P. 1
Fizyka

Fizyka

|Views: 1,474|Likes:
Wydawca: Kucyk646

More info:

Published by: Kucyk646 on Jan 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2013

pdf

text

original

1.

Która z podanych jednostek nie jest podstawową ukł SI B. niuton 2. Po 2 równol. torach jada w przeciwne strony 2 pociągi. Jeden z v=60 a drugi z v=40. Prędkość pociągów względem siebie ma wart: D. 100 km/h zarówno przy zbli aniu się jak i oddalaniu 3. Łódź płynie rzeka z miejsc. A do B i z powrotem v=5m/s względem wody, v=4m/s wzg. Brzegów. Średnia v łodzi: C. 1,8m/s 4. Spadochroniarz opada na ziemię z v=4m/s bez wiatru. Z jaką v będzie się poruszał przy wietrze z v=3m/s A. 5m/s 5. Pasa er pociągu poruszającego się z v= 10m/s widzi w ciągu t=3s wymijany pociąg o dłg. l=75m. Jaka jest v wymijanego pociągu? C. 15m/s 6. Je eli cząstka o masie m początk. Spoczywająca zaczęła się poruszać i jej v dą y do prędk. Światła w pró ni c, to pęd cząstki: C. rośnie do nieskoń. 7. Je eli Ek poruszającej się cząstki jest 2 x większa od jej E spoczynkowej, to jej v: C. 2√2c/3 8. W akceleratorze 2 cząstki przybli ają się do siebie. Je eli obie maja v= 0,8cwzgl. ścian akc. To jaka jest v względna D. 0,8c < v < c 9. Cząstka której t=1s (czas ycia) porusza się wzgl. obserwatora z v=2c/3. Jaki czas zycia zmierzy obserw. Dla tej cząstki? B. t>1s 10. Kolarz przebywa pierwsze 26km w t= 1h, a następnie 42km w t= 3h. Śr. v kolarza: B. 17 km 11. na podstawie wykresu mo na powiedzieć e śr v w tym ruchu wynosi: B. 5/4 m/s 12. Zale ność v od t w 1 i drugiej min ruchu przedstaw. na wykresie. Śr v w t dwóch min: B. 35m/min 13. W 1s r. ciało przebyło s=1m. W drugiej sek. 2m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych 3s D. zmiennym 14. Ciało poruszające się po linii prostej r.jedn.przyśp. v0 przebywa w pierwszej sek. s=1m. S przebyte w drugiej sek. C. 3m 15. Ciało porusza się r.jedn.przyśp., a =2m/s2, v0=0. w której kolejnej sek. Licząc od rozp. Ruchu, przebywa on s=5m? C. w trzeciej sek. ruchu 16. Zale ność v od t przedst. na wykresie. W czasie trzech sek. r. ciało przebywa s: D. 4,5 m 17. Z przedst. wykresu v jako fcji t wynika e s przebyta w 3sek. C. 3m 18. Ciało poruszające się r.jedn.przyśp. v0=0 przebywa w drugiej kolejnej sek. od rozp. ruchu s=3m. Przyśp w tym ruchu: B. 2m/s2 19. Przyśp. pojazdu poruszającego się po prostej a=1,2 m/s2. Ile wynosiła śr. v pojazdu w ciągu trzech pierwszych sek.? B. 1,8m/s 20. Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. Na rys przedst. zale ność s od t. Maksymalna v w tym ruchu: D. 1m/s 21. Na rys. przedst. zale ność v od t 2 punktów. Drogi przebyte przez punkty w czasie T: C. są ró ne, s przebyta przez punkt 1 jest 3xdłuzsza od s 2pk 22-24. Pyt odnoszą się do 4 cząstek poruszających się po 4 prostych 22. Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sek. najdalej od swojego poło enia? D. cząstka 4 23. Która z tych cząst porusza się ze stałym niezerowym przyśp. A. cząstką 1 24. Która cząstka po 2sek. znajdzie się w swoim początkowym poło eniu? C. cząstka 3 25. na wyk. Przedst. zale ność a od t w pierwszej i drugiej sek. jakim ruchem porusza się ciało w pierw. i drug. sek. Jaka jest jego v po dwóch sek. (v0=0) D. w czasie obydwu sek. ciało poruszało się r.niejedn.przyśp, a v=3 26. Na rys przedst. zale ność v punktu od t. Zale ność a od t poprawnie przedst. na wykresie: A. 27. Zale ność a od t przedst. na wyk. (v0=0). V koń. po 3 sek: C. 3m/s 28. Samochód pozostający w chwili począt. w spoczynku rusza, v zmienia się z kwadrat. t wg fcji 2 v=bt (bstała). S przebyta w t: B. bt3/3 29. Ciało puszczono swobodnie w pró ni z wys. h. Śr v ciała: A. √hg/2 30. Ciało puszczono z pewnej wys. Zale ność Ek ciała od t poprawnie przedst. na rys D. 31. Zale ność wys. h od t w przyp. Rzutu pionowego w górę przedst. na wykresie: B. 32. Je eli pasa er pociągu poruszającego się ze stała v puścił pewne ciało, to w ukł odniesienia związane z ziemią tor ciała C. parabolą 33. Z pewnej wysokości h nad ziemia wyrzucono 2 ciała. 1 pionowo do góry z z v0, 2 w dół z taka samą v0. Jakie będą v1 i v2 (opór powietrza pomijamy) D. v1 = v2 34. Na nici w polu sił cię kości waha się kulka. O siłach działających na nią mo na powiedzieć, e w chwili przechodzenia przez najni sze poło enie: C. na kulkę działa niezrównowa ona siła dośrodkowa 35. Na wyk. przedst. zale ność v od t w pewnym r. prostoliniowym. Wypadkowa sił działających na ciało: C. jest równa 0 36. Traktor ciągnie przyczepę ze stałą v siła F=104N. Cię ar przyczepy G=105N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepę: B. zero 37. na samochód poruszający się poziomo r. przyśp. działają 4 siły: cię aru G, sprę ystości podło a R, napędu P, oporów T. Przyśp. Z którym porusza się samochód nadaje: B. wypadkowa wszystkich sił 38. Je eli na poruszające się ciało działa siła wypadkowa o kierunku równoległym do jej v o wart stałej , to ciało będzie się poruszało ruchem D. jednostajnie zmiennym (opóźnionym lub przyspieszonym) 39. Ciało o m=2kg i v=4m/s zatrzymuje się w t=4s na skutek działania siły zwróconej przeciwnie do jego v, o wart. równej A. 2N 40. Je eli na ciało działa kilka sił, w tym np. F1 ma zwrot zgodny ze zwrotem przyśp tego ciała, to siłą nadającą temu ciału a: C. wypadkowa będąca suma geometryczną wszystkich sił działających na to ciało 41. Pocisk wystrzelono pod pewnym katem do poziomu. Jaka siła działa na pocisk podczas jego lotu a do chwili upadku, je eli cały lot odbywa się w pró ni C. działa siła cię aru tego pocisku 42. Na poruszające się po linii prostej ciało o m działa F, której zale ność od t przedst. na rys. Ciało będzie się poruszało B. ruchem niejednostajnie przyśp.

43.

W sytuacji przedst. Na rys. (tarcie pomijamy) siła napinająca nitkę ma wartość: C. ¾ F 44. 3 klocki o jednakowych masach są połączone niewa kimi nitkami. Klocek C jest ciągnięty w prawo siła F nadającą całemu ukł a. Wypadk siła działająca na klocek B (bez tarcia) B. F/3 45. Je eli pominiemy tarcie i masę bloczków, to przyśpieszenie cię arków przedst. na rysunku wynosi: A. 2,45 m/s2 46. Przyspieszenie cię arków przedst. na rys (tarcie i masę bloczka pomijamy) wynosi ok.: A. 3,3 m/s2 47. Z zasady zachowania E mechanicznej wynika, e: B. Suma Ekin i Epot ukł jest stała, je eli w ukł działają tylko siły zachowaw. i siły zew. nie wykonują pracy nad układem 48. Jak zmienia się E pot spadającego swob. kamienia (w pró ni) C. szybciej zmienia się przy końcu ruchu 49. Na ciało o masie m pozostające począt. w spoczynku działa stała siła F. Jego E kin po czasie t wynosi: A. ½ F2t2/m 50. Je eli w syt. przedst. Na rys. (m i tarcie bloczka pomijamy) E pot cię arka o masie m zmniejszy się o 30J, to E kin klocka o masie 2m powiększy się o wart : B. 20J 51. Ciało o masie m wyrzucono pod katem 600 do poziomu z v. E pot ciała w najwy . punkcie toru (opór powietrza pomijamy): A. mv2/2 52. Ciało porusza się r. prostoliniowym. Na rys. przedst. zale ność v od t. Jaki znak ma praca(+,-) wykonana przez silę wypadkowa działająca na to ciało w I,II,II przedziale czasu? C. I(+),II(-),III(+) 53. Z powierzchni ziemi wyrzucono pionowo w górę ciało z prędkością v=10m/s. Na h+3m Epot =15J. Ile wynosiła na tej wys. Ekin (g=10m/s2) B. 10J 54. Pod działaniem siły F ciało porusza się po osi x. Na rys przedst. wyk zale ności F od poło enia ciała. Praca wykonana przez tę siłę na drodze 2m wynosi: A. 0J 55. Zakładamy, e F potrzebna do holowania barki jest wprost prop. do v. Je eli do holowania z v=4km/h potrzebna jest moc 4kW, to moc potrzebna o holowania z v=12km/h wynosi: C. 36kW 56. Na wykr. przedst. zale ność od F działającej na ciało o m=5kg poruszające się po linii prostej. Zmiana v tego ciała: A. 0,8m/s 57. Rozciągając pewna taśmę kauczukową o x stwierdzono e siła sprę ystości F=ax2+bx.min praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x=0 o x=d: D. ad3/3 +bd2/2 58. Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F=F0e-kx (k>0). Je eli v=0dla x=0, to max Ekin, która cząstka osiągnie poruszając się wzdłu osi x: A. F0/k 59. Czy ukł ciał zachowa pęd, jeśli będzie nań działać stała F zew A. Układ ten nie zachowa swojego pędu 60. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Ekin odrzutu dział w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z v=400m/s A. 80J 61. Z działa o m=1 tona wystrzelono pocisk o m=1kg. Co mo na powiedzieć o Ekin pocisku i działa w chwili gdy pocisk opuszcza lufę? B. prędk. działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc Ekin pocisku > Ekin działa 62. Kula o masie m uderza nieruchomą kule o masie M i pozostaje w niej. Jaka część Ekin kuli zamieni się w E wew. (zakładamy zderzenie idealnie niesprę yste)? D. M/M+m 63. Jak wskazuje rys. kula bilard 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą 2. Je eli uderzenie jest idealnie sprę yste, to: A. kula 1 zatrzyma się, a kula 2 zacznie się poruszać z v 64. W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia 2 doskonale niesprę ystych kul, Ekin zmienia się w Ewew, jeśli mają: C. równe i przeciwnie zwrócone pędy, a dowolne E kin. 65. W zderzeniu niesprę ystym układu ciał jest: A. zachowany pęd całkowity, a Ekin układu zachowana 66. Wózek o masie 2m poruszający się z v zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki łączą się i poruszają się dalej z v: A. 2/5 v 67. Człowiek o m=50kg biegnący z v=5m/s skoczył na wózek spoczywający o m=150kg. Jaką v będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)? A. 1,25m/s 68. Które z wyk. dotyczą ruchu harmonicznego? D. tylko 1 i 4 69. Je eli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się r.harmon., zmniejsza się to: A. moduł prędkości wzrasta, a moduł przyśp. maleje 70. W r.harm. o rów. x = 2cos0,4Πt okres drgań wynosi: C. 5s 71. Max przyśp. punktu drgającego wg rów.x=4sin*Π/2*t (amplituda w cm, czas w s) wynosi: A. π 2 cm/s2 72. Amplituda drgań harm. =5cm,okres 1s. Max v drgającego punktu wynosi: D. 0,314 m/s 73. Punkt materialny porusza się r.harmon, okres drgań =3,14s, a amplituda 1m. W chwili przechodzenia przez poło enie równowagi jego prędkość wynosi: C. 2m/s 74. Które z ni ej podanych wlk. charakt. R.harm. osiągają równocześnie max wartości bezwzględne? D. wychylenie z poło enie równowagi, przyśpieszenie i siła 75. Ciało porusza się r.harm. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy Ekin ciała: A. jest 3 x większa od jego Ekin 76. Ciało o masie m porusza się r.harm. opisanym rów. X=Asin*2 Π/T*t. E całkowita (Ekin+Epot)tego ciała wynosi A. 2 π 2mA2/T2 77. Na którym z wykresów przedst. Zale ność E całk od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego? A. 78. Rozciągnięcie nieodkształconej począt. sprę yny o pewna dłg. wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłu enie tej sprę yny (przy zał. idealnej sprę ystości) o tę sama dłg. wymaga wykonania: C. 3x większej pracy 79. Na rys przedst. zale ność siły F od potrzebnej do ściśnięcia sprę yny od odkształcenia sprę yny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprę yny o 3cm wynosi: B. 0,045J 80.-81. Pyt odnoszą się do następującej sytuacji Pojedynczą sprę ynę (lub ukł sprę yn) rozciągamy w taki sposób, aby F powodującą odkształcenie zawsze równowa yła aktualna F sprę yst. Przy wydłu eniu pojedynczej sprę yny o 12cm jej F sprę yst. wynosi F 80. Je eli 2 takie sprę yny połączymy, tak jak na rys. i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie ukł: D. 6cm 81. Praca wykonana przy rozciąganiu takiego ukł sprę yn siła zwiększającą się do F jest: B. 2 x mniejsza ni w przypadku rozciągania jednej sprę yny

y=0. Która wlk wystarczy jeszcze znać. 142. 2x > od przyśp graw. I1 i I2 (I1>I2) obracają się tak. to: D.mgcos α 3. Co mo na powiedzieć o v koń ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się? C. 9. Czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kaie nachylenia będzie dłu szy. 3√GMT2/4π2 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . tylko siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x 83. Tej kulki w chwili gdy jest ona w dolnym poło eniu wynosi. począt. material. a v końcowe takie same. 4. je eli: C. 8000N/m3. bezwł klocka m1 i tarcia B. Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą 9. 3. 136. to czas drugiego: B. n = 1/ π*√gf / 2d 99. gdy ¼ jej l zwisa. 95. jest: C. Ciało o znanym cię arze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej r. na rys (masę i tarcie pomijamy) pozostaje w równowadze je eli: C. na rys. promień orbity tego satelity: C. ró na od zera i skierowana do środkowego okręgu Dwa dyski o momentach bezwł. Je eli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie niewa kości to: A. równowa ą się siły: cię kości klocka. Je eli eksperyment taki przeprowadzimy w kabinie sztucz. 123. Ten przypadek zachodzi wtedy.81 N. geogr. Pierw. Je eli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku. mo na wywnioskować . Kierunek działania siły cię kości na kulkę 116. kątowe ω1 i ω2 oraz momenty pędu L1 i L2 są: D. roztw. to wazy ono 40N. je eli wspł. 105. 140. od r i śr gęst Ziemi. Wagonu. niejednostajnie przyśp. to: A. gdy: D. Siła działającą na to ciało w pozycji x jest dana wzorem: D. Jaka siła F nale y rozciągnąć drut o przekroju S. 7. Które z tych inf. Wzrosła 2x. na wszystkie ciała działają siły bezwładności o wart. wody. e winda porusza się ruchem: D. Na którym z wyk najlepiej przedst. zmniejszył się 2krotnie 91.? 1. Ziemi (Rz. 0. l2 miedzy pkt przyło enia sił) A. m2= 2m1 Przyśp. ok. w ka dej chwili wart. to w syt.przy czym R2=2R1> Je eli Ekin r.4 πs-2 Tor zakreślony przez punkt materialny na obwodzie koła.mgx + 1/2kx2. ciała A jest 5x > ni wart. 1. uzyskuje v2. Wynosi T. między liniami sił. 135. Ziemi. 130. 127. wzorzec masy przyciąga Ziemię równie siłą 9. 37. w dół Ciało pływa w cieczy o gęst. Je eli kule wiszące na dźwigni zanurzymy do wody: D.25 95-96. Na jakiej wys. v2=v1 106. tylko 1 i 4 89. Przedst.G. gdy następujące wlk dla wszystkich jajek są równe: C. 120. Równi pochyłej przedst. Satelity Ziemi. wykonują koła roweru o średnicy 0. 152. na wykresie B. ok. < od a graw. . soli. 139. zale ność vx od t? D. 93. . Okres drgań wahadła: C. Nie ulegała zmianie przy oziębieniu go o ∆T B. przy czym obie gęst. natomiast nie działa na klocek o m2. 149. to korek: A. klocek będzie pozostawał w spoczynku 110. poruszają się za stałym a(bez oporu). Na planecie. przyśp. to a graw. przyśp ciała B Stan niewa kości w rakiecie lecącej na Księ yc pojawi się w chwili . Je eli czas obiegu pierw. x=0..harm. wprost prop. bez tarcia. Rω2 Na ciało działa para sił (F1=F2=F). Porusza się po orbicie o prom. graw. 2√2T Po dwóch orbitach współśrodk. graw. √5gR 100. Ziemi Nic wahadła zawieszonego u sufitu wagonu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wagonu. Na planecie . 3000 kg/m3 Przedm. przy którym ciało zaczyna się zsuwa. postępowym A. D. e współczynnik tarcia statycznego linki o stół wynosi: C. Tarcia wynosi(g=10m/s2): B. mg-kx 86. zatrzymuje się po 6 s.jednost. 132. niej a2. Epot tego ukł. =0 w poło eniu równowagi. Wa y 6. jego wynosi: C. Masa ciała o cię arze 19. klocek o m2 mo e względem wagonu albo poruszać się w dół. jak na rys wynosi: B. są > od gęst wody dw. Tarczy: B.. natę enia pola graw. 121. klocków i ściany wagonika nie są idealnie gładkie. Klocek przyczepiony do sprę yny porusza się r. 97. Przy pominięciu tarcia i oporu powietrza. Ciało. na wykresie: C. pozostające w chwili począt. ale o wart prop. Pewnej planety jest = gęst. zatem obj. 5s-1 Je eli koło zamachowe wykonujące początkowo 12 obrotów na sekundę. Je eli klocek m2 porusza się wzdłu ściany wagonu z przyśp wzgl. poło onej na szer. je eli będzie spełniony warunek: C. 4N Ciśnienie słupa wody o wys. wynosi: C. Gęst są 2x .. Jakiej min F przyło onej jak na rys. aby podnieść cię ar Q za pomocą niewa kiego bloczka? Linka nie ślizga się po bloczku. 2.81N 117. zawsze zwiększa się podczas wzrostu wzajemnej odległ tych mas 82. E pot w punkcie zawracania =Ekin w punkcie przechodzenia przez pło enie równowagi C. Odległ. na rys. równa GMm/r. jednorodny wa y w pow. l w syt. Wynosi 50J. 145. C. Q=P/2 101. Okres drgań wahadła utworzonego z cienkiej obręczy o promieniu R i masie m zawieszonej na ostrzu.: D. 128. Wartość pracy potrzebnej do oddalenia ich na odległ nieskończenie du ą: B. aby obl pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłu równi B. h nad powierzchnią ziemi przyspieszenie ziemskie jest 4 x mniejsze ni tuz przy pow. 138. Dane 2 równie pochyłe o jednakowych wys. Ciało to zanurzone całkowicie w wodzie wa y 20N. 137. 107. Liniowych i E dwóch satelitów Ziemi poruszających się po orbitach kołowych o promieniach r i 2r. Masa wahadła mat. Ziemi Średnia gęst..54N. d-śred). tylko 2 i 3 Satelita stacjonarny (kto9ry dla obserw. Układ przedst. 4x > od przyśp. spadając swobodnie z pewnej wys. R i wiruje w płaszczyźnie pionowej po okręgu tak.5J 87. W chwili początk:v=0. 450 wisi na nitce kulka pozostającą w spoczynku względem ścian pokoju. aby obl. B. 2π√2R/g 90. której r i śr. 134. Je eli czas trwania oby ziemskiej wynosi T. mo e (na poziomej drodze) przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r(f-wspł tarcia statycz). Na brzegu obracającej się tarczy le y kostka. w spoczynku. ω1 < ω2 i L1 > L2 . Na którym z wykresów najlepiej przedst. tarcia statycznego w tym przyp. GMmR1-R2/R1R2 Dwa ciała o masie m I 5m zbli ają sie do siebie na skutek oddziaływania graw. R. wspł tarcia i a) 2. e waga wskazuje połowę jego cię aru.. Prędk. 131. Ich prędk. M. Praca wykonana przez silę wypadk. 1 111. Mo emy wnioskować . w stanie spoczynku na poziomej płaszczyźnie działa równolegle do płaszczyznyF=2N. Dotyczące prędk. Gęst. 125. F*l1 Siła wypadk.. Na równi pochyłej le y klocek . v satelity bardziej odległ. F=Q 102. Poruszający się r. 1/3 96.Stalowy drut został rozciąg. mv2/r < mgf 98. większe W poni szych zdaniach podano inf. H=Rz Statek kosmiczny o masie m wraca na Ziemię z wyłączonym silnikiem. Stosunek prędk. w ka dej chwili Ekin =Epot 4. 2R. 143. uzyskuje końcową v1. Na ciało o m=1kg. miedzy dwoma pkt. e w górnym poło eniu nitka nie jest napięta.81N. Która z podanych ni ej jedn. Z Ziemią poruszają się 2 satelity. 148. Liniowe sztucznych satelitów krą ących w pobli u Ziemi są w porównaniu z prędk. Ły wiarz poruszający się początkowo z v=10m/s przebywa z rozpędu do chwili zatrzymania się drogę 20m. Na równi znajduje się ciało o masie m pozostające w spoczynku.1.harm. fmgcos α 2. Kulka pozostająca pierwotnie w spoczynku zaczyna się staczać bez poślizgu za szczytu równi pochyłej. 146. jednostajnym po okręgu jest: B. Obj. 4/5 g/cm3 . to średnie przyśp kątowe ε: C. przewa a kula o większej gęst. tylko 1 i 4 112.28m/s D. Aby większy mógł podnieść 100N. a drugi po orbicie o prom. poruszający się z v. Je eli dłg wahadła zwiększymy 2x. są prawdziwe? 1. Je eli pojazd poruszał się po torze poziomym. Je eli klocki poruszają się wzgl. Jednorodna linka o dłg. działająca na pkt. O pewna dłg x. 3. Linia prosta wyznaczona przez nic wskazuje: A. Na obu końcach wagi sprę ynowej. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachyl=450. Gęst: A.) C. Naprę enie liny. Co mo na powiedzieć o przyspieszeniu tych ciał ( w ukł labor) B. Grawitacyjna E pot ukł 2 mas (pkt material. 5/6 mg wagonik jedzie z przyśp a.6 wynosi D. związ z Ziemia wydaje się nieruch. F= α η S ∆T 84. Wagonu.) krą y po orbicie kołowej płaszczyźnie równika.. e ich E kin są równe. gęstości Podnośnik hydrauliczny jest wyposa ony w 2 cylindry o średnicach 1m i 5cm. zale ność składowej poło enia klocka K od t? B. 122. przy czym r1<r2. to F tarcia ma wart: 1. v satelity bardziej odległ od Ziemi jest > od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 2.. 151. Epot ciała jest dana wzorem E = . bo klocek ten nie jest przyciskany do ściany.. 147. zanurzając się do 3/5 swojej objęt. do a.: B. W ruchu wahadła nietłumionego 1. to siła tarcia działa na klocek o m1. Je eli m planety jest 2x < od m Ziemi .a dłg zmalała 4x. które toczy się bez poślizgu jest cykloidą Współrzędne toru tego punktu opisują następujące rów. Które z poni szych stwierdzeń są prawdziwe.27 * 10 –3 Na dwustronnej dźwigni wiszą na nitkach 2 kule równych masach wykonane z 2 materiałów o ró nych gęst d1<d2. 104. Kątowej u dołu równi do prędkości kątowej w punkcie C (połowie drogi): C. tarcia statycznego wynosi 0.4 m poruszającego się z v=6. lub w górę(zale y od mas. R1 do R2 (licząc o środka Ziemi) pozostaje tylko w p . aby jego dłg. pokazanej na rys zawieszono 2 cię arki o m=1kg. to okres jego wahań: C. Je eli wychylenie tego klocka z poło enia równowagi wynosi 1/2A. to iloczyn m2 a =wypadkowej sił : cię aru klocka m2. Ziemi: C. Od a) wart.promień Ziemi) A. 10m wynosi w ukł. gdzie G stała grawitacji 118. to na klocek o m1 działa siła tarcia o tej samej zawsze ( niezale . Na tej podst. Kulka o masie m jest przyczepiona na końcu sznurka o dłg. Współ. pozostanie zanurzony w wodzie Mo na tak dobrać stę . Jego śr. Na s=1m wynosi: C. Ruch zsuwającej się ze stołu linki jest ruchem: A. której zarówno r jak i m są 2x < od r i m Ziemi: C. Ekin w punkcie zawracania=Ekin w punkcie zerowym (przechodzenie przez poło enie równowagi) 3. Równi w zakresie od zera do kata. Samochód o masie m. wzrośnie 2√ razy 92. liniowa jej satelity naturalnego (księ yca) B. Je eli ciało to zanurzymy w cieczy o cię arze właść. a max jej wart. pow. m2/m1<tg α 108. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów inny C. natomiast na klocek o m2 równie działa siła tarcia. W wodzie dest. a satelita o m2 po orbicie o R2. Przy jakiej najmniejszej liczbie n obrotów na sekundę kostka spadnie z tarczy?(f-wspł tarcia. SI ok. Od ziemi jest < od v satelity poruszającego się bli ej Ziemi 3. I ró nych kątach nachylenia. jest jedn. Wzrost Ekin statku w tym czasie wynosi: A. E pot sprę ystości drutu?: D. postępowego obu satelitów jest taka sama. jednostajnie przyśp. 88. masa m2 będzie się poruszała z przyśp. do mas tych ciał Winda m zje d a do kopalni z a = 1/6 g. zaczyna się zsuwać ze stołu . Co mo na powiedzieć o v liniowych satelitów B.. aby wszystkie świe e jaja pływały w Roztw. √2 113. Je eli masę nitki i tarcie pominiemy. 129. po linii prostej W ukł nieinercjalnym poruszającym się r.5 *10-3m3 Ciało jednorodne wa y w powietrzu 30N. 141. Przy zbli aniu się do Ziemi z odległ. Jaką siłą wzorzec masy przyciąga Ziemię C. 12/25 g/cm3 Cię ar ciała w pow. m/s2 115. Na podziałce wagi odczytamy: B. Wynosi 100N. Ziemi . Współczynnik tarcia=0. 150. Je eli klocki poruszają się wzgl. Je eli zwiększymy nachyl. 144. ustanie praca silników Prędk.R. 9. tego ciała: D. mniejszy tłok trzeba nacisnąć siłą: D. E całkowita jest stała. to jest on ruchem: B. Co mo na powiedzieć o ruchu klocka K względem nieruch. 2kg 114. Jednostajnie opóźnionym w górę lub jedn. zwróconym w górę. Po równi pochyłej o kącie nachylenia α. Stosunek Ekin do Epot jest dla obu satelitów taki sam 4. 119. zsuwając się zaś z tej samej wys.02J 94. Satelita o m1 po orbicie o R1. Moment obrotowy tej pary sił ma wartość (l1. Zale ność E pot od t w r. Ten zanurzony całk. przyśp.8? A. Przedst. ciała wynosi: C. D2 korek zanurzony w wodzie i puszczony swobodnie wypłynął na pow. Rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli Ile obrotów na sek.. Jakie musimy mieć jeszcze dane wlk. Materialnymi o masie M i m wynosi r. 126. mamy: D. Na rys. To jego Ekin w3 tej chwili wynosi: D. wysokość na jaka wciągamy ciało 103.odległ. W miejs. Zale ność okresu drgań wahadła od dłg l poprawnie przedst. 980 Pa Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. Wsp. Klocek K zsuwa się bez tarcia z równi pochyłej. 124.8N 85.graw. 133. Przem. tylko 1 i 3 Człowiek stojący w windzie na wadze sprę ynowej zauwa ą. większa v ma satelita poruszający się po orbicie o promieniu r1 Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych . przedst. nale y u yć. Całkowicie zanurzone. W powietrzu dzwignia jest w równowadze. Ziemi Przyśp. sprę ystości równi i tarcia 109.fmgsin α 4mgsin α B. na której zawieszona jest kabina: C. Promienie ich orbit wynoszą r1 i r2.

wykonującego n obrotów na sekundę. Sprawność silnika wynosi A. (p. na rys. ma wart.. tylko 2. mieszaniny? (pojem. średnicy cząsteczek 4. siły tarcia lub siły cię kości w zale ności od wyboru osi obrotu 163. W wyniku wymiany ciepła miedzy tymi ciałami: D. je eli natomiast oś przechodzi przez środek pręta. wynosi 1/3 ml2. zale ność ciśnienia p od temp. Je eli ły wiarz opuści ramiona . krytycznej Temp. 198. Sublimacją Jaki jest konieczny warunek skroplenia ka dego gazu? C. 3. Je eli człowiek opuści ręce. doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany A.2*106J/kg) D. przedst. 400J/kg 191. T1 w stanie 1 i T2 w stanie 2: C. Współ.dosk. 228. Obj. mo emy wnioskować . 4. 216. W przemianie określonej ilości g. Je eli naczynie było szczelne. Ciepło potrzebne do zmiany w parę 1g lodu o t=-100C wynosi (ciepło właśc. 1m od kulki konieczne było wykonanie pracy W. doskonałego zale y od: 1.dosk. a potencjał nie jest równy zeru? C. przedst. e miedzy temp wodoru T1 i helu T2 zachodzi w przybli eniu związek: B. 3. e: C. Ekin= ½ L2/I 156. i nie le y od jej obj. Obdarzone masą i nie oddziaływujące wzajemnie punkty 165. 212. częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. . Równa temp. wody=4. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne (rysunek poni ej:) Nat ę enie po la E B i po t encjał po la V B w punkcie B mają wartości: A. R. µp/RT 174. liczby cząsteczek w jedn. a jego prędkość kątowa wynosi: D. postępowego Ekp i obrotowego Eko pełnego walca toczącego się po poziomej równi. mamy ten sam gaz): B. 219. prosta 1 187. adiabatycznej i izobarycznej W przemianie izobarycznej gazu doskonałego D. 2πL/I 155. Stosunek temp bezwzględnej źródła ciepła Tt do temp chłodnicy T2 idealnego odwracalnego silnika cieplnego o sprawności 25% wynosi: A. to okres obrotu bryły względem tej osi wynosi: C. bezwł. zmiany E wew sa we wszystkich 3 sposobach identyczne Aby izobarycznie ogrzać 1 g g.dosk jego przyrost temp jest proporcjonalny do wykonanej nad nim pracy? C. Która prosta na rys. 207. L obraca się wokół prostopadłej do niego osi. na rys. izolowanej od otoczenia. Pewnego ciała o m=0.2. i sporządzonych dla tej samej masy gazu odpowiada większej objętości ( w obu przyp. to T wynosi: D. to praca mech. prędk. Do jakiej temp. 3V0. 215. Która z poni szych 2 izochor 1 i 2. 1 185. przedstawiono na wyk. wrzenia helu pod ciśn.dosk. który związek miedzy parametrami gazu nie jest poprawny? D. z adną spośród wymienionych zasad Dwa punktowe ładunki +2q i — q znajdują się w odległ: 12 cm od siebie.2. Walca wynosi ½ mr2 ) B. dosk. dosk. Współ (p.5 kg od dostarczonego mu ciepła. mRT/NpV 173. µ (masa jednego mola gazu). nie przedstawiono przemiany izobarycznej A. dosk. tylko 1. 210.V 2 ) w p r zemianie: B. Dostarczono Q = 103J ciepła. Ekin cząsteczek gazu 166.dosk. obj. p. Dla jednorodnego g. Ile litrów gorącej wody o t=800C nale y dolać do wanny zawierającej 80 l wody o t=200C. Je eli są dane: p. średn. Cienki pręt o masie m i dłg.). Jednostajnie maleje lub wzrasta z czasem 159. ni szej TB. Ciśnienia obu gazów są równe 168. I mo na określić: B. D. gazu w stanach 1. Ciśn. D W której konfiguracji natę enie pola w początku układu e równe zeru. 203. bezwł. Na rys. Je eli taki gaz rozprę a się w przemianie JoulaThomsona. cząsteczek 2. dosk? C. koła zamach. ciekłego helu w otwartym termosie jest: D. aby t wody wynosiła 400C? B. V. Praca wykonana przez gaz wyra a się worem W= p (V t . 30%. T. Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. Q 2 . przedst. poniewa została wykonana praca na zmniejszenie obj ciała Energia wew g. to gęst gazu równa się: C.dosk jest określony parametrami pt i Vv W wyniku jakiego rozprę enia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości Vz gaz wykona większą pracę' B. adiabatycznej Które z powy szych wypowiedzi są poprawne? A. bezwł. Wzrasta ze wzrostem jej temp. Na którym z poni szych wyk. e: D.dosk. Je eli wypadkowy moment sił działających na to ciało obracające się wokół nieruch. przedstawionych na wyk. przemianie g.1 litra.2*103J/kgK. W wyciągniętych na boki rękach trzyma 2 równe cię arki. nie zmieni się Pobierane w procesie topnienia ciał krystalicznych ciepło: C. 195. Gazu ma max wartość w stanie : A. Dane są 2 pełne kule A i B wykonane z tego samego materiału. aby dokonać tego izochorycznie trzeba dostarczyć Q2 ciepła. Na rys. jeśli jego ładunek zmniejszy się do połowy (poło enie przewodnika względem innych nie ulega zmianie)? C. Co mo na powiedzieć o Ekin r.. Kulki naładowano odpowiednio jednoimiennymi ładunkami ą x i q 2 . √3gl 164. kątowe ε w ruchu walca nadaje moment D.4 167. 1 i 2 D.dosk. 204. 222. to mom. Ile wyniósł przyrost energii wew gazu w p. dosk:1. Na rys przedst zale ność Epot cząsteczek g.05kg wody o temp. Ciśnienie g. 214. Nale y go ogrzać aby podwoić średnia v cząstek: A. maleje do 1/3 I0.01*105J Je eli obj. 193. jest większa od Q. 208. Przez wilgotność bezwzględną rozumie się : D. 200. D Na którym z wykresów najlepiej przedst potencjał elektryczny jako funkcję x B. 0.V). T. przedst. uległy zmianie na 2p0.rzeczyw (związ. I. 206. to mom. a E kin rośnie 158. z działaniem sił odpychania i przyciągania) od ich wzajemnej odległ. 1. W jednym naczyniu znajduje się 1 mol wodoru. Na ścianki naczynia zamkniętego zale y: D. to mo emy wnioskować.dosk.T. 194. Krzywa 1 i prosta 176. Zale ność potencjału V (punktów le ących na linii łączącej te ładunki) od odległ x mierzonej od dodatniego ładunku najlepiej przedst. B Dwie metalowe kulki o masach mx i m2 i jednakowych r zawieszono na jedwabnych niciach o jednakowej dłg /. 202. W których spośród wymienionych przemian g. Dla jednorodnego g. 217. są dane: m. Pędu (kręt) tego ciała: D. 3 i 4. Bezwł. ten cykl przemian w ukł. Na przeniesienie innego (+) ładunku ą z b. Ekp>Eko 157. 177. tych naczyń są jednakowe. kuli B. to jego mom. ciepło topnienia =3. 225. którego cząstki tratujemy jako : C. W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temp T0. Gaz doskonały to ośrodek. Wykonana przez ukł: B. O ciśnieniu pary nasyconej mo na powiedzieć.odległość między ładunkami) Najwy szy potencjał jest w punkcie C. 2971J 188. Mo emy wnioskować: A. dosk. Stan początkowy g. 209. Obu ciał mogła ulec zwiększeniu na wyk punktu potrójnego la wody przejście ze stanu II do stanu I jest związane: A. Na rys.dosk jego gęst: C.1*103J/kgK. 201. Masa jednej cząsteczki wynosi: D. 220. kuli A jest 8x > od obj. Masę pary wodnej zawartej w 1m3 powietrza w danych warunkach Je eli do ukł. ciepło pobrane jest zu yte na pracę wykonaną przeciwko siłom zew. wynosi: A. R(dla 1 mola). osi jest stały i ró ny od zera w czasie ruchu. Izochora 1 178. e ciepło właściwe ciała wynosi: D. izochorycznej. prędk. p. to na skutek tego ciśnienie pary: B. bezwł. przy których odległości między cząsteczkami są większe od r 0 . Względem osi przechodzącej przez środek masy kuli A jest: B. Je eli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L. a ubytek energii wew. 2π2n2I 162. Je eli w st anie ró wno wagi nici t wo rzą z pionem równe kąty (rys obok). Jaka była temp. 182. pozostaje bez zmian . Zale ność miedzy Ekin bryły a jej momentem pędu L i mom. a moment bezwł. Je eli mom..R. tego gazu poni ej temp. W przemianie izochorycznej określonej ilości g. izobarycznej. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego B. o 1 K trzeba było dostarczyć Qt ciepła. postępowym.. mom. V1>V2 i V1=V3 179. są dane m. masy cząsteczek A. EB=q/2πε0r2 VB=0 Wewnątrz pewnego obszaru potencjał V = const ≠0. Ile wynosiłaby sumaryczna praca konieczna do przeniesienia (-) ładunku o identyczne w a r t o ś c i q z p u n k t u A n a jp ie r w 2 m w z d łu p r o mie n ia a następnie 2 m wzdłu łuku okręgu otaczającego kulkę do punktu C (patrz rysunek)? B. E=0 Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne: (d . 40 l 189-190. o obj. 3 ω0 161. Ciało A o wy szej temp. Masa gramocząstki wynosi: C. Je eli oś przechodzi przez koniec pręta mom. początk. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową ω (bez tarcia). poprawnie przedst. 221. przedst. izotermicznej.5 T2 170. cieplna kalorymetru pomijamy) D.V0. to Ekin koła : A. 199.dosk ze stanu A do C. 196. przedst. ciepło dostarczone częściowo zamienia się w Ewew gazu. obj. T1= 0.3 mo na powiedzieć e : C. masy obu kulek są równe Jaki jest wymiar pojemności elektrycznej w jednostkach podstawowych układu SI? D. 200C. Moment bezwł. 650C 192. atmosfer. 189. O zmianie Ewew w tym procesie mo na powiedzieć. 4 stany g.du ej odległ do punktu A odległ. V3/T3=V4/T4 186. wzrosło w przemianie izobarycznej 2x i wobec tego: C. T2=4T1 180.T)? A. Na którym z wyk. obni a swą temperaturę dla ciśnień. 183. termodyn. od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę obj. Na którym z poni szych wyk. I. Natę enie pola w tym obszarze A. Wart. TA zetknięto z ciałem B o temp. Ły wiarz zaczyna się kręcić z wyciągniętymi ramionami z Ekin = ½ I0ω02. 2/3W W której konfiguracji natę enie i potencjał w początku układu równa się zeru D. V(obj. 32 x >od momentu bezwł kuli B 154. na wykresie: B. na rys. 205. to: A. pręta względem osi przechodzącej przez jego środek I0 = 1/12 ml2 . Średnia Ekin cząsteczek wzrosła 2x 171.Y Dwa ró noimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie Wartość siły. ( mom. ukł wyniósł ∆U=105J. jest zu ywane na pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym Aby st o pić ló d w t emperat urze 0°C przy st ałym ciśnień dostarczono mu ciepła Q. 4. 2. jaką ładunek ujemny działa na dodatni Pole elektryczne jest wytwarzane przez (+) ładunek umieszczony na metalowej kulce. parowania 2. 224. to: C.T. izobarycznej.. 2. N.15 kg wody o t=800C wlano do kalorymetru wraz z 0. C. Obj. izobarycznej? D. T dla przemiany izochorycznej g. gaz wykona większą pracę przy rozprę eniu izobarycznym.3*105J/kg. nie ulega zmianie 181. Poziomo ustawiony pręt o dłg l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swob. Ró nica miedzy energiami wew. 4T0 169. je eli cząsteczki wodoru i atomy helu maja taka sama średnią v r. C Na którym z wyk najlepiej przedst zale ność natę enia pola elektrycz jako funkcji x? D. A2 *s4 /kg*m2 Co stanie się z pojemnością izolowanego przewodnika. gazu i od średn. Średnia energia cząsteczek gazu doskonałego ulega zmianie w przemianie: 1. zachodzą następujące relacje między temp. moment pędu pozostaje nie zmieniony. Przemiany izochorycznej g. 6T0 175. wywierane przez cząstki g. Chwilowo przyśp. T1 /T2 =4/3 Z którą spośród ni ej wymienionych zasad byłby sprzeczny p r zep ływ ciep ła o d ciała o t emp ni szej d o ciała o temp wy szej? D. 197. pokazano wykres cyklu przemian g. liniowej końca pręta przy przejściu przez poło enie równowagi wynosi: B. 213.. Ciśnienie g.. ml2/12 160. Bezwł. Na rys. Na podst. 300 K. Co mo na powiedzieć o zmianach Ewew tego gazu podczas tych 3 sposobów zmiany stanu? C. poni szym przemiany izotermiczna i izochoryczną przedstawiają: A.. W cyklicznej przemianie określonej ilości g. nale y obni yć temp. a w drugim 1 mol tlenu o tej samej temp. Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii. 300J/kgK 190. Sprawność idealnego silnika cieplnego (Carnota) wynosi 40%. zale ność przyrostu temp.153. Na rys przedst trzy kolejne sposoby przejścia g. równa wartości siły. to temp chłodnicy wynosi: C. W ciąg u jed neg o o bieg u silnik Car no t a wyk o nał p r acę 3-104 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7-104 J. Parametry p0. lodu 2. 227. 218..T0. izotermicznej.natomiast ciepło topnienia wynosi: A. 226. Jakie przemiany g. Je eli ró nica temp źródła ciepła i chłodnicy ma wartość 200 K. 223. nie przedst. W wyniku przeprowadzonych przemian g. bezwł. 3. mRT/pV 172. w ukł. adna z powy szych odp nie jest poprawna 184. wyk.dosk. pary nasyconej zmniejszymy w stałej temp z litra do 0. jaką ładunek dodatni działa na ujemny jest: D. 211.

o sile elektromotor. W środku nie naładowanej powłoki przewodzącej o promieniu R umieszczono ładunek punktowy i zmierzono natę enie pola elektr w kilkunastu punktach na zew oraz wew powłoki.2V Aby dostosować amperomierz o zakresie 0-1 A i oporze wewnętrznym 1 Q do pomiaru natę enia prądu w zakresie 0-5 A nale y dołączyć do amperomierza opór D. e nie znany opór R x ma wartość A. który mo emy pominąć-a opór wewnętrzny baterii wynosi R w = 1 Q. V1 W obwodzie przedstawionym na schemacie obok woltomierz o bardzo du ym oporze wska e napięcie równe : B. czyli rozpad na jony kwasów. 244. równolegle 1/4 Q. Je eli przez zastosowanie transformatora zwiększymy napięcie dwukro t nie. 20V Mikroamperomierz ma skalę od 0-200 (J. Pb =2/π * Pa Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o a i b o jednakowych długościach. Ró nica potencjałów wynosi + U. 280. Je eli przewodniki połącz my ze sobą. połączonych jak na rysunku. a odległość między płytami wynosi a Zmiana ekin cząstki między płytami wynosi: D. równomierną warstwą głównie wewnętrzna stronę katody Równowa nik elektrochemiczny srebra wynosi 1. 270. 2/3 µF W sytuacji przedstawionej na rysunku. to mo emy wnioskować. je eli napięcie między końcami tego przewodnika wzrośnie dwa razy? D. 253. W celu wyznaczenia o po ru wewnęt rznego o gniwa (o nie znanej równie sile elektromotorycznej) u yto woltomierz i i amperomierza. 246. e opory woltomierzy są du o większe od oporu R ) B. Przewo dnik kulist y o pro mieniu r 0 jest ró wno miernie n ładowany ładunkiem Q. a o dległo ść między o kładkami d (m masa elekt ro nu. powoduje wy)C?!>l3ic dzielenie na katodzie: D. Cząstkę o masie m i ładunku q umieszczono w polu elektrycznym. Je eli zało ymy. 30 V Op o r nik sk ład a się z d wó ch o d cink ó w d r u t u o p o r o weg o o jednakowych grubościach. Mniejszy przewodnik jest naładowany ładunkiem + q. włączone tak jak na rysunku. 278. a woltomierze są identyczne i mają bardzo du e opory. 260. 245. Dysocjacja. Dany jest schemat (rysunek). 255. 249. określoną moc) Z elektrowni o stałej mocy przesyłamy energię linią wysokiego napięcia. 232. cztery razy mniejsza Co mo na powiedzieć o zmianie mocy wydzielanej w przewodniku z prądem. 1/4R Mamy dwa przewody o jednakowych masach wykonane z tego samego materiału. 241. e moc wydzielana na odcinku b jest w porównaniu z mocą wydzielaną na odcinku a: B. Wartość siły działającej na ładunek + q wynosi: B. Jak nale y połączyć te grzałki.02 A. Która spośród wymienionych wielkości nie zmieni swojej wartości na skutek wsunięcia tej płytki? C.2. Okładki są odległe od siebie o d. a wartość R = 1000 Q. 10V W syt uacji przedst awio nej na rysunku. a = 2b. a opór wewnętrzny 1000 O. 1 mA W obwodzie przedst. liczbą Avo gadra N i ładunkiem elementarnym e zachodzi związek: A. S p ad ek napięcia na tym oporze wynosi B. 266. całkowita Między o kładki płaskiego ko ndensat o ra o po jemno ści C naładowanego ładunkiem Q do napięcia U. cząst k a naład o wana o masie i ładunku — q wpada w obszar między 2 równoległymi przewodzącymi płytami z prędkością v0. e woltomierze Vu V2.R3połączone szeregowo) Je eli połączymy równolegle trzy jednakowe opory po 2 Q ka dy. 268. a następnie wsunięto między jego okładki płytkę wykonaną z dielektryka. 287. arówka 2 świeci jaśniej Który z woltomierzy wska e największe napięcie. 251. Jeden z nich jest dwa razy dłu szy od drugiego. wzrasta pojemność. to opór zastępczy równa się: B. e napięcie m o p o r ze R ma war t o ść (R w = 0 . Baterii wynoszą: B. e odległ między okładkami wynosi d. to mo emy wnioskować na podstaw:: danych i schematu. 258. ε= 3 V) C. a=eU/md V=pierw z 2eU/m.R2. 276. 239. 1. 234. 64). 291. Na którym schemacie woltomierz i amperomierz są włączone prawidłowo? D. ale nie ma zmiany na zewnątrz Natę enie pola elektr w płytce izolacyjnej o grubości d = 1 cm i stałej dielektrycznej er = 4. która jest naładowana ładunkiem q wynoszą: (F( ∞) = 0) A. Je eli podczas elektrolizy prądem o niezmieniającym się natę eniu w czasie 1min wydziela się 10~5 kg wodoru. 230. 231. je eli pojemność C wynosi A. to: B. zmiana jest wewnątrz..C2. Gdy ten ładunek przesuniemy ze środka odległ R/2i ponownie zmierzymy natę enie pola w tych samych punktach. e opory wewnętrzne ogniw są równe zeru. gdy jest o na cechą charakterystyczną odbiornika (ka dy odbiornik ma swoją. e: C. e opór woltomierza : B. wykonanych z tego samego materiału. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. 2/3 Ω Opór przewodnika. Grzejnik elektryczny przy napięciu 220 V ma moc 1000 W Je eli przyłączymy go do napięcia 110 V. 293. 269. to energia kondensatora: A. jony ujemne rozrzedzonego gazu Przewód o oporze i? przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. q*U/d W jednorodnym polu elektrycznym umieszczono proton i cząst kę alfa. ma wartość 1000Ω Zakładamy.5 A W o bwo dzie po kazanym na rysunku ró nica po t encjałó w w punktach a i b wynosi 0. 274. o pó r zas wewnętrzny baterii R w = 0) woltomierze Vy i V2 wska ą B. i?3 . na rys wszystkie baterie są identyczne. a mocą wydzieloną na odcinki: C. to: A. R w = 0. 275. Ładunek równy stałej Faradaya (około 96 500 As) przepływając przez wodny roztwór AgNO3 . 290. 6V W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. Je eli pominiemy niejednorodność pola na brzegach. W wyniku elektrolizy srebro pokryje: D. wzrośnie Kondensator podłączono na stałe do źródła napięcia stałego. miedzi ok. V3 i F4 mają jednakowe opory większe od oporu R. 2 Ω W sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr G wskazuje zero. bo po dwukrotnym zwiększeniu napięcia. Mamy dwa przewodniki kuliste jak pokazano na rysunku obok. wypełniającej przestrzeń między okładkami kondensatora zasilanego napięciem U = 4 kV wynosi: B. to mo emy wywnioskować. Między mocą wydzieloną na odcinku b (P b ). (R1. 250. a ciepło wydzielane w linii jest proporcjonalne do kwadratu natę enia przepływającego prądu. 285. e . w którym w czasie 2 s przy napięciu 10 V przepływa ładunek 4 C wynosi: C. 292. 242. wart o ść nat ę enia prądu płynącego przez opór R wynosi C. energia zgromadzona na kondensatorze Naładowana cząstka porusza się pod wpływem siły pola elektrost. a następnie odłączony od źródła napięcia i zanurzony w ciekłym dielektryku. C1<C2 i C2>C3 Pojemność baterii kondensatorów przedstawionej na schemacie wynosi B. 281. to: A. Dla ka dego z dwóch źródeł prądu 1 i 2 przedstawiono na rysunku zale ność napięcia U na jego zaciskach od natę enia / prądu płynącego przez regulowane zewnętrzne obcią enie źródła. zasad i soli w roztworach wodnych zachodzi na skutek: C. zmaleją czterokrotnie. jak pokazano na rysunku. to ładunek elektryczny na drugim kondensatorze: B. 247. Między przyspieszeniem a pro t o nu i przyspieszeniem b cząstki alfa zachodzi związek: B.3.A. 271. 273. 233. E. Opór przewodu dłu szego jest w porównaniu z oporem krótszego C. amperomierz 0. Do okładek podłączono w celu ich naładowania baterię. 265. e opór nie zale y od temperatury) C. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi: D. 5Ω . mo emy wnioskować. adna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna . 0. 1V Je eli zewrzemy grubym przewodnikiem jeden z kondensatorów w obwodzie przedstawionym na rysunku. W czasie ruchu nie zmienia się jej: B. 238. 277. a wszystkie opory = R. 288. 254. e opór woltomierza jest du o większy od oporów w obwodzie. W sytuacji przedstawionej ni schemacie największe napięcie wska e woltomierz : A. a woltomierza zmaleje Je eli woltomierz wskazuje 10 V. 1. Po przebyciu niewielkiej ró nicy potencjałów o warte. 1 V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 2 Q wynosi C. e woltomierz pobiera prąd. natę enie pola w przestrzeni między okładkami Dwie okładki pró niowego kondensatora są zamontowane na prętach izolacyjnych tak.ładunek elektronu). cztery razy większe Mamy do dyspo zycji źró dło o sile elekt ro mo t o rycznej £ 0 i R w = 0 oraz trzy grzałki o oporach R v R 2 . wykonanych z takiego samego materiału.C3 pojemności zastępcze odpowiednio na rys1. wprowadzone ładunek punktowy +q i umieszczono go w połowie odległość między okładkami. 256. Po zamknięciu klucza K : B. £. woltomierz V1 wska e większe napięcie od woltomierza V2 Je eli zmniejszymy opór Rz w obwodzie przedstawionym na schemacie. 282. 1V Zakładając. 248. 257. to mo emy wnioskować. t o st rat y energii związane z wydzielaniem się ciepła w linii D. przewodniki 1 i 2 mają taki sam potencjał. wskazanie amperomierza wzrośnie . 267. Kondensator płaski został naładowany.2 wartościowa) zamienić na roztwór CuCl (Cu -1 wartościowa i zmniejszyć dwukrotnie natę enie prądu? A. Dwa naczynia elektrolityczne zostały połączone szeregowo. to stwierdzimy. to mo emy wywnioskować. e przy niezmieniających się warunkach elektrolizy w drugim naczyniu elektrolitycznym w czasie 4min masa wydzielonej miedzi wynosi C. to jego moc wynos: (zakładamy. 284. dwukrotnie. jeśli wodny roztwór CuS04 (Cu . Ró nica potencjałów między okładkami wynosi U. działania cząstek wody Wynurzając częściowo elektrody ogniwa z roztworu powoduje się: D. Całkowita moc wydzielana w tym obwodzie wynosi D. woltomierz V1 wska e napięcie ε/3 a woltomierz V2 wska e napięcie 2ε/3 Je eli w sytuacji przedstawionej na rysunku galwanometr wskazuje zero. 289. to która z następujących wielkości powiększy się 2x? C. e opory wo lt o mierzy są du o większe o d o po ró w R i 2R. + qU Elektron przelatuje od jednej okładki kondensatora płaskiego do drugiej. wzrost oporu wewnętrznego Dwie jednakowe płytki stalowe zanurzono w wodnym roztworze azotanu srebra. maleje natę enie pola elektrycz między okładkami. w stanie ustalonym ładunek na kondensatorze ma wartość A. Je eli średnica drutu stanowiącego odcinek b jest dwukrotnie większa od średnicy drutu a. F = eN Promieniowanie przechodzące przez otwór w katodzie (patrz rysunek). mo c nie ulegnie zmianie. 240. 236. to: B. 262. dwukrotnie wzrośnie Mo c wyd zielana na o p o r ze 1 0 Q wyno si 9 0 W. Pierwsze z nich zawiera wodny roztwór H 2 SO 4 . 4kV/cm War t o ści nat ę enia E i p o t encjału V p o la elek t r yczneg o w środku pełnej kuli metalowej o promieniu r. ci U uzyska ona pęd równy: B. około 108 g srebra. a następnie baterię odłączono i rozsunięto okładki na odległ 2d. największe V3 najmniejszeV1 Je eli zało ymy. aby woda w naczyniu zagotowała się najszybciej? A. a natę enie prądu I wynosi : B. 3µC W przypadku przedstawionym na rysunku napięcie na kondensatorze (w stanie ustalonym) wynosi B. o sile elektromotorycznej ε ka de i dwie jednakowe arówki o oporze R ka da. 283. V1=0 V2=ε W sytuacji przedstawionej na rysunku napięcie na kondensatorze o pojemności 2 uF wynosi : B. 263. Zale ność potencjału elektr od odległ od środka kuli r najlepiej przedst i wykresie: (V(∞)=0) A. Jaki byłby zakres jego skali po włączeniu go w roli woltomierza ? B. 259. 243.28-lO -3 kg Jak zmieni się masa miedzi wydzielana podczas elektrolizy w czasie jednej sekundy. a drugie wodny roztwór CuSO4 (masa atom. 250 W Przez opór 1 MQ o dopuszczalnej mocy 1 W mo e płynąc maksymalny prąd o wartości A. 286. 252. 235. to wskazanie woltomierza w przypadku przedstawionym na schemacie wynosi D. a który najmniejsze (opory woltomierzy są bardzo du e )? B. a) C=C/3 b) C=3C Trzy kondensatory o jednakowych pojemności C połączono wg schematów.5V W obwodzie znajdują się dwa ogniwa. e woltomierz w sytuacji przedstawionej na schemacie wska e D. E=0 i V= 1/4πε0 *q/r Trzy jednakowe kondensatory połączono wg poni szych schematów a i b Pojemn.118-10 6 kg/As. pierw z 2mqU Jak p o k azano na r ys. Jakie jest przyspieszenie a elektronu i z jaką prędkością v dociera on do drugiej okładki? B. 279. 272. nie zmieni się Między st ałą Faradaya F. 2 µF Je eli z naładowanego kondensatora odłączonego od źródła napięcia usuniemy dielektryk (er > 1). W rezultacie: C. ε/R W sytuacji przedstawionej na rysunku (zakładamy. 261. 4. Je eli oznaczymy przez C1. siły elektromotoryczne źródeł spełniają relację: ε 1 > ε 2 . Z danych umieszczonych na schemacie wynika. Następnie przez roztwór przepuszczono prąd stały. 1/2V W obwodzie przedstawionym na schemacie spadek potencjału na oporze 1 Q wynosi: A.229. gdzie R 1 > R 2 . 264. e wpływ przesunięcia ładunku na wynik pomiarów jest następujący: B. 237.

2. 302. to: C. 330. Długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętle z drutu a niemal przylegającą o ścian. od punktu P od tych źródeł. Powstawanie napięcia w obwodzi na skutek zmiany natę enia prądu w tym obwodzie Je eli zmiana natę enia prądu o 4A w czasie 0. Chwilowe natę enie prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: A. Zale ność oporu indukcyjnego RL od częstotliwości ƒ prądu przedst. rys. podstaw. 4. liczna elektronów i dziur jednakowo 351. Siłą dośrodkową jest siła wywierana : przez Ziemię na Księ yc przez pole elektryczne na poruszający się w cyklotronie proton przez pole magnetyczne na poruszający się w cyklotronie proton na drgający harmonicznie punkt materialny B. Opór wew ogniwa Leclanchego wynosi 0. 0. gdzie (ω02=1/LC) A. e przebywa odległ. koercja stali jest większa ni elaza 4. 316. przedst. Zale ność oporu pojemnościowego RC od częstotliwości ƒ prądu przedst. 0A 341. 2 zaś elaza 2. to potencjały emitera VE. domieszkowego w tej samej temp. nie zmienia się Cząstka o masie m i ładunku q poruszająca się w pró ni z prędk v wpada w stałe jednorodne pole magnet. Wybierz prawdziwe inf. 306. Jeśli ramka przesuwa się. ε0 /R 340. jak i w przypadku największego wychylenia wahadła Je eli przez zwojnicę płynie prąd elektr. 200W 329. na rys.-za płaszczyznę. 331. na wyk: D. pętla histerezy 1 dotyczy stali. Identyczne prądy I płyną w obu przewodach w kierunkach wskazanych na rys. Która z podanych inf. max wartość napięcia wynosi U0=200V a max natę enie I0=2A. poni ej rys przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie? C. do oporu Wew. 4V 344.-342 Dotyczą tego samego obwodu narys. na wykresie A. 319. W obwodzie przedst. o indukcji B. zale ność natę enia I prądu płynącego przez arówkę od przyło onego do niej napięcia U. Jest to mo liwe: C. 2H Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła. a na parę płytek pionowych nie przyło ymy adnego napięcia? C.. w tej samej temp oporność właściwa półprzew. natomiast w przewodniku B płynie za tę płaszczyznę i ma natę enie 2A. 303.) i przepuszczamy przez płytkę prąd elektr. +x Jak pokazano na rys. Zero 345. Która z poni szych wypowiedzi jest poprawna? B. 307. Znajdzie się ten punkt po czasie: C. gdy w obszarze tym działa na cząstkę tak e pole elektryczne zwrócone w kier. 6MHz 350. oporność półprzew. Do B). 320.5s indukuje w obwodzie SEM 16V. Cząstka opuści obszar pola w punkcie o współ. w czasie 30 minut. e rośnie: C. Prostokątna ramka o bokach a i b. 3. v przewodnik kołowy o promieniu R tak. y=0 w obszar jednorodnego pola magnet. Je eli w obwodzie przedst. w którym 2 uzwojenia zostały połączone: a) szeregowo. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn. koercja elaza jest większa ni stali C. 3m/s 361. siła działająca na płytkę ma wartość maksymalną B. 318. 295. Przy włączeniu jednego z nich woda zagotuje się po 15 min. Dwa punktowe. Diody półprzewodników połączono wg schem. 322. W którym obszarze występują punkty z zerowym polem magnetycznym?: C. Prąd w przewodniku A płynie przez płaszczyznę rys. jednostajnym z prędk. ciśnienia pary nasyconej nad cieczą 354. Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi: C. x w czasie t. 2π√LC = λ/c 349. g/m. W obwodzie przedst. wartość napięcia na indukcyjność L = wart napięcia na pojemności C. zarówno w chwili mijania biegunów. w półprzew. Je eli do solenoidu zawartego w poni szym obwodzie wsuniemy rdzeń ze stali miękkiej. na rys. Je eli ogrzewamy półprzewodnik samoistny. około dwa razy dłu szym ni w przypadku stosowani jednej grzałki Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. kg*A –1 *s –2 Bardzo trwały magnes ma du ą B.okres 362. 15m. Wytworzone jest przez 2 (A i B) b. Tak występuje. koercję. następuje: C. rośnie wart: B. Zale ność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku? A. X=0 oraz: C. jeśli na parę płytek poziomych przyło ymy napięcie sieciowe. dotyczące wykresów: 1. 299. jest stałe. 310. oporność właściwa półprzew. nośnikami prądu są swobodne elektrony i dziury 2. 297. 1. Ze wzrostem temp. to częstotliwość wynosi: B. przecinające ją w zaznaczony punktach. zasilanego prądem stałym. Liczba swobodnych elektronów i dziur jest taka sama. sam. mają częstotliwość ƒ-1/(2π√LC) 338. 315. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.. Co mo emy powiedzieć o całkowitym ładunku. 308. eby była spełniona równość: B. b . O indukcji B.: C. to współczynnik samoind. pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. na rys. Do czasu> Natę enie prądu indukcyjnego w zwoju: D. Je eli pró niowy kondensator obwodu drgającego LC wypełnimy dielektrykiem o stałej dielektrycznej εr =4. sam.. 357. Natę enie skuteczne prądu zmiennego wynosi: C. 0. 321. domieszkowego 353.5 fi. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny rys. zale ność wychylenia x od czasu t w pewnym ruchu falowym. W obwodzie przedst. 3A/s 342. je eli przekładnia transformatora wynosi: C. przy czym półprzewodnik typu n ma wy szy potencjał ni p 355. długie prostoliniowe przewodniki prostop. Natę enie skuteczne prądu w obwodzie przedst. sam. 3. 300 Cząstka o masie m i (+) ładunku elektrycznym q poruszając się z prędkością v wzdłu osi x. Przenikalność magnetyczna µ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zale y: C. sam. U0/(R√2) 348. przy czym elektrony e poruszają się w kierunku pokazanym przez strzałkę. tylko 2 i 3 Temp. indukcji B. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi : D.(R=0) D. Na rys. 296. 323. spójne źródła fal drgają w zgodnych fazach z ta sama częstotliwością ƒ. i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany Na rys przedst. . od wartości B0. opór indukcyjny jest równy oporowi pojemnościowemu. 309. który przepłynie w ka dym ze zwojów? D. kgm2/As2 Wew. 10 A Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natę eniu I. Usk/R 339. na wyk C. Jaki obraz nakreśli wiązka elektronów na ekranie oscyloskopu katodowego. układu SI? A. a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. Z jaka prędkością rozchodzą się fale . między grzbietami fal na morzu wynosi ok. Aby dostroić odbiornik radiowy do obioru fal o dłg λ nale y tak dobrać pojemność C i indukcyjność L o obwodzie drgającym odbiornika. Na którym z poni szych wyk. 2 pętle histerezy dla elaza i stali. 317. je eli włączymy czajnik. to woda zagotuje się w czasie B. na rys. e amplituda natę enia prądu ma wart: B. B W cyklotronie jony są przyśpieszane C. Czy w obszarze przejściowym na granicy styku półprzewod typu n i p wyst ró nica potencjałów? B. Na rys. to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyra a się wzorem B=B0µ. od 2 źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności dłg fal. Po jakim czasie zagotuje się woda. jak przedst. nie opuszczając pola. I l2/4π Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. e natę enie prądu wynosi C. 346. przy włączeniu drugiego po 30 min. Przez damy punkt powierzchni wody przebiegają fale o częstotliwości 10HZ. zmaleje 334. Je eli radiostacja pracuje na fali o dłg 50 m. która ma r 2x większy ni pętla a. nie jest prawdziwa? C. e jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. i zwrócone poza tę płaszczyznę. w zad 346 wynosi: B. wahającego się w polu elektromagnesu. 301. Moc średnia wydzielana w odbiorniku omowym R ma wartość: B. Prostopadle do płytki za płaszczyznę rys. okresowo zmieniającym się polem elektrycznym pomiędzy duantami 327. a – amplitudę. n2/n1=12/220 336. Największą moc u yteczną (moc wydzieloną na oporze zew) uzyskamy w obwodzie zło z tego ogniwa i oporu zew o wartości B. 305. od rodzaju ferromagnetyka. powstaje mała ró nica potencjałów między punktami a i b przy czym Va>Vb Proton poruszający się w pró ni wpadający prostopadle do linii wektora B w jednorodne pole magnetyczne będzie poruszał się C. Przez arówkę o P=36W powinien płynąc prąd o Isk=3A. którego natę enie jako funkcję czasu przedst. Jaka powinna być ró nica odległ. tylko 1 i 4 352. Chwilowa szybkość zmian natę enia prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi: D. solenoid otoczono druga pętlą z drutu b. to mo emy wnioskować. kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym. to mo emy wnioskować. tylko wtedy gdy fazy drgań źródeł są przeciwne . to I: C. zaobserwowano max osłabienie interferujących fal. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. 313. na rys. w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. 332.. 324. Warunek ten będzie spełniony. kolektora VK muszą spełniać warunki C. Nie zale y od temp. płynie prąd. Przesunięcie w fazie miedzy natę eniem prądu a napięciem miedzy punktami A i B wynosi C. 300. Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1µF w miejskiej sieci prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz ma wartość ok. Odległ. 0 347. a jego wartość jest odwrotnie propor. Dwukrotnie wzrośnie 337. obwodu wynosi: B. opór arówki rośnie z napięciem 335. Curie to temperatura: D. to jego okres drgań: A. Oznacza to. w kierunku równoległym do kierunku boku b z taka (stałą) prędk. W obwodzie przedst. 304. ruchem jednostajnym po okręgu E kin cząstki naładowanej poruszającej się w stałym polu magnetycznym: C.5 Ω Je eli dwie grzałki o jednakowej mocy połączymy szeregów: i włączymy do sieci. bazy VB. Pole magn. Drgania natę enia prądu w obwodzie na rys. VE <VB <VK 359. b) równolegle? A. O natę eniach prądu mo na powiedzieć e: C. w półprzew. O płaszczyzny rys. Natę enie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi: C. 4. Je eli tranzystor ma pracować jako wzmacniacz. ukł SI C. 326. 325. prostopadłe do linii pola i porusza się po okręgu. W punkcie dla którego ró nica odległ. natomiast w domieszkowych ró na C. Wypadkowa sił działających na ładunek =0. 298. najlepiej przedst. Który z wyk. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. Na rys. v/2ƒ 363. przedst.05s 360. atomów Je eli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w pró ni. Zale ność natę enia prądu przepływającego przez miliamperomierz od czasu przedst.294. jest na ogół < od oporności właściwej półprzew. Która z inf o półprzew. mo na wnioskować: B. zero Zjawisko samoindukcji jest to: A. Wektor indukcji magnetycznej w punkcie P tworzy (+) kierunek osi x kąt B. tylko w obszarze 1 i 4 Je eli cienka miedziana płytka jest usytuowana w stałym polu magnetycznym (B jest skier. Poprawnie zale ność amplitudy natę enia prądu I0 od częstotliwości kątowej ω dla obwodu przedst. ka dego z 2 identycznych zwojów o oporze R ka dy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. Na podstawie rys. domeną nazywamy obszar. W pewnej chwili punkt znajduje się w najwy . 356. 3. na rys. wykonana z przewodnika o oporności R jest umieszczona prostopadła do linii jednorodnego pola magn. Na rys przedst. Dą ą do skrócenia zwojnicy Na którym z przedst. o wart. wpadła w punkcie x=0. 312. Wew. to w ramce płynie prąd o natę eniu: D. obok 340. Je eli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się SEM=4V.3 k 333. 2 stal 3. 311. doprowadzone napięcie ma częstotliwość taką. a przyciągany w chwili wyłączania prądu Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak e połowa znajduje się wew. Najni . Poło eniu. a) 45 min b) 10 min Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy. Zaznaczone na wykresie wlk. e zachodzi rezonans. na wykresie C. sam. Okres T zale y od: C. i3 ma największą wartość 358. Na zew. to w pętli b wyindukuje się SEM: B. tylko 1 i 3 328.. B porusza się r. to siły elektrodynamiczne miedzy zwojami: A. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa? A. –y Dwa przewody skrzy owane nie dotykające się są umieszczone jak na rys. 2A 343. : B. w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. Na którym z przedst. A i b oznaczają odpowiednio: D. w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zale y od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. y= 2mv/qB Dodatni ładunek porusza się w kierunku (+) osi x w obszarze jednorodnego pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny rys. Zakładamy sprawność transformatora wynosi 100%. i ma natę enie 1A. jeśli uderzają o brzeg 12 razy na min? C. je eli pętla będzie się poruszała w kierunku: B. 314. Które i ifn dotyczących półprzewodnika samoistnego są prawdziwe 1. aby ró nica faz nakładających się w tym punkcie fal wynosiła π radianów( v prędkość fal) D. pętlą histerezy 1 elazo.

od zwierciadła wklęsłego o ogniskowej f nale y umieścić przedmiot aby otrzymać obraz pozorny C. harmonicznym Struna drgająca z częstotliwością 680Hz wytwarza w otaczającym ja powietrzu : B. zwiększa się 16 razy. 400. 50%. stałą siatki. 426. Zaobserwowano max przy częstotliwości 1120Hz a następnie przy 1200Hz. rzeczywisty i odwrócony 428. jeśli chcemy sfotografować pomnik znajdujący się dalej ni przedmiot. Je eli promień światła monochromatycznego pada na granicę ośrodka przezroczystego pod kątem Brewstera. obserwator zarejestrował dwukrotne obni enie się wys.5 cm. zostanie w nim zaabsorbowana w: B. P. a obraz rzeczywisty 416. całkowicie odbite Je eli bieg promienia światła monochromat. a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli stosunek I1/I2=2. a λ m . grubości płytki. Na rys przedst. Za pomocą którego spośród ni ej wymienionych zjawisk. z którego wykonano płytkę wynosi B. to jego natę enie w pkt P przechodzi przez kolejne maxima i minima. od barwy ółtej do czerwonej Promień świetlny padający na powierzchnię płytki pod katem π/3 radianów ulega na skutek odbicia całkowitej polaryzacji. to mo emy wnioskować. 385. je eli odległ. kata padania. w którym interesuje nas wynik interferencji. adna z poprzednich odpowiedzi nie jest poprawna 430. dłg fali w tym ośrodku wynosi: C. (Natę . Dźwięku dwóch piszczałek otwartej i zamkniętej o jednakowej dłg. fioletowym . mo na wykazać. fali świetlnej przy przejściu z powietrza do wody zmienia się o 25%. 431. zale ność wychylenia od czasu dla 2 źródeł dźwięku. W doświadczeniu Younga: a . soczewka jest skupiająca. Załamania n=√2. Jaki max kat β mo e występować miedzy promieniami i osią walca. Jak zmienią się: całkowita energia emitowana przez ciało doskonale czarne w czasie jednej sekundy (E) oraz długość fali odpowiadająca max natę eniu promieniowania (>im). soczewka jest rozpraszająca. Je eli najbli sze punkty. Soczewka dwuwypukła (n ~ 2) o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolność zbierającą 2 dioptrie. wzajemne rozmieszczenia: głównej osi optycznej MN soczewki. Wartość tego przesunięcia zale y od: D. Na rys przedst. Wynoszą: n1-dla wody i n2 -dla szkła to względny współ. aby o t rzymać o braz rzeczywisty 5 x powiększony C. ciała doskonale czarnego wzrośnie od 500K do 1000 K A. załamania światła w szkle = 1. dźwięki mają jednakową wysokość. załam światła w szkle. przy czym dane zaznaczone na rysumo liwiają ju jedno znaczne wyznaczenie dokładnego kierunku tej połprostej. √3 Wiązka światła białego przechodząc przez płytkę szklaną równoległościenną. to w syt. 391. e na ścianie AB pryzmatu światło zostanie: B. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej d pada prostopadle wiązka monochromatycznego światła laserowego o długości fali L Je eli d < X. V/4L Czy dłg fali akustycznej i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do wody? D. to mo emy wnioskować. wzrasta lecz nie tyle samo co kąt padania Bieg promienia świetlnego w pryzmacie szklanym przedstawiono na ry. 395. aby zyskać dźwięk o częstotliw. adnego z wymienionych zjawisk 406. e v źródła wynosi C. otaczającym kamerton. to po przejściu tego światła do ośrodka o współ.stanowi odległ między środkami szczelin. to częstotliwość tej fali wynosi: D. 2 Na pryzmat szklany umieszczony w powietrzu pada równoległa wiązka światła monochromatycznego jak pokazano na rys.punkt . barwy i jest większa dla barwy fioletowej Wykonano światłowód w kształcie walca o stałym przekroju i współ. 20cm/s Jaka jest max prędkość poprzeczna cząstki sznura w przypadku opisywanym w zad 367? D. Dłg fali wynosi: C. W punkcie P będziemy obserwować: D. A. 20cm Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali opisanej w 367? B. promień załamany jest częściowo spolaryzowany. Na podstawie rys mo emy wnioskować.odległ między jasnymi prą kami na ekranie. 372. 366. odwrócony czy prosty) B. a/-jego częstotliwość ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . 383. Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane. Współ. gdzie v1<v2. x=2/3 l0 W sali rozchodzi się fala dźwiękowa z prędkością 5000m/s. Promień ka dej krzywizny wynosi C. Je eli częstotliwość dźwięku stopniowo podwy szamy. Elektrony będą równie wybijane przez B. Załamania światła momochromat. Który wyk natę enia promieniowania ciała doskonale czarnego w dwóch ró nych temperaturach Tt < T2 jest poprawny? (X . Ogniskowa soczewki szklanej płasko-wypukłej o promieniu krzywizny 10 cm (współ.33cm. Załamania n. 380. Na rys przedst soczewkę rozpraszającą o ogniskach F1 i F2 oraz punktowe źródło światła A. Na siatkę dyfrakcyjną prostopadle pada równoległa wiązka światła monochromatycznego. 3x większej D.. nie mo e. 3* 10-2 m 429. 20 π cm/s Z1 i Z2 oznaczają źródła fali kulistych o dłg λ=0. 390. Najmniejsza częstotliwość drgań własnych zamkniętego z jednego końca słupa powietrza (piszczałka zamknięta) o dłg L ma w tym przypadku wartość: A. obraz pozorny 417. pobiegnie w kierunku wskazanym przez półprostą 5. dłu sza 4 2 5 .5) wynosi : D. 10m wytwarza w miejscu. 370. 130 310 stopni 413. aby wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej nie znaną długość fali monochromatycznej C.π/10*x). 1250 Hz Na wyk. d . D . 402. Fala głosowa r. W oku ludzkim na siatkówce powstaje obraz A. Który spośród ni ej wymienionych zakresów fal elektromagnetycznych emituje ona najintensywniej A.5 to mo emy wnioskować. Je eli w adnym punkcie nie występuje całkowite wygaszenie . 394. 389. Obserwator będzie odbierał większą częstotliwość o rzeczywistej częstotliwości źródła Najmniejsza dłg. a t w s. to mo emy wnioskować. 418. 377. 381. do obserwatora. 240 m/s Pobudzono do drgań kamerton (widełki stroikowe). Ogniskowa soczewki o zdolności zbierającej 5 dioptrii wynosi C. e badana fala jest falą poprzeczną? D. Ogniskowa szklanej soczewki skupiającej zanurzonej w wodzie (nw < nsz) w porównaniu z ogniskową tej soczewki w powietrzu jest B. Przedst. 450 Czy dłg fali światła i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do szkła? C. to na ekranie równoległym do siatki otrzymamy A. fale podłu ną o dłg. 374. Wiązka światła niespolaryzowanego padając na doskonały polaroid. to ró nica faz drgań tych pkt wynosi: A. Trzeci polaroid mo emy obracać wokół osi x. Czy człowiek mo e usłyszeć taki dźwięk? C. 379. Od czego zale ą cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wklęsłym (powiększony czy pomniejszony. Dana jest br yła met alo wa o g r zana d o t emp er at u r y o k o ło 500 K. 1/16π2 W/m2 Punktowe źródło dźwięku oddalone od słuchacza na odległ. (kreska od 2 na ox nachylona pod katem) 434. 386. 7 beli Odległ.364. nale y go zbli yć do filmu 427. punktowego źródła światła A i jego obraz B Z rys mo emy wnioskować. wzajemne rozmieszczenie: głównej osi optycznej soczewki. oraz obraz B punktowego źródła światła A. E.. Du e). jeśli jego kat padania na granicę 2 ośrodków przezroczystych wzrasta? D. e (a i b po przeciwnych stronach linii) A. √2 Je eli dłg. e (a i b po ej samej stronie linii) A.. 368. 0. 396. gdy pada na nią światło zielone. oświetlenie ekranu z obu stron będzie jednakowe. + Z2. załamania przy przejściu tego światła z wody do szkła wynosi: B. W pró ni wynosi λ. e stosunek prędkości rozchodzenia się światła w pryzmacie do prędkości światła w ośrodku otaczającym pryzmat wynosi: C. 367. MN . długość fali światła dowolnej barwy 409. przedst. a jakim poruszą się cząsteczki tego ośrodka? A. √3 401. to mo emy wnioskować. światło fioletowe 435. Oś z le y w płaszczyźnie polaryzacji pierwszego polaroidu. jednostajnym cząsteczki drgają r. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz B. Współczynnik załamania szkła la danej dłg fali w tym przypadku wynosi: D. Przy jakich wartościach kąta 6 światło poza trzecim polaroidem będzie miało min natę enie? B. Wartość kata granicznego α mo emy wyznaczyć ze związku A.oznacza dłg fali. miedzy identycznymi spójnymi źródłami fal wynosi a (dłg fal=λ). Z. e A.: D. soczewka jest skupiająca. przedst.25.. fali ok. Amplituda drgań powstałych przez superpozycję dwóch drgań harmonicznych xx = A 1cos(ωt+ ϕ1) i x2 = A 2 cos(ωt + ϕ 2) wynosi D. odległości między prą kami na ekranie zmaleją 408.2m. Je eli częstotliwość drgań ƒ=680Hz. 412. dźwięku w chwili. Sin kąta odchylenia widma I rzędu wynosi 0. Pod jakim kątem odchyli się widmo II rzędu ? D. jeśli kąt padania na granicę dwu ośrodków przezroczystych jest: D. to oznacza. Je eli częstotliwość źródła fali elektromagnetycznej wynosi 1010Hz. a ró nią się barwą i głośnością Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v. natomiast nie emituje elektronów pod wpływem światła ółtego. 0. Elektrony o największej prędkości uzyskujemy przy oświetleniu powierzchni metalu światłem A. obraz pozorny 419. eby promień nie wychodził ze światłowodu na zew? A. Zdolność zbierająca układu zło onego z dwu ściśle do siebie przylegających cienkich soczewek o zdolnościach zbierających ZL i Z2. 384. których dłg ró nią się od siebie o 3m. uzyskamy cały obraz o zmniejszonej jasności 422. 378. max osłabienie Ró nica odległ 2 pkt od źródła fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu (v=340m/s) wynosi 25 cm. W jakiej odległ. a promień odbity jest całkowicie spolaryzowany 404.maleje 2 razy 433. 399. promieniowanie podczerwone 432. Co trzeba zrobić z obiektywem aparatu fotograficznego. Załamania wody względem powietrza wynosi: D. λ/n Na pryzmat szklany (rys) pada równoległa wiązka światła białego tak. bo częstotliwość jest za du a Dłg struny =l0. którego zdjęcie zostało przed chwilą wykonane? A. Częstotliwość tych fal wynosi ok. tylko zerowy rząd widma 405. oświetlonymi spójnym światłem ółtym. drgające w zgodnych fazach. P r aca wyjścia elek t r o nó w z k at o d y fo t o k o mó r k i wyno si 2 eV. Jak zmieni się obraz interferencyjny na ekranie ustawionym na przeciwko płytki z dwoma szczelinami równoległymi. Natę enie fali w odległ. 398. gdzie x i y wyra one są w cm. 0<x<f 415. zmienia się dłg.główną oś optyczną soczewki. e D. W jaki sposób zmieni się obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej jeśli połowę soczewki zakleimy czarnym papierem B. taki. 20cm 423. Przez pryzmat o przekroju równobocznym jest taki. Piszczała otwarta wydaje dźwięk wy szy Dłg fali sprę ystej w powietrzu wynosi 1. O jaką dłg x nale y skrócić strunę. Jakie wielkości trzeba zmierzyć. 20cm 414. sin α=v1/v2 Co się dzieje z katem załamania promienia świetlnego . Na ekranie otrzymamy: B. zmienia się dłg fali a częstotliwość pozostaje bez zmian Je eli dłg fali światła monochromat. Je eli bezwzględny współ. Źródło fali o mocy 1W emituje izotropowo energie w otaczający je jednorodny ośrodek. wzdłu której na pierwszy z nich pada nie spolaryzowane światło. jak pokazano na rys. a/-jego częstotliwość D. 393. 397. wynosi B. 1800 Je eli nieruch. e: D. fiz mo na wyznaczyć za pomocą siatki dyfrakcyjnej? B. 30 stopni 411. 105s-1 Ultradźwięki mają w porównaniu z dźwiękami słyszalnymi większą: B. 365. natomiast płaszczyzna polaryzacji drugiego z nich tworzy z nią ustalony kąt 40°. 388. x=6cm 421. e: A. Co mo na powiedzieć o cechach tych dźwięków? D. Jaką wlk. załamuje się dwukrotnie i doznaje równoległego przesunięcia w stosunku do pierwotnego kierunku. 110 m/s Źródło dźwięku zbli a się ze stałą prędk. e promień odbity i załamany tworzą kąt prosty 403. Jaki jest okres drgań? D. e x/y= C. tak e jego płaszczyzna polaryzacji mo e z osią z tworzyć dowolny kąt 0. Z rys mo emy wnioskować. fali wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu ok. w którym słuchacz stoi jest równy: C. część widma światła białego. 376. gdy temp bezwzgl. y= 3f 420. Ile wynosi prędkość dźwięku w ośrodku miedzy głośnikiem a odbiornikiem? C. to mo emy wnioskować ( v dźwięku 330m/s). Zjawisko Dopplera polega na tym e: B. n2/n1 Światło pada na granicę 2 ośrodków jak pokazano na rys. między tymi szczelinami wzrośnie (szerokości szczelin pozostają bez zmian): B. rzeczywisty czy pozorny. odległsiatki od ekranu i odległ jednego max od środkowego max 410. 1m 424.5m Co mo na powiedzieć o wys. Powierzchnia metalu emituje elektrony. Przedmiot jest umieszczony w odległości x = 3/2 f(gdzie f oznacza ogniskową) od soczewki skupiającej. 392. O dalszym biegu promienia AFt mo na powiedzieć. e długość tych fal w pró ni wynosi B. W jakiej odległ x od soczewki skupiającej o ogniskowej / = 5cm nale y umieścić przedmio t . od 2m od źródła wynosi: D. na rys. e po jego rozszczepieniu światło ółte pada na druga ścianę pod kątem granicznym. 1s Jaka jest dłg fali opisanej w 367? B. Trzy polaroidy są ustawione prostopadle do osi x. ad/D 407. Załamania szkła dla danej dłg fali wynosi 1. Jakim ruchem rozchodzi się fala w ośrodku jednorodnym . a< λ/2 Fala poprzeczna biegnąca wzdłu sznura jest wyra ona równaniem y=10sin(2 πt. gdy mijało go źródło tego dźwięku.oznacza długość fali. 369. 373. 382. częstotliwość W pewnym ośrodku dźwięk z niewielkiego głośnika dociera do odbiornika w punkcie P dwiema drogami.odległ szczelin od ekranu. 375. 371. 4/3 Je eli bezwzględne wpół. o d st o sunku o dległ przedmio t u o d zwierciadła do ogniskowej tego zwierciadła. 387. których fazy ró nią się o 900 znajdują się w odległ 1m. jeśli ekran umieścimy w takiej odległ. poziom natę enia fali = 5beli Po zbli eniu źródła do słuchacza na odległ 1m poziom natę enia w miejscu. z którego pada na soczewkę promień przechodzący przez ognisko Fl. Na rys. Na którym z poni szych wykresów poprawnie przedstawiono zale ność max Ekin fotoelektronów E k (w eV) od energii padających fotonów hv (w eV) C. Dost. punktowego źródła świat ła A i jego o brazu B. w którym słuchacz stał. e współ.

M. 464. to najmniejsza dłg fali widma ciągłego wynosiła X (e . Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z drugiej orbity na pierwszą wynosi B. grafit W reaktorze atomowym moderator słu y do D. . Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wynosi T.natę enie promieniowania. 455. 449. c/λν Fotonowi o energii hv mo na przypisać:(h .53•10" 10 m. fotokomórki. pro mienio wanie α o dchyli się za płaszczyznę rys. wybitych z powierzchni dwu ró nych metali. rentgenowskiego będzie wysyłać lampa.9eV Energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym wynosi E = —13. n. przypadającej na 1 nukleon jest B. 491. Na rys przedst 2 charakterystyki. jest mniejsza ni suma mas 2 protonów i 2 neutronów O masie jądra atomowego mo na powiedzieć. / . 3-10 2 6 . aby prąd przez fotokomórkę nie płynął. Je eli napięcie między anodą i katodą w lampie rentgenowskiej wynosiło U. Spoczywające jądro atomowe cię kiego pierwiastka rozpada się samorzutnie na 3 niejednakowe fragmenty. 482. W chwili po cząt ko wej preparat zawiera N o jąder promieniotwórczych.ładunek elektronu). e: B. elektrony emitowane przez jądra atomu W pojemniku ołowianym mamy źródło promieniowania a i /?". 466. h/2mc Wskutek bombardowania izotopu 23 11 Na deuteronami powstaje β . 467. e czas połowicznego rozpadu 32P wynosi . Je eli na fotokatodę pada wiązka kwantów7 o energii hv > W. 465. (hν-W)/e Zale ność max E k fotoelektronów. zmaleje 4 razy Który z wykresów umieszczonych poni ej mo e przedstawiać widmo ciągłe promieniowania wysyłanego przez lampę rentgenowską? (/ . zjawisko nie jest zjawiskiem jądrowym. to napięcie hamowania Uh potrzebne do tego. zmniejszenie odległości między fotokomórką i punktowym źródłem światła. od częstotliwości/światła przedst. 483. . O fragmentach tych mo na powiedzieć. Po czasie 3T C. ¼ E Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. 470. 486. przy której tworzenie par jest jeszcze mo liwe C. L. 497. poni ej występuje na skutek przemian odbywających się w jądrze D. gdzie W. która: D. powstaje izotop 1 2 6 C oraz wyzwala się B. promieniowanie α β lubγ. której anoda jest wykonana z: C. 439. Energia elektronu na drugiej orbicie (wg modelu N. 450. 454. są ró ne. W chwili początkowej preparat zawiera iV0 jąder. to bezwzgl.. pierwiastek z 2/m. przy czym najdłu sza fala jest skojarzona z czastka β Mol wody jest to ilość wody. 487. największa dla jąder pierwiastków ze środkowej części układu okresowego O masie jądra helu mo na powiedzieć. 499. 469. energia kwant u emit o wanego przy przejściu elekt ronu z p o zio mu L na K jest więk sza ni ener g ia k want u emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu M na L Wodór naświetlany promieniowaniem powodującym przejście elektronu z orbity K na M wysyła wtórne promieniowanie. 1. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi D. to jest przekształcenia się kwantu y w elektron i pozyton. elektron.stała Plancka. tej samej. jedną cząstkę alfa i dwa elektrony W reaktorze jądrowym najlepiej spełniałby rolę moderatora D. adne z wymienionych w odp. e w przypadku krzywej 1. poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r z prędkością v wynosi (e . w których z wodoru powstaje hel. neutron W wynik u bo mbar d o wania 2 7 1 3 A l cząst k ami alfa p o wst aje promieniotwórczy izotop 30 15 P oraz. neutron Przy bombardowaniu izotopu 1 4 7 N neutronami otrzymuje się protony i izotop D.. jeśli wiadomo. Jaka jest największa dłg fali promieniowania y.od energii kwantów światła i od rodzaju metalu Max prędkość fotoelektronów wybitych przez monochromatyczne promieniowanie o dłg fali X z fotokatody o pracy wyjścia W : A.promieniotwórczy izotop 24 11 Na. 473. to wartość energii potrzebnej do usunięcia elektronu z drugiej orbity poza atom wynosi A. 14 dób W próbce promieniotwórczego fosforu 32 15P o czasie połowicznego rozpadu 14 dni znajduje się N = 108 atomów fosforu.częstotliwość) B. p.(hν/λ -W) Na rys przedst. v . jest zawsze < od sumy mas cząstek. Zwiększenie prądu nasycenia I n mo na osiągnąć przez A. 456. większym natę eniem i mniejszą częstotliwością Elektron na orbicie stacjonarnej Bohra w atomie wodoru ma energię potencjalną B. masę hν/c 2 pęd hν/c dł fali c/ν Elektron i neutron mają jednakowe energie kinetyczne. Stosunek momentu magnetycznego do mechanicznego momentu pędu elektronu. 440. promieniowa nie padające na fotokatodę charakteryzowało się B. 443. Co mo na powiedzieć o energii kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z poziomu L na K orazM naL B. pro mień pierwszej o rbit y elekt ro nu w atomie wodoru r 1 — 0.2 eV Najkrótszą dłg fali serii K widma promieniowania charakteryst. D. 452.częstotliwość. 476. 498. m . ka dy o masie m. 459. je eli C. Z otrzymanych danych doświadczalnych mo emy obl. a promieniowanie βodchyli się przed płaszczyznę rys Przejście promieniowania y przez substancję mo e doprowadzić do „tworzenia par". 14 6 C Jądro 238U. cząstkę α. 441. Masa jednego atomu węgla X62C wynosi około D. 5 godzin Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu emitującego w rozpadzie ka dego jądra cząstkę wynosi T. (dwie równoległe) Max prędkość fotoelektronów emitowanych z metalu. 458. e B. 7 5 % jąd er p r o mienio t wó r czeg o 32P ulegnie rozpadowi. emitując przy tym. Bohra) wynosi D. około 75%. W obu na fotokatodę pada promieniowanie monochromatyczne.masa elektronu) B. stałą Plancka wg wzoru: (c . to (największa) odległ między płaszczyznami atomów w krysztale wynosi C. W reakcji jądrowej 5 1 0 B + 1 0 n = 7 3 Li + X symbolem X oznaczono: D. 438. 447. 479. Energia promieniowania Słońca powstaje w wyniku D. 10. 489. 448. 461. 460.ładunek elektronu. W chwili początkowej preparat zawiera No jąder promieniotwórczych. 477. 4 2 He. C. cyklu reakcji jądrowych. 7/8 *106 atomów W czasie 10 godzin 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi. Cztery tygodnie wcześniej było w tej próbce atomów fosforu C. wartość średn E wiązania.6 eV. 481. W czasie3T preparat wyemituje następującą liczbę cząstek D. . emitując przy tym C. 496. 480. 485.prędkość światła) A. 484. Porównując wyk mo na powiedzieć. w rezultacie przemian jądrowych przekształca się w 234U.p r ęd k o ść świat ła w pró ni. 2*10-26 kg St o sunek mas cząst eczek wo dy cię kiej i zwykłej wyno si ok D. 457. zwiększymy napięcie między katodą i anodą Je eli najmniejszy kąt odbłysku (odpowiadający pierwszemu max interferencyjnemu) promieniowania rentgenowskiego o dłg fali λ wynosi π/4radianów. większa. 42 Mo W rentgenowskim widmie charakterystycznym dla danej anody największą energię mają kwanty odpowiadające linii B. z których się składa 474. 471.436.4 eV Je eli wartość energii jonizacji niewzbudzonego atomu wodoru wynosi E. ½ *e/m W atomie wodoru światło widzialne jest wytwarzane przy przejściu z powłoki C. i 2. 500. Jądro at o mu o liczbie po rządko wej Z i liczbie maso wej A zawiera C. pozostanie 6. 8/9 N o Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wyno si T. na rys obok C. v – częstotliwość) C. W czasie 6 godzin ulegnie rozpadowi około D. Względna zmiana dłg fali ∆λ/λ w rozpraszaniu komptonowskim zale y od: 1 kąta rozpraszania 2 rodzaju ośrodka 3 dłg fali promieniowania rozpraszanego C.5% jąder promieniotwórczych Je eli w czasie 2 8 d ó b. 4/3 razy Energia elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wynosi — 13. 488. 468. pod wpływem monochromatycznego światła zale y C. Które ze zjawisk wymien. 445. współczynnik załamania dla tego o śr o d k a wyno si: (h . 453. Energia kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z trzeciej orbity na drugą wynosi około A. e czas połowicznego rozpadu JH wynosi około 12 lat C. W sytuacji przedst. a potem przemiana α? A. 451. . którego widmo składa się D. . h=eUλ/c Je eli dłg fali kwantu o energii hv wynosi X w pewnym ośrodku. 442. zajmuje objętość około 18 cm3 Liczba elektronów zawartych w 1 kg *6 2 C (liczba Avogadra N A = 6 1 0 2 3 mol" 1 ) wynosi około D. 463. 478. Dłg fal de Broglie'a skojarzonych z cząstkami: a. 23 11 Na + 2 1 H= 24 11 Na + 1 1 H Promieniotwórczy izotop 27 60 Co przekształca się w izotop 60 28 Ni emitując C. z jednej linii serii Balmera i dwóch linii serii Lymana Atom wodoru znajduje się w stanie podstawowym.st ała P lanck a. to mo emy wnioskować. 444.6 eV. 1.praca wyjścia. 495. e na pewno D. N na L Wg t eo rii Bo hra. to dłg fali de Broglie'a elektronu B. 490. spowalniania neutronów Ile procent izotopów 3 1H ulegnie rozpadowi w czasie 24 lat. zmaleje 2 razy. Po czasie AT : A. 462. (pierw z 2)/2* λ Je eli zwiększymy napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej 4 razy. to graniczna dłg fali (widma ciągłego): B. P o jednakowych prędkościach D. na wykresie D. c. liczby atomowej (porządkowej w układzie periodycznym)pierwiastka anody Długość fal promieniowania rentgenowskiego zmniejsza się. ujemną. c – prędkość światła) C. Jądro promieniotwórczego izotopu 30 15 P zamienia się w 30 14 Si. wynosi: A. Jaki izo t o p po wst aje z pro mienio t wó rczego izo t o pu 8 3 Li.6 eV. 475. Długość fali de Broglie'a związana z elektronem w porównaniu z długością fali związanej z neutronem jest B. pozyton Po wchłonięciu przez jądro 9 4 Be cząstki alfa. wykres zale ności natę enia prądu / płynącego przez fotokomórkę od napięcia U. r4 =16r1 Poziomy energetyczne elektronów w atomie oznacza się literami K.25% jąder pierwotnych . 1 i 3 Mówiąc „promieniowanie jądrowe" mamy na myśl C. Która z poni szych reakcji jest prawidłową reakcją jądrową dla tego przypadku D. 492. Promień czwartej orbity jest równy D.Z pro t o nó w i A — Z neut ro nó w Liczba Avogadra = 6.jeśli najpierw nastąpi jego przemiana (rozpad) β-.1 0 8 Preparat promieniotwórczy zawiera 10 6 atomów izotopu o czasie połowicznego rozpadu 2 godziny. 437. pozostanie 12. 446. 494. –3. Kβ Charakter rentgenowskiego widma liniowego zale y od B. ich wektory prędkości będą le ały w jednej płaszczyźnie Promieniowaniem β nazywamy: D. 493. 4 .02-10 2 6 kilomol" 1 . Je eli energia kinetyczna elektronu (dla nierelatywistycznych prędkości) wzrasta 4 razy. Ile razy jest większa energia potrzebna do przeniesienia elektronu poza atom od energii potrzebnej do przeniesienia go na najbli szy (następny) poziom energetyczny C. 472. B. 9/10 Bezwzgl.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->