P. 1
Mechanizm działania leków

Mechanizm działania leków

|Views: 1,841|Likes:
Wydawca: Monika Duczek

More info:

Published by: Monika Duczek on Jan 06, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

1.

Wstęp

Mechanizm działania leków: Działanie leku nie jest wyłącznie funkcją jego właściwości fizykochemicznych lub jego budowy, warunkującej łączenie się cząsteczki substancji leczniczej z właściwym dla niej „miejscem” w organizmie, lecz uzależnione jest także od wielu zmiennych czynników, np.: masy ciała, wielu i płci chorego współistnienia różnych chorób i stanu ich zaawansowania. Leki uczestniczą w procesach biochemicznych, toczących się nieprzerwanie w każdej komórce, aby doprowadzić zakłócone w stanach patologicznych procesy do stanu prawidłowego. Mówiąc o właściwościach fizykochemicznych leku mamy na myśli jego rozpuszczalność, współczynnik podziału n-oktanol/woda, stopień jonizacji, jego aktywność kapilarną, aktywność powierzchniową. Efekt izosteryczny – związany z pojęciem podobieństwa geometrii ; zmieniając strukturę zmieniamy właściwości. Mechanizm chemiczny działania leków – leki o tym samym mechanizmie działania są związkami bardzo aktywnymi chemicznie, o swoistym działaniu uzależnionym od budowy chemicznej; działanie to jest wynikiem chemicznego łączenia cząsteczek leku z receptorami lub też wpływem na aktywność enzymów, która najczęściej pod wpływem leku ulega zahamowaniu. Końcowego wyzwolenie efektu farmakologicznego jest wynikiem szeregu procesów biochemicznych. Doprowadziło to do powstania teorii receptorowej. W wyniku przyczepienia się do receptora, można określić miejsce uchwytu leku oraz można zaobserwować zmiany leku, mikrostruktury. Teoria receptorowa: Receptor – biopolimer o strukturze białkowej będący w stanie rozpoznawać określone ligandy (ligandy endogenne np. neuroprzekaźniki, ligandy egzogenne np. leki lub inne substancje) Według tej teorii warunkiem wystąpienia działania farmakologicznego jest połączenie się cząsteczki określonego leku z właściwym dla niego miejscem na błonie komórkowej lub z odpowiednim receptorem. Receptor posiada zdolność tworzenia kompleksu aktywnego z ligandem. Powoduje to szereg zmian strukturalnych i elektronowych w receptorze, a także w ligandzie, co prowadzi do określonego efektu biologicznego. Receptory mają swoisty charakter, tzn., że ich rodzaj i budowa przestrzenna grup czynnych powoduje ścisłe oddziaływanie leku z receptorem. Można też mówić o wybiórczym działaniu leków, które mogą się dopasowywać poprzez przekształcenia do „luk” receptora. Typy wiązań występujących w reakcji leku z receptorem: - wiązania elektrowalentne (jon-jon) - wiązania kowalentne - wiązania jon-dipol - wiązania wodorowe - siły Van der Waalsa (wiązania apolarne) Receptory andrenergiczne: • typu α (ma elektroujemne centrum) • typu β (ma strukturę białkową, która jest chelatowana jonami Mg2+) • aminy katecholowe, np. adrenalina, nor-adrenalina, dopamina

1

Rozróżnia się też receptory błonowe ( w błonach komórkowych) oraz receptory wewnątrzkomórkowe np. receptory hormonalne umieszczone w cytoplazmie. Receptory błonowe: - receptory sprzężone z białkiem regulatorowym G - receptory jonowe ( w których integralną częścią są kanały jonowe) Receptor serotoninowy, dopaminowy, adrenalinowy – aminy biogenne, receptory metalotropowe. Związane z białkiem G Receptor GABA-ergiczny, nikotynowy, glicynowy – receptory jonowe Cechą wspólną receptorów związanych z białkiem G jest struktura I-rzędowa, która jest utworzona przeważnie z 300-600 jednostek aminokwasowych.

7 transbłonowych α-helis, każda z nich zbudowana z 20-30 aminokwasów.

Receptor ten występuje w płytce nerwowo-mięśniowej

2

Powinowactwo chemiczne – zdolność oddziaływania leku z receptorem i stopień z jakim lek dopasował się do receptora. (max gdy = 1) Aktywność wewnętrzna – zdolność leku do wywoływania określonego pobudzenia receptora i wyzwalania efektu farmakoloficznego (max gdy = 1) Antagonista nie posiada aktywności wewnętrznej (następuje zablokowanie receptora) Leki zwane blokerami blokują receptory (np. w przypadku leczenia chorób krążenia) Agonista Acetylocholina Norepinefryna Izoprenalina Morfina Mechanizm wyzwalania efektu farmakologicznego: -> receptor β-adrenerg., białko G GTP CAMP Efekt Antagonista Atropina Fentolamina Propranolol nalokson

cyklaza adenylanowa

adrenalina

2. Leki działające na ośrodkówy układ nerwowy (OUN) leki uspokajające, nasenne, środki znieczulenia ogólnego leki przeciwpadaczkowe leki przeciwbólowe leki cucące leki psychotropowe Hypnotica (duża dawka)

(mała dawka) Sedativa EEG hamowanie procesó aktywacji Zaburzenia faz snu (REM, NREM)

Leki uspokajające i nasenne: - rośline leki uspokajające: Valeriana officinalis, Passiflora incornata, szyszki chmielu, ziele miłka wiosennego - sole bromu (KBr, NaBr, NH4Br) - pochodne kwasu barbiturowego (barbiturany) - niebarbiturowe leki uspokajające i nasenne • karbaminiany • pochodne piperydyny • pochodne chinazolonowe • karbinole • pochodne tiazolowe • benzodiazepiny
3

związki o różnej budowie chemicznej R1 O R2 O O H N O O H N HN N R3 X-Y Et Ph Glutetimid Et Et O Metyprylon CH 3 O O NH 2 O CH3 CH 3 N N O CH N CH 3 O 2N N etunamat F metakwalon flunitrazepam Obecność ugrupowania alkoholowego i aldehydowego: . nastyn CH3 R O Et Br Et Karbromal R O Br Bromizowal Cykliczne ureidy –barbiturany: 1863r – kwas barbiturowy 4 .pochodne diketopiperazyny .masa cząsteczkowa rośnie – działanie nasenne rośnie (max C6-C8) . .< -C≡C. > I rz. > II rz.alkohole i aldehydy .X < X2 < X3 (atomy chlorowca) .Cl < Br .-C=C.Podział leków uspokajających i nasennych: .alifatyczne amidy i ureidy .III rz.bromki .(OH)n Alifatyczne amidy i ureidy: NH R O NH2 R – reszta acylowa CH2 CH3 CH3 R CH3 H3C Apronalid O O R Et eksylurea.ureidy cykliczne – barbiturany .

100-200 Mg n-butylEtPhPh- (10-20h) Barbital (Veronal) O (4-12h) Fenobarbital (Luminal) O Metylofenylobarbital O Luminal 100-200 mg Synteza barbitalu: LD50 4000 5 .H N O N H O N HO N O OH OH 1903r – Veronal (Barbital) R1 = R2 = Et H N O N H R2 O O R1 OH OHH + N O N H R1 R2 O Struktura i aktywność barbituranów H N X N R3 O R1 R2 O I Leki o krótkim i ultrakrótkim czasie działania: X R1 Heksobarbital O MeWinbarbital O EtSecobarbital O CH2=CH-CH2Sekbutarbital O EtTiamylal S CH2=CH-CH2Tiopental S EtButalilal S CH2=CH-CH2- R2 cykloheksyl CH3CH2CH=C(Me)CH3CH2CH=C(Me)- R3 MeHHHHHH- II Leki o średnim I długim czasie działania: X R1 (2-8h) Allobarbital O CH2=CH-CH2(2-4h) Pentobarbital O Et(2-8h) Cyklobarbital O EtButabarbital O CH2=CH-CH2EtEtEt- R2 CH2=CH-CH2CH3(CH2)2CH(CH3)2R R3 HHH100 mg HHHMe.

NaCN 2. narkoza) Stosowane do: .EtONa 2. NaOH COONa COONa EtOH H + COOEt COOEt 1.ClCH2COONa 1. długi okres działania nasennego Znieczulenie ogólne – anestezja (tzw.EtBr Et Et COOEt COOEt H N O N H O Et NH2(CO)NH2 -2 EtOH Et O Synteza cyklobarbitalu: Br NC EtBr EtOOC Br CN CN-CH2-COOEt COOEt CN H2N Et NH H N O N H O H N O Et N H O NH2(CO)NH2 Et NH O O O Zastępując mocznik za pomocą NH2(C=S)NH2 otrzymuje się kwas tiobarbiturowy. usypianie. Pochodne dioksopiperydyny: O Et Et N H Persedon O N H H3C O Et Et O Metyprylon - mniejsza toksyczność działanie uspokajające działanie nasenne (szybkie i krótkotrwałe) słabe działanie przeciwdrgawkowe Ph NC H3C Et CH2=CH-COOCH3 Ph O O CN Et Ph-CH2-CN Et O N H Glutemid O H2SO 4 EtBr NaNH2 Działa szybko i średnioszybko.wyłączenia świadomości pacjenta 6 .

HC≡CH. diwinylowy.Głebokie znieczulenie + zniesienie napięcia mięśni . haloten) Kryteria doboru: . .nie mogą stwarzać zagrożenia pożarowego i wybuch.zwiekszenie bądź zmniejszenie siły działania środków anestycznych.płytkie uśpienie .- przerwanie recepcji odczuć bólowych blokada autonomiczna (zmniejszenie reakcji na bodźce urukadzające) zmniejszenie napięcia mięśni prążkowanych Stosuje się leki z kilku grup o różnym miejscu uchwytu np.Trwałe uszkodzenie wątroby.Powikłania pooperacyjne .pochodne kwasu barbiturowego .blokada autonomiczna . wziewnego w mózgu Znieczulenie ogólne = uśpienie + zniesienie bólu + blokada autonomiczna + zwiotczenie mięśni Halotan + N2O = tiopental + fenantyl + droperydyl + pankuronium (zwiotczający) Aktualny stan chorego: .brak działania nasennego i uspokajającego . fluoreksen) halogenopochodne (trichloroetylen.zmiany stanów biofizycznych .silnie działający środek przeciwbólowy . etylowo-winylowy.Wysoki margines terapeutyczny .Stabilność .. cyklopropan) etery (eter dietylowy. CH2=CH2.znieczulenie ogólne (anestezja) Niewziewne środki znieczulające: . sole sodowe Wziewne środki znieczulające: 1846 – eter dietylowy 1847 – chloroform 1894 – C2H5Cl związki nieorganiczne (N2O) węglowodory (EtH. nerek Mechanizm działania: .pochodne kwasu tiobarbiturowego.w zasadzie bez procesów biochemicznych .Brak objawów ubocznych . Kamica pęcherzyka żółciowego (nadbrzusze) .pełne zwiotczenie Cechy wspólne: 7 O NH H3C .bezwonność .Szybkość działania + efekt –> dawki .odpowiednie stężenie śr. KETAMINA .znieczulenie dysocjacyjne .

paraldehyd .wpływ swoisty na poszczególne struktury w mózgu (układ limbiczny.Overtona .upośledzona reaktywność i przewodnictwo tkanek OUN .leki ziołowe.przeciętne częstości śmiertelnych powikłań znieczulenia ogólnego 1:8000 LEKI PSYCHOTROPOWE 1. sole bromu.zmiany stanu fizjologicznego białek komórkowych OUN . zróżnicowane działanie uspokajające oraz nasenne .współczynnik podziału woda/lipidy Teoria Paulinga: .zakłócony transport jonów .hamowanie procesów oddychania komórkowego .zmiany składu jonów w komórkach OUN F F F Cl Br H halotan (1956) . etc.działanie wielokierunkowe . 3.- ciężar cząsteczkowy 26-74 niskie temperatury wrzenia małe momenty dipolowe niewielki stopień biotransformacji (1. Leki psychoanaleptyczne – aktywizacja czynności psychicznych Ataraktyki – anksjolityki – leki przeciwlękowe: .zakłócenie prezpuszczalności błon komórkowych . komórki podwzgórza) .wybór pomiędzy działaniem pożądanym i niepożądanym . tłumienie nadmiernego napięcia i agresji. manii. Leki przeciw-lękowo-uspokajające (anksjolityki) 2. schizofrenii.leczenie zaburzeń emocjonalnych (nerwic) . wodzian chloralu.w komórkach kory mózgowej powstają klatraty wziewnych środków znieczulających .powinowactwo do lipidów .wpływ na metabolizm monoamin (amin biogennych – noradrenalina. dopamina) . psychoz.mało toksyczny. kompleks receptorowy) Historia farmakologii leczenia lęku: . Leki przeciwdepresyjne (Tymoleptyki) – terapia depresji o różnym tle 4.działanie przeciwdrgawkowe i zwiotczające mięśnie szkieletowe (obwodowy układ nerwowy) . niepolarny Idealny środek anestetyczny: .ośrodkowe działanie ( działanie p. lękowe.1954 –MEPROBAMAT – pierwszy lek ataraktyczny: • wybiórczy wpływ na procesy emocjonalne • działanie pośrednie pomiędzy barbituranami a pochodnymi benzodiazepiny 8 . Leki antypsychotyczne (neuroleptyki) – terapia ciężkich schorzeń psychiatrycznych.5 – 12%) Teoria Meyera.benzodiazepiny potęgują działanie GABA (receptor GABA-ergiczny.

H3O + 3.pochodne difenylometanu .3) O H3C O CH3 O O NH2 NHR R=H Dawki: 600-1600 mg/dziennie.Podział: .pochodne benzodiazepiny – 1. hydroxyzinum) MgBr O Cl 1. reakcja Grignarda NH2 Cl + Cl 2.4 .karbaminiany alkanodioli . SOCl 2 4. NH3 + HN Cl Cl N NH O + Cl OH Cl HN + O N * 2ClOH Pochodne alkanodioli: MEPROBAMAT ( dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-propanodiol-1.leki o innej budowie . t1/2 = 10h KARYZOPRODOL R= -CH2(CH3)2 TYBAMAT R= -CH2CH2CH2CH3 Działanie uspokajająco – nasenne (tłumiąc wpływ na twór siatkowy) 9 .wybiórczy wpływ na procesy emocjonalne .działanie pośrednie pomiędzy barbituranami a pochodnymi benzodiazepiny Hydroksyzyna (atarax.

Kondensacja aldolowa O 2. valium) R2 H N R3 7 -Cl R1 R2 -CH3 =O R3 -H 10 R4 -Ph średnia dawka | max | charakter działania 2-20 70 silniejsze niż elenium dział p. Chlordiazepoksyd) N Cl N O NH CH3 *HCl R1 N Cl R4 Diazepam (relanium.2 H3C Zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych Działanie p. Cl-CO-Cl 2. drgawkowe .drgawkowe Wiele działań ubocznych (uszkodzenie wątroby) 1. NH 3 O O CH3 O O NH2 NH2 O H3C O CH3 O Pochodne alkoholi o działaniu trankwilizującym: METYLOPENTYNOL (Oblivon): H3C CH3 C CH OH CH3 H3C OH C C Br H3C CH3 C CH O O NH2 500 – 1000 mg 500 – 750 mg 300 – 600 mg (Dawka na średniego pacjenta – mężczyzna w wieku średnim do 70 kg) CH3 O CH3 HC CH H3C Cl-CO-O-Ph CH H3C CH3 C CH O O OPh H3C OH C NaNH2 HOBr NH3 H3C CH3 C CH O O NH2 H3C CH3 C C Br OH Elenium (Librium. H2 H3C CH3 Cl-CO-NH 2 NHR NH2 O H3C O HCHO/KOH H3C OH CH3 OH 1.

sł. p.lękowe.uspokajające nasenne. mniej obj.Oksazepam Temazepam Prazepam Lorazepam (Lorafen) -Cl -Cl -Cl -Cl -H =O -OH -OH -Ph -Ph -Ph 10-16 30-40 10-20 180 600 80 4. uspok.drgawkowe leczenie padaczki 36 mało toksyczny i stos. lękowe b.p. usuwa lęk i napięcie Klonazedam (Rivotril) -C6H4Cl 0.lękowy.ub. dz. wybiórcze dz. uspok.5 -Ph 5-20 Nitrazepam (Mogadon) -NO2 -H -NO2 -H -Br -H 80 silne dz. bezp.5-2. uboczny 11 .5-6 -C5NH4 4-12 Bromazepam Synteza Relanium: Cl NH2 Cl N2 + C6H5CN ∆ Cl N NH Ph Ph BF4(-) (CH3O)2SO4 OH(-) H3C N Cl Ph N O H2N-CH2COOC2H5 pirydyna Cl NH CH3 O Ph N Cl NH2 C6H5COCl ZnCl 2 Cl Ph N OH O N Cl Ph CH3NH2 N Cl Ph N O N O HCl Cl NH N OH Ph Cl ClCH2COCl Cl Cl NH2OH NH CH3 N OH Ph NH CH3 Ph H + ∆ Synteza elenium: NH2 Cl O Ph Cl N + elenium Cl Ph NH N CH3 zw. słabsze dz. nasenne 12 silne dz.0 lek p.drgawkowe -CH3 =O R =O -H -H =O =O =O =O -OH -H -H -H -C6H4Cl 0. nasenne i p. i nasenne gł.dz.nasenne niż elenium p.

psychogenne i reaktywne Choroby afektywne – jedno i dwubiegunowy przebieg Serotonina jest odpowiedzialna za poziom depresji COOH NH2 Trp N H 5-HTP COOH N H 5-HIAA HO COOH NH2 N H HO N H NH2 N H NH2 1. DA Tryptamina 5-HT (Serotonina) ( 5-hydroksytryptamina) MAO – monoaminooksydaza Tymoleptyki – leki przeciwdepresyjne: .inhibitory monoaminooksydazy IMAO .zahamowanie układów serotoninergicznych (5-HT = Serotonina) Depresje: .stan aktywności neuronów adrenergicznych (noradrenaliny. dopaminy) .leki trójpierścieniowe (pochodne dibenzoazepiny. pochodne dibenzocykloheptadienu) IMAO: 12 .endogenne (przemiany biochemiczne) .depresyjny Benzoktamina Leki przeciwdepresyjne – TYMOLEPTYKI Leczenie stanów depresyjnych i psychoz maniakalnych .Leki anksjolityczne o innej budowie: O O N O CH3 O CH3 O CH3 O HN O N H O OH CH3 Trimetozyna Ipronal (Proksybarbital) CH2 O NH CH3 N CH3 CH3 Doksepina p. MAO 2.

działanie uboczne (spadek ciśnienia krwi) R1-NH-NH-R2 O NH O NH NH N NIALAMID 50-100 mg O NH NH N O CH3 Izokarboksazyd 10-30 mg Ph-CH2CH2-NH-NH-H IMAO pochodne fenylocyklopropyloaminy NH2 Fenelzyna 15-30 mg Tranylcypromina CH2 N2CH-COOC2H5 ∆ COOC2H5 O NH2 NH przegr.wzrost stężenia amin katecholowych (noradrenalina.pobudzenie receptorów OUN . Curtiusa NH2 O N3 IMAO + inne leki = niekorzystne interakcje IMAO + składniki bogate w indoloaminy np.. Próby stosowania IMAO-A (moklobemid) IMAO-B (seleglina) O O N NH Cl Moklobemid Leki przeciwdepresyjne o budowie trójpierścieniowej.depresyjne z lekami anksjolitycznymi.wzrost stężenia serotoniny . Działanie p. dopamina) . sery pleśniowe = gwałtowny przełom ciśnieniowy Poszukiwanie selektywnych IMAO. 13 .

S N Z R S R Z N Z dibenzoazepiny X N Z R Z R dibenzocykloheptatrieny X=S. amitryptylina) .C.N R Z analogi H 3C CH 3 R dibenzocykloheptadieny N Z dihydroakrydyny R Z R dibenzocykloheksadieny Charakterystyka wybranych leków przeciwdepresyjnych: Z X C10 C11 Imipramina (Totranil) Desipramina Opipramol (Insidon) Amitryptylina Nortryptylina Pirotryptylina X N N N C C C C10 – C11 -CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- Z -CH2-CH2-CH2-N-(CH3)2 -CH2-CH2-CH2-N-CH3 -H2C-H2C-H2C N N CH2-CH2-OH grupa A B C C B B =CH-CH2-CH2-N-(CH3)2 =CH-CH2-CH2-N-CH3 -CH2-CH2-CH2-N-CH3 Grupy: A – Tymoleptyki o działaniu podwójnym (Imipramina) B – przewaga działania pobudzającego i wzmacniającego „napęd” psychoruchowy C – tymoleptyki o przewadze działania znoszącego uczucie lęku i napięcia psychicznego (amitryptylina) Podział tymoleptyków: .działają na „napęd” chorego Pochodne dibeznoazepiny i dibenzocykloheptadienu (Imipramina.O.hamowanie procesów wychwytywania amin przez neurony 14 .poprawiają nastrój i usuwają poczucie lęku .

wzrost siły działania NA – noradrenalina 5-HT – serotonina DA – dopamina SED – działanie uspokajające NAP – wpływ na napęd psychoruchowy Synteza imipraminy: Cl NO2 KOH ∆ EtOH NO2 O2N red. SnCl 2 NH2 H2N Na. ++. red Cl(CH 2)3N(CH3)2 NaNH2 N N CH3 CH3 N H ∆ NH2 H2N Synteza amitryptyliny O O O H3PO4/P2O5 cyklizacja -H2O CH3 CH3 HO BrMg(CH2)N(CH3)2 Ph-CH2-COOH O O HI P O OH N N CH3 CH3 15 . DA) NA + +++ + + ++ +++ 5-HT ++ + + ++ + + DA (+) + (+) + ++ + SED + 0 ++ ++ 0 0 NAP + ++ 0 + ++ ++ Dawka (mg) 50-150 50-100 50-300 50-150 25-50 25-70 Imipramina Desimipramina Opipramol Amitryptylina Nortryptylina Pirotryptylina A B C C B B (+). +++ . +.- nasilenie receptorowych działań NA (5-HT.

Działanie dopaminergiczne sprawia.senność. rytmu serca . Dla selektywnego hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny zastosowano: 16 .spadek ciśnienia tętniczego Leki przeciwdepresyjne o różnej budowie: O O N CH3 Wiloksazyna (Vivalan) -silnie i wybiórczo hamuje wychwytywanie NA (150 – 300 mg) Cl N O N N NH Nomifenzyna . niezdarność ruchowa. na wychwyt DA. Dopiero w dużych dawkach działa na układ serotoninergiczny i cholinerginczy.leczenie 2-fazowych psychoz maniakalno-depresyjnych . depresyjnych.korzystny wpływ w pląsawicy LiCO3 CH3COOH Działania niepożądane: . co różni ją od typowych leków p. zaburzenia czynności układu autonomicznego.Związki 4-pierścieniowe: N N Mianseryna SED NAP ++ 0 H3C NA ++ 5-HT DA (+) 0 Sole litowe: .badania kliniczne H N N Trazodon - działanie p. że jest przydatna w leczeniu choroby Parkinsona. silnie pobudzająco .leczenie łagodnych stanów maniakalnych . lękowe Nomifenzyna: Wykazuje wpływ na wychwyt NA i. depresyjne + p.zapobieganie nawrotom faz maniakalnych .dz.

Alkaloidy rauwolfii (rezerpina i pochodne) .hamują uwalnianie amin biogennych (NA.Pochodne fluorobutyrofenonu 17 .blokują receptory DA – i α . DA) .Pochodne heksahydrobenzochinolizyny .terapia schizofrenii.NA – ergiczne Zróżnicowane powinowactwo do neuroprzekaźników .Pochodne 3-pierścieniowe fenatiazyny. azafenotiazyny . psychozy maniakalno-depresyjnej (faza maniakalna) -> silne pobudzenie. agresja .H N NC O CH3 N CH3 Cl F Cl F NC H NH CH3 O H O O Citalopram Sertralina Paroksetyna F 3C O F 3C N O NH2 CH3 O NH CH3 Fluoksetyna Fluwoksamina CH3 Et Et N O NH2 H3C H3C N OH O Milnabipran Wenlafaksyna NEUROLEPTYKI .

(CH2)3). J NH R1 ∆ S N H 1. R2Cl S N CH3 R1 Neuroleptyki 3-pierścieniowe Pochodne fenotiazyny i azafenotiazyny Działanie neuroleptyczne (Nzasadowy.S. NaNH2 R1 2. długość łańcucha R co najmniej 3 węgle Działanie p.histaminowe gdy łańcuch jest krótki Wzrost siły działania neuroleptycznego H<Cl<OCH3<COCH3<CF3<SO2N(CH3)2<COC3H7 Wybrane pochodne fenotiazyny: Promazyny Promazyna Chloropromazyna Triflupromazyna Acetylpromazyna Lewomepromazyna Meprazyny Metiomeprazyna R1 -H -Cl -CF3 -CO-CH3 -O-CH3 -SCH3 R2 -CH2CH2CH2N-(CH3)2 -CH2CH2CH2N-(CH3)2 -CH2CH2CH2N-(CH3)2 -CH2CH2CH2N-(CH3)2 -CH2-CH-(CH3)-CH2-N-(CH3)2 -CH2-CH-(CH3)-CH2-N-(CH3)2 Rydazyny Tiorydazyna -SCH3 R N H3C Pekazyny Pekazyna -H R N H3C Perazyny -H2C-H2C-H2C N N CH3 Prochlorperazyna -Cl 18 .

-H2C-H2C-H2C N N CH3 Trifluperazyna Fenazyny Perfenazyna Flufenazyna -CF3 -Cl -CF3 -H2C-H2C-H2C N -H2C-H2C-H2C N N CH2-CH2-OH N CH2-CH2-OH Pochodne tioksantenu o działaniu neuroleptycznym: S R1 N R2 R3 SH + Br -HBr S PCl5 S COOH CO2H O S R1 Protiksen N CH3 CH3 POCl 3 -H2O HO S R1 N CH3 CH3 Br Mg N CH3 CH3 R1 Chlorprotiksen -Cl Pipamperon – stosowany u dzieci Neuroleptyki pochodne indolu: R2 -CH3 R3 -CH2-CH2CH Pochodne benzamidu: 19 .

Zwiększenie uwalniania neuroprzekaźników wpływa na ośrodek łaknienia w o. dlatego nie można dokonać również pełnego podziału chemicznego leków stymulujących o. Pomocniczą rolę w tych przypadkach odgrywają leki poprawiające ukrwienie mózgu.u.u.u.u.. Amfetamina: CH3 NH2 Amfetamina w formie prawoskrętnej {Synatan.n. podobnie jak i innych leków tej grupy.n. są zróżnicowane.u. Mechanizm psychostymulującego działania amfetaminy. Amfetamina stosowana jest najczęściej w postaci soli z kwasami nieorganicznymi: siarkowym (Benzedrine.u.n.n. Nie można w sposób jednoznaczny dokonać podziału farmakologicznego tej grupy leków. Efekty te wykorzystywane są w czasie odchudzania (leki anorektyczne). można osiągnąć również poprzez wpływ na metabolizm komórek nerwowych i nasilenie zużycia glukozy. także w sensie zwiększenia możliwości kojarzenia i zapamiętywania. stymulują układ autonomiczny. Poprawienie metabolizmu (działanie nootropowe) może być szczególnie przydatne w leczeniu zaburzeń pojawiających się w procesie starzenia. Biochemiczne mechanizmy działania leków stymulujących o. Stanowi to podstawę do ich wykorzystywania leczniczego również w zaburzeniach obwodowego układu nerwowego czy chorobach narządowych. np. wykazują działanie przeciwhistaminowe. głównie rozszerzające naczynia mózgowe.. Dexamphetamine) wykazuje 2-krotnie wyższą aktywność ośrodkową niż jej lewoskrętny enancjomer (Levamphetamine).n. Aktywacja ta powoduje zwiększoną zdolność koncentracji myśli.n. spazmolityczne i inne. także hamowania wychwytu zwrotnego tych amin ze szczeliny synaptycznej.n. Psychoton) lub fosforowym (Actemin. zwiększając aktywność struktur neuronalnych. pobudzają oddychanie. również ze względu na fakt.n. określanych mianem psychoanaleptyków. 20 . poprawia wydolność umysłową. Wzmożenie aktywności mózgu może być wynikiem stymulacji uwolnienia niektórych neuroprzekaźników o.u. polega na nasilaniu uwalniania dopaminy i noradrenaliny z neuronalnych magazynów o. w starczych pierwotnych i wtórnych zespołach otępieniowych. Stanowi to podstawę psychoenergizującego (psychotonicznego) działania jednej z grup leków stymulujących o. większość wykazuje zróżnicowaną strukturę. że są one często obdarzone innymi działaniami. Działanie stymulujące o. Aktedron).u. powodując uczucie sytości.Wykazują wybiórczy antagonizm w stosunku do receptorów D2 oraz względnie małe powinowactwo do innych receptorów w OUN LEKI O DZIAŁANIU STYMULUJĄCYM OUN Preparaty te pobudzają czynności różnych obszarów o. towarzyszy mu nasilenie procesów katabolicznych. Tylko niektóre ze stosowanych leków dadzą się zakwalifikować do określonej grupy chemicznej.

6. 4. cyklicznym analogiem efedryny. 2. zwiększają stężenie glukozy i mleczanów. amin kwasu pirolidyn-2-ono-octowego LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD KRĄŻENIA 1. Ritalin) – służy do wyprowadzania z narkozy. 7. Analogiem amfetaminy. jest METYLFENIDAT (methylphenidatum.Działanie i zastosowanie zbliżone do amfetaminy ma jej N-metylowa pochodna METAMFETAMINA (metamphetaminum. przyspieszają przemiany wysokoenergetyczne fosfolipidów. głównie procesów przemiany węglowodanów. Desoxyn) stosowana w postaci chlorowodorku. 3. a w łańcuchu alkilowym zostało podstawione ugrupowanie estrowe. a fenmetrazyna norefedryny. Leki nasercowe – niewydolność krążenia pochodzenia sercowego Leki przeciwarytmiczne (antiarythmica) Leki stosowane w chorobach naczyń wieńcowych – choroba niedokrwienna serca Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (antihypertonica) Leki podwyższające ciśnienie tętnicze krwi (antihypotonica) Leki obniżające poziom lipidów we krwi (leki hipolipemiczne) Leki wpływające na krzepliwość krwi Leki krwiozastępcze 21 . 8. Pervitin. 5. bliski analog lewoskrętnej odmiany efedryny o identycznej konfiguracji przy chiralnych atomach węgla. LEKI POPRAWIAJĄCE METABOLIZM KOMÓREK OUN Działanie nootropowe – leki nootropowe usprawniają przemiany metaboliczne zachodzące w komórce nerwowej. W połączeniu z odpowiednią dietą leki te stosowane są w leczeniu otyłości. Fendimetrazyna jest dość bliskim. w którym grupa aminowa znajduje się w układzie piperydyny.

magazynowanie i uwalnianie Ca2+ w komórce .NASERCOWE i ANTYARYTMICZNE Działają bezpośrednio na mięsień sercowy (np. glikozydy nasercowe) Korekcja zaburzeń rytmu serca -> układ wegetatywny serca Aktywność białek kurczliwych (zależy od poziomu Ca2+) Wiązanie jonów Ca2+ Z tropominą C w filamentach aktyny Wiązanie aktyny i miozyny Hydroliza ATP Energia chemiczna Energia mechaniczna LEKI NASERCOWE Ostra lub przewlekła niewydolność krążenia pochodzenia sercowego.interakcje z białkami regulacyjnymi Rodzaje działania na czynność serca: . kofeina) .konwalii Mechanizm działania leków nasercowych: .niepełne skurcze .przemiany enzymatyczne .istnienie kanałów Ca2+ . (K+.chromotropowe (+)(-) = przyspieszenie (+).glikozydy nasercowe .cebuli morskiej .naparstnicy .procesy bioelektryczne błony komórkowej . Ca2+.strofantusa .związki energiodajne (glukoza. aspargina. heptaminol) Glikozydy: .pochodne metyloksantyn (teofilina. glukagon. zwolnienie (-) czynności serca 22 .niezupełne opróżnienie komór serca .gorsze zaopatrzenie tkanek w krew tętniczą Leki działające inotropowo (+) .zmniejszenie pojemności minutowej serca . Niedostateczna siła skurczu mięśnia sercowego: . Mg2+) .miłka wiosennego .transport jonów Na+.

11%. zmniejszenie (-) pobudliwości ośrodków bodźcotwórczych serca Zmiany potencjałów czynnościowych komórek mięśnia sercowego (węzeł zatokowy.transformacja produktów naturalnych Folium Digitalis lanotae = 0.3% glikozydy kardenolidowe (kompleks glikozydów pierwotnych i wtórnych) 23 Genina + reszty cukrowe . lanotazyd = 0. włókna Purkiniego. mięsień komorowy) Depolaryzacja błony komórkowej Na+ uwalnianie Ca2+ Interakcje z białkami skurcz pompa Ca rozkurcz Glikozydy bufadienolidowe: Glukoscillaren A Scillaren A Proscillarydyna Bufadienolid (steroid C24) R= Ramnoza – Glukoza – Glukoza R= Ramnoza – Glukoza R= Ramnoza Gdy pierścien laktonowy jest 5-członowy wtedy mamy kardenolid (steroid C23) Niezbędne dla aktywności nasercowej: Układ steroidow .- dromotropowe (+)(-) = przyspieszenie (+). zwolnienie (-) przewodnictwa tonotropowe (+)(-) = wzrost (+). garbniki Folium Digitalis purpureae = 0. zmniejszenie (-) siły skurczu mięśni batmotropowe (+)(-) = wzrost (+).6% . zmniejszenie (-) napięcia mięśnia inotropowe (+)(-) = wzrost (+).4% (saponiny. 17β 0 nienasycny układ laktonu Złącza pierścieni: A/B -cis B/C – trans C/D – cis Glikozyd nasercowy –(hydroliza enzym. mięsień przedsionkowy. węzeł i pęczek przedsionkowo-komorowy. flawonoidy.związki kardenolidowe. hydroliza H+) Genina = aglikon bez reszt cukrowych Wytwarzanie glikozydów nasercowych: .izolacja z produktów naturalnych . balast 99.

ROH) .5 digitoksygenina gitoksygenina - OH OH OH - digitoksoza 3x + glukoza 0.Ekstrakcja rozpuszczalnikami organicznymi • Rozdział chromatograficzny • Ekstrakcja przeciwprądowa Glikozydy naparstnicy stosowane jako leki: O R1 CH3 OH R3 O R1 Glikozyd Lanatozyd A Lanatozyd B Lanatozyd C Purpurea Glikozyd A Glikozyd B Aglikon digitoksygenina gitoksygenina digitoksygenina OH R2 OH R3 Dawka dobowa [mg] LD50 [mg/kg] 0.0.25 0.4 3x digitoksyna Inne glikozydy kardenolidowe 24 .) .Dalsze oczyszczanie wyciągów i ekstraktów • wytrącanie substancji balastowych • adsorpcja z użyciem kolumn np.5-1 0.maceracja na zimno (t.36 0.ekstrakcja (H2O.39 0.55 Acetylodigitoksyna digitoksygenina Acetylogitoksyna gitoksygenina Acetylodigoksyna digitoksygenina OH Digitoksyna Gitoksyna Digitoksyna digitoksygenina gitoksygenina digitoksygenina OH 2x digitoksyna + acetylodigitoksyna 0. aq. poliamidowych .33 0.47 0.5.23 CH3 R2 O 2x digitoksoza + acetylodigitoksoza + glukoza 1.p. 1-24h) .5 0.2 1.1-0.Metody izolacji glikozydów kardenolidowych: (Niebiezpieczeństwo hydrolizy labilnych związków aktywnych form.

35 0.25-0.wydzieliny skóry ropuch (Bufo b.2.19 0. nudności) O CH3 Amiodaron (Cordarone) 25 . drogi moczowe) trudno się wchłania (działa powoli) działania niepożądane (zawroty głowy.100 x silniej niż kelina rozszerza naczynia wieńcowe .19 0.mało toksyczny (nie obniża ciśnienia krwi) O O - Kelina: rozszerza naczynia wieńcowe działa spazmolitycznie (oskrzela.5-krotnie zwiększa przepływ krwi . Helleborus niger .13 0.Scilla martina.12 0. przewód pokarmowy.powoli wchłania się z przewodu pokarmowego .23 Glikozyd Adonitoksyna k-strofantozyd Cymaryna strofantydyna strofantydyna konwalotoksygenin Konwalozyd a konwalotoksyn konwalotoksygenin a a G-strofantozyd oubagenina Oubaina oubagenina Glikozydy bufadienolidowe: .22 0.) Leki stosowane w zaburzeniach krążenia wieńcowego I OH O I Et O Benziodaron Jod zwiększa aktywność farmakologiczną .O R3 R1 R2 OH R6 O R5 Aglikon Adonitoksygenina CH3 R4 O Strofantus Gratus R1 OH OH R2 CHO CHO CHO CHO CHO CH2OH CH2OH R3 OH OH R4 OH R5 OH OH OH OH OH OH R6 LD50 ramnoza cymanoza + 2xglukoza cymanoza ramnoza + glukoza ramnoza ramnoza ramnoza Dawka 0.08 0.

działanie p.- lepiej rozpuszcza się w wodzie szybsze wchłanianie z przewodu pokarmowego skuteczny także w terapii niemiarowości przedsionkowej wielostronne działanie na układ krwionośny bardzo powolne wchłanianie (t1/2=30 dni) dawki 100-150 mg x2.arytmiczne Synteza: Leki o różnej budowie: Heksobendyna: H3C O N O OCH3 OCH3 OCH 3 OCH 3 O O OCH3 OCH 3 * 2 HCl N H3C - rozszerza naczynia wieńcowe wyraźnie zwiększa przepływ krwi (naczynia wieńcowe i mózgowe) nie wpływa na częstość i czynność serca nie działa na krążenie obwodowe 26 .

stany pozawałowe Dawka = 80-120 mg/dobę Synteza: - Synteza Dilazepu: 27 . naczyń wieńcowych) zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen poprzez rozszerzenie naczyń wieńcowych zmniejsza dopływ tlenu poprawia bilans energetyczny pracy serca szybki efekt działania • błona śluzowa jamy ustnej -> 2-3 min • 10-20 min po przełknięciu -> 1h wchłanianie z przewodu pokarmowego Zastosowanie: . Corinfar) hamuje dopływ Ca2+ do mięśnia sercowego zmniejsza kurczliwość (serca.przewlekła niewydolność wieńcowa .Dilazep – analog heksobendyny O O N N O O OCH3 OCH3 OCH3 OCH3 OCH3 OCH3 * 2 HCl - hamuje przemianę adenozyny w inozynę zwiększa przepływ krwi przez naczynia wieńcowe ułatwia wykorzystanie tlenu nie podnosi ciśnienia tętniczego krwi Nifedypina (Adalat. Cordafen.ostre napady dusznicy bolesnej .

Powstawanie potencjałów czynnościowych w układzie przewodzącym serca Pochodne 1.niezbędne do wywoływania skurczu komórek kurczliwych.Cl(CH 2 ) 3 -Br HO NH NH OH Et 3 N HO N N OH OMe MeO MeO N O N O OMe O OMe OMe O Cl OMe OMe MeO O Leki blokujące kanały wapniowe: Jony Ca2+ . 5% Pd/CaCO3 MeO O EtOH CH3 N O N3 O AcOH piperydyna Cl O O OMe O OEt + + O O N3 28 .4-dihydropirydyny: H3C N Y CO2R2 R1 Me CO2R1 X R2 Me N Me X Nifedypina 2-NO2 Nikardypina 3-NO2 Niludypina 3-NO2 Nimodypina 3-NO2 Nitredypina 3-NO2 Amlodypina 2-Cl Y choroba niedokrwienna serca -H2C Bn Me Me choroba niedokrwienna serca (CH2)2OC3H7 (CH2)OC3H7 choroba niedokrwienna serca -CH(CH3)2 (CH2)OCH3 silnie rozszerza naczynia mózgowe choroba niedokrwienna serca Me Et Me Et CH2O(C2H4)-NH2 choroba niedokrwienna serca Synteza Amlodypiny: H3C O Cl MeO H3C O NH4OAc O MeO CH3 N EtO O Cl O NH2 EtO O Cl H2.

doustną a także przez skórę Molsydomina: - hamuje powstawanie napadów dusznicy bolesnej silnie rozszerza naczynia żylne zmniejsza zużycie tlenu przez serce działanie podobne do azotanów (donor grupy NO) doustnie lub podjęzykowo 1-4 mg/8h Synteza: Bicordin (Gapikomina) N N NH - rozszerza naczynia wieńcowe zwiększa przepływ wieńcowy (o 40%) łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego (stosowany jako sól z kwasami org.) 29 .Nitrogliceryna: O NO2 O NO2 O NO2 Może być stosowana drogą wziewną.

ale zróżnicowane (słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego) Dawka 25-50 mg (guanetydyna) ANTIHYPERTONICA Leki blokujące zwoje układu współczulnego i przywspółczulnego .działają bardzo szybko i gwałtownie w stanach nagłych.sole amin II rz.COOH EtOH N H + COOEt NH3 N CONH2 P2O 5 N N CN H2/Ni N N CH2NH2 N -NH3 1. bretylium (sole H2SO4.wpływają na pozazwojowe neurony adrenergiczne Rezerpina i inne alkaloidy Rauwolfia serpentine Pochodne guanidyny (guanetydyna).centralna rola w zatrzymywaniu jonów Na+ w ustroju 30 . kondensacja + 2.hamują wytwarzanie noradrenaliny .bezpośrednio unieczynniają receptory na działanie amin katecholowych (przy nadciśnieniu rośnie wrażliwość receptorów na endogenne aminy katecholowe) . i III rz. zakłócają specyficzną czynność zwojów nerwowych (przerywanie procesów przewodzenia bodźców) Układ guanidynowy zapewnia polarność cząsteczek Pentametonium: (CH3)3-N(+)-(CH2)5-N(+)-(CH3)3 * 2Br(-) Heksametonium: (CH3)3-N(+)-(CH2)6-N(+)-(CH3)3 * 2Br(-) . przy zabiegach chirurgicznych Układ RENINA – ANGIOTENSYNA – ALDOSTERON (RAA): . Działanie: zmniejszają wrażliwość zwojów nerwowych. przy ciężkich postaciach nadciśnienia. HCl) Działanie długotrwałe. analogi strukturalne acetylocholiny . debryzochina. guanoklor. H NH Leki sympatolityczne o działaniu hipotensyjnym: .sole zasad mono lub bisamoniowych. guanoksan.centralna rola w regulacji napięcia ścian naczyń krwionośnych .

Działanie na OUN nasilenie uwalniania amin katecholowych Angiotensyna (II) ACE sygnał uwalniania reniny Angiotensyna (I) nasilenie wydzielania aldosteronu renina retencja Na i H 2O angiotensynogen wzrost objętości płynów krążących skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych wzrost ciśnienia tętniczego krwi Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) Angiotensynogen Glikoproteina H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser-Cukier Renina Angiotensyna (I) H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-OH ACE Angiotensyna (II) H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH angiotensynaza Angiotensyna (III) H-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH Inhibitory reniny – potencjalne środki obiżające ciśnienie krwi: . Można uzyskiwać analog angiotensyny II H-Sar-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Ala-OH Jest to antagonista naturalnego hormonu 31 .składniki jadu grzechotnika brazylijskiego (9 oligopeptydów) .BPP5 – silny inhibitor ACE (teprotyd) Angiotensyna II powinna się utrzymywać w organizmie na określonym poziomie.

20 OH32 .projektowanie inhibitorów ACE Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) = proteaza w centrum aktywnym jon Zn (metaloproteaza) Efektywny inhibitor ACE .obecność ugrupowań (struktur) zdolnuych do wiązania (chelatowania) jonów Zn IC50 – stężenie [µmol] inhibitora przy którym szybkość reakcji ulega zahamowaniu o 50% IC50 [µmol] O HO O HO O O HO HS O CH3 HS O Pro 0.poznawanie właściwości i budowy ACE .w C-końcowej pozycji reszta proliny lub jej analog .synteza analogów .Saralasin (Saralazyna) – specyficzny antagonista Angiotensyny II O O N H NH N O O N COOH O N H Gly-Trp-Pro-OH BPP5 H N Modyfikacja struktury BPP5 .023 (Captopril) Pro CH3 Pro 4.90 O CH3 Pro 22 Pro 330 0.

pochodne merkaptoacylowe (Captopril) . Et3N H2. Pd/C. Podział inhibitorów ACE: .Synteza Captoprilu: H3C H3C O S H COOH SOCl 2 H3C H3C O S H Cl O sól L-Pro H3C H3C O S H3C H O N NaOH/THF -Ph-CH2-N-(CH 3)2 H3C HS H3C HOOC H O N 2% NH3/MeOH HOOC Zespół Squibb otrzymał mieszaninę diastereoizomerów Captoprilu. Lisinopril. AcOH. Ramipril) O COOH H3C NaCNBH3. H20 N O COOH COOH CH 3 NH O H2N N COOH + enalapril rozdział diastereoizomerów na żywicy NHBoc HN DCC.pochodne [S]-homofenyloalaniny (Enalapril. Rozdział za pomocą soli z DCHA. Chinapril. EtOH H2N O OHNHBoc HOOC NH O N NHBoc ZHN O OH + N CO2Bn NaCNBH3 HOOC BnO2C + O chinapril CO2Bn Losartan (lek z grupy ksantanów) blokuje miejsca receptorowe podatne na działanie angiotensyny II α-metylodopa (Aldomet) 33 . Cilazapril.

po 5-8h.nadmierne tworzenie tkanki łącznej włóknistej .niekorzystne zmiany w błonie środkowej tętnic (owrzodzenia.odkładanie się soli wapniowych .otyłość . Max.zahamowanie wytwarzania noradrenaliny -> działanie hipotensyjne α-metylodopa α-metylodopamina metylonoradrenalina (konkurent NA.zaburzenia metabolizmu lipidów . Mało toksyczna. metabolitów węglowodorów .palenie tytoniu Niekorzystne zmiany w składzie i proporcjach lipoprotein LDL – lipoproteiny o małej gęstości (β-lipoproteiny) HDL – lipoproteiny o dużej gęstości (α-lipoproteiny) VLDL = very low density lipoproteins IDL = intermediate density lipoproteins Gęstość lipoprotein = stosunek [lipidów] : [białek] 34 .gromadzenie w błonie wewnętrznej tętnic: lipidów.Inny mechanizm działania niż pochodne guanetydyny .stres.zmniejszona aktywność ruchowa i fizyczna . Działanie max. negatywne czynniki psychospołeczne Dominująca rola 3 patogenów: .zaburzenia krzepliwości krwi .hamowanie czynności enzymu DOPA dekarboksylazy .nadmierne stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi .nikotynizm .hiperglikemia .nadciśnienie tętnicze . krwotoki śródścienne.zmiany metabolizmu w ścianie tętnic . LEKI ZMNIEJSZAJĄCE STĘŻENIE LIPIDÓW WE KRWI (Leki przeciwmiażdżycowe) Miażdżyca: .nadciśnienie tętnicze . efekt hipotensyjny) Działa depresyjnie na OUN (hamowanie hydroksylazy tryptofanu co zakłóca syntezę serotoniny) Skuteczna i stosowana w skojarzeniu z diuretykami. naczynia mózgowe) Patogeneza jest bardzo złożona Czynniki sprzyjające: . Dawka dobowa 2 g. odkładanie się włóknika) powoduje to zwężenie lub zamknięcie światła tętnic (naczynia sercowe.

Etofibrat – ester klofibratu i kwasu nikotynowego Kwasy aryloksyalkanowe i ich estry CH3 R1 O COOR 2 CH3 Zmniejszenie stężenia R1 kwas klofibrowy ClKlofibrat ClR2 HEt35 Cholesterolu triglicerydów + + 15-20% 30-40% . gdyż wydzielaja się nadtlenki lipidowe.przyspieszenie wydalania steroli obojętnych Estry: słabsze działanie uboczne (zmiany dermatologiczne).żywice jonowymienne .miażdżycowych: . Hiperlipoproteinemia (5 typów) II – uwarunkowany genetycznie IV – charakter wtórny Frakcja lipoprotein HDL – neutralny czynnik przeciwmiażdżycowy.hamują biosyntezę cholesterolu w wątrobie Struktura chemiczna leków p. Powoduje to wysokie stężenie cholesterolu i duża zapadalność na miażdżycę i choroby niedokrwienne serca. Podgrzewanie olejów jest niekorzystne.Korelacja pomiędzy wzrostem stężenia choresterolu i lipoprotein „miażdżycotwórczych” (VLDL. Zalecane są oleje roślinne. LDL) a rozwojem zmian miażdżycowych.kwasy aryloksyalkanokarboksylowe i ich estry .sterole .0 Mężczyźni (LDL + VLDL)/HDL ~ 3.przyspieszenie wydalania lipidów z organizmu . Bierze udział w transporcie zwrotnym cholesterolu z komórek ścian naczyniowych do wątroby Kobiety (LDL + VLDL)/HDL ~ 2.3 W Polsce 40% zapotrzebowania energetycznego do tłuszcze zwierzęce (wysoka zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych).kwas nikotynowy i pochodne .zmniejszają stężenie lipidów przez związanie substancji lipidowych lub przyspieszenie ich rozpadu . Leki przeciwmiażdżycowe: .związki o różnej budowie OR OR COOH OR OR OR N kwas nikotynowy OR inozytol Ester kwasu nikotynowego z inozytolem to lek o nazwie HEXANICIT .zmniejszenie wchłaniania lipidów w przewodzie pokarmowym .hamowanie uwalniania kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej . Łatwo przenika przez ściany naczyń włosowatych.hamowanie biosyntezy cholesterolu .

sole kwasu klofibrowego (Al. a ten ma wysokie powinowactwo do albumin surowicy (okres półtrwania = 12h). Objawy toksyczne (arytmia.20-30x aktywniejszy niż klofibrat . Mg) .Klofibryd Etofibrat Metylklofenat Bezafibrat Cl(CH3)2N-CO-(CH2)2 Clpirydyna-CO-O-(CH2)2 + Cl-PhMe+ Cl-Ph-CO-NH-(CH2)2 H+ 40% ++ ++ ++ ++ Mechanizm działania klofibratu i pochodnych: . nowotwory.mniejsze działanie uboczne (zaburzenia układu pokarmowego) Metylklofenat: .zmniejszenie lepkości krwi .przyspieszony rozpad lipoprotein .zmniejszenie transportu kwasów tłuszczowych z tkanek do wątroby .hamowanie czynności reduktazy hydroksymetyloglutarylowej koenzymu A (HMG-CoA) .działanie żółciotwórcze . Esterazy hydrolizują estry do wolnego kwasu.zmniejsza stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi .szybko i długotrwale zmniejsza stężenie cholesterolu i triglicerydów 36 .hamowanie biosyntezy cholesterolu i szybkości biosyntezy kwasów tłuszczowych .pochodne kwasu klofibrowego Klofibryd: .czas półtrwania w surowicy krwi: 30-40 dni Bezafibrat: .mniejsze dawki = mniejsze działanie uboczne Etofibrat: . zaburzenia w przewodzie pokarmowym) Leczenie długotrwałe: .hamowanie czynności karboksylazy acetylokoenzymu A (AC-CoA) . łysienie plackowate.zwiększenie aktywności fibrynolitycznej SYMFIBRAT = pochodna estru kwasu klofibrowego o zwiększonej sile działania hipolipemicznego CH3 O Cl O CH3 O CH3 O Cl O CH3 O Synteza klofibratu Cl H3C H3C OH HO COOH CH3 Cl O COOH CH3 Cl + CH3 O COOEt CH3 + EtOH/H Klofibrat i jego pochodne zmniejszają zawartość cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi.

Powstają nierozpuszczalne kompleksy z kwasem żółciowym.obniża wtórne stężenie LDL Gemfibrozil: CH3 O H3C H3C CH3 COOH - zmniejsza stężenie lipoprotein LDL i VLDL 37 . Dawka 15-20 g dziennie.uszkodzenie śródbłonka naczyń przyklejanie się płytek krwi i ich aktywacja wyzwalanie się z płytek krwi substancji typu PGDF (czynnik płytkowy wzrostu) wzmożone i ułatwione wnikanie lipoprotein do naczyń Nowe pochodne kwasu klofibrowego: O O F3C O NH O halofenat Cl CH3 Wymieniacze jonowe jako środki przeciwmiażdżycowe: .- zmniejsza opory naczyniowe i rozszerza naczynia zapobiega zlepianiu krwinek płytkowych wzmaga mikrokrążenie bardzo rzadko wywołuje toksyczne objawy uboczne Rola płytek krwi w powstawaniu miażdżycy: . Nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Dawka doustnie 24g (3x dziennie) Colestipol (Colestid) – kopolimer dietylenotriaminy i 1-chloro-2.wiążą kwasy żółciowe w jelicie cienkim. wydalane z kałem. grupy amoniowe. zaburzenia gastryczne) STEROLE Sitosterol – roślinny sterol o budowie zbliżonej do cholesterolu .3-epoksypropanu – anionit o wysokim stopniu usieciowania. Preparat równie nietoksyczny jak cholestyramina.hamuje wchłanianie cholesterolu z jelit (mechanizm konkurencyjny) .usuwanie z organizmu kwasów żółciowych pociąga za sobą przyspieszenie rozpadu cholesterolu w wątrobie do kwasów żółciowych. co zapobiega wchłanianiu zwrotnemu kwasów żółciowych . Działania niepożądane – zaburzenia wchłaniania witami. Powoduje to zmniejszenie stężenia cholesterolu w surowicy krwi/ Cholestyramina – kopolimer styrenu i diwinylobenzenu zawierający IV rz.

chinony i ich pochodne .aminoglikozydowe .polipeptydowe . Inne leki: Lowastatyna: .tetracyklinowe .inhibitor HMG-CoA.75g zmniejszenie stężęnia wolnych kwasów tłuszczowych (hamowanie lipolizy) zastosowanie w terapii odmian hiperlipoproteinemii szczególnie „sprzyjających” rozwojowi miażdżycy. ANTYBIOTYKI Pod względem budowy chemicznej antybiotyki można podzielić na: .ansamycynowe .makrolidowe . Selektywnie hamuje syntezę cholesterolu .5-0.terapia łącznie z wymieniaczami jonowymi Izolacja z Aspergillus terreus oraz Monascus ruber.antybiotyki o różnej budowie 38 . Półsyntetyczne pochodne.β-laktamowe .frakcji p.O HO zwiększa stężenie HDL.4g Acypimoks: N N O CH3 - działanie podobne do gemfibrozilu skuteczny w mniejszych dawkach 0.miażdzycowej bardzo silnie wiąże się z białkami krwi (95%) dawka dobowa podobna do klofibratu 1-2.

Mechanizm działania: 1. Hamowanie syntezy kwasów nukleinowych 2. Hamowanie syntezy białka 3. Zaburzenia funkcji błon biologicznych 4. Zakłócenie syntezy składników ściany komórkowej 5. Zakłócenie procesów energetycznych, oddechowych Mechanizm działania wiąże się z miejscem uchwytu w komórce bakteryjnej, co jest istotne dla wzrostu i rozmnażania komórek. 1889 – antybioza (Vuillemin) – swoisty antagonizm między mikroorganizmami polegający na wytwarzaniu przed jedne z nich produktów metabolizmu wywierających niekorzystny wpływ na inne. 1897 Pasteur – niektóre bakterie hamują rozwój laseczek wąglika 1928-29 – zahamowanie wzrostu hodowli gronkowców zakażonych pleśnią z rodzaju Penicillium (Penicylina) Antybiotyki – substancje naturalne, najczęściej pochodzenia drobnoustrojowego oraz ich półsyntetyczne analogi, które oddziaływując wybiórczo na struktury i procesy biologiczne hamują wzrost lub rozmnażanie komórek bakterii chorobotwórczych i innych drobnoustrojów (nie wywierając działania na procesy życiowe w organizmie wyższym) Działanie: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwnowotworowe Inne działania: przeciwwirusowe, przeciwrobacze, przeciwpierwotniakowe, immunosupresyjne, insektycydowe, herbicydowe Dany antybiotyk może być wytwarzany przez szczepy należące do różnych rodzajów drobnoustrojów. Szereg określonego rodzaju może wytwarzać kilka –kilkanaście antybiotyków. Większość znanych antybiotyków można podzielić na antybiotyki działające na bakterie Gram(+) i Gram(-) oraz na prątki kwasoodporne [nazwa pochodzi od uczonego o nazwisku Gram, który opracował test barwny, w którym kolonie jednych bakterii dawały barwę (+) a inne nie dawały (-)] Gdy antybiotyki działają na G(+) i G(-) wtedy mają szerokie spektrum działania. BIOSYNTEZA ANTYBIOTYKÓW I. metabolizm pierwotny - podstawowa przemiana materii. II. Metabolizm wtórny (charakterystyczny dla określonych organizmów) -> gatunek swoisty - specyficzne sprzęganie metabolitów pierwotnych antybiotyki Podstawowe elementy budowy antybiotyków (produkty metabolizmu) 1. Kwasy tłuszczowe 2. Węglowodany 3. Związki aromatyczne 4. Aminokwasy 5. Puryny i pirymidyny 1929 – Fleming – przeciwbakteryjne właściwości pleśni Penicillium Chrysogenum 1940-45 – intensywne badania nad izolacją i opracowaniem metody otrzymywania penicyliny G na skalę przemysłową 1959 – totalna synteza Penicyliny G (1957 – penicylina V) 1959 – kwas 6-aminopenicylanowy 6-APA Antybiotyki β-laktamowe
39

Penicyliny i cefalosporyny

Penicyliny – łańcuch boczny + 6-APA. Rdzeń układu penicylin = 4-członowy układ betalaktamowy + 5-członowy pierścień tiazolidynowy Penicylina: - antybiotyk beta-laktamowy - naturalny (biosynteza i wieloetapowa fermentacja) - półsyntetyczny – acylowanie 6-APA

Penicyliny naturalne

Nazwa pospolita Penicylina F Pen. Dihydro F K G X N

Nazwa chemiczna Pen. ∆ – pentylowa n- amylowa
2

R= łańcuch boczny
H3C CH2-

H3C

CH2-

n-heptylowa Benzylowa p-hyroksybenzylowa D-4-amino-4karboksybutylo V (sterowana synteza biologiczna, fenoksymetylowa kwasem fenoksyoctowym) Powszechnie i szeroko stosowane: Penicylina G, V i jej analogi:

Ph-CH2p-OH-Ph-CH2-

Ph-O-CH2Ph O CHR

R= Me, Et, Ph

Charakterystyka antybiotyku: - aktywność przeciwbakteryjna (dawka przy której następuje zahamowanie wzrostu bakterii) - spektrum działania p.bakteryjnego [G(+),G(-)] - trwałość w środowisku kwasowym - wrażliwość na działanie β-laktamaz bakteryjnych Penicyliny naturalne: - duża aktywność p.bakteryjna - działanie p.bakteryjne wobec G(+) – wąski zakres działania - duża wrażliwość na działanie β-laktamaz - nietrwałość w środowisku kwasowym (penicylina G) – konieczność iniekcji - trwałość w środowisku kwasowym (penicylina V i analogi) – per os
40

Degradacja penicylin
O R NH N O penicylinaza O R NH O HN OH S CH3 CH3 H3C H3C SH COOH NH2 O S CH3 CH3 COOH HgCl 2/H
+

COOH pH 2 N N R S CH3 CH3 COOH H
+

-CO2

N R

N H3C

COOH SH

kwas penilowy

COOH peniloamina

OH-

+

NH R

COOH O

COOH kwas penicyloilowy -CO2 O R NH S CH3 CH3 COOH HN kwas peniloilowy HgCl2

D-penicyloamina

-CO2 O R NH O

aldehyd penilowy

Izolacja 6-APA (wrażliwość na β-laktamozę) - ekstrakcja octanem butylu lub amylu - wytrącenie soli Na - krystalizacja (pH = 4.0-4.2) 6-APA – stabilny w środowisku kwasowym Podział penicylin półsyntetycznych

41

ale niedostatecznym dla skonstruowania penicyliny o szerokim spektrum działania p. Obecność w łańcuchu bocznym podstawników wykazujących efekt zawady sterycznej zwiększa odporność na działanie β-laktamaz bakteryjnych. wrażliwa na działanie β-laktamaz. Zmiany prowadzą do całkowitego zaniku lub znacznego obniżenia aktywności p. wysoce aktywna wobec wybranych bakterii chorobotwórczych (karbenicylina wobec pałeczek ropy błękitnej.aktywność p.bakteryjną . niektórych szczepów E. Stabilność w środowisku kwasowym wzrasta proporcjonalnie do zmian kwasowości macierzystego kwasu łańcucha bocznego. Niezbędna jest obecność łańcucha bocznego bo aktywność p. nietwała w środowisku kwasowym. Obecność grupy aminowej w łańcuchu bocznym jest warunkiem koniecznym. odporna na działanie β-laktamaz B – aktywa wobec G(-). bakteryjna 6-APA jest znikoma. wrażliwa na działanie β-laktamaz D – szeroki zakres działania. Niezbędna jest obecność grupy aminowej w pozycji 6. Otrzymywania kwasu 6-APA 42 .coli) Wpływ struktury penicylin na ich własności biologiczne QSAR i fizychochemiczne SAR Rola łańcucha bocznego na: . intensywnie wiąże się z białkami krwi. bakteryjnego.A – aktywna wobec G(+). odporna na działanie β-laktamaz. trwała w środowisku kwaśnym. Charakter łańcucha bocznego wpływa w sposób istotny na trwałość w środowisku kwasowym.spektrum działania p. bakteryjnej. nietrwała w środowisku kwaśnym. dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego C – szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego. trwała w środowisku kwaśnym.bakteryjnego .odporność na działanie β-laktamaz bakteryjnych .trwałość w środowisku kwaśnym Warunek konieczny – obecność w cząsteczce penicyliny nienaruszonego rdzenia kwasu 6-APA.

a następnie wytrącenie soli sodowej za pomocą NaHCO3 Synteza ampicyliny: Aminopenicyliny o szerokim spektrum działania O R1 NH2 NH N O R1 PhPh` O S CH3 CH3 COOR2 R2 H-H2C O C(CH3) 3 O Ampicylina Piwampicylina Talampicylina Bakampicylina PhPh- O -HC O O O C2H5 CH3 Penicylina acyloureidowe – pochodne ampicyliny (szerokie spektrum działania) 43 .- biosynteza (bez prekursora łańcucha bocznego) enzymatyczna hydroliza penicyliny G za pomocą E. Coli ATCC 9637 hydroliza chemiczna Synteza metycyliny i oksacyliny: Sprzęganie grupy aminowej z chlorkiem kwasowym o odpowiedniej grupie R w obecności TEA.

dożylnie Ester kwasu piwaoilowego stosuje się doustnie: N N N O O O S CH3 CH3 H3C O O CH3 CH3 COOH INHIBITORY BETA-LAKTAMAZ . domięśniowo.O HN O N NH O NH N O S CH3 CH3 COOH Azlocylina (8-16x bardziej aktywna niż karbenicylina) O H3C S O O N O N NH O NH N O S CH3 CH3 COOH Mezlocyklina G(-) Amidynopenicyliny: .szczególnie skuteczne w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie G(-) .laktamaz bakteryjnych Kwas klawulanowy: Silny inhibitor β-laktamazy.słabo działaja p. bakteryjnie na G(+): pałeczki ropy błękitnej N N N O S CH3 CH3 Mezillinam (Mecylinam) Do 20x bardziej skuteczna niż ampicylina. Np.hamują w sposób wybiórczy aktywność β. augmentin (z amoksycyliną) CEFALOSPORYNY Hipotetyczny szlak tworzenia się penicylin i cefalosporyn 44 . W połączeniu z penicyliną wrażliwą na β-laktamazy mamy rozszerzone działanie i spektrum.

Brotz wyizolował szczep Cephalosporium acremonium Badania Florey’a (1955) i Abrahama (1962) wykazały. Stosowane są drogą pozajelitową.hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii .β-laktamazolabilne i β-laktamazostabilne Większość cefelosporyn jest nietrwała w środowisku kwaśnym (otwarcie układu β-laktamowego w trakcie pokarmowym). Cefroksodyna Właściwości: . a wśród nich Cefalosporynę C H hydroliza cafalosporyna C enzym. Cefaklor. Kwasostabilne stosowane są doustnie – Cefrodyna (sefril).mniej reakcji alergicznych 3 generacje cefalosporyn Podział cefalosporyn (trwałość wobec β-laktamaz. droga podania) .wspólny mechanizm działaniu w stosunku do drobnoustrojów chorobotwórczych .pozajelitowo i doustnie .brak toksyczności dla komórek organizmu gospodarza 1945 G. O H2N 7 6 S 1 4 2 3 7-ACA O O CH3 N 5 COOH Cefalosporyny I generacji: 45 . że szczepy C Cephalosporium acremonium wytwarzają co najmniej 7 antybiotyków.walina COOH CH3 H3N + CH* O HS -OOC izopenicylina N izocefalosporyna N racemaza penicylina N kwas alfa-aminoadypinowy 6-APA H2N COOH penicylina G cefalosporyna C H NH O N O COOH O S O CH3 Właściwości cefalosporyn: .większa stabilność wobec działania penicylinaz . Cefadroksyl.porównywalny z ampicyliną szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego .kwas alfa-aminoadypinowy L-cysteina O NH NH H3C L.

kości. moczowych. stawów.laktamaz.bardziej rozbudowane przestrzennie podstawniki w C-3 i C-7 Obecność grupy syn-metoksyiminowej wzmaga wpływ osłaniający labilne ugrupowanie βlaktamowe odporność na działanie β-laktamaz Cefalosporyny III generacji – cefalosporyny aminotiazoilo-syn-metoksyiminowe Szerokie spektrum działania.CH3-CO-O-CH2- Cefalosporyny II generacji (lata 70-te) . Zastosowanie w przewlekłych i skomplikowanych zakażeniach dróg oddechowych. odporność na działanie β. gronkowce . tkanek miękkich. paciorkowce.aktywne i skuteczne w leczeniu bakterii G(-). skóry. bakteryjnego .O R1 NH2 NH N O S R2 COOH R1 ` R2 Cefradyna (sefril) Cefaklor Cefadroksyl Cefroksadyna Cefaloglicyna Cefacetryl MePh Clp-OH-Ph. zróżnicowane czasy półtrwania (1-9h).szerokie spektrum działania p. zakażenia w obrębie jamy brzusznej. Ureidocefalosporyny Cefaperazon: 46 . Sole sodowe dozowane drogą pozajelitową.Me` CH3OPhCH3-CO-O-CH2N≡C-CH2.

2h -podawany pozajelitowo w zakażeniach dróg moczowych przewodu pokarmowego.6-2. skóry tkanek miękkich zakażenia uogólnione skuteczna w przypadku oporności na penicyliny i antybiotyki aminoglikozydowe Cefamycyny Naturalne antybiotyki wytwarzane przez promieniowce (Streptomyces) - obecność grupy –OCH3 przy C-7 powoduje zwiększoną oporność na działanie β-laktamaz szerokie spektrum p. bakteryjne obejmuje G(+) bakterie beztlenowe i G(-) bakterie tlenowe bardziej skuteczne niż cefalosporyny I i II generacji w stosunku do wielu zakażeń bakter.O Et N O N O NH O NH N O COONa OH S N S N N N CH3 - szerokie spektrum p. zapalenia opon mózgowych. bakteryjne aktywność wobec zakażeń wywołanych przez bakterie beztlenowe droga pozajelitowa oporność na działanie β-laktamaz czas półtrwania 1. oddechowych. Konieczność podawania drogą pozajelitową (ograniczenie i zaleta) O Mexolactam – nie ma układu ∆3 – cefamu – zaliczany do cefalosporyn III generacji HOOC OCH3 NH N O COONa OH O N S N N N CH3 obecność –OCH3 przy C-7 powoduje zwiększoną oporność na działanie β-laktamaz pierścień 6-członowy ∆3 – dihydrooksazyny podstawnik 1-metylo-5-tetrazoilotiometylowy przy C-3 -szerokie spektrum działania -okres półtrwania ok. ginekologii. dermatologii ANTYBIOTYKI AMINOGLIKOZYDOWE 47 . przewodu pokarmowego i w ginekologii O Cefsulodyna: NaO3S NH N O COOS O N + NH2 - bardzo trwała (obecność soli wewnętrznej) wydalana przez nerki w stanie niezmienionym infekcje dróg moczowych.4h zapalenia dróg żółciowych.

znaczna toksyczność (ototoksyczność – porażenie nerwu słuchowego. kanamycyny. eluowanie rozcieńczonymi roztworami H2SO4 i HCl Działanie na bakterie: G(+) –słabiej niż penicylina G(-) – bardzo aktywna zwłaszcza przeciwko prątkom gruźlicy Słabo wchłania się z przewodu pokarmowego (iniekcje domięśniowe).N-acetylotransferaza NH 2 aminoglikozyd AG AG OH NH O CH3 O-fosfotransferaza OH NH2 AG O O P OH O-nukleotydylotransferaza HO NH2 AG O O P O OH O N N NH2 N N OH OH Streptomycyna Biosynteza – izolacja z brzeczki. gentamycyny. Kanamycyna B – bardzo toksyczna 48 . uszkodzenie ucha wewnętrznego) Działanie na poziomie molekularnym: .zakłócenia prawidłowości kodu genetycznego drobnoustrojów Antybiotyki aminoglikozydowe wytwarzane są przez różne rodzaje promieniowców.uszkodzenie struktury błony cytoplazmatycznej . wykwaszanie. rozdział na kationicie. Powstaja streptomycyny. odsączanie grzybni.zaburzenie prawidłowej syntezy białek drobnoustrojów .

zakażenia szpitalne .zakażenia układu moczowego (iniekcje domięśniowe) . wyjałowienie przewodu pokarmowego .biegunki bakteryjne (doustnie).większa skuteczność w stosunku do wybranych szczepów ` ` O ` ` OH ` O ` OH HN O H NH2 NH2 ` Kanamycyna A Amikacyna: .oporny wobec większości enzymów degradujących antybiotyki aminoglikozydowe Gentamycyna: 49 .bardziej wrażliwe niż streptomycyny na środowisko zasadowe .stosowane jako sole H2SO4 – dobrze rozpuszczalne w wodzie zwłaszcza w pH=3 .Kanamycyna A – otrzymywana na drodze syntezy chemicznej Kanamycyny mają charakter zasadowy Właściwości: .lek alternatywny w stosunku do innych antybiotyków aminoglikozydowych .wąski zakres działania.zakres działania zbliżony .duża toksyczność Półsyntetyczne pochodne kanamycyny – acylowanie wolnych grup aminowych Amikacyna (Biodacyna) . działają głównie na G(-) Zastosowanie: .

drogi moczowe.2S szeroki zakres działania na większość G(-) i riketsje. dur brzuszny. zapalenie opon hamuje biosyntezę białka w komórkach drobnoustrojów bardzo szkodliwe działania uboczne (uszkodzenie szpiku kostnego) 50 - .- słabo wchłania się z przewodu pokarmowego (iniekcje domięśniowe i dożylne) działa silniej niż kanamycyny silne efekty uboczne (działa ototoksycznie) zakażenia bakteriami G(-). oddechowe Sysomycyna – pochodna dehydro Gentamycyny (puprpurozamina C=C) Nebramycyny Tobramycyna: - wysoce skuteczna wobec pałeczek ropy błękitnej 2x silniej działa niż gentamycyny stosowana pozajelitowo w postaci siarczanu Chloramfenikol: R.

palmitynian).hydroliza H+ . Zamiast grupy NO2 w pierścieniu aromatycznym można użyc SO2CH3 otrzymując tiamfenikol TETRACYKLINY Tetracykliny półsyntetyczne R1 metacyklina Hdoksycylina Hminocyklina (CH3)2-NR2 CH2= MeHR3 HHR4 OHOHH- Możliwe są też kompleksy z metalami co powoduje zmniejszenie aktywności antybiotyku Reakcje rozkładu tetracyklin: .- D. a także modyfikować atom halogenu Br2 (bromomycetyna) N3 (azydamfenikol).L – treo – ½ aktywności Bardzo trwały chemicznie (sublimacja) Izolacja z brzeczki Streptomyces venezuelae Wytwarzanie na drodze syntezy chemicznej (wyłącznie) Synteza: Aby zredukować działania uboczne można stosować estry chloramfenikolu (bursztynian.epimeryzacja 51 .

hamowanie syntezy białka bakteryjnego Davercin – cykliczny węglan erytromycyny A – silniejsze działanie wobec gronkowców Półsyntetyczne pochodne erytromycyny A: .rozszerzony zakres działania p. Zawierające obok (AA) dodatkowe składniki (kwas α. niektóre grzyby.wydłużony okres półtrwania . pierwotniaki 52 . Zbudowane wyłącznie z aminokwasów (AA) – gramicydyna S 2.wiązania glikozydowe nietrwałe w H+ . Depsipeptydy – obok wiązań CO-NH mają wiązania laktonowe lub estrowe Gramicydyna S: - cykliczny dekapeptyd działa na G(+).zakres działania zbliżony do penicyliny benzylowej .- izomeryzacja Antybiotyki makrolidowe Erytromycyny.słabo rozpuszczalne zasady o gorzkim smaku .modyfikacja chemiczna: sole lub estry . L(+)-6metylooktanokarboksylowy) 3.działanie bakteriobójcze w stężeniach bliskich MIC (minimal inhibitor contentration) 1-4 mg/kg ANTYBIOTYKI PEPTYDOWE 1.stosowane doustnie. bakteryjnego .drażetki – niewrażliwa powłoka na H+ . parzysta liczba węgli) Częśc cukrowa – podstawione metylopentozy . domięśniowo i dożylnie . tylozyny Aglikon – wieloczłonowy bezazotowy pierścień laktonowy (12-24 członowy. γ -diaminomasłowy.trwałość w środowisku kwaśnym . oleandromycyny.mechanizm działania podobny do chloramfenikolu .

półsyntetyczny lipodepsypeptyd .ziarenkowce G(+) .leczenie trądu.hamowanie syntezy białka.leczenie ciężkich zakażeń wywołanych G(+) i w stanach zagrażających życiu . Konserwant żywności. działa na G(-) Analogi lepiej rozpuszczalne w wodzie: O O O N N Et COOH Cinoksacyna 53 .działanie podobne do wankomycyny : G(+) .bakterie odporne na wankomycynę.gronkowce penicylopodobne . G(-) .hodowla promieniowca Streptomyces roseosporus .podobieństwo do polimyksyn .- silne działanie toksyczne stosowana zewnętrznie pochodne to tyrocydyna A. szerokie spektrum G(+). B.skuteczna wobec bakterii opornych na wankomycynę Streptograminy – laktony peptolidowe Wirginiamycyna M – aktywna wobec G(+). jedyny spośród antybiotyków. bacytracyna A Nizyna – produkt metabolizmu bakterii kwasu mlekowego.16 x silniejszy niż każdy osobno .prątki gruźlicy .oporność krzyżowa wywołana awoparcyną Teikoplanina Daptomycyna: . Ryfapentyna Chinolony i fluorochinolony O COOH H3C N N Et kwas nalidiksowy. zakażenie układu oddechowego. Możliwość zastosowania wobec Heliobakter pyroli (choroba wrzodowa żołądka) Glikopeptydy Wankomycyna: . Ryfabutyna. gronkowce Synercid= daltoprystyna + kwinuprystyna : . paciorkowce. jaglicy Ryfampicyna. C. skóry Ryfamycyny Aktywność przeciwko: .

dermatologii wiele objawów ubocznych kumulują się w chrząstkach stawowych mechanizm działania: hamowanie syntezy DNA bakterii przez wpływ na gyrazy DNA – enzymy komórkowe R4 O COOH 7 F H3C N N R3 Podstawnik R3 wpływa na działanie p.Wprowadzono do cząteczki atom fluoru: - bakteryjne zakażenia nerek. bakteryjne Obecność pierścienia piperazynowego w pozycji 7 zwiększa aktywność wobec Pseudomonas aeruginosa i pałeczek jelitowych Synteza Ciprofloxacin’u: 54 . dróg moczowych. w okulistyce.

immunostymulatory SULFONAMIDY Pochodne kwasu sulfanilowego o działaniu .hamowanie wnikania dokomórkowego Hybrydy antybiotyków .przeciwbakteryjnym .PGE – chinolynocarbacef Działanie na genomy: .moczopędnym . Et3N F N N H N COOH F Cl O COOH F N Cl N O CO2Me F CO2Me N CO2Me Cl Nowe kierunki zwalczania drobnoustrojów Hamowanie inwazyjności drobnoustrojów: .CO2Me CH2 NH2 + O CO2Me F EtOH N + Cl CO2Me Cl PhMe. Omniferon .hamowanie adhezji .hipoglikemicznym Sulfachryzoidyna (Prontosil Rubrum) Pierwszy sulfonamid zastosowany w lecznictwie 55 .środki antysensowe: • Form virius • NIH Działanie przez układ immunologiczny . ProLease .Preparaty interferonu – Viragen.induktory interferonu – Popirine. Alferon.peptydy pobudzające neutrofile .cefalosporyny + fluorochinolony .przeciwciała monoklonalne .

G(-) .dawka uderzeniowa w I okresie terapii niezbędna do uzyskania stężenia zapewniającego działanie bakteriostatyczne .są to leki z wyboru w wielu chorobach .inny układ zamiast Ph.stosowane w zakażeniach wywołanych paciorkowcami. bakteryjnego: .dawka podtrzymująca stężenie leku w organizmie Podział sulfonamidów: a) trudno wchłaniające się z przewodu pokarmowego (N’.skuteczność ograniczona w zależności od rodzaju bakterii . nie działa .nabyta odporność bakterii na działanie sulfonamidów nieskuteczność terapii . długo działające > 10h) Metabolizm sulfonamidów Acetylują w położeniu N4 – (acetylosulfamidy) O R N S O CH3 O NH2 Produkty metabolizmu 56 .szerokie spektrum działania p. nie działa . bakteryjnego G(+). . N’’ dipodstawione pochodne) b) łatwo wchłaniające się z przewodu pokarmowego (N’ – monopodstawione pochodne) Wysokie stężenie w osoczu krwi i tkankach Bakteryjne zakażenia jelitowe (sulfaguanidyna) Zróżnicowane szybkości wydalania (czas półtrwania do 10h.położenie grupy NH2 (jedynie para-) . PABA jest niezbędny do syntezy kwasu foliowego przez bakterie (kwas tetrahydrofoliowy -> puryny). gronkowcem i ziarenkowcami .dodatkowe podstawniki w pierścieniu.Zmniejszają przepuszczalność komórek bakteryjnych dla kwasu glutaminowego .grupa SO3H w COOH.Bakterie oporne na działanie sulfonamidów wytwarzają PABA bądź synteza kwasu foliowego zachodzi na drodze innych przemian metabolicznych Zakres działania: .Antagonizm w stosunku do PABA (witamina wzrostowa bakterii). nie działa Mechanizm działania p. zamiast SO2NH2. bakteryjne (paciorkowce) działanie antagonistyczne w stosunku do PABA (NH2-Ph-COOH) SAR (Structure Activity Relationship) .O H2N S O H2N O H2N S O NH2 aktywna cząsteczka lecznicza N N NH2 - aktywny wobec paciorkowców O Sulfanilamid R NH S O NH2 - działanie p.

- brak działania p. krystalizacja w nerkach i przewodzie moczowym (aby to ograniczyc podaje się dużo płynów i potrawy kwaśne) Synteza sulfanilidu: Synteza sulfaproksyliny: 57 .bakteryjnego zła rozpuszczalność .

lipidach trudno wchłania się z przewodu pokarmowego szczególnie duże stężenie w jelicie cienkim stosowana w zakażeniach bakteryjnych przewodu pokarmowego (1-2 g co 4h) CH3 N CH3 O H2N N CH3 ASC S O Synteza sulfadimidyny: NH H2N NH2 + H3C OH H2N O N N CH3 CH3 NH Synteza sulfadimetoksyny: OH NH O N H O HO N N OH NH2 POCl 3 Cl N Cl N Cl NH 3 N H 2N N Cl CH 3 ONa OCH 1 . Zastosowanie: . oddechowym. hydr. ASC O S HN N N OCH 3 3 O OCH 3 N N OCH 3 2 .przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego .zakażenia dróg moczowych.O H3C NH O S Cl O O + H2N O CH3 CH3 O H3C NH O S O NH O O H3 O O + CH3 CH3 O NH O H2N S O CH3 CH3 Synteza sulfaguanidyny: O H3C NH O S Cl O + H2N NH NH2 *HNO3 O H3C NH O S O NH NH NH2 NaOH H2N O S O NH NH NH2 - charakter silnie zasadowy nierozpuszczalny w wodzie.działania niepożadane (uszkadzanie wątroby) 58 . żółciowych . H 2N Modyfikacja pierścienia pirymidyny (wprowadzenie grup –OMe ) daje efekt przedłużonego działania.

przewodu pokarmowego..przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego .zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego (czerwonka bakteryjna) Leki złożone: . zapalenie ucha środkowego. zapalny .synergizm .przedłużone działanie .lek bakteriostatyczny i p.zewnętrznie (maści.rozszerzenie zakresu działania Merafin (Dosulfin)= Sulfamerazyna. zasypki.terapia odoskrzelowa – zapalenie płuc. G(-)] .trwałe w środowisku kwaśnym żołądka .odrębny zakres stosowania .nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego . krople) .wrzodziejące zapalenie jelita grubego Sulfatiazol .główny metabolit N4-acetylosulfatiazol Sulfonamidy – N’. moczowych.Sulfafenazol Sulfonamid o szerokim spektrum [G(+). Trimetoprim hamuje biosyntezę kwasu tetrahydrofoliowego Sulfonamidy moczopędne Monosulfonamidy Disulfonamidy 59 .często powikłania przy stosowaniu wewnętrznym .hydroliza w środowisku zasadowym (działanie miejscowe w jelitach) . odoskrzelowe zapalenie płuc BISEPTOL=Kortimoksazol = Sulfametoksazol + trimetoprim – zakażenia dróg oddech.mieszanki 2-składnikowe .odrębne właściwości fizyko-chemiczne . N4 – dipodstawione pochodne sulfanilamidu . ropne zapalenia opon mózgowych HN NH2 N CH2 N N H2SO4 Fe(SO 4)3 CN OHH2N N + N + ASC sulfafenazol Salazosulfapirydyna (Salazopirydyna) . Sulfaproksycina – stany zapalne ucha środkowego.łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego .

H2O Pochodne benzotiazyny: .Pochodne benzotiadiazyny Działanie: a) inhibitory anhydrazy węglanowej (metaloproteina) – hamują wchłanianie zwrotne Na+ (cewki nerkowe). Cl-. Nie mają wpływu na wydalanie Clb) wzmagają wydzielanie Na+ i Cl- Furosemid i klopamid to silne diuretyki.słabo hamują działanie anhydrazy węglanowej – nie powodują zakwaszenia organizmu 60 . Dzięki temu dodatkowo występuje efekt obniżenia ciśnienia Cl Cl COOH HOSO2Cl O Cl S O COOH Cl Cl NH3 Cl O H2N S O COOH Cl O Cl O H2N S O O H3C NH H3C O NH2 NH COOH O H3C NH O S N N O S N N S O S NH2 O R1 HN NH2 R3 O S O Metazolamid O Acetazolamid R2 S Cl O NH2 R1 Klofenamid HDiklofenamid HMerfuzyd H- R2 ClClH- R3 HH-. Me-H 2C H3C O Nie zakłócają równowagi elektrolitycznej organizmu. Zwiększone wydalanie wody. wydalanie Na+.

- organizm może przyzwyczaić się do nich (długotrwałe działanie lecznicze) działanie hipotensyjne 61 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->