1.

Która z podanych jednostek nie jest podstawową ukł SI B. niuton 2. Po 2 równol. torach jada w przeciwne strony 2 pociągi. Jeden z v=60 a drugi z v=40. Prędkość pociągów względem siebie ma wart: D. 100 km/h zarówno przy zbli aniu się jak i oddalaniu 3. Łódź płynie rzeka z miejsc. A do B i z powrotem v=5m/s względem wody, v=4m/s wzg. Brzegów. Średnia v łodzi: C. 1,8m/s 4. Spadochroniarz opada na ziemię z v=4m/s bez wiatru. Z jaką v będzie się poruszał przy wietrze z v=3m/s A. 5m/s 5. Pasa er pociągu poruszającego się z v= 10m/s widzi w ciągu t=3s wymijany pociąg o dłg. l=75m. Jaka jest v wymijanego pociągu? C. 15m/s 6. Je eli cząstka o masie m początk. Spoczywająca zaczęła się poruszać i jej v dą y do prędk. Światła w pró ni c, to pęd cząstki: C. rośnie do nieskoń. 7. Je eli Ek poruszającej się cząstki jest 2 x większa od jej E spoczynkowej, to jej v: C. 2√2c/3 8. W akceleratorze 2 cząstki przybli ają się do siebie. Je eli obie maja v= 0,8cwzgl. ścian akc. To jaka jest v względna D. 0,8c < v < c 9. Cząstka której t=1s (czas ycia) porusza się wzgl. obserwatora z v=2c/3. Jaki czas zycia zmierzy obserw. Dla tej cząstki? B. t>1s 10. Kolarz przebywa pierwsze 26km w t= 1h, a następnie 42km w t= 3h. Śr. v kolarza: B. 17 km 11. na podstawie wykresu mo na powiedzieć e śr v w tym ruchu wynosi: B. 5/4 m/s 12. Zale ność v od t w 1 i drugiej min ruchu przedstaw. na wykresie. Śr v w t dwóch min: B. 35m/min 13. W 1s r. ciało przebyło s=1m. W drugiej sek. 2m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych 3s D. zmiennym 14. Ciało poruszające się po linii prostej r.jedn.przyśp. v0 przebywa w pierwszej sek. s=1m. S przebyte w drugiej sek. C. 3m 15. Ciało porusza się r.jedn.przyśp., a =2m/s2, v0=0. w której kolejnej sek. Licząc od rozp. Ruchu, przebywa on s=5m? C. w trzeciej sek. ruchu 16. Zale ność v od t przedst. na wykresie. W czasie trzech sek. r. ciało przebywa s: D. 4,5 m 17. Z przedst. wykresu v jako fcji t wynika e s przebyta w 3sek. C. 3m 18. Ciało poruszające się r.jedn.przyśp. v0=0 przebywa w drugiej kolejnej sek. od rozp. ruchu s=3m. Przyśp w tym ruchu: B. 2m/s2 19. Przyśp. pojazdu poruszającego się po prostej a=1,2 m/s2. Ile wynosiła śr. v pojazdu w ciągu trzech pierwszych sek.? B. 1,8m/s 20. Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. Na rys przedst. zale ność s od t. Maksymalna v w tym ruchu: D. 1m/s 21. Na rys. przedst. zale ność v od t 2 punktów. Drogi przebyte przez punkty w czasie T: C. są ró ne, s przebyta przez punkt 1 jest 3xdłuzsza od s 2pk 22-24. Pyt odnoszą się do 4 cząstek poruszających się po 4 prostych 22. Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sek. najdalej od swojego poło enia? D. cząstka 4 23. Która z tych cząst porusza się ze stałym niezerowym przyśp. A. cząstką 1 24. Która cząstka po 2sek. znajdzie się w swoim początkowym poło eniu? C. cząstka 3 25. na wyk. Przedst. zale ność a od t w pierwszej i drugiej sek. jakim ruchem porusza się ciało w pierw. i drug. sek. Jaka jest jego v po dwóch sek. (v0=0) D. w czasie obydwu sek. ciało poruszało się r.niejedn.przyśp, a v=3 26. Na rys przedst. zale ność v punktu od t. Zale ność a od t poprawnie przedst. na wykresie: A. 27. Zale ność a od t przedst. na wyk. (v0=0). V koń. po 3 sek: C. 3m/s 28. Samochód pozostający w chwili począt. w spoczynku rusza, v zmienia się z kwadrat. t wg fcji 2 v=bt (bstała). S przebyta w t: B. bt3/3 29. Ciało puszczono swobodnie w pró ni z wys. h. Śr v ciała: A. √hg/2 30. Ciało puszczono z pewnej wys. Zale ność Ek ciała od t poprawnie przedst. na rys D. 31. Zale ność wys. h od t w przyp. Rzutu pionowego w górę przedst. na wykresie: B. 32. Je eli pasa er pociągu poruszającego się ze stała v puścił pewne ciało, to w ukł odniesienia związane z ziemią tor ciała C. parabolą 33. Z pewnej wysokości h nad ziemia wyrzucono 2 ciała. 1 pionowo do góry z z v0, 2 w dół z taka samą v0. Jakie będą v1 i v2 (opór powietrza pomijamy) D. v1 = v2 34. Na nici w polu sił cię kości waha się kulka. O siłach działających na nią mo na powiedzieć, e w chwili przechodzenia przez najni sze poło enie: C. na kulkę działa niezrównowa ona siła dośrodkowa 35. Na wyk. przedst. zale ność v od t w pewnym r. prostoliniowym. Wypadkowa sił działających na ciało: C. jest równa 0 36. Traktor ciągnie przyczepę ze stałą v siła F=104N. Cię ar przyczepy G=105N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepę: B. zero 37. na samochód poruszający się poziomo r. przyśp. działają 4 siły: cię aru G, sprę ystości podło a R, napędu P, oporów T. Przyśp. Z którym porusza się samochód nadaje: B. wypadkowa wszystkich sił 38. Je eli na poruszające się ciało działa siła wypadkowa o kierunku równoległym do jej v o wart stałej , to ciało będzie się poruszało ruchem D. jednostajnie zmiennym (opóźnionym lub przyspieszonym) 39. Ciało o m=2kg i v=4m/s zatrzymuje się w t=4s na skutek działania siły zwróconej przeciwnie do jego v, o wart. równej A. 2N 40. Je eli na ciało działa kilka sił, w tym np. F1 ma zwrot zgodny ze zwrotem przyśp tego ciała, to siłą nadającą temu ciału a: C. wypadkowa będąca suma geometryczną wszystkich sił działających na to ciało 41. Pocisk wystrzelono pod pewnym katem do poziomu. Jaka siła działa na pocisk podczas jego lotu a do chwili upadku, je eli cały lot odbywa się w pró ni C. działa siła cię aru tego pocisku 42. Na poruszające się po linii prostej ciało o m działa F, której zale ność od t przedst. na rys. Ciało będzie się poruszało B. ruchem niejednostajnie przyśp.

43.

W sytuacji przedst. Na rys. (tarcie pomijamy) siła napinająca nitkę ma wartość: C. ¾ F 44. 3 klocki o jednakowych masach są połączone niewa kimi nitkami. Klocek C jest ciągnięty w prawo siła F nadającą całemu ukł a. Wypadk siła działająca na klocek B (bez tarcia) B. F/3 45. Je eli pominiemy tarcie i masę bloczków, to przyśpieszenie cię arków przedst. na rysunku wynosi: A. 2,45 m/s2 46. Przyspieszenie cię arków przedst. na rys (tarcie i masę bloczka pomijamy) wynosi ok.: A. 3,3 m/s2 47. Z zasady zachowania E mechanicznej wynika, e: B. Suma Ekin i Epot ukł jest stała, je eli w ukł działają tylko siły zachowaw. i siły zew. nie wykonują pracy nad układem 48. Jak zmienia się E pot spadającego swob. kamienia (w pró ni) C. szybciej zmienia się przy końcu ruchu 49. Na ciało o masie m pozostające począt. w spoczynku działa stała siła F. Jego E kin po czasie t wynosi: A. ½ F2t2/m 50. Je eli w syt. przedst. Na rys. (m i tarcie bloczka pomijamy) E pot cię arka o masie m zmniejszy się o 30J, to E kin klocka o masie 2m powiększy się o wart : B. 20J 51. Ciało o masie m wyrzucono pod katem 600 do poziomu z v. E pot ciała w najwy . punkcie toru (opór powietrza pomijamy): A. mv2/2 52. Ciało porusza się r. prostoliniowym. Na rys. przedst. zale ność v od t. Jaki znak ma praca(+,-) wykonana przez silę wypadkowa działająca na to ciało w I,II,II przedziale czasu? C. I(+),II(-),III(+) 53. Z powierzchni ziemi wyrzucono pionowo w górę ciało z prędkością v=10m/s. Na h+3m Epot =15J. Ile wynosiła na tej wys. Ekin (g=10m/s2) B. 10J 54. Pod działaniem siły F ciało porusza się po osi x. Na rys przedst. wyk zale ności F od poło enia ciała. Praca wykonana przez tę siłę na drodze 2m wynosi: A. 0J 55. Zakładamy, e F potrzebna do holowania barki jest wprost prop. do v. Je eli do holowania z v=4km/h potrzebna jest moc 4kW, to moc potrzebna o holowania z v=12km/h wynosi: C. 36kW 56. Na wykr. przedst. zale ność od F działającej na ciało o m=5kg poruszające się po linii prostej. Zmiana v tego ciała: A. 0,8m/s 57. Rozciągając pewna taśmę kauczukową o x stwierdzono e siła sprę ystości F=ax2+bx.min praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x=0 o x=d: D. ad3/3 +bd2/2 58. Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F=F0e-kx (k>0). Je eli v=0dla x=0, to max Ekin, która cząstka osiągnie poruszając się wzdłu osi x: A. F0/k 59. Czy ukł ciał zachowa pęd, jeśli będzie nań działać stała F zew A. Układ ten nie zachowa swojego pędu 60. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Ekin odrzutu dział w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z v=400m/s A. 80J 61. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Co mo na powiedzieć o Ekin pocisku i działa w chwili gdy pocisk opuszcza lufę? B. prędk. działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc Ekin pocisku > Ekin działa 62. Kula o masie m uderza nieruchomą kule o masie M i pozostaje w niej. Jaka część Ekin kuli zamieni się w E wew. (zakładamy zderzenie idealnie niesprę yste)? D. M/M+m 63. Jak wskazuje rys. kula bilard 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą 2. Je eli uderzenie jest idealnie sprę yste, to: A. kula 1 zatrzyma się, a kula 2 zacznie się poruszać z v 64. W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia 2 doskonale niesprę ystych kul, Ekin zmienia się w Ewew, jeśli mają: C. równe i przeciwnie zwrócone pędy, a dowolne E kin. 65. W zderzeniu niesprę ystym układu ciał jest: A. zachowany pęd całkowity, a Ekin układu zachowana 66. Wózek o masie 2m poruszający się z v zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki łączą się i poruszają się dalej z v: A. 2/5 v 67. Człowiek o m=50kg biegnący z v=5m/s skoczył na wózek spoczywający o m=150kg. Jaką v będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)? A. 1,25m/s 68. Które z wyk. dotyczą ruchu harmonicznego? D. tylko 1 i 4 69. Je eli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się r.harmon., zmniejsza się to: A. moduł prędkości wzrasta, a moduł przyśp. maleje 70. W r.harm. o rów. x = 2cos0,4Πt okres drgań wynosi: C. 5s 71. Max przyśp. punktu drgającego wg rów.x=4sin*Π/2*t (amplituda w cm, czas w s) wynosi: A. π 2 cm/s2 72. Amplituda drgań harm. =5cm,okres 1s. Max v drgającego punktu wynosi: D. 0,314 m/s 73. Punkt materialny porusza się r.harmon, okres drgań =3,14s, a amplituda 1m. W chwili przechodzenia przez poło enie równowagi jego prędkość wynosi: C. 2m/s 74. Które z ni ej podanych wlk. charakt. R.harm. osiągają równocześnie max wartości bezwzględne? D. wychylenie z poło enie równowagi, przyśpieszenie i siła 75. Ciało porusza się r.harm. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy Ekin ciała: A. jest 3 x większa od jego Ekin 76. Ciało o masie m porusza się r.harm. opisanym rów. X=Asin*2 Π/T*t. E całkowita (Ekin+Epot)tego ciała wynosi A. 2 π 2mA2/T2 77. Na którym z wykresów przedst. Zale ność E całk od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego? A. 78. Rozciągnięcie nieodkształconej począt. sprę yny o pewna dłg. wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłu enie tej sprę yny (przy zał. idealnej sprę ystości) o tę sama dłg. wymaga wykonania: C. 3x większej pracy 79. Na rys przedst. zale ność siły F od potrzebnej do ściśnięcia sprę yny od odkształcenia sprę yny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprę yny o 3cm wynosi: B. 0,045J 80.-81. Pyt odnoszą się do następującej sytuacji Pojedynczą sprę ynę (lub ukł sprę yn) rozciągamy w taki sposób, aby F powodującą odkształcenie zawsze równowa yła aktualna F sprę yst. Przy wydłu eniu pojedynczej sprę yny o 12cm jej F sprę yst. wynosi F 80. Je eli 2 takie sprę yny połączymy, tak jak na rys. i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie ukł: D. 6cm 81. Praca wykonana przy rozciąganiu takiego ukł sprę yn siła zwiększającą się do F jest: B. 2 x mniejsza ni w przypadku rozciągania jednej sprę yny

przewa a kula o większej gęst. W powietrzu dzwignia jest w równowadze. pow. 4N Ciśnienie słupa wody o wys. 12/25 g/cm3 Cię ar ciała w pow. 130. 131. Czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kaie nachylenia będzie dłu szy. 127. Na planecie . Kierunek działania siły cię kości na kulkę 116. Ten przypadek zachodzi wtedy. Moment obrotowy tej pary sił ma wartość (l1. D2 korek zanurzony w wodzie i puszczony swobodnie wypłynął na pow. Je eli czas obiegu pierw. Siła działającą na to ciało w pozycji x jest dana wzorem: D. Tarcia wynosi(g=10m/s2): B. 149. to jest on ruchem: B. material. natę enia pola graw. 4/5 g/cm3 . Po równi pochyłej o kącie nachylenia α. Jakie musimy mieć jeszcze dane wlk. Promienie ich orbit wynoszą r1 i r2. pokazanej na rys zawieszono 2 cię arki o m=1kg. a drugi po orbicie o prom. O pewna dłg x. Wynosi 100N. n = 1/ π*√gf / 2d 99. aby podnieść cię ar Q za pomocą niewa kiego bloczka? Linka nie ślizga się po bloczku.: B. B. Je eli klocek m2 porusza się wzdłu ściany wagonu z przyśp wzgl. Jednorodna linka o dłg. Ten zanurzony całk. przy czym r1<r2. 123. tylko 1 i 4 112. e w górnym poło eniu nitka nie jest napięta. natomiast nie działa na klocek o m2. Przedst.: D. Praca wykonana przez silę wypadk. Gęst są 2x . na rys (masę i tarcie pomijamy) pozostaje w równowadze je eli: C.y=0. Je eli eksperyment taki przeprowadzimy w kabinie sztucz. Wa y 6. bez tarcia. jednostajnym po okręgu jest: B. 5/6 mg wagonik jedzie z przyśp a.R. M. Na brzegu obracającej się tarczy le y kostka. soli. wysokość na jaka wciągamy ciało 103. ω1 < ω2 i L1 > L2 . Na równi pochyłej le y klocek . 104. Je eli wychylenie tego klocka z poło enia równowagi wynosi 1/2A. 144. E pot sprę ystości drutu?: D.25 95-96. e waga wskazuje połowę jego cię aru. E całkowita jest stała. a max jej wart. klocków i ściany wagonika nie są idealnie gładkie. Zale ność okresu drgań wahadła od dłg l poprawnie przedst.28m/s D. Ziemi Średnia gęst. h nad powierzchnią ziemi przyspieszenie ziemskie jest 4 x mniejsze ni tuz przy pow. to w syt. Klocek K zsuwa się bez tarcia z równi pochyłej. Jednostajnie opóźnionym w górę lub jedn.. wody. Ich prędk. Ziemi . x=0. 8000N/m3. w ka dej chwili wart. Okres drgań wahadła utworzonego z cienkiej obręczy o promieniu R i masie m zawieszonej na ostrzu. W ruchu wahadła nietłumionego 1. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów inny C. postępowego obu satelitów jest taka sama. to F tarcia ma wart: 1. Wynosi T. mv2/r < mgf 98. Prędk. nale y u yć.mgcos α 3. Na którym z wyk najlepiej przedst. 10m wynosi w ukł. 107. Równi w zakresie od zera do kata. Na s=1m wynosi: C. Dane 2 równie pochyłe o jednakowych wys. mniejszy tłok trzeba nacisnąć siłą: D. l2 miedzy pkt przyło enia sił) A.81 N.fmgsin α 4mgsin α B. Materialnymi o masie M i m wynosi r. 132. Co mo na powiedzieć o v liniowych satelitów B. Aby większy mógł podnieść 100N. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachyl=450. 146. masa m2 będzie się poruszała z przyśp. Wsp. Od ziemi jest < od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 3.02J 94. od r i śr gęst Ziemi. aby obl pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłu równi B. Która wlk wystarczy jeszcze znać. tylko 1 i 3 Człowiek stojący w windzie na wadze sprę ynowej zauwa ą. C. równa GMm/r. 1 111. 95. 151.1.G.jednost. Ciało o znanym cię arze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej r. Przedst. Przy pominięciu tarcia i oporu powietrza. Nie ulegała zmianie przy oziębieniu go o ∆T B. Które z poni szych stwierdzeń są prawdziwe. zatem obj. spadając swobodnie z pewnej wys. Je eli ciało to zanurzymy w cieczy o cię arze właść. 142. Ły wiarz poruszający się początkowo z v=10m/s przebywa z rozpędu do chwili zatrzymania się drogę 20m. Co mo na powiedzieć o przyspieszeniu tych ciał ( w ukł labor) B. Klocek przyczepiony do sprę yny porusza się r. ok. Wynosi 50J. liniowa jej satelity naturalnego (księ yca) B. mg-kx 86. postępowym A. bezwł klocka m1 i tarcia B. to wazy ono 40N. mo e (na poziomej drodze) przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r(f-wspł tarcia statycz). E pot w punkcie zawracania =Ekin w punkcie przechodzenia przez pło enie równowagi C.. Co mo na powiedzieć o ruchu klocka K względem nieruch. Na podziałce wagi odczytamy: B. gdy: D. poło onej na szer. F*l1 Siła wypadk.odległ. Na którym z wykresów najlepiej przedst. 2√2T Po dwóch orbitach współśrodk. Naprę enie liny. na wykresie B. R i wiruje w płaszczyźnie pionowej po okręgu tak. mo na wywnioskować . niejednostajnie przyśp. 2R. 3000 kg/m3 Przedm. 147. Je eli kule wiszące na dźwigni zanurzymy do wody: D. 122. Wagonu. 143. zatrzymuje się po 6 s. Rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli Ile obrotów na sek. Ziemi.harm. Ruch zsuwającej się ze stołu linki jest ruchem: A. Gęst. 3. I ró nych kątach nachylenia. jest jedn. 4x > od przyśp. m/s2 115. Stosunek prędk. do a. zsuwając się zaś z tej samej wys. Co mo na powiedzieć o v koń ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się? C. działająca na pkt. to korek: A. ok. Je eli masę nitki i tarcie pominiemy. Epot ciała jest dana wzorem E = . H=Rz Statek kosmiczny o masie m wraca na Ziemię z wyłączonym silnikiem. Je eli pojazd poruszał się po torze poziomym. fmgcos α 2. Z Ziemią poruszają się 2 satelity.) krą y po orbicie kołowej płaszczyźnie równika. niej a2. Jakiej min F przyło onej jak na rys. poruszają się za stałym a(bez oporu). a satelita o m2 po orbicie o R2. na rys.. począt. aby wszystkie świe e jaja pływały w Roztw. pozostające w chwili począt. Je eli dłg wahadła zwiększymy 2x. SI ok. związ z Ziemia wydaje się nieruch. 134. Okres drgań wahadła: C. 980 Pa Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. je eli: C. mamy: D. 3√GMT2/4π2 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych .? 1. e winda porusza się ruchem: D. D. F=Q 102.Stalowy drut został rozciąg. na której zawieszona jest kabina: C. gdy ¼ jej l zwisa. e współczynnik tarcia statycznego linki o stół wynosi: C.8N 85. na rys. promień orbity tego satelity: C. zale ność vx od t? D. Gęst: A. 1/3 96. Epot tego ukł.. są prawdziwe? 1.81N. uzyskuje końcową v1. m2= 2m1 Przyśp.4 m poruszającego się z v=6. v satelity bardziej odległ. to na klocek o m1 działa siła tarcia o tej samej zawsze ( niezale .mgx + 1/2kx2. przyśp. R1 do R2 (licząc o środka Ziemi) pozostaje tylko w p . ciała A jest 5x > ni wart.. równowa ą się siły: cię kości klocka. przy czym obie gęst. 2π√2R/g 90. to: A. Q=P/2 101. tarcia statycznego wynosi 0. =0 w poło eniu równowagi. Wagonu. jest: C. d-śred). graw. Je eli klocki poruszają się wzgl. Jaką siłą wzorzec masy przyciąga Ziemię C. na wykresie: C. W chwili początk:v=0. sprę ystości równi i tarcia 109. Kątowej u dołu równi do prędkości kątowej w punkcie C (połowie drogi): C. Liniowe sztucznych satelitów krą ących w pobli u Ziemi są w porównaniu z prędk. Na obu końcach wagi sprę ynowej. Mo emy wnioskować . v2=v1 106. Współ. Masa ciała o cię arze 19. to siła tarcia działa na klocek o m1. √2 113. Na tej podst. 450 wisi na nitce kulka pozostającą w spoczynku względem ścian pokoju. Przy zbli aniu się do Ziemi z odległ. Tarczy: B. Je eli klocki poruszają się wzgl. Rω2 Na ciało działa para sił (F1=F2=F). Kulka pozostająca pierwotnie w spoczynku zaczyna się staczać bez poślizgu za szczytu równi pochyłej. Linia prosta wyznaczona przez nic wskazuje: A. 3. jak na rys wynosi: B. natomiast na klocek o m2 równie działa siła tarcia. 121. ró na od zera i skierowana do środkowego okręgu Dwa dyski o momentach bezwł. gęstości Podnośnik hydrauliczny jest wyposa ony w 2 cylindry o średnicach 1m i 5cm. Na ciało o m=1kg. Na rys. 125. Ciało. Ziemi Nic wahadła zawieszonego u sufitu wagonu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wagonu. Która z podanych ni ej jedn. 2x > od przyśp graw. gdy następujące wlk dla wszystkich jajek są równe: C. Całkowicie zanurzone. Współczynnik tarcia=0. 124. 133. przyśp ciała B Stan niewa kości w rakiecie lecącej na Księ yc pojawi się w chwili . . graw. klocek będzie pozostawał w spoczynku 110. 126. Je eli m planety jest 2x < od m Ziemi . Liniowych i E dwóch satelitów Ziemi poruszających się po orbitach kołowych o promieniach r i 2r. Pewnej planety jest = gęst. przy którym ciało zaczyna się zsuwa. a v końcowe takie same. Odległ. 7. Na planecie.graw. 88.) C. 145. Je eli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie niewa kości to: A. której zarówno r jak i m są 2x < od r i m Ziemi: C. Grawitacyjna E pot ukł 2 mas (pkt material. Równi pochyłej przedst.5 *10-3m3 Ciało jednorodne wa y w powietrzu 30N. to iloczyn m2 a =wypadkowej sił : cię aru klocka m2. Od a) wart. do mas tych ciał Winda m zje d a do kopalni z a = 1/6 g. to: D. geogr. W wodzie dest. są > od gęst wody dw. Dotyczące prędk. Układ przedst. Jaka siła F nale y rozciągnąć drut o przekroju S. wykonują koła roweru o średnicy 0. lub w górę(zale y od mas. pozostanie zanurzony w wodzie Mo na tak dobrać stę . 9. wprost prop. na wszystkie ciała działają siły bezwładności o wart. Jego śr. < od a graw. kątowe ω1 i ω2 oraz momenty pędu L1 i L2 są: D. Ziemi: C. To jego Ekin w3 tej chwili wynosi: D. 148. v satelity bardziej odległ od Ziemi jest > od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 2. R. gdzie G stała grawitacji 118. to czas drugiego: B.6 wynosi D. między liniami sił. Na jakiej wys. 135. ciała wynosi: C.. Samochód o masie m. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów taki sam 4. wynosi: C.5J 87. ale o wart prop. przyśp. bo klocek ten nie jest przyciskany do ściany. 97. Satelita o m1 po orbicie o R1. Ziemi (Rz. poruszający się z v. 138.harm. to okres jego wahań: C. 128. Przy jakiej najmniejszej liczbie n obrotów na sekundę kostka spadnie z tarczy?(f-wspł tarcia. Kulka o masie m jest przyczepiona na końcu sznurka o dłg. 140. m2/m1<tg α 108. Tej kulki w chwili gdy jest ona w dolnym poło eniu wynosi. I1 i I2 (I1>I2) obracają się tak. zaczyna się zsuwać ze stołu . 137. tylko 2 i 3 Satelita stacjonarny (kto9ry dla obserw.. której r i śr. tarcia statycznego w tym przyp. wspł tarcia i a) 2. 0. tylko siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x 83. Ekin w punkcie zawracania=Ekin w punkcie zerowym (przechodzenie przez poło enie równowagi) 3. większe W poni szych zdaniach podano inf. w spoczynku. miedzy dwoma pkt. Na równi znajduje się ciało o masie m pozostające w spoczynku. wzorzec masy przyciąga Ziemię równie siłą 9.. po linii prostej W ukł nieinercjalnym poruszającym się r. 136.4 πs-2 Tor zakreślony przez punkt materialny na obwodzie koła. zwróconym w górę. je eli wspł. je eli będzie spełniony warunek: C. e ich E kin są równe. zawsze zwiększa się podczas wzrostu wzajemnej odległ tych mas 82. Wzrosła 2x.54N. Wzrost Ekin statku w tym czasie wynosi: A. Satelity Ziemi. zmniejszył się 2krotnie 91. zanurzając się do 3/5 swojej objęt. Je eli czas trwania oby ziemskiej wynosi T. l w syt. 5s-1 Je eli koło zamachowe wykonujące początkowo 12 obrotów na sekundę. 93.8? A. Pierw. F= α η S ∆T 84.. 2. większa v ma satelita poruszający się po orbicie o promieniu r1 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . GMmR1-R2/R1R2 Dwa ciała o masie m I 5m zbli ają sie do siebie na skutek oddziaływania graw.przy czym R2=2R1> Je eli Ekin r. 152. Obj. 129.. 4. Je eli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku. 9. które toczy się bez poślizgu jest cykloidą Współrzędne toru tego punktu opisują następujące rów. Które z tych inf. √5gR 100. aby jego dłg. Ciało to zanurzone całkowicie w wodzie wa y 20N. Przem. W miejs. tego ciała: D. Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą 9. 141. 150.. wzrośnie 2√ razy 92.a dłg zmalała 4x. 139. uzyskuje v2. roztw. przedst. 2kg 114. 1. aby obl. jednostajnie przyśp. Zale ność E pot od t w r. zale ność składowej poło enia klocka K od t? B. Je eli zwiększymy nachyl. w ka dej chwili Ekin =Epot 4. 105. 119. to średnie przyśp kątowe ε: C.81N 117. jednorodny wa y w pow. . w stanie spoczynku na poziomej płaszczyźnie działa równolegle do płaszczyznyF=2N. 120. jego wynosi: C. Ziemi Przyśp. ustanie praca silników Prędk.27 * 10 –3 Na dwustronnej dźwigni wiszą na nitkach 2 kule równych masach wykonane z 2 materiałów o ró nych gęst d1<d2. to a graw. w dół Ciało pływa w cieczy o gęst. 37.promień Ziemi) A. tylko 1 i 4 89. klocek o m2 mo e względem wagonu albo poruszać się w dół. Masa wahadła mat. Wartość pracy potrzebnej do oddalenia ich na odległ nieskończenie du ą: B. Porusza się po orbicie o prom. Poruszający się r.

206. Ciśnienie g. Moment bezwł. T. 2. 211. na rys. e: C. 30%. Bezwł. R. kątowe ε w ruchu walca nadaje moment D. 2971J 188. atmosfer. to temp chłodnicy wynosi: C. Na rys przedst zale ność Epot cząsteczek g. 221. obj. V(obj. postępowego Ekp i obrotowego Eko pełnego walca toczącego się po poziomej równi.).dosk. Średnia Ekin cząsteczek wzrosła 2x 171. gaz wykona większą pracę przy rozprę eniu izobarycznym. poniewa została wykonana praca na zmniejszenie obj ciała Energia wew g.T)? A. Parametry p0. Masa jednej cząsteczki wynosi: D. na rys. na wykresie: B. Dane są 2 pełne kule A i B wykonane z tego samego materiału. to mo emy wnioskować. Wzrasta ze wzrostem jej temp. tych naczyń są jednakowe. przedst. izochorycznej.. wynosi 1/3 ml2. W przemianie izochorycznej określonej ilości g. mamy ten sam gaz): B. Sprawność silnika wynosi A. przedst. 3. Pędu (kręt) tego ciała: D. ciekłego helu w otwartym termosie jest: D. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową ω (bez tarcia). przedstawionych na wyk. Cienki pręt o masie m i dłg. tylko 1. uległy zmianie na 2p0. W wyciągniętych na boki rękach trzyma 2 równe cię arki.dosk jego przyrost temp jest proporcjonalny do wykonanej nad nim pracy? C. osi jest stały i ró ny od zera w czasie ruchu. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne (rysunek poni ej:) Nat ę enie po la E B i po t encjał po la V B w punkcie B mają wartości: A. Na którym z wyk. N. 2. 6T0 175. A2 *s4 /kg*m2 Co stanie się z pojemnością izolowanego przewodnika. Gaz doskonały to ośrodek. 0. 3 i 4. 199. przedst. częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. ciepło topnienia =3. 203. mieszaniny? (pojem. √3gl 164.5 kg od dostarczonego mu ciepła.dosk jest określony parametrami pt i Vv W wyniku jakiego rozprę enia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości Vz gaz wykona większą pracę' B. postępowym. 2/3W W której konfiguracji natę enie i potencjał w początku układu równa się zeru D. jest większa od Q. T1 w stanie 1 i T2 w stanie 2: C. 227. obj. przedstawiono na wyk. ma wart. T1 /T2 =4/3 Z którą spośród ni ej wymienionych zasad byłby sprzeczny p r zep ływ ciep ła o d ciała o t emp ni szej d o ciała o temp wy szej? D. to mom. cząsteczek 2. Obu ciał mogła ulec zwiększeniu na wyk punktu potrójnego la wody przejście ze stanu II do stanu I jest związane: A.V).du ej odległ do punktu A odległ. 200. W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temp T0. Je eli wypadkowy moment sił działających na to ciało obracające się wokół nieruch. Krzywa 1 i prosta 176. TA zetknięto z ciałem B o temp. dosk. Ile wynosiłaby sumaryczna praca konieczna do przeniesienia (-) ładunku o identyczne w a r t o ś c i q z p u n k t u A n a jp ie r w 2 m w z d łu p r o mie n ia a następnie 2 m wzdłu łuku okręgu otaczającego kulkę do punktu C (patrz rysunek)? B. to T wynosi: D.2*103J/kgK. 225.. od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę obj. 222. dosk.. Ciało A o wy szej temp. dosk. bezwł. Bezwł. bezwł. bezwł.. Sprawność idealnego silnika cieplnego (Carnota) wynosi 40%.V 2 ) w p r zemianie: B. z działaniem sił odpychania i przyciągania) od ich wzajemnej odległ. obni a swą temperaturę dla ciśnień.2. pręta względem osi przechodzącej przez jego środek I0 = 1/12 ml2 .01*105J Je eli obj. dosk? C. Na rys. Je eli naczynie było szczelne. 220.T. Ró nica miedzy energiami wew. 213. i nie le y od jej obj. 2πL/I 155. ml2/12 160. µp/RT 174. izolowanej od otoczenia. prędk.1*103J/kgK. ni szej TB. Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii. 177. Na rys. V3/T3=V4/T4 186. poprawnie przedst. Je eli taki gaz rozprę a się w przemianie JoulaThomsona. mRT/pV 172. 400J/kg 191. 219. to gęst gazu równa się: C. to: C. Względem osi przechodzącej przez środek masy kuli A jest: B.. C. ciepło dostarczone częściowo zamienia się w Ewew gazu. Przemiany izochorycznej g. Jednostajnie maleje lub wzrasta z czasem 159. Co mo na powiedzieć o Ekin r.3*105J/kg. którego cząstki tratujemy jako : C. Współ. e miedzy temp wodoru T1 i helu T2 zachodzi w przybli eniu związek: B. I. ten cykl przemian w ukł. Na rys. T dla przemiany izochorycznej g. Na rys przedst trzy kolejne sposoby przejścia g. Q 2 . Wart. 208.3 mo na powiedzieć e : C. przedst. O ciśnieniu pary nasyconej mo na powiedzieć. Ekin cząsteczek gazu 166. Ciśnienie g. siły tarcia lub siły cię kości w zale ności od wyboru osi obrotu 163. T. a moment bezwł. a jego prędkość kątowa wynosi: D. pary nasyconej zmniejszymy w stałej temp z litra do 0. Kulki naładowano odpowiednio jednoimiennymi ładunkami ą x i q 2 . kuli B. Równa temp. Stan początkowy g. 194.T. wywierane przez cząstki g. w ukł. Dla jednorodnego g.dosk ze stanu A do C. doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany A. adiabatycznej Które z powy szych wypowiedzi są poprawne? A. 1. 40 l 189-190. Ile wyniósł przyrost energii wew gazu w p. Je eli ró nica temp źródła ciepła i chłodnicy ma wartość 200 K. W jednym naczyniu znajduje się 1 mol wodoru. Na przeniesienie innego (+) ładunku ą z b. R(dla 1 mola). Obj. Natę enie pola w tym obszarze A. p. Je eli mom. parowania 2. Która prosta na rys. tylko 2. izobarycznej? D. Mo emy wnioskować: A. bezwł. Ekin= ½ L2/I 156. Je eli człowiek opuści ręce. Wykonana przez ukł: B. EB=q/2πε0r2 VB=0 Wewnątrz pewnego obszaru potencjał V = const ≠0.4 167. W ciąg u jed neg o o bieg u silnik Car no t a wyk o nał p r acę 3-104 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7-104 J. Jakie przemiany g. średn.dosk. nie przedst.. o 1 K trzeba było dostarczyć Qt ciepła. prosta 1 187. 215. jeśli jego ładunek zmniejszy się do połowy (poło enie przewodnika względem innych nie ulega zmianie)? C. ciepło pobrane jest zu yte na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. jaką ładunek ujemny działa na dodatni Pole elektryczne jest wytwarzane przez (+) ładunek umieszczony na metalowej kulce. 650C 192. liniowej końca pręta przy przejściu przez poło enie równowagi wynosi: B. Masa gramocząstki wynosi: C. Ły wiarz zaczyna się kręcić z wyciągniętymi ramionami z Ekin = ½ I0ω02. przemianie g. Pewnego ciała o m=0. W których spośród wymienionych przemian g. izotermicznej. µ (masa jednego mola gazu). Na rys. I mo na określić: B. na rys. Dostarczono Q = 103J ciepła. a w drugim 1 mol tlenu o tej samej temp. bezwł. Jaka była temp. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego B. 195. 3. Praca wykonana przez gaz wyra a się worem W= p (V t . Ekp>Eko 157. kuli A jest 8x > od obj.2. L obraca się wokół prostopadłej do niego osi. 189. 224. 201. wrzenia helu pod ciśn. Co mo na powiedzieć o zmianach Ewew tego gazu podczas tych 3 sposobów zmiany stanu? C. lodu 2. o obj. O zmianie Ewew w tym procesie mo na powiedzieć. to Ekin koła : A. 226. Do jakiej temp. Ile litrów gorącej wody o t=800C nale y dolać do wanny zawierającej 80 l wody o t=200C. Je eli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L. 205. B Dwie metalowe kulki o masach mx i m2 i jednakowych r zawieszono na jedwabnych niciach o jednakowej dłg /. 217.Y Dwa ró noimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie Wartość siły. D. D Na którym z wykresów najlepiej przedst potencjał elektryczny jako funkcję x B. 223. to okres obrotu bryły względem tej osi wynosi: C. 1 185. 182. Stosunek temp bezwzględnej źródła ciepła Tt do temp chłodnicy T2 idealnego odwracalnego silnika cieplnego o sprawności 25% wynosi: A. masy obu kulek są równe Jaki jest wymiar pojemności elektrycznej w jednostkach podstawowych układu SI? D. to: A. gazu w stanach 1...dosk. 4. 32 x >od momentu bezwł kuli B 154. nie zmieni się Pobierane w procesie topnienia ciał krystalicznych ciepło: C. moment pędu pozostaje nie zmieniony. Zale ność potencjału V (punktów le ących na linii łączącej te ładunki) od odległ x mierzonej od dodatniego ładunku najlepiej przedst. Która z poni szych 2 izochor 1 i 2. je eli cząsteczki wodoru i atomy helu maja taka sama średnią v r.. 228. przy których odległości między cząsteczkami są większe od r 0 . wody=4. Masę pary wodnej zawartej w 1m3 powietrza w danych warunkach Je eli do ukł. 214. jaką ładunek dodatni działa na ujemny jest: D. Na którym z poni szych wyk. początk. Izochora 1 178. tego gazu poni ej temp. T1= 0. a potencjał nie jest równy zeru? C. 196. 204. nie przedstawiono przemiany izobarycznej A. 210. 197. 183. średnicy cząsteczek 4. Sublimacją Jaki jest konieczny warunek skroplenia ka dego gazu? C. a ubytek energii wew. to praca mech.1 litra. krytycznej Temp. 193.15 kg wody o t=800C wlano do kalorymetru wraz z 0. zachodzą następujące relacje między temp. 218. to mom. C Na którym z wyk najlepiej przedst zale ność natę enia pola elektrycz jako funkcji x? D. masy cząsteczek A. E=0 Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne: (d . Zale ność miedzy Ekin bryły a jej momentem pędu L i mom. 300J/kgK 190.V0.R. . aby dokonać tego izochorycznie trzeba dostarczyć Q2 ciepła. pokazano wykres cyklu przemian g. prędk. adiabatycznej i izobarycznej W przemianie izobarycznej gazu doskonałego D.dosk. e ciepło właściwe ciała wynosi: D. wzrosło w przemianie izobarycznej 2x i wobec tego: C.natomiast ciepło topnienia wynosi: A. p. ukł wyniósł ∆U=105J. to na skutek tego ciśnienie pary: B. Średnia energia cząsteczek gazu doskonałego ulega zmianie w przemianie: 1. Poziomo ustawiony pręt o dłg l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swob. zmiany E wew sa we wszystkich 3 sposobach identyczne Aby izobarycznie ogrzać 1 g g. 198.T0. i sporządzonych dla tej samej masy gazu odpowiada większej objętości ( w obu przyp. Przez wilgotność bezwzględną rozumie się : D. 212. 209. który związek miedzy parametrami gazu nie jest poprawny? D. gazu i od średn. W wyniku wymiany ciepła miedzy tymi ciałami: D. zale ność ciśnienia p od temp. Na podst. Na którym z poni szych wyk. Gazu ma max wartość w stanie : A. Je eli w st anie ró wno wagi nici t wo rzą z pionem równe kąty (rys obok). Je eli oś przechodzi przez koniec pręta mom.153. Dla jednorodnego g. z adną spośród wymienionych zasad Dwa punktowe ładunki +2q i — q znajdują się w odległ: 12 cm od siebie. dosk:1.dosk jego gęst: C.odległość między ładunkami) Najwy szy potencjał jest w punkcie C. Walca wynosi ½ mr2 ) B. I. 4 stany g. maleje do 1/3 I0. 1 i 2 D. (p. aby t wody wynosiła 400C? B. 200C. cieplna kalorymetru pomijamy) D. dosk. 3. je eli natomiast oś przechodzi przez środek pręta. 202.dosk. przedst. W przemianie określonej ilości g. 3V0. Je eli są dane: p. mom. wyk. mRT/NpV 173. Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. V. D W której konfiguracji natę enie pola w początku układu e równe zeru. wykonującego n obrotów na sekundę. Nale y go ogrzać aby podwoić średnia v cząstek: A. W cyklicznej przemianie określonej ilości g. Ciśn. pozostaje bez zmian .dosk.dosk. V1>V2 i V1=V3 179. nie ulega zmianie 181. Obdarzone masą i nie oddziaływujące wzajemnie punkty 165. izobarycznej.2*106J/kg) D.5 T2 170. Obj. Współ (p. poni szym przemiany izotermiczna i izochoryczną przedstawiają: A. są dane m. adna z powy szych odp nie jest poprawna 184. 4T0 169. Je eli ły wiarz opuści ramiona . 300 K. przedst. izotermicznej. W wyniku przeprowadzonych przemian g. zale ność przyrostu temp. T2=4T1 180. e: D. 3 ω0 161. izobarycznej. nale y obni yć temp. Ciśnienia obu gazów są równe 168. 207. koła zamach. doskonałego zale y od: 1. liczby cząsteczek w jedn.05kg wody o temp. wynosi: A. równa wartości siły. termodyn. mo emy wnioskować . 4. a E kin rośnie 158.dosk. Ciepło potrzebne do zmiany w parę 1g lodu o t=-100C wynosi (ciepło właśc.rzeczyw (związ. 1m od kulki konieczne było wykonanie pracy W. 2π2n2I 162. 216. Chwilowo przyśp. są dane: m. ( mom. Na ścianki naczynia zamkniętego zale y: D. to jego mom. jest zu ywane na pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym Aby st o pić ló d w t emperat urze 0°C przy st ałym ciśnień dostarczono mu ciepła Q.

Pierwsze z nich zawiera wodny roztwór H 2 SO 4 . Między mocą wydzieloną na odcinku b (P b ). 257. około 108 g srebra. 251. 237. woltomierz V1 wska e napięcie ε/3 a woltomierz V2 wska e napięcie 2ε/3 Je eli w sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr wskazuje zero. W rezultacie: C. 0. ε= 3 V) C. Jakie jest przyspieszenie a elektronu i z jaką prędkością v dociera on do drugiej okładki? B. 244. w którym w czasie 2 s przy napięciu 10 V przepływa ładunek 4 C wynosi: C. 274. e woltomierz pobiera prąd.02 A. e opór woltomierza : B. w stanie ustalonym ładunek na kondensatorze ma wartość A. to mo emy wywnioskować. maleje natę enie pola elektrycz między okładkami. ma wartość 1000Ω Zakładamy. 241. 3µC W przypadku przedstawionym na rysunku napięcie na kondensatorze (w stanie ustalonym) wynosi B. wykonanych z tego samego materiału. dwukrotnie wzrośnie Mo c wyd zielana na o p o r ze 1 0 Q wyno si 9 0 W. to: B. W czasie ruchu nie zmienia się jej: B. Dysocjacja. Grzejnik elektryczny przy napięciu 220 V ma moc 1000 W Je eli przyłączymy go do napięcia 110 V. Jeden z nich jest dwa razy dłu szy od drugiego. 261. e przy niezmieniających się warunkach elektrolizy w drugim naczyniu elektrolitycznym w czasie 4min masa wydzielonej miedzi wynosi C. 234. 273. a drugie wodny roztwór CuSO4 (masa atom. Je eli średnica drutu stanowiącego odcinek b jest dwukrotnie większa od średnicy drutu a. 4. 260. a mocą wydzieloną na odcinki: C. to mo emy wywnioskować. 252. liczbą Avo gadra N i ładunkiem elementarnym e zachodzi związek: A. 286. 276. a woltomierza zmaleje Je eli woltomierz wskazuje 10 V.R2. 283. Kondensator płaski został naładowany. cztery razy mniejsza Co mo na powiedzieć o zmianie mocy wydzielanej w przewodniku z prądem. Między przyspieszeniem a pro t o nu i przyspieszeniem b cząstki alfa zachodzi związek: B. 284. Ró nica potencjałów między okładkami wynosi U. włączone tak jak na rysunku. W środku nie naładowanej powłoki przewodzącej o promieniu R umieszczono ładunek punktowy i zmierzono natę enie pola elektr w kilkunastu punktach na zew oraz wew powłoki. Przewo dnik kulist y o pro mieniu r 0 jest ró wno miernie n ładowany ładunkiem Q. wypełniającej przestrzeń między okładkami kondensatora zasilanego napięciem U = 4 kV wynosi: B. siły elektromotoryczne źródeł spełniają relację: ε 1 > ε 2 . czyli rozpad na jony kwasów. Jaki byłby zakres jego skali po włączeniu go w roli woltomierza ? B. działania cząstek wody Wynurzając częściowo elektrody ogniwa z roztworu powoduje się: D. 246. a natę enie prądu I wynosi : B. 278. 268. 256. 288. e odległ między okładkami wynosi d. bo po dwukrotnym zwiększeniu napięcia. Mniejszy przewodnik jest naładowany ładunkiem + q. dwukrotnie. Dany jest schemat (rysunek).2V Aby dostosować amperomierz o zakresie 0-1 A i oporze wewnętrznym 1 Q do pomiaru natę enia prądu w zakresie 0-5 A nale y dołączyć do amperomierza opór D.2 wartościowa) zamienić na roztwór CuCl (Cu -1 wartościowa i zmniejszyć dwukrotnie natę enie prądu? A. to opór zastępczy równa się: B. przewodniki 1 i 2 mają taki sam potencjał. 293. 2 µF Je eli z naładowanego kondensatora odłączonego od źródła napięcia usuniemy dielektryk (er > 1). a następnie odłączony od źródła napięcia i zanurzony w ciekłym dielektryku. cztery razy większe Mamy do dyspo zycji źró dło o sile elekt ro mo t o rycznej £ 0 i R w = 0 oraz trzy grzałki o oporach R v R 2 . która jest naładowana ładunkiem q wynoszą: (F( ∞) = 0) A. 263. e nie znany opór R x ma wartość A. cząst k a naład o wana o masie i ładunku — q wpada w obszar między 2 równoległymi przewodzącymi płytami z prędkością v0. to mo emy wnioskować na podstaw:: danych i schematu. połączonych jak na rysunku. q*U/d W jednorodnym polu elektrycznym umieszczono proton i cząst kę alfa.C3 pojemności zastępcze odpowiednio na rys1. e woltomierze Vu V2. 255.R3połączone szeregowo) Je eli połączymy równolegle trzy jednakowe opory po 2 Q ka dy. 1 mA W obwodzie przedst. 240. 1V Zakładając. to: A. gdy jest o na cechą charakterystyczną odbiornika (ka dy odbiornik ma swoją. natę enie pola w przestrzeni między okładkami Dwie okładki pró niowego kondensatora są zamontowane na prętach izolacyjnych tak. wykonanych z takiego samego materiału. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi: D. 262. to energia kondensatora: A. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. e moc wydzielana na odcinku b jest w porównaniu z mocą wydzielaną na odcinku a: B. 10V W syt uacji przedst awio nej na rysunku. to ładunek elektryczny na drugim kondensatorze: B. określoną moc) Z elektrowni o stałej mocy przesyłamy energię linią wysokiego napięcia. 277. 1 V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 2 Q wynosi C. Baterii wynoszą: B. jony ujemne rozrzedzonego gazu Przewód o oporze i? przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. to wskazanie woltomierza w przypadku przedstawionym na schemacie wynosi D. ci U uzyska ona pęd równy: B. zmiana jest wewnątrz. 269. największe V3 najmniejszeV1 Je eli zało ymy. 250. W sytuacji przedstawionej ni schemacie największe napięcie wska e woltomierz : A. 291. 231. S p ad ek napięcia na tym oporze wynosi B. ale nie ma zmiany na zewnątrz Natę enie pola elektr w płytce izolacyjnej o grubości d = 1 cm i stałej dielektrycznej er = 4. Mamy dwa przewodniki kuliste jak pokazano na rysunku obok. 232. Jak nale y połączyć te grzałki. 242. a opór wewnętrzny 1000 O. Po przebyciu niewielkiej ró nicy potencjałów o warte.ładunek elektronu). e wpływ przesunięcia ładunku na wynik pomiarów jest następujący: B. wzrasta pojemność. (R1. 236.118-10 6 kg/As. a ciepło wydzielane w linii jest proporcjonalne do kwadratu natę enia przepływającego prądu. a wartość R = 1000 Q. Dla ka dego z dwóch źródeł prądu 1 i 2 przedstawiono na rysunku zale ność napięcia U na jego zaciskach od natę enia / prądu płynącego przez regulowane zewnętrzne obcią enie źródła. 238. e woltomierz w sytuacji przedstawionej na schemacie wska e D. Je eli przez zastosowanie transformatora zwiększymy napięcie dwukro t nie. jeśli wodny roztwór CuS04 (Cu . 5Ω . V3 i F4 mają jednakowe opory większe od oporu R. 282. a odległość między płytami wynosi a Zmiana ekin cząstki między płytami wynosi: D. wzrośnie Kondensator podłączono na stałe do źródła napięcia stałego. równolegle 1/4 Q. Je eli podczas elektrolizy prądem o niezmieniającym się natę eniu w czasie 1min wydziela się 10~5 kg wodoru. to: B. to mo emy wnioskować. Pb =2/π * Pa Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o a i b o jednakowych długościach. e opór woltomierza jest du o większy od oporów w obwodzie. Z danych umieszczonych na schemacie wynika. a który najmniejsze (opory woltomierzy są bardzo du e )? B. arówka 2 świeci jaśniej Który z woltomierzy wska e największe napięcie.C2. 1V Je eli zewrzemy grubym przewodnikiem jeden z kondensatorów w obwodzie przedstawionym na rysunku.5 A W o bwo dzie po kazanym na rysunku ró nica po t encjałó w w punktach a i b wynosi 0.A. V1=0 V2=ε W sytuacji przedstawionej na rysunku napięcie na kondensatorze o pojemności 2 uF wynosi : B. t o st rat y energii związane z wydzielaniem się ciepła w linii D. £. 266. a o dległo ść między o kładkami d (m masa elekt ro nu. a=eU/md V=pierw z 2eU/m. Je eli zało ymy. E=0 i V= 1/4πε0 *q/r Trzy jednakowe kondensatory połączono wg poni szych schematów a i b Pojemn. o sile elektromotorycznej ε ka de i dwie jednakowe arówki o oporze R ka da. wzrost oporu wewnętrznego Dwie jednakowe płytki stalowe zanurzono w wodnym roztworze azotanu srebra. 239. aby woda w naczyniu zagotowała się najszybciej? A. Na którym schemacie woltomierz i amperomierz są włączone prawidłowo? D. Która spośród wymienionych wielkości nie zmieni swojej wartości na skutek wsunięcia tej płytki? C. F = eN Promieniowanie przechodzące przez otwór w katodzie (patrz rysunek). 1/4R Mamy dwa przewody o jednakowych masach wykonane z tego samego materiału. Po zamknięciu klucza K : B. 279. wart o ść nat ę enia prądu płynącego przez opór R wynosi C.5V W obwodzie znajdują się dwa ogniwa. 6V W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. 254. 2/3 µF W sytuacji przedstawionej na rysunku. Je eli przewodniki połącz my ze sobą. e . je eli napięcie między końcami tego przewodnika wzrośnie dwa razy? D. Wartość siły działającej na ładunek + q wynosi: B. 2 Ω W sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr G wskazuje zero. Do okładek podłączono w celu ich naładowania baterię. powoduje wy)C?!>l3ic dzielenie na katodzie: D. W wyniku elektrolizy srebro pokryje: D. adna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna . 2/3 Ω Opór przewodnika. 281. energia zgromadzona na kondensatorze Naładowana cząstka porusza się pod wpływem siły pola elektrost. Opór przewodu dłu szego jest w porównaniu z oporem krótszego C. zmaleją czterokrotnie. e opory woltomierzy są du o większe od oporu R ) B. jak pokazano na rysunku. mo emy wnioskować. 233. 235. 267. a następnie wsunięto między jego okładki płytkę wykonaną z dielektryka. który mo emy pominąć-a opór wewnętrzny baterii wynosi R w = 1 Q. 258. 272. E. Je eli pominiemy niejednorodność pola na brzegach. Dwa naczynia elektrolityczne zostały połączone szeregowo.3. W celu wyznaczenia o po ru wewnęt rznego o gniwa (o nie znanej równie sile elektromotorycznej) u yto woltomierz i i amperomierza. o pó r zas wewnętrzny baterii R w = 0) woltomierze Vy i V2 wska ą B. mo c nie ulegnie zmianie. 290. C1<C2 i C2>C3 Pojemność baterii kondensatorów przedstawionej na schemacie wynosi B. e opór nie zale y od temperatury) C. a wszystkie opory = R. e: C. ε/R W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. 275. 4kV/cm War t o ści nat ę enia E i p o t encjału V p o la elek t r yczneg o w środku pełnej kuli metalowej o promieniu r. 243. 1. 253. 287. zasad i soli w roztworach wodnych zachodzi na skutek: C. 289. a) C=C/3 b) C=3C Trzy kondensatory o jednakowych pojemności C połączono wg schematów. amperomierz 0. V1 W obwodzie przedstawionym na schemacie obok woltomierz o bardzo du ym oporze wska e napięcie równe : B. e opory wewnętrzne ogniw są równe zeru. Zale ność potencjału elektr od odległ od środka kuli r najlepiej przedst i wykresie: (V(∞)=0) A. całkowita Między o kładki płaskiego ko ndensat o ra o po jemno ści C naładowanego ładunkiem Q do napięcia U. 30 V Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o o jednakowych grubościach. Ró nica potencjałów wynosi + U. 264. a następnie baterię odłączono i rozsunięto okładki na odległ 2d. 271. na rys wszystkie baterie są identyczne. je eli pojemność C wynosi A. + qU Elektron przelatuje od jednej okładki kondensatora płaskiego do drugiej.28-lO -3 kg Jak zmieni się masa miedzi wydzielana podczas elektrolizy w czasie jednej sekundy. e opory wo lt o mierzy są du o większe o d o po ró w R i 2R. Cząstkę o masie m i ładunku q umieszczono w polu elektrycznym. 247. gdzie R 1 > R 2 . pierw z 2mqU Jak p o k azano na r ys. 270. 245. wprowadzone ładunek punktowy +q i umieszczono go w połowie odległość między okładkami. a woltomierze są identyczne i mają bardzo du e opory. 280. 285. nie zmieni się Między st ałą Faradaya F. a = 2b. woltomierz V1 wska e większe napięcie od woltomierza V2 Je eli zmniejszymy opór Rz w obwodzie przedstawionym na schemacie. 1/2V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 1 Q wynosi: A. 265. Je eli oznaczymy przez C1. e napięcie m o p o r ze R ma war t o ść (R w = 0 . Następnie przez roztwór przepuszczono prąd stały. Okładki są odległe od siebie o d. R w = 0.229. i?3 . o sile elektromotor. Ładunek równy stałej Faradaya (około 96 500 As) przepływając przez wodny roztwór AgNO3 . to która z następujących wielkości powiększy się 2x? C. to mo emy wnioskować. 20V Mikroamperomierz ma skalę od 0-200 (J. 230. 250 W Przez opór 1 MQ o dopuszczalnej mocy 1 W mo e płynąc maksymalny prąd o wartości A. 1. 259. wskazanie amperomierza wzrośnie . Całkowita moc wydzielana w tym obwodzie wynosi D. 64).. miedzi ok.2. 249. to jego moc wynos: (zakładamy. to: A. równomierną warstwą głównie wewnętrzna stronę katody Równowa nik elektrochemiczny srebra wynosi 1. Gdy ten ładunek przesuniemy ze środka odległ R/2i ponownie zmierzymy natę enie pola w tych samych punktach. 292. to stwierdzimy. 248.

297. 4. W pewnej chwili punkt znajduje się w najwy . Na zew. w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. 3. od wartości B0. Pole magn. je eli włączymy czajnik. długie prostoliniowe przewodniki prostop. –y Dwa przewody skrzy owane nie dotykające się są umieszczone jak na rys. Długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętle z drutu a niemal przylegającą o ścian. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. a na parę płytek pionowych nie przyło ymy adnego napięcia? C. przedst. to I: C. 2 zaś elaza 2. gdy w obszarze tym działa na cząstkę tak e pole elektryczne zwrócone w kier. 309.. 298. kg*A –1 *s –2 Bardzo trwały magnes ma du ą B. e amplituda natę enia prądu ma wart: B. Zale ność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku? A. to w pętli b wyindukuje się SEM: B. którego natę enie jako funkcję czasu przedst. Nie zale y od temp. Curie to temperatura: D. 318. nie opuszczając pola. v/2ƒ 363. tylko 2 i 3 Temp. przedst. a przyciągany w chwili wyłączania prądu Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak e połowa znajduje się wew. Je eli do solenoidu zawartego w poni szym obwodzie wsuniemy rdzeń ze stali miękkiej. od 2 źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności dłg fal. 296. sam. kolektora VK muszą spełniać warunki C. Prostokątna ramka o bokach a i b. sam. Największą moc u yteczną (moc wydzieloną na oporze zew) uzyskamy w obwodzie zło z tego ogniwa i oporu zew o wartości B. Natę enie skuteczne prądu w obwodzie przedst. na wyk: D. na rys. 332. b) równolegle? A. na rys. Znajdzie się ten punkt po czasie: C. b . na rys. pętlą histerezy 1 elazo. wartość napięcia na indukcyjność L = wart napięcia na pojemności C. 310. : B. na rys.3 k 333. je eli przekładnia transformatora wynosi: C. 305. 302. v przewodnik kołowy o promieniu R tak. Do B). dotyczące wykresów: 1. przy czym elektrony e poruszają się w kierunku pokazanym przez strzałkę. kgm2/As2 Wew. 326. i3 ma największą wartość 358. 330.) i przepuszczamy przez płytkę prąd elektr. Po jakim czasie zagotuje się woda. B W cyklotronie jony są przyśpieszane C. eby była spełniona równość: B. w zad 346 wynosi: B. ruchem jednostajnym po okręgu E kin cząstki naładowanej poruszającej się w stałym polu magnetycznym: C. indukcji B. poni ej rys przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie? C. Ze wzrostem temp. opór indukcyjny jest równy oporowi pojemnościowemu. 2 stal 3. w półprzew. 2. od punktu P od tych źródeł. Zale ność natę enia prądu przepływającego przez miliamperomierz od czasu przedst. 311. Dą ą do skrócenia zwojnicy Na którym z przedst. Która z inf o półprzew. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. Czy w obszarze przejściowym na granicy styku półprzewod typu n i p wyst ró nica potencjałów? B. jednostajnym z prędk. i zwrócone poza tę płaszczyznę. Co mo emy powiedzieć o całkowitym ładunku. który przepłynie w ka dym ze zwojów? D. zero Zjawisko samoindukcji jest to: A. 3. Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1µF w miejskiej sieci prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz ma wartość ok. 315. e natę enie prądu wynosi C. 308. Je eli tranzystor ma pracować jako wzmacniacz. tylko wtedy gdy fazy drgań źródeł są przeciwne . 303. Zale ność oporu indukcyjnego RL od częstotliwości ƒ prądu przedst. ciśnienia pary nasyconej nad cieczą 354. jest stałe. to w ramce płynie prąd o natę eniu: D. Poło eniu. 314. na wykresie A. Zaznaczone na wykresie wlk. na rys. Diody półprzewodników połączono wg schem. przy czym półprzewodnik typu n ma wy szy potencjał ni p 355. 1. +x Jak pokazano na rys. koercję. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. 301. zarówno w chwili mijania biegunów. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. układu SI? A. mo na wnioskować: B. w półprzew. o indukcji B. przy włączeniu drugiego po 30 min.. 357. wykonana z przewodnika o oporności R jest umieszczona prostopadła do linii jednorodnego pola magn. zmaleje 334. Je eli ogrzewamy półprzewodnik samoistny. Okres T zale y od: C. ε0 /R 340. gdzie (ω02=1/LC) A. O natę eniach prądu mo na powiedzieć e: C. Który z wyk. O płaszczyzny rys. prostopadłe do linii pola i porusza się po okręgu. 2H Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła. a – amplitudę. Na którym z poni szych wyk. Przenikalność magnetyczna µ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zale y: C. to częstotliwość wynosi: B. 317. Jest to mo liwe: C. Zale ność oporu pojemnościowego RC od częstotliwości ƒ prądu przedst. 3m/s 361. a jego wartość jest odwrotnie propor. to mo emy wnioskować. 322. Oznacza to. powstaje mała ró nica potencjałów między punktami a i b przy czym Va>Vb Proton poruszający się w pró ni wpadający prostopadle do linii wektora B w jednorodne pole magnetyczne będzie poruszał się C. Jaka powinna być ró nica odległ. Zero 345. liczna elektronów i dziur jednakowo 351. a) 45 min b) 10 min Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy. W obwodzie przedst. ka dego z 2 identycznych zwojów o oporze R ka dy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. W którym obszarze występują punkty z zerowym polem magnetycznym?: C. to woda zagotuje się w czasie B. e rośnie: C. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny rys. Która z podanych inf. nie jest prawdziwa? C.. y=0 w obszar jednorodnego pola magnet. Prąd w przewodniku A płynie przez płaszczyznę rys. 356. to mo emy wnioskować. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi : D. Przez arówkę o P=36W powinien płynąc prąd o Isk=3A. 0 347. tylko 1 i 4 352. Zakładamy sprawność transformatora wynosi 100%. Które i ifn dotyczących półprzewodnika samoistnego są prawdziwe 1.5s indukuje w obwodzie SEM 16V. 2A 343. A i b oznaczają odpowiednio: D. w którym 2 uzwojenia zostały połączone: a) szeregowo. 316. to: C. jak przedst. opór arówki rośnie z napięciem 335. Cząstka opuści obszar pola w punkcie o współ. 306. to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyra a się wzorem B=B0µ. i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany Na rys przedst. następuje: C. 10 A Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natę eniu I. obok 340.294. Je eli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się SEM=4V. e zachodzi rezonans. to jego okres drgań: A. Je eli w obwodzie przedst. 15m. 0A 341. oporność półprzew. to współczynnik samoind. Chwilowe natę enie prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: A. siła działająca na płytkę ma wartość maksymalną B. Odległ. w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zale y od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. w tej samej temp oporność właściwa półprzew. Na rys. Je eli pró niowy kondensator obwodu drgającego LC wypełnimy dielektrykiem o stałej dielektrycznej εr =4. Warunek ten będzie spełniony. Je eli radiostacja pracuje na fali o dłg 50 m.-za płaszczyznę. Przesunięcie w fazie miedzy natę eniem prądu a napięciem miedzy punktami A i B wynosi C. domeną nazywamy obszar. 0. 313. 321. 324. Siłą dośrodkową jest siła wywierana : przez Ziemię na Księ yc przez pole elektryczne na poruszający się w cyklotronie proton przez pole magnetyczne na poruszający się w cyklotronie proton na drgający harmonicznie punkt materialny B. Liczba swobodnych elektronów i dziur jest taka sama. 325. spójne źródła fal drgają w zgodnych fazach z ta sama częstotliwością ƒ. która ma r 2x większy ni pętla a. Dwukrotnie wzrośnie 337. W obwodzie przedst. okresowo zmieniającym się polem elektrycznym pomiędzy duantami 327. Przy włączeniu jednego z nich woda zagotuje się po 15 min. Jaki obraz nakreśli wiązka elektronów na ekranie oscyloskopu katodowego. na wykresie C. i ma natę enie 1A. 346. mają częstotliwość ƒ-1/(2π√LC) 338. Wektor indukcji magnetycznej w punkcie P tworzy (+) kierunek osi x kąt B. g/m. najlepiej przedst. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. jak i w przypadku największego wychylenia wahadła Je eli przez zwojnicę płynie prąd elektr. W obwodzie przedst.05s 360. obwodu wynosi: B. 331. 300. W obwodzie przedst. Tak występuje. 323. Usk/R 339. 6MHz 350. Poprawnie zale ność amplitudy natę enia prądu I0 od częstotliwości kątowej ω dla obwodu przedst. Dwa punktowe.okres 362. 3.. y= 2mv/qB Dodatni ładunek porusza się w kierunku (+) osi x w obszarze jednorodnego pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny rys.-342 Dotyczą tego samego obwodu narys. zale ność wychylenia x od czasu t w pewnym ruchu falowym. e jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. x w czasie t. domieszkowego w tej samej temp. Na rys przedst. Natę enie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi: C.. . podstaw. między grzbietami fal na morzu wynosi ok. X=0 oraz: C. sam. a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. zaobserwowano max osłabienie interferujących fal. Na podstawie rys. natomiast w domieszkowych ró na C. Z jaka prędkością rozchodzą się fale . 300 Cząstka o masie m i (+) ładunku elektrycznym q poruszając się z prędkością v wzdłu osi x. w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. Wew. pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu. B porusza się r. tylko w obszarze 1 i 4 Je eli cienka miedziana płytka jest usytuowana w stałym polu magnetycznym (B jest skier. rys. to siły elektrodynamiczne miedzy zwojami: A. 299. koercja elaza jest większa ni stali C. domieszkowego 353. pętla histerezy 1 dotyczy stali. Przez damy punkt powierzchni wody przebiegają fale o częstotliwości 10HZ. je eli pętla będzie się poruszała w kierunku: B. Powstawanie napięcia w obwodzi na skutek zmiany natę enia prądu w tym obwodzie Je eli zmiana natę enia prądu o 4A w czasie 0. nośnikami prądu są swobodne elektrony i dziury 2.(R=0) D. sam. Na rys. zale ność natę enia I prądu płynącego przez arówkę od przyło onego do niej napięcia U. w czasie 30 minut.5 fi. Chwilowa szybkość zmian natę enia prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: D. Wytworzone jest przez 2 (A i B) b. koercja stali jest większa ni elaza 4. około dwa razy dłu szym ni w przypadku stosowani jednej grzałki Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. U0/(R√2) 348. VE <VB <VK 359. Najni . bazy VB. wahającego się w polu elektromagnesu. nie zmienia się Cząstka o masie m i ładunku q poruszająca się w pró ni z prędk v wpada w stałe jednorodne pole magnet. do oporu Wew. 4V 344. rośnie wart: B. oporność właściwa półprzew. 4. 312. natomiast w przewodniku B płynie za tę płaszczyznę i ma natę enie 2A. 304. ukł SI C. Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi: C. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn. O indukcji B. kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym. Natę enie skuteczne prądu zmiennego wynosi: C. Na rys. Wybierz prawdziwe inf. 319. Prostopadle do płytki za płaszczyznę rys. to potencjały emitera VE. jeśli na parę płytek poziomych przyło ymy napięcie sieciowe. wpadła w punkcie x=0. Aby dostroić odbiornik radiowy do obioru fal o dłg λ nale y tak dobrać pojemność C i indukcyjność L o obwodzie drgającym odbiornika. I l2/4π Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. zasilanego prądem stałym. doprowadzone napięcie ma częstotliwość taką.5 Ω Je eli dwie grzałki o jednakowej mocy połączymy szeregów: i włączymy do sieci. 3A/s 342. 0. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa? A. e przebywa odległ.: C. płynie prąd. Jeśli ramka przesuwa się. n2/n1=12/220 336. przecinające ją w zaznaczony punktach. max wartość napięcia wynosi U0=200V a max natę enie I0=2A. tylko 1 i 3 328. Do czasu> Natę enie prądu indukcyjnego w zwoju: D. 320. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. Na którym z przedst. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. solenoid otoczono druga pętlą z drutu b. Opór wew ogniwa Leclanchego wynosi 0. w kierunku równoległym do kierunku boku b z taka (stałą) prędk. 2π√LC = λ/c 349. 2 pętle histerezy dla elaza i stali. atomów Je eli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w pró ni. Drgania natę enia prądu w obwodzie na rys. Moc średnia wydzielana w odbiorniku omowym R ma wartość: B. Wypadkowa sił działających na ładunek =0. jeśli uderzają o brzeg 12 razy na min? C. 307. W punkcie dla którego ró nica odległ. 200W 329. od rodzaju ferromagnetyka. na rys. na wyk C. Identyczne prądy I płyną w obu przewodach w kierunkach wskazanych na rys. aby ró nica faz nakładających się w tym punkcie fal wynosiła π radianów( v prędkość fal) D. 295. o wart. sam.

Fala głosowa r. 395. gdzie x i y wyra one są w cm. e A. Przez pryzmat o przekroju równobocznym jest taki. wzajemne rozmieszczenia: głównej osi optycznej MN soczewki. od 2m od źródła wynosi: D. 0. y= 3f 420. to ró nica faz drgań tych pkt wynosi: A. 368. e stosunek prędkości rozchodzenia się światła w pryzmacie do prędkości światła w ośrodku otaczającym pryzmat wynosi: C. (kreska od 2 na ox nachylona pod katem) 434. Załamania wody względem powietrza wynosi: D. e v źródła wynosi C. 373. Pod jakim kątem odchyli się widmo II rzędu ? D. długość fali światła dowolnej barwy 409. Od czego zale ą cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wklęsłym (powiększony czy pomniejszony. aby zyskać dźwięk o częstotliw. 402. otaczającym kamerton. pobiegnie w kierunku wskazanym przez półprostą 5. Je eli częstotliwość drgań ƒ=680Hz. to częstotliwość tej fali wynosi: D. fale podłu ną o dłg. P. Załamania n. Załamania n=√2. 50%. 397. Co trzeba zrobić z obiektywem aparatu fotograficznego.główną oś optyczną soczewki. miedzy identycznymi spójnymi źródłami fal wynosi a (dłg fal=λ). a ró nią się barwą i głośnością Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v. + Z2. Przedmiot jest umieszczony w odległości x = 3/2 f(gdzie f oznacza ogniskową) od soczewki skupiającej. Du e). 383.odległ między jasnymi prą kami na ekranie. oświetlonymi spójnym światłem ółtym. to w syt. Je eli częstotliwość dźwięku stopniowo podwy szamy. max osłabienie Ró nica odległ 2 pkt od źródła fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu (v=340m/s) wynosi 25 cm. W jakiej odległ x od soczewki skupiającej o ogniskowej / = 5cm nale y umieścić przedmio t . W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz B. ad/D 407. nie mo e. adnego z wymienionych zjawisk 406. rzeczywisty i odwrócony 428. Trzeci polaroid mo emy obracać wokół osi x. grubości płytki. a obraz rzeczywisty 416. wzdłu której na pierwszy z nich pada nie spolaryzowane światło. Dana jest br yła met alo wa o g r zana d o t emp er at u r y o k o ło 500 K. poziom natę enia fali = 5beli Po zbli eniu źródła do słuchacza na odległ 1m poziom natę enia w miejscu. 387. harmonicznym Struna drgająca z częstotliwością 680Hz wytwarza w otaczającym ja powietrzu : B. Załamania szkła dla danej dłg fali wynosi 1. odwrócony czy prosty) B.maleje 2 razy 433. taki. Źródło fali o mocy 1W emituje izotropowo energie w otaczający je jednorodny ośrodek. 1800 Je eli nieruch. 0.5m Co mo na powiedzieć o wys. to mo emy wnioskować. fali wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu ok. 369. dłg fali w tym ośrodku wynosi: C. promień załamany jest częściowo spolaryzowany. Je eli w adnym punkcie nie występuje całkowite wygaszenie . Częstotliwość tych fal wynosi ok. 394. 10m wytwarza w miejscu.π/10*x). natomiast płaszczyzna polaryzacji drugiego z nich tworzy z nią ustalony kąt 40°.stanowi odległ między środkami szczelin. Powierzchnia metalu emituje elektrony. nale y go zbli yć do filmu 427. e: D. Elektrony będą równie wybijane przez B. 386.. to mo emy wnioskować. jak pokazano na rys. Wynoszą: n1-dla wody i n2 -dla szkła to względny współ. 377. a/-jego częstotliwość ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . wzrasta lecz nie tyle samo co kąt padania Bieg promienia świetlnego w pryzmacie szklanym przedstawiono na ry. to po przejściu tego światła do ośrodka o współ. oświetlenie ekranu z obu stron będzie jednakowe. to jego natę enie w pkt P przechodzi przez kolejne maxima i minima. Współczynnik załamania szkła la danej dłg fali w tym przypadku wynosi: D. 3x większej D. fali świetlnej przy przejściu z powietrza do wody zmienia się o 25%. 366. 418. a/-jego częstotliwość D. √3 401. sin α=v1/v2 Co się dzieje z katem załamania promienia świetlnego . załamuje się dwukrotnie i doznaje równoległego przesunięcia w stosunku do pierwotnego kierunku. których dłg ró nią się od siebie o 3m.2m. O jaką dłg x nale y skrócić strunę. e na ścianie AB pryzmatu światło zostanie: B. Jakim ruchem rozchodzi się fala w ośrodku jednorodnym . Natę enie fali w odległ. soczewka jest skupiająca. Jak zmienią się: całkowita energia emitowana przez ciało doskonale czarne w czasie jednej sekundy (E) oraz długość fali odpowiadająca max natę eniu promieniowania (>im). 20 π cm/s Z1 i Z2 oznaczają źródła fali kulistych o dłg λ=0. e promień odbity i załamany tworzą kąt prosty 403. Amplituda drgań powstałych przez superpozycję dwóch drgań harmonicznych xx = A 1cos(ωt+ ϕ1) i x2 = A 2 cos(ωt + ϕ 2) wynosi D. 426. od zwierciadła wklęsłego o ogniskowej f nale y umieścić przedmiot aby otrzymać obraz pozorny C. Przedst. 20cm/s Jaka jest max prędkość poprzeczna cząstki sznura w przypadku opisywanym w zad 367? D. e D.25. eby promień nie wychodził ze światłowodu na zew? A. gdy mijało go źródło tego dźwięku. W doświadczeniu Younga: a . Ogniskowa szklanej soczewki skupiającej zanurzonej w wodzie (nw < nsz) w porównaniu z ogniskową tej soczewki w powietrzu jest B. kata padania. światło fioletowe 435. 378. uzyskamy cały obraz o zmniejszonej jasności 422. Ogniskowa soczewki szklanej płasko-wypukłej o promieniu krzywizny 10 cm (współ. 4/3 Je eli bezwzględne wpół. w którym słuchacz stał.. gdzie v1<v2. obraz pozorny 419. do obserwatora. 1250 Hz Na wyk. a< λ/2 Fala poprzeczna biegnąca wzdłu sznura jest wyra ona równaniem y=10sin(2 πt. wzajemne rozmieszczenie: głównej osi optycznej soczewki. Na rys przedst soczewkę rozpraszającą o ogniskach F1 i F2 oraz punktowe źródło światła A. częstotliwość W pewnym ośrodku dźwięk z niewielkiego głośnika dociera do odbiornika w punkcie P dwiema drogami. Ile wynosi prędkość dźwięku w ośrodku miedzy głośnikiem a odbiornikiem? C. MN . 367. dłu sza 4 2 5 . mo na wykazać. oraz obraz B punktowego źródła światła A. Na którym z poni szych wykresów poprawnie przedstawiono zale ność max Ekin fotoelektronów E k (w eV) od energii padających fotonów hv (w eV) C. to mo emy wnioskować ( v dźwięku 330m/s). to mo emy wnioskować. 384. odległości między prą kami na ekranie zmaleją 408. Je eli częstotliwość źródła fali elektromagnetycznej wynosi 1010Hz. Promień ka dej krzywizny wynosi C. ciała doskonale czarnego wzrośnie od 500K do 1000 K A. fiz mo na wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej? B. 370. soczewka jest skupiająca.5 to mo emy wnioskować. Z rys mo emy wnioskować. na rys. Je eli promień światła monochromatycznego pada na granicę ośrodka przezroczystego pod kątem Brewstera. którego zdjęcie zostało przed chwilą wykonane? A. załam światła w szkle. A. aby o t rzymać o braz rzeczywisty 5 x powiększony C. d . Piszczała otwarta wydaje dźwięk wy szy Dłg fali sprę ystej w powietrzu wynosi 1. e współ. 450 Czy dłg fali światła i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do szkła? C. e po jego rozszczepieniu światło ółte pada na druga ścianę pod kątem granicznym. Dłg fali wynosi: C. √2 Je eli dłg. 398. zmienia się dłg fali a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli dłg fali światła monochromat. tak e jego płaszczyzna polaryzacji mo e z osią z tworzyć dowolny kąt 0. z którego wykonano płytkę wynosi B. między tymi szczelinami wzrośnie (szerokości szczelin pozostają bez zmian): B. Przy jakich wartościach kąta 6 światło poza trzecim polaroidem będzie miało min natę enie? B. Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane.: D. bo częstotliwość jest za du a Dłg struny =l0. od barwy ółtej do czerwonej Promień świetlny padający na powierzchnię płytki pod katem π/3 radianów ulega na skutek odbicia całkowitej polaryzacji.33cm. rzeczywisty czy pozorny. Jakie wielkości trzeba zmierzyć. je eli odległ. Soczewka dwuwypukła (n ~ 2) o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolność zbierającą 2 dioptrie. aby wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej nie znaną długość fali monochromatycznej C. Na siatkę dyfrakcyjną prostopadle pada równoległa wiązka światła monochromatycznego. Wartość kata granicznego α mo emy wyznaczyć ze związku A.364. 130 310 stopni 413. Je eli bezwzględny współ. wynosi B.oznacza długość fali. których fazy ró nią się o 900 znajdują się w odległ 1m. 0<x<f 415. W punkcie P będziemy obserwować: D. to na ekranie równoległym do siatki otrzymamy A.odległ szczelin od ekranu. P r aca wyjścia elek t r o nó w z k at o d y fo t o k o mó r k i wyno si 2 eV. 412. 374. w którym interesuje nas wynik interferencji. 376.5 cm. tylko zerowy rząd widma 405. Załamania światła momochromat. e badana fala jest falą poprzeczną? D. załamania światła w szkle = 1. a λ m . 240 m/s Pobudzono do drgań kamerton (widełki stroikowe). część widma światła białego. 1s Jaka jest dłg fali opisanej w 367? B. x=2/3 l0 W sali rozchodzi się fala dźwiękowa z prędkością 5000m/s. 110 m/s Źródło dźwięku zbli a się ze stałą prędk. e (a i b po przeciwnych stronach linii) A. 105s-1 Ultradźwięki mają w porównaniu z dźwiękami słyszalnymi większą: B. W oku ludzkim na siatkówce powstaje obraz A. Wartość tego przesunięcia zale y od: D. zale ność wychylenia od czasu dla 2 źródeł dźwięku. W jakiej odległ. 382. 1m 424. gdy temp bezwzgl. 385. z którego pada na soczewkę promień przechodzący przez ognisko Fl. D . Je eli najbli sze punkty. 388. Dost. Na podstawie rys mo emy wnioskować. odległsiatki od ekranu i odległ jednego max od środkowego max 410. e x/y= C. dźwięku w chwili. natomiast nie emituje elektronów pod wpływem światła ółtego. Obserwator będzie odbierał większą częstotliwość o rzeczywistej częstotliwości źródła Najmniejsza dłg.. 399. przedst. obraz pozorny 417. Ogniskowa soczewki o zdolności zbierającej 5 dioptrii wynosi C. jeśli jego kat padania na granicę 2 ośrodków przezroczystych wzrasta? D. zostanie w nim zaabsorbowana w: B. punktowego źródła światła A i jego obraz B Z rys mo emy wnioskować. Najmniejsza częstotliwość drgań własnych zamkniętego z jednego końca słupa powietrza (piszczałka zamknięta) o dłg L ma w tym przypadku wartość: A. Współ. e długość tych fal w pró ni wynosi B. stałą siatki. 365. przedst. 381. Na ekranie otrzymamy: B. Czy człowiek mo e usłyszeć taki dźwięk? C. √3 Wiązka światła białego przechodząc przez płytkę szklaną równoległościenną. x=6cm 421. 20cm 414. zwiększa się 16 razy. gdy pada na nią światło zielone. 7 beli Odległ. Na rys. 392. λ/n Na pryzmat szklany (rys) pada równoległa wiązka światła białego tak. to mo emy wnioskować. a t w s. fioletowym . jednostajnym cząsteczki drgają r. Na rys przedst. 391. 3* 10-2 m 429. 390. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej d pada prostopadle wiązka monochromatycznego światła laserowego o długości fali L Je eli d < X. E. n2/n1 Światło pada na granicę 2 ośrodków jak pokazano na rys. 1/16π2 W/m2 Punktowe źródło dźwięku oddalone od słuchacza na odległ. Oś z le y w płaszczyźnie polaryzacji pierwszego polaroidu. 393.punkt . w którym słuchacz stoi jest równy: C. adna z poprzednich odpowiedzi nie jest poprawna 430. o d st o sunku o dległ przedmio t u o d zwierciadła do ogniskowej tego zwierciadła. Za pomocą którego spośród ni ej wymienionych zjawisk. Sin kąta odchylenia widma I rzędu wynosi 0. Na rys przedst. całkowicie odbite Je eli bieg promienia światła monochromat. Dźwięku dwóch piszczałek otwartej i zamkniętej o jednakowej dłg. (Natę . 20cm Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali opisanej w 367? B. e: A. soczewka jest rozpraszająca. Zaobserwowano max przy częstotliwości 1120Hz a następnie przy 1200Hz. Który spośród ni ej wymienionych zakresów fal elektromagnetycznych emituje ona najintensywniej A. punktowego źródła świat ła A i jego o brazu B. e (a i b po ej samej stronie linii) A.oznacza dłg fali. obserwator zarejestrował dwukrotne obni enie się wys. a promień odbity jest całkowicie spolaryzowany 404. 400. to oznacza. fali ok. Jak zmieni się obraz interferencyjny na ekranie ustawionym na przeciwko płytki z dwoma szczelinami równoległymi. V/4L Czy dłg fali akustycznej i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do wody? D. jeśli ekran umieścimy w takiej odległ. dźwięki mają jednakową wysokość. 396. załamania przy przejściu tego światła z wody do szkła wynosi: B. barwy i jest większa dla barwy fioletowej Wykonano światłowód w kształcie walca o stałym przekroju i współ. Jaki jest okres drgań? D. Wiązka światła niespolaryzowanego padając na doskonały polaroid. 375. a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli stosunek I1/I2=2. Który wyk natę enia promieniowania ciała doskonale czarnego w dwóch ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . jeśli kąt padania na granicę dwu ośrodków przezroczystych jest: D. 2 Na pryzmat szklany umieszczony w powietrzu pada równoległa wiązka światła monochromatycznego jak pokazano na rys. W pró ni wynosi λ. zmienia się dłg. Trzy polaroidy są ustawione prostopadle do osi x. O dalszym biegu promienia AFt mo na powiedzieć. 20cm 423. 431. Jaką wlk. Elektrony o największej prędkości uzyskujemy przy oświetleniu powierzchni metalu światłem A. Zdolność zbierająca układu zło onego z dwu ściśle do siebie przylegających cienkich soczewek o zdolnościach zbierających ZL i Z2. jeśli chcemy sfotografować pomnik znajdujący się dalej ni przedmiot. 379. Co mo na powiedzieć o cechach tych dźwięków? D.5) wynosi : D. Z. 30 stopni 411. 371. przy czym dane zaznaczone na rysumo liwiają ju jedno znaczne wyznaczenie dokładnego kierunku tej połprostej. 372. Zjawisko Dopplera polega na tym e: B. 389. W jaki sposób zmieni się obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej jeśli połowę soczewki zakleimy czarnym papierem B. a jakim poruszą się cząsteczki tego ośrodka? A. 380. drgające w zgodnych fazach. promieniowanie podczerwone 432. Jaki max kat β mo e występować miedzy promieniami i osią walca..

Porównując wyk mo na powiedzieć. Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wynosi T.53•10" 10 m. powstaje izotop 1 2 6 C oraz wyzwala się B. 496. Energia promieniowania Słońca powstaje w wyniku D. ich wektory prędkości będą le ały w jednej płaszczyźnie Promieniowaniem β nazywamy: D. Kβ Charakter rentgenowskiego widma liniowego zale y od B. h/2mc Wskutek bombardowania izotopu 23 11 Na deuteronami powstaje β .25% jąder pierwotnych . 478. v . e czas połowicznego rozpadu 32P wynosi . 466. 498.ładunek elektronu). to jest przekształcenia się kwantu y w elektron i pozyton. Na rys przedst 2 charakterystyki. w rezultacie przemian jądrowych przekształca się w 234U. . 477. na wykresie D. 442. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z drugiej orbity na pierwszą wynosi B. wynosi: A. ½ *e/m W atomie wodoru światło widzialne jest wytwarzane przy przejściu z powłoki C.p r ęd k o ść świat ła w pró ni. większa. 460. Je eli energia kinetyczna elektronu (dla nierelatywistycznych prędkości) wzrasta 4 razy. P o jednakowych prędkościach D. 482. poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r z prędkością v wynosi (e . Długość fali de Broglie'a związana z elektronem w porównaniu z długością fali związanej z neutronem jest B. 485. wykres zale ności natę enia prądu / płynącego przez fotokomórkę od napięcia U. zajmuje objętość około 18 cm3 Liczba elektronów zawartych w 1 kg *6 2 C (liczba Avogadra N A = 6 1 0 2 3 mol" 1 ) wynosi około D. W reakcji jądrowej 5 1 0 B + 1 0 n = 7 3 Li + X symbolem X oznaczono: D. 448. 445. z jednej linii serii Balmera i dwóch linii serii Lymana Atom wodoru znajduje się w stanie podstawowym.częstotliwość) B. 484. Je eli na fotokatodę pada wiązka kwantów7 o energii hv > W. 494. pro mienio wanie α o dchyli się za płaszczyznę rys. 1.prędkość światła) A. W chwili po cząt ko wej preparat zawiera N o jąder promieniotwórczych.02-10 2 6 kilomol" 1 . L. emitując przy tym. Jaki izo t o p po wst aje z pro mienio t wó rczego izo t o pu 8 3 Li. 444. promieniowanie α β lubγ. 14 dób W próbce promieniotwórczego fosforu 32 15P o czasie połowicznego rozpadu 14 dni znajduje się N = 108 atomów fosforu. cząstkę α. na rys obok C. są ró ne.częstotliwość. 451. a potem przemiana α? A. to bezwzgl. największa dla jąder pierwiastków ze środkowej części układu okresowego O masie jądra helu mo na powiedzieć. 446. elektron. e czas połowicznego rozpadu JH wynosi około 12 lat C. pod wpływem monochromatycznego światła zale y C. pozostanie 6.6 eV. 458. 450. N na L Wg t eo rii Bo hra. 447. 497. 2*10-26 kg St o sunek mas cząst eczek wo dy cię kiej i zwykłej wyno si ok D. Dłg fal de Broglie'a skojarzonych z cząstkami: a. fotokomórki. zmaleje 2 razy. r4 =16r1 Poziomy energetyczne elektronów w atomie oznacza się literami K. zmniejszenie odległości między fotokomórką i punktowym źródłem światła. grafit W reaktorze atomowym moderator słu y do D. pozostanie 12. 437. przy czym najdłu sza fala jest skojarzona z czastka β Mol wody jest to ilość wody. 486. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z trzeciej orbity na drugą wynosi około A. 7/8 *106 atomów W czasie 10 godzin 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi.5% jąder promieniotwórczych Je eli w czasie 2 8 d ó b.Z pro t o nó w i A — Z neut ro nó w Liczba Avogadra = 6. to graniczna dłg fali (widma ciągłego): B. to wartość energii potrzebnej do usunięcia elektronu z drugiej orbity poza atom wynosi A. c – prędkość światła) C. której anoda jest wykonana z: C. to (największa) odległ między płaszczyznami atomów w krysztale wynosi C. 472. v – częstotliwość) C.. Jaka jest największa dłg fali promieniowania y. 499. . .stała Plancka. 500. n. 483. B. gdzie W. M. 481. około 75%. 456. którego widmo składa się D. spowalniania neutronów Ile procent izotopów 3 1H ulegnie rozpadowi w czasie 24 lat. Względna zmiana dłg fali ∆λ/λ w rozpraszaniu komptonowskim zale y od: 1 kąta rozpraszania 2 rodzaju ośrodka 3 dłg fali promieniowania rozpraszanego C. 492. zwiększymy napięcie między katodą i anodą Je eli najmniejszy kąt odbłysku (odpowiadający pierwszemu max interferencyjnemu) promieniowania rentgenowskiego o dłg fali λ wynosi π/4radianów. 10. zmaleje 4 razy Który z wykresów umieszczonych poni ej mo e przedstawiać widmo ciągłe promieniowania wysyłanego przez lampę rentgenowską? (/ . W czasie3T preparat wyemituje następującą liczbę cząstek D. e: B. m . 7 5 % jąd er p r o mienio t wó r czeg o 32P ulegnie rozpadowi. 469.. 440. 4 2 He. jeśli wiadomo. ujemną. 8/9 N o Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wyno si T. 462. je eli C. Bohra) wynosi D. Spoczywające jądro atomowe cię kiego pierwiastka rozpada się samorzutnie na 3 niejednakowe fragmenty. masę hν/c 2 pęd hν/c dł fali c/ν Elektron i neutron mają jednakowe energie kinetyczne. W chwili początkowej preparat zawiera No jąder promieniotwórczych. 3-10 2 6 . 491. 4 . 5 godzin Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu emitującego w rozpadzie ka dego jądra cząstkę wynosi T.6 eV. pozyton Po wchłonięciu przez jądro 9 4 Be cząstki alfa.436. jest zawsze < od sumy mas cząstek. Które ze zjawisk wymien. wartość średn E wiązania. Która z poni szych reakcji jest prawidłową reakcją jądrową dla tego przypadku D. to dłg fali de Broglie'a elektronu B. adne z wymienionych w odp. 487. która: D. Jądro at o mu o liczbie po rządko wej Z i liczbie maso wej A zawiera C. h=eUλ/c Je eli dłg fali kwantu o energii hv wynosi X w pewnym ośrodku. 471.6 eV. 475.2 eV Najkrótszą dłg fali serii K widma promieniowania charakteryst. Z otrzymanych danych doświadczalnych mo emy obl. stałą Plancka wg wzoru: (c . a promieniowanie βodchyli się przed płaszczyznę rys Przejście promieniowania y przez substancję mo e doprowadzić do „tworzenia par". większym natę eniem i mniejszą częstotliwością Elektron na orbicie stacjonarnej Bohra w atomie wodoru ma energię potencjalną B. 443. C. 455. 452. 23 11 Na + 2 1 H= 24 11 Na + 1 1 H Promieniotwórczy izotop 27 60 Co przekształca się w izotop 60 28 Ni emitując C.jeśli najpierw nastąpi jego przemiana (rozpad) β-.promieniotwórczy izotop 24 11 Na. Je eli napięcie między anodą i katodą w lampie rentgenowskiej wynosiło U. promieniowa nie padające na fotokatodę charakteryzowało się B.(hν/λ -W) Na rys przedst. aby prąd przez fotokomórkę nie płynął. O fragmentach tych mo na powiedzieć. 439. od częstotliwości/światła przedst. 1 i 3 Mówiąc „promieniowanie jądrowe" mamy na myśl C. współczynnik załamania dla tego o śr o d k a wyno si: (h . e w przypadku krzywej 1. Energia elektronu na drugiej orbicie (wg modelu N. Co mo na powiedzieć o energii kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu L na K orazM naL B. W chwili początkowej preparat zawiera iV0 jąder.9eV Energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym wynosi E = —13. ¼ E Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. pierwiastek z 2/m. Promień czwartej orbity jest równy D. to napięcie hamowania Uh potrzebne do tego. 461. energia kwant u emit o wanego przy przejściu elekt ronu z p o zio mu L na K jest więk sza ni ener g ia k want u emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu M na L Wodór naświetlany promieniowaniem powodującym przejście elektronu z orbity K na M wysyła wtórne promieniowanie. przypadającej na 1 nukleon jest B. c/λν Fotonowi o energii hv mo na przypisać:(h . poni ej występuje na skutek przemian odbywających się w jądrze D. 490. 495. (hν-W)/e Zale ność max E k fotoelektronów. W sytuacji przedst. Stosunek momentu magnetycznego do mechanicznego momentu pędu elektronu. Ile razy jest większa energia potrzebna do przeniesienia elektronu poza atom od energii potrzebnej do przeniesienia go na najbli szy (następny) poziom energetyczny C. ka dy o masie m. neutron Przy bombardowaniu izotopu 1 4 7 N neutronami otrzymuje się protony i izotop D. 489. Zwiększenie prądu nasycenia I n mo na osiągnąć przez A.4 eV Je eli wartość energii jonizacji niewzbudzonego atomu wodoru wynosi E. W czasie 6 godzin ulegnie rozpadowi około D. 453. 470. z których się składa 474. to najmniejsza dłg fali widma ciągłego wynosiła X (e .od energii kwantów światła i od rodzaju metalu Max prędkość fotoelektronów wybitych przez monochromatyczne promieniowanie o dłg fali X z fotokatody o pracy wyjścia W : A.masa elektronu) B. (dwie równoległe) Max prędkość fotoelektronów emitowanych z metalu. 467. 9/10 Bezwzgl. c. 438. 465. .1 0 8 Preparat promieniotwórczy zawiera 10 6 atomów izotopu o czasie połowicznego rozpadu 2 godziny. 468. 449. jedną cząstkę alfa i dwa elektrony W reaktorze jądrowym najlepiej spełniałby rolę moderatora D. 459. D. e na pewno D. elektrony emitowane przez jądra atomu W pojemniku ołowianym mamy źródło promieniowania a i /?". liczby atomowej (porządkowej w układzie periodycznym)pierwiastka anody Długość fal promieniowania rentgenowskiego zmniejsza się. 14 6 C Jądro 238U. neutron W wynik u bo mbar d o wania 2 7 1 3 A l cząst k ami alfa p o wst aje promieniotwórczy izotop 30 15 P oraz. zjawisko nie jest zjawiskiem jądrowym. 42 Mo W rentgenowskim widmie charakterystycznym dla danej anody największą energię mają kwanty odpowiadające linii B. 473. 4/3 razy Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13.natę enie promieniowania.ładunek elektronu. 479. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi D.praca wyjścia. cyklu reakcji jądrowych. wybitych z powierzchni dwu ró nych metali. 457.st ała P lanck a. i 2. przy której tworzenie par jest jeszcze mo liwe C. pro mień pierwszej o rbit y elekt ro nu w atomie wodoru r 1 — 0. 480. 1. Masa jednego atomu węgla X62C wynosi około D. (pierw z 2)/2* λ Je eli zwiększymy napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej 4 razy. 493. 463. 488. Po czasie 3T C. rentgenowskiego będzie wysyłać lampa. tej samej. 464. / . e B. to mo emy wnioskować. p. jest mniejsza ni suma mas 2 protonów i 2 neutronów O masie jądra atomowego mo na powiedzieć. –3. W obu na fotokatodę pada promieniowanie monochromatyczne. 441. 476. w których z wodoru powstaje hel. Cztery tygodnie wcześniej było w tej próbce atomów fosforu C. . emitując przy tym C. 454. Jądro promieniotwórczego izotopu 30 15 P zamienia się w 30 14 Si. Po czasie AT : A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful