P. 1
Dokumentacja HACCP Doc

Dokumentacja HACCP Doc

|Views: 7,969|Likes:
Wydawca: Kasia Grzyb

More info:

Published by: Kasia Grzyb on Jan 06, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Dokumentacja HACCP

(pf«Ct*d) w zakładzie gastronomicznym

Schemat technologiczny produkcji potraw mięsnych w dużych kawałkach - grupa 1.

Surowcemjes t: — surowe mięso, — mrożone mięsot — przyprawy i inne dodatki,
— woda,

z których przygotowuje się i serwuje np. pieczone prosię, całe tuszki drobiu, schab oraz inne mięsa pieczone w kawałku itd., serwowane konsumentowi bezpośrednio po obróbce termicznej albo po wystudzeniu, przechowywaniu w lodówce/chłodni i podgrzaniu.
Przyjęcie
surowca CCP 1

2 Przechowywanie sirowców

2a Przyprawy, inne dodatki
Rozmrażanie

2b | Mięso przechowywane w zamrażarkach CCP 2 .

2c Mięso przechowywane w lodówkach CCP 2

5 Obróbka wstępna

Obróbka termiczna CCP 3
Schłodze nie CCP 4 Porcjowani 11 e Serwowanie 8 Przechowywanie w lodówce CCP 5

Dalsza obróbka wg schematu dlagrupy 6.-zimne kombinacje potraw 10.
Naczynia, sztućce

Podgrzewanie

© rfiJc S

Gdańsk lo wa* (058) 554 29 ii £ www.oddk.pl

Formularz

Instrukcja monitorowania CCP 2 1 działań korygujących (przechowywanie środków spożywczych łatwo psujących się w urządzeniach chłodniczych po etapie przyjęcia do czasu użycia ich w procesie produkcji potraw)

H Ustalone wartości temperatur przechowywania środków spożywczych łatwo psujących się i mrożonek w poszczególnych ladach chłodniczych i zamrażarkach wynoszą: Lodówka - surowe mięso
’vdm tp^ l s zr c z tyecm aptae r e itau pr y J a t e m p e r a t u t y p U c y t a l nz n d l a c

' n F n 'ie f w SyFż ™ z a n i ż 3 ° C s

Zamrażarka N mrożone mięso
(tarppjpratura^tciymywans.' H 1 ^ iSia.rpriaŻiręe) HB dopuszczalna tolerancja temperatury.; 1 : . wartość krytyczna temMłgiury 1 1 rlle wyższa niż -18°C +3°C nie wyższaniż -15°C Lodówka nabiałowa wartoid docćfowąjtempefatur^J , (temperatury utrzymywana*^ :<* wartość krytyczna temperatury dopuszczalna tolerancja temperatury poniżej 1°C powyżej S°C ±1°C (od górnej 1 od 2*Cdó4°C I dolnej wartości docelowej) Lodówka - wędliny» inne wyroby mięsne gotowe (np. pasztety) wartość krytyczna temperatury, ^ dopuszczalna tolerancja temperatury |B|^5|^Pe]cwWempgratun''. ^ y^temoerat^ra|^nżymywana ^y^lodówce).
2°C (od górnej wartości docelowej) poniżej +1°C 0°C powyżej 3°C

)dówka - przetwory rybne

' wartość krytycznŁ.tęjńpewlir^ dopuszczalna iolęrani|a temperatury* jNwaftoii'doęelowa|^ripćJ;atury^ 111 (temperatura utrzymywana poniżej 0°C powyżej 5°C +2°C do górnej od 0°C(od 4°C wartości docelowej)

■KI!

.

lówka - ciasta kremowe
dopuszczalna tolerancją, temperatury^ warto|^focdowateńi||r8^)iy 1 •'^mperaturaiki^rnywana ■ wiodące)HI - B1 6°C +1°C (od S°C od 0°C dogórnej wartości docelowej)

2.

3.

4.

6.

Codziennie o godz________________....—- ------------należy kontrolować i zapisywać temp^ przechowywania artykułów spożywczych w lodówkach, w zamrażarkach na zgodność z wartościami docelowymi W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości docelowej temperatury w którymkolwiek urządzeni ale nieprzekraczającej wartości krytycznej temperatury, należy dokonać regulacji temperatur, przy pomocy termoregulatora w urządzeniu. W takim przypadku należy sprawdzić po 2 godzinach skuteczność korekty - dokonać zapisu w Karcie kontroli temperatury danego urządzenia chłodniczego - Monitorowanie CCP2 W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości krytycznej temperatury w którymkolwiek urządzeniu należy natychmiast zawiadomić o tym................ .......... ........_............ ................................. --------------------------..........................podejmuje decyzję o sposobie postępowania z towarem .niepewnym’ i odnotowuje ten fakt w Karcie reklamacji towaru (zapis w instrukcji przyjęcia towaru oraz sposobu magazynowania) oraz podejmuje kroki w celu usprawnienia danego urządzenia. 5. Zapisy należy prowadzić zgodnie z wzorem Karty monitorowania CCP2, która stanowi załącznik do instrukcji Za wpisanie właściwych wartości temperatur docelowych, tolerancji i krytycznych w Karcie i wydanie jej do stosowania odpowiada ............................... ...........! jr H| ~ -• . 1 ; ' __ .................................................. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie monitoringu i zapisów jest .... .....

.......................... J| Maszyny i urządzenia... .......................................2007 podpis podpis i podpis .. 1-5 Lokalizacja......................................................................azwisko imię Anazwisko_ I CZĘŚĆ ............................ Zaopatrzenie zakładu w wodę............... otoczenie i infrastruktura zakładu... 1*1 Mycie i dezynfekcja.............. Opracował Zatwierdził Sprawdził Kierownik.........Logo firm y Księga HACC P _ ICZESC Specjalista ds........................................................ 1^0 Kontrola odpadów stałych i ścieków................. Technolog _ ko«tr®H Hpy r ■ Jakości Strona 1 137 data data : data tgzempiii W velante Data wvdania: 15...........OGÓLNA Spis treści W Historia firmy.............. jjg Układ funkcj onalny...... '•# .....................................................05............ I • 3 Polityka zabezpieczenia zdrowotnego wyrobów l-4 Definicje........ .......Zak-łaift Jmie/ nazwisko I [mię *ri............... 1-2 Misja firmy.................... ....................

... modernizacja pomieszczeń zakładu itp.... nowe urządzenie chłodnicze......... . kontroli wewnętrznej (załącznik do instrukcji)... \....)........ 5........ Wyniki z przeprowadzonej weryfikacji należy udokumentować ... ..... czego zmiany dotyczyły. 1......... Częściowa weryfikacja przeprowadzana jest systematycznie.....Instrukcja weryfikacji systemu HACCP „rawdzcmc prawidłowości działań w r1* (nazwa rcitiBraqi/baRt/ftokm1a) w oparciu o ustalone zasady ^ftcmu HACCP. 3. zaznaczając... 2... realizacji zadań wynikających z zapisów w Karcie kontroli wewnętrznej z poprzedniego miesiqca.. Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest co miesiąc.. — — zgodności postępowania pracowników z zasadami GHP/GMP określonymi w instrukcjach systemowych...... Weryfikację systemu HACCP jako całości należy przeprowadzać jeden raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wprowadzanych istotnych zmian mogących rzutować na plan HACCP (nowe potrawy..........w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w systemie HACCP należy je zrealizować i udokumentować.... w ramach kontroli wewnętrznej..... Osobą odpowiedzialną za realizację działań zgodnie z instrukcją jest.... dotyczy ona: — prowadzenia zapisów monitoringu krytycznych punktów kontroli wg Arkuszy monitorowania CCP... jej wyniki zapisywane są w Karcie. .

. M2 Higiena personelu............................................................................................... CZĘŚĆ ................................................. ^ ^ 2 i• 5 Lokalizacja.............. I 8 Mycie i dezynfekcja....OGÓLNA Spis treści li Historia firmy........................................................ f-6 Układ funkcjonalny.............................. ....... ............................... 1-7 Maszyny i Sądzenia............................ l11 Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami....................................................................................................................................... ..................................Przedstawia ona do zatwierdzenia wyniki weryfikacji właścicielowi zakładu........ Pomieszczenia socjalne...................................*............ otoczenie i Infrastruktura zakładu....................'.................... Dobra Praktyka Produkcyjna.. ....................................................................................................................... MO Kontrola odpadów stałych i ścieków......................................................................... ^BpPozostałe zasady Dobrej Praktyki Higienicznej................................. ^Spowiedzialność producenta za bezpieczeństwo produktów ^Spowiedzialność producenta za bezpieczeństwo produktów 27 28 2| 2| 32 .................................................................................. ł-9 Zaopatrzenie zakładu fr w..................................................................................................................................................... 14 16 20 21 23 ^ 11I Szkolenia personelu. 1-2 Misja firmy........................... 13 Polityka zabezpieczenia zdrowotnego wyrobów.Pdę................ ................. 14 Definicje...........................................

....................................................................................................................... O pis produktu i jego przeznaczenie..............................................................................................................fjfeŻĘŚĆ III SZCZEGÓŁO WA I SPIS TREŚCI 1............................... arządzenie o powołaniu Zespołu ds.......... 6................................................................ I dentyfikacja zagrożeń................................. 4............. S chemat blokowy............................. 5.......... ............................. C harakterystyka zagrożeń............ 3.................... wdrażania HACCP Z 2............................. O pis procesu technologicznego.................................................................................

.............................................................* ......................... Arkusz rejestrów ... Drzewo 2 decyzyjne......... We ryfikacja priorytetów zagrożeń............................................ nazwisko_______\ dasta \ Podpis_____ ^ ?odp\s III CZĘŚĆ ........................................4^Kfe^u_______________\mlę................................. 13................................................................" ' ‘ . 14....................................................................................................... 8.................... Instrukcja dla wykrywania Procedura weryfikacji systemu HACCP........7........................................................................................ J11..................... ......................... ..............2 Procedura nadzorowania wyposażenia do kontroli i badań........................................ 9....................................................... ........................................ 11...................... Identyfikacja CCP/CP................. 12......................... 10........... metali........................................... Pętla kontroli jakości......UZUPEŁNIAJĄCA Spis treści KSIĘGA PROCEDUR II1..................................................................... \ da\a ............. .. Monitorowane CCP/CP .............1 Procedura nadzoru nad wyposażeniem..........................................................................................................................

............ ..... 111............................ 11 j...................T6 Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk.......................................14 Procedura przechowywania i dostarczania wyrobów gotowych..... ^■■1 i wi7............. Procedura nadzorowania wody.. 10 Procedura kontroli warunków magazynowych. ij j.............11 Procedura transportu wyrobów gotowych......... 111...........8 Procedura szkoleń.......15..........................4 111.......................................... 111.................................................... -*»•*** Procedura zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami............................................... 111............ 111..........................................111......12 Procedura krojenia chleba.........................6 Procedura czyszczenia...........5 111....... myciai dezynfekcji.7 Procedura nadzorowania śmieci.. odpadów i ścieków............................................. Procedura higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy 111............................................... .......... 13 Procedura pakowania..................................3 111................................................................................. lil............u\acvch zakład KSIĘGA INSTRUKCJI 1) 1.. ........vt..............................................9 Procedura przyj ęcia surowców i materiałów pomocniczych.Instrukcja przyjęcia osób kontrolujących / wizytujących zakład.

..................................................................22Instrukcja kontroli parametrów wypieku........................................— • ^«MBE IJ125.......... 111................................................................................18 Instrukcja mycia i dezynfekcji oraz badanie czystości linii technologicznych.......................................................... 142..32Instrukcja przyjęcia tłuszczu cukierniczego i piekarskiego do magazynu..................33Instrukcja przechowywania tłuszczów......czyszczenia sprzętu i powierzchni produkcyjnych........................... III.................l: ■Il-Ułt..................................31Instrukcja przechowywania jaj i ich przetworów.. .................................................................. 2 0J-..........Instrukcj a do pakowania ............................................30Instrukcj a przyj ęcia jaj i ich przetworów do magazynu....................................................... .........................................9 Instrukcja przechowywania soli i cukru w magazynie......................................................................-------------...........23Instrukcjaio--krajalnicypieczywa.....9 17 Instrukcj a postępowania ze środkami myj ącymi i dezynfekuj ącymi................................ ■■ 111..................................................................... 111.......=21 Instrukcja mycia i dezynfekcji 111..............'T................................. .......Instrukcj a przyj ęcia drcjzdź^ piekarskich do magazynu........................... ¿28 Instrukcjaprzyjęcia cukru do magazynu........................2O........... ..........................................Instrukcja mycia i dezynfekcji powierzchni magazynowych...... 111... 111................... JiąB Instrukcja przyjęcia mąki do mąga:p3|u.. 111...........fclL 24...........................Instrukcja pakowania wyrobów ciastkarskich i cukierniczych................1J Instrukcja . • ^ III..........................

.....................................Plan czyszczenia....................... 98 ^F04 Karta wyników badania wody............ AO F10 Kontrola temperatury przechowywany^......... 99 P?1FD5................................... ...... id ..... 111.......................... y&fyl F06................................. 1&2 Bfhj? Rejestr rozmrażania mycia i dezynfekcj i urządzeń chłodniczy ch......... §7 r1 F03 Protokół szkoleń pracowników.......................................................................... itt... .....34Instrukcja przyjęcia mleka i przetworów mlecznych do magazynu................................ ..................................................................................................................................................................................... 95 F02 Formularz ........ KSIĘGA REJESTRÓW i F01 Formularz dopuszczenia pracownika w danym dniu do pracy.... .. * ■ ..........................................................................................................................................................................................................36 Reklamacje.................. A Q3: F08 Karta kontroli przyjęcia •• -^4 F09 Kontrola temperatury przechowywanych surowców» półproduktów.................plan i tematyka szkoleń..................... mycia i dezynfekcj i piekarni .................................................................................................................................35Instrukcja przechowywania mleka i przetworów mlecznych............................111................Przychody i rozchody środków myjących i dezynfekujących.................................................................... produktów..................................... • .......

.................................... Rej estr reklamacj i........1 F12 Kontrola ważenia— ............................. Przeglądy........ . Karta reklamacj i — .... ........................... remonty urządzeń/ maszyn________......1 F11 Kontrola miesi enia........... Ocenajakości pieczywa. Ocena jakości wyrobów ciastkarskich i cukierniczych.... Kontrola stanu technicznego urządzeń/ maszyn........... x - 2 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 Kontrola parametrów wypieku.............................. Karta przyrządu kontrolno-pomiarowego....ryaĄ c^TrnHnib-cimi coniturm/mi ...................................F11 Kontrola miesi enia..... .......................... i-i_ ■nr..

....................................................................... karta wprowadzenia zmian Załączniki: A) Polskie Normy B) Plan Zakładu .......................... Protokoły z Auditów F21 Protokół niezgodności i spostrzeżeń z auditu systemu HACCP................... .......... I F22 Raport z auditów systemu HACCP Środki do mycia i dezynfekcji............. <\ F19 Przeglądy..................................................F17 Ocena jakości pieczywa............. -\ „rawdzcmc prawidłowości działań w w oparciu o ustalone zasady 1 Program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami sanitarnymi............ remonty urządzeń/ maszyn....... 11 F20 Kontrola stanu technicznego urządzeń/ maszyn......................................................................................... normy......................................................................................................................................................................... r* (nazwa rcitiBraqi/baRt/ftokm1a) . świadectwa jakości......................................... I F21 Protokół niezgodności i spostrzeżeń z auditu systemu HACCP................................................ Rozdzielnik................................................................. i-H F18 Rejestr reklamacji............................................... Atesty.................................

cadpadki. 9) napd Należy czynność ¿fu ^°r^C 8) zprodul Ponadti surowiec. materiały pomocnic^lffEidukty uboczne. niemieszczący się na. np. danej karcie schematu prpcesu -¿określa | pomiar lub obserwacja w punkcie kontrolnym (wartości fizyczne podawane są zawsze w kg. rejestr danych pomiarowych. dodatki. ml 4) zupy. 3) ryż.oznacza komendę. złożony. które można wykorzystać przy tworzeniu schematu technologicznej. „zatrzymaj”.określić nazwą . protokół lub wartość . °C fy.podejmowana w zasadzie w odniesieniu do pomiaru lulj-obserwacji akcja dostosowawcza .wstawić nazwę scr i scl przejście na następną stronę schematu początek lub koniec schematu .! etap procesu . np. „naprzód” dokument. „stój”. produkt.=wpisać nazwę • hezi decyzja .określa czynność 5") warzy 6) zimn< proces równoległy. potraw] Przykładowe symbole blokowe.dla użytkowników systemu HACCP.) surowca ^ piec. min.

obuwie.przy umywalce). 1. schorzenia skóry. po każdym zabrudzeniu (instrukcja mycia i dezynfekcji rąk znajduje się przy każdej umywalce). stosując się ściśle do jego zaleceń (np. – po drobnych pracach porządkowych. – po kontakcie z odpadkami. – po kontakcie z pieniędzmi ftp. Kontrolę skuteczności mycia i dezynfekcji rąk pracowników przewiduje się jeden raz na kwartał(próby sanitarne razem z kontrolą skuteczności mycia i dezynfekcji sprzętu produkcyjnego).. w szczególności: – ¡przed rozpoczęciem pracy. – włożyć czysty fartuch (każdy pracownik powinien mieć 3 zmiany białych fartuchów ochronnych).. Podczas pracy pracownik zobowiązany jest przestrzegać właściwej higieny rąk . Wszelkie niedyspozycje zdrowotne pracownik powinien zgłaszać przełożonemu. noszenie maseczki przy kaszlu. – po rozmowie telefonicznej. I N S T R U K C J A higieny osobistej pracowników . Posiłki należy spożywać tylko w jadalni. biżuterię i rzeczy osobiste w szatni odzież pracowników i fartuchy powinny być przechowywane osobno. Na stanowisku pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. – po: wyjściW' z 'toalety. W określonych przypadkachpracownikmoże przystąpiódo pracy tylko za zgodą lekarza.) lub kontaktu z osobą chorą zakaźnie pracownik powinien zgłosić się do lekarza.Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP 1. – po spożyciu posiłku. gardła itp. rękawic przy schorzeniach skóry itp»^. Należy przestrzegać instrukcji higienicznego korzystania z WC dla pracowników (instrukcja umieszczona jest w przedsionku WC . W przypadku choroby (biegunka. | umyć ręce zgodnie z instrukcją umieszczoną przy umywalce w jadalni dla pracowników (paznokcie nie mogą być polakierowane). Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien: – pozostawić odzież. .ręce należy myć i dezynfekować w miejscach do tego przeznaczonych.

