1.

Która z podanych jednostek nie jest podstawową ukł SI B. niuton 2. Po 2 równol. torach jada w przeciwne strony 2 pociągi. Jeden z v=60 a drugi z v=40. Prędkość pociągów względem siebie ma wart: D. 100 km/h zarówno przy zbli aniu się jak i oddalaniu 3. Łódź płynie rzeka z miejsc. A do B i z powrotem v=5m/s względem wody, v=4m/s wzg. Brzegów. Średnia v łodzi: C. 1,8m/s 4. Spadochroniarz opada na ziemię z v=4m/s bez wiatru. Z jaką v będzie się poruszał przy wietrze z v=3m/s A. 5m/s 5. Pasa er pociągu poruszającego się z v= 10m/s widzi w ciągu t=3s wymijany pociąg o dłg. l=75m. Jaka jest v wymijanego pociągu? C. 15m/s 6. Je eli cząstka o masie m początk. Spoczywająca zaczęła się poruszać i jej v dą y do prędk. Światła w pró ni c, to pęd cząstki: C. rośnie do nieskoń. 7. Je eli Ek poruszającej się cząstki jest 2 x większa od jej E spoczynkowej, to jej v: C. 2√2c/3 8. W akceleratorze 2 cząstki przybli ają się do siebie. Je eli obie maja v= 0,8cwzgl. ścian akc. To jaka jest v względna D. 0,8c < v < c 9. Cząstka której t=1s (czas ycia) porusza się wzgl. obserwatora z v=2c/3. Jaki czas zycia zmierzy obserw. Dla tej cząstki? B. t>1s 10. Kolarz przebywa pierwsze 26km w t= 1h, a następnie 42km w t= 3h. Śr. v kolarza: B. 17 km 11. na podstawie wykresu mo na powiedzieć e śr v w tym ruchu wynosi: B. 5/4 m/s 12. Zale ność v od t w 1 i drugiej min ruchu przedstaw. na wykresie. Śr v w t dwóch min: B. 35m/min 13. W 1s r. ciało przebyło s=1m. W drugiej sek. 2m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych 3s D. zmiennym 14. Ciało poruszające się po linii prostej r.jedn.przyśp. v0 przebywa w pierwszej sek. s=1m. S przebyte w drugiej sek. C. 3m 15. Ciało porusza się r.jedn.przyśp., a =2m/s2, v0=0. w której kolejnej sek. Licząc od rozp. Ruchu, przebywa on s=5m? C. w trzeciej sek. ruchu 16. Zale ność v od t przedst. na wykresie. W czasie trzech sek. r. ciało przebywa s: D. 4,5 m 17. Z przedst. wykresu v jako fcji t wynika e s przebyta w 3sek. C. 3m 18. Ciało poruszające się r.jedn.przyśp. v0=0 przebywa w drugiej kolejnej sek. od rozp. ruchu s=3m. Przyśp w tym ruchu: B. 2m/s2 19. Przyśp. pojazdu poruszającego się po prostej a=1,2 m/s2. Ile wynosiła śr. v pojazdu w ciągu trzech pierwszych sek.? B. 1,8m/s 20. Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. Na rys przedst. zale ność s od t. Maksymalna v w tym ruchu: D. 1m/s 21. Na rys. przedst. zale ność v od t 2 punktów. Drogi przebyte przez punkty w czasie T: C. są ró ne, s przebyta przez punkt 1 jest 3xdłuzsza od s 2pk 22-24. Pyt odnoszą się do 4 cząstek poruszających się po 4 prostych 22. Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sek. najdalej od swojego poło enia? D. cząstka 4 23. Która z tych cząst porusza się ze stałym niezerowym przyśp. A. cząstką 1 24. Która cząstka po 2sek. znajdzie się w swoim początkowym poło eniu? C. cząstka 3 25. na wyk. Przedst. zale ność a od t w pierwszej i drugiej sek. jakim ruchem porusza się ciało w pierw. i drug. sek. Jaka jest jego v po dwóch sek. (v0=0) D. w czasie obydwu sek. ciało poruszało się r.niejedn.przyśp, a v=3 26. Na rys przedst. zale ność v punktu od t. Zale ność a od t poprawnie przedst. na wykresie: A. 27. Zale ność a od t przedst. na wyk. (v0=0). V koń. po 3 sek: C. 3m/s 28. Samochód pozostający w chwili począt. w spoczynku rusza, v zmienia się z kwadrat. t wg fcji 2 v=bt (bstała). S przebyta w t: B. bt3/3 29. Ciało puszczono swobodnie w pró ni z wys. h. Śr v ciała: A. √hg/2 30. Ciało puszczono z pewnej wys. Zale ność Ek ciała od t poprawnie przedst. na rys D. 31. Zale ność wys. h od t w przyp. Rzutu pionowego w górę przedst. na wykresie: B. 32. Je eli pasa er pociągu poruszającego się ze stała v puścił pewne ciało, to w ukł odniesienia związane z ziemią tor ciała C. parabolą 33. Z pewnej wysokości h nad ziemia wyrzucono 2 ciała. 1 pionowo do góry z z v0, 2 w dół z taka samą v0. Jakie będą v1 i v2 (opór powietrza pomijamy) D. v1 = v2 34. Na nici w polu sił cię kości waha się kulka. O siłach działających na nią mo na powiedzieć, e w chwili przechodzenia przez najni sze poło enie: C. na kulkę działa niezrównowa ona siła dośrodkowa 35. Na wyk. przedst. zale ność v od t w pewnym r. prostoliniowym. Wypadkowa sił działających na ciało: C. jest równa 0 36. Traktor ciągnie przyczepę ze stałą v siła F=104N. Cię ar przyczepy G=105N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepę: B. zero 37. na samochód poruszający się poziomo r. przyśp. działają 4 siły: cię aru G, sprę ystości podło a R, napędu P, oporów T. Przyśp. Z którym porusza się samochód nadaje: B. wypadkowa wszystkich sił 38. Je eli na poruszające się ciało działa siła wypadkowa o kierunku równoległym do jej v o wart stałej , to ciało będzie się poruszało ruchem D. jednostajnie zmiennym (opóźnionym lub przyspieszonym) 39. Ciało o m=2kg i v=4m/s zatrzymuje się w t=4s na skutek działania siły zwróconej przeciwnie do jego v, o wart. równej A. 2N 40. Je eli na ciało działa kilka sił, w tym np. F1 ma zwrot zgodny ze zwrotem przyśp tego ciała, to siłą nadającą temu ciału a: C. wypadkowa będąca suma geometryczną wszystkich sił działających na to ciało 41. Pocisk wystrzelono pod pewnym katem do poziomu. Jaka siła działa na pocisk podczas jego lotu a do chwili upadku, je eli cały lot odbywa się w pró ni C. działa siła cię aru tego pocisku 42. Na poruszające się po linii prostej ciało o m działa F, której zale ność od t przedst. na rys. Ciało będzie się poruszało B. ruchem niejednostajnie przyśp.

43.

W sytuacji przedst. Na rys. (tarcie pomijamy) siła napinająca nitkę ma wartość: C. ¾ F 44. 3 klocki o jednakowych masach są połączone niewa kimi nitkami. Klocek C jest ciągnięty w prawo siła F nadającą całemu ukł a. Wypadk siła działająca na klocek B (bez tarcia) B. F/3 45. Je eli pominiemy tarcie i masę bloczków, to przyśpieszenie cię arków przedst. na rysunku wynosi: A. 2,45 m/s2 46. Przyspieszenie cię arków przedst. na rys (tarcie i masę bloczka pomijamy) wynosi ok.: A. 3,3 m/s2 47. Z zasady zachowania E mechanicznej wynika, e: B. Suma Ekin i Epot ukł jest stała, je eli w ukł działają tylko siły zachowaw. i siły zew. nie wykonują pracy nad układem 48. Jak zmienia się E pot spadającego swob. kamienia (w pró ni) C. szybciej zmienia się przy końcu ruchu 49. Na ciało o masie m pozostające począt. w spoczynku działa stała siła F. Jego E kin po czasie t wynosi: A. ½ F2t2/m 50. Je eli w syt. przedst. Na rys. (m i tarcie bloczka pomijamy) E pot cię arka o masie m zmniejszy się o 30J, to E kin klocka o masie 2m powiększy się o wart : B. 20J 51. Ciało o masie m wyrzucono pod katem 600 do poziomu z v. E pot ciała w najwy . punkcie toru (opór powietrza pomijamy): A. mv2/2 52. Ciało porusza się r. prostoliniowym. Na rys. przedst. zale ność v od t. Jaki znak ma praca(+,-) wykonana przez silę wypadkowa działająca na to ciało w I,II,II przedziale czasu? C. I(+),II(-),III(+) 53. Z powierzchni ziemi wyrzucono pionowo w górę ciało z prędkością v=10m/s. Na h+3m Epot =15J. Ile wynosiła na tej wys. Ekin (g=10m/s2) B. 10J 54. Pod działaniem siły F ciało porusza się po osi x. Na rys przedst. wyk zale ności F od poło enia ciała. Praca wykonana przez tę siłę na drodze 2m wynosi: A. 0J 55. Zakładamy, e F potrzebna do holowania barki jest wprost prop. do v. Je eli do holowania z v=4km/h potrzebna jest moc 4kW, to moc potrzebna o holowania z v=12km/h wynosi: C. 36kW 56. Na wykr. przedst. zale ność od F działającej na ciało o m=5kg poruszające się po linii prostej. Zmiana v tego ciała: A. 0,8m/s 57. Rozciągając pewna taśmę kauczukową o x stwierdzono e siła sprę ystości F=ax2+bx.min praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x=0 o x=d: D. ad3/3 +bd2/2 58. Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F=F0e-kx (k>0). Je eli v=0dla x=0, to max Ekin, która cząstka osiągnie poruszając się wzdłu osi x: A. F0/k 59. Czy ukł ciał zachowa pęd, jeśli będzie nań działać stała F zew A. Układ ten nie zachowa swojego pędu 60. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Ekin odrzutu dział w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z v=400m/s A. 80J 61. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Co mo na powiedzieć o Ekin pocisku i działa w chwili gdy pocisk opuszcza lufę? B. prędk. działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc Ekin pocisku > Ekin działa 62. Kula o masie m uderza nieruchomą kule o masie M i pozostaje w niej. Jaka część Ekin kuli zamieni się w E wew. (zakładamy zderzenie idealnie niesprę yste)? D. M/M+m 63. Jak wskazuje rys. kula bilard 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą 2. Je eli uderzenie jest idealnie sprę yste, to: A. kula 1 zatrzyma się, a kula 2 zacznie się poruszać z v 64. W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia 2 doskonale niesprę ystych kul, Ekin zmienia się w Ewew, jeśli mają: C. równe i przeciwnie zwrócone pędy, a dowolne E kin. 65. W zderzeniu niesprę ystym układu ciał jest: A. zachowany pęd całkowity, a Ekin układu zachowana 66. Wózek o masie 2m poruszający się z v zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki łączą się i poruszają się dalej z v: A. 2/5 v 67. Człowiek o m=50kg biegnący z v=5m/s skoczył na wózek spoczywający o m=150kg. Jaką v będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)? A. 1,25m/s 68. Które z wyk. dotyczą ruchu harmonicznego? D. tylko 1 i 4 69. Je eli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się r.harmon., zmniejsza się to: A. moduł prędkości wzrasta, a moduł przyśp. maleje 70. W r.harm. o rów. x = 2cos0,4Πt okres drgań wynosi: C. 5s 71. Max przyśp. punktu drgającego wg rów.x=4sin*Π/2*t (amplituda w cm, czas w s) wynosi: A. π 2 cm/s2 72. Amplituda drgań harm. =5cm,okres 1s. Max v drgającego punktu wynosi: D. 0,314 m/s 73. Punkt materialny porusza się r.harmon, okres drgań =3,14s, a amplituda 1m. W chwili przechodzenia przez poło enie równowagi jego prędkość wynosi: C. 2m/s 74. Które z ni ej podanych wlk. charakt. R.harm. osiągają równocześnie max wartości bezwzględne? D. wychylenie z poło enie równowagi, przyśpieszenie i siła 75. Ciało porusza się r.harm. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy Ekin ciała: A. jest 3 x większa od jego Ekin 76. Ciało o masie m porusza się r.harm. opisanym rów. X=Asin*2 Π/T*t. E całkowita (Ekin+Epot)tego ciała wynosi A. 2 π 2mA2/T2 77. Na którym z wykresów przedst. Zale ność E całk od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego? A. 78. Rozciągnięcie nieodkształconej począt. sprę yny o pewna dłg. wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłu enie tej sprę yny (przy zał. idealnej sprę ystości) o tę sama dłg. wymaga wykonania: C. 3x większej pracy 79. Na rys przedst. zale ność siły F od potrzebnej do ściśnięcia sprę yny od odkształcenia sprę yny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprę yny o 3cm wynosi: B. 0,045J 80.-81. Pyt odnoszą się do następującej sytuacji Pojedynczą sprę ynę (lub ukł sprę yn) rozciągamy w taki sposób, aby F powodującą odkształcenie zawsze równowa yła aktualna F sprę yst. Przy wydłu eniu pojedynczej sprę yny o 12cm jej F sprę yst. wynosi F 80. Je eli 2 takie sprę yny połączymy, tak jak na rys. i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie ukł: D. 6cm 81. Praca wykonana przy rozciąganiu takiego ukł sprę yn siła zwiększającą się do F jest: B. 2 x mniejsza ni w przypadku rozciągania jednej sprę yny

27 * 10 –3 Na dwustronnej dźwigni wiszą na nitkach 2 kule równych masach wykonane z 2 materiałów o ró nych gęst d1<d2. Kątowej u dołu równi do prędkości kątowej w punkcie C (połowie drogi): C. Epot ciała jest dana wzorem E = . Je eli klocki poruszają się wzgl. Pewnej planety jest = gęst. poruszający się z v. Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą 9. Wynosi T.4 πs-2 Tor zakreślony przez punkt materialny na obwodzie koła.. Je eli pojazd poruszał się po torze poziomym. 131. W miejs. Jednorodna linka o dłg. Siła działającą na to ciało w pozycji x jest dana wzorem: D. Ziemi: C. mo na wywnioskować . zmniejszył się 2krotnie 91. to: A. 122. aby obl. aby obl pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłu równi B. tylko siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x 83. zawsze zwiększa się podczas wzrostu wzajemnej odległ tych mas 82. 140. Gęst: A.5J 87. natomiast na klocek o m2 równie działa siła tarcia. 126. Na podziałce wagi odczytamy: B.harm. e waga wskazuje połowę jego cię aru. fmgcos α 2. są prawdziwe? 1. je eli będzie spełniony warunek: C. promień orbity tego satelity: C.) C. poło onej na szer. Je eli eksperyment taki przeprowadzimy w kabinie sztucz. gdzie G stała grawitacji 118. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów inny C. zsuwając się zaś z tej samej wys. Okres drgań wahadła utworzonego z cienkiej obręczy o promieniu R i masie m zawieszonej na ostrzu. Zale ność okresu drgań wahadła od dłg l poprawnie przedst. Kulka pozostająca pierwotnie w spoczynku zaczyna się staczać bez poślizgu za szczytu równi pochyłej. Jednostajnie opóźnionym w górę lub jedn. 147. do a. bez tarcia. tylko 1 i 4 112. Je eli masę nitki i tarcie pominiemy.mgx + 1/2kx2. d-śred). GMmR1-R2/R1R2 Dwa ciała o masie m I 5m zbli ają sie do siebie na skutek oddziaływania graw. a v końcowe takie same. Je eli czas obiegu pierw. 95. kątowe ω1 i ω2 oraz momenty pędu L1 i L2 są: D. przyśp ciała B Stan niewa kości w rakiecie lecącej na Księ yc pojawi się w chwili . 2x > od przyśp graw. jest jedn. 128. Wagonu.) krą y po orbicie kołowej płaszczyźnie równika. x=0.. jest: C. Je eli wychylenie tego klocka z poło enia równowagi wynosi 1/2A. R. √2 113. F*l1 Siła wypadk. zaczyna się zsuwać ze stołu . Ich prędk. na wykresie: C. Na planecie . wspł tarcia i a) 2. tylko 1 i 3 Człowiek stojący w windzie na wadze sprę ynowej zauwa ą. której zarówno r jak i m są 2x < od r i m Ziemi: C. Stosunek prędk. roztw. Grawitacyjna E pot ukł 2 mas (pkt material. zwróconym w górę. bezwł klocka m1 i tarcia B. natę enia pola graw. tarcia statycznego wynosi 0. 5/6 mg wagonik jedzie z przyśp a. zanurzając się do 3/5 swojej objęt. Je eli zwiększymy nachyl. Klocek K zsuwa się bez tarcia z równi pochyłej. miedzy dwoma pkt. związ z Ziemia wydaje się nieruch. aby jego dłg. to w syt. Obj. Jaka siła F nale y rozciągnąć drut o przekroju S. pokazanej na rys zawieszono 2 cię arki o m=1kg. uzyskuje v2. W powietrzu dzwignia jest w równowadze. Masa wahadła mat.4 m poruszającego się z v=6. l w syt. Rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli Ile obrotów na sek. Wynosi 100N.. F= α η S ∆T 84. to okres jego wahań: C. w spoczynku. Przedst. Prędk. w ka dej chwili Ekin =Epot 4.G.promień Ziemi) A.harm. to na klocek o m1 działa siła tarcia o tej samej zawsze ( niezale . Która wlk wystarczy jeszcze znać.25 95-96. Satelity Ziemi. Praca wykonana przez silę wypadk. klocków i ściany wagonika nie są idealnie gładkie. Je eli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku. to jest on ruchem: B. W chwili początk:v=0. Wsp. Je eli klocek m2 porusza się wzdłu ściany wagonu z przyśp wzgl. Na jakiej wys. F=Q 102. 2kg 114. 135.: D. v2=v1 106. Ekin w punkcie zawracania=Ekin w punkcie zerowym (przechodzenie przez poło enie równowagi) 3. Jego śr. to średnie przyśp kątowe ε: C. przy czym r1<r2. mamy: D. Na rys. material. Linia prosta wyznaczona przez nic wskazuje: A. Wartość pracy potrzebnej do oddalenia ich na odległ nieskończenie du ą: B. Ciało.54N. Kulka o masie m jest przyczepiona na końcu sznurka o dłg. 4N Ciśnienie słupa wody o wys. równowa ą się siły: cię kości klocka. 5s-1 Je eli koło zamachowe wykonujące początkowo 12 obrotów na sekundę. aby podnieść cię ar Q za pomocą niewa kiego bloczka? Linka nie ślizga się po bloczku.. aby wszystkie świe e jaja pływały w Roztw. tarcia statycznego w tym przyp. n = 1/ π*√gf / 2d 99. 2. między liniami sił. je eli wspł. Tarcia wynosi(g=10m/s2): B. Od a) wart. Moment obrotowy tej pary sił ma wartość (l1. 146. 9. które toczy się bez poślizgu jest cykloidą Współrzędne toru tego punktu opisują następujące rów. 8000N/m3. Dotyczące prędk. większe W poni szych zdaniach podano inf. Co mo na powiedzieć o v liniowych satelitów B. Wa y 6. 1/3 96. jednostajnym po okręgu jest: B. a drugi po orbicie o prom.? 1. v satelity bardziej odległ od Ziemi jest > od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 2. Na brzegu obracającej się tarczy le y kostka. 134. do mas tych ciał Winda m zje d a do kopalni z a = 1/6 g. liniowa jej satelity naturalnego (księ yca) B. spadając swobodnie z pewnej wys. tylko 2 i 3 Satelita stacjonarny (kto9ry dla obserw. niej a2. 3000 kg/m3 Przedm. Po równi pochyłej o kącie nachylenia α. 37. Układ przedst. v satelity bardziej odległ. soli.. w ka dej chwili wart. to iloczyn m2 a =wypadkowej sił : cię aru klocka m2. Tarczy: B. Ten zanurzony całk. Satelita o m1 po orbicie o R1. 150. geogr. Gęst są 2x . Co mo na powiedzieć o przyspieszeniu tych ciał ( w ukł labor) B. niejednostajnie przyśp. sprę ystości równi i tarcia 109.8N 85. zatrzymuje się po 6 s. 132. je eli: C. Epot tego ukł. Aby większy mógł podnieść 100N. to: D. w dół Ciało pływa w cieczy o gęst. od r i śr gęst Ziemi. Na ciało o m=1kg. Ziemi Przyśp. E pot w punkcie zawracania =Ekin w punkcie przechodzenia przez pło enie równowagi C. jednorodny wa y w pow. ustanie praca silników Prędk. Liniowych i E dwóch satelitów Ziemi poruszających się po orbitach kołowych o promieniach r i 2r. tylko 1 i 4 89. ok. < od a graw. są > od gęst wody dw. 105. Q=P/2 101. 152. klocek będzie pozostawał w spoczynku 110. Jaką siłą wzorzec masy przyciąga Ziemię C. Na którym z wykresów najlepiej przedst.5 *10-3m3 Ciało jednorodne wa y w powietrzu 30N. Przy pominięciu tarcia i oporu powietrza. gdy ¼ jej l zwisa. W wodzie dest. e ich E kin są równe. Współ. to korek: A. e w górnym poło eniu nitka nie jest napięta. to czas drugiego: B. na wykresie B. 3√GMT2/4π2 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . 143. D. 120. gęstości Podnośnik hydrauliczny jest wyposa ony w 2 cylindry o średnicach 1m i 5cm. Materialnymi o masie M i m wynosi r. Odległ.81N. Na s=1m wynosi: C. ω1 < ω2 i L1 > L2 . przy czym obie gęst. przewa a kula o większej gęst. Współczynnik tarcia=0. wprost prop. natomiast nie działa na klocek o m2. Równi w zakresie od zera do kata. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachyl=450. B. 3.odległ. 12/25 g/cm3 Cię ar ciała w pow. 145.02J 94. Je eli m planety jest 2x < od m Ziemi .8? A. ró na od zera i skierowana do środkowego okręgu Dwa dyski o momentach bezwł. Zale ność E pot od t w r. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów taki sam 4. na rys. na wszystkie ciała działają siły bezwładności o wart. Co mo na powiedzieć o ruchu klocka K względem nieruch. 138. Nie ulegała zmianie przy oziębieniu go o ∆T B..fmgsin α 4mgsin α B. a max jej wart. 119. Całkowicie zanurzone. e współczynnik tarcia statycznego linki o stół wynosi: C.: B. Wynosi 50J.mgcos α 3. I1 i I2 (I1>I2) obracają się tak. Je eli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie niewa kości to: A. przedst. Rω2 Na ciało działa para sił (F1=F2=F). a satelita o m2 po orbicie o R2. 2R. 88. graw. mniejszy tłok trzeba nacisnąć siłą: D.jednost. Liniowe sztucznych satelitów krą ących w pobli u Ziemi są w porównaniu z prędk. Je eli czas trwania oby ziemskiej wynosi T. ciała wynosi: C. klocek o m2 mo e względem wagonu albo poruszać się w dół. . mo e (na poziomej drodze) przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r(f-wspł tarcia statycz). Przy jakiej najmniejszej liczbie n obrotów na sekundę kostka spadnie z tarczy?(f-wspł tarcia. 137. wzorzec masy przyciąga Ziemię równie siłą 9. 9. równa GMm/r. Przy zbli aniu się do Ziemi z odległ. Je eli ciało to zanurzymy w cieczy o cię arze właść. H=Rz Statek kosmiczny o masie m wraca na Ziemię z wyłączonym silnikiem. 148. R1 do R2 (licząc o środka Ziemi) pozostaje tylko w p . √5gR 100. 125. 104. 3. Na tej podst. to F tarcia ma wart: 1. 136.. To jego Ekin w3 tej chwili wynosi: D. 2π√2R/g 90. W ruchu wahadła nietłumionego 1. l2 miedzy pkt przyło enia sił) A. 7. Na obu końcach wagi sprę ynowej. tego ciała: D. Ły wiarz poruszający się początkowo z v=10m/s przebywa z rozpędu do chwili zatrzymania się drogę 20m. Które z tych inf. 1. wody.y=0. zale ność składowej poło enia klocka K od t? B. 149. lub w górę(zale y od mas. 107.R. e winda porusza się ruchem: D. I ró nych kątach nachylenia. ciała A jest 5x > ni wart. pozostanie zanurzony w wodzie Mo na tak dobrać stę . ok. SI ok. Mo emy wnioskować . =0 w poło eniu równowagi. gdy następujące wlk dla wszystkich jajek są równe: C. 4/5 g/cm3 . C. 123. Wzrost Ekin statku w tym czasie wynosi: A. 4x > od przyśp. 97. 142. począt. 133. Przedst. pozostające w chwili począt. Tej kulki w chwili gdy jest ona w dolnym poło eniu wynosi. Klocek przyczepiony do sprę yny porusza się r. 139. Ciało to zanurzone całkowicie w wodzie wa y 20N. Na planecie. w stanie spoczynku na poziomej płaszczyźnie działa równolegle do płaszczyznyF=2N. której r i śr. ale o wart prop. Samochód o masie m. masa m2 będzie się poruszała z przyśp. nale y u yć. wynosi: C. to siła tarcia działa na klocek o m1. E pot sprę ystości drutu?: D. zale ność vx od t? D. Co mo na powiedzieć o v koń ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się? C. wykonują koła roweru o średnicy 0. pow. Przem.81 N. na której zawieszona jest kabina: C.. działająca na pkt. Która z podanych ni ej jedn. Od ziemi jest < od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 3. Naprę enie liny. przyśp. Na którym z wyk najlepiej przedst. 127. Czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kaie nachylenia będzie dłu szy. 980 Pa Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. Ziemi Średnia gęst.1. 2√2T Po dwóch orbitach współśrodk. Je eli dłg wahadła zwiększymy 2x. Ten przypadek zachodzi wtedy. 121. jego wynosi: C. 141.6 wynosi D.graw. Ziemi . postępowego obu satelitów jest taka sama. Na równi pochyłej le y klocek . 450 wisi na nitce kulka pozostającą w spoczynku względem ścian pokoju. to a graw. O pewna dłg x. przy którym ciało zaczyna się zsuwa. Je eli kule wiszące na dźwigni zanurzymy do wody: D. 144. 93. Pierw. Wagonu. Poruszający się r.. m2= 2m1 Przyśp.przy czym R2=2R1> Je eli Ekin r. . M.28m/s D. mv2/r < mgf 98.. R i wiruje w płaszczyźnie pionowej po okręgu tak. E całkowita jest stała. na rys (masę i tarcie pomijamy) pozostaje w równowadze je eli: C. Które z poni szych stwierdzeń są prawdziwe. mg-kx 86. D2 korek zanurzony w wodzie i puszczony swobodnie wypłynął na pow. Równi pochyłej przedst. Ziemi (Rz. Ziemi Nic wahadła zawieszonego u sufitu wagonu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wagonu. Ruch zsuwającej się ze stołu linki jest ruchem: A. Jakie musimy mieć jeszcze dane wlk. 130. to wazy ono 40N. zatem obj. uzyskuje końcową v1. bo klocek ten nie jest przyciskany do ściany. Masa ciała o cię arze 19. 1 111. Promienie ich orbit wynoszą r1 i r2. wysokość na jaka wciągamy ciało 103. Je eli klocki poruszają się wzgl. Porusza się po orbicie o prom. Jakiej min F przyło onej jak na rys.. większa v ma satelita poruszający się po orbicie o promieniu r1 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . Na równi znajduje się ciało o masie m pozostające w spoczynku. przyśp.81N 117. Z Ziemią poruszają się 2 satelity. Wzrosła 2x.a dłg zmalała 4x. m/s2 115. Ziemi. jak na rys wynosi: B. 10m wynosi w ukł. po linii prostej W ukł nieinercjalnym poruszającym się r. wzrośnie 2√ razy 92. 0. jednostajnie przyśp. Gęst. 129. h nad powierzchnią ziemi przyspieszenie ziemskie jest 4 x mniejsze ni tuz przy pow. 124. postępowym A. Dane 2 równie pochyłe o jednakowych wys. Kierunek działania siły cię kości na kulkę 116. graw. poruszają się za stałym a(bez oporu). na rys. 4. Ciało o znanym cię arze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej r. 151.Stalowy drut został rozciąg. gdy: D. m2/m1<tg α 108. Okres drgań wahadła: C.

Na rys. 222. Ile wyniósł przyrost energii wew gazu w p. a ubytek energii wew.. Przemiany izochorycznej g. Na którym z wyk. 2. moment pędu pozostaje nie zmieniony. to temp chłodnicy wynosi: C. 2/3W W której konfiguracji natę enie i potencjał w początku układu równa się zeru D. Ciśnienia obu gazów są równe 168. prędk. wyk. masy cząsteczek A. mRT/NpV 173. D. poprawnie przedst. O zmianie Ewew w tym procesie mo na powiedzieć.1 litra. Bezwł. 214. W przemianie określonej ilości g. a E kin rośnie 158. C. Na rys przedst trzy kolejne sposoby przejścia g. W wyniku przeprowadzonych przemian g. 218. T dla przemiany izochorycznej g. obj. e miedzy temp wodoru T1 i helu T2 zachodzi w przybli eniu związek: B. bezwł. 211. B Dwie metalowe kulki o masach mx i m2 i jednakowych r zawieszono na jedwabnych niciach o jednakowej dłg /.dosk. 200. Średnia Ekin cząsteczek wzrosła 2x 171. Praca wykonana przez gaz wyra a się worem W= p (V t . Na rys przedst zale ność Epot cząsteczek g. W cyklicznej przemianie określonej ilości g. masy obu kulek są równe Jaki jest wymiar pojemności elektrycznej w jednostkach podstawowych układu SI? D. poniewa została wykonana praca na zmniejszenie obj ciała Energia wew g. Obu ciał mogła ulec zwiększeniu na wyk punktu potrójnego la wody przejście ze stanu II do stanu I jest związane: A. zachodzą następujące relacje między temp. Q 2 .3 mo na powiedzieć e : C. 2πL/I 155. gazu w stanach 1. 205. kuli A jest 8x > od obj.. 1. Ró nica miedzy energiami wew. 40 l 189-190. 4. Masa jednej cząsteczki wynosi: D. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne (rysunek poni ej:) Nat ę enie po la E B i po t encjał po la V B w punkcie B mają wartości: A. 3.2*106J/kg) D. adna z powy szych odp nie jest poprawna 184. . Współ. który związek miedzy parametrami gazu nie jest poprawny? D.Y Dwa ró noimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie Wartość siły. doskonałego zale y od: 1. 193. jest większa od Q. L obraca się wokół prostopadłej do niego osi. Nale y go ogrzać aby podwoić średnia v cząstek: A. tych naczyń są jednakowe. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową ω (bez tarcia). W wyniku wymiany ciepła miedzy tymi ciałami: D. Sublimacją Jaki jest konieczny warunek skroplenia ka dego gazu? C. 4T0 169. T1 /T2 =4/3 Z którą spośród ni ej wymienionych zasad byłby sprzeczny p r zep ływ ciep ła o d ciała o t emp ni szej d o ciała o temp wy szej? D. Bezwł. z adną spośród wymienionych zasad Dwa punktowe ładunki +2q i — q znajdują się w odległ: 12 cm od siebie. Ile wynosiłaby sumaryczna praca konieczna do przeniesienia (-) ładunku o identyczne w a r t o ś c i q z p u n k t u A n a jp ie r w 2 m w z d łu p r o mie n ia a następnie 2 m wzdłu łuku okręgu otaczającego kulkę do punktu C (patrz rysunek)? B.T. V3/T3=V4/T4 186. Dostarczono Q = 103J ciepła. Na rys. 196. na rys. W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temp T0. gaz wykona większą pracę przy rozprę eniu izobarycznym. Poziomo ustawiony pręt o dłg l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swob. Średnia energia cząsteczek gazu doskonałego ulega zmianie w przemianie: 1. Je eli naczynie było szczelne. 202. izotermicznej. Na którym z poni szych wyk. Je eli ły wiarz opuści ramiona . 1m od kulki konieczne było wykonanie pracy W. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego B. T. atmosfer. przedst. poni szym przemiany izotermiczna i izochoryczną przedstawiają: A. prosta 1 187. ma wart. Ekin= ½ L2/I 156. wody=4. izobarycznej.dosk. przedstawionych na wyk. Pędu (kręt) tego ciała: D. Gaz doskonały to ośrodek. Gazu ma max wartość w stanie : A. wrzenia helu pod ciśn. nie przedst. przedst. 1 i 2 D. p. Równa temp. 213.4 167. są dane m. to T wynosi: D. Współ (p. 219. W ciąg u jed neg o o bieg u silnik Car no t a wyk o nał p r acę 3-104 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7-104 J.T)? A.V0. 30%. siły tarcia lub siły cię kości w zale ności od wyboru osi obrotu 163. 227.01*105J Je eli obj.. na rys. Przez wilgotność bezwzględną rozumie się : D. bezwł. ciekłego helu w otwartym termosie jest: D.2*103J/kgK.05kg wody o temp. przedst. 3 ω0 161. e ciepło właściwe ciała wynosi: D. 189. 208. izobarycznej. koła zamach. Je eli mom. gazu i od średn. 4. µp/RT 174. Ciśn. Na ścianki naczynia zamkniętego zale y: D. T2=4T1 180. T. Na przeniesienie innego (+) ładunku ą z b. a potencjał nie jest równy zeru? C. mRT/pV 172. Obj. kątowe ε w ruchu walca nadaje moment D. to mom. Masę pary wodnej zawartej w 1m3 powietrza w danych warunkach Je eli do ukł. to na skutek tego ciśnienie pary: B. ukł wyniósł ∆U=105J. 182.5 kg od dostarczonego mu ciepła.. Obdarzone masą i nie oddziaływujące wzajemnie punkty 165.. Je eli ró nica temp źródła ciepła i chłodnicy ma wartość 200 K. 221.dosk jego przyrost temp jest proporcjonalny do wykonanej nad nim pracy? C. I. E=0 Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne: (d . od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę obj. R. zale ność ciśnienia p od temp. jeśli jego ładunek zmniejszy się do połowy (poło enie przewodnika względem innych nie ulega zmianie)? C. Wart. maleje do 1/3 I0. 225.dosk. Wzrasta ze wzrostem jej temp. EB=q/2πε0r2 VB=0 Wewnątrz pewnego obszaru potencjał V = const ≠0. Parametry p0. D W której konfiguracji natę enie pola w początku układu e równe zeru.. doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany A. TA zetknięto z ciałem B o temp. Ciśnienie g. Je eli człowiek opuści ręce. izochorycznej. 197. obni a swą temperaturę dla ciśnień. to: C. to okres obrotu bryły względem tej osi wynosi: C. wykonującego n obrotów na sekundę. 3V0. 3. są dane: m. je eli cząsteczki wodoru i atomy helu maja taka sama średnią v r. przedst. mo emy wnioskować . bezwł. ni szej TB. to praca mech. bezwł. T1= 0. przy których odległości między cząsteczkami są większe od r 0 .2. I mo na określić: B.V 2 ) w p r zemianie: B. Dla jednorodnego g. Natę enie pola w tym obszarze A. pokazano wykres cyklu przemian g. postępowym. Obj. mom. ciepło dostarczone częściowo zamienia się w Ewew gazu. Stan początkowy g. 3 i 4.15 kg wody o t=800C wlano do kalorymetru wraz z 0. 