1.

Która z podanych jednostek nie jest podstawową ukł SI B. niuton 2. Po 2 równol. torach jada w przeciwne strony 2 pociągi. Jeden z v=60 a drugi z v=40. Prędkość pociągów względem siebie ma wart: D. 100 km/h zarówno przy zbli aniu się jak i oddalaniu 3. Łódź płynie rzeka z miejsc. A do B i z powrotem v=5m/s względem wody, v=4m/s wzg. Brzegów. Średnia v łodzi: C. 1,8m/s 4. Spadochroniarz opada na ziemię z v=4m/s bez wiatru. Z jaką v będzie się poruszał przy wietrze z v=3m/s A. 5m/s 5. Pasa er pociągu poruszającego się z v= 10m/s widzi w ciągu t=3s wymijany pociąg o dłg. l=75m. Jaka jest v wymijanego pociągu? C. 15m/s 6. Je eli cząstka o masie m początk. Spoczywająca zaczęła się poruszać i jej v dą y do prędk. Światła w pró ni c, to pęd cząstki: C. rośnie do nieskoń. 7. Je eli Ek poruszającej się cząstki jest 2 x większa od jej E spoczynkowej, to jej v: C. 2√2c/3 8. W akceleratorze 2 cząstki przybli ają się do siebie. Je eli obie maja v= 0,8cwzgl. ścian akc. To jaka jest v względna D. 0,8c < v < c 9. Cząstka której t=1s (czas ycia) porusza się wzgl. obserwatora z v=2c/3. Jaki czas zycia zmierzy obserw. Dla tej cząstki? B. t>1s 10. Kolarz przebywa pierwsze 26km w t= 1h, a następnie 42km w t= 3h. Śr. v kolarza: B. 17 km 11. na podstawie wykresu mo na powiedzieć e śr v w tym ruchu wynosi: B. 5/4 m/s 12. Zale ność v od t w 1 i drugiej min ruchu przedstaw. na wykresie. Śr v w t dwóch min: B. 35m/min 13. W 1s r. ciało przebyło s=1m. W drugiej sek. 2m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych 3s D. zmiennym 14. Ciało poruszające się po linii prostej r.jedn.przyśp. v0 przebywa w pierwszej sek. s=1m. S przebyte w drugiej sek. C. 3m 15. Ciało porusza się r.jedn.przyśp., a =2m/s2, v0=0. w której kolejnej sek. Licząc od rozp. Ruchu, przebywa on s=5m? C. w trzeciej sek. ruchu 16. Zale ność v od t przedst. na wykresie. W czasie trzech sek. r. ciało przebywa s: D. 4,5 m 17. Z przedst. wykresu v jako fcji t wynika e s przebyta w 3sek. C. 3m 18. Ciało poruszające się r.jedn.przyśp. v0=0 przebywa w drugiej kolejnej sek. od rozp. ruchu s=3m. Przyśp w tym ruchu: B. 2m/s2 19. Przyśp. pojazdu poruszającego się po prostej a=1,2 m/s2. Ile wynosiła śr. v pojazdu w ciągu trzech pierwszych sek.? B. 1,8m/s 20. Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. Na rys przedst. zale ność s od t. Maksymalna v w tym ruchu: D. 1m/s 21. Na rys. przedst. zale ność v od t 2 punktów. Drogi przebyte przez punkty w czasie T: C. są ró ne, s przebyta przez punkt 1 jest 3xdłuzsza od s 2pk 22-24. Pyt odnoszą się do 4 cząstek poruszających się po 4 prostych 22. Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sek. najdalej od swojego poło enia? D. cząstka 4 23. Która z tych cząst porusza się ze stałym niezerowym przyśp. A. cząstką 1 24. Która cząstka po 2sek. znajdzie się w swoim początkowym poło eniu? C. cząstka 3 25. na wyk. Przedst. zale ność a od t w pierwszej i drugiej sek. jakim ruchem porusza się ciało w pierw. i drug. sek. Jaka jest jego v po dwóch sek. (v0=0) D. w czasie obydwu sek. ciało poruszało się r.niejedn.przyśp, a v=3 26. Na rys przedst. zale ność v punktu od t. Zale ność a od t poprawnie przedst. na wykresie: A. 27. Zale ność a od t przedst. na wyk. (v0=0). V koń. po 3 sek: C. 3m/s 28. Samochód pozostający w chwili począt. w spoczynku rusza, v zmienia się z kwadrat. t wg fcji 2 v=bt (bstała). S przebyta w t: B. bt3/3 29. Ciało puszczono swobodnie w pró ni z wys. h. Śr v ciała: A. √hg/2 30. Ciało puszczono z pewnej wys. Zale ność Ek ciała od t poprawnie przedst. na rys D. 31. Zale ność wys. h od t w przyp. Rzutu pionowego w górę przedst. na wykresie: B. 32. Je eli pasa er pociągu poruszającego się ze stała v puścił pewne ciało, to w ukł odniesienia związane z ziemią tor ciała C. parabolą 33. Z pewnej wysokości h nad ziemia wyrzucono 2 ciała. 1 pionowo do góry z z v0, 2 w dół z taka samą v0. Jakie będą v1 i v2 (opór powietrza pomijamy) D. v1 = v2 34. Na nici w polu sił cię kości waha się kulka. O siłach działających na nią mo na powiedzieć, e w chwili przechodzenia przez najni sze poło enie: C. na kulkę działa niezrównowa ona siła dośrodkowa 35. Na wyk. przedst. zale ność v od t w pewnym r. prostoliniowym. Wypadkowa sił działających na ciało: C. jest równa 0 36. Traktor ciągnie przyczepę ze stałą v siła F=104N. Cię ar przyczepy G=105N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepę: B. zero 37. na samochód poruszający się poziomo r. przyśp. działają 4 siły: cię aru G, sprę ystości podło a R, napędu P, oporów T. Przyśp. Z którym porusza się samochód nadaje: B. wypadkowa wszystkich sił 38. Je eli na poruszające się ciało działa siła wypadkowa o kierunku równoległym do jej v o wart stałej , to ciało będzie się poruszało ruchem D. jednostajnie zmiennym (opóźnionym lub przyspieszonym) 39. Ciało o m=2kg i v=4m/s zatrzymuje się w t=4s na skutek działania siły zwróconej przeciwnie do jego v, o wart. równej A. 2N 40. Je eli na ciało działa kilka sił, w tym np. F1 ma zwrot zgodny ze zwrotem przyśp tego ciała, to siłą nadającą temu ciału a: C. wypadkowa będąca suma geometryczną wszystkich sił działających na to ciało 41. Pocisk wystrzelono pod pewnym katem do poziomu. Jaka siła działa na pocisk podczas jego lotu a do chwili upadku, je eli cały lot odbywa się w pró ni C. działa siła cię aru tego pocisku 42. Na poruszające się po linii prostej ciało o m działa F, której zale ność od t przedst. na rys. Ciało będzie się poruszało B. ruchem niejednostajnie przyśp.

43.

W sytuacji przedst. Na rys. (tarcie pomijamy) siła napinająca nitkę ma wartość: C. ¾ F 44. 3 klocki o jednakowych masach są połączone niewa kimi nitkami. Klocek C jest ciągnięty w prawo siła F nadającą całemu ukł a. Wypadk siła działająca na klocek B (bez tarcia) B. F/3 45. Je eli pominiemy tarcie i masę bloczków, to przyśpieszenie cię arków przedst. na rysunku wynosi: A. 2,45 m/s2 46. Przyspieszenie cię arków przedst. na rys (tarcie i masę bloczka pomijamy) wynosi ok.: A. 3,3 m/s2 47. Z zasady zachowania E mechanicznej wynika, e: B. Suma Ekin i Epot ukł jest stała, je eli w ukł działają tylko siły zachowaw. i siły zew. nie wykonują pracy nad układem 48. Jak zmienia się E pot spadającego swob. kamienia (w pró ni) C. szybciej zmienia się przy końcu ruchu 49. Na ciało o masie m pozostające począt. w spoczynku działa stała siła F. Jego E kin po czasie t wynosi: A. ½ F2t2/m 50. Je eli w syt. przedst. Na rys. (m i tarcie bloczka pomijamy) E pot cię arka o masie m zmniejszy się o 30J, to E kin klocka o masie 2m powiększy się o wart : B. 20J 51. Ciało o masie m wyrzucono pod katem 600 do poziomu z v. E pot ciała w najwy . punkcie toru (opór powietrza pomijamy): A. mv2/2 52. Ciało porusza się r. prostoliniowym. Na rys. przedst. zale ność v od t. Jaki znak ma praca(+,-) wykonana przez silę wypadkowa działająca na to ciało w I,II,II przedziale czasu? C. I(+),II(-),III(+) 53. Z powierzchni ziemi wyrzucono pionowo w górę ciało z prędkością v=10m/s. Na h+3m Epot =15J. Ile wynosiła na tej wys. Ekin (g=10m/s2) B. 10J 54. Pod działaniem siły F ciało porusza się po osi x. Na rys przedst. wyk zale ności F od poło enia ciała. Praca wykonana przez tę siłę na drodze 2m wynosi: A. 0J 55. Zakładamy, e F potrzebna do holowania barki jest wprost prop. do v. Je eli do holowania z v=4km/h potrzebna jest moc 4kW, to moc potrzebna o holowania z v=12km/h wynosi: C. 36kW 56. Na wykr. przedst. zale ność od F działającej na ciało o m=5kg poruszające się po linii prostej. Zmiana v tego ciała: A. 0,8m/s 57. Rozciągając pewna taśmę kauczukową o x stwierdzono e siła sprę ystości F=ax2+bx.min praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x=0 o x=d: D. ad3/3 +bd2/2 58. Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F=F0e-kx (k>0). Je eli v=0dla x=0, to max Ekin, która cząstka osiągnie poruszając się wzdłu osi x: A. F0/k 59. Czy ukł ciał zachowa pęd, jeśli będzie nań działać stała F zew A. Układ ten nie zachowa swojego pędu 60. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Ekin odrzutu dział w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z v=400m/s A. 80J 61. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Co mo na powiedzieć o Ekin pocisku i działa w chwili gdy pocisk opuszcza lufę? B. prędk. działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc Ekin pocisku > Ekin działa 62. Kula o masie m uderza nieruchomą kule o masie M i pozostaje w niej. Jaka część Ekin kuli zamieni się w E wew. (zakładamy zderzenie idealnie niesprę yste)? D. M/M+m 63. Jak wskazuje rys. kula bilard 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą 2. Je eli uderzenie jest idealnie sprę yste, to: A. kula 1 zatrzyma się, a kula 2 zacznie się poruszać z v 64. W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia 2 doskonale niesprę ystych kul, Ekin zmienia się w Ewew, jeśli mają: C. równe i przeciwnie zwrócone pędy, a dowolne E kin. 65. W zderzeniu niesprę ystym układu ciał jest: A. zachowany pęd całkowity, a Ekin układu zachowana 66. Wózek o masie 2m poruszający się z v zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki łączą się i poruszają się dalej z v: A. 2/5 v 67. Człowiek o m=50kg biegnący z v=5m/s skoczył na wózek spoczywający o m=150kg. Jaką v będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)? A. 1,25m/s 68. Które z wyk. dotyczą ruchu harmonicznego? D. tylko 1 i 4 69. Je eli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się r.harmon., zmniejsza się to: A. moduł prędkości wzrasta, a moduł przyśp. maleje 70. W r.harm. o rów. x = 2cos0,4Πt okres drgań wynosi: C. 5s 71. Max przyśp. punktu drgającego wg rów.x=4sin*Π/2*t (amplituda w cm, czas w s) wynosi: A. π 2 cm/s2 72. Amplituda drgań harm. =5cm,okres 1s. Max v drgającego punktu wynosi: D. 0,314 m/s 73. Punkt materialny porusza się r.harmon, okres drgań =3,14s, a amplituda 1m. W chwili przechodzenia przez poło enie równowagi jego prędkość wynosi: C. 2m/s 74. Które z ni ej podanych wlk. charakt. R.harm. osiągają równocześnie max wartości bezwzględne? D. wychylenie z poło enie równowagi, przyśpieszenie i siła 75. Ciało porusza się r.harm. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy Ekin ciała: A. jest 3 x większa od jego Ekin 76. Ciało o masie m porusza się r.harm. opisanym rów. X=Asin*2 Π/T*t. E całkowita (Ekin+Epot)tego ciała wynosi A. 2 π 2mA2/T2 77. Na którym z wykresów przedst. Zale ność E całk od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego? A. 78. Rozciągnięcie nieodkształconej począt. sprę yny o pewna dłg. wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłu enie tej sprę yny (przy zał. idealnej sprę ystości) o tę sama dłg. wymaga wykonania: C. 3x większej pracy 79. Na rys przedst. zale ność siły F od potrzebnej do ściśnięcia sprę yny od odkształcenia sprę yny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprę yny o 3cm wynosi: B. 0,045J 80.-81. Pyt odnoszą się do następującej sytuacji Pojedynczą sprę ynę (lub ukł sprę yn) rozciągamy w taki sposób, aby F powodującą odkształcenie zawsze równowa yła aktualna F sprę yst. Przy wydłu eniu pojedynczej sprę yny o 12cm jej F sprę yst. wynosi F 80. Je eli 2 takie sprę yny połączymy, tak jak na rys. i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie ukł: D. 6cm 81. Praca wykonana przy rozciąganiu takiego ukł sprę yn siła zwiększającą się do F jest: B. 2 x mniejsza ni w przypadku rozciągania jednej sprę yny

to siła tarcia działa na klocek o m1.mgx + 1/2kx2. liniowa jej satelity naturalnego (księ yca) B. Na którym z wyk najlepiej przedst. wody. Ciało to zanurzone całkowicie w wodzie wa y 20N. natę enia pola graw. na której zawieszona jest kabina: C.81N. Je eli eksperyment taki przeprowadzimy w kabinie sztucz. roztw. Okres drgań wahadła: C. D2 korek zanurzony w wodzie i puszczony swobodnie wypłynął na pow. 980 Pa Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. v satelity bardziej odległ. 5/6 mg wagonik jedzie z przyśp a. Wagonu.6 wynosi D. 134. tylko siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x 83. jest jedn. a v końcowe takie same.promień Ziemi) A. 146. < od a graw. na wykresie: C.. na wykresie B.. nale y u yć. pow. Co mo na powiedzieć o v liniowych satelitów B. geogr. Je eli m planety jest 2x < od m Ziemi . W powietrzu dzwignia jest w równowadze. Je eli klocki poruszają się wzgl. SI ok. 4x > od przyśp.. Które z tych inf. większe W poni szych zdaniach podano inf.81 N. Która wlk wystarczy jeszcze znać. 4N Ciśnienie słupa wody o wys. tylko 1 i 4 112. Epot tego ukł. 1 111. Na jakiej wys. Czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kaie nachylenia będzie dłu szy. są prawdziwe? 1. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów taki sam 4. to: D. 149. ró na od zera i skierowana do środkowego okręgu Dwa dyski o momentach bezwł. 140. tylko 2 i 3 Satelita stacjonarny (kto9ry dla obserw. Na równi pochyłej le y klocek . Całkowicie zanurzone. Rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli Ile obrotów na sek. Zale ność E pot od t w r. 131. Odległ. gdzie G stała grawitacji 118. E pot sprę ystości drutu?: D. zatem obj. działająca na pkt. R1 do R2 (licząc o środka Ziemi) pozostaje tylko w p . do mas tych ciał Winda m zje d a do kopalni z a = 1/6 g. Je eli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie niewa kości to: A. Gęst są 2x . l w syt. mv2/r < mgf 98. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów inny C. Praca wykonana przez silę wypadk. Wzrost Ekin statku w tym czasie wynosi: A. a drugi po orbicie o prom. Epot ciała jest dana wzorem E = . 105. l2 miedzy pkt przyło enia sił) A. 2√2T Po dwóch orbitach współśrodk. Okres drgań wahadła utworzonego z cienkiej obręczy o promieniu R i masie m zawieszonej na ostrzu. jednostajnie przyśp. są > od gęst wody dw. Porusza się po orbicie o prom. je eli wspł. Na obu końcach wagi sprę ynowej. pozostanie zanurzony w wodzie Mo na tak dobrać stę . Naprę enie liny. a max jej wart. H=Rz Statek kosmiczny o masie m wraca na Ziemię z wyłączonym silnikiem. 137. x=0.5J 87. 107. Liniowe sztucznych satelitów krą ących w pobli u Ziemi są w porównaniu z prędk. wzorzec masy przyciąga Ziemię równie siłą 9. zatrzymuje się po 6 s. Jednorodna linka o dłg. e winda porusza się ruchem: D.jednost. Równi pochyłej przedst. Ły wiarz poruszający się początkowo z v=10m/s przebywa z rozpędu do chwili zatrzymania się drogę 20m. Jaka siła F nale y rozciągnąć drut o przekroju S. do a. n = 1/ π*√gf / 2d 99. 37. wykonują koła roweru o średnicy 0. 132. równowa ą się siły: cię kości klocka. Które z poni szych stwierdzeń są prawdziwe. Rω2 Na ciało działa para sił (F1=F2=F). przy którym ciało zaczyna się zsuwa. F*l1 Siła wypadk. w ka dej chwili Ekin =Epot 4. Na s=1m wynosi: C.4 πs-2 Tor zakreślony przez punkt materialny na obwodzie koła. Z Ziemią poruszają się 2 satelity. przy czym r1<r2.harm. Wagonu. aby wszystkie świe e jaja pływały w Roztw. ciała A jest 5x > ni wart. Je eli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku. przy czym obie gęst. Wa y 6. 121. O pewna dłg x. wzrośnie 2√ razy 92. Satelita o m1 po orbicie o R1. Na rys. graw. Na podziałce wagi odczytamy: B. 95. Tej kulki w chwili gdy jest ona w dolnym poło eniu wynosi. Przy pominięciu tarcia i oporu powietrza. spadając swobodnie z pewnej wys. 2. 3. związ z Ziemia wydaje się nieruch. Wynosi 50J. E pot w punkcie zawracania =Ekin w punkcie przechodzenia przez pło enie równowagi C. 151. klocek będzie pozostawał w spoczynku 110. Pewnej planety jest = gęst. to okres jego wahań: C. 10m wynosi w ukł. e w górnym poło eniu nitka nie jest napięta. Dotyczące prędk. zanurzając się do 3/5 swojej objęt. Siła działającą na to ciało w pozycji x jest dana wzorem: D. mniejszy tłok trzeba nacisnąć siłą: D.. Wartość pracy potrzebnej do oddalenia ich na odległ nieskończenie du ą: B. Je eli ciało to zanurzymy w cieczy o cię arze właść. Tarcia wynosi(g=10m/s2): B. to w syt. 1/3 96. Tarczy: B. Która z podanych ni ej jedn. Przedst. 1. między liniami sił. Od ziemi jest < od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 3. 97.54N. klocek o m2 mo e względem wagonu albo poruszać się w dół. ciała wynosi: C. To jego Ekin w3 tej chwili wynosi: D. wysokość na jaka wciągamy ciało 103. to a graw. Liniowych i E dwóch satelitów Ziemi poruszających się po orbitach kołowych o promieniach r i 2r. Na planecie. C. postępowego obu satelitów jest taka sama. aby jego dłg.y=0. 135. Współ. F= α η S ∆T 84. √5gR 100. graw. na rys. 88. gdy: D. zmniejszył się 2krotnie 91. Kątowej u dołu równi do prędkości kątowej w punkcie C (połowie drogi): C. postępowym A. Przedst. to iloczyn m2 a =wypadkowej sił : cię aru klocka m2. aby obl. e waga wskazuje połowę jego cię aru. zwróconym w górę. 144. 2R. wynosi: C. tarcia statycznego wynosi 0. R. masa m2 będzie się poruszała z przyśp. Przy jakiej najmniejszej liczbie n obrotów na sekundę kostka spadnie z tarczy?(f-wspł tarcia. Moment obrotowy tej pary sił ma wartość (l1. √2 113. GMmR1-R2/R1R2 Dwa ciała o masie m I 5m zbli ają sie do siebie na skutek oddziaływania graw. po linii prostej W ukł nieinercjalnym poruszającym się r. zale ność vx od t? D. Samochód o masie m. Klocek K zsuwa się bez tarcia z równi pochyłej. Je eli klocki poruszają się wzgl. Ich prędk. Co mo na powiedzieć o v koń ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się? C. Co mo na powiedzieć o ruchu klocka K względem nieruch. poruszający się z v. 4. 141. 7. 9. Gęst. mg-kx 86. 104. Je eli dłg wahadła zwiększymy 2x. B.25 95-96. R i wiruje w płaszczyźnie pionowej po okręgu tak. m2= 2m1 Przyśp. 4/5 g/cm3 . jednorodny wa y w pow. I1 i I2 (I1>I2) obracają się tak. której zarówno r jak i m są 2x < od r i m Ziemi: C. Q=P/2 101. h nad powierzchnią ziemi przyspieszenie ziemskie jest 4 x mniejsze ni tuz przy pow. równa GMm/r. F=Q 102. bezwł klocka m1 i tarcia B. d-śred). Je eli wychylenie tego klocka z poło enia równowagi wynosi 1/2A. ale o wart prop. Jego śr. Je eli zwiększymy nachyl. przyśp ciała B Stan niewa kości w rakiecie lecącej na Księ yc pojawi się w chwili . 147. 148. 2π√2R/g 90. 3√GMT2/4π2 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych .? 1. =0 w poło eniu równowagi. Wynosi T. Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą 9. większa v ma satelita poruszający się po orbicie o promieniu r1 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . W chwili początk:v=0. Co mo na powiedzieć o przyspieszeniu tych ciał ( w ukł labor) B. ok. Dane 2 równie pochyłe o jednakowych wys. 2x > od przyśp graw. wspł tarcia i a) 2.) krą y po orbicie kołowej płaszczyźnie równika.harm. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachyl=450.. ok. Wynosi 100N. to czas drugiego: B. to korek: A. bo klocek ten nie jest przyciskany do ściany. na wszystkie ciała działają siły bezwładności o wart. je eli: C. 136.mgcos α 3. 129. 128. Kulka pozostająca pierwotnie w spoczynku zaczyna się staczać bez poślizgu za szczytu równi pochyłej. Prędk. 125. Obj. Materialnymi o masie M i m wynosi r. Linia prosta wyznaczona przez nic wskazuje: A. Kierunek działania siły cię kości na kulkę 116. na rys (masę i tarcie pomijamy) pozostaje w równowadze je eli: C. przewa a kula o większej gęst. 133. w ka dej chwili wart. Stosunek prędk. gdy następujące wlk dla wszystkich jajek są równe: C.. mo e (na poziomej drodze) przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r(f-wspł tarcia statycz).. ω1 < ω2 i L1 > L2 . Je eli czas trwania oby ziemskiej wynosi T. wprost prop. Grawitacyjna E pot ukł 2 mas (pkt material. gdy ¼ jej l zwisa. mamy: D. kątowe ω1 i ω2 oraz momenty pędu L1 i L2 są: D. 12/25 g/cm3 Cię ar ciała w pow. poruszają się za stałym a(bez oporu).27 * 10 –3 Na dwustronnej dźwigni wiszą na nitkach 2 kule równych masach wykonane z 2 materiałów o ró nych gęst d1<d2. Równi w zakresie od zera do kata. Jakie musimy mieć jeszcze dane wlk. przyśp. natomiast na klocek o m2 równie działa siła tarcia. Nie ulegała zmianie przy oziębieniu go o ∆T B.Stalowy drut został rozciąg. Przy zbli aniu się do Ziemi z odległ. przedst. to: A. Aby większy mógł podnieść 100N.. Je eli kule wiszące na dźwigni zanurzymy do wody: D. jednostajnym po okręgu jest: B. w stanie spoczynku na poziomej płaszczyźnie działa równolegle do płaszczyznyF=2N. 122. Jaką siłą wzorzec masy przyciąga Ziemię C. fmgcos α 2.8N 85. Ziemi: C. zale ność składowej poło enia klocka K od t? B. Masa wahadła mat. Jakiej min F przyło onej jak na rys. niejednostajnie przyśp. 93. m2/m1<tg α 108. od r i śr gęst Ziemi. Wsp. Ciało o znanym cię arze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej r. tego ciała: D.graw. Ziemi. D. zsuwając się zaś z tej samej wys. promień orbity tego satelity: C. 123. 152. Przem. 142. 2kg 114. Ciało.a dłg zmalała 4x. to jest on ruchem: B.R. 150. na rys. e ich E kin są równe. Na którym z wykresów najlepiej przedst.: B. to średnie przyśp kątowe ε: C. Pierw. pozostające w chwili począt. pokazanej na rys zawieszono 2 cię arki o m=1kg.1. poło onej na szer. Poruszający się r.G. to na klocek o m1 działa siła tarcia o tej samej zawsze ( niezale . Je eli klocek m2 porusza się wzdłu ściany wagonu z przyśp wzgl. której r i śr. jak na rys wynosi: B. Układ przedst. . soli. I ró nych kątach nachylenia. aby obl pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłu równi B. 120. . aby podnieść cię ar Q za pomocą niewa kiego bloczka? Linka nie ślizga się po bloczku.odległ. 124. 5s-1 Je eli koło zamachowe wykonujące początkowo 12 obrotów na sekundę. 127. bez tarcia. 138.) C. miedzy dwoma pkt. Ziemi Przyśp. 145. 450 wisi na nitce kulka pozostającą w spoczynku względem ścian pokoju. tylko 1 i 4 89. je eli będzie spełniony warunek: C. niej a2. e współczynnik tarcia statycznego linki o stół wynosi: C. Ziemi Nic wahadła zawieszonego u sufitu wagonu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wagonu. Na brzegu obracającej się tarczy le y kostka.przy czym R2=2R1> Je eli Ekin r. Ziemi . w dół Ciało pływa w cieczy o gęst. Na planecie . 0. Ziemi (Rz. Promienie ich orbit wynoszą r1 i r2. gęstości Podnośnik hydrauliczny jest wyposa ony w 2 cylindry o średnicach 1m i 5cm. Satelity Ziemi. Ekin w punkcie zawracania=Ekin w punkcie zerowym (przechodzenie przez poło enie równowagi) 3. mo na wywnioskować . tylko 1 i 3 Człowiek stojący w windzie na wadze sprę ynowej zauwa ą. Je eli masę nitki i tarcie pominiemy. 143. Je eli czas obiegu pierw. Na ciało o m=1kg. Kulka o masie m jest przyczepiona na końcu sznurka o dłg. a satelita o m2 po orbicie o R2. material. Po równi pochyłej o kącie nachylenia α. Je eli pojazd poruszał się po torze poziomym. Od a) wart. zaczyna się zsuwać ze stołu . począt.5 *10-3m3 Ciało jednorodne wa y w powietrzu 30N. 3. 126. tarcia statycznego w tym przyp. W wodzie dest. sprę ystości równi i tarcia 109. Ruch zsuwającej się ze stołu linki jest ruchem: A.81N 117. Wzrosła 2x. m/s2 115. to wazy ono 40N..8? A. W miejs.. uzyskuje końcową v1. lub w górę(zale y od mas. Jednostajnie opóźnionym w górę lub jedn.: D.28m/s D. to F tarcia ma wart: 1. M. w spoczynku. zawsze zwiększa się podczas wzrostu wzajemnej odległ tych mas 82. W ruchu wahadła nietłumionego 1. 139. Na równi znajduje się ciało o masie m pozostające w spoczynku.fmgsin α 4mgsin α B. Ten przypadek zachodzi wtedy. Klocek przyczepiony do sprę yny porusza się r. jego wynosi: C. Na tej podst. Zale ność okresu drgań wahadła od dłg l poprawnie przedst. przyśp. uzyskuje v2. które toczy się bez poślizgu jest cykloidą Współrzędne toru tego punktu opisują następujące rów. E całkowita jest stała.. ustanie praca silników Prędk. 3000 kg/m3 Przedm. klocków i ściany wagonika nie są idealnie gładkie.4 m poruszającego się z v=6. Ten zanurzony całk. Ziemi Średnia gęst. v satelity bardziej odległ od Ziemi jest > od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 2. 8000N/m3. jest: C. 130. 119.02J 94. Gęst: A. natomiast nie działa na klocek o m2. 9. Współczynnik tarcia=0. Masa ciała o cię arze 19. Mo emy wnioskować . v2=v1 106.

to mom. średnicy cząsteczek 4. Je eli człowiek opuści ręce. dosk.2*106J/kg) D.. e ciepło właściwe ciała wynosi: D. µ (masa jednego mola gazu). przedst. 227. I mo na określić: B. tylko 1. D W której konfiguracji natę enie pola w początku układu e równe zeru.3*105J/kg. to okres obrotu bryły względem tej osi wynosi: C. W jednym naczyniu znajduje się 1 mol wodoru. na rys. to mom. Co mo na powiedzieć o Ekin r. . Ciało A o wy szej temp. masy obu kulek są równe Jaki jest wymiar pojemności elektrycznej w jednostkach podstawowych układu SI? D. Je eli są dane: p. TA zetknięto z ciałem B o temp. 4T0 169. gazu i od średn. 194. postępowym.T. Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii. W przemianie izochorycznej określonej ilości g. Wykonana przez ukł: B. Obu ciał mogła ulec zwiększeniu na wyk punktu potrójnego la wody przejście ze stanu II do stanu I jest związane: A. Ile litrów gorącej wody o t=800C nale y dolać do wanny zawierającej 80 l wody o t=200C. Średnia Ekin cząsteczek wzrosła 2x 171.1 litra. prędk. z działaniem sił odpychania i przyciągania) od ich wzajemnej odległ. 207. 218.dosk. ma wart. 3V0. Obj. bezwł. 32 x >od momentu bezwł kuli B 154. 212. 198. mRT/pV 172. 223. to mo emy wnioskować. I. 2. je eli cząsteczki wodoru i atomy helu maja taka sama średnią v r.153. ciepło dostarczone częściowo zamienia się w Ewew gazu. nale y obni yć temp. Je eli taki gaz rozprę a się w przemianie JoulaThomsona. Która z poni szych 2 izochor 1 i 2. 1 i 2 D. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową ω (bez tarcia).). to: C. Gaz doskonały to ośrodek. krytycznej Temp. Na podst. wywierane przez cząstki g. przedstawionych na wyk. przedst. Co mo na powiedzieć o zmianach Ewew tego gazu podczas tych 3 sposobów zmiany stanu? C.. Ile wyniósł przyrost energii wew gazu w p. p.2. obj. Na przeniesienie innego (+) ładunku ą z b. 300J/kgK 190.3 mo na powiedzieć e : C. T1= 0. Je eli naczynie było szczelne. dosk. T. Na którym z wyk. N.dosk ze stanu A do C.05kg wody o temp. Je eli mom.dosk jego gęst: C. Ciśnienie g.. 3. Pędu (kręt) tego ciała: D. Pewnego ciała o m=0. mamy ten sam gaz): B. Ekin= ½ L2/I 156. 197. Wzrasta ze wzrostem jej temp. wody=4. o 1 K trzeba było dostarczyć Qt ciepła. Dla jednorodnego g. mRT/NpV 173. Je eli oś przechodzi przez koniec pręta mom.01*105J Je eli obj. Q 2 . 4. Dla jednorodnego g. Średnia energia cząsteczek gazu doskonałego ulega zmianie w przemianie: 1. Izochora 1 178. Je eli ró nica temp źródła ciepła i chłodnicy ma wartość 200 K. adiabatycznej i izobarycznej W przemianie izobarycznej gazu doskonałego D. Mo emy wnioskować: A. Ciśnienie g.T)? A.rzeczyw (związ. 3.natomiast ciepło topnienia wynosi: A. przedst.V0. Na którym z poni szych wyk. C Na którym z wyk najlepiej przedst zale ność natę enia pola elektrycz jako funkcji x? D. V3/T3=V4/T4 186. 217. Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. zmiany E wew sa we wszystkich 3 sposobach identyczne Aby izobarycznie ogrzać 1 g g. Sprawność idealnego silnika cieplnego (Carnota) wynosi 40%. obni a swą temperaturę dla ciśnień.odległość między ładunkami) Najwy szy potencjał jest w punkcie C. dosk:1. Jaka była temp. Ile wynosiłaby sumaryczna praca konieczna do przeniesienia (-) ładunku o identyczne w a r t o ś c i q z p u n k t u A n a jp ie r w 2 m w z d łu p r o mie n ia a następnie 2 m wzdłu łuku okręgu otaczającego kulkę do punktu C (patrz rysunek)? B. 205. a moment bezwł. Która prosta na rys. bezwł. prosta 1 187. przemianie g. Dostarczono Q = 103J ciepła. kątowe ε w ruchu walca nadaje moment D. to na skutek tego ciśnienie pary: B. kuli A jest 8x > od obj. tych naczyń są jednakowe. L obraca się wokół prostopadłej do niego osi. obj. a w drugim 1 mol tlenu o tej samej temp. 220. tego gazu poni ej temp. Na rys. i nie le y od jej obj. aby dokonać tego izochorycznie trzeba dostarczyć Q2 ciepła. Bezwł. nie zmieni się Pobierane w procesie topnienia ciał krystalicznych ciepło: C. 2. postępowego Ekp i obrotowego Eko pełnego walca toczącego się po poziomej równi. a jego prędkość kątowa wynosi: D. ni szej TB. Ciśn. jeśli jego ładunek zmniejszy się do połowy (poło enie przewodnika względem innych nie ulega zmianie)? C. 3. masy cząsteczek A. Na rys. izotermicznej. bezwł. to jego mom. wynosi: A. Na rys przedst trzy kolejne sposoby przejścia g.du ej odległ do punktu A odległ. Współ (p. 183. cieplna kalorymetru pomijamy) D..4 167. Zale ność potencjału V (punktów le ących na linii łączącej te ładunki) od odległ x mierzonej od dodatniego ładunku najlepiej przedst. dosk. jaką ładunek dodatni działa na ujemny jest: D.T. Masa jednej cząsteczki wynosi: D. zachodzą następujące relacje między temp. moment pędu pozostaje nie zmieniony. 189.dosk. pary nasyconej zmniejszymy w stałej temp z litra do 0. √3gl 164. przedst. B Dwie metalowe kulki o masach mx i m2 i jednakowych r zawieszono na jedwabnych niciach o jednakowej dłg /. Na rys przedst zale ność Epot cząsteczek g. poni szym przemiany izotermiczna i izochoryczną przedstawiają: A. O ciśnieniu pary nasyconej mo na powiedzieć.. ( mom. e: D.15 kg wody o t=800C wlano do kalorymetru wraz z 0. izochorycznej. Na którym z poni szych wyk. ciepło topnienia =3. izobarycznej? D. 204. 200C. wykonującego n obrotów na sekundę. 2π2n2I 162. Stosunek temp bezwzględnej źródła ciepła Tt do temp chłodnicy T2 idealnego odwracalnego silnika cieplnego o sprawności 25% wynosi: A. W których spośród wymienionych przemian g. 177. Je eli w st anie ró wno wagi nici t wo rzą z pionem równe kąty (rys obok).1*103J/kgK. cząsteczek 2. Do jakiej temp. Ciepło potrzebne do zmiany w parę 1g lodu o t=-100C wynosi (ciepło właśc. Ły wiarz zaczyna się kręcić z wyciągniętymi ramionami z Ekin = ½ I0ω02. 209. 199. 196. z adną spośród wymienionych zasad Dwa punktowe ładunki +2q i — q znajdują się w odległ: 12 cm od siebie. dosk. Moment bezwł. 203. którego cząstki tratujemy jako : C. Dane są 2 pełne kule A i B wykonane z tego samego materiału. przy których odległości między cząsteczkami są większe od r 0 . EB=q/2πε0r2 VB=0 Wewnątrz pewnego obszaru potencjał V = const ≠0. jest zu ywane na pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym Aby st o pić ló d w t emperat urze 0°C przy st ałym ciśnień dostarczono mu ciepła Q. 228. atmosfer. prędk. Zale ność miedzy Ekin bryły a jej momentem pędu L i mom. Sublimacją Jaki jest konieczny warunek skroplenia ka dego gazu? C. 210. V1>V2 i V1=V3 179. adiabatycznej Które z powy szych wypowiedzi są poprawne? A. W przemianie określonej ilości g. R(dla 1 mola). W wyciągniętych na boki rękach trzyma 2 równe cię arki. i sporządzonych dla tej samej masy gazu odpowiada większej objętości ( w obu przyp.. 2971J 188. na rys. przedst. mom. 211. W wyniku przeprowadzonych przemian g. 222.2. T1 w stanie 1 i T2 w stanie 2: C. od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę obj.5 T2 170. zale ność przyrostu temp. przedst. Ró nica miedzy energiami wew. e: C. wzrosło w przemianie izobarycznej 2x i wobec tego: C. Względem osi przechodzącej przez środek masy kuli A jest: B. 1 185. Wart. Na rys. 300 K. 214. W cyklicznej przemianie określonej ilości g. 208.dosk. parowania 2. Przemiany izochorycznej g. pozostaje bez zmian . na wykresie: B.dosk. T. Je eli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L. równa wartości siły. pręta względem osi przechodzącej przez jego środek I0 = 1/12 ml2 . Równa temp. izolowanej od otoczenia. ml2/12 160. µp/RT 174. ciekłego helu w otwartym termosie jest: D. uległy zmianie na 2p0. Obj. siły tarcia lub siły cię kości w zale ności od wyboru osi obrotu 163. gazu w stanach 1. 201. Kulki naładowano odpowiednio jednoimiennymi ładunkami ą x i q 2 .T0. e miedzy temp wodoru T1 i helu T2 zachodzi w przybli eniu związek: B.2*103J/kgK. bezwł. średn. wrzenia helu pod ciśn. przedstawiono na wyk. Walca wynosi ½ mr2 ) B. wyk. 400J/kg 191. Masę pary wodnej zawartej w 1m3 powietrza w danych warunkach Je eli do ukł. 4 stany g. częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. 213. pokazano wykres cyklu przemian g. o obj. to praca mech. I. nie przedstawiono przemiany izobarycznej A. E=0 Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne: (d . Je eli ły wiarz opuści ramiona . T1 /T2 =4/3 Z którą spośród ni ej wymienionych zasad byłby sprzeczny p r zep ływ ciep ła o d ciała o t emp ni szej d o ciała o temp wy szej? D. 30%. 2/3W W której konfiguracji natę enie i potencjał w początku układu równa się zeru D. 219. 1.. je eli natomiast oś przechodzi przez środek pręta. Praca wykonana przez gaz wyra a się worem W= p (V t . 4. (p.Y Dwa ró noimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie Wartość siły. maleje do 1/3 I0. Masa gramocząstki wynosi: C. Współ. w ukł. nie ulega zmianie 181. ukł wyniósł ∆U=105J. 195. ten cykl przemian w ukł. W wyniku wymiany ciepła miedzy tymi ciałami: D. Nale y go ogrzać aby podwoić średnia v cząstek: A. Jednostajnie maleje lub wzrasta z czasem 159. izotermicznej.dosk. 225. Obdarzone masą i nie oddziaływujące wzajemnie punkty 165. Ekp>Eko 157. na rys. doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany A. są dane: m. C. O zmianie Ewew w tym procesie mo na powiedzieć. W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temp T0. T2=4T1 180. V(obj. Ekin cząsteczek gazu 166.5 kg od dostarczonego mu ciepła. Poziomo ustawiony pręt o dłg l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swob. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego B. poniewa została wykonana praca na zmniejszenie obj ciała Energia wew g. Natę enie pola w tym obszarze A. to: A. 206. liczby cząsteczek w jedn. Jakie przemiany g. mo emy wnioskować . kuli B. jest większa od Q. 193.R. Ciśnienia obu gazów są równe 168. 224. Sprawność silnika wynosi A. Bezwł. zale ność ciśnienia p od temp. doskonałego zale y od: 1. 40 l 189-190.dosk. to temp chłodnicy wynosi: C. V. 0. poprawnie przedst.V).dosk jego przyrost temp jest proporcjonalny do wykonanej nad nim pracy? C. R. wynosi 1/3 ml2. termodyn. 3 i 4. 3 ω0 161. tylko 2.dosk. D. izobarycznej. 182. Na rys. p. Parametry p0. 202. 200. 650C 192. T dla przemiany izochorycznej g. liniowej końca pręta przy przejściu przez poło enie równowagi wynosi: B. dosk? C. ciepło pobrane jest zu yte na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. koła zamach. adna z powy szych odp nie jest poprawna 184.. początk. aby t wody wynosiła 400C? B. nie przedst. izobarycznej. D Na którym z wykresów najlepiej przedst potencjał elektryczny jako funkcję x B. Gazu ma max wartość w stanie : A.dosk. to T wynosi: D. gaz wykona większą pracę przy rozprę eniu izobarycznym. Cienki pręt o masie m i dłg. mieszaniny? (pojem. Na ścianki naczynia zamkniętego zale y: D. który związek miedzy parametrami gazu nie jest poprawny? D. to gęst gazu równa się: C. a ubytek energii wew. Krzywa 1 i prosta 176. Stan początkowy g. W ciąg u jed neg o o bieg u silnik Car no t a wyk o nał p r acę 3-104 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7-104 J. 2πL/I 155. A2 *s4 /kg*m2 Co stanie się z pojemnością izolowanego przewodnika.. są dane m. jaką ładunek ujemny działa na dodatni Pole elektryczne jest wytwarzane przez (+) ładunek umieszczony na metalowej kulce. a potencjał nie jest równy zeru? C. 215. Chwilowo przyśp. osi jest stały i ró ny od zera w czasie ruchu. 221. bezwł. 226. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne (rysunek poni ej:) Nat ę enie po la E B i po t encjał po la V B w punkcie B mają wartości: A. to Ekin koła : A.dosk jest określony parametrami pt i Vv W wyniku jakiego rozprę enia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości Vz gaz wykona większą pracę' B. 6T0 175.V 2 ) w p r zemianie: B. 216. a E kin rośnie 158. 1m od kulki konieczne było wykonanie pracy W. Je eli wypadkowy moment sił działających na to ciało obracające się wokół nieruch. Przez wilgotność bezwzględną rozumie się : D. lodu 2.

e wpływ przesunięcia ładunku na wynik pomiarów jest następujący: B. a) C=C/3 b) C=3C Trzy kondensatory o jednakowych pojemności C połączono wg schematów. równolegle 1/4 Q. wskazanie amperomierza wzrośnie .02 A. Opór przewodu dłu szego jest w porównaniu z oporem krótszego C. Je eli przewodniki połącz my ze sobą. 263. 236. 260. Gdy ten ładunek przesuniemy ze środka odległ R/2i ponownie zmierzymy natę enie pola w tych samych punktach. 1V Je eli zewrzemy grubym przewodnikiem jeden z kondensatorów w obwodzie przedstawionym na rysunku. W sytuacji przedstawionej ni schemacie największe napięcie wska e woltomierz : A. wzrasta pojemność. maleje natę enie pola elektrycz między okładkami. 290. a natę enie prądu I wynosi : B. o sile elektromotorycznej ε ka de i dwie jednakowe arówki o oporze R ka da. to: A. zmiana jest wewnątrz. Jak nale y połączyć te grzałki. wykonanych z takiego samego materiału. to opór zastępczy równa się: B. 253. 1 V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 2 Q wynosi C. 277. Przewo dnik kulist y o pro mieniu r 0 jest ró wno miernie n ładowany ładunkiem Q. Jakie jest przyspieszenie a elektronu i z jaką prędkością v dociera on do drugiej okładki? B. 274. Ró nica potencjałów między okładkami wynosi U. zmaleją czterokrotnie. 4. a następnie wsunięto między jego okładki płytkę wykonaną z dielektryka. Z danych umieszczonych na schemacie wynika. E=0 i V= 1/4πε0 *q/r Trzy jednakowe kondensatory połączono wg poni szych schematów a i b Pojemn. określoną moc) Z elektrowni o stałej mocy przesyłamy energię linią wysokiego napięcia. 281. a=eU/md V=pierw z 2eU/m. 30 V Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o o jednakowych grubościach. jak pokazano na rysunku. dwukrotnie wzrośnie Mo c wyd zielana na o p o r ze 1 0 Q wyno si 9 0 W. V3 i F4 mają jednakowe opory większe od oporu R. cząst k a naład o wana o masie i ładunku — q wpada w obszar między 2 równoległymi przewodzącymi płytami z prędkością v0. Dwa naczynia elektrolityczne zostały połączone szeregowo. 262. Między mocą wydzieloną na odcinku b (P b ). Je eli zało ymy. a odległość między płytami wynosi a Zmiana ekin cząstki między płytami wynosi: D.R3połączone szeregowo) Je eli połączymy równolegle trzy jednakowe opory po 2 Q ka dy. e opory woltomierzy są du o większe od oporu R ) B. przewodniki 1 i 2 mają taki sam potencjał. włączone tak jak na rysunku. w stanie ustalonym ładunek na kondensatorze ma wartość A. e odległ między okładkami wynosi d. około 108 g srebra. połączonych jak na rysunku. 2/3 µF W sytuacji przedstawionej na rysunku.2V Aby dostosować amperomierz o zakresie 0-1 A i oporze wewnętrznym 1 Q do pomiaru natę enia prądu w zakresie 0-5 A nale y dołączyć do amperomierza opór D. to mo emy wnioskować. 230.118-10 6 kg/As. q*U/d W jednorodnym polu elektrycznym umieszczono proton i cząst kę alfa. o pó r zas wewnętrzny baterii R w = 0) woltomierze Vy i V2 wska ą B. a opór wewnętrzny 1000 O. + qU Elektron przelatuje od jednej okładki kondensatora płaskiego do drugiej. 283. e opór woltomierza : B. e: C. 265. e przy niezmieniających się warunkach elektrolizy w drugim naczyniu elektrolitycznym w czasie 4min masa wydzielonej miedzi wynosi C. Jaki byłby zakres jego skali po włączeniu go w roli woltomierza ? B. Następnie przez roztwór przepuszczono prąd stały. Która spośród wymienionych wielkości nie zmieni swojej wartości na skutek wsunięcia tej płytki? C. siły elektromotoryczne źródeł spełniają relację: ε 1 > ε 2 . 1V Zakładając. 6V W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. je eli pojemność C wynosi A. amperomierz 0. wprowadzone ładunek punktowy +q i umieszczono go w połowie odległość między okładkami. Cząstkę o masie m i ładunku q umieszczono w polu elektrycznym.5 A W o bwo dzie po kazanym na rysunku ró nica po t encjałó w w punktach a i b wynosi 0. to: B. W wyniku elektrolizy srebro pokryje: D. 2 Ω W sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr G wskazuje zero. a mocą wydzieloną na odcinki: C.5V W obwodzie znajdują się dwa ogniwa. to ładunek elektryczny na drugim kondensatorze: B. 273. to mo emy wywnioskować. 282. e woltomierze Vu V2. a woltomierze są identyczne i mają bardzo du e opory.2. 279. to: A. 278. 266. 4kV/cm War t o ści nat ę enia E i p o t encjału V p o la elek t r yczneg o w środku pełnej kuli metalowej o promieniu r. 248. 256. 1/2V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 1 Q wynosi: A. wzrośnie Kondensator podłączono na stałe do źródła napięcia stałego. 237. ale nie ma zmiany na zewnątrz Natę enie pola elektr w płytce izolacyjnej o grubości d = 1 cm i stałej dielektrycznej er = 4. (R1. 252. 247.229. Pb =2/π * Pa Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o a i b o jednakowych długościach. 275. 234. nie zmieni się Między st ałą Faradaya F. Między przyspieszeniem a pro t o nu i przyspieszeniem b cząstki alfa zachodzi związek: B. a drugie wodny roztwór CuSO4 (masa atom. 238. zasad i soli w roztworach wodnych zachodzi na skutek: C. R w = 0. 0. adna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna . 255. Po przebyciu niewielkiej ró nicy potencjałów o warte. 284. wykonanych z tego samego materiału. natę enie pola w przestrzeni między okładkami Dwie okładki pró niowego kondensatora są zamontowane na prętach izolacyjnych tak. wzrost oporu wewnętrznego Dwie jednakowe płytki stalowe zanurzono w wodnym roztworze azotanu srebra.. 288. 235. 289. 1. 2/3 Ω Opór przewodnika. wypełniającej przestrzeń między okładkami kondensatora zasilanego napięciem U = 4 kV wynosi: B. W celu wyznaczenia o po ru wewnęt rznego o gniwa (o nie znanej równie sile elektromotorycznej) u yto woltomierz i i amperomierza. o sile elektromotor. Do okładek podłączono w celu ich naładowania baterię. cztery razy większe Mamy do dyspo zycji źró dło o sile elekt ro mo t o rycznej £ 0 i R w = 0 oraz trzy grzałki o oporach R v R 2 . ma wartość 1000Ω Zakładamy. ε/R W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. 250. V1=0 V2=ε W sytuacji przedstawionej na rysunku napięcie na kondensatorze o pojemności 2 uF wynosi : B. 231. a następnie baterię odłączono i rozsunięto okładki na odległ 2d. Je eli przez zastosowanie transformatora zwiększymy napięcie dwukro t nie. V1 W obwodzie przedstawionym na schemacie obok woltomierz o bardzo du ym oporze wska e napięcie równe : B. Je eli podczas elektrolizy prądem o niezmieniającym się natę eniu w czasie 1min wydziela się 10~5 kg wodoru. 291.C3 pojemności zastępcze odpowiednio na rys1. to jego moc wynos: (zakładamy. gdzie R 1 > R 2 . 276.A. cztery razy mniejsza Co mo na powiedzieć o zmianie mocy wydzielanej w przewodniku z prądem.C2. e opór nie zale y od temperatury) C. to: B. czyli rozpad na jony kwasów. Dany jest schemat (rysunek). 3µC W przypadku przedstawionym na rysunku napięcie na kondensatorze (w stanie ustalonym) wynosi B. C1<C2 i C2>C3 Pojemność baterii kondensatorów przedstawionej na schemacie wynosi B. 270. Ładunek równy stałej Faradaya (około 96 500 As) przepływając przez wodny roztwór AgNO3 . energia zgromadzona na kondensatorze Naładowana cząstka porusza się pod wpływem siły pola elektrost. jeśli wodny roztwór CuS04 (Cu . 240. e opór woltomierza jest du o większy od oporów w obwodzie. e napięcie m o p o r ze R ma war t o ść (R w = 0 . Na którym schemacie woltomierz i amperomierz są włączone prawidłowo? D. 267. ε= 3 V) C. mo emy wnioskować. 245. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. równomierną warstwą głównie wewnętrzna stronę katody Równowa nik elektrochemiczny srebra wynosi 1. na rys wszystkie baterie są identyczne. Mamy dwa przewodniki kuliste jak pokazano na rysunku obok. dwukrotnie. 259. Je eli pominiemy niejednorodność pola na brzegach. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi: D. to która z następujących wielkości powiększy się 2x? C. jony ujemne rozrzedzonego gazu Przewód o oporze i? przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. bo po dwukrotnym zwiększeniu napięcia. 20V Mikroamperomierz ma skalę od 0-200 (J. a o dległo ść między o kładkami d (m masa elekt ro nu. 241. Je eli średnica drutu stanowiącego odcinek b jest dwukrotnie większa od średnicy drutu a. e opory wo lt o mierzy są du o większe o d o po ró w R i 2R. 258. e nie znany opór R x ma wartość A. W rezultacie: C. t o st rat y energii związane z wydzielaniem się ciepła w linii D. największe V3 najmniejszeV1 Je eli zało ymy. 239. Je eli oznaczymy przez C1. 264. 1 mA W obwodzie przedst. Mniejszy przewodnik jest naładowany ładunkiem + q. 1/4R Mamy dwa przewody o jednakowych masach wykonane z tego samego materiału. Okładki są odległe od siebie o d. który mo emy pominąć-a opór wewnętrzny baterii wynosi R w = 1 Q. £. 286. Jeden z nich jest dwa razy dłu szy od drugiego. Po zamknięciu klucza K : B. mo c nie ulegnie zmianie. 64). działania cząstek wody Wynurzając częściowo elektrody ogniwa z roztworu powoduje się: D. Wartość siły działającej na ładunek + q wynosi: B. Grzejnik elektryczny przy napięciu 220 V ma moc 1000 W Je eli przyłączymy go do napięcia 110 V. gdy jest o na cechą charakterystyczną odbiornika (ka dy odbiornik ma swoją. 261. Ró nica potencjałów wynosi + U. a który najmniejsze (opory woltomierzy są bardzo du e )? B. woltomierz V1 wska e napięcie ε/3 a woltomierz V2 wska e napięcie 2ε/3 Je eli w sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr wskazuje zero. 5Ω . to mo emy wnioskować na podstaw:: danych i schematu. W środku nie naładowanej powłoki przewodzącej o promieniu R umieszczono ładunek punktowy i zmierzono natę enie pola elektr w kilkunastu punktach na zew oraz wew powłoki. i?3 . miedzi ok. to energia kondensatora: A. a następnie odłączony od źródła napięcia i zanurzony w ciekłym dielektryku. to mo emy wnioskować. e . liczbą Avo gadra N i ładunkiem elementarnym e zachodzi związek: A. aby woda w naczyniu zagotowała się najszybciej? A. Dla ka dego z dwóch źródeł prądu 1 i 2 przedstawiono na rysunku zale ność napięcia U na jego zaciskach od natę enia / prądu płynącego przez regulowane zewnętrzne obcią enie źródła. 251. e moc wydzielana na odcinku b jest w porównaniu z mocą wydzielaną na odcinku a: B. 285. a ciepło wydzielane w linii jest proporcjonalne do kwadratu natę enia przepływającego prądu. 233. 232. która jest naładowana ładunkiem q wynoszą: (F( ∞) = 0) A. e woltomierz pobiera prąd.2 wartościowa) zamienić na roztwór CuCl (Cu -1 wartościowa i zmniejszyć dwukrotnie natę enie prądu? A. ci U uzyska ona pęd równy: B. wart o ść nat ę enia prądu płynącego przez opór R wynosi C. 246. to stwierdzimy. 242. Zale ność potencjału elektr od odległ od środka kuli r najlepiej przedst i wykresie: (V(∞)=0) A. W czasie ruchu nie zmienia się jej: B. Baterii wynoszą: B. a = 2b.ładunek elektronu). e opory wewnętrzne ogniw są równe zeru. 2 µF Je eli z naładowanego kondensatora odłączonego od źródła napięcia usuniemy dielektryk (er > 1). 254. woltomierz V1 wska e większe napięcie od woltomierza V2 Je eli zmniejszymy opór Rz w obwodzie przedstawionym na schemacie.3. całkowita Między o kładki płaskiego ko ndensat o ra o po jemno ści C naładowanego ładunkiem Q do napięcia U.R2. 244. Dysocjacja. 249. 269. Całkowita moc wydzielana w tym obwodzie wynosi D. S p ad ek napięcia na tym oporze wynosi B. 272. E. powoduje wy)C?!>l3ic dzielenie na katodzie: D. to mo emy wywnioskować. 10V W syt uacji przedst awio nej na rysunku. 280. Kondensator płaski został naładowany. 287. Pierwsze z nich zawiera wodny roztwór H 2 SO 4 . to wskazanie woltomierza w przypadku przedstawionym na schemacie wynosi D. je eli napięcie między końcami tego przewodnika wzrośnie dwa razy? D. F = eN Promieniowanie przechodzące przez otwór w katodzie (patrz rysunek). 292. 293. 257. arówka 2 świeci jaśniej Który z woltomierzy wska e największe napięcie. e woltomierz w sytuacji przedstawionej na schemacie wska e D. 243. a woltomierza zmaleje Je eli woltomierz wskazuje 10 V. 1. w którym w czasie 2 s przy napięciu 10 V przepływa ładunek 4 C wynosi: C. pierw z 2mqU Jak p o k azano na r ys.28-lO -3 kg Jak zmieni się masa miedzi wydzielana podczas elektrolizy w czasie jednej sekundy. a wszystkie opory = R. 268. a wartość R = 1000 Q. 250 W Przez opór 1 MQ o dopuszczalnej mocy 1 W mo e płynąc maksymalny prąd o wartości A. 271.

Przy włączeniu jednego z nich woda zagotuje się po 15 min. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny rys. 303. w którym 2 uzwojenia zostały połączone: a) szeregowo. powstaje mała ró nica potencjałów między punktami a i b przy czym Va>Vb Proton poruszający się w pró ni wpadający prostopadle do linii wektora B w jednorodne pole magnetyczne będzie poruszał się C. Tak występuje.-za płaszczyznę. na wyk: D. najlepiej przedst. 300. VE <VB <VK 359. e jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. 323. Na rys. +x Jak pokazano na rys. Nie zale y od temp. 322. Ze wzrostem temp. Wytworzone jest przez 2 (A i B) b. tylko 1 i 3 328. W pewnej chwili punkt znajduje się w najwy . n2/n1=12/220 336. atomów Je eli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w pró ni. następuje: C. 315. 324. Je eli do solenoidu zawartego w poni szym obwodzie wsuniemy rdzeń ze stali miękkiej. tylko 1 i 4 352. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn. dotyczące wykresów: 1. koercja elaza jest większa ni stali C. Jaka powinna być ró nica odległ. na wykresie C. sam. Która z podanych inf.) i przepuszczamy przez płytkę prąd elektr. 3m/s 361. kgm2/As2 Wew. max wartość napięcia wynosi U0=200V a max natę enie I0=2A. 296. Zakładamy sprawność transformatora wynosi 100%. prostopadłe do linii pola i porusza się po okręgu. to: C. e amplituda natę enia prądu ma wart: B. X=0 oraz: C. U0/(R√2) 348. 3. 3. podstaw. która ma r 2x większy ni pętla a. gdy w obszarze tym działa na cząstkę tak e pole elektryczne zwrócone w kier. Na rys. przy czym elektrony e poruszają się w kierunku pokazanym przez strzałkę. od rodzaju ferromagnetyka. O płaszczyzny rys. Zale ność oporu indukcyjnego RL od częstotliwości ƒ prądu przedst. pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu. i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany Na rys przedst. 320. je eli przekładnia transformatora wynosi: C. Powstawanie napięcia w obwodzi na skutek zmiany natę enia prądu w tym obwodzie Je eli zmiana natę enia prądu o 4A w czasie 0. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. jednostajnym z prędk. Opór wew ogniwa Leclanchego wynosi 0. to jego okres drgań: A. Na którym z poni szych wyk. Prąd w przewodniku A płynie przez płaszczyznę rys. a) 45 min b) 10 min Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy. około dwa razy dłu szym ni w przypadku stosowani jednej grzałki Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. liczna elektronów i dziur jednakowo 351. na rys. Który z wyk. na wyk C. y=0 w obszar jednorodnego pola magnet. v przewodnik kołowy o promieniu R tak. przecinające ją w zaznaczony punktach. na wykresie A. 300 Cząstka o masie m i (+) ładunku elektrycznym q poruszając się z prędkością v wzdłu osi x. wpadła w punkcie x=0. Liczba swobodnych elektronów i dziur jest taka sama. sam. między grzbietami fal na morzu wynosi ok. Wew. ka dego z 2 identycznych zwojów o oporze R ka dy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. pętlą histerezy 1 elazo. Odległ. wartość napięcia na indukcyjność L = wart napięcia na pojemności C. 299. Natę enie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi: C. 0. siła działająca na płytkę ma wartość maksymalną B.5 fi. Na którym z przedst. w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. W obwodzie przedst. a jego wartość jest odwrotnie propor. O natę eniach prądu mo na powiedzieć e: C. którego natę enie jako funkcję czasu przedst. to I: C. Okres T zale y od: C. zaobserwowano max osłabienie interferujących fal. sam.. Wypadkowa sił działających na ładunek =0. Na rys przedst. B W cyklotronie jony są przyśpieszane C. Wektor indukcji magnetycznej w punkcie P tworzy (+) kierunek osi x kąt B. mo na wnioskować: B. zero Zjawisko samoindukcji jest to: A. 316. 357. natomiast w domieszkowych ró na C. 297. –y Dwa przewody skrzy owane nie dotykające się są umieszczone jak na rys. tylko 2 i 3 Temp.okres 362. pętla histerezy 1 dotyczy stali. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. Aby dostroić odbiornik radiowy do obioru fal o dłg λ nale y tak dobrać pojemność C i indukcyjność L o obwodzie drgającym odbiornika.(R=0) D. Natę enie skuteczne prądu w obwodzie przedst. na rys. eby była spełniona równość: B. Na podstawie rys. Pole magn. 310. o indukcji B. Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi: C. solenoid otoczono druga pętlą z drutu b. 325. przedst. Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1µF w miejskiej sieci prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz ma wartość ok.. zarówno w chwili mijania biegunów. Wybierz prawdziwe inf. Dwa punktowe. 0A 341. na rys. 319. Zero 345. 6MHz 350. przy czym półprzewodnik typu n ma wy szy potencjał ni p 355. 356. rośnie wart: B. 4. 2H Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła. Do B). zasilanego prądem stałym. jest stałe. Natę enie skuteczne prądu zmiennego wynosi: C. 332. b) równolegle? A. jak przedst. 302. nie jest prawdziwa? C. rys. sam. ε0 /R 340.05s 360. nośnikami prądu są swobodne elektrony i dziury 2. okresowo zmieniającym się polem elektrycznym pomiędzy duantami 327. Co mo emy powiedzieć o całkowitym ładunku. w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zale y od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. zale ność natę enia I prądu płynącego przez arówkę od przyło onego do niej napięcia U. 326. Moc średnia wydzielana w odbiorniku omowym R ma wartość: B. od wartości B0. 321. Siłą dośrodkową jest siła wywierana : przez Ziemię na Księ yc przez pole elektryczne na poruszający się w cyklotronie proton przez pole magnetyczne na poruszający się w cyklotronie proton na drgający harmonicznie punkt materialny B. o wart. O indukcji B. ukł SI C. 314. wykonana z przewodnika o oporności R jest umieszczona prostopadła do linii jednorodnego pola magn. Drgania natę enia prądu w obwodzie na rys. oporność właściwa półprzew. obok 340. to mo emy wnioskować. opór arówki rośnie z napięciem 335. to siły elektrodynamiczne miedzy zwojami: A. Je eli pró niowy kondensator obwodu drgającego LC wypełnimy dielektrykiem o stałej dielektrycznej εr =4. a – amplitudę.3 k 333. Je eli tranzystor ma pracować jako wzmacniacz. Do czasu> Natę enie prądu indukcyjnego w zwoju: D. 2A 343. 4V 344. je eli pętla będzie się poruszała w kierunku: B. długie prostoliniowe przewodniki prostop. 3. e przebywa odległ. 298. w czasie 30 minut. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. w kierunku równoległym do kierunku boku b z taka (stałą) prędk.-342 Dotyczą tego samego obwodu narys. tylko wtedy gdy fazy drgań źródeł są przeciwne . Poło eniu. Na zew. 309. to woda zagotuje się w czasie B. to w ramce płynie prąd o natę eniu: D. na rys. to w pętli b wyindukuje się SEM: B. nie opuszczając pola. 317. . 313. w zad 346 wynosi: B. układu SI? A. Cząstka opuści obszar pola w punkcie o współ. 0 347. zale ność wychylenia x od czasu t w pewnym ruchu falowym. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. 318. i zwrócone poza tę płaszczyznę. jeśli na parę płytek poziomych przyło ymy napięcie sieciowe. przedst. Które i ifn dotyczących półprzewodnika samoistnego są prawdziwe 1. 2π√LC = λ/c 349. domeną nazywamy obszar. W obwodzie przedst. B porusza się r. Identyczne prądy I płyną w obu przewodach w kierunkach wskazanych na rys. w półprzew. indukcji B. koercję. na rys. 301. 308. oporność półprzew. 304. 2 stal 3. koercja stali jest większa ni elaza 4. 346. Zaznaczone na wykresie wlk. Dą ą do skrócenia zwojnicy Na którym z przedst. Zale ność oporu pojemnościowego RC od częstotliwości ƒ prądu przedst. Przez damy punkt powierzchni wody przebiegają fale o częstotliwości 10HZ. Która z inf o półprzew. 3A/s 342. domieszkowego w tej samej temp. 307. v/2ƒ 363. Czy w obszarze przejściowym na granicy styku półprzewod typu n i p wyst ró nica potencjałów? B. 311. to mo emy wnioskować. 4. Jaki obraz nakreśli wiązka elektronów na ekranie oscyloskopu katodowego. bazy VB. Oznacza to. to współczynnik samoind. W którym obszarze występują punkty z zerowym polem magnetycznym?: C. a na parę płytek pionowych nie przyło ymy adnego napięcia? C. W obwodzie przedst. 15m. kolektora VK muszą spełniać warunki C. 1. Z jaka prędkością rozchodzą się fale . spójne źródła fal drgają w zgodnych fazach z ta sama częstotliwością ƒ. Je eli radiostacja pracuje na fali o dłg 50 m. przy włączeniu drugiego po 30 min. ruchem jednostajnym po okręgu E kin cząstki naładowanej poruszającej się w stałym polu magnetycznym: C.. sam. w tej samej temp oporność właściwa półprzew. od 2 źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności dłg fal. to potencjały emitera VE. e zachodzi rezonans. Na rys. obwodu wynosi: B. W obwodzie przedst. e rośnie: C. 330. y= 2mv/qB Dodatni ładunek porusza się w kierunku (+) osi x w obszarze jednorodnego pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny rys. Prostokątna ramka o bokach a i b. aby ró nica faz nakładających się w tym punkcie fal wynosiła π radianów( v prędkość fal) D. : B. Zale ność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku? A. do oporu Wew. 305. Je eli ogrzewamy półprzewodnik samoistny. kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym. Zale ność natę enia prądu przepływającego przez miliamperomierz od czasu przedst. Curie to temperatura: D. Jest to mo liwe: C. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Diody półprzewodników połączono wg schem. 312. e natę enie prądu wynosi C. to częstotliwość wynosi: B. I l2/4π Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. A i b oznaczają odpowiednio: D. Znajdzie się ten punkt po czasie: C. Po jakim czasie zagotuje się woda. jeśli uderzają o brzeg 12 razy na min? C. Chwilowa szybkość zmian natę enia prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: D. Chwilowe natę enie prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: A. to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyra a się wzorem B=B0µ. a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. domieszkowego 353. Przez arówkę o P=36W powinien płynąc prąd o Isk=3A. Prostopadle do płytki za płaszczyznę rys. 0. od punktu P od tych źródeł. 10 A Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natę eniu I. 331. doprowadzone napięcie ma częstotliwość taką. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. który przepłynie w ka dym ze zwojów? D. b . Dwukrotnie wzrośnie 337. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. 295. jak i w przypadku największego wychylenia wahadła Je eli przez zwojnicę płynie prąd elektr. opór indukcyjny jest równy oporowi pojemnościowemu. Poprawnie zale ność amplitudy natę enia prądu I0 od częstotliwości kątowej ω dla obwodu przedst. 2 zaś elaza 2. Je eli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się SEM=4V.5 Ω Je eli dwie grzałki o jednakowej mocy połączymy szeregów: i włączymy do sieci. zmaleje 334. tylko w obszarze 1 i 4 Je eli cienka miedziana płytka jest usytuowana w stałym polu magnetycznym (B jest skier. kg*A –1 *s –2 Bardzo trwały magnes ma du ą B. Przesunięcie w fazie miedzy natę eniem prądu a napięciem miedzy punktami A i B wynosi C... na rys. Jeśli ramka przesuwa się. 2 pętle histerezy dla elaza i stali. je eli włączymy czajnik. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi : D.: C. płynie prąd. i ma natę enie 1A. 306. Największą moc u yteczną (moc wydzieloną na oporze zew) uzyskamy w obwodzie zło z tego ogniwa i oporu zew o wartości B. Przenikalność magnetyczna µ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zale y: C. i3 ma największą wartość 358. poni ej rys przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie? C.5s indukuje w obwodzie SEM 16V. ciśnienia pary nasyconej nad cieczą 354. natomiast w przewodniku B płynie za tę płaszczyznę i ma natę enie 2A. Najni . Je eli w obwodzie przedst. 200W 329. Warunek ten będzie spełniony. g/m. x w czasie t. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa? A. Długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętle z drutu a niemal przylegającą o ścian. gdzie (ω02=1/LC) A. W punkcie dla którego ró nica odległ. mają częstotliwość ƒ-1/(2π√LC) 338. Usk/R 339. 2.294. nie zmienia się Cząstka o masie m i ładunku q poruszająca się w pró ni z prędk v wpada w stałe jednorodne pole magnet. w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. w półprzew. a przyciągany w chwili wyłączania prądu Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak e połowa znajduje się wew. wahającego się w polu elektromagnesu.

Przedmiot jest umieszczony w odległości x = 3/2 f(gdzie f oznacza ogniskową) od soczewki skupiającej. Na którym z poni szych wykresów poprawnie przedstawiono zale ność max Ekin fotoelektronów E k (w eV) od energii padających fotonów hv (w eV) C. Natę enie fali w odległ. 20cm Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali opisanej w 367? B. w którym interesuje nas wynik interferencji. x=2/3 l0 W sali rozchodzi się fala dźwiękowa z prędkością 5000m/s. O jaką dłg x nale y skrócić strunę. Na rys przedst. Ogniskowa szklanej soczewki skupiającej zanurzonej w wodzie (nw < nsz) w porównaniu z ogniskową tej soczewki w powietrzu jest B. dłu sza 4 2 5 . Załamania n=√2.5 cm. a promień odbity jest całkowicie spolaryzowany 404.5m Co mo na powiedzieć o wys. y= 3f 420. fali wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu ok. Od czego zale ą cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wklęsłym (powiększony czy pomniejszony.5 to mo emy wnioskować. wzdłu której na pierwszy z nich pada nie spolaryzowane światło. to mo emy wnioskować ( v dźwięku 330m/s). Obserwator będzie odbierał większą częstotliwość o rzeczywistej częstotliwości źródła Najmniejsza dłg. Wynoszą: n1-dla wody i n2 -dla szkła to względny współ. w którym słuchacz stał. e: D. 396. 376. e: A. Je eli częstotliwość dźwięku stopniowo podwy szamy. Współ.stanowi odległ między środkami szczelin. Ogniskowa soczewki o zdolności zbierającej 5 dioptrii wynosi C. W oku ludzkim na siatkówce powstaje obraz A. fiz mo na wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej? B. drgające w zgodnych fazach. e współ.odległ między jasnymi prą kami na ekranie. Na rys. A. Jaki jest okres drgań? D. 378. 385. 1/16π2 W/m2 Punktowe źródło dźwięku oddalone od słuchacza na odległ. + Z2. dźwięku w chwili. e badana fala jest falą poprzeczną? D. jeśli jego kat padania na granicę 2 ośrodków przezroczystych wzrasta? D. jeśli chcemy sfotografować pomnik znajdujący się dalej ni przedmiot. P. 367. to w syt. Wartość tego przesunięcia zale y od: D. z którego wykonano płytkę wynosi B. zwiększa się 16 razy. Zjawisko Dopplera polega na tym e: B. 20cm 423. e promień odbity i załamany tworzą kąt prosty 403. Soczewka dwuwypukła (n ~ 2) o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolność zbierającą 2 dioptrie. których dłg ró nią się od siebie o 3m. jeśli kąt padania na granicę dwu ośrodków przezroczystych jest: D. 1800 Je eli nieruch. x=6cm 421. Jak zmieni się obraz interferencyjny na ekranie ustawionym na przeciwko płytki z dwoma szczelinami równoległymi. 3x większej D. Który wyk natę enia promieniowania ciała doskonale czarnego w dwóch ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . e D. 240 m/s Pobudzono do drgań kamerton (widełki stroikowe). 105s-1 Ultradźwięki mają w porównaniu z dźwiękami słyszalnymi większą: B. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz B. od barwy ółtej do czerwonej Promień świetlny padający na powierzchnię płytki pod katem π/3 radianów ulega na skutek odbicia całkowitej polaryzacji.oznacza dłg fali. W pró ni wynosi λ. Zaobserwowano max przy częstotliwości 1120Hz a następnie przy 1200Hz. gdy mijało go źródło tego dźwięku. miedzy identycznymi spójnymi źródłami fal wynosi a (dłg fal=λ). sin α=v1/v2 Co się dzieje z katem załamania promienia świetlnego . O dalszym biegu promienia AFt mo na powiedzieć. wzajemne rozmieszczenie: głównej osi optycznej soczewki. 10m wytwarza w miejscu. to na ekranie równoległym do siatki otrzymamy A. fali ok. e (a i b po ej samej stronie linii) A. 20 π cm/s Z1 i Z2 oznaczają źródła fali kulistych o dłg λ=0. e na ścianie AB pryzmatu światło zostanie: B. W doświadczeniu Younga: a . Ile wynosi prędkość dźwięku w ośrodku miedzy głośnikiem a odbiornikiem? C. 384. Je eli częstotliwość drgań ƒ=680Hz. Fala głosowa r. uzyskamy cały obraz o zmniejszonej jasności 422. rzeczywisty i odwrócony 428. 130 310 stopni 413. grubości płytki. Współczynnik załamania szkła la danej dłg fali w tym przypadku wynosi: D. na rys. zmienia się dłg fali a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli dłg fali światła monochromat. √3 Wiązka światła białego przechodząc przez płytkę szklaną równoległościenną. aby o t rzymać o braz rzeczywisty 5 x powiększony C. jak pokazano na rys. Jakie wielkości trzeba zmierzyć. (Natę . Sin kąta odchylenia widma I rzędu wynosi 0. d . e v źródła wynosi C. Du e). a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli stosunek I1/I2=2. to po przejściu tego światła do ośrodka o współ. 4/3 Je eli bezwzględne wpół. z którego pada na soczewkę promień przechodzący przez ognisko Fl. wynosi B. Elektrony będą równie wybijane przez B. Który spośród ni ej wymienionych zakresów fal elektromagnetycznych emituje ona najintensywniej A. a/-jego częstotliwość D. Jaki max kat β mo e występować miedzy promieniami i osią walca. częstotliwość W pewnym ośrodku dźwięk z niewielkiego głośnika dociera do odbiornika w punkcie P dwiema drogami.33cm. 366. P r aca wyjścia elek t r o nó w z k at o d y fo t o k o mó r k i wyno si 2 eV. 399. to mo emy wnioskować. ciała doskonale czarnego wzrośnie od 500K do 1000 K A.25. 110 m/s Źródło dźwięku zbli a się ze stałą prędk. 0<x<f 415. Na ekranie otrzymamy: B. 381. a jakim poruszą się cząsteczki tego ośrodka? A. W jakiej odległ.punkt . 383. to częstotliwość tej fali wynosi: D. Amplituda drgań powstałych przez superpozycję dwóch drgań harmonicznych xx = A 1cos(ωt+ ϕ1) i x2 = A 2 cos(ωt + ϕ 2) wynosi D. oświetlenie ekranu z obu stron będzie jednakowe.. jednostajnym cząsteczki drgają r. 7 beli Odległ. Piszczała otwarta wydaje dźwięk wy szy Dłg fali sprę ystej w powietrzu wynosi 1. 412. Przy jakich wartościach kąta 6 światło poza trzecim polaroidem będzie miało min natę enie? B. obraz pozorny 417. Jakim ruchem rozchodzi się fala w ośrodku jednorodnym . 373. zale ność wychylenia od czasu dla 2 źródeł dźwięku. stałą siatki. część widma światła białego. MN . 30 stopni 411. e (a i b po przeciwnych stronach linii) A. Na rys przedst. eby promień nie wychodził ze światłowodu na zew? A. Czy człowiek mo e usłyszeć taki dźwięk? C. załamania przy przejściu tego światła z wody do szkła wynosi: B. 386. Załamania n. a obraz rzeczywisty 416. Przedst. wzajemne rozmieszczenia: głównej osi optycznej MN soczewki. Ogniskowa soczewki szklanej płasko-wypukłej o promieniu krzywizny 10 cm (współ. przedst. Co trzeba zrobić z obiektywem aparatu fotograficznego. mo na wykazać. tak e jego płaszczyzna polaryzacji mo e z osią z tworzyć dowolny kąt 0. 426. 377. o d st o sunku o dległ przedmio t u o d zwierciadła do ogniskowej tego zwierciadła. Trzy polaroidy są ustawione prostopadle do osi x. fioletowym . V/4L Czy dłg fali akustycznej i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do wody? D. otaczającym kamerton. Co mo na powiedzieć o cechach tych dźwięków? D.. max osłabienie Ró nica odległ 2 pkt od źródła fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu (v=340m/s) wynosi 25 cm. 369. punktowego źródła światła A i jego obraz B Z rys mo emy wnioskować.: D. 390. aby wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej nie znaną długość fali monochromatycznej C. promień załamany jest częściowo spolaryzowany. 0. 389. Z rys mo emy wnioskować. długość fali światła dowolnej barwy 409. to mo emy wnioskować. Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane.5) wynosi : D. odwrócony czy prosty) B. a t w s. Na rys przedst soczewkę rozpraszającą o ogniskach F1 i F2 oraz punktowe źródło światła A. zmienia się dłg. 393. fali świetlnej przy przejściu z powietrza do wody zmienia się o 25%. Powierzchnia metalu emituje elektrony. 375. obserwator zarejestrował dwukrotne obni enie się wys. Oś z le y w płaszczyźnie polaryzacji pierwszego polaroidu. a λ m . e długość tych fal w pró ni wynosi B. 450 Czy dłg fali światła i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do szkła? C. 2 Na pryzmat szklany umieszczony w powietrzu pada równoległa wiązka światła monochromatycznego jak pokazano na rys. Częstotliwość tych fal wynosi ok. 394. Pod jakim kątem odchyli się widmo II rzędu ? D. E. wzrasta lecz nie tyle samo co kąt padania Bieg promienia świetlnego w pryzmacie szklanym przedstawiono na ry. W jaki sposób zmieni się obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej jeśli połowę soczewki zakleimy czarnym papierem B. 368. 3* 10-2 m 429. 372. barwy i jest większa dla barwy fioletowej Wykonano światłowód w kształcie walca o stałym przekroju i współ. Przez pryzmat o przekroju równobocznym jest taki. 380. dłg fali w tym ośrodku wynosi: C. to ró nica faz drgań tych pkt wynosi: A. załam światła w szkle. dźwięki mają jednakową wysokość. odległości między prą kami na ekranie zmaleją 408. natomiast płaszczyzna polaryzacji drugiego z nich tworzy z nią ustalony kąt 40°. gdzie v1<v2. D . promieniowanie podczerwone 432. którego zdjęcie zostało przed chwilą wykonane? A. Na siatkę dyfrakcyjną prostopadle pada równoległa wiązka światła monochromatycznego. Wartość kata granicznego α mo emy wyznaczyć ze związku A. to mo emy wnioskować. soczewka jest rozpraszająca. 395. poziom natę enia fali = 5beli Po zbli eniu źródła do słuchacza na odległ 1m poziom natę enia w miejscu. między tymi szczelinami wzrośnie (szerokości szczelin pozostają bez zmian): B. Je eli najbli sze punkty.maleje 2 razy 433. aby zyskać dźwięk o częstotliw. obraz pozorny 419. Z. całkowicie odbite Je eli bieg promienia światła monochromat. 365. (kreska od 2 na ox nachylona pod katem) 434.π/10*x). je eli odległ. nale y go zbli yć do filmu 427. 391. Dost. W punkcie P będziemy obserwować: D. a< λ/2 Fala poprzeczna biegnąca wzdłu sznura jest wyra ona równaniem y=10sin(2 πt. nie mo e. Na podstawie rys mo emy wnioskować. e stosunek prędkości rozchodzenia się światła w pryzmacie do prędkości światła w ośrodku otaczającym pryzmat wynosi: C. to jego natę enie w pkt P przechodzi przez kolejne maxima i minima. fale podłu ną o dłg. 1s Jaka jest dłg fali opisanej w 367? B. harmonicznym Struna drgająca z częstotliwością 680Hz wytwarza w otaczającym ja powietrzu : B. 387. 371. przy czym dane zaznaczone na rysumo liwiają ju jedno znaczne wyznaczenie dokładnego kierunku tej połprostej. 418. Je eli promień światła monochromatycznego pada na granicę ośrodka przezroczystego pod kątem Brewstera. √3 401. taki. adna z poprzednich odpowiedzi nie jest poprawna 430. 20cm/s Jaka jest max prędkość poprzeczna cząstki sznura w przypadku opisywanym w zad 367? D. pobiegnie w kierunku wskazanym przez półprostą 5. odległsiatki od ekranu i odległ jednego max od środkowego max 410. 392. √2 Je eli dłg. światło fioletowe 435. Źródło fali o mocy 1W emituje izotropowo energie w otaczający je jednorodny ośrodek. Promień ka dej krzywizny wynosi C.oznacza długość fali.odległ szczelin od ekranu. 1m 424. natomiast nie emituje elektronów pod wpływem światła ółtego. 1250 Hz Na wyk. oraz obraz B punktowego źródła światła A. w którym słuchacz stoi jest równy: C. 370. ad/D 407. zostanie w nim zaabsorbowana w: B. gdy temp bezwzgl. a/-jego częstotliwość ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . 397.. 379. λ/n Na pryzmat szklany (rys) pada równoległa wiązka światła białego tak. e A. Załamania szkła dla danej dłg fali wynosi 1. bo częstotliwość jest za du a Dłg struny =l0. do obserwatora. Dźwięku dwóch piszczałek otwartej i zamkniętej o jednakowej dłg. n2/n1 Światło pada na granicę 2 ośrodków jak pokazano na rys. a ró nią się barwą i głośnością Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v.główną oś optyczną soczewki. przedst. Je eli bezwzględny współ. tylko zerowy rząd widma 405. 50%. 0. e x/y= C. to mo emy wnioskować. rzeczywisty czy pozorny. gdy pada na nią światło zielone. soczewka jest skupiająca. Zdolność zbierająca układu zło onego z dwu ściśle do siebie przylegających cienkich soczewek o zdolnościach zbierających ZL i Z2. Je eli częstotliwość źródła fali elektromagnetycznej wynosi 1010Hz. 374. 20cm 414. Za pomocą którego spośród ni ej wymienionych zjawisk. Załamania światła momochromat. kata padania. soczewka jest skupiająca. od 2m od źródła wynosi: D. e po jego rozszczepieniu światło ółte pada na druga ścianę pod kątem granicznym. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej d pada prostopadle wiązka monochromatycznego światła laserowego o długości fali L Je eli d < X.364. 388. 382. Jak zmienią się: całkowita energia emitowana przez ciało doskonale czarne w czasie jednej sekundy (E) oraz długość fali odpowiadająca max natę eniu promieniowania (>im).2m. Jaką wlk. załamania światła w szkle = 1. gdzie x i y wyra one są w cm. Je eli w adnym punkcie nie występuje całkowite wygaszenie . 400. Dana jest br yła met alo wa o g r zana d o t emp er at u r y o k o ło 500 K. załamuje się dwukrotnie i doznaje równoległego przesunięcia w stosunku do pierwotnego kierunku. Załamania wody względem powietrza wynosi: D. adnego z wymienionych zjawisk 406. jeśli ekran umieścimy w takiej odległ. 431. Najmniejsza częstotliwość drgań własnych zamkniętego z jednego końca słupa powietrza (piszczałka zamknięta) o dłg L ma w tym przypadku wartość: A. oświetlonymi spójnym światłem ółtym. Trzeci polaroid mo emy obracać wokół osi x. W jakiej odległ x od soczewki skupiającej o ogniskowej / = 5cm nale y umieścić przedmio t . Wiązka światła niespolaryzowanego padając na doskonały polaroid. których fazy ró nią się o 900 znajdują się w odległ 1m. Dłg fali wynosi: C. 398. to oznacza.. 402. Elektrony o największej prędkości uzyskujemy przy oświetleniu powierzchni metalu światłem A. od zwierciadła wklęsłego o ogniskowej f nale y umieścić przedmiot aby otrzymać obraz pozorny C. punktowego źródła świat ła A i jego o brazu B.

490. C. p. ich wektory prędkości będą le ały w jednej płaszczyźnie Promieniowaniem β nazywamy: D. 456. Długość fali de Broglie'a związana z elektronem w porównaniu z długością fali związanej z neutronem jest B. h=eUλ/c Je eli dłg fali kwantu o energii hv wynosi X w pewnym ośrodku.ładunek elektronu). e czas połowicznego rozpadu 32P wynosi . e B. Je eli napięcie między anodą i katodą w lampie rentgenowskiej wynosiło U. 5 godzin Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu emitującego w rozpadzie ka dego jądra cząstkę wynosi T. 2*10-26 kg St o sunek mas cząst eczek wo dy cię kiej i zwykłej wyno si ok D. na rys obok C. współczynnik załamania dla tego o śr o d k a wyno si: (h . tej samej. (dwie równoległe) Max prędkość fotoelektronów emitowanych z metalu. Jaka jest największa dłg fali promieniowania y. zmniejszenie odległości między fotokomórką i punktowym źródłem światła. pro mień pierwszej o rbit y elekt ro nu w atomie wodoru r 1 — 0.masa elektronu) B. 442. to graniczna dłg fali (widma ciągłego): B. Po czasie AT : A. 447. c/λν Fotonowi o energii hv mo na przypisać:(h . przypadającej na 1 nukleon jest B. 1. liczby atomowej (porządkowej w układzie periodycznym)pierwiastka anody Długość fal promieniowania rentgenowskiego zmniejsza się. Które ze zjawisk wymien. 10. Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wynosi T. P o jednakowych prędkościach D. 448. którego widmo składa się D. Porównując wyk mo na powiedzieć. ¼ E Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13.stała Plancka. 497.st ała P lanck a. 451. 14 dób W próbce promieniotwórczego fosforu 32 15P o czasie połowicznego rozpadu 14 dni znajduje się N = 108 atomów fosforu. przy czym najdłu sza fala jest skojarzona z czastka β Mol wody jest to ilość wody. Energia elektronu na drugiej orbicie (wg modelu N. 454. W chwili początkowej preparat zawiera iV0 jąder. 1. wartość średn E wiązania. Kβ Charakter rentgenowskiego widma liniowego zale y od B. zwiększymy napięcie między katodą i anodą Je eli najmniejszy kąt odbłysku (odpowiadający pierwszemu max interferencyjnemu) promieniowania rentgenowskiego o dłg fali λ wynosi π/4radianów. W sytuacji przedst. promieniowa nie padające na fotokatodę charakteryzowało się B. a potem przemiana α? A. 477. gdzie W. . W czasie 6 godzin ulegnie rozpadowi około D. Cztery tygodnie wcześniej było w tej próbce atomów fosforu C.praca wyjścia. r4 =16r1 Poziomy energetyczne elektronów w atomie oznacza się literami K.jeśli najpierw nastąpi jego przemiana (rozpad) β-. 437. od częstotliwości/światła przedst. L. 478.Z pro t o nó w i A — Z neut ro nó w Liczba Avogadra = 6. 472. W chwili początkowej preparat zawiera No jąder promieniotwórczych. 482. to dłg fali de Broglie'a elektronu B. to bezwzgl. poni ej występuje na skutek przemian odbywających się w jądrze D. 438. (pierw z 2)/2* λ Je eli zwiększymy napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej 4 razy. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi D. B. z których się składa 474. pod wpływem monochromatycznego światła zale y C. spowalniania neutronów Ile procent izotopów 3 1H ulegnie rozpadowi w czasie 24 lat. 7/8 *106 atomów W czasie 10 godzin 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi. 441. 42 Mo W rentgenowskim widmie charakterystycznym dla danej anody największą energię mają kwanty odpowiadające linii B. / . to (największa) odległ między płaszczyznami atomów w krysztale wynosi C. 446. c. 491. 439.25% jąder pierwotnych .(hν/λ -W) Na rys przedst. O fragmentach tych mo na powiedzieć. której anoda jest wykonana z: C. 457. e w przypadku krzywej 1. w rezultacie przemian jądrowych przekształca się w 234U. 473. e na pewno D. N na L Wg t eo rii Bo hra. zmaleje 2 razy. Stosunek momentu magnetycznego do mechanicznego momentu pędu elektronu. 499. powstaje izotop 1 2 6 C oraz wyzwala się B. 443. z jednej linii serii Balmera i dwóch linii serii Lymana Atom wodoru znajduje się w stanie podstawowym. Masa jednego atomu węgla X62C wynosi około D. Spoczywające jądro atomowe cię kiego pierwiastka rozpada się samorzutnie na 3 niejednakowe fragmenty. pozostanie 6. 465.ładunek elektronu. 4 2 He. W chwili po cząt ko wej preparat zawiera N o jąder promieniotwórczych. 445. jeśli wiadomo. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z drugiej orbity na pierwszą wynosi B. są ró ne. h/2mc Wskutek bombardowania izotopu 23 11 Na deuteronami powstaje β . n. rentgenowskiego będzie wysyłać lampa. Jądro promieniotwórczego izotopu 30 15 P zamienia się w 30 14 Si. Która z poni szych reakcji jest prawidłową reakcją jądrową dla tego przypadku D. D.p r ęd k o ść świat ła w pró ni. ka dy o masie m. 475. 494. elektron. Je eli na fotokatodę pada wiązka kwantów7 o energii hv > W. masę hν/c 2 pęd hν/c dł fali c/ν Elektron i neutron mają jednakowe energie kinetyczne. 481.4 eV Je eli wartość energii jonizacji niewzbudzonego atomu wodoru wynosi E.częstotliwość. 440. 467. 455. neutron W wynik u bo mbar d o wania 2 7 1 3 A l cząst k ami alfa p o wst aje promieniotwórczy izotop 30 15 P oraz. pierwiastek z 2/m.od energii kwantów światła i od rodzaju metalu Max prędkość fotoelektronów wybitych przez monochromatyczne promieniowanie o dłg fali X z fotokatody o pracy wyjścia W : A. W obu na fotokatodę pada promieniowanie monochromatyczne. adne z wymienionych w odp. . to napięcie hamowania Uh potrzebne do tego. Jądro at o mu o liczbie po rządko wej Z i liczbie maso wej A zawiera C.. Promień czwartej orbity jest równy D. W czasie3T preparat wyemituje następującą liczbę cząstek D. –3. w których z wodoru powstaje hel.6 eV. 450. zmaleje 4 razy Który z wykresów umieszczonych poni ej mo e przedstawiać widmo ciągłe promieniowania wysyłanego przez lampę rentgenowską? (/ . największa dla jąder pierwiastków ze środkowej części układu okresowego O masie jądra helu mo na powiedzieć. Bohra) wynosi D. Zwiększenie prądu nasycenia I n mo na osiągnąć przez A. 460. 493. wynosi: A. m . fotokomórki.częstotliwość) B. Je eli energia kinetyczna elektronu (dla nierelatywistycznych prędkości) wzrasta 4 razy. 23 11 Na + 2 1 H= 24 11 Na + 1 1 H Promieniotwórczy izotop 27 60 Co przekształca się w izotop 60 28 Ni emitując C. która: D. 4/3 razy Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. 7 5 % jąd er p r o mienio t wó r czeg o 32P ulegnie rozpadowi. 453. cyklu reakcji jądrowych. 14 6 C Jądro 238U. około 75%. emitując przy tym. 476. je eli C. 495. 489.1 0 8 Preparat promieniotwórczy zawiera 10 6 atomów izotopu o czasie połowicznego rozpadu 2 godziny. pro mienio wanie α o dchyli się za płaszczyznę rys. to mo emy wnioskować. e: B. 487. 496.2 eV Najkrótszą dłg fali serii K widma promieniowania charakteryst. 462. Po czasie 3T C. na wykresie D. 4 . Z otrzymanych danych doświadczalnych mo emy obl. 485. 471. 498. większa.6 eV. Jaki izo t o p po wst aje z pro mienio t wó rczego izo t o pu 8 3 Li. wykres zale ności natę enia prądu / płynącego przez fotokomórkę od napięcia U. v – częstotliwość) C. 500. 463. Względna zmiana dłg fali ∆λ/λ w rozpraszaniu komptonowskim zale y od: 1 kąta rozpraszania 2 rodzaju ośrodka 3 dłg fali promieniowania rozpraszanego C. ½ *e/m W atomie wodoru światło widzialne jest wytwarzane przy przejściu z powłoki C. cząstkę α. 8/9 N o Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wyno si T. wybitych z powierzchni dwu ró nych metali. Co mo na powiedzieć o energii kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu L na K orazM naL B.6 eV. 464.436.53•10" 10 m. to jest przekształcenia się kwantu y w elektron i pozyton.promieniotwórczy izotop 24 11 Na.9eV Energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym wynosi E = —13. 488. . 470. 483. zjawisko nie jest zjawiskiem jądrowym. 492. 480. elektrony emitowane przez jądra atomu W pojemniku ołowianym mamy źródło promieniowania a i /?". neutron Przy bombardowaniu izotopu 1 4 7 N neutronami otrzymuje się protony i izotop D. grafit W reaktorze atomowym moderator słu y do D. 484. . (hν-W)/e Zale ność max E k fotoelektronów. 466. zajmuje objętość około 18 cm3 Liczba elektronów zawartych w 1 kg *6 2 C (liczba Avogadra N A = 6 1 0 2 3 mol" 1 ) wynosi około D. Na rys przedst 2 charakterystyki. . stałą Plancka wg wzoru: (c .5% jąder promieniotwórczych Je eli w czasie 2 8 d ó b. pozyton Po wchłonięciu przez jądro 9 4 Be cząstki alfa.prędkość światła) A. Ile razy jest większa energia potrzebna do przeniesienia elektronu poza atom od energii potrzebnej do przeniesienia go na najbli szy (następny) poziom energetyczny C.. 486. 1 i 3 Mówiąc „promieniowanie jądrowe" mamy na myśl C. promieniowanie α β lubγ. energia kwant u emit o wanego przy przejściu elekt ronu z p o zio mu L na K jest więk sza ni ener g ia k want u emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu M na L Wodór naświetlany promieniowaniem powodującym przejście elektronu z orbity K na M wysyła wtórne promieniowanie. pozostanie 12. e czas połowicznego rozpadu JH wynosi około 12 lat C. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z trzeciej orbity na drugą wynosi około A. 9/10 Bezwzgl. 458. jest mniejsza ni suma mas 2 protonów i 2 neutronów O masie jądra atomowego mo na powiedzieć. a promieniowanie βodchyli się przed płaszczyznę rys Przejście promieniowania y przez substancję mo e doprowadzić do „tworzenia par". emitując przy tym C. to najmniejsza dłg fali widma ciągłego wynosiła X (e . 479. 449. 468. 444. ujemną. 3-10 2 6 . jest zawsze < od sumy mas cząstek. c – prędkość światła) C. poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r z prędkością v wynosi (e . Dłg fal de Broglie'a skojarzonych z cząstkami: a. jedną cząstkę alfa i dwa elektrony W reaktorze jądrowym najlepiej spełniałby rolę moderatora D. v . M. aby prąd przez fotokomórkę nie płynął. i 2. to wartość energii potrzebnej do usunięcia elektronu z drugiej orbity poza atom wynosi A.natę enie promieniowania. 452. 469. przy której tworzenie par jest jeszcze mo liwe C. Energia promieniowania Słońca powstaje w wyniku D. większym natę eniem i mniejszą częstotliwością Elektron na orbicie stacjonarnej Bohra w atomie wodoru ma energię potencjalną B. 461.02-10 2 6 kilomol" 1 . 459. W reakcji jądrowej 5 1 0 B + 1 0 n = 7 3 Li + X symbolem X oznaczono: D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful