zestawienie średnich w obu badanych grupach. chłopcy — 17. Istniejąca na poziomie a = 0. VII — stosunek do przełożonych w zakładzie pracy i szkole. Wyniki uzyskane przez młodzież widzącą są bliższe punktowi diagnostycznemu E. wskazujących na zaniżoną samoocenę i poczucie mniejszej wartości niewidomych. Sacksa. W poszczególnych badanych grupach średnia wieku kształtowała się następująco: dziewczęta — 16. Witkowski. L. XIV — stosunek do przyszłości. skonstruowany z 60 zdań niedokończonych.

36 3. przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów ze środowiskiem pełnosprawnych. 190 RENATA ZUBRZYCKA Tab.76 4. A B 5. .9 7 Oc.87 1. C.93 1. Istotność statystyczna różnic w wynikach uzyskanych w skali AS-3 w grupach A i B Nr Nazwa charakt.5 a = 0.5 4.27 4. A B 5. A B 3. Grupa X S / p.1 1. A B 3. A B 4.41 0. [Og] Udział w ogólnoludzkim myśleniu i wartościowaniu.13 6.33 1.9 1.21 1. 1. że wysoka akceptacja siebie badanej przeze mnie niewidomej młodzieży związana jest z korzystną atmosferą panującą w szkole specjalnej oraz pozytywnymi relacjami koleżeńskimi.63 1.04 1.2 o = 0.27 4.86 1.87 1.90 1.38 3.2 2 Ak.97 2.Sądzę.2 1.1 6 Sa.35 1. 1 Cz.01 3 Rz. A B 5.55 2.5 4 Za.5 5 We.33 1.i.

57 1. A B 5.36 0.79 1.7 a = 0.07 14 Tw.73 4.57 4. A B 4.49 0.25 2.5 5.5 13 Hu.36 1.2 5.37 0. A B 3.41 0.93 1.1 a = 0.05 12 Ce.35 0. A B 4.73 1.7 5.83 4.73 1.4 1.13 1.01 10 En.37 1.36 0.73 1. A B 5.07 1.45 1.8 8 Ex.6 11 Et.31 1.97 5.93 1.8 1.33 1. A B 5. A B 4.64 2.A B 5 5.73 1.9 15 Dy.35 9 Og.86 1.07 4.25 .97 1. A B 5.

Oznacza to. Brak perspektyw realizacji zawodowej. Sidney'a Nr Sfery A. że młodzież niewidoma w większym niż młodzież widząca stopniu skłonna jest do zamykania się w kręgu spraw własnych i najbliższego otoczenia. a tylko 3. w tym aż u 10% (tj. Uważam. Liczne trudności materialne i zawodowe przeżywane przez wielu pełnosprawnych stanowią często przeszkodę nie do pokonania dla niepełnosprawnych. L.A — młodzież niewidoma. bądź występowanie małego lub dużego konfliktu w badanych grupach młodzieży niewidomej i widzącej (patrz tabela 2). ukazujących bądź brak konfliktu w danej sferze.3% populacji ujawniło duży konflikt.. samorealizację.. badaną Testem Uzupełniania Zdań J młodzież niewidomą Sacksa. Młodzież widząca 0 1 2 Razem 0 . Wydaje się. w tym i niewidomych. Młodzież niewidoma B. się w ocenie ludzi i sytuacji uprzedzeniami i stereotypami. W charakterystyce tej młodzież niewidoma uzyskała wyniki istotnie wyższe (a — 0. 3 osoby) były to konflikty duże.. 2. ale w dużej mierze zależy również od sytuacji ekonomicznej naszego kraju. 191 społecznym oraz angażowaniu się w sprawy kraju i świata. B — młodzież widząca Analiza porównawcza średnich wyników uzyskanych w tej charakterystyce daje obraz istotnych statystycznie różnic na poziomie a = 0. U widzących konflikty występowały częściej niż u niewidomych (u 33. iż zdecydowana większość młodzieży niewidomej (80%) nie ujawniła konfliktu w sferze „Stosunek do przyjaciół i znajomych". iż przykre doświadczenia związane z brakiem akceptacji przez pewną część społeczności widzących sprzyjają u młodych niewidomych kształtowaniu się postawy tolerancji oraz otwarcia na „inność" drugiego człowieka. D. Oznacza to. dokonano zestawienia procentowego wyników uzyskanych w każdej z 7 wybranych sfer testu. li Porównanie wyników badań Testem Uzupełniania Zdań Dla wyjaśnienia problemu samorealizacji niewidomej młodzieży oraz jej uwarunkowań. Wyniki badań wskazują więc na ich wyższy poziom samorealizacji w tej płaszczyźnie w porównaniu z młodzieżą widzącą. 01. jaka. podczas gdy widzący bardziej skłaniają się ku uczestniczeniu w życiu SAMOREALIZACJA. niepewność przyszłego bytu materialnego oraz mały zakres dostępnych dla niewidomych możliwości przystosowania się do trudnej sytuacji ekonomicznej powodują w znacznym stopniu zamykanie się niewidomej młodzieży w kręgu własnych lęków i obaw.05) niż młodzież widząca. W pozostałych 11 charakterystykach skali AS-3 nie wystąpiły istotne statystycznie różnice między badanymi grupami młodzieży. [Et] Wykluczenie etykietowania. a tym samym hamują. iż kształtowanie postaw koncentrujących się głównie wokół własnych spraw uwarunkowane jest nie tylko specyfiką trudności adaptacji psychicznej. Wyniki badań zdają się świadczyć o większym egocentryzmie niewidomych. Rozkład procentowy wyników uzyskanych przez i młodzież widzącą. jest przyczyna występowania u badanych niewidomych tendencji do przejawiania postawy egocentrycznej. 192 RENATA ZUBRZYCKA Tab. Rodzi się pytanie.3%). że młodzi niewidomi częściej przejawiają postawę demokratyczną oraz nie kierują. Uzyskane wyniki wskazują na to.

1 2 Razem N % N % N % N% N % N % N % N% IV 24 80 5 16.7 12 40 4 13.7 10 33.7 7 23.3 8 26.7 9 30 30/100 IX 20 60.3 30/100 20 66.3 3 10 30/100 VII 9 30 18 60 3 10 30/100 13 43.7 1 3.3 .3 0 0 30/100 14 46.

7 14 46.3 11 36.7 30/100 XV 17 56.7 14 46.6 5 16.3 13 43.7 30/100 5 16.3 12 40 5 16.4 30/100 13 43.3 9 30 30/100 XII 16 53.7 8 27.6 30/100 19 63.3 9 30 2 6.7 3 10 30/100 12 40 15 50 3 10 30/100 XIV 13 43.30/100 X 2 6.7 30/100 .7 16 53.3 4 13.

7% widzących. podczas gdy u aż 30% widzących stwierdzono występowanie konfliktu na takim poziomie. ale były one niewielkie. Większość badanej młodzieży niewidomej i widzącej nie ma problemów z określaniem celów w życiu. ponadto obie grupy różnią się pod względem nasilenia przeżywania tych konfliktów. 10% niewidomych ujawniło duży konflikt.7% = 11 osób).2% = 13 osób) niż u ich widzących rówieśników (36. że ujawniały się one częściej u młodzieży niewidomej (44.7% = 17 osób). należy stwierdzić. W sferze „Stosunek do przyszłości" obie grupy młodzieży uzyskały zbliżone wyniki. tolerancji oraz otwartości na nowe doświadczenia w kontaktach z innymi ludźmi. Samorealizacja niewidomej i szczątkowo widzącej młodzieży istotnie nie różni się od samorealizacji młodzieży widzącej. że młodzież niewidoma narażona jest częściej na poważne obawy i wątpliwości dotyczące jej możliwości. Brak konfliktu wystąpił u 66. Różnice odnosiły się do nasilenia konfliktów. Niewidomi ujawnili tylko małe konflikty (33. przy czym konflikty w sferze X przeżywa więcej osób niewidomych (28 osób = 93.. że większość młodzieży niewidomej i widzącej odnosi się negatywnie do przyszłości. — korzystne stosunki interpersonalne panujące w koleżeńskim środowisku młodzieży niewidomej. Brak konfliktów w tej kategorii ujawniła taka sama. szans rozwoju.3%) niż widzących (25 osób = 83. Porównując jednak wyniki badań młodzieży. Zakończenie Analiza wyników badań stała się podstawą do sformułowania następujących wniosków.6% = 14 osób) niż u ich widzących rówieśników (30% = 9 osób) pozwala stwierdzić. Nasilone leki SAMOREALIZACJA. że lepsze kontakty koleżeńskie w grupie młodzieży niewidomej wiążą się z częstym wspólnym przebywaniem tej młodzieży w internacie oraz z faktem przeżywania wspólnych problemów specyficznych dla środowiska niewidomych. 2. Wyniki badań wskazują na wyższy stopień poczucia własnej wartości niewidomej młodzieży w porównaniu z widzącymi rówieśnikami i zbieżne są z wynikami uzyskanymi w charakterystyce „Akceptacja siebie i innych" skali AS-3. stanowiąc tym samym poważną przeszkodę dla ich samorealizacji.3% = 10 osób). Wyniki badań ujawniły. U widzących częściej występowały również małe konflikty (50% = 15 osób) niż u niewidomych (36. Narzekali oni głównie na ograniczanie im swobody i samodzielności przez nauczycieli. niż ich widzący rówieśnicy (26. podczas gdy widzący ujawnili zarówno konflikty małe (40% = 12 osób) jak i duże (13. u której wystąpiły konflikty w tej sferze. przyszłości i nadziei.3% = 13 osób).7% = 11 osób).3% = 4 osoby). W obu grupach ujawnił się natomiast taki sam procent występowania dużego konfliktu (10% = 9 osób).Porównanie wyników badań w sferze „Stosunek do kolegów" wskazuje także na bardziej pozytywne relacje interpersonalne w grupie młodzieży niewidomej niż w grupie widzących.6% = 5 osób) niż młodzież widząca (6. 1..7% młodzieży niewidomej i u 46.i pełny rozwój niewidomych.7% = 14 osób). obawiając się jej. Należy sądzić.7% = 2 osoby). Samorealizacji niewidomej młodzieży sprzyjają: — przejawianie przez nią postawy demokratycznej. pozytywne nastawienie do . przy czym młodzież niewidoma znacznie częściej ujawniała konflikty z nauczycielami (70% = 21 osób) niż młodzież widząca (56. liczba osób niewidomych i widzących (43. W kontaktach z przełożonymi w szkole większość badanej młodzieży doświadczała konfliktów. 193 i obawy ograniczają zaś swobodny . Częstsze występowanie dużego konfliktu u młodych niewidomych (46. Obie badane grupy młodzieży charakteryzuje wysoki procent występowania lęków i obaw. Młodzież niewidoma przeżywała częściej konflikty o większym nasileniu (16. Stwierdzono natomiast częstsze występowanie u młodzieży widzącej konfliktów z zakresu ustosunkowania się do własnych uzdolnień (60% = 18 osób) niż w grupie młodzieży niewidomej (46. 7% = 8 osób). Niewidomi z kolei częściej przeżywali małe konflikty (60% = 18 osób).3%). dotyczących zagadnienia samorealizacji niewidomej i szczątkowo widzącej młodzieży oraz jej uwarunkowań.

W roku 1990 działało 40 spółdzielni niewidomych na terenie całego kraju. KUL. Oleś P. niepublikowana praca doktorska KUL.. Witkowski T.: Skala AS-3. ich aktywności. 3. skłonność do zamykania się w kręgu problemów własnego środowiska. Szewczyk H. — brak wiary w przyszłość. — akceptacja siebie. Rogersa. Lublin 1977. — przeżywane lęki przed niespełnieniem. „Szkoła Specjalna" 1968. stała się momentem przełomowym w życiu inwalidów wzroku. UMCS. Samorealizację niewidomej młodzieży ograniczają: — tendencja do trwania w rzeczywistości. ograniczanie przez nich swobody wychowanków. kiedy to powstała w Lublinie pierwsza w Polsce Spółdzielnia Pracy Niewidomych. Lublin 1975. 3.: Test Uzupełniania Zdań.: Zagadnienie wartości w psychologii humanistycznej A. w którym żyją niewidomi. 4. Palak Z. Warszawa 1959. Pracownia Psychometryczna PAN. ponieważ przestali oni być wyłącznie przedmiotem opieki i działań charytatywnych. — bardziej pozytywny stosunek do własnych uzdolnień. którą badani najczęściej określali jako „niebezpieczną". H.: Przeżycia frustracyjne szkolnej młodzieży niewidomej. zatrudniają bowiem inwalidów różnego rodzaju oraz do 50% osób pełnosprawnych. Sidney L.przyjaciół i znajomych. 6. twórczości oraz chęci zaznaczenia własnej indywidualności ua tle otoczenia. „niepomyślną". a niektórzy z nich pracują poza spółdzielczością i . którzy stali się prekursorami rozwoju spółdzielczości niewidomych. Powstała ona z inicjatywy i dzięki staraniom niewidomych i ociemniałych inwalidów. Jest to zadanie zarówno dla nauczycieli i wychowawców szkól specjalnych. jak i dla szerszego środowiska. Lublin 1988. a następnie inwalidów innego rodzaju. a stali się ludźmi uczestniczącymi w procesach produkcji oraz zarabiającymi na utrzymanie własne i swojej rodziny. która obecnie nosi imię Modesta Sękowskiego. Masłowa i C. 194 RENATA ZUBRZYCKA Należy zaznaczyć. a koncepcja samorealizacji. problem tej rozbieżności należałoby zbadać na odpowiednio szerszej populacji. — niski stopień gotowości do uczestnictwa w ogólnoludzkim myśleniu i wartościowaniu. — trudności w ustalaniu celów życiowych. Spółdzielnie te w dużym stopniu są środowiskiem częściowo integracyjnym. zmierzających do eliminowania omówionych barier oraz wspierania i rozwijania uwarunkowań sprzyjających samorealizacji. Nieliczni inwalidzi wzroku najczęściej ociemniali w wieku młodzieńczym lub dojrzałym. M. Pełnili także funkcje kierownicze i ponosili pełną odpowiedzialność za ekonomiczne i rehabilitacyjne wyniki pracy. realizacji własnych zdolności i planów życiowych. Tomasz Sękowski i ADAPTACJA PRACOWNIKÓW NIEWIDOMYCH DO ŚRODOWISKA PRACY Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku rozpoczęła się w Polsce w grudniu 1945 roku. że wymienione czynniki samorealizacji niewidomych nie są w pełni zgodne z wynikami badań tyflologicznych przedstawionych przeze mnie we wstępnej części artykułu. Zważywszy. z. „zbyt okrutną". niemożnością. Spółdzielczość niewidomych połączona ze szkoleniem zawodowym — najczęściej przywarsztatowym. że moje badania miały jedynie charakter badań eksploracyjnych. wraz ze swymi brakami i ograniczeniami oraz akceptacja innych. Lublin 1982.: Obraz siebie iv procesie samoakutalizacji. Prokopiuk J. „Życie i Myśl" 1980.: Obraz własnej osoby młodzieży niewidomej. Sacks J. — konflikty z nauczycielami. 29. brak pożądanego wybiegania w przyszłość. kończyli szkoły średnie i wyższe. „nierealną". BIBLIOGRAFIA Bendych E.: Psychologia humanistyczna. Zasygnalizowane tu problemy wymagają podjęcia niezbędnych działań. Były one podstawowym miejscem pracy niewidomych. [w:] Roczniki Filozoficzne T.

Ponieważ okazało się niemożliwe dobranie parami osób badanych (ten sam zawód. Orkan-Łęcką („Przegląd Tyflologiczny" 1980. Wyniki badań wymienioną. tj. 2 prawników. 5 nauczycieli. Wysokość wskaźników liczbowych (suma uzyskanych punktów w tej skali) decyduje o poziomie akceptacji inwalidztwa. można stwierdzić. 3 pracowników administracyjnych. związany z tym charakter i warunki wykonywanej pracy (umysłowa. 40 masażystów. za kryterium doboru grup porównawczych przyjęto okres pracy w danym środowisku (od 5 lat). których fragment tutaj prezentuję. Badania naukowe. którzy powiększają szeregi bezrobotnych. Po przeprowadzeniu analizy statystycznej testem \/2 i t-Studenta. razem z ludźmi widzącymi. Przedstawiona wyżej koncepcja rehabilitacji zawodowej inwalidów wzroku znana jest w Europie jako „polska szkoła rehabilitacji". fizyczna). że spółdzielnie zatrudniające ciężko poszkodowanych. 31 elektromonterów. Osoby objęte badaniami wykonywały 12 zawodów. 1 psycholog. nie mogą pozostać samofinansującymi się przedsiębiorstwami. Zawierała ona 25 twierdzeń i przewidywała cztery możliwości ADAPTACJA PRACOWNIKÓW NIEWIDOMYCH. jakkolwiek sprawa ta domaga się uwzględnienia przy opracowywaniu koncepcji i realizacji szkolenia zawodowego oraz polityki zatrudnienia w stosunku do tych ludzi.. a pozostałe 50 pracowało w integracji z ludźmi pełnosprawnymi w środowisku otwartym. 197 odpowiedzi: „zdecydowanie się zgadzam". że znaczna część spółdzielni nie może przystosować się do wymogów wolnorynkowej gospodarki i wolnej konkurencji. Badaniami objęto ogółem 100 osób. Są więc zmuszone zwalniać z pracy inwalidów wzroku. zatrudnionych w środowisku częściowo integracyjnym — spółdzielni niewidomych — bądź w środowisku zintegrowanym z ludźmi widzącymi. stoją one w obliczu upadłości. skalą przedstawia tabela (1).. 2). Było wśród nich 9 szczotkarzy. kompetencje zawodowe. integrując się z pełnosprawnymi pracownikami zatrudnionymi w zwykłych zakładach pracy i różnych instytucjach.Związkiem Niewidomych. zachodzi psychiczna. że grupa niewidomych pracujących w środowisku ludzi niewidomych . dotyczących wpływu środowiska pracy na cechy osobowości inwalidów niewidomych. Poznaniu. Polowa z nich zatrudniona była w spółdzielniach niewidomych. 1 rolnik. że osoby z obu porównywanych grup osiągają średni poziom samoakceptacji. a nie tylko w spółdzielczości. Badania miały rozwiązać następujący problem: Czy i w jaki sposób u osób niewidomych pracujących od co najmniej 5 lat w segregacyjnym lub integracyjnym środowisku. w jaki sposób przebiega adaptacja psychiczna ludzi niewidomych. 2 telefonistów. 1 maszynistka. a spółdzielnie inwalidzkie podporządkowano gospodarce wolnorynkowej. 4 dziewiarzy. Wiadomo bowiem. często z dodatkowym kalectwem lub schorzeniem niewidomych 196 TOMASZ SĘKOWSKI ludzi. 1 rzemieślnik. Radomiu i Kielcach. W związku z tym. adaptacja do warunków pracy. W literaturze polskiej i obcej na temat rehabilitacji inwalidów nie znalazłem doniesień z badań. „raczej się zgadzam". Krakowie. pozbawione dawnych ulg podatkowych i działań osłonowych. Wyniki badań Skalą Akceptacji Inwalidztwa Metodą pomiaru stopnia akceptacji inwalidztwa była Skala Akceptacji Inwalidztwa opracowana przez M. postawy negatywne bądź postawy pozytywne. przeżywając regresję psychiczną i degradację społeczną. Opisana sytuacja uświadamia w sposób szczególny problem integracji inwalidów poprzez zatrudnianie ich w różnych zawodach. „raczej się nie zgadzam" i „zdecydowanie się nie zgadzam". różne środowiska pracy). zmierzają do poznania. Poszczególne twierdzenia Skali wyrażają. a mianowicie w Lublinie. świadczą one o tym. 20 stycznia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził Ustawę o likwidacji centralnych i pośrednich struktur spółdzielczych. Warszawie. Badania prowadzono w kilku miastach na terenie całego kraju.

uzyskała niższy wynik w tej skali niż grupa niewidomych pracujących w środowisku ludzi widzących.05. Procent osób w obu grupach. na poziomie istotnym statystycznie Pu > 0. Tab. które manifestują trudności w akceptacji lub brak akceptacji. 1. w poszczególnych twierdzeniach SAI Numer twier1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dzenia .

N 10 22 34 18 60 22 8 10 30 30 6 30 32 44 34 50 40 18 6 74 20 8 34 8 12 W 10 22 32 18 38 8 6 6 8 12 10 20 26 .

że widzący nie mogą go zrozumieć". Niezależnie od różnic. Wydaje się.05. że przyczyną różnicy jest środowisko pracy — bardziej lub mniej zintegrowane. Wyniki świadczą też o przeżywaniu wielkiej frustracji z powodu braku wzroku i swojej sytuacji życiowej. Po przeprowadzeniu analizy statystycznej testami x2 i t-Studenta. ogranicza konieczność samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych. na uwagę zasługuje fakt występowania największych trudności w akceptacji inwalidztwa lub jej braku. nr 9 „osoby niewidome skazane są na całkowitą zależność od ludzi widzących". kontakty z ludźmi widzącymi. wyrażonych przez twierdzenie nr 5 i twierdzenie nr 20 w obydwu grupach. że gdybym widział. Osoby zatrudnione w spółdzielniach częściej nie widzą możliwości pracy w żadnym innym miejscu. nr 23 „po utracie wzroku człowiekowi nie pozostaje nic innego. moje życie miałoby dla mnie nieporównywalnie większą wartość". Dotyczy to . że jestem niewidomy". można stwierdzić. jakie wystąpiły pomiędzy badanymi grupami. w których wstydzę się tego. na poziomie istotnym statystycznie Pu > 0. że niewidomy nigdy nie może osiągnąć równego poziomu kultury i wiedzy. że grupa osób pracujących w środowisku spółdzielni niewidomych. Były to twierdzenia: nr 5 „inwalidztwo wzroku sprawia. nr 17 „jest wiele takich sytuacji. pracujących w środowisku ludzi widzących. Analiza poziomu akceptacji poszczególnych twierdzeń w Skali wykazuje różnice między grupami oraz trudności występujące w obu grupach. Stąd wynikają trudności w samoakceptacji i pokonywaniu barier ograniczających aktywną integrację. co widzący". które nazwiemy częściowo integracyjnym. Osoby pracujące w środowisku ludzi niewidomych częściej przejawiają poczucie wstydu. że niewidomy nigdy nie może być spokojny o swoją przyszłość". nr 14 „inwalidztwo wzroku uniemożliwia udział w tak wielu dziedzinach życia. że grupa niewidomych pracująca w środowisku zintegrowanym uzyskała nieco wyższy średni wynik w SAI niż grupa pracująca w spółdzielniach. 198 TOMASZ SĘKOWSKI Liczba osób ustosunkowujących się do każdego z twierdzeń — pozytywnie lub negatywnie — w każdej z grup była różna. uzyskała niższy średni wynik w tej skali niż grupa osób niewidomych. jak biernie poddawać się losowi". nr 16 „utrata wzroku zmienia tak bardzo psychikę człowieka. Praca w spółdzielniach jest bardziej przystosowana do możliwości niewidomych. Przyczynia się to do występowania niepokoju o przyszłość. nr 20 „sądzę. zagraża izolacją społeczną i czyni mniej samodzielnym w wielu dziedzinach życia. a więc i mniejszej wartości z powodu inwalidztwa. Porównanie wyników w Skali Akceptacji Inwalidztwa wskazuje.22 24 22 16 20 2 46 18 10 10 10 12 N — Procent osób pracujących w środowisku ludzi niewidomych W — Procent osób pracujących w środowisku ludzi widzących Wyraźne różnice wystąpiły pomiędzy badanymi grupami odnośnie do siedmiu twierdzeń.

że wyższy poziom neuro-tyczności występuje w grupie osób pracujących w spółdzielni.. Trzy inne twierdzenia Skali ujawniły w obu grupach duże trudności z akceptacją inwalidztwa. się w stopniu istotnym. Pozwala to wysunąć hipotezę. że widzący nie mogą go zrozumieć". że poziom ekstrawersji-introwersji w obu grupach jest podobny. moje życie miałoby dla mnie nieporównanie większą wartość". że niewidomy nigdy nie może być spokojny o swoją przyszłość". mające wielu przyjaciół. nazwany w polskiej adaptacji „Inwentarzem Osobowości" został skonstruowany do mierzenia tych dwóch wymiarów (Eysenck. iż „niewidomy może sobie ułożyć życie osobiste. stwierdzono. nr 21. co widzący".980. 14 i 16. Każdy z nich mierzony jest przez 24 pytania wybrane na podstawie analizy czynnikowej. to ludzie o cechach przeciwstawnych. Analizując wartość testu t-Studenta.. 199 niewidomy". że wstydzę się. jak biernie poddać się losowi". równie dobrze jak widzący". Na podstawie wyników badań Inwentarzem Osobowości Eysencka. czy różnią. są. Osoby te mają j\ 200 TOMASZ SĘKOWSKI Tab. lubią ruch i działanie. samotności. Osoby te przejawiają cechy pobudliwości uczuciowej oraz skłonność do załamań psychicznych w sytuacjach trudnych. że jestem ADAPTACJA PRACOWNIKÓW NIEWIDOMYCH. 1969). że „inwalidztwo wzroku powoduje. otwartość. Zestawienie statystyczne wyników badań Inwentarzem Eysencka Zależności Skale . optymistycznie nastawieni do życia.x'i niewidomi pracujący w spółdzielni. Badani ekstrawertycy to osoby uspołecznione. że różnica.twierdzeń nr 10. stwierdzono. względnie niezależne wymiary osobowości. Są to przeważnie inicjatorzy kontaktów z innymi — nie lubią. lubiące towarzystwo. a mianowicie: ekstrawersję (E) i neurotyczność (N). „utrata wzroku zmienia tak bardzo psychikę człowieka. nr 20 „sądzę. że niewidomy nie może nigdy osiągnąć równie głębokiego poziomu kultury i wiedzy. Pozwala nam to przyjąć. wynosi 1. impul-sywność.. The Mandaley Personality Inuentory (MPI). Ą Analiza wyników badań Inwentarzem Osobowości Eysencka Dążąc do opisu cech osób niewidomych zatrudnionych w dwóch różnych środowiskach. stwierdzono. wyodrębniono dwa podstawowe. Ci sami badani twierdzą jednak. Skala ekstrawersji przedstawia się według tabeli (2) następująco: średnie obu grup (. lubią zmiany. że poziom ekstraweisji w obu porównywanych grupach jest analogiczny.05 i przy 98 stopniu swobody. w których niewidomi pracujący w spółdzielni potwierdzają. czy średnie badanej cechy N z dwóch różnych grup są takie same. działają impulsywnie. Oni także częściej zaprzeczają twierdzeniom nr 9. Neurotyczność obejmuje ogólne niezrównoważenie. Ekstrawersja — rozumiana jest jako przystępność. x? w integracji) wykazują. 2. Korzystając z testu tStudenta do sprawdzenia. na podstawie średniej arytmetycznej. występuje w grupie osób niewidomych pracujących w spółdzielni. że gdybym widział. Introwertycy zaś. a więc: „inwalidztwo wzroku uniemożliwia udział w tak wielu dziedzinach życia. nr 23 — „po utracie wzroku człowiekowi nie pozostaje nic innego. że wartość t-Studenta na poziomie 0. Niewidomi pracujący w środowisku zintegrowanym rzadziej potwierdzają to zdanie. Brak takich cech świadczy o in-trowersji. że wyższy poziom neurotyczności na poziomie istotnym statystycznie. pobudliwość uczuciową i skłonność do załamań w sytuacjach stresowych. Były to twierdzenia: nr 17 „jest wiele takich sytuacji. między wynikami obydwu grup nie była istotna statystycznie. brak zahamowań i towarzyskość.

co zmusza je do większej odporności na.58 x2 =9. samodzielności i zrównoważenia.61 0.59 0. 133 To. Wyższa neurotyczność.35 X xi =26. 0.980 0.51 0. częściej spotykają się z problemami adaptacyjnymi.52 0.44 t-Studenta 2. Cenią zorganizowany tryb życia.620 x2 = 20.50 x2 = 25. związani z kręgami najbliższych przyjaciół. rzadko są agresywni. Wartość skali kłamstwa okazała się nieistotna statystycznie.08 xi = 8. może wynikać z poczucia niepewności i niskiej samooceny. Są przeważnie opanowani.80 xi = 26.O5:98 1. kontrolują swoje uczucia.980 nieistotne nieistotne tendencję do wycofywania się z trudnych sytuacji i do zmiany decyzji.Neurotyczność Ekstrawersja Kłamstwo V-Cramera 0. Do przyszłości nastawieni są raczej pesymistycznie. Osoby pracujące w środowisku ludzi widzących. zarówno wśród niewidomych pracujących w spółdzielni. jak i poza nią.272 -1. występująca u ludzi niewidomych zatrudnionych w spółdzielni. nie ulegają chwilowym impulsom i nie lubią nadmiaru bodźców.37 CC. co pozwala na stwierdzenie dużej szczerości wypowiedzi badanych osób. Interpretacja wyników badań . stres.

niewidomi decydujący się na pracę w spółdzielni — już wcześniej — przed jej podjęciem. W kontekście adaptacji osobowości do środowiska nasuwają się tu przynajmniej trzy — bardzo ważne — sprawy. Wymiar osobowości. Po prostu nastąpi przystosowanie. że gdybyśmy poprzez uatrakcyjnienie lub utrudnienie charakteru . że niewidomi zatrudnieni właśnie w takich warunkach okazali się bardziej neurotyczni.. Jeżeli znajdujemy się w środowisku mniej stymulującym. Jeżeli okazałoby się. to zamiast przystosowania pozytywnego pojawi się znaczna dezorganizacja zachowania. 201 przebywania w danym środowisku jest wystarczająco długi. trzeba znać specyfikę każdego ze środowisk. Tego typu regulacje A. że 5-letni okres ADAPTACJA PRACOWNIKÓW NIEWIDOMYCH. Prawdopodobnie tę właśnie rolę — u naszych badanych — spełnia wyższy stopień neurotyczności. a nawet ucieczka ze zbyt męczącego miejsca. co umożliwiło zbliżenie się do optimum stymulacji. którym pragnę poświęcić trochę miejsca. że u niewidomych pracujących tak w środowisku zintegrowanym. Po prostu u osób niewidomych zatrudnionych w spółdzielniach wrażliwość na bodźce zwiększyła się. to można by wyciągnąć bardzo ważne praktyczne wnioski. trudnościach i możliwościach. Badania tu prezentowane mają na celu znalezienie różnic w sposobach przystosowania psychicznego do różnych warunków pracy. Psychologowie zakładają. spokojniejszym. a trudności są minimalizowane. Oczywiście. jakim jest neurotyczność. że znaleźli taką możliwość zatrudnienia. aby nie tylko w zachowaniu. to znaczy bezpieczniejszym. Eliasz (1974) nazywa regulacją aktywną według sprzężenia zwrotnego 202 TOMASZ SĘKOWSKI ujemnego. Dobrze więc. Być może. tworzenie specjalnych warunków wykonywania pracy. nie zdając sobie z tego sprawy. pomoc spółdzielni w pokonywaniu trudności związanych z inwalidztwem oraz korzystanie z usług rehabilitacyjnych. to wynika stąd.. wtedy możemy odczuwać potrzebę dodatkowej stymulacji. Aby lepiej i głębiej zrozumieć różnice a czasem podobieństwa w uzyskanych przez badane osoby niewidome wynikach. Można by wskazać aby koncentrowano się raczej na uwzględnianiu potrzeb i preferencji samych zainteresowanych (niewidomych). a następnie na kierowaniu do takich warunków pracy w obu badanych środowiskach. Rehabilitacji zawodowej w spółdzielniach inwalidzkich mogą sprzyjać: współdziałanie z ludźmi o podobnych potrzebach. które umożliwiałyby pozytywne przystosowanie. polegające na zmniejszeniu wrażliwości na bodźce akustyczne. ale również w niektórych cechach osobowości i temperamentu wystąpiły zmiany adaptacyjne. podwyższenie neurotyczności. to po dłuższym czasie hałas zacznie robić na nim mniejsze wrażenie i ten ktoś zacznie głośniej mówić. w większym lub mniejszym stopniu je kształtuje. Na tym przykładzie widzimy na czym polega mechanizm adaptacyjny umożliwiający i pomagający człowiekowi w funkcjonowaniu w danym środowisku. Zrozumiale jest na przykład. w którym ewentualne zmiany mogą być łatwo przewidywane. występuje przystosowanie umożliwiające optymalne funkcjonowanie w danym środowisku pracy. jednocześnie będąc przez nie kształtowanym. Z przedstawionych badań wynika. gdyby hałas ten był zbyt duży. na podstawie licznych badań. byli bardziej neurotyczni i tylko tu mogli znaleźć dla siebie warunki które odpowiadały ich wrażliwości i wysokiej reaktywności. gdzie mogą być pożyteczni i jednocześnie aktualizować swoje potencjalne dyspozycje oraz zaspokajać potrzeby. ograniczenie doznawania skutków negatywnych postaw niektórych współpracowników i osób widzących. Jeżeli dla zapewnienia optimum stymulacji u osób niewidomych zatrudnionych w spółdzielniach podwyższył się poziom neurotyczności. pełni bardzo ważną funkcję w adaptacji człowieka do stymulacyjnych warunków środowiska. że jeżeli człowiek przebywa w bardzo hałaśliwym środowisku.Każdy człowiek przebywając w określonym środowisku. jak i w spółdzielniach inwalidzkich.

nie musieli dostosowywać się do wysokiej stymulacji. samodzielność i operatywność. budzić inicjatywę. charakteryzujący tę grupę.) H. a więc rynku. Rehabilitacji zawodowej w środowisku ludzi widzących może sprzyjać: większa liczba problemów. Klimasiński K. aby pracować w środowisku otwartym (zintegrowanym). [w:] Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów. Optymistyczny i skłaniający do pozytywnej oceny środowiska spódziel-czości inwalidzkiej wydaje się fakt. mającym trudności z adaptacją psychiczną i społeczną do szeroko pojętych warunków środowiska pracy. Chodziłoby tu. obniżając poziom ekstrawersji. odnośnie do środowiska pracy. a więc aktywne i towarzyskie. uświadamianie sobie skutków inwalidztwa w porównaniu z możliwościami osób pełnosprawnych. wydaje się być oczywistą potrzeba wnikliwej i dogłębnej analizy — w tym również naukowej — przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zatrudnienia inwalidów. Okazuje się. . że w konkretnych indywidualnych przypadkach bardzo pożyteczne i potrzebne byłoby prowadzenie poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla inwalidów wzroku. między innymi o diagnozę i pomoc inwalidom wzroku. Larkowa. 203 to jest ważne nie tylko dla niewidomych. nasuwa się refleksja. ale także dla osób zajmujących się polityką zatrudnienia inwalidów. dzięki którym mogą samorealizować się i włączyć w życie społeczne. Oznacza to. jak osoby widzące. np. że badane osoby niewidome posiadają odpowiednie predyspozycje. pozostały ekstrawertywne. świadczy o regulacyjnej funkcji tego wymiaru w adaptacji do środowiska pracy. techniki badawcze i wyniki badań. ponieważ odpowiada potrzebom konsumentów.: Poczucie kontroli jako wymiar osobowości — podstawy teoretyczne. co prowadzi do przyjęcia aktywnej postawy wobec rehabilitacji. i stać się bardziej introwertywni. Dzięki przedstawionym tu badaniom możemy pełniej uświadomić sobie. Natomiast pracujący w zwykłych zakładach pracy — w środowisku widzących. [w:] Materiały do nauczania psychologii. umiejętności i kompetencje. Ossolineum. pomoc spółdzielni w pokonywaniu trudności związanych z inwalidztwem oraz korzystanie z usług rehabilitacyjnych. a niższy poziom neurotyczności. co powinno zmuszać go do większej plastyczności zachowań. że osoby tam zatrudnione — mimo pewnych udogodnień wynikających. (red.. trudnościach i możliwościach. W świetle przedstawionych w tym artykule wyników badań.: Próba badania osobowości niewidomych dla celów rehabilitacji. Eliasz A. Kotwica S. Klimasiński K. że rehabilitacji zawodowej w środowisku ludzi niewidomych (spółdzielczość)) mogą sprzyjać: obcowanie z ludźmi o podobnych potrzebach. Kraków 1975. „Psychologia Wychowawcza" 1960. t.. Spostrzeżenie ADAPTACJA PRACOWNIKÓW NIEWIDOMYCH. żyjący w świecie umożliwiającym dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji. (red. doznawanie skutków negatywnych postaw niektórych współpracowników i osób widzących.) L. aby znajdować odpowiednią produkcję i warunki stymulujące niewidomych członków spółdzielni. Warszawa 1971. tak jak wszyscy ludzie. Biorąc pod uwagę fakt. jako będącej w stanie wykonywać taką samą pracę.pracy w spółdzielniach dostarczyli odpowiednią ilość stymulacji. które musi rozwiązywać sam niewidomy. tworzenie specjalnych warunków wykonywania pracy. z jej profilu. inżynie-ryjnotechniczną i specjalistami od marketingu. Spostrzeżenie to jest ważnym i pozytywnym sygnałem. że badania miały charakter grupowy. kształtowanie obrazu własnej osoby. Eysenck H. II. Warunki takie są wysoce stymulujące dla niewidomych zatrudnionych w środowisku zintegrowanym.. neurotyczność nie potrzebowałaby się podwyższać. BIBLIOGRAFIA Drwal R. Wrocław 1974.: Temperament a osobowość. Wielkie zadania stoją przed kadrą kierowniczą. Woło-szynowa. Warszawa 1979. że osoby niewidome. dysponują dużą plastycznością i możliwością adaptacji.: Opis i pomiar osoboioości.: Kwestionariusz Czynników Emocjonalnych (KECZ) dla niewidomych.

w którym żyją. Danuta Osik SAMOREALIZACJA I FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA STUDIACH WYŻSZYCH Wprowadzenie Problematyka samorealizacji oraz sensu życia człowieka była przedmiotem wielu rozważań teoretycznych i prac badawczych prowadzonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. sprzyjającej uczestnictwu w różnych formach życia kulturalnego i działalności twórczej (por. Skórny. jest ważnym zagadnieniem w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. samorealizacja dokonuje się przez uczestnictwo w działaniu zmierzającym do urzeczywistnienia zinternalizowanych wartości. „Przegląd Tyflologiczny" 1980. Warszawa 1975. Ostrowskiej (1983) — wraz ze wzrostem wykształcenia maleje częstotliwość występowania przekonań zawierających negatywne oceny inwalidów. Obecnie dąży się do tego. Jedną z form tak rozumianej koncepcji samorealizacji jest nauka na wyższej uczelni. Orkan-Lęcka M. Przebiegający w określonym środowisku proces samorealizacji wymaga odpowiedniego przygotowania struktury społecznej. A Sękow-ski (1989.: Skala akceptacji inwalidztwa. jakie stwarza dany rodzaj kalectwa a stopniem akceptacji i poziomem dystansu społecznego wobec niepełnosprawnych studentów. Zakład Wydawnictw CRS. 1978). 234-235). T. a nawet gotowości udzielenia im pomocy. Skalski Z. wzbogacania wiedzy i doskonalenia. w naszym kraju — na poziomie wyższym — kształci się obecnie 72 osoby z . Naukę na wyższych uczelniach podejmują zazwyczaj jednostki najzdolniejsze. własnej osobowości. Łukaszek. nr 2. W środowisku akademickim wydaje się możliwe przełamywanie tego stereotypowego sposobu myślenia. W myśl koncepcji proponowanej przez Z. Z.: Skala Aktualizacji siebie AS 4 1984 KUL (do użytku wewnętrznego). „Polish Psycho-logical Biuletin".: A Diagnosis oj Temperament by Noneiperimental Techniąue. „Biuletyn" 1962. 206 DANUTA OSIK Na tym szczeblu kształcenia zachodzi pełna integracja ze środowiskiem ludzi widzących. uczą się i pracują (H. ale je determinuje. Sękowska. 3. określana mianem samourzeczywistnienia lub samoaktualizacji. zgodnie z realistycznymi aspiracjami jednostki.: Kierunki przygotowywania niewidomych do zawodu. mogą być wyrazem dobrze przebiegającego procesu ich rehabilitacji. którzy w codziennych sytuacjach często przejawiają niewłaściwe postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych.Majewski T. I. Przyjmuje ona formy samokształcenia. aby jednostka poszkodowana na zdrowiu mogła osiągnąć maksimum rozwoju osobowego i społecznego. Jak wynika z danych PZN. odznaczające się przy tym dużą pomysłowością i chęcią podejmowania ryzyka (Z. 1972. s. Larkowa. a przy tym przynoszącym wymierne korzyści społeczne. Funkcjonowanie jednostek niepełnosprawnych w określonym środowisku fizycznym i społecznym zależy nie tylko od ich predyspozycji psychospołecznych. w tym także niewidomych. 1991). PZWL. 1989. Sękowska. s. mimo iż stwierdził odwrotną zależność między utrudnieniami. Zakład Wydawniczy ZSI. Samorealizacja. Skórnego (1989). 157).: Zagadnienia rehabilitacji niewidzących. które to cechy mogą wpływać na pokonywanie licznych trudności napotykanych podczas studiów (Z.: Niewidomy przed wyborem pracy. gdyż —jak wykazują badania A. Niewidomi studenci przejawiają także większe niż widzący opanowanie i wytrwałość w działaniu. Warszawa 1971. Witkowski T. 1975). Studia osób niewidomych są zjawiskiem coraz częstszym. Brak wzroku nie przekreśla możliwości kształcenia niewidomych. Ruszczyc H. ale i od otoczenia. to wyniki jego badań świadczą o zrozumieniu trudności niewidomych. Strelau J. Sękowski. Studia zaś osób niepełnosprawnych.

7%).0%) uczęszczało do szkół ogólnokształcących w różnych miejscowościach. Badania przeprowadzono w formie korespondencyjnej.7%). a w 3 przypadkach (20%) SAMOREALIZACJA I FUNKCJONOWANIE OSÓB. ucząc się w integracji z widzącymi rówieśnikami. napisana brajlem i złożona z 52 pytań. UAM w Poznaniu. na których studiują. w przypadku ewentualnej konieczności zakończenia edukacji na poziomie szkoły średniej. historia (1 osoba — 6..7%) korzystały z porad nauczycieli i rodziców.0%) kontynuowały naukę w Technikum Masażu i Liceum Elektronicznym (dla niewidomych) licząc na bardziej korzystne możliwości zatrudnienia. 9 osób (60. Jakie są możliwości oraz bariery samorealizacji niewidomych studentów? 3. Obecnie są studentami kierunków humanistycznych.7%) i matematyka (1 osoba — 6.5 lat.3%). w wieku od 20 do 26 lat. Wśród badanych było 11 mężczyzn i 4 kobiety.). ze średnią 22.7%) i filozofia (1 osoba — 6. Aby odpowiednio przygotować się do studiów na wyższej uczelni.7%). prawo (1 osoba — 6. 7273). l\ Przygotowanie niewidomych do podjęcia studiów wyższych Wśród kandydatów na studia wyższe spotyka się absolwentów różnego rodzaju szkól ponadpodstawowych. 4 /I 208 DANUTA OSIK Problemy związane z nauką na wyższych uczelniach . Podczas rekrutacji na studia niewidomi spotykali się zazwyczaj z przychylnym stosunkiem władz uczelni. na egzaminach wstępnych stosowano ustną formę odpowiedzi. UW i ATK w Warszawie.7%) oraz na kierunku artystycznym (1 osoba — 6. przy czym dużą grupę wśród nich stanowią studenci niewidomi. Podobne zależności stwierdza się także w badanej grupie.0%) korzystali z pomocy lektora i udzielanych im korepetycji. które są popularne również i wśród widzących kandydatów na studia wyższe. napisane w brajlu — odczytywane były przed komisją egzaminacyjną. Decyzję o wyborze kierunku studiów badani podejmowali samodzielnie. Ze względu na stosunkowo małą liczbę właściwie wypełnionych i otrzymanych ankiet.inwalidztwem wzroku. Kirenko. Zagadnienia metodologiczne badań własnych W niniejszym opracowaniu zostaną zaprezentowane wyniki badań. Uczelnie. które miały na celu próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1. 207 — chłopskie.0%).7%i). Reprezentowali oni najczęściej pochodzenie inteligenckie (6 osób — 40. Do egzaminów wstępnych również przygotowywali się samodzielnie. Jakie znaczenie ma dla osób niewidomych fakt studiowania (samorealizacja poprzez pogłębianie wiedzy i uczestnictwo w środowisku akademickim)? Zasadniczą metodą badawczą była ankieta z zastosowaniem kwestionariusza własnej konstrukcji. a prace pisemne.0%) i robotnicze (6 osób — 40. Nieliczni zaś studiują na kierunkach ścisłych: informatyka (1 osoba — 6. Natomiast pozostałe (6 osób — 40. 1991. to: UMCS i KUL w Lublinie. warunki przyjęcia na studia itp. UŚ w Gliwicach i Akademia Muzyczna w Katowicach. Jak funkcjonują niewidomi studenci w środowisku akademickim? 2. a tylko nieliczni (3 osoby — 20. Jedynie 4 osoby (26.. takich jak psychologia (5 osób — 33. pedagogika specjalna (4 osoby — 26. gdyż wystąpiły u nich wątpliwości dotyczące wyboru uczelni (odległość od miejsca zamieszkania. z jednoczesnym przestrzeganiem podstawowych kryteriów do ich zastosowania (por. które często w różnym zakresie przygotowują ich do wybranego profilu studiów. J. do analizy wybrano jedynie odpowiedzi 15 niewidomych studentów. s. którzy od wczesnego dzieciństwa (od 5 roku życia) nie posiadali zdolności widzenia.

Jak stwierdza większość badanych (11 osób — 73. którzy głośno czytają obowiązujący na kolokwium czy egzamin materiał naukowy. która z dużą wprawą sporządza notatki na zajęciach. Na ogół respondenci nie mieli trudności z uzyskaniem miejsca w domu studenckim. Wyjątek stanowi 1 osoba (6. 209 3 osoby (20.7%) nie zdecydowałyby się ponownie na odpowiadającą im specjalność. prawo). Szczególnie kłopotliwe sytuacje występują. niewidomi chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych na uczelni.3%) przekłada terminy zaliczeń i egzaminów (co 2-3 sesje) na bardziej odległe w czasie. wykładowcy nie wyróżniają ich z powodu kalectwa spośród innych studentów. Wszyscy badani mają dostęp do księgozbiorów wydziałowych i uczelnianych. badani mieszkają w domach akademickich. Jednak nie zawsze dobra znajomość pisma punktowego jest w stanie wyeliminować trudności. Do egzaminów niewidomi studenci przygotowują się zazwyczaj samodzielnie (9 osób — 60. gościec postępujący itp. najczęściej z magnetofonu i maszyny brajlowskiej. Ponadto SAMOREALIZACJA I FUNKCJONOWANIE OSÓB. Zakres i charakter nieformalnych i formalnych kontaktów niewidomych w środowisku akademickim Podczas nauki na wyższych uczelniach.). że aż 5 osób (33. posiadającej bogaty zbiór pozycji naukowych napisanych w brajlu.3%) korzysta wyłącznie z usług Biblioteki Centralnej PZN. Na ćwiczeniach i wykładach niewidomi notatki sporządzają samodzielnie. informatyka) — brak odpowiednich pomocy dydaktycznych (np.. ułatwiających bardziej dokładne utrwalenie wiadomości. Niewątpliwie ma na to wpływ atmosfera.7%) nie posiada stałego lektora. psychologii lub pedagogice specjalnej. są posiadaczami kart bibliotecznych.0%) określają siebie jako dobrych studentów. np. Mimo to.0%). jedynie w 4 przypadkach (26. Muszą wówczas odwoływać się do pomocy osób widzących. wykorzystując notatki zapisane w brajlu lub słuchając kaset magnetofonowych. że właśnie te osoby chętnie rozszerzyłyby swoje zainteresowania na studiach humanistycznych. komputerów). Pozostali zaś uczą się wspólnie z widzącymi kolegami. Często jednak nie nadążają z notowaniem wszystkich ważnych informacji. a następnie razem go powtarzają i utrwalają.7%) doskonale znająca skróty brajlowskie I i II stopnia. a tylko 1 osoba (6. a w przypadku przedmiotów ścisłych (matematyka. których pomoc polega na nagrywaniu materiału naukowego na kasety magnetofonowe. Nie mają trudności w korzystaniu podczas zajęć z niezbędnych pomocy dydaktycznych.7%) mieszka w domu rodzinnym. przy czym większość z nich (10 osób — 66.0%) przebywały na urlopie dziekańskim (jeden raz podczas studiów) z powodu kłopotów osobistych lub zdrowotnych. że w badanej grupie niewidomych studentów są 4 osoby (26. mimo iż wszyscy otrzymują zasiłki lektorskie z PZN. jaką stwarzają nauczyciele akademiccy na tych zajęciach. na jakie natrafiają niewidomi w procesie uczenia się.Ponieważ kierunek studiów został obrany zgodnie z zainteresowaniami. W większości respondenci są zadowoleni z obranego przez siebie kierunku studiów. podając w uzasadnieniu: trudności w opanowaniu nazbyt dużej ilości materiału teoretycznego (historia.. gdy są oni zdani na samodzielne korzystanie ze skryptów czy opracowań czarnodrukowych (artykułów w czasopismach naukowych). a 2 z nich z tego tytułu pobiera zasiłki z ZOZ. kilkuosobowa grupa kolegów. Jedynie 4 osoby (26.3%). Funkcję tę pełni wówczas stała. sporadycznie zaś z tabliczki i dłutka. Prawie wszyscy badani (12 osób — 80. co tym samym mobilizuje ich do wzmożonej aktywności. Interesujące jest też. Niemniej większość respondentów (8 osób — 53.3%) za dobre wyniki w nauce otrzymuje wysokie stypendium naukowe z uczelni. ich tempo pisania jest znacznie wolniejsze od szybkości zapisu osób widzących. Należy przy tym zaznaczyć. aż 8 osób (53. stawiają takie same wymagania.7%) mające dodatkowe schorzenia (astma. najczęściej z osobami spoza swojego kierunku studiów. Potwierdzeniem ich opinii może być fakt.7%) osoby z administracji akademików wyrażały obawy związane z .

to większość z nich (10 osób — 66. że „nie odczuwają tak bardzo swego kalectwa".7%) utrzymują przyjazne kontakty ze studentami swojego kierunku. gdyż „przejawiają one życzliwość i zrozumienie potrzeb jednostki niewidomej". podkreślanym przez większość badanych (11 osób — 73. Niepokojącym zjawiskiem. sympozja naukowe czy też spotkania z interesującymi ludźmi — pisarzami. gdzie słuchają radia lub magnetofonu. ich efektywne i twórcze działanie stanowią podstawę do zmiany niekorzystnych stereotypów myślenia ludzi zdrowych.7%) najchętniej przebywa w domu akademickim.7%) — bardzo dobrze. Spośród wszystkich badanych tylko 2 osoby (13. Twierdzą też. Swój wolny od nauki czas badani spędzają najczęściej w samotności. Mimo iż badani są z dala od domu rodzinnego. że podkreślają to studenci kierunków humanistycznych (psychologia. gdy nie ma on wokół siebie grona przyjaciół. wykazują dużą zaradność w codziennym funkcjonowaniu. Mimo iż często kontaktują się z rodziną. Są to na przykład bakcynalia. które ograniczają się jedynie do spotkań na uczelni i odnoszą się do niewielkiego kręgu kolegów. Ich 3 4 210 DANUTA OSIK kontakty z widzącymi studentami ograniczają się do wspólnego zamieszkiwania i sporadycznych rozmów. Jedynie na obiady uczęszczają do stołówki akademickiej.3%) jest bardziej aktywne towarzysko. Wielu respondentów (6 osób — 40. W ich opinii. francuski) z płyt lub kaset magnetofonowych. Jedynie 4 osoby (26. utrzymują korespondencję (w brajlu) ze znajomymi z lat szkolnych lub też kontynuują naukę języków obcych (angielski. Należy zauważyć.7%) odczuwa izolację od życia studenckiego. aktorami itp. „w domach akademickich panuje dezintegracja.. w wolnym od nauki czasie odwiedzają znajomych. ponieważ zachęca ich stosunkowo niska odpłatność za posiłki. 9 badanych (60. prowadzą rozmowy towarzyskie. Wszyscy jednak większość swego wolnego czasu poświęcają na przygotowanie się do zajęć dydaktycznych na uczelni. a teraz są prawdziwymi przyjaciółmi. czytają książki i czasopisma brajlowskie. który jest lubiany w grupie kolegów może liczyć na pomoc widzących". Nigdy też — jak stwierdzają — nie spotkali się z nieuczciwością czy nieżyczliwością ze strony ekspedientek w sklepach. pedagogika specjalna). Natomiast pozostałe 5 osób (33. że „student. stwarzając tym samym atmosferę życzliwości i zrozumienia. Dla większości z nich (12 osób — 80. która wpływa negatywnie na. Jednak wątpliwości te okazały się bezpodstawne.0%) uczestniczy sporadycznie w organizowanych przez środowisko akademickie imprezach.3%) mają zapewnione całodzienne wyżywienie w stołówce i właśnie te osoby — jak same podkreślają — są mało zaradne w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego słuszne wydaje się być twierdzenie H. Jedynie 4 respondentów (26. którzy początkowo byli bardzo nieufni. że pozytywne cechy osobowości i zachowania osób niepełnosprawnych. Stosunki ze współmieszkańcami i innymi osobami z domów akademickich układają się — zdaniem 10 badanych (66. ćwiczą grę na instrumentach muzycznych. grają w szachy. którzy chętnie pomagają im w dojazdach na uczelnię i odwiedzają w domu akademickim. SAMOREALIZACJA I FUNKCJONOWANIE OSÓB. są nieliczne kontakty z osobami ze swego kierunku czy też roku studiów. 211 . Rzadko też badani uczęszczają-do teatru lub filharmonii.0%) nie jest problemem samodzielne przygotowywanie posiłków i dokonywanie zakupów. trudności występują wówczas. Larkowej (1988).zapewnieniem niewidomym studentom odpowiedniej opieki. nawiązywanie wzajemnych kontaktów".0%) dostrzegło także pozytywne zmiany w zachowaniu swoich widzących kolegów. która sprawia..3%). które w założeniu mają przygotować specjalistów do pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy. Jak stwierdzają sami niewidomi tutaj właśnie „najdotkliwiej odczuwają swoją niepełnosprawność".

m. Poświęcają oni bowiem więcej czasu na naukę. Badani studenci mają świadomość własnych ograniczeń spowodowanych brakiem wzroku i realnie oceniają swoje możliwości optymalnego funkcjonowania w środowisku akademickim. Jak wykazują badania. że pomoże to nie tylko im samym. Wielu z nich (7 osób — 46. Postulują także (6 osób — 40. co tym samym pozwoli im na bezkonfliktowe kontakty z otoczeniem.in. V Zakończenie Dokładna analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła na dokonanie oceny procesu samorealizacji i funkcjonowania osób niewidomych na studiach wyższych. jakkolwiek w niektórych przypadkach mogą być także czynnikiem mobilizującym do działania. Jedynie 3 osoby (20. Ponadto 2 niewidomych (13. rodzi zaufanie do własnej działalności. Niewidomi podkreślają duży wymiar intelektualny i społeczny wartości studiów w ich życiu. że nauka na wyższej uczelni ma . to nie tylko duży rozwój intelektualny. co w pewnym sensie pozbawia ich możliwości wykazania się własną inicjatywą w praktyce. Już sam fakt podjęcia studiów i przezwyciężania licznych trudności daje im (8 osób — 53. Jest to zjawisko o tyle niepokojące. Stanowią formę sprawdzenia się w owym środowisku.0%). studia dla osób niewidomych. Znaczenie studiowania i kontaktów z młodzieżą widzącą w życiu osób niewidomych Studia są dla wszystkich badanych ogromnym wydarzeniem w ich życiu. które ich zdaniem mogą przyczynić się do bardziej efektywnego funkcjonowania niewidomych w środowisku akademickim. ubogie formy rekreacji i znikomy udział w życiu kulturalnym środowiska akademickiego.Niewidomi studenci nie pełnią odpowiedzialnych funkcji na swoim kierunku i roku studiów. wewnętrzną satysfakcję.0%) są członkami ZHP. że nauka na wyższej uczelni jest dla nich o wiele trudniejsza niż dla ich widzących kolegów.3%) prowadzi zespoły muzyczne i występują ze swoimi programami artystycznymi. potrzebni innym". a przede wszystkim dają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pogłębienia wiedzy. Niewidomi studenci wyrażają pogląd. gdyż — jak sami twierdzą — „czują się wtedy przydatni. zwolnienie z praktyk studenckich. ale również i osobowościowy. ale i osobom zdrowym w zaakceptowaniu niepełnosprawności osób z ich otoczenia. że respondenci dostrzegają wiele korzyści wiążących się z podjęciem nauki na wyższej uczelni. charakteryzować się odpowiednim stopniem dojrzałości psychicznej i społecznej. Jednak ich samorealizacja w dużym stopniu ograniczona jest barierami zewnętrznymi. Dlatego badani prezentują wiele propozycji. aby już od wczesnego dzie212 DANUTA OSIK ciństwa przygotowywać dzieci z inwalidztwem wzroku do życia wśród ludzi widzących. mają trudności w przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych — 7 osób (46. lecz przede wszystkim ważny jest dla nich aspekt osobowościowy. Działalność ta daje im ogromną satysfakcję.7%). nie należą też do żadnej z organizacji uczelnianych. duże uzależnienie od osób widzących. Badani zwracają ponadto uwagę (11 osób — 73. takimi jak: brak pomocy dydaktycznych. podejmująca naukę na wyższej uczelni.7%) uważa. gdzie prowadzą drużyny zuchowe „Nieprzetartego Szlaku". w domach dziecka czy domach pomocy społecznej. Podobne zależności stwierdziła w swych badaniach M.0%). powinna być przede wszystkim dobrze zrehabilitowana. wzmacnia wiarę we własne siły. że osoba niewidoma. że niewidomy student — tak jak widzący — jest częścią społeczności akademickiej i powinien mieć szansę realizacji pełnego programu studiów. sądzą. Chotyńska-Filip (1984). Potwierdza to fakt. często ciekawych ludzi. Na podstawie własnego doświadczenia. Dlatego można stwierdzić. poznania nowych.3%) na duże uzależnienie od osób widzących oraz na niewłaściwy przebieg praktyk studenckich (3 osoby — 20.3%) ogromną. Bariery te z pewnością utrudniają samorealizację niewidomych.

UAM.. Skórny Z. Sękowska Z. „Przegląd Tyflologiczny" 1975. pedagogami i logopedami podejmują się niełatwego zadania.: Psychospołeczne przystosowanie osób z paraplegią. Sękowska Z. PWN. Głuchota niewątpliwie wpływa na kształtowanie się pewnej odrębności psychicznej. Psychologowie łącznie z lekarzami.) Studia z socjologii niepełnej sprawności. a wreszcie przygotować do samodzielnego życia w społeczeństwie ludzi słyszących. Wrocław 1988.. (red.: Trudności niewidomych w przystosowaniu się do środowiska akademickiego (niepublikowana praca magisterska)..istotne znaczenie dla samorealizacji osób niewidomych i jest źródłem ich wewnętrznej satysfakcji życiowej. 213 Larkowa H. UMCS. pewnego zasobu wiedzy szkolnej i zawodowej.: Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku w Polsce. SAMOREALIZACJA I FUNKCJONOWANIE OSÓB. Ponadto konieczne jest przeprowadzenie ogólnopolskich badań nad barierami dostępności ogółu młodzieży niepełnosprawnej do kontynuowania nauki na poziomie studiów wyższych. [w:] Sokolowska M. Sądzę jednak. studentów). Lublin 1991. jakie stawia praktyka przed psychologiem. Ossolineum. UMCS. Lublin 1991. Kirenko J. Sękowski A.. Ii Józef Stachyra KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH FUNKCJI PSYCHICZNYCH U DZIECI Z WADĄ SŁUCHU — W ŚWIETLE BADAŃ Wstęp Ocena rozwoju psychicznego dzieci z wadą słuchu to jedno z podstawowych zadań. Poznań 1989. Ostrowska A. Zatem rewalidacja głuchych musi uwzględniać całą ich osobowość oraz różne relacje interpersonalne w różnych okresach i na różnych poziomach ich rozwoju. Wrocław 1983.: Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi. Łukaszek I. Szychowiak H. 1-3.: Cechy osobowości niewidomych i widzących studentów a cechy osobowości niewidomych i widzących robotników. aby tym dzieciom (u których obok głuchoty często występują różne opóźnienia rozwojowe i zaniedbania wychowawcze) pomóc. w przyswojeniu mowy ojczystej. Każde dziecko ma prawo — niezależnie od natury swego kalectwa i pomimo niego — rozwinąć maksymalnie wszystkie posiadane możliwości. PAN. UMCS. t. Dziecko dotknięte fizycznym kalectwem częściowej lub całkowitej utraty słuchu ma prawo domagać się od społeczeństwa pełnej i zorganizowanej pomocy leczniczo-rehabilitacyjnej i dydaktyczno-wychowawczej. Lublin 1984. Sękowski T. Należy podkreślić. że badania miały charakter pilotażowy. Kwiek J. BIBLIOGRAFIA Chotyńska-Filip A..: Postawy środowiska akademickiego wobec studentów niepełnosprawnych... [w:] Kowalik S. „Studia Pedagogiczne" LI. Rychard A. która ujawnia się w każdej sferze.: Integracja społeczna widziana oczyma psychologa.: Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania.: Bariery społeczne w stosunku do osób niepełnosprawnych. Warszawa 1989. ą Ul Procesy poznawcze a deprywacyjny wpływ głuchoty . że ogólne wnioski płynące z analizy wyników mogą być ważną wskazówką dla osób pełnosprawnych (nauczycieli akademickich. odnoszącą się do ich możliwości w zakresie doraźnej pomocy i adaptacji warunków do potrzeb młodzieży niewidomej. przez odpowiednie zajęcia rewalidacyjne.

Niemożność pojęciowego zróżnicowania i ujęcia istotnych cech zubaża ich aktywność umysłową. od jakości i ilości dostarczanych przez nie wrażeń zależy rozwój psychiczny człowieka i jego funkcjonowanie społeczne. Przyjmujemy za Myklebustem (1964) schemat doświadczenia. Olć-ron. Nie oznacza to. Poznanie otaczającego świata u dzieci nieslyszących opiera się przede wszystkim na wrażeniach wzrokowych (chociaż nie należy pomniejszać innych analizatorów. W takiej trudnej sytuacji są dzieci z wadą słuchu. kolor. mające duży wpływ na proces intelektualizacji i psychizacji człowieka. sprowadzając poznanie do funkcji percepcji. wpływa na rozwój spostrzeżeń. jak i związanych z nią procesów psychicznych.. U każdego człowieka telereceptory wykazują w procesie poznania zdecydowaną preferencję — szczególnie wzrok i słuch.. Proces nabywania doświadczeń poznawczych odmiennie przebiega u dzieci głuchych niż słyszących. zarówno ilościowo. Badania psychologiczne wykazują. które we właściwy dla nich sposób działają na nasze zmysły. które przebiega od konkretu do abstrakcji — jeśli uszkodzony jest poziom najniższy. jak i jakościowo. Od zmysłów więc. jak i w szkole. Osoby kształtujące mowę u dzieci z wadą słuchu powinny zwracać uwagę na rozwijanie umiejętnego spostrzegania i rozumienia treści percepcji wzrokowej. Mowa spełnia różne funkcje symboliczne. Skoro mowa jest najbardziej zależna od funkcji analizatora słuchowego. smaku. Można zatem powiedzieć. w pierwszej kolejności poznawczych. Niedorozwój mowy utrudnia im KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH FUNKCJI. Nauczanie dzieci głuchych. wibracji). że głusi mają lepiej rozwinięty zmysł wzroku. jak i odczytywaniem mowy ust. wielkość (P. 1951). 216 JÓZEF STACHYRA Specyfika analizatora. odbiór wrażeń. których celem jest wszechstronne poznanie rzeczywistości. że rozwój procesów poznawczych u dzieci nieslyszących. Ograniczony dopływ informacji na skutek braku chociażby jednego z analizatorów stwarza sytuację utrudnienia dla prawidłowego rozwoju psychicznego. jakim jest kształt. słuchowego — w odróżnieniu od innych analizatorów — polega na jego szczególnej roli w kształtowaniu mowy jako środka społecznego porozumiewania się. zarówno w przedszkolu. jak węchu. dotyku. Dzieci głuche nie mogą oderwać się od początkowego kryterium klasyfikacji i przejść do innego. który może zastąpić zmysł słuchu. Wczesna diagnoza i właściwie prowadzona rehabilitacja stwarzają szansę na przezwyciężenie tych utrudnień i pozwalają osiągnąć właściwy rozwój psychospołeczny dziecka. zarówno migowym. Jego specyfika u głuchych polega na zdolności wyodrębniania szczegółów związanych z procesem porozumiewania się. lecz — jak pisze M. tj. wtedy inne funkcje bardziej złożone będą strukturalnie zmienione. Mówiąc ogólniej wpływa na rozwój jego osobowości. że proces spostrzegania wzrokowego przebiega u nich wolniej niż u słyszących. 217 spostrzeganie wielu właściwości i cech przedmiotów. Mniej sprawnie i poprawnie niż słyszący klasyfikują proste przedmioty według kryterium wyłącznie percepcyjnego. Dzieci głuche z trudem dzielą przedmioty na logiczne części i z trudem ustalają wzajemne relacje między przedmiotem a jego poszczególnymi elementami. jest inny niż u słyszących. Kompensacja zmysłów nie polega na ich zastępstwie. U dzieci głuchych rozwój różnicującej i uogólniającej funkcji spostrzegania zależy od stopnia opanowania mowy i myślenia abstrakcyjno-logicznego oraz od zasobu informacji dziecka o spostrzeganym przedmiocie. gdyż odgrywają one istotną rolę w kształtowaniu pojęć oraz . ułatwiających współdziałanie wszystkich nieuszkodzonych analizatorów. Zatem u osób głuchych w procesie poznawczym funkcja analizatora wzrokowego jest podstawowa. zatem w rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem dostrzega się z reguły różne trudności w kształtowaniu się zarówno mowy. Grzegorzewska (1959) — na wytwarzaniu się zastępczych dynamicznych układów strukturalnych.Otaczający nas świat jest źródłem różnorodności bodźców.

Geppertowa. podobnie jak mowa. Rozanowa. polegający na wyodrębnianiu pewnej cechy lub właściwości i jakby odrywaniu jej od pozostałych cech i właściwości. Piageta. że zdecydowanie gorzej u dzieci głuchych niż słyszących funkcjonuje pamięć slowno-logiczna. Dziecko głuche. Niektórzy psychologowie (np. . pozwalający na dokonywanie operacji myślowych o charakterze abstrakcyjnym. musi mieć z tego zakresu odpowiednią wiedzę. co z kolei uniemożliwia nabywanie wiedzy. Myklebust. 1987) twierdzą. ale też ich procesów pamięciowych. mimo że zapamięta wiele szczegółów — niekiedy więcej niż słyszące — to ujmuje i zapamiętuje mniej związków między cechami i przedmiotami. Na wszystkich tych etapach istnieją różnice między dziećmi głuchymi a słyszącymi. ptaki. a mianowicie: myślenie sensoryczno-motoryczne. musi mieć charakter syntaktyczny. \i | J 218 JÓZEF STACHYRA Warunkiem rozwoju myślenia językowego jest nie tylko zasób słów. ryby. wzorów ruchowych. Kaiser-Grodecka. Uogólniając dziecko musi jakoś cechę wyróżnić. jak J. Furth (1966) — posiadają odpowiedni język symboli. gdyż zależy to od samego spostrzegania bez konieczności werbalizacji. Spostrzeganie wzrokowe ma istotny wpływ na procesy pamięciowe u dzieci głuchych. że myślenie dzieci głuchych charakteryzuje się ograniczoną zdolnością do uogólniania w porównaniu z dziećmi słyszącymi. aby zaliczyć np. które posługują się mową lub — jak twierdzi P. Szyf. ale zdolność do tworzenia wypowiedzi (tekstów) i rozumienia ich sensu. Rozanowej czy J. potwierdzają. H. N. co wynika z ich depry-wacji językowej. Dziecko głuche. Surdopsycholodzy. Myślenie. owady do pojęcia „zwierzę". że zdolność do bezpośredniego zapamiętania wzrokowego jest często lepsza u głuchych niż u słyszących. a poziom myślenia abstrakcyjnego osiągają te dzieci. która prowadzi dzięki uogólnianiu do porządkowania i organizowania nieskończonej różnorodności świata. N. należy przyjąć. Sytuacja staje się zupełnie odmienna. gdy trzeba zapamiętać materiał zależny od myślenia symbolicznego. co przejawia się w sprawnym zapamiętywaniu rysunków schematycznych. podobnie jak ix dzieci słyszących. która zawarta jest w pojęciach. Brak mowy utrudnia rozumienie pojęć o różnym poziomie abstrakcji. N. się zależnie od rozwoju mowy. co wynika z małej sprawności językowej. Gałkowski i inni twierdzą.rozwijaniu myślenia i działalności poznawczej w ogóle. W rozwoju myślenia u dzieci głuchych zasadniczo możemy wyodrębnić zgodnie z teorią J. Kaiser-Grodeckiej. szczególnie abstrakcji i uogólniania. a nie znajdując odpowiednich słów (pojęć). Biorąc pod uwagę rolę mowy w myśleniu slowno-pojęciowym. np. Występuje tu proces abstrahowania. Jasz-kowa. Często odtwarzanie to jest zupełnie mechaniczne. percepcyjne schematy uogólniające pozostają u głuchych dzieci dosyć długo na poziomie konkretności i stopniowo zmieniają. Badania i spostrzeżenia. figur geometrycznych. Wytworzone we wczesnych okresach myślenia. Reprodukcja tekstów jest dosłowna a nie dowolna. Przewaga analizy nad syntezą jest nie tylko właściwością spostrzeżeń. trzy podstawowe fazy. Luźne słowa bez wzajemnej relacji nie stanowią ciągu myślowego — na takim podłożu niemożliwy jest rozwój operacji myślowych. pozwalając przez to na poznanie go i na oddziaływanie na niego. co uwidacznia się przede wszystkim w zapamiętywaniu i odtwarzaniu tekstów. Uogólnianie zależy również od wiedzy o przedmiotach i zjawiskach. L. J. konkretno-obrazowe i abstrakcyjne. Przede wszystkim u dzieci głuchych te fazy wydłużone są w czasie. aby ją następnie znaleźć w innych przedmiotach. Sprawność pamięci łączy się z plastycznością myślenia. T. wówczas słyszący mają zdecydowaną przewagę. Dzieci słyszące usiłują nazwać ten materiał percepcyjny. mają duże trudności w jego zapamiętaniu i odtwarzaniu. że w zakresie operacji myślowych głusi uzyskują gorsze wyniki niż słyszący.

Sisco i R. Snijders-Oomen. Zechel i inni). Grace--Arthur.„. t. Aleksandra. Paterson. Colłins. Th..--. dotyczyły one głuchych i słyszących. że rozkład wyników uzyskiwanych przez dzieci głuche odpowiadał w ogólnych zarysach krzywej rozsiewu wyników w populacji słyszących.„ •. że nie należy mówić o ogólnej niższości umysłowej głuchych. H.. B.. Zespół Badawczy Instytutu Defektologii w Moskwie (Wiengier.. Wechslera. Następnie porównywano je w zależności od typu głuchoty.. prowadzone w odpowiednim czasie. 1967) stwierdził na podstawie obserwacji i badań dzieci głuchych w rozmaitych sytuacjach..ws. . Tłumaczenie opóźnienia intelektualnego głuchych dzieci brakiem mowy spotykamy u P... może spowodować.i<M.i. Wyniki porównywano z wynikami dzieci słyszących (2000 osób). że jedynie termin „opóźnienie rozwoju" właściwie charakteryzuje braki intelektualne u dzieci głuchych.. który jednak przeciwstawia się tendencjom przypisywania głuchym niższości umysłowej.. Pinter..i<>..>lf. A. głównie niewerbalnych. Pierwsze reprezentują autorzy. Średni iloraz inteligencji dla głuchych wynosił .. wiele z tych metod stosuje się powszechnie do tej pory.. „i. D.. J... Tiemkina. z którego pochodzą badani. Rozwój odpowiednich testów niewerbalnych spowodowany został potrzebą znalezienia narzędzi. Chicago Non-Verbal-Examination..i< r:... że chociaż ogólne tendencje rozwojowe są wspólne dzieciom głuchym i słyszącym. Uważa on. stopnia głuchoty. że pod względem intelektualnym głusi są w większym lub mniejszym stopniu opóźnieni w stosunku do słyszących (P. Olerona (1956). środowiska.Ki.v. Stosowano niektóre testy i-v. Columbia. Badane dzieci (1228 osób) od 6 do 16 lat były dziedzicznie lub przedjęzykowo głuche. M. Wyniki tych badań są dosyć zróżnicowane. Miller (1959) stosując całą baterię testów.Początkowo badania miały charakter porównawczy. Leitera. G.. etiologii.. Ten stan opóźnienia może być według niego wyrównany poprzez specjalne zabiegi pedagogiczne i wychowawcze.„.. którzy uważają. ustalili. Cattella. N.. płci. że istnieje duży procent opóźnionych w rozwoju umysłowym. Znane są badania przeprowadzone takimi skalami jak: Pintera. stopnia utraty słuchu. etiologii głuchoty. J.. Porteusa. Miller i C.„.. Wśród surdopsychologów zarysowują się odmienne stanowiska.. . 219 umysłowy jak ich słyszący rówieśnicy (J. że głusi osiągają podobny poziom KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH FUNKCJI. że głuche dziecko nigdy nie wyrówna swego opóźnienia w stosunku do słyszących. R. C. Drever.Rozwój inteligencji dzieci głuchych Problem zależności między głuchotą a poziomem inteligencji łączy się z problemem natury zdolności umysłowych i czynników warunkujących rozwój intelektualny... Reamer. lecz o swoistości ich rozwoju umysłowego. jak i dla rozwoju inteligencji... to jednak brak mowy powoduje zmniejszenie tempa rozwoju wielu funkcji intelektualnych. li 220 JÓZEF STACHYRA F. .-. J. (v T>-. Wyniki badań interpretują w ten sposób. Snijders. Anderson (1978) przebadali dzieci głuche za pomocą bezsłownej skali Wechslera dla dzieci (wersją R).wo. doboru właściwych metod badań..... Snijders-Oomen i inni). Wygot-ska.„i. pochodzenia społecznego. Natomiast zwolennicy drugiego poglądu twierdzą.... Leongard. Autorzy starali się uchwycić ich odrębności intelektualne. Podobnie znany surdopsycholog amerykański Myklebust (1964) twierdzi. . A. Przegląd dotychczasowych wyników badań nad inteligencją głuchych wskazuje. jak: właściwej selekcji osób do badań. Ravena. Problem oceny inteligencji zależy w dużym stopniu od pewnych kwestii metodologicznych. którymi można by badać również inteligencję głuchych. Niewykorzystanie pierwszych lat życia. ważnych zarówno dla opanowania mowy. z utratą słuchu 70 dB lub więcej w lepszym uchu. J. H. rozwoju mowy. że nie można mówić o jednolitym poglądzie na tę kwestię. Myklebust.=.

co świadczy o poprawnym zapamiętywaniu i odtwarzaniu materiału wizualnego. że rozmaite funkcje intelektualne rozwijają się u dzieci głuchych nierównomiernie. Tłumaczą ten fakt przechodzeniem od myślenia obrazowego do pojęciowo-słownego. Opóźnienie to jest niewielkie. Autorka wykazała. że wiek umysłowy dzieci głuchych jest niższy w stosunku do wieku ich życia przeciętnie o 6 miesięcy. Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań polskich psychologów. uwagę również M. jak: uogólnianie.. w których nie wszystkie elementy dostępne są obserwacji. Badania. 6 i 13. na które niekorzystnie wpływa niedostatecznie opanowana mowa. Średnie wyniki dla dzieci głuchych i słyszących w skali Ravena Chłopcy Dziewczynki głusi słyszący głuche słyszące M M a M a M Czas 20" Czas nieograniczony 29. a odchylenie standardowe 15.). Zorska (1967) przeprowadzając badania skalą Leitera stwierdziły. wymagających takich operacji myślowych. Natomiast dzieci głuche mają trudności w zakresie rozumienia konkretnych relacji. która wykryła wyraźną niższość głuchych w tych zadaniach testowych. że głusi mają największe trudności w myśleniu dedukcyjnym. Analiza jakościowa otrzymanych wyników wykazała. 1. Na niższą zdolność w zakresie myślenia dedukcyjnego głuchych wskazują badania autora niniejszego opracowania. Obydwie grupy liczyły po 40 dzieci.7 lat) mieściły się w granicy normy intelektualnej. Badania wykazały duże różnice w wynikach dzieci głuchych i słyszących (tab. Podkreśla.02 13.0. zdolności przewidywania i wnioskowania oraz ujmowania związków czasowych i przestrzennych.. przeprowadzone przez J. Tab.7 40.05 29.40 . Na różnice jakościowe zwraca. J. Uzyskane różnice okazały się statystycznie istotne. Autorki zauważyły w tego typu próbach u dzieci głuchych nasilające się wraz z wiekiem trudności. Szczególnie wyraźnie można to zaobserwować w spostrzeganiu układów przestrzennych oraz w rozwiązywaniu prób. Wyniki badań uczniów głuchych porównano z wynikami uczniów słyszących.55. zdolności organizowania sensownej całości z izolowanych elementów.7. a odchylenie standardowe 17. Smoleńska i K. które wymagają myślenia abstrakcyjnego. Z trudem rozwiązują zadania.55 43. Większe różnice ujawniają się w analizie jakościowej materiału testowego. Templin. Kunicką-Kaiser (1971) na podstawie bezsłownego testu inteligencji Snijders-Oomen również wykazały. że dzieci głuche uzyskały dobre wyniki w testach pamięci bezpośredniej. 221 vena grupę 14-letnich uczniów. który przebadał testem RaKSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH FUNKCJI.90 13. Średnie iloraz inteligencji dla słyszących wynosił 100. Autorka stwierdza. wnioskowanie i klasyfikacja. że średnie ilorazy inteligencji badanych dzieci głuchych (w wieku M—7. że ogólny rezultat liczbowy dzieci głuchych mieści się w graniach normy.95. 1. W każdej grupie połowę stanowiły dziewczynki.

Należałoby się spodziewać. że zasób wiadomości i wpływy środowiska przy pomiarze inteligencji tą metodą zdecydowanie pełnią mniejszą rolę. że głusi z trudem dochodzą do odkrycia nowej zasady rozwiązania zadania. Okazuje się. „neutralne kulturowo". 1968). Przechodzenie do nowych zasad rozwiązania zadania wymaga plastyczności myślowej. Pewien schematyzm myślowy z powodu ubóstwa językowego stanowi utrudnienie w rozwiązywaniu zadań nawet o treści percepcyjnej. Stachyra. które posiada każdy człowiek. V Niektóre cechy osobowości dzieci z wadą słuchu Osobowość dzieci z wadą słuchu stanowi ważny a zarazem bardzo trudny problem w surdopsychologii. że główna różnica między głuchymi a słyszącymi wynika ze słabej obecności składnika abstrakcyjnego myślenia z równoczesną dominacją percepcji i konkretnego doświadczenia. typologia. Wyrażenie „niezależny kulturowo" oznacza. W ostatnich latach do oceny inteligencji stosuje się testy Cattella. Martens (1985) potwierdzają powszechnie przyjmowaną diagnozę. trzymanie ołówka. natomiast miały kłopoty z zadaniami wymagającymi większej elastyczności myślowej — z trudem je rozwiązywały. matryce są jej dobrym miernikiem.2 40. Posługiwanie się pojęciami (językiem) używanymi w danej kulturze i wytworzonymi przez nią wpływa na plastyczność strategii myślowych. W badaniach używa się wybiórczo niektórych metod. ujawniają również różnice w inteligencji na niekorzyść dzieci głuchych. Niekiedy nazywa sieje sprawiedliwe kulturowo. wyniki dzieci głuchych znacznie się obniżają i różnica między słyszącymi a głuchymi dziećmi stale się powiększa. inteligencję płynną — «gc").2 11. i jak pisze Cattell — ujmuje inteligencję uwarunkowaną genetycznie (tzw. dzięki temu nadają się do niezależnego kulturowo pomiaru inteligencji. Nowe badania nad inteligencją głuchych i słyszących dzieci i młodzieży wykonywane przez Abrahama Zwiebla i Donny M. że jest to metoda bardziej sprawiedliwa w ocenie.8 10. Do rozwiązywania testów niezależnych kulturowo konieczne są tylko te umiejętności. tzw. Wyniki badań będą.9 11. przeprowadzone tymi testami (przez autora) na dzieciach głuchych i słyszących.3 10. które należy wykonać.40 42. Natomiast w kolejnych seriach: B — zasada analogii między parami figur. Dzieci głuche (12 i 13 lat) poprawnie rozwiązywały początkowe zadania w każdej serii. stawianie prostych znaków na papierze.3 Różnice wystąpiły we wszystkich seriach z wyjątkiem serii A. tj. Najczęściej . w odróżnieniu od skrystalizowanej („gf") — uwarunkowanej środowiskowo. że percepcja musi być ukierunkowana i uporządkowana. liczenie kresek i odróżnianie linii prostych od krzywych. a na to wpływ ma mowa. E — zasada rozkładania figur na elementy. czyniąc je bardziej trafnymi przy rozwiązywaniu nowych zadań.5 25.55 9. prostego dodawania. analogicznie do wcześniej wykonywanych prób. Świadczy to o tym. przedmiotem oddzielnego opracowania. że takie testy jak klasyfikacje. D — zasada przestawiania figur. że głusi są idealną populacją (szczególnie z głuchotą endogenną) do tego typu testów.2 25. Skonstruowane są jako narzędzia bezjęzykowe.10. przeważnie nie wymagających porozumiewania się słownego. która wynika z prostej zasady ciągłości wzorów i jest dosyć łatwa. C — zasada progresywnych zmian wzorów. li -+ 222 JÓZEF STACHYRA Wstępne badania. często czyniły to stereotypowo. która uzależniona jest od poziomu funkcjonowania mowy (J. Biorąc pod uwagę konstrukcję testów można stwierdzić. Trudność zadań tkwi przede wszystkim w rodzaju operacji.

tendencjami do depresji i przygnębienia. jakie spotyka w obcowaniu z ludźmi słyszącymi. że dzieci głuche nieco później niż słyszące zaczynają rozumieć istotę stosunków koleżeńskich. który wynika z funkcji mowy. Niemożność zrozumienia mowy. Dopiero w starszym wieku szkolnym są w stanie dokonać krytycznej samooceny i porównać swoje postępowanie z postępowaniem kolegów. M. Baran (1975) w swoich badaniach wykazała. chwiejność nastrojów. stosunku dzieci głuchych do kolegów. fiksacja. szczególnie z matką. niepokojem. w średnim wieku szkolnym przejawiają działania spowodowane bezpośrednimi motywami emocjonalnymi. Stwierdzono. a czasami lęku. większy egocentryzm. sztywne trzymanie się wyuczonych norm. ale zawiera bogaty ładunek emocjonalny. analiza wytworów działania. eksperyment. bo już około 4 roku życia. Brak mowy powoduje niższy poziom kontaktów społecznych oraz ogranicza zasób doświadczeń życiowych. Gałkowskiego 224 JÓZEF STACHYRA (1988) głuchych cechuje mniejsza liczba potrzeb. a także wypowiadania się słownego rodzi poczucie odrębności i prowadzi do izolacji. że wśród dzieci i młodzieży głuchej wystąpił stosunkowo duży wskaźnik niedostosowania. a także zainteresowania działalnością. tendencje do zamykania się w sobie. U dzieci słyszących zjawisko to występuje wcześnie. 1976). Wskazuje to na fakt. wywiad. pozwoliły na określenie samooceny. niektóre z nich wykazują nieco inny charakter niż u słyszących. Zdaniem T. Autor zauważył również u dzieci głuchych wzmożoną neurotyczność i większe trudności wychowawcze. Myklebust na podstawie badań doszedł do wniosku. a także . Niemowlę z uszkodzonym słuchem pozbawione jest już wielu stanów emocjonalnych. Daje to możliwość pełnego kształtowania zainteresowań dzieci. uspołecznienia.. Obserwuje się małą stabilność emocjonalną. Badania nad niektórymi cechami osobowości dzieci głuchych. że dzieci głuche mieszkające w internacie uzyskują lepsze przystosowanie emocjonalne oraz w mniejszym stopniu przejawiają poczucie izolacji. a także obserwacja. pewną pasywność i konformizm (I. Morozowa. że dojrzałość społeczna głuchych od urodzenia w zakresie samodzielności. że poziom identyfikacji bywa niepełny. zainteresowań. natomiast u dzieci głuchych brak mowy powoduje. Począwszy od klasy VII coraz większego znaczenia nabierają motywy emocjonalno-poznawcze. Nudelman. Odbija się to na jego przystosowaniu i rozwoju emocjonalnym. Galkowski (1988) podkreśla. jest dużo mniejsza niż u osób słyszących. Percepcja słuchowa nie tylko kształtuje sferę poznawczą. wpływa na strukturę osobowości wytwarzając specyficzne funkcjonowanie cech. czasem też w zależności od poziomu funkcjonowania mowy i wykształcenia używa się kwestionariuszy. 223 cie frustracji z takimi reakcjami jak: apatia. społecznego. wycofywaniem się z rzeczywistości. J. Wytwarza to poczuKSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH FUNKCJI. które przeprowadzono w Związku Radzieckim (Piętrowa. agresja. które kształtują się w kontakcie werbalnym z rodzicami.. wykorzystując posiadane przez nie wiadomości oraz chęć uczestnictwa w bezpośrednim poznaniu przez samodzielne rozwiązywanie problemów. mają duże trudności z samooceną. którą chcieliby wykonywać w przyszłości. Kocha. rozwoju zainteresowań oraz stosunku do zawodów. Goodenough. wyraźną ich skrajność. a nawet czysto poznawcze. których dziecko nie jest w stanie zrozumieć. umiejętności kierowania własnym postępowaniem. Osobowość dziecka głuchego kształtuje się też w kontekście trudności. Cormana. że jednym z bardzo ważnych procesów dla rozwoju osobowości dziecka jest identyfikacja z jednym z rodziców. Sołowjow.. 1987). niepewnością. wobec czego rodzi się u niego poczucie bezradności. regresja. Uczniowie w młodszych klasach mają trudności z motywacją. [w:] J.stosowane są testy rysunkowe. Stwarza to sytuacje. testy preferencji barw itp. jak np. T. Kaiser-Grodecka. Przejawia się to brakiem zaufania.

Naukowcy ci twierdzili. jakim obdarza je społeczeństwo. że słuch jest potrzebny do zinterioryzowania kontroli gniewu. W tym celu przebadaliśmy 2 grupy uczniów od . Najnowsze badania nad rozwojem osobowości głuchych podkreślają ogromne znaczenie jakości kontaktów emocjonalnych małego dziecka dla kształtowania się jego dojrzałości emocjonalnej. Wielu psychologów i psychiatrów uważa. właściwy klimat uczuciowy zapewniający realizację potrzeby afiliacji. Prawidłowy stosunek do dziecka pozytywnie kształtuje jego właściwą..412. Wykazywali oni dobry kontakt z grupą i pozytywnie oceniali swoich kolegów z klasy. którzy zbadali 48 uczniów w wieku 14-15 lat z uszkodzonym słuchem. bezpieczeństwa i miłości. że w szkole badani uczniowie czują się i są oceniani jako dobrze przystosowani. przestaje szukać kontaktów. to w późniejszym życiu spory ich procent ma kłopoty w interakcjach ze słyszącymi. Ale należy dodać. Była to młodzież w wieku 9. hipochondrii). skala agresji. Samoakceptacja uczniów ze szkoły specjalnej z internatem była znacznie wyższa od samooceny uczniów z pozostałych grup. Vegely (1971) użyła niewerbalnego testu Missouri Children Pic-ture Series do badania osobowości 160 uczniów w wieku 10-16 lat i nie stwierdziła znacznych różnic między dziewczynkami niesłyszącymi i słyszącymi. co często wynika z klimatu wychowawczego i postaw słyszących wobec głuchych. Stachyra. zahamowania. Dziecko głuche. które uczą się w szkołach masowych (dla słyszących).11 i należała do trzech grup. możliwości dokonywania procesu identyfikacji. a mianowicie: a) niesłyszący ze szkół specjalnych z internatem. jak i niedosłyszące. c) słyszący uczniowie z normalnych szkół. samoakceptację i samoocenę. Autorka uzasadnia. że uczniowie ze szkól zintegrowanych mieli wyższą samoocenę niż uczniowie szkól specjalnych. W badaniach zastosowano test labiryntów Porteusa. natomiast w pozostałych skalach wyniki były bardziej wyrównane (np. Badania za pomocą Self-Concept-Scale wykazały. b) niedosłyszący uczęszczający do dziennych szkół specjalnych. Zespól amerykańskich autorów — Altshuler. W wynikach chłopców istotne statystycznie różnice stwierdzono w skali dojrzałości i męskości (na niekorzyść głuchych). Inne badania w tym zakresie przeprowadziła Helena Craig (1965). Buryn) podjęliśmy podobny problem. mniej trafnie niż słyszący uczniowie przewidywali. że stopień przystosowania społecznego dziecka zależy od uznania. że zasadniczą sprawą dla prawidłowego kształtowania się osobowości głuchego jest jego samopoczucie w grupie społecznej. Inne badania Van der Enta i Van der Horsta dotyczyły uczniów i absolwentów szkół specjalnych. jest znacznie wyższy niż u dzieci słyszących. że odsetek dzieci niedostosowanych z wadą słuchu. U. Altshuler stawia hipotezę. Interesujące badania nad samooceną i przystosowaniem przeprowadzili Sorfaty Linda i Katz Shlomo (1978). Wyniki badań ujawniły większą impulsywnośc u osób niesłyszących niż słyszących. zamyka się w sobie. Velleweider i Rainer (1976) — przeprowadził badania porównawcze nad słyszącymi i nieslyszącymi. a mianowicie — jaka jest specyfika osobowości i jaka jest samoocena uczniów głuchych w okresie dojrzewania. która badała wzajemne postrzeganie się młodzieży. uczęszczających do szkół specjalnych dla niedosłyszących i szkół zintegrowanych. jak inni mogą ich oceniać. że zarówno dzieci nieslyszące. Natomiast Van der Horst i Fischer uważają. Badania własne W naszych badaniach (J. które nie znajduje akceptacji wśród najbliższych i kolegów. 225 Ann B. który u głuchych często wpływa na zachowanie porywcze.reakcjami aspołecznymi. test Id-Ego-Superego oraz test Draw a Linę (rys.. staje się nieprzystosowane. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH FUNKCJI. czy wczesne upośledzenie rozwoju języka i jego ograniczenie jest nieodłącznie związane z impulsywnością. Głównym problemem było zbadanie. linii).

natomiast u dziewcząt najbardziej frustrującym wymiarem samooceny okazała się sfera emocjo-nalno-motywacyjna. Dążenie do niezależności lub zależności od grupy rówieśniczej było podobne w obu badanych grupach.— introwersja). a także z większej labilności tej sfery u dziewczynek niż u chłopców. się adekwatne do potrzeb zachowania. Podobnie wyższy poziom neurotyczności uzyskały dziewczynki grupy zasadniczej (p < 0. jakkolwiek spodziewano się. . Sfera kontaktów społecznych nie ma charakteru frustrującego. Dziewczynki z grupy po-. równawczej mają większe poczucie bezpieczeństwa. a przez to wyraźniej ujawniają. Jedną grupę (zasadniczą) w liczbie 23 uczniów (9 chłopców i 14 dziewcząt) uczęszczających do szkól dla słyszących i 26 uczniów w tym samym wieku uczęszczających do szkół dla niedosłyszących (grupa porównawcza). W badaniach uwzględniliśmy wywiad i rozmowę z uczniem. test „Jaki jesteś" Chojnowskiego i Skrzypek oraz przymiotnikowy test samooceny Niebrzydowskiego. Porównując wyniki grupy zasadniczej i porównawczej. u młodzieży z wadami słuchu uczącej się z młodzieżą słyszącą. że tendencje do mówienia o sobie i tendencje do pokazania się w lepszym świetle są u obu pici podobne i zależą od typu pytań w teście. W teście samooceny Niebrzydowskiego stwierdzono przewagę w obu grupach badanych nieadekwatnych samoocen.05). Okazało się... Inwentarz Osobowościowy Eysencka. Jako pośredni wskaźnik samooceny można potraktować także skale kłamstwa w teście „Jaki jesteś" i w Inwentarzu Osobowości Eysencka. zarówno w inwentarzu osobowości Eysencka. pewność siebie. 226 JÓZEF STACHYRA Wyniki badań Wyniki badań poszczególnych dzieci (ze względu na specyfikę populacji) rozpatrywane były indywidualnie. Wszyscy badani byli w normie intelektualnej (po wcześniejszych badaniach psychologicznych). jak i Cattella. że własne środowisko działa mniej stresowo. że na to niewątpliwy wpływ ma tendencja do identyfikowania się ze słyszącymi rówieśnikami. tj. co u młodzieży nieslyszącej w okresie dojrzewania często może mieć charakter neurotyczny. B. skalę samoakceptacji Brzezińskich. pragnienie bycia w centrum uwagi otoczenia. Być może dzieje się tak dlatego. Podobne tendencje zaznaczyły się w grupie porównawczej (kontrolnej). wyróżniania się. Cattella.15 do 17 lat. U chłopców przeważały samooceny zawyżone o charakterze życzeniowo-pragnieniowym. co w okresie dorastania ma charakter przejściowy KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH FUNKCJI. W grupie zasadniczej u chłopców najbardziej frustrującym wymiarem samooceny była sfera intelektualna. Na specjalną uwagę zasługuje czynnik „A" (ekstra. że wyniki niskie w skali „K" zdarzały się rzadko. Najbardziej różnicującym czynnikiem w Cattellu jest czynnik „E" (dominacja — submisja). U chłopców w obu grupach wyniki w tym czynniku były średnie. statystycznie istotnych różnic w czynniku „Q2" (Q2 — uzależniony od grupy — samowystarczalny). że niesłyszący przeważnie sami decydują o wyborze osób do swego środowiska. u dziewczynek tendencja ta była znacznie słabsza. Należy tu nadmienić. skłonności do obwiniania się) u dziewcząt. Nie wykryto. Wydaje się. uzyskaliśmy istotnie wyższy (p < 0. spokój wewnętrzny niż dziewczynki uczące się w szkołach dla słyszących. rodzi większe poczucie bezpieczeństwa. W grupie porównawczej istnieje o wiele silniejsza tendencja do dominacji. Ponadto zastosowaliśmy 14-czynnikowy kwestionariusz R. 227 i wynikać może z intensywnych przeżyć emocjonalnych często o charakterze depresyjnym i kompleksowym. W kwestionariuszu osobowości Cattella statystycznie istotne różnice wystąpiły w czynniku „O" (O — poczucie pewności — brak poczucia pewności. chęci bycia zauważonym na tle grupy. Otóż w obu grupach dziewczynki w wyższym stopniu niż chłopcy ujawniły cechy introwertywne.05) poziom neurotyczności w grupie zasadniczej. być może dlatego. w następstwie czego można było ustalić wspólne cechy.

: Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych. Gałkowski T. 31. że młodzież niesły-sząca.. Craig H. pod red.: Rozwój inteligencji głuchych w śiuietle badań psychologicznych. 110 (4). Warszawa 1989. 3. [w:] Psychologia dziecka głuchego. B. XVI. Te oryginalne badania nad emocjami dzieci z wadą słuchu w kontekście kształtowania ich pojęć (mowy) szczególnie zasługują na uwagę pedagogów i psychologów. jak dzieci głuche w wieku szkolnym rozumieją i posługują się pojęciami wyrażającymi różne stany emocjonalne. Educ. „F" — (obniżone samopoczucie — wzmożone samopoczucie). Kunickiej-Kaiser. ucząca się w szkołach dla słyszących. 121 (3). Praca zbiorowa pod red. [w:] Z zagadnień psychologii dziecka głuchego.: Wpływ głuchoty na sferę emocjonalną i osobowość oraz stosunki rodzinne. Badania te świadczą również o zdolności do wyrażania i przeżywania przez dzieci tych stanów. Pat. [w:] .: Thinking without Language: Psychological Implications of Deafness.: Psychologia dziecka głuchego. Gałkowskiego. s.W czynniku „Qs" (niedostateczne panowanie nad sobą — dobra samokontrola) w grupie porównawczej przeważa mniejsza kontrola nad sobą. 6. Pewne tendencje do różnicowania się grup ujawniły takie czynniki jak: „C" — (niestałość emocjonalna— dojrzałość emocjonalna. (red. J.: Źródła trudności iv przyswajaniu języka przez dzieci głuche. „American Annals of the Deaf' 1965. Czerska-Jurkowska. Vol. Gałkowski T.): Pedagogika rewalidacyjna. Pietrzaka (1981). s. Gałkowski T. J. 1. Kaiser-Grodecka I. Smoleńskiej. Kaiser-Grodecka I. Warszawa 1968. Baran J. Kompensacja narządów zmysłów. ucząca się i przebywająca we własnym środowisku. Warszawa 1987. ale za to mniejsza śmiałość i swoboda towarzyska. PWN. ucząca się w szkole zintegrowanej. z. Vol. Hoffman B. Kunicka-Kaiser J. Z. wybór i opracowanie M. PWN. Psychol. Ta ostatnia cecha wiąże się z nieco większą ekstrawertywnością dziewcząt z grupy porównawczej. PWN. I. większy szacunek dla norm współżycia społecznego. w szkołach dla niesłyszących. A. 228 JÓZEF STACHYRA BIBLIOGRAFIA Altshuler K. 456-478. Materiały pomocnicze z surdopsychologii. Hulek A. Warszawa 1988. 161-169. Warszawa 1977. wykazuje wyższy poziom neurotyczności niż młodzież ucząca się w swoim środowisku. Wyszyńskiej.: Czynniki psychologiczne w głuchocie dziecięcej. który wykazał (stosując różne eksperymenty). Warszawa-Wrocław 1959. 2. T. Warszawa 1975. PWN. (i współpracownicy): Impulsivity and Profound Early Deafness: A Cross of the Deaf 1976. Młodzież z wadą słuchu.: Rewalidacja nieslyszących. Test. Na zakończenie chciałbym wspomnieć o interesujących badaniach prowadzonych przez W. Warszawa 1979. wykazuje większe poczucie bezpieczeństwa niż ucząca się w szkole dla słyszących. wykazuje wyższy poziom dojrzałości emocjonalnej niż ucząca się w szkole specjalnej. 331-345. silne „ja").: A Socionietrie Investigation of the Self-concept of the Deaf Child. 39-47. s.: A Culture Free Intelligęnce.: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży głuchej. „H" — (śmiałość — nieśmiałość). New York 1966.. Smoleńska J.: Wybrane zagadnienia surdopsychologii [w:] Psychologia defektologiczna. s. „J. „Zdrowie Psychiczne" 1965. W grupie zasadniczej wyższy był poziom dojrzałości uczuciowej. Potwierdza się spotykana w literaturze opinia. Grzegorzewska M. Furth P. Cattell R. Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej. tj." 1940. Młodzież niesłysząca. Geppertowa L.

N. 123 (4). Rozwanowa T. Akademia Pedag. Myklebust H. 2. Sisco F.: Ponimanije ghichimi diefmi priczinnoj obusłowłennosti emocjonalnych sostojanij. I. PWN.: Acoustically Handicapped Children.: Inteligencja i jej pomiar w świetle teorii Cattełła. J.: Performance of Hearing-impaired Children on a Non-verbal Personality Test. Zweibel A. „American Annals of the Deaf 1974. myśli i pragnień — czyli umiejętności stawiania się w cudze położenie i przewidywania cudzych reakcji (w takim znaczeniu jest to empatia poznawcza) . Nauk ZSRR. Performances compares de sourds — muets et d'entendants dans des epreuves de classement multiple. Vol.. „Przegląd Psychologiczny" 1967.. Templin M.: Pedagogika specjalna. s. I. [w:] Psychologia dziecka głuchego.. R.: Pansee conceptuelle et langage. Mertens D. UMCS.. B. 116 (4). M. PWN. 115-121.: The Deuelopment of Reasoning in Children with Normal and Defective Hearing. s. Rozanowa T. 438-441.. [w:] Issledowanije licznosti dietiej z naruszenijami słucha. Jaszkowa N. „American Annals of the Deaf 1978. 130 (1). T. 32-49. Warszawa 1988.: Razwitije pamiati i myszlenija głuchich dietiej.: Psychologia dzieci głuchych. 123 (2). Smoleńska. J. Paris 1957. W. Warszawa 1988. Moskwa 1981. M.: Wpływ głuchoty na podstawowe funkcje zmysłowe.: The Psychology od Deafness. Jaszkowa. Oleron P. Smoleńska J. Zorska K. A. 27-31.: Zaburzenia emocjonalne u dzieci z uszkodzonym słuchem. Gałkowski. Miller C. red. 105-116. Vol. Zdolności te dotyczą trafnego rozumienia i rozpoznawania cudzych uczuć. Vegely A. s. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH FUNKCJI. s. Lublin 1987. red. Sołowiew J.: A Comparison of Intellectual Structure in Deaf and Hearing Children. Gałkowski. PWN.: Z badań nad rozwojem umysłowym dzieci głuchych. „Szkoła Specjalna" 1972. Popek. Miller J. chociaż mało jeszcze docenianych i poznanych determinant jej społecznego funkcjonowania. New York and London 1964. J. J. Minneapolis 1950. „Journal of Kansas Medical Society" 1959. Katz S. Zdzisław Bartkowicz KSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI EMPATYCZNYCH U DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO — WERYFIKACJA PROGRAMU TERAPII PEDAGOGICZNEJ Zdolności empatyczne jednostki są jednym z najważniejszych. W. Rozanowa. s. s. T. W.. 427433. H. Stachyra J. „American Annals of the Deaf 1978. Moskwa 1978. W. WSiP. W. Pietrzak W. Kaiser-Gródecka. 17. Smoleńska. s. Sorfaty L.. red. Smoleńska J.: The Self-concept and Adjustment Patterns oj Hearingimpaired Pupils in Different School Settings. Stachyra J. [w:] Z badań nad zdolnościami i uzdolnieniami specjalnymi młodzieży.Psychologia dziecka głuchego. 229 Smoleńska J. Vol. „Annee Psychologiąue" 1951.. Oleron P. S. red. B... Szyf Z. „Roczniki Filozoficzne" 1968. Kaiser-Grodecka. 47-58. Warszawa 1982. T. Zarys.: Badania nad rozwojem umysłowym dzieci głuchych w wieku Ą-7 lat. Sękowska Z. Vol.: Recherches sur le d'eveloppement mentol des sourdsmeutes.: Current Findings Regarding the Performance of Deaf Children on WISC-R. Warszawa 1976. 51. „American Annals of the Deaf 1985. Anderson R. 24. „Institute od Child Welfare Monograph Series".

sugestywność. skonstruowanymi dla celów tych badań: a) zestawem zdjęć do badania rozpoznawania emocji. głównie filmowych. empatia emocjonalna — por. cierpienie. co czują i myślą inni. Wyniki badań diagnostycznych Trafność w identyfikowaniu stanów emocjonalnych na podstawie zdjęcia twarzy była istotnie niższa u upośledzonych umysłowo niż u ich normalnych rówieśników (por. wyrażających różnorodne i czytelne według sędziów kompetentnych emocje. 38 zdjęć twarzy. w jakim stopniu deficyt ten można modyfikować oraz w jaki sposób. Reykowski 1979). Przedstawiały one różne sytuacje zdarzające się rówieśnikom. co czują inni oraz wspólodczuwania z nimi dla uspołecznienia jednostki. Empatię mierzono dwoma technikami. Trudno przecenić znaczenie zdolności rozpoznawania tego. Plewicka 1982). uczuciowego współdźwięczenia (jest to tzw. którymi były: strach. Następnie proszono badanych o posegregowanie tych samych zdjęć na 3 grupy: wyrażających uczucia przyjazne. Nihiry i in. (Kostrzewski 1975). jej wrażliwości na bliźnich. miały na celu określenie różnic między upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim a normalnymi rówieśnikami w zakresie rozumienia empatycznego (badania diagnostyczne) oraz sprawdzę3 % 232 ZDZISŁAW BARTKOWICZ nie. Niewiele da się powiedzieć pewnego o zdolnościach empatycznych osób upośledzonych umysłowo.— a także przeżywania cudzych stanów emocjonalnych.alidacyjnego punktu widzenia ważne jest nie tylko ustalenie wielkości deficytu empatii upośledzonych umysłowo. zewnątrzsterowność oraz opóźniony rozwój wewnętrznej lokalizacji kontroli (por. Kowalik 1981. które zamiast hamować — zwiększają okrucieństwo agresora (Eliasz 1975). należało przyporządkować do 10 określeń emocji. nieprzyjazne i obojętne. zwłaszcza typu agresywnego (podskale I — III: gwałtowne i destruktywne zachowania. smutek. Badania. mających na celu badanie empatii emocjonalnej. bezwzględne i okrutne. Jeszcze ważniejsze jest udzielenie odpowiedzi na pytanie. Do badania upośledzonych umysłowo wykorzystano tylko 16 zdjęć. zachowania antyspołeczne i zachowania buntownicze). Przystosowawczego K. zamyślenie. umiejętności zgodnego współżycia. Rembowski 1982. zwłaszcza jej emocjonalnego wymiaru. Z rew. a badany miał wczuć się w położenie bohatera opowiadania i określić jego emocje. wspólodczuwania. 42. wstyd i gniew. Dodatkowo zastosowano II część Skali Zachowania. czyni jednostkę niewrażliwą na oznaki cierpienia ofiary agresji. Największe trudności sprawiało im identyfikowanie strachu. które skompletowano wykorzystując wcześniejsze badanie uczniów normalnych intelektualnie. tab. Są oczywiste względy sugerujące poważny deficyt empatii u takich jednostek: upośledzenie intelektu z całą pewnością ogranicza rozwój zdolności rozumienia tego.5%. jaka jest skuteczność opracowanego programu terapii empatii (badania weryfikacyjne)1. wybierając jedną z czterech możliwych odpowiedzi. 1). duma.5% i 32. upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz 30-osobową grupę uczniów ze szkoły masowej o zbliżonym wieku chronologicznym i podstawowych zmiennych socjoekonomicz-nych. które przedstawię. W badaniach diagnostycznych porównano 40-osobową grupę uczniów szkoły specjalnej z klas VII i VIII z diagnozą. ciekawość. które przez normalnych intelektualnie zostały w co najmniej 85% zgodnie określone jako wyrażające dane emocje. Heber 1964) składają się niewątpliwie na obraz upośledzenia inteligencji społecznej. która jest ściśle związana z empatią poznawczą (por. np. radość.5% poprawnych przy- . b) zestaw 20 historyjek. jest w dużym stopniu odpowiedzialny za zachowania agresywne. spokój. cierpienia i gniewu (37. Defekt empatii. brak zaś pewności siebie. w celu określenia nasilenia zaburzeń w zachowaniu. Zdjęcia te wycięto z kolorowych czasopism.

233 porządkowań. czy i na ile można wyrównywać braki empatii poprzez program terapii pedagogicznej. Kwiecińską. Trafność rozpoznawania przez uczniów upośledzonych umysłowo emocji u osób na zdjęciach V Numer Upośledzeni Normalni Różnica Rodzaj uczucia zdjęcia umysłowo intelektualnie (z2) .5% w grupie podstawowej i 87% w grupie porównawczej). podczas gdy normalni intelektualnie do grupy wrogich włączali niemal wyłącznie zdjęcia wyrażające gniew. ale także cierpienie. chociaż dla ich rówieśników ze szkoły masowej są to emocje łatwo różnicowalne. Dopasowanie zdjęcia do odpowiedniej emocji sprawia więc upośledzonym umysłowo duże trudności.. Poważne różnice wystąpiły w segregowaniu zdjęć na przyjazne. Upośledzeni umysłowo są też bardziej kategoryczni w przypisywaniu prezentowanym twarzom emocji. co uwidoczniło się w niezwykle rzadkim określaniu ich jako obojętnych uczuciowo (2. Powyższe przypuszczenie poddano weryfikacji empirycznej. co stanowi mniej niż połowę wyników w grupie normalnych intelektualnie. którzy uzyskali wyniki wskazujące na największe 234 ZDZISŁAW BARTKOWICZ Tab. Do eksperymentu wybrano 10 spośród 40 przebadanych uczniów szkoły specjalnej. KSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI EMPATYCZNYCH. trening wczuwania się w stany emocjonalne i przewidywania cudzych reakcji. Nieco mniejsze. wrogie i obojętne uczuciowo. 1.9% w porównaniu z 25.001). że jest to głównie wynik zaniedbań wychowawczych domu rodzinnego i szkoły. wskazujące na ogromne trudności upośledzonych umysłowo w zakresie umiejętności wstawiania się w cudze położenie i rozumienia czyichś emocji. Do wrogich chętnie zaliczali nie tylko zdjęcia wyrażające gniew. Jeśli taki punkt widzenia jest słuszny. badając. Analiza reakcji na historyjki ujawniła także poważne różnice między grupami. Uzyskane rezultaty wskazują. strach i zamyślenie. że upośledzeni umysłowo mają poważny defekt zarówno empatii poznawczej. jak i emocjonalnej.1 Badania były przeprowadzone w roku szkolnym 1986-1987 przez M. w ramach seminarium magisterskiego z zakresu terapii pedagogicznej w szkołach specjalnych. skutek braku intensywnych ćwiczeń rozwijających zdolności empa-tyczne. ale również wysoce istotne statystycznie różnice wystąpiły w rozpoznawaniu zamyślenia (55-70% poprawnych reakcji dla poszczególnych 5 zdjęć tej grupy w porównaniu z 87100% w grupie porównawczej) oraz dumy (32. i gniew. p < 0. to należałoby także przyjąć. Obserwuje się u nich skrzywienie percepcji innych ludzi oraz przewidywania ich reakcji w kierunku zbyt łatwego dopatrywania się złości. Upośledzeni umysłowo częściej określali zdjęcia jako wrogie. co czują inni.4% zdjęć w grupie porównawczej). Aż w 12 spośród 20 historyjek upośledzeni ujawnili istotne statystycznie przesunięcie odpowiedzi w zasygnalizowanym kierunku. że możliwe byłoby skuteczne wyrównanie defektu empatii u upośledzonych umysłowo poprzez trening trafnego postrzegania tego. Łatwo mylą oni strach i cierpienie. Sądzę.. Wybierali oni odpowiedzi mało adekwatne do zaistniałej sytuacji i przeżyć bohaterów. a rzadziej jako obojętne. Daleki jestem od wiązania tego defektu wyłącznie z samym faktem upośledzenia umysłowego. strachu i wstydu.

N = 40 N = 30 P Strach 16 37.0 < 0.5 87.001 11 62.0 100.0 n. 15 60.0 < 0.5 100.001 6 55.001 Radość 1 97.0 < 0.i.0 100.0 < 0.0 < 0.5 87.5 90. 10 .0 n.001 Zamyślenie 2 70.0 < 0.0 < 0.001 8 90.001 7 55. 3 70.0 100.0 87.i.0 97.0 100.01 13 70.i.0 93.0 n.0 < 0.001 Cierpienie 9 42.

4% zdjęć t = 9.84 obojętne uczuciowo i = 0.02 przyjazne x = 7.07 p < o.i.47 50.0 < 0. 14 90.87 p < 0.0 97.001 s = 3.i.0 < 0.0% zdjęć 24.5 100.0 n.47 x = 4.01 s = 2.i. s = 3.05 Gniew 5 32.87.2% zdjęć t = 9.5 87.0 n.0 < 0.26 5 = 3.43 .54 x = 8.19 s = 2. 004 5 = 1.20 2.4% zdjęć t = 1.1% zdjęć 50.9% zdjęć 25.5 87.0 97.05 12 90.07 n.001 Emocje osób na zdjęciach ocenione zostały jako: 47.02 wrogie x = 8. Duma 4 62.01 x = 3.

jak zmienia się ułożenie różnych elementów twarzy a próby demonstrowania tego na własnej twarzy. często angażujące się w interakcje o charakterze agresywnym (średnie wyniki w podskalach I. a następnie próbowały zidentyfikować stan uczuciowy postaci. ugłaskanie obrażonego. która jest często ważniejsza od reakcji werbalnej. W czasie takich ćwiczeń dzieci uczyły się. Chociaż psychodrama jako technika terapeutyczna nie była planowana w tym eksperymencie. wyrazistą i zsocjalizowaną ekspresję emocji. usta czy brwi. c) filcowy owal twarzy z oddzielnymi. gdy dzieci odgrywały scenki pantomimiczne lub gdy w diadach ćwiczyły poprawną. były zarazem nauką wyrażania emocji. 235 i III dla grup E i K były ponad dwukrotnie wyższe niż dla całej 40-osobowej grupy upośledzonych umysłowo). ujawnianie złości. którą włączono do każdej sesji.. Zabawa taka znacznie ułatwiała trafne rozpoznanie emocji. czyli trening empatii. właściwe ustawianie pozy i mimiki drugiej osoby.). sugerujących cechy posturalne i stany bądź zachowania emocjonalne. były to inne zdjęcia niż użyte w badaniach diagnostycznych.. Terapia miała na celu rozwinięcie zdolności empatyzowania. a druga stanowiła grupę kontrolną. że w czasie sesji . gniew. wyrażanie uczuć (naśladowanie. w sensie współodczuwania. itp. które mimiką i wyrazem twarzy pokazują uczestnicy terapii. próbując trafnie określić stan emocjonalny wyrażany na zdjęciu (co czuje dana osoba?). Program i przebieg terapii . zdziwienie. w sumie więc terapia trwała miesiąc. miała na celu rozwinąć biegłość i dokładność komunikacji niewerbalnej. uczestnicy terapii otrzymali kilka zdjęć. z których jedna uczestniczyła w programie terapii. Wiele ćwiczeń miało charakter zabawy: np. Podzielono ich losowo na dwie 5-osobowe grupy. Terapię przeprowadzono na terenie szkoły specjalnej.braki w zakresie empatii. jak również przybrać taką samą pozę i gesty. po czym następowała terapia właściwa. Były to zarazem — co uwidoczniły wyniki badania Skalą Zachowania Przystosowawczego — osoby konfliktowe. Warto dodać. które były kontrolowane i oceniane przez resztę. pantomimiczne scenki (pomoc bezsilnemu. w wąwozie. prośba o ratunek itp. Była to psychogimnastyka oraz ćwiczenia realizowane przy użyciu trzech zestawów pomocy: a) zestawu zdjęć twarzy. Sesje przebiegały wg 2-częściowego schematu: najpierw była to 1015--minutowa terapia relaksacyjna oparta na treningu autogennym Schultza (Grochmal 1986). by wyrażała ona zadane uczucie i inne. po wąskiej kładce. w pokazywanie twarzą i całym ciałem zadanego uczucia czy zamiaru działania. b) zestawu 25 schematycznych rysunków postaci ludzkiej. II KSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI EMPATYCZNYCH. Dodatkowym spodziewanym rezultatem a jednocześnie jednym z mierników efektywności było zmniejszenie konfliktowości badanych. Dzieci losowały rysunki.). smutku. kolejne przekazywanie uczucia przez dzieci stojące w okręgu). nad i 236 ZDZISŁAW BARTKOWICZ t/ r przepaścią. strach czy radość. takimi jak oczy. to jednak wystąpiły jej elementy. Ćwiczenia polegały na wymodelowaniu twarzy wyrażającej określone uczucie. np. W skład obydwu grup wchodziło po 3 chłopców i po 2 dziewczynki w wieku 15-16 lat. Wszystkie te próby były na bieżąco korygowane przez terapeutę i uczestników ćwiczeń. Były to głównie ćwiczenia ekspresji pantomi-micznej. gdy jest się zdenerwowanym lub nie chce się zrobić hałasu. Zaplanowano 10 jednogodzinnych sesji 3 razy w tygodniu. w odgadywanie uczucia. Psychogimnastyka. a także zdolności trafnego rozpoznawania stanów emocjonalnych. ruchomymi elementami. obejmujące: ruchy tematyczne (chód pod wiatr.

2. Grupa E nie różni się już po terapii wyraźnie pod tym względem od rówieśników normalnych intelektualnie (tab.5% poprawnych reakcji. Zauważona w grupie K niewielka poprawa wyników mogła być spowodowana powtórnym stosowaniem tego samego zestawu zdjęć. spadla zaś ilość zdjęć określanych jako wrogie z 7.0.. Efekty terapii Skuteczność zastosowanej terapii analizowano na wzór procedur eksperymentalnych.terapeutycznych zwracano uwagę na nieagresywne wyrażanie negatywnych emocji.5% do 75%. 2. Powtórzenie badania zestawem historyjek po przeprowadzonej terapii również ujawniło korzystne przemiany w grupie E. W grupie K natomiast wzrost ten był niewielki. Użyto tych samych narzędzi. w dalszym ciągu na każde dziecko w tej grupie przypada średnio po 2 błędne odpowiedzi. W próbie identyfikowania emocji na 16 zdjęciach twarzy grupa E uzyskała przed terapią średni wynik 57. po terapii zaś wynik wzrósł do 100%. Polegały one na KSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI EMPATYCZNYCH. że wszystkie dzieci poprawnie przyporządkowały zdjęcia do poszczególnych emocji.). W grupie E wzrosła ilość twarzy klasyfikowanych jako przyjazne z 7. Podobnie korzystne zmiany wystąpiły w próbie segregowania twarzy na przyjazne.. 2. czyli z 45% do 12. a także — co jest bardziej prawdopodobne — wykorzystaniem przez nauczycieli. czyli z 47.5%. którymi wykonano badania diagnostyczne. Wyniki były następujące: 1. Tab. co oznacza. mierząc empatię w obu grupach przed i po zakończeniu programu. niektórych ćwiczeń z programu terapii na lekcjach.2 do 2. bo tylko o 17%. Pod wpływem terapii zmniejszyło się więc wyraźnie skrzywienie percepcji innych jako przeżywających emocje negatywne.6 do 12. Większość ćwiczeń wymagała ustawienia. wrogie i obojętne. Efekty terapii empatii mierzone trafnością identyfikowania stanów emocjonalnych u osób na zdjęciach 237 Rodzaj uczucia Nr zdjęcia wg kolejności prezentacji Grup przed terapią Liczba popraw a E po terapii nych reakcji Grup I pomiar a K II pomiar Strach 16 2 5 2 4 Cierpienie 9 2 5 2 4 Zamyślenie 2 7 11 13 15 3 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 5 4 5 4 3 Radość 1 3 6 8 10 12 14 5 3 2 4 5 5 5 . dzieci w okręgu. zainteresowanych eksperymentem.

które adekwatniej oddawały sytuację.2 7.2 12. Nihiry i in. w jakiej znalazł się bohater opowiadania. których opisy zaczerpnięto ze Skali Zachowania Przystosowawczego K.0 1. Dodatkowym kryterium efektywności terapii było przejawianie zachowań agresywnych. Zachowania te należały do najczęściej występujących w ca238 ZDZISŁAW BARTKOWICZ lej grupie 40 uczniów upośledzonych umysłowo. (Ko-strzewski 1975).0 7. 3.0 -?I A zmniejszeniu się o ponad połowę liczby odpowiedzi przypisujących bohaterom złość czy gniew na korzyść odpowiedzi wskazujących na inne uczucia.0 11.0 16.0 2.0 Emocje u osób na zdjęciach określone jako przyjazne wrogie obojętne uczuciowo 7.2 1. Tab. uczestniczących w badaniach diagnostycznych. smutek.8 Razem 16.0 2. Efekty terapii empatii mierzone częstością zachowań agresywnych (scheduła obserwacyjna) Zachowania agresywne Ilość zachowań Przed terapią W czasie terapii Po terapii 1 2 3 ii 123456789 10 i2 xx -x2 1 2 3 13 .5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 Duma 4 3 5 5 4 Gniew 5 1 5 2 4 Średnia dla 16 zdjęć 9.4 14.0 16. 3.2 7.0 16.2 16. żal czy wstyd.6 0.6 7.2 8. W grupie K nie zarejestrowano wyraźnych zmian w sposobie postrzegania uczuć bohaterów historyjek. np. Za pomocą scheduły obserwacyjnej nauczyciele rejestrowali każdorazowe pojawianie się 10 typowych zachowań.

4 -0.4 -3.9 2. Grupa K Popychał.0 13 10 16 13. uderzał innych Groził słowami innym Używał zwrotów obelżywych.0 3.6 8 10 11 9. plotkował Przeszkadzał innym w pracy Opierał się wykonywaniu poleceń Kłamał 10 11 10 10.7 17 13 12 15 10 6 11 7 8 6 10.3 8 6 7 7.6 23 9 21 17.3 5 7 8 6.4 0.6 8 14 18 13.3 11 9 8 9.7 0. uderzał innych Groził słowami innym Używał zwrotów obelżywych.6 -1.4 0.6 -0.6 11 8 13 5 5 4 4 10 8 9 7. 4.0 15 15 10 13.0 13 10 12 11.0 0. 9.3 1 19 15 17.4 18 15 16 16.5 9 11 9 5 10 9 8 6 9 7 8.0 6 10 11 9.0 1.3 1.9 2.4 1.0 3.7 10 11 11 9 13 15 10 8 9 10 10.3 10 15 6 7.4 5 6 7 5 10 7 5 6 5 5 6.7 16 14 16 17 16 16 15 13 12 10 13. 6.0 3.0 1.7 2.6 8 13 10 11 10 9 9 12 8 7 9.3 9 5 7 7. Był to spadek przeciętnie o 30-40%. 3.0 10 7 7 8.0 -0.0 5 7 4 5. który utrzymywał się także w miesiąc po zakończeniu terapii.5 10 9 10 10 12 13 10 9 6 10 9.7 10 16 10 10 11 16 17 8 9 10 11.6 13 15 11 13.6 7 13 16 12.6 10 12 8 10. uderzania innych. 8.5 0.6 9 13 5 6 10 9 10 9 9 7 8. Grupa E Grozi! za pomocą gestów Popychał.3 18 17 19 10 12 18 19 18 16 20 16. 10.3 -1. W obu grupach zauważono duże wahania w częstości przejawiania większości zachowań agresywnych.0 5 8 10 7. tab. 5.0 10 12 4 8. 10.1 10 13 15 7 10 13 10 9 11 8 10.7 5 8 7 10 12 10 9 8 10 12 9.7 2.9 11 13 12 13 8 16 6 4 10 11 10.0 -1.3 10 9 12 10. 2. Zauważalny spadek agresji wystąpił w grupie E dopiero w 4 tygodniu trwania terapii i dotyczył aktów odgrażania się.3 0.11 -13 1.0 0.6 15 9 11 11.6 -0. 4.9 -0. 7.3 2. plotkował Przeszkadzał innym w pracy Opierał się wykonywaniu poleceń Kłamał 20 16 9 15.6 7 9 6 7.7 2.2 0.6 13 10 15 12.0 8 11 11 10.3 9 10 10 9. 6.0 16 10 18 19 15 12 11 9 10 15 13.7 Obserwacja objęła 3 dni poprzedzające terapię.4 -3.7 6 10 8 9 10 9 7 4 9 5 7.9 -1. przeklinał Złościł się bez powodu Niszczył własność społeczną Dokuczał słownie.3 11 13 9 11. 5. 8. 7.3 5 10 14 9.6 16 14 17 12. 3. 2.4 -0.3 -0.7 0.8 -2.6 7 14 10 10.9 0.1 16 18 10 12 11 9 13 10 8 10 11. lecz różnice między pierwszą a trzecią serią pomiarów jednoznacznie wskazują na tendencje .8 20 19 19 17 15 20 10 5 15 10 15. popychania.3 0.0 14 13 9 12.5 15 10 13 13 11 10 12 8 9 8 10.3 11 9 16 18 12 10 13 16 6 5 11. 3).6 12 9 8 9. przeklinał Złościł się bez powodu Niszczył własność społeczną Dokuczał słownie.0 6 8 5 6. 10 dni w okresie trwania terapii i 3 dni w miesiąc po zakończeniu terapii.6 12 10 7 9.0 18 10 17 15. grożenia słownego (por.0 -0.0 6 9 11 8.5 0.0 8 9 8 8. 9.3 2.

A Review oj Research. Warszawa 1975. przygotowania go do partnerstwa. jak na potrzebę wzbogacania go w mądrość społeczną. ale i mało skomplikowany. PZWL. Grochmal S.: Motywacja. Mental Retardation. Warszawa 1981. Dzieci te stały się według nich spokojniejsze. (red. PWN. Defekt empatycznego rozumienia i odczuwania jest u uczniów szkoły specjalnej faktem niewątpliwym. Wydaje się. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1982. Lublin 1982. Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących.). [w:] Stevens H. Przedstawiony program terapii empatii jest nie tylko skuteczny. Reykowski J. Wyd. WSPS.nasilania się agresywności w grupie K. Efekty takiej terapii byłyby przypuszczalnie o wiele większe. bardziej refleksyjne i mądrzejsze w kontaktach z rówieśnikami. Edward Pasternak STOSUNEK UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO DO SZKOŁY SPECJALNEJ Uczeń a szkoła (wprowadzenie w problematykę) Szkoła określana jest jako „instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem dzieci. of Chicago Press. które harmonizują emocjonalność i zachowanie jednostki. że spadek agresywności nie był prostym następstwem wzrostu empatii.A.: Zdolności psychospołeczne oraz funkcjonowanie jednostki w grupie.: O empatii i niektórych sposobach jej badania. Zresztą rewalidacja bez terapii jest w przypadku upośledzonych umysłowo karykaturalna i okaleczona. 240 ZDZISŁAW BARTKOWICZ Plewicka Z. Większość stosowanych ćwiczeń można z powodze' niem włączyć do codziennej pracy rewalidacyjnej w szkole specjalnej. [w:] Grochmal S. 3-4. zgodnie podkreślali zaistnienie korzystnych zmian w zachoKSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI EMPATYCZNYCH. Wyd. Rozwijanie zdolności empatyzowania to wspólny cel szkoły i rodziny.: Ćwiczenia relaksowe w medycynie pracy i rehabilitacji. (red. młodzieży i dorosłych. w zaufanie do swego rozeznania w innych.: Znaczenie obserwowania bólu doznawanego przez „ofiarę" dla regulacji agresywnego zachowania się. Osobą. baza lokalowa i . 3. tak samo jak nauczanie bez wychowywania. (ed. Warszawa 1986. Na szczęście defekt ten jest w znacznym stopniu modyfikowalny. Chicago 1964. Kostrzewski J.). gdyby prowadzono ją dłużej. Rembowski J.: Personality.). na której głównie spoczywa to zadanie jest zazwyczaj matka. Univ. [w:] Fraczek A. 239 waniu. Dobrze byłoby podpowiadać jej. PIPS. UMCS. Warszawa 1975.: Skala Zachowania Przystosowawczego K. 2.. Z zagadnień psychologii agresji.. nadzór oświatowy. postawy prospołeczne a osobowość. BIBLIOGRAFIA Eliasz H. Heber R. Na potrzebę rozwijania zdolności empatycznych upośledzonego umysłowo trzeba by spojrzeć tak. stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświa-towowychowawczych i programów. Wnioski 1. Lekcje języka polskiego szczególnie nadają się do tego celu. Nihiry i in. Heber R. Warszawa 1979.. w jaki sposób może ona pracować nad wrażliwością empatyczną dziecka. Nauczyciele uczestników terapii. z którymi rozmawiano w miesiąc po jej zakończeniu. Kowalik S. Rozwijanie zdolności empatycznych w szkole nie wymaga szczególnych kwalifikacji terapeutycznych.: Rehabilitacja upośledzonych umysłowo. duże znaczenie miały tu także ćwiczenia relaksacyjne. Znaczenie rodziny w tym względzie jest ogromne. osiąganiu tych celów służy odpowiednio wykształcona kadra pedagogiczna. PWN. Wyd.. podczas gdy w grupie E mamy do czynienia z wyraźnym jej spadkiem. łatwo poddaje się terapii pedagogicznej.

do nauki i innych obowiązków związanych z rolą ucznia. 1981. często z różnych przyczyn opuszczają lekcje. fizycznej lub spoleczno-moral-nej. Z praktyki pedagogicznej i z obserwacji wynika. Duża grupa uczniów niezbyt chętnie uczęszcza do szkoły i bardzo trudno adaptuje się do nowych warunków. tzn. 181). Jundziłł 1991) i inne. Kalita-Łapacz 1988. wiedza o szkole. stosunek do personelu administracyjnego. Istnieje wiele nieprawidłowości w stosunkach między uczniami i nauczycielami. M. chodzą niechętnie. G. I. s. „Pro242 EDWARD PASTERNAK bierny Opiekuńczo-Wychowawcze" (M. tradycji szkoły itp. . s. między innymi z niepowodzeniami w nauce w szkole powszechnej. Postawa ucznia wobec szkoły zawiera trzy zespoły komponentów: — intelektualne. samorządów lokalnych lub innych źródeł" (W. Stosunek ucznia do szkoły zależy od szeregu zjawisk składających się na życie w szkole. Zagadnienie stosunku uczniów upośledzonych umysłowo do szkoły jest mało znane. Przykłady pokazują. Trudności w adaptacji uczniów upośledzonych umysłowo do szkoły specjalnej wiążą się z różnymi czynnikami. znajomość nauczycieli. Są również tacy. Jundziłł 1991). którzy ze szkoły uciekają. Przykłady badań i analiz stosunku uczniów do szkoły powszechnej można znaleźć w różnych czasopismach pedagogicznych. które ma zapewnić właściwą pomoc uczniom w przezwyciężeniu przede wszystkim negatywnego stosunku do nauki i do pracy. Okoń 1984. 675). tj. takich jak np. Skórczyńska 1988. aby stała się ona bardziej lubiana. o charakterze terapeutycznym" (Z.wyposażenie oraz zabezpieczenie budżetowe ze skarbu państwa. że: „Postawa ucznia względem szkoły stanowi syndrom postaw szczegółowych: stosunek do nauczycieli. Banach 1989. Ładyżyńska i A. Czasami „szkoła staje się obowiązkiem nadmiernie stresującym. 302). a zadania te szkoła realizuje poprzez działalność pedagogiczną. a pełnionej przez ucznia roli nazbyt często towarzyszy lęk" (M. Sękowska 1982. że: „Praca dydaktyczna i wychowawcza w szkole specjalnej ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny. które znajdują odbicie w zachowaniu się ucznia w różnych sytuacjach (I. do budynku szkolnego. w dużym stopniu decyduje postawa uczniów względem szkoły i wszystko co się z tym wiąże. Stosunek uczniów upośledzonych umysłowo do szkoły specjalnej na podstawie przeprowadzonych badań Szkoła specjalna to „szkoła zajmująca się wychowaniem i kształceniem osób odbiegających od normy intelektualnej. ze zmianą dotychczasowego otoczenia itp. jego wyposażenia oraz otoczenia wokół szkoły" (I. Okoń 1984. s. Ładyżyński 1988).. Sękowska stwierdza. s. w niektórych krajach również osób szczególnie uzdolnionych" (W. Wyraz uczeń ma w języku polskim przede wszystkim znaczenie następujące: „ten. O przebiegu i efektach pracy szkół specjalnych. W populacji uczniów uczęszczających do szkól specjalnych dużą grupę stanowią dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim. Stosunek uczniów do szkoły może być bardzo różny i rozmaite mogą być tego przejawy oraz konsekwencje. „Nowa Szkoła" (Cz. że niektórzy uczniowie bardzo chętnie chodzą do szkoły specjalnej. s. s. — behawioralne. Z. kolegów. — emocjonalne. 577). że uczniowie nie zawsze w szkole czują się dobrze. 85). obowiązkach i przywilejach ucznia. Szkoła specjalna jest środowiskiem. Uczniowie chcieliby wiele zmienić w swojej szkole. pozytywny bądź negatywny stosunek do szkoły powiązany z powodzeniami w nauce bądź trudnościami w kontaktach z nauczycielami lub kolegami. Jundziłł 1991. 299). podobnie jak szkół powszechnych. po przeniesieniu ich ze szkoły powszechnej. Można stwierdzić. kto się uczy (zwykle w szkole podstawowej lub średniej) (Słownik Języka Polskiego. Skórczyń-ska 1988.

jak: długość wypracowania. 23) tak. Ze względu na wagę sygnalizowanego zagadnienia. s. Pierzchałowa 1980. charakteryzuje trudności dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim: „Dzieci upośledzone umysłowo wykazują znaczne braki w zakresie słów oznaczających pojęcia abstrakcyjne. Łobocki 1982. Badania zostały przeprowadzone w jednej ze szkół specjalnych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na terenie województwa lubelskiego. a nawet przywiązują się do nowego miejsca. 240). jest to szkoła 8-klasowa z internatem. jego rysunek. że: „Wypracowania dzieci.Szczególną rolę w szkole specjalnej spełniają pedagodzy. jakie są ich zainteresowania. jakie mogą mieć te osoby w zakresie formułowania swoich myśli i przekazania ich w formie pisemnej. Precyzyjne. jaki jest stosunek uczniów do szkoły. Zarówno analiza treściowa. Łobocki 1982. że wypracowania miały podobne cechy zewnętrzne — były krótkie. Duże trudności sprawia im formułowanie reguł i prawideł". jak i formalna. Stwierdzono. diagnostycznej i grupowej (M. w jakich zajęciach biorą szczególnie chętnie udział itp. którzy mają specjalne przygotowanie do pracy z dzieckiem upośledzonym. wykonana konstrukcja. logiczne związki wyrażone w formach deklina-cyjnych. Odpowiedzi na niektóre pytania można znaleźć w poniżej przedstawionym przykładzie badań. najczęściej szybko przystosowują STOSUNEK UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO DO SZKOŁY. a czego nie lubią. 111). określaną również jako metoda analizy dokumentów (M. poszczególnych zespołów komponentów w jej funkcjonowaniu oraz jakie czynniki mają znaczenie pozytywne lub negatywne w tym zakresie. Jeżeli dzieci znajdą zrozumienie. Uczniowie upośledzeni umysłowo mają mały zasób słów. potrzebne jest bliższe poznanie w pracy rewalidacyjnej szkoły specjalnej. się w niej dobrze. co dzieci w szkole lubią. . pamiętniki. a zwłaszcza młodzieży są bodaj najbogatszym źródłem poznania psychiki" (H. Temat ten brzmiał: „Co lubię w szkole najbardziej i dlaczego?" Wypracowanie pisali uczniowie podczas lekcji. s. pisane niestarannie.. Łobocki 1982. którym może być zeszyt ucznia. a często także trudności w zakresie techniki pisania. czy mają w swoim otoczeniu ulubione osoby (nauczycieli. s. które pisali uczniowie podczas badań. autobiografia. Łaszczyk 1989).. 239). Ważne jest więc poznanie. czują. miały charakter analizy pedagogicznej. 243 się do szkoły. Temat wypracowania. zróżnicowana mowa ludzka jest dla wielu upośledzonych umysłowo za trudna... pomoc i życzliwość. s. 248). między innymi. s. Badaniami objęto 50 uczniów z klas wyższych (V-VIII) — w tym 26 chłopców i 24 dziewczęta. Analiza wytworu. W badaniach osób upośledzonych umysłowo należy liczyć się zawsze z trudnościami. Zaletą techniki analizy wypracowali jest możliwość łatwego zgromadzenia w krótkim czasie swobodnych i spontanicznych wypowiedzi badanych osób (M. chętnie uczestniczą w zajęciach. które zostały poddane szczegółowej analizie. był im bliski i ściśle powiązany z ich własnymi doświadczeniami i przeżyciami. L. pozwala „. H. Analiza dotyczyła formy i przede wszystkim treści dokumentów (M. W analizie zewnętrznej formy wypracowań uwzględniono takie cechy. J. stosowania zasad pisowni itp. W wyniku badań uzyskano 50 wypracowań.. wychowawców. [. s. Frydrychowska (1977. kształt i formy pisma. formułować sądy nie tylko o wyniku działania. kolegów).] Bogata. Pierz-chałowa 1980. a jej efekty przedstawiono poniżej. Łobocki 1982). koniugacyjnych i w konstrukcjach zdań są dla wielu niedostępne.. Pierzchałowa stwierdza. 142). 244 EDWARD PASTERNAK J. wypracowanie. Zastosowano w badaniach metodę analizy wytworów działania (H. ale także o jego przebiegu i o związanych z nim właściwościach odnoszących się do sfery życia psychicznego i społecznego wykonawcy" (J. a zatem badania nie stanowiły dla nich dodatkowego obciążenia. Łaszczyk 1989.

np. [tj. Były to przeważnie błędy w zakresie nieprawidłowej pisowni różnych wyrazów (liczne błędy ortograficzne). od 1 do 10 błędów — trzydzieści dwa wypracowania. 7. lubię pana B. „Ja lubię chodzić na wycieczki". B) przedmioty według planu nauczania w poszczególnych klasach i zajęcia szkolne. 138 wypowiedzi jest bez uzasadnienia. lubię także pana dyrektora. bo lubię rozwiązywać zadania i przykłady". Ten niepokojący stan wymaga dokładnej analizy ze strony nauczycieli oraz podjęcia odpowiednich działań zgodnie z zaleceniami specjalistów (L. np. „Ja najbardziej lubię lekcje historii. Wymieniali w nich bądź to co lubią (odpowiednio do pierwszej części tematu wypracowania). np. bo można się wiele nauczyć o historii Polski". Frydrychowska 1977. koledzy i koleżanki oraz inni pracownicy). Zanalizuję je w odniesieniu do całej badanej grupy (50 uczniów) ze względu na cztery rodzaje czynników: A) osoby (nauczyciele.obarczone licznymi błędami pisowni. (jedno wypracowanie jest prawie nieczytelne). 21 błędów i więcej — pięć wypracowali. s. 1. Poziom obniżają w dużym stopniu liczne błędy. 56-67). 29 prac można uznać za mało staranne. że wszyscy uczniowie łącznie wymienili 348 razy coś (lub kogoś). wychowawcy. co (lub kogo) lubią w szkole. co lubią i dlaczego. jako lubiane można wyodrębnić kilka grup (tab. w drugiej uzasadniali dlaczego (zgodnie z drugą częścią tematu wypracowania). co lubią. 9. od 11 do 20 błędów — dziesięć STOSUNEK UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO DO SZKOŁY. bądź też w pierwszej części zdania podawali. Z analizy treści wypracowali wynika.].P. D) inne. 245 wypracowali. ciekawie opowiada historię. „W szkole lubię matematykę. 2 wypracowania trzyzdaniowe. 1). C) zajęcia pozalekcyjne.. W ośmiu wypracowaniach były tylko po dwa zdania. 210 z tych odpowiedzi posiada uzasadnienie (dlaczego lubię?). Pod względem kształtu i formy pisma wypracowania są na niskim poziomie. „Lubię historię. nauczyciela historii — uwaga J. Tylko w 16 wypracowaniach pismo można określić jako dość staranne i czytelne. Stan pisowni w wypracowaniach oceniany liczbą błędów przedstawia się następująco: brak błędów — dwa wypracowania. lubię z panem dyrektorem opowiadać o sporcie" itd. zaś 5 wypracowań trzeba zakwalifikować do bardzo niestarannych i trudnych do odczytania. 4 wypracowania czterozda-niowe. Czasami uczniowie budowali zdania. „Ja lubię grać w piłkę". które uczniowie wymieniają. O długości wypracowań decydowała liczba zdań.. Tab. 6 wypracowań). w których wymieniali kolejno. A) Wśród osób. Ad. Uczniowie najczęściej budowali zdania pojedyncze rozwinięte lub zdania złożone. Osoby lubiane przez uczniów w szkole Jakie osoby były Ile razy Przykład odpowiedzi uczniów wybierane przez uczniów Dyrektor placówki 28 Lubię dyrektora bo można porozmawiać . najczęściej było pięć do ośmiu zdań (odpowiednio: 7. ale czytelne. W dalszej analizie materiałów nie będę charakteryzował wypowiedzi poszczególnych uczniów. Pozostałych 13 wypracowań przedstawiało się następująco: 1 wypracowanie jednozdaniowe. 3 wypracowania po 9 zdań i 3 wypracowania po 10 zdań.

2 uczniów podaje jako ulubione osoby wychowawców i nauczycieli. czasami podają także niektóre zajęcia związane z nauką (tab. mile. chodzić do lasu. Chłopców z zespołu 1 Ja lubię chłopaków z zespołu bo są ładne i fajne. Większość uczniów ma w swoim otoczeniu ulubione osoby. Ja bardzo lubię p. Krawcową Lubię krawcową. Wszystkich nauczycieli Ja lubię wszystkich nauczycieli bo są bardzo dobrzy i mili. że są dobre. Lubię p. bo jest bardzo dobra i mila. bo można z panem pożartować. iż lubią wymieniane przez nich osoby ze względu na to.] bo oni chcą dla nas dobrze. można z nimi porozmawiać itp. pomagają. 9 uczniów wymienia wychowawców i nauczycieli oraz kolegów i koleżanki z klasy. Uczniowie piszą. 12 uczniów wymienia wśród ulubionych osób równocześnie dyrektora. są to przeważnie nauczyciele i wychowawcy na czele z dyrektorem placówki. 19 osób) . jak: uczą nas wielu ciekawych rzeczy. (najwięcej wyborów). wesołe. Ad. Całą klasę 4 Lubię całą swoją klasę bo jest zgrana.. Także 9 uczniów wymienia osobę dyrektora oraz wychowawców i nauczycieli.otwarcie. B. które lubią w szkole. 2). ładnie opowiadają. dobra i fajna. nauczycieli lub wychowawców oraz koleżanki i kolegów ze swojej klasy. są koleżeńskie.. Wszystkie panie ze szkoły Ja lubię wszystkie panie ze szkoły bo są dobre. bo są miłe i fajne. grać w kosza na boisku. Najbardziej lubię Zbyszka R. Dyrektora. a także koledzy i koleżanki z klasy. Bardzo lubię panią B. Nauczyciele łącznie 87 — i wychowawcy w tym: 1 osoba (uczniowie wymieniają 28 razy. B. Chłopców z naszej klasy 1 Lubię chłopców z naszej klasy bo są fantastyczni. 246 EDWARD PASTERNAK Katechetkę 1 Ja lubię panią katechetkę bo uczy wszystkiego co wie ze świata. bo jest miła. Wszystkie dziewczęta z klasy 1 Lubię z naszej klasy wszystkie dziewczęta. U nauczycieli i wychowawców wymieniają także takie zalety. Wszystkich nauczycieli ze szkoły i z internatu Lubię pana Dyrektora i wszystkich nauczycieli ze szkoły i internatu [. bo jest bardzo fajny. pozostałe po od 1 do 7 razy Lubię p. 5 uczniów wymienia tylko dyrektora placówki. bezpośrednie. Tylko 4 uczniów nie podaje w swoim wypracowaniu żadnej osoby. . bo jest koleżeński i fajny. bo jest dobrą wychowawczynią. Koledzy lub koleżanki (indywidualnie) 28 Ja lubię Martę W. B) Uczniowie wymieniają różne przedmioty. bo nam opowiada ciekawe rzeczy na historii.

bo chcę być sportowcem. STOSUNEK UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO DO SZKOŁY. 247 Geografia Matematyka 8 6 Wiedza obywatelska 3 Muzyka 2 Kultura fizyczna 2 Plastyka Przyroda 1 1 Religia Ja lubię uczyć się geografii. Ja w szkole lubię lekcje muzyki bo można nauczyć się śpiewać. 8 uczniów dwa przedmioty i . Lubię historię i obywatelskie bo jest dla mnie interesujący przedmiot. Najbardziej lubię przyrodę i geografię i muzykę. b) tylko różnego rodzaju zajęcia szkolne (wymienione w drugiej części zestawienia) wybiera 13 uczniów. bo dowiaduję się dużo bardzo ciekawych rzeczy. śpiewać. śpiewać i grać na perkusji.. Na podstawie zestawień (tab. 1 trzy. Ja lubię robić na drutach bo ja się uczę i sprawia mi przyjemność. c) przedmioty nauczania i zajęcia szkolne — 7 uczniów wymienia jeden przedmiot i zajęcia. 16 Lubię zajęcia. Lubię grać w piłkę. słuchać gdy pani czyta ciekawe lektury. Ja lubię malować bo to sprawia mi przyjemność. pisać. Zajęcia szkolne wybrane przez uczniów: Zajęcia sportowe Czytelnictwo Robienie na drutach Inne zajęcia: uczyć się. w wypracowaniach dużo przedmiotów i zajęć szkolnych. Przedmioty i zajęcia szkolne lubiane przez badanych uczniów Przedmiot}' szkolne wybrane przez uczniów Ile razy Przykłady wypowiedzi uczniów Historia Praca-technika Język polski 18 Lubię najlepiej historię bo można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. Lubię zajęcia bo uczę się jak postępować z różnymi narzędziami. bo lubię bardzo malować. bo lubię rozwiązywać zadania i przykłady. bo można się nauczyć szyć. Lubię czytać książki. 3 uczniów po jednym. 2) można stwierdzić. bo lubię piosenki i tańczyć. Lubię bardzo czytać książki bo są ciekawe.Tab. Ja lubię śpiewać. to stan przedstawia się następująco: a) tylko przedmioty nauczania — 6 uczniów wymienia po dwa przedmioty. Ja lubię plastykę. które sprawiają im przyjemność. Ja lubię religię i chodzić do kościoła. że uczniowie wymieniają. Lubię historię bo jest interesująca. malować kredkami i wyszywać. których chętnie uczą się i chętnie wykonują. Jeżeli chodzi o to. szyć 22 12 takie zajęcia uczniowie wybierają pojedynczo Najbardziej lubię grać w piłkę bo polubiłem ten sport. Lubię przedmiot historię bo jest ciekawa. polski bo uczy się dowiadywać o świecie całym. wyszywać.. W szkole lubię matematykę. śpiewać i tańczyć. 2. Ja w szkole lubię w-f bo można się nauczyć „pompek". 9 Ja lubię jęz. Ja najbardziej lubię grać w piłkę. 2 uczniów po 4. ile przedmiotów lub zajęć wymieniają poszczególni uczniowie.

STOSUNEK UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO DO SZKOŁY. 248 EDWARD PASTERNAK Tylko 6 uczniów nie wymieniło w swoim wypracowaniu żadnego ulubionego przedmiotu lub zajęć. Ja lubię grać w tenisa bo jest bardzo ciekawy i wesoły. zajęć były jeszcze takie. Przykłady wypowiedzi uczniów: — Lubię grać w badmintona. biegać po zdrowie. oglądać mecz. są ciekawe. bo uczę się ćwiczyć. że uczniowie lubią wiele zajęć i prac. zajęć. wymieniono najczęściej zainteresowanie. — Lubię sprzątać i pracować. Jeden raz wymieniono następujące zajęcia: zabawę choinkową. Można stwierdzić. bo chcę. Ja lubię oglądać program telewizyjny bo są ciekawe filmy. jeździć na występy. pruć swetry. bo można dużo zwiedzić. Ja lubię filmy dla dzieci. Ja lubię jeździć na wycieczki. grać w „króla". 3). grać w kółko. utworów. Uczniowie. Ad. słuchać magnetofonu. 11 uczniów nie wymienia jednak w swoim wypracowaniu żadnego z zajęć. wyszywać serwetki. Często uczniowie wiążą wybierany przedmiot z osobą. chęć zdobycia wiedzy itp. bo tam są ładne filmy. Tam gdzie było uzasadnienie. [. którzy mają ulubione zajęcia uzasadniają to tym.] lubię sprzątać salę .. które wykonują w internacie (po lekcjach). Lubię jeździć na mecze bo wygrywamy puchary i dyplomy i lubimy naszego trenera. Dwa razy podano następujące zajęcia: grać w badmintona.. Zajęcia pozalekcyjne i różne prace ulubione przez badanych uczniów Rodzaj zajęć. — Ja lubię grać w „króla".zajęcia. gry. C) Do zajęć pozalekcyjnych zostały zaliczone przede wszystkim zajęcia sportowe. bo mi się bardzo podoba.. . Lubię chodzić na wycieczki po zdrowie. bo mi się to bardzo podoba. 1 uczeń pięć przedmiotów i zajęcia. chodzić na spacery. Tab. 2 uczniów pięć zajęć i 1 uczeń aż sześć. że wybór przedmiotów lub zajęć często nie został przez uczniów uzasadniony. 249 — Ja lubię wyszywać serwetki.. że: lubią je. 1 uczeń cztery przedmioty i zajęcia. Stan liczbowy wybieranych przez uczniów zajęć przedstawia się następująco: 17 uczniów podaje w swoich wypracowaniach przynajmniej jedno z wymienionych zajęć. Oprócz wymienionych w tabeli 3. bawić się z koleżankami. Ja lubię jeździć na rowerze. 2 uczniów wybiera trzy przedmioty i zajęcia.Przykłady wypowiedzi uczniów rają uczniowie Grać w tenisa 15 stołowego Jeździć na wycieczki. karate. które wystąpiły tylko 2 lub 1 raz w wypracowaniach. 14 obozy Oglądać TV 12 Chodzić na wycieczki 4 dla zdrowia Jeździć na mecze. grać w szachy. która go prowadzi i jest lubiana przez nich. biegać do lasu. 2 uczniów po trzy zajęcia. boks. zabawy oraz wszystkie prace wykonywane w internacie (ponieważ badana grupa uczniów mieszkała w internacie) (tab. bawić się. prac Ile razy wybie. bo się nie nudzi. skakać na skakance. 3. Ad. D) Wśród wymienionych przez uczniów ulubionych rzeczy. cech można wyodrębnić pewną grupę wypowiedzi dotyczących bardzo zróżnicowanych dziedzin. zloty 3 Jeździć na rowerze 3 Oglądać filmy dla dzieci 3 Sprzątać 3 Lubię grać w tenisa stołowego.. 3 uczniów cztery zajęcia. interesujące itp. 14 uczniów podaje po dwa zajęcia.. Należy zaznaczyć.

Większość wyborów była uzasadniona (dlaczego lubię?). czytelnictwo książek. że łącznie uczniowie wymienili 348 razy coś. Tylko 4 uczniów nie podało żadnej osoby w swoim wypracowaniu. Czasami pismo jest w ogóle nieczytelne. ale czytelnie. składające się przeciętnie z 5. — Lubię jeść obiad.. zajęcia pozalekcyjne i różne prace wykonywane w internacie oraz inne czynniki. 250 EDWARD PASTERNAK Do najbardziej ulubionych przez uczniów przedmiotów nauczania należą: historia. [. które zostały poddane analizie zewnętrznej — w której uwzględniono długość wypracowania oraz kształt i formę pisma. prace i inne. wymieniani byli: dyrektor placówki specjalnej. nauczyciele. Leokadia Fry-drychowska stwierdza w swoim poradniku między innymi. bo obiad jest dobry. Z analizy treści wypracowali wynika. Są to najczęściej: zajęcia sportowe. A oto przykłady wypowiedzi uczniów: — Ja lubię żartować. Podsumowanie i wnioski W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 50 wypracowali..] że w każdej klasie jest co najmniej 35% uczniów ze specyficznymi . Przeprowadzone badania i analiza zebranego materiału mogą być podstawą do sformułowania kilku wniosków: — Metoda analizy wypracowali szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo ze szkoły specjalnej w klasach starszych może być stosowana i umożliwia zebranie w krótkim czasie bogatego materiału na interesujący nas temat. przedmioty nauczania. Pod względem formy wypracowania były najczęściej krótkie. kwiatki (1). Do najczęściej wymienianych należały takie. w internacie (uczniowie z badanej grupy mieszkają w internacie). że lubią: pomagać innym (3 osoby). że można tutaj wiele zmienić. Tylko 11 liczni ów nie wymieniło żadnego ulubionego zajęcia. wyjazdy na wycieczki. popełniając wiele błędów. bo mi się podoba. aby uczniowie napisali wypracowanie na temat „Czego najbardziej nie lubię w szkole i dlaczego?" — uczniowie pisali niechętnie i bardzo mało. zajęcia. — Uczniowie chętnie piszą na temat im bliski i znany.Uczniowie twierdzą. broić (1). wychowawcy. Zawierały one bardzo dużo błędów różnego rodzaju — nawet ponad 20 błędów w wypracowaniu. — Lubię pomagać innym. Bardzo często wymieniane były w wypracowaniach różne zajęcia i prace wykonywane po lekcjach. Wśród osób najbardziej lubianych przez uczniów. Jest to szczególne pole do działania dla nauczycieli „języka polskiego". język polski i geografia. chodzić na działkę (1). Ważne jest tutaj stosowanie wskazań zawartych w różnych poradnikach z języka polskiego. Uczniowie mają duże trudności w prawidłowym formułowaniu swoich myśli. Sądzę. prac wykonywanych przeważnie w szkole (chociaż czasami mogą być wykonywane także w internacie). jak: gra w tenisa stołowego. 6. przedmioty nauczania w szkole i zajęcia szkolne. co lubią w szkole najbardziej: osoby. że kiedy we wcześniejszym okresie przeprowadziłem próbę w jednej z klas. koleżanki i koledzy z klasy. że wypracowania uczniów pod względem formalnym (zewnętrznym) zostawiają wiele do życzenia. 7 lub 8 zdań. Piszą niestarannie. jeść obiad (1). jak uczniowie piszą. chociaż wszyscy inni nauczyciele również powinni zwrócić uwagę na to.. Uczniowie wymieniali także wiele szczegółowych zajęć. w każdej klasie występują duże różnice indywidualne między uczniami. — Lubię pomagać. lody (1). w większości pisane niestarannie. praca-technika. a także treści — w której wyodrębniono cztery grupy czynników obejmujących: najbardziej lubiane osoby.. bo oni mi czasami pomagają — Ja lubię kwiatki. obozy i oglądanie programu telewizyjnego. Tylko 6 uczniów nie wymienia w swoich wypracowaniach żadnych ulubionych zajęć szkolnych. że: „. Na marginesie mogę podać. być dyżurnym (1). dużo jeść (1 osoba). biegać po szkole (3). związany z ich przeżyciami o zabarwieniu dodatnim (przyjemne dla ucznia). — Należy stwierdzić. bo nauczyciele są weseli. żartować (1).

59). jest analiza wytworów (dokumentów). dające możliwości osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi. w procesie ich rewalidacji. udzielanie im pomocy. wypracowania szkolne. że są dobrze przystosowani do szkoły specjalnej. lecz z nią" (H. mecze. którego stosunek do uczniów i sposób prowadzenia lekcji decydują o tym. ponieważ dyrektor jako kierownik placówki nadaje pewien kierunek wszelkim działaniom całego grona pedagogicznego. Borzyszkowska jako jedną z innowacji w pedagogice specjalnej: „pracujemy nie dla jednostki niepełnosprawnej. że często istnieje związek między ulubionym przedmiotem nauczania w szkole a osobą prowadzącą lekcję z tego przedmiotu. Częste są również przykłady wykorzystania na tablicy pisma uczniów. Na podkreślenie zasługuje fakt. odpowiedni stosunek do uczniów. np. które są przez nich lubiane ze względu na ich życzliwość. pedagog specjalny. że w badanej grupie ulubionym przedmiotem jest „historia" (która na ogół nie cieszy się powodzeniem u uczniów upośledzonych umysłowo i często podkreśla się. s. ulubionych zajęć. Sądzę. Uczniowie lubią wiele zajęć. Niestety z obserwacji znane są przykłady.trudnościami w zakresie mowy. moim zdaniem. 27). W zakresie nauczania uczniów poprawnej pisowni ważna jest. można stwierdzić. popełniając nawet błędy. Podobnie jest w internacie. loteryjek. Przykładem może być tutaj osoba nauczyciela historii. gdzie praca 252 EDWARD PASTERNAK przebiega zgodnie z hasłem. krzyżówek ortograficznych". zapobieganie błędom. Zapewnia też specyficzną atmosferę w szkole we współżyciu między nauczycielami i wychowawcami a młodzieżą. — Na przykładzie badanych uczniów z jednej ze szkół specjalnych. którymi mogą być np. Frydrychowska 1977. gdzie uczniowie traktowani są podmiotowo. magnetofonu. a także urozmaicanie ćwiczeń przez stosowanie rebusów. Uczniowie ci mają wiele osób w swoim otoczeniu. Przeprowadzone badania i analiza materiałów potwierdzają w pełni potrzebę i możliwości dokładnego poznania uczniów upośledzonych umysłowo. Borzyszkowska 1990. Osoba ta jest bardzo popularna wśród młodzieży. jaki jest stosunek uczniów do szkoły. Na szczególną uwagę zasługują tutaj takie zajęcia. jak: „jest wesoły. Frydrychowskiej (1977. jak wynika z relacji uczniów są urozmaicone.. Zapewnia też odpowiednią organizację życia w placówce. obozy. Jedną z metod. unikanie zeSTOSUNEK UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO DO SZKOŁY. Znajomość opinii uczniów na temat szkoły.. 251 tknięcia się ucznia z wyrazem błędnie napisanym. kiedy nauczyciel pisze na tablicy niestarannie. Uczniowie mają wiele ulubionych zajęć w szkole i w internacie. Według L. gra z nami w piłkę.. zagadek. jak: zajęcia sportowe. że z tym wiążę się wiele innych dziedzin życia cenionych przez uczniów w szkole i w internacie. stwarzają możliwości zaspokojenia ich zainteresowań. 66) ważne jest także w tym zakresie „. że jest przedmiotem bardzo trudnym. ponieważ jak podkreślają w swoich wypracowaniach. powinien starać się poznać. lekarzem specjalistą. które podaje H. Ważna jest współpraca nauczycieli z różnymi specjalistami. czytania i pisania" (L. psychologiem i innymi. abstrakcyjnym). Podczas analizy wyników badań stwierdzono. wyjazdy na wycieczki. przydatną w tym zakresie. s. można z nim porozmawiać.. wszystkich pracowników. reedukatorem. ciekawe. są atrakcyjne. imprezy. s. Każdy nauczyciel. wykorzystanie różnego rodzaju środków dydaktycznych: podręcznika. słowników obrazkowych i zwykłych. jest miły. logopedą. że osobą bardzo lubianą przez badanych uczniów jest dyrektor danej placówki specjalnej. bezpośredni kontakt i inne. jest dobry" itp. przedmiotów nauczania i innych czynników składających się . tablic ortograficznych. dużo mogą się nauczyć. są ciekawe. Zajęcia w danej szkole (ośrodku specjalnym). przede wszystkim profilaktyka. Uczniowie cenią u nauczycieli takie cechy. którzy piszą z błędami.

Pierzchalowa H.: Czy dzieci lubią szkolę'? „Problemy OpiekuńczoWychowawcze" 1988. Łaszczyk J. poprawiono je natomiast pod względem formy (pisownia). „Nowa Szkoła" 1991. nauczycieli. Pańczyk (red. Czarnecki (red. Warszawa 1982. 85-90.: Prawa dziecka. które wypowiedział p. 294). nr 7.: Słownik pedagogiczny. s. 387-388. Warszawa 1977. Dzieci muszą być przygotowane do poszanowania i korzystania z tego prawa" (Z. Ładyżyńska G. Szkoła będzie spełniała coraz lepiej swoje zadania rewałidacyjne. Uniwersytet Śląski. Katowice 1980. że nic nie jest tak ważne w rozwoju dziecka.. s.) Metody badań pedagogicznych w zarysie. pozwoli na bardziej prawidłowe oddziaływanie i wprowadzenie odpowiednich zmian. nr 7. chętne uczestniczenie w zajęciach.) STOSUNEK UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO DO SZKOŁY. rodziców i środków masowego przekazu. Okoń W. Ładyżyński A. Warszawa 1982. wychowawcy — pozwolą na bardziej efektywną pracę. psychiatrów i specjalistów od wychowania. Grażyna Tkaczyk POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM (STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU) Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem chorobowym. „Nowa Szkoła" 1988. nr 11. Warszawa 1984. Borzyszkowska H. jak uczenie się z zachowaniem jego autonomii i odpowiedzialności. Góralski (red. s.) Metodologia i metody badań psychologicznych. a zwłaszcza z upośledzeniem zaopatrzenia płodu w tlen.: „Można obserwować dzisiaj zgodność spostrzeżeń pedagogów. m-. WSPS. 675-678. Sękowska Z: Pedagogika specjalna. s. W wypowiedziach uczniów zachowano treść bez zmian. Warszawa 1990. Właściwy stosunek uczniów do szkoły.: Czy muszą się bać?. nr 7. Poradnik metodyczny. BIBLIOGRAFIA Ranach Cz. 253 Współczesne problemy pedagogiki specjalnej (Materiały z sesji organizowanych w latach 1985-1988. PWN. Napiórkowska Z. na właściwe kształtowanie osobowości uczniów i lepsze funkcjonowanie w przyszłości. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1988. Wszystkie szkoły powinny respektować podstawowe prawa dziecka jako ucznia. nr 2.. [w:] J.. nr 5. do bycia sobą. podczas otwarcia Kongresu Nowoczesnej Szkoły C. Jundziłł I. „Nowa Szkoła" 1989.: Szkoła iv ocenie uczniów. [w:] K. „Nowa Szkoła" 1991. Kalita-Łapacz M.: Metody badań pedagogicznych. Deon — Rektor Uniwersytetu w Strasburgu.: Czynniki wpływające na proces adaptacji szkolnej. 313-314. s. s.. Łobocki M. Może ono być wynikiem zmniejszenia stężenia tlenu we krwi (hipoksja) lub upośledzonego dopływu krwi do tkanki mózgowej (ischemia). Uwaga: W artykule wykorzystano fragmenty wypracowań badanych uczniów. s.na proces nauczania i wychowania. psychologów. PWN. PWN. Freineta w 1989 r. 294-296. przywiązanie do nauczyciela. Skórczyńska M. zgodnie ze słowami. [w:] A. którego przyczyny wiążą się ściśle z patologią okresu okołoporodowego. WSPS. WSiP. Warszawa 1989.: Pedagogika specjalna w służbie szkoły masowej i niektóre innowacje w kształceniu upośledzonych umysłowo w Berlinie Zachodnim. Podstawowym prawem dziecka jest prawo do inności.: Nauczanie języka polskiego w klasach 5-8 szkoły podstawowej specjalnej. 308-310. których główny sens polega na właściwym przygotowaniu uczniów do życia.: Metoda analizy wytworów. oceny i interpretacji psychologicznej wytworów działania.: Lubię szkole — nie lubię szkoły. Napiórkowska 1991.: Metoda analizy. Ten stan niedotleniowo-niedokrwienny (a zjawiska te . Frydrychowska L.

będący w okresie rozwoju. gdyż drogi motoryczne są. Nazwą tą określa się powstałe w czasie ciąży. Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej. przeciętny czy przyspieszony. Przejął on klinikę w Filadelfii. . rysowania. czuciowy. po neurologu profesorze Tempie Fay i wraz z całą rodziną. Postępowanie rehabilitacyjne metodą Domana w mózgowym porażeniu dziecięcym zostanie przedstawione w niniejszym doniesieniu na podstawie analizy indywidualnego przypadku. i czasem trwania oraz dawania dziecku maksymalnych możliwości do rozwoju dróg motorycznych. również jednokierunkowe. które w organizmie ludzkim tworzą rodzaj pętli. potrafili normalnie żyć. a więc swym działaniem obejmować analizatory: ruchowy. jest sam przebieg procesu rehabilitacji. żoną i dwojgiem dzieci zajął się prowadzeniem rehabilitacji ludzi porażonych mózgowo. czy jest on opóźniony. 1990). usprawnianie dziecka należy rozpocząć jak najwcześniej. że ludzie z przestrzelonym mózgiem lub amputowaną jedną półkulą. 256 GRAŻYNA TKACZYK Na poglądy Domana wpływ miały doświadczenia II wojny światowej. stopnia dojrzałości układu nerwowego dziecka w czasie ich wystąpienia kształtują się nimi spowodowane zmiany patomorfologiczne w mózgu dziecka. są więc jednokierunkowe. zdolności manualnych. Instrumentem ułatwiającym tę diagnozę jest „Przekrój Rozwojowy". myślenia. odkrywania przerwy w obwodzie. upośledzeniem wentylacji płuc lub czynności ośrodka oddechowego noworodka. W zależności od nasilenia tych zmian. kwasicy. a w ich konsekwencji obraz mózgowego porażenia dziecięcego (Czochańska. gdy jest używany. Zetknął się bowiem z przypadkami. Powodem. pojęć. metodę rehabilitacji. Normalne funkcjonowanie mózgu całkowicie zależy od integracji dróg sensorycznych i motorycznych. Niezależnie od rodzaju mózgowego porażenia dziecięcego. czyli diagnozowania. tj. dobre zastosowanie praktyczne wykazała metoda Glenna Domana. Drogi sensoryczne. i prowadzi do zaburzeń czynnego transportu komórkowego. prowadzącej ze środowiska drogami sensorycz-nymi do mózgu i z mózgu drogami motorycznymi z powrotem do środowiska. że mózg rośnie i rozwija się w doskonale zorganizowany i wysoce uporządkowany sposób. sprawności manualnych. to powstanie przerw w obwodzie i w konsekwencji zaburzenie funkcjonowania człowieka. Mózg rośnie. i głębokości zaburzeń. uczenia i całej sfery emocjonalnej dziecka. porodu i okresie okołoporodowym stany zejściowe spowodowane różnymi czynnikami chorobowymi matki uszkadzającymi ośrodkowy układ nerwowy dziecka. a więc wzroku. dla którego przypadek ten wydaje się bardzo interesujący. Uszkodzenia którejkolwiek z dróg nerwowych. Jeżeli w obwodzie powstanie taka przerwa. słuchu i czucia z wielką intensywnością. który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie człowieka. a więc ruchu. czyli zstępujące. usprawnianie aparatu artykulacyjnego. Podstawowym założeniem tej metody jest koncepcja. są drogami wychodzącymi z mózgu i w tym przypadku przepływ informacji w przeciwną stronę jest niemożliwy. Powstaje w ten sposób zamknięty obwód. wzbogacanie słownika. mowy. Natomiast drogi motoryczne. W metodzie Domana stosuje się diagnozę funkcjonalną. cały wysiłek w leczeniu musi być skierowany na jej zlokalizowanie i powtórne zamknięcie pętli. Terapia usprawniająca winna obejmować całokształt procesu rozwojowego dziecka. mowy. który definiuje stopień i obszar. Dochodzimy w ten sposób do meritum zagadnienia w terapii metodą Domana. które jest podstawą w terapii dziecka. upośledzeniem przepływu łożyskowego. a kluczem do tego jest stymulacja dróg sensorycznych. obrzęku neurocytów. kinestetyczny. w którym istnieje dysorganizacja neurologiczna jak również funkcjonalny poziom zaburzenia. malowania. rozwoju wyobraźni. „Przekrój" odzwierciedla przebieg rozwoju dziecka i określa.zazwyczaj występują łącznie) wywołany jest różnorodnymi przyczynami: zaburzonym przepływem krwi do płodu. Opracował własną. czyli wstępujące. Wśród metod usprawniających kompleksowo. zdolne są tylko przenosić informacje do mózgu. częstotliwością. uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych mózgu.

w 12 dobie życia ze stanem dobrym.1986 r. kompleksowo. Stan noworodka — był w średniej zamartwicy. Atmosfera domowa zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. Demel Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Poród był ciężki. Trzeba podkreślić. Mówił pięć słów.07. kreskę. było POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE. Niestety nie było znaczących efektów. polegającą na wielostronnym badaniu jednostki. brak oddechu. W styczniu 1988 r. Dziecko wypisano ze szpitala 1. W maju 1987 r. a także w domu. Skala Poziomu Rozwoju Społecznego Upośledzonych Umysłowo PAC H. ale bardzo niewyraźnie. — wywiad z rodzicami dziecka. czynniki psychologiczne. Informacje na temat tego indywidualnego przypadku uzyskiwałam za pomocą następujących technik badawczych: — szczegółowej analizy dokumentacji zawierającej diagnozy i pomiary obrazujące stan rozwoju dziecka w wybranych miesiącach i latach życia dziecka.1990 r. czy i w jakim zakresie można wpłynąć na rozwój mowy u badanego dziecka w sytuacji. zabezpieczenie socjalno-ma-terialne. wynosił 50.. w trakcie której osiągnięto wyraźną poprawę mowy. wykonywał jednostopniowe polecenia. Dziecko nie mówiło. dziecko zaczęło uczęszczać do Ośrodka Adaptacyjnego w Lublinie i tam też rozpoczęła się rehabilitacja motoryczna oraz logopedyczna. Konrad P. W celu zebrania informacji. Po odłączeniu od tlenu zaczął sinieć i dostał drgawek. dotyczących postawionych pytań. . przerysowy-wal koło. Stan noworodka oceniono wg Skali dr Wirginii Apgar. w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci Specjalnej Troski (Giszowiec). jak poznanie osobowości. Gunzburga. Ciężar ciała urodzeniowy wynosił 3900 g.1..1986 r. — własne obserwacje z zajęć logopedycznych prowadzonych codziennie z dzieckiem. 257 uzyskanie odpowiedzi na pytanie. w inkubatorze 2 doby. W dniu 15. wskazywał części ciała. Lekarze nie dawali szans na przeżycie. C.02. trwająca trzy lata terapia mowy w Ośrodku Adaptacyjnym w Lublinie. co sugeruje upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. potrafił zbudować wieżę z klocków. Uwzględniłam czynniki biologiczne. We wrześniu 1989 r. — wywiady ze specjalistami lekarzami. Nie stwierdza się żadnych chorób w rodzinie. Celem. iż był to okres bardzo intensywnych ćwiczeń i żmudnej pracy z dzieckiem. a potrafiło tylko przekręcać się z brzuszka na plecy i stopniowo siadać. Bardzo często chorował na oskrzela. W wyniku badania stwierdzono. Kwestionariusz do badań wad wymowy zawarty w książce G. gdy zajęcia realizowane będą systematycznie. — Skala Inteligencji dla Małych Dzieci według Psyche Cattell w autoryzowanym opracowaniu Janusza Kostrzewskiego. urodził się 27. iż 1. rozpoczęła się rehabilitacja dziecka w lubelskiej przychodni przy ulicy Karłowicza.Zapoczątkowała go intensywna. rehabilitantami badającymi i obserwującymi dziecko.08. — szczegółowe obserwacje rodziców oraz programy rehabilitacyjne i raporty dotyczące rozwoju. w Tomaszowie Lubelskim w rodzinie robotniczej. jaki przyświecał mi w trakcie pracy z tym dzieckiem. stwierdzono u dziecka mózgowe porażenie dziecięce. w sposób ujednolicony. 258 GRAŻYNA TKACZYK Rehabilitacja kontynuowana była w Katowicach. podczas gdy maksymalna ilość punktów wynosi 10. anginę. W wieku ośmiu miesięcy nie siedział i coraz rzadziej unosił się. Odruchy zachowane. przebadany został Skalą Inteligencji dla Małych Dzieci według Psyche Cattell Infant Intelligence Scalę w autoryzowanym opracowaniu Janusza Kostrzewskiego. Przypadek osiągnięcia tak znacznej poprawy mowy ma doniosłe znaczenie praktyczne wobec dużej liczby dzieci dotkniętych tym schorzeniem. Dziecko uzyskało 4 punkty. zastosowałam metodę studium przypadku.

proces czytania realizowano w trzech etapach: I Etap: Czytanie pojedynczych słów. Ma dobry kontakt z otoczeniem. a potem pisano je na osobnych paskach papieru. Każda osoba wykonywała odpowiedni ruch potrzebny do nauki pełzania. czasowniki itd. bardzo niesamodzielny w sprawach toalety. Osoba prowadząca naukę pokazywała na chwilę dziecku planszę z napisanym słowem i powtarzała czynności. c) dalszych 30 słów pisano literami o wysokości 3 cm 10 pierwszych. tata. wynikające ze stanu fizycznego dziecka. 1989). b) po zapoznaniu dziecka z dwuwyrazowymi i trójwyrazowymi zdaniami. d) dalej wprowadzono dowolne słownictwo: rzeczowniki. grubość około 5 mm) dotyczyło osób i rzeczy.. Ilość prezentowanych jednorazowo zestawów uzależniona była od zainteresowania dziecka. które dziecko dobrze znało i związane było z nimi uczuciowo i emocjonalnie. Skala ta służy do badania rozwoju społecznego i jest podzielona na 4 sfery: obsługiwanie siebie. a) gdy dziecko poznało 150 słów rozpoczęto. nie siedział bez podparcia. W dniu 27.potrafił wykonać czynności przy posługiwaniu się nieskomplikowaną układanką. nie odzwierciedlał on bowiem ówczesnych możliwości dziecka. Informacje o dziecku uzyskano także na podstawie Skal Poziomu Rozwoju Społecznego Upośledzonych Umysłowo PAC H. uspołecznienie. nadal drukowanymi. Konrad. I tak pierwszymi trzema były: mama. nie poruszał się.02. Gunzburga. Po czterech miesiącach od wprowadzenia słów zaczęto prezentować Konradowi pierwsze książeczki z obrazkami. Wielkość malej litery wynosiła 2. dwuwyrazowych zdań. jak również ograniczenia w kontakcie słownym. Do budowy tych zdań wykorzystano wcześniej wprowadzone słowa. Potem następowała piętnastominutowa przerwa. słowa były wysokości małej litery. Dziecko nie POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE. wynoszącej 4 cm. np: mama idzie. zajęcia.. a ilustracje wyraźnie oddzielono od tekstu. b) następnych 20 słów to nazwy części ciała. pisane na sztywnym papierze. Wynik badania Konrada można traktować raczej jako orientacyjny i przybliżony. Na obniżenie tego wyniku wpłynęły ograniczenia ruchowe. Potrafi bazgrać i układać klocki jeden na drugim. Zdania tworzono najpierw przez sklejenie poszczególnych wyrazów. Ćwiczenia kontynuowane były w domu. 10 następnych.5 cm i obowiązywała przez cały czas wprowadzania nowych słów. Ustawia w określonym porządku dwa lub więcej klocków. 259 L powinno znudzić się. Książki pisane były mniejszymi literami.1990 r. III Etap: Czytanie książeczek. która wykorzystywana była na naukę czytania. wprowadzanie od 5 do 10 bardzo prostych. Posługując się szczegółowymi wskaźnikami zawartymi w książce G. II Etap: Czytanie zdań. rozpoczęto w Ośrodku Adaptacyjnym w Lublinie ćwiczenia metodą Domana. podawał na żądanie trzymany przedmiot. Wysokość małej litery wynosiła 10 mm. mycia się i ubierania. Ogląda obrazki w książkach. który prowadzony byl na stole bądź na podłodze. Zajęcia prowadzone były codziennie przez 3 osoby i rozpoczynały się wzorcem dotykowym. Domana (za: Kuleń S. C. zaczęto wprowadzać stopniowo zestawy coraz to bardziej skomplikowane i powiązane tematycznie zdania. Tematyka . Bawi się z innymi. to nazwy przedmiotów należących do dziecka.. że nawyki samoobsługowe u Konrada nie są wykształcone. to nazwy przedmiotów należących do wszystkich domowników. Tak więc okazało się. obok prezentacji nowych zestawów słów. Prezentacja zdań odbywała się w ten sam sposób. Zasób słów używanych przez niego nie przekraczał 20. Umie liczyć się z pragnieniami innych. a) pierwszych 15 słów (wielkość malej litery 5 cm. komunikowanie się. to najprostsze czasowniki. ilustrowane przez matkę dziecka. naśladował zasłyszane dźwięki. co prezentacja słów. przymiotniki. a 10 ostatnich. ale większymi niż normalny druk.

który rozszerza naczynia krwionośne nie eliminując tlenu. ulicą. których wcześniejsze wykonanie nie było możliwe). warzywa. 8. Tlen ten dociera do miejsc wcześniej niedotlenionych. mieszkaniem. fikołki i turlanie..1990 r. Instrumenty muzyczne. Konrad raczkował.12.) uzyskał LI. jednoznaczną informację w postaci narysowanej bądź naklejonej. bajkami itp. W ten sposób dziecko było zdolne do samodzielnego przeczytania książeczki. cieśnin itp. Większe są możliwości . potrafi zbudować most i pociąg. (W związkri z tym.książeczek była początkowo bardzo prosta. W tym okresie rozpoczęto ćwiczenia równoważne i pełzanie z przeszkodami. plansz wielkości 28 cm na 28 cm. Reprezentacje obrazów z różnych kierunków malarstwa polskiego i obcego. ryby. Po trzech miesiącach ćwiczeń zaczął sygnalizować potrzeby. rodzice byli z dzieckiem w Pile w Poradni Oceny Rozwoju Dziecka. kwiaty. Zdania niosły ze sobą różnorodne. Mówi zdaniami i ma bogaty zasób słów. na jednej stronie zamieszczono jedną. miękkości. ptaki. gady. uczeni. powodując wzrost i rozwój mózgu. zioła. 6. że Konrad poczynił duże postępy w kontakcie słownym. Ponownie przebadany Psyche Cattell Infant InteUigence Scalę w autoryzowanym opracowaniu Janusza Kostrzewskiego. Wykonywany jest on w masce (woreczek foliowy z rureczką umieszczoną w maleńkim otworze). miast. Oprócz wzorca dotykowego i nauki czytania. przygodami dzieci.06. np: z rodziną. Konrad obejrzał bity. — 59. zawiera odpowiednią ilość CO2. Tak prowadzono czytanie 260 GRAŻYNA TKACZYK pierwszych 50 książeczek. literaci. Później przygotowywano tylko słownictwo nowe i trudne. 4. Chłopiec coraz lepiej pelzal wzorcem naprzemiennym. 7.. półwyspów. która miała miejsce we wrześniu 1990 r. przed pokazaniem każdej z nich. Ze słów tworzone były cale słowniki na dany temat. 5. poeci. Po kolejnej wizycie. (9. ze względu na to. Kontury kontynentów. Dzięki temu dziecko mogło pogłębić swój oddech. POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE. Zalecono również wprowadzanie bitów informacji. Krew. parowce. ale trzeba mu pokazywać z daleka i trzymać książeczkę prosto przed jego oczyma. iż dziecko ma zawężone pole widzenia w lewym oku.1991 r. płazy. państw. można było przeprowadzić wiele prób. Wprowadzając książeczki. szorstkości. Przez cały czas jednakże dziecko czytało również swój codzienny zestaw nowych słów i zdań. Teksty w nich zawarte układała matka dziecka. Czytał swobodnie książeczki. tj. Miały one związek z bliższym i dalszym otoczeniem. wykonanych z białego sztywnego papieru. gładkości. Ssaki. wysp. Mówi zdaniami dwuwyrazowymi. Sławni ludzie: odkrywcy. chwasty. na których znajdowały się: 1. Celem wizyty było uzyskanie dalszych wskazówek dotyczących wzorców ruchowych i wzorców oddechowych. powiązane ze sobą informacje. dlatego też nauka czytania trwa nadal. Na drugiej stronie natomiast znajdował się tytuł tej ilustracji. Wzorce oddechowe zwiększono do 50. Galeria Świata (Galeria Trietiakowska). Samochody. co sugeruje upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego. 2.. matka najpierw przygotowywała słownictwo i zdania prezentując je dziecku. Na każdej planszy. zwiększono ilość masek do 70 i również zwrócono uwagę na rozwój czucia. zimna i ciepła). grzyby. 3. Wskazano ponadto na konieczność wykonywania stymulacji czuciowej (odróżnianie twardości. zatok. praktycznie nie choruje. Pod wpływem ćwiczeń oddechowych rozszerzyła się klatka piersiowa z 58 cm do 62 cm i dziecko ma wyrównany oddech. Polskie Parki Narodowe. Tak więc dziennie Konrad realizował 18 wzorców ruchowych i 30 wzorców oddechowych. w skład tych zajęć wchodził wzorzec oddechowy. 261 W październiku 1991 r. Ma wspaniałą pamięć i doskonale odtwarza nazwy łacińskie poznanych zwierząt oraz roślin. która podczas tego oddychania doprowadzana jest do mózgu. Gatunki drzew. Dnia 26.

): Problemy współczesnej psychologii.: Metody badań pedagogicznych. ale jest niesamodzielny w myciu i ubieraniu się. Wszystkie te wysiłki są dla dziecka źródłem radości. Nie zawsze efekty pracy są.: Szkice logopedyczne. Kania J. Jest bardziej spostrzegawczy. Kościelska M. ilustracje. koncentruje się bowiem około 20-25 minut (wcześniej około 5 minut). Warszawa 1984. uzyskano następujące informacje o dziecku. dostrzega zmiany w przyrodzie. Bielą A. Lublin 1989. które musi ono pokonać. . WSiP. wykonuje operacje liczbowe w zakresie trzech. Praca dyplomowa wykonana w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego pod kierunkiem dr Anny SołtysChmielowicz. jest bardziej towarzyski. Mózgowe porażenie dziecięce — diagnostyka i rehabilitacja (problemy psychologiczne). I.: Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego. jest niezbędna w procesie długotrwałego leczenia usprawniającego. t. Warszawa 1982.: Jak wychować zdolne dziecko. którzy w codziennym oddziaływaniu i pozytywnym nastawieniu i zaangażowaniu wiele mogą dokonać. czasu. łatwiejszymi artykulacyjnie. potrafi bowiem ułożyć bardziej skomplikowane układanki. Więź emocjonalna. by opanować każdy nowy wyraz. Wyrobił sobie pojęcie długości. Encyklopedia medycyny. Badania uczniów szkół specjalnych..: Upośledzenia umysłowe a rozwój społeczny. odpowiada na pytania. PZWL. ale też i głębokiego przeżycia. nieznacznie poprawiła się sprawność manualna. WSiP. PWN. 262 GRAŻYNA TKACZYK UL rr t Kształtowanie mowy oraz rozwój motoryki dużej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym to proces szalenie żmudny i niezwykle powolny. Większy jest zasób słów i lepszy z nim kontakt.: Nauka czytania metodą Domana na podstawie studium przypadku mózgowego porażenia dziecięcego. Warszawa 1990. 2. Wymowa Konrada jest jeszcze dosyć niewyraźna.): Neurologia dziecięca. Gunzburga. ładnie opowiada. Łubowskij W. PZWL. t. Walesy Cz. Grochmal S. Łobocki M. Lewis D. Czochańska J. Przybylko. (red.. BIBLIOGRAFIA Baran J. II. pamięć. którą mogą najlepiej zapewnić rodzice. Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo--Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Porozumiewa się za pomocą pytań. Lepsza jest spostrzegawczość. Warszawa 1984. czego przedtem nie potrafił.: Słowa a dziecko. koordynacja wzrokowo-słuchowa. Dziecko potrafi zamknąć okrągłe pudełko i słoiki. Warszawa 1980. K. siedzi bez podparcia. art. Warszawa 1983. PWN. proporcjonalne do włożonego wysiłku. opisuje proste obrazki. odległości. Kuleń S. Badanie przeprowadzone kwestionariuszem wyrazowym (ze względu na kłopoty ze wzrokiem chłopca powtarzał za logopedą nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach) pozwala stwierdzić zastępowanie dużej liczby głosek innymi. Rozwój słownej regulacji zachowania u dzieci. PWN. jest cierpliwy przy rozwiązywaniu trudniejszych prób. Dlatego tak ważny w tym procesie jest udział rodziców. Rodzice podejmują próby nauki samodzielnego posługiwania się łyżką. (red. C. Musimy mieć świadomość trudności piętrzących się przed dzieckiem i barier. PZWL. Warszawa 1982. Warszawa 1987. Warszawa 1989. Wypracowano u niego trening czystości (sygnalizuje potrzeby fizjologiczne).koncentracji uwagi. Opierając się jednocześnie na Skali Poziomu Rozwoju Społecznego Upośledzonych Umysłowo PAC H. Lublin 1992.: Terapia zabaiuą czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego. Zielińska-Charszewska S.

266 GRAŻYNA KWASNIEWSKA Skale inwentarza są dwubiegunowe. (red. odpowiedzialność. dobre samopoczucie. Inwentarz Psychologiczny H. 1979. które wg założeń Gougha mierzą 18 odmiennych wymiarów osobowości: dominację. powodzenie przez niezależność. Jankowski. Czy i w jakim stopniu zmiany w zakresie funkcji fizycznych i psychicznych wpływają na możliwości spoleczno-zawodowe niepełnosprawnej młodzieży? W badaniach zastosowano Inwentarz Psychologiczny (CPI) H. To.: Mózgowe porażenie dziecięce. Praca dyplomowa wykonana w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego pod kierunkiem dr Anny Sołtys-Chmielowicz... terapia.: Wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. chęć podobania się.: Dziecko z niedoksztalceniem mowy: diagnoza.Mamińska J. Maruszewski M. 4. I. (red. wnikliwość psychologiczna. wychowawcza i społeczna. Wymienione skale wchodzą w skład 4 kategorii pomiaru dynamiki przystosowania: I — zawierająca skalę Do. Am. (red. Warszawa 1986. WSiP. analiza. Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania: 1. Psychologia rozwojowa. Kottas. który pozwoliłby określić możliwości dyspozycyjne inwalidów narządu ruchu w zakresie ich społeczno-zawodowego funkcjonowania. wydajność umysłową. Lublin 1991. Czy i w jakim zakresie występują zmiany osobowościowe u młodzieży na skutek doznanego przez nich inwalidztwa narządu ruchu? 2. Warszawa 1989. na każdym biegunie znajdują się przeciwstawne sobie cechy psychiczne. seria II. zmian fizycznych oraz społeczno-zawodowego działania. Do wersji polskiej M. a w szczególności poprzez umożliwienie niepełnosprawnym podjęcia pracy zarobkowej. z. Pw. Warszawa 1982. 1979) oraz kwestionariusz ankiety (w opracowaniu własnym). Gou-gha (Polakowski. — praca zawodowa jest szansą nie tylko na niezależność finansową. powodzenie przez konformizm.): Materiały do nauczania psychologii. Warszawa 1973. 1980. Kraków 1986. Hulek. Gougha obejmuje 581 pytań. 9. 263 Parol U. lecz także umożliwia rozwój społecznie pożądanych reakcji (zachowań). t. tolerancję.: Uwagi o rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wołoszynowa L. ambicję. wyrażające wysokie bądź niskie wyniki. Opracowując to zagadnienie kierowano się następującymi założeniami (Gorczycka. POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE. Chojnowski dodał 101 pytań (480-581) wg własnego układu. Ps — dotyczy efektywności kontaktów interpersonalnych. swobodę towarzyską. poczucie własnej wartości. PZWL. 1981. opanowanie. PWN. G. Wojewska-Wójcik B. Pytania zawarte w inwentarzu wchodzą w skład 18 skal. St. Minczakiewicz E. 1975): — inwalidzi narządu ruchu wykazują odmienne funkcjonowanie w zakresie psychiki. kobiecość. w tym 480 w wersji oryginalnej. Bydgoszcz 1983. typo-wość. Michałowicz R.): Rehabilitacja neurologiczna (studia empiryczne). rzutkość. G. uspołecznienie. towarzyskość. Grażyna Kwaśniewska PROBLEMY SPOŁECZNO-ZAWODOWE FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻY Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO Wprowadzenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja materiału. .): Rehabilitacja dziecka z porażeniem mózgowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. — właściwą postawę inwalidy wobec siebie i otoczenia można ukształtować w oparciu o rehabilitację społeczno-zawodową. WSP.

Wiek badanej grupy Grupy wieku Dane liczbowe Średni wiek w latach Kobiety 18-22 7 22-26 5 23 26-30 1 . Druga dotyczy opisu choroby i przebiegu leczenia oraz stanu zdrowia. Op. IV.. 10 (31%) osób pochodziło z miasta. Po.3 Wypadek drogowy 7 21. 1981). Część trzecia. Składa się on z pięciu części. Rz. Wn — odnosi się do możliwości intelektualnych i motywacji osiągnięć człowieka. Badaniami objęto 32 osoby w wieku 18-35 lat z dysfunkcją narządu ruchu.5 ir Wiek badanej grupy zamyka się dla kobiet w przedziale wieku 18-30 lat. Kwestionariusz ankiety opracowano na podstawie przykładowych zdań podanych w literaturze przedmiotu (Gorczycka. to pytania związane z charakterystyką sytuacji rodzinnej. Ty — mierzy mechanizmy kontroli emocjonalnej.4 Inne 4 12. a czwarte. Tab. wykształcenia i wykonywanej pracy. PROBLEMY SPOŁECZNO-ZAWODOWE. pozostałe mają charakter uzupełniający. natomiast dla mężczyzn w przedziale 18-35 lat. Informacje dotyczące stanu cywilnego oraz wykształcenia badanych zawierają tabele 3 i 4. IV — ze skalami Wp. Część pierwsza zawiera pytania dotyczące danych personalnych. 2. Przyczyny inwalidztwa w badanej grupie Rodzaj przyczyny N % Wypadek przy pracy 18 56. przebywające w Centrum Kształcenia Inwalidów w Konstancinie. charakteryzuje sytuację towarzyską. III — w niej skale Pk. 1. 267 Tab. Kt — jest ukierunkowana na orientację poznawczą i ogólne nastawienie wobec własnych życiowych problemów. Vs.9 Wypadek pod wpływem alkoholu 3 9.. Przy doborze grupy kierowano się wiekiem badanych osób oraz przyczynami doznanego inwalidztwa. obejmujących łącznie 44 pytania. Ostatnie pytania służą poznaniu sytuacji zawodowej badanych osób. V.II — zawierająca skale Od. natomiast 22 (69%) osoby mieszkały na wsi. Wśród badanych było 13 kobiet oraz 19 mężczyzn. Tl. Pn. Istotne dla omawianego zagadnienia informacje mieszczą się głównie w częściach III. hierarchię wartości i odpowiedzialność.

3. Natomiast inwalidzi oczekują od najbliższych najczęściej pomocy w usamodzielnieniu (15 osób = 46. czy oczekiwania te nie wynikają z braku realizmu rodziców oraz nieprzystosowania do nowej sytuacji. Oczekiwania ze strony rodziny oscylują najczęściej wokół pragnienia wyzdrowienia dziecka. nieliczni określają swoją sytuację jako trudną lub nieodpowiednią. co budzi wątpliwości.Mężczyźni 18-22 10 22-26 2 26-30 4 25 30-35 3 Tab. Wykształcenie respondentów w kategoriach płci -^Wykształcenie Płeć Zawodowe Podstawowe N % Średnie N % Ogółem N % Kobiety Mężczyźni 23 47 15 47 61 5 13 19 41 59 Wyniki badań własnych Z analizy sytuacji rodzinnej wynika. że ogólna pozycja inwalidy w grupie rodzinnej jest dobra. kawalerowie 13 100 2 17 11 89 2 30 6 94 Tab. 4. żonaci Panny. Stan cywilny badanej młodzieży w kategoriach pici Stan cywilny Kobiety N % Mężczyźni N % Ogółem N % Mężatki.8%) oraz troski i zrozumienia (10 osób = .

5%) miało przyznaną I grupę. Potwierdzeniem tego są porównania wyników poszczególnych skal grupy badanej z wynikami osiągniętymi w grupie porównawczej (za Kirenko. Przy mniejszych ograniczeniach znacznie większy nacisk inwalidzi kładą na potrzebę zrozumienia i miłości. iż z chwilą utraty zdrowia zmniejszyła się bądź całkowicie rozpadła grupa znajomych czy przyjaciół. (patrz: Aneks).3%) otrzymały III grupę. tym częściej spodziewają się oni opieki. Analiza materiału empirycznego — uzyskanego na podstawie danych za zakresu CPI H. We wszystkich porównywanych skalach. samotnie (8 osób = 25%). inwalidzi podawali niechęć zakładów pracy do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Z danych kwestionariusza wynika. z którymi badani uprzednio utrzymywali kontakty towarzyskie. że żadna z badanych osób po doznaniu inwalidztwa nie powróciła do poprzedniego miejsca pracy.. 6 osób (18. 5) przedstawia odpowiedzi badanych na pytanie odnośnie ich oczekiwań. Dwie osoby oczekiwały na orzeczenie w sprawie przyznania grupy inwalidzkiej. Oczekiwania inwalidów w stosunku do najbliższych Rodzaj oczekiwań Liczba odpowiedzi Dane % Opieki i pomocy 2 5. 3 osoby (9. 5. Respondenci czują się osamotnieni i nierzadko ujawniali silne pragnienie poznania kogoś „nowego". Wśród badanych 21 osób (65.3%) spotykają się w grupie znajomych. rzadziej niczego nie oczekują. często po to. Zestawienie (tab. Gougha. badana grupa uzyskała istotnie niższe wyniki od grupy porównawczej.. Czas wolny badani spędzają najczęściej z rodziną (21 osób = 65. dotyczących funkcjonowania spoleczno--zawodowego młodzieży z ciężkim inwalidztwem narządu ruchu — ujawnia ich niższy ogólny poziom przystosowania społecznego. obok stanu zdrowia. O odmiennym funkcjonowaniu społecznym inwalidów świadczą .5 Więcej troski i zrozumienia 10 31.5%). Cli materialnym. Tab. kontakty te utrzymywane są niemal wyłącznie z nielicznymi znajomymi sprzed wypadku lub z poznanymi w trakcie pobytu w szpitalu czy sanatorium. z wyjątkiem skali Po (pragniePROBLEMY SPOŁECZNO-ZAWODOWE. 269 nie podobania). Jest to szczególnie charakterystyczne dla badanych kobiet — spośród trzynastu. na pomoc w usamodzielnieniu oraz zabezpieczeniu 268 GRAŻYNA KWASNIEWSKA u.8 Analiza sytuacji towarzyskiej pozwala na stwierdzenie. niektórzy oczekiwali konkretnych odpowiedzi od instytucji.2 Pomocy w usamodzielnieniu 15 46. Wszyscy badani po ukończeniu nauki zawodu w CKI chcieli podjąć pracę. że im większe ograniczenie sprawności ruchowej. natomiast tylko 3 osoby (9. aby ułożyć sobie życie rodzinne.25 Pomocy materialnej 4 12. G. do których zwrócili się z prośbą o zatrudnienie.31%).8%) II grupę. Sytuacja zawodowa niepełnosprawnych uzależniona jest w dużej mierze od grupy inwalidztwa. 1988). Należy zaznaczyć. dziewięć kobiet zamierzało w najbliższej przyszłości założyć własne rodziny. Jako główną przyczynę.

mieszczących się poniżej średniego wyniku standardowego. na poziomie 4 stena. Przejawiają niewielką tolerancję na sytuacje niepewne. że inwalidzi stanowią populację niedostosowaną społecznie czy źle funkcjonującą zawodowo. 6 stena. 6 stena. Op. nie oznaczają. 4. To. Wn) można stwierdzić. Kategoria II obejmuje skale — Od. Obniżone wyniki w skalach Pk i Pn tworzą układ. Świadczy to. W kategorii I i II badani uzyskali wyniki mieszczące się na poziomie 4 stena. Analizując wyniki osiągnięte przez badanych za pomocą CPI. 270 GRAŻYNA KWAŚNIEWSKA ?c u 2: Kategoria IV obejmuje miary sposobu myślenia i zainteresowania. Kb wyniki mieszczą się na poziomie średniego wyniku standardowego. Cechy te powodują ich niższą aktywność. Na podstawie analizy trzech skal tego obszaru (Pk. chętnie unikają ryzyka. choć niełatwo podejmują decyzje i ostrożnie rozwiązują życiowe problemy. 6 stena. Uwzględniając 4 obszary społecznego działania badanych można stwierdzić. Po. Badana grupa osiągnęła wynik na poziomie 3 stena. Pn. co wyraża dobre funkcjonowanie w zakresie obu skal. co świadczy o nieco lepszym ich funkcjonowaniu. Ty. Od. że badane osoby przejawiają w swoim zachowaniu nieco inne techniki społecznego działania. wymienionych na początku artykułu. Vs. Ps. Tl. 6 sten. Pw. które determinują rodzaj przyjętej postawy społecznej. W dwóch skalach (Am i St) uzyskano wyniki na poziomie 5 stena. w grupie porównawczej zaś wynik ten obejmuje 5. Rz. Op. który wskazuje na przejawianie przez badanych nieumiejętności podporządkowania się wymaganiom otoczenia. Analizując wyniki stenowe czterech kategorii. Wyniki dwóch pozostałych skal mieszczą się w obrębie 5 stena. Grupa badana uzyskała stosunkowo dobre wyniki w tym obszarze. Jedynie skala Wp w omawianym obszarze funkcjonuje poniżej średniego wyniku standardowego. Wskazuje to na gorsze możliwości empatii badanych. że badani inwalidzi działają rozważnie. dojrzałości i odpowiedzialności. Jedynie stosunkowo dobre ich wyniki mieszczą się w obszarze IV (na poziomie 4. Badani osiągnęli tu wynik mieszczący się na poziomie 4 stena. że badanych cechuje otwartość wobec zmian zachodzących wokół nich. jakie uzyskała grupa badana. a więc zgodnie ze średnim wynikiem standardowym. mieszczące się na poziomie 4. 3 stena. Ds) uzyskały znacznie niższe wyniki. W czterech skalach Am. Us. Przyczyny tego stanu tkwią — między innymi — w odrębnym funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym. że odmiennie funkcjonują społecznie i zawodowo. potrafią dostosować się do różnych . Są to skale: Do. Istotna różnica pomiędzy grupą porównawczą i badaną występuje w zakresie III kategorii — możliwości intelektualnych i motywacji osiągnięć. odpowiednio: 3. Mogą one świadczyć o ich gorszym przystosowaniu spoleczno-zawodowym. można zauważyć. Pk. które stanowią o miarze uspołecznienia. że we wszystkich kategoriach osiągają znacznie niższe wyniki od grupy porównawczej. Tl. grupa porównawcza na poziomie — 5. natomiast grupa porównawcza mieści się na poziomie 5 stena. natomiast grupa porównawcza — 5. że w trzeciej dziedzinie badani uzyskali dość niskie wyniki w jej skalach. 6 stena).wyniki 14 skal. co powoduje. Wu. co świadczy o dobrym funkcjonowaniu badanych w obrębie tych skal. W jej skład wchodzą 3 skale (Wp. Pn. Rz. Niższe wyniki. Świadczy to natomiast o tym. należy ustalić ocenę pozionm profilu funkcjonowania w zakresie 4 kategorii (obszarów). Ty. St. Kb). że badani raczej nie przejawiają większego zaangażowania w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Wp. co świadczy 0 dobrym funkcjonowaniu badanych w zakresie obu skal. Dobre wyniki w tym obszarze pozwalają przypuszczać. W kategorii I (efektywność kontaktów interpersonalnych) badana grupa osiągnęła średni wynik na poziomie 4 stena. Po. To. W obrębie tej kategorii trzy skale (Do.

że zarówno w jednej. Z analizy wymienionych skal wynika. Kondycja psychiczna stanowi funkcję dotychczasowej struktury osobowości. Z analizy literatury przedmiotu wynika.in. które zaszły w postawach rodziny. co jest wyrazem stosunkowo słabej dojrzałości społecznej respondentów. Doznane inwalidztwo przede wszystkim narusza fizyczną strukturę organizmu. Żadna z badanych osób nie miała szans na powrót do poprzedniego miejsca pracy (sprzed wypadku). Konfigurację. tworzą skale Do i Po. uwarunkowane zarówno rodzajem sprawności fizycznej. które pozwalają na pomiar tych cech są Pn i Pk oraz skala wydajności umysłowej W11. Inwalidztwo fizyczne oraz powstałe zmiany w zakresie funkcjonowania psychicznego determinują życie spoleczno-zawodowe inwalidy. wpływu środowiska oraz współdziałania tych czynników. a tym samym trudnościami w kontynuacji nauki i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. od czasu.. unikają wszelkiego zaangażowania. że posiadają oni słabe techniki społecznego działania oraz wykazują małą wydajność umysłową.. że badanych cechuje PROBLEMY SPOŁECZNO-ZAWODOWE. Można więc stwierdzić. Większość z nich czekała na odpowiedzi z zakładów pracy w sprawie możliwości zatrudnienia. jak również zmian. sprawiając. stąd ze zdobyciem nowego zawodu wszyscy wiązali duże nadzieje. że pojawiają się nowe mechanizmy psychicznego funkcjonowania. Wielkość i zakres uszkodzeń zależą od wielu przyczyn: m. że młodzież ta ma duże trudności w nauce. 2. kręgów towarzyskich oraz środowisk pracowniczych. że nie ma zgodności co do oceny zmian osobowościowych pod wpływem urazu. zauważa się niskie wyniki kategorii II. chociaż i w tym zakresie występować mogą liczne utrudnienia. Nie dążą oni raczej do nawiązywania kontaktów społecznych. Skalami. Wnioski są następujące: 1. Z analizy wyników tych skal — wchodzących w zakres III kategorii — można wnioskować. drażliwość w kontaktach z otoczeniem. Doznane inwalidztwo w pewnym sensie burzy dotychczasową strukturę osobowości inwalidy. która służy do oceny postawy badanych osób wobec otoczenia. Funkcjonowanie społeczno-zawodowe jest w dużej mierze konsekwencją zmian osobowościowych inwalidy. 271 niezadowolenie.sytuacji. Z kolei ich możliwości intelektualne mogą sugerować. Badanych charakteryzuje słaba aktywność życiowa. Analizując z kolei wyniki stenowe z kategorii II i IV. Badana grupa charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami intelektualnymi. Porównując wyniki z dziedzin I i II można zauważyć. Zmiany w zakresie funkcjonowania psychicznego badanych są duże. wieku poszkodowanego oraz rodzaju uszkodzenia. właściwe dla danego osobnika w jego zmienionej sytuacji zdrowotnej i społecznej. 3. Pozwalają one uchwycić typ społecznego przystosowania się. a także słabą motywację do nauki i pracy zawodowej. W czasie prowadzonych badań młodzież tworząca populację badaną była na etapie kontynuowania nauki i zdobywania nowych zawodów w Centrum Kształcenia Inwalidów w Konstancinie. jak też 1 postawą życiową. Zauważa się ponadto. Na podstawie wyników poszczególnych skal możemy określić predyspozycje badanej grupy do rozpoczęcia nauki oraz określić ich możliwości do podjęcia pracy zawodowej. badani inwalidzi uzyskali niskie wyniki. jak i drugiej kategorii. Zakończenie Analiza wyników przeprowadzonych badań umożliwiła lepsze rozpoznanie problemów wiążących się z możliwościami oraz barierami spoleczno-zawodowego funkcjonowania młodzieży z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. że badana grupa posiada ograniczone predyspozycje do zdobywania wiedzy. co 272 . w którym nastąpił wypadek. że niskie funkcjonowanie intelektualne badanej grupy koreluje z brakiem prawidłowych technik społecznego działania. nieprzejawianie właściwych technik postępowania.

że możliwości ich funkcjonowania społeczno-zawo-dowego są ograniczone. a nie osiągnięty poziom wykształcenia czy kwalifikacje zawodowe. Wciąż bowiem pozycję i rolę inwalidy w społeczeństwie wyznacza jego inwalidztwo. Od (Re) 4 6 hierarchia wartości Us (So) 4 6 i odpowiedzialności Op (Sc) 4 5 Tl (To) 4 6 Po (Gj) 4 6 Ty (Cm) 4 5 III. Kontrola emocjonalna. Przyczyny tego tkwią jednak nie tylko w upośledzeniu fizycznym i zmianie struktury osobowości badanych. Pk (Ac) 4 5 motywacje osiągnięć Pn (Aj) . ale przede wszystkim w niewłaściwych postawach społeczeństwa.GRAŻYNA KWAŚNIEWSKA nie świadczy o utrzymaniu wysokiego poziomu aktywności interpersonalnej. Przedstawiony na podstawie materiału badawczego obraz funkcjonowania inwalidów wykazuje. ANEKS Porównanie wskaźników stenowvch Kategoria Skale Steny przystosowania A B I. Słabe funkcjonowanie społeczne badanych inwalidów oraz stosunkowo niskie możliwości intelektualne wpływają na ograniczone szansę aktywności społeczno-zawodowej. Możliwości intelektualne. Efektywności kontaktów Do (Do) 3 6 interpersonalnych Am (Cs) 5 5 To (Sy) 4 6 St (Sp) 5 6 Pw (Sa) 4 5 Ds (Wb) 3 6 II.

273 Inwentarz Psychologiczny (CPI) (średnie arytmetyczne.2 5 Wn (Ie) 3 5 IV. WP (Py) 4 5 nastawienie wobec własnych Rz (Fx) 5 6 problemów Ż3rciowych Kb (Fe) 5 6PROBLEMY SPOLECZNO-ZAWODOWE. „B" M SD M SD P „t Do (Do) Dominacja 16. 31 Am (Cs) Ambicja 10.. wartość . Orientacja poznawcza.. odchylenia standardowe.001 -6.19 4.61 .t'' i poziom istotności dla porównywanych grup) G r u pa Symbol i nazwa skali badana „A" porówn.78 0..63 4.55 22.

72 27.87 29.98 3. 60 Ds (Wb) Dobre samopoczucie 21. 40 Pw (Sa) Poczucie własnej wartości 14.001 -3.55 4.58 4.001 -5. .06 4.52 5.27 17.88 0. 38 St (Sp) Ogłada towarzyska 23.63 24.06 3.001 -6.42 13.52 0. 70 Od (Re) Odpowiedzialność 19.43 4.58 5.001 -3.21 0.56 0.84 4.001 -4.19 4.3.52 3.65 0.43 19.001 -3.06 0. 38 To (Sy) Towarzyskość 16.

13 4.05 -4.98 15.57 . 39 Pk (Ac) Powodzenie 16.001 -2.96 26. 45 Op (Sc) Opanowanie 21.58 33.16 5.77 3.94 2.65 5.001 -4.06 4.02 Us (So) Uspołecznienie 27.07 0. 51 Ty (Cm) Typowość 20.23 0.92 0.61 3.03 4.001 -6.26 7. 37 Po (Gj) Pragnienie podobania 16.39 13.66 0.19 5.54 4.05 22.001 -3.47 0. 57 Tl (To) Tolerancja 8.

90 3.88 5.7 przez niezależność Wn (Ie) Wydajność umysłowa 21.52 4.001 -5 .25 15.001 — 7 .09 0.45 3.71 29.20.92 0.65 3.001 -7 13 Wp (Py) Wnikliwość psychologiczna 6.0 przez konformizm Pn (Aj) Powodzenie 9.02 8.01 -4 09 .12 0.80 0.16 2.41 2.

inwalidztwa i rehabilitacji. ułomności fizyczne i psychiczne zaś dodatkowo czynią jego sytuację jeszcze trudniejszą. Jankowski K.45 2. jako jeden z elementów przyrody.-? r Polakowski K. PWN. Warszawa 1980. Na proces szeroko rozumianej adaptacji.Rz(Fx) Rzutkość 5. Zaburzenia w ich przebiegu wpływają na funkcjonowanie psychospołeczne jednostki. Jolanta Kawka.64 4. Hulek A. Warszawa 1975.52 0.001 -2 88 Kb (Fe) Kobiecość 19.52 3. Kottas A. Człowiek.22 0. Doroszewskiej (1981). G.: Pedagogika specjalna. zdolność do ich . Kirenko J.25 21.: Poziom psychospołecznego przystosowania osób z paraplegią w świetle celów rewalidacyjnych. Gougha.: Struktura osobowości jako predyktor przystosowania i osiągnięć w studiach. ?. Warszawa 1979. PWN. Warszawa 1981. Zwłaszcza wówczas gdy ograniczeniom ulega ilość dostępnych źródeł informacji (kalectwa sensoryczne). PZWL. adekwatna interpretacja.79 7. składają się następujące zjawiska: sprawny odbiór informacji. PZWL. tworząc indywidualny system relacji z otoczeniem.001 _?? 37 A — n=32 B — n=73 BIBLIOGRAFIA Gorczycka E. Lublin 1988). Sękowska Z.: Problemy psychologiczne iv rehabilitacji inwalidów. trudności w zakresie adaptacji. Zdzisław Kazanowski WYKORZYSTANIE EKSPRESJI TWÓRCZEJ W PRACY Z OSOBAMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Osoby niepełnosprawne to niezwykle zróżnicowana pod względem rodzaju i stopnia odchylenia od normy kategoria społeczna. Warszawa 1985. 274 GRAŻYNA KWAŚNIEWSKA U. w której z powodu posiadanych ograniczeń występują. jest już z natury istotą niedoskonałą.: Człowiek i choroba — psychofizjologiczne problemy przewlekłej choroby. właściwa reakcja przystosowawcza.: Przystosowanie młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu do życia społecznego.61 3. UMCS. (maszynopis pracy doktorskiej. WSPS. w ujęciu J. (maszynopis). Warszawa 1975.: Podręcznik do Kwestionariusza Osobowości H.

słowo. socjalizacja — autonomia. Na ich bazie rozwija się twórczość o charakterze ideowym. jako wyobrażenie. Schulz 1990. Efektem takiej twórczości są działania materializu-jące powstałe idee w postaci konkretnych wytworów. organizująca wewnętrzny świat człowieka i pobudzająca jego dynamizm adaptacyjny. staje się równie realne jak możliwość tworzenia przez nie dóbr kultury. Dziekanowski 1983). Tatarkiewicz 1976. Tylko w takim wymiarze zapewnia jej samorealizację. Dziekanowski 1983). oraz dostępność niektórych form ekspresji (defekty fizyczne). w celu przezwyciężenia posiadanych ograniczeń i osiągnięcia adaptacji. Twórczość. Konstruktywnie (z punktu widzenia zdrowia psychicznego człowieka) rozumiana twórczość. Zdolność umiejętnego wyważenia pojawiających się sprzeczności decyduje o sukcesie zarówno w życiu osobistym.wykorzystania (ograniczenia intelektualne). C. Clero 1985). Doroszewskiej (1981). R. to „optymalna synteza" życia wewnętrznego jednostki i jej osobowości za światem zewnętrznym i życiem społecznym (Cz. Działania te mogą przybierać postać materialną. cii. Autorka ta (op. a odtrącenie rzeczywistości stanowi często zagrożenie dla zdrowia lub nawet istnienia jednostki (Cz. silnie nacechowanym prywatnością świecie wartości. za S. Hulek 1992. niedostępna dla otoczenia. Jednocześnie twórczość nie zapewnia samorealizacji w sposób konieczny i automatyczny. jak i społecznym. Komponent twórczy zawarty jest bowiem we wszystkich naszych reakcjach na zmieniające się warunki zewnętrzne (I. Cz.] Tam gdzie prawie nie ma twórczości (a więc najbardziej osobistej przeróbki informacji wg swych » zasobów wewnętrznych*) nie ma też prawdziwego przystosowania" 276 JOLANTA KAWKA. Praca nad formowaniem samego siebie jest także twórcza. Gloton. Dziekanowski 1983. u innych zaś odwrotnie — do chorej. lub ideową. R. Właśnie twórczość jest najlepszym przystosowaniem człowieka do życia. a w przypadku osób niepełnosprawnych ma dodatkowy aspekt psychoterapeutyczny . odchylonego od ustalonej „normy". ujmowana jest jako proces myślenia rozbieżnego. takimi jak otwartość — dystans. s.. myśl. na skutek konieczności czerpania z najgłębszych pokładów osobowości. s. Rozwój poprzez twórczość staje się procesem samorealizacji i jednoczesnym stymulatorem całokształtu osobowości. Wojciechowski 1992). jako konkretny wytwór. zapewniających adekwatność poznania i komunikatywność myśli. Z filozoficznego punktu widzenia proces tworzenia można określić jako „każde działanie człowieka wykraczające poza prostą recepcję" (W.. Zdaniem J. A. Tworząc — tworzy siebie.? Malicka 1989. Osoba podejmująca działania o charakterze artystycznym uwalnia zjawiska natury estetycznej silnie oddziałujące na jej osobowość. z niezrozumiałą dla innych symboliką. U jednych ludzi może to prowadzić do zdrowej ekspresji. Corcos 1983. spójność funkcjonowania środowiska wewnętrznego — zdolność do dezintegracji pozytywnej jego struktur. Odpowiedzią na słabość biologiczną człowieka mogą być jego możliwości twórcze (M. ZDZISŁAW KAZANOWSKI Reakcją przystosowawczą o charakterze fizjologicznym jest u osób niepełnosprawnych tworzenie się w obrębie mózgu dynamicznych układów strukturalnych. [. 338) pisze: „Nieporozumieniem jest oddzielenie zjawisk przystosowawczych od zjawisk twórczości. S. Stanowi zerwanie z algorytmem determinującym postępowanie (P. choć zarazem także mamy tu do czynienia. A. 5). Kurcz 1978). Zdaje się raczej stanowić stałe zagrożenie dla zdrowia psychicznego. ze sprzężeniem zwrotnym (tworząc siebie — tworzy). Popek 1982. znanym zastosowaniem i teorią. która zrywa z przyzwyczajeniem i konwencją. Popek 1982. Proces ten nie jest jednak wolny od niebezpieczeństw z racji nieustannego balansowania między sprzecznymi dyspozycjami. Kraina wyobraźni pociąga twórcę bardziej niż istniejąca realnie. Zamknięcie się osób niepełnosprawnych we własnym. niepełnosprawny człowiek w porównaniu ze zdrowym jest bardziej zdeterminowany do wykorzystania tkwiącego w nim potencjału twórczego.

Hulek 1992). Wynika ona częściowo z dużej wrażliwości lub też otwartości na nowe doświadczenia (M. a w przypadku niepełnosprawnych — także akceptacją kalectwa. Schulz 1990). w jaki rodzina widzi jednostkę z odchyleniami od normy. lecz także świeżość przeżywania siebie jako człowieka. R.W. samoakceptacją. Proces twórczy. Dramat sztuki pojawia się tu z większą siłą... że potrafi znosić trudności w korzystaniu z różnorodnych jej dziedzin i przejawów. zdolność wiązania przeszłości i przyszłości w sensowny ciąg. za Z. samodzielnie odkryta. Najbliżsi. jako najbliższa grupa osób. sprzyja dezintegracji osobowości i podważa jej tożsamość (R. Korzystne doświadczenia. Niepełnosprawnym zapewnia to osiągnięcie sukcesu na miarę własnych możliwości. Badania nad wrażliwością osób niepełnosprawnych na sztukę potwierdzają. często bywa przygłuszana lub wyrażana poniżej poziomu możliwości jednostki (A. Tym samym jednak udział w życiu społeczeństwa prowadzi do atomizacji doświadczenia człowieka. gdyż jest tożsama z aktywizacją procesów podświadomych. że daje ona możliwość „bycia wysłuchanym". także wzbogacający ich dynamiczne układy strukturalne. W tym kontekście oddzielenie od świata poprzez niepełnosprawność dodatkowo wzmaga wrażliwość. to zajęcie wymagające wysokich kwalifikacji. że jest ona równie oryginalna i spontaniczna jak u osób pełnosprawnych. Wrażliwość ta jednak. Rodzina. w tym przede wszystkim rodzina. ZDZISŁAW KAZANOWSKI odzwierciedlając nie zawsze pozytywną relację inwalidy ze światem pełnosprawnych — podobnie jak u człowieka „zdrowego" o wysokiej wrażliwości. Już nawet określenie zadań związanych z samorozwojem łączy się z całościowym spojrzeniem na siebie w długofalowym wymiarze. u którego także mamy często do czynienia z podobnym dramatem „ja — otoczenie (A. Clero 1985). relacji z innymi. W** 278 JOLANTA KAWKA. Wojciechowski 1985). jedynymi widzami. ma charakter poznawczy. Formowanie siebie. uruchamiają tkwiące w każdym człowieku mechanizmy i możliwości działania (D. Dziekanowski 1983). uzasadnienie i charakter. Malicka 1982. Gloton i C. Twórczość ma jednak charakter na tyle uniwersalny. Stwarza werbalne i po-zawerbalne . której nie można nauczyć się z podręcznika. a jednocześnie poprzez zdolność do sublimacji (zaspokajanie potrzeb w innej formie niż wprost) jest bardziej bliski samorealizacji (Cz. taka. Nie bez znaczenia dla każdej aktywności ludzkiej (także twórczej) jest akceptujące otoczenie. Zdaniem Gordona (1971. zdaniem Schulza (1990). 277 i rewalklacyjny. niepotrzebności czy pseudoadaptacyjnych mechanizmów obronnych. wyniesione przez inwalidę z rodziny. Podświadomość to nie tylko źródło samoobjawienia. z uwagi na upośledzające warunki zewnętrzne i ograniczenia wynikające z kalectwa. akceptujący działania twórcze niepełnosprawnego. mimo ewidentnych ograniczeń fizycznych i psychicznych. W przeważającej mierze jest to wiedza nowa.. Skłonność do zaburzenia równowagi wewnętrznej stanowi jedno z istotnych kryteriów postawy twórczej. Każda aktywność twórcza ma społeczny rodowód. Twórczość wychodzi naprzeciw tym wszystkim wymaganiom. Johnson 1985). a w przypadku osób niepełnosprawnych. rzutują z kolei na jego kontakty społeczne i postawy wobec pełnosprawnych. jak i o otoczeniu.WYKORZYSTANIE EKSPRESJI TWÓRCZEJ. w znacznym stopniu oddziałuje na proces rewalidacji osób niepełnosprawnych. Odgrywa szczególną rolę w przezwyciężaniu poczucia obcości. ze światem. Mobilizuje jednostkę do poszerzenia wiedzy zarówno o sobie (samopoznanie). Palak 1988) sposób. wpływa na jej szansę funkcjonowania na optymalnym poziomie. Sterowanie własnym życiem. są niejednokrotnie także jedynymi odbiorcami jego sztuki. Twórca za każdym razem odkrywa na nowo samego siebie. jako coraz to nowe doświadczenie. Rewalidacyjne znaczenie twórczości niepełnosprawnych tkwi także w tym.