177. √3gl 164. Kulki naładowano odpowiednio jednoimiennymi ładunkami ą x i q 2 . nale y obni yć temp. 194. mamy ten sam gaz): B. Zale ność miedzy Ekin bryły a jej momentem pędu L i mom. 209. przedst.dosk.dosk jest określony parametrami pt i Vv W wyniku jakiego rozprę enia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości Vz gaz wykona większą pracę' B. e: D. jaką ładunek dodatni działa na ujemny jest: D.dosk. i nie le y od jej obj. 228.. Masa gramocząstki wynosi: C. C Na którym z wyk najlepiej przedst zale ność natę enia pola elektrycz jako funkcji x? D.du ej odległ do punktu A odległ. o obj. Sprawność idealnego silnika cieplnego (Carnota) wynosi 40%. dosk:1. 199. o 1 K trzeba było dostarczyć Qt ciepła. Jednostajnie maleje lub wzrasta z czasem 159.rzeczyw (związ. termodyn. przedstawiono na wyk.R. Je eli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L. V(obj. 400J/kg 191. postępowego Ekp i obrotowego Eko pełnego walca toczącego się po poziomej równi. A2 *s4 /kg*m2 Co stanie się z pojemnością izolowanego przewodnika. pozostaje bez zmian . V. dosk.2. Je eli wypadkowy moment sił działających na to ciało obracające się wokół nieruch.3*105J/kg.. Co mo na powiedzieć o zmianach Ewew tego gazu podczas tych 3 sposobów zmiany stanu? C. liniowej końca pręta przy przejściu przez poło enie równowagi wynosi: B. I. aby t wody wynosiła 400C? B. Pewnego ciała o m=0. wynosi: A. izotermicznej.1*103J/kgK. Zale ność potencjału V (punktów le ących na linii łączącej te ładunki) od odległ x mierzonej od dodatniego ładunku najlepiej przedst. prędk. Ciepło potrzebne do zmiany w parę 1g lodu o t=-100C wynosi (ciepło właśc. Ile litrów gorącej wody o t=800C nale y dolać do wanny zawierającej 80 l wody o t=200C. Względem osi przechodzącej przez środek masy kuli A jest: B.153. 223. Która z poni szych 2 izochor 1 i 2. R(dla 1 mola). to jego mom. µ (masa jednego mola gazu). (p. to: A.dosk jego gęst: C. kuli B. wynosi 1/3 ml2. 300 K. a jego prędkość kątowa wynosi: D. Walca wynosi ½ mr2 ) B. 215. 212. Mo emy wnioskować: A.natomiast ciepło topnienia wynosi: A.T0. Sprawność silnika wynosi A. nie zmieni się Pobierane w procesie topnienia ciał krystalicznych ciepło: C. ml2/12 160. 203. 204. cząsteczek 2. dosk? C. T1 w stanie 1 i T2 w stanie 2: C.T.). tego gazu poni ej temp. N. jaką ładunek ujemny działa na dodatni Pole elektryczne jest wytwarzane przez (+) ładunek umieszczony na metalowej kulce. 195. Stosunek temp bezwzględnej źródła ciepła Tt do temp chłodnicy T2 idealnego odwracalnego silnika cieplnego o sprawności 25% wynosi: A. równa wartości siły. izolowanej od otoczenia. 201. obj. 1 185. tylko 2. Do jakiej temp. zale ność przyrostu temp. 206. ciepło pobrane jest zu yte na pracę wykonaną przeciwko siłom zew.dosk. Je eli są dane: p. 226. Na rys. ciepło topnienia =3. 32 x >od momentu bezwł kuli B 154. 198. Na rys. 2971J 188. a moment bezwł. cieplna kalorymetru pomijamy) D. 650C 192. W których spośród wymienionych przemian g. Na którym z poni szych wyk. dosk. którego cząstki tratujemy jako : C. W przemianie izochorycznej określonej ilości g. V1>V2 i V1=V3 179. dosk. 6T0 175. pręta względem osi przechodzącej przez jego środek I0 = 1/12 ml2 . to mom.dosk.V). Ciśnienie g. z działaniem sił odpychania i przyciągania) od ich wzajemnej odległ. e: C. tylko 1. mieszaniny? (pojem. Ciało A o wy szej temp. to Ekin koła : A. na rys. na wykresie: B. Na podst. zmiany E wew sa we wszystkich 3 sposobach identyczne Aby izobarycznie ogrzać 1 g g. to gęst gazu równa się: C. pary nasyconej zmniejszymy w stałej temp z litra do 0. to mo emy wnioskować. krytycznej Temp. Moment bezwł. Je eli w st anie ró wno wagi nici t wo rzą z pionem równe kąty (rys obok). Cienki pręt o masie m i dłg. Dla jednorodnego g. O ciśnieniu pary nasyconej mo na powiedzieć. Dane są 2 pełne kule A i B wykonane z tego samego materiału. 210. Ekp>Eko 157. 3. Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii. 2. 216. 183. Izochora 1 178. nie ulega zmianie 181. 217.dosk. Je eli oś przechodzi przez koniec pręta mom. a w drugim 1 mol tlenu o tej samej temp. jest zu ywane na pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym Aby st o pić ló d w t emperat urze 0°C przy st ałym ciśnień dostarczono mu ciepła Q. Która prosta na rys. Co mo na powiedzieć o Ekin r. bezwł. średnicy cząsteczek 4. izobarycznej? D. Chwilowo przyśp. 4 stany g..odległość między ładunkami) Najwy szy potencjał jest w punkcie C. parowania 2. 224. je eli natomiast oś przechodzi przez środek pręta. osi jest stały i ró ny od zera w czasie ruchu. dosk. przedst. 207.5 T2 170. i sporządzonych dla tej samej masy gazu odpowiada większej objętości ( w obu przyp. nie przedstawiono przemiany izobarycznej A. ten cykl przemian w ukł. liczby cząsteczek w jedn. p. Wykonana przez ukł: B. Ły wiarz zaczyna się kręcić z wyciągniętymi ramionami z Ekin = ½ I0ω02. wzrosło w przemianie izobarycznej 2x i wobec tego: C. W jednym naczyniu znajduje się 1 mol wodoru. uległy zmianie na 2p0. Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. Je eli taki gaz rozprę a się w przemianie JoulaThomsona. przemianie g. aby dokonać tego izochorycznie trzeba dostarczyć Q2 ciepła. lodu 2. częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. wywierane przez cząstki g. w ukł. Jakie przemiany g. Krzywa 1 i prosta 176. Ekin cząsteczek gazu 166. adiabatycznej i izobarycznej W przemianie izobarycznej gazu doskonałego D. średn. ( mom. 300J/kgK 190. początk.dosk ze stanu A do C. 220. 0. W wyciągniętych na boki rękach trzyma 2 równe cię arki. 200C. 2π2n2I 162. Jaka była temp. D Na którym z wykresów najlepiej przedst potencjał elektryczny jako funkcję x B. adiabatycznej Które z powy szych wypowiedzi są poprawne? A.

283.2 wartościowa) zamienić na roztwór CuCl (Cu -1 wartościowa i zmniejszyć dwukrotnie natę enie prądu? A. S p ad ek napięcia na tym oporze wynosi B.5 A W o bwo dzie po kazanym na rysunku ró nica po t encjałó w w punktach a i b wynosi 0. 236. C1<C2 i C2>C3 Pojemność baterii kondensatorów przedstawionej na schemacie wynosi B. miedzi ok. 30 V Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o o jednakowych grubościach. e opory woltomierzy są du o większe od oporu R ) B. wzrośnie Kondensator podłączono na stałe do źródła napięcia stałego. Dysocjacja. 254. to jego moc wynos: (zakładamy. 282. Z danych umieszczonych na schemacie wynika. a o dległo ść między o kładkami d (m masa elekt ro nu. 1/2V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 1 Q wynosi: A. 260. w stanie ustalonym ładunek na kondensatorze ma wartość A. Je eli przewodniki połącz my ze sobą. o sile elektromotor. a woltomierze są identyczne i mają bardzo du e opory. e opór nie zale y od temperatury) C. wskazanie amperomierza wzrośnie . działania cząstek wody Wynurzając częściowo elektrody ogniwa z roztworu powoduje się: D. 276. o sile elektromotorycznej ε ka de i dwie jednakowe arówki o oporze R ka da. e . je eli napięcie między końcami tego przewodnika wzrośnie dwa razy? D. 1/4R Mamy dwa przewody o jednakowych masach wykonane z tego samego materiału. + qU Elektron przelatuje od jednej okładki kondensatora płaskiego do drugiej. a następnie baterię odłączono i rozsunięto okładki na odległ 2d. ale nie ma zmiany na zewnątrz Natę enie pola elektr w płytce izolacyjnej o grubości d = 1 cm i stałej dielektrycznej er = 4. a odległość między płytami wynosi a Zmiana ekin cząstki między płytami wynosi: D. 242. Mamy dwa przewodniki kuliste jak pokazano na rysunku obok. e nie znany opór R x ma wartość A. 4. a woltomierza zmaleje Je eli woltomierz wskazuje 10 V. czyli rozpad na jony kwasów. 270. e woltomierze Vu V2. 241. e moc wydzielana na odcinku b jest w porównaniu z mocą wydzielaną na odcinku a: B. ma wartość 1000Ω Zakładamy. woltomierz V1 wska e napięcie ε/3 a woltomierz V2 wska e napięcie 2ε/3 Je eli w sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr wskazuje zero. a natę enie prądu I wynosi : B. 239. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. 273. 265. 272. e opory wewnętrzne ogniw są równe zeru. Całkowita moc wydzielana w tym obwodzie wynosi D. 291. to która z następujących wielkości powiększy się 2x? C. 1 V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 2 Q wynosi C. włączone tak jak na rysunku. wykonanych z tego samego materiału. największe V3 najmniejszeV1 Je eli zało ymy. Następnie przez roztwór przepuszczono prąd stały. Cząstkę o masie m i ładunku q umieszczono w polu elektrycznym. ci U uzyska ona pęd równy: B. Dany jest schemat (rysunek). to energia kondensatora: A. a opór wewnętrzny 1000 O. Gdy ten ładunek przesuniemy ze środka odległ R/2i ponownie zmierzymy natę enie pola w tych samych punktach. mo c nie ulegnie zmianie.229. powoduje wy)C?!>l3ic dzielenie na katodzie: D. i?3 . 1. gdzie R 1 > R 2 . 251. około 108 g srebra. 277. t o st rat y energii związane z wydzielaniem się ciepła w linii D. 267. 293.R3połączone szeregowo) Je eli połączymy równolegle trzy jednakowe opory po 2 Q ka dy. to mo emy wywnioskować. W celu wyznaczenia o po ru wewnęt rznego o gniwa (o nie znanej równie sile elektromotorycznej) u yto woltomierz i i amperomierza. ε= 3 V) C. Jak nale y połączyć te grzałki. V1 W obwodzie przedstawionym na schemacie obok woltomierz o bardzo du ym oporze wska e napięcie równe : B. to stwierdzimy. który mo emy pominąć-a opór wewnętrzny baterii wynosi R w = 1 Q. natę enie pola w przestrzeni między okładkami Dwie okładki pró niowego kondensatora są zamontowane na prętach izolacyjnych tak. połączonych jak na rysunku. Grzejnik elektryczny przy napięciu 220 V ma moc 1000 W Je eli przyłączymy go do napięcia 110 V. nie zmieni się Między st ałą Faradaya F. 268.ładunek elektronu). e odległ między okładkami wynosi d. przewodniki 1 i 2 mają taki sam potencjał. 244. w którym w czasie 2 s przy napięciu 10 V przepływa ładunek 4 C wynosi: C. dwukrotnie. 290. je eli pojemność C wynosi A.5V W obwodzie znajdują się dwa ogniwa. równolegle 1/4 Q. 264. Która spośród wymienionych wielkości nie zmieni swojej wartości na skutek wsunięcia tej płytki? C. e: C. a który najmniejsze (opory woltomierzy są bardzo du e )? B. E. to: A. 255. Pierwsze z nich zawiera wodny roztwór H 2 SO 4 . a ciepło wydzielane w linii jest proporcjonalne do kwadratu natę enia przepływającego prądu. Przewo dnik kulist y o pro mieniu r 0 jest ró wno miernie n ładowany ładunkiem Q. 271. Ró nica potencjałów między okładkami wynosi U. wypełniającej przestrzeń między okładkami kondensatora zasilanego napięciem U = 4 kV wynosi: B. a następnie wsunięto między jego okładki płytkę wykonaną z dielektryka. W wyniku elektrolizy srebro pokryje: D. wzrasta pojemność. 246. W środku nie naładowanej powłoki przewodzącej o promieniu R umieszczono ładunek punktowy i zmierzono natę enie pola elektr w kilkunastu punktach na zew oraz wew powłoki. £. E=0 i V= 1/4πε0 *q/r Trzy jednakowe kondensatory połączono wg poni szych schematów a i b Pojemn. Wartość siły działającej na ładunek + q wynosi: B. 252. 292. Ró nica potencjałów wynosi + U. to: B. to wskazanie woltomierza w przypadku przedstawionym na schemacie wynosi D. 248. e opór woltomierza : B. która jest naładowana ładunkiem q wynoszą: (F( ∞) = 0) A. gdy jest o na cechą charakterystyczną odbiornika (ka dy odbiornik ma swoją. Mniejszy przewodnik jest naładowany ładunkiem + q. Dwa naczynia elektrolityczne zostały połączone szeregowo. a następnie odłączony od źródła napięcia i zanurzony w ciekłym dielektryku.02 A. 284. Je eli zało ymy. a wszystkie opory = R. cztery razy większe Mamy do dyspo zycji źró dło o sile elekt ro mo t o rycznej £ 0 i R w = 0 oraz trzy grzałki o oporach R v R 2 . 2/3 µF W sytuacji przedstawionej na rysunku. cztery razy mniejsza Co mo na powiedzieć o zmianie mocy wydzielanej w przewodniku z prądem. a=eU/md V=pierw z 2eU/m. 243. 234. 238. 250. a = 2b. a mocą wydzieloną na odcinki: C. 10V W syt uacji przedst awio nej na rysunku. adna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna . amperomierz 0. to mo emy wnioskować. 249. liczbą Avo gadra N i ładunkiem elementarnym e zachodzi związek: A. 235.C2. 287. to: B. 274. a wartość R = 1000 Q. R w = 0. Je eli średnica drutu stanowiącego odcinek b jest dwukrotnie większa od średnicy drutu a. V3 i F4 mają jednakowe opory większe od oporu R. 261. 259. Jakie jest przyspieszenie a elektronu i z jaką prędkością v dociera on do drugiej okładki? B. F = eN Promieniowanie przechodzące przez otwór w katodzie (patrz rysunek). jony ujemne rozrzedzonego gazu Przewód o oporze i? przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. to: A. Między mocą wydzieloną na odcinku b (P b ). 232. 275. 262. Do okładek podłączono w celu ich naładowania baterię. woltomierz V1 wska e większe napięcie od woltomierza V2 Je eli zmniejszymy opór Rz w obwodzie przedstawionym na schemacie. a) C=C/3 b) C=3C Trzy kondensatory o jednakowych pojemności C połączono wg schematów. wprowadzone ładunek punktowy +q i umieszczono go w połowie odległość między okładkami.3. W rezultacie: C.2V Aby dostosować amperomierz o zakresie 0-1 A i oporze wewnętrznym 1 Q do pomiaru natę enia prądu w zakresie 0-5 A nale y dołączyć do amperomierza opór D.C3 pojemności zastępcze odpowiednio na rys1. o pó r zas wewnętrzny baterii R w = 0) woltomierze Vy i V2 wska ą B. 1 mA W obwodzie przedst. 2/3 Ω Opór przewodnika. energia zgromadzona na kondensatorze Naładowana cząstka porusza się pod wpływem siły pola elektrost. określoną moc) Z elektrowni o stałej mocy przesyłamy energię linią wysokiego napięcia. 253. aby woda w naczyniu zagotowała się najszybciej? A. 258. wykonanych z takiego samego materiału. maleje natę enie pola elektrycz między okładkami. wzrost oporu wewnętrznego Dwie jednakowe płytki stalowe zanurzono w wodnym roztworze azotanu srebra. Po przebyciu niewielkiej ró nicy potencjałów o warte. zmaleją czterokrotnie. pierw z 2mqU Jak p o k azano na r ys. zasad i soli w roztworach wodnych zachodzi na skutek: C. Opór przewodu dłu szego jest w porównaniu z oporem krótszego C. 278. 269. 281. 2 Ω W sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr G wskazuje zero. e woltomierz w sytuacji przedstawionej na schemacie wska e D. Baterii wynoszą: B. Ładunek równy stałej Faradaya (około 96 500 As) przepływając przez wodny roztwór AgNO3 . mo emy wnioskować. 245. to opór zastępczy równa się: B. (R1. a drugie wodny roztwór CuSO4 (masa atom. 285. 250 W Przez opór 1 MQ o dopuszczalnej mocy 1 W mo e płynąc maksymalny prąd o wartości A. 288. cząst k a naład o wana o masie i ładunku — q wpada w obszar między 2 równoległymi przewodzącymi płytami z prędkością v0. 20V Mikroamperomierz ma skalę od 0-200 (J. równomierną warstwą głównie wewnętrzna stronę katody Równowa nik elektrochemiczny srebra wynosi 1. W sytuacji przedstawionej ni schemacie największe napięcie wska e woltomierz : A. arówka 2 świeci jaśniej Który z woltomierzy wska e największe napięcie.R2. Jaki byłby zakres jego skali po włączeniu go w roli woltomierza ? B.. Je eli podczas elektrolizy prądem o niezmieniającym się natę eniu w czasie 1min wydziela się 10~5 kg wodoru. W czasie ruchu nie zmienia się jej: B. 263. dwukrotnie wzrośnie Mo c wyd zielana na o p o r ze 1 0 Q wyno si 9 0 W.118-10 6 kg/As. Kondensator płaski został naładowany. 280. e opór woltomierza jest du o większy od oporów w obwodzie. Je eli przez zastosowanie transformatora zwiększymy napięcie dwukro t nie. Po zamknięciu klucza K : B. 286. jeśli wodny roztwór CuS04 (Cu . 257. Pb =2/π * Pa Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o a i b o jednakowych długościach. 2 µF Je eli z naładowanego kondensatora odłączonego od źródła napięcia usuniemy dielektryk (er > 1). 289. to mo emy wnioskować na podstaw:: danych i schematu. 256. 240. wart o ść nat ę enia prądu płynącego przez opór R wynosi C. 237. 64). Między przyspieszeniem a pro t o nu i przyspieszeniem b cząstki alfa zachodzi związek: B. to mo emy wnioskować.2. V1=0 V2=ε W sytuacji przedstawionej na rysunku napięcie na kondensatorze o pojemności 2 uF wynosi : B. q*U/d W jednorodnym polu elektrycznym umieszczono proton i cząst kę alfa. 233. 1. całkowita Między o kładki płaskiego ko ndensat o ra o po jemno ści C naładowanego ładunkiem Q do napięcia U. Je eli oznaczymy przez C1. 230. e napięcie m o p o r ze R ma war t o ść (R w = 0 . na rys wszystkie baterie są identyczne. 0. Dla ka dego z dwóch źródeł prądu 1 i 2 przedstawiono na rysunku zale ność napięcia U na jego zaciskach od natę enia / prądu płynącego przez regulowane zewnętrzne obcią enie źródła. Jeden z nich jest dwa razy dłu szy od drugiego. 1V Zakładając. Na którym schemacie woltomierz i amperomierz są włączone prawidłowo? D. 247. e wpływ przesunięcia ładunku na wynik pomiarów jest następujący: B. Okładki są odległe od siebie o d. 1V Je eli zewrzemy grubym przewodnikiem jeden z kondensatorów w obwodzie przedstawionym na rysunku. ε/R W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. to mo emy wywnioskować. Je eli pominiemy niejednorodność pola na brzegach. Zale ność potencjału elektr od odległ od środka kuli r najlepiej przedst i wykresie: (V(∞)=0) A.A. 6V W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi: D. 279. 231. 266. 4kV/cm War t o ści nat ę enia E i p o t encjału V p o la elek t r yczneg o w środku pełnej kuli metalowej o promieniu r. e opory wo lt o mierzy są du o większe o d o po ró w R i 2R. to ładunek elektryczny na drugim kondensatorze: B. jak pokazano na rysunku. e woltomierz pobiera prąd. siły elektromotoryczne źródeł spełniają relację: ε 1 > ε 2 . 3µC W przypadku przedstawionym na rysunku napięcie na kondensatorze (w stanie ustalonym) wynosi B. 5Ω .28-lO -3 kg Jak zmieni się masa miedzi wydzielana podczas elektrolizy w czasie jednej sekundy. e przy niezmieniających się warunkach elektrolizy w drugim naczyniu elektrolitycznym w czasie 4min masa wydzielonej miedzi wynosi C. bo po dwukrotnym zwiększeniu napięcia. zmiana jest wewnątrz.

Zale ność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku? A. 332. w zad 346 wynosi: B. 200W 329. 302. tylko 2 i 3 Temp. Wew. Je eli tranzystor ma pracować jako wzmacniacz. : B. W obwodzie przedst. kolektora VK muszą spełniać warunki C. Poło eniu. gdy w obszarze tym działa na cząstkę tak e pole elektryczne zwrócone w kier. to mo emy wnioskować. 0A 341. Zale ność oporu indukcyjnego RL od częstotliwości ƒ prądu przedst. Dą ą do skrócenia zwojnicy Na którym z przedst. sam. Oznacza to. 306. przy czym półprzewodnik typu n ma wy szy potencjał ni p 355. 310. na wyk C. Prąd w przewodniku A płynie przez płaszczyznę rys. kgm2/As2 Wew. Co mo emy powiedzieć o całkowitym ładunku. tylko w obszarze 1 i 4 Je eli cienka miedziana płytka jest usytuowana w stałym polu magnetycznym (B jest skier. to I: C. tylko wtedy gdy fazy drgań źródeł są przeciwne . 2. spójne źródła fal drgają w zgodnych fazach z ta sama częstotliwością ƒ. sam. 2 zaś elaza 2. Na zew. domieszkowego 353. 320. Zero 345. 325. W obwodzie przedst. Pole magn. i zwrócone poza tę płaszczyznę. od wartości B0. O płaszczyzny rys. Prostokątna ramka o bokach a i b. 297. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. e zachodzi rezonans. płynie prąd. Curie to temperatura: D. w półprzew. 318. pętlą histerezy 1 elazo. koercja elaza jest większa ni stali C. zaobserwowano max osłabienie interferujących fal. 316. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn. zmaleje 334. g/m. O natę eniach prądu mo na powiedzieć e: C. to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyra a się wzorem B=B0µ. Jest to mo liwe: C. a jego wartość jest odwrotnie propor. aby ró nica faz nakładających się w tym punkcie fal wynosiła π radianów( v prędkość fal) D. przy czym elektrony e poruszają się w kierunku pokazanym przez strzałkę. 0 347. Długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętle z drutu a niemal przylegającą o ścian. obok 340. w tej samej temp oporność właściwa półprzew. 295. gdzie (ω02=1/LC) A. na rys. to w pętli b wyindukuje się SEM: B. Na rys. jak i w przypadku największego wychylenia wahadła Je eli przez zwojnicę płynie prąd elektr. 322. a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. 312. 300. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi : D. to siły elektrodynamiczne miedzy zwojami: A. mo na wnioskować: B. 301. natomiast w przewodniku B płynie za tę płaszczyznę i ma natę enie 2A. 2A 343. wahającego się w polu elektromagnesu. a) 45 min b) 10 min Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy. na rys. nie opuszczając pola. jest stałe. Czy w obszarze przejściowym na granicy styku półprzewod typu n i p wyst ró nica potencjałów? B. Zale ność oporu pojemnościowego RC od częstotliwości ƒ prądu przedst.3 k 333. pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu.okres 362. w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. Je eli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się SEM=4V. Je eli radiostacja pracuje na fali o dłg 50 m. Zale ność natę enia prądu przepływającego przez miliamperomierz od czasu przedst. prostopadłe do linii pola i porusza się po okręgu. 4. na wykresie C. n2/n1=12/220 336. Chwilowa szybkość zmian natę enia prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: D. Liczba swobodnych elektronów i dziur jest taka sama. Przesunięcie w fazie miedzy natę eniem prądu a napięciem miedzy punktami A i B wynosi C. Okres T zale y od: C. a na parę płytek pionowych nie przyło ymy adnego napięcia? C. ciśnienia pary nasyconej nad cieczą 354. Z jaka prędkością rozchodzą się fale . A i b oznaczają odpowiednio: D. przedst. Dwukrotnie wzrośnie 337. 298. na wyk: D. Znajdzie się ten punkt po czasie: C.294. 331. koercję.-za płaszczyznę. 314. którego natę enie jako funkcję czasu przedst. b . Je eli do solenoidu zawartego w poni szym obwodzie wsuniemy rdzeń ze stali miękkiej. opór indukcyjny jest równy oporowi pojemnościowemu. Największą moc u yteczną (moc wydzieloną na oporze zew) uzyskamy w obwodzie zło z tego ogniwa i oporu zew o wartości B. 4V 344. od rodzaju ferromagnetyka. 330. W obwodzie przedst. 326. układu SI? A. Moc średnia wydzielana w odbiorniku omowym R ma wartość: B. jednostajnym z prędk. 303.: C. B W cyklotronie jony są przyśpieszane C. v/2ƒ 363. 6MHz 350. Która z podanych inf. 3. 15m. 300 Cząstka o masie m i (+) ładunku elektrycznym q poruszając się z prędkością v wzdłu osi x. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. w kierunku równoległym do kierunku boku b z taka (stałą) prędk. W pewnej chwili punkt znajduje się w najwy . a przyciągany w chwili wyłączania prądu Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak e połowa znajduje się wew. 3m/s 361. Na rys. 10 A Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natę eniu I. wykonana z przewodnika o oporności R jest umieszczona prostopadła do linii jednorodnego pola magn. 346. w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. na wykresie A. Która z inf o półprzew. rośnie wart: B. zero Zjawisko samoindukcji jest to: A. to współczynnik samoind. B porusza się r. X=0 oraz: C. Warunek ten będzie spełniony. Je eli pró niowy kondensator obwodu drgającego LC wypełnimy dielektrykiem o stałej dielektrycznej εr =4. Jeśli ramka przesuwa się. domieszkowego w tej samej temp. Na którym z poni szych wyk. tylko 1 i 4 352. przecinające ją w zaznaczony punktach. 309. I l2/4π Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. Identyczne prądy I płyną w obu przewodach w kierunkach wskazanych na rys. oporność właściwa półprzew. liczna elektronów i dziur jednakowo 351. Natę enie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi: C. zale ność natę enia I prądu płynącego przez arówkę od przyło onego do niej napięcia U. jeśli uderzają o brzeg 12 razy na min? C. e natę enie prądu wynosi C. W którym obszarze występują punkty z zerowym polem magnetycznym?: C. je eli pętla będzie się poruszała w kierunku: B. powstaje mała ró nica potencjałów między punktami a i b przy czym Va>Vb Proton poruszający się w pró ni wpadający prostopadle do linii wektora B w jednorodne pole magnetyczne będzie poruszał się C. 315. Na rys.. Zakładamy sprawność transformatora wynosi 100%. w czasie 30 minut. 305. koercja stali jest większa ni elaza 4. Wypadkowa sił działających na ładunek =0. około dwa razy dłu szym ni w przypadku stosowani jednej grzałki Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. oporność półprzew. kg*A –1 *s –2 Bardzo trwały magnes ma du ą B. Wytworzone jest przez 2 (A i B) b. wartość napięcia na indukcyjność L = wart napięcia na pojemności C. W obwodzie przedst. Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi: C. 299. długie prostoliniowe przewodniki prostop. je eli włączymy czajnik. +x Jak pokazano na rys. Ze wzrostem temp. na rys. Je eli ogrzewamy półprzewodnik samoistny.5s indukuje w obwodzie SEM 16V. zale ność wychylenia x od czasu t w pewnym ruchu falowym. VE <VB <VK 359. jeśli na parę płytek poziomych przyło ymy napięcie sieciowe. 323. domeną nazywamy obszar. to w ramce płynie prąd o natę eniu: D. mają częstotliwość ƒ-1/(2π√LC) 338. obwodu wynosi: B.) i przepuszczamy przez płytkę prąd elektr. to woda zagotuje się w czasie B. ukł SI C. w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zale y od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. ruchem jednostajnym po okręgu E kin cząstki naładowanej poruszającej się w stałym polu magnetycznym: C. który przepłynie w ka dym ze zwojów? D. Dwa punktowe. w którym 2 uzwojenia zostały połączone: a) szeregowo. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. Przy włączeniu jednego z nich woda zagotuje się po 15 min. wpadła w punkcie x=0. Które i ifn dotyczących półprzewodnika samoistnego są prawdziwe 1. e rośnie: C. okresowo zmieniającym się polem elektrycznym pomiędzy duantami 327. przedst. e przebywa odległ. Cząstka opuści obszar pola w punkcie o współ. Na którym z przedst. opór arówki rośnie z napięciem 335. Opór wew ogniwa Leclanchego wynosi 0. nie zmienia się Cząstka o masie m i ładunku q poruszająca się w pró ni z prędk v wpada w stałe jednorodne pole magnet. Powstawanie napięcia w obwodzi na skutek zmiany natę enia prądu w tym obwodzie Je eli zmiana natę enia prądu o 4A w czasie 0. między grzbietami fal na morzu wynosi ok. 3A/s 342. na rys. Przenikalność magnetyczna µ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zale y: C. v przewodnik kołowy o promieniu R tak. Najni . 324. solenoid otoczono druga pętlą z drutu b. Który z wyk. Po jakim czasie zagotuje się woda. i3 ma największą wartość 358. 2 pętle histerezy dla elaza i stali. od 2 źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności dłg fal. tylko 1 i 3 328. U0/(R√2) 348. od punktu P od tych źródeł. Natę enie skuteczne prądu zmiennego wynosi: C. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa? A.05s 360. max wartość napięcia wynosi U0=200V a max natę enie I0=2A. poni ej rys przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie? C. i ma natę enie 1A.5 Ω Je eli dwie grzałki o jednakowej mocy połączymy szeregów: i włączymy do sieci. 3. Siłą dośrodkową jest siła wywierana : przez Ziemię na Księ yc przez pole elektryczne na poruszający się w cyklotronie proton przez pole magnetyczne na poruszający się w cyklotronie proton na drgający harmonicznie punkt materialny B. Do czasu> Natę enie prądu indukcyjnego w zwoju: D. Poprawnie zale ność amplitudy natę enia prądu I0 od częstotliwości kątowej ω dla obwodu przedst. ε0 /R 340. Drgania natę enia prądu w obwodzie na rys. Zaznaczone na wykresie wlk. Odległ. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. Jaka powinna być ró nica odległ. O indukcji B. i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany Na rys przedst. Wektor indukcji magnetycznej w punkcie P tworzy (+) kierunek osi x kąt B. rys. indukcji B. Nie zale y od temp. Aby dostroić odbiornik radiowy do obioru fal o dłg λ nale y tak dobrać pojemność C i indukcyjność L o obwodzie drgającym odbiornika. to: C. 1.. W punkcie dla którego ró nica odległ. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. natomiast w domieszkowych ró na C. 356.5 fi. 313. doprowadzone napięcie ma częstotliwość taką. 0. Natę enie skuteczne prądu w obwodzie przedst. 307. ka dego z 2 identycznych zwojów o oporze R ka dy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. a – amplitudę. sam. Do B). e jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. na rys. 4. siła działająca na płytkę ma wartość maksymalną B. to potencjały emitera VE. x w czasie t. 319.. sam. która ma r 2x większy ni pętla a. eby była spełniona równość: B. Usk/R 339. w półprzew.-342 Dotyczą tego samego obwodu narys. Diody półprzewodników połączono wg schem. 3. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny rys. najlepiej przedst. Tak występuje. zasilanego prądem stałym. kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym. –y Dwa przewody skrzy owane nie dotykające się są umieszczone jak na rys. y= 2mv/qB Dodatni ładunek porusza się w kierunku (+) osi x w obszarze jednorodnego pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny rys. o indukcji B. Je eli w obwodzie przedst. 2H Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła. jak przedst. y=0 w obszar jednorodnego pola magnet. nośnikami prądu są swobodne elektrony i dziury 2. 311. 308. o wart. je eli przekładnia transformatora wynosi: C. atomów Je eli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w pró ni. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. Jaki obraz nakreśli wiązka elektronów na ekranie oscyloskopu katodowego. sam. 321. 296. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. to częstotliwość wynosi: B.(R=0) D. Na rys przedst. Na podstawie rys. pętla histerezy 1 dotyczy stali. 317.. . 2π√LC = λ/c 349. nie jest prawdziwa? C. Przez damy punkt powierzchni wody przebiegają fale o częstotliwości 10HZ. Chwilowe natę enie prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: A. Przez arówkę o P=36W powinien płynąc prąd o Isk=3A. 0. to jego okres drgań: A. 2 stal 3. Wybierz prawdziwe inf. 357. b) równolegle? A. Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1µF w miejskiej sieci prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz ma wartość ok. 304. na rys. przy włączeniu drugiego po 30 min. Prostopadle do płytki za płaszczyznę rys. do oporu Wew. następuje: C. podstaw. bazy VB. zarówno w chwili mijania biegunów. e amplituda natę enia prądu ma wart: B. dotyczące wykresów: 1. to mo emy wnioskować..

a/-jego częstotliwość D. e (a i b po przeciwnych stronach linii) A. od 2m od źródła wynosi: D.oznacza dłg fali. załamania światła w szkle = 1. Je eli częstotliwość źródła fali elektromagnetycznej wynosi 1010Hz. max osłabienie Ró nica odległ 2 pkt od źródła fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu (v=340m/s) wynosi 25 cm. O jaką dłg x nale y skrócić strunę. Częstotliwość tych fal wynosi ok. Elektrony o największej prędkości uzyskujemy przy oświetleniu powierzchni metalu światłem A. sin α=v1/v2 Co się dzieje z katem załamania promienia świetlnego . 392. to ró nica faz drgań tych pkt wynosi: A. 399. długość fali światła dowolnej barwy 409. dźwięku w chwili. 374. W jakiej odległ x od soczewki skupiającej o ogniskowej / = 5cm nale y umieścić przedmio t . gdzie x i y wyra one są w cm. 380. e v źródła wynosi C. kata padania. Jak zmienią się: całkowita energia emitowana przez ciało doskonale czarne w czasie jednej sekundy (E) oraz długość fali odpowiadająca max natę eniu promieniowania (>im). to w syt. tylko zerowy rząd widma 405. Je eli częstotliwość drgań ƒ=680Hz. 1800 Je eli nieruch. część widma światła białego. Załamania n. zale ność wychylenia od czasu dla 2 źródeł dźwięku. W doświadczeniu Younga: a . W jakiej odległ. 1/16π2 W/m2 Punktowe źródło dźwięku oddalone od słuchacza na odległ. a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli stosunek I1/I2=2. Współczynnik załamania szkła la danej dłg fali w tym przypadku wynosi: D. Je eli bezwzględny współ. Na rys przedst soczewkę rozpraszającą o ogniskach F1 i F2 oraz punktowe źródło światła A. Dźwięku dwóch piszczałek otwartej i zamkniętej o jednakowej dłg. e stosunek prędkości rozchodzenia się światła w pryzmacie do prędkości światła w ośrodku otaczającym pryzmat wynosi: C. Oś z le y w płaszczyźnie polaryzacji pierwszego polaroidu.: D. oraz obraz B punktowego źródła światła A. w którym słuchacz stał. grubości płytki. całkowicie odbite Je eli bieg promienia światła monochromat. to jego natę enie w pkt P przechodzi przez kolejne maxima i minima. e D. 378. 20cm/s Jaka jest max prędkość poprzeczna cząstki sznura w przypadku opisywanym w zad 367? D. 0. Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane. wzajemne rozmieszczenia: głównej osi optycznej MN soczewki. 377. 373. odwrócony czy prosty) B. o d st o sunku o dległ przedmio t u o d zwierciadła do ogniskowej tego zwierciadła.5) wynosi : D. soczewka jest skupiająca. W jaki sposób zmieni się obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej jeśli połowę soczewki zakleimy czarnym papierem B. n2/n1 Światło pada na granicę 2 ośrodków jak pokazano na rys. gdy mijało go źródło tego dźwięku. Jaką wlk. Trzy polaroidy są ustawione prostopadle do osi x. 110 m/s Źródło dźwięku zbli a się ze stałą prędk. Czy człowiek mo e usłyszeć taki dźwięk? C. 384. Na rys. 369. miedzy identycznymi spójnymi źródłami fal wynosi a (dłg fal=λ). √2 Je eli dłg. to mo emy wnioskować. Co trzeba zrobić z obiektywem aparatu fotograficznego.33cm. Przez pryzmat o przekroju równobocznym jest taki. punktowego źródła światła A i jego obraz B Z rys mo emy wnioskować. gdzie v1<v2. nie mo e. 1250 Hz Na wyk. e (a i b po ej samej stronie linii) A. 365. fali świetlnej przy przejściu z powietrza do wody zmienia się o 25%. taki. Od czego zale ą cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wklęsłym (powiększony czy pomniejszony. poziom natę enia fali = 5beli Po zbli eniu źródła do słuchacza na odległ 1m poziom natę enia w miejscu. 240 m/s Pobudzono do drgań kamerton (widełki stroikowe). a ró nią się barwą i głośnością Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v. 7 beli Odległ. przedst. 426.25. 383. zwiększa się 16 razy. do obserwatora. Pod jakim kątem odchyli się widmo II rzędu ? D. Ogniskowa soczewki o zdolności zbierającej 5 dioptrii wynosi C..oznacza długość fali. którego zdjęcie zostało przed chwilą wykonane? A.. V/4L Czy dłg fali akustycznej i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do wody? D. Załamania wody względem powietrza wynosi: D. 20cm 414. oświetlenie ekranu z obu stron będzie jednakowe. Na rys przedst. Na podstawie rys mo emy wnioskować. e A. A. adna z poprzednich odpowiedzi nie jest poprawna 430. (Natę . na rys. Przedmiot jest umieszczony w odległości x = 3/2 f(gdzie f oznacza ogniskową) od soczewki skupiającej. 4/3 Je eli bezwzględne wpół. a< λ/2 Fala poprzeczna biegnąca wzdłu sznura jest wyra ona równaniem y=10sin(2 πt. 20 π cm/s Z1 i Z2 oznaczają źródła fali kulistych o dłg λ=0. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz B. 388. P. aby wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej nie znaną długość fali monochromatycznej C. Za pomocą którego spośród ni ej wymienionych zjawisk. obraz pozorny 419. 381. 50%.5 to mo emy wnioskować. Który wyk natę enia promieniowania ciała doskonale czarnego w dwóch ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . e: A. Soczewka dwuwypukła (n ~ 2) o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolność zbierającą 2 dioptrie. załamania przy przejściu tego światła z wody do szkła wynosi: B. odległsiatki od ekranu i odległ jednego max od środkowego max 410. jednostajnym cząsteczki drgają r. stałą siatki. 389. Źródło fali o mocy 1W emituje izotropowo energie w otaczający je jednorodny ośrodek. to częstotliwość tej fali wynosi: D. 0. e na ścianie AB pryzmatu światło zostanie: B. 450 Czy dłg fali światła i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do szkła? C. tak e jego płaszczyzna polaryzacji mo e z osią z tworzyć dowolny kąt 0. 1m 424.5m Co mo na powiedzieć o wys. Zaobserwowano max przy częstotliwości 1120Hz a następnie przy 1200Hz. fali ok. a jakim poruszą się cząsteczki tego ośrodka? A. nale y go zbli yć do filmu 427. wzrasta lecz nie tyle samo co kąt padania Bieg promienia świetlnego w pryzmacie szklanym przedstawiono na ry. załam światła w szkle. a t w s. ad/D 407. promieniowanie podczerwone 432. Trzeci polaroid mo emy obracać wokół osi x. √3 Wiązka światła białego przechodząc przez płytkę szklaną równoległościenną. e długość tych fal w pró ni wynosi B. to mo emy wnioskować. obraz pozorny 417. 20cm 423. 391. Ile wynosi prędkość dźwięku w ośrodku miedzy głośnikiem a odbiornikiem? C. Przedst. Załamania światła momochromat. Jaki max kat β mo e występować miedzy promieniami i osią walca. MN . Jakim ruchem rozchodzi się fala w ośrodku jednorodnym . Promień ka dej krzywizny wynosi C. Co mo na powiedzieć o cechach tych dźwięków? D. 3x większej D. 385. wzdłu której na pierwszy z nich pada nie spolaryzowane światło. Który spośród ni ej wymienionych zakresów fal elektromagnetycznych emituje ona najintensywniej A. wynosi B. 395. e: D. 400. z którego pada na soczewkę promień przechodzący przez ognisko Fl. 370. 382. odległości między prą kami na ekranie zmaleją 408.maleje 2 razy 433.główną oś optyczną soczewki.odległ szczelin od ekranu. O dalszym biegu promienia AFt mo na powiedzieć. e współ. 0<x<f 415. Wartość tego przesunięcia zale y od: D. Amplituda drgań powstałych przez superpozycję dwóch drgań harmonicznych xx = A 1cos(ωt+ ϕ1) i x2 = A 2 cos(ωt + ϕ 2) wynosi D. jeśli ekran umieścimy w takiej odległ. to na ekranie równoległym do siatki otrzymamy A. a/-jego częstotliwość ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . 366. w którym interesuje nas wynik interferencji. to po przejściu tego światła do ośrodka o współ.odległ między jasnymi prą kami na ekranie. 386. zostanie w nim zaabsorbowana w: B. 396. to oznacza. promień załamany jest częściowo spolaryzowany. punktowego źródła świat ła A i jego o brazu B. 398. 20cm Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali opisanej w 367? B. Fala głosowa r.punkt . aby zyskać dźwięk o częstotliw. których dłg ró nią się od siebie o 3m. Na którym z poni szych wykresów poprawnie przedstawiono zale ność max Ekin fotoelektronów E k (w eV) od energii padających fotonów hv (w eV) C. 3* 10-2 m 429. Jakie wielkości trzeba zmierzyć. Dłg fali wynosi: C. Najmniejsza częstotliwość drgań własnych zamkniętego z jednego końca słupa powietrza (piszczałka zamknięta) o dłg L ma w tym przypadku wartość: A. oświetlonymi spójnym światłem ółtym. Piszczała otwarta wydaje dźwięk wy szy Dłg fali sprę ystej w powietrzu wynosi 1. Natę enie fali w odległ. dźwięki mają jednakową wysokość. Wiązka światła niespolaryzowanego padając na doskonały polaroid. W punkcie P będziemy obserwować: D. od zwierciadła wklęsłego o ogniskowej f nale y umieścić przedmiot aby otrzymać obraz pozorny C. rzeczywisty czy pozorny. fali wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu ok. Na rys przedst. 402. Załamania n=√2. Jak zmieni się obraz interferencyjny na ekranie ustawionym na przeciwko płytki z dwoma szczelinami równoległymi. rzeczywisty i odwrócony 428. soczewka jest skupiająca. a promień odbity jest całkowicie spolaryzowany 404. P r aca wyjścia elek t r o nó w z k at o d y fo t o k o mó r k i wyno si 2 eV. E. Przy jakich wartościach kąta 6 światło poza trzecim polaroidem będzie miało min natę enie? B. Elektrony będą równie wybijane przez B. Współ. fiz mo na wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej? B. natomiast nie emituje elektronów pod wpływem światła ółtego. wzajemne rozmieszczenie: głównej osi optycznej soczewki. ciała doskonale czarnego wzrośnie od 500K do 1000 K A. uzyskamy cały obraz o zmniejszonej jasności 422. a obraz rzeczywisty 416. 390. mo na wykazać. y= 3f 420. Je eli promień światła monochromatycznego pada na granicę ośrodka przezroczystego pod kątem Brewstera. Na ekranie otrzymamy: B. fioletowym .π/10*x). 393. λ/n Na pryzmat szklany (rys) pada równoległa wiązka światła białego tak. przedst. √3 401. światło fioletowe 435. dłg fali w tym ośrodku wynosi: C. Obserwator będzie odbierał większą częstotliwość o rzeczywistej częstotliwości źródła Najmniejsza dłg. (kreska od 2 na ox nachylona pod katem) 434. W pró ni wynosi λ.2m. jeśli jego kat padania na granicę 2 ośrodków przezroczystych wzrasta? D. Zjawisko Dopplera polega na tym e: B. 397. 372. 431. Je eli w adnym punkcie nie występuje całkowite wygaszenie . Zdolność zbierająca układu zło onego z dwu ściśle do siebie przylegających cienkich soczewek o zdolnościach zbierających ZL i Z2. Du e). to mo emy wnioskować ( v dźwięku 330m/s). z którego wykonano płytkę wynosi B. je eli odległ. to mo emy wnioskować. d . 418. Ogniskowa szklanej soczewki skupiającej zanurzonej w wodzie (nw < nsz) w porównaniu z ogniskową tej soczewki w powietrzu jest B. jeśli chcemy sfotografować pomnik znajdujący się dalej ni przedmiot. Powierzchnia metalu emituje elektrony. Wartość kata granicznego α mo emy wyznaczyć ze związku A. harmonicznym Struna drgająca z częstotliwością 680Hz wytwarza w otaczającym ja powietrzu : B. drgające w zgodnych fazach. 2 Na pryzmat szklany umieszczony w powietrzu pada równoległa wiązka światła monochromatycznego jak pokazano na rys. których fazy ró nią się o 900 znajdują się w odległ 1m. fale podłu ną o dłg. Dost. Z rys mo emy wnioskować. gdy temp bezwzgl. bo częstotliwość jest za du a Dłg struny =l0. zmienia się dłg fali a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli dłg fali światła monochromat. eby promień nie wychodził ze światłowodu na zew? A.. e promień odbity i załamany tworzą kąt prosty 403. 1s Jaka jest dłg fali opisanej w 367? B. przy czym dane zaznaczone na rysumo liwiają ju jedno znaczne wyznaczenie dokładnego kierunku tej połprostej. 367. e x/y= C. 368.. to mo emy wnioskować. obserwator zarejestrował dwukrotne obni enie się wys. zmienia się dłg. D . 375. soczewka jest rozpraszająca. a λ m . 130 310 stopni 413.364. 394. Wynoszą: n1-dla wody i n2 -dla szkła to względny współ. Załamania szkła dla danej dłg fali wynosi 1. dłu sza 4 2 5 . otaczającym kamerton. od barwy ółtej do czerwonej Promień świetlny padający na powierzchnię płytki pod katem π/3 radianów ulega na skutek odbicia całkowitej polaryzacji. Ogniskowa soczewki szklanej płasko-wypukłej o promieniu krzywizny 10 cm (współ. jeśli kąt padania na granicę dwu ośrodków przezroczystych jest: D. e badana fala jest falą poprzeczną? D. aby o t rzymać o braz rzeczywisty 5 x powiększony C. barwy i jest większa dla barwy fioletowej Wykonano światłowód w kształcie walca o stałym przekroju i współ. pobiegnie w kierunku wskazanym przez półprostą 5. 10m wytwarza w miejscu. 30 stopni 411. + Z2. natomiast płaszczyzna polaryzacji drugiego z nich tworzy z nią ustalony kąt 40°. częstotliwość W pewnym ośrodku dźwięk z niewielkiego głośnika dociera do odbiornika w punkcie P dwiema drogami. gdy pada na nią światło zielone. 376. jak pokazano na rys. załamuje się dwukrotnie i doznaje równoległego przesunięcia w stosunku do pierwotnego kierunku. między tymi szczelinami wzrośnie (szerokości szczelin pozostają bez zmian): B. Jaki jest okres drgań? D.stanowi odległ między środkami szczelin. x=6cm 421. Sin kąta odchylenia widma I rzędu wynosi 0. 387. Na siatkę dyfrakcyjną prostopadle pada równoległa wiązka światła monochromatycznego. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej d pada prostopadle wiązka monochromatycznego światła laserowego o długości fali L Je eli d < X. w którym słuchacz stoi jest równy: C. 105s-1 Ultradźwięki mają w porównaniu z dźwiękami słyszalnymi większą: B. Je eli częstotliwość dźwięku stopniowo podwy szamy. adnego z wymienionych zjawisk 406.5 cm. W oku ludzkim na siatkówce powstaje obraz A. Z. Dana jest br yła met alo wa o g r zana d o t emp er at u r y o k o ło 500 K. 412. e po jego rozszczepieniu światło ółte pada na druga ścianę pod kątem granicznym. 371. Je eli najbli sze punkty. 379. x=2/3 l0 W sali rozchodzi się fala dźwiękowa z prędkością 5000m/s.

N na L Wg t eo rii Bo hra. Ile razy jest większa energia potrzebna do przeniesienia elektronu poza atom od energii potrzebnej do przeniesienia go na najbli szy (następny) poziom energetyczny C. z jednej linii serii Balmera i dwóch linii serii Lymana Atom wodoru znajduje się w stanie podstawowym.02-10 2 6 kilomol" 1 .1 0 8 Preparat promieniotwórczy zawiera 10 6 atomów izotopu o czasie połowicznego rozpadu 2 godziny. na rys obok C. Która z poni szych reakcji jest prawidłową reakcją jądrową dla tego przypadku D. 488. W chwili początkowej preparat zawiera iV0 jąder. to wartość energii potrzebnej do usunięcia elektronu z drugiej orbity poza atom wynosi A. poni ej występuje na skutek przemian odbywających się w jądrze D. cyklu reakcji jądrowych. Jądro promieniotwórczego izotopu 30 15 P zamienia się w 30 14 Si. a potem przemiana α? A. Promień czwartej orbity jest równy D. rentgenowskiego będzie wysyłać lampa. 483. zmaleje 2 razy. to jest przekształcenia się kwantu y w elektron i pozyton. e: B. D. 449. P o jednakowych prędkościach D. w rezultacie przemian jądrowych przekształca się w 234U. Jaki izo t o p po wst aje z pro mienio t wó rczego izo t o pu 8 3 Li. przy czym najdłu sza fala jest skojarzona z czastka β Mol wody jest to ilość wody. większa. c – prędkość światła) C. 486. 443. poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r z prędkością v wynosi (e . c/λν Fotonowi o energii hv mo na przypisać:(h . przypadającej na 1 nukleon jest B. Energia elektronu na drugiej orbicie (wg modelu N. Po czasie 3T C. 468. 441. emitując przy tym. .6 eV. 494. na wykresie D. 493. 479. 1. / . 469. 478.53•10" 10 m. Jądro at o mu o liczbie po rządko wej Z i liczbie maso wej A zawiera C. 1.natę enie promieniowania.ładunek elektronu). e na pewno D. 463. pro mienio wanie α o dchyli się za płaszczyznę rys.promieniotwórczy izotop 24 11 Na. W obu na fotokatodę pada promieniowanie monochromatyczne. elektrony emitowane przez jądra atomu W pojemniku ołowianym mamy źródło promieniowania a i /?". to graniczna dłg fali (widma ciągłego): B. zajmuje objętość około 18 cm3 Liczba elektronów zawartych w 1 kg *6 2 C (liczba Avogadra N A = 6 1 0 2 3 mol" 1 ) wynosi około D. C. Długość fali de Broglie'a związana z elektronem w porównaniu z długością fali związanej z neutronem jest B. 462. liczby atomowej (porządkowej w układzie periodycznym)pierwiastka anody Długość fal promieniowania rentgenowskiego zmniejsza się.436. 454. 489.st ała P lanck a. 8/9 N o Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wyno si T. zmaleje 4 razy Który z wykresów umieszczonych poni ej mo e przedstawiać widmo ciągłe promieniowania wysyłanego przez lampę rentgenowską? (/ . Po czasie AT : A. zmniejszenie odległości między fotokomórką i punktowym źródłem światła. . –3. 1 i 3 Mówiąc „promieniowanie jądrowe" mamy na myśl C. 472. 446. M. W sytuacji przedst. Je eli na fotokatodę pada wiązka kwantów7 o energii hv > W.od energii kwantów światła i od rodzaju metalu Max prędkość fotoelektronów wybitych przez monochromatyczne promieniowanie o dłg fali X z fotokatody o pracy wyjścia W : A. Z otrzymanych danych doświadczalnych mo emy obl. wybitych z powierzchni dwu ró nych metali. jest zawsze < od sumy mas cząstek. wynosi: A.6 eV. 498. Jaka jest największa dłg fali promieniowania y. Bohra) wynosi D. 9/10 Bezwzgl.praca wyjścia. 458. h/2mc Wskutek bombardowania izotopu 23 11 Na deuteronami powstaje β . 466. masę hν/c 2 pęd hν/c dł fali c/ν Elektron i neutron mają jednakowe energie kinetyczne. Kβ Charakter rentgenowskiego widma liniowego zale y od B. fotokomórki. 480. gdzie W.stała Plancka. 499. e czas połowicznego rozpadu JH wynosi około 12 lat C. . 3-10 2 6 . e czas połowicznego rozpadu 32P wynosi . Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi D. jest mniejsza ni suma mas 2 protonów i 2 neutronów O masie jądra atomowego mo na powiedzieć. .prędkość światła) A. p. spowalniania neutronów Ile procent izotopów 3 1H ulegnie rozpadowi w czasie 24 lat. 497. 477. 470. h=eUλ/c Je eli dłg fali kwantu o energii hv wynosi X w pewnym ośrodku. 490. e w przypadku krzywej 1. której anoda jest wykonana z: C. tej samej. 7 5 % jąd er p r o mienio t wó r czeg o 32P ulegnie rozpadowi. neutron Przy bombardowaniu izotopu 1 4 7 N neutronami otrzymuje się protony i izotop D. 484. 473. 485. 476. wykres zale ności natę enia prądu / płynącego przez fotokomórkę od napięcia U. Stosunek momentu magnetycznego do mechanicznego momentu pędu elektronu.Z pro t o nó w i A — Z neut ro nó w Liczba Avogadra = 6. 438. v – częstotliwość) C. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z drugiej orbity na pierwszą wynosi B.jeśli najpierw nastąpi jego przemiana (rozpad) β-. to najmniejsza dłg fali widma ciągłego wynosiła X (e . największa dla jąder pierwiastków ze środkowej części układu okresowego O masie jądra helu mo na powiedzieć. 492.4 eV Je eli wartość energii jonizacji niewzbudzonego atomu wodoru wynosi E. m . . 452. Je eli energia kinetyczna elektronu (dla nierelatywistycznych prędkości) wzrasta 4 razy.2 eV Najkrótszą dłg fali serii K widma promieniowania charakteryst.6 eV. zwiększymy napięcie między katodą i anodą Je eli najmniejszy kąt odbłysku (odpowiadający pierwszemu max interferencyjnemu) promieniowania rentgenowskiego o dłg fali λ wynosi π/4radianów. 447. 455. 444. r4 =16r1 Poziomy energetyczne elektronów w atomie oznacza się literami K. Spoczywające jądro atomowe cię kiego pierwiastka rozpada się samorzutnie na 3 niejednakowe fragmenty. O fragmentach tych mo na powiedzieć. adne z wymienionych w odp. która: D. Dłg fal de Broglie'a skojarzonych z cząstkami: a. 461. Co mo na powiedzieć o energii kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu L na K orazM naL B. 2*10-26 kg St o sunek mas cząst eczek wo dy cię kiej i zwykłej wyno si ok D. stałą Plancka wg wzoru: (c . 465. 4/3 razy Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. 10. (hν-W)/e Zale ność max E k fotoelektronów. 7/8 *106 atomów W czasie 10 godzin 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi. Na rys przedst 2 charakterystyki. ¼ E Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13.częstotliwość. cząstkę α. 459. W chwili po cząt ko wej preparat zawiera N o jąder promieniotwórczych. W chwili początkowej preparat zawiera No jąder promieniotwórczych.9eV Energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym wynosi E = —13. 5 godzin Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu emitującego w rozpadzie ka dego jądra cząstkę wynosi T. W czasie 6 godzin ulegnie rozpadowi około D. którego widmo składa się D.. pierwiastek z 2/m. L. Porównując wyk mo na powiedzieć. 4 . c. 495. ich wektory prędkości będą le ały w jednej płaszczyźnie Promieniowaniem β nazywamy: D. 487. to dłg fali de Broglie'a elektronu B. Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wynosi T. to napięcie hamowania Uh potrzebne do tego.. n. 453. 14 6 C Jądro 238U. neutron W wynik u bo mbar d o wania 2 7 1 3 A l cząst k ami alfa p o wst aje promieniotwórczy izotop 30 15 P oraz. 448.p r ęd k o ść świat ła w pró ni.5% jąder promieniotwórczych Je eli w czasie 2 8 d ó b. to bezwzgl. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z trzeciej orbity na drugą wynosi około A. e B. 4 2 He. 464. większym natę eniem i mniejszą częstotliwością Elektron na orbicie stacjonarnej Bohra w atomie wodoru ma energię potencjalną B. 496. 491. promieniowa nie padające na fotokatodę charakteryzowało się B. Je eli napięcie między anodą i katodą w lampie rentgenowskiej wynosiło U. 500. 437. 451. z których się składa 474. Zwiększenie prądu nasycenia I n mo na osiągnąć przez A. (dwie równoległe) Max prędkość fotoelektronów emitowanych z metalu. (pierw z 2)/2* λ Je eli zwiększymy napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej 4 razy. grafit W reaktorze atomowym moderator słu y do D. emitując przy tym C. 456. ½ *e/m W atomie wodoru światło widzialne jest wytwarzane przy przejściu z powłoki C. Które ze zjawisk wymien. Cztery tygodnie wcześniej było w tej próbce atomów fosforu C. 445. W reakcji jądrowej 5 1 0 B + 1 0 n = 7 3 Li + X symbolem X oznaczono: D. wartość średn E wiązania. promieniowanie α β lubγ. 14 dób W próbce promieniotwórczego fosforu 32 15P o czasie połowicznego rozpadu 14 dni znajduje się N = 108 atomów fosforu. 481. 450. 440. Masa jednego atomu węgla X62C wynosi około D. i 2. W czasie3T preparat wyemituje następującą liczbę cząstek D. 467.częstotliwość) B. jeśli wiadomo. są ró ne. Względna zmiana dłg fali ∆λ/λ w rozpraszaniu komptonowskim zale y od: 1 kąta rozpraszania 2 rodzaju ośrodka 3 dłg fali promieniowania rozpraszanego C. 442.masa elektronu) B. pozostanie 6.(hν/λ -W) Na rys przedst. zjawisko nie jest zjawiskiem jądrowym. pro mień pierwszej o rbit y elekt ro nu w atomie wodoru r 1 — 0. to (największa) odległ między płaszczyznami atomów w krysztale wynosi C. a promieniowanie βodchyli się przed płaszczyznę rys Przejście promieniowania y przez substancję mo e doprowadzić do „tworzenia par". ujemną. 457. 460. to mo emy wnioskować. około 75%. od częstotliwości/światła przedst.25% jąder pierwotnych . elektron.ładunek elektronu. 471. v . Energia promieniowania Słońca powstaje w wyniku D. 23 11 Na + 2 1 H= 24 11 Na + 1 1 H Promieniotwórczy izotop 27 60 Co przekształca się w izotop 60 28 Ni emitując C. pozostanie 12. w których z wodoru powstaje hel. pozyton Po wchłonięciu przez jądro 9 4 Be cząstki alfa. 439. 475. przy której tworzenie par jest jeszcze mo liwe C. B. powstaje izotop 1 2 6 C oraz wyzwala się B. pod wpływem monochromatycznego światła zale y C. energia kwant u emit o wanego przy przejściu elekt ronu z p o zio mu L na K jest więk sza ni ener g ia k want u emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu M na L Wodór naświetlany promieniowaniem powodującym przejście elektronu z orbity K na M wysyła wtórne promieniowanie. 42 Mo W rentgenowskim widmie charakterystycznym dla danej anody największą energię mają kwanty odpowiadające linii B. je eli C. współczynnik załamania dla tego o śr o d k a wyno si: (h . 482. ka dy o masie m. aby prąd przez fotokomórkę nie płynął. jedną cząstkę alfa i dwa elektrony W reaktorze jądrowym najlepiej spełniałby rolę moderatora D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful