1.

Która z podanych jednostek nie jest podstawową ukł SI B. niuton 2. Po 2 równol. torach jada w przeciwne strony 2 pociągi. Jeden z v=60 a drugi z v=40. Prędkość pociągów względem siebie ma wart: D. 100 km/h zarówno przy zbli aniu się jak i oddalaniu 3. Łódź płynie rzeka z miejsc. A do B i z powrotem v=5m/s względem wody, v=4m/s wzg. Brzegów. Średnia v łodzi: C. 1,8m/s 4. Spadochroniarz opada na ziemię z v=4m/s bez wiatru. Z jaką v będzie się poruszał przy wietrze z v=3m/s A. 5m/s 5. Pasa er pociągu poruszającego się z v= 10m/s widzi w ciągu t=3s wymijany pociąg o dłg. l=75m. Jaka jest v wymijanego pociągu? C. 15m/s 6. Je eli cząstka o masie m początk. Spoczywająca zaczęła się poruszać i jej v dą y do prędk. Światła w pró ni c, to pęd cząstki: C. rośnie do nieskoń. 7. Je eli Ek poruszającej się cząstki jest 2 x większa od jej E spoczynkowej, to jej v: C. 2√2c/3 8. W akceleratorze 2 cząstki przybli ają się do siebie. Je eli obie maja v= 0,8cwzgl. ścian akc. To jaka jest v względna D. 0,8c < v < c 9. Cząstka której t=1s (czas ycia) porusza się wzgl. obserwatora z v=2c/3. Jaki czas zycia zmierzy obserw. Dla tej cząstki? B. t>1s 10. Kolarz przebywa pierwsze 26km w t= 1h, a następnie 42km w t= 3h. Śr. v kolarza: B. 17 km 11. na podstawie wykresu mo na powiedzieć e śr v w tym ruchu wynosi: B. 5/4 m/s 12. Zale ność v od t w 1 i drugiej min ruchu przedstaw. na wykresie. Śr v w t dwóch min: B. 35m/min 13. W 1s r. ciało przebyło s=1m. W drugiej sek. 2m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych 3s D. zmiennym 14. Ciało poruszające się po linii prostej r.jedn.przyśp. v0 przebywa w pierwszej sek. s=1m. S przebyte w drugiej sek. C. 3m 15. Ciało porusza się r.jedn.przyśp., a =2m/s2, v0=0. w której kolejnej sek. Licząc od rozp. Ruchu, przebywa on s=5m? C. w trzeciej sek. ruchu 16. Zale ność v od t przedst. na wykresie. W czasie trzech sek. r. ciało przebywa s: D. 4,5 m 17. Z przedst. wykresu v jako fcji t wynika e s przebyta w 3sek. C. 3m 18. Ciało poruszające się r.jedn.przyśp. v0=0 przebywa w drugiej kolejnej sek. od rozp. ruchu s=3m. Przyśp w tym ruchu: B. 2m/s2 19. Przyśp. pojazdu poruszającego się po prostej a=1,2 m/s2. Ile wynosiła śr. v pojazdu w ciągu trzech pierwszych sek.? B. 1,8m/s 20. Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. Na rys przedst. zale ność s od t. Maksymalna v w tym ruchu: D. 1m/s 21. Na rys. przedst. zale ność v od t 2 punktów. Drogi przebyte przez punkty w czasie T: C. są ró ne, s przebyta przez punkt 1 jest 3xdłuzsza od s 2pk 22-24. Pyt odnoszą się do 4 cząstek poruszających się po 4 prostych 22. Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sek. najdalej od swojego poło enia? D. cząstka 4 23. Która z tych cząst porusza się ze stałym niezerowym przyśp. A. cząstką 1 24. Która cząstka po 2sek. znajdzie się w swoim początkowym poło eniu? C. cząstka 3 25. na wyk. Przedst. zale ność a od t w pierwszej i drugiej sek. jakim ruchem porusza się ciało w pierw. i drug. sek. Jaka jest jego v po dwóch sek. (v0=0) D. w czasie obydwu sek. ciało poruszało się r.niejedn.przyśp, a v=3 26. Na rys przedst. zale ność v punktu od t. Zale ność a od t poprawnie przedst. na wykresie: A. 27. Zale ność a od t przedst. na wyk. (v0=0). V koń. po 3 sek: C. 3m/s 28. Samochód pozostający w chwili począt. w spoczynku rusza, v zmienia się z kwadrat. t wg fcji 2 v=bt (bstała). S przebyta w t: B. bt3/3 29. Ciało puszczono swobodnie w pró ni z wys. h. Śr v ciała: A. √hg/2 30. Ciało puszczono z pewnej wys. Zale ność Ek ciała od t poprawnie przedst. na rys D. 31. Zale ność wys. h od t w przyp. Rzutu pionowego w górę przedst. na wykresie: B. 32. Je eli pasa er pociągu poruszającego się ze stała v puścił pewne ciało, to w ukł odniesienia związane z ziemią tor ciała C. parabolą 33. Z pewnej wysokości h nad ziemia wyrzucono 2 ciała. 1 pionowo do góry z z v0, 2 w dół z taka samą v0. Jakie będą v1 i v2 (opór powietrza pomijamy) D. v1 = v2 34. Na nici w polu sił cię kości waha się kulka. O siłach działających na nią mo na powiedzieć, e w chwili przechodzenia przez najni sze poło enie: C. na kulkę działa niezrównowa ona siła dośrodkowa 35. Na wyk. przedst. zale ność v od t w pewnym r. prostoliniowym. Wypadkowa sił działających na ciało: C. jest równa 0 36. Traktor ciągnie przyczepę ze stałą v siła F=104N. Cię ar przyczepy G=105N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepę: B. zero 37. na samochód poruszający się poziomo r. przyśp. działają 4 siły: cię aru G, sprę ystości podło a R, napędu P, oporów T. Przyśp. Z którym porusza się samochód nadaje: B. wypadkowa wszystkich sił 38. Je eli na poruszające się ciało działa siła wypadkowa o kierunku równoległym do jej v o wart stałej , to ciało będzie się poruszało ruchem D. jednostajnie zmiennym (opóźnionym lub przyspieszonym) 39. Ciało o m=2kg i v=4m/s zatrzymuje się w t=4s na skutek działania siły zwróconej przeciwnie do jego v, o wart. równej A. 2N 40. Je eli na ciało działa kilka sił, w tym np. F1 ma zwrot zgodny ze zwrotem przyśp tego ciała, to siłą nadającą temu ciału a: C. wypadkowa będąca suma geometryczną wszystkich sił działających na to ciało 41. Pocisk wystrzelono pod pewnym katem do poziomu. Jaka siła działa na pocisk podczas jego lotu a do chwili upadku, je eli cały lot odbywa się w pró ni C. działa siła cię aru tego pocisku 42. Na poruszające się po linii prostej ciało o m działa F, której zale ność od t przedst. na rys. Ciało będzie się poruszało B. ruchem niejednostajnie przyśp.

43.

W sytuacji przedst. Na rys. (tarcie pomijamy) siła napinająca nitkę ma wartość: C. ¾ F 44. 3 klocki o jednakowych masach są połączone niewa kimi nitkami. Klocek C jest ciągnięty w prawo siła F nadającą całemu ukł a. Wypadk siła działająca na klocek B (bez tarcia) B. F/3 45. Je eli pominiemy tarcie i masę bloczków, to przyśpieszenie cię arków przedst. na rysunku wynosi: A. 2,45 m/s2 46. Przyspieszenie cię arków przedst. na rys (tarcie i masę bloczka pomijamy) wynosi ok.: A. 3,3 m/s2 47. Z zasady zachowania E mechanicznej wynika, e: B. Suma Ekin i Epot ukł jest stała, je eli w ukł działają tylko siły zachowaw. i siły zew. nie wykonują pracy nad układem 48. Jak zmienia się E pot spadającego swob. kamienia (w pró ni) C. szybciej zmienia się przy końcu ruchu 49. Na ciało o masie m pozostające począt. w spoczynku działa stała siła F. Jego E kin po czasie t wynosi: A. ½ F2t2/m 50. Je eli w syt. przedst. Na rys. (m i tarcie bloczka pomijamy) E pot cię arka o masie m zmniejszy się o 30J, to E kin klocka o masie 2m powiększy się o wart : B. 20J 51. Ciało o masie m wyrzucono pod katem 600 do poziomu z v. E pot ciała w najwy . punkcie toru (opór powietrza pomijamy): A. mv2/2 52. Ciało porusza się r. prostoliniowym. Na rys. przedst. zale ność v od t. Jaki znak ma praca(+,-) wykonana przez silę wypadkowa działająca na to ciało w I,II,II przedziale czasu? C. I(+),II(-),III(+) 53. Z powierzchni ziemi wyrzucono pionowo w górę ciało z prędkością v=10m/s. Na h+3m Epot =15J. Ile wynosiła na tej wys. Ekin (g=10m/s2) B. 10J 54. Pod działaniem siły F ciało porusza się po osi x. Na rys przedst. wyk zale ności F od poło enia ciała. Praca wykonana przez tę siłę na drodze 2m wynosi: A. 0J 55. Zakładamy, e F potrzebna do holowania barki jest wprost prop. do v. Je eli do holowania z v=4km/h potrzebna jest moc 4kW, to moc potrzebna o holowania z v=12km/h wynosi: C. 36kW 56. Na wykr. przedst. zale ność od F działającej na ciało o m=5kg poruszające się po linii prostej. Zmiana v tego ciała: A. 0,8m/s 57. Rozciągając pewna taśmę kauczukową o x stwierdzono e siła sprę ystości F=ax2+bx.min praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x=0 o x=d: D. ad3/3 +bd2/2 58. Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F=F0e-kx (k>0). Je eli v=0dla x=0, to max Ekin, która cząstka osiągnie poruszając się wzdłu osi x: A. F0/k 59. Czy ukł ciał zachowa pęd, jeśli będzie nań działać stała F zew A. Układ ten nie zachowa swojego pędu 60. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Ekin odrzutu dział w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z v=400m/s A. 80J 61. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Co mo na powiedzieć o Ekin pocisku i działa w chwili gdy pocisk opuszcza lufę? B. prędk. działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc Ekin pocisku > Ekin działa 62. Kula o masie m uderza nieruchomą kule o masie M i pozostaje w niej. Jaka część Ekin kuli zamieni się w E wew. (zakładamy zderzenie idealnie niesprę yste)? D. M/M+m 63. Jak wskazuje rys. kula bilard 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą 2. Je eli uderzenie jest idealnie sprę yste, to: A. kula 1 zatrzyma się, a kula 2 zacznie się poruszać z v 64. W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia 2 doskonale niesprę ystych kul, Ekin zmienia się w Ewew, jeśli mają: C. równe i przeciwnie zwrócone pędy, a dowolne E kin. 65. W zderzeniu niesprę ystym układu ciał jest: A. zachowany pęd całkowity, a Ekin układu zachowana 66. Wózek o masie 2m poruszający się z v zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki łączą się i poruszają się dalej z v: A. 2/5 v 67. Człowiek o m=50kg biegnący z v=5m/s skoczył na wózek spoczywający o m=150kg. Jaką v będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)? A. 1,25m/s 68. Które z wyk. dotyczą ruchu harmonicznego? D. tylko 1 i 4 69. Je eli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się r.harmon., zmniejsza się to: A. moduł prędkości wzrasta, a moduł przyśp. maleje 70. W r.harm. o rów. x = 2cos0,4Πt okres drgań wynosi: C. 5s 71. Max przyśp. punktu drgającego wg rów.x=4sin*Π/2*t (amplituda w cm, czas w s) wynosi: A. π 2 cm/s2 72. Amplituda drgań harm. =5cm,okres 1s. Max v drgającego punktu wynosi: D. 0,314 m/s 73. Punkt materialny porusza się r.harmon, okres drgań =3,14s, a amplituda 1m. W chwili przechodzenia przez poło enie równowagi jego prędkość wynosi: C. 2m/s 74. Które z ni ej podanych wlk. charakt. R.harm. osiągają równocześnie max wartości bezwzględne? D. wychylenie z poło enie równowagi, przyśpieszenie i siła 75. Ciało porusza się r.harm. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy Ekin ciała: A. jest 3 x większa od jego Ekin 76. Ciało o masie m porusza się r.harm. opisanym rów. X=Asin*2 Π/T*t. E całkowita (Ekin+Epot)tego ciała wynosi A. 2 π 2mA2/T2 77. Na którym z wykresów przedst. Zale ność E całk od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego? A. 78. Rozciągnięcie nieodkształconej począt. sprę yny o pewna dłg. wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłu enie tej sprę yny (przy zał. idealnej sprę ystości) o tę sama dłg. wymaga wykonania: C. 3x większej pracy 79. Na rys przedst. zale ność siły F od potrzebnej do ściśnięcia sprę yny od odkształcenia sprę yny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprę yny o 3cm wynosi: B. 0,045J 80.-81. Pyt odnoszą się do następującej sytuacji Pojedynczą sprę ynę (lub ukł sprę yn) rozciągamy w taki sposób, aby F powodującą odkształcenie zawsze równowa yła aktualna F sprę yst. Przy wydłu eniu pojedynczej sprę yny o 12cm jej F sprę yst. wynosi F 80. Je eli 2 takie sprę yny połączymy, tak jak na rys. i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie ukł: D. 6cm 81. Praca wykonana przy rozciąganiu takiego ukł sprę yn siła zwiększającą się do F jest: B. 2 x mniejsza ni w przypadku rozciągania jednej sprę yny

119. ciała A jest 5x > ni wart. aby jego dłg. tylko 1 i 4 89. W powietrzu dzwignia jest w równowadze. 5s-1 Je eli koło zamachowe wykonujące początkowo 12 obrotów na sekundę. większe W poni szych zdaniach podano inf. Odległ. na której zawieszona jest kabina: C. są prawdziwe? 1. klocek będzie pozostawał w spoczynku 110. Poruszający się r. Ten zanurzony całk. Aby większy mógł podnieść 100N. Na planecie . Ziemi Średnia gęst. graw. R. nale y u yć. a max jej wart. Tarcia wynosi(g=10m/s2): B.. Dotyczące prędk. Je eli czas obiegu pierw. jednostajnym po okręgu jest: B. 152. między liniami sił. 135. Na tej podst.a dłg zmalała 4x. B. do mas tych ciał Winda m zje d a do kopalni z a = 1/6 g. to średnie przyśp kątowe ε: C. które toczy się bez poślizgu jest cykloidą Współrzędne toru tego punktu opisują następujące rów. 123.harm. Ruch zsuwającej się ze stołu linki jest ruchem: A. Ziemi Przyśp. W wodzie dest. Która z podanych ni ej jedn. 134.. v satelity bardziej odległ od Ziemi jest > od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 2. niej a2. graw. roztw. R1 do R2 (licząc o środka Ziemi) pozostaje tylko w p .8? A. Jednostajnie opóźnionym w górę lub jedn. Z Ziemią poruszają się 2 satelity. w ka dej chwili wart. ok. do a. której zarówno r jak i m są 2x < od r i m Ziemi: C. Je eli klocki poruszają się wzgl. większa v ma satelita poruszający się po orbicie o promieniu r1 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . aby obl pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłu równi B. mo e (na poziomej drodze) przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r(f-wspł tarcia statycz). są > od gęst wody dw. Kierunek działania siły cię kości na kulkę 116.odległ.fmgsin α 4mgsin α B. kątowe ω1 i ω2 oraz momenty pędu L1 i L2 są: D. Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą 9. Co mo na powiedzieć o v liniowych satelitów B. to wazy ono 40N. wzorzec masy przyciąga Ziemię równie siłą 9. tarcia statycznego w tym przyp. 450 wisi na nitce kulka pozostającą w spoczynku względem ścian pokoju. e współczynnik tarcia statycznego linki o stół wynosi: C. począt. H=Rz Statek kosmiczny o masie m wraca na Ziemię z wyłączonym silnikiem.1.przy czym R2=2R1> Je eli Ekin r. Promienie ich orbit wynoszą r1 i r2. Zale ność okresu drgań wahadła od dłg l poprawnie przedst.mgcos α 3. pow. gęstości Podnośnik hydrauliczny jest wyposa ony w 2 cylindry o średnicach 1m i 5cm. . równowa ą się siły: cię kości klocka. ciała wynosi: C. 97. a drugi po orbicie o prom. przyśp. Liniowe sztucznych satelitów krą ących w pobli u Ziemi są w porównaniu z prędk. 5/6 mg wagonik jedzie z przyśp a. Epot ciała jest dana wzorem E = . Je eli zwiększymy nachyl. Nie ulegała zmianie przy oziębieniu go o ∆T B. 126. material. jednostajnie przyśp. √2 113. Je eli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku. e winda porusza się ruchem: D. natomiast nie działa na klocek o m2. h nad powierzchnią ziemi przyspieszenie ziemskie jest 4 x mniejsze ni tuz przy pow. W ruchu wahadła nietłumionego 1. 140. Na brzegu obracającej się tarczy le y kostka. Kątowej u dołu równi do prędkości kątowej w punkcie C (połowie drogi): C. Wa y 6. sprę ystości równi i tarcia 109. 138. Je eli ciało to zanurzymy w cieczy o cię arze właść. Układ przedst. pokazanej na rys zawieszono 2 cię arki o m=1kg. 980 Pa Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. 141. 3. Ziemi (Rz.graw. fmgcos α 2. geogr. gdy następujące wlk dla wszystkich jajek są równe: C. Rω2 Na ciało działa para sił (F1=F2=F). 2x > od przyśp graw. C. 1/3 96. GMmR1-R2/R1R2 Dwa ciała o masie m I 5m zbli ają sie do siebie na skutek oddziaływania graw. 1 111. miedzy dwoma pkt. bo klocek ten nie jest przyciskany do ściany. v2=v1 106.. to a graw. Na równi znajduje się ciało o masie m pozostające w spoczynku. to na klocek o m1 działa siła tarcia o tej samej zawsze ( niezale .. Okres drgań wahadła: C.y=0. Wynosi 100N. Siła działającą na to ciało w pozycji x jest dana wzorem: D. Mo emy wnioskować . 146. Klocek przyczepiony do sprę yny porusza się r. I1 i I2 (I1>I2) obracają się tak. Je eli pojazd poruszał się po torze poziomym. < od a graw. Współ.4 m poruszającego się z v=6. 147. bez tarcia. √5gR 100. w ka dej chwili Ekin =Epot 4. zatrzymuje się po 6 s.. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów inny C. przy czym obie gęst. e ich E kin są równe.27 * 10 –3 Na dwustronnej dźwigni wiszą na nitkach 2 kule równych masach wykonane z 2 materiałów o ró nych gęst d1<d2. Ziemi: C. Przedst. 9. gdy ¼ jej l zwisa. 7. tylko siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x 83. pozostające w chwili począt. uzyskuje v2. Na planecie. wprost prop. 105. Moment obrotowy tej pary sił ma wartość (l1. to siła tarcia działa na klocek o m1. Materialnymi o masie M i m wynosi r. 133. zale ność składowej poło enia klocka K od t? B. zwróconym w górę. Które z tych inf. wody. przyśp. 148. Klocek K zsuwa się bez tarcia z równi pochyłej. Wzrosła 2x.. Wynosi 50J. 9. 122.02J 94. lub w górę(zale y od mas. aby podnieść cię ar Q za pomocą niewa kiego bloczka? Linka nie ślizga się po bloczku. 129. związ z Ziemia wydaje się nieruch. Czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kaie nachylenia będzie dłu szy. Je eli klocki poruszają się wzgl. klocek o m2 mo e względem wagonu albo poruszać się w dół. spadając swobodnie z pewnej wys. a v końcowe takie same. natomiast na klocek o m2 równie działa siła tarcia. 4. Od a) wart. Co mo na powiedzieć o przyspieszeniu tych ciał ( w ukł labor) B. zale ność vx od t? D. liniowa jej satelity naturalnego (księ yca) B. na rys. Ekin w punkcie zawracania=Ekin w punkcie zerowym (przechodzenie przez poło enie równowagi) 3. wspł tarcia i a) 2. Jaka siła F nale y rozciągnąć drut o przekroju S. l2 miedzy pkt przyło enia sił) A. Na którym z wyk najlepiej przedst. Samochód o masie m. to: D.) krą y po orbicie kołowej płaszczyźnie równika. Q=P/2 101. E całkowita jest stała. to: A. uzyskuje końcową v1. wykonują koła roweru o średnicy 0. Na obu końcach wagi sprę ynowej. Równi w zakresie od zera do kata. równa GMm/r. 2√2T Po dwóch orbitach współśrodk.promień Ziemi) A. Która wlk wystarczy jeszcze znać. 132. przewa a kula o większej gęst. tylko 1 i 4 112. jednorodny wa y w pow. Ły wiarz poruszający się początkowo z v=10m/s przebywa z rozpędu do chwili zatrzymania się drogę 20m. R i wiruje w płaszczyźnie pionowej po okręgu tak. 0. tylko 2 i 3 Satelita stacjonarny (kto9ry dla obserw. 8000N/m3. Wartość pracy potrzebnej do oddalenia ich na odległ nieskończenie du ą: B. Je eli masę nitki i tarcie pominiemy. 2π√2R/g 90. to iloczyn m2 a =wypadkowej sił : cię aru klocka m2. Wagonu. Wynosi T. postępowym A. działająca na pkt. Je eli eksperyment taki przeprowadzimy w kabinie sztucz. Całkowicie zanurzone. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów taki sam 4. Wsp. E pot sprę ystości drutu?: D. Je eli czas trwania oby ziemskiej wynosi T. Je eli klocek m2 porusza się wzdłu ściany wagonu z przyśp wzgl.G. jest jedn. jego wynosi: C. Je eli wychylenie tego klocka z poło enia równowagi wynosi 1/2A. pozostanie zanurzony w wodzie Mo na tak dobrać stę . je eli będzie spełniony warunek: C. wzrośnie 2√ razy 92. Jaką siłą wzorzec masy przyciąga Ziemię C. je eli wspł... Co mo na powiedzieć o v koń ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się? C. SI ok. Ich prędk. m/s2 115. 4/5 g/cm3 . 137. 3√GMT2/4π2 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . przedst. aby wszystkie świe e jaja pływały w Roztw. poruszają się za stałym a(bez oporu). Je eli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie niewa kości to: A. 150. . to czas drugiego: B. Gęst: A. soli. zanurzając się do 3/5 swojej objęt. bezwł klocka m1 i tarcia B. Od ziemi jest < od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 3.81N 117. Na s=1m wynosi: C. Masa ciała o cię arze 19. Dane 2 równie pochyłe o jednakowych wys. Ziemi Nic wahadła zawieszonego u sufitu wagonu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wagonu. To jego Ekin w3 tej chwili wynosi: D. tego ciała: D. D. po linii prostej W ukł nieinercjalnym poruszającym się r. 127. Przem. Ziemi . gdy: D. m2/m1<tg α 108. Na jakiej wys. O pewna dłg x. Tej kulki w chwili gdy jest ona w dolnym poło eniu wynosi. Po równi pochyłej o kącie nachylenia α. na wykresie B. 12/25 g/cm3 Cię ar ciała w pow. Kulka pozostająca pierwotnie w spoczynku zaczyna się staczać bez poślizgu za szczytu równi pochyłej. zaczyna się zsuwać ze stołu .4 πs-2 Tor zakreślony przez punkt materialny na obwodzie koła. mv2/r < mgf 98. W miejs. Grawitacyjna E pot ukł 2 mas (pkt material. Równi pochyłej przedst. 93. 3. Ziemi.mgx + 1/2kx2.) C.. zsuwając się zaś z tej samej wys. Gęst są 2x . na rys (masę i tarcie pomijamy) pozostaje w równowadze je eli: C. Przedst. tylko 1 i 3 Człowiek stojący w windzie na wadze sprę ynowej zauwa ą. masa m2 będzie się poruszała z przyśp.jednost.5J 87. 4N Ciśnienie słupa wody o wys. Na rys. poło onej na szer. 149.R. gdzie G stała grawitacji 118. 139. Na którym z wykresów najlepiej przedst. e w górnym poło eniu nitka nie jest napięta. 95. zmniejszył się 2krotnie 91. E pot w punkcie zawracania =Ekin w punkcie przechodzenia przez pło enie równowagi C. l w syt. Gęst. Stosunek prędk. ustanie praca silników Prędk.25 95-96.: D. w stanie spoczynku na poziomej płaszczyźnie działa równolegle do płaszczyznyF=2N. n = 1/ π*√gf / 2d 99. Kulka o masie m jest przyczepiona na końcu sznurka o dłg. M. której r i śr. 131. 107. d-śred).5 *10-3m3 Ciało jednorodne wa y w powietrzu 30N. 120. mniejszy tłok trzeba nacisnąć siłą: D. Je eli m planety jest 2x < od m Ziemi . D2 korek zanurzony w wodzie i puszczony swobodnie wypłynął na pow. 121. Satelity Ziemi. Ciało. Masa wahadła mat. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachyl=450. 88. przy którym ciało zaczyna się zsuwa. Pierw. 2R. F=Q 102. Zale ność E pot od t w r.81 N.Stalowy drut został rozciąg.harm. promień orbity tego satelity: C. Pewnej planety jest = gęst. 37. 144. Jakiej min F przyło onej jak na rys. Jednorodna linka o dłg. F*l1 Siła wypadk. Praca wykonana przez silę wypadk. 151. to w syt. wynosi: C. 130. Porusza się po orbicie o prom. 1. ale o wart prop. Które z poni szych stwierdzeń są prawdziwe.. wysokość na jaka wciągamy ciało 103. 128. Okres drgań wahadła utworzonego z cienkiej obręczy o promieniu R i masie m zawieszonej na ostrzu. 124. zawsze zwiększa się podczas wzrostu wzajemnej odległ tych mas 82.8N 85. mo na wywnioskować . ok. Epot tego ukł. Co mo na powiedzieć o ruchu klocka K względem nieruch. 136. Przy jakiej najmniejszej liczbie n obrotów na sekundę kostka spadnie z tarczy?(f-wspł tarcia. Współczynnik tarcia=0. ró na od zera i skierowana do środkowego okręgu Dwa dyski o momentach bezwł. Je eli kule wiszące na dźwigni zanurzymy do wody: D. W chwili początk:v=0. tarcia statycznego wynosi 0. mamy: D. I ró nych kątach nachylenia. to jest on ruchem: B. 2. klocków i ściany wagonika nie są idealnie gładkie. 125. Ten przypadek zachodzi wtedy. to korek: A. Obj. Prędk. zatem obj. na rys. m2= 2m1 Przyśp. Wzrost Ekin statku w tym czasie wynosi: A. Rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli Ile obrotów na sek. Liniowych i E dwóch satelitów Ziemi poruszających się po orbitach kołowych o promieniach r i 2r. 2kg 114. poruszający się z v. Na podziałce wagi odczytamy: B. na wszystkie ciała działają siły bezwładności o wart. to F tarcia ma wart: 1. =0 w poło eniu równowagi. Jakie musimy mieć jeszcze dane wlk. przy czym r1<r2. Ciało to zanurzone całkowicie w wodzie wa y 20N.6 wynosi D. Na ciało o m=1kg. a satelita o m2 po orbicie o R2. 10m wynosi w ukł. F= α η S ∆T 84.? 1. Naprę enie liny.28m/s D. Przy zbli aniu się do Ziemi z odległ. aby obl. w spoczynku.. w dół Ciało pływa w cieczy o gęst. x=0. Przy pominięciu tarcia i oporu powietrza. Wagonu.: B. 4x > od przyśp.81N. 3000 kg/m3 Przedm. jak na rys wynosi: B. 142. niejednostajnie przyśp. Satelita o m1 po orbicie o R1. mg-kx 86. jest: C. przyśp ciała B Stan niewa kości w rakiecie lecącej na Księ yc pojawi się w chwili . 145. na wykresie: C. 104. natę enia pola graw. to okres jego wahań: C. Jego śr. od r i śr gęst Ziemi. je eli: C. Ciało o znanym cię arze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej r. Je eli dłg wahadła zwiększymy 2x. Na równi pochyłej le y klocek . 143. postępowego obu satelitów jest taka sama. Tarczy: B. v satelity bardziej odległ. e waga wskazuje połowę jego cię aru. Linia prosta wyznaczona przez nic wskazuje: A.54N. ω1 < ω2 i L1 > L2 .

215. przedst.odległość między ładunkami) Najwy szy potencjał jest w punkcie C. Ciśn. średn. Sprawność silnika wynosi A. wzrosło w przemianie izobarycznej 2x i wobec tego: C. izotermicznej. Ekin cząsteczek gazu 166. uległy zmianie na 2p0. kątowe ε w ruchu walca nadaje moment D.2*106J/kg) D. jeśli jego ładunek zmniejszy się do połowy (poło enie przewodnika względem innych nie ulega zmianie)? C.dosk. W przemianie izochorycznej określonej ilości g. Ró nica miedzy energiami wew. Na przeniesienie innego (+) ładunku ą z b. z adną spośród wymienionych zasad Dwa punktowe ładunki +2q i — q znajdują się w odległ: 12 cm od siebie. bezwł. Ciało A o wy szej temp. Przez wilgotność bezwzględną rozumie się : D. Wykonana przez ukł: B. Na rys. lodu 2.5 kg od dostarczonego mu ciepła. tylko 1. 1 185. aby dokonać tego izochorycznie trzeba dostarczyć Q2 ciepła. Jednostajnie maleje lub wzrasta z czasem 159. T1 w stanie 1 i T2 w stanie 2: C. nie przedstawiono przemiany izobarycznej A. bezwł. Na którym z poni szych wyk. Pewnego ciała o m=0. na wykresie: B. Kulki naładowano odpowiednio jednoimiennymi ładunkami ą x i q 2 . 200C. adna z powy szych odp nie jest poprawna 184. Ile wynosiłaby sumaryczna praca konieczna do przeniesienia (-) ładunku o identyczne w a r t o ś c i q z p u n k t u A n a jp ie r w 2 m w z d łu p r o mie n ia a następnie 2 m wzdłu łuku okręgu otaczającego kulkę do punktu C (patrz rysunek)? B. 211. termodyn. a E kin rośnie 158. Cienki pręt o masie m i dłg.. bezwł. dosk? C. B Dwie metalowe kulki o masach mx i m2 i jednakowych r zawieszono na jedwabnych niciach o jednakowej dłg /. Na rys. E=0 Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne: (d . 1m od kulki konieczne było wykonanie pracy W. Na rys przedst trzy kolejne sposoby przejścia g. to: C. 208. (p. prędk. mRT/pV 172. Je eli są dane: p. cieplna kalorymetru pomijamy) D.1 litra. atmosfer. Ciśnienia obu gazów są równe 168.4 167. Na rys. Do jakiej temp. tego gazu poni ej temp. 217. wrzenia helu pod ciśn. . Równa temp.1*103J/kgK. ml2/12 160. µ (masa jednego mola gazu). prosta 1 187. 0. bezwł. V(obj.. obni a swą temperaturę dla ciśnień. D W której konfiguracji natę enie pola w początku układu e równe zeru. izobarycznej? D. który związek miedzy parametrami gazu nie jest poprawny? D.. 3. W wyniku wymiany ciepła miedzy tymi ciałami: D. 227. 193. ma wart. V. Przemiany izochorycznej g. 201. to temp chłodnicy wynosi: C. jaką ładunek ujemny działa na dodatni Pole elektryczne jest wytwarzane przez (+) ładunek umieszczony na metalowej kulce. T1 /T2 =4/3 Z którą spośród ni ej wymienionych zasad byłby sprzeczny p r zep ływ ciep ła o d ciała o t emp ni szej d o ciała o temp wy szej? D. D.T)? A. 3 i 4. pozostaje bez zmian . koła zamach. Chwilowo przyśp. Sprawność idealnego silnika cieplnego (Carnota) wynosi 40%. równa wartości siły. nale y obni yć temp. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego B. i nie le y od jej obj. 189. przedst. zale ność przyrostu temp. O ciśnieniu pary nasyconej mo na powiedzieć. Dla jednorodnego g. 4. 197. zale ność ciśnienia p od temp. tych naczyń są jednakowe. 2971J 188. Masa gramocząstki wynosi: C.dosk. Jakie przemiany g.2. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową ω (bez tarcia). Obj. e: D. I. 199.T0. Współ.dosk.T. W wyniku przeprowadzonych przemian g.153. 195. początk. doskonałego zale y od: 1.dosk jego przyrost temp jest proporcjonalny do wykonanej nad nim pracy? C. 228. Na którym z wyk. Bezwł. a potencjał nie jest równy zeru? C. Wart. Je eli człowiek opuści ręce. W przemianie określonej ilości g. to mom. 3 ω0 161. ciepło dostarczone częściowo zamienia się w Ewew gazu. Mo emy wnioskować: A. 4 stany g. 300J/kgK 190. z działaniem sił odpychania i przyciągania) od ich wzajemnej odległ. Obu ciał mogła ulec zwiększeniu na wyk punktu potrójnego la wody przejście ze stanu II do stanu I jest związane: A. Gazu ma max wartość w stanie : A. Ekp>Eko 157. izobarycznej. T. mRT/NpV 173. W których spośród wymienionych przemian g. adiabatycznej Które z powy szych wypowiedzi są poprawne? A. 206. wywierane przez cząstki g. O zmianie Ewew w tym procesie mo na powiedzieć. 1 i 2 D. Krzywa 1 i prosta 176. R. nie ulega zmianie 181. L obraca się wokół prostopadłej do niego osi. Ile litrów gorącej wody o t=800C nale y dolać do wanny zawierającej 80 l wody o t=200C. 224. A2 *s4 /kg*m2 Co stanie się z pojemnością izolowanego przewodnika. Na rys przedst zale ność Epot cząsteczek g. je eli natomiast oś przechodzi przez środek pręta. cząsteczek 2. Izochora 1 178. Natę enie pola w tym obszarze A. Je eli oś przechodzi przez koniec pręta mom. 222. ciepło topnienia =3. Wzrasta ze wzrostem jej temp. od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę obj. N. częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. Ekin= ½ L2/I 156. bezwł. 1. Ły wiarz zaczyna się kręcić z wyciągniętymi ramionami z Ekin = ½ I0ω02. to: A.R. wykonującego n obrotów na sekundę. dosk. 205. przedstawionych na wyk. 3. Ile wyniósł przyrost energii wew gazu w p. µp/RT 174.du ej odległ do punktu A odległ. Na którym z poni szych wyk. dosk. 2. Dla jednorodnego g. Średnia energia cząsteczek gazu doskonałego ulega zmianie w przemianie: 1. mamy ten sam gaz): B. pary nasyconej zmniejszymy w stałej temp z litra do 0. 207. przemianie g. to Ekin koła : A..dosk. gazu w stanach 1. ( mom. 2πL/I 155. T2=4T1 180.V). Co mo na powiedzieć o Ekin r. Je eli w st anie ró wno wagi nici t wo rzą z pionem równe kąty (rys obok). jest większa od Q. 212. Walca wynosi ½ mr2 ) B. Która z poni szych 2 izochor 1 i 2.2.dosk jego gęst: C. Gaz doskonały to ośrodek. T dla przemiany izochorycznej g. 219. a ubytek energii wew. C. 203. mom. zmiany E wew sa we wszystkich 3 sposobach identyczne Aby izobarycznie ogrzać 1 g g.V0. 200. Średnia Ekin cząsteczek wzrosła 2x 171. 183.T. prędk. przedst. 202. dosk. Ciśnienie g. 2π2n2I 162. Jaka była temp. ciepło pobrane jest zu yte na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. Q 2 . Względem osi przechodzącej przez środek masy kuli A jest: B. Je eli ły wiarz opuści ramiona . 218. aby t wody wynosiła 400C? B. p. C Na którym z wyk najlepiej przedst zale ność natę enia pola elektrycz jako funkcji x? D. 2/3W W której konfiguracji natę enie i potencjał w początku układu równa się zeru D. 6T0 175. Ciepło potrzebne do zmiany w parę 1g lodu o t=-100C wynosi (ciepło właśc. Je eli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L. 3. 177. nie przedst. 225. ciekłego helu w otwartym termosie jest: D. V3/T3=V4/T4 186. przedst. to mom. którego cząstki tratujemy jako : C. T. Dane są 2 pełne kule A i B wykonane z tego samego materiału. wynosi: A.2*103J/kgK.3 mo na powiedzieć e : C.). Nale y go ogrzać aby podwoić średnia v cząstek: A. na rys.V 2 ) w p r zemianie: B.5 T2 170. postępowym. Je eli wypadkowy moment sił działających na to ciało obracające się wokół nieruch. D Na którym z wykresów najlepiej przedst potencjał elektryczny jako funkcję x B. 40 l 189-190. 650C 192. Dostarczono Q = 103J ciepła. p. Je eli taki gaz rozprę a się w przemianie JoulaThomsona. 3V0. Parametry p0. dosk. maleje do 1/3 I0. zachodzą następujące relacje między temp. W jednym naczyniu znajduje się 1 mol wodoru. Pędu (kręt) tego ciała: D. o obj. i sporządzonych dla tej samej masy gazu odpowiada większej objętości ( w obu przyp. 198. na rys. 196. pokazano wykres cyklu przemian g. o 1 K trzeba było dostarczyć Qt ciepła. I. ni szej TB. nie zmieni się Pobierane w procesie topnienia ciał krystalicznych ciepło: C. 300 K. 221. postępowego Ekp i obrotowego Eko pełnego walca toczącego się po poziomej równi.dosk.05kg wody o temp. moment pędu pozostaje nie zmieniony. √3gl 164.dosk. Poziomo ustawiony pręt o dłg l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swob. Stosunek temp bezwzględnej źródła ciepła Tt do temp chłodnicy T2 idealnego odwracalnego silnika cieplnego o sprawności 25% wynosi: A. Obdarzone masą i nie oddziaływujące wzajemnie punkty 165.rzeczyw (związ. tylko 2. I mo na określić: B. parowania 2. Zale ność miedzy Ekin bryły a jej momentem pędu L i mom. Je eli mom. 223. 2. wynosi 1/3 ml2. Na podst. są dane m. e miedzy temp wodoru T1 i helu T2 zachodzi w przybli eniu związek: B.01*105J Je eli obj. Zale ność potencjału V (punktów le ących na linii łączącej te ładunki) od odległ x mierzonej od dodatniego ładunku najlepiej przedst. Moment bezwł. a w drugim 1 mol tlenu o tej samej temp. Ciśnienie g. doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany A.Y Dwa ró noimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie Wartość siły. 216. Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. wody=4. obj. izochorycznej. ten cykl przemian w ukł. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne (rysunek poni ej:) Nat ę enie po la E B i po t encjał po la V B w punkcie B mają wartości: A. Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii. przy których odległości między cząsteczkami są większe od r 0 . V1>V2 i V1=V3 179. przedst. 194. na rys. to okres obrotu bryły względem tej osi wynosi: C. 209. Bezwł. Współ (p. a jego prędkość kątowa wynosi: D. R(dla 1 mola). obj. izobarycznej. 220. 400J/kg 191. krytycznej Temp. W cyklicznej przemianie określonej ilości g. e ciepło właściwe ciała wynosi: D. dosk:1. e: C.dosk jest określony parametrami pt i Vv W wyniku jakiego rozprę enia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości Vz gaz wykona większą pracę' B. pręta względem osi przechodzącej przez jego środek I0 = 1/12 ml2 . Obj.. osi jest stały i ró ny od zera w czasie ruchu. a moment bezwł. Masę pary wodnej zawartej w 1m3 powietrza w danych warunkach Je eli do ukł. TA zetknięto z ciałem B o temp.dosk. 226. gazu i od średn. 30%. 213. izotermicznej. EB=q/2πε0r2 VB=0 Wewnątrz pewnego obszaru potencjał V = const ≠0. T1= 0. 210. średnicy cząsteczek 4. siły tarcia lub siły cię kości w zale ności od wyboru osi obrotu 163. to mo emy wnioskować.. 214. mo emy wnioskować . Na rys. liczby cząsteczek w jedn. kuli B. W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temp T0.dosk ze stanu A do C. to gęst gazu równa się: C. je eli cząsteczki wodoru i atomy helu maja taka sama średnią v r. 4.dosk. izolowanej od otoczenia. są dane: m. Je eli ró nica temp źródła ciepła i chłodnicy ma wartość 200 K.3*105J/kg.15 kg wody o t=800C wlano do kalorymetru wraz z 0. to jego mom. 182. 32 x >od momentu bezwł kuli B 154. gaz wykona większą pracę przy rozprę eniu izobarycznym. w ukł. to praca mech. ukł wyniósł ∆U=105J. Masa jednej cząsteczki wynosi: D. Na ścianki naczynia zamkniętego zale y: D. adiabatycznej i izobarycznej W przemianie izobarycznej gazu doskonałego D. Co mo na powiedzieć o zmianach Ewew tego gazu podczas tych 3 sposobów zmiany stanu? C. 204. masy obu kulek są równe Jaki jest wymiar pojemności elektrycznej w jednostkach podstawowych układu SI? D. poprawnie przedst. W wyciągniętych na boki rękach trzyma 2 równe cię arki. to na skutek tego ciśnienie pary: B. poniewa została wykonana praca na zmniejszenie obj ciała Energia wew g. Sublimacją Jaki jest konieczny warunek skroplenia ka dego gazu? C. Stan początkowy g. Je eli naczynie było szczelne. liniowej końca pręta przy przejściu przez poło enie równowagi wynosi: B. W ciąg u jed neg o o bieg u silnik Car no t a wyk o nał p r acę 3-104 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7-104 J. jest zu ywane na pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym Aby st o pić ló d w t emperat urze 0°C przy st ałym ciśnień dostarczono mu ciepła Q. Praca wykonana przez gaz wyra a się worem W= p (V t .natomiast ciepło topnienia wynosi: A. jaką ładunek dodatni działa na ujemny jest: D. Która prosta na rys. kuli A jest 8x > od obj.. to T wynosi: D. 4T0 169. mieszaniny? (pojem. przedst.. wyk. masy cząsteczek A. poni szym przemiany izotermiczna i izochoryczną przedstawiają: A. przedstawiono na wyk..

bo po dwukrotnym zwiększeniu napięcia. e opór woltomierza : B. W wyniku elektrolizy srebro pokryje: D. a o dległo ść między o kładkami d (m masa elekt ro nu. Ró nica potencjałów wynosi + U. 3µC W przypadku przedstawionym na rysunku napięcie na kondensatorze (w stanie ustalonym) wynosi B. 276. 2 µF Je eli z naładowanego kondensatora odłączonego od źródła napięcia usuniemy dielektryk (er > 1). 286. 257. a który najmniejsze (opory woltomierzy są bardzo du e )? B. największe V3 najmniejszeV1 Je eli zało ymy. powoduje wy)C?!>l3ic dzielenie na katodzie: D. 253. dwukrotnie wzrośnie Mo c wyd zielana na o p o r ze 1 0 Q wyno si 9 0 W. to mo emy wnioskować. cztery razy mniejsza Co mo na powiedzieć o zmianie mocy wydzielanej w przewodniku z prądem. i?3 . która jest naładowana ładunkiem q wynoszą: (F( ∞) = 0) A. Jak nale y połączyć te grzałki. Dla ka dego z dwóch źródeł prądu 1 i 2 przedstawiono na rysunku zale ność napięcia U na jego zaciskach od natę enia / prądu płynącego przez regulowane zewnętrzne obcią enie źródła. e woltomierze Vu V2. Kondensator płaski został naładowany. 285. je eli napięcie między końcami tego przewodnika wzrośnie dwa razy? D. 248. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. 265. Mniejszy przewodnik jest naładowany ładunkiem + q. 287. 250 W Przez opór 1 MQ o dopuszczalnej mocy 1 W mo e płynąc maksymalny prąd o wartości A. wykonanych z takiego samego materiału. to stwierdzimy. 250. wprowadzone ładunek punktowy +q i umieszczono go w połowie odległość między okładkami. 263. a następnie baterię odłączono i rozsunięto okładki na odległ 2d. to: B. Je eli przewodniki połącz my ze sobą. na rys wszystkie baterie są identyczne. 30 V Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o o jednakowych grubościach. Z danych umieszczonych na schemacie wynika. Po zamknięciu klucza K : B. e opór nie zale y od temperatury) C.R2.02 A. V1 W obwodzie przedstawionym na schemacie obok woltomierz o bardzo du ym oporze wska e napięcie równe : B. pierw z 2mqU Jak p o k azano na r ys.C3 pojemności zastępcze odpowiednio na rys1.3. 252. cztery razy większe Mamy do dyspo zycji źró dło o sile elekt ro mo t o rycznej £ 0 i R w = 0 oraz trzy grzałki o oporach R v R 2 . 1V Je eli zewrzemy grubym przewodnikiem jeden z kondensatorów w obwodzie przedstawionym na rysunku. ε= 3 V) C. e przy niezmieniających się warunkach elektrolizy w drugim naczyniu elektrolitycznym w czasie 4min masa wydzielonej miedzi wynosi C. Całkowita moc wydzielana w tym obwodzie wynosi D. a) C=C/3 b) C=3C Trzy kondensatory o jednakowych pojemności C połączono wg schematów. E=0 i V= 1/4πε0 *q/r Trzy jednakowe kondensatory połączono wg poni szych schematów a i b Pojemn. gdzie R 1 > R 2 . natę enie pola w przestrzeni między okładkami Dwie okładki pró niowego kondensatora są zamontowane na prętach izolacyjnych tak. Gdy ten ładunek przesuniemy ze środka odległ R/2i ponownie zmierzymy natę enie pola w tych samych punktach. w którym w czasie 2 s przy napięciu 10 V przepływa ładunek 4 C wynosi: C. adna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna . równolegle 1/4 Q. a mocą wydzieloną na odcinki: C. wzrost oporu wewnętrznego Dwie jednakowe płytki stalowe zanurzono w wodnym roztworze azotanu srebra. e moc wydzielana na odcinku b jest w porównaniu z mocą wydzielaną na odcinku a: B. V1=0 V2=ε W sytuacji przedstawionej na rysunku napięcie na kondensatorze o pojemności 2 uF wynosi : B.118-10 6 kg/As. Je eli podczas elektrolizy prądem o niezmieniającym się natę eniu w czasie 1min wydziela się 10~5 kg wodoru. e opory wewnętrzne ogniw są równe zeru. wzrasta pojemność. Mamy dwa przewodniki kuliste jak pokazano na rysunku obok. mo c nie ulegnie zmianie. a natę enie prądu I wynosi : B. Ładunek równy stałej Faradaya (około 96 500 As) przepływając przez wodny roztwór AgNO3 . jeśli wodny roztwór CuS04 (Cu . to mo emy wywnioskować. połączonych jak na rysunku. amperomierz 0. W środku nie naładowanej powłoki przewodzącej o promieniu R umieszczono ładunek punktowy i zmierzono natę enie pola elektr w kilkunastu punktach na zew oraz wew powłoki. 236. 1V Zakładając. Dysocjacja. o sile elektromotor. a ciepło wydzielane w linii jest proporcjonalne do kwadratu natę enia przepływającego prądu. a = 2b. a woltomierze są identyczne i mają bardzo du e opory. Dany jest schemat (rysunek).229.5V W obwodzie znajdują się dwa ogniwa. o sile elektromotorycznej ε ka de i dwie jednakowe arówki o oporze R ka da. Między przyspieszeniem a pro t o nu i przyspieszeniem b cząstki alfa zachodzi związek: B. a następnie wsunięto między jego okładki płytkę wykonaną z dielektryka. 254. 232. działania cząstek wody Wynurzając częściowo elektrody ogniwa z roztworu powoduje się: D. a wartość R = 1000 Q. E. Grzejnik elektryczny przy napięciu 220 V ma moc 1000 W Je eli przyłączymy go do napięcia 110 V. to wskazanie woltomierza w przypadku przedstawionym na schemacie wynosi D. ale nie ma zmiany na zewnątrz Natę enie pola elektr w płytce izolacyjnej o grubości d = 1 cm i stałej dielektrycznej er = 4. cząst k a naład o wana o masie i ładunku — q wpada w obszar między 2 równoległymi przewodzącymi płytami z prędkością v0. to: A. Wartość siły działającej na ładunek + q wynosi: B. około 108 g srebra. W celu wyznaczenia o po ru wewnęt rznego o gniwa (o nie znanej równie sile elektromotorycznej) u yto woltomierz i i amperomierza. V3 i F4 mają jednakowe opory większe od oporu R. 274. 251.R3połączone szeregowo) Je eli połączymy równolegle trzy jednakowe opory po 2 Q ka dy. przewodniki 1 i 2 mają taki sam potencjał. 249. 2 Ω W sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr G wskazuje zero. to: B. F = eN Promieniowanie przechodzące przez otwór w katodzie (patrz rysunek). e: C. Następnie przez roztwór przepuszczono prąd stały.. 239. 258. ma wartość 1000Ω Zakładamy. e opory wo lt o mierzy są du o większe o d o po ró w R i 2R. 244. 283. 292. 289. Na którym schemacie woltomierz i amperomierz są włączone prawidłowo? D. Między mocą wydzieloną na odcinku b (P b ). 231. określoną moc) Z elektrowni o stałej mocy przesyłamy energię linią wysokiego napięcia. a drugie wodny roztwór CuSO4 (masa atom. wskazanie amperomierza wzrośnie . + qU Elektron przelatuje od jednej okładki kondensatora płaskiego do drugiej. Jaki byłby zakres jego skali po włączeniu go w roli woltomierza ? B. 245. 279. W czasie ruchu nie zmienia się jej: B. Do okładek podłączono w celu ich naładowania baterię. £. arówka 2 świeci jaśniej Który z woltomierzy wska e największe napięcie. to mo emy wnioskować na podstaw:: danych i schematu. jak pokazano na rysunku. W sytuacji przedstawionej ni schemacie największe napięcie wska e woltomierz : A. 268. to: A. a=eU/md V=pierw z 2eU/m. całkowita Między o kładki płaskiego ko ndensat o ra o po jemno ści C naładowanego ładunkiem Q do napięcia U. Która spośród wymienionych wielkości nie zmieni swojej wartości na skutek wsunięcia tej płytki? C. wart o ść nat ę enia prądu płynącego przez opór R wynosi C.ładunek elektronu). Baterii wynoszą: B. 273. q*U/d W jednorodnym polu elektrycznym umieszczono proton i cząst kę alfa. wzrośnie Kondensator podłączono na stałe do źródła napięcia stałego. Ró nica potencjałów między okładkami wynosi U. e odległ między okładkami wynosi d. 264.2V Aby dostosować amperomierz o zakresie 0-1 A i oporze wewnętrznym 1 Q do pomiaru natę enia prądu w zakresie 0-5 A nale y dołączyć do amperomierza opór D. to która z następujących wielkości powiększy się 2x? C. wykonanych z tego samego materiału. 262. Okładki są odległe od siebie o d. który mo emy pominąć-a opór wewnętrzny baterii wynosi R w = 1 Q. 1. e nie znany opór R x ma wartość A. to mo emy wywnioskować. to opór zastępczy równa się: B. o pó r zas wewnętrzny baterii R w = 0) woltomierze Vy i V2 wska ą B. 242. 230. Je eli średnica drutu stanowiącego odcinek b jest dwukrotnie większa od średnicy drutu a. R w = 0. je eli pojemność C wynosi A. a wszystkie opory = R. wypełniającej przestrzeń między okładkami kondensatora zasilanego napięciem U = 4 kV wynosi: B. Je eli oznaczymy przez C1. Pierwsze z nich zawiera wodny roztwór H 2 SO 4 . 1/2V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 1 Q wynosi: A. 4. Jakie jest przyspieszenie a elektronu i z jaką prędkością v dociera on do drugiej okładki? B. 1 V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 2 Q wynosi C. 235. 275. Je eli zało ymy. 234. zmiana jest wewnątrz. Je eli pominiemy niejednorodność pola na brzegach.5 A W o bwo dzie po kazanym na rysunku ró nica po t encjałó w w punktach a i b wynosi 0.2. 271. aby woda w naczyniu zagotowała się najszybciej? A. ε/R W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. liczbą Avo gadra N i ładunkiem elementarnym e zachodzi związek: A. Je eli przez zastosowanie transformatora zwiększymy napięcie dwukro t nie. 280. 4kV/cm War t o ści nat ę enia E i p o t encjału V p o la elek t r yczneg o w środku pełnej kuli metalowej o promieniu r. 293. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi: D. e . to jego moc wynos: (zakładamy. równomierną warstwą głównie wewnętrzna stronę katody Równowa nik elektrochemiczny srebra wynosi 1. e opór woltomierza jest du o większy od oporów w obwodzie. 259. to mo emy wnioskować. (R1. 246. Pb =2/π * Pa Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o a i b o jednakowych długościach. 260. zmaleją czterokrotnie. 10V W syt uacji przedst awio nej na rysunku. W rezultacie: C. 282. 267. Jeden z nich jest dwa razy dłu szy od drugiego. 20V Mikroamperomierz ma skalę od 0-200 (J. e woltomierz pobiera prąd. gdy jest o na cechą charakterystyczną odbiornika (ka dy odbiornik ma swoją. mo emy wnioskować. 256. woltomierz V1 wska e większe napięcie od woltomierza V2 Je eli zmniejszymy opór Rz w obwodzie przedstawionym na schemacie. 238. e wpływ przesunięcia ładunku na wynik pomiarów jest następujący: B. 237. 272. 1/4R Mamy dwa przewody o jednakowych masach wykonane z tego samego materiału. Zale ność potencjału elektr od odległ od środka kuli r najlepiej przedst i wykresie: (V(∞)=0) A. 261. 291. to ładunek elektryczny na drugim kondensatorze: B. 277. to energia kondensatora: A.2 wartościowa) zamienić na roztwór CuCl (Cu -1 wartościowa i zmniejszyć dwukrotnie natę enie prądu? A. miedzi ok. a następnie odłączony od źródła napięcia i zanurzony w ciekłym dielektryku. C1<C2 i C2>C3 Pojemność baterii kondensatorów przedstawionej na schemacie wynosi B. w stanie ustalonym ładunek na kondensatorze ma wartość A. 241. 290. a odległość między płytami wynosi a Zmiana ekin cząstki między płytami wynosi: D. zasad i soli w roztworach wodnych zachodzi na skutek: C. 255. 278. 2/3 Ω Opór przewodnika. e napięcie m o p o r ze R ma war t o ść (R w = 0 . dwukrotnie. e woltomierz w sytuacji przedstawionej na schemacie wska e D.C2. 281.A.28-lO -3 kg Jak zmieni się masa miedzi wydzielana podczas elektrolizy w czasie jednej sekundy. Dwa naczynia elektrolityczne zostały połączone szeregowo. 6V W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. siły elektromotoryczne źródeł spełniają relację: ε 1 > ε 2 . 240. włączone tak jak na rysunku. a woltomierza zmaleje Je eli woltomierz wskazuje 10 V. t o st rat y energii związane z wydzielaniem się ciepła w linii D. 243. 64). Cząstkę o masie m i ładunku q umieszczono w polu elektrycznym. 269. jony ujemne rozrzedzonego gazu Przewód o oporze i? przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. 270. 1 mA W obwodzie przedst. 233. S p ad ek napięcia na tym oporze wynosi B. 288. energia zgromadzona na kondensatorze Naładowana cząstka porusza się pod wpływem siły pola elektrost. 247. e opory woltomierzy są du o większe od oporu R ) B. a opór wewnętrzny 1000 O. 5Ω . ci U uzyska ona pęd równy: B. maleje natę enie pola elektrycz między okładkami. Przewo dnik kulist y o pro mieniu r 0 jest ró wno miernie n ładowany ładunkiem Q. 284. 266. Po przebyciu niewielkiej ró nicy potencjałów o warte. woltomierz V1 wska e napięcie ε/3 a woltomierz V2 wska e napięcie 2ε/3 Je eli w sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr wskazuje zero. Opór przewodu dłu szego jest w porównaniu z oporem krótszego C. 2/3 µF W sytuacji przedstawionej na rysunku. czyli rozpad na jony kwasów. 0. nie zmieni się Między st ałą Faradaya F. 1.

na rys. n2/n1=12/220 336. . Cząstka opuści obszar pola w punkcie o współ. Chwilowa szybkość zmian natę enia prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: D. w zad 346 wynosi: B. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn. X=0 oraz: C. na rys. w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. VE <VB <VK 359. kg*A –1 *s –2 Bardzo trwały magnes ma du ą B. ciśnienia pary nasyconej nad cieczą 354. Chwilowe natę enie prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: A. w którym 2 uzwojenia zostały połączone: a) szeregowo. koercja elaza jest większa ni stali C.5 fi.. Która z podanych inf. je eli przekładnia transformatora wynosi: C. między grzbietami fal na morzu wynosi ok. 15m. tylko w obszarze 1 i 4 Je eli cienka miedziana płytka jest usytuowana w stałym polu magnetycznym (B jest skier. 301. nie zmienia się Cząstka o masie m i ładunku q poruszająca się w pró ni z prędk v wpada w stałe jednorodne pole magnet. Prostopadle do płytki za płaszczyznę rys. opór arówki rośnie z napięciem 335. W obwodzie przedst. Na rys. w półprzew. Znajdzie się ten punkt po czasie: C. +x Jak pokazano na rys. Je eli pró niowy kondensator obwodu drgającego LC wypełnimy dielektrykiem o stałej dielektrycznej εr =4. nie jest prawdziwa? C. od rodzaju ferromagnetyka. 3m/s 361. 3. 318. tylko 1 i 4 352. zasilanego prądem stałym. ukł SI C. na rys. od 2 źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności dłg fal. a jego wartość jest odwrotnie propor. Powstawanie napięcia w obwodzi na skutek zmiany natę enia prądu w tym obwodzie Je eli zmiana natę enia prądu o 4A w czasie 0. a przyciągany w chwili wyłączania prądu Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak e połowa znajduje się wew.. Wypadkowa sił działających na ładunek =0. Zaznaczone na wykresie wlk. Nie zale y od temp. g/m. Natę enie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi: C. 311. następuje: C. Najni . 2H Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła. oporność właściwa półprzew. Okres T zale y od: C. Je eli do solenoidu zawartego w poni szym obwodzie wsuniemy rdzeń ze stali miękkiej. Na rys przedst. to częstotliwość wynosi: B. zaobserwowano max osłabienie interferujących fal. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. 2A 343. W punkcie dla którego ró nica odległ. Warunek ten będzie spełniony. Je eli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się SEM=4V. 2 pętle histerezy dla elaza i stali. sam. Natę enie skuteczne prądu w obwodzie przedst. 305. która ma r 2x większy ni pętla a. 300.okres 362. liczna elektronów i dziur jednakowo 351. to współczynnik samoind.5 Ω Je eli dwie grzałki o jednakowej mocy połączymy szeregów: i włączymy do sieci. prostopadłe do linii pola i porusza się po okręgu. 330. na rys. 313. 300 Cząstka o masie m i (+) ładunku elektrycznym q poruszając się z prędkością v wzdłu osi x. 315. I l2/4π Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi : D. Na którym z poni szych wyk. B porusza się r.. Wew. 321. O natę eniach prądu mo na powiedzieć e: C. Największą moc u yteczną (moc wydzieloną na oporze zew) uzyskamy w obwodzie zło z tego ogniwa i oporu zew o wartości B. 310. gdzie (ω02=1/LC) A. solenoid otoczono druga pętlą z drutu b. 0A 341. e zachodzi rezonans.5s indukuje w obwodzie SEM 16V. U0/(R√2) 348. Ze wzrostem temp. 298. długie prostoliniowe przewodniki prostop. 4V 344. wartość napięcia na indukcyjność L = wart napięcia na pojemności C. 308. 3A/s 342.) i przepuszczamy przez płytkę prąd elektr. e przebywa odległ. W obwodzie przedst. o indukcji B. Zale ność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku? A. a na parę płytek pionowych nie przyło ymy adnego napięcia? C. kgm2/As2 Wew. na wykresie C. 317. to I: C. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. Wektor indukcji magnetycznej w punkcie P tworzy (+) kierunek osi x kąt B. 3. przy włączeniu drugiego po 30 min. i ma natę enie 1A. 3. Je eli tranzystor ma pracować jako wzmacniacz. Przy włączeniu jednego z nich woda zagotuje się po 15 min. 319. Przez arówkę o P=36W powinien płynąc prąd o Isk=3A. 320. pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu. siła działająca na płytkę ma wartość maksymalną B. Przenikalność magnetyczna µ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zale y: C. jak i w przypadku największego wychylenia wahadła Je eli przez zwojnicę płynie prąd elektr. 323. Przez damy punkt powierzchni wody przebiegają fale o częstotliwości 10HZ. zmaleje 334. Zale ność oporu pojemnościowego RC od częstotliwości ƒ prądu przedst. 6MHz 350. to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyra a się wzorem B=B0µ. Identyczne prądy I płyną w obu przewodach w kierunkach wskazanych na rys. Jaka powinna być ró nica odległ. od punktu P od tych źródeł. to jego okres drgań: A. 4. natomiast w przewodniku B płynie za tę płaszczyznę i ma natę enie 2A. b) równolegle? A. Aby dostroić odbiornik radiowy do obioru fal o dłg λ nale y tak dobrać pojemność C i indukcyjność L o obwodzie drgającym odbiornika. Jeśli ramka przesuwa się. to potencjały emitera VE. przy czym półprzewodnik typu n ma wy szy potencjał ni p 355. obwodu wynosi: B.3 k 333. 0. którego natę enie jako funkcję czasu przedst. Je eli ogrzewamy półprzewodnik samoistny. W którym obszarze występują punkty z zerowym polem magnetycznym?: C. gdy w obszarze tym działa na cząstkę tak e pole elektryczne zwrócone w kier. 200W 329. e jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. : B. 302. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. to siły elektrodynamiczne miedzy zwojami: A. Dwa punktowe. W obwodzie przedst. wpadła w punkcie x=0. zale ność natę enia I prądu płynącego przez arówkę od przyło onego do niej napięcia U. 2 zaś elaza 2. e rośnie: C. oporność półprzew. Opór wew ogniwa Leclanchego wynosi 0. okresowo zmieniającym się polem elektrycznym pomiędzy duantami 327. domieszkowego 353. Poło eniu. nie opuszczając pola. O indukcji B. to: C. Je eli radiostacja pracuje na fali o dłg 50 m. Z jaka prędkością rozchodzą się fale . Na którym z przedst. Tak występuje. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. 0. Przesunięcie w fazie miedzy natę eniem prądu a napięciem miedzy punktami A i B wynosi C. 295. Długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętle z drutu a niemal przylegającą o ścian. 296. doprowadzone napięcie ma częstotliwość taką. na rys. na wykresie A. Usk/R 339. na wyk C. 322. około dwa razy dłu szym ni w przypadku stosowani jednej grzałki Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. sam. Je eli w obwodzie przedst. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Moc średnia wydzielana w odbiorniku omowym R ma wartość: B. 307. jeśli na parę płytek poziomych przyło ymy napięcie sieciowe. Dwukrotnie wzrośnie 337.-za płaszczyznę. 2π√LC = λ/c 349. 324. to woda zagotuje się w czasie B. przedst. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. Zero 345. sam. na wyk: D. 325. to mo emy wnioskować. sam. nośnikami prądu są swobodne elektrony i dziury 2. 2. poni ej rys przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie? C. przy czym elektrony e poruszają się w kierunku pokazanym przez strzałkę. to w ramce płynie prąd o natę eniu: D. najlepiej przedst. Po jakim czasie zagotuje się woda. 1.: C. opór indukcyjny jest równy oporowi pojemnościowemu. tylko 2 i 3 Temp. zero Zjawisko samoindukcji jest to: A. to w pętli b wyindukuje się SEM: B. 314. 357. 331. 297. Który z wyk. w czasie 30 minut. a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. y=0 w obszar jednorodnego pola magnet. rośnie wart: B. w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zale y od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. Czy w obszarze przejściowym na granicy styku półprzewod typu n i p wyst ró nica potencjałów? B. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa? A. Które i ifn dotyczących półprzewodnika samoistnego są prawdziwe 1.. Zale ność oporu indukcyjnego RL od częstotliwości ƒ prądu przedst. domeną nazywamy obszar. O płaszczyzny rys. sam. v/2ƒ 363. w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. rys.05s 360. Jaki obraz nakreśli wiązka elektronów na ekranie oscyloskopu katodowego. je eli włączymy czajnik. Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1µF w miejskiej sieci prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz ma wartość ok. tylko 1 i 3 328. który przepłynie w ka dym ze zwojów? D. do oporu Wew. atomów Je eli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w pró ni. 0 347. jest stałe. i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany Na rys przedst. Drgania natę enia prądu w obwodzie na rys. Curie to temperatura: D. W pewnej chwili punkt znajduje się w najwy . Zale ność natę enia prądu przepływającego przez miliamperomierz od czasu przedst. je eli pętla będzie się poruszała w kierunku: B. wykonana z przewodnika o oporności R jest umieszczona prostopadła do linii jednorodnego pola magn. Wybierz prawdziwe inf. przedst.294. Do czasu> Natę enie prądu indukcyjnego w zwoju: D. w kierunku równoległym do kierunku boku b z taka (stałą) prędk. wahającego się w polu elektromagnesu. A i b oznaczają odpowiednio: D. mają częstotliwość ƒ-1/(2π√LC) 338. e natę enie prądu wynosi C. zarówno w chwili mijania biegunów. Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi: C. od wartości B0. y= 2mv/qB Dodatni ładunek porusza się w kierunku (+) osi x w obszarze jednorodnego pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny rys. w tej samej temp oporność właściwa półprzew. układu SI? A. 303. x w czasie t. 316. 304. eby była spełniona równość: B. 306. Co mo emy powiedzieć o całkowitym ładunku. 309. natomiast w domieszkowych ró na C. zale ność wychylenia x od czasu t w pewnym ruchu falowym. 332. –y Dwa przewody skrzy owane nie dotykające się są umieszczone jak na rys. Na rys. obok 340. 4. Odległ. ruchem jednostajnym po okręgu E kin cząstki naładowanej poruszającej się w stałym polu magnetycznym: C. Zakładamy sprawność transformatora wynosi 100%. a) 45 min b) 10 min Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy. 10 A Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natę eniu I. Oznacza to. Diody półprzewodników połączono wg schem. w półprzew. e amplituda natę enia prądu ma wart: B. na rys. Poprawnie zale ność amplitudy natę enia prądu I0 od częstotliwości kątowej ω dla obwodu przedst. 356. i zwrócone poza tę płaszczyznę. tylko wtedy gdy fazy drgań źródeł są przeciwne . koercję. 2 stal 3. indukcji B. Wytworzone jest przez 2 (A i B) b. przecinające ją w zaznaczony punktach. to mo emy wnioskować. koercja stali jest większa ni elaza 4. jednostajnym z prędk. mo na wnioskować: B. Siłą dośrodkową jest siła wywierana : przez Ziemię na Księ yc przez pole elektryczne na poruszający się w cyklotronie proton przez pole magnetyczne na poruszający się w cyklotronie proton na drgający harmonicznie punkt materialny B. o wart. kolektora VK muszą spełniać warunki C. domieszkowego w tej samej temp. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. powstaje mała ró nica potencjałów między punktami a i b przy czym Va>Vb Proton poruszający się w pró ni wpadający prostopadle do linii wektora B w jednorodne pole magnetyczne będzie poruszał się C. Prostokątna ramka o bokach a i b. max wartość napięcia wynosi U0=200V a max natę enie I0=2A. B W cyklotronie jony są przyśpieszane C. 312. aby ró nica faz nakładających się w tym punkcie fal wynosiła π radianów( v prędkość fal) D. Do B).-342 Dotyczą tego samego obwodu narys. jeśli uderzają o brzeg 12 razy na min? C. i3 ma największą wartość 358. ε0 /R 340. dotyczące wykresów: 1. ka dego z 2 identycznych zwojów o oporze R ka dy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. podstaw. Jest to mo liwe: C. Pole magn. W obwodzie przedst.. b . kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym. pętla histerezy 1 dotyczy stali. spójne źródła fal drgają w zgodnych fazach z ta sama częstotliwością ƒ. płynie prąd. Liczba swobodnych elektronów i dziur jest taka sama. a – amplitudę. 299. Prąd w przewodniku A płynie przez płaszczyznę rys. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny rys. Na rys. Na zew. 326. Dą ą do skrócenia zwojnicy Na którym z przedst. pętlą histerezy 1 elazo. 346. Natę enie skuteczne prądu zmiennego wynosi: C.(R=0) D. Na podstawie rys. jak przedst. v przewodnik kołowy o promieniu R tak. Która z inf o półprzew. bazy VB.

20cm Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali opisanej w 367? B. Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane. 7 beli Odległ. 20cm 423.. 387. Częstotliwość tych fal wynosi ok. zostanie w nim zaabsorbowana w: B. e na ścianie AB pryzmatu światło zostanie: B.oznacza długość fali. soczewka jest rozpraszająca. punktowego źródła świat ła A i jego o brazu B. w którym słuchacz stał. 1250 Hz Na wyk. aby wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej nie znaną długość fali monochromatycznej C. natomiast nie emituje elektronów pod wpływem światła ółtego. odwrócony czy prosty) B. stałą siatki. adna z poprzednich odpowiedzi nie jest poprawna 430. eby promień nie wychodził ze światłowodu na zew? A.oznacza dłg fali. Powierzchnia metalu emituje elektrony. P. Załamania światła momochromat. 3* 10-2 m 429. Na podstawie rys mo emy wnioskować. załamania przy przejściu tego światła z wody do szkła wynosi: B. Jak zmieni się obraz interferencyjny na ekranie ustawionym na przeciwko płytki z dwoma szczelinami równoległymi. E. oświetlenie ekranu z obu stron będzie jednakowe. odległości między prą kami na ekranie zmaleją 408. Je eli w adnym punkcie nie występuje całkowite wygaszenie . 384. o d st o sunku o dległ przedmio t u o d zwierciadła do ogniskowej tego zwierciadła. zmienia się dłg. Na rys przedst. to w syt. Jaką wlk. 30 stopni 411. e badana fala jest falą poprzeczną? D. Je eli częstotliwość źródła fali elektromagnetycznej wynosi 1010Hz. (kreska od 2 na ox nachylona pod katem) 434. Zjawisko Dopplera polega na tym e: B. 50%. a/-jego częstotliwość ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . 105s-1 Ultradźwięki mają w porównaniu z dźwiękami słyszalnymi większą: B. 388. ad/D 407. 377. w którym interesuje nas wynik interferencji. fali wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu ok. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej d pada prostopadle wiązka monochromatycznego światła laserowego o długości fali L Je eli d < X. jak pokazano na rys. 378.. a obraz rzeczywisty 416. O dalszym biegu promienia AFt mo na powiedzieć. soczewka jest skupiająca. 391. bo częstotliwość jest za du a Dłg struny =l0. 369. Który spośród ni ej wymienionych zakresów fal elektromagnetycznych emituje ona najintensywniej A. fale podłu ną o dłg. punktowego źródła światła A i jego obraz B Z rys mo emy wnioskować. częstotliwość W pewnym ośrodku dźwięk z niewielkiego głośnika dociera do odbiornika w punkcie P dwiema drogami. V/4L Czy dłg fali akustycznej i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do wody? D.odległ między jasnymi prą kami na ekranie. Oś z le y w płaszczyźnie polaryzacji pierwszego polaroidu. sin α=v1/v2 Co się dzieje z katem załamania promienia świetlnego . e współ. to częstotliwość tej fali wynosi: D. Wiązka światła niespolaryzowanego padając na doskonały polaroid. 3x większej D. to po przejściu tego światła do ośrodka o współ. Załamania n=√2. Zdolność zbierająca układu zło onego z dwu ściśle do siebie przylegających cienkich soczewek o zdolnościach zbierających ZL i Z2. tak e jego płaszczyzna polaryzacji mo e z osią z tworzyć dowolny kąt 0.maleje 2 razy 433. x=2/3 l0 W sali rozchodzi się fala dźwiękowa z prędkością 5000m/s. przy czym dane zaznaczone na rysumo liwiają ju jedno znaczne wyznaczenie dokładnego kierunku tej połprostej. 110 m/s Źródło dźwięku zbli a się ze stałą prędk. to mo emy wnioskować. od zwierciadła wklęsłego o ogniskowej f nale y umieścić przedmiot aby otrzymać obraz pozorny C. W punkcie P będziemy obserwować: D. Przedmiot jest umieszczony w odległości x = 3/2 f(gdzie f oznacza ogniskową) od soczewki skupiającej. Elektrony o największej prędkości uzyskujemy przy oświetleniu powierzchni metalu światłem A. O jaką dłg x nale y skrócić strunę. Natę enie fali w odległ. Przedst. promieniowanie podczerwone 432. 20 π cm/s Z1 i Z2 oznaczają źródła fali kulistych o dłg λ=0. oraz obraz B punktowego źródła światła A. Od czego zale ą cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wklęsłym (powiększony czy pomniejszony. 399. barwy i jest większa dla barwy fioletowej Wykonano światłowód w kształcie walca o stałym przekroju i współ. (Natę . 382. których dłg ró nią się od siebie o 3m. 0. otaczającym kamerton. Dost. 400. z którego pada na soczewkę promień przechodzący przez ognisko Fl. soczewka jest skupiająca. przedst. Wynoszą: n1-dla wody i n2 -dla szkła to względny współ. 372. jednostajnym cząsteczki drgają r. a t w s. 396. √2 Je eli dłg. długość fali światła dowolnej barwy 409. Za pomocą którego spośród ni ej wymienionych zjawisk. Z. to na ekranie równoległym do siatki otrzymamy A. 371. światło fioletowe 435. W pró ni wynosi λ. 402. dłu sza 4 2 5 . D . 381. a ró nią się barwą i głośnością Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v.5 cm. rzeczywisty i odwrócony 428. 398. odległsiatki od ekranu i odległ jednego max od środkowego max 410. W oku ludzkim na siatkówce powstaje obraz A.: D. Jakim ruchem rozchodzi się fala w ośrodku jednorodnym . 1/16π2 W/m2 Punktowe źródło dźwięku oddalone od słuchacza na odległ. 10m wytwarza w miejscu. Je eli bezwzględny współ. e stosunek prędkości rozchodzenia się światła w pryzmacie do prędkości światła w ośrodku otaczającym pryzmat wynosi: C. jeśli kąt padania na granicę dwu ośrodków przezroczystych jest: D. W jakiej odległ x od soczewki skupiającej o ogniskowej / = 5cm nale y umieścić przedmio t . P r aca wyjścia elek t r o nó w z k at o d y fo t o k o mó r k i wyno si 2 eV. harmonicznym Struna drgająca z częstotliwością 680Hz wytwarza w otaczającym ja powietrzu : B. tylko zerowy rząd widma 405. dźwięku w chwili. Jaki max kat β mo e występować miedzy promieniami i osią walca. uzyskamy cały obraz o zmniejszonej jasności 422. oświetlonymi spójnym światłem ółtym. aby o t rzymać o braz rzeczywisty 5 x powiększony C. 390. W doświadczeniu Younga: a . 374. grubości płytki. Trzy polaroidy są ustawione prostopadle do osi x.punkt . Trzeci polaroid mo emy obracać wokół osi x. e promień odbity i załamany tworzą kąt prosty 403. e: A. e po jego rozszczepieniu światło ółte pada na druga ścianę pod kątem granicznym. rzeczywisty czy pozorny. d . przedst. e: D. a< λ/2 Fala poprzeczna biegnąca wzdłu sznura jest wyra ona równaniem y=10sin(2 πt. Jakie wielkości trzeba zmierzyć. e (a i b po przeciwnych stronach linii) A. załam światła w szkle. 130 310 stopni 413. adnego z wymienionych zjawisk 406. obraz pozorny 417. całkowicie odbite Je eli bieg promienia światła monochromat. 365. miedzy identycznymi spójnymi źródłami fal wynosi a (dłg fal=λ). obraz pozorny 419. poziom natę enia fali = 5beli Po zbli eniu źródła do słuchacza na odległ 1m poziom natę enia w miejscu. Amplituda drgań powstałych przez superpozycję dwóch drgań harmonicznych xx = A 1cos(ωt+ ϕ1) i x2 = A 2 cos(ωt + ϕ 2) wynosi D. pobiegnie w kierunku wskazanym przez półprostą 5.25. 426.364. W jaki sposób zmieni się obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej jeśli połowę soczewki zakleimy czarnym papierem B. Na rys. nie mo e. 379. Na rys przedst. Pod jakim kątem odchyli się widmo II rzędu ? D. 386. e x/y= C. Ile wynosi prędkość dźwięku w ośrodku miedzy głośnikiem a odbiornikiem? C. Przez pryzmat o przekroju równobocznym jest taki. obserwator zarejestrował dwukrotne obni enie się wys. fali świetlnej przy przejściu z powietrza do wody zmienia się o 25%. Je eli najbli sze punkty. gdy pada na nią światło zielone. wzajemne rozmieszczenia: głównej osi optycznej MN soczewki. Ogniskowa soczewki o zdolności zbierającej 5 dioptrii wynosi C.π/10*x). taki. od 2m od źródła wynosi: D.. a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli stosunek I1/I2=2. 1m 424. W jakiej odległ.33cm. Co trzeba zrobić z obiektywem aparatu fotograficznego. fioletowym . to ró nica faz drgań tych pkt wynosi: A. to oznacza. Najmniejsza częstotliwość drgań własnych zamkniętego z jednego końca słupa powietrza (piszczałka zamknięta) o dłg L ma w tym przypadku wartość: A. część widma światła białego. Elektrony będą równie wybijane przez B. od barwy ółtej do czerwonej Promień świetlny padający na powierzchnię płytki pod katem π/3 radianów ulega na skutek odbicia całkowitej polaryzacji.5) wynosi : D. aby zyskać dźwięk o częstotliw. zmienia się dłg fali a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli dłg fali światła monochromat. Soczewka dwuwypukła (n ~ 2) o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolność zbierającą 2 dioptrie. Na ekranie otrzymamy: B. Je eli promień światła monochromatycznego pada na granicę ośrodka przezroczystego pod kątem Brewstera. jeśli chcemy sfotografować pomnik znajdujący się dalej ni przedmiot. 418. 20cm/s Jaka jest max prędkość poprzeczna cząstki sznura w przypadku opisywanym w zad 367? D. 376. gdzie v1<v2. 393. to mo emy wnioskować. e długość tych fal w pró ni wynosi B. do obserwatora. Obserwator będzie odbierał większą częstotliwość o rzeczywistej częstotliwości źródła Najmniejsza dłg. max osłabienie Ró nica odległ 2 pkt od źródła fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu (v=340m/s) wynosi 25 cm. 368. kata padania. e D. to jego natę enie w pkt P przechodzi przez kolejne maxima i minima. Załamania n. Co mo na powiedzieć o cechach tych dźwięków? D. Załamania wody względem powietrza wynosi: D. gdy temp bezwzgl. dźwięki mają jednakową wysokość. √3 401. to mo emy wnioskować ( v dźwięku 330m/s). a/-jego częstotliwość D. wynosi B.stanowi odległ między środkami szczelin. Który wyk natę enia promieniowania ciała doskonale czarnego w dwóch ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . 2 Na pryzmat szklany umieszczony w powietrzu pada równoległa wiązka światła monochromatycznego jak pokazano na rys. Jaki jest okres drgań? D. Ogniskowa soczewki szklanej płasko-wypukłej o promieniu krzywizny 10 cm (współ. 394. Promień ka dej krzywizny wynosi C. λ/n Na pryzmat szklany (rys) pada równoległa wiązka światła białego tak. 240 m/s Pobudzono do drgań kamerton (widełki stroikowe). Fala głosowa r. Współczynnik załamania szkła la danej dłg fali w tym przypadku wynosi: D. a promień odbity jest całkowicie spolaryzowany 404. n2/n1 Światło pada na granicę 2 ośrodków jak pokazano na rys. Współ. Źródło fali o mocy 1W emituje izotropowo energie w otaczający je jednorodny ośrodek. 389. zale ność wychylenia od czasu dla 2 źródeł dźwięku. 397.główną oś optyczną soczewki. nale y go zbli yć do filmu 427. e A. 0<x<f 415. 366. 380. wzrasta lecz nie tyle samo co kąt padania Bieg promienia świetlnego w pryzmacie szklanym przedstawiono na ry. jeśli jego kat padania na granicę 2 ośrodków przezroczystych wzrasta? D. w którym słuchacz stoi jest równy: C. Na siatkę dyfrakcyjną prostopadle pada równoległa wiązka światła monochromatycznego. e v źródła wynosi C. to mo emy wnioskować. a λ m . Je eli częstotliwość dźwięku stopniowo podwy szamy. jeśli ekran umieścimy w takiej odległ. między tymi szczelinami wzrośnie (szerokości szczelin pozostają bez zmian): B. Piszczała otwarta wydaje dźwięk wy szy Dłg fali sprę ystej w powietrzu wynosi 1. zwiększa się 16 razy. 1800 Je eli nieruch. Na rys przedst soczewkę rozpraszającą o ogniskach F1 i F2 oraz punktowe źródło światła A. dłg fali w tym ośrodku wynosi: C. Dźwięku dwóch piszczałek otwartej i zamkniętej o jednakowej dłg. mo na wykazać. to mo emy wnioskować. Sin kąta odchylenia widma I rzędu wynosi 0. 370. wzdłu której na pierwszy z nich pada nie spolaryzowane światło. je eli odległ. Du e). Dłg fali wynosi: C. 4/3 Je eli bezwzględne wpół. 395. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz B. z którego wykonano płytkę wynosi B. fali ok. √3 Wiązka światła białego przechodząc przez płytkę szklaną równoległościenną. Czy człowiek mo e usłyszeć taki dźwięk? C. Zaobserwowano max przy częstotliwości 1120Hz a następnie przy 1200Hz. Załamania szkła dla danej dłg fali wynosi 1. załamuje się dwukrotnie i doznaje równoległego przesunięcia w stosunku do pierwotnego kierunku. 20cm 414. których fazy ró nią się o 900 znajdują się w odległ 1m. 0. Przy jakich wartościach kąta 6 światło poza trzecim polaroidem będzie miało min natę enie? B. drgające w zgodnych fazach. promień załamany jest częściowo spolaryzowany. Z rys mo emy wnioskować.5 to mo emy wnioskować. 450 Czy dłg fali światła i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do szkła? C. MN . Wartość kata granicznego α mo emy wyznaczyć ze związku A.5m Co mo na powiedzieć o wys. Wartość tego przesunięcia zale y od: D. e (a i b po ej samej stronie linii) A. A.2m. 375.odległ szczelin od ekranu. Jak zmienią się: całkowita energia emitowana przez ciało doskonale czarne w czasie jednej sekundy (E) oraz długość fali odpowiadająca max natę eniu promieniowania (>im). a jakim poruszą się cząsteczki tego ośrodka? A. + Z2. na rys. Dana jest br yła met alo wa o g r zana d o t emp er at u r y o k o ło 500 K. 373. którego zdjęcie zostało przed chwilą wykonane? A. gdy mijało go źródło tego dźwięku. fiz mo na wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej? B.. ciała doskonale czarnego wzrośnie od 500K do 1000 K A. Ogniskowa szklanej soczewki skupiającej zanurzonej w wodzie (nw < nsz) w porównaniu z ogniskową tej soczewki w powietrzu jest B. y= 3f 420. 392. 1s Jaka jest dłg fali opisanej w 367? B. 383. gdzie x i y wyra one są w cm. załamania światła w szkle = 1. x=6cm 421. Je eli częstotliwość drgań ƒ=680Hz. 367. 385. natomiast płaszczyzna polaryzacji drugiego z nich tworzy z nią ustalony kąt 40°. Na którym z poni szych wykresów poprawnie przedstawiono zale ność max Ekin fotoelektronów E k (w eV) od energii padających fotonów hv (w eV) C. wzajemne rozmieszczenie: głównej osi optycznej soczewki. 412. 431.

e na pewno D. a potem przemiana α? A. Które ze zjawisk wymien. wynosi: A. W sytuacji przedst. N na L Wg t eo rii Bo hra. 482.4 eV Je eli wartość energii jonizacji niewzbudzonego atomu wodoru wynosi E. poni ej występuje na skutek przemian odbywających się w jądrze D.9eV Energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym wynosi E = —13. 457. Zwiększenie prądu nasycenia I n mo na osiągnąć przez A.masa elektronu) B. to wartość energii potrzebnej do usunięcia elektronu z drugiej orbity poza atom wynosi A. . M. 471. 2*10-26 kg St o sunek mas cząst eczek wo dy cię kiej i zwykłej wyno si ok D. 475. Kβ Charakter rentgenowskiego widma liniowego zale y od B. C. zajmuje objętość około 18 cm3 Liczba elektronów zawartych w 1 kg *6 2 C (liczba Avogadra N A = 6 1 0 2 3 mol" 1 ) wynosi około D. 458. Na rys przedst 2 charakterystyki. 445. Cztery tygodnie wcześniej było w tej próbce atomów fosforu C. przypadającej na 1 nukleon jest B.ładunek elektronu. 4 . promieniowa nie padające na fotokatodę charakteryzowało się B. L. 500. 481. jest mniejsza ni suma mas 2 protonów i 2 neutronów O masie jądra atomowego mo na powiedzieć. 472. największa dla jąder pierwiastków ze środkowej części układu okresowego O masie jądra helu mo na powiedzieć. Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wynosi T. (hν-W)/e Zale ność max E k fotoelektronów. 446. współczynnik załamania dla tego o śr o d k a wyno si: (h . W obu na fotokatodę pada promieniowanie monochromatyczne. v – częstotliwość) C. cząstkę α. ujemną. 23 11 Na + 2 1 H= 24 11 Na + 1 1 H Promieniotwórczy izotop 27 60 Co przekształca się w izotop 60 28 Ni emitując C. która: D.2 eV Najkrótszą dłg fali serii K widma promieniowania charakteryst. 450. h/2mc Wskutek bombardowania izotopu 23 11 Na deuteronami powstaje β . z jednej linii serii Balmera i dwóch linii serii Lymana Atom wodoru znajduje się w stanie podstawowym. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi D. ka dy o masie m. to najmniejsza dłg fali widma ciągłego wynosiła X (e . Dłg fal de Broglie'a skojarzonych z cząstkami: a. h=eUλ/c Je eli dłg fali kwantu o energii hv wynosi X w pewnym ośrodku.02-10 2 6 kilomol" 1 . 494. Ile razy jest większa energia potrzebna do przeniesienia elektronu poza atom od energii potrzebnej do przeniesienia go na najbli szy (następny) poziom energetyczny C. Je eli energia kinetyczna elektronu (dla nierelatywistycznych prędkości) wzrasta 4 razy. 488. promieniowanie α β lubγ. m . wybitych z powierzchni dwu ró nych metali. 453. zmaleje 4 razy Który z wykresów umieszczonych poni ej mo e przedstawiać widmo ciągłe promieniowania wysyłanego przez lampę rentgenowską? (/ . większym natę eniem i mniejszą częstotliwością Elektron na orbicie stacjonarnej Bohra w atomie wodoru ma energię potencjalną B. 443. stałą Plancka wg wzoru: (c . 483. –3.. 464. . . i 2. zmniejszenie odległości między fotokomórką i punktowym źródłem światła. 484. zwiększymy napięcie między katodą i anodą Je eli najmniejszy kąt odbłysku (odpowiadający pierwszemu max interferencyjnemu) promieniowania rentgenowskiego o dłg fali λ wynosi π/4radianów. gdzie W. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z drugiej orbity na pierwszą wynosi B. 1. c/λν Fotonowi o energii hv mo na przypisać:(h . emitując przy tym. 465.jeśli najpierw nastąpi jego przemiana (rozpad) β-. W czasie 6 godzin ulegnie rozpadowi około D. . Jądro promieniotwórczego izotopu 30 15 P zamienia się w 30 14 Si.1 0 8 Preparat promieniotwórczy zawiera 10 6 atomów izotopu o czasie połowicznego rozpadu 2 godziny. 468. rentgenowskiego będzie wysyłać lampa.6 eV. 8/9 N o Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wyno si T. poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r z prędkością v wynosi (e . W chwili początkowej preparat zawiera No jąder promieniotwórczych. 437. 490. W czasie3T preparat wyemituje następującą liczbę cząstek D. 476. wykres zale ności natę enia prądu / płynącego przez fotokomórkę od napięcia U. p. pro mienio wanie α o dchyli się za płaszczyznę rys. 451. 454. spowalniania neutronów Ile procent izotopów 3 1H ulegnie rozpadowi w czasie 24 lat. jest zawsze < od sumy mas cząstek.25% jąder pierwotnych . Względna zmiana dłg fali ∆λ/λ w rozpraszaniu komptonowskim zale y od: 1 kąta rozpraszania 2 rodzaju ośrodka 3 dłg fali promieniowania rozpraszanego C. Jaki izo t o p po wst aje z pro mienio t wó rczego izo t o pu 8 3 Li. w których z wodoru powstaje hel. e czas połowicznego rozpadu 32P wynosi .6 eV. wartość średn E wiązania. masę hν/c 2 pęd hν/c dł fali c/ν Elektron i neutron mają jednakowe energie kinetyczne. którego widmo składa się D. 497. 3-10 2 6 . pozostanie 12.436. Jaka jest największa dłg fali promieniowania y. 1 i 3 Mówiąc „promieniowanie jądrowe" mamy na myśl C. 438. to mo emy wnioskować. pro mień pierwszej o rbit y elekt ro nu w atomie wodoru r 1 — 0. 496. 499.praca wyjścia. są ró ne. e: B. c – prędkość światła) C. Spoczywające jądro atomowe cię kiego pierwiastka rozpada się samorzutnie na 3 niejednakowe fragmenty. 4/3 razy Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. tej samej. 456. elektrony emitowane przez jądra atomu W pojemniku ołowianym mamy źródło promieniowania a i /?". a promieniowanie βodchyli się przed płaszczyznę rys Przejście promieniowania y przez substancję mo e doprowadzić do „tworzenia par". v . (dwie równoległe) Max prędkość fotoelektronów emitowanych z metalu. to dłg fali de Broglie'a elektronu B. to bezwzgl. Masa jednego atomu węgla X62C wynosi około D. 461. O fragmentach tych mo na powiedzieć.6 eV. Po czasie AT : A. 479. 487. 463. większa.częstotliwość) B. Energia elektronu na drugiej orbicie (wg modelu N. to graniczna dłg fali (widma ciągłego): B. 460. 495. Energia promieniowania Słońca powstaje w wyniku D. Bohra) wynosi D. 459. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z trzeciej orbity na drugą wynosi około A.p r ęd k o ść świat ła w pró ni. W chwili początkowej preparat zawiera iV0 jąder. elektron. przy czym najdłu sza fala jest skojarzona z czastka β Mol wody jest to ilość wody.53•10" 10 m. 7 5 % jąd er p r o mienio t wó r czeg o 32P ulegnie rozpadowi. / . której anoda jest wykonana z: C.Z pro t o nó w i A — Z neut ro nó w Liczba Avogadra = 6. ½ *e/m W atomie wodoru światło widzialne jest wytwarzane przy przejściu z powłoki C. grafit W reaktorze atomowym moderator słu y do D.promieniotwórczy izotop 24 11 Na. je eli C. 473. 466. Stosunek momentu magnetycznego do mechanicznego momentu pędu elektronu. B. 455. od częstotliwości/światła przedst. 444. 447.. 42 Mo W rentgenowskim widmie charakterystycznym dla danej anody największą energię mają kwanty odpowiadające linii B. 1. Po czasie 3T C.stała Plancka. 486. Długość fali de Broglie'a związana z elektronem w porównaniu z długością fali związanej z neutronem jest B. adne z wymienionych w odp. e B. 492. 452. c. 7/8 *106 atomów W czasie 10 godzin 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi.5% jąder promieniotwórczych Je eli w czasie 2 8 d ó b. pierwiastek z 2/m. 462. Promień czwartej orbity jest równy D. 5 godzin Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu emitującego w rozpadzie ka dego jądra cząstkę wynosi T. pod wpływem monochromatycznego światła zale y C.ładunek elektronu). . 441.(hν/λ -W) Na rys przedst. z których się składa 474. D. emitując przy tym C. 489. liczby atomowej (porządkowej w układzie periodycznym)pierwiastka anody Długość fal promieniowania rentgenowskiego zmniejsza się. neutron Przy bombardowaniu izotopu 1 4 7 N neutronami otrzymuje się protony i izotop D. W chwili po cząt ko wej preparat zawiera N o jąder promieniotwórczych. na rys obok C. na wykresie D. 467. 491. 477. 448. 498. 440. około 75%. cyklu reakcji jądrowych. przy której tworzenie par jest jeszcze mo liwe C. P o jednakowych prędkościach D. Która z poni szych reakcji jest prawidłową reakcją jądrową dla tego przypadku D. 485. powstaje izotop 1 2 6 C oraz wyzwala się B. 449. Je eli na fotokatodę pada wiązka kwantów7 o energii hv > W. aby prąd przez fotokomórkę nie płynął. 469. ich wektory prędkości będą le ały w jednej płaszczyźnie Promieniowaniem β nazywamy: D. Jądro at o mu o liczbie po rządko wej Z i liczbie maso wej A zawiera C. 442. 14 dób W próbce promieniotwórczego fosforu 32 15P o czasie połowicznego rozpadu 14 dni znajduje się N = 108 atomów fosforu.st ała P lanck a. pozyton Po wchłonięciu przez jądro 9 4 Be cząstki alfa. Co mo na powiedzieć o energii kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu L na K orazM naL B. (pierw z 2)/2* λ Je eli zwiększymy napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej 4 razy. 4 2 He. n. Z otrzymanych danych doświadczalnych mo emy obl. w rezultacie przemian jądrowych przekształca się w 234U. Porównując wyk mo na powiedzieć.prędkość światła) A. zmaleje 2 razy. neutron W wynik u bo mbar d o wania 2 7 1 3 A l cząst k ami alfa p o wst aje promieniotwórczy izotop 30 15 P oraz. jedną cząstkę alfa i dwa elektrony W reaktorze jądrowym najlepiej spełniałby rolę moderatora D. 9/10 Bezwzgl. pozostanie 6.natę enie promieniowania. W reakcji jądrowej 5 1 0 B + 1 0 n = 7 3 Li + X symbolem X oznaczono: D. to jest przekształcenia się kwantu y w elektron i pozyton. 439. 10. jeśli wiadomo. 478. to napięcie hamowania Uh potrzebne do tego. to (największa) odległ między płaszczyznami atomów w krysztale wynosi C. e w przypadku krzywej 1. 14 6 C Jądro 238U. 493. 470. energia kwant u emit o wanego przy przejściu elekt ronu z p o zio mu L na K jest więk sza ni ener g ia k want u emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu M na L Wodór naświetlany promieniowaniem powodującym przejście elektronu z orbity K na M wysyła wtórne promieniowanie. 480.częstotliwość. ¼ E Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. e czas połowicznego rozpadu JH wynosi około 12 lat C. Je eli napięcie między anodą i katodą w lampie rentgenowskiej wynosiło U. zjawisko nie jest zjawiskiem jądrowym.od energii kwantów światła i od rodzaju metalu Max prędkość fotoelektronów wybitych przez monochromatyczne promieniowanie o dłg fali X z fotokatody o pracy wyjścia W : A. fotokomórki. r4 =16r1 Poziomy energetyczne elektronów w atomie oznacza się literami K.