Karta oceny opisowej ucznia III klasy szko y podstawowej nr 2 w a cucie za pierwsze pó rocze.

........................................................................................ (imi i nazwisko ucznia)

.............................................. (klasa)

Informacja o zachowaniu ucznia y y y y y y y y y y Przestrzega regulaminu szko y i klasopracowni : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Pracuje samodzielnie : zawsze, cz sto, czasami, nigdy . Wykazuje aktywno na zaj ciach : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Tempo pracy : w a ciwe, niekiedy spowolnia e, najcz ciej spowolnia e. Skupienie si na wykonywanym zadaniu : zawsze skupiony, czasami rozproszony, najcz ciej rozproszony. Dba o estetyk zeszytów, ksi ek i przyborów szkolnych : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szko y : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Ch tnie wype nia podj te zadania i obowi zki dy urnego : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Wspó dzia a w grupie : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Zachowuje w a ciwe relacje mi dzy rówie nikami : zawsze, cz sto, czasami, nigdy.

Edukacja spo eczna y y y y Ucze odró nia dobro od z a, stara si by sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi s abszych i pomaga potrzebuj cym : zawsze, cz sto, czasami, nigdy. Zna prawa ucznia, jego obowi zki i je stosuje : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Zna najbli sz okolic jej wa niejsze obiekty, tradycje, wie w jakim regionie mieszka : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Kulturalnie zachowuje si w kinie, teatrze, podczas uroczysto ci i wycieczek szkolnych : zawsze, czasami, nigdy.

Edukacja polonistyczna y y y y y y Wypowiada si swobodnie i p ynnie rozwini tymi zdaniami, prostymi zdaniami, pojedynczymi wyrazami, nie potrafi wypowiada si na dany temat. Wyszukuje w tek cie potrzebne informacje i wykorzystuje je w praktyce : bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. Czyta teksty z uwzgl dnieniem interpunkcji i intonacji : doskonale, bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. W formie pisemnej buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi : bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi . Recytuje wiersze z uwzgl dnieniem interpunkcji i intonacji : doskonale, bardzo dobrze, dobrze, s abo, nie potrafi. Pisze ze s uchu : wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, pope nia wiele b dów.

Edukacja przyrodnicza y y y Zna warstwow budow lasu : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski : bardzo dobrze, dobrze, s abo. Opisuje ycie w ekosystemach : w lesie, w ogrodzie, w sadzie, w polu : bardzo dobrze, dobrze, s abo.

a cut.Edukacja matematyczna y Dodaje i odejmuje w zakresie 100 : biegle.......... nierównym....... wa eniem.... y Stosuje umiej tno ci praktyczne zwi zane z mierzeniem.......... Indywidualne spostrze enia i uwagi : ............................. nie potrafi rozwi za zadania. dobrze............ Pracuje w tempie : bardzo dobrym..... dobrze......................... nie stosuje..................... podpis wychowawcy .......... dobrze s abo.................. y Czyta rytmicznie teksty i wyklaskuje je wed ug podanych warunków : zawsze.. cz sto.................. y Pos uguje si pi k (rzuca............................... wspó pracuje z rówie nikami w trakcie nauki : zawsze... z pomoc nauczyciela..... niech tnie............................. s abo......... myli si ... odbija) : wspaniale............................ Edukacja plastyczna i zaj cia techniczne y y y Starannie wykonuje prace : zawsze........ Tworzy teksty i rysunki na komputerze : samodzielnie... poprawnie......... czasami..... Zaj cia komputerowe y y y Wyszukuje i korzysta z informacji przy pomocy komputera : samodzielnie....... nigdy.................... czyta ze zrozumieniem i przepisuje wyrazy. obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi : bardzo dobrze.... czasami...... z pomoc nauczyciela.................... czasami........................ Wychowanie fizyczne y Aktywnie uczestniczy w zaj ciach ruchowych : zawsze.. wysoko d wi ku... y Bierze udzia w grach i zabawach sportowych : zawsze... nigdy... rozumie sens dialogów w formie audio i video....... nigdy........... i proste zdania................. czasami............ Montuje modele i makiety z kartonu wed ug wzoru : poprawnie............. J zyk angielski y Ucze reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela................. dobrze........ Zna zagro enia i przestrzega zasad korzystania z Internetu i multimediów : bardzo dobrze... . Edukacja muzyczna y Ch tnie piewa : zawsze.......................... rytm.. chwyta...................... Religia :.. y Mno y i dzieli w zakresie 50 : biegle.............................. poprawnie. niech tnie.... rozpoznaje zwroty codzienne i potrafi si nimi pos ugiwa .. piewa piosenki.......... akompaniament) : bardzo dobrze.. cz sto.............. dnia ... s abo..... myli si ..................... nigdy................................. recytuje wiersze i rymowanki.. ..................... dobrym..... wymaga pomocy............. koz uje............... rzadko... y Rozró nia podstawowe elementy muzyki (melodia... z pomoc nauczyciela.... bardzo dobrze... y Zadania tekstowe : rozwi zuje samodzielnie.......... czasami...................................... cz sto..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful