P. 1
CMAX_V2_11_POL_PL_Ebro_DP

CMAX_V2_11_POL_PL_Ebro_DP

|Views: 22|Likes:
Wydawca: misio142

More info:

Published by: misio142 on Jan 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

FordC-MAX FordGrand C-MAX

,

milimetra
Taka jest grubo wiórów gliny cinanych przez ostrze stylisty. Lecz dla naszych projektantów tylko tyle to cz sto a tyle, gdy dopieszczaj wykonany z gliny model samochodu, poszukuj c odpowiedniej formy idealnie wyra aj cej wra enie energii w ruchu. Ten efekt naszych pe nych pasji poszukiwa nazwali my konwencj Ford kinetic Design. mia o nakre lone, pi kne kszta ty i linie, którym trudno sie oprze .

Rzeczywista wielko

.

relingami baga nika dachowego z wyko czeniem .Teraz sta Ci na wi cej Nowy Ford Grand C-MAX ma funkcjonalno i uniwersalno zapisan w genach. re ektorami bi-ksenon oraz systemem wspomagaj cym parkowanie. ci nadwozia. Pokazany model to Ford C-MAX Grand Titanium z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja) i opcjonalnym wyposa eniem: przyciemnianymi szybami w tylnej cz w kolorze polerowanego aluminium. dachem panoramicznym. Dzi ki tylnym drzwiom przesuwnym z obu stron pojazdu oraz mo liwo ci wyboru wersji z pi cioma lub siedmioma miejscami siedz cymi. pomaga cieszy si pe ni ycia rodzinnego.

rodkowy fotel w drugim rz dzie mo na atwo z o y i schowa . Pokazany model to Ford Grand C-MAX z kamer u atwiaj c parkowanie ty em (opcja). Elektrycznie sterowany system blokady tylnych drzwi. aby u atwi dost p do foteli w trzecim rz dzie. . zapewni bezpiecze stwo Twojej rodzinie.Zmie du o wi cej Obszerne i wszechstronne wn trze Forda C-MAX Grand jest naszpikowane innowacyjnymi rozwi zaniami technicznymi. oraz system przypominaj cy o zapi ciu pasów bezpiecze stwa dla pasa erów wszystkich tylnych siedze . uniemo liwiaj cy ich otwarcie przez dzieci.

. Zarówno przek adnia Ford PowerShift. ni mo na by si spodziewa po tak du ych samochodach. Pokazany model to Ford Grand C-MAX Titanium z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja) oraz opcjonalnym wyposa eniem: 17" obr czami kó ze stopów lekkich.Dotrzyj znacznie dalej Technologie Ford ECOnetic zapewniaj modelom Ford C-MAX i Grand C-MAX znacznie ni sze zu ycie paliwa. jak i oszcz dne silniki benzynowe EcoBoost oraz nowoczesne silniki wysokopr ne Duratorq TDCi pomagaj wyd u y przerwy mi dzy kolejnymi tankowaniami*. przyciemnianymi szybami w tylnej cz ci nadwozia. relingami baga nika dachowego wyko czonymi w kolorze polerowanego aluminium. *Pe ne szczegó y zu ycia paliwa i emisji CO2 podano w tabeli dotycz cej zu ycia paliwa i osi gów w sekcji danych technicznych. systemem Ford KeyFree. czujnikami parkowania z ty u i uk adem u atwiaj cym ruszanie na wzniesieniach (HSA).

jest to doskona e po czenie stylu i tre ci. ale równie najnowsze wcielenie konwencji stylistycznej Ford kinetic Design . Pokazany model to Ford C-MAX Titanium z lakierem metalizowanym Limelight (opcja) i opcjonalnym wyposa eniem: 17" obr czami kó ze stopów lekkich. dachem panoramicznym. .Przyci gnij wi cej spojrze Nowy Ford C-MAX to nie tylko wszechstronny kompaktowy minivan. re ektorami bi-ksenon. Krótko mówi c.

(Standard) System wspomagaj cy parkowanie (SAPP) Czujniki ultrad wi kowe sprawdzaj . system ostrze e Ci o tym przy pomocy dyskretnych lampek. a oparcia siedze mo na pochyla dla poprawy komfortu. co umo liwia optymalne dostosowanie przestrzeni na nogi. wyznaczone w oparciu o k t skr tu kierownicy. dzi ki czemu wykonywanie manewrów staje si bezpieczniejsze i atwiejsze. które sprawi . (Opcja) W nowym Fordzie C-MAX i Grand C-MAX zastosowano najbardziej zaawansowane technologie. dzi ki czemu powstaje obszerna przestrze baga owa. aby mo na je by o lekko otworzy i zamkn jedn r k . za ciasne przestrzenie i betonowe s upy na podziemnych parkingach nie s ju problemem. Pomys owe! System siedze sk adanych na p asko Siedzenia w drugim i trzecim rz dzie mo na w ci gu kilku sekund z o y na p asko. Specjalne symbole gra czne. kolejna podró b dzie bezpieczniejsza i atwiejsza. Specjalna konstrukcja wlewu Ford Easy Fuel uniemo liwia te nalanie niew a ciwego rodzaju paliwa. przedstawiaj szeroko i o pojazdu. nadajnika kluczyka lub z przednich foteli. (Opcja) . Posiadaj funkcj programowania preferowanej wysoko ci otwarcia oraz funkcj automatycznego wstrzymania procesu otwierania. aby w nim zaparkowa . aby utworzy przej cie. rodkowy fotel w drugim rz dzie mo na z o y i schowa . u atwiaj ce dost p do siedze w trzecim rz dzie lub stworzy przestronn i wygodn kon guracj 2+2+2. Siedzenia w drugim rz dzie przesuwaj si równie do przodu i do ty u. (Opcja) System kontroli martwego pola widzenia w lusterku (BLIS) Gdy inny pojazd samochód osobowy. Oto kilka pomys owych rozwi za . Dzi ki nim umiejscowienie i wydostanie dzieci z wn trza pojazdu wymaga mniej wysi ku. wbudowanych w lusterka boczne po stronie kierowcy i pasa era. System tankowania bez korka wlewu paliwa Ford Easy Fuel Nie trzeba ju dotyka brudnego korka. (Opcja) Funkcja elektrycznego otwierania i zamykania drzwi baga nika Mo na je otworzy za pomoc klamki drzwi ty u nadwozia. jakie mo na znale w rodzinnym multivanie. czy miejsce postojowe jest dostatecznie obszerne. e ka da.Tylne drzwi przesuwne (Grand C-MAX) Zaprojektowane tak. w momencie wykrycia przeszkody. furgon lub ci arówka wjedzie w Twoj stref martwego pola widzenia. a nast pnie steruj uk adem kierowniczym. Kamera u atwiaj ca parkowanie ty em Wybierz bieg wsteczny. dzi ki czemu b dziesz móg obserwowa obiekty znajduj ce si za pojazdem. a na wy wietlaczu nawigacji automatycznie pojawi si obraz z kamery u atwiaj cej parkowanie ty em. pozostawiaj c kierowcy operowanie peda ami sprz g a i gazu oraz dr kiem zmiany biegów.

Co wi cej. (Opcja) 1 *Warto ci dla Forda C-MAX ze standardow 6-biegow przek adni mechaniczn . wn trze nowego Forda C-MAX jest ja niejsze i sprawia wra enie bardziej przestronnego. cz ce wy sz moc ze zmniejszonym poziomem emisji oraz ni szym zu yciem paliwa. Uk ad kierowniczy. Opcja w wersji Trend) . Przy niskich pr dko ciach podczas parkowania zapewniane jest pe ne wspomaganie natomiast w trasie. jakiej nie mo na uzyska w konwencjonalnych uk adach wspomagania kierownicy. e dotarcie do celu b dzie przyjemno ci . nowy Ford C-MAX lub Grand C-MAX sprawi. uk ad p ynnie dostosowuje poziom wspomagania. lepszy widok Dzi ki szklanemu dachowi panoramicznemu na ca ej d ugo ci dachu. przek adnia Ford PowerShift stanowi doskona e po czenie wygody przek adni automatycznej oraz osi gów zapewnianych zazwyczaj przez przek adnie mechaniczne.To samo niebo. który umo liwia prze czanie biegów za pomoc d wigni. a nie zmian biegów Wykorzystuj ca najnowsze osi gni cia technologiczne w dziedzinie projektowania skrzy biegów.6 l/100 km*. dostosowuj cy si do otoczenia Zamontowany w Fordzie C-MAX zaawansowany elektryczny uk ad wspomagania kierownicy (EPAS) zapewnia równowag . Ta nowa. Uk ad u atwiaj cy ruszanie na wzniesieniach (HSA) Utrzymuje pojazd przez chwil w miejscu. gdzie ich potrzebujesz. (Opcja) Uk ad poprawiaj cy stabilno na zakr tach (TVC)** Dzi ki sta ej regulacji rozdzia u momentu obrotowego. przekazywanego na poszczególne ko a przednie. 6-biegowa przek adnia automatyczna. aby zapewni b yskawiczn zmian biegów. Rodzina wiod cych w swojej klasie silników TurboDiesel wzbogacona zosta a o nowoczesny silnik 1.6 Duratorq TDCi o mocy 115 KM. wszystko wygl da doskonale i jest przyjemne w dotyku. **Wykorzystuje specjalne czujniki Wydajno z turbodo adowaniem Warto rednia dla Forda C-MAX z silnikiem 2. S to wysokowydajne silniki turbodo adowane.6 l/100 km*. Równie zu ycie paliwa jest mniejsze w porównaniu z konwencjonaln przek adni automatyczn 1. w celu zapewnienia optymalnego odczucia i kontroli nad pojazdem. Poczuj moc.0 Duratorq TDCi (115 KM) oraz przek adni PowerShift wynosi 5. Zaprojektowany tak. (Standard) Gdziekolwiek zaprowadzi Ci ycie. Pow oka z ltrem przeciws onecznym Solar Re ect pomaga utrzyma w upalne dni przyjemny ch ód we wn trzu pojazdu. Wspania e miejsce Ergonomiczna konstrukcja Dzi ki przemy lanej konstrukcji tablicy rozdzielczej wi kszo wa nych elementów sterowania i wy wietlaczy informacyjnych znajduje si dok adnie tam. bez przerw w przenoszeniu mocy. trzymanie si drogi i zwrotno podczas pokonywania zakr tów. oferuj cy rednie zu ycie paliwa na poziomie 4. (Standard w wersji Titanium i w pojazdach z przek adni Ford PowerShift. Silnik 1.6 l/100 km. zwi kszaj c tym samym poczucie bezpiecze stwa i zapewniaj c wi cej rado ci z jazdy. Równie oferta silników benzynowych zosta a wzbogacona o nowe silniki. ale bez potrzeby wciskania peda u sprz g a. aby umo liwi p ynne i atwe ruszenie z miejsca na wzniesieniu bez u ycia hamulca r cznego. poprawia znacz co przyczepno . Pojazd ten jest idealnym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. sprytnie wybiera nast pny w a ciwy bieg w najlepszym mo liwym momencie. Przek adnia ta wyposa ona jest równie w tryb r cznej zmiany biegów.6 EcoBoost o mocy 182 KM charakteryzuje si rednim zu yciem paliwa na poziomie zaledwie 6. a elektrycznie sterowana wewn trzna roleta przeciws oneczna zapewnia cie i chroni prywatno w razie potrzeby. aby atwo by o go prowadzi a jednocze nie wszechstronny i wygodny.

Potwierdzona jako Si gaj c granic Od siarczystego mrozu skandynawskiej zimy po pal cy ar pustyni zespó konstruktorów Forda C-MAX sp dzi niezliczone godziny w naszym laboratorium do testowania warunków klimatycznych opracowuj c. Nasz cel? Mo esz polega na Fordzie C-MAX wsz dzie. e ka dy element przetrwa prób czasu. testuj c i wystawiaj c nowy model na skrajne warunki. spryskiwanie nadwozia sol .Wyczerpuj ce testy Ford C-MAX i Grand C-MAX zosta y poddane wyczerpuj cym testom. Niezawodno na najwy szym poziomie Nasze pojazdy testowe zosta y poddane rygorystycznym próbom. Jazda bez ko ca Podczas jazd próbnych przeprowadzanych w fazie rozwoju produktu Ford C-MAX przejecha dystans odpowiadaj cy 112 okr eniom kuli ziemskiej. bezpiecze stwo i wytrzyma o . aby upewni si . w d eniu do jednego celu: trwa ej jako ci. aby Twój nowy samochód by zawsze niezawodny. . kurzem i brudem oraz temperatury od -40°C do +80°C. w ka dym najdrobniejszym szczególe. Opracowali my ka dy element pojazdu tak. Najwy sza klasa Doskona ej jako ci skórzana tapicerka siedze ze specjalnie zaprojektowanymi szwami podkre la atmosfer luksusu. które obejmowa y zatrzaskiwanie drzwi. wysokiej jako ci materia om i doskona ej precyzji monta u i wyko czenia nowy Ford C-MAX nie tylko doskonale si prowadzi ale równie mi o si w nim przebywa. aby zapewni jego niezawodno . gdziekolwiek na wiecie go u ytkujesz. na którym mo esz zawsze polega . To samochód. (Opcja w wersji Titanium) Ka dy szczegó jest wa ny Dzi ki nowoczesnej stylistyce wyko czenia wn trza. drzwi ty u nadwozia i pokrywy komory silnika ponad 300 000 razy. sprawdzaj cym ich wytrzyma o i odporno na obci enia i napr enia o stopniu znacznie przekraczaj cym poziomy wyst puj ce w codziennej eksploatacji pojazdu. Na przyk ad sprawdzono cznie 37 kompletnych uk adów zawieszenia na dystansie odpowiadaj cym 13 milionom kilometrów eksploatacji w ci kich warunkach. niezale nie od warunków.

Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) i uk ad kontroli trakcji (TA) 10. . Uk ad hamulcowy zapobiegaj cy blokowaniu kó (ABS) z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) 9. uniemo liwiaj cy ich otwarcie przez dzieci Zabezpieczaj Twój najcenniejszy adunek wystarczy nacisn prze cznik na drzwiach kierowcy (standard dla wszystkich wersji Grand C-MAX oraz dla wersji C-MAX Titanium). rz dem foteli) Wysoka pozycja Wysoko umieszczone siedzenia Forda C-MAX oraz du e przeszklone powierzchnie zapewniaj kierowcy i wszystkim pasa erom doskona widoczno . zoptymalizowana przy u yciu technik komputerowych. Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasa era* z przoduu 2. Fotele z siedziskami o pro lu zapobiegaj cym wysuni ciu si spod pasów w razie zderzenia 8. zaprojektowana tak. Zastosowane rozwi zania obejmuj klatk bezpiecze stwa. uk ad ABS z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD). Napinacze pasów bezpiecze stwa. Uk ad sterowania prac silnika zapewnia.B d zawsze bezpieczny Pod stylowym nadwoziem kryje si ultrasztywna klatka przedzia u pasa erskiego. wykonan ze stali o wysokiej wytrzyma o ci. Regulowany ogranicznik pr dko ci maksymalnej (ASLD) Dost pny jako jedna z funkcji tempomatu. u System elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi. Boczne poduszki kierowcy i pasa era z przodu 3. (Opcja. Najbezpieczniejszy sposób przewo enia dzieci w poje dzie to umieszczanie ich na siedzeniu w drugim rz dzie w odpowiednich fotelikach. e pojazd nie przekroczy ustawionego ograniczenia. a tak e przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne. Wytrzyma a konstrukcja nadwozia. Boczne kurtyny powietrzne chroni ce osoby jad ce z przodu i na skrajnych fotelach w drugim rz dzie 4. uk ad ten umo liwia ustawienie maksymalnej pr dko ci pojazdu w zakresie od 30 do 180 km/h. System przypominaj cy o konieczno ci zapi cia pasów bezpiecze stwa w drugim i trzecim rz dzie siedze (Grand C-MAX) Aby zapewni bezpiecze stwo pasa erom podró uj cym na siedzeniach w drugim i trzecim rz dzie. Funkcja ostrzegania o nag ym hamowaniu: kierunkowskazy w czaj si automatycznie w razie nag ego hamowania jako ostrze enie dla kierowców jad cych z ty u 12. *Wy cznik poduszki powietrznej pasa era jest dost pny jako opcja montowana przez Dealera. zwijacze z ogranicznikami si y napr enia ta my pasów i mocowania przednich pasów bezpiecze stwa z regulacj wysoko ci 6. cofaj ca si poziomo kolumna kierownicy. wizualne i akustyczne ostrze enia informuj kierowc w przypadku. Uk ad wspomagania nag ego hamowania (EBA) (razem z uk adem ESP) 11. Elektrycznie sterowane szyby s wyposa one w funkcj zabezpieczenia przed przytrza ni ciem (standard dla wszystkich wersji Grand C-MAX oraz dla wersji C-MAX Titanium). Zaawansowane trzypunktowe. z ultrasztywn klatk przedzia u pasa erskiego i strefami kontrolowanego zgniotu 5. Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX na skrajnych siedzeniach z ty u 7. jako element tempomatu) Zaawansowany Inteligentny system bezpiecze stwa (IPS) Forda C-MAX i Grand C-MAX wykorzystuje szereg nowoczesnych rozwi za technicznych do zapewnienia ochrony u ytkownikom pojazdu. (Standard z 3. zapewniaj ca optymalne poch anianie energii zderzenia i ochron nóg Uwaga: Umieszczanie fotelików dzieci cych na przednim fotelu pasa era nie jest dozwolone w samochodach Ford wyposa onych w aktywn przedni poduszk powietrzn po stronie pasa era. aby chroni kierowc i pasa erów w czasie ka dej podró y. bezw adno ciowe pasy bezpiecze stwa wszystkich siedze . Inteligentny system bezpiecze stwa System IPS w Fordzie C-MAX i Grand C-MAX to: 1. Bezpieczna. gdy który pas bezpiecze stwa jest odpi ty podczas jazdy.

com/go/sustainability . Transport pojazdów na barkach rzecznych po Renie oznacza mniej transportów na samochodach ci arowych czyli mniej zu ytego paliwa. Zmniejsza to emisj CO2 o 190 000 ton rocznie. W trosce o czystsze jutro W firmie Ford bez rozg osu i konsekwentnie zabiegamy o zmniejszenie naszego oddzia ywania na rodowisko naturalne. aby o wietli powierzchni oko o 10 000 metrów kwadratowych a Prawie 300 cz ci stosowanych w europejskich pojazdach Ford jest wykonanych z niemetalicznych materia ów pochodz cych z recyklingu co potencjalnie zapobiega trafianiu co roku na wysypiska 17 000 ton odpadów Ca a energia elektryczna. Ford zmniejszy zu ycie wody w swoich zak adach w ca ej Europie o 40% a Panele s oneczne/fotoelektryczne na dachu naszej fabryki silników w Bridgend w Wielkiej Brytanii generuj dosy energii. b d idealnie nadawa si do codziennego doje d ania do pracy i poruszania si po mie cie. hybrydy adowane z sieci elektrycznej oraz pojazdy zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi. zu ywaj cy mniej energii silnika a Krata wlotu powietrza z aktywn przes on poprawia w asno ci aerodynamiczne i zmniejsza zu ycie paliwa a System informowania kierowcy Ford Eco Mode podpowiada. Co zyskujesz dzi ki technologii Ford ECOnetic? Technologia Ford ECOnetic a Silniki benzynowe Ford EcoBoost o niskim zu yciu paliwa (patrz po prawej) a Nowoczesne silniki wysokopr ne Ford Duratorq TDCi zapewniaj wyj tkowo niskie zu ycie paliwa oraz niski poziom emisji CO2 a Przek adnia Ford PowerShift czy wydajno przek adni mechanicznej z wygod konwencjonalnej przek adni automatycznej a System Ford Auto-Start-Stop (patrz po prawej) a Inteligentny uk ad adowania akumulatora z wykorzystaniem odzyskiwanej energii Ford Smart Regenerative Charging do adowuje akumulator za ka dym razem. bez uszczerbku dla stylu oraz jako ci jazdy. dostarczana jest przez dwie 85-metrowe turbiny wiatrowe. Przy cznej maksymalnej mocy wyj ciowej 3. zaloguj si na stronie: ford. Pojazdy elektryczne i hybrydowe Nasze zasilane elektrycznie pojazdy nie emituj adnych spalin. silnik natychmiast uruchamia si ponownie. silniki Ford EcoBoost dostarczaj moc i moment obrotowy porównywalne do silników o wi kszej pojemno ci.7 miliona kWh energii elektrycznej rocznie dosy . adowane przez domowe gniazda sieci elektrycznej i mog ce docelowo pokona do 100 mil na jednym adowaniu. a emisj CO2 o 31% w skali globalnej a Od 2003 do 2008 r. Je li chcesz dowiedzie si wi cej.Technologia Ford ECOnetic zosta a stworzona z my l o zmniejszeniu kosztów eksploatacji pojazdu poprzez obni enie zu ycia paliwa oraz emisji CO2. turbodo adowania i zmiennych faz rozrz du. oferuj c przy tym ni sze o oko o 9% zu ycie paliwa i ni szy poziom emisji CO2. gdy hamujesz a Elektryczny uk ad wspomagania kierownicy Ford bardziej wydajny uk ad. aby uzyska najni sze zu ycie paliwa Ford EcoBoost Dzi ki po czeniu bezpo redniego wtrysku benzyny. generuj one ponad 6.6 EcoBoost o mocy 150 KM w nowym Fordzie C-MAX ma wi ksz moc ni silnik 2. silnik wy cza si automatycznie. Oto zaledwie kilka faktów: a Od 2000 r. Na przyk ad silnik 1. W bliskiej przysz o ci nasza technologia ECOnetic zostanie poszerzona o pojazdy elektryczne i hybrydowo-elektryczne. pojazdy nap dzane biopaliwami. jak zmniejszy zu ycie paliwa a Wska nik zmiany biegu informuje. potrzebna do zasilania Centrum Silników Diesel Forda w Dagenham. aby pokry zapotrzebowanie ponad 2000 gospodarstw domowych. zmniejszyli my zu ycie energii w zak adach produkcyjnych o ponad 27%. co zapewnia dalsze zmniejszenie emisji CO2. Nasze zak ady w Kolonii wykorzystuj energi hydroelektryczn z Norwegii i Szwecji. Gdy chcesz ruszy . aby zmniejszy zu ycie paliwa.6 MW.0 Duratec. System Ford Auto-Start-Stop Kiedy pojazd pracuje na biegu ja owym podczas postoju. kiedy nale y zmieni bieg.

zabezpieczaj cy przed ich otwarciem przez dzieci (Standard w wersjach: Grand C-MAX Ambiente. g o nikami Elektrycznie sterowane lusterka boczne (Standard) Komputer pok adowy (Standard) System elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi.5" i 6. Trend i Titanium oraz C-MAX Titanium) wiat a awaryjnego hamowania (Standard) Roleta przestrzeni baga owej (Grand C-MAX) (Standard) System tankowania bez korka wlewu Ford Easy Fuel (Standard) . G ówne elementy wyposa enia a Elektrycznie sterowane lusterka boczne z obudowami w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami a Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi a Kierownica z regulacj po o enia w dwóch p aszczyznach a System ABS z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) a Uk ad kontroli trakcji (TA) a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Moondust Silver (opcja). przednia krata wlotu powietrza z chromowan poprzeczk i obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem 3.Ambiente Ford C-MAX i Grand C-MAX w wersji Ambiente bez trudu z wszechstronnym i obszernym wn trzem. cz stylowy wygl d a 16-calowe obr cze kó a Boczne kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rz du siedze a Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX a Górna.

Trend (elementy dodatkowe wyposa enia w porównaniu z wersj Ambiente) a Klimatyzacja a Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia a Dodatkowe gniazdo zasilania 12V a Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego a Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem wielofunkcyjnym 3. 6. Klimatyzacja (Standard) Dodatkowe gniazdo zasilania 12V (Standard) Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem (Standard) Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia (Standard) Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego (Standard) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne (Standard) . g o nikami. dzi ki oryginalnej i nowoczesnej stylistyce oraz wyj tkowemu dopracowaniu szczegó ów. sprawiaj doskona e wra enie na zewn trz i wewn trz.5". zestawem g o nowówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Panther Black (opcja).Trend Ford C-MAX i Grand C-MAX w wersji Trend.

g o nikami Premium. nastrojowe o wietlenie wn trza w przedniej cz ci przedzia u pasa erskiego a Kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów pokryte skór a Uk ad u atwiaj cy ruszanie na wzniesieniach (HSA) a Przycisk rozrusznika Ford Power a Sk adane blaty stolików na oparciach przednich foteli a Automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu a Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z kolorowym wy wietlaczem 4. b yszcz ca górna i dolna przednia krata wlotu powietrza a Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) a Samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne a Dodatkowe.2".Titanium Otocz si nowoczesnym luksusem i nowinkami technicznymi w ol niewaj cym nowym Fordzie C-MAX i Fordzie Grand C-MAX w wersji Titanium. Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) (Standard) Samoczynnie przyciemniane lusterko wsteczne (Standard) Przycisk rozrusznika Ford Power (Standard) Wyko czenie górnej linii drzwiw kolorze polerowanego aluminium (Standard) Zestaw wska ników z wy wietlaczem interfejsu HMI umo liwiaj cego sterowanie funkcjami samochodu (Standard) Automatyczne re ektory i automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu (Standard) . Titanium (dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu z wersj Trend) a Przednie wiat a przeciwmgielne a Czarna. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Ford Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja). 9.

g o nikami Wersje nadwozia a C-MAX.0 Duratorq TDCi (140 KM) 2.5" i 6. zestawem g o nowówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Wersje nadwozia a C-MAX. 6. 9.6 Duratec Ti-VCT (105 KM) Duratec Ti-VCT (125 KM) EcoBoost (150 KM) EcoBoost (182 KM) ne Titanium Dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu do wersji Trend a Przednie wiat a przeciwmgielne a Czarna. b yszcz ca górna i dolna przednia krata wlotu powietrza a Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) a Samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne a Dodatkowe nastrojowe o wietlenie wn trza a Kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów pokryte skór a Uk ad HSA a Przycisk rozrusznika Ford Power a Sk adane blaty stolików na oparciach przednich siedze a Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z kolorowym wy wietlaczem 4.6 Duratec Ti-VCT (105 KM) a 1. g o nikami Premium.6 Duratorq TDCi (95 KM) 1. Grand C-MAX Silniki benzynowe a a a a 1.0 Duratorq TDCi (163 KM) Silniki wysokopr a a a a 1. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Wersje nadwozia a C-MAX.2".6 Duratorq TDCi (115 KM) 2. lub siedem Dost pne wersje Ambiente G ówne elementy wyposa enia a Elektrycznie sterowane lusterka boczne z obudowami lakierowanymi w kolorze nadwozia.6 Duratorq TDCi (95 KM) a 1. Grand C-MAX Silniki benzynowe a 1.6 1. Grand C-MAX Silniki benzynowe a a a a 1.0 Duratorq TDCi (140 KM) 2.6 1.0 Duratorq TDCi (163 KM) .6 Duratorq TDCi (95 KM) 1.6 Duratorq TDCi (115 KM) (tylko Grand C-MAX) 1.6 1.6 1.Wybierz swojego Forda C-MAX Ford C-MAX to przestronny pojazd dla pi ciu osób.6 Duratec Ti-VCT (105 KM) Duratec Ti-VCT (125 KM) EcoBoost (150 KM) EcoBoost (182 KM) ne Silniki wysokopr a a a a a 1.6 1. natomiast wi kszy Grand C-MAX oferuje pi miejsc siedz cych i tylne drzwi przesuwne z obu stron pojazdu. z zintegrowanymi kierunkowskazami a Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi a Uk ad kontroli trakcji (TA) a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) a Boczne kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rz du siedze a Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX a Górna przednia krata wlotu powietrza z chromowan poprzeczk i chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem 3.6 1.6 Duratec Ti-VCT (125 KM) (tylko Grand C-MAX) Silniki wysokopr ne Trend Dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu do wersji Ambiente a Klimatyzacja a Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia a Dodatkowe gniazdo zasilania 12V a Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego a Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem wielofunkcyjnym 3. g o nikami.5".6 Duratorq TDCi (115 KM) 2.

Wyposa one s równie standardowo w statyczne wiat a do wietlaj ce zakr ty oraz spryskiwacze re ektorów. (Standard w wersji Titanium) Zintegrowane rolety przeciws oneczne Sprytnie ukryte w tylnych drzwiach. Juz ze standardowym wyposa eniem oferuj najwy szy poziom komfortu. nawiewy uk adu wentylacji dla drugiego rz du siedze . aby ochroni pasa erów tylnych siedze przed promieniami s o ca. u atwiaj c parkowanie i wykonywanie manewrów. (Opcja w wersji Titanium) . skórzana tapicerka foteli Podgrzewane przednie fotele. (Opcja w wersjach Trend i Titanium) Nowy Ford C-MAX i Grand C-MAX nie s zwyk ymi samochodami.Luksusowa. pod okietnik oraz uchwyty na napoje ze srebrnym obramowaniem. pokryte skór . zintegrowane os ony przeciws oneczne mo na atwo wysun . jako ci i wszechstronno ci. zu ywaj jedynie dwie trzecie energii. Wystarczy trzyma zespó kluczyka w kieszeni lub torebce. (Opcja w wersjach Trend i Titanium) System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree Mo esz uruchomi silnik oraz blokowa lub odblokowa zamki drzwi bez potrzeby u ywania kluczyka. ale dodatkowo znajdziesz w nich równie imponuj c gam opcjonalnych elementów wyposa enia zaprojektowanych tak. a jednocze nie w porównaniu z nimi. (Opcja) Przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia wiat a przeciwmgielne Przebij si przez mrok dzi ki niezwykle mocnym przednim wiat om przeciwmgielnym Forda C-MAX. (Opcja) Konsola centralna Premium Konsola jest wyposa ona we wbudowany schowek. Przedmioty po dania Re ektory bi-ksenonowe Re ektory bi-ksenonowe Forda C-MAX emituja ponad dwukrotnie ja niejsz wi zk wiat a ni re ektory konwencjonalne. (Opcja) Przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia chroni pasa erów przed o lepiaj cym wiat em oraz zapewniaj prywatno . Czujniki parkowania z ty u Ostrze enie akustyczne pomaga bezpiecznie oceni odleg o pomi dzy tylnym zderzakiem a przeszkod . aby doskonale pasowa y do Twojego stylu ycia. z elektryczn regulacj po o enia fotela kierowcy (wy cznie w wersji Titanium) Tempomat Funkcjonalne i wygodne rozwi zanie ze sterowaniem na kole kierownicy. gdy nie s u ywane.

Nr kat. 1702128 (Opcja i akcesoria) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich. wzór 7-ramienny (Standard w wersji Ambiente) Standard = Element standardowego wyposa enia Twojego samochodu. D2YL5 Nr kat. 1702126 (Opcja i akcesoria) . wzór 7-ramienny. wzór 15-ramienny. Obni a prze wit samochodu o oko o 30 mm. wzór 5-ramienny (Opcja w wersji Trend) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich. a tak e zapewnia bardziej sportowy wygl d. 1710604 (Akcesoria) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich.18-calowe obr cze ze stopów lekkich. 1702126 (Opcja i akcesoria) Zestaw obni aj cy zawieszenie Eibach Poprawia osi gi i trzymanie si drogi. wzór 10x2-ramienny. 16-calowe ko paki. wzór 5-ramienny Y . 1710606 (Akcesoria) 17-calowe obr cze ze stopów lekkich. (Akcesoria) Dodaj charakteru swojemu Fordowi C-MAX wybieraj c spo ród specjalnie zaprojektowanych obr czy. który dost pny jest w chwili zamawiania nowego samochodu do produkcji. wzór 7-ramienny Nr kat. wzór 7-ramienny (Standard w wersji Trend) 16-calowe obr cze stylizowane. wzór 7x2-ramienny Nr kat. 1702125.i 17-calowych. podkre laj cych dynamiczne linie nowego Forda C-MAX. 17-calowe obr cze ze stopów lekkich. D2UD4 Nr kat. 1702127 (Opcja i akcesoria) 18-calowe obr cze ze stopów lekkich. D2XBS (Standard w wersji Titanium oraz akcesoria. Uwaga Obr cze 18-calowe dost pne w Fordzie C-MAX zosta y zaprojektowane z my l o zapewnieniu bardziej sportowej charakterystyki prowadzenia i jako ci jazdy w porównaniu do obr czy 16. Obr cze i ogumienie Nak adki na przednie progi Nak adki na progi przednich drzwi z polerowanej stali nierdzewnej z logo C-MAX witaj Ci podczas wsiadania i chroni lakier (Opcja i akcesoria) 16-calowe ko paki. Opcja = Element. wzór 5x2-ramienny Nr kat. D2XD1 Nr kat. Akcesoria = Elementy dost pne u Autoryzowanych Dealerów Forda nawet po zakupie pojazdu.

u atwiaj c parkowanie ty em. odtwarzacz MP3 lub kart pami ci USB i obs uguj je za po rednictwem systemu audio marki Ford. (Dost pne wy cznie z systemami audio marki Ford) (Opcja) Wype nij swojego nowego Forda C-MAX lub Forda Grand C-MAX doskona ej jako ci d wi kiem i po cz si si ze wiatem zewn trznym dzi ki szerokiej gamie wysokiej klasy systemów audio. zestawem g o nomówi cym Bluetooth®. odtwarzacz p yt CD. systemem audio. funkcj odtwarzania plików MP3. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company i rmy zwi zane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. zdalnym sterowaniem na kole kierownicy. gniazdo AUX-IN oraz z cze USB/iPod®.Radioodtwarzacz CD Sony System audio Sony z zestawem g o nomówi cym Bluetooth®. Inc. zaawansowanym wy wietlaczem nawigacji w zestawie wska ników. sze cioma g o nikami. Uwaga Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami kodeksu drogowego pos ugiwanie si w czasie jazdy telefonem bez zestawu g o nomówi cego lub s uchawkowego jest wykroczeniem. *W celu uzyskania informacji na temat kompatybilno ci telefonów prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda lub odwiedzenie strony www. nawigacji i samochodowych systemów elektroniki u ytkowej.5" wy wietlaczem wielofunkcyjnym. wprowadzi dane podró y.com Radioodtwarzacz CD/MP3 Radioodtwarzacz p yt CD z 3. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. Po prostu usi d wygodnie i zrelaksuj si . z montowan standardowo kamer . systemem nawigacji i uk adem klimatyzacji za pomoc polece g osowych. (Akcesoria) Uwaga Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. (Opcja) Prze czniki na kierownicy Prze czniki umieszczone na kierownicy pozwalaj na sterowanie funkcjami systemu audio i komputera pok adowego bez odrywania r k od kierownicy. Jest kompatybilny z opcjonalnym zestawem do nawigacji satelitarnej dla telefonu komórkowego i opcjonaln kamer u atwiaj c parkowanie ty em. Zawiera mapy Europy na karcie SD. Systemy audio i komunikacji Uchwyt do pod czenia przeno nych urz dze do nawigacji satelitarnej Dogodne mocowanie typu pod cz i u ywaj przeznaczone dla wybranych systemów nawigacji.2" kolorowy wy wietlacz. Funkcja sterowania g osem umo liwia sterowanie telefonem komórkowym z funkcj Bluetooth®. (Opcja) Zestaw nawigacji satelitarnej do telefonu komórkowego Zamie swój wyposa ony w funkcj Bluetooth® inteligentny telefon komórkowy w nawigacj . wyposa ony w 4. (Standard w wersji Trend) Radioodtwarzacz CD/MP3 z nawigacj SD System nawigacji satelitarnej CD/SD z 5" kolorowym wy wietlaczem. Wystarczy w o y kart SD z aplikacj nawigacyjn do telefonu. a telefon b dzie transmitowa wskazówki dotycz ce trasy przez system audio. odczytuj c informacje o odtwarzanych utworach na wy wietlaczu systemu audio. (Opcja z systemem audio) ® Zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem Umo liwia nawi zywanie po cze telefonicznych bez wykorzystania r k. 6 g o nikami. iPod® jest znakiem towarowym rmy Apple Inc. (Opcja) Radioodtwarzacz CD/MP3 Sony z nawigacj SD System nawigacji satelitarnej SD z 5" kolorowym wy wietlaczem oraz radioodtwarzaczem Sony CD z funkcj Bluetooth®. rozbudowanym panelem sterowania. gniazdem USB/iPod®. oferuj cym czytelne wskazówki nawigacji. a wszystkie przewody s ukryte wewn trz.ford-mobile-connectivity. gniazdem kart SD. dziewi wysokiej klasy g o ników. Konsola jest mocowana do s upka A. funkcj odtwarzania plików MP3. Inne znaki i nazwy towarowe s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. (Opcja)* Z cze dla odtwarzacza MP3 Pod cz swojego iPoda . Dzi ki atwo ci u ycia i wyj tkowej sprawno ci dzia ania nie musisz my le o kwestiach technicznych. (Opcja z systemem audio) . zdalne sterowanie na kole kierownicy. gniazdem AUX-IN oraz z czem USB/iPod®. gniazdem AUX-IN.

(Akcesoria) Sk adany hak holowniczy Solidny hak holowniczy dost pny w razie potrzeby. znajdziesz bogat ofert opcji i akcesoriów przeznaczonych dla Twojego nowego Forda C-MAX lub Grand C-MAX. Opcja i akcesoria) Wyk adzina pod ogowa baga nika Trwa a wyk adzina. (Akcesoria) *Spe nia europejskie normy bezpiecze stwa ECE-R17. (Akcesoria) Dwustronna mata na pod og baga nika Dwustronna mata oferuje powierzchni dywanikow oraz trwa powierzchni gumow do wyboru. (Dla wszystkich wersji 5-osobowych. (Opcja i akcesoria) Produkty do transportu dachowego rmy Thule Autoryzowani Dealerzy Forda oferuj szerok gam wysokiej klasy systemów wsporników i boksów dachowych rmy Thule (na ilustracji boks dachowy Spirit 780 rmy Thule). (Opcja i akcesoria) 4. u atwiaj c utrzymanie samochodu w czysto ci. Akcesoria) Siatka mocuj ca baga * (Grand C-MAX) Mocna siatka zabezpiecza podczas jazdy przedmioty przewo one w baga niku.Poprzeczki i relingi dachowe (Grand C-MAX) Razem ze stylowymi relingami dachowymi poprzeczki stanowi doskona baz dla wszystkich rozwi za w zakresie transportu dachowego. dzi ki redukcji rozprysków podczas jazdy. umo liwiaj c przyjemn jazd przy otwartych oknach z przodu. które pomog Ci jak najlepiej wykorzysta wolny czas. (Akcesoria) Owiewka ClimAir® Zmniejsza zawirowania powietrza i ha as. (Akcesoria) 5. mo na go tak e ukry . (Akcesoria) 2. (Akcesoria) 3. co Ci interesuje. (Opcja i akcesoria) Przegroda do przewozu psa* (Grand C-MAX) Kratki dost pne w wersji o pe nej wysoko ci lub do po owy wysoko ci tworz modu y pozwalaj ce na bezpieczny przewóz psa lub baga u w cz ci baga owej. Welurowe dywaniki pod ogowe 3D (tylko Grand C-MAX) Specjalna jednocz ciowa. Maty pod ogowe na ka d okazj Dost pne w ró nych wersjach jako luksusowe dywaniki welurowe. Foteliki dzieci ce Britax z mocowaniami ISOFIX Dost pne ró ne wielko ci fotelików dla dzieci w ró nym wieku. (Dla wszystkich wersji 5-osobowych. Z 13-stykowym zestawem elektrycznym. te praktyczne. (Opcja i akcesoria) . trójwymiarowa konstrukcja umo liwia doskona e dopasowanie i ochron . Folia ochronna tylnego zderzaka Zabezpiecz tylny zderzak przed zadrapaniami dzi ki tej przezroczystej folii ochronnej. Podstawowy baga nik dachowy (C-MAX) Ten zamykany aluminiowy baga nik stanowi podstaw dla monta u rozmaitych mocowa s u cych do transportu dachowego. standardowe wyk adziny dywanikowe lub maty gumowe. nawet w czasie deszczu. trwa e chlapacze chroni nadwozie przed od amkami kamieni. by poprawi wygl d pojazdu i u atwi dost p do przestrzeni baga owej. (Akcesoria) Niezale nie od tego. przeznaczona do przewozu wilgotnych i zabrudzonych przedmiotów. pozwala utrzyma wn trze w czysto ci. Chlapacze Dost pne jako zestawy na przód i ty .07/DIN 75410-2. Akcesoria 1.

kolor. ogumienie 215/55 Rx16 (D2XBS)* 7x17" (wzór 15-ramienny). Ford Protect Program przed u enia gwarancji na 3. ogumienie 215/55 Rx16 (D5AA1)* 7x16" (wzór 5-ramienny Y). Minimum formalno ci.5x16" oraz ko paki (wzór 7-ramienny).T Najnowocze niejsze techniki napraw drobnych uszkodze . krótki czas decyzji. spryskiwacze reflektorów. Nasz bank nale y do Ford Motor Company. P acisz za u ytkowanie pojazdu i nie martwisz si o amortyzacj podatkow . Ford Ubezpieczenia Gdziekolwiek jeste Specjalnie dla Klientów Forda opracowali my wyró niaj cy si na rynku pakiet ubezpiecze . EUR. automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu.specjalnie dla Ciebie przygotowali my gam produktów nansowych najwy szej jako ci. ogumienie 215/55 Rx16 (D2XD1)* 7x16" (wzór 10-ramienny). z systemem statycznych wiate do wietlacj cych zakr ty (zawieraj regulacj jasno ci pod wietlenia zegarów) Czujniki parkowania Czujniki parkowania z przodu z ty u a o zmiennej pr dko ci.R. NNW. km. w kolorze nadwozia z elektrycznym z czem 13-pinowym z elektrycznym z czem 13-pinowym Hak holowniczy montowany na sta e Stalowe stylizowane Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ko o zapasowe Zestaw naprawczy ogumienia Skon guruj swojego Forda on-line Wybierz i zmie rodzaj nadwozia. z automatyczn regulacj temperatury (DEATC). z przerywaczem pracy. gniazdo USB/iPod®.pl Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Stylistyka i wygl d zewn trzny Wyko czenie górnej linii drzwi Klamki drzwi Lusterka boczne w kolorze polerowanego aluminium a a a f a a a f b f b b a b b a a f f a f b a b a a a b a a f a b a a a a b b a f a a a b f b b a b b a a lakierowane w kolorze nadwozia sterowane elektrycznie. 9 g o ników). ogumienie 235/40 Rx18 (D2UD4) lakierowany. funkcj wy czania wiate z opó nieniem oraz przednie wiat a przeciwmgielne Reflektory bi-ksenonowe z samoczynn regulacj k ta ustawienia i spryskiwaczami. Promocyjne stawki Ford Ubezpieczenia.5x16" i ko paki (wzór 7-ramienny). ogumienie 215/55 Rx16* 6. Ford Credit Spe niamy Twoje marzenia Prosty i wygodny kredyt na zakup Twojego nowego Forda nawet do 100% warto ci samochodu. Naprawy S.A. Procedura uproszczona przy op acie wst pnej ju od 10% warto ci samochodu. czujniki parkowania z ty u (AB1CF) Pakiet Business 2 system nawigacji satelitarnej SD z radioodtwarzaczem CD Sony oraz kamer u atwiaj c parkowanie ty em (kolorowy wy wietlacz 5". Naprawy powypadkowe odbywaj si wed ug najnowszych technologii napraw a us ugi potwierdzane s 3-letnim Certy katem na wykonan napraw . d wignia hamulca styl 'Z' (AB1BR) CRS CRS a b b b . z czujnikiem deszczu (zawieraj opcj automatycznych reflektorów) Przednia szyba podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy Pakiety wyposa enia dodatkowego Pakiet Business 1 system nawigacji satelitarnej CD/SD (kolorowy wy wietlacz 5". ogumienie 215/55 Rx16* 6. korzystaj c jednocze nie z odlicze podatkowych. Uproszczona procedura ju od 10% wp aty w asnej. www. z elektrycznie sterowanymi roletami przeciws onecznymi (niedost pny w kombinacji z d ug konsol dachow ) Relingi baga nika dachowego z wyko czeniem w kolorze aluminium (tylko Grand C-MAX) Poprzeczki do relingów baga nika dachowego z wyko czeniem w kolorze aluminium (dost pne tylko z relingami dachowymi. w zale no ci od wybranej opcji. CHF i USD.U atwiamy ycie Nasze us ugi nansowe i serwisowe zosta y przygotowane. Ford Leasing Sposób na sukces Je dzisz Fordem przy minimalnym zaanga owaniu gotówki. elektrycznie sterowane a f f b a a f b b f f f a Wycieraczka tylnej szyby Wycieraczki przedniej szyby spryskiwacze Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem.fcebank. np. zgodnie z aktualnym cennikiem Programu. 4 i 5 rok u ytkowania pojazdu lub do 150 tys. tapicerk oraz opcje i obserwuj na bie co jak mo e wygl da Twój wymarzony Ford. pomoc drogowa dzia aj ca na terytorium Polski i Europy. Autoryzowane Zak ady Napraw Nadwozi Sie serwisów Forda specjalizuj cych si w naprawach nadwozi. system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera przycisk rozrusznika 'Ford Power'). automatyczne reflektory. z zintegrowanymi kierunkowskazami Lusterka boczne Drzwi tylne boczne sk adane elektrycznie przesuwne (tylko Grand C-MAX) z chromowanym obramowaniem Krata wlotu powietrza dolna Przednie wiat a przeciwmgielne Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia (w wersji Trend zawieraj dodatkowo wyko czenie górnej linii drzwi w kolorze polerowanego aluminium) Dach panoramiczny nieotwierany.5x16" (wzór 5-ramienny). Mo esz równie zmieni widok i obejrze Twój projekt z dowolnego uj cia. z zintegrowanymi kierunkowskazami Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie. Business Service Club Kompleksowa oferta serwisowa stworzona specjalnie dla Klientów Flotowych. FCE Bank Polska S. przednie wiat a przeciwmgielne. A dodatkowo samochody ubezpieczamy na atrakcyjnych stawkach Ford Ubezpieczenia. (+48 22) 522 27 27 Ford Pomoc jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dob . Informacja Prawna oraz program ca odobowej pomocy drogowej. samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. aby spe ni wszystkie Twoje oczekiwania. AC. dojazdowe Elementy funkcjonalne nadwozia System bezkorkowego wlewu paliwa Ford Easy Fuel Reflektory wiat a do jazdy dziennej Reflektory automatyczne zawieraj : automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu.pl O szczegó y pytaj Autoryzowanych Dealerów Forda.A.OC. Dzi ki profesjonalnej obs udze Twojego Dealera oraz szerokiej ofercie promocyjnej wybierzesz ubezpieczenie spe niaj ce wszystkie Twoje potrzeby. atrakcyjne warunki. automatycznie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. Atrakcyjne stawki Ford Ubezpieczenia. Zielona Karta. Wyposa enie Serwis Ford Pomoc Kompleksowa. Ford Business Partner Skuteczne zarz dzanie ot Przejmuj c czynno ci zwi zane z zarz dzaniem i utrzymaniem oty u atwiamy Tobie prowadzenie dzia alno ci. Integraln cz ci ka dej umowy Ford Protect jest Program FordAssistance 12. zarysowa lub odprysków szyby czo owej. Oferta w PLN. czymy ponad 50 lat do wiadcze rynku motoryzacyjnego i nansowego z wyj tkow dba o ci o ofert . realizowana w sieci autoryzowanych stacji serwisowych. Hotel Opon Program przechowywania opon w punktach dealerskich. obudowy w kolorze nadwozia. tylko Grand C-MAX) Uchwyt drzwi ty u nadwozia Hak holowniczy sk adany Obr cze kó i ogumienie Stalowe Stalowe 6.ford. W ramach dodatkowej ochrony mo esz skorzysta z atrakcyjnej oferty Ubezpieczenia Kredytobiorcy. www. 6 g o ników).M. bie ce utrzymanie czy sprzeda samochodu. ogumienie 215/50 Rx17 (D2YL5) 8x18" (wzór 7-ramienny). czujniki parkowania z ty u (AB1CG) Pakiet Comfort 1 klimatyzacja dwustrefowa. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. wgniece . obudowy w kolorze nadwozia. konsola centralna 'Premium'. wymagane tylko podstawowe dokumenty rejestrowe. gniazdo USB/iPod®.

system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power) (AB1BQ) b b b Pakiet Easy Driver 3 system wspomagaj cy parkowanie (SAPP). aplikacja nawigacyjna + mapy Europy na karcie SD System nawigacji satelitarnej SD z radioodtwarzaczem Sony CD oraz kamer u atwiaj c parkowanie ty em kolorowy wy wietlacz 5". reflektory bi-ksenonowe. gniazdo 230V/150W (AB1CC) Pakiet Family 3 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). gniazdo USB/iPod®. D2XD1). system kontroli ci nienia w ogumieniu (DDS). gniazdo AUX-IN Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 kolorowy wy wietlacz 4. reflektory bi-ksenonowe. zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach.ASLD standardowa. gniazdo USB/iPod®. 9 g o ników Premium. filtr przeciws oneczny przedniej szyby. dywaniki welurowe z przodu i z ty u pojazdu (AB1BD) Pakiet Trend Style 3 Pakiet Trend Style 4 kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów wyko czone skór (AB1BE) przednie wiat a przeciwmgielne. spryskiwacze reflektorów b a = Standard. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. gniazdo AUX-IN. z funkcj programowania elektryczna PTC (tylko z silnikami diesla) wn trza a f a 'Ford Power' a b a b Komfort i funkcjonalno Przycisk rozrusznika Tempomat zawiera opcj regulowanego uk adu ograniczania pr dko ci . podgrzewane przednie fotele. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (tylko Grand C-MAX) (AB1BH) Pakiet Visibility automatyczne reflektory. sk adany hak holowniczy (AB1CA) Pakiet Trend Style 1 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu. podgrzewana przednia szyba Quickclear. podgrzewana przednia szyba Quickclear (AB1BP) b b b f a a f b a b a f f a a a a f f a b b b b Klimatyzacja Klimatyzacja manualna Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. zosta y zaprojektowane z my l o zapewnieniu bardziej sportowej charakterystyki prowadzenia i jako ci jazdy w porównaniu do standardowych obr czy 16". przednia szyba z filtrem przeciws onecznym. rozbudowany panel sterowania. 6 g o ników. zintegrowany panel sterowania. uk ad wspomagaj cy ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA). D2XD1). przednie wiat a przeciwmgielne. gniazdo USB/iPod®. gniazdo USB/iPod®. Uwaga: 17" i 18" obr cze ze stopów lekkich.6 Duratec 125 KM . D2XD1). zamykanym schowkiem. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu(tylko C-MAX) (AB1BG) Pakiet Trend Style 5 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. D2YL5). gniazdo AUX-IN Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 kolorowy wy wietlacz 4. 9 g o ników Premium. podgrzewane przednie fotele (AB1BV) Pakiet X 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. 9 g o ników Premium. rozbudowany panel sterowania. D2XD1). samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. czujniki parkowania z ty u. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol dachow z uchwytem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). elektryczna regulacja po o enia fotela kierowcy w 6-ciu kierunkach (AB1BN) Pakiet X Pano 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. D2YL5). sterowane i sk adane lusterka boczne (AB1BX) Pakiet Easy Driver 2 boczne (AB1BY) czujniki parkowania z ty u. konsola centralna 'Premium'. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. aplikacja nawigacyjna + mapy Europy na karcie SD Kamera u atwiaj ca parkowanie ty em z radioodtwarzaczem Sony CD Zdalne sterowanie systemem audio tylko jako element zestawu nawigacji satelitarnej SD na kierownicy. tempomat (AB1CE) Pakiet Easy Driver 1 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. z automatyczn regulacj temperatury (DEATC). relingi baga nika dachowego wyko czone w kolorze srebrnym. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. D2XD1). tempomat (AB1BF) wyko czone aluminium z logo 'Ford' ze szczotkowanej stali nierdzewnej z logo 'C-MAX' b b b b Kolumna kierownicy z regulacj pochylenia i odleg o ci podstawowy wy wietlacz 3. 6 g o ników. elektrycznie podgrzewane. wyko czona skór wyko czony skór Pakiet Summer dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi sterowanymi elektrycznie i krótk konsol dachow z uchwytem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. dost pny za dop at .205/55. gniazdo 230V/150W (w wersji Trend dodatkowo automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatycznie ciemniaj ce si lusterko wsteczne) (AB1CD) Pakiet Luxury Comfort Seat pe na tapicerka skórzana foteli.2". rozbudowana konsola rodkowa (level 2). przednia szyba z filtrem przeciws onecznym. z przesuwanym pod okietnikiem. gniazdo kart SD. klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC).2". podgrzewana przednia szyba Quickclear (AB1BC) Pakiet Trend Style 2 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. rozbudowany panel sterowania. * z silnikami: 1. zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach (AB1BW) Pakiet Titanium Style 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). sterowane i sk adane lusterka boczne (AB1BZ) Pakiet Family 1 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. Wyposa enie wn trza b Ambiente Trend Titanium b b Stylistyka i wygl d wn trza Wewn trzne klamki drzwi wyko czenie chromowane satynowe (w wersji Grand C-MAX tylko z przodu) welurowe z logo 'Ford' welurowe (tylko Grand C-MAX) welurowe z logo 'Ford' (tylko Grand C-MAX z trzecim rz dem b b b b b b a b a a a a b b b a b b a f a a a a a a a a a b Dywaniki pod ogowe z przodu Dywaniki pod ogowe w drugim rz dzie foteli b b b b b Dywaniki pod ogowe w trzecim rz dzie foteli siedze ) Uchwyt d wigni zmiany biegów Nak adki na progi z przodu Nak adki na progi z przodu Kierownica Kierownica 4-ramienna 4-ramienna. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego. przednie wiat a przeciwmgielne (AB1BU) Pakiet Winter podgrzewana przednia szyba Quickclear. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (AB1BM) Pakiet X 2 pe na skórzana tapicerka foteli. b = Opcja. schowkiem na p yty CD oraz dodatkowym gniazdkiem 12V (level 2) . dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi.Wyposa enie Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Pakiet Comfort 2 16-calowe stylizowane obr cze kó (wzór 5-ramienny.5". Inc.5". dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (tylko Grand C-MAX) (AB1BJ) Pakiet Towing system monitorowania martwego pola widzenia w lusterku (BLIS). gniazdo AUX-IN. D2YL5). filtr przeciws oneczny przedniej szyby. gniazdo kart SD. zasilana paliwem. system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA). spryskiwacze reflektorów. dost pne do Forda C-MAX. podgrzewana przednia szyba Quickclear. Prawa do pozosta ych znaków towarowych i nazw handlowych s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. gniazdo AUXIN. podgrzewana przenia szyba Quickclear (AB1BI) Pakiet Titanium Style 2 relingi baga nika dachowego z wyko czeniem srebrnym. rozbudowany panel sterowania. 6 g o ników Systemy audio i nawigacji Radioodtwarzacz CD/MP3 Radioodtwarzacz CD/MP3 wy wietlacz wielofunkcyjnym 3. przednie wiat a przeciwmgielne. elektrycznie podgrzewane. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. dost pna za dop at . D5AA1). dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi. dywaniki welurowe z przodu i z ty u pojazdu (AB1BS) Pakiet Driver Assistant system monitorowania martwego pola widzenia w lusterku (BLIS). bezfreonowy czynnik ch odniczy (w wersji Trend zawiera rozbudowana konsol rodkow . d wignia hamulca styl 'Z'. czujniki parkowania z przodu i z ty u. Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. rozbudowany panel sterowania. zestaw nawigacji satelitarnej do telefonu komórkowego System nawigacji satelitarnej CD/SD kolorowy wy wietlacz 5". zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach.level 2) Nagrzewnica Nagrzewnica postojowa. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. gniazdo USB/iPod®. elektrycznie podgrzewane. D2YL5). dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu. filtr przeciws oneczny przedniej szyby. sterowane i sk adane lusterka b b b b b b b Pakiet X Pano 2 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny.6 Duratec 105 KM i 1. zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach (AB1CB) Pakiet Family 2 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. z otwartym schowkiem i dodatkowym gniazdkiem 12V Gniazdko zasilania (12V) Konsola rodkowa Konsola rodkowa rozbudowana. podgrzewane przednie fotele. elektryczna regulacja po o enia fotela kierowcy w 6-ciu kierunkach (AB1BB) Pakiet Nordic podgrzewane przednie fotele. sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). a b b b b b b b b b Pakiet Trend Style 5 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y.

otwartym schowkiem.1 6.) 50-100 km/h*** (sek. z systemem przypominaj cym o konieczno ci zapi cia pasów dla wszystkich foteli (tylko Grand C-MAX) Baga nik Gniazdko zasilania 12V Mata na pod og baga nika dwustronna (guma/welur. Inc.4 8. odwied stron www.8 8. w drugim rz dzie lampka sufitowa z przodu ze ciemniaczem lampka o wietlaj ca wn k na nogi z przodu. uk adem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) oraz uk adem u atwiajacym ruszanie na wzniesieniach (HSA) wiat a awaryjnego hamowania Poduszki powietrzne Poduszki powietrzne Poduszki powietrzne Zabezpieczenia Centralny zamek Centralny zamek sterowany pilotem sterowany pilotem.3 5.dó oraz przód .6 4.5 13. uUwaga: Umieszczanie fotelików dzieci cych na przednim fotelu pasa era nie jest dozwolone w samochodach Ford wyposa onych w dzia aj c czo ow poduszk powietrzn po stronie pasa era.6 Duratorq TDCi 115 KM 2.6 5.6 Duratorq TDCi 95 KM 1. umo liwia obserowanie dzieci. z opcj demonta u. Trend i Titanium oraz C-MAX Titanium) Autoalarm obwodowy i pojemno ciowy zawiera opcj centralnego zamka z dwuetapowym ryglowaniem System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree zawiera przycisk rozrusznika Ford Power. dost pny za dop at . dodatkowymi gniazdkami zasilania 12V (z przodu i z ty u).8 9. schowkiem na p yty CD.ty ) r czna regulacja po o enia w p aszczy nie góra .3 5. b = Opcja.2 n/a 9.4 5. Prawa do pozosta ych znaków towarowych i nazw handlowych s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli.6 6. niezale nie sk adane na p asko w proporcji: 40:20:40 z mo liwo ci ca kowitego wymontowania (tylko C-MAX) System komfortowej konfiguracji foteli w drugim rz dzie trzy niezale ne fotele.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V M5 M5 M6 M6 M6 M6 MPS6 M6 105 (77) 125 (92) 150 (110) 182 (134) 95 (70) 115 (85) 115 (85) 140 (103) 150 159 240 240 230 270 300 320 154 154 154 154 119 119 149 134 8.3 4.2 a b b a b b a a b b a 1.6 5. jest drugi rz d siedze . skrajne fotele z funkcj przesuwania po skosie.opuszczanie i podnoszenie jednym naci ni ciem przycisku.4 5. przebyty dystans.com/home.6 6. *W celu sprawdzenia kompatybilno ci telefonów z funkcj Bluetooth®. z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó .ty a a = Standard. z czujnikami przeszkody.3 5. wyko czeniem podsufitki z tkaniny o podwy szonej jako ci.4 11.3 11. z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó . dost pna za dop at .5 13. zu ycie paliwa i emisja spalin Norma emisji spalin Skrzynia biegów Moc maksymalna (KM (kW)) Moment obrotowy (Nm) Emisja CO2 (g/km) Zu ycie paliwa (l/100km)** Cykl Poza Zu ycie miejski miastem rednie Osi gi* Pr dko maks. szyba kierowcy otwierana ca kowicie jednym naci ni ciem przycisku (tylko C-MAX) Szyby elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi .0 Duratorq TDCi 140 KM Siatka zabezpieczaj ca przedmioty w baga niku przestrze baga ow (tylko Grand C-MAX) Roleta zas aniaj ca przestrze baga ow za drugim rz dem siedze (tylko Grand C-MAX) a = Standard.niezale ne. umo liwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka Szyby elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi. nawiewami wentylacji w 2-gim rz dzie siedze .6 15.8 5.ford-mobile-connectivity. z dwuetapowym ryglowaniem a b a a b a b b w czaj ce si automatycznie podczas gwa townego hamowania a a a a a a a a f poduszki czo owe dla kierowcy i pasa era z przodu poduszki boczne dla kierowcy i pasa era z przodu boczne kurtyny powietrzne chroni ce osoby w 1. redni pr dko Komputer pok adowy zewn trzn Uk ad monitorowania ci nienia w ogumieniu Wy wietlacze: radioodtwarzacza i deski rozdzielczej z regulacj jasno ci pod wietlenia System elektrycznej blokady tylnych drzwi uniemo liwiaj cy ich otwarcie od rodka przez dzieci (standard w wersjach: Grand C-MAX Ambiente. f f a . niezale nie sk adane na p asko w proporcji: 40:20:40. z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó . Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. niezale nie sk adane na p asko. a a a a a a a a a a Rozwi zania konstrukcyjne Ambiente Trend Titanium Uk ad kierowniczy Uk ad kierowniczy Zawieszenie Przód niezale ne z kolumnami MacPhersona.4 6. oddzielaj ca Osi gi. wielowahaczowe z wahaczem ustalaj cym Control Blade.0 Duratorq TDCi 115 KM 2.6 4.8 8. ze srebrnym wyko czeniem górnej kraw dzi uchwytów na kubki. (km/h) 0-100 km/h (sek. z 3-punktowymi pasami bezpiecze stwa.ty (tylko C-MAX Ambiente) r czna regulacja po o enia w p aszczyznach: góra-dó oraz przód-ty (oprócz wersji C-MAX r czna regulacja podparcia odcinka l d wiowego r czna regulacja po o enia (przód . stabilizator przechy ów a = Standard. siedz cych na tylnych fotelach (w wersji Trend dost pne jedynie w kombinacji z dachem panoramicznym) Schowki dwa schowki pod pod og w 2-gim rz dzie foteli (tylko Grand C-MAX) pokazuje: zu ycie paliwa. Fotel pasa era z przodu Fotel pasa era z przodu Fotel pasa era z przodu Przednie fotele Sk adane blaty stolików ze wspomaganiem a a a a a a a f a a a b a b a a b podgrzewane.6 EcoBoost 150 KM 1.6 11. rodkowy fotel z mo liwo ci z o enia do pozycji pod okietnika (niedost pny w kombinacji z ko em zapasowym) (tylko C-MAX) Fotele w trzecim rz dzie dwa niezale ne fotele. dost pna za dop at . funkcja ca kowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb (standard dodatkowo w wersjach: Grand C-MAX Ambiente i Trend) Fotele Przednie fotele Fotel kierowcy Fotel kierowcy Fotel kierowcy Ambiente) styl komfortowy regulacja podparcia odcinka l d wiowego regulacja po o enia w p aszczy nie przód .3 11. z regulacj temperatury z ty u opar przednich foteli Fotele w drugim rz dzie trzy niezale ne fotele.8 13. b = Opcja.1 180 188 204 217 170 184 185 201 12. rz dzie siedze DDS a a a a f a b a b b Lusterko do obserwowania dzieci zamontowane w górnej konsoli. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji.7 8. i 2. .6 Duratec Ti-VCT 125 KM 1.1 4. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego.1 4. dost pny za dop at .Wyposa enie Wyposa enie wn trza Ambiente Trend Titanium Bezpiecze stwo i zabezpieczenia przed kradzie Ambiente Trend Titanium Konsola rodkowa Premium z pod okietnikiem z regulacj w poziomie. uchwytem d wigni hamulca styl 'Z' Konsola dachowa prze u ona ze schowkiem formatu A5.9 8.) b b b C-MAX 1. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego. niedost pna do wersji 7-miejscowej) mocowana za drugim rz dem siedze . zasi g oraz temperatur a a a f a a b a f b a a Bezpiecze stwo Inteligentny System Bezpiecze stwa System ABS (IPS) z uk adem kontroli trakcji (TA) oraz uk adem wspomagania a a a a a a a a a z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) a b a a a a a a a a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) awaryjnego hamowania (EBA) Zaawansowany uk ad ESP elektroniczny uk ad satbilizacji toru jazdy (ESP) z uk adem kontroli trakcji (TA). przy prawid owym zamocowaniu fotelika i zapi ciu pasów.8 4.4 7.5 9.7 8. z systemami audio Forda.6 6.6 EcoBoost 182 KM 1. ty . Najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka. schowkiem na okulary oraz lusterkiem do obserwowania dzieci (niedost pna w kombinacji z dachem panoramicznym) Pakiet dla pal cych O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi siedze oraz w przedziale baga owym O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi i opó nionym wy czaniem O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi lampki do czytania w pierwszym i drugim rz dzie siedze Lusterko wsteczne automatycznie ciemniaj ce si lampki sufitowe LED: z przodu.

4 432 471 627 666 1723 1684 4520 2067/1828 1858 1828 2067 1684 (1698*) 11. sk ada si w po owie z jazdy ze sta pr dko ci i w po owie z jazdy z pr dko ci zmienn . MPS6 2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V Euro V Euro V MPS6 M6 MPS6 140 (103) 160 (118) 160 (118) 320 340 340 149 134 149 7. masa Masa w asna# (kg) ca kowita (kg) Maks.6 Duratec Ti-VCT 105 KM. M6. masa przyczepy bez hamulca (kg) Przy 1 rz dzie siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Przy 1 rz dzie siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z zestawem naprawczym) Przy 3 rz dach siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Pojemno zbiornika paliwa (litry) Benzyna bezo owiowa Olej nap dowy C-MAX 1.6 Duratorq TDCi 95 KM 1. Podane w tabeli warto ci zu ycia paliwa i emisji CO2 nie stanowi gwarancji uzyskania takich samych wska ników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji.6 Duratec Ti-VCT 125 KM. zu ycie paliwa i emisja spalin Norma emisji spalin Skrzynia biegów Moc maksymalna (KM (kW)) Moment obrotowy (Nm) Emisja CO2 (g/km) Zu ycie paliwa (l/100km)** Cykl Poza Zu ycie miejski miastem rednie Osi gi* Pr dko maks.4 7. ze standardowymi obr czami kó i standardowym ogumieniem.6 Duratec Ti-VCT 105 KM 1. maks. dwusprz g owa skrzynia biegów PowerShift.4 439 475 719 755 1742 1706 56 92 79 115 *Fabryczne dane testowe Forda.6 Duratec Ti-VCT 105 KM.8 177 185 202 215 166 180 182 200 198 205 204 13.5 12. M6 1.9 6.5-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów.Charakterystyka techniczna Osi gi.0 Duratorq TDCi 163 KM.8 14.0 Duratorq TDCi 115 KM. Mo liwe s niewielkie odchylenia ze wzgl du na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposa enia.0 Duratorq TDCi 140 KM 2.6 Duratorq TDCi 115 KM. M6 2.9 14.6 EcoBoost 182 KM 1. Wszystkie warto ci pochodz z testów.6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów PowerShift . M6 1. M6 1.0 Duratorq TDCi 115 KM.6 Duratorq TDCi 115 KM.3 10. pr dko 50 km/h. **Tylko dla silnika 2.8 7. W przypadku wszystkich wersji holuj cych przyczep spadaj osi gi i wzrasta zu ycie paliwa. M6 1. M5 1. MPS6 2. pr dko rednia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. MPS6 . M6 2.6 200 210 207 10.1 10.1 8.9 6.7 14.9 6.1 5.8 5.5 5. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy poje dzie obci onym do dopuszczalnej masy ca kowitej oznacza mo liwo ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza.3 12.4 13. MPS6 2.3 9.9 8.5 4. z uwzgl dnieniem wagi kierowcy (75 kg).2 9.0 Duratorq TDCi 163 KM 2.0 Duratorq TDCi 163 KM. M5 1.0 Duratorq TDCi 163 KM Grand C-MAX 1.0 Duratorq TDCi 140 KM 2.6 EcoBoost 182 KM.6 Duratorq TDCi 95 KM. pr dko maks.9 4.4 5.2 5.0 n/a oznacza najmniejszy mo liwy ci ar w asny przy pe nym poziomie p ynów i zbiorniku paliwa wype nionym w 90%.0 Duratorq TDCi 140 KM.3 5. masa przyczepy z hamulcem (kg) Maks.0 Duratorq TDCi 140 KM 2. dystans 7 km. Wszystkie podane wy ej warto ci s danymi homologacyjnymi. (km/h) 0-100 km/h (sek.0 Duratorq TDCi 140 KM.4 5. MPS6 2.2 9.3 12.8 5.) 50-100 km/h*** (sek.0 Duratorq TDCi 115 KM 2. .4 4.9 4.0 Duratorq TDCi 163 KM 2.4 6. M6 2. M6 1.6 9.0 4.) Masy Norma emisji spalin Maks. M5 1. którym poddawane by y pojazdy z wyposa eniem jak dla wersji Ambiente.9 8.6 7.8 4. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy ró nych pr dko ciach jazdy.0 Duratorq TDCi 163 KM.7 5.0 Duratorq TDCi 163 KM.0 Duratorq TDCi 140 KM. Rzeczywiste wymiary mog si ró ni od podanych warto ci w zale no ci od wersji i wyposa enia. MPS6 Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V 1374 1374 1385 1385 1390 1390 1550 1488 1488 1488 1550 1860 1860 1900 1900 1915 1915 2050 2050 2050 2050 2050 2660 2860 3400 3400 3115 3115 3550 3550 3550 3550 3550 800 1000 1500 1500 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 685 685 690 690 695 695 775 740 740 740 775 55 53 (60**) 60 60 Pomiar zgodnie z norm ISO 3832.6 EcoBoost 150 KM.6 EcoBoost 182 KM.6-stopniowa automatyczna.3 n/a 9.4 9.1 4.7 5. Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy dla wszystkich wersji wynosi 80 kg. Uwaga: wszystkie podane wy ej warto ci s danymi homologacyjnymi.6 EcoBoost 150 KM. masa przyczepy bez hamulca (kg) Grand C-MAX 1.5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów. masa zespo u pojazdów (kg) Maks.5 5. masa Masa w asna# (kg) ca kowita (kg) Maks.6 7. masa zespo u pojazdów (kg) Maks.8 5.9 9.6 Duratorq TDCi 115 KM 2.9 n/a Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V 1477 1477 1496 1496 1504 1504 1634 1575 1634 1575 1634 2135 2135 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2885 2885 3400 3400 3400 3400 3800 3800 3800 3800 3800 750 750 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 735 735 745 745 750 750 815 785 750 785 750 Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V M5 M5 M6 M6 M6 M6 MPS6 M6 MPS6 M6 MPS6 105 (77) 125 (92) 150 (110) 182 (134) 95 (70) 115 (85) 115 (85) 140 (103) 140 (103) 160 (118) 160 (118) 150 159 240 240 230 270 300 320 320 340 340 159 159 159 159 129 129 154 139 154 139 154 8.6 EcoBoost 150 KM 1. M5 . M6 2. 120 km/h. **Podane warto ci emisji CO2 i zu ycia paliwa wyra one odpowiednio w g/km oraz w l/100 km pochodz z o cjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z dyrektyw 80/1268/EEC.4 6.6 Duratorq TDCi 95 KM.6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów. masa przyczepy z hamulcem (kg) Maks.3 n/a 9. wa ona proporcjonalnie do drogi przebytej w ka dej z cz ci testu. rednie zu ycie paliwa (cykl mieszany): Warto rednia z obu cz ci testu. M6 2. M6 2.6 Duratec Ti-VCT 125 KM 1. Wszystkie silniki diesla wyposa one s w ltr cz stek sta ych DPF.1 6. M5 1. Wszystkie silniki diesla wyposa one s w ltr cz stek sta ych DPF.8 5. M6 1. MPS6 # 2. rednica zawracania mi dzy kraw Pojemno Przy 2 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z ko em dojazdowym) Przy 2 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyba) (z zestawem naprawczym) Przy 2 rz dach siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 2 rz dach siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Masy Norma emisji spalin Maks. ***Na 4 biegu. Niestandardowe obr cze i opony mog mie wp yw na zu ycie paliwa i poziom toksyczno ci spalin.9 5.4 9.0 4.0 Duratorq TDCi 140 KM.5 5. Wymiary C-MAX Grand C-MAX D ugo Szeroko Szeroko Szeroko Szeroko Wysoko ca kowita (mm) ca kowita z/bez lusterek bocznych (mm) ca kowita ze z o onymi lusterkami bocznymi (mm) ca kowita bez lusterek bocznych (mm) ca kowita z lusterkami bocznymi (mm) ca kowita (bez adunku) (mm) nikami (m) baga nika (litry) 4380 2067/1828 1858 1828 2067 1626 10.3 5.0 6.3 n/a 8. *Z relingami baga nika dachowego.5 9. MPS6 .6 5.4 4.0 Duratorq TDCi. M6-6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej.5 11.6 Duratec Ti-VCT 125 KM. Uwaga: M5 .

Dark Micastone 5. **Lakier metalizowany Limelight dost pny jest tylko do wersji C-MAX. Gwarancja obowi zuje przy spe nieniu okre lonych warunków. *Tapicerki skórzane s dost pne w opcji za dop at . b = lakier za dop at . Panther Black Specjalny lakier metalizowany* 10. wszystkie lakiery metalizowane oraz tapicerki skórzane dost pne s jako opcja. Lakiery zwyk e 1. Colorado Red* 3. Mars Red 7.góra Kolorystyka wn trza . Midnight Sky 8. Limelight (tylko C-MAX) *Lakier zwyk y Colorado Red oraz wszystkie lakiery metalizowane s dost pne jako opcja za dop at . Ford C-MAX obj ty jest gwarancj na korozj perforacyjn nadwozia na okres 12 lat. Ambiente Tapicerka i kolorystyka boków siedze Twill w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Cezaire w tonacji Syracuse Trend Tapicerka i kolorystyka boków siedze Max w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Daphne w tonacji Generic Silver Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Lux w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Pur w tonacji Syracuse Kolory lakierów i obicia foteli Model Ambiente Trend Titanium Tapicerka i kolorystyka foteli Cezaire/ Syracuse Daphne/ Generic Silver Pur/Syracuse Pur/Medium Light Stone Tapicerka Tapicerka skórzana skórzana Napoli/Syracuse* Napoli/ Medium Light Stone* Skóra Napoli Skóra Napoli/ Medium Light Stone Dusk Grey Medium Light Stone a Tapicerka foteli Twill/ Syracuse Max/ Syracuse Lux/ Syracuse Lux/ Medium Light Stone Dusk Grey Medium Light Stone a Kolorystyka wn trza .Kolory lakierów i tapicerki Wyra siebie.dó Lakiery zwyk e Blazer Blue Colorado Red* Frozen White* Lakiery metalizowane* Dark Micastone Ink Blue Limelight** Mars Red Midnight Sky Moondust Silver Panther Black Syracuse Fairland Syracuse Fairland Syracuse Fairland Syracuse Fairland a b a b b b b b b a b a b b b b b b b a b a b b b b b b b a b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b a = lakier bez dop aty. Przedstawione kolory lakierów i obi foteli mog ró ni si nieznacznie od odcieni rzeczywistych ze wzgl du na ograniczenia technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku. Blazer Blue 2. = opcja niedost pna. Moondust Silver 9. Ink Blue 6. Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Lux w tonacji Medium Light Stone Tapicerka i kolorystyka siedze Pur w tonacji Medium Light Stone Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Skóra Napoli w tonacji Syracuse* Tapicerka i kolorystyka siedze Skóra Napoli w tonacji Syracuse* Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Skóra Napoli w tonacji Medium Light Stone* Tapicerka i kolorystyka siedze Skóra Napoli w tonacji Medium Light Stone* . Frozen White Lakiery metalizowane* 4. Uwaga Sylwetki samochodów zosta y wykorzystane wy cznie do pokazania kolorów lakieru i mog ró ni si od aktualnie oferowanych wersji. *lakier zwyk y Colorado Red. za dop at .

Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest wa na z zastrze eniem dost pno ci. b d te zosta y wygenerowane komputerowo. Uwaga: Niektóre zdj cia w niniejszym katalogu przedstawiaj egzemplarze przedprodukcyjne. w dowolnym czasie.pl .ford. www. Niniejsza broszura by a aktualna w chwili oddawania do druku. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mog si zatem ró ni w niektórych elementach od przedstawionych na zdj ciach. Oprócz tego. Anglia. Elementy wyposa enia oznaczone jako Opcja lub Wyposa enie opcjonalne/zestaw opcjonalny s dost pne za dodatkow op at . Wszystkie elementy wyposa enia oznaczone mark naszych kooperantów podlegaj warunkom gwarancji okre lonym przez ich producentów i rma Ford nie ponosi za nie odpowiedzialno ci. Wyposa enie opcjonalne. Kiedy niniejszy katalog przestanie by u yteczny. jak i gam starannie dobranego wyposa enia i akcesoriów innych producentów wyst puj cych pod w asn mark . Essex. October 2010 © Ford Motor Company Limited. PN 079508/1010/3m/POL pl. BJN 306963. Uwaga: Niniejszy katalog przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford. opisy i specy kacje. kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. prosimy o oddanie go do recyklingu. Ford i BP wspó pracujemy w celu zmniejszenia zu ycia paliwa i emisji spalin. FoE V06E. niektóre elementy wyposa enia mog by dost pne jako opcje za dop at . Zarejestrowano w Anglii pod nr 235446. Inne znaki i nazwy towarowe s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. zmian specy kacji. Wydawca Ford Motor Company Limited. Najnowsze informacje mo na uzyska u Dealera rmy Ford. Uwaga: Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. Brentwood. chyba e wyra nie stwierdzono inaczej.MY 2011 POL pl Ilustracje. Jednak polityka rmy Ford zak ada sta y rozwój produktu. Inc. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->