I, ".:. ~.

--r

Z REALIZACJI

SPRA WOZDANIE "LOKALNEGO PROGRAMU A GEl'v1JA 21
W LATACH 2000 - 2001
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC Z DNH 13.09.199lJ)

W KATOWICACH"
(REALIZACJA UCHWAt.,Y NR XIV!186/99

KATOWICE marzec 2002

Trese zadania

Wykonawca

ReaJizacja 2000 r. EKOLOGIA

ReaJizacja 2001 r.

I.EDUKACJA EKOLOGICZNA
L 1.Rozwijanie

I

KSZTAL TOWANIE NAWYKOW ZOROWOTNYCH
a przcdc wszystkim mlodzi6,y
j

swiadornosci clwlogicr.nej spoleczcnstwa,

WZiKS
WGK

Dofinansowano 5 konkursow ckologicznvch dla d,.icGi rnlodziezv.
przedszkola )+/'.akup nagrod ksiazkowych

konkurs zbierania zuzytych butcrii "i-l;llcTOwiec" (szkoly,

,

I) Organizowanie

konkursow

ekologicznych

WE

W wielu przedszkolach organizowano liczne konkursy plastyczne tym 1 konkurs micdzyprzedszkolny. W konkursow, od IX do XU 200 1 r. planuje sie 44 konkursy .. Zorganizowano 43 szkolach podstawowvch oraz szkolach specjalnych odbylo sic 141 konkursy ekologiczne.Uczniowie szkol w rarnach kontynuacji programu konkursow. W zespolach $zk61 ngililloks:t,lalcilcych odbylo sic 87 edukacyjnego "Rozpal Niepokoj 0 Ziernie" prowadzili badania terenowe i konkursow. W szkolach ponadpodstuvvowych zorganizowano G2 laboratorvjne, eksperymenty i pract: innego typu systemem pozalekcyjnym pod konkursv o tcmatvcc ekologicvno-prvvrodnic> .....Sz.Koly \\"I.iyl~ opiekq nauczvcicli, \vzi~h udzial \I' szkolnych i regionalnych eliminacjach
o tematyce ekolog., w r6\\1lLCZ. udzial
II'

W wielu przedszkolach organizowano heme konkursy plastyezne 0 tematyce ekolog., \V tym 3 konkursy miedzyprzedszkolne.W szkolach podstawowych oraz szkolach specjalnych odbylo sie 148 konkursow, od IX do XII 200 1 r. planuje sit; okolo 50 konkursow. W zespolach szkol ogolnoksztalcacych odbylo sie 58
I

prograinic

l'olsk icgo Klubu Ekologicznego

"Rozpal Ni epokoj 0 Zicmic" oral. licvnvch pozaszkolnvcll konkursach i olimpiadach.

Olimpiady WieU7.\' Ekologicznej. Uczniowie szkol srednich uczestniczyli rowniez w konkursie ekologicznym zorganizowanym przez szkole zawodowa prowadzona przez Wojewodzki Park Kulturv i Wypoczynku w Chorzowie i w konkursie

organizowanym PJ7CI.fundacje "Silesia'' na najlepiej prowadzona edukacje ekologiczna, 0<.1 IX do XIT200 I r. w 8 szkolach ponadpodstawowych zaplanowano zorganizowanie rozucgo rodzaju kcukursow ekologicznych,

1

Trese zadania
.

__

..

_-

, ...

."~.--.

..

_ -.. --~.
W przedszkolach zakupiono i otrzymauo 244 ksiazki, czasopisma prenumerowalo 17 przedszkoli. W szkolach podstawowych oraz szkolach specjalnych zakupiono 287 ksiazek, 74 pozycje czasopism. W zespolach szkol ogoluoksztalcacych zakupiouo 171 ksiazek+preuumerata czasopism. W szkolach ponadpodstawowych zakupiono 136 ksiazek, prenumeruje sie 17 tytul6w czasopism W przedszkolach zakupiono i otrzymano 185 ksiazki, czasopisma prenumerowalo 17 przedszkoli, W szkolach podstawowych oraz szkolach specjalnych zakupiono 176 ksiazek, 69 pozycji czasopism, planuje sie zakup 41 ksiazek i 70 czasopism. W zespolach szkol ogolnoksztalcacych zakupiono 87 ksiazek+prenumerata czasopism, plauuje sie zakup 4 ksiazek, W szkolach ponadpodstawowych zakupiono 125 ksiazek, planuje sie nastepne, Prenumeruje sie 17 tytul6w czasopism. Sfinansowanie zakupu ksiazek z zakresu ochrouy srodowiska
Miejskiej Biblioteki Publicznej
j

Wykonawca

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.

2) Zakup ksiazek i prenumerata czasopism tematyce ekologicznej

0

WE

WZiKS

ekologi i dla

3) Wyposazenie szkolnych
przyrzady, odczynniki itp.

laboratoriow

w

WE

Zakup pomocy 0 tematyce ekologicznej do przedszkoli. W 14 szkolach podst. Iunkcjonuja standardowo wyposazone pracownie przyrodnicze. W 14 zespolach szk61 ogolnokszt. pracownie chemiczne wyposazone sa W OdCZY1Uliki chemiczne oraz sprzet laboratoryjny potrzebny do realizacji programu. W 16 zespolach funkcjonuja odpowiednio wyposazone pracownie biologiczne, Planuje sie zakup podstawowych odczynnikow chemicznych i szkla laboratoryjnego. W 17 szkolach srednich laboratoria biologiczno -chemiczne sa wyposazoue w podstawowe przyrzady i odczynniki np.zestawy do badania jakosci wody i gleby. Planuje sie uzupelnienie 1 pracowni przyrodniczej 0 pornoce do badan zwiazanych z program ami ekologicznymi- szklo Iaboratoryjne.
WypOSazOIlO szkolne laboratorium SITZN

WZiKS przyrzady do pomiaru: temperatury, pH i utlenialnosci.
4) Finansowanie filmow ckologicznvch

W

odczynniki i

Dofinansowanie pracowni ekologicznej w Slaskich Technicznych Zakladach Naukowych

W latach 201l0-21l01 nic finansowano filmow ekologicznych

2

Trese zadania
1------------------

Wykonawca
..._.

Realizacja 2000 r_

Realizacja 2001 r.

__ ... (---------------------Dzieci przcdszkolnc braly udzial w przedszkolnvch warsztatach ekologicznychi w warsztatach poza terenem przedszkola. Zorganizowano 22 warsztaty w szkolach podst. i specjal. oraz 15 warsztatow w zespolach szk61 og61nokszt. W warsztatach ekologicznych organizowanych poza szkola wzielo udzial 900 uczesinikow ze szk61 podst. oraz 699 z zespolow szk61 ogolnokszt. Uczniowie szkol ponadpodstawowych wzieli udzial IV wielu warsztatach ekologicznych organizowanych miedzy innymi .. I b TIk I . E I .. T' prtez: P olski K U . -0 QOlczny, Instvtut 'ko 0011 erenow.
. . b. ..'.

5) Realizacja warsztatow ckologicznych

WE

Dzieci przedszkolne: przedszkolne warsztaty ekolog. i warsztaty poza terenem przedszkola, Zorganizowano 33 warsztaty w szkolach podst. i specjal. (planuje sie jeszcze 6) oraz 4 warsztaty w zespolach szkol ogolnokszt. W warsztatach ekolog. organizowanych poza szkola wzielo udzial1145 uczestnikow ze szkol podst.Iplanuje sie jeszcze udzial 200) oraz 312 z zespolow szkol ogolnokszt.tplanuje sie jeszcze udzial 95). W warsztatach wzieli udzial uczniowie z 17 szkol ponadpodst. Warsztaty byly organizowane przez te same instytucje co w roku ub. l,ai~cJ1l glownie w plenerze, obejmowaly zagadnienia: rekultywacja terenu,

sposoby selekcji odpadow, tereny przemyslowe szansa dla srodowiska, przydatnosc '. .. . '. gleb tcrenow poprzemyslowych dla odpowied, gatunkow roslin, rola 1 znaczerue Ski, Centrum Przemvslowych, GIG w Katowicach, Uniwersvtet SI4 I .. - k' dl ' d .k I' I t 1 . dl Ed k ... rk' I' . 1) lId '. B I' .k . " oczyszcza 111 sere .ow a sro OWLS ra, pa iwa a lerna ywne ro a I znaczeme a lL '<lCJI r~ '0 ogicznej a acu M 0 ziezv. y y to W wie 'SZOSCI '.' .' .., . b.. cementowru, stan srodowiska przyrodniczego Slaska. Planuje SII( udzial mlodziezy warsztaty plcnerowe jak rowniez seminaria i udzial w w progr "Rozpal Niepok6j 0 Ziemie" (PKE), udzial w warszt. ekolog. w Pal. w)!kladach. Organizowano rowniez warsztaty ekologiczne ella Mlodz., IV warszt, nt. dendroflory, realizacje miedzynar, progr. z zakr. mlodziezy podczs obozow i wycieczek szkolnych,
o. .,

ochr. srod, 0 LOBE.

6) Organizowanie Ekolog6w"

turnusu "Szkola Mlodych

WE
WI

W turnusie "Szkola Mlodych Ekologow" wzielo udzial22 podstawowych Czesciowa realizacje tego zadania omowiono w punkcie: ROZW(\r GOSPODARCZY

uczniow szkol

7) Tworzenie sciezek rowcrowych w aspekcie wypoczynkowym i przyrodniczym

ITA.lnne wazne inwestycje ogolnomiejskie

8) Utrzymanie obiektow sportoworekreacyjuych w poblizu miejsc zamicszkania

WE

Wi~kszosc szkol pods! i zesp, szkol ogolnokszt. udostcpnia \\ godzinach popoludniowych obiekty sportowe lokalnej spolecznosci , w szczegolnosci : UKS , swicilicom srodowiskowym, paratiom, klubom sportowym, micszkancom. Bazn sportowa jest udostepniana srodowisku lokalnemu przez 15 szkol srednich, Sale gimnastyczne szkolne S,! wvnajmowane I udostepniane nieodplatnie na zajecia z aerobiku, samoobrony, karate, koszvkowki.siatkowki itp.z boisk przyszkoluvch popoludniami korzvsta OkOiJCZlHl mlodziez i dzieci, Zorgani/()II'U1lO :loci konkurs ckologiczny ella mieszkaucow miasta ..Nalpi~kl\;c.iSl\ ogr6d Katowic" pod patronatcm Prczvdcnta KilIO\\ ll' II dniuch 12-1() czcr\\ca 2000r. l-luslcm pr!.c\\'Oelnil1l hvlo: Fal11i~Ui_JcICogrodach, przcciez stamtad przvszliscie / o .I. Kolbl

I)) Konkursv ckologiczuc miasta

dlamicszkancow ogrod Kaiowic"

pt.

"Najpicknicjszy

\VZi KS

7.organizo\\'H110 4-lv koukurs ekologiczny dla mieszkancow miusta ,_Najpiykniejszy ogn)J Katowic' pod patronatcm Prezvdenta Katowic IV dniach 18-22 czerwca 200lr

3

/
Wykonawca
...

Trese zadania
_,

Realizacja 2000 r.
c.

Realizacja 2001 r.

--

10) Prowadzenie monitoringu wod powierzchniowych w ramach zaj~c szkolnych i prac dyplomowych pod patronatem WZiKS

WE, WZiKS
WE

,.~-. ~-.. . . -- w ramach zajec szkolnycnw i dyplomowych, w tym Monitoring wed powierzchniowych zostal przeprowadzony IV 5 szkolach ponadpodstawowych tylko Sl[tskic Techniczne Zaklady Naukowe nawiazaly wspolprace z Wydzialem Zdrowia 1 Ksztaltowania Srodowiska UM Katowice.Powstal wsp61ny program dot. badania wod powierzchniowych miasta Katowicc.punkty zlokalizowaue sa na nastepujqcychrzekach: Klodnica.Rawa, Kokocinicc.Slepiotka .Mlcczna.Potok Lesny.Bolina.Bolina Potudniowa. ~~~. ...
,._.

~.. --,

Udzial przedszkoli \II konkursach. akcjach ekologicznvch, organizowanie wycieczek przyrodniczych i "zielonych przedszkoli", zakladanie kacikow przyrody i ogr6dk6w, program), edukacji ekologicznej Dofinansowanie biuletynu ekologicznego wydawanego przez Polski Klub Ekologiczny. Dofinausowanie nagrod w konkursach ekologicznych dla mlodziezy organizowanych przez Palac Mlodziezy Sfinansowanie nagr6d i prelekcji ekologicznych prowadzonych przez Miejska Biblioteke Publiczna, Dofinansowanie programu edukacyjnego ,,Rozpal niepokoj a ziernie" organizowanego przez Polski Klub Ekclogiczny
/

11) [nne dzialania

i programy

dot. edukacji

ekologicznej
I

WZiKS

II.OCHRONA POWIETRZA
1I.1.Zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza
,

W ramach inwestycji realizowauych przez Wydzial Inwestycji

I) Likwidacja kotlowni lokalnych na rzecz podlaczenia do sieci cieplowniczej

WI

zlikwidowan«

572 palenisk domoych nil rzccz podlaczcnia do sicci cieplncj, uastapila redukcja pylu 0 H,m Mgt"; S02 - oI9,J() MgJ.:!; NOx - 0 O,5Mgln; CO . 0 2 I ,7 Mg/a.

Redukcja pylow 0 1,66 Mg/a, S02· 0 4,07Mgia; NOx - 0 O,2Mgla; CO - 0 8,OMg/n. Efekty uzyskane Z inwestycji ornowionych w pkt.t''ucieplownienie".

I I

4

Trese zadania

-

_.

__ --

Wykonawca
-------

Realizacja 2000 r.
-~.------

Realizacja 2001 r.

-

.~

1) Likwidacja kotlowni Iokalnych na rzccz
podlaczenia do sieei cieplowniczej

WZiKS

W ramach likwidacj i niskiej emi sj I Z Gminnego FundLlSZU Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano likwidacje 1 Lkotlowni lokalnych oraz 1887 domowych palenisk opalanych paliwem stalym na rzecz podlqczenia do sieci cieplowniczej lub zmiany medium grzewczego na gaz, olej lub energie elektryczna Powyzsze dzialania przyniosly ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery; pylu 0 68,50 Mg/a; S02 - 0 46,20 Mg/a; NO" - 0 5,09Mg/a; CO - 0 314,13Mg/a; CO2 - 0 8786,81Mg/a

W 200 Ir. w ramach likwidacji niskiej emisji z GFOSiGW dofinansowano likwidacje to kotlowni lokalnych oraz 360 dornowych palenisk na rzecz podlaczenia do sieci cieplowniczej luh zmiany medium grzewczego. Nastapila redukcja pylu 0 31,60 Mg/a; 302 - () 20,75 Mg/a; NOx - 0 2,92Mgla; CO - 0 163,96Mgla; C02 - 0 3924,98Mg/a.

II.2.WSIJOm~lganje regionalnego

monitoringu

ochrony srodowiska

1) P0ll10C finansowa w regionalnym monitoringu
ll.3.Egzekwowanie 1) Przeprowadzanie organizacyjnych prawa !lrzy wspolpracy kontroli jednostek

I WZiKS
WZiKS

jD9tinanSOW;)1l0

regionalny monitonng powictrza

prowadzonego

prlCZ

Wojewodzka Stacie Sanitarno-Epidemiologiczna.

innych jednostek

i instytucji

Zadanie realizowane na biezaco

IILOCHRONA WOD I ZWl~KSZENIE
HI.LWzrost
I

ZASOBOW WOONYCH
zasobami wodnyrni i ochrona nod

skutecznosci

gospodar()wania

1) Przywracanie rownowagi ekologiczncj vv wodach zanieczyszczonych i zdegradowanych

WZiKS Interwencje

i likwidacja

niclegnlnvch wylotow do w6d powierzchniowych

5

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
----------~-'-

Realizacja 2001 r.

----_----

~-------------------------------Realizowanych jest 28 zadan inwestycyjnych z zakresu gospodarki sciekowej (kanalizacja), nie liczac sieci kanalizacyjnych budowanych w ramach uzbrojen terenow dla budownictwa mieszkaniowego, 0 ktorych informacja zawarta jest w odrebym punkcie. W tej liczbie zakonczono realizacje 14 zadan,

WI
2) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W ramach zadani realizowanych przez Wydzial Inwestycji przekazano do uzytku w 2000 roku 9,018,4 m sieci kanalizacyjnej

odprowadzajacej scieki i 3,244111 sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej wody opadowe,

Zmniejszenic zanieczyszczenia w6d powierzchniowych poprzez rozbudowe sieci kanalizacyjnej

\V

ramach budzetu ruiasta oraz Gminnego Funduszu

WZiKS

Ochrouy Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych w dzielnicach jej pozbawionych umozliwia podlaczenie sie poszczegolnych posesji, a w przypadku wiekszych odleglosci /powyze] 20m/ rowniez jej dofinansowanie z GFOSiGW, Kontynuacja .Programu ochrony dolin rzecznych w Katowicach ich odbudowy" w zakresie dokumentacji i spraw organizacyjnych-wykonanie

I

WZiKS opracowan dla rzek: Klodnicy i Mlecznej oraz przekazanie
3) Tworzenie program6w ochrony (np. program ochrorry dolin rzecznych) dla Fel.

materiulow

do \VUAiB celem kontynuacji plan6w zagospodarowania przestrzennego miasta

r-------+-------------------------------~--------_r----------------------------------------------------~
W GGM
Przv ul, Want lily nabyta zostala nieruchomosc
0 pow,

1712m2, na ktorej

zlokalizowane jest zrodelko "Marta", podlegajace ochronie w rarnach programu

ochrony dolin rzecznych i ujec wodnych.

W roku 2000
remontowych

\II

ramach srodkow finansowych na .Zakup using

~) Zwiekszenie i utrzymanic
<atowickim Parku Lcsnym

rercncji wody w
(KPL)

ZZM

Lesnego

w

§ 427C),'przeprowadzono remout odcinka Potoku rejonie parkingu przy ulicy Francuskiej W wyniku

2,uj(lI'1

przcprowadzonych prae nastapilo odwodnieuie terenu przv drodzc .Kajukowego" i zalewaniem terenu drogi i okolic amfiteatru szczegolnie glownej, zlikwidowano zalewisko i aktualnie nie rna problemow I. wiosennych roztopow, prawidlowym utrzvmaniem zieleni na tym terenie,

W roku 200 I w zakresie regulae] i stosunkow wodnych nie zaplanowano zadnych do realizacji, Plan na rok 2002 obejmuje wykonanie regulacji odplywow na stawic .Kajakowym" i stawie .Lqka' \II zwiazku Z wylcwauiem stawu
W

okresie

6

Trese zadania
5) Uznanie rz. Klodnicy za uzytek ekologiczny obszaru w staw6w Lasow na na os.

Wykonawca
-

Realizacja 2000 r.
----_-----

Realizacja 2001 r.

lOOO-leeia, Gruenfeld,

zrodliskowego

pln,

cz. kompleksu

Murckowskich z uwagi na pilna potrzebe ochrony zasobow wodnych, jak i ze wzgledu walory przyrodniczo- krajobrazowe 6) Ekspertyzy, opinie, prace badawcze dla odnowy biologicznej wybranych odcinkow potokow i ich dolin
7) Monitoring zanieczyszczen wod

WZiKS

Utworzcnie Borki"

Zcspolu Przyrodniczo-Krajobrazowego

.Szopienice-

Zmiana kategorii ochronnej z uzytku ekologicznego na Zespol PrzyrodniczoKrajobrazowy dla obiektu ,,Zr6dla Klodnicy". Merytoryczny wspoludzial w monitorowaniu zmian wywolanych eksploatacja gornicza pod ZPK ,,Zr6dla Klodnicy".

WZiKS WZiKS WZiKS

"Ekspertyza hydrotechniczna dla rzeki Klodnicy w Katowicach", "Studium projektowc renaturyzacji pot Slepiotka w Katowicach'' Dofinansowano monitoring wod powierzchniowych

"Wyznaczenie zasiegu eloliny rzek: Klodnicy i Mlecznej admiuistracyjnych miasta Katowice"

w granicach

Ipowierzchniowych (OBiKS)
8) Ochrona zasobow zanieczyszczeniem wodnych przed

realizowany przez OBiKS. Wykonano kolektory w zlewni rzeki Klodnicy: -ul.Brynowska, -zrodlo Singer Przeprowadzono postepowanie w sprawie zrzutu sciekow do rzek w Katowicach z okresleniem sposobu ich usuniecia. Podjeto dzialania w celu uporzadkowania gospodarki sciekowej 11aos. Brynow "B" Akcja .Biologiczne umacnianie brzeg6w potoku Slepiotka" na pilotazowym odcinku dl. 100 mb na wysokosci Instytutu Pediatrii AM w Katowicach 106.04.200 11

Likwidacja

4 wylotow do potoku Slepiotka

9) Dzialania zmierzajace do samooczyszczania
w6d wybranych odcink6w potok6w

WZiKS
W MIESClE
w rniescie, tworzcnie

IYZAGADNIENIA
IV.l.Zintegro,"vane

Z ZAKRESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
podejscie do problemu ochrony srudowiska przyrodnlczcgo

warunkow

dla rozwiazania

problemow

ekologicznych

1) Ekologiezny

System Obszarow Chronionych

WUAiB

Realizacja ustalen Studium przcbiegala IV zakresie us.alcnia mozliwosoi i zasad zagospodarowania W obszarach 0 istn.ejacych walorach srodowiska przyrodniczcgo W ramach rcalizacji ESOCh. Wdrazunv by] sukcesvwnie program ESOCh poprzez obejmowanie terenow ochrona prawnq.

(ESOCh)

WZiKS

1~t:all/"J(.:jy tcgo zndania opisano rowni.».

II

punkcic

III. I - lau. ~ ),1\\ol"l:cnie programow

ochronv ... i 5)Ulllanie

L.auzvtek ekologicznv ...

7

Trese zadania

--_- __ ---_._._

Wykonawca
.. --_ ..... -

Realizacja 2000 r.
,_ -" -_ _

Realizacja 2001 r.

....

.......... , - --.. .-----." --

'''-,-"., .-.. "., " - .. _-----j_._------------------------------I

2) Studium uwarunkowari i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - ustalenie strategii rozwoju miasta

WUAiB

Zmiana miejscowcgo planu ogolnego zagospodarowauia przestrzennego miasta Katowice w zakresie wprowadzenia do planu IOnIlYochrony przyrody obszuru zrcdliskowego rzeki

Klodnicy uznanego za

uzytek

ekologiczny.

Problematyka ochrony srodowiska zostala ujeta w nastepujacych opracowaniach planistycznych zagospodarowania przestrzennego'- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poludniowych dzielnic miasta Katowice- MPZP obszaru polozonego w rejonie Al.Gornoslaska -uI.Graniczna-uI.Francuska,- Zmiana miejscowego planu og61nego zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Tysiaclecia w rejonie rzeki Rawy pod funkcje publiczne, w tym cmentarz i parkingi wielopoziomowe,- MPZP w obszarze dzielnicy Os. lOOO-lecia Zaleze w rejonie ulic Chorzowska-Bracka-Drogowa Trasa Srednicowa-GliwickaMPZP obszaru kompleksu stawow, uznanego za zespol przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwa "Szopienice-Borki", polozonego w Katowicach w polnocno-wschodniej czesci dzielnicy Szopienice oraz terenow przyleglych wymagajacych uporzadkowania uchwala w spr. przystapienia do sporzadzenia- Zmiana MPOZP dla obszaru doliny rzeki Slepiotka - uchwala w spr. przystapienia do sporzadzania, przetarg.- Uchwala w spr. sporzadzenia zmiany planu dla obszaru doliny rzeki Klodnica, przetarg.

3) Plan zaopatrzenia w cieplo, energic elektryczna i paliwa gazowe miasta Katowice

Wi, WRM

Opracowano projckt zalozcn do planu !.atlpaLrJl::ni;1 w cieplo, gaz i cnergic elektryczna. Projekt zostal Wylll)(lIlY do wgladu Rada Miejska Katowic przvjcla uchwala zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe, Realizacja I etapu planu zostala zakonczona. publicznego, a zgloszone wnioski Konsorcium Projektowe uwzglcdnilo W opracowauiu.

4) Opracowanie prograrnu zrownowazoncgo rozwoju miasta

8

Trese zadania
---

Wykonawca
._ ... ,._

Realizacja 2000 r.
,--,--

Realizacja 2001 r.
--~

---,-~ ....

-

"

.._,._."

~---- -- -_-.- __

... ,.,.,-.-----

-~-

ROZWOJ GOSPODARCZY I.ZAMIERZENIA ROZWOJOWE
L'l.Dustosewanie planowania przestrzennego do wymagan gospndarki rynkowej

W latuch 2C10()-200 rculizacja lIslalcil Studium odnosnic zwickszcnia dostepnosci wolnych terenow dla inwestycji nastepowala w nastepujacych 1 planach ! zmianach planow: -Miciscowy plan zago$podarownnia przestrzennego poludniowych dzielnic miasm Katowice. -Miejscowy PZP w obszarze dvieluicy os. lOnO-lecia i.aI9/c W rcjone ulic: Chorzowska-Bracka-Drogowa Trasa Sredl\icowa-Gliwicka~ -Zrniana miejscowego planu ogolnego

WUAiB
1) Analiza istniejacych wolnych tcrcnow w miescie pod katem przydatnosci dla roznorodnych inwestycji zgodnych z przyjetymi kierunkami rozwoju

zagospodarowania przestrzcnncgo miasta Katowice w obszarze dzielnicy Os Witosa-Zaleska Halda w rejonie ulic Bochenskiego i Pukowca w zakresie wprowadzcniu Iunkcji komunikacyjuvch i zieleni -Zmiana miejscowego POZP w obszarze dzielnicy Szopienice w rejonie ul, Gen. Hallera w zakresie wprowadzcnia funkcj: III ieszkaniowo-uslugowcj, urzadzef komunikacji i zieleni. -Zmiana miejscowego POZP w rejonie ulic : Gomoslaska-Kosciuszki -7grzdmiok<i-MClcorolog6w. -i.miana miejscowcgo POZP IV obszarze dzielnicy Os, Witosa-Zaleska Halda przy ul. Zeliwnej dla realizacji zbiomika rctcncyjnego i POI11POWlll wod opadowych z autostrady A-4. -Miejscowy PZP miasta Katowice-terenu zachodniej czesci obszaru strategicznego .Aleja Gornoslaska" polozoncgo w rejonie ulicy Barbary.

1. Zostalo nabyte od Huty "Ferrum" boisko sportowe KS "Slowianin" przy ul.
J MaJa 0 pow

15 223m2 Po prejeciu obiekt zostanie przekazany MOSiR.
2

2.

WGGM

Zosluhl nabvta nieruchomosc gruntowa przy ul. Soltysiej 0 pow. 2212m pod rozbudowe stadionu sportowego Ludowo-Gomiczego Klubu Sportowego "38 Podlesianka "

9

Trese zadania
~-~- ..--

_

..

_ _._._------,._" -

Wykonawca
_
"

Realizacja 2000 r.
_ _ , _ _ _ .. _ _ i

Realizacja 2001 r.

..".

--I

Okrcslcnie kierunkow zagospodarowania W obszarze przeznaczonym do przeksztalcen strukturalnych umozliwiajacych realizacje funkcji metropolitatnych nastcpuje \II planach zagospodarowania: -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w obszarze dzielnicy

WUAiB

Os. 1OOO-iccia !.al~zc w rejonie ulic: Chorzowska-Bracka-Drogowa Trasa Srednicowa-Gliwicka lobszar strategiczny Zaleze/. -MPZP w obszarze dzicl. Srodmicscie ograniczcnym ul. Jordana-Wita Slwosza-Ligonia-Plebiscytowa. -MPZP obszaru POIOZOIlCgO w dziel. Koszutka-Bogucice .ograniczoncgc 1\1 W.Korfanlcgo, ul.Katowicka, ul.Markiclki i AI. Rozdzienskiego /uchwala Rady Miejskiej w sprawie przystapienia do sporzadzenia
planu, pr~elargl.·ZlllimJa miejscowego planu ogoluego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w obszarze dziel. Zaleze w rej. ulic

Pospiccha i Mucieja, W przygot. projekty uchwal RM Katowic w sprawie przystapienia do sporzadzenia MPZP: -dziel, Szopienice, -dziel, DabWelnowicc, -IV rcj. autostrady A-4 i ul. Bochenskiego, -w rej. ulic: Kolejowa, Rzepakowa, Kosciuszki, -w rej. ulic: Racioorska, Mikolowska,
Strzclecka, Koziclska, -w rej. ulic: Dabrowki, Steslickicgo, Gliwickiej, -obszaru Srodmiescia w rej. ulic: Sokolska, Chorzowska, AI. Rozdzienskiego.

2) Planowanie wykorzystania pod inwestycje istniejacych rezerw w terenach kolejowych, ekstensywnie uzytkowanych terenach zakladow przemyslowych i zdekapitalizowanej zabudowie
1. Od KHW SA KWK "Katowice-Kleofas" pozyskano czesc nieruchomosci w rejonie AI.. Rozdzienskiego, przewidziana pod realizacje DTS. Pozyskanie pozostalej czesci (eentralne polozenie terenu w miescie i sasiedztwo z terenami

WGGM

Miasta) pozwoli na realizacje funkcji metropolitalnyeh.

2. W zamian za zaleglosci

podatkowe nabyto nieruchomosc spolki "Centrozap" SA 3. Prowadzone 31\ rozmowy z Zakladem Nieruchomosci Spolki PKP S.A. dotyczace przejecia za podatek od nieruchomosci terenow przewidzianych pod przebudowe ul, Steslickiego, a takze uieruchomosci rejonu PI. WSzewczyka (plac dworcowy)

1.2.Stworzcnic

warunknw

dla rozwoju przedsiebiorczosci

1) Zorganizowanie bazv danych 0 terenach atrakcyjnych ella roznych form biznesu

WPiWZ I'r-l.vg()Ill\V~IIl() ofcrtc inwcstycyjna, l.awicraj'lGt lokalizacjc wiclopoziomowych

parkingow podziemnych w strefie Srodmiescia

10

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
-------------Realizowauc Sq iuwestvcje drogowc: I) Budowa DTS: budowa trasy glownej ul.Murckowska i Bagicnna, budowa odcinka ul.Stcslickicgo od ul.Gliwickiej

Realizacja 2001 r.

ua odcinku od ul.Brackiej do wezla Alei Rozdzienskiego z do ul.Misjonarzy Oblatow, z dwupoz. wezlem z ul.Chorzowska,

budowa

2) Stworzenie prograrnu usprawnienia i rozbudowy systemu transport owego - \V tym szczegolnie ukladu drogowego i transportu publicznego oraz zwiekszcnia ilosci parking6w

wezla wielopoz. na Rondzie, budowa polaczcnia drogowego ul.Uniwersytcckiej i Olimpijskiej, budowa odcinka ul.Nowogranicznej ad Alei Rozdzienskicgo do ul.l Maja, 7.. dwupoz, wezlcm I. Ale.ill. Rozdzienskiego. 2) Modernizacja ul.Bochenskiego od ul.Gliwickiej do autostrady A-4.

WK

3 )l:3uuowD skrzyzowania

JWILpOZ. ul.Annii

Krajowej

z.

linia kolej. 4) Budowa

ul.Boh, Monte Cassino

od ul. Wroclawskiej

do ul.Leopolda.

Realizowana

jest budowa s. stemu tras rowerowych. Projektowane S'I. inwestycje: 1)Rozhlldowa ukladu drog. na kierunku N-S, 2)Rozbudowa ukladu drog. na kierunku E- W, :l)13udowa dworca autobus. IV re.!. ul.Sqdowej i Steslickiego, 4 )Duc.lowa systemu parkingow wielofunkc, dla realizacji zadan dot. ochrony dreg i srodowiska - miejsca kontroli i postoj 1I pojazdow ciezkich oraz przewozacych materialy niebezpieczne, 5)Budowa systernu parking6w strategicznych poza Srodmiesciem (system transportu P+R ~ "Park and Ride"). Etapowa realizacja systernn zarzadz. transportern indywidual. i zbiorowy

,..,
3) Modernizacja i rozbudowa system6w infrasrruktury technicznej 4) Podnoszenie atrakcyjnosci wizerunku miasta ze szczegolnym uwzglednieniem element6w kultury materialnej
L--

W RM

projt:kt wieloletniego

programn

inwestycyjnego

Miasta

Katowice

na lata 2000-2002,

przyjety

uchwala

RM w 1999

WPi\VZ

W ostatnim czasie Wydzial Promocji i Wspolpracy z Zagranica wydal szereg publikacj i promocyjno-informacyjnych, prezentujacych dziedzictwo kulturowe i oferte instytucji kultury w Katowicach, m.in.: .Katowice - Zmieniajacy sie Pejzaz Miasta", .Katowice - Kulturalne Centrum Slaska", ,,Katowicki lnfonnator Kulturalny", .Secesja w Katowicach".

I.3.Pobudza.nie lokalnej p rzedsiebiorczosci
Dzinlania te rcnlizowanc sq II' lakich lonnach jak: - rcprczcutowauic mozliwosci i planow rozwojowvch minsta w mediach, udzial w spotkaniach iuformacyjnvch o Katowicach i regionic II' kraju i za grunicq (wystnwy, iargi, misjc gospodarce), wvduwanie Ioldcrow informacyjnych 0 Katowicach oraz wspolpruca w rozwiazywauiu problcmow komunalnvch, spolecznych i ekologicznych L. miastanu partncrskim: \V Europie i rniastem Mobile w USI\, a takze: - wspolpracn Z lcgiol\,iln)mi iustvtucjami wplywajacymi nn rozwoj jlI7cdSi.;.h!orcl.o:ki, m.in. 7. GornoslaskaAgencja Przeksztalcen Przedsiebiorstw 3.1\., Fuuduszcui Gcrnoslaskirn S.A., Regionalnq lzha Gcspodarczu. Slqski 7.wi'lzkicLll Gmin i Powiatow (udzial W kursach, szkolcniach, konferencjach i realizacji podejmowanvch przedsicwziec np. zorganizowanie punktow mformacyjno-doradczych dla programu PhareStruder PI7.C7,LWc/.onvch dlu 111:11\'cl1i sreduich firm, udlinl II' projckcie .. Strategic ROZI\OjlL l.okalncgo 1 Regionalnego Gornego Sl'l.ska"). W/,v \\·sp61pn1c(l 11\[1 ua Celli koordynacjc i inicnsvtikucjc u/.ia1:n'1 \\1)IYl\·ajqGIl:h na akt\'lI'il:lCj.; rvnku prucv

1) Rozwijanie promocji gospoda rczej miasm rnajacej na celu pozyskiwanie inwcstorcw krajowych i zagranicznych z kapualem umozliwiajacym restruktury-zacje gospodark i i

WPiWZ

zwiekszenie inwcstycyjncj atrakcyjnosci miastn

11

Trese zadania
-

Wykonawca
-"

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.
--

..

. - ...

-Prowadzone jest zbywanie w drodze przetargu terenow na cele podnoszace atrakcyjnosc Miasta. W 200 If. dotyczylo 10 terenu 0 pow. 3406m polozonego przy ul. Sokolskiej, przeznaczonego pod budowe hotel u klasy miedzvnarodowej. Przygolowywane sa do zbycia tereny w rejonie Doliny Trzech Stawow 0 pow. 205541112 z przeznaczeniern pod kompleks rekreacyjuo-sportowy oraz komunikacyjne (mold, autosalon, stacja paliw, myjnia i serwis samochod., bary i restauracje)
w
1

) Rozwijanie promocji gospodarczej miasta

iajace] na celu pozyskiwanie inwcstorow rajowych i zagranicznych z kapitalcm rnozliwiajacym restruktury-zacje gospodarki j wiekszenie inwestycyjnej atrakcyjnosci miasta

WGGM

rejouie ul. Gliwickiej pod uslugi kornercyjne i

~.REALlZACJA STRATEGICZNYCH
~l.b~westycje strategiczue

CELOW ROZWOJOWYCH

I

I

Skladowisko odpad6w komunalnych ul.

wirowa

WI

Inwetycje zrealizowano,

W 2000

r.

sfinansowauo doposazenie dla

obiektu:

_ ..

Regulacja rzeki Rawy

WI

zrealizowano

Zakonczono prace zwiazane z odktyciem rzeki Rawy w rejonie ul. Zakonczono realizacje odcinka VU kolektora, przewidziane Jest wlaczenie kolektora Sokolskiej, zakonczono przebudowe mostu w ul. Bogucickiej i Welnowieckiego do nowowybudowanego kolektora Dn 2000,
V1 odcinek kolektora lewobrzeznego.

Realizowauo przezbrojenia, Przebudowa ul. Bochenskiego

rozpoczeto roboty drogowe na jezdni
IV ciugu

WI

zachodniej til.

PllkO\\UI,

robotv mostowe

ul Pukowca,

Zakonczono I etap robot mostowvch zwiazany z przebudowa tor6w PKP, wykonano
wiadukt dla kopalni Maczki-Bor, jezdni wschodniej (170m), wykonano jezdnie zachodnia (1600111) i czese

torow PKl\ torowiska kopalni Maczki-Bor. Wykonano laczuice wschodnia ul. Pukowca ilacznice Z osiedlem Witosa.

Bezkolizyjnc skrzyzowanie ul A rill ii

.ajowej z torami PKP Budowa ul. 8,M, Cassino

WI WI

Zak0l1CZOllOpracc zwiuzane z realizacja wiaduk.tu dla toru Katowice-Rybnik, Rrealizowano przezbrojcnia. \\ykOI\HIlOdrcge objazdowa, zabezpieczeuie torn PKP reulacji Katowice - Mikolow, rozpoczcto wiadukt l,\cz.qey ul, Polarna z Asnyka, wiadukt realacji Katowice-Zwardon, roboty robotv i'wiW.nlW ! hlldtl\\',\ IIj,ld\lklll kolejowcgo drogowc om!. 1Il1lr>' oporo« c.
Oprucowano projcklv budowlanc,

'1/.u1,llII"!aI\C ~,\ ~pr,I\\\ tcrcnowo-prnwnc,

przewidziane jest rozpoczecie

realizacji

12

Trese zadania
. ------_._--

-_._-

Wykonawca
.._----

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.
Prowadzone sa roboty przy budowie wezla drogowego z ul. Chorzowska i estakady nad ul. Bracka (koutrakty 4 i 4a), rozpoczeto roboty drogowo-mostowe odcinka Bracka-Steslickiego Murckowska.

6) Drogowa Trasa Srednicowa

WI

ZakoilCZ0110 pelny zakres kontraktu 3 wraz ze sciezka rowerowq na odcinku od ul. Galeczki do Brackiej, rozpoczeto realizacje

kontraktu d

przygotowawcze odcinka Steslickiego-Uniwersytecka

oraz wezla drogowego ul. Steslickiego. Prowadzone 8<"\. prace i Uniwersytecka-

7) Przebudowa kanalizacji w centrum Katowic i rozbudowa oczyszczalni

WI WI

Sfinalizowano ostateczme wniosek 0 dotacje z funduszu przedakcesyi nego JSPA Opracowano dokumentacj e na I przebudowe kanalizacji W Srodmiesciu, GDDP uzyskal czesciowc pozwolenie na budowe, po uciazliwym pozvskiwaniu zgod na wejscie w teren i prowadzil przetarg na wyb6r wvkonawcv.

Wniosek uzyskal pozytywna opinie konsultantow Unijnych, przyznano srodki dotaccjne W wvsokosci 60% wartosci zadania.Bedzie przygotowany przetarg miedzynarodowy, ktory moze bye ogloszony po pcdpisaniu memorandum finansowego przez Rzad Polski. Zrealizowano kanalizacje deszczowa DW na odcinku od wezla Batorego do Wezla Mikolowskiego.

8) Row Wujek - odwodnienie autostrady A-4

Il.2.Inwcstycje z zakrcsu budownictwa mieszkaniowcgo
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w listopadzie 1999 r. rozpoczelo budowe osiedla Bulwary Rawy (I etap), kt6ra zostala zakonczona w 2001 r. (zasiedlono 204 ruieszkania), W 200] roku zakonczono prace projektowe dotyczace budowy osiedla Bulwary Rawy (Il etap), jezeh w 2002r. zostauie przyznany kredyt - rozpocznie siebudowa. W 200 J r. KTBS oddalo ~O rnieszkan w adaptowanym budynku bylego hotelu robotniczego przy ul. Obroki 43 \V Katowicach.

1) Zadania z tego zakresu realizuje Towarzystwa Budownictwa Spolccznego, zal. w 1996 r. przez Miasto Katowice i Katowicka Spoldzielnie Mieszkaniow il.

WL (TBS)

WGGM

1. W drodzc bczprzetargowej przekazano do KTl:lS Sp. Z 0.0. uportem grunt () pow 6261m2 przy ul. Krasinskiego oraz 0 pow. J 8116m1 w rejonie ul. Marcmkowskiego - Szerokiej (tzw. "Bulwary Rawy"). 2. Przekazano dla KTBS obiekt bylego hotelu robotuiczego przy ul, Obroki 43, Z przeznaczeniem na mieszkania, wraz z gruntem 0 pow. 3335m2 3. W 2001r zosialy nabyte od KSM grunty z przeznaczeniem pod budownictwo ruieszkaniowe dla KIIJS Sp. Z 0.0.
0

pow. 20]6111 przy lIt Marcinkowskiego,

2

13

Trese zadania

-- ._----- .._- .. ---_. --- ._-

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
- ----------_._ ------..

Realizacja 2001 r.
-.

----

...

-

-"

---.- ._------------_.

__ --

Il zadan inwestycyjnych dotyczylo uzbrajania terenow budownictwa mieszkaniowego. W tej liczbie zakonczono realizacje 8 nastepujacych zadan: os. Kopaniny Lewe (siec wodociagowa), os. Krasinskiego (siec wodno-kanalizacyjna),
Uklejowa (siec wodociagowa),

as.

os.Kaskady (siec wodocragowa),

) Uzbrojenia

osiedli

j

terenow pod

udownictwo

WI

os.Lelkow-Cyranek (siec wod-kan), zespol nueszkaniowy UJ. B.M.Cassino ( siec wod-kan ), as. Hierowskiego-Bazaniow (kanalizacja sanitarna), os.Srnugowa (siec wod-kan). Kontynuowano realizacje uzbrojenia dla osiedli: Szarych
Szereg6wlB.Zelellskiego ( siec wod-kan), Marcinkowskiego-

.Zakonczono realizacje uzbrojenia (sicc wod-kan+drogi) osiedla Szarych Szeregow/ l-l.Zcleilskiego/Zawilc6w oraz osicdli: Krucza-Urocza (przebudowa ulicy Uroczej), Zakopiaitsk.a-Morawska-Wroclawska (siec wod-kan+drogi), Niska-Dzialowa (drogi). Kontynuowana jest realizacja uzbrojenia Marcinkowskiego-Szerokazakonczono realizacje ITetapu, OprHC()WanO dokumentacje na ill etap, Na uzbrojenie osiedli przy ul, Hiedronek oral. Cnocimsku-Kostki Napierskiego opracowano
dokumentacje, uzyskano pozwolenie na budowe,
oglOSZOIlO

przetargi.

Szeroka ( siec wodno-kanalizacyjna), Bukszpanowa ( siec kanalizacyjna), Opracowano dokumentucje na uzbrojeuie osiedli
Glogowa-Berberysow i Wiklinowa-Spacerowa.

I

Wykup, sprzedaz i rnodernizacja

budvnkow

W GG M

W drodze przetargu zostaly sprzedane 2 budynki mieszkalne, jednorodzinne w Katowicach-Giszowcu. jednorodzinne w Kostuchnie i 1 w Giszowcu.
1. W drodze przetargu oddano
w uzvtkowunic

Prvygoiowywane

sa do sprzedazy 3 budynki

wieczvsic

~rulll

() pO\\I. 47341111 zlokalizow<1I1)'
1

11<1Os. Padcrcwskicgo,

pod budownictwo

mieszkaniowe

Wykup, oddanic \V uzytkowanic untow pod budownictwo

wicczysic

WGGM

wielorodzinne z uslugami. 2. Nabyto nieruchomosci 0 1,\cZllcj pow. I004m przy ul. Narutowicza-Boguslawskicgo pod budownictwo komunalne. 3. Prowadzcne jest postepowauie zmierzajace do oddaniu \\' uzvtkowanie wieczvste w drodze przctargu nicruchomosci gruntowych w rejonie u1. Sezamkowej, Szarych Szeregow oraz Styczniowcj-Bin iszkiewicza .

.3. lnwestycje

zwiazane

'l

hudowa

i mndernizacja

szk61

Szkola nr 51 na osiedlu Giszowicc
SAo!;1 nr <) prvy ul. Pancwnick ic]

WI
WI

!.;IKO{lI.:%0110

robotx wvkonczen

iowc II segmcncic

I (I, I ()[I or<ll

d/icdl.inic:c szkolny i przekuzano ohicklY do uzvtku, Oprucowano dokumcntacje.

I~L:di'/.()\\,[ll1CS,\ J()hlll\ kunstrukcvjnc II sq!lnClll~ll:h I-C) is, boiska szkolne, mala arch itck lura
'l'rwu reilli/.ac_j[l sali g.llllll<1slv,.;t.lI<':.1 (_jC~l~1~111 SlII'(lWY oiwuny).

14

Trese zadania
_
.

Wykonawca
WI WI WI

Realizacja 2000 r.
... _" ___ ._M ..._

Realizacja 2001 r.
ZakO{lCZOllOrealizacje czesci sanitarnej sali girnnastycznej.
Opracowano projekt na dobudowe sali gimnastycznej, budowe, ogloszono przetarg. Wybudowano sale gimnastyczna. uzyskano pozwolenie na

3) Szkola nr 48 w Murckach 4) Szkola nr 44 ul. Morawa

Opracowano projekt, zrealizowano stan surowy budynku

---

5) VI LO im. Dlugosza przy ul. Lwowskiej II.4.Inne waine inwestycjc og61nomicjskie

---

1) Budowa kanalizacji i wodociagow

WI

Informacje na temat realizacji sieci kanalizacyjnej podano w pkt. "Wzrost skutecznosci gospodarowania zasobami wodnymi i ochrona wod". Siec wodcciagowa zakonczono realizacje wodociagu ella dzielnicy Janow, osiedla Witosa, os. Mikusinskiego, I etap wodociagu ella dzielnicy Zaleska Halda l podlaczenie do sieci wodociagowej bud. przy ul. Debowej 17a23a.

Zakonczono realizacje sieci wodociagowej ella dzielnicy Zaleska Halda,

2) Budowa kolektorow. przcpompowni. oczyszczalni

Realizowano pompowiue sciekow przy ul, Marcina wraz t. kolektorami, kolektor !cWObI7.C7Jl\' Rawy, kolektor do

WI

oczvszczalni Dabrowka, zakO{IClOlIO rcalizacje poinpowni Tomasza wraz I. kolektonni, wykonano instalacje defosfatacji nil oczvszczalni sciekow Podlesic,

Kontynuowana jest budowa kolektora Rawy, zakonczono realizacje kolektora do oczyszczalni Dabrowku, wykonano dokumentacje budowlana pompowm sciekow przy ul. Dulebv i ogloszouo przetarg, zakonczono realizacje przepompowni prlY ul. Marcina, pozyskuuo srodki dotacyjne z funduszu ISPA na modernizacje oczyszczalni Katowice Centrum, przewidzianej do realizacji w ramch przebudowy kanalizacji IV Srodmiesciu.

15

Trese zadania
._,_,--

-- _.,."
I

Wykonawca
-""'--!

,I

Realizaeja 2000 I.
._----",~-

Reaiizacja 2001 r.
•__ ••"~"" ___ ._." __ ··___ '''M ___ •

) Ucieplownienie

I

WI

I

Wykonauo stacje wymiennikow ciepla w budynku Ratusza oraz siec uiskich pararnetrow w ramach zadania "ucieplowuienie budyukcw }lrzy ul. Zameuhotfa", przylacza oraz wezly cieplne dID szkcl y HIlI przy ul. Marcinkcwskiego, Domu Kultury oraz przedszkola, zakonczono etap IJJ2 ucieplownienia dzilelnicy
Szopicnice.
I

Zakonczono realizacje ucieplownienia ul. Teatralnej - zrealizowano wezly cieplne, zgloszono do odbioru podlaczenie do sieci cieplnej i stacje wyrniennikow ciepla dla , VJ] LO przy uI. Panewnickiej, wykonano podlaczenie do sieci cieplnej i wezly CO I dla zespolu szkol ogolnokszialcacych nr 15 przy ul. Osowbodzenia
I

,

I

Opracowauo projekt sciezki rowerowej nr I

lUI

trasie Katowice
\V

) Budowa sciezek rowerowych

WI

Centrum- Katowice Podlesie, trase oznakowano i przekavano uzytkowanie.

Zakonczono realizacje scicZli rowerowej na trasie Ochojec, Giszowiec, Murcki, opracowano projekt dla SCIC7l;:j rowerowej nr 2. Ogloszono przetarg, wybrano wykonawce, zrealizowano 1ctap tj. odcinek ad

) Wykonanie polaczenia ul. Radockiego z azantow
.5.Inwestycje
I I

WI

Opracowano dokurnentacje

POli'\CZClll8

drogowego,

Radockiego do Bazantow (1 033m2 polaczen drogowych oswietleniern oraz 411 ,7m2 chodnika) .

Z

odwodnieniem i

lokalne

Rernonty drag osiedlowych Budowa oswietlenia osiedlowego

WGK WGK

Zadania realizowane na biezaco. Szczegolowe informacje w corocznym sprawozdaniu

z realizacji zadan spoleczno-gospodarczych.

II
!

SFERA SOCJ ALNO-SPOLECZN POLITYKA ROZWOJU SPOLECZNEGO
I

A

BUDOWNICTW A CZYNSZOWEGO
I

Iokalne] strategii llrl:yj~to furme owarzystwa Budownictwa Spoleczncgn, '1:<11. 1996 r. przez Miasto Katowice j Kutowicka Joldzielnit Mieszkaniowq,

WL (TBS)

I lzvskunc erC].;II' opisano vv punkcic: lnwestvcje

I.

zukrcsu hut!\)\\llic(\\u

micszkaniowego

16

Trese zadania
1-----------.-.-.... --.-.-.-

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
.

Realizacja 2001 r.

-.-.--- ,------~------------------.-

__

._-

II.POLITYKA PRORODZINNA
1L1.Miejski Program Polityki Prnrodzinncj

1) Dzialania edukacyjnc i wychowawczc W szkolach, stowarzyszcniach, klubach. srodkach spolecznego przekazu

WZiKS

Prowadzenie biura infonnacji 0 sekiach i nowych ruchach religijnych oraz warsztatow ella pedagogow i mlodziezy na temat manipulacji i metod werbunku do sekt. Zadanie realizowane bylo przez Katolickie Centrum Edukacji Mlodziezy "KANA". W 2000 roku po P0Jl10C w sprawre sekt do .Kanv" zglosilo sic 199 osob. W srodowiskach mlodziezowych i pedagogicznych przeprowadzono 110 godzin prelekcji. Dofinansowano szkolenie 44 nauczycieli katowickich szkol uczacych przedmiotu .Wychowanie do zycia w rodzinie", ktorego organizatorem byl Wojewodzki Osrodek Metodvczny w Katowicach. 25_03_2000r. w auli US zorganizowana zostala V Konferencja Miedzynarodowa .Przywracanie czlowieczcnstwa" l udzialem specjalistow, ktorzy omawializagadnienia moralne zwiazane z poszanowaniem zycia,

Prowadzenie biura informacji 0 scktach .._oral. warsztatow ... (konlynuacja, "KANA"). W 200 I r. przeprowadzono 240 godz. dyzurow biura, w szkolach sred. przcprowadzono J 60 gcdz prclckcj i (metody werbunku do sekt i sposoby obrony Zorganizowanie przez Woj. Osrodek Metodyczny warsztatow "Prokrcacja w swietle ekologii" dla nauczycieli przedm. "Wychowanie do zycia w rodzinie" (przcszkolouo 39 uauczycicli) oraz szkolenia z zakr.t'Szkolnego programu wychowania" dla 119 nauczycieli. Zorganizowanie przez Tow. Odpowiedzialnego I Rodzicielstwa micdzynarod konferencji "Rodzina-EkologiaOdpowiedzialnosc'fnowy kieruuek myslenia).

przed werbowaniem).

17

Trese zadania
------,_.-

Wykonawca
.--_._.-

Realizacja 2000 r,

Realizacja 2001 r.

-._._-.. --------------------------_l__--------------------------I Dzialania 11[1 rzecz rodziny i polityki prorodz., jak rowniez problernatyka przeciwdzial. uzaleznieniom (pkt 5.) zostaly ujete w progr. wychowaw. szk61 i obejmujq wszystkich uczniow, Zagadnienia te sa realizowane ua godzinach do dysp wychowawcy oraz \II rarnach sciezek miedzyprzedrniot. Ponadto teuiatvka ta realizowana jest 11aprzedm. "Wych. do zycia w rodzinie". Pozostale fonny dzialan w tym zakresie, to: -pedagogizacja rodzicow oraz prow. poradnictwa dla uczniow, -indywid. rOZ11l0wy z rodzicarni, -konferencje szkol dla nauczycieli, -kultywowauie tradycji i wiezi rodzinnych poprzez organizacje imprez okolicznosciowych, -wspolpr, z parafiami oraz instytucjarni wspomag, rodzine. Inne dzialania w tym zakresie(w zespolach szkol ogolnokszt. i w szkolach srednich) to: l.Organizowanie warsztatow, prelekcji i wykladow, prowadzonych przez specjalist6w ze 31. Centrum Zdrowia I Publiczuego, Specjalistycznej Poradui Rodzinnej, OSf. Metodyczno-Wychowawczego "Metis" oraz pedagogow i psychologcw szkolnych, 2 Dzialalnosc Klubow Dyskusvjnych podejmujacych te tematyke, 3.0rganizacja spotkan klasowych i imprez srodowisk. (Wigilia w klasie, Dzien Matki, Ojca, Dzien Babci, Dziadka). W przedszkolach organizowanie tematycznych zajec nt. rodzinv, zaj.otwartych i warsztat6w dla rodzic6w, spotkan rodzinnych.
'I

) Dzialania edukacyjnc i wychowawcze
zkolach, stowarzyszeniach,

w

klubach, srodkach

WE

poleezncgo przekazu

18

'Trese zadania
---~-----------------

Wykonawca
~-~--

Realizacja 2000 r,
---------,---------,--

Realizacja 2001 r. -1---------------

WZiKS

Reali7,;lcj<; z[J(i<lllia opisano w zadaniu 5 )D7.wJania poprzcz organizacje pozarzadowe: Koscioly, stowarzyszcnia, fundacje,

wspieranie poradni zycia rodzinnego

2) Dzialania w zakresie zapobiegania i przeciwdzialania patologii zycia rodzinnego

Udzielanie pomocy dzieciom i mlodziezy przebywajacej na terenie Katowic (grupa wysokiego ryzyka rozwoju patologii ze szczegolnyrn uwzgl. zjawisk prostytucji), Realizator zadaniaStowarzyszenie POlllOCY Dzieciom i Mlodziezy "Dom Aniolow Strozow" (w 200 I r.: kontakt z dzialalnoscia Stowarzyszenia mialo miesiecznie ok. 50os6b). Dzialania dorazne: udzielenie noclegn, zaspokojenie glodu, kapiel, pornoc socjalna, medyczna, prawna, pomoc dzieciom uciekajacym z domow lub stale przebywajacyrn 113 ulicach W powrocie do domow, P0ll10C w powrooie do normalnego Iunkcjonowania po pobycie w wiezieniu Iub innych placowkach. Podjecie stale] pracy ulicznej 0 charakterze psychokorekcyjnym z I l-osobowa grup<\ chlopcow w wieku 9-11 lat z rodzin dysfunkcyjnych oral. zagrozonych dysfunkcja, Objecie opieka i stala pOmOCi\ grupy ok. 20 dzicci i mlodziezy bezposrednio zagrozonych patologia. Stworzenie pozytywnej alternatywy spedzania wolnego czasu dla chlopcow i dziewczat w wieku 7-15 lat (z zajyc sportowych i spotkan psvchoedukacyjnych w okresie od wiosny do jesieni korzystalo ok, 50 dzieci i mlodziezy).

WE

l.Spotkania I. rodzicarni - realvllqn prog.rarllll p~dagogiJacii rodzicow ( min. spolkania Z p~dag()giem, psychologicrn, lekarzami ). 2.Realizacja szkolnego prograrnll przcciwdziala.iiu agrcsli i paiologii iycia rodziuncgo we wspolpracv /, instvtucjami i organizecjami, zajmujacymi sie lym tematem. 3J'rowad/.enic poradnictwa dla uczuiow nawiwanie kontaktu r. rodzinami niewvdolr ymi wvchowawczo - rozrnow» indvwidualne z rodzicami.wizyty domowc pcdugoga lub psychologa z wvchowawcami. ]lOIlIOC m.ucrialua. 4, Uczestnictwo nuuczvcieli w koufercnciach szkolcniowych. 5,Wspolpraca z 111'il>ltlcjami IVspolllagajqc.yllli - Komisariatcm Policji. S'lLiclll I{clollOw\m,MOPS-cm. ()./alt,:cia \\arszlalo\vc lIl,1 dZlcei, mloli;,idy i rodzicow oraz ;".1~GIi.! tcrapcutvcznc prowadvonc jli'lo. por.idn.c p~\clHllo~il'l,n()-pedag()gicZl\e oral. poraduie spccjalistyc/.ne,

19

Trese zadania
------_
..

_._ .. _._-----_._

...

_ ..

-

Wykonawca

I

Realizacja 2000 r.

Realizacja .2001 r.
... _--._. ._-_.-__ ... -._ .. --_ ... _-. .. ---------------j _ .... .. __ . __... -

..... _ __ _-----------------_._ _ .... .. .....

) Wspieranie rodzin, gl6wnie mlodych talzenstw, rodzin wielodzictnych, rnatek .i [cow samotnie wychowujacych dzieci. rodzin ezdomnych i bedacych w trudnej sytuacji iaterialnej, dotknietych alkoholizmern i arkomania ) Styrnulowanie rozwoju rnieszkalnictwa

WZiKS

L Wsparcie (inansowe dzieci z rodzin wielodzietnych 0 niskim statusie materialnym w zakresie dofinansowauia korzystania ze srodkow komunikacji masowej. 2. Powolanie zespolu, ktory przygotowal opracowanie "Systemowe rozwiazania pornocy
niepelnosprawuym mieszkancom Katowic" (wrzesien 2000r).

IW~IX.lrciefinansowe dziec: z rodzin wielodzietnych 0 niskim statusie materialnym popr,-:c"l zakup bilelow micsiccznych na dojazdy do szkol.

Zadanie realizowane przez Wydzial Lokalowy

1. POlllOC osoborn zagrozcnym prostytucja, uprawiajacych prostytucje ze szczegolnym uwzglednieniem dzieci i mlodziezy, Zadanie to realizowal Katolicki OsrodekRehabilitacyjnoI Dzialania

poprzez organizacje pozarzadowe: oscioly, stowarzyszenia, Iundacje, wspieranic

WZiKS

iradni zycia rodzinnego

Wychowawczy dla Daieci i Mlodziezy .Dom A:niol6w Str6Z6w", 1. Organizowanie i wykonanie prLt:Z Stowarzyszenie "Hospicjum" kornpleksowej ktory otrzymal ad Miasta srodki finansowe na realizacje ki Uli " . k biel I .k [opieki nad chorvm w termiualnej f(lZle choroby nowotworowej w miejscu autors leoo prOoral1lll., lea. W 2000 fO·U 0 Jt:IYC1 ople.~1\ I • ..". •• ••.• .", .' • /tx d·· d h kontaktc .. k . zamieszkania. Wykonano ~54 wizyty hospicyjno-paliarywne dla nieuleczalnie I zostalo pocz'l_wszy 0 Je norazowvch konta Iowa sonczywszy .... . .. . ", '.. k k .., dz·· d lk .. . .. I chorych mieszkancow KstOW1C. 2. Prowadzenie przez "~" psychologicznych na OIllP 1e ·soweJ pomocy prowa acej 0 eft .owuej znuauy sty u r. .,... ..' • .zYCIa. I 0·00I _, oso. 2 ., K,olllpc·sowa ople·a I'· t , . k ~80 ',b· "Ik ' k .ekars k·a, konsultacii .. rodzinnvch (udzielono III porad psychologjcznych). . 'pielegniarska, socjalna i duchowa nad osobarni choryuii na chorobe nowotworowa w micjscu zaruieszkaniu /wiZ:>,1y dornowc/
b

- zadanie realizowane bylo prLeZ Stowarzyszenie

.Hospicjum".

Sprzyjanie tworzeniu nowych miejse pracy
Przeciwdzialanic przcmocv
W

Realizacje zadania opisano

II'

puukcie IX Dzialania samorzadowe ograniczajucc bczrobocic

rodvinic

!zadaniC realizowanc prvcz MOPS

20

I
Il.2.Powolanie I1.3.Dzialallia

Trese zadania
Rady Rodziny prr.y Prezydencie MOPS na rzecz rodziny

Wykonawca
Katowic (Iuty 1999)

Real izacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.

Organizowanie opieki w rodzinach zastepczych oraz udzielanie pienieznej na pokrycie kosztow utrzymania umieszczonvch w nich dzieci, Nawiazanie wspolpracy z Sadem Rejonowym w Katowicach (ustawowy obowiazek wvdawan.a przez MOPS oumn 0 kandydatach na rodzicow zast,<pc:/'.ych). Praca socjalna I rodzinami zastepczyrni oraz rodzicami naturalnymi dzieci w celu umozliwienia powrotu dzieci do
P01l10CY

I) W styczniu 19,)<)r. lI1 worzono Sekcje ds. Rodzin z Dziecmi

) .,O( zm

MOPS

rodzicow naturalnych. Podjecie wspolpracy z Zespolem ds. I Z 1 dl M' K' tl' Osrodk astepczyc I a iasta atowic przy pu 1 icznym sroaku] . O· k ' S 1) 1" 'I Ad OPCY.PIO- plc'unezym . W osnowcn. or Jyue wspo praey Z. pedagogarni szkol. Oral, instytucjami i organizacjami zajmujacymi sie POl1locq dzieciorn i ieh rodzinorn. Diu rozpropagowania idci rodzinnej opieki zastepczej krotkookresowej, nawiazano wspolprace z Kosciolem Katoliekim oraz PlW Ustalano odplatnosc rodzicow naturalnych z tytulu pobytu dziecka \V rodzinie zastepczej Wydawano skierowania (bee) do plae opiek. wych Przvgotowano mieszkanie chronione dla 086b opuszczojacych rodzine zastepcza lub plac. opiek.-wych. (nu C;-'.<1S oczekiwania na wlasne mieszkanie)

'.' . , . '. .... . Kontvnuacja I.allan realizowanvch w 20001".Zwiekszenie liczby dlugotcnmno\\. -ych . .. ,.... ... .. rodzin zastcpczych (srednio 0 (} W mies.acu) Utworzenie w kwietniu 200 I roku . micszkania chronionego dla osob usamodzielnianych opuszczajacych rodziny zastcpcze 1 placowki opiekunczo-wychowawcze

21

,I

Trese zadania
----------~.. - .... --.-.-.~_ ...

Wykonawca
_.
., .

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.

dla rodzin w kryzysie i irzeciwdzialanie przemocy w rodzinic poprzcz )srodek Interwencji Kryzysowej powolany I
~) POl11OC

MOPS

ipca 1999r.

W rarnach pOl11OCY dla klientow Osrodek Interwencji Kryzysowej realizuje nast. zadania: -konsultacje indywid. dla osob z problemem przemocy tj. osob doznajacych i prawujacych przemoc (poradnictwo, spotkania iufornr-eduk., diagnoza sytuacji 1 potrzeb, prowadzenie klienta W oparciu 0 indywid. plan pomocy socjalnej i psychologicznej). -wizyty IV srodowisku. -interwencje (kontakt z instytucjami, wizyty w srodowisku z przedstawicielami innych instytucji), -grupowe fanny pornocy (prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej). -poradnictwo dla mieszkancow Katowic w zakresie rozwiazywania problemu przemocy w rodzinie (bezposreduie i telefoniczne) ... kierowanie do miejsc schronienia i stahl wspolpraca z tymi placowkami. :W ramach pomocy dla pracownikow socjalnych OrK realizuje nast, zadania: -konsultacje indywid dla pracownikcw socjalnych i in. pracownikow MOPS. -szkolenia i in. ronny grupowych konsultacji (progr. szkoleniowego pt. .Przeciwdzialania przemocy w rodzinie", organizowanie warsztatow), Ponadto OlK wspolpracuje placowkami MOPS, osrodkami wsparcia zajmujacymi sie pomoca uzaleznionym oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, z in. instytucjami i organizacjami - Policja, Sad, Prokuratura, arg. pozarzadowe i specjalistyczne placowki terapeutyczne.

) Pomoc materia Ina i uslugowa dla rodzin z udnosciami opi eku nczo-wychowa wczy In i

MOPS

4 Swietlice Srodowiskowo-Terapeutyczne i I Srodowiskowy Klub Mlodziezowy zapewniaja dzieciom i rnlodziezy schronienie codziennie (klub 3 razy \V tygodniu) w godzinach popolud. (laczuie ok. 132 dzieci i ok. 8 wychowankow klubu miesiecznie). W 2000[. MOPS w porozumieniu z org, pozarzadowymi, Iundacjami, org. kcscielnymi i instytucjami wyznaniowymi oraz innyrni dzialajacymi na rzecz dzieci i mlodziezy zapewnil wypoczynek letni dla ogoleml 523 dzieci, Dodatkowo, poza koloniami, dzieci Swietlic Srodowiskowych MOPS braly udzial w akcji pod haslem ,,Lato w Miescie" W zajeciach uczestniczylo razem 134 dzieci, Ponadto MOPS przyznal swiadczenie w postaci dozywiania w czasie wakacji w rarnach polkolonii organizowanych w szkolach, dla 398 dzieci. W ramach programu dozywiania dodatkowego dla 224 dzieci w roku szkolnym 199912000 oraz 2000/2001 uczestniczylo 5 szk61, 4 Dzienne Domy Pomocy Spoleczuej, Katolicka Fundacja Dzieciom i bar "Uniwersalny't.W 2001 roku kontynuowano dzialalnosc MOPS w zakresie pomocy rodzinorn z trudnosciami cpiekunczo-wychowawczymi. Nastapil wzrost (do 1770) liczby dzieci, kt6rym MOPS we
wspolpracy z innymi organizaciami zapewnil wypoczynek letni

I

22

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.

4) Poradnictwo specjalistycznc dla , mieszkancow Katowic, prowadzone przcz Zespol Pracy Socjalnej, Centrum Rchabilitacji Spolecznej, Osrodek Inrerwencji Kryzysowej oraz Dzial ds. Osob Niepelnosprawnych

MOPS

A Poradnictwo specialist. prowadzone przez Zesp6J Pracy Socjalnej skierowaue jest dla rodzin z problemami opiek.-wych. i dla mlodziezy Fonny; -dyzury i kontakt telefoniczny, -konsultacje na miejscu i w srodowisku(i374 porady), -grupowe poradnictwo (Trening umiejetnosci spolecznych - 42 uczestnikow, Warsztaly psychoedukacji - trening opiekunczo-wychowawczy - 24 uczestnikow) B. Poradnictwo specialist. w sprawach dot. osob r. zaburzeniami psychicznymi prowadzi Centrum Rehabiliracji Spolecznej. Fonny: -dyzury i kontakt telefoniczny, -konsultacje dla podopiecznych na rniejscu i w srodowisku Prowadzone sa rowniez zajecia socjoterapeutyczne w DDPS przy ul. Czecha oral. .Swidnickiej. C. Poradnictwo dia mieszkancow Katowic w zakresie rozwiazywania problemu przemocy w rodzinie prowadzone jest przez pracownikow OIK (powyzej). D. Poradnictwo specjalist. dla os6b niepelnosprawnych prowadzone jest prlez pracownikow Dzialu cis. Os6b Niepelnosprawnych. W okresie V-X1l2000 r. udzie.ono 1238 porad na miejscu oraz 484 porad telefonicznych tj. lacznie 1722 porady.

W 2()01 roku nasuU1il rozwoj poradnictwa speejalist. Zespol Pracy Socjalnej zostal przcksztalcony w Zespol Poradnictwa Specjalistycznego, Zostaly uruchomione nastcpujqcc programv: "Wars/tilty rozwoju i samorealizacji dla kobiet" (wzi~ly udzial 33 os.), .Klub pornocy poszukujacym pracy, grupa wsparcia." (45 os.), .Kurs molywacji i umicjetnosci poszukiwania pracy" (36 os.), "Warsztaty readaptacyjne", "Organizacja Targow Pracy", .Wolontariat na rzecz osob starszych i niepelnosprawnych", "Gnlpa wsparcia dla osob wychowujacych dzieci specjalnej troski z tercnu dziakmia TPPS 7". Wzrosla ilosc porad udzielanych rowniez przez Centrum Rehabihtacji Spolccznej oraz Dzial ds. Os6b Niepelnosprawnych,

IILWSPOLPRACA

MJASTA Z ORGANIZACJAMI
Pelnomoc,

POZARZADOWYMI

DLA REALlZACn

R6ZNYCH ZADAN SPOLECZNYCH

IU.1.Profilaktyka i rozwiazywanie problemow alkoholowych

Prezydentu
d s, I'Ozw;'jZ.

prnblcmow
:1lk .. hol.

W ramach realizacji [ego zadaniu Miasto prowadzilo wspolprace 13 instvtucjnmi, osrodkami. tundacjnmi I stowarzyszcnianu.

r.

W ramach rcuhzacji (ego zadania Miasto prowadzilo osrodkami, Iundacjnmi i siowarz» 'szeniami,

wspolprace

z 16 instytucjami,

23

Trese zadania
-------.. --_-------I-~-~·

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
_ ..._._.

Realizacja 2001 r.
_. - .-.----------.. _------_
..

··_··-1------_·_-----------------1-

_ ..

_

Ll.Profilaktyka

i rozwlazywanic

'oblem6w alknholowych

MOPS

. W 2001 r. M01)S kontymrowal wspolprace z ze Wspoinota Dobrego Pasterza. M oPS wspolpracowal ze Wspolnota Dcbreao Pasterza .~ . . . .. . _ . . . .b . Zakres wspolpracy merytorycznej by] analogiczny iak IV roku2000 Ponadto, w (dofinansowujac prowadzenie Punktu Misyjnego I Punktu Pomocy. . '... ". . wyniku pozytywnego rozstrzygruecia konkursu tutejszy Osrodek \1I1WI4Zal Kryzysowej) w zakresie udzielania bezposredniej pomocy osobom wspolpracc z Chrzescijanska Misja Spoleczna doli nansowuj lIC prowadzenie Punktu mlodyrn, uzalezniouym od narkotykow lub zagrozonym takim Konsultacyjncgo. GI6\Vl1j1TIadanicm Misji, jest objecie kompleksowa opieka osob z uzaleznieuiem i ich rodzinom a takze prowadzenia profilaktyki uzaleznionych. Punkt udziela takze pomocy doraz..nej. Uzupelnieniem oferty sa uzaleznien. Z uslug swiadczonych przez organizacje miesiecznie uslugi adresowane do rodzin osob uzaleznionych. Z uslug korzysta srednio w ciagu korzysialo 250 056b. miesiaca ok. 10 osob,
. .. 0 .

L2.Pomoc kornbatantom

MOPS

Udzielaniem

POl1lDCV

zajmuje sie pracownik socjalny ds. kombatantow

MOPS wspolpracowal z 5 organizacjami pozarzadowymi: -Caritas Archidiecezji Katowickiej (Poradnie Soejalne-miesiecznie z pomocy korzysla ok.260 osob, Dzienny Dom Pobytu dla Seniorow "Symeon6wka"-opieka dla ok.40 osob dziennie), -Stowarzyszenie

W roku 200 I MOPS w Katowicach

kontyuuowal

wspolprace

z 5 organizacjami

systemu pomocy zwalajacego na utrzymanic osob starszych iepelnosprawnych jak najdluze] IV .dowisku zamieszkania

.3.Realizac,ia

MOPS

na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych "SPES"{Osrodek Pomocy Kryzysowej- rniesiecznie 2. pornocy korzysta ok.336 osob), Stowarzyszenie Wspierania Tworczosci i Rozwoju Os6b Niepelnosprawnvch ,.UN1KAT'(Pracovmia RehabilitacvjnoSzkoleniowa-w zajecinch uczestniczy dziennie 19 osob), -SI[jskic Stowarzvszenie 0$6b Dotknietych Choroba Parkinsona (zajecia rehabilitacyjne, knmpania informacyjna, spotkania z chorymi-z uslug organizacji korzysta miesiecznie ok. 70 os6b), -Polski
Komilet POl11oc~'Spolecznej. Stowarzyszenie Wspierania Wyzszcj Uzytecznosci (Kluby Seniora-w kazdym ze spotkan srednio uczcstniczv okolo 47 osob, P01l10C starszyrn, niepelnosprawnym oraz dzieciom I. rodzin wielodzietnych i patologicznych)

pOl'1tr.GldoIVYl1li. Ponadto, w wyniku pozytywnego rozstrzygniecia konkursow, do

ktorycl: przvsrapily rowniez nowe organizacje, tutejszy Osrodek nawiazal WsplllpraC-t; z 2 organizacjami: -Unia nil Rzecz Integracji i Rehabilitacj i Os6b Nicpclnospruwuych (Osrodek Infonnacyjno -Rehabilitacyjny "FORUM ON"korl.ysla srednio \\' IIlICSI'lCll 7S 0,6b), -Slaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Spccjulncj Troski i Osobom Uposledzonyrn Umyslowo-Oddzial "O!)f~ODZENIE"(Centru11l Mlodych Wolontnriuszy, Grupa Wsparciu dla Kobiet
Samotnic srcduio
IV

W>'Ch()Wuj1IC),ch Nicpclnosprawnc Dziecko-w zajeciach uczesiniczylo micsiqcu ok.18 wolontariuszy, z grupy wsparcia korzystalo ok.l S os6b)

24

Trese zadania
---_.-.-------_ Hl.u.Przezwyciezanie problcmow opickunczo wychuwawczych, zapewnienie dobra dziecka i jcgo rozwoju, przeciwdzialanie szerzeniu postaw destrukcyjnych, wandalizrnu i agl·cs.ji wsrod dzieci i mlodziezy

Wykonawca

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.

MOPS wspolpracowal

z 10 organizacjami

pozarzadowymi
W

pIZ\'

W roku 200 I MOPS kontynuowal wspolprace z 10 organizacjami pozarzadowymi l:<Jkrcs wspolpracy mcrytoryczncj jest analogiczny jak w roku 200(). Ponadto, W wyniku pozytywnego rozstrxygniccia konkursow, do krorych przystapily rowniez

\VZi KS

M 0 J)S,

prowadzcniu

3 ochronek, 5 swietlic, klubu srodowiskowego,

kawiarenki parafialnej (w zajeciach uczestniczylo

sumie ok.

3(J5 dzieci 1 mlodziezy dzicnnic, oprocz tcgo 40 dzicci objeto iiOWC organizacje, tutejszy Osrodek nawiazal wspolpracc z z TPD dofinansowujac dozywiauiem) oraz centrum infonnacji i porudnictwa db kobiet (I. d/.ialalnosc Osrodka Adopcyjno-Opiekunczego (z uslug osrodka korzysta srednio w uslug srcdnio w miesiacu korzysta 75 os6b) miesiacu 12 osob doroslych i 9dzieci).

W MOT)S zostal opracowanv

i Jest realizowany system pOll1ocy

osobom

7.

zaburzeniami psychicznymi. Dzialania w tym zakresie
W roku 200 I MOPS kontynuowal wspolprace z: Agencja Opiekunczo-Medyczna i llandlowa Pani Army. Szopy. w zakresic prowadzenia SDS oraz Stowarzyszeniern .Ad vitam dignam" w zakrcsie prowadzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osoh z zaburzeniarni psychicznymi. Zakres dzialalnosci merytorycznej jest analogiczny jak w roku poprzedniru. Ponadto, na roost. ustawy () ZP, tutejszy Osrodek zlccil prowadzenie Srodowiskowego J)OIl1U Samopomocy dla osob z zuburzcniunu psychicznymi Stowarzvs/cniu Dzialajacernu na Rzecz Os6h Psychicznic Chorych i Ich Rodzin ,)"I.vst'l!·l". Na podslawie zawartej umowy Stowarzyszcnie prowadzi: Srodowiskowy I)om Samopomocv i Hostel oraz swiadczy specyrltslyc7.l1c uslugi opiekuncze W srodowisku, dla podopiecznych tutejszcgo Osrodka oraz na 'I.eez pracownikow Tl'PS.

IIJ.5.TwOI~zcnic systemu oparcia

srodowiskowego dlaoseh z zaburzcniarni
psychicznymi

WZI

MOPS, . KS'

koordvnuje Centrum Rehabilitacji Spoleczncj. System P01110CY ala lei katcgorii klientow obcjmuje: -prace socjalna uzalezniona od sytuacji, problemow, potrzeb osob i rodzin, -swiadczcn:e podstawowych spccjalistycznych uslug opiekuuczych przez finny l. ktorymi MOPS zawarl stosownc UIllOWY, -swiadczenic spccjalistycznych uslug opiekunczych przez pracownikow CRS, przez CRS, -swiadczenic -zape\\llicnic pomocv micszkamowcj w J Iostclu, We wrzcsniu 200() r MOPS, n.: podst. ustawy 0 ZP, zlccil prowadzcnic SDS AgenC)1 Opickunczo-Medyczncj i l landlowcj Pani Annv. S7.0PY' MOI)S \1' Kntowicach wspolpracujc zc Slqskim Stowarzvszcniem "AD VITAM Dl()NAM"-w ramach dzialuluosc. stownrzvszcnic prowadzi Srodowiskowy Dom Saincpomocv ora; I JOSLe! P01110c:Y S pol CCZllCJ .
l!slllg przcz Srodowiskowc OOl11YSamopomocv,

poradnictwo specjalistyczne

realizowane

t
i

~

~

~

~

_J

25

Trese zadania
-----------------.. --'"

Wykonawca
_ .. __ J '._

Realizacja 2000 r.
__ ., __ ,.~~., ._ _,_ _

Real izacja 2001 r.
--_._--'--------------,,--------------------1

U.G.PrLleciwdzialanie bezdomnosci

) Koordynacje dzialan

w

tym zakresic
,

rowadzi Sekcja ds. Os6b Bezdornnvch

MOPS

~Sekcja us. Bezdomnych jest jednostka organizacyjna MOPS zajmujqc'1 sie pomoca bezdornnym polegajaca na kierowaniu ich do cdpowiednich placowek (Ncclcgowni, Schroniska ella Kobict i Kobiet z Dziecmi, Domu Noclegowcgo, Hotelu Pomocy Spolecznej) oraz pomoca w formie poradnictwa socjalncgo. W 200() r. zarejestrowano w Sekcji ds. Bezdomnych 693 osoby. Pouadto MOPS realizuje program mieszkania rowiesniczegoreadaptacyjnego, ktorego celemjcst motywowanie osob (rodzin) przebywajacych w mieszkaniu do zmiany postaw i PO'WTotu norrnalnego zycia, W do 2000 r. przygotowano 5 micszkan, ogolcm 27miejsl: (II dla mezczyzn, 16 dla kobieti dzieci), We wrzesniu 200l roku MOPS zastapil J dotychczasowe micszkania dla kobict z dziecmi nowa Filia Hotelu Pomocy Spolecznej przy ul, l-go Maja, W kt6rej znajduje sie 18 miejsc Mieszkanie to zostalo uruchomioue W lokalu K/,GM, co pozwala na obnizenie kosztow zwiazanych z jego wynajmem i eksploatacja,

I

Wspolpraca z misjami I organizacjami iarytarywnyrui, parafiami, orgauivacjami izarzadowymi

MOPS

wspolprace Z tymi samymi organizacjami pozarzadowvmi. Zakres wspolpracy merytorvcznej jest analogiczny VI S\OSLlnkU do prowadzcniu ~ Judlodajni dlu Ubogich i Ile;,domnych ('I. posilkow roku 2000. Pouadto zostul rozszerzony zakres wspolpracy z Placowka us. korzystalo dzicnruc ok. 270 osob), Punktu Sanitarncgo JI<I Osoh Humamtarno-Opiekunczych Kosciolu Wolnych Chrzescijan. W ramach Punktu Bezdomnych (z uslug Punktu srcclnio \\' ciagu dnia korzystulo ok, Pomocy dla Osob Bezdomnych zostal uruchomiouy Hotelik dla Matek z. Dziecmi 25 osob), Schrouiska dill Kobict I. I )'l.i<:(;111(~rctlllio IV ciagu i udzielajacy schronienia ofiarom przemocy w rodzinie. Hotelik dysponuje 19 micsiaca korzystalo 6 kobiet wraz '/. o'l.lccmi), I\Jgo\()wia .miejscami. Naromiast Schronisko dla Marek Dziecmi, zostalo w 200 I I, Noclegowego (sreiln.o w citU!,L1l1licsi<\c<1 korzystalo 15 osob) przeksztalcoue w Noclegownie dla Mezczyzn przy Miejskiej Staeji Pomocy Caritas. MOPS wspolpracowul z 5 orgauizacjami
pozarzadowymi

prz.y

W 2001r, MOPS kontynuowal

I

26

Trese zadania
.... _.
---_._-

Wyko~ nawca
---

Realizacja 2000 r.
-----

Realizacja 2001 r.

lV.DZIALANIA NA RZECZ OS08 STARSZYCH I NIEPELNOSPRAWNYCH

1) (J dzielanie dotacj i IH-LCZ M iasto na rJ;CCZ osrodkow rehabilitacji osob niepelnosprawnych oraz organizacji dzialaj acyc h nil rzccz osob choryclr, kalekich.

WZiKS

Udzielono dotacji 4 OSf rehabilit, w Katowicach na swiadczenia dla dzicci niepelnospr ruchowo, uposledzonc umyslowo i uposledzone ze sprzez. niepclnosprawnosciruni, IV lonnie polstacjonar, i ambulator. oraz na rehabilitacje lecznicza i spoleczna mlodziezy niepelnospr. ruchowo w Bonnie intelekt Dotacje oirzvmalo tel. 1 I siowarzyszen I fundacji na nast, zadauia: pOllloe OSOOOI1l starszym, chorym i samotnym; ciagla edukaeja zdrowotna oral. profi.aktyka i rchabilitacjn dzieci i mlodziezy z cukrzyca; spotkauia i warsztaty diabetologiczne, terapia zajeciowa os6b uposledzonych w Klubie Aktywizacji Doroslvch; kompleksowa terapia dzieci l mlodziezy niewidomcj i nicdowidz zc sprzez, niepelnosprawnoscia; wieloprofilowa POlllOC kobietom po mastektomii ; imprezy integracyjne poza miejsccm zamieszkania dla osob niewidomych i slabowidz.; calodobowa pomcc W krvzysie zyciowym dla os6b niepelnospr. oraz czlonkow ich rodzin; rehabihtacja spol. i lecznicza chorych na SM; festyn "Serce za scree" dla niepelnosprawnych ruieszkancow Katowic (2000r.); turnus rehabilitacyjny dla inwalidow narzadu ruchu (2000r), szkolenie i kurs komp. dla os6b slabowidz. i nicwidomych (200 I r ): wycieczki dla osob nieslysz. (2001 r.); rehabi litacia dzieci i mlodziezy z wada sluchu (20m r.)

MOPS

Realizacjc zadania opisano

IV

punkcic m.3.Reajizacja

systernu POlllOCY pozwalajacego

nil utrzymanie osob starszych i niepelnosprawnych ...

27

Trese zadania
-

Wykonawca
-~.,..............--~,- --_."._-_.,
...

Realizacja 2000 r.
--

Realizacja 2001 r.
--_.
,

) Pomoc dla osob starszych i
iepelnosprawnych(uslugi, DDPS,. DPS)

MOPS

MOPS zawarl umowy z 7 organizacjami i agencjami, ktore swiadcza uslugi opiekuncze i opiekunczo- medyczne osobom starszym rub 0 znacznym stopniu niepelnosprawnosci. W 2000r. MOPS prowadzil 8 Dziennych Domow Pomocy Spolecznej (z pobytu korzystalo 438 os6b, z posilk6w na wynos 299 os6b). W 2000 r. zlozono 205 wnioskow W sprawie umieszczenia w dOl11i11.:h POl1locyspolecznej oraz 7 wnioskow w sprawie ziniany W 1I11IJlI 2001r. MOPS uruchomil mieszkanie chronione dla osob starszych i odplatnosci za pobyt \V DPS (78 os6b skierowano do DPS, 69 niepeluosprawnych. Mieszkanie przeznaczone jest dla szesciu osob, ktore maja zakwalifikowano do DPS, 42 osobom odm6wiono skierowania do zapewnionapomoc nslugowa wykwalifikowanych opiekunek. DPS, w 23 przypadkach umorzono postepowanie, uchy10110 decvzje za zgoda klienta, zrnieniono odplatnosc za pobyt \V DPS, ponadto wydano 38 decyzji kierujacych do DPS na terenie innych powiatow dla os6b zakwalifikowanych do domow pomccy w latach ubieglych Wedlug stanu na dzien 3 J grudnia 2000 roku w DPS ..Przystan' dla osob przewlekle somatycznie chorych przcbywalo 98 osob, w DPS dla os6b starych przebywalo 98 osob,

28

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
------------

Realizacja 2001 r.
-------

... -·-1----------------

-------------------

A. Rehabilitacja zawod.: wplynelo 11 wnioskow 0 udzielenie pozyczki na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej oraz 15
wnioskow na utworzenie 65 stanowisk prac)' ella os6b niepelnospr. Podpisano i zrealizowano 5 lIIIl6w 0 udzielenie pozyczki oraz 10 umow na utworzerue 26 stanowisk ella 29 osob

niepelnospr., pozostale wnioski rozpatrzono negatywnie 3) Realizacja zadan z zakresu rchahilitacji zawodowej i spulecznej os6b niepelnosprawnych finansowanc ze smdkilw PFRON

Z

A. Rehabilitacja zawod.: wplynelo 9 wnioskow

0

udzielenie pozyczki na

MOPS

powodu braku srodkow. Zrealizowano umowv na 23 stanowiska dla 26 osob niepelnospr., natomiast realizacja 3 stanowisk dla 3 osob niepeinospr. uastapila w 200 I r. Zawarte UIllOWY 0 udzielenie pozyczki zostaiy zrealizowane i wyplacone pozyczkobiorcom, B. Rehabilitacja spol.: wplynelo 988 wnioskow 0 dofinansowanie do

turnusow rehab., z czego 719 rozpatrzono pozytywnie oraz 47 wnioskow na likwidacje barier architektonicznych i w

rozpoczccie dzialalnosci gospodarczej oral. 16 wniosk6w na utworzenie 41 stanowisk pracy dla osob niepclnospr, Podpisano i zrealizowano 7 umow 0 udzielcnie pozyczki.Podpisano 14 umow na utworzenie 37 stanowisk pracy. Zrealizowano umo v nil utworzeuie 35 stanowisk pracy oraz 3 stanowisk pracy ")' (rcalizacja urnow 7. 2000r.), Uruchomiono 4 kursy zawodowe dla osob niepelnosprawnvch. B. VI zukrcsic rechabilitacji spolecznej nawiazano wspolprace

z Warsztatem Terapii Zajeciowej Stowarzyszenia na Rzecz Uposledzonych

komunikowaniu sie, z czego 44 rozpatrzono pozytywnie. Urnyslowo (dysponuje 30 micjscarni) Zrealizowano 44 umowy 11a likwidacje barier. Przyjeto rowniez 23 wnioski nil dofinans, w zakresie likwidacji barier do realizacji w 200lr. Dzialaly 3 warsztaty terapii zajeciowej (ogolern 95 miejsc). Dzial ds.Ol-l dofinansowal zaopatrzenia os6b niepelnospr, w llecznicze srodki techniczne (184 osoby).

w
4) Orzekanie
0

200n r. cia Powiatowego

Zespolu cis. Orzekania
0

0 0

Stopniu

Niepelnosprawnosci stupniu nicpelnusprawuosci

zostalv zlozone 1563 wnioski
wydanie opinii
IV

orzeczenic st.

MOPS

niepelnospr.,

50 wnioskow

spr awie zasilku

stalcgo,1 36 wnioskow 0 wvdanic postanowicnia w sprawie lumieszczenia w DPS oraz 1131 wnioskow 0 wvdanie legitymacji
osobv niepeluosprawncj.

5) Pomoc dla osob z zaburzeniami

psychicznymi

(uslugi, CRS, 5DS)

MOPS

Rcalizucje

zadaniu

opisano

W

punkcic

IIL5.T\\'or!.enic

svslcmu

opan.in

snltl()\\'ls!.:o\\'ego

Lila osoh z zaburzeniami

psychicznymi

29

WykoRealizacja 2001 r. Realizacja 2000 f. nawca -------------------------------------------.,-----------------------------------------------~--------------------------------------------------------1 I.PRZEC1WDZIALANIE ALKOHOUZMOWI Trese zadania
r.1.Miejski Program Profilaktyki

i Rozwiazywania

Problem6w Alkoholowych

) Zwiekszenie dostepnosci pomocy .rapeutycznej .i rehabilitacyjnej dla os6b zaleznionych od alkoholu i ezlonk6w ich xlzin

Pelnornoc. Prezydentn ds, rozwiaz. prohlemow alkohol.

Dzialalnosc OSr. Pomocy dla Os6b Uzaleznicnych ad Alkoholu, Dzialalnosc Centrum POIllOCY dla Os6b Uzaleznionych i ich Rodzin MOPS, Organizowanie grup terapeutycznych dla os6b uzaleznionych oraz ich rodzin, Wspieranie dziaialnosci punktow infonu-konsult. z zakr. prohl, alkoholowych oraz stowarzyszen abstynenckich i trzezwosciowych (Miejskie Centrum lnformacji 0 Problemach Alkoholowych, 3 Kluby Abslynent6w, Towarzystwo Rodzm i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych "Powr61 z U'·, Poradnictwo Trzezwosciowe przy Katolickim Centrum Edukacji Mlodziezy "KANA", Trzezwosciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne (w 2000r.), Cnrzescijanska Misja Spoleczna "TEEN CHALLENGE"-Kl.ub Zwrotnica (w 2000r.), Osrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy Fundacj i ,.Swiatlo-Zyeie"), Wykup dodatkowych zajec terapeut. (poza kontraktern Kasy Chorych) dla mieszkancow Kalowic w Osrodku Promocji Zdrowia Trzezwosci i Rozwoju Osobistego (w 2000L), Obozy terapeut. i programy profilakt. terapeut, dla dzieci realizowane podczas wyjazdow wakacyjnych, oboz terapeut. dla rodzin z probl. alkoholowym,

Dzialalnosc 05r. Interwencji Kryzysowej MOPS w zakresie zadan zwiqzanych z przeciwdzialaniem przernocy w rodzinie, Dzialalnosc plac6wek prowadzonych przez orq. pozarzadowe (Osrodek Interwencji Kryzysowych dla Rodzin z Problemem Afkohofowym przy

) Udzielanie rodzinom.
prawnej, a
W

W

ktorych wystepuja
ochrona przed

Pelnomoc, Prezydentu d s. rozwiaz. p,roblelllOW alkohol.

Stowarzyszeniu

"AD VITAM DIGNAM", Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka),

Dziafalnos6 Punktu Konsult-Terapeut.

dfa Ofiar

roblemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej
szczegolnosci

.zemoca

w

rodzinie

przemocy w Rodzinie przy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Prowadzenie swietlic socjoterapeutycznych dla dzieci oraz klub6w profilaktycznych dla mlcdziezy lub zfecanie ich prowadzenia orq. pozarzqdowym (2000r.: 9 swietlic i 2 kluby, 2001r.: 125wietJic i 1 klub, szczeg61owo opisano w zadaniach realizowanych przez MOPS oraz 2000-2001 r.: 2 swietlice i klub rnlodziezowy Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii), Polityki Prorodzinnej) Zorganizowanie Mi~dzynarodowej Konferencji pi .Przywracanie czlowieczeristwa" (we wspolpr. z Ref.

30

Trese zadania
-----_

..-

Wykonawca

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.

Prowadzenie 7 prograrnow profilakt. dla dzieci, mlodziezy l rodzicow w zakresie uzywania substancji psychoaktywnych, a zwlaszcza alkoholu, Organizowanie dla nauczycieli konferencji i Kontyuuacja 7 programow profilakt. dla dzieci, mlodziezy i rodzicow, Realizacja szkolen dot. profilaktyki w tym zakresie, Wspieranie i prowadzenie karnpanii promujacych trzezwosc: regionalna tamp. srodowiskowych program6w profilakt. na terenie szkol podczas pozalekcyjnych zajec sportowych, wyrownawczych i \\YChOW3WCZych (31 szkol), Wspieranie i trzezwosciowa pt. "NJE PUT';", mlodziezowa karnp. ,.Radost bez alkoholu-wakacje bez ryzyka", konkurs plastyczny dla uczniow prowadzenie kampanii promujacych trzezwosc: wakacyjna kamp. trzezwosciowa pt. nMOGI~ ALE NIE CBCfi" (20 plakatow przystankowych, 24 tablice typu billboard gimnazjow na plakat pod haslem "Trzeiwosc = wolnosc, radosc, Pelnomoc. przyjazn", Prezentacje nagrodzouych prac polaczono z oraz 10 autobusow i 3 tramwaje z grafika promujaca trzezwosc, emisja 30 klipow Pr'r"'l.ydt.'II";l tis. ,.(.",,;,,1.. happeningiem mlodziezowych liderow trzezwosci na Rynku, (elewizyjnych), akcja mlodziezowych lider6w trzezwosci pI. .Radosc bez problemow Wsp6lpraca z mediami w promowaniu trzezwosci (inforrnacja w alkoholu-wakacje bez ryzvka": rnterwencja profilaktyczna w sklepach i punktach :lIkulwl. gastronomicznych (polaczona z rozklejaniern plakatow) przypominajaca lokalnych mediach 0 dzialaniach zw. Z realizacja MPPiRPA,

3) Profilaktyczna dzialalnosc informacyjna i edukacyjna , szczegolnie dla dzieci i mlodziezy

patronat TVP Katowice nad wakacyjna kamp. "Nic pije", regularna i szczegolowa informacja \\1 audycji .Tecza" w Radio PLUS), Wspieranie grup mlodziezowych liderow trzezwosci (zajecia w Osrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym i111. ks. Fr. Blachnickiego oraz dofinansowanie szkoleniowego obozu profilakt. dla 5 osob t: gmpy liderow oraz 2 os6b IV Powiatowej Szkole Liderow Trzezwosci)

sprzedawcom 0 zakazie sprzcdazy alkoholu osoboru niepelnoletnim, Wspieranie grup mlodziezowych Iiderow trzezwosci (regularne zajecia w Osr. ProfilaktycznoSzkoleniowym im. ks. Fr. Blachnickicgo, dofinansowanie obozu wakacyjnego, dofinansowanie zajec w Powiatowej Szkole Mlodziezowych Liderow Trzezwosci)

WE

Fenny dzialarr-poradnictwo Jot. mozliwosci lIzyskania pomocy w przypadku rodzin dotknietych alkoholizmem, -organizacja konkursow plastycznych L,Dorosli nie trujcie 1l11llC", "Gdyby moje cialo moglo mowic", "T17.cz.wa mlodosc", ".fak zyc bezpiccznie"), -realizacja progrmn6w profilak.I'Debata', 'Odlot', 'Elementarz 7 krokow'.Dziekuje, nie'i'Pomaranczowa linia','Alkohol kradnie wolnost','NOE','Kon:kta', 'Nasze spotkania'i'Krok po kroku'), -udzial w srodowisk. progr. profilak. \V ramach MPPRl'A, -wspolpraca 7. domem rodzinnym \V przypadku zagroz. uzalcznieniem, -wspolpraca z policja i ill. instytucjami wspomag. szkole (np.SlCentrum Zdrowiu Publiczncgo, Woj. Osrodkicm Uzalcznicn, Osrodk iem ks.Blachnickego, PARPA, poradnie psvchol.-pedagog.). Informacje Ill. instvtucji I osrodkow na tereme miasta, do ktorych mozna sic zwrocic W razie problemow alkoholowych. Udostcpnianie rodzicom literaturv dot. przcciwdziulaniu alkoholizmowi. Spotkania <, psychologicm. prelckcje. Zaplanowano zajecia warsztatowe w oparciu 0 programviJa], i.yc 'I ludzmi", _J':lclllCJllar;", "Naszc spotkania" i .,7.anil1l sprohujcsz". Uczcstuictwo nauczvcieli w szkoleniach dot. lagrol'.eil i przeciwdzialaniu zjuwisku patologil wsrod Jlllod;::iei.y Z llwzgL profi.aktvki ilnlyalko!lololVeJ W pr/cdszkolach: progr. profilak. .Llej Zabawo

31

Trese zadania
----------.,.--.---.,-- ....---.----1,--

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
-- -.-

Realizacja 2001 r.

-.. -·1-------------,-----------------

- -------------------

) Wspornaganie dzialalnosci instytucji towarzyszen i osob Iizycznych, sluzacej ozwiazywaniu problemow alkoholowych

Materialy dot. profilaktyki i rozwiazywania problem6w alkoholowych, narkotykowych i przemocy domowej dla: szkol, policji, specjalistycznych placowek MOPS, placowek Pclnomuc. . Materia!v dot. profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowvch 1 .. , .' , ... .'" I'rezyd c n ta odwykowych, Dofiuansowanic szkolen w zakr. podnoszenia ',_ '.. ",_ " .. ' ' , [narkotykowych dla szkol (ulotki, plakaty, informatory), Dofinansowanie szkolen II' <Is. rm:w;'I:t .. kwalifikacji IN dziedzinie profilaktyki 1 rozwiazywama problemow k po d'noszerua k I'Itt'ik.acu ,W dzi dzini pro fil a k ki 1 rOZW1.&ZywanI3' ia cwa .. i , , " ,za T zte mre I cty 'I problcmo .... alkoholowvch dla osob realizujacych MPPIRPA, Pomoc w blcmc a lk'010 IOW)'Ch dl a 050'b rea I" I h MPP'RPA . '. pro cmow IzuJ<tcyc 1 alkohol. zorganizowaniu Zlotu z okazji 20 lecia Al-Anou w Polsce, Wspolpraca z NZS w realizacji konferencji dla szkol srednich pt. ,.Przemoc"

'.2.Prowallzenic Centrum Pomocy dla Osob lzaleznionych i lch Rodzin

MOPS

Centrum Pomocy Dla Os6b Uzaleznionych j lch Rodzin (CPU) jest jednostka, ktora wspolpracuje ze wszystkirni TPPS, placowkami zajmujacymi sie leczeniem uzaleznien oraz instytucjarui ds, rozwiazywania problemow alkoholowych. Opracowujc mctody pmcI' 7, klientami MOPS w zakresie rozwia; .. probl. alkoh., zajrnuje sie poduoszeniern kwalifikacj i pracownikcw MOPS dot. pracy z klicntami z problem em alkoholowyin j ich rodzinami. Do zadan CPU nalezy: -dzialalnose
edukucyjna i profilaktvczna, -dzial, terapeutyczna, -dzialalnosc

7.akrcs (tliala!lloSci merytorvcznej CPU jest analogiczny jak ViI roku poprzednirn, l.qcznie 1\ 2()1l II objcto POIllOC'l CPU 458 osob (345-osohy z probl: alkoh. SRoxohv II'spt'llu./.Jki .., -l S-dzicci j mlodziez, IO-osoby korzystajqce z 7a.i~c
pro
I] lul\lYl'I,JI;i<.:h)

szkoieniowa, poradmctwo i kousultacje dla pracownikow MOPS, Lqcznic w 2()()Or, 0]).1.,:10 pomoca CPU 519 os6b (J 17-osobv z probl. alkoh. 66-osoh\' wspoluzalez. 66-dzieci i mlodziez, 29osobx kcrzystajqcc /. '/aj..;c proli laktycznych)

32

Trese zadania
._----

Wyko-

nawca

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.

..... --------------_._-

VLPOLlTYKA

ZDROWOTNA
PPiPZ realizowany byl poprzez nast, dzialania wlasne Miasta: bad, W 200] r. PPiPZ realizowany byl poprzez nast. dzialania wlasne Miasta: -Kampanie p/nowotworowe (program badan profilaktycznych piersi dla kobiet, program badan ukladu m~ez.owego dla mczczyzn po 50 roku zvcia, program wczesnego wykrywania now~tworow jclita grubego), -Programy antynikotynowe realizowane w sz.kolach,Profilaktyka prochnicy u dzieci szkolnvch, -Profilaktvka chorob ukladu krazenia (nieodplatnc ponuary podstawowych parametrow zdrowotnych podczas imprez prOl:lOcYJllych Miasta, proIilaktyka pierwotna i wtorna chorob ukladu krazenia, profilaktyka chorob ukladu krazenia dla os6b z grupy podwyzszonego ryzyka),> Szczepienia ochronne dla mieszkancow miasta (szczepienia p/grypie: bezplatne szczepiema podczas Jarmarku Rozdzienskiego oraz. prornocja szczepien prowadzonych przez SPZLA w Katowicach w sezome jesiennym, szczepienia dzieci przeciwko swince, odrze i rozyczce: MMRII),-Zakup kalendarza planszowego 0 tematyce dot. szkodliwosci nalasu (dla miejskich placowek edukacyjnowychowawczych oraz jednostek sluzby zdrowia).

Kampania profilak, dot. schorzen sutka u kobiet (nieodplatne nuunmograficzne i sonomammograficzne dla mieszkanck K,llOWIC), -Kamp. profilak, schorzen ukladu moczowego II mezczvzn po 40 roku zycia, -Bad. przesiewowe 12-1atk6w

Vl.1.Prog'-:lI11 Profilaktyki zdrowia

j

Promocji

WZiKS

ukierunkowauc na wykrycie wad poslawy (kontynuacja z 19')9r.), Profilaktyka prochnicy u dzicci szkolnych: fluoryzacja kontaktowa preparatem Fluor Protector w populucji dzieci uczc;szc/,. do klas 3 katowickich szkol podst., -Kontynuacja szczepien przeciwko WZW tvpu B w populacji 6-1Mk6w uczeszcz do katowickich szkol i przedszkoli, -Kamp przeciwnowotworowa .Profilaktyka chorob jelita grubego", -Profilaktyka osteoporozy: kamp. batt dcnsytometrycznych dla mieszkancow Katowic, -Program bad. profilak, "SENIOR 2000", -Zajecia psychoedukacyjne dla dzieci szkolnvch pn. ,.ODLOT" (dot nalogu palcnia tytoniu), -Zakup materialow edukacyjnych do kamp. pi nowotworowych, kaleudarza planszowego
0

-Zakup oral.

tematyce dot. profilaktyki prochnicy

(dla miejskich plac6wek edukacyjnc-wychowawczvch jcdnostek sluzby zdrowia)

VII.EDUKACJA

I SZKOLNICTWO

NA RZECZ I-IARMONlJNEGO

ROZWOJU

SPOLECZNEGO
wprowadzajac ()-

I) Reforma (rcorganizacja)

szkol podsiawowvch

I

WE

I

w

lctnic szkolv podst.

19991". przeprowadzono refonne szkolnictwa, I J-letllle gnnnazja.

33

Trese zadania
_.
i

-.. -----

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
------

Realizacja 2001 r.

-

-

-.-. IW pazdzierniku 2001 r. przyjeto uclrwala RM plan sieci publicznych szkol
w

pcnadgiiuuazjalnych rworzonych z dniem 1.09.2002r. W listopadzie 20Dlr. Sejm zmienil ustawe 0 wprowadzeniu reformy szkolnictwa, Ustawa wprowadza zmiany

2) Wprowadzenie zmian w profilach ksztalcenia

WE

strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Uchwala Nr X)OC{IV 1566/02 RM z dn 14.01.2002r., po uzgodnieniu z kuratorcm oswiaty i po zaopiniowaniu przez PUP i Powiatowa Rade Zatrudnienia przvjero nowy plan sieci publicznych szkol ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem 1.09.2002r. Plan obejmuje 17 LO (w tym

I dla doroslych), 6 liceow profilowanych, zawodowych (w tym 2 specjalne). 3) Systematyczny wzrost liczby ludnosci z wyksztalceruem wyzszym oraz srednim

19 tecluukow

i 17 zasadniczych

sz.k6l

WE WE WE, WI

Prowadzone

SEt dzialania

zachecajace

do wyboru nauki w liceach ogolnoksztalcacych,

profilowanych

i technikach

zamiast wyboru szkol zasadniczych, rosnaca

ogclnoksztalcacym
4) Wyksztalcenie jako glowne kryterium awansu spolecznego 5) Zwiekszenie liczby pomieszczen do nauki w szkolach podstawowych, budowa sal gimnastycznych i basen6w
Awans spoleczny uzalezniony jcst zarowno od stopnia wyksztalcenia jak i zapotrzebowania rynku praey. Dane statystyczne wskazujaua tendencje bezrobocia \Vsr6J osob 7,. wyksztalccnicm podstawowym i zawodowyrn w odroznieniu ad os6b z wyksztalceniem wyzszym i og6lnok sztalcacym, Rcalizacjc zadania opisano punkcic: R07,WQJ GOSPODARCZY Il.Llnwesrycje zwiqzane z budowa i modernizacja szkol

W

VllI.DZIALANIA
VllI.l.Rozbudowa

,r MIASTA NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ [ REKREACJl
I

parkow, ziclencow i tcrcnowzubaw

dla dzieci oraz tcrcnew rckrcacji
Wykonano modernizacjc Placu Minrki , Placu Wolnosci, placu prl.)' Palacu Slubow oral. dokonczono modcrnivacjc Placu Andrzeju. Place tc zostalv przcbudowune, zbudowano na nich

I) Modernizacja Srodmiesciu

zieleni centralnych placow ,,'

ZZM

Wykonano zaplanowaua przebudowe Plant kurd A. Hlonda (budowe atrakcyjnej
fOI1((lJU\Y

nowoczcsne fourannv, wykonano nowe nawicrvchnic alcjck
pr(,c:i1l1.tim.vano oswictlcnic.

OW?

oraz modernizacje

nawierzchni

alejek, oswietlenia

oraz zieleni)

34

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2000 r.
Prowadzimy biezaca konserwacje wszystkich terenow zieleni

Realizacja 2001 r,

miejskiej. Na biezaco naprawiane sa urzadzenia zabawowe znajdujace sic na placach zabaw. Wszystkie obiekty parkowe (Park im. T. Kosciuszki, Park: w Murckach, Park Zadole, 2) Utrzymanie zicleni w micscic

ZZM

Katowicki Park Lesny, Park w Bogucicach, Park w Szopienicach, Park Bolina), W ktorych organizcwane 51\. masowe imprezy typu .Jestynu srodowiskowego" sa na biezaco przygotowywane do organizacji tych imprez, sprzatane po imprezach, a wszelkie remonty i moderuizacje prowadzone w tyeh obiektach inaja na celu uczynicje atrakcyjniejszymi ella wypoczynku i rekreacji mieszkancow.

Wyremontowano i uzupelniono II' dodatkowe urzadzenia wszystkie place zabaw, zlokalizowane na administrowanych przez nasz Zaklad terenach zieleni. Wykonano remonty nawierzchni alejek w Parku im.LKosciuszki, w Katowickim Parku Lesnym, w Szopienicach i Giszowcu,

VIIL2. Wspetdzialanie Z ogniskami zakresie organizacji imprcz

TKKF w

MOSiR

Zorganizowanclfl

imprez sportowych we wsp6lpracy z TKKP

Zorganizowano

12 nnprez sportowych we wspolpracy z TKKF, w tym zawody w lyzwiarstwie figurowym VII Og6Inopolskiej Olimpiady Mlodziezowej

I

VIII.3. Wspolpraca 7-C sprildzielczoscia mieszkaniowa, Wspolnotaml Samurzadowymi oraz Towarzystwcm Milosnlkow Dziclnic w zakresie organizacji festynow dzielnicuwych

MOSi R

Akcja "Ferie z MOSiRem", "AkCJa Lato 2000", 12 spartakiad i zawodow sporiowych ella dzieci I mlodziezy, 7 innych imprez i Iestynow sportowo-rekreacvjnych, w tym wspolnie z TKKF Icstyn sportowo-rekreacvjnv "Pozegnanie lata"

Akcja "Ferie mlodziezy.B TKKF Iestyn jednodniowe:

z MOSiRell1", 7 spartakiad i zawodow sportowyeh innych imprez i festynow sportowo-rekreacyjnych, sportowo-rekreacyjny "Pozegnanie lata Sasiedzi", do Wisly i do Krakowa, zorganizowane wspolnie

dla dzieci i w tym wspolnie z 2 wyjazdy z MDK Zaleze

Wspolpraca prz\ orgumzcwuniu akcji "Feric z MOSiRem",
organizacja wvjazdow turvstvczno-rekreacyjnych
I

VlI14.Ws1l6Jllraca Z Pogotowiem Opickuriczym i ochrnnkami parafinlnymi celu akrywizacji ruchowej Illlodzic:l~' I zaniedhanej

w

MOSiR

it

dla dzieci z Wspolpraca przy orgunizowaniu akcji "Ferie z MOSiRem", blok sportowoPunskiego, blok sportowo - rekreacvjny ella rekreacvjny dla dzieci "X Spotkania Dzieci" w Ogrodach Kurii, organizacja wyjazdu dzieci i mlodziezv .J),.jdl Dziccka" w Ogrodach Kurii, Turniej rekreacyjncgo dla dzieci I. Para Iii Przemienienia Panskiego, 3 imprezy rekreacyjnoPilki Nozncj Druzvn )-()soho\Vvch 0 Puchar Archidiecezji sportowc II' Zespolach Szkol Specjalnych Nr I i Nr 2, W 1)'1U "Mikolaj na sportowo" Katowickiej, 2 imprezy sportowe w 7.espolaeh Szk61 Specjalnvch we wspolpracv z TKKF, udzial W organizacji Parafiady Barborkowej na Os Nr 1 i Nr 2, \\" tym "Mikolaj ua sportowo" we wspolpracy z: Tvsiaclccie Gornc TKKF. udzial 1\ orgunivacji Parafiadv Barborkowcj na Os Tvsiqclcci« (J{)JllC

Parafii Przciuienicniu

3S

Trese zadania
------_._. -----------.

Wykonawca
---.- ---

Realizacja 2000 r.
-

Realizacja 2001 r.

--------_._.

__ ._------ --

IXDZlALANIA

SAMORZA,_DOWE OGRANICZAJi\CE

BEZROBOCIE

1) Promowanie rozwoju gospodarczego i poszukiwanie srodkow na jego finansowanie ze szczegolnym uwzglednieniem przyciagania kapitahi zagranicznego jako czynnika umozliwiajacego przyspieszona restrukturyzacje gospodarki oraz kreujacego nowe nuejsca pracy dla mlodziezy wchodzacej w wiek produkcyjny i pracownikow odchodzacych ze schylkowych zakladow pracy

DGiPW

PUP

----------------+------l2002".

XXlll/301/2000 Rady Miejskiej Katowic z dn. 22 maja 2000 w sprawie przyjecia ramowego programu pt. "Kierunki przeciwdziatania bezrobociu w Katowicach w tatach 2000-

1. PUP utrzymywal kontakt z 12 najwiekszymi inwestorami zewnetrznymi na terenie Katowic (zatrudniono 829 mieszkancow Katowic). Jednoczesnie, po przeanalizowaniu wplywu dalszego wzrostu liczby centrow handlowych na wzrost i utrate rniejsc pracy w Katowicach, Zarzad Miasta uznal, ze nie bedzie wyrazal zgody ua nowe inwestycje tego typu. 2. PUP przygotowaJ dla pracownikow likwidowanych hut oferty pracy, infonnacje nl. rnozliwosci zatrudnienia, zorganizowal 4 spotkania informacyjno-doradcze, rozmowy i kontakty z pracodawcarui. W PUP zorganizowano dla pracownikow hut Baildon i Ferrum indywidualne spotkania doradcze (skorzystaly 74 osoby). Na terenie huty Baildon zorganizowano Targi Pracy (wzielo udzial 8 pracodawcow, 250 hutnikow, przedstawiono 502 oferty pracy). 3. W rarnach Programu PL9903.0 I INlCJATYW A IT"Przekwalifikujace szkolenia zawodowe dla osob zwalnianych i Przyjeto Uchwale Nr 152412000 Zarzadu Miasta Katowice z zwalniajacych sie pracownikow sektora gornictwa" w spotkaniach infor-dorad, dn. 4 grudnia 2000 w sprawie wykonania Uchwaty Nr bralo udzial 280 as. 4. PUP refunduje pracodawcorn wynagrodzenie i sklaclki ZUS
za mlodocianych pracownikow,

1. Wspolpraca WE z 4 organizacjami pracodawcow
zatruduieuin

W

celu okreslenia prognoz

2} Kreowanie struktury kwalifikacji zawodowych, zwlaszcza mlodziezy, pod przyszle potrzeby rozwojowe lokalnego rynku

IDGiPW
WE, PUP

prary

okreslonych grup zatrudnienia. 2. Wspolpraca WE Z PUP dol. zrnian \\' systemle szkolnictwa zawodowego. 3. WE W z«. z opinia PUP w r. szkol, 200 I/02 wstrzymal nabor w szkolach policealnych i pomaturalnych w zawcdach: technik obslugi turystycznej i bibliotekarz, ~. Wyposazanie szkol w internet (dla praktycznej nauki poruszama sie po rynku pracy) objelo 22 szkoly pods!", 7 szk61 specjalnych, wszystkie gimnazja (24), LO (18) i szkoly zawodowe (21). Ogolern w pracowniach szkol ponadpodst. jest 678 komputerow. 5. Wspolpraca szkol ponndpodst, z porndniami psycholog-pedagog., PUV, 01 [P..Mlodziezowym Biurem Prucv dhl zwiekszcnia szans absolweutow na rynku pracy. 6. Szkoly prowaczily badnniu 11l. losow absolwentow Z r.szkol 2000/0 i.

36

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2000 r.

Realizacja 2001 r.

I PUP udzie. il pozyczek z Funduszu Pracv db osob poszukujacych pracy na dziutalnosc produkcyjua, rzcmieslniczn, uslugowa i dla pracodawcow na dodatkowe
micjsca pracv (4 pOZYCZkl) oral. pozvczek na szkolenia (4 pozyczki). 2. Zorganizowano spotkanie Z organizacjarni pracodawcow nt. wspolnych dzialan w zapobieganiu bezrobociu w Kntow.cach (1(J,03 ,2UOI r.) oraz spotkanie informacyjne Zrzcszenia Prywatncgo Handlu i Using nt przepisow prawnych dot. zatrudnicnia. 3. Zorganizowano Dvien Przcdsiebiorczosci (7.09. 2001r.), wzielo udzial 10 wystawcov,. -I. Udzial i prezentacja miasta na 12 miedzynarodowych imprczach iargowych. 5, Przygorowani« i wspoludzial przy tworzeniu i wydawaruu g publikacji wykorzyslY\\"1I1ych do promocj i Katowic, Ponadto przygotowano i przckazano materialyinfor-nacyinc 0 Katowicach do artykulow w prasie polskiej i

3) Podrroszenie inwesrycyjnej airakcyjnosci miasta poprzez stwarzanic warunkow sprzvjajacych rozwojowi przcdsicbiorczosci.
szczegolnic produkcji
W

uslugach i nicuciazl iIICj dln

:i.~IC!(.I

DGiPW PUP W PiWZ

zagranicz. oral. na stronach interneiowvch lIM Katowice. 6. WOGi.PW wystapil do katowickich linn budowlauych, remontowych i inzynieryjnvch z propozycja
Przyj~to uchwale Nr 1524/2000 Zarzadu dn 4 grudnia 2000 w sprawie wykonarua XXlll/301/2000 Rady MiejskieJ Katowic z sprawie przyjecia ramowego programu przeciwdzialania 2002" ...f) Scisla wspolpraca
Z

I---------------------l-----lw

Mlasta Katowice z promowania ich wsrod inwestorow rcuhzujacych zadania inwestycyjne Katowic, Dzinlanie 10 jest ograuiczonc ustawa o 1.1'_ Uchwaly Nr dn 22 rnaja 2000 pt. "Kierunki w latach 2000-

na terenie

bezrobociu

W

Katowicach

organarni

irucgruiqcvmi
I.

tcrcnowa pol ityke ryn.ku pracy. ,I szczcgol nic

PUP w Kaiowicach,
publicznych

ru.iu .. organiY.;lcj<l robot kicrunko«

oraz wspolokrcslanic

ksztalcenia przyszlych absclwcruow svkol zawodowych i srcdnich, a takzc kicrunkow szkoleri i przckwalifikowan bczrobotnvch.
uwzgledniajacych
Itlll;Jm'

DGiPW PUP MOPS

I. W PUT' pozvskauo J 403 ofcrtv pracv (poprzcz pracodawcow, pracownikow urzedu, Giddy Pracy I dwukrouue zorgamzowane Targi Pracy). 2. PUP prowadzil analizy moxliwosci zatrudn.enia \1' strukturze brnnzowo-sektorowej przedsiebiorstw ora! na podst. przyjetvch gI6"111'ch kierunkow szkolen (kursy kompurerowe, prucownikow adlll.-nl\lro\\yck s/.kolcnla II z<twoduch ciezkich) okreslil plan szkolcn. Prowudzono szkolenia iudv« It! I grupowc. Najbardziej efektywne (ze wzgL na pozniejsze zatrudnicnic) bvlv szkolenia trojstronne, zorganizowane przez UP, pracodawce i szkolacego, Ogolem przeszkolono 345 OS., i. tego 87 podjelo

pracc. 3 PUP prowadzi poradnictwo

I<I\\OUOWC

(skorzystalo 3658 os.), Klub Pracy

aktualnc potrzebv rvnku w tvm z.ikrcsic

prncv oral. przcwidywanc

(103 os ) oral poza siedziba urzcdu punkt, konsult.-doradcze (276 os.). 4. Doradztwcm indywid objeto 352 os z grup rvzyka (kobicty, mlodziez, nicpclnospru« ni. dlu ktorvch sznnse i'na!c:/lcniil prm:v IlWk.I(1). 6. Prace uucrv.cucvjuc (,)b_i":\(l lOR ox .. n~llhli/<111 u.l, g() 0';.), rohotv publicznc (12 OS., Z tcgo () /,111'\1([.), sl'll.c ,Ibsolll (122 os _ 5(1 /. nich ·/.;11ru<1,),UIllOWY absolw (105 os., I. kg() g5 1;llrlld )

37

Z REALIZACJI

SPRA WOZDANIE ,,LOKALNEGO PROGRAMU AGENDA 21
W ROKlT 2002

W KATOWICACH"

(REALIZACJA UCHWAt~Y NR XIV/186/99 RADY MIEJSKJEJ IL\TOWIC Z DNIA IJ4(PJ. P)C)t) ZMIENIONEJ IJCH,\lAtJJ\ NR XLVI/580/02 RADY MIEJSKJEJ K_./\TO\\'IC Z ONll\ "".03.20~~2)

KATOWICE marzec 2003

...

Trese zadania

Wykonawca

Reafizacja 2002 r.

EKOLOGIA
I.EDUKACJA EKOLOGICZNA I KSZT AL TOW ANIE NA WYKOW ZDROWOTNYCH
Lt.Rozwijanie

swiadnmosei ekelogicznej spoteczenstwa, a przede wszystkim mlodziezy

\\-'ZiKS
WGK

~

Rcalizacje zadania przez WZiKS przedstawiono

,

\V OSObn}111

sprawozdaniu.

])la dzieci i mlodziezy katowickich szkol i przedszkoli konkurs zbierania zuzytych batcrii .Baterowiec", zakup ksiazck na nagrod y dla uczestniko Vt vd\\' k onk ursu
I

1) Organizowanic konkursow ekologicznych

WE

W szkolach ponadgimnazjalnych zorganizowano 78 konkursow ckologicznych. Uczniowic wzieli rowniez udzial w micdzvnarodowym projekcic Polsko-Niemiecko-Czcskim Mlodziez 1 srodowisko" (!ZOP), orez w progrrunie edukac j i ek 0] ogi CZllC Po lskicg 0 K 1ubu Ek 01ogi cznego pod ha slem Rozpa 1 N iepok oj 0 Zieruie II. U czni 0 \\-,1 szk 61 j ~ uczestniczyli rowniez w konkursach plastycznych, fotograficznych i poetyckich zorganizowanych przez Muzcum G6rnictwa Weglowego w Zabrzu, w ramach IX "Tygodnia Ziem111 oraz \'v Turnieju Wiedzy 0 przyrodzie G6rnego , , Slaska j prograrnic ekologicznym IIGREENli organizowanym przez Narodowa Fundacje Ochrony Srodowiska w Warszawie. W 22 zespolach szkol ogolnoksztalcacych odbvlo sic 109 konkursow. Corocznic w kazdej szkole podsta wowej odb}wa s i~ k ilk 11do kilk una stu konk ursa W 0 tema tyee eko l0gi czncj, W 2002 roku odbyl 0 si ~ 0 ko 10 od 200 koukursow. W 50 katowickich przedszkolach zorganizowauo konkursv ekologiczne. W -4 przedszkolach zorganizowano ..t k onk ursy Inicdzyprzedszk 01 n e_
tl 11

2) Zakup ksiazek i prcnumcrata

czasopism

0

WE

tcmatycc ckologiczncj
,

19 szkol ponadgimnazj alnych zakupilo 176 pozycj i ksiazkowych 0 ternatvce ckologicznej. Szkolne biblioteki ".' szkolach ponadgimnazjalnych prcnurueru j q_ t 7 tytulow czasopism. W 22 zespolach szkol ogolnoksztalcacych zakupiouo 300 ksiazek 0 teruat- ... ekologicznej, W 36 szkolach podsta wowych zakupiono 290 ksiazck 0 tematyce cc ckologicznej. W zespolach szkol ogolnoksztalcacych i szkolach podstawowvch preaumerowanc jest 13 t}1u16\\': czasopism W 15 przcdszkolach prenumerujc sic 9 tytulow czasopism. Pozostale przedszkola zakupuja pojedynczc egzemplarzc czasopism.

\VZi KS Rcalizacje zadania przcz WZiKS przedstawiono vv osobnym sprawozdaniu.

.........

}

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2002 r.
W 18 szkolach srednich laboratoria biologiczne i chemiczne S4. wyposazone w podstawowe przyrzady i odczynniki np. zestawy do badania j akosci wody i gleby. W zespolach szkol ogolnoksztalcacych i szkolach podstawowych zakupiono podstawowy sprzet i odczynniki niezbedne do realizacji zagadnien ekologicznych na lekcjach przyrody.W przedszkolach zakupiono nastepujace pornoce dydaktyczne: rnikroskopy - ]0 przedszkoli, filmy 0 tematyce ekologicznej - 6 przedszkoli, preparaty do obserwacji - 2 przedszkole, akcesoria do prowadzenia zabaw badawczych (sitka, menzurki .. pipetki) oraz wiwaria -1 przedszkoie, szkla powiekszajace - 2 przedszkola, zestaw przyrodniczy pod nazwa .Podziemny odkrywca" ~ 1 przedszkole, ~)ak wykorzystywac odpady", Chronmy srodowisko naturalne" 1 przedszkole, kalendarze pogody - 1 przedszkole.
,

3) Wyposazenie szkolnych laboratoriow przyrzady, odczynniki itp.

\V

WE

WZiKS
4) Finansowanie filmow ekologicznych

Reaiizacje zadania przez

wZiKS

przedstawiono

W

osobnym sprawozdaniu,

Warsztaty

5) Rea 1izacja wa rsztatow ekologiczrrych

WE

Tematy: ekologiczne problemy Gornego Slqska, hydrologia, atmosfera, gleba - Program GLOBE badanie zanieczyszczen, badanie skladu chemicznego wody, funkcjonowanie oczyszczalni sciekow, wplyw zapylenia na gleby, selekcja odpadow, monitoring w6d - Program GREEN i Rozpal Niepok6j 0 Zieruie. Rowniez warsztaty organizowane przez: PKE~ Centrwn Studiow nad Czlowiekiern i Srodowiskiem US, Centrum Edukacji Ekol. Palacu Mlodziezy, w Miedzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekol. w Rogozniku, Bialowiezy i Rudach Wielkich, przez Instytut Ekologii Terenow Przemysrowych, Centrum Dziedzictwa Przvrody Gornego Slaska oraz OSf. Edukacji Srodowiskowej \V Chelmie SL W szkolach pOdSL 54 warsztaty ekologiczne. W zesp. szkol ogolnokszt, 20 warszratow rn.in. ~rosliny rzadkie i chronione \v woj. slaskim, ptaki-ekologia i ochrona. Ponadto warsztaty organizowane przez Iv11vfEE w Rcgozniku, Osr. Edukacji Ekolog. w Istebnej, Rudach Wielkich, Wisle, Chelmie si., Ojcowskim Parku Narodowym, Ogrodzie botanicz. w Krakowie, Centrum Dziedzictwa Przyrody Gornego Slaska, Palac Mlodziezy. Liczba uczestnikcw - 650 z zesp. szkol ogolnokszt. i ]500
i

ekol, w 23 szkolach ponadgimn.

l

6) Organizowanie
Eko1ocO\;v·n ..._,
7)

turnusu "Szkola Mlodych

WE WI

Uczniowie szkol ponadpodstawowvch

nie brali udzialu w turnusie "Szkola Mlodych Ekologow''.

Tworzcnic sciczck rowcrowych w aspekcic
i P rzyrodniczym

\V~·l)OC!'y 11 0\\ :.'III k

2

Trese zadania

Wykonawca

ReaHzacja 2002 r.
Baza sportowa jest udostepniana srodowisku lokalnemu przez 23 szkoly srednie. Sale gimnastyczne szkolne sa \\y na j mowane i udostepn iant! ria za j ccia z aero hi ku ~sa moob ron y~ karate, k 0 szy k6 wki ~ s iatk 6wki itp. z bo isk przyszkolnych popoludniarni korzysta okoliczna mlodziez i dzieci. Wiekszosc zespolow szkol ogolnoksztalcqcych szkol podstawowvch udostepnia \~. godzinach popoludniowych obiekty sportowe lokalncj spolecznosci, w SZC7 eg 61nose i: U czni owskim K] u born Sport 0 wym, swi etl iCOIll srodowi sk O\V}TI1~ para fi om ~k Iu born sportowym,

8) Utrzymanie obiektow sportowo-

rekrcacyj nych w pobl izu micj sc zamicszkania

WE

i

mieszkancorn,

swietl icy J acka Pikuly,

9) Konkursy ekologiczne dla mieszkancow miasta pt. "Najpiekniejszy ogrod Katowic"

WZi KS

~

Real izacj<; zadania przez W?.i KS przedstawiono

\V

osobnym sprawozdaru u.

10) Prowadzenic moni tori ngu wod powicrzchniowych \V ramach 7.;:Ut;C szkolnych i prac dyplomowych pod patronatcm WZiKS

WE,

WZiKS

II'"

Monitoring w6d powierzchniowych zostal przeprowadzony w 6 szkolach ponadgimnazjalnych "V.t( ramach zajcc szkolnych, \\1 tym tylko Slaskie Techniczne Zaklady Naukowe uawiazaly wspolprace z Wydzialcm Zdrowia i Ksztaltowania Srodowiska UM Katowice. Powstal wspoluv program dot badania \\16d powierzchniowych rniasta , Katowice, punkty zlokalizowane sa na nastepujacych rzekach: Klodnica, Rawa, Kokociniec, Slepiotka, Potok Lesny, Bolina. W jednym gimnazjum planuje sie monitoring najblizszego srodowiska w ramach wspolpracy z Polskim Klubern Ekologicznym w ramach programu "Green". W Szkolach Podstawowych Nr 12, 34~ 37 i 45 prowadzony byl

monitoring w ramach zajec szkolnych.

] 1) lnnc dzialania i programy dot. cdukacji
ek 0 I 0gi CIJ1 ej

WE

powstaly Szkolne Kola Ekologiczne. Kazdcgo roku mlodziez angazuje sic \V akcje "Sprzatanie swiata" ~ "Baterowiec" i "Dni ZiC1Ui··. II Liceum Ogolnoksztalcace \V Katowicach wzielo aktywnv udzial w micdzynarodowych projektach ekologicznvch: Pille Needle Project, Moos lsalls, Bird Ecology Rever Projekt oraz w przygotowaniu podrccznika ASP "Strategy and ]l:C()110Illy Ponadto 4 szkoly ponadpodstawowe zglosilv swoj e uczestnict ,\\'0 \V programic zrzeszaj acym szkolv promujqcc zdrowie i rea] izacj e zadan z tym zwiqzanych. Uczniowie szkol podst. i zesp. s7,k61 ogolnokszt. angazuja si ~ \V akcj 9 "Sprzatanie Swiata P', uroczyste obchody ULna Zicmi, realizacje miedzyprzcdruiotowej sciezki ekologicznei, dzialalnosc szkolnycli k61 ekologicznych, redagowanie gazctek ckologicznych, P01110C dla bczdomnych '1.\\'i~r/,,~t~ dokarmiauie zwierzat, stala wspolprace z Fundacjq "Silcsia U dzial przedszkol i w konkursach, akc_jach ekologicznych, organ izowanie wvcieczek przyrodniczvch i ,. 'I_ i~ vch pr zedszk 01 i zak 1adan i k uc ik 6\ V przyrod ~.1 ogrodk ()w ~program y ed ukacj i c k 0 1ogi czne j 1on e
H . II _ II ~

W 7 szkolach ponadgiumazjalnych

I l ) J nne dzialania i progra[ny dol, cdukacji ckol ogie/. ncj

Rcalizacje

zadania pr/cl". \V/,i

KS

przedsta

'\-~()1l0 \\.

osobnvm spra wozdani u.
..~

- ..

3

...

.r,:,

.~

...

Trese zadania ILOCHRONA POWIETRZA
Il, LZmniejszenie

Wykonawca

Realizacja 2002 r.

emisji zanieczyszezen do powietrza

1) Likwidacja kotlowni lokalnych na rzecz podlaczenia do sieci cieplowniczej 1) Likwidacja kotlowni lokalnych na rzecz podlaczenia do sieci cieplowniczej

WI

WZiKS Realizacie
ochrony srodowiska

~

zadania przez WZiKS przedstawiono

W

osobnyru sprawozdaniu.

II+2~Wspomaganie

regionalnego
'W'

monitoringu

finansowa moni toringu
I)
POlTIOC

regionalnym

WZiKS
innych jednostek
i instytucji

IL3+Egzek\vo,\ranie
1) Przeprowadzanie organizacyj nych

prawa l)rzy wspolpracy

kontrol ijednostek

WZiKS

,.

III.OCHRO}.JA WOD I ZWI~KSZENIE ZASOBDW WODmCH
III.l .. zrost skutecznosci gospodarownnia W zasobarni wodnymi i ochrona wod

I) Przywracanie rownowagi ekologicznej w wodach zanieczyszczonych i zdegradowanych
2) Rozbudoi va sieci kana] izacyj uej

W Z iKS
WI

Rea lizacje zadani a przez WZiK S przedsta wiono

W

oso bn ym spra wozdaniu.

J

'W' ramach zadan rea] izowauych przez Wvdzial Inwestvcj i przekazano do uzytku w 20U2 roku 13_916~2 111 sieci

kaualizacyjnej

odprowadzajacej scieki i 2_787} 17

III

sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej wodv opadowe.

.. ~

4

Trese zadania
2) Rozbudowa sieci kanalizacyjncj

Wykonawca WZiKS
tI'

Realizacja 2002 r.
Realizacje zadania przez WZiKS przcdstawiono
W

osobnyrn sprawozdaniu.

3) Tworzenic programow ochrony (np, program ochrony dolin rzccznych) 4) Zwiekszenie i utrzymanie retencji wody \\.. Katowickim Parku Lesnym (KPL) uzytek ekologiczny stawow na as. lOOD-lecia, Grucnfeld, obsza ru zrodliskowego rz_ Klodnicy w pln. cz, kompleksu Lasow Murckowskich z uwagi na pilna potrzebe ochrony zasobow wodnych ..jak i ze wzgledu na wa lory przyrodniczo- krajobrazowe
5)
W

WZiKS r--------T------------------------------------------------------------------------------~ WGGM ZZM

Uznanie

WZiKS

Realizacjc zadania przez WZiKS przcdstawiono

W

osobnym sprawozdaniu

ZZM

Adruinistrowanie terenami uzytkow ekologicznych: przy stawie Gruenfeld i na Os. Tysiaclecia, terenami przy ak wenach Mora wa i Borki oral 0b szaru zrodl iskoweg 0 rzeki Kl odni cy.

6) Ekspcrtyzy, opi nic, prace badawczc dla

odnowy biologicznej wybranych odcinkow potokow i ich dolin

WZiKS

Monitoring zanieczyszczen wod powicrvchniowych (O BiKS)
7)
I

WZiKS

,

8) Ochrona zasobow wcdnych przcd

za lllCC/.yS/.CZCI1ICln
9) Dzialania zmicrzajacc do samooczyszczania
\YOO

-

H..ca 1iza cj t; zadan ia przez Vv Zi K S przed st a wi 0110
r

,

\V

oso bn vm Spra wozda

II iu.

wvbranych odci nkow potokow

WZiKS

,

Rcalizacje zadania przez WZiKS przedstawiono

\V

osobnym sprawozdauiu

..~ ~

'r

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2002

f.

9) Dzialania zmierzajace do sarnooczyszczania wod wybranych odcinkow potok6w

WGK

Biezace utrzymanie ciekow wodnych i rowow odwadniajacych bedacych na stanie majatkowym gminy: r6w .Piotrowicki", .Podleski", potok .Malownik" oraz rowy odwadniajace przy ul. Migdalowcow, W sp6lnej ~Zeliu,rllej Pstragowej w Katowicach na lacznej dlugosci 4.729 mb. Partycypacja w kosztach utrzymania rzeki .Mleczna" oraz potokow )J301ina)~i .Kokociniec", bedacych na stanie rnajatkowym Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bieruniu Nowym. Prace zwiazane z oczyszczeniem koryta rzek, potokow oraz rowow odwadniajacych z zanieczyszczen biologicznych i rnechanicznych, wykoszeniem porostow i nawis6w, umocnieniem skarp faszyna oraz poglebieniem dna poprzez odmulenie wraz Z oczyszczeniem przepustow rurowych.
J

IV~ZAGADN]ENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W MIESCIE
IV..l.Zintegrowane podejscie do problemn ochrony srodowiska przyrodoiczego

w miescie, tworz.enie warunk6w

dla rezwiazania

prob1em6w ekologicznych

WUAiB

Realizacja ustalen Studium przebiegala w zakresie ustalenia mozliwosci i zasad zagospodarowania W obszarach 0 istniejqcych walorach srodowiska przyrodniczego w rarnach realizacji ESOCH. Wdrazany byl sukcesywnie program ESOCH poprzez obejmowanie teren6w ochrona prawna, 1juzyczono nieodplatnie na rzecz Tyskiego Kola Lowieckiego ~~TU1nHk~' okres 20 lat, tj. do dnia 30,09.2022r. na nieruchomosci polozone w Katowicach \'1 rejonie rzeki Mlecznej 0 laczne] pow. ok. 53 746m2~ celem utworzenia obszaru ekologicznego wzdluz rzeki, legowisk ptactwa wodno-blotnego, hodowli ryb oraz realizacji zadan statutowych Kola; 2)u1:yczono na rzecz Stowarzyszenia .Pro-Eko Szopienice" na czas nie oznaczony CZ~SC nieruchomosci polozonej w Katowicach w rejonie ulie Krakowskiej- Wiosny Ludow, tzw. ~~Sahara~~ lacznej pow. 0 ok. 6 ha, celem przeprowadzenia rewitalizacji terenow poprzeruyslowych i zdegradowanych - poprzez obsadzenie ich wierzba krzewiasta,

1) Ekologiczny System Obszarow Chronionych (ESOCh)

WGGM

WZiKS

~

Realizacje zadania przez WZiKS przedstawiono

W

osobnym sprawozdaniu.

6

Trese zadania

Wykonawca

Rea1izacja 2002 r.

zostala uj eta \V nastcpujacych sporzadzanych opracowaniach pJ ani stycznych zag 0 spodarowan ia przestrzenncgo: I) Mi ej scow)" plan zagospodarowania prze strzennego pol udni 0wych dzie In ic
Prob lemat yka ochron
y srodowiska

miasta Katowice; 2)MPZP obszaru polozonego w rejonie A1. Gornoslaska ~ ul. Gruniczna - ul. Francuska w

2) Studium uwarunkowan

i kierunkow

zagospodarowan ia przest rzennego miasta K a 10'" icc - 11stal en ie st ratcgi i rozwoj U III ia sta

WUAiB

Katowicach; 3 )Zn1iana miej scowcgo planu ogolnego za gospodaro wania przestrzennego miasta Katowice w obszarze osiedla Tysiaclecia Vol rejonie rzeki Rawy pod Iunkcje publiczne, w tym cmentarz i parkingi wielopoziomowe (uchwalona zmiana): 4)MPZP \v obszarze dzielnicy Os. 1000-Iecia - Zaleze w rej onie ulic Chorzowska - Bracka Drogowa Trasa Sreduicowa - G liwicka; 5)M PiJ) obszaru kornplcksu sta \\'0\"1.1 ~ uznanego za zespol przyrodniczokrajobrazowy pod nazwa "Szopienice - Borki", polozonego w Katowicach w polnocno-wschodniej czesci dzielnicy Szopienice oraz terenow przyleglych wymagajacych uporzadkowania; 6)Zmiana MPOZP In. Katowice dla obszaru doliny rzcki Slepiotka; 7)Zmiana IvIPOZP lTI- Katowice dla obszaru doliny rzeki Klodnicy.

3) Plan zaopatrzcnia

w cicplo,

cncrgic

WI,
WRM

clck tryczna i pal iwa gazowc miasta Katowice

l)Dotqd nie bylo potrzeby opracowania projektu planu zaopatrzenia \V cieplo, en. cl, i paliwa gazowe dla obszaru rniasta lub jego czesci: Analiza planow rozwoju, powstalych \V przedsiebiorstwach energcl. na terenie Katowic (l~C Szopicnicc Sp. l o.o.; Zaklady Energetvki Cieplnej Sp. z o.o.; GZE Sp. z O.O.~ Gornoslaska Spolka Gazownictwa Sp Z o.o.) wykazuje spojnosc z zalozeniarni do planu zaopatrzenia encrgctycznego miasta. 2)PEC - Katowice, ul. eirazvnskieg 0 4 9( zarzad kom isaryczn Y)~od 1_0 1.2002 r. "''PTOwadzi 10 nowa ta ryf~ (La t »: przez lJRE), kt 6 fa nie uwzglednia kosztow na inwcstycje i modernizacj e. Do czasu zakouczcnia procesu przcksztalcenia przedsiebiorst \\0'0 to nie bedzic spcluialo wymogow dot. plal10\VaU13 i realizacji przylaczania odbiorcow do sieci. ,\V /\\-'.1. tym potrzebv W zakr. zaopatrzenia \V cieplo dla obszarow oddzialywania systemu cieplowniczego PEe przejmowane sa p rIC 1', pozos-tale k ouk urenc yj He sys tern y eneruet _, zg odn ic Z Lapisam i ~ ozen do plan u ,..". 3) W nowoopracowywanyc h .Zal n 1iej scowych p lanach za go sp _ przestrzcu u \vzg 1edn iaue sa zap isy ~ Iozen do pl an u .._~~ .Za .

.:1-) Opracowa n ic p rogra

lTIU

zrownowazoncgo

"~lf B i\i

rozwoju m iasta

Rada Micjska Katowic \\' dniu 23 gruduia 2002 f. podjela uchwalc Nr IV!39/02 w sprawie przvstapicnia sporz, ~d/~ll ia micj scowcgo planu l,agospodarO\\·allia przcstrzcnncgo 111i asra K atowice

do

-.~

- >.,

7

-;
I ..

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2002 rL NA TERENIE MIASTA KATOWICE

V,PROGRAM POPRA.WY KLIMATU AKUSTYCZNEGO
V.A.Halas samochodowy (zagadnienia)

transportu samochodowego na drogach tranzytowych przechodzaeych przez miasto
1) Ruch

MZUiM , WK: przy rozpatrywaniu projektow organizacji ruchu uwzglednia sie warunki oddzialywania projektowanych rozwiazan na otoczenie drag, w szczegolnosci w strefach zabudowy mieszkaniowej. wZiKS~ realizacje zadania WK.:t • przez WZiKS przedstawiono W osobnym sprawozdaniu. VVUAiB MZUiM~ WGK~
RPWiK .,. Zarz(ldcy Drag,
Admini-

2) Utrzymywanie prawidlowego stanu nawierzchni jezdni, kt6rego obnizenie moze powodowac (zwlaszcza w poblizu budynk6w mieszkalnych) generowanie irnpulsow drgan mechanicznych emitowanych na konstrukcje tych budynk6w (degradacja struktury scian i

stropow), a takze zwieksza poziom zakloceri akustycznych (wzrost liczby skarg mieszkancow na halas komunikacyjny)
3) Deformacje fragmentow jezdni na skrzyzowaniach dr6g z torowiskami oraz obnizenia profili jezdni 'v obrebie studzienek

Zarzad Miasta przyjal uchwale Nr 3355102 z dnia 4.10.2002r.
Miejskiej Katowic z dnia 4 marca 2002r. dotyczacej
If

w

sprawie wykonania uchwaly Nr XL VU580/02 Rady

stratorzy
Osiedli

Loka lne go programu Agenda 21 w Katowicach"

1vlZUiM~

WGK
RPV~liK~ Zarza dey Drog

zlokalizowanych na jezdni
V.B.Halas tramwajowy (zagadnienia)

4.) Stan torowisk lini i tramwajowvch na terenie ..

mi a sta powodujqcv

zwiekszona emisje

Zaktad f.:_O]~nm ika ~j 1 Tramwaj..

wib roak ustyczna 5) Przeglad sta nu technicznego taboru tra 111wajowego

~..z lf~Jl.I

Zarzad M iast a prz Jj fl! uc hwa Ic; N r 3355/02 t. dn ia 4. 10 ,2002 r. v._J spra wi e \vy konania uch wal y N r XL V1I580/02 Radv Miejskiej Katowic z dnia 4 marca 2002r. dotyczacej "Lokalnego programu Agenda 2] w Katowicach'' NT 1.155/02
dnia 4, lO.2002r. w sprawie wvkonania uchwalv Nr X LVU5RO/02 Radv 2002r. dotyczacej "Lokalucao programu Ascnda 21 w Katowicuch' ...... '-'
?.

Zaklad Zar/.(1u Miasta prZY-JD:1 chwale u K omun Ik a cj.
T rumwa j.

Miejskiej .

Kntowic z dnia 4

l11UrCa

B

Trese zadania
V.C.Inne rudzaje halasu (zagadnicnia)

Wykonawca

Realizacja 2002 r

6) L inie wysokiego na piccia .. kt6re sa przyczyna generowania zaklocen akustycznych \v czasie

"Y stepowa 11ia r.wiekszonej wilgot nosci powietrza ~j_ podczas wystepowania mzawki .. mgly ~a przede wszystkim \V czasie opadow
drobnego deszczu

Rejon Energetycz,

Katowice .
Gornoslaski

7.,..:'lklad
Energet ycz.

7,ar/lld Miasta prl.yjql uchv ..alc Nr J3S5J02 z dnia 4_] O_2002r. 'A.' sprawie wvkonania uchwaly Nr XLV]/5S()/02 Miejskiej Katowic z dnia 4 maroa 2()02r, dotyczacej "Lokaincgo programu Agenda 2] \V Katowicach"

Rady

7) Stacie transforrnatorowe i pojedyncze

Rej, Energet,
Katowice G7.E

tra nsforma tory

wp I)waj ace na kszt a It k IiIna tu akusty czne go w
InlCSC1C

8) Podmioty gospodarcze i przemyslowe .
,

SWIOS,

.

WZiKS

WDG iPW: na odw TOC ie I.Za swi adczen ia 0 wpi s ie d o ewi dencj i dzia Ial nose! go spodarczej' um ieszcza s j ~ k 1a uz ule 0 • tresci: "Przedsiebiorca 7000\\'147:any jest do przestrzcgania norm halasu w srodowisku Rozporz. Min.()S~NiL z dn. ] 3.()5, 1998r. w spr, dopuszczaluych poziomow halasu w srodowisku (Dz.IJ_ z 1_06_199&r. Nr66~ poz_436)"

\,\IDGiP\V,

9) Komurukaty rcklamcwe sieci handlowcj

'YK~ Straz

ernitowane poprzez sprzet naglasniajacy

rv[i~iska~ Polkja

W K: pr/y \\ vdawan i u /;C/\\'O lei. na korvvstanie '/.dreg w xposo b szczegolny d la organlJ.o\\'ania imprez stanowiqcvch zagr07.L111C 1Uldl111CJ'11 vm hal 1:l.IoiCIl1, U\Ij/I.glydnlH sic vobowiazanic organizatorow imprez do przestrzegauia 11OIl nat ~. o w do tyczac yc h dopuszcza lncgo POZl 0 III u ha Ia su. WD G iPW: j ak w P kt. V _C .8. w

...... ...

•'1-

-:......
:

'I.

.

9

Trese zadania
10) Impre zy rozrywkowe stwarzajace zagrozenie nadrniernym halasem dla srodowiska (szczegolnie w przypadku

Wykonawca
WS0 WK,
1

Realizacja 2002 r~

Straz

potencjalnego zagrozenia szkodliwym oddzial ywaniem na ludzi)

Miejska, Policja, Sanepid

WK~ jak w pkt, V.C.9

WSO ..CZK~

11) Lokalizacja imprez rozrywkowych w rejonach gestej zabudowy rnieszkaniowej

PINB Straz Miejska,
J

Policja, Sanepid

12) Stosowanie na terenie bud6w w obrebie

WUAiB,
Straz

miastarzwlaszcza w strefach gestej zabudowy mieszkaniowej) halasliwych maszyn i narzedzi bez odpowiednich zabezpieczen przeci whalasowych (technicznych lub organizacyjnych)

Miejska, MZUiM,

Zarzad Miasta przyjal uchwale NT 3355102 z dnia 4, 10.2002r. w sprawie wykonania uchwaly Nr XL VIl580102 Rady Miejskiej KatO\\1C Z dnia 4 marca 2002r, dotyczqcej "Lokalnego programu Agenda 21 w Katowicach"

Policia,
Sanepid

13) Prowadzenie robot drogowych, budowlanvch i innvch z uZVCielTI balasliwvch .. -.. ~
"

maszyn i narzedzi

Po Iicj a~ Straz Miejska, MZUiM~ Sanepid

l-l ) Sygnalv dzwiekowe

uzvwane przez handel

\VDGtP\V. ~\'fejska, Adm i

obwoznv.

Policju. Straz WDGiPW: Osi~dli

iak v..' )"a. V,C,X , J I

10

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2002 r.

ROZWOJ GOSPODARCZY
I.ZAMIERZENIA ROZWOJOWE
L I ..Oostosowanie planawania pr-,,;estrI£nnego do ""ymag.un gospodarki
rynkowej

J) Analiza istniejacych

wolnych tcrcnow w

miescie pod katcm przydatnosci dla roznorodnych inwestycji zgodnych z przyjctymi
kicrunkami rozwoju

WU AiR

W 2002 r. realizacja ustaleu Studium odnosnie zwiekszenia dostepnosci wolnych tcrenow dla inwestycji nastepowala w nast. planach i zmianach planow: 1 )MPZ.P poludniowych dzielnic m. Katowice; 2)1vIPZP In_ Katowice \v obszarze dzielnicy Os. 1OOO-lecia Zalezc w rej. ulic Chorzowska-Bracka-D'I'SsGliwicka; 3)Zlniana ~Zp m_ Katowice \v obszarze dzielnicy Os. Witosa-Zaleska Halda w rej. ulic Bochcnskie-go i Pukowca \v zakr: wprowadzenia f. komunikacyjnych i zieleni; 4 )JvlPZP dla obszaru \v rcj. ulic 1 Maja -Bagienna; 5)Zmiana rvrrOZ.P m. Katowice w rcj. ulie Gornoslaska-Kosciuszki ~7.grzehnioka -Mcteo-rologow. Podjeto uchwaly w spr_ przystapicnia do sporzadzenia zmian MPZP m. Katowice \V rcjonach: 1)ulic Bytkowska, Debowa, Piastow i BKrzywoustego - tereny przewidziane pod zabud. mieszkaniowa wielorodzinna; 2)ul. RoInej - f. mieszkaniowouslugowe, 3)ul. Owocowej - f_ produkcyjuo-uslugowa; 4 )uL Marcinkowskiego i Braci Stawowych ~ rewitalizacja zabud. mieszkaniowej; 5 )ul_ Ligockiej - tereny urzadzen komunikacji samochod. (parking); 6)ul. W. Grabskicgo ~ pod cmentarz oraz 7)uch\\"al~ w spr. przystapienia do sporzadzenia ~Zp \v rcj. ul. Surowcowej-Szopienickiej i Bag

WGCri\1

<,
...~~

11

Trese zadania

Wykonawca

Rearizacja 2002 r,
Najczesciej stOSO\V811ytllsposobem uzytkowania ujawnionych w Katowicach teren6w poprzemyslo-wych jest ponowne ich wykorzystanie. Okreslenie kierunk6w zagospodarowania wobszarze przezna-czonym do przeksztalcen strukturalnych urnozli wiaj acych real izacj~ funkcj i metropolitalnych naste-puje w planach zagospodarowania: 1)MPZP m. Katowice w obszarze dzielnicy as. I OOO-lecia Zaleze w rej. ulic Chorzowska-Bracka-D'I'ScGliwicka /obszar strategiczny Zaleze/, 2)MPZP m. Katowice w obszarze dzielnicy Srodmiescie ograniczonym ulicami Jordana-Wita Stwosza-Ligoma-Plebiscytowa; 3)1\.1PZP obszaru polozonego w dzielnicy Koszutka-Bogucice w Katowicach ograniczonego Al. W. Korfantego, ul. Katowicka, ul. Markiefki i AI- Rczdzienskiego - glownym przeznaczeniern tego terenu sa f_ publiczne 0 charakterze metropolitalnyrn, w tym f nauki i szkolnictwa wyzszego, Przygotowano projekty uchwal Rady Miejskiej Katowic w sprawie przystapienia do sporzadzenia l\.1PZp~- dzielnicy Srodrniescie; ~dzielnicy Szopienice; -dzielnicy Dab; - w rej, autostrady A-4 i lll_ Bochenskiego; - w rej. ulic: Kolejowa, Rzepakowa, Kosciuszki, - w rej. ulic: Kosciuszki ~ Annii Krajowej.

WUAiB

2) Planowanie wykorzystania pod inwestycje

istniejacych rezerw W terenach kolejowych, ekstensywnie uzytkowanych terenach zaklad6w przernyslowych i zdekapitalizowanej zabudowie

~-------+------------------------------------------------------------------------------~~
Prezydent jako starosta wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej nabyl na rzecz Skarbu Panstwa (w zarnian za zobowiazania Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. z tytulu podatku VAT) nieruchomosci gruntowc 1qcznej pow. 78183m2 polozone pay AI. Rozdzienskiego, Centralne polozenie w miescie i sasiedztwo z terenami Miasta Katowice daia mozliwosc wykorzystania tego terenu dla realizacji szeroko pojmowanych zadau centrotworczych, uwzgledniajacych potrzeby Miasta w dziedzinie nauki i kultury.

W GGM

0

l,2.St\\'or.lcnic warunkew

dla rozwoju p.... zedsiebiorczoscl
VJPiWZ opracowal na podstawie informacji z WGGM i wydal trzy propozycje dla potencjalnych inwestorow, W .PiW Z dotyczace nowego zagospodarowania obiektow Vv' dzielnicy Giszowiec, Zostaly on~ zaprezentowane na Miedzynarodowych Targach Nieruchomosci ..f\1IP[M'2002~~ w Cannes we Fruncji:

I) Zorganizowanie a~rakcyjnvch

bazy danych 0 terenach dla roznvch form bizncsu

12

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2002 r.

2) Stworzenie program u usprawnienia i

rozbudowy syst enlU t ransportowego - \v tyru
szczegolnic publicznego ukladu drogowego i transportu oraz zwickszcn ia ilosci parkingow

WK

Wydzial Komunikacj i na podsta wie przeprowadzonych badan I analiz warunkow ruchu zglasza do wia sciwych wydzialow ijednostek organizacyjnych wnioski dotyczace usprawnienia i rozbudowy systernu transportu, w tym SZC7.egO In ie ukla d u drogowego i tran sportu pub J i cznego oraz parking6 V{.

3) Modcrnizacja l rozbudowa system6w infrastruktu ry techrucznej

WRM

budzr... Miasta Katowice na rok 2()()2~ przyjetym przez Rader Miejska Katowic x.ie uch wa i.q N r XLllII5 59/0 l z dnia 20, 12.200 1 r., zgodn ie z zalaczniki em nr 5 a stanowiac ym plan zadan inwcstycyjnych Miasta Katowice na rok 2002, \V oparciu 0 wieloletni program inwestycyjny Miasta KatO\\1Ce na lata 2000-2002, 2)Jcdnoczesnie trwaja prace nad projektcm wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Katowice na lata nastepn e~ uwzgl edn iajac vm kon tyn uac j t; realizacj i zadan in westycyj 11ych '},.o' eel u m ozl iwosc i ich tenuinowego zakonczenia, zabezpieczenie srodkow finansowych z budzetu miasta na realizacje DTS oraz potrzeby inwestycyjne zgloszonc przez Radnych, Jednostki Pomocniczc, jcdnostki budzetowe oraz mieszkancow.
w

l)Realizacj<r zadan uwzgledniono

4) Podnoszcnic atrakcyjnosci
7C

wizerunku miasra

k ou ury matcri a] ncj

szczcgol

llyn1

u \\"zglc;dn len icm clcmentow

Vv~iWZ wvdal foldery, albumy, przcwodniki, opracowania promocyjno-informacyjnc (lacznie 14 pozycji) dot. roznych sfer zycia Miasta, m.in.: gospodarczej, ekologii, dziedzictwa kulturowego, ofert instytucji kultury, a takzc bazv gastronomiczno-hotelcwej. Wvdano 2 seric pocztowek oral zrealizowano wspolnie z IVP 2 filmy. Ref. Pr01l10cj 1 M iasta WPi WZ rozdal ni c xxlplatnie zainteresowanvm ill st)111cj 0111oraz osobom prywatnym ponad 50 t vs. egzcmplarzv roznych wvdawnictw dot. Miasta Katowice, W Rcteracie zostalv przygotowanc multimcdialne prezentacje na nastepujace imprezy: 1j.Katowice - Nasze Miasto-- ,_ cykl spotkan Prezydenta Miasta Katowice Z ]11] e szkan cami poszcze go h 1ych dzie IIIiC 111ia sta; 2)1-orum I J r ban isf ycznc \v Sa in t- r:t ienne; 3)M isja (iospodarcza przedsiebiorcow z Maroka w Rcgioualncj Izbie Gospocarczej \\" Katowicach; 4 )~JI Sl~skie Forum GIS~· - wspolnie WRM, Uruchomienie w pazdzierniku 2{)02 T, przy ulicy Mlynskiej 2 .Centrum lnformacji o Micscic". GIO\"11YI1l zadaniem tej placowki, _i est promocj a miasta poprzez udziclanic nicodplatnie kompleksowej infonnucj i 0 Karow leach wszvstkim zaintcrcsownnvm

Z

'<,
__

.l.

13

t,

J

.

Trese zadania
L3.Pobudzanie lokalncj przedsieblorczosci

Wykonawca

Realizacja 2002 r.

Rozwija nie pro mocji gospodarcze j mia sta majacej na ce] u po zvski warn e inwestorow krajowych 1 zagranicznych z kap i talem umozliwi aiacym restruktury-zacj ~ gospodar ki i
1)

W P iW Z

Dzialania te realizowane byly w takich fonnach j ak: ~IIPrezentowallie mozliwosci i plan6w rozwojowych Miasta w mediach; - udzial w spotkaniach infonnacyjnych 0 Katowicach i regionie W kraju i za granica; - funkcjonowanie Centrum Informacji 0 Miescie, W ce!u uzyskiwania biezacych informacji, istotnych dla stymulowania rozwoju przedsi ebi orezosci w Katowicach, \VPi WZ wspolpracuje z szeregiern instytucji, takich jak: Regionalna Izba Gospodarcza, Gornoslaska Agencja Rozwoj u Regionalne go~Katowicka Specj alna S trefa Ekonomiczna, Izba Rzemi eslnicza Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci, Panstwowa Agencja Inwestycj i Zagranicznych, W 2002 roku
WPiWZ uczestniczyl w 9 imprezach targowych (w tym 7 miedzynarodowych)

zwi ekszenie inwestycyjnej atrakcyjnosci rniasta

WGGM

1)Na przestrzeni ubieglego roku sprzedano dwie nieruchomosci zabudowane w Giszowcu, z przeznaczeniem na cele szkoleniowe PIZYPlacu Pod Lipami 5 i na cele rezydencj onaIne pay ul. Radosnej 35. 2)Aktualnie ogloszony zostal przetarg na oddanie W uzytkowanie wieczyste gruntu 0 pow. 60001m2, przeznaczonego pod budowe Centralnego
Dworca Miedzyuarodowej i Daleko bieznej Komunikacji Autokarowej ~zlokalizowanego B ochenskiego i J. Puk owes. w rejonie ul. J

II.REALIZACJA STRA TEGICZNYCH CELOW ROZWOJOWYCH
Il, t ..n westycje strategiczne I
I)

Zwirowa

.

Skladowisko odpadow komunalnych u].

WI

Inwestycja zakonczona w 2000r.
Zak onczon Zakon
0

2) Regulacja rzeki Rawy
3) Przebudowa ul. Bochenskiego
-l) Bezkclizyjne

WI
WI

rea 1izacj ~ czesci VIII ode inka ko 1ek t ora lewo brzeznego Ra 'N}'real iza cj 't ca Iego zadania,

CZOllO

skrzyzowanie Krajowej z torami PKP

ul. Armii

WI

Za k 01\ czon 0 rea] iza ej y ca 1eg 0 zadania

14

Trese zadania

Wyko~ nawca WI

Realizacja 2002 r.
Przygotowanc i rozstrzygnicto przctarg, zawarto umowe na realizacje zadania Dokonano przezbrojen terenu niezbcdnych dla budowy nowego odcinka ul. B. M_Cassino oraz modernizacj i u]_ Leopolda. Wykonano przej scie podziemne oraz roboty drogowc na dl, 568,5 mb nowej ulicy, rozpoczeto realizacjc ekranow. Zakonczono budowe wezla z ul. Chorzowska, kontynuowano roboty na estakadzic ul. Bracka ( kontrakt 4), na odcinku od ul. Dcbowej do l...eI37Jlej wykonano CZt;SCjezdni pln, oswietlenie ciagu pieszo-rowerowcgo i Clt;SC trasy glownej (kontr. 5)~ u1. Stcslickiego na ode. od M- Oblatow do Gliwickiej: wykonano most drcgowy nad rzeka Ra\\'(1~ przebudowe torow, murv oporowc, czesc jczdni pin. oraz podbudowe i nawierzchnie ul. Stcslickiego od Oblatow do wezla drogowego (kontr.o), trwaly roboty przygotowawcze na kontraktach 7~8 i ropoczeto roboty zasadnicze tj. kana lizacyj ne.

5) Budowa ul. B.M.Cassino

6) Drogowa Trasa Srednicowa

~

WI

7) Przebudowa

kanalizacji

\V

Srodmiesciu

\V

zakresie niezbcdnym dla uporzadkowania Rynku i modernizacja oczyszczalni Centrum oraz przebudowa kol ektora lewob rzeznego wzdluz rzeki Rawy na odcinku od ul. Zclaznej do Sokolskicj - projekt ISPA

WI

Przetargi miedzynarodowe zostaly zaakceptowane przcz NFOSiGW Delcgatury Unii Europejskiej.

l

Ministerstwo Srodowiska i przekazane do

8) R6,,' Wujck - odwodnicnic

autostrady A-4

WI

Real izowano rurociagi oraz robotv ziemne i przygotowawcze dla uszczelnien ia folia zbiornika \v6<1 opadowvch.

II.2 ..Inwcstycje

z zakresu budownictwa

mieszkaniowcgu

1) Zadania z tego zakresu rcalizujc

Towarzystwa Budownictwa Spolcczncgo
199G r. przez Miasto Katowice Spoldzicl n ic Micszkaniowa.
j

zal w

Katowicka

WL (TBS)

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. Z 0_0_ \VC wrzesniu 2002 r. rozpoczelo budowe osiedla Bulwary Rawy 11 etap (tenniu zakonczenia 30.{l9_2n03 r. ~ 154 mieszkania). Zostalv rozpoczete prace projcktowc dotvczucc budowv: I jzespolu mi eszkaniowego Krasinski przy ttl. Krasmskicgo-Skowronskicgo (I ctap); 2)osicdla micszkaniowcgo "Gi szowicc- Kasztanv" przv ul. Kosmicznej ~Pod Kasztanami 1 Gomiczego Stann.
tl
II

to._

,

15

-,:-.

,

·~ ... I
.

r

:

I

Trese zadania
1) Zadania z tcgo zakresu realizuje Towarzystwa

Wykonawca

ReaHzacja 2002 r.
W drodze zamian y nabyto grunt przy ul. Marcinkowskiego 0 pow 2016m2 ce Iem przekazania ria rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego pod kontynuacje budownictwa rnieszkaniowego ; Bulwary Rawy": T rwa rowniez postepowanie majace na ce In pozyskani e dla KTBS gnrnt6w na \VV/. inwestyc j~ zlokalizowanych przy ul. Saint Etienne - Wyspianskiego 0 IXJ:w. 2097nt2 oraz przy ul. Krasinskiego - Skowronskiego
r

1

Budownictwa Spolecznego, zal. w 1996 r, przez Miasto Ka towi ce i Katowicka Spoldzielrue M ieszkaniowa.

WGGM

o pow. 586n12.

2) Uzbrojenia osiedli i teren6w pod

budown ictwo

WI

W rarnach uzbrajania teren6w pod budownictwo mieszkaniowe realizowano 8 zadan, W tej liczbie zakonczono realizacje 3 nastepujacych: osiedle Niska-Dzialowa (kanalizacja deszczowa orsz modernizacja ulic Dzialowej i Niskiej), osiedle B iedronek (kanalizacja tan 1a i deszczowa, siec wodociagowa oraz droga gminna Z oswietleniem i odwodnieniem), osiedle Chocimska-KNapierskiego (kanalizacja sanitarua i modernizaeja TIl, Chocimskiej). Kontynuowano realizacje uzbrajania teren6w osiedli: Krasinskiego (lBS )--zrealizowano SI ec cieplnq, os.Marcinkowskiego-Szeroka ill etap ( Il etap osiedla Bulwary Rawy)- realizowano siec wodno-kanalizacyjna, os, Szarych Szerego w~Boya Zelenskiego, Zawilcow ,,_ realizowano siec wodno-kanalizacyj rut. i Kopanin y Lewerealizowano kanalizacje sanitama i deszczowa. Opracowano dokumentacje i uzyskano pozwolenie na budowe na uzbroj eni e terenu w rejonie ul. Mieczyk6w.

sam

3) Wykup, sprzedaz i modernizacja budynk6w

WGGM

Sprzedano rowniez 3 budynki jednorodzinne (w Giszowcu 1, w Kostuchnie 1 i W Szopienicach 1). Aktualnie przygotowywane 54 do sprzedazy 4 domy jednorodzinne (2 w Giszowcu, 1 przy u 1_Jozefowskiej i I przy ul. H. 8i enkiewicza),

l}W okresie 2002 roku w drodze przetargu oddano ~r uzytkowanie wieczyste i sprzedano pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z uslugami grunt 0 pow, 7763n12~ zlokalizowanv przv ul. Biniszkiewicza ~ Le Ronda; przy ul. Panewnickiej oraz przy ul, M yslowickiej oraz oddauo w uzytkowanie wieczyste grunt 0 pow. 44071112

4) Wykup, oddanie w uzylkowanie grurnow pod budownictwo

wieczyste

W GG M

zlokalizowany przy ul. Spacerowej ~Pod Kasztanarni i Przyj aznej ~przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 2)Ak1ualnie zostal ogloszony przetarg na oddanie w uzytkowanie wieczyste gruntu 0 pow. 10520L112 (12 dzialek budowlanych) zlokalizowanego przy ul. Sezamkowej \v Kostuchnie, przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, 3)Nabyto rowniez grunt przy ul. Boguslawskiego 0 PO\v. l004nll pod realizacje budownictwa mieszkaniowego-komunalnego

16

Trese zadania
II.3.Inwestycjc

Wykonawca
szkril

Realizacja 2002 r.

zwiazane z budowa i modernizacja

1) Szkola nr 51 na osicdlu Giszowiec

WI WI WI

Zakonczono realizacje calego zadania tj, segmenty zgospodarowan ie teren u. Zakonczono realizaeje:

l-G i 8~ biblioteke

publiczna,

boiska sportowe, uzbrojenie

i

2) Szkola podstawowa nr 9 przy ul. Panewn ickicj
3) Szkola podstawowa nr 4--1-ul, Morawa

wybudowano sale gimnastyczna
sali girnnastycznej.
CZ~

Z

zapleczem

i widownia,

Realizowano

dobudowe

4) Szkola podstawowa nr 29 ul, Lcpszcgo 2 5)Zesp61 Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 3

WI
WI

Opracowano do kumen tacjj ~ na rca lime j <r gospodarczych,

sci sani tame j sal]

gimnast

ycznej, sza tni i pomieszczen

techni

czno-

OpraCO\\'IIllO dokurnentacje na budowe sa Ii gimnastycznej.

II.4.lnne waZnc inwestycjc ogolnomiejskic

Informacje na temat realizacji

sieci kanalizacyjnej podano w pktWzrost
]11. in-

skutecznosci gospodarowania

zasobami

1) Budowa ka na liz.a~j i i wodociagow

WI

i Sz. Szeregow, Nad Jarem, w dzjelnicv Zarzecze i Starv Giszowicc, Votl rejonie dworca PIG) Podlesie, ul. I .ubinowa, Motyl i, \" zlewni rzcki Slepiotki w rcj 011 it! ul, Krvnicznej ~\\' rejonic sta \'-'U Trzewiczek, \v ul, Koszykowcj, Chocimskiej i Kalinowej. Opracowano dokumentacjc na kana lizacj 9 w u1. l Jklejowcj ~ Pclargonii, Solskiego, Grottgcra, Wapiennej, Asnyka i
kanalizacje
\V

wodnymi i ochrona wed". Realizowano

rej onie ulic: Jaronia, B .Zelenskiego

dla ulic bocznych do ul A, Krajowej sciekow do rzek Klodnicy i Slepiotki)
,

w

dzielnicy Podlesie, w rej onie ul. Warzywnej

7

Szcn walda (lik widacja zrzutu

oraz na przerzut scickow z dziclnicy Szopicnice do OCZySZC73 lni Dabrowka

Siec wodociagowa ~zakonczono realizacj ~ sicci wodociagowej w ul. Strzalowej oral'. sieci realizowanych w rarnach uzbrajania terenow pod budownictw 0 mieszkaniowe. ( omowiono \V pkt: "Inwestycj e I.. zakresu budownictwa

mieszkaniowego )_

.......

17

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2002 r.
Zakonczono realizacje pompowni sciekow \"1 dzielnicy Murcki wraz z kolektorami. Realizowauo przepompownie sciekow przy ul. Dule by opracowano dokumentac j~ i uzyskan 0 pozwolenie na budowe na przepompownie sciekow w rejonie ul Rycerskiej.
J

2) Budowa k olektorow, przepompowni, oczyszc zal ni 3) Ucieplownienie

WI WI WI

4) Budowa sciezek rowerowych

Zrealizowano sciezki rowerowe na trasie Brynow-Z.Halda-Kokociniec-Panewniki i Ochojec Las. Lacznie w roku 2002 przekazano do uzytku 7 3 km trns rowerowych Opracowano dokumentacje dla kolejnych tras rowerov ... ych:
1

szlaki nr 23 i 3,

5) Lacznik drogowy ul. Kolonskiej z ul. Rataja i

Ossowskiego
U ..5 ..Inwestycje lokalne

WI

Zrealizowano polaczenie drogowe ul. Kolonskiej z Ossowskiego - 1.444 m2 z chodnikim i oswietleniem.

I) Remonty drag osiedlowych 2) Budowa oswietlenia osiedlowego

WGK WGK

Zadania realizowane na biezaco. Szczegolowe inforrnacje w corocznym sprawozdaniu z realizacji zadan spolecznogospodarczych. Doswietlenie ulic i ciagow pieszych - cgolem 41 punktow swietlnych

SFERA SOCJALNO-SPOLECZNA
I.POLlTI'KA ROZWOJU SPOLECZNEGO BUDOVlNICnNA
W lokalnej stratcgii )lrlyj~to forme

CZYNSZOWEGO

Towarzystwa Budownicrwa Spolecznego, zal, w 1996 r, przez Miasto Katowice i Katowicka Spotdzicln if 1\1ieszkan iow 'l.

WL
(TBS)

Uzyskane efekty opisauo w punkcie: lnwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego

18

Trese zadania
II.POLllYKA PRORODZINNA
Ill..Miejski Program Polityki Prorodzinnej
l) Dzialania edukacyjne i wychowawczc w szkolach, stowarzyszcniach, klubach, srodkach spolecznego przekazu

Wykonawca

Realizacja 2002 r.

WZiKS

Realizacje zadania przez WZiKS przedstawiono w osobnym sprawozdaniu

2) Dzialania w zakresie zapobiegarua i przeciwdzialania patologii zycia rodzinnego

WZiKS
WE

,.

Realizacjc zadania przez WZiKS przedstawiono w osobnym sprawozdaniu,

3) Wspieranie rodzin, glownie mlodych n131zenstw, radzi n wi elodziet nych, matek i ojcow samotnie wychowujacych dzieci .. rodzin
bezdomnych i bedacych w trudnej sytuacji matcrialnej, dotknietych alkoholizrnem L narko mania

WZiKS Realizacje

zadania przez WZiKS przedstav ... 'iono

\V

osobnym sprawozdaniu.

4) Stymulowanie

rozwoju mieszkal nict wa

Zadanie realizowane przcz Wydzi al I...okalowy

5) Dzialania poprzez organi zacjc pozarzadowe: Koscioh -. stowarzyszeuia .. fundacjc, wspicra nic poradni zycia rodzinnego
6) Sprzyjanic

WZiKS

Real izacje zadania

pJ-I.CI

\v?iKS przed stawiono

\V OSObnvm

sprawozdaniu

tworvcniu nowych nucjsc pracv

RL:ali/dc,iy :t.r:ulallia

OP1SHllO \\"

punkcie lX.l)1.1alania

SL111HlI"/t.tdol.\"c

ogrdllic/~~i~~(('l)cl.roho(l~.

"J

19

'"

..

r· .... \

Trese zadania
7) P rzeci wd zi ala ni e p rzem ocy \V

Wykonawca
rodzi n ie
Zadanie realizowane przez MOPS

Realizacja 2002 r.

II.2.Powolanie Rady Rodziny przy Prezydencie Il>3~Dzialania MOPS na rzecz rodziny

Katowic (luty 1999)

I)Rodziny zastepcze pelniace zadania pogotowia rodzinnego: ..akcja infonnacyjna (ulotki, opracowanie plakatu dot. poszuki wania kandydatow ~ infonnacje w prasie, udzial w akcj i "Szukaru domu 'I); -\v 200 2r. dzialalo 6 pogotowi
rodzinn ych, kt6re lacznie zapewniaj a 24 rniej sea. 2)Rodzi ny za stepcze: -szkolenia diu rodzin zastep. (74 rodziny zastep. przeszkolone przez 08r. Adopcyjno-Opiekuitczy TPD w Katowicach); -dotacja dla TPD na prowadzenie OST. Adop-Opiek.; -praca soejalna z rodzinami zastep, i naturalnymi (23 rodziny natur., 2 dzieci wrocilo do domu), poradnictwo specj alistyczne; -w 2002r. udzielono pomocy 31 nowym rodzinom zastep. ~lacznie dla 52 dzieci. 3)Pogo towla opiekubcze(2) i domy dziec ka(2): -w 2002r. 229 skierowan. 4)Domy Malego Dziecka, Mlodzieiowe Osr. WyChOW4~ Osr, Szkolno-Wychow. na terenie innych powiatow: -umieszczono 67 dzieci 5)Usamodzielniani wychowankowie: -pomoc pieniezna na usamodziel. lub dalsza nauke, pomoc rzeczowa, POlTIOC w formie pracy socja lnej ~-Indywidualny Program Usamodzielnienia; ..pomoc w uzyskaniu odpowied. war. mieszkaniowych.

I) W styczniu 1999r. utworzono Sekcje ds. Rodzin z Dziecmi

MOPS

2) Pomoc dla rodzin w krvzvsie i przeciwdziala n ic przemocy \V rodzi n ie poprzez Osrodek ] nterwencji Kryzysowej powol any l lipca J 999r,

MOPS

1)Praca soc] alna z rodzinami dotknietnyrni problemem przemocy (163 rodziny); 2)Intern:encyj ne Zespoly Interdyscyp lina rne (8 spot kau), 3) Os rode k Inte rwen cj i Kryzysowe j (p0111OC dla 947 osob): -grupowe formy pracv socjalnej (3)~ -konsul tacje indywidualne; -wizyty ""r srodowisku; -interwencje; ... kierowanie do ruiej sc schronienia 4)Dyiury konsultacyjno-terapeutyczne dla ofiar przemocy domowcj

20

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2002 r.

i uslugowa dla rodzin trudnoscia lui op icku nczo-wyc ho wa wczy mi
3)
P01l1QC

materialna

z

MOPS

l)Pcaca socjalna na rzccz rodzin t. prohlemami opiekunczo ... wychowawczymi, 2)Program "Dzlccl Ulicy": -akcja inf onuacyj Ita \V ruediach j srodkach 1okoi nocj i; -~~ a ul iczna (9 in terwenc j i); .... akcj praca socj a 1na, poradni ct wo spccj alistvczne, bony obiadowe (sprzcdanovs ~dzieci zrealizowaly 2). 3)Programy rozszerzone] pracy socjalne] realizowane w Terenowych Punktach Pomocy Spoleczne], 4)Pomuc dla dzieci: -zasilki na art. szkolne (1697 dzicci) i na dofinans do zielonej szkoly ( 147 dzicci); -dofinans. do fcri i(30 dzieci) i kolonii (l 870 dzieci); wyprawki szko]nc(259 uczniow I klas); -dozywianie dodatko\vc(237 dzieci). 5)Rcalizacja przez MOPS tI Rzad owego programu wspie ran ia gmin 'n' dozywlaniu uczniow w 2002 r. (posi lki dla 4570 dzieci).
11 II

4) Po radnictwo specjalistyczne dia mieszkancow Katowic, prowadzone przez Zespol Pracy Socja 1nej ~ Centrum Rehabi litacji Spolecznej, Osrodek Intcrwencji Kryzysowej oraz Dzial ds. Os6b Niepelnosprawnych

MOPS

l)Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami opickuncze-wychowawczymi i dla mlodzlezy: -dyzury i kon tak t tel e fon iCZIl y; -k on su 1tac j e na mi ej SC 11 i ~' srodowi sku; ..gru po we poradni c t\VO (program I ren j n g umiejetnosci spolecznych"-2 edycje po 10 spotkau, program 11A, R., C i co dalej?jl-korepct)'cje dla 8 osob, program dla mlodziezy "Jak zyc \\' dzisiejszym swiecie i przetrwac?"). 2)Poradnictl,",o specjalistyczne Centrum Rehabilitac]l Spolecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. osob z zaburzeniarni psychicznymi. 3)Poradnicl\Vo specjalistyczne prowadzone przez pracownikow Osrodka Interwencji Kryzysowcj, 4)Poradnictwo spec] alistyczne dla os(,h niepelnosprawnych.
II"

IlI.WSPOLPRACA

MIASTA Z ORGANIZACJAMI

POZARZADO\VYMI

DLA REALIZACJI

ROZN'iCH ZADAN SPOL,ECZWCH

Pclnomoc. I·r,e;,. vd t11l~ a

lit, 1.Profilakt~'ka i rozwiazywanie problemow alkoholowych

ds.

+

I"OLVt'i

~tz...

p 1"0 bl eruew alkohol,

Rcalizacjc zadauia prLCZ Pelnomoc. Prczvdcnla ds. rozwiaz, problcmow alkohol. przedstawiono sprawozdani u WZiKS ,

\V

osobnvm

MOPS
I I I.. 2..Pomoc ku m bata ntum

[\10 P S \ J dziclono

POl110CY _~g kombatantom.

\\' t ~'111 l (~osobom IHpe\\'niollo

usl u~l opick unczc

I.

budzet u gmu»:

,

...

21

Trese zadania

Wykonawca

Realizacja 2002 r+

Ill.f.Realtzacja

systemu pomocy

pozwalajacego na utrzymanie osob starszych i niepelnosprawuych [ak najdluzej w
srndowisku zamieszkania

MOPS

1)U s Iugi opieku ncze i 0 piekunczo-rned yczne( wspolpraca z 8 wykonawcami obje Ia 1202 osoby). 2)Dzi en De Domy Pomocy Spolecznejrwspolpraca z 9 domami objela 533 osoby i 312 posilk6w na wynos), 3)KJ.uby Seniora(wsp6lpraca z Caritas Arch. Katowickiej i PKPS objela 452 osoby w 5 klubach). 4) Mieszkanie chronione dla oso b s ta rszych j niepelnosp rawny ch (skorzystalo 12 osob), 5)Domy Pomocy Sp olean ej(2 domy, w 2 D02f. 232 wnioski, z czego 79 osob skierowano a 106 zakwalifikowane do DPS). 6)Wolontariat na rzecz osob starszych
i niepelnosprawnych(33 wolontariuszy, 2151 godzin wolontariatu)

III. 4.PrzeZlvJci~anje p roblemow opiekuDczowychowawczych, zapewnienie dobra dziecka i jego rozwo j u, I) rzeciwdzialanie szerzeniu postaw destrukcyjnych, wandalizmu i agres]l

,vsrod

dzieci i mlodziezv ~

l)M OPS: swietlice srodowis kowe( 5, Sr. miesi ecznie 147 dziecij) i Srodowi sk.Klu b :M1odziezowy( sr _miesiecznie 20 dzieci}. 2)Wspolpraca ze swietlieaml i klubarni prowadzonymi przez organizac]e pozarzadowe/c W oparciu MOPS,,. ustawe 0 ZP~ skorzystalo 300 dzieci, a 9 W oparciu 0 dotacje z budzetu Miasta, skorzystalo 337 dzieci): WZiKS 3)Nawi1lzanic wspolpracy z instytucjamj: TPD, Arch. Katowicka Kosciola Katolickiego, Chrzescijan. StO\V. Pomocy Dziec iom ~~ isj a Nadziei I~~ PUP ~prasa, przychodn ie, organizac je kobiece, stow. pracodawcow, koscioly M roznych wyznan (dla pozyskiwania rodzin zastepczych)

0

1)Spec j a lis ty czn e us 1ugi

0 pie

ku cze i 0 pi eku IiC10- m ed yczne dl a 0 so b z za b u rze- n ia mi p Soy c hi cznym i( wspo lpraca

111.5.Tworzenie systernu oparcia srodowiskowego diu osob z zaburzeniaml psychicznymi

n

MOPS,
I'

WZiKS

z 5 wykonawcami objela 99 osob). 2)Srodo,Yisko,ve Domy Samopomocy (wspolpraca z 3 domami objela 128 os6b) j hostele (10 osob), 3)W MOPS jest realizowany system pomocy osobom t zaburzeniami psychicznymi, "tvjcgo ramach wykonywane sq ww. zadania, Calosc koordynuje Centrum Rehabilitacji Spolecznej i Poradnictwa
Spee j alis ty czn e go.

22

Trese zadania
Ill.6. Przeciwdzialan ie bezdom n OSci

Wykonawca

Realizacja 2002 r.

1) Koordynacje dzialan

W

tyrn zakresie

prowadzi Sckcja ds, Osob Bczdomuych

M O'PS

System pomocy bezdomnym: l)Sckcja ds. Bezdomnych: -akcje informacyjne i dzialania interwencyjne w skupi skach osob bczdomn ych; -praca socj aln a (w 2002r. pomoc d] a 300 osob); -pomoc materialna. Lacznie w 2002 r. \V Sekcji przyjeto 444 osoby i rodziny 2)TmjstopnioVt'Y program wychodzcnia z bezdomnosci: T etap ~ zapewnienie schronienia i innych potrzeb na elementamym poziomie Yl Noclegowni (w 2002r. udzielono 12173 noclegow) 1ub Schronisku (sr. dziennie 25 osob); IT etap ~ zapewnicnie calodobowego schronienia typu hotelowego w Hotclu PonlOCY Spolecznej (sr. miesiecznic 84 osoby) lub Domu Noclcgowym (V.l 2002r. skorzystalo 90 osob) + intensywna praca socjalna; ill etap - mieszkania rowiesnicze jako przygotowanie do pelnej samodzielnosci (mieszkanie dla mezczyzn - korzystalo 18 osob, mieszkanie dla kobiet i kobiet r. dziecmi ~ 28 osob). 3)Wspieranie oseb/rodztn po ich powrocie do srodowlska. Ponadto w 2002r, uruchomiono "Lokalny program pornocy spolecznej dla mieszkancow Katowic, w celu zaspokojcnia niezbcdnej potrzeby bytowej jaka jest utrzymanic mi eszkan ia
U

misjami i organizacjami charytatywnymi ~parafiami, organizacjami
Z

2) Wsp6tpraca

MOPS

poza rzadowyrni

W 2002r. MOPS wspolpracowal Z organizacjami pozarzadowymi \v zakresie pomocy dla bezdornnvch. Przyznano dotacje dla ] parafii na prowadzenie jadlodajni dla bezdomnych, ubogich i bezrobotnych (dla ok.. 90 osob dziennie) j zawarto uruowe 7. Caritas Arch. Katowickiej na prowadzcnie Domu Noclegowego (skorzystalo 60 osob).

IV.DZIALAN'A NA RZECZ OSOB STARSZYCH I NIEPELNOSPRAWNYCH
1) II dzielanic dotacj i przez M iasto na rzeez osrodko\\" rchabilitacji osob nicpelnosprawnych oraz organizacji dzi~ll a.it4c~'th na rLCCZ osoh chorych ..kalekic h.

\\lZi KS Realizacje vadania prl.cz WZiKS przedstawiono

~

w osobnym sprawozdaniu.

MOPS

Vtl2002r. MOPS dofiuansowywal prowadzcnie pracy socjalnc] na rzecz osob niepclnosprawnych (wspolpraca 1 :-;. organizacj ami pozarzadow vmi, ] 4lJ osoh objetych dotacja) oral. prowadzcnic specj al istycznego poradnictwa dla osob niepclnospra wnych (wspolpraca 7 2 organizacj ami ~ 17&6 oso b objetych dotacja).

2) Pomoc d'a osob starxzych

i

nic pel nosp r a \\ fa) C h( II ~Iugi ~ I) [) PS, I>PS)

IZcalil.acj ~ l.~l(_klnl~1 opisano \\ punkc ic 1i J, ~,R~alizac,i a \ nicpclnosprawnvch..

sy~tC111 u p01110~y po 7,\\·(1laj4(cgo

na utrzvmanic oso b starszych

23

...
L. .'

~

-. ..

~....

Trese zadania

Wykonawca

Reatizacja 2002 r.
A. Rehabilitacja zawod.: ... odpisano i zrealizowano 7 urn6w 0 udzielenie pozyczki dla osob niepelnosprawnych na p rozpoczecie wlasnej dzialalnosci gospodarczej; -utworzono 49 stanowisk pracy dla osob niepelnosprawnych (koszt

3) Realizacja zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych finansowane ze srodkow PFRON

MOPS

utworzenia, wynagrodzenie i skladki refundowane przez PFRON); B. Rebabilitacja spot: -dofinansowanie do tumusow rehab. (dla 374 os6b doroslych i 137 dzieci); -dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze (dla 132 osob doroslych i 43 dzieci); -dofinansowanie dzialalnosci 4 warsztaty terapii zajeciowej (ogolem 125 miejsc). C. Peradnlcrwo specjalistyczne dla os6b niepelnosprawnych (lacznie 11927

porad)
4) Orzekanie

0

stopniu niepetnosprawnoscl

MOPS MOPS

Zadanie realizuj e Dzial ds_ Os6 b N iepelnosprawnych. W 2002r _Powia towy Zespol ds. Orzekania 0 Stopniu Niepelnosprawnosci wydal ]259 orzeczen 0 stopniu niepelnosprawnosci, 1682 legityrnacje osoby niepelnosprawnej oraz 653 opinie dla Wydz. Komunikacji, dot. karty parkingowej.

5) Pomoc dla os6b z zaburzeniami
psychicznymi (uslugi, CRS, SDS)

Realizaeje zadania opisano w punkcie m.5.Tworzenie systemu oparcia srodowiskowego dla os6b z zaburzeniami psychicznymi

Y. PRZECIWDZIALANIE
V.l.Miejski

ALKOHOLIZMOWI
i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
Pelnomoc. Prezydenta
ds, rozwi4L

Program Profilaktyki

1) Z wi ekszenie dostepnosci pomocy

terapeurycznej

dla osob uzalezruonvch od alkoholu i czlonkow ich

i rehabilitacyjnej

rodzin
rodzinom, w kt6rych wystepuja problemy alkoholowe, pomocy psychospoleczncj 2) Udzielanie
i prawnej ~a

problemew
afkohol,
Petnomoc, d s. .·ozwii\Z-

Realizacje zadania przez Pelnoruoc Prezydenta ds. rozwiaz. problemow alkohol. przedstawiono sprawozdauiu WZiKS _

W OSObn)1TI

Prezydenta
alkohol,

szczegolnosci ochrona przed przemoca " ..rodzi nie
\V

pro blemow

Realizacje zadania przez Peln0111OC- Prezydenta ds. rozwiaz. . sprawozdaniu WZiKS _

problemow alkohol przedstawiono

w

osobnym

24

Trese zadania

Wykonawca
Pelnomoc. Pn7.)'deJlta

Rea Iizacja 2002 r

+

3) Profilaktyczna dzialalnosc infonnacyjna i
edukacyjna "'szczegolnie dla d zieci i m I odxiczy

ds, rom~
problemow alkoboL

Realizacje zadania przez Pelnomoc. Prezydenta ds. rozwiaz, problemow alkohol. przedstawiono sprawozdaniu WZiKS .

W

osobnym

~------~----------------------------------------------------------------------------~
WE
Pelnomoc,

dzialalnosci instytucji. stowarzyszen i osob fizycznych, sluzacej rozwiazywaniu problcm6w alkoholowych
4) Wspomaganie

Prezydenta ds.ro~
problnn6w .alkohol ..

Realizacje zadan ia przez Pelnomoc. Prezydenta ds. rozwiaz. pro blem6w alkohol. przedstawiono w osobnym sprawozdaniu WZiKS .

V.2 .. rowadzenie Centrum Pomocv dla Osob P .. Uzaleznionvch i Ich Rodzin •

MOPS

Centrum Pomocy Dla Osob Uzaleznionych i Ich Rodzin (CPU) jest jednostka MOPS, ktora wspolpracuje ze wszystkimi TPPS, placowkami zajrnujacymi sie leczeniem uzaleznien oraz instytucjami ds. rozwiazywania problem6w alkoholowych. Do zadan CPU nalezy: -dzialalnosc diagnostyczna; -dzialania di agnost yczno-motywacyjne prowadzone w lPPS przez konsu 1tant6w ds. uzaleznien (konsu 1tacje indywidua lne, wiz yty w srodowisku, zaj ecia grupowe w CPU, kierowanie na leczenie os6b zdiagnozowanych oraz monitorowanie procesu ich zdrowienia); ... dzialalnosc szkoleniowa, poradnictwo i konsultacje dla pracownikow MOPS. Lacznie w 2002r. 0 bjeto pomoca CPU 1035 os6b (881-osoby z prohl. alkoh., 126-osoby wspoluzalez., 22--dzieci i mlodziez, 6-osoby korzystajacc z zaj<;e pro filaktycznych ), K onsu 1tauci CPU wspolpracowal i 7. Placo wkami zaj muj acym i si ~ ]eczen iem uza lezni en oraz z M iej ska Koru isj.q Rozwiazv wania Problem 6 w A lk oh 010 wvch

VI.POLIITKA
zdrowia

ZDROWOTNA
i Promocji

VI.l .. rogram Profilaktyki P

W ZiKS

,

Realizacje zadani a przcz WZiKS przedsta wiouo w osobuym sprawozdani u.

VILEDUKACJ.4 I SZKOLNlCT\VO NA RZE('Z H)J\RMONIJNEGO
1) Rcforma (rcorganizacja) szkol podstawowych

ROZWOJU SPOLECZNEGO

WE

25

·

.~
.'

~

Trese zadania

Wykonawca

Realizacia 2002 r.

2) Wprowadzenie

zmian \v profilach ksztalcenia

WE

Od I. a 9.2 D02r_licea techniczne zastapione zostaly liceami pro filowanymi. Nowo zakladanymi szkolami sa: -V Liceum Profilowane dla Nieslyszacych i Slabo Slyszacych (Zesp, Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieslyszacych i Slabo Slyszacych); -VI Liceum Profilowane (Zesp. Szk:61 Zawod. i Ogolnokszt. Nr 5 im, Rotm. W_ Pileckiego). W 2002 roku zlikwidowano szkoly: ZSZ (Zesp. Szk61 Elektrycz. i Ogolnokszt.), ZSZ (Zesp. Szk61 Nr 4) oraz Technikum Elektryczne (Zesp Szk61 Technicznych i Og6lnokszt. w Katowicach): W liceach profilowanych rworzone sa nowe profile ksztalcenia ogolnozawod.: -zarzqdzanie informacjq; -uslugowo-gospodarczy (w V Liceum Profilowanym dla Nieslysz. i Slabo Slysz.); -elektrotechniczny . Uruchomiane jest ksztalcenie w nowych zawodach w szkolach prowadzacych ksztalcenie zawodowe: -technik organizacji uslug gastronomicznych; -technik zywienia i
gospodarstwa domowego; -technik rachunkawosci; ...echnik ekonomista t
0

specjalnosci podatki; -kucharz malej

ga stronom ii _

3) Systematyczny wzrost liczby ludnosci z wyksztal ceniem wyzszym ora Z 5rednim og61noksztal ca cym

WE

Zwieksza sie wzgledna liczba oddzial6w w klasach pierwszych w liceach ogclnoksztalcacych i profilowanych, natomiast zmniejsza sie w szkolach zasadniczych i liceach zawodowych.

4) Wyksztalccn ic jako glowne k ryteri um awansu spolcczncgo

WE

Wydzial Edukacji wspolpracuje Z Powiatowym Urzedem Pracy oraz Powiatowa Rada Zatrudnienia, ktore opiniuia plan sieci szkol ponadgimnazjalnych oraz propozycje naboru do szkol prowadzacych ksztalcenie zawodowe. Na podstawie danych uzyskiwanych z PUP dokouywane sa analizy struktury oraz dynamiki bezrobocia, ktore wykorzystywane 54 w pracach nad zadaniami naborowymi do szkol ponadpodstawowych na kolejny rok szkolny.

5) Z\'~.iekszenie liczby poruieszczen do nauki .. szkolac h podstawowych. budowa sal
g .... -

\v

i]lilt a s\ v C I.n v c 11 i b a se no\\.
_

WE~ WI

Realizacje zadania opisano \V punkcie: ROZW6J GOSPODARCZY Il.Llnwestycje zwiazane z budowa i modernizacja szkol, Pcnadto \V 39 szkolach i zespolach szkol dokonano modemizacji i remontow kompleksow boisk szkolnych

26

Trese zadania VIII_DZIALANJA

Wykonawca

Realizacja 2002 r.
KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI
1)Pozyskano od KHW S_A. nieodplat. naklady na 05r- Wypocz.i-Rckr. .Dolinka" w Murckach, dla za go s podarowan ia 1eren u \v fann ie rekreacyj nej _2) U dost epni ouo n ieod pia t _~ \V oparc iU 0 urnowc uzyc zen ia nieruchom, 0 t,,-czn~j pow. 38534n12 na dzialalnosc klubow sport.: Lud.-Gonl. KS ,~38 Podlesianka" oraz KS .Heiman 22'~ (dzialalnosc wykraczajaca poza podpunktv okreslajqce Stan realizacji zadania w programie L~121). 3)Tnva regulacja stanow prawnych gruntow zajetych pod boiska sport, (zamiana ze SM ),G6rnik -przy PogOlOVI/1U Opiekunczym Nr 2~ u], Brynowska 70a~ -przy SP Nr 67:> ul. Zielona. 4 )l~n\'a postepowanie w spr: nabycia
P ):

MIASTA NA RZECZ KRZEWIENJA

VIIt.l+Rozhudow,a parkow, ziclcncew i terenow zabaw dla dzieci oraz terenow

WGGM

rekreacji

nieruchoru pr ul _2~ irki i Wigury 0 pow. 2246 1112 ( sal a ginm. i podzi emna strze ln ira), 5)N a byto od I-I:NlN w ,~Szopienlce;-' S,A. boisko sport. przy ul.l l- Listopada \\oT8Z z pawilonem sport, i przekazano MOSiR-oy..i 6 )TlVla postepowanie dot nabycia hali sport. przy u1. Obroncow Wcsterplatte ad HMN ~"Szopienice' S_A, 7)Polyskano \V drodze zamiany od Hutv .Ferrurn" boisko sport. KS ~,Sfo\vian~' przy u1. l-Maja i przekazano na rzecz MOSiR-u. S)

is

Zbyto teren przy ul. Do lina Trzech S tawow

0

pow _20554ln "2przeznaczony pod osr, sport. -rekrcacyjn y.

I) Modcrnizacja

Sr6d rnie Sci u

,

ziclcni centralnych

placow

\V

ZZM

Wykonano przebudowe Placu Grunwaldzkiego na Koszutcc (nowe alejki parkowe, modernizacja oswietlenia terenu, budowa fontanny, placow zabaw, zagospodarowanie terenu nowa zielenia ozdobna). Przygotowano dokumentacje projektowa dla renowacji parku w Giszowcu przy Karczmie Slaskiej Wyremontowano alejki parkowc (plac bp.Bednorza, plac przy ul.Hallcra, Park im. T. Kosciuszki, Park Zadole, Katowicki Park Lcsuy. Wykonano nawicrzchnic boisku i zmodernizowauo plac zubaw dla dzicci w Katowicach-

2) U t r/_ynla nic zic le n j

\V 1nicscic

ZZM MOSiR

K os t UCIUl ie.

VIII. 2+ SllOld:.d alanic Z O,-!" iskami 'fKK F w \\r zakresie organizacji j mprez Vlll,3~WSI)()lpraC11 zc s]lold."ielczosci~1 mieszkaniow =l.. W sll(dnotami Sa merzadowymi
uraz Towarzvstwem ..

Zorganizowano 9 imprez sportowych

\VC

wspolpracy

l

·l'KKF _

MHoSnikin,· Dziclnic w

M OSi R

1) .Majowka - Icstiwal sportu i rekrcacji" Z okazji Dnia Dziecka - blok sportowo-rekreacvjnv dla dzieci i mlodziczv - Katowice - Os Paderewskicgo; 2 )Blok sportowo-rckreacviny dla dzicci i mlodziezv podczas Icstvnu Z okazji VI .Dni Szopienic" - boisko przv II KS ~_S7.opicniGc "; .3)TX .Parafiada Barborkowa" ~ Katowice - Os. Tvsiaclecia ('\·S}x\ lorganilac.i a)

27

........... r

,

Trese zadania
Pogotowiem Opiekunczym i ochronkami parafialnymi cefu aktywizacji ruchowej mlodzie:iy zaniedbanej
Z

Wykonawca

ReaJizacja 2002 r.
Wspolpraca przy organizowaniu akcji "Ferie z MOSiRemli i "Lato z MOSiRem"~ blok sportowo - rekreacyjny dla dzieci IIXl Spotlcania Dzieci II w Ogrodach K urii, blok sportowo-rekreacyj ny oraz "Mikolaj 11asportowo" (we wsp6lpracy z TKKF) w Zespole Szk61 Specjalnych Nr 1:1 udzial w organizaeji Parafiady Barborkowej na Os, Tysiaclecie Gome, wsp61nie z TKKF organizacja serii hieg6w przelajowych Grand Prix MOSiR Katowice

VIII.4. WspoJ Jl rae a

w

MOSiR

IX.DZIALANIA SAMORZ_t\DOWE OGRANICZAJ_t\CE BEZROBOCIE
PUP - zadania zw. z pozyskiwaniem nowych miejsc pracy dla pracownik6w odchodzacych 1J! schylkowych zakladow pracy: Ijprzekazanie do Dzialu Kadr i Plac Htv1N .Szopienlce" ofert pracy dla zwalnianych hutnikow; 2)organizacja Branzowych Targ6w Pracy dla pmoownik6w Huty .Szopienice" (620 ofert pracy); 3)udzial w pracach Zespolu Przystosowania Zawodowego (udzielanie pracownikom przewidzianym do zwolnienia pomocy informacyjnej i doradczej); 4)organizacja gield pracy na terenie Urzedu dla pracownikow zwolnionych z przyczyn ekonomicznych; 5)prowadzenie spotkan informacyjno-doradczych na terenie zakladow pracy zagrozonych zwolnieniami grupowymi
(10 spotkan); 6)organizacja spotkait Z organizacjami zwiazkow zawodowych dzialajacymi na terenie zaldad6w planujacych zwolnienia grupowe (przedstawienie oferty uslug realizowanych przez Urzad); 7)konsultacje indywidualne dla 60 os6b zarejestrowanych w Urzedzie, ktore kwalifikowaly sie do szkolen zawodowych w ramach Programu Phare Inicjatywa Il, VlW. osobom przekazano informaeje 0 warunkach uczestnictwa w programie (z 60 zakwalifikowanych os6b w wyniku konsultacji decyzje 0 uczestnictwie w Programie podielo 29 zarejestrowanych byl

]) Promowanie rozwoju gospodarczego i poszukiwanie srodkow na jego finansowanie ze szczeg61nym uwzglednieniem przyciagania kapitalu zagranicznego jako czynnika
umozliwiajacego przyspieszona restrukturyzacje gospodarki oraz kreujacego nowe miejsca pracy dla mlodziezy wchodzacej w wiek produkcyjny i pracownik6w odchodzacych ze schylkowych zakladow pracy

DGiPW

PUP

28

Trese zadarua

Wykonawca

Realizacja 2002 r"

2) Krcowa nj c st ruk 1Ury k wa Iifi kacj i
zawodowych, zwlaszcza mlodziezy, pod przyszlc pot rzeby rozwojowe lokal nego rynku

DGiPW WE,
PUP

pracy

PUP: I)We wspolpracy z Wvdz. Edukacji UM~ w celu dostosowania systemu edukacji do zrnieniajacych sie potrzeb rynku przekazywano informacje dot. analizy lokalncgo rynku pracy W oparciu 0 zgloszenia wolnych micjsc pracy przez pracodawcow oraz diagnozy potrzeb pracodawcow dot, zatrudnicnia na podstawie przeprowadzonych badan ankietowych. 2) U dostepniano osobom zainteresowanym zasoby komplementarnej informacji zawodowej zgromadzonej w Sal i Informacj i Zawodowej W ronnie Medioteki, teczek charaktervstyk zawodowych, intormatorow o szkolach ponadgimnazjalnvch oraz 0 osrodkach szkoleniowych w Katowicach (skorzystalo 341 3 osob). 3)Pro\vadzono spotkauia z mlodzieza szkolna w Sali Infonuacji Zawodowej na terenic Urzedu i poza jego siedziba w cclu zaznajomienia osob uczestniczacvch w spotkaniach z sytuacja na lokalnym rynku pracy. 4)Na~hvictlano problemy dot rynku pracy w zakresie wymogow kwalifikacyjnych osob wchodzacych na rynek pracy poprzez udzial \\' konferencjach i seminariach organizowanych dla dyrektorow szkol gimnazjalnych i srednich.

3) Podnoszcnie inwestycyjnej atrakcyj nosci

miasta poprzcz stwarzanic warunkow sprzyjajacych rozwojowi przedsicbiorczosci, szczegolnie w uslugach i nieuciazliwcj dla zvcia produkcji

DGiPW
PUP

PU'p - w zakresie wspierania malej i sredniej przedsiebiorczosci: l.Iprowadzono uslugi doradcze i inforruacyjne dla osob zainteresowanych uruchomieniem wlasnej dzialalnosci gospodarczej ~ 2jprzyznano 2 pozyczki na rozpoczecic

WPiWZ

dzialalnosci gospodarczej

w

zakresie uslug szkoleniowo-konsultingowych

oraz uslug gastronomicznych

/. organami in tcgrujacymi tcrcnowa politykc rvnku pracv, a szczcgolnic /, PUP \\' Katowicach, Ill. in.. organizncja robot pu b] iCI] 1Yeh 0 raz \NS po 10k resla n ic k ien l n k 6 w
kszia lccn ia przyszlych absolwentow SZKot zawodowvch i srcdn ich, a rakzc k icrunkow

4-) Scjsla wspolpraca

szkolcii i przck \\'a lifikowan be/robot nvch. U\Yzg]~d niajacych aktual nc pol rzcl» rvuk 11 pra cv 0 ra I P r/cy~-j d_\ \\ .mc \\' t yTn I.;'lk n.~sic
I.1H

DGiPW ,PUP MOPS

ta 11'\'

-

PUP - aktvwizacja osob hezrobotnych oraz okrcslenie kicrunkow szkolcn i przekv ... 11 'ali kowan bczrobotnvch: ] )p0l.yskanie 3018 of crt pracv: 2)organi7.ac.ia Targow Pracv oraz Brauzowvch 'Iurgow Pracy (lacznie 1720 ofcrt pracy); 3)ullkiely/~tcja wsrod pracodawcow L tcrenu Kutowic, dot. przvszlvch potrzcb pod kateiu zatrudnienia, co umozliwilo opracowanic kierunkow ksztalcenia na lata 2002~200J: -tjszkoleuia: 24 osoby - Trojstronne Umowy Szkoleniowe (kursv sekrctarki, pilota wycieczek zagranicznvch, pracownika ochronv fizycznej, motorniczego. spa V'r'a cz.. ~opera t or u k opark 0-] a do wa rk i~k icro "'C y) ~226 oso b - k ursy g ru po \\'C (praco wn ika b iurovve g 0 ~ s prj ella we v a 7 0 bsl tI gq k a s~' fi sk a 1ncj i k OITI pu t era ~TO be tnika h udo w 1 ego: J nagazvn iera); 5) program y: - p ra C in terwcnc y_i nych an (zatrud. 129 osob), - robot publicznych (ra1I1h.1. i 7 osoh), - aktywizacji ahsolwcntow poprzcz odbvcie stazu U pracoduw c{'n\ (~kor/\sl. ~3 5 OS,') b): 6 jporadn ictwo i dorudvt \\ 0 I.u,yodo\\ L:: - por.idu ic l\\'0 indvw iduulnc () 17 {)s~)ll)_ poruduictwo grupowe ( 121 H osob), - KILIb PT~.l(~' (2S0 o:-;{,h),

29

":

r

.1

....

~........

Sprawozdanie z realizacji lokalnego programu AG E~DA 21 z zadan , bedacych w kompetencji Wydzialu Zdrowia i Ksztaltowania Srodowiska

W ramach realizacji Lokalnego Program Agenda 21 w Katowicach przyjetego uchwala Rady Miejskiej nr XIV 1186/99 z dnia 13 wrzcsnia 1999 r oraz zmienionego Uchwala Rady Miejskiej Katowic nr , XL VIIS80/02 z dnia 4 wrzesnia 2002 r, Wydzial Zdrowia i Ksztaltowania SrOdO\V1Ska zrealizowal w roku 2002 nastepujace zadania:
EKOLOGIA

I.

EDUKACJ~~ EKOLOGICZ·N~~ NA "WT\~KO'\' ZDRo\\rOTN\TCH
.I"

I

xszr AL TOW ANIE
a przede

I. 1 Rozwijanic swiadomosci wszystkim mlodziezy

ekologicznej

spoleczenstwa,

Konkursy ekologiczne dla mieszkancow miasta pt. PIN aj piekniejszv ogrod Katowic": zrezygnowano w roku j002 f. Z konkursu. W ramach rozwijania swiadomosct ekologiczne] spoleczenstwa.. a przedc wszystkim dzieci i mlodziezy dofinansowano .J 4 zadan a w tym: - nagrody na konkursy ekologiczne, - zajecia warsztatowe z. edukacji ekologiczuej, - przedstawienia teatralne, - wyposazenie pracowni ckologicznych, - programy z edukacji ekologicznej /"Rozpal niepokoj 0 Zje111i~~~, ,~D11i Zierni
2002~'/,

-

zakupiono ksiazki z zakresu OC11fOl1),' srodowiska fil ialn vc 11 Mi cj skiej B i111 iat ek i Pub li czne j, druk ,,8iul ety!}} u ekol ogicznego",

i ekologi

j

do ksiegozbiorow

III1. .~~,P·1uicjszenie

OCIIRON~t\ POWIETRZJ'\ emi..j i zr-uicczyszczcn powietrza
I I~

.Tikwidowa.:» ~ ~.~;.'lfloW11i't ok.« ..~:._ k .', : ~~(_){i ernizowan 0 ~ J; otlown iC OI)CJ L H~C. J)~ 1 ,velll s tii !" :!l na rzecz i g, L .~)\ \ ' ";~;() ~ - zlikwidowano 630 palcnisk domowych opalanych paliwem stalym i·) { 1\V yzsze dzialar ~ .r")() 1.W 0 Iily na 0g r~~1iczeni e emi sj i: .' .~ , SO li~~129Mg Py] 28) S)2l Mg

1) . . .:~ -t.
~ . 1·
I. I·

\

-

r~

1

1

.

",

'._'

...

NO CO CO

-

1,602 Mg 29,030 Mg 3 405,059 Mg
~

III. OCHRONA

WOD I ZWIEKSZENIE gospodarowania

ZASOBOW zasobami

,

WODNYCH

III 1.Wzrost w6d.

skutecznosci

wodnymi

i ochrona

Uznanie za uzytek ekologiczny stawow na as. lOOO-lecla, Gruenfeld, obszaru zrodliskowego rz. Klodnicy wpm. cz. kompleksu Las6w Murckowskich z uwagi na pilna potrzebe ochrony zasob6w wodnych, jak i ze wzgledu na walory przyrodniczo- krajobrazowe: - zmiana uchwaly w zakresie obowiazujacego katalogtl ograniczen w sprawie uznania za zespol przyrodniczo - krajobrazowy obszaru zrodliskowego rzeki Klodnicy polozonego w polnocnej czesci kompleksu L..asow Murckowskich w Katowicach.
W aspekcie gospodarki sciekowej: - budowa kanalizacji sanitamej w rejonie ul. Krynicznej

(zlewnia pot.

Slepiotka ),
-

-

wykonano nowy kanal ogolnosplawny W ul Brynowskiej, dokonano rozdzialu sciekow sanitarnych Z zaprzestaniem do rzeki Klodnicy w rejonie ttl. Warzywnej.

odprowadzania

ich

\7. PROGRAM POPRA 'W KLIlVIATV TERENIE MIAST A KATOWICE
T \,

l\.Kl .. !ST\/CZNEGO

NA

W zakresie dzialan na rzecz poprawy klimatu akustyczncgo w Katowicach: .. podpisano umowe z GDDKiA w sprawie wspolfinansowania budowy ekranu akustycznego przy ul Rozdzienskiego na wysokosci uiic Pogodnej j Zimowej, - wykonano ekspertyze dotyczaca poprawy klimatu akustyczncgo przy ul. Mik() I0' vsk iej, wykonano ekspertyze dor C7.qCq poprawy klimatu akustyv.ncgo przy
t d, IJSZCZYllSI< ~,,-._~ .'

..

p~·:-:~:,,·~.~·()to\vano ~<.'. warunki istot

zabczpi cczen Kosciuszki.

Za1116\vi em a dla wykonau i: ~ 1)l"()j ek t ow przcci \\ lu: J asowych przy ulicach : Pszczv 11::, ~~ i cj; Bi elskiej

1

2

,"

"."1.~

~.~.-

SFERA SOCJALNO - SPOLECZNA
II POLITYKA PRORODZINNA

11.1. "Miejski Program Polityki Prorodzinnej 1999-2002" w 2002 roku realizowany byl poprzez nastepujace zadania: dzialan edukacyjnych i wYChO\\J3\VCZ)TCh stowarzyszeniach, klu bach, srndkach spolecznego przekazu 1. Z zakresu w szkolach,

aJ prowadzenie biura infonnacji 0 sektach i nowych ruchach religijnych oraz warsztatow dla pedagog6w na temat manipulacji i metod werbunku do sekt. Uslugi swiadczone w ramach realizowanego zadania polegaly na udzieleniu bezposredniej pomocy osoborn zagrozonym dzialalnoscia sekt, przekazywaniu wiedzy i asertywnych umiejetnosci, niezbednych osobom poszkodowanyrn, udzielaniu infonnacji 0 wykorzystywanych przez sekty metodach werbunku, pracy nad osoba zwerbowana, konsekwencjach przynaleznosci do roznych sekt i nowych ruchow religijnycb Z uslug biura skorzvstalo 236 os6b z Katowic, 110 OSl1b z innych rniast, przeprowadzono 128 interwencj i telefonicznych . \\~ szkolach srednich przeprowadzono 100 prelekcji.
bl prowadzenie poradnictwa zawodowego dla mlodziczy oraz organizowanie prelekcji dla uczniow katowickich szkol na ternat wyboru zawodu i kierunku dalszego ksztalcenia. Z porad biura skorzystalo 141 os6b z Katowic ~ 9 J osoby z innych miast, przeprowadzono 98 interwencji telefonicznych oraz 50 preiekcj l \V szkolach .

c/zorganizowano
.Radzenie

3 szkolenia dla katowickich nauczycieh na ternat sobie z zachowaniami agresywnymi w szkole'
nauczvc rel i

dla 170

nauczycieli, "Szkota ella rodzicow 1 wychowawcow" dla ] 84 ~~ spoluczesmictwo W rodziny i szkoly odpowiedzialnego zycia' dla 184 nauczycieli

\\.

wvchowaniu

do

d/ de fi j \ ~ l nsowano zorga J: 1vowanie 0 go lnop (_~1 :J-(iej konfercuc i i r 1 ukowej pt. ~ ,~Jakosc ./\·'cja i .iei uwarun l: owani a w okresic ~)6711Ci doroslosc ~:. ' ...

:..Dzialania rodziunego,

w z,~l,~ !'csie za pobieg.n

i ~l

i przeciwdzi.: L{nia

patologii

j'/cia

-Prowadzenie profilaktyki, poradnictwa w srodowisku

P011~()C~{ terapeutycznej

dziewczat

i kobiet

I szeroko rozunianego zagrozonych i dotknietych

3

·

..

, ...

...

.,

)

.....

.

...

.~

..

przemoca seksualna i prostytucja

, przebywajacych

na terenie

miasta

Katowice ~Pomoc kierowana byla glownie do os6b mlodych to jest do 25 tego roku zycia, w wyjatkowych wypadkach do 30-tego roku zycia, Efekty 0 charakterze doraznym to: pomoc psychologiczna, terapia, rozmowa, pomoc przedmedyczna, pomoc materialna itp. Zadanie realizowalo Stowarzyszenie Im Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczetom i kobietom. 3. Wspieranie rodzin gl6wnie mlodych malZeiistw , rodzin wielodzietnych, matek i ojc6w samotnie wychowujacych dzieci, rodzin bezdomnych i bedqcych w trudnej sytuacji materialnej, dotknietych alkoholizmem i narkomania,

Dokonano zakupu bilet6w micsiecznych szkolnych na dojazdy do szkol dla dzieci z rodzin wielodzietnych 0 niskim statusie marerialnym .
5. Dzialania poprzez organizacje stowarzyszenia , fundacje , wspieranie

pozarzadowe : koscioly, poradni zycia rodzinnego,

Prowadzenie pSYCl101ogicZI1yc11 konsultacji rodziunych poprzez udziclcnie POlllOCY psychologicznej OSObOlTI) kt6re chcialy zasiegnac porady \V sprawach dotyczacych zycia malzenskiego i rodzinnego, wychowania i rozwoju dzieci, rozwiazywania konflikt6w i innych trudnych sytuacji w zyciu rodzinnyrn . Realizatorem zadania bylo Katolickie Centrum Edukacji Mlodziezy KANA w Katowicach Udzielono 103 porad psychologicznych z ktorych skorzystalo 65 os6b. Stowarzyszenie Hospicjum wykonalo 455 wizyt hospicyjno-paliatywnych dla nieuleczalnie chorych przebywajacych w dornu.
1\' DZIALANI __ t\. N ~t\. NIEPELNOSPRA ,\lNYCH RZECZ OSOB I

1. Udzielanie dotacj i przez Miasto na rzecz osrod kow rcha bilitacji osob niepelnosprawnych oraz organizacj i dzialajacych nil rzecz os6b chorych, kalekich, dotacj i ~t 0 Sf od k 0 111 r ._' 1 ~ ~ II ili t a c yj 11)""111 \ " . Ka t 0 wi cae 11 11[f swiad,: "~~~'lia dla dzic c j niepelnospra.vnvch fLLCllO\\101 uposledzonych t nn y s 10 \\ 'o : II D o S1edz 0 11): l~ L ..... S P r z~to 11 r: i~~)e 1110 S P r(.\ \ ·1 L· ':,_.i (H11i, W 1 1 ronnie polstac (q iarnej i amb., .uoryjnej oraz 1 .: ~iabiliracje Iecz: ucza i spolcczna miodziczy niepclnosprawucj ruchowo W 110["1nie iniclektualnej Dotacje otrzymalo tez 10 stowarzyszen i lfundacja na nastepujace zadania: pomoc osol- 1]"11 starszym, chorvm i sarnotnym, ciagla edukacja zdrowctna oraz profilaktyka i rehabilitacja dzieci i mlodziezv Z cukrzyca, spotkania i
~l
J ; , ~

t~:1/. ilL 1() 110 (

4

...

••

.- '"

.., ......

-""!IJ"

....

"'I"'" ..,.

-y '*'!".~

. !~

diabetologiczne, terapia zajeciowa os6b uposledzonych, kompleksowa terapia dzieci i mlodziezy niewidomej i niedowidzacej ze sprzezona niepelnosprawnoscia, wieloprofilowa pomoc kobietom po mastektomii , imprezy integracyjne poza miej seem zamieszkania dla os6b niewidomych i slabowidzacych, calodobowa pomoc w kryzysie zyciowym dla osob nicpelnosprawnych oraz czlonkow ich rodzin, rehabilitacja spoleczna i lecznicza chorych na SM

warsztaty

'T~PRZECI\\rDZIALANIE
V.la Miejski Alkoholowych
Program

ALKOHOLIZrvlO"/1 Profilaktyki

i

Rozwiazywania

Problem6w

1. Zwiekszenie dostepnosci pornocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej os6b uzaleznionych od alkoholu i czlonk6w ich rodzin poprzez:

dla

a) prnpagowanie i wsprilpraca przy wprowadzaniu w zakladach pracy prograrnow profilaktycznych: regularne oddzialywania profilaktyczne na terenie KVv!K .Wieczorek' i propagowanie tych dzialan wsroo sluzb cdpowiedzialnych za bezpieczenstwo pracy w innych zakladach Katowickiego Holdingu \Iv! cglowego b) zwiekszenie dostepnosci leczenia odwykowego poprzez flnansowanie dodatkowych (wykraczajacych poza kontrakt z kasa chorych) prngramow terapeutycznych dla m ieszka ncow Ka towic, realizowanych przez placowki terapii uzaleznien, ze szczegolnym uwzglednieniern specjalistycznych program6\" (11t1 m lodziezy oraz podopiecznych Miejskiegu Osrodka Pomocy Spolccznej: - program tcrapii dla klientow p01TIOCy spolecznej uzaleznionych od alkoholu i zc znacznymi zaburzeniami vv funkcjonowaniu realizowanych w rarnach Oddzialu Dziennego Osrodka Terapii Uzaleznienia ad Alkoholu i W spoluzaleznienia S wiadczcr vdrowotnyc 11 7re (-11zowanyc 11 \ \. Poradni i T era pi 1 U zaleznieui; i \\l spoluza 1ezn LC!,~~~od Alko 1"10 Ill, ..... 1 )r/.)'·cll0dl11 N I ~ '... \/~·f1/\ \V Kat l v; .,~... ,
J\
j~

c) dzialalnosc .,-'.;~-o ](3 POmOl) (IIa Os« b UZH ~ r! i0 nych od 1\ (h. 0 J10 Iu d funkcjonujacego W ramach Miejskiej lzby Wytrzezwicn i Osrodka POlnO(~~"rlia Os6b Uzale.r.ionych od Alkoholu. 1.11 Macieja 10, Osrodek C: f~~~rt.1je programy rerapeutyczne indywidualne i grupowe ella: • Os6b uzaleznionych ad alkoholu, uarkotykow, lek6w
I~' ~~

5
••• • T-

--n°

...

••

_.

........

_.

..

• Osob wspoluzaleznionych • Doroslych dzieci alkoholik6w • Mlodych osob zagrozonych uzaleznieniern W Osrodku prawnicy udzielaja porad prawnych, sporzadzaja i opracowuja wnioski: • 0 zobowiqzanie do leczenia odwykowego • 0 separacje, 0 eksmisje • pOZ14lY rozwodowe, pozwy alimentacyjne.
d) prowadzenie dzialalnosci Ich Rodzin MOPS:

Centrum

Pomocy dla Os6b Uzaleinionych

i

Centrum Pomocy dla Osob Uzaleinionych i Ich Rodzin jest jednostka organizacyjna MOPS, kt6ra scisle wspolpracuje ze wszystkimi Terenowymi Punktami POITIOCY Spolecznej, realizuje nastepujace zadania w zakresie rozwiazywania problem6w alkoholowych podopiecznych MOPS:

Dzialalnosc diagnostyczna ~. zakresie: • picia szkodliwego, • uzaleznienia ad alkoholu, • wspoluzaleznienia. Dzia!ania diagnostyczno-ITIotyyvacyjne dotyczace podopiecznych Z problemern alkoholowym prowadzone sa \v' TPPS przez konsultantow (1\·. uzaleznien w scislej wspolpracy z pracownikami socjalnvmi, poprzez: • konsultacje indywidualne, • wizyty \V srodowisku, • zajecia grupowe w Centrum POITIOCY dla Os6b U zalezuionych i Ich Rodzin, • kierowanie na leczenie os6b zdiagnozowanych oraz monitorowanie procesu ich zdrowienia. Do obowiazkow konsultantow ds. uzaleznien nalezy ponadto udzielanie konsultacji indywidualnych dla pracownik6w socjalnych dotyczacych problematyki alkoholowej podopiecznych i ich rodzin, wspoldzialanie w n.iwiazaniu kontakru Z osoba "".'SpU;:,I -alezniona w celt! /,1110tYWQWa11i,l jc.j do k C i' ,:.~-stall ia z pro g r .u 111l ~ wi zy t )' W Sf (, d 0 w is k II Z P rae ()...nil, j el n so cj alnj l n \. udzic ~ ~ 1-::onsultacj i tl L... :: 1 j CIltOW na \\ 1 sck pracown. l, (~ ....V socj alnych, ~L.. wspoltworz. ·11·; e I)lanow POl11 \ 1~.')' d la kl ientow /. I)]"O{)] emem alko ~ Iowym i l~) os6b wspohizalcznionych, uczestuiczenie W J-l)ZI11 owach motywuj acych podopiecznych do udzialu W programach, monitorowanie - wraz z pracowuik iem socjalnym - procesu zdrowienia podopiccznych oraz wspolpraca z instytucjami dzi alajacymi W obszarze uzaleznien w sprawach
1

j .. ••

indywidualnych.

()

!

,..

.~
....
I

'"

grup e) organizowanie grup terapeutycznych oraz wspomagame wsparcia dla osob uzaleznionych oraz ich rodzin: - Poradnictwo Trzezwosciowe przy Katolickim Centnun Edukacji Mlodziezy KANA (PI+ks.E~.Szranlka 4 ) prowadzilo raz w tygodniu 3~5 godzinne grupy wsparcia i terapie rodzinne - na terenie K 1 II Abstynent6w .Wyzwolcnie' Ill. Piastowska 5, ub funkcjonowaly: 3 grupy AI-Anon (grupa samopornocowa dla rodzin alkoholikow), 2 grupy Anonimowych Alkoholikow, Grupa Wsparcia dla Dzieci i Mlodziezy na terenie Klubu Abstynentow .Dwojka" (Ill. Bednorza 22) funkcjonuja: grupa wsparcia wspoluzalezuionych oraz grupa tematyczna
(Dane liczbowe d()I)J('Z(lCe W'YV. podano vV punkcie I. h) 2 grupy terapeutyczne (lacznie 146 godzin terapii grupowej) dla Doroslych Dzieci Alkoholikow

..

f) dofinansowanie oboz6w terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym - w tym zwlaszcza dla dzieci i mlodziezy - wyjazdy wakacyjne 0 charakterze terapeutycznym dla dzieci ze Swietlicy Terapeutycznej prowadzonej przez .Dom Aniolow Strozow' oraz jedno dofinansowanie indywidualne dla wychowanka (mieszkanca Katowic) Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Bedzinie

g) wspieranie dzialalnosci punktow zakresu problemow alkoholowych
trzezwosciowych • Stowarzyszenie

infonnacyjno

- konsultacyjnych oraz stowarzvszcn abstvnenckich
~ ~

Z

i


• •

Klub Abstynentow ~,D\v6jka ~~,If I. H[J. H Bednorza 22 Stowarzyszenie Klub Abstynentow .Wyzwolcnie" i Miejskie Centrum lnfonnacji 0 Problemach Alkoholowych, Ill. Piastowska .5: Stowarzyszenie Klub Abstynentow ,~JydrllS'" ul. Kossutha 11 Osrodek Profilaktyczno - Szkoleniowy Fundacji "SwiaHo-Zycie" im. ks. Fr.Blachnickiego, III Gawronow 20~realizujacy In. in.: - szkolenia dla wychowawcow, nauczycieli, rea] izator6w programow pro 1'11a k iY C/11 yell ( w ,.1r s/. L~: t v pt. ~ aba \~). <\ v ie t 1iC 0 we ,~ " Tan j ec ~Z ... , integracyjn- vv pracy z gn pa", :~K0111l111ika~'~~ interpersonaln.: ~~~ d . _ J )ziecko Z rou., ~1 z preble: L 1.. l J ~ /. pro bl emei n (1];- ~.-)11 olowym ~< \\. k~I: lsi c szkolnej' ~ ~:l-. ~l rs Woc1z1rej 0\\ I a haw B ezalk t) f 1 n Iovvvch", .Kurs Wstepny z })c(iag()gl1(] Zabav. y-~) oraz ]V S)!llqJOZjlL111 Specjalistycznc K rucjaty Wyzwolenia Czlowieka dyzury w czwart! i 0 godz. Ii'o -1 :',:::) rzeznaczone j r: I prowadzenie p I'()ZlnOW i zajec Z mlodzieza, ktora uczestniczyla vv" programach profilaktycznych realizowanych w szkolach (uczestnicy program6w
7 I

-

-

otrzymuja ulotki z zaproszeniem i informacja 0 mozliwosciach uzyskania pomocy w Osrodku) kursy tanca z elementami zabaw interpersonalnych i komunikacji interpersonalnej (sluza wyposazeniu mlodziezy w umiejetnosc nawiazywania kontakt6w towarzyskich i techniki tanecznej bez korzystania z alkoholu IX Tydzien Krucjaty Wyzwolenia Czlowieka: 5 wykladow, przedstawienie teatralne oraz festyn trzezwosciowy Sylwestrowy Bal Bezalkoholowy rekolekcje dla osob z problemem alkoholowym oraz czlonkow ich rodzin cotygodniowa grupa wsparcia dla osob, kt6re wczesniej uczestniczyly w ww. rekolckcjach grupa lider6w mlodziezowych (spotkauia C() 2 tygodnie), nabywajacych urniejetnosci promowania zdrowego stylu zycia i prowadzenia dzialan profilaktycznych \V srodow iskach rowiesniczych:

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych "Powr6t z U"", ul. Mlynska 21:/23 W ramach Punktu Konsultacyjno - lnterweucyjnego udzielano glownie pomocy OSObOlTI uzaleznionym ad narkotykow ~ a takze alkoholu oraz ich rodzinom. Punkt ten z jednej strony przyczynial sie do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 1 Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych, ale w glownej rnierze koncentrowal sie na problernie narkomanii i dlatego byl finansowany vV ra111ac11srodkow finansowych przeznaczonych 11a przeciwdzialanie nark omanii.

Poradnictwo TrzezWOSCIO\\le przy Kato1ickirTI CentrlLlll Ed_lLkacji Mlodziezy ~,KANA;;, P/_ ks. E.l.';Zranlka -I:

Trzezwosciowe Stowarzyszenie Kll1tltralno - ~r1.1r)/stl'cZlle w Katowicach: .Xl Ogolnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2002": dofinansowanic koszt6w uczestnictwa dla mieszkancow Katowic
W

2~

1Idzielanie rolizi (10m, )10mOCj': tJ· ~-chos polecznej przernoca W rndzinie:

ktorych wystepuja I)r~) hlerny alkoholowe, j) rawnej, a . ~zczcg6lnosri '-'hrona przed
~J

a) szko1enia

rozpoznawania j przeciwdzialani a przernocy W rodzinic w interdyscyplinarnych grupac! zawodowych stvkajacych sie z takimi problemami
w zakresie

.

.

.. ..- .-...~: 'f ".
. . _.

-

realizowane przez Osrodek Interwencji Kryzysowej MOPS (szczegolowo opisane w nastepnym punkcie) na terenie Katowic, w dzielnicach Dabrowki i Szopienic oraz Janowa - Nikiszowca, pracuja dwa Interwencyjne Zespoly Interdyscyplinarne. Skladaja sie one z przedstawicieli roznych instytucji (w tym: specjalisci z Osrodka Interwencji Kryzysowej MOPS, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy, lekarze, kuratorzy, ksieza), kt6rzy w ramach pelnionych obowiazkow zawcdowych spotykaja sie z ofiarami przemocy domowej. Okreslono zakres i fanny wspolpracy oraz w miare potrzeby spotykano sie w celu omawiania sposobu postepowania w konkretnych przypadkach.

b) prowadzenie Osrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Osrodka Pomoey SpoJecznej w zakresie zadari zwiazanych Z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie:

eel i charakter dzialalnosci Osrodka Interwencji Kryzysowej. • udzielanie pOlTIOC·y' psychologicznej i socjalnej osobom z problemem prZelTIOCY dOlTIO\V"ej(ofiarom, sprawcom prZeITIOC)/ oraz dzieciorn), • wspieranie w podejmowaniu dzialan i uruchamianiu procedur prawnych, • podejmowanie interwencji na rzecz ocl1JOTI)' rodziny przed prZeITIOCq_, • wspolpraca z instytucjami i innymi placowkami pornocowymi budowanie systernu instytucjonalnego wsparcia, realizacja procedury ;~Niebieskiej Karty' we wspolpracy Z Policja, Prokuratura i Sadem, • realizacja programow profilaktycznych, edukacyjnych 1 terapeutycznych dla osob z problemem przcmocy \\,r rodzinie, • organizowanie i realizacja programow szkoleuiowych dla pracownikow socjalnych MOPS \V Katowicach oraz prowadzenie konsultacji i spotkan superwizyjnych w zakresie problernow przernocy domowej
"

c) wspieranie finansowe dzialalnosci placowek przeciwdzlalania przemocy w rodzinie, prowadzonych przez organizacje pozarzadowe oraz uruchamianie dodatkowych dyzurow konsultacyjnych dla ofiar przell1 OC}~ domowej:
(: (")/:rcld ek Inte i : . - ~ i i . .. .' Kryzysc \.1. : .• ' ~ dla Ro.l> ~., / Problcn >:. [l1 Alk« IIo Iowym przy ~ L·, '; \ varzyszeni II "Ai·.) \lIT A.M [) I G N i\ \,1" lit ks. Bpa Bednor:a ~? : 2 noclegi dla rodzin szukajacych schronienia przed przemoca dOlTIOWq: porady terapeutvczne - porady prawne - porady psychologiczne
j

9

I ,.

-. .--.

'\ I

~
,

.

.. rozmowy motywujace do podjecia Ieczenia - grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy domowej - porady i infonnacje telefoniczne
• • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, u/ Mlynska 21 23 dyzury Punktu Konsultacyjno - Terapeutycznego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dla dzieci oraz

d) prowadzenie swietlic socjoterapeutycznych profilaktycznych dla mlodziezy:
'-~lYietlice

k1ub6w

,-~rodowiskowo-TerapeulY_t;:zne. i Sekcia Centnm1 Pomocy dla Os6b UzaieznionY'ch i ich Rodzin Mieiskiego O~{-rodka POI1"10CY i._)polecznej w

Katowicach. Adresuja swoja P01TIOC do dzieci z zaburzeniami zachowania, pochodzacych z rodzin dysfunkcyjnych, Z trudnosciami opickunczo-wychowawczymi. Maja one na celu udzielenie doraznej porno e)' terapeutycznej dziecku, a takze jako element pracy socjalnej - jego rodzinie - poprzez wspieranie jej Vi pokonywaniu trudnosci oraz procesie jej usamodzielniania sie. G16vvnY'lTI celern powyzszych oddzialywan jest efektywne przygotowanie dziccka do samodzielnego funkcjonowania w doroslym zyciu In. in. poprzez nabycie praktycznych umiejetnosci zyciowych i spolecznych w trakcie terapii zajeciowej. Rodziny wychowank6w Swietlic i Sekcji objete sa intensywna praca socjalna, kt6rej celern jest z jednej strony wspieranie ich \'i sarnodzielnym wychodzeniu z trudnej sytuacji zyciowej, z drugiej zas P01I10C w pokonywaniu problemow opiekunczo-wychowawczych. Ponadto rodziny wychowankow objete sa specjalistycznym poradnictwem pedagogiczno - psychologicznyrn. Swietlice Srodowiskowe i Sekcja Centrum Pomocy dla Os6b Uzaleznionych i Ich Rodzin zapewniaja dzieciom schronienie codziennie, \V godzinach popoludniowych, od poniedzialku do czwarrku 12oo_18°o, w piatki 12oo_16ou.

Plac6\1<'ki realizlL!qce zadani(l na zlecenie
·

[JrZ?dZi

Mia~\:lc/t rl'\:(lzicll Zdrowicl i

Ksztaltowania Sr:;(i{)}viska: -" + swietlica profilak tyczno -WYCl10wc_t. ~~-cz,a Sw. Brat. I /\ lberta, prowadzona im. " pr/,~~/. larafie Sw. Bar·~. : \' w GisZOWL:u + swietlica r.rofilaktycznc -v.vchowawcza prowadzoua przez Parafi y Sw. Apostolow Piotra i Pawla ( wspolfinansowana z fvl0[)S) + swietlice (przy ZSO nr 10 ul. Krzyzowa 12, przy SP nr 48 ul. Bielska 14) oraz l<.lllb Dzieci i l\:':~.,·)dziezy w rvIDK Murcki prowadz.onc przez Polskic Towarzystwo Zapobiegau:a Narkomanii i we wspolpracy Z lJKS Spartakus:
~

]0
~
_.. ..2....

._......, ...... : ...
.._.'

-

.

,

+
~

*

+
3~

swietlice pracuja systemem otwartym-dzieci uczestniczq w zajeciach bez wstepnej procedury przyjecia i indywidualnego prowadzenia, tak jak w przypadku pozostalych Swietlic) , . Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mlodziezy ':LDoln Aniol6w Str6z6w" realizujace program "Bye'" w dw6ch Swietlicach Terapeutycznych dla roznych gru.p wiekowych swietlica profilaktyczna w D'lbr6wce Malej prowadzona przez gabinet Terapii Pedagogicznej Haliny Nawara swietlica srodowiskowa Sw. Wojciecha Caritas Archidiccezji Katowickiej, ul. Chopina 8/24 Klub W spierania ROZWQjll Osobistego prowadzony przez Fundacje ."Gnjazdo", ul. Morcinka 19 A Kllib Profilaktyczno - Wychovlawczyr dla Mlodziez!,' pro\vadzony przy Parafi~ Sw. Barbary w Giszowcu, ul Mlodziezowa 10 Killb Mlodziezowy Wysoki Zamek~', ul. Gliwicka 96, prowadzony przez Wspolnote Dobrego Pasterza w okrcsie 1 kwietnia - 31 grudnia 2002r.
r
'1..

Prowadzenie
W

edukacyjnej,

profilaktycznej dzialalnosci szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy:

inforrnacyjnej

1

..

a) uruchomienie p rofilaktycznyc

I

finansowanie

Srodowiskowych

~

Program6w

h:

31 prograrnow

prowadzonych

podstawowych, 2 zespoly zespolow szkol ogolnoksztalcacych, 2 licea ogolnoksztalcace) W realizacj i programow wykorzystano roznc fenny zajcc pozalekcyjnych wobec dzieci i mlodziezy (Vi tyrn zajecia sportowe, zajecia wyrownujace deficyty szkolne, pedagogiczno - psychologiczne k611\a zaintcresowan, zajecia artystyczne, wycieczki). Programy skierowane byly w pierwszej kolejnosci do dzieci zaniedbanych i sprawiajacvch trlLd110SCl wychowawcze, uczestniczyly \V nich rowniez dzieci bez tego typu problemow: dzieci wytypowane do programu sa poddawane ocenie ich funkcjonowania w roznych obszarach zachowania. Programy realizowanc byly przy wspolpracy r6ZI1)lC11 j 11 st vtucj i (szkoly ~ tercnowe pun ktv J10ll1()C~y s polecznej MOPS, sfowarzyszci: ~,~ sportowe I mne) r.: .-~> ': ~ v progra 1"1 r rowadzony h \.,] przez spe.: ~:1IIi t~ przygoto -, ~ill(~r-.o 1 ,\ kooi.. >"11 atora pro graniu ~ najczescicj p,~ go ga lub I)S y'l i c~ ga szkolncgc ~ ~ ,:1 lo odbywaly sie regularne .<'i-· \tl.:_allia tych osob, podczas ktor :~' doskonalono 1), system cwaluacji oraz omawiauo trudnosci i sukcesy "V realizacji programow
i

i finansowanych poprzez szkol specjalnych, 10

szkolv (18 szkol

]1

b) prowadzenie programow profilaktycznych dla dzieci, mlodzieiy i rodzicew w zakresie uiywania substancji psychoaktywnych, zwlaszcza alkoholu:

-

-

,,HEJ ZABA WO" HBYC ALBO BRAe" ,,.NOE" , "LEKCJA T ANCA" ~,HARMONIA~'

c) organizowanie dla nauczycieli szkoleit dotyczacych profilaktyki uiywania substancji psychoaktywnych, a zwlaszcza alkoholu:

-

-

szkolenie przygotowujace do prowadzenia programu ~,Hej Zabawo!" program szkoleniowy .Przedszkolaki Krok Drugi" przygotowujacy do prowadzenia zajec profilaktyczno-edukacyjnych z dziecmi przedszkolnyrni Srodowiskowych Programow zajecia konsultacyjne dla koordynator6w Profilaktycznych (w zakresie doskonalenia ewaluacj i prowadzonych dzialan) szkolenie dla pracownikow swietlic srodowiskowych i . socjoterapeutycznych realizowany na terenie Osrodka Sw. Jacka przy III Debowej 25 (w tyrn 5 godzin szkolenia na ternat .Dyuamiczna diagnoza dziecka w planowaniu pracy psychokorekcyjnej" oraz 40 godzin konsultacji, w ramach ktorych zdiagnozowano funkcjonowanie czterdziesciorga wychowankow swietlicy socjoterapeutycznej oraz zaplanowano dla nich postepowanie psvchokorckcyjne oraz plan pracy z ich rodzinami
.I

d) wspieranie -

i prowadzenie

dzialan prornujacych

trzezwosc:

wspohidzial w akcji promujacej trzezwosc pod haslem ~,Dzisiaj 111e riie" prowadzonej W miesiacach lipcu i sierpniu: na tcrenie Katowic: - dzialania organizowane w ramach dzialalnosci Osrodka ProfilaktycznoSzkoleniowego im ks F,B1acllllickiego: kursy wodzirejow zabaw bezalkol«.' -wych, sylwesu ; \\:(_1 zabawa bczal L.. ~h() owa, festvn rorlzinny 1 - ()g6hl0polskl Prze XJ Cld Two. ~~'zoscj A bs tyneu. k j ej oruauizowa j~)- przez l ~ ~ '·/~·:Z\VOSCIO\\·"(: 0l·,_· .v.nzyszerue 1/' ·~L,i~~:r:1 1 1l().. T uryst , ("1_· _. - dzia.auia profilaktyczn.: nodczas konceru (11(1 mlodziezy :_l3udzeIlie WiOSI1)'~ W duiu 21, 02 ,2002r~ (program slowno-plastyczny 11t. odrzucenia srodkow narkotycznych, swiadectwo trzezwosci mlodego czlowieka, punkt l.onsultacyjny, nak 1ejki ;,Stop narko< ·~~~()1n" "Mysl~ \viyc nie pije") i
I

.

r

;'

12

e) zaopatrywanie w materialy szkoleniowe dotyczqce problematyki uiywania substancji psychoaktywnych (3 zwlaszcza alkobolu) oraz przemocy domowej rdznych grup zawodowych oraz zakup lub druk plakat6w, ulotek informatorow 0 takiej tematyce dla mieszkancdw Katowic: dostarczenie do szk61 ulotek pt. "Narkotyki. Informator dla wychowawcow - rodzic6w i nauczycieli"
f) wspieranie grup rnlodziezowych lidernw trzezwosci: - prowadzenie grupy mlodziezowych liderow trzezwosci Profilaktyczno - Szkoleniowym im ks. FT Blachnickicgo - szkolenie \VT Powiatowej Szkolc Liderow T rzezwosc: 4.. Ograniczanie a) dostepnosci

\V

Osrodku

alkoholu

b)

Utrzymano limity w zakresie punktow sprzedazy alkoholu: 450 punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), (1rZeZJlaCZOTI)rcll do spozycia poza miejsccm sprzedazy 450 punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5°/~ alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spozycia \'l miejscu sprzedazy utrzymano zasady usytuowania 11a tereuie Katowic ITIlejSC sprzedazy napojow alkoholowych i warunkow sprzedazy tY'Cl1
l1apOJO\Ar

.

.

c)

prowadzono szkolenia dla sprzedawcow napojow alkoholowych (oraz uczniow przygotowujacych si~ do zawodu sprzedawcy) w zakresie przestrzcgania zakazu sprzedazy alkohol II nieletnim oraz prowadzcnia procedury interwencji profilaktyczne] wobec niepchiolctnicgo klienta szkolenia przeprowadzono 'IV 150 punktach sprzedazy napojow alkoholowych oraz w 2 klasach Zespolu Szk61 Zawodowych na Os. Tysiaclec:a ( 82 uczniow przygotowujacych si~ do zawodu sprzedawcy) i os6b fizycznych,

5. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen siuzacej rozwiazywan ill problcmow alkoholowych. :1)

d(r~·~,"n n ir zadan stu nq,yi tlcvch realiz.i cj t: I)rog ra m u I _ .Kat {J i1C 1<_ (_l l" ~111 d a cj aDz . 1 C c i(;; , L ') l'~mdacj a ~~ \'..~(l tlo- Z ycic" (); rod ck Pro fi 1al. l -... 1.11 o-Szkol enio, .... t ~< ·l~ \' . im. Ks. F. Blacluuckiego przy ul. Gawronow 20 3~ Polskic Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddzial Katowice 4+ Stowarzyszcnie Klub Absiyncnta "Dw6jka'; 5. Trzezwosciowe Stowarzyszen j c Kulturalno- Turystyczne
...

l3

...,

6. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 7 ~ Stowarzyszenie Klub Abstynenta .Wyzwoleuie" 8. Slaskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam" 94 Stowarzyszenie Klub Abstynenta "J edrus' 1O~ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Strozow' 11. Wsp6lnota Dobrego Pasterza 12. Caritas Archidiecezj i Katowickiej

.Dom

Aniolow

b) organizowanie szkolen przedstawicieli roznych zawod6w w zakresie problem6w alkoholowych: - cykl warsztatow edukacyjnych z zakresu funkcjonowania os6b uzaleznionych i wspoluzaleznionych, rozpoznawania zachowan dziecka z rodziny alkoholowej oraz uregulowan prawnych obejmujacych vrv«.

grupy os6b (a nastepnic dyzur telefoniczny ~ 0 charakterze konsultacyjnym) dla psychologow i pedagogow szkolnych zreaIizowane przez specjalistow z Osrodka POITIOCY dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu przy Miej skiej Izbie Wytrzezwien

6.

Podejmowanie

wystepowaniem przed sadem w charakterze oskariyciela publicznego w zwiazku z naruszaniem art. 131 i 15 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, kt6re zabraniaja reklarny i promocji napoj6w alkoholowych oraz sprzedazy i podawania napojow alkoholowych osobom, ktorych zachowanie wskazuje, ze znaj IIuja sie ",., stanie nietrzezwosci, oso bom do lat 18 oraz O,} kredyt lu b 1)0(1 zastaw: - interwencje prowadzone przez Straz Miej ska, ktora przeprowadzila 1578 kontroli w placowkach handlowych prowadzacych sprzedaz napoj6w alkoholowych do spozycia poza miejscern sprzedazy, lokalach gastronomicznych i rozrywkowych (kontrole dotyczyly 371 obiekt6w). W efekcie tych czynnosci skierowano do prokuratury 1 zawiadomienie 0 popelnieniu przestepstwa, sporzadzono 9 wnioskow o ukaranie do Sadu rejonowego, nalozono 127 mandatow karnych oraz 7~~stosowano 107 pouczen
interwencji oraz

VI~I. Program

Profilaktyki

i Prumncji Zd rowia

w

:~002 r Program Profilaktyki nastepujace dzialania:

i Pro.nocji Zdrowia rculizowany

byl poprzez

14

....

'II

-

~.~

,":'

••

-

---·

....

I ••

._

- kampanie
-

p/nowotworowe

(program

badari profiIaktycznych

piersi

dla

-

-

-

kobiet, program wczesnego wykrywania nowotworow jelita grubego), programy profilaktyczne dot. chor6b ukladu krazenia (nieodplatne pomiary podstawowych parametr6w zdrowotnych podczas imprez promocyjnych Miasta, profilaktyka pierwotna i wtorna chor6b ukladu krazenia, profilaktyka chor6b ukladu krazenia dla os6b z grupy podwyzszonego ryzyka), program profilaktycznych badan tarczycy, kampanie badan densytometrycznych w ramach profilaktyki osteoporozy, programy antynikotynowe realizowane w szkolach, profilaktyczne programy stomatologiczne fluoryzacja kontaktowa preparatem Fluor Protector zebow zdrowych i wyleczonych u dzieci szkolnych, szczepienia ochronne dla rnieszkancow miasta (szczepienia p/grypie: bezplatne szczepienia podczas Jarmarku Rozdzienskiego oraz promocja szczepien prowadzonych przez SPZI.jA w Katowicach \V sezonie jesiennym, szczcpienia dzieci przeciwko swince, odrze i rozyczce: MMRII), zakup materialow z zakresu edukacji zdrowotnej: ka1endarza planszowego 0 tematyce dot. zdrowego sposobu odzywiania sie (dla miejskich plac6wek edukacyjno-wychowawczych oraz jednostek sluzby zdrowia), oraz ulotek dot. samobadania piersi.

· .~ K 10. ro"t· .'. ~
r"t~',
:"I""

n - ; , ,~ t ~1 .... "'-',r
I .... 'I

..._.

~.1

,'"

....

-

I

.

-

.~,

••

-

/

-

]5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful