P. 1
Fizyka

Fizyka

|Views: 1,579|Likes:
Wydawca: Kucyk646

More info:

Published by: Kucyk646 on Jan 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2013

pdf

text

original

1.

Która z podanych jednostek nie jest podstawową ukł SI B. niuton 2. Po 2 równol. torach jada w przeciwne strony 2 pociągi. Jeden z v=60 a drugi z v=40. Prędkość pociągów względem siebie ma wart: D. 100 km/h zarówno przy zbli aniu się jak i oddalaniu 3. Łódź płynie rzeka z miejsc. A do B i z powrotem v=5m/s względem wody, v=4m/s wzg. Brzegów. Średnia v łodzi: C. 1,8m/s 4. Spadochroniarz opada na ziemię z v=4m/s bez wiatru. Z jaką v będzie się poruszał przy wietrze z v=3m/s A. 5m/s 5. Pasa er pociągu poruszającego się z v= 10m/s widzi w ciągu t=3s wymijany pociąg o dłg. l=75m. Jaka jest v wymijanego pociągu? C. 15m/s 6. Je eli cząstka o masie m początk. Spoczywająca zaczęła się poruszać i jej v dą y do prędk. Światła w pró ni c, to pęd cząstki: C. rośnie do nieskoń. 7. Je eli Ek poruszającej się cząstki jest 2 x większa od jej E spoczynkowej, to jej v: C. 2√2c/3 8. W akceleratorze 2 cząstki przybli ają się do siebie. Je eli obie maja v= 0,8cwzgl. ścian akc. To jaka jest v względna D. 0,8c < v < c 9. Cząstka której t=1s (czas ycia) porusza się wzgl. obserwatora z v=2c/3. Jaki czas zycia zmierzy obserw. Dla tej cząstki? B. t>1s 10. Kolarz przebywa pierwsze 26km w t= 1h, a następnie 42km w t= 3h. Śr. v kolarza: B. 17 km 11. na podstawie wykresu mo na powiedzieć e śr v w tym ruchu wynosi: B. 5/4 m/s 12. Zale ność v od t w 1 i drugiej min ruchu przedstaw. na wykresie. Śr v w t dwóch min: B. 35m/min 13. W 1s r. ciało przebyło s=1m. W drugiej sek. 2m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych 3s D. zmiennym 14. Ciało poruszające się po linii prostej r.jedn.przyśp. v0 przebywa w pierwszej sek. s=1m. S przebyte w drugiej sek. C. 3m 15. Ciało porusza się r.jedn.przyśp., a =2m/s2, v0=0. w której kolejnej sek. Licząc od rozp. Ruchu, przebywa on s=5m? C. w trzeciej sek. ruchu 16. Zale ność v od t przedst. na wykresie. W czasie trzech sek. r. ciało przebywa s: D. 4,5 m 17. Z przedst. wykresu v jako fcji t wynika e s przebyta w 3sek. C. 3m 18. Ciało poruszające się r.jedn.przyśp. v0=0 przebywa w drugiej kolejnej sek. od rozp. ruchu s=3m. Przyśp w tym ruchu: B. 2m/s2 19. Przyśp. pojazdu poruszającego się po prostej a=1,2 m/s2. Ile wynosiła śr. v pojazdu w ciągu trzech pierwszych sek.? B. 1,8m/s 20. Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. Na rys przedst. zale ność s od t. Maksymalna v w tym ruchu: D. 1m/s 21. Na rys. przedst. zale ność v od t 2 punktów. Drogi przebyte przez punkty w czasie T: C. są ró ne, s przebyta przez punkt 1 jest 3xdłuzsza od s 2pk 22-24. Pyt odnoszą się do 4 cząstek poruszających się po 4 prostych 22. Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sek. najdalej od swojego poło enia? D. cząstka 4 23. Która z tych cząst porusza się ze stałym niezerowym przyśp. A. cząstką 1 24. Która cząstka po 2sek. znajdzie się w swoim początkowym poło eniu? C. cząstka 3 25. na wyk. Przedst. zale ność a od t w pierwszej i drugiej sek. jakim ruchem porusza się ciało w pierw. i drug. sek. Jaka jest jego v po dwóch sek. (v0=0) D. w czasie obydwu sek. ciało poruszało się r.niejedn.przyśp, a v=3 26. Na rys przedst. zale ność v punktu od t. Zale ność a od t poprawnie przedst. na wykresie: A. 27. Zale ność a od t przedst. na wyk. (v0=0). V koń. po 3 sek: C. 3m/s 28. Samochód pozostający w chwili począt. w spoczynku rusza, v zmienia się z kwadrat. t wg fcji 2 v=bt (bstała). S przebyta w t: B. bt3/3 29. Ciało puszczono swobodnie w pró ni z wys. h. Śr v ciała: A. √hg/2 30. Ciało puszczono z pewnej wys. Zale ność Ek ciała od t poprawnie przedst. na rys D. 31. Zale ność wys. h od t w przyp. Rzutu pionowego w górę przedst. na wykresie: B. 32. Je eli pasa er pociągu poruszającego się ze stała v puścił pewne ciało, to w ukł odniesienia związane z ziemią tor ciała C. parabolą 33. Z pewnej wysokości h nad ziemia wyrzucono 2 ciała. 1 pionowo do góry z z v0, 2 w dół z taka samą v0. Jakie będą v1 i v2 (opór powietrza pomijamy) D. v1 = v2 34. Na nici w polu sił cię kości waha się kulka. O siłach działających na nią mo na powiedzieć, e w chwili przechodzenia przez najni sze poło enie: C. na kulkę działa niezrównowa ona siła dośrodkowa 35. Na wyk. przedst. zale ność v od t w pewnym r. prostoliniowym. Wypadkowa sił działających na ciało: C. jest równa 0 36. Traktor ciągnie przyczepę ze stałą v siła F=104N. Cię ar przyczepy G=105N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepę: B. zero 37. na samochód poruszający się poziomo r. przyśp. działają 4 siły: cię aru G, sprę ystości podło a R, napędu P, oporów T. Przyśp. Z którym porusza się samochód nadaje: B. wypadkowa wszystkich sił 38. Je eli na poruszające się ciało działa siła wypadkowa o kierunku równoległym do jej v o wart stałej , to ciało będzie się poruszało ruchem D. jednostajnie zmiennym (opóźnionym lub przyspieszonym) 39. Ciało o m=2kg i v=4m/s zatrzymuje się w t=4s na skutek działania siły zwróconej przeciwnie do jego v, o wart. równej A. 2N 40. Je eli na ciało działa kilka sił, w tym np. F1 ma zwrot zgodny ze zwrotem przyśp tego ciała, to siłą nadającą temu ciału a: C. wypadkowa będąca suma geometryczną wszystkich sił działających na to ciało 41. Pocisk wystrzelono pod pewnym katem do poziomu. Jaka siła działa na pocisk podczas jego lotu a do chwili upadku, je eli cały lot odbywa się w pró ni C. działa siła cię aru tego pocisku 42. Na poruszające się po linii prostej ciało o m działa F, której zale ność od t przedst. na rys. Ciało będzie się poruszało B. ruchem niejednostajnie przyśp.

43.

W sytuacji przedst. Na rys. (tarcie pomijamy) siła napinająca nitkę ma wartość: C. ¾ F 44. 3 klocki o jednakowych masach są połączone niewa kimi nitkami. Klocek C jest ciągnięty w prawo siła F nadającą całemu ukł a. Wypadk siła działająca na klocek B (bez tarcia) B. F/3 45. Je eli pominiemy tarcie i masę bloczków, to przyśpieszenie cię arków przedst. na rysunku wynosi: A. 2,45 m/s2 46. Przyspieszenie cię arków przedst. na rys (tarcie i masę bloczka pomijamy) wynosi ok.: A. 3,3 m/s2 47. Z zasady zachowania E mechanicznej wynika, e: B. Suma Ekin i Epot ukł jest stała, je eli w ukł działają tylko siły zachowaw. i siły zew. nie wykonują pracy nad układem 48. Jak zmienia się E pot spadającego swob. kamienia (w pró ni) C. szybciej zmienia się przy końcu ruchu 49. Na ciało o masie m pozostające począt. w spoczynku działa stała siła F. Jego E kin po czasie t wynosi: A. ½ F2t2/m 50. Je eli w syt. przedst. Na rys. (m i tarcie bloczka pomijamy) E pot cię arka o masie m zmniejszy się o 30J, to E kin klocka o masie 2m powiększy się o wart : B. 20J 51. Ciało o masie m wyrzucono pod katem 600 do poziomu z v. E pot ciała w najwy . punkcie toru (opór powietrza pomijamy): A. mv2/2 52. Ciało porusza się r. prostoliniowym. Na rys. przedst. zale ność v od t. Jaki znak ma praca(+,-) wykonana przez silę wypadkowa działająca na to ciało w I,II,II przedziale czasu? C. I(+),II(-),III(+) 53. Z powierzchni ziemi wyrzucono pionowo w górę ciało z prędkością v=10m/s. Na h+3m Epot =15J. Ile wynosiła na tej wys. Ekin (g=10m/s2) B. 10J 54. Pod działaniem siły F ciało porusza się po osi x. Na rys przedst. wyk zale ności F od poło enia ciała. Praca wykonana przez tę siłę na drodze 2m wynosi: A. 0J 55. Zakładamy, e F potrzebna do holowania barki jest wprost prop. do v. Je eli do holowania z v=4km/h potrzebna jest moc 4kW, to moc potrzebna o holowania z v=12km/h wynosi: C. 36kW 56. Na wykr. przedst. zale ność od F działającej na ciało o m=5kg poruszające się po linii prostej. Zmiana v tego ciała: A. 0,8m/s 57. Rozciągając pewna taśmę kauczukową o x stwierdzono e siła sprę ystości F=ax2+bx.min praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x=0 o x=d: D. ad3/3 +bd2/2 58. Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F=F0e-kx (k>0). Je eli v=0dla x=0, to max Ekin, która cząstka osiągnie poruszając się wzdłu osi x: A. F0/k 59. Czy ukł ciał zachowa pęd, jeśli będzie nań działać stała F zew A. Układ ten nie zachowa swojego pędu 60. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Ekin odrzutu dział w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z v=400m/s A. 80J 61. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Co mo na powiedzieć o Ekin pocisku i działa w chwili gdy pocisk opuszcza lufę? B. prędk. działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc Ekin pocisku > Ekin działa 62. Kula o masie m uderza nieruchomą kule o masie M i pozostaje w niej. Jaka część Ekin kuli zamieni się w E wew. (zakładamy zderzenie idealnie niesprę yste)? D. M/M+m 63. Jak wskazuje rys. kula bilard 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą 2. Je eli uderzenie jest idealnie sprę yste, to: A. kula 1 zatrzyma się, a kula 2 zacznie się poruszać z v 64. W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia 2 doskonale niesprę ystych kul, Ekin zmienia się w Ewew, jeśli mają: C. równe i przeciwnie zwrócone pędy, a dowolne E kin. 65. W zderzeniu niesprę ystym układu ciał jest: A. zachowany pęd całkowity, a Ekin układu zachowana 66. Wózek o masie 2m poruszający się z v zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki łączą się i poruszają się dalej z v: A. 2/5 v 67. Człowiek o m=50kg biegnący z v=5m/s skoczył na wózek spoczywający o m=150kg. Jaką v będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)? A. 1,25m/s 68. Które z wyk. dotyczą ruchu harmonicznego? D. tylko 1 i 4 69. Je eli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się r.harmon., zmniejsza się to: A. moduł prędkości wzrasta, a moduł przyśp. maleje 70. W r.harm. o rów. x = 2cos0,4Πt okres drgań wynosi: C. 5s 71. Max przyśp. punktu drgającego wg rów.x=4sin*Π/2*t (amplituda w cm, czas w s) wynosi: A. π 2 cm/s2 72. Amplituda drgań harm. =5cm,okres 1s. Max v drgającego punktu wynosi: D. 0,314 m/s 73. Punkt materialny porusza się r.harmon, okres drgań =3,14s, a amplituda 1m. W chwili przechodzenia przez poło enie równowagi jego prędkość wynosi: C. 2m/s 74. Które z ni ej podanych wlk. charakt. R.harm. osiągają równocześnie max wartości bezwzględne? D. wychylenie z poło enie równowagi, przyśpieszenie i siła 75. Ciało porusza się r.harm. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy Ekin ciała: A. jest 3 x większa od jego Ekin 76. Ciało o masie m porusza się r.harm. opisanym rów. X=Asin*2 Π/T*t. E całkowita (Ekin+Epot)tego ciała wynosi A. 2 π 2mA2/T2 77. Na którym z wykresów przedst. Zale ność E całk od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego? A. 78. Rozciągnięcie nieodkształconej począt. sprę yny o pewna dłg. wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłu enie tej sprę yny (przy zał. idealnej sprę ystości) o tę sama dłg. wymaga wykonania: C. 3x większej pracy 79. Na rys przedst. zale ność siły F od potrzebnej do ściśnięcia sprę yny od odkształcenia sprę yny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprę yny o 3cm wynosi: B. 0,045J 80.-81. Pyt odnoszą się do następującej sytuacji Pojedynczą sprę ynę (lub ukł sprę yn) rozciągamy w taki sposób, aby F powodującą odkształcenie zawsze równowa yła aktualna F sprę yst. Przy wydłu eniu pojedynczej sprę yny o 12cm jej F sprę yst. wynosi F 80. Je eli 2 takie sprę yny połączymy, tak jak na rys. i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie ukł: D. 6cm 81. Praca wykonana przy rozciąganiu takiego ukł sprę yn siła zwiększającą się do F jest: B. 2 x mniejsza ni w przypadku rozciągania jednej sprę yny

. Rω2 Na ciało działa para sił (F1=F2=F). F=Q 102. h nad powierzchnią ziemi przyspieszenie ziemskie jest 4 x mniejsze ni tuz przy pow. Wynosi 50J. v satelity bardziej odległ od Ziemi jest > od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 2. bezwł klocka m1 i tarcia B. przyśp. 146. Wzrost Ekin statku w tym czasie wynosi: A. Wartość pracy potrzebnej do oddalenia ich na odległ nieskończenie du ą: B. na wykresie: C.y=0. 980 Pa Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. Ciało. Je eli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku. wykonują koła roweru o średnicy 0. Na jakiej wys. zanurzając się do 3/5 swojej objęt. poruszający się z v. ok. 93. na której zawieszona jest kabina: C. przedst. 139. w spoczynku. 151. na rys. je eli wspł. przy czym obie gęst. Gęst są 2x . 141. Na obu końcach wagi sprę ynowej. d-śred). to jest on ruchem: B. mniejszy tłok trzeba nacisnąć siłą: D. 7. To jego Ekin w3 tej chwili wynosi: D. 124. Przy jakiej najmniejszej liczbie n obrotów na sekundę kostka spadnie z tarczy?(f-wspł tarcia. Jednorodna linka o dłg. 131. bez tarcia. ciała A jest 5x > ni wart. Kulka pozostająca pierwotnie w spoczynku zaczyna się staczać bez poślizgu za szczytu równi pochyłej. Poruszający się r. Je eli m planety jest 2x < od m Ziemi . postępowym A. w ka dej chwili Ekin =Epot 4. spadając swobodnie z pewnej wys. Na brzegu obracającej się tarczy le y kostka. w stanie spoczynku na poziomej płaszczyźnie działa równolegle do płaszczyznyF=2N. większe W poni szych zdaniach podano inf. Ekin w punkcie zawracania=Ekin w punkcie zerowym (przechodzenie przez poło enie równowagi) 3. Satelity Ziemi. Masa ciała o cię arze 19. jednostajnie przyśp. gdy: D. .G. Na planecie . Naprę enie liny. Na tej podst. Klocek przyczepiony do sprę yny porusza się r. O pewna dłg x. 4/5 g/cm3 . I1 i I2 (I1>I2) obracają się tak. 142.: D. GMmR1-R2/R1R2 Dwa ciała o masie m I 5m zbli ają sie do siebie na skutek oddziaływania graw. które toczy się bez poślizgu jest cykloidą Współrzędne toru tego punktu opisują następujące rów. a v końcowe takie same. Je eli dłg wahadła zwiększymy 2x.. aby podnieść cię ar Q za pomocą niewa kiego bloczka? Linka nie ślizga się po bloczku. m2/m1<tg α 108. 120. od r i śr gęst Ziemi. w dół Ciało pływa w cieczy o gęst. soli. w ka dej chwili wart. Liniowe sztucznych satelitów krą ących w pobli u Ziemi są w porównaniu z prędk. √2 113. =0 w poło eniu równowagi. 2π√2R/g 90. to czas drugiego: B. to iloczyn m2 a =wypadkowej sił : cię aru klocka m2. W ruchu wahadła nietłumionego 1. 145.54N. Je eli wychylenie tego klocka z poło enia równowagi wynosi 1/2A. 125. zale ność składowej poło enia klocka K od t? B. R. 122. e współczynnik tarcia statycznego linki o stół wynosi: C. zmniejszył się 2krotnie 91. Promienie ich orbit wynoszą r1 i r2. 97. M. m/s2 115.. < od a graw. większa v ma satelita poruszający się po orbicie o promieniu r1 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . pozostające w chwili począt. Q=P/2 101. Na ciało o m=1kg. to w syt. 0.8? A. są > od gęst wody dw.4 πs-2 Tor zakreślony przez punkt materialny na obwodzie koła. gęstości Podnośnik hydrauliczny jest wyposa ony w 2 cylindry o średnicach 1m i 5cm. nale y u yć. na rys (masę i tarcie pomijamy) pozostaje w równowadze je eli: C. miedzy dwoma pkt. zwróconym w górę. Praca wykonana przez silę wypadk. F= α η S ∆T 84. Grawitacyjna E pot ukł 2 mas (pkt material.mgcos α 3. 138. Ziemi: C.R. 5/6 mg wagonik jedzie z przyśp a. 143. 147. postępowego obu satelitów jest taka sama. Jaka siła F nale y rozciągnąć drut o przekroju S.8N 85.? 1. to: D. poruszają się za stałym a(bez oporu).graw. tego ciała: D. Je eli masę nitki i tarcie pominiemy.. Od a) wart.5J 87. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów taki sam 4. 2√2T Po dwóch orbitach współśrodk. Przy zbli aniu się do Ziemi z odległ. 140. SI ok. gdy ¼ jej l zwisa. wzorzec masy przyciąga Ziemię równie siłą 9. 119. począt.harm.. są prawdziwe? 1.6 wynosi D. Które z tych inf. R i wiruje w płaszczyźnie pionowej po okręgu tak. Samochód o masie m. Prędk. aby obl.4 m poruszającego się z v=6. Kątowej u dołu równi do prędkości kątowej w punkcie C (połowie drogi): C. wzrośnie 2√ razy 92. tarcia statycznego wynosi 0. material..: B. E całkowita jest stała. Na podziałce wagi odczytamy: B. graw. działająca na pkt. jest: C. graw. Wynosi 100N. 152. 129.81 N. tylko 1 i 3 Człowiek stojący w windzie na wadze sprę ynowej zauwa ą. 3000 kg/m3 Przedm. ok. Wsp.28m/s D. Je eli kule wiszące na dźwigni zanurzymy do wody: D. Na równi znajduje się ciało o masie m pozostające w spoczynku. 8000N/m3. wysokość na jaka wciągamy ciało 103. Wynosi T. promień orbity tego satelity: C. 450 wisi na nitce kulka pozostającą w spoczynku względem ścian pokoju. klocek będzie pozostawał w spoczynku 110.. 95. natomiast na klocek o m2 równie działa siła tarcia. a satelita o m2 po orbicie o R2.. x=0. zaczyna się zsuwać ze stołu . 134. 12/25 g/cm3 Cię ar ciała w pow. tylko 1 i 4 89. 144. do a. zale ność vx od t? D. przyśp ciała B Stan niewa kości w rakiecie lecącej na Księ yc pojawi się w chwili . 3√GMT2/4π2 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . Ziemi . je eli będzie spełniony warunek: C. Czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kaie nachylenia będzie dłu szy. 5s-1 Je eli koło zamachowe wykonujące początkowo 12 obrotów na sekundę. Nie ulegała zmianie przy oziębieniu go o ∆T B. Od ziemi jest < od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 3. Ruch zsuwającej się ze stołu linki jest ruchem: A. Je eli klocek m2 porusza się wzdłu ściany wagonu z przyśp wzgl. tarcia statycznego w tym przyp. klocków i ściany wagonika nie są idealnie gładkie. Je eli czas obiegu pierw. pokazanej na rys zawieszono 2 cię arki o m=1kg. jednorodny wa y w pow. na rys. 2R. sprę ystości równi i tarcia 109. jednostajnym po okręgu jest: B. uzyskuje końcową v1.27 * 10 –3 Na dwustronnej dźwigni wiszą na nitkach 2 kule równych masach wykonane z 2 materiałów o ró nych gęst d1<d2. wprost prop. 88. Ten zanurzony całk. na wszystkie ciała działają siły bezwładności o wart. roztw. przewa a kula o większej gęst. mo na wywnioskować . B. ró na od zera i skierowana do środkowego okręgu Dwa dyski o momentach bezwł. to na klocek o m1 działa siła tarcia o tej samej zawsze ( niezale .5 *10-3m3 Ciało jednorodne wa y w powietrzu 30N. 3.przy czym R2=2R1> Je eli Ekin r. Je eli pojazd poruszał się po torze poziomym. równa GMm/r. Równi pochyłej przedst. 132. Ziemi (Rz. Ziemi Nic wahadła zawieszonego u sufitu wagonu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wagonu. l2 miedzy pkt przyło enia sił) A. to średnie przyśp kątowe ε: C.81N 117. Tarcia wynosi(g=10m/s2): B. Przem. 1. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachyl=450. Je eli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie niewa kości to: A. W wodzie dest. a drugi po orbicie o prom. niej a2. Gęst. Współ. Klocek K zsuwa się bez tarcia z równi pochyłej. to korek: A. zatem obj. Jego śr. Wagonu. 2. przyśp.) C. zsuwając się zaś z tej samej wys. klocek o m2 mo e względem wagonu albo poruszać się w dół. Przedst.. jego wynosi: C. 123. tylko 2 i 3 Satelita stacjonarny (kto9ry dla obserw. tylko siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x 83.odległ. Linia prosta wyznaczona przez nic wskazuje: A. Wagonu. Epot ciała jest dana wzorem E = . aby obl pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłu równi B. ale o wart prop. mv2/r < mgf 98. Które z poni szych stwierdzeń są prawdziwe. Całkowicie zanurzone. Wa y 6. e w górnym poło eniu nitka nie jest napięta.. 4. 107. Wzrosła 2x. Tarczy: B. n = 1/ π*√gf / 2d 99. I ró nych kątach nachylenia. Epot tego ukł. zatrzymuje się po 6 s. Je eli klocki poruszają się wzgl. Stosunek prędk. Układ przedst. to F tarcia ma wart: 1. Na którym z wykresów najlepiej przedst. Przy pominięciu tarcia i oporu powietrza. Pewnej planety jest = gęst. ω1 < ω2 i L1 > L2 . C. Po równi pochyłej o kącie nachylenia α. Na rys. Jakie musimy mieć jeszcze dane wlk. po linii prostej W ukł nieinercjalnym poruszającym się r. Tej kulki w chwili gdy jest ona w dolnym poło eniu wynosi. . 9. Równi w zakresie od zera do kata. natomiast nie działa na klocek o m2. Moment obrotowy tej pary sił ma wartość (l1. 10m wynosi w ukł. wspł tarcia i a) 2. 127. 105. Przedst. to siła tarcia działa na klocek o m1. 37.a dłg zmalała 4x. Jaką siłą wzorzec masy przyciąga Ziemię C. przy którym ciało zaczyna się zsuwa. równowa ą się siły: cię kości klocka. Siła działającą na to ciało w pozycji x jest dana wzorem: D. Ich prędk. Jednostajnie opóźnionym w górę lub jedn. 1 111. Na którym z wyk najlepiej przedst. kątowe ω1 i ω2 oraz momenty pędu L1 i L2 są: D. Co mo na powiedzieć o przyspieszeniu tych ciał ( w ukł labor) B. jak na rys wynosi: B. Ten przypadek zachodzi wtedy. F*l1 Siła wypadk. Materialnymi o masie M i m wynosi r. Je eli ciało to zanurzymy w cieczy o cię arze właść. a max jej wart. ustanie praca silników Prędk.) krą y po orbicie kołowej płaszczyźnie równika. 128. 137. to wazy ono 40N. której zarówno r jak i m są 2x < od r i m Ziemi: C. poło onej na szer. masa m2 będzie się poruszała z przyśp. Na planecie. 4N Ciśnienie słupa wody o wys. 104. mg-kx 86. liniowa jej satelity naturalnego (księ yca) B. D. R1 do R2 (licząc o środka Ziemi) pozostaje tylko w p . E pot sprę ystości drutu?: D.Stalowy drut został rozciąg.promień Ziemi) A. Ły wiarz poruszający się początkowo z v=10m/s przebywa z rozpędu do chwili zatrzymania się drogę 20m. 2x > od przyśp graw. bo klocek ten nie jest przyciskany do ściany. √5gR 100. wynosi: C. Zale ność okresu drgań wahadła od dłg l poprawnie przedst. między liniami sił. pozostanie zanurzony w wodzie Mo na tak dobrać stę . fmgcos α 2. Jakiej min F przyło onej jak na rys. e winda porusza się ruchem: D. Współczynnik tarcia=0. Co mo na powiedzieć o v koń ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się? C. je eli: C. Je eli klocki poruszają się wzgl.harm. 121. Dane 2 równie pochyłe o jednakowych wys. geogr. Okres drgań wahadła: C. uzyskuje v2. Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą 9. natę enia pola graw. Satelita o m1 po orbicie o R1.25 95-96. do mas tych ciał Winda m zje d a do kopalni z a = 1/6 g. której r i śr. 133. Zale ność E pot od t w r. 130. 148.. Porusza się po orbicie o prom. aby wszystkie świe e jaja pływały w Roztw. Je eli zwiększymy nachyl. to okres jego wahań: C. W chwili początk:v=0. 2kg 114. v satelity bardziej odległ.81N. Rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli Ile obrotów na sek. Je eli eksperyment taki przeprowadzimy w kabinie sztucz. na wykresie B. e ich E kin są równe.jednost. Aby większy mógł podnieść 100N. Na równi pochyłej le y klocek . Ciało to zanurzone całkowicie w wodzie wa y 20N. Która wlk wystarczy jeszcze znać. m2= 2m1 Przyśp. wody. Mo emy wnioskować . Je eli czas trwania oby ziemskiej wynosi T. 150. to a graw. 4x > od przyśp.fmgsin α 4mgsin α B. jest jedn. gdzie G stała grawitacji 118. 9. e waga wskazuje połowę jego cię aru. Kierunek działania siły cię kości na kulkę 116. związ z Ziemia wydaje się nieruch. mo e (na poziomej drodze) przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r(f-wspł tarcia statycz). pow. Masa wahadła mat. Co mo na powiedzieć o ruchu klocka K względem nieruch. Która z podanych ni ej jedn. W powietrzu dzwignia jest w równowadze. mamy: D. niejednostajnie przyśp. 136. Z Ziemią poruszają się 2 satelity. 126.1. Na s=1m wynosi: C. zawsze zwiększa się podczas wzrostu wzajemnej odległ tych mas 82. Ziemi. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów inny C. gdy następujące wlk dla wszystkich jajek są równe: C. Co mo na powiedzieć o v liniowych satelitów B. Gęst: A. Liniowych i E dwóch satelitów Ziemi poruszających się po orbitach kołowych o promieniach r i 2r. Ziemi Średnia gęst. Kulka o masie m jest przyczepiona na końcu sznurka o dłg. H=Rz Statek kosmiczny o masie m wraca na Ziemię z wyłączonym silnikiem. aby jego dłg. Pierw. E pot w punkcie zawracania =Ekin w punkcie przechodzenia przez pło enie równowagi C. 135.02J 94. Ciało o znanym cię arze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej r. W miejs. Odległ. przy czym r1<r2. Ziemi Przyśp. 149. l w syt. ciała wynosi: C. Dotyczące prędk. 1/3 96. 3. tylko 1 i 4 112. lub w górę(zale y od mas.mgx + 1/2kx2. to: A. v2=v1 106. D2 korek zanurzony w wodzie i puszczony swobodnie wypłynął na pow. Okres drgań wahadła utworzonego z cienkiej obręczy o promieniu R i masie m zawieszonej na ostrzu. Obj.

to temp chłodnicy wynosi: C. 1 i 2 D. przedst. 1 185. E=0 Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne: (d . wynosi 1/3 ml2. V1>V2 i V1=V3 179. Dla jednorodnego g. Walca wynosi ½ mr2 ) B.V). Je eli naczynie było szczelne. V(obj. średn.05kg wody o temp. masy cząsteczek A. 207. przedstawionych na wyk. na wykresie: B. Na którym z poni szych wyk. Stosunek temp bezwzględnej źródła ciepła Tt do temp chłodnicy T2 idealnego odwracalnego silnika cieplnego o sprawności 25% wynosi: A. Cienki pręt o masie m i dłg. 2. Masa jednej cząsteczki wynosi: D. 0. 216. 208. 200. Dostarczono Q = 103J ciepła. Ekp>Eko 157. bezwł. Kulki naładowano odpowiednio jednoimiennymi ładunkami ą x i q 2 . koła zamach. Ciepło potrzebne do zmiany w parę 1g lodu o t=-100C wynosi (ciepło właśc.3 mo na powiedzieć e : C. obj.1*103J/kgK. T2=4T1 180. ten cykl przemian w ukł. na rys. 227.T. nie przedst. osi jest stały i ró ny od zera w czasie ruchu. Do jakiej temp.dosk. 205. 199. ( mom.2*106J/kg) D. T1= 0. T. to: A.dosk. Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. 40 l 189-190. p. moment pędu pozostaje nie zmieniony. dosk. 2π2n2I 162. W wyciągniętych na boki rękach trzyma 2 równe cię arki. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową ω (bez tarcia). 204. gazu w stanach 1. Parametry p0. a potencjał nie jest równy zeru? C.dosk. zmiany E wew sa we wszystkich 3 sposobach identyczne Aby izobarycznie ogrzać 1 g g. mieszaniny? (pojem. 3 i 4. L obraca się wokół prostopadłej do niego osi. kuli B. izobarycznej. je eli natomiast oś przechodzi przez środek pręta. Je eli człowiek opuści ręce. ciekłego helu w otwartym termosie jest: D.T)? A. I mo na określić: B. pary nasyconej zmniejszymy w stałej temp z litra do 0. Ciśn. 2/3W W której konfiguracji natę enie i potencjał w początku układu równa się zeru D. Obj. Na rys przedst zale ność Epot cząsteczek g. przedst. I.dosk. Je eli ły wiarz opuści ramiona . Na rys.natomiast ciepło topnienia wynosi: A. Co mo na powiedzieć o Ekin r. wywierane przez cząstki g.2*103J/kgK. W przemianie określonej ilości g. Średnia energia cząsteczek gazu doskonałego ulega zmianie w przemianie: 1. 30%. 183.5 kg od dostarczonego mu ciepła. który związek miedzy parametrami gazu nie jest poprawny? D.. nie ulega zmianie 181. Sprawność idealnego silnika cieplnego (Carnota) wynosi 40%. Równa temp. bezwł. 1m od kulki konieczne było wykonanie pracy W. poniewa została wykonana praca na zmniejszenie obj ciała Energia wew g. N. Ile wynosiłaby sumaryczna praca konieczna do przeniesienia (-) ładunku o identyczne w a r t o ś c i q z p u n k t u A n a jp ie r w 2 m w z d łu p r o mie n ia a następnie 2 m wzdłu łuku okręgu otaczającego kulkę do punktu C (patrz rysunek)? B. W których spośród wymienionych przemian g. Obj. 195. mom. Moment bezwł. którego cząstki tratujemy jako : C. Ły wiarz zaczyna się kręcić z wyciągniętymi ramionami z Ekin = ½ I0ω02.dosk. są dane: m. izochorycznej. wykonującego n obrotów na sekundę. C Na którym z wyk najlepiej przedst zale ność natę enia pola elektrycz jako funkcji x? D. 300 K.01*105J Je eli obj. gaz wykona większą pracę przy rozprę eniu izobarycznym. 4. e: D. Na którym z poni szych wyk. D Na którym z wykresów najlepiej przedst potencjał elektryczny jako funkcję x B. poprawnie przedst. Na podst. adiabatycznej i izobarycznej W przemianie izobarycznej gazu doskonałego D.15 kg wody o t=800C wlano do kalorymetru wraz z 0. a w drugim 1 mol tlenu o tej samej temp. Nale y go ogrzać aby podwoić średnia v cząstek: A. dosk:1. p. 196. 218. Ciśnienie g. tego gazu poni ej temp. przedst. Je eli ró nica temp źródła ciepła i chłodnicy ma wartość 200 K. Gaz doskonały to ośrodek. 3 ω0 161. cząsteczek 2. Na rys. 211. doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany A. przedstawiono na wyk. Dla jednorodnego g. Natę enie pola w tym obszarze A. to Ekin koła : A. tylko 2. Ciśnienia obu gazów są równe 168. Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii.dosk ze stanu A do C. W ciąg u jed neg o o bieg u silnik Car no t a wyk o nał p r acę 3-104 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7-104 J. to na skutek tego ciśnienie pary: B.153. (p. wynosi: A. 3. Jednostajnie maleje lub wzrasta z czasem 159. nie przedstawiono przemiany izobarycznej A. mRT/NpV 173. ciepło dostarczone częściowo zamienia się w Ewew gazu. Dane są 2 pełne kule A i B wykonane z tego samego materiału. postępowego Ekp i obrotowego Eko pełnego walca toczącego się po poziomej równi.dosk. izotermicznej. termodyn. 3V0. zale ność przyrostu temp. 182. 200C. ukł wyniósł ∆U=105J. to okres obrotu bryły względem tej osi wynosi: C. D. Na ścianki naczynia zamkniętego zale y: D. 193. ciepło pobrane jest zu yte na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. o 1 K trzeba było dostarczyć Qt ciepła. 400J/kg 191. Masę pary wodnej zawartej w 1m3 powietrza w danych warunkach Je eli do ukł. wzrosło w przemianie izobarycznej 2x i wobec tego: C. W jednym naczyniu znajduje się 1 mol wodoru. O ciśnieniu pary nasyconej mo na powiedzieć. 225. dosk. to mom. I. Ekin cząsteczek gazu 166. 198. poni szym przemiany izotermiczna i izochoryczną przedstawiają: A.rzeczyw (związ. maleje do 1/3 I0. prędk. 6T0 175.2. masy obu kulek są równe Jaki jest wymiar pojemności elektrycznej w jednostkach podstawowych układu SI? D. Średnia Ekin cząsteczek wzrosła 2x 171. od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę obj.odległość między ładunkami) Najwy szy potencjał jest w punkcie C. Gazu ma max wartość w stanie : A. przemianie g. Je eli są dane: p.. Pewnego ciała o m=0.du ej odległ do punktu A odległ. i sporządzonych dla tej samej masy gazu odpowiada większej objętości ( w obu przyp. to mo emy wnioskować. 4T0 169.dosk jest określony parametrami pt i Vv W wyniku jakiego rozprę enia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości Vz gaz wykona większą pracę' B. liczby cząsteczek w jedn. 650C 192. to: C. Je eli wypadkowy moment sił działających na to ciało obracające się wokół nieruch. 1. 194. adiabatycznej Które z powy szych wypowiedzi są poprawne? A. Która prosta na rys.2. wrzenia helu pod ciśn. 203. TA zetknięto z ciałem B o temp. na rys. Q 2 . Ekin= ½ L2/I 156. 3. nie zmieni się Pobierane w procesie topnienia ciał krystalicznych ciepło: C. 4.. przedst. parowania 2. Przez wilgotność bezwzględną rozumie się : D. prosta 1 187. ni szej TB. obni a swą temperaturę dla ciśnień. Co mo na powiedzieć o zmianach Ewew tego gazu podczas tych 3 sposobów zmiany stanu? C. atmosfer. zachodzą następujące relacje między temp. 4 stany g. równa wartości siły. początk. izobarycznej? D. 224. tylko 1. Która z poni szych 2 izochor 1 i 2.dosk jego gęst: C. na rys. Jaka była temp. to T wynosi: D. to mom. aby t wody wynosiła 400C? B. W wyniku przeprowadzonych przemian g. 202.. B Dwie metalowe kulki o masach mx i m2 i jednakowych r zawieszono na jedwabnych niciach o jednakowej dłg /. średnicy cząsteczek 4. dosk? C. je eli cząsteczki wodoru i atomy helu maja taka sama średnią v r.. ml2/12 160. ciepło topnienia =3. 3. częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. aby dokonać tego izochorycznie trzeba dostarczyć Q2 ciepła. nale y obni yć temp. T1 /T2 =4/3 Z którą spośród ni ej wymienionych zasad byłby sprzeczny p r zep ływ ciep ła o d ciała o t emp ni szej d o ciała o temp wy szej? D. 189. T dla przemiany izochorycznej g. R. a E kin rośnie 158. dosk. 197. Zale ność miedzy Ekin bryły a jej momentem pędu L i mom. e miedzy temp wodoru T1 i helu T2 zachodzi w przybli eniu związek: B. jeśli jego ładunek zmniejszy się do połowy (poło enie przewodnika względem innych nie ulega zmianie)? C. 222. przedst. Na rys. adna z powy szych odp nie jest poprawna 184. Praca wykonana przez gaz wyra a się worem W= p (V t . 209. Na rys. 228. Wykonana przez ukł: B. W cyklicznej przemianie określonej ilości g. Współ. pokazano wykres cyklu przemian g.dosk. µp/RT 174. EB=q/2πε0r2 VB=0 Wewnątrz pewnego obszaru potencjał V = const ≠0. ma wart. izobarycznej. liniowej końca pręta przy przejściu przez poło enie równowagi wynosi: B. kątowe ε w ruchu walca nadaje moment D. Sublimacją Jaki jest konieczny warunek skroplenia ka dego gazu? C.3*105J/kg. V3/T3=V4/T4 186. Ciało A o wy szej temp. zale ność ciśnienia p od temp. Je eli w st anie ró wno wagi nici t wo rzą z pionem równe kąty (rys obok).T. Jakie przemiany g. izolowanej od otoczenia. Przemiany izochorycznej g. tych naczyń są jednakowe. D W której konfiguracji natę enie pola w początku układu e równe zeru. a ubytek energii wew. pręta względem osi przechodzącej przez jego środek I0 = 1/12 ml2 . gazu i od średn. Na przeniesienie innego (+) ładunku ą z b. 210. W przemianie izochorycznej określonej ilości g.1 litra.V 2 ) w p r zemianie: B. T.. 215. 2. Na którym z wyk. jest większa od Q. Je eli mom. mRT/pV 172. Chwilowo przyśp. o obj. mo emy wnioskować . 217. lodu 2.Y Dwa ró noimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie Wartość siły. W wyniku wymiany ciepła miedzy tymi ciałami: D. 220. Obu ciał mogła ulec zwiększeniu na wyk punktu potrójnego la wody przejście ze stanu II do stanu I jest związane: A. .4 167. dosk. doskonałego zale y od: 1. to gęst gazu równa się: C. Na rys przedst trzy kolejne sposoby przejścia g. 214. Zale ność potencjału V (punktów le ących na linii łączącej te ładunki) od odległ x mierzonej od dodatniego ładunku najlepiej przedst. 221. e ciepło właściwe ciała wynosi: D.T0. to praca mech. W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temp T0. jest zu ywane na pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym Aby st o pić ló d w t emperat urze 0°C przy st ałym ciśnień dostarczono mu ciepła Q. Stan początkowy g. Względem osi przechodzącej przez środek masy kuli A jest: B. 2971J 188. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego B. Je eli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L.dosk. pozostaje bez zmian . Masa gramocząstki wynosi: C. przedst. 226. Ró nica miedzy energiami wew. Wart. Sprawność silnika wynosi A. O zmianie Ewew w tym procesie mo na powiedzieć. prędk. 177. Bezwł. jaką ładunek dodatni działa na ujemny jest: D. √3gl 164. R(dla 1 mola). Poziomo ustawiony pręt o dłg l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swob. kuli A jest 8x > od obj. krytycznej Temp. V. 212. wyk. to jego mom. postępowym. C. µ (masa jednego mola gazu). mamy ten sam gaz): B. izotermicznej. Krzywa 1 i prosta 176. Ile litrów gorącej wody o t=800C nale y dolać do wanny zawierającej 80 l wody o t=200C. bezwł.. 219. są dane m. 223. a moment bezwł. Mo emy wnioskować: A.). wody=4. bezwł. Bezwł.. przy których odległości między cząsteczkami są większe od r 0 . i nie le y od jej obj. Je eli taki gaz rozprę a się w przemianie JoulaThomsona.. Obdarzone masą i nie oddziaływujące wzajemnie punkty 165. z adną spośród wymienionych zasad Dwa punktowe ładunki +2q i — q znajdują się w odległ: 12 cm od siebie. 32 x >od momentu bezwł kuli B 154. Izochora 1 178. 300J/kgK 190. w ukł. Współ (p. a jego prędkość kątowa wynosi: D. Ile wyniósł przyrost energii wew gazu w p. e: C. Pędu (kręt) tego ciała: D. uległy zmianie na 2p0. cieplna kalorymetru pomijamy) D. 213. obj.5 T2 170. T1 w stanie 1 i T2 w stanie 2: C. z działaniem sił odpychania i przyciągania) od ich wzajemnej odległ.R. 206. A2 *s4 /kg*m2 Co stanie się z pojemnością izolowanego przewodnika. 2πL/I 155. siły tarcia lub siły cię kości w zale ności od wyboru osi obrotu 163. Je eli oś przechodzi przez koniec pręta mom. bezwł. 201. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne (rysunek poni ej:) Nat ę enie po la E B i po t encjał po la V B w punkcie B mają wartości: A. Wzrasta ze wzrostem jej temp.V0.dosk jego przyrost temp jest proporcjonalny do wykonanej nad nim pracy? C. jaką ładunek ujemny działa na dodatni Pole elektryczne jest wytwarzane przez (+) ładunek umieszczony na metalowej kulce. Ciśnienie g.

Dwa naczynia elektrolityczne zostały połączone szeregowo. wzrasta pojemność. 2 µF Je eli z naładowanego kondensatora odłączonego od źródła napięcia usuniemy dielektryk (er > 1). 244.ładunek elektronu). która jest naładowana ładunkiem q wynoszą: (F( ∞) = 0) A. e moc wydzielana na odcinku b jest w porównaniu z mocą wydzielaną na odcinku a: B. gdy jest o na cechą charakterystyczną odbiornika (ka dy odbiornik ma swoją. w którym w czasie 2 s przy napięciu 10 V przepływa ładunek 4 C wynosi: C. równolegle 1/4 Q. to mo emy wywnioskować. Wartość siły działającej na ładunek + q wynosi: B. 245. e opór woltomierza jest du o większy od oporów w obwodzie. e przy niezmieniających się warunkach elektrolizy w drugim naczyniu elektrolitycznym w czasie 4min masa wydzielonej miedzi wynosi C. pierw z 2mqU Jak p o k azano na r ys. a wszystkie opory = R. wykonanych z takiego samego materiału. e . Zale ność potencjału elektr od odległ od środka kuli r najlepiej przedst i wykresie: (V(∞)=0) A. Ró nica potencjałów między okładkami wynosi U. przewodniki 1 i 2 mają taki sam potencjał.C3 pojemności zastępcze odpowiednio na rys1. a wartość R = 1000 Q. bo po dwukrotnym zwiększeniu napięcia. gdzie R 1 > R 2 . 290. adna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna . jeśli wodny roztwór CuS04 (Cu . W sytuacji przedstawionej ni schemacie największe napięcie wska e woltomierz : A. Po przebyciu niewielkiej ró nicy potencjałów o warte. działania cząstek wody Wynurzając częściowo elektrody ogniwa z roztworu powoduje się: D. 288. określoną moc) Z elektrowni o stałej mocy przesyłamy energię linią wysokiego napięcia. największe V3 najmniejszeV1 Je eli zało ymy. a odległość między płytami wynosi a Zmiana ekin cząstki między płytami wynosi: D. 275. 239. zmiana jest wewnątrz. 255. t o st rat y energii związane z wydzielaniem się ciepła w linii D. 235. W rezultacie: C. 4. Je eli oznaczymy przez C1. Je eli pominiemy niejednorodność pola na brzegach. całkowita Między o kładki płaskiego ko ndensat o ra o po jemno ści C naładowanego ładunkiem Q do napięcia U. ma wartość 1000Ω Zakładamy. Mamy dwa przewodniki kuliste jak pokazano na rysunku obok. 265. a woltomierze są identyczne i mają bardzo du e opory. 264. 6V W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. cztery razy mniejsza Co mo na powiedzieć o zmianie mocy wydzielanej w przewodniku z prądem. Pierwsze z nich zawiera wodny roztwór H 2 SO 4 . połączonych jak na rysunku. 281. 237. a natę enie prądu I wynosi : B. a który najmniejsze (opory woltomierzy są bardzo du e )? B. W celu wyznaczenia o po ru wewnęt rznego o gniwa (o nie znanej równie sile elektromotorycznej) u yto woltomierz i i amperomierza. i?3 . 259. 1. a opór wewnętrzny 1000 O. 289. E. e wpływ przesunięcia ładunku na wynik pomiarów jest następujący: B. 240. a) C=C/3 b) C=3C Trzy kondensatory o jednakowych pojemności C połączono wg schematów. 236. e woltomierz pobiera prąd. jony ujemne rozrzedzonego gazu Przewód o oporze i? przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. a ciepło wydzielane w linii jest proporcjonalne do kwadratu natę enia przepływającego prądu. e: C. to: A. Dla ka dego z dwóch źródeł prądu 1 i 2 przedstawiono na rysunku zale ność napięcia U na jego zaciskach od natę enia / prądu płynącego przez regulowane zewnętrzne obcią enie źródła. cztery razy większe Mamy do dyspo zycji źró dło o sile elekt ro mo t o rycznej £ 0 i R w = 0 oraz trzy grzałki o oporach R v R 2 . mo emy wnioskować. miedzi ok. 286. 279. 1V Zakładając. maleje natę enie pola elektrycz między okładkami. V1 W obwodzie przedstawionym na schemacie obok woltomierz o bardzo du ym oporze wska e napięcie równe : B. 271. e opór nie zale y od temperatury) C. Całkowita moc wydzielana w tym obwodzie wynosi D. a następnie baterię odłączono i rozsunięto okładki na odległ 2d. e woltomierz w sytuacji przedstawionej na schemacie wska e D.5V W obwodzie znajdują się dwa ogniwa. 267. 3µC W przypadku przedstawionym na rysunku napięcie na kondensatorze (w stanie ustalonym) wynosi B. ε/R W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. 266. Je eli przewodniki połącz my ze sobą. Dysocjacja.2 wartościowa) zamienić na roztwór CuCl (Cu -1 wartościowa i zmniejszyć dwukrotnie natę enie prądu? A. e opory woltomierzy są du o większe od oporu R ) B. 2/3 Ω Opór przewodnika. e opór woltomierza : B.2V Aby dostosować amperomierz o zakresie 0-1 A i oporze wewnętrznym 1 Q do pomiaru natę enia prądu w zakresie 0-5 A nale y dołączyć do amperomierza opór D. Kondensator płaski został naładowany. 268. o sile elektromotorycznej ε ka de i dwie jednakowe arówki o oporze R ka da. 252. Jak nale y połączyć te grzałki. liczbą Avo gadra N i ładunkiem elementarnym e zachodzi związek: A. 10V W syt uacji przedst awio nej na rysunku. 64). ci U uzyska ona pęd równy: B. Je eli średnica drutu stanowiącego odcinek b jest dwukrotnie większa od średnicy drutu a. Baterii wynoszą: B. 2 Ω W sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr G wskazuje zero. 1V Je eli zewrzemy grubym przewodnikiem jeden z kondensatorów w obwodzie przedstawionym na rysunku. 251.A. W wyniku elektrolizy srebro pokryje: D. równomierną warstwą głównie wewnętrzna stronę katody Równowa nik elektrochemiczny srebra wynosi 1. to: B. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi: D. 250 W Przez opór 1 MQ o dopuszczalnej mocy 1 W mo e płynąc maksymalny prąd o wartości A. arówka 2 świeci jaśniej Który z woltomierzy wska e największe napięcie. jak pokazano na rysunku. Po zamknięciu klucza K : B. 1/2V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 1 Q wynosi: A. Gdy ten ładunek przesuniemy ze środka odległ R/2i ponownie zmierzymy natę enie pola w tych samych punktach.28-lO -3 kg Jak zmieni się masa miedzi wydzielana podczas elektrolizy w czasie jednej sekundy. 260. energia zgromadzona na kondensatorze Naładowana cząstka porusza się pod wpływem siły pola elektrost. 256. woltomierz V1 wska e napięcie ε/3 a woltomierz V2 wska e napięcie 2ε/3 Je eli w sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr wskazuje zero. 248. to mo emy wnioskować. 250. o pó r zas wewnętrzny baterii R w = 0) woltomierze Vy i V2 wska ą B. 242. cząst k a naład o wana o masie i ładunku — q wpada w obszar między 2 równoległymi przewodzącymi płytami z prędkością v0. Która spośród wymienionych wielkości nie zmieni swojej wartości na skutek wsunięcia tej płytki? C. 283. ale nie ma zmiany na zewnątrz Natę enie pola elektr w płytce izolacyjnej o grubości d = 1 cm i stałej dielektrycznej er = 4. C1<C2 i C2>C3 Pojemność baterii kondensatorów przedstawionej na schemacie wynosi B. Między mocą wydzieloną na odcinku b (P b ). 261. to: A. to wskazanie woltomierza w przypadku przedstawionym na schemacie wynosi D. 285. Jakie jest przyspieszenie a elektronu i z jaką prędkością v dociera on do drugiej okładki? B. e odległ między okładkami wynosi d. 246. e nie znany opór R x ma wartość A. to: B.2. dwukrotnie. wzrośnie Kondensator podłączono na stałe do źródła napięcia stałego. a o dległo ść między o kładkami d (m masa elekt ro nu. powoduje wy)C?!>l3ic dzielenie na katodzie: D. 291.02 A. czyli rozpad na jony kwasów. wprowadzone ładunek punktowy +q i umieszczono go w połowie odległość między okładkami. wart o ść nat ę enia prądu płynącego przez opór R wynosi C. 269. 1. je eli napięcie między końcami tego przewodnika wzrośnie dwa razy? D. + qU Elektron przelatuje od jednej okładki kondensatora płaskiego do drugiej. 254. Je eli podczas elektrolizy prądem o niezmieniającym się natę eniu w czasie 1min wydziela się 10~5 kg wodoru. Do okładek podłączono w celu ich naładowania baterię. Między przyspieszeniem a pro t o nu i przyspieszeniem b cząstki alfa zachodzi związek: B. 241. W środku nie naładowanej powłoki przewodzącej o promieniu R umieszczono ładunek punktowy i zmierzono natę enie pola elektr w kilkunastu punktach na zew oraz wew powłoki. Je eli przez zastosowanie transformatora zwiększymy napięcie dwukro t nie. wypełniającej przestrzeń między okładkami kondensatora zasilanego napięciem U = 4 kV wynosi: B. to opór zastępczy równa się: B. Opór przewodu dłu szego jest w porównaniu z oporem krótszego C. Okładki są odległe od siebie o d. ε= 3 V) C. 4kV/cm War t o ści nat ę enia E i p o t encjału V p o la elek t r yczneg o w środku pełnej kuli metalowej o promieniu r. który mo emy pominąć-a opór wewnętrzny baterii wynosi R w = 1 Q. to mo emy wnioskować. e opory wewnętrzne ogniw są równe zeru. 247. to ładunek elektryczny na drugim kondensatorze: B. 272. włączone tak jak na rysunku. a mocą wydzieloną na odcinki: C. je eli pojemność C wynosi A. aby woda w naczyniu zagotowała się najszybciej? A. w stanie ustalonym ładunek na kondensatorze ma wartość A. £. 1/4R Mamy dwa przewody o jednakowych masach wykonane z tego samego materiału. 230. S p ad ek napięcia na tym oporze wynosi B. Grzejnik elektryczny przy napięciu 220 V ma moc 1000 W Je eli przyłączymy go do napięcia 110 V. 243. F = eN Promieniowanie przechodzące przez otwór w katodzie (patrz rysunek). 262. wskazanie amperomierza wzrośnie . 258. mo c nie ulegnie zmianie.118-10 6 kg/As. 232. to mo emy wnioskować na podstaw:: danych i schematu. Jaki byłby zakres jego skali po włączeniu go w roli woltomierza ? B. 249. 277. około 108 g srebra. natę enie pola w przestrzeni między okładkami Dwie okładki pró niowego kondensatora są zamontowane na prętach izolacyjnych tak. 253. Ró nica potencjałów wynosi + U. 30 V Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o o jednakowych grubościach. 233. to jego moc wynos: (zakładamy. 270. a następnie odłączony od źródła napięcia i zanurzony w ciekłym dielektryku. e opory wo lt o mierzy są du o większe o d o po ró w R i 2R. Pb =2/π * Pa Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o a i b o jednakowych długościach. W czasie ruchu nie zmienia się jej: B. Je eli zało ymy. 2/3 µF W sytuacji przedstawionej na rysunku. 5Ω . V1=0 V2=ε W sytuacji przedstawionej na rysunku napięcie na kondensatorze o pojemności 2 uF wynosi : B. 273. a = 2b. 293. to stwierdzimy. 234. o sile elektromotor. V3 i F4 mają jednakowe opory większe od oporu R. 257. Mniejszy przewodnik jest naładowany ładunkiem + q. Następnie przez roztwór przepuszczono prąd stały. Z danych umieszczonych na schemacie wynika. 263. a drugie wodny roztwór CuSO4 (masa atom. 287. (R1. 282. amperomierz 0. Cząstkę o masie m i ładunku q umieszczono w polu elektrycznym. wykonanych z tego samego materiału. nie zmieni się Między st ałą Faradaya F.3.C2. woltomierz V1 wska e większe napięcie od woltomierza V2 Je eli zmniejszymy opór Rz w obwodzie przedstawionym na schemacie. zasad i soli w roztworach wodnych zachodzi na skutek: C.5 A W o bwo dzie po kazanym na rysunku ró nica po t encjałó w w punktach a i b wynosi 0. na rys wszystkie baterie są identyczne. wzrost oporu wewnętrznego Dwie jednakowe płytki stalowe zanurzono w wodnym roztworze azotanu srebra. to energia kondensatora: A. 274. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. R w = 0. a=eU/md V=pierw z 2eU/m.R3połączone szeregowo) Je eli połączymy równolegle trzy jednakowe opory po 2 Q ka dy. 276. 280. 238. 284. q*U/d W jednorodnym polu elektrycznym umieszczono proton i cząst kę alfa. E=0 i V= 1/4πε0 *q/r Trzy jednakowe kondensatory połączono wg poni szych schematów a i b Pojemn. Dany jest schemat (rysunek). 1 V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 2 Q wynosi C.229. a woltomierza zmaleje Je eli woltomierz wskazuje 10 V. 1 mA W obwodzie przedst. siły elektromotoryczne źródeł spełniają relację: ε 1 > ε 2 . 278. Jeden z nich jest dwa razy dłu szy od drugiego..R2. Przewo dnik kulist y o pro mieniu r 0 jest ró wno miernie n ładowany ładunkiem Q. zmaleją czterokrotnie. dwukrotnie wzrośnie Mo c wyd zielana na o p o r ze 1 0 Q wyno si 9 0 W. to która z następujących wielkości powiększy się 2x? C. Na którym schemacie woltomierz i amperomierz są włączone prawidłowo? D. 0. to mo emy wywnioskować. 231. 292. a następnie wsunięto między jego okładki płytkę wykonaną z dielektryka. 20V Mikroamperomierz ma skalę od 0-200 (J. Ładunek równy stałej Faradaya (około 96 500 As) przepływając przez wodny roztwór AgNO3 . e woltomierze Vu V2. e napięcie m o p o r ze R ma war t o ść (R w = 0 .

W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. e rośnie: C. Jest to mo liwe: C. 310. 309. Zale ność oporu indukcyjnego RL od częstotliwości ƒ prądu przedst. zero Zjawisko samoindukcji jest to: A. 300.5s indukuje w obwodzie SEM 16V. prostopadłe do linii pola i porusza się po okręgu.: C. 4. wpadła w punkcie x=0. Na zew.294. 2 stal 3. 301. okresowo zmieniającym się polem elektrycznym pomiędzy duantami 327. W obwodzie przedst. płynie prąd. Prostopadle do płytki za płaszczyznę rys. 323. gdzie (ω02=1/LC) A. 3. W punkcie dla którego ró nica odległ. 314. Natę enie skuteczne prądu zmiennego wynosi: C. a przyciągany w chwili wyłączania prądu Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak e połowa znajduje się wew. y= 2mv/qB Dodatni ładunek porusza się w kierunku (+) osi x w obszarze jednorodnego pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny rys... i3 ma największą wartość 358. 307. zasilanego prądem stałym. je eli włączymy czajnik. Największą moc u yteczną (moc wydzieloną na oporze zew) uzyskamy w obwodzie zło z tego ogniwa i oporu zew o wartości B. 2. przecinające ją w zaznaczony punktach. 6MHz 350. x w czasie t.-342 Dotyczą tego samego obwodu narys. domieszkowego 353. 316. 4. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. Zaznaczone na wykresie wlk. w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zale y od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. nie zmienia się Cząstka o masie m i ładunku q poruszająca się w pró ni z prędk v wpada w stałe jednorodne pole magnet. 356. powstaje mała ró nica potencjałów między punktami a i b przy czym Va>Vb Proton poruszający się w pró ni wpadający prostopadle do linii wektora B w jednorodne pole magnetyczne będzie poruszał się C. natomiast w przewodniku B płynie za tę płaszczyznę i ma natę enie 2A. Drgania natę enia prądu w obwodzie na rys. domeną nazywamy obszar. 3m/s 361. na rys. 320. 324. to jego okres drgań: A. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa? A. o indukcji B. mają częstotliwość ƒ-1/(2π√LC) 338. na rys. Je eli tranzystor ma pracować jako wzmacniacz. 2A 343. Jaki obraz nakreśli wiązka elektronów na ekranie oscyloskopu katodowego. a jego wartość jest odwrotnie propor. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. koercja stali jest większa ni elaza 4.okres 362. Diody półprzewodników połączono wg schem. układu SI? A. Zale ność natę enia prądu przepływającego przez miliamperomierz od czasu przedst. Po jakim czasie zagotuje się woda. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny rys. siła działająca na płytkę ma wartość maksymalną B. pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu. 317. B porusza się r. Znajdzie się ten punkt po czasie: C. następuje: C. Na rys przedst. O natę eniach prądu mo na powiedzieć e: C. to w pętli b wyindukuje się SEM: B. jednostajnym z prędk. Tak występuje. przedst. Aby dostroić odbiornik radiowy do obioru fal o dłg λ nale y tak dobrać pojemność C i indukcyjność L o obwodzie drgającym odbiornika.5 fi. 332. jeśli uderzają o brzeg 12 razy na min? C. natomiast w domieszkowych ró na C. solenoid otoczono druga pętlą z drutu b. Na którym z poni szych wyk. jak przedst. O indukcji B. Na rys. 346. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. Ze wzrostem temp. Warunek ten będzie spełniony. 321. na rys. koercję. która ma r 2x większy ni pętla a. b . Przez arówkę o P=36W powinien płynąc prąd o Isk=3A. wahającego się w polu elektromagnesu. sam. Je eli do solenoidu zawartego w poni szym obwodzie wsuniemy rdzeń ze stali miękkiej. około dwa razy dłu szym ni w przypadku stosowani jednej grzałki Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. 306. Odległ. Je eli ogrzewamy półprzewodnik samoistny. 319. Jaka powinna być ró nica odległ. tylko 1 i 4 352. Je eli radiostacja pracuje na fali o dłg 50 m. e przebywa odległ. Z jaka prędkością rozchodzą się fale . Na rys. i ma natę enie 1A. Wybierz prawdziwe inf. a na parę płytek pionowych nie przyło ymy adnego napięcia? C. W obwodzie przedst. e natę enie prądu wynosi C. 311. 299. w którym 2 uzwojenia zostały połączone: a) szeregowo. sam. 0. a) 45 min b) 10 min Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy. o wart.. Okres T zale y od: C. opór arówki rośnie z napięciem 335. 15m. zarówno w chwili mijania biegunów. Na podstawie rys. Je eli pró niowy kondensator obwodu drgającego LC wypełnimy dielektrykiem o stałej dielektrycznej εr =4. ruchem jednostajnym po okręgu E kin cząstki naładowanej poruszającej się w stałym polu magnetycznym: C. aby ró nica faz nakładających się w tym punkcie fal wynosiła π radianów( v prędkość fal) D. VE <VB <VK 359. Siłą dośrodkową jest siła wywierana : przez Ziemię na Księ yc przez pole elektryczne na poruszający się w cyklotronie proton przez pole magnetyczne na poruszający się w cyklotronie proton na drgający harmonicznie punkt materialny B. 315. w tej samej temp oporność właściwa półprzew.3 k 333. rośnie wart: B. Je eli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się SEM=4V. Najni . Zale ność oporu pojemnościowego RC od częstotliwości ƒ prądu przedst. W którym obszarze występują punkty z zerowym polem magnetycznym?: C. U0/(R√2) 348. spójne źródła fal drgają w zgodnych fazach z ta sama częstotliwością ƒ. Zakładamy sprawność transformatora wynosi 100%. 302. Zero 345. e amplituda natę enia prądu ma wart: B. między grzbietami fal na morzu wynosi ok. atomów Je eli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w pró ni. b) równolegle? A. Zale ność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku? A. ukł SI C. –y Dwa przewody skrzy owane nie dotykające się są umieszczone jak na rys. 325. 2 zaś elaza 2. nie opuszczając pola. W pewnej chwili punkt znajduje się w najwy . wykonana z przewodnika o oporności R jest umieszczona prostopadła do linii jednorodnego pola magn. rys. Moc średnia wydzielana w odbiorniku omowym R ma wartość: B. Powstawanie napięcia w obwodzi na skutek zmiany natę enia prądu w tym obwodzie Je eli zmiana natę enia prądu o 4A w czasie 0. 313. kg*A –1 *s –2 Bardzo trwały magnes ma du ą B. w zad 346 wynosi: B. 2π√LC = λ/c 349. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi : D. 295. na wykresie C. Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi: C. Pole magn. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. Cząstka opuści obszar pola w punkcie o współ. sam. liczna elektronów i dziur jednakowo 351. Który z wyk. jak i w przypadku największego wychylenia wahadła Je eli przez zwojnicę płynie prąd elektr. 0 347. ε0 /R 340. którego natę enie jako funkcję czasu przedst. to I: C. na rys. pętla histerezy 1 dotyczy stali.. A i b oznaczają odpowiednio: D. Chwilowa szybkość zmian natę enia prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: D. to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyra a się wzorem B=B0µ. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. pętlą histerezy 1 elazo. Na rys. 297. O płaszczyzny rys. tylko w obszarze 1 i 4 Je eli cienka miedziana płytka jest usytuowana w stałym polu magnetycznym (B jest skier. bazy VB. Czy w obszarze przejściowym na granicy styku półprzewod typu n i p wyst ró nica potencjałów? B. 296.) i przepuszczamy przez płytkę prąd elektr. 312. w półprzew. : B. mo na wnioskować: B. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. 298. oporność półprzew. v przewodnik kołowy o promieniu R tak. od 2 źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności dłg fal. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn. najlepiej przedst. 3. tylko wtedy gdy fazy drgań źródeł są przeciwne . Curie to temperatura: D. obok 340. opór indukcyjny jest równy oporowi pojemnościowemu. kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym. na wyk C. eby była spełniona równość: B. Wytworzone jest przez 2 (A i B) b. w czasie 30 minut. 0. indukcji B. 300 Cząstka o masie m i (+) ładunku elektrycznym q poruszając się z prędkością v wzdłu osi x. Liczba swobodnych elektronów i dziur jest taka sama. na wyk: D. v/2ƒ 363. 331. w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. 330. sam. gdy w obszarze tym działa na cząstkę tak e pole elektryczne zwrócone w kier. Przenikalność magnetyczna µ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zale y: C. Która z podanych inf. je eli przekładnia transformatora wynosi: C.-za płaszczyznę. i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany Na rys przedst. domieszkowego w tej samej temp. Która z inf o półprzew. X=0 oraz: C. Przy włączeniu jednego z nich woda zagotuje się po 15 min. Do czasu> Natę enie prądu indukcyjnego w zwoju: D. e zachodzi rezonans. to woda zagotuje się w czasie B. to: C. koercja elaza jest większa ni stali C. wartość napięcia na indukcyjność L = wart napięcia na pojemności C. y=0 w obszar jednorodnego pola magnet. i zwrócone poza tę płaszczyznę. to siły elektrodynamiczne miedzy zwojami: A. długie prostoliniowe przewodniki prostop. zaobserwowano max osłabienie interferujących fal. . 308. a – amplitudę. g/m. Chwilowe natę enie prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: A. 304. zmaleje 334. to częstotliwość wynosi: B. na wykresie A. 10 A Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natę eniu I. przy czym półprzewodnik typu n ma wy szy potencjał ni p 355. nośnikami prądu są swobodne elektrony i dziury 2. Opór wew ogniwa Leclanchego wynosi 0. podstaw. przedst. Wektor indukcji magnetycznej w punkcie P tworzy (+) kierunek osi x kąt B. który przepłynie w ka dym ze zwojów? D. ciśnienia pary nasyconej nad cieczą 354. Dwukrotnie wzrośnie 337. to mo emy wnioskować.05s 360. poni ej rys przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie? C. Poło eniu. 322. Poprawnie zale ność amplitudy natę enia prądu I0 od częstotliwości kątowej ω dla obwodu przedst. w półprzew. max wartość napięcia wynosi U0=200V a max natę enie I0=2A.. Wew. n2/n1=12/220 336. B W cyklotronie jony są przyśpieszane C. 2H Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła.5 Ω Je eli dwie grzałki o jednakowej mocy połączymy szeregów: i włączymy do sieci. 3A/s 342. Długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętle z drutu a niemal przylegającą o ścian. na rys. Oznacza to. e jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. Przesunięcie w fazie miedzy natę eniem prądu a napięciem miedzy punktami A i B wynosi C. od rodzaju ferromagnetyka. w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. przy czym elektrony e poruszają się w kierunku pokazanym przez strzałkę. 2 pętle histerezy dla elaza i stali. oporność właściwa półprzew. +x Jak pokazano na rys. Jeśli ramka przesuwa się. nie jest prawdziwa? C. Do B). 318. od wartości B0. 305. 200W 329. od punktu P od tych źródeł. do oporu Wew. Nie zale y od temp. obwodu wynosi: B. Prąd w przewodniku A płynie przez płaszczyznę rys. zale ność wychylenia x od czasu t w pewnym ruchu falowym. dotyczące wykresów: 1. a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. Prostokątna ramka o bokach a i b.(R=0) D. zale ność natę enia I prądu płynącego przez arówkę od przyło onego do niej napięcia U. 1. w kierunku równoległym do kierunku boku b z taka (stałą) prędk. kolektora VK muszą spełniać warunki C. ka dego z 2 identycznych zwojów o oporze R ka dy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. 326. Co mo emy powiedzieć o całkowitym ładunku. doprowadzone napięcie ma częstotliwość taką. sam. kgm2/As2 Wew. tylko 2 i 3 Temp. 3. przy włączeniu drugiego po 30 min. W obwodzie przedst. to potencjały emitera VE. Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1µF w miejskiej sieci prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz ma wartość ok. to w ramce płynie prąd o natę eniu: D. I l2/4π Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. na rys. 4V 344. W obwodzie przedst. Natę enie skuteczne prądu w obwodzie przedst. jeśli na parę płytek poziomych przyło ymy napięcie sieciowe. to mo emy wnioskować. Przez damy punkt powierzchni wody przebiegają fale o częstotliwości 10HZ. Identyczne prądy I płyną w obu przewodach w kierunkach wskazanych na rys. Wypadkowa sił działających na ładunek =0. je eli pętla będzie się poruszała w kierunku: B. Które i ifn dotyczących półprzewodnika samoistnego są prawdziwe 1. Na którym z przedst. to współczynnik samoind. Dą ą do skrócenia zwojnicy Na którym z przedst. Usk/R 339. Dwa punktowe. 303. Natę enie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi: C. Je eli w obwodzie przedst. tylko 1 i 3 328. 357. jest stałe. 0A 341.

a/-jego częstotliwość ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X .. 387. to mo emy wnioskować ( v dźwięku 330m/s). nie mo e. Je eli częstotliwość drgań ƒ=680Hz. Z rys mo emy wnioskować. Zjawisko Dopplera polega na tym e: B. to oznacza. Ogniskowa soczewki o zdolności zbierającej 5 dioptrii wynosi C. punktowego źródła światła A i jego obraz B Z rys mo emy wnioskować. Przedmiot jest umieszczony w odległości x = 3/2 f(gdzie f oznacza ogniskową) od soczewki skupiającej. w którym słuchacz stoi jest równy: C. 20cm/s Jaka jest max prędkość poprzeczna cząstki sznura w przypadku opisywanym w zad 367? D. Wartość tego przesunięcia zale y od: D. Załamania szkła dla danej dłg fali wynosi 1. √3 401. Soczewka dwuwypukła (n ~ 2) o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolność zbierającą 2 dioptrie. zale ność wychylenia od czasu dla 2 źródeł dźwięku. 1s Jaka jest dłg fali opisanej w 367? B. nale y go zbli yć do filmu 427. od 2m od źródła wynosi: D. fali świetlnej przy przejściu z powietrza do wody zmienia się o 25%.główną oś optyczną soczewki. z którego pada na soczewkę promień przechodzący przez ognisko Fl. P r aca wyjścia elek t r o nó w z k at o d y fo t o k o mó r k i wyno si 2 eV. Na rys przedst soczewkę rozpraszającą o ogniskach F1 i F2 oraz punktowe źródło światła A. Jaką wlk. y= 3f 420. fali wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu ok. a λ m . Trzy polaroidy są ustawione prostopadle do osi x. soczewka jest rozpraszająca. 20cm 414. załam światła w szkle. a promień odbity jest całkowicie spolaryzowany 404. 1250 Hz Na wyk. załamania światła w szkle = 1. 3* 10-2 m 429. światło fioletowe 435. ciała doskonale czarnego wzrośnie od 500K do 1000 K A. e v źródła wynosi C. pobiegnie w kierunku wskazanym przez półprostą 5. e długość tych fal w pró ni wynosi B.5) wynosi : D. odwrócony czy prosty) B. W punkcie P będziemy obserwować: D. między tymi szczelinami wzrośnie (szerokości szczelin pozostają bez zmian): B. MN . jeśli jego kat padania na granicę 2 ośrodków przezroczystych wzrasta? D. Na ekranie otrzymamy: B. jeśli kąt padania na granicę dwu ośrodków przezroczystych jest: D. e A.. to mo emy wnioskować. Ile wynosi prędkość dźwięku w ośrodku miedzy głośnikiem a odbiornikiem? C. tak e jego płaszczyzna polaryzacji mo e z osią z tworzyć dowolny kąt 0. a/-jego częstotliwość D. 1m 424. zostanie w nim zaabsorbowana w: B. 377. mo na wykazać. W jakiej odległ x od soczewki skupiającej o ogniskowej / = 5cm nale y umieścić przedmio t . 7 beli Odległ. to mo emy wnioskować. obserwator zarejestrował dwukrotne obni enie się wys. gdzie v1<v2. od zwierciadła wklęsłego o ogniskowej f nale y umieścić przedmiot aby otrzymać obraz pozorny C. Od czego zale ą cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wklęsłym (powiększony czy pomniejszony.364. e współ. 431.2m. sin α=v1/v2 Co się dzieje z katem załamania promienia świetlnego . d . O jaką dłg x nale y skrócić strunę. Dźwięku dwóch piszczałek otwartej i zamkniętej o jednakowej dłg. P. √2 Je eli dłg. Zdolność zbierająca układu zło onego z dwu ściśle do siebie przylegających cienkich soczewek o zdolnościach zbierających ZL i Z2. 20cm Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali opisanej w 367? B. harmonicznym Struna drgająca z częstotliwością 680Hz wytwarza w otaczającym ja powietrzu : B. Jak zmieni się obraz interferencyjny na ekranie ustawionym na przeciwko płytki z dwoma szczelinami równoległymi.. 130 310 stopni 413. 390. W doświadczeniu Younga: a . to po przejściu tego światła do ośrodka o współ. + Z2. gdy mijało go źródło tego dźwięku. w którym interesuje nas wynik interferencji. 20cm 423.oznacza dłg fali. 374. a< λ/2 Fala poprzeczna biegnąca wzdłu sznura jest wyra ona równaniem y=10sin(2 πt. od barwy ółtej do czerwonej Promień świetlny padający na powierzchnię płytki pod katem π/3 radianów ulega na skutek odbicia całkowitej polaryzacji. λ/n Na pryzmat szklany (rys) pada równoległa wiązka światła białego tak. Jak zmienią się: całkowita energia emitowana przez ciało doskonale czarne w czasie jednej sekundy (E) oraz długość fali odpowiadająca max natę eniu promieniowania (>im). max osłabienie Ró nica odległ 2 pkt od źródła fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu (v=340m/s) wynosi 25 cm.5m Co mo na powiedzieć o wys. 381. e promień odbity i załamany tworzą kąt prosty 403. x=2/3 l0 W sali rozchodzi się fala dźwiękowa z prędkością 5000m/s. Oś z le y w płaszczyźnie polaryzacji pierwszego polaroidu. Co mo na powiedzieć o cechach tych dźwięków? D. 369. 372. 0<x<f 415. Jakie wielkości trzeba zmierzyć. załamania przy przejściu tego światła z wody do szkła wynosi: B. e D. Na rys przedst. 393. Częstotliwość tych fal wynosi ok. fiz mo na wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej? B. natomiast nie emituje elektronów pod wpływem światła ółtego. A. Na siatkę dyfrakcyjną prostopadle pada równoległa wiązka światła monochromatycznego. to ró nica faz drgań tych pkt wynosi: A. Wartość kata granicznego α mo emy wyznaczyć ze związku A. Załamania n=√2. przedst. e na ścianie AB pryzmatu światło zostanie: B. fale podłu ną o dłg. Natę enie fali w odległ. to częstotliwość tej fali wynosi: D. x=6cm 421.odległ szczelin od ekranu. jak pokazano na rys. uzyskamy cały obraz o zmniejszonej jasności 422. 367. Wiązka światła niespolaryzowanego padając na doskonały polaroid. 398. Przez pryzmat o przekroju równobocznym jest taki. 384. punktowego źródła świat ła A i jego o brazu B. wzajemne rozmieszczenie: głównej osi optycznej soczewki.33cm. częstotliwość W pewnym ośrodku dźwięk z niewielkiego głośnika dociera do odbiornika w punkcie P dwiema drogami. długość fali światła dowolnej barwy 409. otaczającym kamerton. Załamania n. to mo emy wnioskować. ad/D 407.stanowi odległ między środkami szczelin. Jakim ruchem rozchodzi się fala w ośrodku jednorodnym . Fala głosowa r. 412. jeśli chcemy sfotografować pomnik znajdujący się dalej ni przedmiot. których fazy ró nią się o 900 znajdują się w odległ 1m. fali ok. soczewka jest skupiająca. 376. e badana fala jest falą poprzeczną? D. Je eli w adnym punkcie nie występuje całkowite wygaszenie . 385. e (a i b po przeciwnych stronach linii) A. zmienia się dłg fali a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli dłg fali światła monochromat. przy czym dane zaznaczone na rysumo liwiają ju jedno znaczne wyznaczenie dokładnego kierunku tej połprostej. W oku ludzkim na siatkówce powstaje obraz A. Zaobserwowano max przy częstotliwości 1120Hz a następnie przy 1200Hz. część widma światła białego. Jaki jest okres drgań? D.odległ między jasnymi prą kami na ekranie. Je eli promień światła monochromatycznego pada na granicę ośrodka przezroczystego pod kątem Brewstera. (Natę . Amplituda drgań powstałych przez superpozycję dwóch drgań harmonicznych xx = A 1cos(ωt+ ϕ1) i x2 = A 2 cos(ωt + ϕ 2) wynosi D. 426. V/4L Czy dłg fali akustycznej i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do wody? D. 0. Najmniejsza częstotliwość drgań własnych zamkniętego z jednego końca słupa powietrza (piszczałka zamknięta) o dłg L ma w tym przypadku wartość: A. dłu sza 4 2 5 . 379. którego zdjęcie zostało przed chwilą wykonane? A. 371. e x/y= C. dłg fali w tym ośrodku wynosi: C. 0. Na rys przedst. Współczynnik załamania szkła la danej dłg fali w tym przypadku wynosi: D.π/10*x). Czy człowiek mo e usłyszeć taki dźwięk? C. e: A. Je eli częstotliwość źródła fali elektromagnetycznej wynosi 1010Hz. D . stałą siatki. 396. jednostajnym cząsteczki drgają r. Ogniskowa soczewki szklanej płasko-wypukłej o promieniu krzywizny 10 cm (współ. adna z poprzednich odpowiedzi nie jest poprawna 430. 2 Na pryzmat szklany umieszczony w powietrzu pada równoległa wiązka światła monochromatycznego jak pokazano na rys. e stosunek prędkości rozchodzenia się światła w pryzmacie do prędkości światła w ośrodku otaczającym pryzmat wynosi: C. wzrasta lecz nie tyle samo co kąt padania Bieg promienia świetlnego w pryzmacie szklanym przedstawiono na ry. Który spośród ni ej wymienionych zakresów fal elektromagnetycznych emituje ona najintensywniej A. rzeczywisty czy pozorny. gdy pada na nią światło zielone. Ogniskowa szklanej soczewki skupiającej zanurzonej w wodzie (nw < nsz) w porównaniu z ogniskową tej soczewki w powietrzu jest B. gdy temp bezwzgl. W pró ni wynosi λ. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej d pada prostopadle wiązka monochromatycznego światła laserowego o długości fali L Je eli d < X. 3x większej D. Za pomocą którego spośród ni ej wymienionych zjawisk. Powierzchnia metalu emituje elektrony. taki. przedst. Przedst. 368. 366. Jaki max kat β mo e występować miedzy promieniami i osią walca. barwy i jest większa dla barwy fioletowej Wykonano światłowód w kształcie walca o stałym przekroju i współ. na rys. 1800 Je eli nieruch. obraz pozorny 417. 370. Promień ka dej krzywizny wynosi C. poziom natę enia fali = 5beli Po zbli eniu źródła do słuchacza na odległ 1m poziom natę enia w miejscu. 402.oznacza długość fali. 383. to mo emy wnioskować. których dłg ró nią się od siebie o 3m. W jakiej odległ. a ró nią się barwą i głośnością Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v. oświetlenie ekranu z obu stron będzie jednakowe. to w syt.5 cm. 375. grubości płytki. 391. zmienia się dłg. Je eli częstotliwość dźwięku stopniowo podwy szamy. tylko zerowy rząd widma 405. e: D. (kreska od 2 na ox nachylona pod katem) 434. Je eli najbli sze punkty. Załamania światła momochromat. Dłg fali wynosi: C. je eli odległ.25. wynosi B.: D. załamuje się dwukrotnie i doznaje równoległego przesunięcia w stosunku do pierwotnego kierunku. 399. eby promień nie wychodził ze światłowodu na zew? A. 30 stopni 411. oświetlonymi spójnym światłem ółtym. Załamania wody względem powietrza wynosi: D. do obserwatora. rzeczywisty i odwrócony 428. Z. 4/3 Je eli bezwzględne wpół. a obraz rzeczywisty 416. wzajemne rozmieszczenia: głównej osi optycznej MN soczewki. 394. 240 m/s Pobudzono do drgań kamerton (widełki stroikowe). O dalszym biegu promienia AFt mo na powiedzieć. √3 Wiązka światła białego przechodząc przez płytkę szklaną równoległościenną. Co trzeba zrobić z obiektywem aparatu fotograficznego. Pod jakim kątem odchyli się widmo II rzędu ? D. Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane. dźwięki mają jednakową wysokość.punkt . Elektrony będą równie wybijane przez B. a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli stosunek I1/I2=2. natomiast płaszczyzna polaryzacji drugiego z nich tworzy z nią ustalony kąt 40°. 1/16π2 W/m2 Punktowe źródło dźwięku oddalone od słuchacza na odległ. 378.5 to mo emy wnioskować. kata padania. 365. dźwięku w chwili. obraz pozorny 419. 389. 50%. w którym słuchacz stał. Piszczała otwarta wydaje dźwięk wy szy Dłg fali sprę ystej w powietrzu wynosi 1. 450 Czy dłg fali światła i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do szkła? C. Współ. 110 m/s Źródło dźwięku zbli a się ze stałą prędk. 380. 400. odległości między prą kami na ekranie zmaleją 408. E. Przy jakich wartościach kąta 6 światło poza trzecim polaroidem będzie miało min natę enie? B. n2/n1 Światło pada na granicę 2 ośrodków jak pokazano na rys. wzdłu której na pierwszy z nich pada nie spolaryzowane światło. jeśli ekran umieścimy w takiej odległ. 392. to jego natę enie w pkt P przechodzi przez kolejne maxima i minima. Na podstawie rys mo emy wnioskować. a jakim poruszą się cząsteczki tego ośrodka? A. e (a i b po ej samej stronie linii) A. fioletowym . W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz B. soczewka jest skupiająca. adnego z wymienionych zjawisk 406.. to na ekranie równoległym do siatki otrzymamy A. 373. promieniowanie podczerwone 432. Du e). Dana jest br yła met alo wa o g r zana d o t emp er at u r y o k o ło 500 K. aby zyskać dźwięk o częstotliw. 386. 10m wytwarza w miejscu. aby wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej nie znaną długość fali monochromatycznej C. gdzie x i y wyra one są w cm. Źródło fali o mocy 1W emituje izotropowo energie w otaczający je jednorodny ośrodek. aby o t rzymać o braz rzeczywisty 5 x powiększony C. W jaki sposób zmieni się obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej jeśli połowę soczewki zakleimy czarnym papierem B. bo częstotliwość jest za du a Dłg struny =l0. 418. 388. Sin kąta odchylenia widma I rzędu wynosi 0. Je eli bezwzględny współ. e po jego rozszczepieniu światło ółte pada na druga ścianę pod kątem granicznym.maleje 2 razy 433. 397. 395. całkowicie odbite Je eli bieg promienia światła monochromat. promień załamany jest częściowo spolaryzowany. o d st o sunku o dległ przedmio t u o d zwierciadła do ogniskowej tego zwierciadła. odległsiatki od ekranu i odległ jednego max od środkowego max 410. oraz obraz B punktowego źródła światła A. zwiększa się 16 razy. Na rys. Dost. 20 π cm/s Z1 i Z2 oznaczają źródła fali kulistych o dłg λ=0. 382. Na którym z poni szych wykresów poprawnie przedstawiono zale ność max Ekin fotoelektronów E k (w eV) od energii padających fotonów hv (w eV) C. Który wyk natę enia promieniowania ciała doskonale czarnego w dwóch ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . 105s-1 Ultradźwięki mają w porównaniu z dźwiękami słyszalnymi większą: B. drgające w zgodnych fazach. z którego wykonano płytkę wynosi B. Trzeci polaroid mo emy obracać wokół osi x. Obserwator będzie odbierał większą częstotliwość o rzeczywistej częstotliwości źródła Najmniejsza dłg. miedzy identycznymi spójnymi źródłami fal wynosi a (dłg fal=λ). Elektrony o największej prędkości uzyskujemy przy oświetleniu powierzchni metalu światłem A. Wynoszą: n1-dla wody i n2 -dla szkła to względny współ. a t w s.

499. pierwiastek z 2/m. N na L Wg t eo rii Bo hra. 465. jeśli wiadomo. 1. z których się składa 474. B. 477. / . 459. 438. n. Jaka jest największa dłg fali promieniowania y.masa elektronu) B. 478. 497. Je eli na fotokatodę pada wiązka kwantów7 o energii hv > W. emitując przy tym. grafit W reaktorze atomowym moderator słu y do D. Które ze zjawisk wymien. v – częstotliwość) C. aby prąd przez fotokomórkę nie płynął.4 eV Je eli wartość energii jonizacji niewzbudzonego atomu wodoru wynosi E. ka dy o masie m. to najmniejsza dłg fali widma ciągłego wynosiła X (e . e czas połowicznego rozpadu 32P wynosi . P o jednakowych prędkościach D. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z drugiej orbity na pierwszą wynosi B. to bezwzgl. 467. W chwili początkowej preparat zawiera iV0 jąder. 491. 452. elektrony emitowane przez jądra atomu W pojemniku ołowianym mamy źródło promieniowania a i /?". 479. ich wektory prędkości będą le ały w jednej płaszczyźnie Promieniowaniem β nazywamy: D. w których z wodoru powstaje hel. e B. –3. tej samej. 469. to graniczna dłg fali (widma ciągłego): B. L. i 2. neutron W wynik u bo mbar d o wania 2 7 1 3 A l cząst k ami alfa p o wst aje promieniotwórczy izotop 30 15 P oraz. stałą Plancka wg wzoru: (c . Względna zmiana dłg fali ∆λ/λ w rozpraszaniu komptonowskim zale y od: 1 kąta rozpraszania 2 rodzaju ośrodka 3 dłg fali promieniowania rozpraszanego C. 440. 451. liczby atomowej (porządkowej w układzie periodycznym)pierwiastka anody Długość fal promieniowania rentgenowskiego zmniejsza się. 456. 457. c – prędkość światła) C. Kβ Charakter rentgenowskiego widma liniowego zale y od B.436. 468. 498. 455. adne z wymienionych w odp.5% jąder promieniotwórczych Je eli w czasie 2 8 d ó b. 448. 480. h/2mc Wskutek bombardowania izotopu 23 11 Na deuteronami powstaje β . cząstkę α. 486. to napięcie hamowania Uh potrzebne do tego. większym natę eniem i mniejszą częstotliwością Elektron na orbicie stacjonarnej Bohra w atomie wodoru ma energię potencjalną B.(hν/λ -W) Na rys przedst. to (największa) odległ między płaszczyznami atomów w krysztale wynosi C. ¼ E Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. wynosi: A. to mo emy wnioskować. 14 dób W próbce promieniotwórczego fosforu 32 15P o czasie połowicznego rozpadu 14 dni znajduje się N = 108 atomów fosforu. przy której tworzenie par jest jeszcze mo liwe C. 488. Co mo na powiedzieć o energii kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu L na K orazM naL B. 464. 446. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi D. 439. promieniowa nie padające na fotokatodę charakteryzowało się B. której anoda jest wykonana z: C. zjawisko nie jest zjawiskiem jądrowym. wykres zale ności natę enia prądu / płynącego przez fotokomórkę od napięcia U. W obu na fotokatodę pada promieniowanie monochromatyczne. 441. e czas połowicznego rozpadu JH wynosi około 12 lat C. 476. v . 450. Spoczywające jądro atomowe cię kiego pierwiastka rozpada się samorzutnie na 3 niejednakowe fragmenty. w rezultacie przemian jądrowych przekształca się w 234U. 484. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z trzeciej orbity na drugą wynosi około A. 466. 471. W czasie3T preparat wyemituje następującą liczbę cząstek D. przypadającej na 1 nukleon jest B.6 eV. Długość fali de Broglie'a związana z elektronem w porównaniu z długością fali związanej z neutronem jest B. pozyton Po wchłonięciu przez jądro 9 4 Be cząstki alfa. jedną cząstkę alfa i dwa elektrony W reaktorze jądrowym najlepiej spełniałby rolę moderatora D. a promieniowanie βodchyli się przed płaszczyznę rys Przejście promieniowania y przez substancję mo e doprowadzić do „tworzenia par".stała Plancka. 475. 9/10 Bezwzgl. M.ładunek elektronu. 1 i 3 Mówiąc „promieniowanie jądrowe" mamy na myśl C. 4 . e na pewno D.prędkość światła) A. Bohra) wynosi D. .. Która z poni szych reakcji jest prawidłową reakcją jądrową dla tego przypadku D. to jest przekształcenia się kwantu y w elektron i pozyton. na wykresie D. p. jest mniejsza ni suma mas 2 protonów i 2 neutronów O masie jądra atomowego mo na powiedzieć.od energii kwantów światła i od rodzaju metalu Max prędkość fotoelektronów wybitych przez monochromatyczne promieniowanie o dłg fali X z fotokatody o pracy wyjścia W : A. gdzie W. ½ *e/m W atomie wodoru światło widzialne jest wytwarzane przy przejściu z powłoki C. 444. 443. pro mień pierwszej o rbit y elekt ro nu w atomie wodoru r 1 — 0. zajmuje objętość około 18 cm3 Liczba elektronów zawartych w 1 kg *6 2 C (liczba Avogadra N A = 6 1 0 2 3 mol" 1 ) wynosi około D.częstotliwość) B. e w przypadku krzywej 1. Z otrzymanych danych doświadczalnych mo emy obl. 485. poni ej występuje na skutek przemian odbywających się w jądrze D. . Zwiększenie prądu nasycenia I n mo na osiągnąć przez A. 460. 487. Jądro promieniotwórczego izotopu 30 15 P zamienia się w 30 14 Si. 437. a potem przemiana α? A. Promień czwartej orbity jest równy D. cyklu reakcji jądrowych. W sytuacji przedst. od częstotliwości/światła przedst. pozostanie 6. zmaleje 2 razy. 473. c. (hν-W)/e Zale ność max E k fotoelektronów. około 75%.jeśli najpierw nastąpi jego przemiana (rozpad) β-. zmniejszenie odległości między fotokomórką i punktowym źródłem światła. h=eUλ/c Je eli dłg fali kwantu o energii hv wynosi X w pewnym ośrodku.9eV Energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym wynosi E = —13. Ile razy jest większa energia potrzebna do przeniesienia elektronu poza atom od energii potrzebnej do przeniesienia go na najbli szy (następny) poziom energetyczny C. . 23 11 Na + 2 1 H= 24 11 Na + 1 1 H Promieniotwórczy izotop 27 60 Co przekształca się w izotop 60 28 Ni emitując C. 472. 470.53•10" 10 m. pod wpływem monochromatycznego światła zale y C. 493.promieniotwórczy izotop 24 11 Na. zmaleje 4 razy Który z wykresów umieszczonych poni ej mo e przedstawiać widmo ciągłe promieniowania wysyłanego przez lampę rentgenowską? (/ .02-10 2 6 kilomol" 1 . 454. energia kwant u emit o wanego przy przejściu elekt ronu z p o zio mu L na K jest więk sza ni ener g ia k want u emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu M na L Wodór naświetlany promieniowaniem powodującym przejście elektronu z orbity K na M wysyła wtórne promieniowanie. 442. z jednej linii serii Balmera i dwóch linii serii Lymana Atom wodoru znajduje się w stanie podstawowym. wartość średn E wiązania.. Stosunek momentu magnetycznego do mechanicznego momentu pędu elektronu. 463. 1. 483. 458. 492. (dwie równoległe) Max prędkość fotoelektronów emitowanych z metalu. Masa jednego atomu węgla X62C wynosi około D. 494. fotokomórki. współczynnik załamania dla tego o śr o d k a wyno si: (h . są ró ne. zwiększymy napięcie między katodą i anodą Je eli najmniejszy kąt odbłysku (odpowiadający pierwszemu max interferencyjnemu) promieniowania rentgenowskiego o dłg fali λ wynosi π/4radianów. 496. Po czasie AT : A. 490. W chwili początkowej preparat zawiera No jąder promieniotwórczych. 449. Energia promieniowania Słońca powstaje w wyniku D. neutron Przy bombardowaniu izotopu 1 4 7 N neutronami otrzymuje się protony i izotop D.6 eV. pro mienio wanie α o dchyli się za płaszczyznę rys.ładunek elektronu). elektron. 481. je eli C. Na rys przedst 2 charakterystyki.natę enie promieniowania. Po czasie 3T C.częstotliwość. 482. 489. 4/3 razy Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. ujemną. m . Porównując wyk mo na powiedzieć. Cztery tygodnie wcześniej było w tej próbce atomów fosforu C. jest zawsze < od sumy mas cząstek. 495. .2 eV Najkrótszą dłg fali serii K widma promieniowania charakteryst. większa. pozostanie 12. W czasie 6 godzin ulegnie rozpadowi około D. 462.25% jąder pierwotnych . 461.1 0 8 Preparat promieniotwórczy zawiera 10 6 atomów izotopu o czasie połowicznego rozpadu 2 godziny. przy czym najdłu sza fala jest skojarzona z czastka β Mol wody jest to ilość wody. Dłg fal de Broglie'a skojarzonych z cząstkami: a. 453.praca wyjścia.6 eV. 42 Mo W rentgenowskim widmie charakterystycznym dla danej anody największą energię mają kwanty odpowiadające linii B.st ała P lanck a. 3-10 2 6 . . największa dla jąder pierwiastków ze środkowej części układu okresowego O masie jądra helu mo na powiedzieć. wybitych z powierzchni dwu ró nych metali. masę hν/c 2 pęd hν/c dł fali c/ν Elektron i neutron mają jednakowe energie kinetyczne. Jądro at o mu o liczbie po rządko wej Z i liczbie maso wej A zawiera C. która: D.p r ęd k o ść świat ła w pró ni. C. 7 5 % jąd er p r o mienio t wó r czeg o 32P ulegnie rozpadowi.Z pro t o nó w i A — Z neut ro nó w Liczba Avogadra = 6. (pierw z 2)/2* λ Je eli zwiększymy napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej 4 razy. W chwili po cząt ko wej preparat zawiera N o jąder promieniotwórczych. D. W reakcji jądrowej 5 1 0 B + 1 0 n = 7 3 Li + X symbolem X oznaczono: D. powstaje izotop 1 2 6 C oraz wyzwala się B. spowalniania neutronów Ile procent izotopów 3 1H ulegnie rozpadowi w czasie 24 lat. Jaki izo t o p po wst aje z pro mienio t wó rczego izo t o pu 8 3 Li. 14 6 C Jądro 238U. 4 2 He. na rys obok C. którego widmo składa się D. poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r z prędkością v wynosi (e . 8/9 N o Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wyno si T. e: B. 10. 5 godzin Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu emitującego w rozpadzie ka dego jądra cząstkę wynosi T. promieniowanie α β lubγ. r4 =16r1 Poziomy energetyczne elektronów w atomie oznacza się literami K. Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wynosi T. 2*10-26 kg St o sunek mas cząst eczek wo dy cię kiej i zwykłej wyno si ok D. 445. rentgenowskiego będzie wysyłać lampa. 7/8 *106 atomów W czasie 10 godzin 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi. Je eli energia kinetyczna elektronu (dla nierelatywistycznych prędkości) wzrasta 4 razy. to dłg fali de Broglie'a elektronu B. 500. c/λν Fotonowi o energii hv mo na przypisać:(h . 447. emitując przy tym C. Je eli napięcie między anodą i katodą w lampie rentgenowskiej wynosiło U. to wartość energii potrzebnej do usunięcia elektronu z drugiej orbity poza atom wynosi A. O fragmentach tych mo na powiedzieć. Energia elektronu na drugiej orbicie (wg modelu N.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->