P. 1
Wstęp do prawoznastwa Morawski skrypt I

Wstęp do prawoznastwa Morawski skrypt I

5.0

|Views: 2,414|Likes:
Wydawca: aaggnn

More info:

Published by: aaggnn on Jan 11, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2015

pdf

text

original

Wstęp do prawoznawstwa

:
I Charakterystyka nauk prawnych:
Nauka: • interpretacja pragmatyczna – uczenie się, zdobywanie wiedzy • interpretacja pragmatyczna – rezultat procesu zdobywania wiedzy, pewien zespół twierdzeń spełniających określone kryteria Klasyfikacja nauk: • nauki społeczne i przyrodnicze – różnią się przedmiotem badań (społeczeństwo, przyroda) • nauki teoretyczne (nauki, których zadaniem jest opisywanie i wyjaśnianie procesów i zjawisk. Poszukują odpowiedzi na pytania „jak jest?” Np. historia, socjologia, ekonomia, fizyka i biologia) Są to nauki deskryptywne. Praktyczne – ich celem jest formułowanie uzasadnianie różnego rodzaju norm, dyrektyw, ocen i wzorów zachowania. Pyt. „jak być powinno?”, ściślej „jak powinniśmy się zachować?” Np. nauki inżynieryjne, medyczne, etyka normatywna, gramatyka. Nauki normatywne. • Nauki empiryczne – uzasadniają swoje twierdzenia odwołując się do szeroko rozumianego doświadczenia (obserwacji, eksperymentu). Np. fizyka, geogr., socjolog, psycholog, Formalne – brak odwołań do doświadczenia, uzasadnianie twierdzeń (dowodzenie) polega na wyprowadzaniu twierdz w oparciu o reguły inferencyjne (wnioskowania) z innych twierdzeń przy czym niektóre z ostatnich przyjmuje się bez dowodu (aksjomaty). Np. matematyka, logika formalna Nauki prawne należą do grupy nauk społecznych i podejmują zagadnienia charakterystyczne zarówno dla nauk teoretycznych, jak i praktycznych oraz jak dla empirycznych i formalnych. Nauki prawne – grupa nauk społ., których przedmiotem badawczym jest analiza norm prawnych i szeroko rozumianych instytucji polityczno – prawnych. Podział nauk prawnych: • Filozoficzne • Pozytywne o prawie o Systematyczne o Historyczne Trzy podstawowe typy n. prawnych nauczane na uniwersytetach: • Filozofii (teorii) prawa • Szczegółowym naukom o prawie (dogmatyka prawnicza) • Naukom historyczno – prawnym Metody analizy prawa: • Językowo – logiczne (wyjaśnianie, interpretowanie i porządkowanie przepisów prawnych) • Socjologiczne (socjologia empiryczna – badania ankietowe, wywiad, wnioskowania statystyczne, bad. panelowe i obserwacja uczestnicząca) • Psychologiczne (ustalanie poczytalności sprawcy, resocjalizacja

1

Logika: • Formalna – sformalizowane rachunki o L. klasyczna – rachunek zdań, nazw, kwantyfikatorów o L. deontyczna – rachunek logiczny zajmujący się operacjami na zdaniach, w których występują zdania normatywne Np. jest nakazane, dozwolone itp. • Nieformalna (teoria argumentacji) – przytaczanie argumentów na rzecz (arg. pro) i przeciwko określonej tezie (arg. contra).

II Pojęcie prawa i jego funkcje:
Prawo (realizm prawniczy) • zbiór przepisów prawnych zawartych w tekstach prawnych (prawo w książkach), • zbiór decyzji faktycznie podejmowanych przez sędziów i urzędników (prawo w działaniu), • prawo to pewne przeżycie psychiczne człowieka (L. Petrażycki), • zbiór norm słusznych, które wynikają z tak lub inaczej rozumianej natury człowieka (prawo natury) Prawo (pozytywistycznie, J. Austin – teoria imperatywu) – rozkaz suwerennej władzy państwowej skierowany do obywatela pod groźbą zastosowania przymusu. Prawo i moralność to dwa różne i niezależne od siebie porządki normatywne. Wg tej teorii elementami konstytutywnymi prawa są: • rozkaz • suwerenność władzy • obowiązek wykonania • sankcja przymusu Nieodłącznym elementem prawa jest fakt, że na straży jego norm stoi przymus państwowy. Współczesny pozytywizm – H. L. A. Hart – prawo nie da się jednoznacznie zdefiniować, gdyż obejmuje normy różnego rodzaju (prawo stanowione i zwyczajowe, wewnętrzne i międzynarodowe publiczne, karne i cywilne). Prawo – „ zbiór norm ogólnych pochodzących od organów państwa, na których straży stoi przymus państwowy. Prawo, państwo i przymus – nierozerwalny trójkąt dla pozytywistów. Prawo natury – katolicka koncepcja, św. Augustyn i św. Tomasz. Koncepcja laicka L. Fuller. Obok prawa pozytywnego, którego źródłem są akty władzy państwowej, istnieje jeszcze prawo natury, którego ostatecznym źródłem jest albo bóg (doktryna katolicka)albo właściwości natury człowieka (Grocjusz Hobes Locke) lub zasady współżycia w społeczeństwie L. Fuller. Lex – normy zawarte w tekstach prawnych ( ustawach, aktach podstawowych i precedensach) Ius – normy zawarte w tekstach prawnych, zasady sprawiedliwości czy moralności politycznej, które uważa za wiążące nawet wtedy gdy nie zostały zapisane w żadnym tekście prawnym. Dla pozytywistów prawo = Lex Dla nie pozytywistów prawo = Ius Prawo przedmiotowe to prawo pozytywne – ogół aktów normatywnych obowiązujących w danym państwie. Prawo podmiotowe to ogół uprawnień, które na różnych zasadach przypisujemy jednostce. Pozytywiści – jednostka nie może mieć żadnych innych uprawnień poza tymi, które przyznało jej państwo.

2

Nie pozytywiści – kategoria prawa podmiotowego jest pierwotna wobec prawa przedmiotowego – jednostka ma pewne prawa bez względu na to czy państwo gotowe jest je uznać czy też nie. Prawo wewnętrzne a międzynarodowe publiczne: Prawo wewnętrzne – reguluje stosunki wew. na terytorium danego państwa, Prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatowe) – normuje stosunki między państwami, mniejsza skuteczność, Prawo międzynarodowe Podmioty prawa Państwa, organizacje międzynarodowe (ONZ, NATO), w kontekście niektórych traktatów – osoby fizyczne Źródła Kreowane jednostronnie Powstają w drodze umów dwustronnych przez organy państwowe lub wielostronnych (konwencje lub (ustawy, precedensy sądowe) traktaty) Sankcje Przymus Dobrowolne i wzajemne wykonywanie przyjętych zobowiązań; w szczególnych przypadkach sankcje gosp., użycie sił zbrojnych Pierwszeństwo prawa międzynarodowego nad prawem wewnętrznym – w razie konfliktu normy prawa wewnętrznego z normą prawa międzynarodowego ta ostatnia przeważa. Normy prawa międzynarodowego wywierają bezpośredni skutek w stosunkach wewnętrznych. Prawo międzynarodowe prywatne – gałąź prawa wewnętrznego, ma charakter kolizyjny, normuje stosunki prawne ( gł. cywilno – prawne, w których występuje element obcy), określenie jakie prawo będzie właściwe dla wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków tego typu. Funkcje prawa: • kontroli zachowań (regulacja zachowań) o normatywne – normy oddziałują na zachowanie, działają przez ludzką świadomość, norma nie może wpływać na nasze zachowanie jeżeli nie znamy jej treści o pozanormatywne – oddziaływania poprzez odpowiednie kształtowanie sytuacji fizycznych (bariery, pola minowe, infrastruktury – drogi, linie elektryczne, telefoniczne, systemowe – zwiększenie popytu, inflacji, przyjęcie określonej struktury administracyjnej), środki pozanormatywne mogą wpływać na nas bez naszej wiedzy Podstawowa funkcja normy – takie wpływanie na zachowanie by podejmowane działanie było pożądane przez normodawce powstrzymywanie się od działań niepożądanych Sankcja – dolegliwość, która poniesie adresat normy na wypadek niestosowania się do normy. Gratyfikacja – nagroda, która otrzyma w sytuacji zachowania się zgodnie z normą. N. Bobbio – podział systemów: o represyjne – operują zakazami i sankcjami, nastawione na ochronę porządku i bezpieczeństwa o promocyjne – odwołują się do nakazów i nagród, ich zadaniem jest realizacja programów społecznych (rozwój gospodarczy, opieka socjalna) • rozdziału dóbr i ciężarów – rozdzielanie dóbr, ciężarów, uprawnień, obowiązków między członków danego społeczeństwa Prawo wewnętrzne Osoby fizyczne, prawne, instytucje

3

Sprawiedliwość (wg J. Rawls) – podstawowa cnota instytucji społecznych, najważniejsza cnota prawa. Zasada sprawiedliwości formalnej (reguła równej miary) – osoby, sytuacje, stany rzeczy, które są pod istotnymi względami podobne powinny byś traktowane podobnie. Reguły sprawiedliwości materialnej: o reguły sprawiedliwości dystrybutywnej (rozdzielczej)  każdemu stosownie do pracy  każdemu stosownie do potrzeb  każdemu do zasług  każdemu stosownie do pozycji społecznej  każdemu to samo (elitarystyczna) – skrajna interpretacja Żaden system prawa nie może się bez tych reguł obejść. o reguły sprawiedliwości komutatywnej (wymiennej) Standardy sprawiedliwości proceduralnej (reguły): o zasada bezstronności i niezawisłości sądu, o równości stron o prawo do obrony • regulacji konfliktów Konflikt – sytuacja w której jedna ze stron występuje z żądaniami, roszczeniami, twierdzeniami, które druga strona kwestionuje. Rodzaje konfliktów: 1. ze wzgl. na strony: o dwubiegunowe – 2 strony o wielobiegunowe – więcej stron 2. ze wzgl. na rodzaj strony: o indywidualne o kolektywne Metody rozwiązywania konfliktów: o tryb kontraktowy (bezpośrednia metoda regulacji konfliktów) – same strony rozwiązują konflikt, autonomia stron (decydują o zasadach, procedurze rozwiązania sporu), dobrowolne porozumienie – umowa (konsensus) o mediacyjno – koncyliacyjny ( mediator, koncyliator – pomocnik i Pośrednia metoda doradca stron, nie ma uprawnień władczych), pełna autonomia co regulacji do wyboru mediatora, a także co do procedury prowadzenia konfliktów rokowań oraz zasad rozwiązywania konfliktu biorą udział os. o arbitrażowy – strony mają wpływ na wybór arbitra, procedury trzecie rokowań oraz zasady rozwiązania sporu lecz decyzja arbitra ma charakter władczy i jest wiążąca dla stron oraz może być przymusowo wyegzekwowana o adjudykacyjny – postępowanie wg określonych procedur i zasad, strony nie mają wpływu na wybór adudykatora,

4

III Prawo a moralność:
Innymi systemami normatywnymi, za pomocą których poddaje się kontroli zachowanie człowieka jest: • Religia • Obyczaj • Moralność itp. Etos – ogół norm społecznych, regulujących zachowania członków danego społeczeństwa; skomplikowany układ relacji między różnymi systemami normatywnymi. Moralność – obejmuje te normy społeczne, które kwalifikują zachowania jako dobre lub złe, słuszne lub niesłuszne. PRAWO (norma prawna) Stopień formalizacji i instytucjonalizacji b. sformalizowane i zinstytucjonalizowane; specjale procedury tworzenia i stosowania norm, skomplikowane układy instytucji i procedur (parlament, administracja, sądy, więzienia); może być tworzone, zmieniane i uchylane; Normy p są bardziej precyzyjne i określone. Uzasadnienie tetyczne – źródłem jest akt władzy kompetentnego organu państwowego (ustawa-sejm, rozporządzenie - rada ministrów); MORALNŚĆ (norma moralna) System niesformalizowany i niezinstytucjonalizowany; brak możliwości zmian; proces powstawania norm moralnych – spontaniczny; nie podlega dekretowaniu; bardzo ogólne wskazania; Uzasadnienie aksjologiczne; zaczyna obowiązywać, gdy upowszechni się przekonanie, że określone zachowanie jest dobre (złe), słuszne (niesłuszne), w związku z tym norma moralna określa sposób zachowania; źródło – spontanicznie rozwijające się oceny, oparte o aprobatę społeczną; Niesproceduralizowane i wyczerpują się w różnego rodzaju aktach społ. potępienia i dezaprobaty; sankcje rozsiane Odpowiedzialność doxatyczna – odpowiedzialność za motywy, intencje i przekonania (nie życz bliźniemu co tobie nie miłe) Osoby fizyczne Nie jest strukturalnie powiązana z państwem;

Obowiązywanie norm

Sankcje

Przedmiot regulacji

sformalizowane i zinstytucjonalizowane, wymierzane przez specjalne organy sądy, w specjalnym trybie (proces), po zastosowaniu procedury; sankcje skupione Zewnętrzne zachowania ludzi; wina – podstawowa forma odpowiedzialności prawnej;

Podmioty Stosunek do państwa

Osoby fizyczne; organizacje, instytucje (osoby prawne) Strukturalnie powiązane z państwem; organy państw. tworzą, zmieniają i uchylają normy prawne;

5

iż prawo powinno respektować przekonania moralne większości społeczeństwa) • Walidacyjne – jak niezgodność prawa z normami moralnymi wpływa na obowiązywanie norm prawnych. wierność małżeńska itd. 6 . dwa różne i niezależne systemy normatywne. Prawo – istotny czynnik aktywnie kształtujący przekonania moralne (walka z nietolerancją. które odsyłają do ogólnych standardów postępowania czy oceny określonych zachowań. np. zasad. inne klauzule generalne (przepisy) – do ustalonych zwyczajów. a nie reguluje prawo. o równouprawnienie kobiet). Sfera regulacji wspólna dla prawa i moralności obejmująca sytuację:  gdzie prawo i moralność regulują zachowania tak samo – sfera regulacji zbieżnej  gdzie regulują zachowania odmiennie – sfera regulacji rozbieżnej (gdy dochodzi do zbiegu tych systemów uważa się. Prawo jest stanowione zgodnie z wolą społeczną. wzajemna pomoc. w razie braku szanowania prawo może przestać obowiązywać. zasada współżycia społecznego (stosunki międzyludzkie). a nie przez moralność oraz zachowania regulowane i przez prawo i przez moralność. każdy czyn uregulowany przez prawo ma odpowiednik w regulacji moralnej. dyskryminacją rasową. religijna. rażąca niewdzięczność. formuła pozytywistyczna gwarantuje poczucie pewności i bezpieczeństwa. dobra wiara. klauzury generalne – przepisy. ani obywatele do jej przestrzegania.50 Techniki włączania wartości moralnych:  Bezpośrednia inkorporacja – pewne normy moralne stają się z woli prawodawcy normami prawnymi (zakaz zabójstwa. regulowane wyłącznie przez prawo. powszechnie akceptowane reguły moralności publicznej. że też pozytywistów pozwala wprowadzać akty barbarzyństwa jeśli zatwierdzono je prawnie. Związek prawa i moralności – prawo powinno respektować wartości moralne. które reguluje moralność. uszkodzenia ciała. • Funkcjonalne – jak normy moralne wpływają na treść norm prawnych i odwrotnie (jak prawo wpływa na treść przekonań moralnych) str. o Krzyżowanie się moralności i prawa – istnieją takie zachowania. społeczno – gospodarczego przeznaczenia prawa. reguł. (spór pozytywistów z nie pozytywistami) Pozytywiści – rozdział prawa i moralności. interesu społ. – gosp. należytej staranności. Nie pozytywiści – dowodzą. Formuła Radbrucha – jeżeli norma prawna w sposób wyjątkowo rażący narusza elementarne normy moralne. to tym samym traci ona moc obowiązującą i ani organy państwowe nie są zobowiązane do jej stosowania. niesprawiedliwość prawa nie ma wpływu na jego obowiązywanie – (Dura Lex sed Lex) jeśli prawidłowo je ustanowiono i nie uchylono. kradzieży) o Przepisy odsyłające – odsyłają do innych przepisów. szczególne okrucieństwo. o Terminy wartościujące – wartości np. niskie pobudki.Relacje między prawem a moralnością: • Przedmiotowe – jaki zachodzi stosunek regulacji między prawem a moralnością: o Prawo to minimum moralności – zakres czynów regulowanych przez prawo mieści się w zakresie czynów regulowanych przez moralność.

oceny i performatywy Zdanie – wypowiedź oznajmująca. Normy i przepisy prawne Norma prawna – zrekonstruowana z tekstu prawnego dyrektywa postępowania. 100o”. wywołuje skutek nie istniejący przed ich użyciem. rady. mianowanie i odwołanie kogoś ze stanowiska. Podstawową funkcją normy jest sformułowanie określonej dyrektywy postępowania. obowiązujące lub nie obowiązujące. wydanie ustawy. nie odpowiadają na pytanie „jak jest”. Normą nie można przypisać wartości logicznej. ustępów. punktów. Określa zakres normowania normy. zakazy lub dozwolenia (nakłada uprawnienia lub obowiązki). 7 . w których powinien on zachować się w sposób przewidziany przez normę. iż są prawdziwe lub fałszywe. skuteczne lub nie skuteczne. wyroku. o których można orzec. Możemy o nich powiedzieć iż są słuszne lub nie słuszne. Zdaniami są tylko zdania oznajmujące. Jeden przepis prawny jest elementem wielu różnych norm prawnych (przepisy o obronie koniecznej i stanie najwyższej konieczności stosują się do wielu różnych przestępstw o których mówi k. gdyby adresat zachował się nie zgonie z normą – naruszył ją. która w najprostszym przypadku musi odpowiadać wyczerpująco na przynajmniej dwa pytania:  Kto i w jakich okolicznościach?  Jak powinien się zachować?  Jakie będą konsekwencje? (nie musi być w normie) Rekonstruuje się je z przepisów prawnych. zawarcie umowy. którym można przypisać wartość prawdy lub fałszu np. Hipoteza określa zakres zastosowania normy. Normy nie mają charakteru opisowego (deskryptywnego). Normy – należą do szerszej grupy wypowiedzi dyrektywnych obejmującej różnego rodzaju zalecenia.  Dyspozycję (D) – określa wzór powinnego zachowania się. 59 i 60) Wszystkie koncepcje budowy normy prawnej posiadają te same elementy:  Hipotezę (H) – określa adresata normy oraz okoliczności. Np. której możemy przypisać wartość prawdy lub fałszu. zdania. Koncepcje budowy normy prawnej (strony 58.k. który określa konsekwencję jakie nastąpią w sytuacji. że są prawdziwe lub fałszywe.) będzie stanowił przepis prawny.  Sankcję (S) – element normy.IV NORMY PRAWNE I PRZEPISY PRAWNE Normy. Formułuje nakazy. Przepis prawny – elementarna jednostka systematyzacyjna danego tekstu prawnego. lecz na pytanie „jak być powinno” – jak ktoś powinien się zachować. a zatem nie można o nich powiedzieć. Jeśli tekst prawny będzie składał się z artykułów (paragrafów. małżeństwa. Pogląd odmawiający normą wartości logicznej nazywamy STANOWISKIEM NORM KOGNITYWISTYCZNYM. Dyrektywy .nie można przypisać im wartości logicznej (lecz istnieje szczególna kategoria dyrektyw i ocen. życzenia. ustęp itd. liter) to każdy artykuł (paragraf. przy czym zwykle do rekonstrukcji jednej normy potrzeba wielu przepisów. wskazówki itd. Wypowiedzi performatywne – służą do dokonywania różnego rodzaju czynności i aktów symbolicznych.) Przepis prawny może pokrywać się z normą prawną jeśli znajdziemy w nim wszystkie elementy normy prawnej. dyrektywy (normy techniczne „jeżeli chcesz doprowadzić wodę do wrzenia to powinieneś ją podgrzać do temp.

Zasady prawa i zwykłe normy prawne:  Zasady prawa:  Zady uniwersalne (całego systemu prawa) – np. 7. 2. Normy ogólne i indywidualne (ze względu na sposób określenia adresata):  Normy generalne – adresat jest określony przez wskazanie jego cech (każdy człowiek. Przepisy nakazujące. Przepisy odsyłające i blankietowe:  Odsyłające:  Systemowe – odsyłają do innych przepisów prawnych  Pozasystemowe – odsyłają do reguł czy zasad pozaprawnych (odsyłają do zasad współżycia społecznego)  Blankietowe – odsyłają do aktów normatywnych. przedsiębiorstwo Telex. ale pokazują jaki cel powinien osiągnąć pozostawiając kwestię wyboru środków realizacji tego celu do jego dyspozycji. zasada domniemania niewinności oskarżonego (In dubio pro reo – wątpliwości dowodowe należy rozstrzygać na korzyść 8 . zasady konstytucyjne (z. instytucja państwowa. 4. Lech Wałęsa. zwykle imieniem własnym np. równości wobec prawa)  Zasady części systemu prawa – odnoszą się do jednej lub kilku gałęzi prawa np. które dopiero mają zostać wydane. żołnierz. które są jednocześnie generalne i abstrakcyjne to normy ogólne. jak powinien zachować się adresat normy.Podziały przepisów prawnych: 1.  Imperatywne (Ius cogens) – przepisy bezwzględnie obowiązujące – działanie nie może być ani wyłączone ani ograniczone lub zmienione wolą stron. funkcjonariusz publiczny. decyzje administracyjne. wzywa się Jana Kowalskiego w charakterze świadka… Normy. gdy strony nie uregulowały swych stosunków w odmienny sposób niż to przewiduje dany przepis. każda osoba wezwana w charakterze świadka…  Normy konkretne – odnoszą się do zachowań jednorazowych np. prezydent Rzeczypospolitej)  Normy indywidualne – adresat jest oznaczony nazwą indywidualną. strony mogą odstąpić od tych przepisów przyjmując inne postanowienia czy reguły. celowościowe) – nie wskazują one. Określają zakres swobody czy wolności w regulowaniu swych stosunków. rozporządzenia). zakazujące i dozwalające 3. Akty normatywne. Normy programowe (finalne. podziału władzy. wyroki sądowe. Normy indywidualno – konkretne to akty stosowania prawa np. w których zawarte są normy ogólne noszą nazwę aktów tworzenia prawa (konstytucja. Ze względu na sposób określenia czynu:  Normy abstrakcyjne – odnoszą się do zachowań powtarzalnych np. Przepisy kompetencyjne – upoważniają organy państwowe do stanowienia określonych norm. muszą zawsze być respektowane przez strony 5. Przepisy dyspozytywne i imperatywne:  Dyspozytywne (Ius dispositivum) – przepisy względnie obowiązujące – stosuje się je tylko wtedy. 6. wydawania określonych decyzji lub dokonywania oznaczonych czynności. państwa prawnego. ustawy. nie zawisłości sądów.

nie jest natomiast jasne jakich stanów faktycznych odnosi się nasza zasada 2. Mówi się wtedy o wewnętrznej hierarchii aktów normatywnych. 9 . Przepisy o prawach i wolnościach obywatelskich maja takie same cechy. jeżeli nie. R. Konstyt.oskarżonego). interpretując przepisy prawne należy brać pod uwagę przede wszystkim zasady konstytucyjne. jeśli natomiast świadków było mniej to jest nieważny. Obowiązywanie prawa: ♦ obowiązywanie w sensie normatywnym (systemowym) – normy. to testament jest ważny. za których naruszenie organy państwowe pociągają do odpowiedzialności (normy stosowane przez organy państwowe). V OBOWIĄZYWANIE PRAWA: Reguły walidacyjne – reguły określające kryteria obowiązywania aktów normatywnych oraz zawartych w nich przepisów prawnych. że chociaż zasady mają tą samą moc prawną. prawnych jedna z nich zostaje uznana za nie obowiązującą. O zastosowaniu zasad decyduje nie ich zakres zastosowania. to normę należy zastosować. Zasady – mają charakter dyrektyw optymalizacyjnych – norm nakazujących realizację określonego w nich stanu rzeczy w możliwie największym stopniu. z. ale ocena wagi i doniosłości zasady w rozstrzygnięciu danej sprawy. ♦ obowiązywanie w sensie faktycznym – normy. Wszystkie normy prawne należy interpretować mając na względzie zasady systemu prawa. Dworkin – różnice między zasadami i zwykłymi normami podaje on na przykładzie dwóch następujących reguł: „nikt nie może odnosić korzyści z wyrządzonego zła” (zasada). z. Zdaniem Tryb. ♦ obowiązywanie w sensie aksjologicznym – normy spełniające przyjęte kryteria etyczne (słuszne. jakiejś jego gałęzi lub nawet instytucji prawnej. sprawiedliwe. które zostały prawidłowo ustanowione i nie zostały uchylone. Zdaniem Dworkina różnica między zasadami i zwykłymi normami prawnymi sprowadza się zasadniczo do trzech podstawowych kwestii: 1. to normy zastosować nie wolno – jeśli wiec testament ustny został sporządzony w obecności przynajmniej 3 świadków. zwykłe normy prawne mają określony zakres zastosowania. swobodnej oceny dowodów. moralne). ponieważ uważa się. Zwykle normy funkcjonują w sposób albo albo. (formuła mniej lub bardziej) 3. co zwykłe normy prawne zawarte w danym akcie normatywnym. jeżeli zakres zwykłej normy został spełniony. „testament ustny musi być sporządzony w obecności co najmniej trzech świadków” (zwykła norma). Kryteria odróżnienia norm od zasad prawnych: • Miejsce normy prawnej w hierarchii aktów normatywnych – zasady są formułowane przede wszystkim w konstytucjach i ustawach • Ocena danej normy jako pełniącej zasadniczą rolę w systemie prawa. w razie sprzeczności zwykłych n. to jednak odgrywają one rolę szczególną w procesach stosowania wykładni prawa. Konflikt zasad nie prowadzi do takich konsekwencji (brak derogacji którejkolwiek z nich). autonomii woli stron i wolności umów. • Funkcja normy w procesach wykładni i stosowania prawa. w przypadku zasad prawnych ich zakres zastosowania jest bardzo rzadko sformułowany – wiemy do jakiej formy testamentu odnosi się reguła o 3 świadkach.

Lex generalis – norma ogólna. z zasady państwa prawa wynika między innymi zasada ochrony praw słusznie nabytych i zasada Lex retro non agit. Lex specialis – norma szczegółowa. 2) należy zastosować względy celościowe. derogacja wyraźna – to uchylenie normy lub aktu normatywnego przez inna normę prawną nazywaną przepisem lub klauzulą derogacyjną – klauzule zawarte są w przepisach końcowych aktu normatywnego. Norma specjalna nie uchyla (pozbawia mocy obowiązującej) normę ogólną. ∗ norma prawna by obowiązywać musi zostać prawidłowo ogłoszona – opublikowana zgodnie z prawem. ∗ obowiązywanie w sensie aksjologicznym – nie obowiązują te normy prawne.  reguła merytoryczna (Lex specialis de rogat legi generali) – stosuje się ją do norm w stosunku zawierania się (nadrzędności. derogacja milcząca = derogacja przez sam fakt odmiennego uregulowania – normodawca wprowadza nowe przepisy i nie uchyla poprzednich. które zostały wyraźnie lub milcząco uchylone (derogowane). ustawa uchyla rozporządzenie. np. ale tylko wtedy. a jedynie regułą wskazującą. nawet jeżeli nie zostały formalnie uchylone. ∗ obowiązują nie tylko normy ustanowione. np. ∗ nie obowiązują normy. Reguły kolizyjne (dowodzą. np.reguła de Sue tudo – norma prawna traci moc obowiązującą (wychodzi z użycia) w skutek niestosowania przez dłuższy czas lub radykalnej zmiany okoliczności.. mają one treść: „traci moc ustawa z dnia… o …”. Jeśli dochodzi do zbiegu reguły hierarchicznej z pozostałymi regułami to stosuje się zawsze regułę hierarchiczną. a jedynie wyłącza jej zastosowanie w przypadku zbiegu obu norm. Reguła Lex specialis de rogat legi generali nie jest regułą derogac. jak stosować przepisy ogólne i specjalne w przypadku kolizji.Charakterystyczne reguły walidacyjne: ∗ obowiązują normy. ustawy – sejm w trybie przewidzianym w konstytucji. ta reguła ma najwyższą moc. które w rażący sposób naruszają elementarne i nie kontrowersyjne zasady moralny (formuła Radbrucha). Sąd może odmówić zastosowania w danym przypadku jednej z norm kolizujacych ze sobą: ∗ obowiązywanie w sensie faktycznym . które zostały prawidłowo ustanowione. Jeśli dojdzie do kolizji reg. ale także normy stanowiące konsekwencję norm ustanowionych. uchylenie następuje bez względu na czas wydania i ogólność  reguła chronologiczna (Lex posterior de rogat legi prori) – akt wydany później uchyla akt wydany wcześniej. „uchyla się rozporządzenie…”. chronologicznej i merytorycznej to wtedy 1) należy zastosować normę merytoryczną w myśl zasady Lex posterior generalis non de rogat legi priori speciali – norma późniejsza ogólna nie uchyla normy wcześniejszej specjalnej. że doszło do derogacji milczącej):  reguła hierarchiczna (Lex superior derogat Lex inferiori) – norma hierarchicznie wyższa uchyla niezgodną z nią normę hierarchicznie niższą. Obowiązywanie w sensie normatywnym 10 . zostały ustanowione przez upoważniony organ zgodnie z procedurą. podrzędności). gdy akt późniejszy ma moc prawną nie niższą nią akt wcześniejszy.

w szczególności wolności 11 .Aspekt czasowy. Japonia • S. prawa Dalekiego Wschodu – Korea Płd. Jest to wyjątek od zasady . III.. terytorialny i personalny obowiązywania: I. prawa hinduskiego • S. prawa Islamu • S. Ustawy czasowe (epizodyczne) – akty normatywne podające datę. ∗ Systemy – Typy to zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego rodzaju. aspekt czasowy – norma obowiązuje w okresie od jej wejścia w życie do uchylenia. gdy porównujemy ze sobą prawo kontynentalne z prawem anglosaskim (common law) itd. odwołujemy się do tego pojęcia gdy mówimy o prawie socjalistycznym czy kapitalistycznym. VI SYSTEM PRAWA R. II.prawo nie działa wstecz. Do terytorium państwa zalicza się: ∗ obszar lądowy (razem z tym co pod) ∗ pas powietrzny ∗ wody przybrzeżne ∗ statki morskie. Socjalizm Podst. który sama określa – vacatio legis. powietrzne i kosmiczne ∗ wyłączone są placówki dyplomatyczne obcych państw aspekt personalny – obowiązuje wszystkie podmioty znajdujące się na terytorium danego państwa (również obcokrajowców) z wyłączeniem osób z immunitetami dyplomatycznymi. z która przestają obowiązywać. Stosowane po to by przygotować się do stosowania aktu i dać organom stosującym możliwość zapoznania się z jej treścią. Moc wsteczna (retroaktywna) – akty normatywne stosuje się do wydarzeń mających miejsce przed wejściem ich w życie. ustroju jest dyktatura partii komunistycznej dla której prawo i instytucje państwowe to pas transmisyjny do wykonywania działań Daleko posunięta negacja praw i wolności obywatelskich. obejmuje obywateli także za granicą. Trwa od 2 tygodni do roku. Norma wchodzi w życie z momentem jej ogłoszenia w oficjalnym dzienniku promulgacyjnym albo w momencie późniejszym. ustroju ekonomicznego jest własność państwowa (własność społeczna lub ogólnonarodowa) i gospodarka planowana Podst. aspekt terytorialny – akty prawa wewnętrznego obowiązują tylko na terytorium danego państwa. prawa afrykańskiego Systemy prawa kapitalistycznego i socjalistycznego: Kapitalizm Własność prywatna i gospodarka wolnorynkowa jako podstawa ustroju ekonomicznego Demokracja parlamentarna – podstawa ustroju politycznego System praw i wolności obywatelskich z wolnością słowa i zrzeszania się jako podst. David wymienia następujące podstawowe typy współczesnych systemów prawnych: • Civil law = prawo kontynentalne = system romańsko – germańskie • Common law = prawo anglosaskie • System prawa socjalistycznego • S.

Samoistne akty podustawowe – organy administracji mogą wydawać w celu realizacji swoich konstytucyjnych zadań bez szczegółowego upoważnienia ustawy. Akty regulujące (internal administracji = akty prawa wewnętrznego) – obowiązują one wyłącznie jednostki hierarchicznie podporządkowane danemu organowi administracji (służą do kierowania działalnością jednostek podporządkowanych). Przepisy prawne tworzą hierarchiczną strukturę (systematyzacja pionowa) i są pogrupowane w kompleksy norm zbliżonych do siebie treściowo (systematyzacja pozioma). • Ustawy – podst. • Akty podustawowe (zwykłe akty wydawane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania) – akty organów administracji publicznej noszą nazwę rozporządzeń. politycznego i społecznego. które obowiązują w określonym czasie. 12 ∗ Common law Zasada prymatu ustawy Brak rozdziału tworzenia od stosowania prawa Sądy mogą tworzyć prawo Brak recepcji prawa rzymskiego Najwyższa forma legislacji – ustawa . Systemy civil law i common law: Civil law Zasada prymatu ustawy Oddzielenie tworzenia i stosowania prawa Zakaz tworzenia prawa przez sądy Historyczne źródło – prawo rzymskie Najwyższa forma legislacji – kodeks Non exemplis sed legibus iudicandum est – Przeczytać strona 82 Systemy Konkretne – ogół norm. ustroju politycznego. reguluje podst. ekonomicznego i społecznego w państwie. w tym zwykłych obywateli. która za pośrednictwem prawa kierowała całością życia ekonomicznego.porządku społecznego słowa i zrzeszania się Instrumentalizacja – zredukowanie prawa do instrumentu polityki partii komunistycznej. Szczeble hierarchii aktów normatywnych: • Konstytucja – najwyższa moc prawna. Systematyzacja pionowa – hierarchia aktów normatywnych w dużym przybliżeniu odpowiada hierarchii organów państwowych. 1. Prawo socjalistyczne nie wniosło żadnego wkładu do kultury cywilizowanych społeczeństw. do ich wydania jest potrzebne szczegółowe upoważnienie ustawy. instrument legislacji. • Akty prawa terenowego (miejscowego. Służą wykonaniu ustaw. iż organy hierarchicznie wyższe tworzą zwykle (ale nie zawsze) akty normatywne o wyższej mocy prawnej niż organy hierarchicznie niższe. angielskie. tworzą je parlamenty. Zawiera katalog podst. tworzy ją parlament w specjalnym trybie. mają moc terytorialnie ograniczoną. w określonym państwie. uchwał lub zarządzeń. praw obywatelskich. nie mogą wiązać innych podmiotów. Prawa i obowiązki obywateli mogą być uregulowane w osobnym akcie prawnym uważanym za składnik konstytucji (karta praw i wolności). w tym sensie. lokalnego) – są wydawane przez organy samorządu terytorialnego i organy administracji terenowej. współczesne prawo polskie. niemiecki. Normy prawne wchodzące w skład systemu są w dostatecznym stopniu nie sprzeczne i nie pozbawione luk.

stosuje się ja w prawie karnym (postępowaniu karnym). z reguły rzędu ustawowego. obowiązywania Nn. instytucja małżeństwa.Materie ustawowe są to materie uregulowane tylko w ustawie. Systematyzacja pozioma – podział prawa ze względu na gałęzie prawa (kompleksy norm regulujących stosunki społeczne tego samego rodzaju). kodeks cywilny niemiecki – BGB.1964 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – 25. Polskie kodeksy: • Kodeks cywilny – 23. Moc obowiązująca – cecha nie stopniowalna. wykroczenia) pod groźbą kary. o Metoda administracyjna – zachodzi wtedy gdy jeden z podmiotów jest podporządkowany drugiemu.1974 • Kodeks spółek handlowych – 15.2000 13 .1964 • Kodeks pracy – 26.02. • Kryterium metody regulacji – rola posiłkowa wobec kryterium przedmiotowego. gdy prawo respektuje autonomię woli stron i w granicach określonych przez normy imperatywne (Ius cogens). instytucje publiczne oraz stosunkach z obywatelami. np.09. nie mogą być regulowane za pośrednictwem aktów rządowych lub innych aktów pochodzących od organów administracji publicznej. o Metoda karna – stosuje się je.11. zawierające podstawowe dla danej gałęzi prawa zasady i normy prawne. Podział prawa na gałęzie: • Kryterium przedmiotowe – podstawą podziału jest regulacja stosunków społecznych. gdy mamy doczynienia z czynami zabronionymi przez ustawę (przestępstwa. darowizny. regulującą jakiś typowy zespół stosunków społecznych np. ale nie odwrotnie e) Nw dotyczy zwykle spraw większej wagi niż Nn 2. organy administracyjne. etc. Instytucja prawna – kompleks norm stanowiących funkcjonalna całość. pozwala podmiotom swobodnie kształtować stosunki prawne. Moc prawna – cecha stopniowalna (może być większa lub mniejsza). ale nie odwrotnie b) Nn powinna być zgodna ( nie może być sprzeczna) z Nw c) Nw może stanowić podst.1964 • Kodeks postępowania cywilnego – 17. akt albo obowiązuje albo nie i ni może obowiązywać bardziej niż inne.06. każdy stan rządził się własnym prawem. np. np. kodeks cywilny. Stosunek Nw (norma wyższa) do Nn (norma niższa): a) Nw może uchylić lub zmienić Nn. kodeks napoleona.04. • Kryterium podmiotowe – odgrywało ważna rolę w średniowieczu. o Metoda cywilna – jest stosowana wtedy. testamentu. Kodeks – akt normatywny. postępowaniu administracyjnym (karno – administracyjne) i finansowym (karno – skarbowe). ale nie odwrotnie d) Nw może upoważniać do utworzenia Nn. jest również stosowana gdy podmioty danego stosunku są sobie w sensie prawnym równorzędne i nie zachodzi miedzy nimi relacja hierarchicznego podporządkowania.

prawo handlowe. odpowiedzialność za czyny niedozwolone.06. mianowania.1997 Kodeks karny wykonawczy – 06. rodziców i dzieci. ochrona pracowników. prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Prawo karne – przestępstwa lub wykroczenia.1997 Kodeks postępowania karnego – 06.prawo zobowiązań – umowy. inne prawa rzeczowe. podatki).prawo rzeczowe – własność.1997 Kodeks postępowania administracyjnego – 14. ochrony środowiska) Prawo materialne – zespół norm regulujących w sposób pierwotny daną sferę stosunków społecznych.• • • • Kodeks karny – 06. Tendencje podziału prawa: • Dyferencjacji – wyodrębniania się z istniejącej gałęzi prawa bardziej wyspecjalizowanych (z prawa cywilnego – prawo pracy i rodzinne). kiedy doszło do naruszenia norm prawa materialnego. . Prawo pracy – związek z p. . – prawo łowieckie. zasady odpowiedzialności karnej.autorskie. Prawo rodzinne – małżeństwo.czekowe. ekonomicznego i społecznego. nowych technologii (prawo informatyczne) lub nowych problemów społecznych (p. Prawo administracyjne – najbardziej rozbudowany dział prawa wewnętrznego. Konstytucja RP z 1997. budowlane. • Nowe – rezultat powst.międzynarodowe prywatne. a także postępowanie egzekucyjne i inne. Prawo cywilne – najważniejsze działy: . prawa i obowiązki małżonków. kompetencje i organizację organów rozstrzygających te sprawy. powołania. reguluje stosunki pracy wynikające z umowy.06. zastaw.prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe i testamentowe. cywilnym. działy prawa administr. banki. . Prawo konstytucyjne – zespół norm regulujących podstawy ustroju politycznego.06.1960 Inkorporacja – prywatny lub urzędowy zbiór praw w danej dziedzinie. stosunki rodzinne. układy zbiorowe pracy itd. wodne.06. . . kuratela itd.wekslowe. Prawo finansowe – reguluje zasady funkcjonowania finansów publicznych (budżet. reguluje władczą działalność organów państwa w różnych dziedzinach życia społecznego. . Prawo rolne – reguluje własność i użytkowanie gruntów rolnych. określających jakie prawa i obowiązki mają podmioty aktywne w tej sferze. przysposobienie. • Gałęzie kompleksowe (mieszane) – łączą różne elementy regulacji prawnych (prawo morskie). . hipoteka. 14 . porządkowanie aktów normatywnych już obowiązujących w danej gałęzi prawa po to by ułatwić korzystanie z nich. Postępowanie cywilne obejmuje postępowanie w sprawach spornych (procesowe) i niespornych (nieprocesowe). Prawo procesowe (formalne) – normy regulujące sposób postępowania w przypadku.

Stosunek władczy. komunizm) – maksymalne ograniczenie swobód. Somló) Prawo publiczne Reguluje stosunki między organami państwa oraz organami państwa i obywatelami. edukacyjnych. likwidacja lub ograniczenie własności prywatnej – gospodarka centralnie planowana. Prawo stanowione sensu stricte (prawo pisane – Ius scriptum) – stanowienie prawa na drodze jednostronnej decyzji organu państwowego lub instytucji upoważnionej przez taki organ. c) Powstawanie reżimów totalitarnych (nazizm. F.Thon) Przykłady Roszczenia prywatno-prawne dochodzone (z inicjatywy) zainteresowanych stron. który składa się z norm ogólnych (istnieją wyjątki od tej reguły). uchwała). etatyzacja życia społecznego (upaństwowienie). Przedmiotowe (G. Prawo przyjmuję formę dokumentu o określonej formie i budowie – tekst prawny (ustawa. finansowe.Kryteria Podmiotowe (E.Bierling. PRAWO PUBLICZNE I PRYWATNE: Prawo prywatne – odnoszące się do interesów jednostki. karne. b) Rozwój nowych technik i technologii – techniki zbierania i przetwarzania informacji zwiększają możliwości sterowania procesami społecznymi i stanowią impuls do wykorzystywania prawa (gł.Jelinek) Stosunek równorzędności. Prawo ustawowe – najważniejsze z pośród prawa stanowionego. inspirowana ideologią państwa opiekuńczego (welfare state) – przejmowanie funkcji socjalnych (system świadczeń socjalnych. Prawo prywatne Reguluje stosunki między obywatelami. interes jednostki podporządkowany interesowi państwa. rozporządzenie. 1. Roszczenia publicznoprawne są dochodzone z urzędu. 15 . Przyczyny publicyzacji współczesnych systemów prawa: a) Rozrost funkcji współczesnych państw – interwencja państwa w gospodarkę. Podstawowa i najważniejsza forma we wszystkich współczesnych państwach (i Civil law i common law). administracyjnego) jako instrumentu polityki społecznej. Historyczne kryteria prawa: Prawo publiczne –zbiór norm odnoszących się do interesu państwa. stosunki hierarchicznego podporządkowania. Prawo cywilne. Historia prawa prywatnego i publicznego str. VII TWORZENIE PRAWA Akt tworzenia prawa – władczy akt organu władzy państwowej. Prawo konstytucyjne. ochrony zdrowia czy środowiska). Sposobu dochodzenia roszczeń (A. administracyjne. działy prawa procesowego.91/ 92. kulturowych.

W krajach z Civil law dopuszczalną kategorią precedensów są precedensy de facto. którą wdanym systemie prawa uważa się z źródło norm prawnych. chociaż nieuznawane za wiążące przez organy państwowe. Odgrywa znaczącą rolę w państwach azjatyckich i afrykańskich oraz jest jeszcze źródłem prawa międzynarodowego publicznego (traci na znaczeniu). Prawo religijne . pacta conventa). ŹRÓDŁA PRAWA: • W sensie formalnym (fontem Iris oriundi) – każdy akt. 5. • 16 . Jeżeli zawartą w tej decyzji normę ogólną uważa się za wiążąca. której stronami są organy państwowe i/lub upoważnione przez nie instytucje. (np. Subsydiarność prawa zwyczajowego polega na tym iż wolno jest je zastosować pod warunkiem.organ państwa uznaje za normy prawne pewne normy religijne (islam).2. np. istnienie trwałego i stałego orzecznictwa partego na tym zwyczaju • Akceptacja zwyczaju jako wiążącego przez doktrynę prawniczą Zwyczaje – akceptowane w określonej grupie czy środowisku. Prawo prawnicze – zaliczanie do źródeł prawa poglądów niektórych prawników. Umowy w międzynarodowym prawie publicznym: • Dwustronne (bilateralne) • Wielostronne (multilateralne) nazywane traktatami lub konwencjami 3. Umowa jest rzadko bezpośrednim źródłem prawa. Prawo zwyczajowe – organ państwa nie tworzy ale uznaje kreślone normy za normy prawne. którego zwyczaj dotyczy • Uznanie zwyczaju przez sądy lub inne organy stosujące prawo tj. precedens. decyzja sądu lub innego organu uznająca zwyczaj za normę prawnie wiążącą (inne państwa). Prawo kontraktowe – umowa. magna charta liberatum. 6. Precedens – zawarta w decyzji sądowej norma ogólna która de iure (formalnie wiążące) lub de facto (formalnie nie wiążące) wpływa na podejmowanie innych decyzji przez sądy. Dziennik Ustaw. iż dane zagadnienie nie jest uregulowane przez ustawy lub inne akty normatywne. Zasada stare decisis – zasada związania sądu precedensem. rozporządzenie. decyzja. W prawie międzynarodowym publicznym (prawo traktatowe) tryb negocjacyjny to najważniejsza procedura prawa. Doktryna prawnicza nie jest zaliczana do źródeł prawa. Jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest organ państwowy to można mówić o współ stanowieniu prawa przez państwo. uchwała odpowiedniego organu państwowego (Polska). 4. Monitor Polski oraz dzienniki urzędowe ministerstw i innych organów państwowych. ustawa. reguły postępowania. Kryteria uznania normy za normę prawa zwyczajowego ( nauka niemiecka): • Powszechna akceptacja zwyczaju w środowisku. Tryb negocjacyjny w dalszym ciągu ogrywa ważną rolę. dokument. Źródła poznania prawa (fontem Iris cognoscendi)– wszelkiego rodzaju dokumenty i obiekty na podstawie których możemy ustalić treść norm prawnych. Prawo precedensowe – powstanie prawa w drodze decyzji sądowej lub administracyjnej.  Oficjalne – urzędowe dzienniki promulgacyjne np. Ustawa może uchylić precedens.

układów sił politycznych w państwie.rozporządzenia . telewizja.     • Normy prawa międzynarodowego publicznego Prawo zwyczajowe Precedensy Akty legislacji autonomicznej Niesamoistne – wszystkie normy i materiały.   Konstytucja Ustawy •  Akty legislacji delegowanej – akty wydawane przez organy państwowe na podstawie upoważnienia ustawowego. które nie mogą stanowić wyłącznej podstawy aktu stosowania prawa. których możemy ustalić treść norm prawnych np. radio. wnioskowań prawniczych. religijnych. ustawa. Dziennik Ustaw publikuje: . reguły kolizyjne 17 . gazety. rozporządzenia instytucji unijnych. ekonomicznych ( ideologii. płytach nagrobnych. przekonań moralnych.ratyfikowane umowy międzynarodowe Monitor Polski: . zagraniczne akty normatywne. Samoistnym źródłem prawa – jest każda reguła lub zasada stanowiąca samodzielną podstawę decyzji sędziowskiej lub innego aktu stosowania prawa. • W sensie materialnym – najmniej określony i przydatny.ustawy . np. inskrypcje na pomnikach.     Orzeczenia sądowe Materiały przygotowawcze – sprawozdania komisji legislacyjnych Poglądy Doktryny  Materiały komparatystyczne – orzeczenia sądów zagranicznych.  Reguły egzegezy – dyrektywy wykładni. np.zarządzenia ministrów  Nieoficjalne – dokumenty. doktryny. obiekty na podstawie. reguły egzegezy. poglady obcej doktryny. książki. poglądy. traktaty międzynarodowe.uchwały Rady Ministrów . a więc może być samodzielnym źródłem naszych praw i obowiązków. materiały komisji legislacyjnych. sytuacji ekonomicznej). a tym samym nie mogą być samodzielnym źródłem naszych uprawnień lub obowiązków. orzeczenia sądów. zalecenia i opinie instytucji międzynarodowych i europejskich. odnosi się do czynników społecznych.

zasady słuszności Niesamoistne źródła prawa nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji organu stosującego prawo. organizacjami międzynarodowymi). wspólnotowe) Prawo to podlega bezpośredniemu stosowaniu na terenie Polski. 2.  Umowy międzynarodowe zawierane przez Unię lub Wspólnoty z innymi podmiotami (państwami. dyrektywy. a zatem wiążących państwa nawet bez ich zgody. Prawo wspólnotowe podlega bezpośredniemu stosowaniu w państwach członkowskich i może stanowić samoistną i niezależną od p. Mieszane – ma charakter zarówno prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego. Zasady i reguły pozaprawne – zwyczaje. ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO. wewnętrznego. EUROPEJSKIEGO I WEWNĘTRZNEGO Prawo międzynarodowe Wiele państw demokratycznych uznaje prymat prawa międzynarodowego nad własnym prawem wewnętrznym. Źródła prawa europejskiego:  Prawo pierwotne – traktaty założycielskie wraz z załącznikami i protokołami oraz traktaty akcesyjne. a wspólnota międzynarodowa jest coraz bardziej skłonna. Jeśli przy tym umowa międzynarodowa została ratyfikowana za zgodą wyrażona w ustawie. by podstawową normą tego prawa nadać status norm bezwzględnie wiążących (Ius cogens). Prawo europejskie (prawo unijne. decyzje). że są wydawane na podstawie aktów prawa pierwotnego. dostarczają jednak dodatkowego wsparcia dla takich decyzji (jest ona lepiej uzasadniona).  Prawo pochodne – wszystkie akty normatywne ustanowione przez organy UE (rozporządzenia. 3. a w razie kolizji ma pierwszeństwo nad normami p. Polska Ratyfikowane umowy międzynarodowe staja się częścią wewnętrznego prawa polskiego i mogą być bezpośrednio stosowane. Cechy prawa europejskiego: 1. 18 SAMOISTNE .  Doktryna  Deklaracje  Zalecenia organizacji międzynarod. Samoistne źródła prawa międzynarodowego:  Umowy (traktaty) międzynarodowe  Zwyczaj międzynarodowy (międzynarodowe prawo zwyczajowe)  Zasady ogólne prawa międzynarodowego Niesamoistne źródła prawa międzynarodowego:  Orzecznictwo sądów międzynarod. zasady współżycia społecznego. i narodowego podstawę skarg i roszczeń obywateli oraz państw członkowskich. natomiast adresatami decyzji. to ma ona pierwszeństwo przed ustawami i niższymi aktami normatywnymi. które uważa się za akty stosowania prawa unijnego bywają wszystkie państwa. cechą charakterystyczną jest to. Brak rozgraniczenia aktów tworzenia i stosowania prawa – adresatami dyrektyw zaliczanych do aktów tworzących prawo są indywidualnie oznaczone państwa. międzynarod.

 Zasady ogólne prawa wspólnotowego = ogólne zasady prawa międzynarodowego. 19 .

 Akty normatywne wewnętrzne – mogą wiązać zasadniczo tylko podmioty hierarchicznie podporządkowane organowi wydającemu taki alt. Ustanawianie budżetu f. Wprowadzanie stanów nadzwyczajnych (wojny. Zalecenia ( rekomendacje)  Deklaracje  Obwieszczenia  Komunikaty Unia zobowiązuje się do przestrzegania prawa międzynarod. wyjątkowy. Kategorie aktów normatywnych:  Konstytucje – akt normatywny o najwyższej mocy prawnej. Prawa i obowiązki obywateli b. Przepisy prawa karnego c. w tym i w stosunku do zwykłych obywateli. ważne dla obywateli sprawy mogą być uregulowane wyłącznie w ustawie (tzw. reguluje podstawy ustroju politycznego. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAWO EUROPEJSKIE PRAWO WEWNĘTRZNE Prawo Wewnętrzne Konstytucja wprowadziła podział wszystkich aktów normatywnych na dwie kategorie:  Akty normatywne powszechnie obowiązujące – mogą mieć moc wiążącą w stosunku do wszystkich podmiotów prawa. może uchylić każdy akt i nie może zostać uchylony przez żaden akt. społecznego i ekonomicznego w państwie oraz formułuje katalog podstawowych praw i wolności obywatelskich. klęski żywiołowej) g. materie ustawowe) – zalicza się do nich: a. a w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego mówi się wprost o prymacie prawa międzynarod. Ustanawianie monopolów e. publicznego. Przepisy podatkowe i zagadnienia gospodarki finansowej państwa d. Normy regulujące strukturę państwa i samorządów 20 .  Ustawy – podstawowa forma legislacji we wszystkich demokratycznych społeczeństwach. nad prawem unijnym.

Większość kwalifikowana – większość wyższa od bezwzględnej ale mniejsza od jednomyślności (2/3. zarządzenia Prezydenta i Ministrów zalicza się do aktów wewnętrznych (aktów kierownictwa czy też prawa wewnętrznego). Radę Ministrów i ministrów. wszystkie ratyfikowane umowy międzynarodowe (ratyfikacji dokonuje prezydent) stają się częścią polskiego prawa wewnętrznego i podobnie jak konstytucja mogą być bezpośrednio stosowane.  Akty prawa miejscowego (lokalnego. terenowego) – obejmują akty tworzone przez organy samorządu terytorialnego (uchwały sejmików województw. mogą być wydawane tylko na podstawie upoważnienia ustawowego i w jego granicach. składające się na pojęcie drogi czy też trybu ustawodawczego:  Inicjatywa ustawodawcza – zgłoszenie projektu przez upoważniony organ.  Rozporządzenia – akt wykonawczy w stosunku do ustawy. pierwszeństwo ma umowa międzynarodowa. Większość względna – najwyższa liczba głosów uzyskana w przypadku wyborów między przynajmniej trzema kandydatami. natomiast uchwały innych organów oraz zarządzenia – na podstawie ustaw. mogą być wydawane przez prezydenta. Akty p. Rada Polityki Pieniężnej i inne). 3 czytania projektu  Głosowanie – ciała kolegialne mogą funkcjonować w sposób ważny tylko przy założeniu obecności pewnej minimalnej liczby swoich członków (quorum). Większość zwykła . Tryb tworzenia ustawy W tok tworzenia ustaw wyróżnić można następujące etap. jednak dla zmiany konstytucji potrzeba kwalifikowanej większości 2/3 w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. wójtów. ich zasięg jest terytorialnie ograniczony. KBN. wolno je wydawać wyłącznie na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego.suma głosów „za” jest większa niż przeciw nie licząc wstrzymujących się. które zobowiązuje parlament do jego rozpatrzenia. burmistrzów i prezydentów miast) oraz terenowe organy administracji rządowej (rozporządzenia wykonawcze i porządkowe wojewodów). Inne akty normatywne uchwala Sejm i Senat (w tym trybie ustanawia się przykładowo regulamin sejmu i senatu). Uchwały RM. 21 . jeśli zostały do tego upoważnione (np. wewnętrznego mogą wydawać inne organy. zarządzenia starostów. Większość bezwzględna (absolutna) – suma głosów „za” jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się. Ratyfikowane umowy międzynarodowe – umowa międzynarodowa została ratyfikowana za zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie. w razie kolizji takiej umowy z ustawą. w Senacie bezwzględnej większości głosów przy takim samym quorum co w sejmie. rad powiatów i gmin. Inicjatywa ustawodawcza należy do: o Grupie przynajmniej 15 posłów o Komisji sejmowej o Senatowi o Prezydentowi o Radzie Ministrów o Grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli  Dyskusja nad projektem – czytanie ustawy. W Polsce sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Uchwały RM są wydawane na podstawie konstytucji lub ustaw. ważnie oddanych głosów). zarząd NBP. 3/4 itd.

Ten podział nie jest rozłączny.124. dyrektywy dotyczące przepisów przejściowych. który może odmówić podpisania ustawy i przekazać ją Senatowi do powtórnego rozpatrzenia (veto zawieszające). Uchwałę Senatu odrzucającą lub wprowadzającą poprawki może Sejm odrzucić bezwzględną większością głosów.  Podpisanie i ogłoszenie – podpisanie przez Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.Ustawę uchwaloną przez sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Dyrektywy odnoszące się do przepisów odsyłających mogą być zaliczone albo do dyrektyw systematyki wewnętrznej albo zewnętrznej w zależności od tego czy mamy do czynienia z odesłaniem w ramach danego aktu czy z odesłaniem do innego aktu normatywnego. sposobu definiowania pojęć itd. kolejności przepisów. jednak tym razem większością kwalifikowaną 3/5. a dyrektywy warunków – sposobami określania okoliczności warunkujących zastosowanie przepisu prawnego. wprowadzić poprawki lub odrzucić. mogą być zaliczane do systematyki dyrektyw zewnętrznej. Veto absolutne – niemożność uchwalenia ustawy przez parlament. 4) Dyrektywy języka aktu – dotyczą poprawnego formułowania przepisów.121. wyboru języka aktu w zależności od celów stawianych przez prawodawcę.125 Reguły adresata i warunków zastosowania przepisu – 126 Reguły języka aktu normatywnego – 126 22 . Podstawowe kategorie dyrektyw techniki prawodawczej: 1) Dyrektywy systematyki wewnętrznej aktu normatywnego – dotyczą budowy tekstu prawnego. 2) Dyrektywy systematyki zewnętrznej aktu normatywnego – dyrektywy dotyczące relacji aktu normatywnego do innych aktów normatywnych.123 Przepisy odsyłające – str. Reguły systematyki zewnętrznej aktu normatywnego – str. Zasady techniki prawodawczej Zasady techniki prawodawczej (legislacyjnej) – to dyrektywy wskazujące jak poprawnie redagować akty normatywne.122 Przepisy upoważniające – str. sposobu ich redagowania. skoro dotyczą także relacji między różnymi aktami normatywnymi. Referendum – zarządza Sejm lub Prezydent za zgodą Senatu. Następnie Marszałek Sejmu przedstawia przyjętą ustawę do podpisu Prezydentowi. które zaliczyliśmy do dyrektyw systematyki wewnętrznej. 3) Dyrektywy adresata przepisu i warunków jego zastosowania – zajmują się sposobami określania adresata przepisu. relacjami między ustawą a aktami wykonawczymi i zagadnieniami z tym związanymi. wśród nich wyróżniamy: o Dyrektywy systematyzacji poziomej – dotyczą kwestii jak kształtować zakres podmiotowy i przedmiotowy aktu mając na uwadze jego stosunek do innych teksów prawnych. Veto zawieszające może obalić Sejm uchwalając ponownie ustawę. o Dyrektywy systematyzacji pionowej – zajmują się relacjami hierarchicznymi między aktami normatywnymi różnego szczebla np. Veto ludowe – uchwalona przez parlament ustawa może zostać odrzucona przez wyborców w referendum. gdyż wiele dyrektyw ma charakter mieszany np. notacji itd. który w ciągu 30 dni ustawę może przyjąć. wynik staje się wiążący jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawniona do głosowania.

np. sytuacji.135.136 Podział – wyszczególnienie pojęć podrzędnych względem pojęcia w taki sposób. są zdefiniowane równościowo.Problem wyboru aktu normatywnego a Pojęcia ostre i nieostre o Pojęcie ostre – pozwala rozstrzygnąć o obiekcie czy podpada pod dane pojęcie czy też nie. np. tak że można go zastosować również w innych niż wymienione w tekście prawnym. W każdym akcie można wyróżnić dwie podstawowe części: 23 . Sposób budowy określają dyrektywy systematyki wewnętrznej aktu prawnego. np. powoływanie na stanowisko sędziego. np. pełnoletni. Musi być – rozłączny (pełnoletni. (pojęcia zamknięte i ostre) o Pojęcie typologiczne – zespół cech. o Pojęcie nieostre – nie pozwala rozstrzygnąć o każdym obiekcie. w którym zawarte zostały normy prawne. pełnoletni. funkcjonują wg schematu albo…albo. sfera niepewności znaczeniowej (cień semantyczny). przedmiot. (implikacja) c Pojęcia klasyfikacyjne i typologiczne Pojęcie klasyfikacyjne – każdy obiekt posiadający określoną cechę podpada pod dane pojęcie. Definicja równościowa (równoważnościowa) – podaje wszystkie kryteria stosowalności dla danego terminu. Budowa tekstu prawnego Tekst prawny – dokument. czy podpada pod pojęcie czy też nie. można posłużyć się określeniami nieostrymi (wartościującymi) lub klauzurami generalnymi. opierają się na formule mniej lub bardziej.133. b Pojęcia otwarte i zamknięte o Pojęcie otwarte – występuje gdy tekst prawny wymienia niektóre kryteria stosowalności dla danego terminu. rzecz ruchoma. nazywa się je również pojęciami niedookreślonymi znaczeniowo. zupełny (wyczerpujący). a każdy który nie posiada tej cechy nie podpada pod to pojęcie. że każdy desygnat pojęcia. niepodanych przez normodawce okolicznościach. które składają się na typ określonego zjawiska i przyjmujemy iż każdy obiekt czy stan rzeczy. semantycznie zamknięte. młodzieniec. Klasyfikacja – wielostopniowy podział logiczny. taki który logicznie dzieli się dalej. wiąże się z tymi pojęciami dyrektywa techniki legislacyjnej: Jeśli zachodzi potrzeba zapewnienia elastyczności tekstu prawnego. pojęcie dookreślone znaczeniowo. ma określoną strukturę graficzną i merytoryczną. które w zupełny sposób określa kryteria stosowalności danego terminu. jest desygnatem tylko jednego pojęcia podrzędnego (członu podziału). (ekwiwalencja) Definicje cząstkowe – podają niektóre kryteria stosowalności dla danego terminu. np. który jest w dostatecznym stopniu podobny do wyróżnionego typu podpada pod pojęcie typologiczne.134. zdefiniowane cząstkowo.132. niepełnoletni). którego zakres się dzieli. o Pojęcie zamknięte – występuje gdy tekst prawny wyznacza wszystkie kryteria stosowalności dla danego terminu tak że organ stosujący prawo nie może go zastosować w żadnych innych. (pojęcia otwarte i nieostre) Reguły definiowania wyrażeń języka prawnego – str.

 przepisy szczegółowe – katalog podstawowych instytucji regulowanych przez dany akt. kodeksu wykroczeń i ustawy karnej skarbowej. Np.139. o tytuł – element identyfikacji aktu norm. • proceduralne – określa się w nich sposób postępowania przed organami albo instytucjami. objaśnia się w nich używane w akcie określenia lub skróty. przepisy zmieniające (nowelizujące) 3. czy i przez jaki czas utrzymuje się w mocy instytucje. daty wydania oraz przedmiotu. szczegółowych: a) przepisy prawa materialnego b) przepisy o organach i trybie postępowania • przepisy ustrojowe – zamieszcza się w nich przepisy o utworzeniu organów albo instytucji.141. Jeśli został przedrukowany z oficjalnego dziennika promulgacyjnego. gdy zachodzi potrzeba zamieszczenia w nich elementów wspólnych dla wielu przepisów merytorycznych. muszą być ściśle związane z materią uregulowaną w tym akcie.137 Przeczytać str.. datę jego wydania. ich zadania i kompetencje. sposób ich obsadzania i jakim podmiotom podlegają lub jakie podmioty mają nad nimi kontrole. czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień i obowiązków powstałych pod działaniem dotychczasowego prawa • rozstrzyga. Uporządkowanie p. 2. 24 . formułują także zasady prawa. które zapadają w postępowaniu i tryb ich wzruszania. część artykułowaną – Kategorie przepisów: 1. czy utrzymuje się w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze Uchylenie ustawy albo uchylenie przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego powoduje automatycznie utratę mocy obowiązującej przez akt wykonawczy (traci moc z chwilą wejścia w życie nowej ustawy). ich treść zależy od tego co reguluje dany akt. spotykamy często w nich z definicjami podstawowych pojęć dla danego aktu normatywnego. które znosi nowe prawo • rozstrzyga. przepisy przejściowe i dostosowujące a) przejściowe – normują wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego: • sposób zakończenia postępowania w sprawach będących w toku • rozstrzyga. ich organizacje. określenie podstawy prawnej oraz wstęp (preambuła) do aktu normatywnego. podaje się pod tytułem rodzaj dziennika promulgacyjnego. prawa i obowiązki w postępowaniu oraz rodzaje rozstrzygnięć. w nim znajduje się określenie rodzaju aktu.1. c) wyjątkowo – przepisy karne – nie mogą powtarzać norm kodeksu karnego.138. nie wolno zamieszczać aktów karnych w aktach wykonawczych. przepisy merytoryczne  przepisy ogólne – określają zakres przedmiotowy i podmiotowy stosunków regulowanych przez dany akt lub wyłączonych spod jego regulacji. jego numer oraz pozycję pod którą zamieszczono dany akt. 2. str. część nieartykułowaną – w której skład wchodzi: tytuł. wydziela się je też. strony i innych uczestników postępowania.140.

Zasada zakazu nadawania przepisom prawnym mocy wstecznej (retroaktywnej) – zakaz stosowania do zdarzeń. Akt wykonawczy do ustawy nie może wejść w życie wcześniej niż sama ustawa. b) dostosowujące – normują sposób powoływania nowych organów i instytucji. Ustawa wprowadzająca – znajdują się tutaj przepisy przejściowe i końcowe. Niedopuszczalna jest nowelizacja dorozumiana – dawny przepis zastępuje się nowym. 4. akty normatywne wprowadzane na pewien okres czasu. … ustawy … zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. nie wskazując w nim dokonywanych zmian. mają charakter mieszany. Akt normatywny nie może wejść w życie z dniem ogłoszenia.  regułą nakazu stosowania derogacji wyraźnej – w przepisie uchylającym należy wyczerpująco wymienić przepisy. „zmieniająca ustawę…”. Dwie formy nowelizacji: • odrębna ustawa nowelizująca • przepis nowelizujący w innej ustawie Nowelizacja polega na wprowadzeniu:  przepisów zmieniających  przepisów uchylających  przepisów uzupełniających nowelizowany akt 25 . nie przeprowadza się jeśli ustawa był już kilkakrotnie nowelizowana. przekształcenia i likwidacje organów i instytucji dotychczas istniejących. … ustawy”). w życie – w treści przepisu powinien być określony termin jego wejścia w życie. należy opracować nową ustawę. kodeksy. Nowelizacja – jest to zmiana aktu normatywnego. Nowelizuje się tekst pierwotny aktu lub jego tekst jednolity. otrzymuje brzmienie:…”. musi upłynąć pewien okres czasu. które miały miejsce przed wejściem w życie danego aktu (Lex retro non agit). w przypadku gdy są szczególnie obszerne lub zasadniczo zmieniają dotychczasowe prawo np. • przepisy o wejściu aktu norm. W tytule ustawy nowelizującej używa się zwrotu: „…o zmianie ustawy…”. musi być wyraźna – nastąpić za pomocą formuły „w ustawie… wprowadza się następujące zmiany:…” lub „w ustawie… art…. posługują się:  regułą zakazu stosowania derogacji milczącej – nie jest dopuszczalne poprzestanie na domyślnym uchyleniu przepisów lub przepisu przez samo odmienne uregulowanie danej sprawy. nie można użyć formuły „tracą moc dotychczasowe przepisy sprzeczne z niniejszą ustawą”. a tym bardziej pojedynczych przepisów). bez pozostawiania w mocy poszczególnych części. Trwa 14 dni – 1 roku. nie wolno nowelizować przepisu nowelizującego. które się uchyla (należy to robić w całości. Uchylenie ustawy głównej prowadzi do automatycznego uchylenia ustawy wprowadzającej. • przepisy o wygaśnięciu mocy aktu normatywnego (w razie potrzeby) – wprowadza się je w przypadku ustaw czasowych (epizodycznych – sunshine legislation).Jeśli akt lub niektóre części chce się zatrzymać to należy to wyraźnie zaznaczyć („Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. przepisy końcowe – zamieszcza się je w kolejności: • przepisy uchylające – przepisy (klauzule) derogacyjne. Vacatio legis – okres na zapoznanie się z nowym aktem i poczynienie odpowiednich przygotowań do jego stosowania.

firmy ubezpieczeniowe etc. 26 . Gdy uzupełnia się nowelizowaną ustawę o nowe art. k.zamiast wyrazu…powinien być wyraz…”. Przestrzeganie prawa  stosowanie się do prawa  czyli przestrzeganie. a nie wprowadzanie zmian merytorycznych w tekście prawnym. orzeczenie przez sąd rozwodu w sytuacji określonej przez k. W tekście jednolitym zachowuje się numerację tekstu pierwotnego. akty podustawowe. Ogłasza się go w dzienniku ustaw. Sprostowanie błędów – poprawianie błędów czysto redakcyjnych (omyłek pisarskich). do sprawcy i wymierzenie mu stosownej kary. zmiany ujmuje się w kilka artykułów. to sąd musi się podporządkować zaleceniom instancji odwoławczej (w takim zakresie jakim naruszył prawo).Akt nowelizujący – nie może zawierać przepisów nie objętych zakresem normowania aktu nowelizowanego.  quasi – administracyjny – zezwolenie by pewne zadania z zakresu adm. natomiast rezultatem procesów stosowania prawa są normy indywidualno-konkretne np. gdy nowelizujemy kilka ustaw . wolno je dołączać z zachowaniem dotychczasowej numeracji dodając odpowiednie litery. sądy podlegają tylko ustawą. publicznej były wykonywane przez agendy publiczne. od tego jest TK). Każdy nowelizowany artykuł ujmuje się w oddzielny punkt. postępowanie przed sądami i komisjami dyscyplinarnymi w korporacjach zawodowych. W przypadku tworzenia prawa powstają normy ogólne (generalno – abstrakcyjne) np.. rodzinny i opiekuńczy. Np. organizacji politycznych i innych. zastosowanie przepisów k. Opiera się na zasadzie hierarchicznego podporządkowania – organ rozstrzygający sprawę nie jest niezawisły od organu hierarchicznie podporządkowanego. ustawy. instytucje pozapaństwowe (banki.. Obwieszcza prezes RM lub organy upoważnione. ogłoszenie tego tekstu jednolitego ustawy następuje w formie Marszałka S. zmiany ujmuje się w jeden artykuł. Tryb adm. a tekst jednolity – załącznik do tego obwieszczenia. Zastosowanie normy prawnej do jakiegoś indywidualnego przypadku np.  Administracyjny – organ rozstrzygający sprawę jest związany dyrektywami i poleceniami swojego zwierzchnika jaką wydać decyzję. jeśli decyzja sądu została zaskarżona. wprowadzono kilka zmian każdą z nich oznacza się inną literą. Sąd rozstrzygający sprawę nie podlega dyrektywą organów adm. jeżeli w art. Podstawowe typy stosowania prawa:  sądowy – organ stosujący prawo jest niezawisły i bezstronny. W przypadku sprzeczności aktu podstawowego z ustawą. które jest obowiązkiem obywateli i organów państwa. sad może odmówić jego zastosowania (nie może go uchylić. wyroki sądowe. Gdy nowelizujemy ustawę. wyliczając poszczególne zmiany przy zastosowaniu podziału na punkty i litery. Tekst jednolity ustawy – tekst uwzględniający wszystkie dokonane w nim zmiany (nowelizacje).  quasi – sadowy – delegacja części funkcji organów państwowych na różnego rodzaju agendy państwowe i pozapaństwowe np. VIII STOSOWANIE PRAWA Stosowanie prawa – władcza działalność organów państwa polegająca na wydawaniu decyzji indywidualno – konkretnych (akty stosowania prawa). przedsiębiorstwa.) i zezwolenie na podejmowanie decyzji władczych. „…w ustawie…w art…. decyzje administracyjne.

decyzje ostatecznie kończące postępowanie w sprawie i decyzje w szczególnie ważnych sprawach. nie jasne. która nie jest do końca wyznaczona przez obowiązujące przepisy prawa. J. gdzie ustalony w sprawie stan faktyczny ewidentnie podpada pod jedną i tylko jedną normę prawną. Luz interpretacyjny – przepisy prawne są nie ostre. 27 . Ustalenie obowiązywania normy prawnej 3. Ustalenie stanu faktycznego 5. II. SUBSUMPCYJNY. jeżeli subsumcja jest pozytywna to zostaje wymierzona kara. którego przesłanką większą jest norma prawna. a wnioskiem decyzja sądu. Podstawę faktyczną decyzji – referowanie wyników postępowania dowodowego. Kategorie luzów decyzyjnych: C. gdy na gruncie dostępnych środków dowodowych i reguł dowodowych nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć czy określony fakt sprawy miał miejsce czy nie. Subsumcji – podciągnięcie ustalonego stanu faktycznego pod wybraną normę prawną. Luz wyboru przepisu prawnego – sąd musi zadecydować jaką decyzję podjąć. przesłanką mniejszą ustalony stan faktyczny. a jeżeli jest negatywna to oskarżony zostaje uwolniony od odpowiedzialności.Etapy stosowania prawa 1. Ewolucja poglądów na stosowanie prawa Pozytywizm Stosowanie prawa ma mieć strukturę tzw. do treści nie może nic dodać ani ująć. Sformułowanie i uzasadnienie decyzji – uzasadnieniu podlegają decyzję od których strona wniosła odwołanie. B. w tej sytuacji organ stosujący prawo ma obowiązek wybrać decyzję za którą przemawiają najlepsze (najmocniejsze) argumenty. Wybór normy prawnej – sytuacja. 6. sylogizmu prawniczego. a ni tekst prawny ani dyrektywy wykładni nie wskazują jednoznacznie. problem oceny wiarygodności świadków. Cześć historyczna – dotychczasowy przebieg postępowania (żądania stron.Wóblewski: A. Elementy uzasadnienia: I. Luz decyzyjny – tekst prawny nie wyznacza decyzji organu stosującego prawo lecz pozostawia mu wybór jaką decyzję podjąć. wieloznaczne i gdy w skutek tego można im przypisać wiele różnych znaczeń. problem oceny dowodów w procesach poszlakowych. Postępowanie wszczyna się po to by móc wykonać orzeczoną przez sąd decyzję. Wybór konsekwencji prawnych – kara. Luz dowodowy – sytuacja. 7. 2. Podstawa prawna decyzji – sąd przytacza przepisy stanowiące podstawę jego decyzji i ewentualnie dokonuje jej analizy. III. Wykładnia normy prawnej 4. które z tych znaczeń jest właściwe. zapadłe decyzje). Zgodnie z tą ideologią sędzia jedynie dedukuje następstwa prawa z normy. dokonuje mechanicznej subsumcji faktów sprawy pod normę i wyprowadza z niej konsekwencje prawne – MODEL SYLOGISTYCZNY. E. D. a zwłaszcza jej interpretacji.

reguły służące do ustalania znaczenia przepisów prawnych to dyrektywy wykładni I stopnia:  Dyrektywy wykładni językowej  Dyrektywy wykładni systemowej  Dyrektywy wykładni funkcjonalnej Jeśli zastosowanie tych dyrektyw prowadzi do zgodnych rezultatów to interpretator może przystąpić do sformułowania decyzji interpretacyjnej określającej właściwe znaczenie interpretowanego przepisu. musi rozumieć kontekst funkcjonalny – czynniki społeczne. Każdy przepis pozostaje w wielu skomplikowanych relacjach z innymi przepisami. semantycznie niedookreślone (otwarte). należą tutaj dyrektywy języka potocznego i prawnego (strony171. a z kolei ten akt normatywny jest składnikiem określonej gałęzi prawa. Jeśli prowadzą do rozbieżnych rezultatów to należy przejść do następnych etapów wykładni. określających sposoby ustalania sensu przepisów prawa. cele jakie sobie stawiał. Wykładnia prawa = proces rozumienia przepisów prawa Nie można zastosować przepisu prawnego nie interpretując go (nie rozumiejąc go). Etapy wykładni (J. jeśli jest jasne (Lex Clara) to nie zachodzi potrzeba jego wykładni. 28 . że proces stosowania prawa zwykle nie może być zredukowany do czysto logicznej operacji dedukowania następstw prawnych z normy prawnej i ustalonego stanu faktycznego. IX WYKŁADNIA PRAWA Wykładnia prawa (interpretacja prawa) – zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego (pragmatyczne rozumienie). Wróblewski – model wykładni operatywnej):  Etap wstępny – ustalenie czy przepis prawny budzi wątpliwości. Rozumienie każdego przepisu musi brać pod uwagę i być zharmonizowane z rozumieniem innych przepisów. • Funkcjonalne – wykładnia prawa nie może się ograniczać do kontekstu językowego i systemowego danego przepisu.172) • Systemowe – przepis prawny zajmuje określone miejsce w akcie normatywnym. Dyskurs (argumentacja) – sytuacja w której przynajmniej dwie strony wysuwają argumenty za i przeciw. które są jasne nie wymagają interpretacji. niejasne. wieloznaczne. jeśli jego rozumienie budzi wątpliwości to przystępujemy do wykładni.F. Luz wyboru konsekwencji prawnych – określenie konsekwencji prawnych danego stanu faktycznego nie jest do końca wyznaczone przez przepisy prawa. prawnego są bardzo często nieostre. W sensie pragmatycznym wykładnia prawa to po prostu rezultat tego procesu. a proces podejmowania decyzji polega na wyborze tezy za którą przemawiają lepsze argumenty. interpretator odwołuje się do różnego typu dyrektyw wykładni (reguł interpretacji). które charakteryzują znaczenie normy ze względu na jej właściwości językowe. Relacje: • Lingwistyczne (gramatyczna i językowa) .  II etap – ustalenie właściwego znaczenia przepisu prawnego. Luzy decyzyjne są nie odłącznym składnikiem nie omal wszystkich procesów stosowania prawa i dowodzą. zaliczmy do niej te wszystkie dyrektywy. ekonomiczne i moralne (intencja normodawcy. Clara non sunt interpretanda – normy.wyrażenie j. reinterpretacja przepisów obowiązujących w przeszłości).

Nie ma mocy wiążącej jednak jej wpływ jest znaczny i stale rosnący. deklaracje. prywatne oświadczenia prawodawcy). Zaliczamy tu również wykładnię dokonaną przez sąd odwoławczy. które formalnie nie wiążą. że ma ona moc prawna równą mocy prawnej aktu normatywnego. która w danej sprawie jest wiążąca dla sądu niższego.  Legalna – wykładnia dokonywana nie przez organ upoważniony przez samo prawo do interpretacji określonych przepisów prawa (stąd jej nazwa). dwie formy wykładni autentycznej: • Wykładnia oficjalna zawarta w autoryzowanym i mającym formalnie moc wiążącym akcie. ma charakter abstrakcyjny. Np. By można było rozstrzygnąć kolizje interpretacyjną należy odwołać się do dyrektyw interpretacyjnych II stopnia. które ze znaczeń przepisu jest znaczeniem właściwym.  Doktrynalna(naukowa) – dokonywana przez przedstawicieli doktryny prawniczej. przyjmujemy szersze znaczenie przepisu od znaczenia językowego. a nie w toku rozstrzygania konkretnych. przyjmuje się. ponieważ normodawca powiedział więcej niż zamierzał – plus dixit quam voluit 29 . który ustanowił daną normę. interpretator musi rozstrzygnąć. gdyż normodawca powiedział mniej niż zamierzał – minus dixit quam voluit  Wykładnia zwężająca (imperatio restrictiva) – daje znaczenie węższe. w której jej dokonano – nie ma mocy powszechnie obowiązującej. w której intencje prawodawcy poznajemy w różny sposób (materiały przygotowawcze. dokonuje się jej za pomocą uchwał lub wytycznych podejmowanych zwykle na specjalnych posiedzeniach sądu lub innego organu stosującego sprawę. Ma więc charakter konkretny a nie abstrakcyjny.  Operatywna – wykładnie dokonywane przez sądy i inne organy stosujące prawo w toku rozpoznawania indywidualnych spraw karnych.  Podziały wykładni Podział wykładni ze względu na jej moc wiążącą:  Autentyczna – dokonana przez ten sam organ. dokonywana w glosach do orzeczeń (najwyższych) instytucji sądowych.  Ostatni etap – sformułowanie decyzji interpretacyjnej – stwierdzenie jakie jest właściwe znaczenie interpretowanego przepisu. indywidualnych spraw. który został poddany interpretacji. Podział wykładni ze względu na zakres:  Wykładnia literalna (imperatio declarativa) – zgodna z literą prawa. którym przyznano przywilej dokonywania wiążącej interpretacji zagadnień prawnych (Ius respondendi). w przeszłości miała moc wiążącą wykładnia prawników rzymskich. dyrektywy wykładni językowe. jak również w komentarzach do tekstów prawnych i opracowaniach naukowych. cywilnych i innych. które mają charakter reguł preferencyjnych – wskazują jakie znaczenie przepisu powinien interpretator uznać za właściwe w przypadku wykładni I stopnia. systemowej i funkcjonalnej prowadzą do niezgodnych wyników.idem dixit quam voluit  Wykładnia rozszerzająca (imperatio extensiva) – daje wynik szerszy od wykładni językowej. przepisy prawne określają procedurę dokonywania wykładni oraz zakres jej mocy wiążącej.III etap – kolizja interpretacyjna. w której prawodawca wypowiada się co do znaczenia ustanowionych przez siebie norm. przyjmujemy znaczenie językowe (to co powiedział normodawca pokrywa się z tym czego chciał . Wiąże jedynie w tej sprawie. • Wykładnia nieoficjalna. przyjmujemy znaczenie węższe od językowego.

Dyrektywy wykładni (wzięte z izolacji) rzadko stanowią niepodważalny argument. Wykładnia secundum legem 2. dyrektywie. zakazanych lub dozwolonych w stosunku do tego. Wykładnia contra legem – wykładnia prawotwórcza – to taka.Badanie relacji między wykładnią językowa a wykładnią intencjonalną (wykładnią przepisu zgodną z wolą i intencjami prawodawcy). Teksty prawa bardzo rzadko formułują dyrektywy wykładni prawa. Podział wykładni ze względu na jej stosunek do obowiązującego prawa: 1. Wykładnia praerter legem 3. D. Dyrektywa stosowania języka specjalnego III. Stosowanie wspomnianych rodzajów wykładni (zasady) – strona 167. a zatem oceny. Interpretator nie może tworzyć prawa. przemawiające za przyjęciem czy też odrzuceniem określonej decyzji interpretacyjnej. Dyrektywa stosowania języka potocznego Wykładnia jezykowa Jeśli dane pojęcie jest zdefiniowane w tekście prawnym (Ew. techniki lub praktyki społecznej to należy się oprzeć na dyrektywie znaczenia specjalnego. że norma (jej fragment) ma określone znaczeni. Ta ostatnia sytuacja zdarza się najczęściej. to należy się oprzeć na tej definicji. Od większości dyrektyw wykładni istnieją wyjątki. która przemawia za przypisaniem normie określonego znaczenia z zasady można przeciwstawić dyrektywę. Większość dyrektyw interpretacyjnych to wytwór mające nieraz wielo wiekową historię tradycji i kultury prawniczej. Jeśli ni zachodzi ani pierwszy ani drugi przypadek to powinniśmy nadać danemu pojęciu takie znaczenie jakie ma on w języku potocznym. który wynika z dotychczas obowiązujących norm prawnych. 168. Dyrektywa stosowania języka prawnego II. która będzie przemawiać przeciwko przypisaniu tego znaczenia. klasycznym ich przykładem są dyrektywy wykładni. B. to znaczeniem literalnym jest właśnie to znaczenie. a tymczasem sam tworzy nowe normy. Toposy argumentacyjne – reguły o opisanych wyżej cechach. Znaczeniem literalnym normy lub jej fragmentu jest jej znaczenie potoczne. Kolejność stosowania dyrektyw: I. E. jeśli nie istnieje definicja legalna danego pojęcia. C. Zasady stosowania wspomnianych typów wykładni:  Generalny nakaz stosowania wykładni secundum legem  Generalny zakaz stosowania wykładni contra legem Dyrektywy wykładni i ich rodzaje Cechy dyrektyw wykładni: A. której korzenie sięgają prawa rzymskiego. Dyrektywy wykładni mają często strukturę antytetyczną tzn. ale należy ono do pojęć specjalnych określonej dziedziny nauk. która zmienia zakres czynów nakazanych. istnieje powszechnie akceptowana definicja doktrynalna tego pojęcia). 30 . Efekt uzasadniający dyrektyw wykładni to z zasady rezultat kumulatywnej oceny argumentów pro i contra. Dyrektywy wykładni jedynie z większą lub mniejszą mocą przemawiają za przyjęciem lub odrzuceniem określonej decyzji interpretacyjnej. czy istnieją lepsze (mocniejsze) racje. a jeśli odstąpiono od tego znaczenia nadając normie znaczenie prawne lub specjalne.

Z tej reguły wynika zakaz ustalania znaczenia literalnego z pominieńciem kontekstu systemowego i funkcjonalnego. 31 . wolę prawodawcy oraz cel regulacji prawnej (reguła harmonizowania kontekstów)”. Argument konsekwecjonalistyczny – argument pozwalający odrzucić pewne tezy. • „Lege non distinguente nec rostrum est distinguere” – tam gdzie rozróżnień nie wprowadza sam prawodawca. • „Ustalając znaczenie językowe przepisu należy brać pod uwagę inne przepisy prawne. ekonomiczne i moralne. Za pierwszeństwem tej wykładni przemawiają argumenty analityczne (wykładnia prawa jest wykładnią tekstów prawnych). Interpretacja tekstów prawnych w krajach naszego kręgu cywilizacyjnego opiera się na zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej i zasadzie pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej. które w świetle powszechnie akceptowanych wartości musi być uznane za rażąco niesłuszne lub niesprawiedliwe. Wykładnia nie powinna mieć charakteru prawotwórczego (nie powinna pod pozorem interpretacji tworzyć nowych norm). powinna się mieścić w ramach dopuszczalnego znaczenia leksykalnego. • „Nie wolno interpretować przepisów prawnych tak by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” – zakaz wykładni per non est.  Gdy prowadzi do rozstrzygnięcia. decyzje ze względu na wynikające z nich konsekwencje. które pozwalają interpretatorowi w szczególnie ważnych okolicznościach odstąpić od sensu językowego przepisu: (w sytuacji/przypadku)  Gdy wykładnia językowa prowadzi do ad absurdum. Ta reguła pozwala zakwestionować ustalenia interpretacyjne z powodu iż dokonano ich w izolacji (nie biorąc pod uwagę 3 relewantnych kontekstów – językowego. Okoliczności. tam nie jest wolno ich wprowadzać interpretatorowi”.  Gdy sens językowy jest ewidentnie sprzeczny z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi. systemowego i funkcjonalnego) • „Jeżeli nawet odstępujemy od znaczenia językowego.W państwach demokratycznych wykładnia językowa i znaczenie literalne zajmują pozycję uprzywilejowaną wobec wykładni systemowej i funkcjonalnej. Nie każdy przypadek kolizji znaczenia językowego z normami moralnymi czy zasadami racjonalności upoważnia do odstąpienia od znaczenia literalnego przepisu. • „Różnym zwrotom nie należy nadawać tego samego znaczenia” – zakaz stosowania interpretacji synonimicznej. polityczne (w państwie praworządnym obywatele mają prawo polegać na tym co prawodawca powiedział a nie na tym co zamierzał powiedzieć lub co powiedziałby gdyby znał nowe okoliczności).  Oczywistego błędu legislacyjnego. Sens. Można odstąpić od znaczenia językowego tylko wtedy gdy uzasadnimy powołaniem się na jakieś ważne racje prawne. • „Tym samym zwrotom nie należy nadawać różnych znaczeń” – zakaz interpretacji homonimicznej. społeczne. który nadajemy określonemu pojęciu nie może pozostawać w oczywistej sprzeczności z regułami danego języka. to interpretacja danego wyrażenia powinna pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego”.

norma nakazująca mówienie prawdy i norma zakazująca zadawania cierpień (nie da się ich zrealizować w sytuacji lekarza.zasady sprawiedliwości społecznej. ale których w pewnych okolicznościach łącznie zrealizować się nie da np. Normy prakseologicznie niezgodne – normy. które nie są sprzeczne analitycznie.Wykładnia systemowa (wykładnia systematyczna) Pełni rolę subsydiarną wobec wykładni językowej – nie może stanowić samodzielnej podstawy do przypisania normie określonego znaczenia ale może zadecydować o tym. . nie chodzi o brak regulacji prawnej. że jakieś przepisy powinny być wprowadzone. Luki rzeczywiste – zalicza się do nich: • luki techniczne (taką proceduralną niekompletność regulacji. a jedynie o czyjąś ocenę. Luki pozorne – luki o charakterze ocennym (aksjologicznym).uczciwego procesu. a w skrajnych sytuacjach może stanowić argument za odstąpieniem od znaczenia potocznego. z których jedna coś nakazuje (zakazuje). która utrudnia lub uniemożliwia podjecie decyzji) • swoiste (brak przepisów. „Nie wolno interpretować przepisów prawa w sposób prowadzący do luk”. Trybunał nie może stwierdzić niekonstytucyjność przepisu prawnego.ochrony praw słusznie nabytych. 3.zasady demokracji. których realizacja jednej normy unicestwia skutki realizacji drugiej normy (zamknij drzwi otwarte i otwórz drzwi zamknięte) 6. uchylone lub sprecyzowane. Normy sprzeczne analitycznie – normy. „Normy prawa wewnętrznego powinny być interpretowane w zgodzie z normami prawa europejskiego”. .prawa do sądu. które z możliwych znaczeń normy wybierzemy. 5.zasada równości. które przy niezgodnych lub częściowo niezgodnych hipotezach mają sprzeczne dyspozycje lub niezgodne sankcje. który ma poinformować śmiertelnie chorego pacjenta o jego schorzeniu). 4.zasada państwa prawnego. . a zatem takie. „Interpretując normy prawne należy mieć na względzie przede wszystkim zasady konstytucyjne”. Reguły wykładni: 1. . Wśród zasad systemu prawa rolę szczególną odgrywają zasady konstytucyjnej. a druga to samo zakazuje. w przypadku. gdy można podać taką interpretacje tego przepisu przy której jest on zgodny z konstytucją. 32 . „Nie należy interpretować przepisów prawa w sposób prowadzący do ich sprzeczności”. W orzecznictwie Trybunału rolę szczególną w interpretacji przepisów prawa odgrywają między innymi zasady: . Normy konfliktowe – normy. które zgodnie z innymi przepisami powinny być wydane. . . „Wszystkie normy prawne powinny być interpretowane w sposób zgodny z zasadami prawa”. .wolności gospodarowania i ochrony własności. a których brak uniemożliwia podjęcie decyzji. a druga na to samo zezwala lub jedna coś nakazuje. „Interpretacja norm prawa polskiego powinna być zgodna z normami prawa międzynarodowego publicznego”.zasada podziału władz. 2. .

subiektywna). zapewne sprawy nie są uregulowane. iż pewne są uregulowane. że służy realizacji określonych celów. to cele te musi uwzględniać interpretator.Typy luk pozornych: • extra legem – ujemna ocena faktu. że prawodawca jest często ciałem kolektywnym (parlament) i trudno jest ustalić.” Wadą obydwu tych reguł jest fakt. o czyją wole ma chodzić. Wykładnia funkcjonalna Obejmuje najmniej jednorodny i spójny zbiór dyrektyw. Zalecana ostrożność w stosowaniu tej wykładni. Prawo jest pojmowane jako wyraz woli demokratycznie wybranych przedstawicieli narodu. kauczukowe i powinno być uściślone. iż sformułowanie danego przepisu jest zbyt nie precyzyjne. genetyczna. • intra legem – ocena. jej znaczenie maleje w odniesieniu do starszych aktów normatywnych zwłaszcza gdy te uchwalono w innych warunkach społecznych. • „Przepisy prawne należy interpretować zgodnie z wolą aktualnego (współczesnego) prawodawcy. które w taki lub inny sposób nakazują uwzględnianie przy interpretacji przepisów szeroko rozumianego kontekstu społecznego. która prowadzi do konsekwencji najbardziej korzystnych.” – odmiana argumenty konsekwencjonalistycznego. „Przy interpretacji przepisów prawnych należy brać pod uwagę powszechnie akceptowane normy moralne. • „Interpretując normę należy brać pod uwagę konsekwencje społeczne i ekonomiczne do jakich będzie prowadzić określona interpretacja i wybrać taką interpretację. • 33 . • contra legem – ujemna ocena tego. • „Przepisy prawne należy interpretować zgodnie z wolą historycznego prawodawcy” (wykładnia historyczna. „Przepisy prawne należy interpretować biorąc pod uwagę ich miejsce w systematyce wewnętrznej i zewnętrznej aktu normatywnego” (argumentum a rubica).” (wykładnia prawno – porównawcza = komparatystyczna). ekonomicznego oraz aksjologicznego. ekonomicznych i politycznych. Reguły wykładni funkcjonalnej stają się często drogowskazem. że działalność prawodawcza jest działalnością celową. sugerującym kierunek interpretacji we współczesnych tekstach prawnych różnego typu pojęć niedookreślonych. 7. Pełnia rolę subsydiarną w stosunku do wykładni językowej. zasady sprawiedliwości i słuszności” Mamy na myśli reguły o uniwersalnym zasięgu. terminów wartościujących i klauzul generalnych. a zdaniem oceniającego nie powinny być. do których należą reguły. zakładając. akceptowane przez całą społeczność międzynarodową lub przynajmniej reguły ważne w naszym kręgu cywilizacyjnym. Wykładnią odwołującą się do ratio legis bardzo często nazywa się wykładnią celowościową lub teleologiczną. Odgrywa szczególnie istotną rolę w odniesieniu do przepisów prawnych niedawno wprowadzonych. • „Przepisy prawne należy interpretować zgodnie z zasadami interpretacji podobnych przepisów w innych krajach. • „Interpretując przepisy prawne należy brać pod uwagę cel regulacji prawnej (ratio legis) – najstarszy i najczęściej używany kanon wykładni prawa.

Teorie obiektywne wychodzą z założenia. że prawodawca liczy się z konsekwencjami empirycznymi podejmowanych decyzji e. tekst prawny jest traktowany jako mniej lub bardziej doskonały instrument przekazu tych intencji.Domniemania interpretacyjne Domniemanie interpretacyjne zmienia ciężar argumentacji spoczywający nie na tym kto się na domniemanie powołuje. systemowej i funkcjonalnej) prowadzi do rozbieżnych ustaleń interpretacyjnych. w razie zmian celów i zadań. ponieważ wskazują jaką decyzję interpretacyjną należy podjąć w sytuacji. Domniemanie. nakaz interpretowania przepisów prawa w sposób uwzględniający aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej. że prawodawca nie stanowi norm zbędnych c. Teorie obiektywne nie wykluczają. specjalnego Inne domniemania interpretacyjne:  Domniemanie zgodności normy z konstytucją  Domniemanie zgodności normy niższego rzędu z normą hierarchicznie wyższą  Domniemanie racjonalności prawodawcy: a. Teorie subiektywne opierają się na założeniu. prawnego  J. Domniemanie. 34 . ale na tym. Domniemanie. że prawodawca dysponuje najlepszą wiedzą empiryczną Z tej ostatniej reguły wynika np. że prawodawca nie stanowi norm sprzecznych b. kto te domniemanie kwestionuje. czy też aktualnego prawodawcy (obiektywne). iż sens przepisu. że prawodawca dąży do społecznie aprobowanych celów d. Domniemanie. że norma prawna ma jedno. Domniemanie. Celem wykładni tekstualnej jest. bo norma ta obowiązuje z jego woli. Rodzaje domniemań interpretacyjnych:  Języka potocznego  J. iż norma prawna rozumiana jako wyraz woli suwerena musi być zgodna z wolą aktualnego suwerena. Dyrektywy preferencji Dyrektywy preferencji – reguły wskazujące jak rozwiązać konflikt różnych dyrektyw wykładni. gdy zastosowanie dyrektyw wykładni I stopnia (dyrektyw wykładni językowej. Trzy podstawowe strategie rozwiązywania konfliktów interpretacyjnych (teorie wykładni): • Teorie subiektywne i obiektywne – czy w toku wykładni interpretator powinien się orientować na wolę i intencje historycznego (subiektywne). nie ulegające zmianom znaczenie i jest to zgodne z wolą historycznego prawodawcy. może ulec zmianie. • Teorie intencjonalne i tekstualne – celem wykładni intencjonalnej jest odtworzenie woli i intencji prawodawcy. aby z chwilą ustanowienia aktu tekst prawny niejako odrywa się od osoby legislatora. zaczynając żyć własnym życiem. stałe. Adresaci norm mają kontakt z tekstem i z tego powodu w sytuacjach wątpliwych powinno rozstrzygać znaczenie tekstu a nie rzeczywiste intencje prawodawcy. Wróblewski nazwał je dyrektywami wykładni II stopnia. które stawia sobie aktualny prawodawca.

Holmesa.” Materiały interpretacyjne: o Akt normatywny. orzecznictwo i doktryny) o Wyniki ekspertyz naukowych i opinie biegłych o Wiedza specjalistyczna. Formaliści – zwolennicy teorii statycznych. komentarze. rządowych itd. analogii) lub reguł kolizyjnych tylko wtedy gdy nie rozstrzygnie problemu interpretacyjnego przy pomocy dyrektyw wykładni sensu stricto (zasada pierwszeństwa wykładni sensu stricto).) o Materiały przygotowawcze (sprawozdania komisji legislacyjnych.” • „Od jasnego (nie budzącego wątpliwości) rezultatu wykładni językowej wolno odstąpić i oprzeć się na wykładni systemowej tylko wtedy. Ta zasada jest podobna do „reguły jasnego znaczenia” (plain meaning rule) autorstwa O. Opowiadają się za duchem prawa. do której odwołują się sądy w USA.w razie konfliktu wykładni językowej. gdy przemawiają za tym ważne racje.. Styl dynamiczny dominuje okresie przemian i refom. od jasnego rezultatu wykładni językowej i systemowej wolno odstąpić i oprzeć się na wykładni funkcjonalnej tylko wtedy. którą sformułowały sądy angielskie pod koniec XIX wieku. Opowiadają się za literą prawa.  „Interpretator powinien się opierać na rezultatach wykładni językowej i dopiero gdy ta prowadzi do nie dających się usunąć wątpliwości korzystać z wykładni systemowej. Służą wartością – pewność. systemowej i funkcjonalnej należy preferować wynik wykładni językowej i systemowej. Podstawowe wartości – adekwatność prawa i życia. Styl statyczny interpretacji dominuje w okresach stabilizacji. to wolno jest posłużyć się wykładnią funkcjonalną. która jest relewantna dla ustalenia sensu określonych wyrażeń (literatura naukowa. W krajach kultury zachodniej praktyka interpretacyjna opiera się na zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej i zasadzie pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej odpowiada to „złotej regule” (the golden rule).Teorie statyczne i dynamiczne – do teorii statycznych Wróblewski zaliczył teorie przyjmujące. ekonomicznych i politycznych. nieprawnicza. słowniki. systemowej i funkcjonalnej preferują wynik wykładni funkcjonalnej.) o Projekty ustaw i innych aktów normatywnych. niezmienność prawa.” Dyrektywy wykładni sensu largo – zalicza się tutaj reguły kolizyjne oraz reguły wnioskowań prawniczych. Teorie dynamiczne . jeśli natomiast również wykładnia systemowa nie doprowadziła do wątpliwości interpretacyjnych. jego przewidywalność. Interpretacja powinna służyć przystosowaniu prawa do zmieniających się sytuacji społecznych. glosy. które są relewantne dla ustalenia sensu interpretowanego przepisu prawnego. komisji parlamentarnych. gdy przemawiają za tym ważne racje. podręczniki.) 35 . encyklopedie etc. Interpretator może się odwołać do wnioskowań prawniczych (np. iż w razie konfliktu wykładni językowej. teksty uchylonych aktów normatywnych – związane z nimi orzecznictwo i doktrynę o Materiały komparatystyczne (obce teksty prawne. Na tej zasadzie opiera się wykładnia prawa europejskiego i międzynarodowego.  Materiały interpretacyjne • „Interpretatorowi wolno jest korzystać z wszelkich materiałów. Nieformaliści –zwolennicy teorii dynamicznych. w którym znajduje się interpretowany przepis prawny o Orzecznictwo sądowe o Doktryny prawnicze (literatura naukowa. podręczniki etc. materiały z obrad parlamentu.

daje dużą swobodę wnioskującemu. Najważniejsze i najczęściej używane w uzasadnieniach prawniczych argumenty:  Normy prawne  Orzecznictwo sądowe  Poglądy doktryny prawniczej  Reguły egzegezy: o Reguły interpretacyjne o Reguły kolizyjne o Reguły wnioskowań prawniczych  Reguły i zasady pozaprawne  Opinie ekspertów i twierdzenia naukowe Uniwersalne toposy prawnicze (topos = argument) Reguły wnioskowań prawniczych (reguły logiki prawniczej) – należą do wykładni sensu largo • Argumentum a simile – wnioskowanie z podobieństwa lub analogi. • Argumentum a contrario – wnioskowanie z przeciwieństwa. 1. 36 . który musi zostać wskazany we wnioskowaniu organu stosującego prawo. ibi eadem legis dispositio – gdzie taki sam cel tam taka sama dyspozycja ustawy. analogii z prawa (analogia iuris) – brak ściśle wskazanych przepisów prawa.X ELEMENTY TEORII ARGUMENTACJI Dwa typy uzasadnienia twierdzeń. wnioskowania). analogii z ustawy (analogia legis) – podstawą jest zawsze jakiś konkretny przepis prawny. norm i ocen: • Subsumcyjny (sylogistyczny) – uzasadnienie przyjmuje postać wprowadzenia określonych następstw z przyjętych przesłanek na podstawie założonych reguł interferencyjnych (r. • Argumentacyjny (dyskursywny) – uzasadnianie przyjmuje postać wymiany argumentów wspierających daną tezę (argumenty pro) i argumentów ją kwestionujących (argumenty contra). co z faktem bezpośrednio uregulowanym przez przepisy prawne Ubi eaden legis ratio. iż określony fakt nie został unormowany przez przepisy prawne o ustalenie. na których opiera się prawo. że istnieje przepis prawny. Odnosi się to zarówno do fizycznego podobieństwa faktów jak i porównania celów regulacji. Zabronione jest zastosowanie podobnych lub takich samych konsekwencji prawnych do sytuacji podobnych. Model ten zakłada dokonywanie szeregu ocen co do wartości poszczególnych argumentów („ważenie” argumentów) a w konsekwencji podjęcie decyzji. przykładem sylogizmu prawniczego jest wyprowadzanie następstw prawnych z normy prawnej i ustalonego stanu faktycznego. Przeciwieństwo wnioskowania z analogii. ale bardzo ogólne określenie zasad czy idei. 2. które argumenty okazały się lepsze. Trzy podstawowe etapy wnioskowania z analogii: o ustalenie. który reguluje sytuacje pod istotnymi względami podobne do faktu nienormowanego o powiązanie z faktem prawnym nieunormownym podobnych lub takich samych konsekwencji prawnych.

W odniesieniu do przepisów przyznających obywatelom uprawnienia i korzyści należy stosować analogie. Nemo plus Iuris transfere potest quam ipse habet – nikt nie może przenieść więcej praw niż sam posiada.Jeżeli norma prawna wiąże konsekwencje prawne k z faktem f i dany fakt nie jest identyczny z faktem f. Ne ultra petita partium – sądy i inne organy stosujące prawo są związane żądaniami stron. podstawą wnioskowania jest przepis uprawniający o strukturze „komu wolno jest więcej. Dyrektywy instrumentalnego nakazu i zakazu – odwołują się do wiedzy o związkach przyczynowych.. to nie wolno do niego zastosować konsekwencji k i to nawet wtedy gdyby był on pod istotnymi względami do faktu f. „jedynie”. Imposibilium nulla obligatio est – świadczenia i obowiązki. rzecz osądzona ma pierwszeństwo przed prawdą.    Deniminis no curat pretor – argument usprawiedliwiający odmowę wszczęcia jakiegoś postępowania powołaniem się na błahość sprawy. 37 . że toposowi powołanemu jako argument pro można przeciwstawić topos funkcjonalny jako argument contra.przebiega według schematu „jeżeli A to tym bardziej B” występuje 2 odmianach:  Argumentum a maiori ad minus – wnioskowanie z większego na mniejsze. gdy w kontekście danego przepisu występują zwroty „wyłącznie”. natomiast w odniesieniu do przepisów nakładających na nie obowiązki i obciążenia należy opierać się na argumentum a contrario (analogia jest nie dopuszczalna). a w przypadku gałęzi prawa podobnych do prawa karnego i finansowego podstawą wnioskowania powinno być argumentum a contrario. nie mogą orzekać ponad te żądania. a nie sąd są dysponemtami postępowania cywilnego. Pozostałe toposy prawnicze Toposy w wielu sytuacjach mają antytetyczną strukturę tj. Stanowi konsekwencję zasady dyspozycyjności według której strony.jeżeli obejmuje określona norma to tym samym zakazane jest czynienie tego wszystkiego co przyczynowo wykluczałoby realizację tej normy. Res iudicata pro veritate habetur – rzecz osądzona powinna być uważana za prawdziwą. temu tym bardziej wolno jest mniej”  Argumentum a minori ad maius – wnioskowanie z mniejszego na większy. iż prowadzi ona do sprzeczności. d których zależy (nie) spełnienie danej normy. wnioskowanie z przeciwieństwa stosujemy. • Reguła instrumentalnego nakazu – jeżeli obejmuje określona norma to tym samym nakazane jest czynienie tego wszystkiego co jest przyczynowo konieczne do realizacji tej normy. Reguła instrumentalnego zakazu . podstawą wnioskowania jest przepis zakazujący o schemacie „jeżeli zakazane jest mniej to tym bardziej zakazane jest więcej”. • Argumentum a fortiori . „tylko”. które nakłada na nas prawo muszą być możliwe do spełnienia (nie jesteśmy zobowiązani do świadczeń niemożliwych).    Argumentum a coherentia – każdą argumentację można zakwestionować wskazując. W przypadku gałęzi prawa podobnych do prawa cywilnego należy stosować analogię.

Zasada proporcjonalności – środki naszych działań muszą być dostosowane do celów. Zakaz nadużywania prawa – wykonując swoje prawa należy stosować środki jak najmniej szkodliwe dla innych.227 k. a nie faktom. Iura scripta vigilantibus – ustawy napisano dla ludzi wykazujących się należytą starannością. Nullum crimen. a nie ogranicza zakres naszej wolności. Lex retro non agit – zakaz nadawania przepisom mocy retroaktywnej. Ignorantia Iris nocet. które przy ich pomocy staramy się realizować. które miały miejsce zanim te przepisy weszły w życie.). In dubio pro reo – wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść strony nie obciążonej ciężarem dowodu (na korzyść oskarżonego).    XI DOWODY PRAWNICZE I NIEKTÓRE ELEMENTY NAUKI PRAWA PROCESOWEGO Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. należy przyjąć taką interpretacje przepisu. Jeżeli jest wątpliwe czy dany czyn jest dozwolony czy nie to należy przyjąć. lekkomyślność nie stanowi okoliczności usprawiedliwiających.p. opisujących jakieś prawidłowości 38 . Ex iniuria Ius non oritur – z działań bezprawnych nie może powstać prawo. tylko bowiem twierdzeniom. nulla poena sine lege – przestępstwem może być wyłącznie czyn wyraźnie zabroniony przez prawo karne i przestępcy może być wymierzona wyłącznie kara przewidziana przez przepisy prawa karnego. non excusat – nieznajomość prawa szkodzi i nie stanowi usprawiedliwienia. Zasada niezawisłości sądów – sędziowie podlegają tylko konstytucji i ustawą. dowodzić można wyłącznie twierdzenia o faktach sprawy. można przypisać wartość logiczną prawdy lub fałszu. iż jest dozwolony. Nie wolno stosować przepisów do kwalifikacji zdarzeń. Audiatur et altera pars – wysłuchaj również i drugiej strony. Zasada prawa do sądu – dochodzenie swoich roszczeń przed sądem. Praesumptio boni viri – prawie domniemywuje się zawsze dobrą a nie złą wiarę. W prawie podatkowym zasada ta głosi – In dubio pro tributario – w razie wątpliwości na korzyść podatnika. Niedbalstwo. Prawnicy w zasadzie nie dowodzą twierdzeń ogólnych.      Favor legitimatis – prawo sprzyja temu co legalne. Wiąże się z zasada fair trial – uczciwego i rzetelnego procesu. jeśli akt podstawowy jest sprzeczny z ustawą to sąd może odmówić jego zastosowania.c. Lex iniusta non est Lex – prawo rażąco nie słuszne nie jest prawem (Lex iniustisima non est lex)        Nemo se ipsum acusare tenetur – nikt nie może zostać zmuszony do samo oskarżenia się. In dubio pro libertata – w razie wątpliwości na korzyść wolności. która poszerza. Nemo iudex In causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. np.

a jedynie twierdzenia jednostkowe odnoszące się do konkretnych zdarzeń czy okoliczności.ekonomiczne czy socjologiczne. 39 .

zmieniają ciężar dowodu.341 k. Wśród domniemań wyróżnia się:  Domniemania prawne (praesumptiones iuris) – ustanowione przez normę prawną  Domniemania zruszane (presumtiones iuris tantum) – mogą być obalone dowodem przeciwieństwa. Fakt A nazywa się poprzednikiem lub podstawą domniemania. że szkoda nie nastąpiła ani swojej niewinności. jak je należy interpretować i czy obowiązują). to powinna udowodnić fakty od których ta norma uzależnia nastąpienie tych skutków prawnych. dlatego nie wymagają dowodu fakty powszechnie znane (tzw.Twierdzenia te mają strukturę: „w miejscu m czasie t miało miejsce zdarzenie z”. która obcowała z matką dziecka w okresie koncepcyjnym jest jego ojcem (art. Zgodnie z zasadą iura novit curia – sąd zna prawa przedmiotem dowodu nie może być prawo (treść norm prawnych. roszczenia) z określonej normy prawnej. która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku jest spadkobiercą (art. dowodu przeciwnego.) Wszystkie domniemania są zbudowane wg schematu „jeżeli zaszedł fakt A.r. chociaż w praktyce mogą dawać wysoki stopień pewności i niepodważalności. gdyż przedmiotem dowodu może być treść obcego prawa oraz ustalenie praktyki stosowania tego prawa. dowody prawnicze w sensie metodologicznym nie są procedurami niezawodnymi i podobnie jak wszelkie inne uzasadnienia w sprawach empirycznych nie gwarantują pewności osiągniętych rezultatów. wynalazczego itd.) oraz fakty przyznane przez jedną ze stron. Wszystkie wątpliwości związane z twierdzeniami o faktach sprawy rozstrzyga się na jej korzyść (In dubio pro reo).c. Popularne przykłady domniemań prawnych: (domniemanie. fakty znane z urzędu (kiedy wszczęto postępowanie. budowlanego. np.. Dowodzenie wszystkich faktów byłoby stratą czasu. medycznego. Jeśli fakty nie zostaną ustalone lub będą budzić wątpliwości (non liquet). Kwestionujący domniemania prawne nie może ograniczyć się do wykazania.c. natomiast fakt B następnikiem lub wnioskiem. że) • Dziecko urodziło się żywe (art.85 § 1 k.1025 2k.9 k. Od tej zasady są wyjątki. Strona niezwiązana ciężarem dowodu nie musi dowodzić ani faktu. to jego roszczenie zostanie oddalone.  Domniemania niewzruszalne (presumntiones iuris ace de iure) – obalić ich niemożna. ale uzasadniają twierdzenia o faktach sprawy.) • Osoba. jak gwarantują wnioskowania dedukcyjne w matematyce i logice.) Ciężar dowodów (onus probanci) Ciężar dowodu określa 2 kwestie:  Kto powinien przedstawić dowody (ciężar dowodu w sensie subiektywnym.) • Osoba. polityczne ale także okoliczności znane wszystkim rozsądnym ludziom itd. są rzadkie. wydarzenia historyczne. to domniemywa się zajście faktu B”. W sensie metodologicznym prawnicy nie dowodzą. fakty notoryjne). materialnym) Jeśli strona wywodzi określone skutki prawne (np. że budzą one wątpliwości (non liquet). Sąd może skorzystać z opinii biegłego. formalnym)  Kto poniesie ryzyko nieudowodnienia (non liquet) określonych twierdzeń (ciężar dowodów w sensie obiektywnym.c.o. jeśli chce ustalić treść wysoce specjalistycznych dziedzin prawa wewnętrznego (np. kiedy je zawieszono itd.) • Posiadanie jest zgodne z prawem (art. czyli do przeprowadzenia tzw. niekontrowersyjne fakty geograficzne. W uzasadnieniu niezbędne jest korzystanie z wiedzy empirycznej. 40 .

takim dowodem jest również dowód. potwierdzających się poszlak.  Domniemania formalne – akceptacja podstawy domniemania. gdy istnieje zespół zgodnych. w którym sędzia lub inny organ procesowy wnioskuje o prawdziwości twierdzeń o faktach sprawy opierając się bezpośrednio na tym. że w odróżnieniu od domniemań faktycznych przerzucają one ciężar dowodów. przyjąć należy. Pojęcie dowodu i rodzaje dowodów Dwa podstawowe rozumienia terminu dowód prawniczy: • Dowód rozumiany jako uzasadnienie określonego twierdzenia – zespół twierdzeń dowodowych. którym świadek naoczny przekazał informacje o danym zdarzeniu. jak długo nie zostanie mu udowodniona wina.). gdy jednak przystępuje do sporządzania uzasadnienia wyroku to musi podać stwierdzenia. Wiele wspólnego z domniemaniami faktycznymi mają tak zwane reguły dowodu prima facie – są to reguły ustanowione przez sąd. Dowód pośredni – do uzasadnienia tezy dowodu konieczne są jakieś inne twierdzenia dowodowe. Dowód poszlakowy – dowód. który przeprowadza organ procesowy po to. ale są świadkowie lub notatki. oględziny) Ordalia – sąd boży 41 . iż nastąpiła szkoda o tym. dokonuje oględzin etc. iż wniosek nasuwa się z oczywistością już na pierwszy rzut oka (prima facie). czy nieautoryzowane jego odpisy (dowody pochodne). • Dowód w sensie czynnościowym – zespół czynności. Dowód bezpośredni – dowód. kto ją wyrządził dla tego. Zagadnienie dowodu w postępowaniu karnym Zasada domniemania niewinności oskarżonego – oskarżonego poczytuje się za niewinnego tak długo. z których przy pomocy określonych reguł dowodowych wyprowadza się twierdzenie o fakcie sprawy (tezę dowodu). z których w oparciu o określone reguły dowodowe można tę tezę wywnioskować. w którym brak jest oryginału dokumentu (dowód pierwotny). W toku postępowania dowodowego sędzia przeprowadza szereg dowodów w sensie czynnościowym (słucha świadków. Dowód ze słyszenia (hearsay) – brak naocznego świadka.Inny podział:  Domniemania materialne – podstawa wymaga udowodnienia. którym poszczególne fakty dowodowe wzięte z izolacji nie stanowią dostatecznej podstawy do ustalenia faktu sprawy (w tym sensie są one poszlakami). ale istnieją świadkowie. iż przebieg zdarzenia mógł być inny niż sugerują to poszlaki.uważa się go za przeprowadzony dopiero. że szkoda ta nastąpiła z winy tego. w przypadku oględzin sędzia). a w konsekwencji jego wniosek nie wymaga podjęcia żadnych czynności dowodowych. okazał się wiarygodny. Dowód osobowy – źródłem informacji jest osoba (świadkowie strony) Dowód rzeczowy – źródłem informacji jest rzecz (dokumenty. że informator sądu będący obserwatorem danego zdarzenia czy rzeczy (świadek. by uzyskać informacje o faktach sprawy. Zgodnie z zasadą In dubio pro reo wszelkie wątpliwości co do winy należy rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego.  Domniemania faktyczne (presumptiones hominis) – zostały przyjęte przez sąd lub inny organ stosujący prawo w oparciu o zasady doświadczenia. biegłych. gdy wykluczono. strona. które pozwalają wnioskować z faktu. a zarazem. przesłuchuje strony. z których wynika prawdziwość określonych twierdzeń o faktach sprawy (przeprowadza dowód w sensie podania uzasadnienia dla tezy dowodu). Ciężar dowodu winy oskarżonego spoczywa na oskarżycielu i nie może być przerzucone na oskarżonego. na podstawie których można ustalić jego treść.

W średniowieczu prawo było oparte na zasadzie legalnej oceny dowodów. która wprowadziła ocenę dowodów według wewnętrznego przekonania (conviction intime) sędziego. legalne dyrektywy dowodowe). rzecz lub inny środek dowodowy na podstawie której uzyskać można wiarygodną informację. zasady nauki i techniki c. Przełomem była Wielka Rewolucja Francuska. zasady swobodnej i kontrolowanej oceny dowodów – przewidują kontrole ustaleń faktycznych przez sądy wyższe oraz nakładają na sąd obowiązek uzasadnienia swojej decyzji w kwestiach faktycznych. Swobodna ocena powinna respektować następujące kryteria: a. zwłaszcza gdy są one sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym i w tym sensie arbitralne. by dowód mógł zostać uznany za przeprowadzony (tzw. zasady doświadczenia życiowego Ocena dowodów naruszająca wymienione wyżej zasady nie mieści się w ramach swobodnej oceny dowodów i nie podlega ochronie przez prawo. • 42 . XIX wiek stopniowo rozprzestrzeniał zasady swobodnej oceny dowodów w krajach europejskich. Ława przysięgłych nie musi uzasadniać swojej decyzji. które określają kryteria jakie muszą być spełnione by organ stosujący prawo mógł uznać dane twierdzenie z udowodnione. W systemie kasacyjnym oraz w systemie ławy przysięgłych zwykle przewiduje się pewne możliwości korygowania ustaleń faktycznych sądu I instancji. • Współcześnie zasada swobodnej oceny dowodów funkcjonuje w dwóch wariantach: zasady swobodnej i niekontrolowanej oceny dowodów – funkcjonuje tam. gdzie ustalenia faktyczne sądu I instancji nie podlegają kontroli przez sąd odwoławczy (system kasacyjny) i tam. Istnieją normy prawne określające w sposób wiążący. Historycznie wyróżniamy dwie podstawowe zasady oceny dowodów: • Zasada legalnej oceny dowodów • Zasada swobodnej oceny dowodów Proces rzymski był oparty na zasadzie swobodnej oceny dowodów i stopniowo ewoluował w kierunku legalnej oceny dowodów. Prawo do swobodnej oceny dowodów nie oznacza prawa do dowolnej oceny dowodów. warunki które muszą być spełnione. Współczesne systemy prawne opierają się na zasadzie swobodnej oceny dowodów.Podstawowe kategorie dowodów w sensie czynnościowym: • Zeznania świadków • Przesłuchanie stron • Opinia biegłych • Dokumenty • Oględziny Jako dowód można wykorzystać w zasadzie każda osobę. gdzie werdykt w kwestii faktów jest zastrzeżony dla ławy przysięgłych i jest uważany za ostateczny. to jednak zachowały one pewne elementy legalnej oceny dowodów. zasady logiki b. Zasady oceny dowodów Zasadami oceny dowodów nazywamy te wszystkie zasady.

gdy od orzeczenia nie przysługuje środek odwoławczy staje się ono prawomocne formalnie i niepodważalne. Trzy podstawowe kategorie zakazów dowodowych: A. IV.Problem ustalenia prawdy w procesie Reguły. groźby. Obrońcy co do faktów. tajnością wyborów do ciał przedstawicielskich. Dwie formy postępowania procesowego: 1) Forma kontradyktoryjna – proces jest zorganizowany w formie sporu stron przed bezstronnym sądem. Zakazy dowodowe – służą przede wszystkim ochronie podstawowych praw i wolności obywatelskich. Domniemania prawne II. związane z tajemnicą narady sędziowskiej. Formy procesu Strony w postępowaniu cywilnym to powód – ten. zeznania lub oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi nie mogą stanowić dowodu. bo po ich upływie strona traci prawo do ich wniesienia. nawet gdyby ustalenia sądu I instancji były błędne. o których dowiedział się przy spowiedzi”. Rola sądu jest całkowicie bierna i ogranicza się do wydania wyroku oraz pieczy nad tym by przestrzegano przepisów prawa. nie może orzekać ponad te żądania i jest związany wnioskami stron co do cofnięcia. powództwem. nawet gdyby okazało się. uznania. proces nie może być wszczęty z urzędu. strony są wyłącznymi dysponentami całego procesu. Zasada res iudicata pro veritate habetur – z chwilą. • Sąd nie może z urzędu uwzględnić żadnych roszczeń. Duchownego co do faktów. o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. zmiany powództwa czy też aktu oskarżenia (zasada dyspozycyjności) 43 . pozwany – ten przeciwko ta skarga została skierowana. Zakazy stosowania określonych środków dowodowych np. zasady i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu: I. oraz określone środki chemiczne lub techniczne. Przywileje dowodowe – prawo do nie udzielania informacji (prawo odmowy zeznań). B. iż zasługuje on na surowszą karę. Zakazy stosowania określonych metod dowodowych np. a nawet podstęp). Zakazy dowodu określonych faktów np. Zasada formalizmu procesowego – czynności procesowe muszą być dokonywane w określonej formie. iż jest oparte na błędnych ustaleniach faktycznych. „nie wolno przesłuchiwać jako świadków: a. wyjaśnienia. Zakaz informatinis In peius – jeżeli środka odwoławczego nie wniesiono na niekorzyść oskarżonego to zasadniczo nie można zmienić wyroku na jego niekorzyść nawet gdyby okazało się. z którymi nie wystąpiły strony. b. Strony decydują o tym czy: • Wszcząć proces czy też nie – zasada skarbowości. III. Strony w postępowaniu karnym to oskarżony i oskarżyciel. gdy informacje uzyskano stosując przymus fizyczny lub psychiczny (tortury. który wystąpił lub na rzecz którego wystąpiono ze skargą. środki odwoławcze muszą być składane w przewidzianym terminie. C. V. ani przez innego przedstawiciela władzy publicznej. przez sąd.

Tutaj proces nie jest zorganizowany w formie sporu stron. a wypuścić ją dopiero przy ogłaszaniu wyroku. które uznaje on za niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. która go powołała. Podstawą tego postępowania może być błąd co do prawa (error iuris) – sąd błędnie zastosował prawo lub dokonał błędnej jej wykładni.78 konstytucji). Strony a nie sąd powołują i przesłuchują świadków oraz prowadzą inne dowody. nie orzeka co do istoty sprawy. błąd co do faktu (error facti) – nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. a następnie przez jej przeciwnika starającego się podważyć jego wiarygodność. Sąd apelacyjny orzeka co do istoty sprawy. a wyłącznie uchyla zaskarżone orzeczenie (o. prokurator) • Sąd może uwzględniać roszczenia czy żądania nie zgłoszone przez strony i nie jest w tym zakresie związany ich wnioskami • Sąd nie jest związany wnioskami dowodowymi stron. Postępowanie apelacyjne obejmuje ustalenia faktyczne i prawne. błędna ocena materiału dowodowego. Funkcję sędziego w procesie anglosaskim określa twierdzenie – przed rozpoczęciem procesu sędzia powinien nabrać do ust święconej wody. może uwzględniać fakty i dowody niezawnioskowane przez strony i zasadniczo prowadzi postępowanie dowodowe z urzędu.Sąd jest związany wnioskami dowodowymi stron. w szczególności : • Postępowanie jest wszczynane przez sąd lub organ władzy publicznej (np. Więcej elementów inkwizycyjnych występuje w procesie karnym niż w cywilnym. Współcześnie nie spotyka się z czystymi formami kontradyktoryjnymi czy inkwizycyjnymi. Sąd rewizyjny nie prowadzi postępowania dowodowego i opiera się na ustaleniach sądu niższego. Postępowanie odwoławcze Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji (art. 2) Forma inkwizycyjna – stanowi przeciwieństwo formy kontradyktorycznej. obejmuje prowadzenie postępowania dowodowego. jest to powtórzenie przed postępowania sądem niższym. nie może uwzględniać żadnych faktów ani dowodów na które nie powołały się strony oraz nie może prowadzić postępowania dowodowego z urzędu. Postępowanie rewizyjne obejmuje ustalenia prawne i faktyczne. kasatoryjne) i przekazuje sprawę sądowi niższemu do ponownego rozpoznania. Duże znaczenie w tym procesie ma instytucja „krzyżowego ognia pytań” (cross – examination) polegająca na ty. 44 • . iż świadek jest słuchany przez stronę. może uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę sądowi niższemu do ponownego rozpatrzenia lub orzec co do istoty sprawy. Postępowanie odwoławcze jest elementem demokratycznego porządku prawnego. rola stron ogranicza się do przekazywania sądowi informacji. Sąd kasacyjny nie prowadzi postępowania dowodowego i opiera się na ustaleniach sądu niższego. 3 podstawowe kategorie środków odwoławczych: • Kasacje • Rewizje • Apelacje Kontroli kasacyjnej podlegają wyłącznie ustalenia prawne. proces ma zwykle strukturę mieszaną. a postępowanie jest prowadzone z urzędu przez sąd. Proces anglosaski jest bliższy ideałowi formy kontradyktorycznej niż proces kontynentalny. to ze względu na znacznie silniejszą obecność pierwiastka publicznego w tym pierwszym.

niezapłacenie podatku. sądy powszechne • rejonowe • okręgowe – rozpatrują apelacje od wyroku sądu rejonowego • apelacyjne – apelacje od wyroku sądu okręgowego jako sądu I instancji • sąd najwyższy – sprawuje nadzór judykacyjny przed sądami powszechnymi. które podejmujemy by wywołać skutki prawne. np. a fakt. Stosunki prawne mogą mieć charakter dwustronny (małżeństwo) lub wielostronny (spółka). Przepisy prawne nakładają na nas obowiązki. Elementy stosunku prawnego: • fakty prawne – każde zdarzenie powodujące powstanie. zawarcie umowy. że nie wiemy o ich treści nie zwalnia nas od odpowiedzialności (ignoratia iuris nocet. ale je z mocy prawa wywołują. Od każdego orzeczenia nieprawomocnego co do meritum sprawy sądu I instancji przysługuje środek odwoławczy. urodzenie. Kwestionowanie orzeczeń prawomocnych jest dużo bardziej ograniczone i odnosi się do wyjątkowo poważnych naruszeń prawa. Czyny – działania. klęska żywiołowa. zwykłym środkiem odwoławczym jest apelacja. 45 . nieoddanie długu). Działania – kategoria faktów prawnych zależnych od woli człowieka – ludzkie zachowanie. non excusat). zawarcie umowy.Odróżnienie środków odwoławczych od orzeczeń nieprawomocnych (zwykłe środki odwoławcze) i orzeczeń prawomocnych (nadzwyczajne środki odwoławcze). System polski 1. upływ czasu. Kategoria działań obejmuje bardzo zróżnicowaną grupę ludzkich zachowań jak: zawarcie umowy. ex delicto). popełnienie przestępstwa. Akty prawne – działania. oddanie długu jak i zaniechania (nieudzielanie pomocy. XII STOSUNEK PRAWNY Stosunek prawny – to stosunek społeczny uregulowany przez normę prawną. rozpatruje kasacje. ustanie bądź zmianę treści stosunku prawnego. W sprawach karnych przyjęto model dwuinstancyjny. natomiast nadzwyczajnym jest kasacja i wznowienie postępowania. W sprawach cywilnych przyjęto model postępowania trójinstancyjnego. Zwykłymi środkami odwoławczymi jest: • apelacja – od orzeczeń sądów I instancji • kasacja – od orzeczeń II instancji Nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w sprawach cywilnych jest wznowienie postępowania. Zdarzenie prawne – kategoria faktów prawnych niezależnych od woli człowieka np. np. Dzielą się na: zgodne z prawem = fakty prawne (wywołują skutki prawne) i czyny niezgodne z prawem = czyny niedozwolone (delikty cywilne – odpowiedzialność. Odwołuje się do tego szczególnie prawo cywilne. tetycznego (nie uświadamianego sobie przez strony). Obejmuje działania takie jak: płacenie podatku. Skargę o wznowienie postępowania rozpatrują sądy okręgowe i apelacyjne. wydanie wyroku sądowego czy uchwalenie konstytucji. czyli zdarzenie wywołujące jakieś skutki prawne. śmierć. które zmierzają do wywołania skutków prawnych. łożenie rodziców na utrzymanie dzieci) i stosunku czysto normatywnego. Może przybrać formę stosunku faktycznego (uświadamianego sobie przez strony. wymierzenie mandatu.

ale go popełnia na skutek nie zachowania należytej staranności. W prawie międzynarodowym publicznym podmiotami są państwa. ubezwłasnowolnieni całkowicie. wykroczenia. zmierzające do wywołania skutków prawnych. karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc). narkomania. niedorozwój umysłowy. • wielostronne – np. przestępstwa: zbrodnie (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat lub karą surowszą) i występki (czyn zagrożony karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych.). akty tworzenia prawa 2. akty stosowania prawa • akty konstytutywne – akty tworzące nowy stan prawny. przyjęcie lub odrzucenie spadku. Podstawą ubezwłasnowolnienia całkowitego może być choroba psychiczna. Zdolność do czynności prawnej osoby fizycznej zależy od wieku oraz od tego. • dwustronne – np. i częściowo osoby fizyczne. mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał lub mógł przewidzieć. • akty deklaratoryjne – akty potwierdzające istniejący stan prawny. Czynami niezgodnymi z prawem są: wyrządzenie szkody – nie wykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązania (kodeks cywilny). umowy. organizacje międzynarod. wyrok ustalający treść umowy 3. wyrok rozwodowy. pijaństwo. Czynności dokonane przez osoby nie mające zdolności do czynności prawnych są nieważne. wina nieumyślna – sprawca nie ma zamiaru popełnienia czynu zabronionego. W prawie konstytucyjnym i administracyjnym podmiotami prawa są obywatele i organy państwa. Zdolność prawna – zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. wina umyślna – sprawca chce popełnić czyn zabroniony (zamiar bezpośredni) lub przewidując zamiar jego popełnienia na to się godzi (zamiar wynikowy).Akty prawne: 1. Rodzaje zdolności do czynności prawnych: • brak zdolności do czynności prawnych – osoby poniżej 13 roku życia. W prawie procesowym – sąd i strony procesowe (powód. a traci z chwilą śmierci. • 46 . Zdolność prawną ma także dziecko poczęte (nasciturus). jeżeli wykluczają możliwość kierowania swoim postępowaniem. Osobą fizyczną – jest każdy człowiek od urodzenia do śmierci. czy jest ona ubezwłasnowolniona. 2. pozwany. organizacje. • jednostronne – np. nabywa się ją z chwilą urodzenia. umowy. Można ją scharakteryzować przez zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej. testament. Zbrodnie popełnia się umyślnie. np. jest zdolnością stopniowalną. występek – z obu jeżeli przepis prawny taką możliwość przewiduje. czynności prawne – oświadczenie woli przynajmniej jednej strony. Stopnie winy: 1. Zdolność do czynności prawnych – zdolność do nabywania praw i obowiązków za pośrednictwem własnych działań. podmioty stosunku prawnego – mogą nimi być jednostki. jednak prawa i zobowiązania majątkowe nabywa gdy się urodzi żywe. W prawie cywilnym – osoby fizyczne i prawne). zaburzenia psychiczne. np. grupy ludzkie. itd. porzucenie rzeczy.

papiery wartościowe). naukowe. fundator – osoba. banki. Ubezwłasnowolnić częściowo osobę można z tych samych powodów co całkowicie..  inne przedmioty materialne – ciecze.  przedmioty niematerialne – zalicza się dobra o charakterze intelektualnym (utwory artystyczne. gazy i kopaliny. Różnicą między ruchomościami i nieruchomościami jest to iż umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości oraz umowa przenosząca własność nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.  inne osoby prawne – jednostki samorządu terytorialnego. korporacje mogą realizować cele gospodarcze (spółdzielnie. muzea. superficies solo cedit – to co znajduje się na gruncie stanowi jego część składową i nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności. zalicza się tu również przedsiębiorstwa. której potrzebna jest pomoc do prowadzenia własnych spraw (kuratela). decydują oni o jej działalności i przez składki czy udziały tworzą majątek korporacji. Realizuje zdolność prawną za pośrednictwem swoich organów. banki. spółki handlowe) i pozagospodarcze (partie polityczne. • • 47 . które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione. które wchodzą w jej skład. dobre imię.. banki. dobra osobiste – godność człowieka. Organ osoby prawnej – osoba lub osoby mogące działać w imieniu osoby prawnej (zaciągać zobowiązania i nabywać uprawnienia).  fundacje – substratem fundacji jest określony majątek. gdyż nie posiadają dostatecznie zindywidualizowanej i wyodrębnionej postaci. części budynków. Kategorie osób prawnych:  skarb państwa – państwo występujące jako podmiot stosunków cywilno – prawnych. itd. Mogą samodzielnie dokonywać wszelkich czynności prawnych. stowarzyszenia. Osoba prawna – każda jednostka organizacyjna z przyznaną zdolnością prawną. stowarzyszenia). przedsiębiorstwa państwowe. • pełna zdolności do czynności prawnych – osoby. którym odpowiada za swoje zobowiązania. Inny podział:  korporacje – substratem korporacji są ludzie związani przez członkostwo. spółki handlowe. itd. budynki. partie polityczne. nie są uważane przez prawników za rzeczy. Osoba prawna nie może być podmiotem praw i obowiązków specyficznych dla osób fizycznych. Może mieć niezależny od osób fizycznych majątek. może nabywać prawa i obowiązki we własnym imieniu niezależnie od osób fizycznych.  państwowe osoby prawne – np. szkoły wyższe. pieniądze jako miernik wartości. jednakże tylko osobę pełnoletnią.ograniczona zdolności do czynności prawnych – osoby od 13 do 18 roku życia oraz ubezwłasnowolnione częściowo. fundacje. przedmiot stosunku prawnego – mogą być:  rzeczy – przedmioty materialne o ruchome o nieruchome = nieruchomości – grunty. która wyposaża fundację w majątek i określa sposób i cele jej działania.

uprawnienia in rem – uprawnienia skuteczne wobec każdej osoby (erga omnes). Obowiązki ograniczają sferę wolności adresata normy prawnej. 2. bo wówczas zwykle wynikające z tych praw obowiązki organów państwowych nie są zabezpieczone żadną sankcją. gdy nie implikują żadnych roszczeń po stronie adresatów tych praw. że jedna ze stron może czegoś żądać. prawo własności. Takie obowiązki sprzężone z sankcjami nazywa się obowiązkami doskonałymi. są skuteczne tylko miedzy stronami (in partes) określonego stosunku prawnego. c. o Złożone – kompleksy uprawnień prostych.obowiązki są z reguły sprzężone z sankcjami. Uprawnienia wyraża się w tekstach prawnych za pośrednictwem zwrotu: „wolno”. „ma prawo”. Są to obowiązki. Zezwolenia (dozwolenia) – nie są sprzężone z obowiązkami. • Kompetencje – uprawnienia do tworzenia uprawnień lub obowiązków na rzecz innych osób. do obrony. Uprawnienia pozytywne – korelatywnie sprzężone z nakazem. by podmiot podjął określone działanie. które nie są sprzężone z sankcjami. że jakiś czyn nie jest zakazany i nakazany. one tworzą między stronami więź prawną (vinculum iuris) Więź prawna polega na tym. by zachowała się w określony sposób – by spełniła swój obowiązek. którą wiążą i dlatego nie trzeba ich sankcjonować (ciężary). Ciężary odgrywają szczególną rolę w prawie procesowym np. Z obowiązkami nie doskonałymi spotykamy się często w przypadkach praw socjalnych. uprawnienia in rem publicam – uprawnienia przysługujące adresatowi normy prawnej wyłącznie wobec państwa. Uprawnienia mogą być: o Proste – uprawnienie właściciela do korzystania z rzeczy lub uprawnienie wierzyciela pożądania by dłużnik spełnił świadczenie. Kategorie uprawnień: a. Prawa podmiotowe – szczególnie istotne kompleksy uprawnień prostych. Obowiązkami niedoskonałymi są natomiast te obowiązki. „zezwala się”. Klasyfikacja uprawnień według W. Inny podział uprawnień: 1. 48 . „może”. • zachowania się treść stosunku prawnego – uprawnienia i obowiązki tego stosunku. np. Uprawnienia negatywne – korelatywnie sprzężony z zakazem po stronie jednego pomiotów. które są ustanawiane w interesie jednostki. uprawnienia in personam – uprawnienie wobec konkretnej osoby. a druga jest zobowiązana do czegoś. do prywatności. 3. b. Hochfelda: • Roszczenia • Wolności – odpowiedniki zezwoleń. Z analitycznego punktu widzenia uprawnienia i obowiązki scharakteryzować można jako dwa odrębne rodzaje modalności normatywnej. która narusza dane uprawnienia. Dzieli się je na obowiązki pozytywne (nakazy) i negatywne (zakazy). Roszczenie – domaganie się od określonej osoby. Zezwolenia są uprawnieniami do własnych zachowań. ciężar dowodu. Stwierdzenie. „jest dozwolone”.

49 .• Immunitety – uprawnienia sprowadzające się do tego. ze jakiś podmiot jest wyłączony spod kompetencji określonego organu. Jest to forma przywileju dla wyróżnionej grupy osób.

jest to również stan faktyczny. II. prawo do opieki socjalnej i zdrowotnej. Wspólna jest też zasada. sumienia i wolność wyznania (prawa I generacji). Zakres podmiotowy zasady praworządności: I. a nawet cała społeczność międzynarodowa. organom państwa natomiast to tylko na co im prawo wyraźnie zezwala. Pierwszy pogląd – zasada odnosi się wyłącznie do działań organów państwa (wąskie działanie zasady praworządności). prawa całych grup – narody. czego mu prawo nie zabrania. do pokoju. prawo do wypoczynku i mieszkania. XIII PAŃSTWO PRAWA Praworządność – zobowiązuje określone kategorie podmiotów do przestrzegania prawa. Współcześnie zasada państwa prawa stanowi fundament wszystkich demokratycznych i liberalnych państw. ekonomiczne. że sprawowanie władzy musi się opierać na regułach prawa. prawo do pomocy humanitarnej. Zasada praworządności kształtowała się w toku XVIII i XIX wieku w Niemczech i Anglii. ale także do zachowań obywateli (szerokie pojmowanie zasady praworządności). 50 . Wspólne dla idei państwa prawa i rządów prawa jest przekonanie. Prawa II generacji to prawa socjalne. Zasada praworządności materialnej. W Niemczech przyjęła postać idei państwa prawa (Rechtsstaat). Przeczytać rozdział do końca. Prawa socjalne mają charakter pozytywne. mniejszości etniczne. bo zobowiązują organy i służby państwowe do zapewnienia obywatelom określonych usługi świadczeń. Nie jest warunkiem praworządności formalnej słuszność i racjonalność prawa.prawo spełnia warunki formalne oraz określone warunki materialne. które zagwarantują słuszność i racjonalność prawa. zwolennicy uważają ją za zasadę ustrojowa. not of men). Tutaj zalicza się: prawo do życia. religijne. a zwłaszcza wolność przekonań. Prawa III generacji to prawa poszczególnych jednostek ludzkich. że w państwie praworządnym obywatelowi jest wolno to wszystko.Kategorie doniosłych uprawnień nazywa się prawami i wolnościami człowieka i obywatela. kulturalne: prawo do pracy. a nie na kaprysie rządzących (government of law. wolność słowa i wolność zrzeszania się oraz związane z tymi wolnościami wolności polityczne i religijne. prawa do zachowania wspólnego dziedzictwa biologicznego i kulturowego. w Anglii rządów prawa (The rule of law). językowe. ponieważ z ich istnieniem wiąże się zakaz ingerencji osób trzecich w sferę chronioną przez prawo. Drugi pogląd – odnosi zasadę praworządności nie tylko do działań państwa. Należa tutaj prawa: prawo do samostanowienia. Zasada praworządności formalnej – praworządność to obowiązek przestrzegania prawa bez względu na jego treść. odnoszącą się do sposobu sprawowania władzy. do czystego środowiska. w którym te podmioty rzeczywiście podporządkowują się obowiązkowi przestrzegania prawa tak jak go ujmuje zasada praworządności. Istota praw wolnościowych polega na ochronie pewnych sfer ludzkiego życia i aktywności przed ingerencją państwa i osób trzecich. do nauki. prawo własności. Nazywa się je również prawami negatywnymi.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->