stołowych'). np.d ość wody di mslirukiąla. Kelnerzy są odpowiedzialni za czystość i porządek w rozdzielni kelnerskiej. 5. 6. 3.Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP 1. Należy przestrzegać instrukcji higienicznego korzystania z WC dla pracowników (instrukcja umieszczona jest w przedsionku WC przy umywalce).^:ż!flywa'Jni tiiależy gromadzić w zamkniętym pojemniku przeznaczonym wyłącznie do tego celu.deski produkcyjne muszą byćoznakowane. 10. twar. Odpadki źywnośeiowe usuwaneiZitaler^. 2. Pojemniki opróżniać niezwłocznie ¡po napełnieniu'ich do objętości. Na stanowisku pracy należy utrzymywać porządek i czystość.i. Przy myoiu i wy pa rza n i u naezyń ¡na I eży bezwzględnie przestrzegać zatóżonejftemperatufpiiiwtoitaiw^^^^feltoimpia1] wyparzania należy wykonywać zgodni | zlnst! ftiiiM@M£^b^rfaMi^vnvmMiacoi-wvpafżaiaoe. uweszisioroa jest w gwiywilh i naczyń. 9.zrzuconena podłogę półprodukty. 8.za biegi usuwainiakamiiimiagur^jiżtniii^j^few/fliw zależności odpotrzeb.Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Na stanowisku pracy nie należy spożywać posiłków. I N S T R U K C J A higieny na stanowisku pracy w zakładzie żywienia zbiorowego . Podczas pracy środki dfc mycia i dezynfekcji musząznąjdowaćsię w pobliżu pracownika. Przy produkcji używać sprzętu i przyrządów zgodnie z ich przeznaczeniem. pracownicy kuchni za swoje stanowiska pracy. 4. Uzupełnianie środków do utmymaniaihigieny rąk i do dezynfekcji powierzchni produkcyjnych w (trakcie pracy należy wykonywać na» bieżąco. Po każdym kontakcie z takimi odpadkami należy umyć ręce. Czyste naczynia stołowe przechowywać w zamkniętej szafie przelotowej między zmywalnią I kuchnią właśoiwą narażać ¡iish na wtórne zanieczyszczenie. Wszelkie przypadkowo. 7. wyroby wrzucać do pojemnika naodpadki. Podczas produkcji środki myjąco-dezynfekujące stosować w przypadkach koniecznych. Uszkodzone naczyniąkuchenne ii podręczne sprzęty na bieżąco eliminować z użyciav Wszelkie awarie i braki zgłaszać właścicielowi.

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/BHP higienicznego korzystania z WC dla pracowników 1. Dokładnie osuszyć ręce papierowym ręcznikiem. Ayllffe'a. a kolejności V. Przed wejściem do kabiny zdjąć fartuch ochronny i powiesić go na wieszaku. 4. Instrukcja mycia rąk 1i. A. 5. zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN. Mycie rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. W przypadku braku środków czystości należy uzupełnić zasobniki na mydło oraz ręczniki papierowe. 3. 2. 2. Spłukać ręce ciepłą wodą. 30 sekund. G. Z naściennego dozownika pobrać mydło w płynie i myć ręce zgodnie z podaną techniką przez ok. . 5. części dłoni 4 Pocieranie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni z palcami złączonymi. s a następnie odwrotnie Pocieranie wewnętrzną dłoni o grzbietową część następnie w zmienionej 5 Obrotowe pocieranie kciuka praweji dłoni o wewnętrzną a następnie część odwrotnie zaciśniętej na niej lewej dłoni. Ręce Opłukać pod bieżącą wodą. INSTRUKCJA Technika mycia rąk 1 Pocieranie wewnętrznych. 4. Pomieszczenia WC pozostawić po sobie czyste. częścią prawej lewej dłoni. PO wyjściu z kabiny umyć ręce. 3. J. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką. Włożyć fartuch ochronny.

Pocieranie Obrotowe pocieranie wewnętrznych części wewnętrznej części dłoni prawej dłoni z przeplecionymi złączonymi palcami palcami. a zagłębienia między następnie odwrotnie palcami Uwaga: Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. – wewnętrzną częścią lewej dłoni o grzbietową . aż do lewej dłoni.¡prawej i .

. dezynfekcji przepro- . ' . stołowych. do utrzymania higieny rąk .I zmywalnia c?aflla naczyń naczyń kuchennych. .. urządzeń..... sprzętów: – zamrażarki.... .wfftt..pracownlkow. mieszczenia zakładu: pomieszczenie na naflrmai. _ ittedhanlćznleoczyśaiSpowrerżchniepomieszczeń.i i każanie należy wykonywać w następujący Sposób: – |tuahnlą‘gazQWa. dę– z mywalnia naczyń stołowych."■ r .<sjr .. .. . zynfekcji powierzchni...umyć oczyszczone powierzchnie środkiem myx>: V.. « . Sprzęt do mycia i sprzątania.. .zadziałać środkiem dezynfekującym. firmą*. – sprzęt. Wszystkie środki do utrzymania czystości kuchni.... – iMiwJjifc. . utrzymywać w należytej czystości. . sprzętów..isjispecyfiki szatnie ipraoownlkóW'kuchni (nazwa firmy) z Wykazstó^QW:3f™n^radków – ww.... – – i. . nabłysz. Od– '’-.. '.u r n - poszczególnych preparatów zapewnia specjahstycz – obieralni MI I MM zlewki żywnościowe.środki czystości(opako– s ala konsumencka. posadzek...' I WC dl0. ___.!. orai całe oprzyrządowanie łącznie z dozownikami a warzyw. „ HHRMI ■ “ ’Sisiłl^^uinBRiStWł^ I MMI ... .. czystości i higieny w zakładzie żywienia zbiorowego oraz w jego otoczeniu Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/BHP Po 3... . – maszyna..ńiedornagania. – ilikelnerów. – umywalki» .... _ ziewy... • .. wania) oraz wszelkie zasobniki na środki czystości I rozdzielnia kelnerska. .a i .. . ■ nim.. JtiK^wnież ws^mKie t biuro '“' załąćzeniU'do umowy z – ...M . . . -jadalnia..spłukać wodą I osuszyć odkażone powierzchnie.. . 4. magazyny. wierzchni ścian. InstruktażkorzyBtaniazurządzeńdozuJących odpo■ – szafki.. WS®!Weuuwagi.. sprzętów. wlednlesrodklido czyszczenia. ..ojoięiawigaKłaćtu*/. – kuchn ia właściwa......w zakresie stosowa¿sysłuSiii należy natychmiast zgłaszać .. ' (idnej osobie) 5i§|<uteczne przeprowadzenie odkażenia (dezynfekcji) dezyr> ■ fekującego na drobnoustroje znajdujące się na po..._ fpytownice ....myjąco-wyparsająda*** ■vjącym. ppiseni... . do mycia... ■ ¿K Pujgąrizeff..Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA utrzymania porządku. .

&&ail$ażtlie zgłoszenie właściciela stoliki.) na bieżąco według potrzeb (w zmywalni naczyń kuchennych). deski krajalnicze. (Inna osoba) . – krzesła półki regałów. łączniez odkurzaniem sali konsumenckiej. łyżki. 2. . lodówek. mycia i dezynfekcji wykonywać zgodnie z harmonogramem: – sprzątanie wszystkich pomieszczeń restauracji codziennie po zamknięciu zakładu. sprzęt przechowywać w stanie suchym. Środki do mycia i dezynfekcji oraz sprzęt i akcesoria porządkowe znajdują się w zamykanym magazynku przy WC dla pracowników. ®‘ Nabiegi porządkowe.– zakładu. garnki. maszyny do rozdrabniania warzyw itp. zamrażarek. –generalne porządki. – pojemniki na odpadki^ ^ ^ w. maszyny myjąco-wyparzającejltd (jak często**) utrzymywać w porządku i czystości. patelnie.Zamówienia na ich zakup składawłaścicielzakładu*/ 1 ■ mycie ii dezynfekcja sprzętu podręcznego (noże. z odsunięciem szafek. Osobą odpowiedzialną! za uzupełnianie i wydawanie środków do bieżącego użytkujęstkierownikzakładu.

..11 n^crr|)Otrieb i' uwagi o stwierdzonych nieprawidłowo^' doświadczenia przedsiębiorcy m .... urządzeń chłodniczych..... W otoczeniu zakładu utrzymywać porządek i czystość... w toaletach) należy wykładać workami foliowymi......... rozmrażanie............... zamrażarek.... przy lodówce w magazynie chłód niczym*/. Generalny remont pomieszczeń przewidywany jest co Oak często**) bieżące zabiegi naprawcze w miarę konieczności........... Hf mycie i dezynfekcja zamrażarek naprzemiennie raz w 6....... patelni elektrycznej przy każdorazowej wymianie tłuszczu smażalniczego zgodnie z instrukcją technologiczną „Smażenie frytek" i „Smażenie ryb w patelni elektrycznej" (instrukcje umieszczone są w „Dokumentacji sanitarnej").... szti ce itp..... naświetlacza UV do dezynfekcji jaj.. według potrzeb (taka sama procedura obowiązuje dla WC pracowników zakładu).. osobą odpowiedzialną za bieżący stan WC jest osoba 2. myć i dezynfekować pojemniki na bieżąco.................... krajalnica......j.... nie do puszczać do ich przepełniania.... mycie i dezynfekcja lodówek naprzemiennie raz w tygodniu zgodnie z instrukcją czynnościową (instrukcja umieszczona 3..... serwetki należy składać w brudowniku (usługi pralnicze wykonuje firma pralnicza -.... .. naczynia stołowe.... (nazwa firmy) z którą zakład ma umowę)..... brudne obrusy....... pieca konwekcyjnego oraz wzorcowanie testera lipidowego... Za dopilnowanie codzienne go odbioru zlewek odpowiada kierownik zakładu (umowa z firmą odbierającą zlewki znajduje się w dokumentacji dotyczącej usuwania odpadów)..... (osobie upoważnionej) mycie frytownic. Zamykać pojemnik ogólny.... miesiącu zgodnie z instrukcją czynnościową (instrukcja umieszczona przy lodówce w magazynie chłodniczym*/ ..... (inne miejsce) ... fcajŁ czynności mycia i dezynfekcji zamrażąrek zapisywać w karcie „Harmonogram rozmraż^irai ni^pia i dezynfekcji u riiepl!#’i?ć%e -skreślić ¡1 QZ^^tlwQ§ć^wykonywania rząd zeń chłodniczych i żarprążąr^1<fl............. Wszystkie pojemniki do gromadzenia odpadów (w częś ci produkcyjnej..... czystości i Higieny w zakładzie żywienia zbiorowego oraz w Jego otoczeniu – mycie okapu nad stanowiskiem smażenia raz w tygodniu i..... .... deski.... mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek". Odpadki wynosić do pojemnika ogólnego na zewnątrz zakładu.. termometrów elektronicznych w urządzeniach przewidziana jest raz w roku (miesiąc) Kontrola skuteczności wykonywanych nr zabiegów cia i dezynfekcji powierzchni rzeprodukcyjnych.................. . w zmywalni naczyń stołowych... rozmrażanie..... .... stosować zapisy wykonanych czynności. osobą odpowiedzialną za zapewnienie odpowiedniej ilości czystych obrusów i serwetek jest kierownik za kład u*/........ Konserwacja frytownic...... (inne miejsce) czynności mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych 4......... (inna osoba) mycie i dezynfekcja.. Zlewki żywnościowe należy gromadzić w pojemniku przeznaczonym wyłącznie na zlewki i usuwać do pomieszczenia na zlewki.. w miarę potrzeb.... zapisywać w karcie „Harmonogram rozmrażania...4..... po dokładnym zamknięciu worka foliowego..) przewidziana jest raz na kwartał...... ściach w działaniu urządzeń chłodniczych zgłaszać natyehmiastwłaścicielowi*/... sp| tu (noże..... Wszelkie uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu urządzeń chłodniczych zgłaszać natychmiast właścicielowi zakładu*/ (osobie upoważnionej) 5..... usunięcie odpadów sanitarnych z WC dla konsumentów oraz uzupełnianie środków higienicznych na bieżąco..INSTRUKCJA utrzymania porządku.... ■ zmiana obrusów. patelni elektrycznej.....) – (dzień tygodnia) według instrukcji czynnościowej. serwetek na stolikach konsumenckich na bieżąco w miarę potrzeb.Wszelkie pomiarów zależy od indywidual....... dyżurująca w danym dniu (należy pamiętaćo włożeniu fartucha ochronnego przed wejściem do kabiny WC/zdjęciu odzieży roboczej)...............

Zmyć zajjegzyszcze|j|^pfefci^. iPo doMadftfesuiniiiSflślffcspiłiukać pozostałości prepa7. ręce umyć i1 zdezynfekować.lacM 8. Wszystkie urządzenia elektryczne wyłączyć z prądu. 1. Pozostawić nainies^oihyijfepair^ nia powierzchni okapu przez 5. 9.0dą. Zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wszystkie urządzenia smażalnicze. 6. 3. 2. Zdjąć rękawice. 4. W przypa|lpi%vjfeif#^einH*fpfe'c|fo‘kł)Sdin.ego usipięcia zanieczyszczeń . Wewnętrzną iii zewinięi|Sr-ziriiąiC %ęś6okSipŁUi£'myć preparatem do mycia iii czyszczęrM oj^ąipillw przy użyoiui^epłej wody. .Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GF IN T U C S R K JA mycia okapu nad stanowiskiem smażenia Uwaga: Wszelkie czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.powtó^zycNmlfia[prąpairatem 'czyszczącym. (Pozostawić okap d!o wyscłmięciaj powierzchni (włączyć^/enty. Otoczęniie sprzątnąć.

..- Zwrócić szczególną uwagę MilfMgGaftffuiro aMtfefke........rozmrażania................ P o rozmrożeniu urządzenia usunąć nieczystości ¡prą/ użyciu ciepłej wody i detergentu ........ 7...edą. (nazwa) ..... ............... Pozostawić u rządzenie 'd f...... ce/zamrażarce niepodiegającej rozmrażaniu w danym dniu. 3..... 5..... .¿tź.... Czynność wykonywać bardzo starannie i zg o dnie’ z dezy nf^ku^GegoJn Jeżeli' środek ide^/hfgkufąGy Wjym-ap f^Bfe^^M^a^^^:pov«ierzchnie aiąpłl w...... 6..W^jjrządzeiiiach«shłoiJnibzych przesżkionychioit^oi 1 zewnętrzne szyb umyć środkiem m> iim^@iaiszyb —.... .. Zdezynfekować powierzchnie wewnętrzne ui^djenj&śrffiikieift. 8... mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek Całość towaru z urządzenia (chłodziarki/zamrażatiki) umieścić w działającej ihłodztó.... Wyłączyć rozmrażane urządzenie z prądu...oji °C........... .......... ■ (nazwa) • (nazwa) 2..... .......... Włączyć urząd^^o^siąpiędail&wiiie^iui^ ^Diitl^ai i ^aftiodziarka ................ 4. Uwaga: Nie używać środka rozpylanego do mycia szyb w wewnętrznej części lady chłodniczej..........

. -icliłodiziaiika . -zamrazato9. Otoczenie urządzenia sprzątnąć.... 12. -18°C. 10. 11. Umieścić towar w|prządzeniu. i'zdezynfekować ręce według instrukcji umieszczonej przy umywalce. powinna wynosić i^.Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GF . godziny ąMwdzil fliiWi^flw^śc temperatury wewnątnz urządzenia na wyświetlaczu elektronicznym. °G. PQ upływie ak.odi – zamrażarka . Umyć. . • Temperatura.maks.

zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny .Dobra praktyka produkcyjna [ Higieniczna UMH/lihH INSTRUKCJA mycia i dezynfekcji rąk Mycie rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką. Technika mycia rąk Pocieranie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni z palcami złączonymi.jeżeli producent nie zaleca spłukiwania środka dezynfekującego. aż do wyschnięcia skóry .CEN. 30 sekund.jeżeli tak zaleca producent. Ręce spłukać pod bieżącą wodą.podać nazwę) ZatwierdziI data-__ A . 4. (wpisać He . A. Z naściennego dozownika pobrać mydło w płynie ii myć ręce zgodnie z podaną techniką przez ok. 3. 30 sekund. 3. Z naściennego dezynfekującego Mycie rąk Dezynfekcja rąk dozownika pobrać oelpowiednif ¡teść śiiodka 2. a następnie odwrotnie 1. G. Uwaga: Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. 1.prawej Pocieranie wewnętrznych części dłoni z przeplecionymi palcami^ aż do zagłębienia między palcami 3 a ^bratowe pocieranie kciuka prawej dłoni 10 wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką. a następnie w zmienionej kolejności wewnętrzną Częścią lewej dłoni o grzbietowi . Spłukać ręce ciepłą wodą. Wcierać środek dezynfekujący zgodnie z podaną wyżej techniką przez ok. Pocieranie wewnętrznych części dłoni Pocieranie wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową Część lewej dłoni. a następnie Obrotowe pocieranie odwrotnie wewnętrznej części prawej dłoni złączonymi palcami lewej dłoni. Spłukać ciepłą wodą . 2. 5. 4. Dokładnie osuszyć ręce papierowym ręcznikiem. Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikierp-> 5.zgodnie z zaleceniami producenta oraz jakiego środka . M Ayliffe'a.

. umyć frytownicę preparatem do mycia i czyszczenia frytownic. włączyć urządzenie.... 1 1. Wrzucić porcję frytek..... by jedna frytownica była zawsze gotowa do użycia w czasie działania zakładu.....Dobra praktyka produkcyjna | higieniczna GMP/GHF INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA smażenia frytek (nazwa) (nazwa) Frytkownice: typ.. przez który nie widać dokładnie kratki kosza frytownicy po jegozanurzeniu w tłuszczu....). napełnić frytownicę świeżym tłuszczem. umyć i zdezynfekować ręce. . środek myjący spłukać dokładnie gorącą wodą. W przypadku zamrożonego surowca należy frytki przed procesem smażenia przełożyć z zamrażarki do lodówki (+4°C) w przeddzień użycia (ok.... . Wyjąć kosz z frytkami do ocieknięcia tłuszczu... 12 h). zamknąć i odstawić do szafki na zapleczu (po napełnieniu ¡pojemnika adbiór zużytego tłuszczu zgłasza firmie utylizacyjnej właściciel za- – – – – – (osoba-upoważniona) usunąć z frytownicy resztki zanieczyszczeń.. – powierzchnie w otoczeniu urządzenia sprzątnąć..... • Zabiegi wymiany tłuszczu należy ¿Organizować tak... Włączyć frytownicę i rozgrzać tłuszcz do temperatury 170°C (nie przegrzewać tłuszczu).. Wyłożyć frytki do miski i porcjować na talerz jednorazowego użytku.. umyć i zdezynfekować... 2...... Tester stopnia zużycia tłuszczu: 4..10 minut. pozostawić urządzenie do wyschnięcia. Temperatura smażenia nie powinna przekraczać 170-180°C... na kpnieczność sprawdzenia jakości tłuszczu... kontrolując temperaturę smażenia.......... 5.¿...... Zatwierdził ..... .. * niepotrzebne skreślić ... ciemny tłuszcz. Należy kontrolować stopień zużycia tłuszczu smażalniczego przy użyciu testera zgodnie z instrukcją jego działania... Częstotliwość testu lipidowego należy ocenić wizualnie. Uwaga: • Przy działającym urządzeniu należy pamiętać o włączeniu wyciągu w okapie..... wskazuje.. 3.«Ry.. 7....... Wymiana tłuszczu smażalniczego: ¡pi wyłączyć fĘjtyffprlęftż prądu» po ostygnięciu wylać tłuszcz do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zużytego tłuszczu........ Czas smażenia .. 6.......

..... napełnić patelnię świeżym tłuszczem... 3.. zużyty tłuszcz zlać do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zużytego tłuszczu............. Wymianę tłuszczu wykonać w następujący sposób: Wyłączyć patelnię z prądu. 6...^ Czyste warzywaprzemieśćiS^^ffiiwłąściwejk 4....... Surowiec zamrożony (filety rybne) należy przełożyć do lodówki w kuchni właściwej (+4°C) w przeddzień użycia (około 12 h).... włączyć urządzenie..... 5.. Uwaga: * Przy działającym urządzeniu należy pamiętać o włączeniu wyciągu w okapie.. Po ygilSlenliii rybę wyłożyć na siatkę w Misce do ocieknięcia tłuszczu... buraki itd... . Umieścić porcję ryby i smażyć około 15|®iniiiŁ Nie przekraczać założonej temperatury.. 1niepotrzebne skreślić ...... Ryby niemrożone (surowiec oczyszczony) przechowywać w lodówce (+4°C) w sposób niepowodujący zanieczyszczeni^wnętrza urządzenia.).... umyć i zdezynfekować...... umyć i zdezynfekować ręce. postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowywania dań (ziemniaki........) 1. INSTRUKCJA TEGHNOLOGICZNA Warzywa obrać w poiiijiteszczenmM^^M^ącjlej^i 2. Włączyć patelnięćla osiągnięcia temperatury tłuszczu 150°C... marchew........... . – – – ¡(¡ntąewa')i 1. (osoba upoważniona) ^usunąć z patelni resztki zanieczyszczeń.... ilHltotSjjigf lijumieście.. 3...... jaPzym przezmaozomych do sporządzenia tea ^.. umyć patelnię preparatem do mycia i czyszczenia patelni... Częstotliwość kontroli wymiany tłuszczu w patelni należy ocenić: wizualnie i zastosować test..... pozostawić tłuszcz do ostygnięcia.. cebula. Patelnia: 2..... by nie powodować wyłączenia patelni z użytku w czasie działania zakładu.. Należy kontrolować stopień zużycia tłuszczu smażalniczego przy użyciu testera..... surówek wykonać w IRozdrobmienie warzyw... zgodnie z instrukcjąjego działania.. producent) środek myjący spłukać dokładnie gorącą wodą... • Zabiegi wymiany tłuszczu należy organizować tak.. Ettliral – – – – (nazwa............ .... zamknąć i odstawić do szafki na zapleczu (po napełnieniu pojemnika odbiór zużytego itimiiy igłąsza Arnie utylizacyjnejiWłaścidiei zakładu1/. 4.... ifęgp§a&yn i u......Dobra praktyka produkcyjna | higieniczna GMP/GHF INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA smażenia ryb w patelni elektrycznej .. pozostawić urządzenie do wyschnię- powierzchnie w otoczeniu urządzenia sprzątnąć....

natka pietruszki itp. 4.. -ur mi:rm nn iatw « ■ ■ ■ Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/r wydawania dań... w-^^^^^i||p|j^a^glami^^mBrazowa porcja to (ilość) a<W/ił!ączy^ ąaśyi/ilplrcj^ .... . Naczynia stołowe. Wszelkie dodatki „zielone” (szczypior... ... Każdorazowe ...(n^warpiiadusem) > 2.. Po dfezyinf ejkftito&ia. Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP postępowania z jajami stosowanymi: do produkcji posiłków INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA jSjiWf trestayjBa®[j Jaja przeznaczone do ipnodiUkcji należy poddać dezynfekcji. przez okienko podawcze INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA Brudne naczynia stołowe od konsumentów kelner podaje przez okienko bezpośrednio do zmywalni naczyń stołowych. . . -■ .♦'I.. 5.. Po każdOjRjgzśwfMkontateiez^jajapj^fiależ^iiiJty^^^lfflfekować ręce...użycie naśvvietlacza^^^ ^ezynfe^yjaj należy zapisywać w „Karett dezynfekcji jaj"... Wyjąć jaja& iiiizadl^mlDJZHtpgy^a^żfeteg0 ^^Mika. które miały kontakt z konsumentem.. Do dezynfekcji V.... .'..y... Uwaga: Nie wnosić do kuchni właściwej brudnych warzyw. 1... 6L DO' c-zasjui. nie mogą być wniesione do części produkcyjnej bez mycia i wyparzania w temperaturze minimum 85°C..yyiipnodlyjs^ąi^ęze^owywać wmdpwce... W zakładzie dania z kuchni właściwej wydaje się do rozdzielni kelnerskiej podać sposób.j. 1. 6..Qh zużyta. Wszelk% tfiĘlm ¡nieprawidfowosćiadh ^^^fMffi^^tetlacza UV ^. koperek. Pobraśiiafa z roi aa nia dezynfekcji jaj... napojów oraz zwrotu naczyń stołowych do zmywalni 1.. (upoważnionej osobie) 3. Surówki sporządzomiin^dani^dlifeń należy przechowywać w lodówce wyrobów gotowych. ./. wikwc|||iiwłaściwej^ Pgjennnik z surówkąprzed umieszczemięM W lodówce zabezpieczyć fdlią. Uwaga: • Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego obiegu naczyń czystych i brudnych. 5... 2. np.Dobra praktyka produkcyjna | higieniczna GMP/GHF Urządzenie do rozdrabniania warzyw [po jkazdfrrazowym użyciu należy i^fcjemyć 'i zdezynfekować..) przed użyciem w kuchni' właściwej 'uiirn^ćw ¡pojiiiijeszczeniu obróbki wa■s:. mażnawvi^^^>(S(^^Mvfaściwei. rZyw. Umieścić jaia.

powodując zmianę smaku lub zapachu.będących żywnością. urządzeń. Raz na kwartał planowane są badania mikrobiologiczne wybranych potraw. • • .Dobra praktyka produkcyjna | higieniczna GMP/GHF • Wszystkie procesy technologiczne należy prowadzić na stanowiskach zgodnie z ich przeznaczeniem przy użyciu maszyn. przetworzonych produktów oraz towarów nie. sprzętu do tego celu wyznaczonych. Przestrzegać w szczególności rozdzielności przechowywania surowców. a także artykułów. które oddziałują na siebie.

........... (osobie upoważnianej) (nazwa firmy) z którą zakład ma podpisan ą ujwowęs nausłlugi...................ie zabiegi wykonuje firtraSL' ........oraz wszelk.................... ^ iMianitoitinp..... ...... w przypadkach koniecznych powiadamia firnnię... 2.......nzez ffiriiniję ż^jiluiją się w „Książce sanitarnej.¿u*.... W oknaclti otwieranych \Jycili^^i| zarmornto\ft/ane są siatki priśeciw owadonn (siatki są myte w irnfanę potrzeb oraz wymieniane na mowę w razie komieo^n^ici^ w ezęśtgihprbdykoylnsji mnriieszczono larnpy owadobóicze..... ..........*.......... ■>...........<¿1 Dobra praktyka produkcyjna i higieniozna GMP/GHP INSTRUKCJA \l ■ cielQWii7........................ .p...................... Pracownicy zakład u zobowiązani są do codziennego zgłaszania właści- wszelkich uwag dotyczących ewentualnych spostrzeżeń śladów występowania szkodników w zakładzie. ..................zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami 'W zakładzie stOSUj© się profilaktykę dotyczącą zabezpieczenia przed szkodnikami............ 2................... Urroowa oraz protokoły z cz^/n&iiSt wykonywanych .... 'Waśstóiefz akład#/*.........................*..............«»....... (nazwafirmyi} (osoba upoważniona) w celu podjęcia natychmiastowych działań.. w otoczeniu zakładu ustawiono pułapki żywołowmema gryzonie..........................^ ................

.. 5......... 4... Po przyjęciu dostawy rozmieścić artykuły zgodnie z miejscem ich przeznaczenia.... artykułów spożywczych suchych ....) temperaturę w urządzeniach chłodniczych i w zamrażarkach............. Przy dostawie jaj należy wykazać szczególną ostrożność . Kontrolować............ czy w magazynie nie zalegają środki spożywcze przeterminowane.. sprawdzając wszystkie wyszczególnione w niej parametry.dla towarów wycofanych z użycia...............zapisów dokonywać na „Karcie kontroli temperatury i wilgotności w magazynie artykułów spożywczych suchych”........ 2...... Nie wolno dopuścić do przerwania łańcucha chłodniczego.... 8...................podejmuje decyzję (osoba upoważniona) (osobę upoważnioną) (ew...... Właściciel*/......... Zwrócić uwagę na prawidłową segregację środków żywnościowych........... Sprawdzić.. pierwsze wyszło”.^pi^itiiy^na uivir/ 3.... Dezynfekcję jaj przeprowadzać wg instrukcji technologicznej dotyczącej postępowania z jajami stosowanymi do produkcji posiłków........... Środki spożywcze łatwo psujące się umieścić niezwłocznie w urządzeniach chłodniczych..jaja przed umieszczeniem w magazynie przełożyć do miski i przed wniesieniem do kuchni właściwej zdezynfekować.. Stosować przy tym zasadę „pierwsze weszło......t **temper^iferę i wilgotność w magazynie (jak często) (jak często) przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w zakładzie żywienia zbiorowego INSTRUKCJA 6... Kontrolować........... (wszystkie dostawy do zakładu przywożone są firmowym transportem danego dostawcy) 11Przy każdej dostawie towaru wypełnić „Kartę przyjęcia towaru do zakładu”.......................... nazwa pomieszczenia) o sposobie postępowania z niewłaściwym towarem i zapisuje ją w „Karcie reklamacji towaru” (rejestr ogólny). mrożonki włożyć do zamrażarek.......................... 7.............. podpis: ........................... Powiadomić o tym właściciela zakładu*/... W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości towar wycofać z obrotu i umieścić go w miejscu oznakowanym/.... Zapisów dokonywać na „Karcie kontroli temperatury w urządzeniach chłodniczych i w zamrażarkach" (rejestry miesięczne).razy dziennie** (ogodz....... * niepotrzebne skreślić ** częstotliwość wykonywania pomiarów zależy od indywidualnych potrzeb i doświadczenia przedsiębiorcy Zatwierdzi! data: .

... ........................ (ew.Dobra praktyka produkcyjna I higieniczna GM P/C przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład INSTRUKCJA 1.......... Osoby wizytujące wprowadzić biurowego przez drzwi od strony zaplecza............. Osoby wizytujące zaopatrzyć w fartuchy ochronne (fartuchy Jednorazowe powinny znajdować się w pokrowcach na wieszaku*/.... (nazwa iponiieszczeniai) .............. 5.... Osobom kontrolującym zakład z urzędu należy udostępnić odpowiednią dokumentację. Czynno ści związane ze sporządzeniem protokołu l przeglądaniem dokumentacji powirrmy odbywać się w ponnieszczeniu biurowymi*/.. ............* 3............................. ....... 2..................... inne miejsce) 4..... do pomieszczenia Zapewnić w pomieszczeniu wieszak na odzież wierzchnią.

.... 3...... ..... Osoba ta ponosi odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych zabiegów. Odpowiedzialność Mycie i dezynfekcję podłóg........ Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa | Przeznaczenie j Stężenie % j ffg|z^feke|s|| J' ......SJ .........(częstotliwość) ' INSTRUKCJA 1... ścian oraz regałów i półek w chłodni przeprowadza osoba wyznaczona przez kierownika lub właściciela. .... Zakres stosowania 4.............. Częstotliwość Mycie i dezynfekcję piseprowadiailę ................... 2.^pi^itiiy^na uivir/ 6...................... przypadku Osobą odpowiedzialną za przyjęcie osób kontrolujących w (imię i nazwisko pracowoikajplanowisko) nieobecności właściciela zakładu jest.. mycia i dezynfekcji chłodni Dotyczy mycia i dezynfekcji chłodni............................................. ..

Opis postępowania — — — wyłączyć u opróżnić urządzeni^. dokładnie spłukać ciepłą wodą. Zakres stosowania INSTRUKCJA . pozostawić do wyschnięcia. Jeżeli chłodnia posiada kratkę śeiekową. mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego 1i..»/jjHut.. nanieść na umyte powierzchnie roztwór środka dezynfekującego i po* zostawić ńa .Dobra praktyka produkcyjna I higieniczna GM P/C Roztwory myjące przygotowtijefslę bezpośrednio przed użyciem. dokładnie spłukać środek myjący ciepłą wodą. — dokład nie umyć roztworem płynu do mycia ef.temperaturze °C. 5. należy również wykonać mycie i dezynfekcję kratki. '' pozostawić do odlodzenia. — — — — Uwaga: Przy myciu roztworem zimnym należy podwoić stężenie coztworu.

Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa ! Przeznaczenie | Stężenie % ] dezynfekcja Roztwory nnjjpm przygotowujemy bezpośrednio pnśed. 5. czeniU' piiacy oraz w razie ¡potrizeby.. użyciem. ^IUSUnać.¡pozostające resztki i gpłui^&'dlqk^)MiiBi:^ę|tte^dąt: -> zanurzyć na 15Mput w ¡roztworzeiiinvppjjpi o temp. 4CH5CPC.w trakcie pracy. 2. .^pi^itiiy^na uivir/ – dotyczy umycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. Nadzór nad pracami oraz kontrolę czystości przeprowadza właściciel.. Opis postępowania Poizajjyojńnząjniu pracy lubw trakcie pracy ¡Wf|izi||ipBtrzeby: . Odpowiedzialność Roztwory myjące i mycie wykonuje wyznaczona przez właściciela osoba. 4. — rozmontować urządzenie. r. 3. Częstotliwość Mycie I dezynfekcję alkalicżm^ przeprowadza si^rM^Iiennie po zakoń.

|. – pozostawić do wyschnięcia. GM P/C – dokładnie spłukać środek myjący. 1. konserwacji maszyn i urządzeń 1. Częstotliwość INSTRUKCJA . 2.. — Zakres stosowania konserwacja maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładzie.. posiadający odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.Dobra praktyka produkcyjna I higieniczna – doszorować szczotką tnudne do GzyszC! 3giijj. Może być również zawarta umowa z zakładem naprawczym tego typu urządzeń. – zanurzyć na 15 miniyt w roztworze środka dezynfekującego. Odpowiedzialność Za konserwację maszyn i urządzeń oraz przeglądy i naprawy odpowiada zatrudniony konserwator. – dokładnie spłukać wodą.powierzehnie. Zgłoszenia napraw dokonuje kierownik lub właściciel.

Stosowne zapisy dotyczące przeglądów i konserwacji są odnotowywane w zeszycie służącym jako dokument odzwierciedlający rodzaje przeprowadzonych prac. 1. Konserwacja musi być przeprowadzana w taki sposób. . konserwator raz w miesiącu przeprowadza bieżący przegląd maszyn i=u rządzeń. Opis postępowania zgodnie z zaleceniami producenta według instrukcji obsługi i konserwacji. Środki do konserwacji części maszyn stykających się bezpośrednio z żywnością — olej parafinowy. Maszyny i urządzenia muszą być zawsze sprawne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy maszyny lub urządzenia należy zauważone usterki zgłaszać kierownikowi lub właścicielowi. aby maszyny i urządzenia nie powodowały ujemnego wpływu na artykuły spożywcze.^pi^itiiy^na uivir/ — — — zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji tech.niczno-ruchowej DTR. 1.

..... Dezynfe kcja: nabyte części rudhonme krajalnicy zanurzyć w...... Przygotowanie krąjalmJey do.. Natomiast na części stałe nanieść roztwór tego środka za pomocą czystej ścierki. ciepłą wodą w celu usuśrodka myjącego.. 3.. 6.' 2........... Dokładnie spłukać ciepłą wodą środek dezynfekujący..... .. mającymi' o INSTRUKCJA 4.% roztworze środka dezynfekującego. 5. bieżącą wodą... usunąć resztki żywności i spłukać ciepłą....... Mycie właściwe' krafdll!ń®... Po umyciu dokładnie splłiukac pod bieżącą..Dobra praktyka produkcyjna I higieniczna GM P/C mycia i dezynfekcji krajalnicy Cykl mycia i dezynfekcji krajalnicy obejmuje następujące fazy: 1 .# rozitiworzd temperaturze 40PC przy uiścili szczotelk... Przygotowanie roztworów Myjących zgodnie z deklaracją producenta podaną na opatóowatów środka myjącego.......mycia: roznrnontować. W jpzypadkiii zauważenia pozostałości umyć ponownie i spłukać środ'ek myjący.

^pi^itiiy^na

uivir/

7.

Suszyć w warunkach otoczenia bez użycia ścierek.

1. Zmywanie naczyń stołowych i sztućców powinno odbywać się w wydzielonym pomieszczeniu*. Pomieszczenie to powinno być widne, wentylowane, wykafelkowanie lub pomalowane jasną farbą Olejną do wysokości ok. 2 m; posadzka musi być szczelna, bez ubytków, ze spadkiem do kratek ściekowych. 2. W zmywalni naczyń stołowyoh należy zapewnić jednokierunkowość obiegu naczyń, tzn. naczynia czyste nie mogą stykać się z brudnymi: – zrzucie ifesztkii iib iiezelnego pojemnika z ipo- krywą, – spłukać bieżącą wodą, – urrnyć w wodzie o temperaturze powyżej +45°C z dodatkiem de- tepgeinttu, ~ stamaimnie opiłuteó, . – wyparzyć przez 4-5 ęninuit,1 – su che naczynia' przechowywać w specjalnie iprzygotowanych za- .m^Ucattnydhi szafa

PRAWIDŁOWE MYCIEA NACZYŃ STOŁOWYCH

Dobra praktyka produkcyjna I higieniczna

GM P/C

1. Stosując maszyny de mycia naczyń stołowych, należy przestrzegać tych eai(ffii^lj|zasad i parametrów,. 2. Naczyń stołowych po urrniyeiui‘imi©¡mależy polerować. 3. Pojemniki: na odpadki pokonsumpcy,j,ne należy codziennie opróż- iiniiać, intnyć i dezy NIE WOLNO: – zmywać naczyń stołowych w kuchni lub w innymi, poimieszczeniu niieprzystosowanyro do tego celu* ^ – stosować nadmiernej iifęjct detergentów, gdyż utrudnia to skuteczne opłukanie naczyń.

I N S T R U K C J A zaopatrzenia zakładu
w wodę
1. Zakład powinien być zaopatrywany, w wodę zdatną do ¡picia. 2. Jeżeli w zakładlzfe możliwe jest korzystanie z wody przeznaczonej do celów technicznych,, qp, ¡zmywanie |p%ców obszaru otaczającego zakład, podlewanie itr»^}k0Wriirn^cie środków transportu itp., instalacja ta powinna być^t^Ldlowo oddzielona od instalacji wody technologicznej i oznakowana.

^pi^itiiy^na

uivir/

3. Podczas obróbki i jprzgtgtózaj^’żywności należy stosować wyłącznie wodę pitną,,,;.; 4. Jeżeli zakład stosuje w procesie technologicznym parę lub lód, muszą być one wytwarzane z wody technologicznej, tj. spełniającej wymogi wody pitnej. 5. Każde miejsce poboru wody z zakładzie powinno być oznaczone. 6. Jakość wody mu|||być systematycznie kontrolowana, a wszystkie wyniki badań dokumentowane iii przechowywane.

Odpowiedzialność – Osoba upoważniona przez kierownika zakładu odpowiedzialny jest za: a) podjęcie działań korygujących.przepłukać steć: wodną. 2. Sposób postępowania W pr^padku niezgodności wyników badania w.Imspékljjg Sanitarnąnadzorującą z urzediaud^iałalność zakładu.ietdzenieV 1. Częstotliwość Każdorazowo po otrzymaniu wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami. – wykonać ponownie balania (zgodnie z procedurą). kalendarzowy szkolenia personelu . – wykonać zabiegi uzdatniająoe (różne działania w zależności od stwierdzonych czynników szkodliwych potwierdzonych ¡badaniami jMjoratoryjnymi oraz dołączyć protokół wykonanych zabiegów uzdatniających). postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami c:)i sp nawdzen ie wyikoJ^niailziałań ikoiśypjąoych'. Zakres Instrukcja określa działania korygujące niewłaściwą jakość wody pod względem bakteriologicznym oraz pod względem parametrów chemicznych. Podjęcie prodiykcji może nastąpić po uzyskaniu wyników badania wody zgodnych z: obowiązującymiiiprzepisami w tym zakresie i(dWutatnepQtw. b) wyznaczenie pracownika do wykonania działań korygujących. Zapisy Zapisy z przeprowadzonych działań korygujących niewłaściwą jakość wo % przechowywane są u kierownika zakładu produkcyjnego przez jeden rok. . 1. 3.I N S T R U K C JA É 1. . – Pracownik wyznaczony do wykonafliaidziałań korygljących odpowiada za postępowanie zgodne z n i l i ł i i ^ t r u k e j ą .o:dy z wymaganiami określonymi w obowiązujących pttzepfeaćii należy: ~ wstrzymać produkcją – powiadomić.

.mpifnui szkoleniai Ponadto ustala dokładny ■ Szkolenia mogą by. technolog.. comiesilczneszkolenrazałogizZasad DobrejiPriKtyki Produkoyjnej i HigiegM&fidjc ix... Tok postępowania »Ipfizyjmując nowego pracownika do zakładu w dziale produkcji. .. Jeśli takiego nie posiada. natęży renie zakładu . przekazuje ....Ć prowadzone pizgz:JcMy^2. .... • Za szkolenie i doprowadzenie do zdania egzaminu w zakresie minimum sanitarnego przed Państwową Komisją Inspekcji Sanitarnej odpowiada każdy pracownik pod rygorem utraty uprawnieńdo świadczenia pracy...zjjrizlaiemi zĄjjiiiaszonycihpekspertOWi... następnie na egzamih przed Państwową' KomisjąWSpwÓdzką In* ’■ spekcji Sanitarnej. « Za przeszkolenie w zakresie znajomości Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobreji Praktyki £/jftlig| enicznej (6BP) odpowiada szef iprodiikcjl. . .... należy sprawdziwszy osoba posiadł przeszkolenie w zakresie minimum sanitarnego... Odpowiedzialność • Za nadzór nad aktualnością treści Instrukcji odpowiada kierownik.Zakres stosowania • Instrukcja obowiązuje w odniesieniu do pracowników na wszystkich stanowiskach pracy. »¡Ipowadźilsięokresowe..... I własne... ^ Organizowanie szkoleń wewnętrznych 'Osoba ¡planująca ązkglenie ustali zakres i szczegóły... L • Osoba zlecająca przygotowuje ¡lisię obecności..... należy natychmiast skierować osobę na przeszkolenie. a podczas szkolenia nadzoruje jego prze• Osoba planująca szkolenie pracownikowi kadr listę obecności..kwDMfz... właściciel!. ■} ...

........ odpadów i ścieków INSTRUKCJA ..... .tai|r każdemu z uczestników szkolenia wpisuje adnotację o odbyciu v. Organizowanie szkoleni zewnętrznych • Osoba planująca szkolenie ustala jednostkę szkoleniową...■ Na |e|-podstawie |. Na początku każdego roku kalendarzowego ustala się harmonogram szkoleń na cały rok... • 'Pracownik działu kadr wpisuje adnotację o odbyciujlzkolenia do teczki akt osobowych osoby......-... odpadów oraz ścieków i obejmuje.. ........ 2..... . .. • vv przypadku gdy ze szkolenia wystawiane są świadectwa lub Inite^kumenty.... usuwania śmieci.. • wywóz śmieci i odpadów...oaGMnjk... ... • Każda osoba po ukończeniu szkoleniazewnętrznego ma obowiązek dostarczyć pracownikowi kadr zaświadczenie lub świadectwo ze szkolenia. Zakres obowiązywania Niniejsza instrukcja obowiązuje w zakresie nadzorowania śmieci. ■ti. Odpowiedzialność • Za Realizację niniejszej instrukcji odpowiada . kadr d^iefloteczki akt osobowych (lub da karty szkoleń praoownika). osoba planująca szkolenie przekazuje świadectwa Hub <irine dokumenty ze szkOleffi praeowriikowi..... I odprowadzenie ścieków....... .■. która I: to szkolenie odbyła (lub do karty szkoleń pracownik^).... fikoleiiiia do jegoteczkMit osabowych i(lub>do karty szkoleń'pracownika)..

wlraiki i1 • Wywozu posegregowanych iiizabezpieczonydfrfiB^^jrozsypaniem śMeililiodpadÓw z dzia. Opis postępowania « Wszystkie śmieci i odpady Roprodjikcyj|ie są segregowane matrzy rodżaje: śmieci dpiwykorzy. • Pracownicy segregują n ^ e d z i a ł ó w administracji biurowej i pomieszczeń socjalnych Dósefltiaaswaneriśm^^ sapjzezl^kMifitió :osoby sprząc tające.pk0nuie okresowych kantnolii przestrzegania segregacji śmieci..zad. • Jeżeli w trakcie kontroli zostaną stwierdzone jakiekolwiek usterki.• dzónnad realizacją nmieisbi-i[]§WkqiTODowiadą^ Zaina o.1 2... łów produkcyjnych dokonują wyzflagzenjimM^roilBdkami tifanispantu wewnętrznego. ij^tnrrikaeliii zairfikiTi.. oddziel ne. .kPA<a j]'e^a. w workarih lub |po.stania.(np. osoba odpowiedzialna podejmuje działania Ikorygującaiii zapobiegawcze. rozsypaniem oraz oznakowania pojemników. sposobu ifili zabezpieczenia :ppzed. śmieci do unieszkodliwienia w inny sposób niż składowanie i śmieci doskładowania. podpisane DolBmnM la^taWiartewM^^^pKtatibwani^ kfÓrycbiumiejsooWfenie zaznaczone jest rfipsń ie-e^Ćtijiisim zakładu. • Wymienionym nodfcajom śmiegiiiigtfdtdE\^M^ro^^MiM^ii):Qi.ęJy eń) i ■ Wyznaczony pr^pnL^id. które wynoszą 4mlśiiiffl^i^ład6. • frrd^Mótreizawleriaj^ resz)J(ii^wno^iitó^M(ffizabezpieczone .

dokonanie. • protokołyz kontroli śmieci f isdpadów. Mycie rampy wykonuje osoba sprzątająca.• • 2. gMśrfi&akładl m ajp gdp i sana urnowe. W przypadku częstszego! wywozu lilii przewiduje harmonogram. Wywozu śmiec^odbywa się :po dodatkowym zgłoszeniu. Odpowiedzialność Roztwory myjące przygotowuje osoba sprzątająca. ^ Nie rzadziej niż raz w tygodniu ¡mycie rampy. lub do oczyszczalni ścieków. Środki do mycia i dezynfekcji Stężenie % Przeznaczenie Nazwa LUDWIK mycie jg INSTRUKCJA . Ścieki poprodukcyjne oraz sanitarne kierowane są do kolektora ścieków po wcześniejszym uzdatnieniu. Częstotliwość Na bieżąco usuwa się zanieczyszczenia z rampy. Dokumentacja iharmonogram wywozu śmieci i odpadów. ¡neutralizacji. Nadzór tych prac oraz kontrolę czystości przeprowadzają zastępcy kierownika lub właściciela. zgodnie z iianmonogramem wywozu Śmieci zustajóną często t i i wo ś o i ąi. • Wywozu śmieci z zakładlUi'd!akpliitik| Erna». odtłuszczeniu itp. 2. utrzymania czystości rampy 1. 4. 3. Zakres stosowania Utrzymanie czystości rampy.

s z m i e ś ć szczotką zanieczyszczenia. Co najmniej raz w tygodniu: – usunąć z ramp opakowania.Roztwory myjące przygolDvy^Mte!bezjpośrecinio przed użyciem. Uwaga: Instrukcja dotyczy pampy w większych sklepach spożywczych oraz w zakładach produkcyjnych. – spłukać wstępnie wodą w celu nawilżenia i usunięcia osadów ¡powierzchniowych. 2.| swi^otzw. 2. Do Bbowląikowego s t o s o w a n i a n a p o d s t a w i e r o z p o r z ą d z e n i a M l n i s i r a Z d r o w i a z d n i a 1 9 g r u d n i a 2 0 0 2 r . 1. – zamieść szczotką zanieczyszczenia. Dokładnie umyć skorupki jaj w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. p o i. – umyć powierzchnię ręcznie . – spłukać strumieniem wody. obróbki brudnej. Opis postępowania Codziennie: – usunąć z rarnp opakowania.s a n l l a r n y c l i z a k ł a d ó w I w y m a g a li d o t y c z ą c y c h h i g i e n y w p r o c e s i e p r o d u k c j i I w o b r o c i e d o k o n t a k t u z t y m l a r t y k u la m l ( D z . u . i opłukać bieżącą wodą. w s p r a w i a w y m a g a l i W g le n l c z n o .tnudno zmywalne miejsca doszorować szczotką. Dezynfekcją termiczna (wyparzanie) Rodzaje czynności dezynfekujących Czynności wstępne INSTRUKCJA . H f 2 3 4 . 1 8 7 9 | . – dokonać oceny wzrokowej. Jaja przeznaczone do bezpośredniej produkcji należy przenieść na stano. H dokonać oceny wizualnej mycia. mycia I dezynfekcji jaj kurzych 1.

nie dokładnifeopłukalbieżącą wodą.|f. 2. Zabieg należy przeprowadzić według «. Powyższe zabiegi nie niszczą salmonelli znajdującej się w UWAGI żółtku jaj. Dezynfekcja promieniami UV I. 1.? laiiinzyć na 1'5i'sekund w 1% roztworzę VIRKONU.Kpi eg a. Zabiegowi dezynfekcji mogą być poddane wyłącznie jaja w nieuszkodzonych skorupkach. Dezynfekcja chemiczna ^Ek]ąjai^ temperaturze pokojowej (nie bezpośrednio z chłodni) należy za.pfeksza ilość jaj zanurzonych we wrzątku może zmacznie obr%^| żyć|iimp©raturę. najlepiej pojedyncze P^ituki.podanej przez producenta [¡Instrukcji.wego Zakładu Higieny. Po za* ^kończonej dezynfekcji spłukać bieżącą wodą. . w il % inoztworze CHLORAMI! IW na 30 sekund. że dezynfekcja będzie nieskuteczna™ 2. a nasteJlI I. 3. zanurzyć¡¡¡ąj^ w^oztworze 0. GO spowoduje.2% preparatu FTALOXID na 5 minut.|i~ zanurzyć jaja we wrzątku na 10 do 15 sekund. Dezynfekcja powinna być wykonywana bezpośrednio przed wykorzystaniem jaj. Do tego celu używadi koszyka lub Buforowanego pojemnika wykonanego z tworzywa sztuczr . 1. Następni^odstawić jaja na 10 minut i opłukać je bieżącą wodą* |||i— zamutizyc ijaj'a. — przeprowadzać odpowiednimi aparatami posiadającymi atest Państwo.

0r. 1. i ¡S . 1b i zagrożenia? Czy środki kontroli są konieczne w Pytanie 4. Kontrola czystości toalet i urządzeń do mycia rąk powinna być przeprowadzana codziennie przed rozpoczęciem pracy każdej zmiany produkcyjnej. 2 1a lub redukujeNIE i zagrożenie w tym Czy istnieje środek zapobiegawczy dla zidentyfikowanego I PYT. wyposażone i w zimną i ciepłą wodę. K 3. – w razie stwierdzenia potencjalnego ryzyka kontaminacji wdrożenie postępowania korygującego. prakcyka/f rc„ I i odkażania yCia pomieszczenia toalet INSTRUKCJA rąk oraz ■ ^ Śpomieszczen]|( t|alet nie mogą otwierać się bezpośrednio poprzez śluzę Hpanitarną na obszary produkcyjne. – polecenie uzupełnienia wyposażenia i płynów w pojemnikach. po każdej Ktisobecności pracownika w miejscu jego pracy i w każdym czasie. I za pomocą Nie. kiedy są zabrudzone czy zakażone. Urządzenia do mycia i dezynfekcji jąKjnaiaityć rozmieszczone we I wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i toaletach. dokonywać w dziennej „Karcie kontroli Etap 6. – zarządzenie wykonania napraw (w zależności od potrzeb). 2.I f|l(&z'enme m yć i de^nfekować po zakończeniu produkcji. zdezj punk PYT. Sche cieplna — pa Decyzyjne drzewko holenderskie (wg Kodeksu Żywnościowego) Pytanie Po 1. ( Tak/ Pytanie 2. Pow^SJj stosowanej Proc«*"^ TAK NIE Czy dany środek kontroliproces i/lub produkt eliminuje wzrc PYT. Bfpijemniki na ręczniki jednorazowe oraz w pojemniki na zużyte ręczniki. aspekcie bezpieczeństwa żywności? Zmodyfikuj etap. pojemniki na mydło oraz środki dezynfekujące. Powinny być zaopatrzone w przedsionBfpżycznięotjipfiąjące je od tych obszarów. Działania korygujące Do zadań szefa produkcji w zakresie działań korygujących należy: – w przypadku brudnych toalet wydanie nakazu mycia. 1. < ■ Tak. Zapisów sanitarnej". Pomieszczenia toalet nale. Jest PYT. 1 TAK Czy zagrożenie jest~k^T . Ręce należy myć i dezynfekować przed rozpoczęciem pracy.

Poradnik opracowania I wdrażania zasad systemu HACCP .gastronomia 29 1 NIE Í .

3 Czy podczas tego etapu dane zagrożenie może osiągnąć niedopuszczalny poziom lub czy też może wzrosnąć do niedopuszczalnego poziomu? T TAK NIE i Nie ma CCP PYT. 4 Czy któryś z dalszych etapów wyeliminuje zidentyfikowane zagrożenie lub ograniczy Je do poziomu akceptowalnego? .PYT.

gastronomia 29 i NIE CCP * Powtórzyć dla następnego zidentyfikowanego zagrożenia w opisanym procesie. .Poradnik opracowania I wdrażania zasad systemu HACCP . ** Poziomy akceptowalne I nieakceptowalne wymagają zdefiniowania podczas Identyfikowania CCP przy ustalaniu Planu HACCP.

oraz kierownik restauracji . wdrażanie i utrzymanie systemu HACCP jest właściciel . • – – • grup. zewnętrznych. XZ. YZ oraz właściciel B] zostali przeszkoleni w zakresie znajomości zasad systemu HACCP. 3.nie musi to być projekt. kwalifikacji wszystkich pracowników restauracji znajduje się w teczce sanitarnej.BJ .4. Podpis: BJ pieczątka Data: 1 marca 2005 r. sosy. _______________________________________________________ . kasze. YX. 2. Dokumentacja dotycząca szkoleń wewnętrznych. przyrządzanie napojów . Arkusze identyfikacji zagrożeń przy przyrządzaniu i serwowaniu potraw z poszczególnych Arkusz nadzorowania CCP . Wszyscy pracownicy XX. 3) ryż. ZY. Zasady systemu HACCP będą obejmowały produkcję wszystkich potraw. 5) warzywa. YY.krytycznych punktów kontroli przy przyrządzaniu potraw w • Jopis potraw przyrządzanych w restauracji i serwowanych konsumentowi . Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie. owoce. 2) potrawy mięsne w małych kawałkach.łącznie z usługą serwowania ich konsumentowi. Opis potraw pizyiządzanych w restauracji i serwowanych konsumentowi – podział potraw na grupy W restauracji „Zatoczka” przygotowywane są potrawy z następujących grup: 1) potrawy mięsne w dużych kawałkach. XY. 4) ^Py. Szkic pomieszczeń zakładu — restauracji Należy sporządzić szkic pomieszczeń restauracji z zaznaczeniem stref krytycznych. • Plan HACCP . produkcji potraw ^tegggółnych ąijup. mrożonki. buliony. Przykładowa dokumentacja zasad systemu HACCP dla restauracji „Zatoczka" f. restauracji.podział potraw na grupy.XX.ZZ. Szkic może być zrobiony odręcznie . Deklaracja właściciela restauracji „Zatoczka" o wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za opracowanie zasad systemu HACCP. makarony.restauracja „Zatoczka" Schematy technologiczne: ogólny produkcji potraw. nadzór nad ich wdrażaniem i utrzymaniem systemu Z dniem 1 marca 2005 r<>powołuję zespół HACCP.

Opis każdej potrawy przygotowywanej w restauracji „Zatoczka” zawiera następujące dane: • • • nazwa potrawy (przynależność do grupy).gastronomia 29 6) 7) 8) 9) zimne kombinacje potraw.przechowywanie . na gorąco. dokładny opis przyrządzania potrawy (krok po kroku). • sposób serwowania potrawy (na zimno. bezpośrednie podanie konsumentowi.Poradnik opracowania I wdrażania zasad systemu HACCP . gorące kombinacje potraw. • masa jednostkowa porcji (potrawy) gotowej potrawy do spożycia wydawanej konsumentowi. pieczywo cukiernicze. pieczywo. napoje bezalkoholowe zimne i ciepłe. alkohol. • czas przygotowywania potrawy. surowce niezbędne do przyrządzenia potrawy.). ciasta. .podgrzanie . • • autor danej potrawy. schłodzenie potrawy .podanie konsumentowi itd. wskazanie osoby odpowiedzialnej za przyrządzenie danej potrawy.

. 17 Serwowanie potraw zimnych 4 w 13 Obróbka właściwa zimnych potraw T .. s z tu ć c e 15 Serwowanie potraw na ciepło 16 Serwowanie ciepłych potraw z podgrzewaczy Naczynia. h art. sztućce ____________________________Łjr.gastronomia Ogólny schemat technologiczny produkcji potraw w restauracji „Zatoczka" poradnik opracowania i wunuama «aau aysitiiiiu nnuLrr — Dostawa towaru Przyjęcie towaru P P 3rzechowywanie r surowca w z zamrażarkach P e 6rzechowywanie c 1 napojow.roraaniK opracowania i warazama zasaa systemu HAUUP .. spożywczych o suchych R w 7ozmrażanie y surowca w a nie sur owc aw lod ówk ach Pr ze ch owywanie. obieranie. mycie Proces obróbki termicznej 10 warzyw m 31 Schładzanie potraw 11 Przechowywanie zimnych 12 potraw/schłodzonych potraw w chłodni/lodówce N aczyni a. dezynfekcja jaj Proces obróbki wstępnej K 8 Przechowywanie.

.... higiena w restauracji i w otoczeniu zakładu miesięczne Magazynowanie.... przechowywanie żywności i zasobów Reklamacje konsumentów Szkolenia wewnętrzne/zewnętrzne Sprawdził... zatwierdził: Data ..... Podpis...Załącznik do Instrukcji weryfikacji systemu HACCP KARTA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RESTAURACJI „ZATOCZKA" rejestry Odpowiedzialny Uwagi działania naprawcze Bez uwag Obszar -kontroli za realizację do wykonania Monitoring CCP1 Monitoring CCP 2 Monitoring CCP 3 Monitoring CCP 4 Monitoring CCP 5 Stan techniczny pomieszczeń Woda Odpady Szkodniki Higiena pracowników Porządek.... Instrukcja prowadzenia dokumentacji i przechowywania zapisów w restauracji „Zatoczka" n i| ..... czystość..........

Karta kontroli wewnętrznej . – Instrukcja monitorowania CCP 2 i działań korygujących. Zapisy przewidziane na kartach określonych w poszczególnych instrukcjach postępowania gromadzone są w „segregatorze zapisów systemowych”. CCP 4 ĆGP 5. – Instrukcja weryfikacji systemu HACCP. protokoły firmy DDD itd. sprawności urządzeń.rejestr miesięczny. protokoły przeglądów technicznych. Karta reklamacji . w której znajdują się: . sprawozdania z badania wody. . Karty monitorowania CCPX.poradnik opracowania i wunuama «aau aysitiiiiu nnuLrr — – 1 W restauracji funkcjonuje Ksi(ga sanitarna. – arkusze identyfikacji zagrożeń przy przyrządzaniu i serwowaniu potraw z poszczególnych grup. IB Instrukcje systemu HACCP – Instrukcja monitorowania CCP 1 idziałań korygujących. CCP 2. 1 jaj Plan HACCP składający się 1 następujących dokumentów: Hfl – opis potraw przyrządzanych w restauracji i serwowanych konsumentowi .rejestr miesięczny. – arkusz nadzorowania CCP . – Instrukcja monitorowania CCP 3 ¡i działańfe|||^iy:ehi – Instrukcja monitorowania CCP 4 i działań. 2. – – – – – Karta dezynfekcji jaj . świadectwa jakościowe.korygujących. 1 Instrukcje dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej. mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek oraz realizacja . - Karty z zapisami są opieczętowane i sprawdzane.krytycznych punktów kontroli przy przyrządzaniu potraw w restauracji.deklaracja właściciela zakładu w sprawie powołania osób odpowiedzialnych za opracowanie zasad HACCP.) są gromadzone i nadzorowane przez właściciela restauracji. 2. – Wymiana tłuszczu smażalniczego w patelni elektrycznej i frytkownicy .podział potraw na grupy schematy technologiczne. Dokumenty zewnętrzne (normy. – Instrukcja monitorowania CCP 5 i działań kory gująeych.rejestr ogólny. atesty. specyfikacje. l'H | ogólny produkcji potraw. CCP 3.rejestr miesięczny. wdrażanie i utrzymanie systemu. są to: – Karta Harmonogram rozmrażania. • szczegółowe produkcji potraw z poszczególnych grup. Protokoły szkoleń pracowników.rejestr bieżący. zamówienia.

^^^i^. Blok procesowy: 1 Przetrwanie bakterii chorobotwórczych w potrawach 1 mięśnych w wyniku niedogrzania Optś zagrożenia: obróbka termiczna CGP1:sztuki mięsa | wewnętrznej części 1 Środki kontroli służące do opanowania zagrożenia: Pomiar temperatury wewnątrz potrawy termometrem z sondą lub odczyt temperatury z wyświetlacza pieca i pomiar 1 ^^iiil@fe|iiBtermicżhei CFarffH^krytyczńif Poziom docelowy: ■ ' | l .. U W jaki sposób i jak często? Pomiar temperatury sondą do pomiaru temperatufy^ w losowo wybranych potrawach . -iii Temp. w zeszycie CCP1 Kto i jak przywraca panowanie nad zagrożeniem? Działania I Pomoc kuchenna: korygujące j Zwiększenie temperatury lub wydłużenie czasu pieczeńrą/smażenia/gotowania/duszenia do momentu uzyskania poziomu docelowego temperatury wewnątrz potrawy Kto i jak zagospodarowuje produkt? I ródło: Dzwolak 2011PG Nie dotyczy ..w końcowej fazie pieczenia/smażenia/gotowania/duszenia Monitorowanie Pomoc Kto? kuchenna Jakie zapisy i gdzie? Zmierzona temperatura. .Tab.

Schemat produkcji potraw w układzie bloków procesowych .

Źródło: Dz wolak 2011 PG .

.

gosp. N fi> ’9Ml HF WC -lEli .u. 28 29 30 suszarnia ■agenda na następne] stronie ~2 pom. PLAN POMIESZCZEŃ pom. łl © u B 1. ‘czyste' 1 2 brudna S K BB K WC właściciel kierownik księgowość specjalista^ ds. 3 .. @@© MM l32l l33l 3 3 7 34 magazy n [ 25 || 26 j| 27 | ekspedycja .magazyn ^ dodatków SUW 10 B u 15 12 13 1 4 2 3 2 4 ' " 1 magazyn pojemników I. ■ szatnia -t tsżiafnia. gosp.8.magazyn r> mąki .silosy magazyn worków S.^ czysta »Bf ipnąyl 3 4 ! MH ■ \ M: 9 0 szatni# I szatnia 4 4 . i magazyfi odpadó\V pont® gospodarcze pokój m&M !N fi) ? CB' ■E3HS ¡89 h c 3. handlowych WC prysznicpryszni WC.

zlewy (umywalki) 2. 37.zlew 3.11 .pasteryzator 15 -stół 16.dozownik wody 2 . 38 .regały ruchome 28-30 urządzenia i sprzęt do mycia 31 suszarka 32-42 .piec półkowy 12 . 7.17wózki 23-27 .garowniki 10.Legenda do planu pomieszczeń 1 .stacja uzdatniania wody J strefa czysta strefa brudna – – wyrób gotowy surowce odpady .33. 9.zlewy zaopatrzone w dozowniki płynu dezynfekującego SUW .4.18-22 dzierze 8.32.krajalnica 13pakowaczka 14 .5-miesiarki 6.

. y a a ia r mc z s d a ah aa G P H . – – stan zdrowotny i higieną falowników.5 Wm g n w . – – – – ¡szkodnikami. surowce. . materiały pomocnicze maszyny i urządzenia. i ■ zabezpieczenie zakładu jprzed lokalizacją. które należy uwzględnić przy opracowywaniu programów ogólnych istotną rolę odgrywa: – zakładu. zaopatrzenie zakładu w wodę. procesy mycia i dezynfekcji*. stan techniczny $ otoczenie przyjęcie l^zaikładu i Ml&gazynowanie.kóe M /G P t r n le y u z lę n a ż w g d ić pz o r c w w n r y p a o y a iu po r mw r ga ó o ó yh g ln c Wśród wymagań w famach zasad* GMP/GHP.

• Budynki powinny posiadać zabezpieczenia przed wniknięciem do nich szkodników. stan techniczny i otoczenie zakładu • Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu należy kierować się zasadą unikania potencjalnych źródeł zanieczyszczeń typu: kurz. składowanie odpadów. kwalifikacje pracowników.– – – usuwanie odpadów i teieków. • Budynki i pomieszczenia zakładu muszą znajdować się w dobrym stanie technicznym.it zapisów. prowadzenie dokumentacjj . . dym. owadów i ewentualnych zanieczyszczeń z zewnątrz. sąsiedztwo zabudowań inwentarskich. itp. Lokalizacja.

zmywalnych i nietoksycznych. • Połączenia . zgodnie z.żowania dróg technologicznych „czystych” i „brudnych”. • Stan techniczny pomieszczeń musi zapewniać utrzymanie ich w dobrym stanie higienicznym. której celem jest eliminacja zakażeń krzyżowych żywności. powinny być wykonane w sposób zapobiegający gromadzeniu się ii osiadaniu na nich brudu oraz ograniczający kondensację pary.5. • W przypadku gdy wymaga tego zachowanie higieny. muszą posiadać siatki owadoszezelne. sanitarnych i socjalnych powinno być zgodne z przebiegiem procesu produkcyjnego. pomocniczych. 1 Powierzchnie sufitów oraz zamontowane w górze elementy. | Należy zainstalować odpowiednią ilość umywalek wyłącznie do mycia rąk i wyposażonych w armaturę z bieżącą zimną i ciepłą wodą w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia żywności. jak i prowadzenia procesów technologicznych. polityka wobec szkła. co ułatwia utrzymanieipi^eżytej czystości w pomieszczeniach i eliminuje zaleganie brudu po kątach. łatwą dir ©ziszczenia. • Urządzenia do czyszczenia i dezynfekowania spizftu Sfeltóiigo i^yposażenia muszą być wykonane z materiałów odpornych ¡na ¿korozję. Wymagania w ramach zasad GMP/GHP.wnolci^ęi^uszą^e^^óhańe z fhatkriaiów gładkich.ician i podłóg muszą być zaokrąglone. zmywalnych i nietoksycznych. • Okna. np. ■ Oświetlenie w ¡pomieszczeniach zakładu musi być dostosowane do wykonywanych czynności (oświetlenie naturalne lub sztuczne) i odpowiadać wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. różne przewody in. a w pomieszczeniach produkcyjnych T powinny być wykonane earanatg^^w zmywalnych i nietoksycznych. Drzwi sanitariatów nie mogą otwierać się bezpośrednio do pomieszczeń produkcyjnych. a w przypadkach gąjącyeh dezynfekcji wykonane z materiałów nieprzepwszczalnyffihi^niejaągiąijii. • Drzwi muszą zapewniać szczuroszczelność.potrzebami. w zakładzie muszą być wydzielone szatnie dla pracowników wykonujących prace przy produkcji lub obrocie żywnością. tzw. • Odpowiednia wentylacja w zakładzie musi wykluczać przepływ powietrza z obszaru zanieczyszczonego do czystego. zmywalnych i nietoksycznych. które z założenia będą otwierane. I Urządzenia dó mycia żywności oddziela się od urządzeń do mycia rąk.skiem szkła w celu eliminacji zagrożenia zanieczyszczenia żywności szkłem. W uzasadnionych przypadkach należy umożliwić odpowiedni spływ wody z ich powierzchni. • Powierzchnie kontaktujące się z źy. wych. nienasiąkliwych. slalacyjne. • Kanalizacja musi być dostosowana do potrzeb zakładu oraz wykonana w sposób gwarantujący uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia artykułów. • Podłogi muszą być wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych. • Należy zagwarantować odpowiednie warunki temperaturowe magazynowania żywności. . powinny być łatwe do czyszczenia oraz zasilane gorącą i zimną wodą. • wyma- • Drzwi 1 okna powinny posiadać powierzchnię gładką. • Punkty świetlne w strefie produkcyjnej muszą posiadać zabezpieczenie przed rozpry. któro nałoży uwzględnić przy opracowywaniu programów ogólhydh • Usytuowanie pomieszczeń produkcyjnych. która może być źródłem pleśni. w myśl zasady niekrzy. i Sanitariaty dla pracowników muszą być podłączone do instalacji kanalizacyjnej i spłukiwane ¡bieżącą wodą. Powierzchnie ¡ician muszą być łatwe do czyszczenia. • Do mycia żywności w zakładzie muszą być zainstalowane zlewy lub inne urządzenia zasilane w gorącą lub zimną wodę pitną.

porów. • Powierzchnie powinny być gładkie. instalacja ta musi być prawidłowo oddzielona od instalacji wody technologicznej i oznakowana. Musi być ono zlokalizowane w odległości minimum 10 m od1 budynku zakładu.: ■'*' zmywania placów obszaru otaczającego zakład. Wymagania W ramach źasadKSMP/GMP. a także posiadać atesty sprawności. wykonane z materiału nietoksycznego. bez zarysowań. Maszyny i urządzenia • Maszyny i urządzenia powinny być usytuowane w sposób umożliwiający czyszczenie otaczającego je obszaru i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. które należy uwzględnić przy opracowywaniu programńwogólnycti • • • • Place i drogi dojazdowe do zakładu muszą być utwardzone w sposób nie powodujący zastoin wody. Otoczenie zakładu powinno być uporządkowane i utrzymywane w czystości. Zaopatrzenie zakładu w wodę • Zakład powinien być zaopatrywany w wódę zdatną do picia. . Miejsce gromadzenia odpadów należy objąć szczególną uwagą. np. • Zakład musi zapewnić odpowiednia lilgść pojemników do gromadzenia odpadów. dezynfekcji. tj. Jeżeli zakład stosuje w procesie technologicznym parę lub lód muszą być one wytwarzane z wody technologicznej. przy wyborze Iktórych należy kierować się zasadami łatwego mycia i utrzymania ich W należytym stanie sanitarnym. Trawniki znajdujące się w otoczeniu zakładu powinny być kośfcone. | Wszystkie powierzchnie muszą zapewnić możliwość skutecznego mycia i gdzie jest to wymagane. niekorodującego i niewchodzącego w reakcje ze składnikami żywności • Maszyny i urządzenia zgodnie z ich funkcją powinny być wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie kontro! parametrów istotnych w procesie technologicznym. • Aparatura kontrolno-pomiarowa niusi podlegać ©kresowej kalibracji. spełniającej wymogi wody pitnej. – – podlewania trawników. awokół powinien być utrzymany porządek. mycia Irodków te^sporliu.5. • Jeżeli w zakładzie istnieje możliwość korzystania z wody przeznaczonej do celów technicznych.

Poradnik opraoowanla zaiotlDobrol PraMykl Produkcyjnaji HlfllanlczriB]. Jakość wody musi być systematycznie kontrolowana. . .. a wszystkie wyniki badań -dokumentowane..

właściwe materiały. że owady przenoszą na swoim ciele i pozostawiają z odchodami bakterie chorobotwórcze. • Optymalny przebieg procesu mycia i dezynfekcji zapewniają m. Procesy mycia i dezynfekcji • Zabiegi mycia i dezynfekcji przeprowadza się w celu zminimalizowania Wtórnych zakażeń surowca* półproduktu czy też wyrobu gotowego. i Mycie i dezynfekcja powinny być wykonywane według sporządzonych instrukcji czynnościowych. Ponadto. tworzywo sztuczne)^ v – – stosowanie odpowiednich środków mysjących i dezynfekujących. a ich wykonanie — dokumentowane w formie zapisu. urządzeń oraz pomieszczeń zakładu powinny być przeszkolone w tym zakresie. owady są nośnikami cftiorób zakaźnych. z których wykonany jest sprzęt. Zjadają i zanieczyszczają one odchodami i pierzem znaczne ilości żywności przeznaczonej dla ludzi. karaczan. które są zobligowane do mycia i dezynfekcji sprzętu..przechowywane w wydzielonych pomieszczeniach. NaodĆhodachgołębi tiioźe rozwinąć się grzyb. podłóg. • Osoby. trąd. stal nierdzewna. cholera. • Skuteczność prowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji powinna być potwierdzona badaniami laboratoryjnymi stanu sanitarnego sprzętu. gryzonie oraz ptaki uznawane są za szkodniki. Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami | H każdym zakładzie muszą istnieć procedury określające sposoby postępowania w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed szkodnikami.Poradnik opracowania zasad Dobrel Praktyki Produkcyjne) I Hlolanlcznpj. • Urządzenia do mycia oraz środki myjące i dezynfekujące powinny być. Najważniejszym aspektem za względów sanitarno-epidemiologicznych jest fakt. Ptaki stanowią ogromny problem Również w zakładach przetwórstwa spożywczego i w miejscach dystrybucji żywności. ^ffiwiirzchni roboczych.groźną chorobę ludzi. ptasie pióra zrzucane w • • . takich jak: dżuma. • Owady.. Spożywanie produktów. Ponadto. który powoduje histoplazmozę .. • Bardzo ważnym aspektem tych zabiegów jest pełna świadómość ich wykonywania. wirusy i grzyby. • Podręczny sprzęt oraz drobne narzędzia używane w ¡procesie utrzymania higieny w zakładzie powinny być przechowywane w suchym i czystym miejscu.: – – odpowiedni stan^Mitaiwo-techniczny ścian. urządzeń oraz powierzchni produkcyjnych i udokumentowana. • Należy pamiętać również o czystości samych urządzeń i sprzętu służącego do wykonywania zabiegów mycia i dezynfekcji. | Wszystkie instrukcje czynnościowe określające sposób wykonania zabiegu mycia oraz dezynfekcji powinny odnosić się do konkretnego środka stosowanego przy wykonywaniu danej czynności. • Stosowane środki chemiczne powinny być dopuszczone do użycia w przemyśle spożywczym stosownymi atestami.in. na których żerowały owady może być przyczyną schorzeń przewodu pokarmowego. które powodują duże straty ilościowe i jakościowe produktów żywnościowych. gruźlica i inne. • Wykaz stosowanych środków myjących oraz dezynfekujących musi być udokumentowany. itd. Wróble i gołębie przenoszą bakterie salmonelli. insekty. dobór właściwej metody dezynfekcji. prusak) przenoszą pasożyty człowieka (glisty) i zwierząt domowych. maszyny i urządzenia (np. – zastosowanie odpowiedniego urządzenia myjącego. Niektóre szkodniki (np.

zidentyfikować w celu wyznaczenia miejsc ustawienia pułapek odpowiednich dc> rodzaju zidentyfikowanego szkodnika. . należy podjąć wszelkie skuteczne działania w celu utrzymania obiektu wolnego od szkodników (owadów. Mogą to być: – – – – kanały kanalizacyjne. Higieną. gdy stwierdzamy ich obecność w obiekcie.. tj. nieszczelności. insek.wędrować szkodniki. zamontować kraty ochronne.. w którym prowadzona jest działalność związana z produkcją bądź magazynowaniem żywności. zastosować siatki ochronne. insektów i ptaków. pomieszczeniach zamkniętych wykorzystują gryzonie do budowy gniazd. a gniazda ptaków i ich odchody blokują studzienki i rury spustowe. zbiorniki wodne będące wylęgarnią owadów. • Po ustaleniu dróg migracji szkodników należy je. otwory wentylacyjne otwarte. • Tworząc program przeciwdziałania obecności szkodników należy przeprowadzić lustrację terenu i otoczenia zakładu w celu określenia możliwych dróg wtargnięcia szkodników. należy zastosować zabiegi profilaktyczne. – okna otwarte bez siatek dające możliwość inwazji owadów. • • W celu ich eliminacji. • W celu zapobieżenia obecności szkodników w zakładzie. • Szczególnym nadzorem należy objąć miejsca gromadzenia odpadów. Zabiegi zwalczania szkodników środkami chemicznymi są ostatecznością. inspekcja i dobry monitoring powinny ograniczać występowanie szkodników do minimum. Wyspecjalizowane firmy DDD posiadają opracowane metody pozwalające ograniczyć do minimum stosowanie związków chemicznych wewnątrz obiektu produkcyjnego.tów. należy zastosować metody inne niż chemiczne. gryzoni i ptaków).: – – – zlikwidować wszystkie nieszczelności. Problem ze szkodnikami pojawia się wówczas. którymi mogą. którymi wędrują gryzonie. – utrzymywać otbczenie zakładu wllzfstalći.Poradnik opracowania zasadi Dobrej Praktyki Produkcyjnej ¡'Higienicznej. Aby zapobiec takiej sytuacji.

5. chemiczne . owadom latającym. . • Wykaz stosowanych środków chemicznych musi znajdować się w programie zwalczania szkodników. • Do zwalczania szkodników stosowane są następujące metody: fizyczne — są to wszelkiego rodzaju lampy owadobójcze oraz pułapki mechaniczne. owadom biegającym. który wykazuje brak szkodników jest potwierdzeniem właściwego stanu sanitarnego. itp.stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach . Wymagania w ramach zasad GMP/6HP.przeciw gryzoniom. Które należy uwzględnić przy opracowywaniu programów ogólnych – – • Monitoring. prawidłowo prowadzonych zabiegów profilaktyki dęzynsekcyjno-deratyzacyjnej.

• Pracownik nie powinien nosić przy pracy ¡biżuterii oraz mieć polakierowanych ¡paznokci. i które jest ważne przez 1 rok. dezynsekcji i deratyzacji. • Nie można stosować przypadkowych środków i umieszczać ich w przypadkowych miejscach. po każdej czynności „brudnej”^ -• po spożyciu posiłku. • Procedura dopuszczenia pracownika na stanowisko powinna uwzględniać oględziny pracownika. po rozmowie telefonicznej. co zapobiega ukryciu faktu choroby przez pracownika. | Takie przypadki pracownik powinien zgłaszać osobie odpowiedzialnej w zakładzie za dopuszczenie pracownika na stanowisko pracy w danym dniu. które należy uwzględnić przy opracw/wariiu programów ogólnych zawierających pestycydy należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych na etykiecie preparatu.zmiany I ropne. niegojące się oparzenia. w szczególności . np. 1 ma na skórze skaleczenia.• Przy stosowaniu preparatów gryzoniobójczych oraz owadobójczych 5. • Trzeba wiedzieć gdzie trutkę można wyłożyć oraz jak i co należy zastosować. I tak. po każdym wyjściu poza strefę produkcyjną. itp„ – cierpi na dolegliwości żołądkowo-jelitowe. — zachoruje na chorobę zakaźną. • Przy umywalkach do mycia rąk powinny znajdować się instrukcje . katar sienny. – – cierpi na alergiczne schorzenia skóry. • Ręce należy myć w punktach do tego celu wyznaczonych przy użyciu mydła w płynie. • Odzież robocza musi być utrzymana w czystości. . nakrycia głowy zabezpieczające prZeęj wydostawaniem się włosów na zewnątrz oraz gdzie to konieczne . Wymagania w ramach żasad GMP/GHP. pracownik powinien być natychmiast czasowo odsunięty od pracy i skierowany do lekarza. • Wyłożony preparat nie może mieć bezpośredniego kontaktu ze składowaną żywnością. a tam gdzie to konieczne — po umyciu zdezynfekować.czynnościowe określające sposób mycia i dezynfekcji rąk*. że jest zdrowy. gdyż utrudnia to utrzymanie prawidłowej higieny rąk oraz stanowi zagrożenie mechanicznego zanieczyszczenia żywności.: • Częstotliwość mycia rąk wynika^^^^^wąn^cili czynności. • Zaleca się korzystanie w teji kwestii z usług specjalistycznych zakładów DDD. • Pracownicy powinny nosić odzież roboczą. • Do suszenia rąk należy stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe. cierpi na schorzenia górnych dróg oddechowych. Stan zdrowotny i higiena pracowników • Niezależnie od posiadania zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. praco wnit niiisi umyć ręce: – – – – przed przystąpieniem do pracy.Mrowie sobocze a także maseczki i rękawice. • W pobliżu umywalek do mycia rąk powinny znajdować się pojemniki na zużyte ręczniki otwierane bez dotyku rąk. na podstawie którego pracownik jest dopuszczony do pracy na określonym stanowisku w kontakcie z żywnością. 1 ¡Pracownik może ponownie być dopuszczony do pracy w kontakcie z żywnością dopiero po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. których pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpie cznego i skutecznego wykonywania zabiegów dezynfekcji. jeśli: . • W trakcie pracy należy szczególną uwagę zwrócić na utrzymanie higieny rąk.

• • po każdorazowym wyjściu z toalety. tj. .U. Pracownicy powinni spożywać posiłki tylko w‘ wyznaczonych miejscach w zakładzie.-r higienę osobistą dostawcy. substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania (Dz. . który powinien znajdować się w przedsionku toalety. poz. /y w* temperaturę transportu . wyroby gotowe oferowane do spożycia oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.czystość środka transportu. . • Przed wejściem do toalety każdy pracownik powinien zdjąć odzieżroboczą (jeśli ¡fest to możliwe) lub włożyć fartuch. czy nie wykazuje innych cech zępsucia. Wymagania w. dana partia powinna być odesłana do dostawcy i nie powinna wejść do zakładu. Na odzież roboczą (lub fartuch ochronny) należy przewidzieć w tym miejscu wieszak. dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu żywności. materiały pomocnicze .in. .: t Przy przyjęciu artykułów do zakładu należy sprawdzić warunki transportu *. — muszą posiadać odpowiednie specyfikacje jakości zdrowotnej. Nr 87. itp. Surowce. specyfikacje i kryteria czystości. ^ oznakowanie. półprodukty. ramach zasad GMP/GHP.: opakowania papierowe. 805) określa rodzaj tych substancji. . z tworzyw sztucznych. gdzie jest to uzasadnione i możliwe — zwłaszcza czy środek nie jest zapleśniały. « Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 |i w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. cechy organoleptyczne przyjmowanych środków spożywczych tam.przyjęcie do zakładu i magazynowanie • Wszystkie surowce. • W przypadku zakwestionowania któregokolwiek ze sprawdzanych parametrów przy dostawie towaru.czy jest zgodna z wymaganiami stawianymi dla danej grupy środków żywnościowych. • m. które nalBży uwzględnlć przy opracowywaniu programów ogpinyon – – okresowo. wystąpi zmiana wykonywanej ^sypności. – — stan^ opakowań. maksymalne poziomy zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych. gdy np. podczas pracy.5. ze szczególnym uwzględnieniem daty przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

• Łatwo psujące się środki spożywcze powinny być przechowywane we właściwej temperaturze..Poradnik opracowania zasad Dobre) Praktyki Produkcyjne! I Higienicznej. że przy przyjęciu takich środków musi być zachowana ciągłość łańcuoha chłodniczego.mycii^lltezynfekcji.R| zlewki żywnościowe. • Przy gromadzeniu odpadów powinna być zachowana segregacja. muszą być przechowywane w warunkach uniemożliwiająęyc. to powinny być składowane w wydzielonym loJodzo I nym magazynie. • Kontenery powinny byćusytuowane w Uległości n^lftniejszej niż 110'in wfeudynlo) I zakładu. kości. Kwalifikacje pracowników • Osoba kierująca zakładem powinna zapewnić szikóienia osmtetiącyeliiMy ałpMkk I dukeji lub obrocie środkami spożywczymi w celu uzyskania przez nie . ptaków. aitakże łatwe do .. ^ • Wszelkie odpadki żywnościowe powinny być zabezpieczone przed cfostępem gry2 ni.h ich zanieczyszczenie i zepsu-' cie. jeżeli przeznaczone są do magazynowania. aby gWg tował zabezpieczenie żywności oraz wody technologicznej przed ioh negatyw ^ wpływem.uteymania i toczenia w pustości. owadów poprzez stosowanie do ich gromadzenia zamykanych p0jB ników i kontenerów. • Każda dostawa do zakładu musi być udokumentowana w sposób gwarantujący właścicielowi towaru odparcie zarzutu ¡przyjęcia artykułów o złej jakości zdrowotnej. Należy pamiętać. a• Przy wyznaczaniu miejsca ustawienia>pojemnikówj|)feon®nerów n^tioUpadki nafeży uwzględnić możliwość dojazdu oraz łatpośĆ i. • Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny mieć' kemstmikcj^iSajiwiającą u s u w nie śmieci oraz odpadów. • Artykuły przyjęte przez zakład. Usuwanie odpadów i ścieków • Spo sób usuwania odpadów i ścieków powinien być tak zorganizowany. • W przypadku gdy odpady nie są wywożone na zewnątrz p3®adu iMmeżąco. która musi być na bieżąco kontrolowana.

a w rezultacie gwarantuje. że oferowany konsumentowi produkt żywnościowy jest bezpieczny ze zdrowotnego punktu widzenia.: – – zagadnień zatruć pokarmowych. czynników wywołujących wzrost i namnażanie drobnoustrojów. stanowiskowe).I su higieny.in. Wymagania w. Prowadzenie dokumentacji i zapisów – zapobiegania fizycznemu i chemicznemu skażeniu żywności.I pisów. postępowanie zgodnie z nimi (zapis wykonanej czynności)1 oraz kontuola przełożonego połączona z okresowymi szkoleniami przypominającymi o przestrzeganiu zasad GMP/GHP powoduje: s — wyrobienie u pracowników dobrych nawyków. • Kierownictwo zakładu powinno organizować ciągłe szkolenia dlffeiisonelu zfckkre. m . czy pracownik we właściwy sposób wykonuje określone założenia oraz w przypadkach koniecznych dokonanie korekt w systemie. • Znajomość zagadnień Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej oraz ich przestrzeganie wymaga dokumentacji i zapisów potwierdzających. które nalBży uwzględnlć przy opracowywaniu programów ogpinyon kwalifikacji I w zakresie podstawowych zagadnień higieny wynikających z®^^iązujących prze. | Zapis danej czynności pozwala na kontrolę. które są wykonywane codziennie lub wielokrotnie w ciągu dnia (instrukcje czynnościowe. dotyczące m. ramach zasad GMP/GHP.5. — Określenie na piśmie czynności. * “» wymusza właściwe zachowania. . że opracowany system działa zgodnie z założeniami. – higienicznego postępowania podczas wszystkich czynności określonych w pr°" I cedurach i instrukcjach.

miotły (nie mogą być drewniane)) odpowiednio oznaczony.) e Czy stosuje się odpowiednie procedury usuwania odpadów z miejsc związanych z postępowaniem z surowcami i ich przetwarzaniem .Data — nie MD T-takrealizacji —nie dotyczy 1 Czy część socjalna jest odpowiednio przystosowana i oddzielona od pomieszczeń produkcyjnych |Czy istnieje podział części socjalnej na część czystą i brudną i Czy pracownicy posiadają po dwie szafki (na odzież wierzchnią i roboczą) 1 Czy część socjalna posiada odpowiednią ilość toalet. by nie doszłoiao krzyżowania się dróg surowców ¡ produktów gotowych a) obróbkę poszczególnych surowców b) sterylizację. sparzanie jaj zmywalnie Czy w każdym pomieszczeniu ^produkcyjnym znajduje się: a) umywalka wyposażona w armaturę z mieszaczem Ib) ipojemniki z mydłem w płynie c) pojemniki ze środkiem dezynfekującym w płynie d) pojemniki z ręcznikami papierowymi e) kosz na śmieci z klapąi otwieraną bezdotykowo Czy każde pomieszczenie posiada własny komplet narzędzi do sprzątania . by umożliwić identyfikację ich pochodzenia: a) oznaczenie kolorami b) inny sposób Czy W‘ halach ¡umiejscowione są odpowiednio przystosowane kosze na odpady produkcyjne Czy w produkcji stosuje się usuwanie odpadów po 2/3 zapełnienia pojemników t. wentylację | bj opis poszczególnych pólek 1 c) plan składowania surowców | Czy stosuje się kontrolę warunków składowania i czy pomiary te są odnotowywane PPEiP Czy magazyny są czyste 1 Czy suroWce lub/i produkty składowane na paletach odsunięte są od ściany Ina odległość 30 cm CZĘŚĆ PRODUKCYJNA Czy istnieje odpowiednia ilość pomieszczeń produkcyjnych lub czy istniejące pomieszczenia zostały wygrodzone w taki sposób. pisuarów.szczotka. jbidetćw (zgodnie z obowiązującymi przepisami) Czy część socjalna posiada pokój śniadań dla pracowników | Czy wyznaczono i wydzielono wyposażone w umywalkę miejsce na palarnię MAGAZYNY Czy istnieją oddzielne magazyny: | a) surowców sypkich 1 b) mięsnych c) roślinnych d) wyrobów gotowych | e) wyrobów niezgodnych Q opakowań I Czy części magazynowe związane z przechowywaniem surowców jub/jr wyrobów r goiowycn posiaoają: a) odpowiednie temperatury. pryszniców i umywalek. wilgotność.

przechowywane są w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie bez uprzedniego prawidłowego mycia MASZYNY 1 URZĄDZENIA Czy wyposażenie: a) jest odpowiednio rozmieszczone. skrzynki drewniane (o Ile są stosowane) używane są pod szczególnym nadzorem. zachowany iest odpowiedni stan techniczny wszystkich pomieszczeń: > 9 tvnkl i powierzchnie malarskie h) pMki 1 posadzki c) drzwi zachowany Jest odpowiedni stan techniczny Instalacji elektrycznej: a) gniazda b) przewody. patrz pytanie poniżej! Czy w wypadku montażu drzwi drewnianych w części produkcyjnęj zostały one obite blachą do wysokości 30 cm od podłogi Czy szyby w oknach w częściach produkcyjnych pokryte są od strony wewnętrznej folią zabezpieczającą przed rozpryskiem kawałków szkła w przypadkuiich zbicia Czy stosowana jest numeracja i regularne przeglądy tafli szklanych w pomieszczeniach Czy wszystkie pojemniki są plastikowe i czy wyeliminowano pojemniki szklane Czy wszystkie lampy w częścijprodukcyjnej posiadają osłony Czy wyeliminowano narzędzia drewniane lub posiadające elementy drewniane Czy w części produkcyjnej przestrzegany jest zakaz używania drewna Czy palety. ijjjjg praktyka Produkcyjna I Hląlenlana Data J . ich przetwarzaniem.2 m (najlepiej do sufitu) Czy podłogi posiadają: a) odpowiedni spadek b) system efektywnego odprowadzania wody (kanały ściekowe) Czy w obrębie części produkcyjnej zastosowano drzwi metalowe (jeżeli-nie. który zabezpiecza przed ryzykiem zanieczyszczenia drewnem surowców lub produktów gotowych Czy w częściach produkcyjnych znajduje się zegarek ścienny Czy części produkcyjne są czyste Czy użyte narzędzia. co umożliwia w przypadku sprzątania 1 przeglądów dostęp i każdej strony ■ b) jest odpowiednio zabezpieczone przed zbieraniem się zanieczyszczeń ) jest wykonane z blachy kwasoodpomej (nierdzewnej) lub pomalowane farbą. c) lampy (żarówki) flzy instalacja: a) przewożą bl elektryczna Iest zamontowana w odległości umożliwiającej łatwą możliwość umycia ściany Czv system wentylacyjny: a) pracuje efektywnie b) iest odpowiednio zabezpieczony c) jest odpowiednio uszczelniony Czy zachowana jest odpowiednia temperatura w obrębia miejsc związanych z postępowaniem z surowcami.nie r-tak realizacji ND .nie dotyczy 11 711 r J SH . które czekają na umycie. ® która nie łuszczy się i nie odpryskuje 1 SI Iest właściwie opisane i użytkowane 1HÜÜHNI e) nie rdzewieje . nienasiąkliwą do wysokości 2.. pakowaniem i składowaniem lczv w częściach produkcyjnych zastosowano spadek 45° przy montażu parapetów Czy łączniki ściana-podloga posiadają wymagane zaokrąglenie (wyoblenie) o średnicy r*6cm Czy narożniki ścian posiadają metalowe zabezpieczenia chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi Czy ściany i posadzki pokryte są nawierzchnią łatwo zmywalną.

rany. środki myjące posiadają atesty dopuszczające je do wszystkie gumowe rękawiczki itoKulam ochronne stosowania w przemyśle spożywczym_______________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________j Czy stosowane środki chemiczne: Czy istnieje plan mycia i dezynfekcji: a) poszczególnych pomieszczeń b) maszyn i urządzeń c) innego stosowanego sprzętu Czy stosuje się oddzielne pomieszczenia i odpowiednie procedury odnośnie mycia PRÓBY Czy wyznaczono odpowiednie miejsce na składowanie próbek produktów Czy przeprowadzane są regularne badania wody . zegarków_______________________________________________ Czy wprowadzono zakaz spożywania posiłków w częściach produkcyjnych Czy ubrania robocze posiadają zatrzaski lub rzepy Czy pracownicy stosują się do nakazu: a) palenia b) jedzenia c) picia tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych Czy pracownicy stosują się do zaleceń odnośnie utrzymania higieny rąk a) mycie i dezynfekcja rąk wg odpowiednich zasad i rozporządzeń b) paznokcie .. b) DEZYNFEKCJA Czy wilgotność. spinek. uszkodzenia skórne na rękach i przedramieniu są zabezpieczane wodoodpornym plastrem i osłonięte gumową rękawiczką bądź w celu a) przechowywane są w wyznaczonych pomieszczeniach specjalnymi ochronami na palce . szklanych mogących się ułamać BHttSiucfli IHIGIENA PERSONELU Czy z ubrań roboczych wyeliminowano kieszenie zewnętrzne i guziki Czy pracownicy pracują w czapkach lub czepkach szczelinie zasłaniających włosy Czy pracownicy noszący brodę i wąsy stosują odpowiednie maski okrywające owłosienie twarzy______________________________________________________________________ Czy pracownicy pracujący z produktami gotowymi pracują w maskach na twarzy rgkawicżkaeh___________________________________________ _____________________________________________________________ Czy opracowany I przestrzegany jest odpowiedni sposób próbowania potraw Czy pracownicy posiadają odpowiednie obuwie (czy wyeliminowano pracę w klapkach) Czy wprowadzono zakaz noszenia w trakcie pracy kolczyków.10 Praktyczne wdratanle systemu HACCP w zakładach żywienia Czy wyposażanie (maszyny/sprzętu) Jest: a) utrzymywano w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym b) nie posiada części drewnianych. zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej kontroli ____________________________________________________________________ MYCIE I przechowywane są w odpowiednich warunkach (temperatura. czyste i niepomalowane Czy pracownicy myją i dezynfekują ręce Czy skaleczenia... oparzenia. wentylacja) e środki chemiczne (kwaśne..krótkie. obrączek. pierścionków. plastikowych. zasadowe środki stosuje się odpowiedni dezynfekcyjne) Wystosowana do przemysłu spożywczego_________ fartuch c) czy w magazynie środków myjących znajduje się Czy ochronny.

s X ... • <2SEaSGSBSBS9&lS a) ogrodzony HHl b) oznaczony c) czysty ARZĄDZANIE ODPADAMI j| zy w obrębie produkcji stosuje się systemy minimalizujące nagromadzenie się 1 śmieci/odpadów ) przystosowane .OCHRONA PRZED OWADAMI I INNYMI SZKODNIKAMI \T-tak IN-nie 'ND nie dotyczy \ Data realizacji Czy w resta urac ji pro wad zone jest plan owe i nadz oro wan e zwal czan ie szko dnik ów prze z firm ę zew nętr zną ____ ____ v Czv w restauracji stosuje się: 1 a) lampy wabiące z lepem w drzwiach wejściowych l b) siatki zabezpieczające przed owadami na otwieranych oknach | \ /Ćzy na zewnątrz zakładu (prey płocie oraz wzdłuż budynków) zastosowano instalacje \ iDułapek na gryzonie (stacje bajtowe) 1 \ BM a) odpowiednio rozmieszczone 1 b) odpowiednio zabezpieczone / c) monitorowane /OTOCZENIE RESTURACJ1 OD STRONY ZAPLECZA | I-JC1 1..» 1.

) zabezpieczone / by zminimalizować wszelkie ryzyko zanieczyszczenia produkcji .

Instrukcje mycia i dezynfekcji poszczególnych miejsc w kuchni 2. Plan mycia i dezynfekcji 2. 4. 2.dla dokumentów mycia i dezynfekcji .2. 5.to dokumenty pozwalające na prowadzenie regularnych zapisów dokumentujących działania wymagające kontroli. Karty kontroli . Procedurę Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnąj (GMP) 1. Instrukcję mycia rąk Procedurę sprzątania.1. pieniu HACCP w restauracji 53 4. Dokumenty zwalczania szkodników dostarczone przez firmę zewnętrzną Procedury postępowania . Atesty środków myjących 3J Plany HACCP Instrukcje stanowiskowe KrytycznychPunktów Kontrolnych (CCP) 5.1.: G . to jest: 1.1. Karta kontroli powinna posiadać miejsce na zapis dotyczący wszystkich parametrów określonych w limitach krytycznych CCP. Numeracja dokumentów powinna składać się z dwóch członów: 1. Schemat technologiczny Księga HACCP . Karta kontroli nie wymaga podpisu autora ani osoby zatwierdzającej.Karty kontroli mycia i dezynfekcji 2.to dokumenty opisujące postępowanie grupy pracowników. Dokument powołania zespołu HACCP 3. na danym stanowisku pracy lub sposób wykonania danej czynności. Instrukcje stanowiskowe w sposób jasny i klarowny powinny przedstawiać krok po kroku sposób postępowania.dla dokumentów HACCP M . jak również powinna być zatwierdzona przez przełożonego. Księga robocza powinna zawierać takie dokumenty. Instrukcja stanowiskowa powinna być przygotowana przez pracownika lub pracowników wykonujących daną pracę. Księga robocza — skoroszyt.. która pozwoli na identyfikację rodzaju dokumentu oraz przedstawi powiązania między dokumentami. np. DOKUMENTACJA SYSTEMU HACCP W RESTAURACJI Dokumentacja systemu HACCP powinna składać się z dwóch skoroszytów. mycia i dezynfekcji 2. że poza informacjami związanymi w CCP w karcie kontroli można wpisać również inne dodatkowe dane dotyczące danego etapu produkcji.1. które dotyczą opisywanego działania.1. jak: 1. w którym będą przechowywane wszystkie dokumenty potwierdzające pracę nad systemem HACCP. Instrukcje stanowiskowe . Należy pamiętać o jasnej numeracji dokumentów.1. Należy pamiętać. Z procedurami postępowania mogą być związane instrukcje stanowiskowe przedstawiające w szczegółowy sposób wykonanie czynności przedstawionych w procedurze.zawierająca dokumenty systemu oraz dodatkowe dokumenty wymagane prawem.to dokumenty opisujące postępowanie danego pracownika. Każda instrukcja powinna być podpisana prz ez jej autora. działu lub kilku działów.dla dokumentów GMP i GHP H .3.Karty kontroli Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP) 2. Raport ze spotkania zespołu HACCP Karty opisu produktów i ichiprzeznaczenia 5. Dokument powołania osoby odpowiedzialnej za HACCP 2.1. Skrótu literowego pozwalającego na identyfikację rodzaju dokumentu. Procedura postępowania powinna uwzględniać wszystkie informacje.

2 Instrukcja sprzątania.2-K2 Karta lóltiiEiM sprzątania* mlEa^|#anfekc-ii nfeędzi M 1.2 Instrukcja sprzątania.2-K1 Karta kontroli sprzątania. mycia i dezynfekcji maszyn.1-K1 Karta kontroli sprzątania. mycia i dezynfekcji ścian. urządzeń i narzędzi M 1.ajaści*: M 1.:| 5 noKurncm»^“ "J M1 Procedura Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) [Dobrej Praktyki Produkcy' ■ M – dla instrukcji stanowiskowych .3 Instrukcja sprzątania. mycia i dezynfekcji maszyn. : Praktyczna wdrażanie syątefifiiiMAmnp.1 M 1..1-K1 Karta kontroli sprzątania. mycia^dezynfekcji dkęśei. m^cia i ^dezynfekcji śiiap. to pó literze K nalei postawić kolejną liczbę1. posadzek i stołów M 1.54_____ •.ś^ejklnej Numeracja dokumentów związanych z daną procedurą zostałaąpWedśtawiona fońiżęj: M1 Procedura Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) M 1. posadzek i stołów Instrukcja sprzątania.. mycia i dezynfekcji części socjalnej – dla karty kontroli . mycia i dezynfekcji maszyn. urządzeń M 1. z którą danaflfllflH związana: M 1.2-K1 Karta kontroli sprzątania.liczby dziesiętne po numerze procedury. jeżeli z daną instrukcją związana jest więcej niż jedna karta kontroli. z którą dana karta kontroli® związana. posadzek i^stołów M 1.liczba całkowita po skrócie literowym. J 2.. mycia i dezynfekcji maszyn.skrót K i liczba całkowita po numerze instrukcji. mycia lflezynfekcji ścian. Numeru porządkowego – dla procedur postępowania . np. Urządzeń i narzędzil M 1. urządzeń .1 Instrukcja sprzątania.posadzek i^tołów M 1.3-K1 Karta kontroli sprzątania. mycia i dezynfekcji ścian.

2 Karta kontroli sprzątania. dezynfekcji i postępowania ze środkami myjącymi M1 Instrukcja sprzątania. mycia i dezynfekcji maszyn. mycia i dezynfekcji ścian.2-K2 Karta kontroli sprzątania.M 1. mycia i dezynfekcji części socjalnej Spis treści przykładowej Księgi HACCP NAZWA SKRÓT DOKUMENTU Procedura Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) G Efl Instrukcja mycia rąk mi Procedura mycia.itt|ifteymiZAK RES:STOSOWANIA .3-K1 Karta kontroli sprzątania.ii>yOia'i'd6Zynfekcjiorazpia.1 Karta kontroli sprzątania. posadzek i stołów M1.3=K1 Plan H 1 HACCP Instrukcja przyjęcia i oceny surowców H 1.cy z6Srodkaim.1 Karta kontroli przyjęcia surowców H1.pi2e!lstąwieniei|0O|pb! i. \ PROCEDURA MYCIAi DEZYNFEKCJI I POSTĘPOWANIA ZE ŚRODKAMI MYJĄCYMI CEL ^alg^ypj^stawi6cQljRroęeduiyiJgrtgggijj(gtpądkjxjestto. • IV IStrona: il/„.3 Karta kontroli mycia i dezynfekcji części socjalnej M1. urządzeń i narzędzi M1. mycia i dezynfekcji ścian. przykładowa procedura mycia i'dezynfekcji Procedura uoooimw postępowania VWersja! 1.1-K1 sMĘMm . \Data: dala obowiązywania dokumentu \ l Numer. urządzeń i narzędzi M 1. mycia! dezynfekcji narzędzi M 1. posadzek i stołów M 1.0 .1-K1 Instrukcja sprzątania. myciai dezynfekcji części socjalnej M 1.2-K1 Instrukcja mycia i dezynfekcji części socjalnej M 1.3 Instrukcja sprzątania. mycia i dezynfekcji maszyn.

wizualnie. • OSOBAÓ^^WnEIłZIALNA fl^eź»'|jo(i&ć'OSobę®dpowiedzialną—w%fft wypadku to wsfcyscy pracownicy dokonujący mycia. KONHR0LA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKA CHEMICZNEGO Należy podać metody kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji. PLAN MYCIA Środek/Stężenie Częstotliwość Pomieszczenie . -DOKUMENTY ZWIĄZANE ^ U ¡nstrukejU'sprzątania.2 Instrukcja sprzątania.ęiiBSJC^wg zaleceń producenta środków. mycia i diszynfćkcji części socjalnej [Ml . mycia i dezynfekcji ścian. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY Należy poda6 sposoby udzielania pieJwszej. w jakich stosuje się procedurę >^W. za pomocą papierka lakmusowego. l^łWypadku w trakcie mycia i dezynfekcji.PRODUKCJI S^54 REALIZACJA WYAMAW PROCEDURA EE HMHSi SU'OHiV 3 £ l i 2 zatwierdził: . posadzek i stołów M 1. y OPISlSTOSOWANYGH PREPARATÓW Należy podać charakterystykę urwanych środków myjących. np. urządzeń i narzędzi M13 Instrukcja sprzątania.Należy podli£'sytuaqje. STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY Należy podać stosowane środki ochrony. 5 noKurncm»^“ "J SPOSÓB POSTĘPOWANIA W TRAKCIE MYCIA I DEZYNFEKCJI N a le ż 5odać'etapy2OTycia>i dezynfekcji. mycia i dezynfekcji maszyn.

ŁiM JkŁŁitiiMi Wyli unio PROCEDURA " RICAI. Etapy procesu produkcyjnego lodów Etapy procesu produkcyjnego ciasta francuskiego oraz strudla Kontrola procesów produkcyjnych. 3. Przebieg postępowania z wyrobem niezgodnym mikrobiologicznie Przebieg postępowania z wyrobem niezgodnym technologicznie Mycie i dezynfekcja WYKAZ FORMULARZY WYKAZ INSTRUCJI | DOKUMENTY ZWIĄZANE bIŁ 1 .SPIS TREŚCI L CELPROCEDURY 1. 2.6. 3. 3. 4.1. ¡Realizacja założonego colu odbywa się poprzez nadzorowanie całości pruć zwinzimycli z przebiegiem procesu produkcyjnego i nodfeorowanie wyrobu niezgodnego. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIS POSTĘPOWANIA 3.2. 3.IA Bil l KOI 1 IDiitit wydnnlii: SliMim: 4 n 11 I. Wskaźnikami służącymi do monitorowania powyższego eelu stu .5. 3. Planowanie i organizowanie produkcji. CEL PROCEDURY Celem procedury jesl ustalenie sposobu postępowania pr/y wytwarzaniu produktów spożywczych dla zapewnienia ich wysokiej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego pr/y założonej efektywności ekonomicznej.4. 5.I/AC.3. 3.7. 3.

Niniejszą procedurą Prezes Zarządu ustala jednolito obowiązki w ww. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników ni/oj wymienionych komórek organizacyjnych związanych z realizacją procesu produkty! . sposób produkcji oraz zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy celom zagwarantowania wysokiej jakości wytwarzanych 2. czyli stosunek ilości [produktów niezgodnych do 5 noKurncm»^“ "J ilości wszystkich wyprodukowanych wyrobów wskaźnik awaryjności czyli stosunek czasu przestojów maszyny z tytułu awarii db czasu technologicznego wskaźnik obciążenia maszyn czyli stosunek czasu technologicznego do całkowitego dostępnego czasu maszyn Procedura reguluje sposób postępowania przy planowaniu i określaniu elementów procesu produkcyjnego. zatwierdzonych dokumentów określających produktów. które w sposób bezpośredni wpływają na jakość produkowanych wyrobów w Zakładzie X. ustalonych właściwości procesu.wskaźnik wydajności czyli stosunek ilości1 wyprodukowanych wyrobów do ilości określonej normą wskaźnik ibraków. n także ioh nadzorowanie poprzez monitorowanie odpowiednich. zakresie poprzez stosowanie odpowiednich.

.

.

m i I IJIU/ J jw! ' n ‘ WĄ5®lilH'W UÍ\Í'¿I¿mJíW.llmMlll HWilWMWttóiV I [twHwU «MUMIIà It Ittt&W |H'«i|«l< ni mv* t' I */tti.tnm ..l-■><< IImM IjVA'tW'AV'WMH (*!»» > “HHKl<áttW*v ^yb/A1)!1 ÍyMHuK<*-Jl ♦ ||f4$rli|¡ l|Vi|M ikyMtU l .Ü.*’ j» *iif* >/* /j/t|S IWi.UUÍ {Util (áíAiIk'j.iunwilk V*łI|*1>WI>hI'-tíliUvy H |»łi’Amh«V*łłW I Ufifcl vliiwÿ 4|ii>uvU^uiv.Jlkldltti uMtuwui prm) j/6t|fl<i> •I'/yi..ïII'<1^1 /n» . lUAfii ^ u.I^Vy. nuiUm U*ul «MlMtt llitilüHW Mww **/%!«•* h.nl n» IWłł ąVH UWttwW f||Hlrtlf f f#i|WnllłHN(WI * 1*4 kMMtttlk M»»1*» tqité' ■»■«A W|1 '*■■'.Í| I'iMllU Vv (»wmi/WrtMr« mwi / /** /tyUvu imvI^ii i mil IpÿÿfêUiV'^^UIiWlH ^UkVill < AH* i till* /Aimtu '/.w i)AM up fui |(i % <« i h m m m m o WVU^ÁVy HWlíM i> U 9 bI m nIi ki pn v rf M ni h w w ms ^u ooi U4>1 ł»i I*-« I I »'I í" • **1'^ ^u.} n ii ! /.( y/ I tn M ! H' t»t t * t-!••»*** ►’ *• UJI'-.

■■•>.ś I „Zamówienie zbiorcze klientów inajtsKj^walo •cii* b) Kierownik Produkcji emituje Formulatz F p| do P-5-1 .•'/<.}»*>«>< toit# W (tttwtemtMy M'* w# i "v»> /yBÿ Uuy.\ivrt khcnIAW indywidualnych” otrzymywane w ęykis !)g«daio»>sei Ste' putuóćtf..s i.Kanv technologiczną dodatku” .P’liVíítilttWéttttttMMttte »wwiim.irt. b) Ważenie i kontrola surowców Aparatowy odmierza żądane ilości surowców zgodnie | mstrukcia 1P PR W do ('-> I odnotowuje w „Karcie technologiczne) produktu’* .^Kjota tscbnołogiosna produktu”.3 ^Łamówiwif ibn. piw*>nąmc' ot] kuchni poprzez brygadzistę datej zmiany. do magaz>nieira 3 ponownie ck> kierownika k. na którym dokonywane są zaęisY ©bj?owv. iuluiovw' pfetft produkcji na podstawie informacji poefewifcĄirjtii Łtoatu h»>iJlo\w marketingowego na Formularzu F/Ol do P-5.Formularz F 04 do P-5. i />>i‘o<.i zawiera odpowiednio potwierdzone zapisy pawaćlfowĘgci jnaeśtnegw proJukcn c) W zależności od planowanego asonymetito Kierownik Produkcji vv\ Stawia .fu* ¡'. lffijgsijjfejfą tuKKi» ' k iU. 4 (ttvtlkytuh paáoWMT/li lili I « t u t g g fttetiu «»«iln(k i Imn UxJNmáutyL/ftydk Miaihittulk Q&l Háttetn tactatectyin mt«/i|i g wr/j|dlre¿ PROCEDURA REALIZACJA PKOOl K< łl kierowanie pracą mechaników dbałość o powierzony sprzęt i maazywy 4.ivKTfjpifcyytlh ilVv /*■■ /\¡t /. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA 4.y<^i Unntt.1 4.v.ul/Ul.ikiiv |’»'K.1.&«<•)»»< / fi./.i LummU ¡ »)*pK^ M tok w pnvwhit • ¡|f¡ i .1. a) Etapy procesu produkcyjnego lodów Pobieranie surowców. yiiith>^ »> fitiWkWtoHÿ í iMwyny ki>tiUvltitt4>«ir |w«v»i»Wns*.\. Planowanie i organizowanie produkcji a) Kierownik Produkcji wraz z Technotogwtf.isttku " przypadku klientów ¡nstytugonabncb Dział ferndk»*** martieuntfi»« > pR®KSV?ftyB skumulowane tygodniowo informacja (zaeDWicraa# ma t<vrauł»r*u i >li> I'.'>*//>>. Aparatowy pobiera surowce zgodnie z instrukgą IP PRJO? do P-5 1 f\rfa określa dokfo&M ich ilość. ma*\ ¡ »al •■toi iiftn¡í'Dt/nfi >■.

Ich ilość jest odnotowywana w „Karcie technologicznej produktu” przez Aparatowego. sosy I PROCEDURA P-5.karcic tochnok>gk«Kj produktu?'. w procesie dojrzewania mieszanki.1 V I'ltODl'MMI Data wydania: Slmmi H i12 mcutu Aparatowy przygotowuje niezbędne dodatki zgodnie z iłom u'ł'Ri'' ora/ It' l'R OK do P-5 1 i dokonuje zupisńw w „Karcie 11 Pr.1 01 Ml/ Yt . f) Pobieranie opakowań i materiałów Brygadzista odpowiada za nieprzerwaną dostępność opakowań przy danej produkcji zarówno opakowania jednostkowe jak i zbiorcze są odpowiednio przeliczane | odnotowywane w „Karcie technologicznej produktu”. galaretki. Mieszanki poddawane sa promowi pasteryzacji. Transport sgwstatyaowwwęjj mieszanki do dojrzewalników przeprowadzany jest zgodnie z instrukcją 1PPRW do P-5. ci WprowadnK dodatków i dojrzewanie mieszanki Dodatk'. f) Znakowanie wyrobu .1 . Nadruk zawiera datę i godzinę wyprodukowania wyrobu. g) Formowanie I zależności od rodzaju produkowanego asortyment» formowanie następuje po uprzednim przygotowaniu i skontrolowaniu całej linii technologicznej do danego asortymentu.KUM podstawowa” oraz 1P/PR/06 do P-5. s*uakow>e dodawane są bezpośrednio do schłodzonej mieszanki zgodnie z instrukcją 1PPR 10 do P-5. HiygmU.identyfikowalność W ostatniej fazie ciągu produkcyjnego. > «smow *me m icss -inki i pasień /acja \pomowy w /&)cino$c* od asortymentu przygotowuje mieszanki zgodnie z instrukcjami IP PR WS ¿o P-5 1 . co pozwala zidentyfikować brygadę odpowiedzialną za Wydanie W? PROCBÜDURA 01 IŁKAI I/« U\1A PRODUKC4I Data wydania: Strona: 9 a 12 Jugo JokiiiW. wyrób jest trwale znakowany za pomocą drukarki przemysłowej typu „INK-JET” EBS-6000 1NTRON ELEKTRONIK.1.c) Wydaniu Przygotowanie dodatków j lopingi. Kinal na ilość mieszanki jest odnotowywana w .1. | parametr)' procesu pasteryzacji nadzorowane są zgędteus jHweduną Monitorowanie CCP zawartą w Księdze HACCP..lNlti odnotowuję w „Kwreie (schnologicanej produktu” ilość wypttłilukowuiiyuh s/tuk oni/ km tonów fjiailteaa witanyI) Pr/akuwmlo wyrobów (list mup«ynii wyrobów gnwwyęh ..„lody wodne".

1 c) ważenie surowców Obywa się zgodnie i instrukcją IP/PR/C/05 do P-5. b) pr/.11 M wydmiiM / 1 / 4.uc produktu oni/ Karty technologiczne dodatków przekazują Kierownikowi Produkcji odpowiednio llrygudzlstu i Aparatowy.sicwanie mąki Pracownik przygotowujący ciasto przesiewu mąkę IP/PR/C/04 do P-5.. lOlupy procesu produkcyjnego dania trnneusklegn a) Pobieranie surowców Prauownik przygotowujący ciasto pobiera surowce zgodnie z instrukcją 1P/PR/C/03 do P-5. Sasflllii Ro/lllezunle produkcji Kurty teultnnlogic/.ICmitony /. Kam technologiczne stanowili podstawę końcowego rozliczeniu produkcji. Konlrolii prOCCIÓW produkcyjnych W przypadku wystąpieniu niezgodności w procesie prciUuU^yjnyin fclę il/lalnnl« . e) 1 wałkowanie wg Instrukcji IP/PR/C/06 lub IP/PR/C/07 leżakowanie wg Instrukcji IP/PR/C/06 lub IP/PR/C707 U) wałkowanie i przekładanie wg Instrukcji IP/PR/C706 lub IP/PR/C/07 2 f) wycinanie wg Instrukcji IP/PR/C/06 lub IP/PR/C/07 nudziewanie wg Instrukcji IP/PR/C/07 oraz IP/PR/C/OH j) mrożenie inslrukcji IP/PR/C/06 lub IP/PR/C/07 kjpakowanie Instrukcji IP/PR/C/06 lub IP/PR/C/07 ydani* OCEDURA ~| U CAM/ACMA PKOIUIM .1 d) przygotowanie ciasta .wyrabianie ciustu Pracownik przygotowujący ciasto łączy wszystkie składniki a następnie wyrabia ciasto zgodnie z instrukcją IP/PR/C V06 lub IP/PR/C/07 w zależności od planowanego asortymentu.e. *ł. Mugu«ynlor przyjmują produkcję. jej iloió odnotowuje w „Karcie tuuhniuloylu/nej produktu” co | H>lwlai\l/ti ¡twolin podpisem Hrigadzista. wyrobami golowymi przekupywane są bezpośrednia do chłodni przez okno pndltWUHM.1 ora/ określa dokładną ich ilość.1.4.

Po stwierdzeniu iż dana partia nie spełnia przyjętych atundurdów I ponownym zweryfikowaniu badań. Znakowanie niezgodnej partii: Magazynier na polecenie kierownika produkcji o/nuc/u czerwoną przywieszką zakwestionowaną partię produktu na podstawie „protokołu niezgodności”* który sporządzany jest przez Laboranta. Przeprowadzenie badań poszczególnych etapów produkcji Laborant bada każdą partię produktów pod względem | @k©Ś($i mlkroblolojik/hcj.5.korygujące zgodnie / Procedurą P-6.5.1. Przebici» postępowaniu / wyrobem nie/godnym mikrobiologii/ota 4. . 4.5. Laborant informuje Zarząd oraz Technologa o znlwlnlułym problemie Zarząd podejmuje decyzje natychmiastowo o oznaczeniu partii oraz be/względnym /ukazie opuszczania danego wyrobu poza teren z zakładu aż do chwili podjęciu dziuiuń utyllzuoyjnyeh przez specjalistyczną firmę zajmującą się tego typu utylizacją.2 i Procedury Monitorowani*! ©i I* /awuH*i w KlłttfZA WACCP.2. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania są weryfikowane ponownymi hudunluml. 4.

4.5.3 Potwierdzenie zniszczenia Podczas odbioru wyrobu przez firmę utylizującą określoną partię, jest wypełniany „protokół zdania wyrobów niezgodnych mikrobiologicznie". Na podstawie powyższego protokołu zakład ma pewność iż dany produkt zostanie zutylizowały I nie pojawi się w dalszym obrocie.

4.6. Przebieg postępowania z wyrobem niezgodnym technologicznie
4.6.1. Zabezpieczenie wyrobów uszkodzonych podczas „rozruchu wstępnego" Podczas „rozruchu początkowego” istnieje, możliwość wystąpieniu wyrobów nic w pełni spełniających wymagania technologiczne, Partia takiego wyrobu jen! odpowiednio

zabezpieczona oraz zmagazynowana w posiadających aUJIt hec/kuch, które są oznaczone

PROCEDURA
REALIZACJA PRODUKCJI
wydania:

przechowywane w chłodni. Poddane ipoiięrwnej; ¡obróbce technologicznej wyroby w pełni Odpowiadają przyjętym standardom. Podczas pobierania danej partii, pracownik przygotowujący mieszankę aparatowy odnotowuje pobrane ilości na „Karcie technologicznej”.
4.7. Mycie ¡ dezynfekcja

Wymagania higieniczne są spełniane poprzez stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP ). a) Stan higieniczny urządzeń wykorzystywanych do produkcji lodów jest bezpośrednio nadzorowany przez Laboranta, Częstotliwość, sposób mycia i dezynfekcji urządzeń'Określająinstrukcje IP/PR/11 oraz IP/PR/12 do P-5.1. b) Instrukcje IP/PR/13 oraz IP/PR/14 określają sposób postępowania przy myciu dezynfekcj i „kuchni”.

4.
– –

WYKAZ FORMULARZY
Formularz F/02 - Zamówienie zbiorcze klientów instytucjonalnych” Formul&rz F/04 - Karta technologiczna dodatków”

^ Formularz F/Ol - Zamówienie zbiorcze klientów indywidualnych ¡sj Formularz F/03 - Karta technologiczna produktu”

– 4. – – lbdów – – – – – – – –

Formularz Jf/05 • Rozchód środków chemicznych” WYKAZ INSTRUKCJI IP/PR/01 - Instrukcja przyjęcia surowców stosowanych do produkcji lodów IP/PR/02 - instrukcja magazynowania surowców i (opakowań do produkcji IP/PR/03 - instrukcja pobierania surowców z magazynu IP/PR/04 Instrukcja ważenia surowców do produkcji lodów. IP/PR/05 Instrukcja przygotowania mieszanki IP/PR/06 Instrukcja przygotowania mieszanki lody wodne IP/PR/07 Instrukcja przygotowywania topingów i galaretek IP/PR/08 Instrukcja przygotowywania sosów. BP/PR/09 Instrukcja transportu mieszanki do dojrzewalnika. IP/PR/10 Instrukcja zaprawiania mieszanki

– IP/PR/11 Instrukcja mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń do produkcji lodów – IP/PR/12 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji filtrów mieszanki

IP/PR/C/06 Instrukcja przygotowania ciasta IP/PR/C/07 Instrukcja przygotowania strudla 1P/PR/C/08 Instrukcja sortowania rodzynek IP/PR/C/09 Instrukcja mycia i dezynfekcji maszyn.PROCEDURA Nf IWydwik REALIZACJA PRODUKCJI Strona I 2 / . DOKUMENTY ZWIĄZANE Procedura P-6. pojemników i drobnego sprzętu do produkcji ciasta francuskiego 4.2 — (Działania korygujące Procedura — Monitorowanie CCP – – Księga HACCP Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej ( G M P | KONIEC1 * niepotrzebne skreślić . urządzeń. I 2 jiJaiii wydania: \ IP/PR/13 Instrukcja mycia i dezynfekcji kuchni IP/PR/14 Instrukcja przygotowania środków chemicznych I P/PR/C/01 Instrukcja przyjęcia surowców stosowanych do produkcji ciajtt francuskich IP/PR/C/02 Instrukcja magazynowania surowców i opakowań do produkcji ciasta IP/PR/C/03 Instrukcja pobierania surowców z magazynu IP/PR/C/04 Instrukcja przesiewania mąki IP/PR/C/05 Instrukcja ważenia surowców do produkcji ciast.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->