P. 1
Karta oceny opisowej ucznia III klasy szkoły podstawowej nr 2 w Łańcucie za pierwsze półrocze

Karta oceny opisowej ucznia III klasy szkoły podstawowej nr 2 w Łańcucie za pierwsze półrocze

|Views: 3,556|Likes:

More info:

Published by: Wojtek Stankiewicz on Jan 04, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2012

pdf

text

original

Karta oceny opisowej ucznia III klasy szko y podstawowej nr 2 w a cucie za pierwsze pó rocze.

........................................................................................ (imi i nazwisko ucznia)

.............................................. (klasa)

Informacja o zachowaniu ucznia y y y y y y y y y y Przestrzega regulaminu szko y i klasopracowni : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Pracuje samodzielnie : zawsze, cz sto, czasami, nigdy . Wykazuje aktywno na zaj ciach : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Tempo pracy : w a ciwe, niekiedy spowolnia e, najcz ciej spowolnia e. Skupienie si na wykonywanym zadaniu : zawsze skupiony, czasami rozproszony, najcz ciej rozproszony. Dba o estetyk zeszytów, ksi ek i przyborów szkolnych : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szko y : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Ch tnie wype nia podj te zadania i obowi zki dy urnego : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Wspó dzia a w grupie : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Zachowuje w a ciwe relacje mi dzy rówie nikami : zawsze, cz sto, czasami, nigdy.

Edukacja spo eczna y y y y Ucze odró nia dobro od z a, stara si by sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi s abszych i pomaga potrzebuj cym : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Zna prawa ucznia, jego obowi zki i je stosuje : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Zna najbli sz okolic jej wa niejsze obiekty, tradycje, wie w jakim regionie mieszka : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Kulturalnie zachowuje si w kinie, teatrze, podczas uroczysto ci i wycieczek szkolnych : zawsze, czasami, nigdy.

Edukacja polonistyczna y y y y y y Wypowiada si swobodnie i p ynnie rozwini tymi zdaniami, prostymi zdaniami, pojedynczymi wyrazami, nie potrafi wypowiada si na dany temat. Wyszukuje w tek cie potrzebne informacje i wykorzystuje je w praktyce : bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. Czyta teksty z uwzgl dnieniem interpunkcji i intonacji : doskonale, bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. W formie pisemnej buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi : bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi . Recytuje wiersze z uwzgl dnieniem interpunkcji i intonacji : doskonale, bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. Pisze ze s uchu : wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, pope nia wiele b dów.

Edukacja przyrodnicza y y y Zna warstwow budow lasu : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Opisuje ycie w ekosystemach : w lesie, w ogrodzie, w sadzie, w polu : bardzo dobrze, dobrze, s abo.

chwyta............. dnia ............. dobrze s abo............... czyta ze zrozumieniem i przepisuje wyrazy.. rzadko.... y Zadania tekstowe : rozwi zuje samodzielnie.................. J zyk angielski y Ucze reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela. podpis wychowawcy .. s abo............. nigdy..... nigdy..... akompaniament) : bardzo dobrze.................. y Bierze udzia w grach i zabawach sportowych : zawsze...... czasami................ y Stosuje umiej tno ci praktyczne zwi zane z mierzeniem... recytuje wiersze i rymowanki............. piewa piosenki....... nie potrafi rozwi za zadania........Edukacja matematyczna y Dodaje i odejmuje w zakresie 100 : biegle....... czasami............ nie stosuje.. Pracuje w tempie : bardzo dobrym........................ rytm.... poprawnie. Montuje modele i makiety z kartonu wed ug wzoru : poprawnie... czasami................................... Zaj cia komputerowe y y y Wyszukuje i korzysta z informacji przy pomocy komputera : samodzielnie........... z pomoc nauczyciela. dobrze........... ....... cz sto..... dobrze.................. cz sto.................. czasami....... wymaga pomocy. niech tnie..... y Rozró nia podstawowe elementy muzyki (melodia.. poprawnie... nierównym....... czasami.......................................................... Wychowanie fizyczne y Aktywnie uczestniczy w zaj ciach ruchowych : zawsze.... Religia :............. wysoko d wi ku........................ Edukacja muzyczna y Ch tnie piewa : zawsze. z pomoc nauczyciela....... y Mno y i dzieli w zakresie 50 : biegle............. dobrze.......... cz sto............ i proste zdania............ y Pos uguje si pi k (rzuca... wspó pracuje z rówie nikami w trakcie nauki : zawsze............. wa eniem............................ rozumie sens dialogów w formie audio i video.......... koz uje... Indywidualne spostrze enia i uwagi : .......... nigdy....... Zna zagro enia i przestrzega zasad korzystania z Internetu i multimediów : bardzo dobrze................. a cut..... y Czyta rytmicznie teksty i wyklaskuje je wed ug podanych warunków : zawsze. nigdy............. myli si ........ s abo........................... obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi : bardzo dobrze. odbija) : wspaniale..... Edukacja plastyczna i zaj cia techniczne y y y Starannie wykonuje prace : zawsze.. bardzo dobrze................. rozpoznaje zwroty codzienne i potrafi si nimi pos ugiwa ....................................... myli si ............................ z pomoc nauczyciela.... dobrym.................... ..... niech tnie............. Tworzy teksty i rysunki na komputerze : samodzielnie.....

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->