Obecnie zajęcia w świetlicy odbywają się pięć razy w tygodniu po pięć godzin dziennie (od 10. Liczba uczestników stopniowo rosła. Zachodziła wówczas konieczność zorganizowania pracy w dwóch grupach. W ciągu dziesięciu lat działalności dwukrotnie zmieniano siedzibę. tak samo jak w pełni zachowane zdrowie nie musi w niej pomagać. W miarę powstawania nowych placówek pobytu dla upośledzonych umysłowo. pretensji wobec świata. w kontekście której słabość staje się siłą. WYKORZYSTANIE EKSPRESJI TWÓRCZEJ. 279 Przełamywaniu barier i stereotypów w myśleniu o twórczości niepełnosprawnych najlepiej służy prezentacja biografii artystów i ich osiągnięć. ZDZISŁAW KAZANOWSKI .00 do 15. Niemożliwe jest precyzyjne określenie ludzkich możliwości. Był okres. zmieniała się liczba uczestników. na których wciąż miota się mój cień. Legitymują się różnym stażem uczestnictwa w pracach świetlicy: Maria. aby przykład uczestników świetlicy Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Lublinie. sprowokował refleksję nad ich sztuką. Było to (i jest nadal) dyktowane potrzebą znalezienia stałego miejsca pobytu.. Od 1984 roku świetlica działa pod kierunkiem pani Doroty Fidor. pozostali od 2 do 3 lat. Chcę wstać — na przekór powalonym drzewom i sobie by z innej już strony popatrzeć odważnie w ślepe oko przestrzeni i czasu. aby 280 JOLANTA KAWKA. Obecnie jest ich 11. podejść do okna z błękitnym skrzydełkiem nadziei. Chcę wstać — podajcie mi ciapy jak dwie koleiny zgryzoty na których muszę stanąć. przeszkadzać w twórczości. Stopniowo wydłużał się czas i częstotliwość spotkań. Teresa i Jacek są od początku. pewniejszego zabezpieczenia na przyszłość. któremu po wypadku kolejowym amputowano lewą rękę i nogę. Mimo to wszyscy są bardzo ze sobą zżyci i chętnie przychodzą. Większość ukończyła szkoły specjalne. Janusz.00). Została ona zorganizowana w ramach Kola Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Lublinie. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny.. Wszyscy są głębiej upośledzeni umysłowo (najczęściej w stopniu umiarkowanym).środki wyrzucenia z siebie nieszczęścia. oraz w otwarte ramiona torów. Przez cały okres działalności świetlicy w zajęciach uczestniczyło około 30 osób. Niepełnosprawność może więc. Historia świetlicy Początki działalności świetlicy sięgają roku 1983. szczególnie w przypadku inwalidy. u którego zachodzi zawsze zjawisko rzutowania upośledzenia na możliwości działania (M. Chcielibyśmy. Mają od 21 do 44 lat. Początkowo kierownictwo placówki objęła pani Halina Misiewicz. w którym przekraczała 20 osób. Potrzebę taką w pełni ilustruje wiersz Piotra Gorczycy — poety-amatora. Boga — ułatwiając tym samym akceptację własnego losu. uczestnicy zajęć w świetlicy opuszczali ją. Uczestnicy Dziesięć lat temu w zajęciach brało udział około 8-10 osób. Lewandowska 1992). Nad sztuką. Waldemar od pięciu łat. choć nie musi.

cieszyć się ze swoich sukcesów. że chcą przychodzić. malarstwa i rysunku. pracować. Często na obrazach pojawiają się także sylwetki ludzi. Jako zorganizowana grupa. Dominują barwy ciepłe. chociaż każdego roku coraz więcej. Jacek maluje plamą. . Nigdy nie szkicuje. Robią gobeliny. Waldemar maluje znacznie mniej. która daje mu większą swobodę w posługiwaniu się barwą oraz przestrzeganiu techniki malowania. biorą udział w przeglądzie zespołów kukiełkowych. Od 3-4 lat średnio 20 obrazów rocznie. Każdy z nich ma szczególne upodobania. Jarosław i Anna to specjaliści w technice collage'u. Do podjęcia pracy WYKORZYSTANIE EKSPRESJI TWÓRCZEJ. dla którego wszelkie rozstania (ferie. Zwykle dokładnie płucze pędzel dopiero po kilku operacjach na różnych kolorach. ale swoich prac nikomu nie daje i wszystko cokolwiek odłoży. stroiki itp. Dużo czerwieni. Pozostał przy plakatówce. nie tworząc jednak (poza nielicznymi wyjątkami) zasadniczego tematu. brązów. że najpierw nabiera na pędzel farbę. papierowe witraże. Tworzą razem doskonały. 8 godzin) powstaje obraz. Prowadzi to w szybkim czasie do zużycia dostępnej gamy kolorów i konieczności pracowania z nowym kompletem farb. „Latająca ryba". Próbuje malować farbami olejnymi. ciągle tym samym flamastrem i chociaż częściej tylko nim się bawi.. Aktualnym tematem jego prac są przede wszystkim zwierzęta. jaką się posługuje. maluje od razu farbami. wakacje) stają się źródłem tęsknoty. jeżdżą na wycieczki. makatki. ale najważniejsze jest to. wydzieranki. Uczęszczają na siłownię. kwiaty). żółci. Często pokazując swoje prace pyta: „Chcesz?" i szybko cofa rękę. niemniej cechuje je bardzo duża dokładność i staranność oraz samodzielność w wyborze materiału. Jacek sam nazywa swoje prace. Jest to jedyna technika.. nauka piosenek i wierszyków. „Żyrafa". Małgorzata najchętniej wyszywa. wiązało się to głównie z trudnościami natury technicznej: wyciskaniem farb. basen (dwie osoby potrafią pływać). potem zanurza go w wodzie i maluje. rozmawiać. Prace wykonuje na dużych formatach (60cmx80cm). farbami plakatowymi na tekturze.K Eil się spotkać. Jeżeli ma ochotę malować — a zwykle trzeba mu proponować tę formę aktywności — w ciągu dwóch dni (ok. kukiełki do przedstawień. itp. musi leżeć w tym samym miejscu. w zakresie form podejmowanej aktywności twórczej czy też sposobów jej realizacji. Metody pracy Oprócz wspomnianych już technik: wyszywania. Zajęciom plastycznym towarzyszą zajęcia z gospodarstwa domowego. „Przygoda z gęsią". Próby zastosowania farb olejnych zakończyły się niepowodzeniem. to od czasu do czasu także próbuje rysować. mieszaniem. płukaniem pędzla. Przychodzą sami lub są przyprowadzani przez rodziców. Nakłoniona do obdarowania — potem płacze. Charakterystyczne jest to. nadając im odpowiednie do treści tytuły: „Bajkowy las". dającej zdumiewające rezultaty. Efektem dobrej współpracy z miejscową „szkolą życia" są okolicznościowe spotkania i zabawy. Nie maluje codziennie. Główne tematy to martwa natura i postać. Każdego roku startują w Wojewódzkiej Olimpiadzie Specjalnej. gry i zabawy. 281 w dużym stopniu inspirują go oglądane w czasopismach ilustracje. które zdominowały zagadnienia podejmowane wcześniej (dom. Jego prace są bardziej realistyczne w formie. W wykonywane przez siebie wydzieranki wkładają bardzo dużo pracy i to pracy efektywnej. uczestnicy zajęć w świetlicy chętnie podejmują także inne formy ekspresji. Jest jeszcze wśród dzieci Mirosław. Ich działanie sprowadza się zwykle do wypełniania uprzednio przygotowanych konturów. bezkonfliktowy zespól. kolorystyki. W malarstwie największe sukcesy odnoszą Jacek i Waldemar. ogród. inscenizacje. „W ZOO". który od kilku lat przychodzi ze swoim. są obecni także w szerszym środowisku.

283 Malicka M. Lewandowska M. Kurcz I. Doroszewska J. Clero C: Twórcza aktywność dziecka. ale swoim zasięgiem obejmuje ono upośledzonych umysłowo z całego świata.: Twórczość jako strategia rozwoju.: Twórczość. Lublin 1982. Popek S. Stają się bardziej aktywni. . Zawsze wydawany jest katalog. BIBLIOGRAFIA Corcos P. Odnoszone sukcesy sprawiają twórcom ogromną radość i stają się bodźcem do dalszej pracy. Przestrzegany jest limit 30 prac z każdego kraju. sukcesy w Londynie odnieśli: Maria Bednarczyk. Dotychczas Jacek miał także 3 wystawy indywidualne i uczestniczył w 2 wystawach zbiorowych w Polsce. w większym stopniu odpowiedzialni. Zmieniają się także sami autorzy prac. Społeczne aspekty zjaiuiska. [w:] Roykiewicz A. Warszawa 1985. Anna Domagała. Warszawa 1989.: Sztuka a ludzie niepełnosprawni.. a dochód ze sprzedaży prac przesłany zostaje indywidualnym twórcom. Warszawa 1978. Są one powszechnie znane. [w:] Popek S. „Kultura i Edukacja" 1992. Lublin 1982. Warszawa 1983. Należy podkreślić. że obecnie mimo udziału także innych placówek z Polski — stanowią większość. [w:] Tomaszewski T. nr 2. Jest ona organizowana przez MENCAP (Królewskie Towarzystwo dla Dzieci i Dorosłych Umysłowo Upośledzonych oraz ich Rodzin) działające od 1946 roku na terenie Anglii pod honorowym patronatem Królowej Elżbiety i Królowej Matki oraz ministra sztuki. WYKORZYSTANIE EKSPRESJI TWÓRCZEJ. Gloton R. Malicka M. (red. ZDZISŁAW KAZANOWSKI Spośród pozostałych osób tworzących aktualnie zespól świetlicy. Staraliśmy się natomiast w sposób możliwie obrazowy i pełny przedstawić główne rysy charakterystyki konkretnego środowiska. 282 JOLANTA KAWKA. W naszym opracowaniu nie przedstawiliśmy problemów i trudności związanych z funkcjonowaniem świetlicy. katalogi z wystaw i z dumą pokazują je innym. Dziekanowski Cz.: Umiejętności interpersonalne i samorealizacja.) Twórczość w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. nr 2. (red. Po zakończeniu wystawy organizowana jest aukcja. (red. Kształtują też odmienny sposób oceny możliwości osób upośledzonych umysłowo przez środowisko. Schulz R. Johnson D. wycinki z prasy..: Pedagogika specjalna. Gromadzą zdobyte przez ich dzieci dyplomy. bo dotyczą także innych zinstytucjonalizowanych form opieki nad osobami upośledzonymi.: Twórcze działanie. Hulek A. Począwszy od 1983 roku.) Psychologia na co dzień.W.: Twórczość. którzy są często zaskoczeni. Wystawa obejmuje malarstwo i rysunek. w którym prace osób upośledzonych umysłowo z Lublina były jedynymi przyjmowanymi na wystawę londyńską oraz. corocznie nagradzane jest malarstwo Jacka Zdanowskiego (niejednokrotnie są to nawet 3 lub 4 prace przyjęte na wystawę). Warszawa 1985.. Warszawa 1983. że był okres. a rozwój człowieka.) Twórczość w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Warszawa 1981.) Psychologia na co dzień. [w:] Popek S. Warszawa 1990. Jarosław Chys. lorda Tima Rentona. czyli droga w nieznane. (red. „Kultura i Edukacja" 1992. poszukujący. (red. Waldemar Wierzchowski. Palak Z. które swoim uczestnikom zapewnia poczucie bezpieczeństwa i możliwość podejmowania różnorodnej spontanicznej twórczości.Sukcesy Uczestnicy zajęć w świetlicy od 10 lat odnoszą corocznie sukcesy na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Ludzi Upośledzonych Umysłowo. collage i sztukę użytkową.) Psychologia.: Uczenie się i pamięć. [w:] Roykiewicz A.: Twórczość a samorealizacja.: Rozwijaj swoje zdolności twórcze. szczególnie przez rodziców. Lublin 1988. Siedzibą Towarzystwa jest Londyn. a niepełnosprawność.: Obraz samego siebie u młodzieży niewidomej.: Twórczość.

Z niekłamaną zatem radością przyjąłem „zlecenie" i zrazu przystąpiłem do pracy nad tekstem. Zofia Sękowska zaproponowała mi napisanie artykułu do redagowanego wówczas przez nią numeru „Ateneum Kapłańskiego" pt. że wszystkie tego rodzaju spisy potwierdzają jedynie. z prognozą 11. zgodnie z którego danymi w Polsce w tym czasie żyło około 3. w tym 2970400 osób z in286 JANUSZ KIRENKO ?r IV-1 walidztwem prawnym. w szczególności po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. po którym — muszę przyznać — obiecywałem sobie chyba nazbyt wiele. Wojciechowski A.: Idee słabości. Konfrontując moje wskaźniki. Moje więcej niż skromne doświadczenie w tej mierze. stwarzało sytuację nieco paradoksalną.7% w roku 2000). że nie będę miał większych trudności z ustaleniem obszaru zagadnień z zakresu szeroko rozumianej problematyki psychospołecznego funkcjonowania osób z naruszoną sprawnością fizyczną.. Wobec niepełnosprawnych. żyjących w naszym kraju. z danymi z mikrospisu — w dwojaki sposób — przekonałem się. u zarania mojej pracy w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. dr hab. iż wykonałem kawał solidnej roboty. jak i o niemożności (do dnia dzisiejszego) wykonania precyzyjnych obliczeń. in. za pomocą wskaźników liczbowych (9. Wszystko wydawało mi się proste i oczywiste. Zainteresowania naukowe miałem przecież w znacznym stopniu ukierunkowane. korzystając z wielu — nie tylko ogólnodostępnych — źródeł. umieściłem w tekście mniemając.9% inwalidów w 1988 roku. nazbyt ogólnikowa i uboga. chciałem kontynuować dociekania — rozpoczęte badaniami do pracy magisterskiej — nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo. z czym należy się chyba zgodzić.0% całej populacji). wydawało mi się bowiem. do faktu przygotowania pierwszego samodzielnego referatu i wystąpienia z nim na II Kongresie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w 1983 roku w Warszawie.Wojciechowski A. nie tylko narządu ruchu. była to pierwsza trudność i zarazem — w tym kontekście — pierwsze pytanie na które do dnia dzisiejszego nie jestem w stanie udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi.6 min osób dotkniętych inwalidztwem biologicznym. taka jest. powszechnie znane zjawisko tendencji wzrostu liczby inwalidów i osób niepełnosprawnych w populacji. ugruntował jedynie mój pesymizm co do możności ustalenia rzeczywistej liczby osób z inwalidztwem. byłem tą propozycją bardzo ukontentowany. zaliczanych do jednej z grup inwalidów (8. [w:] „Szkoła Specjalna" 1985 nr 2. jakkolwiek odnoszące się wyłącznie do inwalidztwa ruchowego. zwłaszcza. że potrafię ustalić — w miarę realną — liczbę osób z inwalidztwem narządu ruchu żyjących w naszym kraju.: Twórczość w życiu łudzi upośledzonych. co stanowiło 9. by można z niej w sposób wszechstronny korzystać. a uzyskaną liczbę osób niepełnosprawnych. Od tego właśnie zacząłem przygotowania do redakcji „zleconego" artykułu i o zgrozo. Toruń 1992. Pamiętnik pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych. W 1984 roku przeprowadzony został w naszym kraju mikrospis ludności.7% całej populacji. Dokonałem wówczas szacunkowych obliczeń. kierownik tego Zakładu prof. Kolejny bowiem spis ludności. powszechny z 1988 roku. Janusz Kirenko CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY I JEGO PSYCHOSPOŁECZNE FUNKCJONOWANIE — PYTANIA WCIĄŻ OTWARTE Kiedy na początku lat 80. Informacja. . której z oczywistych względów nie pomnę. tak o swoim błędzie. że praca dotyczyć miała osób z uszkodzeniem narządów ruchu. nawet i to. Śmiem twierdzić. nie tylko w celach naukowych. sprowadzające się m.

w aspekcie możliwości partycypowania przez zainteresowane osoby z psychofizycznymi dysfunkcjami w różnych formach ich leczenia. Zofią Sękowską. Od samego niemalże początku mojej działalności naukowej intrygował mnie problem psychospołecznego funkcjonowania osób z pourazowym inwalidztwem. może się gubić i dezorganizować w sobie samym. Tutaj mała dygresja — zajmując się od dobrych już kilku lat rehabilitacją osób z inwalidztwem i niepełną. Nie chodzi nawet o wykorzystywanie przez osoby zdrowe. jeśli nie dla chorych. czy się komuś to podoba czy też nie. jakby się to zrazu mogło wydawać. gruntownie znają i pojmują siebie. które nagle. Uwarunkowania instytucjonalne. lecz przede wszystkim o dostępność rehabilitacji w szerokim tego słowa znaczeniu. to nie sposób nie mówić i o tych problemach. opieki. Zaskoczenie urazowym inwalidztwem powoduje — przyjmując za podstawę tego wywodu teorię obrazu siebie — iż człowiek w obliczu nagiej utraty sprawności fizycznej i funkcjonalnej przeżywa nieunikniony wstrząs wizji i koncepcji własnej osoby. i z którego obecnie coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę. a inna osób. że chodzi tu także o dostępność rehabilitacji w znaczeniu informacyjnym. Nie ulega również wątpliwości. tyle że z gatunku retorycznych. Przy czym problemów. schematycznym i mało rozbudowanym obrazem samych siebie. sprawnością. który był i jest niesłychanie ważny. iż sam doświadczyłem w swoim czasie traumatycznego zdarzenia. 287 Zdaję sobie sprawę. usprawniania. którzy przejawiają znaczne opory w otwieraniu się na innych. nie tylko na płaszczyźnie naukowej. Wynikało to po części z tej prostej przyczyny. Jeśli jednak przyjmiemy tak oczywistą prawdę. Zdrowi. że rehabilitacja. Stąd przypisywanie przeze mnie tak istotnej roli i znaczenia rzetelnej wiedzy o stanie i potrzebach osób z inwalidztwem. przeznaczonych na potrzeby inwalidów i osób niepełnosprawnych — co niekiedy ma miejsce — bo to margines problemu.. które nabyły inwalidztwa w wyniku długotrwałej choroby. Uważałem i nadal tak uważam. pytań otwartych jest nadto wiele i ciągle pojawiają się nowe — dotyczą bowiem całokształtu funkcjonowania osób z niesprawnością.. jest przede wszystkim procesem 0 charakterze kompleksowym. j CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY. kalekich? Kolejne pytanie. notabene honorowym członkiem Oddziału Lubelskiego TWK. W codziennym funkcjonowaniu posługują się bowiem powierzchownym. To co go spotkało jest nowe i szokujące. będąc niejako stopniowo przygotowywane na ewentualność niesprawności. ale i społecznej w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem i Polskim Towarzystwie Rehabilitacji. iż rozważania te wykraczają nieco poza ramy podjętego problemu. a szerzej z niepełną sprawnością. niespodziewanie. pełnosprawni nie zawsze przecież rozumieją. oraz w wielorakości sposobów realizacji tych możliwości. wielokrotnie rozmawiałem o tym wszystkim z Panią prof.Wiąże się z tym dla przykładu problem dostępności rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. pełnosprawne dla swoich celów bazy oraz środków rehabilitacyjnych. nauki i pracy. przyjmujące niekiedy (w minionym okresie. wspólnie również podejmując szereg inicjatyw w tym zakresie. w ułamku sekund zostają nieodwracalnie sparaliżowane. Zastanawiać tutaj może jedynie fakt. wiodąc do chwili obecnej życie „człowieka rdzeniowego". niepełnosprawnych. pozbawione kończyn lub innych możliwości funkcjonalnych. i doświadczając w codziennej pracy tych problemów. chociaż i obecnie również takie zjawiska od czasu do czasu mają miejsce) karykaturalną postać ukrywania przed osobami niepełnosprawnymi przysługujących im uprawnień rehabilitacyjnych pod płaszczykiem tzw. społecznego interesu — obok uwarunkowań psychologicznych i społecznych nie są i nie powinny być ku temu przeszkodą. Należy bowiem przewrotnie zapytać: dla kogo w końcu jest ta rehabilitacja. aczkolwiek odpowiedź na nie nie jest. . iż zgoła odmienna jest psychologiczna 1 społeczna sytuacja osób. aczkolwiek — odwołując się do naukowości — nie dysponuję argumentami przemawiającymi za takim stanem rzeczy. żyjących w świecie ludzi zdrowych. tak oczywista. że w ogóle rozprawia się o rzeczach i sprawach tak oczywistych.

które jeśli nie wychodziłyby naprzeciw moim wątpliwościom. nieprzewidzianym problemem. W konsekwencji doprowadziło to do zanegowania zasadności posługiwania się teoriami i koncepcjami stadiów. stąd w jednym z pierwszych artykułów zamieściłem ustęp — który następnie powtarzałem przy innych okazjach — w brzmieniu: „0 ile poprzednie okresy są dokładnie opisywane. była sytuacja. nadal otwarty i. czemu dałem wyraz w teoretycznych rozważaniach zawartych w mojej dysertacji. ale największym — jak dotychczas — zaskoczeniem dla mnie. jak i później. charakteryzowałem i określałem przedziały czasowe poszczególnych faz i stadiów procesu przystosowania. Zrazu odnosiły się one do ostatniego okresu: akceptacji i adaptacji. iż podjąłem próbę weryfikacji swoich dotychczasowych poglądów. to byłby tam bardzo przydatny. Jest to zdecydowanie za mało". W rzeczywistości jednak chodziło mi o postawienie pytania. że jest to problem. o tyle ten ostatni zawiera się w pojedynczym stwierdzeniu: jeżeli pacjent zacznie akceptować to. potwierdzających. iż jeszcze długo. Pisałem wtedy. obawiam się. to może śmiało myśleć o powrocie do aktywnego życia społecznego. kim był. zadałem sobie pytanie o to. przy obecnym wielce niedoskonałym warsztacie naukowym. Podobnego stanu niemocy doświadczałem wiele razy. W tym celu swoje teoretyczne dociekania. w czasie adaptacji do nowej sytuacji. wykazują — jak utrzymują poniektórzy — podobieństwa w reagowaniu na nie? Do takich bowiem wniosków. i już wówczas — jeszcze nieśmiało — zaczynałem mieć wątpliwości co do mocy predykatywnej przywoływanych modeli przystosowania. dlatego też z całą odpowiedzialnością — w pewnym stopniu CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY. czy ludzie przeżywający kryzys. musiałem — wcześniej — ..? rze do faktów zastanych w literaturze przedmiotu. W swoich pierwszych pracach. inwalidztwo lub śmierć bliskiej osoby. I w końcu — co interesujące — znalazłem. Można bowiem — wielce spłycając problem — stwierdzę.Stąd nagle inwalidztwo zakłóca samoidentyfikację. Do empirycznej egzemplifikacji jednak nie doszedłem. Przytaczając dane źródłowe. potwierdzałem w sposób mało krytyczny to wszystko co dotyczyło przebiegu procesu przystosowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. i co tu dużo mówić. stadia. a jak dotychczas psychologiczna praktyka rehabilitacji tego nie potwierdza. mimo wszystko. To znaczy. kiedy dokonując podsumowania z badań wykonanych dla celów rozprawy doktorskiej. w miarę krystalizowania się koncepcji mojej rozprawy doktorskiej i w dalszej kolejności pracy już nad samą rozprawą. które w sposób jednoznaczny rozstrzygałoby o zasadności korzystania z teorii stadiów w praktyce rehabilitacyjnej. a ujmując to w kategoriach teorii rehabilitacji — przechodząc kolejne etapy. odwołujących się w zdecydowanej mie288 JANUSZ KIRENKO k. występujących zarówno w pierwszym okresie po urazie rdzenia kręgowego. spowodowany przez uraz. stanowiącym po dzień dzisiejszy — a jakże — swoistego rodzaju pytanie otwarte. na podstawie dokonanych analiz wybranych teorii i koncepcji przystosowania. czy fazy przystosowania. czy — zgodnie z sugestiami niektórych badaczy zajmujących się tym problemem — istnieje na przykład uniwersalizm stadiów i reakcji dla wszystkich kategorii zdarzeń awersyjnych. skłaniałyby fakty zawarte w ogólnodostępnym piśmiennictwie z tego zakresu. co gorsze. poszukiwanie nowej tożsamości. Bardzo nieliczne.. skierowałem na te doniesienia i opracowania. Później. >. 289 wbrew swojemu przeświadczeniu — muszę stwierdzić. Osoby doświadczone takim awersyjnym zdarzeniem usiłują radzić sobie poprzez odkrywanie. że gdyby teoretyczny model stadiów znajdował odbicie w rzeczywistości rehabilitacyjnej. o przebiegu emocjonalnych reakcji. że nie jest już tym. to przynajmniej ukazywałyby podjęty problem z innego punktu widzenia. dotyka tego co osobiste i intymne. takim pozostanie. ale na tyle przekonywujące silą argumentów.

na ile nagły uraz wpływa na zmianę osobowości u osób poszkodowanych oraz. że prędzej czy później. jak i praktycznym. charakteryzowane jako ambitne. co chciałbym w sposób szczególny zaznaczyć. Dociekając uwarunkowań procesu przystosowania osób niepełnosprawnych. że nie jestem w mocy sformułować nadto pewnie brzmiących wniosków ogólnych. że niezaprzeczalnym faktem jest istnienie związku między osobowością. Mimo trudności nie mogłem się oprzeć pokusie zajęcia się tym problemem. Oczywista. zarówno o charakterze teoretycznym. a więc będącymi na etapie zmian w cechach i sferach osobowości. U *=• z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Po wykonaniu ogromnej ilości jednostkowych obliczeń. jaki jest udział osobowości przedwypadkowej w procesie przystosowania tychże osób? Stąd celem zaproponowanych badań. często w sposób niedostatecznie zrozumiały dla mnie — m. wpływ czynnika osobowości przedwypadkowej na przystosowanie osób z inwalidztwem ruchowym jest niebagatelny. które potwierdziły hipotezę. jakim jest przedwypadkowa lub przedchorobowa osobowość. . od czasu do czasu udaje mi się dotknąć problemu. stanowcze. a przeprowadzonych przez moich seminarzystów — w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego na temat psychospołecznego funkcjonowania osób z inwalidztwem narządu ruchu — była ocena zmian w obrazie samego siebie u osób z pourazowymi dysfunkcjami narządów ruchu. szczególnie gdy miały znaczne oparcie w empirii. czyli takich. iż niemal wszystkie pomiary psychologiczne dokonywane były na osobach już po nabyciu przez nie inwalidztwa. Stwierdzałem między innymi. i to z zadowalającym skutkiem. powołując się na dane z literatury przedmiotu. posiadające już przed urazem dojrzałą osobowość oraz wysoki poziom psychoseksualny wykazują pozytywną motywację do wypracowania mechanizmów psychologicznego przystosowania. w jednym ze sprawozdań ze stanu badań nad paraplegią.sformułować wnioski natury ogólnej. nie sposób nie zauważyć tak wspólnego dla wielu badaczy czynnika. że z takiego rozwiązania nie byłem i nadal nie jestem zadowolony. stopniem nasilenia jej cech i sfer. Takim problemem jest dla przykładu udział osobowości przedwypadkowej. Wskazywałem. ze względu chociażby na fakt. Tam też odwołałem się do badań. in. co stanowi pewnego rodzaju uchybienie z metodologicznego punktu widzenia. W każdym jednak przypadku dodawałem. czyli zasadniczego problemu dysertacji. a określonym rodzajem przystosowania u osób 290 JANUSZ KIRENKO 3. który funkcjonuje na przykład na zasadzie paradygmatu. wrócę do problemu psychospołecznego przystosowania osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. oraz kształtowania mechanizmów przystosowawczych. inne zaś uwypuklając. dużymi czy też małymi krokami. Potwierdzałem tym samym wiele poglądów na ten temat. Niewątpliwie. Tak jak niezadowolony jestem z wielu jeszcze innych moich naukowych dokonań. ich analiz i przeprowadzeniu na tej podstawie stosownych interpretacji i po wyciągnięciu jednostkowych wniosków stwierdziłem. sumienne. które w sposób zgeneralizowany odnosiłyby się do problemu psychospołecznego przystosowania osób z paraplegią. jakoby przedcho-robowa osobowość przyczyniała się do uszkodzenia poprzez przygotowanie wzrostu ryzyka. że osoby z tym schorzeniem. Mam więc cichą nadzieję. Interesujące było bowiem ustalenie. że do zagadnienia tego należy podchodzić szczególnie ostrożnie. z uwagi na brak przekonujących dowodów istnienia — a którym nikt przedtem nie zajmował się w naszym kraju. Ograniczyłem się więc — w podsumowaniu pracy — tylko do prezentacji uzyskanych wyników. czy też przedchorobowej w procesie przystosowania osób niepełnosprawnych. chociaż. i ponadto zainteresować nim osoby drugie. przedstawiając niektóre z nich jako propozycje do dalszych dociekań i analiz. t i. o czym mówiłem wiele razy.

posługując się tym samym narzędziem badawczym opisywała poszkodowanego w dwóch ujęciach obrazu siebie: jaki był przed wypadkiem oraz jaki jest teraz. których zadaniem była weryfikacja i obiektywizacja samoopisów dokonanych przez badane osoby niepełnosprawne ruchowo. Dopiero stosunkowo niedawno przedstawiłem. Zdaję sobie sprawę z delikatności problemu. który stanowi sensu stricto wyznacznik psychicznego czy też osobistego przystosowania. a także związku między obrazem siebie a poziomem samoakceptacji w badanych grupach. W badanych grupach nie wystąpiło także zjawisko idealizacji okresu przeduszkodzeniowego. którzy mają bliski kontakt z młodymi inwalidami. zwykle członek rodziny inwalidy. dając tym samym możność podjęcia dyskusji o udziale osobowości w procesie przystosowania pourazowych inwalidów. Z badań wynikało również. 291 istnienia związków zależnościowych między obrazem siebie u osób z inwalidztwem narządu ruchu a ich przystosowaniem psychicznym. Może to mieć duże znaczenie dla praktyki psychologicznej i rehabilitacyjnej. nie sposób nie zauważyć. co w pewnym stopniu zmniejszyło możliwość popełnienia błędu wynikającego z przyjętego modelu badań. Jeżeli uzyskane wyniki zostałyby potwierdzone w toku kolejnych badań. osób z uszkodzeniem narządu ruchu.. Moja wypowiedź nie byłaby pełna. oczywiście na całkiem innej konferencji. nie było mi dane tego wygłosić. szczególnie przez tych. łącznie z życiem osób niepełnosprawnych.Zaproponowany model badawczy dotyczył: analizy obrazu własnej osoby w ujęciu: „ja retrospektywnego". W procedurę badawczą włączono również grupę porównawczą osób pełnosprawnych. co jest podstawowe dla niniejszego wywodu. 292 4.. Dochodzi bowiem tutaj do zderzenia z bogato powielaną w piśmiennictwie opinią o determinującym wpływie osobowości przedwypadkowej na psychikę osoby pourazowej z wynikami niniejszych badań. Chodzi tu o problematykę życia erotycznego — w szerokim znaczeniu tego słowa — osób niepełnosprawnych. Badaniom poddano dwie grupy niepełnosprawnych: grupę kobiet i mężczyzn z pourazową paraplegią oraz grupę kobiet i mężczyzn z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i po amputacji kończyn.-1 . ten — nie zmieniony — materiał i o dziwo. to konsekwencje natury praktycznej dla rehabilitacji byłyby bardzo duże. co wtedy powiedziałem. iż problematyka ta należy do istotniejszej w całokształcie uwarunkowań psychospołecznej aktywności osób niepełnosprawnych. gdybym w jej bliskim już zakończeniu nie wspomniał o problemie. który z wielkimi oporami próbuje znaleźć swoje miejsce w naszej rzeczywistości rehabilitacyjnej. Przed paru laty przygotowałem krótki komunikat na ten temat — ot taki przyczynek do dyskusji na zbliżającą się konferencję naukową poświęconą psychospołecznym aspektom rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych ruchowo. że nie występują większe zmiany w obrazie własnej osoby w porównaniu osobowości przedwypadkowej z aktualną. sfery intymności z tym związanej. i jeśli nie było to jeszcze pytanie otwarte. „ja realnego" i „ja idealnego" u badanych osób z powypadkowym inwalidztwem. jak dotąd nie w pełni analizowanym na gruncie empirii. Ani na tej konferencji. Oddziaływanie i stymulowanie określonych cech osobowości prowadzi przecież do kształtowania odpowiedniego poziomu samoakceptacji. niemniej jednak. Tym sposobem mamy kolejne pytanie otwarte. Powtórzę więc raz jeszcze. ani kolejnej innej. iż funkcjonowanie erotyczne jest naturalnym elementem każdego życia. wzbudził — jak żaden inny — żywą dyskusję. tzw. określenie ich poziomu samoakceptacji. Otrzymane wyniki badań w pełni potwierdziły przypuszczenia co do ?** CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY. Osoba z grupy porównawczej. co jest istotnym spostrzeżeniem problemu. post factum. to teraz z całą pewnością już jest. Interesujące bowiem wydaje się tu być spostrzeżenie odnoszące się do zauważalnych związków zależnościowych pomiędzy określonymi cechami osobowości a ustalonym poziomem samoakceptacji.

niewidomych. To są wciąż pytania otwarte. podejmowania prób udzielania na nie odpowiedzi. została zatrudniona w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Humanistycznego UMCS. Ewa Skrzetuska XX-LECIE ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ W UMCS W LUBLINIE (1970-1990) Powstanie Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej UMCS Tradycje kształcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w Polsce sięgają okresu międzywojennego. Znakomita bowiem większość z nich. którego kierownictwo objęła doc. że są one tylko przyczynkarskie lub cząstkowe. Lipkowski. „Szkoła Specjalna" 1982. za co serdecznie dziękuję. Zakład mieścił się wówczas w gmachu Huma1 O. mgr Ewę Ciećkiewicz. nr 4. W 1922 r. osobistą — jak sądzę — wypowiedź stwierdzeniem. dr hab. jednak ograniczony zakres kształcenia nie zaspokajał potrzeb zarówno w przygotowaniu. Zofia Sękowska. . EWA SKRZETUSKA U 7. jak i podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli szkolnictwa specjalnego. W 1969 roku. w 1955 roku przekształcono w dwuletnie studium. jest powszechnie znana specjalistom i zainteresowanym osobom. w tym nadmienione tutaj. w trzyletnie jednolite studia zawodowe. W Lublinie ośrodek naukowo-dydaktyczny pedagogiki specjalnej zaczął tworzyć się z inicjatywy absolwentki i pracownika naukowego z KUL — doktorantki Marii Grzegorzewskiej — Zofii Sękowskiej. nie doświadczałem i nie doświadczam większych trudności z ustaleniem. chorych i kalekich oraz moralnie zaniedbanych i przestępczych. Organizowano w nim studia dla nauczycieli pracujących w szkolnictwie dla upośledzonych umysłowo. Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego w dużej mierze korzystała z dorobku PIPS. Doceniając potrzeby szkolnictwa specjalnego Lubelszczyzny. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w 60-leciu istnienia uczelni. Być może. ale — zapewne — stanowią również pewien wkład w stan wiedzy z tego zakresu. Kształcono tu pedagogów specjalnych. z dotychczasowego Zakładu Pedagogiki wyodrębniono Zakład Psychopedagogiki Specjalnej. w niemożności ich jednoznacznego rozstrzygnięcia i przygotowania na tej podstawie programów skutecznych oddziaływań rehabilitacyjnych. Praca pod kierunkiem Pani prof. skupiła wokół siebie zespół osób zainteresowanych zagadnieniami pedagogiki specjalnej. Założony został przez Marię Grzegorzewską. tak i dziś. która w 1965 r. Utworzona w 1958 r. Podkreślano w nich nierozerwalny związek psychologicznych i pedagogicznych problemów rewalidacji osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. głuchych. s. która prowadziła ćwiczenia z przedmiotów wchodzących w zakres tej specjalizacji. 10 h ii' Jolanta Łęczycka. Problem tkwi w czym innym. a w 1970 r. że tak jak w początkach mojej pracy naukowej i społecznej. 294 JOLANTA ŁĘCZYCKA.? ?r nistyki przy ówczesnej ulicy Nowotki (obecnie Plac Marii Curie-Sklodowskiej). Nazwa nowego Zakładu nawiązywała do trwających wtedy dyskusji na temat zadań i zakresu pedagogiki specjalnej2. który do 1958 r. gdzie habilitowała się w 1968 roku.JANUSZ KIRENKO Chciałbym zakończyć moją. Zofii Sękowskiej dala mi możność. jeszcze w Zakładzie Pedagogiki zatrudniono absolwentkę pedagogiki. 244-248. czy też artykułowaniem zagadnień z obszaru psychospołecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. był jedyną tego typu placówką w Polsce. Początkowo jednoroczny kurs. Studia magisterskie w PIPS-WSPS prowadzi się od 1976 roku1. Na początku 1970 r. w szczególności z inwalidztwem narządu ruchu.

Klasyfikacja psychopedagogiki specjalnej na zasadzie mechanizmu adaptacji. tworząc w to miejsce kilka nowych kierunków studiów pedagogicznych. magistra Zdzisława Bartkowicza oraz Józefa Stachyrę. psychologa. na skutek postulatów studenckich zostały wydłużone o jeden rok. stąd też odczuwane były ogromne zaniedbania w tej dziedzinie. Gasik. nastąpił zastój w pracy oświatowej na rzecz upośledzonych. Rozwój szkolnictwa specjalnego i pedagogiki specjalnej w Polsce Ludowej (do 1973 r. Zawierał on także praktyki obowiązujące w czasie studiów. Szkoły i zakłady specjalne mieściły się głównie w starych. Od roku akademickiego 1983/84 wprowadzono także drugą specjalizację — „rewalidacja niewidomych i niedowidzących". tom II.. nieprzystosowanych do tego celu budynkach (do 1958 roku nie wybudowano ani jednego budynku z przeznaczeniem na potrzeby placówek specjalnych). upośledzonych umysłowo). Sękowska zdecydowała się przyjąć tę właśnie nazwę. za coś wstydliwego. rozszerzono zakres działania istniejących placówek.). Doroszewska. zbudowano kilka nowych ośrodków (dla głuchych. 51. Jest ona realizowana w ramach studiów stacjonarnych jako jedyna w Polsce. doktoranta z KUL3. Wielu pracujących już nauczycieli nie miało odpowiedniego wykształcenia. dr hab. 4 W. w województwie lubelskim sięgał zaledwie 23%4. Zofii Sękowskiej o utworzenie kierunku „pedagogika specjalna" w Lublinie. nieprzystającego do wizji nowego ustroju. [W]: S. Z. w budynku przy ulicy Narutowicza 125. Specjalizację studenci stacjonarni obierali po ukończeniu drugiego roku studiów. stąd też starania doc. Początkowo na studiach stacjonarnych istniała tylko jedna specjalność — „rewalidacja upośledzonych umysłowo". kiedy w UMCS nastąpiła reorganizacja studiów pedagogicznych. Wskutek tego znacząco J. W czasie. W 1972 r. W lutym 1972 obronił pracę doktorską w UMCS. Powstanie kierunku pedagogika specjalna w UMCS w Lublinie Przez długi czas szkolnictwo specjalne egzystowało na marginesie kształcenia powszechnego. do Zakładu przyjęto absolwenta pedagogiki. Warszawa 1970. Nauczyciele placówek specjalnych studiowali pedagogikę ogólną systemem zaocznym. której promotorem była doc. 270-277.).. zaczęły następować pozytywne zmiany. IV. Plan studiów pedagogiki specjalnej składał się z bloku przedmiotów wspólnych dla różnych specjalności oraz bloku przedmiotów specjalistycznych. Sprzyjające warunki realizacji wspomnianych zamierzeń pojawiły się w 1973 r. Warszawa 1990. Nie była to jednak forma odpowiadająca potrzebom kształcenia tych nauczycieli. Mauersberg (red. w tym w ramach kursu magisterskiego dla absolwentów SN i PIPS. s. Sejmowa Komisja Oświaty zajęła się stanem szkolnictwa specjalnego.„Psychopedago-gika Specjalna" lepiej odzwierciedla zakres zainteresowań tej nauki i dlatego Z. liczni chcieli podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje. Dopiero po roku 1965 rozwinięto tu sieć placówek specjalnych. Zazwyczaj grupa studiujących rewalidację upośledzonych umysłowo była . Takie rozumienie nazwy Zakładu miało wpływ na politykę zatrudnienia i kierunki rozwoju naukowego pracowników Zakładu. Po początkowym ożywieniu w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. gdy w całej Polsce wskaźnik powszechności nauczania w szkolnictwie specjalnym wyniósł w roku szkolnym 1964/65 około 53%. Rozwiązywanie tych problemów na Lubelszczyźnie było opóźnione w stosunku do reszty kraju.. niedowidzących. Powstał wówczas Wydział Pedagogiki i Psychologii. W latach 1973-1980 studia trwały 4 lata. Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. 3 Absolwent i asystent KUL. Sękowska. w tym pedagogikę specjalną. dr hab. Dopiero kiedy w 1956 r. s. kiedy to wprowadzone zostają przedmioty specjalistyczne. [W:] Materiały do nauczania psychologii. Zaprzestano kształcenia studentów w zakresie „pedagogiki". XX-LECIE ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ. s. a od roku 1981. Upośledzenia uznano za pozostałość poprzednich okresów. 295 zwiększyło się zapotrzebowanie na nauczycieli i wychowawców do tych placówek.

5 Zarządzenie Ministra Nauki. 296 JOLANTA ŁĘCZYCKA. O przyjęcie na pierwszy rok studiów stale ubiegało się 3-4 kandydatów na jedno miejsce. Kierunek „pedagogika specjalna" cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży już od momentu swego powstania. Wielu absolwentów studiów znalazło zatrudnienie w szkołach specjalnych w Lublinie i regionie lubelskim. 1: Studenci stacjonarni pedagogiki specjalnej w latach 1973-1990 Ogólna liczba studentcn t kierunku Liczba studentów obranej pedagogika specjalna specjalności Rok Przyjęto Przyjęto Liczba Specjalność akadena I rok w trakcie magistrów* rewalidacja rewalidacja micki studiów upośledzonych niewidomych umysłowo i niedowidz. co wiąże się z potrzebami społecznymi w zakresie tych specjalności.dwukrotnie większa niż studiujących rewalidację niewidomych i niedowidzących. 1974/75 45 6 42 . Zachodzące zmiany w systemie edukacyjnym wymagały pewnej modyfikacji kształcenia pedagogów specjalnych. Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 14 maja 1973 r. Dz. EWA SKRZETUSKA u Tab. Urz. wyrazem tego stało się rozszerzenie specjalności i połączenie ich w pięcioletnich studiach magisterskich. MNSzWiTiu. Również w trakcie studiów dochodziła tu znacząca liczba studentów. 1973/74 36 1 29 37 nie było rekr. 11 z 1973 r.

1976/77 40 6 34 46 jw. 1978/79 30 3 24 33 jw. 1982/83 36 17 38 53 jw. 1981/82 34 6 25 40 jw.51 jw. 1977/78 36 8 31 44 jw. 1979/80 31 7 20 38 jw. 1980/81 33 18 41 51 jw. 1975/76 32 6 22 38 jw. 1983/84 53 22 52 51 11 1984/85 60 12 47 40 .

.16 1985/86 59 16 57 50 16 1986/87 38 13 35 37 14 1987/88 38 15 31 40 13 1988/89 33 6 37 31 8 1989/90 39 13 1990/91 52 12 Razem 725 187 565 680 78 * Liczba magistrów z grupy studentów. nauczyciele i wychowawcy pracujący w szkolnictwie specjalnym kształceni byli systemem zaocznym. tyflopedagogikę z reedukacją dzieci z trudnościami w nauce oraz oligofrenopedagogikę z reedukacją. Tyflopedagogika była realizowana jako jedyna w Polsce. XX-LECIE ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ. kształcili się tu nauczyciele ze wszystkich placówek w kraju. którzy rozpoczęli studia w danym roku akademickim. Od roku akademickiego 1974/75 studia zaoczne obejmowały dwie specjalności: rewalidację upośledzonych umysłowo oraz rewalidację niewidomych i niedowidzących.. 297 Kształcenie zaoczne i podyplomowe pedagogów specjalnych Równolegle do studiów prowadzonych systemem dziennym. Źródło: Dzienniki studenta od 1974/75 do 1990/91. Od roku akademickiego 1991/92 w UMCS na kierunku pedagogika specjalna wprowadzono trzy specjalności: — tyflopedagogikę z oligofrenopedagogiką. Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS..

Ta forma studiów przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących w placówkach specjalnych. było rekrutacji nie . Gal298 JOLANTA ŁĘCZYCKA. Znaczna liczba osób studiujących ten kierunek na studiach stacjonarnych. polonistów. 2. Konieczne stało się więc przyjęcie nowych specjalistów. którzy prowadziliby zajęcia z pedagogiki specjalnej.). którzy ukończyli studia wyższe. Studenci zaoczni pedagogiki specjalnej w latach 1973-1990 Rok Specjalność: rewalidacja Specjalność: rewalidacja akadeupośledzonych umysłowo niewidomych i niedowidzących micki Przyjęto Przyjęto Liczba* Przyjęto Przyjęto Liczba* na I rok w trakcie magistrów na I rok w trakcie magistrów studiów studiów 1973/74 ni( . wychowania dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Uzyskują oni w ten sposób kwalifikacje do nauczania w szkolnictwie specjalnym (tab.). Do pracy w Zakładzie zaangażowano też psychologów: mgr Teresę Stanulę (1973 r. adiunkta ATK w Warszawie. matematyków.) i dra Tadeusza Galkowskiego (1974 r.Studia zaoczne umożliwiły wielu nauczycielom uzupełnienie wymaganego wykształcenia. metod badań pedagogicznych. seminarium magisterskie (T. W 1973 roku zatrudniono jako stażystki dwie studentki. Rozwój naukowy pracowników Zakładu Utworzeniu kierunku „pedagogika specjalna" towarzyszyło duże zainteresowanie społeczne. lecz nie mają ukończonych studiów z zakresu pedagogiki specjalnej (np. Obok kierunku studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się co trzy semestry. „pedagogika specjalna" jest również przedmiotem wykładanym na pozostałych kierunkach pedagogicznych Wydziału PiP. Poza pedagogiką specjalną wszystkie wykładane przedmioty związane są z określoną specjalizacją. zaocznych a także podyplomowych oraz rozszerzony program studiów spowodowały zwiększenie potrzeb kadrowych. 3). później absolwentki pedagogiki mgr Ewę Skrzetuską i mgr Zofię Palak. EWA SKRZETUSKA Tab. Prowadzone są dwie specjalności: rewalidacja niewidomych i niedowidzących oraz rewalidacja upośledzonych umysłowo. Przebieg rekrutacji na studia i liczbę absolwentów ilustruje tabela 2. Kilku pracowników naukowo-dydaktycznych nie było w stanie ich zaspokoić. Od 1978 roku prowadzone są zaoczne studia podyplomowe pedagogiki specjalnej. Prowadzili oni wykłady i ćwiczenia z psychologii dziecka upośledzonego umysłowo. które trwają trzy semestry. geografów itp.

1981/82 21 8 7 8 — 4 1982/83 32 5 12 15 1 10 1983/84 16 9 7 nie było rekrutacji . 1980/81 21 8 14 jw.było rekrutacji 1974/75 32 7 28+16" 10 o — o 1975/76 31 5 20 7 1 7 1976/77 26 4 17 7 4 8 1977/78 34 2 24 11 1 8 1978/79 31 5 28 nie było rekrutacji 1979/80 31 10 21 jw.

1984/85 nie było rekrutacji jw. *** Osoby przyjęte na studia w r. fizjologii i genetyki" oraz „rozwoju fizycznego dziecka z uwzględnieniem patologii i higieny szkolnej". a w 1975 XX-LECIE ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ. akad. Zgodnie z planem studiów studenci pierwszego roku pedagogiki specjalnej zobowiązani byli m. Ich prowadzenie powierzono antropologowi — mgr Helenie Zderkiewicz. 1989/90 są aktualnie studentami. 299 Tab. 1987/88 29 8 27 jw. in. Stanula). Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. 1989/90*** 15 2 JwRazem 406 102 281 58 7 45 * Z grupy studentów przyjętych w danym roku akademickim. kowski) oraz ćwiczenia z psychologii ogólnej. Dlatego w 1974 roku na etacie asystentów zatrudniono mgr Janinę Swól. 1974/75 do 1990/91. 1986/87 33 16 30 jw. do uczestniczenia w zajęciach z „wybranych zagadnień z anatomii.. Także do realizacji zajęć z metodyki nauczania upośledzonych umysłowo nieodzowni byli specjaliści o długoletniej praktyce w szkolnictwie specjalnym. Studenci Zaocznych Studiów Podyplomowych Pedagogiki Specjalnej . Źródło: Dzienniki studenta od r. 1985/86 24 10 19 jw. 1988/89 30 3 27 jw. rozwojowej i wychowawczej (T. ak.. 3. ** W 1974/75 był także prowadzony nabór na dwuletnie studia magisterskie dla absolwentów wyższych szkół nauczycielskich.

Ilość studentów Kwalifikacja Specjalność: rewalidacja Specjalność: rewalidacja w roku akad. niewidomych i niedowidzących upośledzonych umysłowo 1978/79 20 nie było kwalifikacji 1980/81 24 ?' ..,, jw. 1982/83 14 15 1983/84 22 18 1985/86 nie było kwalifikacji 20 : aM 1987/88 jw. 17 1988/89 jw. 20 1990/91 jw. 20 Razem 80 110 Źródło: Księga dyplomów Podyplomowego Studium Pedagogiki Specjalnej od r. ak. 1978/79 do 1990/91. Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. roku mgr Eflwarda Pasternaka. W 1977 roku w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej byli zatrudnieni pierwsi absolwenci kierunku „pedagogika specjalna". Podjęli wówczas pracę mgr Jolanta Łęczycka i mgr Andrzej Pielecki, którzy prowadzili ćwiczenia z różnych przedmiotów specjalizacji. Niektóre zajęcia z przedmiotów ogólnych musieli realizować pracownicy z innych Zakładów: Teorii Wychowania, Historii Wychowania, Dydaktyki czy Psychologii. Poza wymienionymi w tabeli nr 4 osobami zatrudnionymi w pełnym wymiarze godzin, występowała także konieczność okresowego angażowania pracowników dydaktycznych z innych uczelni. Zwykle pracowali oni na półetatu. Do nich należy zaliczyć tyflologów: dr E. Bendych i dr. T. Majewskiego, dr. B. Hoffmana — surdopedagoga i doc. dr hab. E. Dąbrowską zajmującą się pedagogiką porównawczą. W formie godzin zleconych, głównie do prowadzenia przedmiotów specjalizacyjnych (na studiach zaocznych i podyplomowych), angażowano specjalistów nie związanych bezpośrednio z pedagogiką specjalną: lekarzy okulistów, psychiatrów i prawników. W okresie 20-letniej działalności Zakład Psychopedagogiki Specjalnej wyraźnie się rozwinął pod względem liczebności pracowników i jakości efektów pracy. Następowała niewielka rotacja kadr. Powody rezygnacji pracowników z zatrudnienia były różne: przejście do innego zakładu w UMCS (3 osoby), rozwiązanie umowy o pracę przed ukończeniem rozprawy doktorskiej (2 osoby), sprawy osobiste. 300

JOLANTA ŁĘCZYCKA, EWA SKRZETUSKA Tab. 4. Stan zatrudnienia w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej w latach 1970-1990 M Rok Prac. samodzielni Prac. niesamodzielni Razem 1970 1 doc. dr hab. 1 mgr 2 1975 2 doc. dr hab. 6 mgr. 9* 1980 1 doc. dr hab. 1 dr 9 mgr. 11 1985 1 prof. dr hab. 5 dr. 11 mgr. 17 1990 1 prof. dr hab. 10 dr. 8 mgr. 19 * Od 1975 roku na stanowisku specjalisty zatrudniona jest 1 osoba — mgr Teresa Balicka. Tab. 5. Pracownicy Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej w latach 1970-1990. (stan na 31 XII 1990 r.) Lp. Imię i nazwisko Okres zatrudnieStopień Zatrudnionia w Zakładzie naukowy ny w UMCS 1. Zofia Sękowska 1970-pracuje prof. dr hab. od 1965 2. Ewa Ciećkiewicz 1970-1975 mgr od 1969 3. Józef Stachyra 1972-1974

dr Inst. Psychol. 4. Zdzisław Bartkowicz 1972-pracuje dr 5. Teresa Stanula 1973-1987 dr 6. Ewa Skrzetuska 1973-pracuje dr 7. Zofia Palak 1973-pracnje dr 8. Tadeusz Gałkowski 1974-1976 prof. dr hab. odszedł do UW 9. Janina Swól 1974-1980 mgr 10. Helena Zderkiewicz 1974-pracuje dr od 1966 11. Maria Gindrich 1975-1982 mgr 12. Róża Girej 1975-1977 mgr 13. Edward Pasternak 1975-pracuje dr 14. Zbigniew Albert 1976-1985 mgr 15. Jolanta Łęczycka 1977-pracuje dr

16. Andrzej Pielecki 1977-pracuje dr 17. Grażyna Tkaczyk 1980-pracuje dr 18. Andrzej Węgliński 1981-pracuje dr 19. Janusz Kirenko 1982-pracuje dr 20. Mirosława Markiewicz 1982-1990 mgr 21. Jerzy Pawłowski 1982-1990 mgr od 1981 22. Anna Wojnarska 1982-pracuje mgr 23. Zbigniew Tarkowski 1984-1989 dr Zakł. Logop. 24. Jolanta Kawka 1985-pracuje mgr XX-LECIE ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ... 301 25. Jolanta Ostasz 1985-pracuje mgr 26. Anna Sołtys-Chmielowicz 1986-1989 dr Zakl. Logop. 27. Alicja Olszak 1987-pracuje

— wdrożenie adaptowanego do potrzeb uczniów programu nauczania. Badania. Pasternak. dr hab. Palak. Grażyna Kwaśniewska 1989-pracuje mgr 30. Początkowo ograniczały się one do indywidualnych. Sękowska. Dział Spraw Osobowych UMCS Od momentu powstania Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej jego pracownicy podejmowali własne prace badawcze. Wśród uczniów niewidomych i niedowidzących przeprowadzano sprawdziany wiadomości i umiejętności szkolnych. „Realizacja programu nauczania i wychowania w 10-letnich szkołach dla dzieci niewidomych". dr hab. EWA SKRZETUSKA rr i. . E.? wadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów dotyczące trudności związanych z realizacją treści programowych były opracowane przez osoby prowadzące badania. Danuta Osik 1988-pracuje mgr 29. Zderkiewicz.mgr 28. Łęczycka. Z.). Pielecki. Realizowano równocześnie dwa tematy badawcze: 1. Z. Zdzisław Kazanowski 1990-pracuje mgr Źródło: Teczki akt osobowych pracowników. Tak duże zaangażowanie pracowników (Z. „Realizacja programu nauczania i wychowania w 10-letnich szkołach dla dzieci niedowidzących". — zbadanie sytuacji wychowawczej tych uczniów w środowisku szkolnym i internackim. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki upośledzonych. Sękowska (red. 2. na ogół wąskich poszukiwań empirycznych z zakresu tyflopedagogiki. H. Ich celem było: — sprawdzenie i określenie możliwości realizowania programu nauczania szkoły masowej w szkołach dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Zofii Sękowskiej prowadzone były również badania w ramach problemu węzłowego MOiW nt. lecz także z określoną sytuacją badawczą. Stanula. Podsumowania tematów badawczych wraz z proponowanymi modyfikacjami programów dokonała prof. W opracowaniach tych zawarto również wnioski i postulaty dotyczące zmian w treściach programowych poszczególnych przedmiotów w szkołach dla uczniów niewidomych i niedowidzących. Lublin 1976. Wyniki badań oraz uwagi zebrane od nauczycieli pro6 Z. Zostały one opublikowane w formie artykułów w skrypcie przeznaczonym dla studentów pedagogiki specjalnej6. Zostały one opublikowane w materiałach Instytutu Programów Szkolnych'. Pawłowski) związane było nie tylko z ich zainteresowaniami naukowymi. Sękowska. 302 JOLANTA ŁĘCZYCKA. J. Do badań tych włączyli się niemal wszyscy pracownicy Zakładu. resocjalizacji i logopedii. prowadzono we wszystkich szkołach dla dzieci niewidomych i niedowidzących na terenie całej Polski. Z. Byli oni także poddawani wnikliwym obserwacjom. T. oligofrenopedagogiki. Skrzetuska. W latach 1975-1981 roku pod kierunkiem prof. Bartkowicz. J. „Modernizacja systemu oświaty w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym". UMCS. A. E.

Pielecki) i czynnie w nich uczestniczą. rewalidacji inwalidów narządu ruchu. Sękowskiej prowadzone są prace zespołowe. także poza nim. Kraków. odbywane są praktyki studenckie oraz często hospitowane zajęcia. Pracownicy Zakładu współpracują ze szkołami dla niewidomych i niedowidzących w innych miastach (Wrocław. Na przykład Z. Palak. Zagadnienia rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w Jej najnowszej książce9. Dr E. WSiP.. grant na finansowanie tego tematu. Prof. A. W okresie wakacyjnym 1988 roku w Lublinie zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla dzieci niewidomych uczących się w szkołach masowych. 303 Ma to swoje uzasadnienie w światowych tendencjach badawczych pedagogiki specjalnej. Palak. Osik i A. W . Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej. Pielecki i E. Palak w swoich pracach badawczych analizują możliwości (i związane z nimi uwarunkowania) kształcenia osób niedowidzących i niewidomych w integracji z widzącymi. która od wielu lat jest szkołą ćwiczeń. dotyczące rewalidacji zawodowej inwalidów wzroku w Polsce. Warszawa 1990. Laski k/Warszawy) oraz z warszawskimi przedszkolami dla dzieci z zezem i niedowidzeniem jednoocznym. Przewodniczyła Zespołowi Kwalifikacyjnemu z Tyflopedagogiki do specjalizacji zawodowej nauczycieli w ODN i IKN. Olszak. Sękowska.Obecnie pracownicy Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej prowadzą badania własne w zakresie: rewalidacji niewidomych i niedowidzących. Dr A. Warszawa 1978. E. terapii zaburzeń mowy. oraz spółdzielczości niewidomych8. A. reedukacji uczniów z globalnymi i parcjalnymi deficytami rozwojowymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało tzw. W turnusach szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz ich rodziców uczestniczyły w 1989 i 1990 roku D. Pielecki) opierają się na przesłankach i rozważaniach teoretycznych. Profesor inspiruje też badania naukowe w swoim Zakładzie. Z. Aktywnie prowadzone są przez pracowników Zakładu badania uczniów niedowidzących. lecz także ściśle wiążą się z praktyką. 8 Jest członkiem Rady Naukowej przy ZG PZN w Warszawie. Skrzetuska od kilku lat prowadzi prace na temat usprawniania pisania i czytania niedowidzących oraz ich rewalidacji indywidualnej. Badania te są związane z zapotrzebowaniem środowisk inwalidów wzroku. dr A. Służy merytoryczną i metodyczną pomocą w wielu pracach związanych z rozwojem szkolnictwa specjalnego. XX-LECIB ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ. dr hab. rewalidacji upośledzonych umysłowo. Pielecki zajmuje się ich rozwojem fizycznym i motorycznym oraz metodyką nauczania w klasach starszych. Aktualnie prowadzone badania i rozważania naukowe dotyczą społecznego przystosowania absolwentów szkól specjalnych.. W Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej prof. Aktywnie włączają się do prac prowadzonych przez PZN w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami wzroku (dr Z. Warszawa. działalności Polskiego Związku Niewidomych. Z. Zakład Psychopedagogiki Specjalnej od wielu lat utrzymuje bliski kontakt z Zakładem Wychowawczym dla Dzieci Niedowidzących (obecnie Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym) w Lublinie. 9 Z. a. Z. Sękowska od wielu lat kształci i doskonali kadrę nauczycielską do szkół dla dzieci niewidomych i niedowidzących z terenu całej Polski. Skrzetuska opracowali książkę dla nauczycieli uczących dzieci niedowidzące10. a także osób zajmujących się ich wszechstronną rehabilitacją. Od roku 1990 pod kierunkiem Z. Owińska k/Poznania. Skrzetuska. którymi od lat zajmuje się kilku pracowników (Z. Bydgoszcz. 1979. Palak przeprowadziła unikalne w Polsce badania empiryczne dotyczące psychospołecznego i edukacyjnego funkcjonowania uczniów z inwalidztwem wzroku kształcących się w systemie integracyjnym. 7 Materiały Instytutu Programów Szkolnych. Prowadzone są tam badania naukowe. szczególnie ze Szkolą. które prowadziły zajęcia wychowawczo-terapeutyczne. Sękowska. re-socjalizacj niedostosowanych społecznie. Sękowska i dr Z.

Niektórzy pracownicy Zakładu zajmowali się różnymi aspektami rewalidacji osób upośledzonych umysłowo. Kawka). a także absolwenci kierunku prowadzący zajęcia muzyczno-ruchowe. Bardzo mocno zaangażowany jest w działalność Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem. Dr A. Węgłiński współpracuje z Sądem Rejonowym w Lublinie. J. E. a poświęconych rehabilitacji inwalidów w Polsce. Stanula. Pielecki. I tak J. Łęczycka i G. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy SOSW nr 1. WSiP. D. Pasternak i G. biorą też udział w imprezach szkolnych oraz międzyszkolnych (olimpiady sportowe. J. Pasternak byl też przewodniczącym Zespołu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki do stopni kwalifikacji zawodowej nauczycieli w ODN. Wyniki badań własnych pracownicy zespołu oligofrenopedagogiki prezentują w formie rozpraw i artykułów w czasopismach specjalistycznych lub podczas konferencji naukowych. Kirenko. Warszawa 1991. Kwaśniewska podjęli analizę wybranych zagadnień metodycznych kształcenia upośledzonych umysłowo.. przez sprawowanie opieki logopedycznej nad wychowankami przedszkola dla dzieci pracowników UMCS oraz okresowe doskonalenie logopedów — praktyków. Realizowana. Łęczycka prowadzi prace terapeutyczne z dziećmi autystycznymi.). Pielecki. Prace badawcze tego zespołu obejmują także rehabilitację osób ze złożonymi upośledzeniami. który aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych organizowanych przez TWK. Tematyką logopedyczną uwzględniającą przede wszystkim terapię zaburzeń mowy zajmowali się dr Z. Osik jako wychowawca. sprawuje opiekę kuratora nad nieletnimi. E. W tych placówkach pracownicy Zakładu i studenci prowadzą badania empiryczne. (jako instruktor pisma wypukłego). Na terenie Lublina należą do nich: Przedszkole Leczniczo-Wychowawcze. ona była nie tylko w pracach badawczych. Soltys-Chmielowicz. 10 A. in. Szkoła Podstawowa nr 26 (pełni rolę szkoły ćwiczeń). Palak. Bartkowicz. Skrzetuska. Węgłiński prowadzi badania nad skutecznością oddziaływań resocjalizacyjnych w dwu przeciwstawnych środowiskach wychowawczych — zakładach zamkniętych typu zakład poprawczy i wychowawczy oraz w warunkach wolnościowych. E. Tarkowski i dr A. „Szkoła Życia" przy SOSW nr 2 oraz istniejąca drugi rok Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Zawodu przy SOSW nr 3. XX-LECIE ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ. E. Nauczanie niedowidzących w klasach Ą-8. przeglądy zespołów artystycznych itp. EWA SKRZBTUSKA c u Specyfika prowadzonych badań pracowników oraz działalność dydaktyczna wymagają ścisłej współpracy z placówkami kształcącymi dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo. Zagadnieniami resocjalizacji od początku swojej pracy naukowej zajmował się dr Z. Byl również przewodniczącym Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego z pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej w ODN w Lublinie. Tkaczyk prowadziły prace nad stymulacją rozwoju umysłowego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Interesuje go ocena osobowościowych uwarunkowań wykolejania społecznego nieletnich oraz wpływ sfery emocjonalnej na zachowanie i postawy wychowanków instytucji resocjalizacyjnych. Ostasz rozwija swoje zainteresowania i badania nad usprawnianiem dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. lecz również w działalności praktycznej m. » Rewalidacją inwalidów narządu ruchu i pracami z nią związanymi zajmuje się dr J. Pracownicy Zakładu specjalizujący się w tyflologii kilkakrotnie wyjeżdżali na staże naukowe do Zakładu Tyflopedagogiki w WSPS w Warszawie (T. Studenci odbywają tam praktyki oraz hospitują zajęcia.. a. A. 305 . Kawka. 304 JOLANTA ŁĘCZYCKA. Skrzetuska. J. Z. A. za którą w 1990 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.turnusie tym uczestniczyła J.

dr hab. a także pracowników innych wyższych uczelni. przynajmniej częściowo zaspokajają w tym względzie potrzeby nauczycieli szkól specjalnych. Kirenko — Psychospołeczne przystosowanie osób z paraplegią. Pracownicy Zakładu za swoją działalność naukową.Przedmiotem zainteresowań i badań pedagogiki specjalnej są. Imię Tytuł rozprawy doktorskiej Promotor Miejsce i rok i nazwisko 1. również. Istnieje olbrzymia potrzeba zajęcia się nimi. Tarkowski oraz G. Bartkowicz — Nieletni z obniżoną sprawnością umysłową w zakładzie poprawczym. które ukazały się w Wydawnictwie UMCS i oficynach ogólnopolskich (tabela 7). UMCS 1972 . Prowadząc prace badawcze nad formami i metodami pracy reedukacyjnej. Otrzymywała nagrody w UMCS i odznaczenia poza Uniwersytetem 306 JOLANTA ŁĘCZYCKA. Skrzetuska. Z. dr hab. O wartości poznawczej i naukowej wspomnianych rozpraw świadczy fakt opublikowania znacznej ich części przez Wydawnictwo UMCS. W latach 1970-1990 otrzymali 30 indywidualnych nagród Rektora UMCS oraz dwie nagrody zespołowe (I i II stopnia).). Kwaśniewska. Józef Rozwój zdolności do uogólniania doc. Z. itp. uczące się w szkołach masowych i specjalnych. Do grupy tej należy zaliczyć następujące prace: Z. 6. Rozpra\ /y doktorskie pracowników Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej Lp. Sękowska. iż Zakład Psychopedagogiki Specjalnej. Palak — Obraz własnej osoby młodzieży niewidomej. Sękowska sześć nagród II i III stopnia). dzieci z globalnymi i parcjalnymi deficytami rozwojowymi. Prof. EWA SKRZETUSKA U-. (1988) E. Zagadnieniami reedukacji tych uczniów od dłuższego czasu zajmują się E. dydaktyczną i społeczną byli wyróżniani i nagradzani. Pasternak — Zachowanie przystosowawcze uczniów lekko upośledzonych umysłowo. Sękowska była promotorem rozpraw doktorskich 9 pracowników Zakładu. (1988) J. na terenie kraju odgrywa. wychowawców. Problematyka rozpraw doktorskich uzależniona była od indywidualnych zainteresowań badawczych doktorantów i od zapotrzebowania zgłaszanego przez określone społeczności (nauczycieli. Tabela 6 zawiera dane dotyczące doktoratów nauczycieli akademickich Zakładu. szkól masowych oraz rodziców tych dzieci. (1984) Z. (1991) Działalność naukowa pracowników Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej prowadzona od początku jego powstania znalazła swój wyraz także w postaci licznych publikacji indywidualnych i zbiorowych wykorzystywanych przez studentów w procesie dydaktycznym. Uzyskali również nagrody Ministra (Z. dr hab.Tab. Z. publikując artykuły na ten temat. W Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS do 1990 roku zostało przeprowadzonych 16 przewodów doktorskich z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii defektologicznej. a także Krzyże Zasługi (sześć razy). istotną rolę w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Szczególnie wyróżniana za swą wieloletnią i szeroką działalność była prof. rehabilitantów. Nie ulega więc wątpliwości.

Sękowska podstawową 5. Sękowska podstawową 4. Sękowska 2. UMCS 1981 akceptacji młodzieży kończącej szkolę Z. UMCS 1981 Stanuła ży niewidomej kończącej szkołę Z. dr hab. Sękowska nością umysłową przebywających w zakładzie poprawczym 3. Teresa Zachowanie przystosowawcze młodzieprof.Stachyra w myśleniu dzieci głuchych Z. dr hab. dr hab. Edward Zachowania przystosowawcze uczniów prof. dr hab. Zofia Palak Obraz własnej osoby i poziom samoprof. Zdzisław Agresja a cechy emocjonalnoścł u nieprof. UMCS 1978 Bartkowicz letnich przestępców z obniżoną sprawZ. UMCS 1982 .

Sękowska w zachowaniu 9. Siciński ski 1985 8. UMCS 1983 Skrzetuska o różnym stopniu utraty wzroku Z. WrocławTarkowski pośledzonych umysł. Zdzisław Struktura wypowiedzi ustnej dzieci udoc. Grażyna . Sękowska kształcących się w klasach II szkól specjalnych 7. Andrzej Rozwój fizyczny i motoryczny prof.Pasternak upośledzonych umysłowo w stopniu Z. UMCS 1986 Pielecki uczniów niedowidzących a zaburzenia Z. dr hab. Ewa Poziom rozwoju społecznego uczniów prof. U. w stopniu lekkim B. dr hab. dr hab. Sękowska lekkim przebywających w zakładach wychowawczych 6.

Korelacja procesu uogólniania doc.P. Jolanta Rozwój rozumienia pojęć społecznych prof. Monej w procesie nauczania skwa 1986 10. Sikora loński stopniu lekkim Kraków 1986 11. UMCS 1987 Łęczycka przez uczniów upośledzonych umyZ. dr hab. U niw. Andrzej Zmiana poziomu zdolności adaptacyj- . Nauk Tkaczyk u uczniów klas I—III ze szkoły specjalJ. Janusz Poziom psychospołecznego przystosoprof. Uszakow Pedagog. dr hab.dr hab. JagielZderkiewicz dziewcząt upośledzonych umysłowo w P. Sękowska słowo w stopniu lekkim 12. dr hab. UMCS 1988 Kirenko wania osób z paraplegią w świetle ceT. Helena Badania antropologiczne chłopców i prof. Akad. Gałkowski lów rewalidacji 13.

Z. dr hab. Sękowska warunkach zamkniętych i otwartych jak: Odznaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1971). W UMCS prowadziła trzy przewody habilitacyjne pracowników naukowych: prof. J. Medal XXX-lecia PRL (1974). Medal Komisji Edukacji Narodowej (1973). 7.prof. Publikacje Pracowników Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie w latach 1970-1990 Lata wydania Pozycje (zwarte) Artykuły w czas. książkowe krajowych zagranicznych 1970-1974 2 17 — 1975-1979 5 33 3 1980-1984 5 66 1 1985-1990 10 98 3 Ogółem 22 214 7 Źródło: Sprawozdanie z działalności naukowej pracowników Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej UMCS od 1970 do 1990 r.. dr hab. dr hab. J. Krzyż Odrodzenia Polski (1978). Artykuły w czas. lecz i na terenie całego kraju. Gałkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. St. dr hab. Sękowska recenzowała ponad 20 prac doktorskich z zakresu pedagogiki specjalnej przygotowywanych w różnych . 307 Tab. Brała bowiem udział w opiniowaniu dorobku naukowego kilku osób ubiegających się o tytuł naukowy profesora. Zofia Sękowska ma bardzo duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej nie tylko w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. T. Stawowy-Wojnarowskiej z Instytutu Programów Szkolnych. dr hab. prof. Pańczyka z WSPS oraz doc. UMCS 1989 Węgliński nych u nieletnich resocjalizowanych w Z. Nagroda im. Kawalerski XX-LECIB ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ. Konarskiego za pracę naukową w dziedzinie pedagogiki (1988). Uczestniczyła w 14 przewodach habilitacyjnych w różnych krajowych wyższych uczelniach.. Prof.

Przewodniczyła Radzie Naukowej PZN i Kolegium Redakcyjnemu specjalistycznego czasopisma „Szkoła Specjalna". W listopadzie 1986 roku Zakład Psychopedagogiki Specjalnej zorganizował w Lublinie krajową konferencję naukową nt. Sękowską (red. „Hohenzollerische Zeitung" 43 nr 125. W ramach współpracy międzyuniwersyteckiej studenci pedagogiki specjalnej. Wielokrotnie powoływano Profesor Z. 11 Deutsch-polnisches Hochschulseminar. Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej. Wyd. Lóve z RFN. studentów i dzieci upośledzonych umysłowo. które zostały opublikowane jako materiały z konferencji12. a także systemom i metodom kształcenia . EWA SKRZETUSKA pedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie a Instytutem Pedagogiki Specjalnej i Leczniczej w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim. Lublin 1990. upośledzonych umysłowo (Insbruck. lecz również w szkołach specjalnych z udziałem gości. Ołomuniec. 12 Z. wraz z kierownikiem Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej — Zofią Sękowską w 1987 i 1989 roku uczestniczyli w polsko-niemieckich seminariach naukowo-szkole-niowych. Była członkiem Komisji w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Z. Cramer i E. W listopadzie 1985 roku pracownicy Wolnego Uniwersytetu w Berlinie prof. Sękowską wraz z grupą studentów kierunku „pedagogika specjalna" uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Specjalnej i Leczniczej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie Zachodnim. Berlin). W ramach wymiany doświadczeń pracownicy tegoż Uniwersytetu byli zapraszani do Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej. 309 „Modele kształtowania mowy u dzieci z uszkodzonym słuchem". Schóter prowadzili wykłady i seminaria z zakresu metodyki wychowania muzycznego. przewodniczyła Komisji Naukowo-Dydaktycznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Komisji Programowej MNSzWiT. 2 Juni 1987.). Studenci pedagogiki specjalnej wraz ze studentami niemieckimi brali udział w zajęciach warsztatowych w Bisinger (RFN)11. W konferencji tej oprócz przedstawicieli nauki z krajowych ośrodków naukowo-badawczych i uniwersytetów brali również aktywny udział goście zaproszeni z uczelni współpracujących z naszym Zakładem. WSiP. Współpraca z zagranicą Problemy związane z kształceniem kadry dla szkolnictwa specjalnego oraz zagadnienia rewalidacji osób upośledzonych umysłowo przyczyniły się między innymi do nawiązania ścisłej współpracy między Zakładem Psycho308 JOLANTA ŁĘCZYCKA. Były to również seminaria poświęcone metodyce nauczania upośledzonych. Prof. głuchych (Warna). Zajęcia muzyczne odbywały się nie tylko na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Detlev Cramer wraz z Reinerem Esserem prowadzili tygodniowe seminarium z metodyki nauczania zajęć technicznych młodzieży upośledzonej umysłowo. Sękowska na recenzenta wydawnictw regionalnych i centralnych (PWN.krajowych uczelniach. Brała udział w otwarciu wystawy dotyczącej przebiegu i wyników prac powstałych w ramach polsko-niemieckich seminariów zorganizowanych w latach 1987-1989. WSPS). z udziałem prof. UMCS. Wygłosili referaty. W zajęciach uczestniczyli studenci pedagogiki specjalnej. biorący aktywny udział w seminariach metodycznych. XX-LECIB ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ. Sękowska uczestniczyła w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych problemom osób niepełnosprawnych. I. „Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej". *? W 1988 roku Zakład Psychopedagogiki Specjalnej wraz z Zakładem Logopedii UMCS uczestniczył w organizowaniu konferencji naukowej nt.. PZN. gdzie prowadzili otwarte wykłady oraz seminaria dla studentów pedagogiki specjalnej. Dwukrotnie (w 1987 i 1990 roku) prof. niewidomych i niedowidzących (Berlin). Z. W kwietniu 1990 roku prof. D. była też promotorem 16 rozpraw doktorskich — głównie z zakresu tyfiopedagogiki i tyflopsycho-logii..

Berlin). Tarkowski oraz dr A. Clausem Beckerem z Uniwersytetu im. EWA SKRZETUSKA Towarzystwa do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym. trwa on do dzisiaj). Dr H. trzeci — powstawanie prac naukowych i w następstwie tego dużo publikacji. Humboldta w Berlinie (NRD). Humboldta w Berlinie (b. Z. Na szczególną uwagę zasługuje udział Z.specjalnego niepełnosprawnych (Karlove Vary. W 1989 r. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej i Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Pielecki (1987). Hercena w Leningradzie odbywali dr Z. drugi — poszerzonej i specjalizującej się działalności dydaktycznej. Sękowskiej w konferencjach i seminariach organizowanych w Berlinie Zachodnim. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Podsumowanie Rozwój ośrodka naukowo-badawczego pedagogiki specjalnej w Lublinie. Kilkumiesięczne staże w Katedrze Tyfłologii Instytutu Pedagogicznego im. Europaischen Blindenunion. W konferencjach logopedycznych i foniatrycznych uczestniczył dr Z. Prof. Zderkiewicz jako członek Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego uczestniczyła w konferencjach ekologicznych człowieka (Rzym 1984. Wedella — zwolennika systemu integracyjnego niepełnosprawnych i na miesięcznym stażu w Instytucie im. natomiast dr G. Hercena w Leningradzie (1984). które wyznaczały zakres działań dydaktycznych w dziedzinie kształcenia nauczycieli. a w związku z tym zwiększonego zakresu indywidualnego rozwoju precyzowania zainteresowali pracowników oraz podejmowania zespołowych badań naukowych (głównie w latach 1975 — 1985. które dotyczyły porównania efektywności kształcenia specjalnego w systemie integracyjnym (RFN) i segregacyjnym w aspekcie adaptacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych. Prof. Wiązał się on z poszerzaniem działalności dydaktycznej i współpracą ze środowiskiem. Budapeszt. Palak (1986) i dr A. Pracownicy Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie są członkami zagranicznych towarzystw naukowych. Był odpowiedzią na wzrastające potrzeby społeczne. artykiilów naukowych i referatów na konferencjach naukowych (od 1978 roku). Zderkiewicz jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego. Hercena w Leningradzie (studium aspiranckie). . Uczestnictwo niektórych pracowników Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej w międzynarodowych konferencjach naukowych związane było z ich zainteresowaniami naukowymi oraz badaniami własnymi. Sękowska należy do: European Regional Committee of the World Council for the Welfare of the Blind (Berlin). dokonywał się jednak systematycznie. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Tkaczyk brała udział w konferencji naukowej z zakresu oligofrenopedagogiki w Leningradzie (1989). Pracownicy Zakładu odbywali także staże naukowe za granicą. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Problematyka ta jest niezmiernie ważna i aktualnie stanowi podstawowy problem w dziedzinie pedagogiki specjalnej. dr hab. W rozwoju tym można wyodrębnić cztery wzajemnie przenikające się okresy: pierwszy — tworzenie się zrębów Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej i kadry naukowej (lata 1965-1975). Sękowska współpracowała również z prof. Towarzystwo do Walki z Kalectwem. Tkaczyk w latach 1983-1986 przebywała w Instytucie im. NRD) opracowując w latach 19831988 hasła z zakresu pedagogiki specjalnej do Międzynarodowego Słownika Pedagogiki Specjalnej. International Labour Office. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. działalność wydawnicza w postaci skryptów. Dr Z. Większość pracowników Zakładu należy i uczestniczy w pracach krajowych towarzystw naukowych takich jak: Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Berlin Zachodni. G. Madryt i Lizbona 1986). czego wyrazem były zmiany organizacyjne i osobowe. Pielecki. Światowej Rady Pomocy Niewidomym. Dr H. Z. mimo że nie przebiegał w sposób łatwy. Międzynarodowego 310 JOLANTA ŁĘCZYCKA. Bartkowicz przebywał na dwiitygodniowym stażu w Londynie (1985) u prof. odbyła 2-tygodniowy staż w Uniwersytecie im.

której w tym miejscu składam podziękowanie. ta zaś jest najbardziej skuteczną. działalność naukowa i osobowość jego Twórczyni i Kierownika prof. różne inwalidzkie zakłady pracy. widzącym.. Leszek Prorok WSPOMNIENIE 0 MODEŚCIE SĘKOWSKIM1 Przedruk: „Więź" 1976 (7-8) Zetknął mnie z nim przypadek zwyczajny w literackiej egzystencji. dobijania się pozycji czynnego członka społeczności. całkowicie zradiofonizowanym. zaś słuchowisko „Smukły głos" później znacznie zainteresowało dział dramaturgii radiowej BBC. ilekroć zeń korzystam dla nazwania w skrócie tych zawiłych. które po zwykłych publikacjach drukowała brajlowska prasa Polskiego Związku Niewidomych. Słuchanie muzyki i lektury książek pomaga w pracy zatrudnionym w różnych działach wytwórczych. wypiliśmy kawę u prezesa. znany tak dobrze z wielu spotkań w różnych stronach kraju. znaczonych najczęściej tragicznymi przeżyciami wysiłków powrotu między ludzi. który nie jest ciężarem. Podczas mego pobytu w Poznaniu przez kilka lat współpracowałem dość blisko ze środowiskiem niewidomych wielkopolskich. Stworzony przez Nią ośroXX-LECIE ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ. Okres ten trwa od 1985 roku. którą emanowała w dyskretny sposób osobowość prezesa Modesta Sękowskiego. odwiedziłem wiele razy ich wzorową szkolę w Owińskach. której dzieje poznałem później. nr 6. Coś z mych pierwszych utworów pamiętali ponoć niewidomi czytelnicy prasy brajlowskiej w Lublinie. kierowniczka filii bibliotecznej. Łopacińskiego na jednym ze spotkań autorskich rozmawiałem z bibliotekarzami. „Biała laska" trafiła do pism niewidomych w Austrii i NRD. który oczekiwał na gości w swoim gabinecie. 452454. a równolegle działania na rzecz środowisk niepełnosprawnych (zwłaszcza w zakresie tyflologii) w skali regionalnej oraz w skali kraju. BIBLIOGRAFIA T. 311 dek naukowy w Lublinie wywiera. do poruszania się po świecie i do owocnej aktywności. Stanula. Główne kierunki pracy naukowo-hadawczej Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej UMCS. drogą ich rehabilitacji społecznej i zawodowej. w „Szkoła Specjalna" 1984. Głowackiego. Używam tego powszechnie już przyjętego określenia z wewnętrznym oporem: medyczny i sądowy podźwięk słowa „rehabilitacja" razi mnie.czwarty — zwiększona wymiana doświadczeń z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi poprzez organizowanie konferencji naukowych. Jest Ona znaczącą postacią w środowisku naukowym pedagogiki specjalnej i psychologii defektologicznej w Polsce. zabarwiła tym razem od początku osobliwa wielce i zniewalająca do pierwszych chwil styczności atmosfera. wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów. zaproponowała mi gawędę o którejś z egzotycznych podróży w spółdzielni niewidomych. Po imprezie pani Jadwiga Racka. Na kształt i rozwój ośrodka naukowo-dydaktycznego pedagogiki specjalnej w Lublinie zasadniczy wpływ wywarły zainteresowania. Jako gość lubelskiej Biblioteki im. . 314 LESZEK PROROK dotknęło najcięższe inwalidztwo. Zofii Sę-kowskiej.. od wielu lat ofiarna lektorka niewidomych. a nawet ich letnie obozy sportowe. Zażyłość ta przyniosła mi kilka opowiadań o niewidomych. duży wpływ na zakres i kierunki badań naukowych w tej dziedzinie w kraju. Zanim pani Racka ulokowała mnie w studio zakładowym i zapowiedziała gawędę. dr hab. lecz sam jej zapewnia wartości. jest dużym zakładem. s. których 1 Materiały odnoszące się do biografii i działalności spółdzielczej oraz społecznej Modesta Sękowskiego zawdzięczam rodzinie zmarłego. Spółdzielnia Lubelska przy ul. obok WSPS w Warszawie. H. Twarze niewidomych ukazują z reguły wyraz skupienia zdradzający nam. stan czujnego napięcia potrzebny tym ludziom. Wstępny rytuał wizyty literackiej.

. o pociągłej. On „uważał" tylko. Czesława. najwęższym kręgu obejmował ludzi. najczęściej lekko uśmiechniętej twarzy. na zmaganiu się z przeciwnościami — nigdy nie nakazywał. ani współpracownikom z dyrekcyj-nego sztabu spółdzielni. . przymiotom. sprawia. nie narzucał swej osobowości ani gościowi. kiedy celem aktywności ludzkich staje się zachłanność mnożenia wszystkiego bez miary: dóbr.. Jeżeli mógłbym przytoczyć wzorcowe przykłady działania i osiągania trudnych celów środkami ubogimi — środki Modesta Sękowskiego zajęłyby tu jedno z miejsc naczelnych. Świat ów. otwartością ogarniał jednak. co od pierwszej rozmowy iiłatwilo porozumienie. który po wielu latach pracy w majątkach ziemskich osiadł na drobnym gospodarstwie w Barminie. otrzymywałem nieraz dobrą poglądową lekcję godnej. nie polecał w sposób władczy. Lubił pytać. Sękowski. zarówno przy pierwszym spotkaniu. w Luboradzu na Ziemi Ciechanowskiej jako syn wiejskiego stelmacha. Przez cale życie borykał się z niedostatkiem. skromnej. nie tylko lubelskich. wyszukanie wspólnych znajomych. Ową. w swym codziennym. tak dzięki swym wewnętrznym. naturalny przywódca określonej wspólnoty. czy stosowanie ich opierało się na świadomie przyjętej metodzie działania człowieka mądrego uczonością studiów i różnorakich. tak byl fascynujący. o których prezes rozumnie i serdecznie się troszczył: pracowników zakładu. na pewno zaś niesłusznie nieuwagę na sygnały zewnętrznego świata. Wydaje mi się. Nie umiałbym natomiast powiedzieć. Modest Sękowski urodził się 25 XII 1920 r. wysoki. środków oddziaływania na innych według zasad takie czy innej. chwil i spraw podobnie przeżytych. którzy się z nim stykali. interesował się wszystkim. pozostawiając troje małych dzieci. świat cały. któremu cale życie. zawsze ściszonym i miękkim. jak również dzięki swej humanistycznej — z tytułu studiów — formacji. sprawdzonej socjologicznie. czasem na wyrost. że na wszystkich. rozumnej prośby. choć w wyniku przepalenia rogówek. o którego zniewalającej sile musiałem rozmyślać nieraz. menedżerów w dobrym także stylu. stan głębokiej. trudnych doświadczeń życia. który nie dozwala w wesołości zatopić spraw zasadniczych. zachowały jednak intensywnie błękitną barwę. od chwili gdy człowiek wkracza w dojrzałość duchową. ważne one i znamienne w czasach. iż przypisujemy im. gdy go już zabrakło. Matka chłopca. Ów wyraz twarzy u Modesta Sękowskiego. żartował chętnie choć z umiarem. gdyż oczy jego. jak i później. zabiegów. rozgłosu. zbrojnej wszelako w nieustępliwość. upłynęło na prowadzeniu innych na walce o sprawy niewidomych. co uwydatniało osobliwość kontaktu z tym człowiekiem. Szczupły. więc zasób wiedzy o życiu i o problemach współczesności miał ogromny. czy też było nieuświadomionym sposobem manifestowania osobowości człowieka. W kontakcie z człowiekiem. zdawał się jednakże ustępować pierwszeństwa wyraźnej. powściągliwej. Modest Sękowski oddziaływał nade wszystko głosem. na ile słusznie — wtedy. wiadomo zaś. wszystkich niewidomych. nade wszystko zaś prosił. nieco zmętniale. przynajmniej nigdy o tym nie słyszałem. mimo że znaczonej trudnymi do uchwycenia przejawami otwartości na sygnały zewnętrzne. dosłyszeć. WSPOMNIENIE O MODEŚCIE SĘKOWSKIM 315 a którego zagadkę wyjaśniłem sobie — nie wiem. których oczy najczęściej zakrywa ciemne szkło okularów. wiecznej zadumy. środków ubogich. przeniknąć.Owa postawa czujnego skupienia widoczna na twarzach ludzi. który dawkować umie rutynowy zwierzchnik. wrodzonym lub uformowanym w trudzie życia. zachcianek. Często dziś rozmawia się o moralnym awansie tzw. Stanisława. ofiary. nęcącej pragmatycznymi rezultatami technik społecznych. nie musiał nosić okularów. Prawie mój rówieśnik. Zazwyczaj bowiem rzecz się ma całkiem przeciwnie. jaka płynąć może tylko z niewzruszonej wiary w słuszność własnego wysiłku. że skłonności podobne znamionują często autentycznych przywódców. który zdziałał tyle. na ile zdoła się go objąć. zmarła w 1925 r. choć obecny. spalających się w działaniu. że coś powinno mieć taki lub inny przebieg. podminowanych ustawicznie — w stosunku do otoczenia — nadwyżkami niewyżytej energii. ilekroć go odwiedziłem.

Kończył trzecią klasę. W 1943 r. założonym przez dr Marię Grzegorzew-ską. a nawet chodzenie na szczudłach. Mimo zabiegów szpitalnych wzroku nie odzyskał. Pośród nowych kolegów Sękowski wykształcił szybko zmysł orientacji. Niebawem między samotnym zupełnie chłopcem a jego opiekunem nawiązała się głęboka przyjaźń. że pełną pieczę nad nim przejmie towarzystwo Opieki na Ociemniałymi. oni też posunęli eksperymentowanie na polu przystosowania niewidomych do życia o krok dalej. . kopał groby dla zmarłych. Henryka Ruszczyca. Opóźnienie pomocy lekarskiej spowodowało ich całkowite zbliznowacenie i zmętnienie. Rejtana i uczęszczali tam do wybuchu wojny. do cośkolwiek kalece. przede wszystkim jednak — zdolność do nauki. W roku szkolnym 1919/20 kierująca Zakładem w Laskach matka Czacka podjęła owocny w skutkach eksperyment. zdali egzamin do gimnazjum im. gdzie istniał również zakład dla niewidomych. nie zabrakło w nich i Sękowskiego. do uprawiania sportów. W okresie wojny Sękowski przebywał także czas jakiś w Żulowie na WSPOMNIENIE O MODEŚCIE SĘKOWSKIM 317 Lubelszczyźnie. gdzie interesowano się podobnym przypadkami. a także rannych i chorych ze szpitala polowego. W Zakładzie przyjęła go siostra Martyna i zaprowadziła do niewidomych rówieśników już 316 LESZEK PROROK u pogodzonych z losem. przenosił rannych. takich jak biegi. że to nieprawda i że musi rozpaczliwie walczyć sam o prawo do przyszłości. następnie zaś uczyli się na tajnych kompletach. Podczas wojny pracował w zakładzie szczotkarskim w Laskach. za którą trzeba płacić. Z rocznika Modesta dwaj chłopcy. którym środowisko rodzinne nie było w stanie zapewnić należytej opieki w trudach powrotnej drogi do świata. że dotknięci utratą wzroku do końca życia pozostają ciężarem otoczenia. Udało mu się wysłać list z opisem położenia do swego wychowawcy w Laskach. Przed wypadkiem chłopiec uczył się w szkole odległej od domu pięć kilometrów. dokonano mu resekcji żołądka w Szpitalu Ujazdowskim. Ten zjawił się u Sękowskich i zabrał Modesta gwarantując macosze. 1944 Modest Sękowski złożył egzamin maturalny. że do Lasek po wakacjach nie wróci. a gdy w sierpniu 1944 — z decyzji matki Czackiej — cały Zakład dołączył się do akcji powstańczych. Macocha. w tym także on. pozostało mu tylko poczucie światła. pozwalające odróżniać dzień od nocy. który zmniejszyć może tylko żebractwo. szukano ich po lecznicach. W r. którym żywiono setki ludzi szukających schronienia w Zakładzie Niewidomych. Dzieliła z wielu mieszkańcami wsi zakorzenione przekonanie. W swoich wspomnieniach zachował na cale życie uczucie potwornego bólu.W wieku lat jedenastu Modest uległ wypadkowi: poparzył rogówki oczu wapnem. która przetrwała lata. Po wyjściu ze szpitala Modest trafi] do Zakładu w Laskach. Zdolny. T. ambitny chłopak wiedział. Po trzech latach pobytu w Zakładzie czternastolatka odumarł ojciec. Musiał szybko opanować umiejętność posługiwania się alfabetem Braille'a. Kiedy zburzona elektrownia warszawska zaprzestała dostawy prądu. posyłając pierwszych wychowanków do seminarium nauczycielskiego. Z kręgu tych ludzi rekrutowali się nauczyciele Modesta. Tam zachorował ciężko na owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kontynuowali oni następnie studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. aby przejść do czwartej klasy. chłopiec wraz z kolegą podjął się ręcznego wyrabiania ciasta na chleb. dobrze czytał i pisał. Życie w gromadzie przywraca szybciej równowagę niżeli wszelkie słowne pociechy. zdecydowała. pełna niewiary. zwłaszcza gdy chodziło o dzieci. gdy odklejano mu powieki od poparzonych gałek ocznych. Wybijających się absolwentów szkoły powszechnej w Laskach skierowano do normalnych szkół ogólnokształcących. co w tym stanie kalectwa posiada niemałe znaczenie. że nauka w odległej szkole. zdolność do zabaw. Modest pracował tam z innymi niewidomymi jako sanitariusz.

Związek Samopomocy Chłopskiej. Ilość pozbawionych wzroku wzrosła znacznie po wojnie. PCK oraz sieć parafialną. Dar łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi. Henryk Ruszczyc postawił przed swym młodym. zgłoszenia. zaangażowaną czynnie we współpracę ze środowiskiem niewidomych.W końcu 1945 r. Równocześnie wszczął starania obejmujące rady narodowe. bez środków pieniężnych. wśród nich zatem również niewidomym. na którą obok historii i pokrewnych dziedzin humanistyki składała się także znajomość języków obcych — wszystko to pozwalało mu przezwyciężać nieruchawość. o lokowanie dzieci w szkołach. W tym celu sam penetrował szpitale szukając wypadków podobnych do własnego losu w młodości. opierał się za to na lekturze tekstów. Szczególnie dotkliwie pieniła się ta bolączka wśród ludności wiejskiej. pozwalało przebijać się przez komplikacje formalne. Dzieło życia Modesta Sękow-skiego powoli oblekało się w kształty dostrzegalne nie tylko w środowisku niewidomych. Równocześnie z działalnością społeczną rozpoczął studia historyczne na KUL. Było to zadanie nad wyraz trudne. Przełamywał je długo. ukształtowanym już pod względem charakteru przyjacielem odpowiedzialne zadanie — próbę związania w aktywne środowisko niewidomych w Lublinie i wprowadzenie ich do społeczeństwa na zasadzie pełnosprawnego partnerstwa oraz prawdziwej przydatności. czy da sobie radę ze studiami. nieskazitelna uczciwość i powszechnie znana bezinteresowność. a wreszcie duża wiedza. byl bowiem pierwszym niewidomym studentem w Lublinie i jednym z pierwszych w Polsce. którzy ponadto korzystali z rent wojskowych. Jeszcze przed końcem roku Sękowski zorganizował zebranie założycielskie spółdzielni niewidomych i po uporaniu się z formalnościami natury prawnej przystąpił do organizowania produkcji w tradycyjnej dziedzinie rzemiosła niewidomych — szczotkarstwie. a także osoby. Jedynym kapitałem akcji był entuzjazm Modesta i jego plany. Przełamał u wielu wątpliwości. Dwudziestopięcioletni wychowanek Lasek i gimnazjum Rejtana przystąpił wraz z kilku innymi inwalidami do organizowania ośrodka niewidomych na nieznanym dla siebie terenie lubelskim. Doprowadził do pierwszej rejestracji i wydał biuletyn informujący niewidomych oraz ich opiekunów o możliwościach uzyskania pracy i opieki ze strony spółdzielni. Niebawem otrzymał pierwsze zapytania. Pojęcie szerokiej rehabilitacji społecznej tej kategorii ludzi nie istniało. Kierunek ten nie wymagał ćwiczeń i przyrządów. o organizowanie specjalnej pomocy lekarskiej. Te z kolei wymagały jego zabiegów o przydziały mieszkań. które utraciły wzrok w wyniku chorób i nędzy czasów okupacji. Krótkimi wzmiankami w prasie popularyzował działanie spółdzielni i przedstawiał jej potrzeby. dar przekonywania i jednania sympatii. minimalizm i doraźny zakres perspektyw w ocenach spraw. Do inwalidów wojskowych doszły ofiary bombardowań i ostrzałów. zmuszał więc do korzystania z lektorskiej pomocy ludzi do318 LESZEK PROROK rO brej woli. podbijając ich żarliwością działania i zapałem zamierzeń. czy uda mu się posiąść wiedzę rzetelną i dojść do naukowej samodzielności. kultura osobista. prośby o pomoc. Studia ukończył w 1951 r. który dla wysłanej z Lasek ekipy uzyskał od władz Henryk Ruszczyc oraz posiłki w stołówce PCK. pierwszą pomocą — niewielki lokal. Tych Modest Sękowski skupiał zawsze wokół siebie. . zmierzające do ewidencji wszystkich pozbawionych wzroku na terenie województwa lubelskiego. Jedynym jej bardziej wyraźnym kształtem w okresie międzywojennym były koncesje na sprzedaż wyrobów monopolowych przyznawane inwalidom wojennym. o które walczył. zatory biurokratyczne. zaś racjonalna nad nimi opieka nie miała w naszym kraju tradycji. W czasie ich trwania ożenił się z koleżanką uniwersytecką. owa pełna wewnętrznego skupienia nieustępliwość w występowaniu o sprawy słuszne — bez względu na stopień ich trudności.

Spółdzielnia lubelska uruchomiła dział elektrotechniczny. którego byl inicjatorem. a także bloku socjalnego (1969) przy ul. Dwadzieścia kilka innych podobnych placówek w całym kraju korzystało i korzysta nadal z doświadczeń Modesta Sękowskiego. niezależnie od jego aspektów wychowawczych czy rozrywkowych. Myślę. który na miejsce projektów ziszczonych stawiał nowe. wiedziałem przecież ile ma obowiązków. palników do łazienkowych piecyków gazowych. 20 tys. Do dziś współpracownicy wspominają. Prezes spółdzielni wykroczył w zatrudnianiu inwalidów pozbawionych wzroku poza ich tradycyjną szczotkarską branżę. że harmonia myśli i czynu. Modesta Sękowskiego. jak Towarzystwo Walki z Kalectwem. 900 milionów zl. sprawozdawczy. Polski Komitet Zapobiegania Ślepocie. nakazał odpowiednie zmiany. ale z dawna obmyślane. Nie oddaje też wielkiego zrozumienia tego człowieka dla wartości duchowych. aby wypadła jak najlepiej. Nie szczędził czasu i sił na pracę w innych stowarzyszeniach. że pięknym utrwaleniem jego pamięci byłoby stypendium PZN lub spółdzielczości inwalidzkiej. jak sam sprawdzał butami „wyraźność" asfaltowych chodników na fabrycznym terenie i stwierdziwszy. posłannictwa i satysfakcji. byl honorowym członkiem Związku Inwalidów Wojennych PRL i Związku Ociemniałych Żołnierzy. które barwiło każdą z inicjatyw i prac Modesta Sękowskiego: humanistycznej. Głowackiego 35. a bardziej ściśle rzecz ujmując — personalistycznej perspektywy człowieka rozwijającego się w oparciu o społeczność i dla jej pożytku. Był też członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Po przeszło ćwierćwieczu istnienia spółdzielnia ta. Rejestr osiągnięć. magazynów i biur spółdzielni (1963). Żenował mnie troskliwym zainteresowaniem dla każdej z wizyt autorskich i staraniami. 700 osób i produkuje rocznie wyroby wartości ok. następnie zaś znane i stawiane za przykład w różnych okolicach kraju. Myślę też. przez długi czas pełnił funkcję pierwszego prezesa Związku Spółdzielni Niewidomych w Warszawie. brał też udział na terenie stolicy w organizowaniu Związku Spółdzielni Inwalidów i Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. dbał o najdrobniejsze WSPOMNIENIE O MODEŚCIE SĘKOWSKIM 319 szczegóły. wyłączników do pralek. Dla zawodowej rehabilitacji niewidomych w Polsce (ok. że nie są na tyle grube. a raczej odsłaniał tylko przed otoczeniem dalsze. zaciskaczy do transfuzji krwi i wielu innych przedmiotów. zatrudnia ok. miała jedno ze swych źródeł w potrzebach estetycznych tej osobowości. że zasłużył na ulicę swego imienia. osób ujętych ewidencją PZN) zakład ten stal się wzorcowy. Współdziałał przy założeniu lubelskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych (1951). W zakładzie tym przeprowadził przyuczenie kilkuset niewidomych do wykonywania zawodu systemem przywarsztatowym i zorganizował dla nich pracę chałupniczą. Doprowadził do wzniesienia budynku produkcyjnego w zakładzie dla niewidomych kobiet w Zulowie (1972). Nie mogłem oprzeć się wrażeniu.stawało się widoczne również w całym mieście. kapsli. Otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych i społecznych. Tymczasem on ujawniał zawsze wielkie zaciekawienie stroną artystyczną takiego spotkania. których pielęgnacji nie powinna przesłaniać najbardziej nawet pomyślna działalność ekonomiczna lub socjalna. Chcąc przystosować wszystko do potrzeb i możliwości niewidomych. utrwalonych w tym wielkim dziele jego życia. nie oddaje istotnego znamienia. jak również wmurowanie tablicy pamiątkowej. stypendium im. dla niewidomego studenta którejś z naszych uczelni. W czasie dwóch kadencji — jako przedstawiciel inwalidzkiej spółdzielczości pracy — byl radnym lubelskiej WRN. która akcentowała tak bardzo nie . metalowy oraz produkcję bezpieczników samochodowych. z konieczności suchy. Zapoczątkował i doprowadził do fortunnego końca budowę bloku produkcyjnego. Wcześniej jeszcze (1959) zakończył budowę dwóch bloków mieszkalnych dla niewidomych w bliskim sąsiedztwie rozbudowywanych terenów spółdzielni. Działał w TPD. by niewidomy mógł je rozpoznać dotykiem butów. wypełniająca tego człowieka.

słowem, lecz najbardziej potocznym działaniem etyczny charakter każdego zdania i postępku. Musiał oczywiście miewać chwile swoich załamań, smutków i może rozpaczy, nie podejrzewam go tylko o zwątpienie w słuszność drogi, którą obrał, sam bowiem wyraził się kiedyś: „Dlatego wzrok straciłem, aby ratować in* 320 LESZEK PROROK nych, niewidomych od biedy, załamań, poczucia bezradności". O tych sprawach wiem nie za wiele, bywałem bowiem przygodnym gościem w gabinecie prezesa i w studio radiowęzła spółdzielni. Obserwowałem natomiast efekty jego działalności i skiitki jego wpływu na ludzi z oddali. Wiem, że gdy leżał w klinice chirurgicznej i lekarze uznali stan schorzenia za ciężki, kilkadziesiąt osób czekało na to, by oddać krew dla wzmocnienia jego sil. Gdy zmarł w 1972 r., po 23 dniach cierpień, wieść o tym pokryła smutkiem cały Lublin, a na pogrzeb zjechały setki hidzi ze wszystkich ośrodków niewidomych inwalidów w całym kraju. Oni bowiem, niewidomi, ponieśli stratę najcięższą. Zabrakło bowiem człowieka, który w sposób pełny, jak mało kto, ukazał, że istnieje możliwość powrotu do życia wśród ludzi na prawach równorzędności w działaniu. Pozostał jego przykład; oby okazał się jak najbardziej trwały w pamięci ludzkiej tak nieraz ulotnej i zawodnej. We mnie pozostał wciąż żywy i niezatarty jego glos, fascynujący tajemnicą wpływu na ludzi, cichy, harmonijny i jasny. Glos godził się ze skupionym wyrazem twarzy i ujawniał nieustępliwość, w której nie było nic z natarczywości. Dlaczego w tumulcie i zgiełku współczesności cichy glos ociemniałego, schorowanego człowieka rozlegał się tak wyraźnie, mocno, nieustępliwie? Nieprzeniknione są w pełni drogi działania energii diichowej, istnieją wszelako układy, które drogą analogii, być może bardzo literackiej, lecz chyba wyrazistej, mogą coś odsłonić z tej tajemnicy. Uświadomił mi to przyjaciel elektronik, którego rozpytywałem, co sądzi o działaniu telepatii zastosowanej do utrzymania łączności z amerykańską łodzią podwodną „Nautilus", która przed kilkunastu laty podjęła rejs pod lodami Arktyki. Zwrócił mi mianowicie uwagę, że każde urządzenie elektroniczne, które człowiek stosuje dziś do porozumiewania z innymi na małych bądź wielkich odległościach, odznacza się pewnym poziomem tzw. szumów własnych. Jeśli więc emituje się przekaz dla odbiorców i pragnie się, aby dotarł czytelny, musi być on tak silny, by wzbił się ponad owe szumy własne, aby z kolei szumy te przygłuszył. W telepatii zaś nauka upatruje połączenia między dwoma organizmami za pomocą prądów niezwykle słabych, które rozchodzą się i działają poniżej poziomu owych szumów własnych. Ta analogia jedynie, może nawet dla kogoś rażąca, skoro rozważa się fenomeni duchowy. Sądzę jednak, że wielce obrazowa i przez to przydatna. W świecie pełnym szumów, zgrzytów i zgiełku, gdzie właśnie zgiełkiem operować trzeba, aby być słyszanym ponad owymi szumami i poprzez nie, co nieliczni, którym dana została umiejętność operowania środkami tak ubogimi, jak wymowność skupionego ściszenia, umieją dzięki swej nieustępliwości sięgać słabością owych środków dalej i skuteczniej, niżeli zdolna jest osiągnąć to hałaśliwość oraz wrzaski. Wybrali bowiem lub przydano im taWSPOMNIENIE O MODEŚCIE SĘKOWSKIM 321 kie pasmo na skali wrażliwości ludzkiej, które najmniej jest skażone, które pozwala docierać bezpośrednio do głębin drugiego człowieka poniżej otaczającego zgiełku. Posiadł tę umiejętność, a może nawet znał dobrze jej tajemnicę Modest Sękowski, jeden z tych nielicznych pięknych ludzi, których dane mi było spotkać w życiu. Ubogim środkom działania, które wydały obfite owoce, należy się ubogie w wyrazie, choć dążące do celności określenie. Nie wynajdę lepszego dla zamknięcia osobowości i dzieła tego człowieka w jednym zdaniu, niżeli to z Dziejów Apostolskich (10,37-38), którym ktoś opatrzył w

podobnej sytuacji życie Anieli Salawy: przeszła dobrze czyniąc! Nie inaczej przemierzył półwiecze swego życia Modest Sękowski. Przeszedł wespół z tymi, którzy mu byli najbliżsi, gdyż był im najwięcej potrzebny. Przeszedł dobrze czyniąc! WYKAZ PUBLIKACJI PROFESOR ZOFII SĘKOWSKIEJ Wydawnictwa zwarte 1. Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemniałych, TN KUL, Lublin 1965, s. 152. 2. Poznawanie rzeczywistości przez dzieci niewidome w procesie nauczania, Wyd. UMCS, Lublin 1968, ss. 318. 3. Kształcenie dzieci niewidomych, PWN, Warszawa 1974, ss. 261. 4. Pedagogika w lecznictwie, PZWL, Warszawa 1976, ss. 140. 5. Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa 1982, ss. 322. 6. Tyflopedagogika, Cz. I, PWN", Warszawa 1983, ss. 137. 7. Rewalidacja uczniów niedowidzących w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1985, ss. 142. 8. Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej, WSiP, Warszawa 1991, ss. 165. 9. Rehabilitacja zawodowa osób z inwalidztwem wzroku, (T. Sękowski — współautor), Lublin 1991, ss. 99. Prace zbiorowe Zespołu badawczego psychopedagogiki specjalnej wykonane pod kierunkiem i redakcją naukową Zofii Sękowskiej 1. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki upośledzonych, Wyd. UMCS, Lublin 1976, ss. 261. 2. Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkól dla uczniów niewidomych i niedowidzących, Wyd. UMCS, Lublin 1978, ss. 173 3. Materiały do ćwiczeń z psychologii i pedagogiki specjalnej, Wyd. UMCS, Lublin 1982, ss. 207. 4. Wybrane zagadnienia z psychologii dziecka upośledzonego umysłowo, Wyd. UMCS, Lublin 1983, ss. 145. 324 WYKAZ PUBLIKACJI... 5. Rewalidacja dzieci ze złożonymi upośledzeniami, Wyd. UMCS, Lublin 1988, ss. 149. 6. Teoria i praktyka w pedagogice specjalnej, Wyd. UMCS, Lublin 1990, ss. 205. 7. Pedagogika specjalna w badaniach empirycznych, Wyd. UMCS, Lublin 1993, w druku. 8. Przygotowanie nauczycieli do nowych form kształcenia specjalnego, Wyd. UMCS, Lublin 1993, w druku. Artykuły i rozprawy 1. Źródła pedagogiki. Roczniki Filozoficzne KUL, 1953, s. 101-123. 2. Podstawowe pojęcia tyflologiczne. „Szkoła Specjalna" 1960, nr 1/2, s. 26-32. 3. Przeżycia ociemniałych związane z utratą wzroku. „Szkoła Specjalna" 1960, nr 4, s. 217-225. 4. Eksperymentalna rewalidacja niewidomych amputantów bez rąk. „Szkoła Specjalna" 1962, nr 3, s. 135-143. 5. Kompensacja zmysłów wzroku u łudzi ociemniałych. „Szkoła Specjalna" 1963, nr 3, s. 115-123. 6. Psychologia w rewalidacji inwalidów. Roczniki Filozoficzne KUL, 1963, nr 4, s. 33-43. 7. Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych. Roczniki Filozoficzne KUL, 1964, nr 4, s. 145-154. 8. Badania psychologiczne słownika dzieci niewidomych. Roczniki Filozoficzne KUL, 1966, nr 4, s. 66-84. 9. Próba wyjaśnienia procesu adaptacji osobistej i społecznej człowieka ociemniałego. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL, 1965, nr 2, s. 95104.

10. Ergonomia w rehabilitacji inwalidów. Sprawozdania TN KUL, 1965, s. 7477. 11. Przyczynek do psychologicznych aspektów pracy nakładczej niewidomych, „Biuletyn Zakładu Badawczego Zw. Spółdzielni Inwalidów" 1968, nr 2, s. 95104. 12. Czynniki wpływające na stosunek inwalidów do pracy. Roczniki Filozoficzne KUL, 1969, nr 4, s. 165-178. 13. Analiza wypowiedzi dzieci niewidomych w porównaniu w wypowiedziami dzieci widzących, „Logopedia" 1970, nr 9, s. 32-40. WYKAZ PUBLIKACJI., 325 14. Poziom inteligencji i dojrzałości społecznej opóźnionych w nauce uczniów kłasy VIII, „Ruch Nauczycielski" 1971, nr 4, s. 21-42. 15. Badania nad pamięcią uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, „Ruch Nauczycielski" 1972, nr 5, s. 36-52. 16. Rehabilitacja zawodowa niewidomych, [w:] Rehabilitacja inwalidów w PRL, PZWL, Warszawa 1973, s. 546-557. 17. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Pedagogiki Specjalnej w Berlinie. „Szkoła Specjalna" 1974, nr 4, s. 261-263. 18. Założenia programowo-organizacyjne i cele nauczania w szkołach dla niewidomych, „Przegląd Tyflologiczny" 1974, nr 2, PZN, s. 5-17. 19. Porównawcze badania cech osobowości niewidomych i widzących robotników i studentów, „Przegląd Tyflologiczny" 1975, nr 1/3, PZN, s. 41-67. 20. Poziom aspiracji a niektóre cechy osobowości ociemniałych robotników, „Przegląd Tyflologiczny" 1975, nr 1/3, PZN, s. 67-79. 21. Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 1974, Lublin, s. 205-216. 22. Diagnostyka psychologiczna w poradnictwie zawodowym dla niewidomych, [w:] Psychologia w rehabilitacji inwalidów, PZWL, Warszawa 1971,s.136-141. 23. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży niedowidzącej, [w:] Diagnoza psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji, MOiW, Warszawa 1976, s. 162168. 24. Rewalidacja niewidomych, [w:] Pedagogika rewalidacyjna (red.) A. Hulek, PWN, Warszawa 1977, s. 231-251. 25. Problemy diagnozowania i rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu. Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 1977, s. 22-35. 26. Rola nauczania problemowego w stymulowaniu rozwoju umysłowego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, [w:] Wybrane problemy z metodyki nauczania dzieci upośledzonych umysłowo, cz. II, IKNiBO, Lublin 1979, s. 934. 27. Zadania kwartalnika, „Szkoła, Specjalna" w realizacji reformy systemu kształcenia specjalnego, [w:] Rola i zadania czasopism pedagogicznych w rozwoju socjalistycznego systemu oświaty i wychowania, MOiW, Warszawa 1978, s. 1-16. 28. Badania dotyczące modernizacji systemu oświaty w szkolnictwie specjalnym dla dzieci niewidomych i niedowidzących, [w:] Problematyka badań nad programem 10-letnich szkół specjalnych, MOiW, Warszawa 1978, s. 65-93. 326 WYKAZ PUBLIKACJI... 29. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej, „Studia Pedagogiczne" 1979, nr 3, XL, s. 35-42. 30. Akceptacja dziecka w rodzinie, „Zdrowie Psychiczne" 1979, nr 2, s. 611. 31. Psychospołeczne zadania rehabilitacji inwalidów, „Człowiek w pracy i osiedlu" 1978, nr 8, XVII, s. 33-40. 32. Reforma szkolnictwa dla niewidomych i niedowidzących w ogólnym systemie modernizacji edukacji narodowej, [w:] Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkół dla nieuńdomych i niedowidzących, UMCS, Lublin 1978. 33. Uwarunkowania przebiegu i wyników procesu rewalidacji uczniów niewidomych i niedowidzących, [w:] tamże, s. 19-32.

34. Zasób wiadomości i zaradność życiowa uczniów kończących szkoły dla niewidomych, [w:] tamże, s. 78-92. 35. Inteligencja i zasób wiadomości uczniów niedowidzących oraz problemy poradnictwa zawodowego, [w:] tamże, s. 105-136. 36. Międzynarodowa konferencja z zakresu defektologii, „Szkoła Specjalna" 1978, nr 2, s. 138. 37. Etiologia i profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży, Lubelski Rocznik Pedagogiczny 1979, t. VII, s. 71-78. 38. Metody i techniki badań w pedagogice specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentu pedagogicznego, [w:] Materiały do ćwiczeń z psychologii i pedagogiki specjalnej, UMCS, Lublin 1982, s. 7-28. 39. Integralność procesu wychowania i nauczania w rewalidacji upośledzonych umysłowo, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii dziecka upośledzonego umysłowo, IKNiBO, Lublin 1983, s. 30-43. 40. Uwagi dotyczące realizacji programu nauczania powszechnej szkoły średniej w szkołach dla niedowidzących i niewidomych, [w:] Uwagi o realizacji programu nauczania powszechnej szkoły średniej w szkołach specjalnych, MOiW, Warszawa 1979, s. 421-553. 41. Kształcenie kadr dla starszych klas szkól specjalnych, [w:] Kadra w kształceniu specjalnym — stan obecny i perspektywy (red.) A. Hulek, IBP, Warszawa 1979, s. 58-62. 42. Badania wdrożeniowe nauczania klas I-III szkół dla niedowidzących prowadzone w latach 1977-78, [w:] Programy nauczania początkowego powszechnej szkoły specjalnej w świetle badań, T. III, Instytut Programów Szkolnych MOiW, Warszawa 1979 (współautorzy: A. Pielecki, E. Skrzetuska, W. Wiśniewska), s. 421-553. 43. Kształcenie specjalne, „Oświata i Wychowanie" 1981, nr 4, D-26, C-18. WYKAZ PUBLIKACJI... 327 44. Kształcenie sprawności motorycznej u chłopców upośledzonych urny-* słowo w stopniu lekkim i jego wyniki, [w:] Efektywność rehabilitacji ruchowej upośledzonych umysłowo, AWF, Poznań, nr 195/81, s. 19-26. 45. Pedagogika specjalna — równoprawny partner oświaty, „Nowa Szkoła" 1981, nr 9, s. 372-374. 46. Rola rewalidacji indywidualnej w rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących, [w:] Pamiętniki Sympozjum Psychologii Defektologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, T. II, Wrocław 1982, s. 371-383. 47. Czynniki rozwoju dziecka, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej (red.) F. Adamski, ODISS, Kraków 1981, s. 99-115. 48. Wpływ hospitalizacji na zaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka, [w:] Wybrane zagadnienia z psychopatologii okresu rozwojowego (red.) A. Gębala, KAW, Lublin 1982, s. 137-139. 49. Psychologiczne problemy rewalidacji niewidomych dzieci iv rodzinie i środowisku, „Przegląd Tyflologiczny" 1981, nr 1/2, s. 62-69. 50. Poziom dysfunkcji wzroku a możliwości rewalidacji, „Przegląd Tyflologiczny" 1983, nr 1, s. 3-18. 51. Przygotowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą specjalną szkoły ogólnokształcącej ze szczególnym uwzględnieniem klas starszych, „Studia Pedagogiczne" 1983, t. XIV, s. 73-80. 52. Program przedmiotu „kultura fizyczna" w zmodernizowanych szkołach ogólnokształcących dla niewidomych i niedowidzących, „Zagadnienia kultury fizycznej niewidomych w Polsce. Aktualne problemy i tendencje rozwojowe" 1983, nr 202, AWF, Poznań, s. 5-16. 53. Sytuacja szkolna nieletnich pozostających pod opieką kuratora, sądowego, Lubelski Rocznik Pedagogiczny 1981, s. 73-82. 54. Uwarunkowania procesu kształcenia uczniów niewidomych i niedowidzących, „Szkoła Specjalna" 1984, nr 1, s. 3-11. 55. Psychospołeczne czynniki rehabilitacji ociemniałych, [w:] Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie. A. Hulek (red.) PZWN, Warszawa 1986, s. 274-277.

38-49. T. „Oświata i Wychowanie" 1986. s. pod red. s. 220232. s. 1988. Frankfurt am Main-Berno-New York-Paris 1989. 9-19. Theoretische Grundlagen und Entwicklungsperspektiven der Spezialpddagogik in Polen im Tradition und Trende der polnischen Sonderpeddgogik. nr 1-2. „Świat Ciszy" 1988. s. 57. Bieli i Cz. Lublin 1992. 29-53. Myśl Marii Grzegorzewskiej we współczesnej pedagogice specjalnej. 2-3. s. . September bis 1. pod red. s. J. Kształcenie kadry do pracy z dziećmi odchylonymi od normy. 21-36. s. „Nowa Szkoła" 1981. 60. Referate der 25. 74. Warszawa 1990. s. 67. „Innowacja". 5-8.rewalidacji ludzi niepełnosprawnych. Systemy kształcenia specjalnego. Rewalidacja dzieci i młodzieży z uszkodzeniem wzroku. Warszawa 1991. s. Walesy. „Szkoła Specjalna" 1988. 72. s. s. „Innowacja". Czynniki wpływające na stosunek inwalidów do pracy. s. Pańczyka. s. Warszawa 1990. [w:] Stulecie urodzin Marii Grzegorzewskiej. Determinanty postaw osób niewidomych wobec ludzi pełnospraiunych. s. Pedagogika specjalna — równoprawny partner oświaty. 8-12. Dwieście haseł. 309-313. Katowice 1981. Pańczyka. nr 1-2. „Roczniki Filozoficzne KUL". [w:] Problemy współczesnej psychologii. Maria Grzegorzewska — twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej. 1993/3(5). 21.. rocznicę działalności WSPS w Warszawie. 2-3. 73. 3.56. pod red. [in:] Ojfene Sonderpadagogik Innouationen in sonderpddagogischer Theorie und Prazis. s. 63. nr 475. nr 9. Europaische Hochschulschriften. 71. 91-97. Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej. Problemy integracyjnego kształcenia w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych. „Przegląd Tyflologiczny" 1989. Integrale Bildung der Behinderten in Polen. 15-23. 7-15. 75. nr 4. Projekt kształcenia kadr szkolnictwa dla niewidomych i niedowidzących. 68. Znaczenie rodziny w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego. [w:] Pedagogika specjalna — stan i tendencje rozwoju. WSPS. ^^m/^^?^^!^^^' ^^ ^k. [w:] Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. Publikacje zagraniczne 1. 329 77. red. Zmieniać czy nie zmieniać?. 61. s. pod red. WYKAZ PUBLIKACJI. 6-11. Warszawa 1990. Warszawa 1986. 59. [w:] Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. 62. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej.•? ?Ł ^B 328 WYKAZ PUBLIKACJI. Pedagogika specjalna — istota i zadania. s. 69. Varna 1979. 70. A. 431. 20-36. nr 9. s. Rola pedagogiki specjalnej w . Arbeitstagung der Dozenten fiir Sonderpadagogik in deutschspra-chigen Landem vom 29. Podsumoioanie obrad. Ossowski [w:] Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. 85-88. Les Factoures de Rehabilitation Sociale des Sourds. R. [w:] Encyklopedia Pedagogiczna.. 1-5. „Pochodnia" 1986. 2. Warszawa 1993. [w:] Pedagogika specjalna — Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 65. 64. XIII/XIV. s. 101-119. 66. Myśl Marii Grzegorzewskiej we współczesnej pedagogice specjalnej. WSPS. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. 163-168. 65. 76. Rozwój i dorobek psychologii w regionie lubelskim. 893-895. s. „Ateneum Kapłańskie" 1984. nr 2. Oktober 1988. 9-21. „Szkoła Specjalna" 1985 nr 3. Lublin 1969. s. „Kultura i Edukacja". Lubelski Rocznik Pedagogiczny. s. s. „Przegląd Tyflologiczny" 1989. Pedagogika specjalna na UMCS iv Lublinie. [w:] Encyklopedia Pedagogiczna. s. 58. 5-7. Kiwerskiego. [w:] VIII World Congress of the WFD (abstract). Bydgoszcz 1993. J. T. 200 lat szkolnictwa dla niewidomych (118Ą-198Ą). Galkowskiego i J. Warszawa 1993. nr 3.

6. Palak Zofia: Obraz własnej osoby i poziom samoakceptacji młodzieży niewidomej kończącej szkolę podstawową (1981). Baran Jadwiga: Kształtowanie mowy dzieci głuchych. Szałański Jan: Samoocena młodzieży niedostosowanej społecznie oraz jej niektóre uwarunkowania i korelaty osobowościowe. Gałkowski Tadeusz: Dzieci specjalnej troski. 3-24. Konarska Joanna: Niektóre cechy emocjonalne dzieci niedowidzących i szczątkowo widzących. Vj i INFORMACJE O ROZPRAWACH DOKTORSKICH PRZYGOTOWANYCH POD KIERUNKIEM PROFESOR ZOFII SĘKOWSKIEJ 1.). 10. Gromska Jadwiga: Funkcjonowanie psychospołeczne i warunki rodzinne osób przejawiających w dzieciństwie neurotyczne zaburzenia popędu seksualnego. 12. Psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo. 2. 9. 13. Pasternak Edward: Zachowanie społeczne uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przebywających w zakładach wychowawczych (1982). 10. Kornas-Biela Dorota: Rozwój świadomości moralnej dzieci niewidomych i widzących w wieku szkolnym (1982). s. 8. 4.. Kurzyp-Wojnarska Anna: Psychologiczne aspekty funkcjonowania dzieci z zezem (1992). 6. Witkowski Tadeusz: Zmienne ujawniające związek z kompetencją społeczną upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym (Multianaliza). Pietrulewicz Bogdan: Myślenie przez analogię w procesach poznawczych u dzieci niewidomych (1976). Otop Jadwiga: Analiza przyczyn niepowodzeń w nauce uczniów zdolnych na podstawie badań doświadczeń szkolnych nauczycieli (1975). 14. Braun-Gałkowska Maria: Miłość aktywna. Bartkowicz Zdzisław: Agresja i cechy emocjonalności u nieletnich przestępców z obniżoną sprawnością umysłową (1978). Ossowski Roman: Zachowania inwalidów wzroku w sytuacjach trudnych. Stawowy-Wojnarowska Irena: Modernizacja metod nauczania mowy dzieci głuchych (klasy I-IV). a rodzinne oddziaływania wychowawcze (1983). 3. Maciarz Aleksandra: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych w szkołach masowych. WYKAZ ROZPRAW HABILITACYJNYCH RECENZOWANYCH PRZEZ PROFESOR ZOFIĘ SĘKOWSKĄ 1. Bachmen W. 7. Pielecki Andrzej: Poziom rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci niedowidzących i zaburzenia w zachowaniu (1986). 5. 2. Urban Bronisław: Niedostosowanie społeczne wychowanków domów dziecka. Kościelska Małgorzata: Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny. 3. Pańczyk Jan: Poziom rozwoju cech motorycznych uczniów szkół dla lekko upośledzonych umysłowo na tle ich rówieśników ze szkół normalnych. 12. Kwapisz Jadwiga: Orientacja niewidomych w przestrzeni i jej rozwijanie jako element rewalidacji (1978). 8. 11.Beitrage zur europdischen Geschichte der Heiłpddagogik. Eckert Urszula: Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej. 334 . Siwek Helena: Naśladowanie wzorca i dostrzeganie prawidłowości w protych sytuacjach matematycznych i paramatematycznych przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim. Skrzetuska Ewa: Poziom rozwoju społecznego uczniów o różnym stopniu utraty wzroku kształcących się w klasach II szkól specjalnych (1983). Kirenko Janusz: Poziom psychospołecznego przystosowania osób z paraplegią i niektóre jego uwarunkowania (1988). Giesen 1991. 14. Łęczycka Jolanta: Rozwój rozumienia pojęć społecznych u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (1987). 4. (red. 5. 11. Lechowska Jadwiga: Postawy nauczycieli szkół specjalnych wobec swego zawodu (1981). 7. Psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeńskiego. 9. 13.

) — pracownik Katedry Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność: tyflopedagogika. Gałkowski Tadeusz (prof. Czas stworzenia. dr hab. nowel i opowiadań. Pasternak Edward (dr) — starszy wykładowca w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. Pielecki Andrzej (dr) — adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. Łęczycka Jolanta (dr) — starszy wykładowca w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie.J U. Braun-Gałkowska Maria (prof. Kwaśniewska Grażyna (mgr) — asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie.in. Specjalność: tyflopedagogika. dr hab. Specjalność: resocjalizacja.os. Zmarł w Warszawie 8 XII 1984 roku. . Kosakowski Czesław (prof.983).\OAUTo . 15. dr hab. Kawka Jolanta (mgr) — asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. INFORMACJA O AUTORACH 10. dr hab. dr hab. Kazanowski Zdzisław (mgr) — asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie Kirenko Janusz (dr) — adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie.czv. Stanula Teresa: Zachowanie przystosowawcze młodzieży niewidomej kończącej szkolę podstawową (1981). Krzyżówka oraz licznych utworów dramatycznych. Smoleńska Jadwiga: Badania porównawcze poziomu grafopercepcyj-nego dzieci głuchych i słyszących w wieku przedszkolnym (1974). Specjalność: rewalidacja osób z inwalidztwem narządu ruchu. 17.INFORMACJE O ROZPRAWACH. Smuga blasku. Specjalność: tyflopedagogika. 13 Bartkowicz Zdzisław (dr) — adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. Laureat wielu nagród literackich. dramaturg. Walczak Grażyna: Funkcje rewalidacji indywidualnej w rozwoju dzieci niedowidzących w okresie nauczania początkowego (1.) — Zakład Pedagogiki Specjalnej Nr 1 Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.. Osik Danuta (mgr) — asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie.) — kierownik Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.. Gindrich Piotr (mgr) — asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. Specjalność: tyflopedagogika. Specjalność: oligofrenopedagogika. Autor powieści Wyspiarze.. | Prorok Leszek| (mgr) — prozaik. 19. 20. esejów. Ekcert Urszula (prof. Wielki zgiełk. nagrody marynistycznej im.) — kierownik Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej UMCS. M.. Palak Zofia (dr) — adiunkt w Zakładzie Psycnopedagogiki Specjalnej------UMCS w Lublinie. Chodkowska Maria (doc. m. Specjalność: oligofrenopedagogika.'OHMaC). dr hab. IN. 11 12. 16. 18. Stachyra Józef: Klasyfikowanie i uogólnianie zjawisk przez dzieci głuche (1972). 18. Specjalność: tyflopedagogika. eseista. Specjalność: tyflopedagogika. Węgliński Andrzej: Zmiana poziomu zdolności adaptacyjnej u nieletnich w toku oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zamkniętych i otwartych (1989). Zakrzewska Barbara: Wpływ reedukacji dzieci z dysleksją i dysgraną na wyniki w nauce (1978).) — kierownik Katedry Psychologii Wyższe] Szkoły Pedagogkzpfj w Bvdg. 16. 17.) — kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. nagrody Konkursu Literackiego Ziem Zachodnich. 15. Ossowski Roman (prof. Zaruskiego.

Sękowski Tomasz (dr) — adiunkt w Zakładzie Psychopatologii Społecznej UMCS w Lublinie. Sękowski Andrzej (dr hab. 24. dr hab. 23. . Stachyra Józef (dr) — adiunkt w Zakładzie Psychopatologii Społecznej UMCS w Lublinie. 22. prof.) — kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.) — Zakład Psychologii Ogólnej UMCS w Lublinie. Wojnarska Anna (dr) — adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. Zubrzycka Renata (mgr) — asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. Specjalność: oligofrenopedagogika. 26. Tkaczyk Grażyna (dr) — adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. Witkowski Tadeusz (ks.19. 21. Skrzetuska Ewa (dr) — adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie. Specjalność: tyflopedagogika. 27. 25. 20. Specjalność: tyflopedagogika.) — Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. dr hab. Riabinin Sergiusz (prof.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->