Karta oceny opisowej ucznia III klasy szko y podstawowej nr 2 w a cucie za pierwsze pó rocze.

........................................................................................ (imi i nazwisko ucznia)

.............................................. (klasa)

Informacja o zachowaniu ucznia y y y y y y y y y y Przestrzega regulaminu szko y i klasopracowni : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Pracuje samodzielnie : zawsze, cz sto, czasami, nigdy . Wykazuje aktywno na zaj ciach : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Tempo pracy : w a ciwe, niekiedy spowolnia e, najcz ciej spowolnia e. Skupienie si na wykonywanym zadaniu : zawsze skupiony, czasami rozproszony, najcz ciej rozproszony. Dba o estetyk zeszytów, ksi ek i przyborów szkolnych : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szko y : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Ch tnie wype nia podj te zadania i obowi zki dy urnego : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Wspó dzia a w grupie : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Zachowuje w a ciwe relacje mi dzy rówie nikami : zawsze, cz sto, czasami, nigdy.

Edukacja spo eczna y y y y Ucze odró nia dobro od z a, stara si by sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi s abszych i pomaga potrzebuj cym : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Zna prawa ucznia, jego obowi zki i je stosuje : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Zna najbli sz okolic jej wa niejsze obiekty, tradycje, wie w jakim regionie mieszka : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Kulturalnie zachowuje si w kinie, teatrze, podczas uroczysto ci i wycieczek szkolnych : zawsze, czasami, nigdy.

Edukacja polonistyczna y y y y y y Wypowiada si swobodnie i p ynnie rozwini tymi zdaniami, prostymi zdaniami, pojedynczymi wyrazami, nie potrafi wypowiada si na dany temat. Wyszukuje w tek cie potrzebne informacje i wykorzystuje je w praktyce : bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. Czyta teksty z uwzgl dnieniem interpunkcji i intonacji : doskonale, bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. W formie pisemnej buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi : bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi . Recytuje wiersze z uwzgl dnieniem interpunkcji i intonacji : doskonale, bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. Pisze ze s uchu : wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, pope nia wiele b dów.

Edukacja przyrodnicza y y y Zna warstwow budow lasu : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Opisuje ycie w ekosystemach : w lesie, w ogrodzie, w sadzie, w polu : bardzo dobrze, dobrze, s abo.

.... recytuje wiersze i rymowanki.... nigdy........................... Wychowanie fizyczne y Aktywnie uczestniczy w zaj ciach ruchowych : zawsze.... rozpoznaje zwroty codzienne i potrafi si nimi pos ugiwa ..... nie stosuje................. z pomoc nauczyciela............ podpis wychowawcy ... dobrze......... Tworzy teksty i rysunki na komputerze : samodzielnie...... y Zadania tekstowe : rozwi zuje samodzielnie...... .... rytm................. J zyk angielski y Ucze reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela..... Edukacja plastyczna i zaj cia techniczne y y y Starannie wykonuje prace : zawsze................... rzadko....... myli si ............. nigdy...... Religia :................. czasami... dobrym.. odbija) : wspaniale... a cut............... cz sto........Edukacja matematyczna y Dodaje i odejmuje w zakresie 100 : biegle.. poprawnie.................. y Mno y i dzieli w zakresie 50 : biegle.................... wysoko d wi ku.... cz sto...... myli si .... piewa piosenki.............. nierównym................... niech tnie.. poprawnie. y Bierze udzia w grach i zabawach sportowych : zawsze.......... czasami......... bardzo dobrze....... czasami........... Pracuje w tempie : bardzo dobrym. z pomoc nauczyciela........................................................ czyta ze zrozumieniem i przepisuje wyrazy..... Zna zagro enia i przestrzega zasad korzystania z Internetu i multimediów : bardzo dobrze..................... chwyta.... czasami.. wymaga pomocy.... Edukacja muzyczna y Ch tnie piewa : zawsze..... Indywidualne spostrze enia i uwagi : ......... akompaniament) : bardzo dobrze. s abo..... wa eniem. czasami... koz uje................................... dnia ...... y Czyta rytmicznie teksty i wyklaskuje je wed ug podanych warunków : zawsze...... niech tnie..................... y Stosuje umiej tno ci praktyczne zwi zane z mierzeniem...... y Rozró nia podstawowe elementy muzyki (melodia.. Zaj cia komputerowe y y y Wyszukuje i korzysta z informacji przy pomocy komputera : samodzielnie.... wspó pracuje z rówie nikami w trakcie nauki : zawsze.............. nigdy......... ........... obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi : bardzo dobrze.... rozumie sens dialogów w formie audio i video............................... Montuje modele i makiety z kartonu wed ug wzoru : poprawnie................... nie potrafi rozwi za zadania..................................... i proste zdania....... cz sto...................... nigdy............ dobrze................................... z pomoc nauczyciela...... dobrze s abo...... y Pos uguje si pi k (rzuca...... s abo......... dobrze................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful