P. 1
CMAX_V2_11_POL_PL_Ebro_DP

CMAX_V2_11_POL_PL_Ebro_DP

|Views: 22|Likes:
Wydawca: misio142

More info:

Published by: misio142 on Jan 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

FordC-MAX FordGrand C-MAX

,

milimetra
Taka jest grubo wiórów gliny cinanych przez ostrze stylisty. Lecz dla naszych projektantów tylko tyle to cz sto a tyle, gdy dopieszczaj wykonany z gliny model samochodu, poszukuj c odpowiedniej formy idealnie wyra aj cej wra enie energii w ruchu. Ten efekt naszych pe nych pasji poszukiwa nazwali my konwencj Ford kinetic Design. mia o nakre lone, pi kne kszta ty i linie, którym trudno sie oprze .

Rzeczywista wielko

.

Pokazany model to Ford C-MAX Grand Titanium z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja) i opcjonalnym wyposa eniem: przyciemnianymi szybami w tylnej cz w kolorze polerowanego aluminium. dachem panoramicznym. ci nadwozia. re ektorami bi-ksenon oraz systemem wspomagaj cym parkowanie.Teraz sta Ci na wi cej Nowy Ford Grand C-MAX ma funkcjonalno i uniwersalno zapisan w genach. relingami baga nika dachowego z wyko czeniem . pomaga cieszy si pe ni ycia rodzinnego. Dzi ki tylnym drzwiom przesuwnym z obu stron pojazdu oraz mo liwo ci wyboru wersji z pi cioma lub siedmioma miejscami siedz cymi.

Elektrycznie sterowany system blokady tylnych drzwi. aby u atwi dost p do foteli w trzecim rz dzie. uniemo liwiaj cy ich otwarcie przez dzieci. oraz system przypominaj cy o zapi ciu pasów bezpiecze stwa dla pasa erów wszystkich tylnych siedze . . Pokazany model to Ford Grand C-MAX z kamer u atwiaj c parkowanie ty em (opcja). rodkowy fotel w drugim rz dzie mo na atwo z o y i schowa .Zmie du o wi cej Obszerne i wszechstronne wn trze Forda C-MAX Grand jest naszpikowane innowacyjnymi rozwi zaniami technicznymi. zapewni bezpiecze stwo Twojej rodzinie.

systemem Ford KeyFree. Zarówno przek adnia Ford PowerShift.Dotrzyj znacznie dalej Technologie Ford ECOnetic zapewniaj modelom Ford C-MAX i Grand C-MAX znacznie ni sze zu ycie paliwa. relingami baga nika dachowego wyko czonymi w kolorze polerowanego aluminium. Pokazany model to Ford Grand C-MAX Titanium z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja) oraz opcjonalnym wyposa eniem: 17" obr czami kó ze stopów lekkich. . *Pe ne szczegó y zu ycia paliwa i emisji CO2 podano w tabeli dotycz cej zu ycia paliwa i osi gów w sekcji danych technicznych. przyciemnianymi szybami w tylnej cz ci nadwozia. jak i oszcz dne silniki benzynowe EcoBoost oraz nowoczesne silniki wysokopr ne Duratorq TDCi pomagaj wyd u y przerwy mi dzy kolejnymi tankowaniami*. czujnikami parkowania z ty u i uk adem u atwiaj cym ruszanie na wzniesieniach (HSA). ni mo na by si spodziewa po tak du ych samochodach.

Pokazany model to Ford C-MAX Titanium z lakierem metalizowanym Limelight (opcja) i opcjonalnym wyposa eniem: 17" obr czami kó ze stopów lekkich. Krótko mówi c. jest to doskona e po czenie stylu i tre ci.Przyci gnij wi cej spojrze Nowy Ford C-MAX to nie tylko wszechstronny kompaktowy minivan. dachem panoramicznym. . re ektorami bi-ksenon. ale równie najnowsze wcielenie konwencji stylistycznej Ford kinetic Design .

w momencie wykrycia przeszkody. dzi ki czemu b dziesz móg obserwowa obiekty znajduj ce si za pojazdem. furgon lub ci arówka wjedzie w Twoj stref martwego pola widzenia. (Opcja) System kontroli martwego pola widzenia w lusterku (BLIS) Gdy inny pojazd samochód osobowy. co umo liwia optymalne dostosowanie przestrzeni na nogi. e ka da. Specjalne symbole gra czne. za ciasne przestrzenie i betonowe s upy na podziemnych parkingach nie s ju problemem. a nast pnie steruj uk adem kierowniczym. aby w nim zaparkowa . Specjalna konstrukcja wlewu Ford Easy Fuel uniemo liwia te nalanie niew a ciwego rodzaju paliwa. Pomys owe! System siedze sk adanych na p asko Siedzenia w drugim i trzecim rz dzie mo na w ci gu kilku sekund z o y na p asko. aby mo na je by o lekko otworzy i zamkn jedn r k . przedstawiaj szeroko i o pojazdu. jakie mo na znale w rodzinnym multivanie. (Opcja) Funkcja elektrycznego otwierania i zamykania drzwi baga nika Mo na je otworzy za pomoc klamki drzwi ty u nadwozia. które sprawi . (Opcja) W nowym Fordzie C-MAX i Grand C-MAX zastosowano najbardziej zaawansowane technologie. System tankowania bez korka wlewu paliwa Ford Easy Fuel Nie trzeba ju dotyka brudnego korka. rodkowy fotel w drugim rz dzie mo na z o y i schowa . Oto kilka pomys owych rozwi za . dzi ki czemu powstaje obszerna przestrze baga owa. wbudowanych w lusterka boczne po stronie kierowcy i pasa era. pozostawiaj c kierowcy operowanie peda ami sprz g a i gazu oraz dr kiem zmiany biegów. aby utworzy przej cie. Posiadaj funkcj programowania preferowanej wysoko ci otwarcia oraz funkcj automatycznego wstrzymania procesu otwierania. wyznaczone w oparciu o k t skr tu kierownicy. a oparcia siedze mo na pochyla dla poprawy komfortu. a na wy wietlaczu nawigacji automatycznie pojawi si obraz z kamery u atwiaj cej parkowanie ty em. dzi ki czemu wykonywanie manewrów staje si bezpieczniejsze i atwiejsze.Tylne drzwi przesuwne (Grand C-MAX) Zaprojektowane tak. Kamera u atwiaj ca parkowanie ty em Wybierz bieg wsteczny. Dzi ki nim umiejscowienie i wydostanie dzieci z wn trza pojazdu wymaga mniej wysi ku. (Standard) System wspomagaj cy parkowanie (SAPP) Czujniki ultrad wi kowe sprawdzaj . nadajnika kluczyka lub z przednich foteli. Siedzenia w drugim rz dzie przesuwaj si równie do przodu i do ty u. kolejna podró b dzie bezpieczniejsza i atwiejsza. czy miejsce postojowe jest dostatecznie obszerne. u atwiaj ce dost p do siedze w trzecim rz dzie lub stworzy przestronn i wygodn kon guracj 2+2+2. (Opcja) . system ostrze e Ci o tym przy pomocy dyskretnych lampek.

Równie zu ycie paliwa jest mniejsze w porównaniu z konwencjonaln przek adni automatyczn 1. (Standard) Gdziekolwiek zaprowadzi Ci ycie. aby zapewni b yskawiczn zmian biegów. Silnik 1. zwi kszaj c tym samym poczucie bezpiecze stwa i zapewniaj c wi cej rado ci z jazdy. Wspania e miejsce Ergonomiczna konstrukcja Dzi ki przemy lanej konstrukcji tablicy rozdzielczej wi kszo wa nych elementów sterowania i wy wietlaczy informacyjnych znajduje si dok adnie tam. (Opcja) 1 *Warto ci dla Forda C-MAX ze standardow 6-biegow przek adni mechaniczn . jakiej nie mo na uzyska w konwencjonalnych uk adach wspomagania kierownicy. przekazywanego na poszczególne ko a przednie. Rodzina wiod cych w swojej klasie silników TurboDiesel wzbogacona zosta a o nowoczesny silnik 1.6 Duratorq TDCi o mocy 115 KM. który umo liwia prze czanie biegów za pomoc d wigni. S to wysokowydajne silniki turbodo adowane. Uk ad kierowniczy. Zaprojektowany tak. uk ad p ynnie dostosowuje poziom wspomagania.0 Duratorq TDCi (115 KM) oraz przek adni PowerShift wynosi 5.To samo niebo. dostosowuj cy si do otoczenia Zamontowany w Fordzie C-MAX zaawansowany elektryczny uk ad wspomagania kierownicy (EPAS) zapewnia równowag . Opcja w wersji Trend) . Co wi cej. Przek adnia ta wyposa ona jest równie w tryb r cznej zmiany biegów. trzymanie si drogi i zwrotno podczas pokonywania zakr tów. Poczuj moc. nowy Ford C-MAX lub Grand C-MAX sprawi. oferuj cy rednie zu ycie paliwa na poziomie 4.6 l/100 km*. a elektrycznie sterowana wewn trzna roleta przeciws oneczna zapewnia cie i chroni prywatno w razie potrzeby. gdzie ich potrzebujesz. (Standard w wersji Titanium i w pojazdach z przek adni Ford PowerShift. Równie oferta silników benzynowych zosta a wzbogacona o nowe silniki. sprytnie wybiera nast pny w a ciwy bieg w najlepszym mo liwym momencie. wszystko wygl da doskonale i jest przyjemne w dotyku. w celu zapewnienia optymalnego odczucia i kontroli nad pojazdem. Przy niskich pr dko ciach podczas parkowania zapewniane jest pe ne wspomaganie natomiast w trasie. Ta nowa. **Wykorzystuje specjalne czujniki Wydajno z turbodo adowaniem Warto rednia dla Forda C-MAX z silnikiem 2. Pow oka z ltrem przeciws onecznym Solar Re ect pomaga utrzyma w upalne dni przyjemny ch ód we wn trzu pojazdu.6 EcoBoost o mocy 182 KM charakteryzuje si rednim zu yciem paliwa na poziomie zaledwie 6. wn trze nowego Forda C-MAX jest ja niejsze i sprawia wra enie bardziej przestronnego. Uk ad u atwiaj cy ruszanie na wzniesieniach (HSA) Utrzymuje pojazd przez chwil w miejscu.6 l/100 km*. Pojazd ten jest idealnym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny.6 l/100 km. a nie zmian biegów Wykorzystuj ca najnowsze osi gni cia technologiczne w dziedzinie projektowania skrzy biegów. aby umo liwi p ynne i atwe ruszenie z miejsca na wzniesieniu bez u ycia hamulca r cznego. cz ce wy sz moc ze zmniejszonym poziomem emisji oraz ni szym zu yciem paliwa. bez przerw w przenoszeniu mocy. ale bez potrzeby wciskania peda u sprz g a. 6-biegowa przek adnia automatyczna. e dotarcie do celu b dzie przyjemno ci . (Opcja) Uk ad poprawiaj cy stabilno na zakr tach (TVC)** Dzi ki sta ej regulacji rozdzia u momentu obrotowego. poprawia znacz co przyczepno . lepszy widok Dzi ki szklanemu dachowi panoramicznemu na ca ej d ugo ci dachu. aby atwo by o go prowadzi a jednocze nie wszechstronny i wygodny. przek adnia Ford PowerShift stanowi doskona e po czenie wygody przek adni automatycznej oraz osi gów zapewnianych zazwyczaj przez przek adnie mechaniczne.

w d eniu do jednego celu: trwa ej jako ci. e ka dy element przetrwa prób czasu. w ka dym najdrobniejszym szczególe. Na przyk ad sprawdzono cznie 37 kompletnych uk adów zawieszenia na dystansie odpowiadaj cym 13 milionom kilometrów eksploatacji w ci kich warunkach. aby zapewni jego niezawodno . Nasz cel? Mo esz polega na Fordzie C-MAX wsz dzie. bezpiecze stwo i wytrzyma o .Wyczerpuj ce testy Ford C-MAX i Grand C-MAX zosta y poddane wyczerpuj cym testom. . spryskiwanie nadwozia sol . testuj c i wystawiaj c nowy model na skrajne warunki. aby Twój nowy samochód by zawsze niezawodny. kurzem i brudem oraz temperatury od -40°C do +80°C. aby upewni si . Niezawodno na najwy szym poziomie Nasze pojazdy testowe zosta y poddane rygorystycznym próbom. Potwierdzona jako Si gaj c granic Od siarczystego mrozu skandynawskiej zimy po pal cy ar pustyni zespó konstruktorów Forda C-MAX sp dzi niezliczone godziny w naszym laboratorium do testowania warunków klimatycznych opracowuj c. (Opcja w wersji Titanium) Ka dy szczegó jest wa ny Dzi ki nowoczesnej stylistyce wyko czenia wn trza. Jazda bez ko ca Podczas jazd próbnych przeprowadzanych w fazie rozwoju produktu Ford C-MAX przejecha dystans odpowiadaj cy 112 okr eniom kuli ziemskiej. gdziekolwiek na wiecie go u ytkujesz. na którym mo esz zawsze polega . niezale nie od warunków. Najwy sza klasa Doskona ej jako ci skórzana tapicerka siedze ze specjalnie zaprojektowanymi szwami podkre la atmosfer luksusu. To samochód. które obejmowa y zatrzaskiwanie drzwi. wysokiej jako ci materia om i doskona ej precyzji monta u i wyko czenia nowy Ford C-MAX nie tylko doskonale si prowadzi ale równie mi o si w nim przebywa. Opracowali my ka dy element pojazdu tak. drzwi ty u nadwozia i pokrywy komory silnika ponad 300 000 razy. sprawdzaj cym ich wytrzyma o i odporno na obci enia i napr enia o stopniu znacznie przekraczaj cym poziomy wyst puj ce w codziennej eksploatacji pojazdu.

Najbezpieczniejszy sposób przewo enia dzieci w poje dzie to umieszczanie ich na siedzeniu w drugim rz dzie w odpowiednich fotelikach. Uk ad hamulcowy zapobiegaj cy blokowaniu kó (ABS) z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) 9. Napinacze pasów bezpiecze stwa. Zastosowane rozwi zania obejmuj klatk bezpiecze stwa. uniemo liwiaj cy ich otwarcie przez dzieci Zabezpieczaj Twój najcenniejszy adunek wystarczy nacisn prze cznik na drzwiach kierowcy (standard dla wszystkich wersji Grand C-MAX oraz dla wersji C-MAX Titanium). . zwijacze z ogranicznikami si y napr enia ta my pasów i mocowania przednich pasów bezpiecze stwa z regulacj wysoko ci 6. Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX na skrajnych siedzeniach z ty u 7. wizualne i akustyczne ostrze enia informuj kierowc w przypadku. Bezpieczna. Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) i uk ad kontroli trakcji (TA) 10. rz dem foteli) Wysoka pozycja Wysoko umieszczone siedzenia Forda C-MAX oraz du e przeszklone powierzchnie zapewniaj kierowcy i wszystkim pasa erom doskona widoczno . System przypominaj cy o konieczno ci zapi cia pasów bezpiecze stwa w drugim i trzecim rz dzie siedze (Grand C-MAX) Aby zapewni bezpiecze stwo pasa erom podró uj cym na siedzeniach w drugim i trzecim rz dzie. u System elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi. Zaawansowane trzypunktowe. a tak e przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne. uk ad ABS z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD). Regulowany ogranicznik pr dko ci maksymalnej (ASLD) Dost pny jako jedna z funkcji tempomatu. Uk ad sterowania prac silnika zapewnia. (Opcja. z ultrasztywn klatk przedzia u pasa erskiego i strefami kontrolowanego zgniotu 5. jako element tempomatu) Zaawansowany Inteligentny system bezpiecze stwa (IPS) Forda C-MAX i Grand C-MAX wykorzystuje szereg nowoczesnych rozwi za technicznych do zapewnienia ochrony u ytkownikom pojazdu. zaprojektowana tak. Inteligentny system bezpiecze stwa System IPS w Fordzie C-MAX i Grand C-MAX to: 1. Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasa era* z przoduu 2. aby chroni kierowc i pasa erów w czasie ka dej podró y. Uk ad wspomagania nag ego hamowania (EBA) (razem z uk adem ESP) 11. uk ad ten umo liwia ustawienie maksymalnej pr dko ci pojazdu w zakresie od 30 do 180 km/h. cofaj ca si poziomo kolumna kierownicy.B d zawsze bezpieczny Pod stylowym nadwoziem kryje si ultrasztywna klatka przedzia u pasa erskiego. Fotele z siedziskami o pro lu zapobiegaj cym wysuni ciu si spod pasów w razie zderzenia 8. Boczne poduszki kierowcy i pasa era z przodu 3. (Standard z 3. Funkcja ostrzegania o nag ym hamowaniu: kierunkowskazy w czaj si automatycznie w razie nag ego hamowania jako ostrze enie dla kierowców jad cych z ty u 12. bezw adno ciowe pasy bezpiecze stwa wszystkich siedze . Wytrzyma a konstrukcja nadwozia. Elektrycznie sterowane szyby s wyposa one w funkcj zabezpieczenia przed przytrza ni ciem (standard dla wszystkich wersji Grand C-MAX oraz dla wersji C-MAX Titanium). e pojazd nie przekroczy ustawionego ograniczenia. zoptymalizowana przy u yciu technik komputerowych. wykonan ze stali o wysokiej wytrzyma o ci. Boczne kurtyny powietrzne chroni ce osoby jad ce z przodu i na skrajnych fotelach w drugim rz dzie 4. zapewniaj ca optymalne poch anianie energii zderzenia i ochron nóg Uwaga: Umieszczanie fotelików dzieci cych na przednim fotelu pasa era nie jest dozwolone w samochodach Ford wyposa onych w aktywn przedni poduszk powietrzn po stronie pasa era. *Wy cznik poduszki powietrznej pasa era jest dost pny jako opcja montowana przez Dealera. gdy który pas bezpiecze stwa jest odpi ty podczas jazdy.

a emisj CO2 o 31% w skali globalnej a Od 2003 do 2008 r. Je li chcesz dowiedzie si wi cej. System Ford Auto-Start-Stop Kiedy pojazd pracuje na biegu ja owym podczas postoju. Pojazdy elektryczne i hybrydowe Nasze zasilane elektrycznie pojazdy nie emituj adnych spalin.6 EcoBoost o mocy 150 KM w nowym Fordzie C-MAX ma wi ksz moc ni silnik 2. potrzebna do zasilania Centrum Silników Diesel Forda w Dagenham. Przy cznej maksymalnej mocy wyj ciowej 3. oferuj c przy tym ni sze o oko o 9% zu ycie paliwa i ni szy poziom emisji CO2. silnik natychmiast uruchamia si ponownie. dostarczana jest przez dwie 85-metrowe turbiny wiatrowe. hybrydy adowane z sieci elektrycznej oraz pojazdy zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi. b d idealnie nadawa si do codziennego doje d ania do pracy i poruszania si po mie cie. Na przyk ad silnik 1. kiedy nale y zmieni bieg. zaloguj si na stronie: ford.6 MW. aby uzyska najni sze zu ycie paliwa Ford EcoBoost Dzi ki po czeniu bezpo redniego wtrysku benzyny. Ford zmniejszy zu ycie wody w swoich zak adach w ca ej Europie o 40% a Panele s oneczne/fotoelektryczne na dachu naszej fabryki silników w Bridgend w Wielkiej Brytanii generuj dosy energii. Co zyskujesz dzi ki technologii Ford ECOnetic? Technologia Ford ECOnetic a Silniki benzynowe Ford EcoBoost o niskim zu yciu paliwa (patrz po prawej) a Nowoczesne silniki wysokopr ne Ford Duratorq TDCi zapewniaj wyj tkowo niskie zu ycie paliwa oraz niski poziom emisji CO2 a Przek adnia Ford PowerShift czy wydajno przek adni mechanicznej z wygod konwencjonalnej przek adni automatycznej a System Ford Auto-Start-Stop (patrz po prawej) a Inteligentny uk ad adowania akumulatora z wykorzystaniem odzyskiwanej energii Ford Smart Regenerative Charging do adowuje akumulator za ka dym razem. Zmniejsza to emisj CO2 o 190 000 ton rocznie. W trosce o czystsze jutro W firmie Ford bez rozg osu i konsekwentnie zabiegamy o zmniejszenie naszego oddzia ywania na rodowisko naturalne. zmniejszyli my zu ycie energii w zak adach produkcyjnych o ponad 27%.Technologia Ford ECOnetic zosta a stworzona z my l o zmniejszeniu kosztów eksploatacji pojazdu poprzez obni enie zu ycia paliwa oraz emisji CO2. Nasze zak ady w Kolonii wykorzystuj energi hydroelektryczn z Norwegii i Szwecji. silniki Ford EcoBoost dostarczaj moc i moment obrotowy porównywalne do silników o wi kszej pojemno ci. pojazdy nap dzane biopaliwami. Transport pojazdów na barkach rzecznych po Renie oznacza mniej transportów na samochodach ci arowych czyli mniej zu ytego paliwa. co zapewnia dalsze zmniejszenie emisji CO2. Gdy chcesz ruszy . gdy hamujesz a Elektryczny uk ad wspomagania kierownicy Ford bardziej wydajny uk ad.7 miliona kWh energii elektrycznej rocznie dosy . bez uszczerbku dla stylu oraz jako ci jazdy. adowane przez domowe gniazda sieci elektrycznej i mog ce docelowo pokona do 100 mil na jednym adowaniu. Oto zaledwie kilka faktów: a Od 2000 r. jak zmniejszy zu ycie paliwa a Wska nik zmiany biegu informuje. zu ywaj cy mniej energii silnika a Krata wlotu powietrza z aktywn przes on poprawia w asno ci aerodynamiczne i zmniejsza zu ycie paliwa a System informowania kierowcy Ford Eco Mode podpowiada. generuj one ponad 6. aby o wietli powierzchni oko o 10 000 metrów kwadratowych a Prawie 300 cz ci stosowanych w europejskich pojazdach Ford jest wykonanych z niemetalicznych materia ów pochodz cych z recyklingu co potencjalnie zapobiega trafianiu co roku na wysypiska 17 000 ton odpadów Ca a energia elektryczna. silnik wy cza si automatycznie.0 Duratec.com/go/sustainability . aby zmniejszy zu ycie paliwa. turbodo adowania i zmiennych faz rozrz du. W bliskiej przysz o ci nasza technologia ECOnetic zostanie poszerzona o pojazdy elektryczne i hybrydowo-elektryczne. aby pokry zapotrzebowanie ponad 2000 gospodarstw domowych.

g o nikami Elektrycznie sterowane lusterka boczne (Standard) Komputer pok adowy (Standard) System elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi. przednia krata wlotu powietrza z chromowan poprzeczk i obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem 3. G ówne elementy wyposa enia a Elektrycznie sterowane lusterka boczne z obudowami w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami a Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi a Kierownica z regulacj po o enia w dwóch p aszczyznach a System ABS z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) a Uk ad kontroli trakcji (TA) a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Moondust Silver (opcja). Trend i Titanium oraz C-MAX Titanium) wiat a awaryjnego hamowania (Standard) Roleta przestrzeni baga owej (Grand C-MAX) (Standard) System tankowania bez korka wlewu Ford Easy Fuel (Standard) .5" i 6. cz stylowy wygl d a 16-calowe obr cze kó a Boczne kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rz du siedze a Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX a Górna. zabezpieczaj cy przed ich otwarciem przez dzieci (Standard w wersjach: Grand C-MAX Ambiente.Ambiente Ford C-MAX i Grand C-MAX w wersji Ambiente bez trudu z wszechstronnym i obszernym wn trzem.

Klimatyzacja (Standard) Dodatkowe gniazdo zasilania 12V (Standard) Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem (Standard) Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia (Standard) Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego (Standard) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne (Standard) . zestawem g o nowówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Panther Black (opcja). sprawiaj doskona e wra enie na zewn trz i wewn trz.5". g o nikami. 6.Trend Ford C-MAX i Grand C-MAX w wersji Trend. Trend (elementy dodatkowe wyposa enia w porównaniu z wersj Ambiente) a Klimatyzacja a Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia a Dodatkowe gniazdo zasilania 12V a Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego a Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem wielofunkcyjnym 3. dzi ki oryginalnej i nowoczesnej stylistyce oraz wyj tkowemu dopracowaniu szczegó ów.

2". nastrojowe o wietlenie wn trza w przedniej cz ci przedzia u pasa erskiego a Kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów pokryte skór a Uk ad u atwiaj cy ruszanie na wzniesieniach (HSA) a Przycisk rozrusznika Ford Power a Sk adane blaty stolików na oparciach przednich foteli a Automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu a Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z kolorowym wy wietlaczem 4. Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) (Standard) Samoczynnie przyciemniane lusterko wsteczne (Standard) Przycisk rozrusznika Ford Power (Standard) Wyko czenie górnej linii drzwiw kolorze polerowanego aluminium (Standard) Zestaw wska ników z wy wietlaczem interfejsu HMI umo liwiaj cego sterowanie funkcjami samochodu (Standard) Automatyczne re ektory i automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu (Standard) .Titanium Otocz si nowoczesnym luksusem i nowinkami technicznymi w ol niewaj cym nowym Fordzie C-MAX i Fordzie Grand C-MAX w wersji Titanium. b yszcz ca górna i dolna przednia krata wlotu powietrza a Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) a Samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne a Dodatkowe. Titanium (dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu z wersj Trend) a Przednie wiat a przeciwmgielne a Czarna. 9. g o nikami Premium. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Ford Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja).

0 Duratorq TDCi (140 KM) 2.6 Duratec Ti-VCT (125 KM) (tylko Grand C-MAX) Silniki wysokopr ne Trend Dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu do wersji Ambiente a Klimatyzacja a Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia a Dodatkowe gniazdo zasilania 12V a Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego a Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem wielofunkcyjnym 3. zestawem g o nowówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Wersje nadwozia a C-MAX. 6. Grand C-MAX Silniki benzynowe a a a a 1.Wybierz swojego Forda C-MAX Ford C-MAX to przestronny pojazd dla pi ciu osób. b yszcz ca górna i dolna przednia krata wlotu powietrza a Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) a Samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne a Dodatkowe nastrojowe o wietlenie wn trza a Kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów pokryte skór a Uk ad HSA a Przycisk rozrusznika Ford Power a Sk adane blaty stolików na oparciach przednich siedze a Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z kolorowym wy wietlaczem 4.6 Duratec Ti-VCT (105 KM) a 1.0 Duratorq TDCi (163 KM) Silniki wysokopr a a a a 1.0 Duratorq TDCi (140 KM) 2.2".5" i 6.6 Duratorq TDCi (95 KM) 1.5".6 Duratec Ti-VCT (105 KM) Duratec Ti-VCT (125 KM) EcoBoost (150 KM) EcoBoost (182 KM) ne Silniki wysokopr a a a a a 1.6 1. natomiast wi kszy Grand C-MAX oferuje pi miejsc siedz cych i tylne drzwi przesuwne z obu stron pojazdu.6 1. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Wersje nadwozia a C-MAX.6 1. lub siedem Dost pne wersje Ambiente G ówne elementy wyposa enia a Elektrycznie sterowane lusterka boczne z obudowami lakierowanymi w kolorze nadwozia.6 Duratorq TDCi (95 KM) 1. g o nikami Premium.6 1. 9.6 Duratorq TDCi (115 KM) 2. z zintegrowanymi kierunkowskazami a Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi a Uk ad kontroli trakcji (TA) a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) a Boczne kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rz du siedze a Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX a Górna przednia krata wlotu powietrza z chromowan poprzeczk i chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem 3. Grand C-MAX Silniki benzynowe a a a a 1. g o nikami.6 1. g o nikami Wersje nadwozia a C-MAX.6 Duratorq TDCi (95 KM) a 1. Grand C-MAX Silniki benzynowe a 1.6 1.6 Duratec Ti-VCT (105 KM) Duratec Ti-VCT (125 KM) EcoBoost (150 KM) EcoBoost (182 KM) ne Titanium Dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu do wersji Trend a Przednie wiat a przeciwmgielne a Czarna.6 Duratorq TDCi (115 KM) (tylko Grand C-MAX) 1.0 Duratorq TDCi (163 KM) .6 Duratorq TDCi (115 KM) 2.

(Opcja w wersjach Trend i Titanium) System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree Mo esz uruchomi silnik oraz blokowa lub odblokowa zamki drzwi bez potrzeby u ywania kluczyka. (Opcja) Przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia chroni pasa erów przed o lepiaj cym wiat em oraz zapewniaj prywatno . nawiewy uk adu wentylacji dla drugiego rz du siedze . Wyposa one s równie standardowo w statyczne wiat a do wietlaj ce zakr ty oraz spryskiwacze re ektorów. z elektryczn regulacj po o enia fotela kierowcy (wy cznie w wersji Titanium) Tempomat Funkcjonalne i wygodne rozwi zanie ze sterowaniem na kole kierownicy. (Opcja w wersjach Trend i Titanium) Nowy Ford C-MAX i Grand C-MAX nie s zwyk ymi samochodami. zu ywaj jedynie dwie trzecie energii. (Opcja) Przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia wiat a przeciwmgielne Przebij si przez mrok dzi ki niezwykle mocnym przednim wiat om przeciwmgielnym Forda C-MAX. skórzana tapicerka foteli Podgrzewane przednie fotele. Juz ze standardowym wyposa eniem oferuj najwy szy poziom komfortu. (Opcja) Konsola centralna Premium Konsola jest wyposa ona we wbudowany schowek. aby doskonale pasowa y do Twojego stylu ycia. aby ochroni pasa erów tylnych siedze przed promieniami s o ca. (Opcja w wersji Titanium) . ale dodatkowo znajdziesz w nich równie imponuj c gam opcjonalnych elementów wyposa enia zaprojektowanych tak. zintegrowane os ony przeciws oneczne mo na atwo wysun . Czujniki parkowania z ty u Ostrze enie akustyczne pomaga bezpiecznie oceni odleg o pomi dzy tylnym zderzakiem a przeszkod . jako ci i wszechstronno ci. gdy nie s u ywane. pod okietnik oraz uchwyty na napoje ze srebrnym obramowaniem.Luksusowa. u atwiaj c parkowanie i wykonywanie manewrów. Przedmioty po dania Re ektory bi-ksenonowe Re ektory bi-ksenonowe Forda C-MAX emituja ponad dwukrotnie ja niejsz wi zk wiat a ni re ektory konwencjonalne. Wystarczy trzyma zespó kluczyka w kieszeni lub torebce. a jednocze nie w porównaniu z nimi. (Standard w wersji Titanium) Zintegrowane rolety przeciws oneczne Sprytnie ukryte w tylnych drzwiach. pokryte skór .

wzór 10x2-ramienny. 17-calowe obr cze ze stopów lekkich. Uwaga Obr cze 18-calowe dost pne w Fordzie C-MAX zosta y zaprojektowane z my l o zapewnieniu bardziej sportowej charakterystyki prowadzenia i jako ci jazdy w porównaniu do obr czy 16. D2XBS (Standard w wersji Titanium oraz akcesoria. a tak e zapewnia bardziej sportowy wygl d. wzór 7x2-ramienny Nr kat. Akcesoria = Elementy dost pne u Autoryzowanych Dealerów Forda nawet po zakupie pojazdu. D2XD1 Nr kat.i 17-calowych. D2UD4 Nr kat. Opcja = Element. wzór 15-ramienny. 1710606 (Akcesoria) 17-calowe obr cze ze stopów lekkich. Obr cze i ogumienie Nak adki na przednie progi Nak adki na progi przednich drzwi z polerowanej stali nierdzewnej z logo C-MAX witaj Ci podczas wsiadania i chroni lakier (Opcja i akcesoria) 16-calowe ko paki. 1702128 (Opcja i akcesoria) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich. 16-calowe ko paki. wzór 5-ramienny Y . wzór 5-ramienny (Opcja w wersji Trend) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich. 1702126 (Opcja i akcesoria) Zestaw obni aj cy zawieszenie Eibach Poprawia osi gi i trzymanie si drogi. 1702127 (Opcja i akcesoria) 18-calowe obr cze ze stopów lekkich. wzór 7-ramienny. wzór 7-ramienny Nr kat. Obni a prze wit samochodu o oko o 30 mm. Nr kat.18-calowe obr cze ze stopów lekkich. wzór 7-ramienny (Standard w wersji Trend) 16-calowe obr cze stylizowane. 1702126 (Opcja i akcesoria) . wzór 7-ramienny (Standard w wersji Ambiente) Standard = Element standardowego wyposa enia Twojego samochodu. który dost pny jest w chwili zamawiania nowego samochodu do produkcji. podkre laj cych dynamiczne linie nowego Forda C-MAX. wzór 5x2-ramienny Nr kat. (Akcesoria) Dodaj charakteru swojemu Fordowi C-MAX wybieraj c spo ród specjalnie zaprojektowanych obr czy. 1702125. D2YL5 Nr kat. 1710604 (Akcesoria) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich.

ford-mobile-connectivity. (Opcja z systemem audio) . nawigacji i samochodowych systemów elektroniki u ytkowej. dziewi wysokiej klasy g o ników. wprowadzi dane podró y. zaawansowanym wy wietlaczem nawigacji w zestawie wska ników.Radioodtwarzacz CD Sony System audio Sony z zestawem g o nomówi cym Bluetooth®. Dzi ki atwo ci u ycia i wyj tkowej sprawno ci dzia ania nie musisz my le o kwestiach technicznych. (Opcja) Prze czniki na kierownicy Prze czniki umieszczone na kierownicy pozwalaj na sterowanie funkcjami systemu audio i komputera pok adowego bez odrywania r k od kierownicy. Funkcja sterowania g osem umo liwia sterowanie telefonem komórkowym z funkcj Bluetooth®. gniazdem kart SD. odtwarzacz p yt CD. Inne znaki i nazwy towarowe s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. sze cioma g o nikami. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. Po prostu usi d wygodnie i zrelaksuj si . gniazdem AUX-IN. z montowan standardowo kamer . zdalne sterowanie na kole kierownicy. funkcj odtwarzania plików MP3. Konsola jest mocowana do s upka A. a wszystkie przewody s ukryte wewn trz. Uwaga Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami kodeksu drogowego pos ugiwanie si w czasie jazdy telefonem bez zestawu g o nomówi cego lub s uchawkowego jest wykroczeniem. funkcj odtwarzania plików MP3. systemem audio.2" kolorowy wy wietlacz. oferuj cym czytelne wskazówki nawigacji. (Opcja) Radioodtwarzacz CD/MP3 Sony z nawigacj SD System nawigacji satelitarnej SD z 5" kolorowym wy wietlaczem oraz radioodtwarzaczem Sony CD z funkcj Bluetooth®. Zawiera mapy Europy na karcie SD. Systemy audio i komunikacji Uchwyt do pod czenia przeno nych urz dze do nawigacji satelitarnej Dogodne mocowanie typu pod cz i u ywaj przeznaczone dla wybranych systemów nawigacji. (Opcja)* Z cze dla odtwarzacza MP3 Pod cz swojego iPoda . rozbudowanym panelem sterowania. gniazdo AUX-IN oraz z cze USB/iPod®. 6 g o nikami. gniazdem USB/iPod®. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company i rmy zwi zane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. odczytuj c informacje o odtwarzanych utworach na wy wietlaczu systemu audio. zdalnym sterowaniem na kole kierownicy. (Dost pne wy cznie z systemami audio marki Ford) (Opcja) Wype nij swojego nowego Forda C-MAX lub Forda Grand C-MAX doskona ej jako ci d wi kiem i po cz si si ze wiatem zewn trznym dzi ki szerokiej gamie wysokiej klasy systemów audio.com Radioodtwarzacz CD/MP3 Radioodtwarzacz p yt CD z 3. (Opcja) Zestaw nawigacji satelitarnej do telefonu komórkowego Zamie swój wyposa ony w funkcj Bluetooth® inteligentny telefon komórkowy w nawigacj . gniazdem AUX-IN oraz z czem USB/iPod®. odtwarzacz MP3 lub kart pami ci USB i obs uguj je za po rednictwem systemu audio marki Ford. (Standard w wersji Trend) Radioodtwarzacz CD/MP3 z nawigacj SD System nawigacji satelitarnej CD/SD z 5" kolorowym wy wietlaczem. Wystarczy w o y kart SD z aplikacj nawigacyjn do telefonu. Jest kompatybilny z opcjonalnym zestawem do nawigacji satelitarnej dla telefonu komórkowego i opcjonaln kamer u atwiaj c parkowanie ty em. wyposa ony w 4. zestawem g o nomówi cym Bluetooth®.5" wy wietlaczem wielofunkcyjnym. (Akcesoria) Uwaga Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. *W celu uzyskania informacji na temat kompatybilno ci telefonów prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda lub odwiedzenie strony www. systemem nawigacji i uk adem klimatyzacji za pomoc polece g osowych. (Opcja z systemem audio) ® Zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem Umo liwia nawi zywanie po cze telefonicznych bez wykorzystania r k. iPod® jest znakiem towarowym rmy Apple Inc. u atwiaj c parkowanie ty em. Inc. a telefon b dzie transmitowa wskazówki dotycz ce trasy przez system audio.

przeznaczona do przewozu wilgotnych i zabrudzonych przedmiotów. (Akcesoria) Dwustronna mata na pod og baga nika Dwustronna mata oferuje powierzchni dywanikow oraz trwa powierzchni gumow do wyboru. standardowe wyk adziny dywanikowe lub maty gumowe. te praktyczne. Folia ochronna tylnego zderzaka Zabezpiecz tylny zderzak przed zadrapaniami dzi ki tej przezroczystej folii ochronnej. (Opcja i akcesoria) Przegroda do przewozu psa* (Grand C-MAX) Kratki dost pne w wersji o pe nej wysoko ci lub do po owy wysoko ci tworz modu y pozwalaj ce na bezpieczny przewóz psa lub baga u w cz ci baga owej. Akcesoria 1. co Ci interesuje. pozwala utrzyma wn trze w czysto ci. (Akcesoria) *Spe nia europejskie normy bezpiecze stwa ECE-R17. (Akcesoria) 3. (Akcesoria) Owiewka ClimAir® Zmniejsza zawirowania powietrza i ha as. znajdziesz bogat ofert opcji i akcesoriów przeznaczonych dla Twojego nowego Forda C-MAX lub Grand C-MAX. Maty pod ogowe na ka d okazj Dost pne w ró nych wersjach jako luksusowe dywaniki welurowe. by poprawi wygl d pojazdu i u atwi dost p do przestrzeni baga owej. (Akcesoria) 2. Foteliki dzieci ce Britax z mocowaniami ISOFIX Dost pne ró ne wielko ci fotelików dla dzieci w ró nym wieku. nawet w czasie deszczu. (Dla wszystkich wersji 5-osobowych. trwa e chlapacze chroni nadwozie przed od amkami kamieni. u atwiaj c utrzymanie samochodu w czysto ci. trójwymiarowa konstrukcja umo liwia doskona e dopasowanie i ochron . (Opcja i akcesoria) 4. mo na go tak e ukry . (Opcja i akcesoria) . Chlapacze Dost pne jako zestawy na przód i ty . (Opcja i akcesoria) Produkty do transportu dachowego rmy Thule Autoryzowani Dealerzy Forda oferuj szerok gam wysokiej klasy systemów wsporników i boksów dachowych rmy Thule (na ilustracji boks dachowy Spirit 780 rmy Thule). Z 13-stykowym zestawem elektrycznym. (Akcesoria) 5. (Akcesoria) Niezale nie od tego. Akcesoria) Siatka mocuj ca baga * (Grand C-MAX) Mocna siatka zabezpiecza podczas jazdy przedmioty przewo one w baga niku. które pomog Ci jak najlepiej wykorzysta wolny czas. (Dla wszystkich wersji 5-osobowych. Welurowe dywaniki pod ogowe 3D (tylko Grand C-MAX) Specjalna jednocz ciowa. dzi ki redukcji rozprysków podczas jazdy. Podstawowy baga nik dachowy (C-MAX) Ten zamykany aluminiowy baga nik stanowi podstaw dla monta u rozmaitych mocowa s u cych do transportu dachowego. Opcja i akcesoria) Wyk adzina pod ogowa baga nika Trwa a wyk adzina.Poprzeczki i relingi dachowe (Grand C-MAX) Razem ze stylowymi relingami dachowymi poprzeczki stanowi doskona baz dla wszystkich rozwi za w zakresie transportu dachowego. umo liwiaj c przyjemn jazd przy otwartych oknach z przodu.07/DIN 75410-2. (Akcesoria) Sk adany hak holowniczy Solidny hak holowniczy dost pny w razie potrzeby.

ogumienie 235/40 Rx18 (D2UD4) lakierowany. realizowana w sieci autoryzowanych stacji serwisowych. ogumienie 215/55 Rx16* 6. z automatyczn regulacj temperatury (DEATC). bie ce utrzymanie czy sprzeda samochodu. z zintegrowanymi kierunkowskazami Lusterka boczne Drzwi tylne boczne sk adane elektrycznie przesuwne (tylko Grand C-MAX) z chromowanym obramowaniem Krata wlotu powietrza dolna Przednie wiat a przeciwmgielne Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia (w wersji Trend zawieraj dodatkowo wyko czenie górnej linii drzwi w kolorze polerowanego aluminium) Dach panoramiczny nieotwierany. Dzi ki profesjonalnej obs udze Twojego Dealera oraz szerokiej ofercie promocyjnej wybierzesz ubezpieczenie spe niaj ce wszystkie Twoje potrzeby. spryskiwacze reflektorów. ogumienie 215/55 Rx16 (D2XD1)* 7x16" (wzór 10-ramienny). Ford Leasing Sposób na sukces Je dzisz Fordem przy minimalnym zaanga owaniu gotówki. Nasz bank nale y do Ford Motor Company. zgodnie z aktualnym cennikiem Programu.T Najnowocze niejsze techniki napraw drobnych uszkodze . konsola centralna 'Premium'.fcebank. Hotel Opon Program przechowywania opon w punktach dealerskich. Uproszczona procedura ju od 10% wp aty w asnej. automatyczne reflektory. www. gniazdo USB/iPod®. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem.OC. zarysowa lub odprysków szyby czo owej. EUR. krótki czas decyzji. Autoryzowane Zak ady Napraw Nadwozi Sie serwisów Forda specjalizuj cych si w naprawach nadwozi. czujniki parkowania z ty u (AB1CF) Pakiet Business 2 system nawigacji satelitarnej SD z radioodtwarzaczem CD Sony oraz kamer u atwiaj c parkowanie ty em (kolorowy wy wietlacz 5". automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu.5x16" oraz ko paki (wzór 7-ramienny). d wignia hamulca styl 'Z' (AB1BR) CRS CRS a b b b . atrakcyjne warunki.A. 6 g o ników). pomoc drogowa dzia aj ca na terytorium Polski i Europy.A. Minimum formalno ci. Naprawy powypadkowe odbywaj si wed ug najnowszych technologii napraw a us ugi potwierdzane s 3-letnim Certy katem na wykonan napraw . NNW. czujniki parkowania z ty u (AB1CG) Pakiet Comfort 1 klimatyzacja dwustrefowa. samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. z elektrycznie sterowanymi roletami przeciws onecznymi (niedost pny w kombinacji z d ug konsol dachow ) Relingi baga nika dachowego z wyko czeniem w kolorze aluminium (tylko Grand C-MAX) Poprzeczki do relingów baga nika dachowego z wyko czeniem w kolorze aluminium (dost pne tylko z relingami dachowymi. www. obudowy w kolorze nadwozia.specjalnie dla Ciebie przygotowali my gam produktów nansowych najwy szej jako ci. Oferta w PLN. wgniece . Promocyjne stawki Ford Ubezpieczenia.U atwiamy ycie Nasze us ugi nansowe i serwisowe zosta y przygotowane. przednie wiat a przeciwmgielne. Ford Business Partner Skuteczne zarz dzanie ot Przejmuj c czynno ci zwi zane z zarz dzaniem i utrzymaniem oty u atwiamy Tobie prowadzenie dzia alno ci. z przerywaczem pracy. np. dojazdowe Elementy funkcjonalne nadwozia System bezkorkowego wlewu paliwa Ford Easy Fuel Reflektory wiat a do jazdy dziennej Reflektory automatyczne zawieraj : automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu. (+48 22) 522 27 27 Ford Pomoc jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dob . czymy ponad 50 lat do wiadcze rynku motoryzacyjnego i nansowego z wyj tkow dba o ci o ofert . w kolorze nadwozia z elektrycznym z czem 13-pinowym z elektrycznym z czem 13-pinowym Hak holowniczy montowany na sta e Stalowe stylizowane Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ko o zapasowe Zestaw naprawczy ogumienia Skon guruj swojego Forda on-line Wybierz i zmie rodzaj nadwozia. automatycznie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. obudowy w kolorze nadwozia. 4 i 5 rok u ytkowania pojazdu lub do 150 tys. ogumienie 215/55 Rx16 (D5AA1)* 7x16" (wzór 5-ramienny Y). Procedura uproszczona przy op acie wst pnej ju od 10% warto ci samochodu. Mo esz równie zmieni widok i obejrze Twój projekt z dowolnego uj cia. system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera przycisk rozrusznika 'Ford Power'). z czujnikiem deszczu (zawieraj opcj automatycznych reflektorów) Przednia szyba podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy Pakiety wyposa enia dodatkowego Pakiet Business 1 system nawigacji satelitarnej CD/SD (kolorowy wy wietlacz 5". z systemem statycznych wiate do wietlacj cych zakr ty (zawieraj regulacj jasno ci pod wietlenia zegarów) Czujniki parkowania Czujniki parkowania z przodu z ty u a o zmiennej pr dko ci. Business Service Club Kompleksowa oferta serwisowa stworzona specjalnie dla Klientów Flotowych. tylko Grand C-MAX) Uchwyt drzwi ty u nadwozia Hak holowniczy sk adany Obr cze kó i ogumienie Stalowe Stalowe 6.5x16" i ko paki (wzór 7-ramienny). Zielona Karta. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. AC. km. Ford Ubezpieczenia Gdziekolwiek jeste Specjalnie dla Klientów Forda opracowali my wyró niaj cy si na rynku pakiet ubezpiecze . FCE Bank Polska S. P acisz za u ytkowanie pojazdu i nie martwisz si o amortyzacj podatkow . korzystaj c jednocze nie z odlicze podatkowych. ogumienie 215/55 Rx16 (D2XBS)* 7x17" (wzór 15-ramienny). Wyposa enie Serwis Ford Pomoc Kompleksowa. wymagane tylko podstawowe dokumenty rejestrowe.R. Informacja Prawna oraz program ca odobowej pomocy drogowej. kolor.pl O szczegó y pytaj Autoryzowanych Dealerów Forda. funkcj wy czania wiate z opó nieniem oraz przednie wiat a przeciwmgielne Reflektory bi-ksenonowe z samoczynn regulacj k ta ustawienia i spryskiwaczami.ford.pl Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Stylistyka i wygl d zewn trzny Wyko czenie górnej linii drzwi Klamki drzwi Lusterka boczne w kolorze polerowanego aluminium a a a f a a a f b f b b a b b a a f f a f b a b a a a b a a f a b a a a a b b a f a a a b f b b a b b a a lakierowane w kolorze nadwozia sterowane elektrycznie. gniazdo USB/iPod®. A dodatkowo samochody ubezpieczamy na atrakcyjnych stawkach Ford Ubezpieczenia. Atrakcyjne stawki Ford Ubezpieczenia. elektrycznie sterowane a f f b a a f b b f f f a Wycieraczka tylnej szyby Wycieraczki przedniej szyby spryskiwacze Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie. ogumienie 215/50 Rx17 (D2YL5) 8x18" (wzór 7-ramienny).5x16" (wzór 5-ramienny). ogumienie 215/55 Rx16* 6. tapicerk oraz opcje i obserwuj na bie co jak mo e wygl da Twój wymarzony Ford. 9 g o ników). W ramach dodatkowej ochrony mo esz skorzysta z atrakcyjnej oferty Ubezpieczenia Kredytobiorcy. CHF i USD. w zale no ci od wybranej opcji. aby spe ni wszystkie Twoje oczekiwania.M. Naprawy S. Integraln cz ci ka dej umowy Ford Protect jest Program FordAssistance 12. Ford Protect Program przed u enia gwarancji na 3. Ford Credit Spe niamy Twoje marzenia Prosty i wygodny kredyt na zakup Twojego nowego Forda nawet do 100% warto ci samochodu. z zintegrowanymi kierunkowskazami Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie.

system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power) (AB1BQ) b b b Pakiet Easy Driver 3 system wspomagaj cy parkowanie (SAPP). zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. filtr przeciws oneczny przedniej szyby. dost pna za dop at . zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach.205/55. podgrzewana przednia szyba Quickclear (AB1BP) b b b f a a f b a b a f f a a a a f f a b b b b Klimatyzacja Klimatyzacja manualna Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. rozbudowany panel sterowania. przednia szyba z filtrem przeciws onecznym. dost pny za dop at . uk ad wspomagaj cy ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA). D5AA1). 9 g o ników Premium. zosta y zaprojektowane z my l o zapewnieniu bardziej sportowej charakterystyki prowadzenia i jako ci jazdy w porównaniu do standardowych obr czy 16".6 Duratec 105 KM i 1. rozbudowany panel sterowania. przednie wiat a przeciwmgielne. D2YL5). elektrycznie podgrzewane. gniazdo AUX-IN Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 kolorowy wy wietlacz 4.6 Duratec 125 KM . z automatyczn regulacj temperatury (DEATC). zintegrowany panel sterowania. sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). czujniki parkowania z ty u. rozbudowany panel sterowania. reflektory bi-ksenonowe. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. konsola centralna 'Premium'. elektrycznie podgrzewane. filtr przeciws oneczny przedniej szyby. bezfreonowy czynnik ch odniczy (w wersji Trend zawiera rozbudowana konsol rodkow . zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. zamykanym schowkiem.ASLD standardowa.2". gniazdo AUXIN. aplikacja nawigacyjna + mapy Europy na karcie SD Kamera u atwiaj ca parkowanie ty em z radioodtwarzaczem Sony CD Zdalne sterowanie systemem audio tylko jako element zestawu nawigacji satelitarnej SD na kierownicy. dywaniki welurowe z przodu i z ty u pojazdu (AB1BD) Pakiet Trend Style 3 Pakiet Trend Style 4 kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów wyko czone skór (AB1BE) przednie wiat a przeciwmgielne. Uwaga: 17" i 18" obr cze ze stopów lekkich. podgrzewana przednia szyba Quickclear. z przesuwanym pod okietnikiem. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi. gniazdo AUX-IN. dost pne do Forda C-MAX. gniazdo kart SD. gniazdo 230V/150W (AB1CC) Pakiet Family 3 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi. a b b b b b b b b b Pakiet Trend Style 5 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. D2XD1). elektryczna regulacja po o enia fotela kierowcy w 6-ciu kierunkach (AB1BN) Pakiet X Pano 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. elektryczna regulacja po o enia fotela kierowcy w 6-ciu kierunkach (AB1BB) Pakiet Nordic podgrzewane przednie fotele. Prawa do pozosta ych znaków towarowych i nazw handlowych s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). z funkcj programowania elektryczna PTC (tylko z silnikami diesla) wn trza a f a 'Ford Power' a b a b Komfort i funkcjonalno Przycisk rozrusznika Tempomat zawiera opcj regulowanego uk adu ograniczania pr dko ci . spryskiwacze reflektorów. Inc. rozbudowany panel sterowania. elektrycznie podgrzewane. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego. gniazdo USB/iPod®. podgrzewane przednie fotele (AB1BV) Pakiet X 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. D2XD1). sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu(tylko C-MAX) (AB1BG) Pakiet Trend Style 5 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (tylko Grand C-MAX) (AB1BJ) Pakiet Towing system monitorowania martwego pola widzenia w lusterku (BLIS).5". D2YL5). schowkiem na p yty CD oraz dodatkowym gniazdkiem 12V (level 2) . reflektory bi-ksenonowe. przednia szyba z filtrem przeciws onecznym. zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach. z otwartym schowkiem i dodatkowym gniazdkiem 12V Gniazdko zasilania (12V) Konsola rodkowa Konsola rodkowa rozbudowana. gniazdo AUX-IN Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 kolorowy wy wietlacz 4. klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC). spryskiwacze reflektorów b a = Standard. Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu. rozbudowany panel sterowania. rozbudowana konsola rodkowa (level 2). Wyposa enie wn trza b Ambiente Trend Titanium b b Stylistyka i wygl d wn trza Wewn trzne klamki drzwi wyko czenie chromowane satynowe (w wersji Grand C-MAX tylko z przodu) welurowe z logo 'Ford' welurowe (tylko Grand C-MAX) welurowe z logo 'Ford' (tylko Grand C-MAX z trzecim rz dem b b b b b b a b a a a a b b b a b b a f a a a a a a a a a b Dywaniki pod ogowe z przodu Dywaniki pod ogowe w drugim rz dzie foteli b b b b b Dywaniki pod ogowe w trzecim rz dzie foteli siedze ) Uchwyt d wigni zmiany biegów Nak adki na progi z przodu Nak adki na progi z przodu Kierownica Kierownica 4-ramienna 4-ramienna. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem.5".Wyposa enie Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Pakiet Comfort 2 16-calowe stylizowane obr cze kó (wzór 5-ramienny. gniazdo kart SD. system kontroli ci nienia w ogumieniu (DDS). D2XD1). * z silnikami: 1. przednie wiat a przeciwmgielne. D2YL5). zasilana paliwem. podgrzewane przednie fotele. D2YL5). dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (tylko Grand C-MAX) (AB1BH) Pakiet Visibility automatyczne reflektory. zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach (AB1CB) Pakiet Family 2 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. 6 g o ników Systemy audio i nawigacji Radioodtwarzacz CD/MP3 Radioodtwarzacz CD/MP3 wy wietlacz wielofunkcyjnym 3. b = Opcja. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi. gniazdo USB/iPod®. D2XD1). 9 g o ników Premium. zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach (AB1BW) Pakiet Titanium Style 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. dywaniki welurowe z przodu i z ty u pojazdu (AB1BS) Pakiet Driver Assistant system monitorowania martwego pola widzenia w lusterku (BLIS). podgrzewana przednia szyba Quickclear. d wignia hamulca styl 'Z'.level 2) Nagrzewnica Nagrzewnica postojowa. 6 g o ników. sterowane i sk adane lusterka boczne (AB1BZ) Pakiet Family 1 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. zestaw nawigacji satelitarnej do telefonu komórkowego System nawigacji satelitarnej CD/SD kolorowy wy wietlacz 5". system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA). samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. aplikacja nawigacyjna + mapy Europy na karcie SD System nawigacji satelitarnej SD z radioodtwarzaczem Sony CD oraz kamer u atwiaj c parkowanie ty em kolorowy wy wietlacz 5". podgrzewana przednia szyba Quickclear (AB1BC) Pakiet Trend Style 2 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. D2XD1). gniazdo USB/iPod®. tempomat (AB1CE) Pakiet Easy Driver 1 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. gniazdo USB/iPod®. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (AB1BM) Pakiet X 2 pe na skórzana tapicerka foteli. wyko czona skór wyko czony skór Pakiet Summer dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi sterowanymi elektrycznie i krótk konsol dachow z uchwytem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). gniazdo USB/iPod®. relingi baga nika dachowego wyko czone w kolorze srebrnym. automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu. sterowane i sk adane lusterka b b b b b b b Pakiet X Pano 2 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny.2". gniazdo AUX-IN. 6 g o ników. 9 g o ników Premium. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. sk adany hak holowniczy (AB1CA) Pakiet Trend Style 1 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. filtr przeciws oneczny przedniej szyby. gniazdo 230V/150W (w wersji Trend dodatkowo automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatycznie ciemniaj ce si lusterko wsteczne) (AB1CD) Pakiet Luxury Comfort Seat pe na tapicerka skórzana foteli. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol dachow z uchwytem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). tempomat (AB1BF) wyko czone aluminium z logo 'Ford' ze szczotkowanej stali nierdzewnej z logo 'C-MAX' b b b b Kolumna kierownicy z regulacj pochylenia i odleg o ci podstawowy wy wietlacz 3. podgrzewana przenia szyba Quickclear (AB1BI) Pakiet Titanium Style 2 relingi baga nika dachowego z wyko czeniem srebrnym. sterowane i sk adane lusterka boczne (AB1BX) Pakiet Easy Driver 2 boczne (AB1BY) czujniki parkowania z ty u. czujniki parkowania z przodu i z ty u. podgrzewane przednie fotele. przednie wiat a przeciwmgielne (AB1BU) Pakiet Winter podgrzewana przednia szyba Quickclear.

f f a .6 Duratec Ti-VCT 125 KM 1.8 9. Inc.8 4.2 a b b a b b a a b b a 1.2 n/a 9. rodkowy fotel z mo liwo ci z o enia do pozycji pod okietnika (niedost pny w kombinacji z ko em zapasowym) (tylko C-MAX) Fotele w trzecim rz dzie dwa niezale ne fotele.4 5. niezale nie sk adane na p asko.8 8. *W celu sprawdzenia kompatybilno ci telefonów z funkcj Bluetooth®.dó oraz przód . uchwytem d wigni hamulca styl 'Z' Konsola dachowa prze u ona ze schowkiem formatu A5. ze srebrnym wyko czeniem górnej kraw dzi uchwytów na kubki.) 50-100 km/h*** (sek.5 13.niezale ne.1 6. Najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka.6 15. z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó . a a a a a a a a a a Rozwi zania konstrukcyjne Ambiente Trend Titanium Uk ad kierowniczy Uk ad kierowniczy Zawieszenie Przód niezale ne z kolumnami MacPhersona.6 6.5 9. schowkiem na p yty CD.ford-mobile-connectivity.8 8.3 5. niezale nie sk adane na p asko w proporcji: 40:20:40. redni pr dko Komputer pok adowy zewn trzn Uk ad monitorowania ci nienia w ogumieniu Wy wietlacze: radioodtwarzacza i deski rozdzielczej z regulacj jasno ci pod wietlenia System elektrycznej blokady tylnych drzwi uniemo liwiaj cy ich otwarcie od rodka przez dzieci (standard w wersjach: Grand C-MAX Ambiente.0 Duratorq TDCi 140 KM Siatka zabezpieczaj ca przedmioty w baga niku przestrze baga ow (tylko Grand C-MAX) Roleta zas aniaj ca przestrze baga ow za drugim rz dem siedze (tylko Grand C-MAX) a = Standard. Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG.Wyposa enie Wyposa enie wn trza Ambiente Trend Titanium Bezpiecze stwo i zabezpieczenia przed kradzie Ambiente Trend Titanium Konsola rodkowa Premium z pod okietnikiem z regulacj w poziomie. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego. wyko czeniem podsufitki z tkaniny o podwy szonej jako ci.4 11. nawiewami wentylacji w 2-gim rz dzie siedze .9 8.6 Duratorq TDCi 95 KM 1. w drugim rz dzie lampka sufitowa z przodu ze ciemniaczem lampka o wietlaj ca wn k na nogi z przodu.1 4. z dwuetapowym ryglowaniem a b a a b a b b w czaj ce si automatycznie podczas gwa townego hamowania a a a a a a a a f poduszki czo owe dla kierowcy i pasa era z przodu poduszki boczne dla kierowcy i pasa era z przodu boczne kurtyny powietrzne chroni ce osoby w 1. dodatkowymi gniazdkami zasilania 12V (z przodu i z ty u). dost pny za dop at . skrajne fotele z funkcj przesuwania po skosie.6 Duratorq TDCi 115 KM 2.1 180 188 204 217 170 184 185 201 12. Prawa do pozosta ych znaków towarowych i nazw handlowych s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli.6 5.6 5. . otwartym schowkiem. b = Opcja.8 5. umo liwia obserowanie dzieci.7 8. rz dzie siedze DDS a a a a f a b a b b Lusterko do obserwowania dzieci zamontowane w górnej konsoli. umo liwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka Szyby elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi. odwied stron www.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V M5 M5 M6 M6 M6 M6 MPS6 M6 105 (77) 125 (92) 150 (110) 182 (134) 95 (70) 115 (85) 115 (85) 140 (103) 150 159 240 240 230 270 300 320 154 154 154 154 119 119 149 134 8. przebyty dystans.4 8.6 EcoBoost 182 KM 1. dost pna za dop at .6 4. zu ycie paliwa i emisja spalin Norma emisji spalin Skrzynia biegów Moc maksymalna (KM (kW)) Moment obrotowy (Nm) Emisja CO2 (g/km) Zu ycie paliwa (l/100km)** Cykl Poza Zu ycie miejski miastem rednie Osi gi* Pr dko maks. (km/h) 0-100 km/h (sek. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. dost pna za dop at .com/home. jest drugi rz d siedze . z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó .6 4. z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó .ty ) r czna regulacja po o enia w p aszczy nie góra . z opcj demonta u. uk adem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) oraz uk adem u atwiajacym ruszanie na wzniesieniach (HSA) wiat a awaryjnego hamowania Poduszki powietrzne Poduszki powietrzne Poduszki powietrzne Zabezpieczenia Centralny zamek Centralny zamek sterowany pilotem sterowany pilotem. stabilizator przechy ów a = Standard.8 13.6 6. dost pny za dop at . z regulacj temperatury z ty u opar przednich foteli Fotele w drugim rz dzie trzy niezale ne fotele.5 13. niedost pna do wersji 7-miejscowej) mocowana za drugim rz dem siedze .3 5. i 2.ty (tylko C-MAX Ambiente) r czna regulacja po o enia w p aszczyznach: góra-dó oraz przód-ty (oprócz wersji C-MAX r czna regulacja podparcia odcinka l d wiowego r czna regulacja po o enia (przód .4 7.1 4.4 5. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego.3 5.) b b b C-MAX 1.0 Duratorq TDCi 115 KM 2. funkcja ca kowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb (standard dodatkowo w wersjach: Grand C-MAX Ambiente i Trend) Fotele Przednie fotele Fotel kierowcy Fotel kierowcy Fotel kierowcy Ambiente) styl komfortowy regulacja podparcia odcinka l d wiowego regulacja po o enia w p aszczy nie przód .3 4. z czujnikami przeszkody. siedz cych na tylnych fotelach (w wersji Trend dost pne jedynie w kombinacji z dachem panoramicznym) Schowki dwa schowki pod pod og w 2-gim rz dzie foteli (tylko Grand C-MAX) pokazuje: zu ycie paliwa.6 11. Fotel pasa era z przodu Fotel pasa era z przodu Fotel pasa era z przodu Przednie fotele Sk adane blaty stolików ze wspomaganiem a a a a a a a f a a a b a b a a b podgrzewane.3 11. Trend i Titanium oraz C-MAX Titanium) Autoalarm obwodowy i pojemno ciowy zawiera opcj centralnego zamka z dwuetapowym ryglowaniem System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree zawiera przycisk rozrusznika Ford Power.6 6. uUwaga: Umieszczanie fotelików dzieci cych na przednim fotelu pasa era nie jest dozwolone w samochodach Ford wyposa onych w dzia aj c czo ow poduszk powietrzn po stronie pasa era. schowkiem na okulary oraz lusterkiem do obserwowania dzieci (niedost pna w kombinacji z dachem panoramicznym) Pakiet dla pal cych O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi siedze oraz w przedziale baga owym O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi i opó nionym wy czaniem O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi lampki do czytania w pierwszym i drugim rz dzie siedze Lusterko wsteczne automatycznie ciemniaj ce si lampki sufitowe LED: z przodu. z 3-punktowymi pasami bezpiecze stwa.opuszczanie i podnoszenie jednym naci ni ciem przycisku.ty a a = Standard.3 11. wielowahaczowe z wahaczem ustalaj cym Control Blade. z systemem przypominaj cym o konieczno ci zapi cia pasów dla wszystkich foteli (tylko Grand C-MAX) Baga nik Gniazdko zasilania 12V Mata na pod og baga nika dwustronna (guma/welur. szyba kierowcy otwierana ca kowicie jednym naci ni ciem przycisku (tylko C-MAX) Szyby elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi . przy prawid owym zamocowaniu fotelika i zapi ciu pasów. z systemami audio Forda. oddzielaj ca Osi gi. ty . niezale nie sk adane na p asko w proporcji: 40:20:40 z mo liwo ci ca kowitego wymontowania (tylko C-MAX) System komfortowej konfiguracji foteli w drugim rz dzie trzy niezale ne fotele.4 6. b = Opcja.6 EcoBoost 150 KM 1. zasi g oraz temperatur a a a f a a b a f b a a Bezpiecze stwo Inteligentny System Bezpiecze stwa System ABS (IPS) z uk adem kontroli trakcji (TA) oraz uk adem wspomagania a a a a a a a a a z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) a b a a a a a a a a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) awaryjnego hamowania (EBA) Zaawansowany uk ad ESP elektroniczny uk ad satbilizacji toru jazdy (ESP) z uk adem kontroli trakcji (TA).7 8.

3 n/a 8.8 5. Mo liwe s niewielkie odchylenia ze wzgl du na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposa enia.) 50-100 km/h*** (sek.0 Duratorq TDCi.9 14. Rzeczywiste wymiary mog si ró ni od podanych warto ci w zale no ci od wersji i wyposa enia. M6.8 5. Wszystkie silniki diesla wyposa one s w ltr cz stek sta ych DPF.0 Duratorq TDCi 140 KM.9 9. Wszystkie silniki diesla wyposa one s w ltr cz stek sta ych DPF. M5 .4 7.4 9. (km/h) 0-100 km/h (sek. Niestandardowe obr cze i opony mog mie wp yw na zu ycie paliwa i poziom toksyczno ci spalin.6 Duratorq TDCi 95 KM 1.3 12. dwusprz g owa skrzynia biegów PowerShift.6 Duratec Ti-VCT 125 KM 1.5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów. zu ycie paliwa i emisja spalin Norma emisji spalin Skrzynia biegów Moc maksymalna (KM (kW)) Moment obrotowy (Nm) Emisja CO2 (g/km) Zu ycie paliwa (l/100km)** Cykl Poza Zu ycie miejski miastem rednie Osi gi* Pr dko maks. MPS6 2.Charakterystyka techniczna Osi gi. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej.3 n/a 9. M6 2.6 Duratorq TDCi 115 KM 2.0 Duratorq TDCi 140 KM.1 8.0 Duratorq TDCi 140 KM 2.7 14.6 Duratec Ti-VCT 105 KM 1. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy poje dzie obci onym do dopuszczalnej masy ca kowitej oznacza mo liwo ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza.6 EcoBoost 150 KM 1.3 9. masa zespo u pojazdów (kg) Maks.6 Duratorq TDCi 95 KM.6-stopniowa automatyczna. pr dko rednia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km.1 10.7 5.0 6.6 9. masa Masa w asna# (kg) ca kowita (kg) Maks.8 5. pr dko maks. M6 2. **Podane warto ci emisji CO2 i zu ycia paliwa wyra one odpowiednio w g/km oraz w l/100 km pochodz z o cjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z dyrektyw 80/1268/EEC.0 Duratorq TDCi 163 KM Grand C-MAX 1.0 Duratorq TDCi 140 KM 2.2 5.3 5. M6 1.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V Euro V Euro V MPS6 M6 MPS6 140 (103) 160 (118) 160 (118) 320 340 340 149 134 149 7. M6 1. MPS6 2. ze standardowymi obr czami kó i standardowym ogumieniem.9 5.4 439 475 719 755 1742 1706 56 92 79 115 *Fabryczne dane testowe Forda. Wszystkie warto ci pochodz z testów.0 Duratorq TDCi 140 KM. M5 1. MPS6 Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V 1374 1374 1385 1385 1390 1390 1550 1488 1488 1488 1550 1860 1860 1900 1900 1915 1915 2050 2050 2050 2050 2050 2660 2860 3400 3400 3115 3115 3550 3550 3550 3550 3550 800 1000 1500 1500 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 685 685 690 690 695 695 775 740 740 740 775 55 53 (60**) 60 60 Pomiar zgodnie z norm ISO 3832. **Tylko dla silnika 2.8 177 185 202 215 166 180 182 200 198 205 204 13. M6-6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów.6 7.9 4. Wszystkie podane wy ej warto ci s danymi homologacyjnymi. W przypadku wszystkich wersji holuj cych przyczep spadaj osi gi i wzrasta zu ycie paliwa. dystans 7 km. pr dko 50 km/h.3 12.6 200 210 207 10. MPS6 2.0 Duratorq TDCi 163 KM.6 Duratec Ti-VCT 105 KM.2 9. masa przyczepy bez hamulca (kg) Przy 1 rz dzie siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Przy 1 rz dzie siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z zestawem naprawczym) Przy 3 rz dach siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Pojemno zbiornika paliwa (litry) Benzyna bezo owiowa Olej nap dowy C-MAX 1.9 6. Wymiary C-MAX Grand C-MAX D ugo Szeroko Szeroko Szeroko Szeroko Wysoko ca kowita (mm) ca kowita z/bez lusterek bocznych (mm) ca kowita ze z o onymi lusterkami bocznymi (mm) ca kowita bez lusterek bocznych (mm) ca kowita z lusterkami bocznymi (mm) ca kowita (bez adunku) (mm) nikami (m) baga nika (litry) 4380 2067/1828 1858 1828 2067 1626 10.7 5. .6 EcoBoost 150 KM. M6 2.5 4. M6 1.5-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów. sk ada si w po owie z jazdy ze sta pr dko ci i w po owie z jazdy z pr dko ci zmienn .3 5.6 Duratec Ti-VCT 125 KM.6 EcoBoost 182 KM.6 Duratorq TDCi 115 KM. MPS6 .3 n/a 9.) Masy Norma emisji spalin Maks. wa ona proporcjonalnie do drogi przebytej w ka dej z cz ci testu.0 Duratorq TDCi 115 KM 2. masa przyczepy z hamulcem (kg) Maks. ***Na 4 biegu.6 Duratorq TDCi 95 KM.9 n/a Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V 1477 1477 1496 1496 1504 1504 1634 1575 1634 1575 1634 2135 2135 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2885 2885 3400 3400 3400 3400 3800 3800 3800 3800 3800 750 750 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 735 735 745 745 750 750 815 785 750 785 750 Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V M5 M5 M6 M6 M6 M6 MPS6 M6 MPS6 M6 MPS6 105 (77) 125 (92) 150 (110) 182 (134) 95 (70) 115 (85) 115 (85) 140 (103) 140 (103) 160 (118) 160 (118) 150 159 240 240 230 270 300 320 320 340 340 159 159 159 159 129 129 154 139 154 139 154 8.0 Duratorq TDCi 115 KM.2 9.4 5. MPS6 .6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów.8 4.1 4.9 8.4 6.5 11. M6 2.4 13.6 EcoBoost 150 KM.1 6. M6 1. masa przyczepy z hamulcem (kg) Maks. M5 1. M6 2.3 10.4 4.4 6.4 432 471 627 666 1723 1684 4520 2067/1828 1858 1828 2067 1684 (1698*) 11.0 Duratorq TDCi 163 KM.0 4. maks.5 5.5 5.6 5. z uwzgl dnieniem wagi kierowcy (75 kg).6 Duratorq TDCi 115 KM.0 Duratorq TDCi 140 KM 2.8 14.8 7.9 4. Podane w tabeli warto ci zu ycia paliwa i emisji CO2 nie stanowi gwarancji uzyskania takich samych wska ników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji.8 5.5 9. rednica zawracania mi dzy kraw Pojemno Przy 2 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z ko em dojazdowym) Przy 2 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyba) (z zestawem naprawczym) Przy 2 rz dach siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 2 rz dach siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Masy Norma emisji spalin Maks.0 Duratorq TDCi 163 KM 2. 120 km/h. M5 1.0 4. rednie zu ycie paliwa (cykl mieszany): Warto rednia z obu cz ci testu. którym poddawane by y pojazdy z wyposa eniem jak dla wersji Ambiente.9 6. MPS6 # 2.6 Duratec Ti-VCT 125 KM. masa zespo u pojazdów (kg) Maks. M6 2. Uwaga: M5 .6 EcoBoost 182 KM.9 6.4 5. masa Masa w asna# (kg) ca kowita (kg) Maks.0 Duratorq TDCi 115 KM.6 Duratec Ti-VCT 105 KM. M6 1.0 Duratorq TDCi 140 KM.0 Duratorq TDCi 163 KM.9 8.6 7.5 5. Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy dla wszystkich wersji wynosi 80 kg. masa przyczepy bez hamulca (kg) Grand C-MAX 1.4 9. MPS6 2. *Z relingami baga nika dachowego.6 EcoBoost 182 KM 1.0 Duratorq TDCi 163 KM 2.6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów PowerShift .1 5. M5 1. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy ró nych pr dko ciach jazdy.0 Duratorq TDCi 163 KM.5 12. Uwaga: wszystkie podane wy ej warto ci s danymi homologacyjnymi.4 4.0 n/a oznacza najmniejszy mo liwy ci ar w asny przy pe nym poziomie p ynów i zbiorniku paliwa wype nionym w 90%. M6 1.

Blazer Blue 2. Limelight (tylko C-MAX) *Lakier zwyk y Colorado Red oraz wszystkie lakiery metalizowane s dost pne jako opcja za dop at . Mars Red 7. Dark Micastone 5.Kolory lakierów i tapicerki Wyra siebie. wszystkie lakiery metalizowane oraz tapicerki skórzane dost pne s jako opcja. Ink Blue 6.góra Kolorystyka wn trza . za dop at . Uwaga Sylwetki samochodów zosta y wykorzystane wy cznie do pokazania kolorów lakieru i mog ró ni si od aktualnie oferowanych wersji. Gwarancja obowi zuje przy spe nieniu okre lonych warunków. Lakiery zwyk e 1. b = lakier za dop at . Przedstawione kolory lakierów i obi foteli mog ró ni si nieznacznie od odcieni rzeczywistych ze wzgl du na ograniczenia technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku. Ford C-MAX obj ty jest gwarancj na korozj perforacyjn nadwozia na okres 12 lat. *Tapicerki skórzane s dost pne w opcji za dop at . **Lakier metalizowany Limelight dost pny jest tylko do wersji C-MAX. Midnight Sky 8. Panther Black Specjalny lakier metalizowany* 10. Colorado Red* 3. Ambiente Tapicerka i kolorystyka boków siedze Twill w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Cezaire w tonacji Syracuse Trend Tapicerka i kolorystyka boków siedze Max w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Daphne w tonacji Generic Silver Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Lux w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Pur w tonacji Syracuse Kolory lakierów i obicia foteli Model Ambiente Trend Titanium Tapicerka i kolorystyka foteli Cezaire/ Syracuse Daphne/ Generic Silver Pur/Syracuse Pur/Medium Light Stone Tapicerka Tapicerka skórzana skórzana Napoli/Syracuse* Napoli/ Medium Light Stone* Skóra Napoli Skóra Napoli/ Medium Light Stone Dusk Grey Medium Light Stone a Tapicerka foteli Twill/ Syracuse Max/ Syracuse Lux/ Syracuse Lux/ Medium Light Stone Dusk Grey Medium Light Stone a Kolorystyka wn trza . Frozen White Lakiery metalizowane* 4. *lakier zwyk y Colorado Red. = opcja niedost pna.dó Lakiery zwyk e Blazer Blue Colorado Red* Frozen White* Lakiery metalizowane* Dark Micastone Ink Blue Limelight** Mars Red Midnight Sky Moondust Silver Panther Black Syracuse Fairland Syracuse Fairland Syracuse Fairland Syracuse Fairland a b a b b b b b b a b a b b b b b b b a b a b b b b b b b a b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b a = lakier bez dop aty. Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Lux w tonacji Medium Light Stone Tapicerka i kolorystyka siedze Pur w tonacji Medium Light Stone Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Skóra Napoli w tonacji Syracuse* Tapicerka i kolorystyka siedze Skóra Napoli w tonacji Syracuse* Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Skóra Napoli w tonacji Medium Light Stone* Tapicerka i kolorystyka siedze Skóra Napoli w tonacji Medium Light Stone* . Moondust Silver 9.

October 2010 © Ford Motor Company Limited. opisy i specy kacje.MY 2011 POL pl Ilustracje. Inne znaki i nazwy towarowe s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. Elementy wyposa enia oznaczone jako Opcja lub Wyposa enie opcjonalne/zestaw opcjonalny s dost pne za dodatkow op at . prosimy o oddanie go do recyklingu. BJN 306963. Niniejsza broszura by a aktualna w chwili oddawania do druku. Ford i BP wspó pracujemy w celu zmniejszenia zu ycia paliwa i emisji spalin. Uwaga: Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest wa na z zastrze eniem dost pno ci. Anglia. Inc. Uwaga: Niniejszy katalog przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford. Najnowsze informacje mo na uzyska u Dealera rmy Ford. Kiedy niniejszy katalog przestanie by u yteczny. Oprócz tego. chyba e wyra nie stwierdzono inaczej.pl . Wszystkie elementy wyposa enia oznaczone mark naszych kooperantów podlegaj warunkom gwarancji okre lonym przez ich producentów i rma Ford nie ponosi za nie odpowiedzialno ci. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Uwaga: Niektóre zdj cia w niniejszym katalogu przedstawiaj egzemplarze przedprodukcyjne.ford. Wydawca Ford Motor Company Limited. Jednak polityka rmy Ford zak ada sta y rozwój produktu. FoE V06E. w dowolnym czasie. Zarejestrowano w Anglii pod nr 235446. Essex. zmian specy kacji. niektóre elementy wyposa enia mog by dost pne jako opcje za dop at . jak i gam starannie dobranego wyposa enia i akcesoriów innych producentów wyst puj cych pod w asn mark . Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mog si zatem ró ni w niektórych elementach od przedstawionych na zdj ciach. PN 079508/1010/3m/POL pl. www. Brentwood. Wyposa enie opcjonalne. b d te zosta y wygenerowane komputerowo. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->