Karta oceny opisowej ucznia III klasy szko y podstawowej nr 2 w a cucie za pierwsze pó rocze.

........................................................................................ (imi i nazwisko ucznia)

.............................................. (klasa)

Informacja o zachowaniu ucznia y y y y y y y y y y Przestrzega regulaminu szko y i klasopracowni : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Pracuje samodzielnie : zawsze, cz sto, czasami, nigdy . Wykazuje aktywno na zaj ciach : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Tempo pracy : w a ciwe, niekiedy spowolnia e, najcz ciej spowolnia e. Skupienie si na wykonywanym zadaniu : zawsze skupiony, czasami rozproszony, najcz ciej rozproszony. Dba o estetyk zeszytów, ksi ek i przyborów szkolnych : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szko y : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Ch tnie wype nia podj te zadania i obowi zki dy urnego : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Wspó dzia a w grupie : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Zachowuje w a ciwe relacje mi dzy rówie nikami : zawsze, cz sto, czasami, nigdy.

Edukacja spo eczna y y y y Ucze odró nia dobro od z a, stara si by sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi s abszych i pomaga potrzebuj cym : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Zna prawa ucznia, jego obowi zki i je stosuje : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Zna najbli sz okolic jej wa niejsze obiekty, tradycje, wie w jakim regionie mieszka : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Kulturalnie zachowuje si w kinie, teatrze, podczas uroczysto ci i wycieczek szkolnych : zawsze, czasami, nigdy.

Edukacja polonistyczna y y y y y y Wypowiada si swobodnie i p ynnie rozwini tymi zdaniami, prostymi zdaniami, pojedynczymi wyrazami, nie potrafi wypowiada si na dany temat. Wyszukuje w tek cie potrzebne informacje i wykorzystuje je w praktyce : bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. Czyta teksty z uwzgl dnieniem interpunkcji i intonacji : doskonale, bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. W formie pisemnej buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi : bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi . Recytuje wiersze z uwzgl dnieniem interpunkcji i intonacji : doskonale, bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. Pisze ze s uchu : wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, pope nia wiele b dów.

Edukacja przyrodnicza y y y Zna warstwow budow lasu : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Opisuje ycie w ekosystemach : w lesie, w ogrodzie, w sadzie, w polu : bardzo dobrze, dobrze, s abo.

........... czyta ze zrozumieniem i przepisuje wyrazy. czasami.................. dobrze s abo..................... y Czyta rytmicznie teksty i wyklaskuje je wed ug podanych warunków : zawsze......... y Stosuje umiej tno ci praktyczne zwi zane z mierzeniem....... Edukacja muzyczna y Ch tnie piewa : zawsze....... rzadko...... s abo................ nigdy..................... cz sto. dobrze......................... s abo.. z pomoc nauczyciela... y Zadania tekstowe : rozwi zuje samodzielnie........ recytuje wiersze i rymowanki..... piewa piosenki..... czasami.. nigdy.... dobrze........... Tworzy teksty i rysunki na komputerze : samodzielnie........ poprawnie. Zaj cia komputerowe y y y Wyszukuje i korzysta z informacji przy pomocy komputera : samodzielnie...... niech tnie..... koz uje. a cut........ poprawnie........... odbija) : wspaniale. dobrym...................... Indywidualne spostrze enia i uwagi : .......... nigdy.... bardzo dobrze........................... rytm.... dnia ............ Wychowanie fizyczne y Aktywnie uczestniczy w zaj ciach ruchowych : zawsze...................... czasami.... nie stosuje.. rozpoznaje zwroty codzienne i potrafi si nimi pos ugiwa ..... podpis wychowawcy ........ Zna zagro enia i przestrzega zasad korzystania z Internetu i multimediów : bardzo dobrze.... z pomoc nauczyciela............... y Rozró nia podstawowe elementy muzyki (melodia....................... akompaniament) : bardzo dobrze................. dobrze...... Religia :...... czasami............................ nie potrafi rozwi za zadania..... ...................... rozumie sens dialogów w formie audio i video..................... wymaga pomocy.. Edukacja plastyczna i zaj cia techniczne y y y Starannie wykonuje prace : zawsze................ chwyta....... Pracuje w tempie : bardzo dobrym......... y Mno y i dzieli w zakresie 50 : biegle. ................................ niech tnie.. wysoko d wi ku................................................ obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi : bardzo dobrze....... myli si ......... nierównym............. cz sto....................... wspó pracuje z rówie nikami w trakcie nauki : zawsze............. cz sto......................... nigdy.............. i proste zdania...................... czasami....... y Pos uguje si pi k (rzuca..... z pomoc nauczyciela. Montuje modele i makiety z kartonu wed ug wzoru : poprawnie................Edukacja matematyczna y Dodaje i odejmuje w zakresie 100 : biegle....... myli si ......... J zyk angielski y Ucze reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela.. y Bierze udzia w grach i zabawach sportowych : zawsze.. wa eniem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful