P. 1
Praca Magisterska Analiza Finansowa

Praca Magisterska Analiza Finansowa

|Views: 10,184|Likes:
Wydawca: Lisek1799

More info:

Published by: Lisek1799 on Jan 07, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE AGRO-HANDEL SP. Z O.O.

W LATACH 2002-2005

FIRMY

WSTĘP .................................................................................................................................2 1. ZAKRES I CELE ANALIZY FINANSOWEJ .............................................................4
1.1. POJĘCIE I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI .. 4 1.2. ISTOTA, PRZEDMIOT I ZAKRES ANALIZY EKONOMICZNEJ ................................................................ 7 1.3. CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYKORZYSTYWANYCH JAKO ŹRÓDŁA
INFORMACJI W ANALIZACH FINANSOWYCH ......................................................................................... 10

1.3.1. BILANS.......................................................................................................................................................... 14 1.3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................................................................................................... 19 1.3.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH ......................................................................... 23

1.4. METODY ANALIZY FINANSOWEJ ................................................................................................... 27 1.5. RODZAJE ANALIZY FINANSOWEJ ................................................................................................... 36

2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADÓW MIĘSNYCH AGRO-HANDEL SP. Z O.O. 41
2.1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE ........................................... 41

2.2. RYS HISTORYCZNY, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORAZ CELE SPÓŁKI ............................................ 52 2.3. ZARZĄDZANIE I PERSONEL FIRMY ................................................................................................ 56 2.4. CHARAKTERYSTYKA RYNKU, NA JAKIM DZIAŁA SPÓŁKA ............................................................. 59 2.5 POZYCJA BADANEJ SPÓŁKI NA RYNKU ........................................................................................... 61

3. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .........................................................64
3.1. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ W OPARCIU O AKTYWA BILANSU............................................. 64 3.2. ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWEJ NA PODSTAWIE PASYWÓW BILANSU....................................... 70 3.3. WSTĘPNA OCENA KSIĘGOWEJ WIELKOŚCI WYNIKU FINANSOWEGO .............................................. 82 3.4. ANALIZA PIONOWA I POZIOMA RACHUNKU Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH ................. 87 3.5. WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY .............. 92
3.5.1. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ......................................................................................................... 97 3.5.2. WSKAŹNIKOWA OCENA RENTOWNOŚCI...............................................................................................104 3.5.3. OCENA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA ..........................................................................................................108 3.5.4. ANALIZA WSPOMAGANIA FINANSOWEGO............................................................................................113

ZAKOŃCZENIE .............................................................................................................117 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................120 SPIS TABEL ....................................................................................................................123 SPIS WYKRESÓW .........................................................................................................124 SPIS SCHEMATÓW.......................................................................................................125

1

Wstęp

Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jako ciągły proces podejmowania decyzji, których trafność decyduje o skuteczności i poŜądanym poziomie ekonomicznym działań gospodarczych, komplikuje się, w warunkach duŜej zmienności otoczenia i wzrastającej konkurencji. Jednym z podstawowych warunków efektywnego działania firmy, jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania. Kierownictwo firmy, aby sprawnie zarządzać, musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności podejmowanych w przeszłości decyzji. Uzyskiwane wyniki mogą, bowiem bądź to nasuwać konieczność zmiany dotychczasowych sposobów postępowania, bądź teŜ potwierdzać słuszność prowadzonej polityki. Analiza osiąganych wyników

gospodarowania jest takŜe niezbędna właścicielom, którzy opierając się na jej wynikach, mogą dokonać oceny pracy kierownictwa firmy i podjąć stosowne decyzje personalne. Podejmowanie decyzji strategicznych, które określają podstawowe cele gospodarcze jak i decyzji operacyjnych oraz taktycznych mających za zadanie likwidację niepoŜądanych odchyleń od załoŜonych celów oraz wczesne ich wykrywanie wymaga stałego dopływu pełnych, szybkich i rzetelnych informacji. Analiza finansowa jest jednym z waŜniejszych narzędzi podejmowania decyzji i oceny osiąganych przez podmiot gospodarczy efektów. Stanowi najstarszy historycznie dział analizy ekonomicznej. Początkowo opierała się tylko na analizie bilansu oraz rachunku wyników. Pierwsze próby oceny wskaźników finansowych przedsiębiorstwa zostały dokonane juŜ w drugiej połowie XIX stulecia. Porównanie bilansu zapoczątkował w 1870 r. L. Cohstaedt twórca dziennikarskiej krytyki bilansu1. W obecnej praktyce gospodarczej analiza finansowa obejmuje zagadnienia takie jak, istotę i wstępną analizę sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności jego płynności finansowej, stopnia zadłuŜenia, sprawności działania, zyskowności oraz oceny rynkowej wartości akcji i kapitału. Analiza finansowa pozwala na badanie czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębiorstw, badanie dochodów ze

1

T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 8.

2

sprzedaŜy oraz kosztów własnych, co stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieŜącej jak i przyszłej działalności gospodarczej. Reasumując analiza finansowa zaspokaja podstawowe potrzeby informacyjne kierownictwa przedsiębiorstw i wpływa w ten sposób na poziom zarządzania. Wpływ ten odzwierciedla się w efektywności gospodarowania i w sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Dzięki tym walorom, a takŜe ze względu na duŜe zapotrzebowanie w otoczeniu przedsiębiorstwa (akcjonariusze, banki, dostawcy, odbiorcy), analiza finansowa zaczyna zajmować wysoką pozycję wśród funkcji zarządzania i coraz częściej zaliczana jest do funkcji podstawowych przedsiębiorstwa. Celem niniejszej pracy jest analiza finansowa firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002-2005 oraz próba przedstawienia analizy finansowej jako instrumentu słuŜącego do poznania i oceny przebiegu procesów gospodarczych oraz wykorzystania ich w rozwoju przedsiębiorstwa. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi bliŜsze zapoznanie się z tematyką analizy finansowej jako instrumentu sprawnego zarządzenia

przedsiębiorstwem. Określa istotę, funkcję i zakres współczesnej analizy finansowej. Wyjaśnia pojęcie i przedmiot analizy oraz charakteryzuje podstawowe metody i rodzaje analizy finansowej. Ponadto prezentuje podstawowe sprawozdania finansowe, ich budowę oraz przydatność w analizie finansowej jak równieŜ podstawy prawne ich sporządzania. W rozdziale drugim przedstawiona została ogólna charakterystyka spółki będącej obiektem badań. Przedstawiono genezę i rozwój przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną, a takŜe charakterystykę produkcji oraz jej rozmiary. Omówiono równieŜ sytuację w otoczeniu konkurencyjnym i tzw. makrootoczeniu. Właściwa analiza finansowa spółki Agro-Handel została zawarta w rozdziale trzecim. Analizą został objęty bilans spółki sporządzony na koniec lat 2002-2005, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pienięŜnych, gdzie przyjrzano się zmianom w strukturze majątku oraz źródłom jego finansowania. Przedstawiono równieŜ podstawowe obszary zastosowania analizy wskaźnikowej, rodzaje wskaźników oraz interpretację wyników pod kątem ich przydatności dla osób zarządzających firmą. Dokonano takŜe analizy wskaźnikowej według najczęściej stosowanego w praktyce gospodarczej zestawu wskaźników tj. wskaźników płynności, sprawności działania, wspomagania finansowego, rentowności. Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszych rozwaŜaniach. 3

polegająca na rozpatrywaniu związków najczęściej ilościowych. komplikuje się. W tym celu dokonuje się analizy finansowej. instytucji na nich występujących. właściwości przedmiotu. Zakres i cele analizy finansowej 1. Rozwojowi wymienionej analizy sprzyja przede wszystkim zmiana istoty i charakteru przedsiębiorstwa. Osiągnięcie tego nie byłoby jednak moŜliwe bez ciągłego udoskonalania procesów planowania. Proces budowy nowego systemu społeczno-gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej i związane z nią oczekiwania wymagają rozwoju przedsiębiorstw. w warunkach istniejącej ostrej konkurencji wywołuje zapotrzebowanie na analizę ekonomiczną. Określenie strategii przedsiębiorstwa i jej realizacja gwarantująca sukces. Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jako ciągły proces podejmowania decyzji. zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Analizę stanów i procesów ekonomicznych nazywa się analizą ekonomiczną. MoŜe być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali gospodarki (analiza makroekonomiczna). Zarządzanie finansami polega na optymalizacji bieŜących i przyszłych procesów gospodarczych poprzez wymuszanie podejmowania przedsięwzięć efektywnościowych. rozłoŜeniu określonej całości na składniki i badaniu poszczególnych cech. Pojęcie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi Analiza jest to metoda badawcza polegająca na rozbiorze. których trafność decyduje o skuteczności i poŜądanym poziomie ekonomicznym działań gospodarczych. zasad jego funkcjonowania. Jest ona instrumentem słuŜącym do poznania rzeczywistości gospodarczej. w warunkach duŜej zmienności otoczenia i wzrastającej konkurencji. lecz takŜe działanie praw ekonomicznych.1. jak równieŜ zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna). Niezbędnym warunkiem sprawnego zarządzania finansami firmy jest nie tylko znajomość istoty rynku. bieŜącej kontroli i sterowania. 4 . Analiza ekonomiczna to równieŜ metoda badania procesów gospodarczych.1. które w warunkach gospodarki rynkowej odzyskało pełną samodzielność i stało się pełnoprawnym podmiotem stosunków gospodarczych.

jak i mikroekonomicznej Warunkiem efektywnego działania firmy jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania. 5 . Celem pogłębienia tego przeprowadza się dalsze. Analiza osiągniętych wyników gospodarowania jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala dobrze przygotować strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Ŝe zaczęło prowadzić działalność na własny rachunek jest bardziej zainteresowane rezultatem swych działań2. Analiza ekonomiczna umoŜliwia stawianie diagnoz. Istota kontroli gospodarczej polega na porównaniu dwóch stanów tych samych zjawisk gospodarczych – stanu faktycznego ze stanem poŜądanym – w celu ustalenia odchyleń oraz wyjaśnienia przyczyn i skutków występujących róŜnic..W związku z tym. Wyniki analizy ekonomicznej stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz ustalenia punktu wyjścia zamierzeń bieŜących i przyszłych. o którą będzie realizowana przyszła działalność firmy. zarówno w skali makroekonomicznej. bowiem bądź to narzucać konieczność dotychczasowych sposobów postępowania. bądź teŜ potwierdzić słuszność prowadzonej polityki. Gabrusewicz. w oparciu. W bieŜącej działalności przedsiębiorstwa dostarcza informacji o zakłóceniach w tej działalności w stosunku do standardów. ułatwia podejmowanie decyzji. szczegółowe analizy. organizowanie. Podstawy analizy finansowej. Ocena zaprezentowana na podstawie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych. s. 9-11. PWE. W fazie oceny okresów przeszłych jest źródłem informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa w branŜy i na rynku. Uzyskiwane wyniki mogą. Analiza ekonomiczna to spójnik między funkcjami planowania i kontroli. motywowanie i kontrola). aby sprawnie zarządzać. musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności podejmowanych w przeszłości decyzji. planów. a takŜe sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych. Cechą charakterystyczną analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej jest bezpośrednie wykorzystanie jej w procesie zarządzania (planowanie. Warszawa 2005. Kierownictwo firmy. Jedną z form badania bilansu oraz rachunku wyników jest właśnie analiza wskaźnikowa. dostarcza ogólnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. norm. Analiza wskaźnikowa polega na wyraŜaniu róŜnych sfer działalności firmy 2 W.

s. 6 . Takie porównania są niezbędne w sytuacji podejmowania decyzji o przyszłości przedsiębiorstwa: firma o najgorszej kondycji finansowej ma najmniejszą szansę przetrwania na rynku. Porównania w przestrzeni są istotne dla poŜyczkodawców i kredytodawców. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Waśniewski. Bednarski. R. Oskara Lanego we Wrocławiu. a więc pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami. Borowiecki.za pomocą wskaźników. B. Analiza wskaźnikowa w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych obejmuje obliczanie wskaźników finansowych. których akcje są przedmiotem obrotu rynkowego oraz publikowane bilanse spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie zmian w wielkości wskaźników ocenia się wybrane. Porównania w przestrzeni wymagają publikowania danych o maksymalnej. Duraj. W gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia nabierają porównania wskaźników w przestrzeni. J. dokonywane. 12. ODDK. dziedziny tej działalności3. potencjalnych inwestorów i odbiorców. bowiem trudności w uzyskiwaniu kapitałów dla dalszego funkcjonowania. konstruowanych w oparciu o dane z bilansu oraz rachunku wyników i porównanie ich wielkości w czasie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. zgodnie z wymogami sprawozdawczości statycznej i koniecznością składania miesięcznych deklaracji podatkowych. Gdańsk 2004. 3 L. s. pracowników i całego społeczeństwa. a takŜe moŜliwość obliczania wskaźników przeciętnych dla wybranych branŜ w oparciu o rocznik statystyczny. Wrocław 2003. Istnieje jedynie moŜliwość obliczania niektórych wskaźników w oparciu o bilanse publikacyjne (tzn. Olzacka. węŜsze lub szersze. Porównania w przestrzeni pozwalają ocenić pozycje firmy na rynku: czy jest ona najlepsza. Częstsze obliczanie wskaźników jest moŜliwe w przypadku prowadzenia skomputeryzowanej księgowości. minimalnej i przeciętnej wielkości wskaźników finansowych w danej branŜy. Niestety.: za okres jednego miesiąca. R. Jak oceniać firmę. w Polsce od szeregu lat dane takie nie są publikowane. z wielkością wzorcową lub między róŜnymi jednostkami gospodarczymi. ma ona. charakteryzujących się duŜą ilością udziałowców). np. dla którego nie sporządza się sprawozdania finansowego. Kurtys. co miesiąc. Pałczyńska-Gościniak. 4 B. T. 59. najgorsza czy teŜ przeciętna. bilanse roczne spółek akcyjnych. W przypadku oceniania działalności przedsiębiorstwa za okres. K. podstawę ustalenia wskaźników finansowych stanowić mogą zamknięcia kont syntetycznych. Wersty. Brak porównywalności moŜe doprowadzić do błędnych wniosków4.

rachunkowość. planowanie. 1. marketing. Treść wskaźników analitycznych. wykorzystywane dla oceny poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa rodzaj i liczba wskaźników. zmieniają się w miarę rozwoju analizy ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i w miarę rozwoju analizy ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i w miarę zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. ma duŜy wpływ na obiektywność. 5 7 . technologia.2. Sułowska. matematyka. moŜliwości budowy wskaźników finansowych są bardzo duŜe.Wskaźniki finansowe są wskaźnikiem informacji dla róŜnych grup odbiorców. 143. Problemy analizy porównawczej wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. finanse. Stale wzrasta przydatność oraz atrakcyjność analizy ekonomicznej w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Dla nich waŜne są. Uwzględniając zakres danych. Gdańsk 1995. Z tego teŜ względu dokonuje się wyboru wskaźników o podobnej treści ekonomicznej i grupuje w zestawy. zatem nie tylko dyscypliną naukową. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Nr 20. dokładność i kompletność wyników prac analitycznych5. Jest ona. Dostawcy i banki udzielające kredytów krótkoterminowych są przede wszystkim zainteresowane oceną płynności bieŜącej firmy. bowiem łączy ona teraźniejszą działalność przedsiębiorstwa z jego przyszłymi rezultatami. poniewaŜ odpowiada za bieŜącą i perspektywiczną działalność firmy. Właściciele firmy. Istota. Kredytodawcy udzielający kredytów na dłuŜszy okres są zainteresowani zdolnością firmy do generowania gotówki oraz oceny ryzyka finansowego w dłuŜszym czasie. J. zatem wskaźniki określające zdolność firmy do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych. z jakich się korzysta w badaniach analitycznych. zawartych w bilansie oraz w rachunku wyniku. s. ale i działaniami praktycznymi. akcjonariusze są zainteresowani poziomem rentowności i ryzyka związanego z działalnością firmy. przedmiot i zakres analizy ekonomicznej Przez wiele lat analiza ekonomiczna przekształcała się w odrębną dyscyplinę naukową. Jest ściśle powiązana z wieloma dyscyplinami naukowymi takimi jak: statystyka. a przede wszystkim ich konstrukcja. Kierownictwo firmy jest zainteresowane wszystkimi aspektami analizy finansowej.

wynik finansowy i czynniki go kształtujące.Celem przeprowadzenia analizy ekonomicznej jest6: • • • sporządzanie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników. Analiza ekonomiczno – finansowa firmy. Natomiast analiza finansowa dotyczy całokształtu finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. s. 7 J. kapitał obrotowy. • podejmowanie decyzji zarządczych. s. 13. wyposaŜenie i majątek trwały. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa 2000.: od szczegółowości danych. 6 Z. Ŝe jej zakres jest stosunkowo szeroki. gdyŜ zaleŜy to min. Ze względu na duŜą róŜnorodność zagadnień wchodzących w zakres badań analitycznych przyjmuje się najczęściej podział analizy ekonomicznej. stopień nowoczesności wytwarzania. rachunku wyników. koszty działalności. Przedmiot i zakres analizy finansowej w gospodarce rynkowej nie ma charakteru jednolitego. zwany równieŜ klasycznym na dwa zasadnicze działy: analizę techniczno – ekonomiczną i analizę finansową. jakość i strukturę działalności wytwórczej. wykrycie i ustalenie czynników mających wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych. słuŜących podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstwa i jego rozwoju. Do podstawowych zagadnień naleŜących do analizy finansowej moŜna zaliczyć: wstępną i rozwiniętą analizę sprawozdań finansowych (bilansu. A. czy podmiotu oceniającego. rachunku przepływów pienięŜnych). procesy zaopatrzenia w surowce i materiały. analizę wskaźnikową. źródeł finansowania7. Dlatego teŜ trudne jest jednoznaczne określenie obszarów tej analizy. Leszczyński. jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu. płynność. Skowronek –Mielczanek. ocenę procesów inwestycyjnych. rentowność. określenie przewidywanych wyników na podstawie informacji o stanie czynników wytwórczych. PWE. Warszawa 2000. Analiza techniczno-ekonomiczna koncentruje się na ocenie rzeczowych i osobowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Difin. magazynowanie. 8 . Więckowski. moŜliwości pozyskania informacji. 25. Analizie poddaje się ilość. Znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstwa sprawia. gospodarowanie zatrudnieniem itp. dochody ze sprzedaŜy.

23. finansowanie (zmiany kapitału. 10-11. W. Na przedmiot analizy finansowej moŜna spojrzeć nie tylko od strony problemowej (przedmiotowej) istotny jest takŜe zakres czasowy. s. pokrycie majątku kapitałem).samodzielne jednostki wewnętrzne przedsiębiorstwa ZAKRES I PRZEDMIOT ZAKRES PRZESTRZENNY: .działalność przyszła Źródło: Opracowano na podstawie: W. 19. upłynnianie majątku.wynik finansowy .działalność przeszła . płynność środków (zdolność płatnicza. s.przedsiębiorstwo jako całość . Gabrusewicz opt.sytuacja finansowa ZAKRES PODMIOTOWY: . pochodzenie kapitału. cit. terminowość spłaty zobowiązań.pozycja przedsiębiorstwa na rynku ZAKRES CZASOWY: .koszty . przestrzenny i podmiotowy... Skoczylas op. struktura pasywów. Istotę oraz zakresy analizy i ich przedmiot przedstawia Schemat 1.działalność bieŜąca .efektywność .płynność finansowa . polityka inwestycyjna i umorzeniowa).rozwiązania systemowe . zysk (ocena wielkości absolutnych i relatywnych – analiza rentowności).uwarunkowania rynkowe .Niemniej w kaŜdym przypadku przedmiotem badań pozostaje8: • • • • struktura aktywów (proporcje między majątkiem trwałym i obrotowym. zakres i przedmiot analizy finansowej ANALIZA FINANSOWA I S T O T A Analiza efektywności działalności przedsiębiorstwa Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ZAKRES PRZEDMIOTOWY: .kapitał . cit. 8 T. rotacja środków.przychody . bezpieczeństwo finansowe). Schemat 1: Istota.majątek . Waśniewski. 9 .

Wpływają na nie czynniki takie jak: przychody ze sprzedaŜy. Osiągnięty wynik finansowy prowadzi do dodatnich lub ujemnych zmian stanu finansowego przedsiębiorstwa. 10 . Ustala się go na określony moment. koszty własne. Istotą tej zasady jest zapewnienie takiego gospodarowania.W działalności gospodarczej kaŜdego przedsiębiorstwa powinna być stosowana zasada racjonalnego gospodarowania. albo przy danym stopniu realizacji celu uŜyć minimalnego nakładu środków. rozliczenia w formie podatków. majątkowych lub kapitałowych. Bednarski. Natomiast stan finansowy jest ujęciem statycznym przedmiotu analizy. itp. Wyniki finansowe to zyski lub straty ujęte w wielkościach brutto lub netto. 1. Efekty finansowe są określane przez wskaźniki rentowności jako relacje wyniku finansowego do obrotu. dotacje. Składa się on z trzech elementów. Jest to ścisła zaleŜność statystycznego i dynamicznego ujęcia przedmiotu analizy. Warszawa 2001. a takŜe ich weryfikacja. kwartału lub roku. dywidendy. Wyniki finansowe są ujęciem dynamicznym i ustalane są za pewien okres jako suma wyników narastających w ciągu miesiąca. wyróŜnić moŜemy dwa podstawowe jego elementy takie jak: wyniki finansowe oraz stan finansowy. jego zdolnością płatniczą i kredytową. Właściwy dobór tych materiałów (w tym głównie sprawozdawczości finansowej).3.9. s. efektywnym lokowaniem środków pienięŜnych. Pierwszy z nich to stan wyposaŜenia przedsiębiorstwa w składniki majątku trwałego i obrotowego. PWE. zaangaŜowanych zasobów osobowych. WiąŜe się to z kształtowaniem pozycji finansowej przedsiębiorstwa. Weryfikacja sprawozdawczości 9 L. Przypatrując się przedmiotowi analizy finansowej w przedsiębiorstwie jako złoŜonej całości. kolejny to środki zaangaŜowane w inwestycje i wartości niematerialne oraz finansowe pokrycie tych składników z kapitałów własnych lub obcych. aby przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu. 9-11. Charakterystyka sprawozdań finansowych wykorzystywanych jako źródła informacji w analizach finansowych Podstawą podejmowania analizy ekonomicznej powinny być odpowiednie materiały źródłowe o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Analiza Finansowa w przedsiębiorstwie. to podstawowe czynniki określające jakość analizy. w tym zagospodarowaniem osiągniętych nadwyŜek finansowych.

informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa11. L. Źródłem informacji liczbowych są: księgowość. s. 32. Materiały ewidencyjne mają znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w danym przedsiębiorstwie ewidencji. którymi są w Polsce biegli rewidenci. Decyduje to w duŜej mierze o jakości prowadzonej analizy. 26. Dobór i weryfikacja podstaw źródłowych analizy wpływa w istotnym stopniu na rzetelność i obiektywność dokonanych ocen. 12 M. poniewaŜ wtedy będzie zachowany warunek porównawczy badanych zjawisk oraz będzie istniała moŜliwość określenia tendencji rozwoju poszczególnych zjawisk12. PWN. Materiały źródłowe wykorzystywane zarówno na potrzeby analizy finansowej. poprzednie analizy ekonomiczne. T. Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane stać się mogą przyczyną błędnych ustaleń i stąd uniemoŜliwiać wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie skutecznego działania. sprawozdawczość finansowa i rzeczowa. cit. Borowiecki.. zaleŜy w duŜej mierze od charakteru i rodzaju wykorzystywanych informacji źródłowych. Materiały niestarannie przygotowane. Wersty op. jak i całej analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie moŜna ogólnie podzielić na dwie grupy. Bednarski op. Bednarski. J. s. Sierpińska. 11 . obok właściwej analizy porównawczej i przyczynowej. Informacje do sporządzania analizy powinny dotyczyć kilku okresów. dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna oraz inna dokumentacja obrazująca działalność przedsiębiorstwa. 19. opracowanie i prezentacja wyników przeprowadzonej analizy. Klasyfikację podstawowych źródeł informacji przedstawia Schemat 2.przedsiębiorstwa w systemie gospodarki rynkowej naleŜy do tych prac specjalistów rachunkowości i finansów. 10 11 L. Jakość przeprowadzonej analizy. mogą prowadzić do podjęcia błędnych decyzji i tym samym uniemoŜliwić skuteczne działanie. B. Dane o przedsiębiorstwie mogą mieć charakter ewidencyjny i poza ewidencyjny.zawierające dane o przedsiębiorstwie. niewłaściwie zweryfikowane. Duraj. Waśniewski. niekompletne. Pierwszą grupę stanowią materiały wewnętrzne . K. na wyróŜnienie zasługuje10: • • zebranie i weryfikacja materiałów źródłowych. Podstawowym zadaniem prac przygotowawczych do analizy ekonomicznej jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych. cit. T. drugą natomiast materiały zewnętrzne.. Warszawa 2004. plany. Kurtys. s. R. W ramach prac analitycznych związanych z oceną działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. a zatem i jej uŜyteczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Jachna. kalkulacja ewidencyjna.

12 .. Skowronek-Mielczarek. NaleŜy jednak zaznaczyć. wykorzystywana jest przede wszystkim jako podstawa źródłowa analizy finansowej. s. Warszawa 2001. Dla zachowania przejrzystości. Sprawozdanie finansowe i jego analiza. Bluszcz. s. którą z uwagi na treść danych moŜna podzielić na sprawozdawczość rzeczową i finansową. Sprawozdawczość finansowa uwzględniająca dane liczbowe wyraŜone w jednostkach pienięŜnych. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej przez podmioty prowadzące rzeczowa natomiast słuŜy potrzebom analizy techniczno – działalność gospodarczą jest obligatoryjne. Ŝe często dla dokonania wszechstronnej oceny jakiegoś zagadnienia niezbędne jest wykorzystanie z danych zarówno sprawozdawczości finansowej jak i rzeczowej13.Schemat 2: Klasyfikacja podstawowych informacji wykorzystywanych analizie ekonomiczno-finansowej ŹRÓDŁA INFORMACJI INFORMACJE Z PRZEDSIĘBORSTW INFORMACJE ZEWNĘTRZNE POZOSTAŁA SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODSTAWOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOIWA POZOSTAŁE PIERWOTNE ŹRÓDŁA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH KWARTALEN SPRAWOZDANIA FINANSOWE GUS PRASA FACHOWA RYNEK INTERNET Źródło: Z. rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Podstawę tej 13 M. Podstawowym materiałem źródłowym analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa. 43. jednostka musi stosować określone przez ustawę zasady rachunkowości. Leszczyński A. wiarygodności i porównywalności informacji.. 34. Sprawozdawczość ekonomicznej. rzetelności. cit. op. sporządzana w oparciu o ewidencję księgową. Aby sprawozdanie finansowe mogło pełnić swoją funkcję informacyjną. Wydawnictwo Primath. sprawozdawczość podlega regulacji prawnej.

regulacji. . ciągłość i porównywalność – w kolejnych latach powinny być stosowane te same metody wyceny i prezentacji. istotność – decyduje o niej zarówno kwota.U z 2002 nr 76. zm. • wiarygodność – wpływa na nią brak istotnych błędów. cit. Poszczególne części sprawozdania finansowego są ze sobą wzajemnie powiązane. więc trzy wzajemnie ze sobą powiązane źródła przedstawia nam zarówno dane o finansach przedsiębiorstwa jak i ocenę finansowej kondycji jednostek działających w sferze biznesu. Tak. Ustawa z dnia 29. 694 z późn. rzetelne i wierne odzwierciedlenie wszelkich zdarzeń. w przypadku zmian konieczne jest sporządzenie informacji umoŜliwiającej porównanie poszczególnych okresów. charakteryzując jednocześnie na określony moment czasowy jego strukturę majątkową oraz źródła finansowania majątku. Wartość 14 15 Z. bezstronność. prawo podatkowe. Leszczyński. 20.o rachunkowości . • • sprawdzalność – wszystkie informacje muszą być powiązane w sposób umoŜliwiający ich sprawdzenie z dokumentami źródłowymi. rachunek wyników oraz informację dodatkową według wzorów stanowiących załącznik do ustawy. A. kompletność i stosowanie zasady ostroŜnej wyceny. stanowi kodeks handlowy. przedstawiają.09. gdy ich pominięcie lub zniekształcenie moŜe wpłynąć na decyzje gospodarcze. Podstawowe zasady. gwarantować czytelność informacji. Skowronek-Mielczarek opt. KaŜde z tych sprawozdań spełnia określoną rolę. podejmowane przez uŜytkowników sprawozdania finansowego. Dz. według których naleŜy sporządzać sprawozdania finansowe. obejmują skutki tych samych zdarzeń gospodarczych. przewaga treści ekonomicznej nad formą. Bilans stanowi swoisty raport o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. to15: • • zrozumiałość (przejrzystość) – sposób prezentacji powinien umoŜliwiać łatwość ich rozumienia przez uŜytkowników. Ocena przedsiębiorstwa przez pryzmat finansów moŜliwa jest jedynie w oparciu o łączne wykorzystanie wszystkich trzech sprawozdań. s.. NiezaleŜnie od formy organizacyjnej. ustawa o rachunkowości oraz przepisy i ustalenia określane przez Ministerstwo Finansów czy Główny Urząd Statystyczny14. jak i charakter informacji. poz. bowiem – choć w róŜnym aspekcie – to samo przedsiębiorstwo.1994 r. dane są istotne. prawnej i własnościowej prowadzące księgi rachunkowe na zasadach ustalonych w ustawie zobowiązane są do sporządzania sprawozdawczości obejmującej bilans. 13 .

Sierpińska. Bilans Głównym sprawozdaniem. 17 A. B. to jednak nie zawiera informacji niezbędnych do określenia kondycji finansowej i stwierdzenia. H. zatem niezbędne. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. dotyczące kształtowania się waŜniejszych pozycji bilansu i rachunków wyników. 16 14 . 1. Warszawa 2000. DuŜe znaczenie informacyjne mają noty uzupełniające. Pamiętać naleŜy o tym. Bury. jakkolwiek bardzo poŜyteczne pod pewnymi względami.poznawcza bilansu polega jednak i na tym. a zwłaszcza jego aktywów innych niŜ środki pienięŜne. Obejmuje wartościowe zestawienie aktywów i pasywów badanej jednostki gospodarczej na określony dzień. Taki sposób księgowania jest niezbędny w celu otrzymania kompleksowego obrazu przedsiębiorstwa. M. zobowiązań i innych źródeł kapitału16. w którym zostały one uzyskane lub poniesione. Pomykalska. Przepływy pienięŜne nie uwzględniają wszystkich przychodów i wszystkich wydatków odnoszących się do danego okresu. M. s. Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych są. Zestawienie przepływu środków pienięŜnych. umiejętność ich czytania jest najlepszym sposobem zaznajomienia się ze strukturą i kondycją finansową przedsiębiorstwa17. Z. zwany momentem bilansowym. 115-124. D. Wyjaśniają one bliŜej treść bilansu i rachunku wyników zarówno za pomocą liczb jak i opisowo. Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy. związana z zasadą przypisania przychodów i wydatków temu okresowi. Ŝe sprawozdania finansowe stanowią dokumenty wiarygodne i sporządzane zgodnie z zasadami określonymi przez prawo i jako takie podlegają weryfikacji przez biegłych rewidentów. Czechowska. a zarazem najwaŜniejszym źródłem informacji do analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest bilans. s. stanowi on nieprzerwanie przedmiot badań naukowych dotyczących prawidłowości. Wędzki. Wypych. odzwierciedlania majątku. Pastusiak. Ŝe porównując stany początkowe i końcowe moŜemy stwierdzić określone tendencje zmian. Rachunek wyników jest z kolei raportem o dokonaniach przedsiębiorstwa w ciągu okresu sprawozdawczego i wszystkie wielkości są w tym sprawozdaniu strumieniami finansowymi sprowadzonymi do konkretnego przedziału czasowego.123. czy przedsiębiorstwo jest rentowne. I. 114 .3. układu poszczególnych pozycji. Konieczny. Łódź 2000. Aby obliczyć zysk konieczna jest pełniejsza informacja księgowa. R. Absolwent. Mikulski. PWN.1. Od czasów uznania bilansu za podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa.

PWE. czyli w dniu. jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Do aktywów trwałych zalicza się wartości niematerialne i prawne (bez kosztów organizacji poniesionych przy załoŜeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki). Wielkości prezentowane w bilansie są danymi zagregowanymi. Jest to syntetyczne zestawienie obrazujące sytuację finansową firmy w danym momencie czasu. rzeczowe aktywa trwałe. natomiast pasywa – według terminu wymagalności tj. Strony aktywów i pasywów są uporządkowane w następujący sposób: aktywa . tj. Waśniewski W. Jedną z wielu charakterystycznych cech bilansu moŜna uznać fakt. Skoczylas opt.uszeregowane według stopnia płynności. 86. czyli aktywów. Suma wszystkich będących w dyspozycji przedsiębiorstwa składników majątkowych. s. Dane z bilansów sporządzanych dla kilku kolejnych okresów (lat) mogą stać się przedmiotem interesującej analizy takŜe w ujęciu dynamicznym. Wszystkie pozycje bilansu podlegają zatwierdzeniu i uzgodnieniu ze stanem faktycznym w drodze inwentaryzacji. Zarządzanie finansami. na który został sporządzony. s. operacyjnych czy finansowych. od kapitałów własnych do zobowiązań krótkoterminowych19. cit. prawidłowy i wiarygodny dokument. naleŜności i inwestycje długoterminowe czy długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. a zarazem pierwszym weryfikatorem prawidłowości sporządzania jest globalna równowaga aktywów i pasywów . 15 .majątku i kapitałów. iŜ przedstawiany w nim stan na koniec okresu obrachunkowego (na ogół jest to koniec roku) jest zarazem stanem otwarcia w następnym okresie obrachunkowym. Rutkowski. jest równa sumie źródeł ich finansowania. oraz zdarzeń gospodarczych. A. Podstawowe pozycje majątku i źródeł ich finansowania w przedsiębiorstwie przedstawia Tabela 1. odzwierciedlającymi rezultaty podjętych w firmie decyzji inwestycyjnych. wyraŜania realnej wielkości wyniku finansowego itp18. co stwarza podstawę do uznania bilansu za rzetelny.problematyki ustalania zasad wyceny aktywów i pasywów.. Warszawa 2002. 30.. Bilans przedstawia wszystkie składniki majątkowe firmy po jednej stronie oraz źródła ich finansowania po drugiej. Kolejną cechą charakterystyczną bilansu. 18 19 T. od najmniej do najbardziej płynnych.

dostaw i usług. Koc. przeznaczone do zbycia lub zuŜycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej jednostki. • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów –rozliczenia wcześniej poniesionych 20 wydatków w miesiącach następnych zgodnie z zasadą Ibidem. Rzeczowe aktywa trwałe III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. 31-32. AKTYWA TRWAŁE I. Udziały (akcje) własne ( . • aktywa finansowe – m. Rezerwa na zobowiązania II. aktywa pienięŜne (środki pienięŜne oraz odsetki naliczone od aktywów finansowych).) B. składek ubezpieczeń społecznych. 32. Wartości niematerialne i prawne II. Zapasy II. Inwestycje krótkoterminowe IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. T. Inwestycje długoterminowe V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Grupa Wydawnicza INDOR Sp. Bilans 2004. Zysk (strata) netto IX. 16 . zaciągniętych poŜyczek) oraz naleŜności dochodzono przez przedsiębiorstwo w sądzie (roszczenia sporne). z terminem zapłaty nie przekraczającym jednego roku z róŜnych tytułów (np.oznaczają kwoty pienięŜne naleŜne danemu podmiotowi gospodarczemu od innych podmiotów lub osób fizycznych. NaleŜności długoterminowe IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Godlewska.o. udzielone poŜyczki i inne inwestycje krótkoterminowe. s.) III.. produktów gotowych i nie zakończonych. Rozliczenia międzyokresowe Źródło: S. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( . NaleŜności krótkoterminowe III. udziały i akcje. inne papiery wartościowe. podatków. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Aktywa obrotowe obejmują20: • aktywa rzeczowe – zapasy materiałów. Warszawa 2005. Zobowiązania długoterminowe III. s. • naleŜności krótkoterminowe . Fołta.in.) IV. towarów. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. z o. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. J.Tabela 1: Uproszczony bilans dla jednostek innych niŜ banki i zakłady ubezpieczeniowe AKTYWA A. AKTYWA OBROTOWE I. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy ( .

). Drugim . prenumerata czasopism. s. Do kategorii tej zalicza się22: • • rezerwy na zobowiązania z uwzględnieniem nowej pozycji rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne z dalszym podziałem na długo. Kapitał własny składa się z kapitału zakładowego. (czyli niewypłacone w formie dywidend). Godlewska opt. 17 . T. Fołta. czyli: kredyty. Określają one. Źródła finansowania majątku . 31 ust. bądź przekształcenia kapitału udziałowego w kapitał akcyjny albo obniŜenie udziału w drodze zmiany umowy spółki. dzierŜawa mieszkania z góry. Statut spółki moŜe równieŜ postanowić o tworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. J. kapitał z aktualizacji wyceny. Ma on charakter stabilny. Koc. poŜyczki. Kapitały w spółce pełnią jak widać głównie funkcje gwarancyjną.najwaŜniejszym źródłem finansowania są zobowiązania. kapitał zapasowego. Ŝe w istocie o wypłacalności spółki decyduje posiadany przez nią majątek21. Wiadomo jednak.współmierności ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów np. 5 ustawy o rachunkowości z aktualizacji wyceny środków trwałych w wielkości stanowiącej róŜnicę wartości netto środków trwałych. cit.. kto i na jakich warunkach wyposaŜył przedsiębiorstwo w środki gospodarcze. powstałą na skutek aktualizacji wyceny. Zmniejszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić na skutek pokrycia z kapitału udziałowego straty netto przewyŜszającej kapitał zapasowy i rezerwowy lub zwrotu dopłat do udziału. s. Zmniejszenia kapitału udziałowego mogą mieć miejsce tylko w zakresie przewidzianym w kodeksie handlowym i wymagają uchwał zgromadzenia wspólników lub moŜliwość taka musi być przewidziana w umowie spółki. zwłaszcza z punktu widzenia wierzycieli spółki. 35-36. 21 22 S. Ibidem. poniewaŜ udziały nie mogą być zwracane wspólnikowi podczas trwania umowy spółki.obok kapitałów własnych . W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy stanowi równowartość wniesionych przez wspólników zgodnie z umową spółki wkładów pienięŜnych i aportów.dzieli się na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. jednak dopiero po podjęciu przez walne zgromadzenia wspólników odpowiedniej decyzji w tej sprawie.i krótkookresowe zobowiązania długoterminowe (o okresie spłaty dłuŜszym niŜ rok. wyemitowane obligacje itp. Wszystkie składniki majątku muszą mieć odpowiednie źródła finansowania. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest na podstawie art. 40. Na kapitał zapasowy wpływają równieŜ zyski zatrzymane w przedsiębiorstwie.

Operacja taka nie zmienia łącznej wartości aktywów ani pasywów..: udzielonych poręczeń. co zmniejsza wypracowany zysk. których wielkości nie moŜna jednak dokładnie określić. Mogą one wynikać z przewidywanych przez spółkę strat. jest to jednak informacja syntetyczna. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Tworzenie rezerw polega na podwyŜszeniu pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. które obejmują ujemną wartość firmy Ciekawą kategorię pasywów stanowią rezerwy na zobowiązania. wobec ZUS itp. Szczegółowe elementy – przychody i rodzaje kosztów . PoniewaŜ jednak strata jeszcze nie powstała. postępowań sądowych itp. Ŝe są to potencjalne zobowiązania spółki. które mogą powstać w przyszłości z tytułu prowadzonych przedsięwzięć (np. Jest to rodzaj fotografii firmy na dany dzień: nie obrazuje zmian zachodzących systematycznie w ciągu roku. krótkoterminowe papiery dłuŜne wyemitowane przez spółkę. kwotę rezerwy ujmuje się w pasywach bilansu. inwestycyjna czy finansowa23. 39.składające się na wynik zawiera rachunek zysków i strat.zwiększenie poprzez umieszczenie kwoty rezerwy w pasywach. Bilans jest dokumentem zawierającym zestawienie wartości poszczególnych grup majątku firmy oraz źródeł jego finansowania.• zobowiązania krótkoterminowe: kredyty kupieckie. s. Finans-Service. krótkoterminowe kredyty bankowe. MoŜna powiedzieć. z jakiego źródła pochodzą środki finansowe jednostki lub. jaki segment działalności środki te pochłania: działalność operacyjna. Bilans wykazuje takŜe osiągnięty przez przedsiębiorstwo w danym okresie wynik finansowy (zysk lub stratę). Rachunek przepływów pienięŜnych ukazuje natomiast. 18 . • rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów i kosztów. pozwala jedynie na porównanie stanów na początek i koniec badanego okresu.) lub niespłacenia przez kontrahenta naleŜności. a więc nie nastąpił jeszcze rzeczywisty ubytek w majątku spółki. Ujmuje skutki procesów gospodarczych i towarzyszących im strumieni pienięŜnych widoczne w zmienionych wartościach aktywów i pasywów. a czasem nie moŜna nawet powiedzieć czy kiedykolwiek powstaną. Czytanie bilansu przedsiębiorstwa. 23 W. więc z jednej strony mamy zmniejszenie pasywów (spadek zysku netto) a z drugiej . Bień. Tak. Warszawa 2002.

w odwrotnej sytuacji mamy do czynienia ze stratą24. towarów czy usług). jak saldem . przedstawiające jego sposób wypracowania wyniku finansowego. powiększające wynik finansowy. po drugiej natomiast rozchody (koszty). sporządzane przez kaŜde przedsiębiorstwo.rachunek porównawczy lub II – rachunek kalkulacyjny. W przedsiębiorstwach. w których wynikiem finansowym jest strata w rachunku wyników nie występują elementy podziału wyników. prezentuje strumienie pienięŜne. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni przychodów uzyskanych w firmie ze sprzedaŜy wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności. T. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat nazywany takŜe rachunkiem wyników (ang. W. saldo określa się mianem zysku. Polskie przepisy dopuszczają dwa warianty tego sprawozdania róŜniące się sposobem ujęcia kosztów uzyskania przychodów ( rozumianych jako koszty wytworzenia sprzedanej ilości produktów. Waśniewski. Przedsiębiorstwa mogą sporządzać rachunek wyników dwóch wariantach: I . wpływające ujemnie na generowane zyski. lecz przedsiębiorstwo będzie musiało w sprawozdawczości finansowej zaprezentować źródło pokrycia straty. ZaleŜy to od rodzaju prowadzonej ewidencji kosztów.1. Jednak w zaleŜności od formy organizacyjno . Rozpatrując rachunek wyników w powyŜszym ujęciu. Układ obu wariantów przedstawia Tabel nr 2. 19 .3. Rachunek wyników ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania. s..róŜnicą pomiędzy przychodami a rozchodami (kosztami). będzie on róŜnił się niektórymi elementami podziału wyniku finansowego. 93-94. s. Jeśli te pierwsze przewyŜszają koszty. które obowiązująca u nas ustawa o rachunkowości określa jako wariant kalkulacyjny spostrzegamy. 42. Skoczylas opt. cit. Wprowadzony w Polsce wzór rachunku wyników jest dostosowany do potrzeb sprawozdawczości wszystkich podmiotów gospodarczych25.prawnej. profit and loss account) to kolejne z podstawowych i obligatoryjnych sprawozdań finansowych. cit. Sierpińska.. Ŝe zysk (lub strata) jest niczym innym.2. M. Struktura klasycznego rachunku wyników jest przejrzysta: po jednej stronie mamy przychody. 24 25 T. Jachna opt.

Aktualizacja wartości inwestycji V. Odsetki II. Przedstawienie rachunku wyników według wariantu I zastosowania rodzajowego układu kosztów. Poltext. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Amortyzacja II. koszty usług obcych. Pozostałe koszty operacyjne I. Przychody ze sprzedaŜy i zrównane z nimi. Dotacje III. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Przychody finansowe I. zmniejszenie . Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Inne F. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Przychody finansowe I. Odsetki III. Zysk / strata netto (K. Inne koszty operacyjne C. Koszty finansowe I. Zysk / strata ze sprzedaŜy (A-B) D. Dotacje III. energii. Zysk / strata brutto (L+M ) O. Pozostałe przychody operacyjne I. B. Straty nadzwyczajne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Koszty sprzedanych produktów.Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Warszawa 2002. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) K. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II.I-M. zuŜycie surowców. Pozostałe koszty operacyjne I. Inne H. towarów i materiałów. Usługi obce IV.II) I. w tym od jednostek powiązanych I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Inne przychody operacyjne H. Rybicki. Zysk/strata z działalności gospodarczej (I + J – K) M. Pozostałe przychody operacyjne I.) III. materiałów. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów II.L-M ) Źródło: P. 20 . Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Sprawozdania finansowe źródłem informacji o firmie. Dywidendy i udziały w zyskach II. Podatki i opłaty V. Straty nadzwyczajne N. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów B. Zysk / strata brutto ( I+/-J ) L. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Inne L.I-J. Odsetki II. Podatek dochodowy P. Koszty działalności operacyjnej I. Inne koszty operacyjne I. Koszty finansowe III. Zysk / strata ze sprzedaŜy brutto (A-B) D. Przychody ze sprzedaŜy i zrównane z nimi. Aktualizacja wartości inwestycji V. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II.Odsetki III. w tym od jednostek powiązanych I.Tabela 2: Zakres informacji w porównawczym i kalkulacyjnym rachunku wyników dla innych jednostek niŜ banki i zakłady ubezpieczeń Wariant porównawczy A. Koszty finansowe I. materiałów: I. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynagrodzenia VI. s. Koszty sprzedaŜy E. 74. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) R. ZuŜycie materiałów i energii III. Zysk / strata netto ( N-O-P) N. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Koszty ogólne zarządu F. a więc obliczenia ogólnych kosztów jako sumy takich pozycji jak: amortyzacja majątku. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów II. Inne K. Podatek dochodowy M. Zyski nadzwyczajne II. Zysk ze zbycia inwestycji IV.II) I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby IV. Zysk / strata z sprzedaŜy (C-D-E) G. Zyski nadzwyczajne II. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Zmiana stanu produktów (zwiększenie + . Wartość sprzedanych towarów i materiałów Wariant kalkulacyjny A. koszty osobowe i pozostałe koszty.

koszty sprzedaŜy. kosztu sprzedanych produktów. wartość sprzedanych towarów i materiałów. do których zalicza się m. odpisane naleŜności nieściągalne. otrzymane dotacje. W przychody wpisuje się tu m.W wariancie I koszty te ujęte są według układu kalkulacyjnego. koszty handlowe. marketingu). towarów i materiałów. przychodów finansowych z tytułu dywidend i udziałów w zyskach oraz odsetek zarówno otrzymanych jak i zapłaconych. towarów i materiałów. a takŜe pozwala na uchwycenie kosztów produkcji niezakończonej. Wynik ze sprzedaŜy . towarów i materiałów. W dostosowaniu do zmian wprowadzonych w znowelizowanej ustawnie. niektóre pozycje wykazuje się w wartości netto. Saldo to ma duŜe znaczenie dla przedsiębiorstwa. ponadto znacznie upraszcza procedury analityczne. 21 . uzyskane odszkodowania. skorygowanych zmianą stanu produktów) kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej. wynikające z zestawienia pozycji "pozostałe przychody operacyjne" z "pozostałymi kosztami operacyjnymi". ceny obcych usług. przychody ze sprzedaŜy składników majątku trwałego. amortyzację. Nowy rachunek wyników rozszerzono o wykazywanie odrębnie niektóre pozycje przychodów i kosztów wynikające z transakcji dokonanych z jednostkami powiązanymi. co pozwala na szybką orientację w jego strukturze (łatwiej określić wówczas faktyczne źródła przychodów i kosztów). utworzone rezerwy. (gdy firma prowadzi np. zuŜycie materiałów (energii).powstaje wskutek odjęcia od właściwych przychodów (powstałych ze sprzedaŜy produktów. podatki i opłaty. rozwiązane rezerwy. Ogólny koszt uzyskania przychodu moŜna w tej metodzie obliczyć z iloczynu sprzedanych wyrobów i jednostkowego kalkulowanego kosztu. koszty czynszów i dzierŜaw. in. który m. sieć sklepów fabrycznych). pozwala na związanie poniesionych kosztów z celami (przyczynami) oraz wydzielenie kosztów poszczególnych faz produkcji czy realizowanych w przedsiębiorstwie funkcji (np. gdyŜ wskazuje na rentowność jego podstawowej działalności. sprzedaŜy. WyróŜniamy kilka pozycji wynikowych.wartość sprzedanych składników majątku trwałego. a po stronie kosztów . Wynik na działalności operacyjnej .poprzedni wynik korygowany jest o saldo. in. W rachunku kalkulacyjnym do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaŜy zaliczamy: techniczny koszt wytworzenia. Dla większej przejrzystości rachunku wyników wprowadzono jednak większą liczbę sald. zapłacone odszkodowania. wynagrodzenia dla pracowników. Dotyczy to w rachunku kalkulacyjnym: przychodów netto ze sprzedaŜy produktów.in. czynsze z dzierŜaw.

odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego i krótkoterminowych papierów wartościowych oraz ujemne róŜnice kursowe. inne podstawy opodatkowania. cit. dodatnie róŜnice kursowe. cit. Wynik ten określa tempo zwrotu poniesionych w procesie gospodarczym nakładów oraz potencjalne korzyści właścicieli wniesionego do przedsiębiorstwa kapitału. Oskara Lanego we Wrocławiu. s. Mamy tu na myśli m.. 36. jak i stowarzyszonych). Sierpińska. in. posiadanych zapasach i rezerwach. D.wynik na działalności gospodarczej jest korygowany o saldo. Do celów analizy dane zawarte w rachunku zysków i strat są uzupełniane o informacje takie jak: koszty i straty nieuznane w przepisach za koszty uzyskania przychodu. in. nie mówi natomiast nic na temat jej potencjału ekonomicznego. Rozpoznanie to staje się moŜliwe poprzez analizę bilansu danej jednostki. 27 26 22 . przychody niepodlegające wliczeniu do podstawy opodatkowania. A. podstawowej i jej udziale w tworzeniu zysku przedsiębiorstwa. Ukazuje zdolność firmy do generowania zysku i samofinansowania. Analiza finansowa. Jest on punktem wyjścia do szczegółowych badań analitycznych. Dudycz. szczególnie rentowności i aktywności gospodarczej. Koszty finansowe natomiast obejmują m. Wędzki opt. s. Ustalony w rachunku wyników . o jej naleŜnościach. odsetki do zapłaty (takŜe na rzecz członków grupy kapitałowej). 31. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Pozwala na ocenę trwałości pozycji finansowej firmy i stanowi podstawę planowania finansowego.wynik finansowy pełni w przedsiębiorstwie rolę miernika stopnia realizacji wyznaczonego celu gospodarczego.Wynik na działalności operacyjnej korygowany jest o saldo operacji finansowych tak powstaje zysk lub strata z działalności gospodarczej. będące skutkiem zdarzeń nadzwyczajnych. a takŜe z drugiej strony o zobowiązaniach wobec wierzycieli. 28 T. in. kapitału ulokowanego w innych firmach. Rutkowski op. które spowodowały zmianę wyniku finansowego28. otrzymane odsetki. Wrocław 2000.27 Rachunek wyników dostarcza informacji o rozmiarach działalności operacyjnej.. Po zapłaceniu podatku otrzymujemy natomiast zysk (stratę) netto26. otrzymane dywidendy (w tym takŜe otrzymane od członków grupy kapitałowej zarówno podmiotów zaleŜnych. Wynik finansowy brutto i netto . zdarzenia losowe. ogółem podstawa opodatkowania oraz zmiany metod wyceny bilansowej. Przychody finansowe obejmują m. M. 56. W ten sposób powstaje wynik finansowy brutto. s. posiadanego majątku. rezultaty postępowania układowego (naprawczego) lub zaniechania pewnego rodzaju działalności.

zobowiązań oraz na osiąganie zysku. do której przedsiębiorstwo zostało powołane. jakie przynoszą lokaty w postaci wypłaty odsetek 29 Ustawa z dnia 29. . • przychód netto ze sprzedaŜy towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy – równowartość w walucie polskiej 5 000 000 euro W kaŜdym przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej notuje się wypływy gotówki z przedsiębiorstwa i wpływy gotówki do przedsiębiorstwa. Podmiotami tymi są spółki akcyjne kontynuujące działalność oraz pozostałe jednostki. lokaty finansowe. wraz z korzyściami.1994 r. więc na zakupie czynników produkcji oraz sprzedaŜy wyrobów.1. za który sporządzono sprawozdanie finansowe osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch z trzech wielkości29: • • średnioroczne zatrudnienie – 50 osób. Polega. Dz. Dlatego teŜ obok dwóch juŜ przedstawionych sprawozdań niektóre podmioty mają obowiązek sporządzać takŜe rachunek przepływów pienięŜnych. jakie miały miejsce w spółce w danym roku obrotowym. naleŜności.o rachunkowości . zm. poz.U z 2002 nr 76.art. to jednak nie zawiera wielu informacji potrzebnych do oceny rzeczywistej pozycji finansowej jednostki gospodarczej.3.09. Rachunek przepływów środków pienięŜnych Doświadczenia gospodarki rynkowej oraz wieloletnia praktyka w zakresie analizy finansowej wykazały. Odnosi się do działalności. ujmując je w trzech częściach jako przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej. 694 z późn. a więc środki trwałe. usług i innych składników majątku. inwestycyjnej i finansowej. Działalność operacyjna w przedsiębiorstwie ma największy zakres. które w poprzedzającym roku obrotowym. 23 .3. Działania te wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie zapasów. Cash flow jest rozrachunkiem tych przepływów pienięŜnych. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej 2 500 000 euro. Rachunek ten dostarcza informacji o wpływach i wydatkach środków pienięŜnych. Natomiast działalność inwestycyjna obejmuje zapłatę za nabyte oraz sprzedane składniki majątku trwałego. Ŝe analiza bilansu (ocena posiadanych zasobów) oraz rachunku wyników (ocena strumieni) aczkolwiek bardzo cenna. 68. wartości niematerialne i prawne. Rachunek przepływów pienięŜnych jest sumą przepływów w obrębie tych dziedzin.

dopłaty) i jego obsłudze (dywidendy) oraz kapitału obcego. Metoda bezpośrednia pokazuje nie tylko końcową kwotę przepływów. co umoŜliwia oszacowanie przyszłych przepływów pienięŜnych. kredytów i poŜyczek pienięŜnych zarówno krótkoterminowych. Metoda bezpośrednia nie jest uboŜsza w informacje niŜ metoda pośrednia31. Rachunek 30 31 E. 61. Wyznaczania przepływu środków pienięŜnych na całym świecie dokonuje się za pomocą jednej z dwóch metod: pośredniej lub bezpośredniej. natomiast konstrukcja obu metod w przypadku przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej niczym się nie róŜni. i ich zwrocie oraz obsłudze (płacone odsetki)30. Działalność finansowa polega głównie na pozyskiwaniu przez spółkę kapitału własnego (wkłady pienięŜne. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa 2002. s. s. czy wydatki na rzecz dostawców czy pracowników i inne. Metoda ta. Ibidem. jak i przeznaczonych do obrotu. Spowodowane jest to pewnie tym. 24 . Metoda pośrednia polega na skorygowaniu zysku operacyjnego netto o kwotę pozycji. która musi tutaj być uwzględniona jest amortyzacja. Dokonywane są równieŜ korekty in plus lub in minus w zaleŜności od zmian w takich pozycjach jak: zapasy. naleŜności. Podstawową wartością. Przewodnik po cash flow. Do działalności inwestycyjnej zalicza się równieŜ zapłatę za nabycie oraz sprzedaŜ papierów wartościowych. chociaŜ często trudniejsza do zinterpretowania jest chętniej wybierana przez przedsiębiorców. Przepływy pienięŜne netto poszczególnych działalności: operacyjnej. inwestycyjnej i finansowej liczy się jako róŜnicę między sumą wpływów i sumą wydatków. Ŝe dostarcza dokładniejszej informacji o zmianach w bieŜących aktywach netto i więcej danych o korektach. Strukturę rachunek przepływów pienięŜnych z zastosowaniem obu wyŜej opisanych metod przedstawia Schematu 3. ale dostarcza cennej informacji o ich źródłach. które nie powodują zmian w przepływach pienięŜnych.i dywidend i udzielanie długoterminowych poŜyczek. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przepływy z działalności operacyjnej moŜna wyznaczać dowolną metodą. 56. Uwzględnia się tu takie pozycje jak wpływy od odbiorców i z tytułu odsetek. zaangaŜowanego w postaci obligacji. ŚnieŜek. zaliczanych zarówno do finansowego majątku trwałego. Metoda bezpośrednia polega na dokładnym wyszczególnieniu konkretnych wpływów i wydatków w ramach działalności operacyjnej. zobowiązania i inne. jak i długoterminowych. UmoŜliwia to szybsze korygowanie zmian w rachunku przepływów pienięŜnych.

Jachna opt. uwarunkowanej moŜliwościami zgromadzenia informacji.. przepływy pienięŜne. cit. WPŁYW (WEDŁUG TYTUŁÓW) 2. WPŁYW (WEDŁUG TYTUŁÓW) 2. jaką przedsiębiorstwo wygospodarowało w danym okresie korzysta ono równieŜ z innych źródeł przychodów32: 32 M.przepływów pienięŜnych moŜna przygotować metodą bezpośrednią lub pośrednią. W obu ujęciach w róŜny sposób są wyceniane poszczególne przepływy pienięŜne w działalności operacyjnej. 71. operacyjne. WYDATKI (WEDŁUG TYTUŁÓW) PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (B) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 1. 25 . s. Przepływy netto w danym obszarze. Wybór metody tworzenia rachunku przepływów pienięŜnych nie wpływa na końcowe wyniki. 61. W przypadku działalności inwestycyjnej i finansowej przepływy pienięŜne są wyznaczane w taki sam sposób. KOREKTY PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (A) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 1. są w obydwu podejściach identyczne. Schemat 3: Struktura rachunku przepływów środków pienięŜnych DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA METODA BEZPOŚREDNIA 1. WYDATKI (WEDŁUG TYTUŁÓW) METODA POŚREDNIA 1. tj. Oprócz nadwyŜki finansowej. s.. Sierpińska. WPŁYWY (WEDŁUG TYTUŁÓW) 2. WYDATKI (WEDŁUG TYTUŁÓW) PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (C) RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO (A+B+C = X) X = ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH (BZ – BO) (WEDŁUG DEFINICJI ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH STOSOWANYCH DLA PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH) Źródło: E. WYNIK FINANSOWY NETTO 2. W ujęciu bezpośrednim są przedstawione realne wpływy i realne wydatki w kaŜdej z tych działalności. T. to suma wpływów minus sumę wydatków. Wybór sposobu sporządzania rachunku przepływów pienięŜnych zaleŜy od decyzji kierownika jednostki gospodarczej. ŚnieŜek opt. inwestycyjne i finansowe. W ujęciu pośrednim kwota zysku (straty) netto jest korygowana do poziomu pienięŜnego (kasowego). cit.

Obliczanie cash flow jest rachunkiem płynności w ujęciu dynamicznym. Rutkowski op. przyczynia się takŜe do wzrostu statycznych kryteriów płynności. Rachunek. s. dotyczących zwiększenia stanu wszelkich zobowiązań oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych. • krótkoterminowych. Zysk jest źródłem dopływu dodatkowych pieniędzy tylko wtedy.• długoterminowych w postaci nowych akcji bądź dopłat udziałów do funduszu załoŜycielskiego zwiększających kapitały własne oraz zaciągania kredytów i poŜyczek. salda tych rachunków mają inną interpretację ekonomiczną. a takŜe na prowadzenie właściwej polityki rozwojowej. Analiza bilansu pozwala określić płynność w danym momencie bilansowym. lecz wynik rachunku przepływów pienięŜnych33. cit. gdyŜ dopływ środków pienięŜnych. gdy nie jest "uwięziony" w naleŜnościach lub zapasach. a zwłaszcza jego zdolności płatniczej. Zysk wyraŜający nadwyŜkę przychodów nad kosztami jest miernikiem sprawności procesu wytwarzania i sprzedaŜy. jest. 33 A. więc analizą statyczną. a więc najbardziej płynnych aktywów. Nie zawsze jednak pozwala na prawidłową ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ŝe przedsiębiorstwo będzie miało środki na regulowanie w terminie swoich zobowiązań. Nie dostarcza natomiast informacji o przyczynach kształtowania się tego stanu. zatem obrazuje zmiany sytuacji finansowej jednostki wywołane przez rzeczywisty ruch pieniądza – a nie zapisy memoriałowe – a takŜe przedstawia źródła dopływu środków oraz sposoby ich wykorzystania. w których zamroŜone są środki pienięŜne. Wygospodarowanie nawet duŜego zysku nie oznacza. Rachunek przepływów pienięŜnych wykorzystywany jest przede wszystkim do oceny płynności finansowej.. Dlatego teŜ miernikiem gospodarki finansowej nie jest zysk. 49. 26 . Mimo duŜej zbieŜności. Dopiero dynamiczny rachunek płynności na podstawie strumieni wpływów i wydatków umoŜliwia prześledzenie procesów finansowania i pozwala na ustalenie przyczyn stanu płynności w okresie objętym analizą. jeśli chodzi o istotę rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pienięŜnych. Między obydwoma ujęciami analizy płynności istnieje ścisła zaleŜność. Statyczna analiza płynności określa jedynie stan płynności w danym momencie.

JeŜeli przedsiębiorstwo wykorzystywało jako źródło finansowania kredyt bankowy. Wykorzystanie tych źródeł finansowania w analizowanym okresie ogranicza moŜliwość skorzystania z nich w okresie następnym. WiąŜe się to bezpośrednio z przyszłą zdolnością do wywiązywania się ze zobowiązań wobec banków. gruntów lub środków trwałych. podwyŜszenie kapitału akcyjnego bądź zakładowego. Obejmują one wszystkie typowe i powtarzalne sposoby zbierania. udziałów. Metody badawcze stanowią w kaŜdej nauce podstawę poznania obiektywnej rzeczywistości i narzędzie rozwiązywania złoŜonych problemów badawczych. 1. a jaka na wypłaty dla załogi i właścicieli. Niektóre przychody mają charakter okazjonalny np. Pozwala ocenić czy przyszłe przychody ze sprzedaŜy wyrobów i usług wystarczą na pokrycie niezbędnych wydatków. Zestawienia przepływów pienięŜnych dokonuje się. analizy i interpretacji danych 27 . inwestycje związane z realizacją postępu technicznego. uzupełnienie środków z innych źródeł. czy konieczne będzie. jaka część środków finansowych została przeznaczona na rozwój przedsiębiorstwa. to koszty obsługi długu wpłyną na wynik finansowy. Metody analizy finansowej W ujęciu ogólnym przez metodę naleŜy rozumieć świadomy i uporządkowany sposób badania rzeczy i zjawisk. zwiększenie kapitału obrotowego. opracowania. Zestawienie prognozowanych przepływów pienięŜnych ma ogromne znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. pozwala ocenić zdolność firmy do generowania dochodów w przyszłości. ale moŜe być podstawą planowania przyszłych wpływów i wydatków (rachunek ex ante). aby odtworzyć wszystkie źródła przychodów i sposoby zagospodarowania tych środków. sprzedaŜ papierów wartościowych. i w jakim zakresie. Celem rachunku ex post nie jest ustalenie salda końcowego.4. Rachunek cash flow ex ante zestawia prognozowane wpływy pienięŜne z wydatkami. wynikającymi z zaplanowanych rozmiarów działalności i przewidywanej polityki rozwojowej. prowadzący do zamierzonego celu. Jest ono znane i wynika z róŜnicy stanu środków pienięŜnych wykazanych w bilansie na początek i koniec okresu sprawozdawczego. załogi i właścicieli. To. dostawców. Wydatki te powinny być grupowane według ich wagi oraz stopnia pilności. emisja obligacji.Zestawienie przepływów pienięŜnych słuŜy nie tylko do oceny sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa w przeszłości (rachunek ex post). W przypadku wydatków ogromną rolę odgrywa ich struktura.

matematyki) i odpowiednio adoptowane do wymagań występujących przy analizie zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi przed analizą finansową przy zarządzaniu przedsiębiorstwem. S. 55. słuŜące do uzyskiwania maksymalnie lub optymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania. metody te polegają na stałej rozbudowie i doskonaleniu. PWN. lecz ich pomiarem i oceną. Metodologia badań Społecznych. Dlatego teŜ skuteczna ocena zjawisk gospodarczych zwłaszcza przyczynowa analiza finansowa wnętrza przedsiębiorstwa i jego otoczenie wymaga róŜnorodnych metod badania.empirystycznych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA. 19.: statystyki. jak i ilościowe. koszt czy kapitał. Zajmuje się. moŜliwości równoległego stosowania innych. s. Siemińska. ocenę poprawności i praktycznej przydatności deterministycznych metod analizy finansowej. E. takich jak zysk. która jako nauka ze swej istoty ma w większym stopniu charakter metodyczny niŜ teoriopoznawczy. 35 34 28 . W obecnej praktyce stosuje się w analizie finansowej dwa rodzaje metod: metody specyficzne dla tej dyscypliny. Toruń 2002. Są to zarówno metody jakościowe. obejmujące róŜne metody deterministyczne oraz metody stocholastyczne. w tym takŜe w analizie finansowej. charakterystykę ogólnych metod i kierunków porównań stosowanych w analizie finansowej. obejmujący35: • • • • podstawowe zagadnienia metod analizy finansowej. pracochłonności. Nowak. Przy omawianiu istoty. JednakŜe szczególna rola przypada metodzie w analizie ekonomicznej. Natomiast zadaniem analizy finansowej jest najpierw przyporządkowanie ustalonym kategoriom określonych wielkości liczbowych ich ocena a następnie ich analiza. zalet i wad oraz moŜliwości i celowości wykorzystania poszczególnych metod stosowanych obecnie w analizie finansowej przyjęto układ zagadnień. Definiowaniem tych kategorii zajmują się takie dyscypliny jak ekonomia i ekonomiki szczegółowe. Warszawa 1985.34 Ocena działalności gospodarczej stanowiąca przedmiot analizy finansowej jest bardzo trudna i złoŜona. co szczególnie ma miejsce w ma miejsce gospodarce rynkowej. bowiem nie definiowaniem kategorii ekonomicznych. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. wypracowane w miarę rozwoju analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz metody przyjęte z innych dyscyplin naukowych (np. s. metod w przyczynowej analizie finansowej.

Metoda ta pozwala na uzyskanie dokładnej i pełnej informacji analitycznej o działalności przedsiębiorstw. Metodą odwrotną do metody indukcyjnej jest metoda dedukcyjna. Zaleta tej metody jest dość duŜa obiektywność wyników. polegającej na podejściu od syntezy do zjawisk cząstkowych. gdyŜ w czasie prowadzenia badań analitycznych nie zna się ostatecznych rezultatów pracy przedsiębiorstwa. Wychodzi. więc od zjawisk ogólnych do szczegółowych. od wyników do czynników. a więc w tym przypadku – sposób badania stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa. Analiza finansowa posługuje się metodami ogólnymi i szczególnymi. W najbardziej ogólnym ujęciu metoda to sposób badania przedmiotu. Natomiast do najwaŜniejszych metod szczegółowych naleŜą metody analizy jakościowej i ilościowej. Metoda indukcyjna polega na tym. Do podstawowych metod ogólnych zalicza się metody: indukcji. redukcji. od skutków do przyczyn. a dopiero później ustala się wpływ gospodarowania tymi czynnikami na wyniki finansowe firmy. od czynników do wyników. na których poziom miały wpływ oceniane czynniki i od przyczyn do skutków. aczkolwiek zapewnia dokładność badań. dedukcji. Ŝe w badaniach analitycznych przechodzi się od zjawisk szczegółowych do ogólnych. wyraŜające się w duŜej pracochłonności tej metody. Zgodnie z tym procedura postępowania charakteryzuje się następujący sposób: od szczegółu od czynników od przyczyn do ogółu do wyników do skutków 29 .• konieczność stosowania analizy wpływu inflacji na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Obejmowanie badaniami wszystkich czynników i wieloetapowość oceny. wykorzystania zaangaŜowanych w tej działalności czynników. co przeciwdziała tendencyjnemu ustosunkowaniu się do ocenianych zjawisk gospodarczych. Kierunek badań zapisać moŜna w takiej oto postaci: od szczegółu od czynników od przyczyn do ogółu do wyników do skutków Ze względu na charakterystyczny kierunek badań metoda jest często nazywana metodą scalenia. Analiza finansowa przeprowadzona za pomocą metody indukcyjnej rozpoczyna się od badania wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. ma jednak ujemne skutki.

podsumowania ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji i sformułowania tezy końcowej. 81. Ma to istotne znaczenie w zakresie dokładnego rozpoznania charakteru analizowanych zaleŜności. które bada. Badaniu poddawane są wyłącznie te elementy. Zaliczane do metod szczegółowych. Najbardziej kompleksową metodą badawczą. zweryfikowania prawdziwości tez i wniosków w postępowaniu analitycznym. s. Jest ona zarazem najtrudniejsza w zastosowaniu w praktyce. na temat metodologii tego badania. Urbańczyk. Niewątpliwą zaletą omawianych metod jest ich prostota i związana z tym duŜa łatwość w praktycznym ich stosowaniu. bez prób nadawania im ilościowego niezaleŜnego wyrazu. Metodę weryfikacji moŜna stosować we wszystkich rodzajach analizy finansowej. musi umieć sformułować problemy oraz musi wiedzieć. Jako zaletę tej metody uwaŜa się jej mniejsza w stosunku do poprzedniej pracochłonność. Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Szczecin 2001. z pośród metod ogólnych. na temat zjawiska. które problemy poddać badaniu. sformułowania problemu. z których to zjawisko się składa. Składa się z trzech elementów postępowania badawczego37: • • • sformułowania tez i wniosków syntezy wstępnej. Polegają głównie na porównawczej analizie dynamiki szeregów czasowych. ujmują badane związki i zaleŜności w formie opisowej. natomiast badanie czynników. Analityk przeprowadzający analizę metodą redukcji musi posiadać dobrą znajomość zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz dobrego opanowania warsztatu badawczego. przeprowadzenia badań analitycznych potwierdzających lub odrzucających wstępne ustalenia oraz konieczna jest synteza końcowa. 59-63. Wadą prezentowanych metod jest natomiast to. które w największym stopniu wpływają na badane zjawisko36. E. werbalnej. s. Analityk musi potrafić dokładnie ocenić badane zjawisko. Metoda wymaga. jest metoda redukcji nazywana równieŜ metodą weryfikacji. uściślenia zbioru czynników i uporządkowania ich według siły 36 37 Ibidem. Jest ona metodą trudną i wymaga ona od analityka bardzo dogłębnej wiedzy na temat przedsiębiorstwa.Analiza finansowa z zastosowaniem tej metody rozpoczyna się od analizy wyników finansowych. metody analizy jakościowej (zwane równieŜ metodami opisowymi). Ŝe nie pozwalają na dokładną kwalifikację zaleŜności istniejących pomiędzy badaną zmienną ekonomiczną a określającymi ją czynnikami. Uniwersytet Szczeciński. 30 . które miały istotny wpływ na wielkość i zmianę wyniku finansowego dokonuje się w dalszej kolejności.

Pomimo tych wad metody jakościowe powinny być w dalszym ciągu stosowane w analizie. W. Porównywalność jednorodnych zjawisk gospodarczych jest często utrudniona z tytułu licznych zmian występujących w trakcie dłuŜszego okresu. polega na porównaniu badanych zjawisk z innymi wielkościami oraz ustaleniu róŜnic między cechami porównywanych zjawisk. Niewątpliwie dość istotną przewagę nad metodami jakościowymi mają metody ilościowe. determistyczne. W rezultacie otrzymuje się róŜnice dodatnie lub ujemne – zachodzące pomiędzy porównywanymi wielkościami. s. W zaleŜności od wielkości przyjętej za bazę odniesienia wyróŜnia się następujące kierunki porównań39: 38 39 W. W metodzie tej ocenia się zawsze przynajmniej dwie kategorie liczb. Ŝe wyniki uzyskane przy ich zastosowaniu mają bardziej jednoznaczny charakter oraz nie są obciąŜone subiektywizmem. T.i kierunku oddziaływania na badaną zmienną ekonomiczną. Gabrusewicz opt. Natomiast wyniki osiągnięte na podstawie zastosowania metod jakościowych zawierają w wielu przypadkach duŜą dozę subiektywizmu wynikającą z doświadczenia badacza oraz jego wiedzy i emocjonalnego podejścia do uzyskanych rezultatów badań. 34. Skoczylas opt.in. Aby ustrzec się błędnych ocen i wniosków naleŜy przed dokonaniem porównań doprowadzić dane liczbowe opisujące rozpatrywane zjawisko do porównywalności. Ŝe trzeba wyeliminować wszystkie te zaistniałe zmiany. lecz głównie we wstępnej jej fazie stwarzając niejako grunt do zastosowania ilościowych metod analizy przyczynowo-skutkowej.: przedmiotu porównań.. W analizie finansowej zastosowanie znajduje wiele metod ilościowych. in. organizacyjne i przedmiotowe. Waśniewski. w tym. stochastyczne. s. Dokonując podziału ze względu na stopień wnikliwości moŜna wyróŜnia się metody: porównań. podstawy porównań. Do najczęstszych powodów zniekształceń zjawisk gospodarczych naleŜą zmiany: metodologiczne. cit. cit. WyraŜa się to m. Metoda porównań określana teŜ mianem metody odchyleń. Jedna wyraŜa stan faktyczny.. a druga stanowi podstawę porównań. 34. Oznacza to. Utrudnia to w konsekwencji precyzyjne prognozowanie kształtowania się tej zmiennej w przyszłych okresach. które zniekształciły w pewnym stopniu obraz analizowanych zjawisk gospodarczych38. sposobu ujęcia zagadnień objętych zakresem porównań. 31 . Aby określić wzajemne powiązania zjawisk gospodarczych stosuje się odchylenia względne. W metodzie porównań waŜne jest poprawne ustalenie m. cenowe. W wyniku porównania wielkości rzeczywistej z wielkością przyjętą za bazę odniesienia uzyskuje się odchylenie bezwzględne (róŜnicę).

oblicza się wpływ poszczególnych czynników na odchylenie łączne. Przestrzega się przy tym zasady zachowywania raz juŜ przeprowadzonych podstawień we wszystkich następnych podstawieniach. gdy bazę odniesienia stanowią wielkości rzeczywiste lat ubiegłych. Postępując w ten sposób. który jest przedmiotem porównań. gdy współzaleŜności mają charakter związku funkcyjnego wyraŜonego w formie iloczynu. aŜ do ostatniego czynnika włącznie. 32 . Metoda kolejnych podstawień (łańcuchowych) słuŜy do liczbowego określenia wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska tylko wtedy. określenie najwaŜniejszych czynników wpływających na koszty bezpośrednie. które je ukształtowały. stanowiących przedmiot badań. przychody ze sprzedaŜy czy na wielkość zysku ze sprzedaŜy produktów. RóŜnicę spowodowaną przez konkretny czynnik ustala się. wówczas gdy wzorcem porównań są załoŜenia planu przedsiębiorstwa. np. wielkości wyniku z bezpośrednio poprzedzającego podstawienia. a wielkością wskaźnika przyjętego za podstawę odniesienia. Metoda ta polega na matematycznym sformułowaniu funkcji ekonomicznych. odejmując od wyniku podstawienia. Wśród nich wymienia się najczęściej metody: kolejnych podstawień. Dzięki ilościowym metodom deterministycznym moŜna ustalić wielkość odchylenia rozpatrywanego zjawiska i w miarę dokładnie rozliczyć wpływ najwaŜniejszych czynników. w którym dany czynnik występuje w wielkości reprezentowanej przez wskaźnik będący przedmiotem porównania. będącego przedmiotem porównania. w miejsce wskaźnika przyjętego za podstawę odniesienia (bazę). Istotą metod deterministycznych jest uzyskanie podstawowych zaleŜności funkcyjnych pomiędzy zjawiskami występującymi w przedsiębiorstwie. porównanie z planem. Suma odchyleń cząstkowych powinna być równa łącznemu (całkowitemu) odchyleniu między wielkością wskaźnika. oraz określeniu odpowiedniego łańcucha przyczyn. gdzie ten właśnie czynnik jest jeszcze ujęty w wielkości przyjętej dla podstawy odniesienia (bazy). róŜnic cząstkowych. logarytmowania. Istota tej metody wyraŜa się w kolejnym podstawianiu poszczególnych czynników w wielkości określającej wartość wskaźnika.• • • porównania w czasie. porównania w przestrzeni najczęściej przeprowadzane przy przyjęciu za podstawę odniesienia wielkości rzeczywistych innych przedsiębiorstw (analizy międzyzakładowe) czy średnich wielkości branŜowych. funkcyjną. reszty. ilorazu lub sumy algebraicznej danych czynników.

Metoda reszty zalecana jest do badania wpływu dwóch czynników na badane zjawisko.40 Najczęściej wykorzystuje się ją do rozliczania wpływu zmian wielkości zatrudnienia i wydajności pracy na przyrost produkcji. Metoda reszty pozwala na obliczenie wpływu poszczególnych czynników na zmiany badanego zjawiska, przy czym wpływ ostatniego czynnika jest „resztą”, czyli róŜnicą między odchyleniem globalnym a sumą wpływu innych przyjętych do badań czynników. Do identycznych rezultatów prowadzi metoda róŜnicowania będąca uproszczoną wersją metody kolejnych podstawień, która w miejsce pełnych danych czynnika objętego badaniem wprowadza róŜnicę między jego wielkością faktyczną a będącą podstawą porównania. Wadą tych dwóch metod jest to, Ŝe w zaleŜności od przyjętej kolejności podstawienia moŜna otrzymać zróŜnicowany wpływ poszczególnych czynników. Zaletą ich jest prostota i stosunkowo mała pracochłonność. Metoda róŜnic cząstkowych polega na jednoczesnym wyodrębnianiu cząstkowych odchyleń indywidualnych i cząstkowych odchyleń wyraŜających łączny wpływ czynników oraz traktowaniu ich jako odrębnych elementów badania analitycznego. W metodzie róŜnic cząstkowych otrzymuje się jednakowe wyniki bez względu na kolejność podstawiania poszczególnych czynników. Przy dwóch czynnikach oblicza się trzy róŜnice cząstkowe, a przy trzech czynnikach siedem róŜnic cząstkowych. Etapy obliczeń: • • • obliczyć wpływ zmiany pierwszego czynnika, zakładając, Ŝe czynnik drugi pozostaje w wielkości przyjętej dla podstawy odniesienia, ustalić wpływ zmiany drugiego czynnika, przyjmując z kolei, Ŝe czynnik pierwszy występuje w wielkości odpowiadającej podstawie odniesienia, obliczyć wpływ obydwu czynników łącznie.

Metoda funkcyjna uwidacznia wyraźnie związek między wielkością wyników w okresie przyjętym za podstawę odniesienia a rzeczywistą wielkością porównywanych czynników. Metoda umoŜliwia otrzymanie jednoznacznych odpowiedzi bez względu na kolejność podstawiania czynników. Metoda funkcyjna moŜe mieć zastosowanie nie tylko w zaleŜnościach stanowiących iloczyn, lecz równieŜ w wypadku występowania ilorazów, z tym Ŝe wielkości wskaźników dynamiki względnej (A,B,C) dla czynników w mianowniku funkcji ustala się w sposób odwrotny, dzieląc wskaźniki podstawy odniesienia przez wielkości rzeczywiste (badane). Przyjęte w metodzie funkcyjnej matematyczne rozwiązania pozwalają na uzyskanie wyników identycznych jak w metodzie

40

M. Sierpińska T. Jachna opt. cit., s. 30.

33

podstawień krzyŜowych, przy czym stosowane formuły obliczeń naleŜą do stosunkowo skomplikowanych. Metoda logarytmowania pozwala na osiąganie wyników zbliŜonych do wielkości odchyleń obliczonych za pomocą metody funkcyjnej lub podstawień krzyŜowych. MoŜna ją stosować do dowolnej liczby zmiennych objaśniających. Odchylenia cząstkowe oblicza się w oparciu o wskaźnik dynamiki zjawiska. Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe sposób prezentowania danych w postaci indeksów dynamiki stwarza moŜliwość pogłębienia interpretacji analizowanego modelu zaleŜności. ZróŜnicowany stopień przydatności wyŜej wymienionych metod. Dość dokładnie obliczone odchylenia indywidualne (za pomocą metody funkcyjnej, logarytmicznej, krzyŜowych podstawień) mają większą wartość poznawczą w analizie niŜ odchylenia łączne. Oprócz wyŜej wymienionych metod, analiza finansowa posługuje się takŜe metodami specyficznymi, głównie w zakresie operacji finansowych. Metody te zostały wypracowane przez system bankowy i są ukierunkowane na uwzględnienie czynnika czasu w operacjach pienięŜnych. Do podstawowych metod operacji pienięŜnych naleŜą rachunki: odsetkowe, procentu składanego, dyskontowe. Do metod, które mogą znacznie wzbogacić badania stosowane w analizie finansowej naleŜą metody stochastyczne, które charakteryzują się większą precyzyjnością, poniewaŜ obok czynników głównych uwzględnia się w nich wpływ czynników przypadkowych. W metodach tych liczba czynników i postać zaleŜności nie są z góry określone, lecz wynikają z przeprowadzonego rozpoznania w analizie wstępnej. Metody stochastyczne pozwalają, więc na szersze ujęcie związków między zjawiskami gospodarczymi i ściślejsze przypisanie im ilościowego wyrazu. Wśród metod stochastycznych na szczególne podkreślenie zasługują metody ekonometryczne. Ich ideą jest budowanie i oszacowanie odpowiednich modeli ekonometrycznych,

odzwierciedlających za pomocą jednego równania lub układu równań zasadnicze powiązania między rozpatrywanymi zjawiskami. W metodach ekonometrycznych ocena dokonywana jest przez porównanie stanu rzeczywistego ze stanem dla tego czasu właściwym, a określonym na podstawie kwantyfikowanej prawidłowości przebiegu. Wyniki tak przeprowadzonej analizy słuŜą nie tylko do sposobu działania przedsiębiorstw w przeszłości, ale teŜ do formułowania prognoz przede wszystkim krótko-

i średnioterminowych lub teŜ optymalnych programów działania. Dzięki wykorzystaniu w szerokim zakresie aparatu statystyczno – matematycznego pozwalają one na znaczenie szersze zastosowanie ich w procesie planowania i prognozowania procesów 34

produkcyjnych w przedsiębiorstwie, aniŜeli to ma miejsce przy zastosowaniu tylko metod deterministycznych. Drugą grupą metod stochastycznych są metody dyskryminacyjne. Mają one na celu wczesne rozpoznanie – najczęściej przez bank – zagroŜeń dotyczących efektywności gospodarowania i związanej z tym utraty zdolności kredytowej przez przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowe. Stosuje się je równieŜ w ujęciu wielowymiarowej dyskryminacji liniowej. Punktem wyjścia jest analiza bilansów zagroŜonych firm przez odniesienie ich do bilansów jednostek dobrze prosperujących. Metody taksonomiczne to trzecia grupa metod stochastycznych, których istotą jest skumulowanie szeregu wskaźników pomiaru efektywności gospodarowania oraz innych czynników, reprezentujących warunki gospodarowania i sprowadzeniu ich do jednego porównywalnego wskaźnika. Wartości poznawcze wraŜają się w tym, Ŝe umoŜliwiają ocenę pozycji ocenianego przedsiębiorstwa w stosunku do innych jednostek w otoczeniu gospodarczym (sektor lub region). Statyczne metody taksonomiczne umoŜliwiają uwzględnienie zmian rozpatrywanych procesów porównawczych w przestrzeni, zaś dynamiczne nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie41. NaleŜy podkreślić, Ŝe metody stochastyczne nie wykluczają się ze stosowanymi metodami jakościowymi i metodami deterministycznymi, wręcz przeciwnie – mogą się wzajemnie uzupełniać, przyczyniając się do znacznego wzbogacenia wartości poznawczej wyników analizy finansowej. Oprócz wyŜej wymienionych metod, analiza finansowa posługuje się takŜe metodami specyficznymi, głównie w zakresie operacji finansowych. Metody te zostały wypracowane przez system bankowy i są ukierunkowane na uwzględnienie czynnika czasu w operacjach pienięŜnych. Do podstawowych metod operacji pienięŜnych naleŜą rachunki: odsetkowe, procentu składanego, dyskontowe. Przedstawiona charakterystyka metod wykazała, Ŝe w analizie finansowej dysponuje się wieloma róŜnymi metodami, które są dobierane zaleŜnie od rodzaju badanych zjawisk i postawionych w analizie celów. Są to metody jakościowe i ilościowe, determistyczne, stochastyczne oraz róŜne kombinacje wymienionych metod.

Wyeksponowane wady i zalety poszczególnych metod wykazują, Ŝe nie moŜna mówić o wyŜszości jednych metod nad innymi. Metody analizy jakościowej, zwane równieŜ metodami opisowymi, ujmują badane związki ich zaleŜności w formie opisowej, werbalnej bez prób nadania im ilościowego mierzonego wyrazu, co w wielu przypadkach moŜe być

41

T. Waśniewski, W. Skoczylas opt. cit., s. 51.

35

bowiem stosować metod złoŜonych. s. 1. jeśli zbliŜone wyniki są osiągalne przy zastosowaniu metod prostych. Rodzaje analizy finansowej Regulowanie i sterowanie procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwie wymaga poddawania analizie zarówno stanów tych procesów. 42 Ibidem. ale tylko na etapie analizy wstępnej. Schemat 4: Rodzaje analizy finansowej ze względu na kryteria KRYTERIUM PODZIAŁU RODZAJE ANALIZY FINANSOWEJ ANALIZA FUNKCJONALNA ANALIZA KOMPLEKSOWA ANALIZA DECYZYJNA ANALIZA CAŁOŚCIOWA ANALIZA ODCINKOWA (PROBLEMOWA) ANALIZA OGÓLNA ANALIZA SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA ROZLICZENIOWA ANALIZA RETROSPEKTYWNA (EX-POST) ANALIZA BIEśĄCA ANALIZA PROSPEKTYWNA ANALIZA POJEDYNCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZA MIĘDZYZAKŁADOWA ANALIZA WEWNĘTRZNA ANALIZA ZEWNĘTRZNA PRZYJĘTA METODA BADAŃ ZAKRES PRZEDMIOTOWY BADAŃA SZCZEGÓŁOWOŚĆ BADAŃ FORMA BADAŃ CZAS OBIĘTY ANALIZĄ ZAKRES PRZESTRZENNY BADAŃ PRZEZNACZENIE ANALIZY Źródło: W. cit. 54. a więc mało pracochłonnych42. s. Trzeba przy tym zwrócić uwagę. jak i przebiegu oraz wyników osiąganych w danym czasie. więc równoległe stosowanie wszystkich metod i ich dobieranie stosownie do specyfiki badanych zjawisk i właściwości poszczególnych metod. Ŝe przy wyborze metod w znacznej mierze decyduje ich pracochłonność i wartość uzyskiwanych wyników (dokładność). Najlepszym rozwiązaniem jest. Nie naleŜy. Gabrusewicz opt.waŜne. Podstawowe kryteria podziału i rodzaje analizy finansowej przedstawia Schemat 4. Dlatego w zaleŜności od potrzeb jednostki gospodarczej przeprowadza się róŜnego rodzaju analizy finansowe. 29..5. 36 .

strukturalnej i dynamicznej. zatrudnienia. Przy badaniach odcinkowych zawęŜa się wpływ czynników kształtujących badane zjawisko do bliskich zaleŜności. Warszawa 2004. Duraj. Brak w niej badań wzajemnych zaleŜności występujących między zjawiskami gospodarczymi. Analiza szczegółowa zajmuje się badaniem określonego problemu działalności przedsiębiorstwa w sposób dokładny 43 J. Z kolei analiza kompleksowa zajmuje się całościowym badaniem danego przedmiotu lub podmiotu. bez głębszego wnikania w przyczyny zaistniałej sytuacji. analiza funkcjonalna polega na badaniu działalności przedsiębiorstwa w podziale na części planu techniczno – ekonomicznego oraz na działy sprawozdawczości rzeczowej i finansowej lub poszczególnych funkcji czy słuŜb43.Jak wynika z wyŜej zaprezentowanego schematu przyjmując za kryterium metodę badań wyróŜnia się trzy rodzaje analiz. jakie występują pomiędzy nimi. Szybkie i kompleksowe opracowanie tej analizy. PWE. Inne kryterium podziału. s. Polega ona na badaniach o charakterze ogólnym i posługuje się opisem zjawisk gospodarczych od strony ilościowej. Z tego względu analizę odcinkową często nazywa się analizą problemową. Pierwsza z nich polega na odrębnym badaniu roŜnych dziedzin działalności np. dotyczy wszystkich zjawisk występujących w przedsiębiorstwie. a takŜe jest bardzo przydatna w ocenie całokształtu działalności firmy. Analiza całościowa. Dostarcza informacji o zjawiskach gospodarczych. które przedstawione są za pomocą wskaźników oraz zaleŜności. co umoŜliwia skrócenie czasu jej wykonywania.: produkcji. jakim jest zakres zagadnień objętych analizą wyróŜniamy analizę częściową(odcinkową) i całościową. Stanowi ona podstawę do podejmowania bieŜących jak i rozwojowych decyzji dotyczących całego przedsiębiorstwa. Analiza ogólna obejmuje całokształt działalności prace badawcze opierają się na wąskiej grupie odpowiednio dobranych wskaźników syntetycznych. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. kosztów. Ostatnia z tej grupy analiza decyzyjna nastawiona jest głównie na problemowe i szczegółowe badania. w pewnym stopniu zmniejsza moŜliwość dostrzeŜenia niedoskonałości. 37 . zwana takŜe analizą kompleksową. bez stwierdzania następstw w innych dziedzinach działalności. Analizę funkcjonalną przeprowadza jednocześnie wiele osób. ocenę i na tej podstawie wyciąga wnioski. Na podstawie badań odcinkowych zestawia się ogólna. 18. Polega na grupowaniu zjawisk dotyczących określonej decyzji. Przy tej analizie bardzo waŜna jest znajomość nowoczesnych technik obliczeniowych. Stopień szczegółowości badań analityczny dzieli analizę finansową przedsiębiorstwa na ogólną i szczegółową. Pierwsza z nich.

Większą wartość poznawczą charakteryzuje się analiza rozliczeniowa. Analizę ekonomiczną ze względu na przyjęty horyzont czasowy moŜna podzielić na: analizę ex post (retrospektywną). Dzięki czemu moŜliwa jest identyfikacja czynników kształtujących badane procesy i zjawiska oraz pełniejsza ocena ich oddziaływania na wyniki ekonomiczne jednostki gospodarczej. skorygowanie sposobu mierzenia wskaźnika i współczynnika lub ustalenie dodatkowych wskaźników i współczynników. W analizie tej stosuje się mierniki bezwzględne ukazujące absolutne rozmiary określonych zjawisk gospodarczych oraz mierniki względne pozwalające określić relacje między nimi. tę ostatnią zaś na analizę taktyczną (średniookresową) oraz analizę strategiczną (długookresową). Przykładem tej analizy moŜe być ocena wpływu zmian stawek amortyzacji na produktywność środków trwałych Forma prowadzenia badań jest kolejnym kryterium dzielące analizę finansową na dwa dalej opisane rodzaje. która dostarcza informacji o sytuacji finansowej i wynikach działalności gospodarczej badanej firmy na podstawie zbioru wskaźników logicznie ze sobą powiązanych. s. zwana takŜe retrospektywną. MoŜe być przeprowadzona na wszystkich szczeblach zarządzania 44 J. 19. Wartość poznawcza analizy rozliczeniowej sprawia. analizę ex ante (antycypacyjną). która polega na badaniu i ocenie związków i współzaleŜności występującymi między poszczególnymi zjawiskami. Wartość i zmiana wskaźników. weryfikacja poprawności przyjętych wskaźników. naleŜy do najlepiej opracowanych rodzajów analizy ekonomicznej.i szczegółowy za pomocą wskaźników umoŜliwiających dostrzeŜenie zaleŜności przyczynowo – skutkowych miedzy badanymi zjawiskami. pozwalających uzyskać dokładny i obiektywny obraz analizowanych zjawisk. Więckowski op. Aby przy pomocy analizy wskaźnikowej móc dokonać prawidłowej oceny analizowanych zjawisk waŜne jest przestrzeganie określonej procedury postępowania. stanowią podstawę do formułowania wniosków dotyczących przyszłości. cit. staranny dobór adekwatnych wskaźników do analizowanych zjawisk. która wyodrębnia następujące etapy44: • • • • wybór zjawisk gospodarczych przedsiębiorstwa objętych badaniem i oceną.. • obliczenie wskaźnika i/lub współczynnika na podstawie zweryfikowanych mierników oraz postawienie diagnozy i sformułowanie decyzji. Analiza wskaźnikowa. a takŜe ich wzajemne relacje. 38 . Analiza ex post. Ŝe jest ona szczególnie przydatna w procesie zarządzania.

T. jakie zaszły w przedsiębiorstwie jako całości. Kurtys. Waśniewski. Pozwala ustalać wyniki przewidywanych procesów gospodarczych we wszystkich dziedzinach działalności oraz w przedsiębiorstwie jako całości. wówczas mamy do czynienie z analizą pojedynczego przedsiębiorstwa. 14. a przede wszystkim planowania jak i kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa46. cit. Uwzględnia ona zarówno czynniki te. a takŜe utrwalać tendencje w zarządzanych obiektach gospodarczych. Wykonywana jest w sposób kompleksowy. Analiza prospektywna podobnie jak analiza ex post moŜe być przeprowadzana na wszystkich poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie. Urbańczyk opt. Jej podstawowym celem jest przeprowadzenie badań strukturalnych i przyczynowych w odniesieniu do minionych zadań gospodarczych w przyjętym przedziale czasu (kwartał. dekada. 29. 39 . Dotyczy przedsiębiorstw wchodzących w skład jednej branŜy. Wyniki prac badawczych mogą ograniczać się jedynie badanego przedsiębiorstwa. E. MoŜna takŜe.45 Analiza bieŜąca zwana takŜe operatywną ma na celu przygotowanie informacji analitycznych o zjawiskach i procesach gospodarczych w relatywnie krótkich odcinkach czasu – zmiana. Analizę ex ante wykorzystuje się we wszystkich procesach decyzyjnych. rok). Duraj. Natomiast analiza międzyzakładowa polega na porównywaniu danej jednostki z innymi. L. zakłady). wykorzystując uzyskane wyniki.. B. Dostosowana jest do potrzeb szeroko rozumianego otoczenia przedsiębiorstwa. s. Wymaga starannego doboru przedsiębiorstw wykorzystywanych do porównań. R. jednostkowymi kosztami własnymi porównywalnych wyrobów wytwarzanych przez przestrzenne wyodrębnione ogniwa organizacyjne (wydziały. J. które mogą się pojawić w przyszłości. W zaleŜności od przeznaczenia analizy moŜemy mówić o analizie wewnętrznej i zewnętrznej. lecz równieŜ w poszczególnych wycinkach jego działalności.. K. dzień. Borowiecki. Dzięki wynikom analizy ex post moŜna nie tylko wyjaśnić zmiany. Analizę zewnętrzną sporządza się dla osób i instytucji z poza przedsiębiorstwa zwykle w układzie rocznym. Wersty opt. jak i te. Najistotniejszą cechą analizy operatywnej jest niemal bezpośrednie wykorzystywanie jej warunków do regulacji zaistniałych odchyleń od załoŜonych parametrów i do likwidacji występujących zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych i produkcyjnych. Bednarski. cit. zapobiegać w przyszłości zmianom niepoŜądanym. s.w przedsiębiorstwie. Analiza ta moŜe być przeznaczona dla: • 45 46 banków w związku z ubieganiem się o kredyt. które działały wcześniej. Jej celem jest ustalenie przyczyn róŜnic między np.

21. właścicieli i inwestorów w procesie prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego oraz innych odbiorców z jego otoczenia. s. Zawiera ona analizę podstawowych sprawozdań finansowych bilansu i rachunku wyników oraz ocenę kondycji finansowej i czynników ją determinujących47. 47 M. Natomiast analiza wewnętrzna zajmuje się uwzględnieniem potrzeb decyzyjnych kierownictwa i innych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie. Analiza wewnętrzna jest wykonywana w sposób bardziej szczegółowy i zajmuje się wybranymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. T. ubezpieczycieli.• • • udziałowców i akcjonariuszy. opt. 40 . Sierpińska. Jachna. cit.

2. Warunkiem uznania danej działalności za działalność zawodową jest. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma organizacyjno-prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce W gospodarce rynkowej podmioty gospodarcze swobodnie prowadzą działalność gospodarczą i Ŝaden organ nie ma prawa w ich działalność ingerować. za wyjątkiem otrzymania koncesji w niektórych dziedzinach.Prawo działalności gospodarczej. spółka partnerska. Spółka jest prawną formą współdziałania dwóch lub większej liczby osób dla łatwiejszego osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. 48 41 .U. art. które mogą wykluczać daną formę prawną dla danego rodzaju działalności gospodarczej (np. Do podstawowych form prawno-organizacyjnych zalicza się osoby fizyczne (indywidualni przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek cywilnych). Prowadzenie działalności gospodarczej nie wymaga otrzymania zezwolenia władz administracyjnych. Prawo dopuszcza równieŜ Ustawa z dnia 19 listopada 2001 r. rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. właściciela. z o. spółka akcyjna. nr 101. wykonywana w sposób zawodowy i ciągły48. spółka komandytowo-akcyjna). osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dz. więc jest zarobkowy charakter oraz fakt. państwa. produkcja i sprzedaŜ wódek. 1178 z późn. spółka komandytowa. handlowa. zm. Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą ma pełną swobodę wybory formy organizacyjnoprawnej przedsiębiorstwa. strukturę władzy oraz odpowiedzialność a takŜe chroniącym interesy społeczeństwa. Główny Urząd Statystyczny opracował systematykę form prawno-organizacyjnych. poz.. 2. Forma prawna podmiotu gospodarczego jest narzędziem określającym wymagania załoŜycielskie. banki). z zastrzeŜeniem odrębnych przepisów. budowlana.2.o. czy teŜ usługowa oraz poszukiwanie.W gospodarce wolnorynkowej znaczna cześć podmiotów gospodarczych działa jako spółki. np. pracowników i poŜyczkodawców. Charakterystyka Zakładów Mięsnych Agro-Handel Sp. inne podmioty mające osobowość prawną) i jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej (spółka jawna.1. transport morski i lotniczy. o ile działają zgodnie z prawem. . Ŝe jest ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

a takŜe banków.moŜliwość tworzenia i istnienia niektórych spółek z udziałem jednego wspólnika (spółki jednoosobowe). transportowych i innych.. a przepisy dotyczące spółek zawierają róŜne systemy prawa antycznego. to są to spółki osobowe. Warszawa 2004. a takŜe powoływania ich dla celów niegospodarczych. z najdawniejszymi włącznie. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia „Tur”. moŜna stwierdzić. Ojczyzną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są Niemcy końca XIX w. 33. usługowych. C. w tym z reguły największe organizacje gospodarcze. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych. nie ma nic wspólnego z podziałem osób prawnych na osoby typu korporacyjnego i fundacyjnego (zakładowego). z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników.. Przyjmując. Kryterium tego rozróŜnienia opiera się na strukturze i charakterze przepisów normujących dany rodzaj spółki. Wspólnicy spółek kapitałowych odsunięci są z reguły od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (naleŜą one do zarządu) i od bezpośredniej kontroli jej działalności (wykonuje je specjalny organ spółki . W formie spółek występuje większość przedsiębiorstw przemysłowych. 50 A. procedury zakładania. Spółki odgrywają istotną rolę w stosunkach gospodarczych krajów o gospodarce rynkowej. s. Warszawa-Jaktorów 2001. Kosikowski. Spółki osobowe i kapitałowe: charakterystyki. gdzie znalazła ona swój normatywny kształt w ustawie z 20 IV 1892 r. 81. najczęściej gospodarczy49. o spółkach z ograniczoną J. Jeśli mianowicie jest nim tylko substrat osobowy (wspólnicy). 49 42 . handlowych. wzory. aby w ten sposób osiągnąć zamierzony cel. W konsekwencji spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną i za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem. jeśli takŜe kapitał (substrat rzeczowy). s. jako forma współdziałania osób. instytucji ubezpieczeniowych itd. Ŝe spółkami prawa cywilnego są te spółki. Podział na spółki kapitałowe i osobowe opiera się na kryterium substratu ich istnienia i działalności. znana była juŜ w staroŜytności. powszechnie przyjmowany w obcych systemach prawnych. są to spółki kapitałowe. natomiast spółkami prawa handlowego są spółki uregulowane przez przepisy kodeksu spółek handlowych i inne ustawy. Podstawy prawa gospodarczego. spółkę osobową cechuje osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie spraw spółki. Praktyczne potrzeby dyktowały łączenie się osób w grupy. uregulowane przez kodeks cywilny. zatem za punkt odniesienia stan regulacji prawnej spółek w naszym prawie. Jecyszyn.rada nadzorcza lub komisja rewizyjna). Rafalski. Wydawnictwo Prawne LexisNexis. Spółka. zaś organem ich reprezentującym jest zgromadzenie wspólników50. Podział na spółki osobowe i kapitałowe. W prawie polskim moŜna wyróŜnić spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) i spółki prawa handlowego (spółki handlowe).

O. której istotą jest przede wszystkim zgrupowanie środków kapitałowych w celu realizacji pewnego zamierzenia. s. Oficyna Ekonomiczna. 276.. Olszewski. Kraków 2005. Prawo gospodarcze kompendium. jeŜeli jej cel nie jest sprzeczny z przepisami prawa. Działalność ubezpieczeniową mogą zaś prowadzić wyłącznie spółki akcyjne 51 J. Kodeks spółek handlowych pozwala na tworzenie tego rodzaju spółek dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności.1919 r. Schemat 5: Podział spółek w polskim ustawodawstwie PODSTAWOWA KWALIFIKACJA SPÓŁEK KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI OSOBOWE: ¬ SPÓŁKA JAWNA ¬ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ¬ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKI OSOBOWE: ¬ SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKI KAPITAŁOWE: ¬ SPÓŁKA Z O.H. Ŝe przepisy zawarte w innych aktach prawnych mogą zastrzegać dla danego typu działalności odrębną formę prawną w postaci innych typów spółek lub organizacji.) jako private limited company. s. BECK.02.Wach. Ŝe fundusze takie mogą funkcjonować wyłącznie w postaci spółek akcyjnych. Podstawową kwalifikację spółek przedstawia Schemat 5.). Oznacza to. 43 . Wydawnictwo C. Jak załoŜyć firmę w Unii Europejskiej.odpowiedzialnością. Warszawa 2002. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się – podobnie jak spółka akcyjna – na koncepcji zaangaŜowania kapitałowego wspólników i ich odpowiedzialności ograniczonej do wkładu w majątek spółki51.) i innych systemach prawnych. Regulacja tego rodzaju spółki znalazła się następnie w prawie austriackim (1906r. angielskim (1907r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością naleŜy do spółek kapitałowych prawa handlowego. Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych przewiduje na przykład. ¬ SPÓŁKA AKCYJNA Źródło: K. W Polsce tą formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej uregulowano po raz pierwszy dekretem z 08. francuskim (1925r. 49.

. państwowe lub w postaci spółek akcyjnych. Ten ostatni rodzaj działalności. jeŜeli wymaga tego umowa spółki lub ustawa.U. ale musi być dofinansowywana z zewnątrz. 54 Dz. wysokość jej kapitału zakładowego. 1037 z późn. 1037 z późn. 1037 z późn. art. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. nr 94. organ nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powinien zostać ustanowiony w spółkach. Dz. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. bądź społecznych. poz. więc prowadzić przedsiębiorstwa. zm. moŜe znaleźć odzwierciedlenie w celach naukowych. art. s. 213 § 2. nr 94. MoŜna tutaj. 17. zgodnie z literą prawa przelewa się na poczet kapitału zapasowego tworzonej spółki53. gospodarcze niemające charakteru zarobkowego oraz cele niegospodarcze (non profit). art.Kodeks spółek handlowych. 201 § 3..154 § 3. Prawo bankowe zastrzega. zm.U.U. W rozumieniu przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. jaką chcą się kierować wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.. poz. Ŝe jest on rzadko wykorzystywany w praktyce.oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. spółka non profit jest jednak przedsiębiorcą i powinna zostać wpisana do rejestru52. poniewaŜ charakteryzuje go brak dochodów spółki... więc wyróŜnić cele zarobkowe. Ŝe banki mogą zostać utworzone jako spółdzielcze. 55 Dz. • ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. NaleŜy jednak zaznaczyć. a w razie objęcia udziału za cenę wyŜszą od wartości nominalnej. • uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców. Rafalski opt. przedmiot działalności spółki. a zarazem udziały w spółce posiada więcej niŜ dwudziestu pięciu wspólników55. W myśl postanowień kodeksu spółek handlowych. . umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego i określać: firmę i siedzibę spółki. z 2000 r. • powołanie zarządu spółki. do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona54. nadwyŜkę taką zwaną "agio". który składa się z jednego albo większej liczby członków. nr 94. A. zm. takŜe wniesienie tej nadwyŜki. poz. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne naleŜy podjąć następujące kroki: • • zawarcie umowy spółki. cit. charytatywnych. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie ograniczają obszaru aktywności. z 2000 r.. w których kapitał zakładowy przewyŜsza pięćset tysięcy złotych. 53 52 44 . Taka spółka nie musi.

Wysokość kapitału świadczy o potencjale gospodarczym spółki. Obecnie minimalna wysokość kapitału wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Umowa spółki musi określać wysokość kapitału zakładowego. a w konsekwencji – prawa do swobodnego 56 K. a takŜe jako ogół praw i obowiązków wspólnika. iŜ wspólnikom przysługuje tylko jeden układ. Jedną z podstawowych czynności niezbędnych do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie przez wspólników kapitału i przekazanie go tej spółce tytułem wkładu na kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały. ilość udziałów. gdy umowa spółki stanowi. 45 . NaleŜy wszakŜe pamiętać. PWE. informacje czy wspólnik moŜe mieć więcej niŜ jeden udział. 97. Objęcie lub nabycie udziału jest równoznaczne z nabyciem praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce. Wkłady niepienięŜne mogą mieć postać rzeczy i praw majątkowych. Wspólnik moŜe. a jednego udziału pięćdziesiąt złotych. wspólnik zaciąga wobec tej spółki zobowiązanie do pokrycia udziału przez wniesienie wkładu. Udział naleŜy rozumieć jako część kapitału zakładowego. więc wtedy zbyć cały udział jak i jego część. Działalność gospodarcza. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich udziałów. s. Ich wniesienie do spółki powoduje przeniesienie na nią prawa własności. aporty. na które się dzieli kapitał oraz ich wysokość. Aby być wspólnikiem naleŜy posiadać. Wniesienie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warunkuje załoŜenie spółki. JeŜeli natomiast umowa stanowi. Warszawa 2001. co najmniej jeden lub większą liczbę udziałów w kapitale zakładowym spółki. Kapitał zakładowy stanowi początkowy majątek spółki. Sobczak. czyli tzw. Uregulowania prawne. Ŝe kaŜdy ze wspólników ma więcej niŜ jeden udział. Na poczet kapitału zakładowego wspólnicy mogą wnieść dwa rodzaje wkładów: wkłady pienięŜne i wkłady niepienięŜne. przy czym wniesienie całego wkładu musi nastąpić przed zgłoszeniem spółki do zarejestrowania. UmoŜliwia rozpoczęcie działalności gospodarczej i stanowi zabezpieczenie roszczeń kontrahentów spółki. W przypadku. wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki powinny być równe i niepodzielne. czas trwania spółki (o ile jest oznaczony). Ŝe zarówno zbywana jak i pozostała część udziału nie moŜe przedstawiać mniejszej wartości niŜ pięćset złotych. Poprzez zawarcie umowy spółki. wtedy udziały te mogą być róŜnej wartości i są podzielne56.wskazanie osoby lub osób będących wspólnikiem spółki.

Kruczalak. z 2001r. a ilość wspólników jest więcej niŜ 25. Jednocześnie kodeks spółek handlowych podtrzymuje zakaz łączenia funkcji członka zarządu (a takŜe innych funkcji podlegających bezpośrednio członkowi zarządu) i rady nadzorczej. Aport jako wkład do spółki z o. Zarząd jest zobowiązany dołączyć takŜe podpisaną przez wszystkich jego członków listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy (firmy) oraz liczby i wszystkich udziałów kaŜdego z nich.dysponowania przedmiotami wkładu57. art. Ŝe sąd nie moŜe stosować środków dyscyplinarnych (grzywny) w stosunku do członków zarządu. K. – Krajowy Rejestr Sądowy. Organami obowiązkowymi są zgromadzenie wspólników (organ stanowiący) i zarząd (organ reprezentujący). czyli stwierdzenie. 1-3.. Ŝe wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. ”Gazeta Podatkowa” 2004. s. czy dane rzeczy lub prawa mogą stanowić przedmiot aportu. poz. zgodnie z trybem przewidzianym w umowie58. Dz. by ci złoŜyli stosowny wniosek o rejestrację. Do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu naleŜy dołączyć równieŜ załoŜone wobec sądu albo poświadczone 57 58 U. w których kapitał zakładowy przewyŜsza 500. zdolności aportowej tych rzeczy i praw. jeŜeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego.. Natomiast powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ma charakter fakultatywny. Sądem rejestrującym jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody59. konieczne jest określenie tzw. 59 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.000 złotych. w terminie 7 dni od dnia sporządzenia aktu notarialnego zawierającego umowę spółki. Władze spółki mogą być ustanowione bądź w samym akcie załoŜycielskim bądź w drodze odrębnej uchwały wspólników podjętej przed zarejestrowaniem spółki. nr 17. PWE. czy posiadają one cechy umoŜliwiające wniesienie ich do spółki tytułem pokrycia udziałów. 46 . Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie moŜe być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. 112. s. Obowiązek ustanowienia jednego z tych organów dotyczy tylko spółek. Prawo handlowe dla ekonomistów. co oznacza. Karczmarek. 209. Do zgłoszenia spółki naleŜy dołączyć: umowę spółki. Zgłoszenie do rejestru ma charakter fakultatywny.o. JednakŜe w celu ustalenia. oświadczenie wszystkich członków zarządu. nr 31. Zarząd spółki zobowiązany jest zgłosić ją do rejestru przedsiębiorców.U. Warszawa 2002. będącego częścią składową Krajowego rejestru sądowego. Do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest powołanie jej organów zwanych władzami spółki. 10.

Postanowienie to nie moŜe być jednak wydane. następnie wzywa zarząd do załoŜenia wyjaśnienia i jeŜeli braki te nie zostaną usunięte moŜe wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki. 61 K. Podjęcie zaś zasadniczej działalności będzie mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru61. 60 47 . ale tylko w ramach działalności o charakterze przygotowawczym do podjęcia działalności gospodarczej. s.. opt. jeŜeli od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat. W takich przypadkach sąd najpierw wyznacza zarządowi termin do uzupełnienia braków. Istota. cit. funkcjonowanie. kapitału zakładowego bądź wkładów. s. Tarska.notarialnie wzory podpisów członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 181. M. Szczecin 2004. ustrój. jeŜeli sprawy te nie zostały wyłączone umową spółki spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Wach. Przed uzyskaniem wpisu do rejestru. 62 W. Główną jego funkcją jest podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych i aktem załoŜycielskim spółki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. s. 125. powziąć uchwałę w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia strat. Warszawa 2003. spółka w organizacji moŜe zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. 86. C. w terminie sześciu miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. Dokumenty załączone do wniosku powinny być złoŜone w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach lub wyciągach60.BECK. Sąd rejonowy moŜe orzec o rozwiązaniu spółki wpisanej do rejestru. Wspólnicy na zwyczajnym zgromadzeniu są zobowiązani62: • • rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.H. Górski. NajwyŜszym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników. gdy nie zawarto umowy spółki. w tym prawo własności rzeczy ruchomych i nieruchomości. Zwyczajne odbywa się raz w roku. Ustawa wyróŜnia zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników. bądź wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące status nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania. przedmiotu działalności spółki. Prawo gospodarcze. . • podjąć uchwałę w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. określony w umowie albo statusie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem lub umowa albo status spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy.

zaś uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Zgromadzenie wspólników moŜe odbyć się w kaŜdym czasie bez formalnego zwołania. bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom. Ŝe statut spółki moŜe ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał. jak to miało miejsce na gruncie kodeksu handlowego. Decyzje zgromadzenia wspólników są nadrzędne w stosunku do wszelkich czynności pozostałych organów spółki i mogą być zaskarŜane tylko do sądu gospodarczego. Natomiast uchwała dotycząca zmiany umowy spółki. Zasadą jest. który moŜe je uchylić tylko wówczas. z kodeksem spółek handlowych). JeŜeli ustawa lub akt załoŜycielski nie zawierają ograniczeń. wskutek rezygnacji jednego z członków. wymaga zgody wszystkich wspólników. zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe. wtedy uprawnienie do zwołania przejmuje rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Podobnie. Decydujące znaczenie mają w tym zakresie postanowienia umowy spółki określające organizację jej władz. W skład zarządu mogą wchodzić zarówno wspólnicy. 48 . JeŜeli zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie wskazanym w przepisach lub w umowie. o ile jest na nim reprezentowane 100% kapitału zakładowego i nikt z obecnych nic wniósł sprzeciwu. rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa. jak i osoby spoza ich grona.Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się. Przykładowa klauzula umowna moŜe mieć brzmienie: „Zarząd składa się z 3 do 5 osób”. Sposób ten jest korzystny o. Zasadą jest. albo jego zorganizowanej części. wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. celowe jest jej wcześniejsze uzyskanie. Dopuszcza się równieŜ moŜliwość określenia składu zarządu przez wskazanie minimalnej i maksymalnej liczby jego członków. gdyby stwierdził sprzeczność z prawami nadrzędnymi (np. Ŝe uchwały dotyczące zmiany umowy spółki. dlatego ze względów praktycznych. tyle Ŝe umoŜliwia skuteczne działanie zarządu nawet w przypadku przejściowego zdekompletowania np. Członkiem zarządu moŜe być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych. których dotyczy. Zarząd spółki moŜe być jedno. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów z tym. albo gdyby decyzja podjęta została z naruszeniem procedury. umowa spółki bądź organy lub osoby uprawnione do zwołania zgromadzeń uznają to za wskazane. Ŝe zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników zwołuje zarząd. Warunkiem wyboru danej osoby do składu zarządu jest jej zgoda. zapadają większością dwóch trzecich głosów. gdy wymaga tego przepis prawa.albo wieloosobowy.

JeŜeli brak stosownej regulacji umownej. art. Odmiennie naleŜy oceniać skuteczność ograniczeń wynikających z przepisów ustawy. zm. poz. w szczególności jako podstawa odpowiedzialności członka zarządu. zm. do właściwości zarządu. Ewentualne ograniczenia. w których członek zarządu moŜe działać za spółkę. Przepisy kodeksu spółek handlowych normujące zasady prowadzenia spraw spółki mają w całości charakter dyspozytywny w związku. Sprawy nieprzekazane innym organom spółki tj. Zakres co ma znaczenie zwłaszcza został w przypadku zarządu wieloosobowego. 208 § 6 i 7.. bezwzględną większością głosów63.Uchwały zarządu mogą być powzięte. Status prawny zarządu spółki z o. nr 94. 247 § 2. nr 27. 65 Dz. z czym umowa spółki moŜe przewidywać w tej mierze zasady odmienne. mają wyłącznie znaczenie wewnętrzne. podczas gdy odwołać prokurenta moŜe kaŜdy członek zarządu65.. 72. Szczególna regulacja ustawowa dotyczy prokurenta.U. z 2000 r. zgromadzeniu wspólników. z art. podejmowaną w głosowaniu tajnym. co do zasady. Pojęcie prowadzenia spraw spółki jest odnoszone do stosunków wewnętrznych korporacji. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych i nie moŜe zostać ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 201 § 4 w zw. Zarząd jest organem zarządzająco-wykonawczym. Pojęcie reprezentacji obejmuje występowanie zarządu w stosunkach zewnętrznych spółki.regułę stanowi wybór członków zarządu uchwałą wspólników. A. tj. Herbet. jeŜeli wszyscy członkowie zostali 63 64 Dz.. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli za spółkę we wszelkich stosunkach prawnych z osobami trzecimi (stąd rozróŜnienie na reprezentację czynną i bierną). którego powołanie wymaga zgody wszystkich członków zarządu.U. s. Zakres przedmiotowy tego prawa określa tym samym katalog spraw. 49 . co do zasady. Doktryna definiuje prowadzenie spraw jako podejmowanie wszelkich czynności – o charakterze przede wszystkim faktycznym i decyzyjnym – zmierzających do realizacji celu spółki64. a zarząd jest wieloosobowy. Z kolei sposób reprezentacji to sposób czynienia uŜytku ze wskazanej kompetencji. zawarte w umowie spółki lub uchwałach wspólników. 1037 z późn. Uchwała jest równieŜ konieczna we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki. wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. poz. 1037 z późn. ”Prawo Przedsiębiorcy” 2001.o. Organ ten prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej przez przepisy ustawy lub umowę spółki naleŜą. 245. prawa reprezentacji ustalony bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych. nr 94.. Prawo reprezentacji oznacza kompetencję do występowania za spółkę. art.. z 2000 r.

jeŜeli wykaŜe. Akt załoŜycielski moŜe przewidywać.o. które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.U. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. jeŜeli istnieje uzasadniona obawa. Między radą nadzorczą i komisją rewizyjną zachodzą istotne róŜnice. 50 . zm. ale pod warunkiem ustanowienia tą umową rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. s. jak równieŜ przyznawać mu moŜe określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. .Ordynacja podatkowa. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. art. co do zakresu ich kompetencji. któremu zarząd uniemoŜliwił zrealizowania swych uprawnień moŜe wystąpić z Ŝądaniem rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Ŝe we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające upadłości (naprawcze) albo nie zgłoszenie takiego wniosku nastąpiło bez jego winy. Dz. a zadaniem komisji 66 67 T. jeŜeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna w całości lub części67. 64. Zarząd moŜe odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki. gdyŜ prawo kontroli działalności zarządu przysługuje kaŜdemu wspólnikowi. Ŝe wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. Wspólnik. Kraków 2002.lub łącznie z upowaŜnioną przez siebie osobą .. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe spółki kapitałowej. W przypadku braku stosownej klauzuli pozycja prezesa zarządu jest analogiczna do pozycji pozostałych członków tego organu66. Członek zarządu moŜe uwolnić się od powyŜszej odpowiedzialności. zatem obecność na posiedzeniu wszystkich jego członków. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli za naruszenie określonych zasad postępowania i nie wykonywanie obowiązków. Ŝe w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.. Reprezentacja spółki z o. Przesłanką zdolności uchwałodawczej zarządu nie jest. 926 z późn. sporządzać bilans dla swego uŜytku lub Ŝądać wyjaśnień od zarządu. Raczek. Wspólnik ma jednak obowiązek korzystać ze swych uprawnień nadzorczych w sposób lojalny. nr 137. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnik moŜe samodzielnie . poz. 116. Indywidualna kontrola wspólników moŜe doznać ograniczeń albo nawet zostać wyłączona mocą umowy spółki. lub wskaŜe mienie spółki.w kaŜdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki. co do zasady nie musi istnieć organ nadzorczy. Dom Wydawniczy „Ostoja”. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. z którego egzekucja umoŜliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

. JeŜeli umowa spółki nie stanowi inaczej. natomiast ustawa przewiduje jeszcze tzw. Kontrolowanie działalności spółki przez wspólników. co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. radę nadzorczą lub komisję rewizyjną to przykład tzw. W kompetencji rady nadzorczej leŜy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. jednak nie ma ona prawa wydawania zarządowi wiąŜących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Przy braku innej regulacji w umowie spółki. tak. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami. Nie ma natomiast ustawowych ograniczeń. kontrole zewnętrzną. Akt załoŜycielski moŜe rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. Rewidenci składają swoje sprawozdanie sądowi rejestrowemu.rewizyjnej jest badanie przede wszystkim sfery finansowej działalności spółki. powinno wchodzić minimum trzech członków. z waŜnych powodów. Ŝe zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach. a takŜe składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. zarządowi i radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. W skład rady nadzorczej. Szczególnym obowiązkiem rady nadzorczej jest ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Natomiast zyski z udziału w niej 51 . to powołanie i odwołanie członków rady następuje w drodze uchwały wspólników. kontroli wewnętrznej. Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w kaŜdym czasie. Ŝe faktycznie będzie ona miała podobne obowiązki do obowiązków rady nadzorczej. W odniesieniu do obu tych organów obowiązują te same przepisy. Rada nadzorcza moŜe teŜ reprezentować spółkę w umowach między członkiem zarządu a spółką oraz w sporze z nim. a w szczególności stanowić. moŜe postanowić o wezwaniu zarządu do złoŜenia oświadczenia. Mianowicie sąd rejonowy na Ŝądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących. członków rady nadzorczej powołuje się na rok. Jednak w spółce niemającej rady nadzorczej umowa spółki moŜe rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej. co do maksymalnej liczby członków tego organu. który przesyła jego odpis Ŝądającemu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną i z tej racji odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (biegłych rewidentów) w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki.

2. Udziały wniesione w formie gotówkowej posiadają łącznie trzy osoby. Na szczególną uwagę zasługuje fakt. Warto się nad tym zastanowić szczególnie wtedy. w tym oczywiście do prowadzenia działalności gospodarczej. 52 .(wypłacana dywidenda). Przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru handlowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego oraz aktu notarialnego z dnia 15 kwietnia 1992 r. gdy planuje się spore. iŜ zgromadzony kapitał zakładowy jest w 100% kapitałem polskim. przedmiot działalności oraz cele spółki Agro-Handel jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą 22 kwietnia 1992 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 400 000 zł. Ŝe jako wspólnik nie będzie się odpowiadało za zobowiązania spółki. Rys historyczny. w tym szczególnie to.w takiej sytuacji koszty związane z funkcjonowaniem spółki będą z powodzeniem zrekompensowane przez korzyści. gdy planuje się bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŜdym celu prawnie dopuszczalnym. 2. wymagające duŜego kapitału przedsięwzięcie . Wybór takiej właśnie formy powinno się rozwaŜyć. będą dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ryczałtem 19% uzyskanego przychodu). co w obecnych warunkach ekonomicznych kraju naleŜy do rzadkości.

PKD NIP Forma prawna Krajowy Rejestr Sądowy Udziałowcy Kapitał zakładowy Osoby upowaŜnione do reprezentowania Źródło: opracowanie własne na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego Przedmiotem działalności Zakładów Mięsnych Agro-Handel jest: • • • • • skup i ubój zwierząt rzeźnych. pośrednictwo handlowe w kraju i zagranicą. Jest to znak rozpoznawczy występujący na odzieŜy roboczej pracowników niektórych działów.o. 15. samochodach dostawczych oraz na gadŜetach.10. przetwórstwo mięsne i rolno – spoŜywcze. kalendarze.Wiceprezes Adres REGON Rodzaj działalności wg. 0000053313 Sąd Rejonowy w Poznaniu. z ograniczoną odpowiedzialnością Województwo: Wielkopolskie Powiat: Kościański Gmina: Krzywiń Miejscowość: Mościszki 1 Poczta: 64-010 Krzywiń 410011644 1511Z Produkcja mięsa.Siedziba firmy mieści się na terenie województwa wielkopolskiego. z o. zegary Podstawowe informacje o spółce przedstawia poniŜsza tabela: Tabela 3: Dane o firmie Agro-Hndel Sp. długopisy. XXII Wydział Gosp.) Data: 15. które nierozerwalnie kojarzone jest z omawianą firmą.734 udziały Henryk Wachowiak – 333 udziały Jan Ciesielski – 333 udziały 1 400 000. handel hurtowy produktami mięsnymi.1992r.zł Ludwiczak Jan – Prezes Zarządu Ciesielski Jan – Członek Zarządu Szała Paweł . KRS Jan Ludwiczak .2001 nr. z wyjątkiem drobiowego i króliczego 698-000-54-74 Spółka z ograniczoną działalnością powstała dn. Spółka od początku istnienia posiada swoje logo. takich jak: torby plastikowe. Nazwa firmy „AGRO-HANDEL” Sp. 53 . usługi transportowe.04. akt notarialny nr 3336/1992 Fundusz załoŜycielski (1 000 000 zł. parasole..

Zakład posiada supernowoczesną linię ubojową o zdolności uboju 1200 sztuk trzody chlewnej na dobę. W zakładzie dokonuje się rozbioru przemysłowego i handlowego mięsa wieprzowego w ilości 80 ton na jedną zmianę. Około 10 procent pozyskanego surowca przetwarza się na produkty wędliniarskie. bogata baza chłodnicza i transportowa pozwalają firmie oferować klientom towar najwyŜszej jakości. Zaawansowana technologia przetwórstwa. firma moŜe stosować strategię rynkową opartą na dystrybucji towarów o wysokiej jakości i jednocześnie o konkurencyjnych cenach zbytu. a stosowanie nowoczesnych technologii oceny poubojowej Ŝywca pozwala precyzyjnie ocenić jakość dostarczanego surowca.Aktualnie spółka koncentruje swą działalność na skupie i uboju zwierząt rzeźnych oraz handlu produktami mięsnymi. dostarczając codziennie duŜe ilości wysokiej klasy Ŝywca wieprzowego i wołowego. Wysokotowarowe rolnictwo południowej Wielkopolski stanowi bogate zaplecze surowcowe. 54 . Dzięki umowom o współpracy handlowej zawieranymi z dostawcami.

udziec. Zarówno samą firmę jak i jej produkty wielokrotnie nagradzano na najbardziej prestiŜowych konkursach. W 2006 roku na podstawie auditów przeprowadzonych przez Polską Federację Pest Control znakiem LIDERZY JAKOŚCI śYWNOŚCI wyróŜniono m. biodrówka. targach i wystawach. Bezspornym atutem spółki jest kilkuletnia obecność na rynku oraz dogodna lokalizacja. Ŝeberka. zrazowa dolna. zrazowa górna. a takŜe odpowiednie zarządzanie majątkiem trwałym spółki. WdroŜony i ściśle przestrzegany w procesie produkcyjnym system HACCP pozwala skutecznie konkurować firmie równieŜ na rynkach zagranicznych. kark. ćwierci. podroby wołowe). szynka. MoŜe to być osiągnięte poprzez realizację celów pośrednich.in. karkówka. hotele. wyjątkowo korzystne ceny dla stałych odbiorców. kiełbasy gruborozdrobnione. zaopatrując je w półtusze i mięso w elementach. tłuszcze. antrykot. kiełbasy drobnorozdrobnione. podroby). stabilność oferty asortymentowej. rozbratel.: firmę Agro-Handel. łopatka. terminowe dostawy. jak: • • • • podwyŜszenie kwalifikacji załogi. rostbef. kiełbasy podsuszane. wyroby drobiowe. stacjonujące w kraju.: • • • elementy wieprzowe (półtusze. Firma zaopatruje równieŜ linie lotnicze. wędliny (wędzonki. pachwina. elementy wołowe (tusze. a takŜe dogodne terminy płatności. 55 . łopatka. Agro-Handel posiada uprawnienia eksportowe do krajów Unii Europejskiej. gwarantowana wysoka jakość zamawianych towarów. a takŜe krajów Dalekiego Wschodu. schab.Aktualna oferta handlowa firmy Agro-Handel obejmuje szeroki asortyment produktów rolno-spoŜywczych m. państw Europy środkowowschodniej i południowej.. dbanie o ciągłość. a co za tym idzie zwiększenie zysku. wyroby podrobowe) Dział handlowy utrzymuje stałe kontakty handlowe z ponad 200 zakładami mięsnymi w kraju i kilkudziesięcioma firmami zagranicznymi. kiełbasy średniorozdrobnione. mięsa drobne. Własna produkcja wędliniarska rozprowadzana jest poprzez sieć własnych i patronackich hurtowni i sklepów w całym kraju. precyzyjne wytyczanie celów działania i starannie dobrana strategia firmy. wędliny surowe. Ostatecznym celem wyznaczonym przez zarząd spółki jest zwiększenie obrotów. podgardle.in. boczek. jednostki wojskowe w tym NATO-wskie. szybka i sprawna obsługa kontrahentów.

Nakłady na inwestycje związane z realizacją tych planów w okresie od 2000 do 2005 wyniosły 6.44 585.01.12.02.12.12.2004 14.2003 24.24 166.20 350.03.00 11 300.12.556.648.2004 24.22 złotych – szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania przedstawia tabela 4.2.2000 05.07.12.o.07.04.05 45 332.29 630.148.437.2003 31.2004 29.2000 22.o.173.3.76 74 265.2005 Inwestycja Masarnia Chłodnia półtusz Budowa drogi wewnętrznej Magazyn Ŝywca Modernizacja chłodni półtusz Zaplecze socjalne dla pracowników Modernizacja hali ekspedycji Klimatyzacja zakładu Rozbudowa hali uboju Warsztaty Mroźnia chłodnia Smalcownia Utwardzanie placu i dróg Modernizacja instalacji kanalizacyjnej System zraszania magazyn Ŝywca Modernizacja myjki samoch.2005 31. W * K – kredyt * W – środki własne Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp.2002 31.2001 31.2002 19. oraz źródła ich finansowania w latach 2000 .12.2004 31. co umoŜliwiło realizację większej ilości zamówień.2003 05.01.03.2004 31.01.2004 31.2005 31.01.04. z o. a co za tym idzie zwiększył wielkości produkcji.2005 31.03.63 216 771.2003 08.79 759.07.969.2005 31.908.2005 31.2002 12.94 25 679.13 252 614.01.60 498.01. z o.2005 31.89 1.274.03.922.708. Dzięki zrealizowanym inwestycją zakład zwiększył swe moce produkcyjne.2002 31.79 500.2002 31. „strefa czysta” Modernizacja hali rozbioru Ocieplenia magazynu Ŝywca Modernizacja myjki samoch.2002 29.04.2003 13.07.07.12.2005 Źródło finansowania K/W K K K K K W K K W K W W.84 77.07. W W W. „strefa brudna” Instalacja chłodnicza rampy Odbojniki Wartość (zł) 491 287.07.2004 03.03.01.03. Tabela 4: Nakłady na inwestycje firmy Agro-Handel Sp.2004 07.12.2004 31.03.027.911.2004 Data zakończenia 31.07.01.48 20 997. Dynamikę wzrost produkcji poszczególnych działów przedstawiają odpowiednio: 56 .03.07.2004 31.29 309.27 96.2001 25.2004 31.10.2005 31.03.57 52 686.07.07.2000 31.706.2004 22.2004 31.169. W W W W.12. Zarządzanie i personel firmy Od 2000 roku firma rozpoczęła gruntowną modernizację i rozbudowę zakładu w celu przystosowania do wymogów sanitarnych Unii Europejskiej.2000 11.2005 31.22 Data rozpoczęcia 11.80 102 942.2004 31.2004 01.

o.o.43 1 850 000 1 750 000 1 595 976.o.24 5 1 355 983. z o. z o. z o.• dla działu UBOJNIA Wykres 1: Wielkość uboju trzody chlewnej w firmie Agro-Handel Sp. 57 . z o.97 1 787 409.o. 14 092 625 13 600 000 12 600 000 10 853 352 11 600 000 10 600 000 8 610 886 7 786 315 9 600 000 8 600 000 7 600 000 kg 2002 2003 2004 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp. z o.o. 220 745 218 000 208 000 198 000 181 638 174 601 188 000 178 000 159 973 168 000 2003 2004 158 000 2005 szt 2002 Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp. z o. • dla działu: ROZBIÓR Wykres 2: Wielkość rozbioru półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych na elementy w firmie Agro-Handel Sp. 1 902 368.82 1 650 000 1 550 000 1 450 000 1 350 000 2002 2003 2004 2005 kg Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp.o. • dla działu: PRODUKCJA Wykres 3: Wielkość produkcji wędlin w firmie Agro-Handel Sp.

o 37.00 108. Struktura zatrudnienia według płci przedstawia się następująco: Wykres 4: Struktura zatrudnienia wg płci w firmie Agro-Handel Sp.43% (tj.772 szt) do roku 2002. o 49 pracowników.2005r. 60.82 109.39% i 80. W ciągu badanego okresu nastąpił wzrost zatrudnienia o 24.97 kg.53% (tj. 68% 2002 KOBIETY.15 kg i w 2005 roku kształtowała się na poziomie 1 902 368.o wzrosła o 53. 39. więcej o 9 osób niŜ w roku 2004 i o 31 osób niŜ w 2003 roku. 39.o. Tabela 5: Stan zatrudnienie w firmie Agro-Handel Sp.99% (tj. 46. w firmie Agro-Handel Sp. 65% 2005 KOBIETY.99% w porównaniu do okresu wyjściowego. którego produkcja w ciągu kolejnych lat wzrastała odpowiednio o 10. z o. o 26.59%. 34% MĘśCZYŹNI.12. Udział kobiet w ogólne liczbie zatrudnionych zwiększył się z poziomu 32% w 2002 roku do 35% w 2005 roku. Największy wzrost produkcji odnotowano na dziele rozbioru. Dane dotyczące ilości zatrudnionych pracowników przedstawia tabela 5.61 124.z o.o. Na dzień 31.o.107 szt) do roku 2004.91 103. 32% Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp. 35% MĘśCZYŹNI. w latach 2002 – 2005 LATA 2002 2003 2004 2005 KOBIETY 66 75 82 84 MĘśCZYŹNI 138 147 162 169 ZATRUDNIENIE OGÓŁEM 204 222 244 253 2002 = 100 % 100.02 WSKAŹNIKI DYNAMIKI OKRES POPRZEDNI = 100% 100. z o. 66% 2004 KOBIETY. 58 .z o.144 szt) do roku 2003. MĘśCZYŹNI. Wielkość produkcji wędlin w ciągu czterech analizowanych lat wzrosła o 546 385.82 119. z o.745 sztuk.00 108.09%.o. Skup trzody chlewnej w 2005 roku przekroczył liczbę 200 tysięcy i osiągnął rekordowy w historii firmy poziom 220. z o. zatem była większa o 21.o.02% tj. 34% MĘśCZYŹNI.69 Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp.Jak wynika z powyŜszych wykresów w latach 2002 – 2005 całkowita wielkość produkcji firmy Agro-Handel Sp. Wzrost produkcji pociągnął za sobą zwiększenie zatrudnienia. zatrudnionych było ogółem 253 pracowników tj. 66% 2003 KOBIETY.

zwiększyły się fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej.S.4. z o. na jakim działa spółka W Wielkopolsce stan pogłowia trzody chlewnej wynosi 4 192. SKUPU DYREKTOR FINANSOWY CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR D.5 tyś sztuk. Produkcja Ŝywca rzeźnego w przeliczeniu na 1 ha uŜytków rolnych wyniosła w 2003r.1% pogłowia krajowego.S.8 kg na 1 ha uŜytków rolnych. INWESTYCJI PRACOWNICY DZIAŁU HANDLOWEGO SPECJALISTA D. Z-CA PREZESA DYREKTOR SUROWCOWOPRODUKCYJNY DYREKTOR HANDLOWY DYREKTOR D. czyli o 201% większa niŜ średnia krajowa. PRZEZES ZARZĄDU Źródło: Opracowanie własne. W 2005 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. 2.4 kg natomiast w Wielkopolsce wynosiła 594.o. 59 . W porównaniu z krajami UE Wielkopolska lokuje się jako liczący producent o duŜym potencjale. Charakterystyka rynku. 295. co stanowi 24.o.S. HACCP ORGANIZATOR SKUPU PRACOWNICY SKUPU GŁÓWNA KSIEGOWA KADRY I PŁACE KASA KSIĘGOWOŚĆ KIEROWCY ELEKTRYCY MECHANICY KIEROWNIK BUDOWLANY KIEROWNIK UBOJU KIEROWNIK ROZBIORU KIEROWNIK PRODUKCJI KIEROWNIK EKSPEDYCJI KIEROWNIK MROŹNI GRUPA REMONTOWO -BUDOWLANA BRYGADZISTA PRACOWNICY BEZPOŚREDNI BRYGADZISTA PRACOWNICY BEZPOŚREDNI BRYGADZISTA PRACOWNICY BEZPOŚREDNI BRYGADZISTA PRACOWNICY BEZPOŚREDNI BRYGADZISTA PRACOWNICY BEZPOŚREDNI Źródło: Opracowanie własne. Schemat 6: Schemat organizacyjny firmy Agro-Handel Sp.PoniŜej przedstawiono obowiązujący schemat organizacyjny badanej spółki: Schemat 6: Struktura organizacyjna firmy Agro-Handel Sp. z o.

Wpływ na ten stan ma przede wszystkim duŜa koncentracja produkcji w gospodarstwach rolniczych.2 szt.6% pogłowia krów. SpoŜycie mięsa kształtuje się na poziomie 63 kg na jednego mieszkańca w tym mięsa wieprzowego 40 kg i jest dość stabilne spowodowane stałymi tradycjami kulinarnymi Polaków.5%. Warszawa 2006. małopolskim. sztuk w 1990 r. rozbudowany przemysł paszowy.Wykres 5: Produkcja Ŝywca rzeźnego. zaledwie 8% poziomu z 1990 r. kujawsko-pomorskim. Natomiast pogłowie trzody chlewnej głównie występuje w woj. mazowieckim i wielkopolskim – łącznie znajduje się tam 46. podlaskim i wielkopolskim w 2004 r. Koszt produkcji kilograma wieprzowiny w Wielkopolsce jest niŜszy niŜ w innych regionach Polski. występuje w największej ilości w woj. Miernikiem natęŜenia chowu zwierząt gospodarskich w poszczególnych województwach jest obsada na 100 ha uŜytków rolnych. W województwach: mazowieckim. znajdowało się 44% pogłowia bydła i 44. Największa koncentracja chowu bydła występuje w woj. Pogłowie owiec. w woj.). wobec 4159 tys. od 0. MoŜna. zatem przyjąć załoŜenie. świętokrzyskim do 11.5% pogłowia. podlaskim. GUS. 60 .. znaczna produkcja zbóŜ oraz tradycje i wiedza Wielkopolskich rolników.2005 Źródło: Rolnictwo w 2005r. (318 tys. Pod względem jakościowym jest to najlepszy jakościowo surowiec dla przetwórstwa mięsnego. ZróŜnicowanie regionalne występuje takŜe w produkcji zwierzęcej. wielkopolskim. a trzody chlewnej w woj.7 szt. Zawartość mięsa w tuszy mierzona poubojowo wynosi w Wielkopolsce 51% a średnio w Polsce 46. w woj. jaj w latach 1995 . sztuk w 2004 r. małopolskim i wielkopolskim. Obsada owiec na 100 ha UR wahała się w 2003 r. iŜ produkcja trzody chlewnej jest konkurencyjna w skali kraju oraz w skali Unii Europejskiej i dlatego ma szanse dalej rozwijać się i stanowić źródło dochodów dla Wielkopolskich rolników. mleka. którego liczebność wynosi w 2004 r.

Kilka większych zakładów o obrotach powyŜej 100 mln zł powstało w ostatnim okresie czasu.5 Pozycja badanej spółki na rynku Z ostatnich danych wynika. Wyniki finansowe oraz udziały rynkowe tej grupy w skali kraju ulegają dynamicznej poprawie. W większości są to małe zakłady rzemieślnicze. Zakłady te stanowią grupę tzw. NaleŜą do nich Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MRÓZ”. krów i trzody chlewnej na 100 ha UR wg województw w 2004r w szt. Agro-Handel Sp. Wzrosła efektywność branŜy oraz wydajność pracy na skutek restrukturyzacji firm i inwestycji kapitałowych. GUS. Źródło: Rolnictwo w 2004r. Dzięki tej grupie zakładów wyniki finansowe całej branŜy uległy znaczącej poprawie. Zakłady Mięsne „SALUS” z Bojanowa. Zakłady Mięsne „DUDA”. „tygrysów sektora”. Warszawa 2005 2. Zakłady Mięsne „BARTEK” z Sierakowa. iŜ przetwórstwem mięsa wieprzowego zajmuje się w Wielkopolsce około 460 zakładów w tym 37 zakładów jest w okresie przejściowym. z o.o.Wykres 6: Pogłowie bydła. 61 .

Zakład konsekwentnie realizuje program „Polityka Dobrej Jakości”. Zakład spełnia warunki sanitarne i weterynaryjne obowiązujące dla Zakładów Mięsnych.o. Artykuły pochodzenia zwierzęcego spełniają wymagania w zakresie warunków zdrowotnych Ŝywności PIW-Hś-6200-30/05. Bada wpływ produkcji na środowisko. rozbiór. którego cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swych produktów. Agro-Handel Sp. rzemieślnicze zakłady zajmujące się ubojem oraz przetwórstwem mięsa. W wielu przypadkach zakłady te nie spełniały podstawowych wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz bezpieczeństwa Ŝywności. w szczególności na południe Polski. przetwórstwo.Do początku lat 90-siątych przemysł mięsny w Wielkopolsce rozwijał się w oparciu o małe. Zakład znajduje się w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie pod numerem 30110209 (ubój. III – HACCP . wyodrębnianiu się kilku silnych zakładów – liderów rynkowych zaopatrujących rynek regionu oraz sieci detaliczne. Nastąpiła gwałtowna restrukturyzacja tego sektora polegająca na: • • • • • koncentracji sektora a w szczególności etapu uboju. mięso mielone – z uprawnieniami do handlu z UE) PIW-HZ-6200-29/05. co jest stwierdzone w zaświadczeniach wystawionych przez powiatowego lekarza weterynarii PIW-HŜ-6200-31/05. eksporcie półtusz oraz elementów kulinarnych poza Wielkopolskę. Pracownicy spółki znają politykę jakości firmy oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa Ŝywności. dostosowane do norm i standardów UE. rozdzieleniu uboju i przetwórstwa – powstają nowe ubojnie specjalizujące się wyłącznie w uboju. z o. zachowaniu małych zakładów przetwórczych posiadających lokalne rynki oraz przetwarzających zakupione z ubojni tuczniki. II – GMP . w Mościszkach posiadają obecnie systemy zapewnienia jakości: I – GMP . w ramach.Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. Produkcję prowadzi przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i przepisów dotyczących ochrony środowiska.Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej. ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego. 62 . przez wszechstronne zaangaŜowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.System Kontroli Krytycznych Punktów ZagroŜeń.

Zakład prowadzi aktywny program współpracy z dostawcami Ŝywca w celu poprawy jego jakości oraz stabilności dostaw.J. Łyse PKM DUDA S. Produkty eksportowane są równieŜ do krajów Europy Wschodniej..o. z o.o. Trzykrotnie w latach 2002-2004 otrzymała certyfikat „Solidna Firma. Gdańsk PW KIER ZM Jastrzębie..A.. Trzebnica ZM VIOLA Sp.o. Radom ZPM JAF Sp. W V edycji rankingu zakładów mięsnych tygodnika BOSS firma zajęła 7 miejsce a w VI edycji w/w tygodnika zajęła 10 miejsce. Bojanowo TARCZYŃSKI S. W 2000 roku Agro-Handel zajął 8 miejsce w eksporcie mięsa. Warszawa MRÓZ S. Przechlewo GK PPMiD MAT S. nr 13.o. ..A. Okrzesik. J. Kosów Lacki ZPM Józef Malinowski. Drzycim AGRO-HANDEL Sp. ZM ZAKRZEWSCY Sp. z o. wojskiem oraz innymi jednostkami budŜetowymi. z o. Pilica GRUPA DUDA. Lniano ZRW Józef Bartos ZPCh. Biskupiec PRIME FOOD Sp. z o. Sp. Rybno MARID Sp.o. Handluje z 532 jednostkami przetwórstwa mięsnego. s. Pieszków ZM MAZURY w Ełku Sp. Cały surowiec skupowany jest w oparciu o system klasyfikacji SEUROP.A. Ranking zakładów mięsnych dwutygodnika AgroTrendy (II edycja) ”Lokomotywa” ciągnie dalej …. Borek Wielkopolski ZM NOWAK Sp. roku (-) (1) (3) (12) (-) (5) (6) (-) (8) (19) (-) (15) (14) (15) (14) (-) (22) (16) (2) (13) (-) NAZW A FIRMY ZPM JBB Import-Eksport. z o. PUNKTY 123 115 97 89 86 83 81 81 80 78 76 73 70 68 65 59 54 47 43 43 41 40 Źródło:J. Tabela 6: Ranking zakładów mięsnych wg dwutygodnika AGRO-TRENDY MIEJSCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MIEJSCE w ub. Chojnice ZM KRZYśANOWSCY. W rankingu zakładów mięsnych (tabela 6) sporządzonym przez dwutygodnik AGRO-TRENDY firma Agro-Handel utrzymuje się w ścisłej czołówce najlepszych firm tej branŜy.24. k. sklepami.. z hurtowniami. z o. Morfiny ZM SALUS Sp. ”AgroTrendy” 2006. z o..o. 63 . Mościszki ZM SKIBA..A. Grudziądz ZM MEAT-ŁUKÓW S. z o...o. Dzięki stałej współpracy z dostawcami Zakład moŜe zwiększać jakość swoich produktów i umacniać pozycję rynkową...Firma Agro-Handel działa na terenie całej Polski.o.. Sosnowiec GRUPA ANIMEX Sp.A.

które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Nakłady na inwestycje ponoszone są w momencie rozpoczęcia ich realizacji lub nawet przed i nie ma nigdy pewności. Wchodzą one do procesu gospodarczego i tam teŜ podlegają stałym przemianom oraz wymianom. Istota i funkcje aktywów trwałych i obrotowych powodują. terminowości regulowania rozrachunków itd. wyposaŜenie oraz prawa i majątek obrotowy. Aktywa. Analiza sprawozdań finansowych 3. i które słuŜą jej do osiągania korzyści w formie dopływu gotówki lub jej ekwiwalentów oraz zabezpieczenia pretensji wierzycieli. nad którymi jednostka sprawuje kontrolę. czy nastąpi ich pełny zwrot z bieŜących wpływów działalności gospodarczej. Ich rola w procesie osiągania gotówki nie jest jednakowa. to kontrolowane przez jednostkę aktywa o wiarygodnie określonej wartości. przynosząc nadwyŜkę środków pienięŜnych. Analiza sytuacji majątkowej w oparciu o aktywa bilansu Zasoby majątkowe. głównie zapasy. Obejmują one majątek trwały. naleŜności a takŜe środki pienięŜne.3.64 64 . której głównym celem jest68: • • • dokonanie klasyfikacji i ustalenie najwaŜniejszych cech posiadanego majątku. Aktywa trwałe zaangaŜowane są w przedsiębiorstwie przez okres powyŜej 1 roku. Gabrusewicz op. powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. co stwarza moŜliwość ciągłego dostosowywania wielkości tych składników do stopnia wykorzystywanych zdolności produkcyjnych. aktywa obrotowe uczestniczą w nim w sposób bezpośredni. to jest długotrwałe finansowe lokaty pienięŜne i rzeczowe. Z reguły czas ten jest względnie krótki. które spełniają pośrednią rolę w procesie osiągania gotówki. Czas przebywania poszczególnych zasobów aktywów obrotowych jest uzaleŜniony od charakteru procesu produkcyjnego. Ryzyko inwestycyjne występujące przy 68 W.cit. rozpatrzenie struktury zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. to te zasoby majątkowe. Ŝe niezwykle waŜna jest analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.1. a zwłaszcza środki trwałe. zbadanie wielkości i zmian zasobów majątku w czasie. W przeciwieństwie do aktywów trwałych. Rozchód zasobów majątkowych musi być uzupełniony odpowiednim przychodem. s. z tego teŜ względu uwaŜa się je za mało elastyczne i obciąŜone są duŜym ryzykiem.

angaŜowaniu aktywów obrotowych jest o wiele mniejsze niŜ w przypadku zastosowania aktywów trwałych, a ponadto w zaleŜności od jego struktury znacznie zróŜnicowane. Zarządzanie aktywami - z punktu widzenia osiągania wyznaczonych celów gospodarczych - wymaga ustalenia i utrzymywania optymalnej ich struktury, tj. poŜądanej proporcji róŜnego typu aktywów, a głównie stosunku aktywów trwałych i aktywów obrotowych. Wzajemna relacja między aktywami trwałymi a aktywami obrotowymi, stanowi wielkość zróŜnicowaną, która zaleŜy od rodzaju przedsiębiorstwa. Wymieniona relacja ilustruje płynność majątkową – bilansową. Im więcej środków ulokowanych jest w aktywach obrotowych (płynnych), tym są one łatwiejsze do zaangaŜowania w działalności gospodarczej i w ten sposób przedsiębiorstwo posiada większą płynność majątkowo – bilansową. Analizę wielkości i dynamiki majątku rozpatrujemy na podstawie danych liczbowych w wielkościach bezwzględnych i wskaźników relatywnych (dynamiki i tempa zmian). Dla analizy zmian, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym, duŜą wartość poznawczą mają indeksy dynamiki. Wielkość tych indeksów powyŜej 100% oznacza rozwój przedsiębiorstwa, powiększanie zdolności produkcyjnych, natomiast wielkość poniŜej 100%, wskazuje na zawęŜanie działalności oraz ograniczanie posiadanych zdolności produkcyjnych. Do podstawowych wskaźników dynamiki wykorzystywanych w analizie majątku zalicza się:
wskaźnik dynamiki majątku całkowitego wskaźnik dynamiki majątku trwałego wskaźnik dynamiki majątku obrotowego
,

= = =

majątek całkowity rozpatrywanego okresu x 100 majątek całkowity poprzedniego okresu majątek trwały rozpatrywanego okresu x 100 majątek trwały poprzedniego okresu majątek obrotowy rozpatrywanego okresu x 100 majątek obrotowy poprzedniego okresu

Istotnym uzupełnieniem w ocenie wstępnej miar dynamiki jest analiza struktury. Wskaźniki struktury wyraŜają stosunek procentowy poszczególnych grup zasobów aktywów do ich łącznej wartości. Strukturę majątku w duŜej mierze kształtuje charakter przedsiębiorstwa. Wskaźniki struktury wykorzystywane w ogólnej analizie majątku wyraŜają się następującymi formami:
wskaźnik udziału majątku trwałego wskaźnik udziału majątku obrotowego = = majątek trwały x 100 majątek całkowity majątek obrotowy x 100 majątek całkowity

65

W badaniach sytuacji majątkowej wskaźniki syntetycznej struktury majątku uzupełniane są o wskaźniki, które są relacjami jednych pozycji aktywów do innych pozycji aktywów. Wśród wskaźników relacji najszersze zastosowanie mają wskaźniki:
wskaźnik unieruchomienia majątku wskaźnik produkcyjności majątku = = majątek trwały majątek obrotowy majątek rzeczowy majątek finansowy

Ocena relacji, które charakteryzują proporcje między aktywami trwałymi oraz aktywami obrotowymi, stanowi w gospodarce rynkowej podstawę do wstępnej oceny elastyczności firmy oraz stopnia ryzyka, co ma istotne znaczenie dla wierzycieli przedsiębiorstwa oraz banków finansujących działalność firmy. Wskaźnik

unieruchomienia majątku w postaci przedstawionej powyŜej, stanowi syntetyczną miarę stopnia elastyczności przedsiębiorstwa. Wielkość tego wskaźnika o poziomie

przekraczającym 1, informuje o znacznym stopniu unieruchomienia majątku, wysokich kosztów stałych i małej elastyczności przedsiębiorstwa. W przypadku obniŜenia zapotrzebowania odbiorców na wytwarzane produkty lub odprzedawane towary, narastającej konkurencji - względnie teŜ pojawienie się na rynku substytutów - istnieje duŜe prawdopodobieństwo obniŜenia rentowności, a nawet powstanie strat. Nie dotyczy to przedsiębiorstw przemysłowych, wprowadzających nowoczesną technikę i technologię, wówczas wzrost udziału środków trwałych w całkowitym majątku moŜe świadczyć o rosnącym stopniu mechanizacji produkcji i postępie technicznym. Kiedy wartość wskaźnika unieruchomienia majątku jest mniejsza niŜ 1, wówczas jest to symptom większych moŜliwości przedsiębiorstwa w przeprowadzaniu zmian. KaŜdy wzrost tego wskaźnika w czasie, jest oznaką pogarszania się elastyczności przedsiębiorstwa, a spadek świadczy o poprawie jego sytuacji w omawianej dziedzinie. Natomiast wskaźnik produkcyjności, ukazuje relacje między majątkiem rzeczowym (środki trwałe i zapasy), a majątkiem finansowym (naleŜności i środki pienięŜne). Korzystna sytuacja występuje wówczas, gdy relacja pomiędzy nimi jest wyŜsza od 1. W przedsiębiorstwach produkcyjnych majątek obsługujący działalność podstawową, powinien być większy od majątku finansowego69. Dokonanie analizy sytuacji majątkowej firmy Agro-Handel Sp. z o.o. wiąŜe się z wykorzystaniem danych, które przedstawia poniŜsza tabela:

69

M. Jarzębowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006, s. 80-82.

66

Tabela 7: Kształtowanie się aktywów w firmie Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002-2005 2002
A.Aktywa trwałe
I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe III.NaleŜności długoterminowe IV.Inwestycje długoterminowe V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65 425,78 0,00 30 000,00 31681,05 11 135 497,44 1 068 370,29 8 796 435,71 1 249 311,01 21 380,43

2003
96 149,02 0,00 30 000,00 75 449,11 9 798 718,07 1 191 643,78 7 585 104,11 990 981,34 30 988,84

2004
104 004,36 0,00 30 000,00 98 604,42

2005
93 351,71 0,00 0,00 118 990,65

7 322 858,87 11 967 353,29 13 330 676,83 14 343 047,12 7 195 752,04 11 765 755,16 13 098 068,05 14 130 704,76

B.Aktywa obrotowe
l.Zapasy II.NaleŜności krótkoterminowe III.Inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9 847 444,11 11 909 667,79 691 198,75 8 238 820,79 818 830,44 98 594,13 1 170 552,01 7 470 895,76 3 151 655,41 116 564,61

Aktywa razem

18 458 356,31 21 766 071,36 23 178 120,94 26 252 714,91

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. z o.o.

Analizując zmiany bezwzględne majątku całkowitego i jego podstawowych grupach majątkowych moŜna zauwaŜyć, iŜ przyrost majątku całkowitego w badanym okresie wyniósł 7 794 358,60 zł, na co zasadniczy wpływ miał przyrost majątku trwałego, którego wartość wzrosła o 7 020 188,25 zł. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ majtek trwały spółki przez kolejne trzy lata charakteryzował się stałym wzrostem, w przeciwieństwie do majątku obrotowego, który w roku 2003 był mniejszy o 1 336 779,37 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podstawie danych zawartych w tabeli 7 dokonano obliczeń łańcuchowych wskaźników dynamiki majątku badanej jednostki gospodarczej, które wynoszą:

Tabela 8: Łańcuchowe wskaźniki dynamiki majątku firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002 – 2005
WYSZCZEGÓLNIENIE wskaźnik dynamiki majątku całkowitego wskaźnik dynamiki majątku trwałego

2003
(2002 = 100)

WSKAŹNIKI DYNAMIKI 2004
(2003 = 100)

2005
(2004 = 100)

117,92 % 163,42 %

106,49 % 111,39 %

113,27 % 107,59 %

wskaźnik dynamiki majątku obrotowego 88,00 % 100,50 % 120,94 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. z o.o.

Z obliczonych łańcuchowych wskaźników dynamiki wynika, Ŝe stosunkowo niekorzystnie kształtowały się roczne zmiany majątku w roku 2004, w którym wskaźnik dynamiki majątku całkowitego wyniósł zaledwie 106,49 % przy jednoczesnym równieŜ niskim wskaźniku dynamiki majątku obrotowego (100,50%). 67

49% 45.53 1.o. Potwierdzają to równieŜ obliczone wskaźniki relacji majątku trwałego do majątku obrotowego.35.66 1.35 1.22 1.54 1. z o.o. niŜ 1. W ostatnim analizowanym okresie wskaźnik charakteryzował tendencją spadkową (zmniejszenie o 0. kiedy to majątek spółki był zdominowany majątkiem trwałym następuje równowaŜenie udziałów podstawowych grup majątkowych. Spadek udziału aktywów obrotowych w aktywach całkowitych wiąŜe się z spadkiem elastyczności.o. iŜ systematycznie od początku badanego okresu.15) jednak jest on cały czas na wyŜszym poziomie. zwiększa się ryzyko inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.98% 57. Z wykresu 7 i tabeli 9 wynika. Wraz ze wzrostem udziału trwałych składników majątku w majątku całkowitym badanej spółki. Taka tendencja to efekt zmian dostosowujących technologię 68 .02% 42. z o. Tabela 9: Wskaźniki relacji majątku firmy Agro-Handel Sp. czyli poziom uznawany za korzystny.20 wskaźnik produkcyjności majątku 0.33% 45. Natomiast wskaźniki relacji majątku spółki Agro-Handel zawarte są w tabeli 9.51% 54.83 1. z o.Wskaźniki ogólnej struktury majątku przedstawia poniŜszy wykres: Wykres 7: Kształtowanie się wskaźników udziału majątku trwałego i obrotowego w majątku całkowitym firmy Agro-Handel Sp. których wielkość w pierwszych trzech latach badanego okresu wzrosła z poziomu 0.66 do 1.o.67% 54.37% 39. w latach 2002 – 2005 WYSZCZEGÓLNIENIE wskaźnik unieruchomienia majątku 2002 WSKAŹNIKI RELACJI 2003 2004 2005 0. w latach 2002 – 2005 60.46 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.63% 2002 2003 MAJĄTEK TRWAŁY 2004 MAJĄTEK OBROTOWY 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu firmy Agro-Handel Sp. z o.

46 do 1.00%.00 100.00 311.77 0.43 42.44 54.wartości niematerialne i prawne . Szczegółowa struktura i dynamika zmian trwałego i obrotowego majątku spółki oraz ich poszczególnych składników przedstawia się następująco: Tabela 10: Kształtowanie się struktury i dynamiki majątku firmy Agro-Handel Sp.54 461. których wartość wzrosła o 445.51 0.95 Majątek całkowity 100.2004.produkcji Ŝywności do standardów Unii Europejskiej.24 64.83 0.32 144.35 38.04 195. przy czym wartość 69 .59% długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88.23 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.87%.00 111.inwestycje długoterminowe .96 163.56 84.19 Majątek obrotowy .naleŜności krótkoterminowe .00 100.87 158.55 0.79 47.37 4.46 28.93 252.38 375. Wartość majątku obrotowego uległa zwiększeniu jedynie o 6. Do wzrostu majątku całkowitego głównie przyczynił się wzrost majątku trwałego.94 Majątek trwały .44 DYNAMIKA 2002=100 (%) 2003 2004 2005 146.85 4.53 1.23 79.54 co dla przedsiębiorstw produkcyjnych wskazuje na korzystną sytuację.00 0.42 182. Wielkość wskaźnika produkcyjności w tym okresie mieści się w przedziale od 1. którego wartość wzrosła o 95.68% wartości niematerialne i prawne.00 238.45 56.69 0.97 182.54 86.o.14 2005 0.66 6.00 0. Pogłębiona analiza dynamiki aktywów .33 5.98 0. z o.rzeczowe aktywa trwałe .98 35.63 163. z o.70 93.14 142.naleŜności długoterminowe .14 0.o.68 196.17 60.46 12.55 3.15 88.12 STRUKTURA (%) 2003 2004 54. Wśród składników majątku trwałego jedynie inwestycje długoterminowe zmniejszyły 100. Z kolei od drugiego roku objętego badaniem korzystnie kształtuje się relacja majątku obsługującego działalność podstawową do majątku finansowego.05.27 545.51 100.98 0. jakie firma Agro-Handel wprowadziła do 01.38% rzeczowe aktywa trwałe oraz o 275.pozwala stwierdzić.47 34.51 0.45 45.35 45.06 0.03 100.56%.przeprowadzona na podstawie obliczonych odchyleń i wskaźników dynamiki .inwestycje krótkoterminowe . w latach 2002-2005 WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 39.00 0.57 142.długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 57.92 125.00 100.43 106.zapasy .13 0.01 0.49 2. natomiast wartość pozostałych zwiększyła się odpowiednio o: 42. o 96.00 117.00 54.23%.02 5.66 65.00 0. czyli do dnia akcesji do struktur europejskich.19%.16 0. iŜ w latach 2002 – 2005 nastąpił wzrost całości majątku o 42.00 0.59 109. Największą dynamiką zmian wśród składników majątku obrotowego charakteryzują się rozliczenia krótkoterminowe.36 53.

103. Analiza sytuacji kapitałowej na podstawie pasywów bilansu Klasyfikację kapitałów jednostki według najczęściej stosowanych kryteriów podziału i ich rodzaje przedstawia poniŜszy schemat: Schemat 7: Klasyfikacja kapitałów podmiotów gospodarczych KRYTERIUM: WŁASNOŚCI KAPITAŁY WŁASNE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY PODSTAWOWE KAPITAŁY OBCE KREDYTY. REZERWOWE) OBCE (KREDYTY INWESTYCYJNE)) KRÓTKOTERMINOWE WŁASNE (ZYSK NA DYWIDENDY) OBCE (ZOBOWIĄZANIA BIEśĄCE. Analizując zmiany w strukturze zachodzące w majątku firmy Agro-Handel naleŜy zauwaŜyć..83% tj. POśYCZKI ZOBOWIĄZANIA KRYTERIUM: TERMINOWOŚCI DŁUGOTERMINOWE WŁASNE (PODSTAWOWE.46.56%. ZOBOWIĄZANIA) WEWNĘTRZNE WŁASNE Źródło: Opracowano na podstawie W.27%. Gabrusewicz op. o 14. Natomiast spadek udziału majątku obrotowego w strukturze aktywów wynika głównie ze spadku udziału naleŜności krótkoterminowych z 47. Tak zdefiniowany kapitał własny obejmuje kapitał (fundusz) podstawowy. s.% tj. 107.66% do 28. pomniejszonym o szeroko rozumiane zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.07% oraz jednoczesnym wzroście środków pienięŜnych o 152.zapasów wzrosła o 9. o 19.20%. naleŜności krótkoterminowych spadła o 15. 3. cit.85%. POśYCZKI) KRYTERIUM: ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZEWNĘTRZNE WŁASNE (KAPITAŁ ZAŁOśYCIELSKI) OBCE (KREDYTY. które równe są aktywom jednostki.2. iŜ wzrost udziału majątku trwałym wiązał się ze wzrostem udziału rzeczowego majątku trwałego z 38. który jest 70 .98% do 53. Kapitał własny definiowany jest przez aktywa netto.111.

Pomiędzy tymi 70 71 T. Waśniewski op. obejmujące zobowiązania handlowe (wobec dostawców). a takŜe zobowiązania bieŜące. ceł. na której jest oparta działalność przedsiębiorstwa. ubezpieczeń społecznych. W. podatków. kapitały krótkookresowe (zobowiązania i kredyty krótkoterminowe). kredyty. Dokonując wstępnego przeglądu struktury kapitałów trzeba brać pod uwagę czas uŜytkowania kapitałów obcych i odrębnie rozpatrywać: • • kapitały długoterminowe (zobowiązania i kredyty długoterminowe). Dlatego teŜ punktem wyjścia przy porównawczej analizie pasywów jest wstępna ocena ich struktury i ustosunkowanie się – w warunkach danego przedsiębiorstwa – do relacji zachodzących pomiędzy własnymi i obcymi źródłami finansowania zasobów. cit. kapitał zapasowy. Termin ich płatności jest dłuŜszy niŜ jeden rok. Ujmuje to poniŜsza reguła71: KAPITAŁ STAŁY = KAPITAŁY WŁASNE + ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Na zobowiązania krótkoterminowe. kapitał stały przedsiębiorstwa. pozostałe kapitały rezerwowe. obligacje i inne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwo. zysk (stratę) z lat ubiegłych.korygowany in minus o naleŜne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udział (akcje) własne. s.. 290. 107. Struktura finansowa wynikająca z pasywów bilansu daje obraz podstawy finansowej. stanowi najbardziej stabilne źródło finansowania. a więc płatności o terminie nieprzekraczającym jednego roku. zysk (stratę) netto oraz nieaktywną pozycję korygującą odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. PoniŜsza formuła przedstawia kapitały własne w ujęciu rachunkowym: KAPITAŁY WŁASNE = AKTYWA – ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DąŜenie do poprawy stopy zwrotu kapitału własnego powoduje angaŜowanie w działalność gospodarczą kapitałów obcych.. Kapitał własny. na które składają się: zobowiązania wobec kredytodawców i poŜyczkodawców z tytułu kredytów i poŜyczek krótkoterminowych oraz płatności odsetek od kredytów i poŜyczek długoterminowych przypadające na dany rok. zwłaszcza kapitał podstawowy. kapitał z aktualizacji wyceny. cit. Łącznie z kapitałem własnym zobowiązania długoterminowe stanowią tzw. 71 . zobowiązania z tytułu płac. s. Zobowiązania długoterminowe obejmują długoterminowe poŜyczki. Gabrusewicz op. spełniając równocześnie funkcję gwarancyjną wobec wierzycieli70. który powinien zapewnić pokrycie przynajmniej elementów majątku trwałego (wykazującego najniŜsza płynność).

s. 121. 72 .oprócz stałego wypłacania dywidend od kapitału zakładowego . ocenę dynamiki poszczególnych składników kapitału. Rozpatrzenie jej informuje o wartości kapitału własnego i zagroŜeniach wynikających z zaangaŜowania kapitału obcego73. Drugi wskaźnik relacji jest miarą samofinansowania przedsiębiorstwa.. Natomiast wskaźniki relacji są uzupełnieniem wskaźników struktury. Analiza sytuacji majątkowej obejmuje: • • • ocenę struktury kapitałów. Jarzębowska op. wskazując na wzrost stopnia samofinansowania.. Pierwszy wskaźnik relacji określany jest wskaźnikiem przekładni kapitałowej.wielkościami powinna występować właściwa dla danego przedsiębiorstwa proporcja. nagłe zmniejszenie kapitałów własnych w stosunku do obcych źródeł finansowania. moŜe spowodować trudności płatnicze i wywołać niebezpieczeństwo niewypłacalności72. Informuje o skali zaangaŜowania obcych źródeł finansowania w stosunku do kapitałów własnych. Bardzo istotną kwestią wstępnej oceny pasywów jest zbadanie wewnętrznej struktury kapitałów własnych. Relacja między nimi zaleŜy od charakteru przedsiębiorstwa i od czynników zewnętrznych. T. co oznacza szybsze zwiększenie rezerw kapitałowych niŜ kapitału zakładowego. W dobrze funkcjonujących przedsiębiorstwach . Poziom sfinansowania składników kapitałami własnymi i obcymi określają wskaźniki struktury własnościowej i relacji kapitałów własnych i obcych wyraŜających się następującymi formułami: wskaźnik udziału kapitałów własnych wskaźnik udziału kapitałów obcych wskaźnik relacji kapitałów obcych do kapitałów własnych wskaźnik relacji kapitałów własnych do kapitałów obcych = = = = kapitały własne x 100 kapitały całkowite kapitały obce x 100 kapitały całkowite kapitały obce kapitały własne kapitał własny kapitał obcy Wskaźnik udziału kapitałów własnych w kapitale całkowitym wyraŜa stopień samofinansowania przedsiębiorstwa. cit. przy których płaci się często wysokie odsetki. Dudycz. Nierzadkie są 72 73 M. cit. ocenę struktury kapitałowo-majątkowej. op. Wskaźnik udziału kapitałów obcych informuje o rozmiarach zadłuŜenia przedsiębiorstwa. Stąd teŜ stosunek między kapitałem zakładowym a rezerwami ulega często znacznej zmianie. Istotna jest równieŜ wewnętrzna struktura obu grup kapitałów.ma miejsce systematyczne tworzenie rezerw z zysku. 35. gdyŜ nieprzemyślane. s.

nr 9. s. Wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych obliczany następująco: wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych wskaźnik dynamiki kapitałów własnych wskaźnik dynamiki kapitałów obcych wskaźnik dynamiki kapitałów długoterminowych = = = = kapitały całkowite w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały całkowite w poprzednim okresie kapitały własne w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały własne w poprzednim okresie kapitały obce w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały obce w poprzednim okresie kapitały długoterminowe w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały długoterminowe w poprzednim okresie kapitały krótkoterminowe w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały krótkoterminowe obce w poprzednim okresie wskaźnik dynamiki kapitałów krótkoterminowych = 74 J. 30 73 . Metoda praktyczna.wypadki. „Przegląd Organizacji”. w odniesieniu do poszczególnych grup kapitałów. naleŜy porównać dynamikę poszczególnych grup kapitałów względem siebie. w których wielkość rezerw kapitałowych przekracza kilka razy wielkość kapitału zakładowego74. Gajdka. Do oceny struktury kapitałów własnych i obcych słuŜą wskaźniki: wskaźnik udziału kapitału podstawowego wskaźnik udziału kapitału zapasowego wskaźnik udziału kapitału z aktualizacji wyceny wskaźnik udziału kapitału rezerwowego wskaźnik udziału wyniku z lat ubiegłych wskaźnik udziału wyniku roku bieŜącego wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych wskaźnik udziału zobowiązań bieŜących wskaźnik udziału kredytów krótkoterminowych wskaźnik udziału zobowiązań z tytułu dostaw = = = = = = = = = = kapitał podstawowy x 100 kapitały własne kapitał zapasowy x 100 kapitały własne kapitał z aktualizacji wyceny x 100 kapitały własne kapitał rezerwowy x 100 kapitały własne wynik z lat ubiegłych x 100 kapitały własne wynik roku bieŜącego x 100 kapitały własne zobowiązania długoterminowe x 100 kapitały obce zobowiązania bieŜące x 100 kapitały obce kredyty krótkoterminowe x 100 kapitały obce zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 100 kapitały obce Do oceny struktury kapitału pod względem terminowości korzysta się ze wskaźników opisanych wzorami: wskaźnik udziału kapitałów długoterminowych wskaźnik udziału kapitałów krótkoterminowych wskaźnik relacji kapitałów długoterminowych do krótkoterminowych = = = kapitały długoterminowe x 100 kapitały całkowite kapitały krótkoterminowe x 100 kapitały całkowite kapitały długoterminowe kapitały krótkoterminowe Dokonując oceny zmiany kapitałów w czasie. 2001. Wyznaczenie pojemności zadłuŜeniowej spółki.

RównieŜ za pozytywny objaw uwaŜa się silniejszą dynamikę kapitałów długoterminowych od dynamiki kapitałów krótkoterminowych.Gabrusewicz op. Oddzielna niewystarczająca. analiza by poszczególnych pozycji pasywów i aktywów jest wyczerpująco ocenić sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.00 (I stopień pokrycia) (II stopień pokrycia) W. jest to pozytywny objaw. Podstawowym źródłem jego finansowania są kapitały krótkoterminowe (krótkoterminowe kredyty bankowe. s. 142 76 75 74 . co łączy się z finansowaniem majątku obrotowego. Ŝe optymalny poziom sfinansowania majątku trwałego kapitałem własnym wynosi 70%) oraz w razie potrzeby długoterminowym kapitałem obcym. Wrocław 2002. red. s. JeŜeli dynamika kapitałów własnych jest silniejsza od dynamiki kapitałów obcych.70 1. Złota reguła bilansowa zakłada. Sawicki. czyli przez kapitał własny. bony komercyjne) oraz zobowiązania bieŜące.Wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych jest równy wskaźnikowi dynamiki majątku całkowitego. natomiast majątek obrotowy powinien znaleźć częściowe pokrycie w kapitale własnym (kapitał własny powinien stanowić pokrycie dla 30% wartości majątku obrotowego) i długoterminowym obcym oraz częściowo krótkoterminowym kapitale obcym. Wydawnictwo Ekspert. Majątek trwały naleŜy finansować głównie kapitałem własnym (przyjmuje się. JeŜeli zobowiązania krótkoterminowe w pełni pokrywają majątek obrotowy wówczas zachowana jest złota reguła bilansowania w stosunku do obrotowych składników majątku przedsiębiorstwa76. poŜyczki.wzrasta udział kapitałów o większym wskaźniku dynamiki. Wskaźniki te pokazują teŜ zmiany w strukturze kapitałów . Ŝe majątek obciąŜony duŜym ryzykiem. K. cit. Rzeczywisty obraz stanu ekonomiczno-finansowego firmy moŜna uzyskać dopiero na podstawie oceny wzajemnego związku między kapitałami (pasywami) a odpowiadającymi im środkami majątkowymi (aktywami)75. a za taki uwaŜa się majątek trwały. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą.. tym samym: kapitał własny majątek trwały kapitał własny+ długoterminowy obcy majątek trwały ≥ ≥ 0. 120 Polityka bilansowa i analiza finansowa. Dla utrzymania równowagi finansowej przedsiębiorstwa istotne jest równieŜ zachowanie bieŜącej płynności. powinien być finansowany w sposób najbardziej bezpieczniejszy.

więc pewnego rodzaju element bezpieczeństwa. Oznacza to. s. to przedsiębiorstwo takie ma bardzo silne podstawy finansowe. która finansuje środki obrotowe określana jest mianem kapitału obrotowego netto lub kapitału pracującego.Do oceny struktury kapitałowo – majątkowej słuŜą równieŜ następujące wskaźniki: wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi majątku obrotowego wskaźnik zaangaŜowania kapitałów obcych = = = = kapitał własny x 100 majątek trwały kapitał stały x 100 majątek trwały kapitał krótkoterminowy x 100 majątek obrotowy kapitały obce x 100 majątek obrotowy Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym informuje. Gabrusewicz. JeŜeli majątek trwały nie jest pokryty kapitałami długoterminowymi. Stopień tego finansowania określa wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi majątku obrotowego77. W praktyce jednak obserwuje się. s. W. ułatwiający zachowanie bieŜącej płynności finansowej. to wartość wskaźnika jest mniejsza od 100%. Celem kapitału pracującego w przedsiębiorstwie jest minimalizacja ryzyka.. Jest to. cit. kłopoty ze ściąganiem naleŜności). poniewaŜ kapitały długoterminowe powinny przewyŜszać wartość majątku trwałego. iŜ część środków obrotowych finansowana jest kapitałem stałym. 75 . Wartość tego wskaźnika powinna przekraczać 100%. wynikającego z unieruchomienia części środków obrotowych (zapasów.oblicza się według poniŜszych formuł78: • • podejście kapitałowe KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = KAPITAŁ STAŁY – MAJĄTEK TRWAŁY podejście majątkowe KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = MAJĄTEK OBROTOWY – KAPITAŁY OBCE KRÓTKOTERMINOWE 77 78 Ibidem. Ŝe przedsiębiorstwo moŜe mieć trudności w regulowaniu bieŜących zobowiązań. op. Kapitał obrotowy netto . 123. Ta część kapitału stałego. O ile przedsiębiorstwo swojego majątku trwałego moŜe nie mieć sfinansowanego kapitałem własnym. co zgodne jest ze złotą regułą finansową. to musi bezwzględnie finansować majątek trwały kapitałem długoterminowym. JeŜeli majątek trwały jest w całości finansowany kapitałami własnymi.w zaleŜności od podejścia . 143. Pozostałe środki obrotowe finansowane są kapitałami krótkoterminowymi (zobowiązaniami i kredytami). w jakiej części majątek trwały jest finansowany kapitałem własnym. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami długoterminowymi jest uzupełnieniem poprzedniego wskaźnika. naleŜności) lub teŜ wynikającego ze strat związanymi z tymi środkami (trudności zbytu produktów.

34 1 640.00 3 664.00 5 015 020.o.78 8 027.00 5 003 448. Jest to sytuacja korzystna dla przedsiębiorstwa.15 2003 4 540 809.Zobowiązania krótkoterminowe IV.75 652 769.69 1 761 190.00 3 972.42 7 186.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny IV.18 10 337 251.Zysk (strata) netto 3 817 944.73 171 2832. iŜ przyrost kapitałów własnych w rozpatrywanym okresie wyniósł 6 517 158.Zobowiązania długoterminowe III.00 65 2769. z o.60 9 226.o. Jego wzrost oznacza zwiększenie długookresowych kapitałów w finansowaniu majątku obrotowego w przedsiębiorstwie. którego wartość wzrosła o 4 198 047.00 2 339 260.44 1 640.00 zł. W 2005 roku badanej spółce udało się 76 .94 26 252 714. w latach 2002-2005 2002 A.89 11 135 497.97 zł.Kapitał (fundusz) zapasowy III.31 21 766 071.Kapitał (fundusz) własny I.78 2004 1 400 000.42 0.Kapitał (fundusz) podstawowy II.75 9 132 173.Rozliczenia międzyokresowe -długoterminowe -krótkoterminowe 9 847 444.Badając strukturę majątkowo-kapitałową.91 1 000 000.07 1 710 859.Rezerwy na zobowiązania -długoterminowe -krótkoterminowe II. Spadek wartości wskaźnika oznacza wzrost finansowania majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym i jest to dla przedsiębiorstwa sytuacja niekorzystna.53 244 121.25 10 617 599. w jakim stopniu kapitał pracujący finansuje majątek całkowity i majątek obrotowy.34 0.Zobowiązania i rezerwy l.00 5 052 102.01 5 369 431.53 zł.9 9 226.86 Pasywa razem 18 458 356.48 4 8358.56 301 684. PoniŜsza tabela zawiera dane wyjściowe do dokonania analizy sytuacji kapitałowej badanej zakładów mięsnych Agro-Handel Sp.79 244 121.00 3 221 688. poziom kapitału obrotowego wykorzystuje się do obliczenia następujących wskaźników: wskaźnik udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku całkowitego wskaźnik udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego = = kapitał obrotowy x 100 majątek całkowity kapitał obrotowy x 100 majątek obrotowy Wartość przedstawionych powyŜej wskaźników informuje o tym.o.05 B.91 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.79 78 097.78 0.00 805 400. z o. na co największy wpływ miał przyrost kapitału zapasowego. NaleŜy zauwaŜyć.07 7 186.52 1 000 000.65 10 335 103.90 0.39 9 798 718.40 6 740 569.15 0. z o.36 23 178 120.00 3 972.74 2005 1 400 000.12 1 874 759.69 0.12 3 687 533.77 70 070.45 301 684. Tabela 11: Kształtowanie się wielkości pasywów w firmie Agro-Handel Sp.11 11 909 667.00 4 017 200. Analizując zmiany bezwzględne poszczególnych pozycji pasywów moŜna zauwaŜyć. iŜ w 2004 roku wspólnicy dokonali dopłaty do kapitału podstawowego w kwocie 400 000.07 3 664.30 12 162 308.07 899 865.

o. iŜ udział kapitałów obcych w strukturze w ciągu badanego okresu spadł z poziomu 79.o.63%.40 zł i w porównaniu do roku 2003 (najniŜszego zysku). w latach 2002 – 2005 57.46% 44.o. tym samym badana spółka poprawia swą strukturę własnościową.03% 2002 2003 2004 2005 KAPITAŁ DŁUGOOKRESOWY KAPITAŁ KRÓTKOOKRESOWY Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu firmy Agro-Handel Sp.32% 79.89% 47.92% 60.51 zł.68% 20. wyniósł on: 3 687 533.63% 20.86% 29. z o. z o. Struktura kapitałów badanego podmiotu gospodarczego obrazują poniŜsze wykresy: Wykres 8: Kształtowanie się wskaźników struktury kapitałów według kryterium własności firmy Agro-Handel Sp.wypracować największy w całym badanym okresie zysk.72% 34.08% 39.79 zł do 17 225 261.14% 70. w latach 2002 – 2005 79.28% 65. był on większy o 1 976 673.32% do 60.11% 52.37% 2002 2003 KAPITAŁ WŁASNY 2004 KAPITAŁ OBCY 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu firmy Agro-Handel Sp.o. z o. 77 .97% 42. W latach 2002 – 2005 zobowiązania i rezerwy kształtowały się na poziomie od 14 640 411.45 zł. Wykres 9: Kształtowanie się wskaźników struktury kapitałów według kryterium terminowości firmy Agro-Handel Sp.54% 55. z o. Analizując wykres 8 moŜna zauwaŜyć.

Szczegółowa struktura oraz dynamika kapitałów własnych i obcych a takŜe ich składników podstawowych prezentuje tabela 13.65.Z kolei .74 3. Świadczy to o tym.83 0. 65% w 2005). jednak nadal na koniec badanego okresu wielkość utrzymała się na dość niskim poziomie – zaledwie 0.44 0.o.65 1.54 w 2005 tj.79 0. Systematyczny wzrost wielkości wskaźnika relacji kapitałów długoterminowych do kapitałów krótkoterminowych świadczy o coraz większej roli długoterminowych źródeł finansowania aktywów spółki Agro-Handel. mianowicie do roku 2003 kapitał całkowity spółki zdominowany był przez kapitały krótkoterminowe (58% w 2002.jak wynika z wykresu 9 . z o. w stosunku do źródeł własnych.w latach 2002 – 2005 nastąpiła znacząca zmiana w strukturze kapitałowej. w latach 2002 – 2005 WYSZCZEGÓLNIENIE KRYTERIUM WŁASNOŚCI: WSKAŹNIKI RELACJI 2002 2003 2004 2005 wskaźnik relacji kapitałów obcych do kapitałów własnych wskaźnik relacji kapitałów własnych do kapitałów obcych KRYTERIUM TERMINOWOŚCI: 3.26 0. Skala zaangaŜowania obcych źródeł finansowania. z o. 56% w 2003).86 wskaźnik relacji kapitałów długoterminowych do kapitałów krótkoterminowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. iŜ firma Agro-Handel jest podmiotem silnie uzaleŜnionym od kapitałów obcych.26 0. o 2.79 2. natomiast po 2003 roku w kapitałach dominowały kapitały długoterminowe (52% w 2004.83 w 2002 roku do 1. 78 .10 1. W dwóch ostatnich badanych okresach miara skali samofinansowania (wskaźnik relacji kapitałów własnych do kapitałów obcych) systematycznie wzrastała. spadała z 3. RównieŜ korzystnie kształtują się wskaźniki relacji kapitałów badanej spółki.o. Tabela 12: Wskaźniki relacji kapitałów firmy Agro-Handel Sp.54 0.29.41 1.

02 100.55%.92 2. Ŝe w latach 2002 – 2005 dynamika kapitałów własnych spółki Agro-Handel wzrosła z poziomu 18. i tak.00 400.41 35.kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny .00 20.28 4761.45 52. jakim jest wzrost udziału zobowiązań długoterminowych z poziomu 27.84 86. przy jednoczesnym spadku udziału zobowiązań krótkoterminowych z 72.24% wyróŜniał się kapitał zapasowy.55 140.kapitał (fundusz) zapasowy .19 21.76 114.37 11.70 140.aŜ 521.00 100.19% kapitałów własnych.55 48.zobowiązania krótkoterminowe .10 7.60 176.66 438.92 125.zobowiązania długoterminowe . Zobowiązania krótkoterminowe wykazywały tendencje spadkową.44% na 31.55 112.00 290.49 124. Z kolei dynamika kapitałów obcych spadła o 8.33 70.90 44.70% tj.23 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.62 27.44 72.01 92.00 26.01 27.82 100.kapitał (fundusz) podstawowy .rozliczenia międzyokresowe 100.rezerwy na zobowiązania .02 51.67 62.54 Kapitał obcy .52 0.81 22.01 80.64 19. z o.36 108. co naleŜy ocenić jako korzystne zjawisko.72 562.68 118.94% z poziomu 117.89 3.Tabela 13: Kształtowanie się struktury i dynamiki kapitałów własnych i obcych firmy Agro-Handel Sp.11 125. który stanowi blisko 50.66% do 108.zysk (strata) netto 100.55% do 57.06 31.03 0.52 6.00 0.72%. przy czym wśród jego składników największą dynamiką .66 97. a w ostatnim roku jego udział wynosił juŜ tylko 13.58 215.61 0.80 3.04 29.26 16433.o.77 47. Łańcuchowe wskaźniki dynamiki kapitałów badanej spółki przedstawiają się następująco: 79 .55%.67 44338.36 100.51%.07 133. o 151. w latach 2002-2005 WYSZCZEGÓLNIENIE STRUKTURA (%) 2002 2003 2004 2005 DYNAMIKA 2002=100 (%) 2003 2004 2005 Majątek trwały . z o.00%.57 142. Na podstawie danych zawartych w tabeli 13 wynika.92 270.00 100.81 13.97 0.00 109.37% tj. Jednocześnie udział kapitału podstawowego w rozpatrywanym okresie systematycznie spada. w pierwszym okresie stanowił 26.00 100. Natomiast w strukturze kapitałów obcych obserwuje się dość korzystne zjawisko w ciągu czterech kolejnych lat.06 117.24 80.48 32.47 Kapitał całkowity 117.54%.o. Od 2003 roku największy udział w strukturze kapitałów własnych ma kapitał zapasowy.93% do 170. a ich dynamika spadła o 24.51 57.00 100.93 100.77%. o 15.00 621.00 0.

Spółce udało się osiągnąć prawidłowa strukturę majątkowo .o.96 0. z o.66 % 122. Agro-Handel. iŜ w latach 2002 .72 0.Tabela 14: Łańcuchowe wskaźniki dynamiki kapitałów firmy Agro-Handel Sp.38 0.52 0. Warto zauwaŜyć. iŜ najsilniejszymi wskaźnikami dynamiki odznaczają się kapitały własne oraz kapitały długoterminowe.88 % 114.33 % 96.51 2002 2003 Złota reguła bilansa % 2004 2005 Złota zasada finansowania % Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.o. z o.91 % 83. Jak wynika z obliczeń przedstawionych w Tabeli 14.23 % 113. w całym okresie objętym badaniem kształtowały się stosunkowo korzystnie.44 % 95. iŜ ich poziom.01 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. 80 . w latach 2002 – 2005 WSKAŹNIKI DYNAMIKI WYSZCZEGÓLNIENIE wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych wskaźnik dynamiki kapitałów własnych wskaźnik dynamiki kapitałów obcych wskaźnik dynamiki kapitałów długoterminowych wskaźnik dynamiki kapitałów krótkoterminowych 2003 (2002 = 100) 2004 (2003 = 100) 2005 (2004 = 100) 117.84 % 140.19 1.92 % 118.27 % 153. co roku wzrastał szybciej.50 % 106.43 % 126.07 0. Wykres 10: Złota reguła bilansowa badanej spółki w latach 2002 – 2005 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1. Z obliczeń przedstawionych na wykresie 10 wynika.49 % 148. Wykres 9 obrazuje jak w spółce Agro-Handel przestrzegana była złota reguła bilansowa.93 % 117.o.54 % 90. oznacza to.80 0.2004 nie została zachowana złota reguła bilansowania przez firma.kapitałową dopiero w 2005 roku. z o.

60 % 37. ta zaś moŜe doprowadzić do bankructwa.23 % 50.02 % 77. Wykres 11: Kapitał obrotowy netto firmy Agro-Handel Sp. dlatego część majątku trwałego finansowana była kapitałami krótkoterminowymi.o.56 % 90. Jest to sytuacja niekorzystna. z o. z o.00 % 95.65 % 3.o.78 % 4.27 % -12.o PowyŜszy wykres wskazuje. Oznacza to.84 % 8.92 % -5. w latach 2002-2005 WKAŹNIKI STRUKTURY M AJĄTKOWO-KAPIT AŁOWEJ WYSZCZEGÓLNIENIE wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi majątku obrotowego wskaźnik zaangaŜowania kapitałów obcych wskaźnik udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku całkowitego wskaźnik udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego 2002 2003 2004 2005 52.16 % 175.38 % 131.94 % 80. iŜ w latach 2003 – 2004 kapitał obrotowy spółki Agro-Handel był ujemny. zatem zmniejszyło się zagroŜenie utraty płynności finansowej.79 % -10. Tabela 15: Kształtowanie się wartości wskaźników charakteryzujących sytuację struktury kapitałowo-majątkowej firmy Agro-Handel Sp.91 % -24.84 % 112. w latach 2002 –2005 3 000 000 zł 2 729 136 zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł -1 000 000 zł -2 000 000 zł -3 000 000 zł 513 926 zł 512 286 zł 1 007 077 zł 2 002 2 003 2004 2005 -1 212 648 zł -1 220 675 zł -2 374 441 zł -2 367 255 zł KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (podejście kapitałowe) KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (podejście majątkowe) Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.06 % 107. z o.31 % 166. Ŝe w tych latach majątek trwały firmy przewyŜszał kapitał stały.o 81 .46 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.48 % 2.40 % 72.Kształtowanie się kapitału obrotowego netto badanej spółki w rozpatrywanym okresie przedstawiono na wykresie 11.08 % 133. gdyŜ moŜe spowodować do utratę płynności finansowej. z o.16 % 124.14 % 107. JednakŜe w ostatnim roku objętym badaniem poziom kapitału obrotowego netto jest najwyŜszy w całym okresie.

cit. w 2003 roku zarówno wielkość wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym jak i kapitałem stałym były najniŜszym w całym analizowanym okresie i wynosiły odpowiednio: 37. przychody z operacji finansowych oraz odpowiadające tym rodzajom działalności koszty i straty. Ze znaczącej roli.79% i był najwyŜszym w całym okresie objętym badaniem. określa tempo zwrotu poniesionych w procesie gospodarczym nakładów oraz potencjalne korzyści właścicieli wniesionego do przedsiębiorstwa kapitału. przychody ze sprzedaŜy towarów. Niski poziom wskaźników wynika z gruntownej modernizacji zakładu produkcyjnego.Jak wynika z przedstawionych w powyŜszej tabeli danych. 82 . Dodatkowo pełni rolę miernika stopnia realizacji wyznaczonego celu gospodarczego. jaka w tym czasie miała miejsce. s. zakupiono nową linie ubojową. Ponadto stanowi podstawę do rozliczeń finansowych z budŜetem państwa w postaci podatku dochodowego. Przez kolejne lata obserwuje się spadek wartości tego wskaźnika. Wstępna ocena księgowej wielkości wyniku finansowego Wielkość wyniku finansowego jest głównym czynnikiem rzutującym na poziom rentowności.. 3. jaką spełnia wynik finansowy w działalności przedsiębiorstwa. co wskazuje na to. 33. rozbudowano system wagowy. W 2003 roku rozpoczęto rozbudowę hali uboju.. a takŜe podstawowym źródłem zasilania przedsiębiorstwa w kapitał własny oraz wypłat dywidend dla udziałowców.94% i 80. Sierpińska. grupuje wszystkie przychody uzyskiwane ze sprzedaŜy dóbr i usług wytworzonych przez przedsiębiorstwo.3. Znajduje to odbicie w poziomie wielkości wskaźnika zaangaŜowania kapitałów obcych. Na wynik finansowy moŜe oddziaływać róŜny układ 79 M. Operując wielkościami strumieniowymi.16%. Rachunek wyników to główne źródło informacji o wielkości osiągniętego zysku lub poniesionych strat. D. Wędzki opt. Zakłady Mięsne Agro-Handel nie były w stanie sfinansować modernizacji budynków i zakupu nowych środków trwałych bez konieczności zadłuŜenia się (zaciągnięcia kredytów). UmoŜliwia równieŜ rozwój firmy i wzrost jej wartości. iŜ spółka Agro-Handel sprawnie spłaca zaciągnięte wcześniej zobowiązania kredytowe. który równieŜ w roku 2003 kształtował się na poziomie 175. a takŜe wyposaŜono dział produkcji wędlin w nowe maszyny i urządzenia techniczne. tworzy się potrzeb jego wielokierunkowej analizy79.

Sawicki op.78 1 032 773.91 4 686 138.59 Wynik finansowy netto 1 710 859.02 893 739. NajwyŜszy wyniki na działalności podstawowej spółka Agro-Handel osiągnęła w 2005 roku i wyniósł on: 4 686 138.29 75 803.35 2 066 583.35 Zysk(strata) z działalności gospoddochodowy Podatek arczej 2 372 707..o. 146.88 1 341 634. K. w latach 2002 – 2005 W YSZCZEGÓLNIENIE Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównanie z nimi Koszty działalności operacyjnej 2002 2003 2004 2005 69 760 541. Polityka bilansowa i analiza finansowa.39 1 874 757.99 1 727 581.04 955 386.05 661 847.49 154 615.89 899 865. Wstępna analiza rachunku wyników obejmuje80: • ustalenie i ocenę zmiany wielkości strumieni pienięŜnych prezentujących przychody ze sprzedaŜy.czynników biorących udział w jego tworzeniu.90 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunków wyników firmy Agro-Handel Sp.68 376 987. w jakim stopniu kaŜdy z nich wpłynął na powstanie ostatecznej wielkości wyniku finansowego i czy jest ona prawidłowa z punktu widzenia ekonomicznej efektywności środków zaangaŜowanych w procesie produkcji. z o. W porównaniu do 1 763 188. Przekształcona do postaci analitycznej forma rachunku wyników stanowi dobrą podstawę do wstępnej oceny kształtowania się wyniku finansowego na róŜnych poziomach (Tabela 16). Szczegółowa analiza poszczególnych czynników umoŜliwia określenie.13 441 769.69 Zysk(strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 2 473 048. 80 83 .02 84 489 391. red.73 3 687 522.23 1 763 188. • badanie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi rachunku wyników.41 261 181.53 94 684 149.31 229 378.17 zł.41 2 389 881.13 129 037.77 4 728 728. koszty i wynik finansowy i inne wielkości ekonomiczne w kolejnych latach badanego okresu. Tabela 16: Kształtowanie się rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.33 73 661 368.52 zł i był większy od najniŜszego wyniku osiągniętego na tej działalności w badanym okresie o 3 878 313.37 86 555 975.52 Zysk(strata) na sprzedaŜy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 864 475. s.84 2 699 142.62 89998 011.05 67 726.96 627 992.26 zł zysk wypracowanego w pierwszym roku analizowanego okresu nastąpił wzrost o 265. cit. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą.25 359 091.26 807 825.78%. z o.26 zł.o.07 72 853 543.70 236 803.18 515 124.13 74 286.27 5 013 533.62 1 502 633.75 67 997 353.01 1 041 205. który w wartościach bezwzględnych wyraŜa się kwotą 2 922 950.

09% -16.Kształtowanie się wyników poszczególnych segmentów działalności firmy Agro-Handel w rozpatrywanym okresie obrazuje poniŜszy wykres: Wykres 12: Wielkość i zmiana wyników na poszczególnych obszary generowania wyniku finansowego firmy Agro-Handel Sp. zestawienie analityczne.89% -49. Ocena struktury analitycznego rachunku wyników polega na ustaleniu udziału poszczególnych jego składników w ogólnej (stanowiącej 100%) wielkości przychodów ze sprzedaŜy.06% 89. które w głównej mierze rzutują na poziom zysku netto.23% 33. W tym celu dokonuje się porównawczej oceny wskaźników dynamiki poszczególnych jego składników. Otrzymane w ten sposób odchylenia dodatnie i ujemne informują przejrzyście o zaistniałych przekształceniach poszczególnych elementów osiągniętego wyniku finansowego.24% 2002 2003 2004 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunków wyników firmy Agro-Handel Sp. Bardzo pomocne w zakresie analizy rachunku wyników jest tzw.86% -38.o. istotne znaczenie ma tu porównanie wskaźników.o. z o. w latach 2002-2005 140% 120% 100% 80% 127.72% -28. Potwierdzenie rezultatów oceny wyniku finansowego przy wykorzystaniu wskaźników dynamiki moŜna uzyskać przez równoległą analizę wskaźników struktury rachunku wyników.21% 41.88% -17.74% 8. które w formie dwóch tabel obrazuje strukturę oraz dynamikę przychodów i kosztów. 84 .08% wynik na działalności podstawowej wynik na działalności operacyjnej wynik na operacjach finansowych obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 103.49% -5.48% -7.77% 77.50% -27. z o. Analiza dynamiki umoŜliwia wymierne określenie wpływu podstawowych czynników na wzrost lub spadek wyniku finansowego netto.69% 110.

66 45.12 0.50% w 2004. Analiza struktury rachunku wyników wykazuje.30 4.18 0.57%. ich wskaźnik udziału wynosił w kolejnych latach odpowiednio 92.00 105.08 135.39 667.57 92.05 107. z o.84 103.o.35 66.24 2.90%.92 Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 7.40 1.39 Koszty działalności operacyjnej 97.55 2.32 215.72 199. stanowią analogicznie: 97.00 Przychody ze sprzedaŜy produktów 92.39 1.69 2.57 -561.61%.46 88.57 3.00 100.80% w 2003.55 157.90 Zysk(strata) na sprzedaŜy 2.49 103.60 6.99 1.01 0.10 3.05% ogólnej wielkości ze sprzedaŜy.69 Zmiana stanu produktów -0.47%. Przedstawione w tabeli 17 wskaźniki dynamiki wyniku finansowego netto nie uwzględniają wpływu zmiany cen w badanym okresie.14 124.76 109.45 0.73 97.16 57.81 105.htm 03.32 Zysk(strata) z działalności gospodarczej 3. 96..o.08 0.11 97.59 124.54 100.pl/dane_spol-gosp/ceny_handel_uslugi/wskazniki_inflacja/wsk_c_50-05.58 110.60 77.24 164.03 0.95 1.81%.60 2. Ŝe decydujący wpływ na wielkość przychodów netto ze sprzedaŜy mają przychody ze sprzedaŜy produktów.04 Przychody finansowe 0.96 168. w latach 2002-2005 WYSZCZEGÓLNIENIE STRUKTURA (%) 2002 2003 2004 2005 DYNAMIKA 2002=100 (%) 2003 2004 2005 Przychody netto ze sprzedaŜy 100.35 Pozostałe koszty operacyjne 0.30 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.62 141.30 0. Wskaźniki inflacji (wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 100. Analiza dynamiki zysku po wyeliminowaniu wpływu zmiany cen przedstawia poniŜszy wykres: http://www.78 199.33 0. i 102.82 43. 98.stat.73 2.76 0.08 0.47 98.2007 81 85 .40 Zysk(strata) z działalności operacyjnej 3.00 100. Natomiast koszty działalności operacyjnej.14 202.64 400. 103.45 -0.73 130.22 100. 97.44 5.75 52.89 56.10 Pozostałe przychody operacyjne 1.22 1. 92.75 52.18 0.45%.52 406.01.21 265.69%.95 2.61 96.gov. 97.25 132.10 Koszty finansowe 0.54 3.82 117.97 95.57 156. z o.70 50. kosztów i wyniku finansowego netto firmy Agro-Handel Sp.94 0.10% w 2005 roku81.92 58.38 60.17 4.36 2.53 1. 95.83 109.82 Podatek dochodowy Wynik finansowy netto 0.60 1.Tabela 17: Kształtowanie się struktury i dynamiki przychodów.73 -551.

z o.49 57. w latach 2002 – 2005 WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 WARTOŚĆ (zł) 2003 2004 2005 DYNAMIKA 2002=100 (%) 2003 2004 2005 Przychody netto ze sprzedaŜy 69 760 541.03% 100% 52.Wykres 13: Wyniku finansowego netto firmy Agro-Handel Sp.o.o.14 124.18% 50% 202. Wskaźniki dynamiki przychodów i kosztów poszczególnych segmentów działalności analizowanej spółki przedstawiono w tabeli 18.02 515 124.13 75 464 753.73 199.59 124.75 77.39 110.35 156.70 67 726.18 359 091.41 955 386.75 52. Dynamika przychodów netto ze sprzedaŜy w stosunku do roku wyjściowego wynosiła dla kolejnych lat odpowiednio: 5.02 84 489 391.05 627 992.13 376 987. natomiast wartość wskaźnika dynamiki w cenach porównywalnych obniŜa się o 13.37 86 555 975.35%.53 94 684 149.25 0% 2002 2003 2004 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.80 124..62 89 998 011.06 107.52 58.55 66.96 Przychody finansowe 129 037.05 236 803.01 661 847. z o.96 105. z o.28 Koszty działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Podatek dochodowy 67 997 353.13 229 378. z o. z kolei przychody finansowe osiągały poziom niŜszy średnio o 43. 35. w latach 2002-2005 i jego dynamika w cenach porównywalnych 250% wynik fiansowy netto w cenach bieŜacych 200% wynik finansowy netto w cenach porównywalnych wskaźnik dynamiki w cenach porównywalnych 150% 105.69 135.92 406.66 123.16 103.89 899 865.49 1 727 581.29 KOSZTY OGÓŁEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.35% 3 687 522.33 73 661 368.83 157.25 PRZYCHODY OGÓŁEM: 70 754 054.32 108.89 92 026 300.04 133.90 3 461 848.73% Pozostałe przychody operacyjne charakteryzowały się zmienną dynamiką.60 1 874 757.07 72 853 543.89 1 710 859.13 1 032 773.08%.o.57 106.39 892 723. Jak widać na wykresie 13 oraz w tabeli 18 dynamika zysku w cenach bieŜących w okresie czterech lat wynosiła 215.84 103.68 74 286.25 132.54%.75 Pozostałe przychody operacyjne 864 475.23 154 615.96 168.85 87 517 441.99 441 769. Tabela 18: Kształtowanie się poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów firmy Agro-Handel Sp.36 667.69 69 043 194.62 95 713 822.04 1 041 205. 24.o.24 164.19% i kształtuje się na poziomie 202.85 1 710 859.73 1 796 984.29 261 181.78 893 739.46 85 642 683.08 135.59%. Koszty działalności operacyjnej 86 .31 75 803.24 74 564 888.73% od poziomu z 2002 roku.

45 76 218.wzrastały szybciej o 1.29 Przepływy pienięŜne netto razem 486 340. Analiza pionowa i pozioma rachunku z przepływów środków pienięŜnych Podstawowym celem sporządzania tego rachunku przepływów pienięŜnych jest określenie: zdolności generowania gotówki i jej ekwiwalentów przez przedsiębiorstwo.85 3 312 073. terminowości oraz stopnia pewności przyszłych przepływów pienięŜnych.70 -3 824 654.91 Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 1 710 859.55 1 406 770. w latach 2002 – 2005 2002 2003 2004 1 874 759.06 Wpływy -1 028 098.59 -3 588 -841 390. Obok statystycznej informacji o stanie i zmianach w zakresie zasobów i źródeł ich pochodzenia oraz dynamicznej informacji w ujęciu memoriałowym o przychodach i kosztach.38 -5 740 816.74 1 061 717. 3.22 2 936 477. Rachunek przepływów pienięŜnych wypełnia lukę w tworzeniu przez rachunkowość „wiernego obrazu” sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.89 1 750 000.80 1 613 065.89 899 865. 87 .83 Korekty razem Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej -97 038. ustalenie źródeł jej pochodzenia i kierunków wykorzystania. Tabela 19 zawiera dane dotyczące przepływu strumieni środków pienięŜnych badanej jednostki gospodarczej w czterech kolejnych latach Tabela 19: Kształtowanie się przepływu środków pieni netto z działalności netto firmy Agro-Handel Sp. uzyskuje się w tym rachunku równieŜ dynamiczną informację w ujęciu kasowym o wpływach i wydatkach firmy.41 -5 628 920.55% w 2003 i o 0.48 884.45 -1 377 944.06 -3 691 970.4.67 -172 150.o.00 -2 229 484.96 4 211 939.35 235 120.97 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunków wyników firmy Agro-Handel Sp.17% w 2004 a niŜeli odpowiadające im przychody.81 1 158 651.31 Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 186 707.00 1 374 422.12 Wydatki Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej Wydatki Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 132 684.45 583 342. z o. z o.49 2005 3 687 533. w tym zwłaszcza w strukturze finansowania działalności gospodarczej oraz w płynności finansowej firmy.22 2 186 423.37%.93 -3 665 103.97 111 896. Informacje zawarte w rachunku przepływów pienięŜnych pozwalają wyjaśnić zmiany występujące w aktywach bilansu jak i w sytuacji finansowej.92 -258 329.40 1 999 055.17 2 812 826.39 Zysk (strata) netto -1 807 898. w którym to róŜnica pomiędzy dynamika kosztów a przychodów działalności operacyjnej była niŜsza o 3. Tendencja ta odwróciła się w 2005 roku. Dane o przepływach pienięŜnych mogą teŜ zawierać uŜyteczne informacje do określania kwoty.98 -1 027 772.90 2 332 824.o.23 5 686 589.

Jak wynika z tabeli 19 w 2002 roku dwa ujemne strumienie: operacyjny i inwestycyjny są finansowane były źródłami zewnętrznymi. co gotówka wypracowana z działalności operacyjnej (podstawowej).Rachunki przepływów pienięŜnych sporządzane z podziałem na przepływy działalności operacyjnej. Przedstawiona interpretacja zmian w stanie środków pienięŜnych ma charakter ogólny. wykorzystywanej do zestawienia przepływów pienięŜnych z działalności operacyjnej wyraźnie widać. dla której przedsiębiorstwo zostało powołane (samofinansowanie). Porównując zysk netto i środki pienięŜne . Tabela 20: Rodzaje i kierunki przepływów pienięŜnych KATEGORIA STRUMIENI I II III KOLEJNE PRZYPADKI IV V VI VII VIII OPERACYJNY INWESTYCYJN FINANSOWY + + + + - + + - + + + + + + - - Źródło: Opracowanie własne. Niedobór środków pienięŜnych pokrywany był kredytami i poŜyczkami oraz innymi wpływami finansowymi. netto z działalności operacyjnej wyróŜnić moŜna cztery warianty charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstwa. pozwala spojrzeć szerzej na zmiany środków pienięŜnych w przedsiębiorstwie. Jest to sytuacja typowa dla przedsiębiorstw rozwijających się. Natomiast w kolejnych latach dodatni strumień pochodzący z działalności operacyjnej nie był wystarczający dla pokrycia wydatków inwestycyjnych. Z punktu widzenia zdolności generowania środków 88 . bowiem wyróŜnić osiem moŜliwych przypadków. Podstawę oceny stanowią tylko salda środków pienięŜnych netto. uzyskiwane z poszczególnych rodzajów działalności. Ŝe zysk netto to nie to samo. Zastosowanie dodatkowych obliczeń i ocen. inwestycyjnej i finansowej są pomocne w rozpoznaniu konkretnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Tabela 21: Wynik księgowy a środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej TREŚĆ WYNIK FINANSOWY NETTO ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WARIANTY I II III IV + + + - + - Źródło: Opracowanie własne. Bardzo istotne jest tu określenie i ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pienięŜnych z działalności podstawowej. W metodzie pośredniej. pozyskiwanie z zewnątrz kapitałów własnych i obcych oraz kierunków ich wykorzystania. Trzy rodzaje strumieni oraz dwa kierunki przepływu (dodatni lub ujemny) pozwalają.

Analiza struktury.48 zł i dla 2005: -3.96 zł.686. 89 .920. dla 2003: -5. Jak widać na poniŜszym wykresie w badanym okresie. W ramach wstępnej analizy rachunku przepływu środków pienięŜnych istotne jest teŜ badanie struktury i dynamiki tych przepływów. Analiza dynamiki (analiza pozioma) umoŜliwia natomiast ocenę występujących tendencji zmian poszczególnych pozycji.29%.884.211.588.41 zł. (czyli analiza pionowa) pozwala ujawnić podstawowe źródła pochodzenia gotówki lub teŜ kierunki ich wydatkowania. wyrobów.06 zł.pienięŜnych od roku 2003 badane przedsiębiorstwo znajduje się w korzystnej sytuacji gdyŜ osiąga zysk netto i jednocześnie uzyskuje nadwyŜkę środków pienięŜnych z działalności operacyjnej.936. usług były wyŜsze od wydatków z działalności operacyjnej. Generowana nadwyŜka gotówkowa w wyniku prowadzonej działalności finansowej w ciągu czterech lat spadła o 83. Oznacza to.691. gdyŜ informują o intensywnym rozwoju firmy. jakie kształtowały się w badanej jednostce naleŜy oceniać pozytywnie.628. Wynosiły one odpowiednio dla roku: 2002: -841. 2.939. Z kolei cash flow finansowe w całym badanym okresie charakteryzuje stała tendencja spadkowa. Wykres 14 przedstawia przepływy netto z poszczególnych działalności badanej jednostki gospodarczej w rozpatrywanym okresie.89 zł. Ŝe środki pienięŜne. jakie spółka uzyskiwała od 2003 ze sprzedaŜy towarów.23 zł i 5.22 zł. natomiast w trzech kolejnych latach wynik na działalności operacyjnej przyjmował wartości dodatnie.970. które wynosiły odpowiednio: 4.038.390. dla 2004: 3.589. jedynie w roku 2002 Cash Flow operacyjne wykazywało niedobór w wysokości: 97.31zł.477. Ujemne przepływy pienięŜne netto dla działalności inwestycyjnej.

33 % -1.29 zł 1 158 651. z o.94 % 52.zmiana stanu zapasów .amortyzacja .80 % 32.36 % -5.80%.44 % -22.99%.o.00 % 100. w latach 2002 – 2005 W YSZCZEGÓLNIENIE .99 % 70.2005.26 % 13.31 zł 2002 -841 390.o. Efekt tego przekształcenia przedstawia tabela 22.92%.25 % 28.55 zł 2 936 477.01 % 18.00 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku przepływów pienięŜnych firmy Agro-Handel Sp.89 zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunków wyników firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002 – 2005 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 4 211 939.Wykres 14: Kształtowanie się dynamiki poszczególnych rodzajów strumieni przepływów pienięŜnych netto firmy Agro-Handel Sp. która jest kosztem.o.76 % -22. stanowiący kolejno: 22.48 zł -5 628 920. Do celów analizy strukturalnej nadwyŜki strumienia pienięŜnego z działalności operacyjnej dane zawarte w części A rachunku zostały poddane przekształceniu.21 % -2.00 % 100.64 % -19.41 zł 2003 2004 2005 -3 691 970. Wysokim udziałem w strukturze Cash Flow operacyjnym charakteryzuje się takŜe amortyzacja.zysk na działalności operacyjnej .02 % 6. z o.45 % -37.82 % 100.43 % 28. 70.57 % 37.28 % 19.zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych .92 % 17.96 zł 235 120. Głównym źródłem dodatnich wartość przepływów pienięŜnych netto z działalności operacyjnej był zysk na działalności operacyjnej. całej nadwyŜki operacyjnej w latach 2003 . z o.zmiana stanu naleŜności .17 zł 583 342.35 zł -97 038.81 % 0. ale nie jest wydatkiem.00 % 100. zatem nie pociąga za sobą Ŝadnych przepływów 90 .23 zł 5 686 589.o.06 zł -3 588 884.50 % 19.85 % 0. Tabela 22: Analiza pionowa gotówki netto z działalności operacyjnej firmy Agro-Handel Sp.zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2002 -18.13 % 2.22 zł 1 406 770.04 % -8.zmiana stanu rezerw . które polegało na wyeliminowaniu pozycji nienaleŜących do tej działalności. 68.41 % -1. z o.08 % 2003 2004 2005 22.10 % -0.92 % 68.

00 % 100. w latach 2002 – 2005 W YSZCZEGÓLNIENIE 2002 2003 2004 2005 WPŁYWY: 100.00 % 100.00 % .wpływy netto z dopłat do kapitału 14.00 % 100.47 % .nabycie wartości niematerialnych i prawnych 100.00 % 100. Tabela 24: Analiza struktury gotówki netto z działalności finansowej firmy Agro-Handel Sp.o.83% 14.o. z o.dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 43.00 % 100. W badanej spółce składniki gotówki netto z działalności finansowej przedstawione zostały w tabeli 24.00 % 100. Struktura gotówki netto z działalności inwestycyjnej firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002 – 2005 W YSZCZEGÓLNIENIE 2002 2003 2004 2005 WPŁYWY: 100. z o.41 % 11.43 % WYDATKI: 100.00 % .099.00 % 100.44 % 86.00 % 100.o.inne wpływy finansowe 39.zbycie wartości niematerialnych i prawnych 100. Dlatego kwotę amortyzacji naleŜy dodać do wyniku finansowego.00% 100.00% 100.00 % 100.00 % NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku przepływów pienięŜnych firmy Agro-Handel Sp.o.646.00 .o.spłaty kredytów i poŜyczek 10.39 % 16.10 % .00 % 100.00 % 100.36 % wartościowychkrótkoterminowych .64 % 2. z o.pienięŜnych.34 % 13.00 % 100. NiŜsza wartość przepływów netto z działalności operacyjnej w 2004 roku wynika z niekorzystnej zmiany stanu naleŜności (spadek o 653.00% 100.kredyty i poŜyczki 100. składa się wyłącznie z wpływów i wydatków związanych z nabyciem i zbyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.72 % 5.00 % oraz rzeczowych aktywów trwałych PRZEPŁYWY PIENIĘśNE 100.00 % 100.79 % PRZEPŁYWY PIENIĘśNE 100.87 % 5.00 % 100.00% oraz rzeczowych aktywów trwałych WYDATKI: 100.22% .00 % NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku przepływów pienięŜnych firmy Agro-Handel Sp. z o.32 zł.716.08 % 80.00 % 100.odsetki 45.00 % 46. Do analizy struktury przepływów pienięŜnych netto z działalności inwestycyjnej wykorzystano poniŜszą tabele: Tabela 23: Analiza struktury gotówki netto z działalności inwestycyjnej firmy Agro-Handel Sp.62 % 19.wykup dłuŜnych papierów 7.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.28 % 30.00 . 91 .38 % 44.57 % .00 % 100.78 % 61.68 zł) przy jednoczesnym spadku zobowiązań niezwiązanych z zaciągniętymi kredytami i poŜyczkami o 1. z o.00% 100.00% 100.

Uwzględniając zakres danych. zmieniają się w miarę rozwoju analizy ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i w miarę rozwoju analizy ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i w miarę zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.22% i 39. 3. Rodzaj i liczba wskaźników. 80. z jakich się korzysta w badaniach analitycznych.5. Poszczególne wskaźniki finansowe dotyczą określonego obszaru działalności firmy. wpływy z funduszu SAPARD oraz z dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych stanowiły odpowiednio: 14. oraz inne wpływy finansowe. Sytuacja nieco uległa zmianie w 2004 roku. wykorzystywane dla oceny poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa. natomiast dopłaty do kapitału i inne wpływy tj. lecz ich trafny dobór i umiejętna ocena.34% udział w strukturze wpływów miały kredyty i poŜyczki. Jednak nadal największy. a w konsekwencji stanowi podstawę do dokonania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Udział dywidendy i innych wypłat na rzecz właścicieli spadł z poziomu 43. bowiem duŜa liczba wskaźników.47% w ostatnim okresie objętym badaniem. W latach 2003 . Wskaźnikowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa stanowi rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych sprawozdań finansowych.43% ogółu wpływów na działalności finansowej. moŜliwości budowy wskaźników finansowych są bardzo duŜe. Zbyt wysoka 92 . dlatego w praktyce dla kaŜdej z grup wyodrębnia się kilka wskaźników o znaczeniu podstawowym. Ŝe w latach 2002 – 2003 jedynym źródłem wpływów działalności finansowej były kredyty i poŜyczki. 44. pozostały udział 13. Dzięki nim moŜna zidentyfikować jej słabe i mocne strony. bo 46.08%. Nadmiar moŜe rozmazywać obraz sytuacji finansowej firmy. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej firmy Od ponad wieku analiza wskaźnikowa jest głównym instrumentem interpretacji sprawozdań finansowych.2005 na spłatę kredytów i poŜyczek przeznaczano kolejno 61.57% naleŜał do kredytów i poŜyczek.38%.Z powyŜszych obliczeń wynika. Z tego teŜ względu dokonuje się wyboru wskaźników o podobnej treści ekonomicznej i grupuje w zestawy. kiedy to oprócz wspomnianego źródła pojawiły się takŜe wpływy netto z dopłat do kapitału zakładowego wspólników. W ostatnim badanym okresie sprawozdawczym inne wpływy finansowe stanowiły 86.10% gotówki działalności finansowej. O jakości analizy nie świadczy.44%. Po stronie wydatków z działalności finansowej przez cały badany okres znaczącą udział stanowiły odsetki oraz spłaty kredytów i poŜyczek.83% w okresie początkowym do poziomu 5. zawartych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.

jednak wraz z analizą otoczenia moŜe ona słuŜyć do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości82. 93 . ZEWNĘTRZNE FINANSOWE PŁYNNOŚCI STRUKTURY KAPITAŁU 82 M. NaleŜy jednak dodać. Niemniej sposób podejścia do tego narzędzia musi być odpowiednio wywaŜony i uzupełniony innymi narzędziami analitycznymi gdyŜ analiza wskaźnikowa nie jest wolna od pewnych ograniczeń. T. Jeden z moŜliwych sposobów ich podziału. T. Sierpińska. w wyniku podjętych w ciągu okresu sprawozdawczego decyzji gospodarczych. Bednarski.róŜnice pomiędzy tak obliczonymi wskaźnikami pokazują zmiany . 321. NajwaŜniejszym z nich jest fakt. cit. ma duŜy wpływ na obiektywność. dokładność i kompletność wyników prac analitycznych. s. Jachna op. Ŝe podstawowe wskaźniki finansowe na ogół nie dostarczają pełnych informacji o przyczynach występowania zjawisk lub zdarzeń. s. w oparciu o sumę stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego dzieloną przez 2.lub zbyt niska wielkość wskaźników jest sygnałem o występowaniu określonych zjawisk i moŜe być źródłem informacji o zagroŜeniach i szansach działalności firmy. ustalanych np. Treść wskaźników analitycznych. Wszystkie wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej mogą być obliczane: • na podstawie danych wyraŜających stan zjawiska na początku i końcu okresu sprawozdawczego . Istnieje kilka sposobów podziału klasyfikacji wskaźników ekonomicznych. Analiza wskaźnikowa jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy. cit.. jaki spotyka się w literaturze przedstawiono poniŜej: Schemat 8: Klasyfikacja wskaźników ekonomicznych WSKAŹNIKI EKONOMICZNE WEWNĘTRZNE OPERACYJNE EFEKTYWNOŚCI ELASTYCZNOŚCI Źródło: L. Wiśniewski op. • na podstawie wielkości średnich.jakie zaszły w badanym zjawisku. a przede wszystkim ich konstrukcja. Ŝe bazuje wyłącznie na przeszłości firmy. by je poznać naleŜy dokonać pogłębionej analizy wykorzystując bardziej szczegółowe wskaźniki. 78.

Najczęściej przyjmowane kierunki porównań przedstawia schemat: 83 84 L. Natomiast dokonując klasyfikacji wskaźników słuŜących do oceny kondycji do oceny kondycji finansowej firmy moŜna ująć w następujących grupach84: • • • • • wskaźniki rentowności (zyskowności) (profitability ratios). wskaźniki zadłuŜenia (debt ratios). Wskaźniki struktury kapitału słuŜące ocenie długoterminowej struktury kapitału. które obliczane są na podstawie danych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych firmy stanowiące ich interpretację. uzupełniane dla niektórych przedsiębiorstw o wskaźniki rynku kapitałowego. s. Jak wynika z przedstawionych przykładów klasyfikacji wskaźników ekonomicznych. Ibidem. Pierwsze oceniają krótkoterminową pozycję finansową firmy. cit. przy dokonywaniu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. jakie spółka uzyskuje z działań operacyjnych oraz wskaźniki efektywności (wydajności) określające obrót lub teŜ charakteryzujące efektywność inwestycji. zatem strony aktywów) oraz finansowe (skupiają się na badaniu sposobu sfinansowania aktywów spółki). Wskaźniki wewnętrzne dzielone są następnie na dwie zasadnicze grupy: wskaźniki operacyjne (koncentrują się na operacjach spółki dotyczą. które charakteryzują efekty. podziały te są bardzo do siebie zbliŜone. 94 . Nie budzi teŜ wątpliwości zaliczanie poszczególnych wskaźników do danej grupy.: cena rynkowa akcji danej spółki). wskaźniki sprawności działania (activity ratios). Wskaźniki finansowe dzielą się z kolei na wskaźniki płynności i struktury kapitału (zasilania). Wskaźniki operacyjne dzielone są następnie na wskaźniki rentowności. s. a przede wszystkim udział kapitału własnego i obcego w finansowaniu firmy w długim okresie83. Bednarski. T. w których dane znajdujące się w liczniku bądź mianowniku pochodzą z materiałów źródłowych innych niŜ sprawozdania finansowe (np. 323. wskaźniki płynności (liąuidty ratios). 324.Według powyŜszej klasyfikacji wskaźniki dzielone są na wewnętrzne i czyli takie.. Wiśniewski op. Wskaźniki zewnętrzne to takie. Sprawa sporną moŜe być tylko ich gradacja Ogólne zasady interpretacji wskaźników wskazują na konieczność zastosowania metody porównań. a w szczególności zdolność spółki do spłacania swoich zobowiązań w krótkim terminie. Wskaźniki te wykorzystywane są najczęściej przez inwestorów i potencjalnych inwestorów firmy.

Ibidem. 85 86 B. firma o najgorszej kondycji finansowej ma najmniejszą szansę przetrwania na rynku. Olzacka. R. s. 95 . Pałczyńska-Gościniak op. 20 Porównanie wskaźników w czasie pozwala wyznaczyć trendy kształtowania się określonych relacji finansowych i ocenić.. a następnie w miarę moŜliwości ich eliminowanie bądź odpowiednie uwzględnianie w dokonywanej ocenie.analiza zachodzących w czasie zmian poszczególnych danych finansowych i wskaźników dotyczących tego samego przedsiębiorstwa PLAN PRZESTRZEŃ . minimalnej i przeciętnej wielkości wskaźników finansowych w danej branŜy. s. Bednarski. przede wszystkim działających w tej samej branŜy i przedsiębiorstw konkurencyjnych . Stąd teŜ przed porównaniem wskaźników zachodzi konieczność ustalenia rodzajów i rozmiarów ewentualnych zakłóceń w porównywalności. Pogorszenie wskaźników moŜe być sygnałem występujących nieprawidłowości i świadczyć o podejmowaniu błędnych decyzji gospodarczych w badanym okresie85.analiza wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo z danymi zawartymi w planach. Porównania w przestrzeni wymagają publikowania danych o maksymalnej.. kosztorysach. załoŜeniach projektowych lub z przyjętą umownie wielkością optymalną Źródło: L. cit. WaŜnym aspektem analizy wskaźnikowej jest sprawdzian jednolitości konstrukcji badanych wskaźników oraz procedur rachunkowości (eliminacje zakłóceń) i wtedy. 54. PoniŜszy schemat przedstawia cztery główne rodzaje zakłóceń spotykanych przy porównywaniu wskaźników. 55.porównanie danych finansowych przedsiębiorstwa z odpowiadającymi im danymi innych firm. cit. op. s. Takie porównania są niezbędne w sytuacji podejmowania decyzji o przyszłości przedsiębiorstwa. Porównania pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami pozwalają ocenić pozycje danej firmy na rynku. czy tendencje zmian we wskaźnikach są korzystne dla firmy oraz jakie jest natęŜenie zmian w stosunku do lat ubiegłych. gdy licznik jest współmierny do mianownika. bowiem trudności w uzyskiwaniu kapitałów dla dalszego funkcjonowania86.Schemat 9: Najczęściej przyjmowane kierunki porównań w analizie wskaźnikowej KIERUNKI PORÓWNAŃ WSKAŹNIKÓW CZAS . ma ona.

Ŝe87: • • • charakteryzuje róŜne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i umoŜliwia osobie z zewnątrz ocenę kondycji finansowej. Poprzez jej systemowy charakter stopień szczelności uzyskiwanych danych moŜe znacznie ograniczyć ilość popełnionych błędów strategicznych mających istotne znaczenie w dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jego rozwoju. A. sposobu ich obliczania lub zasad ewidencji (mogą nasilać się w porównaniach dotyczących odległych okresów. Podobny skutek wywoływać mogą zmiany kursów walut. ORGANIZACYJNE .wywoływane są przekazywaniem.wynikają z róŜnic lub dokonywanych zmian w zakresie przedmiotu działalności jednostek gospodarczych (nasilać się mogą w związku z postulowanym postępem technicznotechnologicznym produkcji krajowej z uwagi na istotne w poziomie techniki i technologii krajowej i zagranicznej). Leszczyński. FINANSOWE (CENOWE) . ich duŜa elastyczność. telekomunikacyjnych. METODOLOGICZNE . podziałem lub łączeniem przedsiębiorstw i ich elementów składowych. a takŜe ze wskaźnikami konkurentów w określonym momencie. robót i usług wynikających z decyzji organów upowaŜnionych do ustalania ceny lub producentów. s. oprocentowania kredytów. podobnych przedsiębiorstw. s. Skowronek-Mielczarek op. Analiza wskaźnikowa jest zalecana z wielu powodów. celowo dobrany zestaw wskaźników umoŜliwia badanie trendów i progresji na przestrzeni co najmniej kilku lat. grupy przedsiębiorstw..Schemat 10: Zakłócenia w porównywalności wskaźników . itp. stwarza szansę porównań z przeciętnymi wskaźnikami dla branŜy.wynikają z odmienności treści i budowy wskaźników ekonomicznych. RównieŜ jej ilościowy i jakościowy 87 Z. moŜe wyjaśnić spadek zysku i potencjalne moŜliwości jego wzrostu. pocztowych. jeśli organizacja jest zarządzana mniej efektywnie niŜ konkurencyjne firmy. Tworząca się wielkość form organizacyjnych przedsiębiorstwa. RZECZOWE (PRZEDMIOTOWE) . 145. Sułowska op. 91 96 . cit.powstają na skutek zmian ceny sprzedaŜy wyrobów. taryf przewozowych. dlatego. cit. obserwacji zmian organizacyjnych podmiotów gospodarczych Źródło: J. przyjęciem. Poprawnie przeprowadzona analiza wskaźnikowa moŜe dać źródła wiedzy do podjęcia słusznych i właściwych decyzji biznesowych firmy. jak równieŜ w porównaniach międzynarodowych. które muszą uwzględniać odmienności systemów ekonomicznych).. a przede wszystkim. • • wskazuje sposoby. moŜliwości i niezbędne usprawnienia – jest to konieczne. wymaga szczególnie przy porównywaniu w czasie.

: dostawcy mogą Ŝądać zapłaty wyłącznie gotówką. • płynność strukturalna – czyli właściwe relacje pomiędzy składnikami majątku łatwymi do spienięŜenia (upłynnienia) i zobowiązaniami bieŜącymi. zaś ewentualne niedobory środków pienięŜnych powinny uzupełniać rezerwy lub kredyt. rośnie teŜ zazwyczaj jego cena (oprocentowanie).charakter moŜe przyczynić się do podjęcia skutecznych działań zapobiegających zagroŜeniom wobec występującej niepewności strategicznej. Terminowość oznacza.5.. gdy są one przedsiębiorstwu potrzebne oraz do regulowania zobowiązań finansowych w pełnej wysokości i wymagalnych terminach. Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieŜących nie oznacza utrzymywania w przedsiębiorstwie takiego stanu środków pienięŜnych. s. kredytodawcy mogą wywierać wpływ na decyzje przedsiębiorstw. który jest konieczny do niezbędnego zakupu towarów i usług. 97 .moŜliwym do zaakceptowania przez wierzycieli . oprócz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami efektywności gospodarowania. a w konsekwencji . Ŝe płatność nastąpi w najpóźniejszym . cit. której przejawem jest terminowe regulowanie zobowiązań.1. Płynność finansową przedsiębiorstwa naleŜy rozumieć jako kategorię ekonomiczną w trzech aspektach88: • płynność płatniczą – rozumianą jako zasób środków pienięŜnych. trudniejsze staje się uzyskanie kredytu.koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. jest zachowanie płynności finansowej. np. który w pełni równowaŜyłby zobowiązania bieŜące. Gabrusewicz op. co oznacza ograniczenie jego suwerenności gospodarczej. 3. Płynność finansowa to takie sterowanie wpływami i wydatkami. aby wpływy mogły równowaŜyć w określonym czasie wydatki. koniecznymi do uregulowania.terminie. Do oceny strukturalnej płynności finansowej konieczne są 88 W. Analiza płynności finansowej Warunkiem egzystencji przedsiębiorstwa. Pozwala ocenić stan faktyczny i poprzez obiektywną ocenę wykreować potencjały doskonalenia oraz siłę finansową przedsiębiorstwa. Brak płynności finansowej – z punktu widzenia przedsiębiorstwa –zazwyczaj pociąga za sobą gro niekorzystnych skutków. 254.

analiza statycznej i dynamicznej płynności finansowej. powinny z kolei wynikać z długofalowego planu zarządzania płynnością finansową. które pozwalają w sposób przybliŜony określać zdolność przedsiębiorstwa do obsługi zadłuŜenia. Nie dostarcza natomiast informacji o przyczynach kształtowania się tego stanu. a problemy te. Statyczna analiza płynności określa jedynie stan płynności w danym momencie. 254. cit. Dlatego uzasadnione jest wyróŜnienie płynności finansowej krótko- i długoterminowej. dotyczące charakteru posiadanych składników majątkowych oraz rodzaju i terminów płatności zobowiązań. Pierwsza skupia się na krótkookresowym przewidywaniu wpływów i wydatków przedsiębiorstwa na podstawie kilku wskaźników. Druga grupa określana jest w literaturze mianem metody dynamicznej pomiaru płynności finansowej. płynność potencjalną.odpowiednie • informacje.. 98 . która wyraŜa moŜliwości szybkiego pozyskania środków pienięŜnych. natomiast wadą . s. Natomiast płynność finansowa długoterminowa ma ukazać wydatki i moŜliwości ich finansowania w dłuŜszej perspektywie89. Przedmiotem analizy płynności finansowej są następujące zagadnienia: • • • analiza długoterminowej płynności finansowej. Aby przedsiębiorstwo nie miało kłopotów z płatnościami swoich zobowiązań powinno na bieŜąco rozwiązywać problemy płatności finansowej. Najczęściej stosowanymi w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa są metody wskaźnikowe. Jerzembowska op. 138. Cechą charakterystyczną tej metody jest szybkość uzyskiwanych informacji. kiedy stają się one przedsiębiorstwu potrzebne. Oparta jest na informacjach pochodzących ze sprawozdania z przepływu środków pienięŜnych. Cechą charakterystyczną tej metody to szczegółowość uzyskiwanych informacji. M.zbyt ogólny charakter uzyskiwanych informacji. ocena wielkości i zmian kapitału pracującego. Pierwsza z nich zwana metodą statyczną pomiaru płynności finansowej oparta jest na informacjach zawartych w rachunku wyników i bilansie. Badanie długoterminowej płynności finansowej to inaczej analiza prawidłowości sfinansowaniu aktywów trwałych. MoŜna tu wyróŜnić dwie grupy wskaźników. Zgodnie ze złotą zasadą bilansową: aktywa trwałe 89 90 Ibidem. Dopiero dynamiczny rachunek płynności na podstawie strumieni wpływów i wydatków umoŜliwia prześledzenie procesów finansowania i pozwala na ustalenie przyczyn stanu płynności w okresie objętym analizą90. s.

to analiza statycznej oceny płynności finansowej przy wykorzystaniu następujących wskaźników: wskaźnik bieŜącej płynności finansowej (current ratio) (wskaźnik płynności finansowej III stopnia) = = = wskaźnik szybkiej płynności finansowej (quick ratio) (wskaźnik płynności finansowej II stopnia) wskaźnik płynności gotówkowej (super quick ratio) (wskaźnik płynności finansowej I stopnia) aktywa obrotowe x 100 zobowiązania bieŜące (aktywa obrotowe – zapasy) x zobowiązania bieŜące środki pienięŜne x 100 zobowiązania bieŜące Pierwszy z przedstawionych wskaźników powinien oscylować w granicach 120-200%92. 255. Kapitał własny i stały w danym okresie nie w pokrywają aktywa trwałe. Taka wielkość zapewnia spłatę zobowiązań firmy. Natomiast w przypadku gdy wartość wskaźnika pokrycia II stopnia jest mniejsza niŜ 100%.w miarę moŜliwości . Wskaźniki wykorzystywane do badania długoterminowej płynności finansowej przedstawiają następujące formuły: wskaźnik pokrycia I stopnia wskaźnik pokrycia II stopnia = = kapitał własny x 100 aktywa trwałe kapitał stały x 100 aktywa trwałe JeŜeli obliczony wskaźnik pokrycia I stopnia aktywów trwałych jest większy lub równy 100%. s. Oznacza to. Aktywa obrotowe mogą być pokryte nie tylko kapitałem stałym. JeŜeli kapitał własny nie pokrywa aktywów trwałych. cit. aby aktywa trwałe były. wówczas wskazuje na prawidłowe sfinansowanie tych składników majątkowych – złota zasada bilansowa jest zachowana. Badanie krótkoterminowej płynności finansowej. 140. przy czym. Taka wielkość zapewnia spłatę zobowiązań firmy nawet w przypadku jej upadłości. tak znaczne zaangaŜowanie kapitału własnego w finansowaniu aktywów trwałych moŜe powodować obniŜenie się rentowności. JeŜeli nie jest to moŜliwe prawidłowym źródłem pokrycia aktywów jest długookresowy kapitał obcy. wtedy obliczone wskaźniki wskazują na to. z tym jednak.powinny być sfinansowane kapitałem własnym. W. 99 . s. Gabrusewicz op.. co najmniej równe kapitałowi własnemu. Ŝe łączną wielkość kapitału stałego powinna przekraczać wartość aktywów trwałych. iŜ obliczone wskaźniki stopnia pokrycia aktywów trwałych wskazują na prawidłowe sfinansowanie tych składników majątkowych. Gdy jego wartość jest równa lub większa od 100% oznacza. Ŝe złota zasada bilansowa nie jest zachowana. Trzeci stopień płynności traktuje się w przedsiębiorstwie jako wskaźnik 91 92 Ibidem. ale takŜe krótkoterminowym kapitałem obcym. taka sytuacja wpływa negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa91. wówczas sprawdzany jest wskaźnik pokrycia II stopnia.

Przy określaniu wielkości wzorcowej tego wskaźnika wychodzi się z załoŜenia. Ŝe firma nie posiada wystarczających środków dla spłacania bieŜących zobowiązań. Niski poziom tego wskaźnika wynika z reguł zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie. Wielkość tego wskaźnika w granicach 100% uwaŜana jest za wzorcową. w krytycznych sytuacjach firmy rentowne o określonej wiarygodności. co moŜe mieć niekorzystny wpływ na rentowność firmy. Zbyt wysoka lub zbyt niska wielkość wskaźnika powinna skłaniać kierownictwo przedsiębiorstwa do zbadania przyczyn takiego kształtowania się przedstawionej relacji. 93 Ibidem. Wskaźniki płynności finansowej III stopnia przyjmujące wielkości powyŜej 200% wskazują na nadmierną płynność. Ponadto. to stanowi on dla przedsiębiorstwa sygnał informujący go o konieczności przeprowadzenia analizy kapitału obrotowego i oceny przyczyn obniŜenia jego wysokości. Ŝe powinien on oscylować w granicach 10 – 20%. s. których zasoby kapitału gotówkowego powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. mogą korzystać z krótkoterminowego kredytu bankowego. Niski poziom wskaźnika moŜe oznaczać. w myśl. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia słuŜy do oceny stopnia pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o duŜym stopniu płynności. Wskaźnik płynności gotówkowej jest w literaturze przedmiotu ciągle przedstawiany i w praktyce liczony. aby aktywa obrotowe ogółem były dwukrotnie wyŜsze od zobowiązań bieŜących. Natomiast wysoki wskaźnik płynności II stopnia wskazuje na nieprodukcyjne gromadzenie środków pienięŜnych na rachunkach bankowych oraz występowanie wysokiego stanu naleŜności. W tej sytuacji trudno jest określić wzorcową wielkość dla tego wskaźnika. 257. Spotykane są poglądy.bezpieczeństwa w zakresie płynności środków. JeŜeli wskaźnik spada poniŜej 120%. ze względu na stopień płynności tych składników majątkowych. które nie zawsze mogą być naleŜnościami terminowymi. chociaŜ nie ma duŜej wartości poznawczej. Wielkości wskaźnika niŜsze od postulowanych mogą wskazywać na niedostateczne wyposaŜenie przedsiębiorstwa w środki płynne zabezpieczające spłatę zobowiązań. Doprowadziło to w praktyce do wymogu. Ŝe z uwagi na rozbieŜności czasowe pomiędzy terminami płatności zobowiązań a uzyskiwanymi wpływami z działalności. 100 . środki obrotowe powinny z odpowiednim nadmiarem pokrywać bieŜące zobowiązania. gdyŜ tylko kapitał zaangaŜowany w obrocie przynosi zysk. poniewaŜ świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do pokrycia w krótkim czasie wymagalnych zobowiązań93.

s. PoŜądanym kierunkiem zmian tych wskaźników jest wzrost ich wielkości w czasie. 61. informują o tym. które ujmuje się w dwóch grupach94: • • wskaźniki wydajności gotówkowej. Kapitał pracujący (kapitał obrotowy) jest róŜnicą pomiędzy majątkiem obrotowym (krótkoterminowym) a zobowiązaniami bieŜącymi. ile wpływów gotówkowych osiąga przedsiębiorstwo w danym czasie ze sprzedaŜy lub zaangaŜowanego majątku.. w jakiej relacji pozostaje wygenerowana z działalności podstawowej gotówka do róŜnych wydatków i zobowiązań jednostki gospodarczej. 101 . cit. opartych na przepływach pienięŜnych stanowią wskaźniki wystarczalności gotówki. wskaźniki wystarczalności gotówkowej. które informują o tym. D.Do oceny gospodarki pienięŜnej przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym wykorzystuje się wskaźniki oparte na przepływach pienięŜnych. Wśród wskaźników wydajności gotówkowej wyróŜniamy: wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaŜy wskaźnik wydajności gotówkowej zysku wskaźnik wydajności gotówkowej majątku wskaźnik wydajności gotówkowej majątku trwałego wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego = = = = = gotówka netto ze sprzedaŜy sprzedaŜ netto gotówka netto z działalności operacyjnej zysk z działalności operacyjnej gotówka netto z działalności operacyjnej średnia wartość majątku ogółem gotówka netto z działalności operacyjnej średnia wartość majątku trwałego gotówka netto z działalności operacyjnej średnia wartość majątku obrotowego Drugą grupę wskaźników. Przykładowe wskaźniki tej grupy to: wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań bieŜących wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań długoterminowych wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na zakup środków trwałych = = = = = gotówka netto z działalności operacyjnej zobowiązania ogółem gotówka netto z działalności operacyjnej zobowiązania bieŜące gotówka netto z działalności operacyjnej zobowiązania długoterminowe gotówka netto z działalności operacyjnej spłata zobowiązań długoterminowych + wypłata dywidend + zakup majątku trwałego gotówka netto z działalności operacyjnej wydatki na zakup środków trwałych Zachowanie płynności finansowej uwarunkowane jest posiadaniem przez przedsiębiorstwo kapitału obrotowego. więc wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych i długoterminowych 94 M. Wędzki op. Sierpińska. WyraŜa on. KaŜdy przyrost wartości wskaźników naleŜących do tej grupy poprawia sytuację płatniczą przedsiębiorstwa. ich spadek natomiast sytuację tę pogarsza. Wskaźniki wydajności gotówkowej.

kapitałów obcych) finansujących majątek obrotowy. Jako najbardziej płynna część kapitału stanowi on pewnego rodzaju zabezpieczenie dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieŜącego cyklu obiegu gotówki w przedsiębiorstwie95.
KAPITAŁ OBROTOWY = AKTYWA OBROTOWE - ZOBOWIĄZANIA BIEśĄCE

Zastosowanie wyŜej wymienionej formuły pozwala zmierzy płynność firmy w sposób bezwzględny. Dodatni kapitał obrotowy dobrze świadczy o płynności firmy – moŜliwości regulowania zobowiązań składnikami majątku obrotowego. Jeśli jest on rosnący, świadczy to o rozszerzeniu zarówno skali działalności jak i wykorzystania kapitału stałego firmy do finansowania obrotowych składników majątku. Dla porównań z innymi podmiotami w zakresie kapitału obrotowego posługujemy się wskaźnikiem poziomu kapitału obrotowego, który obliczamy za pomocą wzoru:
wskaźnik kapitału obrotowego = kapitał obrotowy aktywa ogółem

Ocena wielkości kapitału pracującego - po odpowiednich korektach - określa długoterminowy potencjał finansowy. Wzrost kapitału pracującego oznacza zwiększenie stopnia długookresowego finansowania aktywów obrotowych, co z kolei świadczy o zwiększeniu się poziomu bezpieczeństwa. Zmiany te są wynikiem duŜego wzrostu inwestycji krótkoterminowych, a więc najbardziej płynnych składników majątku obrotowego. Spadek kapitału pracującego oznacza zmniejszenie stopnia długookresowego finansowania aktywów obrotowych oraz zmniejsza się poziom bezpieczeństwa. Wartości wskaźników płynności badanej spółki w rozpatrywanym okresie przedstawiono w tabeli 25. Tabela 25: Wskaźniki płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002 – 2005 – ujęcie statyczne
WYSZCZEGÓLNIENIE
wskaźnik bieŜącej płynności wskaźnik szybkiej płynności wskaźnik płynności gotówkowej

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (%) 2002 2003 2004 2005 104,85 94,78 80,54 70,75 89,04 82,79 129,73 116,98

ZMIANA WSKAŹNIKA (∆%) 2003/2002 2004/2003 2005/2004 -24,31 -24,03 8,50 12,04 40,69 34,19 26,93

11,76 8,15 7,40 34,33 -3,61 -0,75 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. z o.o.

Analizując powyŜsze dane moŜna zauwaŜyć, iŜ wskaźniki płynności finansowej wszystkich trzech stopni w roku 2003 uległy znaczącemu obniŜeniu i wykazywały niepokojące odchylenia od wielkości wzorcowych. W kolejnym roku sytuacja uległa

95

M. Sierpińska, T. Jachna op. cit., s. 55.

102

delikatnej poprawie, jednak poziom wskaźników płynność kształtował się na niebezpiecznie niskim poziomie. Dopiero wzrost w 2005 roku wskaźników płynności I, II i III stopnia odpowiednio o: 40,69%, 34,19% i 26,93% powoduje, iŜ wartości wskaźników płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp, z o.o. oceniane są jako bezpieczne. Tabela 26: Wskaźniki płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002 – 2005 – ujęcie dynamiczne
WYSZCZEGÓLNIENIE
WSKAŹNIK WYDAJNOŚCI:

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (%) ZMIANA WSKAŹNIKA (∆%) 2002 2003 2004 2005 2003/2002 2004/2003 2005/2004
-0,06 -0,04 -0,01 -0,01 -0,01 5,21 2,80 0,21 0,44 0,40 1,42 1,09 0,13 0,23 0,30 1,21 1,13 0,23 0,41 0,52 5,27 2,84 0,22 0,45 0,41 -3,79 -1,71 -0,08 -0,21 -0,10 -0,21 0,04 0,10 0,18 0,22

gotówkowej sprzedaŜy gotówkowej zysku gotówkowej majątku gotówkowej majątku trwałego gotówkowej majątku obrotowego na spłatę zobowiązań ogółem na spłatę zobowiązań bieŜących na spłatę zobowiązań długoterminowych ogólnej

WSKAŹNIK WYSTARCZALNOŚCI GOTÓWKI OPERACYJNEJ: -0,01 -0,01 -0,02 0,08 0,24 0,35 0,83 -0,65 0,18 0,27 0,55 -0,52 0,36 0,62 0,84 -1,52 0,25 0,36 0,85 -0,73 -0,06 -0,08 -0,28 0,13 0,18 0,35 0,29 -1,00 -0,78

0,09 -0,73 -0,77 -1,55 -0,82 -0,04 na zakup środków trwałych Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. z o.o.

Jak wynika z obliczonych powyŜej wskaźników, w badanym okresie wahaniu ulega wydajność gotówkowa. W latach 2003 i 2005 wzrasta, natomiast w 2004 roku nieco maleje w stosunku do analogicznych okresów poprzednich dla danego roku. Szybciej zwiększa się wydajność gotówkowa majątku obrotowego, niŜ to ma miejsce w przypadku wydajności gotówkowej majątku trwałego. Jednak najszybciej poprawia się wydajność gotówkowa zysku. Podobne tendencje zmian wykazują wskaźniki wystarczalności gotówki

operacyjnej. W całym analizowanym okresie największe obciąŜenie środków pienięŜnych z działalności operacyjnej związane jest z spłatą zobowiązań długoterminowych. Jedynie wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na zakupy środków trwałych w ciągu czterech badanych lat systematycznie maleje, co w konsekwencji obniŜa zdolność porycia wydatków spółki. Wartość ujemna tego wskaźnika oznacza, iŜ rozwój przedsiębiorstwa - czy teŜ spłata zobowiązań wobec wierzycieli - będzie wymagała zwiększenia kapitału własnego.

103

Wyniki analizy kapitału obrotowego przedstawiają się następująco: Tabela 27: Kapitał obrotowego firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002 – 2005
WYSZCZEGÓLNIENIE kapitał obrotowy netto wskaźnik kapitału obrotowego

2002
513 925,99 0,03

2003
-2 367 254,89 -0,11

2004
-1 212 647,66 -0,05

2005
2 729 135,85 0,10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. z o.o.

Dodatni poziom kapitału obrotowego na początku i na końcu badanego okresu pozwala przypuszczać, iŜ niepokojące zjawisko - jakie obserwuje się w latach 2003 – 2004, a mianowicie ujemny kapitał obrotowy spółki - miało charakter przejściowy. Oceniając płynność finansową na podstawie wskaźnika kapitału obrotowego moŜna zauwaŜyć, iŜ z największymi kłopotami z utrzymaniem płynności finansowej spółka borykała się w 2003 roku.

3.5.2. Wskaźnikowa ocena rentowności

W pojęciu rentowność mieści się wiele szczegółowych wyobraŜeń dotyczących produktywności kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo. Rentowność moŜemy określić jako relatywną wielkość wyniku finansowego, który odzwierciedla opłacalność działalności gospodarczej. Jest to zjawisko osiągania przychodów z działalności gospodarczej przewyŜszających koszty jej prowadzenia. Charakteryzuje ona wartość przypisywaną wyrobom i usługom oraz stopień opłacalności środków zuŜytych bądź zaangaŜowanych w danym okresie w działalności eksploatacyjnej. Poziom rentowności wynika ze stosunku zachodzącego pomiędzy wypracowanym zyskiem, a wielkością zaangaŜowanego kapitału. Osiągnięty poziom rentowności – wskaźniki rentowności – naleŜy zawsze badać na tle warunków istniejących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. PowyŜsza charakterystyka wskazuje, Ŝe podstawowym miernikiem rentowności kaŜdego przedsiębiorstwa jest wielkość wypracowanego zysku. W teorii analizy finansowej, najczęściej spotykaną definicją rentowności jest rozumienie jej jako zjawiska osiągania przychodów przewyŜszających koszty prowadzenia działalności gospodarczej96. Działania zmierzające w kierunku maksymalizacji zysku, a więc i zwiększania poziomu uzyskiwanej rentowności podejmowane przez przedsiębiorstwo, podyktowane są
96

Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa, 1974, s.691.

104

105 . tym większa wartość sprzedaŜy musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku. W zaleŜności od rodzaju przyjętego zysku (z działalności operacyjnej. pokazuje jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Wskaźnik rentowności aktywów określa zdolność aktywów jednostki do generowania zysku. jaką marŜę zysku przynosi dana wartość sprzedaŜy. 234.wieloma zasadniczymi względami. tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy98. 142. Im wartość tego wskaźnika jest większa. A. s. Informuje on o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów. rentowność majątku (rentowność ekonomiczna). Ogólna postać wskaźnika rentowności majątku. zysk brutto) z rachunku zysku i strat. zatem korzystniejszą kondycję finansową firmy97. tym większa jest efektywność przedsiębiorstwa. naleŜy stwierdzić. Wskaźnik ten.. moŜe być 97 98 W. Analizę rentowności naleŜy uwaŜać za jeden z głównych celów analizy finansowej. cit. Ŝe wielkość osiągniętego zysku powinna wystarczyć na pokrycie podstawowych potrzeb powstałych w związku z prowadzoną działalnością. Z. MoŜemy wyróŜnić trzy podstawowe aspekty rentowności: • • • rentowność sprzedaŜy (rentowność handlowa). Skowronek –Mielczarek op. zyskiem netto. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto określany jest równieŜ zwrotem ze sprzedaŜy. Informuje. poniewaŜ od wielkości zysków i osiągniętej rentowności zaleŜy obecna i przyszła pozycja finansowa przedsiębiorstwa. Im niŜszy jest ten wskaźnik. Gabrusewicz op. Przyjmując obowiązującą w gospodarce rynkowej zasadę samofinansowania się przedsiębiorstw. Im wskaźnik ten jest wyŜszy. Stanowi on relację zysku netto do aktywów.. Informuje on o udziale zysku w wartości sprzedaŜy. Większa wartość wskaźnika oznacza. Odzwierciedla ona sprawność finansową przedsiębiorstw będącą wynikiem efektywności gospodarowania.. moŜna mówić o rentowności sprzedaŜy mierzonej zyskiem operacyjnym. Leszczyński. zysk netto. s. Kolejnym obszarem analizy rentowności działalności przedsiębiorstwa jest analiza rentowności majątku. rentowność zaangaŜowanych kapitałów (rentowność finansowa) Najogólniejszy wskaźnik rentowności sprzedaŜy oblicza się według wzoru: wskaźnik rentowności sprzedaŜy = zysk x 100 przychody ze sprzedaŜy Wskaźnik rentowności sprzedaŜy stanowi relację zysku do przychodów ze sprzedaŜy. cit. określany jest równieŜ zwrotem z majątku ROA (return on assets).

Wskaźnik rentowności zaangaŜowanych kapitałów obliczane są wg następujących formuł: wskaźnik rentowności kapitału własnego wskaźnik rentowności kapitału podstawowego = = zysk netto x 100 kapitał własny zysk netto x 100 kapitał podstawowy Poziomu rentowności zakładów mięsnych w Mościszkach i jego zmiany w czasie zostały zaprezentowane w tabeli 28.rozbudowana przez uwzględnienie zarówno odpowiednich rodzajów zysku jak i składników majątku: wskaźnik rentowności majątku netto wskaźnik rentowności majątku brutto wskaźnik rentowności majątku brutto z odsetkami wskaźnik rentowności majątku trwałego wskaźnik rentowności majątku obrotowego wskaźnik rentowności majątku czystego = = = = = = zysk netto x 100 majątek ogółem zysk brutto x 100 majątek ogółem (zysk brutto + odsetki) x 100 majątek ogółem zysk netto x 100 majątek trwały zysk netto x 100 majątek obrotowy zysk netto x 100 majątek ogółem – zobowiązania bieŜące Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE – return on equity) stanowi relację zysku netto do przeciętnego stanu kapitału własnego. Wskaźnik rentowności kapitału podstawowego stanowi dalsze uszczegółowienie wskaźnika rentowności kapitału własnego. tym wyŜsza efektywność wykorzystania kapitału własnego. Dzięki temu wskaźnikowi uzyskujemy odpowiedź na pytanie. jaka jest stopa zwrotu od wkładu kapitałowego wniesionego przez właścicieli firmy99. 106 . 99 Ibidem. Wskaźnik ten informuje o zdolności kapitału własnego do generowania zysków. oblicza się go jako relację zysku netto do przeciętnego stanu kapitału podstawowego. Im wyŜszy wskaźnik. s. Podobnie jak przy wskaźniku rentowności kapitału własnego.143. większa moŜliwość uzyskania wyŜszych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

7 2.95 107.24 156. a mianowicie.34 10.79 2.92 rentowności majątku czystego RENTOWNOŚĆ FINANSOWA .67 7.02 14.35 3.13 8.11% do 2.87 3.98 3.55 -8.09 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.83 14.wskaźniki: rentowności kapitału własnego rentowności kapitału podstawowego 56.23 11. w kolejnych dwóch okresach nastąpiła odwrotność tej relacji.99 5.21 2.20 rentowności netto RENTOWNOŚĆ EKONOMICZNA – wskaźniki: 11.71 25. z o.47 rentowności majątku netto rentowności majątku brutto rentowności majątku brutto z odsetkami rentowności majątku trwałego rentowności majątku obrotowego 15.60 -34.81 8.56 -1.63 12. w latach 2002 – 2005 WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (%) 2002 2003 2004 2005 1.72 9.01 9.26 2.Tabela 28: Wskaźniki rentowności firmy Agro-Handel Sp.30 5.41 -1.13 4. tj.60 10.98 4.56 -10.27 43.28 1. • w ciągu całego badanego okresu rentowność kapitału własnego spadła o 1289%.49 6.93 0.33 8.52 rentowności sprzedaŜy rentowności operacyjnej sprzedaŜy rentowności działalności gospodarczej rentowności brutto 3. po obniŜeniu się ich poziomu w roku 2003.37 3.24 2.58 8. • zyskowność sprzedaŜy w latach 2002 – 2004 kształtowała się na poziomie od 1.71 66.26 33.65 33. • w pierwszych dwóch badanych okresach majątek trwały charakteryzował się wyŜszą rentownością niŜ majątek obrotowy.49 10. z poziomu 5608% do 4319%.10 1.92 19.52%. ich wielkości systematycznie wzrastały.09 17.75% w porównaniu do okresu poprzedniego i wyniósł on 4.26 1.89 19.wskaźniki: 2.66 -8.49 -1.08 171.o.90 25.99%.19 263.43 13.99 -16.94 11. 107 .41 1. przy czym najniŜszą zyskowność kapitału własnego osiągnęła spółka w 2003 roku i wynosiła zaledwie: 21. w kolejnych dwóch badanych okresach.01 1.72 2. z o.06 0.75 6.23 4.82 19.93 3.62 2.07 2.21 -6.99 29.o.32 21.35 2.28 4.51 6.91 -19.50 3.91 0.53%.79 1.88 14. w 2005 roku udział zysku w wartości sprzedaŜy wzrósł blisko o 106.56 -1.53 89.11 2.25 26.13 20.16 RENTOWNOŚĆ HANDLOWA .76 -5.39 ZMIANA WSKAŹNIKA (∆%) 2003/2002 2004/2003 2005/2004 -1. Ocena rentowności spółki Agro-Handel w latach 2002-2005 nasuwa następujące wnioski: • wszystkie wskaźniki rentowności w badanym okresie wykazały podobne tendencje.50 8.96 4.

naleŜności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. zapasy. który wyraŜa zdolność majątku trwałego do generowania przychodów.a wskaźnikiem statycznym. jest wskaźnik obrotowości majątku trwałego.wyraŜającym przychód ze sprzedaŜy w cenach brutto. wyraŜającym przeciętny stan zaangaŜowanych w działalności składników majątkowych. wyŜszy jego poziom świadczy o lepszym wykorzystaniu tej części majątku. a zarazem najogólniej charakteryzującą sprawność działania.Sierpińska. Określa zdolność aktywów jednostki do generowania przychodów ze sprzedaŜy. Kolejnym wskaźnikiem. nazywane teŜ wskaźnikami obrotowości. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika. z jaką obracane są aktywa ogółem. netto lub kosztach własnych . 180. NiŜsza od 1 wartość tego wskaźnika sugeruje. Jachna op. s. jaka wartość przychodów ze sprzedaŜy przypada na jedną złotówkę zaangaŜowanego majątku. Ocena sprawności działania Do pomiaru aktywności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych firmy słuŜą wskaźniki sprawności działania. cit. W celu pomiaru aktywności przedsiębiorstwa .w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych .3.5. Wskaźniki szybkości obrotu charakteryzują stopień wykorzystania majątku jednostki. Ich istotą jest rozpatrywanie relacji między odpowiednim wskaźnikiem dynamicznym . stanowią wskaźniki obrotowości majątku. Poprawa wartości wskaźnika moŜe wynikać między innymi z lepszej 100 M. Informują o szybkości. do których zalicza się: wskaźnik obrotowości majątku wskaźnik obrotowości majątku trwałego wskaźnik obrotowości majątku obrotowego = = = przychody ogółem majątek ogółem przychody ogółem majątek trwały przychody ogółem majątek obrotowy Wskaźnik obrotowości majątku informuje. 108 . wskaźniki rotacji zapasów. Jego zwiększenie jest istotnym czynnikiem poprawy rentowności przedsiębiorstwa. T. wskaźnik rotacji naleŜności.wykorzystuje się następujące wskaźniki sprawności działania: • • • • wskaźniki obrotowości majątku.3. wskaźnik okresu spłaty zobowiązań Podstawową grupą wskaźników. Ŝe przychody uzyskiwane ze sprzedaŜy wymagają więcej niŜ proporcjonalnego zaangaŜowania majątku100.

dlatego przedsiębiorstwo starsze. do których miało miejsce spowolnienie rotacji. 109 . Wskaźnik zbyt niski moŜe prowadzić do zachwiania rytmiczności produkcji i sprzedaŜy oraz pogorszenia stopnia wykorzystania środków trwałych101. Ich identyfikacja wymaga uprzedniego określenia rodzaju zapasów. niŜ firma w stosunku do niej konkurencyjna. s. Wskaźnik obrotowości majątku obrotowego ukazuje ile razy w ciągu roku następuje odtworzenie tego majątku poprzez sprzedaŜ wyrobów i usług. Przy obliczaniu tego wskaźnika przyjmuje się majątek trwały netto.. Skowronek –Mielczarek op. Im krótszy jest ten okres. NaleŜy jednak pamiętać. Ma natomiast małe znaczenie w firmach. s. Im wyŜsza jest wartość wskaźnika.96. Wielkość tego wskaźnika informuje o czasie pozostawania kapitału w zapasach. Wskaźnik rotacji zapasów jest miarą efektywności wykorzystania kapitału zaangaŜowanego w zapasach danego przedsiębiorstwa. cit.organizacji pracy. będzie wykazywało rotację wyŜszą. w których środki trwałe stanowią waŜny element majątku. Leszczyński. mniej zamortyzowany majątek. ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi „odnowienie” stanu zapasów. gdy liczba obrotów wzrasta. które dysponuje majątkiem w znacznym stopniu zamortyzowanym. Ŝe wskaźnik zbyt wysoki moŜe być niekorzystny. poniewaŜ świadczy o zamroŜeniu kapitału obrotowego. w których sprzedaŜ w mniejszym stopniu zaleŜy od środków trwałych zaangaŜowanych w ich działalności. A. posiadająca nowszy. Niska wielkość tego wskaźnika moŜe teŜ oznaczać brak środków na odtworzenie zapasów. Dlatego obok ogólnego wskaźnika rotacji zapasów wyróŜniamy takŜe wskaźniki rotacji poszczególnych rodzajów zapasów102. Korzystna sytuacja jest wtedy. Wykorzystanie wskaźnika rotacji środków trwałych w systemie oceny jest szczególnie istotne dla firm. 182. tym większa płynność kapitału zaangaŜowanego w zapasach i odwrotnie. WydłuŜenie okresu pozostawania kapitału w zapasach moŜe być spowodowana szeregiem czynników. Wskaźniki rotacji zapasów oraz wskaźnik cyklu zapasów w dniach ujmują następujące formuły obliczeniowe: wskaźnik rotacji zapasów wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach = = przychody ze sprzedaŜy zapasy ogółem zapas ogółem x 365 przychody ze sprzedaŜy Wskaźniki rotacji określają. 101 102 Ibidem. przeprowadzania systematycznych remontów i konserwacji. Z. tym lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. w stosunku.

co oznacza mniejsze koszty. 110 . W ocenie sprawności działania przedsiębiorstwa waŜny jest równieŜ okres regulowania zobowiązań wobec dostawców. Według standardów zachodnich. za którą nie uzyskano jeszcze naleŜności. który informuje. Natomiast wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach informuje. cit.0 to taka sytuacja moŜe oznaczać.. s. którym odpowiada strumień sprzedaŜy brutto. dlatego zasadne jest. ile razy wciągu roku firma odtwarza stan swoich naleŜności. co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaŜy. jaki jest średni czas regulowania zobowiązań w przedsiębiorstwie ustala się w następujący sposób: wskaźnik okresu spłaty zobowiązań = zobowiązania bieŜące x 365 koszt własny sprzedaŜy PoniŜsza tabela zawiera wyniki pomiaru sprawności działania badanego podmiotu: 103 W. Do oceny szybkości rotacji naleŜności wykorzystuje się następujące wskaźniki: wskaźnik rotacji naleŜności wskaźnik cyklu inkasa naleŜności w dniach = = przychody ze sprzedaŜy przeciętny stan naleŜności przeciętny stan naleŜności x 365 przychody ze sprzedaŜy Wskaźnik rotacji naleŜności określa. Ŝe przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów. Wówczas sprzedaŜ realizowana jest przy niŜszym poziomie zaangaŜowanych zapasów. Wskaźnik okresu spłaty zobowiązań. Jeśli jest mniejszy niŜ 7. Wskaźnik cyklu inkasa naleŜności w dniach. przez co moŜe samo mieć trudności z terminowym regulowaniem swych zobowiązań. Gabrusewicz op.poniewaŜ skraca się czas przebywania zapasów w przedsiębiorstwie. Kolejnym składnikiem majątku obrotowego uwzględnianym przy ocenie sprawności działania są naleŜności.0103. niski zaś o obrocie szybkim. w jakim stopniu kredytuje ona swoich odbiorców i jak długo środki pienięŜne są zamroŜone w naleŜnościach. Wysoki wskaźnik rotacji w dniach informuje o wolnym obrocie zapasów. by do obliczeń naleŜności przyjmować sprzedaŜ brutto. 268. Informuje.0 – 10. zatem kierownictwo firmy. określa ilość dni sprzedaŜy. wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7.

92.95 43. z o.14.62 52. Świadczy to o poprawie efektywności gospodarowania zapasami.87 spowodowany był gorszą.94) w kolejnych dwóch latach nastąpiło przyspieszenie obrotu naleŜności.60 do 3. który w porównaniu do roku 2003 uległ skróceniu o 2 dni (1.06 3.87 6. 111 .43 -0.47 39.19 3.80 101.29 ZMIANA WSKAŹNIKA 2003/2002 2004/2003 2005/2004 -0. i tak: po wydłuŜeniu okresu kredytowania swych odbiorców w 2003 roku o 4 dni (3.o.90 1.94 11.85 -1.05) w 2005 roku. Wielkość tego wskaźnika w stosunku do okresu poprzedniego w 2003 roku spadła o 0.92).15 3. Analogicznie kształtuje się wielkość wskaźnika inkasa naleŜności w dniach.85) w 2004 roku i o 1 dzień (1.38 -3.72 12.89 -0.85 -2.08 10.55 29.00 -0.86 -27. w kolejnych latach okres ściągalności skrócił się o 7 dni (6. co roku odpowiednio o 2 dni (1. która w tym samym czasie obniŜyła się z poziomu 10.11 9.75 i 9.66) w stosunku roku 2002.54 -6.60 10.26 3.05 -3.13) w roku 2005. zauwaŜyć moŜna.71 8. z o.75 7.62) w 2004 i 3 dni (3.75 0.71 do 6. potwierdza takŜe wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach.87 35.92 8.19 9.94 1.21 65. co pociąga za sobą obniŜkę kosztów magazynowania i uwolnienie kapitału obrotowego zaangaŜowanego w zapasach.21 5. Analiza wskaźnika rotacji naleŜności wykazuje tendencję skokową: po zmniejszeniu ilości stanu swoich naleŜności w 2003 roku do okresu poprzedniego o jeden dzień (0.82 7. Spadek poziomu wskaźnika oborowości majątku w rozpatrywanym okresie z 4. po czym w 2004 wzrosła o 0.83 3. jego wielkość wzrastała odpowiednio o 26.13 -0.78 1.66 23.00 46. Korzystną tendencję zmian w gospodarce magazynowej.54 WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA: wskaźnik obrotowości majątku wskaźnik obrotowości majątku trwałego wskaźnik obrotowości majątku obrotowego wskaźnik rotacji zapasów wskaźnik rotacji naleŜności wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach wskaźnik inkasa naleŜności w dniach wskaźnik okresu spłaty zobowiązań Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.02 0.91 91.70 26.14 -0.51 3.60 3.93 33.92 8. Analiza wskaźnika efektywności wykorzystania majątku całkowitego wykazuje tendencję wahającą się. w latach 2002 – 2005 WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ WSKAŹNIKA 2002 2003 2004 2005 4. co roku efektywnością wykorzystania majątku trwałego. a w ostatnim okresie zanotował niewielki spadek (o 0.89 6.02).85. iŜ w dwóch ostatnich okresach.Tabela 29: Wskaźniki sprawności działania firmy Agro-Handel Sp.62 -5.07 93.o. Przyglądając się wskaźnikowi rotacji zapasów.89 -0.78.75 1. zwłaszcza w latach 2004 – 2005.96 28.

o. co świadczy o zmianie polityki inwestowania w aktywa obrotowe firmy Agro-Handel Sp.Podobną tendencje skokową wykazuje wskaźnik okresu spłaty zobowiązań. cit. Ujemna wartość cyklu oznacza. Oblicza się go następująco: CYKL ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH = WSKAŹNIK OBROTU ZAPASAMI W DNIACH + WSKAŹNIK INKASA NALEśNOŚCI ─ WSKAŹNIK OKRESU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PoniŜszy wykres przedstawia kształtowanie się długości cykl środków pienięŜnych zakładu produkcyjnego w Mościskach w rozpatrywanym okresie.o. w latach 2002 – 2005 15 11.00 10 5 0 2002 -5 -10 -15 dni 2003 2004 2005 -7. s. 104 J. a więc finansowane kapitałem obym.43 (5 dni) i o 3. poziomie niŜ wskaźnik cyklu inkasa naleŜności. 148. Ŝe pieniądze zainwestowane w aktywa obrotowe szybko wracają do przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaŜy i mogą być ponownie wykorzystywane. Cykl środków pienięŜnych jest czasem upływającym od momentu wypływu gotówki w celu uregulowania zobowiązań do momentu przepływu gotówki z tytułu spłaconych naleŜności104. jest wskaźnik cykl środków pienięŜnych.. albowiem znacznie wyŜszym. Krótszy cykl oznacza.54 (4 dni). iŜ aktywa obrotowe spółki są w duŜym stopniu kredytowane przez dostawców. W rozpatrywanym okresie cykl środków pienięŜnych w uległ skróceniu z 11 dni do -10. Duraj op.00 -10. Wykres 15: Kształtowanie się cyklu środków pienięŜnych firmy Agro-Handel Sp.00 C ykl środków pienięŜnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli 32. wykorzystywanym przy ocenie aktywności przedsiębiorstwa. którego wielkość w 2003 roku zwiększyła się o 23.75 (a zatem okres spłaty zobowiązań wydłuŜył się o 24 dni). Z punktu widzenia płynności finansowej poziom wskaźnika spłaty zobowiązań kształtuje się na niekorzystnym. co roku o: 5. z o. Wskaźnikiem pomocniczym. z o.00 -10. 112 . a następnie w latach 2004 – 2005 wielkość wskaźnika zmniejsza się kolejno.

Często traktowany jest on jako indykator ryzyka finansowego. Wysoki poziom tego wskaźnika moŜe oznaczać ograniczenie samodzielności firmy. s. Wówczas bowiem aktywa firmy mogą zmniejszyć swoją wartość do połowy.5. Do oceny sytuacji finansowej niezbędna jest znajomość moŜliwości przedsiębiorstwa do wywiązywania się z całkowitego zadłuŜenia.50.. Gabrusewicz op.aby móc zaciągnąć poŜyczkę długoterminową . JeŜeli wskaźnik ten jest większy niŜ 0. cit. ograniczenie dostępu do nowych kredytów i zwiększenie ryzyka utraty płynności. 113 . Do oceny poziomu zadłuŜenia wykorzystuję się następujący zestaw wskaźników: wskaźnik ogólnego zadłuŜenia wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego wskaźnik struktury zadłuŜenia wskaźnik zadłuŜenia kapitałów własnych wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego kapitałów własnych = = = = = zobowiązania ogółem aktywa ogółem zobowiązania długoterminowe aktywa ogółem zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania ogółem kapitały własne zobowiązania długoterminowe kapitały własne zobowiązania długoterminowe Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia. Wierzyciele oczekują. by wskaźnik ten nie był większy niŜ 50%. W praktyce poziom tego wskaźnika jest zróŜnicowany. czyli kapitałów obcych. Jego wielkość uzaleŜniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i zmienności przepływów pienięŜnych. Analiza płynności. Wskaźniki słuŜące do oceny zadłuŜenia moŜna ująć w dwie grupy: wskaźniki obrazujące poziom zadłuŜenia oraz wskaźniki informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu105. Analiza wspomagania finansowego Większość podmiotów gospodarczy nie jest wstanie funkcjonować. Analiza zadłuŜenia pozwoli ocenić politykę finansową przedsiębiorstwa. Odsetki od kapitałów obcych muszą być.musi wykazać się zdolnością do zaciągania kredytów krótkoterminowych. stąd określa się ją równieŜ analizą struktury finansowej. określa udział obcych źródeł w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa wyraŜonych w wartości bilansowej lub teŜ rynkowej. moŜe powstać 105 W. pokazuje zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań bieŜących. nim zagroŜą bezpieczeństwu kapitału obcego.3. przez co zmuszone są do korzystania z róŜnych form wspomagania finansowego. opierając się jedynie na kapitałach własnych. czyli posiadać płynność finansową. w przedstawionej postaci. zwiększenie ryzyka wierzycieli. 271. Przedsiębiorstwo . bowiem płacone bez względu na poziom osiąganych zysków.4.

ile razy zysk brutto wraz z odsetkami pokrywa roczne raty kapitałowe powiększone o odsetki od kredytu przypadające w danym roku.5. Za powaŜnie zadłuŜone uwaŜane są przedsiębiorstwa. PoŜądana wielkość tego wskaźnika wynika z relacji zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego. a więc zwiększenie stopnia zadłuŜenia. W USA wartością graniczną w małym biznesie jest proporcja 3:1. Ŝe wypracowane środki pienięŜne okaŜą się niewystarczające do spłaty zadłuŜenia. Drugim wskaźnikiem. Wskaźnik pokrycia obsługi długu I informuje o tym. który określa stopień zaangaŜowania kapitału obcego w stosunku do kapitałów własnych. 136 114 . w których wskaźnik przekracza wartość 1. Leszczyński. Wielkość tego wskaźnika nie powinna być niŜsza niŜ 106 107 Z. s.sytuacja. Jako zobowiązania długoterminowe przyjmowane są wszystkie zobowiązania z terminem płatności przekraczającym 1 rok. s. uwaŜanym za podstawowy wskaźnik oceny struktury kapitałowej. wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0. Skowronek –Mielczarek op. Oddziałuje to bezpośrednio na poziom ryzyka finansowego z powodu wyŜszych rat kapitałowych i odsetek. Trzecim wskaźnikiem o zbliŜonej wartości poznawczej jest wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego. gdy kapitał własny w stosunku do zamierzonego kredytu nie osiąga relacji 1:1107. Według standardów zachodnich w firmie. cit. w której nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a kapitałem własnym. jest wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego. równej 1:2 i wynosi 0.0. Natomiast wśród wskaźników informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu wyróŜniamy następujące wskaźniki: wskaźnik pokrycia obsługi długu I wskaźnik pokrycia obsługi długu II wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = = = zysk przed opodatkowaniem + odsetki raty kapitałowe + odsetki zysk po opodatkowaniu raty kapitałowe + odsetki zysk przed opodatkowaniem + odsetki odsetki Pierwsze dwa wskaźniki tej grupy określane są równieŜ mianem wskaźników wiarygodności kredytowej. A.57 . Banki niechętnie udzielają kredytów inwestycyjnych. Ibidem. Dla średnich i duŜych firm relacja ta jest ostrzejsza. 135.67106. Wskaźnik ten nosi miano wskaźnika zadłuŜenia lub teŜ ryzyka.. Wzrost wskaźnika oznacza większe zaangaŜowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych.

11 0.83 2.38 3.07 7. pierwszeństwo mają zobowiązania podatkowe. Wskaźnik ten powinien być. Za dobry.o.44 1.10 0. uzasadnione jest uwzględnienie w tej sytuacji zysku netto (wskaźnik pokrycia obsługi długu II).01 7. Im wyŜsze wartości osiąga ten wskaźnik. Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych informuje o tym.27 3. Tym samym. co najmniej równy wskaźnikowi pokrycia obsługi długu I.79 0. Tylko zysk pozostający w firmie moŜe być wykorzystywany do spłaty zaciągniętego kredytu. wskazuje na 108 W. ile razy kwota wypracowanych środków przewyŜsza wymagane odsetki lub teŜ. z o.30 4.04 -1.29 3.15 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (%) 2002 2003 2004 2005 ZMIANA WSKAŹNIKA (∆%) 2003/2002 2004/2003 2005/2004 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. 115 .35 -0.09 -9.01 0.03 0.5108.71 0.18 1.36 1.08 0.00 0. Wzrost wielkości wskaźników: zadłuŜenia długoterminowego (o 0.85 1.79 0.1.66 5. Tabela 30 przedstawia wskaźniki zadłuŜenia analizowanej spółki.22 0.o. w latach 2002 – 2005 WYSZCZEGÓLNIENIE WSKAŹNIKI ZADŁUśENIA: ogólnego długoterminowego struktury zobowiązań kapitałów własnych długoterminowego kapitałów własnych WSKAŹNIKI POKRYCIA: obsługi długu I obsługi długu II zobowiązań odsetkowych 11.90 -0. w wypadku kredytów zabezpieczonych.66 4.08 1. 276.80 0.28 9.3 a optymalny poziom to 2. Dla kapitałów obcych niezabezpieczonych wymaga się wskaźnika na poziomie 5.42 1.2.17 18.09 -0.04) i struktury zobowiązań (o 0.31 -0. NaleŜy podkreślić. W banku światowym minimum dla wskaźnika pokrycia obsługi długu I wynosi 1.4.26 -5. Tabela 30: Wskaźniki zadłuŜenia firmy Agro-Handel Sp.26 0. iŜ przed zobowiązaniami kredytowymi. tym mniejsze jest ryzyko wynikające z zaangaŜowania kapitału obcego.72 -0.04 0.06 -0. udział obcych źródeł w finansowaniu aktywów spółki w rozpatrywanym okresie spadł o 18%. poziomie tj. z o.33 13.23 0. W latach 2002 – 2003 roku 79% całości kapitałów zaangaŜowanych w spółkę miało swe pokrycie w kapitale obcym.54 1.89 8.00 0. uwaŜa się wskaźnik wynoszący 2.02 -0.65 0. Gabrusewicz op.15).23 0.43 0.16 -6. W ostatnich trzech okresach udział ten charakteryzował się tendencją spadkową i w 2005 roku ukształtował się na.57 -0. bezpiecznym wg standardów zachodnich.79 2. ile razy zysk brutto moŜe ulec obniŜeniu Ŝeby zagrozić obsłudze zadłuŜenia.33 2. cit.05 0. Dlatego teŜ. 61%.28 0.61 0. s.

65. Natomiast spadek poziomu wskaźnika zadłuŜenia kapitałów własnych oznacza mniejsze zaangaŜowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych. zatem spółkę Agro-Handel moŜna uznać za powaŜnie zadłuŜoną. iŜ wygospodarowany przez spółkę zysk.5 . 116 . w wystarczającym stopniu zabezpiecza obsługę zaciągniętych kredytów.1. Oznacza to. przy czym racjonalny wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego powinien mieścić się w przedziale 0. Spółka w badanym okresie osiągała wysoki zysk. Wielkość wskaźnika zadłuŜenia długoterminowego .korzystne zmiany w strukturze finansowania.mimo tendencji spadkowej nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie: 1. zatem wskaźniki naleŜące do grupy informujących o zdolności spółki do obsługi długu przyjmują wysokie wartości. gdyŜ zobowiązania długoterminowe są mniej pilne i w pewnym okresie nie są wymagalne. a tym samym zmniejszenia stopnia zadłuŜenia.

o.95% ale jego udział w majątku ogółem zmniejszył się z 60.39 zł (wyprasowanym w 2003 roku) do 3 687 522. której wartość w badanym okresie wzrosła z 69 760 541. Głównym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy spółki jest wynik na działalności gospodarczej. którego wysokość w 2005 roku wyniosła 17 072 182. W strukturze pasywów dominujący udział na początku badanego okresu posiadały zobowiązania krótkoterminowe jednakŜe w wyniku znacznego wzrostu sumy bilansowej ich udział zmniejszył się z 57. Z drugiej strony największy wpływ na wynik finansowy miały koszty zuŜycia materiałów i energii. z o. 152 147 800 zł. W całym badanym okresie spółka osiągała zysk na poziomie od 899 865. Podstawowym źródłem przychodów spółki była sprzedaŜ produktów na rynku krajowym. a ich udział w aktywach ogółem wzrósł z 39.2005 potwierdza szybkie tempo jej rozwoju.33 zł do 94 684 149.23% Po stronie aktywów dominującą grupą był majątek trwały. za lata 2002 .87 %.37%. Zobowiązania krótkoterminowe zastąpione zostały kapitałem długoterminowym.03% kapitału ogółem. 117 .o. 138 463 400 zł. z o.63% w 2005 roku.Zakończenie Na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej moŜna stwierdzić. co stanowi 65. Dynamika wzrostu rzeczowych składników majątku wyniosła 195.33% do 45. Analiza bilansu firmy Agro-Handel Sp.79 % w ostatnim badanym okresie. które wynosiły odpowiednio: 36 398 300 zł.69% w 2002 roku do 54. Ŝe w latach 2002 – 2005 nastąpiła poprawa wyników działalności firmy Agro-Handel Sp.97 zł.75. Suma bilansowa wzrosła w tym okresie o 42. Majątek obrotowy spółki w badanym okresie wzrósł o 6. Spadek ten związany był równieŜ ze zmianą źródeł finansowania dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.90 zł osiągniętym w roku 2005.52 % w 2002 roku do 34.

3 665 103. Inwestycje w tym okresie kształtowały się na poziomie 5 740 816.04%. Jak widać wskaźniki bieŜącej płynności badanej jednostki w okresie gruntownej modernizacji zakładu przetwórczego osiągnęły wielkości uznawane za niezadowalające. 46 dni.2005 pozwala wyodrębnić podstawowe strumienie pienięŜne. Ŝe głównym źródłem przychodów był przychód netto ze sprzedaŜy. Rozszerzeniem ogólnej analizy struktury majątkowo . okres ten skrócił się do 30 dni w 2005 roku.93 zł. zadłuŜenia i efektywności zaangaŜowanych środków.54%. utrzymywała niski poziom wskaźników płynności finansowej tylko przez okres dwóch lat. Największy wpływ na kształtowanie się wielkości kapitału własnego miały: kapitał podstawowy.73%.o. 107%. 2003 – 80. Pozytywnie naleŜy jednak ocenić fakt.Kapitał własny przedsiębiorstwa wzrósł z 3 817 944. Wydatki na inwestycje związane były głównie z nabyciem składników rzeczowego majątku trwałego. z o. 2005 – 129. Poziom powyŜej 100% uznawany jest za prawidłowy Analiza rachunku zysków i strat zakładów mięsnych Agro-Handel Sp. 52 dni.finansowej jest analiza wskaźników płynności. a zatem przychody podstawowej działalności operacyjnej. W badanym okresie dynamika przychodów ogółem 135.59 zł i sfinansowane zostały środkami własnymi oraz kredytami.52 zł w 2002 roku do 10 335 103. z o. 3 824 654.05 zł w 2005. Wynikiem tych zmian jest korzystna tendencja kształtowania się wyniku finansowego. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym w badanym okresie kształtował się na poziomie od 52.o. bo o 15 dni uległ natomiast okres płacenia zobowiązań i wynosił odpowiednio: 29 dni. iŜ firma Agro-Handel Sp. 118 . Od 2003 roku spółka poniosła duŜe wydatki na inwestycje dostosowujące zakład do standardów europejskich. 2004 – 89.29%.85%. Mimo pogorszeniu się w latach 2003 – 2004 poziomu wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym w 2005 roku jego wielkość pozostała na podobnym poziomie jak na początku badanego okresu tj. Znacznemu wydłuŜeniu. kapitał zapasowy i wynik finansowy roku obrotowego.12 zł. Jego udział w pasywach ogółem wynosił na koniec badanego okresu 39. Rachunek przepływów pienięŜnych sporządzany w latach 2002 .14% w 2002 roku do 72.06% w 2002 roku. 44 dni. Do roku 2004 spółka nie przestrzegała złotej reguły bilansowej.28% przy jednoczesnej dynamice koszty działalności operacyjnej wynoszącej 133.37%. wskazuje. NaleŜności inkasowane były w 2002 roku średnio w ciągu 36 dni. Wskaźnik pokrycia bieŜących zobowiązań w kolejnych latach kształtował się następująco: 2002 – 104.

jest przedsiębiorstwem działającym od 1992 roku. 119 . Agro-Handel Sp. z o. JednakŜe rentowność majątku trwałego wzrosła zaledwie o 0.2005 roku zwiększyła się produktywność zarówno majątku trwałego jak i obrotowego.o.39.W latach 2002 . Rodzaj produkcji. Ŝe systematyczna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pozwala na dokonanie oceny przebiegu procesów gospodarczych oraz wykorzystanie ich do prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki osiąganym zyskom i jednoczesnym wysokim poziomie zadłuŜenia nie wydaje się być podmiotem zagroŜonym upadłością. Przedstawione badania potwierdzają.76 przy jednoczesnym wzroście rentowności majątku obrotowego o 14. jak i duŜa stabilność rynków zbytu pozwalają optymistycznie prognozować przyszłość firmy. Wielkość i rodzaj inwestycji wskazują na to. Ŝe znajduje się ona nadal w fazie rozwoju.

PWE. Metodologia badań Społecznych. z o... Fołta T.. 15) Koc S. nr 27... Czytanie bilansu przedsiębiorstwa.. 12 3) Bień W.. Aport jako wkład do spółki z o. Godlewska J.. 9-11. 72. nr 9. Warszawa 2000 18) Mała encyklopedia ekonomiczna. Skowronek –Mielczanek A. PWE. s. Wypych M. Kurtys K. ”Prawo Przedsiębiorcy” 2001. Czechowska I.. Pomykalska B. Status prawny zarządu spółki z o.. s. Wydawnictwo Primath. Bilans 2004. Analiza Finansowa w przedsiębiorstwie. Oskara Lanego we Wrocławiu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Szczecin 2004 11) Herbet A. Wersty B.. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. 2001. Prawo gospodarcze. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Sprawozdanie finansowe i jego analiza. Wyznaczenie pojemności zadłuŜeniowej spółki.BIBLIOGRAFIA 1) Bednarski L..o... Warszawa 2004 8) Gabrusewicz W. Warszawa 2006 13) Jecyszyn J..691 19) Nowak S.. s.. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Warszawa 2001 2) Bednarski L. Analiza ekonomiczno – finansowa firmy...28 – 31 10) Górski W. Warszawa 2004 14) Karczmarek U.... Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy.. „Przegląd Organizacji”. Difin. s. 12) Jarzębowska M. Duraj J. Podstawy analizy finansowej. Warszawa 2005 16) Kruczalak K. Wrocław 2000 7) Duraj J.o. s. Warszawa.. Warszawa 2002 4) Bluszcz M. Wrocław 2003. Warszawa 2001 5) Bury A.. PWN.. Kosikowski C. Pastusiak R.... Finans-Service. Warszawa 2002 17) Leszczyński Z. Prawo handlowe dla ekonomistów.. Wydawnictwo Prawne LexisNexis. Mikulski H. Grupa Wydawnicza INDOR Sp. nr 31.o. PWE. Metoda praktyczna.. Warszawa 2005 9) Gajdka J. PWE. Waśniewski T. Warszawa 1985 120 . Analiza finansowa. Konieczny Z. Łódź 2000 6) Dudycz T. Borowiecki R.. ”Gazeta Podatkowa” 2004. Absolwent. 1974. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego... Oskara Lanego we Wrocławiu. Podstawy prawa gospodarczego. PWE.. PWE..

Warszawa 2000 30) Sobczak K. Warszawa 2003 34) Urbańczyk E. ustrój. red. . Warszawa 2004 29) Sierpińska M. nr 94. Reprezentacja spółki z o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. PWE. Warszawa 2002 21) Olzacka B. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA. Dz. 1037 z późn. Dz.o. .. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą.H. Warszawa 2002 26) Rybicki P. 121 . Gdańsk 2004 22) Polityka bilansowa i analiza finansowa. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia „Tur”. Toruń 2002 28) Sierpińska M. Wrocław 2002 23) Raczek T.. poz. zm.20) Olszewski J. zm. Dom Wydawniczy „Ostoja”. wzory... Wydawnictwo Ekspert. Kraków 2002 24) Rafalski A.U. C. Szczecin 2001 35) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Sprawozdania finansowe źródłem informacji o firmie. 1178 z późn. nr 101. 926 z późn. Wydawnictwo C. Warszawa 2002 27) Siemińska E.. Warszawa 2001 31) Sułowska J.. PWN. Przewodnik po cash flow. .. zm. Warszawa 2002 33) Tarska M. poz. Gdańsk 1995 32) ŚnieŜek E.. BECK. Dz.. Wędzki D.. Uniwersytet Szczeciński... Pałczyńska-Gościniak R. Sawicki. Poltext. Działalność gospodarcza. procedury zakładania. Spółki osobowe i kapitałowe: charakterystyki.. poz. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.. Warszawa-Jaktorów 2001 25) Rutkowski A.BECK.Prawo działalności gospodarczej. Jachna T. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Prawo gospodarcze kompendium.U. ODDK. Istota. 37) Ustawa z dnia 19 listopada 2001 r.U. Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa. nr 137. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Nr 20.H. Uregulowania prawne. Zarządzanie finansami. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych.. K. PWE. funkcjonowanie. 36) Ustawa z dnia 15 września 2000 r..Ordynacja podatkowa.. Jak oceniać firmę.Kodeks spółek handlowych. PWN.. Problemy analizy porównawczej wyników ekonomicznych przedsiębiorstw..

.. Warszawa 2000 122 .. Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. PWE. 39) Ustawa z dnia 29 wrzśnia1994 r. 209. Kraków 2005 41) Waśniewski T. 694 z późn. – Krajowy Rejestr Sądowy. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym.. Skoczylas W.38) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Jak załoŜyć firmę w Unii Europejskiej. zm.U z 2002 nr 76. poz. Dz.o rachunkowości .U. 40) Wach K. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa 2002 42) Więckowski J. Oficyna Ekonomiczna. nr 17. z 2001r. poz. .. Dz.

w latach 2002–2005 ___________________________________ 86 Tabela 19: Kształtowanie się przepływu środków pieni netto z działalności netto firmy Agro-Handel Sp.o. z o. w latach 2002–2005 ______________________________________________________ 80 Tabela 15: Kształtowanie się wartości wskaźników charakteryzujących sytuację struktury kapitałowo-majątkowej firmy Agro-Handel Sp. oraz źródła ich finansowania w latach 2000-2005 ___________________________________________ 56 Tabela 5: Stan zatrudnienie w firmie Agro-Handel Sp. z o.o.o.o. kosztów i wyniku finansowego netto firmy Agro-Handel Sp.o. z o.o. z o. w latach 2002 – 2005 _____________________________________________________ 83 Tabela 17: Kształtowanie się struktury i dynamiki przychodów.o.o.o. w latach 2002-2005 ______________________________________________________ 76 Tabela 12: Wskaźniki relacji kapitałów firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002-2005 ___________________________________ 79 Tabela 14: Łańcuchowe wskaźniki dynamiki kapitałów firmy Agro-Handel Sp. z o. z o. w latach 2002 –2005 ____ 58 Tabela 6: Ranking zakładów mięsnych wg dwutygodnika AGRO-TRENDY _________ 63 Tabela 7: Kształtowanie się aktywów w firmie Agro-Handel Sp. z o.o. z o. z o.o.o. z o. z o. z o. w latach 2002-2005 ______________________________________________________ 69 Tabela 11: Kształtowanie się wielkości pasywów w firmie Agro-Handel Sp. w latach 2002–2005 ______________________________________________________________________ 78 Tabela 13: Kształtowanie się struktury i dynamiki kapitałów własnych i obcych firmy Agro-Handel Sp.o. z o. z o. w latach 2002–2005 ___________________________________ 87 123 .SPIS TABEL Tabela 1: Uproszczony bilans dla jednostek innych niŜ banki i zakłady ubezpieczeniowe 16 Tabela 3: Dane o firmie Agro-Hndel Sp. w latach 2002-2005 ___________ 81 Tabela 16: Kształtowanie się rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.o. w latach 2002-2005 _______________ 85 Tabela 18: Kształtowanie się poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002 – 2005 _____________________________________________________ 68 Tabela 10: Kształtowanie się struktury i dynamiki majątku firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002-2005 ______________________________________________________ 67 Tabela 8: Łańcuchowe wskaźniki dynamiki majątku firmy Agro-Handel Sp.o. _________________________________ 53 Tabela 4: Nakłady na inwestycje firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002 – 2005 _____________________________________________________ 67 Tabela 9: Wskaźniki relacji majątku firmy Agro-Handel Sp. z o.

z o.Tabela 20: Rodzaje i kierunki przepływów pienięŜnych__________________________ 88 Tabela 21: Wynik księgowy a środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej_______ 88 Tabela 22: Analiza pionowa gotówki netto z działalności operacyjnej firmy Agro-Handel Sp.o. z o. w latach 2002–2005 ___________________________________ 91 Tabela 24: Analiza struktury gotówki netto z działalności finansowej firmy Agro-Handel Sp. z o.o. z o.o.o.o.o. w latach 2002–2005 – ujęcie dynamiczne ____________________________________ 103 Tabela 27: Kapitał obrotowego firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002–2005 ___________________________________ 91 Tabela 25: Wskaźniki płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002–2005__ 115 SPIS WYKRESÓW Schemat 1: Istota. w latach 2002–2005 – ujęcie statyczne______________________________________ 102 Tabela 26: Wskaźniki płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp. zakres i przedmiot analizy finansowej __________________________ 9 Schemat 2: Klasyfikacja podstawowych informacji wykorzystywanych analizie ekonomiczno-finansowej __________________________________________________ 12 Schemat 3: Struktura rachunku przepływów środków pienięŜnych _________________ 25 Schemat 4: Rodzaje analizy finansowej ze względu na kryteria ____________________ 36 Schemat 5: Podział spółek w polskim ustawodawstwie __________________________ 43 Schemat 6: Struktura organizacyjna firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002–2005 ___________________________________ 90 Tabela 23: Analiza struktury gotówki netto z działalności inwestycyjne firmy Agro-Handel Sp. z o. w latach 2002–2005 107 Tabela 29: Wskaźniki sprawności działania firmy Agro-Handel Sp. z o. z o.o. z o. _________________ 59 Schemat 7: Klasyfikacja kapitałów podmiotów gospodarczych ____________________ 70 Schemat 8: Klasyfikacja wskaźników ekonomicznych ___________________________ 93 Schemat 9: Najczęściej przyjmowane kierunki porównań w analizie wskaźnikowej____ 95 Schemat 10: Zakłócenia w porównywalności wskaźników _______________________ 96 124 .o. w latach 2002–2005 _____________________________________________________ 111 Tabela 30: Wskaźniki zadłuŜenia firmy Agro-Handel Sp.o. z o. w latach 2002–2005 ___ 104 Tabela 28: Wskaźniki rentowności firmy Agro-Handel Sp.o. z o.

z o.SPIS SCHEMATÓW Schemat 1: Istota. zakres i przedmiot analizy finansowej __________________________ 9 Schemat 2: Klasyfikacja podstawowych informacji wykorzystywanych analizie ekonomiczno-finansowej __________________________________________________ 12 Schemat 3: Struktura rachunku przepływów środków pienięŜnych _________________ 25 Schemat 4: Rodzaje analizy finansowej ze względu na kryteria ____________________ 36 Schemat 5: Podział spółek w polskim ustawodawstwie __________________________ 43 Schemat 6: Struktura organizacyjna firmy Agro-Handel Sp.o. _________________ 59 Schemat 7: Klasyfikacja kapitałów podmiotów gospodarczych ____________________ 70 Schemat 8: Klasyfikacja wskaźników ekonomicznych ___________________________ 93 Schemat 9: Najczęściej przyjmowane kierunki porównań w analizie wskaźnikowej____ 95 Schemat 10: Zakłócenia w porównywalności wskaźników _______________________ 96 125 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->