1.

Która z podanych jednostek nie jest podstawową ukł SI B. niuton 2. Po 2 równol. torach jada w przeciwne strony 2 pociągi. Jeden z v=60 a drugi z v=40. Prędkość pociągów względem siebie ma wart: D. 100 km/h zarówno przy zbli aniu się jak i oddalaniu 3. Łódź płynie rzeka z miejsc. A do B i z powrotem v=5m/s względem wody, v=4m/s wzg. Brzegów. Średnia v łodzi: C. 1,8m/s 4. Spadochroniarz opada na ziemię z v=4m/s bez wiatru. Z jaką v będzie się poruszał przy wietrze z v=3m/s A. 5m/s 5. Pasa er pociągu poruszającego się z v= 10m/s widzi w ciągu t=3s wymijany pociąg o dłg. l=75m. Jaka jest v wymijanego pociągu? C. 15m/s 6. Je eli cząstka o masie m początk. Spoczywająca zaczęła się poruszać i jej v dą y do prędk. Światła w pró ni c, to pęd cząstki: C. rośnie do nieskoń. 7. Je eli Ek poruszającej się cząstki jest 2 x większa od jej E spoczynkowej, to jej v: C. 2√2c/3 8. W akceleratorze 2 cząstki przybli ają się do siebie. Je eli obie maja v= 0,8cwzgl. ścian akc. To jaka jest v względna D. 0,8c < v < c 9. Cząstka której t=1s (czas ycia) porusza się wzgl. obserwatora z v=2c/3. Jaki czas zycia zmierzy obserw. Dla tej cząstki? B. t>1s 10. Kolarz przebywa pierwsze 26km w t= 1h, a następnie 42km w t= 3h. Śr. v kolarza: B. 17 km 11. na podstawie wykresu mo na powiedzieć e śr v w tym ruchu wynosi: B. 5/4 m/s 12. Zale ność v od t w 1 i drugiej min ruchu przedstaw. na wykresie. Śr v w t dwóch min: B. 35m/min 13. W 1s r. ciało przebyło s=1m. W drugiej sek. 2m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych 3s D. zmiennym 14. Ciało poruszające się po linii prostej r.jedn.przyśp. v0 przebywa w pierwszej sek. s=1m. S przebyte w drugiej sek. C. 3m 15. Ciało porusza się r.jedn.przyśp., a =2m/s2, v0=0. w której kolejnej sek. Licząc od rozp. Ruchu, przebywa on s=5m? C. w trzeciej sek. ruchu 16. Zale ność v od t przedst. na wykresie. W czasie trzech sek. r. ciało przebywa s: D. 4,5 m 17. Z przedst. wykresu v jako fcji t wynika e s przebyta w 3sek. C. 3m 18. Ciało poruszające się r.jedn.przyśp. v0=0 przebywa w drugiej kolejnej sek. od rozp. ruchu s=3m. Przyśp w tym ruchu: B. 2m/s2 19. Przyśp. pojazdu poruszającego się po prostej a=1,2 m/s2. Ile wynosiła śr. v pojazdu w ciągu trzech pierwszych sek.? B. 1,8m/s 20. Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. Na rys przedst. zale ność s od t. Maksymalna v w tym ruchu: D. 1m/s 21. Na rys. przedst. zale ność v od t 2 punktów. Drogi przebyte przez punkty w czasie T: C. są ró ne, s przebyta przez punkt 1 jest 3xdłuzsza od s 2pk 22-24. Pyt odnoszą się do 4 cząstek poruszających się po 4 prostych 22. Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sek. najdalej od swojego poło enia? D. cząstka 4 23. Która z tych cząst porusza się ze stałym niezerowym przyśp. A. cząstką 1 24. Która cząstka po 2sek. znajdzie się w swoim początkowym poło eniu? C. cząstka 3 25. na wyk. Przedst. zale ność a od t w pierwszej i drugiej sek. jakim ruchem porusza się ciało w pierw. i drug. sek. Jaka jest jego v po dwóch sek. (v0=0) D. w czasie obydwu sek. ciało poruszało się r.niejedn.przyśp, a v=3 26. Na rys przedst. zale ność v punktu od t. Zale ność a od t poprawnie przedst. na wykresie: A. 27. Zale ność a od t przedst. na wyk. (v0=0). V koń. po 3 sek: C. 3m/s 28. Samochód pozostający w chwili począt. w spoczynku rusza, v zmienia się z kwadrat. t wg fcji 2 v=bt (bstała). S przebyta w t: B. bt3/3 29. Ciało puszczono swobodnie w pró ni z wys. h. Śr v ciała: A. √hg/2 30. Ciało puszczono z pewnej wys. Zale ność Ek ciała od t poprawnie przedst. na rys D. 31. Zale ność wys. h od t w przyp. Rzutu pionowego w górę przedst. na wykresie: B. 32. Je eli pasa er pociągu poruszającego się ze stała v puścił pewne ciało, to w ukł odniesienia związane z ziemią tor ciała C. parabolą 33. Z pewnej wysokości h nad ziemia wyrzucono 2 ciała. 1 pionowo do góry z z v0, 2 w dół z taka samą v0. Jakie będą v1 i v2 (opór powietrza pomijamy) D. v1 = v2 34. Na nici w polu sił cię kości waha się kulka. O siłach działających na nią mo na powiedzieć, e w chwili przechodzenia przez najni sze poło enie: C. na kulkę działa niezrównowa ona siła dośrodkowa 35. Na wyk. przedst. zale ność v od t w pewnym r. prostoliniowym. Wypadkowa sił działających na ciało: C. jest równa 0 36. Traktor ciągnie przyczepę ze stałą v siła F=104N. Cię ar przyczepy G=105N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepę: B. zero 37. na samochód poruszający się poziomo r. przyśp. działają 4 siły: cię aru G, sprę ystości podło a R, napędu P, oporów T. Przyśp. Z którym porusza się samochód nadaje: B. wypadkowa wszystkich sił 38. Je eli na poruszające się ciało działa siła wypadkowa o kierunku równoległym do jej v o wart stałej , to ciało będzie się poruszało ruchem D. jednostajnie zmiennym (opóźnionym lub przyspieszonym) 39. Ciało o m=2kg i v=4m/s zatrzymuje się w t=4s na skutek działania siły zwróconej przeciwnie do jego v, o wart. równej A. 2N 40. Je eli na ciało działa kilka sił, w tym np. F1 ma zwrot zgodny ze zwrotem przyśp tego ciała, to siłą nadającą temu ciału a: C. wypadkowa będąca suma geometryczną wszystkich sił działających na to ciało 41. Pocisk wystrzelono pod pewnym katem do poziomu. Jaka siła działa na pocisk podczas jego lotu a do chwili upadku, je eli cały lot odbywa się w pró ni C. działa siła cię aru tego pocisku 42. Na poruszające się po linii prostej ciało o m działa F, której zale ność od t przedst. na rys. Ciało będzie się poruszało B. ruchem niejednostajnie przyśp.

43.

W sytuacji przedst. Na rys. (tarcie pomijamy) siła napinająca nitkę ma wartość: C. ¾ F 44. 3 klocki o jednakowych masach są połączone niewa kimi nitkami. Klocek C jest ciągnięty w prawo siła F nadającą całemu ukł a. Wypadk siła działająca na klocek B (bez tarcia) B. F/3 45. Je eli pominiemy tarcie i masę bloczków, to przyśpieszenie cię arków przedst. na rysunku wynosi: A. 2,45 m/s2 46. Przyspieszenie cię arków przedst. na rys (tarcie i masę bloczka pomijamy) wynosi ok.: A. 3,3 m/s2 47. Z zasady zachowania E mechanicznej wynika, e: B. Suma Ekin i Epot ukł jest stała, je eli w ukł działają tylko siły zachowaw. i siły zew. nie wykonują pracy nad układem 48. Jak zmienia się E pot spadającego swob. kamienia (w pró ni) C. szybciej zmienia się przy końcu ruchu 49. Na ciało o masie m pozostające począt. w spoczynku działa stała siła F. Jego E kin po czasie t wynosi: A. ½ F2t2/m 50. Je eli w syt. przedst. Na rys. (m i tarcie bloczka pomijamy) E pot cię arka o masie m zmniejszy się o 30J, to E kin klocka o masie 2m powiększy się o wart : B. 20J 51. Ciało o masie m wyrzucono pod katem 600 do poziomu z v. E pot ciała w najwy . punkcie toru (opór powietrza pomijamy): A. mv2/2 52. Ciało porusza się r. prostoliniowym. Na rys. przedst. zale ność v od t. Jaki znak ma praca(+,-) wykonana przez silę wypadkowa działająca na to ciało w I,II,II przedziale czasu? C. I(+),II(-),III(+) 53. Z powierzchni ziemi wyrzucono pionowo w górę ciało z prędkością v=10m/s. Na h+3m Epot =15J. Ile wynosiła na tej wys. Ekin (g=10m/s2) B. 10J 54. Pod działaniem siły F ciało porusza się po osi x. Na rys przedst. wyk zale ności F od poło enia ciała. Praca wykonana przez tę siłę na drodze 2m wynosi: A. 0J 55. Zakładamy, e F potrzebna do holowania barki jest wprost prop. do v. Je eli do holowania z v=4km/h potrzebna jest moc 4kW, to moc potrzebna o holowania z v=12km/h wynosi: C. 36kW 56. Na wykr. przedst. zale ność od F działającej na ciało o m=5kg poruszające się po linii prostej. Zmiana v tego ciała: A. 0,8m/s 57. Rozciągając pewna taśmę kauczukową o x stwierdzono e siła sprę ystości F=ax2+bx.min praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x=0 o x=d: D. ad3/3 +bd2/2 58. Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F=F0e-kx (k>0). Je eli v=0dla x=0, to max Ekin, która cząstka osiągnie poruszając się wzdłu osi x: A. F0/k 59. Czy ukł ciał zachowa pęd, jeśli będzie nań działać stała F zew A. Układ ten nie zachowa swojego pędu 60. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Ekin odrzutu dział w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z v=400m/s A. 80J 61. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Co mo na powiedzieć o Ekin pocisku i działa w chwili gdy pocisk opuszcza lufę? B. prędk. działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc Ekin pocisku > Ekin działa 62. Kula o masie m uderza nieruchomą kule o masie M i pozostaje w niej. Jaka część Ekin kuli zamieni się w E wew. (zakładamy zderzenie idealnie niesprę yste)? D. M/M+m 63. Jak wskazuje rys. kula bilard 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą 2. Je eli uderzenie jest idealnie sprę yste, to: A. kula 1 zatrzyma się, a kula 2 zacznie się poruszać z v 64. W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia 2 doskonale niesprę ystych kul, Ekin zmienia się w Ewew, jeśli mają: C. równe i przeciwnie zwrócone pędy, a dowolne E kin. 65. W zderzeniu niesprę ystym układu ciał jest: A. zachowany pęd całkowity, a Ekin układu zachowana 66. Wózek o masie 2m poruszający się z v zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki łączą się i poruszają się dalej z v: A. 2/5 v 67. Człowiek o m=50kg biegnący z v=5m/s skoczył na wózek spoczywający o m=150kg. Jaką v będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)? A. 1,25m/s 68. Które z wyk. dotyczą ruchu harmonicznego? D. tylko 1 i 4 69. Je eli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się r.harmon., zmniejsza się to: A. moduł prędkości wzrasta, a moduł przyśp. maleje 70. W r.harm. o rów. x = 2cos0,4Πt okres drgań wynosi: C. 5s 71. Max przyśp. punktu drgającego wg rów.x=4sin*Π/2*t (amplituda w cm, czas w s) wynosi: A. π 2 cm/s2 72. Amplituda drgań harm. =5cm,okres 1s. Max v drgającego punktu wynosi: D. 0,314 m/s 73. Punkt materialny porusza się r.harmon, okres drgań =3,14s, a amplituda 1m. W chwili przechodzenia przez poło enie równowagi jego prędkość wynosi: C. 2m/s 74. Które z ni ej podanych wlk. charakt. R.harm. osiągają równocześnie max wartości bezwzględne? D. wychylenie z poło enie równowagi, przyśpieszenie i siła 75. Ciało porusza się r.harm. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy Ekin ciała: A. jest 3 x większa od jego Ekin 76. Ciało o masie m porusza się r.harm. opisanym rów. X=Asin*2 Π/T*t. E całkowita (Ekin+Epot)tego ciała wynosi A. 2 π 2mA2/T2 77. Na którym z wykresów przedst. Zale ność E całk od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego? A. 78. Rozciągnięcie nieodkształconej począt. sprę yny o pewna dłg. wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłu enie tej sprę yny (przy zał. idealnej sprę ystości) o tę sama dłg. wymaga wykonania: C. 3x większej pracy 79. Na rys przedst. zale ność siły F od potrzebnej do ściśnięcia sprę yny od odkształcenia sprę yny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprę yny o 3cm wynosi: B. 0,045J 80.-81. Pyt odnoszą się do następującej sytuacji Pojedynczą sprę ynę (lub ukł sprę yn) rozciągamy w taki sposób, aby F powodującą odkształcenie zawsze równowa yła aktualna F sprę yst. Przy wydłu eniu pojedynczej sprę yny o 12cm jej F sprę yst. wynosi F 80. Je eli 2 takie sprę yny połączymy, tak jak na rys. i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie ukł: D. 6cm 81. Praca wykonana przy rozciąganiu takiego ukł sprę yn siła zwiększającą się do F jest: B. 2 x mniejsza ni w przypadku rozciągania jednej sprę yny

95. B. 2. gęstości Podnośnik hydrauliczny jest wyposa ony w 2 cylindry o średnicach 1m i 5cm. a satelita o m2 po orbicie o R2.odległ. 1/3 96. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów taki sam 4. Stosunek prędk. ω1 < ω2 i L1 > L2 . 88. Nie ulegała zmianie przy oziębieniu go o ∆T B. Na planecie. Tarcia wynosi(g=10m/s2): B. 143. działająca na pkt. jest jedn.8? A. ale o wart prop. jednostajnym po okręgu jest: B. Je eli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie niewa kości to: A. 93. pokazanej na rys zawieszono 2 cię arki o m=1kg. 139. to okres jego wahań: C. Klocek przyczepiony do sprę yny porusza się r. 104. bezwł klocka m1 i tarcia B. Które z tych inf. 140. 1 111. 130. 0. 125. zawsze zwiększa się podczas wzrostu wzajemnej odległ tych mas 82.: B. zanurzając się do 3/5 swojej objęt. postępowym A. na wszystkie ciała działają siły bezwładności o wart. na rys. w spoczynku. na wykresie: C. Je eli klocki poruszają się wzgl. Ziemi Przyśp. 5s-1 Je eli koło zamachowe wykonujące początkowo 12 obrotów na sekundę. √5gR 100.a dłg zmalała 4x. Ziemi Średnia gęst. kątowe ω1 i ω2 oraz momenty pędu L1 i L2 są: D. Kątowej u dołu równi do prędkości kątowej w punkcie C (połowie drogi): C. Kierunek działania siły cię kości na kulkę 116. Porusza się po orbicie o prom. to siła tarcia działa na klocek o m1. h nad powierzchnią ziemi przyspieszenie ziemskie jest 4 x mniejsze ni tuz przy pow. Przedst. Praca wykonana przez silę wypadk. Od ziemi jest < od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 3.25 95-96. 2kg 114. 146. Liniowych i E dwóch satelitów Ziemi poruszających się po orbitach kołowych o promieniach r i 2r. Z Ziemią poruszają się 2 satelity. w stanie spoczynku na poziomej płaszczyźnie działa równolegle do płaszczyznyF=2N. a max jej wart. Odległ. przyśp. 131. Wsp. 4/5 g/cm3 . je eli wspł. aby podnieść cię ar Q za pomocą niewa kiego bloczka? Linka nie ślizga się po bloczku.R. geogr. w dół Ciało pływa w cieczy o gęst. Ciało to zanurzone całkowicie w wodzie wa y 20N. 2R. to czas drugiego: B. poruszający się z v.54N. Jakie musimy mieć jeszcze dane wlk. tylko siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x 83. Tarczy: B. fmgcos α 2. 148. Ciało o znanym cię arze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej r. 107. 142. e winda porusza się ruchem: D. 137. Jaka siła F nale y rozciągnąć drut o przekroju S. Je eli ciało to zanurzymy w cieczy o cię arze właść. do mas tych ciał Winda m zje d a do kopalni z a = 1/6 g. równa GMm/r. Materialnymi o masie M i m wynosi r.5J 87. pozostające w chwili począt. tarcia statycznego wynosi 0. które toczy się bez poślizgu jest cykloidą Współrzędne toru tego punktu opisują następujące rów. Ciało. Satelita o m1 po orbicie o R1. aby wszystkie świe e jaja pływały w Roztw. 8000N/m3.81 N. E pot w punkcie zawracania =Ekin w punkcie przechodzenia przez pło enie równowagi C. Jednorodna linka o dłg. Układ przedst. Wartość pracy potrzebnej do oddalenia ich na odległ nieskończenie du ą: B. m2/m1<tg α 108. Ich prędk. Je eli zwiększymy nachyl. a drugi po orbicie o prom. . wynosi: C.Stalowy drut został rozciąg. soli. większa v ma satelita poruszający się po orbicie o promieniu r1 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . Ruch zsuwającej się ze stołu linki jest ruchem: A. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów inny C. Na którym z wykresów najlepiej przedst. Co mo na powiedzieć o ruchu klocka K względem nieruch. jest: C. 129. pow. tylko 1 i 4 112. Wagonu.. to korek: A. m2= 2m1 Przyśp. Ły wiarz poruszający się początkowo z v=10m/s przebywa z rozpędu do chwili zatrzymania się drogę 20m.81N. W powietrzu dzwignia jest w równowadze. R1 do R2 (licząc o środka Ziemi) pozostaje tylko w p . Co mo na powiedzieć o v liniowych satelitów B. 2√2T Po dwóch orbitach współśrodk. to w syt. a v końcowe takie same. 124. Jego śr. Przem. zale ność składowej poło enia klocka K od t? B. to średnie przyśp kątowe ε: C. Jednostajnie opóźnionym w górę lub jedn. 136.jednost. Gęst. Grawitacyjna E pot ukł 2 mas (pkt material. promień orbity tego satelity: C. mg-kx 86. Ekin w punkcie zawracania=Ekin w punkcie zerowym (przechodzenie przez poło enie równowagi) 3. ró na od zera i skierowana do środkowego okręgu Dwa dyski o momentach bezwł. Gęst: A. bo klocek ten nie jest przyciskany do ściany. 123. Je eli czas obiegu pierw. gdy ¼ jej l zwisa. przedst. jego wynosi: C. w ka dej chwili wart. związ z Ziemia wydaje się nieruch. klocek będzie pozostawał w spoczynku 110. I1 i I2 (I1>I2) obracają się tak. zatrzymuje się po 6 s. 7. to iloczyn m2 a =wypadkowej sił : cię aru klocka m2. GMmR1-R2/R1R2 Dwa ciała o masie m I 5m zbli ają sie do siebie na skutek oddziaływania graw. 119. Naprę enie liny. mv2/r < mgf 98. je eli będzie spełniony warunek: C. Wynosi 100N.. 145. nale y u yć. Na planecie . Współ. Ten przypadek zachodzi wtedy. po linii prostej W ukł nieinercjalnym poruszającym się r. 126. gdy: D. pozostanie zanurzony w wodzie Mo na tak dobrać stę . l w syt.. Zale ność E pot od t w r. Rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli Ile obrotów na sek. W ruchu wahadła nietłumionego 1. 12/25 g/cm3 Cię ar ciała w pow.. Przy zbli aniu się do Ziemi z odległ. wykonują koła roweru o średnicy 0. gdzie G stała grawitacji 118. Liniowe sztucznych satelitów krą ących w pobli u Ziemi są w porównaniu z prędk. jednorodny wa y w pow. klocków i ściany wagonika nie są idealnie gładkie. natomiast na klocek o m2 równie działa siła tarcia. v2=v1 106. Zale ność okresu drgań wahadła od dłg l poprawnie przedst. Klocek K zsuwa się bez tarcia z równi pochyłej. wzrośnie 2√ razy 92. graw.. R. Równi w zakresie od zera do kata. material. tego ciała: D.02J 94. niejednostajnie przyśp.mgx + 1/2kx2.y=0. 120.. 4. 4N Ciśnienie słupa wody o wys. Je eli klocek m2 porusza się wzdłu ściany wagonu z przyśp wzgl. Moment obrotowy tej pary sił ma wartość (l1. Samochód o masie m. l2 miedzy pkt przyło enia sił) A.1. H=Rz Statek kosmiczny o masie m wraca na Ziemię z wyłączonym silnikiem. Tej kulki w chwili gdy jest ona w dolnym poło eniu wynosi. wysokość na jaka wciągamy ciało 103. aby obl. tylko 1 i 4 89. Rω2 Na ciało działa para sił (F1=F2=F). Przy pominięciu tarcia i oporu powietrza.. Ziemi: C. Na s=1m wynosi: C. 127.graw. M. to: A. 37. tarcia statycznego w tym przyp. Od a) wart. aby obl pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłu równi B. zale ność vx od t? D. której zarówno r jak i m są 2x < od r i m Ziemi: C. Współczynnik tarcia=0.mgcos α 3. ok. mo e (na poziomej drodze) przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r(f-wspł tarcia statycz). Je eli masę nitki i tarcie pominiemy. Ziemi Nic wahadła zawieszonego u sufitu wagonu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wagonu. W wodzie dest. Gęst są 2x . postępowego obu satelitów jest taka sama. Równi pochyłej przedst.8N 85.4 πs-2 Tor zakreślony przez punkt materialny na obwodzie koła. R i wiruje w płaszczyźnie pionowej po okręgu tak.27 * 10 –3 Na dwustronnej dźwigni wiszą na nitkach 2 kule równych masach wykonane z 2 materiałów o ró nych gęst d1<d2. Co mo na powiedzieć o v koń ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się? C. miedzy dwoma pkt. 121. natę enia pola graw. e w górnym poło eniu nitka nie jest napięta. na rys (masę i tarcie pomijamy) pozostaje w równowadze je eli: C. C. Czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kaie nachylenia będzie dłu szy. natomiast nie działa na klocek o m2. Na brzegu obracającej się tarczy le y kostka.harm. Kulka pozostająca pierwotnie w spoczynku zaczyna się staczać bez poślizgu za szczytu równi pochyłej. Epot ciała jest dana wzorem E = . =0 w poło eniu równowagi. 138. m/s2 115. I ró nych kątach nachylenia. Na ciało o m=1kg. ciała A jest 5x > ni wart. Wynosi T. 128. począt. . 1. Ten zanurzony całk. Po równi pochyłej o kącie nachylenia α. Mo emy wnioskować . 149. mniejszy tłok trzeba nacisnąć siłą: D. spadając swobodnie z pewnej wys. są > od gęst wody dw. między liniami sił. F*l1 Siła wypadk. 105. 134. to: D. O pewna dłg x. Na podziałce wagi odczytamy: B. e ich E kin są równe. od r i śr gęst Ziemi. lub w górę(zale y od mas. Na jakiej wys. Aby większy mógł podnieść 100N. Co mo na powiedzieć o przyspieszeniu tych ciał ( w ukł labor) B. 152. 5/6 mg wagonik jedzie z przyśp a. na rys. 10m wynosi w ukł. 4x > od przyśp. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachyl=450. Satelity Ziemi.promień Ziemi) A. 141. Okres drgań wahadła utworzonego z cienkiej obręczy o promieniu R i masie m zawieszonej na ostrzu. Je eli wychylenie tego klocka z poło enia równowagi wynosi 1/2A. SI ok. graw.? 1. Je eli pojazd poruszał się po torze poziomym. to wazy ono 40N. 3√GMT2/4π2 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . D.28m/s D. 450 wisi na nitce kulka pozostającą w spoczynku względem ścian pokoju.. ustanie praca silników Prędk. Na równi znajduje się ciało o masie m pozostające w spoczynku. większe W poni szych zdaniach podano inf. d-śred). Przy jakiej najmniejszej liczbie n obrotów na sekundę kostka spadnie z tarczy?(f-wspł tarcia. ciała wynosi: C.) krą y po orbicie kołowej płaszczyźnie równika. Wagonu. Promienie ich orbit wynoszą r1 i r2. 97. Kulka o masie m jest przyczepiona na końcu sznurka o dłg. do a. aby jego dłg. wspł tarcia i a) 2. której r i śr. To jego Ekin w3 tej chwili wynosi: D. Wynosi 50J. Je eli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku. masa m2 będzie się poruszała z przyśp. niej a2. 3. Okres drgań wahadła: C. F= α η S ∆T 84. zwróconym w górę. jednostajnie przyśp. Je eli m planety jest 2x < od m Ziemi . Epot tego ukł. ok. Q=P/2 101. Je eli czas trwania oby ziemskiej wynosi T. Wzrosła 2x. W chwili początk:v=0. Na tej podst. na wykresie B. uzyskuje końcową v1. klocek o m2 mo e względem wagonu albo poruszać się w dół. na której zawieszona jest kabina: C. wody. Poruszający się r. gdy następujące wlk dla wszystkich jajek są równe: C.przy czym R2=2R1> Je eli Ekin r. wprost prop.4 m poruszającego się z v=6. 150. przewa a kula o większej gęst. Na którym z wyk najlepiej przedst. Siła działającą na to ciało w pozycji x jest dana wzorem: D. przy czym obie gęst. Je eli dłg wahadła zwiększymy 2x. Masa ciała o cię arze 19. 144. przy którym ciało zaczyna się zsuwa. przy czym r1<r2. Która wlk wystarczy jeszcze znać. 122. Całkowicie zanurzone. Ziemi . 9. liniowa jej satelity naturalnego (księ yca) B. Linia prosta wyznaczona przez nic wskazuje: A. Na rys. e waga wskazuje połowę jego cię aru. uzyskuje v2. zatem obj. to na klocek o m1 działa siła tarcia o tej samej zawsze ( niezale . równowa ą się siły: cię kości klocka. 2π√2R/g 90. jak na rys wynosi: B. E pot sprę ystości drutu?: D. zmniejszył się 2krotnie 91. v satelity bardziej odległ od Ziemi jest > od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 2. 135. wzorzec masy przyciąga Ziemię równie siłą 9. 9. Która z podanych ni ej jedn.81N 117. przyśp.6 wynosi D. E całkowita jest stała. Dane 2 równie pochyłe o jednakowych wys. Wzrost Ekin statku w tym czasie wynosi: A. 132. Jakiej min F przyło onej jak na rys. Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą 9. mo na wywnioskować . 980 Pa Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. Je eli kule wiszące na dźwigni zanurzymy do wody: D. 3. są prawdziwe? 1. poruszają się za stałym a(bez oporu). to F tarcia ma wart: 1. 151.G. to a graw. Prędk.. v satelity bardziej odległ. Pierw. poło onej na szer. 133. D2 korek zanurzony w wodzie i puszczony swobodnie wypłynął na pow. W miejs.fmgsin α 4mgsin α B. Jaką siłą wzorzec masy przyciąga Ziemię C. Masa wahadła mat. Które z poni szych stwierdzeń są prawdziwe.5 *10-3m3 Ciało jednorodne wa y w powietrzu 30N. < od a graw. Na obu końcach wagi sprę ynowej. tylko 2 i 3 Satelita stacjonarny (kto9ry dla obserw. Je eli eksperyment taki przeprowadzimy w kabinie sztucz. Wa y 6.harm. zsuwając się zaś z tej samej wys. Obj. Ziemi (Rz. F=Q 102. tylko 1 i 3 Człowiek stojący w windzie na wadze sprę ynowej zauwa ą. x=0. je eli: C. zaczyna się zsuwać ze stołu . Przedst. przyśp ciała B Stan niewa kości w rakiecie lecącej na Księ yc pojawi się w chwili .. w ka dej chwili Ekin =Epot 4. 2x > od przyśp graw. n = 1/ π*√gf / 2d 99. mamy: D. √2 113. Je eli klocki poruszają się wzgl. roztw. Dotyczące prędk. 147.: D.) C. 3000 kg/m3 Przedm. sprę ystości równi i tarcia 109. bez tarcia. Na równi pochyłej le y klocek . Ziemi. to jest on ruchem: B. Pewnej planety jest = gęst.. e współczynnik tarcia statycznego linki o stół wynosi: C.

dosk. Sprawność idealnego silnika cieplnego (Carnota) wynosi 40%. 30%. początk.dosk jego przyrost temp jest proporcjonalny do wykonanej nad nim pracy? C. Masę pary wodnej zawartej w 1m3 powietrza w danych warunkach Je eli do ukł. W przemianie określonej ilości g. Bezwł. 215. Stan początkowy g. a jego prędkość kątowa wynosi: D. poprawnie przedst. izolowanej od otoczenia. to mom. 177. zale ność przyrostu temp. 6T0 175. E=0 Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne: (d . nie zmieni się Pobierane w procesie topnienia ciał krystalicznych ciepło: C. Co mo na powiedzieć o Ekin r. Wykonana przez ukł: B. 221. Ciepło potrzebne do zmiany w parę 1g lodu o t=-100C wynosi (ciepło właśc. Obj. EB=q/2πε0r2 VB=0 Wewnątrz pewnego obszaru potencjał V = const ≠0.R. tylko 2. T1 /T2 =4/3 Z którą spośród ni ej wymienionych zasad byłby sprzeczny p r zep ływ ciep ła o d ciała o t emp ni szej d o ciała o temp wy szej? D. 201. siły tarcia lub siły cię kości w zale ności od wyboru osi obrotu 163. a potencjał nie jest równy zeru? C. ciepło topnienia =3.01*105J Je eli obj. a E kin rośnie 158. e ciepło właściwe ciała wynosi: D. 225. 4T0 169. T1= 0. zmiany E wew sa we wszystkich 3 sposobach identyczne Aby izobarycznie ogrzać 1 g g. 2π2n2I 162. to T wynosi: D. 207. Stosunek temp bezwzględnej źródła ciepła Tt do temp chłodnicy T2 idealnego odwracalnego silnika cieplnego o sprawności 25% wynosi: A. 1m od kulki konieczne było wykonanie pracy W.. średnicy cząsteczek 4. T. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową ω (bez tarcia).4 167. 214. Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. izobarycznej? D. W wyciągniętych na boki rękach trzyma 2 równe cię arki.dosk. izobarycznej.V 2 ) w p r zemianie: B. 1.).natomiast ciepło topnienia wynosi: A. 220. 2/3W W której konfiguracji natę enie i potencjał w początku układu równa się zeru D. średn. doskonałego zale y od: 1. maleje do 1/3 I0. pary nasyconej zmniejszymy w stałej temp z litra do 0. uległy zmianie na 2p0. to: A. częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. Współ (p. który związek miedzy parametrami gazu nie jest poprawny? D. Ile wynosiłaby sumaryczna praca konieczna do przeniesienia (-) ładunku o identyczne w a r t o ś c i q z p u n k t u A n a jp ie r w 2 m w z d łu p r o mie n ia a następnie 2 m wzdłu łuku okręgu otaczającego kulkę do punktu C (patrz rysunek)? B.3 mo na powiedzieć e : C. gaz wykona większą pracę przy rozprę eniu izobarycznym. Dla jednorodnego g. są dane m.05kg wody o temp.dosk. 200C. mo emy wnioskować . Do jakiej temp. µ (masa jednego mola gazu). poniewa została wykonana praca na zmniejszenie obj ciała Energia wew g. na rys. Współ. adna z powy szych odp nie jest poprawna 184. z działaniem sił odpychania i przyciągania) od ich wzajemnej odległ. Przemiany izochorycznej g. I. zale ność ciśnienia p od temp. krytycznej Temp. Obj. prosta 1 187. 2971J 188. parowania 2. 4. 205. prędk. 300J/kgK 190. 202. przemianie g. bezwł. 189. liczby cząsteczek w jedn. 208. adiabatycznej i izobarycznej W przemianie izobarycznej gazu doskonałego D. mom. ciepło dostarczone częściowo zamienia się w Ewew gazu. przedst.2. Równa temp. Je eli mom. 0. przedst. na rys. T1 w stanie 1 i T2 w stanie 2: C. 3 ω0 161. dosk. 3. Wart.. mamy ten sam gaz): B. aby dokonać tego izochorycznie trzeba dostarczyć Q2 ciepła. C Na którym z wyk najlepiej przedst zale ność natę enia pola elektrycz jako funkcji x? D. W cyklicznej przemianie określonej ilości g.V0. 213. o 1 K trzeba było dostarczyć Qt ciepła. Ciało A o wy szej temp. V3/T3=V4/T4 186. T2=4T1 180. i sporządzonych dla tej samej masy gazu odpowiada większej objętości ( w obu przyp. postępowym. dosk:1.. 3 i 4. W których spośród wymienionych przemian g. to jego mom. jaką ładunek ujemny działa na dodatni Pole elektryczne jest wytwarzane przez (+) ładunek umieszczony na metalowej kulce. Jaka była temp. Ciśnienia obu gazów są równe 168.T. 218. Która prosta na rys. 193. którego cząstki tratujemy jako : C. to temp chłodnicy wynosi: C. 650C 192. Masa gramocząstki wynosi: C. 206. to gęst gazu równa się: C. (p. w ukł. adiabatycznej Które z powy szych wypowiedzi są poprawne? A. Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii. 196.dosk. ( mom. 203.V). Zale ność potencjału V (punktów le ących na linii łączącej te ładunki) od odległ x mierzonej od dodatniego ładunku najlepiej przedst. 400J/kg 191. izobarycznej. Poziomo ustawiony pręt o dłg l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swob. a w drugim 1 mol tlenu o tej samej temp. bezwł. pręta względem osi przechodzącej przez jego środek I0 = 1/12 ml2 . Zale ność miedzy Ekin bryły a jej momentem pędu L i mom. Ciśn. 3. Dla jednorodnego g.153. postępowego Ekp i obrotowego Eko pełnego walca toczącego się po poziomej równi. N. wzrosło w przemianie izobarycznej 2x i wobec tego: C. Ile wyniósł przyrost energii wew gazu w p. od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę obj. moment pędu pozostaje nie zmieniony. Jakie przemiany g.3*105J/kg. W jednym naczyniu znajduje się 1 mol wodoru. ciepło pobrane jest zu yte na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. A2 *s4 /kg*m2 Co stanie się z pojemnością izolowanego przewodnika. kuli B. poni szym przemiany izotermiczna i izochoryczną przedstawiają: A. Obdarzone masą i nie oddziaływujące wzajemnie punkty 165. V(obj. liniowej końca pręta przy przejściu przez poło enie równowagi wynosi: B. I. kuli A jest 8x > od obj.dosk. 199. 195. Pędu (kręt) tego ciała: D. prędk. 3V0. Krzywa 1 i prosta 176. Masa jednej cząsteczki wynosi: D. pokazano wykres cyklu przemian g. ciekłego helu w otwartym termosie jest: D. obj. na rys. 194. Walca wynosi ½ mr2 ) B. Na rys. 219. zachodzą następujące relacje między temp. 227. gazu i od średn. R(dla 1 mola). ukł wyniósł ∆U=105J. Obu ciał mogła ulec zwiększeniu na wyk punktu potrójnego la wody przejście ze stanu II do stanu I jest związane: A. na wykresie: B. masy cząsteczek A. je eli cząsteczki wodoru i atomy helu maja taka sama średnią v r.15 kg wody o t=800C wlano do kalorymetru wraz z 0. 182. przedst. Przez wilgotność bezwzględną rozumie się : D. obj.2*106J/kg) D..dosk ze stanu A do C.rzeczyw (związ. 228. tylko 1. to mom. Na którym z poni szych wyk. przedst. Je eli ró nica temp źródła ciepła i chłodnicy ma wartość 200 K. Na przeniesienie innego (+) ładunku ą z b. 40 l 189-190. Cienki pręt o masie m i dłg. przy których odległości między cząsteczkami są większe od r 0 . termodyn.dosk jest określony parametrami pt i Vv W wyniku jakiego rozprę enia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości Vz gaz wykona większą pracę' B. Na którym z wyk.T)? A. dosk? C. Mo emy wnioskować: A. to na skutek tego ciśnienie pary: B. 200. Je eli wypadkowy moment sił działających na to ciało obracające się wokół nieruch. 300 K. Je eli są dane: p. 32 x >od momentu bezwł kuli B 154. to Ekin koła : A.5 T2 170. lodu 2.Y Dwa ró noimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie Wartość siły. a moment bezwł. 211. pozostaje bez zmian . z adną spośród wymienionych zasad Dwa punktowe ładunki +2q i — q znajdują się w odległ: 12 cm od siebie. wywierane przez cząstki g. Chwilowo przyśp. gazu w stanach 1. Dostarczono Q = 103J ciepła. cieplna kalorymetru pomijamy) D. mRT/pV 172. to praca mech. p. wykonującego n obrotów na sekundę. Na którym z poni szych wyk. wyk.du ej odległ do punktu A odległ.dosk. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego B. Na rys. nie przedstawiono przemiany izobarycznej A. Na ścianki naczynia zamkniętego zale y: D.5 kg od dostarczonego mu ciepła. O zmianie Ewew w tym procesie mo na powiedzieć. I mo na określić: B. Sprawność silnika wynosi A. 2. Gaz doskonały to ośrodek.. Na podst. V. jeśli jego ładunek zmniejszy się do połowy (poło enie przewodnika względem innych nie ulega zmianie)? C. Na rys. Nale y go ogrzać aby podwoić średnia v cząstek: A.. Dane są 2 pełne kule A i B wykonane z tego samego materiału. Je eli naczynie było szczelne. ml2/12 160. T dla przemiany izochorycznej g. Średnia Ekin cząsteczek wzrosła 2x 171. wrzenia helu pod ciśn.odległość między ładunkami) Najwy szy potencjał jest w punkcie C. Ły wiarz zaczyna się kręcić z wyciągniętymi ramionami z Ekin = ½ I0ω02. wynosi: A. Ró nica miedzy energiami wew. wynosi 1/3 ml2. dosk. doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany A. 217.T0. 209. Ciśnienie g. przedst. p. nie przedst. 183. tego gazu poni ej temp. Je eli oś przechodzi przez koniec pręta mom. nie ulega zmianie 181. a ubytek energii wew. Pewnego ciała o m=0. bezwł. R. Co mo na powiedzieć o zmianach Ewew tego gazu podczas tych 3 sposobów zmiany stanu? C.1*103J/kgK. Ile litrów gorącej wody o t=800C nale y dolać do wanny zawierającej 80 l wody o t=200C. C. izotermicznej. przedstawiono na wyk. mieszaniny? (pojem.T. ni szej TB. Względem osi przechodzącej przez środek masy kuli A jest: B. Praca wykonana przez gaz wyra a się worem W= p (V t . 3. ma wart. √3gl 164. e: C. 2πL/I 155. D Na którym z wykresów najlepiej przedst potencjał elektryczny jako funkcję x B.dosk. W wyniku wymiany ciepła miedzy tymi ciałami: D. Parametry p0. dosk. to mo emy wnioskować. Izochora 1 178. Je eli ły wiarz opuści ramiona . tych naczyń są jednakowe. 2. . W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temp T0. 4. koła zamach. je eli natomiast oś przechodzi przez środek pręta. T. 210. e: D. Na rys przedst trzy kolejne sposoby przejścia g. nale y obni yć temp. O ciśnieniu pary nasyconej mo na powiedzieć. Kulki naładowano odpowiednio jednoimiennymi ładunkami ą x i q 2 . Średnia energia cząsteczek gazu doskonałego ulega zmianie w przemianie: 1. 4 stany g. Q 2 . Ciśnienie g. Je eli taki gaz rozprę a się w przemianie JoulaThomsona. osi jest stały i ró ny od zera w czasie ruchu. masy obu kulek są równe Jaki jest wymiar pojemności elektrycznej w jednostkach podstawowych układu SI? D. przedstawionych na wyk. Je eli człowiek opuści ręce. cząsteczek 2. W przemianie izochorycznej określonej ilości g. kątowe ε w ruchu walca nadaje moment D. 223. 198. 212. 216. W ciąg u jed neg o o bieg u silnik Car no t a wyk o nał p r acę 3-104 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7-104 J. TA zetknięto z ciałem B o temp. jest większa od Q. Natę enie pola w tym obszarze A. Sublimacją Jaki jest konieczny warunek skroplenia ka dego gazu? C. Ekin= ½ L2/I 156. W wyniku przeprowadzonych przemian g. Bezwł. 226. o obj.dosk. D W której konfiguracji natę enie pola w początku układu e równe zeru. izotermicznej. ten cykl przemian w ukł. wody=4. Ekin cząsteczek gazu 166. i nie le y od jej obj. przedst. Je eli w st anie ró wno wagi nici t wo rzą z pionem równe kąty (rys obok). bezwł. B Dwie metalowe kulki o masach mx i m2 i jednakowych r zawieszono na jedwabnych niciach o jednakowej dłg /.2. to okres obrotu bryły względem tej osi wynosi: C. 222. 1 i 2 D. 204.dosk. µp/RT 174. jest zu ywane na pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym Aby st o pić ló d w t emperat urze 0°C przy st ałym ciśnień dostarczono mu ciepła Q. 224. Jednostajnie maleje lub wzrasta z czasem 159.. Na rys.. Gazu ma max wartość w stanie : A. e miedzy temp wodoru T1 i helu T2 zachodzi w przybli eniu związek: B.. Która z poni szych 2 izochor 1 i 2. jaką ładunek dodatni działa na ujemny jest: D. izochorycznej. to: C. Na rys przedst zale ność Epot cząsteczek g. są dane: m.2*103J/kgK. atmosfer. Je eli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L. równa wartości siły. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne (rysunek poni ej:) Nat ę enie po la E B i po t encjał po la V B w punkcie B mają wartości: A. bezwł. obni a swą temperaturę dla ciśnień. 1 185.dosk jego gęst: C. 197. Wzrasta ze wzrostem jej temp. D. Moment bezwł. aby t wody wynosiła 400C? B. V1>V2 i V1=V3 179. Ekp>Eko 157. mRT/NpV 173. L obraca się wokół prostopadłej do niego osi.1 litra.

działania cząstek wody Wynurzając częściowo elektrody ogniwa z roztworu powoduje się: D. 272. a odległość między płytami wynosi a Zmiana ekin cząstki między płytami wynosi: D. 242. W wyniku elektrolizy srebro pokryje: D. to mo emy wnioskować na podstaw:: danych i schematu. Dla ka dego z dwóch źródeł prądu 1 i 2 przedstawiono na rysunku zale ność napięcia U na jego zaciskach od natę enia / prądu płynącego przez regulowane zewnętrzne obcią enie źródła. 64). a opór wewnętrzny 1000 O. + qU Elektron przelatuje od jednej okładki kondensatora płaskiego do drugiej. 232. e nie znany opór R x ma wartość A. Ró nica potencjałów między okładkami wynosi U. to energia kondensatora: A.118-10 6 kg/As. Baterii wynoszą: B. Między przyspieszeniem a pro t o nu i przyspieszeniem b cząstki alfa zachodzi związek: B. dwukrotnie wzrośnie Mo c wyd zielana na o p o r ze 1 0 Q wyno si 9 0 W. o sile elektromotorycznej ε ka de i dwie jednakowe arówki o oporze R ka da. zmaleją czterokrotnie. a który najmniejsze (opory woltomierzy są bardzo du e )? B. Grzejnik elektryczny przy napięciu 220 V ma moc 1000 W Je eli przyłączymy go do napięcia 110 V. a drugie wodny roztwór CuSO4 (masa atom. zmiana jest wewnątrz. e woltomierz w sytuacji przedstawionej na schemacie wska e D. który mo emy pominąć-a opór wewnętrzny baterii wynosi R w = 1 Q. je eli napięcie między końcami tego przewodnika wzrośnie dwa razy? D.R2. równolegle 1/4 Q. adna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna . 1V Je eli zewrzemy grubym przewodnikiem jeden z kondensatorów w obwodzie przedstawionym na rysunku. a następnie wsunięto między jego okładki płytkę wykonaną z dielektryka. Na którym schemacie woltomierz i amperomierz są włączone prawidłowo? D. to wskazanie woltomierza w przypadku przedstawionym na schemacie wynosi D. 277.2V Aby dostosować amperomierz o zakresie 0-1 A i oporze wewnętrznym 1 Q do pomiaru natę enia prądu w zakresie 0-5 A nale y dołączyć do amperomierza opór D. V3 i F4 mają jednakowe opory większe od oporu R. 283. e: C. 245. Okładki są odległe od siebie o d. Je eli przez zastosowanie transformatora zwiększymy napięcie dwukro t nie. Przewo dnik kulist y o pro mieniu r 0 jest ró wno miernie n ładowany ładunkiem Q. gdzie R 1 > R 2 . 2/3 µF W sytuacji przedstawionej na rysunku. 270. 2 µF Je eli z naładowanego kondensatora odłączonego od źródła napięcia usuniemy dielektryk (er > 1). energia zgromadzona na kondensatorze Naładowana cząstka porusza się pod wpływem siły pola elektrost. o pó r zas wewnętrzny baterii R w = 0) woltomierze Vy i V2 wska ą B. a wszystkie opory = R. 0. e przy niezmieniających się warunkach elektrolizy w drugim naczyniu elektrolitycznym w czasie 4min masa wydzielonej miedzi wynosi C. ε/R W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. to stwierdzimy. Mniejszy przewodnik jest naładowany ładunkiem + q. 264. przewodniki 1 i 2 mają taki sam potencjał. 1 mA W obwodzie przedst. arówka 2 świeci jaśniej Który z woltomierzy wska e największe napięcie. zasad i soli w roztworach wodnych zachodzi na skutek: C. Całkowita moc wydzielana w tym obwodzie wynosi D. Jeden z nich jest dwa razy dłu szy od drugiego. Je eli średnica drutu stanowiącego odcinek b jest dwukrotnie większa od średnicy drutu a. powoduje wy)C?!>l3ic dzielenie na katodzie: D. woltomierz V1 wska e większe napięcie od woltomierza V2 Je eli zmniejszymy opór Rz w obwodzie przedstawionym na schemacie.3. 275. 10V W syt uacji przedst awio nej na rysunku. Je eli pominiemy niejednorodność pola na brzegach. 1/2V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 1 Q wynosi: A. aby woda w naczyniu zagotowała się najszybciej? A.5V W obwodzie znajdują się dwa ogniwa. 261. W rezultacie: C. woltomierz V1 wska e napięcie ε/3 a woltomierz V2 wska e napięcie 2ε/3 Je eli w sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr wskazuje zero. to ładunek elektryczny na drugim kondensatorze: B. 286. na rys wszystkie baterie są identyczne. a) C=C/3 b) C=3C Trzy kondensatory o jednakowych pojemności C połączono wg schematów. to mo emy wnioskować. Następnie przez roztwór przepuszczono prąd stały. e opór woltomierza : B. Opór przewodu dłu szego jest w porównaniu z oporem krótszego C. a wartość R = 1000 Q. W sytuacji przedstawionej ni schemacie największe napięcie wska e woltomierz : A. t o st rat y energii związane z wydzielaniem się ciepła w linii D. Jakie jest przyspieszenie a elektronu i z jaką prędkością v dociera on do drugiej okładki? B. C1<C2 i C2>C3 Pojemność baterii kondensatorów przedstawionej na schemacie wynosi B. Zale ność potencjału elektr od odległ od środka kuli r najlepiej przedst i wykresie: (V(∞)=0) A. amperomierz 0. Jak nale y połączyć te grzałki. a ciepło wydzielane w linii jest proporcjonalne do kwadratu natę enia przepływającego prądu. 247.. czyli rozpad na jony kwasów. e woltomierze Vu V2. 274. Je eli przewodniki połącz my ze sobą. 271. 1. w stanie ustalonym ładunek na kondensatorze ma wartość A. a natę enie prądu I wynosi : B. Mamy dwa przewodniki kuliste jak pokazano na rysunku obok. 240. 4. Kondensator płaski został naładowany. 3µC W przypadku przedstawionym na rysunku napięcie na kondensatorze (w stanie ustalonym) wynosi B. bo po dwukrotnym zwiększeniu napięcia. 241. ma wartość 1000Ω Zakładamy. e opory wewnętrzne ogniw są równe zeru. Wartość siły działającej na ładunek + q wynosi: B. W czasie ruchu nie zmienia się jej: B. e opory wo lt o mierzy są du o większe o d o po ró w R i 2R. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi: D. 253. mo c nie ulegnie zmianie. a=eU/md V=pierw z 2eU/m. a woltomierza zmaleje Je eli woltomierz wskazuje 10 V. siły elektromotoryczne źródeł spełniają relację: ε 1 > ε 2 . 1 V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 2 Q wynosi C. dwukrotnie. E=0 i V= 1/4πε0 *q/r Trzy jednakowe kondensatory połączono wg poni szych schematów a i b Pojemn. Dysocjacja.5 A W o bwo dzie po kazanym na rysunku ró nica po t encjałó w w punktach a i b wynosi 0. Jaki byłby zakres jego skali po włączeniu go w roli woltomierza ? B. e odległ między okładkami wynosi d. to mo emy wywnioskować. 234. jony ujemne rozrzedzonego gazu Przewód o oporze i? przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. Pierwsze z nich zawiera wodny roztwór H 2 SO 4 . 288. 252. Je eli oznaczymy przez C1. Ładunek równy stałej Faradaya (około 96 500 As) przepływając przez wodny roztwór AgNO3 . V1 W obwodzie przedstawionym na schemacie obok woltomierz o bardzo du ym oporze wska e napięcie równe : B. to mo emy wnioskować. 259. a następnie odłączony od źródła napięcia i zanurzony w ciekłym dielektryku. 258. cząst k a naład o wana o masie i ładunku — q wpada w obszar między 2 równoległymi przewodzącymi płytami z prędkością v0. o sile elektromotor. ale nie ma zmiany na zewnątrz Natę enie pola elektr w płytce izolacyjnej o grubości d = 1 cm i stałej dielektrycznej er = 4. 239. 249. e napięcie m o p o r ze R ma war t o ść (R w = 0 . 2 Ω W sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr G wskazuje zero.02 A. to mo emy wywnioskować. która jest naładowana ładunkiem q wynoszą: (F( ∞) = 0) A.229. e woltomierz pobiera prąd. wykonanych z takiego samego materiału.C2. 251. 278. 266. 248. 238. 237. i?3 . 6V W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. 262. e opór nie zale y od temperatury) C. to opór zastępczy równa się: B. to która z następujących wielkości powiększy się 2x? C. 244. wzrośnie Kondensator podłączono na stałe do źródła napięcia stałego. miedzi ok. 285. 273. 243. wzrost oporu wewnętrznego Dwie jednakowe płytki stalowe zanurzono w wodnym roztworze azotanu srebra. e opory woltomierzy są du o większe od oporu R ) B. 20V Mikroamperomierz ma skalę od 0-200 (J. 1. Dwa naczynia elektrolityczne zostały połączone szeregowo. (R1. £. cztery razy większe Mamy do dyspo zycji źró dło o sile elekt ro mo t o rycznej £ 0 i R w = 0 oraz trzy grzałki o oporach R v R 2 . Z danych umieszczonych na schemacie wynika. 260. a = 2b. Po przebyciu niewielkiej ró nicy potencjałów o warte. 250 W Przez opór 1 MQ o dopuszczalnej mocy 1 W mo e płynąc maksymalny prąd o wartości A. Między mocą wydzieloną na odcinku b (P b ). pierw z 2mqU Jak p o k azano na r ys. V1=0 V2=ε W sytuacji przedstawionej na rysunku napięcie na kondensatorze o pojemności 2 uF wynosi : B. 280. 250. 256. około 108 g srebra.R3połączone szeregowo) Je eli połączymy równolegle trzy jednakowe opory po 2 Q ka dy. 30 V Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o o jednakowych grubościach.C3 pojemności zastępcze odpowiednio na rys1. S p ad ek napięcia na tym oporze wynosi B.ładunek elektronu). 268. 290. Je eli zało ymy. 1V Zakładając. Pb =2/π * Pa Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o a i b o jednakowych długościach. cztery razy mniejsza Co mo na powiedzieć o zmianie mocy wydzielanej w przewodniku z prądem. w którym w czasie 2 s przy napięciu 10 V przepływa ładunek 4 C wynosi: C. 279. mo emy wnioskować. Która spośród wymienionych wielkości nie zmieni swojej wartości na skutek wsunięcia tej płytki? C. Do okładek podłączono w celu ich naładowania baterię. włączone tak jak na rysunku. jeśli wodny roztwór CuS04 (Cu . R w = 0. 233. maleje natę enie pola elektrycz między okładkami. 282. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. a następnie baterię odłączono i rozsunięto okładki na odległ 2d. a mocą wydzieloną na odcinki: C. wypełniającej przestrzeń między okładkami kondensatora zasilanego napięciem U = 4 kV wynosi: B. liczbą Avo gadra N i ładunkiem elementarnym e zachodzi związek: A. równomierną warstwą głównie wewnętrzna stronę katody Równowa nik elektrochemiczny srebra wynosi 1. to jego moc wynos: (zakładamy. to: A. 289.28-lO -3 kg Jak zmieni się masa miedzi wydzielana podczas elektrolizy w czasie jednej sekundy. Dany jest schemat (rysunek). W środku nie naładowanej powłoki przewodzącej o promieniu R umieszczono ładunek punktowy i zmierzono natę enie pola elektr w kilkunastu punktach na zew oraz wew powłoki. 287. 236. gdy jest o na cechą charakterystyczną odbiornika (ka dy odbiornik ma swoją. 291. 257. ci U uzyska ona pęd równy: B. ε= 3 V) C. e wpływ przesunięcia ładunku na wynik pomiarów jest następujący: B. 4kV/cm War t o ści nat ę enia E i p o t encjału V p o la elek t r yczneg o w środku pełnej kuli metalowej o promieniu r. 292. 235. 5Ω . natę enie pola w przestrzeni między okładkami Dwie okładki pró niowego kondensatora są zamontowane na prętach izolacyjnych tak. wzrasta pojemność. 255. F = eN Promieniowanie przechodzące przez otwór w katodzie (patrz rysunek). 293. 2/3 Ω Opór przewodnika. q*U/d W jednorodnym polu elektrycznym umieszczono proton i cząst kę alfa. 230. Je eli podczas elektrolizy prądem o niezmieniającym się natę eniu w czasie 1min wydziela się 10~5 kg wodoru. całkowita Między o kładki płaskiego ko ndensat o ra o po jemno ści C naładowanego ładunkiem Q do napięcia U. to: A. a o dległo ść między o kładkami d (m masa elekt ro nu. połączonych jak na rysunku. to: B. 246. wprowadzone ładunek punktowy +q i umieszczono go w połowie odległość między okładkami. je eli pojemność C wynosi A. 263. wykonanych z tego samego materiału. 1/4R Mamy dwa przewody o jednakowych masach wykonane z tego samego materiału. Cząstkę o masie m i ładunku q umieszczono w polu elektrycznym. E. wskazanie amperomierza wzrośnie . W celu wyznaczenia o po ru wewnęt rznego o gniwa (o nie znanej równie sile elektromotorycznej) u yto woltomierz i i amperomierza. to: B. jak pokazano na rysunku. Gdy ten ładunek przesuniemy ze środka odległ R/2i ponownie zmierzymy natę enie pola w tych samych punktach. największe V3 najmniejszeV1 Je eli zało ymy. e . 281.2 wartościowa) zamienić na roztwór CuCl (Cu -1 wartościowa i zmniejszyć dwukrotnie natę enie prądu? A. 267. 284. Ró nica potencjałów wynosi + U. określoną moc) Z elektrowni o stałej mocy przesyłamy energię linią wysokiego napięcia. 276. 254. 265. wart o ść nat ę enia prądu płynącego przez opór R wynosi C. a woltomierze są identyczne i mają bardzo du e opory. Po zamknięciu klucza K : B.2. 269. e opór woltomierza jest du o większy od oporów w obwodzie. e moc wydzielana na odcinku b jest w porównaniu z mocą wydzielaną na odcinku a: B. nie zmieni się Między st ałą Faradaya F. 231.A.

Zero 345. Moc średnia wydzielana w odbiorniku omowym R ma wartość: B. 1. kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym. pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu. 3m/s 361. kgm2/As2 Wew. 332. przy czym elektrony e poruszają się w kierunku pokazanym przez strzałkę. Poprawnie zale ność amplitudy natę enia prądu I0 od częstotliwości kątowej ω dla obwodu przedst. to: C. 2 pętle histerezy dla elaza i stali.05s 360. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. Na zew. Na rys.-342 Dotyczą tego samego obwodu narys. a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. w półprzew. Je eli radiostacja pracuje na fali o dłg 50 m. Ze wzrostem temp. nie jest prawdziwa? C. Wybierz prawdziwe inf. przecinające ją w zaznaczony punktach. Na rys. zmaleje 334. Co mo emy powiedzieć o całkowitym ładunku.) i przepuszczamy przez płytkę prąd elektr. 326. do oporu Wew. Czy w obszarze przejściowym na granicy styku półprzewod typu n i p wyst ró nica potencjałów? B. jeśli na parę płytek poziomych przyło ymy napięcie sieciowe. 2. v przewodnik kołowy o promieniu R tak. tylko 1 i 4 352. płynie prąd. tylko 2 i 3 Temp. obwodu wynosi: B. Oznacza to. O płaszczyzny rys. Usk/R 339. x w czasie t. eby była spełniona równość: B. Do czasu> Natę enie prądu indukcyjnego w zwoju: D. e rośnie: C. A i b oznaczają odpowiednio: D. powstaje mała ró nica potencjałów między punktami a i b przy czym Va>Vb Proton poruszający się w pró ni wpadający prostopadle do linii wektora B w jednorodne pole magnetyczne będzie poruszał się C. 2A 343. 4. Jaki obraz nakreśli wiązka elektronów na ekranie oscyloskopu katodowego. Prostokątna ramka o bokach a i b. na wyk: D. sam. Natę enie skuteczne prądu zmiennego wynosi: C. U0/(R√2) 348.. w czasie 30 minut. 2 stal 3. Nie zale y od temp. jak i w przypadku największego wychylenia wahadła Je eli przez zwojnicę płynie prąd elektr. Do B). ciśnienia pary nasyconej nad cieczą 354. 331. n2/n1=12/220 336. koercja stali jest większa ni elaza 4. e jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. Na rys przedst. Je eli ogrzewamy półprzewodnik samoistny. na wyk C. Zaznaczone na wykresie wlk. –y Dwa przewody skrzy owane nie dotykające się są umieszczone jak na rys. to siły elektrodynamiczne miedzy zwojami: A. to potencjały emitera VE. Drgania natę enia prądu w obwodzie na rys.-za płaszczyznę. Chwilowa szybkość zmian natę enia prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: D. 0. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn.5 Ω Je eli dwie grzałki o jednakowej mocy połączymy szeregów: i włączymy do sieci. Po jakim czasie zagotuje się woda. 301. Znajdzie się ten punkt po czasie: C. y=0 w obszar jednorodnego pola magnet. Prostopadle do płytki za płaszczyznę rys. Na którym z przedst. Zale ność oporu pojemnościowego RC od częstotliwości ƒ prądu przedst. Najni . prostopadłe do linii pola i porusza się po okręgu. 309. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi : D. sam. bazy VB. 200W 329. e przebywa odległ.. W obwodzie przedst. i3 ma największą wartość 358. 2π√LC = λ/c 349. Przesunięcie w fazie miedzy natę eniem prądu a napięciem miedzy punktami A i B wynosi C. sam.(R=0) D. sam. spójne źródła fal drgają w zgodnych fazach z ta sama częstotliwością ƒ. która ma r 2x większy ni pętla a.5s indukuje w obwodzie SEM 16V. między grzbietami fal na morzu wynosi ok. Dwukrotnie wzrośnie 337. Jaka powinna być ró nica odległ. 307. Liczba swobodnych elektronów i dziur jest taka sama. 0A 341. 317. następuje: C. w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zale y od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. a – amplitudę. Powstawanie napięcia w obwodzi na skutek zmiany natę enia prądu w tym obwodzie Je eli zmiana natę enia prądu o 4A w czasie 0. Dą ą do skrócenia zwojnicy Na którym z przedst. od 2 źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności dłg fal. Jeśli ramka przesuwa się. Na podstawie rys. pętla histerezy 1 dotyczy stali. w tej samej temp oporność właściwa półprzew. g/m. domeną nazywamy obszar. przy czym półprzewodnik typu n ma wy szy potencjał ni p 355. Przez damy punkt powierzchni wody przebiegają fale o częstotliwości 10HZ. 298. Okres T zale y od: C. Długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętle z drutu a niemal przylegającą o ścian. ukł SI C. o indukcji B.. 6MHz 350. 311. liczna elektronów i dziur jednakowo 351. indukcji B.294. Jest to mo liwe: C. koercja elaza jest większa ni stali C. Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi: C. oporność właściwa półprzew. Je eli w obwodzie przedst. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny rys. B porusza się r. B W cyklotronie jony są przyśpieszane C. w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. b) równolegle? A. : B. 15m. a przyciągany w chwili wyłączania prądu Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak e połowa znajduje się wew. rośnie wart: B. Zale ność oporu indukcyjnego RL od częstotliwości ƒ prądu przedst. 325. siła działająca na płytkę ma wartość maksymalną B. je eli włączymy czajnik. e natę enie prądu wynosi C. około dwa razy dłu szym ni w przypadku stosowani jednej grzałki Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. Przy włączeniu jednego z nich woda zagotuje się po 15 min. 3A/s 342. to I: C. Tak występuje. przedst. 322. Największą moc u yteczną (moc wydzieloną na oporze zew) uzyskamy w obwodzie zło z tego ogniwa i oporu zew o wartości B. 320. to częstotliwość wynosi: B. a) 45 min b) 10 min Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy. w półprzew. przedst. gdzie (ω02=1/LC) A. i zwrócone poza tę płaszczyznę. to współczynnik samoind. a jego wartość jest odwrotnie propor. 316. Który z wyk. Zale ność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku? A. to w pętli b wyindukuje się SEM: B. Wektor indukcji magnetycznej w punkcie P tworzy (+) kierunek osi x kąt B. W punkcie dla którego ró nica odległ. . poni ej rys przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie? C. jeśli uderzają o brzeg 12 razy na min? C. ε0 /R 340. kg*A –1 *s –2 Bardzo trwały magnes ma du ą B. Wytworzone jest przez 2 (A i B) b. i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany Na rys przedst. od punktu P od tych źródeł. 308. układu SI? A.okres 362. wykonana z przewodnika o oporności R jest umieszczona prostopadła do linii jednorodnego pola magn. Je eli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się SEM=4V. O natę eniach prądu mo na powiedzieć e: C. Która z inf o półprzew. +x Jak pokazano na rys. e zachodzi rezonans. od rodzaju ferromagnetyka. od wartości B0. zaobserwowano max osłabienie interferujących fal. I l2/4π Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. oporność półprzew. e amplituda natę enia prądu ma wart: B. natomiast w przewodniku B płynie za tę płaszczyznę i ma natę enie 2A. sam. atomów Je eli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w pró ni. 2H Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła. zasilanego prądem stałym. 314. podstaw. domieszkowego 353. na wykresie C. natomiast w domieszkowych ró na C. 323. 313. 302. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor.. wartość napięcia na indukcyjność L = wart napięcia na pojemności C. Siłą dośrodkową jest siła wywierana : przez Ziemię na Księ yc przez pole elektryczne na poruszający się w cyklotronie proton przez pole magnetyczne na poruszający się w cyklotronie proton na drgający harmonicznie punkt materialny B. W obwodzie przedst. y= 2mv/qB Dodatni ładunek porusza się w kierunku (+) osi x w obszarze jednorodnego pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny rys. 3. jest stałe. przy włączeniu drugiego po 30 min. na rys. aby ró nica faz nakładających się w tym punkcie fal wynosiła π radianów( v prędkość fal) D. Przez arówkę o P=36W powinien płynąc prąd o Isk=3A. to mo emy wnioskować.3 k 333. Przenikalność magnetyczna µ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zale y: C. 2 zaś elaza 2. 356. Dwa punktowe. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa? A. 0 347. zale ność wychylenia x od czasu t w pewnym ruchu falowym. Natę enie skuteczne prądu w obwodzie przedst. b .5 fi. którego natę enie jako funkcję czasu przedst. o wart. Je eli tranzystor ma pracować jako wzmacniacz. nośnikami prądu są swobodne elektrony i dziury 2. Która z podanych inf. 3. kolektora VK muszą spełniać warunki C. Na którym z poni szych wyk. ruchem jednostajnym po okręgu E kin cząstki naładowanej poruszającej się w stałym polu magnetycznym: C. 305. tylko w obszarze 1 i 4 Je eli cienka miedziana płytka jest usytuowana w stałym polu magnetycznym (B jest skier. Natę enie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi: C. Chwilowe natę enie prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: A. max wartość napięcia wynosi U0=200V a max natę enie I0=2A. Warunek ten będzie spełniony. a na parę płytek pionowych nie przyło ymy adnego napięcia? C. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. pętlą histerezy 1 elazo. 330. X=0 oraz: C. Które i ifn dotyczących półprzewodnika samoistnego są prawdziwe 1. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. rys. Poło eniu.. 318. W pewnej chwili punkt znajduje się w najwy . to woda zagotuje się w czasie B. jak przedst. długie prostoliniowe przewodniki prostop. W obwodzie przedst. to mo emy wnioskować. nie opuszczając pola. W którym obszarze występują punkty z zerowym polem magnetycznym?: C. Wew. na wykresie A. 312. je eli przekładnia transformatora wynosi: C. 299. W obwodzie przedst. Wypadkowa sił działających na ładunek =0. 346. gdy w obszarze tym działa na cząstkę tak e pole elektryczne zwrócone w kier. Cząstka opuści obszar pola w punkcie o współ. tylko wtedy gdy fazy drgań źródeł są przeciwne . doprowadzone napięcie ma częstotliwość taką. tylko 1 i 3 328. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. Pole magn. dotyczące wykresów: 1. Curie to temperatura: D. w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. zarówno w chwili mijania biegunów. 4. wpadła w punkcie x=0. Na rys. 4V 344. Aby dostroić odbiornik radiowy do obioru fal o dłg λ nale y tak dobrać pojemność C i indukcyjność L o obwodzie drgającym odbiornika. koercję. nie zmienia się Cząstka o masie m i ładunku q poruszająca się w pró ni z prędk v wpada w stałe jednorodne pole magnet. opór arówki rośnie z napięciem 335. 310. na rys. na rys. jednostajnym z prędk. Opór wew ogniwa Leclanchego wynosi 0. wahającego się w polu elektromagnesu. Je eli do solenoidu zawartego w poni szym obwodzie wsuniemy rdzeń ze stali miękkiej.: C. obok 340. 296. Zakładamy sprawność transformatora wynosi 100%. Identyczne prądy I płyną w obu przewodach w kierunkach wskazanych na rys. zale ność natę enia I prądu płynącego przez arówkę od przyło onego do niej napięcia U. okresowo zmieniającym się polem elektrycznym pomiędzy duantami 327. na rys. 303. w którym 2 uzwojenia zostały połączone: a) szeregowo. 306. 297. opór indukcyjny jest równy oporowi pojemnościowemu. w kierunku równoległym do kierunku boku b z taka (stałą) prędk. i ma natę enie 1A. Odległ. 319. Prąd w przewodniku A płynie przez płaszczyznę rys. zero Zjawisko samoindukcji jest to: A. 300 Cząstka o masie m i (+) ładunku elektrycznym q poruszając się z prędkością v wzdłu osi x. 315. 357. to w ramce płynie prąd o natę eniu: D. Zale ność natę enia prądu przepływającego przez miliamperomierz od czasu przedst. je eli pętla będzie się poruszała w kierunku: B. Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1µF w miejskiej sieci prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz ma wartość ok. mają częstotliwość ƒ-1/(2π√LC) 338. Diody półprzewodników połączono wg schem. to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyra a się wzorem B=B0µ. który przepłynie w ka dym ze zwojów? D. ka dego z 2 identycznych zwojów o oporze R ka dy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. O indukcji B. domieszkowego w tej samej temp. 300. najlepiej przedst. 324. w zad 346 wynosi: B. na rys. solenoid otoczono druga pętlą z drutu b. mo na wnioskować: B. 304. 321. 10 A Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natę eniu I. v/2ƒ 363. Je eli pró niowy kondensator obwodu drgającego LC wypełnimy dielektrykiem o stałej dielektrycznej εr =4. to jego okres drgań: A. 295. 0. na rys. VE <VB <VK 359. Z jaka prędkością rozchodzą się fale . 3.

fali ok. o d st o sunku o dległ przedmio t u o d zwierciadła do ogniskowej tego zwierciadła. Amplituda drgań powstałych przez superpozycję dwóch drgań harmonicznych xx = A 1cos(ωt+ ϕ1) i x2 = A 2 cos(ωt + ϕ 2) wynosi D. W doświadczeniu Younga: a . W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz B. wzajemne rozmieszczenia: głównej osi optycznej MN soczewki. 110 m/s Źródło dźwięku zbli a się ze stałą prędk.2m. Na rys przedst. zwiększa się 16 razy. W punkcie P będziemy obserwować: D. Załamania szkła dla danej dłg fali wynosi 1. a/-jego częstotliwość ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . 386. załamania przy przejściu tego światła z wody do szkła wynosi: B. 50%. Wiązka światła niespolaryzowanego padając na doskonały polaroid.stanowi odległ między środkami szczelin. Na rys przedst. Obserwator będzie odbierał większą częstotliwość o rzeczywistej częstotliwości źródła Najmniejsza dłg. 393. 412. 20cm 423.π/10*x). e (a i b po ej samej stronie linii) A. e: D. punktowego źródła światła A i jego obraz B Z rys mo emy wnioskować. fiz mo na wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej? B. w którym słuchacz stał. MN . 365. to mo emy wnioskować. całkowicie odbite Je eli bieg promienia światła monochromat. e stosunek prędkości rozchodzenia się światła w pryzmacie do prędkości światła w ośrodku otaczającym pryzmat wynosi: C. 20 π cm/s Z1 i Z2 oznaczają źródła fali kulistych o dłg λ=0. Zjawisko Dopplera polega na tym e: B. 1/16π2 W/m2 Punktowe źródło dźwięku oddalone od słuchacza na odległ. to częstotliwość tej fali wynosi: D. Trzeci polaroid mo emy obracać wokół osi x. bo częstotliwość jest za du a Dłg struny =l0. promieniowanie podczerwone 432. 10m wytwarza w miejscu.25. eby promień nie wychodził ze światłowodu na zew? A. 385. Który wyk natę enia promieniowania ciała doskonale czarnego w dwóch ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . Dost. P r aca wyjścia elek t r o nó w z k at o d y fo t o k o mó r k i wyno si 2 eV. otaczającym kamerton. Je eli promień światła monochromatycznego pada na granicę ośrodka przezroczystego pod kątem Brewstera. λ/n Na pryzmat szklany (rys) pada równoległa wiązka światła białego tak. Sin kąta odchylenia widma I rzędu wynosi 0. 389. dłu sza 4 2 5 . z którego wykonano płytkę wynosi B. to mo emy wnioskować. Współczynnik załamania szkła la danej dłg fali w tym przypadku wynosi: D. dźwięki mają jednakową wysokość. 2 Na pryzmat szklany umieszczony w powietrzu pada równoległa wiązka światła monochromatycznego jak pokazano na rys. (Natę . Je eli bezwzględny współ. Na ekranie otrzymamy: B. wzajemne rozmieszczenie: głównej osi optycznej soczewki. Dźwięku dwóch piszczałek otwartej i zamkniętej o jednakowej dłg. Na siatkę dyfrakcyjną prostopadle pada równoległa wiązka światła monochromatycznego. Przez pryzmat o przekroju równobocznym jest taki. fali świetlnej przy przejściu z powietrza do wody zmienia się o 25%.oznacza długość fali. 367.. wzdłu której na pierwszy z nich pada nie spolaryzowane światło. d . O jaką dłg x nale y skrócić strunę. w którym interesuje nas wynik interferencji. Jakie wielkości trzeba zmierzyć. Jakim ruchem rozchodzi się fala w ośrodku jednorodnym . 130 310 stopni 413. n2/n1 Światło pada na granicę 2 ośrodków jak pokazano na rys. zostanie w nim zaabsorbowana w: B. Źródło fali o mocy 1W emituje izotropowo energie w otaczający je jednorodny ośrodek. światło fioletowe 435. obraz pozorny 419. aby zyskać dźwięk o częstotliw. a t w s. odwrócony czy prosty) B. to po przejściu tego światła do ośrodka o współ. nale y go zbli yć do filmu 427. wynosi B. barwy i jest większa dla barwy fioletowej Wykonano światłowód w kształcie walca o stałym przekroju i współ. Co trzeba zrobić z obiektywem aparatu fotograficznego. x=2/3 l0 W sali rozchodzi się fala dźwiękowa z prędkością 5000m/s. drgające w zgodnych fazach. z którego pada na soczewkę promień przechodzący przez ognisko Fl. Je eli najbli sze punkty. Du e). 381. to na ekranie równoległym do siatki otrzymamy A. punktowego źródła świat ła A i jego o brazu B. gdy pada na nią światło zielone.. gdy temp bezwzgl. Pod jakim kątem odchyli się widmo II rzędu ? D. e (a i b po przeciwnych stronach linii) A. Przedmiot jest umieszczony w odległości x = 3/2 f(gdzie f oznacza ogniskową) od soczewki skupiającej. Najmniejsza częstotliwość drgań własnych zamkniętego z jednego końca słupa powietrza (piszczałka zamknięta) o dłg L ma w tym przypadku wartość: A. Wartość tego przesunięcia zale y od: D. przedst. 1250 Hz Na wyk. Na którym z poni szych wykresów poprawnie przedstawiono zale ność max Ekin fotoelektronów E k (w eV) od energii padających fotonów hv (w eV) C. rzeczywisty i odwrócony 428. fioletowym . 402. Trzy polaroidy są ustawione prostopadle do osi x. Dana jest br yła met alo wa o g r zana d o t emp er at u r y o k o ło 500 K. Jaką wlk. taki. Zdolność zbierająca układu zło onego z dwu ściśle do siebie przylegających cienkich soczewek o zdolnościach zbierających ZL i Z2.odległ między jasnymi prą kami na ekranie. do obserwatora.5m Co mo na powiedzieć o wys. Je eli częstotliwość źródła fali elektromagnetycznej wynosi 1010Hz. Współ. od zwierciadła wklęsłego o ogniskowej f nale y umieścić przedmiot aby otrzymać obraz pozorny C. e na ścianie AB pryzmatu światło zostanie: B. a promień odbity jest całkowicie spolaryzowany 404. Częstotliwość tych fal wynosi ok. e współ. Ile wynosi prędkość dźwięku w ośrodku miedzy głośnikiem a odbiornikiem? C. W oku ludzkim na siatkówce powstaje obraz A. soczewka jest rozpraszająca. obserwator zarejestrował dwukrotne obni enie się wys. 3x większej D. W jaki sposób zmieni się obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej jeśli połowę soczewki zakleimy czarnym papierem B.: D. od 2m od źródła wynosi: D. Natę enie fali w odległ. √3 Wiązka światła białego przechodząc przez płytkę szklaną równoległościenną. rzeczywisty czy pozorny. tak e jego płaszczyzna polaryzacji mo e z osią z tworzyć dowolny kąt 0. Za pomocą którego spośród ni ej wymienionych zjawisk. soczewka jest skupiająca. gdzie v1<v2. Dłg fali wynosi: C. jeśli kąt padania na granicę dwu ośrodków przezroczystych jest: D. od barwy ółtej do czerwonej Promień świetlny padający na powierzchnię płytki pod katem π/3 radianów ulega na skutek odbicia całkowitej polaryzacji. (kreska od 2 na ox nachylona pod katem) 434. 384. Jak zmieni się obraz interferencyjny na ekranie ustawionym na przeciwko płytki z dwoma szczelinami równoległymi. kata padania. 0. między tymi szczelinami wzrośnie (szerokości szczelin pozostają bez zmian): B. e po jego rozszczepieniu światło ółte pada na druga ścianę pod kątem granicznym. adna z poprzednich odpowiedzi nie jest poprawna 430.5) wynosi : D. przy czym dane zaznaczone na rysumo liwiają ju jedno znaczne wyznaczenie dokładnego kierunku tej połprostej. to ró nica faz drgań tych pkt wynosi: A.główną oś optyczną soczewki. to jego natę enie w pkt P przechodzi przez kolejne maxima i minima. Który spośród ni ej wymienionych zakresów fal elektromagnetycznych emituje ona najintensywniej A. Powierzchnia metalu emituje elektrony. 378. Elektrony będą równie wybijane przez B.oznacza dłg fali. załamuje się dwukrotnie i doznaje równoległego przesunięcia w stosunku do pierwotnego kierunku. Oś z le y w płaszczyźnie polaryzacji pierwszego polaroidu. Je eli częstotliwość drgań ƒ=680Hz. część widma światła białego. mo na wykazać. pobiegnie w kierunku wskazanym przez półprostą 5. 373. którego zdjęcie zostało przed chwilą wykonane? A. 390. e promień odbity i załamany tworzą kąt prosty 403.33cm. Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane. 387. zmienia się dłg. 379. 375. 7 beli Odległ.5 cm. 392. fali wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu ok. Co mo na powiedzieć o cechach tych dźwięków? D.. ciała doskonale czarnego wzrośnie od 500K do 1000 K A. jeśli ekran umieścimy w takiej odległ. dłg fali w tym ośrodku wynosi: C. natomiast nie emituje elektronów pod wpływem światła ółtego. Jaki jest okres drgań? D. W pró ni wynosi λ. Elektrony o największej prędkości uzyskujemy przy oświetleniu powierzchni metalu światłem A. Promień ka dej krzywizny wynosi C. Załamania n=√2. Wartość kata granicznego α mo emy wyznaczyć ze związku A. e D. Je eli w adnym punkcie nie występuje całkowite wygaszenie . 20cm 414. Załamania światła momochromat. tylko zerowy rząd widma 405. Wynoszą: n1-dla wody i n2 -dla szkła to względny współ. 383. 382. Na podstawie rys mo emy wnioskować. 399. 418. 366. 369. to mo emy wnioskować. adnego z wymienionych zjawisk 406. to w syt. wzrasta lecz nie tyle samo co kąt padania Bieg promienia świetlnego w pryzmacie szklanym przedstawiono na ry. 395. e badana fala jest falą poprzeczną? D. 20cm/s Jaka jest max prędkość poprzeczna cząstki sznura w przypadku opisywanym w zad 367? D. których dłg ró nią się od siebie o 3m. a jakim poruszą się cząsteczki tego ośrodka? A. x=6cm 421. 391. 240 m/s Pobudzono do drgań kamerton (widełki stroikowe). Na rys przedst soczewkę rozpraszającą o ogniskach F1 i F2 oraz punktowe źródło światła A. jednostajnym cząsteczki drgają r. obraz pozorny 417. natomiast płaszczyzna polaryzacji drugiego z nich tworzy z nią ustalony kąt 40°. 374. sin α=v1/v2 Co się dzieje z katem załamania promienia świetlnego . e x/y= C. jeśli chcemy sfotografować pomnik znajdujący się dalej ni przedmiot. a obraz rzeczywisty 416. Piszczała otwarta wydaje dźwięk wy szy Dłg fali sprę ystej w powietrzu wynosi 1. grubości płytki. to oznacza. e v źródła wynosi C.punkt . poziom natę enia fali = 5beli Po zbli eniu źródła do słuchacza na odległ 1m poziom natę enia w miejscu. Zaobserwowano max przy częstotliwości 1120Hz a następnie przy 1200Hz. odległsiatki od ekranu i odległ jednego max od środkowego max 410. 431. W jakiej odległ. 0<x<f 415.odległ szczelin od ekranu. 3* 10-2 m 429.5 to mo emy wnioskować. Przedst.. Jak zmienią się: całkowita energia emitowana przez ciało doskonale czarne w czasie jednej sekundy (E) oraz długość fali odpowiadająca max natę eniu promieniowania (>im). miedzy identycznymi spójnymi źródłami fal wynosi a (dłg fal=λ). 30 stopni 411. na rys. odległości między prą kami na ekranie zmaleją 408. Czy człowiek mo e usłyszeć taki dźwięk? C. A. 377. Na rys. 372. częstotliwość W pewnym ośrodku dźwięk z niewielkiego głośnika dociera do odbiornika w punkcie P dwiema drogami. V/4L Czy dłg fali akustycznej i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do wody? D. Od czego zale ą cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wklęsłym (powiększony czy pomniejszony. uzyskamy cały obraz o zmniejszonej jasności 422. dźwięku w chwili. 394. długość fali światła dowolnej barwy 409. 450 Czy dłg fali światła i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do szkła? C. 371. stałą siatki. 376. 20cm Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali opisanej w 367? B. D . O dalszym biegu promienia AFt mo na powiedzieć. ad/D 407. W jakiej odległ x od soczewki skupiającej o ogniskowej / = 5cm nale y umieścić przedmio t . 0. jak pokazano na rys. a λ m . Ogniskowa szklanej soczewki skupiającej zanurzonej w wodzie (nw < nsz) w porównaniu z ogniskową tej soczewki w powietrzu jest B. Fala głosowa r. a< λ/2 Fala poprzeczna biegnąca wzdłu sznura jest wyra ona równaniem y=10sin(2 πt. e: A. Jaki max kat β mo e występować miedzy promieniami i osią walca. Przy jakich wartościach kąta 6 światło poza trzecim polaroidem będzie miało min natę enie? B. soczewka jest skupiająca. Załamania n. Z rys mo emy wnioskować. max osłabienie Ró nica odległ 2 pkt od źródła fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu (v=340m/s) wynosi 25 cm. oraz obraz B punktowego źródła światła A. Z. 398. fale podłu ną o dłg. to mo emy wnioskować ( v dźwięku 330m/s). y= 3f 420. + Z2. P. 368. nie mo e. aby wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej nie znaną długość fali monochromatycznej C. E. Soczewka dwuwypukła (n ~ 2) o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolność zbierającą 2 dioptrie. jeśli jego kat padania na granicę 2 ośrodków przezroczystych wzrasta? D. Ogniskowa soczewki o zdolności zbierającej 5 dioptrii wynosi C. załam światła w szkle. 1m 424.364. √3 401. promień załamany jest częściowo spolaryzowany. gdzie x i y wyra one są w cm. 1800 Je eli nieruch. je eli odległ. 105s-1 Ultradźwięki mają w porównaniu z dźwiękami słyszalnymi większą: B. których fazy ró nią się o 900 znajdują się w odległ 1m. √2 Je eli dłg. a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli stosunek I1/I2=2. 396. Ogniskowa soczewki szklanej płasko-wypukłej o promieniu krzywizny 10 cm (współ. gdy mijało go źródło tego dźwięku. oświetlenie ekranu z obu stron będzie jednakowe. Załamania wody względem powietrza wynosi: D. a ró nią się barwą i głośnością Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v. aby o t rzymać o braz rzeczywisty 5 x powiększony C. 397. oświetlonymi spójnym światłem ółtym. e A. 426. a/-jego częstotliwość D. 4/3 Je eli bezwzględne wpół.maleje 2 razy 433. harmonicznym Struna drgająca z częstotliwością 680Hz wytwarza w otaczającym ja powietrzu : B. załamania światła w szkle = 1. 1s Jaka jest dłg fali opisanej w 367? B. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej d pada prostopadle wiązka monochromatycznego światła laserowego o długości fali L Je eli d < X. 400. w którym słuchacz stoi jest równy: C. e długość tych fal w pró ni wynosi B. 388. zale ność wychylenia od czasu dla 2 źródeł dźwięku. to mo emy wnioskować. 380. zmienia się dłg fali a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli dłg fali światła monochromat. 370. przedst. Je eli częstotliwość dźwięku stopniowo podwy szamy.

8/9 N o Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wyno si T. w których z wodoru powstaje hel. Jaki izo t o p po wst aje z pro mienio t wó rczego izo t o pu 8 3 Li. Spoczywające jądro atomowe cię kiego pierwiastka rozpada się samorzutnie na 3 niejednakowe fragmenty.praca wyjścia. 478. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi D. 456. jest zawsze < od sumy mas cząstek. c – prędkość światła) C. 481. zajmuje objętość około 18 cm3 Liczba elektronów zawartych w 1 kg *6 2 C (liczba Avogadra N A = 6 1 0 2 3 mol" 1 ) wynosi około D. aby prąd przez fotokomórkę nie płynął. i 2. W obu na fotokatodę pada promieniowanie monochromatyczne. Jądro promieniotwórczego izotopu 30 15 P zamienia się w 30 14 Si. 490. 479.53•10" 10 m. z których się składa 474. ¼ E Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. Stosunek momentu magnetycznego do mechanicznego momentu pędu elektronu. D. 498. 439. rentgenowskiego będzie wysyłać lampa. v – częstotliwość) C. 491. poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r z prędkością v wynosi (e . 14 dób W próbce promieniotwórczego fosforu 32 15P o czasie połowicznego rozpadu 14 dni znajduje się N = 108 atomów fosforu. 1. w rezultacie przemian jądrowych przekształca się w 234U. B. 485. Energia promieniowania Słońca powstaje w wyniku D. spowalniania neutronów Ile procent izotopów 3 1H ulegnie rozpadowi w czasie 24 lat. pod wpływem monochromatycznego światła zale y C. 4 2 He. tej samej. 459. (hν-W)/e Zale ność max E k fotoelektronów. 42 Mo W rentgenowskim widmie charakterystycznym dla danej anody największą energię mają kwanty odpowiadające linii B.2 eV Najkrótszą dłg fali serii K widma promieniowania charakteryst. je eli C.jeśli najpierw nastąpi jego przemiana (rozpad) β-. to bezwzgl. 500. c/λν Fotonowi o energii hv mo na przypisać:(h . 483. N na L Wg t eo rii Bo hra. pierwiastek z 2/m. to jest przekształcenia się kwantu y w elektron i pozyton. poni ej występuje na skutek przemian odbywających się w jądrze D. zjawisko nie jest zjawiskiem jądrowym. 1 i 3 Mówiąc „promieniowanie jądrowe" mamy na myśl C. (pierw z 2)/2* λ Je eli zwiększymy napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej 4 razy. e czas połowicznego rozpadu 32P wynosi .częstotliwość) B. 489. 10. pro mień pierwszej o rbit y elekt ro nu w atomie wodoru r 1 — 0.9eV Energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym wynosi E = —13. ka dy o masie m. 468. / . 497. Po czasie 3T C. 492. przypadającej na 1 nukleon jest B. 455. 471. cząstkę α. pozyton Po wchłonięciu przez jądro 9 4 Be cząstki alfa. to napięcie hamowania Uh potrzebne do tego. 4/3 razy Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. emitując przy tym. 7/8 *106 atomów W czasie 10 godzin 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi.st ała P lanck a. fotokomórki.częstotliwość. 448. zmaleje 2 razy. W chwili początkowej preparat zawiera No jąder promieniotwórczych.p r ęd k o ść świat ła w pró ni.promieniotwórczy izotop 24 11 Na. pozostanie 12. a promieniowanie βodchyli się przed płaszczyznę rys Przejście promieniowania y przez substancję mo e doprowadzić do „tworzenia par". 473. 458. . energia kwant u emit o wanego przy przejściu elekt ronu z p o zio mu L na K jest więk sza ni ener g ia k want u emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu M na L Wodór naświetlany promieniowaniem powodującym przejście elektronu z orbity K na M wysyła wtórne promieniowanie. Bohra) wynosi D. c. są ró ne. Dłg fal de Broglie'a skojarzonych z cząstkami: a. ½ *e/m W atomie wodoru światło widzialne jest wytwarzane przy przejściu z powłoki C. .6 eV. 1. Co mo na powiedzieć o energii kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu L na K orazM naL B. 472. to (największa) odległ między płaszczyznami atomów w krysztale wynosi C. Energia elektronu na drugiej orbicie (wg modelu N. 23 11 Na + 2 1 H= 24 11 Na + 1 1 H Promieniotwórczy izotop 27 60 Co przekształca się w izotop 60 28 Ni emitując C. na rys obok C. Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wynosi T. 487. 453. gdzie W. cyklu reakcji jądrowych. C.5% jąder promieniotwórczych Je eli w czasie 2 8 d ó b. elektron. Ile razy jest większa energia potrzebna do przeniesienia elektronu poza atom od energii potrzebnej do przeniesienia go na najbli szy (następny) poziom energetyczny C. 486. około 75%. którego widmo składa się D. przy czym najdłu sza fala jest skojarzona z czastka β Mol wody jest to ilość wody. 457. 469. pozostanie 6. 3-10 2 6 . 443. –3. 462. jeśli wiadomo. 495. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z trzeciej orbity na drugą wynosi około A. adne z wymienionych w odp. 476. promieniowanie α β lubγ. przy której tworzenie par jest jeszcze mo liwe C. 467.ładunek elektronu). 7 5 % jąd er p r o mienio t wó r czeg o 32P ulegnie rozpadowi. W reakcji jądrowej 5 1 0 B + 1 0 n = 7 3 Li + X symbolem X oznaczono: D. M. liczby atomowej (porządkowej w układzie periodycznym)pierwiastka anody Długość fal promieniowania rentgenowskiego zmniejsza się.natę enie promieniowania. neutron Przy bombardowaniu izotopu 1 4 7 N neutronami otrzymuje się protony i izotop D. Kβ Charakter rentgenowskiego widma liniowego zale y od B. Promień czwartej orbity jest równy D. 463. ich wektory prędkości będą le ały w jednej płaszczyźnie Promieniowaniem β nazywamy: D.. n. Je eli energia kinetyczna elektronu (dla nierelatywistycznych prędkości) wzrasta 4 razy. 14 6 C Jądro 238U. 438. W chwili początkowej preparat zawiera iV0 jąder. W czasie3T preparat wyemituje następującą liczbę cząstek D. jest mniejsza ni suma mas 2 protonów i 2 neutronów O masie jądra atomowego mo na powiedzieć. 496. 449. neutron W wynik u bo mbar d o wania 2 7 1 3 A l cząst k ami alfa p o wst aje promieniotwórczy izotop 30 15 P oraz. . Je eli napięcie między anodą i katodą w lampie rentgenowskiej wynosiło U. zwiększymy napięcie między katodą i anodą Je eli najmniejszy kąt odbłysku (odpowiadający pierwszemu max interferencyjnemu) promieniowania rentgenowskiego o dłg fali λ wynosi π/4radianów. to mo emy wnioskować.. 470. r4 =16r1 Poziomy energetyczne elektronów w atomie oznacza się literami K. to wartość energii potrzebnej do usunięcia elektronu z drugiej orbity poza atom wynosi A. h/2mc Wskutek bombardowania izotopu 23 11 Na deuteronami powstaje β . Masa jednego atomu węgla X62C wynosi około D. m . 466.25% jąder pierwotnych . na wykresie D. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z drugiej orbity na pierwszą wynosi B. pro mienio wanie α o dchyli się za płaszczyznę rys. wybitych z powierzchni dwu ró nych metali. Która z poni szych reakcji jest prawidłową reakcją jądrową dla tego przypadku D. e: B. 454. powstaje izotop 1 2 6 C oraz wyzwala się B. 447. 499.Z pro t o nó w i A — Z neut ro nó w Liczba Avogadra = 6. W chwili po cząt ko wej preparat zawiera N o jąder promieniotwórczych.02-10 2 6 kilomol" 1 . a potem przemiana α? A. 9/10 Bezwzgl. większa. p.1 0 8 Preparat promieniotwórczy zawiera 10 6 atomów izotopu o czasie połowicznego rozpadu 2 godziny. Względna zmiana dłg fali ∆λ/λ w rozpraszaniu komptonowskim zale y od: 1 kąta rozpraszania 2 rodzaju ośrodka 3 dłg fali promieniowania rozpraszanego C. Jądro at o mu o liczbie po rządko wej Z i liczbie maso wej A zawiera C. Na rys przedst 2 charakterystyki. wynosi: A. Cztery tygodnie wcześniej było w tej próbce atomów fosforu C. v . Porównując wyk mo na powiedzieć. 445. masę hν/c 2 pęd hν/c dł fali c/ν Elektron i neutron mają jednakowe energie kinetyczne.masa elektronu) B.6 eV. to graniczna dłg fali (widma ciągłego): B. 480. Po czasie AT : A. 464. 446. . Je eli na fotokatodę pada wiązka kwantów7 o energii hv > W. 475. Które ze zjawisk wymien. . ujemną.od energii kwantów światła i od rodzaju metalu Max prędkość fotoelektronów wybitych przez monochromatyczne promieniowanie o dłg fali X z fotokatody o pracy wyjścia W : A. L. Z otrzymanych danych doświadczalnych mo emy obl. 4 . której anoda jest wykonana z: C.436. to dłg fali de Broglie'a elektronu B.stała Plancka. Długość fali de Broglie'a związana z elektronem w porównaniu z długością fali związanej z neutronem jest B. zmaleje 4 razy Który z wykresów umieszczonych poni ej mo e przedstawiać widmo ciągłe promieniowania wysyłanego przez lampę rentgenowską? (/ . 451.4 eV Je eli wartość energii jonizacji niewzbudzonego atomu wodoru wynosi E. 441. wartość średn E wiązania. 460. Zwiększenie prądu nasycenia I n mo na osiągnąć przez A. O fragmentach tych mo na powiedzieć. 437. 444. grafit W reaktorze atomowym moderator słu y do D. 465. 450. 493. 488. P o jednakowych prędkościach D.ładunek elektronu. 484. 482. 2*10-26 kg St o sunek mas cząst eczek wo dy cię kiej i zwykłej wyno si ok D.6 eV. elektrony emitowane przez jądra atomu W pojemniku ołowianym mamy źródło promieniowania a i /?". największa dla jąder pierwiastków ze środkowej części układu okresowego O masie jądra helu mo na powiedzieć. jedną cząstkę alfa i dwa elektrony W reaktorze jądrowym najlepiej spełniałby rolę moderatora D. to najmniejsza dłg fali widma ciągłego wynosiła X (e . (dwie równoległe) Max prędkość fotoelektronów emitowanych z metalu. e w przypadku krzywej 1. e na pewno D. 477. 440. stałą Plancka wg wzoru: (c . z jednej linii serii Balmera i dwóch linii serii Lymana Atom wodoru znajduje się w stanie podstawowym. zmniejszenie odległości między fotokomórką i punktowym źródłem światła. współczynnik załamania dla tego o śr o d k a wyno si: (h . od częstotliwości/światła przedst. 461. emitując przy tym C. która: D. 494. większym natę eniem i mniejszą częstotliwością Elektron na orbicie stacjonarnej Bohra w atomie wodoru ma energię potencjalną B. 452. wykres zale ności natę enia prądu / płynącego przez fotokomórkę od napięcia U. 5 godzin Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu emitującego w rozpadzie ka dego jądra cząstkę wynosi T. promieniowa nie padające na fotokatodę charakteryzowało się B. e czas połowicznego rozpadu JH wynosi około 12 lat C. Jaka jest największa dłg fali promieniowania y. 442.(hν/λ -W) Na rys przedst. W czasie 6 godzin ulegnie rozpadowi około D. h=eUλ/c Je eli dłg fali kwantu o energii hv wynosi X w pewnym ośrodku. e B. W sytuacji przedst.prędkość światła) A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful