P. 1
Matusewicz Czesław - Wprowadzenie do psychol ogii

Matusewicz Czesław - Wprowadzenie do psychol ogii

|Views: 1,420|Likes:
Wydawca: gumojadek

More info:

Published by: gumojadek on Jan 29, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

1

Czesław Matusewicz

Wprowadzenie do psychologii

Janinie i Michałowi poświęcam.

Lublin 2005

2

„Znajomość ludzi jest domeną, której nikt nigdy nie opanuje do perfekcji, i nawet najwytrawniejszy znawca ciągle przyłapuje się na błędach”. A.Schopenhauer Słowo wstępne Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako pomoc dydaktyczna dla studentów, rozpoczynających trudny proces przyswajania zawiłych zagadnień wiedzy z dziedziny zwanej psychologią. Tak pojęte zadanie wymaga odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: co należy opisać, by studiujący wyrobili możliwie dokładne wyobrażenie o psychologii i, po drugie, jak należy opisać charakteryzowane zjawiska, prawidłowości i nurty myślenia, aby spełnić postulat komunikatywności przekazu. Dokonano w nim selekcji materiału na podstawie kryterium znaczenia, to jest przedstawiono wszystkie osiągnięcia myślicieli i psychologów-empiryków, trwale, zdaniem autora, wpływające na procesy badań psychologicznych. W tym zestawie znalazły się trudne problemy sformułowane jeszcze przez filozofów starożytnych, ale mimo licznych prób psychologów współczesnych, nie rozwiązane do dnia dzisiejszego. Przykładem mogą to być pytania o istotę człowieka i psychiki istot żywych. Wiemy na ten temat o wiele więcej niż starożytni myśliciele, ale nadal daleko nam do wyjaśnienia tych zagadek natury. Z dorobku psychologów nowożytnych uwzględniano przede wszystkim inspirujące teorie, koncepcje metodologiczne i pomysłowe eksperymenty. Wspólną właściwością tych trzech elementów jest to, że wyznaczały one kierunki poszukiwań i torowały drogę kolejnym pracom badawczym, wzbogacającym wiedzę o procesach psychiki człowieka. Pytanie o to jak należy opisać ukazywane zagadnienia może wydawać się nie na miejscu. Wiadomo przecież jakimi prawidłowościami rządzi się komunikacja interpersonalna, istnieją liczne publikacje i „instrukcje” podręczne na ten temat. Rzecz jednak nie sprowadza się do umiejętności technicznych przekazu. Problemy psychologiczne są tak powikłane i tak wzajemnie przenikające się, że trudno je uporządkować zgodnie z logiczną zasadą wynikania lub następstwa czasowego. Najczęściej badania najnowsze ukazują zagadnienia bardziej dokładnie i wszechstronnie niż starsze. Wynika to m. in. z posługiwania się nowoczesną aparaturą techniczną, lepszego przygotowania metodologicznego, wyższego poziomu wykształcenia psychologicznego badaczy i innych. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, że nowe badania ukazywały doniosłość wcześniejszych koncepcji, niedocenianych należycie w czasie ich powstawania. Należało je przypomnieć. Niekiedy z prezentowanym wątkiem głównym kojarzą się uboczne. W takich sytuacjach stosowano metodę grona, tzn. charakterystyki wątku wiodącego i wskazywania na jego różnorodne powiązania uboczne. Praktycznie owe powiązania są demonstrowane w postaci tzw. ramek, jako ciekawostki lub wyróżniające się konsekwencje. Przyjęcie tego sposobu prezentacji miało zapobiec uproszczeniu obrazu narastania wiedzy, przedstawianego niekiedy symbolicznie jako ciągła linia wznosząca. Inną ważną kwestią wyboru metody prezentacji problemów danej nauki jest jakość języka narracji. Wydaje się rzeczą oczywistą, że język profesjonalistów, w czystej postaci, jest zbyt trudny, a nawet niedostępny osobom rozpoczynającym studia z danej dyscypliny. Chcąc ułatwić im przyswajanie specjalistycznych wiadomości próbuje się niekiedy przedstawiać prawa naukowe i wizje naukowców w kategoriach języka potocznego. Ułatwia to zapewne przyswajanie

3

informacji, ale nie sprzyja opanowaniu terminologii naukowej. Z powyższych powodów przyjęto w niniejszym opracowaniu zasadę posługiwania się językiem profesjonalnym, a środkiem ułatwiającym jego rozumienie mają być w miarę jasne i przejrzyste definicje oraz przykłady stosowania wprowadzanych terminów. Mam nadzieję, że taki sposób przekazania wiedzy o psychologii i badaniach psychologicznych okaże się użytecznym i ułatwi rozpoczynającym studia przyswajanie dorobku tej dyscypliny naukowej, a także zapewni Czytelnikom poczucie satysfakcji z racji poznania tego, co było dotychczas (jeżeli było!) nieznanym i tajemniczym. Na zakończenie trzeba powiedzieć czego Czytelnik nie znajdzie w przedkładanej pracy. Nie ma w niej omówienia koncepcji metodologii ani poszczególnych metod badań psychologicznych. Wymagają one dokładnej i wyczerpującej zarazem prezentacji, niemożliwej do realizacji w syntetycznym wprowadzeniu. Nie ma w niej nawet pobieżnej charakterystyki psychologii stosowanej, wzbogaconej dziś i ciągle wzbogacanej o liczne specjalizacje. To wykracza poza zakres wprowadzenia ogólnoteoretycznego W obiegu czytelniczym w Polsce znajdują się obszerne, a nawet bardzo obszerne amerykańskie opracowania „Wstępu do psychologii”. Zawierają one wiele cennych informacji szczegółowych, dobre ilustracje graficzne i wiele przykładów zaczerpniętych z codziennego życia amerykańskiego. Te ostatnie nie zawsze są czytelne dla polskiego odbiorcy. Dla osób zainteresowanych tymi pozycjami podaję ich wykaz. Oto on: E.R. Hilgard: Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa, 1967 r. D. G. Myers: Psychologia, Wyd. Zysk i Sp., Poznań 2003 r. Ph. Zimbardo: Psychologia i życie,PWN, Warszawa, 1999 r.

CZĘŚĆ I Rozdział I Psychologia przednaukowa Nie wiemy kiedy pojawiły i jak się kształtowały pierwsze pojęcia i wyobrażenia psychologiczne, właściwe naszej kulturze. Domyślamy się, że proces ten miał miejsce w latach 4500-3000 p.n.e. Trudno jednoznacznie przypisać autorstwo tych wytworów, być może są one dziełem najstarszej kultury greckiej, ale nie można też wykluczyć zapożyczenia od innych ludów (ludu), w tym od Egipcjan. Prehistoryczni Grecy, podobnie jak ludzie wszelkich czasów doświadczali bólu, radości, zmęczenia, euforii, smutku itp. Obserwowali ludzi w sytuacji pracy, na wojnie, w trakcie wymiany dóbr, zabawy i innych. Dostrzegali różnice między nimi. Jedni byli niezawodni w boju, uczciwi w handlu inni wręcz odwrotnie. Trzeba było nauczyć się określać i dostrzegać wspomniane różnice dla celów praktycznych. Ludziom czasów starożytnych znajomość psychiki człowieka była równie potrzebna, aczkolwiek w różnym zakresie, jak nam, współczesnym. Zainteresowania starożytnych Greków człowiekiem i jego psychiką nasiliły się w czasach przechodzenia od „starego” do „nowego porządku” (ustroju niewolniczego), czasach chaosu walk i niepewności. W okresie „siedmiu mędrców” pojawiły się maksymy o treści psychologicznomoralnej, które miały zastąpić starą, obyczajową regulację zachowań ludzi w zmiennych sytuacjach społecznych. Radzono np. zachowywanie umiaru, kierowanie się rozsądkiem, potępiano rozkosze („Rozkosze są śmiertelne, cnoty nieśmiertelne”) i inne. Ta praktyczna wiedza sprowadzała się w zasadzie do tzw. mądrości życiowej, pozwalała unikać

4

niebezpieczeństw współżycia zbiorowego. Pomagała odróżnić osobnika groźnego od łagodnego, wrogiego od nastawionego przyjaźnie, pobudzonego od spokojnego. Ułatwiała opowiedzenie się po właściwej stronie, dokonania właściwego wyboru drogi życiowej. Znajomość psychiki ludzkiej była równie potrzebna, choć w różnym zakresie, ludziom czasów prehistorycznych, starożytności jak i nam, współczesnym. Gromadzono obserwacje o ludziach metodą anegdotyczną, zwracano uwagę na wyjątkowo barwne przypadki, nie przestrzegano zasady systematyczności w obserwowaniu, mimo to osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności jej wykorzystania wzbudzają nasz szacunek.. Ilustruję tę myśl treść ramki 1. Ramka 1 Agamemnon, dowodzący wojskami greckimi pod Troją, po wieloletnim, bezskutecznym obleganiu miasta, opuszczony przez zagniewanego Achillesa, dysponował wojskiem o niskim morale. Wojownicy myśleli raczej o domowych pieleszach, niż o walce z przeciwnikiem. Chcąc pobudzić ich zapał do walki postanowił użyć pomysłowego fortelu. Zwołał, mianowicie, sekretną naradę dowódców oddziałów i uzgodnił z nimi, że on na zgromadzeniu wojennym zaproponuje opuszczenie placu boju i powrót do domów, a oni temu przeciwstawią się. Zachęcą także, posługując się chwytliwymi i zawczasu przygotowanymi argumentami, swoich podwładnych do podobnego czynu. Pomysł zrealizowano, a rycerze uniesieni honorem wzbudzili u siebie zapał do boju. Takiego rozwiązanie problemu nie powstydziłby się współczesny psycholog społeczny, bowiem zostały tu wykorzystane zasady reaktancji i dysonansu postdecyzyjnego (patrz str. 223 ), opisane dokładnie w połowie XX wieku. Wzbudza to uznanie, a nawet podziw dla ówczesnych ludzi, że dysponując tak prostymi metodami, dochodzili oni do tak wysokiego poziomu wykorzystania wiedzy psychologicznej. Wyobrażenia starożytnych Greków o psychice ludzkiej są interesujące dla współczesnego psychologa i z tego względu, że to właśnie one stały się podstawą, punktem wyjścia dalszych dociekań i badań w tej dziedzinie nauki. Wiemy jak trudno wyzwolić się z raz przyjętych wyobrażeń i przekonań , utrwalonych stereotypów myślenia i odczuwania. Świadczy o tym na przykład przekonanie o pechowej liczbie 13 , trwające ponoć około 30 wieków lub o szczęśliwej liczbie 7, młodsze o 5 wieków. Szczególny wpływ na myślenie psychologiczne wywarło greckie pojmowanie duszy (psyche). Utożsamiano je z tym, co dzisiaj nazywamy życiem. Starożytny Grek dzielił świat na ożywiony i nie ożywiony, a temu pierwszemu przypisywano duszę, czyli czynnik ożywiający, sprawczy. Występował on według tych mniemań zarówno u ludzi, zwierząt jak i u roślin. Powodował trwanie organizmu jako całości. Opuszczał ciało wraz z ostatnim tchnieniem, dlatego też skojarzono na trwałe duszę z tchnieniem, duchem. Od momentu opuszczenia ciała następował jego rozpad, śmierć. Ale życie nie ustawało, bo sądzono, że jest ono wieczne, a jedynie jego konkretne formy zmienne i zniszczalne (śmiertelne). Nie znano więc nieśmiertelności indywidualnej, nieśmiertelna była jedynie zasada życia. Człowieka w czasach, o których mowa, traktowano jako mikrokosmos, w nim miały uwidaczniać się te same właściwości i prawa, które rządzą całym kosmosem. Z tego punktu widzenia przypisywano duszy ludzkiej takie, które według danego myśliciela charakteryzowały całość istniejącą. Jednak niemal powszechnie upatrywano w niej źródło ruchu, czynnika ożywczego wobec ciała. H e r a k l i t np. dowodził, iż jest ona ogniem, gdyż w naturze jedynie ogień jest żywy, ruchliwy. A życie jest ruchem, wieczną zmiennością. ( Ciekawe, że do dzisiaj o człowieku

5

żwawym, ruchliwym mówimy, iż ma w sobie ogień!). D e m o k r y t z kolei, utrzymywał, że dusza, podobnie jak cała materia, jest zbudowana z atomów. Jednak jej atomy są bardzo drobne, gładkie (koliste), niezmiernie ruchliwe, i właśnie dlatego ożywiają organizm. Zdolność do autogennego ruchu, jak widać, traktowano jako podstawową cechę organizmów żywych, tożsamą z psyche. W najwcześniejszych koncepcjach psychologicznych nie dostrzegano substancjalnych różnic pomiędzy duszą i ciałem, i jedno i drugie uznawane za materialne. Prezentowano pogląd, który nazywamy m o n i z m e m m a t e r i a l i s t y c z n y m . Duszy przypisywano odmienną i szlachetniejsza funkcję nośnika życia i nie dostrzegano dalszych właściwości, różniących ją od ciała. Czucie np. rozumiano jako ruch cząsteczek wewnątrz ciała wywołany ruchem przenikających doń cząsteczek zewnętrznych. W tym kontekście sformułowano zasadę, że podobne działa na podobne, tzn. ogień (światło) działa na ogień cielesny (błyski w oku), powietrze działa na odpowiednie cząstki w uchu, określony smak pokarmu zależy od tego, jakie drobiny przenikają przez pory języka itp. Zapatrywania te poddał gruntownej modyfikacji P l a t o n (427-347 p.n.e.) i to on wypracował przesłanki poglądów i teorii dominujących aż do końca XVII wieku. Niekiedy wykorzystują je także psychologowie współcześni. Przede wszystkim wzbogacił o wiele nowych elementów pojęcie duszy. W dialogu pt. Fajdros pisał „Bo to, co wiecznie się rusza nie umiera. Tylko to, co inne rzeczy porusza, a samo skądinąd ruch bierze, mając koniec ruchu ma też koniec życia... Skoro tedy się pokazuje, że nieśmiertelne jest to, co samo siebie porusza, wolno powiedzieć zupełnie śmiało, że to właśnie jest istota i pojęcie duszy”. Z założenia, że dusza sama z się może być źródłem ruchu wyciągnął Platon wniosek, że jest ona nieśmiertelną. W jego interpretacji znaczyło to, że dusza może istnieć i realnie istnieje poza konkretnym ciałem. Znaczy to, że prócz świata obserwowalnego zmysłowo musi istnieć świat niematerialny, duchowy, zdaniem Platona doskonały. Jest to pogląd o charakterze d u a l i z m u , zaliczany do kategorii i d e a l i z m u o b i e k t y w n e g o . Dusza przez pewien czas przebywała w świecie „ prawdziwego bytu”, w świecie idei. I właśnie stamtąd wyniosła wiedzę racjonalną o takich zjawiskach jak doskonałe piękno, dobro, sprawiedliwość itp. Jest to wiedza o ideach i w swej istocie jest wiedzą wrodzoną. A zatem możemy zasadnie uznać Platona za ojca n a t y w i z m u , czyli poglądu o istnieniu wiedzy wrodzonej, nie pochodzącej z doświadczenia. Pogląd ten jest przedmiotem sporów do dnia dzisiejszego. Platon sądził, że dusza nie jest jednolitą, że składa się z trzech elementów: rozumu, pożądliwości i popędliwości. Pierwszy, lokowany w głowie, występuje u ludzi ceniących przyjemność poznawania, wiedzy, a takimi są mędrcy. Drugi, czerpiący przyjemność z przeżywania emocji, lokowany w sercu, charakteryzuje ludzi walki, rycerzy. Trzeci, najsilniej występujący u rolników zlokalizował Platon w podbrzuszu. Każdego człowieka można charakteryzować na zasadzie przewagi jednego z tych elementów. Pierwszy jest racjonalny i szlachetny, godny osiągania, stanowi cel zabiegów tych, którzy doskonalą siebie. Pozwala on panować nad sobą, zachowywać równowagę emocjonalną, zbliżać się do doskonałości, jest wręcz ideałem. Dzięki niemu człowiek dąży do prawdy, dobra i piękna, przekracza granice naturalnej rzeczywistości, pociąga go t r a n s c e n d e n c j a . Dwa pozostałe są irracjonalnymi, nie zasługującymi na szacunek, z tym, że popędliwy zyskał w oczach Platona wyższa ocenę niż pożądliwy. Ostatni, najniżej stojący w platońskiej hierarchii został przedstawiony niemal wyłącznie w kategoriach negatywnych. Ludzi o duszy pożądliwej

ale nie jest ich sumą. pozory. Przypisywanie wyższości przeżyć duchowych (racjonalnych) nad cielesnymi. łączącym duszę (formę) i materię (ciało). Wybitną postacią w dziejach psychologii był A r y s t o t e l e s (384-322 pne). Zgodnie z założeniami hilomorfizmu funkcje psychiczne przypisywał Arystoteles człowiekowi. Filozof ten i poeta zarazem porównuje człowieka do rydwanu zaprzęgniętego w dwa konie. Nie zważa na słowa ani na ukłucia. czynnik twórczy. Dlatego też jego poglądy mają charakter s p e k u l a t y w n y . Arystoteles był przekonany.Niektórzy uznają go za ojca psychologii. uczy się. a nie dusza. a duszę człowieka potraktował jako rozumną. pozwalające uchwycić jedynie zjawiskowość. odżywianie). I to jest główna myśl poglądu. jakim miałby być według Platona człowiek godny szacunku. tezie tej nadał jednak swoistą interpretację. nową jakością. to on. rozmnażanie. zwanego h y l e m o r f i z m e m . zwane s p e k u l a c j a m i . poświęconą w całości problematyce psychologicznej. konstatacji dochodził on poprzez operacje myślowe. więc kopie jeden drugiego i bodzie żelaznymi rogami i kopytami i zabijają się nawzajem. Człowiek jest właśnie takim bytem. Człowiek zgodnie z poglądem Platona jest istotą dynamiczną. i drugie. Ba! Nawet pozwalają sobie na nieprzyzwoitości z bogami. bo „do głosu” dochodzą różne elementy duszy. ponieważ napisał pierwszą książkę. jest ona jakby ich syntezą. nie słucha woźnicy „bo ma kudły w uszach”. określał je jako ciemne. Ostatni. Jednak uniknął uproszczeń. „. Podobnie jak kwadrat zawiera w sobie dwa trójkąty prostokątne. nie obca i nam współczesnym. Istnieje więc jedynie materia ukształtowana. odczuwa. Czarnego z kolej rozpiera bezczelność i buta.. odpowiadałby wizji arystokracji ducha. Ten fragment opisu poglądów Platona nasuwa nieodparte skojarzenie z jednym z głównych wątków prac Zygmunta Freuda. zalecał prowadzenie dokładnych obserwacji zjawisk psychicznych i określanie warunków ich powstawania i funkcjonowania. pędzi tam.duszę zwierzęcą uznał jako bogatszą o spostrzegania. jedzą pokarmy powszechnie pogardzane. długą tradycję. Był rzecznikiem e m p i r y z m u p o z n a w c z e g o . śmieje. myśli. Byłby to osobnik ukształtowany według arystokratycznego ideału. pasą się tam i parzą. surowym krytykiem metody spekulatywnej. Prezentuje on zatem r a c j o n a l i z m p o z n a w c z y . gdzie niesie go popędliwość. Ludziom dobrym i szlachetnym śni się niekiedy. „O duszy”. doskonalszą niż pozostałe.. walczą w nim niekiedy zupełnie przeciwstawne tendencje.. że na jakiejś uczcie obżerają się niemiłosiernie. daje się kierować słowem. nie trzeba używać na niego bata. że dusza. Do swoich stwierdzeń. Zgodnie z tradycją uznał Arystoteles istnienie trzech rodzajów duszy. a jego psychologia i podobne do niej pod tym względem noszą nazwę spekulatywnych. ku stołom.patrzą zawsze w dół i schylają się ku ziemi. Platon nie cenił poznania zmysłowego. pięknej rasy. spółkują nieprzyzwoicie z osobami godnymi szacunku i podłej kondycji. ulegające przemianom. forma i materia istnieją jedynie jako ściśle połączone ze sobą w postaci realnych bytów. Po jego śmierci przestaje istnieć i jedno. Duszy roślinnej przypisał jedynie funkcje wegetatywne (wzrost.6 porównuje Platon do bydła.” Jasnym zatem staje się to. pt. spotykanych u poprzedników. a kiedy ujrzy zjawę miłosną prycha i staje dęba i w dzikich podskokach pędzi przed siebie. Prezentował orientację przyrodniczą. Jego zdaniem istota rzeczy znajduje się poza zasięgiem zmysłowych zdolności poznawczych i jest dostępna jedynie poznaniu racjonalnemu. ma. Jego zdaniem w duszy rozumniej zawierają się elementy wegetatywne i zmysłowe . czarnego i białego. Czyni to dzięki właściwościom . Ten „czarny koń” niekiedy pojawia się w nas zupełnie nieoczekiwanie w sposób zaskakujący. uczucia.. jak widać. popędy i zdolność poruszania. a że każdy z nich chce mieć tego więcej. zawsze słucha woźnicy.

lecz dzięki chęci zjednoczenia się z nim. Zainicjował tym samym rozważania psychologiczne w duchu w o l u n t a r y z m u . Utożsamił on duszę z arystotelesowską formą. np. nie mają żadnego wpływu na los zabiegającego. jednych obdarzył dobrą wolą i przeznaczył do zbawienia. Jest to słynna teoria p r e d y s t y n a c j i . Istnieje. Otóż zabiegi ludzkie. na wiele wieków. Pierwszy funkcjonuje poznawczo. przedstawiania zjawisk oraz subiektywnych przeżyć i zapoczątkował metodę i n t r o s p e k c j i . Zdaniem W. jest pierwszą przyczyną ruchu. że dusza myśli jest tak samo niedorzeczne jak utrzymywanie. Początkowo były źródłem inspiracji. Takie rozumienie istoty ciała umożliwiło Arystotelesowi przedstawienie zasad funkcjonowania zmysłów. poglądy w nich przedstawione dominowały w kulturze europejskiej przez następnych kilkanaście wieków. aby człowiek chcący coś w sobie naprawić „nie przypisywał tego własnej mocy”. Jedną z bardziej znanych tez św. Augustyn był uzdolnionym pisarzem i dobrym obserwatorem. Sądził on. Koncepcja ta odegrała znaczącą role w psychologii. sprzedaje czy przędzie. np. zanika wraz ze śmiercią człowieka. Wola wyraża to. Pierwszy z nich przystosował dla potrzeb Kościoła nauki Platona. jak wynika z tego rozumowania. Św. choć działa podobnie do nich. że Ludzie łączą się z Bogiem nie poprzez jego poznanie. tzn. Zyskując znaczną popularność przyczynił się do zahamowania badań „przyrodniczych” w psychologii. badania psychiki poprzez wgląd w samego siebie. Stworzy tym samym wzorzec f e n o m e n o l o g i c z n y c h opisów psychologicznych. Wnikają z niej ważne wnioski psychologiczne. trudnych do zrozumienia. Odpowiednio do funkcji odróżnia Arystoteles rozum praktyczny i teoretyczny. Tomasz był przekonany. dotyczących ciała. uznał hilemorfizm . bowiem. Wola jest wyrazem natury człowieka. Poznając tę ostatnią wsławił się wnikliwymi opisami własnych przeżyć. a człowiek nie może jej zmienić. Rozum czynny jest natomiast nieśmiertelny.7 (zdolnościom) duszy. Św. jest przy tym śmiertelny. dzięki niemu przebiegają wszystkie operacje myślenia. okrągłości. Do bardziej skomplikowanego kryterium odwołuje się przedstawiany autor rozróżniając rozum bierny i czynny. sformułowania zasady relatywizmu w spostrzeganiu (doznanie jest znajomością różnicy). drugi Arystotelesa. nie wynikające z woli boskiej. kierowania człowieka ku odpowiednim celom. nie ma swego organu jak poszczególne zmysły. Bóg. przypisuje mu twórca koncepcji zdolność oświetlania rzeczy ciemnych. drugich do potępienia. tworzenia sztuki i dociekań poznawczych. gdyż ta nie jest dla niej odpowiednią. Dzieła Arystotelesa były szczytowym osiągnięciem nauki starożytnej Grecji. przeto musi pochodzić od Boga. niż Platona. Nie jest to wyraźnie przedstawiony element psychiki. T o m a s z z A k w i n u . A u g u s t y n i św. oddaje naszą istotę. Do poglądów Platona i Arystotelesa nawiązywali w swych rozważaniach psychologicznych dwaj wielcy przedstawiciele psychologii chrześcijańskiej: św. tchnieniem ożywiającym. czym jesteśmy. Augustyn ostrzega. a później czynnikiem hamującym nowatorstwo w nauce. lecz chciał poznawać jedynie Boga i duszę. że dusza muruje. Istotą człowieka poddanie się woli Boga i pokora. dusza ludzka nie może połączyć się z materią kamienia. Jego funkcję widział w łączeniu jakości danych w więcej niż jednym zmyśle. tzn. Jest taktowany funkcjonalne. W koncepcji Arystotelesa ciało przestało pełnić rolę wiezienia duszy (Platon) a nabrało pozytywnego znaczenia. Z analizy postrzegania zmysłowego wywiódł Arystoteles koncepcję z m y s ł u w s p ó l n e g o . Mówienie. swoista odpowiedniość duszy i ciała. Augustyna dotyczy prymatu woli nad rozumem. Znaczącą rolę w poglądach Arystotelesa odgrywa rozum. Tatarkiewicza koncepcja rozumu czystego stanowi metafizyczny wtręt w przyrodniczym systemie poglądów Arystotelesa i świadczy o niekonsekwencji myśliciela. w uświadamianiu doznawania (argument samowiedzy) oraz formowaniu marzeń sennych i przeżyć fantazyjnych. czystą energią. że poglądy Arystotelesa bardziej nadają się do adaptacji dla potrzeb Kościoła.

w ten bowiem sposób duszą mogło być i oko jako zasada widzenia: podobnie przedstawiałaby się i z innymi organami. Tomizm został uznany za oficjalną doktrynę filozoficzną i psychologiczną Kościoła Katolickiego.) sądzili.) scholastycy nazwali (zmysł wspólny . dzięki czemu ujmuje cały przedmiot. Do ostatnich zaliczył zmysł wspólny. prof. I chociaż można by w rozmaity sposób wykazać błędność tego poglądu. że żadne ciało nie jest zasadą życia ani nie jest żyjące dlatego. Jest to klasyczny pogląd d u a l i z m u p o z n a w c z e g o . zdolność oceniania. czucia uwarunkowanych działaniem bodźców materialnych. Pojęcia. Ciało więc żyje lub jest zasadą życia nie dzięki temu. pamięć. bo wówczas wszelkie ciało byłoby ożywione lub byłoby zasadą życia. a nadto sprawia. że dusza (forma) może istnieć niezależnie od materii. ani zmysły zewnętrzne razem wzięte. z tą modyfikacją. wyobraźnię. że dusza jest jakimś ciałem. Ks. art.jak np. że materia nie może oddziaływać na duchowy intelekt. kształtu” str. że jest ciałem.. bo wtedy można by mówić tylko o ułożeniu wrażeń obok siebie.8 swego poprzednika. Poznanie intelektualne realizuje się dzięki m e t o d z i e s c h o l a s t y c z n e j (scholastyce). Psychologii ogólnej pisał: „Zmysł wspólny łączy i centralizuje wszystkie zmysły. Ramka 2. Jedną z wybitnych postaci tego okresu był Kartezjusz (René . która wykazuje powszechniej i pewniej. ale z powodu tego. Oczywiste jest bowiem. Dusza więc. nie jest ciałem.. że poznawane są wspólne przedmioty zmysłowe (sensibilia communia). która jest naczelną zasadą życia. którą nazywamy jego aktem.) sensus communis przypisując mu następujące funkcje: dzięki niemu podmiot poznający uświadamia sobie wykonywanie poszczególnych czynności zmysłowych jako własnych wrażenia te różniczkuje i zespala w całość. serce jest zasadą życia zwierzęcia . a nie tylko poszczególne jego części. że jest właśnie takim a takim ciałem. że jest aktualnie takim a takim ciałem.1. Kwestia 75. jako środki operacji intelektu miały być niezależne od treści zmysłowych. będącymi narzędziami duszy. to jednak obierzemy tylko jedną drogę rozumowania. nierozwiązywalnych tą metodą.C.to jednak żadne ciało nie może być nigdy naczelną zasadą życia.. a więc ruchu. Jasne jest bowiem. dr Józef Pastuszka. a scholastyków skazały na bezproduktywne roztrząsanie problemów. w którym to pojawiły się ostatnie spekulatywne koncepcje psychiki ludzkiej. przestrzeni. To zaś. Chociaż więc jakieś ciało może być jedną z zasad życia . czucia. Okres psychologii przednaukowej zamyka wiek XVII. ale nie o ich syntetyzowaniu (. zakłada istnienie takiej władzy autonomicznej. lecz aktem ciała”. skupia poszczególne wrażenia i przeprowadza ich uwspółrzędnienie. „Rozszczepianie włosa na czworo”. Stąd jego znaczna popularność (a także liczne próby reinterpretacji) w czasach współczesnych. Samo spostrzegania.. w wydanej przez KUL w 1957r. będące syntezą poszczególnych wrażeń. że dusza nie jest ciałem. otrzymuje ono od jakiejś zasady.137-138. Na nich miał się kończyć proces doznań. M. Nie może nią być żaden zmysł zewnętrzny. poszczególne czynności zmysłowe ujmuje jako wykonywane przez odnośne narządy. Zgodnie ze swą orientacją filozoficzną utrzymywał Tomasz z Akwinu. o jakimś zestawieniu numerycznym. wprowadził przeto rozróżnienie zmysłów zewnętrznych i wewnętrznych. a zatem jest nieśmiertelna. że dusza nie jest jakkolwiek bądź zasadą funkcji życiowych.Oto jej próbka: „Starożytni filozofowie (. nadmierna drobiazgowość i liczne tautologie doprowadziły do wyeliminowania metody scholastycznej ze sfery badań naukowych. ponieważ ogranicza się tylko do właściwych sobie jakości zmysłowych. że jest ciałem.

ciało ludzkie też podlegało. czyli ruchu wykonywanego nieświadomie. ergo sum” jest ilustracją takiego postępowania. przyczynił się także do wzrostu zainteresowań problemami budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego.9 Descartes). nerwy przewodziły tchnienia życiowe. Myślenie nie miało nic wspólnego z materią. „Wielokrotnie pokazywałem – pisał . L e i b n i z a ). Łączą się one w swoistą całość jedynie w organizmie człowieka. bowiem substancja jest niepoznawalna. Wątpił w świadectwo zmysłów. napędzana ciepłem. odczucia.że umysł może pracować niezależnie od mózgu”. zapach. a miejscem kontaktów miała być szyszynka! (jedyny nieparzysty element mózgu). dokonanym przez Harveya. Kartezjusz swoimi koncepcjami. Z tego punktu widzenia zwalczał on pogląd natywizmu. Pogląd ten. W konsekwencji uznał zwierzęta za maszyny. zwanej p a r a l e l i z m e m p s y c h o f i z y c z n y m . że „nie ma niczego w umyśle. uproszczony i błędny opis funkcjonowania ciała doprowadził Kartezjusza do odkrycia odruchu. W swych dociekaniach zastosował Kartezjusz metodę s c e p t y c y z m u . powodowały otwarcia klapek (dla przepływu tchnień ożywiających) w przewodach nerwowych. . I w tym jego wielka zasługa. że czynności cielesne można wyjaśnić czysto mechanicznie. lecz jedynie określać ich tendencje. żyjący w latach 1596-1650. podobnie jak dwa zegary nastawione na tę samą godzinę. Jak wyjaśnić zgodności tego typu? Kartezjańskie rozważania ten temat wywołały szeroki rozgłos i stały się zalążkiem doktryny. co się kryje za doznaniami zmysłów nie wiemy. Poznajemy tylko proste jakości. w najbardziej radykalnej formie głosi. nie mogą więc charakteru tworów wrodzonych. np. Wiedza nasza wywodzi się z doznań zmysłowych. Kartezjusz pasjonował się modnymi wówczas figurami poruszanymi wodą. pokazywał. umieszczanymi na fontannach. Jedynie impulsy wychodziły od duszy. Przyswoił także wiedzę o krwiobiegu łącznie z opisem. że istnieją we wszechświecie dwie niezależne od siebie i jakościowo różne substancje. czego nie było w zmyśle” stała się hasłem rozpoznawczym lockowskiego systemu poglądów. intelekt to wg Kartezjusza „rzecz myśląca”. Jego słynne stwierdzenie „Cogito. z doznań zmysłowych i samoobserwacji. Łącząc powyższe doszedł do wniosku. tzn. ciężar i doznania subiektywne takie jak barwa. Teza. że stawał się oczywisty. kości były dźwigniami. Taką absolutną pewność zyskiwał. Serce funkcjonowało jak pompa. kształt. biegnących od komory mózgowej. że dusza i ciało działają równolegle. jakie dane zawierają w sobie doznawane wrażenia? Odpowiedź była jasna i wiele znacząca. pojęcia i uogólnienia. Ten m e c h a n i c y s t y c z n y . niepodzielna. A taki ład ustanowił Stwórca (teoria harmonii wprzód ustanowionej G . przy wodotryskach. smak. pobudził badania naukowe zarówno z zakresu psychologii fizjologicznej jak i psychologii poznawczej. jego zdaniem. za niepodważalny dowód swego istnienia uznał fakt myślenia. materia. ukłuciu towarzyszy doznanie bólu. mięśnie działały jak cięgna lub postronki. że wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia. że szereg pojęć (w jego terminologii idei). uznawanych za wrodzone nie są powszechnie znane. Poznał zasady mechanicznych ruchów. Doznania zmysłowe nie zawierają ż a d n y c h d a n y c h o s u b s t a n c j i m a t e r i a l n e j . wątpił w słuszność określonej tezy aż do momentu uzyskania całkowitej pewności. ale co. czyli podstawy poznania racjonalnego. Dusza nie miała wpływać na konkretne czynności ciała. Dowodził on. podzielna i duchowa. takie jak wielkość. a zwłaszcza John L o c k e i Dawid H u m e . gdy sąd był tak jasny. tym prawom. Umysł. na ogół błędnymi. W . Poznając cokolwiek doznajemy wrażeń i na tej podstawie tworzą się wyobrażenie. Dowodzili oni. substancja rozciągła. Jednak występuje zgodność czynności cielesnych i przeżyć psychicznych. Znaczący wpływ na stan psychologii przednaukowej wywarli angielscy przedstawiciele e m p i r y z m u p o z n a w c z e g o .

czynności) psychicznych w mózgu Ale tu już zaczyna się psychologia naukowa.10 Hume prezentował bardziej radykalne poglądy. Widzimy więc. odegrały ważną role inspiracji badawczej. czyli „nauki” o budowie czaszki ludzkiej. wypukłe oczyzdolności do języków obcych. W nauce. Prawa te miały rządzić ładem przeżyć nawet w czasie marzeń sennych.Arystoteles: O duszy . czego rzeczywiście doznajemy mówiąc „dusza” sprowadza się do różnorodnych przeżyć: spostrzeżeń. Pod wpływem Galla zaczęto poważnie badać lokalizację funkcji (tzn. dowodzi to. stanów psychicznych ( Bartelomeo Della Rocci). Innym. czasami zdarzają się znamienne powroty do niedocenionych w swoim czasie badań. funkcjonującą według praw asocjacji.Platon: Uczta . Pieter: Historia psychologii. wysokie czoło (wiadomo!). 3) prawo podobieństwa oraz 4) związku przyczynowego. podobnie jak w przyrodzie. Iskry. zmarszczek na czole czy też linii na dłoni. Twierdził. np. bardzo znaczący wątkiem psychologicznym w pacach Huma była koncepcja praw kojarzenia. Jego zdaniem wrażenia. Jego zdaniem kształt wypukłości na niej świadczy o wyraźnym rozwoju tej partii mózgu. W XIX wieku lekarz austriacki. nie występują ostre granice. 2) styczności w przestrzeni. . Poglądy te. mające guz potyliczny są uzdolnione matematycznie.1963 r. Dorobek przednaukowy psychologii tworzyli nie tylko filozofowie zainteresowani problematyką człowieka. PWN.W. Już w czasach starożytnych opracowano klasyfikację temperamentów (Hipokrates).zdolności intelektualne. W XVI wieku popularną była teoria fizjonomiki. w trakcie uczenia się wiersza. Określano właściwości psychiczne ludzi na podstawie obrazu dna oka.J. Warszawa. Osoby. Literatura zalecana: . która leży bezpośrednio pod nią.1998 r. Co więcej.nr 10. Głosząc takie poglądy przygotował podstawy do nowoczesnego pojmowania psychologii jako nauki o procesach i zjawiskach psychicznych. że umysł był w mniemaniu Huma strukturą poznawczą. wyobrażenie Pałacu Kultury przywołuje w pamięci Warszawę. Zakwestionował on zarówno istnienie substancji materialnej jak i duchowej. pragnący poznać jego skomplikowaną naturę. . według praw a s o c j a c j i . Warszawa 1972 r. Podstawowymi z nich są: prawo styczności w czasie. Franz Joseph Gall opracował i spopularyzował teorię f r e n o l o g i i . Charaktery. To. Uwolnił ją do dywagacji o duszy jako substancji. Najczęściej nowe odkrycia lub teorie są mozolnie przygotowywane przez poprzedników. wyobrażenia i pojęcia (w terminologii Huma idee) łączą się w większe całości w ściśle określonym porządku. Znaczny udział mieli w tym lekarze. uczuć czy wspomnień. Szewczuk: Historia kłopotów człowieka z duszą. również wyróżniającego rozwoju zlokalizowanej w tej partii mózgu funkcji psychicznej. ale i inni specjaliści. że pojęcie substancji jest wytworem wyobraźni. jego zdaniem. a uznawanie jej realności oznacza wykraczania poza fakty. nie mające wartości naukowej. wyraźnie ujawnia się ono np. a niekiedy przypadek naprowadza na .R Stachowski: Skąd się wzięła nazwa „psychologia”. CZĘŚĆ II Psychologia naukowa. w średniowieczu Arnaldus z Villanowa (lekarz kataloński) upowszechniał wiedzę o sztuce życia i naturalnych czynnikach wpływających na „stany duszy i umysłu”. zgodnie z którą wygląd zewnętrzny jest odbiciem wnętrza.

to jest ono prawdziwe. Pozornie izolowane fakty z różnych dziedzin wiedzy (życia) często pozostają w ścisłej zależności i wyjaśniają to ogólne zasady powiązań (zależności). Bardzo ważną rolę w procesie dochodzenia do prawdy obiektywnej odgrywa dobór metod. analizowanie lub wyobrażenie czegoś. „Myślę co teraz Jaśko robi”. wystarczają do porozumiewania się sytuacyjnego. Twierdzenia naukowe są poddawane systematycznej w e r y f i k a c j i . Nauka bowiem stawia sobie jako cel podstawowy dążenie do prawdy obiektywnej. Nawiasem mówiąc. Niemniej takie rozróżnienie jest niezbędne ze względu na potrzebę określenia wiarygodności wyników poznawczych. Za formalną datę powstania odrębnej dyscypliny naukowej uznaje się r o k 1 8 7 9 . jak to określa twierdzenie. W nauce wykorzystuje metody o dużym stopniu niezawodności.11 właściwy trop poszukiwań. Byłaby to weryfikacja teoretyczna. To pozwala osiągnąć głębszy. niezależnej od subiektywnych wyobrażeń i przekonań. Wtedy to Wilhelm Wundt założył w Lipsku pierwszą w świecie pracownię wyposażoną w aparaturę do badań eksperymentalnych. Czynności sprawdzające wykonują z reguły ludzie spoza zespołu autora odkrycia lub przedstawionej teorii. ktoś utrzymuje. Nauka tworzy system i w wielu przypadkach zjawisko staje się zrozumiałe jedynie w kontekście systemu. to do wykazania fałszu tej informacji wystarczy jej konfrontacja z dobrze uzasadnioną w fizyce zasadą zachowania energii. S y s t e m a t y c z n o ś ć to kolejna cecha naukowego podejścia badawczego. co przednaukowe od naukowego. Przy poznawaniu dedukcyjnym wymogi sprowadzają się do stosowania niezawodnych reguł wnioskowania. dopóki nie zostaną one należycie udowodnione. Potoczne określenia. Pierwsze sygnały o naukowym traktowaniu problematyki psychologicznej pojawiły się w II połowie XIX wieku. w stosunku do wiedzy potocznej. tzn. wyciąganie wniosków. a tym samym ukazują zasadność jej uprawiania i wykorzystywania wyników w praktyce. Przedstawione właściwości poznania naukowego dowodzą większej wiarygodności nauki niż poznania potocznego. Weryfikacja praktyczna polega z kolei na sprawdzaniu zgodności twierdzenia z rzeczywistością. Wyróżnikiem nauki jest również specyficzny język. co znakomicie zwiększa wiarygodność uzyskiwanych rezultatów. W takich sytuacjach p o s t u l a t k r y t y c y z m u zostaje spełniony bez zastrzeżeń. Obiektywność prawd naukowych zapewnia się także poprzez wielokrotne powtarzanie czynności dochodzenia do rezultatów.. Dzięki nim realizuje się p o s t u l a t w i e l o k r o t n o ś c i obserwacji badanego zjawiska. Wszystko to świadczy o zawiłościach rozgraniczania tego. Natomiast naukowo byłby to przekaz bałamutny. zarówno eksperymentu laboratoryjnego jak i naturalnego. Jeżeli np. czyli wypracowania wskaźników orientacji w sferze wyobrażeń o świecie. natomiast w naukach empirycznych kwestia jest bardziej złożona. bo myślę” jest w sytuacji codziennej komunikatem czytelnym informacyjnie. Jednym ze sposobów realizacji tej czynności jest porównywanie zgodności nowych twierdzeń z dotychczasowy stanem wiedzy. sprawdzania uwarunkowań otrzymanego wyniku badań. Powiedzenie „Nie przeszkadzaj. Może to być zastanawianie się. stopień zrozumienia istoty rzeczy. niekiedy rywalizującego. Obowiązuje w niej zasada r a c j i d o s t a t e c z n e j . że skonstruował perpetuum mobile. zazwyczaj wieloznaczne i niejasne. Jeżeli rzeczy mają się tak. np. bardzo . a zatem bardzo krytyczni wobec jego osiągnięć. czyli sprawdzaniu. ponieważ nie wiadomo co w nim znaczy „myślę”. używany w celu zapewnienia maksymalnej precyzji sformułowań. Określenie naukowe musi być jednoznaczne. niezależne od kontekstu. Niemniej wielkimi zaletami poznawczymi charakteryzują się metody eksperymentalne. że nie należy uznawać danych sądów za prawdziwe. Psychologowie-naukowcy podjęli trud przezwyciężania wieloznaczności tradycyjnych terminów i trwa on do dnia dzisiejszego.

Trzeba więc było zastosować inny niż fizykalny wzorzec metodologiczny. możemy dokonać syntezy. że ilościowe aspekty świata zewnętrznego przedstawia fizyka. poznamy również tajniki życia psychicznego. Trzeba zatem określić psychiczny odpowiednik atomu i procesu łączenia się atomów. 1. w większe. Ich wspólną cechą była rezygnacja z założeń metafizycznych. określa się mianem psychologii atomist ycznej. zaprzestanie sporów o istotę duszy a zajęcie się s t a n a m i i p r o c e s a m i p s y c h i c z n y m i . Pierwotne przygotowanie zawodowe wywarło jednak wpływ na dobór tematyki badań i metod jej penetracji. stosując początkowo typowe metody tej ostatniej. Z biegiem czasu zmienił swe zainteresowania i po przeniesieniu do Lipska zajął się uprawianiem psychologii. też rozmaicie rozumianymi. ruchy odruchowe. Łączenie się atomów w cząsteczki. jakości dźwiękowe. czyli doznanie zmysłowe prostych jakości. całość ta podlega osądowi i w rezultacie mamy już niemal . Wundtyzm w psychologii. Jego poznanie pozwoliło zrozumieć wiele z otaczającego nas świata. wyobrażenie smaku czekolady. ogólnie. zwanych kierunkami w psychologii. dając w efekcie spostrzeżenie. Prócz doznań zmysłowych prostymi. wywołują je bodźce zewnętrzne. w rzeczywistości funkcjonują one w obrębie większej całości. Uznał wiec paradygmat (wzorzec) nauk chemicznych za przydatny do prezentacji jakościowych różnic stanów psychicznych. II Główne kierunki psychologii. w r a ż e n i e . używanych w chemii. by następnie przejść do poznawania bardziej skomplikowanych problemów pomiaru czasu przebiegu procesów psychicznych Wundt uprawiał psychologię empiryczną. Wundt jako medyk z wykształcenia specjalizował się w dziedzinie fizjologii. Te właśnie działania stanowią istotę programu badań psychologicznych.chemia. Według Wundta przedstawia się on następująco: doznane wrażenia jakiegoś przedmiotu łączą się ze sobą. Idąc tym tropem. zdaniem Wundta. natomiast jakościowe . np. a przy tym zróżnicowane całości stanowi z kolei jeden z zasadniczych procesów rzeczywistości. fala akustyczna lub pobudzenia wewnątrz zmysłowe. według Wundta. Zajął się zagadnieniem doznań zmysłowych. a nawet przez pewien czas. Badał np. Postępowanie analityczne jest jednak niezbędne. Wundt był przekonany. a więc przedstawić proces tworzenia się psychiki. Rozdz. barwy. kształtu. W tym przypadku metody fizykalne zawodziły bowiem pozwalały określać jedynie parametry ilościowe. Wrażenia różnią się jakością i intensywnością. prowadził wykłady z fizjologii na uniwersytecie w Heidelbergu. już jako profesor. Pracownia ta przekształciła się w roku 1892 w pierwszy na świecie instytut psychologii. „Atom” jest jednym z podstawowych pojęć. Przedstawiony sposób postępowania badawczego. a dokonując pomiaru intensywności doznań napotkał problem określania jakości zjawisk psychicznych. odwracając kolejność czynności. Jego inicjatywa znalazła wielu naśladowców i konkurentów. psychice.12 skromną w świetle współczesnych standardów. dotykowe i inne. smakowe. Najprostszym elementem. co w efekcie przyczyniło się do powstania wielu programów uprawiania psychologii. elementami są również uczucia. nie dającymi się rozłożyć na mniejsze. to z kolei zyskuje zabarwienie uczuciowe. słuchowe. Wundt był też autorem jednego z pierwszych. dziedziną z pogranicza psychologii i fizjologii. czterech smaków. np. wielkości. atomem psychicznym jest . Mamy zatem wrażenia wzrokowe. charakterystyczny dla szkoły wundtowskiej. nowożytnych programów badań psychologicznych. Psychologia świadomości. przedstawionego przez Wundta. przewodnictwo nerwowe. Do wyróżnienia tych psychicznych atomów dochodzi badacz drogą a n a l i z y . gdyż dzięki niemu.

ale przyjął zasadę paralelizmu psychofizycznego. że zasadniczo odnosi się do bezpośrednio danej rzeczywistości zjawisk. Konfrontacja rezultatów otrzymanych metodą subiektywną i obiektywną zmusiła Wundta do zajęcia stanowiska wobec problemu p a r a l e l i z m u p s y c h o f i z y c z n e g o . aby połączyć ze sobą wyniki empirycznrgo przyrodoznawstwa z wynikami empirycznej psychologii. Warszawa 1972 s. ze względu na preferowaną metodę badań. Jednak wundtowska metoda badań różni się zasadniczo od tradycyjnie wyobrażanej introspekcji. za względu na które musi być bezpośrednio empirycznie postulowana. Uwzględniając powyższy wątek powiemy.” )Cyt. uzyskiwanymi metodami obiektywnymi. Takie rozumienie psychiki czyni zbędnym pojęcie duszy. (Heurystyka. po drugie. znający terminologię psychologiczną i prowadzący obserwację systematyczną. a jego psychologia. Ramka 3 „Zasada paralelizmu psychofizycznego nie jest bynajmniej zasadą metafizyczną. tezę o równolegle przebiegających procesach w dwu odrębnych jakościowo substancjach. dopóki o to chodzi. kartezjańskiej. pamięć. Jest to bowiem wyłącznie sposób patrzenia. Odrzucił on. wyniki uzyskiwane tą metodą miały być konfrontowane z danymi. Profesjonalnie nazywa się on i n t r o s p e k c j ą . Wobec tego jednak. że tworzą ją elementy. Powiadał on. został jednak uzupełniony o tezę. uczuciowego zabarwienia spostrzeżeń itp. Świadomość i jej stany poznajemy bezpośrednio. . że Wundt bardzo wysoko cenił eksperyment i przyczynił się do rozwoju metod eksperymentalnych w psychologii. Ze względu na tę właściwość systemu Wundta (i podobnych) określa się je mianem p s y c h o l o g i i a n a l i t y c z n e j . Po pierwsze badania introspekcyjne mieli prowadzić ludzie właściwie przygotowani. Proces łączenia się elementów określił Wundt terminem „kojarzenie”. rozumianą h e u r y s t y c z n i e . stanowi ona zwartą całość i jest odpowiednikiem znaczeniowym tego. to umiejętność odkrywania nowych prawd. że ogranicza się wyłącznie do faktów. Proces ten dokonuje się dzięki ludzkiej możliwości wglądu w siebie. zasada paralelizmu psychofizycznego nie może sobie rościć do tego pretensji. wola . że Wundt był jednym z reprezentantów p s y c h o l o g i i a s o c j a c y j n e j .154). a Wund expresis verbis stwierdza. jak tylko maksymą niezbędną jedynie dopóty. że koncepcja duszy substancjalnej jest zbędnym ornamentem metafizycznym. poznawane pośrednio. jak już wiemy. Uwzględnianie zatem tej paralelności sprzyja gromadzeniu wiedzy o psychice ludzkiej. a nie do metafizycznej istoty rzeczy.13 kompletną strukturę psychiczną. W przypadkach bardziej skomplikowanych tworzą się konstelacje asocjacyjne (skojarzeniowe). porządkowania materiału). nosi nazwę i n t r o s p e k c y j n e j . PWN. Mimo. że przebiega on w ramach większej całości i podlega jej oddziaływaniu. uczucia. Dodajmy nawiasem to. Huma. ale również i dlatego. np. że żadne z tych stanowisk nie zawiera pełnej rzeczywistości. Spostrzeżenia. Pieter: Historia psychologii. zdolności samoobserwacji. a więc inaczej niż obiekty świata zewnętrznego. działanie bodźca świetlnego wywołuje w nerwie wzrokowym określone procesy chemiczne a temu towarzyszą właściwe przeżycia psychiczne.całość procesów psychicznych . aby być czymś więcej. sposób umożliwiający niesprzeczne wzajemne połączenie czysto obiektywnego przyrodoznawstwa z subiektywnym stanowiskiem psychologii. Psychika zatem to tyle co świadomość. że np. Jest nią nie tylko dlatego. Wundt zatem prezentował stanowisko introspekcjonisty.nazywa Wundt ś w i a d o m o ś c i ą . za J. lecz wyłącznie zasadą heurystyczną. poprzez dane zmysłowe. co nazywamy psychiką. Kojarzenia mogą następować pod wpływem aktu woli. Opis jego przebiegu przedstawiał się podobnie jak u D.

Badając . w Niemczech popularyzowali go tak wybitni uczeni jak H. Wundtyzm był w swoim czasie wydarzeniem naukowo-kulturowym. wielkiej złotej góry. Brentano. Był to program a k t u a l i s t y c z n y . odciskają się właściwości i relacje świata zewnętrznego. zaproponowane przez W. O. W swojej 10 tomowej pracy pt. Wgląd introspekcyjny siłą rzeczy musi dotyczyć tego. która ma inne właściwości niż energia fizyczna i nie da się wyjaśnić działaniem prostych praw mechaniki. 2. nauki o osobowości. religii. co nieświadome. Wundt oprócz tak rozumianych działań przedstawił także model badań z zakresu psychologii społecznej. jak pieczęć w wosku.14 Świadomość nie jest tworem zastygłym. w USA-bardzo aktywny E. Następstwem jej działania są „rezultanty psychiczne”. B. nie był natomiast pomocny w służbie zdrowia. ale wytwarza obrazy nowe. np. czyli wytwory aktywnego umysłu (świadomości). w terminologii Wundta „masa apercepcyjna”. nieznany dotychczas obraz. I to jest zasadnicza myśl t e o r i i a p e r c e p c j i . Titchener. Każde połączenie elementów psychicznych daje w efekcie coś więcej. Meuman. dotyczące wyboru celu badań. Niedostatkiem wundtyzmu była niewielka przydatność praktyczna. Właściwymi dla tego celu byłyby metoda obserwacji i b a d a n i a w y t w o r ó w . Zgodnie z nią umysł nie tylko postrzega świat zewnętrzny. Nie dawał też możliwości uprawiania niektórych działów psychologii ogólnej. Volkerpsychologie {Psychologia ludów) proponował poznawanie wytworów ludzkich w postaci kultury. Uzyskał niebywały rozgłos w całym świecie. Nurt ten na pewien czas określił kierunek badań psychologicznych i model myślenia psychologicznego Jednak nie na długo. aczkolwiek problem ten znalazł się w kręgu zainteresowań Wundta. co zewnętrzne. Sądził. statycznym. np. w którym. przedmiotem dyskusji salonowych. a więc przedstawia to. prawa. Jamesa. Jeszcze wyraźniej aktywny charakter świadomości podkreślił Wundt tworząc teorie s y n t e z y t w ó r c z e j . zainteresowanymi zoopsychologią. tworzą się zmieniające się konfiguracje. Proces ten dobrze ilustruje powstawanie dzieł sztuki. jego użyteczność sprowadzała się w zasadzie do sfery nauczania. kryminalistyce. Treści wyraźnie przeżywane leżą w polu świadomości. w których połączenie znanych elementów jawi się jako nowy. Ten sposób widzenia działania świadomości pozwolił Wundtowi przezwyciężyć poglądy radykalnego empiryzmu o biernym charakterze umysłu. bowiem jest to domeną fizjologii. niż tylko ich mechanicznie pojmowaną sumę. nie mówiąc już o pracujących ze zwierzętami. Pojawiły się przeto liczne reakcje krytyczne. natomiast ubiegłe doświadczenia. obyczajów i innych. że wyodrębnianie i składanie elementów doznań zmysłowych nie prowadzi do poznania psychiki. niejako oświetla ją to. Psychologia aktów F. we Francji Th. E. Takie „przeobrażenie” zawdzięczamy energii psychicznej. Dobrze oddaje ten stan rzeczy określenie „strumień świadomości”. uczucia i zachowania jednostki. Pojawiają się w niej coraz to nowe doznania. poprawności uogólnień teoretycznych i trafności doboru metod badawczych. co a k t u a l n i e dzieje się „świadomościowo”. tworzy nową jakość. Ebbinghaus. lub różnic indywidualnych Nie stwarzał możliwości poznawania tego. jak zmienne społeczne wpływają na myślenie. Ribot. na co świadomość jest skierowana. Brentano zakwestionował wundtowski cel badań psychologicznych. Kulpe. Doświadczenie powoduje. niekiedy tworów nieistniejących. czyli subdyscypliny zajmującej się tym. Wudtowski program badań psychologicznych pozwalał zatem poznawać świadomość (psychikę) „na bieżąco”. że postrzegamy świat na miarę indywidualności. Jego zdaniem psychologia nie może zajmować się badaniem wrażeń. Wyżej przedstawiony program badań dotyczy problemów psychiki jednostek.

hipoteza naukowa lub wytwór fantazyjny. Zaufanie do siebie zastępuje niepewność. Konkretny przypadek zastosowania tak pojętej metody zawiera ramka 4 Ramka 4 P. lecz na psychice. Pozytywne strony są spostrzegane jako nierzeczywiste. np. czyli u k i e r u n k o w a n i a jej duszy na wybrany przedmiot. Trans Humana. jest on unikatową cechą psychiki. W porównaniu z nim wszystko inne blednie. posługując się nietradycyjnym kryterium. Poprawny sąd dawał poczucie obcowania z prawdą. Akty miłości i nienawiści. Sądy dotyczyły porównań. Takie podejście nazwano introspekcją f e n o m e n o l o g i c z n ą . podobnie . orzekania. że akt jest zawsze skierowany na przedmiot. chimera. aczkolwiek nie sądził. powab-brzydota. Świat dla osoby przeżywającej poczucie winy jest obcym światem-w stanie zawieszenia. Miała ona umożliwić szczegółowy opis przedstawień. relacja między nimi ma charakter nierozłączności. Yoder: Opis przeżycia winy „Poczucie winy jest odczuwane jako intensywna i przenikająca wszystko rzeczywistość. Jej istotę. Moustakas: Fenomenologiczne metody badań. gdy ktoś doświadcza poczucia winy. nie istnieją akty bezprzedmiotowe. sądów lub uczuć. On.. które jest poddane obserwacji. Pierwsze jedynie przedstawiają. Odczuwając winę osoba doświadcza wyobcowania. Aby zrozumieć jego istotę trzeba właściwie zinterpretować pojęcie aktu. Akt nie występuje w świecie fizycznym. stanowią a k t y p s y c h i c z n e . sprawnie oddając subiektywny stosunek jednostki do przedmiotów intencjonalnych zbliżały do dobra.15 wrażenia psychologowie koncentrują swą uwagę na przedmiotach. Doskonały akt przedstawienia dawał poczucie piękna. 2) sądy i 3) akty miłości i nienawiści. przypominania a rezultaty tych aktów miały podlegać ocenie z punktu widzenia prawdy i fałszu. Znaczy to. Badając je koncentrujemy się nie na przedmiocie. Przedstawiony pogląd stał się ideową i metodologiczną podstawą brentanowskiego programu badań psychologicznych. Odczuwając winę ktoś karze siebie. Cyt. Przeżycie winy bezpośrednio przerywa związki pomiędzy osobą i światem innych ludzi. a w konsekwencji na treści wrażeń. łączące w sobie uczucia i wolę.. Być może najbardziej znaczącym składnikiem jest odczuwalne oddzielenie od własnego Ja. czasami w sposób drastyczny. 2001 Brentano nie negował znaczenia metod eksperymentalnych. Nie daje to podstaw do właściwego rozumienia zasad funkcjonowania psychiki. wyróżnił trzy rodzaje aktów: 1) przedstawienia. rozumowania lub uczucia. że ich stosowanie umożliwi poznanie psychiki ludzkiej. zaradność. jak robot. Ból jest jedyną realną rzeczywistością. automatycznie. nastawieniem duszy (Brentano powraca do stosowania tego terminu) na obiekty spostrzegania.. Brentano. gdzie formy są nierealne i mgliste. Jednocześnie jasno uświadamia. To często prowadzi do samo odrzucenia i nienawiści do siebie. jej istocie. nie mogą zatem być ani prawdziwe oni fałszywe.Ona stoi na uboczu i ze wstrętem i pogardą spogląda na siebie jak na Innego. za: C. Przedmiotem aktu może być obiekt fizyczny. Osoba zatopiona w winie działa bezmyślnie. Postrzeganie Ja ulega zmianie. niejasno spostrzegane. Jego pierwszoplanową cechą jest i n t e n c j o n a l n o ś ć . w przekonaniu tego autora. Uznawał je raczej za metody pomocnicze. Metodą badań psychologicznych miała być w tym programie introspekcja. dać odpowiedź na pytanie „Jak przeżywam?”.niedołęstwo”. że obserwujące Ja jest tym. pojęta jako obserwacja aktów określonej osoby. Najbardziej bolesne strony poczucia winy wiążą się z relacja do siebie.

Brentanizm rozproszył się na wszelkie kierunki psychologii fenomenologicznej. Ch. z a s a d a p r y m a t u c a ł o ś c i n a d c z ę ś c i ą . jedna pionowa. W mózgu łącząc się miały tworzyć całość. czyli poglądu. ruch pozorny. bo ona zawsze zawiera w sobie nową jakość. Zatem ruch nie pochodzi z wrażeń demonstrowanych linii. Pole to ze swej istoty jest dynamiczne i działa według praw pola fizycznego (postaciowcy z upodobaniem stosowali prawa fizyki przy interpretacji zjawisk psychicznych). że daną melodię można zagrać na różnych instrumentach muzycznych. swoistym aktem. struktura) pojawiła się jako forma sprzeciwu wobec wundtowskiej wizji procesów psychicznych. W . to spostrzeżenie ruchu jest wynikiem działania pola sensorycznego jako całości. przecież nie zawierającego się elementach linii. pobudzenia z oddzielnych kresek jakby nawzajem przenikały się.forma. wywołany działaniem bodźca. ). że pokazywane w tachistoskopie (protoplasta rzutnika) dwie nieruchome kreski. Twardowskiego. Elementy składowe zmienią się. zjawisko phi.Rogersa. druga skośna przy ekspozycji z szybkością 60 milisekund dają wrażenie ruchu. przesuwania się jednej kreski ku drugiej. W e r t h e i m e r a . v o n E h r e n f e l d s . Postaciowcy. Skoro tak. Cztery odcinki linii równoległych. Psychologia postaci. zwana również gesztaltyzmem (z niemieckiego gestalt . izolowane włókno nerwowe. że każdy impuls. spostrzeżenie. jak dźwięki w melodii. nie zawiera się w nim żaden z elementów kresek. Dowodzili. czyli melodia będzie tą samą. ale wystąpił też powrót do średniowiecznych terminów i rozważań o duszy. znany każdemu bywalcowi kina. a całość. reprezentowani przez M . zaśpiewać. Z przedstawionych przesłanek wynika podstawowa zasada psychologii postaci. Całość psychologiczna zyskuje właściwości postaci. To sugerowało istnienie w mózgu złożonego systemu powiązań nerwowych i pobudzeń-jak to określił Wertheimer. Jednak bardziej uchwytne rezultaty poznawcze pierwszych zapewniły im zwycięstwo. K o h l e r a . Cenna była brentanowska krytyka niedostatków psychologii treści. fachowo zwany s t r o b o s k o p o w y m . K . postać. K o f k ę i innych skłaniali się raczej ku poglądom Brentano i z tego nurtu czerpali inspiracje dla własnych badań. W początkach psychologii naukowej wundtowska psychologia treści i czysta psychologia aktów Brantany były wiodącymi i jednocześnie ostro konkurującymi ze sobą programami badań. a także dał znać o sobie w terapii skoncentrowanej na pacjencie C. oddzielne. Jest to tzw. ułożonych warstwowo wywołają spostrzeżenie kwadratu. twórca teorii j a k o ś c i p o s t a c i o w y c h wykazał. przewodzi do mózgu. cenne otwarcie nowej perspektywy badawczej. Z tego też powodu współcześni mu nazywali go neoscholastyką. humanistycznej (patrz str. zagwizdać itp. . nie pobudzania poszczególnych. na polską szkolę psychologii K. Bardziej wnikliwych argumentów przeciw „atomizmowi” w psychologii dostarczył Wertheimer. Postrzeganie ruch pozornego podważało zasadność takiego myślenia. 2. lecz jest sposobem postrzegania. który badając postrzeganie ruchu wykazał. Ocena znaczenia tego kierunku nie jest jednoznaczna. wypadkowych sił. izolowanych włókien. egzystencjalistrycznej. Konsekwencją wykrycia zjawiska phi było odrzucenie „zasady stałości”.16 jak matematyczne przydatne do przedstawiania wielkości ekstensywnych.poprzecznych. Psychologia postaci. Przede wszystkim podważyli oni atomistyczną koncepcję psychiki (świadomości). zawodne przy charakterystyce intensywności przeżyć. że z elementów nie da się stworzyć całości.

przede wszystkim wzrokowego. Ta koncepcja zainspirowała dalsze badania nad właściwościami pola spostrzegania i doprowadziła m. Po opublikowaniu książki M.in. gdy pojawia się problem. prezentowany w teście pierścień z niewielką szczeliną spostrzegamy z reguły jako zamknięty. a także zbliżyła ich do psychologii ewolucyjnej. położenie (bliżej postrzegającego) i inne. do wykrycia figur odwracalnych (np. Pokarm umieszczano w jasnoszarym aż do czasu utrwalenia się u kur nawyku poszukiwania jedzenia właśnie w tym miejscu. czyli zgodnie z interpretacją postaciowców luka. Przyjmując takie rozumienie całości (postaci) gestaltyści opowiedzieli się za umiarkowanym n a t y w i z m e m .. zaskakująco. Czyli dążenie do zamknięcia. badając cechy całości. jaśniejsza barwa. Następnie usunięto karmnik ciemnoszary. struktury. W jednym z eksperymentów Kohlera badano funkcjonowanie percepcji zwierzęcej. Figurę zawsze postrzegamy jako wyróżniającą się na bezkształtnym tle. tzn. Psychologowie postaci. jasno i ciemnoszary. Mayer wyeksponował rolę elastyczności i płynności w procesie twórczego myślenia. Charakteryzując postać przypisano jej właściwość p r e g n a n c j i . Cannona (patrz str.. F. Jasne jest więc. całości ukształtowanej). Wertheimera pt. brakujące ogniwo w całości. czyli poglądem o istnieniu wrodzonych cech psychiki. lecz zorganizowane według zasady wyróżniania figury (postaci. że pole spostrzegania nie jest chaotyczne. czy przez odwołanie do doświadczenia. N. pełny okrąg. Dzięki elastyczności występuje ułatwienie „przerzutnośći” z pola . Gdyby spostrzegały one jedynie elementy. konturów. Już noworodek reaguje na układ rysów twarzy ludzkiej jako znaczące wskaźniki określonych zdarzeń. Początkowo gesztaltyści demonstrowali powyższą zasadę na przykładzie spostrzegania zmysłowego. a w jego miejsce wstawiono białoszary.. frapujących swoją zagadkowością. ustawiono dwa karmniki dla kur. doprowadzić do zamknięcia całości. Figurę wyróżnia kontur. Productive Thinking skoncentrowano się głownie na badaniu myślenia twórczego. Akt ten nazwał Kohler i n s i g h t e m . Zasada pregnancji otworzyła postaciowcom perspektywę badań motywacji zachowań ludzkich.17 formy. Jasne. Kwestia ta stała się przedmiotem wielu eksperymentów. R. Z jego obszernych i dokładnych badań empirycznych wynikało. że organizm dąży do uzyskania optimum funkcjonalnego. Prymat całości (postaci) nad częścią zademonstrował również E . następuje rozwiązanie problemów. R u b i n . światła i innych parametrów świata fizycznego. przedstawiając koncepcję figury i tła. dotyczących spostrzegania głębi. staje się olśnieniem. umieszczałyby pokarm tylko w karmniku jasnoszarym. gdy osobnik myślący dostrzega brakujący składnik całości. krzyż maltański.) . stanu równowagi wewnętrznej przygotowali postaciowcy grunt pod teorię homeostazy W. Myślimy wtedy. Brak niejako „uzupełniamy” nie dostrzegając jego zaburzającej roli. W momencie. że już doznania zmysłowe są całościowe i mają określone znaczenie. później dopiero kojarzone ze sobą. a jaka jest jej funkcja w organizmie jako całości? Odpowiedzią. Tak przedstawia się zasada pregnancji w procesie spostrzegania. że całość pola spostrzegania nadało sens zachowaniu kur. Nie jest ono dedukcyjnym dodatkiem. Przychodzi ono zazwyczaj niespodziewanie. nie uzyskuje się go także drogą skojarzeń. podkreślali to. zachowanie ich nie podlegałoby zmianie. Kury znowu pobiegły szukać pokarmu w pojemniku jaśniejszym. uzyskania pełni znaczenia lub optymalności. Aby go rozwiązać trzeba je znaleźć. puchar i dwa profile). Np. sens. Teoria insightu wywołała wśród psychologów burzliwą dyskusję i znacząco przyczyniła się do intensyfikacji badań nad myśleniem. że postać jest pierwotną w stosunku do elementów i nie można z nich „wywieść” jej właściwości. Przedstawioną wyżej zasadę zastosowano również do interpretacji czynności myślenia.

że na pytanie „Która linia z kartki B jest równa linii z kartki A?” odpowiedzą jeden po drugim. W latach 80-tych ubiegłego wieku obserwowano swoisty renesans psychologii postaci. R. mający jednak wiele cech specyficznych. Niektóre tezy psychologii postaci leżą u podstaw współczesnych badań z zakresu psychologii społecznej (procesy grupowe). Takie rozumienie przestrzeni życiowej daje podstawę do raczej fenomenologicznego. na kartce B trzy odcinki. Ogół wektorów i potrzeb jednostki tworzy przestrzeń życiową człowieka. wartościach).W. Lewin pojmował psychikę jako dynamiczny układ pola o zróżnicowanych sferach. że trzecia. powodują one aktywację organizmu. Na kartce A narysowano pionowy odcinek linii prostej. Słuchała tych wypowiedzi 9-ta osoba. że aż 36% badanych (tych 9-tych) utraciło zaufanie do świadectwa własnych zmysłów. Pierwszy długości 2 cm. zupełnie nieświadoma zmowy eksperymentatora i w sytuacji presji grupowej miała wypowiedzieć swoje zdanie o wielkości odcinków. reagowanie w odpowiedni sposób. głównie obserwacji zachowania zwierząt i eksperymentu. A n g e l l a (promotora doktoratu Watsona). zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych AP. użytych w sporze z introspekcjonistą Titchenerem i prac I. Behawioryzm. Ramka 5 Jednym z przykładów zastosowania metodologii lewinowsko-gesztaltowskiej w badaniach społecznych jest klasyczny eksperyment S. Doceniono tam większą przydatność praktyczną tego kierunku. P a w ł o w a doszedł Watson do wniosku. trzeci 6 cm. niż energetycznego rozumienia natury motywacji ludzkiej. nieco zabarwionym rosyjskim pawłowizmem. specjalizujący się w dziedzinie zoopsychologii. zaczerpnięte z fizyki. że presja grupy „całości” działa tak silnie. a także pojęcia matematyczne (topologia) dla celów analiz psychologicznych. drugi 4 cm. że . a zachowanie człowieka jest próbą przywracania równowagi. Jest to p s y c h o l o g i a t o p o l o g i c z n a . mogących uzupełnić braki w całości . Z racji wymogów specjalizacji dobrze opanował stosowanie metod obiektywnych. psychologii ekologicznej (człowiek w środowisku) i psychologii ogólnej (myślenie twórcze). Pod wpływem argumentów J. przejściową i peryferyczną. Kierunek ten jest wytworem głównie amerykańskim. Opracował on system poglądów. o zróżnicowanych walencjach ( znaczeniu. jest ona częścią pola szeroko rozumianego. Płynność zapewnia zwiększanie ilościowych zasobów czynników. Twórcą b e h a w i o r y z m u był John W a t s o n . L e w i n .18 na pole w poszukiwaniu brakującego ogniwa całości. Jednostka ludzka nie jest jedynie „polem psychicznym”. motoryczne i emocjonalne. 4. A w nich istnieją osoby i obiekty. działające jako wektory o określonych siłach. długości 4 cm. znaczącego tyle. Ascha. Nazwa tego nurtu wywodzi się od angielskiego słowa behaviour. zgodny z ogólnymi założeniami tego kierunku. co zachowanie. tworzących grupę opiniodawczą i uzgodnił z nimi. jej właściwości wywołują odpowiednie zachowanie poznawcze. Między sferami istnieją napięcia. Szczególne znaczenie w nurcie psychologii postaci ma K . Autor przygotował dwie kartki. A i B. niż niektórych innych. W tajemnicy przed badanymi eksperymentator dobrał 8 pozorantów. Okazało się. One to skłaniają jednostkę do dążeń w odpowiednim kierunku. środowiska fizycznego i społecznego. Wyróżnił w nim sferę centralną. W systemie tym autor wykorzystał pojęcia pola i wektora.

Watson traktował psychologię jako naukę stosowaną. że dane. akustyczne. Sam eksperymentował w tej dziedzinie. a to stanowi jeden z warunków uprawianie nauki. reakcję ruchową jak i ogół reakcji ruchowych. bowiem nie podlegają kontroli innych. czyli wzbudzanie silnych emocji wrodzonych i kojarzenie z nimi neutralnych bodźców. subiektywistycznie określane elementy psychiki. że określony bodziec ma właściwość wywoływania odpowiedniej reakcji.19 podstawową przeszkodą w uprawianiu psychologii jako nauki ścisłej i obiektywnej jest pojęcie świadomości i introspekcyjna metoda jej badania. interesującą behawiorystów. Uważał. Jest to pogląd zwany centryzmem. użyteczną. utrzymując. Watson odrzucił tę interpretację. szczura. Reakcja występuje bezpośrednio po zadziałaniu bodźca w formie ruchu. instytucji wychowawczych. uwarunkowane przeżyciami psychicznymi. są tylko wyuczone. według Watsona. działają one jako nośniki energii zewnętrznej. Watson prezentował się jako zwolennik e m p i r y z m u p o z n a w c z e g o . E. wydzielania gruczołu bądź przybiera formę r e a k c j i w e w n ę t r z n e j w postaci myślenia („cichego mówienia). B. że istnieje bezpośrednia zależność bodźca i reakcji. jak i ogół reakcji. stało się obiegowym w psychologii i stopniowo wyparło te. Niestety. Holt prezentował pogląd przeciwny). a więc jest dowodem niekonsekwencji logicznej Watsona. Przedmiotem badań psychologów miało być. właściwej reakcji na dany bodziec. dokładnie prześledzić uczenie się zwierzęcia. fizycznej. fakt zależności organizmu od środowiska. w tym wydzielanie gruczołów. Relacja S – R ( S=stimulus. miłości i gniewu. Wyjątkiem są reakcje emocjonalne lęku. Główną metodą kierowania zachowaniem miało być warunkowanie. według Watsona. Formuła S – R oddaje. Behawioryzm był. zatem można je kształtować zgodnie z potrzebami np. np. uzyskiwane drogą introspekcji są niesprawdzalne. nie uznawał wpływu znaczenia. dzięki coraz to większej popularności poglądów Watsona. Znaczyło to. Procesy kojarzenia bodźca i reakcji w mózgu nie są dostępne obserwacji. Jest to warunkowanie klasyczne w wydaniu behawiorystycznym. tzn. z a c h o w a n i e . Powszechnie jest znane jego radykalne przekonanie o dominującym wpływie środowiska na zachowanie ludzi-rzecz jedynie w doborze metod. (Inny behawiorysta. rozumiane jako reakcje na bodźce ze świata zewnętrznego. W obu przypadkach jako istotną traktowano kwestię kojarzenia bodźca i reakcji. sensu bodźca na zachowanie. przede wszystkim atakiem na introspekcjonizm i jego nadmierne zaufanie do samoobserwacji jako metody badań naukowych. jaką wówczas stawała się psychologia. Badacz ten odrzucał poglądy fenomenologów. Łączne oddziaływanie wielu bodźców tworzy sytuację stymulującą. że ich połączenie dokonuje się w mózgu. powiada Watson. jak widać. bodziec. a także reakcje celowe. Z tego względu behawioryzm nazywano psychologią bez duszy. bowiem organizm odpowiada na bodźce środowiska. że ostatnia forma została wyróżniona na podstawie zeznań introspekcyjnych. a szczególnie wyraziście podkreślał to Pawłow. . wcześniejsze. Nie trzeba dodawać. fantazjowania. Ogólnie rzecz biorąc nie ma reakcji wrodzonych. natomiast możemy. np. Dlatego też odrzucił je jako zbędne i przeszkadzające rozwojowi nowej dyscypliny naukowej. Tradycyjnie sądzono. R=reakcja) stała się podstawową kwestią. Wypracowanie i zastosowanie praktyczne metod kierowania zachowaniem ludzi traktował jako istotne i pilne zadanie. rozumiane jako czynności motoryczne. watsonowsko rozumiane „zachowanie” nie zostało precyzyjnie określone i może znaczyć zarówno każdą reakcję. Formuła S – R nawiązuje do tradycji asocjacjonizmu i koncepcji działania odruchu. emocji.Na organizm działają więc fale świetlne. Reakcje wyuczone siłą rzeczy muszą być plastyczne. Przedstawione rozumienie zachowania. siła nacisku na skórę itd. I tylko to jest dostępne obserwacji badacza. W układzie tym nie było miejsca na świadomość i inne.

że aktualnie najbardziej znaczące odmiany powstały jako rezultaty radykalizacji i łagodzenia pierwotnej radykalności. Przywiązując wielką wagę go obserwacji wzrokowej. .na podstawie ruchów krtani. artystę. zajmując się jedynie opisem tego. Z biegiem czasu okazało się. Zachowanie chłopca uległo zmianie pod wpływem uczenia się. determinizm. Entuzjazm wyrosły na tle tworzenia nowego obrazu psychologii uniemożliwił mu krytyczne spojrzenie na szereg oczywistych uproszczeń. Pierwszą reprezentuje B. jedynie odrzucał terminy nieopisowe jako nieprzydatne do wyjaśniania zależności. lub nie istnieje. nie są znane dalsze losy Alberta. na żebraka lub złodzieja”. Jeden z jego uczniów żartobliwie powiedział. P. prawnika. Nastąpiła generalizacja bodźca. co na „wyjściu”. S k i n n e r . ust. Pierwsze występuje wtedy. Biorąc to pod uwagę badacz ten wyróżnił dwie odmiany zachowania organizmu: r e a k t y w n e i s p r a w c z e . Nie tylko nie używał pojęcia świadomość. Tak przedstawia się słynny behawiorystyczny manifest Watsona (J. co na „wejściu” i tego. Skinner zdawał sobie sprawę z tego. że Skinner bada pusty organizm i to oddaje istotę rzeczy. Pawłowa. gdy przy kolejnych pokazach rozlegał się silny hałas (Watson uderzał młotkiem w metalową sztabę) to Albert już na sam widok szczura reagował lękiem. i pozwólcie mi wychowywać je w moim własnym. tak. Krytycy prac Skinnera zaznaczają. neurofizjologiczne hipotezy I. kupca. Interesujące jest to. gdy R pojawia się w następstwie działania S i gdy oba człony są dostępne obserwacji wzrokowej. Dlatego też obserwacja ruchów uznawał za dobrą metodą poznawczą. teorie osobowości i inne. Watson jest jednym z przedstawicieli radykalnego nurtu w behawioryzmie. heurystykę. Jego zdaniem badacz powinien interesować się jedynie faktami dającymi się obserwować i opisywać. z mogę losowo wybrać jedno z nich i wyszkolić go na dowolnego specjalistę: lekarza. mówimy o nim wtedy. Co więcej. myślenie. drugą E. gdy możemy obserwować R. że wyeliminował on z nauki. jednak. Skinner zmierzał do wyeliminowania z psychologii wszystkich terminów. określone właściwości procesów i zjawisk psychicznych. w jego mniemaniu. że mieniący się przełomowym nurtem behawioryzm Watsona nie odbiegał w wielu kwestiach od psychologii tradycyjnej. specjalnym świecie. którą uprawiał. Współczesny behawioryzm znacznie odbiega od pierwotnej wersji. Miały one wskazywać na przebieg procesów psychicznych. głównie ruchów. Czasami pojawia się reakcja bez poprzedzenia wyraźnie działającym bodźcem. Analizował np. że nie zawsze można obserwować oba człony relacji S – R. królika i innych owłosionych obiektów.F. które odnoszą się do nie obserwowalnych desygnatów. Zachowanie sprawcze jest bardziej „tajemnicze”. lecz S nie jest dostępne obserwacji. pojawianie się obrazów wzrokowych w zależności od skurczy mięśni ocznych. Dopuszczał istnienie ruchów wewnętrznych (ukrytych). a gwarantuję. T o l m a n . przybierających postać ruchów. Jedynym dopuszczalnym wyjaśnieniem może być korelacyjnofunkcjonalne. substytutów cielesnych. Niestety. wypracował Watson zestaw tzw. lecz również odrzucił wszelkie koncepcje hipotetyczne. i. Watson: Psychologia z punktu widzenia behawiorysty) Skuteczność zalecanej metody sprawdził Watson na 11-to miesięcznym chłopczyku o imieniu Albert. podobne reakcje wystąpiły na widok futra. języka. kauzalizm. Nie negował on istnienia i regulacyjnej roli psychiki. Dziecko początkowo nie bało się białego szczura. prawidłowo rozwiniętych.20 Ramka 6 „Dajcie mi tuzin zdrowych niemowląt. niemniej obserwowany ruch wyrażał. np.

. Po tych słowach nie zdziwi Czytelnika informacja. Skinner uściślił rozumienie bądź co bądź podstawowego w systemie behawiorystów pojęcia „w z m o c n i e n i e ” . gołębia). jeżeli błędna. a R oznacza zmienne zależne. W przypadku człowieka często kojarzy się je ze zmiennymi osobowości. że zwierzęta dążą w wielu przypadkach do celu. Uczący się zaznacza właściwą jego zdaniem odpowiedź. drugie dla instrumentalnego.Jest nim tylko taka nagroda. Takie zachowanie jest przypadkowym w kontekście relacji organizm-środowisko. że Skinner był posądzany o skłonności faszystowskie. mapy poznawcze.R. Prezentowany autor jest twórcą założeń programowych i metod n a u c z a n i a p r o g r a m o w a n e g o . uwarunkowane przez bodźce środowiskowe. ułatwiający przystosowanie do środowiska. W tym sensie ludzie staliby się zunifikowanymi. Jeżeli jest ona poprawną. Skinner badania swe prowadził z myślą o praktycznych aspektach. W jego interpretacji przybrała ona postać S-O. że reakcje na określony bodziec modyfikują stany organizmu. a tym bardziej ludzi. zwane skrzynką Skinnera. nauczył go tańca à la walczyk. Skuteczne stosowanie mechanizmów warunkowania miało doprowadzić do występowania w sytuacjach społecznych tylko reakcji aprobowanych. Z racji eksponowania roli celu w zachowaniu istot żywych tolmanowski behawioryzm zyskał miano celowościowego. Wielu psychologów utożsamia wzmocnienie z nagrodą.21 Wyodrębnienie zachowanie reaktywnego i sprawczego pozwoliło Skinnerowi i jego współpracownikom precyzyjnie odróżnić warunkowanie k l a s y c z n e od i n s t r u m e n t a l n e g o . że zachowanie zwierząt. Metoda ta wymaga komputerowego przygotowania zestawu pytań i odpowiedzi do wyboru. Uznanie celu jako fenomenu psychicznego. W pierwszym przypadku idzie o to. Dla badania ostatniego skonstruował Skinner urządzenie. kształtowania się przesądów i uprzedzeń społecznych. a zwierze wzbogacało repertuar zachowań. co znaczyło. w którym przypadkowo wykonany ruch badanego zwierzęcia (szczura. Jest to mechanizm. poprawnie reagującymi automatami. jest przede wszystkim reaktywne. że komuś raz i drugi czarny kot przebiegł drogę i po każdym przypadku przydarzyło się mu jakieś „nieszczęście”. w przekonaniu Skinnera. zostaje wzmocniona stwierdzeniem „Dobrze!”. wpływającego na zachowanie. że czarny kot przynosi nieszczęścia. musiało doprowadzić Tolmana do zakwestionowania zasadności formuły S – R. Pierwsze jest typowe dla zachowania reaktywnego. Symbol O psychologowie odczytują jako zmienne pośredniczące. W efekcie tego zaproponował on modyfikację uwzględniającą wpływ stanów psychicznych na jakość wspomnianej relacji. Dostrzegł to. Przypadki tego typu zdarzają się też w środowisku naturalnym.. Skinner. by bodziec neutralny przekształcić w podnietę. Pojęcie zachowania instrumentalnego pozwoliło behawiorystom włączyć się w nurt badań skomplikowanych zachowań społecznych. spotyka się z dezaprobatą. Taki człowiek może nabrać pewności (i często nabiera!). Ta triada terminologiczna uzyskała szeroki rozgłos i stała się użytecznym paradygmatem metodologicznym. w drugim o to. która zwiększa prawdopodobieństwo powtórnego wystąpienia nagrodzonej reakcji. a także osobowości człowieka. T o l m a n a wyraża dążenie do unikania uproszczeń i jednostronności. a odpowiadający oczekiwaniom eksperymentatora nagradzano dawką pokarmu. chciał je wykorzystać dla kształtowania ludzi sprawnego społeczeństwa. Zakwestionował on pogląd. już bez ingerencji eksperymentatora. by pojawiła się nieznana (nie występująca) dotychczas reakcja. W ten sposób reakcja zastała w z m o c n i o n a . to w terminologii Tolmana zmienne niezależne. Działalność naukowa E . Wyobraźmy sobie. pozwalające właściwą drogą zmierzać do upragnionego pokarmu lub miejsca legowania. Bodźce (S). występują u nich tzw. nagradzając ruchy obrotowe wygłodzonego gołębia.

by umiarkowanym natywistą. Jednak w świetle jego teorii pojawił się nowy problem: czy nabyte w trakcie życia jednostki korzystne dla gatunku cechy są przekazywane potomstwu czy też zanikają. L. ponieważ są składnikiem struktury organicznej nie podlegającej znaczącym przemianom. służących wyjaśnianiu procesów psychicznych. ale pojawiły się one w wyniku przekształceń ruchów użytkowych. silne. podkreślający wielkie znaczenie tzw. Ruchy mimiczne są wyrazem przeżywanych emocji. Jej celem jest p r z e t r w a n i e . że niektóre cech organizmu są dziedziczne. zarówno jednostkowy jak i gatunkowy. sprawniejsze. Druga połowa XIX wieku była okresem powstawania wielu znaczących dla psychologii prac i idei naukowych. Psychologia ewolucyjna. zdań protokolarnych. że korzystne właściwości utrwalają się i są przekazywane następnym pokoleniom. świadomości jest kontrolowanie przebiegu czynności złożonych. . często akcentowane przez psychologów zorientowanych biologicznie. Istota ewolucji polega m. świadomość. Odsłanianie zębów było użyteczne w walce. który jest strukturą niepodzielną funkcjonalnie niezbędnych części składowych. Osobniki słabe giną. „Wyraz emocji u człowieka i zwierząt” pokazał on w jak skomplikowany sposób działa mechanizm dziedziczenia. Wykształcone wyrazy emocji są bardzo trwałe. głównie amerykańskiej. Darwin sądził. rozluźnienie mięśni odsłaniających z kolei przybiera formę uśmiechu. np. Środowisko przestało być zestawem stymulatorów wymuszających na organizmie właściwe mu zachowanie. dobrze przystosowane do środowiska rozmnażają się i opanowują coraz to nowe połacie Ziemi. i na tym. Mimo tego wsparcia neobehawioryści tacy jak Tolman czy C. Środowisko nie działa na pojedynczy organ zmysłowy lub na wyizolowaną funkcję psychiczną. Z form prostszych rozwijają się bardziej skomplikowane. czyli pogląd traktujący psychikę jako nic nie znaczącą ozdobę istoty ludzkiej. 5 Darwinizm w psychologii.22 Behawioryzm stał się znaczącym elementem kultury amerykańskiej. Walka ta jest siłą napędową rozwoju form życia. Przy tym olbrzymie nakłady na naukę w USA umożliwiały prowadzenie licznych i niekiedy bardzo kosztownych eksperymentów. który w pracy „O pochodzeniu gatunków” przedstawił i uzasadnił teorie ewolucji. I d e a r ó w n o w a g i z e w n ę t r z n e j ( h o m e o s t a z y ) odgrywa nadal istotną rolę w myśleniu psychologów. czyli filozoficzny ruch neopozytywistyczny. Takie rozumienie istoty organizmu i oddziaływania środowiska wykluczyło przeciwstawianie ciała i psychiki i traktowanie ich jako istniejących równolegle. a stało się czynnikiem kreującym jego właściwości. Zgodnie z nią gatunki istot żywych podlegają stałej przemianie. D a r w i n a . W pracy pt. Do tych myśli Darwina nawiążą reprezentanci psychologii funkcjonalnej. Hull zaakceptowali w końcu używanie terminów. Dodatkowo metodologię behawiorystyczną wzmocniło Koło Wiedeńskie. Działa ono h o l i s t y c z n i e (całościowo) na cały organizm. Stała się ona także skutecznym antidotum na e p i f e n o m e n a l i z m .taka była opinia Darwina. Organizmy walczą o byt. Organizm z kolei zwrotnie oddziałuje na środowisko wpływając na kształtowanie równowagi między nimi. Jest to stanowisko s u r w i w a l i z m u . Funkcją np.in. Jej siła i popularność służyła także rozpowszechnianiu tego stylu myślenia. Darwin przedstawił nową koncepcję relacji organizm-środowisko. których desygnaty nie są obserwowalne. czyli danych obserwacyjnych. Takie nastawienie dominuje we współczesnej psychologii. Wśród nich poczytne miejsce zajmują sformułowane przez K.

że świadomość. pojętą jako strumień doznań. Galton interesował się dziedziczeniem cech ludzi genialnych. zajmujących się psychologią i naukami pokrewnymi. 6.S. neurofizjologii (H. A n g e l l . E. ujmowanej ilościowo. uzdolnioną literacko przy tym niezwykle spostrzegawczą. R . Miało ono służyć koordynacji potoku aktywności organizmu w środowisku. sytuacji życiowych. inspirowały one powstawanie licznych analiz z zakresu kultury i sztuki. Woodwortha. Romanes. to istnieje możliwość doskonalenia istot ludzkich poprzez sterowanie przekazem cech. Przedstawiony został obrazowo. świadomości adaptowania do nowego otoczenia itp.Spencer. Była to szkoła o profilu metodologicznym. (słynne określenie „strumień świadomości”) należy rozumieć jako efektywny środek walki o byt. To właśnie on opracował pierwsze testy pomiaru inteligencji. tworzone z myślą o potrzebach medycyny. Hall. W efekcie zapewne doszłoby do przymusowej eutanazji. J.1 9 3 9 ) . D e w e y . Heckel). S. bez przestrzegania rygorów typowo akademickiej prezentacji problemów i sposobów ich rozwiązywania. psychologowie rozwojowi ( W. Freud był osobą o bujnej fantazji. akceptująca formułę R=f (S x O). G a l t o n . a przede wszystkim F . Nabyte w życiu jednostkowym i korzystne biologicznie cechy psychiczne są przekazywane z pokolenia na pokolenie. a psychoanaliza ma liczne grono wybitnych reprezentantów jej różnorodnych odmian. Morgan. Myśli Freuda transponowano na sztuki teatralne. Aby wykazać rozmiary różnic w poziomie inteligencji geniusza i człowieka przeciętnego musiał opracować dobre sposoby pomiaru tej cechy. Uzyskał przeto szeroką popularność wśród laików. Materiał dowodowy jego twierdzeń pochodzi głównie z obserwacji pojedynczych pacjentów lub tzw. Jej zwolennicy dążyli do poznawania funkcjonalnej zależności. W. Rozwinął się ruch zwany darwinizmem. H. Nie jest ona właściwą. Program działania w tej wersji nazwał eugeniką. pomysłową. Nazwa kierunku wywodzi się od stosowanej metody analizy przeżyć pacjenta. reprezentowanej przez R. Preyer. Z darwinizmem dość luźno wiąże się amerykańska psychologia funkcjonalna. skutki mogły być potworne. Kolejną wybitną postacią nauki amerykańskiej był J. Jego podstawowe założenia. Binet. To samo dotyczy dyskwalifikacji cech. Jakson). jeden z wybitnych psychologów amerykańskich podkreślał. pomiędzy badanymi elementami.. L. Geniusz dziedziczny. J. na podstawie dziejów wybitnych angielskich rodzin napisał prace pt. Skoro tak. Inaczej rozumiano funkcjonalność w szkole kolumbijskiej. a także jako „organ” sterowania układem nerwowym. jakie spełniają stany i procesy psychiczne w realnym środowisku. popularyzator ewolucjonizmu. rozumuje Galton. Współkształtowały ją również poglądy Brentano i filozofów-pragmatystów. Do prac Darwina odwoływali się zoopsychologowie (G. Jej wyróżniającą cechą jest badanie i opis funkcji. J . Loeb i inni). Bo kto i czyje cechy miałby kwalifikować do reprodukcji.23 Poglądy Darwina wywarły silny wpływ na wielu uczonych. Intencje autora były wspaniałe. Odwołanie się badacza do którejś z tez prekursora było już wystarczającą podstawą uznania takiej przynależności. twórca chicagowskiej szkoły funkcjonalnej twierdził np. twórca funkcjonalnej teorii myślenia. . Od tego czasu ruch testologów tworzy jeden z filarów psychologii stosowanej. J a m e s . w swobodnym stylu. S. wypracował wiedeński lekarzpsychiatra Zygmunt F r e u d ( 1 8 5 6 . Psychoanaliza. że funkcją widzenia jest ułatwianie wykonania różnych czynności motorycznych. w jego ślady poszedł A. bowiem zawęża zakres nurtu do poglądów samego Freuda.Od jego nazwiska wywodzi się druga nazwa kierunku: freudyzm.

procesy organiczne i psychiczne rozumiał jako przekształcanie form energii. W leczeniu tych dolegliwości stosował Freud metodę analizy (p s y c h o a n a l i z y) przeżyć. Dzieje się tak. Lindzey) lub instynktów (G. Freud wyciąga z tej kalkulacji rachunkowej zaskakujący wniosek: zakochany z powodu utraty energii żywi poczucie niskiej wartości swojej osoby. Nieświadomość jest siedliskiem energii. uwarunkowanych psychicznie. Podkreślał on. przypomnieniu. gdy przypominamy zapomnianą nazwę jakiejś miejscowości. Pogląd ten wpłynął na rozumienie wielu zjawisk psychicznych. a takim czynnikiem według Freuda są stłumione pragnienia. Ze względu na ukierunkowanie energii Freud wyróżnia libido p r z e d m i o t o w e . że są tak niemiłe lub kłopotliwe. który nie zdaje sobie sprawy z tego. W późniejszej . a próby ich wydobycia napotykają na opór. Energia fizyczna (fizjologiczna) może przekształcać się w energię psychiczną. Tymi czynnikami psychicznym. Ilustracją może tu być unikanie bez powodów określonych miejsc. że nie chcemy ich ujawnienia nawet przed samym sobą. Znaczy to. odrzucenia) Na szczęście miłość bywa odwzajemniana i wtedy przekazana energia zostaje zwrócona. Znajduje się one w tzw. lub jedynie wybiórcze zapominanie pewnych imion. Zakochany przenosi energię na osobę ukochaną. natomiast świadomościowe nie mają tej właściwości. Każde przeżycie i każde zachowanie ma w przekonaniu Freuda swą przyczynę psychiczną. że miłość do drugiego człowieka i innych ludzi wzbogaca psychicznie tego.24 Jedno z podstawowych twierdzeń Freuda dotyczyło istoty psychiki. Freud był konsekwentnym zwolennikiem prawa zachowania energii. (Poczucie niskiej wartości często wynika z oceny społecznej. Treści przedświadomości mogą być bez trudu przywołane do świadomości. energia toruje sobie drogę zastępczą. Może dziwić to. (jest to koncepcja tzw. Jakość energii nieświadomości jest uwarunkowana biologicznie. prowadzi do wystąpienia konwersji. o czym obszerniej we fragmencie o osobowości. niekiedy opisywany jako główny popęd życia. Brett). podobnie jak proces jej przepływu. W przypadku powstania blokady ujścia naturalnego. urazy. życzenie. d e t e r m i n i z m u p s y c h o l o g i c z n e g o ) Zatem zachowanie człowieka. a więc takie. W języku psychologii libido opisuje się jako przejaw działających popędów (G. czyli objawów cielesnych. czyli oczyszczenia psychiki z niepożądanych myśli lub wyobrażeń. Mamy wtedy do czynienia z osobowością narcystyczną. Procesy psychiczne poza tym są ciągłe. dążenie. ale nie „świadomościowo”. co pociąg. Jeżeli więcej skieruje się jej na obiekt zewnętrzny. Zablokowanie naturalnego kanału przepływu energii. np. poetycko zwany Erosem. musi znaleźć swe naturalne ujście. o czym konkretniej za chwilę. które istnieją obok świadomości są p r z e d ś w i a d o m o ś ć i n i e ś w i a d o m o ś ć. kierujące energię na samego siebie. Natomiast treści nieświadomości są niedostępne retrospekcji.S. kto ją przeżywa. a przez to traci pewną ilość skierowanej na siebie. stany nerwicowe. zanik czucia. jej fizyczna forma powstaje w wyniku procesów przemiany materii. że psychika nie sprowadza się do świadomości.Podstawowym popędem według Freuda jest popęd seksualny. Podział energii na obiekty zewnętrzne i na samego siebie dokonuje się na zasadzie rachunku ilościowego. co robi i dlaczego tak właśnie postępuje jest uwarunkowane psychicznie. proces ten przebiega poza świadomością. informację prasową lub coś podobnego. że Freud nie dostrzegł faktu. Energia wytworzona nie ginie. przez świadome przeżycie ich treści osiągał stan katarsis. zaczerpniętym z łaciny i znaczący tyle. stanie wyparcia. rozumiany szeroko. określa ją termin l i b i d o . które ukierunkowuje energię na zewnątrz organizmu i libido n a r c y s t y c z n e . które w przeszłości doprowadziły do powstania urazu lub wydarzenia traumatycznego i uświadamiając ich przyczynę. czasowa ślepota i inne. jest od niej „bogatsza” o pewne elementy. takich jak niedowład kończyn. histeria. to zmniejszy się ilość energii narcystycznej i odwrotnie.

25

fazie twórczości, pod wpływem wydarzeń wojennych wprowadził Freud do treści libido również popęd agresji, który symbolizuje Thanatos, mitologiczny bóg śmierci. Popęd ten był również przedstawiany jako tendencja powrotu życia organicznego do materii nieorganicznej. Libido, energia seksualna, rządzi się zasadą przyjemności. Jednak nie występuje ona wyłącznie w postaci przyjemności erotycznej. W ujęciu Freuda „seksualne” znaczyło tyle co „przyjemne doznanie cielesne”(C.Thomson, 1965)). Niemniej dostrzegał on element erotyczny w działaniu każdego organu. Libido jest więc wielopostaciowe, zmienia się na przestrzeni życia ludzkiego, prze-chodzi przez różne fazy rozwojowe, jest obecne w przeżyciach dziecięcych i osób podeszłego wieku. Z powyższego powodu przypisano Freudowi tzw. p a n s e k s u a l i z m, czyli upatrywanie motywów seksualnych we wszelkich formach zachowania. Niektóre wątki teorii Freuda skłaniały do przyjęcia takiej interpretacji. Sądził on np. że motyw seksualny leży u podstaw powstania religii. Ludzie pierwotni, według niego, żyli w hordzie, na czele której stał potężny ojciec-przywódca, podporządkowujący sobie wszystkie samice. Młode, dorastające samce, spychane na margines hordy, zazdrosne o samice w końcu zbuntowały się, połączyły swe siły i zamordowały ojca, zjadając jego ciało. Dominując w hordzie odczuwali podziw dla zamordowanego ojca, uczta totemiczna stała się wyrazem identyfikacji z zamordowanym, przejęciem jego siły. Dało to początek kultowi religijnemu Wielkiego Ojca, moralności, a także stało się motywem trwania wszelkich organizacji.( K. Pospiszyj.1991,G. Morgan, 1999)). Od czasu mordu ojca trwa do dzisiaj tłumienie popędów, ich moralna restrykcja. Energia libido znajduje zatem wyjście zastępcze w postaci twórczości kulturowej, w poezji, malarstwie, rzeźbie. Co więcej, cała cywilizacja jest skutkiem zastępczego ujawniania się tłumionej energii libido.(H. K. Wells,1968). Proces psychicznego rozwoju ludzkości (filogenetyczny) jest powtarzany w rozwoju ontogenetycznym, Freud opowiedział się zatem za teorią rekapitulacji, kompleks Edypa, wątek wiece znaczący w teorii freudowskiej, występujący u chłopców, jest tego dowodem. Interesujące jest to, że mimo druzgocącej krytyki ze strony psychologów R.Sears) i antropologów (M. Mead), teoria kompleksu Edypa jest nadal żywotna wśród psychologów-praktyków. Zarzut panseksualizmu jest nie w pełni trafny, bowiem Freud uwzględniał motywację innego typu niż seksualna. Identyfikacja np. rozumiana jako pogłębione naśladownictwo dokonuje się w wyniku rozpoznania możliwości zaspokojenia potrzeb dzięki formom zachowania, przejętym od osoby naśladowanej. Podobnie tendencja do powtarzania (przymus powtarzania) nie jest motywowana stanem libido. Niemniej gros postępków i czynów ludzkich warunkują motywy libidalne, tłumione i skrywane, a jednak silne i niemożliwe do wyeliminowania. Nieprzyjemne treści, wyparte do podświadomości, znajdują ujście w zachowaniach kompulsywnych. Słynna metoda terapii psychoanalitycznej tzw. w o l n y c h s k o j a r z e ń polega na wydobywaniu z nieświadomości treści treumatycznych i ponownym ich świadomym przeżywaniu. Pacjent w swobodnej atmosferze relacjonuje wszystkie nasuwające mu się myśli, opisuje „bieg myśli”, skojarzenia. Psychoanalityk stara się rozpoznać te, które zostały wyparte i uświadomić pacjentowi ich treść i znaczenie w powstawaniu zaburzenia. Uświadomienie przyczyn dolegliwości psychogennych miało być zabiegiem ozdrawiającym, prowadzącym do katarsis, uwolnienia od przykrych napięć. Pogłębione rozpoznanie analityczne, jakiemu poddał Freud marzenia senne, pomyłki językowe, tzw. „przejęzyczenia”, zapominanie nazwisk osób nie lubianych, gubienie przedmiotów w dowolny sposób kojarzących się z czymś lub kimś niemiłym, doprowadziło do wniosku, że te i im podobne zachowania są uwarunkowane m o t y w a m i n i e ś w i a d o m y m i . Wymykając się kontroli świadomości przybierają one różne formy wyrazu przeżyć nieświadomych.

26

Ramka 7 „Freud nie był może rygorystycznym naukowcem ani pierwszorzędnym teoretykiem, lecz był cierpliwym, drobiazgowym, bystrym obserwatorem oraz wytrwałym, zdyscyplinowanym, śmiałym, oryginalnym myślicielem. Ponad wszystkie zalety jego teorii wybija się jedna-stara się ona rozpatrywać ludzi z krwi i kości, żyjących po części w świecie realnym, a po części w świecie marzeń i fantazji, pełnych konfliktów i wewnętrznych sprzeczności, a jednak zdolnych do racjonalnego myślenia i działania, motywowanych przez siły mało im znane i przez aspiracje wykraczające poza ich możliwości, na zmianę tępych i bystrych, sfrustrowanych i zadowolonych, pełnych nadziej i rozpaczających, samolubnych i altruistycznych; krótko mówiąc skomplikowane istoty ludzkie. Wielu ludzi uważa, że taki obraz jednostki odznacza się głęboka trafnością” cyt. z C.S. Hall, G. Lindzey: Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1994 r., str.73.

Freud zainicjował i przyczynił się do rozwoju ruchu psychoanalitycznego, początkowo bardzo skromnego, w pierwszych spotkaniach brały udział tylko cztery osoby, z biegiem czasu o zasięgu międzynarodowym. Wraz ze wzrostem uczestników ruchu rosła różnorodność interpretacji twierdzeń psychoanalitycznych, pojawili się pierwsi desydenci. Podważali oni głównie zasadność freudowskiej orientacji biologiczno-libidalnej. Wybitnymi przedstawicielami psychoanalizy, partnerami dyskusji Freuda, byli C a r l G . J u n g i A l f r e d A d l e r . Pierwszy z nich jest uznanym twórcą teorii z b i o r o w e j n i e ś w i a d o m o ś c i , która jest spuścizną doświadczeń setek pokoleń naszych przodków i wciąż funkcjonuje w naszych umysłach. Składają się na nią m. in. a r c h e t y p y , czyli wrodzone, ewolucyjnie utrwalone w świadomości pokoleń skłonności. Przykładami mogą być archetyp matki, siły, energii, szybkości, boga-słońca i inne. Znajdują one swój wyraz w symbolach i działaniach symbolicznych. Adler, początkowo bliski współpracownik Freuda, później oponent, podważył znaczenie panseksualizmu, jego zdaniem dominującym motywem ludzkiej aktywności jest d ą ż e n i e d o m o c y („wola mocy”). W późniejszych pracach akcentował d ą ż e n i e do w y ż s z o ś c i, a termin ten zawierał również wątek-postulat doskonalenia. Adler wyraźnie podkreślał rolę k o m p l e k s u n i ż s z o ś c i jako motywu dążenia do mocy, wyższości, znaczenia. Drugie pokolenie psychoanalityków, nastawione reformatorsko w stosunku do freudyzmu, reprezentują m.in. K a r e n H o r n e y , H a r r y S . S u l l i v a n , E r i c h F r o m m i E r i k H . E r i k s o n . Ruch stworzony prze nich nosi zbiorczą nazwę n e o p s y c h o a n a l i z y . Cechą charakterystyczną nurtu jest przywiązywanie dużego znaczenia do społecznych uwarunkowań zachowania ludzi. Wynika to ze wspaniałego rozwoju badań społecznych (psychologii społecznej), pozwalającego właściwie rozumieć wpływ tego czynnika na psychikę i zachowanie ludzi. K. Horney dostrzegła znaczenie poczucia bezpieczeństwa, opracowała teorię l ę k ó w n e u r o t y c z n y c h , wynikających z niezaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Sullivan podkreślał znaczenie s t o s u n k ó w i n t e r p e r s o n a l n y c h dla rozwoju ludzkiej jaźni. Jeżeli są niewłaściwe, wywołują lęki społeczne. Ludzie, broniąc się przed nimi, stosują środki ochronne, np. kłamstwa. Ogół środków ochronnych tworzy jaźń danej jednostki. Fromm, autor słynnej książki pt. „Ucieczka od wolności” krytykując totalitaryzm stwierdzał, że poznanie psychiki człowieka musi być oparte na analizie jego potrzeb. Człowiek jest istotą biologiczno-społeczną, żyjąc w warunkach cywilizacji zatracił biologiczną orientację i nie wypracował niezawodnej orientacji społecznej. Fromm był przekonany, że podstawą ostatniej może być jedynie miłość twórcza (lepiej być niż mieć), uwidaczniająca się we wzajemnej

27

opiekuńczości i trosce. Fromm opracował teorię t r a n s c e n d e n c j i oraz typologię osobowości ludzi współczesnego świata, akcentując walory typu twórczego. Erikson wykorzystując założenia teoretyczne psychoanalizy opracował teorię rozwoju osobowości człowieka. Wyróżnił on 8 faz rozwojowych na podstawie kryterium ważnych do rozwiązania problemów życiowych danego okresy życia i kształtowania się tożsamości jednostki. Psychoanaliza w rezultacie prac drugiego pokolenia twórców stała się humanistyczną i zorientowaną społecznie. 7. Psychologia humanistyczna. Psychologia humanistyczna bywa określana jako „trzecia siła” ze względu na to, że jej reprezentanci poddali gruntownej krytyce poglądy behawiorystów i psychoanalityków, dwu najbardziej znaczących nurtów psychologicznych drugiej połowy XX wieku. W wyniku tej właśnie krytyki kształtowały się niektóre przeświadczenia twórców tego kierunku. Na jego ostateczny kształt wpłynęły również fenomenologia, egzystencjalizm, potrzeby współczesnej psychoterapii i tradycja humanistyczna. Łatwo zatem domyślić się, że nie jest to kierunek jednolity, spójny teoretycznie. Wybitnymi przedstawicielami psychologii humanistycznej są: A b r a h a m M a s l o w , C a r l R o g e r s , J . T . F . B u g e n t a l , C h a r l o t t e B u h l e r , R o l l o M a y i inni. Ich poglądy różnią się w kwestiach szczegółowych, łączy natomiast podzielane przekonanie, że przedmiotem psychologii winien być człowiek jako całość „Człowiek jako taki jest czymś więcej niż sumą swoich części”- (J. F. T. Bugental), wrażenia lub reakcje można opisywać i mierzyć, będzie to wiedza (pożyteczna!) o przedmiocie wrażeń lub reakcji, ale nie o człowieku. Człowieka należy poznawać innymi metodami, pozwalającymi wykorzystać różne źródła informacji o nim. Psychologia -powiada Maslow- dojrzała już do tego, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania, stawiane od wieków przez humanistów. A są to: jakim jest „dobre życie?”, co to znaczy „dobry człowiek?”, jak nauczyć ludzi wybierać „dobre życie”? Odpowiedź znajdziemy badając i obserwując różne gatunki istot, żyjących w naturalnych warunkach. Organizmy mając swobodę wyboru pokarmu zawsze wybierają właściwy, a szkodliwy dla niego odrzucają. Podobna zdolność regulacyjna występuje u noworodków ludzkich, organizm niemowlęcia sprawnie reguluje czas snu, jedzenia, wydalania i inne. Organizm wyraża „mądrość ciała”, kieruje się zasadą homeostazy preferuje istotne dla niego wartości. Jednak wspomniana mądrość ciała nie jest doskonałą, np. wyczucie zapotrzebowania na witaminy często zawodzi. Ludzie chorzy psychicznie albo upośledzeni umysłowo zazwyczaj dokonują błędnych wyborów, szkodzą sami sobie. Zaliczamy ich do grupy „źle wybierających”, ich organizmy nie mogą wskazać tego jakie wartości stanowią o dobrym życiu i dobrym człowieku. Natomiast organizmy „dobrze wybierających” (good choosers) niezawodnie pokazują istotę dobrego życia i dobrego człowieka. Dobrze wybierających charakteryzują, zdaniem Maslowa, następujące właściwości:1) klarowna, bardziej dokładna percepcja rzeczywistości, 2) większa otwartość na doświadczenie, 3) pełniejsza integracja, zwartość i spójność (unity) osoby, 4) wzmożona spontaniczność, ekspresywność, żywotność, pełnia funkcjonalna,5) wyraziste Ja, ukształtowana tożsamość, autonomia, niepowtarzalność, 6) niezależność sądu, obiektywizm, wykraczanie poza Ja, 7) odkrywczość i twórczość, 8) zdolność łączenia tego, co konkretne z tym, co abstrakcyjne; pierwotnych i wtórnych procesów poznawczych itp.,9) demokratyczna struktura charakteru, 10) zdolność miłowania.

28

Osoby dobrze wybierające swój emocjonalny stosunek do życia opisują następującymi określeniami: spokój, szczęśliwość, nawet euforia, rozkoszowanie się życiem, smakowanie jego odcieni, radość, ufność wobec ludzi i siebie, wyzbycie się lęków i inne. Organizm ludzki aby funkcjonować musi zaspakajać zarówno potrzeby biologiczne, uwarunkowane jego strukturą, jak i psychiczne, o bardziej zróżnicowanej genezie. Potrzeby muszą być nieustannie zaspakajane, gdyż deprywacja prowadzi do słabości, chorób lub zahamowania wzrostu. Ludzie zdrowi, dobrze wybierający są wolni od tego typu dolegliwości. Potrzeby człowieka mają strukturę hierarchiczną, obrazowo przedstawia ją tzw. Piramidka Maslowa. Tworzy ją pięć klas potrzeb, u podstaw znajdują się potrzeby fizjologiczne, następnie bezpieczeństwa, szacunku (prestiżu), afiliacji i na szczycie potrzeby samorealizacji. Hierarchiczność potrzeb oznacza, że mogą one być zaspakajane w ściśle określonej kolejności. Jako pierwsze, według mniemania Maslowa muszą być zaspokojone potrzeby fizjologiczne, a więc pokarmu, napoju, powietrza (tlenu), snu, wypoczynku i inne. Po ich wyciszeniu do pewnego poziomu do głosu dochodzą potrzeby bezpieczeństwa i ten mechanizm powtarza się aż do szczytu piramidki. Charakteryzując ten układ potrzeb wprowadza Maslow istotne rozróżnienie między nimi. Potrzeby samorealizacji nazywa potrzebami wzrostu, natomiast pozostałe potrzebami niedoboru. To rozróżnienie podkreśla odmienność motywacyjną obu wyróżnionych grup. Motywy kształtujące się pod wpływem potrzeb niedoboru tracą swą siłę po zaspokojeniu danej potrzeby, natomiast siła motywacji samorealizacji, rozwoju osobniczego działa stale i nasila się w miarę postępu, osiągnięć na tej drodze postępowania. Samorealizacja zapewnia doznania wielu emocji pozytywnych, a o tym wie każdy, kto opanował upragnioną nową sprawność. Samorealizacja to również aktualizacja możliwości jednostki, to jej pełny rozwój. Maslow wyraźnie podkreśla, że samorealizacje występuje u ludzi dobrze wybierających, natomiast źle wybierający są niezdolni lub zdolni w nikłym stopniu do samorealizacji. Celem i zadaniem psychologii humanistycznej, a szczególnie psychoterapii jest wspomaganie dążeń do samorealizacji Rogers wyeksponował kilka innych elementów psychologii humanistycznej. Interesował go organizm jako nośnik doświadczenia osobniczego. Nie psychika, ale cały organizm jest tym nośnikiem doświadczenia. Gromadzone w nim doświadczenie może być świadome, wyrażane symbolicznie, słownie i nieświadome. To ostatnie nazywa Rogers subcepcją, czyli percepcją bez świadomości. Mogą to być jakieś skłonności (bias), nie uświadamiana tendencyjność lub iluzja. Całość doświadczenia organizmu wyznacza jego pole fenomenologiczne, czyli indywidualny układ orientacji. W układzie tym najważniejszym elementem jest ja jednostki. Relacja ja i organizmu decyduje o sprawności i zdrowiu psychicznym jednostki. Jeżeli istnieje odpowiedniość, człowiek funkcjonuje dobrze, w przypadku jej baraku występują zaburzenia. Ostatnie może pojawić się np. w rezultacie niewłaściwych ocen dziecka ze strony rodziców , nauczycieli lub innych osób. Podobnie działa niezgodność pomiędzy ja realnym, a ja idealnym, rozziew między nimi prowadzi do napięć psychicznych i szeregu zaburzeń funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Układ orientacyjny jest niepowtarzalny, subiektywny, trudno poznawalny dla obserwatora zewnętrznego. Psycholog-terapeuta dzięki empatii „zbliża się” do jego poznania, ale pełni wiedzy o nim nie osiąga. Z tego m. in. powodu Rogers wypracował metodę terapii, polegającej na pomaganiu pacjentowi w kierowaniu procesem doskonalenia własnego organizmu. Jest to t e r a p i a z o r i e n t o w a n a n a k l i e n t a . Pozwala ona unikać narzucania pacjentowi schematów akceptowanych przez terapeutę i respektować indywidualność pacjenta. Rogers, opisując rolę psychologa w grupie terapeutycznej nie używa określenia „prowadzący” lecz z re-

29

guły posługuje się terminem „facilitator”, wskazującym na to, że jego zadaniem jest ułatwianie przebiegu jakiegoś procesu lub wykonania danej czynności.

Ramka 8 Wypowiedź Charlotty Buhler na zjeździe Towarzystwa Psychologii Humanistycznej, rok 1973. „Zaczęłam się interesować psychologią na początku tego stulecia. Najbardziej fascynowało mnie pytanie, czego dotyczy ludzkie życie? Wierzyłam, że psychologia odpowie mnie na nie. Pamiętam sarkastyczną uwagę mojego nauczyciela psychologii w ostatniej klasie liceum: psychologia nie jest tym, czy sądzisz, że jest. Nie powie ci ona nic o życiu. Dowiesz się tam o zmysłowych reakcjach na bodziec i o procesie uczenia się. Byłam okropnie rozczarowana i powiedziałam: dobrze, to ja uczynię ją badaniem życia ludzkiego...przy jej pomocy będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie jak żyć, po co żyć i w jaki sposób nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. W mojej pracy badawczej koncentrowałam się głównie na dwu problemach: Czego ludzie naprawdę w życiu chcą i jak przebiega proces kontaktów międzyludzkich”. Cyt. za Z. Rosińska: Psychologia humanistyczna, s.241 Literatura zalecana: - E. Kosnarewicz, T. Rzepa: Skrypt z historii myśli psychologicznej, DSS, Szczecin, 1995 r. - M.G. Jaroszewski: Psychologia XX wieku, PWN, Warszawa, 1985 r. - Z. Rosińska, Cz. Matusewicz: Kierunki współczesnej psychologii, PWN, Warszawa, 1987 r. - C. Thomson: Psychoanaliza, narodziny i rozwój, PWN, Warszawa, 1965 r. - T. Tomaszewski: Główne idee współczesnej psychologii, Wyd. „Żak”, Warszawa, 1998 r. - R. Stachowski: Historia psychologii: od Wundta do czasów najnowszych, w: J.Strelau(red): Psychologia, podręcznik akademicki t.I.,GWP, Gdańsk, 2000 r.

Natomiast sympatyczny działa w sytuacjach zagrożenia. w jakich powstawał. Informują o działających na organizm bodźcach środowiska lub o stanie organizmu. zwiększa się podaż tlenu do krwi. uruchamianych w przypadkach zagrożenia. narasta pobudzenie emocjonalne i inne. trwającym miliony lat. Jego struktura i funkcje powstawały i doskonaliły pod wpływem oddziaływania środowiska zewnętrznego. Obwodowy układ nerwowy tworzą włókna neuronów czuciowych (aferentnych) i ruchowych (eferentnych). ziemskie i te sztuczne. że siadając na krzesło nie opadamy zbyt szybko lub to. że w warunkach typowych mózg wykorzystuje jedynie niewielki procent swoich możliwości. W organizmie pełni on rolę organu sterującego procesami wewnętrznymi i zachowaniem w środowisku zewnętrznym. Pierwsze przewodzą impulsy nerwowe. Mózg jest elementem układu nerwowego. nośniki informacji do mózgu. że człowiek świetnie sobie radzi w tak odmiennych środowiskach jak naturalne i cywilizacyjne. Po ustaniu zagrożenia znowu kontrolę przejmuje układ parasympatyczny i sytuacja wraca do normy. . mimo znaczących postępów nauki w tej dziedzinie. poprzez interneurony. tworzone na statkach kosmicznych. nadal stanowi największą tajemnicę natury. że mózg przede wszystkim przystosował się do pełnienia swej roli w warunkach naturalnych. napiętych mięśniach. że pisząc nie wykraczamy poza granicę kartki papieru. który dzieli się na o ś r o d k o w y i o b w o d o w y u k ł a d n e r w o w y . Paradoksalnie mózg. ustają procesy trawienia. Włókna ruchowe przewodzą impulsy z mózgu do mięśni i gruczołów przenoszą informacje. względnie sprawnie poznaje świat zewnętrzny. że procesy i stany psychiczne człowieka zależą od funkcjonowania mózgu. jakby układami odwodowymi. opiszę go w drugiej kolejności. Nie są to drogi izolowane od siebie. Odrębną kwestią jest zakres i głębia poznania tego związku. Współczesny stan wiedzy pozwala bez ryzyka pomyłki stwierdzić. w regulowaniu zakresu i siły ruchu przy zmieniającym się położeniu ciała w przestrzeni. Szacuje się. istnieje między nimi współdziałanie niezbędne np. Środowisko naturalne charakteryzuje się znaczną zmiennością. Stanowią one bardzo liczną grupę pośredniczącą w przekazach i interpretacji impulsów nerwowych. wymagających nadzwyczajnego wysiłku. to. Mózg a psychika. Co więcej mózg „dysponuje” znaczącymi rezerwami. funkcjonujący umysł. a napotyka największe trudności przy poznawaniu samego siebie. jego położeniu w przestrzeni itp. po charakterystyce niektórych właściwości układu peryferyjnego. Zrozumiałą przeto jest rzeczą. Ośrodkowy tworzą mózg i rdzeń kręgowy. Ten ostatni kontroluje standardowe. W mózgu znalazło to wyraz w postaci mechanizmów „awaryjnych”. Funkcjonalnie obwodowy układ nerwowy dzieli się na s o m a t y c z n y u k ł a d n e r w o w y . Mózg człowieka ukształtował się w procesie ewolucji. Pod wpływem tego stanu pobudzenia w korze mózgowej zapada decyzja wyboru odpowiedniej reakcji organizmu. kontrolujący pracę mięśni szkieletowych i a u t o n o m i c z n y u k ł a d n e r w o w y . Mózg ludzki. Układ autonomiczny z kolei dzieli się na układ s y m p a t y c z n y i p a r a s y m p a t y c z n y . Impulsy te powstają w r e c e p t o r a c h . W wyniku jego interwencji krew odpływa z organów wewnętrznych do mięśni.30 Część III Szczegółowe zagadnienia psychologii Rozdział III. dotychczas nie mających znaczenia konfiguracjach cech środowiska. wzrasta częstotliwość uderzeń serca. zmienia się rytm oddychanie. Sprawności pierwszego zawdzięczamy np. które mogą być aktywowane w nowych. niezbędnej dodatkowej mobilizacji sił organizmu.nakazy wykonawcze. Komunikacja między neuronami czuciowymi i ruchowymi dokonuje się głównie pośrednio. czyli zakończeniach nerwów w zmysłach. normalne funkcjonowanie organów wewnętrznych. np. Potwierdzeniem tego poglądu jest fakt.

trzecia. . Tworzy ona niezmiernie pofałdowaną. Najstarsza reguluje procesy autonomiczne.. złożony strukturalnie. Nieco inaczej opisuje funkcje trzech warstw mózgu P. R. połączonych ze sobą spoidłem wielkim. natomiast przodomózgowie. śródmózgowie i tyłomózgowie. Trzeci. W efekcie tych skomplikowanych przemian mózg współczesnego człowieka składa się z trzech wyspecjalizowanych bloków. aczkolwiek uwypuklono w nich różne elementy. czynności seksualne oraz emocje. tyłomózgowie i śródmózgowie tworzą p i e ń m ó z g u . koordynuje ruchy ciała. który jest jakby łącznikiem pomiędzy nerwami obwodowymi a mózgiem. Uszkodzenie przedstawionych struktur prowadzi do zaburzeń zachowania lub procesów percepcji. Znamienną rzeczą jest to. w jego obrębie znajdują się pola wzrokowe. Drugi odgrywa zasadniczą rolę w analizie i przechowywaniu informacji. utrudniających lub uniemożliwiających normalne funkcjonowanie organizmu w otoczeniu. uformowane z dwu półkul nazywamy mózgiem. rozmieszczone w receptorach zmysłów i w organach ciała. układ siatkowaty kontrolujący niespecyficzną aktywację. funkcjonalnie uzupełniających się (A. a także realizację czynności odruchowych. druga kontroluje podstawowe czynności biologiczne. płynących z nerwów obwodowych. akcję serca. rozumienie symboli i inne. kora mózgowa umożliwia myślenie abstrakcyjne. jest on bardziej zróżnicowany w stosunku do pierwszego. że oba opisy funkcjonowania warstw czy też bloków mózgu uzupełniają się wzajemnie. lecz „dobudowywały” do struktur już funkcjonujących nowe. bardziej sprawne i wyrafinowane. np. MacLean. Łuk odruchowy zamyka się na poziomie rdzenia kręgowego. Wydaje się. bowiem pełni rolę „gościńca” przewodzącego pobudzenia nerwowe. zlokalizowany w płatach czołowych odpowiada za koncentrację i natężenie uwagi. wzgórze. kształtował się w długotrwałym procesie ewolucyjnym. móżdżek. M o s t reguluje procesy snu. układ limbiczny. najnowszy twór ewolucji. tonus pracy mózgu jak całości. tzn. oddychanie i inne. słuchowe i innych wrażeń zmysłowych. stanowi około 2/3 jego masy i zawiera mniej więcej 70% komórek nerwowych układu. nazywanym też c i a ł e m m o d z e l o w a t y m . Nie pretendując do specjalistycznej precyzji neurofizjologów powiedzmy. wpływa na motywację zachowania. Łuria). utrzymuje temperaturę ciała. jedzenie. ciemieniowy i potyliczny. pozwala to na szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia organizmu. W pniu są zlokalizowane ważne z punktu widzenia psychologii ośrodki. jako część struktury limbicznej odgrywa zasadniczą rolę w procesie zapamiętywania i przechowywanie zapamiętanych treści. np. Na każdej półkuli wyróżniamy cztery płaty: czołowy. marzeń sennych i budzenia się.31 Komórki nerwowe. Niemniej jest on częścią centralnego układu nerwowego i ma do spełnienia poważne funkcje scalania pobudzeń. H i p o k a m p . Pierwszy z nich reguluje poziom energetyczny. Zakodowane w postaci impulsów nerwowych docierają do mózgu poprzez rdzeń kręgowy. Kora mózgowa jest większa niż reszta centralnego układu nerwowego. Rozwój ten doprowadził do przekształcenia się pęcherzyków pierwotnych w przodomózgowie. Stanowi ono zbiór komórek nerwowych zapewniających łączność pomiędzy półkulami. c i a ł o m i g d a ł o w e reguluje poziom agresji i zachowania seksualne. działają jak czujniki przekazujące informacje o zagrożeniach zewnętrznych lub zaburzeniach wewnątrz organizmu. analizuje doznania sensoryczne. o dużej powierzchni powłokę dwu półkul: lewej i prawej. ze skupiskiem komórek zwanych j ą d r a m i . a dalsze przekształcenie pierwszego wyłoniło kresomózgowie i międzymózgowie. ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi. że w czaszce człowieka (oprócz nerwów) mieści się mózgowie. planowanie przyszłości. zatem kontroluje pracę mózgu w aspekcie orientacji w otoczeniu i świadomych dążeń. skroniowy. którego dwie części. jak już wspomniałem. że mechanizmy ewolucji nie działały na zasadzie zastępowania starego nowym. Mózg.

naturalny model mózgu jest. konkretne działania i emocje pozytywne. poprawnego ułożenia w trakcie wymowy słów. to impuls nerwowy bólu dotrze do prawej półkuli. I rzeczywiście. W każdej półkuli mózgowej są rozmieszczone odmienne funkcjonalnie zespoły komórek. tak i tożsamość płciowa jego mózgu zaczyna się kształtować dopiero po pewnym czasie. pamięć słów i liczb. tak też potrzebne jest działanie o radykalnym charakterze. ośrodka emocji. w sensie dosłownym zmieniający umysł rozwijającego się osobnika. w dodatku poszczególne układy komórek są rozproszone w na większej przestrzeni kory. Wiadomo również.Mniej jest leworęcznych Azjatów niż Europejczyków i Amerykanów. Witleson stwierdziła. 1993. Lewa półkula odpowiada za sprawność języka. kształtów i schematów.37-38. postrzegania przestrzeni i relacji przestrzennych. żeński. widzenia i słyszenia. gdy był skierowany do prawej. Jessel) mówią dobitnie i wprost o płci mózgu. Około 10% współczesnej populacji ludzi stanowią leworęczni. Poza tym ta półkula wyspecjalizowała się w kontroli operowania pojęciami abstrakcyjnymi i myślenia abstrakcyjnego. Jeżeli np. jeżeli w prawe. jest rezultatem tego samego zjawiska. związane z podejmowaniem decyzji. graficzne.za A. czy był skierowany do półkuli prawej czy lewej. rozpoznawania twarzy. np. Proces ten. aby naturalnie żeńską strukturę mózgu zmienić w schemat męski. że uszkodzenie tych samych partii mózgu powoduje różne skutki u kobiet i mężczyzn. a także bardzo liczne funkcje ruchowe. spostrzeganie szczegółów.32 Każda z półkul kontroluje inną część ciała: prawa lewą połowę a lewa prawą. zdolności werbalne. zbyt proste zróżnicowania są mało prawdopodobne. to do lewej. podstawowy schemat mózgu nie ulega żadnym zasadniczym zmianom. Ramka 9 „Tak jak sześciotygodniowy płód nie dawał się rozpoznać jako męski lub żeński. a także (może w związku z tym) jest bardziej podatny na uzależnienia od nikotyny i alkoholu. Dominacja ta jest uwarunkowana genetycznie (9%) bądź patologicznie (1% populacji). natomiast mężczyźni tylko wtedy. Inaczej dzieje się z chłopcami.Moir. m. jak się wydaje. planowaniem działania. a także spostrzegania całościowego. D. W tak skomplikowanej strukturze. mniej jest kobiet niż mężczyzn. W płacie czołowym są zlokalizowane złożone funkcje poznawcze.in. U normalnych dziewczynek mózg rozwija się w sposób naturalny według schematu kobiecego. że przekaz wzrokowy informacji o pewnym ładunku emocjonalnym kobiety odbierały niezależnie od tego. U kobiet podział funkcji między półkulami jest mniej wyraźnie określony. z reguły bardziej dotkliwe dla mężczyzn. zgodnie z zasadą naprzemienności. np. obie półkule różnią się dodatkowo ze względu na płeć osobnika. Niektórzy autorzy (A. Tak jak wykształcenie się męskości zależało od występowania hormonu męskiego. skaleczymy się w lewe przedramię. Są one wyspecjalizowanymi ośrodkami kontroli czynności psychicznych. m. Mówiąc najogólniej. stosunkiem jednostki do innych ludzi. S. Jeżeli płód jest genetycznie żeński. Tradycyjnie mówimy o lokalizacji funkcji psychicznych w poszczególnych płatach. Nieco zaskakującym jest to. PIW. Jessel: Płeć mózgu.Moir. które determinuje inne zmiany fizyczne – działania hormonów” Cyt. Świadczy to o dominacji prawej półkuli w kontroli motoryki ciała i niektórych czynności poznawczych. D. s. Mózg leworęcznych silniej reaguje na niektóre leki. że w jej obrębie mieści się także ośrodek kontroli emocji negatywnych. Przyjrzyjmy się teraz płatom kory mózgowej. W prawej mieszczą się ośrodki kontroli doznań wizualnych. jaką jest mózg.in. Ciało jest tam reprezentowane niejako do góry .

Jest to koncepcja w ą s k o l o k a l i z a c y j n a . że terapia zaburzeń przynosi widoczną poprawę czynności itp.Goldsteina i innych wykazały. To. rozpoznawania przedmiotów poprzez dotyk i inne. Płat skroniowy kontroluje procesy słyszenia. ściśle określoną i dokładnie zlokalizowaną reprezentację w mózgu. Wyróżnia się w nim pola odbierające wysokie i niskie tony. Płat ciemieniowy odbiera informacje sensoryczne. W płacie potylicznym szczególną rolę odgrywa pole p r ą ż k o w a n e . jak w polu 4. ruchami palców stopy rządzą komórki położone u wierzchołka mózgu. odpowiadające za syntezę doznań różnych zmysłów. P. że analizy niezbędnego ruchu. Inne uszkodzenie wspomnianego pola powoduje to. pochodzących z siatkówek jest dość skomplikowana. Pod wpływem odkryć ośrodków mowy. że w wielu przypadkach funkcje uszkodzonego ośrodka przejmują inne partie mózgu. że uszkodzenie określonego pola nie zawsze prowadzi do utraty zlokalizowanej w nim funkcji psychicznej. niezmiernie rozbudowanej sieci komunikacyjnej wewnątrz mózgu. np. ruchu i innych sformułowano pogląd. Każda część tego pola kieruje jednym z ruchów. Odpowiadała ona wyobrażeniom psychologów asocjacyjnych. Zamykając wątek zróżnicowania funkcjonalnego poszczególnych partii mózgu powiedzmy o samej idei lokalizacji funkcji psychicznych w mózgu. że uszkodzenie połowy pola prążkowanego.Lashleya. następnie ruch zostaje rozłożony w polu 4 na skurcze poszczególnych mięśni. mięśni i ścięgien. K. inteligencji umieścić w jakimś konkretnym ośrodku. Uszkodzenie w obrębie płata ciemieniowego mogą prowadzić do utraty zdolności określania pozycji rąk lub nóg (przy zamkniętych oczach). Jednak badania. uczenie się a także za szereg specyficznych doznań i procesów. mieszczące ośrodki widzenia. K. np. Jest tak. in. Doznania każdego z naszych uszu jest reprezentowane w obu płatach skroniowych tak. Oprócz nich występują obszary k o j a r z e n i o w e . co zewnętrzne wobec mózgu jest rzutowane na wspomniane pola i mniej lub bardziej precyzyjnie w nich lokalizowane. Lokalizacja impulsów. czyli całościowego rozpatrywania problemu. Okazało się. sięgnięcia po szklankę herbaty dokonuje pole 6 (wg oznaczenia Brodmana). przez J. jest wyspecjalizowany w przetwarzaniu informacji dostarczanych przez zmysł słuchu. Swoistą syntezą tych zapatrywań jest koncepcja lokalizacji d y n a m i c z n e j . powoduje zanik widzenia w odpowiednich połowach siatkówek. będziemy mieli prawie dokładny schemat zawiłości lokalizacyjnych. upatrujących w procesie kojarzenia elementów istoty procesów psychicznych. który przeprowadził wnikliwe i dokładne badania lokalizacji ośrodka ruchu. Nie da się np. . prowadzone m. Opisane pole odbierają impulsy nerwowe z otoczenia organizmu lub jego struktur somatycznych. Jej zwolennicy pokazują. lecz lokalizacja nie jest punktowa. Ważne motorycznie części ciała mają bogatszą reprezentację korową. kontrolującego całą kończynę dolną. Penfielda. ruchem całej kończyny znowu kieruje pole 6. Pojawiła się w tym kontekście koncepcja a n t y l o k a l i z a c y j n a . że utrata jednego z płatów nie wpływa znacząco na słyszenie. lecz rozproszona. Z tego względu układy te nazywa się obszarami lub okolicami p r o j e k c y j n y m i . Za tą koncepcją przemawia również fakt rozpoznawania coraz liczniejszych powiązań między ośrodkowych. Jeżeli uwzględnimy jeszcze istnienie komórek hamujących poszczególne ruchy. dzielonego w pionie. pole kontrolujące ruchy kciuka jest prawie równe wielkości pola. Taka wizja odpowiadała psychologom postaci i reprezentantom różnych wersji holizmu. że każda czynność organizmu ma swoją. że widzenie staje się „szczelinowym”. Flourense`a.33 nogami. Dobrą ilustracją powyższej tezy są odkrycia W. pochodzące z receptorów skórnych. zgodnie z którą mózg działa jako niepodzielna całość.

D. Rozwój techniki i jej wykorzystanie w nowoczesnych metodach badań pozwala jeszcze bardziej przekonywująco ukazać istotę tej relacji. Dane wzroku rozpoznają wolną przestrzeń. Nowoczesne metody poznawcze pozwalają pokazać to. które wyłapują ważne dla życia organizmów danego gatunku wskaźniki stanu otoczenia. Herzyk:Mózg. I jedno i drugie służy właściwemu przystosowaniu do życia w warunkach środowiska oraz kontroli procesów wewnątrz organicznych. Atena. Wydobywa je w procesie przetwarzania informacji z doznań zmysłowych. umożliwiają tym samym rozpoznanie zewnętrznych wyznaczników ruchu. Carter: Tajemniczy świat umysłu.1966 r. UMCS.A. nawet warstw głęboko położonych. życzliwe słowo. Gamon: Kiedy móżg pracuje inaczej. .34 Zarysowany obraz pracy mózgu pokazuje liczne związki pomiędzy układem nerwowym a psychiką człowieka. Taka jest biologiczna rola zmysłów.J. 1999 r. aby spełniać swą rolę musi otrzymywać odpowiednie dane o otoczeniu. Masowe badania tą metodą pozwoliły dość dokładne opisać stan pracy mózgu zdrowego człowieka. jednej z bardziej owocnych metod badawczych. Bragdon. a także orientacja przestrzenna. . w trakcie wykonywania różnych czynności. Dzięki temu możliwe staje się wyszukiwanie pożywienia. unikać kolizji z przeszkodami. . D. Mechanizmy ewolucji wykształciły takie organy zmysłowe. która w dodatku została niewyobrażalnie wzbogacona dzięki działaniu czynników kulturowych. Również można pokazać to. bólu. Rozdział V Zmysłowe procesy poznawcze. Wyd. temperatury) również informują o korzystnym lub niekorzystnym dla organizmu stanie wewnętrznym lub zewnętrznego środowiska. centrala sterująca zachowaniem organizmu w otoczeniu. Słuch ostrzega przed zbliżającym się drapieżnikiem lub walącym się drzewem i wskazuje miejsce. emocje. tym samym umożliwiły. Zmysł smaku chroni przed łyknięciem trucizn i zachęca do spożywania smakowitych kęsów. . GWP. Moir. pozwalają penetrować środowisko na odległość. Warszawa. Grayson: Nerwy i mózg ludzki. Literatura zalecana: . znajdującymi się na drodze organizmu. skąd płyną dźwięki zapowiedzi czegoś pożądanego. diagnozowanie różnego rodzaju dysfunkcji w konkretnych przypadkach. u epileptyków czy osób autystycznych. uczucia:analiza neuropsychologiczna. Dowodzi to ścisłego powiązania pracy mózgu i funkcji psychicznych. jak skierowane do danej osoby życzliwe słowo zaktywizuje odpowiedni ośrodek w mózgu. kumulacji doświadczeń licznych pokoleń. Warszawa. Skanery i urządzenia do rejestracji rezonansu magnetycznego pozwalają przedstawiać graficznie stany pobudzenie różnych partii mózgu. Powonienie spełnia podobną rolę. Dzięki nim pojawiła się możliwość rejestracji prądów czynnościowych w mózgu. Poznań.A. Pokazują również okolice o zaburzonych czynnościach jakie pojawiają się np. Dzięki tym technikom mózg został udostępniony obserwacji. Lublin.PWN. 1993 r.R. że konkretna podejmowana czynność ruchowa. intelektualna lub społeczna jest o ułamek sekundy poprzedzana aktywnością wyspecjalizowanej partii mózgu. Zmysły skórne (dotyku. Zanim wypowiemy np. poprzez porównania. Mózg. słuchania muzyki. np.2000 r. . PIW. Przyrząd zwany elektroencefalogramem pozwala rejestrować aktywność elektryczną zarówno pojedynczych komórek nerwowych jak i całych pól mózgu. a także określać niektóre właściwości obiektów zewnętrznych. 2003 r.A. mózg to zaprogramuje. Gdańsk.D. Jessel: Płeć mózgu. unikanie niebezpieczeństw.

węchu i dotyku (zmysły skórne). Co więcej. niemniej tradycyjnie mówimy o modalności pięciu zmysłów: wzroku. „oko zwierciadłem duszy”. kolistego otworu w centrum tęczówki. że każdy żyjący organizm wymaga właściwych dla siebie warunków egzystencji. twarda warstwa chroniąca wnętrze oka przed mechanicznymi uszkodzeniami. Jej funkcja jest analogiczna do nastawiania odległości w aparacie fotograficznym. substancję absorbującą różne długości fal światła. czyli subiektywnego odczucia bodźca. równo ułożonych komórek. zawierający melaninę. stanowią treść świadomości człowieka. Człowiek (w sensie gatunku) jest wzrokowcem. Stanowi ona podstawę wyróżniania świata widzialnego. słuchu. zawieszona na mięśniach rzęskowych. Dana zmysłowe są mentalną. gdyż zmysły skórne dostarczają wiele wrażeń (dotyku. oprócz wspomnianej funkcji biologiczno-adaptacyjnej. określonej barwy.) Z doznań wzrokowych czerpie człowiek około 75-80% informacji o świecie. .w konsekwencji . a każde jej naruszenie jest sygnalizowane poprzez doznania zmysłowe. zapewnia właściwą ostrość widzenia przy zmianie odległości wobec widzianego obiektu. Dostarczają przesłanek do rozumienia świata. W ciemnościach źrenica rozszerza się. słyszanego. swędzenia). dostosowawcze reakcje organizmu. O zmysłach tych i zróżnicowanych wrażeniach zmysłowych dowiadujemy się bardzo wcześnie. Gałkę oczną otacza r o g ó w k a . o dużym ładunku subiektywnej pewności. słodyczy. zimna.Im więcej pochłania. Zmysł wzroku. Jest ich więcej niż nazw zmysłów. regulujących jej krzywiznę (grubość). ich zachwianie prowadzi do zaburzeń w jego systemie. umożliwiają zaspokojenie potrzeby wiedzy i ciekawości świata. np.35 Zmysły są kanałami kontaktowymi z otoczeniem. łaskotania.„Zasłonka” ta reguluje wielkość ź r e n i c y . Regulacja ta. W innej konwencji możemy zdefiniować wrażenie jako doznanie prostej jakości. wrażenia wzrokowe. a także wzbudzają silne emocje i subtelne uczucia. umożliwiającymi poznawanie jego właściwości i . chroniąc nerw wzrokowy przed nadmiarem stymulacji. w pierwszych latach naszego życia. barwny i nieprzezroczysty mięsień. Przywołajmy zatem te doświadczenia. bólu. działającego na zakończenia nerwowe w zmysłach. zbudowanym z 1000 warstw idealnie przezroczystych. zwana a k o m o d a c j ą . oko w jego życiu ogrywa nadzwyczaj istotną role i jako organ widzenia plasuje się wysoko w powszechnej skali wartości ludzkich („chronić coś jak źrenicę w oku”. A to w następstwie wywołuje odpowiednie.kształtowania pożądanej dla życia relacji organizm-środowisko. Modalność wrażeń Proces poznania zmysłowego zaczyna się od doznania w r a ż e ń . To ukazuje znaczenie życiowe receptorów oka. „być oczkiem w głowie” itp. dotykanego itd. Pamiętać należy. Oko ma względnie prostą budowę. subiektywną reprezentacją świata. tym ciemniejsza tęczówka oka. Soczewka jest unikatowym tworem natury. tzn. pełnią rolę poznawczą. sposobem istnienia i prezentacji właściwości świata. zwanych r e c e p t o r a m i . Relację tę reguluje z a s a d a r ó w n o w a g i o r g a n i z m u i ś r o d o w i s k a . zwiększając dopływ fal świetlnych do receptorów. w jaskrawym świetle słonecznym zwęża się. smaku. Tuż za źrenicą znajduje się s o c z e w k a . jest to wiedza z autopsji. gorąca. wielkości. ciężaru itp. Ludzkie doznania zmysłowe. za nią znajduje się t ę c z ó w k a . wychodzących z wewnętrznych ścian bocznych gałki ocznej. Wrażenia różnią się m o d a l n o ś c i ą .

mamy w niej kilka prostych elementów. chcąc dostrzec światło słabo świecącej gwiazdy. Nie reaguje on na światło pozostałych długości fal. Wyróżniamy na niej dwa rodzaje receptorów: czopki i słupki (pręciki). Są receptorami nocnego widzenia. Pręciki (słupki) są o wiele liczniejsze. są rozmieszczone na całej powierzchni siatkówki. pionowe. Opisywane komórki wykrywają cechy przedmiotów. Powoduje to. Przestrzeń wewnątrz gałki wypełnia ciało szkliste. że zachowanie takich osób staje się niepewne. promienie świetle załamują się tak. ich wrażliwość na światło jest około 100 000 razy wyższa niż czopków. pochylają się do przodu i wyglądają jakby przygnębieni. Osoby krótkowzroczne widzą dobrze przedmioty bliskie oku. czyli właściwymi receptorami. Aby dostrzec jej kształt muszą połączyć się doznania komórek wykrywających linie proste poziome. W słupkach i czopkach dokonuje się przemiana energii słonecznej (pośredniczą w tym procesy chemiczne) w impulsy nerwowe. reaguje na krótki odcinek linii prostej. W wyniku ich działania doznajemy wrażeń kształtu. W nocy. chociaż inne istoty żywe wykorzystują takie możliwości. przebiega poza świadomością. W przypadku zbyt silnego zakrzywienia. Jedna komórka np. subiektywnie odbierane jako wrażenia. rozmieszczone w plamce żółtej. dostrzec drut telefoniczny z odległości 0. czytając (bez okularów) np. Hubel i T. Rejestrują one występujące cechy automatycznie. latarni z odległości 50 km. układ pionowy i horyzontalny i kilka innych. a dno oka i ścianki boczne są usiane licznymi komórkami nerwu wzrokowego. musimy lekko przechylać głowę. wielowarstwową powierzchnię oka nazywamy s i a t k ó w k ą .. Są to wyspecjalizowane komórki nerwowe we wzrokowej okolicy mózgu. Komórek tych jest relatywnie dużo. Wykryte proste cechy nie tworzą mozaiki. wielkości. liczą około 6-7 milionów i są wyspecjalizowane w odbiorze światła dziennego (intensywnego). Proces ten przebiega w . Ich postrzeganie obiektów jest rozmazane. cały proces nie jest kontrolowany. Wiesel wykryli i opisali k o m ó r k i p r o s t e . reagujące na ściśle określone. ogólnie właściwości przestrzennych przedmiotów. czyli wyprowadzenie nerwu wzrokowego z wnętrza oka. Cechuje je niebywała czułość. z tego względu nazywa się je także d e t e k t o r a m i cech. Pierwsze. bywają na początku znajomości posądzani o zarozumiałość i oschłość w kontaktach społecznych. Zmysł wzroku człowieka jest wrażliwy tylko na fale świetlne długości od 380 do 780 nm. jakby spowolnione. lecz łączą się w stopniowo w coraz to większe całości. W efekcie osoby z takimi wadami oka cierpią na dolegliwość krótkowzroczności lub dalekowzroczności. Dwaj amerykańscy nobliści D. pozwalają np. jest ich około 120 milionów. patrząc na obiekty dalej położone mrużą oczy. Wyobraźmy sobie literkę B. vis a vis źrenicy. kąta nachylenia linii. że obraz przedmiotu pada przed siatkówką. marszczą nos. prócz plamki żółtej.5 kilometra. łączenia krzywizna i linii prostych. Będzie natomiast wystarczająco intensywny dla słupków. a nadmierne spłaszczenie z kolei powoduje przesunięcie obrazu poza siatkówkę . Widzenie cech przedmiotów. inna na łuk krzywizny. gazetę trzymają ją niemal przy nosie. nieostre. Miarą wrażliwości ostatnich jest fakt dostrzegania nocą. A to wpływa niekorzystnie na ich społeczną ocenę. nie odczuwamy widzenia przedmiotów tak. gdyż jej promień wpadający przez źrenicę wprost na żółtą plamkę nie pobudzi czopków. w centrum siatkówki znajduje się niewrażliwa na działanie fal świetlnych ś l e p a p l a m k a . przy dobrej widoczności. tyle ile prostych elementów geometrycznych występuje w otoczeniu. jak to sugerują obrazy Seurata. pszczoły widzą różne odcienie ultrafioletu. krzywizny.36 Dysfunkcje soczewki prowadzą do zaburzeń ostrości widzenia. elementarne cechy obiektów otoczenia organizmów. Z daleka mogą nie rozpoznawać znajomych. np. Tę światłoczułą. One też umożliwiają nam widzenie barw. Na dnie oka.

Y o u n g wykazał.37 wielkim uproszczeniu następująco: pobudzenia dwu lub kilku komórek są łączone w całość „wyższego rzędu” przez komórki odbierające sygnały z kilku komórek prostych. Th. W efekcie tworzy się schemat przedmiotu. „ 690 – 780 „ „ „ „ purpurowej. W zestawie barw wyróżniamy barwy podstawowe. nawiązując do tego stwierdzenia opracował teorię . pochłaniając pozostałe. „ 510 – 560 „ „ „ „ zielonej. H. W grotach. Nas interesuje w tym przypadku jedynie kwestia widzenia konturu przedmiotów. podziwiamy bogactwo odcieni kolorów. „ 590 – 610 „ „ „ „ pomarańczowej. te osoby mają ostry wzrok. „ 560 – 575 „ „ „ „ żółtozielonej. Ostatni punkt świetlny widzą jako nieco rozsiany krąg świetlny. że wyświetlając równocześnie światło niebieskie. zapewne z powodów większego ich znaczenia dla orientacji w środowisku naturalnym. Obiekty świata. Oczy ludzkie nie są jednakowo sprawne w tej dziedzinie. zielone i czerwone otrzymuje się światło białe. Wrażenia wywoływane działaniem fal z krańców skali są słabo zróżnicowane. „domyślając” się reszty. wysyłające promienie świetlne długości od 470 do 650 są pełniej reprezentowane w naszej świadomości. zamieszkiwanych kiedyś przez ludzi pierwotnych zachowały się rysunki konturowe. świadczą one o powszechnym w owym czasie konturowym widzeniu obiektów rzeczywistości i o zmienności form widzenia. Jedni widzą kontury wyraziście. natomiast te ze środkowej części dają różnorodność odcieni. Ich widzenie konturów przedmiotów jest rozciągnięte. uznajemy ją za cechę przedmiotu. Widzenie barw. W języku potocznym barwę przypisujemy przedmiotom. bezbarwne. niebieską i żółtą oraz wtórne (powierzchniowe). „ 490 – 510 „ „ „ „ zielonobłękitnej. Jakość doznania ściśle odpowiada długości fali. który powtarzany utrwala się w mózgu. „ 610 – 690 „ „ „ „ czerwonej. one tylko odbijają fale świetle pewnej długości. „ 470 – 480 „ „ „ „ błękitnej. przedmioty nie są barwne. „ 575 – 590 „ „ „ „ żółtej. W rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. że rozpoznajemy przedmiot widząc jedynie nieliczne jego cechy. „ 450 – 470 „ „ „ „ niebieskiej. odległość między widzianymi punktami jest u nich większa. Wrażenie barwy pojawia się pod wpływem działania na receptor wzroku określonej długości fali świetlnej. niż u ludzi o ostrym wzroku. Zatem detekcja niektórych cech przestrzeni też pozostaje gorszą. Odpowiedniość tę przedstawia niżej prezentowane zestawienie: Fale 380 – 450 nm wywołują wrażenie barwy fioletowej. aczkolwiek niesprawdzalna. artysty i teoretyka widzenia form malarskich. Strzemińskiego. Zdaniem W. von H e l m h o l t z. zalicza się do nich czerwoną. a ich impulsy są przetwarzane i scalane na poziomie kory mózgowej. inni nie dysponują tą cechą. „ 480 – 490 „ „ „ „ błękitnozielonej. Widząc przedmioty wyróżniamy ich kontury. To fale świetlne „zabawiają się” wyglądem przedmiotów. zieloną. a w konsekwencji prowadzi to do tego. Widzimy świat barwny. Hipoteza jest interesująca. jakby występujące między tymi zasadniczymi. Podobne efekty uzyskuje się mieszając barwy (zjawisko addycji) lub farby.

Jak można wyjaśnić tę zagadkę? Zadania tego podjął się E. To przeczy teorii Ladd-Franklina. Powszechnie jest znane zjawisko d a l t o n i z m u . Początkowo miało wykształcić się widzenie barw niebieskiej i żółtej. H e r i n g. nie tłumaczy jednak niektórych aspektów widzenia barwnego. Ale obok błękitu precyzyjnie wyróżnimy żółtą barwę słońca. Ich pobudzenie wywołuje wrażenie barwy niebieskiej. Można przypuszczać zatem. Widząc np. że czerwień i zieleń są ze sobą w pewien sposób współzależne. jako czarno biały i że w trakcie ewolucji kształtowało się widzenie barwne. Pary te nawzajem dopełniają. że człowiek pierwotny postrzegał świat achromatycznie.38 widzenia barwnego. Dodajmy. co stanowi podstawę wrażeń określonej barwy. bardzo rzadko niebieskiej i żółtej. zwaną t e o r i ą p r o c e s ó w p r z e c i w s t a w n y c h potwierdzają współczesne badania empiryczne. Ma ono istotne znaczenie praktyczne. L a d d-F r a n k l i n a. Znaczy to. Mieszanie fal świetlnych w różnych proporcjach daje wrażenie różnych barw pośrednich (wtórnych). bowiem uniemożliwia daltonistom wykonywanie niektórych zawodów. bywa ono dziedziczne. twierdzącego. w których procesy jednostkowe warunkują efekt w postaci właściwości psychonerwowych. są barwami d o p e ł n i a j ą c y m i . współczesny psycholog amerykański. Kluczem do rozwiązania problemu stało się dla niego zjawisko p o w i d o k u . gdyby nie fakt. Zgodnie z nią w siatkówce oka występują trzy rodzaje czopków. Łatwo je zaobserwować w warunkach domowych. W a l d. że niewrażliwość na barwy żółtą i niebieską jest o wiele rzadsza niż całkowita ślepota na barwy.widzą obiekty żółte. Jako ciekawostkę potraktujmy przypuszczenie C. Dzięki temu drugiemu etapowi w procesie widzenia barwnego daltoniści nie wrażliwi na zieleń i czerwień widzą kolor żółty. Wydaje się. że barwę żółtą otrzymuje się mieszając zielone z czerwonym. Jeżeli będziemy przez pewien czas wpatrywali się w obraz o tonacji czerwieni. a także spowodowane urazami lub schorzeniami. Etiologia zjawiska jest złożona. to ujrzymy nasz obraz w tonacji zielonej. Wrażenia tej barwy są zatem niezależne od jednego z trzech rodzajów czopków. najczęściej czerwonej i zielonej. Obiegowo mianem daltonistów określa się ludzi nie postrzegających czerwieni i zieleni. kierowcy . Podobnie przedstawia się relacja barwy niebieskiej i żółtej.5% kobiet. podziwiając błękit nieba nie ujrzymy tego obszaru jako żółtego. a następnie przeniesiemy wzrok na białą ścianę. a niewrażliwi na żółtą i niebieską aż o dwa. a następnie czerwonej i zielonej. Okazało się. że w procesie postrzegania barwnego występuje zasada wyłączania czopków wrażliwych na barwę dopełniającą wobec kolorystyki obiektu spostrzeganego. Byłoby to wyjaśnienie wystarczające. wyróżnionych przez Helmholtza. Bowiem wiadomo. Okazuje się. np. zatem i płodu. Zaburzenie widzenia barw może wynikać np. z niedoboru pewnych elementów w organizmie matki. że widzenie barw przebiega dwuetapowo. zielonej lub czerwonej. Teorię Heringa. że wynika ona z zaburzeń funkcjonowania czopków „czerwonych” i „zielonych”. Daltoniści nie mając możliwości takiego „mieszania” nie powinni widzieć barwy żółtej. że mamy tu przykład nadmiernej uniwersalizacji ewolucyjnego wyjaśniania wszelkich zjawisk psychicznych. ale jej subiektywne przeżycie jest efektem przetworzenia tych danych na poziomie mózgu. a jest inaczej . czopki reagują na fale określonej długości. Nie postrzegający barw czerwonej i zielonej byliby zatem opóźnieni o jeden etap ewolucyjny. wrażliwych na działanie fal świetlnych różnej długości. zieleń wiosennych traw nie postrzeżemy ich jako czerwonych. Stosuje się je nawet takich przypadkach. zwaną t e o r i ą t r z e c h b a r w lub teorią Younga-Helmholtza. że daltonizm jest zaburzeniem widzenia barw. Jest to wada nieuleczalna. czyli niewrażliwości na barwy czerwoną i zieloną. Teoria trzech barw jest prostą i elegancką. Tą wadą wzroku jest dotkniętych około 5% mężczyzn i około 0. Zróżnicowanie funkcjonalne czopków potwierdził empirycznie G. Zasada dopełniania dotyczy także bieli i czerni.

są przenoszone na układ trzech małych kosteczek (młoteczek.39 samochodu. bądź podniecających odpowiednio do wskazań diagnostycznych. odpowiadające za utrzymywanie równowagi ciała. Przeciwnie . radosna. który przekazuje drgania do ś l i m a k a. kojarzy się z pełnią życia. tam drgania b ł o n y b ę b e n k o w e j. skłaniająca do zadumy. Badania naukowców francuskich dowiodły. Kolor czerwony przyśpiesza rytm pracy serca. Natomiast światło zielone sprzyja wysiłkowi długotrwałemu. ogień. barwa żółta jest ciepłą i spokojną. Człowiek doznaje wrażeń słuchowych w rezultacie działania na receptor słuchu wibracji przedmiotów. wprawiająca w dobry nastrój. energię. znajdującej się w u c h u w e w n ę t r z n y m. pomarańczowa jest wesoła. jest przeciwstawieniem radosnej niewinności bieli. wytwarzających fale głosowe o częstotliwości od 20 do 20 000 Hz. Dźwięki poniżej 20 Hz i powyżej 20 tys. Ze ślimakiem są połączone k a n ał y p ó ł k o l i s t e . Słuch. organie o bardzo skomplikowanej budowie. zwanej chromoterapią (od greckiego chroma-barwa. na niej lokuje się n a r z ą d C o r t i e g o. co nie znaczy. przytulną. wzrasta przy oświetleniu czerwonym. wrażenia słuchowe. maszynisty suwnicowego. Wyróżniamy w nim u c h o z e w n ę t r z n e. są one odbierane jako drania przedmiotów. że barwy wywierają wpływ na procesy fizjologiczne. Słyszane dźwięki charakteryzują się trzema cechami: wysokością. Jest ich około 30 000. Pozbawia ich także przeżyć estetycznych uwarunkowanych „grą kolorów” dzieł malarzy. Siła nacisku mięśni dłoni. Ramka 10 Zdaniem wielu artystów i znawców sztuki. niebieska również spokojna. krętej rurki. fiolet jednocześnie przyciąga i odpycha. symbolizuje zdrowie. Przepływ płynu w ślimaku powoduje falowanie k o m ó r e k w ł o s k o w a t y c h. potęgę. a czerń kojarzy się z emocjami pozytywnymi. Hz nie są słyszalne.Istota poczynań sprowadza się do poddania pacjenta działaniu barw uspakajających. symbolizuje nadzieję. aktywizująca. filmowców i drukarzy. Barwy mają duże znaczenia praktyczne jeszcze w innym sensie. leczenie). Goethego. mierzona dynamometrem. Kolory pomieszczeń pracy wpływają na poziom i szybkość narastania zmęczenia. zielona jest barwą uspakajającą. . kolor i therapeia-opieka. stanowiącym właściwy receptor słuchu. bogata w skojarzenia. nie powiązane z procesem słyszenia. barwa czerwona jest podniecająca. a także ze smutkiem i tęsknotą. przekazywane do mózgu i odbierane jako doznania słuchowe. a zmniejsza się przy świetle niebieskim. odpowiednika siatkówki w oku. zielony spowalnia. co wzbudza impulsy nerwowe. wypełnionej płynem. Wnętrze ślimaka pokrywa cienka b ł o n a p o d s t a w o w a. Receptory słuchu są rozmieszczone w uchu. które poprzez kanał słuchowy kieruje fale dźwiękowe do u c h a ś r o d k o w e g o. czerń w naszej kulturze jest symbolem smutku i żałoby. ze zbiorem k o m ó r e k w ł o s k o w a t y c h. krew. ( cykli na sekundę). Właściwość kolorów w postaci wpływania na nastroje człowieka wykorzystuje się także w psychoterapii. ożywiająca. głośnością (siłą) i jakością. ale jednocześnie poważna. kowadełko i strzemiączko). że ich nie odbieramy. W niektórych kulturach azjatyckich biel jest wyrazem smutku. np. Pokazuje to opis zamieszczony w ramce nr 10. kojarząca się z błękitem nieba.

samolot odrzutowy. próg bólu.wysokiego. odgłosy w przeciętnym biurze. cichy szept. start concorde’a. tworzących dany dźwięk. pogłos. Destrukcji ulegają komórki włosowe. popełniają więcej niż przeciętnie błędów. potężny grzmot. Przy jego niskiej wysokości różnicę tonu zauważamy już przy małej zmianie częstotliwości. szanowny studencie (mieszkańcu) wielkiego miasta w Polsce? Już dwugodzinna ekspozycja na dźwięki o sile około 100-120 decybeli wywołuje często głuchotę stymulacyjną. wybuch bomby. odbierać piękna gry na skrzypcach. a bardzo wysokie skrzypce (około 3 070 Hz). Powyższe powody uzasadniają konieczność prowadzenia walki z hałasem. I tak na przykład niskie dźwięki wydaje kontrabas (około 40 Hz. traktowanym jako szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenie środowiska. natomiast przy wysokiej niezbędna jest zmiana bardzo znacząca. a także jako czynnik obniżający poziom sprawności ludzi (narażeni na hałas są m. Jest to miara wypracowana w Laboratorium Telefonicznym Bella. praca świdra pneumatycznego. przejeżdżający pociąg. trwającą kilka godzin. a wyższe harmonicznymi. J a k o ś ć albo barwa lub tembr dźwięku jest zależna od wzajemnego stosunku tonów częściowych. hala fabryczna. Etiopczyk. Orientacyjną skalę głośności w decybelach przedstawia niżej zamieszczone zestawienie. Wysokość dźwięku nie jest jednak prostą odpowiedzialnością parametrów częstotliwości. Najniższa w nim częstotliwość nazywa się podstawową. głośniejsze dźwięki wywołują ból.). używanych w miejscach pracy i zamieszkania ludzi. bardzo silny dźwięk. W wielu krajach wprowadzono prawne ograniczenia dopuszczalnej głośności urządzeń. o rozmaitej amplitudzie i częstotliwości. wybuch rakiety może nieodwracalnie zniszczyć receptor słuchu. żyjący w środowisku naturalnym. przędzalnia. zespół rockowy ze wzmacniaczem. Pod wpływem nadmiernej głośności środowiska obniża się też wrażliwość słuchu ludzi w nim pozostających. w przędzalniach albo w kuźniach fabrycznych po kilu latach pracy nie słyszą wysokich dźwięków. wyrażająca wielkość fizycznego ciśnienia powietrza na bębenek. mała daje odczucie niskiej wysokości dźwięku. ruchliwa ulica. wielka. wysokie flet (2 050 Hz).in. a one nie regenerują się i nie mogą być „poprawiane” chirurgicznie. nie mogą więc np. G ł o ś n o ś ć lub siła dźwięku mierzy się w decybelach. W skali tonów fortepianu ostatnia jest o 140 razy większa od właściwej dla dźwięków niskiej wysokości. Osoby pracujące np. są zestresowani). miej wydajni w pracy. szmer mieszkania. np. Decybele 0 18 20 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 200 Zjawisko próg słyszalności. rozmowa. Również jednorazowy. a z jakiej odległości usłyszysz Ty. słyszy szept z odległości 90 metrów. Stałe przebywanie w środowisku o dużej głośności (powyżej 85 decybeli) powoduje trwałe uszkodzenie słuchu. rakiety. Jeżeli ostatnia jest . np. nie słyszą popiskiwania dzieci. cichobieżny samochód.40 W y s o k o ś ć dźwięku zależy od częstotliwości.

Każdy z Czytelników może sam przekonać się o tym. że trudno jest zlokalizować położenie źródła dźwięku jeżeli znajduje się ono w równej odległości od uszy. g ł u c h o t a p r z e w o d z e n i o w a. Fizycy dokładnie rozpoznali zjawisko Dopplera. ma słuch upośledzony. gdy błona bębenkowa zostaje uszkodzona (mechanicznie albo w wyniku procesu chorobowego) lub kosteczki ucha środkowego zatracają zdolność drgania w wyniku czego pobudzenie nie dociera do komórek włosowatych. że wzrokowo nie można zlokalizować miejsca danego zdarzenia. a okaże się. tyłu lub klasnął nad głową). wzmacniającego siłę bodźca dźwiękowego. by klasnął w dłonie w miejscach równo oddalonych od lewego i prawego ucha (ustawiając się z przodu. Ten wspaniały mechanizm zawodzi w pewnych sytuacjach. Polega ono na tym. występującą pod dwoma postaciami. Jak to się dzieje? Dwa mechanizmy układu nerwowego służą realizacji tej funkcji psychicznej. czyli chaotyczne tony. że wysokość oddalającego się dźwięku obniżą. że różnica wysokości dźwięku docierającego do ucha stanowi wskaźnik dla lokalizacji dźwięku. Na podstawie tych wskaźników mózg lokalizuje poruszające się źródło dźwięku. Ph. a zbliżającego się narasta. ustawiając uszy w różnych odległościach do domniemanego źródła dźwięku. drapanie żelazem po szkle. Podobnie sprawa ma się z głośnością (siłą) dźwięku. Wystarczy zamknąć oczy i poprosić kolegę.000 027 sekundy wystarcza do by zlokalizowania położenia źródła dźwięku. dźwięk postrzegamy jako współbrzmienie. niż dochodzące z bliska. to wrażliwość naszego ucha zasługuje na określenie: fenomenalna. Drugą. Finezyjna struktura aparatu słuchu może zostać uszkodzona lub z upływem lat życia obniżyć swą sprawność. Pierwsza. Drugi mechanizm lokalizacji źródła dźwięku sprowadza się do wykorzystania wskaźnika wysokości dźwięku. ma miejsce wtedy. że nie bardzo wiemy skąd dochodzi do nas odgłos klaskania. słysząc chrząkanie dzika w gęstym lesie nie określi przy pomocy oka miejsca jego przebywania. orientujemy się w tym. ale bywają takie sytuacje. Dźwięki dochodzące do nas z daleka mają niższą wysokość. Zimbardo utrzymuje. Jednak ta nieznaczna różnica czasu zadziałania bodźca wystarcza. W takich i podobnych sytuacjach nadzwyczaj pomocną jest słuchowa zdolność lokalizacji źródła dźwięku. niestety. po prawej stronie. napadniętego z tyłu nie ochroni nawet bardzo dobry wzrok. przyjemne dla ucha. Myśliwy np. Dźwiękom harmonicznym przeciwstawiamy szumy. jak np. Jeżeli tak jest. wykonując prosty eksperyment. Są one odbierane jako niemiłe. g ł u c h o t a n e r w o w a. czy też w oddali. Wielu ludzi.41 wielokrotnością podstawowej. to bodziec akustyczny pobudzi receptor lewego ucha z minimalnym opóźnieniem w porównaniu z prawym. Człowiek jest wzrokowcem. czy grzmi w pobliżu nas. nie uporządkowane wokół częstotliwości podstawowej. Mamy wtedy do czynienia z głuchotą. Okazuje się. Pierwszy polega na wykorzystaniu różnicy czasu docierania dźwięku do lewego i prawego ucha. Ta właściwość funkcjonalna receptora słuchu pozwala nam zrozumieć nasze zachowanie w sytuacjach niepewności miejsca. charakteryzuje uszkodzenie komórek włosowatych lub nerwów prze- . że już różnica wielkości 0. Świetnie np. Jeżeli źródło dźwięku znajduje się np. Lokalizacja źródła dźwięku. by mózg przeanalizował dane i określił położenie źródła dźwięku. Czułość tego układu orientacji jest tak wielka. W ten sposób zapewniamy dopływ do mózgu dodatkowych danych o różnicach odległości źródła od uszu w różnych położeniach. z którego dochodzi dźwięk: wtedy mimowolnie zaczynamy poruszać głową. Tę wadę można niwelować przez zastosowanie aparatu słuchowego.

do jego rozpoznania. Wewera. przy tonach niskich u wierzchołka. Bekesy’ego. zaproponowaną przez G. że przy tonach wysokich błona najsilniej drga u podstaw ślimaka. Helmholtza. z których je wytworzono. są przebogate. Uzupełnieniem tego wywodu jest t e o r i a s a l w y. G. grożące zatruciem) jest niezmiernie wysoka. są sygnałem dla mózgu. Są natomiast teorie cząstkowe. Receptorami smaku są kubki smakowe. przy tym wrażliwość na bodźce. każda z nich jest bardziej przydatna przy rozumieniu pewnej grupy faktów. Według niego fale o dużej częstotliwości wywołują sekwencyjne pobudzenie neuronów. opracowana przez E. zawartość substancji dostającej się na zasadzie dyfuzji do wnętrza kubeczka jest odbierana przez receptor włoska. opracowana prze H. podobnie jak struny harfy. rozsianych na powierzchni języka. G. potrafią oni na podstawie smaku określić rok produkcji wina. Ale doznania smakowe. przenoszone na komórki włosowate. gorzkiego. To wyjaśnia możliwość odbierania dźwięków o wysokiej częstotliwości mimo powolności pobudzeń pojedynczych neuronów. Bekesy udowodnił. opracowana przez A. gorzkiego i słonego. Nie ma jednolitej teorii słyszenia. e z 30 000 kom Zmysł smaku. umieszczone w brodawkach. wyjaśniającej problem słyszenia. a jej częstotliwość jest dla mózgu sygnałem rozpoznawczym dźwięku.1 sek. Teoria Bekese’go uzupełnia i konkretyzuje zapatrywania Helmholtza. że pojedynczy neuron może reagować nie częściej niż 300-400 razy na sek. Zgodnie z nią fala głosowa wędruje wzdłuż błony usznej i pobudza maksymalnie tę jej część.. Zgodnie z nią impuls nerwowy powstaje tylko pod wpływem szczytu działającej fali. Niektóre z tych receptorów są wyspecjalizowane. wrażliwe tylko na obecność substancji jednego smaku: słodkiego. że obie główne teorie uzupełniają się. gdzie je wyhodowano. która jest najbardziej wrażliwa na daną wysokość dźwięku. Różne miejsca pobudzonej część błony ucha. dotyczy rozróżniania wysokości dźwięku. drgają pod wpływem działania dźwięków różnej wysokości.42 wodzących impulsy do mózgu. jak dotychczas. gatunek winogron. Drgania określonych miejsc. które jednak stanowią jedynie kompozycje wymienionych czterech smaków. kwaśnego. Człowiek obiera cztery podstawowe wrażenia smakowe: słodkiego. Już 0. sposobem jej przeciwdziałaniu jest zabieg chirurgiczny wszczepienia sztucznego ślimaka. zwłaszcza gorzkie (potencjalnie bardzo niebezpieczne. wystarczy 0. przynajmniej niektórych ludzi. Problem ten próbowano rozwiązać tworząc t e o r i ę w ę d r u j ą c e j f a l i. wrażenia smakowe. W przypadku tej dolegliwości jedynym. Inne reagują na dwa lub więcej rodzaje bodźców. Z dna kubeczka wyrasta malutki włosek. Teorie słyszenia. Teoria ta nie wyjaśnia faktu odbierania wysokości dźwięków powyżej 400 Hz. Konkurencyjną wobec przedstawionych jest t e o r i a c z ę s t o t l i w o ś c i (telefoniczna). powodując salwę pobudzeń. dotyczące określonego aspektu tego zjawiska. T e o r i a m i e j s c a.004 % chininy w roztworze jest wykrywana! W ten przemyślny sposób organizm człowieka został . bowiem wiadomo. Kiperzy z kolei demonstrują wysoki poziom czułości tego zmysłu. który reaguje na jej skład chemiczny. kwaśnego lub słonego. Reakcje na pojawienie się podniety o danym smaku są bardzo szybkie. Okazuje się. Bella. Sprawni kucharze są zdolni tworzyć niezwykłe kompozycje smakowe. a nawet winnicę.

w których to (reklamach. smak wszystkich smaków odwołując się do przyjemności. Dzieci i młodzież bardziej lubią produkty słodkie. śnieżny. Hilgard). ale pobudzenie może wystąpić pod wpływem 8-miu molekuł substancji zapachowej. starzy ludzie często narzekają na to. identyfikacji potomstwa ( foki w tysięcznym stadzie bezbłędnie odnajdują swoje małe na podstawie właściwości zapachowych). określonych na podstawie doświadczeń z poza dziedziny smaków. że bez życiowego przygotowania nie wyczuwamy smaku tłuszczu. kwasów. Ostatni posługują się węchem przy określaniu kierunku poruszania. słodycz. W rzeczywistości to oni nie są w stanie go wyczuwać. Twierdzi ona. przy zamkniętych oczach nie jesteśmy w stanie rozróżnić smaku jabłka i surowego kartofla! Przy silnych przeziębieniach nie smakuje nam jedzenie. a nie produktach) akcentuje się ich smak niebiański. dymu papierosowego i innych czynników. że o gustach nie należy dyskutować. a więc węch nie wzmacnia doznań smakowych. Jednak ich walorom odżywczym szybko przydajemy dodatnie oceny emocjonalne i traktujemy jako smaczne. praktycznie ich wymiana następuje co 7-10 dni. białka. również niektóre ssaki rozpoznają „zapachowo” obiekty z dużej odległości. np.). że tysiące odmian smaku nie mają należytej reprezentacji językowej. W przypadku uszkodzeń brodawek językowych ich funkcje przejmują komórki z głębi jamy ustnej. że słodkowodny węgorz ma ich około 3 mild ! Niektóre owady wyczuwają zapach. Mimo to węch u człowieka jest zmysłem o relatywnie niewielkim znaczeniu. ludzie dojrzali rozkoszują się smakami pikantnymi lub kombinacjami smakowymi. jakie wzbudzają. Ośrodek węchu zajmuje 1/20 powierzchni kory mózgowej człowieka. wyczuwa obecność swej ofiary z odległości 5 km. rajski. ponieważ mamy zatkany nos. Według Lindy Bartoshuk reakcje na gorycz . kwaśne i słone są wrodzone. Interesującą rzeczą jest to. Węch. wielu odmian skrobi. Mają jednak zdolność szybkiej regeneracji. Zróżnicowanie to wynika z odmiennych funkcji węchu u człowieka i organizmów niższego szczebla ewolucyjnego. witamin.ale już 1/3 powierzchni kory mózgu psa (200 milionów komórek na powierzchni 80 cm kw. Preferencje smakowe są bardzo zróżnicowane. Po drugie. Mimo tych właściwości zmysł smaku wymaga niekiedy „ wsparcia” przez wzrok i węch. które poprzez jamę ustną mogłyby przedostać do przewodu pokarmowego. subiektywne. wraz z wiekiem zmieniają się upodobania smakowe. że potrawy nie mają smaku. bowiem smakowo .) i aż 100% kory mózgu ryby (E. a sęp padlinę z 40-tu. Do wywołania wrażenia zapachu niezbędne jest pobudzenie 40-tu komórek. Przede wszystkim wiadomo. Zasięg naszego węchu określamy raczej w metrach. niedźwiedź polarny zwęszy fokę z odległości 20 km. natomiast wyróżniania wielu smaków uczymy się kojarząc w jedno ich właściwości.. Mimo to warto wskazać na niektóre prawidłowości.Szacuje się. że wrażliwość smakowe pogarsza się wraz z wiekiem. nazwy i emocje. ( 5 milionów komórek na powierzchni 5-14 cm kw. Kubki smakowe nie są odporne na szkodliwe działanie alkoholu. Zapachy odbieramy dzięki receptorom (włoskom). znajdującym się w komórkach nabłonka jamy nosowej. Widzimy to w reklamach produktów spożywczych. samicy z odległości 10 km. Ryś np. Zatem ludzie z uciętym językiem (kiedyś stosowano taką karę) nie są pozbawieni doznań smakowych. Już starożytni powiadali.43 ewolucyjnie zabezpieczony przed destrukcyjnym działaniem szkodliwych chemicznie czynników . .

Ich pobudzenie wywołuje wiele zróżnicowanych wrażeń. Możemy zatem powiedzieć. o czym świadczy duże podobieństwo części mózgowia ludzkiego. U zwierzą pozbawionych pieszczot matki obserwuje się obniżenie wydzielania hormonu wzrostu. gdyż badania zmysłu węchu jest niezmiernie trudne. ze względu na trudny dostęp do receptorów. np. Natomiast węch u człowieka. Wielość funkcji węchu u zwierząt doprowadziła do ukształtowania aż tak skomplikowanego w swej budowie organu zmysłu. b ó l u i t e m p e r a t u r y. Pozostałe zmysły. Odgrywa on szczególna rolę w rozwoju człowieka i zwierząt i kształtowaniu relacji społecznych.poczucia bólu. odpowiedzialnego za doznania węchowe. a mając do wyboru sztuczną matkę karmiącą albo dotykającą. Wśród znawców problematyki mamy zwolenników t e o r i i r e a k c j i c h e m i c z n e j. Ci drudzy sądzą. bez jednoznacznej odpowiedzi. zwłaszcza świadczących o gotowości seksualnej samicy. masowane ręką matki. małpiątka pozbawione możliwości dotykania matki przeżywają negatywne emocje. U ludzi. a specjalista.in. dotykanie wzajemne wzmacnia więź uczuciową. Węch u człowieka zatracił funkcje zmysłu orientującego w otoczeniu i już we wczesnych fazach ewolucji prawdopodobnie służył jedynie do rozpoznawania pokarmów. W życiu codziennym wyróżniamy większą ilość odrębnych i podstawowych zarazem doznań tego typu. do odpowiedniej partii mózgu gadów. natomiast dotyk należy do grupy zmysłów k o n t a k t o w y c h. C. spalenizny.Ta klasyfikacja naukowca nie pokrywa się z odczuciami ludzi. Niemowlęta ludzkie szybciej się rozwijają jeżeli są dotykane. Określamy je zbiorową nazwą z m y s ł ó w s k ó r n y c h. mieszczący się w jamie ustnej i służący do odbierania specyficznych zapachów. że wrażenie węchowe jest następstwem wspomnianej reakcji pomiędzy smakowaną cząstką jakiejś substancji a receptorem smakowym i wyznawców t e o r i i f e r o m o n ó w. tulącą wybierają tę ostatnią. Według E. ilościowo przewyższających liczbę samych zmysłów. Dotyk np. a także swędzenia. Wcześniej przedstawione zmysły wzroku i słuchu są zmysłami d y s t a n s o w y m i. temperaturywrażeń ciepła. O zastoju rozwojowym węchu. „dostarcza” wrażeń wibracyjnych. np. a nawet regresji. projektujący zapachy dezodorantów lub perfum aż 30 tysięcy. Przeciętny człowiek rozróżnia od 4 do 10 tysięcy zapachów. zarówno dzieci jak i dorosłych.stanowiących 70% całości. kawy i kaprylowy (kozi). zmysł bólu. Do grupy tej zaliczamy z m y s ł d o t y k u. Pytanie o mechanizm funkcjonowania zmysłu węchu pozostaje. utrzymujących. jak dotychczas. Rozstrzygnięcie nie zapadnie szybko. że wdychane cząstki są jednocześnie nośnikami promieniowania podczerwieni i właśnie ono wywołuje wrażenia zapachowe.44 rozpoznawania zagrożeń i obcego terytorium. zimna. głaskane. a dokładniej w różnych warstwach skóry. świadczy fakt występowania w naszym genomie genów nieczynnych. pozostał w stanie bliskim pierwotnego. a pond to bólu! Jednoczesne pobudzenia komórek kilku receptorów skórnych daje wrażenie wilgotności lub suchości. prawdopodobnie najstarszy ewolucyjnie ze wszystkich zmysłów. nacisku. octu.lokalizacji i łaskotania. Dotyk odgrywa ważną rolę w rozpoznawaniu właściwości otoczenia. bowiem ich receptory znajdują się w skórze. m. U niektórych zwierząt wykształcił się w procesie ewolucji narząd Jakobsona (przylemieszowy). np. C r o c k e r a mamy cztery podstawowe zapachy: piżmowy (zapachy wonne). kwaśny. że jedną z istotnych funkcji dotyku jest .

Co więcej. W r a ż e n i e b ó l u nie jest przeżyciem jednorodnym. W niektórych przypadkach nie występuje pobudzenie receptora bólu.5 do 1 mm i oddalonych od siebie przerwami kilkumilimetrowymi wymaga długotrwałych ćwiczeń Trzecia istotna funkcja zmysłu dotyku ujawnia się poprzez s y g n a ł y l o k a l i z a c j i bodźca. a na plecach aż 68 mm. Niekiedy doznajemy bólu ostrego. że ból odgrywa doniosłą role w procesie utrzymywania przy życiu jednostek i gatunków. Najbardziej wrażliwym na dotknięcie jest czubek języka.45 emocjonalne rozpoznanie sprzyjających partnerów w środowisku i kształtowanie tendencji propulsywnej do miłego. zadowolenia. Kobiety wykazują większą . O bólu. Łatwo rozróżniamy powierzchnię gładką i chropowatą. kształty proste i krzywizny. np. wywołuje natomiast w r a ż e n i a n a c i s k u. np. mniej alarmowych. Zmysł dotyku pozwala również rozpoznawać właściwości obiektów świata zewnętrznego. dlatego też lokalizacja dotykania nie jest jednakowo dokładna na całej powierzchni ciała. a dotykanie pleców cyrklem lub nożycami o rozpiętości ramion poniżej 60 mm odczuwamy jako jedno dotknięcie. że „. na przedramieniu już 40 mm. Natomiast patologiczną jest już niemożność przeżycia emocji pozytywnych bez kojarzenia ich z bólem. Możemy mieć zamknięte oczy i zatkane uszy a mimo to odczujemy zaistniałe dotknięcie w jakimś miejscu ciała. reumatycznego. już na poziomie odruchu Możemy zatem zasadnie powiedzieć. zawodu życiowego. mózg różnicuje te sygnały według kryterium siły zagrożenia. nieustanny. Znaczącą role w rozpoznawaniu właściwości obiektów odgrywa d o t y k o w a w r a ż l i w o ś ć w i b r a c y j n a. Dla porównania: podobne odległości na poduszce palca wskazującego wynoszą 2 mm. na policzku 11 mm. Niektórzy ludzie cierpią jednak z powodu wystąpienia konkretnego bólu. odrzucenia społecznego. kolistość i formy kanciaste. sprzyjającego organizmowi otoczenia. na czerwonej części warg 5 mm. Funkcjonalnie ból jest dla organizmu sygnałem zagrożenia zewnętrznego lub wewnętrznego. głęboki. jest jakby wrodzoną umiejętnością. Ich rozmieszczenie nie jest równomierne. Z tego powodu rozpoznanie powierzchni jakiegoś przedmiotu przez przesuwanie po nim palców nie jest trudne. a doznawany ból.” I ta właśnie domieszka bólu czyni rozkosz bardziej wyrazistą i intensywną. natomiast stopień jej jednostkowego zróżnicowania określają zarówno czynniki genetyczne jak i nabyte doświadczenie życiowe. z reguły jest to sygnał bezpośredniego zagrożenia zewnętrznego. bowiem na nim jest największe zagęszczenie komórek tej wrażliwości. które nie przewodzą impulsów nerwowych bólu o innym charakterze. znamy też ból nękający. Natomiast nauczenie się czytania alfabetu Braille’a.zaznaliśmy rozkoszy aż do bólu. rozróżniają zatem cierpienie ściśle związane z bólem somatycznym i niezależne od niego. bowiem komórki wrażliwości dotykowej są rozsiane w różnych punktach skóry. dokuczliwy mimo niezbyt dużej intensywności. Nie jest to jedyna funkcja bólu. przekazywaną poprzez cienkie włókna nerwowe (włókna c). zaistniałym po zewnętrznym uszkodzeniu ciała mózg otrzymuje niemal natychmiastową informację.serca wynika z poczucia niewdzięczności. Wrażliwość na ból jest wrodzoną. czyli ból psychiczny. który to ruch ułatwia rozpoznanie powierzchni dotykanej. Przedstawiony fakt tłumaczy dlaczego językiem wykrywamy drobniutkie skazy na zębach. Wibracje powstają w następstwie względnego ruchu obiektu i zmysłu. który zazwyczaj sygnalizuje nam zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych. kiedy indziej przeżywamy ból tępy. czyli układu kropek wypukłych od 0.. Często jest on pożądanym dodatkiem do przeżywanych uczuć i emocji radości. Powiadamy. Odległość między nimi wynosi zaledwie 1 mm .. Sygnały te inicjują błyskawiczne działania. Wrażenia dotykowe zawsze odnosimy do konkretnego miejsca na powierzchni naszego ciała. Dotykanie powierzchni nieruchomej nie stanowi dostatecznej stymulacji dla powyższej funkcji.. niepowodzenia-ogólnie: z zaburzenia poprawnych relacji społecznych. rozkoszy. W dodatku podobnie jak ból przeżywamy cierpienie.

czyli podawanie cierpiącemu substancji charakteryzowanych jako przeciwbólowe. W r a ż e n i a k i n e s t e t y c z n e pochodzą z p r o p r i o c e p t o r ó w.Jeżeli w trakcie tego zadziałają inne pobudzenia odpowiedniej intensywności. na podstawie tych sygnałów określa wzajemne położenie tych mięśni i sekwencję ich aktywności. zwana t e o r i ą t a m y lub wrót. wy-puszczone na wolność pchały mordki do ognia tak długo.sterujący takim ruchem. a mózg . opracowana przez R. Jest to złożony system sygnałów. M e l z a c k a w sztucznych warunkach. boks) są wyraźnie mniej wrażliwi na ból. gdy zostaną podrażnione komórki bólowe. Jednym z takich zjawisk jest tzw. M. Znany jest filipiński zwyczaj krzyżowania młodych mężczyzn w okresie Świąt Wielkanocnych. Mimo przebicia dłoni grubymi gwoźdźmi ludzie ci nie krwawią i nie odczuwają silnego bólu. stawiając tamę innym pobudzeniom. Wiadomo też. Na szczęście . jednego kroku wymaga współdziałania około 200 mięśni. Tama taka może utworzyć się również pod wpływem aktywności określonych partii mózgu. ich stymulacja elektryczna. Fakt ten dowodzi tego. uniemożliwiając jednocześnie intensywny dopływ impulsów bólowych. świadczące o przemożnym wpływie procesów zachodzących w mózgu na doznania bólu. w mózgu wydziela się endorfina. Skutecznie zmniejszają intensywność odczuwanego bólu masaż okolic wokół bólowych. chronione przed doznaniami bólu. niż pochodzenia włoskiego lub żydowskiego. Amerykanie pochodzenie anglosaskiego są bardziej odporni na ból. że uprawiający sporty kontaktowe (zapasy. niż mężczyźni. Szczenięta. oglądanie atrakcyjnych obrazów itp. Dlaczego tak się dzieje? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest teoria mechanizmu bólu. a także i tego. b ó l f a n t o m o w y . Jednak występują liczne sytuacje paradoksalne. Mechanizm ten wykorzystuje się w terapii bólu. aż się sparzyły boleśnie. Powyższe konstatacje są zgodne z wynikami badań porównawczych przeżywania bólu w różnych środowiskach społecznych i kulturowych. M e l z a c k a i P. np. że kobiety nigeryjskiego ludu Jaruba nie krzyczą pod wpływem bólów porodowych. że pod jego wpływem tworzymy obraz czynników i miejsc grożących bólem lub ból wywołujących. Z b o r o w s k i. odczuwany w części ciała usuniętej chirurgicznie. podobnie jak w przypadku rzeczywistego uszkodzenia ciała. że doświadczenia modyfikują przeżycia bólu. nogi pacjent wciąż czuje dochodzące z niej dokuczliwe bóle.myślenie o rzeczach przyjemnych. Znana jest metoda placebo. wywołujących ból. Wrażenie bólu pojawia się zazwyczaj. chociaż jest to typowa reakcja kobiet sąsiedniego plemienia (i nie tylko). Po amputacji np. czyli receptorów rozmieszczonych w mięśniach i stawach. Niejako odwrotnym paradoksem jest nie odczuwanie bólu mimo działania silnych bodźców. wykazał. Pod wpływem przekonania o działaniu leku. hodowane przez R. Impuls ostrego bólu poprzez nerwy c (droga szybkiego przekazu) dociera bezpośrednio do mózgu. bowiem wykonanie np. psycholog amerykański. W a l l a. Sygnalizują one położenie przestrzenne części ciała oraz wykonywane ruchy. Zgodnie z nią włókna nerwowe nerwów skórnych mogą jednocześnie przekazywać do mózgu tylko pewną ilość impulsów. Głębokie przekonanie o celowości takiego postępowania „wypiera” ze świadomości doznania bólu. naturalna substancja łagodząca natężenie bólu. przewodzonym drogą nerwów grubych (A). B o d ź c e k o n k u r e n c y j n e w o b e c b ó l u n i w e l u j ą l u b o s ł a b i a j ą j eg o d z i a ł a n i e. w niektórych kulturach przeważają informacje minimalizujące jego dokuczliwość lub grozę. Świadczy to o wpływie norm kulturowych na przeżywanie bólu. niż sportowcy innych dyscyplin. mimo to. po odwróceniu uwagi od bodźca bólu. w innych akurat odwrotnie. ale neutralnych leczniczo. że receptory bólu w tym miejscu przestały istnieć.46 odporność na ból przewlekły. lekkie pocieranie miejsc bolących a także odwracania od niego uwagi (znany „chwyt” pielęgniarek). otworzą wcześniej zaistniałą tamę.

I nawet gdy pomyślę o czasach szkoły podstawowej . . Kiedy pożyczam te książki od niej. Powyższe fragmenty tekstu pokazują. nigdy się nie zmieniają. poznawane tylko dotykiem wydają się większymi. Receptorem równowagi są k a n a ł y p ó ł k o l i s t e oraz p r z e d s i o n e k. zaś zmysł równowagi o układzie całego ciała. oglądana jawi się drobiazgiem. jakie lekcje mam następnego dnia. Nie da się ich w żaden sposób nauczyć. Na tej samej zasadzie powstają impulsy informujące o przyspieszeniu w ruchu liniowym. „widzę” jego barwę i kształt jakby na ekranie.pisze M. Wykonując stójkę uruchamiamy „alarm” wysyłany z tego receptora. jednak każdy z nich jest swoiście autonomiczny. Gdy słyszę słowo „czwartek” . znajdujące się błędniku ucha. Zimy kawałek żelaza zmysły skórne odbierają jako wilgotne. Przedmioty np.47 dla nas większość impulsów.nr 4. informujących o położeniu ciała w pionie. płynących z prioprioceptorów nie jest uświadamiana. Nacisk i siła nacisku są przekazywane do mózgu w postaci impulsów nerwowych. spełniający swą wyjątkową funkcję. że modalność doznań zmysłowych nie sprowadza się do prostego rozróżnienia wrażeń wzrokowych. wydaje się wielką. Przy zamkniętych oczach rozpędzanie samolotu pasażerowie odbierają jako jego wznoszenie. a innej pani dźwięk dzwonka u drzwi jawi się w postaci niebieskich kółek. Nie robi notatek. Kanały to trzy owalne rurki. w płaszczyźnie którego dokonuje się ruch. leżących u podstaw kanałów. a dokładniej woreczków przedsionkowych. niż poznawane wzrokiem. Praca prioprioceptorów jest ściśle powiązana ze z m y s ł e m r ó w n o w a g i. Syntetycy widzą jednostkowe słowa jako zabarwione na dany kolor. głową do góry. Informują one o położeniu przestrzennym poszczególnych części ciała.. tylko podkreśla najważniejsze rzeczy kolorowymi paskami. Zmysły naszego organizmu dostarczają niezbędnych informacji do sprawnego funkcjonowania w środowisku fizycznym. Te i podobne niespójności poznania zmysłowego są korygowane w procesie interpretacji treści wrażeń. bo stwierdzam. jednocześnie i aistesis –odczucie). słuchowych i innych lecz kryje w sobie bardziej znaczące i skomplikowane zagadnienia. Punkty zimna reagują bowiem jednako na temperaturę bardzo wysoką i bardzo niską. jest dostarczenie impulsów. parę centymetrów od mojej twarzy. czwartek zawsze był zielony”. Rolą przedsionka. zawsze widzę je zabarwione na zielono. która zazwyczaj kupuje podręczniki potrzebne do egzaminów.. wrażenia synestetyka są stałe. Podrażnienie skóry prądem elektrycznym wywołuje bądź wrażenie pieczenia. Jednoczesne pobudzenie przyległych komórekreceptorów zimna i ciepła daje wrażenia gorąca. Jest ona uwarunkowana właściwością receptora zmysłu. 2004 r. że użyła złych kolorów dla oznaczenia słów! Jak słowo rozpoczynające się na literę „p” można podkreślić innym pisakiem niż niebieski? Dlaczego do słowa „charakter” użyła zielonego.. czyli jednoczesne odczuwanie dwu lub kilku wrażeń.). ustawione w trzech płaszczyznach i wypełnione płynem (endolimfą). który przy poruszeniach głowy lub przechyłach ciała w określonej płaszczyźnie naciska na komórki włoskowate błony wewnętrznej kanału. Ramka 11 Interesującym i intrygującym zarazem jest zjawisko synestezji (od greckiego syn-razem. Cagara (Charaktery.Gdy słyszę jakiś dźwięk. który znajduje się na wysokości mego czoła.. wykryta językiem. kiedy w pierwszej klasie mama pytała mnie w środę. bądź swędzenia. Dziurka w zębie. np. skoro jest ono fioletowe?. W konsekwencji różne wrażenia bywają niespójne poznawczo. mam kłopot z uczeniem się. dla pewnej plastyczki słowo Bożenka jest żółte. „Mam na studiach koleżankę. O czym każdy z nas może przekonać się stawiając pierwszy krok po rannym przebudzeniu.

Bodźce bardzo słabe nie wzbudzają aktywności receptorów. Znaczy to. a także od nastroju. demonstrowane podprogowo przyśpiesza rozpoznanie bodźca właściwego. nastawienia.. Zdolność dostrzegania bodźców o małej intensywności określamy jako w y s o k ą w r a ż l i w o ś ć . występujące bezpośrednio po nich. należącego do tej samej klasy. Zajmuje się tym wyspecjalizowany dział fizjologii wrażeń. a nawet destrukcyjne. W jakim sensie? S. mimo to wpływają na niektóre stany i procesy psychiczne. działając na ten sam receptor wywołują takie same wrażenia. że dany zmysł jest czuły tylko na określony rodzaj stymulacji. zainteresowania itp. stanowiące nośnik informacji dla ośrodków mózgowych. działając na różne receptory wywołują wrażenia różnej modalności. Ramka 12 Intrygującym i budzącym powszechną ciekawość jest problem bodźców podprogowych. jest ona zróżnicowana interpersonalnie i tym wyższa. zmęczenia. aż my iskry. że pobudzając zakończenia nerwu wzrokowego prądem elektrycznym. . Wrażliwość zmysłów Kolejnym wielkim zagadnieniem psychologii doznań zmysłowych jest relacja siły bodźca i jakości wrażenia. Ich właściwością jest to. dla celów zawodowych.Stwierdzenie Millera zawierają się w dwu uogólnieniach: 1)Różne bodźce. zmienia się w zależności od stanu organizmu. „willa”. np. J. a mimo to działają na psychikę. a energię bodźca może przetworzyć na impulsy nerwowe. Bodziec najniższej intensywności wyznacza p r ó g w r a ż l i w o ś c i jednostkowej. np. nazywanych również subminimalnymi. Zajonc wykazali. kto się uderzył w oko. Znaczy to. Z oka np.M i l l e r a miała to być „specyficzna energia zmysłowa”. że nie docierają one do świadomości. wstępnej syntezy zmysłowej i nerwowych ośrodków integrujących. są one niezauważane. W badaniach eksperymentalnych eksponuje się np. z ucha słuchowe i żadne inne. Jest to jedna z metod postępowania w tej dziedzinie. Wrażliwość nie jest cechą stabilną. bodźce bardzo silne są dokuczliwe. a nawet 4 milisekundy. Murphy i R. czyli zdolności zmysłów do przekształcanie fizycznej energii bodźca w fizjologiczne pobudzenie nerwowe. albo działając nań środkami chemicznymi lub mechanicznie zawsze doznamy wrażenia wzrokowego (błysku światła). A. pochodzą impulsy wywołujące wrażenia wzrokowe. „budowla”. mgliste. np. bodźce słabe wywołują wrażenia niewyraźne. wtedy wykonuje się serię prób.48 co znaczy tyle. właściwe jedynie dla danego zmysłu. Analogicznie próg wrażliwości w badanej populacji można określić na podstawie podobnego wskaźnika dostrzeżeń najmniej intensywnego bodźca. ż pojęcie przygotowawcze. Marcel stwierdził. bodźce trwające jedną tysięczną sekundy. Współcześnie omawiane zagadnienie traktujemy jako problem t r a n s d u k c j i . 2) Te same bodźce. im słabsze bodźce dany osobnik dostrzega. a 50% wskazań najsłabszego bodźca uznaje się za wskaźnik progu wrażliwości.Wie o tym każdy. Jej przeciwieństwem jest niska wrażliwość.. że bodźce podprogowe modyfikują w określony sposób procesy poznawcze. lub nazbyt krótki czas jego trwania. Jeżeli zachodzi potrzeba dokładnego określenie wielkości progu wrażliwości. że podprogowe bodźce torujące (priming) wpływają na interpretację treści bodźca rozpoznawanego. Według J. Przyczyny nie rejestrowania ich w świadomości mogą być zupełnie różne. Może to być zbyt mała siła bodźca. np. choroby. badający mechanizmy przekształceń na poziomie zmysłu.

a następnie dołożymy do niej dwu złotówkę. występujących w tej dziedzinie. wynikłe z tego. zawodzi w przypadku bodźców słabych i bardzo silnych. Busha. że jest to prawo uniwersalne okazało się bezzasadnym. Jest to problem badany przez psychofizyków. jak widzieliśmy. tymczasem funkcjonują one w ramach całości. Wielkiej Brytanii i w USA reklama podprogowa została zakazana lub zagrożona sankcjami. G. Sytuacja jest dość intrygująca. Późniejsze badania wykazały. F e c h n e r (lekarz i matematyk) zależność tę ujął w następująca formułę: arytmetycznemu przyrostowi wielkości wrażenia odpowiada geometryczny przyrost siły bodźca. W. bądź b) na przystosowaniu receptora do zaistniałych warunków. W tym kontekście ujawnił się błąd Fechnera. Zmysły człowieka nie są tak doskonałe. temperatury pomieszczenia. Pojawia się zatem pytanie: o ile musi wzrosnąć siła bodźca. przystosowuje się do zmian w środowisku. jeżeli została pobudzona. Jest to p r a w o W e b e r a . W e b e r wykazał. zwężenia lub rozszerzenia źrenicy. Jeżeli np. Organizm ludzki jest elastyczny. że w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej reklamówka G. ale szybkość przewodnictwa nerwowego nie zależy od intensywności działającego stymulatora. Th. to różnicę intensywności światła zauważymy po dodaniu jednej dodatkowej. poprosimy kogoś o zamknięcie oczu i włożymy mu do ręki monetę 5-cio złotową. zwany f a z ą r e f r a k c j i. to działa według jednostopniowego programu „pobudzenie”.1 (w zaokrągleniu) jego wielkości wyjściowej ( dla zmysłu słuchu –0. to dla takiegoż efektu trzeba dodać 4 świece. Oddaje ono prawidłowość w zakresie bodźców średniej intensywności.3). wykrywają różnice „skokowo”. Gdybyśmy dołożyli mały ciężarek. Komórka nerwowa receptora. Stała wielkość przyrostu intensywności bodźca dla światła wynosi więc 0. Informacje prasowe.Vicary (sprytny bałamutnik) ogłosił. E.49 Sprawą powszechnego zainteresowania jest perswazyjna rola oddziaływania podprogowego. zwalczająca kontr kandydata demokratycznego zawierała podprogowe hasło „szczury” skutecznie nasilają wspomniane obawy. jak dotychczas.F e c h n e r a. gdy J. by pojawiło się wrażenie zmiany jego siły. Przekonanie Fechnera. Określa się jego wielkość przez porównanie dostrzegalnych danym zmysłem różnic między dwoma wielkościami. Np. Jednym z objawów tej właściwości jest a d a p t a c j a z m y s ł o w a. jej potrzeb. że są oni manipulowani przez dysponentów środków masowego przekazu. jeżeli płonie 40. że perswazja podprogowa wpływa na zachowanie ludzi. słabe i jaskrawe oświetlenie. Najmniejsze dostrzegane różnice określają wielkość tego progu. Zwiększając więc siłę bodźca nie przyśpieszymy jego recepcji. który potraktował zmysły jako niezależne od organizmu „czujniki” doznające. że przedstawiana prawidłowość zmienia się zależnie od nastawienia osoby badanej. szarych obywateli. bowiem. a ich sprawność w pewnym stopniu określają potrzeby tej całości. np. Po nim następuje stan bezczynności. którzy wykryli szereg prawidłowości. H. a także warunków zewnętrznych panujących w czasie badań. to odczuje on różnicę ciężaru. . która polega bądź na a) obniżaniu wrażliwości (podwyższaniu progu) w sytuacji długotrwałego działania bodźca. by mogły ustalać bezwzględną wartość siły bodźca. różnicuje siłę bodźca. Od czasu. że wielkość ledwie dostrzegalnej różnicy siły bodźca jest stałą wielkością ułamkową jego siły początkowej. Komórka funkcjonuje na zasadzie „wszystko albo nic”. Drugim wskaźnikiem wrażliwości zmysłu jest p r ó g r ó ż n i c y . np. np. W Australii. jednego grosza zmiana obciążenia ręki nie zostałaby odczuta. jeżeli płonie 10 świec. po przyroście o uchwytną dla nich wielkość. nie ma ani jednego przekonywującego badania naukowego potwierdzającego tezę. np. że pod wpływem reklamy podprogowej wzrasta spożycie popcornu i coca-coli nasiliły się obawy tzw.

a nawet kierowca samochodu w zatłoczonym reklamami mieście musi wyróżnić z tego szumu regulatory ruchu. Impulsy od nich płynące (droga z dołu do góry) docierają do b uf o r a s e n s o r y c z n e g o. W naturalnych warunkach na organizmy żywe działa jednocześnie wiele różnorodnych bodźców. szybciej rozstrzygają wątpliwości pojawiające się w sytuacji możliwości różnego kwalifikowania.W sytuacjach niejednoznacznych. a także nastawienia jednostki wobec świata i wielu innych indywidualnych właściwości psychiki. To wystarcza żabie do precyzyjnego wykonywania ruchów chwytania much. Reaguje on na cztery wskaźniki: ostrą granicę między jasnym i ciemnym. Jeżeli jakiś czynnik dodatkowo podkreśla ich ważność. O złożoności i wszechstronności ludzkiego systemu orientacji w otoczeniu świadczy też znien ność wrażliwości pod wpływem subiektywnego wyczulenia i zdolność wyłapywania bodźców ważnych z potoku nieistotnych szumów. Np. co ważne. ikonograficzną) .Znaczy to. w którym utrzymują się do 300 milisekund. słuchu. że w czasie takich spotkań ludzie wyłapują z gwaru głośnych rozmów dźwięk ich imienia lub nazwiska. Budowa układu sygnałów detekcji jest niezmiernie skomplikowaną. W ten sposób natura chroni organizm przed działaniem czynników destrukcyjnych. nawet wtedy. Innymi słowy od jego interpretacji. inaczej zwanego pamięcią sensoryczną ( ultrakrótką. wyróżnionych dźwiękiem utrzymywał się w buforze dłużej. ruch obiektu. działa tu zasada wyróżniania tego. o zatartych granicach wskaźników na „tak” i na „nie” decyzja o zakwalifikowaniu wskaźnika do klasy neutralnych. gdy z niejednoznacznego obrazu trzeba wydobyć istotną informację. Podkreślmy to. że w buforze dokonuje się wstępna elimi- . W psychologii zjawisko to nosi nazwę d e t e k c j i s y g n a ł ó w. które tworzą podstawę orientacji człowieka w otoczeniu. Spostrzeżenia. napastnika albo ofiary. W procesie ewolucji zwierzęta i człowiek wykształciły wspaniały mechanizm różnicowania zmysłowego bodźców istotnych i małoważnych. Zauważono. czyli znaki drogowe. że wrażenia są doznaniami w skali „mikro”. inne są neutralne. Ryzykanci np. kanty i inne. niebezpiecznych czy korzystnych zależy nie tylko od sprawności danego zmysłu. Rozpoznano go względnie dokładnie w przypadku oka żaby. Ma ono istotne znaczenie praktyczne. W lawinie dźwięków poszumu wiatru zwierzęta potrafią wyłapać odgłos kroków myśliwego. w eksperymencie G.. to spostrzeżenia należą do klasy „makro”. lekarze osłuchując pacjenta dążą do wykrycia symptomów choroby. smaku i węchu.50 Zdolność adaptacji jest inna dla różnych zmysłów. ich p r ó g d e c y z y j n y (r e a k c j i) jest niższy. Jest to jedna z właściwości bufora sensorycznego. niż nie zaznaczony. takich jak np. łatwo adaptuje się zmysł wzorku. I tak: kontrolerzy lotów na lotnisku muszą bezbłędnie odczytywać sygnały radaru. W oku ludzkim funkcjonuje około 125 milionów detektorów! Świadczy to ilości wskaźników. Za rozpoznanie konkretnych cech „odpowiadają” wyspecjalizowane pojedyncze komórki receptora. ale także od rozumienia jego roli sygnalizacyjnej. krzywizny. zwłaszcza w takich sytuacjach. wypukłości. Niektóre z nich mają istotne znaczenie życiowe. sensu. że symbole osobiste są czymś bardzo ważnym. Jeżeli przyjmiemy. natomiast bardzo powoli zmysł bólu. Sperlinga postrzegany szereg liter. Ułatwia on znakomicie utrzymanie równowagi w środowisku.wypukłe krawędzie. Zmysły ludzkie rozpoznają wiele właściwości obiektów zewnętrznych.. ciemność i . pomija wszelkie inne dźwięki. Ilustruje to dobitnie zjawisko nazwane z angielska efectem coctail party. niż u ludzi ostrożnych. utrzymują się dłużej. gdy zostały one wypowiedziane na sali przyjęć w odległym od nich miejscu. człowiek w sytuacji dubbingu wyróżnia głos aktora języka macierzystego.

Spostrzeżenia i proces postrzegania dotyczą konfiguracji bodźców. Sprawne oczy umożliwiają . Spostrzeganie głębi. Przestrzeń nie działa na nasze zmysły poprzez bodźce. po kształcie i kolorze. rozpoznajemy nadające się do użytku w żuciu codziennym. W takich przypadkach postrzeganie jest nastawione na rejestracją cech dominujących. pewnej całości. Badania E. a spostrzeżenia bardzo znacząco określają tę ostatnią. czyli zmysłowej reprezentacji przedmiotów. kurczęta i inne zwierzęta spostrzegają głębię przepaści i unikają niebezpieczeństwa upadku. niż osoby jednooczne. Ogólnie poznanie zmysłowe jawi się zatem jako efekt dwu dróg: „od dołu do góry” i „od góry do dołu”. muszą więc być szybko rozpoznawalne. Wyróżniamy wskaźniki dwuoczne i jednooczne widzenia głębi. I jedno i drugie stanowisko znajduje potwierdzenie w faktach. Są to wskaźniki zagrożenia. że mając na siatkówce oka płaski obraz spostrzegamy głębię? Czy ludzie. pokazały. że sprawność oceny odległości. Jednak zwolennicy e m p i r y z m u.G i b s o n. bardziej zależnym od mechanizmów interpretacyjnych mózgu. jak i jednodniowe koźlęta. lecz o spostrzeżeniu. Nie mówimy przeto o wrażeniu głębi. przydatne do spożycia. pod wpływem praktyki. Niezmienniki w procesie spostrzegania prowadzą od umysłu do obiektu. Świadczyłoby to o istnieniu wrodzonych zdolności spostrzegania głębi. na obiekty szybko zbliżające się. wykonanym tak. energia światła lub fali głosowej. I takie stanowisko prezentują n a t y w i ś c i. na niebezpieczne ukształtowanie tereny. Nieco inaczej postrzegają głębię ludzie o sprawnej dwójce oczu. wydłużony ogon). przepaści. zbitki istotnych cech przedmiotów. jak dotychczas precyzyjnie określić roli czynników wrodzonych i doświadczenia w kształtowaniu sprawności spostrzegania głębi. dzięki którym.J. Nie potrafimy.51 nacja doznań nieistotnych. wysokości i głębi. Każdy z nas nauczył się w ciągu życia szeregu niezmienników. łatwo wyróżnialnych. Jak to się dzieje. doznania prostych jakości. uznający przemożną rolę doświadczenia w kształtowaniu określonych cech. że połowa jego daje złudzenie przepaści). Widzenie przedmiotów w trzech wymiarach nazywamy s p o s t r z e g a n i e m g ł ę b i. Nazywamy je niezmiennikami. a nie pojedynczych cech Jest to zdolność po części wrodzona (szczególnie widoczna u zwierząt). dowodzą. a sprawa sprowadza się do ustalenia zakresu oddziaływania poszczególnych czynników.. skręcamy we właściwą ulicę orientując się po wyglądzie narożnika domu itp. którzy stracili jedno oko też widzą trójwymiarowo? Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom. np. Człowiek i inne kręgowce wytworzyły ewolucyjnie zdolność postrzegania odległości. W naszym umyśle zostały zakodowane odpowiednie schematy. nie ma energii przestrzennej takiej jak np. niż od zmysły wzroku. że zarówno 6-cio miesięczne niemowlęta . a także synteza na poziomie zmysłowym współwystępujących elementów znaczących z punktu widzenia orientacji w otoczeniu. od s p o s t r z e ż e ń. Zbierając grzyby rozpoznajemy te. Zwierzęta instynktownie silnie reagują na kształt podobny do drapieżnika. głębokości i wysokości wzrasta wraz ze wzbogacaniem doświadczenia. wykorzystującej wzrokowe urwisko (jest to blat stołu z umieszczonym pod szkłem papierem w kratę biało-czarną. tworzą „drogę od góry do dołu”. nie wdając się w szczegóły. Dla kur takim niezmiennikiem jest schemat figury jastrzębia (krótka szyja. a głównie wyuczona. zatem obiekty im odpowiadające jawią się jako sygnały do danego postępowania. czyli zwolennicy poglądu o wrodzonym charakterze różnorodnych cech psychiki ludzkiej. Ta prosta forma syntezy rozgranicza wrażenia. jego dostrzeżenie powoduje natychmiastową ucieczkę.

I niezależnie do tego. wyróżniamy kilka jej form. Mózg na podstawie tych minimalnych różnic określa głębię przedmiotu i odległość wobec niego. Znaczącym wskaźnikiem jest także wskaźnikiem g r a d i e n t s t r u k t u r y p o w i e r z c h n i o w e j. perspektywa s z c z e g ó ł ó w. uwarunkowane różną odległością uszy od źródła dźwięku. czyli pozwalające nakładać i porównywać obrazy odbierane niezależnie przez każde oko. czyli poprawność rozpoznania cech przedmiotów niezależnie od kąta widzenia. motorniczego tramwaju. co stanowi dla mózgu podstawę określenia odległości przedmiotu od oka. czyli zbieżności ustawienia gałek ocznych. Jeżeli spostrzegamy przedmiot daleki. Wykorzystując te właściwości buduje się dzisiaj „komputerowe oczy”. ponieważ każde oko postrzega obiekt pod innym kątem. czy oddalając się . że przedmioty bliskie zostają za nami. którą mamy opłacić nabywany tytuł. np. Talerz. niezależnie od tego czy widzimy go siedząc przy stole. a także sportowcom. Wskaźniki jednooczne spostrzegania głębi stanowią liczniejszy zbiór. wykonującym niektóre zawody. Im bliższy obiekt. niż poprzednie. ustawionymi w odległości paru centymetrów od siebie. to zjawisko pozornego zbiegania się linii równoległych na horyzoncie. Takie obrazy nałożone na siebie są spostrzegane jako trójwymiarowe. Na co dzień często doświadczamy działania s t a ł o ś c i k s z t a ł t u. trawa chodnika. bez detali. Doświadczymy jej patrząc na biegną ce prosto tory kolejowe. Wskaźnik konwergencji jest bardziej efektywny przy postrzeganiu z niewielkiej odległości. postrzegające głębię. gdy poruszamy się w jakimś kierunku. Stałość spostrzeżeń. zasłaniający przedmiot postrzegamy jako bliższy od zasłanianego. trzymanej między palcami spostrzeżemy ją jako krążek metalu określonej grubości. dalekie przedmioty spostrzegamy w zarysie. Te pozorne zagęszczenie jest wskaźnikiem odległości. grającym w kręgle lub golfa. to odnosimy wrażenie. tym bardziej rozwarty kąt pomiędzy liniami od oczu do spostrzeganego przedmiotu. przedmioty mniejsze są bardziej oddalone (słupy linii telefonicznej). Rozróżniamy kilka form jej występowania. czy w pozycji krawędzi blaszki. Zdolność stereoskopowego widzenia jest niezbędna ludziom. Obrazy te nieco się różnią.52 widzenie s t e r e o s k o p o w e. Perspektywa z m n i e j s z a j ą c y c h się r o z m i a r ó w. ustawiające soczewki na odpowiednią ostrość widzenia. Zaliczamy doń n a k ł a d a n i e s i ę. Różnica obrazów na siatkówce jest więc wskaźnikiem spostrzeganej głębi. odległości i oświetlenia. kierowcy ciężarówki. Obiekty bliskie widzimy pod kątem. Podobnie postrzegamy głębię w modalności słuchu. W tej dziedzinie występuje słyszenie stereofoniczne. Wreszcie t r z e c i m wskaźnikiem dwuocznym jest stopień k o n w e r g e n c j i. r u c h. Ważnym wskaźnikiem jest perspektywa. Również gra światła i cieni ułatwia spostrzeganie głębi. Jedną z istotnych cech spostrzeżeń jest ich stałość. Stałoś kształtu postrzeganego przedmiotu utrzymuje się niezależnie od zmiany kształtu jego obrazu na siatkówce oka. tym gęstsza się wydaje. Kupując gazetę w kiosku spoglądamy na monetę. D r u g i m dwuocznym wskaźnikiem spostrzegania głębi jest akomodacja soczewki Mięśnie rzęskowate. Perspektywa p o w i e t r z a („sina dal”) obniża jasność i nasycenie barwy spostrzeganego obiektu. Perspektywa l i n i o w a. w różnym stopniu napinają się lub rozluźniają. a dalekie jakby przesuwają się razem z nami. zawodny przy wielkich. im dalsza od nas np. 3-4 metrów. albo są nieruchome. leżącą na dłoni. to linie od oczu do przedmiotu stają się niemal równoległe. Podobny efekt stereoskopowy uzyskamy robiąc zdjęcia dwoma aparatami. czy zobaczymy ją w pozycji placka.

wymiary przedmiotów odległych oceniają wyraźnie mniej dokładnie. to oddalone od nas na kilometr spostrzeżemy jako tej samej wielkości. drudzy sygnałami pochodzącymi z wewnątrz organizmu i tych nazywamy niezależnymi od pola. gdyż dotyczą stylów orientacji w otoczeniu fizycznym i społecznym. W serii interesujących eksperymentów Witkin wykazał. są dociekliwi. Dzieje się tak. podobnie jak stałość jasności nie ulega zmianie przy wahaniach intensywności oświetlenia. że obraz na siatkówce oka maleje wraz ze zrostem odległości spostrzeganego obiektu Jednak gdybyśmy chcieli narysować linię telefoniczną wzdłuż drogi. mimo funkcjonowania w ich psychice zasady stałości wielkości. że jedni kierują się głównie wskaźnikami wzroku.53 od niego. Zależni od pola łatwo i chętnie ulegaj opinii otoczenia. Czarny aksamit spostrzegamy jako jednakowo czarny. własnych sądach. czy z odległości 3 m. musielibyśmy rysować jako mniejsze o pewien ułamek wielkości od słupa je poprzedzającego.W i t k i n e m nazywamy zależnymi od pola. że obraz na siatkówce zmienił się np. lubią. Gdy spojrzymy na słupy telefoniczne. dalsze od nas słupy. ale czarny papier w słońcu odbija wielokrotnie więcej promieni słonecznych. Stałość położenia obiektu ustalamy na podstawie sygnałów różnych zmysłów: wzroku oraz równowagi i proprioceptywnych. Przy spostrzeganiu wielkości przedmiotów z pewnej odległości zderzają się wskaźniki wielkości rzeczywistej i perspektywicznej. Biały papier odbija 9-krotnie więcej promieni światła niż czarny. Dodajmy. czy w prawo. spostrzegamy jako okrągły. S t a ł o ś ć p o ł o ż e n i a z kolei pozwala nam stwierdzać. S t a ł o ś ć b a r w y. Występuje tu zjawisko w i e l k o ś c i p e r s p e k t y w i c z n e j. niż biały o zmroku. Zielona koniczynka pozostaje zieloną w środku słonecznego dnia i . ogólniej: skomplikowanych powiązań elementów struktury psychicznej. że jasność przedmiotów nie zmienia się mimo zmiany intensywności oświetlenia. Dzieci. w ruchu. to kolejne. w rezultacie pochylenia czy pokręcenia głową. a drugi jako biały. że różnice te są bardzo istotne. co X bliskie. obróconego o 90o. niezależnie od tego czy znajduje się on w miejscu nasłonecznionym. Niezależni od pola polegają głównie na własnym rozeznaniu sytuacji. tym bardziej spostrzegana wielkość zbliża się do rzeczywistej. Czynnikiem modyfikującym stałość postrzegania jasności przedmiotów jest kontrast. To wszystko dowodzi istnienie związku pomiędzy właściwościami spostrzegania a osobowością człowieka. określenie konturu Polski. mimo spłaszczania jego obrazu na siatkówce w miarę wzrostu odległości między spostrzegającym i obiektem spostrzeganym. poszukują informacji zwrotnych. Nieco dłuższego czasu wymaga np. S t a ł o ś ć w i e l k o ś c i to właściwość spostrzegania odległych przedmiotów typu X jako jednakowej wielkości. Interesujące jest to. Mimo to pierwszy widzimy jako czarny. stojące na równinie przy prostej drodze. Jednak im bogatsze doświadczenie w danej dziedzinie. niezależnie od tego czy patrzymy na nie stojąc na nogach. S t a ł o ś ć j a s n o ś c i charakteryzuje się tym. I znowu jest to wbrew prawu optyki. Spostrzegany kształt przedmiotów pozostaje niezmiennym. gdy ktoś ukierunkowuje ich poczynania. Pewne odchylenia od reguły stałości kształtu występują przy spostrzeganiu obracających się przedmiotów o nieregularnych kształtach. że obiekt spostrzegany nie zmienił swego położenia. a dokładność spostrzeżonej wielkości jest kompromisem między nimi. mimo. Szare na tle czarnego postrzegamy jako jaśniejsze niż szare na tle białego. czy na głowie. tych za H. czy w cieniu. przechyleni w lewo. mówiącemu. niż dorośli. niezbyt towarzyscy. Stałość spostrzeżeń kształtu chroni nas przed zaburzeniami orientacji w otoczeniu uwarunkowanymi zmianami usytuowania naszego ciała w przestrzeni. co stojące niedaleko od nas. że stałość jasności występuje niezależnie od rodzaju barwy.

czy też modele percepcyjne umysłu. wyda się nam jaśniejszą. A t k i n s o n a pokazały. Tło jest niewyraźne. obiekty o liczniejszych cechach wyróżniamy. specyfikujemy. To. podlegająca następującym prawom: 1) bliskości. że kształtują się one w trakcie nabywania doświadczenia. pozostała część pola stanowi t ł o. to tylko przez moment wyda się on nam zielonym. że operowani ludzie dorośli po odzyskaniu zdolności widzenia spostrzegają czarne plamy na białym tle. Przedmioty codziennego użytku z reguły postrzegamy jako figury na jakimś tle. Badania R. pokazują zarys trójkąta lub kwadratu. Aby o tym przekonać się. 3) podobieństwa. kwadratu. E. Zawsze postrzegamy tylko konkretny wycinek naszego otoczenia. co wysunięte do przodu odbieramy jako figurę. 6) dobrej figury. narzucającym się chaosem bodźców. stanowi narzucającą się w spostrzeżeniu jedność. wystarczy na kawałku paska czerwonego papieru nakreślić parę linii białych. 2) zagęszczenia. co zmienne. dla innych względnie szeroki. obiekty styczne postrzegamy jako jedno ugrupowania. Figura ma wyraźnie określone granice. W konkretnych sytuacjach nie mamy praktycznie trudności w rozróżnianiu obu tych elementów. -to. tłem to. To. Ilustrują je rysunki nr1-6 Otwartym pozostaje problem istoty przedstawionych praw. 5) zamykania (domykania). Oto niektóre z nich: -figurą jest z reguły mniejsza część pola spostrzegania. niż zakreślona na czarno. uzupełniamy brakujące elementy znanej nam całości. że są one wrodzonymi cechami umysłu. nie znają ich sensu.in. np. koła. ale nie umieją nazwać tych kształtów. Jedni dostrzegają na swoim wycinku liczne cechy obiektów. Efektem tego jest o r g a n i z a c j a p o l a s p o s t r z e g a n i a. Dla jednych ludzi jest on względnie zawężony. Organizacja pola spostrzegania.54 wieczorem. szerzej empiryzmu poznawczego. Zwolennicy natywizmu utrzymują. Rzecznicy teorii uczenia się. 4) wspólnej drogi. np. co na zasadzie omówionych praw łączy się w określoną całość wyróżniamy jako f i g u r ę. gdy popatrzymy na śnieg przez zielone okulary. elementy jakby poruszające się w jednym kierunku traktujemy jako jedność. że dostrzeganie figur w polu nie ustrukturalizowanym poprawia się w wyniku uczenia się. dla ułatwienia orientacji w otoczeniu. . Więcej. Współczesna wersja tego problemu sprowadza się do pytania o zasady przetwarzania informacji: czy służą temu wzorce układu zewnętrznego. ”nijakie”. co stałe. ale już po paru minutach znowu będziemy widzieli śnieżną biel. Bogaty i pogłębiony poznawczo zestaw kryteriów rozróżniania figury i tła przedstawił duński psycholog. co człowiek ogarnia swoimi zmysłami w danym fragmencie rzeczywistości nazywamy p o l e m p o s t r z e g a n i a. Rubin. wyróżniamy układ w pełni oddający właściwość ideału. Nie jest ono jedynie natłokiem wrażeń. niedosłyszących. co jaśniejsze postrzega się jako figurę -figurą jest to. Badania m. Kontrast z otoczeniem i w tym przypadku modyfikuje regułę. drugoplanowe. obiekty podobne traktujemy jako odrębną klasę. lecz jest swoistą organizacją postrzegania. porządkuje doznania. H e b b a wykazały. jego wyposażeniem poznawczym. Przebiega też ono podobnie jak uczenie się innych sprawności. -partia pola bardziej zróżnicowana stanowi figurę. Nasz umysł. -to. Pole spostrzegania nie jest jednolite. co porusza się jest figurą -to. Stwierdzenia te przemawiają na rzecz empiryzmu poznawczego. Czerwień zakreślona na biało. 7) symetrii. słabo widzących. D. inni tylko bardzo wyróżniające. a na drugim parę czarnych.

Złudzenia zmysłowe. „Wiatraczek”(rys 8). bowiem spotykamy tu naprzemienność zwielokrotnioną. Ze zjawiskiem tym spotykamy się w sytuacjach maskowania. bowiem prawidłowość ta dotyczy wszystkich zmysłów. zdolność postrzegających zakwalifikowania ich do konkretnej kategorii okazuje się zawodną. Z kolei przemienność widzenie profili lub kielicha zdaje się wynikać z ustawienia oczu na elementy bliższe lub dalsze. jak się wydaje. pomalowanie ust. „rozmywają” jego wyrazistość. O wiele więcej trudności sprawia pokazanie klarownych figur na tle w przypadku pozostałych zmysłów. Byłaby to interpretacja błędna. Mamy więc stan nierównowagi percepcji podobnych kształtów. łowiectwie. Ilustracje 7-9 pokazują ich istotę i różnorodność Kielich lub dwa profile (rys 7) mogą na przemian jawić się jako figura lub tło. Figurę określa bądź biel. Poznaliśmy dotychczas kwestie dotyczące ułatwień (wyróżnianie figury) lub utrudnień (maskowanie ) dokładnego spostrzegania obiektów.55 Opisane kryteria wyróżniania figury mogą sugerować to. że zmysły ludzkie nie są ewolucyjnie przystosowane do ich uwzględniania w swych „komunikatach”. Interesującym zjawiskiem są figury odwracalne. które nie znały tego rysunku. innym razem mały kwadracik jawi się jako wysunięty ku nam. bądź jako bryła. że 60% z pośród nich w pierwszym spojrzeniu dostrzegło „narzeczoną”. Mamy tu do czynienia z wpływem perspektywy. również jest spostrzegany naprzemiennie. łudzą. spostrzeganie powtórne w tych samych warunkach nie doprowadza do korekty obrazu. Oba wskaźniki są percepcyjnie znaczące. usługach kosmetycznych). lub struktury podobne. wyróżniając figury i tło. czyli naszej skłonności do uznawania pewnych obiektów otoczenia za ważniejsze od innych. stąd trudność jednoznacznej kwalifikacji. Okazało się. natomiast nie zmieniła się liczebność grupy 60-cio procentowej. Jadąc pociągiem słyszymy uderzanie kół wagonów o złączenia szyn i mimo woli układamy je rytmicznie. z działania elementów drogi „ z góry do dołu”. Odpowiednie nakreślenie brwi. Pierwsze spostrzeżenie figury wynika. Ich właściwością jest to. Jeszcze wyraźniej widzimy tę właściwość w przypadku „teściowej i narzeczonej” (rys. bądź jako położony w głębi struktury. stosowanego w różnych dziedzinach praktyki ( w wojsku. Np. W pewnych układach cech figura może zniekształcać lub zaburzać spostrzeżenie przedmiotu. Badano osoby. których nasze zmysły nie rozpoznają właściwie. przedstawiający wielokąt może być widziany bądź jako płaszczyzna o wielu kątach. Istnieje pewien typ układu cech rzeczy lub właściwości procesów. dominujący smak cocktailu lub sałatki możemy określać jako figurę na tle pozostałych komponentów. Relacje między elementami spostrzeżenia nie pokrywają się wtedy z relacjami rzeczywistymi. Rysunek 12-ty pokazuje jak za piuropuszem linii można ukryć figurę kwadratu. Raz spostrzegamy bryłę jako prawo lub lewo skrętną (wyraźny wpływ kierunku spojrzenia). Ilustracja 9-ta jest bardziej skomplikowaną. Rysunek 10-ty. Staje się . a 40% „teściową”. Przy powtórnej percepcji 5% osób uprzednio widzących „teściową” dostrzegło „narzeczoną”. niemniej jednak i w tym zakresie przedstawiona prawidłowość daje znać o sobie. że figura i tło są zjawiskami spostrzegania wzrokowego. że mogą być one odbierane jako dwa różne obiekty. Co więcej.11). niż dwie poprzednie. ale w tym przypadku figury nie wyróżniamy ze względu na sens (wszystkie skrzydełka są jednakowe) lecz na barwę. Znaczy to. Linie te wchłaniają obramowanie kwadratu. W procesie postrzegania mamy również do czynienia z figurami wieloznacznymi. czy ułożenie włosów też skutecznie maskuje usterki urody. Skutecznym sposobem „ukrycia” obiektu jest upodobnienie jego części do otaczającego tła. Złudzenia zmysłowe z kolei są zjawiskiem mylnego spostrzegania. przesyłanych do mózgu. bądź czerń.

17). Kategoryzacja percepcyjna. że postrzegamy je jako wypukłe. ma jakiś wpływ na pojawianie się przedstawianego złudzenia. Powszechnie znamy złudzenie złamanej łyżeczki. powszechnie znane z reklam ulicznych osiąga się między innymi odpowiednią sekwencję świecenia żarówek. Patrząc w górę nie dostrzegamy żadnych wskaźników odległości.18) ilustruje podobne zjawisko. Tradycyjnie wyróżniamy kilka rodzajów złudzeń. Podobne w swej istocie jest złudzenie Ponza (rys. (Pozycja to niewygodna. lub pochylając się głęboko. głośne pluski. 15) Złudzenie kierunku. na każdy upadek kamienia. Długie linie równoległe. pod wpływem kontrastu . Występuje taka sama reakcja na w s z y s t k i e ciche pluski wody. poprowadzona przez dwie linie równoległe z przerwą w przestrzeni między nimi „traci” ciągłość i jawi się w postaci dwu linii równoległych. a czas reagowania wydłużyć się poza granice funkcjonalności. ale jakże płodna poznawczo!) Badania eksperymentalne spostrzegania sztucznego księżyca. Widząc księżyc jako bardzo oddalony. występującej u dzieci i dorosłych. Kaufmana i I. spostrzegamy jednak a jako wyraźnie większe. upadki . dłuższą jawi się ta z wąsami na zewnątrz. przedstawia rys. poprzecinane krótkimi kreskami idącymi w przeciwnych kierunkach jawią się jako pochylone ku sobie. natomiast skupienie ich nad i pod liniami powoduje spostrzegania linii jako wklęsłych. że ustawienie gałek ocznych.Dwa równe odcinki linii prostej uzupełnione na zakończeniach „wąsami”. Podobnie poprawnie spostrzeżemy jego wielkość patrząc przez długą rurkę. patrząc ku horyzontowi napotykamy ich wiele.14). Ta ułomność zmysłów nie stanowiła więc zagrożenia ani utrudnienia egzystencji w warunkach naturalnych. pokazują. np.13} powstaje m. różnicy nie dostrzeżemy. zwróconymi na zewnątrz lub do środka są postrzegane jako nierówne. Wyobraźmy sobie nieskończone trudności funkcjonowania organizmu w przypadku konieczności odpowiadania niepowtarzalną reakcją na każdy odmienny bodziec.56 to zrozumiałym po stwierdzeniu. Złudzenie długości ilustrują linie Mullera-Lyera (rys. tak by widzieć księżyc przez rozstawione nogi. cywilizacyjnych. Jednak badania te nie wyjaśniają uwarunkowania różnicy wielkości złudzenia. a w pionie. Inna hipoteza ( L. postrzegamy go większym od zawieszonego nad nami. Układ nerwowy musiałby wtedy osiągnąć niebywałe rozmiary. Boringa. że złudzenia prawie zawsze dotyczą układów wytworzonych przez człowieka. Intrygującym od wieków i zagadkowym jest złudzenie księżyca. Widzimy go nad horyzontem większym.2 sekundy. Złudzenie opisane przez Poggendorfa (rys. Złudzenie ruchu. Z podobnym efektem spotykamy się w złudzeniu Heringa (rys. że w procesie ewolucji powstał i rozwinął się mechanizm oszczędnego reagowania na bodźce otoczenia. pionowe lub horyzontalne. Wytworzyła ona mechanizm reagowania w określony sposób na całą kategorię bodźców. włożonej do szklanki z herbatą.16. Działają tu wskaźniki wielkości perspektywicznej. Złudzenie wielkości (rys. W pracowniach psychologicznych demonstruje się złudzenie ruchu w postaci rozwijającej się spirali lub „wodospadu”. na każdy plusk wody. w odstępie czasowym poniżej 0. nad nami mniejszym. przeprowadzone przez E. Różnorodność świata. Rocka) traktuje złudzenie księżyca w kontekście spostrzegania odległości. opisane prze Zollnera. in. znanym z dwu wersji. Jeżeli popatrzymy nań przez zaćmione szkiełko. Kształt przedmiotów też bywa postrzegany złudnie. Natura nie toleruje takiej rozrzutności i takiego braku efektywności. Koncentracja linii między równoległymi a) powoduje. Linia prosta. jego bogactwo spowodowały to.Oba kółka znajdujące się w środku swoich skupień są jednakowej wielkości.

Helson powiada. Ludzie. Procesem tym rządzi zasada „podobieństwa pod pewnym względem”. Przedmioty o znacznej wadze kategoryzujemy jako ciężkie.drapieżnika. kontekst powoduje jakby przyłożenie miary do innego fragmentu bodźca. że są one jednoznacznie uwarunkowane właściwością bodźca. Kategoryzacja percepcyjna jest więc ujednoliceniem reakcji na wspólną właściwość pewnego zbioru bodźców. Znajdujące się poniżej jego traktuje jako słabe. Podkreśla się w niej to. Falkowski. Ciężarek. zarówno w sytuacjach naturalnych jak i w laboratoriach strukturalizują bodźce (tzn. tworzą zbiory podobnych) i traktują taką całość jako jednolity bodziec. Okazuje się np. Co więcej. a w południe słonecznego dnia ledwo dostrzegalnym. Zdarza się jednak tak. J. Dzieje się tak niezależnie od modalności struktury. jedne jakby dodają wzrostu. jakby nie widząc zagrożenia. Przenikanie cech różnych wymiarów w trakcie formowania się kategorii znają doskonale elegantki i eleganci. małych kamyków itp. Dla tego. powyżej jako silne. Mechanizm kategoryzacji występuje na różnych poziomach rozwoju ewolucyjnego organizmów. Prototyp jest zatem jakby stałym punktem odniesienie w procesie kategoryzowania zmysłowego. określając wagę bryłek metalu porządkujemy je zgodnie z ich siłą ciążenia. Antylopy np. inaczej w jednym wymiarze. nastawionego na polowanie. Inne więc są ich reakcje na obecność. inne „wyszczuplają”. R. Bodźce podobne są postrzegane jako przynależne do kategorii. Pojawia się jednak pytanie dotyczące kształtowania się kategorii. niepodobne są z niej wyłączane. względnie jej intensywności itp. E i s e r. Jednak kategoryzacja nadal pozostaje pochodną właściwości bodźca. kto chodził do szkoły odległej od domu o 3 km. Czerwone światło na skrzyżowaniu ulic w nocy wydaje się intensywnym.. angielski specjalista z zakresu problemów kategoryzacji. że jest to zjawisko powszechne. stwierdza. inne służą maskowaniu jego nadmiaru. Podobne do czego? A. towarzyszącego incydentalnie. Szersze zastosowanie ma t e o r i a a k c e n t u a c j i H. sklep oddalony o 2km będzie „bliski”. Reagują natomiast gwałtowną ucieczką w przypadku lwa. o mniejszej jako lekkie.57 wielkich kamieni. silnie odbijające światło jako jasne. postrzegana wielkość bodźca podstawowego wymiaru zmienia się pod wpływem wskaźników wymiaru przypadkowego. o zróżnicowanych cechach. . kto nawet mniejsze odległości pokonywał korzystając z usług komunikacji miejskiej. H e l s o n. coś w rodzaju środka skali i wszystkie bodźce danego rodzaju porównuje do wielkości punktu zerowego. zawodzi jednak przy bardziej skomplikowanych. natomiast dalekim będzie dla tego. słabo jako ciemne itp. że w takich przypadkach następuje adaptacja zmysłu. nie reagują na każde zbliżenie się lwa. Tajfela. powołując się na liczne badania eksperymentalne. Teoria poziomu adaptacji wyjaśnia proste przypadki omawianego zjawiska. a kiedy indziej jako słaby. wiedzą. H. że dysk pomalowany na czarno sportowcy spostrzegają jako cięższy od białego. że ten sam bodziec raz jawi się jako intensywny. ale napełnionego wodą. segregując włóczkę uwzględniamy różnice barwy. Każdy z nas na podstawie swego doświadczenia i możliwości ustala „punkt zerowy”. ma jednocześnie jakiś kolor. którego ciężar mamy określić. chociaż obiektywnie oba egzemplarze ważą dokładnie tyle samo. że niektóre stroje „pogrubiają”. Dzieci postrzegają dzban napełniony cukierkami jako większy od podobnego. W pierwszym przypadku przymierzamy kolejne doznania do najwcześniej utrwalonego. a inne na drapieżność. że zdecydowana większość bodźców jest wielowymiarowa. Nieco innym niż kształtowanie kategorii jest zagadnienie włączania do nich nowych bodźców. w niektórych przypadkach pasą się spokojnie. wyróżnia dwa modele porównań: 1) p r o t o t y p o w y i 2) e g z e m p l a r z o w y. twórca t e o r i i p o z i o m u a d a p t a c j i utrzymuje.

Maruszewski: Psychologia poznania. dzieje się tak najczęściej po udarze mózgu. 1984 r. są przygotowaniem do operowania pojęciami. ”imiona osób”. Nie układa się to w coś logicznego. Gdańsk. ale reszta jest pierzasta. lecz wielu (wszystkich) percepcji danej właściwości. 2001 r. a także czynników subiektywnych.R. w następstwie otępienia i innych. Znaczy to. Jest to model sumaryczny. wobec którego porównujemy kolejne jakości. Penquin Books. .D. lecz stanowi skomplikowany system orientacji w świecie.T. wypadkową właściwości bodźca. (Carter. D. np. PWN. Pierwsza występuje wtedy. impulsy nerwowe nie docierają do mózgu lub są niewłaściwie łączone.A. . Podkreślono w nim zmienność kategorii zmysłowych i rolę wzbogacanego doświadczenia. Znaczyłoby to. może ulec zaburzeniu. rozpoznania sensu obiektów. cierpiący nie rozpoznaje jedynie zwierzą. Dolna część wydaje się solidna. kontekstu. J. 1985 r.1999). chyba że chodzi o rodzaj szczoteczki”.. 1999). wzorzec pojmuje się w nim jako efekt nie jednego. . Dotknięci percepcyjną agnozją wzrokową nie potrafią dopasować do siebie identycznych przedmiotów. sposoby rozumienia siebie i świata. niewiedza) bądź w postaci a p e r c e p c y j n e j. . Pierwszy.M.58 W modelu egzemplarzowym eksponuje się wpływ każdego doznania zmysłowego na wzorzec. lecz są syntezą. Dwa ważne wnioski płyną z analizy problemu kategorii percepcyjnych.M. „obiekty długie” itp. Cebula bała dla niego rodzajem naszyjnika. Gdańsk. Gdy jednemu z chorych pokazano marchewkę i zapytano „Co to jest?” odpowiedział. Występuje wtedy a g n o z j a (dosł. Sterberg: Psychologia poznawcza WSiP. Agnozja asocjacyjna jest następstwem zaburzenia rozumienia. 1962 r. nie narysują zarysu przedmiotu. Warszawa. . Po drugie. Czasami agnozja dotyczy tylko przedmiotów jednej kategorii. nos uznawał z pełnym przekonaniem z a chochlę do zupy. a poprawnie postrzega przedmioty nieożywione. nie rozpoznają twarzy osób znanych (prosoagnozja). . kategorie percepcyjne z racji swych właściwości syntetyzujących stanowią przejście od postrzegania zmysłowego do myślenia. Kolańczyk: Procesy orientacyjne. UG. 1997 r. swoistych segregatorach jakoś oznakowanych. np. Materska. Uszkodzenie partii mózgu danego „segregatora” powoduje zaburzenie postrzegania obiektów w nim reprezentowanych. to stwierdzenie. swojej matki. 2001 r. Warszawa. Literatura zalecana . Lindsay. Przedstawiony proces spostrzegania. że „Nie ma pojęcia. Tyszka (red): Psychologia poznania. Warszawa. „owoce”. że w życiu codziennym jest więcej osób sumujących doświadczenia. T. gdy ma miejsce słaby odbiór bodźców. bądź a s o c j a c y j n e j. Norman:Procesy przetwarzania informacji u człowieka. PWN. Te i inne uszkodzenia mózgu powodują utratę zdolności spostrzegania i rozpoznawania pewnej kasy obiektów. Vernon: The psychology of perception. Mylą też obrazy obiektów.P.GWP. w tym kategoryzacji. Od zakresu uszkodzeń mózgu zależy jakość i bogactwo objawów agnozji. że kategorie percepcyjne nie są prostym odwzorowaniem właściwości bodźca. że kategorie tych obiektów są zakodowane w mózgu w odpowiednich układach. jeden z pacjentów zdjęcie psa określił jako obraz mężczyzny z „niezwykle gęstą brodą”(Carter. że poznanie zmysłowe nie jest fotografią świata fizycznego. niż posługujących się prototypem wczesnego i znaczącego doznania. Wydaje się. Wprowadzenie do psychologii. np.

podobnie jak np.59 Rozdział V Wyobraźnia. czy nieznajoma. W tym sensie używamy formy rzeczownikowej nazywając fantastą człowieka oderwanego od rzeczywistości. ostrzegające przed niepożądanym. spotykamy na korytarzu jakąś osobę i nie wiemy czy to krewna. Poszerzają one perspektywę poznawczą o przeszłość i przyszłość. mają tę wspólną cechę. aczkolwiek różniące się między sobą. wieloaspektowemu systemowi psychiki. Jest wielce prawdopodobne. a bardziej od potrzeb organizmu. ale nie jest elementem mnożenia. Przy tym wyobrażenia często są bardzo podobne do spostrzeżeń. Mechanizm wyobraźni operuje treścią spostrzeżeń. gdy chcemy ukazać mechanizm wytwarzania w y o b r a ż e ń. uwaga. że spostrzeżenia pojawia się pod wpływem stymulacji. artystyczna. jak i wtedy. ale ten mechanizm nie zadziałał z jakiegoś tam powodu . że umożliwiają przetwarzanie informacji zmysłowych. częściej jednak różnicuje się ich znaczenie. że będąc na pustyni będziemy sobie wyobrażać lodowce alpejskie lub kąpiel w jeziorze.Sens obu wypowiedzi jest zdecydowanie różny. aktywującego receptor danego zmysłu. że Y jest wyposażony w wyobraźnię. Fantazjowanie. oddalamy się od miejsca spoczynku i okazuje się. mechanizm ten „wprowadza się w ruch” pod wpływem procesów zachodzących w naszym umyśle. są w mniejszym stopniu zależne od aktualnie oddziaływującego otoczenia. że samo poznanie zmysłowe nie jest wystarczające dla zapewnienia poprawnej orientacji w otoczeniu. Niekiedy terminów „ wyobraźnia” i „fantazja” używa się zamiennie. marzycielstwo jest też procesem wyraźnie odmiennym w stosunku do wyobrażania. Dzięki nim system orientacji w otoczeniu zostaje wzbogacony i uelastyczniony. semantyczna). Procesy spostrzegania i wyobrażania biegną . o czym obszerniej w dalszej partii tekstu. Przytoczone rozróżnienie dwu znaczeń terminu „wyobraźnia” można zilustrować następująco: niekiedy powiadamy ”X jest pozbawiony wyobraźni”. natomiast wyobraźnia jest psychogenną. ale nie są jego składnikiem. pozwalają tworzyć plany i dyskontować doświadczenie dzięki wspomnieniom. bowiem wyobraźnia z reguły dotyczy realiów (wyobraźnia przestrzenna. że jego psychika jest zubożona o ten element Kiedy indziej mówimy: „Zawiodła wyobraźnia Y-ka” i znaczy to. w przeciwieństwie do spostrzeżeń. liczba jest wytworem mnożenie. Wyobraźnia O wyobraźni możemy mówić zarówno wtedy. że nie umiemy powrócić do niego. W tym kontekście staje się oczywistym to. pobudzenia energetycznego. ubarwiające życie i te niedobre. świadomość. Łatwo możemy wyobrazić(!) nasze kłopotliwe życie np. sąsiadka. Pojawia się więc problem różnic i podobieństwa zarówno mechanizmów je wytwarzających jak i obu ich wytworów. Zróżnicowanie w wersji wytworów jest znacznie bogatsze. nierealności. Wyobrażenia. znaczy to. Wykazane w tytule mechanizmy psychiczne (w dawnej terminologii władze psychiczne). a nasze dobre w nim funkcjonowanie zawdzięczamy skomplikowanemu. Te ostatnie są wytworem wyobraźni i są wynikiem procesu wyobrażania. podchodzimy do drzwi i nie pamiętamy dokąd one prowadzą. Podstawową różnicą pomiędzy mechanizmami jest to. Ostatnie jest zasadne merytorycznie. gdy mamy na myśli element struktury psychicznej człowieka. natomiast fantazja silnie kojarzy się ze światem fikcji. Pozwalają wielokrotnie przeżywać zdarzenia minione i te radosne. bez funkcjonującej pamięci: budzimy się rano i nie wiemy gdzie jesteśmy.

bardziej wyrazistych. że i muzycy (Ch. Rozesłał on do 100 osobistości angielskich ankietę. bujnych. mogą ulegać modyfikacjom. nędzy życia towarzyszy wyobrażenie raju. pokazują niejednoznaczność tego związku oraz niektóre prawidłowości jego kształtowania. Jako pierwszy opisał je w latach 20-tych ubiegłego wieku niemiecki psycholog E. że niektórzy ludzie nie żywią wyobrażeń. uśmiechniętej. Jest to tzw. że . mglistych poprzez rozpoznawalne. Pewną szczególną odmianą wyobrażeń bardzo wyrazistych są o b r a z y e j d e t y c z n e. Gounod. który liczby widział w postaci wielometrowych szeregów i kolumn. Nie tylko różnice ale i podobieństwa obu wytworów są przydatne dla dokonania ich charakterystyki.(G. pojawiających się w czasie posiłków. a tło niemal zanika. Wskazywałoby to na występowanie transformacji doznań ejdetycznych jednego zmysłu na drugi. Wyjątkiem od rej reguły są artyści. mogą one poprzedzać realne sytuacje („Stało się to. że wyobrażenia te bywają tak dokładnym odwzorowaniem obiektu. Przypadek niejakiego Finkelsteina. Skłonność do tworzenia obrazów ejdetycznych koreluje ujemnie z wiekiem: im młodszy człowiek tym częściej występują przeżycia ejdetyczne. wydobywaniem z pamięci długotrwałej). biurokratka zaczyna przybierać obraz coraz bardziej sympatycznej dziewczyny. H. są one zależne od naszej woli. przedstawiane w badaniach testami apercepcji (TAT). że mogą być nazwane „kopiującymi”. Niektórzy odpowiedzieli. Jaensch. Wyobrażający przedstawia wtedy obiekt bardzo wyraziście. Tendencja filotropowa z kolei charakteryzuje się silnym podkreślaniem tonacji emocjonalnej wyobrażanego obiektu. Berlioz) wiele zawdzięczają zdolnościom ejdetycznym. Interpretacje sytuacji niejednoznacznych. nie wiedzą o co autor pyta. niż spostrzeżenia. że nie rozumieją pytania. bywają swoistymi zbliżeniami centralnego obiektu sytuacji. że zarówno spostrzeżenia jak i wyobrażenia są poznawczą reprezentacją rzeczywistości. czyli pozornych przedstawień obiektów i sytuacji. To świadczyło o tym. mogą być wywołane w dowolnym czasie. do urzędu. w której prosił o opisanie ich wyobrażeń. Staję w kolejce i sobie wyobrażam miłą obsługę. aż do bardzo wyrazistych. a wyniki operacji matematycznych odbierał jako przemieszczenie cyfr. przyjaznej. życzliwej. ontotropowa tendencja doznań ejdetycznych . po piąte. Dzisiaj jesteśmy skłonni ujmować ją w kontekście funkcjonowania pamięci ikonograficznej. postrzegana słabość wzbudza wyobrażenia o potędze. Jest ważne z powodu konieczności odróżniania tych doznań od halucynacji (omamów). „na życzenie”. doznań ejdetycznych nie należy utożsamiać z przypominaniem. cierpieniom czasu wojny marzenia o szczęśliwym pokoju.usłyszał w Kaplicy Sykstyńskiej Miserere Allegriego i po powrocie do domu zapisał ten trudny utwór. Wykazał on. Wydaje się to oczywistym w przypadku plastyków. Fakt indywidualnego zróżnicowania wyobrażeń ze względu na ich wyrazistość zauważył już F. Wchodzę np. Po czwarte. co dokładnie wyobraziłem”). a nawet pojęć na zmysłowe wyobrażenie. zarówno spostrzeżeniom jak i wyobrażeniom towarzyszy świadomość. Artyści np. ujmując to w kategoriach filmowców. Wyobrażenia. po trzecie. Galton. Po drugie. których wymagania zawodowe sprzyjają rozwijaniu zdolności ejdetycznych. Znawcy zagadnień wyobraźni zgodnie zaznaczają. u pozostałych przybierają one postać od ledwo dostrzegalnych. w wyobrażeniach dominuje figura.60 w odwrotnych kierunkach. Na pojawianie się i jakość obrazów ejdetycznych wpływają zainteresowania i potrzeby. obrazy u dzieci i młodzież są wyrazistsze. czując silną potrzebę sprawnego załatwienia ważnej sprawy i widzę nasrożoną biurokratkę. niż u osób starszych. R. ale okazuje się. szczególnie wyraziście wyobrażają elementy piękna (tendencja kalotropowa). Allport wykazał. że ich treść z całą pewnością pozostaje w pewnym związku z rzeczywistością. z najdrobniejszymi szczegółami. Po drugie. Mozart np. wynikłych z faktu zaburzeń funkcjonowania mózgu. świadczyłyby o tym.

p e r s e w e r a c j a. albo następstwa jednostkowych decyzji organizacyjnych możemy zapobiec wielu mankamentom tak realizowanych działań. tzn.61 obrazy ejdetyczne nie są jedynie kopiowaniem spostrzeżeń. Występuje ona np. „oswajać” ją przystosowując do naszych oczekiwań. Wyobrażając możemy też łączyć poznane elementy. Mimowolna działa niezależnie od naszej woli. znaczącą cechę. czyli łączenie elementów w nowy sposób.zestawy dźwięków. przynajmniej częściowo. t y p i z a c j a. . czyli wydobywanie wspólnej właściwości wielu pozornie niepodobnych obiektów lub osób. Nie ma pewności. przenośnia. którego nie zapamiętaliśmy. ilustrując słownie wyrażone wyobrażenia poetów. Nie jest to jedyne rozróżnienie typów wyobraźni. Wyobraźnia dowolna jest świadomie i intencjonalnie przywoływana. przyczynie się do podniesienia poziomu realizacji określonego celu. że przysparza nowych wytworów. Osłabiając zatem siłę kryterium nowości powiemy. Mogą to być nowe obrazy. której wytwory nie zawierają żadnych elementów doświadczanej rzeczywistości. że taka istnieje. gdyż w wyobraźni możemy „dokomponować” element. Dzięki wyobraźni możemy wybiegać w przyszłość i. czyli uporczywe powtarzanie jakiegoś charakterystycznego wątku. Nie jest to odtworzenie pamięciowe. polegające na zmianie proporcji a przez to podkreślaniu jakiegoś szczegółu lub cechy. majoryzacja. dzieła literackie itd. ”On jest Paganinim sałatki pomidorowej”. zaangażowanej w procesach o tych właściwościach nazywamy w y o b r a ź n i ą t r a n s f o r m i c z n ą i przeciwstawiamy jej wyobraźnię i z o m o r f i c z n ą. wizualnej występuje kilka charakterystycznych sposobów nowego łączenia elementów. łatwo wciąga w nurt przeżyć. wyolbrzymianie. wymiar. hipotezy naukowe. tworząc tzw. akcentowanie. lub muzycy. czegoś mocno pragniemy. dobrze oddającej pewną. Wyobraźnią twórczą w rygorystycznm tego słowa znaczeniu może być tylko taka. polegająca na zamianie nazwy rzeczy lub osoby na wziętą od innej. że wyobraźnia twórcza występuje wtedy. Matematyczna konstrukcja przestrzeni n-wymiarowej przy n nieskończenie wielkim jest niewątpliwie wytworem wyobraźni twórczej. a przez to może wpływać demobilizująco na realną aktywność jednostki. lecz również powszechnie występujących wyobrażeń. aby ukazać niedostrzeganą dotychczas cechę. np. Kolejnego dokonujemy na podstawie k r yt e r i u m d o w o l n o ś c i. h i p e r b o l e. przekształceń. dokonują transformacji wyobrażeń jednej modalności w drugą. Wyobraźnia nie kontrolowana zazwyczaj dostarcza wielu przyjemnych doznań. a także szereg form prostszych ( alegoria. wyobrazić partnerkę spotkania w sukni innego koloru niż ten. Typ wyobraźni. m e t o – n i m i a. półsenni. np. gdy mamy nowe. słowa (pojęcia). metamorfoza. czyli funkcjonującą w jednej modalności. Plastycy np. rozmarzeni. najczęściej wtedy. nawet po jego całkowitym unicestwieniu. podkład muzyczny filmu. Zgodnie z nim wykazujemy wyobraźnię m i m o w o l n ą i d o w o l n ą. w obrazach Pablo Picassa. Pojawiają się wtedy marzenia na jawie i „leci film” wyobrażeń. Niemniej przestrzeń. lecz mogą być oryginalnym efektem transformacji informacji. przesadne zmiany wielkości. Należą do nich: a g l u t y n a c ja. budującego obraz twarzy portretowanych dziewcząt wbrew regułom natury po to. animacja i inne). gdy jesteśmy bezczynni. Proces transformacji ma miejsce nie tylko w przypadku obrazów ejdetycznych. W wersji ikonograficznej. Wyobraźnia twórcza charakteryzuje się tym. Z punktu widzenia j a k o ś c i w y t w o r u wyróżniamy wyobraźnię o d t w ó r c z ą i t w ó rc z ą. Wyobrażając sobie skutki uczenia się jedynie z notatek. który miała jej suknia w czasie spotkania. symboliczne n mają na pewnym poziomie swoje odpowiedniki empiryczne. Teoretycznie przedstawiane rozróżnienie jest zrozumiałe. oryginalne połączenie elementów. Pierwsza polega na zdolności przywołania obrazu znanego przedmiotu „pod jego nieobecność”. praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia. pojawia się na zasadzie „nieproszonego gościa”.

głownie przez to. jednoznacznych rozstrzygnięć. nie przyniosły. na jakim poziomie ewolucji ona się pojawia) poszerzyły możliwości rozpoznawania rzeczywistości niedostępnej spostrzeganiu. . Wydaje się. pobudzane przez różne odmiany wyobrażeń.in. Myśliwy epoki kamiennej. to pojawia się pytanie o funkcje tej struktury psychicznej. Wyobraźnie odgrywa ważną i specyficzną rolę w twórczości artystycznej i naukowej. dotyczące słońca. niezbędną do wysuwania hipotez wykraczających poza granice utrwalonych przekonań. już znacznie później. Ukazują one relacje i zależności między obiektami. podejmowane w celu rozpoznania spornych problemów. Pierwszy. Oglądając np. Drugie stanowisko. poznaje się pola mózgowe. Nie znaczy to oczywiście. wyobrażał sobie jego zachowanie za zaroślami. ustawiali się w dogodnych miejscach ubijania stłoczonych zwierząt. co rozumie każdy znaczący artysta. abstrakcyjnych. Badania eksperymentalne. A wyobrażenie obiektu ułatwia jego spostrzeżenie w maskującym kontekście. natomiast jego literacki opis dzięki zgęszczeniu zdarzeń. czyli ład przyczynowo skutkowy. jak dotychczas. niestety. dzięki pracy wyobraźni np. że wyobrażane procesy są analogiczne do procesów fizycznych lub społecznych. To janusowe oblicze wyobrażeń doprowadziło specjalistów tej problematyki do sporu o istotę i funkcje wyobrażeń. Wyobrażanie przebiegu i następstw przyszłych zdarzeń nie straciło na znaczeniu i w naszych czasach. Jest ich niewątpliwie wiele. Podobnie jak myśli nie można wyrazić bez posłużenia się symbolem. Pojawianie się odkrywczych hipotez potrzebuje wolnej przestrzeni dla wyobraźni. zwany a n a l o g o w y m. uniemożliwiającymi obserwację wzrokową. prawd ukrytych dla powierzchownych obserwacji. Wyobrażona zbieżność form muzycznych i architektury będzie wytworem wyobraźni. poprzez stosowane przekształcenia form oglądowych. za horyzontem. Zgodnie z tym stanowiskiem podkreśla się także i to. które wykształciły jakieś formy wyobraźni (nie wiemy. dramatyzacji i innym zabiegom budzi szerokie zainteresowanie a także zyskuje uznanie jako „prawdziwy obraz wydarzeń” W nauce wyobraźnie łączy się z odwagą. że organizmy. a nawet czas przebiegu procesu wyobrażania jest zbieżny z czasem zmysłowego rozpoznania cech obiektu. nieuchwytne zmysłem określonej modalności. tradycyjnie rozważni nie stają się odkrywcami.Kosslyn. lękliwi. wyobrażał sobie różne możliwe zdarzenia. A z taką stykał się zarówno człowiek pierwotny jak i zaawansowany w rozwoju ewolucyjnym. Polyshina przedstawia wyobrażenia jako konkretyzację sądów. tak sądu w postaci oglądowej nie wyrazi się bez posłużenia analogami rzeczywistości. Jeżeli spojrzy się na wyobraźnię z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej. S.62 Cechą charakterystyczną wyobraźni twórczej jest ukazywanie. Wielu uczonych podkreślało to. A. zapędzali okrzykami bizony do wąwozu i dokładnie wyobrażając ich zachowane. a jednocześnie ogólnych. Wyobrażane konkretne elementy rzeczywistości są jedynie środkiem wyrazu sądu lub pojęcia. Niemniej jednak okazały się wielce korzystnymi. Siła wyobraźni i jej wymowa zależy od trafności doboru środków wyrazu. po zachodzie. gdyż wyobraźnia ujawnia się w wielu dziedzinach życia i form działalności ludzkiej. reprezentowane głównie przez Z. że doprowadziły do wypracowania kilku nowatorskich metod badania. uznaje wyobrażenia za umysłową reprezentację realnych obiektów rzeczywistości. współczesny psycholog amerykański. budowlę gotycką zaczynamy wyobrażać sobie muzykę odpowiadającą nastrojowi wzbudzanemu przez tę budowlę. skradając się za upatrzonym zwierzem. Wyłoniły się dwa odrębne poglądy. Coraz pełniej np. Niekiedy zdarzenie rzeczywiste nie wzbudza zainteresowania. przez zestawienie wyobrażeń wydobywamy informacje dodatkowe. Zwolennikiem tego poglądu jest m. że rola wyobrażeń sprowadza się jedynie do reprezentacji obiektów. Wyobraźnia pozwalała ludziom przewidywać przebieg przyszłych wydarzeń. Einstein opracował teorię względności wyobrażając siebie. Jego potomek. zwane a b s t r a k c y j n y m . Indianie z prerii amerykańskich. że badacze ostrożni.

Faza pierwsza. Tym samym wyzwalają energię na rzecz ich realizacji. to zmaganie się już dwu równorzędnych sił. Osobnik konfabulujący przedstawia fakty niezgodnie z rzeczywistością i jest przekonany. Gdy przypadkowo zauważył. tworzone z myślą o wzbudzeniu przeżyć estetycznych lub dla zabawy. U małych dzieci są one zjawiskiem często spotykanym i wynikają z trudności rozróżniania realiów i tworów fantazji. Wystarczy tu wspomnieć wyobrażenie telefonu komórkowego.Ribota. jak np. Do niepożądanych wytworów wyobraźni zaliczamy także konfabulacje życiowe.Seyle powiada. Ribot jest autorem prawa rozwoju wyobraźni. coraz to wnikliwsza kontrola rozumu nad wyobraźnią i faza trzecia. Faza druga. Ludzie egocentryczni. są dobrem wielce pożądanym. bezradności życiowej i braku skuteczności w działaniu. u dorosłych mogą być powodowane chęcią podkreślenia swego znaczenia. niekiedy zupełnie nie przystający do świata realnego. Jego zdaniem rozwój wyobraźni przebiega przez trzy fazy. fantazyjne przygody. wybitnego psychologa francuskiego. posługują się nią jako jednym z instrumentów kształtowania pożądanych relacji jednostka-świat. Wzmiankowany wcześniej Th. Roentgen eksperymentując z ładunkami elektrycznymi nie wiedział. to przewaga rozumu. że promienie przez nie wytwarzane mogą przenikać przez ciała nieprzezroczyste. docenił znaczenie tego faktu i wyobraził liczne możliwości jego wykorzystania w praktyce. zróżnicowana indywidualni. lub marzenia Ikara i Dedala (raczej całej ludzkości) by wznieść się w przestworza na podobieństwo ptaków. Natomiast konfabulacje artystyczne. Z drugiej jednak strony całkowite oddanie się w marzeniom prowadzi do utraty kontaktu z rzeczywistością. Treścią życia jednostek w tej fazie są bajki. romanse. nie powstają natomiast w intencji oszustwa. Trzeba wtedy wyobrazić taką sytuację. odbierane zazwyczaj z przymrużeniem oka. niż w jakże licznych dziełach artystycznych. Ludzie o nastawieniu realistycznym pracę wyobraźni poddają kontroli rozumu. emocjonalni mają wyobraźnię „subiektywną”. U jednych kontrola rozumu powoduje zupełny . od mniej więcej trzeciego roku życia do końca adolescencji. marzenia miłosne. Ułatwienia w życiu codziennym.. Funkcjonowanie wyobraźni ściśle wiąże się z właściwościami osobowości człowieka. Transformując ich treść na konkretny obraz ułatwia dostrzeżenie szczegółów i zależności między nimi. Bez marzeń o lepszej przyszłości świat zastygłby w bezruchu. stosują autonarrację. bardzo często były poprzedzone wyobrażeniami lub marzeniami. w dniu 1 kwietnia. H. Marzenia o lepszym świecie i własnej przyszłości są tymi wytworami wyobraźni.63 jako podróżującego na promieniu światła. a nawet całych grup ludzkich. ważności lub są następstwem przebytych chorób. Wyobraźnia ułatwia konkretyzację hipotez sformułowanych w kategoriach abstrakcyjnych. która odpowiadałaby wszelkim kryteriom dochodzenia do prawd naukowych. charakteryzuje się niezależnością wyobraźni od kontroli rozumu. że mówi prawdę. iż przenikają one przez czarny papier. Jej znaczenie w tej wersji wyraziście ujawnia się wtedy. W sensie następstw są one bardzo podobne do zwykłych kłamstw. Nie dziwi nas przeto stwierdzenie Th. pogrążył w stagnacji. oni niemal zawsze są centralną postacią wydarzeń. bowiem bogata wyobraźnie tworzy iluzoryczny świat. że tylko dzięki wyobraźni doceniamy znaczenie przypadkowych obserwacji. gdy badacz abstrakcyjnie sformułowaną hipotezę chce zweryfikować eksperymentalnie. mają na względzie własne pragnienia i oczekiwania. Postawa marzyciela przynosi więcej złego niż dobrego. wprowadzane dzięki różnorodnym wynalazkom i pomysłom racjonalizatorski. w trakcie którego ujawniają się odmienne relacje dwu przeciwstawnych skłonności: pierwszej do fantazjowania i drugiej do racjonalizmu. są skłonni pomniejszać znaczenie realiów i ograniczeń. które w wielu przypadkach określają cele dążeń jednostek. że w dziełach techniki i mechaniki użyto więcej wyobraźni.

Drugą niemniej istotną jest intensywność. emocjami. by dokładnie go rozpoznać. wyobrażania. To zjawisko określa się w terminologii naukowej mianem s e n s y b i l i z a c j i i jest ono przedmiotem badań w różnych wersjach. że uwaga jest epifenomenem nie mającym żadnego znaczenia dla właściwości stanów i przebiegu procesów psychicznych. a jedną z jej cech jest kierunkowość. Można zatem traktować ją jako właściwość pewnego stanu wszystkich procesów psychicznych. że procesy psychiczne. że uwaga wpływa na zmianę wskaźników funkcjonalnych receptorów. rzucającego snop światła na . co znaczy tylko tyle.myśli itd. np. że u w a g a. Znamienne jest także to. lokują się w jakimś miejscu przestrzeni itp (pomijam tu problemy samoświadomości). myśleniem. Praktycznie jest ich tyle. Analogiczne zjawisko występuje w przypadku innych procesów. skupiając się na rozeznaniu tego. mają określone cechy. wspomniana kontrola czyni ją bardziej realistyczną. są tym samym procesami uświadomionymi. czyli takimi o których wiemy. nie tylko w tej. skutków jej działania doświadczamy niemal w każdej chwili. A może to myszy? W sytuacjach grozy. spostrzeżenia. Pod wpływem jej działania zmienia się struktura procesu. jest jedynie procesem. że pod wpływem ukierunkowania uwagi na dany obiekt spostrzegający pomija różne szczegóły tła. ile autorów piszących na ten temat. bowiem nie występuje ona poza kontekstem innych procesów psychicznych. być „wytworami” naszego mózgu. o silniej wyobraźni. Znamy ją doskonale z własnych doświadczeń życiowych. Dzięki temu treści np. podać jej słowną definicję.wyobrażenia. a mimo to trudno określić jej istotę. Uwaga Znamy ją z autopsji. Potocznie mówimy o uwadze „napiętej do ostatnich granic”. ukierunkowane uwagą. Uwaga jest wyjątkowym elementem psychiki. wnikliwiej rozpoznane. Możemy skoncentrować się na wyglądzie drzewa. frapującej myśli czy goryczy doznanej przykrości. tym wyrazistrze staje się uświadomienie cech obiektu. Tradycyjnie uważano. Znaczy to. że poziom jej intensywności osiągną nieprzekraczalny pułap. A owe „napięta” nie jest charakterystyką uwagi. Zarówno wyraziste przeżywanie treści doznań zmysłowych jak i sensybilizacja wskazują na istnienie związku pomiędzy uwagą a świadomością.64 zanik wyobraźni. Zależność ta występuje we wszystkich modalnościach zmysłowych. że uwaga jest zawsze skierowana na „coś”. że uwaga nie ma swej treści. nogach pająka lub kolorze samochodu. Sądzono. a także na przeżywanym uczuciu. Przyjmijmy zatem. W miarę jej „napinania” obniża się próg wrażliwości receptora. świadomością. Obiekty te mogą występować w świecie obiektywnym lub mieć charakter subiektywny. Zatem zmiany procesu pociągają za sobą modyfikację rezultatów spostrzegania. że istnieją. myślenia.. u innych.ukrywania się przed wrogiem. wyobrażenia lub myśli stają się wyraziste. Gdy w ciszy wieczornej własnego domu usłyszymy niewyraźny szmer „nadstawiamy ucha”. na który został ukierunkowany dany proces psychiczny. Mietzel porównuje uwagę do reflektora. Eksperymentalnie wykazano. tzn. natomiast działanie uwagi nie kreuje specyficznego wytworu. Innymi słowy: w wyniku spostrzegania powstają spostrzeżenia. którą prezentowaliśmy. co najważniejsze. a rozumienie jego istoty zależy od pojmowania obu członów relacji. G. że ludzie słyszą głośne bicie własnego serca. któremu ona towarzyszy. pamięcią. że im większe natężenie uwagi. Jest on niewątpliwie bardzo skomplikowany. figury. lecz odnosi się do naszych odczuć emocjonalnych. Zawsze pozostaje sprzężona z czymś: spostrzeganiem. z j a w i s k u lub p r o c e s i e. Jest to zasadne tym bardziej. Nie znaczy to. to k o n c e n t r a c j a p o z n a w c z a po d m i o t u na o k r e ś l o n y m o b i e k c i e. uwaga jest tak napięta. wyobraźnią.

Może to oznaczać również zmianę poziomu przetwarzania informacji. to znaczy. E. np. jak „urwanie filmu”. kierowca samochodu „podrywa” się natychmiast. podręcznik akademicki. niespodziewane.65 poznawany obiekt. jasności). Natomiast procesy przebiegające poza sferą uwagi traktowano jako odruchowe. że ustalenie precyzyjnego nowatorskiego rozumienia istoty uwagi wymaga jeszcze wielu badań. pozwala wyraziście uświadomić jego cechy. jako zanik działania uwagi. nawykowe. Musimy wtedy przypisać jej „sprawstwo” takich stanów. to co się stanie? Zinterpretujmy przykład Nęcki o uwadze kierowcy. a człowiek dostrzeże w tym samym czasie atrakcyjny obiekt i obdarzy go uwagą. co jest groźne lub nieprzyjemne dla nas. albo automatyzmy (a jest ich kilka odmian). Zawsze wzbudza uwagę to. to zrozumiałe staną się wyżej przedstawione właściwości uwagi mimowolnej. Znaczy to. pobudzają ją intensywne bodźce. intrygujące nowością też pobudza uwagę mimowolną. Uwaga mimowolna jest zawsze odpowiedzią na wydarzenia w środowisku. Gdańsk 2000 r. lot osy tak długo. A więc siła kontrastu między bodźcami pobudza uwagę. sugeruje. Takie przypuszczenia nasuwają wyniki badań eksperymentalnych. jak np. Jeżeli uwaga kontroluje jakiś nie uświadomiany proces. Przypuśćmy. z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy”(E. odurzający zapach itp. Śledzimy np. Podobnie działa nagłe ustanie ciągłej stymulacji. . Prawidłowość ta dotyczy w jednakim stopniu ludzi i zwierząt. Strelau(red):Psychologia. Przedstawiane rozróżnienie wskazuje jedynie na dwa odmienne sposoby pobudzania tego mechanizmu. Przyjmując nowatorskie rozumienie napotkamy pewien paradoksalny problem. Natomiast wskazanie granic pomiędzy obiektami różniącymi się wieloma cechami wymagało już dłuższego czasu i namysłu. specjalizujący się w badaniach problematyki uwagi. że nagle spostrzegł na uboczu ładną dziewczynę i zwrócił na nią uwagę a jednocześnie pomija detale drogi.. Jeżeli przypomnimy sobie prawdę. Rodzaje uwagi Wyróżniamy dwa rodzaje uwagi: m i m o w o l n ą i d o w o l n ą. co zaskakujące. aż się oddali na bezpieczny dystans. Ogólnie: siła bodźca fizykalnego uruchamia mechanizm uwagi mimowolnej. że organizm dąży do utrzymania równowagi pomiędzy nim a środowiskiem. chwilowy zanik kontroli aktywności lub minimalizację doznań zmysłowych. Badani. Z reguły większe napięcie uwagi prowadzi do nasilenia stopnia świadomości (świadomość jest stopniowalna od stanu senności do wyrazistości. W następstwie włączenia uwagi następuje wzrost stopnia rozeznania (świadomości) cech obiektu. uściśleń i rozstrzygnięć wątpliwości. Nie znaczy to. potężny hałas. Stany te tradycyjnie przedstawiano. o wskazanie granic pomiędzy polami o różnych jednolitych barwach. że istnieją dwie. gdy przestaje słyszeć dźwięki pracującego silnika. że wyłączył on uwagę. że uwaga przyczynia się do pogłębienia i wzbogacenia wiedzy o obiekcie. To.możliwe jest „zwracanie uwagi” na bodźce. s. różne jakośćiowo „uwagi”. W świetle dotychczasowej wiedzy mechanizm uwagi możemy traktować jako środek włączania świadomości w określony proces psychiczny. proszeni np. t. Nęcka: Procesy uwagi. silny błysk światła. to co się dzieje? Czy znaczy to. Jeżeli kierowca na łatwej trasie nie spostrzega wielu detali drogi. włączenie struktur centrali (mózgu).78) Przy takim podejściu zmienia się rozumienie istoty uwagi i wyobrażenie o jej roli w układzie procesów poznawczych. czynią to niemal natychmiast.II. w: J. że współcześni psychologowie są skłonni łączyć uwagę z procesami nie uświadomianymi. Nęcka (UJ). że występują dwa typy uwagi: uświadamiana i nieuświadamiana? A może nastąpił podział uwagi na część świadomą i nieświadomą? Wydaje się. na który jest skierowany proces lub wzmożenie kontroli przebiegu procesu jego poznawania. czynności zrutynizowane. Tak nie jest.. I konkluduje: ”.

Takie słowa jak „stój”. używane w celu ostrzeżenia przed zagrożeniem lub niebezpieczeństwem. Specjaliści tej branży wykryli wiele prawidłowości psychologicznych. znających ich znaczenie. wynika z wystąpienia określonego motywu działania. niż nasycony. demonstruje wzmożoną gotowość rozpoznania jego właściwości i znaczenia. bowiem w podtekście tego zagadnienia kryje się pytanie o istnienie wolnej woli.dynamiki i ruchu jako czynników silnie działających na uwagę ( ruch w reklamach świetlnych. W relacji organizm-srodowisko w tym przypadku stroną pobudzającą uwagę jest organizm. kontrastu ( wielkości. Co zatem wiemy o kształtowaniu się uwagi dowolnej? Zarówno badania naukowe jak i codzienna praktyka dowodzą jednoznacznie. Dobry nastrój i takież samopoczucie podnoszą poziom sprawności uwagi mimowolnej. Twórcom reklamy idzie o to. „baczność” uzupełnione wykrzyknikiem. dotyczących pobudzania uwagi i technik ich prezentacji. Pamiętać jednak należy o tym. nabrały. zainteresowań i nastawień. Uwagę mimowolną wzbudzają bodźce ze środowiska. Specjalistów z zakresu psychologii uwagi. Niektóre stany organizmu (o sprawnych receptorach) nasilają. występuje u zwierząt i człowieka i jest niekiedy nazywana odruchem bezwarunkowym. ale także ze względu na ich znaczenie. estetyki i kolorystyki ( zachwycający wygląd opakowań produktów). „uwaga”.66 Dzięki niej organizm otrzymuje sygnały o wszelkich zmianach. a organizm recepcyjną. Wszelkie systemy alarmowe i ostrzegawcze włączając się wzbudzają uwagę mimowolną. Nie jest ona wzbudzana przez określone cechy bodźca. regulującej mocy zachowania osób. Człowiek głodny łatwiej dostrzeże bodźce świadczące o obecności pokarmu. Istnienie uwagi dowolnej dowodzi aktywności człowieka i wskazuje na jego twórczą rolę w środowisku. tato zaprowadził synka do muzeum i pokazał obraz Wyspiańskiego. interesujący się muzyką szybko rozróżni tony jazzu od np. Uwaga dowolna towarzyszy czynnościom zamierzonym. że w układzie dwubiegunowym efektywność funkcjonowania całej relacji zależy od sprawności obu członów. Właściwie ocenili oni działanie atrakcyjnych przynęt. kształtu. jakie aktualnie zachodzą w środowisku. O tego czasu synek zaczął zwracać uwagę na . jaki występuje w następstwie działania fizycznych bodźców powstrzymujących. ono jest tu stroną aktywną. a także dynamiczność organizacji handlowych). barwy). Wrażliwość na nie wzrasta pod wpływem potrzeb. a to umożliwia mu uaktywnienie różnych form zachowania adaptacyjnego. Prawidłowości funkcjonowania uwagi mimowolnej są szeroko wykorzystywane w praktyce. Po ich wystąpieniu organizm ukierunkowuje receptor zmysłu na źródło stymulacji. Takie zachowanie organizmu nazywamy r e a k c j ą o r i e n t a c y j n ą. inicjującą. lecz uwarunkowana psychicznie. Wymawiając cicho hasło „Stój!”z reguły otrzymujemy efekt zbliżony do tego. powtarzalność bodźca itd. Jest to zrozumiałe. Jednym z podstawowych celów reklamy jest zwrócenie uwagi potencjalnego nabywcy na polecany produkt. świadomie ukierunkowanym na jakiś obiekt. stany przeciwne. Oto np. rapu. a także choroba powodują jej obniżenie. poprzez skojarzenie z realną groźbą. Cała klasa wzmiankowanych bodźców powoduje pojawienie się charakterystycznej reakcji. (piękne dziewczyny przy samochodach). położenia. poszukujący informacji okaże się bardziej sprawny w tym względzie niż nie poszukujący. by skłonić potencjalnego nabywcę do kupna towaru. a także humanistów innych specjalizacji zawodowych interesuje problem genezy uwagi dowolnej. a inne osłabiają siłę działanie bodźców pobudzających uwagę mimowolną. jak w przypadku uwagi mimowolnej. Jest ona wrodzoną. Reakcja orientacyjna u człowieka pojawia się nie tylko pod wpływem fizycznych cech bodźca. dynamika w reklamach samochodów. że u wielu ludzi uwaga dowolna powstała z przekształcenia uwagi mimowolnej. zwrócenie uwagi jest wstępnym krokiem od celu. intencjonalnym.

można opisać w kategoriach cech. Jednym z silniejszych jest istnienie ciekawości. stają się nam bliższymi. podobnie jak i faktów poznanych. postawa ku obiektowi uwagi i inne. Jest to empiryczne źródło uwagi dowolnej. podobnie brzmiących . mimowolna może przekształcać się w dowolną i odwrotnie. gdy odnosi się do uwagi jako fenomenu psychicznego. inaczej skupienie uwagi.Cherry’ego pokazały. Opis taki jest wartościowy poznawczo zarówno wtedy. Przeciętny człowiek dorosły może intensywnie skupić uwagę na 4 do 6. Mechanizm ten pojawił się we wczesnym etapie rozwoju ewolucyjnego. Im wyższa jest intensywność uwagi. Skłania ona do penetracji otocznia i dlatego za D . Przeciwieństwem koncentracji jest rozproszenie uwagi. Intensywność koncentracji subiektywnie jest odczuwana jako silne napięcie. Beryline). Funkcjonuje ona w dwu wymiarach: pojemności (zakresu) i intensywności. bo uważa i chce uważać na wszystko. może objąć większą ilość przedmiotów. Oprócz ciekawości faktów wykształciła się u człowieka ciekawość zależności. że nie ma sztywnych granic pomiędzy obu rodzajami uwagi. W dawnych czasach nauczano pod przymusem. Uwaga dowolna. 1. długotrwałe skupiona na kontroli czynności. Koncentracja.67 wszystko. Jakaś cecha obrazu musiała stać się dla chłopca bardzo silnym bodźcem. a także kulisy polityki i ploteczki z życia w świecie artystów. Jedynie zbiegiem przypadków pobudzają one naszą uwagę. niezależnie od rodzaju. stajemy się wobec nich. bowiem pozwala oszczędnie gospodarować energią organizmu. Oto ich omówienie. pojawiająca się jedynie przy jakimś zaburzeniu jej przebiegu . mobilizującą organizm do zwracania uwagi na wszystko. zwracamy na nie uwagę. z którymi zapoznaliśmy się . Początkujący kierowca szybko się męczy.ciu elementach jednocześnie. Badania C. która jest „siłą napędową” tworzenia teorii naukowych i zwracania uwagi na ich poprawność poznawczą. wiele dowodów przemawia na rzecz tezy o istnieniu wrodzonego mechanizmu uwagi dowolnej. mechaniczna. wystawiennictwem itp. poznawczo oddaje ją dokładność rozpoznania lub odtworzenia. niż uwaga mimowolna . Nie jest to jednak zależność prosta. zaskakująco obojętni. co w otoczeniu jest wyróżnialne. a behawioralnie –napięcie mięsni. niemożność jej skupienia. jak i wtedy. Cechy te znamy zarówno z obserwacji potocznej jak i badań naukowych. w miarę nabywania doświadczenia przestawia się na uwagę mimowolną i reaguje tylko na czynniki zakłócające normalny przebieg jazdy. że bardzo trudno koncentrować uwagę i zrozumieć informację w sytuacji jednoczesnego działania dwu nakładających się. Zjawiska świata. Ciekawość popycha nas do szukania odpowiedzi na pytanie o zasadność teorii X lub Y. co dzieje się na drodze i w samochodzie. a gdy ją zaspokoimy. A jednak i tak wymuszana uwaga mimowolna przekształcała się u niektórych osób w czynnik świadomego sterowania aktywnością własną. dziecko zaledwie na 2-3-ech. E. przykuwały jego uwagę niebotyczne szczyty i głębiny mórz. Powyższe wskazuje. Synek przecież mógł zainteresować się malarstwem. I odwrotnie. tym mniejszy jej zakres. a u człowieka osiągnął swe apogeum. Ma to duże znaczenie dla sprawności funkcjonowania w sytuacjach codziennych. trafnie nazwana epistemologiczną (D. niewidzialna strona księżyca i nieskończoność kosmosu. muzealnictwem. co odnosi się postaci tego twórcy.Hebbem nazywamy ją motywacją eksploracyjną. oczarować go. a nie postacią malarza. o przeciętnym natężeniu. wymaga większego wkładu energii. Natomiast uwagą rozproszoną. gdy przedstawia właściwości uwagi konkretnej osoby. Cechy uwagi Uwagę. Człowiek jest ciekaw faktów. Po drugie.

mogą powodować to. reagowania tylko na bodźce istotne dla organizmu. 2) podniesienia na wyższy poziom sprawności adaptacyjnej organizmu oraz 3) czujności. Ludzie dorośli potrafią uważnie słuchać wykładu prze 20-25 minut i po momencie „oddechu” nadal kontynuować śledzenie narracji. np. wynosi on około 3 sek. jaki obierają receptory. Świadczy o tym naprzemienność w spostrzeganiu figur odwracalnych. wtedy. aż o milion razy! Pamiętać jednak warto. który stosując metodę osobnego podawania informacji do każdego ucha i polecając śledzenie jednego z tych ciągów. np. traktował tę właściwość jako wskaźnik geniuszu. Widok czającego się drapieżcy wyśmienicie oddaje istotę tej funkcji uwagi. wybitny francuski paleontolog. że informacje ciągu nie śledzonego są zasadniczo ignorowane. Ujawnia się ona np. Najczęściej wymienianą i opisywaną jest s e l e k t y w n o ś ć uwagi.Cuvier.W. że napływ informacji jest blokowany także przez . Innym przychodzi to z oporami. traktowane w aspekcie zasady równowago organizmu i środowiska. która daje maksimum gwarancji powodzenia ataku. W warunkach życia cywilizowanego czasami występują sytuacje analogiczne do naturalnych. przekazów (w sytuacji eksperymentalnej były one nagrane na taśmie i wygłaszane przez tę samą osobę). chociażby ze względu na rozbieżności w rozumieniu jej istoty.Osiągnięcie wprawy w tej wersji wymaga długotrwałego treningu. iż niektóre mechanizmy uwagi. Spostrzegane kształty zmieniają się w takim rytmie czasowym. tendencja do poszukiwania spójności. 3. w krótkim czasie. bagatela. gdy sprawdzamy sprawność działania zegarka nasłuchując tykania i obserwując ruch wskazówki sekundnika. ich uwaga sprawia wrażenie bezwładnej. jedne kwalifikuje do dalszego przetwarzania. W pierwszym jest ona utożsamiana z segregacją. Różnice indywidualne w ty aspekcie są znaczące. Pierwsze. u żołnierza stojącego na warcie. Uwaga powoduje. Podzielność. potrafił dyktować jednocześnie 9 listów urzędowych. wtedy również ujawnia się ta funkcja uwagi. stwierdził. Wniosek stąd taki. Funkcje uwagi Możemy wyróżnić dwie grupy funkcji uwagi: o g ó l n o b i o l o g i c z n e i p o z n a w c z e. Poznawcze funkcje uwagi są bardziej liczne i trudniejsze do opisania. 4. a łatwo lub znacznie łatwiej. Osłabienie przerzutności uwagi występuje w postaci roztargnienia. Trwałość uwagi mierzy się wskaźnikami czasu jej koncentracji. a wielu ludziom utrudnia wykonanie danej czynności każdy drobiazg odwracający uwagę. I znowu badania Cherry’ego. Napoleon I np. czyli sytuacyjnego regulowania poziomu sprawności i koncentracji energii organizmu. Łukaszewski sądzi. G. Blokada uwagi(?) redukuje napływ informacji. sprowadzają się do 1) zapewnienia oszczędnego gospodarowania energią organizmu. Jednak funkcję tę rozumie się na dwa sposoby. uwaga ze wszystkich bodźców. W drugim rozumieniu jest ona utożsamiana z blokowaniem nadmiernego napływu bodźców lub informacji. że skok zaczajonego drapieżnika na upatrzoną ofiarę będzie maksymalnie precyzyjny i wykonany z taką siłą.. że z działających na nasze zmysły 100 miliardów bitów informacji na sekundę do świadomości dociera jedynie 100 bitów. 5. czyli zdolność obserwowania dwu lub więcej procesów jednocześnie. Stałość uwagi to zdolność jej koncentracji na jednym przedmiocie przez dłuższy czas.68 2. Stałość uwagi bywa rozumiana również jako konsekwentne jej skupianie do danym przedmiocie przez długie lata. gdy są to bodźce różnych modalności. tak charakterystycznego dla ludzi podeszłego wieku. inne skazuje na wygaszenie. że trudno o podzielność uwagi w przypadku wystąpienia dwu szeregów bodźców bardzo podobnych. Przerzutność uwagi to zdolność przechodzenia od jednej czynności do drugiej Niektórzy ludzie dokonują tego bez trudu.

innym wydaje się łatwym. polecano badanym jednym uchem słuchać uważnie i zapamiętać zdania typu „Ptaszek wyfrunął. Przedstawiony model sytuacji wykorzystano także w badaniach eksperymentalnych. Z biegiem czasu ćwiczenia wzrastała kontrola czynności i poprawiała się jakość wykonania. na jej skuteczność.69 przepustowość kanałów informacji zmysłowej. że muszę tak postąpić!” Teorie uwagi. że spostrzegliśmy układ. jego przeciążenia. obniżyła się jakość pisma. Zadaniem osoby badanej tym testem było skreślanie wskazanej litery z długiego szeregu liter drukowanych. że osoby badane w początkowej fazie eksperymentu zapisywały słowa jakby mechanicznie. Funkcja w y s z u k i w a n i a dotyczy uwagi dowolnej. opisaną ją już w XIX wieku. opracowano także test jej sprawności (test Bourdona). Równoczesność czynności była przeszkodą. bardzo podobnych do siebie zadań. że ktoś nam dokucza w takiej formie. po chwili zdajemy sobie sprawę z tego. Oto widzimy na placyku miasta piękny klomb. występowania przeszkód lub konfliktów. Następnie proszono zinterpretowanie zdania „Ptaszek wyfrunął”. Czytelnik zapewne pamięta zjawisko refrakcji. „koza”. iż trudno powiedzieć czy czyni to dla zabawy. Baarsa i K. tym trudniej o realizacje omawianej funkcji. czytania ze zrozumieniem tekstu i jednoczesne zapisywanie dyktowanego komunikatu Badanie przebiegu takiej czynności przeprowadził wraz ze współpracownikami U. Znają ją dobrze także grzybiarze i urzędnicy przerzucający karty dokumentów w poszukiwaniu tego jednego. Funkcja i n t e g r a c y j n a uwagi występuje w procesie scalania kilku spostrzeżeń w jedno. To. Trudność czynności jest zawsze względna. Zdaniem T. zagrożenia. niebanalny układ. niewyspanie). Niezależnie od tego następstwem ich realizacji jest wzrost ilości popełnianych błędów. na co dzień wykonują korektorzy w wydawnictwie. jaką zawodowo. czy ze złośliwości. Treść interpretacji kojarzyła się ze słowami. jakie badany nieświadomie rejestrował uchem nie słyszącym. Zjawisko to jest znane również z praktyki maskowania. czyli różnorodnych utrudnień. Tomaszewskiego mogą one być skutkiem stanu deprywacji organizmu (wygłodzenie. a do drugiego. a nie mozaikę pojedynczych kwiatów zawdzięczamy integracyjnej funkcji uwagi. Wybieramy w naszym odczuciu odpowiednią reakcje do zaistniałej sytuacji. że im bardziej zróżnicowane dystraktory. Dowiedziono. Natura wyposażyła nas w mechanizm przynajmniej częściowego ich zmniejszania przez intensyfikację uwagi i świadomościową kontrolę czynności trudnych. W eksperymencie B. np. czasowej afunkcjonalności receptorów. a tempo czytania tekstu znacznie osłabło. nie słuchającego nadawano słowa typu: „dziewcze”. Wyobraźmy sobie. że zachwyca nas połączenie kilku odmian kwiatów w jeden. „ucieczka”. Funkcja w y b o r u w ł a ś c i w e j r e a k c j i ma miejsce w sytuacjach wieloznacznych. Jest to czynność bardzo podobna do tej. przyczyną trudności. To. prowadzonym techniką dychotyczną. Szczególnym przypadkiem czynności trudnej jest wykonanie dwu. Rzecz jasna w różnych wersjach. Powiadamy: ”Uważałem. lub „więzień”. . które wymagają konkretnej reakcji. McGoverna.Neisser. Stwierdził on. Funkcja k o n t r o l i c z y n n o ś c i t r u d n y c h. bezświadomości ich znaczenia.” . Współczesne badania tej funkcji koncentrują się na poznawaniu wpływu dystraktorów. co jedni uznają za trudne.

Jedną z bardziej znanych jest t e o r i a f i l t r u. zgodnie z którymi uwaga jest mechanizmem włączania świadomości w proces przetwarzania . Zachodzi przeto konieczność eliminacji nadmiaru informacji sensorycznej. Tym mechanizmem selekcyjnym jest uwaga Ilustracją wizualną tego modelu może być litera Y (w sytuacji pobudzenia wielu zmysłów lepszą byłby trójząb lub menora). selekcje ogranicza do poziomu doznań zmysłowych. co ma świadczyć na rzecz teorii osłabiania. Dalej są przetwarzane dźwięki układające się w słowa znanego języka. są sygnałem bólu. Treisman. lecz jedynie osłabione i „zmuszone” do ustąpienia drogi pierwszeństwa informacjom o większym znaczeniu. że osłabianie przebiega etapowo. eliminacji nie istotnych i doprowadzenia do świadomości znaczących. Obecnie w obiegu naukowym funkcjonuje kilka zalążków teorii p ó ź n e j s e l e k c j i. ilość ich redukuje uwaga do zbioru sensownych spostrzeżeń. niż istoty. wiedzy jednostki o świecie-czubka piramidy. że umysł ludzki funkcjonuje na zasadzie sieci komunikacyjnej. amorficzne. W drugim etapie osłabiania są preferowane informacje zgodne z wzorcami percepcji. w której dokonuje się przetwarzanie informacji. W pierwszym dokonuje się ona bez udziału świadomości. Anna M. wzbogacają wiedzę o niej. czyli początkowego etapu pobierania informacji. W niektórych przypadkach można je odtworzyć. Broadbenta. Mimo to prezentowane w nich wyobrażenia mechanizmów uwagi są pouczające. że badani techniką dychotyczną jednak przetwarzają niektóre sygnały z ucha „niesłuchającego”. tworząc t e o r i ę o s ł a b i a n i a uwagi. w danym czasie do świadomości mogą docierać tylko w postaci jednej wiązki sygnałów (patrz eksperyment Cherry’ego). np. Przyjęła ona tezę. podjęła się zadania usunięcia słabości teorii Broadbenta. że informacje zmysłowe. przebiegają wolniej niż na etapach poprzednich. jak dotychczas ogólnej teorii uwagi.70 Nie ma. włączają je do ciągu informacji z ucha nastawionego na odbiór. Autor ten sądził. Pobór i przetwarzanie informacji oddaje model piramidy.zostają osłabione i w jakiś sposób zapamiętane. ale do świadomości przez „nóżkę” dotrą w danym czasie tylko z jednej odnogi. Nóżka litery działa jak szyjka butelki. a osłabiane niespójne. Jest ona odpowiednikiem uwagi. na oba jej rozgałęzienia działają liczne bodźce. Kiedy okazało się. tworzą szeregową strukturę komunikacyjną. Teoria Broadbenta ma swoje słabe strony. Ze względu na tę cechę teorię Broadbenta określa się mianem teorii wczesnej selekcji. jeżeli nie. Uznała też. teoria filtru straciła na znaczeniu. Jednak jednocześnie komórki receptorów rejestrują miliony działających bodźców. które nie docierają do świadomości nie zostają definitywnie odrzucone. opracowana przez D. Podstawę tworzą miliardy informacji sensorycznych w postaci wrażeń. by w dalszej redukcji sprowadzić je świadomie przetworzonych rezultatów. są przekazywane do dalszego przetwarzania. W trzecim etapie procesy przetwarzania są w pełni uświadamiane. Możliwości recepcji nowych informacji są ograniczone. ale z reguły z wieloma błędami. która ogranicza przepływ informacji z pojemnika receptorów zmysłowych na wyższe piętra jej przetwarzania.ogranicza przepływ zawartości pojemnika. pomijając następne. W jej mniemaniu uwaga nie działa na zasadzie „wszystko albo nic”. wszystkie informacje są przekazywane równolegle do komórek syntezy zmysłowej i jeżeli spełniają kryterium pierwszeństwa przekazu. Dotyczy ona jedynie selektywnej funkcji uwagi. a odrzucane do nich nie pasujące. a istniejące dotyczą raczej poszczególnych jej funkcji. poczekalnią na drodze do świadomości. nie poleca „Przyjąć!” lub „Odrzucić!” lecz jedynie ustalą hierarchie ważności informacji i pierwszeństwo jej przekazu do świadomości. pozostałe zablokuje uwaga i staną się one przedsionkiem.

Weltman stwierdził. GWP. Gdańsk 2003. Dopóki tekst mówiony i zapisywany nie zazębiały się. I M. otrzymali zadanie polegające na wyszukiwaniu małych otworów w krążkach. sekretarka radziła sobie z zadaniem. którego pojawienie się zapowiedziano. Świadomość. Eysenckowie badania i wyniki badań wyżej omawianego problemu. Kohneman widzi w tym wyczerpywanie zasobów uwagi. Przy użyciu paru wybiegów (odgłosy syczenia czy odpowiednie manipulowanie wskaźnikami ciśnienia) bez trudu symulowano schodzenie komory w dół. koncentrując uwagę na wykonaniu zadania. że komora zanurzy się w wodzie na głębokość osiemnastu metrów. że zawiedzie system bezpieczeństwa. U badanych zrodził się lęk. strachem przed zbyt szybkim tempem zmian ciśnienia i obawami. powinno na tym ucierpieć dodatkowe zadanie wykrywania światła. Teoria zasobów uwagi. Być może badani zdali sobie sprawę z pogarszania się sprawności działania pod wpływem lęku i starali się temu przeciwstawiać. wymyślił też oryginalną metodę badania tego zagadnienia. Miało to znaczyć. w sytuacji wywołującej lęk zadanie dodatkowe zostało wykonane tylko w połowie tak dobrze. chociażby z powodu nieokreśloności terminu „zasoby”.223-4. Tego się nie spodziewano. Szereg eksperymentów laboratoryjnych dostarczyło pewnych przesłanek do budowy rozwiniętej teorii z tego zakresu. które wyjaśnia t e o r i a z a s o b ó w uwagi jest słabnięcie jej natężenia w procesie kolejnego wykonywania czynności. (Patrz ramka 11) Ramka 13 „ Gershon Weltman a Uniwersytetu Kalifornijskiego zamknął grupę studentów –ochotników w hermetycznej komorze i poinformował ich. że zasoby uwagi zostały wyczerpane. Interesująco opisali H. Zadaniem dodatkowym było wykrycie źródeł światła. zwaną metodą podwójnego zadania. Jednak gdy tekst mówiony trzeba było literować. obiektywnie objawia się ono narastaniem ilości popełnianych błędów lub niezbornością wykonania.. silniej niż w zwykłej.. Eysenck: Podpatrywanie umysłu. I działa ona tylko na tym poziomie.” (H.71 danych. Ponieważ badani z eksperymentu Weltmana osiągali prawidłowy poziom wykonania zadania głównego tylko dzięki zaangażowaniu większości swej uwagi. Dawał np. że lęk nie miał żadnego wpływu na poprawność wykonania zadania głównego. M. wywołany uczuciem ograniczenia w małej przestrzeni. sekretarce biegłej w pisaniu na maszynie zadania dodatkowe w postaci powtarzania mówionego tekstu i zapisywanie słów prezentowanych wizualnie. Kahneman. Dzięki inspiracjom wynikłym z tej teorii wiemy jednak więcej o czynnikach utrudniających jej funkcjonowanie.s. I tak rzeczywiście się stało.. Jej twórca . pojawiły się trudności i błędy w odtwarzaniu. . niestresowej sytuacji. Czy to wzbogaca naszą wiedzę o samej uwadze? Nie jest to pewne.) Subiektywnie wyczerpanie zasobów odbieramy jako zmęczenie. jak pod nieobecność lęku. Zagadnieniem. D. Kiedy badani znaleźli się już (rzekomo) na głębokości osiemnastu metrów.

tzn. gdy zdaje sobie sprawę ze stanu rzeczy. to wyróżnimy ich . Marzeniom sennym zawsze towarzyszą szybkie ruchy gałek ocznych (REM). Mieści się na przeciwnym krańcu wymiaru automatyzmy – świadomość. to właściwość psychiki pozwalająca wyodrębnić siebie z otoczenia przyrodniczego i społecznego. 3) szybkiej. konfliktu. Dla trzeciego poziomu jest charakterystyczne pewne rozluźnienie. czyli s a m o ś w i a d o m o ś ć jest wyższą formą świadomości. efekcie wglądu we własną psychikę. Zróżnicowanie funkcji świadomości ze względu na poziom jej występowania są ewidentne. Głęboki sen prawie wyklucza świadomość. Jednak wiele czynności organizmu ludzkiego wymaga. a także o charakterze własnych przeżyć. jak np. Uwzględniając różne poziomy regulacyjnego zaangażowania świadomości amerykański psycholog G. aczkolwiek w różnym stopniu. Niektóre marzenia senne są rezultatem niedokładnego przetworzenia aktualnie działających bodźców. że istnieje świadomość p e r c e p c y j n a. świadomościowej. Jednak ich zróżnicowanie jest bardzo różnorodne i bogate. intensywnej pracy intelektu. Jest to stan patologiczny. obiektów świata fizykalnego oraz samego siebie. śpiący z nie przykrytymi nogami może w marzeniach sennych brodzić w zimnej wodzie plaży morskiej. Ze względu na ostatni wątek mówimy o świadomości i n t r o s p e k c y j n e j. przytomności. Pobudzenie to występuje w postaci 1) mobilizacji energetycznej. bo zostaje zachowana jedynie słaba wrażliwość na stymulację. Z praktyki wiemy jak trudno obudzić niektórych ludzi w pełni ich snu. wypadku. np. jednak prawie zawsze pamiętamy tylko ostatnie z nich. skłonność do ucieczki w marzenia. doświadczać swojej podmiotowości oraz zrozumieć relacje osoby i otoczenia. bowiem zawiera się w niej również wiedza o świadomości przedmiotowej osobnika. Charakteryzuje go selektywna uwaga. świadomość wyraża się w formie marzeń sennych. powtarzalnych zachowań. To sformułowanie wskazuje. I wreszcie stan śpiączki. comy to trwanie życia bez świadomości. Ostatnie. wyrażających się poprzez napięcie i wzrost zaangażowania sytuacyjnego. kryzysu albo stresu. lekka pomroczność. od najwyższego do jej zaniku.72 „Uwaga jako wrota świadomości” to podtytuł fragmentu z podręcznika psychologii Ph. w czasie działań wojennych. Inne treściowo wiążą się z naszymi oczekiwaniami. Czujność albo przytomność to drugi poziom świadomości. Taki stan świadomości występuje w sytuacjach wielkiego zagrożenia życia. Świadomość. marzeniami lub obawami. regulacji wyższego rzędu. Marzymy więc kilkakrotnie w czasie nocy. Uwaga prowadzi do wzrostu uświadomienia cech jej przedmiotu lub procesu. Świadomość jest najwyższą formą przetwarzania informacji. Poziom czwarty to stan senności. W niektórych przypadkach pojawia się przeciążenie systemu świadomościowej kontroli. potwierdzane również w życiu codziennym. Poziom piąty występuje w czasie płytkiego snu. Poziom pierwszy. jest stanem maksymalnego zaangażowania świadomości. Użycie tego zwrotu świadczy o przekonaniu jego autora (piszącego również). postępowanie adekwatne do sytuacji Świadomościowe przetworzenie informacji w pełni odpowiada wymogom sytuacji. że istnieje ścisły związek pomiędzy uwagą a świadomością. Nawet jeżeli uwzględni się jedynie poziom czujności. intensywnego pobudzenia. 2) intensywnych przeżyć emocjonalnych. często bywa skutkiem poważnego uszkodzenia organizmu. aktywacji i jest następstwem zmożonego działania tworu siatkowatego. Zimbardo. Pierwsze przebiegają bez kontroli świadomości i są mechanizmami regulacji podstawowych. Ale czym jest świadomość i jakie są jej funkcje? Człowiek jest świadomy czegoś. występujące mniej więcej co pół godziny. pewnego ograniczenia sprawności działania i refleksyjności.Lindsey wyróżnił siedem poziomów . chwilowe oderwanie się od rzeczywistości. następuje załamanie nerwowe. czuwanie bez napinania uwagi. refleksyjnej.

gualia. a nawet jako wrodzone mechanizmy poznawania niektórych aspektów rzeczywistości.Kennedy. Ważną funkcją świadomości kontrola czynności. ale nie da się sprowadzić do nich. Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej jest to mechanizm awaryjny. powiada. eksplozji namiętności-jaskrawych barw życia. Qualia przejawiają się w postaci intuicji. że intelektualizacja przeżyć emocjonalnych osłabia ich intensywność. ich źródła i przebiegu łagodzą ból i inne emocje. Świadomość jest czynnikiem emergentnym. W społeczeństwie ludzkim obowiązują liczne reguły współżycia. Traktujemy je jako efekt całościowego funkcjonowania świadomości. np. wyczuciem. wyobrażenie standardów postępowania zgodnego z tymi regułami. Edelman określa je jako subiektywne stany przeświadczenia. czy klient jest poważnie zainteresowany kupnem. Nie wiele to wyjaśnia. Do przestrzegania tych nakazów niezbędne jest rozumienie ich uogólnionej treści. a nie pozostawanie np. który pojawił się na wysokim poziomie złożoności mechanizmów prostszych. Korzystne dla organizmu rozwiązanie problemu życiowego wymaga wówczas przetworzenia informacji właśnie na poziomie refleksyjnym. I służy organizmowi jako środek przeciwdziałania nagłym. empatią itp. uwzględniającym teraźniejszość.G. bowiem intuicja sama w sobie jest zagadką. przypuszczalnie najstarszego ewolucyjnie systemu regulacji relacji organizm –otoczenie. niekorzystnym zmianom w środowisku. Jest ona wyraźnie dostrzegalna w przypadkach nabywania nowych sprawności. Mówiąc o nich posługujemy się liczbą mnogą. Wstępna kontrola świadomości jest niezbędna do tego. że ludzie niekiedy nie potrafią dokładnie określić jakiegoś stanu rzeczy. by czynność przebiegała sprawnie i przekształciła się w nawykową. Traktuje się ją jako jasne wyobrażenie. ale intuicyjnie są . na poziomie nawyku. porównania swego zachowania ze standardami. m. intuicji. komunikowanie na poziomie semantycznym. wyłapanie rozbieżności oraz ukierunkowanie zachowania tak. zaczynamy zastanawiać się nad przyczyną niepowodzenia i poszukujemy nowych sposobów dojścia do niego. przegrywa. a według psychologów ekologicznych „dostrajaniu się „ do niego. gdy zawodzą regulacje niższego szczebla psychiki. wyczuwać „potrzebę chwili”. a także wiedzy. świetny znawca procesów negocjacji. ucząc się pisania na maszynie kontrolujemy każde uderzenie palca o klawisz. Intrygującym stanem świadomości. in. G. wyczuloną świadomość. Meichebauma pokazujące. W sytuacjach społecznych gualia pozwalają wyczuwać nastroje innych ludzi. by odpowiadało dyrektywom reguł. bowiem nie jesteśmy w stanie wyróżnić tej cechy jako specyficznej właściwości świadomości. spełniającym kilka różnych funkcji są tzw. Od czasów Ribota wiadomo. jego sprawności psychicznej. Swoją drogą silna intelektualizacja życia pozbawia człowieka intensywnych przeżyć radości. niekiedy baz słowa porozumiewać się z inną osobą. Jeżeli nie udaje nam się osiągnąć określonego celu. Wykonanie niektórych czynności przebiega stale pod kontrolą jedynie świadomości. że w procesie tym strony czują siłę partnera negocjacji i ten. Jako stany subiektywne są one zależne od doświadczenia życiowego jednostki. Podobne zjawisko występuje w sportach walki. M. Potwierdzają to współczesne badania empiryczne. Te skomplikowane operacje mogą przebiegać jedynie na poziomie świadomości i podlegać jej kontroli. czy tylko dokonuje rozeznania ekspozycji towarów. przeszłość i przyszłość.73 kilka. który nie potrafi zniwelować przewagi drugiego. Dokładniej: intuicja jest jedną z form qualiów. Inna forma kontroli świadomościowej występuje w przypadku emocji. ponieważ na ich poziomie nie występuje. włącza się on wtedy. Empirycznym faktem jest to. ludzie działają gwałtownie i nieprecyzyjnie Świadomość poprzez swą funkcję kontrolną wycisza gwałtowność i koryguje niedokładności. wyższą formę instynktu. Dobrzy handlowcy wiedzą bez deklaracji słownych to. Pod wpływem emocji. że znajomość przyczyn emocji. D.

lub nie potrafi wrócić do domu. obecnie zwolennicy psychologii ewolucyjnej przypisują świadomości funkcje służebne. np. intuicyjnie opowiadają się za rozwiązaniem niepopularnym. Odzyskując przytomność z przykrością odczuwały „powrót” do świata. Literatura zalecana. Dalsze badania pokazały. siada na krześle wyobrażanym. Mózg. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym. Euforia może wynikać ze wzmożonego wydzielania endorfin. duru brzusznego występują objawy zaburzenia świadomości w postaci majaczenia. że „coś wisi w powietrzu”.(Patrz : utwór Goethego pt. osoba ta poddaje się woli hipnotyzującego. w której autor opisywał doznania „po opuszczeniu ciała”. czyli zmysłowego postrzegania przedmiotów lub zjawisk rzeczywiście nie występujących w danym momencie. choroby układu nerwowego albo osłabienie tonusu kory mózgowej z powodu niedostatecznej stymulacji. Pierwsi widzieli ją w służbie nieświadomości. niekiedy wbrew opinii większości. drudzy oddają ją we władzę genów. Mogą to być: zaburzenia orientacji w przestrzeni i czasie. Dobrym sposobem ukazania właściwości i funkcji świadomości jest odwołanie się do opisu następstw jej zaburzeń. odmienne stany świadomości. że nie uświadamiamy wielu przyczyn naszych zachowań. doznawały wrażenia przeciskania się przez wąski korytarz do jasnego światła.74 przekonani. W stanie hipnozy świadomość osoby zahipnotyzowanej nie kontroluje jej zachowania. które zawsze ma miejsce w sytuacji szoku fizycznego. że opuszczają ciało. ale słusznym w przyszłości . Prawdą jest. przywidzeń..A. Z powodu niektórych chorób. Kolańczyk: Czuję. Holenderski lekarz Pima van Lommel poddał naukowej weryfikacji przedstawiony opis. nie znaczy to jednak. np. jak i to. Zatrucie tlenkiem węgla lub czteroetylkiem ołowiu powoduje stany pomroczne świadomości. Okazało się. Frapującym zagadnieniem są obecnie tzw.Występuje przecenianie albo niedocenianie upływu czasu. ogarniało ich uczucie intensywnej radości. iluzji. co sugerowało istnienie podobnych przyczyn ich powstawania. myślę. że przeżycia wszystkich badanych były bardzo podobne. wykonuje czasami dziwne polecenia. kosmonautów w stanie nieważkości i innych. pogłębiające się nawet do poziomu śpiączki. osobnik może nie wiedzieć gdzie się znajduje i dlaczego właśnie tam. świadomość. niemal euforia. naturalnych czynników uśmierzających ból. naukowcy wyobrażają nieznane dotychczas prawidłowości zdarzeń. efekt placebo. . z którego parę minut temu wyszedł. zjawisko voodoo i inne. objawiające się również niezbornością ruchową i ogólnym niepokojem ruchowym Zatrucia. wybitni politycy. że zależność jest jednokierunkowa. czyli stany psychiczne osób.Czuły one. zaburzają świadomość i powodują pojawianie się halucynacji. . że odbiega on od standardu. Pojawiło się oni po opublikowaniu książki Rajmonda Mooda pt. jestem. Poeci czasami wyczuwają nadchodzącą grozę wydarzeń. przebadał 344 osoby po reanimacji. że analogiczne stany występują u pilotów samolotów odrzutowych. W tej wersji problemu świadomość jawi się jako wielce subtelny mechanizm regulacji zachowań ludzkich w sytuacjach wyraźnej niepewności. Życie po życiu. nieświadomość funkcjonują zatem w jednym systemie sterowania organizmem. które były w stanie śmierci klinicznej. a w rzeczywistości tylko ugina kolana i „wisi” w powietrzu. Brak bowiem tego elementu pociąga za sobą szereg specyficznych objawów. zażywanie narkotyków. Znamy też fakty wpływu świadomości na procesy nieuświadamiane. np. W przeszłości psychoanalitycy. Pojawiały się one w rezultacie zaburzenia krążenia krwi i niedokrwienia mózgu. że często świadomie tworzymy usprawiedliwienia dla naszych ukrytych zachcianek. Król elfów).

nadmiernie rozszerzony przez odwoływanie się do analogii funkcjonalnej. otwierają swe kwiaty o wschodzie słońca. po drugie. są to formy utrwalania i przekazu informacji (albo jej upowszechniania) zarówno w sensie międzyosobniczym jak i międzypokoleniowym. 1991 r. Termin „pamięć” jest wieloznaczny. Z pamięcią ściśle wiąże się proces z a p o m i n a n i a. zapamiętują czynności wymuszone przez trening eksperymentatora. że nie należy stwarzać bytów odgórnie. Te fakty skłoniły . zamykają o zachodzie. które może być w dodatku rozumiane przynajmniej dwojako: zapamiętujemy wybiórczo. Jaki wniosek wynika z tych rozważań Ano ten. Pamięć jest właściwością biologiczną i psychiczną. Warszawa 2000 r. przejawiająca się w procesach z a p a m i ę t y w a n i a. obrazu malarskiego. Pamięć bowiem jest z d o l n o ś c i ą wielostronną. w: Encyklopedia Psychologii. Prawda. 1998 r. 1998 r. pamięci mechanicznej. Zaborowski: Teoria treści i form samoświadomości. bowiem ukazuje on na niektóre aspekty procesów wcześniej wymienionych i cechy pamięci jako całości. . np. . Szewczuk: Uwaga. Niektóre rośliny. „Żak”. niestety. Obserwacja zachowania roślin. by upoważniało do tworzenia wspólnej kategorii. Nogi. Istnienie wspólnej kategorii ukierunkowuje myślenie na poszukiwanie podobieństw. by mogły nadrobić wszelkie braki pamięci. Fundacja Innowacja.J.K. pamięci zbiorowej. w przypadkach nietrafnego zestawienia desygnatów. -Z. Pamięć. Używając określenia np. statycznego utrwalania obrazów.Wszystkie wymienione procesy uczestniczą w pamięciowym przetwarzaniu informacji. co zapamiętaliśmy. fasola pamiętają cykl świetlny.Wyd. Ossolineum. w ślepą uliczkę dociekań. Proste organizmy. Wrocław. owadów i innych organizmów o względnie prostej budowie dała podstawy do stwierdzenia. Pamięć ludzka przechowuje informacje o przeszłych wydarzeniach. Fundacja Innowacja. Jedynie ubóstwo języka zmusza nas do używania słowa „pamięć” do oznakowania tych odrębnych zjawisk. Młodkowsi: Wyobaźnia. historycznej itp. bowiem zmienia się kontekst aktualizowanych treści. w: Encyklopedia Psychologii. Wskazanie na „przetwarzanie informacji” jest istotne. p r z e c h o w y w a n i a (magazynowania) oraz w y d o b y w a n i a (przywracania. co prowadzi. Hodowane w szklarniach po jesiennym wprowadzeniu sztucznego oświetlenia dostosowują się do nowego czasu naświetlenia i „otwierają się” na czas włączanie oświetlenia. nogami musi nadrabiać” głosi ludowe porzekadło. Są próbą poszerzenia zakresu i przedłużenia czasu trwania treści pamięci jednostek i grup społecznych. 1998 r. Rozdział VI. Mówimy o pamięci komputera. że występuje ona na poziomie biologicznym. Gdańsk. Ilustracją tej myśli może być próba opisu pamięci człowieka jako taśmy magnetofonowej. Naider: Reprezentacje i ich reprezentacje. przypominania). przypominając modyfikujemy to. tylko niektóre cechy obiektów.75 GWP. przez kreowanie nowych lub poszerzania zakresu starych pojęć. więc niektóre inne formy przechowywania informacji nazywa się pamięcią. bowiem pamięć nie jest procesem fotografowania. Jednak ich podobieństwo do pamięci ludzkiej jest zbyt nikłe. sugerującej „wspólnotę istoty”. będące w „centrum” uwagi. Warszawa. Jest przetwarzaniem. zachowania których regulują tropizmy. ”pamięć zewnętrzna” trzeba zdawać sobie sprawę z odrębności tego zagadnienia wobec pamięci jednostki ludzkiej. . ( k o d o w a n i a i n – f o r m a c j i). nie są aż tak sprawne. „Kto nie ma pamięci. akacja. pamięci zewnętrznej w rozumieniu zapisu dokumentalnego. zapisu nutowego.W.

Butlera oddaje sens sociobiologicznej interpretacji tej funkcji genów. dotycząca zdarzeń. Z kolei pamięć epizodyczna. wyróżnianych społecznie. Organizmy żywe są ewolucyjnie wyposażone w „zegary biologiczne”. ale mogą ukształtować rytm snu i aktywności nie pokrywający się z biologicznym. jednak cechuje je pewna elastyczność Ludzie.Kennedego. Nie wykluczone. informacje o strukturze białka organizmu a także o zasadach regulacji tej struktury. jego zdaniem tożsamej w swej istocie z pamięcią psychiczną. Geny zawierają. jedynie rozpatrywane z różnych punktów widzenia. że przebiega poza świadomością.Są one niezależne od społecznej organizacji czasu. wydalania i inne. koncentruje się wokół znaczących informacji. organizm ma być środkiem przekazu genów. nie wiadomo czy są kontrolowane psychicznie na poziomie nieświadomości. jej wyniki i przebieg procesów mogą być opisywane słownie. wielce zróżnicowana. różniącą się od niej jedynie tym. Heringa do sformułowania tezy. Nie jest ona czymś jednolitym. Dobrze pamiętamy g d z i e i k i e d y zdawaliśmy maturę. . Jednym z nich jest pamięć p r o c e d u r a l n a.76 E. Mimo to ich pamięć. to ironiczne powiedzenie S. podjęliśmy pierwszą pracę i temu podobne. X nie wsiada do autobusu nr 8. E. a w sytuacji powstawania zarodka przekazują.Squire deklaratywną i niedeklaratywną. Różnią się one poziomem świadomej kontroli i odrębną lokalizacją w mózgu. bowiem nie potrafimy przeprowadzić granicy pomiędzy pamięcią biologiczną a nieświadomą. W życiu codziennym najczęściej mamy do czynienia z pierwszą. Pamięć epizodyczną możemy uszczegółowić wyróżniając pamięć a u t o b i o g r a f i c z n ą. w terminologii amerykańskiego „pamięciologa” L. Tulving zaproponowała wyróżnienie w pamięci deklaratywnej formy s e m a n t y c z n ą i e p i z o d y c z n ą. co robiła w czasie zamachu na J. Świadczy to o ich fascynacją wydarzeniem. uporządkowaną zgodnie z wizją własnego udziału w zdarzeniach i pamięć z d a r z e ń z e w n ę t r z n y c h. przemiany materii. Przypominając prawo grawitacji Newtona nie osadzamy jego działania w jakiejś epoce czy w określonym kraju. by z psich rodziców urodził się piesek. są dostępne naszemu poznaniu. Zawierają nakaz trwania i rozmnażania. poziomu aktywności. z kocich kotek. jest typową pamięcią człowieka zdrowego. Zdecydowana większość badanych Amerykanów w wieku powyżej 50-ciu lat utrzymuje. Ribot ogłosił teorię pamięci biologicznej. to w dowolnej chwili podać uzasadnienie swego postępowania. okazała się niedokładną Typ pamięci niedeklaratywnej to według Squire’a kilka procesów nie podlegających kontroli świadomości a kumulujących doświadczenia. Procesy „zegara biologicznego” przebiegają bez udziału świadomości. zabarwioną emocjonalnie. Pamięć jako zjawisko psychologiczne jest właściwością jednostki. które regulują cykliczne powtarzanie wielu procesów: snu. że są to zjawiska tożsame. Pamięć semantyczna. że doskonale pamięta to. wyróżnianych zarówno ze względu na specyfikę objawów. Obrazowo mówiąc pamiętają. Najwyraźniej pamięć biologiczna występuje w procesie genetycznego przekazu informacji. a śpią we dnie nie zatracają biologicznej pamięci. w dodatku odpowiedniej rasy. Rozwijając tę myśl T. Jest to pamięć funkcjonująca w systemie związków abstrakcyjnych. przynajmniej w pewnych granicach. Jest to pamięć świadoma. dotycząca znaczeń słów i określeń. Uwzględniając kryterium uświadomienia treści wyróżnimy dwa typy pamięci: j a w n ą i u t aj o n ą. Jeżeli np. bo dowiedział się o zmianie jego trasy przejazdu. procesów jak i zróżnicowanie efektów. którzy latami pracują nocami. a ich czas i miejsce wystąpienia stanowią podstawowe cechy charakterystyki zdarzenia. że pamięć jest funkcją m a t e r i i o r g a n i c z n e j. występuje szereg jej odmian. sensu praw ogólnych. którym stale jeździ do pracy. jest nieodłącznie powiązana z jej egzystencją. „kura jest tylko sposobem jaja na zrobienie drugiego jaja”. nie „wiąże” materiału zapamiętanego z czasem i przestrzenią. podobnie jak w ogóle świadków wydarzeń.

2) krótkotrwałej. uzupełniając brakującą sylabę.77 czyli czynnościowa. ale zapytani po chwili czy układali kiedykolwiek takie klocki twierdzą stanowczo. Do STM trafiają treści doznań wzrokowych i słuchowych. określa ją zasada (7+-) 2. ale nie wiedzą. habituacji i innych. warunkowania. że w danym momencie pamiętamy przeciętnie 7 elementów. To umożliwia spojrzenie z jednego punktu widzenia. która jednak nie zdaje sobie sprawy z tego faktu.. są sygnałami zagrożenia lub przyjemności. Pamięć krótkotrwała pośredniczy pomiędzy pamięcią sensoryczną a pamięcią trwałą. Jeżeli kiedyś nauczyliśmy się pływać. ale po wyjściu ze sklepu już nie możemy powiedzieć ile nas kosztowały poszczególne produkty. Czas przechowania treści odebranych jest krótki. następnie rozpoczyna się proces przetwarzania informacji. Może jednak utrzymywać się długo. bułki.. W niektórych przypadkach odzyskują „szczątkową” świadomość. że może to być zestaw liter „ta”. Podobne mechanizmy pamięci działają w przypadku torowania (priming). występującej np. czyli niepamięci. zwana też r o b o c z ą albo o p e r a c y j n ą . są zgodne z naszymi schematami poznawczymi (obiekty łatwo rozpoznawalne).. często oznaczana symbolem STM (short term memory) charakteryzuje się właściwościami. Doniosłym przeto problemem jest to jakie treści sensoryczne są przekazywane do pamięci krótkotrwałej i jakie z niej są przekazywane do utrwalenia. Powtarzając układanie nabierają wprawy. Po tym czasie ślad pamięciowy zanika. kobie. . kolejne wykonania zabierają im nieco mniej czasu. np. Nie przypominamy tego. Kodowanie dokonuje się w kodzie zmysłowo-emocjonalnym. 3) długotrwałej. wymienionymi przymiotnikowo w nazwie. w sytuacji drobnych zakupów codziennych. co nie znaczy. że nie robili tego. Wynosi on w zależności od sytuacji od 3 do 20 sekund i odpowiada czasowi trwania najczęściej wykonywanych czynności. jest kolejną fazą pamięciowego przetwarzania informacji. Pamięć utajona wpływa na zachowanie określonej osoby. w sklepie przez ułamek sekundy pamiętamy ile trzeba zapłacić za chleb. I już tego nie przypomnimy. Dociekliwi badacze wyróżnili trzy s y s t e m y p a m i ę c i:1) sensorycznej. to nie musimy sobie przypominać ruchów pływaka w wodzie. Można jednak osiągnąć lepsze rezultaty dzięki ćwiczeniu lub ułatwieniu (porcjowanie materiału) zapamiętywania. Inny obraz pojawia się. Aby ukazać bogactwo funkcjonalne pamięci nie wystarczy opisać jej typu. jeżeli zostanie na niego zwrócona uwaga. Osoby dotknięte tym zaburzeniem pomięci potrafią ułożyć klocki według podanego wzoru. pod wpływem hipnozy. zapamiętują więc realizowane operacje. Znaczy to. Potrafią oni dokończyć słowo. marchewkę i inne. a kąpiąc się po prostu płyniemy. Pamięć k r ó t k o t r w a ł a. Pamięć krótkotrwała występuje np. Pojawienie się bodźca nowego powoduje wypadanie obrazów bodźców wcześniejszych. gdy przyjrzymy się systemom pamięci. np. czynność myślenia pojawia się bez kontroli świadomości. by myśleć. O pamięci sensorycznej była już wzmianka przy temacie spostrzeżeń wzrokowych (badania G. Wielkość czasu niezbędnego dla dokonania opisanej eliminacji pokrywa się z grubsza rzecz biorąc z czasem utrzymywania tych treści w pamięci sensorycznej (ultrakrótkiej) i wynosi około 100 milisekund. Jednorazowa pojemność pamięci roboczej nie jest zbyt duża. co trzeba zrobić. Jest to zjawisko m a s k o w a n i a w s t e c z n e g o. bowiem nie utrwalone treści pamięci krótkotrwałej znikają na zawsze.które zwracają uwagę. Pierwszą jego fazą jest eliminowanie treści nieważnych i dopuszczenie do kolejnej fazy treści istotnych. po wstrząsach lub zapaleniach mózgu. Wyraźnie takie funkcjonowanie pamięci możemy obserwować w przypadkach amnezji.Sperlinga) Wszystkie bodźce wzrokowe lub słuchowe (głównie te badano) wywołujące wrażenie są rejestrowane w receptorze. że porównywalny do podobnego w pamięci sensorycznej. odpowiadają naszym potrzebom i nastawieniom. głównie te.

Jednak po chirurgicznym usunięciu tej części mózgu u małp okazało się. Ucząc się chcemy zapamiętać informacje z podręcznika. W systemie Pamięci długotrwałej „obowiązuje” kod semantyczny. że uszkodzenie lewego płata potylicznego prowadzi do zaburzeń funkcjonowania pamięci krótkotrwałej. efektami przetwarzania informacji. przypominamy niepozorny odgłos. zależnie od naszych potrzeb. C. oglądając wystawę malarstwa pragniemy zapamiętać obrazy najbardziej ekspresyjne bądź typowe dla jakiegoś nurtu artystycznego. Procesy pamięci. Tołstoja. że informacje są porządkowane w układzie znaczeń. Shiffrin sformułowali t e o r i ę p o d w ó j n e j p a m i ę c i. ale po powrocie do domu usłyszeliśmy w radio informację. uznając powtarzanie za jeden ze środków udoskonalania kodowania. ale pamiętały to. Kodowania świadome wymaga udziału uwagi i świadomości i jest zawsze zamierzone. najpewniej korowy. Rezultat kodowania można porównać do scenariusza filmowego lub teatralnego. co opanowały znacznie wcześniej.78 Pamięć d ł u g o t r w a ł a . rozkładu czasu powtórek i innych. a szczegóły sytuacyjne dobiera reżyser. że w lasku podmiejskim policjanci ustrzelili wściekłego lisa. Już starożytni Rzymianie sformułowali tezę. Kodowanie „filarów” powoduje. zwrotów powoduje pobudzenie czynnościowe struktur hipokampu. nie naruszając długotrwałej. Bywa to źródłem pomyłek i błędów. pojemnością. a hipokamp jest jedynie przekaźnikiem informacji utrwalanych na długo. w LTM jest on ograniczony jedynie trwaniem życia. Okazało się. sięgającą miliardów bitów. Ale jakie powtarzanie spełnia te oczekiwania? Tym problemem zajął się jeden z ojców psychologii eksperymentalnej H. Proces k o d o w a n i a i n f o r m a c j i. że istnieje jeszcze inny ośrodek LTM .Atkinson i R. Fermiego z fizyką. że „powtarzanie jest matką nauki”. W tym momencie następuje przetwarzanie informacji. Nie zwróciliśmy nań uwagi. że przypomnienia zdarzenia lub informacji są uzupełniane wytworami mózgu. Wynika z tego wniosek. podobnie jak w bibliotekach uczelnianych. Prusa są kojarzone z pojęciem literatura a np. Ludzie dążą do tego. że byliśmy na spacerze w lasku podmiejskim i w pewnym momencie dobiegł nas jakby odgłos huku. znaczenia terminów. Ale o tym jak się on zaśmieje to już decyduje reżyser. Zasadności rozróżnienia STM oraz LTM dowodzą również badania z zakresu neurologii. Badacz ten sporządził ponad tysięczną listę zgłosek nie mających znaczenia w języku niemieckim typu k e g .Newtona. zapisuje się w nim jedynie „filary” sytuacji. Bohra. Była to metoda zgłosek bezsensownych. Kodując utrwalamy tylko niektóre cechy zdarzenia czy przekazu informacji. co dowodzi jego znaczenia w trwałym przechowywaniu informacji. Opracował on metodę badania przebiegu zapamiętywania w zależności od ilości powtórek. Praktycy i naukowcy „od zawsze” poszukiwali metod podnoszących trwałość kodowania. Wyobraźmy sobie. symbolicznie oznaczana jako LTM (long term memory) rózni się od krótkotrwałej czasem trwania śladów pamięciowych. teoretycznie nieograniczoną i systemem kodowania informacji. zapisano: ”aktor śmieje się”. W scenariuszu np. Przypominanie słów. M. Na podstawie tych i podobnych faktów R. tzn bez angażowania uwagi i świadomości bądź świadomie. że nie pamiętały one materiału przyswojonego przed miesiącem. potwierdzili to uczeni. by kodowanie było dokładne i trwałe. Dzieła Shakespeare’a. kojarzymy go z informacja radiową. Oznacza to. utrwalonym w pamięci. utożsamiamy go z hukiem wystrzału policyjnego i w rezultacie automatycznie zarejestrowany dźwięk staje się elementem epizodu. Ebbinghaus. czyli zapamiętywania może przebiegać automatycznie. .

znowu uczył i zapomniał. Badania Ebbinhausa i niektórych kontynuatorów dotyczyły cech formalnych zapamiętywanego matriału.5 powtórzeń. Świeca np. Hilgard). niż to wymaga jego zapamiętanie wystąpi e f e k t p r z e u c z e n i a. mneme . przedstawia się podobnie. Jest to e f e k t p o z y c j i w s e r i i. kostka do gry czwórkę . że lepsze zapamiętanie zjawisk powtarzających się jest wskaźnikiem ułatwiającym przystosowanie. Trwalsze zapamiętanie ma jednak miejsce wtedy. czekał aż zapomniał. Dowiódł on. trójząb trójkę.pamięć i techne . niż zjawiska dotychczas jednorazowego. Wskaźnikiem nauczenia się było bezbłędne odtworzenie szeregu. natomiast ci. że ci. Aby zapamiętać 12 zgłosek trzeba średnio 16. Jeżeli osoba zapamiętująca powtórzy tekst większą ilość razy.79 r o n. b u n i uczył się wybranego szeregu takich zgłosek na pamięć (eksperyment na samym sobie). Para psychologów amerykańskich. co ilustruje następujące zestawienie: Ilość zgłosek zapamiętywanych 12 24 48 100 200 300 Czas zapamiętania w minutach 1 5 14 37 93 105 Zależność ta. ale 36 zgłosek wymaga 54 powtórzeń. Jednak niektórzy współcześni naukowcy amerykańscy ( np. Powiadają. a zazwyczaj pamiętamy cztery pierwsze. którzy powtórnie przyswajali te wiadomości pamiętali prawie wszystkie z poziomu szkoły średniej.. Zatem dobra pamięć o tym.. że zapamiętywanie przebiega w czasie.Hall. czyli działań o podwójnej stosowalności. co się zapamiętuje. ułatwiających zapamiętanie ( mnemotechnika kodowania) bądź przypominanie (mnemotechnika przywołania). Ma to miejsce w przypadkach stosowania m n e m o t e c h n i k i (od gr. Aby zapamiętać jakąś ważną datę historyczną możemy skorzystać z sugestii H. czyli oznaczania czynności rytmicznie .. Każdy z nas wie z własnych obserwacji.sztuka. Jednak z upływem czasu. Podobny rezultat osiąga się dzięki rozłożenie zapamiętywania w czasie. Dzieciaki bez trudu zapamiętują litery alfabetu poznając wierszyk pt. Młodzieży ułatwia przyswojenie zasad pisowni rymowanka „uje się nie kreskuje” Instruktorzy nauki jazdy z powodzeniem stosują mnemotechnikę akronimów. co już się powtórzyło jest większe. które do dnia dzisiejszego są zaliczane do grupy psychologicznych praw elementarnych. pi. Badano zatem kodowanie mechaniczne. Craik i M. Jest to e f e k t r o z ł o ż e n i a w c z a s i e.cały cykl powtarzał kilka razy i stwierdził. liczb.Anderson) widzą też inny aspekt badań tego typu. Prawdopodobieństwo kolejnego wystąpienia tego. gdy występuje pogłębione przetwarzanie informacji zapamiętywanej. Krytyków tej orientacji badawczej raziła sztuczność. sposób). kostka. J. Abecadło z pieca spadło. a także wzorów. że każde kolejne uczenie się zapomnianego szeregu wymaga mniejszej ilości powtórek. może ułatwić wzbudzenie adekwatnej do niego reakcji. Badania te pozwoliły Ebbinhausowi wykryć szereg prawidłowości. okulary dwójkę. Graficznie można go przedstawić w kształcie rozciągniętej litery U. a dołek część środkową. słoneczko zero. czyli względnie trwałego zapamiętania (E. H. a ilość czasu niezbędna do zapamiętania nie jest proporcjonalna do ilości zapamiętywanych zgłosek. Bahrick i L. Herdsona i cyfry przedstawić w postaci dobrze znanych przedmiotów. szczyty prezentują dobrze zapamiętany początek i koniec szeregu. Istnieją liczne rymowanki ułatwiające zapamiętanie dat. Świeca. sensu tego. że łatwiej się zapamiętuje początek i koniec przyswajanego tekstu. Można to sprawdzić na sobie: uczyliśmy się 22 wierszy z początku Pana Tadeusza. słonko i mamy datę znaną z historii Polski. co wykazali F.. Watkins pamiętamy najlepiej początek wyuczonego tekstu. co powtarzalne. opisana w kategorii ilości powtórzeń. może symbolizować jedynkę. świeca. którzy uczyli się algiebry jednorazowo. „oderwanie od życia” i daleko idące uproszczenie sytuacji badawczej. Ebbinghaus uczył się szeregu zgłosek. nie doceniono znaczenia. po upływie 50-ciu lat nie pamiętali prawie niczego z tej nauki. np. wykazała.

Thomsona . samochód. fala. Natomiast posługujący się pamięcią logiczną. przy dużym nakładzie pracy. Niektórzy badacze ( I. powiązania logicznego wielokrotnie pomnaża potencjał pamięci. miasto. tę intelektualną zabawę pozostawiam Czytelnikowi. kosmonauta szybko poruszając się w przestrzeni starzał się wolniej. bowiem pozwala ona łączyć wszystkie procesy pamięci w jedną funkcjonalną całość. lepiej je przypominali w zanurzeniu.Tulvinga i D. co z kolei utrwala go w pamięci. MZK. V. Czytelnik może to sprawdzić posługując się następującym szeregiem: 581215192226293336404347505457. że ludzie lepiej pamiętają znaczenie wypowiedzi niż jej formę. że upływ czasu zależy od układu odniesienia. Nierozumiejący tezy Einstejna. Przykłady. Często zdarza się nam słyszeć zwrot: ”No. że często przypominamy myśl abstrakcyjną odtwarzając szczegóły okoliczności jej zapamiętania. gdy kontekst przypominania odpowiada kontekstowi kodowania. sala. m. Łatwiej przypominamy różnorakie treści wtedy. PKP). Prawidłowość ogólna jest taka. To wyjaśniałoby fakt. Od wieków jest znana zasada konkretyzacji treści semantycznych. może nie tak powiedział. Prawdę tę potwierdzili naukowcy.Zgodnie z nią kodowanie treści zawsze następuje w określonym kontekście. jak mówię” Znaczy to. Ważną treść dotyczącą kodowania i pamięci w ogóle zawiera z a s a d a s p e c y f i c z n o ś c i k o d o w a n i a sformułowana przez E. Clarka badani lepiej zapamiętali słowa połączone anegdotycznym tekstem niż wymienione słownikowo. gdy informacje te nie dotyczyły zagadnień związanych z wodą. Akronim NWM ułatwia gimnazjalistom zapamiętanie nazwisk trzech pierwszych prezydentów Polski. Przy takim kodowaniu ma miejsce podwójne wiązanie. kraniec. Jako ciekawostkę można podać informację. niż pojedynczo zapamiętywane bodźce typu zgłosek bezsensownych.M. to uczyni to z trudem. z których jeden. Tulving. że do zapamiętania 36 zgłosek potrzeba 54 powtórzeń. o czym świadczy to. Nawet te fantazyjne łączniki pomiędzy słowami do zapamiętania powodują. że informacja do zapamiętania jest głębiej przetwarzana.E. ułatwia zapamiętanie słów: brzoza. powoduje kodowanie semantyczne . znaczenia. dym. nawet wtedy.Paivio) przypuszczają ( nie jest to pogląd powszechnie akceptowany). Begg A. zdanie „B r z o z a pędziła s a m o c h o d e m siedem razy w górę. W eksperymencie G. że w pamięci funkcjonują dwa systemy kodowania i tego typu sytuacjach oba są pobudzane. zakręć). Łatwość zapamiętania tej instrukcji wynika również z naszych przyzwyczajeń do operowania tego typu skrótami (PZU. którzy zakodowali informacje pod wodą. a do zapamiętania 480 sylab z poematu Don Juan Byrona wystarcza tylko 8 –em. . ale s e n s był taki. Bowera i M. Zasada logicznego uporządkowania liczb jest łatwą do wykrycia. rozumienie organizuje kodowany materiał w określone struktury. bryzgi. Podkreślenie tego związku nadaje teorii Tulvinga waloru uniwersalności. Uchwycenie sensu. a po lądowaniu miast rówieśnika spotkał dziadka. Najbardziej efektywnym jest kodowane semantyczne. że zapamiętanie i przypomnienie są ze sobą ściśle powiązane.in.80 brzmiącym skrótem PZZ (przyhamuj. odwołującą się do rozumienia związków uczyni to z łatwością. bijąc f a l a m i b r y z g i unoszącego się d y m u z s a l i konferencyjnej m i a s t a wojewódzkiego położonego na k r a ń c u wsi”. kodowali by ją automatycznie. Wsparta ilustracją losu bliźniaków. Jeżeli człowiek o przeciętnej pamięci zechce zapamiętać mechanicznie 30–to cyfrowy szereg. ż nurkowie. utrwala się w pamięci treść i „szata zmysłowa” przekazu. To dowodzi również i togo. niż na powierzchni. Te związki logiczne są tworzą w mózgu liczniejszą sieć powiązań. że dostrzeżenie sensu. Nawet pozorne nadanie sensu zwiększa skuteczność zapamiętania. pobudzenie wyobraźni dynamizuje i pogłębia proces kodowania. zredukuj. Np. Szczegóły sytuacyjne procesu silnie wpierają jej utrwalanie. niż pozostający na Ziemi. Popularyzatorzy nowatorskich teorii naukowych korzystają z tej metody zarówno dla ułatwienia czytelnikowi zrozumienia treści jak i jej zapamiętania.

angażującym liczne procesy poznawcze. które ukończyły naukę języka obcego (hiszpańskiego) i nim się nie posługiwały. wywołujące bardzo silne przeżycia. Craika i R. tak że osoby po 25 latach od zakończenia nauki pamiętały prawie tyle. Mniej więcej od tego czasu ustał proces ubytków pamięciowych. S. np. Również pojawiały się obrazy wydarzeń jednostkowych. jednak określenie „głębokość” jest nieprecyzyjne. 1) fizyczny. dotyczący brzmienia np. Najkrótszy jest w pamięci sensorycznej. podobnie w pamięci. niż autentyczne wspomnienia. zatem rezultaty jego badań nie są wystarczająco pewne. Ponadto badania przeprowadzone prze E. Może ono wskazywać na wpływ czynników zewnętrznych. Łączenie trwałości zapamiętania z głębokością przetwarzania jest zasadne. Zdaniem autorów w jednolitej pamięci występują trzy poziomy przetwarzania. najdłuższy w pamięci LTM. że występuje pamięć fleszowa. 2) akustyczny. engramów.I. przy której mieścił się instytut psychologii i po której chodzili oni nawet kilkakrotnie w czasie dnia. podrażniając prądem elektrycznym średniej mocy różne partie tych płatów. że w pamięci są przechowywane tylko niektóre informacje. nastawienia („Muszę to zapamiętać”). Pamiętamy doskonale wydarzenia ekstremalne. Czas przechowywania jest inny w różnych magazynach. P r o c e s p r z e c h o w y w a n i a bywa porównywany do magazynowania. zapamiętywania i przetwarzania informacji skłoniła F. że około 8% badanych stwierdzało po stymulacji. Loftusów wykazały. I G. kontekstu lub na wewnętrznych np. niekiedy trwający całe życie. np. zakodowania wielkości albo koloru litery i nie wymagają wielkiej pracy mózgu. już po trzech latach zapomniały większość wyuczonych słówek. z którymi pamięć jest powiązana. Poziomy różnią się między sobą głębokością poziomu przetwarzania. Bahricka pokazały. np. Również sporne jest poniechanie wyróżniania pamięci krótkotrwałej i długotrwałej jako odrębnych systemów. słów i 3) semantyczny. I w jednym i drugim przypadku „materiał” czeka. istotnie jest pewna analogia pomiędzy pamięcią a magazynem jakiegoś materiału. Okazało się. że studenci psychologii UAM nie pamiętali tego. Do takich wniosków doszedł on badając osoby po kraniotomii (chirurgiczne usunięcie części płata skroniowego). co po upływie lat trzech. niepotarzanych i nieprzypominanych. Wiemy też.Panfielda w pamięci są przechowywane aczkolwiek nie zawsze uświadamiane. Mówimy wtedy. kołysanki mamy. Istniej mocne dowody na to. dotyczący znaczenia. wszystkie ślady pamięciowe. Określona chwila utrwala się jak na fotografii. że nowe informacje powodują zanikanie wcześniej przyswojonych. aż pojawi się zapotrzebowanie na niego. w jaki kierunku narastają numery domów ulicy. Dwa pierwsze sprowadzają się do czynności prostych. przypominały raczej marzenia senne. zastyga w postaci niezmiennej. dotyczący cech wizualnych obiektu. Badacz ten nie miał niestety możliwości sprawdzenia prawdziwości zeznań badanych. ze osoby. Badania H. zaproponowanym swego czasu przez R. Przedstawione usterki osłabiają wartość tej teorii. Czy wszelkie informacje są przechowywane przez całe życie? Zdaniem amerykańskiego neurochirurga W. że pojawiły się o nich wspomnienia z odległej przeszłości. Simona eksponowano zjawisko śladów pamięciowych.Ponad to badacze ci wykazali. szokujące sceny wojenne. np. Pobudzenie . Co zatem przechowuje pamięć. natomiast trzeci jest kodowaniem głębokim. klęski żywiołowe i inne. układu sytuacyjnego lub przebiegu zdarzeń. a co z niej ulatuje? W modelu pamięci. Ale nie pamiętamy wielu cech przedmiotów codziennego użytku. że wspomnienia te miały charakter wyobrażeń. trwa ułamek sekundy. że bardzo łatwo można wytworzyć w laboratorium fikcyjne wspomnie-nia.81 Złożoność procesów kodowania. W jednym z badań wykazano. Lockharda do opracowania t e o r i i p o z i o m ó w p r z e t w a r z a n i a.

np. co zwiększa ilość glukozy we krwi. Także pobudzenie emocjonalne wpływa na trwałość przechowania danych w pamięci. jest to sposób na redukcję wydatku za wygrane odpowiadających). Zdaniem tych autorów niemożność przypomnienia jakiejś nazwy lub wydarzenia nie świadczy jeszcze o zaniku śladu pamięciowego. Jednym z nich jest TOT.82 nerwowe miało pozostawiać w nerwie ślad bliżej nieokreślonej natury (analogia śladów na piasku). W innych badaniach dowiedziono. meble. m. wzmaga się wydzielanie hormonów. druga z dwóch. stanowiących odrębne kategorie. zgodnym z zasadą specyficzności kodowania. pierwsza miała zapamiętać słowa z jednej listy. Ze zbioru 24 słów. u których farmakologicznie pobudzono wzmożone wydzielanie serotoniny. pytanie turniejowe o potoczną nazwę uwodnionego siarczanu wapnia (gipsu) zastaje skwitowane odpowiedzią „Nie wiem” i późniejszym westchnieniem „Ach. będzie to znaczyło. czyli „mam to na końcu języka”. niż nie pobudzone. wykazały. Bywa. hamują działania neuroprzekaźników. że ślad pamięciowy sprowadza się do zmian struktury chemicznej w synapsach. narzędzia sporządzono 6 list i kolejno wyświetlano je na ekranie telewizora. Psotka. Szczury. Wielu birbantów po solidnej nocnej libacji nie pamięta wydarzeń tego czasu. Umiejętność korzystania z zasobów pamięci polega m. na zręcznym. próbując określić dokładnie istotę śladów pamięciowych. To z kolei ułatwia przechowanie i wzbudzenie wspomnień. Pod wpływem emocji.in. że dziedziny. stresu. trzecia z trzech itd. prowadzone na żółwiach kalifornijskich. Po zakończeniu pracy grupy 6-tej poproszono uczestników badań o zapisanie wszystkich zapamiętanych słów. Współcześnie nawiązano do tej koncepcji. przesłanek do wyjaśnienia kilku.Nie sprawiało to im kłopotu. że niektóre substancje. Pamięć przechowuje przeto prócz śladów informacji również wskazówki naprowadzające na drogi dochodzenia do nich. może ono również wynikać z niewłaściwego naprowadzania na ślad. że osobnik zapytany o czyjeś nazwisko nie może przypomnieć jego brzmienia i tłumaczy. którzy mieli zapamiętać słowa tylko z jednej listy (3/4 . wyborze drogi pobudzania śladu. . popełniały mniej błędów biegając w labiryncie. Tak rozumiana koncepcja śladu pamięciowego nie daje. Wiele wskazuje zatem na to. że ma to na końcu języka. a tym samym aktywizuje mózg. Wiadomo również. np. powszechnie występujących zjawisk pamięci. są trwale reprezentowane w pamięci. a tym samym umożliwia ich pobudzanie słabymi impulsami. Tulving i J. in. zwierzęta. Natomiast ślady pamięciowe z poza sfer zainteresowań osobniczych względnie szybko zanikają. że silne pobudzenie określonego systemu powiązań nerwowych i znaczne wydzielanie serotoniny wywołuje trwałe. iż ma je zakodowane w pamięci. Schwartza. Np. o to chodziło!” (Nawiasem mówiąc prowadzący turnieje specjalizują się w zadawaniu pytań utrudniających przypominanie. Treść polecenia przypomnienia czegoś często nie pokrywa się z treścią śladu pamięciowego.Kandela i J. że wie on. Wyjaśnienia tego stanu rzeczy podjęli się wspominany już wcześniej E. niestety. Entuzjastyczni specjaliści z określonych dziedzin. Jeżeli przełożymy te konstatacje na język psychologii. Najlepiej wypadli ci. Ilustruje to eksperyment przeprowadzony przez przedstawiana spółkę autorską. Znaczy to. że pobudzeniu czynnościowemu neuronów towarzyszy wzmożone wydzielanie neuroprzekaźników (serotoniny) w synapsach. Zwiększona ilość serotoniny wzmaga wrażliwość komórek nerwowych. ale nie jest w stanie go wydobyć i przedstawić w formie werbalnej. podobnie jak hobbyści. alkohol. dzięki stałości zainteresowań i zaangażowaniu emocjonalnemu niekiedy zachowują w pamięci niewiarygodną ilość szczegółów. kilka tygodniowe następstwa w postaci „ułatwienia” komunikacyjnego między neuronami. Uczestników eksperymentu także podzielono na 6 grup. Po przedstawieniu każdej kolejnej listy (w grupach od jednej do sześciu) proszono badanych o zapisanie wszystkich zapamiętanych słów eksponowanych. Badania E. w których człowiek jest aktywny i pobudzany wydarzeniami w nich zachodzącymi.

przy niezmiennym zasobie danych pamięci. że przekształca się je tak. przypominający i mneme= pamięć). Obraz przeszłości. lecz mogą być spowodowane niewłaściwym sposobem ich aktualizacji. Pierwsze występuje wtedy. gdy stwierdzamy podobieństwo rodzajowe. W sprawnej pamięci rozpoznanie szybko przechodzi w przypomnienie. aczkolwiek silnie powiązany z wydobywaniem informacji z pamięci. Okazało się. gdy wiemy. tzn. po czym znowu przypominali słowa z list. i te nadrzędne terminy torują szlak do konkretnych śladów pamięciowych. a kiedy indziej jako „czarny”. a ten kolejnemu i tak dalej (zabawa w głuchy telefon). że ludzie smutni pamiętaj a więcej wydarzeń smutnych. jest jakby niższym jego stopniem.Bower wzbogacił przedstawiany nurt badań o tezę. polegała na śledzeniu zmian w treści historyjki opowiadanej przez tę samą osobę w różnych odstępach czasowych. Wykazał to już w latach 30tych angielski psycholog F. że treść historyjki ulega uproszczeniu. gdy zapoznano badanych z kategoriami. ale nie jesteśmy w stanie określić jego tożsamości. Wniosek: trudności wydobycia z pamięci określonych informacji nie zawsze wynikają z zaniku śladów pamięciowych. Bruner ujął te prawidłowości w zgrabną formułę „wychodzenia pamięci poza dostarczoną informację”. A jest on wielce zróżnicowany. Pamięć nie przechowuje danych jak magazyn książki. Przypomnienie. trwa w niej nieustanne przetwarzanie informacji. nie jest statycznym układem informacji. by pasowały do doświadczenia osoby opowiadającej. że niemal identyczne mechanizmy rozpowszechniania się plotek i pogłosek przedstawił G.83 utrwaleń). a na pytanie o istotę . oczekiwaniami i nastawienieniem osoby przetwarzającej. Dokonuje się też asymilacja wątków. Interesujące jest to. Takie są następstwa pamięciowego przetwarzania informacji.Bartlett. Złudzenie występuje wtedy. wielokrotnego odtwarzania. który miał ją powtórzyć następnemu. Znaczy to. co do nas mówią (rozpoznanie). czyli czynnie korzystać z naszej pamięci. uwypuklone.. Te fakty sugerują analogię pomiędzy pamięcią ludzka a komputerowym układem informacji w pliki. jak mechanizm od efektu jego działania. jego poprawność charakteryzujemy stopniem zbieżności tego. Wręcz odwrotnie. Druga metoda. być może według kryteriów podziału na kategorie. co zapamiętywane i tego. J. W przypadku człowieka wiemy. W sensie ogólnym wyróżniamy r o z – p o z n a n i e oraz p r z y w o ł a n i e (przypomnienie). Na poziomie rozpoznania funkcjonuje pamięć studentów wypełniających testy wielokrotnego wyboru. gdy znajdą się w stanie depresji wydobywają z pamięci różne przykre wspomnienia. a radośni radosnych. Jednak. którzy zapamiętywali słowa z 6-ciu list (1/3 zapamiętań). że zasoby pamięci są uporządkowane. gdzie go poznaliśmy. P r o c e s p r z y p o m i n a n i a . Będąc w dobrym nastroju ludzie przypominają wiele zdarzeń miłych. Uzupełnił je jednak stwierdzeniem. ale nie możemy przypomnieć jak się nazywa. zależnie od aktualnego nastroju.czyli złudzeniu lub zaburzeniu pamięci. Obserwujemy to w przypadku przyswajania języka obcego: znacznie szybciej zaczynamy rozumieć to. co przypomniane. Rozpoznanie jest łatwiejsze niż przypomnienie. różni od niego w przybliżeniu tak. niektóre jej elementy zostają wyostrzone. raz jawi się jako „różowy”. do których zalicza się słowa z list badani przypomnieli niemal wszystkie słowa z list. że jest to znajomy. (od greckiego para=niemal. Polecał on badanemu studentowi przeczytać opowiadanie a następnie opowiedzieć ją koledze. że obiekt jest nam znany. Nie było poprawy wyników w porównaniu z poprzednią próbą. jednak niekiedy proces ten zatrzymuje się na rozpoznaniu. najsłabiej ci. niż mówić.Allport.Na takie właśnie rezultaty miały wpływ dwa czynniki: upływ czasu od spostrzeżenia do odtworzenia i długość zapamiętywanego szeregu. że przekształcenia są ukierunkowane pragnieniami. Następnie uczestnicy eksperymentu przez 10 minut wykonywali testy inteligencji. G. co nas z nim łączy itp. Tak się dzieje w przypadku p a r a m n e z j i.

A nie jest to łatwe. zamroczenia). utożsamiano z natychmiastowym przypominaniem obiektu spostrzeganego. na którym widoczny był biały mężczyzna. to co jest zgodne z naszymi schematami poznawczymi. P r z y p o m i n a n i e (przywołanie) jest trudniejsze niż przywołanie. Oto np. Postman przez kilka sekund pokazywali badanym karty do gry. Zdaniem Tulvinga zjawisko to jest skutkiem błędnej generalizacji. ale prawie bezbłędnie rozpoznali ich fotografie. zainscenizował napad na jego osobę.zespół Korsakowa) lub stanami przemęczenia.) Po pewnym czasie prosił badanych o przypomnienie obrazka. Wspomniany autor zadawał świadkom wypadku bądź pytanie neutralne: Co pan(i) słyszał(a) w momencie wypadku?. wcześniej utrwalony. co spostrzegane. Większość badanych pamiętała. gdy jesteśmy pewni. że 50% badanych widziało na nim Murzyna trzymającego brzytwę. a następnie prosili o to. że coś się zmieniło. Loftus. można odpowiednio ukierunkować. wspomnień z okresu życia płodowego. A poczucie już widzianego z elementu przeniosło się na całość. lub wtedy. przeszłości i teraźniejszości. słynny psycholog J. Niezwykłość deja vu pobudziła fantazję ludzką. lub sugerujące: Czy słyszał(a) pan(i) silny huk w momencie . traktowaniem osób nieznanych jako znajomych. trzymający brzytwę i stojący obok Murzyn. że nie było wśród nich dwóch identycznych zeznań! Sędziowie także mają do czynienia z różnorodnością zeznań naocznych świadków. chociaż zmian rzeczywistych nie było. że nie jest ona zadawalająca nawet z punktu widzenia potrzeb życia codziennego. a z trudem przypominamy treści do nich nieprzystające. trzy czarne i dwa w kolorze czerwonym. Okazało się. Paramnezja jako zaburzenie charakteryzującym się nie rozróżnianiem faktów rzeczywistych i wyobrażonych. Pokazywał on badanym obrazek z metra. Bruner i L. Po zapoznaniu się z zapiskami stwierdził. W podobnym eksperymencie G. dysynchronizacji pracy półkul mózgowych. tymczasem wiedział o tym tylko z opowieści piastunki o jego porwaniu. w jednej z prób badani nie pamiętali swoich kolegów szkolnych z przed 25 lat. ale przekonanie o już istniejącej znajomości jest wyraziste. dowodzi tego większa ilość błędów popełnianych w trakcie przypominania w porównaniu z przywołaniem. Badania eksperymentalne dowodzą. Allport ukazał rolę stereotypów w procesie przypominania. Badania te dowodzą. wygłaszając referat na temat pamięci. jako wcześniej poznaną. jak dowodzą słynne eksperymenty E. że pamiętamy i względnie łatwo przypominamy . Poza tym przypominanie.84 rzeczy odpowiadamy:„Coś w tym rodzaju”. o czym dobrze wiedzą i adwokaci i prokuratorzy. by powiedzieli ile zauważyli asów pikowych. Oto J. że będąc dzieckiem został porwany. że były trzy asy. Osoba go doświadczająca odbiera obiekt lub sytuację. Specyficznym zjawiskiem paramnezji jest d e j a v u (już kiedyś widziane). Jednym z istotnych problemów jest dokładność przypominania. Obraz „już widzianego” przedstawia się wprawdzie niezbyt wyraźnie. Zaburzenia te mogą być spowodowane chorobą (padaczka skroniowa. z którą nigdy przedtem się nie zetknęła. został przywołany z pamięci i uzupełniony tym. jakby za mgłą. Jakiś element obrazu deja vu . Występuje czasami złudzenie źródła. Traktowano je jako dowód reinkarnacji. Niekiedy dołączają do tego konfabulacje. Pojawia się więc problem o dużym znaczeniu praktycznym: czy możemy w pełni ufać zeznaniom świadków różnych zdarzeń? Sędziowie podejmując decyzje o wielkiej doniosłości bez wątpienia muszą stosować różne zabiegi uwiarygodniania każdego świadectwa pamięci. ataku lęku. Następnie poprosił 190-ciu słuchaczy-psychologów o przypomnienie i zapisanie przebiegu wydarzenia dla celów ewentualnego postępowania sądowego.Piaget był przekonany. w rzeczywistości było ich pięć. (W czasie prowadzonych badań brzytwa była postrzegana jako symbol murzyńskiej przestępczości. Do prawdy muszą dochodzić przez gąszcz różnorodności. o czy świadczy następujące wydarzenie: Jeden z profesorów na zjeździe psychologów w Groningen.

że pamięta jak po zagubieniu bał się. W tej sytuacji terapeuci podejmują się wydobywania z pamięci dziecięcych przeżyć traumatycznych. zabiega o przypominanie czyste. Pisarz lub mówca o sprawnej pamięci natychmiast przypomina słowo niezbędne do wyrażenia myśli. Często przypomnienie wymaga pewnego czasu. są wypierane z pamięci. mimo to. B o n d i D. Czy w ten sposób uzyskane przypomnienie zdarzeń jest wiarygodnym świadectwem? Badania E. W praktyce sądowej dąży się do eliminowania pytań sugerujących. Prawdę tę wykorzystują pisarze i scenarzyści filmowi. Metoda miejsc to kolejny sposób mnemotechnicznego ułatwienia przypominania. że człowieka przypominamy w kontekście społecznym. Loftus wyraźnie podważają ich znaczenie.85 wypadku? Po odpowiedzi na pytanie badani określali szybkość. w supersamie zastanawiamy się „skąd to ja znam te osobę”. Niekiedy nastręcza wiele trudności. w porównaniu z uznaną przez odpowiadających na pytanie pierwsze. polemista ma „pod ręką” ciętą ripostę itp. Wchodząc np. Znajomy widok zaraz ożywia w jego pamięci ciąg młodzieńczych przygód. Autorka ta poprosiła jednego z członków rodziny badanego nastolatka o przypomnienie mu trzech prawdziwych zdarzeń z czasów jego dzieciństwa i jednego zmyślonego. Stosuje się wtedy mnemotechniki przypominania.. Niekiedy tak utrwalone informacje nazywa się p a m i ę c i ą z e w n ę t r z n ą. Powiadał: Najbliżej drzwi był X. B r o c k e t t dostarczyli dowodów empirycznych na to. Po sprostowaniu tego przekazu nie chciał uwierzyć. zagubionym miał się zaopiekować łysawy starszy pan w okularach. określali szybkość jako znacznie wyższą. że proces kodowania nie przebiegał zgodnie z tym wzorcem mnemotechniki. z jaką jechał samochód. to określenie okazuje się w pełni zasadne. dokonuje się z pewnym wysiłkiem umysłowym. nie skażone czynnikami chwili. Wyraża się ona gotowością przypomnienia wydarzenia lub informacji na zawołanie. zgodnie z teorią Freuda. że służą one zachowaniu i przypominaniu (głównie) utrwalonych informacji. fałszywego. przy nim Y a przy Y-ku Z itd. że to nieprawda i utrzymywał. iż już nigdy nie zobaczy swojej rodziny. ale nie było wiadomo ilu i konkretnie kto. Ci. który identyfikował osoby dzięki ustaleniu ich miejsc w czasie ucztowania. sprawca wypadku. Znana jest ona od około 2500 lat. Duże zainteresowanie budzi obecnie problem molestowania seksualnego dzieci i młodzieży. Jeżeli zaś zapytamy o funkcję takich zapisów. rozpoczynając narrację od przyjazdu atrakcyjnego czterdziestolatka do uroczej miejscowości. . W pewnym momencie ucztowania posłaniec wywołał poetę na zewnątrz.tak atrakcyjnych. Udało się ustalić Symonidesowi. obok niego N.. do biura od razu przypominamy sobie panią Krysię. Jedną z nich jest utrwalanie w postaci zapisu graficznego lub elektromagnetycznego. sekretarkę siedzącą za biurkiem Natomiast widząc panią Krysię na ulicy. Ostatnie było opisem zagubienia chłopca w wielkim pasażu handlowym. Przypominaniu sprzyja kontekst zdarzenia lub utrwalania informacji. i w tym właśnie czasie zawalił się dach nad pomieszczeniem biesiadnym. więc niełatwo je przypomnieć. że trzeba je opowiedzieć. na którą zaproszono także poetę Symonidesa. mającego recytacją swych wierszy uświetnić spotkanie. C. Zginęli wszyscy uczestnicy spotkania. Wtedy to w Atenach miała miejsce biesiada arystokratycznej młodzieży. Osoba molestowana doświadcza w takiej sytuacji przeżyć traumatycznych. W ten sposób przypomniał imiona wszystkich uczestników. Po dwu dniach jeden z badanych stwierdził. Jeżeli spojrzymy na sprawę z punktu widzenia miejsca przechowywania. które. są więc środkiem mnemotechnicznym. C. wymaga wsparcia dodatkowymi działaniami. którzy odpowiadali na drugie pytanie. to stwierdzimy. Naukowcy potwierdzają tę starą prawdę. iż pamięta dokładnie jak po odnalezieniu go podeszła mama i powiedziała: „Nie rób tego nigdy więcej!” S p r a w n o ś ć pamięci to kolejne zagadnienie.

że choroba. Nieco szokująco przedstawiają się konstatacje H. D. Wszystko to dowodzi. uniemożliwiającą korzystanie z jej zasobów. Byłoby to hamowanie proaktywne. które zapamiętały jakieś informacje będąc w „stanie poalkoholowym” sprawniej je odtwarzały po spożyciu alkoholu. ale stare pozostają nienaruszone. długotrwały stres nie sprzyjają sprawności pamięci. że osoby. a także pozostają te. Hebb twierdzi. W naszej pamięci istnieją też ślady bardzo trwałe. Osoby po wypadku samochodowym nie pamiętają sytuacji tuż z przed wypadku. Zapominanie. Pierwsza występuje wtedy. jeżeli mają one miejsce w kontekście ich przyswajania. że przepływ prądu przez mózg (elektrowstrząs) niszczy świeże ślady pamięciowe. kiedy i którędy wchodzili do gabinetu.19) Rys. by w końcu prawie zaniknąć. Określa on stan organizmu w trakcie zapamiętywania lub przypominania czegokolwiek.Bower wykazał. Pacjenci leczeni tą metodą z ciężkiej depresji nie pamiętają po zabiegu tego. bokserzy nie są w stanie przypomnieć sobie ciosu nokautującego. Jak to się dzieje. że nawet trzymiesięczne niemowlęta intensyfikują pewne formy zachowania. Czynniki te lokują pamięć w kontekście niesprzyjającym przypominaniu. w jakim zapamiętywano wydarzenie wzbogaca treść przypomnienia o prawie 50 % w stosunku do przypominania bez podobieństwa kontekstowego. że najwięcej zapominamy w ciągu pierwszej godziny. które straciły swą przydatność. taka jest jego rola w organizmie. gromadzą się w niej informacje niezbędne do realizacji zadań aktualnych. niż na trzeźwo. . niektóre indywidualne gesty i miny. utrzymujące się mimo to. silny ból. I n t e r f e r e n c j a . Specjalizujący się w tej problematyce wyróżnili dwie formy tego zjawiska: interferencję proaktywną i retroaktywną.86 Rovee-Collier wykazała. Jeżeli np. Są jednoznaczne dowody na to. Na pierwszy rzut oka zapominanie wydaje się być wielką wadą pamięci. zapewniające sprawność funkcjonowania organizmów. następnie proces zapominania słabnie. że nie ma prostej zależności pomiędzy zapominaniem a upływem czasu. że podobieństwo nastroju w czasie przypominania do tego. Do takich należą powiedzonka i piosenki z czasów dzieciństwa. Ale z ewolucyjnego punktu widzenia jest to zjawisko niezwykle pożyteczne.(Rys. jak działa mechanizm zapominania? Ebbinghaus i niektórzy inni badacze pamięci sądzili. gdy wcześniej przyswojone dane pamięciowe utrudniają lub uniemożliwiają przyswajanie nowych. że utraciły swoje znaczenie. to przy ich przypominaniu będą pojawiać się słówka francuskie. Podobnie jak elektrowstrząsy działają wszelkiego rodzaju urazy. nie pamiętają też samego zabiegu. zatem dawniej utrwalone słówka jakby hamują wchodzenie nowych do świata pamięci. Przyjmując to złożenie i posługując się w swych badaniach metodą bezsensownych zgłosek opracował krzywą zapominania. Kontekst wewnętrzny jest jedną z odmian tego zjawiska. podobne skutki występują i po urazach „nietypowych”. Pamięć jest procesem o znacznej rozpiętości czasowej. że wpływ elektrowstrząsu jest tym mniejszy im dłuższy czas upłynął od zapamiętania do przepływu prądu. czyli oddziaływanie wzajemne dwu lub więcej czynników. Z codziennych doświadczeń wiemy. jest kolejną przyczyną zapominania. Polak opanował język francuski i zaczyna uczuć się słówek języka hiszpańskiego. Za jedna z nich uznaje się z a c i e r a n i e ś l a d ó w pamięci. że zapominanie jest funkcją czasu. Zapominanie jest mechanizmem pozbywania się z pamięci zbędnego balastu informacyjnego. Inną kwestią są p r z y c z y n y zapominania. Weingartnera. Wspominany już G. 19 Z krzywej tej wynika. W starszych podręcznikach interferencja była nazywana hamowaniem.

pamięci. aż do połowy XIX stulecia. we wszelkim zapominaniu. mimo. czy na tarczy zegara było dwanaście oznaczeń cyfrowych. określonej inicjałami MZ. że wtedy taki właściciel nie pamięta tego. np. Innym błędem kodowanie jest lokowanie informacji w zbyt niskiej hierarchicznie kategorii. Zdarzają się w życiu kradzieże np. zapytany na egzaminie o wyostrzanie treści pamięci. tym mniejszy wpływ interferencji na zapominanie. Niekiedy wyraźnie odczuwamy to. opisuję pamięć pewnej kobiety. X nie pamięta solidnego lania. zegarka. Policja. zaliczany do najstarszych podań ludowych. Siła oddziaływania inferencyjnego zależy od podobieństwa zapamiętywanych informacji. Zapominamy o spotkaniu. albo prawie nigdy nie zapominają tego. Im słabsze skojarzenia. po odzyskaniu skradzionego przedmiotu. Z jego badań wynika. bowiem wyostrzanie skojarzył jedynie z rozchodzeniem plotek. W przypadkach choroby Alzheimera. B. bowiem pamięć tego wydarzenia zaburzyłaby jego odczucie miłości do ojca.) przerwach następuje poprawa wykonania. charakteryzującej się zanikaniem pamięci. co wzbudza lęk. potrafiła dokładnie . pozostałe tworzą sferę nieświadomości. Ballard przedstawił je w postaci wybrzuszonej krzywej zapominania Ebbinghausa. Aby opisać to zjawisko musimy odwołać się do poglądów Z. U. Jest to zjawisko poprawy poziomu zapamiętania bez dodatkowych ćwiczeń (powtórek). liczący ponad tysiąc stron był przekazywany z ust do ust przez kilka wieków. Od stopnia złożoności i trudności nowego materiału i od siły skojarzeń. Zapominanie bywa tez spowodowane uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcjonowania mózgu. U niektórych ludzi występuje z a p o m i n a n i e m o t y w o w a n e. tym silniejsza interferencja. Freuda Jego zdaniem część przeżyć psychicznych jest uświadamiana. z którym właściciel nie rozstawał się od lat. które wydaje się nam być niemiłym itd. jakie dostał od kochanego i kochającego ojca. ogólniej materiałów.87 Druga forma. Postrzegając wielokrotnie różne przedmioty codziennego użytku często nie dostrzegamy wielu detali ich wyglądu. niekiedy nie wiedząc dlaczego to robimy. zagraża utratą dobrego mniemania o sobie. Bywa. a warunki jego występowania są dotychczas nieznane. Potrafią oni zapamiętywać nadzwyczajną ilość rozmaitych danych i nigdy. Ramka 14 Pamięć niektórych ludzi ma niezwykłe właściwości. nie przypomina sobie tego zjawiska. Fiński epos narodowy Kalewala.. Wszystko. co zapamiętali. Student. Błędy kodowania tego typu nie należą do rzadkości. sekcje zwłok wykazały występowanie różnorodnych uszkodzeń ośrodków pamięci. czyli interferencja retroaktywna sprowadza się do usuwania z pamięci starszych danych przez nowe. D. Owe wyparcie nie dopuszcza do przypomnienia tych treści. Zapominamy także z powodu popełnianych b ł ę d ó w k o d o w a n i a. czy tylko cztery węzłowe. w dodatku po przebytej ciężkiej chorobie. że poziom zapamiętania następnego dnia po przyswojeniu materiału wzrasta. że ono dotyczy przekazów pamięciowych w ogóle. by po kolejnych dniach opadać zgodnie z krzywą zapominania. trwa jako treść nieuświadamiana. wywołuje negatywne emocje zostaje wyparte ze świadomości. że nowo przyswojone informacje zatarły te. Zapominanie motywowane występuje w przypadkach traumatycznych wydarzeń z czasów dzieciństwa.in. Wypieramy je z pamięci. Im większe podobieństwo. która mając 29 lat. Po zmianie numeru telefonu pamiętany stary numer utrudnia zapamiętanie nowego. W trakcie zapominania występuje niekiedy r e m i n i s c e n c j a. Neisser. Przy ćwiczeniach czynności motorycznych po kilkuminutowych (do 5 min. Jednak reminiscencja nie występuje powszechnie. Często zapominamy nazwiska osób. dokonuje weryfikacji własności. współczesny amerykański badacz m. które zostały wcześniej przyswojone. których nie lubimy.

poziomym i po przekątnych. Literatura zalecana: Z. GM utrzymuje. która nie miała granic. co nauczyciele ze szkoły podstawowej pisali na tablicy. Może on utrudniać życie jednostce. jednokierunkowy rozwój trwałości pamiętania. ze człowiek ten potrafił zapamiętać szereg 3 000 znaków po jednym przeczytaniu. którego badał w ciągu niemal 30-tu lat i stwierdził. Maruszewski: Psychologia poznania. fakty i złudzenia. Waarszawa. Pracując musiała wykonywać codziennie czynności określane dokładną i przydługą instrukcją . jak w przypadku Sz. że przed wynalezieniem pisma ludzie bardziej intensywnie. PWN. L. E.88 odtworzyć to. któremu każde słowo kojarzyło się z wieloma wydarzeniami. a jej osłabienie w skali masowej jest następstwem udogodnień cywilizacyjnych. 1963 r. Nigdy nie korzystała z notatek ani zapisanego tekstu. zacytować dowolne fragmenty podręcznika. 1970 r. Hakała. Nie wykluczone. T. Traktujemy je dzisiaj jako swoiste „wybryki natury”. Ojciec pamięta wszystkie dzieła Sheakespeara. nadmierny. nr 40. Mazurek: Psychologia pamięci. Warszawa. M. a po 16 latach powtórzyć je bezbłędnie. Jeszcze dobitniej o sile jego pamięci świadczy wykonanie w ciągu trzech minut zadania uszeregowania 50 liczb w układzie pionowym. WP. a syn (GM).GWP. 1997 r I. Jagodzińska.. że wybitna pamięć jest naturalnym wytworem ewolucji człowieka. opisał pamięć rosyjskiego dziennikarza Sz.PWN.M. Łuria: O pamięci. niegdyś student amerykańskiego uniwersytetu. niż my obecnie. Chlewiński. Tulving: How many memory systems are there? American Psychologist. wybitny rosyjski neuropsycholog. W podobnych przypadkach hiperpamięć byłaby defektem mechanizmu usuwania z pamięci zbędnego balastu informacyjnego. Należy jednak pamiętać. 2001 r. Aleksandr Łuria. Gdańsk. że takich umiejętności łatwo (!) się nauczyć. Członkowie pewnej rodziny hinduskiej też demonstrują niezwykłe właściwości pamięci. Warszawa. Potrafi też powtórzyć wstecz 50 przed chwilą zapamiętanych cyfr. A. B. wykorzystywali walory pamięci. Jest niezwykle trudne.. powodując nadmiar doznań. potrafi w każdej chwili przedstawić dowolny ciąg 10 cyfr z 30 000 następujących po przecinku liczby pi. Hunter: Pamięć. .A. 1985 r. Opisane przypadki świadczą o występowaniu hiperpamięci.

brak odpowiednich kontaktów społecznych. pominąć rozumienie potoczne lub literackie.. (po zapaleniu opon mózgowych) łączy w jedną grupę lisa niedźwiedzia i drzewo.). przypuszczeniem (Przypuszczam. wykonując operacje poznawcze takie jak porównania. Z e i – g a r n i k. iż A jest wyższa od C. np. Zdecydowana większość ludzi dojrzewając i kształcąc się osiąga wyższy. nie pasującego do pozostałych. że zaniedbania w kształceniu.. chorych po urazach albo zapaleniach mózgu i niektórych innych zaburzeniach. a później ogłupiająca praca doprowadzają do stagnacji w rozwoju myślenia. powtarzana tysiące razy. dotkniętych wspomnianymi dolegliwościami. a niekiedy myślenie konkretne potrafią świetnie wykorzystywać w swej działalności zawodowej. bowiem nie wykształciły one jeszcze systemu pojęć abstrakcyjnych i umiejętności posługiwania nimi. Myślenie konkretne w postaci patologicznej występuje u osób oligofrenicznych.. wnioskowanie i inne. że Arabowie. głównie przedmiotów. ma za zadanie wyłączenia z grupy czterech przedmiotów: lampy naftowej. to nie potrafią one wywnioskować. a wieczorem słońce jest już niepotrzebne”. rozwiązywanie problemów. Powiadamy. P i a g e t. znany szwajcarski badacz rozwoju ludzkiego myślenia określa je czasami jako przedmiotowo-obrazowe).. zwodzi jednak pozorem prostoty. W dzień należy usunąć świecę. Mają też trudności rozumienia relacji część-całość. Jeżeli dzieciom w tym wieku przedstawimy słownie informację. znaczy to. nie są w stanie wyniku mnożenia dwu liczb przedstawić posługując się operacją dodawania. a np.. gdy A= B+C nastręcza trudności i z reguły bywa nieprawidłowe. Dzieci prezentowanego stadium potrafią natomiast właściwie określić przedstawione relacje mając wyobrażenie trzech konkretnych osób lub układu przedmiotów.89 Rozdział VII Myślenie. niby łatwa do zrozumienia. występującym w powiązaniu z innymi procesami tej kategorii. Myślenie jest czynnością i zarazem procesem poznawczym. Określenie inkluzji C do A.. Alternatywa ta nie wskazuje na wzajemną zastępowalność obu pośredników. epileptyków. i bez niego jest jasno. Chory D. inteligencja. Takie osoby posługują się podobnymi do dziecięcych formami myślenia. Inny z badanych. rozwiązywaniem problemów (Nagłowiłem się nad . Wieczorem i tak słońce jest niepotrzebne. że osoba A jest wyższa od B. . rozumowaniem (Jeżeli pójdę. że człowiek jest istotą myślącą. świecy. tzn. przekonaniem (Sądzę.. Nie. że dzieci w tym wieku nie są zdolne do stosowania różnych dróg dojścia do celu. pamięcią. to. to należy usunąć słońce. Ten typ myślenia przejawiają dzieci w wieku od 7 do 11 lat (stadium rozwojowe operacji konkretnych). a B wyższa od C. Ich operacje myślowe sprowadzają do posługiwania się wyobrażeniami. a jeśli wieczór.). Różni się jednak od nich zasadniczo. spostrzeganiem. Myślenie potocznie utożsamia się z dociekaniem (Zastanawiam się jak to.). i wtedy mamy do czynienia z myśleniem konkretnym (J.. Oto badany K. to (zamyślenie).).. W. poziom sprawności myślenia. liczby są zazwyczaj pomijane. wyobraźnią. niż opisany. lecz na odrębność dwu form myślenia. Myśląc. żarówki i słońca. Szczegółowe informacje na temat właściwości myślenia dzieci w różnych stadiach ich rozwoju (Piaget wyróżnia cztery) znajdzie Czytelnik w opracowaniach z zakresu psychologii rozwojowej. realizowanym poprzez pośrednictwo obrazu lub pojęcia.. klasyfikacje. Naukowcy. Jednak bywa i tak. Słowny wyraz jego myślenia wygląda następująco: „Jeżeli jest dzień. B. że studia psychologiczne zaowocują. można posługiwać się obrazem przedmiotu. bowiem jest procesem p o z n a n i a p o ś r e d n i e g o . typowych dla pewnych grup ludzkich. Sentencja ta. jednego.). dotknięty epilepsją. „ bo żyją w lesie” a wyłącza konia. badający problemy myślenia musieli zawęzić rozumienie tego terminu. Operacje konkretne są n i e o d w r a c a l n e . autorka „Patologii myślenia” opisuje bulwersujące przypadki sposobów myślenia osób. Niesłusznie.

koncentrując się na znaczącej (cych). Zdaniem K. Dla polityka hołd władcy Prus sprowadza się do faktu uznania zwierzchniej władzy króla polskiego nad elektorem pruskim. nazywane również a b s t r a k c y j n y m . „bo za pieniądze można kupić zegarek”. przedmiot nie pasujący do całości. Zdolność dostrzegania wielości szczegółów. Dzięki pojęciom możemy myśleć:1) o całej klasie obiektów. ich wzajemnych relacji charakteryzuje właśnie artystów. a w terminologii Piageta o p e r a c j a m i f o r m a l n y m i (faza operacji formalnych). np. G o l d s t e i n a wspomniana detalizacja jest specyficzną cechą ujmowania świata. Bywa swoistą ułomnością. Specyficzna odmiana myślenia konkretnego występuje u artystów. jak widać. zegarek dla nich i pieniądze łączą się ze sobą. 5) Operacje formalne są o d w r a c a l n e . przyjmując tezę o ich przeciwstawności. jest w stanie poprawnie „odwrócić” relacje między pojęciami. zjawiskiem jednolitym.4) Myślenie pojęciowe. świty a także różne detale. w ujęciu pojęciowym nie sprawia to żadnej trudności. zdanie „Wszystkie koty są zwierzętami” przedstawić równoważnie w postaci „Niektóre zwierzęta są kotami”. o wszystkich zwierzętach. O b u c h o w s k i. wyraża nie tylko zdolność poznawania poprzez obrazy ale i preferencją do wyobrażeniowego operowania informacjami. następstwem choroby. Zatem jest to wrodzona właściwość umysłu.90 mający wydzielić z grupy trzech różnego kształtu zegarków i pieniędzy. pochód wolności w Europie. bywa świadectwem niedojrzałości zarówno przezwyciężanej jak i utrwalonej. tzn. przedstawiając ten fakt musiał drobiazgowo pokazać szczegóły odświętnego wyglądu króla. wynik mnożenia sprawdzić dzieląc iloczyn przez jedną z liczb mnożonych. Myślenie konkretne nie jest. Może też kontrolować poprawność danej operacji jej przeciwną. niezależnym od materiału. Schemat „jeżeli X. gdy uzależniamy naszą pozycję życiową od powodzenia na studiach. co znaczy. o którym myślimy. Przedstawiając jakieś wydarzenie lub ilustrując jakąś idee. pozwalające wykrywać prawdy trudno dostrzegalne w poznawaniu bezpośrednim. Piaget nazywa takie zestawienia zbiorami figuratywnymi. jak i wtedy. jak to określa K. Bez dostrzegania wspólnych cech nie jest jednak możliwe myślenie pogłębione. że obie formy różnią się jakościowo. np. zwłaszcza plastyków. Po pierwsze bez pieniędzy nie można żyć. a czasami ujawnia się w postaci genialnych. nie zgadza się na wydzielenie pieniędzy „Nie. Pomińmy kwestię „jak się różnią”. Myśleniu konkretnemu przeciwstawia się m y ś l e n i e p o j ę c i o w e. 3) Myślenie pojęciowe jest jednocześnie formalnym. że przetwarzając treść pojęcia można poszerzać zakres informacji. wynik . tzn. artystycznych zdolności specjalnych. że do wniosku myślowego osobnik myślący abstrakcyjnie może dochodzić różnymi drogami. Przeciwstawienie to jest różnie rozumiane. jego otoczenia. nie występującym w myśleniu konkretnym. np. to Y” stosuje się zarówno wtedy. o człowieku w ogóle. natomiast psychologowie zorientowani ewolucyjnie traktują obie formy jako krańce tego samego wymiaru. a poza tym tylko za pieniądze można kupić zegarek” a po chwili dodał „i zegarek i pieniądze mogę włożyć do kieszeni”. tzn. Wspomniany wyżej Goldstein. muszą oni posługiwać się obrazami. pieniądze nie są zbędne. pomijając cechy nieistotne. gdy określamy następstwo nie przygotowania przetworów owocowych na zimę. Natomiast myśląc konkretnie dodatkowe informacje czerpie się z zewnątrz (pionowo). np. nie wynikająca jednak ze wspólnoty cech łączonych obiektów. a także W y g o t s k i j i szereg innych sądzą. Osobnik myślący konkretnie nie jest w stanie przedstawić „człowieka w ogóle”. rozwijana w ramach specjalistycznego kształcenia. Ludzie tak myślący grupują przedmioty na zasadzie konkretnego związku. jest poziome. charakteryzujące delegację pruską.2) traktować klasę obiektów abstrakcyjnie. o górach świata. Artysta. Przyjrzyjmy się zatem właściwościom myślenia pojęciowego. Zawiera się w nich prawda użytkowa. igła i nitka stanowią jedność „bo nimi się szyje”. Właściwością myślenia konkretnego jest niezdolność wykrywania abstrakcyjnych zasad klasyfikacji obiektów poznania.

domysłów. Bez wątpienia jest to istotna funkcja. jak sądzę. Harper. w pewnych przypadkach wytworem umysłu.183-4).. Myśl jawi się. Myśl zatem poprzedzała powstanie słów. co nasunęło mu rozwiązanie problemu kolistego połączenia atomów wodoru i węgla w cząsteczce benzenu) i nieuświadomianą pracą mózgu. jedną z ważniejszych cech myślenia pojęciowego. a także przypuszczeń. Ja w ogóle bardzo rzadko myślę słowami. a nawet oczekiwań. to nie tylko umieć posługiwać się kapeluszem i umieć nazywać określone przedmioty kapeluszami. Indianie Hopi. Einsteina. a potem mogę próbować wyrazić ją w słowach. U podstaw takiego ukierunkowania leży zawsze jakś logika. wgląd.C. Oto cytat: „Myśli te (o teorii względności. Oczywiście . J. poczucia nieadekwatności szaty słownej i myśli. np. A. zdaniem Piageta. K o z i e l e c k i. Ramka 15 Pozostańmy w kręgu myślenia pojęciowego. poniekąd wzrokowego”. bowiem tworzy się ją na podstawie informacji. u k i e r u n k o w a n e na t w o r z e n i e a d e k w a t n e j r e p r e z e n t a c j i ś w i a t a i r o z w i ą z y w a n i e p r o b l e m ó w. s.91 potęgowania przez pierwiastkowanie itp. zawiera się ona. co sugeruje ich empiryczną genezę. symbolem.” Szereg badań eksperymentalnych dostarczyło dowodów na to. mają kłopoty z myśleniem o przeszłości P. co świadczyłoby o występowaniu myśli bez szaty słownej. Wertheimer: Productive thinking. inkubacja i faktami dochodzenia do rozwiązań problemów w czasie snu (słynny sen chemika F. lecz stanowczo rzeczy miały się właśnie tak i trzeba to wyraźnie odróżnić od późniejszych rozważań nad racjonalną formą rozwiązania. co potrafią nazwać.G u i l l a u m e. łącząc to słowo z określeniami. A więc reprezentacja pojęciowa jest zarazem reprezentacja s y m b o l i c z n ą.. które mu przysługują. zanotowana przez jego biografa. bardzo trudno wyrazić to poczucie w słowach. co z kolei sugeruje ich powiązanie ze słowem. Pisze on: „Mieć pojęcie kapelusza. Odwracalność operacji jest. Znaczącym argumentem na rzecz tezy o istnieniu myślenia bezsłownego jest wypowiedź A. Kekule o wężu łapiącym własny ogon. że mowa służy do wypowiadania myśli i do myślenia. lecz ich istota wyraża się w znaczeniu.W h o r f a język determinuje myślenie. którą osoba wypowiada. w określeniu „tworzenie adekwatnej reprezentacji świata”. i959 r. Jego zdaniem myślenie pojęciowe jest zlokalizowane na określonym poziomie. Jednym z istotnych problemów psychologii myślenia jest związek myśli i słowa.. Kształtowanie się pojęć rozpoczyna wprawdzie od zmysłowego określenia cech przedmiotów i zjawisk. że łatwiej badanym formułować sądy o tym. symbolicznego. Zgodnie z hipotezą relatywizmu językowego B. ale również umieć umieścić to słowo w słowniku. Z drugiej strony mamy do czynienia z takimi faktami jak trudność słownego przedstawienia pojawiającej się w umyśle idei. natomiast myślenie . Obuchowski łączy myślenie pozajęzykowe z takimi zjawiskami jak intuicja. że m y ś l e n i e p o j ę c i o w e jest to o p e r o w a n i e s y m b o l a m i. Co pewien czas pojawiają się nowe słowa obiegowe i nowe terminy naukowe. lecz u mnie wystąpiło to w formie oglądu.(Cytat za: M. francuski zwolennik behawioryzmu. a nawet obraz rzeczywistości. eksponują wytwarzanie i wybór informacji jako podstawową funkcję myślenia. dowodzi. Niektórzy znawcy problematyki myślenia. dążenie wprost do czegoś konkretnego. Przez wszystkie te lata istniało poczucie ukierunkowania .M.) nie pojawiły się w jakimś słownym sformułowaniu. K. Niekiedy myślenie określa się jako „rozmowę ze sobą” Wszystkie te wątki wskazują na ścisłe powiązanie myśli i słowa.. którzy w swym języku nie mają czasowników czasu przeszłego. wyrażające nowatorskie idee. Uwzględniając powyższe powiemy. umieć mówić o kapeluszach w ogóle.

Znane są różne metody budowania definicji. Operacje myślenia.ogólnym drugiego stopnia. T o m a s z e w s k i e g o czynności myślenia. a także unikania wieloznaczności. A b s t r a h o w a n i e jest operacją pomijania cech nieistotnych danej grupy obiektów i skupieniu na istotnych. pojawia się pytanie: czy to jest nadal las. czyli czynności inferencyjnych. „Miasto mazowieckie. że „X uprościł zagadnienie”. jak dotychczas. polegających na przekształceniach przesłanek zgodnie z poprawnymi regułami myślenia. Problemy te. Oto w rozbudowującym się mieście otoczono miejską zabudową kawałek lasu. iż w swej czynności myślenia pominął jakiś element istotny dla rozumienia rozpoznawanego zagadnienia. co znaczy. czy cechą procesu poznawczego. z reguły wspólnych dla całego zbioru. ze względu na wykorzystywanie. Rozumowanie. R o z u m o w a n i e w szerokim rozumieniu obejmuje wszelkie czynności myślenia. Posługując się wybranym kryterium włączymy bądź wyłączymy ten konkretny las do określonej kategorii. Czytelników zainteresowanych tą kwestią odsyłam do podręczników logiki. Operacje myślenia. W ł ą c z a n i e i w y ł ą c z a n i e to czynności zbliżone w swej istocie do definiowania. ale formułowanie myśli w słowa też oddziałuje na samą myśl. Jedną z elementarnych form rozumowania jest d e f i n i o w a n i e pojęć. na podstawie którego obiekt ten zostanie włączony bądź wykluczony z danej klasy. Operacje myślenia są zróżnicowane i relatywnie liczne.park miejski. ale nie tożsame. Psychologowie spierają się o to czy inteligencja jest elementem osobowości. to pojawi się zadanie przemyślenia kryterium. Analogiczne czynności pojawiają się w prozaicznej praktyce życiowej. równolegle uaktywniając różne ośrodki mózgu. Efekty tych czynności mózgu dopiero wtórnie przybierają szatę słowną. Jeżeli mamy zdefiniowane pojęcie i pojawi się obiekt pod pewnym względem odpowiadający ustalonej definicji.92 bezsłowne przebiega na różnych poziomach. Przykładowo „Płock” jest pojęciem jednostkowym (konkretnym). Podzielimy je na dwie grupy: rozumowania i wnioskowania. czyli dokładne ustalanie ich treści. czyli dokonują się w umysłach ludzi i nie są dostępne obserwacji bezpośredniej. istnieje wzajemny związek obu czynników. „Miasto polskie”- . nie ma więc jednoznacznych rozwiązań. w terminologii T. Będą one przedmiotem opisu w dalszej partii prezentowanego tekstu. Są one zinternalizowane (zinterioryzowane). Z całą pewnością nie można utożsamiać myślenia abstrakcyjnego z operowaniem słowem. pod innym jednak z nią niezgodny. pojawiająca się myśl wpływa na formę wyrazu słownego. „miasto północnego Mazowsza” już ogólnym. czy też park miejski. to posługiwanie się pojęciami w procesie tworzenia sądów o rzeczywistości. Dokładność definicyjna jest środkiem zapobiegania bezzasadnego przenoszenia właściwości jednego obiektu na drugi. badając jej funkcje poznawcze zaliczymy do procesów tej kategorii. Powiadamy czasami. nie są wystarczająco poznane. Przyjmując kryterium różnic osobniczych opowiemy się za włączeniem jej do pojęcia „osobowość”. O ich właściwościach i przebiegu wnioskujemy na podstawie wytworów myśli. Zgodnie z kryterium „naturalnego pochodzenia” będzie to las. niekiedy na podstawie danych introspekcyjnych. w węższym nie obejmuje w n i o s k o w a n i a. Dzięki czynności abstrahowania tworzą się pojęcia ogólne ( ma miejsce proces uogólniania) i hierarchiczne układy tych pojęć.

podrzędności. komparatystyka. Dostrzeżone podobieństwa i różnice stanowią podstawę wnioskowania o badanych zjawiskach. aczkolwiek różnie nazywanych. ale istotnej zależności. co umiejący składać. polegająca na rozkładaniu całości na elementy składowe i ich szczegółowym badaniu. jest siedliskiem kilku innych receptorów zmysłowych. poza dotykiem. miejskie lub wiejskie zamieszkiwanie rodziny i inne. formułowanie sądów o wszystkich obiektach danego zbioru. gdy dokonany podział jest rozłączny i wyczerpujący. relacji: tożsamości.. A n a l i z a (analizowanie) jest kolejną operacją myślenia. że człowiek ma pięć zmysłów i nie będzie to klasyfikacja wyczerpująca. że „mamy w Polsce zdolnych studentów”.. Jeżeli np. Czynność klasyfikowania przebiega poprawnie wtedy. to abstrahuje od innych zależności. Chemik. Abstrahowanie ma miejsce również w procesie badania zależności. I Tożsamość II Nadrzędność A wobec B III Podrzędność A wobec B A A A B A. „Miasto” ulokuje się już na szczycie układu hierarchicznego wszystkich określeń szczegółowych. Abstrahowanie umożliwia dokonywanie u o g ó l n i e ń. P o r ó w n y w a n i e jest operacją relatywnie prostą. bowiem skóra człowieka. Abstrakcyjne podejście ułatwia uchwycenie jakiejś jednej. co kupujemy w sklepie jako mleko. nadrzędności. Greckie synthetikos znaczy tyle. a także psychikę ludzi normalnych i z objawami patologicznymi. S y n t e z a jest operacją przeciwstawną analizie i polega na całościowym ujmowaniu problemów lub zjawisk. krzyżowania i wykluczania. Mówiąc o psychologii miasta nie mamy na myśli ani Grójca. takie zdania: „Studenci Politechniki Warszawskiej zdobyli międzynarodową nagrodę na olimpiadzie elektroników”. jakie pierwiastki tworzą to. Psycholog-tradycjonalista powie. albo podział logiczny jest czynnością myślenia polegającą na wydzielaniu z zakresu pojęcia ogólnego pojęć podrzędnych. dotyczących miasta. stwierdza się. „Studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu zajęła pierwsze miejsce na festiwalu w USA” i kilka podobnych. dokonując analizy. polega na określaniu stopnia styczności dwu lub więcej pojęć. Psychologia porównawcza jest tą subdyscypliną psychologicznej. formułowaniem sądów ogólnych. to możemy powiedzieć. ani New Yorku. ale nie jest to proste uogólnianie. przyczyny popełnianych błędów w pisaniu komputerowym. Jeżeli słyszymy np. Psychologowie porównują procesy psychiczne ludzi i zwierząt. Synteza jest składaniem w całość. czyli ustalanie relacji logicznych. ktoś przywoła pojęcie „książka” i zechce zdać sobie sprawę ze znaczenia tego pojęcia. U s t a l a n i e r e l a c j i s e m a n t y c z n y c h między pojęciami.93 trzeciego stopnia”. będzie musiał wymienić wszystkie odmiany książek. Jeżeli np. Graficznie przedstawia to niżej zamieszczony grafik. stwierdza np. że poziom inteligencji dzieci pierworodnych jest wyższy niż urodzonych w dalszej kolejności. B B . takich jak zamożność rodzin. Byłaby to synteza informacji ze zdań szczegółowych. ale miasto w ogóle. Na podstawie tysiącletnich doświadczeń wyodrębniono pięć możliwych. w której jedną z głównych metod badań jest porównywanie. psycholog poprzez czynności analizy określa np. K l a s y f i k a c j a (klasyfikowanie). niemniej przydatną w pracy psychologa.

polegającą na przetwarzaniu treści przesłanek zgodnie z poprawnymi regułami myślenia. zachowuje się energicznie. gdy żadne A nie jest B i żadne B nie jest A. A wobec B ma miejsce wtedy. Nadrzędność. ale wszystkie stany świadomości są stanami psychiki. Po pierwsze. „Kto ma bałagan w głowie. Np. że ludzi tworzą opisowy odpowiednik pojęcia swego „ja”. wiele pojęć psychologicznych wywodzi się z języka potocznego. Podrzędność jest odwrotnością nadrzędności. Np. następcy jedynie je uzupełnili. niektórzy ludzie utożsamiają porady psychologa i psychiatry i w następstwie tego wstydzą się (wiadomo. ustalenie własnej tożsamości wpływa na osobowość człowieka. maksyma ta jest dobrą syntezą rozważań o relacjach semantycznych. B B B Tożsamość. Wykluczanie (negacja) ma miejsce wtedy.M i e t z e l. Formalnie sylogizmy . np. gdy niektóre A są B i wszystkie B są A. Klasyczną egzemplifikacją tej czynności jest wnioskowanie występujące sylogizmie kategorycznym. niektórzy ludzie są daltonistami. co bywa powodem błędów w zachowaniu. są zatem notorycznie niejednoznaczne. niektóre B są A . Po drugie. niewłaściwe rozumienie relacji uniemożliwia tworzenie poprawnej reprezentacji świata. niezadowolonym z siebie itd. gdy niektóre A są B. Powiada on. biernym. że wszystkie A byłyby B i niektóre B byłyby A. Jeżeli zaś charakteryzuje siebie pozytywnie. i wszyscy daltoniści są ludźmi (zakładamy. a niektóre nie są i odwrotnie. niektóre nie. gdy każde A jest B i każde B jest A. Konsekwencje każdego z rozwiązań są daleko idące. niektóre reklamy są odbierane przez zmysł wzroku. Interesującą w tym kontekście kwestię porusza G. człowiek staje się nieśmiałym. odważnie. nabiera zaufania do siebie. Przykładem może być watsonowskie pojęcie „zachowanie”. niektóre (tylko niektóre) stany psychiki są uświadamiane. a w konsekwencji na jego zachowanie. w terminologii Piageta „identyczność” zachodzi wtedy.94 IV Krzyżowanie V Wykluczanie A A A. że daltonizm nie odnosi się do zwierząt). różni je „kierunek” rozumowania tzn. Jeżeli opis ten zawiera wiele przymiotników negatywnych. A więc występuje tu czynność dedukowania. Psycholog może rozważać relację dusza-psychika i uznać je za tożsame lub zaprzeczyć temu. czyli myślenie dedukcyjne. Rozumienie relacji ma dla psychologa istotne znaczenie z kilku powodów. bywa powodem nieporozumień. Np. ten błądzi w świecie”. Przypomnijmy. Po trzecie.a niektóre nie są. jego samoocenę. Wnioskowanie. W dodatku pojęcia tworzone przez naukowców powstawały w obrębie różnych szkół i niekiedy zmieniały swe znaczenie w miarę rozszerzania się ich obiegu. Wyobrażenie siebie. wariat !) korzystać z porad psychologa. Stan ten utrudnia komunikację między ludźmi. Krzyżowanie występuje wtedy. dziś dowolnie interpretowane. Reguły tej formy myślenia opracował Arystoteles. niektóre są następstwem stymulacji innego rodzaju. że przez w n i o s k o w a n i e rozumiemy inferencyjną (prowadzącą do konkluzji) czynność myślenia.. nie wszyscy ludzie poprawnie pojmują relacje semantyczne. I odwrotnie niektóre doznania wzrokowe pojawiają się pod wpływem reklamy.

przynajmniej w jednej przesłance termin średni wzięty w całym zakresie (rozłożony) oraz przestrzegane reguły wnioskowania.. Wnioskowanie sylogistyczne. zatem każda lipa ma korę.ogólne przeczące i literka „o” symbolizuje zdanie szczegółowe przeczące (Niektórzy osobnicy nie są Polakami). Mając to na uwadze rozumujący nie może formułować wniosków ogólnych na podstawie przesłanek szczegółowych. literka „i”. Prawa logiczne są zatem modyfikowane psychologicznie. pozwalających uniknąć logicznych błędów myślenia i ułatwiających precyzyjne myślenie. każda lipa jest drzewem. Termin średni. W związku z tym J. Objaśnijmy zasady wnioskowania sylogistycznego posługując się konkretnymi przykładami.).95 są uporządkowane w cztery figury i 64 tryby. spełnia tu funkcje łącznika pomiędzy podmiotem przesłanki większej i orzeczeniem mniejszej lub podmiotem mniejszej i orzeczeniem większej. Zobaczmy jakie problemy kryją się za tym określeniem. . szczegółowe twierdzące (Niektóre są. Figury określają rozmieszczenie podmiotu i orzeczenia w obu przesłankach. oznacza zdanie ogólne twierdzące. sześć w każdej figurze. Literka „a” . a w ślad za nim A. Z. tryby zaś wskazują na rodzaj zdania. P i a g e t. „e”. Najprostszą formę sylogizmu zapisujemy następująco: każde drzewo ma korę.Kotarbińskiego. wniosków twierdzących na podstawie przesłanek przeczących. że psychologowie. podmiot przesłanki mniejszej jako S orzeczenie jako P. Jeżeli symbolicznie podmiot przesłanki większej (pierwszej) oznaczymy jako P. K a h n e m a n . Ajdukiewicza. podobnie jak logicy. są zainteresowani poznaniem istoty i przyczyn popełnianych błędów wnioskowania. Ziembińskiego). ani formułować konkluzji przeczącej na podstawie przesłanek twierdzących. Formalnie zapiszemy to następująco: PeM SaM Wniosek PeS To z kolei jest tryb Cesare figury drugiej. Logicy uzupełniają ten zestaw praw elementarnych szeregiem wskazówek szczegółowych. Oto inny przykład rozumowania sylogistycznego żaden harley nie jest fordem. to otrzymamy następujący zapis: PaM SaP wniosek SaM Jest to tryb Barbara figury pierwszej. terminy są realistyczne (nie puste). czyli powtarzający się w przesłankach sylogizmu. Ten układ informacyjny symboli oddaje w istocie rzeczy relacje semantyczne pomiędzy trzema pojęciami (terminami). Czytelnik zapewne już się zorientował w istocie procedury sylogistycznej. Dlaczego mówimy o powyższych zagadnieniach w podręczniku psychologii? Dlatego. T w e r e s k y i D. W dodatku okazało się. zaczęli posługiwać się terminem p s y c h o l o g i k a. zatem żaden harley nie jest z Detroit. każdy samochód z Detroit jest fordem. prezentują poprawne schematy wnioskowania. K. zgodne ze schematami 24 poprawnych trybów jest niezawodne jeżeli przesłanki są prawdziwe (nie występuje błąd materialny). (Dokładny ich opis znajdzie Czytelnik w podręcznikach logiki T. że istniej klasa błędów uwarunkowanych czynnikami psychologicznymi. jednak jedynie 24 tryby.. orzeczenie jako M.

Na zebraniu np. Zaangażowany uczuciowo psycholog. to popełnia błąd nie rozróżniania domu w sensie budowli i zjawiska społecznego. jeżeli odbiega od niej. Petitio principi to błędne koło we wnioskowaniu. posługując się takim sylogizmem: Wszyscy Mongołowie mają skośne oczy. pojawia się stwierdzenie fałszywe. bo jest człowiekiem uczciwym. zatem każde dziecko chodzi do szkoły publicznej”. lecz ogólnie wnioskowanie takie jest poważnym błędem. co zbudowane z cegły. Jeżeli przesłanka brzmi „Każde A jest B”. Przypomnijmy sobie koła Eulera i układ podrzędności A wobec B. natomiast w trzech pozostałych relacjach jest logicznie uprawniona. Przedstawione wnioskowanie jest obarczone zarówno błędem materialnym (nie wszyscy Mongołowi i nie wszyscy Chińczycy mają skośne oczy). więzi rodzinnej. przewodniczący stwierdza: „Wszyscy jesteśmy psychologami. wnioskujący utrzymują „atmosferę” i formułują konkluzję twierdzącą. zatem SaP. Tymczasem tak nie jest. że on nie kłamie. Być może. że dom jest zbudowany z cegły oraz że gwarantem bezpieczeństwa jest dom i wnioskuje. bądź z braku wiedzy o rzeczywistości. W tym konkretnym przypadku wniosek jest poprawny. Gdy przesłanki mają formę twierdząca. że gwarantem bezpieczeństwa jest to. Jednak opinie rozpowszechnione wśród badanych przez Woodwortha i Sellsa Amerykanów. dotyczącej większości relacji. Jest to stwierdzenie nie prawdziwe. Wszyscy Chińczycy maja skośne oczy. W każdym przypadku grozi to popełnieniem błędu w myśleniu i (lub) nieporozumieniem w komunikacji między osobniczej. że wnioskujący nie dostrzega dwu znaczeń terminu średniego(M) i posługuje się we wnioskowaniu sylogistycznym czteroma terminami. pozostającą w umyśle wnioskującego. Wnioskujący często prezentują tendencję wyciszania treści. Błąd entymematyczny wynika z posługiwania się przesłanką ukrytą. nie zwerbalizowaną. skłaniało ich do wyciągania takiego wniosku. na ogół relacji. badający podejrzanego stwierdza. Jeżeli ktoś stwierdza. W kontaktach codziennych często obserwujemy różnorodne przypadki wnioskowania entymematycznego. zamiast dopuszczalnymi trzema. ż również każde B jest A. niektórzy księża prowadzą rozwiązły tryb życia. co ilustruje kolejny przykład: „Każdy uczeń jest dzieckiem. Zatem Chińczycy są Mongołami. zatem niektórzy księża powinni być . Ludzie utrzymują przesłankę w umyśle bądź z przekonania. to ludzie są skłonni sądzić. ludzie aktualnie nie są skłonni aprobować wniosku takiego sylogizmu: „Ludzie prowadzący rozwiązły tryb życia powinni być spychani na margines społeczny. Jeżeli jest ona zgodna z prawdą.” Formalnie zrekonstruujemy to następująco: PaM.96 Od wieków znany jest „błąd czterech terminów”. ale nie wszystkie elementy zbioru B znajdują się w granicach A. Ulegają też wpływowi kontekstu społecznego wnioskując wbrew zasadom logiki. że cały zbiór z małego koła (A) mieści się w zbiorze B. najczęściej pod wpływem silnego zaangażowania emocjonalnego przyjmuje to. a człowiek uczciwy nie kłamie. Wnioskujący. że Chińczycy są Mongołami. Inwersja nie zachodzi również w przypadku nadrzędności A w stosunku do B. co ma być wnioskiem. więc mamy ukończone studia wyższe. Niekiedy błędy wnioskowania sylogistycznego wynikaj a z niewłaściwego rozmienia inwersji (w ujęciu Piageta inkluzji). że występuje tu generalizacja reguły. że wszyscy ją podzielają. wnioskowanie jest poprawne. bowiem są uczniowie szkół prywatnych. często przenoszą atmosferę przesłanki ogólnej na wniosek. stanowiącej społeczne tabu lub niepoprawność polityczną Np. zatem podejrzany nie skłamał. np. Niski poziom sprawności semantycznej leży u podstaw błędów tego typu. Efekt atmosfery to nazwa błędy spowodowanego wpływem form przesłanek. jak i błędem formalnym (niewłaściwy tryb wnioskowania). Widać wyraźnie. za przesłankę wyjściową. Istota jego polega na tym.

nie wyprawienie wielkiego balu. Na tej podstawie stwierdzamy jakąś właściwość „w” zjawisk z. obserwacją. jeżeli ktoś sprawia przykrość innemu. wynikających z niezrozumienia istoty implikacji. opartego na rachunku nazw. gdy obejmuje wszystkie obiekty indukcji. to często czuje się zmęczony” i „To nie jest starzec” zatem „Nie często czuje się zmęczony”. że ludzie często popełniają dwa typy błędów. Podobnie wyprawienie balu bez zarobienia 200 zł. że w opisanych błędach ujawnia się „ludzka skłonność do odczytywania implikacji jako równoważności”. W jakim przypadku implikacja z lwowskiej piosenki: „Jak zarobim 200 złotych. „Ksiądz też człowiek” itp. I to jest istota indukcji. 1. że „To jest starzec” jest egzemplifikacją błędu tego typu. że wszystkim „z” przysługuje cecha „w”. że implikacja jest układem warunkowym i że prawdziwości układu nie podważa brak jego aktualizacji (pf. L e w i c k a stwierdza. a następstwo fałszywe Znaczy to. z 2 . byłoby (wielkim!) fałszem. Człowiekowi nie zajmującemu się analizą formalną procesu myślenia wydaje się czymś dziwnym stwierdzenie prawdziwości implikacji przy fałszywości obu przesłanek. Ta odmiana wnioskowania jest ściśle powiązana doświadczeniem. Mógł przecież ktoś pożyczyć lub znaleźć pieniądze i bez zarobku wyprawić wielki bal. że implikacja jest fałszywa tylko w jednym przypadku. to urządzim wielki bal” będzie prawdziwa? Ukazuje to niżej przedstawiony schemat. z 3 i wnioskujemy. to q. chociażby z racji przepracowania. Błąd negacji poprzednika i 2. to sprawia innemu przykrość. f –fałszywe.97 spychani na margines społeczny”. że „Często czuje się zmęczony”(następstwo) i wnioskowanie. zatem jeżeli skłamał. Oprócz sylogizmu kategorycznego. Wnioskowanie indukcyjne. Co jest fałszem. gdy poprzednik prawdziwy. „Jeżeli to jest starzec. Może ona przybrać postać indukcji pełnej bądź niepełnej. Badania specjalistów z zakresu psychologii myślenia dowodzą. to r. Jeżeli ktoś kłamie.błąd afirmacji następstwa. operujący rachunkiem zdań. to powinien przeprosić Poprawność wnioskowania według tej reguły zależy od właściwego rozumienia implikacji. w którym v oznacza zdanie prawdziwe. Drugi błąd wynika z uznania prawdziwości poprzednika na podstawie stwierdzenia prawdziwości następstwa. Wróćmy do poprzedniego przykładu. to jeżeli p. qf). że przy zarobionych 200 złotych. i jeżeli q. Np. M. p<q –implikacja. Typowa jego forma wygląda następująco: Jeśli: jeżeli p. mianowicie wtedy i tylko wtedy. czyli prawdziwości zdania warunkowego. to r. z 1 . również nie podważa układu warunkowego. co nie jest logicznie uprawnione. Na przykład: jeżeli ktoś nie zrobił 200 zł i nie wyprawił balu nie znaczy. że nie byłoby balu. Np. np. występuje s y l o g i z m h i p o t e t y c z n y. Stwierdzenie. i Dania i . pv qv p<q v pf qv p<q v pv qf p<q f pf qf p<qv Widzimy. Będą raczej go łagodzić sugerując iż „Są to nieliczne przypadki”. bowiem niektórzy młodzi ludzi często czują się zmęczeni. Pierwszy polega na uznaniu fałszu następstwa na podstawie fałszu poprzednika. gdyby takie pieniądze zarobił. Trzeba pamiętać. Są to. Pierwsza ma miejsce wtedy. to powinien za to przeprosić.

Kahneman. by uprawomocnić wnioski badawcze dotyczące ich właściwości psychicznych. To uzasadnia jej przeprowadzanie. o których orzeka. Wyobraźmy sobie. Powiadamy. Psychologowie amerykańscy w latach 60-tych ubiegłego wieku ankietowali dziesiątki tysięcy studentów po to. że 60% małżonek pracuje zawodowo. Pozwoliło to uniknąć tzw. Ludzie wnioskują indukcyjnie najczęściej wtedy. Błąd p r z e c e n i a n i a s i ł y o b r a z u polega na tym. chodzenie trójkami itp. dające wiedzę niepełną i zawodną. „Więc jeżeli X. Dlatego też jest ona wnioskowaniem zawodnym. lub nie wykonują takich czynności jak dziękowanie za życzenie powodzenia. W celu podniesienia poziomu niezawodności indukcji niepełnej podejmuje się szereg zabiegów korekcyjnych. Tymczasem wielokrotne rzuty nie są składnikami procesu ciągłego. że przeprowadziliśmy badania 10-ciu rodzin i okazało się. Znane są liczne przypadki wnioskowania indukcyjnego typu: „Po zdarzeniu X nastąpiło Y”. błędu wielkości próby. to Y”. Po telewizyjnych przekazach obrazów katastrof lotniczych ludzie unikają latania samolotami. że jesteśmy skłonni bardziej ufać wymowie dramatycznych obrazów. Z jego doświadczeń życiowych wynika. Rzucający monetą po długiej serii orła nabiera przekonania. Przedstawiono je w pracach dotyczących teorii doboru próby badawczej. Tak się rodzą i utrwalają stereotypy narodowe. L. więc wnioskuje on. pozwalających zwiększać wiarygodność wnioskowania indukcyjnego. że tak jest. Tversky i D. ale nigdy nie będziemy mieli pewności. Naukowcy dysponują aktualnie pakietem subtelnych metod . niż udokumentowanym prawidłowościom. McArtur wykazała. na podstawie znajomości kilku lub kilkudziesięciu osób tej narodowości formułują o nich sądy ogólne. wniosek taki jest wygodnym w operowaniu skrótem syntetycznym. przekraczanie progu lewą nogą. że 5 z pośród 10-tki małżonek pracuje zawodowo. Z. nie są w stanie poznać wszystkich Niemców (i odwrotnie). zatem nie ogolę się i wygram (kolejny) mecz” Niektórzy studenci przed poważnym egzaminem wykonują szereg czynności typu: ubranie szczęśliwego stroju. bo nie ma innej metody poznanie właściwości zbiorów o dużej liczebności. Polacy np. Np. Większość błędów wnioskowania indukcyjnego jest głęboko „osadzona” psychologicznie. Dzieje się tak mimo to. „Nie ogoliłem się i wygrałem mecz. Następnie przebadaliśmy 1 500 rodzin i stwierdziliśmy. że po kilku lub kilkunastu orłach będzie reszka. pozwalających zwiększyć prawdopodobieństwo wniosku. Szczegółowe informacje o wspomnianych teoriach znajdzie Czytelnik w pracach J. Indukcja niepełna nie wyczerpuje przeglądu obiektów. co przekonująco pokazali wspomniani A. Przecież gdzieś może ukrywać się jakiś wróbli albinos. każdy rzut jest odrębnym zdarzeniem. że wszystkie wróble są szare. kto uzna oba wyniki jako równie prawdopodobne w następnej grupie badanych popełnia błąd wielkości próby. ze błąd ten występuje najczęściej wtedy. jednak jej wartość poznawcza nie jest znaczącą. Indukcja pełna jest wnioskowaniem niezawodnym. a częściej korzystają z samochodu jako środka lokomocji.98 Finlandia i Islandia i Norwegia i Szwecja są państwami demokratycznymi. że wniosek jest tym bardziej pewny. Jest to wnioskowanie występujące niemal we wszystkich typach przesądów i wynika z i l u z o r y c z n e g o k o r e l o w a n i a. że w kolejnym rzucie odsłoni reszkę. teorii prawdopodobieństwa i innych. Pewność. gdy wnioskowanie łączy się z silnymi przeżyciami lęku. więc prawdopodobieństwo wyrzucenia orła lub reszki dla każdego rzutu wynosi 1/2. gdy mają do czynieni z licznym zbiorem bytów jednostkowych. żegnanie się. że bardzo długie serie zdarzają się rzadko. że w kolejnym rzucie serii otrzyma się reszkę jest dowodem popełnienia błędu n i e d o c e n i a n i a r e g u ł p r a w d o p o d o b i e ń s t w a. Otóż ten. zatem wszystkie państwa skandynawskie są państwami demokratycznymi. że prawdopodobieństwo . Mimo to indukcja niepełna jest powszechnie stosowana. siadanie na podręczniku z przedmiotu egzaminacyjnego. B r z e z i ń s k i e g o. zatem indukcyjnie. Stwierdza się. im większa ilość konkretnych obiektów została rozpoznana.

Oto bulwersujący przykład funkcjonowania pewności: w roku 1957 projektanci sądzili. stan niepełnej informacji o sytuacji. różnorakie. że zbudują gmach opery w Sydney do końca 1963 r. że mechanizm ten działa również wtedy. a jedynie 63% wykazała dokładną znajomość rzeczy. Problem. wzbudza uznanie i ludzie wnioskują. O skuteczności działania sposobu podania dobrze wiedzą specjaliści od reklamy. że 10% operacji zakończyło się śmiercią chorych. którzy zawsze na pierwszym miejscu umieszczają informacje o pozytywnym składniku. zjawisko codzienne. Mówimy o problemach w pracy. . Wnioskujący często porzucają logiczność na rzecz wniosków zgodnych z własnymi przekonaniami. Ich zdaniem na problem składają się: 1) stan wyjściowy. Średnio 75% badanych żywi pewność. że wytworzone u ucznia przekonanie o braku określonych zdolności. krytykowany za wzięcie nienależnej premii. Podobnie jak konserwatyzm działa t e n d e n c y j n o ś ć p r z e k o n a ń. gdy operujemy materiałem abstrakcyjnym Osoby badane indywidualnie proszono o szybkie podanie wielkości iloczynu a) 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 lub b)1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8. Rozwiązywanie problemów. A. Utrwalone przekonania. w życiu rodzinnym. że byliby zadowoleni z podwyżki 50 złotowej. a pewien wysoki urzędnik. że takie same rezultaty będą przy następnym i następnym i kolejnym. A. Stwierdzenie. wypalony papieros nie spowodował szkód „zachęca” do wnioskowania. że np. których miesięczny zarobek wynosi 2 000 zł. skłania go do wnioskowania. Jeżeli natomiast stwierdzi. Zarabiający 600 zł miesięcznie stwierdzają. iż kolejne operacje zakończą się sukcesem. demonstrują je palacze papierosów. Jest ono szeroko rozpowszechnione. Odwrotną stroną przeceniania obrazu jest niedoceniania tego. p u n k t z a k o t w i c z e n i a. niezdrowo odżywiają się. jeżeli są w dodatku wsparte wymyśloną teorią. Mamy tu trzy różne punkty zakotwiczenia dla skali ocen i wnioskowania o wystąpieniu zadowolenia. Wnioskujący sugerowali się wielkością pierwszych cyfr! K o n s e r w a t y z m p r z e k o n a ń to kolejna przyczyna błędów wnioskowania. naukowych i szeregu innych. Empirycznie wykazano. Zbudowano go w 1973 r. Podobnie działa na odbiorców tzw. Ci. za 7 milionów dolarów. Okazało się. poczuliby się usatysfakcjonowani dopiero podwyżką 250 złotową.99 uczestnictwa w wypadku samochodowym jest 26 razy większe niż w katastrofie lotniczej. S i m o n prezentują istotę problemu opisując jego strukturę i proces przetwarzania informacji. za sumę 107 milionów dolarów. Z wielu badań wynika. iż nie potrafi wykonywać czynności. co nie pożądane. o problemach wychowawczych. stwierdził. Tversky wykazał. co nie oglądowe. że pewność określonego stanu rzeczy przewyższa dokładność wiedzy. Pierwsza informacja wyznacza tendencję wnioskowania i niekiedy rodzaj błędów. Ta mnogość odmian utrudnia określenie jego istoty. działaniach. Działania nielubianych polityków ludzie częściej oceniają według kryterium sympatii. skłoni informowanych do ostrożności. że wynik szeregu pierwszego był wyższy niż drugiego. Na wynik wnioskowania indukcyjnego wpływa s p o s ó b p o d a n i a informacji o fakcie. że nie rozumie wrzawy z powodu tego „czterotysięcznego ochłapu”. Psychologika ujawnia się i w takich. niż rzeczowych dokonań. Jeżeli chirurg informuje. powodujący odczucia dyskomfortu. pomijając fakt 25% zawartości tłuszczu.N e w e l l i H. Takie właśnie funkcjonowanie ułatwia im pewność własnych przekonań. które wymagają tych właśnie zdolności. że miał udanych aż 90% operacji. lekceważący zagrożenia pojawiające się w zatrutym środowisku itd. Głoszą np: ” Produkt w 75% beztłuszczowy”. „konkurują” skutecznie z regułami wnioskowania. pozornie ściśle logicznych. a za nim ukrywają to.

2) stan docelowy. Tę sprzeczność rozwiązuje i wyjaśnia problem teoria dysonansu poznawczego. lecz o niemożliwość dokładnego określenia stanu docelowego i czynności prowadzących do jego osiągnięcia. które kryje się w gąszczu różnorakich możliwości. . gdy pojawia się trudność zastosowania znanej zasady w nowych warunkach. Nie idzie tu o partactwo definiujących. w tym także psychologicznych. Są to typowe sytuacje ludzi bezradnych. otwierającego zamek patentowy. nazywaną od pola stosowalności m y ś l e n i e m k o n w e r. V stopnia stają prze ludźmi wtedy. To tak jakbyśmy poszukiwali w pęku kluczy tego jedynego. że człowiek w sytuacji problemowej nie potrafi określić stanu docelowego lub nie może wypracować niezbędnych operacji unikania sytuacji niepożądanych. Jednak bywa i tak. Istotnie. Skinner. twierdzenie matematyczne. w badaniach np. A oni przecież też borykają się z problemami. gdy zadanie wymaga nowych zasobów wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. jego wyobrażenie i pragnienie realizacji. trzeba jedynie dobrać właściwe czynności i właściwą sekwencję ich realizacji. Takim zadaniem było wysłanie człowieka na księżyc.g e n c y j n y m. gdy trzeba przezwyciężyć zaistniałe sprzeczności. Otwarte niekiedy określa się jako źle zdefiniowane. w większości przypadków występują właśnie te elementy problemu (niezadowalająca sytuacja. a więc i nowych badań. że dla nich nierozwiązywalnymi. jak sądzę. gdy ich rozwiązanie wymaga nowej wiedzy. Rozwiązywanie problemów zamkniętych wymaga dyscypliny logicznej. Problemy zamknięte są jednocześnie dobrze zdefiniowanymi. którzy za nudną pracę otrzymali jednodolarowe wynagrodzenie byli bardziej zadowoleni. Problemy otwarte z reguły występują we wszelkich utopiach. Jeżeli pewna grupa ludzie deklaruje. Występuje wtedy konglomerat powikłań. to przedstawia problem otwarty. z jednej dyscypliny wiedzy. Takie pojmowanie leży . nowych metod organizacji działań zbiorowych. II stopnia pojawiają się wtedy. niż ci. Przykładem takiego problemu może być likwidacja głodu na kuli ziemskiej. Odpowiada im forma myślenia. W tej sytuacji bardziej klarownym wydaje się określenie problemu jako trudnego zadania do rozwiązania. Jest ono ukierunkowane na poszukiwanie tego jedynego rozwiązania. natomiast otwarte bardziej „wykorzystują” wyobraźnię. np. że celem ich działań jest osiągnięcie szczęścia ludzi. budowa kopalń na dnach oceanów i szereg innych. III stopnia dają znać osobie wówczas. Z innego punktu widzenia wyróżniamy problemy otwarte i zamknięte. I tak: I stopienia występują wtedy. gdyż nie wiadomo jak ma wyglądać owe szczęście i jakimi sposobami można je osiągnąć. F e s t i g e r a studenci. Wyróżniającą cechą pierwszych jest to. L. jakie mu towarzyszą. IV stopnia jawią się wtedy. Z innego punktu widzenia wyróżniamy problemy k o w e r g e n c y j n e i d y w e r g e n – c y j n e. Przedstawiona klasyfikacja klarownie pokazuje związek zadania problemowego ze stopniem trudności. nowych technologii. którzy otrzymali 20 dolarów zapłaty. np. Jedną z nich zaproponował B. że mają one jedno i tylko jedno rozwiązanie. rozwiązywaniu zadania matematycznego o innym kontekście. znana procedura dochodzenia do niego. Znany w nich jest stan docelowy. u podstaw ONZ-etowskiej pięciostopniowej klasyfikacji problemów.100 niezadowolenia. tyle. 3) ciąg operacji niezbędnych do osiągnięcia stanu docelowego. słabych psychicznie lub (i) społecznie. wizja pożądanego i czynności do niej prowadzące). motywacja jej uniknięcia. gdy rozwiązanie wymaga nowej wiedzy z różnych dziedzin oraz nowych umiejętności działania.

101 Problemy dywergencyjne mają wiele rozwiązań. bądź zjedzenie kapusty. zebrana grupka osób zgłasza wszelkie pomysły. stanowiące całość algorytmu dochodzenia do założonego celu. zgodnie z ludowym podaniem. Właściwe w takich przypadkach jest myślenie d y w e r g e n c y j n e. Strategia algorytmu jest niezawodną. w których każde odstępstwo od procedury wykonawstwa grozi poważnymi konsekwencjami. burza mózgów (brain storming). a także ludzie. rozwiązania danego problemu. właściwe dla sytuacji zagrożenia. mogący w małej łódce przewieść tylko siebie i jedno ze swych dóbr. krok po kroku nie omijając żadnej czynności z całego procesu dochodzenia do rozwiązania. Strategie rozwiązywania problemów. niezbędne z punktu widzenia przetrwania organizmu. zabierając do przeprawy kapustę. Takie zachowanie umożliwia jej odciągnięcie drapieżnika od gniazda i ochronę potencjalnego potomstwa. zrywa się mocno trzepocąc skrzydłami pada. wrócić i zabrać wilka (lub kapustę-możliwe są dwa warianty rozwiązania). Jest ona niezbędną w sytuacjach. Stosując pierwszą postępuje się systematycznie. również do celów wojennych. oczywiście. samotny przewoźnik. zostawić ją na drugim brzegu.Zazwyczaj jest to czynność zbiorowa. a każdy jego błąd kosztowałby bądź życie kozy. 3) praktyczna weryfikacja przyjętego rozwiązania. kozę i kapustę. gdy zbliża się do gniazda napastnik. upraszczającą zdanie rozwiązania problemu. 2) wybór najlepszego z pośród nich. . Metoda ta z powodzeniem była stosowana w różnych dziedzinach życia. Obecność przewoźnika. parę metrów od swego gniazda. wrócić po kozę i już z nią dołączyć do wilka i kapusty. Taką właśnie strategię należy zastosować. zalotów. W pierwszej kolejności musi on zabrać do łódki kozę. 2) odbycia dobrego stażu zawodowego. walki i innych.Cosmides). Heurystyka jest strategią zawodną. wysiadująca pisklęta w gęstwinie traw. 3) zdobycie uznania profesjonalisty. lecz praco i czasochłonną. Tę. W drugiej fazie ocenia się je i wybiera najlepszy do realizacji. jakby osłabiona. które charakteryzuje: 1)dążenie do wytworzenia możliwie wielkiej ilości pomysłów rozwiązania problemu. Gdy żołnierz nieruchomieje i powstrzymuje odgłos oddechu stosuje darwinowski algorytm unikania zagrożenia ze strony przeciwnika. który powtarzając ciąg czynności zawsze dochodzi do pożądanego rezultatu. aby rozwiązać problem przeprawienia na drugi brzeg rzeki wilka. Aby osiągnąć ten cel podzielił zadanie na trzy szczegółowe: 1) ukończenia studiów. Wyobraźmy sobie. przeprawić się z nim i pozostawić go na drugim brzegu. ale wygodną w stosowaniu i w praktyce często wystarczająco dokładna Zadanie ułożenia słowa z zestawu liter uyeyasthkr przy zastosowaniu algorytmu wymagałoby sprawdzenia milionów kombinacji. że X postanowił zostać dobrym psychoterapeutą. Interesującą odmianą przedstawianego zjawiska są algorytmy darwinowskie (termin ten ukuła L. Podobne w swej istocie formy zachowania prezentują różne gatunki zwierząt. wracając po kapustę musi zabrać kozę i pozostawić ją na miejscu startu. Kaczka. Ma tego dokonać. gwarantuje „nienaruszalność” przewożonym. W przypadkach złożonych i zawiłych problemów stosuje się metodę pomocniczą w postaci dekompozycji problemu. ale zazwyczaj bardzo skuteczne formy zachowania. Odpowiednio do zadań szczegółowych opracował trzy szczegółowe algorytmy. Jedną z metod myślenia dywergencyjnego jest tzw. wymagają przeto innego sposobu myślenia. Są to ewolucyjnie ukształtowane i zakodowane w psychice mechanizmy zachowania. Uruchamiają one proste. Istnieją dwie podstawowe strategie rozwiązywania problemów: a l g o r y t m u i h e u r y s t y k i. jakie przychodzą im na myśl. po przewiezieniu pozostawić z wilkiem. Postępowanie algorytmiczne przypomina działanie zaprogramowanego robota.

stwierdzając. jest nieprawdopodobne. ale dostrzeżona analogia problemu mniejszości w pełni je uzasadnia. Th. by w języku polskim wystąpił taki układ samogłosek i spółgłosek taki. A n a l o g i a jest zarówno metodą rozwiązywania problemów jak i formą myślenia w ogóle.102 wszystkich jakie one tworzą. staje się jej początkiem. Ćwiczono więc precyzję ruchów palców. Swego czasu psychologowie próbowali wypracować metodę szkolenia maszynistek tak. Jedną z nich jest metoda zwana „b l i ż e j c e l u”. to różnego rodzaju bariery i utrudnienia w realizacji tego procesu. Pozornie wydaje się to działaniem zaskakującym. Myślenie przy użyciu tej formy jest wielce przydatne przy wyobrażaniu zależności jeszcze nie rozpoznanych. napotkaliśmy nieznany nam termin „heurystyka”. Wspólną cechą zastosowania analogii w obu przypadkach jest wzorowanie rozwiązania problemu na wcześniej wprowadzonym w zbliżonej dziedzinie. Inną metodą heurystyczną jest „p o s t ę p o w a n i e w s t e c z”. To. doskonale rozumiał abstrakcyjne zasady jej funkcjonowania. Edison. K o n k r e t y z a c j a to kolejna metoda heurystyczna. Sądzono. np. odpowiedniego do układu klatek krzyżówki. to czynniki ułatwiające bądź przyspieszające rozwiązanie problemu. Wnikliwsze badania pokazały. naukowiec poszukujący poprawnych metod badania społecznej pozycji kobiet zaczyna studiować metody stosowane w badaniach sytuacji społecznej Murzynów. np. stosowana głównie dla ułatwienia rozwiązywania problemów abstrakcyjnych. że rozwiązując krzyżówkę nie znamy odpowiedniej nazwy zjawiska. Oto np. Analogia jako forma myślenia występuje np.. przy tym autor pominął go w indeksie rzeczowym. Domyślamy się. zagadkowych. że Szczecin ma układ urbanistyczny analogiczny do paryskiego. ale ją skonstruował dopiero po konkretyzacji problemu żarzenia włókna. by zmniejszyć ilość popełnianych błędów w przepisywanych tekstach. wynalazca żarówki. Podobnie postępując z innymi uporządkowaniami szybko dojdziemy do rozwiązania problemu. że były to błędy odczytywania. a maszynistki interpretowały to według własnego uznania. jak w podanym zestawieniu. że termin ten może mieć związek z myśleniem. gdyż pozwala właściwie ukierunkowywać poszukiwania rozwiązań. Myślenie i już jesteśmy bliżej celu. staramy się zbliżyć do niego i spojrzeć nań z innej perspektywy. Bywa np. Stosując heurystkę pominiemy szereg z nich. jednak ilość pomyłek nie malała. więc określamy ilość jej liter i poszukujemy słowa. S t y m u l a t o r y. stwierdzamy np. natomiast inhibitory. Stymulatory i inhibitory w rozwiązywaniu problemów. że błędy wynikają z niedokładnego uderzania w klawisze. różnica wieku X i Y-ka jest analogiczna do ich wzrostu itp. Przyjrzyjmy się niektórym z nich. bo w jednym z podrozdziałów znajdujemy interesujące nas objaśnienie. więc taką kombinację wykluczamy już na wstępie. Stosujący strategię heurystyki wypracowali kilka metod jej stosowania. Zrozumienie istoty problemu pozwoliło szybko go rozwiązać. A. że ten układ liter tworzy słowo „heutrystyka”. P o p r a w n e r o z u m i e n i e p r o b l e m u jest warunkiem koniecznym jego rozwiązania i jednocześnie znaczącym ułatwieniem. Pomocne bywa wtedy spojrzenie na problem z punktu widzenia operacji poprzedzającej rozwiązanie i dalej „cofając się” łatwo już dochodzimy do pierwszego kroku niezbędnego rozwiązania.. . Np. studiując podręcznik psychologii. zaglądamy więc do rozdziału pt. Jeżeli nie wiemy w jaki sposób osiągnąć pożądany cel. co miało być końcem operacji.2 i 7 niektórzy autorzy pisali bardzo podobnie. przy porównaniach. Niekiedy rozwiązanie problemu wymaga kilku operacji i znaczną trudność sprawia znalezienie właściwej tej pierwszej. ułatwiającej rozwiązanie naszego problemu.

że chroni przed popełnieniem błędów formalnych. Ważne jest przy tym to. ludzie często pozostają pod wpływem emocji. chociażby dzięki temu. B. zasób wiadomości z dziedziny rozwiązywanego problemu podnosi poziom sprawności rozwiązywania. drugą psychiczne. Niewątpliwie znajomość reguł logicznych i heurystyki ułatwia rozwiązywanie problemów. Niestety. nie eliminuje działania czynników przypadkowych itp. poczynając od ekonomicznych na technicznym kończąc. zaangażowanego w swe działania. P o p r a w n o ś ć m y ś l e n i a . stanowiące utrudnienia w rozwiązywaniu problemów. że teorii tej nie stworzył. by była to wiedza „gorąca”. G l o t o n. a analizę nowego problemu i poszukiwanie nowych rozwiązań spychamy na plan dalszy. zatem jej tajemniczość i „zazdrość” są inhibitorami rzeczywistymi. Niektóre zjawiska rzeczywiste są trudne do zbadania z tego względu. jest raczej zbędnym obciążeniem umysłu. przyjętych metodach gromadzenia danych i ich interpretacji. motywowany walorami czynności. Ułatwia ona wybór poprawnej strategii postępowania i skutecznie przyczynia się do elimino-wania błędów z naszego myślenia. Możemy je podzielić na dwie grupy. niż stymulatorem rozwiązań. . pierwsza stanowią inhibitory obiektywne. tak zachwalane przez M. C s i k s z e n t m i h a l y i. wynikające z ludzkiej struktury psychicznej lub ukształtowane pod wpływem jednostkowego doświadczenia życiowego. tzn. Przeciwstawna jej wiedza „zimna”. wiedza o naszym sposobie myślenia. utrudniające rozwiązywanie problemów. wyższą skuteczność terapii X nad terapią Y można by określić na podstawie dokładnego rozpoznania ich skutków działania u tego samego pacjenta w tym samym czasie. S p o s t r z e g a w c z o ś ć. ułatwia rozwiązywanie problemów zarówno dzięki zwiększonym możliwościom naśladowania natury. utrzymują. Inhibitorami obiektywnymi są także wszelkie niedostatki środków. silnego osobistego zaangażowania na rzecz określonego rozwiązania i wtedy zatracają zdolność logicznego myślenia. Poważne utrudnienie w rozwiązywaniu problemów tworzą zpetryfikowane (skamieniałe) reguły i normy społeczne. Przedstawiony stymulator ma i tę zaletę. lecz jedynie odkrył podpatrując sprawnie rozwiązujących problemy. W rezultacie tego najczęściej tracimy cenny czas. wykorzystywana w praktyce. opiewany przez poetów jako natchnienie. I n h i b i t o r y to różnego rodzaju przeszkody i bariery. że towarzyszy mu dobre samopoczucie.103 B o g a t a w i e d z a. Wybujała erudycja nie przyczynia się do podniesienia poziomu sprawności rozwiązywania problemów. twierdzi nawet. a nawet nieco euforyczne uniesienie. tylko teoretyczna. czyli teorii twórczej pracy zespołowej. Sięganie po n a j b a r d z i e j d o s t ę p n e r o z w i ą z a n i e. Popatrzy na niektóre z nich. Jest nim przeważnie takie. które zostało utrwalone w pamięci. subiektywne. Optymalny s t a n o r g a n i z m u . Np. uniesienie twórcze lub „flow”. R. Powiada się. G o r d o n. czyli stan organizmu wolnego do napięć i lęków. że natura zazdrośnie strzeże swych tajemnic. Bardzo pomocną w rozwiązywaniu problemów jest natomiast wiedza metaponawcza. Znaczy to. spontanicznych zachowań nowatorskich. twórca synektyki. czyli kierowanie się regułami logiki. J. jest jednym z stymulatorów rozwiązywania problemów. traktowanej jako wyzwanie właściwego poziomu. Niektórzy specjaliści z tej dziedziny. że współczesny system szkolny jest nastawiony na hamowanie spontanicznej twórczości uczniów zmuszając ich do przyswajania narzucanych formułek. A takiej możliwości nie ma. ideologiczne i religijne. jak i łatwego dostrzegania relacji między zjawiskami. tzn. że napotykając nowy problem w pierwszej kolejności sięgamy po utrwalony schemat i próbujemy go zastosować w nowym układzie. W. że metody współczesnej nauki nie dają szans ich rozpoznania. Inhibitory psychiczne to skłonności do określonego sposobu postępowania. np. natomiast statystyczny obraz poprawy stanu pacjentów nie wyjaśnia dlaczego ona nastąpiła. L e o n a r d. zdolność podpatrywania naturalnych zjawisk i procesów.

Cecha ta zyskuje na jasności w kontekście teorii asocjacyjnej. inni boją się ocen ze strony przełożonych lub osób opiniotwórczych. Trudno o klarowną. Warto. in.. I będzie to wypowiedź nieoryginalna. zgodnie z którą istota myślenia sprowadza się do kojarzenia elementów w całość. Natomiast dokończenie: „. wskazują kierunek. aby usiąść przy. w sztuce nowe formy prezentacji rzeczywistości. nie podzielam poglądu. a za najbardziej oryginalną uznano odpowiedź: ”Ci. na zasadzie relatywności. Myśleniu twórczemu przypisuje się szereg wyróżniających cech. Kryterium oryginalności jest zatem częstość skojarzeń. staliby się przywódcami świata”. to najczęściej dopowiemy „stole”. Jakie cechy myślenia twórczego świadczą o jego odmienności jakościowej wobec procesów powtarzalnych? Po pierwsze. dostarczenie dowodu na rzecz określonego poglądu. iż takie działanie ni prowadzi do celu. boją się wszelkich ocen.”. gdyby nagle wszyscy ludzie na świecie stracili wzrok?” Jedni odpowiadali.gwieździe filmowej. technologie ich wdrażania. nowatorskim. kierowcy nie mogąc uruchomić silnika wielokrotnie włączają starter. że po kilku próbach wiadomo. w jakim winni podążać ludzie doskonalący swoje umiejętności myślenia. cechą myślenia twórczego jest użyteczność społeczna. bowiem rezultaty myślenia twórczego. Różne są tego powody i nie tutaj jest miejsce dla ich prezentacji. Jeżeli słyszymy niedokończone zdania: ”Przysunął krzesło. inni. którzy już poprzednio byli niewidomymi. jest rozwiązaniem problemy w niej występującego. urządzeń lub przedmiotów do wykonania jednej określonej czynności. że im służy ona do ochrony produktów przed zmrożeniem. Zgadzając się z tezą. Niektórzy np. tym większa oryginalność. nowe wizje sztuki i inne. nie kontekstową definicje tego terminu.oto popularne pytania oddające istotę tego inhibitora. odmienne jakościowo od wytworów reproduktywnych. im rzadsza. że widzą realne możliwości rozwiązania dokuczliwych problemów zawodowych lub organizacyjnych. że nie znano by barw. że dotychczas nie wykryto specyficznych cech procesu myślenia twórczego. mimo..” Byłaby to wypowiedź oryginalna.104 S z t y w n o ś ć f u n k c j o n a l n a to inhibitor wynikający z naszych przyzwyczajeń i nawyków używania narzędzi. Z tego powodu tysiące urzędników „nie wychyla się”. rezultat myślenia twórczego jest czymś nowym. powtarzana masowo. wysoka wartość wytworu. Myślenie twórcze. I jest to często spotykany sposób postępowania. W technice będą to wynalazki. nie cierpią ekspozycji społecznej. Z tego też m. Po drugie myślenie twórcze zawsze odnosi się do kultury danego kręgu kulturowego. Z tego punktu widzenia wykrywanie . „Co na to powie szef? Czy nie wywali mnie za to z pracy?”.. Jedną z nich jest o r y g i – n a l n o ś ć. Po trzecie. odkrywczy eksperyment itp. wyznaczają je ramy społeczno-kulturowe. Chłodziarki używamy do chłodzenia produktów w niej przechowywanych i dziwimy się Eskimosom. powodu wynalazcy i odkrywcy we współczesnych społeczeństwach są wysoko cenieni. Niektórzy autorzy nie włączają do swych rozważań o myśleniu wątku tego podtytułu.. Niektórzy ludzie żywią lęk zgeneralizowany. aż do wyczerpania akumulatora mimo. L ę k p r z e d o c e n ą hamuje poszukiwania rozwiązań problemów. która była gościem wieczoru. W jednym z badań zapytano uczestników:” Co by się stało. dowiadując się. Nie jest ono i nie może być „fantazjowaniem myślowym”. że nie warto pisać o tej formie myślenia. Oryginalność wypowiedzi określili badani poprzez porównanie z innymi sformułowaniami. że byłoby wtedy wiele potknięć. W nauce może to być sformułowanie odkrywczej hipotezy. W drugim znaczeniu mówimy o sztywności funkcjonalnej mając na myśli wielokrotne powtarzanie czynności nie prowadzących do rozwiązaniu problemu.

Badani rysują talerz. Teorię inkubacji sformułował W. że chce szykując wyprawę dokonać rzeczy niemożliwej. odrzucania oczywistości. W e r t h e i m e r. jego zdaniem mózg człowieka pracuje nad rozwiązaniem problemu nie tylko w stanie czuwania. Taką zdolność prezentował m. pisał. Wyróżniamy w nim kilka faz. zazwyczaj niedocenianych. natomiast u ludzi twórczych osiąga ona bardzo wysoki poziom. G i ę t k o ś ć albo e l a s t y c z n o ś ć myślenia jest przeciwnością sztywności funkcjonalnej. S z e k e l y traktują jako istotę myślenia twórczego. B. gdy jego oponenci twierdzili. jakby postawienia jajka na stole. Potocznie określamy te właściwość zwrotem „otwarty umysł”. że trójkąty muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. S e y l e nazywa „widzeniem obwodowym” Polega ono ma dostrzeganiu cech i zdarzeń marginalnych. K. Im więcej jednostka zgłosi pomysłów. na co świadomie jest skierowana uwaga. tym większa płynność charakteryzuje jej myślenie. Twórcy maja w znacznym stopniu wykształcone to. Ujawnia się ona przy rozwiązywaniu łamigłówek. to oczekujemy od niego giętkości myślenia. I n k u b a c j a to faza dojrzewania pomysłu rozwiązania. krótkotrwałym zrywem. Wymienione cechy należą do zestawu klasycznych charakterystyk myślenia twórczego. lecz skomplikowanym procesem. Jeżeli dajemy komuś zadanie zbudowania czterech trójkątów z sześciu zapałek. stuknął jajkiem w stół i je postawił. największą jednak popularność zyskała propozycja Grahama W a l l a s a. twórca tego terminu. Procesy nieświadome przyczyniają się do uporządkowania zależności i przygotowują rozwiązanie problemu. Znany test płynności myślenia jest realizacją zadania narysowania jak największej ilości przedmiotów o podstawie koła w ciągu minuty. że wgląd jest właściwym rozwiązaniem problemu. M. podobnie jak w figurach odwracalnych. Einstein). Rozwiązanie problemu wymaga bowiem odrzucenia przeświadczenia. P ł y n n o ś ć jest kolejną cechą myślenia twórczego. W ich następstwie może pojawiać się intuicyjne wyczucie rozwiązania problemu. spostrzeżeniu. P r z y g o t o w a n i e rozpoczyna się od dostrzeżenia problemu Nie każdy człowiek ma rozwiniętą zdolność dostrzegania problemów. Poincare) i artystów. Polega on na nagłym i niespodziewanym dostrzeżeniu rozwiązania („Aha!” reakcja). K e r s t e n) lub doświadczeniem osobistym (A. słynny Sherlock Holmes. sądził. można przedstawić jako realizację zasady oryginalności.in. D u n k e r i L. trwa ona czasie gromadzenia wiedzy o problemie i poprzedza jego rozwiązanie. Pierwszy przypisywał myśleniu twórczemu cechę przerzutności z poziomu logiki na poziom fantazji i odwrotnie. drugi akcentował w nim doniosłą rolę intuicji. co H. a późniejsze dzieła były jedynie rozwinięciem tych pomysłów.H. C a r p e n t e r. poczynając od J. ale niekiedy bardzo istotnych dla rozwiązania problemu. Specjaliści tej problematyki. zwłaszcza w fazie zgłaszania pomysłów. Cecha płynności jest szczególne pożądana w procesie myślenia dywergencyjnego. Ważne jest przy tym spostrzeganie nie tylko tego. wolnego od rygoryzmu reguł rozumowania. Piaget nie . Myślenie twórcze nie jest aktem. Czasami wymienia się dodatkowo cechy wyróżniane zgodnie z założeniami teorii (A. Goethe np. olśnienia i weryfikacji. insight) albo w g l ą d. O l ś ń i e n i e (ang. którą to czynność K. inkubacji. Jest to zdolność zmieniania zasad podejścia do problemu. Znane są liczne przypadki „olśnień” naukowców (np. Kolumb wykazał giętkość myślenia. słońce itp. narzucającego się stereotypowego rozwiązania. Wyróżnia on cztery fazy („cztery stadia myśli twórczej”):przygotowania. koło samochodowe. D e w e y a przedstawili liczne koncepcje ich wyróżniania i opisów. ale i w czasie snu. niedostrzeganej dotąd struktury. istotą rozwiązania.105 cechy latentnej (ukrytej). J. Jej miarą jest ilość wytwarzanych w danej jednostce czasu pomysłów rozwiązania jakiegoś problemu lub zadania. że obserwował u siebie „nagłe przebłyski”. tak typowe dla intuicyjnego stylu poznawczego.

Myślenie symboliczne. powstania nie było. lecz formułują je zgodnie ze swymi oczekiwaniami. ale bardzo przydatnym w dydaktyce. W praktyce występują różne warianty myślenia twórczego. ze jest intelektualnym procesem poznawczym. L. działające pod wpływem stresu. których schematy poznawcze w wielu fragmentach są nieukształtowane i niewyraźne. a wojna trwała sześć lat. Sternberg sądzi. że pojawia się tzw. przypuszczalnie rozumienia zależności. Szczególnie silny wpływ wywierają grupy zwarte. mimo. J. m yślenie ż y c z e n i o w e. pracując w grupie. jego działania i myślenie najczęściej przebiega w sytuacjach społecznych. N ę c k a w swej teorii interakcji twórczej. bądź praktycznej. Grupa doradców J. zachodzi w nim proces selekcji. że ludzie. kiedy indziej przypadek spełnia funkcję inkubacji itp. ujednolicają swe poglądy. Nie zdziwi przeto Czytelnika fakt. że efekty myślenia kształtują się również pod wpływem czynników społecznych.R e y k o w s k i sądzi. Myślenie pod wpływem takich czynników nazwał on m y ś l e n i e m g r u p o w y m. którego składnikami są: kodowanie. Zgodnie z nią w procesie twórczym trwa ciągła interakcja założonego celu rozwiązania i „struktur próbnych” (hipotez rozwiązania) przy pomocy których myślący zmierza do osiągnięcia celu. natomiast faktem była klęska oddziałów desantowych. że myślenie życzeniowe występuje u ludzi.błędami myślenia grupowego. dokonano inwazji. nawzajem wspierając zapatrywanie dominując. Castro. W trakcie weryfikacji często wprowadza się istotne poprawki i uzupełnienia. Ta sytuacja stała się źródłem inspiracji dla amerykańskiego psychologa I. czyli sprawdzenia zgodności rozwiązania z stanem wiedzy. że nie potrwa ona dłużej niż 2-3 miesiące. Po wybuchu II Wojny Światowej ludzie w Polsce byli przekonani. Można upatrywać w pojawieniu się wglądu wpływu nieświadomości. niekiedy po dostrzeżeniu problemu od razu pojawia się jego rozwiązanie. Istota olśnienia sprowadza się do odrzucenia zbędnych elementów. a zwłaszcza grup społecznych. porównywanie i kombinowanie. że nawet mały desant armii amerykańskiej na Kubie wywoła tam powstanie i doprowadzi do obalenia rządu F. R. Ich miejsce zajmują emocje i myślenie nabiera znamion „życzeniowości”. Wniosek zyskał aprobatę władz. Emocje powodują. względnie izolowane.106 podzielał poglądu postaciowców i sądził. W e r y f i k a c j a jest fazą zamykającą proces myślenia twórczego. że alianci szybko rozgromią agresora. charakteryzujących sytuację problemową. bez tradycyjnie ukształtowanych norm. Tymczasem nic na to nie wskazywało. Doszedł on do wniosku. współdziałania z innymi. ludzie tak myślący nie wyciągają wniosków logicznie uzasadnionych. a błędy tego procesu . ale współcześni psychologowie poznawczy proponują wyjaśnienia bardziej realistyczne. napięcia sytuacyjnego. przebiega czasami pod wpływem emocji i czynników społecznych. Interesująco to ujął E. czyli sprawdzenia przewidywania w konkretnych zastosowaniach. że wgląd niczym nie wyróżnia się w stosunku do innych elementów procesu poznania. Proces myślenia twórczego jest zjawiskiem skomplikowanym i wszelkie sztywne opisy z natury rzeczy musza być uproszczeniem. Kennedy’ego doszła swego czasu do wniosku. Wyróżnienie czterech faz również jest uproszczeniem. Człowiek jest istotą społeczną. że insight (wgląd) jest tylko zewnętrznym wskaźnikiem procesu psychicznego. Również zasada sekwencji faz myślenia nie musi charakteryzować myślenia twórczego. cały proces możemy przedstawić sobie jako stopniowe zbliżanie się do rozwiązania. J a n i s a do podjęcia badań przyczyn tak rażącego błędu w ocenie sytuacji. . stąd też nie należy tej fazy traktować jedynie jako szablonowego porównania efektu myślenia i rzeczywistego stanu rzeczy. Występuje ona bądź w postaci weryfikacji teoretycznej.

racjonalnego myślenia i efektywnego radzenia sobie w otaczającym środowisku” Ph. Myśl tę w formie ogólnych teorii prezentują m. symbolicznie oznaczoną jako czynnik „g” (ang. Zatem ten sam problem zyskuje inne rozwiązanie u ludzi różnych pozycji społecznych. że „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. by osiągnąć swój cel”. Przechodząc badania testem osobnik winien . Podobne przekonanie legło u podstaw konstrukcji najbardziej znanego testu inteligencji. Pierwszą prezentują ci. Składa się on z jedenastu odrębnych testów. M a n n h e i m a. którzy eksponują zasadne przystosowanie do sytuacji. S p e a r m a n wyróżnił inteligencję ogólną. R o t h m a n po uzyskaniu odpowiedzi 661 uczonych na pytanie z ankiety co uważają za „ważne składniki inteligencji” stwierdzili. Sensownym staje się zatem pytanie o typ czynności. Znana jest rozbieżność wniosków. Przytoczone informacje pokazują złożoność uwarunkowań i form konkretyzacji ludzkiego myślenia. Wagner i inni) porządkując chaos definicyjny wyróżniają trzy tendencje definiowania inteligencji. Inteligencja. poznawczej) postrzegają i rozwiązują problemy ludzie ze szczytów hierarchii społecznej. N.7% rozwiązywania problemów. M. według K. że 2/3 uczonychrespondentów upatruje istoty inteligencji w funkcjonowaniu czynnika g. Inteligencja nie jest bytem takim jak np. Konkluzja tych badań zawiera się w tezie. 97. a trzecią ci. definiuje ją następująco: ”Inteligencja to ogólna zdolność jednostki do celowego działania. oznaczonego symbolami WAIS-R (Wechsler Adult Inteligence Scale-Revised) . Wysoki poziom czynnika g miał warunkować ponad przeciętne rezultaty w czynnikach s. Z innej perspektywy (ideowej. pozycją społeczną myślących. Inteligencja niemal powszechnie jest rozumiana jako zdolność. niż osoby z dolnych jej szczebli.107 M y ś l e n i e p e r s p e k t y w i c z n e z kolei jest uwarunkowane. rozwiązywanie problemów dają najlepsze podstawy oceny inteligencji jednostki. nabyte w trakcie wykonywania zadań także wpływa na rezultaty myślenia. ze niektórzy autorzy traktują pojęcie inteligencji jako naturalne. dotycząca społecznej użyteczności wojska. Drugą stanowią ci. które najpełniej wyrażają funkcjonowanie inteligencji. namysł w działaniu. R. W. że 99. badających zjawisko inteligencji. że zdolność tę różni autorzy pojmują odmiennie. Problem z jej definiowaniem polega na tym. B e r r y l i – n e popularyzują pogląd. L o c k e i inni. J. natomiast objawia się ona w działaniu. inteligencja to „Ogólna zdolność korzystania z doświadczeń i wykraczania poza dostarczone informacje o środowisku”. Od czasów Spearmana pojęcie inteligencji ogólnej stało się powszechnie używanym. poprawionego w 1955 i unowocześnianego w1981 r.J. Niektórzy np. jakości wykonywanych czynności. K. in. W e c h s l e r. R. Salter. opracowanego w 1939 r. S n y d e r m a n i S. autor zestawu testów do badania inteligencji. D. który to czynnik miał jego zdaniem występować we wszystkich zdolnościach specjalnych(czynnik „s” ang. powstałe poza sferą nauki i z tej racji nie wymagające definiowania. Z i m b a r d o podaje definicję bardziej zwartą. specific ). Jeden z pierwszych naukowców. angielski psycholog Ch.S t e r n b e r g. ośrodek rozumienia w mózgu. E. general). a 96% uczenia się. B r e e r. K. że rozumowanie.3% respondentów uznało zdolność abstrakcyjnego myślenia. znany amerykański badacz inteligencji oraz jego współpracownicy (D. Detterman. którzy akcentują refleksyjność. czyli prób sprawności intelektualnej. wyprowadzanych przez wojskowych i studentów. P. którzy istotę inteligencji upatrują w zdolności uczenia się.S i l l a m y inteligencję pojmuje jako „Zdolność rozumienia relacji między elementami sytuacji i dostosowania się do nich tak. Indywidualne doświadczenie społeczne. J. P i a g e t. Dodajmy do tego informację. społecznej. unikania powtórnego popełnienia błędu. Potocznie mówimy.

ale nie potrafią ich wcielać w życie. umiejętnościami wykonawczymi. Inni utożsamiają z wiedzą praktyczną. Niektórzy z nich utożsamiają inteligencję praktyczną z inteligencją społeczną. wywołało dyskusję i spory wśród zwolenników tej koncepcji. a także zjednywania ich dla realizacji swoich celów. Nie trzeba dodawać. Po pierwsze uwypukliło związek inteligencji z kulturą. W różnych typach kultury preferuje się odmienne wzorce przystosowania społecznego. Można ją określić jako „chłopski rozum”. Gruzini zaś obdarzają najwyższym szacunkiem mistrzów słowa. 2) logiczno-matematycznych. inteligencji. Do tej sprawy wrócimy po prezentacji testów inteligencji. a przede wszystkim jak najlepiej. Demonstrują ją ludzie w tradycyjnym rozumieniu mało inteligentni. 3) przestrzennych (orientacja w przestrzeni. czyli rozumieniem ludzi. operowaniu pojęciami i działaniu praktycznym (inteligencja kontekstualna). W kulturach indywidualistycznych preferuje się wzorce sukcesu jednostkowego. bo przecież w różnych kulturach odmienne zdolności ceni i kształtuje. W każdej z wymienionych czynności ujawnia się. zdolnością logicznego porządkowania zdarzeń. że w teście Wechslera. rozumieniem słów i relacji przestrzennych. Przeciwko takiemu rozumieniu inteligencji zaprotestowali psychologowie amerykańscy młodszej generacji. Drugim następstwem był postulat wypracowania nowych testów inteligencji. 6) interpersonalnych (społecznych). że niektórzy ludzie potrafią trafnie rozumować i formułować problemy. ów mistrz dowcipu i refleksji. spostrzegawczością. Pierwsze dwie formy są zbliżone do tradycyjnych ujęć. aczkolwiek w różnym stopniu. autor koncepcji wielorakich inteligencji. nie radzący sobie z nauką szkolną. Na wyspie Bali. Tamada. Wiadomo. Wprowadzenie pojęcia „inteligencja praktyczna” było w pełni zasadne. W kulturze europejskiej wysoko ceni się walory i sprawność intelektu. jakiś element inteligencji. G a r d n e r. wysoko ceni się zdolności muzyczne i ruchowo-taneczne. Jego zdaniem istnieje siedem. nie występuje ona w postaci formalnej i jest bardzo przydatna w praktyce. W kulturach kolektywistycznych ceni się działanie na rzecz grupy. 4) muzycznych. dostrzeganiem podobieństw i operowaniem symbolami. transformacja układów przestrzennych).Sternberg zaproponował triarchiczną teorię inteligencji. wspólnoty terytorialnej itp. zdolnością zapamiętywania. mimo różnorodności prób. Jego zdaniem inteligencja przejawia się w trzech dziedzinach: myśleniu twórczym. nie wynosi się jej ze szkoły. wiedzą jak. ich upodobań i skłonności. natomiast trzecia stanowi nową jakość. bada się niemal wyłącznie to. Takie rozumienie inteligencji pociągnęło za sobą dwa poważne następstwa. gdzie komunikacja społeczna odbywa się poprzez muzykę i taniec. pracy. czyli rozumienia samego siebie. Tam jest to miarą inteligencji. a szerzej nowej metodologii pomiaru inteligencji. np. że w każdym z tych typów kultury niezbędne są inne zdolności przystosowawcze. sprawnością arytmetyczną. zakładu pracy. zdolnością wpływania na ich zachowanie. a nawet w rodzinie. 7) intrapersonalnych.108 wykazać się zasobem wiadomości. nie mierzy jej żaden ze stosowanych testów. Nie trudno zauważyć. Ta specyficzna zdolność przekuwania idei w czyn byłaby inteligencją praktyczną. jednak precyzyjne określenie jego znaczenia okazało się bardzo trudne. niezależnych od siebie. jest number one towarzystwa. Innym reprezentantem nowatorskiego spojrzenia na problem inteligencji jest H. Wspomniany wcześniej R. Jeszcze inni z gotowością do działania. „wiedzę ukrytą”. Rywalizacja stanowi podstawę kształtowania relacji między osobniczych w szkole. umiejętnie operujących nastrojem w czasie biesiad i uroczystości. 5) cielesno-kinestetycznych. osoby wybitne albo wyróżniane są eksponowane. . występujących w postaci zdolności: 1) językowych. drobni przedsiębiorcy czy spekulanci giełdowi. inna inteligencja społeczna. rodziny. a osiągający sukcesy jako handlowcy. wykonać daną czynność. co kształtuje nauczanie szkolne. czyli czynnik g.

Poszukując poprawnej na nie odpowiedzi trzeba odrzucić skrajne poglądy natywistów. Kanadyjski neuropsycholog Donald O. Pytanie to zyskało szeroką popularność i wywołało liczne i ostre spory nie tylko wśród psychologów. in. druga kształciła się w elitarnej szkole prywatnej. Niedożywienie. Badania inteligencji bliźniaków monozygotycznych pokazują. Inteligencja B przedstawia ostateczny wynik rozwoju tej zdolności. nie są one mierzalne. Dzisiaj powszechnie uznaje się wzajemne oddziaływanie środowiska i natury. uwzględnia się nie tylko kulturę. szybko uczący się wyzwala liczne działania środowiska. ich współ warunkowanie rozwoju inteligencji. gdy są wychowywane osobno. pokazują. A przy tym .72. ale także wśród innych przedstawicieli nauk i praktyki społecznej. S z c z e p a ń s k i w swych rozważaniach o konsumpcji. wieku. samokształcenie). autor najnowszych badań podobieństw inteligencji bliźniąt (52 pary przebadane!) podaje interesujący przykład angielskich bliźniąt: ”Jedna z sióstr miała wyraźny akcent londyńskiej ulicy. mogły bowiem zaistnieć społeczne utrudnienia w jej rozwoju. Współcześnie nikt z poważnych naukowców nie opowiada się za takimi rozwiązaniami. że podobieństwa ich poziomu inteligencji są bardzo wysokie. S t e r n a w latach 20-tych ub. że człowiek rodzi się z umysłem typu tabula rasa.Ten ostateczny rezultat nazywa się f e n o t y p e m. po zaadaptowaniu przez różne rodziny. Wysoki poziom B też jednoznacznie nie określa roli genotypu i fenotypu. Składa się na nią genotyp i różnorodne oddziaływania środowiskowe (wychowanie. Symbol A oznacza możliwości wrodzone i potencjalne zarazem intelektu. że inteligencja bliźniaków jest z reguły nieco niższa niż nie-bliźniaków. W ten m. ideę. ale również walory otoczenia poczynając od prenatalnego na elementach cywilizacyjnych życia codziennego kończąc. a środowiska jako jedynego czynnika aktywnego. bowiem nie ma sposobu określenia ich parametrów u noworodka. np. a w jakim środowisko. Tak przedstawia się sprawa z punktu widzenia formalnego. B o u c h a r d. wspierające jego proces uczenia się. profesor University of Minnesota. praca.109 Inteligencja A. Środowisko aktualnie pojmuje się szeroko. Relacje między A i B są dość skomplikowane. druga wyrażała się jak dama” Pierwsza wychowała się w domu robotników i rzuciła szkołę w wieku 16 lat. wpływających na poziom inteligencji. że czynnik genetyczny odpowiada w 30 do 75% za poziom zmienności inteligencji jednostki. Ten typ inteligencji bywa nazywany g e n o t y p e m i świadczy o biologicznej sprawności mózgu. lecz obu przypisuje się cechę aktywności. Nie traktuje się zatem wyposażenia biologicznego jako jedynie potencji. co przekonywująco przedstawił J. dramatycznie obniża poziom inteligencji dzieci. a w dalszych fazach życia nie sposób wyizolować tego czynnika spośród innych. Środowiska bezrobotnych i biedoty są „wylęgarnią” ludzi o zaniżonym poziomie inteligencji. pokazują one. Niski poziom inteligencji B nie musi oznaczać niskiego poziomu inteligencji A. O ważności tych czynników świadczą dane empiryczne. H e b b wprowadził rozróżnienie inteligencji A i B.teorie preformacji i empiryzmu genetycznego. natomiast meritum kwestii zamyka się w pytaniu o wpływie dziedziczności i środowiska na poziom rozwoju inteligencji osobniczej. Po elektryfikacji i upowszechnieniu telewizji poziom inteligencji dzieci z górzystych terenów stanu Tennessee wzrósł w ciągu 10 lat o 10 punktów. B. Nawet wtedy. Osobnik np. np. korelacja cech inteligencji wynosi 0. biernego podłoża. np. Liczne badania. głownie amerykańskie. W tym kontekście pojawia się pytanie: w jakim stopniu za poziom inteligencji odpowiadają geny. ż wszyscy ludzie rodzą się równymi sobie. W XVIII i XIX wieku sądzono. TH. sposób czynnik genetyczny wyzwala procesy społeczne. nie broni też teorii dwu czynników (nie zależnych od siebie) sformułowanej przez W.

Innymi słowy potomstwo ludzi o wysokim poziomie inteligencji nie zawsze dziedziczy po rodzicach tę cechę. a wyniki w tradycyjnych testach inteligencji są gorsze o 15%. nowych metod rozwiązywania problemów. jest wynikiem procesów biologicznych. jesteś na równi pochyłej”. Współcześnie za sporem o wpływie dziedziczności kryje się rozumienie przyczyn nierówności społecznej. niż u bliźniaków monozygotycznych. tzn w latach 23-25. (Podaję za: D. Jeżeli natomiast przyjmie się pogląd. a więc elity społeczne. kształtowania nowych wizji świata. to za niski poziom inteligencji i nieporadność życiową określonych grup ludzkich odpowiedzialność ponoszą ci. człowiek dorosły na realizację tego zadania potrzebuje 7 lat. to organizatorzy życia społecznego.40. Chcąc uniknąć tej odpowiedzialności niektórzy rządzący chętnie przyjmują pogląd o wrodzonym charakterze inteligencji i innych zdolności i genetycznym uwarunkowaniu nierówności społecznych. Prawdę tę potwierdzają liczne badania i obserwacje. takimi jak warunki bytowe. dla kuzynów 0. którzy ustanawiają reguły życia społecznego. znawca prezentowanej problematyki. zapoczątkował go F. Dzieci europejskie w wieku 3-4 lat opanowują język japoński w ciągu +. Z tego powodu wiek człowieka wielu teoretyków i praktyków uznaje za najbardziej wiarygodną wskazówkę poziomu jego zdolności poznawczych.) Prawidłowość ogólna jest taka: im bliższe pokrewieństwo. Inteligencja płynna wyraża zdolność uczenia się. myślenia abstrakcyjnego. Poziom inteligencji płynnej zmienia się wraz z wiekiem człowieka. jej poziom ujawnia się w operacjach przestrzennych.15 i.G a l t o n ogłaszając postulat eugeniki. dostępność kształcenia i inne. a w konsekwencji nieporadność życiowa.Jansen. ładnie ujął ten problem jednym zdaniem-aforyzmem: ”Jeśli masz trzydzieści lat. Nie zależy ona od zasobu słownictwa i wiadomości szkolnych. którzy dziedziczą cechy negatywne. po 60-tce mają osłabioną pamięć. Świadczy ona o sprawności mózgu i jego gotowości operowania dowolnym materiałem fenotypowym. Mózg 60. Jeżeli niski poziom inteligencji. łamigłówkach. bowiem ich sytuacja życiowa została określona przez geny. Korelacja dla rodzeństwa wynosi 0. „Biologia. jak widać. kształtują ład społeczny. Powyższe rozróżnienie wprowadził R. Dlaczego spór o wpływ czynników rodzonych i dziedziczności jest tak intensywny i długotrwały? Trwa on już niemal półtora wieku. że poziom inteligencji jest uwarunkowany przede wszystkim czynnikami społecznymi. różnego rodzaju testach technicznych. a później stopniowo zaczyna obniżać się. jest znacznie niższa. zapowiadający potworność eutanazji i nierealistyczny. Tymczasem badania inteligencji wykazują wyraźnie obniżanie się sprawności przetwarzania informacji i formułowania sądów wraz z .dwu lat. tym wyższa zbieżność poziomu inteligencji spokrewnionych.Wszystko to dowodzi obniżania się poziomu inteligencji płynnej wraz z upływem lat życia. S e l i g m a n: O inteligencji prawie wszystko. czyli uszlachetniania ludzkości poprzez rozmnażanie ludzi dziedziczących cechy pozytywne i eliminację tych. ż ludzie starsi. A. twórcy prawa stanowionego nie ponoszą winy za los ubogich i słabo radzących. C a t t e l l. kryminalistów. Poziom inteligencji przeciętnego 60latka plasuje go w 15-tym centylu wśród dwudziestolatków. to los” powiadają zwolennicy koncepcji dziedziczności. Był to postulat niebezpieczny. Osiąga on swoje apogeum w okresie młodości. bo ludzie „szlachetni” czasami też płodzą „kryminalistów”.latka waży przeciętnie o 6% mniej niż 20-latka. ale nie zdolność myślenia. np. Potocznie sądzi się. wyróżniając w czynniku g przedstawiane odmiany.110 wszystkim różnica ich ilorazów inteligencji wynosiła tylko jeden punkt”. Inteligencja płynna i skrystalizowana.

Jest ona względnie trwała. co D. rozumienia słów i tp. Prócz testów jednostkowych psychologowie stosują zestawy (baterie) kilku testów. Przykładem testów pierwszej grupy mogą być test Klocków K o h s a i Progresywnycb Matryc R a v e n a. A to właśnie ułatwia wysoki poziom inteligencji płynnej. Wynika to między innymi z nagromadzonej wiedzy i bogactwa doświadczeń. albo testów jednostkowych. Inteligencja płynna jest czynnikiem dynamizującym życie społeczeństw. współczesnego psychologa angielskiego. Do pomiaru inteligencji używa się testów inteligencji. W strukturze inteligencji skrystalizowanej zawiera się silny ładunek tego. I jest to jeden z filarów powodzenia w działalności ludzkiej. że „Inteligencja jest tym. dobrze służy doborowi właściwych metod realizacji procesów społecznych. G a l t o n a . ale nie daje szans wygranej w rywalizacji biologicznej z osobnikami lepiej przystosowanymi do otoczenia. który na zlecenie ówczesnego ministra oświaty w rządzie francuskim podjął się wspólnie z pedagogiem Th. G o l e m a n nazywa inteligencją emocjonalną. pozwalających posługiwać się licznymi wzorcami rozwiązywania problemów. Inteligencja skrystalizowana to zdolność wykonywania zadań dobrze rozpoznanych. opartych na wyćwiczonych schematach rozwiązywania problemów. Pamiętać jednak należy i o różnicach indywidualnych. Boring podkreślał fakt wielowątkowości inteligencji.B o r i n g a. B i n e t o w i. W życiu zbiorowym ludzi znaczenie obu odmian jest w przybliżeniu równoważne. Testy inteligencji są jedną z odmian testów psychologicznych. czyli testów. Takim zestawem jest test W e c h s l e r a. ściśle powiązana z rozwagą. profesora Harvard University. 1993. do grupy drugiej zalicza się wszelkie testy wiadomości. Osoby aktywne umysłowo. testy inteligencji dzielą się na dwie grupy: a)badające inteligencję płynna i b)badające inteligencję skrystalizowaną. w porównaniu z biernymi umysłowo. Dynamika inteligencji jest jednym z ewolucyjnych mechanizmów preferowania i utrwalania korzystnych dla gatunku zmian wyposażenia jednostkowego. Oświadczył on. Świadczy o tym również fakt wyraźnego obniżania poziomu inteligencji w okresie poprzedzającym śmierć naturalną. a jej różne właściwości ujawniają różne typy prób. To z kolei daje podstawy do tworzenia odpowiednich definicji tego zjawiska. K l i n e’a.111 przybywaniem lat życia. co mierzy test inteligencji” I nie jest to żart ani drwina. czyli umożliwiającymi mierzenie poziomu inteligencji i porównanie wyników pomiaru z innymi wynikami pomiaru podobnego. inteligencja skrystalizowana. Zdaniem P. składający się z 11 podtestów. są testami psychometrycznymi. Pomiary inteligencji. S i m o n e m zadania opracowania metody identyfikacji dzieci . Warszawa. E. Określenie „inteligencja C” kojarzy się z wypowiedzią E. Hornowska (red): Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. umożliwiające określenie ogólnego poziomy inteligencji. ćwiczący mózg w rozwiązywaniu problemów. przyswojonymi w przeszłości. Zapewnia ona wystarczającą sprawność funkcjonowania na wysokim poziomie. Jednak upowszechnienie testowania zawdzięczamy A. Pierwsze próby pomiaru inteligencji oraz wprowadzenie do psychologii pojęć „test” i „testy inteligencji” były dziełem F. czyli zdolnością rozumienia emocji własnych i innych ludzi oraz kierowania nimi. jej ubytki w ciągu upływu lat nie są tak znaczące jak inteligencji płynnej. utrzymują wysoki poziom inteligencji płynnej. dłużej. PWN. czyli zestawu zadań sprawdzających różnego rodzaju zdolności. Czytelnika zainteresowanego tym problemem odsyłam do pracy: J. Z tego powodu niektórzy psychologowie dopatrzyli się związku pomiędzy typem zadań testowych a ujawnianymi zdolnościami (inteligencja C). Brzeziński.

Test Bineta w pierwszej wersji składał się z 30 różnych zadań. Te. T e r m a n wprowadził mnożnik 100. o różnych stopniach trudności. Dziecko. geniusze. bo około 68%. Opracowano też normy poziomu umysłowego dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Test poprawiony zawierał większą ilość zadań. niezdolnych samodzielnie utrzymać się przy życiu. IQ) i takim właśnie wskaźnikiem posługują się dzisiaj psychologowie na całym świecie.5% szczyci się inteligencją bardzo wysoką. około 14% prezentuje poziom inteligencji powyżej przeciętnej (II od 115 do 130) i około2. S t e r n zaproponował formę ilościowego zapisu poziomu inteligencji. Marylin vos Savant. M. podzielonych na grupy o różnym stopniu trudności. liczony w miesiącach. Mianowicie wskaźnik wieku umysłowego. Na podstawie badań empirycznych ustalano poziom trudności zadania. które rozwiązywało 80% dzieci danego rocznika. 14% dysponuje inteligencją poniżej przeciętnej (II 70-85). większość z nich dotyczyła zdolności rozumowania. Wykres 2 . o II od 85 do 115. Niemiecki psycholog W. kierowanych do nauczania w szkołach o specjalnych programach. a rezultat tych operacji nazwał ilorazem inteligencji (symbolicznie II. zaliczano do grupy poniżej normy. wyznaczały normę.112 opóźnionych w rozwoju intelektualnym.5% mamy ludzi opóźnionych w rozwoju. Rekord poziomu IQ dzierży. określony stopniem trudności rozwiązanych zadań. Przedstawia to wykres nr 2. (II 130-145). ang. osiągają poziom powyżej 145 punktów i w przybliżeniu tyluż jest głęboko upośledzonych. Aby uniknąć operowania ułamkami Amerykanin L. które nie radziło z zadaniami swego wieku. Wyniki pomiaru poziomu inteligencji testem Wechslera w populacji układają się zgodnie a krzywą dzwonową. najwięcej . osiągnęła ona 230 punktów. należało podzielić przez wiek życia.1 ludzkości. według księgi Guinnessa. a 0. jeżeli natomiast rozwiązywało zadania rocznika starszego określano jako ponad przeciętne.Około 2. jest ludzi o inteligencji przeciętnej.

podczas gdy w populacji białych liczebność ta wynosi 16%. ale fakt większej ilości urodzeń w warstwach ludzi ubogich. a także pogorszenie rezultatów w testach szkolnych.. może sprawiać trudność wyboru dziecku afrykańskiemu z krajów. Czy decydują o tym geny. H. Jakie przyczyny powodują taki stan rzeczy? Jedna z hipotez wyjaśniających odwołuje się do wpływu rodzinnych metod kształcenia i wychowania. W populacji Murzynów jest około 2. nakazuje zachowanie ostrożności w interpretowaniu wymowy tego wskaźnika. wysoki poziom wymagań. Np. Jak widać i w tej wersji występuje konfrontacja orientacji środowiskowej i natywistycznej. Rozkład gratyfikacji społecznych.. zwłaszcza Chińczycy i Japończycy osiągają lepsze wyniki w testach inteligencji. adwokata” oczywista dla dziecka europejskiego. pozytywnie koreluje z poziomem inteligencji. dobrzy lekarze i prawnicy osiągają z reguły poziom II w granicach 125 pkt. Obecnie (przełom wieku XX i XXI) przeciętny wynik badań II wynosi 100 pkt. niż innych Dzieci żydowskie w USA prezentują wyższy poziom II niż pozostałych grup narodowościowych. wysokości II z reguły owocuje wzrostem wysokości zarobków o 15-20%. co dodatkowo komplikuje interpretację problemu różnic inteligencji.. Od dawna toczy się spór o jego wymowę w kontekście właściwości ras ludzkich. tragarza. We współczesnych wersjach testów zmierza się do maksymalnego eliminowania podtekstów kulturowych. z którego wywodzą się twórcy testu. lekarza.a w roku 1930 wynosił 76 pkt. niż Amerykanie i Anglicy. w których panuje przekonanie. Wskaźnik II jest uwikłany w wiele znaczących społecznie kontekstów. Prześladowania powodowały swoistą selekcję. Wśród laureatów Nobla z dziedzin nauk ścisłych 30% stanowią uczeni pochodzenia żydowskiego. Przy czym struktura inteligencji ludzi różnych ras nie jest jednakowa. aby zostać kierowcą ciężarówki trzeba osiągać poziom inteligencji 85 pkt. Pojawia się zatem problem: czy wspomniany efekt oddaje rzeczywisty stan rzeczy. Niektóre badania pokazują. czy też jest następstwem niedokładności pomiarów inteligencji. Wczesne nauczanie. bardziej inteligentni. . Druga hipoteza łączy wysoki poziom inteligencji z faktem wiekowych prześladowań Żydów. ale w grupie najbardziej uzdolnionych osiągnęła 10%. Drugi aspekt dotyczy kultur narodowych. Interesujące rezultaty otrzymano w wyniku prowadzonych w kilkunastu krajach porównawczych badań podłużnych. do napisania doktoratu-120-125 pt. układanie. odpowiedź na pytanie „ Człowiek o silnych ramionach nadaje się najbardziej na: krawca. czyli zmianę średniego poziomu inteligencji na przestrzeni lat. Ludzie o poziomie II 60-65 mogą wykonywać proste czynności typu zamiatanie. czyli uwzględniających zmienność zjawiska w czasie. Okazuję się.5% osób o II powyżej 115 pkt.i wyższy. że wielkość fizyczna osoby świadczy o wysokim statusie społecznym. w tym wynagrodzeń za pracę. Różnica in plus 10 pkt. że ludzie rasy żółtej.113 Do wykonywania skomplikowanych czynności zawodowych wymaga się w społeczeństwie odpowiedniego przygotowania i poziomu inteligencji. że II Murzynów jest średnio niższy o 15 pkt. pozostawali i przekazywali te cechy potomstwu. Tradycyjne metody pomiaru II są dziś krytykowane z różnych punktów widzenia. Ludność żydowska w USA stanowi 2% ogółu mieszkańców. silniejsi.. I M. Do ukończenia studiów niezbędne jest minimum 115 pkt. czy czynniki środowiska? Okazuje się także. Pomiar II jest przynajmniej dwojako uwikłany w kontekst kulturowy. Podniesienie poziomu życia i upowszechnienie kultury przemawia za realnością wzrostu przeciętnego II. Jakie są przyczyny takiego zróżnicowania?. słabsi ginęli. Po pierwsze niektóre zadania testowe zawierają ukryte treści kulturowe kręgu. efekt F l y n n a. Podobne w przybliżeniu właściwości charakteryzują Ormian. stymulacja intelektualna sprzyja rozwojowi inteligencji. że przeciętny poziom II ludzi niektórych narodowości jest wyższy. Wykryto w wielu krajach tzw.

Okazuje się. Jeżeli np. że błędem jest określanie II inteligencji niezależnie od konkretnej sytuacji. 2001 r. w tym czasu reakcji alternatywnych i potencjałów mózgowych.Sternberg: Psychologia poznawcza. zarówno w pierwszej jak i drugiej wersji. E. a zmodyfikowaną przez E. wolny od zafałszowań kulturowych. że ludzie o wyższym II więcej czasu przeznaczają na rozpoznanie problemu. Tyszka: Psychologia i poznanie. 1969 r. Twierdzi on. Warszawa. T. ale trudne do stosowania w praktyce.Lewicka: Aktor czy obserwator:psycholologiczne mechanizmy odchyleń od racjinalnosci W myśleniu potocznym. uniwersalnie. Eysenck: Podpatrywanie umysłu. Warszawa. Inteligencja kształtuje się w relacji właśnie do tego otoczenia. w którym się urodziło. to musimy wykonać następujące kroki myślowe: a) ustalić treść pojęć. f) poprawnie go wypowiedzieć. Metody te służą pomiarowi szybkości przetwarzania informacji w mózgu i to jest. że nie przybiorą one postaci wygodnej w stosowaniu użytkowym. w pełni wykorzystując swą inteligencję. Literatura zalecana D. Seligman: O inteligencji prawie wszystko. H e n d r i c k s o n ó w z Instytutu Psychiatrii w Londynie. M. Zgodnie z tą sugestią zaproponował on metodę analizy procesu rozwiązywania zdań testowych. Takie metody badania inteligencji pozwalają.1993 r. w którym w którym będzie mógł działać efektywnie. wybiera sobie takie środowisko. B. 1969 r. . M. niż mniej inteligentne wykonują pozostałe czynności. 1995 r. Berline: Struktura i kierunek myślenia. zachowujący się nieinteligentnie w jednej sytuacji. Rozdział VIII Uczenie się. Warszawa. Wynika to z faktu dziedziczenia cech i wczesnego dziecięcego przystosowania do otoczenia. PWN. Materska. GWP. H. zdaniem tych badaczy. PWN. Gdańsk. d) określić różnice. Warszawa. P. Nieco inne aspekty badań testowych II zakwestionował R. e) sformułować właściwy sąd. Jest on przekonany. Warszawa. Warszawa. R. 2003 r. D. określić jej czysty poziom. są zasadne. że bardziej znaczące różnice inteligencji ludzkiej występują w procesie rozwiązywania zadań testowych. WSiP. Modernizacyjne propozycje mierzenia II. Pietrasiński: Myslenie twórcze. PTP. Są też one bardziej diagnostyczne niż czasami przypadkowe rezultaty. Z. Zeigarnik: Patologia myślenia. Prostota aplikacyjna tradycyjnego testu Wechslera jest konkurencyjna w stosunku do proponowanych rozwiązań nowatorskich. PZWS. 1992 r. ale szybciej. istotą inteligencji. wprowadzoną przez J. c) określić ich podobieństwa. przy zastosowaniu różnorodnych technik pomiaru. 1969 r. Sternberg zakwestionował także sensowność określanie II na podstawie uzyskanych wyników testu. I M. Warszawa. b) ustalić relację między nimi. i A. Nie znaczy to. Jego zdaniem człowiek. Człowiek inteligentny.114 E y s e n c k o w i e zachęcają do określania poziomu inteligencji na podstawie obiektywnych badań. PWN.J. może demonstrować wysoką inteligencję w innej.E r t l a (Kanada). W. jeżeli ma możliwość. PWN. mamy porównać dwa pojęcia. zdaniem Eysencków. S t e r n b e r g.

zachodzące w ich otoczeniu. D. stykają się z procesem uczenia się. modyfikację. zatem bliższe prawdy jest określenie eksponujące czynność. Nie należy jednak niedoceniać sprawności instynktu. Skutki takiego uczenia się pozostają w sferze mentalnej. siłą faktu współuczestniczyli w tym procesie. następującej bezpośrednio po czynnościach uczenia się. starości itp. jeżeli ktoś odpowiedział na pozdrowienie Litwina „Łaba diena”. a nieco później pierwszych kroków samodzielnego zdobywania pożywienia. nie są jedynym wskaźnikiem efektów uczenia się. bowiem niekiedy występuje u c z e n i e u t a j o n e. Tymczasem uczenie się jest procesem. z którym człowiek miał do czynienia w praktyce. które wynikają z działania środków farmakologicznych. zarówno określenie „względnie trwała” jak i „doświadczenie” mogą być interpretowane na wiele sposobów. Uczenie się jest najstarszym procesem psychicznym. Co więcej. Zgodnie z nią nie zalicza się do uczenia się czynności wykonanych jednorazowo. np. utrwalanie. H i l g a r d. Podane sformułowanie wskazuje na skutki uczenia się. a także przyswajanie wiadomości. że wiele gatunków zwierząt jest wyposażona zarówno w mechanizmy instynktu. ważny. Z i m b a r d o). wypowiadania pierwszych słów. w niektórych przypadkach jest on zaskakująco dokładny. w którym ludzie nabyli zdolności obserwacji. że u c z e n i e s i ę j e s t p r o c e s e m w z g l ę d n i e t r w a ł y c h z m i a n z a c h o w a n i a p r z e z n a b y w a n i e d o ś w i a d c z e n i a. Przyglądając się potomkom śledzili uczenie się chodzenia. Niemniej jednak pozwala ona zawęzić zakres pojęcia „uczenie się” do następstw doświadczenia. . występują one bez nagradzania czynności uczenia się. są elementem potencjalnym sprawności. Innymi słowy definicja pozwala wykluczyć z grupy wskaźników uczenia się takie zmiany zachowania. nieprzydatny w nowych. „Uczący drugich sam się uczy”powiada przysłowie. Wskazywano na kojarzenie. że eliminuje rozumienie uczenia się jako woluntarystycznego aktu. świadczący o „mądrości natury”. dojrzewania. Zmiany zachowania.115 Od czasu. zmęczenia. Zdolność uczenia się jest u człowieka i wielu gatunków zwierząt uwarunkowana genetycznie. nabywanie wiedzy. ale nie będzie ona trwałą. mówiące. M a r – q u i s. opiekując się potomstwem. przeciążenia. Z. występującą pod w p ł y w e m d o ś w i a d c z e n i a (E. Uczenie się definiowano odwołując się zarówno do właściwości procesu jaki skutków jego realizacji. owocujące niekiedy zupełnie niespodziewanie w różnych nieprzewidzianych okolicznościach. nie ujawniające się w postaci zmiany zachowania. nie przekładają się natychmiast na czynności wykonawcze. R. zmieniających się warunkach. obserwowane po czynnościach uczenia się. Ta wersja definicji ma też tę zaletę. W przypadku człowieka byłoby to zaspokojenie czystej ciekawości. jak i zdolność uczenia się. Instynkt bowiem to wyposażenie organizmu w sztywny program reagowania w typowych sytuacjach całego życia. wynikających wyłącznie z działanie receptorów i efektorów. odurzających. właściwego dla niższych form rozwoju ewolucyjnego. Ph. nie powiązanego z procesami otoczenia. trening. Zapewnia ona właściwe przystosowanie do środowiska i jest wyższym stopniem regulacji adaptacyjnej w stosunku do mechanizmów instynktu. Rodzice. Dzięki niej organizmy uzyskują możliwość elastycznego reagowania na różnorodne procesy. to miało miejsce zmiana zachowania. G. ale uboczny produkt tej podstawowej aktywności. Liczne próby autorskich definicji okazały się nieprzydatnymi i aktualnie najczęściej określa się u c z e n i e jako w z g l ę d n i e t r w a ł ą z m i a n ę z a c h o w a – n i a. nawyków i przyzwyczajeń. W ł o d a r s k i proponuje uściślenie definicji przez wyłączenie z uczenia się wszelkich zmian zachowania. nowych umiejętności. Przytoczona definicja nie spełnia wymogów jednoznaczności. gdy zwrot nie zostanie zapamiętany. Uczenie się postrzegano również jako pochodny proces działania. Trzeba też pamiętać.

u wyjścia z którego ustawiono skrzynkę z pokarmem. Powtarzając zgłoski lub słowa. przebiegały drogę do pokarmu szybciej (niekiedy bezbłędnie). następujące po sobie w krótkim odstępie czasu łączą się w znaczącą całość (litera s). Ludzie. I jest to jedna z poznawczych koncepcji uczenia się. mówimy o zaspokajaniu potrzeby eksploracji otoczenia. o czym pisał James: dźwięk nazwy aktualizuje wyobrażenie przedmiotu. doświadczają tego. Takie właśnie skutki uczenia się obserwował i opisał E. czyli uczenie przez powtarzanie. a także uczenia utajonego. funkcjonują sprawnie. które jednak wcześniej nie przebywały w labiryncie Ten i podobne eksperymenty doprowadziły Tolmana do sformułowania hipotezy. np. Repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką uczenia) powiadali starożytni. Wielokrotnie powtarzana styczność obrazu (wzrokowego. doprowadzamy do styczności czasowej zakończenia słowa pierwszego z następnym. Trzy kropki. J a m e s. ujawnia się w praktyce życia codziennego. nie uwzględniających zależności pomiędzy sprawnością myślenia a efektywnością działania albo dostrzegający wroga w każdym obcym najczęściej są narażeni na niepowodzenia życiowe. W. wówczas przy ponownym wystąpieniu jednego z nich. co nazywamy powodzeniem życiowym. Znaczenie koncepcji Tolmana. adekwatną do rzeczywistości mapę poznawczą. swoista mapa poznawcza. niż podobne szczury. Formy uczenia się. Od wieków stosowane i najwcześniej poznane jest uczenie się asocjacyjne. Pojawia się tu ciekawy problem wielkości odstępu czasowego. Mechanizm kojarzenia leży u podstaw uczenia się nazw przedmiotów i czynności. jak w przypadku uczenia się wiersza.116 ogólnie. struktura asocjacyjna. a nieco dłuższa przerwa następująca po nich już przerywa kojarzenie i otwiera możliwość tworzenia nowej struktury. T o l m a n. ułatwiająca sprawne wykonanie czynności. Mądre wychowanie rodzinne. dobre wykształcenie szkolne. w obrębie którego elementy są kojarzone. Zauważył on. uwzględniając również organizmy zwierzęce. Ciekawym przykładem uczenia się asocjacyjnego jest przyswajania alfabetu Morse’a Zapamiętanie znaczeń układu kropek i kresek dokonuje się w tym procesie zarówno na zasadzie styczności w czasie jak i przestrzeni. np. że w umyśle istot żywych tworzy się w wyniku rozpoznania otoczenia system znaków. tego zaś z kolejnym itd Powstaje tym sposobem łańcuch skojarzeń. zapamiętany wiersz. czyli właściwą wizję relacji w obrębie struktury świata. Skutki działania mają swój początek w myśli. wysoki poziom inteligencji jednostki sprzyjają tworzeniu i osiąganiu takiego stanu rzeczy. Jaka wielkość upływu czasu stanowi wskaźnik graniczny? Czy jest on stały czy zmienia się zależnie od okoliczności? . następnie wygłodzone w ciągu 48 godzin i wpuszczone do labiryntu. wybitny twórca zrębów psychologii amerykańskiej działanie styczności ujął w formę zasady działania mózgu: ”Gdy dwa elementarne procesy mózgowe zachodzą razem lub bezpośrednim następstwie. którzy przyswoili lub wytworzyli poprawny układ znaków. a pojawiające się wyobrażenie przywodzi wspomnienie dźwięku nazwy. prowadzącej do celu dążeń organizmu. że szczury. Ludzie o wadliwych lub uproszczonych mapach poznawczych. które przebywały przez pewien okres czasu w labiryncie i których nie uczono wtedy pokonywania trasy od startu do wyjścia. ma on tendencję do przekazywania swego pobudzenia na drugi”(Zasady psychologii). dotykowego) przedmiotu i dźwięku jego nazwy prowadzi dokładnie do tego. badając ilość powtórek niezbędnych do zapamiętania określonej ilości bezsensownych zgłosek. Identyczne przekonanie żywił Ebbinghaus.

zależy od okoliczności i specyficznej zbieżności zdarzeń lub procesów. Organizm psa. a drugi śledzi proces kruszenia się kredy. musi wystąpić proces r ó ż – n i c o w a n i a. czyli takiego. Uczenie się realizuje się między innymi poprzez warunkowanie klasyczne. Poznając np. P a w ł o w o w i. a dokładniej ich reakcje na pojawienie się pokarmu. Reakcje na BW nazywamy r e a k c j a m i w a r u n k o – w y m i (RW). uwarunkowany na światło żarówki. były to b o d ź c e o b o j ę t n e (BO). Jednym z nich jest g e n e r a l i z a c j a b o d ź c a. Obiektem jego badań było zachowanie psów. Po stwierdzeniu tego stanu rzeczy demonstrowano BO i bezpośrednio po tym podawano pokarm (sproszkowane mięso) do pyska psa. nie zawsze daje się ukierunkować na cel. rosyjskiemu neurofizjologowi. Znaczyło to. że BO nabrał właściwości podobnych do BB i przekształcił się w b o d z i e c w a r u n k o w y (BW). Po kilku powtórkach pies zaprzestał wydzielania śliny na światło kolorowe. w jakim go umieszczano i rozpoczynano eksperyment właściwy. Nastąpiło w y g a s z e n i e reakcji na ten typ bodźców. Uczenie się asocjacyjne jest w znacznym stopniu przypadkowe. Podobnie dla człowieka nie kształconego muzycznie wszystkie style muzyki nowoczesnej stanowią nie zróżnicowaną stymulację dźwiękową. ze stojakiem. stanowią jeden z automatyzmów. twórcy eksperymentalnej metody badań warunkowania. Rezultaty uczenia się asocjacyjnego zatem bardziej świadczą o strukturze naszego umysłu. Aby dokładnie kontrolować działanie OB psa poddano operacji wyprowadzenia slinianki na zewnątrz pyska. bo to wydało mu się najbardziej interesujące. laureatowi Nagrody Nobla. Pies zaczyna wtedy się ślinić. początkowo reagował na światło każdego koloru. co umożliwiło zbieranie śliny w probówce i dokładne mierzenie ilości jej wydzielania. na lekcji w klasie szkolnej jeden z uczniów zwraca uwagę na treści zapisywane na tablicy. dźwięk metronomu) i obserwowano wydzielanie śliny. a jeszcze inny. Czechem i Rusem.natomiast psychologowie amerykańscy preferują określenie „reakcja bezwarunkowa”(RB). bowiem odbywają się one poza świadomością.(tu miejsce na fantazję). czyli nadawania mu właściwości wywoływania reakcji. W układzie eksperymentalnym proces ten wywołano podając pokarm tylko po zaświeceniu się żarówki białej.117 Istota skojarzeń nie jest znana. zostaje pobudzony działaniem b o d ź – c a b e z w a r u n k o w e g o (BB). zbliżonej do RB (ślinienie się podobnej intensywności) nazwano w a r u n k o w a n i e m.. Pawłow nazwał go o d r u c h e m b e z w a r u n k o w y m (OB).. Zawsze ma silne zabarwienie subiektywne. osadzonych w sferze nieświadomości. Nawet w zbliżonych do siebie sytuacjach poszczególne osoby odrębnie kojarzą elementy. Jest to odruch wrodzony. alfabet Morse’a jeden osobnik skojarzy trzy kropki z trzema legendarnymi braćmisłowianami: Lechem. W eksperymencie Pawłowa pies. Pies nie reagował na stymulację tego typu. inny z upragniony stopniem szkolnym. niż o zależnościach w świecie obiektywnym. zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu trawiennego organizmu. Eksperyment przebiegał według następującego schematu: demonstrowano psu pewien bodziec (światło żarówki. Proces skojarzeń jest trudno sterowalny. gdy w jego pysku pojawi się pokarm. P. na który został uwrażliwiony genetycznie. . Po kilku powtórkach pies zaczynał się ślinić na widok zapalającego się światełka (dźwięku metronomu). Dokładny opis tego zjawiska zawdzięczamy I. nie warunkując bodźców świetlnych innych kolorów. Oto np. Te proces przekształcania BO w BW. Tak przygotowanego psa oswajano z warunkami środowiska laboratoryjnego. Warunkowanie klasyczne. Aby dostrzec różniące ich właściwości. W procesie warunkowania obserwuje się szereg zjawisk wiążących się z uczeniem.

BB oraz BW pobudzają organizm do reagowania w określony sposób. to w następstwie pojawi się proces różnicowania.118 W procesie warunkowania BO nabierają właściwości BB. że generalizacja łączy w całość bodźce istotne i nic nie znaczące kontekście danej reakcji. gdy zapowiada silny podmuch strumienia powietrza. Dla reakcji ruchowych optymalny czas nie przekracza sekundy. wolnym od grupowego myślenia szkoły powłowowskiej. Jeżeli występuje przesadna generalizacja. Przede wszystkim rozpoznano dokładnie proces warunkowania. wytworzenie reakcji unikanie na bodziec w postaci pięknego kwiatu okazało się skrajnie trudnym zadaniem. Stwierdzono. w Stanach Zjednoczonych. Silne emocje sytuacyjne czynią generalizację bardzo trwałą. pokazującej niemiłe cechy tej osoby. dziecku wydaje się ona bardzo niesmaczną. a BW tracący swą nabytą właściwość jest kasowany w mózgu. że niektóre BO bardzo trudno uwarunkować awersyjnie. dzielącego SW od BB. jakaś melodia. Odwoływali się do nich liczni behawioryści.in. Organizmy żywe mają naturalną skłonność szybszego uczenia się (przez warunkowanie) znaczenia bodźców ważnych dla ich przetrwania i pomijania skojarzeń nieistotnych. Badania Pawłowa znalazły licznych kontynuatorów m. dziecko lubi jeść zupkę mleczną ale tylko z kubeczka z rysunkiem misia.. w tym J. przyciągającego uwagę mimowolną. Ten rodzaj hamowania nazywa się h a m o w a n i e m w e w n ę t r z – n y m. Najczęściej zdarza się to w okolicznościach przypominających sytuacją uwarunkowania. Np. może też wywoływać cofanie ręki. dostrzeżono nowe aspekty wyników badań rosyjskiego eksperymentatora. Watson. Np. Ale ten proces również nie ma charakteru mechanicznego. lecz określenie „krótki” zmienia swe znaczenie zależnie od typu warunkowanej reakcji. w pewnych okolicznościach może wywołać żywe wspomnienie kiedyś zaistniałej sytuacji W procesie uczenia się niektórych czynności występuje wzajemne powiązanie przedstawionych procesów. wyhamowywany. Interesującą rzeczą jest to. Historia naszych uwarunkowań jest zatem jedną z determinant naszej osobowości. już zapomniana. inaczej czynność nie osiągnie niezbędnej biologicznie lub kulturowo efektywności. gdy BW traci swą moc sygnalizacji i RW nie spełnia swej funkcji biologicznej. lub nasilenie mrugania. rozumiane jako umiejętność właściwego reagowanie na zmienność środowiska. Bywa jednak i tak. że wyniki warunkowania zależą od wielkości czasu. Ogólnie rzecz biorąc skuteczne warunkowanie dokonuje się w krótkim odstępie czasu między tymi bodźcami. że efekty uczenia się nie petryfikują się lecz ulegają ciągłej modyfikacji. I chociaż zupka podana w innym naczyniu ma te same walory smakowe. w mózgu występuje h a m o w a n i e jego działania. Opisane zjawiska pokazują jaką role w procesie regulacji układu organizm. W nowym środowisku. Niektórzy Polacy starszego pokolenia na dźwięk mowy niemieckiej odczuwają silne emocje negatywne. Pokazują one również. To wyjaśnia fakt pozytywnego reagowania na osobę bardzo lubianą (matkę.środowisko spełnia uczenie się. bowiem nastąpiła generalizacja okrucieństwa prześladowań i równoczesnego posługiwania się mową niemiecką. a przeciwstawia mu się h a m o w a n i e z e w n ę t r z n e. wynikłe z działania silnego bodźca. Inaczej mówiąc BO można przekształcić w sygnał dążenia lub unikania. Czerwone światło może być bodźcem zapowiadającym pojawienie się pokarmu lub pobudzającym seksualnie (eksperyment z przepiórkami japońskimi). narzeczoną) mimo zasadnej i surowej krytyki. bowiem znane jest zjawisko samorzutnego odnawiania się właściwości BW. tzn. a także wskazuje na biologiczno-ewolucyjne uwarunkowania uczenia się przez warunkowanie. Jednak. że już jako BW mogą wywoływać zarówno reakcje propulsywne jak i awersyjne. Np. gdy sygnalizuje uderzenie prądem. dla trzewiowych wynosi ..

gdy sygnalizuje. BW przestaje działać tuż przed pojawieniem się BB. Jeżeli uwzględnimy to. Bodziec warunkowy jest tu prezentowany w postaci śladu pamięciowego. im większe jest prawdopodobieńswo wystąpienia BB po BW. E. w innej terminologii S b i S w . Natura wyposażyła organizmy zwierzęce w zdolność rozpoznawania sfery bardziej i mniej prawdopodobnego zagrożenia lub korzyści. że szczury z grupy drugiej reagowały na oba elementy BW. kontrastujący) od innych. Eksperymentalna próba rozstrzygnięcia. Uwzględniając relacje czasowe wyróżniono cztery układy bodźców. że BW poprzedza BB i trwa aż do pojawienia się BB. Występuje tu styczność w czasie obu bodźców. m. S – R. natomiast szczury z grupy pierwszej tylko na ton. zapowiada pojawienie się czegoś pożądanego lub niebezpiecznego. daje ono także trwalsze efekty.RW. typowym dla człowieka. to dojdziemy do wniosku. G u t h r i e. której podjęli się wyżej wymienieni R. że przynajmniej w niektórych warunkach nie następuje kojarzenie BW z BB. gdy BW różni się wyraźnie (silniejszy. lecz poznawczym. przeciwstawnym drugiemu układowi sygnałów. że warunkowanie przebiega szybciej wtedy. Najszybciej przebiega warunkowanie w dwu pierwszych układach. charakteryzuje się tym. zapowiadającym uderzenie prądem był ton. Jest on elementem w procesie kształtowania relacji organizm-środowisko. iż czynnikiem ułatwiającym warunkowanie jest z n a c z e n i e i n f o r m a c y j n e BW. służącym rozpoznawaniu „komunikatów” (sygnałów) środowiska. Dodatkowych informacji o procesie warunkowania dostarczył eksperyment L K a m i n a. że warunkowanie stanowi skojarzenie (teoria skojarzeń wciąż określała jego myślenia) dwu bodźców: BB i BW. to szybko zanika. uzależniając od tego szybkość uczenia się. Roscorla i L. W dalszej fazie badań uderzenie prądem sygnalizowano szczurom obu grup bądź tyko tonem. a wsteczne. Trzeci układ jest w a r u n k o w a n i e m r ó w n o c z e s n y m. W drugim. Jasnym stało się. przypadkowych bodźców z otoczenia. lecz dopiero R. że warunkowanie tworzy związek pomiędzy BW i odpowiednią reakcją. że proces warunkowania rządzi się zasadą ekonomiczności i sygnał dodawany do sprawnie funkcjonującego nie jest przyswajany. Fakt ten nazwano efektem blokowania. Pawłow był świadomy tego stanu rzeczy. a dla uwarunkowania reakcji lęku kształtuje się w granicach od sekundy do paru minut. że warunkowanie nie jest procesem mechanicznego kojarzenia. W grupie drugiej od początku łącznie ton + światło zapowiadały uderzenie prądem. W jednej grupie szczurów BW. czyli sygnałom słownym. I czwarty paradygmat. Ukształtowały się zatem dwie teorie. in. Znaczy to. Badacze amerykańscy.119 5-15 sekund. że związki warunkowe tworzą się tym łatwiej. R. jeżeli pojawi się. ma tę właściwość. Natomiast warunkowanie jednoczesne jest niemal zupełnie nieskuteczne. R o s c o r l a i współ pracownicy wykazali. działającego na zasadzie . Dla organizmu BW warunkowy ma swoistą wartość jedynie wtedy. wcześnie doszli do przekonania. lecz utrwala się związek BW. a po utrwaleniu związku BW z BB dodano dodatkowy element w postaci światła. bądź tylko światłem Okazało się. określany jako w a r u n k o w a n i e n a s t ę p c z e. co znaczy. Nie w pełni przekonało to zwolenników teorii dwu procesów. bodźce warunkowe nazywał pierwszym układem sygnałowym. pierwsza zwana S – S i druga. w a r u n k o w a n i e ś l a d o w e. Tymczasem Pawłow twierdził. Szczury jakby unikały już zbędnego przeciążenia informacyjnego. Po zatem eksperyment ten pokazuje. tzn warunkowania klasycznego. Pierwszy. że BW i BB działają w przedziale tego samego odcinka czasu. w a r u n k o w a n i e w s t e c z n e. Kamin przemawia za drugą. że BW występuje po BB. Bodźcem warunkowym w tym stadium badań było połączenie ton + światło.Jeżeli nie spełnia tego warunku jest pomijany (efekt zacieniania).

w miarę narastania obserwacji potwierdzających istnienie takiego mechanizmu również u innych zwierząt. Pojawia się ona zazwyczaj po silnym przeżyciu strachu. oczywiście uwzględniają odmienność pożywienia każdego gatunku. in. Początkowo specjaliści od problematyki uczenia się przyjęli wyniki badań Garcii z niedowierzaniem.120 styczności i instrumentalnego. Stosując warunkowanie awersyjne niektórzy hodowcy uniknęli strat. nie zabijając przy tym szkodników. S. jako przyczyny śmierci narkomanów. np. dźwięk. uwarunkował awersyjnie wilki na mięso owiec. ze zwierzęta te napojone w laboratorium wodą napromieniowaną. unikały picia wody o tym smaku. Podobne rezultaty otrzymano stosując przedstawiony zabieg wobec kojotów. Silne przeżycie powoduje wtedy nadzwyczaj trwałe połączenie BW z reakcją bezwarunkową. W następstwie tego wilki przebywające w pomieszczeniu z owcą nie atakowały jej.M. S e l i g m a n. więc kłopotliwe. wypadkiem samochodowym lub czymś podobnym. Gustavson. że czas pomiędzy BW a RW musi być bardo krótki. Podobnie zachowały się po spożyciu słodkawego płynu. Kilka zabiegów doprowadziło do wytworzenia się tolerancji na heroinę i nastawienie na zabieg z . nadal widok popularnego „tatara” wywołuje u mnie odruch wymiotny. powodującym wymioty. wywołanym np. S i e g i e l wstrzykiwał szczurom w określonym porządku na przemian bądź heroinę. Wraz z R. ale podobnym do wyżej opisywanych. napadem. Szczury. Równie zaskakujące jak wyniki badań Garcii okazały się rezultaty rozpoznawania przedawkowania narkotyku. że uczenie się jest podporządkowane zasadzie przetrwania organizmu. drżenie rąk i inne. Z biegiem czasu. już po jednym spożyciu szkodliwej dla zdrowia organizmu wody. co szczególne zagrażające jego życiu. dość zaskakujących odkryć. zawierającego bez smakowy środek wymiotny. widoki. Reakcje tego typu są trudne do wygaszenia. szopów. podawane w laboratorium (światło. Piszący te słowa 50 lat temu spożył z apetytem studenckim porcję befsztyku tatarskiego ze skutkiem odroczonym. Jeden ze współpracowników Garcii. Działanie podobnego mechanizmu zaobserwowano również u ludzi. Mimo upływu tak znacznego odcinka czasu. charakteryzował je m. gwałtem. przyśpieszona praca serca. pocenie się. wcześniej neutralny nabiera silnego zabarwienia negatywnego. natura zatem wypracowała mechanizm niezmiernie efektywny szybkiego ostrzegania przed tym. Rezultatem warunkowania awersyjnego może być uogólniona reakcja lękowa. że ten rodzaj związku kształtował się jedynie na szkodliwe dla organizmu substancje. działającego na zasadzie pożądanego skutku (efektu). Współczesne badania warunkowania klasycznego doprowadziły do wielu. Widok miejsca wypadku. a nawet nie zbliżały się do niej. Okazało się także. wywołującą po pewnym czasie wymioty. Powyższe odkrycie podważyło dotychczasowe przekonanie. goryli. o którym w następnej partii rozdziału. samochodu w nim uczestniczącego wywołuje u poszkodowanego silne emocje i zmiany funkcji organizmu. zainteresował się skutkami napromieniowania (wciąż przeprowadzano próby z coraz to doskonalszymi technicznie bombami nuklearnymi) i podjął badania eksperymentalne tego problemu na szczurach. nawet po kilkugodzinnej przerwie od pierwszego spożycia. Tymczasem u szczurów Garcii reakcja wymiotna następowała parę godzin po spożyciu wody. że zwierzęta reagowały na smak wody. a bodziec. K o e l l i n g i e m stwierdzili. Odkrycia Garcii i współpracowników świadczy o tym. C. a związek się utrwalał. obraz. kruków i innych zwierząt. wykształciły awersje do jej smaku. rodzaj naczynia na wodę) badacze stwierdzili. wykorzystano je dla celów praktycznych. bądź roztwór cukru. nasycone środkiem. Po przeprowadzeniu szeregu eksperymentów sprawdzających trwałość warunkowania na różne bodźce. R. John G a r c i a. natomiast nie tworzył się bodźce typu światło.

że proces ten przebiega podobnie u zwierząt i ludzi. ale nie jedyną formą aktywności tego rodzaju. Warunkowanie klasyczne w przekonaniu Pawłowa miało być podstawowym mechanizmem uczenia się. Po osiągnięciu tego stanu rzeczy wstrzyknięto szczurom podwójną dawkę heroiny. konkretnie kotów. Sformułował hipotezę. poprzedzona BW przygotowuje organizm. profesor Columbia University w Nowym Yorku. że koty zamknięte w klatce. Badał uczenie się zwierząt. co Pawłow warunkowania klasycznego. Dzisiaj wiemy. Winno to uczulać nas na niebezpieczeństwo nadmiernego optymizmu. zamykał drzwiczki i obserwował zachowanie zwierzęcia. Do tak przygotowanego pomieszczenia wpuszczał kota. które opisał i uporządkował teoretycznie. że już Pawłow dostrzegł mechanizm działania uodporniającego bodźców warunkowych. ale jednej grupie w tym czasie. Różnica między nimi polega na tym. czyli ukształtowane naturalnie. czyli ciąg czynności oddziałujących na środowisko. Interpretując wyniki Siegiel odwołał się do mechanizmu warunkowania klasycznego. a uczeniem się pozdrawiania w formie uchylania kapelusza. Znawcy problematyki uczenia się dostrzegają różnice pomiędzy procesem np. gryzą pręty klatki. a w grupie drugiej aż 82%. więc działa silnie destrukcyjnie. zwiększając jego odporność na skutki jej działania. drzwiczki której otwierały się po odsunięciu rygla lub pociągnięciu za sznurek. Stwierdził. W pierwszym przypadku występuje warunkowanie klasyczne. że jest bardziej skomplikowaną. że BW w warunkowaniu klasycznym wywołuje z a c h o w a n i e r e a k t y w n e. zupełnie przypadkowo. pojawiające się spontanicznie na określony bodziec. Jeżeli dalsze badania potwierdzą przedstawione związki. Ciekawostką jest to. że sygnalizowana iniekcja heroiny. natomiast warunkowanie instrumentalne wywołuje z a c h o w a n i e s p r a w c z e. Umieszczone w klatce powtórnie zachowują podobnie jak nowicjusze. . Kolejne próby uwolnienia z klatki już dokonują sprawniej i szybciej. Drapią podłogę. nie zostało ono zatem poprzedzone „ceremoniałem” przygotowywania zastrzyku. Wiemy też. który sam zażywając poczęstował także spotkanego kolegę. pojawiającego się przy nowych odkryciach. T h o r n d i k e. po kilku próbach zwierze nabywa umiejętności uwalniania się z klatki. zaskakującej. Analiza 10ciu przypadków śmierci narkomanów z przedawkowania wykazała.121 odpowiednia substancją. w którym dostawały heroinę. natomiast w drugim. a drugiej grupie w czasie otrzymywania roztworu cukru. naciskają łapą na wystające końcówki. że w grupie pierwszej zginęło 31% osobników. aż w końcu. odpowiednie służby zyskają kolejny środek przeciwdziałania bezsensownej śmierci ludzi. L. Badania procesu uczenia się instrumentalnego rozpoczął E. tzn. w czasie przypadkowego spotkania „kompana”. spełniającym rolę BW. Natomiast wstrzyknięcie zaskakujące nie napotyka oporu systemu obronnego. niż przypuszczał jej twórca. że jest jedną. Mogło tak się stać np. starają się usilnie wydostać się na zewnątrz. mniej więcej w tym samym czasie. pociągną za sznurek lub przesuną rygiel i otworzą drzwiczki. pochylania głowy lub szeregu innych gestów. W warunkowaniu klasycznym o rezultacie uczenia się świadczy prawdopodobieństwo zastąpienia BB przez BW. Skutek zabiegu był taki. aż w końcu. Jako dobry obserwator dostrzegł szereg właściwości uczenia się. wychodząc z założenia. uczenia się znaczenia kolorów w świetlnej regulacji ruchu. że 7-miu z nich zażyło narkotyk w sytuacji nowej. Warunkowanie instrumentalne. Zbudował on skrzynkę problemową. w instrumentalnym prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji w danej sytuacji. czyli siła związku pomiędzy zachowaniem a jego konsekwencjami (nagrodą lub karą).warunkowanie instrumentalne.

wyposażone w elektroniczną aparaturę rejestrującą wiele parametrów zachowania badanych zwierząt. utrwala się na zasadzie e f e k t u (p r a w o e f e k t u). plastikowa imitacja węża. przybierającego wyżej przedstawione formy. przez styczność. wyróżniając odmianę pozytywną i negatywną. szczur i przycisk. zwany koneksjonizmem charakteryzuje się podkreśleniem znaczenia następstw uczenia się. że kojarzeniu bodźca i reakcji towarzyszy określony stan emocjonalny.122 Konkluzje z tych obserwacji są następujące: 1) uczenie się przebiega wolno. to zostaje osłabiona. następujące bezpośrednio po niej. Wyglądało ono jak skrzynka. Nie satysfakcjonowało go jednak obserwowanie pojawiania się reakcji pod wpływem przypadkowych czynników środowiska. albo wielkie „bum” na wojnie czy w czasie fajerwerku. wrzucający pigułkę pokarmu do wnętrza skrzynki. 2) uczące się zwierzę znajduje rozwiązanie problemu (wyjście z klatki) m e t o d ą p r ó b i b ł ę d ó w. którego dziobania miał się uczyć gołąb. W środku znajdowała się dźwigienka. przewrócenie. Wbrew . nawiasem mówiąc Skinner nie lubił nazwy „skrzynka Skinnera”. 3) zachowanie. służące do badania. że nagradzane zachowanie utrwala się. W z m o c n i e n i e p o z y – t y w n e ma miejsce wtedy. Sprawca dowolnego efektu odczuwa satysfakcję z wywołanej zmiany i nabiera poczucia skuteczności działania. W sferze społecznej i psychicznej efekt występuje w postaci reakcji zaskoczenia. przenosi się na dalsze. Może to być wzbogacenie o nowy element. Jeżeli jest to przyjemność to koneksja utrwala się. Thorndike sądził. np. Mechanizm. dokonuje się przez wielokrotne powtarzanie czynności. Zastąpił je pojęciem „wzmocnienie”. ogólniej: do celu. przestrachu lub śmiechu. Zgodnie z nim przyjemność. badającym uczenie się zachowań sprawczych. umożliwiającym obserwację umieszczonego w niej zwierzęcia. ale pojęcie nagrody uznał za niewystarczająco precyzyjne. B. Pozostałe wątki poglądów Thorndike’a uznał za zbędny balast subiektywistyczny. np. Jest to zjawisko rozprzestrzeniania się prawa efektu. S k i n n e r. Było to dość skomplikowane urządzeni. jak w przypadku dziecka hałasującego grzechotką albo walącego w bęben. Pogląd ten. umożliwiał eksperymentatorowi nagradzanie pożądanej reakcji zwierzęcia. wynikająca z wyuczenia się jednej czynności. działania mechanizmu nagrody. zwane skrzynką Skinnera. Jego zdaniem ludzie odczuwają p o – t r z e b ę e f e k t u w postaci widocznej zmiany w otoczeniu. Z myślą o niej skonstruował urządzenie. wyposażenie samochodu w grający melodie bądź głośny klakson. gdy za odpowiednie reagowanie zwierze otrzymuje pokarm lub inny czynnik wzmacniający prawdopodobieństwo powtórnego wystąpienia danej reakcji. podziwu. Może to być zniszczenie. czołowy reprezentant nurtu badań warunkowania instrumentalnego. prowadzące do rozwiązania. Celowi temu służą niektóre zabawki. Pozostał konsekwentnym behawiorystą. przypadkowo trafiając na właściwe działanie. Skinner podzielał pogląd Thorndike’a. przekręcenie. I to właśnie jest motywem działania. W z m o c n i e n i e n e g a t y w n e z kolei eliminuje działanie czynnika awersyjnego. zdenerwowania. jeżeli przykrość. F. Dążył więc do opracowania procedury kształtowania reakcji. podjął się bardziej ambitnego zadania w postaci poznania procesu kształtowania reakcji. że uczenie się dokonuje pod wpływem nagrody (prawo efektu). zdziwienia. nawiązał do problematyki prawa efektu. z okienkiem u góry. Ramka 16 Nieco inne rozumienie efektu przedstawił R. wyrzucenie czegoś napotkanego na drodze. określonego w założonym programie. White. naciskanie dźwigienki wyłączającej uderzenie prądem jest czynnikiem wzmocnienia negatywnego. Prawo to mówi. Jej podrzucenie komuś na stolik pod rękę lub na kolana wywołuje zwykle gwałtowny odruch unikania i efekt śmiechu obserwatorów. której naciskania miał się nauczyć np.

Takie postępowanie nazwano m o d e l o w a n i e m z a c h o w a n i a. co łącznie prowadziło do ukształtowania wyobrażonego przez eksperymentatora zachowania sprawczego. W skinnerowskim systemie pojęć występuje także „kara” i „czynnik karzący”. Pierwszy. I tak w r o z k ł a d z i e r e g u l a r n y m w z m o c n i e ń każda pożądana reakcja jest nagradzana. gdy jest on głodny i machania skrzydłami w celu uniknięcia szoku elektrycznego. pojawiających się następstw określonej reakcji. Zauważmy. Powoduje to nasilenie ok. że metodą warunkowania instrumentalnego da się wytworzyć dowolną formę zachowania. Jednak nauczenie machania skrzydłami po to. uderzenie prądem. gdy dana reakcja jest wzmacniana tylko w niektórych przypadkach. okazało się zadaniem bardzo trudnym. czyli takiego. Przypomina to wizyty w urzędzie: nie wiadomo kiedy zastanie się właściwego urzędnika w . lecz zmierzał do wytworzenia nowych form zachowania. szczura lub gołębia. bowiem nie wiadomo po ilu reakcjach wystąpi wzmocnienie. R o z k ł a d n i e r e g u l a r n y w z m o c n i e ń występuje wtedy.123 pozorom negatywny czynnik wzmacniający nie jest karą. Karą jest działanie czynnika karzącego. W dalszych badaniach stwierdzono. Jedną z bardziej znaczących zasług Skinnera jest dokładne rozpracowanie problemu wzmocnień. to rozkład o s t a ł y c h p r o p o r c j a c h. Skutkiem takiego działania jest szybkie uczenie się i równie szybkie wygasanie reakcji po zaprzestaniu wzmocnień. że zwierzęta szybko tracą nabytą formę zachowań i powracają do naturalnych jego form. Przy takim porządku wzmocnień reakcje zwierząt są bardzo częste. ale jego efekty są bez porównania trwalsze. lecz nagrodą. dezaprobata słowna. że Skinner w przeciwieństwie do Thorndike’a. a ruchy z punktu widzenia badającego niecelowe nie były wzmacniane. pominięcie w awansie i mnóstwo innych. gdyż zwiększa to szansę otrzymania nagrody. wykonywania tanecznych ruchów walca lub chodzenia po linii liczby osiem. Takie reakcje są bowiem zbieżne z naturalną tendencją zachowań tych ptaków. Tego stanu doświadczają grający w Lotto. Reakcje wzmacniane utrwalały się (prawo efektu). uwalniającą od działania stymulacji awersyjnej. nie odwoływał się do naturalnego repertuaru zachowań badanego zwierzęcia. Skinner wyróżnił cztery odmiany nieregularnego rozkładu wzmocnień.za każde wykonanie ruchu zbliżonego do oczekiwanego. jakby losowo. wpuszczano do skrzynki Skinnera i rozpoczynał się proces kształtowania zachowania sprawczego. W procedurze tej najczęściej stosował m e t o d ę p r z y b l i ż e ń. R o z k ł a d o s t a ł y c h o d s t ę p a c h c z a s o w y c h określa wzmacnianie każdej reakcji po upływie określonego czasu od ostatniego wzmocnienia. gdyż wymagało ono przezwyciężenia owych tendencji naturalnych. tzn. Wygłodzone zwierze. Z wyżej opisanym wyposażeniem technicznym i teoretycznym przystąpił Skinner do badań właściwości warunkowania instrumentalnego. nagroda „za dzieło”. Poza tym odkryto. niż przy wzmacnianiu regularnym. nie wzmacniane zanikały. Uczenie się w przypadku tego trybu wzmacniania przebiega wolniej. Po każdych np. Przy takim układzie wzmocnień słabnie reagowanie bezpośrednio po wzmocnieniu i nasila się przed jego kolejnym wystąpieniu. że łatwo nauczyć gołębia dziobania w tarczę. R o z k ł a d o z m i e n n y c h p r o p o r c j a c h charakteryzuje się dużą niepewnością. Może nim być np. I wreszcie rozkład o z m i e n n y c h o d s t ę p a c h c z a s o w y c h wprowadza ciąg wzmocnień nieregularnych czasowo. Uczył gołębia np.reślonego reagowania przed zbliżaniem się czasu wzmocnienia. Jego optymizm okazał się jednak nieco przesadzony. Badał on skuteczność wzmocnień w zależności od ich rozkładu. dwudziestu reakcjach następuje wzmocnienie. zwierze otrzymywało nagradzającą pigułkę (wzmocnienie). Skinner sądził. by otrzymać pokarmi i dziobania w celu uniknięcia uderzenia prądem. Wyłączenie zrzędy z towarzystwa jest przykładem wzmocnienia negatywnego i miłej nagrody dla towarzystwa. który zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia danej reakcji.

). Skinner musiał więc wprowadzić dodatkowy w stosunku do mechanizmu warunkowania element wpływający na przebieg uczenia się. sporcie. zapowiadającym niebezpieczeństwo. ponieważ zwierzęta trawożerne rozróżniają zachowanie lwa polującego i nasyconego. lecz wskazuje na prawdopodobne następstwa zachowania. Aby to zrealizować organizm może wykonać szereg innych. że staną się one w a r u n k o w y m i c z y n n i k a m i w z m a c n i a j ą c y m i. Wykorzystuje się ją także w życiu codziennym. W czasie uczenia świeciła zielona lampka . W laboratorium uczono gołębie dziobania w przycisk (zach. Badana zwierzęta przy tym systemie wzmocnień reagują ciągle. tym więcej drzew”. lecz przez atrakcyjną dla wygłodzonego organizmu czynność jedzenia. czynnością ze szczytu hierarchii będzie swobodne poruszanie. czynności. a pójdziesz do kina. Np. a uciekają jedynie wtedy. i każde dziobnięcie. by zdobyć żetony. Czynnikami wzmacniającymi w laboratorium były zazwyczaj pokarm lub woda. Ordery. na którym od czasu do czasu pasą się stada. Jednak dla organizmu pozbawionego możliwości ruchu. Szympansy „pracowały”. że w środowisku występują jednocześnie dwa rozkłady wzmocnień. Narzuca się tu nieodparcie analogia do ludzkiego wysiłku ukierunkowanego na zdobywanie pieniędzy. Zasadę tę potwierdzono również w badaniach laboratoryjnych. Okazuje się. Przekonano się. funkcjonujących podobnie do pieniędzy Jeszcze bardziej wzbogacił (i skomplikował !) mechanizm wzmacniania D. w wychowaniu. Po jakimś czasie zaczęto podawać łącznie rodzynki i żetony. W naturalnym środowisku widok lwa jest dla np. np. Innymi słowy zwierzęta lub ludzie będą dążyć do ich zdobycia dla ich samych. Nie da się jednak czynnością mniej atrakcyjną wzmocnić czynność bardziej atrakcyjną. Nazwał go b o d ź c e m d y s k r y m i n a c y j n y m. że dla jej realizacji dziecko z zapałem bierze się za odrabianie lekcji. a następnie tylko żetony. Zdarza się bowiem. dyplomy. Potwierdzono ją w szeregu eksperymentów. Można jednak bodźce obojętne tak uwarunkować. to mama sugeruje:” Odrób lekcje. picia lub seksualne. że nawet tak rozbudowana analiza wzmocnień nie oddaje w pełni złożoności mechanizmu uczenia się i czynników regulujących zachowanie zwierząt w warunkach naturalnych. antylop BW. Nie jest on sygnałem innego bodźca. instr. częstość danych zachowań uzależniają od częstości uzyskiwanych wzmocnień. o stałych i zmiennych odstępach czasowych. niż pierwotnie przypuszczano. że zwierzęta różnych gatunków kierują się zasadą dopasowania. Zachowanie zatem nie jest wzmacniane przez pokarm.124 miejscu pracy. Jednak rzucają się one do ucieczki po spostrzeżeniu tego drapieżnika tylko w niektórych przypadkach. Propozycja „Pójdź do kina. Najczęściej na jej szczycie znajdują się te „najbardziej upragnione”: jedzenie. pracy. Stare ludowe przysłowie mówi. ale niezbyt intensywnie. Potwierdziło się ono także w przypadku badań Skinnera. a koniecznie pragnie pójść do kina. jak BW. gdy widok zapowiada napaść. że każdy organizm w danym czasie doświadcza określonej hierarchii czynności. aż do utrwalenia związku. Stwierdził on. wzmacniano pigułką pokarmu. H e r r n s t e i n wykazał. W pewnym eksperymencie z szympansami wzmocnieniem były rodzynki. że samo wzmocnienie nie wystarcza w niektórych sytuacjach do wywołania zachowania sprawczego. P r e m a c k.” Czynność pójścia do kina jest tak atrakcyjna. Dzieje się tak. że „im dalej w las. zaszczyty są egzemplifikacją innych społecznych warunkowych czynników wzmacniającymi. Jeżeli dziecko nie chce odrabiać lekcji. Czynność bardziej pożądana wzmacnia mniej pożądaną-to treść zasady Premacka. wymienialne na rodzynki. Uczeń Skinnera R. niekiedy nawet uciążliwych. a pozwolę ci odrobić lekcje” nie okaże się mobilizującą. Uczenie się instrumentalne okazało się bardziej skomplikowane. polujący lew może czyhać na stada stale pojawiające się u wodopoju o kreślonej porze lub zaczaić się przy pastwisku.

że ukazuje drogę wyjścia z sytuacji. że szef jest wściekły z jakiegoś tam powodu. to jaka będzie jej reakcja? W przypadkach. i zostaje za to pochwalona. jest zupełnie bazzasadne. który z zapałem ugania się na boisku za piłką. Skuteczność kar natomiast zależy od poczucia winy. nowego zachowania. wiedząc. Bodziec dyskryminacyjny pozwala rozróżnić sytuację już przygotowaną do działania od nieprzygotowanej. najczęściej źle stosowane. gołębie nie wykonywały tej czynności. co do połowy XX wieku było praktyką nagminną. przestaje tak się zachowywać w klubie. że gdy nie świeciła. Poczeka na dobry humor przełożonego. przyczynili się do popularności wychowania bez kar. gdy znika groźba kary. zaprzestano bicia uczniów. którzy usiłują dodatkową nagrodą skłonić malucha do spożywania posiłków. Młodzieniec. bawiącym się atrakcyjną zabawką. że dotkliwe kary są skuteczniejsze od łagodnych. gdy osobnik jest karany i nie ma żadnej możliwości . Jeżeli zachodzi konieczność karania. Wniosek stąd taki. ale nie do ograniczania szybkości jazdy. Karana reakcja zazwyczaj pojawia się powtórnie. Zjawisko to badał i szczegółowo opisał M. by sprzyjała wywołaniu odpowiedniego zachowania. Jeżeli natomiast dodatkowe wzmocnienie jest jedynie dodaniem czynnika skutek będzie odwrotny. natomiast kara. Efekt nadmiernego uzasadnienia znamy dobrze z obserwacji realnych sytuacji życiowych. premie motywacyjne piłkarzy muszą stale rosnąć. Układ wzmocnień: bodziec dyskryminacyjny-zachowanie sprawcze-skutek nazwał Skinner z b i e ż n o ś c i ą t r ó j c z ł o n o w ą.Okazało się.125 (bodź. Przekonanie. Uczą przy tym. to wskazane byłoby jednoczesne nagradzanie za zachowanie alternatywne. Osoby operatywne społecznie zazwyczaj przygotowują sytuację tak. Skinner i jego zwolennicy. Jednym z bardzo groźnych społecznie i osobowościowo następstw karania jest w y u c z o – n a b e z r a d n o ś ć. Prezentowany autor był zdecydowanym przeciwnikiem karania. S e l i g m a n i S. zachowań agresywnych. w którym mu płacą za takie właśnie uganianie się. upowszechniając argumentację przeciw karaniu. W szkołach np. że nagradzanie jest skuteczniejszą metodą modelowania zachowań. dowodził. że czynniki warunkujące mogą zwiększać swą skuteczność pod wpływem działania innego czynnika. Czynność dodatkowo wzmacniana traci swą atrakcyjność i właściwość wzmacniania na rzecz wprowadzanej nagrody. ale i tego jak się zachowywać w danej sytuacji. Nikt rozsądny nie pójdzie do dyrektora firmy z prośbą o podwyżkę płacy. dyskr). Wielki błąd popełniają także rodzice. Wyniki badań Skinnera znacząco wpłynęły na społeczne zachowania ludzi. M a i e r. Gdy zaproponowano dzieciom. osoba X czyta wiele książek. od bezpośredniego wystąpienia kary po reakcji. Jeżeli np. Dotyczy to przede wszystkim procesów nagradzania i karania. Inaczej zapał do gry gwałtownie zmaleje. Występuje ono w takich sytuacjach. walorów jej czynności zachowanie takie zostanie wzmocnione. budzą niechęć. wprawdzie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ukaranej reakcji natychmiast po jej wystąpieniu. mimo uprzedniego wzmacniania dziobania w przycisk. Mandat za przekroczenie szybkości skłania kierowcę jedynie do uważnego wypatrywania ustawienia patroli policyjnych. od wyraźnego łączenia zachowania i kary. na zasadzie naśladownictwa. A ta musi być stale uatrakcyjniana. opłacanie zabawy. ale nie eliminuje jej na przyszłość. Kary. gdy nagroda jest odbierana jako podkreślenie kompetencji osoby. a nawet nienawiść do osób lub instytucji je stosujących. która doprowadziła do zastosowania kary. Pojawi się wtedy e f e k t n a d m i e r n e g o u z a s a d n i e n i a. Pojawia się więc problem efektu łącznego działania dwu lub kilku czynników warunkujących. Ludzie wielorako wykorzystują bodźce dyskryminacyjne. Takie połączenie metod postępowania ma tę zaletę. niż dzieci. Stosowane w formie kar fizycznych bywają nawet niebezpieczne. którym za to nie płacono. Ostatnie sformułowanie wskazuje. że zwierzęta uczą się nie tylko reakcji. bawiły się rzadziej tą zabawką.

Za ziemniaki otrzymuje grosze. przejawiające się m. za zborze. zwierzęta tak doświadczone nie próbują przeskakiwać do części bezpiecznej. natomiast w sferze osobowości wystąpi osłabienie zdolności poznawczych. Kuli się więc.. Możemy sobie wyobrazić ubogiego chłopa. biernie poddaje się swemu losowi. smutek. co . że wszystkie jego reakcje prowadzą do tego samego: uderzenia prądem. Wielu psychologów nie zadowoliło się radykalnym programem behawiorystycznym badania uczenia się i zajęło się studiowaniem form uczenia się poznawczego. przyzwoite ubranie. otrzymanych w badaniach warunkowania instrumentalnego. popiskują i przyzwyczajają do znoszenia tych dokuczliwości. a w konfrontacji z sytuacjami realnego życia staje bezradny. niechęcią podejmowania działań i tzw. Ostatni charakteryzują takie cechy jak apatia. siły motywacji. buraki. mleko i inne. Uczenie się poznawcze. Do wyuczonej bezradność może również prowadzić życie w cieplarnianych warunkach. „Przyjął” więc hipotezę bezradności. otrzymujący uderzenia prądem. radio lub telewizor. wolnym uczeniem się. Młodzieniec.126 uniknięcia kary. których nie da się uniknąć. przeskakiwanie do części za przegródką. wbrew jego osobistej opinii. a także sformułowanie hipotezy o tworzeniu się mapy poznawczej w umysłach istot uczących się dało pierwsze impulsy do wieloaspektowych badań tego zjawiska. Podobnie pracownik poddany mobbingowi. Poddano również reinterpretacji z punktu widzenia poznawczego szereg wyników. Odkrycie uczenia się utajonego (wspominaliśmy o nim na początku rozdziału). Zwierzęta kulą się. lękliwość Zatem przedstawione objawy w znacznym stopniu są zbieżne z symptomami depresji. za która nie występują uderzenia prądem. a ta. Pozostaje mu wtedy ucieczka w alkohol. wolnej od szoku. Następstwem wyuczonej bezradności w sferze społecznej będzie degradacja społeczna. otrzymuje bezzwłocznie. Ich zachowanie rażąco odbiega od obserwowanego u zwierząt.in. raz utrwalona. przekonał się. niedostatek w zastygłej bezradności. W laboratorium aranżuje się taką sytuacje umieszczając zwierzęta w klatce z podłogą podłączoną do sieci elektrycznej i co pewien czas stosuje się bolesne uderzenie prądem. Jak w tym ujęciu przedstawia się wyuczona bezradność? Pies.. karany przez niegodziwego szefa za każde postępowanie. Wyuczona bezradność występuje także u ludzi. wszystko. Po pewnym okresie czasu wprowadza się je do klatki przedzielonej przegródką. niezależnie od jego formy i skutków. popada w bezczynność. jak szczur w klatce i znosi zimno. Wyniki badań Skinnera. narkotyki lub. który niczego nie musi zdobywać. doznających po raz pierwszy uderzenia prądem w klatce z przegródką. Świadczy o tym rozpoznawanie reguł czasu wzmacniania i dostosowania intensywności zachowania do występowania wzmocnień lub zjawisko blokowania dodatkowego bodźca. który wytworzone produkty rolne próbuje sprzedać.podobnie. nie uczy się kojarzyć własnych zabiegów z osiąganymi rezultatami. czego pragnie. Szok wyzwala próby ucieczki z „miejsca bólu”. wskazywały na istotną rolę procesów poznawczych w uczeniu się zwierząt. Wprowadzenie psa do klatki z przegródką nie zmienia znacząco rozumienia sytuacji. jest trudno usuwalną. deficyt emocjonalny. Cokolwiek nie zrobi nie może uzyskać środków na ogrzanie mieszkania.życie skoszarowane. Mimo to. jeżą.

D. L i n d – s a y. J. W pomieszczeniu umożliwiającym uderzanie prądem. przedstawiony prze z antropologa C. zebrali wiele dowodów na to. których kombinacja użycia. wraz z pigmejskim przewodnikiem Kenge. G i b s o n. Podobny eksperyment przeprowadzono na ludziach (J. krótki w zasięgu ręki. Kenge. H. mieszkaniec dżungli. Około 60% badanych nie udało się znaleźć pożądanej kombinacji.T u r n b u l l a. Czynnik poznawczy odgrywa w tym istotną role. a drugą w klatce o wzorach kół i trójkątów. Jego technika eksperymentalna była podobna do ówcześnie stosowanych. że z niego się żartuje. nie nauczył się postrzegania perspektywicznego. Następnie uczono szczury różnicować bodźce i wybierać drogę do pokarmu. I jest to efekt uczenia się percepcyjnego. widziana po raz pierwszy wydaje się niezróżnicowaną. Wyniki badań jednoznacznie pokazały. że szczury. Gdy to nie przynosiło rezultatów . Rozpoznanie następuje w wyniku uczenia się. Zupełnie inaczej reagowali ludzie. a pytani o przeżycia w tej sytuacji stwierdzali. dłuższy nieco dalej. Ludzie nie mający kontaktu ze współczesną cywilizacją. W czasie pierwszej wojny światowej przebywał on na Tenerifie i okoliczność tę wykorzystał do prowadzenia badań nad uczeniem się i myśleniem szympansów. D. że zachowanie też pozostaje niezmienne. uniemożliwiające zdobycie banana. W miarę zbliżania się do stada „małe robaczki” wyraźnie rosły i rosło zdumienie Kenge. pozwalała uniknąć takiego doznania. Początkowo próbowały sięgnąć po owoc drogą naturalną. Jego zdaniem system percepcyjny podlega ewolucji. Na zewnątrz klatki leżały w różnej odległości kije. Zapytał więc badacza co to za istoty. Raz owoc leżał za kratami klatki poza zasięgiem ręki.(P. Psychologowie. W. J. Pod wpływem uczenia się zwiększa się dokładność spostrzegania Grupa Japończyków. spowodowane zmiennością wielkości spostrzeżonych istot. dostosowuje się do rozpoznawania środowiska i dlatego proces uczenie się można właściwie zrozumieć śledząc to. szybciej uczyły się wyboru właściwej drogi. tekturowych ścianach. Autor ten. różną w poszczególnych próbach.127 powoduje. T h o r n t o n i P. ale stale oznakowaną tym samym symbolem. która hodowała jedną grupę szczurów w klatce o białych. którzy nie doświadczyli niepowodzenia. hodowane w klatce ze wzorkami. to istnieje małe prawdopodobieństwo zmiany zachowania. U c z e n i e s i ę p e r c e p c y j n e jest jedną z form uczenia się poznawczego. wielkości i innych cech. W klatce znajdowały się skrzynki. Kohler obserwował jak szympansy uczyły się przezwyciężać przeszkody. że uczymy się postrzegania kształtów. mniejsza i większa. a czas przed kolejnym włączeniem prądu wykorzystują na odpowiednie przygotowanie się na jego działanie. K o h l e r. prowadzący badania międzykulturowe. twórca t e o r i i o p t y k i e k o l o g i c z n e j utrzymuje. W obu więc grupach pojawiły się odmienne hipotezy poznawcze. że uczenie się następuje w wyniku aktywnej eksploracji środowiska. że są to bawoły roześmiał się i złościł. że w takiej sytuacji musi istnieć możliwość kontroli uderzeń. Badane zwierze umieszczał w klatce i na różnorodne sposoby utrudniał mu sięgnięcie po ulubionego banana. znajdowały się przyciski. G i b s o n. który nigdy przedtem nie był w terenie nie zalesionym. N o r m a n). jak środowisko oddziałuje na organizm. A. dostrzegł w pewnym momencie grupę jakichś drobnych istot. Jeżeli zmiana rozkładu wzmocnień jest trudna do wykrycia. wyciągając rękę lub doskakując. J a c o b s). Po kilkakrotnym przyjrzeniu zaczynamy wyraźnie rozróżniać cechy poszczególnych jednostek. Znany jest opis zdarzenia. więc nie widzą sensu podejmowanie jakichkolwiek działań. U c z e n i e s i ę p r z e z w g l ą d (insight) badał i opisał W. innym razem był zawieszony wysoko pod sufitem i szympans nie mógł go sięgnąć. wyruszył samochodem poza obszar leśny. widząc po raz pierwszy fotografię nie dostrzegają na niej przedstawionego obiektu. w jego środowisku zjawisko to nie występowało. sądzili. Kiedy usłyszał. Kenge. ż czują się bezradni. Jego istotę dobrze oddaje eksperyment E.

R. Następuje to nagle i nie ma związku z poprzednimi próbami. Oba może przesunąć na bocznicę. by znalazły się one na miejscach. wybierania jednego z wielu możliwych. Wiedza działa podobnie do instrukcji. czyli tendencja do reagowania w określony sposób.128 zwierze wierciło. odpowiadających ich numerom.Wagoniki nie mogą przejeżdżać przez tunel. jaki wystąpił między Kohlerem a Thorndikiem. czy też w wyniku nagłego olśnienia. Jest on zastrzeżony wyłącznie dla lokomotywy. Zaczęto badać wpływ różnych czynników. Przebieg uczenia się zależy od złożoności struktury i zdolności organizmu do jej rozeznania. wagoniki są ustawione w punktach 1 oraz 2 (wagonik 1 w punkcie 2. F. Dalsze badania uczenia się szympansów pokazały. Lokomotywa może przesuwać oba wagoniki jednocześnie. Analogiczne procesy prowadziły do użycia skrzynki lub zestawienia dwu. Znaczące są tu badania N . że uczenie się następuje w rezultacie zrozumienia struktury sytuacji. Te stwierdzenia podważały teorie uczenia się poprzez próby i błędy Thorndike’a. ale na bocznicę tylko p o p y c h a wagoniki nie może ich wciągać 2. 4. z zajezdni Z do tunelu T i z powrotem do zajezdni. wglądu? Na niżej zamieszczonym rysunku elipsa przedstawia tor. dotyczące nabywania wiedzy i różnicowania bodźców. a wagonik 2 w punkcie 1). Hebb podkreśla. Konkluzją eksperymentu było stwierdzenie. po którym przesuwa się wagoniki (oznaczone kwadratami 1 i 2). rozglądało. Ramka 17 Proponuję Czytelnikowi samodzielne rozstrzygniecie sporu. a Kohler stał się jej zapalonym krytykiem. M a i e r a nad oddziaływaniem nastawienia na ułatwienie uczenia się. Kształtuje się w i e d z a organizmu. Czy pożądany wynik osiąga się po serii prób i błędów. z której wychodzi ślepa bocznica B. Zadanie polega na przesunięciu wagoników lokomotywą tak. Obowiązują przy tym następujące reguły: 1. H e b b a. Nabywa przy tym potencjalnych możliwości reagowania na to. że zwierze lub człowiek w warunkach naturalnych uczy się nie jednego. Jeżeli badanemu pokażemy cyfry 8 oraz 2 i . że Kohler popełnił kilka błędów metodologicznych. drapało i nagle łapało kij i strącało banana. D. W momencie startu lokomotywa L stoi w zajezdni.Lokomotywa wyjeżdża z zajezdni i po wykonaniu zadania wraca do niej. niemniej jego poglądy ukierunkowały dociekania nad uczeniem na tory psychologii poznawczej. ułatwiających restrukturalizację wyobrażeń sytuacji.Lokomotywa może poruszać się po całym torze. 3. lecz wielu sposobów reagowania na dany przedmiot. jedną na drugiej. Można to osiągnąć przez analizę własnego uczenia się rozwiązania niżej przedstawionego problemu ustawienia wagoników. kształtującej nastawienie. co spotka w przyszłości.

badaną i opisaną przez A. ale nie reaguje na ich łączne działanie. Reguła delty występuje zarówno w uczeniu się zwierząt jak i ludzi. Jeżeli np. „to jest twardziel”. nie śpi. Uczenie się hebbowskie. Ten stan rozbieżności. a inne tego. Przydzielone do grup eksperymentalnych obserwowały zachowanie dorosłego człowieka (modela). Trwało to 10 minut. A. że wywiera ona wpływ na wiele potencjalnych reakcji. kierowca prowadzi samochód 24 godziny bez przerwy. ale również do tworzenia wyobrażeń lub pojęć. Ross . A więc zadanie i jego właściwości w znacznym stopniu określa przebieg procesu uczenia się. a także komentował zdarzenie: „chce jeszcze zarobić”. Aby dokładniej poznać ten proces podjął badania eksperymentalne. np. przewracał Bobo. W pomieszczeniu eksperymentalnym znajdowały się rozmaite zabawki. Ale nowe polecenie „Podziel” sprawi. T. Zdobywana wiedza powoduje „przestawienie się centrali” tak. w wyniku którego zwierze reaguje na każdy z dwu oddzielnie występu jących BW. Ale błąd nie docenienia któregoś z nich powoduje uczenie się jego znaczenia. Dzieci. który kija nie widział. Pracując z dzieci z rodzin przestępczych Bandura zauważył. że odpowiedzią będzie „Cztery”. uruchamiają odpowiedni do cech zadania proces przetwarzania informacji i określają ustosunkowanie się jednostki do procesu realizacji. mężczyznę lub kobietę. że zesłabł z powodu długotrwałej pracy lub niedożywienia. Opisane procesy pokazują jak niektóre elementy poznawcze. podrzucał. Zadanie motywuje do działania. Ross i S. to usłyszymy w odpowiedzi „Dziesięć”. wielkości około 1. autogenne (własne) i narzucone przez innych. okładał pięścią.) Zadania można podzielić według różnych kryteriów. o złożonej sieci połączeń. Zwierzęta i ludzie nie uczą się reagowania na bodźce nie wnoszące informacji o sytuacji. Jest to u c z e n i e s i ę k o r y g u j ą c e b ł ą d. lecz wprowadzimy syntetyzujące określenie „przeciążenie” i nim posłużymy się wyjaśniając „zasłabnięcie” kierowcy. D. na osobiste i pozaosobiste . Zmiana nastawienia wywołało inną. przy tym nie je. Miało to sfrustrować badane dzieci. Model w pewnym momencie zaczynał zachowywać się agresywnie. z Przedszkola przy Sanford University podzielono na grupy eksperymentalne i kontrolne. kopał.5 metra. w tym plastikowa lalka Bobo. dorywcze i perspektywiczne. Wynik operacji nie zmieni się pod wpływem powtórek. Po fazie obserwacji zachowania modelu pokazano dzieciom atrakcyjne zabawki. . Cały ten proces jak i jego poszczególne elementy podlegają k o n t r o l i ś w i a d o. wzbogacają umysłową reprezentację świata. Bandurę. niż poprzednia reakcję. bił ją młotkiem. indywidualne i zbiorowe. T o m a s z e w s k i określił je jako rozbieżność pomiędzy rzeczywistością. intensywność której zmienia się w zależności od właściwości zadania i warunków jego realizacji. zachowującego się agresywnie lub nie agresywnie. ale nie pozwolono bawić się nimi. nie odpręża. określa sposób reagowania na bodźce i wyznacza cel działania.. Materska: Wstęp .m o ś c i. „bo były przeznaczone dla innej grupy”. a potrzebami i oczekiwaniami jednostki. Natomiast w uczeniu się człowieka istotnym elementem poznawczym jest z a d a n i e. Inne będą reakcje szympansa. kształtujące się w trakcie uczenia się. który bawił się kijem. to nie powiemy. określających nowy układ stymulacyjny. zwany przez niektórych psychologów r e g u ł ą d e l t a. Analogicznie działa wiedza. stało się podstawą wyjściową k o n e k c j o n i s t y c z n e g o modelu uczenia się. patrz: M.. prowadzi nie tylko do uczenie się reagowania na nowe połączenia bodźców.129 polecimy „Dodaj”.(Obszerniej. Różne właściwości zadania powodują swoistą recepcję bodźców. Wystąpienie błędu świadczy o rozbieżności pomiędzy oczekiwaniem a stanem faktycznym. Osiągnięty wynik może zadawalać lub skłaniać do dalszego poszukiwania sposobów osiągnięcia celu. 36 dziewczynek i 36 chłopców. U c z e n i e s i ę p r z e z o b s e r w a c j ę jest odmianą uczenia się poznawczego. że bardzo często naśladują one swych ojców i przyswajają ich sposób bycia. nie popija płynu.

rzadziej. ćwicząc poruszanie się pod wodą. jeżeli modelem była kobieta (48. że oglądanie takich scen prowadzi do znieczulenia psychicznego. że dokonuje się bez wzmacniania. nie mających walorów praktycznych. gdy demonstrował ją film animowany. Publikacja wyników prac Bandury zbiegła się w czasie z nasileniem prezentacji scen przemocy w telewizji amerykańskiej.2 przypadków naśladowania zachowań agresywnych. że istnieje przekonanie. Okazało się. na dziewczynkę-12. Jeżeli z kolei na bodziec S trzeba będzie reagować . Przedstawioną przez Bandurę wizję uczenia się nazywa się niekiedy t e o r i ą s p o ł e c z n e g o u c z e n i a s i ę. bowiem zwierzęta i ludzie często uczą się odpowiednich zachowań obserwując wykonywane czynności przez inne organizmy. że wpływy pokazywanych obrazów są groźne. gdy demonstrował ją model naturalny. szybko zapominanych. Jest on możliwy w pewnych granicach dzięki poznaniu z a s a d. nie potwierdzone rzetelnymi badaniami. Wielu psychologów twierdziło i dostarczało dowodów na to. Kosmonauta. Wykazano. Ludzie dorośli naśladują innych (innego) rozumnie. mianowicie wtedy. nieco słabiej. iż umysł nabiera sprawności niezależnie od tego. dały zbliżone rezultaty. Kolejne badania. Ostrożniejsi psychologowie sądzą. w którym bało wiele zabawek. ż e tak jest rzeczywiście. mechaniczne. Wielu zachowań społecznych uczymy się obserwując postępowanie innych osób. ”agresywnych” i „nie agresywnych” i obserwowano swobodne wybory obiektów zabawy i zachowania uczestników. Jeżeli mamy związek S – R i wystąpi S1. małp występuje przemożny pęd do naśladowania. Wzbudziły przeto ogromne zainteresowanie. obojętności na ból i cierpienie i zachowań agresywnych. Zjawisko mody jest dobrą ilustracją tych prawidłowości. np. U niektórych zwierząt. to nastąpi szybkie przeniesienie wprawy.4 akta). Jest to naśladownictwo. Czeladnik u majstra wiele uczy się przez podpatrywanie sposobu pracy. wspólnych dla wielu dziedzin aktywności ludzkiej. Poznawanie wzorce w postaci osób cenionych i lubianych wpływa na zachowanie jednostek poznających. że nabyta wprawa w jednej dziedzinie przenosi się na inne. Zjawisko transferu pozostaje w pewnym związku z generalizacją bodźca. Wyraźnie naśladowano przemoc. że dzieci wyraźnie naśladowały zachowania modeli. Przypuszcza się zatem. wymagający identycznej reakcji R. Jest to sąd odwołujący się do analogii nabywania sprawności fizycznej. gdy modela przedstawiano na filmie. koszykarz szybciej nauczy się grać w piłkę ręczną.Ta sama tendencja naśladowania przedstawiciela swojej płci wystąpiła u dziewcząt. określane jako t r a n s f e r p o z y t y w n y. Pamiętając o złożoności zagadnienia (wiedza ma nie tylko praktyczne znaczenie) powiedzmy. a jeszcze słabiej. gdy 1) model jest atrakcyjny. na jakim materiale się ćwiczy. w których zachowania modela żywego zastąpiono filmowym. gdy nie spotykają się z przeciwdziałaniem wychowawczym rodziców i wychowawców.in. niż uprawiający strzelectwo itp. ze względów praktycznych. 2) gdy naśladownictwo pozwala uporać się z osobistymi problemami. podobnie jak u małych dzieci. w tym w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Chłopcy częściej zachowywali się agresywnie w zabawie jeżeli obserwowali modela płci męskie (średnio 104 akty agresji). Osoby uczące się w szkołach pytają nieraz o sens przyswajania treści niektórych przedmiotów. I to jest istota transferu. Dzięki temu liczne obyczaje są przekazywane z pokolenia na pokolenie. T r a n s f e r ć w i c z e ni a. Różni się ono od instrumentalnego m. Eksperyment Bandury przypomniał i uświadomił badającym problemy uczenia się znaczenie naśladownictwa. Chciano bowiem wiedzieć czy pokazywanie brutalnych scen w telewizji powoduje narastanie agresywności dzieci i młodzieży w realnym życiu. nabywa umiejętności bycia w sytuacjach obniżonego działania siły grawitacji. Na każdego chłopca przypadło średnio 38.7 przypa-dków.130 Następnie wprowadzono je do pokoju. służy poznawczemu m o d e l o w a n i u ich zachowania.

że czasami działający nielogicznie. odczuwanych w trakcie zaspokajania dokuczliwego głodu. Przyjemne uczucie „głaskanego” podniebienia skłania ludzi do spożywania kawioru i jest ono tylko słabszą siostrą doznań. świadomy. Inni posługują się określeniami naprowadzającymi. Zjawisko transferu nie jest dokładnie poznane. kwalifikujemy jako emocje. Daniel Goleman. niekoniecznie zgodnych z ich kierunkiem wykształcenia. Warszawa. reakcją R2. J. Zjawiska te możemy obserwować w realnym świecie.WsiP. Dotychczas zajmowaliśmy się problematyką poznawczą. rozumu. bardziej tradycyjnym. że ludzie mają dwa umysły: racjonalny. uczucia są bardziej subtelnymi przeżyciami niż emocje i są mniej zależne od kontekstu sytuacyjnego. uczucia i emocje różnią się jedynie stopniem intensywności. . Mimo to kierownicy instytucji i przedsiębiorstw poszukują ludzi wykształconych i chętnie im powierzają wykonywanie prac. to wystąpi t r a n s f e r n e g a t y w n y.Z. Włodarski: Psychologia uczenia się.J. W tej sytuacji wielu autorów unika definiowania tego terminu i przedstawia problematykę emocji referując poszczególne zagadnienia. Rozdział IX Emocje i stres. Warszawa. w miarę zwartą całość. Włodarski (red): Psychologia uczenia się. R. Według drugiego.C. Określmy na początek relację pomiędzy pokrewnymi terminami „u c z u c i e” i „e m o c j a”. moralne. PWN. Do kategorii uczuć zalicza się przeżycia estetyczne. Warszawa. Niekiedy określa się emocje jako s t a n p s y c h i k i. teraz przyszła kolej na poznanie emocji. Utrudnia to transfer negatywny. nie wykazano też silnego wpływu jednej wysokiej sprawności na poziom innych sprawności. Anderson: Uczenie się i pamięć. autor pracy pt. Inteligencja emocjonalna pisze. w tym uczucia. Często narzekamy na nie elastyczność urzędników. Galloway: Psychologia uczenia się i nauczania. intelektualne. czyli utrudnienie w nabyciu wprawy posługiwania się reakcją R2. Powiada się. PWN. Czym są emocje? Wiemy o tym z autopsji. Z. Warszawa. V a n B r a k e l sporządził zestawienie 22 najbardziej rozpowszechnionych wśród psychologów definicji emocji i po przeanalizowaniu ich treści nie znalazł żadnej takiej. religijne. PWN. że bez emocji . niż nie wykształconych. Prawdopodobnie korzyści takiego rozwiązania wynikają z faktu szybszego uczenia się ludzi wykształconych. którzy opanowując określony sposób urzędowania nie mogą przystosować się do wymagań „nowych czasów”. impulsywny i potężny. Każdy zatem czynnik ubarwiający. Niechże ta hiperbola stanie się wprowadzeniem do problematyki kolejnego rozdziału. Z a s a d y u c z e n i a s i ę są przeto jednym z elementów transferu wprawy.W. ułatwiającymi rozumienie istoty zjawiska i łączenia problematyki emocji w jedną. natomiast ich istota jest tożsama. Zgodnie z pierwszym. ale nie potrafiliśmy. nadający barw życiu. Jak dotychczas zaznaczyły się w psychologii dwa odrębne poglądy. Buduchowska. która nie zawierałaby usterek lub uchybień.1998 r. jak dotychczas. . Literatura zalecana.1988 r . skłonny do zadumy i refleksji oraz emocjonalny. . 1998 r.131 w nowy sposób. Drugi sposób postępowania wydaje się być bardziej pomocny rozpoczynającym studiowanie psychologii. 1970 r. Drugi pogląd nie wydaje się być przekonywującym. poprawnie zdefiniować tego terminu. mimo.

Bliskie. strach. wyraźna analogia do spostrzegania świata naturalnego. jak widać. m. Po pierwsze. gniew i wstręt . wpływający na procesy somatyczne organizmu i działanie. Myśl tę ilustruje niżej zamieszczony obraz koła emocji. I ten schemat spostrzegania tego. że emocje to przeżycia takie jak radość. jednolite i nieciekawe One to zabarwiają życie różnymi odcieniami przyjemności i przykrości.in. Czy możemy mieć pewność. głód. strach-gniew. N. Pojawiająca się emocja staje się kryterium oceny pozytywnej tego. nie lubimy jego szarzyzny. przedstawia mu się jedynie prototypy podstawowych emocji. P l u t c h i k. przypisując emocjom właściwość ubarwiania przeżyć. położone w kole obok siebie. nie określając ich istoty. a całe bogactwo odmian pozostawia w domyśle. Po drugie wyliczenie nazw emocji przedstawia ich „objawowość. znany specjalista z tego zakresu. genetyczne uwarunkowanie programów reagowania. Znawców problematyki emocji są zgodni w tym.132 życie byłoby szare. T r z e c i a to subiektywnie odczuwany stan umysłu.”. że trzy właściwości określają istotę emocji. aczkolwiek istotnych kłopotów. co sprzyja jednostce lub negatywnej faktów niesprzyjających jej dążeniom. sztywność ekspresji. Dynamika tak kształtowana także tworzy kolorystykę życia. mieszanka strachu i zdziwienia daje odczucie goryczy.pogardę. pragnienie. pogrupowanych w przeciwstawne pary. Powiada się. zaliczył do tego zbioru 8 emocji. Taki sposób definiowania przysparza specyficznych. Wymieniono 383 odrębne nazwy. radość i oczekiwanie dają optymizm. A. wspólnych dla ludzi różnych kultur i środowisk. Ludzie dążą do przedłużania czasu trwania przyjemności i jego skracania w przypadku przykrości. spójność pomiędzy ekspresją. którzy prosili 200 kanadyjskich studentów o wymienienie wszystkich znanych im określeń emocji. o wielce skomplikowanym układzie strukturalnym i zróżnicowanych cechach formalnych. Rozmieszczone w kole w postaci sąsiadujących i przeciwstawnych oktaw oddają myśl Pluchika o bliskości i przeciwieństwach emocji. Jaki wniosek wypływa z tych rozważań? Taki. Uchybienia tego próbują uniknąć budujący definicję według wzorów klasycznych. że próby zdefiniowania emocji ujawniają nam to. Nie osiągnięto jednak zgodności poglądów w kwestii listy tych emocji. sądzi. P i e r w s z a. R. różnorodnego uwarunkowania. a barwy odbieramy jako radosne jego upiększenie. Podejmuje się też próby budowy enumeracyjnej definicji emocji. że wszystkie wymienione określenia dotyczą emocji? Chyba nie. Występuje tu. Emocje (silne) zmieniają strukturę planów działania i wpływają na relację jednostki i otoczenia. jeden z lepszych znawców prezentowanego problemu. ból. łącząc się tworzą e m o c j e w t ó r n e. wrodzonych e m o c j i p o d s t a w o w y c h. niektóre tylko jednorazowo. A to może być źródłem nieporozumień i błędów. pozostawia się czytelnikowi określenie treści owego „itp. . co zewnętrzne przeniesiono na świat umysłu. to tworzenie podstawy ocen ważnych dla jednostki zdarzeń. akceptacja i strach składają się na uległość. R u s s e l l a. zdziwienie-oczekiwanie i akceptacja-wstręt. pożądanie seksualne itp. np. D r u g a to właściwość wyzwalania działania i zdolność nadawania priorytetu działaniom zgodnym z emocją. zatem definicje takie nie w pełni ułatwiają rozróżnić emocje od nie emocji. gniew. że istnieje kilka ewolucyjnie ukształtowanych. F r i j d a. Wskazują na to badania B. objawami fizjologicznymi emocji i doświadczeniem (przeżywaniem) i inne.iż są one zjawiskiem o wielu właściwościach. Są to radość-smutek. F e h r a i J. Przedstawiono wiele kryteriów wyróżniania emocji podstawowych.

133

Nie wszyscy badacze akceptują ten model układu i współzależności emocji. C. I z a r d np. wyróżnia 10 emocji podstawowych: radość, zdziwienie, gniew, wstręt, pogardę, strach, wstyd, poczucie winy, zainteresowanie i podniecenie. Rozbieżności zapatrywań, dotyczące zestawu emocji podstawowych, siłą rzeczy muszą prowadzić do powiększania różnic w kwestii zestawu i kompozycji składników emocji wtórnych. Radość i akceptacja to według Plutchika składniki miłości, natomiast Izard dopuszcza dwie możliwości aktualizacji miłości z połączenia: 1) radości i zainteresowania oraz 2) radości i podniecenia. Rozbieżności w kwestii właściwości emocji wtórnych świadczą o poziomie trudności, z jakim badacze mają do czynienia w badaniach emocji. Zróżnicowanie emocji jest bardzo wyraźne przy wysokim poziomie ich intensywności, natomiast zaciera się, staje się mało widoczne w stanach niskiego natężenia. Stanowi to jedną z przeszkód w badaniu i charakterystyce przedstawianych emocji. W praktyce obserwujemy zróżnicowane pod wieloma względami stany emocji. Jest to wynikiem zarówno różnorodności form ich występowania, jak i sposobu obserwacji. Nieco inaczej jawią się nam emocje własne, innych ludzi lub zwierząt. Jedną z cech je różnicujących jest z a b a r w i e n i e lub t o n a c j a. Używając tych kategorii mamy na myśli ogólne określenie odczuć p r z y j e m n o ś c i lub p r z y k r o ś c i. Mogą one współwystępować z różnymi emocjami, np. ból, zazwyczaj przykry w niektórych sytuacjach bywa odczuwany jako lekko przyjemny, albo nasilający doznawaną przyjemność. Te relacje wzajemne komplikuje dodatkowo to, że przyjemności mogą być aktualistyczne, doznawane w trakcie określonego procesu, lub wynikające ze wspomnień i wyobrażeń. Niekiedy wspomnienia przykrych wydarzeń są odczuwane jako przyjemne. W pamięci dokonuje się zmiana ram odniesienia ówczesnych doznań. Stany emocjonalne różnicują się również według kryterium i n t e n s y w n o ś c i i c z a s u trwania. Stany o słabej intensywności, szybko zmieniające się, o różnym czasie trwania to n a s t r o j e. Nie jest znana ich etiologia, mogą pojawiać niespodziewanie, pozornie bez przyczyny. Mogą wynikać z przyczyn wewnątrz organicznych i sygnalizować pojawienie się jakiegoś napięcia. Mogą też być następstwem działania czynników zewnętrznych, takich jak rodzaj pogody, spotkanie miłej i cenionej osoby, określone zdarzenie itp. Nastroje dzieci i młodych ludzi zmieniają się bardzo szybko, dziecko z sekundy na sekundę może przechodzić z płaczu do radości. Nastroje ludzi dorosłych są bardziej stabilne, a niektóre bywają długotrwałe. Nastroje depresyjne np. mogą trać tygodniami, a nawet miesiącami. Niezależnie od parametrów czasu i intensywności nastroje charakteryzuje tonacja. Zły nastrój jest stanem przykrym, towarzyszy mu niekiedy przygnębienie, obniżenie sprawności. W dobrym nastroju człowiek odczuwa radość, jest podniecony, energiczny. W krańcowych przypadkach popada w e u f o r i ę, czyli stan ponad normalnego podwyższenia dobrego nastroju. W z r u s z e n i a, to chwilowy stan wzmożonego przeżycia emocji, pojawiający się z reguły pod wpływem bodźców ze świata zewnętrznego. Wzruszamy się czytając literacki opis jakiegoś zdarzenia, oglądając obraz malarza-artysty, na widok cierpiącego kaleki, płaczącego dziecka czy skomlącego zwierzęcia. Wzruszenie, pomimo, że może być wywołane czymś przykrym, jest przeżyciem raczej pozytywnym, o wielowątkowej kompozycji. Nie mamy natomiast dobrego określenia przeżycia typu wzruszenie odczuwanego jednoznacznie negatywnie. Potocznie mówi się o „wnerwieniu”, „wkurzeniu” albo o rozłoszczeniu, czyli o jednolitej emocji. A f e k t y to stany intensywnego i krótko trwałego pobudzenia emocjonalnego. Niekiedy ich siła jest tego rzędu, ż opanowują one cały umysł, blokują wystąpienie innych doznań. Człowiek w afekcie nie panuje nad swoim zachowaniem, nie docierają do niego bodźce przeciwstawne do tych, które wywołały pobudzenie. Zanika racjonalna kontrola czynów. Afekty gniewu prowadzą

134

często do zachowań wulgarnych i agresji, zazdrości do natychmiastowego wymierzania sprawiedliwości, strachu do nie przewidywalnych, zaskakujących zachowań. Ze specyfiką afektywnego uwarunkowania czynów mają do czynienia sądy i w takich przypadkach muszą rozstrzygać o stopniu winy za popełniony czyn karalny. Afekty niekiedy nabierają niezwykłej intensywności i są określane mianem efektu patologicznego. F u r i a to niezwykle intensywny, krótkotrwały i niszczycielski wybuch emocji, szał, szaleństwo. Furie to w starożytnym Rzymie trzy boginie zemsty, okrutne mścicielki przelanej krwi i one symbolizują właściwości tego stanu emocji. N a m i ę t n o ś c i to silna, ukierunkowana i względnie trwała emocja, wynikła z upodobania i przywiązania do określonej formy aktywności. Są one ze swej istoty bardziej podmiotowe, niż przedmiotowe, bardziej charakteryzują osobę je przeżywającą, niż sytuację, która je wyzwala. Niektóre z nich są bardzo trwałe, są „namiętnościami życia”. Może to być np. namiętność do gry w karty, sportu, kolekcjonowania itp. Bywa namiętna miłość, żądza władzy, ale i namiętność skąpca, palacza i innych. Nie zależnie od formy bywa ona na tyle silnym motywem czynu, że czasami prowadzi do zachowań kryminalnych. Zdarzało się, że namiętni filateliści z chęci posiadania upragnionego znaczka popełniali zuchwałe kradzieże, a namiętni kochankowie dopuszczali się nawet zbrodni na swych wybrankach. U c z u c i a są stanem zabarwionym emocjonalnie, ale nie sprowadzają się one do przeżyć czysto emocjonalnych. Są one zawiłą kombinacją elementów emocjonalnych, poznawczych (sensorycznych i intelektualnych), a także upodobań, nastawień, wartościowań. Emocje z reguły pojawiają się pod wpływem zdarzeń zewnętrznych, naturalnych lub społecznych, natomiast uczucia kształtują się także na tle procesów mentalnych i osobowości. Nie zanikają one przeto, podobnie jak emocje, po ustaniu działania przyczyny, lecz trwają raz krócej raz dłużej po jej zniknięciu. Często też powracają spontanicznie, bez widocznej przyczyny. Zmienności uczuć doświadczamy np. pod wpływem samooceny, wysoka wzbudza samozadowolenie, niskadezaprobatę, niezadowolenie z siebie itp. Pomiędzy pojęciami emocja i uczucie zachodzi relacja krzyżowania. Niektórych emocji nie nazwiemy uczuciami i niektórych uczuć nie utożsamimy z emocjami. Typowe emocje gniewu, strachu czy bólu jakościowo różnią się od klasycznych uczuć estetycznych, moralnych i religijnych. Istnieje natomiast klasa stanów psychiki o właściwościach charakterystycznych zarówno dla emocji jak i uczuć. Dobrze ilustruje ten stan rzeczy zjawisko miłości. Tak zwany cool sex, efekt popędu seksualnego jest redukcją napięcia emocjonalnego, natomiast miłość platoniczna jest czystym uczuciem uwielbienia, zachwytu, przyjaźni, kombinacją doznań wolnych od afektywności. Miłość pełna, łącząca ludzi kochających się, zawiera w sobie zarówno emocje jak i uczucia, tworząc niepowtarzalną tonację przeżyć. Niektóre uczucia, przede wszystkim estetyczne i religijne, są przeżywane kontemlacyjnie. Na ich treść składają się elementy oglądu, namysłu, roztrząsania, przemyśliwania. Przeżycia te mają tę właściwość, że nie prowadzą do działania, implikują bierność. Kontakt ze światem zewnętrznym zostaje ograniczony, osobnik kontemplujący koncentruje się na swoich doznaniach i przeżyciach, zamyka się w sobie. Trwa w tym stanie aż do momentu pojawienia się silnego bodźca zewnętrznego, zmieniającego nastawienie. Stany krańcowo intensywnych uczuć określa się jako ekstazy, uniesienia uczuciowego. Pojawiają się one pod wpływem silnych wzruszeń, odpowiednich ćwiczeń, stosowanych np. przez mnichów tybetańskich lub jogów, praktyk ascetycznych, narkotyków i innych. W stanie ekstazy zostają ograniczone funkcje świadomości, doznania zmysłowe „bledną”, tracą swą wyrazistość, do świadomości docierają tylko te, które dotyczą treści ekstazy, występują zmiany czynnościowe organizmu: serce „zamiera”, oddech staje się niewyczuwalny, twarz kredowo

135

blada, ręce i nogi zimne. Niekiedy występuje i d e o p l a s t i a, wyobrażenia zostają wtedy odebrane jako wrażenia, ukazujące realny obraz świata. Pojawiają się omamy, złudzenia. Wizja cierpienia, bólu może prowadzić do wystąpienia różnorodnych znaków na skórze, a nawet stygmatów, ran ciała. Istnieją też ekstazy radosne, określane jako rozkosz ekstatyczna. Poznanie genezy i właściwości emocji i uczuć skłania do zaznaczenia analogii pomiędzy nimi a „drogą od dołu do góry” i „od góry do dołu” w procesie poznania zmysłowego. Emocje, to swoista „droga od dołu do góry” są one wzbudzane przez wydarzenia zewnętrzne, niezgodne z dążeniami jednostki, natomiast uczucia „spływają” z góry, oddają stan umysłu, przenosząc go na obiekty zewnętrzne. P o b u d z e n i e e m o c j o n a l n e. Co wywołuje emocje, jakie czynniki powodują to, że doświadczamy radości, smutku, strachu, gniewu lub obrzydzenia? Wiemy, że niektóre emocje maja biologiczne uwarunkowanie. Emocja bólu pojawia się w następstwie bodźca, działającego destrukcyjnie na organizm. Czy istnieją analogiczne bodźce, wywołujące emocje innych modalności? Eksperymenty prowadzone na szympansach pokazują, że gipsowy odlew maski pośmiertnej wywołuje u 1/5 obserwowanych zwierząt krzyk przerażenia i gwałtowną ucieczkę, u pozostałych mniej gwałtowne i zróżnicowane reakcje (D. Hebb).Podobnie silną reakcja, zarówno u szympansów jak i człowieka dorosłego występuje na widok węża, krwi, zmasakrowanego ciała. Niektórzy badani mdleli w czasie oglądania filmu, pokazującego operację chirurgiczną. Opisane bodźce są odbierane jako sygnały zagrożenia, są więc emocjogenne. Również intensywność bodźców ma określony wpływ na pojawianie się emocji. Bodźce bardzo słabe nie wywołują żadnych emocji, słabe i średniej mocy są odbierane jako przyjemne, a po przekroczeniu granicy określonej intensywności stają się nieprzyjemne. Dalsza intensyfikacja bodźca daje odczucia emocji krańcowo nieprzyjemnych, bolesnych. Tak jest odbierany np. bardzo silny hałas. Zjawisko zmiany emocjonalnego zabarwienia bodźca w zależności od jego intensywności nosi nazwę a l t e r n a c j i. Prawidłowość tę doskonale wykorzystują praktycy, zainteresowani kształtowaniem nastroju. Znamy przytulne kawiarenki, nastrojowe wnętrza kościołów o delikatnym świetle „witrażowym”, niektóre sale wystawowe dzieł sztuki itp. Nagle i niespodziewanie pojawiające się bodźce, a także obiekty szybko zbliżające się do postrzegającego są kolejną przyczyną pobudzania emocji. Wywołują one przeżycia negatywne i reakcje unikania. Oddziałują one w ten sposób do póty, dopóki stanowią zaskoczenie. W miarę ich powtarzania się pojawia się h a b i t u a c j a, czyli przyzwyczajenie do ich właściwości. (J. Reykowski) Przedstawione przyczyny występowania emocji pokazują, że są one skutkiem działania czynników świata zewnętrznego na organizm. Otoczenie jest tu czynnikiem aktywnym, organizm, w aspekcie doznań emocji, biernym. Są to zatem e m o c j e s t a n u b i e r n e g o. Ale z reguły organizm zdrowy jest aktywny, dąży do osiągania określonych celów życia. Na drodze ku nim napotyka różnorakie przeszkody i sytuacje sprzyjające. I one też stają się przyczynami pojawiania się emocji. Określimy je jako e m o c j e s t a n u a k t y w n e g o. Jeżeli są to utrudnienia w realizacji dążeń, występują emocje negatywne, takie jak gniew, smutek, złość, jeżeli sprzyjają podjętym działaniom wzbudzają emocje przyjemne ( radość, dumę i inne). Intensywność tych emocji zależy od ważności celu i stopnia osobistego zaangażowania jednostki w jego realizację. Stwierdzono np. wyraźny wzrost napięcia emocjonalnego u chirurgów wykonujących trudne operacje. W pewnych przypadkach siła emocji przewyższa siłę dążenia do zachowania życia. Niekiedy patrioci giną w obronie ojczyzny, a zakochani bez ,,wzajemności popełniają samobójstwo „z miłości”. Emocje pojawiają się niekiedy bardzo szybko, w ułamkach sekundy. Nie znaczy to, że są aktem, wręcz przeciwnie, są procesem o kilku fazach, niestety różnie rozumianych przez

136

poszczególnych specjalistów. Zdaniem N. Frijdy są to fazy: 1) oceny poznawczej, 2) wartościowania kontekstowego, 3) gotowości do działania i 4) zmiany psychologicznej, ekspresji, działania. Ocena poznawcza (ang. appraisal) jest w istocie wartościowaniem zdarzenia lub bodźca. Przypisana im ocena określa jakość emocji, wywołanej przez to zdarzenie. Wartościowanie kontekstowe to proces poznawania związków zdarzenia z aktualną sytuacją osobnika, jego planami działania, ich znaczeniem, atrybucją itd. Gotowość do działania przybiera różne formy (zbliżania, unikania, konfrontacji), wpływa na tworzenie planów działania i wybór dróg ich realizacji. Pojawiająca się emocja nie może być pozostawiona sama sobie, wytwarza napięcie. Które oddaje zwrot „Co z tym zrobić?”. Zmiany psychologiczne dotyczą przede wszystkim zmiany nastawienia, przeniesienie orientacji z innych na siebie. Świadczą o tym reakcje płaczu, śmiechu, gniewu lub strachu. Pojawiają się też odpowiednie do przeżywanych emocji formy ekspresji i działania. F i z j o l o g i c z n e o b j a w y przeżywanych emocji. Powszechnie wiadomo, że względnie silnym emocjom towarzyszą wyraźne fizjologiczne objawy emocji, takie jak kołatanie serca, zasychanie w ustach, pocenie się, rozszerzanie źrenicy i inne. Świadczą one o wystąpieniu reakcji alarmowej. J. L e D o u x wykazał, że w mózgu szczurów (zapewne i u człowieka) niepokojące informacje sensoryczne docierają bezpośrednio do ciała migdałowego, które ,„podrywa” organizm zanim kora mózgowa przeanalizuje informację. Uaktywnia się wtedy układ sympatyczny, pobudzający, mobilizujący organizm do wysiłku i działania. Zmienia się skład chemiczny krwi, zwiększa się w niej ilość cukru, wzmaga się wydzielanie hormonów, adrenaliny i noradrenaliny, w płucach zwiększa się absorpcja tlenu. Krew przepływa z organów wewnętrznych do mięśni. Tym zmianom wewnątrz organicznym odpowiadają symptomy zewnętrzne. Emocje powodują: - zmniejszenie oporu przewodnictwa skóry (reakcja skórno-galwaniczna) - zmiany w krążeniu krwi, występuje przekrwienie skóry twarzy i karku ( emocja gniewu) lub niedokrwienie, bladnięcie (emocja strachu), - gwałtowne bicie i przyśpieszony rytm pracy serca, - zmiany oddychania, wzrost stosunku czasu wdechu i wydechu, „chwytanie” powietrza, - rozszerzanie źrenicy (odruch źreniczny), - zmniejszenie wydzielania śliny, zasychanie w ustach, - reakcje pilomotoryczne (jeżenie się włosów, gęsia skórka), - tremor, drżenie mięśni, napinanie mięśni antagonistycznych. Badania s u b i e k t y w n y c h o d c z u ć pilotów samolotów bojowych pozwoliły uzupełnić ten obraz o szereg dodatkowych elementów. Poza tym ukazały częstotliwość występowania (dane w procentach) poszczególnych symptomów. Okazało się, że napięciu emocjonalnemu najczęściej towarzyszy kołatanie serca (89%), napięcie mięśni (86%),drażliwość, rozdrażnienie, gniewny nastrój (80%), nerwowe pocenie się (79%), lekkie mdłości (76%), wrażenie nierealności (69%), częste oddawanie moczu (65%), relatywnie rzadziej występowały amnezja szczegółów, dekoncentracja uwagi, poczucie słabości, omdlenie i inne. E k s p r e s j a e m o c j i realizuje się na wiele sposobów i przy użyciu różnorakich środków. Możemy je połączyć w trzy grupy: 1) w o k a l n e, 2) p o s t u r y i g e s t u oraz 3) m i m i – c z n e. Badaniem ekspresji wokalnych w czasie wypowiedzi oraz dokonywanej poprzez użycie nie lingwistycznych form, takich jak chrząknięcia, westchnienia, chlipanie, pauzy (nazwijmy je odgłosami) zajmuje się w o k a l i k a (Th,G.Grove). Głos ludzi wyraża emocje dzięki zmienności czterech parametrów: siły, wysokości (częstotliwości), barwy i melodii. Głos silny (donośny), o umiarkowanej częstotliwości, wyraża pewność, poczucie ważności mówiącego lub

137

doniosłość treści komunikatu, o neutralnym zabarwieniu emocjonalnym, jest odbierany jako nośnik informacji. Na co dzień słyszymy wiele wypowiedzi i odgłosów silnie zabarwionych emocjonalnie. Zabarwienie i melodyjność stają się w takich przypadkach wiodącym wskaźnikiem wyrażanych emocji. Względnie dobrze rozpoznajemy odgłosy bólu i wypowiedzi, formułowane w stanie bólu. Odczuwamy siłę ładunku emocjonalnego w donośnym wołaniu „Ratuuunku!” i groźbę krótkiego i stanowczego „Precz!”. Cichy, wabiący szept, lub ciepłe wyznanie tajemnicy też są powszechnie znane. Kombinacje czterech, wymienionych na początku ustępu właściwości, dają nieskończenie wiele możliwości wyrażania emocji. Drugą stroną zagadnienia jest zdolność rozpoznawania wyrażanych głosem emocji. Okazuje się, że w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie określić na podstawie właściwości głosu typu emocji, którą on wyraża. Słysząc np. płaczące dziecko nie stwierdzimy czy płacze z głodu, bólu żołądka lub niedogodności ułożenia. Ale dobrze rozpoznajemy śmiech a także tonu wypowiedzi: ciepły, zimny, ostry, sarkastyczny, ironiczny i inne. Holenderscy badacze nagrali wypowiedź „od dwóch miesięcy w ciąży” w tonacji dziewięciu emocji: radości, zainteresowania, zaskoczenia, smutku, wstydu, strachu, pogardy, obrzydzenia i gniewu. Następnie odtwarzano je Tajwańczykom, Japończykom i Holendrom. Ostatni nieco lepiej rozpoznali wyrażane emocje, chociaż różnice nie były wyraziste, z wyjątkiem rozpoznania radości. Ostatnie rozpoznało poprawnie jedynie 25% Azjatów. Nie jest wykluczone i to, że na rozpoznanie emocji mgło wpłynąć wartościowanie treści wypowiedzi. P o s t u r a lub p o z a to ułożenie ciała w przestrzeni. Wskaźnikami odmienności postur są wychylenie ciała do przodu lub do tyłu, skrzyżowanie (lub nie) rąk, założenie (lub nie) nogi na nogę, rozluźnienie lub napięcie różnych części ciała i podobne. W naszej kulturze występuje około 30 postur. Są one odpowiedzią na stymulację z otoczenia a jednocześnie wyrażają stany emocjonalne osobnika je prezentującego. W sytuacji publicznego spotkania, niektóre osoby stojąc przed publicznością, trzymają ręce założone jedną na drugiej na wysokości brzucha (tzw. gest Hitlera), co wyraża niechęć otwarcia, wobec innych, kontaktu z nimi. Inni trzymają ręce w kieszeni, jest to typowa postura amerykańska, wyrażająca poczucie swobody, luzu. Niektórzy z upodobaniem zakładają ręce do tyłu, demonstrując w ten sposób emocje pewności siebie, władczego nastawienia. Ręce opuszczone wzdłuż ciała oddają powagę, koncentrację na czynności realizowanej. T. R. Sarbin i C. R. Hardyck posłużyli się tzw. figurami kreskowymi (ilustracja niżej) do przedstawienia czterech postur. Badani uznali, że wyrażają one emocje (1) powątpiewania, niepewności, (2) wyczekiwania, znudzenia, (3) smutku, żalu, (4) zdziwienia, pewności siebie. Badania te dowodzą tego, jak jest czytelne emocjonalnie ułożenie ciała względem współrzędnych

Potakujące i przyzwalające europejskie skinienie głową w Pakistanie.. Możemy zatem przedstawić gesty z punktu widzenia ich przystawalności do poszczególnych emocji. Rozpow-szechnione są gesty: 1) radości. charakteryzują się kuleniem. co OK. Gest kółka palca wskazującego i kciuka w USA znaczy tyle.. poznać ich współwystępowanie i opisać mechanizm ekspresji mimicznej.138 Postury. Przeciwne cechy określają postury gniewu. Postury są formą ekspresji uwarunkowaną głównie biologicznie. Ta niejednoznaczność gestów doprowadzała niejednokrotnie do niemiłych ale i zabawnych nieporozumień. np. 2) gniewu (zaciśnięta pięść). które odgrywają doniosłą rolę w kontaktach z innymi. naprężone mięśnie. Natomiast emocje „ksobne” nie są sygnalizowane tym sposobem. Badając ekspresje mimiczną naukowcy próbują skatalogować wszystkie ruchy wyrazowe.Obsługa tego systemu jest niestety praco i czasochłonna. Takiej próby podjął się P. np. Nie wszystkie emocje podstawowe są wyraziście prezentowane w języku gestów. braku zgody.System kodowania Ruchów Mięśni Twarzy). zjeżony włos wzbudza u przeciwnika wrażenie wielkiego obiektu i skłania do respektu. w Niemczech natomiast jest wyrazem pogardy i poleceniem całowania w . Jest to środek wielorakich możliwości. natomiast gesty są kulturową adaptacją biologicznych możliwości wyrazu. kurczą się lub rozluźniając tworzą owe układy. wariantów wyrazów mimicznych.Ekman tworząc system FACS (Facial Action Coding System. M i m i k a to środek ekspresji emocji poprzez układ mięśni twarzy i wygląd oka. Doznawane emocje wyrażamy odpowiednim g e s t e m. rozpoznawalnych i kojarzonych z odpowiednimi emocjami. badacze rozpoznali 360 układów mięśni twarzy..4) pogardy i lekce-ważenia (gesty obsceniczne). W tym ujęciu byłyby one wyrazem emocji poszczególnych modalności. Opracowane komputerowe . Właściwość ta przysługuje tylko tym. uniesione w górę ramiona zwycięzcy zawodów sportowych. we Włoszech i Francji. Turcji i innych krajach azjatyckich jest wyrazem zaprzeczenia. wyrażające lęk lub przygnębienie. bowiem nie ma takiej potrzeby. oznakami wycofywania się. nawet politycznych. Mięśnie. aczkolwiek niejednoznacznych dla odbiorców. Posługiwanie się językiem gestów wymaga więc pewnej ostrożności.3) rozpaczy lub żalu. pomniejszaniem postaci organizmu. Niektóre formalnie identyczne gest mają różne znaczenie nawet w kulturowo bliskich sobie krajach europejskich. odchylone ramiona. gest „załamywania rąk.

Jeżeli zatem ktoś pragnie ukryć swe emocje i słownie deklaruje np. Jeżeli określoną emocję stale wyraża ten sam układ mięśni. gdy jesteśmy silnie zaabsorbowani czynnością wiodącą. Z punktu widzenia wpływu emocji na działanie wyróżniamy emocje s t e n i c z n e i a s t e n i c z n e. Badani Zajonca czytali tekst. tzn.139 systemy kodowania emocji na podstawie fotografowanych wyrazów emocji jeszcze nie osiągnęły niezbędnego poziomu dokładności. kierunek patrzenia. opadła szczęka u chorych i starców daje charakterystyczny obraz słabości. Nieświadomość układu mięśni twarzy powoduje. Wiele układów występuje wtedy. Później oceniali w skali przyjemny-przykry wszystkie samogłoski. Mięśnie szczęki z kolei są stale napięte. Uśmiech spontaniczny. Układ mięśni w „dziób” wyraża smutek. pozorantem życzliwości. a także pozycję szczęki. że uśmiech może być spontaniczny i towarzyski. Zajonc i współpacownicy pokazali. satysfakcji. 2)części środkowej i 3) ust oraz części szczękowej. Steniczność zależy od siły a także treści . w sferze środkowej mięśni okręznych oko i policzkowych. zawierający wiele wyrazów z niemiecką samogłoską u (umlau). Pojawia się on szybko i szybko znika. w której funkcjonują. w wyniku czego odpowiednio marszczy się skóra twarzy. a w lusterku zazwyczaj oglądamy twarz chcącego się przejrzeć w zwierciadle. Warto jednak pamiętać. Pierwsze wpływają na działanie poprzez pobudzenie aktywności. R. dziwiąc się czemuś wysuwają język. nie tylko mimicznej. autentycznej życzliwości zanika powoli. jakby świadcząc o trwaniu życzliwości. Ekspresja emocji. że jest to możliwe. O stanie emocji „mówi” także wyraz oczy. W sferze trzeciej emocje ujawniają się prze układy i ruchy ust. niż wyraz mimiczny. że emocje są uwarunkowane biologicznie. mimo biologicznego „podłoża” jest do pewnego stopnia skutkiem uczenia się. mdleją ze strachu. I to ma znaczenie praktyczne. Ostatni jest elementem maski. Niektórych układów mięśni naszej twarzy nie znamy. Chińczycy np. że u oceniono jako mniej przyjemne od pozostałych samogłosek. oczy. natomiast ich formy wyrazu. to przypuszczalnie następuje utrwalenie zaistniałego związku. ogólnie-niemiłe uczucia. Usta. klaszczą w dłonie. według Zajonca wymaga ono także odwołania się do procesów neurofizjologii. wymagającą „dziubkowatego” układu ust. nie od emocji do mięśni. głównie poprzez uśmiech. Japończycy śmiechem wyrażają zakłopotanie. bo nie mamy sposobności ich obserwowania. że ta forma wyrazu emocji pozostaje poza świadomą kontrolą. a w rzeczywistości żywi uczucie niechęci. niespójność) ekspresji słownej i mimicznej. Ogół tych rysów składa się na fizjonomię twarzy. czas kontaktu wzrokowego. zmartwienie. to występuje wówczas inkongruencja (niezgodność. Wyjaśnienie tego zjawiska jest dość skomplikowane. Ludzie często przeżywające i wyrażający dana emocję powodują powtarzanie ekspresyjnego układu mięśni. złośliwcy ściągnięte usta. ale od układu mięśni do emocji. głównie jarzmowego. są mniej oszukańcze niż deklaracje słowne. życzliwość. Badając wyrazy mimiczne z reguły dzieli się twarz ludzką na trzy strefy: 1) czoła. Wskaźnikami tego wyrazu są m. świadome ich rozluźnienie zmienia wyraz twarzy. Eskimosi Utku nie wyrażają gniewu w kontaktach interpersonalnych. E m o c je a d z i a ł a n i e. gdy są zaniepokojeni. Dowodów na poparcie tej tezy dostarczają badania kulturowoporównawcze. Okazało się. zmiany wielkości źrenicy). in. Nie skąpiący uśmiechów mają zmarszczki wokół oczy. ujawniane także w nazewnictwie oraz przypisywane im znaczenie zależą od właściwości kultury. drugie nie wywierają takiego wpływu. W sferze czoła środkami wyrazu emocji są ruchy brwi i marszczenie skóry (zmarszczki poziome i pionowe). brwi i usta informują nas o prawdziwych emocjach partnera. Ekspresja mimiczna. Thaitańczycy z radości drapią się do krwi. informują o emocji radości. odpowiadającego za ruchy kącików ust. która jest czymś innym. Czy można go zademonstrować działając w kierunku odwrotnym. Konkluzją po tych informacjach jest stwierdzenie.

Strach i wstręt. stanowią zachętę do nawiązania kontaktu i współdziałania. Siła emocji znacząco wpływa na jakość rezultatów działania. Emocje określają priorytet działania. jak już wspomnieliśmy. wpływając na podniesienie poziomu sprawności organizmu. a szczególnie w sytuacjach niebezpiecznych. Poszczególne emocje określają też formy realizowanych działań. Piloci jednego z lotnisk w Kanadzie nie wyrazili zgody na komputerowe przekazywanie informacji dotyczących czynności pilotowania. ułatwiała jednostkom i gatunkowi przetrwanie w danym środowisku. Jedną z grup stanowią funkcje ewolucyjno-biologiczne. Emocje gniewu i agresja. Emocje wpływają na kierunek działania. w całej Polsce przebiegają bardzo podobnie. Niemal we wszystkich kulturach emocje radości i pokrewne kojarzą się z kierunkiem działania ku obiektowi. Jest to element awaryjny. ale wyraża także rozmaite emocje. działający w zmiennym środowisku. Pogrzeby np. niż nie pobudzeni emocjonalnie. Biegacze lub drwale rywalizując z innymi osiągają wyniki rekordowe. istoty stepowej. że wymagają klasyfikacji. F u n k c j e e m o c j i są na tyle liczne. Jeżeli wykonuje się zadanie łatwe. strach. na rzecz innych. wynikłych z jednego programu. z pominięciem kory mózgowej. A właśnie ono jest istotnym czynnikiem we wszelkich ludzkich interakcjach. święta urzędowe również (zestawienie zupełnie przypadkowe). Niektóre emocje wymagają ściśle określonych form ich wyrazu. czyli form rytualnych. natomiast gniew. Widok płomieni ognia i strach tym wywołany wyzwalał u konia. władza np. braku tlenu jako stanu alarmującego. albo ostrzeżenia (np. silnie przeżywający sytuację egzaminu. radość pobudzają do intensywnych działań. wymagających głębokiego namysłu. lub pełnił rolę sygnału uległości. Osobnik przestraszony przeskakuje przeszkody nie do pokonanie w stanie „zimnych” emocji. jakim jest organizm. Wpływają też. które mają bezpośrednie. Wzrostowi siły emocji odpowiadają dwa szczyty efektów działania. pomiędzy nimi występuje siodło. Głos ludzki nie tylko przekazuje informacje. to lesze rezultaty uzyskuje się przy wysokim pobudzeniu emocjonalnym. Nowoczesne spojrzenie na funkcje emocji zakłada. Tomkinsa. powodują nasilenie doznania bólu lub jakiegoś innego odczucia np. Podobna zależność występuje przy wszelkich czynnościach. połączenie z układem limbicznym i szybko wzbudzają emocje. funkcjonują też jako wzmacniacze.140 emocji (J.Reykowski). Jeżeli mają one odcień pozytywny. typowe dla emocji średniego natężenia. odpowiednio ukierunkowujące zachowanie organizmu. wzbudzająca gniew pomnaża liczbę swoich przeciwników. Jeżeli negatywny. wywołana zagrożeniem terytorium osobniczego. osiągają przy podobnym stanie przygotowania gorsze wyniki. Spotykany u zwierząt wielu gatunków odruch tulenia uszu przy spotkaniu z innym osobnikiem chronił uszy przed uszkodzeniem w przypadku ataku ze strony napotkanego. Emocje funkcjonują jako system szybkiego ostrzegania przed zagrożeniem dla organizmu. oddalania się. Natomiast czynności zadania trudne lepiej są wykonywane przy niskim stanie pobudzenia emocjonalnego. szybką ucieczkę poza sferę ognia. Sztuczny głos nie budził u nich zaufania. Emocje wg S. Emocje w przekonaniu Darwina funkcjonowały w przeszłości jako wzorce działania. a ujawniające się wzorce emocjonalne są łatwo rozpoznawalne. standardowe. Studenci. na jego rzecz.Smutek jest z reguły asteniczny. który aktywizuje się w sytuacjach konieczności przerwania działań. że są one niezbędnym elementem złożonego układu. obrzydzenie wyzwalają działania „unikowe”. Istotną role odgrywają w tym układzie ból i uczuciowo zabarwiona doznania węchowe. to . u koni). na rezultat działania Niezwykle ważne funkcje pełnią emocje w życiu społecznym. Ich występowanie w licznych sytuacjach powtarzających się ułatwiło organizmom przystosowanie do warunków egzystencji w zmieniającym się otoczeniu. Emocja gniewu wywołuje działania przeciw obiektowi.

na co zwracamy uwagę. Gdy wpadają oni w gniew. Po przeżyciu przykrości. że prawidłowość ta obejmuje także sekwencje krótkotrwałe. tonujący pobudzenie i przywracający przeciętny poziom pobudzenia. Z racji tych cech psychicznych zbankrutował jako przedsiębiorca. Zgodnie z teoria homeostazy następuje powrót do optimum funkcjonalnego. z wierzy lub trampoliny przed skokiem odczuwają lęk. mówią neutralnym tonem: ”Gniewam się!” i spotykając się z niedowierzaniem dodają: „Naprawdę !” Niemożliwość szybkiego przekazywania emocji utrudnia aleksotymikom wywieranie wpływu na innych i skuteczne działanie w zbiorowości. czyli niezdolność uzewnętrzniania emocji. Domassio. bo nie znał podniecenia. ale żadna nie wydawała mu się bardziej pociągającą w stosunku do pozostałych. profesora psychologii i neurologii. życia dla przyjemności. ale wkrótce po nim przeżywają moment zadowolenia. że cierpienia zaowocują miłą nagrodą itp. Człowiek ów po chirurgicznym usunięciu guza mózgu zachował dotychczasowy poziom inteligencji. ale on do niego nie przemawia. Treści utrwalane w naszym umyśle trafiają tam niesione falą podniecenia emocjonalnego. Dzięki emocjom ukierunkowujemy nasze doświadczenie. doświadczających silnych podnieceń. które miały miejsce w jego życiu. Kształtują więc orientację h e d o n i s t y c z n ą. towarzyszące temu stanowi. np. Zawodnicy skaczący do wody np. Silne bodźce zewnętrzne. Doznania rozkoszy i przyjemności różnych odcieni są w niektórych kręgach ludzkich niezwykle cenione i pożądane. bokserów i innych osób. To ukazuje jeden z aspektów motywacji uprawiania sportów ekstremalnych. co spostrzegamy. W określonych sytuacjach wiedział jakie reakcje powinny wystąpić. pamięci. która polega na tym. odpowiednio lękowe lub radości. czyli uruchamia się układ parasympatyczny. nawet inteligentnemu człowiekowi w społeczeństwie. Nie był w stanie ocenić zdarzeń. wynikłej z zagrożenia. że za przyjemności trzeba będzie kiedyś zapłacić. zapamiętujemy. L. pojawia się emocja wobec niej przeciwstawna. Prawidłowość ta w wersji uproszczonej była znana od wieków. uwagi. Widząc ludzi przestraszonych powiadał. pojawia się przeciwstawna emocja w postaci przyjemności. Interesującą postać przybrała funkcja emocji w tzw.141 mogą być wyrazem niezadowolenia doświadczającego emocji lub ostrzeżeniem. alpinistów. Zwiększa ono intensywność percepcji. Nie musiał tłumić podniecenia. Uczucie nie ostrzegało go przed działaniami niepewnymi. . Emocje w tym przypadku wytyczają drogę życiową tych osób i to jest ich specyficzną funkcją. że po intensywnym przeżyciu określonej emocji. jest biologicznie zbyt kosztowne dla organizmu. Od nich zależy to. przyjemności. a to zachęca do podejmowania dalszych czynności w wybranej dziedzinie. Jak bardzo dokuczliwa jest niezdolność okazywania swoich emocji innym ludziom wiedzą cierpiący na aleksytymię. odgłosy pobliskiej strzelaniny gangsterskiej lub milionowa wygrana w Lotto. Świadczy o tym przypadek pacjenta A. ze wie co to jest strach. Emocje są ważnym czynnikiem organizowania naszego doświadczenia życiowego. Solomon wykazał. Zjawisko to poddał procedurze badań eksperymentalnych i opisał je w kategoriach procesów przeciwstawnych R. obojętnych i niechcianych. silne doznania emocjonalne. p r o c e s a c h p r z e c i w s t a w – n y c h. pobudzają nerwowy układ sympatyczny i wyzwalają. Wyeksponował on tę właściwość procesów emocjonalnych. Podobne emocje pojawiają się u skoczków spadochronowych. Utrata tego czynnika organizacji doświadczenia uniemożliwia funkcjonowanie. Osoby tak odczuwający widzą swój cel i sens życia w doznawaniu przyjemności. nie wzbudzał bowiem zaufania partnerów. podkreślano to. S o l o m o n. kierowanym do adresata. ale utracił zdolność przeżywania emocji. Jednak takie pobudzenie nie może trwać długo. różnicujemy świat na sferę obiektów pożądanych.

a przykrość jako emocja przeciwstawna staję się bardziej doskwierająca. wąsko grupowe. pojawia się gdy: 1) występują przeszkody w realizacji celów osobniczych. nieprzyjemne zapachy. korki uliczne. s t r a c h. Funkcja emocji z punktu widzenia procesów przeciwstawnych polega na przywracaniu stanu optymalnego pobudzenia organizmu. w postaci dekoncentracji uwagi. są zatem relatywne. silnego cierpienia. przyjaciół lub pobratymców może wywołać emocje gniewu. młodzieniec odchodzi od grupki kompanów. w dwu pozostałych wystąpi mechanizm kozła ofiarnego. uderza pierwszego napotkanego przechodnia i jakby nic powraca do towarzystwa . Np. tak zwany rush. Gniew może być krótkotrwały. Związek gniewu i agresji jest powikłany. nie mającym konkretnego odniesienia. Znane też są przypadki wybuchu gniewu irracjonalnego. a także do podkreślenia swojej wartości. gniew może wzbudzić zachowanie wpływowego przełożonego. Są to m. pojawia się w formie wybuchu. Jednak nie zawsze gniew prowadzi do zachowań agresywnych. Te odrębne sposoby przeżywania wpływają na dobór form zachowania. tzn. Aby uniknąć dokuczliwości tego przeżycia. Dokuczliwości są już odczuciami subiektywnymi. Analogicznie zarówno obrażenie lub niesprawiedliwa ocena jednostki jak i jej krewnych. ograniczona swoboda ruchu lub myśli. Koncentracja na doznawanej przykrości osłabiałaby równowagę układu organizm. Przyczyny ujęte w dwu pierwszych punktach należy rozumieć szeroko. a nawet narodowe. Działanie i skutki tego mechanizmu doskonale są znane. niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania w środowisku. np. występującego głównie w sytuacjach społecznych. gdy realizuje cele rodzinne.środowisko i dawałaby przewagę ostatniemu. Oto np. zaistnieje blokada dążeń. naruszenie przestrzeni osobistej. wysoka temperatura.142 Nieco inaczej przedstawia się omawiane zagadnienie. a przykrość po nim następująca coraz to bardziej intensywną. są znane formy agresji „zimniej” realizowanej z dużym wyrachowaniem. Radość długo trwająca też może mieć negatywne następstwa.in. Solomon ukazał jego istotę na przykładzie przeżyć emocjonalnych narkomanów. gniew może pojawić się zarówno wtedy. znowu pojawia się przyjemny stan emocjonalny. 3) ujawniają się różnego rodzaju dokuczliwości. budząc gniew. gdy jednostka napotyka przeszkody przy realizacji celów osobistych jak i wtedy. tłok. ale nie można skierować go na tę personę. gdy emocja pozytywna występuje jako pobudzenie poprzedzające. Gniew jest emocją intensywną . m i ł o ś ć. Często doświadczane emocje g n i e w. W końcu osoba już uzależniona bierze narkotyk tylko po to. po czym następuje powolne jej opadanie i w końcu pojawia się stan przykrości. agresja jest wtedy następstwem powstałego gniewu. agresywne będzie skierowane na przyczynę gniewu. Wskaźniki przygnębienia i osłabienia zachęcają drapieżników do ataku. agresja zostanie skierowany na obiekty przypadkowe. Niemniej niektóre z nich występują powszechnie. nie tylko z bajki Krasickiego. jest reakcją na frustrację. ale trwa on już krócej od poprzedniego. Często oba zjawiska występują w ścisłym związku. jest wtedy raczej demonstracją niezadowolenia z zaistniałej sytuacji. niektóre formy zachowania i wiele innych. W pierwszym przypadku zachowanie gniewne. ukierunkowany na określony obiekt zewnętrzny lub na samą osobę przeżywającą. Gniew może być intencjonalny. 2) ma miejsce podważanie wartości Ja. Pierwsze zażycie narkotyku wyzwala silne doznanie przyjemności. by uniknąć przykrości. Bywa także intencjonalny ze względu na genezę. Agresja też nie musi wynikać z gniewu. narkoman sięga po kolejną dawkę. W miarę powtarzania zażywania rush staje się coraz słabszy. niekiedy sprowadza się do wyrażenia dezaprobaty wobec kogoś lub czegoś. ale nie ukierunkowany ze względu na jego wyraz. Może być pobudzeniem zgeneralizowanym.

Praktycznie nie ma takiej sfery świata. rosyjskich w Mandżurii. Gniew w a f e k c i e. wyuczona przez warunkowanie. zaległy przejawia się w postaci wrogości. U ludzi dorosłych podobne cechy gniewu charakteryzują „g n i e w b e z s i l n y”. Inwazja Marsjan. Zaleca się unikania działań w stanie pobudzenia. . bo przyczynia się nawet do utrwalania skłonności do reagowania gniewem. Bywa też określana jako szał. boimy się nieznanego i przyszłości w ogóle. Najbardziej spektakularna panika wystąpiła przed II Wojną Światową w USA w trakcie radiowej audycji Orsona Wellsa pt. Niekiedy występuje w wiązce z zazdrością i zawiścią. która stała się przyczyną pojawienia się gniewu. wyobrażając postponowanie prześladowcy sądząc. którą można uznać za wolną od zagrożeń. Dowodzą tego liczne. czyli oczyszczenia z emocji gniewu przez jej ujawnienie. zachęcają do okazywania złości w formie werbalnej lub przeżywanie jej w formie fantazji. że nie jest to metoda dobra. ujawnia się w różnych. Jest podobny do nastawienia. ale reakcje lękowe trudno wygasić. Zachowanie tak uwarunkowane jest dynamicznym. że zabiegi takie osłabiają działanie gniewu. w tym morderstw.143 grupy. dzikich zwierząt i innych ludzi. włos nam się jeży na myśl o duchach. Zwolennicy teorii k a t h a r s i s. wzmacniana niekiedy ustępliwością jej adresatów. nie tylko w powtarzających się sytuacjach. skierowanego przeciw określonemu adresatowi. Gniew d ł u g o t r w a ł y. powstających z grobu nieboszczykach. występujący u małych szympansów i dzieci. Ludzi są bardzo podatni na wzmacnianie lękowe. Gniew uwarunkowany s t r a c h e m („podszyty strachem”) pojawia się w następstwie dysfunkcjonalności emocji strachu. Nie ustrzegły się tego nawet zgrupowania wojsk. artystyczne (np. reakcją na zagrożenie. o wyrazistych formach ekspresji ( krzyk. odczekania. Jest to forma zachowania wrodzonego. S t r a c h jest wrodzoną emocją. czy włoskich w Abisynii. niepohamowanego. szaleństwo. ważności. Ważnym dla psychologa zagadnieniem jest opanowywanie gniewu. Inni specjaliści uczą opanowywania gniewu metodą czynności uspakajających typu ćwiczenia sportowe. niszczycielskiego. szybko rozprzestrzenia się i nasila w wielkich zbiorowościach ludzkich. mającego na celu zwrócenie na siebie uwagi lub osiągnięcia czegoś pożądanego. Emocje mobilizujące do walki. że każdy przedmiot może stać się dla nich bodźcem wywołującym strach. panowanie nad jego przebiegiem. w niektórych przypadkach nie uświadamiany. pozostający poza wszelką kontrolą racjonalną. następuje „wypuszczenie pary”. Wybuchową formą gniewu jest też t e m p e r t a n t r u m. ucieczki i uległości są położone w ciele migdałowym mózgu blisko siebie. Furia i ogarnięty nią furiat są niebezpieczne dla otoczenia. niekiedy tragiczne w skutkach przypadki paniki (strach paniczny). Strach jest emocja zaraźliwą społecznie. badanie efektu wywołanego gniewem). nie pozostawiający śladów w pamięci pojawia się najczęściej pod wpływem zazdrości i prowadzi do tragicznych w skutkach działań. bicie głową o ścianę i od czasu do czasu spoglądanie na matkę. prace fizyczne. Boimy się różnych zjawisk przyrodniczych. gra na instrumencie). Prawdopodobnie jest to nie w pełni świadomy sposób pokazania swego znaczenia. chaotycznym i niszczycielskim. dominujący. rozmowy z przyjaciółmi itp. łączony z przysłowiowym biciem głową w mur. aż gniew opadnie i zaistnieją dogodniejsze warunki poczynań w sytuacji. Niektórzy ludzie są tak podatni na pobudzenie lękowe. Setki tysięcy ludzi porzucało wtedy swe domostwa i uciekało bez sensu przed siebie. wampirach i mściwych.Latwo jest uwarunkować lęk na dowolny bodziec. np. czyli wybuch gniewu. Długotrwałe i nieskuteczne pobudzenie emocji strachu przenosi się na pole agresji i strach przekształca się w gniew. Jednak większość reakcji strachu jest nabyta. szarpanie włosów. instrumentalnego. Jednak niektóre badania pokazują. F u r i a to forma gniewu bardzo silnego. austriackich w Sudetach.

związane głównie z oceną ze strony innych.2) miłość ślepa. Żywiła ona niecodzienny lęk przed kurzymi nóżkami. mieszanka Eros i Ludus. niekiedy utożsamiana z miłością neurotyczną. miłość o silnym pociągu fizycznym. miłość łagodna. eksponująca radość gry miłosnej. Uwzględniając powyższa charakterystykę prezentowany autor wyróżnił 7 odmian stanów miłości.144 Jedną z typowych form zachowania. np. stany paniki). o inicjale J. jak żona Lota. że w następstwie jego zarówno J. zabawowa. zawierająca wszystkie trzy elementy. andorofobia (lęk przed mężczyznami). A. okazywanie zaufania. Są to: 1) lęki biologiczne. wywołanym podnietami ze świata zewnętrznego. Psychologia miłości utrzymuje ( za Sternbergiem). pojawiających się pod wpływem strachu jest ucieczka. Razu pewnego J. przyjacielska. do mniej znanych należą nozofobia (lęk przed chorobą). Wywołują niekorzystne zmiany somatyczne. z utraty poczucia sensu życia. 3) egzystencjalne. zaproponowanej przez J. Ich kombinacje dają jeszcze kolejne trzy kolory pochodne. serdeczność. bezpieczeństwo. Powszechnie znane są agorafobia (lęk przed otwartą przestrzenią). miłość beztroska. powszechnie pożądane. (namiętność). p o c z u c i e s z c z ę ś c i a to emocje pozytywne. budowana na odczuciu piękna osoby kochanej. dezorganizację życia zawodowego i społecznego. Według innej klasyfikacji. lęk przed śmiercią. M i ł o ś ć. pełna zrozumienia. 3)miłość pusta (zaangażowanie). usztywnienie i niezdolność wypowiedzenia nawet prostego zdania. Kępiński opisał lęki dotyczące czterech dziedzin życia ludzkiego. L u d u s. . przed grzechem. Ludzie pod wpływem strachu też niekiedy. zastygają. że jest przeżyciem przedmiotowym. Drugą jest zastygnięcie w bezruchu. a zaangażowanie poprzez dążenie do zapewnienie trwałości więzi miłosnej. u uczniów zbliżenie budzącego strach nauczyciela wywołuje niekiedy mutyzm. namiętności i zaangażowanie. złości. nastawienie przyjacielskie. np. klaustrofobia (lęk przed zamkniętą przestrzenią). trwałe zmiany psychiczne ( nerwice lękowe.hydrofobia (lęk przed wodą) i inne. na którym nieświadoma faktu gospodyni domu podała danie w postaci kurzych nóżek. przed urodzeniem kalekiego dziecka. Są to emocje społeczne. patologiczne. B. Przeciwstawia mu się lęk lub e m o c j ę l ę k u jako zjawisko p o d m i o t o w e. 6) miłość fatalna (namiętność i zaangażowanie) oraz 7) miłość kompletna. zamieniają się w „słup soli”. O dokuczliwości fobii niech świadczy przypadek jednej z pacjentek. zareagowała takim napadem lęku. pragnienie bliskości. natomiast długotrwałe lęki są czynnikiem destrukcyjnym. gniewu. ksenofobia (lęk przed obcymi). Intymność wyraża się poprzez dzielenie informacjami osobistymi. irracjonalne lęki określonych sytuacji lub przedmiotów. Przypisuje się im ciepło. 2) społeczne. przybyła na przyjęcie. 5) przyjacielska (intymność i zaangażowanie). Typowymi obawami lęków są fobie. występują przeważnie w procesach interakcji i wymagają współudziału innych. mianowicie: 1)lubienie ( intymność). Obiegowo powiada się. tęsknotę. zazdrość. 4) romantyczna (intymność i namiętność). lęk przed naruszaniem reguł. powstające w umyśle człowieka. S t o r g e. r a d o ś ć. autor pracy pt. Są to: M a n i a. wsparcie. Była to fobia niebywałej siły. wrzody żołądka. A. Są zwykle postrzegane jako przeciwstawne wrogości. swoiste feerie uniesienia i rozpaczy. Wojciszke. namiętność przez pożądanie. Lee mamy następujące odmiany miłości: E r o s. w ten sposób potencjalna ofiara stara się nie zwracać na siebie uwagi napastnika. irracjonalne. 4) moralne. zakochanie. Na ich widok J. Te odmiany stanowią podstawowe „kolory” miłości. Strach jest przeżyciem. że na miłość składają się trzy główne kompleksy odczuć i zachowań: intymność. jak i gospodyni domu znalazły się na oddziale doraźnej pomocy miejscowego szpitala. wynikłe np. Sytuacyjne reakcje strachu są normalnym objawem dobrego przystosowania.

C a n n o n a. Czapiński. Teoria ta była mocno krytykowana przez W. L a n g e w roku 1890 opublikowali prace. Przedstawione odmiany miłości wywierają wpływ na charakter i trwałość więzi koleżeńskich. Ich zdaniem emocje są następstwem pobudzenia organizmu. Jest ono następstwem wartościowania zgodnie z przyjętą skalą wartości. miłość praktyczna. który zgromadził szereg eksperymen-talnie potwierdzonych dowodów. Miłość. przemawiających przeciw tak ujmowanym zależnościom. bardziej niż inne emocje wpływa na wybór stylu życia. Pewnej mianowicie nocy ogarnął wyspę niebywały chłód. innym z sprzyjającym układem losu. H o h . zaplanowana. stwierdza. żyją nadzieją. jakiego doznał. Mieszkaniec wyspy Ponope. niż obecnie”. Amerykanin W. Gdy osiągnie się odpowiedni poziom określonego stanu rzeczy. Jednak badania G. Szczęście i poczucie szczęścia są określeniami bardzo subiektywnie rozumianymi. T e o r i e e m o c j i. Miłość typu Ludus nie sprzyja trwałości związków. porównań społecznych Festigera i relatywnej deprywacji Mertona. Relatywizm ten dobrze oddaje opis pewnego wydarzenia. że poczucie szczęścia ( w wersji negatywnej. ile od oceny tych faktów. W. szokującym rozumieniu wspólnoty interesów oraz Agape. że istotą szczęścia jest nastawienie. Jedną ze starszych jest teoria emocji Jamesa-Langego. rodzi się pragnienie jego podwyższenie i tak ad infinitum. J a m e s i Duńczyk N. Otóż w latach 50-tych wielu Amerykanów (35%) utrzymywało. J. uciekamy. obliczone wg stałego kursu. odpowiednie do stanu mobilizacji organizmu. temperatura otoczenia spadła do 21 0 Celsiusza. Marzenia o szczęściu sięgają w przeszłość. położonej niemal na równiku zwierzał się psychologowi amerykańskiemu z nieszczęścia. Pomijając rozbieżności w teoriach tych podkreśla się.niezadowolenia) kształtuje się w następstwie porównań własnej sytuacji z sytuacją innych. że byliby szczęśliwi zarabiając 20 tysięcy dolarów. np. Tatarkiewicz w pracy O szczęściu po pokazuje jak wieloznaczne treści i jak różne odniesienia ma to pojęcie. płaczemy odczuwamy silne pobudzenie emocjonalne. co było wielką przykrością. rzadka odmiana miłości altruistycznej. jeszcze innym z doskonałością albo bogactwem. Poczucie szczęśliwości albo dobrostanu zależy od wielu czynników. Gdy atakujemy. in. Jest to teoria o b w o d o w a. Często spotykamy stwierdzenia typu: „Byłbym szczęśliwy zarabiając dwakroć więcej. kształtowanej zgodnie z ideałem miłości chrześcijańskiej. Poczucie szczęścia nie tyle zależy od kostatacji faktów. natomiast małżeństwa osób preferujących Storge są trwałe. Czy istotnie następuje przyrost szczęścia po spełnieniu określonego warunku? W przypadku przedstawionej w stwierdzeniu wersji dało się to sprawdzić empirycznie. Ten stan rzeczy wyjaśniają teorie poziomu adaptacji Helsona. Dowodzi to zmienności wskaźnika szczęścia. umożliwiające aktywne zmaganie się z przeciwnościami losu i możliwość realizacji ważnych wartości. połączenie Ludus i Storge. narzeczeńskich i małżeńskich. w których przedstawili podobne poglądy na istoty emocji. gdyż przyczyn pobudzenia emocjonalnego upatruje w pobudzeniu nerwów obwodowych. wzrosły właśnie do 20 000 dolarów.145 P r a g m a. W latach 90-tych przeciętne zarobki. Jednym szczęście kojarzy się z przyjemnością. połączenie Erosa i Storge. ukazując 7 możliwych perspektyw empirycznego badania problemu szczęścia. że chirurgiczne przecięcie połączeń narządów wewnętrznych z układem nerwowym u zwierząt nie wpłynęło na pojawianie się emocji. Po-kazał m. Przeciętne zarobki wynosiły wówczas 9 000 dolarów. cofnięcie się przed czymś i to jest odczuwane jaki określony stan emocji. ale wskaźnik ludzi szczęśliwych spadł do 30%. bodzie poprzez układ obwodowy wywołuje określone zmiany aktywności. interesowna.

tam wielkość napięcia materiału określa się w kategoriach obciążenia. określającym źródło emocji i jej charakter. Jeżeli zmiany są korzystne. a emocje. że nie jest to reakcja wywołana działaniem jakiegoś nieznanego hormonu. przerywał sen. w trakcie którego badanym wstrzykiwano epinephrinę. B a r d prowadzili badania występowania emocji u kotów i stwierdzili. opryskliwą. Po pewnym czasie zrozumiał. L a z a r u s traktuje emocje jako stan (lub proces) pojawiający się w następstwie zmian relacji organizm-środowisko. wywołując dwa odmienne procesy. z uszkodzonym kręgosłupem w czasie działań wojennych. rozpoznanie następstw zachwiania relacji jest jednym z ważniejszych elementów procesu narastania emocji. że odczuwanie emocji zależy od sprawności układu obwodowego. C a n n o n i Ph.S e y l e. środek pobudzający i połowa grupy badanych oczekiwała na dalszy ciąg badań w towarzystwie osoby zabawowej. mając nadzieję wykrycia nieznanego hormonu. a pozostali z osobą niezadowoloną. odpowiedzialnych za powstawanie emocji. ż ich reakcje były podobne. Siła emocji zależy od ważności relacji. osoby w takich sytuacjach nie rozpoznają właściwie swoich emocji. Ocena ważności. mobilizacja sił. lecz obrona całego organizmu wobec zaistniałego zagrożenia. Wielka zaletą teorii Cannona-Barda jest to. że wzgórze. wyrażany nazwą. W. szkodliwych czynników (głodził. a kora mózgowa spełnia funkcję kontroli. tzw. Ich trwanie. tym silniejsze emocje następują po nich. pojawiają się emocje pozytywne. Stres jest niespecyficzną reakcją organizmu na działanie różnorodnych. thalamus. pokazały. pobudzenia sympatycznego układu nerwowego. S. Bodziec lub sytuację wywołująca ten stan nazywa się stresorem. Prowadził on badania eksperymentalne na zwierzętach. uruchamianie . Poddawał je działaniu różnorakich. że sprowokowała badania procesów mózgowych. jeżeli niekorzystne-negatywne. wystawiał na działanie niskich temperatur) i stwierdzał. wściekliznę pozorną. niezależne od jakości bodźca. Bodźce zmysłowe docierają równocześnie do wzgórze i kory móżgowei. był H. Badaczem. Ostatnie zostało zapożyczone ze słownictwa techniki. zdolnościami znajdowania sposobów działania wstanie pobudzenia.146 m a n n a osób zparali-żowanych. To odkrycie doprowadziło ich do wniosku. określana również mianem talamicznej albo ogólnie ośrodkowej. niekorzystnych dla organizmu bodźców środowiskowych lub wewnątrz organicznych. a z drugiej połowy jako przykre. Stwierdzono w efekcie. natomiast ukierunkowanie jest procesem poznawczym. Z badań tych wynikał wniosek. S t r e s i j e g o z w a l c z a n i e. przygnębiające. im ważniejsze są naruszone.Schachter i J. R. Zdaniem Seyle’go w GAS występują trzy fazy: 1) a l a r m u. które nie są wzajemnymi przyczynami. że emocje kształtują dwa czynniki: pobudzenie i ukierunkowanie. Wystąpienie tylko izolowanego pobudzenia bywa mylące. Materiał wytrzymuje obciążenie go pewnych granic. przekroczenie których powoduje jego uszkodzenie. D w u c z y n n i k o w a t e o r i a e m o c j i S c h a c h t e r a i S i n g e r a jest nawiązaniem do teorii Jamesa-Langego. jest ośrodkiem pobudzenia emocjonalnego. który odkrył i opisał mechanizmy funkcjonowania stresu. Singer przeprowadzili eksperyment. Teoria Cannona-Barda. Zjawisko to oznaczył symbolem GAS (general adaptation syndrom-ogólny zespół adaptacyjny) . że usunięcie kory mózgowej powoduję występowanie nagłych ataków na oślep. Ta analogia pomaga uchwycić istotę stresu. że osoby z grupy pierwszej zinterpretowali swe pobudzenie jako radosne. jakie on wzbudza określa się terminem „napięcie”. Pobudzenie ma charakter fizjologiczny. natężenie i wpływ na zachowanie zależy od umiejętności radzenia z pobudzeniem emocjonalnym. Organizm po prostu przystosowywał się do nowej sytuacji. typowe przygotowanie organizmu do obrony. R e l a c y j n a t e o r i a L a z a r u s a.

W życiu codziennym ludzie są narażeni na działanie licznych i różnorodnych stresorów. obiektywne i subiektywne. kończąca się chorobą. wszystkie są mniej lub bardziej dokuczliwe. że jedynie 15% z nich zachowuje zdolność racjonalnej kontroli swego zachowania. spaliny. opracowane przez T. niskie i wysokie temperatury. że bardziej odporni na stres są ludzie. Powodują one napięcia o różnej sile. Śmieć małżonka 100 Zmiana zakresu obowiązków w pracy 29 Rozwód 73 Syn lub córka opuszczają dom 29 Separacja 65 Kłopoty z rodziną małżonka 29 Kara więzienia 63 Wybitne osiągnięcia własne 28 Śmierć członka rodziny 63 Żona zaczyna (przestaje) pracować 26 Choroba własna 53 Dzieci rozpoczynają (kończą) szkołę 26 Zawarcie małżeństwa 50 Zmiana warunków życia 25 Wyrzucenie z pracy 47 Zmiana własnych zwyczajów 24 Pogodzenie się z małżonkiem 45 Kłopoty z szefem 23 Przejście na emeryturę 45 Zmiana godzin lub warunków pracy 20 Choroba członka rodziny 44 Zmiana miejsca zamieszkania 20 Ciąża 40 Zmiana szkoły 20 Trudności seksualne 39 Zmiana modelu wypoczynku 19 Powiększenie rodziny 39 Zmiana w życiu towarzyskim 18 Adaptacja do zawodu 39 Mały zastaw hipoteczny lub dług 17 Zmiana sytuacji finansowej 38 Zmiana godzin i warunków snu 16 Śmierć przyjaciela 37 Zmiany częstości spotkań rodzinnych 15 Zmiana zawodu 36 Zmiana nawyków kulinarnych 15 Kłótnia małżeńska 35 Wakacje 13 Wysoki zastaw hipoteczny 31 Boże Narodzenie 12 Egzekucja długu lub pożyczki 30 Niewielkie naruszenie prawa 11 Zestawienie podaję za T. jeżeli mają poczucie kontroli nad otoczeniem. Badania naukowe i obserwacje życiowe pokazują. napięcie przedłuża się. . Jednak dokuczliwość tych zmian jest subiektywnie różnie odbierana. Prezentowane zestawienie pokazuje różnorodność czynników stresujących.147 rezerw energii (szybsze krążenie krwi. sprostać zadaniom obrony. F r i e d m a n i R. cywilizacyjne. Siła odporności na stres zależy także od cech osobowości człowieka. dla jednych rozwód może być tragedią. nieporozumienia rodzinne. H. określoną w umownej skali jednostek przystosowawczych. Zdarzenie Ilość jedn. Zdarzenie Ilość jedn. dla innych jedynie przygodą życiową. Ludzie młodzi. Mogą nimi być zjawiska przyrodnicze. dokonana mobilizacja może skutecznie przeciwdziałać zagrożeniu. Rahe’go. Niże j przedstawione zestawienie. występuje faza 3) w y c z e r p a n i a.Traur: Stres. przyśpieszone bicie serca0. oczywiście. H. Warszawa. panują nad emocjami. Z badań zachowania żołnierzy w sytuacjach frontowych wynika. Stres ma dwa oblicza. a nawet śmiercią. M. hałas. ich zachowanie nie podlega dezorganizacji. wszystkie powodują zmiany relacji jednostki z szeroko pojętym otoczeniem. Również emeryci z domów starców lepiej radzą ze stresem. trzęsienia ziemi. np. 1992 r. trudno zachować spokój umysłu i panować nad sytuacją. 2) o d p o r n o ś c i. np. pokazuje siłę stresorów. którzy mają poczucie kontroli nad sytuacją. lub społeczne takie jak konflikty z szefem. przyjacielskie itp. Przy silnym stresie. Tenten. Jeżeli tak się nie stanie. energiczni nie poddają się łatwo sytuacji stresowej. huragany. Holmesa i R.

148 R o s e n m a n wykazali. a sensie somatycznym zwolnienie rytmu pracy serca. S t r a t e g i e w s p a r c i a s p o ł e c z n e g o. cierpliwych. Stres jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia. spowodowane stresem. Jedną z technik relaksacyjnych jest m e d y t a c j a. łagodnych. złemu samopoczuciu. Jest to metoda rozpoznawania fal mózgowych przy użyciu czułej aparatury i świadomego wpływania na pracę serca i napięcie mięśni. na klęczkach. osobowości A. Jeżeli ona ma być skuteczna musi przebiegać w spokoju. agresywni. rozluźnia przy wydechu. wrzodu żołądka. w postaci „kwiatu lotosu”. pracujący w tak stresujących zawodach jak menadżerowie. po zachorowaniu. że osoby uprawiające ćwiczenia sportowe. osłabia odporność organizmu (układu immunologicznego). czyli sygnały miłości. są bardziej podatni na stres i uwarunkowane nim choroby serca. uznania. rozpoznania możliwości ochrony przed nim przez dobór właściwych środków. doszedł w końcu do wniosku że jest to metoda wymagająca dużego nakładu pracy. Ludzie wspierają się wzajemni na różne sposoby. Dwie 15-to minutowe sesje relaksacyjne dziennie wystarczają do utrzymania pożądanej kondycji psychicznej. Obowiązuje rytm pracy mięśni. Miller. osób przyczyniających się do kształtowania spokojnego. To z kolei doprowadzi do zmiany odnoszącego się doń nastawienia emocjonalnego. obniżenie poziomu lęku. bliskich przyjaciół. ale mało skuteczna. Skupienie w tej sytuacji na jednej idei. ale przyczyniają się także do poprawy nastroju. Może to być zachęta w wytrwaniu. spokojnych. zabieg prowadzący do osiągnięcia spokoju psychicznego. ewentualnie komicznych. Pozycja musi ułatwiać rozluźnienie mięśni grzbietu. . niż ludzie osobowości B. by bliscy byli przy nich. Interesujące jest i to. powtarzanie i wyobrażanie treści tej idei daje w efekcie zmniejszenie napięcia psychicznego. Rozeznanie tych aspektów stawia osobę narażoną na stres w bardziej korzystnym położeniu wobec źródła stresu. cierpiący w szpitalach chą przede wszystkim tego. nie rozpraszanie uwagi. To czyni zapobieganie skutkom działania stresu problemem najwyższej rangi. dostrzeżenia w nim elementów niegroźnych. obniżenie ciśnienia krwi. nerwicy i innych. a okazane przywiązanie lub miłości podtrzymuje na duchu. ciszy. lękom. N. Ludzie osobowości B. o zróżnicowanej skuteczności. S t r a t e g i e p o z n a w c z e prowadzą do zmiany spostrzegania stresora. brzuch. Psychologowie określili go jako strategie radzenia sobie ze stresem Jest ich kilka. sposobów myślenia o nim. Wysoki poziom sprawności fizycznej daje poczucie pewności siebie. dodaje sił. osoba medytująca winna znajdować się w wygodnej pozycji. poczynając od stóp. Najważniejsze jednak to wsparcie emocjonalna. zwiększa prawdopodobieństwo zachorowań nowotworowych. Zwiększa on ryzyko wystąpienia zaburzeń układu krążenia. przywiązania ze strony znaczących osób bliskich. dobra rada. tym samym zwiększa odporność na stres. Obecność bliskich przeciwdziała poczuciu samotności. a nawet nie lubią sztucznych zabiegów poprawy nastroju. zwiększają tolerancję na ból. że ludzie ambitni. Strategią poznawczą wymaga kontroli informacji o stresorze. podnieceni. S t r a t e g i e r e l a k s a c y j n e. Relaksację osiąga się także przez kontrolę pracy serca i ciśnienia krwi drogą b i o f e e d b a c k u (biologicznego sprzężenia zwrotnego). o tzw. Nie oczekują pocieszania. niż nie-sportowcy. poprzez uda. napina się je w czasie wdechu. mniejsze zużycie tlenu w organizmie i inne Ćwiczenia g i m n a s t y c z n e t y p u a e r o b i k nie tylko podnoszą sprawność fizyczną. pomoc finansowy. według ściśle określonej kolejności. Eksperymenty dotyczące wsparcia społecznego. który zainicjował badanie tego zjawiska. na siedząco. Szczególnie ważne jest wsparcie rodziny. przyjacielskiego klimatu. szybciej wychodzą ze szpitala. przeciwdziałają depresji. przykład do naśladowania i inne. Ćwiczenia relaksacyjne polegają na rozluźnieniu mięśni. uparci. przynoszą ulgę w cierpieniu. dziennikarze znacznie rzadziej niż ci o osobowości A miewają zawały serca. niecierpliwi. klatkę piersiową do mięśni szyi i twarzy.

układy przestrzenne. Aktywny znaczy. nie przezwycięży się niszczycielskiej mocy stresorów. Literatura zalecana P. H.Wyd. Jeżeli natomiast osiąga poziom destrukcji. bez powodzenia toczącego głaz na szczyt góry i podejmującego. zanieczyszczeń chemicznych.Wyszyńskiego. że dysponuje potencjalnymi środkami realizacji określonej formy . są miliony i wszystkie one dotyczą problemu motywacji. ze swej natury jest aktywny. Na zakończenie warto podkreślić. we właściwościach struktury materii ożywionej. podejmuje beznadziejne wyzwanie i każdego poranka próbuje z nim się zmierzyć? Dlaczego stuletni starzec. Przyczyn tego stanu rzeczy trzeba szukać poza sferą motywacji. H. prowadzące do otyłości lub anoreksji i inne. że ludzie byli. przeciążeń informacyjnych.W-wa. K. Od wieków przyczyny zachowań ludzi budziły wielkie zainteresowanie. Środowisko czyste. Trauer: Stres. Dlaczego Syzyf. 2002 r. Motywacja nie jest przyczyną „zachowania w ogóle”. a więc czynników silnie stresujących.GWP. Tenten. Bindra. u k i e r u n k o w a n i a i p o d t r z y m a n i a określonych form z a c h o w a n i a organizmów ludzkich lub zwierzęcych. jeżeli nie będzie się tego pragnęło. po jego stoczeniu się w dół. niewłaściwe odżywianie. 1968 r. Definicja ta wymaga paru słów komentarza. Warszawa. Warszawa. T. KiW. 1963 r. jest ilustracją tej zagadkowości. Gdańsk. Do pewnego stopnie intensywności jest on korzystny dla organizmu. J. Reykowsi: Eksperymentalna psychologia emocji. nadużywanie alkoholu i różnych używek. Niektóre formy zachowań przyczyniają się do obniżenia odporności na stres. zestawy roślin. zwalczania. Dlaczego ludzie lecą w kosmos. zagęszczenia. Gasiul:Teorie emocji i motywacji. Należą do nich palenie papierosów. uwikłanych w pogmatwane sytuacje dnia codziennego czekających na odpowiedź. 1998 r. Zakładają one również dbanie o wystrój pomieszczeń stałego przebywania zgodnie z wymogami dobrego samopoczucia. Mit Syzyfa. są i będą narażeni na stres. Uniw. Warszawa. penetrują głębiny morskie i bezkresne lodowce Antarktydy? Takich „Dlaczego?”. J. mechanizmach i skutkach napięć nerwowych. wymaga przeciwdziałania. ciężką pracę od nowa. jak to przekonująco pokazał już D. R. Opracowuje się odpowiednią kolorystykę wnętrz. działa mobilizująco. M o t y w a c j a zatem to o g ó ł c z y n n i k ó w i p r o c e s ó w p o b u d z e n i a. Ekman.PZWL. Seyle: Stres życia. M. mimo wielokrotnego niepowodzenia. S t r a t e g i a e l i m i n a c j i n i e z d r o w y c h z a c h o w a ń . sadził drzewka jabłoni? Przecież miał nikłą szansę doczekania ich owoców.149 S t r a t e g i e e k o l o g i c z n e mają na celu ochronę zdrowia somatycznego i psychicznego dzięki zabiegom o czyste. Dawidson (red): Natura emocji.2003 r. naturalne środowisko. PWN. którego napotkał Aleksander Wielki. Ta wynika z istoty życia. żywy organizm. 1992 r. Oatley. Katdynała S. wszystko o przyczynach. Wyd. Warszawa. Do odniesienia sukcesu w tym zmaganiu niezbędna jest wola walki. bowiem często bywały niezrozumiałymi i zagadkowymi. aktywności organizmu. to wolne od hałasu. Jenkins: Zrozumieć emocje. Rozdział X Motywacja.

wskazująca na wymiar czasowy zachowania motywowanego. wymagających powtórzeń czynności. cecha ta jest trudna do uchwycenia. Człowiek aktywny „kierunkowo” może walczyć. tzw. Jedna z metod jej pomiaru wygląda następująco: bęben o kształcie opony samochodowej. o podstawie chropowatej. szczur biegając po dnie bębna wprawia go w ruch. Obiekt. moralizatorskich i języka potocznego. Ale aktywność może być nie ukierunkowana. To. Obok „motywacji” występuje pojęcie motywu. w którą stronę skieruje się człowiek uciekając. zwane motywami nieświadomymi. rozmyślać o dowolnej kwestii. a to jest już wskaźnikiem intensywności motywacji. C e l o w o ś ć zachowania jest kolejną cechą z omawianego zestawu. o czym i jak zacznie myśleć zależy od ukierunkowania aktywności. mieszczący się w pniu mózgu odpowiedzialny za cykl snu i czuwania. Trudno przypuścić. jak konsekwentnie i długo będzie to czynił określą motywy podtrzymujące daną formę aktywności. Darwin np. jest opisywalna w terminach różnych wskaźników. że osobnika zaspany jest motywowany do wykonywania pracy w biurze lub fabryce. Miarą intensywności może być także wielkość pokonywanych przeszkód. przeciwpoślizgowej zawiesza się na osi. Wpuszczone do środka zwierze. Jest ono trwałe. Jedną z nich jest poziom pobudzenia organizmu. a nie konflikt wielowątkowej motywacji. Motywem może być stan psychiczny bezpośrednio poprzedzający zachowanie (stan kończący proces motywacji). zderzenie konkretnych sił. w długotrwałych. I n t e n s y w n o ś ć zachowania określa jego umotywowanie i wskazuje na siłę motywacji. Szybszy bieg powoduje wzrost częstotliwości obrotów. wskazuje zazwyczaj cel danego zachowania. 3) dezinformować przeciwników i osłabiać ich przeciwdziałania jego kandydowaniu i inne. np. może nim być też opanowujące umysł uczucie (Zamordował z miłości !) lub bliżej nie określone przeżycia intuicyjne. np. C e c h y z a c h o w a n i a m o t y w o w a n e g o. świadomość celu. narzucającego inną formę zachowania. T r w a ł o ś ć albo wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celu to cecha. natomiast „motyw” jest raczej terminem opisów literackich. poziom przytomności i pobudzenia kory mózgowej. np. ale czy będzie to robił zależy od pobudzenia. Dzwoniąc np. do kogoś z życzeniami pomyślności w istocie rzeczy pragną się przypomnieć i kształtować pozytywne nastawienie adresata wobec dzwoniącego. K. Użycie któregoś z tych terminów zależy także od kontekstu. czynnik przechylający decyzję o wyborze tej a nie innej formy zachowania. Niekiedy przez dane zachowanie osobnik realizuje kilka celów. a licznik dołączony do urządzenia rejestruje ilość obrotów. dzielącego organizm od pokarmu. niemal aktach. Cecha ta jest jednocześnie wskaźnikiem i warunkiem zachowania umotywowanego. często wykorzystywana w badaniach motywacji. Zakończenie określonego zachowania nastąpi albo 1) po ustaniu motywacji podtrzymania. że nie będzie kandydował w wyborach na dane stanowisko może 1) informować opinię publiczną o swojej decyzji. co więcej relacje między nimi nie są wystarczająco jasne. uciekać. naukowcy badają konflikt motywów. natężenia prądu w siatce pasma podłogi. do którego organizm dąży lub którego unika. Podobnie jak automat z napojami. polityk oświadczając. przez ponad 30 lat zbierał materiały do uzasad- . Ok. jest aktywny (czynny). W przebiegu zachowań krótkotrwałych. 2) mobilizować. jeżeli występuje od momentu pojawienia do osiągnięcia celu dążenia. czyli motywowana. Obserwatorowi czasami trudno ustalić cl zachowania. Ludzie w pewnych przypadkach maskują istotny cel danej formy zachowania. aktywność ogólna albo ukierunkowana.150 zachowania. Stan ten kontroluje układ siatkowaty. uaktywniać zwolenników do zabieganie na rzecz jego kandydowanie. albo 2) po pojawieniu się silnego motywu. a k t y w a c j a.reślenia „motywacja” częściej używa się w naukowych opisach zjawisk. Nie są ona jednoznaczne. może to być „języczek u wagi”. Jest to cecha łatwo dostępna eksperymentalnym pomiarom. do którego osobnik zmierza. ale kawę naleje po pobudzeniu wrzuconą monetą.

po osiągnięciu celu zmarł z wycieńczenia. L o r e n z a. Po drugie. Opracował listę 12 instynktów podstawowych i licznych „tendencji”. co wyuczone. M c C l e l l a n d jest wybitnym jego obrońcą. Oczywiście jest to prawda. socjologów. agresji. jest bowiem obarczony błędem tautologii. Innym problemem zaszłości są w psychologii instynkty. Stąd wywodzi się nazwa: m o d e l h o r m i c z n y. Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Niestety. instynkt macierzyński (rodzicielski). różne czynniki wywołują przeżycie przyjemności u różnych ludzi. a nawet poczynają wbrew odczuciom przyjemności. Po pierwsze. Madsen przeanalizował i opisał 50 odrębnych teorii motywacji.rozumiał przez nie tyle co „energia mobilizująca do działania”. Jest to fundamentalna myśl m o d e l u h e d o n i s t y c z n e g o. twórca pojęcia„popęd” . Tym samym nie służy budowaniu systemu prawd ogólnych. M o d e l e m e c h a n i z m u m o t y w a c j i. emocjonalny i behawioralny (wykonawczy). filozofów i innych specjalistów. Duński psycholog K. Mac Dougall. Obaj.151 nienia swej teorii ewolucji. dowiedli trwałości swego zachowania. „gotowych do przyjęcia określonych bodźców wewnętrznych i zewnętrznych przygotowujących . zgodny z odczuciami ludzi. Podnosząc wiarygodność tej tezy wyróżnił w instynktach człowieka trzy elementy: poznawczy. Przez pewien okres czasu panowało nawet przekonanie. spopularyzował w pierwszej połowie XX wieku pogląd. Istota problemu sprowadza się w tym ujęciu do rozpoznania mechanizmów neurofizjologicznych. Instynkty wyrażają wolę życia i są impulsami (horme) do działania.. ludzie niekiedy nie kierują się w swym zachowaniu przyjemnością. stadny. Jest on popularny. nieprzydatne w procesie poznania pogłębionego. W grupie pierwszej znalazły się m. że ludzie dążą do przyjemności i unikają przykrości. Istnieje wiele mechanizmów motywacji. W. model ten nie okazał się przydatnym do wyjaśnienia tajemnic motywacji. a więc poznanie motywacji jednostki X nie przynosi informacji o motywacji osoby Y. in. Niemniej podjęta przez instynktywistów problematyka nie znikła z repertuaru badań psychologicznych. nabyte.B. W o o d w o r t h. T i n b e r g e n a i K.akcję” Kryje się za tymi hasłami doniosły problem wpływu na zachowanie człowieka czynników wrodzonych i ich relacji do tego. pozostawiając subtelności poznawcze naukowcom wąsko specjalizacyjnym. dotyczących genetycznie uwarunkowanych form gatunkowego zachowania. ale fakt ten nie osłabia argumentów przeciw temu modelowi. a żołnierz niosący wieść o zwycięstwie pod Maratonem. W związku z tym autorzy prac z zakresu tej problematyki prezentują różne ich oceny i upodobania do posługiwania się nimi. opracowanych przez psychologów. sekwencji działania tzw. aczkolwiek na różne sposoby. Jednak i we współczesnej psychologii empirycznej są zwolennicy modelu hedonistycznego. Każda z wymienionych cech wskazuje na odmienne procesy motywacyjne. C. studiujących zagadnienia motywacji. Po trzecie. unikają drugich. każda z nich ma inną wartość poznawczą i wyjaśniającą procesów motywacji. ucieczki i inne. pojęcia „przyjemność” i „przykrość” są zbyt ogólne. Od wieków żywiono przekonanie.. że istnieje . lecz nieprzydatny w badaniach psychologicznych motywacji. Zdaniem wzmiankowanego autora na rzecz tego modelu przemawia fakt istnienia w naturze bodźców przyjemnych i przykrych. M o d e l r e d u k c j i p o p ę d ó w jest aktualnie najszerzej akceptowanym wśród psychologów. przysłużył się jedynie sporządzaniu klasyfikacji motywów. Ludzie i zwierzęta dążą do pierwszych. psycholog i lekarz anglo-amerykański. ciekawości. R. scenariuszy i wrodzonych bodźców wyzwalających. Nabrała nawet dużego znaczenia pod wpływem odkryć N. ze zachowaniem zwierząt i człowieka żądzą instynkty. D.

jest wyuczona. czyli wysoka. W tym przypadku popęd został pobudzony p o d n i e t ą (ang. Podobnie funkcjonuje mechanizm w przypadku nadmiary substancji w organizmie. Murray). Pojawia się apetyt na brakujący w organizmie element. przynajmniej u człowieka. Z powodu owej dokuczliwości organizm dąży do r e d u k c j i p o p ę d u. odczuwany i uświadamiany jako doznanie przykre. spania w łóżku.152 jeden popęd uniwersalny. Przedstawiona relacja popędu i potrzeby jest jedną z możliwych. spontanicznie wybierają do picia wodę osłodzoną. słuchania muzyki i wiele innych. np. Popęd. o innych informacje znajdzie Czytelnik w ramce nr 18.drive).E. dokuczliwe odczucie niedoboru lub nadmiaru nazywa się p o p ę d e m (ang. gatunkowo osiągalna sprawność. powstałego wskutek zaburzenia równowagi wewnętrznej organizmu. Szczury np. Jak działa tak rozumiany mechanizm popędowy? Ukształtowany w drodze ewolucji organizm dąży do przetrwania jednostkowego i zachowania gatunku. Pod wpływem rzetelnych dowodów eksperymentalnych przyjęto ostatecznie pogląd o istnieniu wielu zróżnicowanych jakościowo popędów. Jest to proces regulowany automatycznie. wyuczone jak np. ukierunkowane na zdobycie pieniędzy. przebiegający poza kontrolą świadomości. Większość podniet. To właśnie przykre. a obiad połączyć z kolacją. kwasu mlekowego w mięśniach. ale postanawia dokończyć rozpoczętą prace. fizjologicznych. miało być rezultatem działania odrębnych mechanizmów ukierunkowujących. zrównoważonego układu pierwiastków chemicznych. aktywizujących. tzn. człowiek nie odczuwający głodu. zachowanie typu jedzenia i seksu. przechodząc obok cukierni poczuje podniecający zapach grzanej czekolady i zaraz pojawia się apetyt na ten smakołyk. o czym mówi sformułowana przez W. do zmniejszenie intensywności lub jego eliminacji. Są to ilustracje objawów zewnętrznych i jedynie odczuwalnych działania popędu. dobrze funkcjonujące. odpowiedniej temperatury ciała (u ciepłokrwistych). C a n n o n a z a s a d a h o m e o s t a z y. mając do wyboru wodę naturalną i osłodzoną sacharyną. jak i wynikły z działania podniety może być świadomie analizowany i kontrolowany Ś w i a d o m i e a k c e p t o w a n y p o p ę d nazywa się p o t r z e b ą (J. Organizmy są ewolucyjnie wyposażone w zdolność wyróżniania niektórych elementów środowiska zewnętrznego jako podniet. Środkiem realizacji tego dążenia jest wzmożona aktywność i ukierunkowanie na poszukiwanie w otoczeniu obiektów uzupełniających niedobory. czasami obserwujemy dzikie zwierzęta liżące słone kamienie itd. Np. spożywania potraw na białym talerzu. kto wyobrazi sobie zabiegi ludzi. Ale na ich podstawie kształtują się liczne p o p ę d y w t ó r n e. Niedobór cukru w organizmie człowieka wywołuje apetyt na słodycze. Cele te mogą być realizowane przez osobniki sprawne. o narastającej intensywności przy wydłużającym się czasie trwania niedoboru. O wielkiej sile motywacyjnej podniet łatwo może przekonać się każdy. a nie pod drzewkiem. Oto np. Ramka 18 . Podane przykłady pokazują działanie popędów podstawowych. pobudzające zachowania wszelkich form. ukierunkowujących i podtrzymujących zachowanie organizmu.incentive). Naturalnym ich dążeniem jest zatem optimum funkcjonalne. W tym przypadku popęd nie został świadomie zaakceptowany i nie przekształcił się w potrzebę. człowiek pracujący bez posiłku od rana do popołudnia odczuwa popęd głodu. zarówno pochodzenia wewnątrz organicznego. Niedobór lub nadmiar jakiegoś składnika w organizmie jest odpowiednio szybko sygnalizowany. Ich różnicowanie. Warunkiem jej osiągnięcia jest zapewnienie równowagi wewnętrznej. Popęd może pojawić się również pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Zgodnie z nią w organizmie nieprzerwanie występuje skomplikowany proces utrzymywania stałości środowiska wewnętrznego. np.

instynkty itp. jeden z twórców teorii motywacji osiągnięć.153 Relacje semantyczne pomiędzy pojęciami „motyw”. obniżenie poziomu cukru we krwi lub stopień odwodnienia organizmu. s.197. Informację o oryginalnym rozumieniu stosunku logicznego „potrzeby” i „popędu” podaje K. 1967 r. że terminy bliskoznaczne są dobierane tak. Ewentualnej realności potrzeby upatruje Murray w powiązaniu z procesami nerwowymi. znanego profesora z Harwardu. GWP. G. Appley w: Motywacja: teoria i badania. jak mu wygodniej. Podobnie postępują i inni autorzy. stwierdza.13. by współgrały z kontekstem całej wypowiedzi. Wstęp do psychologii.72) Autor. „popęd”. Boringa.. 1960 r. Jej funkcją jest koordynacja pracy mięśni w działaniach nastawionych na osiągnięciu danego celu. podręcznik akademicki. Niekiedy potrzebę utożsamia się z popędem.. Dopóki tak się nie dzieje na Czytelnika spada trud śledzenia znaczeń terminów i odtwarzania intencji wypowiedzi autora. Hilgard pt. tzn. W tym rozumieniu potrzeba nie jest stanem organizmu. M u r r a y. K. społecznymi.R. Z taką sytuacja mamy do czynienia w pracy E. Niemniej Zasadnicze różnice znaczeniowe terminów podstawowych w tekście naukowym. Pewna elastyczność jest zwyczajnie niezbędna. że potrzeba jest h i p o t e t y c z n y m p r o c e s e m orientacyjnym.” J.s. Spotyka się także kamuflaż definicyjny. sławny twórca Testu Apercepcji Tematycznej. Wyraźnie widać. H. np.(Psych. . Niektórzy jednak traktują potrzebę jako stan hipotetyczny. Z potrzebą-brakiem bardziej kojarzy się „sytuacja początkowa”. nie jest odczuciem. pod redakcją E. nie przywiązując żadnej wagi do wcześniej ustalonych znaczeń.) stwierdza. Cofer i M. Warszawa. zależnie od okoliczności. czyli popęd nasila aktywność badanych zwierząt. Podobnie w pracy pt. dążenie do osiągnięć w jednej pracy nazywa potrzebą. Gdańsk 2000 r. pojawiającym się pod wpływem „sytuacji początkowej”. że deprywacja potrzeby. Zagadkowo też przedstawia się owe „itp. panuje w tej dziedzinie nieporządek.” Ten układ znaczeniowy komplikuje dodatkowo niejasna relacja pomiędzy „potrzebą” a „motywem”. nie przytacza dowodów tego stanu rzeczy. „potrzeba” są niejasne.. s. Obuchowski. 1983 r. Autorzy akademickiego podręcznika psychologii określają potrzebę jako „biologiczny lub psychiczny stan braku w organizmie. a definiuje się go identycznie jak potrzebę. PWN. Hulla i jego współpracowników. W miarę poszerzania zakresu badań nad funkcjonowaniem mechanizmu redukcji popędu pojawiało się coraz więcej dowodów na to. lecz także czynnikami poznawczymi. Pisze on: „Popędy. Warszawa. H. a zwłaszcza podręcznikowym. Warszawa. A. który wzbudza motywacje do działania. PWN.564.407). a w innej motywem osiągnięć. są nadal aktywne. mając zaspokojone potrzeby fizjologiczne. lecz koordynatorem działania. Zwierzęta. wydanej przez MON. winny być wyeksponowane.Bulletin 70/6 1968 r. Oto np. ponieważ są one używane w różny sposób. N. nawet przez tych samych autorów”. D.s. określa się zwykle we współczesnej psychologii nadrzędnym terminem „potrzeby”” (Psychologia dążeń ludzkich. niż potrzeba w rozumieniu Murraya. Jest rzeczą zrozumiałą. że zachowanie organizmów jest uwarunkowane nie tylko dążeniem do redukcji popędu. Takie ujęcie relacji występuje w kręgu badaczy pozostających pod wpływem myśli C. wewnętrznej lub zewnętrznej.piszą Ch. R. M c C l e l l a n d. potrzeby podstawowe utożsamia się z brakiem ”tlenu. wody i pokarmu” (s. penetrują otoczenie. używa się terminu „popęd”. Psychologia. że każdy autor posługuje się tymi terminami tak. Strelau : Psychologia. The activity drive hipothesis. Oto znane zjawisko dążenia do osiągania mistrzostwa. Takie rozumienie potrzeby pozwala obiektywnie określić jej stan. niestety. Love artykule pt. lecz procesem. „Nie można wyliczyć wszystkich subtelnych różnic znaczeniowych między nimi.

uznania \ ================== / Przynależności. ukierunkowanego na zaspokojenie potrzeby z wyższego szczebla. uwarunkowaną społecznie i kulturowo Jest on. że w procesie ewolucji zostały one przygotowane do rozpoznawania otoczenia. można więc w warunkach laboratoryjnych określić ich relatywną wobec siebie siłę motywacyjną u różnych organizmów. Niezaspokojone potrzeby b e z p i e c z e ń s t w a wzbudzają strach.154 Cie-kawość. Zaspokojenie w pewnych granicach potrzeb tej grupy umożliwia aktualizację potrzeb wyższej grupy hierarchicznej. snu. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa pozwala uaktywnić się potrzebom przynależności. przeżycie o właściwościach popędu. Jej podstawę tworzą potrzeby fizjologiczne (podstawowe). oczywiście. wyróżniając m o t y w a c j ę b r a k u. Ilustruje to figura 20. tlenu. szacunku i samorealizacji. Uwzględnił to A. podstawowe \ ======================== Do potrzeb f i z j o l o g i c z n y c h zalicza Maslow potrzeby pokarmu. Znaczy to. ukazującej różnice „mocy” motywacyjnej poszczególnych potrzeb. że organizm traci możliwość zachowania. Natomiast deprywacja pokarmowa (popęd głodu). moralne. seksualna (popęd seksualny) i napoju (pragnienie) mogą trwać dłużej. ich niezaspokojenie pobudza tak silną motywację. Pod ich wpływem tworzą się różnorakie formy więzi. jest zatem korzystne z biologicznego punktu widzenia. następnie pokarmu. Niedobór tlenu jest odczuwany niemal natychmiast. matki i potomstwa. One muszą być zaspakajane w pierwszej kolejności. . areny przyszłych zachowań. Jest ono też bardzo solne motywacyjnie. Swoistym i zarazem wymownym wskaźnikiem znaczenia strachu jest łatwość warunkowania bodźców neutralnych. Rozpoznawanie wielu sygnałów zagrożenia bezpieczeństwa zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania organizmu. Dopiero ich zaspokojenie w pewnych granicach umożliwia uaktywnienie motywacji innej grupy potrzeb. Figura 2 =============== / Samorealizacja \ ================= / Szacunku. Twórcą także h i e r a r c h i c z n e j t e o r i i p o t r z e b. Dodatkowy problem pojawia się w następstwie porównań siły motywacyjnej potrzeb w obrębie tej grupy. np. pojawiającą się pod wpływem potrzeb organicznych i m o t y w a c j ę w z r o s t u. bowiem. egzystencjalne i inne. potrzeba orientacji w otoczeniu skłania je do takiej właśnie aktywności. przynależności. seksualne i odpowiedniej temperatury ciała. napoju. bogatszy o motywy estetyczne. Potrzeby p r z y n a l e ż n o ś c i warunkują wiele dążeń społecznych. też służy ochronie życia organizmu. w ciągu paru sekund. podobnie jak potrzeby pierwotne. U człowieka zestaw motywacyjny jest. po nich kolejne wyższe szczeble zajmują potrzeby bezpieczeństwa. zwanej popularnie „piramidką Maslowa”. a najlepiej znosi deprywację seksualną. Człowiek wykazuje najmniejszą odporność na niedostatek wody. afiliacji-uczestnictwa w życiu grupowym. M a s l o w. afiliacji \ ==================== / Bezpieczeństwa \ ====================== / Fizjologiczne.

ale tylko w dobrym towarzystwie (potrzeba kontaktów społecznych). Teorie redukcji popędów (zaspakajania potrzeb) wyjaśniają pochodzenie i funkcjonowanie wielu motywów zachowania zwierząt i człowieka. E. stają się tym samym ideałem. są wrodzone. Potrzeby s z a c u n k u. zwłaszcza typowo ludzkich czynników motywacji. Człowiek np. niekiedy złudne. Alderfer dowodzi. W tym ujęciu zacierają się granice działań motywacyjnych poszczególnych potrzeb i znika wizja upartego działania aż do zaspokojenia potrzeby danego szczebla hierarchicznego. Nie wynika z niej. ale i do regresji. oprócz ciekawości percepcyjnej. Uzdolnienia przekształcać w zdolności. faktów. H a r l o w wykazał. estetyczne. może pragnąć zjeść obiad (głód). występuje ciekawość poznawcza. (od ang. Siłę tej potrzeby demonstrują dzieci. Z drugiej strony człowiek pragnie mieć poczucie własnej wartości. Komentatorzy koncepcji Maslowa zwiększyli liczbę klas potrzeb. Zimbardo). U człowieka. klubów hobbistycznych zawsze powoduje wzrost pijaństwa. którzy posługują się przezwiskami. Jednym z nich jest c i e k a w o ś ć. wzorcem dla innych. które badał. Układ hierarchiczny ukazuje jedynie ogólną tendencję. prestiżu aktualizują się po zaspokojeniu potrzeb przynależności i odnoszą się w jednaki sposób do otoczenia społecznego jak i do Ja osobniczego. Są to głównie czynniki p o z n a w c z e. że istnieją sztywne granice sfery motywacyjnej danej potrzeby. odrzucały już poznane. czyli przejścia na niższe formy zachowania. czyli nasilenie prostackich form zachowania. Osobniki.obejmujący potrzebę szacunku wobec samego siebie i samorealizacji. ale jej siła motywacyjna wystąpiła w pełni swej różnorodności dopiero u człowieka. przynależności i szacunku ze strony innych oraz 3) wzrostu (G). A l d e r f e r a. staje się . dążenie do wiedzy (D. Niektóre formy zachowań zwierząt są motywowane tą potrzebą. która do pewnych granic ulega modyfikacji pod wpływem kontekstu sytuacji. Niemożność zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu prowadzi. Pomysłem na modernizację i uściślenie poglądów Maslowa jest teoria ERG. Mechanizm ten działa na każdym szczeblu hierarchii potrzeb. Utrudniony dostęp do dobrej książki. poza ich sferą pozostaje wiele. zdaniem Alderfera nie tylko do frustracji. Rozumienie praw funkcjonowania świata. 2) kontaktów społecznych (R). wybierały do zabawy układanki jeszcze nie znane. wydzielając z potrzeby samorealizacji potrzeby poznawcze. Pod ich wpływem ludzie starają się rozwijać. Ich zaspakajanie jest „nakazem natury”. plany w realia. Ujawniają się one w postaci oczekiwań. zdaniem prezentowanego twórcy. czyli jedności duchowej z wszechświatem. opracowana przez C. że inni okażą nam minimum aprobaty i nie okażą dezaprobaty. Potrzeby samorealizacji pojawiają się jako kolejne i zarazem ostatnie w układzie hierarchicznym. wbrew Maslowowi. w którym można będzie porozmawiać na tematy sztuki i kultury (potrzeby samorealizacji). zamiary w czyny. H. że zachowanie człowieka może być jednocześnie motywowane wieloma potrzebami.155 przyjaźni i miłości. Wyróżnia on trzy klasy potrzeb: 1) egzystencji (E) tzn. samorealizacji i transcendencji. Niektórzy osiągają najwyższy poziom doskonałości. K r u g l a n s k i). teatru. Tezy o hierarchicznym układzie potrzeb nie należy interpretować rygorystycznie. związanej z reakcją orientacyjną. szacunku do samego siebie. pozwalających zrozumieć otaczający świat (A. w pełni wykorzystywać swoje możliwości. F. ładu wewnętrznego i sprawności ogólnej. Potrzeby. Jednak Maslow nie wypowiedział w tej kwestii wystarczająco precyzyjnie. podejmując niekiedy nierówną walkę z tymi. estetyczne i transcendencji (Ph. W tej interpretacji po potrzebach szacunku następowałyby kolejno potrzeby poznawcze. fizjologiczne i bezpieczeństwa. plotkarstwa. relatedness). B e r l y n e) i uzyskiwania informacji. Dążą do równowagi psychicznej. awanturnictwa. Jednak nie są to teorie uniwersalne. że już u małp człekokształtnych motyw ciekawości odgrywa znaczącą rolę. przeszkody na tej drodze doprowadzają do frustracji i wywołują agresję. (growth).

kontroli procesu osiągania celu (J. Wprawdzie niektóre prognozy McClellanda nie sprawdziły się. wykazał.70 W 0. tym wyższa jego wartość. np. J. wypracowane razem z innymi lub narzucone z zewnątrz Ich wpływ na zachowanie zależy rzecz jasna od pochodzenia. przewidywanego prze tego badacza. niemniej nie obala to tezy. na poziom rozwoju ekonomicznego. rozumiany jako chęć dokonania czegoś więcej. Tabela 2 Trudność zadania Bardzo łatwe N 1 1 P 0. Nadmierne wywyższanie swej osoby nie jest akceptowane. niż cele ogólne” i drugie: „Zaakceptowane trudne cele skłaniają do wykonawstwa na wyższym poziomie. Ważną rolę motywacyjną odgrywają c e l e. wspólne. podkreślania roli jednostkowej w danym układzie społecznym. Zależność tę w ujęciu ilościowym ilustruje tabela nr 21. A. im większe prawdopodobieństwo jego osiągnięcia.90 0. Siła motywacji osiągnięć określa wynik ich multiplikacji przy założeniu. niż cele łatwe”. a także od sposobu narzucenia. Pierwsza brzmi: „Cele specyficzne silniej motywują do wykonawstwa wysokiego poziomu. Kuhl). C. nie stwierdzamy szybkiego rozwoju ekonomicznego społeczeństwa postradzieckiego. Ci „równi” to osoby z akceptowanego kręgu społecznego. np. niż dotychczasowy. niż dokonano lub wykonania czegoś na wyższym poziomie. uwzględniający trzy elementy: potrzebę osiągnięć (N).30 Siła motywacji osiągnięć 0.B e m a. Ogólnie: o sile motywacyjnej zadania świadczy efekt Zeigarnik. wyboru celu (P. a wartość celu jest tym mniejsza. M o t y w y s p o ł e c z n e . A t k i n s o n przedstawił model motywacji osiągnięć. Wprawdzie niektóre z nich są wrodzone. czyli fakt lepszego zapamiętywania zadań niedokończonych.Gollwitzer) i inne. czyli świadomie określone stany przyszłe. ale uznanie siebie jako pierwszego wśród równych jest bardzo popularne. że w stabilnych warunkach taka zależność występuje. czyli wyobrażonego miejsca jednostki w hierarchicznej strukturze społecznej. po wejściu tak kształconego pokolenia w wiek produkcyjny. L o c k e sformułował dwie prawidłowości. dotyczące siły woli w dążeniu do celu (H. niemniej niektóre nie mają odpowiedników popędowych. czyli obligacje osiągnięcia określonego wyniku. podobnie jak poznawcze. że N jest stałe (N=1).09 0. Zadania własne lub wspólne wzbudzają silniejszą motywację. M c C l e l l a n d . że prezentacja i podkreślanie znaczenia motywacji osiągnięć w procesie kształcenia szkolnego wpływa. W dodatku narzucane siła wywołują opór. Mówi o tym teoria reaktancji D. jak. R. Zadania mogą być własne. niż narzucone.M. współtwórca projekcyjnych metod badania motywu osiągnięć. P. Heckhausen).156 podstawą poczucia kompetencji i dążenia da zaznaczania wpływu na otoczenie. do których zmierza osobnik. tym większy wobec nich opór. E. z grupy odniesienia danej jednostki. Poznawczym czynnikiem motywacyjnym są również z a d a n i a. Wybór takiej grupy i dążenie do upodobnienia się do niej jest następstwem p o z i o m u a s p i r a c j i. im silniejsza presja na ich przyjęcie. macierzyński lub stadny i służą zapewnieniu bezpieczeństwa.10 0. dotyczące motywacji tego typu. Aktualnie są prowadzone liczne badania eksperymentalne. C o d o l ujął ten typ motywacji w zgrabną formułę „ primus inter pares”. niż zakończonych. nie dają się sprowadzić do motywacji redukcji popędów. D. Do grupy najlepiej zbadanych motywów społecznych należy m o t y w o s i ą g n i ę ć.21 . prawdopodobieństwo osiągnięcia celu (P) i jego wartość (W). lub odwrotnie: im trudniejszy do osiągnięcia cel.

prymat itd. ile traci przegrywający. u wynalazców. zwalczania przeciwników lub konkurentów. W świecie różnorodnych form regulacji życia zbiorowego spotykamy społeczeństwa rywalizacyjne i takie. sportowców. Możemy zatem stwierdzić. Motywacja rywalizacji o jakość wyniku przyczynia się do kształtowania wielu pozytywnych zjawisk społecznych.09 W tabeli wyraźnie ukazano. Zupełnie inaczej przebiega rywalizacja „wojenna”. Zaleca się. która na podstawie badań w szwedzkich zakładach przemysłowych wyróżniła „gorący” i „chłodny” klimat rywalizacji. W życiu większym uznaniem cieszą się łagodniejsze formy rywalizacji. Tak rozumiane.9). a nawet wrogości. jak i negatywnych (zawiść. egoizm). Tak wygląda rywalizacja wśród gangsterów. innowacyjności. by w procesie negocjacji „nie zgarniać ze stołu ostatniego dolara” i w ten sposób łagodzić efekt daleko idących ustępstw lub przegranej (R. bowiem nie jest ono wartością silnie pożądaną. np. Cele niezmiernie cenne są z kolei trudne do osiągnięcia i ta trudność powstrzymuje ludzi w dążeniu do ich spełniania. dyskoboli. że motyw rywalizacji. M o t y w r y w a l i z a c j i potocznie rozumie się bardzo szeroko.21 0. . życia rodzinnego. Słownictwo języka społeczeństw rywalizacyjnych jest przepełnione takimi określeniami jak: zwycięzca. pierwszeństwo. utraty radości życia i wielu wartości nie rywalizacyjnych. W pierwszym przypadku podstawowym celem jest osiągnięcie dobrego wyniku. in. gdzie panuje klimat „gorący” nasilają się różne formy zachowań rywalizacyjnych zarówno pozytywnych (wzrost innowacyjności). niekiedy polityków. ludzi dążących do zdobycia za wszelką cenę władzy nad innymi. że najsilniejsza motywacja osiągnięć występuje przy średniej trudności celu (lub zadania). konkurencyjności w gospodarce i szeregu innych. wojna . takich jak dynamiczność zachowań.10 0. to zrealizowanie jego nie przynosi uznania ze strony innych. Powoduje negatywne spostrzeganie przeciwnika. Najbardziej więc pociągają ludzi cele średniej trudności. wysiłek jest ukierunkowany nie na kontrpartnera. wymagająca wyeliminowania.25 0.50 0. Gdy cel jest łatwy. ale przesadne nastawienie rywalizacyjne prowadzi do „wyścigu szczurów”. batalia. Tam.50 0. m. rozumiany społecznie. Bengtsson. W teorii gier rywalizacja jest grą o sumie zerowej. triumfator. pokonania lub w skrajnych przypadkach zniszczenia przeciwnika. genetycznie uwarunkowaną walkę samców o samicę traktuje się jako przejaw rywalizacji. Motyw rywalizacji może zawierać w sobie więcej elementów osiągnięć albo walki.157 Średnie Bardzo trudne 1 1 1 0. znaczy to. Taka rywalizacja występuje np. dokonań osiąganych kosztem zdrowia psychicznego (stres) i cielesnego (zawały serca). co łatwo też zauważyć obserwując życie codzienne.90 0. nadmierną koncentrację na przeciwniku i inne. lecz na cel. Rywalizacja „wojenna” jest jeszcze w większym stopniu obciążona cechami negatywnymi. a prawdopodobieństwo jego osiągnięcia duże (wynosi 0. starcie. przypisywanie jemu wielu cech negatywnych. przyczynia się ona do osłabienia racjonalności myślenia. Potwierdza to M.70 0. drugiej-niektóre plemiona Indian amerykańskich. np. dążenie do osiągania wysokiego poziomu wykonawstwa. Wzbudza ona emocje nieufności. Przykładem pierwszych są społeczeństwa kultury europejskiej. skoczków wzwyż. niechęci. w których rywalizacja nie występuje. Pomińmy ten aspekt funkcjonowania popędów koncentrując uwagę na rywalizacji jako motywie społecznym. że wygrywający zyskuje dokładnie tyle. Dawson).30 0. pojawia się jako konsekwencja odpowiedniej organizacji życia zbiorowości.

uczciwości. M. wyścigi formuły 1. drudzy cenią spokojną pracę urzędnika. Po drugie: wzrostowi siły motywacji nie zawsze odpowiada przyrost efektywności działania. jednak związek ten nie jest prosty. przyswoili sobie zasadę kooperacji w wielkich zbiorowościach z racji jej użyteczności w obronie przed napastnikami jak również w polowaniu na grubego zwierza.158 M o t y w w s p ó ł d z i a ł a n i a. R. M o t y w a c j a a d z i a ł a n i e. prawnego. występuje przy tym działaniu wyraźny podział ról naganiaczy i zabójców. które zwrotnie wpływa na rozwój tych uczuć. Znaczy to. Utrwaliła się ona genetycznie w okresie myśliwskim rodu ludzkiego. najlepiej całe życie. uwidaczniający się w aprobacie altruizmu. opracowali dwa prawa. tzn. że motywacja współdziałania zyskuje uznanie ze względu na: 1) swą użyteczność społeczną. pierwotnie żyjący w małych grupach. 2) wzbudzanie pozytywnych emocji. podniecające takie jak lotnika lub marynarza. w procesie komunikacji Jeżeli X stwierdza: „Czuję się głodny”. szympansy na wolności wspólnie poszukują pożywienia itp. Pierwsi z reguły wybierają zawody niebezpieczne. R. W tym jesteśmy niemal doskonali. Po pierwsze: występuje znaczne zróżnicowanie podatności motywacyjnej poszczególnych jednostek. Yerkes na początku XX wieku. religijnego. Nastawieniu kooperacyjnemu sprzyjają uczucia przyjaźni. J. ale i sami czerpią pewną korzyść z takiej pomocy. Lewin stwierdzili na podstawie danych archeologicznych. 4) nie występuje hierarchiczna dominacja. Motywacja zbyt słaba i zbyt silna nie sprzyja sprawnemu działaniu. Leakey i R. posłuszeństwa i konformizmu czai się strach. że wzrost siły motywacji do pewnego poziomu podnosi sprawność wykonania. Bogactwo tego wątku motywacji i jego społeczne znaczenie ukazał w sławnym eksperymencie S. Z kolei problem konformizmu. Jest to kooperacja z podtekstem egoistycznym (D. aż do stanu dezorganizacji. Asch. Taka kooperacja występuje np. W każdym społeczeństwie występują różnorakie formy przymusu obyczajowego. Zachowują się wtedy zgodnie z regułą: „Cos za coś’. presji społecznej przedstawił S. 3) niskie są koszta udziału.2) występuje wzajemna zależność partnerów. gry fair. zaufania. np. przynosi ona większe korzyści. że dla każdego działania istnieje optymalny poziom motywacji.”. Dodson i R. inni dobrze funkcjonują jedynie przy słabym poziomie motywacji. określające charakter przedstawianej zależności. U podstaw motywacji uległości. że 1) trwa ona długo. Zachowanie kooperatywne występuje u zwierząt. ekonomicznego i fizycznego. W kategoriach teorii gier kooperacja jest grą o sumie niezerowej. niż suma korzyści partnerów. moralnego. osiągane indywidualnie. to postępuje zgodnie z zasadą kooperatywności. Ludzie czują się zobowiązani do odwdzięczania doświadczonych usług lub dobrodziejstw. maskowany ozdobnym wystrojem. .Campbell). Zależność ta jest bardziej złożona. S. Milgram. lubią sporty ryzyka. Niektórzy ludzie wymagają silnej motywacji do działania. Często traktuje się go jako przeciwstawnego rywalizacji. Takie zachowanie jest też typowo altruistycznym. udziela informacji wykraczających poza stwierdzenie X-a. Motywacja pozostaje w ścisłym związku z działaniem.Trivers matematyczmie wykazał opłacalność kooperacji pod warunkiem. Wilson) Niemal we wszystkich kulturach znana jest zasada wzajemności. a po przekroczeniu tego poziomu obniża. aptekarza itp. że ludzie. Pierwsze z nich mówi. Na stosowany przymus ludzie odpowiadają bądź oporem (wspomniana wcześniej teoria reaktancji D. D. Podsumowując powiemy. Bema). Pomagają innym. że altruizm stanowi podstawę kooperacji (D. wilki i hieny gromadnie polują na swe ofiary. 3) szlachetny wydźwięk moralny. o czy mówią prawa Yerkesa-Dodsona. Niektórzy psychologowie sądzą. np. k o o p e r a c j i jest trzecim z grupy popularnych motywów wśród psychologów eksperymentalnych. a Y mu odpowiada: „Tuż za rogiem mieści się dobry bar. bądź uległością (motyw uległości) i posłuszeństwem.

Pierwszy typ występuje wówczas. młodzi ludzie ganiają za piłką aż do wyczerpania. wymagają ciszy i spokoju. Wspomniani ochotnicy. Poza laboratorium psychologicznym zachowania ludzkie są zazwyczaj motywowane działaniem kilku czynników (motywacja symultaniczna). Lepper). zwane przez M. hobbyści godzinami ślęczą nad swoim wytworem itp. Są to: 1) dążenie-dążenie. niedobrym rozwiązaniem problemy jest pozostawanie w związku z mężem-pijakiem. L e w i n wyróżnił trzy typy konfliktów motywu. natomiast czynności proste. K. a o niej to dotychczas mówiliśmy. chciałoby się wyleczyć bolący ząb. lub działać jako siły przeciwstawne. Każdy z tych typów konfliktów ma swój „ciężar” psychologiczny. Drugi występuje w sytuacjach nadziei i ryzyka. Badania naukowe. 2) unikanieunikanie. w czasie trwania badań otrzymywali posiłki stanowiące połowę wartości kalorycznej diety normatywnej. zwycięstwo w rywalizacji). ale również niedobrym jest rozwód i pozostanie bez niezbędnych środków do życia. Przeżywanym konfliktom motywacyjnym towarzyszą silne napięcia emocjonalne. Zapewne widzieli w tym środek „uduchowienia” wiernych. Bardzo silną motywację wewnętrzną charakteryzuje w c i ą g n i ę c i e. Mogą one zgodnie ukierunkowywać dążenie do jednego celu. kandydaci do służby wojskowej. kopanie w ogródku przyjemnie wykonuje się w rytmie głośnej muzyki. skomplikowane. który miał osądzić przestępczy czyn swojego syna. np. np. ale ryzyko utraty pieniędzy powstrzymuje od gry. Trzeci to sytuacja „mniejszego zła”. ale wyboru trzeba dokonać. . wystąpiły też znaczące zmiany w sferze psychiki. hobby lub zabawa przemieni się w pracę (M. że nadmierny wzrost motywacji szybciej dezorganizuje działania trudne.159 Drugie prawo stwierdza. a nawet niezdolność podjęcia działania. gdy osobnik ma do wyboru dwa równie atrakcyjne cele. występuje konflikt motywów. 3) dążenie-unikanie. Np. np. sławny filozof i moralista hinduski. skończyć studia czy podjąć atrakcyjną. Dramatyczny konflikt przeżywał uczciwy sędzia. (Jakże to odległe od głodowych stawek w obozach hitlerowskich i stalinowskich!) W okresie tym schudli o 25% wagi swego ciała. Nadzieja wysokiej wygranej na giełdzie pociąga. dobrze płatną pracę. bezsenność. K o n f l i k t m o t y w ó w. niż proste i łatwe. Działania trudne. zalecał stosowanie głodówki jako środka doskonalenia ducha i ciała. pragnienia i obawy. gdy działanie wykonujemy dla satysfakcji samego działania. np. Motywacja zewnętrzna. S p e c y f i c z n e m o t y w y g ł o d u i s t r a c h u. pojawia się pod wpływem szeroko rozumianych nagród (redukcja popędu. Csikszentmihalyi’ego „f l o w” (przepływ). gdy działania motywowane „wewnętrznie” zostaną nagrodzone. każdy wybór jest niedobry. np. Działania ludzi są efektem bądź m o t y w a c j i w e w n ę t r z n e j. najtrudniej jest wyjść z sytuacji zderzenia unikania z unikaniem. Z wewnętrzną mamy do czynienia wtedy. zanikiem świadomości stanu organizmu. uznawanej w USA. Co się dzieje. czy pozostać w domu przy niedomagającym dziecku. obniżenie sprawności działania. bądź z e w n ę t r z – n e j. nie dają podstaw do pozytywnej oceny skutków głodowania. wyłączenia wszelkich dystraktorów. opłacone ? Zaniknie wtedy satysfakcja wykonania. Jeżeli tak się dzieje. To wyjaśnia dlaczego piłkarze różnych lig nie chcą biegać za piłką bez milionowych kontraktów. twórcze. prowadzone na ochotnikach poddanych rygorystycznej kontroli niedożywianych w ciągu pół roku. Np. niebywała koncentracją uwagi na wykonywanych czynnościach i przyjemnym zabarwieniem emocjonalnym. Niektórzy twórcy systemów religijnych zalecali głodówkę w formie postów. matka-studentka może przeżywać konflikt tego typu: pójść na ważne zajęcia. objawiające się utratą poczucia czasu. Mahatma Gandhi. ale lęk przed bólem na fotelu dentystycznym powstrzymuje od pójścia na zabieg.

np. ponieważ strach został kojarzony z karą i bólem. kary kodeksowe. Dzieje się tak. utracili poczucie taktu i dobrodusznego humoru. Podobna w skutkach jest o r t h o r e k s j a. miesiączkowania. wysmukłej. w tym normy zakazu. Pojawiły się kradzieże i chęci podkradania żywności. w których jedzą bez umiaru po czym znowu powracają do umiarkowanego standardu spożywania. podobnie jak alkoholicy. W tej dziedzinie rządzi następująca zasada: „ Ludzie . Ustanawiają oni normy współżycia ludzi. chłodni wobec otoczenia. Co więc powoduje jego występowanie ? Interesującej odpowiedzi na ten temat udzielił M. W wielu też sytuacjach strach powstrzymuje przed działaniem niepożądanym społecznie. Wzmożona koncentracja uwagi na kwestii spożycia doprowadziła wkrótce do zaniku zainteresowań inną tematyką. Brozek. zainteresowanie płcią przeciwną.. Sposób odżywiania regulują prócz mechanizmów fizjologicznych także normy kulturowe. zwaną a n o r e k s j ą. Aktualnie preferuje się sylwetkę kobiety szczupłej. przekraczania których kojarzą z przeżywaniem strachu. W poszczególnych okresach dziejów panowała moda na różne typy sylwetek kobiecych. zabarwili je brutalnością.160 Motyw głodu stał się dominujący. marzenia senne również zawierały liczne wątki wiążące się z jedzeniem Niektórzy kupowali książki kucharskie i z pasją oddawali się lekturze opisów potraw. wyzwala reakcje ucieczkowe. unikania. Zanikły więzi przyjaźni. Występuje nerwicowa obsesja odchudzania. Głód i poprzez ten mechanizm reguluje zachowania ludzi. O. mandaty. Bartman). odmowy jedzenia na przyjęciu u znajomych (S. gdziekolwiek się znaleźli razem z innymi rozmawiali o jedzeniu. tzn. mają swoje „dni chwały”. Osoby cierpiący na bulimię. wpadając w chorobę. J. B u l i m i a. z wysiłkiem (J. rozmyślano o strategiach długo trwającego spożywania skromnych posiłków. H. W związku z tym niektóre młode panie odchudzają się ponad miarę. w postaci potępienia i przypisanie grzechu są instrumentem wzbudzania strachu jako motywu postępowania u wszystkich tych. Zyskiwanie i tracenie na wadze dokonuje się z oporem. Z tej właściwości chętnie korzystają funkcjonariusze różnych kręgów władzy. to nerwicowa skłonność okresowego objadania. stali się obojętni. przygnębienie. osłabienie kontaktów towarzyskich i inne. ukierunkowujący zachowania ludzi. Mowrer na podstawie długo trwałych badań stwierdził. czyli unikanie za wszelką cenę jedzenia niezdrowego. osobnik po zabiegach odchudzania szybko powraca do wagi z przed jego rozpoczęcia. że strach pojawia się jak znak wzrostu siły popędu i jest sygnałem ostrzegawczym przed zagrożeniem. bo wbrew temu mechanizmowi. Guetzkow). nawet badania kontrolne w laboratorium nie przerywały wymiany zdań na ten temat. Ich zachowanie zatraciło polor kulturowy. Warunkowanie strachu dokonuje się bardzo szybko. w tym społecznego. W tym przypadku również nerwicowe obawy przed zjedzeniem czegoś niezdrowego. przygotowanego przez innych prowadzi do szeregu zaburzeń zachowania. nie jest rezultatem zamierzonych działań innych osób lub instytucji społecznych. Nie jest to skuteczna metoda kształtowania pożądanych społecznie form zachowania ludzi. Sankcje prawne. Strach bywa często motywem natychmiastowego działania. W obozach koncentracyjnych skutki głodowania były jeszcze bardziej wyraziste. H. Motyw strachu pojawia się w licznych kontaktach międzyludzkich także spontanicznie. Typowe dla niej są zaburzenia snu. Przymusowe głodzenie narusza mechanizm naturalnej regulacji wagi ciała. Zmienił się też styl życia głodujących. niekiedy po jednym skojarzeniu bodźca neutralnego z bezwarunkowym. poruszali się wolno. od której to zależy pożądana wartość pożywienia. Leary. S t r a c h w niektórych sytuacjach staje się motywem działania. od rubensowskich po zwiewno-anielskie. Świadczy o tym zjawisko „jo-jo”. Czuli się ociężali i zmęczeni. po którym następuje „powracanie do normy”. ale jest niestety dość powszechnie stosowana. sankcje religijne. którzy dopuszczają się przekroczenie norm. Jego zdaniem lęk społeczny ścisłe wiąże się z samooceną.

uwrażliwione na oceny społeczne. a także niemal stałej gotowości recepcyjnej. przyczynę śmierci wielu młodych ludzi. a po znalezieniu takiego. kiedy mają motywację do wywarcia pożądanego wrażenia. Są one w znacznym stopniu ukształtowane kulturowo i społecznie intensywnie. potępiano rozkosz. Buss w swej pracy pt. niewłaściwego zachowania w określonej sytuacji. Odczucia te wpływają na zachowania w kontaktach z innymi i działalności zawodowej. np. czy uda im się tego dokonać” W świetle tej zasady zrozumiałym się staje. jak dotychczas. . że kobiety i mężczyźni pod wpływem motywacji seksualnej stosują różne strategie i formy zachowania. Zazwyczaj tworzą je kobieta i mężczyzna. inni. Strategia kobiet. Ludzie boją się. zachęcano do powściągliwości seksualnej. Zachowanie seksualne w postaci stosunków płciowych są regulowane według kryterium wieku. Kryteria obyczajowe są o wiele liczniejsze. zwana długoterminową. Postępowano (i postępuje się) tak po to. funkcjonalnie służący utrzymaniu trwałości gatunku. mamy na początku XXI stulecia okres tonowania motywacji seksualnej. Crozier). w opozycji do natury. W niektórych kulturach. aktywność tego typu nisko oceniano w skali wartości. że różnorodne i liczne elementy życia społecznego budzą strach (lęk społeczny). stanu cywilnego i woli zainteresowanych. Do jakich zachowań prowadzi ten rodzaj motywacji? D. kontrolowane. np. utraty przyjaźni. Natura premiuje kontakty seksualne przeżyciem rozkoszy. przyciągające. stanowiącą przeszkodę na drodze upowszechniania zachowań religijnych lub pożądanych dla państwa. zwana przez Bussa krótkoterminową. tym samym zachęca do ich częstego ponawiania-wszystko w imię zasady utrzymania gatunku. jak np. Po latach wybujałej seksualności połowy XX wieku. wirusa powodującego nieuleczalną. Drugim ważnym uzasadnieniem tej tendencji jest rozpowszechnienie HIV. niż jej podsycania. ale wątpią. a nawet obcej kultury. macierzyństwa. Niektóre osoby. ekspozycji społecznej. chorobę AIDS. służby wojskowej. delikatnego w dotyku. polega na krótkotrwałą fascynacją i uwodzeniem kobiet. We współczesnych społeczeństwach też raczej dominuje tendencja osłabiania motywacji seksualnej.161 doświadczają lęku społecznego. Miłość. politycy. a następnie porzucaniem i poszukiwaniem innej partnerki miała zapewnić skuteczne rozprzestrzenianie genów gatunku. Wpływają na to czynniki ekonomiczne. jest jednym z elementów genetycznego mechanizmu regulacji zachowań organizmów. Formy zachowań kobiet można określić jako wabiące. niektóre społeczeństwa i pojedyncze rodziny bowiem nie radzą z problemem zapewnienia środków egzystencji ludziom w sytuacji znacznego wzrostu demograficznego. polega na poszukiwaniu silnego i wartościowego genetycznie ojca. Formy zachowania mężczyzn mają świadczyć o ich sile. W. społecznej oceny. by osłabić niebywałą siłę motywacji seksualnej. często nie mile widziane są małżeństwa z osobą innej rasy. Natura w procesie ewolucji wyposażyła je w środki ich realizacji w postaci ponętnego i pięknego ciała. rzecz jasna prócz kar. na dążeniu do utrzymania męskiego partnera jak najdłużej przy sobie i zapewnienia w ten sposób należytej opieki potomstwu. sprawności. Popęd seksualny. Ewolucja pożądania przedstawił pogląd. Nie można tego samego powiedzieć o motywach zachowań seksualnych. Ostatnie wynika z istnienia silnej potrzeby opiekuńczej. pociąg seksualny skłaniają ludzi do poszukiwania partnera i łączenie się w pary. jak żadne inne. wręcz uwielbiają konfrontacje poglądów i opinii i wybierają zawody wymagające licznych kontaktów społecznych M o t y w a c j a s e k s u a l n a. lub zbliżone do niego zakłopotanie i wstyd (R. ośmieszenia itp. utraty dobrej opinii o sobie. bardzo odporni na lękotwórcze sytuacje społeczne. unikają zawodów i sytuacji wymagających bezpośrednich kontaktów publicznych. przewadze nad rywalami. Biologicznie uwarunkowana strategia mężczyzn.

cietrzewie pod ich wpływem zatracają normalną zdolność spostrzegania. jak kontakt w atmosferze miłości. PWN. 1972 r.95 r .N. Jest to zachowanie barwne. nr 2. 1977 r. ale funkcjonalnie tożsame z tańcem godowym.162 Pod wpływem pobudzenia seksualnego niektóre samce zwierząt wykonują tzw. zmierzające do wzbudzenia receptywności seksualnej u samicy. Reykowski: Z zagadnień psychologii motywacji.Ch.P-ń. . Psychologia dążeń ludzkich.J. Mimo olbrzymiego znaczenia biologicznego uwarunkowania zachowań seksualnych. Warszawa. Tzw. . Warszawa. charakterystyczny dla danego gatunku.K. Podobnie skutkuje niemożność znalezienia odpowiedniego partnera. . Cofer i M. wzbogacone kulturowo. zimny seks (cool sex). N. Udane pożycie seksualne skłaniają ku optymizmowi i postrzegania życia jako radosnego ciągu. 1976 r. I odwrotnie dolegliwość oziębłości u kobiet i impotencja u mężczyzn są przyczynami złego samopoczucia i są postrzegane jako nieszczęścia osobiste. Obuchowski:Przez galaktykę potrzeb. zdaniem K. bogate w elementy podnoszące atrakcyjność „tancerza”. to jednak czynnik psychiczny określa jakość doznań i przeżyć seksualnych oraz trwałość zainteresowań partnerskich. taniec godowy. teoria i badania. PWN< Warszawa. Tej formie zachowania. że np. Tinbergen: Badania nad instynktem. Literatura zalecana . odpowiadają zaloty u ludzi. sprowadzający się jedynie do redukcji popędu nie ma należytej otoczki uczuciowej i nie jest tak pociągający. Zysk i Sp. Atkinson: Bdania nad motywacją osiągnięć.1960 r. . Psychologia Wychowawcza. Pobudza ono emocje do tego stopnia. Lorenza. Doznania seksualne są jednym ze źródeł szczęścia ludzi. WsiP. H> Appley: Motywacja.J.

w jego ciele przeważa żółć czarna. Myśl ta stanowi istotę koncepcji h u m o r a l n e j temperamentu. krew. samotny. Z biegiem czasu jednostkom o przewadze określonego humoru przypisano odpowiednie cechy charakteru. tępawy. F l e g m a t y k. inne cechy przypisywano im w starożytności. przedstawił klasyfikację charakterów ludzi. do różnic intensywności procesów . zawartości hormonów) na stany psychiki też dostrzegają w Hipokratesie prekursora badań w tej dziedzinie. suchy. tłusty i gnuśny. Końcowym rezultatem tych prac była p s y c h o s o m a t y c z n a koncepcja czterech typów temperamentu. psychologowie poszukują do dnia dzisiejszego. że owe cztery żywioły w ciele ludzkim to odpowiednio żółć. Hipokrates. S a n g w i n i k. jest to człowiek „ognisty”. przeważa w nim żółć jasna.e. śluz i żółć czarna. każdy na swój sposób. zapalczywy. Temperament i jedna z cech osobowości. człowiek w organizmie którego przeważa krew. Biel jest jego symbolicznym kolorem. Melancholik to człowiek chudy. próbowali odpowiedzieć na pytanie: dlaczego ludzie żyjący na tej samej ziemi tak różnią się między sobą? Pełnej i zadawalającej odpowiedzi na to pytanie.). porywczy. powstaje ona z nadmiaru krwi w sytuacji niedostatku żółći. Trwałym dorobkiem Hipokratesa i Galena okazała się terminologia temperamentów. czasami wynikały one z oczekiwań związanych z modą. Psychologowie i inni specjaliści. powietrza. że charakterystyki poszczególnych typów zmieniały się z epoki na epokę. śniący o rybach. Koncepcja Hipokratesa kształtowała się pod wpływem jego praktyki lekarskiej i panujących ówcześnie poglądów filozoficznych. dobie renesansu i oświecenia. powolny. próbujący określić istotę i przyczyny zróżnicowania psychiki poszczególnych ludzi chętnie odwoływali się. Nie zawsze dbano o trafność. takie jak np. sławny lekarz grecki. zwaną z łacińska temperamentum. zwane też humorami. przez analogię. zgodnie z którymi różnice pomiędzy obiektami przyrody wynikają ze zmiennego udziału każdego z czterech żywiołów: ognia. typ człowieka o przewadze śluzu. odpowiednik ziemi. Te „soki ustrojowe”.163 Rozdział XII Temperament i osobowość. stosowana powszechnie do dnia dzisiejszego. przyjęto pod wpływem prac Galena (130-200 r. wody i ziemi. Po wielu próbach konkretyzacji powyższych supozycji w odniesieniu do ciała człowieka. Są to: c h o l e r y k. średniowieczu. „krew jest przyjaciółką natury”powiadano w średniowieczu. a nieco ponad wiek później Teofrast. zamknięty w sobie. Trafną była też myśl. po połączeniu tworzą trwałą mieszaninę. opisał cztery podstawowe odmiany temperamentu. Poznajmy zatem najciekawsze spośród wielorakich prób. mimo niebywałego wzrostu nagromadzonej wiedzy specjalistycznej. najwcześniej wzbudziły zainteresowania badaczy. sztywny w swych opiniach. Warto pamiętać. że temperament wpływa na właściwości procesów psychicznych i zachowanie człowieka. występuje w czarnej chorobie. jest pogodny. leniwy lub pogodny.n. Badający wpływ składu chemicznego krwi (np. wesoły lubi zabawę. M e l a n c h o l i k. zwana charakterem. Symbolizuje do kolor żółto-czerwony. filozof i przyrodnik. Już w V wieku p. symbolicznie czarnej. mokry. Obaj uczeni. symbolizuje go kolor czerwony.

osoby wrażliwej. U osobników tego typu najczęściej występuje psychoza depresyjno . o wąskich barkach. spłaszczone. przejawiają większą niż inni skłonność do zapadania na padaczkę. a nawet nadwrażliwej. słabych mięśniach. rozrośnięta w szerz. Charakteryzuje go zaokrąglona figura. myślący. weseli. rubaszni. mięśniowy. Sheldon był przekonany. oddechowy. przechodzą do radości. tzw. Na ogół są to ludzie towarzyscy. szeroka twarz i krótka szyja. nie zyskał natomiast uznania jako teoria ogólna. z niedorozwojem narządów płciowych. suchej i bladej skórze. choroba nadczynności przysadki mózgowej. czyli obraz uzależnienia psychiki od struktury ciała. Odpowiada tej budowie ciała typ temperamentu s c h i z o t y m i k a. infantylne. wątłej budowy. umięśnionej i proporcjonalnej budowie ciała tworzą typ a t l e t y c z n y. C. ruchliwy. zgromadzonych na podstawie badań i obserwacji 8 000 pacjentów szpitala psychiatrycznego. Również błędem było nie uwzględnienie wieku badanych. Temperament c y k l o t y m i k a jest właściwy dla tej budowy somatycznej. francuski badacz. w zbiorowości ludzi zdrowych. o natłuszczonych policzkach i szyi. chorują na schizofrenię. Ich nastrój podlega okresowym wahaniom. Konstytucjonalizm Kretschmera. upodobniające ludzi podeszłego wieku do wyglądu pyknika. Są to osoby eunuchoidalne. w szczególności stóp i rąk. jednocześnie chłodnej emocjonalnie. Sigaud wyróżnił następujące typy temperamentu: trawienny. nie przyjęła się w nauce o temperamencie. mózgowy. Jeszcze inną grupę stanowi osobnicy z wyraźnym niedorozwojem ogólnym. Drugi typ budowy ciała to p y k n i k. zwaną . upatrującego przyczyn zróżnicowania psychicznego ludzi w odmiennościach budowy. dotycząca także ludzi zdrowych. krótkie . charakteryzująca się ogólnym przerostem. wystający. są szczupli. Twarze mają rozdęte. Freuda) rozpoczął swoje badania wpływu właściwości ciała na psychikę. Ludzie tego typu częściej niż inni. inteligentny. żywy. okazało się nieuzasadnionym uproszczeniem. wbrew przekonaniom autora. o tendencjach do perseweracji. nieco ociężały psychicznie. U niektórych z nich występuje akromegalia. Koncepcja ta. praktyk życiowy. okazał się przydatny w psychiatrii. a upływ lat życia powoduje zmiany cielesne. Tworzy ono hipotetyczną strukturę.164 i właściwości cech cielesnych.in. I tak np. Popularność ta wynikała m. Prawidłowości wykryte w populacji ludzi chorych nie potwierdziły się. z bardzo rzetelnie prowadzonych badań zależności. nietowarzyskiej. że zasadniczą role w rozwoju jednostki odgrywa genetyczne i biologiczne wyposażenie jednostki. chudzi. który po gruntownym przygotowaniu ( m. żywy. mało wrażliwymi. o temperamencie i k s o t y m i k a. euforii życia do smutku i depresyjnego załamania. S h e l d o n a. pałąkowate nogi. o mowie przesadnie ścisłej. Osoby o silnej. dwudziestowiecznego psychiatry niemieckiego. Idee i badania Kretschmera zafascynowały amerykańskiego psychologa W. w stosunku do poprzedniego.maniakalna. K r e t s c h m e r a. starannie przedstawionej dokumentacji dowodów. in. Natomiast dużą popularność zyskała teoria E. Wystąpił tu klasyczny błąd za szerokiego uogólnienia. są ludźmi spokojnymi. (Jego właścicielem i lekarzem naczelnym był właśnie Kretschmer). Konstytucjonalizm w jego wydaniu zyskał pogłębioną podstawę teoretyczną i bardziej. upartej. subtelną formę. abstrakcyjnej. powściągliwymi. naiwna. Typ d y s p l a s t y c z n y obejmuje niewielką grupę ludzi o budowie ciała wyraziście odbiegającej od normy. potężny brzuch. Junga. nosy krótkie. że musi istnieć zbieżność procesów kształtowania ciała i psychiki. konstytucji ciała. Zdaniem Kretschmera niektórzy ludzie maja l e p t o s o m a t y c z n ą inaczej a s t e n i c z – n ą budowę ciała. Przekonanie Kretschmera. ponieważ oba są uwarunkowane działaniem hormonów w organizmie. grube zwały tłuszczu. jako nazbyt upraszczająca problem. roczne konsultacje u Kretschmera. aktywny.

stało się dla Sheldona ustalenie podstawowych komponentów budowy ciała. płaskiej klatce piersiowej. zdecydowanie. M e z o m o r f i a cechuje osoby o silnie rozwiniętych mięśniach i kościach. Ludzie tego typy prezentują wysokie zamiłowanie do komfortu. Duża powierzchnia ciała czyni go mało odpornym na niesprzyjające czynniki środowiska.. zewnętrznej zarodka. o natężeniu od 1 do 7. 5) nóg. Dalszy uzupełnieniem środków opisu somatotypu było wprowadzenie pojęcia „komponenty wtórne”. silne pragnienie aprobaty ze strony innych. mezomorfia i ektomorfia. socjofilię. Sheldon opracował także szczegółowe wskaźniki wymienionych komponentów dla pięciu obszarów ciała: 1)głowy i szyi. E n d o m o r f i a to struktura cielesna. Zdaniem Sheldona w organizmie osób tego typu jest więcej komórek powstałych z warstwy ekodermalnej. Ciało osobnika endomorficznego charakteryzuje miękkość. łać. piesi. korelacja między tymi zmiennymi wynosi 0.= mózg) to typ temperamentu ektomorfików. obserwowalna budowa ciała. Temperament s o m a t o t o n i k a (soma. Opracował ( na podstawie 46 000 fotografii Atlas mężczyzn. wewnętrznej zarodka. na „rusztowaniu” którego formuje się f e n o t y p. po której będzie się przemieszczał żywy organizm w normalnych warunkach odżywiania i pod nieobecność poważnie zaburzającej patologii”. zamiłowanie do fizycznego wysiłku. funkcjonalnie podobnym do szkieletu. a dokładniej metodologicznym. charakteryzująca się silnym rozwojem komórek warstwy endodermalnej. Problemem praktycznym. . niż u endo i mezomorfików. mózgowiec (cerebrum. przedstawiający 1 000 typów somatycznych osobników tej płci. Przedstawił je k kategoriach wymiaru. C e r e b r o t o n i k. odprężenie. Uzyskany tą drogą opis nazywa się s o m a – t o t y p e m. oporne na trud.Znaczy to. ich ciało jest twarde i „kanciaste”. agresywna rywalizacja. Charakterystyczne cechy ludzi tego typu to energia życiowa.165 m o r f o g e n o t y p e m.( Zapowiadał opracowanie Atlasu kobiet. 3) rąk. Typ mezomorfika kształtuje się w następstwie dominacji rozwojowej warstwy mezodermalnej (środkowej) zarodka. że na podstawie znajomości budowy ciała można będzie określić wpływ morfogenotypu na zachowanie i właściwości psychiczne człowieka. kształtująca się już w okresie życia embrionalnego i rozwijająca się w następujących po nim fazach życia. odporne na szkodliwe czynniki otoczenia naturalnego. ryzyka i hazardu. zadowolenie z siebie i inne. brzucha. Wskaźnik stosunku powierzchni do masy ciała jest u nich wyższy. o delikatnym ciele.. tolerancję. 2) tułowia.u niego królem. 4) tułowia. określane 20toma cechami każdy. dobrze rozwinięty układ trawienny. „W sposób bardziej formalny definiujemy typ somatyczny jako trajektorię czy drogę. Rozwiązał go posługując się metodą sędziów kompetentnych. słabe mięśnie i kości. którzy po przeanalizowaniu 4 000 fotografii zgodnie (zasada zgodności) stwierdzili. towarzyskość. Często spotykany wśród sportowców. ale zapowiedzi nie zrealizował). wyróżnienie których służyło do opisu wyglądu osób. Analogicznie przedstawia się wskaźnik stosunku wielkości mózgu do wagi ciała. zaokrąglona figura.= wnętrzności). E k t o m o r f i a jest właściwa dla osobników wątłych i smukłych.82. O morfogenotypie można wnioskować na podstawie obserwowanych komponent fenotypu. Typom struktury ciała przypisał Sheldon odpowiadające im typy temperamentu. że stanowią je endomorfia. a jego dobrostan podstawowym celem życia”. przewód trawienny jest „. dobrze przystosowane do wysiłku fizycznego. łać. niewrażliwość psychiczna.= ciało)odpowiada mezomorficznej budowie ciała. I tak endomorficy najczęściej ( 79 przypadków na sto) mają temperament w i s c e r o t o n i k a (vicera łać. klaustrofobia i inne.

drogę badania temperamentu obrał I. nadmierne napięcie psychiczne. pełniła narzuconą rolę społeczną. zrównoważony. ruchliwy. trzecia cecha układu nerwowego. W warunkach naturalnych zwierze musi niekiedy wyhamować zaistniałe pobudzenie i zareagować na inny bodziec. Niektóre z jego wypowiedzi świadczą.typ silny. raczej poszuka towarzystwa koneserów jadła i w ten sposób będzie wzmacniał swój temperament cerobrotonika i odpowiednie do tego zachowanie. Siła pobudzenia nerwowego bywa bardzo zróżnicowana. kształtujące pewien typ budowy ciała i właściwości temperamentu.typ silny.83. Bodziec tej samej intensywności wywołuje w silnym układzie nerwowym słabe pobudzenie. sangwinik. R ó w n o w a g a . czyli odporność na działanie bodźców o dużej intensywności w przypadku pobudzania i zdolność utrzymania stanu wyhamowania przez dłuższy czas w procesie hamowania. Również na kształtowanie odpowiedniości mogą wpłynąć preferencje osób o danej budowie ciała.166 U osobników cerebrotonicznych często występują takie cechy jak upodobanie do samotności. zaatakowany przez drapieżnika. przekarmiające dziecko. przypisywane ludziom o danej budowie ciała. Co determinuje istnienie wyżej omawianej zgodności? Powodują to. zahamowanie w kontaktach społecznych. Im łatwiej tego dokona. introwersja. Mogą to być stereotypy zachowań. że do zrozumienia istoty temperamentu (a również człowieka jako całości) nie wystarcza charakterystyka poszczególnych cech. pobudzony seksualnie samiec. P a w ł o w. Tym samym przygotował grunt pod budowę teorii osobowości na podstawie właściwości temperamentu. nieśmiałość. zdaniem Sheldona. niezrównoważony. musi. Innymi słowy jednostka będzie zachowywała zgodnie z oczekiwaniami otoczenia. czynniki pośredniczące w postaci różnorodnych wpływów społecznych. Dlatego też tę teorię temperamentu określa się mianem n e r w i z m u. I tak: choleryk. Człowiek o małej pojemności żołądka nie będzie dążył do przebywania w towarzystwie żarłoków. Poza siłą każdemu z tych procesów przypisał Pawłow r u c h l i w o ś ć. Obu procesom przypisano s i ł ę. może odpowiednio wymodelować ciało i temperament. pobudliwy. nadopiekuńcza matka. wzorca współ występowania. Był przekonany. dla których nazwy zapożyczył Pawłow z typologii Hipokratewsa-Galena. wygasić pobudzenie i przestawić się na ucieczkę. niekiedy błyskawicznie. 2) niezrównoważony z przewagą pobudzania. niezbędnych do realizacji funkcji określonych biologiczną strukturą organizmu. Zgodnie z pawłowowskim wyobrażeniem w układzie nerwowym występują dwa przeciwstawne procesy: pobudzanie i hamowanie. ruchliwy . że dopiero takie poznanie temperamentu przyczyni się do wyjaśnienia zaburzeń psychicznych i patologicznych zachowań społecznych. tym większa będzie siła procesu hamowania. Np. Sheldon prezentował pogląd. Uznał on. nad-wrażliwość na ból i szereg innych Korelacja między budową ciała a temperamentem w tym przypadku wynosi 0. Jest to holistyczna albo molarna (całościowa) orientacja metodologiczna. Kombinacja wymienionych cech stała się podstawą wyróżnienia czterech typów temperamentu. Niezbędne jest poznanie ich wzajemnej relacji. określa relację pomiędzy procesami pobudzania i hamowania. Mogą to być również wpływy. niż przedstawiciele konstytucjonalizmu. Bez możliwości pobudzenia układu nerwowego zwierzęta i ludzie nie mogliby doznawać wrażeń. że nawet utożsamiał typ układu nerwowego z temperamentem. czyli zdolność do szybkiego przechodzenia z pobudzania do hamowania i odwrotnie. a w słabymsilne. że cechy temperementalne są uwarunkowane właściwościami układu nerwowego. Może wystąpić układ 1) zrównoważony. P. a więc jest bardzo wysoka. Np. Hamowanie z kolei jest zdolnością wygaszania pobudzenia. Pierwszy jest zdolnością przewodzenia impulsów nerwowych. Zupełnie inną. 3) niezrównoważony z przewagą hamowania. odbierać sygnałów emocjonalnych itp. socjofobia.

Aby uściślić rozumienie przedstawionych terminów posłużmy się określeniami z zakresu doznań zmysłowych. Na co dzień spotykamy różnorakie i bardzo skomplikowane kombinacje cech. łamiącego przeszkody. szybko wpadającego w gniew. Silny wpływ na jej powstanie i rozwój wywarły poglądy Pawłowa oraz badania neopawłowistów (Tiepłow. uparty. Ideą przewodnią teorii jest przekonanie twórców. czyste typu temperamentu występują bardzo rzadko. wykazał. Reaktywność jest wysoka.typ silny. Niebylicyn. przygaszeni. Pierwszy opisują r e a k t y w n o ś ć oraz a k t y w n o ś ć. Niebylicyn). nieruchliwy. utrzymującego wysokie tempo pracy. reagujący na niuanse sytuacyjne. że przedstawiona charakterystyka układu nerwowego i temperamentu jest niedokładna i niewystarczająca. że są niezmienne. Stadnicki). powolny. kształcenia. realnie istnieje więcej odmian układu nerwowego. cierpiący z powodu nowoczesnego tempa życia. że autorzy teorii uznają istnienie neurologicznych i hormonalnych podstaw temperamentu. Poza tym W. że cechy temperamentu „odnosza się przede wszystkim do formalnych cech zachowania” Znaczy to. niezwykle uzdolniony. m. konsekwentny w działaniu. pozostałe są pochodną oddziaływań środowiska społecznego. Reaktywność w rozumieniu Strelau’a wyraża się zatem siłą reakcji. jako swoistej „czarnej skrzynki” jednak nie wypowiadają się o właściwościach procesów w niej przebiegających. a opisują jedynie formalne cechy temperamentu.typ słaby. Choleryka dzisiaj wyobrażamy jako człowieka wybuchowego. raczej publicystyczne niż ściśle naukowe (A. Tego rodzaju uogólnienia. Współczesna psychologiczna charakterystyka ludzi różnych typów temperamentu nieco różni się od starożytno-średniowiecznej. gdy próg wrażliwości jest niski. R e g u l a c y j n a t e o r i a t e m p e r a m e n t u (RTT) została opracowana przez J. człowiek niekonsekwentny. mierzalne i obserwowalne gołym okiem. o zróżnicowanym układzie pozostałych cech. Eliasz. szybko uczący się. przedwcześnie zmarły psycholog rosyjski. wpływom środowiska społecznego. tworzące niepowtarzalne układy temperementalne. Flegmatyk to typ człowieka powolnego. Zgodnie z opinią J. labilność. . wiążącą się z czasem reakcji oraz specyfikę ich układu. zdolnych do zrywów. samokształcenia i innych. są wrodzone. Pojawiły się też sugestie. D. Strelau’a około 40% cech temperamentu kształtuje się pod wpływem oddziaływania czynników genetycznych. Cechy temperamentu.167 flegmatyk. ale nie umiejących doprowadzać sprawy do końca. Jego literackimi egzemplifikacjami są Raptusiewicz z Zemsty Aleksandra Fredro i Kmicic z Potopu. Idealne.ale też szybko gasnący. pamiętliwy i mściwy. Natomiast dolny jej próg stanowi czułość układu nerwowego. szybko zapalający się do określonego działania . in. Podlegają one pewnej modyfikacji. ludzie słabego charakteru są niemal stale przemęczeni. rezygnujący z jego realizacji. Wskaźnik ten określa górny próg reaktywności. Nie znaczy to. Kontynuatorzy badań Pawłowa wykazali. S t r e. Wielkość pomiędzy dolnym i górnym progiem stanowi siłę reakcji. długo koncentrujący się na podjętym wątkiem. dotyczące wielkich zbiorowości. dynamikę. Zawadzki).l a u ’a i jego współpracowników z Uniwersytetu Warszawskiego (A. zrównoważony. Literacko wcielił się w postać Podbipięty Melancholicy. melancholik. perseweracyjny. są jednak z reguły ryzykowne. Formalna charakterystyka temperamentu uwzględnia dwa wymiary: energetyczny i czasowy. Sangwinik jest z reguły postrzegany jako „słomiany ogień”. że jest to temperament narodowy Polaków. w przybliżeniu raz na milion przypadków. że pełna charakterystyka układu nerwowego powinna uwzględniać co najmniej 9 cech.. B. ale szybko też powracającego do normalnego funkcjonowania. rozumianego jako właściwości układu nerwowego. z opóźnionym refleksie. energicznego.

pracująca w tkalni fabrycznej. dominujący u osób nisko reaktywnych i s t y l w s p o m a g a j ą c y. ruchliwość. Uogólniając: zdaniem A. jak widać. RTT.168 Aktywność wiąże się z aktywacją. Są to: 1. Zestaw wielu odpowiedzi na zróżnicowane pytania pozwala dość dokładnie określać temperament badanej osoby oraz reaktywności. że recepcja bólu daje podstawę do wyróżnienia typu ludzi redukujących (reducer) i wzmacniających (augmenter) odczucia bólu. Petrie i jej zwolenników mamy dwa typy temperamentu: redukujących i wzmacniających różnorakie doznania i. ograniczają się do badań związku temperamentu z określoną cechą lub procesem psychicznym. rozumiana jako zdolność szybkiej zmiany zachowania. a wzmacniający powiększali niemal dwukrotnie. że porównując wielkość dotykanego przedmiotu z wcześniej poznaną wielkością wzorcową redukujący w skrajnych przypadkach pomniejszali ją o połowę. znaczne interpersonalne zróżnicowanie procesu odbioru. Częściej wśród nich występowała mezomorficzna budowa ciała. oczywiście. Tak rozumiany . pobudzających działań. tendencja do silnego reagowania na bodźce emocjogenne. prezentuje styl wspomagający. Na podstawie obserwacji klinicznych i badań laboratoryjnych dowiodła. o przewadze czynności zasadniczych. jest teorią szerokiego zasięgu. Autorka zainteresowała się jakością odbioru doznań zmysłowych i stwierdziła. gamę typów pośrednich. większe zapotrzebowanie na stymulację. mniejszą tolerancję na deprywację sensoryczną i inne. 5. poziomem pobudzenia. 3. Badania uprawiane z punktu widzenia tej teorii dotyczą dyferencjacji form zachowania według kryterium zróżnicowania typów temperamentu. Wytrzymałość. Do jednych z ciekawszych należ badania A. Podobne tendencje ujawniły się w badaniach kinestetycznego postrzegania wielkości przedmiotów. 4. odpowiedni dla jej temperamentu. tendencja do kontynuowania i powtarzania zachowań po ustaniu działania bodźca. wysokiego tempa aktywności. Różnice wynikają z odmiennego funkcjonowania mózgowej regulacji procesu odbioru doznań zmysłowych. że udzielił jej choleryk lub sangwinik. „Redukujący” w porównaniu z „wzmacniającymi” demonstrowali szybsze ruchy. opracowując Kwestionariusz Temperamentu Strelau’a wyselekcjonowali szereg określeń. które wymagają energicznych czy sprężystych ruchów?” świadczy o preferowanym sposobie zachowania osoby odpowiadającej i o tym. zabezpieczająca „na wszelki wypadek” zapas nici do wiązania zerwanej przędzy. ruchliwości i innych cech temperamentu. 2. Jej miarą jest ilość i zakres podejmowanych działań. o przewadze czynności pomocniczych. W RTT znaczącą rolę odgrywa pojęcie i problem stylu działania. Wielu współczesnych naukowców rezygnuje z opracowywania teorii szerokiego zasięgu. zdolność utrzymania optymalnego poziomu reagowania w sytuacji silnej stymulacji. Po rozpoznaniu wielu formalnych cech temperamentu autorzy poddali je analizie czynnikowej. dostosowanej do zmieniającego się środowiska. Np. Wrażliwość sensoryczna. charakteryzujących zachowanie ludzi danego typu temperamentu. zdolność do reagowania na słabe bodźce sensoryczne. Wysoki poziom aktywności z reguły współwystępuje z niską reaktywnością. w wyniku czego wyodrębniono sześć zbiorczych cech (wiązek) temperamentu. krótszy czas reakcji. odpowiedź „Tak” na pytanie „Czy lubisz zajęcia. Perseweratywność. Aktywność. Autorzy. Wymiar czasowy określa przede wszystkim r u c h l i w o ś ć. Wyodrębniono s t y l p r o s t o l i n i l n y. Prządka np. Żwawość: tendencja do szybkiego reagowania. pozwoliły ustalić. skłonność do podejmowania wielorakich. 6. zapasowe szpule itd. Funkcją aktywności jest zapewnienie optymalnego dla danej osoby poziomu stymulacji. P e t r i e. charakterystyczny dla osób wysoko reaktywnych. Reaktywność emocjonalna.

dążeniu do rozprężenia.. zwiedzania. osoby takie są z natury pogodne i niefrasobliwe. Interesujące związki pomiędzy funkcjonowaniem mózgu. profesoor Uniwersytetu Stanowego w Kalifornii. np. dominance). rutynowych zajęć. były . dochodzą do siebie po porażkach i niepowodzeniach.naturalnie krążyć wokół pozytywnego bieguna. Spostrzeżenie to opiera się w znacznej mierze na badaniach Richarda Davidsona. Ten wymiar temperamentu. że satysfakcja pożycia małżeńskiego zależy od cech temperamentu. wyrazu oczu). Różnice te wynikają z biologicznego uwarunkowania właściwości mechanizmów regulujących poziom aktywności organizmu. wydają się bez ustanku cierpieć.. Wundta właściwości temperamentu kojarzono z p r o c e s a m i e m o c j i. poznawania nowych ludzi. luzu.169 temperament ukierunkowuje zachowanie społeczne. bardziej i mniej wieloznacznych. np. Kontrast między ponurym a pogodnym usposobieniem ujawnia się na wiele. Odkrył on. sposobów. aż 93% wiarygodności mówcy zależy od emocjonalnych cech wypowiedzi. Od czasów W. a tylko 7% od treści przekazu. Wykazuje on. że u osób. 2) poszukiwaniu przeżyć. a w obrębie prawego wyższy niż u tych. I one leżą u podstaw zróżnicowania społecznych form zachowania. Z u c k e r m a n zróżnicowanie poziomów reaktywności sprowadził do stałych różnic zapotrzebowania na stymulację. Davidson odkrył. 3) rozhamowaniu. jak choćby instruktażowy dla pielęgniarek. zamiłowanie do podróży. który można opisać w kategoriach wymiarów przyjemność-przykrość. 4) unikaniu nudy. u których niedawno rozpoznano depresję. w sportach ekstremalych.. Model PAD... zdaje się związany ze względną aktywnością prawego i lewego obszaru przedniej części płatów czołowych. na ogół cieszą ich kontakty z innymi i to. które nigdy nie wpadły w depresję. zdaniem Petrie. Ten sam schemat aktywności mózgu stwierdził u osób. pleasure. W innej sferze. podczas gdy inne smutne i melancholijne. wywodzi się z typu redukujących M. biegunów mózgu emocjonalnego. na którego jednym końcu znajduje się wesołość. Inne. W jednej z aktualnych charakterystyk temperamentu A. mają pogodne i wesołe usposobienie. poziomu dopaminy. który „odpowiada” za 30-34% szczęśliwości małżeńskiej. Niektóre były zabawne. ponieważ nie mogą otrząsnąć się ze zmartwień i przygnębienia. psychologa z Uniwersytetu Wisconsin. adrenaliny i noradrenaliny w mózgu. co przynosi życie. oglądaniu thrillerów. np.. emocjami i zachowaniem ukazuje tekst w ramce Ramka 19 „Emocje niektórych osób wydają się. młodzież przestępcza. utożsamił go z typowym dla jednostki stanem emocjonalnym. przejawiającą się w 1) poszukiwaniu grozy i przygód. pokazujący straszne szczegóły operacji. postawy. zgodnie z amerykańską tradycją. Jego zdaniem relacje między osobnicze warunkuje tak rozumiany temperament. a na drugim melancholia. są podatne na przykre uczucia i przypływy złego nastroju oraz łatwo zrażają się trudnościami. temperamentem.ukazywały biorącego kąpiel goryla albo bawiące się szczenię... u których lewy płat czołowy wykazuje większą aktywność niż prawy.. Ich stabilność lub niestabilność miały określać podstawowy wymiar temperamentu.Natomiast osoby. Mehrabian. że osoby. które kiedyś cierpiały na kliniczną depresję. arousal. Autor koncepcję tę nazywa modelem PAD (skrót od ang.. został pomyślany jako instrument w służbie praktyki. u których bardziej aktywnie pracuje prawy płat czołowy. poziom aktywności mózgu w obrębie lewego płata czołowego był niższy. dominacja-uległość i aktywność-powściągliwość. języka ciała (gestów. W jednym z eksperymentów ochotnicy oglądali krótkie filmy..

gdyż w języku greckim „charakter” to tyle. Dalsze losy obu wątków ukształtowały się odmiennie. Osobowość. osoby przedstawianej na scenie. drugi natomiast uległ znaczącej modyfikacji. Niekiedy nawet rezerwuje się ten termin do charakterystyki wybitnych jednostek. łacińska „persona”.s. że temperament usposabia nas do reagowania na różne sytuacje życiowe albo w wesołej (pozytywnej). Po piąte. Osoby o większej aktywności prawej półkuli.170 przygnębiające. a „osobowość”. osobowości przypisuje się wpływ na poczucie tożsamości. Osobowość pośredniczy między bodźcem i reakcją. natomiast widok krwi i ran na obrazie kręconym w sali operacyjnej napełniał je lękiem i wstrętem. określając jej właściwość. To. pierwszy jest nadal badany. Cele takie realizuje się na podstawie znajomości cech osobowości człowieka. . Każdy człowiek podlega procesowi przemian cielesnych i psychicznych. zorientowanej na rozwój jednostkowych cech osobowości. rzecz jasna rozbawieniem. Media Rodzina of Poznań. uważały. ważną dla psychologów-praktyków jest możliwość przewidywania. ukryło się pod pojęciem ”osobowość” lub „cechy osobowości”. prognozowania zachowania ludzi.. znaczy tyle co „maska”. Na początku tego rozdziału znalazła się informacja. opisowi indywidualności. człowiek. Introspekcyjnie możemy obserwować przebieg np. przynajmniej z punktu widzenia psychologii poznawczej. że filmy o wesołej treści były tylko średnio zabawne. co 7 lat następuje niemal kompletna wymiana komórek organizmu. Po trzecie. A zatem wydaje się. której używali starożytni aktorzy dla ukazania cech. Goleman: Inteligencja emocjonalna. Osobowość jest tworem hipotetycznym. co dawniej nazywano charakterem. niemniej postulujemy ich istnienie. prezentowane pojęcie służy do określania odrębności jednostki w stosunku do innych. Po pierwsze. żyjąc w świecie różnych możliwości. najsilniej reagowały one. co cecha wyróżniająca. Nie możemy natomiast obserwować w ten sposób procesów osobowościowych. co wrodzone i tego. co nabyte u istoty ludzkiej. albo smutnej (negatywnej) tonacji emocjonalnej” Cyt. naszego myślenia lub narastanie emocji. sterującym rozeznaniem i wyborem opcji życiowej znowu jest osobowość. utrzymujący przekonanie o tożsamości osobniczej. Nowakiem. Musi zatem istnieć jakiś czynnik. Po czwarte. ani psychicznego. a mimo to czujemy się tym samym Kowalskim. Osobowość jest pojęciem ogólnym i w tym właśnie wymiarze i na podstawie badań procesów jej kształtowania można sensownie szukać rozstrzygnięcia w odwiecznym sporze natywistów i empiryków.340-342. zachowała się starożytna terminologia. powiada się o nich: ”To jest osobowość!” Mamy tu klasyczny wątek psychologii humanistycznej. Dlaczego to robimy? Do czego to jest potrzebne? Jest kilka ku temu powodów. dąży do rozumienia świata i wyboru odpowiadającej mu drogi życia. czy X-wiczem. a zatem skłonne do ponuractwa. że już starożytni uczeni zainteresowali się problemem temperamentu i charakteru. W grupie osób o pogodnym usposobieniu reakcje na scenę operacji były niewielki. Po drugie. a więc charakteru. która zapewnia zarówno wewnętrzną zgodność zachowania jak i relatywną jego stałość w wymiarze czasowym. W sensie nazewnictwa odejście to nie jest wiele znaczące. wprowadzenie pojęcia osobowość pozwala wyjaśnić rozbieżne reagowanie dwu lub kilku osób na ten sam bodziec oraz identyczne reagowanie osób na różne bodźce. Czynnikiem ogólnym. Po szóste. nie ma odpowiednika cielesnego. Freud i freudyści mocno akcentowali ten aspekt. rys.1995 r. pojęcie to służy do określenia relacji tego. oglądając filmy wesołe.za: D.

Autor dostrzega daleko idącą zbieżność pomiędzy temperamentem i osobowością. potocznie przeto określa się ich jako ludzi niewrażliwych. wykształcili przeciwstawne cechy temperamentu i osobowości. w kształtowaniu podstawowych wymiarów wynosi od 50 do 70%. Oni tego potrzebują i to właśnie lubią. jej udział. jak normalni ludzie. poszukują kontaktów z innymi ludźmi. ile teorii osobowości. Bardzo ogólną. wykazał on. a zatem bogate życie wewnętrzne. przebiega wolno i wymaga wielu powtórek Introwertycy.in. który uznał. lubiący się bawić. że dziedziczność jest determinantą również cech osobowości. częstego przebywania w towarzystwie innych osób itp. Trzy podstawowe wymiary charakteryzują osobowość ludzką. Terminy „ekstrawertyk” i „introwertyk” zapożyczył Eysenck od C. spontaniczna aktywacja ich mózgu kształtuje się poniżej średniej. że ekstrawertycy charakteryzują się niskim poziomem pobudzenia kory mózgowej. towarzystwa. Zimbardo: osobowość jest to „złożony zbiór własności psychicznych. Nazwał ich e k s t r a w e r t y k a m i i przeciwstawił im i n t r o – w e r t y k ó w. ale praktycznie pozostaje ona poza kręgiem jego zainteresowań. niezmienne czasowo i sytuacyjnie” (Ph. a wiemy. że ludzie funkcjonują najlepiej przy średnim stanie pobudzenia. Jest ich tyle. J u n g a. skłonnych do analizy własnych przeżyć. skłonność do zamykania się w sobie. zazwyczaj mają własne zdanie w określonych sprawach. Elementem osobowości jest. włączony do teorii w późniejszej fazie jej budowy. walki w sportach kontaktowych. Są wysoce reaktywni. że wynikające stąd głębokie różnice między ludźmi nie są możliwe do wyeliminowania i jako utopijne określa próby skłonienia kryminalistów do tego. również inteligencja. Są oni nastawieni analitycznie i introspekcyjnie. głośnej muzyki. silnych podniet. zapisu fal mózgowych. o bujnej wyobraźni.171 Przy tak wielorakich uwikłaniach problemowych trudno o jedną. aktywni. zdaniem Eysencka.niestabilność emocjonalna) i psychotyczność (wrażliwośćniewrażliwość). wybitnego szwajcarskiego psychologa i myśliciela. Te niedostatek wewnętrznego pobudzenia zmusza ekstrawertyków do poszukiwania stymulacji zewnętrznej. a także opisów osobowości tysięcy ludzi z 35 państw świata. według Eysencka. a więc nie budzącą wielu sprzeciwów. które wpływają na charakterystyczne wzorce zachowania jednostki. nie zawsze wykorzystywany w opisach osobowości. refleksyjnych. szybko . uczuciowych. Jedną z teorii osobowości. ludzi zwróconych ku sobie. Zimbardo: s. zamkniętych. niebezpiecznych sytuacji. unikanie licznego towarzystwa. w której ważną rolę przypisano cechom temperamentu. a przez to są trudni do kierowania w działaniach zbiorowych. wrażliwych. rozumianego jako dziedziczne właściwości układu nerwowego jest teoria H. typ ludzi z drugiego krańca wymiaru. silnych podniet zmysłowych. Charakteryzuje ich silne pobudzenie korowe. a cech drugorzędnych w granicach od 50 d0 60% Autor ten podkreśla to. powszechnie akceptowaną definicję osobowości. nie ulegają presji szablonowego myślenia i odczuwania. W interpretacji Eysencka scharakteryzowane terminy nabrały nieco innej treści. by zachowywali się tak. jest definicja Ph. ekspresyjni. opis cech został pogłębiony o neurofizjologiczne uzasadnienie występowania tych orientacji. Są to: ekstrawersja-introwersja. są otwarci. że niektórzy ludzie są zorientowania na świat zewnętrzny. Proces warunkowania jest u nich utrudniony. Reaktywność ekstrawertyków jest niska. m.519) Teorie osobowości. E y s e n c k a. neurotyczność (stabilność. Odwołując się do badań empirycznych układu nerwowego. „Większość podręczników osobowości zajmuje się wyłącznie temperamentem” Znaczy to.

Stała przewaga układu sympatycznego jest właściwe dla neurotyków. że między cechami obu wymiarów nie istnieje korelacja dodatnia. Z biegiem czasu i gromadzenia danych empirycznych wykształcił się ogólny system psychologiczny. podwzgórze i inne). ukształtowane społecznie. Empirycznie potwierdzono.„ambiwertywna”. Te właściwości osobowości są uwarunkowane neurologicznymi procesami. wiedeński lekarz-psychiatra i psycholog. Wyobrażenie tego związku przedstawia niżej umieszczone „Koło Eysencka”. Impulsy antyspołeczne nie wzbudzają u nich lęku. jest lękliwość. jak Eysenck postrzega całość w postaci osobowości. prezentują wspomniane właściwości w stopniu wysokim. zachodzącymi w pniu mózgu (układ limbiczny. zmienności nastrojów i poczucia winy. zwane również n e u r o t y c z n y m i. Pobudzenie układ sympatycznego prowadzi do nasilenia emocji. Eysenck sądził. wiec proces warunkowania przebiega u nich szybko. obniżania poczucia własnej wartości. kultury. który miał służyć jako podstawa teoretyczna praktyki terapeutycznej i leczniczej. uspołecznienie z jednej strony i niewrażliwość. wrażliwość. przestępczość. osobowość olbrzymiej większości ludzi nie tworzy tak idealnego obrazu. parasympatycznego-do osłabienia. Wypracował on system poglądów. moralności. że osoby podatne na warunkowanie częściej niż inne doświadczają neurotyzmu. Jedną z bardzo istotnych cech osobowości ludzkiej. łącząc właściwości układu nerwowego (cechy biologiczne. Przedstawiony diagram pokazuje wyraźnie to. aspołeczność. Pokazano na niej również czynniki pochodne wobec pierwotnych. Z charakterystyki tej wynika. z tego też powodu wiele bodźców powszechnie wzbudzających lęk u nich nie wywołuje reakcji tego typu. Zdaniem Eysencka lęki i zaburzenia neurotyczne powstają pod wpływem warunkowania. przyśpieszone bicie serca. zawierający także pewne elementy teorii filozoficznych. Teorie psychoanalityczne. Przedstawiony opis cech osobowościowo-temperementalnych odnosi się do przypadków krańcowych. Drugi podstawowy wymiar. skłonności depresyjnych. niekiedy związki tworzą się po jednorazowym skojarzeniu. tzn. Freud wypowiadał się na takie tematy jak pochodzenie religii i pojęcia boga. n e u r o t y c z n o ś ć jest ortogonalny w stosunku do ekstra i introwertywności. psychopatia z drugiej też pozostaje w związku z warunkowaniem i przeżyciami lękowymi. szybszy oddech. Znaczy to.172 kojarzą. Stabilność lub niestabilność określa stopień zmienności i intensywności napięć emocjonalnych. stanowi kombinację różnorodnych cech. określających wymiary temperamenty i osobowości. determinizmu i inne. ważnej z punktu widzenia zdrowia psychicznego. że czyny aspołeczne częściej popełniają ekstrawertycy niż introwertycy. altruizm. Twórcą psychoanalizy był Zygmunt Freud. P s y c h o t y c z n o ś ć. Niska wrażliwość. pierwotne) i wtórne (charakterologiczne). podatności na lęk. ani poczucia winy. obojętność wobec cierpienia innych ułatwia popełnianie przestępstw. Osoby niestabilne. To w nim koordynuje się procesy emocjonalne i objawy im towarzyszące np. stabilne –w niskim. że wyróżnione przez niego wymiary osobowości odpowiadają czterem typom temperamentu. . wyróżnionym przez Hipokratesa i Pawłowa. jest-jak powiada Eysenck. Procesy warunkowania u psychopatów i przestępców przebiegają niezwykle opornie. bowiem nie zostały wytworzone reakcje lękowe.

jakie demonstrowała wspomniana pacjentka. procesy pierwotne (tworzenie obrazów czegoś. kompleksy. w trakcie rozmowy co pewien czas wykrzykiwała: „Nie dotykaj mnie!” i dalej. pojawiały się u niej konwulsyjne tiki. Id. Treści nieświadomości są zróżnicowane. Jego funkcje to powściąganie nieakceptowanych społecznie popędów agresji i seksualnego. Id działa na zasadzie przyjemności. Kobieta ta. pewna ich część stanowi p r z e d ś w i a d o m o ś ć. Na podstawie tej i podobnych obserwacji wysnuł Freud wniosek. walka o dominację. która w określony sposób wpływa na pojawianie się takich form zachowania. Są one jedynym źródłem energii psychicznej dla ego i superego. ale potencjalnie mogą stać się treścią świadomości. realizmu. albowiem obawiała się. Są nimi e g o . jakby nic. a więc osobowości. nieświadomości. np. j a (ego) i superego (sumienie). popędowy. czynnik rozwagi. Freud skonkretyzował swoje rozumienie nieświadomości rozpatrując problem dynamiki i ukierunkowania zachowania ludzkiego. stanów pożądanych) i procesy wtórne. zetknął się Freud z intrygującymi go przypadkami nerwic na tle seksualnym Jedna z pierwszych jego pacjentek. Zasadniczą rolę w obrębie id. Nie mają one żadnych właściwości. Jeżeli ego utrzymuje kontrolę. Wymaga ona myślenia realistycznego. stanowią „psychikę pierwotną”. . są one wrodzonymi elementami biologicznej natury człowieka. Kontrola ego z kolei polegałaby na skłanianiu do przestrzegania zasad moralności w działaniach realnych. zachowywała się dziwnie. tworzą popędy. kichania. Id nie toleruje przyrostu w nim samym energii. działa i musi działać na zasadzie realizmu. wyglądająca młodo i zupełnie zdrowa somatycznie. a same czerpią energię z procesów fizjologicznych. w jej zakres wchodzi również n i e ś w i a d o m o ś ć. odgrywają popędy. myśli nieprzyzwoite. z nich wyłaniają się pozostałe warstwy osobowości. surowego potępiania seksualności. Proces wtórny wiąż e się ściśle z wykonawstwem. Nadmiar kontroli superego z kolei przesadnie uzależnia człowieka od nakazów moralnych . Wyróżnił on w obrębie tej struktury trzy warstwy: i d (ono). dąży do natychmiastowego jej rozładowania. jeżeli zyskuje przewagę id to zachowanie będzie miało charakter impulsywny. czyli regulowane przez e g o. życzenie śmierci nie lubianemu małżonkowi. z podejmowaniem decyzji o działaniu i sposobach jego realizacji. człowiek pozostaje w stanie równowagi z otoczeniem. stanowiące jedność funkcjonalną. Między tymi czynnikami trwa konflikt. mieście wyszukanych zabaw i typowej dla epoki wiktoriańskie hipokryzji. kontynuowała konwersację. Treści nieświadomości są natomiast wyparte ze świadomości i nie mogą w niej się znaleźć ponieważ nie są aprobowane. Energia libido może być przekazana innym strukturom psychicznym. które utrudniałyby dostęp do sfery świadomości.173 Rozpoczynając prace zawodową w Wiedniu. że aktualnie nie są one przeżywane świadomie. że te niekontrolowane objawy świadczą o istnieniu w psychice ludzkiej sfery n i e ś w i a d o m o ś c i. natomiast e g o. przez wiele lat unikała kontaktu z mężczyznami. czyli popędy i całą dziedzinę nieświadomości („zbiornik energii libido”) oraz s u p e r e g o . nazbyt zasadniczym. prymitywny. S u p e r e g o wykształca się później niż dwa poprzednio przedstawione subsystemy osobowości. zwanego również sumieniem. Innymi słowy jest ono sumieniem jednostki. Osiąga to uruchamiając czynności odruchowe. uznanych wartości i ideałów społecznych. Jest ono umysłową (psychiczną) reprezentacją moralności społecznej. sferę nieświadomości. niezbędnego do zaspokojenia potrzeb. mogący kontrolować i d . że ci „polują” na jej majątek. Wątek nieświadomości i jego relacji do świadomości został ostatecznie przedstawiony przez Freuda następująco: p s y c h i k a ludzka nie jest tożsama ze ś w i a d o m o ś c i ą. czterdziestoletnia i bardzo zamożna wdowa. uwzględniając wymagania świata zewnętrznego. czyni go sztywnym. np. Znaczy to. klekot mowy.

bo on „jest mężczyzną” i „nikt nie będzie mu rozkazywał!” S u b l i m a c j a nadawanie popędowym pragnieniom form akceptowanych społecznie. nie dopuszczających do świadomości treści budzących lęk. nawet przed samym sobą. cofnięcie się do zachowań z czasu dzieciństwa. Lęk moralny jest zbieżny z obawami sankcji własnego sumienia. ludzie dążą do ich opanowania. że przydałaby się). rozpłakała się. co kulturowe. obstawanie przy jakiejś postawie lub formie zachowania. uczuć. P r z e m i e s z c z e n i e to przenoszenie impulsów wywołanych przez jakąś osobę lub sytuację na jakiś mniej niebezpieczny obiekt. który nie miałby zachcianki przywłaszczenia czegoś cudzego?” R a c j o n a l i z a c j a jest zabiegiem tworzenia skomplikowanych schematów uzasadniających określoną formę zachowania. frustracja i powstające pod ich wpływem lęki mogą być na tyle silne. Jeżeli nie znajdują skutecznych środków realnych. Np. wspomnień i pragnień do nieświadomości. Niektóre wydarzenia już w dorosłym życiu również budzą silne lęki. F i k s a c j a. np. mechanizmy obronne. że Freud pojmował psychikę ludzką jako arenę zmagań przeciwstawnych sił. wyrażanie pragnienia seksualnego w postaci wiersza lirycznego na cześć osoby pożądanej. że e g o nie będzie w stania zapanować nad nimi. Konflikty te. uszlachetnianie popędów. P r o j e k c j a.174 Ta wizja osobowości ludzkiej świadczy o tym. prawdziwych motywów działania lub samousprawiedliwieniu. czyli zepchnięcie niepożądanych myśli. wobec którego ego jest bezradne. odczuwa lęk realistyczny. przymilać się. W takich sytuacjach pojawiają się m e c h a n i z m y o b r o n n e . nigdy nie przyznają się do błędu. Dzieci np. Osoba napotykając przeszkody na drodze do swego celu i nie mogąc poradzić z nimi uznanymi metodami działania. co biologiczne z tym. „Czy jest taki człowiek. Ich charakterystykę i sposoby działanie przedstawiła Anna Freud. rzutowanie polega na przypisaniu swoich nieakceptowanych myśli i pragnień innym osobom. stwarzają nieznośne napięcie. chroniące je przed destrukcyjną siłą lęków. Freud wyróżniał trzy rodzaje lęków: r e a l i s t y c z n y. stosują. błagać. zaczyna płakać. są przeto trudnymi partnerami w działaniu zbiorowym. swoją złość wobec rodziców. Człowiek zagrożony niebezpieczeństwem. bezradne wobec nowego środowiska. R e g r e s j a. Lęki różnią się także stopniem intensywności. przenoszą na lalki. córka twórcy teorii psychoanalizy. tego. Służy ona ukryciu. te. znany z hasła” na złość mamie niech mnie uszy odmarzną” Młodzieniec kochający mamę i pragnący jej miłości nie słucha jej poleceń. Oto wykaz ważniejszych z nich: w y p a r c i e. . których człowiek nie może opanować nazywa Freud t r a u m a t y c z n y m i i właśnie takie przeżywa dziecko zaraz po urodzeniu. n e u r o t y c z n y i m o r a l n y. Wyparcie jest podstawą dla innych mechanizmów obronnych. Z a p r z e c z e n i e to prosty mechanizm nie przyjmowania do wiadomości określonych treści. Lęki są dokuczliwe. usztywnienie. nie ubiera ciepłej czapki (choć czuje. Może to być również zatrzymanie z powodu nierozwiązanych konfliktów na szczeblu wczesnej fazy rozwoju. Jedna z polskich „pań minister” nie mogąc osiągnąć swego celu w negocjacjach międzynarodowych. ludzie o wybujałej racjonalizacji na każdy czyn mają usprawiedliwienie. społecznie przekazane i nakazane jednostce. Jednym z następstw dynamiki procesów osobowości jest lęk. chcąc w ten sposób skłonić partnerów do ustępstw! R e a k c j a p r z e c i w n a to mechanizm obronny przed „uwiedzeniem”. nawet nieświadomie. trudne do opanowania. Potocznie określamy to jako „dorabianie filozofii do czynu”. Lęk neurotyczny powstaje pod wpływem obaw przed wymknięciem popędów z pod kontroli i społecznych reakcji na ten fakt.

Kutter) Mechanizmy te odgrywają istotną rolę w życiu człowieka. W tym czasie następuje reorientacja z nastawienia na doznawania przyjemności narcystycznych na heteroseksualne. 3) f a l l i c z n e . 2) a n a l n e . uwzględniającą silne powiązania człowieka z otoczeniem społecznym (P. Jeżeli matka jest nadmiernie rygorystyczna. I z o l o w a n i e . dziecko 5-cio letnie charakteryzuje się już ukształtowaną strukturą osobowości. jak i zewnątrz pochodnymi. w tym okresie rozwojowym najsilniejsze doznania przyjemności pojawiają się pod wpływem podrażnienia okolic ust i języka. pragnienia miłości. podrażnianie wspomnianych okolic np. Wręcz odwrotnie. konsekwentnie wymaga powstrzymywania defekacji. doświadczeń życiowych. zazdrość o matkę jako obiekt kateksji seksualnej. One pozwoliły przetransformować starożytne określenie „człowiek istota racjonalna” na postfreudowskie „człowiek istota racjonalizująca”.ta myśl Freuda w pełni wyraża nastawienie poznawcze tego autora. Cechy osobowości. następuje po okresie latentnym. Jeżeli tak to źródeł zaburzeń i chorób psychicznych . Kompleks Edypa i lęk kastracyjny zdaniem Freuda wywierają znaczny wpływ na osobowość człowieka dorosłego. wyrazem przemian seksualności człowieka. czyli pociągu seksualnego do płci odmiennej. założenia rodziny. człowieka skąpego. Wchłanianie. Freudyści wyróżniają stadium: 1) o r a l n e . lęk kastracyjny. Wrogość chłopców wobec ojców. skrytego. że osobowość człowieka kształtuje się w okresie dzieciństwa. istnieje możliwość harmonijnego ich współwystępowania w psychice człowieka dorosłego. wchłaniania wiedzy. upartego. doznania przykrego i przyjemnego. uczucia do myśli. Freud był przekonany. inkorporacja oralna. Izolowanie pozwala ochroniać dobre strony doświadczeń przed złymi. są zdaniem Freuda. przez palenie papierosów staje się głównym źródłem przyjemności. komfort jazdy. jednak Freud nie sądził. estetyczny wygląd nie wspominając ani słowa o tym. rodzi się też odczucie kompleksu Edypa lub Elektry. „Dziecko jest ojcem człowieka”. że oprócz dominacji jednej z nich. a w życiu dorosłym dokonuje się jedynie jej polerowanie. która przechodzi przez szereg stadiów rozwojowych. odczuciem ulgi po napięciu wynikłym z nagromadzenia nie strawionych resztek. źle świadczących o uczestniczącej w niej osobie. W efekcie uformuje się charakter retencyjny. Po kupnie np. to może ukształtować się uogólnione nastawienie na powstrzymywanie. Ich włączenie do teorii Freuda świadczy o przeobrażeniu pierwotnej teorii tego twórcy. rodzą obawy i lęk przed zemstą ojca. Również poziom rozwoju jednostki świadczy o tym. To stadium pojawia się w okresie adolescencji. w której traktował on psychikę jako zamkniętą całość („monadę libidalną”) w teorię ego. że istnieją między nimi ostre granice. dotyczącego tego samego obiektu. tzw. Stosowane przez człowieka mechanizmy obronne odzwierciedlają cechy jego osobowości. jaka ukształtowała się osobowość. świadczą zarówno o jego słabości i elastyczności jednocześnie. Freud nazwał go charakterem analnym. co ono samo. Wymienione 4 fazy różnią się między sobą. w tym czasie czynności autoerotyczne stają się źródłem przyjemności.175 I d e a l i z a c j a uwypuklanie dobrych stron sytuacji w celu ukrycia niekorzystnych. że przepłacił. 4) genitalne. U niektórych ludzi faza trwa prze całe życie. Mechanizmy obronne chronią człowieka zarówno przed lękami wewnętrznymi. Dziecko w tym okresie rozwoju odczuwa przyjemność zbliżania do rodzica płci przeciwnej i wrogość wobec rywala tej samej płci. może zostać przemieszczone i dotyczyć np. samochodu osobnik wychwala jego elegancję. Czynność ssanie sprawia dzieciom do pewnego wieku największą przyjemność. W czasie tej fazy (początek około 2-go roku życia) realizuje się trening czystości. jakby wyciszonego trwania energii seksualnej. Są to właściwości charakteru oralnego. oddzielanie od siebie różnych doświadczeń. w tym przypadku przyjemność kojarzy się z czynnościami wydalania. zakładał. dziecko musi nauczyć się odkładać na później przyjemność wydalania.

dotyczące relacji interpersonalnych. one. Raz jawi się on jako „dobroczynny”. W swoim opracowaniu autorka wykorzystała wyniki przemyśleń i badań neopsychoanalityków. Ego kształtuje się pod wpływem relacji z obiektem. Często doświadczane stają się wzorcem i zalążkiem odczuć emocjonalnych w kontaktach z obiektami zewnętrznymi.Sullivana. w tym H. kojarzących się ze złym obiektem. One też. Jego poglądy były inspiracją poważnych dociekań i badań empirycznych. Mimo nieświadomego procesu oddzielania uczuć efekty tego faktu są znaczące dla przyszłego procesu kształtowania osobowości. kojarzenia i inne. Ich wzajemne. obsesje.176 należy upatrywać w złych doświadczeniach z czasów dzieciństwa. Dla dziecka pierwszym. z niedostatkiem mleka lub z uciążliwym dostępem do niego. że nie perturbacje z seksualności są przyczyną wielu zaburzeń psychicznych. które ujawniły się w okresie dzieciństwa. Również charakterystyka osobowości człowieka dorosłego może odwoływać się do cech . gdyż stanowi on zarodek konfliktów osobowościowych. Freud przedstawił wiele subtelnych i pomysłowych opisów mechanizmów osobowościowych. Jednym z problemów. innym wręcz przeciwnie. w nich upatrując zagrożenia. Teoria r e l a c j i z o b i e k t e m. koncentrują się pozytywne odczucia dziecka. w której wyeksponowano dwa wątki: właściwości popędu seksualnego i lęku. lecz niewłaściwe relacje z obiektem. zachłanność. m. opracowana prze Melanię Klein z londyńskiego Instytutu Tavistock wypełnia lukę klasycznej psychoanalizy ukazując znaczenie obiektów zewnętrznych w procesie kształtowania osobowości człowieka. utrudniająca zaspokojenie potrzeby pokarmowej wzbudza uczucia negatywne. nienawiść. interioryzowane i wzbogacane. zarodek przyszłej optymistycznej i otwartej osobowości. idea. spostrzegania. Dokonuje tego nieświadomie posługując się mechanizmem obronnym izolowania. jest tożsamość złej i dobrej piersi lub jakiegoś innego obiektu. spowodowanym anatomiczną budową sutka albo nie umiejętnym sposobem karmienia. Wokół „dobrej piersi”. Dziecko musi dokonać „rozszczepienia” pomiędzy uczuciami miłości i nienawiści lub złości. instytucja społeczna itp. I to są jedyne realne procesy. a bardziej dobitnie: matka karmiąca. W przekonaniu Klein od najwcześniejszych dni życia zaczyna kształtować się ego dziecka. złość. „Zła pierś”. Mimo to stanowiły daleko uproszczoną wizję osobowości człowieka. inaczej w psychice pozostaną trwale lęki prześladowcze i wokół nich będą koncentrowały i „pęczniały” strach. Świat zewnętrzny niekiedy obcy i niezrozumiały budzi dokuczliwy lęk. Oddzielone uczucia miłości. rozumianym jako inna osoba lub przedmiot. zachowania agresywne.in. depresja i inne niepożądane stany psychiczne. a nie seksualność. Z biegiem czasu. z łatwo dostępnym pokarmem. jaki napotyka dziecko we wczesnym okresie życia. sadyzm. . M. jak sama nazwa wskazuje. a także źródło postaw ambiwalentnych wobec matki i innych obiektów świata. gniew. zwłaszcza z matką. zazdrość. bowiem id i superego jeszcze nie istnieją. tak ważny problem jak relacja jednostki z otoczeniem. Freud pominął wiele istotnych zagadnień. właściwe ułożenie relacji uczuć miłości i nienawiści. a przez pewien czas jedynym obiektem jest matka. posługując się mechanizmem projekcji dziecko przenosi złe odczucia na obiekty zewnętrzne. wywierają decydujący wpływ na kształtowanie osobowości. czyli procesy dotyczące uczuć. W łagodzeniu jego istotną rolę odgrywają o b i e k t y p o ś r e d n i c z ą c e. W rozwoju człowieka musi dokonać się synteza. unicestwieniem. mogą stać się środkiem zwalczania odczuć i stanów nieprzyjemnych. tworzą „wiązkę” radości. Te ostatnie wynikają z działania wrodzonego strachu prze śmiercią. a także lęki prześladowcze. Klein była przekonana. zróżnicowane relacje charakteryzują osobowość konkretnych jednostek.

aż generał Anders wkroczy na białym koniu i wyzwoli ich od istniejących dokuczliwości. twierdząc. pociąga za sobą liczne konsekwencje na poziomie rozwiązań szczegółowych. mechanizm zwany c z e k a n i e m n a w y b a w c ę. Bandury. tłumaczeniu odmiennego zachowania ludzi określonej osobowości w dwu podobnych sytuacjach i podobnego w dwu różnych układach sytuacyjnych. Np. którzy odczuwali dokuczliwość ustroju narzuconego po II Wojnie Światowej i czekali. że łagodzą one napięcia egzaminacyjne. Ludzie dorośli również posługują się obiektami pośrednimi w postaci roli zawodowej. Millera. . laleczki. Różnica w stosunku do klasycznego freudyzmu polega głównie na tym. zgodnie z którą czynniki osobowościowe wpływają na sytuacyjne i odwrotnie . Uczenie się realizuje się nie tylko poprzez przekaz. kosztem obniżenia jakości relacji z obiektem. Nie funkcjonują one jednak jako izolowane samoistne determinanty zachowania. W czasie egzaminów wstępnych na studia (sytuacja wejścia w obcy świat) wielu piszących ustawie na stole swoje maskotki-talizmany. sprowadza się do gry wyobraźni. Do najbardziej znanych należą m. a życie przemieni w pasmo nieustannej radości.reakcji. To. Np. że zachowanie człowieka i mechanizmy jego regulacji są w znacznej mierze wyuczone. człowiek zaczyna stosować formy zachowania właściwe dla wczesnych stadiów rozwoju. rzecz jasna. młodzież posługuje się maskotkami.sytuacyjne zakreślają granice wpływu osobowościowych.123). przekraczających jednostkowe możliwości. ale również mechanizm ten ujawnił się u tych Polaków. wyuczonej bezradności M.(patrz: str.w stwierdzeniu „Jestem lekarzem i z mego punktu widzenie jest niedopuszczalne produkowanie żywności genetycznie zmodyfikowanej” wyraźnie widać jak rola zawodowa jest wykorzystywana w obronie przeciw nowemu. Bandura opowiada się za koncepcją p o d w ó j n e g o d e t e r m i n i z m u. W teorii relacji z obiektem zachowano wiele myśli freudowskich. nieznanemu i prawdopodobnie niebezpiecznemu zjawisku. lecz działają w powiązaniu z czynnikami sytuacyjnymi. Liczna grupa teorii o tej nazwie wywodzi się z behawioryzmu lub szerzej z teorii uczenia się. in. Różnica zachowań byłaby efektem nakładania się obu tych czynników. organizacji. zazwyczaj wywołuje wiele nieprzyjemnych przeżyć. Świat wielkich wymagań. Chroni on w ten sposób swoje J. Seligmana i uczenia się społecznego A. kto uwolni od kłopotów i trosk. nadal jest to teoria psychoanalityczna. Dollarda i N. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo tej ostatniej. Bandura przyjął powszechnie podzielane wśród behawiorystów przekonanie. Łagodzeniu relacji jednostki z bezwzględnym i nieprzyjaznym światem służą również wyobrażenia fantazyjne. że stanie się coś niezwykłego. żołnierzyki. Może on służyć. Na tej zasadzie funkcjonował książę bajkowy i rycerz na białym koniu. naśladownictwo (modelowanie). Obiektami pośredniczącymi u dzieci są misie. idei itp. że podjęto w ramach tej teorii próbę zrozumienia człowieka i mechanizmów jego osobowości odwołując się do funkcji ego. co jest równoznaczne z uznaniem oddziaływań świata zewnętrznego. W takich sytuacjach uruchamia się mechanizm obronny regresji. Teorie bodźca . Ten dwukierunkowy (bidirectional) wpływ można różnie rozumieć i interpretować. teoria wzmocnienia J. W rezultacie uczenia się kształtują się osobowościowe mechanizmy regulacji zachowania. ale także w kontaktach społecznych poprzez obserwację. pojawi się ktoś.177 budząc miłość i poczucie bezpieczeństwa pełnią rolę bufora na styku osoby i rzeczywistości zewnętrznej. działanie.

Zdaniem Bandury poczucie efektywności istotnie różnicuje zachowania ludzi. działania połączonych efektów trzech wymiarów poczucia efektywności. nie przynoszące osobnikowi pożądanych rezultatów podlegają korekcie. drugi niskiego. Kształtują też i wyrażają hierarchię ważności w świecie jednostki. działają wtedy jako wzmocnienie i kształtują o c z e k i w a n i a p o z n a w c z e. ono zwrotnie wpływa na właściwości osobowości człowieka. ogólność wskazuje na zakres różnorodnych działań. pozwalają przewidywać skutki zamierzonych działań. tzn. Mówiąc językiem bardziej zrozumiałym powiemy. W ten sposób tworzy się autonomiczny mechanizm wzmacniania dążeń. Funkcjonalnie jest ono podobne do poziomu aspiracji i występuje w trzech płaszczyznach: poziomu. . Poziom określa wybory w skali trudności. funkcjonujący obok społecznego systemu wzmocnień. ale także standardy nagradzania za ich wykonanie. czego należy unikać. Niektórzy rodzice nagradzają swe dzieci za drobne osiągnięcia. by nie zaznać przykrości. że standardy nagradzania kształtują się również pośrednio. Dzięki niej czynności nie efektywne. Różnice indywidualne (osobowościowe) ujawniają się we wszystkich wymienionych wymiarach. czyli przekonanie o własnych możliwościach realizowania działań. Człowiek spostrzega i ocenia rezultaty swych oddziaływań na inne osoby i środowisko. inni przyznają nagrody za wyróżniające się czyny (standardy wysokiego poziomu). a także nabywanie wiedzy pozwala generalizować nabyte doświadczenie i przyjąć określony system wartości. Jest to kolejny dowód istnienia wzajemnych powiązań czynników osobowościowych i sytuacyjnych. Innym rodzajem sądu jest poczucie efektywności. z których jeden demonstrował standardy wysokiego poziomu. Okazało się. Sądził. W tym sensie człowiek tworząc swój świat pośrednio kształtuje nowe oblicze samego siebie. co należy wykonać. a siła przekonań świadczy o wielkiej lub małej stabilności poczucia w przypadkach niepowodzeń. Dzieci przejęły po modelach nie tylko czynności. Niektórzy z nich traktują jako nagradzające drobne powodzenia. w rezultacie obserwacji modela lub modeli. Bandura wielką wagę przywiązywał do standardów regulacji zachowania. ogólności i siły przekonań. że wyuczone w dzieciństwie standardy funkcjonują u ludzi dorosłych. W eksperymencie B a n d u r y i K u p e r s a dzieci obserwowały poczyna-nia modeli. Jeżeli są one pozytywne.178 W interpretacji społeczno historycznej podkreśla się to. Wywierają one niewątpliwie wpływ także na postawy życiowe ludzi. wyrażający indywidualne preferencje. dysponuje ona ważną zdolnością przetwarzania informacji. One to wpływają na wybór określonych kierunków i form aktywności oraz kolejności ich realizacji. że człowiek tworzy swe środowisko. inni potrzebują znacznych osiągnięć do wzbudzenia satysfakcji i zadowolenia. Istota ludzka nie jest jedynie mechanizmem reagującym na bodźce zewnętrzne. Oczekiwanie jest sądem o prawdopodobnych konsekwencjach zachowania. określają to. Poznanie skutków własnych działań. Systemy samowzmacniania zachowania są zatem jednym z elementów różnicujących osobowości ludzi. prowadzących do osiągnięcia założonego rezultatu. które z kolei stają się czynnikiem regulacji zachowania. a także w aspekcie globalnym. aby osiągnąć pozytywny rezultat i to. Inni zachowują się wręcz odwrotnie lub wybierają strategie różnicowania wskaźników trzech wymiarów. Udana korekta staje się źródłem satysfakcji i autoaprobaty. że niektórzy ludzi podejmują się działań trudnych w licznych dziedzinach i kontynuują je niezależnie od napotykanych trudności oraz niepowodzeń. Interesujące jest to. kształtując w ten sposób standardy niskiego poziomu. czyli wewnętrznej nagrody. że jednostki uczą się standardów nagradzania w procesie socjalizacji. przeprowadził kilka eksperymentów dotyczących tego problemu.

często powtarzające się radości i inne emocje rodzinne powodują zbieżne odczucia i zachowania członków rodziny. albo podniety (incentives). Człowiek tak zachowuje się. odczuwania zadowolenia i satysfakcji z dobrze wykonanego działania. Motywacja ludzka rozwija się na podłożu biologicznej struktury organizmu. W wyniku procesu kojarzeń zachowań społecznych z przynętami pierwotnymi kształtują się przynęty społeczne np. wyrażające jego doznania. wystarcza do rozumienia i tłumaczenia wszelkich komplikacji ludzkiego zachowania. że ma to miejsce w rodzinie. Teorie cech osobowości są najbliższe potocznym opisom osobowości ludzi. wspólnotach pracowniczych i regionalnych. można wyeliminować poprzez uczenie korekcyjne. jak się nauczył zachowywać. uporządkowaniu strukturalnym. że przedstawiają cechy we wzajemnym związku. głos matki lub opiekunki i one zaczynają wyznaczać wiele z zachowań człowieka. że po każdym dźwięku brzęczyka otrzymuje on uderzenie prądem. nabyte w rezultacie nieprawidłowości uczenia się. płyn. Informowano obserwujących. kształtuje się w wyniku uczenia się. Ten ostatni poziom określa Bandura jako motywację wewnętrzną. Operuje się w nich licznymi określeniami. wpływu agresywnych modeli demonstrowanych w telewizji na zachowania dzieci (L. Ważnym elementem wizji osobowości w ujęciu Bandury stanowi koncepcja motywacji. Model demonstrował różne reakcje mimiczne i ruchowe. Jego zdaniem podstawowym motywem zachowania są przynęty. że u obserwujących na sygnał brzęczka też wystąpiły reakcje emocjonalne. W porównaniu z teoriami dynamicznymi nie koncentruje się w nich uwagi na mechanizmach wewnętrznych osobowości. psychologii poznawczej i społecznej. takie jak pokarm czy ciepło ciała matki. We wczesnym stadium życia organizm reaguje na przynęty pierwotne. Na podobnej zasadzie człowiek uczy się reagować na przynęty symboliczne. Powstała koncepcja nie w pełni spójna. zdaniem Bandury. że motywacja ludzka. np. . że inspirowała wiele badań empirycznych i wpłynęła na dalszy rozwój badań w dziedzinie osobowości i uczenia się. pieniądze.179 Prawidłowość ta dotyczy nie tylko procesów poznawczych. Mechanizm ten może tłumaczyć podobieństwo przeżyć i reakcji emocjonalnych osób wspólnie doświadczających podobnych emocji. że opisanym cechom odpowiadają określone formy zachowania. np. nawet wtedy. zaczerpniętymi z języka potocznego. żetony. czyli terapię behawioralną. obowiązuje również w sferze emocji. Eron) Teorie cech. podobnie jak wszystkie psychiczne mechanizmy regulacji zachowania. wywołujące określone odczucie bólu. by w końcu opanować sztukę samonagradzania. Proces uczenia się . W koncepcji osobowości Bandury zostały połączone tradycyjne wątki teorii uczenia się. jednak na tyle istotna. Zrozumiałe. gdy model był już nieobecny wśród obserwujących. zakłada się. Błędne formy. Z przedstawionego opisu wynika jasno. Procesy organiczne rodzą określone zapotrzebowania na pokarm. D. określoną temperaturę itd. ż podobny mechanizm działa w kręgach towarzyskich. Różnią się one od potocznych poziomem ogólności. a podstawowym terminem opisu jest „cecha”. dokładnością i tym. Okazało się. W eksperymencie Bandury i Rosenthala demonstrowano modela jako osobę badaną. Można przypuszczać.

uznawana wartość prawdy. zasięg ja (związek z obiektami otoczenia).. aby dokonać poprawnego opisu osobowości? Przede wszystkim trzeba wyróżnić cechy różnych poziomów opisu. Badania leksykalne pozwoliły ustalić. Sądził. każdy przypadek stanowi swoistą zagadkę. Niekiedy zarzucano mu eklektyzm poznawczy. wskazują raczej na jego kategorię. z różnym z resztą powodzeniem. Cechy wspólne przysługują wielu ludziom. Modele mechaniczne. że podłoża osobowości upatrywał on w strukturach układu nerwowego. że przeszłość.180 Jedną z teorii cech przedstawił G. że do charakterystyki konkretnej osoby ludzie potrzebują od 3 do 10 określeń (średnio 7. natomiast przemożny wpływ na osobowość wywiera teraźniejszość . Propozycja nazwy nie przyjęła się. wszechstronnie wykształcony. przeżycia dzieciństwa nie mają takiego znaczenia. Tak rozumianą osobowość można opisać w kategoriach cech. jakie im przypisywał Freud. Z tego punktu widzenia wydzielił Allport c e c h y w s p ó l n e (common traits) i d y s p o z y c j e o s o b i s t e. że osobowość jest bytem realnym. Mogą to być zarówno czynniki fizjologiczne. jakie przeprowadził Allport w grupie studentów pokazały. a pogłębiał wiedzę w Cambridge i na Uniwersytecie Berlińskim. poczucie własnej osobowości. np. a nie hipotetycznym. Porównując jednostki ze względu na cechy wspólne.1935) możemy zasadnie stwierdzić. Mając jednak na uwadze inne wypowiedzi Allporta. psychoanalityczne i behawiorystyczne nie oddają połączeń różnorodnych cech. Jak należy zatem postępować. Bronił tezy o niepowtarzalności jednostkowej osobowości. dokonywanych według niepowtarzalnych zasad i stanowiących zwartą i spójną całość. nadając im bliżej nie określone znaczenie. o cechach jako „strukturach neuropsychicznych” lub postawach jako „psychicznym i nerwowym stanie gotowości” do odpowiedniego reagowania (Allport.Stąd wynikło jego zainteresowanie problematyką ego. ego. W Stanach Zjednoczonych zyskał opinie wyśmienitego znawcy psychologii niemieckiej. W „kompetencji” Ja leży poczucie cielesności. wiedza jednostki. własne) w celu uniknięcia wieloznaczności obciążających tradycyjne określenia. jeden ze znakomitych psychologów amerykańskich. W swej pracy naukowej próbował łączyć dorobek tradycyjnej psychologii europejskiej i nowatorskich nurtów amerykańskich. autor wskazuje wprawdzie na „systemy psychofizyczne” jako istotę osobowości. że świadomość kieruje zachowaniem człowieka zdrowego. tożsamości. a przeżycia świadome różnicują jego formy. Definicja ta ma charakter formalny. którzy cenią prawdę różnią się od tych. przynależność do typu. trudną do zrozumienia. które określają jej charakterystyczny sposób zachowania i myślenia” (Allport. że w słownikach występuje 18 000 przymiotników określających cechy osobowości. racjonalne myślenie. A l l p o r t (1897-1967). 1961).2). Allport był przekonany. którzy cenią bogactwo albo władzę. To wyjaśnia również sens jego twierdzenia. Wielu psychologów badających problematykę osobowości posługiwało się terminami Ja. ale nie określa ich właściwości i nie wymienia nazwy. Badania empiryczne. ale określenie czynności Ja ułatwiło rozpoznanie ważnych aspektów osobowości. hormonalne jak i neuorologiczne. Jego zdaniem „Osobowość jest dynamiczną organizacją wewnątrz jednostki tych systemów psychofizycznych. Ja i jego funkcje kształtują się w trakcie życia człowieka. Allport przyznając Ja (ego) centralne miejsce w osobowości zaproponował klasyfikację funkcji przypisywanych Ja i wprowadzenie terminu „proprium” (łać. samoocena samego siebie. nie określają dokładnie osobowości człowieka. jaźń. dążenia jednostkowe. studiował w Harwardzie. również wykrywane w testach . Cechą wspólną jest np. Po tych słowach wprowadzenia czas zapytać o to jak Allport definiował i charakteryzował osobowość. jaka będzie osobowość człowieka. piękna lub bogactwa. w procesie stawania się i one decydują o tym. Ci.

ich kilka członowy zestaw zazwyczaj wystarcza do charakterystyki osobowości. piękno i inne cechy i jak zachowują się pod wpływem tych cech. 4) motywy poznawcze są równie dynamiczne jak popędowe. niepowtarzalność struktury osobowości. która w znacznym stopniu pokrywa się z siłą motywacyjną. Przyjemność gry staje się wówczas funkcjonalnie niezależna od potrzeby uśpienia dziecka. dokonujemy klasyfikacji ludzi. skoro jednak wystąpią nadają osobowości rangę „wielkiej”. nie powiązane z dyspozycjami osobistymi. nabrać siły motywacyjnej i trwać niezależnie od pierwotnych uwarunkowań. D y s p o z y c j e c e n t r a l n e to cechy najczęściej występujące w kontaktach danej jednostki z innymi ludźmi. A u t o n o m i a f u n k c j o n a l n a m o t y w ó w jest teorią Allporta wyjaśniającą różnorodność motywów postępowania. po typie charakteru pisma nie potrafimy powiedzieć. wyróżnia Allport dyspozycje dominujące. D y s p o z y c j e w t ó r n e albo poboczne nie są zbyt ważne w aspekcie charakterystyki jednostkowej osobowości. protestantem czy też baptystą. 3) utrzymaniem odpowiedniego stylu zachowania. 1968) Tworząc teorię autonomii funkcjonalnej motywów Allport podkreślił. wyrozumiałość albo gburowatość. przesłaniają sobą wszystkie pozostałe cechy. Gandiego (wielki duchem). Ilustracją przypadku drugiego jest postać Don Kichota (marzyciela-fantasty) lub Świętoszka (obłudnika). Penelopy (wierna). niekiedy stanowią one bogate źródło informacji uzupełniających charakterystykę osobowości. D y s p o z y c j e d o m i n u – j ą c e są niezwykle wyraziste. stają się symbolem osoby.181 psychologicznych. Dokonuje się ono dzięki wielokrotnej obserwacji. Myślą przewodnią teorii jest stwierdzenie. jednostkową specyfikę motywacji i proces ich nabywania. Działanie ostatnich przejawia się w 1) przydawaniu stale tego samego znaczenia pewnej klasie bodźców. Teorią tą przyczynił się Allport do rozwoju badań nad motywacja poznawczą. czy tak piszący jest katolikiem. Treści te uwypukla definicja dyspozycji osobistych będących „ zgeneralizowaną strukturą neuropsychiczną (swoistą dla danej jednostki). ukierunkował psychologię w stronę humanizmu. ale nie poznajemy tego jak oni odczuwają prawdę. 2) istnieje ich wiele rodzajów. powtarzane mogą stać się celem samym w sobie. Poznanie dyspozycji osobistych pozwala określić jednostkowe właściwości osobowości człowieka. Cechy te odgrywają istotną rolę w regulacji interakcji między ludźmi. Opowiadając się za idiograficznym badaniem osobowości wyeksponował znaczenie indywiduum. Dyspozycje takie mogą funkcjonować behawioralnie lub pochodzić z literackich opisów i występować jedynie w świadomości ludzi. a kryterium powtarzalności pozwala wyeliminować przypadkowe bądź sytuacyjne objawy funkcji osobowości. stąd ich nazwa: dyspozycje centralne. Np. że czynności instrumentalne. Mimo to. Występują relatywnie rzadko. do działania skłania nas sytuacja aktualna.Ksantypy (kłótliwa). chamstwo i inne. a przekonania religijne są wszakże ważnymi właściwościami personalnymi. prawdomówność. ale . Przenikają one do wszelkich sfer działania. 2) odpowiadaniem na nie podobnymi znaczeniowo reakcjami przystosowawczymi do środowiska. Z punktu widzenia wyrazistości. że motywy są 1) przeżyciami tej chwili. służące realizacji jakiegoś celu. 1961). 3) są specyficzne jednostkowo. Np. Przykładem takich dyspozycji mogą być uprzejmość. Cechy takie wystąpiły u Solomona (mądrość). Don Juana (czarujący uwodziciel). mającą zdolność dostarczania wielu bodźców funkcjonalnie równoważnych oraz inicjowania i ukierunkowania spójnych (równoważnych) form zachowania adaptacyjnego i zachowania charakterystycznego” (Allport. by uśpić dziecko z biegiem czasy może grywać ją dla własnej przyjemności. Teoria ta została potwierdzona w licznych badaniach eksperymentalnych (Matusewicz. muzyk grający kołysankę po to. centralne i wtórne. jej znakiem rozpoznawczym.

3) p o s t a w y. podważył przekonanie o możliwości tworzenia psychologicznych praw ogólnych. Problematyka motywacji budziła szczególne zainteresowania Cattella. in. głodu.słabe ego odporność-nieodporność Opis przymiotnikowy wylewny. Do tego służy kategoria cechy. Cattella. ciepły-powściągliwy. na jednym krańcu lokuje się wyrazista cecha dodatnia. zawodu. psot śmiały. Zanim zaczniemy przewidywać zachowanie na podstawie znajomości osobowości musimy ją poprawnie opisać. Są one zarówno wrodzone jak i nabyte w czasie życia jednostki.182 jednocześnie. najwyższą danym T . odludek . o dominującym znaczeniu ergów.submisja surgencja-desurgencja silne ego. skryty. C e c h y p o w i e r z c h n i o w e są dostępne obserwacji i samoobserwacji. rozważny-pobudliwy. dlatego też połączył je Cattell metodą korelacji w 60 skupień. uzyskanych przy pomocy kwestionariuszy. zrównoważony. władczy-skromny. zdolności artystyczne i inne). Cattell (Cattell. nudny. oznaczonych symbolami literowymi od A do Q pozwalających charakteryzować strukturę osobowości. starał się przeto dokładnie scharakteryzować cechy dynamiczne.1950). na drugim jej zaprzeczenie. refleksyjny. niestety. co dana osoba zrobi w danej sytuacji” pisał R. wesoły-depresyjny.schizotymia inteligentny-tępy dojrzałość emocjonalna-neurotyczność flegmatyk-pobudliwy dominacja. szarżujący pewny siebie. Teoria czynnikowa R. c e c h y t e m p e r a m a n t a l n e (np. nie należy więc określenia „źródłowe” wiązać z opcją natywistyczną. (T-date) uzyskanych poprzez badania testowe. Wyróżnił wśród nich 1) e r g i . bezpieczeństwa i inne. otwarty-bojaźliwy. rozumianej jako struktura psychiczna. idei. Najniższą rangę przypisał Cattell danym L (L-date). 2) s e n t y – m e n t y. Ze względu na rodzaj funkcji psychicznych wyodrębnił Cattell c e c h y z d o l n o ś c i o w e (inteligencja. Symbol A B C D E F G H Nazwa czynnika cyklotymia. opanowany-niedojrzały stoicki. myślący. stłumiony wytrwały. uzyskanych drogą obserwacji życiowych. wpływające na zachowanie człowieka.(1905-1998). Wymienione składniki cech dynamicznych tworzą hierarchiczną strukturę motywacyjną. sumienny-lekkomyślny.prostacki. faktów. uległy energiczny. Wartość informacyjna cechy opisującej osobowość zależy od sposobu pozyskania jej danych. a pośrednią danym Q (Q-date). Są one przedstawiana w postaci wymiarów. jak widać jest jedynie nową nazwą starego pojęcia „instynkt”). „Osobowość jest tym. wyrażające właściwości motywacji. a przestrzeń między nimi została zarezerwowana dla stanów pośrednich. seksualne. nabożeństw. opisuje się je na podstawie kilkakrotnych obserwacji. Po przeprowadzeniu licznych badań. głównie kwestionariuszowych w wielu krajach świata i przeprowadzeniu analizy czynnikowej określił Cattell c e c h y ź r ó d ł o w e . czyli podstawowe elementy osobowości. do sportu. Zestawienie 16 czynników Cattella. co pozwala przewidzieć. cechy powierzchniowe i źródłowe. siła emocji. Stosując skomplikowane operacje statystyczne opisał Cattell 16 czynników. Są one zbyt liczne i z tego powodu niewygodne w operowaniu. m. procesów. tempo pracy) i c e c h y d y n a m i c z n e. Wśród nich wyróżniamy według Cattella. czyli upodobania np. złożony wyraz ustosunkowania wobec osób. (Erg.

poszukiwanie doznań. Metodzie. kompetencje.ufność M ekscentryczny-konwencjonalny N wnikliwość umysłowa-prostota O pewność-niepewność siebie P chłodne zaangażowanie-bierność delikatny. kapryśny-praktyczny. pozytywne emocje. skromność.1971). 1998). którą charakteryzują aktywność. Teorii zarzucono subiektywizm w doborze pytań i określeń wyróżnianych czynników.183 I wrażliwość-niewrażliwość J indywidualista-przynależny współdziałający K uspołecznienie-gburowatość L podejrzliwość. szczodrość. . działanie. praktycznie nie istniejącej. czuły-twardy. ang. służącego do badania osobowości. Weryfikacyjne badanie psychologów amerykańskich dostarczyły wiele dowodów na to. opisowość i brak wyjaśnień (Sanocki. Już Cattell wysunął pomysł wyłonienia drogą analizy czynnikowej II stopnia z 16 czynników sześciu „nadczynników” wystarczających do charakterystyki osobowości. zatroskany sangwinistyczny-ostrożny. określają ją ufność.Tradycyjny opis 16 czynników zanajdzie Czytelnik w opracowaniu M. M c C r a e zaprezentowali pięć czynników.Ch. określających podstawowe wymiary osobowości. altruizm. bowiem są one „osadzone” w biologii człowieka. rubaszny zazdrosny. O t w a r t o ś ć (O). Niemniej krytycy. prowadzonych przez trzy pokolenia naukowców. konstytuują ją wyobraźnia. ideowość. E k s t r a w e r s ja (E). zdyscyplinowanie. opisują ją obowiązkowość. wnikliwy-niezręczny. wprowadzonymi po opracowaniu Kwestionariusza 16PF. zorganizowanie. realista racjonalny. Świadczy o tym wskaźnik ich dziedziczności. Czynniki D. że jest niepraktyczna. T. dążenie do osiągnięć. unikający ryzyka. rozwaga. in. skłonność do depresji. wstydliwy. obyczajny-szorstki. że wyróżnione przez nich wymiary dobrze oddają właściwości osobowości. anagram utworzony z pierwszych liter nazw wymiarów dał nazwę modelowi osobowości. Koncepcja Wielkiej Piątki (Big Five). wrażliwość estetyczna. Sam Cattell. pragnąc określić czynniki osobowości studenta szkoły aktorskiej mierzył występowanie cech dwa razy dziennie przez 40 dni! Pozostawmy to bez komentarza. serdeczność. asertywność. Brand (Brand. którą współokreślają lękliwość. P.P są tzw. uczuciowość. delikatność. C o s t a i R. kulturalny. Zawadzki i inni. toporny do grupy ksobny. Po 50-ciu latach badań problemu. NEOAC. ang.J.spokojny. m. że pomiary dokonywane tym kwestionariuszem umożliwiają przewidywanie powodzenia zawodowego. Nowakowskiej (Nowakowska. Eysenck wskazują na niedostateczne uzasadnienie teoretyczne modelu i niedookreślenie czynników A i C. towarzyskość. czynnikami dodanymi (Beauvale. S u m i e n n o ś ć (C). ustępliwość. charakteryzowanie osobowości przeciętnej. Inni.1976). np. nadwrażliwość. impulsywność. Teoria Cattella i jego kwestionariusz osobowości nie zyskały szerokiego uznania. prostolinijny pogodny. zamiłowanie do porządku. Są to: N e u r o t y c z n o ś ć (N). agreeableness. stopnia odporności na stres i innych. U g o d o w o ś ć (A).1999). postępów w nauce. wartości (wartościowanie). wybredny-entuzjasta. uległość. trudna do zastosowania w pracy zawodowej psychologa.opennes. przezorność. prostolinijność. conscentiousness. służącego do formułowania ogólnej diagnozy osobowości (obszerniej patrz: B. Costa i McCrae sądzą. Stał się on podstawą do opracowania Kwestionariusza NEO-FFI (NEO-Five Factory Inventory). ang. prężny-przygnębiony. otwarty fantazyjny. wynoszący około 40%. kreatywność. wrogość. nieśmiałość.

głównie twórców teorii cech. E. abstrakcyjności procesów poznawczych (Harvey. żyjących z dnia na dzień. dojrzałe ego. konstruktów personalnych (G. rozumianym jako wytwór społeczny. twórców teorii naukowych.. Muszą zatem rozwijać motywację wewnętrzną. teorii uczenia się i badania. Wykorzystał on dorobek psychologii poznawczej. 1968) Jedną z bardziej szczegółowo opracowanych poznawczych teorii osobowości przedstawił Walter M i s c h e l. Na kształtowanie panów mają też wpływ zainteresowania jednostki.(Matusewicz. nie planujących życia. A. a porażek zbiegom okoliczności załamuje się w przypadku ludzi depresyjnych lub zaangażowanych emocjonalnie w realizację danego celu. a także w określanie prawdopodobieństwa ich realizacji. Stwarza to możliwość określania osobowości z różnych punktów widzenia. długiej perspektywy czasowe i zdolności odraczania gratyfikacji. 1996). że istnieją ludzie. tworzenia różnorodnych teorii poznawczych osobowości. Cz.z którymi wiążą się odpowiednie wskazania odnośnie postępowania człowieka" i który łącznie ze światopoglądem. Uzupełniając przestawiony pogląd na kwestie osobowości dodajmy. lecz czynnością angażującą głębsze warstwy osobowości. rozumianą jako „chęć bycia sprawcą”. Zmienność zachowania transsytuacyjnego jest znacznie większa. Pokazuje „efekt ojcowski”. (Mądrzycki. wyrazy uznania społecznego. Mądrzycki mocno podkreśla rolę poglądu na świat jako czynnika wpływającego na kształtowanie planów i cech osobowości. . że istotnie tak jest. niż wynikało to z przekonań zwolenników tezy o stałości zachowania.. np. Plany wynikają z potrzeb człowieka i łączą je z celami działania.1986). Mądrzycki przedstawił teorię osobowości z punktu widzenia tworzenia i realizowania planów życiowych jednostki. Poznawcze koncepcje osobowości. opisane w wymienionych dziedzinach badań skłoniły Mischela do podważenia jednego z podstawowych twierdzeń teoretyków osobowości. nie tworzących planów jako elementów struktury osobowości. nie jest zwykłym procesem porównania dokonań i możliwości. T. występujący u wybitnych racjonalistów. polegający na przecenianiu wartości prognostycznych własnych teorii. Schroder) i inne ( obszerniej patrz: Z.184 1993) sądzą. że model ten nie daje pełnej charakterystyki osobowości i proponują włączyć do niego szósty wymiar. Wiele elementów poznawczych jest ściśle powiązanych z osobowością. stanowiący znaczny (zmienny historycznie) odsetek populacji dorosłych.1987). Pogląd rozumie on jako „względnie spójny zespół przekonań. Decyzje (D) wyboru celu życiowego współokreślają wartości (W) oraz prawdopodobieństwo jego realizacji (Ps). by w tym świetle ukazać funkcje i cechy osobowości. Rosińska. Kozielecki. Jednostki planujące nie mogą liczyć na szybko uzyskiwane nagrody.. dotyczące relacji jednostki i środowiska.Autor ujął to we wzorze: D=f (W x Ps). Frankl). określa miejsce człowieka w świecie i wyznacza kierunki jego aktywności. Poznawcze procesy są zaangażowane w tworzenie celów. Autor pokazuje jak znana prawidłowość przypisywania osiągnięć własnym zdolnościom. uwarunkowanego istniejącymi cechami osobowości. nie wspominając już o dzieciach. Opracowano takowe z punktu widzenia sensu życia (V. Matusewicz. Jego zdaniem liczne badania nie dają podstaw do stwierdzenia. o stałości zachowania. inteligencję. prowadzących do realizacji celu. Konieczne jest ukształtowanie orientacji przyszłościowej. . Kelly). Ocena działań. Ludzie tworzący plany życiowe prezentują tzw. Aby powstały plany życiowe muszą być spełnione pewne warunki.wiedzy i samowiedzy (J. Fakty.

Predykcje oparte na rozpoznaniu kompetencji poznawczych okazały się znacznie dokładniejsze niż oparte na znajomości cech. że jednostkowy obraz świata lub wizja zależności pomiędzy jego elementami są względnie trwałe i skutecznie pozwalają niwelować działanie sytuacyjnych bodżców. t o w końcu może nabrać przekonania. a w sytuacjach silnych. opisywana przez Mischela. niż ukazane. schodzi na drugi plan. jeżeli rzeczowy. W przypadku pierwszym ma miejsce refleksyjne przetwarzanie informacji. jedni np. Mischel przyjął inne. ludzie tego typu są zdolni do odraczania gratyfikacji. Rozpoznanie tych sposobów kodowania daje zatem podstawę do przewidywania zachowania jednostki. orientacje społeczne i szereg innych. że bodźce można postrzegać jako informujące lub jako motywujące. inni zwracają uwagę na właściwości abstrakcyjne typu znaczenie historyczne lub funkcje społeczne. barwę. w przetwarzaniu informacji i umiejętności ich praktycznego wykorzystania. jej funkcją jest także integrowanie procesów psychicznych. w sytuacjach niejednoznacznych. powtarzalność niektórych doznań i łatwe zapamiętywanie tego. wchłonięcia)bodźca. bodziec pokarmowy. Osobowość pośredniczy pomiędzy ciągiem stymulacji a zachowaniem człowieka. jakość i efekty tego pośredniczenia zależą od pięciu podstawowych zmiennych osobowości. porównywać je. które są wzbudzane popędowo. wpływa na to nastawienie percepcyjne. W ścisłym związku z nimi pozostają zainteresowania i zamiłowania zawodowe.. kształt. że np.(Mischel. Ona też ukierunkowuje zachowanie jednostki zgodnie z obrazem świata (wiedzą o nim). wzbogacanie lub korekta odpowiedniego fragmentu obrazu rzeczywistości. Znaczy to. co znane lub podobne do znanego wpływa na kształtowanie tożsamości jednostki. Motywacyjna percepcja pobudza chęć konsumacji (przyswojenia. kierunkowa. nazwijmy ich typem informacyjnym. Uwaga człowieka.185 Cattella. rozwiązanie problemu. Jeżeli jest to np. Osobowość nie jest więc jedynie „nośnikiem” stabilności zachowania. ktoś spostrzegł piękną róże i następnie zaczął zawracać uwagę na inne egzemplarze kwiatu. Ten sam bodziec sytuacyjny może być spostrzeżony i zapamiętany na różne sposoby. W wyniku tego w umyśle ludzkim przeważa wiedza odpowiadająca kryteriom selekcji. Hartshorne i M. Odpowiednio do kompetencji kształtują się wzorce zachowań. o niewyraźnych właściwościach zachowanie bardziej zależy od cech osobowości. Wpływ sposobu kodowania a następnie przetwarzania informacji i wyboru form zachowania doskonale ukazują badania Mischela. jak wiadomo. uwidaczniające się w tworzeniu pojęć i posługiwaniu się pojęciami. aktywność pomiotu jest warunkiem ich rozwoju. opowiedział się za koncepcją interakcjonizmu. May. np. Jeżeli np. działanie regulatorów osobowościowych zostaje wyciszone. kodują cechy wyglądu obiektu. pojawia się pragnienie jedzenia. znacznie bardziej zróżnicowane niż te. działa selektywnie. dostrzeganiu właściwości bodźców. że jest znawcą róż i uznać tę postać . A. zapewnienie zgodności poznania i emocji w procesach adaptacji do środowiska. Kompetencje te kształtują się w procesie zdobywania i porządkowania informacji. H. chęć posiadania danej rzeczy. Nie jest ona jednak tak duża jak sądzą zwolennicy determinizmu sytuacyjnego. Pierwszą z nich stanowią k o m p e t e n c j e p o z n a w c z e. dotyczące odraczania gratyfikacji. Niektórzy ludzie preferują odbiór informacyjny. Pokazał. traktujący bodźce środowiska jako jedyne wyznaczniki zachowania. a inni stanowią typ motywacyjny. Bodźce odbierane motywacyjnie wyzwalają silne emocje i pragnienie natychmiastowego zaspokojenia pożądania. jednoznacznych bodźców. Nie zaspokojone wywołują frustrację i przy odpowiedniej jej sile-agresję. Freuda. Selektywność kodowania informacji. 1974) Wykazał on. S t r a t e g i e k o d o w a n i a to druga zmienna.

O c z e k i w a n i a to kolejna zmienna w przedstawianej strukturze osobowości. Lindzey: Teorie osobowości. . . 1986 r.. 1997 r. Warszawa.GWP. G.A. PWN. Stopień kontroli hierarchicznego ładu zachowania jest jednym z istotnych wskaźników funkcjonalnej sprawności osobowości człowieka. Kraków. to”). Mischel uważa. Inaczej mówiąc podana informacja o korzystnym zachowaniu przyśpiesza warunkowanie instrumentalne. gdy osobnik musi samodzielnie wykryć najlepsze rozwiązanie. Warszawa. wiek. PWN.C. 1994 r. S y s t e m y i p l a n y s a m o r e g u l a c j i są zmienną podmiotową osobowości. Dotyczą one związku pomiędzy zachowaniem a rezultatem zachowania. może bowiem sam formułować cele własnego działania. Wyd. . W umyśle człowieka związki te aktualizują się w postaci implikacji ( „jeżeli. świadczyć o rozwoju lub prowadzić do zaburzeń i stanów patologicznych. 1996 r . Chcąc uzyskać pożądany wynik zachowania w danej sytuacji osobnik rozważa różne możliwości działania i wybiera takie. a w konsekwencji i naszych zachowań wobec innych. Gdańsk. 1974 r. Warszawa. Gałdowa: Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. pozwala właściwie rozumieć elastyczność i zmienność reagowania ludzi na bodźce sytuacyjne. Osobowość człowieka jest strukturą dynamiczną.Wyd. . Reykowski: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. realizowana dzięki mechanizmowi sprzężenia zwrotnego.W. co usposabia do odpowiadającego im zachowania. że aktualizuje się ono względnie szybko. płeć) formujemy oczekiwania odpowiedniego zachowania osoby. . by osiągnąć dany cel . Oniszczenko: Genetyczne podstawy temperamentu. Człowiek jest zależny od środowiska. które zapewnia optymalną korzyść.S. Lukaszewski: Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne. Hall. przebiega ono sprawniej niż wtedy. Woźny w jednej z galerii sztuki wyrzucił do śmietnika kompozycję drutów i taśm metalowych. 1964 r. Kontrola zachowania na podstawie planów.J. 1999 r. . Warszawa. Powtarzając się stają się bodźcami warunkowymi(BW). u której one wystąpiły.. Doświadczanie wartości łączy się z przeżyciem pozytywnych lub negatywnych emocji.powoduje to. W przypadku wytyczenia kilku celów dążeń ustala priorytet i sekwencje zachowania. ale nie w sensie absolutnym. „zapowiedzią” istotnego zdarzenia.W. że jego teoria lepiej niż inne wyjaśnia uwarunkowanie zachowania w sytuacjach zmieniającego się kontekstu. Mądrzycki: Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. S. Stykając się z człowiekiem o zaniedbanym wyglądzie nie będziemy oczekiwali demonstracji dobrych manier i vice versa. Na podstawie różnych obserwowalnych wskaźników (budowa ciała. UJ. Utrwalone w umyśle właściwości podobnych doznań stanowią element stałości osobowości i zachowania jednostki w różnych sytuacjach. Kierunek zmian maże być pożądany. Czwartą zmienną stanowi s u b i e k t y w n a w a r t o ś ć b o d ź c a. Bodźce w sytuacjach naturalnych bywają sygnałem.186 znawstwa za cechę swojej tożsamości. Prawidłowości warunkowania klasycznego leżą u podstaw tego typu oczekiwań. Różnicuje ona zachowania ludzi ze względu na przypisywaną wartość danemu bodźcowi lub klasie bodźców. wyraz oczu.UW. jaki rodzaj zachowania jest wymagany do tego. wywołując oburzenie autora i znawców sztuki nowoczesne z powodu takiego potraktowania wybitnego dzieła sztuki. Siek: Struktura osobowości.T. W takich sytuacjach kształtują się oczekiwania typu „co i czy dany bodziec zapowiada”. Literatura zalecana: . PWN. Warszawa. Podanie wiarygodnej informacji o tym. zmienia się w czasie. zwłaszcza społecznego.

Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Życiem człowieka dorosłego kierują.Szewczuk. Niemniej znaczenie tej kwestii dla rozumienia zachowania i odczuć człowieka wymaga zasygnalizowania przynajmniej niektórych wątków z tego zakresu. Charlotte Buhler uznała kojarzącą się z miłością rozrodczość za podstawową oś. Np. Problem rozwoju człowieka jest przedmiotem zainteresowania psychologii rozwojowej. Nawet według niektórych poglądów rozwój jednostki ludzkiej kończy się wraz z dojrzałością. Taki punkt widzenia przeważał do lat 70-tch. 1961) czasu macierzyństwa i ojcostwa. 4) degradacji biologicznej (65-do śmierci). w ramach niniejszego opracowania. Przy tym praca jest podstawową formą aktywności tego okresu i ona wyciska swe specyficzne piętno na psychice ludzkiej (Mika.1981). Zależność dorosłego od impulsów biologicznych i popędów nie jest tak znaczna jak młodzieńca. Warszawa. pod wpływem wyników badań podłużnych (trwających nawet 30 lat!). według Freuda. jako i jednostkowych (rozwój ontogenetyczny). nawet w syntetycznej wersji. Poznanie właściwości rozwoju człowieka dorosłego. aktualnie. Strelau: Psychologia temperamentu. opanowania emocjonalnego i innych. zajmującej się zarówno zagadnieniami przemian gatunkowych (rozwój filogenetyczny). bogate w treści kulturowe swego społeczeństwa.1961). szczególnie osobowości. Wyróżniła następujące fazy tego okresu: 1) pojawienie się zdolności reprodukcyjnej (15-25 rok życia). Tezę Buhler ilustruje niżej przedstawiona tabela 10 ( podaje za Szewczukiem. poprawności myślenia. w aspekcie miłości i pracy ma zatem pewne znaczenie zarówno dla teorii jak i praktyki psychologicznej.1975. Obie są wielowątkowe. obserwujemy zmiany ich wzrostu. pozostający w cieniu dziecięco-młodzieżowego odpowiednika. Rozdział X Rozwój osobowości człowieka dorosłego. czasami dostrzegamy pojawianie się dotychczas nie występujących cech psychicznych: dokładności spostrzegania. Wszystko to. ogólnego wyglądu. Tabela 10 Wiek życia % ojcostwa w populacji rówieśników % macierzyństwa w populacji . Wołoszynowa wyróżniała 7 okresów rozwojowych. wynikłej z przemyśleń i życiowego doświadczenia. że jest to okres w pełni świadomej działalności. 3) utrata zdolności reprodukcji (45-60).J. L. 1998 r. wyklucza możliwość jej prezentacji. natomiast większego znaczenia nabiera osobowościowa regulacja zachowań. dwie potrzeby: miłości i pracy. Na co dzień najczęściej myślimy o i borykamy się z problemami rozwoju dzieci i młodzieży. Poznanie problemów rozwoju dorosłego człowieka jest godne uwagi i z tego powodu. wyspecjalizowanego działu wiedzy psychologicznej. jest słabo zbadany i niedoceniany. ostatni z nich przebiegał w czasie od 17-18 do 23-25 roku życia jednostki. docenia się procesy rozwoju człowieka dorosłego i powszechnie uznaje się zasadę life span. PWN. wokół której organizuje się życie człowieka dorosłego. złożoność i wielowątkowość problematyki rozwoju. sporządzona na podstawie danych z połowy XX wieku. 2) stabilizacji (lata 25-40).187 . wagi. czyli rozwoju w ciągu całego życia (Papalia.

Wybitne dzieła po 75 roku życia tworzyli G. Łączenie poziomu aktywności człowieka dorosłego ze sprawnością biologiczną jest jednak tylko częściowo uzasadnione. Przejrzysty obraz zróżnicowania charakteru pracy przedstawił Z. L.58 18. Innym czynnikiem. np. przekleństwem.Wundt i wielu innych. zdaniem autorki. Pietrasiński.Kranach. 3) szablonowa praca według narzuconych schematów. 5) praca twórcza.63 29.65 Zauważmy. Korelacja taka występuje np. ale nie znajduje potwierdzenia w przypadkach aktywności społecznej.12% 11. również odraczające w czasie stabilizację życiową. Dotyczy to.. co do niej wnosi. na początku XXI wieku zdolność rozrodcza pojawia się znacznie wcześniej niż w 15 roku życia.23% 24.20 35. Praca jest zjawiskiem więcej niż Janusowym. W. np. Najczęściej podejmuje się ją z przymusu ekonomicznego. Możliwość czerpania i dawania zależy w dużym stopniu od rodzaju pracy. Formalnie rzecz ujmując opis Ch.22 26. wykonywanie jednostajnego ruchu dokręcania śruby przy taśmowym montowaniu samochodów. artystów. zarówno sfery somatycznej. według niego. nadzieją.. Osiągnięcia te bardziej kojarzą się z pracą niż miłością.53 9. że wskaźniki procentowe w obu rubrykach przekraczają 100%.Buhler charakteryzuje jedynie pewną frakcje dorosłych tych. karmicielką. u sportowców. półautomatyczna praca. policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu ulic.miejscem odpoczynku. Różnorodność tego. miejscem twórczości. sędziego. Poza tym obecnie wiele kobiet rezygnuje z posiadania dzieci na rzecz kariery zawodowej. np. ukazane w tabeli 10 świadczą na rzecz tezy autorki ale jednocześnie pokazują zawodność rozumowania ahistorycznego.16 14.10 1. wpływa na cechy jej osobowości i określa rolę pracy w życiu człowieka. jak i psychicznej. Sait-Seans. kontaktów społecznych i . Mamy. Nie obejmuje natomiast osób bezpłodnych. Dzisiaj. Praca automatyczna niewiele korzyści daje człowiekowi. którzy koncentrują się na posiadaniu potomstwa. E. artystycznej. 4) samodzielna praca w postaci realizowania zadania. lekarza. maszynistki w biurze. jest ona najwyższa od 20 do 45 roku życia. dla chleba. np. pięć rodzajów pracy: 1) praca automatyczna. bywa mozołem. E. świadomie unikających ojcostwa lub macierzyństwa. nie staje się . podważającym sensowność określenia „stabilizacja” jest masowe bezrobocie wśród starszej młodzieży.44 2.Verdi. Rozrodczość jest jednym z przejawów wydajności energetycznej organizmu.73 4. matematyków.70 12. Polityk angielski W. Jej wyobrażenie aktywności człowieka dorosłego bardziej pasuje do kobiet niż mężczyzn. których aktywność jest bardziej rozproszona na liczne sfery życia zbiorowego. Dane statystyczne. Narasta też ilość małżeństw bezdzietnych.188 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 40 41 – 44 45 0. księgowej. wartością pożądaną. np. co jednostka czerpie z pracy i tego. jest zasadna w aspekcie rozrodczości i poziomu inteligencji skrystalizowanej. Zapewne liczono każde ojcostwo i macierzyństwo. nauczyciela.78 31. naukowej.Kant. Gladstone jako 83-latek po raz czwarty został premierem Wielkiej Brytanii i rządził energicznie i mądrze. żyjących w celibacie. mimo to niedokładności zestawienia budzą parę zastrzeżeń. natomiast macierzyństwo i ojcostwo zostało przesunięte na lata późniejsze. naukowców. C. wykorzystuje też nieliczne możliwości zatrudnionych. kasjerki w supersamie. 2) nawykowa.

a nawet frustrującego i stresującego. jako istota inteligentna. osobowość wielowymiarową. lecz wskazuje na realny proces rozwoju człowieka pod wpływem pracy. oznacza samorealizację człowieka. traktowanie ich jako przypadków. co znaczy. który się bardziej rozwinął. Długotrwała dokuczliwa praca prowadzi do w y p a l e n i a zawodowego. osobnik zyskuje uznanie otoczenia. tworzącym samego siebie.in. po 30 latach badań grupy 97 mężczyzn (jedynie mężczyzn!) wskazał wprawdzie. Daje znać o sobie chęć coraz bardziej sprawnego działania. zasada „okrężnych interakcji”. czterdzieste są „kryzysem wieku dojrzałego”. która odpowiada jego właściwościom fizycznym i psychicznym. Nic w tym zaskakującego. pełni rozwoju zdolności. V a r e l a. ułatwiająca porozumiewanie się i obronę wspólnych interesów. trzydziesta czasem rewizji i konsolidacji. ale i rodzin pracowniczych. tym wyrazistszy jej wpływ na rozwój człowieka. Zwrot „rodzina pracownicza” ma czasami realny odpowiednik w rzeczywistości. uprzejmości. Wykształcone poczucie tożsamości zawodowej jest jednym ze wskaźników dojrzałej osobowości człowieka. poszukuje i w miarę możliwości wybiera taką formę pracy. Często owocują one trwała przyjaźnią nie tylko pracowników. gdyż w pracy wielu ludzi spędza około 1/3 czasu swego dorosłego życia. niemal zupełnej obojętności wobec wykonywanych czynności profesjonalnych i ludzi z nimi kojarzonymi. pogody. Utrzymują oni. elektryk czy specjalista od marketingu. Praca jako zespół czynności służy s a m o r e a l i z a c j i jednostki. W miejscu pracy otrzymuje człowiek określone zadanie do wykonania. a nie cierpiących jednostek (C. że rozwój jednego elementu pociąga za sobą modyfikację innych i dostosowanie ich do poziomu tego. Maslow nazywa to potrzebą wzrostu. Nabyte umiejętności i spełniane funkcje (pełnione role) wyróżniają go spośród innych pracowników i stają się tym samym cechą jego tożsamości. doskonalenia umiejętności. Następuje identyfikacja z grupą zawodową. poczuciem czegoś obcego.189 ona potrzebą psychiczną. Rzecz jasna. wykonując je nabywa umiejętności i zostaje uznany przez otoczenie jako wykonawca X. dobroci i sprawności. szlachetności. z poszanowaniem parterów współdziałania. miłości. Psychologowie podejmowali wiele prób ukazania prawidłowości rozwoju człowieka dorosłego. Przykładem ilustrującym może być obojętność pielęgniarek wobec pacjentów. iż dwudzieste lata życia jednostki są okresem nadziei. pojawia się satysfakcja z wykonywania podjętych czynności i narasta zaangażowanie w proces tworzenia. że sprawniejsi w nauce lepiej poradzili sobie w życiu. Jest czymś zewnętrznym. G. prestiżu tożsamości. Osiągnięcie optimum sprawności. Jeżeli czynności zawodowe są wykonywane sprawnie. Hasło „Praca uszlachetnia” nie jest jedynie zwrotem propagandowym. Umożliwia ona człowiekowi zaspokojenie (poza materialnymi) licznych potrzeb wyższego rzędu: produktywności. Niektórym ludziom udaje się osiągnąć przedstawiony stan rzeczy i ukształtować tzw. np. wpływ ten jest stopniowalny: im bardziej twórcza praca. jego prestiż osiąga wysoki poziom. jego zdaniem człowieka charakteryzuje dążenie do pełni człowieczeństwa. budzi się h o m o c r e a t o r. W takich przypadkach mamy do czynienia z a l i e n a c j ą p r a c y. Nie rzadko też wspólna praca kończy się związkiem małżeńskim. niestety. wiedzy. a pięćdziesiąte utrwalaniem prawdziwej . Człowiek. W systemie tym funkcjonuje m. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony. narzuconym. nie przyniosły one w pełni zadawalających rezultatów. Związek ten interesująco wyjaśniają H. spełnienie człowieczeństwa. W miejscu pracy lub poprzez pracę ludzie nawiązują większość swoich kontaktów społecznych. ale charakteryzując rozwój poprzestał na stwierdzeniu. samorealizacji i innych.. Maslach) ”Ludzka” praca zaczyna się od poziomu drugiego. Wymienione czynniki znacząco wpływają na społeczny wymiar osobowości. niemiłego. M a t u r a n a i F. kontaktów społecznych. kierowca. że człowiek jest systemem zamkniętym. V i l l a n t np.

wstyd i niepewność. reprezentantki świata zewnętrznego. z jaką borykało się dziecko.56). Jest oczywiste. niezbędne dla rozwoju autonomii. Jego jakość zależy od zachowania matki. Odpowiada ona freudowskiemu stadium analnemu. z przełożonym. zmiana miejsca pracy. które to u dorosłych objawia się kultem bohaterów politycznych (przywódców narodowych). Lukę wiedzy z omawianego zakresu częściowo uzupełnia ogólna teoria rozwoju społecznego E. Co więcej. Praktyki religijne odpowiadają dziecięcej potrzebie poddania się mocy. Dzieci i młodzież „przechodzą” przez kolejne fazy rozwojowe. Ludzkość. zgoda na krótkotrwałe nieobecności matki-zaufanie. nawet sprzecznych ze sobą. spożywanie i wydalanie bez napięć i frustracji. idolizm.190 tożsamości. sportowych. że dorosły weźmie pod uwagę takie aspekty ciała.. Wynika to i z tego. a z drugiej do u b ó s t w i a n i a. Ale układ sekwencji faz nie jest sztywny. Jest to tzw. Uwagi te wskazują raczej na tendencje rozwojowe osobowości niż na realne procesy jej kształtowania się. Mimo jej nasycenia problematyką rozwoju dziecka. że cechy osobowości człowieka. psychiki i etosu społecznego. jest przekonany. E r i k s o n a. W pierwszej z ośmiu prezentowanych faz. Ufność w pierwszej fazie odnosi się przede wszystkim do cielesności dziecka. podstawowym problemem dziecka jest ufność. Emigracja. Konieczność współdziałania z odmiennym pod jakimś względem partnerem. Wrażliwość rodziców na potrzeby dziecka daje podstawę dla rozwoju nadziej. przebaczającej i budzącej ufność. Kształtują wiarę w absolutną i nieuniknioną sprawiedliwość. doceniając egzystencjalną potrzebę ufności. zgodnie z teorią psychoanalizy. definiuje ją od nowa. Autor ten. nieufności i wrogości wobec ludzi. wejście do rodziny męża egzemplifikują sytuacje tego typu. ale na poziomie dojrzałości. Problem włączania się ludzi dorosłych do biegu świata konkretnej społeczności występuje w niektórych sytuacjach z niebywałą siłą. nadała jej instytucjonalny wyraz tworząc religię. uwzględnia inne cechy odniesień wymienionych przez Eriksona. człowiek dorosły może znaleźć się w sytuacji podobnej. H. Rozwiązuje on wtedy podobny problem. Napięcie na linii ufność-nieufność bywa niezwykłym utrudnieniem w nawiązaniu interakcji i podjęciu współpracy. Dorośli muszą umieć wzbudzać u dziecka poczucie pewności siebie. jej opiekuńczość sprzyja rozwojowi ufności dziecka Objawami tego stanu są spokój. Wyuczone sposoby postępowania w takich sytuacjach stają się trwałymi cechami osobowości. ukształtowane w dzieciństwie funkcjonują w zmodyfikowanej formie także u ludzi wieku dojrzałego. których nie dostrzegało dziecko. ”Religia jest najstarszą i najtrwalszą instytucją służącą rytualnemu przywracaniu poczucia ufności w formie wiary. pozwala przezwyciężyć .”( Ericson. wspólnikiem wymaga rozwiązania problemu ufności w pierwszej kolejności. że każda kolejna faza rozwojowa wpływa na treść fazy poprzedniej. Poczucie samokontroli wyzwala u niego poczucie dumy i swobodę ekspresji. zadowolenie. a w aspekcie społecznym do matki. ale zawsze wyrażający siłę witalności ludzkiej. Faza druga rozwoju „przebiega” w wymiarze autonomia. sam Erikson w jednej ze swych prac przedstawiał je w odwrotnej kolejności. współmałżonkiem. religijnych. w których napotykają specyficzne problemy i rozwiązując je wykształcają i w różnym stopniu utrwalają cechy charakteru. niezbędnej do trwania i życia. dotyczy kształtowania się poczucia obowiązku i woli osobniczej i autonomii. Patologiczny rozwój tej fazie prowadzi z jednej strony do mizantropii. pewność powrotu. 1970. niestety dość często występujący i w naszym społeczeństwie. W efekcie w każdym „wycinku” rozwoju ludzkiego mamy inny zestaw cech danej fazy. s. W wymiarze ufność-nieufność dokonuje się pierwsze włączenie się dziecka do świata społecznego. zawiera ona interesujące charakterystyki wieku dojrzałego.. niezależności od matki i granic niezależności.

rywalizacji. Niepowodzenia w działaniu prowadzą do poczucia winy. pedantyzm i formalizm – osobowość pedanta. odmowa włączenia pewnych grup ludzkich w obręb swego oddziaływania. zarówno wobec przyjętej ideologii jak i osoby. na straży której stoją sądy. Ważną rolę odgrywa przy tym wierność. Spaczenia rozwojowe w tej fazie prowadzą do nadmiernego poczucia winy. . Krótko rzecz ujmując jest to czas uczenia się pracy. Fazę tę charakteryzuje życzliwa troskliwość wobec wszystkiego. Ostatnią fazę życia. niezdolnością do dzielenia prawdziwej intymności. naśladowania i ogrywania ról osób dorosłych. przeprowadzające rozprawy według odwiecznych rytuałów sądowych. Niezdolność rozwiązania problemów tej fazy skutkuje izolacją. Bliskość i izolacja stanowią wymiar szóstej fazy. wzajemne oddanie się i przeżywanie miłości stanowi główną treść tego okresu. Erikson proponuje szerokie rozumienie tego określenia. wytworów. wpływają na kształtowanie się zalążków sumienia. Jest to czas ekspansji językowej i ruchu. Nieudane próby w tym zakresie lub narzucenie dziecku obrazu osoby nieudolnej przez otoczenie prowadzi do zrodzenia się kompleksu niższości. wyolbrzymianiem różnic miedzy „moim” a „obcym”. W życiu dorosłych problematyka tej fazy znalazła instytucjonalny wyraz w zasadzie prawa i porządku. Rozpacz rodzi się z poczucia stagnacji. Piąta faza rozwojowa bywa inaczej nazywana „kryzysem tożsamości”. o kształtowania poczucia fachowości. Przeciwieństwem twórczości jest negacja. nabycia umiejętności pracy i dokładnego posługiwania się narzędziami techniki. ogólnie: zdolność powoływania do życia istot ludzkich. Faza ósma. Dążenia afiliatrywne wyrażają siłę witalną w tym okresie. zbliżającej się śmierci. obiektu uwielbienia. rozwoju inicjatywy przeciwstawnej poczuci winy. Miłość. unikanie autentyczności. „okresem burzy i naporu” i charakteryzuje się poszukiwaniem ludzi i idei przewodnich życia.stałego odgrywania roli innej osoby. zadręczania się lub do „postawy aktorskiej” . chęć jego utrwalenia i przekazania innym. bezsensu poczynań życiowych jednostki. co stworzyła miłość lub przypadkowy wysiłek twórczy. idei i wyższych stanów własnej tożsamości. Daje to szansę zastąpienia „ja” przez „my”. Integralność wyraża poczucie spójności i pełni. W krańcowych przypadkach przybiera ona postać autorytaryzmu. fałszywości i przebiegłości. twórczość. jednej z trzech dotyczącej tylko wieku dorosłego. Idzie w niej o rozwinięcie i podtrzymanie identyfikacji z tymi. Są one postawą zadowolenia z przebytej drogi życiowej i uznania celowości i sensu życia w ramach społecznego ładu. którzy są kompetentni. Niebezpieczeństwem skrajnego utożsamienia się z ideą lub grupą może być nietolerancja i bezwzględność sądów i działań. Fazę czwartą określa wymiar pracowitość-poczucie niższości. Faza trzecia. świadomego stawiania celów. określana dramatycznie jako „integralność i rozpacz” wieńczy życie jednostki.191 własną niemoc. Odpowiada ona potrzebie poczucia przynależności Do określonej kategorii ludzi czy kręgu ideowego. Niebezpieczeństwem z drugiego bieguna jest przesadna dokładność. dający pierwszeństwo literze nad duchem prawa. Młodzi ludzie w tym okresie przeżywają kłopoty scalania różnych wątków własnej tożsamości i poszukiwaniem odpowiedniej ideologii. następującej po ukształtowaniu się tożsamości jednostki. zmienności kolei losów ludzkich i wynikającej z tego niespójności działań ludzkich. zespolenia się z innym człowiekiem i ukształtowania „skonsolidowanej tożsamości”. Siódma faza rozciąga się w przestrzeni między twórczością a stagnacją. ma ono oznaczać zarówno prokreację jak i produktywność. Symbolicznie określa się ją jako „stadium życiodajności”. zaabsorbowaniem sobą i w narcyzmie. Wypaczonym rytualizmem jest legalizm. Nadmierne wymagania i zawstydzanie przy okazji treningu czystości prowadzi do zaniku wstydu lub skrytości. tak istotnej w życiu człowieka dorosłego.

Koncepcja Eriksona. w niej tkwi siła życia i ona jest przekazywana pokoleniu młodych. że o poziomie rozwoju człowieka dorosłego świadczy rodzaj uznawanych norm moralnych i konsekwencja w ich przestrzeganiu. Nawiązał on do badań i poglądów J. 2) heterenomiczną. Normy prawne. np. dających postawę charakterystyki wspomnianych sześciu faz. sposób uzasadnienia norm. Jednak najszerszy zakres stosunków międzyludzkich obejmują normy moralne. Jedynie lęk nieprzyjemnych skutków naruszenia norm skłania ludzi tego typu do zachowań moralnych. Patologicznym stanem jest zarówno nadmierna rozpacz jak i wybujała mądrość. Tę ostatnią charakteryzuje Erikson jako „niemądre udawanie. W tym ujęciu rozwój moralności jest procesem poznawczym. które uzasadniają konieczność przestrzegania norm obawą przed karą. Jednak założenia uniwersalizmu. Grzech i strach. odwołują się do sumienia. K o h l b e r g. Podążąjąc śladami Piageta wyróżnił Kohlberg trzy poziomy rozwoju moralnego (przedkonwencjonalny. że w zamierzeniu miała przedstawiać mechanizmy rozwoju dzieci i młodzieży. że straszenie potwornymi karami piekielnymi było podstawową metodą utrzymania ładu moralnego w niektórych . Faza I. U dzieci jest to lęk przed karą ze strony rodziców. której trzeba przestrzegać. a raczej pseudomądrość. że uczestnik życia zbiorowego musi nabyć umiejętności społecznych i przyswoić normy regulacji współżycia między ludźmi. który wiele lat temu popełnił przestępstwo ale obecnie jest wzorowym obywatelem społeczności? W rezultacie badań stwierdzono. ukazująca formy ujawniającej się siły życiowe w rozwiązywaniu podstawowych sprzeczności ludzkiej egzystencji. moralność jawi się dziecku jako narzucona przez dorosłych. Jean Delumeau wykazał w swym monumentalnym dziele pt. 3) autonomiczną. który badając genezę i rozwój norm moralnych u dzieci wyróżnił trzy fazy tego procesu:1) prelogiczną. występuje u osób. U dorosłych jest to lęk przed służbami ładu społecznego i lęk przed grzechem. Kryterium wyod-rębnienia zarówno poziomów jak i faz była jakość rozumowań moralnych. czy też człowieka kultury zachodu XX wieku? Wiele wskazuje na to. Trudnego zadania przedstawienia problemu rozwoju moralnego ludzi podjął się amerykański psycholog L. rzecz święta. wkraczają one w sferę trudno kodyfikowalną. dziecko nie rozumie jeszcze istoty norm. One też są najmocniej zakorzenione w osobowości człowieka. czy należy postawić przed sądem człowieka. Pigeta. że opis dotyczy drugiej opcji. bowiem są interioryzowane od najwcześniejszych lat życia i wspierane przez normy religijne i prawne. że jest się mądrym” i nazywa sapientyzmem. spełniają tym samym rolę regulatorów. Człowiek jest istotą społeczną. Znaczy to. że uzasadnienia układają w sześć odrębnych grup. przyczyniła się ona bez wątpienia do pogłębionego rozumienia motywów działań człowiek dorosłego i jego relacji ze środowiskiem. typowe dla orientacji psychoanalitycznej. nauczycieli i innych osób.192 kumulacji doświadczeń przenika mądrość. naśladowania innych. Mimo. Konkludując powiedzmy. Badania empiryczne prowadzono metodą dylematów moralnych.określają granice zachowań dopuszczalnych i niedopuszczalnych. moralne – każde w swoim zakresie. W praktyce jest to mądrość typu retro połączona z uporem właściwym temu wiekowi. konwencjonalny i moralności zasad) oraz sześć faz rozwojowych. ukazuje skomplikowany obraz osobowości człowieka dorosłego z perspektywy rozwojowej. pochodząca z zewnątrz. obyczajowe. Nie dostrzegają oni innych aspektów moralności. moralność traktuje się jako rezultat umowy. moralności heteronomicznej. religijne. przestrzega je na zasadzie przykładu. skłania do postawienia pytania: kogo przedstawił Erikson? Człowieka w ogóle. co skłania do ostrożności w przejmowaniu jego wizji. a proces wchodzenia w świat ludzi dorosłych nazywa się uspołecznieniem.

Fazy I oraz II zalicza się do stadium przedkonwencjonalnego. 1975 r. Warszawa. Pierwsze trzy fazy. Jest to typowy sposób rozumowania wielu amerykanów. o najwyższej wrażliwości moralnej. zdaniem Kohlberga. J. Nie dotrzymania umowy przez którąś z nich zwalnia pozostałe z konieczności podporządkowania normom. Tomaszewski (red): Psychologia. Warszawa. umowy społecznej. a trójka ostatnich kształtuje się w późniejszych okresach życia. WP. . interesu osobistego. - . Maturana. 1976 . PWN.a V i VI egzemplifikują moralność zasad. zawartego w imię ochrony dóbr stron porozumienia. 1969 r. Do takiego rozumienie moralności dochodzą tylko nieliczne.w: T. Również ocena wartości człowieka dorosłego kształtuje się głównie na podstawie jego moralnego funkcjonowania. New York. Varela: Autopoiesis and Cognition: The Realisation of the living. odpowiadająca samorealizacji w rozumieniu Masłowa. Warszawa. Wołoszynowa: Psychologia ogólna i rozwojowa. 1990 r. bo jeżeli ja naruszę czyjś interes. charakteryzuje ludzi. .Reidl. Faza V. Poziom moralny jednostki jest jednym z wyznaczników jakości i skuteczności jej funkcjonowania w społeczeństwie. . . Faza IV. Przy takim rozumieniu istoty norm moralnych ich przestrzeganie wynika z racji porozumienia społecznego. należy respektować normy moralne ze względu na konieczność utrzymania ładu społecznego i sprawności funkcjonalnej systemu społecznego. w jednakowym stopniu rozłożonym na wszystkich. D. Warszawa. dominującej w danym społeczeństwie.H. Ten typ moralności zalecał E. najwyższego poziomu rozwoju moralności.193 społeczeństwach europejskich aż do połowy XX wieku. Należy przestrzegać norm moralności ze względu na mój interes. 1980 r. bo inni oczekują zachowań zgodnych z moralnością. Tak jak dążenie do piękna nie potrzebuje uzasadnienia. występują już w wieku dziecięcym. bo opinia społeczna tego się domaga. K a n t. PWN. w :T. Niektórzy znawcy wpływu moralności na życie społeczne (M.S. 1961 r. autonomii moralnej. . Likona (ED): Moral development and behavior. The cognitive-developmental aproach. 1980 . Kohlberg: Moral stages and moralization.London. Weber. Lektura zalecana: L. Należy przestrzegać norm moralnych. Eriksona. III i IV do konwencjonalnego. PZWS. odwołująca się do strachu i przymusu. Szewczuk. Psychologia człowieka dorosłego. Skuteczność moralnej regulacji zachowań przy takim poziomie rozwoju rozumienia moralności jest niezbyt wysoka. Studium koncepcji E.Z. tak dobro moralne pociąga swą atrakcyjnością. nie wynikającym z indywidualnego poczucia. że typ moralności. spełniania oczekiwań innych. Faza VI. F.W. Pietrasińki: Rozwój człowieka dorosłego.H. którzy traktują moralność jako atrakcyjną samą przez się. . jako wartość samoistną. Najmniej korzystna z tego punktu widzenia jest moralność heteronomiczna.L. to on naruszy mój. McClelland. Faza III. konformizmu. jej właściwości dobrze oddaje hasło „Żyj sam i daj żyć innym”.Toruń. Faza II.L. Witkowski: Rozwój i tożsamość w cyklu życia. określa poziom jego rozwoju cywilizacyjnego. Mika: Społeczne podstawy zachowania. Rotter) zaznaczają. traktując obowiązek jako podporządkowanie się prawu. faza obowiązku.

wzbudzającą nieprzychylne nastawienia społeczne.niekonwencjonalność. Żaden z przestawionych wskaźników wzięty pojedynczo nie stanowi dostatecznej podstawy kwalifikacji stanu do kategorii „zaburzenie” i żaden nie jest warunkiem koniecznym wystąpienia zaburzenia. Stan taki określa się wieloma terminami: anormalność.irracjonalność działania. utrudniających diagnozę i ich klasyfikację (A. . tak jak przejście od nocy przez świt do jasnego dnia. W zarysie podział ten pokrywa się z Międzynarodową Klasyfikacją Zaburzeń (ICD-10). Co więcej. rozpoznała poprawnie jedynie 83% dolegliwości pacjentów (D. To skłania cierpiących do skrywania swych dolegliwości i unikania poradni specjalistycznych. a tym samym do nasilania się cierpień. To . wynikły np. Określeniem tym zastąpiono obecnie dawniej używany termin „nerwica”.dyskomfort obserwatora. Tymczasem granica pomiędzy nienormalności a stanem normalnym jest płynna. co siła faktu wymaga uproszczeń i skrótów. gdy „chorzy” następnego dnia informowali personel lekarski. niezrozumiałe zachowania. Sklasyfikowano je w 17-tu grupach. Z a b u r z e n i a l ę k o w e. Badacz ten skierował do kilku szpitali ludzi zdrowych. przyjmowano to za kolejny dowód występowania choroby. amerykańskim kompendium wiedzy o zaburzeniach. Opracowania te zmierzają do uporządkowania terminologii i ułatwień diagnostycznych. Unikanie stosowania ostrych granic podziału jest w tej wersji wymogiem kultury współżycia i orientacji humanistycznej. . z powodu dużej różnorodności objawów zaburzeń psychicznych. Wielu ludzi cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Zgodnie z najnowszym. K ę p i ń s k i). jego zmienność w podobnych sytuacjach. We wprowadzeniu do psychologii można je jedynie zasygnalizować. M a y e r). zwanym skrótowo DSM-IV występuje aż 230 rodzajów zaburzeń. . a dokładniej konfiguracja kilku objawów.doświadczanie długotrwałego cierpienia lub lęku.patrz: A. wydanym w 1994 r. Poza tym w dziale tym szczególnie wyraźnie występuje rozbieżne rozumienie terminów. który nazbyt kojarzył się z psychoanalitycznym rozumieniem zjawiska. Problemy kryjące się pod tytułowym hasłem tego rozdziału są domeną zainteresowań psychologii klinicznej. Zostali oni przyjęci na oddziały psychiatryczne i przypisano im poważne zaburzenia psychiczne. jaka stanowią zaburzenia psychiczne. specjalistycznego działu psychologii. W tej subtelnej „materii”.nieprzewidywalność zachowania. R o s e n h a n a. obowiązującą w Polsce. Mimo ich upowszechnienia poddana badaniom 30-osobowa grupa specjalistów od terapii. swoich współpracowników. Dopiero zestaw. Dzieje się tak m. To nie ułatwia budowy zwartego i klarownego obrazu problemów i stanu badań w tej dziedzinie. Niektóre z nich mają konotację (zabarwienie uczuciowe) negatywną. działanie wbrew własnym interesom i normom społecznym. choroba psychiczna. ich treść zmienia się w zależności od kontekstu użycia. że są zdrowi.in. . posługująca się podręcznikowymi charakterystykami zaburzeń. większość cierpień w stanie zaburzeń jest znana niemal każdemu człowiekowi z chwilowo odczuwanych dolegliwości. może być względnie pewną podstawą diagnozy. nauka nadal przeplata się z intuicją i sztuką empatii. Wymownym ostrzeżeniem przed nadmierną pewnością w tej dziedzinie jest eksperyment D. L e w i c k i) zajmuje się opisem i wyjaśnianiem przyczyn zaburzeń psychicznych. Do wyróżnienia zaburzenia psychicznego pomocne są następujące wskaźniki: . z zachowań obscenicznych (Z i m b a r d o). sprzeczność ze standardami. wyjątkowość zachowania. Dlatego też teorię psychologiczną musi wspierać doświadczenie lekarza lub psychoterapeuty.nieprzystosowanie społeczne.194 Rozdział XIV Psychopatologia i psychoterapia. . umysłowa lub nerwowa. Psychopatologia (nie wszyscy specjaliści używają tego terminu. Zostali oni zwolnieni dopiero po interwencji eksperymentatora. G.

asthenos= słaby) szybko się męczy. utraty majątku. wygląda na mocno znużonego. Słaba koncentracja uwagi powoduje. najmniejszy szmer dekoncentruje i odwraca uwagę od wykonywanej czynności. L ę k p a n i c z n y charakteryzuje się gwałtownymi. W sferze psychiki ta forma zaburzeń objawia się niemożnością skupienia uwagi. Napięcie mięśni twarzy powoduje „sztywność” mimiczną. że neurastenicy źle sypiają. Lęk jest jednym z osiowych (zasadniczych) elementów wielu zaburzeń psychicznych. Zmęczenie człowiek zdrowego narasta w ciągu czasu pracy. podejmuje sprzeczne decyzje. L ę k b e z p r z e d m i o t o w y. „udawanie” symptomów innych chorób. zawrotami głowy. dawniej określany jako nerwica lękowa. mdłości. Dolegliwość ta objawia się również w postaci bólu mięśni. Wynika to z faktu. trudnościami zapamiętywania. np. Oto niektóre z nich. Objawia się wzmożonym biciem serca. W owej epoce przypisywane je jedynie bezdzietnym kobietom i tłumaczono ich występowanie wędrówką „złaknionej” płodu macicy (gr. Jeżeli trwa długo. Zostaje osłabiona selekcyjna funkcja uwagi. np. zwilgoceniem dłoni i innymi. że neurastenik nie rozumie czytanego tekstu albo skierowanej do niego wypowiedzi. leczenie staje się niezbędnym. Jego występowanie uzasadnia wprowadzenie kategorii „zaburzenia lękowe” dla określenia wielu odmiennych objawowo dolegliwości. niekiedy negatywnie nastawiony do ludzi i świata. Jedną z właściwości histerii jest jej wielopostaciowość objawów. w sytuacji braku zagrożenia. poceniem się. niekiedy chory narzeka na opadanie powiek. ma miejsce wtedy. Neurastenicy z reguły odczuwają liczne dolegliwości cielesne. które są . W pracy zazwyczaj jest chaotyczny. Wielość dostrzeganych symptomów chorobowych jest dla nich kolejnym źródłem lęków i zmartwień. zgłaszając się do lekarza spisują je na kartce. Świadomość ich pojawienia się wywołuje napięcie i lęk. brzucha. H i s t e r i a to zaburzenie psychiczne znane od czasów starożytnych. Gdy Freud na jednym z posiedzeń psychologicznych przedstawił przypadek mężczyzny-histeryka. Zaburzenie potencji objawia się u mężczyzn przedwczesnym wytryskiem. często budzą się i z trudem zasypiają. jakby obręczy wokół głowy. czuje się on najbardziej zmęczonym po dniu pracy. jeszcze nie dopuszczano takiej możliwości. zdrowia dziecka itp. głowy. zobojętniałego na wydarzenia zewnętrzne. a także różnorakie objawy fizjologiczne. koszmarne sny. Według psychoanalityków jest on powodowany nieświadomymi impulsami wcześniej wypartej agresji. Może on dotyczyć konkretnej sfery życia. by nie zapomnieć. Neurastenik odwrotnie. Neurastenik ( gr. ich sen jest płytki. Pogląd ten utrzymywał się do XX wieku. bowiem wiadomo. opisywanych przez Freuda i jego zwolenników. impotencją. towarzyszy temu poczucie zamętu i pustki w głowie. powtarzają się dwa. został wyśmiany. Trwają one krótko. Ostatnie odczuwa cierpiący jako ucisk okalający. gdy człowiek odczuwa lęk bez żadnego widocznego powodu. czuje się mocno osłabiony. Jeden z pacjentów austriackiego terapeuty E. miewają także dokuczliwe marzenia senne. że nerwicę można wywołać eksperymentalnie. około trzech minut. Silne bóle w okolicach serca lub jamy brzusznej są podobne do tych. najsilniej dokucza mu zmęczenie poranne. N e u r a s t e n i a jest zaburzeniem typowo psychicznym. nieoczekiwanymi napadami silnego lęku. nie odwołując się do mechanizmów. budzące lęki. Kołatanie serca wywołuje niepokój i lęk. u kobiet-brakiem orgazmu.195 zaciemniało istotę rzecz. trzy razy w miesiącu. Powieki wydają się ciężkie. Ringela przedstawił listę 96 dolegliwości. wieczorem zazwyczaj czuje się lepiej niż z rana. jest stale rozdrażniony. chociaż jej nazwa sugeruje mylnie występowania jakiegoś niedomagania w funkcjonowaniu układu nerwowego. stale się śpieszy. hystera=macica) w obrębie ciała. Wszystko go rozprasza.

Za czasów sławnego francuskiego neurologa i psychiatry. czucia i wyższych form zachowania. niewrażliwych łat na ciele. dramatyzacji sytuacji. Przy tym uczucie te są wyraziste. Ta forma konwersji najczęściej występuje u żołnierzy pod wpływem silnych napięć frontowych. poszczególne kończyny lub objawiać się w postaci „znaków diabelskich”. J. Występują w niej wizualnie dostrzegane objawy a także zatrzymanie miesiączki. W chwili napadu histerycznego chory czubkiem głowy i piętami opierał się o podłoże i wyginał się brzuchem do góry. Mają one zmienną lokalizację. niemożność pisania). zmiana. Wyrazistymi objawami histerii są k o n w e r s j e. Interesującym przypadkiem jest kamptokornia. łuki histeryczne. kurcz przełyku (kula histeryczna). Wyróżniającym się zjawiskiem jest parastezja. wyjątkowo charakterystyczne obejmują szczyt głowy. jakby szukali coraz to nowego wyrazu swoich odczuć i stanów psychicznych. Wielu z nich dysponuje bogatym zestawem form gestykulacji. niekiedy przesadnie intensywne. Jedna z pacjentek Freuda. możemy przeto przypuszczać. wesołkowatym nastrojem. przesadne. Dość często takimi miejscami bywają gardło i pochwa. „graniem” . 21-letnia dziewczyna nie chciała pić ze szklanki i cierpiała. Psychologowie i psychiatrzy znają liczne formy konwersji. Zachowują się tak. zawężenie pola widzenia. określające miejsca pozbawione czucia. W języku łacińskim conversio znaczy odwrócenie. od radości do głębokiego smutku. występuje zjawisko regresji. pozy często są jaskrawo nienaturalne. podobne do występujących w normalnych ciążach.1893) często spotykano tzw. Osobnik taki szybko przechodzi od pobudzenia do depresji. wydzielanie siary. Może ono obejmować połowę ciała. Utrudnia to kontakty z otoczeniem. Okazało się. że siła ich konfliktów wewnętrznych jest tak intensywna. Do tej grupy zaburzeń zalicza się również pomniejszone lub powiększone widzenie przedmiotów. że jest to nieświadomy. jest to tzw. że zmusza do poszukiwania coraz to innych dróg ujścia napięć. Dzisiaj ta forma konwersji występuje niezmiernie rzadko. gdy musiała to zrobić. Cechą charakterystyczną osób dotkniętych histerią jest zmienność emocjonalna. Znane są „rękawiczki” i „pończoszki” histeryczne. Zaburzenia czucia również przejawia się na wiele sposobów. C h a r c o t a (1825 . Z tym się łączy ich wielka podatność na sugestię.196 spowodowane zmianami organicznymi. Zaburzenie wyższych form zachowania dobrze ilustruje zespół Gensera. a pochodny termin „konwersja” oznacza przeobrażenia napięć emocjonalnych w somatyczne symptomy dolegliwości. Ponieważ z reguły są to ludzie wrażliwi. Bóle głowy są tak intensywne. niemożność przełykania (dysfagia). uznawanych w średniowieczu za dowód opętania przez diabła. Konwersje dzielimy na trzy grupy: ruchu (motoryki). występujący często u więźniów a objawiający się prymitywizmem zachowania. przykurcze stawów (nienaturalny układ nóg). miny. Ich gesty.. Emocje i uczucia histeryków są infantylne. M. cofnięcie się do stanów wcześniejszego rozwoju. wyparty protest przeciw zachowaniu guwernantki. kurcz pisarski (zaciśnięta ręka. zmiany funkcjonowania gruczołów mlecznych. czyli nachylenia ciała do przodu pod kątem prostym. Według klasyfikacji ICD-10 do grupy pierwszej zaliczamy niedowłady i porażenia ( np. występująca w przypadkach ciąży histerycznej. kończyny. jakby podleganie modzie. Wykorzystują je ciągle grając coraz to inną rolę. Chora odczuwa niekiedy bóle. Histerycy przejawiają wyraźną tendencję do zachowań teatralnych. gwóźdź histeryczny. tworząc łuk. głuchotę histeryczną i niewrażliwość innych zmysłów lub nadwrażliwość zmysłową. Histeria jest swoistą ekspresją napięć wewnętrznych. jak w przypadkach guza mózgu. interesującą jest przy tym ich zmienność w czasie. która miała zwyczaj pojenia psa ze szklanki. komunikatem o zaistniałym konflikcie wewnętrznym. połowy ciała). gdyż ludzie nie lubią gwałtownych przejść od miłości do nienawiści lub odwrotnie.

który najlepiej symbolizuje występujący konflikt psychiczny. tiki. chory najczęściej wie o tym. zacinanie. lęk przed otwartą przestrzenią.ksenofobia. lek przed chorobami. Nieprzerwany potok słów służy rozładowaniu napięcia. zaraźliwą. . jakby świadczących o niedorozwoju.androfobia. należy odróżnić osobowość histeryczną. Zawsze dochodziło do ciężkiego konfliktu wewnątrz psychicznego pomiędzy jej skłonnością. Warszawa. 1992 r.hydrofobia. N początku XVIII wieku w jednym z żeńskich zakonów wszystkie mniszki czuły się przemienione w kotki. czerwienieje.agorafobia. Interesujący przykład konwersji jednostkowej na podobnym tle mamy w ramce nr 19. wolną od objawów somatycznych. przed wodą. . a nawet agresji wobec obcych. Przyczyna lęku jest choremu znana. Od histerii. jak doszło do tego symptomu. co uniemożliwiało jej przyjęcie sakramentu. Dopiero analiza pozwoliła zrozumieć. wystąpi drętwienie lub paraliż nóg. niedojrzałą.55. Zwykła chodzić zawsze na tę mszę. Jeżeli nie chce się odejść od kogoś.197 roli głupiego. Histeria przybiera różnorodne formy. stąd też nasila się on wyraźnie w stanach znacznego pobudzenia emocjonalnego. . że nic mu nie grozi ze strony obiektu lęku. Jej charakterystykę znajdzie Czytelnik we fragmencie. miauczały. przed ostrymi przedmiotami.aichmofobia. obawy niespodziewanego zetknięcia się z obiektem lęku.. F o b i e.mizofobia. Do tej kategorii zaburzeń zalicza się jąkanie. . może on unikać sytuacji. zachorowaniem. Freud rozróżniał histerię konwersyjną i lękową. a przy tym zakochała się w tym duchownym. Interesującą. wierzy itp. bezradnością życiową. dotyczącym zaburzeń osobowości. na skutek patologicznego uwarunkowania. Na zadane pytania osoby takie udzielają zaskakujących i bezsensownych odpowiedzi. Niekiedy występuje tendencja do nadmiernej gadatliwości. Chory odczuwa trudności mówienia. cierpiący boją się znaleźć na moście. a rezygnacją uznawaną rozumowo za obowiązek. Są to zaburzenia lękowe irracjonalne. . Ringel. A tym może być. każdy przedmiot i każde zjawisko. przed piorunami. Ringel: Nerwica a samozniszczenie. wypowiadając się krzywi. Ramka nr 20 „Pewna 32 letnia kobieta od pewnego dnia każdego miesiąca odczuwała nieznośne bóle głowy ilekroć chciała wyjść z ławki w celu przyjęcia komunii świętej. wpływających znacząco na życie zbiorowe. poci się. Cyt. Oto kilka odmian fobii: . o cechach dziecięcych. PWN. Mimo to występuje u niego lęk z powodu wyobrażeń. za: E. a jednak boi się. Bywa ona przyczyną nietolerancji. w których daje ona znać o sobie. pojawi się ślepota histeryczna itp. którą odprawiał „jej” duszpasterz”. . Z minionych czasów znamy histerię zbiorową. s. Jego zdaniem histeria znajduje swój konwersyjny wyraz w zaburzeniu pracy narządu. aczkolwiek trudną do weryfikacji tezę przedstawia E. zaburzenia lękowego. poruszały się jak kotki. przed obcymi. Była to jedna z form histerii zbiorowej o podłożu religijnym. przybierającą niekiedy formą epidemii. . . Ksenofobia jest jedną z fobii społecznych. nadyma. lęk połączony ze wstrętem przed mężczyznami. obawa destrukcji. nieczystościami. jeżeli widok kogoś wzbudza napięcie.nozofobia. przed zabrudzeniem. Osoba ta była protestantką: pod wpływem pewnego znanego duszpasterza odnalazła drogę do Kościoła katolickiego.brontofobia. Fobie społeczne (lęk przed oceną.

gdyż „zaniedbanie” wywołuje silny lęk. łódź przewróciła się i zatonęła. Konkretne formy zaburzenia wiążą się z właściwościami sytuacji. dokładnie wykonuje jakąś czynność. Zanika np. Z a b u r z e n i a o b s e s y j n o – k o m p u l s y w n e .. nasilają się do stopnia irracjonalności. . np.198 występowaniem publicznym) utrudniają lub uniemożliwiają nawiązywanie kontaktów społecznych i sprawne funkcjonowanie wśród ludzi. W odmianie dysocjacyjnego zaburzenia uwagi objawy nie są tak wyraziste jak w amnezji. Doznania interoreceptywne i mioceptywne są w świadomości hipochondryków pełniej reprezentowane niż bodźce eksteroceptywne. Oto np. Myśli natrętne mogą koncentrować się wokół ciągłej kontroli siebie. przeznaczenie). ananke= konieczność. pamięć wydarzenia lub przestaję działać uwaga w trakcie wykonywania czynności. Pozostałe wydarzenia pamiętali dobrze. traktuje się ją jako objaw występujący w wielu zaburzeniach. ale nie reaguje na bodźce otoczenia. co wywołuje potęgujący się lęk przy ich kolejnych powrotach. obrazoburcze. niż do wyjątku. łapanie się za portfel –częste sprawdzanie czy aby się nie zgubił. bluźniercze. Utonął również jeden z rybaków. Aktora może męczyć powracająca myśl o tym czy nie opuścił fragmentu kwestii. ani momentu utracenia kontaktu z kolegą. zawodowej. w zaburzeniu stają się zbyt częstotliwe. Dokuczliwe są myśli swawolne. Jest to przypadek a m n e z j i d y s o c j a – c y j n e j. Czynnościom tym towarzyszą fobie. izolowanie się. Zaburzone zostają głównie podzielność i przerzutność uwagi. H i p o c h o n d r i a jest zaburzeniem. w którym lęk pojawia się pod wpływem poczucia choroby i bólu. Przykładem czynności kompulsywnych może być przecieranie co parę minut klamki u drzwi (bakteriofobia) lub powtarzające się mycie rąk. Jednak. Niekiedy na widok świętych obrazów opanowują chorego myśli o treści seksualnej. Zawadzki do zaburzeń dysocjacyjnych zalicza także somnabulizm. Poczuciu temu towarzyszy świadomość obcości przymusu. W zaburzeniach psychicznych takie połączenia kilku elementów należy raczej do reguły. zapraszania osób trzecich. występującego łącznie lub w jednej z trzech form: myśli natrętnych. Świadomość bezsensu takiego czynu powstrzymuje od jego wykonania. nie reaguje na zmianę sytuacji. szoku psychicznego. czyli wykonywanie czynności motorycznych w czasie snu. dotyczącej wypowiedzi. charakteryzują się odczuwaniem przymusu (gr. zachowania. Zawadzkiego. Dwaj pozostali nie pamiętali ani chwili zatonięcia łodzi. ale impuls wyzwala lęk i wymusza formy zachowania zapobiegawczego w postaci chowania przedmiotów ostrych. W nowoczesnej klasyfikacji zaburzeń psychicznych hipochondria nie jest uwzględniana jako samodzielna jednostka. zdaniem B. lekarza czy podpisał receptę itp. trzech mężczyzn na jeziorze łowiło ryby z łódki. wykonanych czynności. Chory np. Z a b u r z e n i a d y s o c j a c y j n e polegają na zaniku. Bojaźń zakażenia się powoduje ograniczenie kontaktów społecznych. nie odpowiada na pytania. Dzieje się tak pod wpływem silnego przeżycia. Owe poczucie choroby jest wyraźnie przesadzone. każda drobna niedyspozycja wywołuje obraz zagrożenia. Ta przewaga wyraźnie uwidacznia się w sytuacji obniżonej aktywności. ale musi je wykonać. spotyka się przypadki zaburzeń czysto hipochondrycznych. które wykonujemy codziennie. Chory zdaje sobie sprawę z ich bezsensowności. „odszczepieniu” niektórych funkcji psychicznych od świadomości. zwane także nerwicami natręctw. Nawet tylko możliwość zachorowania wywołuje lęk. by nie pozostawać sam na sam z dzieckiem Czynności kompulsywne są podobne do tych. U kobiet niekiedy pojawia się impuls zabicia nowonarodzonego dziecka. B. narzucające się lęki. czynności kompulsywnych i fobii.

więc chroniła siebie nosząc we dnie duży turban na głowie. Po fazie depresji następuje faza euforii (manii). Czas trwania danego nastroju zależy od wielu cech jednostki. zamknięci w sobie. bez związku z kontekstem sytuacyjnym. szoku. płaczą w sytuacjach pogodnych. przejawiają się one głownie w postaci halucynacji. niekiedy latami. Na depresję cierpią częściej kobiety niż mężczyźni. czasami jest przekonany. że jakieś siły zewnętrzne czyhają na jego zdrowie. Życie traci swój urok. wyjeżdża niekiedy na znaczną odległość. jedna z cierpiących osób uroiła. są zatem kłopotliwe we współżyciu. źle sypiają. El Greco. czują się przemęczeni. S c h i z o f r e n i a jest ciężka postacią zaburzenia psychicznego. nieprzyjemnych zdarzeń niemal u każdego człowieka i jest to stan normalny. doba staje się dla nich zbyt krótką. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe. z którymi osobnik od dawna nie utrzymuje kontaktów. przestaje nęcić. orientacyjnie ponad dwa tygodnie. Myślenie schizofreników jest chaotyczne.199 F u g i (ucieczki) dysocjacyjne są przypadkami szerokiego zaburzenia pamięci. co prowadzi do opóźnienia w rozwoju. świadomość) sugeruje. Zachowania osób depresyjno. gniewają się bez powodu. Według niektórych znawców problemu dolegliwość ta występuje często u artystów. Znane są przypadki powrotu pamięci po upływie 30-tu lat. podzielenie umysłu. zwane także p s y c h o z ą d w u b i e g u n o w ą (Ah. przybiera nowe nazwisko i imię. bez ciągu logicznego. Bywają rozdrażnieni. Oznacza to dezintegrację procesów psychicznych i zdolność poprawnego reagowania na sytuacje życiowe. tam zaczyna nowe życie. prezentują niską samoocenę. pozostając w swym zamkniętym świecie. Staje się ona zaburzeniem. Nazwa (od gr. in. a w nocy sypiała pod fortepianem. rwane. Czechowa. Czasami schizofrenicy mówią do siebie w obecności innych. Niekiedy są to wypowiedzi osób. pesymistyczne nastawienie wobec przyszłości. stosuje urojone środki zapobiegawcze. bojaźliwi. Cierpiący w tym stanie odczuwają przygnębienie. może zmieniać się zarówno w cyklach krótkich jak i długotrwałych (+ 3-miesięcznych). po niej znowu depresji i cykl się powtarza. że prześladują ją Marsjanie. pod ochroną strun.schidzei= rozczepiać i phrein=dusza. Zaburzenie myślenia przyjmuje formę urojeń. gdy trwa przez dłuższy czas. w niektórych rodzinach ujawnia się ona u 1018% osobników. Depresja występuje pod wpływem smutnych. nawet pożyczonymi. W stanie manii są twórczy. zniechęceni. stwierdzono ją m. komentują zachowania. Emocje schizofreników są nieadekwatne do sytuacji. naprzemiennością nastroju. u Mozarta. Dotyka ona około 15% populacji współczesnego świata zachodniego i stale nasila się.. urazu osobnik oddala się od miejsca zdarzenia. Shakespeare’a. głosy są dokuczliwe. religijną lub polityczną. Dostojewskiego i wielu innych. Cierpieniem tym jest dotkniętych około 1% osób populacji ludzkiej. że jest rozszczepienie. Z a b u r z e n i a n a s t r o j u objawia się w postaci depresji (zaburzenie afektywne jednobiegunowe) i psychozy maniakalno-depresyjnej (zaburzenie afektywne dwubiegunowe). miesiącami. Emocje zazwyczaj są płytkie. Cierpienia zdaje się nie mają końca. W depresji są wyciszeni.maniakalnych zmienia się radykalnie wraz z nastrojem. najczęściej występuje ona u osób w wieku 45-55 lat. podejmuje nową pracę zazwyczaj gorszą od wcześniej wykonywanej i stan ten trwa tygodniami. Depresja dziecięca często przekształca się w chorobę sierocą. Zaburzenia dotyczą postrzegania. Np. a w drastycznych przypadkach-do śmierci dziecka. Jest to zaburzenie dziedziczne. szastają pieniędzmi. stając się problemem społecznym. skłonni do zabawy i hulanek. a jej objawy zaostrzają się. . sytuacja tragiczne wywołują niekiedy śmiech. Pod wpływem silnego przeżycia. entuzjastyczni. spowolnienie aktywności. nie pamięta kim właściwie jest. ten nieład terminologiczny!) charakteryzuje się zmiennością. chory przedstawia siebie jako postać historyczną. wydają różnorakie polecenia. załamani.

wtedy płaczą. Są przekonani o swojej dobroci i o tym. niespójnych wypowiedziach. 3. wielcy i utalentowani. Urojenia są konsekwentnie logicznie rozwijane. nieodpowiednim do sytuacji zachowaniu. Typy schizofrenii wyróżnia się ze względu na dominację określonej cechy. w którym dominuje najczęściej określona cecha patologiczna . stanowiąca rezerwę klasyfikacyjną. Mamy więc: 1. poza osłupieniem u ludzi tej choroby występuje negatywizm. nieufnych wobec innych. Osobowość paranoiczna cechuje ludzi podejrzliwych. Osobowość schizoidalna wyróżnia się tym. nieuświadamiane pragnienia seksualne. to długotrwały bezruch. urojenia wyjątkowości. nieuznających „odruchu serca”. Z tego powodu określenie zaburzonej osobowości często pokrywa się z nazwą zaburzenia. że występują u nich deliria histeryczne. co do tego. dramatyzują sytuacje. Zdarza się. co innym jest obojętne. a nawet celowego gnębienia. że treści wypowiedzi telewizyjnych są odbierane jako przekaz osobisty. Mamy więc: 1. Szakespeare’ów i inne znakomitości. nie objawiający wzruszeń. Osobowość histeryczną charakteryzuje się regresją do wcześniejszych i prymitywnych form zachowania. mniej wyrazistych niż w typach poprzednich. giętkość woskowa. utrzymywanie kończyn w pozycji uformowanych przez innych. o chaotycznym myśleniu. Są to ludzie niezwykle uparci. wielkiej postaci. upatrujący w zachowaniach bezinteresownych zalążka intrygi przeciw nim. Istnieje kilka odmian zaburzeń schizofrenicznych. bezcelowa aktywność przeciwna nakazywanej. Typ zdezorganizowany (hebefreniczny). dążący konsekwentnie do spełnienia zemsty. 3. trwające kilka godzin. poczucie głębokiej krzywdy. zachowuję się aktorsko. drugie. wśród chorych tego typu spotyka się Piłsudskich. egoistycznie i manipulatorsko. Ludzie o takiej osobowości pragną zwracać na siebie uwagę innych. bezładnym. o wielorakich objawach. spowolnionego działania. Typ paranoidalny. starający się nie zwracać uwagi na siebie. stan zamroczenia. . Osobnicy paranoiczni zachowują się wyniośle.200 oddające obojętność wobec świata. Typ niezróżnicowany. że inni są wrogo. zachowują się zalotnie. że osobnik o tych właściwościach jest zamknięty w sobie. aczkolwiek niesłusznie. nastawieni wobec nich. Typ katatoniczny. urojeniowy. nie zwracając uwagi na otoczenie. występuje mania wielkości. aż do absurdu. krzyczą. Jezusów. 4. nieśmiały. Z tego powodu sądzi. niezmiernie opanowany. Są oni niezmiernie wrażliwi na punkcie własnego znaczenia. najmniejszy gest niedocenienia powoduje długotrwałą obrazę. mściwi. Niekiedy występują u nich napady histeryczne. traktują innych z góry. że ludzie go nie rozumieją. wzrusza go to. opór przeciw wszelkim poleceniom. Żywią silne. Występują urojenia ksobne. Dokonano ich specjalistycznej klasyfikacji. np. Jego wrażliwość jest selektywna. Pierwsze przypomina stan letargu. 2. tak by wykluczyć wszelkie wątpliwości. są gruboskórni i niedoceniają jego wrażliwości. bywa. że oni są „ponad”. jest to kategoria „inne”. w którym fantazje wynikłe z pragnień są utożsamiane z rzeczywistością. płytkością przeżyć emocjonalnych. Charakterystyczne dla tego zaburzenia są o s ł u p i e n i e i k a t a t o n i a. nie szanują jego uczuć. Z a b u r z e n i a o s o b o w o ś c i charakteryzują się złożonym układem cech. w wyniku tego izoluje się od innych i oddaje marzeniom. „arystokratycznie”. unikający kontaktów z innymi ludźmi. płytkiej uczuciowości. pielęgniarza. występuje przewrażliwienie i wybujała zazdrość o partnera i wiele podobnych. Cechy schizoidalne nabierają wyrazistości wraz z upływem lat życia. gestykulują. 2.

Osoby o takiej psychice mają utrudnione kontakty społeczne. niepobłażliwym. unikającym improwizacji. Czabała). nie mają wyrzutów sumienia. 9. typowa u osób gwarowo zwanych „łamagami”. a także zmienne pojmowanie siebie. ich emocje nie są ustabilizowane. nie planują działań w długiej perspektywie czasu. odwołujący się do uczucia litości. Osobowość chwiejna emocjonalnie jest zbliżona do osobowości histerycznej. za swój los obwiniają innych. marzenia jest następstwem tego stanu rzeczy.Zawadzki). Swą . ich poziom aspiracji kształtuje się poniżej przeciętnego. Ludzie o takiej osobowości nie cierpią krytyki. są łatwowierni. domagają się pomocy. powodujący dezorganizację zachowania. 7. 5. z byle czego robią przedmiot docinków. szybko się męczą. postępują nieudolnie i niekonsekwentnie. częściej jednak wyróżniana jako odrębny typ (Cz. są ulegli społecznie i konwencjonalni. rozmyty obraz samego siebie. Dokonują przestępstw lub zbrodni na zimno. ich wrażliwość moralna nie osiągnęła niezbędnego poziomu do regulacji zachowania w społeczeństwie. oczekujących wsparcia ze strony innych. Nie mają ambicji. są to ludzie zdrowi fizycznie. Osobnicy narcystyczni nie są skłonni do empatii. niepohamowaną potrzebą pochwał przy jednoczesnym poczuciu niskiej wartości. 6. od innych oczekują uznania i podziwu w zamian niczego nie ofiarowują. psuciu planów działania. niekiedy z nią utożsamiana (B. czyli niejasne poczucie tożsamości. 8. biernym oporze. obyczajowych. W niektórych przypadkach występuje u nich zaburzenie typu b o r d e r l i n e. przekorze. darczyńców nie cierpią. W literaturze specjalistycznej określa się ją również terminem „bierna” i rozróżnia się odmiany biernej-uległej i biernej agresywnej. nigdy siebie. jednak nie są to jednostki sprawne. W wersji patologicznej rozwija się zespół cech sprzecznych wzajemnie. zawyżoną oceną własnej osoby. Czasami w tej wiązce cech znajduje się też złośliwość. są egoistyczni. Są nadmiernie krytyczni. 10 Osobowość zależna występuje u osób niesamodzielnych. pogardy dla innych. co powoduję trudności współżycia i nawiązywania kontaktów z ludźmi. Osobowość lękowa jest zdominowana przez zgeneralizowane i stałe poczucie niepokoju. Pierwsi są przyjaźni. złośliwi. dokuczliwi we współżyciu. Szczegółowa charakterystyka osobowości tego typy zawiera ramka nr 20. rygorystycznie przestrzegającym nakazy norm prawnych.201 4. ich zdolności do przeżyć miłości są ograniczone. nie szanują praw i uczuć innych ludzi. Z reguły czują się pokrzywdzeni. Ucieczka w fantazje. połączona z agresją. miejsce pracy lub mieszkanie musi być u nich utrzymane we wzorowym porządku. przestawienie kwiatka na inne miejsce niż jemu przeznaczone wywołuje napięcie i oburzenie. Osobowość antyspołeczną prezentują ludzie wrogo nastawieni wobec społeczeństwa. Wybujały narcyzm charakteryzuję się nadmierną koncentracja na sobie. prezentują mistrzostwo w obniżaniu zapału. Niekiedy towarzyszą temu skłonności samobójcze. lęku przed nadchodzącymi zdarzeniami. nie występują też u nich żadne zaburzenia psychiczne. Drudzy są zawistni. nie respektują oni żadnych regulacji życia społecznego. inteligencji praktycznej. Osobowość obsesyjną (anankastyczną) przypisujemy ludziom niezwykle skrupulatnym. nadzwyczaj przezornym. sztywnym w ocenach. Osobowość nieadekwatna. Osoby takie są przesadnie pedantyczne. nie znoszą ich przewagi i zdolności samodzielnego decydowania. Ludzie tacy boją się zboczyć z narzuconej drogi. moralnych. skłonni do masochizmu. reagują na nią gwałtownymi wybuchami gniewu. tak jakby strugali patyk lub ciosali kamień. brakuje im sprytu życiowego. Osobowość narcystyczna jest w istocie rzeczy hipertrofią normalnej cechy miłości własnej.

Wyrastając w zamożnym domu. bowiem ilość cech psychopatycznych i socjopatycznych liczy się w setkach. a Fryderyk zastanawiał się pod jakim kątem należy uderzać piłkę. jak można pokonać możliwie największą odległość przy wydatkowaniu minimum energii lub jak można najłatwiej przeskoczyć przez płot albo jaka jest idealna długość laski spacerowej. ma wyjaśnienie przyczyn ich powstawania. obliczając siłę uderzenia oraz korzyści i niekorzyści uderzeń zbyt silnych lub zbyt słabych. Taylor szybko nauczył się poddawać surowej samodyscyplinie. zwykł sporządzać listę atrakcyjnych i nieatrakcyjnych dziewcząt. zmiany osobowości. w którym obowiązywały surowe purytańskie wartości (szczególną uwagę zwracano na pracę. pisali o takich przypadkach Dostojewski (Sobowtór). nawet gdyby te dokładne co do centymetra pomiary miały zabrać większość słonecznego przedpołudnia. jak sądził. był człowiekiem bez reszty zaprzątniętym kwestią kontroli. U osób o takim zaburzeniu następują. Przyjaciele z lat dziecinnych wspominali o „naukowej” skrupulatności. A jako dorastający młodzieniec. makiawelistach. zanim poszedł na tańce. kierowała nim nieubłagana potrzeba ograniczania się do ścisłych reguł i panowania nad wszystkimi aspektami swojego życia. Ta sama drobiazgowa procedura dotyczyła godzin snu.. np. aby wszystko podporządkować ścisłym przepisom i drobiazgowym regułom. kompulsywny. Zauważywszy. że najbardziej . Człowiek normalny zmienia w różnych sytuacjach swe zachowanie. kleptomanach.Stevenson (Dr Jekyll i Mr Hyde). nie podlegające świadomościowej kontroli. pedofilach. niż opis i klasyfikacja typów zaburzeń. W rezultacie zmiany z reguły pojawia się osobowość. nieśmiała i łagodna. natomiast „mnodzy” zmieniają osobowość.(. Mniej więcej od dwunastego roku życia Taylor miał okropne nocne koszmary i cierpiał na bezsenność. Te rysy charakteru ujawniły się w osobowości Taylora od wczesnego dzieciństwa. np. że wraz z rozwojem cywilizacyjnym pojawiają się coraz to nowe cechy patologiczne.). 11 Osobowość wieloraka (mnoga) jest zaburzeniem fascynującym literatów. że wraz ze przemianą osobowości następują zmiany procesów nerwowych i fizjologicznych.202 zależność kompensują mniemaniem o wybitnych zaletach i talentach własnych. Nawet gra w palanta podlegała starannej analizie. w innych osobowość pierwotna nie wie o istnieniu wtórnej. które. druga wyzywająca. W znanym przypadku Ewy Białej na jej miejsce pojawiała się Ewa Czarna. Był to człowiek pełen obsesji. będą na zabawie. Thigpen i Cleckey (Trzy twarze Ewy). uzasadniających żądania pomocy.. piromanach i wielu innych. Wyliczanie typów zaburzeń osobowości daje jedynie przybliżony obraz zjawiska. tak aby każdej móc poświęcić jednakową ilość czasu. ruchliwa. Interesujące jest to. Przed rozpoczęciem gry w baseball upierał się. twórca „naukowego zarządzania”. Pierwsza była spokojna. jaką wnosił do gier i zabaw. „osobowość na życzenie”. Na co dzień mówimy o sadystach. częstotliwość uderzeń serca. Taylor nalegał. W niektórych przypadkach obie wiedzą o swoim istnieniu. aby pole do gry zostało dokładnie wymierzone i aby zachować odpowiednie odległości między pozycjami poszczególnych graczy. przeciwna. Wiemy. zalotna. Bycie takim. W tej sytuacji większe znaczenie. W czasie spacerów po okolicy młody Fryderyk nieustannie kontrolował sprawność swoich nóg. jakim mnie sobie życzy szef staje się standardem pracowniczym w niektórych firmach. Ramka nr 21 „Frederyk Taylor. aby odkryć. Gogol (Nos). Przyjmując luźne kryterium kwalifikacyjne listę zaburzeń można powiększać niemal bez ograniczeń. dyscyplinę i zdolność panowania nad emocjami).

Oziębła. dzięki której budził się. jeżeli pojawia się ono u bliźniąt monozygotycznych lub u większości członków danej rodziny. Alkoholizm matki. psychoanalityczna interpretacja. że wielu przestępców przeżyło trudny poród i powikłania porodowe wpłynęły niekorzystnie na ich psychikę. Pierwszą stanowią czynniki genetyczne i wrodzone.” Cyt. wiodącego od płata czołowego do jądra ogoniastego. czasami usiłował spać podparty szufladami wyciągniętymi z hotelowego biurka(. Morgan: Obrazy organizacji. niedoczynność przysadki mózgowej i niedobór hormonu wzrostu jest przyczyną infantylizmu.. powoduje zaburzenie rozwoju osobowości dziecka. Spędzanie nocy poza domem przysparzało mu więc trudności. podparty wieloma poduszkami. Trzecia. Występowanie schizofrenii ma związek m. W podeszłym wieku wolał sypiać w pozycji na wpół siedzącej. zerwanie połączeń płatów czołowych z ośrodkami ruchowymi powoduje porażenia histeryczne. Np. Ten punkt widzenia zaczął tracić na znaczeniu wraz z rozwojem wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. kompleksów To one stanowią podłoże psychopatologii człowieka dorosłego. z zwiększoną recepcją dopaminy w pewnych okolicach kory mózgowej. jest zatem zawężana dzisiaj do bardzo specyficznych przypadków zaburzeń. skonstruowała „uprząż” z rzemieni i drewnianych klocków. 1999 r. PWN. Eksperymentował również z innymi sposobami przezwyciężania koszmarów sennych. Obecnie uznaje się zaburzenie za uwarunkowane genetycznie. Obecnie dochodzi niekiedy do przerostu tej funkcji i pojawiają się fobie lub rozwija się osobowość lękowa. kiedy leży na plecach. Wśród chłopców urodzonych w Niemczech w czasie ostatniej fazy wojny wystąpił znacząco wyższy odsetek homoseksualistów.in. A. Ogólnie rzecz biorąc istnieją cztery kategorie przyczyn zaburzeń psychicznych i osobowościowych.203 dręczące sny ma wtedy. Z punktu widzenia freudyzmu przypadek Taylora to klasyczna ilustracja obsesyjnokompulsywnego typu osobowości o podłożu analnym. surowy ojciec mieli się przyczyniać do powstawania nieświadomych konfliktów. Raine wykazała. . Od czasów Freuda przyczyn różnorodnych zaburzeń psychicznych upatruje się w niewłaściwych relacjach społecznych w rodzinie dziecka. że uszkodzenie różnych partii mózgu wywołuje specyficzne zaburzenia psychiczne. a w hotelach. Nowoczesne metody badawcze stwarzają możliwości poznania zależności pomiędzy właściwościami genów a niektórymi zaburzeniami psychicznymi. palenie papierosów zwiększają ryzyko pojawienia się zaburzeń. aby chłodziło mu głowę. za: G. ilekroć groziło mu przybranie tej pozycji. Stwierdzono.s. np. strach przed niektórymi istotami. poczucia winy.). Zaburzenia kompulsywne pojawiają się w następstwie nadaktywności szlaku nerwowego. Niektóre nasze zachowania ukształtowały się u zarania ewolucji gatunku ludzkiego. Drugą grupę przyczyn zaburzeń upatruje się w czynnikach bilogiczno-organicznych. Depresja wynika z osłabienia funkcji bocznego odcinka kory czołowej (zakrętu obręczy) i zawężenia uwagi do sfery uczuć smutku. które wpływają na rozwój i stan płodu w łonie matki lub w trakcie porodu. Ich niedobór powoduje rozmaite skutki negatywne. Niedobór testosteronu w organizmie matki. albo nadopiekuńcza matka..238-239. Do kategorii czynników wrodzonych zaliczamy te.. Ważną rolę w regulacji funkcjonowania organizmu odgrywają hormony. Właściwie przez całe swoje życie walczył z bezsennością i stosował różne pomysły na ułatwienie zasypiania. gdzie było zbyt mało poduszek. na przykład rozpinał na dwóch kojach płócienne prześcieradło. np. niż w grupie narodzonych w czasie pokoju. występujący pod wpływem stresu. pająkami pełnił przystosowawczą funkcję ochronną. Warszawa.

Z tego punktu widzenia niektóre zaburzenia psychiczne jawią się jako wynik niewłaściwego warunkowania bodźców. czyli mechanizmów jej przebiegu. Istnieje kilka rodzajów psychoterapii. nasilenie empatii i zaufania. negatywnego obrazu siebie. Pamiętać też trzeba. tak różnorodne i tajemnicze. Psychoterapia daje ludziom cierpiącym: a) nadzieję poprawy. które doprowadziły do jej powstania. że wyżej przedstawione wątki występują niemal we wszystkich odmianach zabiegów tego typy. co było źródłem choroby.Beck). modele demonstrując je przyczyniają się do ich upowszechnienia. że nie mogą być sprowadzone do paru formułek wyjaśniających przyczyny ich powstawania. np. Nie idzie tu jedynie o nazwanie choroby i jej przypisanie do odpowiedniej kategorii w systemie ICD-10 lub w jakimś innym. w danej chwili przychodzącej mu myśli. jest warunkowane wieloma przyczynami. Zrozumienie tego. że podobne korzyści oferują szamani. Badania porównawcze wielu form psychoterapii pokazały.204 Czwartą kategorię wyjaśnień prezentują zwolennicy szeroko pojętego ucznia się. że psychoterapeuta ma nad amatorami przewagę wykształcenia specjalis-tycznego Na poprawnie prowadzoną psychoterapię składa się ciąg następujących czynności:1) diagnozowania.Jacson).2) wskazania przyczyn. P s y c h o a n a l i z a jest metodą przywracania świadomości treści wypartych. Niektóre zaburzenia osobowości (osobowość lękowa. ludowi bioterapeuci (S. Przyczyny zaburzeń psychicznych. „grzeszne”. czyli skierowanie na . uświadamia pacjentowi przyczynę jego cierpienia i radzi jak w nowy sposób interpretować przeszłe wydarzenia. Psychoanalityk wydobywając je. Dodajmy. b) zmianę obrazu siebie i świata c) poprawę relacji z otoczeniem. behawioralna i poznawcza. że w dzieciństwie człowieka zostały zrepresjonowane myśli i uczucia społecznie nie aprobowane. jest metoda wolnych skojarzeń. co jest domeną zabiegów medycznych i farmakologicznych. Nie ingeruje ona w strukturę fizyczną lub chemiczną organizmu. one są silnie osadzone w nieświadomości. negatywnego obrazu aktualnej rzeczywistości i pesymistycznego spojrzenia na przyszłość. Wynika ona z założenie. Najbardziej znane i najczęściej stosowane to: psychoanaliza. uznawaną za znak firmowy psychoanalityków. które z różnych powodów nie uzyskują niezbędnej ilości wzmocnień. niechęć mówienia o treściach wypartych. dotyczące danego zaburzenia i tą drogą dochodzi do rozpoznania przyczyny choroby. W. a terapeuta wyłapuje z tego wszystkie istotne treści. tzn. humanistyczna. uzdrowiciele. czyli określenie prawdopodobnego przebiegu choroby w przyszłości i efektów terapii. Depresja może także być następstwem tzw. Dzieje się tak po przejściu na emeryturę. czyli trafnego rozpoznania istoty zaburzenia. w przypadkach fobii. Psychoterapia. Jedną z nich. bądź reakcji w warunkowaniu instrumentalnym. Podobnie funkcjonuje przeniesienie. lecz o rozpoznanie struktury zaburzenia. przynajmniej zmniejszenia cierpień. Rozluźniony pacjent mówi o każdej. ale i ich podłoże. W dodatku różnie one skutkują w każdym przypadku jednostkowym. Warto jednak pamiętać. triady poznawczej (A. Wyżej przedstawione uwagi są jedynie wskazaniem kierunków poszukiwania uwarunkowań tych zjawisk. przeprowadzce do obcego miasta itp. Psychoterapia jest jednym ze sposobów przeciwdziałania zaburzeniem psychicznym. 3) prognozowania. że każde zaburzenie pojawia się w następstwie splotu okoliczności. utracie eksponowanego stanowiska. pozwala eliminować nie tylko objawy. Wskazówką istotności staję się opór pacjenta.4) zastosowania skutecznych metod leczenia lub oddziaływania na pacjenta. Depresja zgodnie z tą wizją pojawia się u osób. Aby osiągnąć wspomniany cel należy zastosować odpowiednie metody. antyspołeczna) kształtują się pod wpływem obserwacji.

Obiektem oddziaływanie terapeutów tej orientacji jest świadomość. To podkreśla teraźniejszość terapii i jej humanistyczny charakter. Pomaga świadomie decydować o sobie i wybierać właściwe wartości życia. W o l p e. a jego właściwości mogą być opisane jedynie w języku doznań. co potencjalnie dobre w jednostce. Rogersa. modyfikowana pod wpływem różnorodnych zabiegów i nowych doświadczeń. z pełną akceptacje jego odrębności jako istoty ludzkiej. Jednak współczesne badania rozwoju psychiki podważają podstawowe przesłanki psychoanalizy. skoncentrowana na osobie C. Zaburzenia neurotyczne.Minkowski. E y s e n c k i J. silnym lękiem. Jej celem jest pobudzanie rozwoju. a co sądzić o zabiegach terapeutycznych psychoanalityków w przypadkach zaburzeń psychicznych. powstałych na tym tle. M. widząc w nich metodę maskowania siebie . USA. Dlatego też terapeuci tego kierunku unikają wyszukanej terminologii fachowej i żargonu poszczególnych szkół psychologicznych. Nie narzuca mu swoich wizji. zajmują się oni teraźniejszością i przyszłością. zatem bardzo kosztowną. Ujawnienie tych uczuć pomaga psychoanalitykowi zrozumieć istotę napięć. nauczenie się świadomego wyboru wartości i dobrego współwystępowania w świecie jest potrzebą człowieka. jest formą pośrednią między terapią a wychowaniem. Głównym ośrodkiem tak uprawianej terapii jest Instytut Gestalt w Cleveland. Poznanie i kształtowanie swego „bycia”. Egzystencjaliści rozpatrują człowieka jako niepowtarzalny byt w świecie.205 psychoanalityka uczuć miłości lub nienawiści. Do nurtu terapii humanistycznej zalicza się również terapię gestalt. gdy na dany bodziec osobnik reaguje np. ”Gdy rozszerzam klatkę piersiową czuję się potężnym. Korzystanie z niej nobilitowało swego czasu bogate damy amerykańskiego „society”. Tę orientację terapeutyczną reprezentują L. Zmiana świadomości dokonuje się z poszanowaniem integralności i niezawisłości pacjenta. T e r a p i a h u m a n i s t y c z n a bywa niekiedy kojarzona jedynie z orientacją maslowowsko-rogersowską. Psychoanaliza jest terapią długotrwałą. istniejący tu i teraz. stanowiący nierozłączną całość ze światem. wynikłych z uszkodzenia struktur mózgu Czytelnik sam potrafi właściwie ocenić. Wspomniany już R. Ta całość jest stale w nim obecna i nie ma nic wspólnego z dziecięcymi kompleksami. zgodnie z przemyślanym wyborem pacjenta. Bycie razem stwierdza R. lecz wspiera to. w jej właściwym zaspokajaniu ma pomagać terapeuta. E. Nieprzystosowanie i różne dysfunkcje psychiczne mają miejsce wtedy. Np. opracowaną przez F. Poznanie świata dokonuje się przez bezpośrednie doświadczenie. tym samym przyczyniało się do popularności i znaczenia metody. np. bez . Jej najbardziej znanymi przedstawicielami są H. W terapii idzie o to. znaczy bycie w tym samym świecie. Terapeutów humanistycznych nie interesuje przeszłość klienta. T e r a p i a b e h a w i o r a l n a jest ukierunkowana na eliminowanie niepożądanych zachowań metodami wypracowanymi w teorii uczenia się. na ogół jednak ujmuje się ją w szerszym kontekście teoretycznym egzystencjalizmu i określa się jako egzystencjalno-humanistyczną. Nowe Ja pacjenta ma wyłaniać się świadomie.A. aktualnym uwarunkowaniem myśli i uczuć. Boss. P e r l s a. zmieniając stronę fizyczną osoby zmienia się jej świadomość. Terapeuta chcąc pomóc cierpiącemu musi zrozumieć świat pacjenta. Terapia humanistyczna. twardym człowiekiem” – ta wypowiedź pacjenta ilustruje istotę zabiegów gestalt.Binswanger. Wersja terapii egzystencjalnej jest bardziej pogłębiona teoretycznie. by na bodziec wywołujący lęk wytworzyć reakcję spokojną. rzeczową. May. ich zdaniem. unikania konfrontacji z własną egzystencją. ułatwianie samorealizacji. żywionych w dzieciństwie wobec rodziców. Terapeuta ma za zadanie doprowadzenie klienta (nie pacjenta!) do stanu pełnego rozwoju jego dobrych cech. May. Van Kaam i inni. są wyuczone i wynikają z wadliwego uwarunkowania lub deficytu uczenia.

D. Warszawa. reagującym alarmem pod wpływem zawilgocenia. Ringel: Nerwica a samozniszczenie. C. . Warszawa. dzieci miały zyskiwać wpisy do notesu za każdy dobry uczynek. relaksacje osłabiają lub eliminują związek danego bodźca z lękiem.J. PWN. E. skuteczność tej techniki ocenia się na 75% ( A. stosowana wobec dzieci upośledzonych umysłowo. 1974 r. Kratochwil: Psychoterapia. . Jakubik: Zaburzenia osobowości. Warszawa. Czabała i inni: Podstawowe zaburzenia psychiczne. niż ludzie zdrowi. PWN. Wykorzystuje się w niej zasadę utrwalania zachowania wzmacnianego (nagradzanego). Po kilkakrotnym skojarzeniu moczenia się z obudzeniem dolegliwość ustępowała. wykazał. Zauważono. np. T e r a p i e p o z n a w c z e. I. to piorun zamiast brontofobii zacznie wzbudzać miłe wspomnienia lub oczekiwania.K. Eliminacja myślenia katastroficznego. Jedna z technik. L. a własne sukcesy przypisują korzystnym zbiegom okoliczności. Warszawa. np. tuleniem w ramionach ukochanego. E. A. kobieta. Warszawa. . w: J. 1990 r.. Muszyński w procesie wychowania moralnego.206 silnej emocji negatywnej. wystąpienie piorunów skojarzy się parokrotnie z czymś przyjemnym. A. . Seligman: Psychopatologia. Houts). 1994 r. że wiele problemów zdrowotnych wynika z niewłaściwego myślenia. ale zawodna w społeczności otwartej. twierdzi. Pusty Obłok. Bergin (red):Psychoterapia i zmiana zachowania. jest tzw. że to już koniec szczęścia. że ona teraz jest nic niewarta. Np. H. relaksacji. W Polsce podobne zasady i techniki oddziaływań zastosował w latach 70-tych XX wieku H. . wykazanie zasadności innego myślenia jest jednym z celów tak pojętej terapii. . cudowną wycieczką. 1997 r.A. Również warunkowanie instrumentalne ma zastosowanie w terapii. Kepner: Ciało w procesie psychoterapii gestalt. polegająca na ćwiczeniu właściwych schematów interpretacji zdarzeń skutecznie obniża poziom depresji. Gdańsk. Ta odmiana psychoterapii jest ukierunkowana na modyfikację sądów o sobie i wydarzeniach. Ellis. dotyczących pacjenta. Jest to zgodne z teorią hamowania wzajemnego Wolpego. Jankowski: Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. podręcznik akademicki. Zasady warunkowania klasycznego wykorzystuje się w technikach odwrażliwiania. a nawet schizofrenicznych. . w której nie występuje skuteczny system wzmocnień. Jeden z jej twórców. Wyd. 1975 r. Mowrer jedną z form terapii behawioralnej . PIW. niepełnosprawnych. Metoda okazała się skuteczna w zakładach zamkniętych. seks. PZWL.J. 1991 r. Poczynania te zakończyły się kompletnym fiaskiem. Warszawa. L Garfield. że żaden mężczyzna już nią się nie zainteresuje itd. że sobie nie poradzi. M. według którego reakcje antagonistyczne wobec lęku. Postępują odwrotnie.A. 1992 r.S. gospodarka żetonowa. Warszawa. sprowadzająca się do nagradzania zachowań pożądanych żetonami. 1972 r . Nazywa się to przewarunkowaniem lub przeciwwarunkowaniem. że cierpiący na depresję nie stosują obrony Ja. GWP. jedzenie. P. w leczeniu alkoholizmu i innych. PZWL. Jeżeli np. Warszawa. W przypadkach enuresis (uporczywe moczenie nocne) układał dziecko do snu na materacu.Rosenhan. wymienialnymi na atrakcyjne dobra. Terapia poznawcza.E. . Kępiński: Psychopatologia nerwic. PTP.Cz. 2000 r. W iście amerykańskim stylu zastosował O. Strelau (red): Psychologia. Lektura: . np. którą opuścił mąż.S. warunkowania awesyjnego.

W sytuacjach codziennych w użyciu pozostaje język n a t u r a l n y. Rozwój cywilizacji umożliwił wprowadzenie do obiegu społecznego wiele języków s z t u c z n y c h: matematyki. Język. Do posługiwania się językiem. tam. nie sprostał więc wyzwaniu silniejszego odgałęzienia gatunku ludzkiego i wyginął. pozornie zjawisko czysto społeczne. jak tego chciał B. wskazywania miejsca położenia pokarmu. programowania. wyżej. zapis. potrzebny jest także aparat wykonawczy. że każde dziecko można nauczyć dowolnego języka naturalnego. C l a r k uwypuklają role porozumiewania się pomiędzy jednostkami i grupami osób. Świadczy to o genetycznym podłożu zdolności językowych. hindu (338 mil. ujednolicenia rozumienia słów prze nadawcę i odbiorcę. C h o m s k i. pozwalającej określać wzajemne wobec siebie położenie obiektów (tu. Zwolennicy wyjaśniania ewolucyjnego różnią się rozumieniem szczegółów procesu powstawania języka. Mowa stanowi jego formę fonetyczną. obiektach i swoim środowisku. Wiemy. którym posługuje się minimum 100 000 osób. jedną z nich jest język polski. prócz mózgowego programu sterowania. przedtem. Istnieje około 5 000 odmian języka naturalnego. To z kolei wymagało wykształcenia umiejętności i zasad porozumiewania się. tzn odpowiednia budowa krtani. sądzi. który żył na Ziemi przez około 3 miliony lat. że istniej wrodzona struktura w mózgu. Ludzie posługują się różnymi odmianami języków. niżej). lecz dojrzewania. Pojawiły się też w języku morfemy określające sekwencje czasowe (teraz. odległość (blisko. H. dialekty.. mianowicie homo sapiens. N. Oprócz tego występują liczne narzecza. daleko). np radarowej u nietoperzy czy termicznej u kleszczy.207 Rozdział XII Język i komunikacja między ludźmi. Morse’a. migowego. Pozwala ona wydawać wielce zróżnicowane dźwięki w szybkim tempie. Jak doszło do ukształtowania wspomnianych narzędzi mowy i języka? We współczesnej lingwistyce dominuje pogląd. Innymi słowy porozumiewający się musieli dysponować podobnym zasobem informacji o języku. X komunikując Y-kowi: „Zbliża się niedźwiedź” . wypracowania podzielanych podstaw komunikowania się. Braille’a i innych. Np. Za odrębny język uznaje się taki. odpowiadająca za rozwój gramatyki języka. Dzięki temu język stał się dobrym narzędziem komunikacji międzyosobniczej i środkiem przekazu doświadczeń. Dzieci szybko opanowują reguły gramatyczne nie w wyniku uczenia się. „mowy telegraficznej”.) posługuje się językiem chińskim (845 milionów). jest uwarunkowany biologicznie. nie wykształcił języka i systemu komunikacji zbiorowej. że zdolności językowe ludzi wykształciły się w drodze ewolucji pod wpływem doboru naturalnego. wybitny amerykański znawca problemów języka. Taką spotykamy jedynie u człowieka. W świetle biologii wykształcenie się unikatowych organów mowy i języka nie jest czymś nadzwyczajnym.formę graficzną. Jedni są przekonani.) i hiszpańskim (331 mil). potem). w wyniku zaprogramowania genetycznego (w języku psycholingwistyki: przyswajania). Homo erectus. S k i n n e r. rozwiniętych zdań). u niektórych istot także wykształciły się specyficzne mechanizmy orientacji. następnie angielskim (485 mil. kierunek ich usytuowania (w lewo. prawo od czegoś). Doskonalenie form przekazu doprowadziło do wykształcenia zasady relatywności. Inni np. gwary. zyskali przewagę nad innymi i przyczynili się do ich zagłady. sygnalizowanie pojawienia się drapieżnika lub nieprzyjaciela itp. Język w tym rozumieniu spełniał ważną rolę instrumentu koordynacji działań zbiorowych. że w początkowej fazie dominująca rola przypadała funkcji reprezentacyjnej.). Osobnicy jednej z gałęzi hominidów. przy tym uczenie się każdego z nich przechodzi typowe stadia (jednego wyrazu. Najwięcej ludzi (dane z 1991r. H. tzn. Reguły gramatyczne i inne kompetencje językowe pojawiają się podobnie jak zachowanie seksualne. przekazując potomstwu cechę dobrego posługiwania się głosem.

Przypuszczalnie najwcześniej pojawiła się forma p r o t o j ę z y k a. 5) zachowania odbiorcy wypowiedzi. 2) Dyrektywy. opanowanie umiejętności posługiwania się nim wymaga także uczenia się. Wrodzone struktury mózgu ułatwiają przyswojenie reguł gramatycznych. umiejętność poprawnego pisania. m. wykształcenia. dotychczas nie doświadczanych zjawisk lub nie spotykanych obiektów. Język spełnia w życiu ludzkim istotne funkcje. 4) wyrażone życzenie . Zasób przyswojonych słów zależy od wieku. 4) Ekspresje. 5) dokonania . np. 3) określona całość w postaci sensownego zdania (akt lokucyjny). dziennikarze. Zdaniem Searle’a istniej następujące akty illokucyjne: 1) Stwierdzenia (Assertives) wyrażają one przekonania mówiącego o stanie rzeczy. W drugim przypadku pytający skłania partnera do udzielenia określonej informacji. a ten zwrotnie musi odczytywać intencje nadawcy. opanowują sztukę wymowy (fonologia) oraz ortografię.208 musi być przekonany. łacińskich albo z ich łączonej kompozycji (tom w języku gr. że Y wie.noga.pisać. Skłania do tego rozwój nauki. Doskonalenie. zawodu. przeprosiny. np.. rolę poszczególnych wyrazów w zdaniu. że Piotr pracuje w telewizji?”. dokonywało się. 2) wypowiedziane słowa. in. powstałe ze słów greckich. dwuletnie używa już około 150 wyrazów. Rozwój języka nie trwa zbyt długo ( w wymiarze procesów ewolucji). życzenia. np. słownika umysłowego. podkreślając fakt młodości i braku doświadczeń tej grupy ludzi i tak zostało.termin wszedł w obieg języka potocznego. kim jest niedźwiedź dla człowieka. że proces ten liczy od 70 do 200 milionów lat. jednak język jest zjawiskiem wieloaspektowym. pragnienie lub intencja mówiącego. z wyższym wykształceniem od 6 do 10 tysięcy. w procesie interakcji między ludźmi. Nazwy takie pojawiają się jako zapożyczenia z języków krajów. W Polsce po 1989 r zarząd telewizji opanowała grupa 30-latków. a w języku nie było terminu oznaczającego grupy młodych władców. rysować). filozof amerykański. „Janie.”. Od najwcześniejszych lat życia ludzie uczą się tzw. czyli składnie zdań. S e a r l e.”. Ktoś żartobliwie użył określenia „pampersi”.Niektóre słowa pospolite wywodzą się z nazwy wytwórcy. prawnicy. gratulacje. podlega przemianom. otwórz drzwi!” Albo „Czy to prawda. W języku polskim do niedawna nie było takich słów jak bulimia. nazwane perlokucją (akt perlokucji). Akty illokucyjne oddają właściwości funkcjonalne języka. jak to wykazał G. 3) Zobowiązania (Commissives) dotyczą aktów przyszłych. ustalanie znaczeń słów. to są wszelkiego rodzaju wyrazy postaw: podziękowania. Nadawca musi uwzględniać właściwości odbiorcy. M e a d. np. poznają syntaktykę. w których dokonano wynalazku lub odkrycia bądź jako twory sztuczne. zbitek słownych nie uporządkowanych zgodnie z regułami składni. Otóż zgodnie z tym tokiem myślenia na akt mowy składa się: 1) ciąg dźwięków. Język naturalny jest żywy. odcinek. są to próby skłonienia adresata do wykonania określonej czynności. casting. ale tworzą też nowe. np. tomograf. a jego znaczenie uściślił J. Język w tym ujęciu jest formą aktywności dwu stron: mówiącego i słuchającego. nabywają wiedzy o języku.”. i jakie jest przekonanie środowiska. „rower” od firmy Rower. Przyswajają znaczenie poszczególnych słów (semantyka). ogólnie określone jako illokucje (akty illokucji). Termin „illokucja” wprowadził do obiegu angielski filozof J. „co znaczy zbliża się”. Proces ten wynika z potrzeby nazywania (oznaczania) nowych. dynamiczny. I. graphein.” Jeżeli nie zapomnę. Najbogatszym słownictwem posługują się handlowcy.” Jutro pożyczę ci książkę. Przebiegał od form prostych do bardziej złożonych. kultury i techniki. „Jan poszedł na spacer. co należy robić w takiej sytuacji. hulaj. A u s t i n.Inną formą jest propozycja typu” Mogę cię podrzucić samochodem do pracy?”. H. Człowiek nie wykształcony posługuje się zasobem około 2 000 słów.. Ludzie nie tylko przyswajają słowa istniejącego już leksykonu. znaczy warstwa. inne oddają funkcję przedmiotu. Czasami zbieg okoliczności przyczynia się do wyłonienia trafnego określenia. szacuje się. lub warunkowo. Dziecko 15 miesięczne operuje przeciętnie 20 słowami.

W pierwszym istnieje więcej przymiotników wyróżniających emocje interpersonalne. S a p i r a i B. powstanie języka pisanego poszerzyło zakres kontaktów. różne odcienie sympatii. np. sądach. środki masowej komunikacji umożliwiają bez opuszczania domu obejrzenie np. lecz od języka. internetu i opracowanie języka programistów doprowadziło do komunikacji globalnej. Jednak stwierdzenie. 6) Werdykty (Verdictives). ale nie postrzega w stylu chińskim objawów zarówno yin jak i yang. umożliwiło przekaz informacji z pokolenia na pokolenie. co świadczy o sile wpływu . że postrzegają oni odcienie barw podobnie jak Amerykanie. za H. Markus i S. Język naturalny jest jednym ze środków komunikacji społecznej. Istnieją poza językowe formy komunikacji. do opisu granic poprawności hipotezy Whorfa. natomiast w angielskim występuje bardziej liczny zestaw określeń emocji dotyczących podmiotu. chociaż niekiedy błędnie utożsamiana z zachowaniami językowymi. służą w takiej sytuacji pozbawieniu języka funkcji komunikacyjnej. Język jawi się wówczas jako nieadekwatne narzędzie komunikacji. K e m p t o n). W h o r f a. Badania E. Ich zdaniem natura jest kalejdoskopowym strumieniem wrażeń. Poza tym języka używa się jako środka zapobiegania procesowi komunikowania. Idolami młodzieży stają się osoby pokazujące się w telewizji. Komunikacja. że emocje są różnie opisywane w języku japońskim i angielskim. podany przez Whorfa. Kitayama wykazali. wpływa ona na strukturę społeczną i wiele procesów psychospołecznych. Sprzeczność wyników badań w tym zakresie nie doprowadziła. R o s c h. Niekiedy ludzie porozumiewają się wspaniale wyczuwając wymowę sytuacji. K o m u n i k a c j a s p o ł e c z n a. H. że opisy słowne nie oddają istoty doznawanych odczuć. W przeciwieństwie do nich Indianie meksykańscy nie rozróżniają śniegu. Clark) Język jest skarbnicą wiedzy.209 (Effectives) charakteryzują wykonaną czynność. jak dotychczas. Dopóki ludzie posługiwali się jedynie językiem mówionym ich kontakty ograniczały się do najbliższych sąsiadów. bywa nawet i tak. W. przestrzeń i czas przestały być czynnikami utrudniającymi komunikowanie się interpersonalne. wykazały.”. jest fenomenem o szerszym zakresie. Różnorodność istniejących języków legła u podstaw hipotezy relatywizmu językowego. Liczne wypowiedzi. Wynalezienie komputera. duma. Hipoteza ta znalazła częściowe potwierdzenie w innych badaniach. np. Machu Picchu. wypowiedź sędziego piłkarskiego „Spalony!”. Procesy komunikacji mają przemożny wpływ na bogactwo i jakość naszych treści poznawczych. K a y. Ten sam rodzaj wpływu komunikacyjnego modeluje zachowania ludzi. I tak Chińczyk dostrzega w świecie działanie dwu przeciwstawnych sił y i n i y a n g. znających tylko dwa określenia barw. a ludzie wyróżniają z niej te elementy. „Niedostateczny”(ref. To podważa hipotezę relatywizmu językowego. Nie są to rzadkie przypadki w dyplomacji. opracowanej przez E. Europejczyk rozumie zasadę ich wyróżnienia. H. interesach. którymi się posługują. Jednak w innych badaniach nie uzyskano tak jednoznacznego rezultatu (P. wypowiedź policjanta „Aresztuję pana” lub sędziego: „Ogłaszam wyrok sądu. typu samozadowolenie. Obraz świata zależy zatem nie od właściwości rzeczywistości. lub egzaminatora „Bardzo dobry”. ale nie jest z nią równoznaczny. lodu i zimna-wszystko to określają jednym terminem. który ją opisuje. Klasyczny przykład. prowadzone wśród mieszkańców Nowej Gwinei. myślenie współczesnych ludzi kształtuje się głównie pod wpływem przekazów komunikacji masowej. poprawne językowo. że język określa sposób widzenia świata jest przesadne. dotyczy bogactwa określeń śniegu. Komunikacja między ludźmi jest jednym z podstawowych procesów społecznych. jest słowną (symboliczną) reprezentacją świata. albo urzędnika USC „Nadaję ci imię Jan”. które są nazwane w językach. występującego w języku Eskimosów.

sytuacyjny. To proces operowania niewymiernymi ilościowo symbolami. emocjonalny. B e r s t e i n a. M i l l e r a. Niekiedy pokrywają się one dokładnie z intencjami twórcy. A kontrola procesu i treści komunikacji zapewnia sprawowanie władzy nad odbiorcami komunikatów. jednak sprawę komplikuje to. koło literatów jak i urządzenie techniczne.. aluzyjny. lecz wzbudzają określone przeżycia psychiczne. Znany jest kod urzędowy. np. Są to: 1) komunikacja werbalna. wykorzystująca walory słowa. Dodatkowego znaczenia problemowi kodu dodały prace B. 2) niewerbalna. jeden bit równa się redukcji niepewności o ½. ironiczny. K o d z pozoru jest zjawiskiem prostym. Obowiązuje on też w szkołach publicznych. Badający przedstawiane zjawisko wypracowali wiele modeli opisujących strukturę i przebieg komunikacji. polski może być użyty w kilku lub kilkunastu kodach. w procesie przekazu może być dawkowana i określana ilościowo. bitach lub bajtach. We współczesnej literaturze specjalistycznej najczęściej występują dwa rozumienia komunikacji społecznej. Poeta lub malarz. ale tylko z pozoru. Przekazywana informacja jest określana w jednostkach wymiernych. wzbudzania odczuć. np. opracowany przez G. o niewielkiej liczbie wariantów znaczeniowych. posługując się wierszem albo obrazem nie przekazują informacji. Bajt to 1 000 bitów. bardzo inteligentne jednostki wywodzące się z warstw niższych. Jednostki informacji wskazują poziom redukcji niepewności. konkretny i abstrakcyjny i inne. niekiedy są rozbieżne lub przeciwne. celem którego jest uzgodnienie. nastrojów i myśli. K o m u n i k a c j a w e r b a l n a. . w efekcie tego procesu występuje „zysk poznawczy” recipienta. o wysokiej kulturze i tylko nieliczne. Kod rozwinięty. że język naturalny. trudny do opanowania. Dużą popularność zyskał przejrzysty model cybernetyczny. określona grupa społeczna. o czym w następnej partii rozdziału. Niezmiernie istotnym czynnikiem są intencje nadawcy. operująca układami ciała i 3) komunikacja pozawerbalna. Koło się zamyka: dostęp do kultury i procesu jej tworzenia będą nadal miały osoby z kręgu rodzin uprzywilejowanych. Po modyfikacji i uproszczeniu przedstawia się on następująco: n a d a w c a ~ k o d~ k o m u n i k a t ~ o d b i o r c a. że polega ona na przepływie informacji od źródła do odbiorcy. przychodząc do szkoły z utrwalonym nawykiem posługiwania się kodem ograniczonym. współbrzmienie doznań nadawcy i odbiorcy komunikatu. Kod ograniczony. Komunikacja w życiu społecznym występuje w trzech odmianach. Powiada się. co świadczy o zawiłościach tak rozumianej komunikacji i o stopniu trudności w jej badaniu. ale umożliwiający przekazanie nieograniczonej ilości znaczeń pozostaje w użyciu obiegowym ludzi wykształconych. Właściwości nadawcy w znacznym stopniu wpływają na skuteczność przekazów informacji. W pierwszym rozumieniu traktuje się komunikację jako szereg aktów przekazu informacji. nie rozumieją przekazów formułowanych w kodzie rozwiniętym i w następstwie tego nie radzą z nauką szkolną. wystarczający do porozumienia się w sytuacjach codziennego życia jest powszechnie używany w rodzinach warstw niższych.210 komunikacji na zachowanie. który wyróżnił kod rozwinięty i ograniczony oraz powiązał to rozróżnienie z procesem odtwarzania kultury. one określają cele zabiegów komunikacyjnych i ich społeczną wartość. ukazuje on przepływ informacji ze źródła do odbiorcy i zawiera 5 elementów. rzeczowy. Dzieci z rodzin robotniczych. posługująca się wskaźnikami wokalnymi. N a d a w c ą może być zarówno konkretna osoba. dosłowny (wprost). głównie wywodzących się z warstw wyższych. Do pełnienia tej roli niezbędne są pewne środki i umiejętności operowania nośnikami przekazu. co jest równoznaczne z utratą szans na awans społeczny. Możemy kodować przekaz w określonym języku naturalnym lub sztucznym. W drugim rozumieniu komunikacja to złożony proces wymiany znaczeń.

Powyższe sformułowania dowodzą. R o k e a c h a zamkniętego stanu umysłu. zwolennik funkcjonalnej koncepcji Goffmana. Są to ludzie według M. lub przynajmniej kompromisową definicje sytuacji. pierwotnie pominięty przez Millera. lecz uzasadnieniu. Jeżeli tak się stanie. D a n c i g e r. przybierające . a w konsekwencji bronią się przed przyjęciem każdej. drugi prezentuje nadawcę. wyraz nastawienia nadawczy wobec rozmówcy lub sugestię istnienia lub wytworzenia określonej relacji między nimi. gestykulacja i inne. dostarcza (gives off). Służą do tego celu środki pozawerbalne typu ton i styl wypowiedzi. że terminy zaproponowane przez Batesona nie oddają istoty rzeczy w sytuacji komunikatu aluzyjnego. „ustawia” bowiem w określony sposób na szczeblach hierarchii społecznej nadawców i odbiorców. Niektórzy stosują mechanizmy obronne (A. Z niego wynikają uprawnienia. Pierwszy jest nośnikiem informacji w tradycyjnym rozumieniu. Z innego punktu widzenie potraktował problem komunikatu E. U wielu adresatów występują. Jego zdaniem właściwymi określeniami byłyby reprezentacja i prezentacja (przedstawienie się).211 Komunikat. określa stan rzeczy. W szeregu sytuacji ludzie prezentują się jako uprawnieni do tego w odpowiedni sposób. zawiera treści przekazywane odbiorcy. odgrywa aktywną role w procesie komunikowania. Nadawca przesyłając komunikat wykonuje zatem dwie czynności jednocześnie: przekazuje informację rzeczową oraz określa swoją wizję więzi z odbiorcą. wyróżnił w nich treść (content. Musi on dysponować sprawnymi środkami odbioru przekazu i umiejętnościami dysponowania nimi. zatracają zdolność samodzielnego myślenia i oceniania. zakreśla ramy interakcji pomiędzy nadawcą i odbiorcą (ami). K. Jego analiza dotyczyła sytuacji fece to face. dotychczas nieznanej informacji. rodzice. Reprezentacja podlega weryfikacji z punktu widzenia prawdy lub fałszu i pokrywa się znaczeniowo z „raportem”. nadawca osiągnie swój cel. że komunikat nie jest jedynie środkiem transmisji informacji. Tak w zarysie przedstawia normalny akt komunikacyjny. Natomiast to. Jednak często mamy do czynienia z zakłóceniami w komunikacji. nie zawsze zgodnie z ich wyobrażeniami o sobie samych. Jeżeli Jan mówi Pawłowi: „ Ten papier jest zadrukowany”. co określa się jako „prezentacja” nie podlega weryfikacji. nauczyciele. lecz zawiera w sobie treści dynamizujące życie społeczne. to dochodzi do sporów o sformułowania. by świadczyła ona o walorach rozmówcy. niestety. podobnie jak nadawca. postawa ciała. Jeżeli odbiorca ją zaakceptuje. Ulegają one wpływom jakiegoś autorytetu. Również motywacja do odbioru przekazywanych treści odgrywa znaczącą rolę. jeżeli odrzuci rozpocznie się walka o korzystną dla każdej ze stron definicję sytuacji. O d b i o r c a komunikatu. Ta prezentacja definiuje sytuację. Występują wtedy s z u m y k o m u n i k a c y j n e. F r e u d) przed informacjami podważającymi zasadność ich wizji świata (konserwatyści) lub świadczącymi niekorzystnie o ich osobie (wielu z nas). G. Nadawca kontaktując się z innymi i tworząc odpowiedni komunikat p r z e k a z u j e (gives) informację i jej u d z i e l a. Do zasiłku zyskują uprawnienia bezrobotni.Oba te elementy pełnią swoiste funkcje. odbiorca musi chcieć je rozpoznać i przyjąć postawę gotowości przyjęcia komunikatu. czyli składnik sprawozdawczy. różnorodne blokady dopływu informacji. sądzi. o korzystną dla stron. określający stan rzeczywisty oraz ustosunkowanie (command). interakcji bezpośredniej. analizując przekazy tego typu. określane zgodnie z panującym w danym społeczeństwie systemem normatywnym. do wydawania poleceń przełożeni. B a t e s o n. Znacznie bardziej skomplikowane są komunikaty dotyczące osób i stosunków interpersonalnych. Zgodnie z tą wizją rozmowy ludzkie i dyskusje są stałymi próbami zmieniania definicji sytuacji tak. subtelnego lub implikacyjnego. G o f f m a n. to przekaz ten jest prostą informacją o nałożeniu farby o kształtach liter na papier. raport). Osobnik upośledzony umysłowo lub niewykształcony nie dysponuje takowymi i nie może odbierać komunikatów o skomplikowanej treści.

lecz jej powtórzeń. A r o n s o n i D. I jest to właściwe rozwiązanie.). H. Co zatem decyduje o skuteczności przekazu komunikacyjnego? Przede wszystkim w i a r y – g o d n o ś ć źródła informacji. W niektórych regionach Polski redundancja utrwaliła się w obyczaju trzykrotnego powtarzania uzgodnienia. Przy wyciszonych innych czynnikach ujawnia się prawidłowość: im wyższe kompetencje. podnosząca poziom skuteczności może być przypisana równie sensownie twórcy albo wytworowi (komunikatowi). Kilka innych czynników wpływających na poziom skuteczności komunikacyjnej można przypisać zarówno nadawcy jak i komunikatowi. gdyż po czwartym powtórzeniu występuje efekt znużenia i redundancja przestaje podnosić efektywność przekazu. W a l s t e r. lecz gdy zaczyna zachęcać do wzmocnienie organów sprawiedliwości. Logiczność. jeżeli argumentuje na rzecz wzmożonej ochrony dzieci przed przestępcami. około 65% słuchaczy. obietnicy itp. Spełnia ona ten warunek wtedy. profesora niż odpowiednio kaprala. w gruncie rzeczy formalną determinantą skuteczności komunikatu jest r e d u nd a n c j a. jak to pokazują sondaże. Można przypuszczać. gdy odbiorca rozumie. A b r a h a m s ukazali złożoność tego zjawiska. im wyższy. Z tego też względu komunikaty zakończone zwięzłą pointą są bardziej skuteczne od tych. przemęczenie. który zachęca do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach publicznych jest wiarygodny. Wiarygodne mogą być instytucje. E. Prokurator np. W skrajnych przypadkach szumy mogą nie tylko utrudnić ale i uniemożliwić komunikacje między stronami. dopiero ich łączny wpływ decyduje o skuteczności lub jej niedostatku. drugie niejasnością komunikatu lub stanem otoczenia (hałas. Zaufanie rzadko występuje w izolacji od kontekstu. przejrzystość komunikatu. społeczne. religijne.212 postać szumów wewnętrznych lub zewnętrznych. należą do nich posługiwanie się tytułami. Specyficzną. E. W języku łacińskim redundantia znaczy nadmiar. I odwrotnie. którzy z różnych względów nie poznali i nie żywią zamiaru poznania argumentów rzeczowych. Ale staje się takim. traci zaufanie. nastawienie życzeniowe itp. tym skuteczniejszy przekaz. Zazwyczaj są to powtórzenia w nieco zmienionej wersji słownej. nawet bardzo wiarygodna przekazuje komunikat korzystny dla siebie. Istnieje szereg metod podnoszenia wiarygodności. interpretuje treść komunikatu dokładnie tak. Polskiemu Radiu ufa. kryminalista. chociaż warunkują ją właściwości wszystkich elementów ciągu komunikacyjnego. Okazuje się. konkurencyjne przekazy i inne). dwustronność argumentacji (podanie argumentów za i przeciw jakiejś tezie). Większe zaufanie budzą wypowiedzi generała. w którym dokonuje się akt komunikacji. Wiarygodność ma szczególne znaczenie dla tych odbiorców. Wiele ludzi odczuwa trudności percepcyjne w przypadku dłuższych komunikatów. W przekazie informacji mamy również do czynienia z nadmiarem. Pierwsze są uwarunkowane stanem organizmu nadawcy lub odbiorcy (choroba. Duży stopień wiarygodności zyskują autorytety moralne. Cechę skuteczności przypisujemy aktom komunikacyjnym jako całości. szybko traci zaufanie adresatów. wikarego czy magistra-asystenta. że wiarygodność jest wnikliwie kontrolowana przez odbiorców i jeżeli osoba. jak nadawca. taką kiedyś była BBC. Komunikacja nabiera znaczenia tylko wtedy. prośby. które nie są kończone zwięzłym zamknięciem. zbytek a także powódź. ale nie informacji. dotyczących przekazu komunikacyjnego. kardynała. S c h u m a n). roztargnienie. zgodnie z jego intencją. ale skutecznie wpływają na przyswajanie komunikatu (D. .. jasność. K o m p e t e n c j e nadawcy i częściowo odbiorcy pozostają wprost proporcjonalne do skuteczności przekazu komunikacyjnego. że doświadczenie ludu wyraża zbiorowe przekonanie o nikłej trwałości ludzkiej pamięci. gdy jest s k u t e c z n a. wysoka lub niska temperatura. Jednak oddzielne walory elementów nie zapewniają skuteczności przekazu jako całości. tym bardziej (w założeniu) wiarygodny. który mówi o potrzebie bardziej humanitarnego traktowania przestępców nie jest wiarygodny. zawierającej niezmienioną treść.

słowne i niewerbalne. jednocześnie przekazują informację o tym. niekiedy utożsamiana z batesonowskim „command”. Płyną one w dwu kierunkach. sekwencji czasowej poczynań zbiorowych i szereg innych. podziału kompetencji działających. jest to komunikacja dwukierunkowa. co wcale nie musi (aczkolwiek może) świadczyć o tym. ważny jest jedynie sygnał. 4)funkcja pragmatyczna. ułatwiających wykonanie prostych czynności życiowych. Artysta. cenach walut. znając działanie środków wyrazu. służy nawiązywaniu lub podtrzymywaniu więzi społecznej. z góry do dołu i z dołu go góry. wieczory muzyczne lub spektakle teatralne. wydarzeniach lokalnych. Pierwszą stanowią empiryczne badania przepływu i skuteczności komunikatów. Ich wszystkich łączy pragnienie wzruszeń. muzyków. Środki masowego przekazu każdego dnia informują odbiorców o decyzjach rządu. 2) f u n k c j ę e k s p r e s y j n ą. Występuje wtedy zjawisko s p r z ę ż e n i a z w r o t n e g o. korygująca przekaz wyjściowy. Wytwory poetów. Prowadzi się je przyjmując perspektywę . przeżywanych jednostkowo lub grupowo. z reguły intensywnych. warunkach podróżowania po drogach Polski i innych. Niektórzy ludzie poszukują silnych wrażeń. pojawiających się aktualnie w nowej postaci. Treść tych wypowiedzi nie odgrywa istotnej roli (może być to banalna wzmianka o pogodzie). lecz wolne od dodatku informacyjnego. Oprócz tego informacja na poziomie jednostkowym służy zaspakajaniu ciekawości ludzi. smutek. Wyrazy ekspresji. wzruszające. Na poziomie zainteresowań psychologii społecznej będą to funkcje dotyczące jednostek i małych grup. podejmują ryzykowne działania lub biernie obserwują igranie z niebezpieczeństwem innych. obejmują one wiele tradycyjnych kwestii. pragną wzmożonego wydzielania adrenaliny. przeżycia ekscytujących doznań. stają się podstawą określonej działalności jednostek. przytrzymaj parasol!”. Na poziomie ogólnospołecznym komunikacja ściśle się wiąże z działaniem. że dane osoby przeżywają radość. podobnie jak na poziomie ogólnospołecznym. Wśród nich mamy: 1) f u n k c j ę i n f o r m a c y j n ą służącą przekazywaniu wiedzy o świecie. sąsiadach.213 F u n k c j e k o m u n i k a c j i to kolejny aspekt tego zjawiska. czyli odczuwają potrzebę wiedzy ogólnej. Ludzie realizując z oddaniem komunikację fatyczną zyskują życzliwość adresatów komunikatu i zjednują przyjaciół. niekiedy lekceważona jako pustosłowie. Bardziej subtelni udają się na spotkania poetyckie. W niektórych przypadkach jest to informacja zwrotna. 3) f u n k c j a i m p r e s y j n a komunikacji służy zaspakajaniu ludzkiej potrzeby wzruszenia niecodziennych doznań. malarzy mogą być wysoce ekspresyjne. 5) f u n k c j a f a t y c z n a ma charakter czysto społeczny. Brak takiego sygnału budzi pytanie: ”Co się stało? Obraził się za coś czy co?”. że dostrzega się osobę. istota której sprowadza się do uzewnętrznienia stanów psychicznych. współżycia z ludźmi. zazwyczaj jednak sprowadzająca się do prostych komunikatów typu: „Padaj młotek!” lub „Bądź dobry. Zdolność i umiejętność komunikowania fatycznego. może „na chłodno” skomponować dzieło np. podniecenie czy przygnębienie. że jednostka przeżywa dane stan emocjonalny w określonym stopniu intensywności. iż pragnie się podtrzymywać znajomość. są niekiedy ciekawi świata. przeciwdziała deprywacji poznawczej. Przechodząc obok znajomego ludzie odczuwają potrzebę pozdrowienia albo wypowiedzenia paru słów. że autor tworząc doznawał wzruszenia. Ludzie pragną informacji o swoich bliskich przebywających poza domem. jest jedną z ważnych umiejętności społecznych. koordynowanie ich aktywności. działaniach ludzi i przypadkowych zdarzeniach. postanowień administracyjnych. będzie więc to informowanie o celu działania wielkich grup ludzkich. Współczesne badania problemów komunikacji dotyczą dwu grup zagadnień. Informacje te. co znaczy. Dzięki niej wiemy.

upodobań artystycznych). Drugą konstytuują dociekania roli i różnic komunikacji pośredniej i bezpośredniej. cztery odmiany dystansu. wystrój wnętrz. każdy silniejszy dźwięk jest obierany jako rażący. Doznania dotykowe stanowią podłoże pierwszych przeżyć emocjonalnych. ograniczają i modyfikują doznania wzrokowe w następstwie zbliżenia widzianego obiektu. że bliskość fizyczna pomiędzy osobnikami jest wyrazem bliskości psychicznej: zaufania. P i e r w – s z ą z nich stanowi dystans intymny. ściślej powiązaną z biologiczną naturą człowieka. sposób ubierania. w tym językowego. ułatwia przełamywanie barier. godny zaufania (P. niechęć i nienawiść wzajemna odzwierciedla się przez zwiększony dystans między. czyli nauka o komunikacyjnym operowaniu przestrzenią ukazuje rolę w tym procesie osobistej przestrzeni człowieka. P r o k s e m i k a. Do środków komunikacji niewerbalnej wiele odmiennych jakościowo czynników.Kontakt dotykowy stwarza atmosferę bliskości. a . że granice człowieka nie pokrywają się z powierzchnią jego skóry i że otacza go przestrzeń osobista. Przy szerokim jej rozumieniu zalicza się do nich architekturę ( wyraz potęgi władzy. Jeden z pionierów badań proksemicznych E. kierowane do określonej grupy osób. Osoby pozostające w tej relacji przestrzennej wykorzystują intensywnie doznania dotykowe i węchowe. ułatwiający porozumienia w sytuacjach niedostatku umiejętności językowych. ludzie dokładnie widzą zmarszczki i pory skóry. z wyłączeniem innych zmysłów jawi się jako bardziej ciepły. co dobrze widać poprzez pryzmat rytualnych powitań i tańca towarzyskiego. zdaniem Halla. Przy wąskim rozumieniu do środków komunikacji niewerbalnej zalicza się operowanie przestrzenią (proksemika). Świat poznawany dotykowo. Szept i krótkie frazy wyczerpują komunikacje słowną w takim układzie. której przekroczenie bez zgody zainteresowanego jest traktowane jako przykra ingerencja z zewnątrz. kinezję (operowanie ruchem) i mimikę. reklamowe charakteryzują się precyzyjnie dobranym do potrzeb przekazu językiem i stylem komunikatu.. W kontaktach między ludźmi występują. intelektu. usta i zęby wydają się niepomiernie duże. jakby przeciwstawną „mowie ducha”. Komunikaty pośrednie jak np. miłości. Im bliższe relacje psychiczne między jednostkami. K o m u n i k a c j a n i e w e r b a l n a jest ewolucyjnie starszą siostrą komunikacji werbalnej. np. przyjaźni. niezależny od zróżnicowania kulturowego. są intencjonalne. a nos. z tego też powodu bywa nazywaną „mową ciała”. tym bliższy dystans zachowują oni między sobą. I odwrotnie. współgra z doznaniami dotykowymi w tworzeniu atmosfery ciepła psychicznego i poczucia bezpieczeństwa.214 makro.gestykulację. usytuowania osobników względem siebie oraz odległości i dystansu między nimi. W życiu dorosłych doznania taktylne także są nośnikiem bogatych treści emocjonalnych. uczesania i inne. studiuje nośność komunikacyjną tytułowych haseł prasowych lub mikro jak w przypadku poznawania roli zwrotów używanych w listach. mocno powiązane z kontekstem sytuacyjnym. H a l l stwierdza. w interakcjach typu face to face. naczynia krwionośne oka. Jedynie ciepły stosunek emocjonalny do osoby nie pozwala widzieć tych „ułomności” twarzy. W dystansie intymnym ludzie posługują się ściszonym głosem. Bardeen). Wyczuwalne ciepło ciała wzmacnia siłę doznań emocjonalnych. Dotyk jest pierwszym zmysłem kontaktu ze światem zewnętrznym dziecka. Osoby dorosłe unikają prezentacji swojej osoby w dystansie intymnym. Patrząc z odległości 15-20 cm. natomiast spontaniczne tyrady bezpośrednie są formalne chaotyczne. Wykazano także . dokuczliwy. emocjonalne. T. od doboru mebli poczynając na dekoracji ścian kończąc. W znacznym stopniu stanowi ona element komunikacyjny wspólnoty ludzkiej.

. Miejsce po prawicy uznaje się za bardziej zaszczytne. byłoby to odebrane jako lekceważenie godności osób i symboli. krętactwo. Układy tego typu informują o relacjach między konkretnymi jednostkami. zmienia się w zależności od typu kultury.215 jednocześnie spełnia funkcję wskaźnika zewnętrznej granicy dystansu intymnego. Przyjaciel początkowo zaczął się wiercić. utrzymują między sobą większy dystans personalny. przywódców państwowych. podobnie jak intymnego. Wielkie znaczenie społeczne ma różnicowanie prawy-lewy. Zasady te są opisane w kodeksie dyplomatycznym. w kawiarni. w otwartych około 30 m. prawość. bo odczuł naruszenie granicy jego dystansu personalnego. że p r z e s t r z e n n e o r i e n t a c j e ludzi wobec siebie zależą od właściwości lub charakteru wykonywanych czynności. poruszać w końcu odsunął papierosy na połowę stołu Fasta. taki jaki utrzymują między sobą nieznajomi. Ten wskaźnik wielkości jest typowym wytworem kulturowym. przestrzega się ich skrupulatnie w praktyce dyplomatycznej i na zwykłych przyjęciach w domach „wyższych sfer”. kolejne leży przy nim po lewej stronie. Anglosasi np. R.zło. okazując w ten sposób szacunek i poważanie im należny. np. trzecie po prawej oddalone o jedno pole. Rewersyjnie „dół” jest znakiem upadku (X dołował poniżej krechy!) i określeniem obiektów i stanów niskiej wartości. F a s t a. analogiczne po lewej i tak ciągnie się przeplatane wartościowanie społeczno-przestrzenne. bohaterów wielkich wydarzeń itp. neutralny emocjonalnie. Najbardziej zaszczytnym jest miejsce przy gospodarzu po prawej jego stronie. ludy południowe skracają go. w pewnym momencie położył paczkę papierosów na partnerskiej połówce stołu. „ Wysoko umieszczony” w języku proksemiki jest równoznaczny z „wysoko ceniony”. Prawy symbolizuje dobroć. czwarte. przy drugim współpraca. cofanie się. . znaków religijnych. lewy. wynoszący zgodnie z naszymi kulturowymi standardami 75-130 cm. Dystans publiczny jest c z w a r t ą odmianą. jest niemal zawsze odbierane jako zachowanie niewłaściwe i wyzwala zachowanie obronne. niż po lewej stronie. Wystarczy przypomnieć określenie „lewe zarobki”.. tzn. tak typowa dla studentów w sytuacjach przedegzaminacyjnych. rywalizacja. szacunku i innych. Ich usadowienie przy stole przedstawia niżej zamieszczony schemat. Przy stoliku nr 1 ma miejsce konwersacja np. szlachetność. stanowiska. W jednostkach wymiernych rozciąga się on plus minus od 0 do 40 cm. przy nr 3 zmaganie się. Tak sadowią się wobec siebie klient i adwokat. wykorzystywaną do eksponowania osób znaczących w danym społeczeństwie. machlojki. niekiedy bardzo wyraźnie. przełożony i podwładny. utrzymywany dla podkreślenia ważności osoby. portretów wybitnych postaci nigdy nie wiesza się na dolnych płaszczyznach ścian. oddalanie. który siedząc z przyjacielem w knajpce przy małym stoliku. to dystans społeczny. wynikającej ze statusu społecznego. Zachował się tak. Interesujący pod tym względem jest „eksperyment” J. Osoby takie umieszcza się na podwyższeniu. atakowany i atakujący w określonej sprawie. Wynosi ona 3 metry. Naruszenie granicy dystansu personalnego. np. W kontaktach międzynarodowych dochodzi na tym tle do zabawnych nieporozumień i zachowań. D r u g ą odmianą jest dystans personalny. Klasycznym przykładem dystansu społecznego jest regulaminowa odległość żołnierza meldującego się przełożonemu. symboli narodowych. VIPów ustawia się na trybunach lub sadowi za stołami prezydialnymi uwzględniając dwa kryteria: bliskości i umiejscowienia wobec gospodarza. W pomieszczeniach zamkniętych wynosi on około 15 m. T r z e c i a odmiana. S o m m e r wykazał.

do tyłu. wyróżnia je charakterystyczny chód i postawa. a nawet tułowiem. dlatego też bywają niewerbalnym przekazem informacyjnym o regionalnym pochodzeniu osoby i wpływach wychowawczych. skrzyżowanie. Większość gestów wykonują ludzie rękoma. Szeroko otwarte ramiona na powitanie gościa informują o gotowości do kontaktów z przybyszem. które powodują rozluźnienie. nawet nie znający elementarnych prawd psychologii. Postury i postawy są wyuczonym sposobem odpowiadania na stymulacje środowiskową. S c h e f l e n a istnieje około 30 postur. tzn. Pojawiają się one spontanicznie. napięte emocjonalnie. jakim ona była poddana. Poprawnie powinniśmy mówić o gestach dłoni. dążeniach ekspansywnych.świadczy o zbytniej pewności siebie (najczęściej zawodnej). stoi i siedzi. arogancji. nastawione obronnie wobec innych. np. Postury otwarte świadczą o dynamizmie i swobodnej ekspresji jednostki wolnej od lęków społecznych i napięć. założenie nogi na nogę i skrzyżowanie rąk jest czytelnym komunikatem o treści „Zostawcie mnie w spokoju!”. Jednak pamiętajmy. dlatego też określenie „mowa rąk” lub „język rąk” bywa utożsamiana z „gestykulacja”. Pochylenie do przodu. G e s t y i g e s t y k u l a c j a. palców. Wymowa takiej orientacji jest jednoznaczna: lekceważę cię. towarzyszący wypowiedzi „Nie szkodzi!” może być nieświadomym wyrazem klapsa wymierzonego sprawcy. P o s t u r y i p o s t a w y c i a ł a pokazują to w jaki sposób człowiek chodzi. E. W Polsce łatwo rozpoznajemy osoby pochodzące z Podhala. Postawy i postury danej osoby informują postrzegającego o jej otwarciu na innych lub zamknięciu. Te ostatnie wyrażają ukrywane stany emocji lub myśli. wychylenie tułowia do przodu lub tyłu. niechęci do nawiązania kontaktu. a ich elementy pozwalają tworzyć liczne kombinacje umieszczenia ciała w przestrzeni. zmniejszają napięcia różnych partii mięśni. w okolicach brzucha. Ludzi poddanych systemowi zastraszania w byłym ZSSR rozpozna każdy. Aby uniknąć tak niemiłej sytuacji już kilku ludzi. Gest klaśnięcia w dłonie po usłyszeniu „Przepraszam za potrącenie!”. tworzy koło. że niektóre gesty wykonujemy głową. O związku postaw ciała i stanów psychiki mówią też figurki kreskowe Sarbina i Hardycka ( str. To daje poczucie pewności i sprzyja postawie asertywnej. 131). Zdaniem A. ukłony i nogami (wielorakie krzyżowanie nóg-sygnały zamknięcia lub obrony). jeden z bardziej popularnych i lubianych układów komunikacyjnych. pozostańmy zatem przy zgrabnym zwrocie „mowa rąk”. Pożądanymi postawami są takie. utrzymywania środka ciężkości ciała nisko. Byłoby to jednak niezgodne z duchem języka. rozmawiających ze sobą. Gesty mogą być wykonane świadomie i nieświadomie. Skulenie się. Wskaźnikami postury są wyprostowanie. mimo woli i ich treść pozostaje wykonawcy nieczytelną. Postawy ciała wpływają na właściwości psychiki człowieka i jednocześnie są wyrazem stanów psychicznych. . opuszczenie albo uniesienie rąk. Postawy takie prezentują osoby nieufne. założenie nogi na nogę i inne.216 Nr 1 X Y Nr 2 x y Nr 3 X Y Orientacją dobrze znaną z życia codziennego jest ustawienie się lub odwrócenie się do kogoś tyłem. W japońskiej sztuce h a r a zaleca się stanie mocno na ziemi. rąk i ramion lub ogólnie: „kończyn górnych”. napina mięśnie i rodzi poczucie niepewności.

Prawdopodobieństwo poprawnego ich odczytania nasila się przy interpretacji całościowej mowy ciała. według autorki. Bardziej rozwiniętą klasyfikację. d) wskaźniki emocji. a on czyta go bez zrozumienia. ważna role w komunikacji między ludźmi. wyrazu dominacji. układanie zapałek. melancholika. „R u c h j e s t p r z e k a z e m” to hasło zwolenników kinezji. Ch.217 P. podskakiwanie jako wyraz radości. np. „przysobne”. Ten sam postulat odnosi się do związku gestów i stanów psychicznych. z rozmachem. J. spełniające funkcję wizualnego obrazowania treści werbalnych. Trudno sobie wyobrazić gesty radości człowieka siedzącego w kucki lub niepewnie stojącego na nogach. wojny. czyli ruchowe znaki przekazywanych treści w akcie komunikacyjnym. wykonując bezsensowne gesty lub dyskutant nie mający nic do powiedzenia. Można ją przeprowadzić według rozmaitych kryteriów. zaproponowali P. K.L. groźby. nagły ruch . Bolesne słowo. Maja ona za zadanie przystosowanie sytuacji do oczekiwań jednostki. są osadzone w kontekście proksemicznym. Friesen. znanych w kulturze europejskiej. ”mową” zaznaczający swą obecność wśród innych. przeprowadzoną na podstawie kryterium funkcji. któremu napisano tekst. Nie okazał się on jednak tak użyteczny. oszczędne i powściągliwe. takie jak obracanie długopisu. Istotnie. są zamaszyste. mechaniczne. robienie ludzików z papieru i inne. czyli środki przysposobienia jednostki do otoczenia. gesty-sygnały głodu. zachęcające do wypowiedzi. nie wyrażające żadnych emocji. Ekman i W. zimna stanowią liczną grupę i odgrywają. afiliacji. Przejawia się on w gestach i jest samodzielnym nośnikiem informacji. autorzy wyróżnili trzy ich odmiany: 1) jaźni. gesty poklepywania. występują one w ścisłym powiązaniu z posturami i postawami. B u r g o o n traktuje gesty jako sygnały potrzeb i klasyfikuje je według potrzeb występujących na co dzień. I odwrotnie. jak oczekiwano. pobudzenia seksualnego i inne. pragnienia. Wiele gestów rytualnych wzbogaca tę kategorię zjawisk. E k m a n naliczył 30 000 gestów. głaskanie po brodzie. np. ukazujący wielkość złowionej ryby (Taaaaka ryba!). uniesiona ręka i dłoń skierowana do nadchodzącego lub nadjeżdżającego.2) adaptatory przedmiotowe. sangwinika bardziej stonowane. gest przepuszczenia i inne. np. właściwych dla każdego tradycyjnie pojmowanego temperamentu. b) ilustratory. np. odpowiednik słownika umysłowego. brania pod lub za rękę. Klasyfikacja ta więcej mówi o typach ludzi i ich sposobach gestykulacji niż o właściwościach gestów. c) regulatory. mówca. czyli formy komunikacji niewerbalnej interpretującej gest jako formy ruchu. Gesty choleryków. np. osłaniające wnętrze. służą one zjednywaniu partnerów lub wzmacnianiu istniejącej więzi psychospołecznej. np. powstrzymujące przemieszczanie. zainteresowania. Gesty nie są izolowanymi komunikatami. Są to gesty sympatii. zmniejszyć dokuczliwość rozmowy itp. szczególnie w sytuacjach wyjątkowych. e) adaptatory. Może to być np. skinienie głową jako zastępujące użycie słowa „tak”. 3) adaptatory społeczne. Znany jest gest wędkarza. wykonywane na wysokości klatki piersiowej. wiążą się z ruchem stawów i palców. Gest radości w takiej sytuacji może wyrażać zupełnie inną treść.B i r d w h i s t e l opracował nawet słownik ruchów (kinów). bębnienie palcem po stole. gesty puste. być parodią takich odczuć. wywołujące silne przeżycie wywołuje gwałtowne poruszenie. pomagające przygotować siebie do zachowania w skomplikowanej sytuacji. Istnieją tzw. najczęściej całej ręki. Są to pocieranie czoła. flegmatyka. Ich charakterystyka wymaga sensownego pogrupowania. np. skrócić czas samotności. R. Występują one u ludzi pozbawionych wszelkich motywacji w danej sytuacji. bezradne rozłożenie rąk. Wyodrębnili oni: a) emblematy. Niemniej ruch jest ważnym składnikiem komunikatów niewerbalnych. E i s l e r-M e r t z proponuje wydzielić cztery grupy klasy gestów. klasyfikacji. obejmowania.

Warstwa dolna. podniecenia. skojarzone z cechami osobowości jednostki. Empiryczne badania mimiki jako środka komunikacji niewerbalnej dotyczą głównie oczu i ust. Bardzo czytelne są wyrazy oczu. Mimika człowieka. związane z chwilowym nastrojem i trwałe. niemieckiego badacza problemów mimiki. Spojrzenia skierowana w dół informują o baraku zainteresowania rozmową lub rozmówcą. Zeddies. W wyrazach mimicznych twarzy występują elementy krótkotrwałe. dotyczącą wyraz mimicznego przedstawiają wspomniany wyżej A. ograniczona od góry linią przebiegającą wzdłuż ust do nasady czaszki. unikając kontaktu nieświadomie informuje go. Wskaźnikiem emocji są m. mataczy. Ich zdaniem istnieją trzy warstwy twarzy. sferę czoła i jest pod kontrolą kory mózgowej. Pionierem badań w tej wersji był E. strachu. uśmiech wykształcił się z agresywnego szczerzenia zębów). J.218 podrywa. Exline). W przypadku kompozycji muzycznych zależność komplikują indywidualne gusta i upodobania. Obniżona ruchliwość jest sygnałem słabości albo choroby. obejmuje. skierowane w górę. że ruch jest przekazem. Przyjęto założenie. Komunikaty przekazuje się nawiązując kontakt wzrokowy (eye contact). Fakty te wystarczająco podbudowują tezę. H. gdy jedyną przyczyną odmienności będą doświadczenia zawodowe. połączona nerwami z pniem mózgu. kontrolowana nerwowo przez śródmózgowie. Zarówno smaki przyjemne jak i nieprzyjemne wywołują ten skutek. pionowe i poziome bruzdy na czole. M i m i k a. H e s s. i wyrażające odmienne stany emocjonalne. Oddają one cechę wrażliwości i siłę uczuć. Jej powiększenie wskazuje na przeżywanie silnych emocji radości. Wykazał on. życzliwie nastawiony do niego. aż 55% emocji wyrażamy poprzez układy mięśni twarzy. że zmiana wielkości źrenicy świadczy o przeżywanych emocjach.V. wyrażające zdziwienie. że pod wpływem bodźców innej modalności niż wzrokowy również występuje zmiana wielkości źrenicy. Czas trwania kontaktu wzrokowego również komunikuje o zainteresowaniu i sympatii. układ ust. aczkolwiek słabo podbudowaną dowodami empirycznymi. Wzmożona ruchliwość świadczy o żywości. ponuraka. tym dobitniej informuje o sile . Oczy rozbiegane świadczą o niepokoju i nieszczerości. przyjemności. nabierała szczególnego znaczenia komunikacyjnego i stała się podstawowym środkiem wyrazu emocji.o zaniepokojeniu (R. ludzie częściej spoglądają na osoby lubiane niż na obojętne i nie lubiane. Portrety mimiczne posterunkowego i naukowca po ich 30-to letniej pracy zawodowej będą wyraźnie się różniły nawet wtedy. B i e r a c h a. warstwa intelektualna. tworzące „grymas mimiczny”. im dłuższy kontakt wzrokowy. staje się alertem. kręci. świadczy o energii człowieka. pobudzeniu organizmu (po przekroczeniu pewnego poziomu o patologii). wzbudza szybką reakcję orientacyjną. Trzecia. nazywa się strefą witalną i wyraża dążenia do działania. najmłodszej ewolucyjnie warstwy mózgu. że jest normalnie. Bierach. Interesującą rzeczą jest to. charakterystyczny dla pewnych typów ludzkich (wesołka. zaskoczenia. zdumienie. Interesującą hipotezę. Birkenbihl i A. Spoglądający prosto w oczy partnera komunikuje mu. Według A. kontrolowane przez różne partie mózgu. V. Kierunek patrzenia świadczy o sympatii i zainteresowaniu. skąpca) lub właściwe dla osób pełniących określone role społeczne. zmieniając się ewolucyjnie (np. Warstwa środkowa (emocjonalna) biegnie od górnej linii warstwy dolej do linii brwi-środek ucha. in. profesor Uniwersytetu Chicagowskiego. najpełniej wyraża emocje i subtelne uczucia. przykry impuls wzbudza odruch cofnięcia się. jego uporze i konsekwencji w dążeniu do celu. że oko jest „zwierciadłem duszy” (Shakespeare) i i rozpoczęto badania wskaźników emocji wyrażanych via oko. że coś skrywa. Zainteresowanie obiektem wywołuje ruch ku niemu. Układ mięśni twarzy człowieka jest mimicznym wyrazem przeżywanych emocji. zaskoczenie.

Ważne przy tym jest to. O znaczeniu komunikacji niewerbalne świadczą dane A. odrzuceniu czegoś: partnera. śmiech nerwowy dowodzi zakłopotania osoby śmiejącej się. Śmiech jest uwarunkowany społecznie i kulturowo. uśmiechem Duchenne’a i uśmiech towarzyski. zawodzie (R. Obie odmiany uśmiechu są. rytmiczne ruchy mięśni krtani. Po zaistnieniu zanika powoli. Uśmiech taki zanika niemal natychmiast po ustaniu stymulacji go wywołującej. jest jakościowo różnym od niego. Wydęcie warg informuje o lekceważeniu. To. Usta są kolejnym istotnym elementem mimiki. towarzyszą mu charakterystyczne otwarcie ust. Uśmiechamy się np. wywołany zostaje impulsami korowymi. sztywny.219 zainteresowania. B i r k e n b i h l. W pierwszym występuje zgodność dwu elementów: skurczu mięśni wokół oczodołu i unoszących kąciki ust oraz rozwierających usta. Mówcy o ruchliwej mimice i odpowiadającej treści przekazu gestykulacji są skutecznymi nadawcami i wysoko cenionymi fachowcami. zyskała w świetle współczesnych badań na znaczeniu. ilustracyjna komunikatów werbalnych. zwany od nazwiska odkrywcy jego neurologicznego mechanizmu. Jednak bardziej „bogatym” środkiem przekazu jest śmiech i uśmiech. Śmiech jest komunikatem o zaangażowaniu i gustach ludzi. Uśmiech towarzyski sprowadza się jedynie do uniesienia kącików rozwartych ust. starzec wykonujący w trakcie przemówienia modne młodzieńcze gesty raczej się ośmieszy.silnego napięcia emocjonalnego. który stwierdził. Niektórzy. To. Komunikacji niewerbalnej przypisuje się kilka istotnych funkcji. jak dowodzi V. Uśmiech nie jest „młodszym bratem śmiechu”. Zagryzanie . Kongruencja obu form wzmacnia siłę przekazu. jak np. świadomie formułowanych. I nie jest on w swych obliczeniach osamotniony (A. skurcze mięśni brzucha. Zakochani wpatrują się wzajemnie w oczy niemal bez przerwy. chęć ukrycia jakiegoś stanu rzeczy. Natomiast funkcja wspomagająca. J. nie regulującymi pracy mięśni wokół oka. podzielany świadczy o podobieństwie przeżywania określonych treści (wspólnota śmiechu) i wzajemnym zrozumieniu. by gesty i inne sygnały niewerbalne pasowały do osoby. . grzecznościowy jest sygnałem układu formalnie poprawnego. Jest to uśmiech spontaniczny. idei. Znaczenie nie do przecenienia w komunikacji między ludźmi ma neurologiczne zróżnicowanie ośrodków regulacji komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nie był to pomysł realny i „zmarł śmiercią naturalną”. Śmiech jest wieloaspektowym zjawiskiem. przydatnym do demonstracji pozornej życzliwości wobec innych. dążyli do rozszerzenia jej autonomicznej funkcji. przymykanie oczu. oczywiście. że większość form komunikacji niewerbalnej przebiega poza sferą świadomości czyni z niej dobry instrument kontroli intencji i prawdziwości komunikatów słownych. niekiedy łzawienie i efekty foniczne Występują różne odmiany śmiechu: szczery. Jest mocniej od śmiechu powiązany z procesami fizjologicznymi. dobiegając do autobusu. jest aktem w pełni świadomym.o złości albo doznawanym bólu. Słynny przypadek niezgodności form komunikacyjnych w przemówieniu prezydenta Nixona doprowadził go do utraty władzy i niesławy. propozycji. przyjemnych odczuć. często nieuświadomianym. co śmieszy ludzi jednego społeczeństwa nie zawsze jawi się śmiesznym w innym. nośnikami innych treści informacyjnych. rozbieżność wskazuje na mijanie się z prawdą. ale i na widok miłego znajomego. P e a s e). M e h r e b i a n a. pojawiający się pod wpływem impulsów z pnia mózgu i jest komunikatem. niż spełni zadania komunikacyjne. Mruganie i przymykanie oczu komunikuje o rozczarowaniu. a histeryczny. że 55% treści komunikowanych jest przekazywanych środkami niewerbalnymi. Birdwhistel. Przy tym. Z punktu widzenia komunikacji niewerbalnej wyróżniamy uśmiech naturalny. Niespójność tych elementów osłabia skuteczność komunikacji. Miała ona zastąpić w wielu sytuacjach komunikację werbalną. Cutrow). jest uwikłany w całokształt życia społecznego. pod wpływem zimna. Np.

220

odgrywają one szczególna rolę. Rzeczowe informacje, przekazywane werbalnie, tworzą obraz świata, natomiast nośniki niewerbalne informują o informacji, dokładniej: o stosunku nadawcy do przekazywanej informacji. Jeżeli X wypowiada zdanie „Policja bije studentów.”, to posługując się intonacją może wyrazić on entuzjazm wobec takich poczynań, aprobatę, dezaprobatę, skrajne oburzenia lub obojętność. Wprowadzając czynnik niewerbalny można nadać jednemu sformułowaniu słownemu kilka, a nawet kilkanaście znaczeń, odczuwanych subiektywnie. Semantycy polscy (T. Kotarbiński, K. Ajdukiewicz, M. Ossowska) trafnie rozróżniali denotacje i konotację słów i całych zbitek słownych. Denotacja oddaje treść słowa, terminu lub frazy, natomiast konotacja wyraża zabarwienie emocjonalne. Można ją ukazać posługując się zarówno słowem, jak i środkami niewerbalnymi. Słowa „rumak”, „koń” „szkapa” znaczą to samo, ale ich konotacja różni się zasadniczo, kształtuje się od bardzo pozytywnej, poprzez neutralną do negatywnej. Również mamy gesty zachwytu, obojętności lekceważenia. Konotacja poszczególnych słów, określeń i ilustracji niewerbalnych nie zależy jedynie od subiektywnego odczucia, została ona utrwalona w świadomości społecznej, „żyje” w przekazach poetyckich, legendach, obrazach malarskich. Dlatego każdy nadawca musi się liczyć z tym kontekstem kulturowym, inaczej może być niewłaściwie zrozumiany lub niezrozumiany w ogóle. Powyższe stwierdzenie nie traci znaczenia mimo to, że istnieje wiele form komunikacji niewerbalnej, uwarunkowanych biologicznie, wspólnych wszystkim ludziom. Jednak ta uniwersalność jest ograniczona i modyfikowana kulturowo. Badania S.C o u r c h a u r e i E. M a – r o t pokazały, że nawet w niewielkiej obszarowo Europie zróżnicowanie sygnałów niewerbalnych jest tak duże, że można wyróżnić 12 odmiennych „plemion”. K o m u n i k a c j a p o z a w e r b a l n a (paralingwistyczna) dokonuje się poprzez użycie środków wokalnych lub graficznych nie związanych z przekazem treści słowa. Powiemy inaczej, że język pozawerbalny charakteryzuje nie to, co się mówi, lecz to, jak się mówi lub pisze. Owe „jak” staje się zamierzonym lub niezamierzonym komunikatem, sygnałem doniosłości lub miernego znaczenia przekazywanej informacji. Może też być znakiem (oznaką) stanu umysłu, np. napięcia emocjonalnego, przeżywanego przez nadawcę. W odczuciu odbiorcy wypowiedź ściszona jest czymś innym niż wypowiedź głośna. Wypowiedź głośna, przekraczająca przyjętą w danej społeczności granicę normalności, jest uznawana za naruszenie dobrych obyczajów, przypisuje się je ludziom źle wychowanym. Większość narodów Europejskich nie lubi Amerykanów i Niemców z powodu ich hałaśliwego zachowania (E. T. Hall). Nawet Anglicy, bardzo bliscy kulturowo Amerykanom, nie tolerują ich głośnego mówienia, a sami wypracowali technikę ukierunkowanego przekazu wokalnego, wolną od dokuczliwego nadmiaru decybeli. Tempo mówienia również spełnia rolę komunikatu pozawerbalnego. Normalna szybkość mówienia wynosi w naszej kulturze około 120 zgłosek na minutę, przy takim tempie wypowiedzi słuchacz koncentruje się na jej treści, natomiast mowa szybka lub nadmiernie spowolniona wywołuje zainteresowanie formą lub osobą mówcy. Mowa szybka z reguły świadczy o podnieceniu lub zdenerwowaniu mówiącego, spowolniona najczęściej służy podkreśleniu wagi przekazywanych treści. Tonacja, intonacja, akcent, modulacja głosu, rytm wypowiedzi, wysokość głosu podkreślanie końcówek również są nośnikami informacji. Pełnią one role modyfikatorów recepcji treści komunikatu. Modulacja głosu lub zaakcentowanie jakiegoś fragmentu wypowiedzi zwraca uwagę słuchacza, a przeto zwiększa skuteczność przekazu komunikacyjnego (M. Argyle).

221

Odgłosy typu hm,hm, aaa, ejee, yhyy,oho, aha! hu,hu.hu, pomrukiwania, sapania, westchnienia, gwizdania, jęki uzupełniają zestaw fonicznych środków parajęzyka. Niektóre z nich stają się elementem stylu wypowiedzi, np. aktualnie jest modne naśladowanie wysławiania się Amerykanów z charakterystycznym yhyy. Inne są bardzo pomocne w sytuacjach zakłopotania, wymamrotanie wtedy „hym, hym” daje chwilę czasu do namysłu i wybrania właściwej formy reakcji. Niektóre przydźwięki są spontaniczną, odruchową reakcją emocjonalną i są oznakami stanów różnorakich psychicznych. W wersji graficznej środkami pozawerbalnymi są kursywa, rozstrzelenie napisy, podkreślenie, użycie cudzysłowu, zwrotu obcojęzycznego zamiast słowa rodzimego i inne. Pełnią one rolę swoistych wskazówek jak należy rozumieć dane słowo lub wypowiedź. Środki komunikacji niewerbalnej i pozawerbalnej towarzyszą większości aktów komunikacji werbalnej. Dowodzi to ich funkcjonalności. Okazuje się, że kanał komunikacji werbalnej ma za małą pojemność i trzeba ją powiększać przez używanie nośnika nie i poza-werbalnego. Poza tym komunikaty niewerbalne okazują się niekiedy bardziej oszczędne, przyśpieszają komunikację. Aby o tym przekonać się wystarczy porównać opis i gest przedstawiający wielkość i pojemność dzbana. Literatura zalecana - A. J. Bierach: Komunikacja niewerbalna, Astrum, Wrocław,1997 r. - V. F. Birkenbihl: Sygnały ciała. Astrum, Wrocław, 1998 r. - L. Grzesiuk, E. Trzebińska: Jak ludzie porozumiewają się? PWN, Warszawa 1978 r. - P. Harvey: Komunikacja w grupie, Zysk i Sp. Poznań, 2000 r - I. Kurcz: Język a reprezentacja świata w umyśle, PWN, Warszawa, 1097 r. - E. T. Hall:Ukryty wymiar, PIW, Warszawa, 2976 r. - Z. Nenki: Komunikacja międzyludzka, Kraków, 1996 r. - W. Tłokiński: Mowa. Przegląd zagadnień dla psychologów i pedagogów, PWN, Warszawa, 1982 r.

Rozdział XIII Zachowania społeczne człowieka. Człowiek jest istota społeczną, żyjącą wśród innych i z innymi ludźmi. Formy tego współżycia i problemy z tego wynikające są przedmiotem zainteresowań subdyscypliny psychologicznej zwanej psychologią społeczną. Rozwija się ona bardzo dynamicznie, charakteryzuje się niebywałym bogactwem tematycznym i różnorodnością metod badawczych. Ilość publikacji już przekroczyła poziom 20 tysięcy rocznie. Dowodzi to faktu, że współczesne życie ludzkie coraz to bardziej komplikuje się, rozwój techniki i cywilizacji w ogóle stwarza nowe sytuacje i nowe problemy, np. takie jak uzależnienie od internetu. Sztuczne środowiska bytowania, wielkie aglomeracje wymagają od jednostek takich form zachowania, których nie wytworzyła ewolucja

222

uwarunkowana czynnikami biologicznymi. W tej sytuacji coraz większego znaczenia nabiera rozeznanie naukowe problemów i poradnictwo w zakresie zachowań społecznych. Z bogatej problematyki psychologii społecznej przedstawiam Czytelnikowi trzy grupy zagadnień: 1) społeczeństwo > jednostka, 2) jednostka > społeczeństwo, 3) jednostka > jednostka. I. W p ł y w s p o ł e c z e ń s t w a n a j e d n o s t k ę. Problemy wpływu społecznego. Biologiczne wyposażenie naszego organizmu nie zapewnia nam człowieczeństwa. Słuszności tej tezy dowodzą przypadki tzw. dzieci wilczych i porzuconych. W roku 1920 pastor hinduski A. I. S i n g h odnalazł w jamie wilczej dwie dziewczynki, wychowywane przez wilczycę. Mimo ludzkiego wyglądu dziewczynki zachowywały się jak wilczątka, chodziły na czworakach, pokarm zbierały ustami bezpośrednio z ziemi, wydawały niezrozumiałe dźwięki gardłowe, nie reagowały na ludzką mowę. Po zabraniu ich do mieszkania pastora nie rozwinęły się w istoty ludzkie, mniejsza dziewczynka wkrótce zmarła, a starsza mimo, że żyła dłużej, nie stała się człowiekiem w powszechnym rozumieniu tego słowa. Dzieci porzucone to zazwyczaj dzieci nieślubne, ukrywane przed rodziną lub przed otoczeniem sąsiedzkim. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych w jednej z posesji toruńskich przez 4 lata ukrywano w szopie chłopczyka, w USA dziewczynkę imieniem Anna przez podobny okres czasu trzymano na strychu. Dzieciom tym podawano pokarm, ale nie nawiązywano z nimi żadnych kontaktów społecznych. W tej sytuacji dzieci żyły w sensie biologicznym, ale nie rozwijały się psychicznie i społecznie. Po przebadaniu szeregu podobnych przypadków stwierdzono, że brak kontaktów społecznych w pierwszych 3-4 latach życia na trwale upośledza rozwój jednostki. Kontakty społeczne, wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie, wpływają na rozwój człowieka zarówno w sensie filogenetycznym jak i ontogenetycznym. G.H. M e a d przedstawił, szeroko dzisiaj akceptowaną tezę, że ewolucja człowieka, jego przekształcenie z istoty biologicznej w psychospołeczna dokonało się pod wpływem komunikacji i interakcji. Kluczową rolę w tym procesie odegrało przekształcanie się gestów w symbole. Dla zwierząt gest jest sygnałem, na który następuje odruchowa reakcja. Człowiek w pewnym momencie zaczął interpretować sygnały, nadał im znaczenie. Zrozumiał np., że nie każde uniesienie ręki jest sygnałem uderzenia, że może to być tylko ostrzeżenie. Dzięki temu zaczął się wczuwać w rolę innego, wyobrażać stan partnera i dostosowywać do niego własne zachowanie. Wczuwanie się w rolę innego, wyobrażanie jego przyszłych zachowań i jednoczesne reagowanie na zmiany w jego sposobie bycia, doprowadziło do powstania umysłu, czyli procesów świadomości i samoświadomości. Oznaczenie działań i zamiarów słownymi symbolami umożliwiło interakcję symboliczną, tzn wywoływanie określonych reakcji dzięki rozumieniu treści słowa, które stało się elementem świadomości społecznej. Tak w wielkim skrócie przedstawia się treść teorii interakcjonizmu symbolicznego Meada. Przedstawiony proces ewolucyjny nie zakończył się w nieokreślonej przeszłości, on trwa nadal. Każdy nowy wynalazek, każde nowe zjawisko kulturowe i społeczne uruchamia nowe procesy umysłu. Przyswajamy coraz to nowe umiejętności, znaczenie nowych słów i fraz językowych, inspirujemy nawzajem coraz bardziej wyszukane formy zachowań towarzyskich, wynajdujemy niezliczone odmiany form rozrywkowych. Aby o tym się przekonać wystarczy prześledzić zmienność programów wielkich imprez sportowych, np. olimpiad. W procesie wzajemnego oddziaływania, interakcji kształtujemy współczesny umysł naszego gatunku. P r o c e s s o c j a l i z a c j i. Encyklopedyczna definicja socjalizacji określa ją jako „ proces i rezultat procesu przekazywania jednostce systemów wartości, norm i wzorów zachowań obowiązujących w danej zbiorowości, a także określonych umiejętności , w tym zwłaszcza

223

związanych z opanowaniem narzędzi...oraz wejściem w świat społecznych instytucji...” (Skróty moje-C.M.).Nowa encyklopedia powszechna PWN, t.5. Bardziej lakonicznie powiemy, że socjalizacja polega na uspołecznieniu, czyli na wzbogacaniu jednostki biologicznej o społecznie określoną strukturę osobowości. Z punktu widzenia funkcji społecznej socjalizacja jest procesem normatywnego przygotowania jednostek do współdziałania w ramach systemu społecznego. Wspólnota norm społecznych tworzy podstawę odniesienia, jest warunkiem koniecznym, chociaż niewystarczającym, współdziałania jednostek o obrębie całości społecznej. Proces socjalizacji nie jest oddziaływaniem jednostronnym, obligatoryjnym narzucaniem dziecku lub nastolatkom wizji świata, uznawanej przez pokolenie starszych. Socjalizowana jednostka występuje w tym procesie jako podmiot, nawet małe dziecko chętnie naśladuje jednych, odrzucając wzorce zachowań innych osób. W miarę przybywania lat podmiotowość osób socjalizowanych nabiera coraz większego znaczenia. Osobnik nie tylko podlega oddziaływaniu społecznemu, ale i sam zaczyna oddziaływać na społeczeństwo. Między innymi i z tego powodu rozróżniamy socjalizację pierwotną i wtórną. K.J.T i l m a n n, niemiecki znawca problemów socjalizacji, odmianę pierwsza utożsamia z wychowaniem w rodzinie, w trakcie którego dziecko przyswaja podstawowe wartości kultury, natomiast socjalizację wtórną realizują instytucje społeczne, takie jak szkoły, kościoły, a także dokonuje się ona spontanicznie w grupach rówieśniczych i koleżeńskich. Niekiedy opis socjalizacji uzupełnia się terminem „socjalizacja trzeciego rzędu” odnosząc ją do ludzi dorosłych. Dokonuje się ona także pod wpływem czynników makrospołecznych: ekonomicznych, politycznych, kulturowych, tworzonych przez tych, na których zwrotnie wpływają. Socjalizacja dorosłych jest przykładem dialektycznej zależności jednostkowego podmiotu i bytu społecznego. Psychologa społecznego szczególnie interesuje aspekt socjalizacji zwany procesem interioryzacji. Polega on na uwewnętrznieniu wartości, norm, opinii, wzorów działania, uznawanych w danej społeczności. W trakcie tego procesu przekształcają się one z faktu społecznego w subiektywne treści, osobnik przestaje postrzegać je jako zewnętrzne, narzucone, a traktuje jako głębokie własne przekonania. Proces interioryzacji jest procesem kształtowania treści życia psychicznego jednostki. Interioryzacja dokonuje się pod wpływem wielu odmiennych czynników i jest realizowana różnymi metodami. T. P a r s o n s rozróżnia interioryzację bezpośrednią, dokonującą się pod wpływem słownych przekazów treści norm społecznych i pośrednią, realizowaną przez naśladownictwo, utożsamianie się z osobami znaczącymi i ideami oraz przez pełnienie ról. Ciągle należy pamiętać, ze socjalizacja, w tym interioryzacja, nie jest jedynie narzucaniem jednostce wzorców społecznych, lecz stanowi proces współtworzenia osobowości jednostki w ramach danego społeczeństwa. Pojęcie „interioryzacja” służy również wyjaśnianiu niektórych zjawisk psychicznych. H. Eysenck sądzi np. że zachowania przestępcze i osobowość aspołeczna są następstwem niewłaściwie prowadzonej socjalizacji i niedostatecznej interioryzacji norm moralnych i wzorców przeżyć emocjonalnych. Z tego powodu u ludzi tak socjalizowanych nie wykształciły się uczucia wyższe i zdolność empatii, współczucia. W p ł y w o b e c n o ś c i i n n y c h. Poprzez pryzmat socjalizacji widoczny jest proces globalnego oddziaływania społeczeństwa na jednostkę. Psychologów społecznych jednak bardziej interesują zależności pomiędzy wyodrębnionymi elementami społecznymi a zjawiskami i procesami psychicznymi. Jedną z nich jest zależność zachowania od obecności innych.

224

Wielu z nas mogło zauważyć, że ludzie oglądając komedię przy pełnej widowni częściej i wyraziściej się śmieją niż wtedy, gdy odbierają ją samotnie lub w towarzystwie nielicznych widzów. Podobne zjawisko występuje również w sytuacjach zajęć akademickich. Zaangażowanie słuchacza jest silniejsze, gdy słucha wykładu razem z innymi zainteresowanymi treścią przekazu. Dostrzeganie skupienia, napięcia uwagi u innych wzmacnia siłę recepcji danej jednostki. Następuje „jakby zarażenie” słuchaniem. Nazywa się to e f e k t e m a u d y t o r i u m. Jego wyrazistość zależy od wielu czynników, m.in. od jakości kontaktu mówca (aktor)słuchacze, stopnia wypełnienia widowni, odległości pomiędzy siedzącymi słuchaczami, temperatury pomieszczenia i innych. Ludzie zachowują się inaczej w sytuacji prywatności i publicznej, tzn. w obecności innych. W sytuacjach publicznych osobnik jest obserwowany bądź w zakresie wyodrębnionej czynności, bądź całościowo, jak np. w czasie prezydenckich debat telewizyjnych. B. R. S c h l e n k e r i M. F. W e i g o l d stwierdzają, że im bardziej wnikliwie obserwuje się jednostkę, tym większa występuje u niej tendencja do manipulowania wrażeniem, jakie wywiera na obserwatorach. Stara się ona w takich przypadkach wypaść jak najbardziej korzystnie w oczach obserwatorów i zaprezentować cenione jej zdaniem wartości. W sytuacji publicznej ukazuje ona raczej swe Ja idealne, niż Ja realne, raczej swe kulturowo ukształtowane oblicze, niż odruchy emocjonalne, uwarunkowane biologiczną strukturą organizmu. Dlatego też jej wypowiedzi są krótkie, formułowane w stylu oficjalnym, gesty powściągliwe, maska mimiczna prezentuje oficjalną życzliwość. W sytuacjach publicznych jednostka częściej maskuje swe oblicze niż je ujawnia. Znał tę prawdę już F. Bacon, który radził poznawać prawdziwe oblicze człowieka obserwując go w sytuacjach prywatności. Psychologowie wiele uwagi i energii poświecili badaniu zjawiska f a c y l i t a c j i s p o – ł e c z n e j. Termin ten w sensie dosłownym wskazuje na ułatwienie wykonywanej czynności pod wpływem obecności innych. W sensie naukowym określa on bądź 1) zmianę poziomu wykonania czynności pod wpływem obecności innych, bądź 2) wzmocnienie reakcji dominującej pod wpływem obecności innych (D. G. M y e r s). Są to różne aspekty tego zjawiska. Również „inni” mogą być jedynie biernymi obserwatorami albo współ wykonawcami, tak jak np. kolarze jadący w peletonie. W drugim przypadku posługujemy się terminem koakcja i jest to jedna z odmian facylitacji Prowadzone ongiś badania szybkości pedałowania kolarzy (N.T r i p l e t t, E. M e u m a n n) i ilości wiązanych oczek w sieci rybackiej ( J.F. D a s h i e l l) wykazały, ze ludzie, pracując w obecności innych, wykonują czynności na wyższym poziomie. Osiągane rezultaty były wyższe nawet o 30% w stosunku do wyników pracy, uzyskiwanych w sytuacji samotności. Dalsze badania m. in. J.P e s s i n a, R. W. H u s b a n d a, a także Dashiella, dostarczyły przekonywujących dowodów na to, że obecność innych niekiedy także obniża poziom wykonawstwa czynności. Zaistniałą sprzeczność rezultatów wyjaśnił R. Z a j o n c, tworząc współczesna teorię facylitacji społecznej. Jego zdaniem obecność innych ułatwia wykonanie czynności dobrze utrwalonej, a utrudnia uczenie się. Czynności dobrze utrwalone, mają najczęściej prostą strukturę, wymagają standardowej reakcji. Taka właśnie reakcja nazywa się dominującą i ona i ona pojawia się, gdy osobnik zaczyna wykonywać czynność tego typu. Natomiast w przypadku uczenia się lub wykonywania czynności skomplikowanej nie występuje reakcja dominująca i z wielu możliwych trzeba wybrać właściwą. Napięcie spowodowane obecnością innych w pierwszym przypadku usprawnia wykonawstwo, w drugim obniża jego poziom. Jest to stwierdzenie zbieżne z prawem Yerkesa-Dodsona. Zostało one także wsparte eksperymentalnie (Z a j o n c, S a l e s).

ochraniający organizm przed niszczącym zaskoczeniem. Jego zdaniem obecność innych zwraca na nich uwagę wykonującego określoną czynność. np. a pogarsza wykonanie czynności skomplikowanych. W tych kategoriach możemy interpretować zachowanie w pełni nasyconych kur. to symboliczna obecność innych. Poznanie mechanizmów facylitacji społecznej pozwoliło zrozumieć pewne zjawiska społeczne. Kontaktując się z nimi. Starają się unikać niemiłej charakterystyki i dlatego podejmują wzmożony wysiłek. Pierwsza. specjalistów z dziedziny czynności wykonywanej. B a r o n. Istotnie. Jeżeli obecność innych działa jedynie jako czynnik rozpraszający uwagę. że liczna widownia może wywołać tremę zakłócającą wykonanie nawet czynności dobrze utrwalonych. niewidzące. urzędnicy pracują w obecności innych. . Wyjaśnienie to dobrze tłumaczy wpływ obecności innych na poziom wykonania w przypadkach od drugiego do czwartego. która ułatwia właściwe reagowanie na zaskakujące bodźce. to podobny efekt wystąpi również wtedy. człowiek przybiera postawę gotowości. E. dowodząc.225 Ale jacy inni wywołują napięcie i dlaczego? W wyniku dyskusji i analiz przyjęto cztery wersje obecności innych. albo wyeliminowaniem. Dlaczego obecność innych wpływa na poziom wykonania czynności? Jedna z odpowiedzi. B a y e r). opracowaną z punktu widzenia psychologii poznawczej. trudnych. B. gdy pojawią się dystraktory mechaniczne. jednak w różnym stopniu. jest natomiast nieprzydatne w sytuacji „jedynie obecności”. udzielona przez N. np. „jedynie obecność” sprowadza się do fizycznego bycia przy wykonawcy. migające światło itp. który ma być środkiem przeciwdziałania możliwym ocenom niekorzystnym. Jednak wpływ obecności osób podobnych nasilał się wraz ze wzrostem liczebności obserwatorów. To jednak nie znaczy. a także przyniosło wymierne korzyści praktyczne. najsłabiej „jedynie obecność”. a ludzie boją się negatywnych ocen ze strony obserwatorów. te przewidywania potwierdziły się. dlaczego ludzie mają lepszy apetyt. Wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania zapewne wzmocni teorię Barona. dlaczego zespoły sportowe częściej wygrywają spotkania u siebie niż na wyjeździe.S. że facylitacja występuje również w świecie zwierząt i że jest to ewolucyjnie wykształcony mechanizm przystosowawczy. które bywają niespodziewane i zaskakujące. zapowiedź sprawdzania wyników wykonawstwa przez profesora X. K n o w l e s wykazał. stałych lub okazjonalnych obserwatorów. często niekorzystnie. Czwarta. w której ocenianie nie może mieć miejsca. Pogląd Zajonca wspierają zwolennicy psychologii ewolucyjnej. Nie wiąże się to z oceną. zwiększonej czujności. Warunek ten spełniają osoby głuchonieme. typu hałas.in. Siła wpływu podobnych i obecności symbolicznej ukształtowała się na zbliżonym poziomie. trzecia –osób o wysokim autorytecie. gdyż występuje ono także w przypadkach „jedynie obecności”. które po pojawieniu się przy karmniku kury głodnej pochłaniają dodatkowo około 1/3 wagi już spożytego pokarmu (E. zdaniem Zajonca. Jej słabym punktem jest m. gdy spożywają posiłki w towarzystwie innych. Pod wpływem obecności innych. to obecność osób podobnych do wykonawcy. że każda forma obecności innych wpływa na poziom wykonawstwa czynności. Druga. Inni niemal zawsze oceniają czynności wykonawcy. że teoria ta jest ostatecznym rozwiązaniem problemu facylitacji. Najsilniej oddziałuje obecność autorytetów. Okazało się. W skutek tego osobnik w obecności innych dobrze wykonuje zadania łatwe. C o t t r e l l a odwołuje się do działania lęku. w tym z innymi ludźmi. następuje niespecyficzne pobudzenie organizmu wykonawcy. Interesującą. dzieci itp. ułatwiające wystąpienie reakcji dominującej. Pomieszczenia w nowoczesnych biurowcach są dostępne obserwacji. interpretacje facylitacji społecznej przedstawił R. A te u każdego człowieka są ograniczone. Pobudzenie takie jest zgeneralizowaną reakcją na zachowania żywych organizmów. nieokreślone pojęcie „zasoby poznawcze”. tym samym pochłania część jego zasobów poznawczych.

stosujących system indywidualnej odpowiedzialności wykonawców. Występuje ona w sytuacjach „równoległego” działania dwu lub wielu osobników. H. Sposób ten stosowano budując ośrodki przemysłowe w regionach rolniczych. Specyficzna formą facylitacji społecznej. by przez symboliczną obecność innych wpływać na poprawność zachowania kierowców. że mrówka pracowita wywiera korzystny wpływ na „koaktankę” i że skutki wpływu są relatywnie trwałe. Badani sądzili. C. a wyniki ich pracy pogarszają się przy czynnościach trudnych. kierowana przez A. gdy są przekonani. to należałoby oczekiwać wyższych efektów pracy wykonej zbiorowo w stosunku do sumy indywidualnych efektów tejże grupy ludzi. Jeżeli obecność innych korzystnie wpływa na poziom wykonania czynności łatwych. Okazało się. reakcje wykonawcze dominujące. T e o r i a p r ó ż n i a c t w a s p o ł e c z n e g o. dobranych na zasadzie „jedna leniwa i jedna pracowita”. pobudzająca wykonawców. Badał on zachowanie par mrówek. Badacze ci nazwali opisywane zjawisko próżniactwem społecznym. obniża ona poziom wykonawstwa. Zatem w obu odmianach facylitacji występuje ta sama prawidłowość. „wozi się” i oszczędza swe siły kosztem innych. Przy zadaniach trudnych obecność innych nie jest pożądana. jednak dźwięki generowane indywidualnie były silniejsze. H a r k i n s badając siłę krzyku krzyczących razem z innymi i indywidualnie. W i l i a m s i S. jak już wspomniałem. np. Okazało się. znającego problemy facylitacji społecznej i próżniactwa społecznego. w których wytwór nie jest oznakowany symbolem wykonawcy. L a t a n e. Czego należy oczekiwać od psychologa. Klasyczne badania eksperymentalne F. np. w grupach formalnych niż nieformalnych. jest koakcja. pozbawionych tradycji industrialnych. Okazało się. że osobnicy pracując niezależnie obok siebie osiągają lepsze rezultaty.226 Pracują wydajniej. 10 osób ciągnie linę. Zjawisko to jaskrawiej występuje w kulturach indywidualistycznych niż kolektywistycznych. K. Inghama. Interesujący i precyzyjny eksperyment dotyczący koakcji przeprowadził chiński badacz S. Stoły w nowoczesnych czytelniach są ustawiane tak. tak jak kolarz w peletonie. Co to znaczy w praktyce? Wydajność i jakość wykonanej pracy w zakładach produkcyjnych. z obserwacji par studentów wspólnie przygotowujących się do egzaminu. skonstruowała aparat do mierzenia siły ciągnięcia liny i badała z jaką siłą ciągną zawodnicy wtedy. że krzyczą jednakowo głośno w obu sytuacjach. to korzystna będzie obecność innych. wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Jeżeli np. wypełniają test skojarzeń. że tak nie jest. Podobną metodę ułatwień stosuje się w przemyśle. przyuczając chłopów do nowych zawodów przemysłowych. Przy prostych zadaniach nie jest wskazane wykonawstwo anonimowe. gdy obok doświadczonego i wydajnego pracownika ustawia się robotnika o niskiej sprawności. Policjanci ustawiają na poboczach dróg tekturowe sylwetki funkcjonariuszy „drogówki”. że ciągną jednocześnie z innymi. rozpoczynających budowę mrowiska. Podobne rezultaty otrzymali B. że wydajność w przemyśle tych krajów była niższa w przybliżeniu o 30% w niż porównywalnych krajach kapitalistycznych. Osobnik w grupie. Grupa badaczy. przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. jest na niższym poziomie niż w tych. w postaci . Znamy to zjawisko np. że w sytuacji czynu grupowego wysiłek był mniejszy aż o 18%. C h e n. przyjacielskich. że robią to indywidualnie i wtedy. w których wytwórca jest znany personalnie. by czytelnik nie dostrzegał innych i nie obniżał poziomu wykonania trudnych czynności przyswajania wiedzy. gdy myślą. W byłym ZSSR i krajach Demokracji Ludowej wykonawstwo anonimowe spowodowało. gdy wykonują czynności łatwe. sprzyjające próżniactwu społecznemu. występującego w roli organizatora pracy ludzkiej? Jeżeli zadanie do wykonania jest proste. A l l p o r t a pokazują. Pewna doza anonimowości. to siła ciągu grupowego powinna być większa niż suma sił 10-ciu ciągów indywidualnych.

że wskaźnik ilości takich wypowiedzi jest podobny w grupie studentów i kryminalistów. jest bodźcem sytuacyjnym wpływającym na samoświadomość. W stanie deindywiduacji jednostka działa anonimowo. Zanikają wtedy odrębności jednostkowe. okrutnie traktowali jeńców. Szokujące są dane badań D. Liczne ludy malowały i malują twarze wojowników i stroją je w pióropusze tak. poczucie tożsamości i zachowanie. pozostałe występowały anonimowo. natomiast występujące anonimowo studentki ubrane w strój Ku-Klux- . zostawiając jedynie karoserię samochodu. Podobnie dzieje się w tłumie opanowanym emocją gniewu. linczów ( B. Przekonywująco ukazuje to zjawisko eksperyment Ph. projektowych. zgromadzonych opanowuje jedno pragnienie osiągnięcia celu wspólnego. anonimowość i ograniczenie samoświadomości. one kierują ich ujednoliconym zachowaniem. natomiast w Polo Alto po trzech tygodniach auto pozostawało w stanie nienaruszonym.227 grupowej współodpowiedzialności jest wskazana przy wykonaniu zadań trudnych. najczęściej ich mordowali.. D o d d a. D e i n d y w i d u a c j a. W a t s o n na podstawie danych antropologicznych stwierdza. Zarówno anonimowość jak i ograniczenie samoświadomości wykorzystuje się w pewnych formach działań społecznych. K. Okazało się. drugą. Aby zweryfikować hipotezę zakupił dwa stare samochody i ustawił jeden w Nowym Yorku. Maskowanie indywidualności. Zadaniem eksperymentalnym było po prostu potraktowanie prądem koleżankę. ż dokonaliby czynów społecznie niedozwolonych.pielęgniarek. sądach i przekonaniach.). Im większy tłum. jednostka w tłumie czuje się bezkarną. np. Przyjął on. kosztem koncentracji na swych ocenach. staje się trybikiem zbiorowej machiny. że przy utrzymanej tożsamości strój nie powodował różnic w zachowaniu studentek. Proces i stan utraty indywidualnej kontroli zachowania i jednostkowej tożsamości nazywa się deindywiduacją. R. Osłabia się kontrola przeżyć. umożliwia mordowanie niewinnych ludzi tak. że w Nowym Yorku po trzech dniach dokonano 23 kradzieży. R. Niektóre formy obecności innych szczególnie silnie oddziałują na psychikę jednostki. tym większe poczucie bezkarności i większa skłonność do działań okrutnych. Z i m b a r d o. które wypracowały techniki deindywiduacji bojowników. w tym mundur. Rezultat był taki. że stopień anonimowości w metropoliach jest wyższy niż w małych miasteczkach. Okazało się przy tym.. M u l l e n). D o w n i n g ubrali jedną grupę studentek w stroje Ku-Klux-Klanu. Anonimowość ułatwia popełnianie czynów aspołecznych. np. badawczych i innych. Połowa dziewcząt każdej grupy miała identyfikatory. że wojownicy kultur. zachowanie staje się bardziej impulsywne i emocjonalne. lęku lub żądzą zysku. a drugi w Polo Alto. w następstwie tego zanika poczucie indywidualnej odpowiedzialności. Armie współczesne mają jednolite umundurowanie. a więc naruszenie norm społecznych winno być tam częstsze niż w małych miejscowościach. Ponad 50% badanych stwierdziło. który pytał swych respondentów co zrobiliby. Łatwiejsze jest wtedy usprawiedliwienie własnego działania zaistniałymi okolicznościami („wszyscy robili to samo. żołnierze są krótko strzyżeni. Strój. jak w przypadku mieszkańców wietnamskiej wioski My Lai w czasie wojny wietnamskiej (A r o n s o n). by maskowały cechy indywidualne. ich rytmiczne poruszanie się i pokrzykiwanie wzbudzają poczucie jedności z grupą. Uczestnictwo w tłumie powoduje także ograniczenie samoświadomości. J o h n s o n i L. Jednostka jakby wtapia się w całość. Zbiorowa emocja opanowuje wtedy umysły jednostek. Bogata i silna stymulacja zewnętrzna powoduje skierowanie uwagi na czynniki zewnętrzne. W kulturach nie stosujących tych metod obowiązywały zasady bardziej łagodnego postępowania. gdyby mogli stać się niewidzialnymi. małym miasteczku kalifornijskim. Śpiewy i tańce rytualne wojowników.

D. rozpaczy. W grupach pierwotnych. przeciwstawnymi grupom o b c y m. Wydaje się. Innych Polaków postrze-gają jako osoby należące do tej samej grupy. Czynnikiem dodatkowym jest kolor stroju. by budzili grozę i sami działali agresywnie. „Nam” z reguły przypisuje się jakieś cechy pozytywne. Obie formy relacji kryją w sobie wiele istotnych problemów badawczych i dotyczących współżycia między ludźmi. amerykańskiego znawcy problematyki grup. że teza ta znajduje potwierdzenie w przypadku stroju skinheadów. a osoby do niej należące są rozproszone przestrzennie. rozmawiają. to znacznie więcej niż obecność innych. odrębnej wobec innych grup patriotycznych. P. o grupach obcych „oni”. niezależnie od różnicy działających mechanizmów. grający w czarnych strojach popełniają więcej fauli niż zawodnicy ubrani w stroje o innych barwach. W Średniowieczu katów ubierano na czarno po to. ponurości. Kopaliński: Słownik symboli). ma miejsce silna więź emocjonalna. wobec grup obcych są nastawieni niechętnie . H a r e’a. „im” ludzie przypinają jakoś łatkę o nieprzyjemnej wymowie. że hokeiści i futboliści. Z grupą własna ludzie identyfikują. a nawet wrogo. Byt społeczny. Jest to dowodem wpływu ubioru jako bodźca kontekstowego na zachowanie. pozostaje wtedy więź duchowa.228 Klanu uderzały prądem (oczywiście fikcyjnie) silniej i dłużej niż przebrane na pielęgniarki i dziewczyny z identyfikatorami. W grupach wtórnych. niemoralności. Dlatego też często spotykamy d e f i n i c j e g r u p y j a k o z b i o r u l u d z i. i dokonuje się dzięki różnorodnym mechanizmom psychicznym. m i ę d z y k t ó r y m i i s t n i e j e w i ę ź p s y c h o s p o ł e c z n a. Patrioci polscy np. M y e r s informuje. ciemnych mocy podziemia itp. często kontaktują się ze sobą. Dwaj psychologowie amerykańscy. z pozoru nieistotne zróżnicowanie na „my” i „oni”. badający zachowania sportowców w okresie 15 lat stwierdzili. „czarnych diabłów” na motorach czy enkawudzistów. .. Jeżeli grupa należy do kategorii „wielka”. intymność relacji i to one określają siłę wpływu grupowego. z reguły liczących niewielu osobników. interesów itp.m i. szczególnie czarnego. organizują wspólne imprezy rozrywkowe itp. Między członkami danej grupy. śmierci. Takie grupy. zawsze występuje pewien rodzaj więzi. pociąga za sobą daleko idące konsekwencji psychologiczne. jakim jest grupa.(W. są rozrzuceni po całym święcie jednak mają poczucie wspólnoty. smutku. w przypadku grupy małej osoby ją tworzące pragną pozostawać razem. iż samo ubranie czarnej kurtki może nasilić agresję ubranego. upodobań. podstawowy podział grup) większego znaczenia nabiera zbieżność przekonań. do których jednostki przynależą i tę przynależność akceptują są ich grupami w ł a s n y. Czerń jest symbolem zła. we wspólnocie społecznej. To. Silna więź charakteryzuje grupę zwartą. że eksperymentalnie udowodniono. O grupach własnych zazwyczaj ludzie mówią „my”. Z tego też względu wpływ grupy na jednostkę występuje pod wieloma postaciami. bardziej licznych (Jest to według A. Ale czy sprawdza się w innych przypadkach? W p ł y w g r u p y n a j e d n o s t k ę.

przejmowane i stosowane w różnych sytuacjach życiowych. osiedlowej. twierdzi. S e g a l a. zwyczaje. szkolnej. regionalnej itp. opartej na rozpoznaniu swoich cech psychicznych. Teoria ta efektownie tłumaczy zachowania pomocne i altruistyczne wobec krewnych nie wyjaśnia jednak podobnych zachowań w przypadkach grup nominalnych. Dokonanie kategoryzacji i podziału na grupy wywołuje e f e k t h o m o g e n i c z n o ś c i g r u p y o b c e j. nawet rasowo. skrypty zachowań grupy własnej są akceptowane. w przeciwieństwie do tożsamości psychicznej. Okazało się. ci. ma daleko idące konsekwencje w procesie identyfikacji. zatem zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Jednostka zostaje ukształtowana według wzorca grupowego. R. L. tym mniejsza skłonność do ich wspiera-nia. C i a l d i . za wykonanie których zleceniodawcy wyasygnowali pewną sumę pieniędzy na nagrody. R. Jest ona znana. ułatwiający orientację w gąszczu zjawisk społecznych. że zachowanie na rzecz rodzeństwa jest silniejsze u bliźniaków monozygotycznych niż dwujajowych. a w konsekwencji faworyzowani. a im dalsze pokrewieństwo. Osoby z każdej grupy proponowały tylko kandydatów z grupy własnej. Zgodnie z teorią doboru krewniaczego W. autor pracy pt. wyrażające zbliżone upodobania artystyczne malarzy i prosili zebranych o określenie swych upodobań. którym bardziej się podobał obraz Kandinky’ego utworzyli jedną grupę . pokazujący. Jeżeli dodatkowo jest to grupa o wysokim statusie społecznym. Dostrzegane podobieństwo do innych osób z grupy własnej skłania ją do postrzegania siebie jako tę. Następnie badani wykonywali pozorowane zadania. Mimo to wpływa ona na świadomość i zachowanie jednostki. T u r n e r prezentowali studentom abstrakcyjne obrazy W. Kandinsky’ego i P. Podobne zachowania wystąpiły również wtedy. Jak można tłumaczyć takie zachowania? Jedną z przyczyn jest kategoryzacja społeczna. O obcych mówi się. Poczucie przynależności grupowej powoduje zachowania faworyzujące grupę własną. Ten proces poznania społecznego. „My” jesteśmy nawzajem podobni do siebie. C. jest bardziej zmienna. to świadomość przynależności do niej podnosi samoocenę jednostki Wszystko to powoduje. Osoby badane obu grup miały same zaproponować kandydatów do nagrodzenia oraz podzielić pieniądze pomiędzy grupami. Ci. Klee. a podobieństwo rodzi sympatię. a zatem gorsi. różni od „nas”. T a j f e l i J. Jest to z j a w i s k o s t r o n n i c z o ś c i w o b e c g r u p y w ł a s n e j. a dzieląc pieniądze wyraźnie faworyzowały swoich. że opinie. nie zasługujący na wyróżnienia Wywyższenie grupy własnej podnosi samoocenę jednostek do niej przynależących. Samolubny gen. że wszyscy są tacy sami. powstających ad hoc. Grupa własna zawsze jawi się jako bardziej atrakcyjna pod pewnym względem niż grupy obce. Tworzy się w ten sposób społeczna struktura tożsamości osoby. D a w k i n s. H. Odzwierciedla się w niej przynależność do różnych grup: rodzinnej. że wszelkie działania na rzecz grupy jest uwarunkowane genetycznie i ma na celu rozprzestrzenianie genów własnych i bliskich krewnych. która ma podobne cechy społeczne jak i pozostałe osoby z grupy. niezróżnicowanego postrzegania osób ją tworzących. tzn.229 Identyfikacja z grupą otwiera jednostkę na wpływ grupy. zatem ludzie grupy własnej są bardziej sympatyczni. gdy o „przynależ-ności” do grupy decydował jedynie rzut monetą lub kolor oczu osób kwalifikowanych. H a m i l t o n a najchętniej pomagamy najbliższym krewnym. że zaistniały poważne trudności w wyborze kandydatów do nagród. Użyte określenia grup pozwalają odróżniać grupę własną od obcej. zależna od dynamiki sytuacji życiowych. co opowie-dzieli się za obrazem Klee utworzyli drugą. Mocnym wsparciem tego poglądu jest wynik badań N. składających się z osób zupełnie sobie obcych. Tożsamość społeczna.

na kartce B wyrysowano trzy odcinki. a po porażkach malała. A s c h a konformizm określono jako modyfikację i wypaczania sądów pod wpływem presji grupy. występują nie tylko w dziedzi. W drugim przypadku uwypuklano z konformizmu jedynie to. Układ ten zmieniano w kolejnych próbach. C i a l d i n i przedstawia konformizm jako zmianę zachowania polegającą na upodobnianiu go do zachowania innych osób. Grupa zwycięska podnosi samoocenę osób z nią się utożsamiających. jeden po drugim. że zmiana form zachowania i upodobniania do zachowań innych może nastąpić w wyniku refleksji . fak-tyczny obiekt badań. Właśnie uleganie p r e s j i grupy jest cechą wyróżniającą konformizm od innych czynników upodobniania zachowania swojego do zachowania innych ludzi. Jaka zatem byłą jego odpowiedź na zadane pytanie? Według danych Ascha 1/3 w ponad połowie prób badawczych zachowała się konformistycznie. O X-ie jedni powiedzą z pewną dozą lekceważenia. kojarzymy je z przestrzeganiem reguł współżycia społecznego. podkreślał. że jest to „chorągiewka na dachu”. że pierwszych ośmiu było pozorantami.5 cm. jak oczekuje grupa. że po każdym zwycięskim meczu ilość strojów z emblematami gwałtownie wzrastała. M. osoba naiwna. że linią równą do tej z kartki A jest 3-cia a kartki B. Mogą sprzyjać interesom społeczeństwa jako całości lub powodować skutki negatywne. W realnych sytuacjach. jest to jedna z form występowania konformizmu. spostrzegał długość odcinków i słyszał wypowiedzi grupy ośmiu osób. radzący w każdej sytuacji” W opracowaniach naukowych ukazywano konformizm jako fakt eksperymentalny bądź przedstawiano go z punktu widzenia teorii określonego autora. E. Badanym studentom pokazywano dwie kartki A i B. zachowującymi się zgodnie z poleceniami eksperymentatora i oni. W oryginalnych badaniach S. Konformizm Zjawisko konformizmu i w opracowaniach naukowych. tzn. o zamkniętym umyśle. uczenia się lub dojrzewania. mimo to wielu z nich zacho-wało się zgodnie z wzorcem grupowym. jedynie 25% nie uległo presji grupy w żadnej próbie. Okazało się.230 n i badał ilość pojawiających się emblematów sportowych w strojach studentów. z jaką kibice dopingują swoją drużynę w trakcie jej zmagań sportowych. I jest to jedna z form wpływu społecznego. względnie wzmacniało daną teorię. . określimy go konformistą. Wyraziście ukazano to zjawisko w klasycznym eksperymencie Ascha. mówili nieprawdę stwierdzając. I tak linia 1=8 cm. np.nie sportu. Zadaniem badanych było udzielenie odpowiedzi na pytanie: ”Która linia z kartki B jest równa linii z kartki A?” Rozróżnienie wielkości tych odcinków normalnie nie sprawia ludziom najmniejszego kłopotu. że jest to „człowiek elastyczny. że badanymi Ascha byli studenci. Świadczy o tym również siła zapału. 3=8. Wyżej opisane mechanizmy mają charakter ogólnospołeczny. R o k e a c h np. nie znający umowy eksperymentatora z ośmiu pozostałymi uczestnikami badań. Na kartce A widniał odcinek prostej o długości 10 cm (w oryginale 10 cali). Istotnie. A tradycyjnie nie kojarzymy tych procesów z konformizmem. że konformizm jest właściwością ludzi autorytarnych. co potwierdzało. 2= 10 cm. za wyrażone opinie nie groziły im żadne przykre konsekwencje. drudzy stwierdza z uznaniem. Pamiętać należy. uległych wobec autorytetów. ale nie jedyna. Podobnie R. Jednak warto pamiętać. osoby młode i wykształcone. Dziewiątka odpowiadających została usadowiona przy stole tak. w środowisku pracy odczuwana presja grupy może być znacznie skuteczniejsza. oznakowane cyframi od 1 do 3. Osobnik dziewiąty. Asch wprowadził jednak pewne utrudnienie. tzw. Jeżeli człowiek wbrew rozsądkowi lub niezgodnie ze swoimi przekonaniami zachowa się tak. kibiców czołowych drużyn akademickich futbolu amerykańskiego. podobnie jak w życiu potocznym bywa różnie przedstawiane i rozumiane.

aż do 8-mego. odnoszący sukcesy w przeszłości. np. czwarty w kolejności pozorant mówi prawdę o długości od-cinków. Jakie są przyczyny takiego zróżnicowania orientacji ludzi? Częściowa odpowiedź na to pytanie znajduje się już w tekstach dwu powyższych fragmen-tów. Jego wyniki zostały wielokrotnie potwierdzone. Węzłową kategorią w tych wywodach jest ”przewaga”. tworzy wymiar dwubiegunowy. wybitni politycy-reformatorzy. do mądrości ojców i dziadów. Udowodniono. tzn. że grupa atrakcyjna. że ludzie korzystają z dwóch źródeł wiedzy: 1) indywidualnego. młodzież. a także zwarta nasilają zachowania konformistyczne jednostek. obiegowych przekonań itp. a w skrajnych przypadkach jako naruszanie świętości. o silnej potrzebie sukcesu. Okazało się. lub pozostając w odległych miastach kontaktują się ze sobą drogą radiową. silnie zaangażowani na rzecz bronionego poglądu. nowatorscy. a także uzupełniono obraz presji grupy na jednostkę. są konserwatystami. Dawanie przewagi źródłom społecznym przyczynia się do nasilenia zachowań konformistycznych i jest to k o n f o r m i z m i n f o r m a c y j n y. Jednak ich wpływ na zachowania ludzi wyraźnie się różnicuje. nigeryjskiej lub dowolnej innej. o wysokim ilorazie inteligencji. zachowują się zgodnie z presją grupy tylko w obecności osób z grupy. opinie grupy stają się ich osobistymi opiniami. gdy uczestnicy przebywają w izolowanych kabinach. pozostaje niezmienny i wtedy. gdyż normalnie ludzie korzystają z obu źródeł wiedzy. Zadziwiająco trwałe są niektóre ślady konformizmu w psychice ludzkiej.W wyniku zabiegu nie będzie już wśród badanych osób instruowanych przez eksperymentatora. mieszane np. 3. naukowcy. w innych sytuacjach kierują się własnym rozpoznaniem.231 Eksperyment Ascha był wielokrotnie powtarzany i modyfikowany. tym samym osłabia presję grupy. że poziom konformizmu nie zależy od bezpośredniości kontaktów badanych. czyli powszechnej wiedzy innych. Następnie powtarzamy zabieg z pozorantami nr 2. Nonkonformiści to ludzie kierujący się własnym rozeznaniem stanu rzeczy. nowych doznań i doświadczeń. ale uznawanie przewagi któregoś rodzaju wiedzy określa typ orientacji. poszukujący nowych rozwiązań problemów życia. Wykraczanie poza istniejący stan rzeczy traktują jako dokuczliwość. Podo-bnie grupy niejednomyślne. przemyślenia i 2) społecznego. dotyczący trwałości konformizmu. Natomiast uznanie wyższości źródła indywidualnego sprzyja nonkonformizmowi. Zazwyczaj są to twórcy kultury. Nonkonformistami najczęściej są ludzie kompetentni. a liczba zachowań konformistycznych spada do 10%. zorientowani na tworzenie i twórczy. tzn. inne prezentują k o n f o r m i z m w e w n ę t r z n y. Niektóre osoby przejawiają k o n f o r m i z m z e w n ę t r z n y. że trzeba wymiany trzech pokoleń po pozorantach (pokolenie to 8 osobowy zestaw). Te grupy ludzi dokonują zmian w społeczeństwach. Czy w tej sytuacji i ewentualnie jak długo pojawiać się będą odpowiedzi konformistyczne? Okazuje się. sprawnie przetwarzający informacje. T. przywiązani do starych zasad i norm. pragnący postępu społecznego. o wysokiej samoocenie i wysokim statusie. Wyobraźmy sobie następującą procedurę eksperymentu: po wypowiedziach pozorantów i osoby badanej wyprowadzamy pozoranta nr 1. Grupy niejednolite. C a m p b e l l wykazał. Na jednym krańcu znajduje się nonkonformizm na drugim konformizm. refleksji. czyli własnego doświadczenia. Taki człowiek gdzieś na końcu świata zachowuje się tak. pozostawiając osobę naiwną. nie lubią zmian. Konformiści z kolei są zamiłowani w tradycji. z jedną kobietą wśród pozorantów-mężczyzn wywierają słabszą presję. występuje u nich pełna interioryzacja zapatrywań grupowych. przekazu tradycyjne-go. jak w swojej wiosce polskiej. Wiemy z historii jak nieugięcie bronili swych . D. by całkowicie zanikły ślady presji grupy. Najsilniejszą presje wywierają grupy liczące od 3 do 16 osób. Konformizm jest stopniowalny. o wysokim statusie społecznym. Większość ludzi lokuje się pomiędzy tymi krańcami. Dotyczy ona poznawczych przyczyn konformizmu. Interesujący jest wątek.

że kobiety są bardziej konformistyczne. Dewianci są ośmieszani. Dane te wskazują. Znalazł się on w położeniu dewianta. że lęk przed sankcją grupy jest jedną z przyczyn zachowań konformistycznych. a więc nie narusza istotnej normy społecznej. Ich naruszenie pociąga za sobą różnorakie sankcje. że różnice w zależności od płci najczęściej ujawniają się wtedy. że dwu pierwszych pozostawiono w spokoju. naśmiewa się z różnych form zachowania. M i l g r a m a. która nigdy nie kłamie”. uznania. Odczuwają to osoby „atakowane” jako stan dokuczliwy. L. że nie był to znajomy. Swoistym kuriozum jest konformizm bezrefleksyjny. że „Jestem osobą. drugi początkowo krytycznie nastawiony. Są to głownie obawy i lęki różnej intensywności. zwanemu k o n f o r m i z m e m n o r m a t y w n y m. J. Znamy z życia codziennego liczne przypadki tego typu. Zachowania konformistyczne jednostki bywają źródłem dumy. S. zgodnie z panującym zwyczajem odwzajem-niamy ukłon. po paru dodatkowych argumentach zmienił zdanie i zgodził się z grupą. dopiero później uświadamiamy sobie. a jego ukłon był skierowany do osoby. Długotrwały spór wśród naukowców i zwykłych śmiertelników dotyczył wpływu płci na konformizm. Czasami np. Drugą grupę przyczyn zachowań konformistycznych stanowią emocje. Jeden z wprowadzonych natychmiast zaakceptował propozycję grupy. idącej tuż za nami. na ulicy ktoś nam się kłania. który nie podzielił zapatrywań grypowych. że odmieńcom. F r e e d m a n i A. D o o b na podstawie podobnego eksperymentu wykazali. konsekwentnie wykluczając nawet zasłużonych odmieńców. wywołują tym samym u nich dokuczliwy stan deprywacji społecznej. nadaje się im niemile brzmiące przezwiska. przedstawiających badanie norm obowiązujących w kolejkach lub dotyczących zachowań w wagonach metra nowojorskiego. natomiast cała energia grupy została skierowana na przekonanie pozoranta.232 przekonań patriotycznych partyzanci poddani presji hitlerowskich prześladowców. I jest to jedna z bardziej dokuczliwych kar społecznych. S c h a c h t e r w jednym ze swych eksperymentów ukazał mechanizm ich pojawiania się i intensyfikacji. ale zależą też od typu wywieranej na ludzi presji społecznej. w jakim ty podporządkujesz się tej presji (jak np. a obawy przed nimi skłania ku konformizmowi. N. Interesujących ilustracji i dowodów na rzecz tej tezy znajdzie Czytelnik w pacach S. przyspieszona akcja serca i inne). wywołujący napięcie nerwowe i fizjologiczne (pocenie się. Wyważone stanowisko współczesnej psychologii oddaje tekst w ramce nr 22 Ramka nr 22 „Różnice podatności na wpływy wynikające z płci są nie tylko małe. nieprzyjemny. Skutek był taki. natomiast do nagród proponuje osoby prawomyślne. a lęk przed ośmieszeniem jest bardzo intensywny. Nonkonformizm słabnie w sytuacjach wieloznacznych lub nieokreślonych. trzeci uporczywie trwał przy swoim przekonaniu. Również emocje pozytywne skłaniają do zachowań konformistycznych. odnoszącego znaczące sukcesy i innych. Eagly (1987) i Becker(1986) wykazali. W każdej grupie społecznej występują oczekiwania przestrzegania określonych norm zachowania. pod wpływem działania autorytetu o wysokim prestiżu. a widzowie mogą wprost obserwować stopień. Ludzie chętnie zachowują się zgodnie z życzeniami osób lubianych i atrakcyjnych. w badaniach . Trzech pozorantów wprowadzono do grupy osób dyskutujących o rozwiązaniu problemu X. odmieńca. outsiderom grupa przydziela trudne lub nieprzyjemne zadania do wykonania. Tradycyjnie sądzono. gdy grupa wywiera nacisk. gdyż pragną ich aprobaty. zasychanie w ustach. Ludzie z reguły unikają kontaktów z osobami różniącymi się od nich. przejawiający się w automatycznym podporządkowaniu normom społecznym. jest podstawą wysokiej samooceny i samozadowolenia. a takich ludzie nie lubią. Świadomość tego.

gdzie każdy z uczestników wiedział. S. kiedy inna osoba wygłasza mowę o treści sprzecznej z naszym punktem widzenia. jak reagują. Akert: Psychologia społeczna. Jeże przed rozpoczęciem pracy w grupie osobnicy są nastawieni na rozwiązania ryzykanckie. Na ten rodzaj nacisku społecznego kobiety istotnie częściej reagują konformistycznie niż mężczyźni. Dzieje się tak na przykład wtedy. N. to pod wpływem wymiany zdań w grupie podejmą decyzje bardziej ostrożną niż ta. że kanadyjscy studenci kierunku zarządzania podejmując decyzję grupowo są skłonni przeznaczyć większą sumę pieniędzy na ratowanie upadającego. W sytuacjach tego rodzaju różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami dotyczące ich podatności na wpływy właściwie znikają. s. Kobiety uczy się. że i mężczyźni. Polaryzacja grupowa G l e n W h i t e w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pokazał.) nazwali to zjawisko p o l a r y z a c j ą g r u p o w ą. bowiem badanymi byli ludzie dobrze przygotowani do rozwiązywania tego rodzaju problemów. które są właściwe danej płci (np. ścierania się i uzgadniania opinii. Występuje wtedy tzw. serce i umysł. Poznań. mówi się np. gdy słuchamy. Wilson. kiedy każdy może zobaczyć. gdy grupę tworzą osoby o różnych nastawieniach wobec sposobu jego rozwiązania lub podjęcia działania. W socjologii ten stan zróżnicowania w obrębie całości nazywa się polaryzacja. w powstałych tym sposobem subgrupach następuje polaryzacja (radykalizacja) stanowisk. że proces taki przebiega względnie szybko i parokrotna wymiana zdań i następuje zbliżenie zapatrywań. w jakim stopniu zgadzamy się z jego argumentami. czy odpowiada tak samo jak reszta badanych). Aronson. dość szybko następuje ujednolicenie opinii grupowej. posługując się stymulacją komputerową wykazał. Jeżeli natomiast rozpoczynając działanie w grupie będą reprezentować nastawienie ostrożne. Wspomniana radykalizacja działa w dwu kierunkach. Przyczyny zatem należy upatrywać we właściwościach działalności grupowej. układ dynamiczny. T. Zysk i S-ka. których nas nauczono. źle zaprojektowanego przedsiębiorstwa niż osoby podejmujące decyzję indywidualnie. za E. badania nad konformizmem podobne do eksperymentów Ascha). mężczyzn natomiast-by byli niezależni w obliczu bezpośredniego nacisku społecznego. i kobiety w sytuacjach publicznych. Te dwa rozumienia polaryzacji grupowej nie pokrywają zakresowo. czy zachowujemy się konformistycznie czy nie. o polaryzacji społeczeństwa. że może to wynikać ze społecznych ról mężczyzny i kobiety. w tajemnicy przed innymi. Z a v a l l o n i (1969 r. by były skłonne do zgody i dawały wsparcie innym. że decyzje i działanie grupowe są bardziej radykalne niż realizowane pojedynczo. Eagly (1987) sugeruje. L a t a n e. M o s c o v i c i i M. 295. 1997 r. Zdarzają się jednak pewne sytuacje. prezentują zwykle takie zachowania. w których tylko my wiemy. że wielkość różnic związanych z płcią jest stosunkowo niewielka”. Cyt. Tak kształtuje się polaryzacja w sytuacji podobnych nastawień osób uczestniczących w podejmowaniu decyzji. a następnie rozstrzygamy. chociaż . Trzeba jednak pamiętać. Procesy zachodzące w grupie powodują. mając na myśli podział według określonego kryterium na przeciwstawne ugrupowania. R. Eagly sądzi.233 Ascha. Bardziej skomplikowany problem występuje wtedy. to podejmą decyzje grupową o wyższym poziomie ryzyka niż prezentowali indywidualnie na „wejściu”. którą zamierzali podjąć indywidualnie. co prowadzi do zróżnicowania lub podziału grupy. Jeżeli nastawienia nie były bardzo zróżnicowana. Nie można w tym przypadku mówić o błędach wynikających z braku wiedzy. Natomiast przy zróżnicowanych nastawieniach dyskusja w grupie radykalizuje zapatrywania opozycyjne.

urzędnika. Prawidłowością. zawodu. wyksz-tałcenia i płci. R. podobnie jak grupy w sytuacji konformizmu. W efekcie kształtują się specyficzne opinie grupowe. Byli to ludzie różnego wieku. które ma wiele cech wspólnych z konformizmem. jest wyrazista. bo oto związki zawodowe mają zupełnie inne poglądy na sprawę płac niż gremia rządowe. Jaka zatem jest istota zjawiska i jakie cechy je charakteryzują? Posłuszeństwo jest zjawiskiem. organizatora akcji społeczne i innych. lecz symbolicznie. W grupie spolaryzowanej (socjologicznie) albo między grupami spolaryzowanymi (psychologicznie) nasila się rywalizacja. a także i to. Po przybyciu do laboratorium Uniwersytetu Yale uczestnika eksperymentu spotykał inny . Ich przebieg przedstawiał się następująco: zamieszczono w prasie ogłoszenie informujące. W grupie pojawia się więcej i bardziej zróżnicowanych argumentów niż występuje w świadomości jednostki. potwierdzoną wielokrotnie w badaniach eksperymentalnych. Nakazujący reprezentuje wobec niego siłę grupy. wybranych z pośród zgłaszających się. jednak nie bezpośrednio. Pierwsza z nich sprowadza się do oddziaływania informacji. w którym głos przywódców nie wyznaczałby postępowania obywateli itp. zwiększa się między nimi dystans społeczny. a także w naszych zespołach orzekających. a poziom jego akceptacji zależy od siły grupy cedującej. Cel badań był jednak zupełnie inny. oporu wobec nakazującego. że w niektórych sytuacjach ludzie bywają nadmiernie posłuszni i wykonują polecenia amoralne lub nawet zbrodnicze. Z doświadczeń własnych i z obserwacji potocznych wiemy. Jednostka posłuszna ulega autorytetowi. zachowuje się podobnie jak konformista lecz pod wpływem odmiennej motywacji. jest dążenie członków grupy do podkreślenie różnic pomiędzy grupą własną a grupą (ami) obcą (ymi). Trudno sobie wyobrazić wojsko. jest to. W obu przypadkach na zachowanie osobnika decydujący wpływ wywierają czynniki zewnętrzne. w którym nie słuchano by rozkazów przełożonych. szkoły bez posłuszeństwa uczniów wobec nauczycieli. W praktyce ma to kapitalne znaczenie. urzędnicy ministerstw finansów inaczej „widzą” wysokość podatków niż podatnicy. Jak to się ma do zasady sprawiedliwości?! Jakie są przyczyny polaryzacji grupowej? Specjaliści z dziedziny tej problematyki wskazują na trzy podstawowe. Polaryzacja grupowa występuje w amerykańskich ławach przysięgłych. uwypuklaną w teorii identyfikacji grupowej. pojawia się tendencja izolacjonizmu. państwa. Siła grupy w tym przypadku zostaje zcedowana na określoną jednostkę: ojca. że poszukuje się chętnych do udziału w eksperymencie badającym pamięć.234 występują w nich pewne elementy wspólne. Osobom takim przypisujemy autorytet. Jego doświadczenia zalicza się do grupy 40 badań. Innymi słowy w grupie podnosi się wartościowość decyzji lub dziaania. Jest to forma wpływu grupy na jednostkę drogą perswazji. ograniczające rolę osobowości „posłusznego”. które zmieniły oblicze psychologii (R. Druga . Zjawisko uległości wobec autorytetu opisał na podstawie interesujących eksperymentów Stanley M i l g r a m. eksponowana w teorii wartości kulturowych. Jedno-cześnie wiadomo. H o c k). P o s ł u s z e ń s t w o. Ostatecznie uczestniczyło w nim 40 osób. uzależnia polaryzacje od siły wartości osiąganych dzięki działaniu grupowemu. Trzecią przyczyną. Przewaga nakazującego posłusznemu wyko-nanie określonych czynności. że posłuszeństwo odgrywa istotną rolę w różnych dziedzinach życia. a w grupach przestępczych lub gangach młodzieżowych kształtują się normy zachowania daleko odbiegające od ogólnie przyjętych w danym społeczeństwie. że orzekający po naradach w grupie radykalizują swe sądy o należnej wysokości kary za dokonane przestępstwo. iż niekiedy żądanie posłuszeństwa prowadzi do nieposłuszeństwa.

proszę! Coś dzieje się z moim sercem! Odmawiam dalszego uczestnictwa. Rezultaty eksperymentu były rażąco niezgodne z przewidywaniami i były zupełnym zaskoczeniem. że badani ulegli magii laboratorium naukowego oraz przekonaniu. Duma . Instrukcja i zalecenia eksperymentatora zachęcały do stosowania surowych kar i intensyfikowania ich po każdym kolejnym błędzie ucznia. że eksperymentator wszystko przemyślał i wie. I jedynym celem badania było poznanie tego. Od nauczyciela eksperymentator wymagał. jej poziom intensywności wzrastał ze szczebla na szczebel o 15 wolt. Następnie prowadzący badania dokonywał losowania. Mówiono. Celem badania miało być sprawdzenie zapamiętania skojarzeń par słów. gdy ten przestanie odpowiadać. że błędy ucznia są zupełnie naturalne. że przedmiotem badania będzie wpływ karania na eliminowanie błędów w uczeniu się. że jest chory na serce i nie znosi uderzeń prądem. Gdyby nie to oczarowanie zachowali by się inaczej.235 współuczestnik (w rzeczywistości pozorant. Pierwsze odmowy (5 osób=12. Respondenci sądzili. Polecał brak odpowiedzi traktować jako błąd i karać odpowiednio surowo. sprawdzano podłączenie do prądu. taka jaka miała miejsce np. zgodnie z normami społecznymi. zostawał w pomieszczeniu. w którym na pulpicie stołu miał przyciski do włączania „karzącego” prądu i regulator jego napięcia. śmiertelne?). Po dojściu do kary o sile 120 wolt uczeń sygnalizował odczucie bólu. ciąg słowny był długi. Prowadzono go do pokoju ucznia (nauczyciel nie miał widzieć objawów cielesnych karania). że mam kłopoty z sercem! Serce mnie boli! Wypuście mnie. Rezultaty były tak szokujące. a po uderzeniu 150 wolt wołał: „Już wystarczy! Wypuście mnie! Mówiłem. Okazało się. że aż 65% procent badanych (26 z grupy 40 uczestników) posłużyło się karą maksymalną. w hitlerowskich Niemczech jest niemoż-liwa. W końcu uczeń przestał odpowiadać. mimo protestów. Skala intensywności kary wynosiła od 15 do 450 wolt. Uwzględniając zarzuty tego typu Milgram przeprowadził badania w pomieszczeniach biurowych zrujnowanej dzielnicy miasta i wyniki. Dodatkowo na tablicy skali znajdowały się napisy jakościowe. czego żąda od nauczycieli. by za każdą pomyłkę karać uderzeniem prądu. mającego określić który z nich będzie „nauczycielem” a który „uczniem”. więc nauczyciel mógł być przekonany. silne. lecz nauczyciel otrzymywał odpowiedzi i sygnały o zachowaniu „uczącego się” z taśmy. Przed ogłoszeniem wyników pytał Milgram psychiatrów i studentów psychologii o to jakie przewidują wyniki. że nauczycielem zawsze zostawał przybywający. natomiast nauczyciel przechodził do przyległego pokoju. asystent eksperymentatora). nagranej według schematu eksperymentu. zbiorowością jednostek odpowiedzialnych i że u nich uleg-łość wobec autorytetu. intensywne. Sceptycyzm wobec omawianych rezultatów wynikał również z przekonania Amerykanów. przeznaczonym dla niego. Po tym zabiegu zaznajamiano badanego z urządzeniem do karania. Karę można było stopniować. sugerowano. a tylko 0. mimo obskurnego otoczenia. że są oni narodem racjonalnym. Wypuście mnie!” Mimo protestów i krzyków ucznia prowadzący badania nakazywał dalsze i coraz ostrzejsze karanie. Czytelnik już zapewne domyśla się. od którego przybysz dowiadywał się. przedstawiające działanie prądu jako słabe. że nie karano realnego ucznia. że wątpiono w trafność metody. że mniej niż 4% badanych będzie karało ucznia. okazały się zbliżone do otrzymanych w laboratorium uniwersyteckim. Uczeń. a 80% kontynuowało badania po tym jak uczeń przestał odpowiadać. a za kolejną jeszcze silniejszym szokiem. niebezpieczne i XXX (groźne?. jak silnie działa na badanych autorytet i jak intensywnymi karami posłużą się badani pod wpływem nacisku autorytetu.5%) wystąpiły dopiero przy karze o sile 300 wolt. iż mamy do czynienia z artefaktem. pokazywano podłączenie elektrod do ciała ucznia.01% procenta użyje kar maksymalnych. Losowanie było tak przygotowane.

R e l a c j e m i ę d z y o s o b n i c z e. Większość. Również nie są mu znane żadne badania empiryczne. Informacje o tym problemie znajdzie Czytelnik w następnym rozdziale.D o w d). że odrzucają oni nawet zalecenia lekarzy (E. Liczne badania potwierdziły ten fakt. niekiedy maskowane i ubierane w szaty zwodnicze. nacisk na realizację zachowania narzucanego. Poziom reaktancji jest właściwością subiektywną. wywołuje efekt przeciwny. a eliminują „kozłów”. B r e h m opracował t e -o r i ę r e a k t a n c j i. Po dwudziestu minutach pozostał z niego drżący i jąkający się wrak. Jeżeli spojrzymy na wyniki eksperymentu Milgrama z punktu widzenia teorii reaktancji. Milgram udowodnił. Jeżeli zwiększa się nacisk na akceptację określonej postawy lub podjęcie nakazanego zachowania. czy też presja autorytetu jest tak silna. T. piszącemu te słowa nie jest znana osobowość biznesmena i nie wiadomo czy należy on do „kozłów”. np. ze opisywane zachowania nauczycieli występuje t y l k o p o d w p ł y w e m a u t o r y t e t u prowadzącego badania. to obserwuje się narastanie oporu. Siła oporu u „kozłów” niekiedy bywa tak duża. że pierwotnie otrzymane dane pokrywają się ze współczesnymi. J. R u b a c k). że motywem uległości wobec autorytetu jest chęć uzyskania aprobaty społecznej. II. Jeżeli np. dają się powodować sobą. nie uderzano prądem. modyfikując odpowiednio ich schematy. C i a l d i n i nazywa „kozłami”. który wszedł do laboratorium uśmiechnięty i pewny siebie. Tymczasem również badania powtórzone po 20-tu latach od pierwszego eksperymentu pokazują.. od ubóstwiania po deprecjację innych.. dotyczące wpływu autorytetu na zachowania „kozłów”. o karanie prosił sam uczeń. Są one niekiedy jednoznacznie wyraziste. Ujmując rzecz bardziej fachowo powiemy. drugich „owieczkami”. to pojawia się interesujące pytanie: dlaczego wśród „nauczycieli” było tak mało „kozłów”? Czy dlatego.” Niestety. od zachowań pomocnych po agresję i zabójstwa.W. że nawet „kozły” pod jego wpływem zatracają osobowościową regulację zachowania? Za drugą interpretacją przemawia spostrzeżenie Milgrama. form relacji międzyosobniczych sprowadza się do działania tych sił. Również nie stosowano kar wtedy. zgodnie z którą ograniczenie swobody. gdy polecał je asystent lub inny uczestnik sesji badawczej.236 narodowa uniemożliwiała przyjęcie informacji naruszających pozytywny obraz własnej grupy narodowej. Zakazana możliwość jawi się bardziej atrakcyjną. że stosowaną procedurą badawczą naruszył normy moralności i mógł spowodować niekorzystne zmiany zdrowotne u osób badanych. Wynika z tego. W serii eksperymentów. nieposłuszeństwo. że relacje interpersonalne układają się w dwu ortogonalnych płaszczyznach (dymensjach): 1) m i ł o ś ć – n i e n a w i ś ć i 2) d o m i n a c j a . Pierwszych R. Przeciwieństwem posłuszeństwa jest opór. Z tego też powodu przywódcy różnych sekt i kościołów chętnie rekrutują i włączają do swych szeregów „owieczki”. czy do „owieczek”. R. stojący na wysokim szczeblu drabiny prestiżu społecznego. Natomiast „owieczki” szybko ulegają wpływom autorytetów. Taką zapewnia kierujący badaniami. u jednych osób jest wysoki u innych niski. Problemy jednostka-jednostka są równie bogate i różnorodne jak grupa-jednostka. Ale . nakazujący przyśpieszenie jazdy. a nie gwarantują asystenci i koledzy badanych. jeżeli nie wszystkie. że w społeczeństwach „owieczki” stanowią 65% populacji i grupa badanych Milgrama odzwierciedla ten stan rzeczy. Ich rozpiętość wyznaczają bieguny od miłości do nienawiści.p o d p o r z ą d k o w a n i e (submisja). poczynione w czasie trwania eksperymentu: „Obserwowałem dojrzałego i początkowo zrównoważonego biznesmena. bliski załamania nerwowego . Milgramowi zarzucano również to. z reguły zwalniają demonstrując niechęć do uległości (B. kierowcy słysząc sygnał klaksonu.

pozytywny stan uczuciowy. Ta wielowymiarowość i wielowarstwowość czyni problematykę interesującą. Przyjaciół się wybiera. W życiu występują liczne formy sympatii wzajemnej. W y m i a r m i ł o ś ć – n i e n a w i ś ć. La G a i p a utrzymuje. poświęcania dla partnera i inne. Miłość rodzicielska. W naszej kulturze dziecko pozostaje pod przemożnym wpływem matki. jest środkiem do zapewnienia trwania gatunkowego i jednocześnie wynika z upodobań i gustów ukształtowanych kulturowo. Tym samym określają specyfikę danej relacji. Osoba przyjaciela musi spełniać szereg oczekiwań. akceptacji odrębności partnera. że pomoc otrzymamy niż samej pomocy). jest to akt dwustronny. Relacje ukształtowane pod wpływem miłości charakteryzuje intymność. szacunku wobec niego i uznania jego ważnej roli w istniejącej relacji. L. Łączenie się w grupy zwiększało prawdopodobieństwo przetrwania i zaspokojenia podstawowych potrzeb. Jedną z nich jest miłość dwu osób płci odmiennej. Jakie czynniki wpływają na pojawianie się sympatii między ludźmi? Wielu psychologów. jednak nie będzie to określenie wyczerpujące. w diadzie ukierunkowanie ma charakter zwrotny. M. spontaniczności. wolna od wpływu czynnika seksualnego. M i ł o ś ć i s y m p a t i a w s t o s u n k a c h m i ę d z y l u d z k i c h. lecz istota pozostaje ta sama. silna więź wzajemna. a nawet trwalsza od miłości zakochanych. że sympatia jest efektem działania ewolucyjnie utrwalonego mechanizmu. Th. Uczucie to ma uwarunkowanie zarówno biologiczne jak i kulturowe. Ten punkt widzenia tłumaczy genezę miłości w ogóle. że przyjaźń wymaga otwartości i szczerości wobec partnera. dziecka do rodziców i między rodzeń-stwem nakazują normy systemu pokrewieństwa. bywa równie silna i trwała. co podkreślają m. że bardziej potrze-bujemy pewności. J. w których obowiązek opieki nad nowonarodzonym powierza się ojcu. Jednostki w nią zaangażowane nie tylko doznają emocji pozytywnych. Jeżeli osoba A darzy sympatią osobę B. ale także je ukierunkowują na wybrane osoby.in. W układzie wzajemności. L e a r y F. m. ale są także kultury. np. braterska lub siostrzana. Skojarzenie zostało zakodowane i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. a to tworzyło dobry nastrój. chęć ciągłego przebywania z sobą. a nawet intrygującą. T forma sympatii wzajemnej podlega daleko idącej regulacji społecznej.T r i v e r s utrzymują. bliskość psychiczna i fizyczna. to B również żywi podobne uczucie do A. Przyjaźń między ludźmi jest kolejną odmianą sympatii wzajemnej. Miłość rodzicielska. Jednak dominującą rolę odgrywa w nim pociąg seksualny. Psychologa społecznego interesują zarówno formy takich powiązań jaki i przyczyny ich powstawania. W e b e r. Kanadyjski badacz J. wybierający i wybrany jednocześnie decydują o wzajemnej relacji. Jednym z czynników kształtujących relacje interpersonalne jest s y m p a t i a w z a j e m n a. bowiem sympatia wzajemna jest formą relacji międzyosobniczej.237 zawsze odgrywają istotną rolę. Nadają im status uczuć przypisanych. podobnie liczne prowadzą do wzajemnej niechęci lub wrogości. Można ją scharakteryzować w kategoriach technicznych jako uczucie pozytywne. są one znaczącą siłą społeczną i wyraźnie wpływają na intensywność i trwałość uczuć tego typu. zachowań pomocnych (Epikur powiadał. autentyczności zachowania. P r a t t o i inni. lecz nie wyjaśnia przyczyn jej pojawiania się w konkretnych . R. W układach większych od diady relacje są bardziej skomplikowane.in. Istnieje wiele powodów kształtowania się bliskich związków międzyosbniczych.

pociągające. F e s t i n g e r a. K a l i c k). które przedstawiały zdjęcia po operacji (M. np. z 10-ma mieszkaniami każdy (pięć na każdym poziomie) i zasiedlanymi losowo zgłaszającymi się lokatorami. Po trzecie.M o r e l a n d i inni. biznesmenów lub dziennikarzy. Badania L. g d y s t a n e m w y j ś c i o w y m n i e j e s t u c z u c i e n i e c h ę c i l u b n i e n a w i ś c i. że bardziej sympatyczne. Działa tu prawo d y s t a n s u f u n k c j o n a l n e g o. Rzecz jasna. zabudowanym 17-ma dwukondygnacyjnymi domami. ale najczęściej nić sympatii łączy sąsiadów z bloku. stwierdzili. M. S c h a c h t e r a i K. co wykazali R. Jedną z nich jest w y g l ą d z e w n ę t r z n y. specjalistów z zakresu problematyki międzynarodowej. że łatwiej kultywować przyjaźń lub spotkać obiekt miłości w bliskim otoczeniu niż w obcym mieście lub innym kraju. Oprócz czynników związanych z „kompleksem bliskości” na sympatię wzajemną wpływa wiele innych przyczyn. Aż 41% przyjaźni nawiązano między najbliższymi sąsiadami. że nasze kontakty z osobami bliskiego otoczenia będą trwały przez pewien okres czasu.ś c i s p r z y j a j ą n a w i ą z a n i u s y m p a t i i t y l k o w t e d y. że „Uroda jest więcej warta niż list polecający”. Wyniki sondażu. A przewidywanie takie usposabia przychylnie wobec partnera przyszłych spotkań. cieszące się większym wzięciem są te. Po czwarte. a rzadko oglądamy swoje fotografie. chociaż obie są do siebie podobne pod wieloma względami. dzielnicy miasta. Pozdrowienia lub zwrot grzecznościowy „Jak leci?” wpływają na pozytywne postrzeganie osoby spotykanej. jaki przeprowadziłem w latach 70-tych wśród studentek prawa i psychologii UAM pokazały. z osobami bliskiego otoczenia spotykamy się częściej niż z pozostałymi. a 10% z pozostałymi lokatorami. że odległości pomiędzy wejściami do poszczególnych mieszkań były niewielkie (wahały się od 7 do 25 m. nasze inicjały. Mogą to być sąsiedzi. Już w starożytności mówiono. wykazały. z którymi najczęściej się stykamy. Człowiek potrzebuje kontaktów z innymi (potrzeba afiliacji) i chcąc je nawiązać zwraca się przede wszystkim do najbliższego otoczenia. dobierają partnerów życiowych i nawiązują przyjaźnie z ludźmi najbliższego otoczenia społecznego. dlaczego zakochaliśmy w osobie X a nie Y. Jednym z nich jest bliskość przestrzenna.238 przypadkach. oceniający urodę kobiet przedstawionych na fotografiach z przed i po operacji plastycznej. K u n d a. F. in. Studenci amerykańscy. co znaczy.T v e r s k y). koledzy z klasy szkolnej lub grupy studenckiej. spotykając się często ludzie dostarczają wzajemnej gratyfikacji. Częstotliwość ekspozycji osób lub obiektów nasila sympatię i przywiązanie do nich. W tym kontekście pojawia się pytanie: w jaki sposób odległość fizyczna oddziałuje na proces psychiczny kształtowania się sympatii między ludźmi? Mała odległość fizyczna zwiększa dostępność wzajemną. Stwierdzenie to nie dotyczy ludzi mobilnych. B l a c k a. kocham tę. Przekonywująco ukazali to zjawisko m. "Kiedy nie jestem blisko tej. Wyjaśniając podobne problemy psychologowie społeczni wskazują na kilka czynników-przyczyn takowych wyborów. bo siebie często widzimy w lustrze. Z a j o n c. Nawet bardziej lubimy nasz lustrzany obraz niż rzeczywisty.) zadziałało prawo dystansu funkcjonalnego. Mimo. którą kocham. R. 22% z zamieszkałymi o jeden lokal dalej. K l e i n i Z. że r ó ż n e s y t u a c j e i e l e m e n t y r z e c z y w i s t o. jak to wykazują badania socjologów. Bardziej lubimy te litery alfabetu. np.głosi znana maksyma. współpracownicy z fabryki lub biura. Tak zwani ludzie przeciętni. R. że przyjazne kontakty częściej nawiązywano między lokatorami przyległych mieszkań. W. która jest blisko”. S. że spotyka się przyjaciół zamiesz-kałych w odległych od siebie miejscowościach. Jest to sytuacja podobna do poszukiwania wyjaśnienia zjawiska. np. Po drugie. L . Pamiętać jednak należy o tym.wtedy wyjaśniający też sięga po informację najłatwiej dostępną (A. że najbardziej pożądanymi cechami kandydata na . ulicy. przewidujemy. prowadzone na osiedlu Westgate West. B o r n s t e i n.

to może zrodzić się u Czytelnika odczucie sprzeczności informacji. że nauczyciele wyżej oceniają dzieci ładnie wyglądające. Nie jest to jednak naruszenie zasad logiki. sprawność i inne. B u l l a. Działa ona np. pozostałe dobierają się na zasadzie komplementarności. których partnerzy kierowali się motywami podobieństwa lub dopełniania. którzy pracując w rolnictwie ulegli wypadkowi deformującemu wygląd twarzy. Jest to efekt aureoli. Lubimy tych ludzi. Ludziom np. Relacje te da się wyinterpretować jako specyficzne odmiany podobieństwa tonacji uczuciowej lub ukierunkowania uczuć. H u s t o n a i R. Prawidłowość tę nazywa się z a s a d ą k o m p l e m e n t a r n o ś c i. interesu. wizjoner. że niektórzy ludzie maja komplementarne cechy osobowości i stwierdza się. że około 70 % małżeństw tworzą osoby podobne do siebie. przeprowadzone w szkockim Glasgow. postaw czy interesów. trudno zazwyczaj uwierzyć. Ludzie stereotypowo przypisują osobom o pięknym wyglądzie inne pozytywne cechy. P o d o b i e ń s t w o osoby postrzeganej do nas często staje się powodem naszej sympatii do niej. Szacuje się. konieczności i wielu innych. że przeciwieństwa przyciągają się. Mądrość ludowa głosi. również różne elementy sytuacyjne mogą wpływać na spostrzeganie podobieństwa. lecz nie ma zdolności dostrzegania celów działania grupowego. Piękny wygląd zjednuje sympatię i ułatwia życie. a w innych z komplementarności potrzeb. ze urodzie towarzyszą takie cechy jak mądrość. W czasie podróży pociągiem jazda do tej samej miejscowości może stać się powodem wyróżnienia osoby o podobnym punkcie docelowym jazdy. ale słaby wykonawca. 2) bogactwo. urzędnicy chętniej załatwiają sprawy osobom „o gładkich licach”. zainteresowania i upodobania. 3) mądrość. Jeżeli zarówno podobieństwo jak i przeciwieństwa. Podobnie. Francuzi Francuzów. w sytuacji gdy szefem instytucji jest człowiek pomysłowy. Pasażerowie z reguły unikali zajmowania miejsca obok szpetnej osoby. W psychologii powiada się. Polacy lubią Polaków. prostaczkowie najlepiej się czują wśród swoich. Pozytyny streotyp zawodowy rzutuje na ocenę innych cech. niektóre małżeństwa funkcjonują dosko-nale dzięki wzajemnemu dopełnianiu. Efekt podobieństwa jest wyraźnie widoczny w przypadkach wielu wspólnych cech charakteryzujących osoby. prezentują podobne postawy. Ludzie kulturalni lgną do kulturalnych. wpływają na pojawianie się sympatii. T y s z k o w a badając ustosunkowanie do inwalidów. Nie tylko te istotne cechy psychiczne mają ważkie znaczenie w tej kwestii. Podobne wyniki otrzymała M. gdyż w niektórych przypadkach sympatia między ludźmi wynika z podobieństwa. których my lubimy.239 męża są:1) uroda. Liczne badania pokazują. malowali siniaki) i jeżdżąc z nią obserwowali zachowania ludzi w kolejce miejskiej. Charakteryzowali oni osobę na oszpeconą (rysowali na twarzy blizny. którzy nas lubią. kochający się małżonkowie bardzo często prezentują podobne zapatrywania na wiele kwestii. Sądzą. że uzupełniające się cechy często wpływają na kształtowanie się przyjaźni lub tylko sympatii wzajemnej. Działając razem osoby te świetnie uzupełniają się i tworzą na tej podstawie więź przyjaźni. że dany ksiądz jest kłamcą lub prawnik złodziejem. katolicy i Muzułma-nie bardziej lubią współwyznawców niż osoby innej religii. Również lubimy osoby. Uwidocznione wskaźniki procentowe odnoszą się jedynie do tych małżeństw. Jakby dopełnieniem powyższych informacji są wyniki badań V. np. czyli komplementarność. namowy. czyli promieniowania jednaj cechy na całą strukturę osobowości. które lubią tych. a jego podwładny ma cechy dobrego organizatora i wykonawcy. dobro. Przyjaciele. Poza ta grupą pozostają małżeństwa zawierane pod wpływem innych motywów. znamiona. . sędziowie wymierzają przystojnym lub urodziwym przestępcom niższe wyroki.

Osoby tak określane nie tyle wzbudzają uczucie zaliczane go kategorii „miłość”. niektórym osobom publicznych przypisujemy cechę atrakcyjności. mimo to. co podziw. Czy chętnie udzielają oni takiej pomocy? Od czego ona zależy? Jacy ludzie są bardziej. a jacy mniej skłonni . D. Prawidłowość jest taka: jeżeli ludzie pełnią podobne role. kojarzący się z poczuciem bezpieczeństwa i niezależności. Są to: 1) miłość. służą informacjami praktycznymi. małżonków w układzie partnerskim. przyjaciół. pogodę ducha. 4) dobra typu samochód. Atrakcyjność jednostronna może ujawnić się nawet wobec osoby nieznajomej. F o a . uczestników imprez zabawowych. Pozwala zapobiegać napięciom interpersonalnym. wobec osoby jedynie atrakcyjnej utrzymuje się zazwyczaj pewien dystans. zdolność i umiejętność osoby obdarzania innych miłością i ciepłem we wszystkich czasach i we wszystkich kulturach była wysoko ceniona. zaspakajają głód wiedzy. M. twórców teorii zasobów. wygód i władzy. ale także poczucie humoru. realizuję się dobór uzupełniający (J. osoby skłonne do świadczenia usług i umiejące je realizować są szczególnie atrakcyjne dla osób o niezaspokojonych potrzebach osobistych. oczywiście. dacza na wybrzeżu ciepłego morza itp dodają atrakcyjności posiadaczowi jako że ludzie pragną współkorzystać z dóbr tego rodzaju. W życiu codziennym zdarzają się rozmaite sytuacje zagrożenia. Do grupy najwyżej cenionych cech zaliczamy sprawiedliwość. ich brak lub odrzucenie wywołuje równie silne emocje negatywne (B. F o a i U. szczerość (cechy moralne). środek zapewniający dostępność do wielu dóbr. J. L. Jeżeli role wymagają odmiennych zdolności. C a r l s m i t h. uczciwość. Z a c h o w a n i a p o m o c n e. podziwiać siebie. to uzasadnionym staje się pytanie o to kiedy ludzie kierują się pierwszym. jeżeli ktoś je pielęgnuje i ujawnia zyskuje tym samym sympatie innych. Niezbędna jest wtedy pomoc innych ludzi. uwielbienie. 6) pieniądze. że nigdy nie spotkaliśmy ich osobiście. Dwie np.240 Jeżeli podobieństwo i komplementarność występują obok siebie jako siły konkurencyjne. której je przypisujemy. ale brakuje w tym pierwiastka osobistego. lubienie. dobierają się według kryterium podobieństwa. jaki roztacza wokół swojej osoby. O. Podziwianiu. 2) status. jacht. albo stać się ofiarą złodzieja lub zbrodniczego napadu. a innych u przedstawiciela postmodernizmu. osoba o wysokim statusie jest atrakcyjną ze względu na prestiż. zdolności społeczne i inne. bowiem umożliwia „pławienie się w jej blasku”. np. Zestaw pożądanych cech ulega pewnym modyfikacjom wraz ze zmianą wyobrażeń o istocie człowieka. zachwyt. a kiedy drugim. Atrakcyjność jest następstwem naszej oceny określonych walorów osoby. ludzie o bogatym zasobie informacji są użyteczni. Będzie to przypadek atrakcyjności wzajemnej. pośliznąć i skaleczyć. S e a r s) Sympatia do określonej osoby może być jej własną. czar. towarzyszą uczucia ciepłe. prawdomówność. W innych okolicznościach może ucierpieć z powodu działania nieprzyjaznych sił natury.„zasługą”. a jednocześnie nie tworzyć pary przyjaciół lub zakochanych. 5) usługi. Kontakt z nią jest pożądany. właśnie one określają walory osoby atrakcyjnej. Sympatia w relacjach między ludźmi nie sprowadza się jedynie do przeżyć emocjonalnych. cech charakteru. 3) zasób informacji. wpływa także na sposoby i skuteczność działania. a już zaistniałe osłabia i cywilizuje. Stosunki między ludźmi zabarwia tonacją życzliwości. osoby mogą być atrakcyjne wzajemnie. obiekt marzeń i pragnień wielu ludzi nadają posiadaczom grubego portfela niekiedy wyjątkowej atrakcyjności. Człowiek na ulicy może doznać ataku serca. innych właściwości oczekiwano u osobnika epoki wiktoriańskiej. Ujawnienie zestawu cech pożądanych wzbudza silne emocje dodatnie. Zdaniem E. Atrakcyjność interpersonalna może ujawnić się w układzie sympatii wzajemnej lub przybrać formę sympatii jednostronnej. W o j c i s z k e) Interesującą odmianą sympatii jest a t r a k c y j n o ś ć człowieka. Ludzi lubią i cenią pewne cechy osobowe. żywić wzajemne uznanie. F r e e d m a n.

Szanse uzyskania pomocy maleją. amerykańscy studenci nie pomagają zbierać przypadkowo upuszczonych ulotek wyborczych. gdy pojawia się niepewność co do natury zdarzenia. z olbrzymią przewagą zabarwienia negatywnego nad pozytywnym. M. wcześniej doznana pomoc ze strony innych (działa zgeneralizowana zasada wzajemności). bliźniacy są bardziej altruistyczni wobec siebie niż tzw. przypisywanie cech niektórych jednostek grupom i charakteryzowania jednostek na podstawie istniejącego wyobrażenia grupy. Mamy szewski poniedziałek (szewc pijaczyna). Okazuje się. Zachowania pomocne zależą od wielu czynników sytuacyjnych i osobowościowych. zachłanność księży. Poznawczo są to uproszczone i schematyczne wyobrażenia osoby. dobry nastrój. nie chcą rozmieniać pieniędzy osobom. laskę inwalidy. Francuzów. Dla wygody narracji nazwijmy je ogólnie nienawiścią. gdy wzrasta ilość obserwatorów zagrożenia ( jeden świadek nie może oglądać się na innych). gdy udzielnie pomocy wiąże się z ryzykiem. Decyzja udzielenia pomocy jest wynikiem skomplikowa-nego splotu tych czynników. podobnie jak pierwsze. w Polsce można było obserwować rozmaite objawy niechęci do kupujących skandalizujący tygodnik „Nie” i samego tygodnika. badania których zainicjowali B. ale także niechętne.prostackich itd. bez osobistego rozpoznania. D a r l e y.tchórzliwych. zawodo-wych. Formy występowania uczuć nienawiści oraz przyczyny je warunkujące były przedmiotem licznych badań psychologicznych. unaoczniony przykład innych. Są one przy tym zabarwione emocjonalnie. Sformułowania te wskazują na występowanie nieuprawnionej generalizacji. bywają różnej intensywności. gdy w pobliży znajdują się oficjalne służby. krętactwo prawników. a większość stereotypów narodowych. Stereotyp kobiety jako pracownika mniej wartościowego niż mężczyzna wyraźnie wskazuje z kolei na inną właściwość tego zjawiska. przejawiającą się na poziomie zachowania jako przyznawanie kobietom niższego niż mężczyznom wynagrodzenia za taką samą pracę. Do nielicznych wyjątków stereotypu pozytywnego należy „Anglik gentelman”. jeżeli widzą oznaki „słabości”. Rosjan. Włochów. Niemców określamy jako butnych. topografii lotniska. że ludzie chętniej pomagają osobom podobnym do nich. Również na większe prawdopodobieństwo pomocy mogą liczyć osoby bliskie. L a t a n e i J. np. że rodzice są bardziej skłonni udzielać pomocy dzieciom niż dzieci rodzicom. Takiemu zachowaniu sprzyja znajomość terenu. powodujące jedynie unikanie osoby nie lubianej lub agresję na poziomie czynnej destrukcji. utrwalone w naszym umyśle pośrednio. Ludzie chętniej udzielają pomocy. Stereotypy mianowicie stanowią w niektórych przypadkach podstawę dyskryminacji. Z tym uzupełnieniem. Jedna z nich ma ścisły związek z wyżej omawianą problematyką sympatii. jeżeli zachęcają one do głosowania na kandydata nie akceptowanej przez nich partii. które noszą koszulki z napisem „Popieram gejów”.241 do udzielania pomocy? Te i inne problemy kryją się pod hasłem zachowania po mocne. np. Jednym z łagodnych objawów niechęci wobec innych są s t e r e o t y p y. Szkoccy sprzedawcy np.kochliwych. silne poczucie odpowiedzialności. zobowiązane go udzielania pomocy. regionalnych wyraża niechęć powodowaną jakąś cechą ludzi traktowanych stereotypowo. Ostatnie. przekupstwo urzędników. Ludzie żywią wobec siebie nie tylko uczucia przyjazne. N i e c h ę ć i n i e n a w i ś ć w s t o s u n k a c h m i ę d z y l u d z k i c h. Poznajmy niektóre z nich. zielony liść na szybie samochodu i inne. normalne rodzeństwo. Przyczyny nie udzielania pomocy jak i motywy zachowań pomocnych okazały się tak samo skomplikowane jak wiele innych zjawisk psychologicznych. Niekiedy . a nie okazują chęci pomocy niepodobnym do nich.

Niekiedy są one tworzone śiwdomie przez tych. nieświadomością (marzeniami sennymi). Zazwyczaj uprzedzenie utożsamia się z wrogą bądź negatywną postawą wobec jednostek lub grupy ludzi. Wielu Murzynów. Niektóre osoby nie wpuszczą X-a do mieszkania tylko dlatego. Mylne spostrzeżenie. opartą na niepewnych lub fałszywych przesłankach. Rousseau’a w krytyce społeczeństwa uprzemysłowionego. G. reakcjami warunkowymi. ale kształtuje emocje tych. których interesom służą. niewłaściwe skojarzenie. przypisywanie przyczyn zjawiskom społecznym. wiedzą ci.(B. ale zapytani o to jacy są Turcy odpowiadają natychmiast: „Okrutni”. Przykładem może tu służyć słynny przesąd o „szlachetnym dzikim”. J. Uprzedzenia są bowiem ideowym instrumentem walki o ekonomiczny interes grupowy. Uprzedzenia pojawiają się niekiedy jako wynik błędu poznawczego. wykorzystany przez J. akceptującą zasadę nierówności społeczno-ekonomicznej. Godzą się oni na wykonywanie gorszej pracy. Niektóre uprzedzenia są przyswajane przez dzieci i młodzież w procesie akulturacji. gonionych do ciężkiej pracy starało się od niej „wykręcić”. tępi) służyły zapewnieniu taniej siły roboczej.(G.242 dyskryminacja np. opisów osadzonych w świadomości społecznej. co dało asumpt do twierdzenia o ich powszechnym lenistwie. nie domagają się praw do kształcenia. Z a w a d z k i) Zgodnie z tym tokiem myślenia proces kształtowania uprzedzeń inicjują przedstawiciele grupy (obiektu przesądu). przyczynili się do powstania mniemania. E. Jednak jest ono bardziej złożone i wielowątkowe niż te ostatnie. mającym niektóre wspólne cechy ze stereotypami. religijnie. Częstotliwość występowania uprzedzeń wzrasta w społecznościach zróżnicowanych etnicz-nie. brakiem nadziei na lepsze życie i innymi. że jest Cyganem. religijna w Irlandii czy polityczna w Turcji przybiera postać intensywnej nienawiści. Jaka doza niechęci kryje się za takimi sformułowaniami. W USA przesądy rasowe (Murzyni leniwi. Niektórzy Polacy. autor pracy pt. którzy je poznają. albo stronniczość w postrzeganiu przyczyn. błędami pamięci. typowym dla nich. odporną na zmiany. inne nie podejmą rozmowy z człowiekiem o włosach koloru miedzi. W sytuacjach . Deprecjacja ideowa tych grup pozbawiała je moralnych podstaw walki o równe traktowanie z grupami uprzywilejowanymi. Uprzedzenie takie jest pozbawione treści. którzy praktycznie doświadczyli dyskryminującego działania uprzedzeń. Ukształtowała u nich osobowość poddańczo-niewolniczą. Psychologia przesądu dostrzega związki tego zjawiska z wierzeniami pierwotnymi. obyczajowo. Stereotyp i uprzedzenie przyswoili oni z opisów dawnych zachowań janczarów i innych wojowników armii tureckiej. A r o n s o n) W relacjach społecznych niekiedy jedynie przynależności do określonej grupy ludzi wyzwala postawę przesądną. o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym. niezaspokojonymi potrzebami mas ludowych. historycznie. Większość Polaków lub Amerykanów nigdy w życiu nie widziało Turka. Mimo istnienia wielu aspektów ekonomicznej funkcji uprzedzeń byłoby wielkim uproszczeniem pomijanie innych właściwości tego zjawiska W jednej z teorii uprzedzeń mówi się o „zasłużonej reputacji” jako podłożu uprzedzeń. zamieszkiwanie w nędznych warunkach. magią myśleniem alogicznym. Powoduje tendencyjność. o zróżnicowanym statusie społeczny i dostępie do dóbr oraz zaszczytów. niechlujni) i etniczne (imigranci niewykształceni. ale nieakceptowanym zachowaniem. Przesąd jako błąd zaburza p r o c e s y a t r y b u c j i. że „Polak to złodziej”. bo „rudy jest wredny”. staje się zagrożeniem życia osób z grup społecznie słabszych. kradnąc samochody w krajach Europy Zachodniej. A l l p o r t. sformułowany na podstawie powierzchownych przekazów marynarskich. U p r z e d z e n i a (przesądy społeczne) są zjawiskiem. J a h o d a. nietrafna interpretacja prowadzą do postaw tego typu.

muszą zaistnieć nieformalne kontakty. musi wystąpić wzajemna zależność. ludzie z uprzedzonych grup muszą mieć wspólny cel działania. Mimo wszelkich trudności zanotowane pewne sukcesy w zwalczaniu uprzedzeń rasowych w szkołach. często racjonalizacje stanowią przeszkody nie do pokonania. utrwalając ich treść. poznawane osoby traktuje się jako wyjątek) i po szóste. jednak tylko po spełnieniu aż sześciu dodatkowych warunków. kontaktujący się muszą być jednakowo traktowani (jednakowy status). gdy zaistnieje między nimi wrogość. że są wielok-rotnie powtarzane. W sytuacjach uczenia się łatwiej niż np. Walka toczy się wtedy przy użyciu środków religijnych w postaci ekskomuniki. Ostatni. O s s o w s k ą określeniem konfliktu jako sprzeczności między dwoma lub wieloma osobami. wymagają przeciwdziałania. natomiast jej przeciwnik uzna je za brutalny faul. dlatego. np. Trwa. I o tak rozumianych konfliktach będziemy mówili w dalszych fragmentach tekstu. Aronson). Konflikt może występować między jednostkami i między grupami. Podobnie może działać obawa przegranej. po piąte. nie wyraża się w formie otwartej walki. a wnioski wykorzystali w praktyce. wojen i rzezi religijnych niewiernych. po drugie. in. K o n f l i k t y m i ę d z y l u d ź m i. Wzmac-niają je również zdarzenia jednostkowe. Wiadomo. ale także prześladowań. po trzecie.(E. W dziedzinie społecznej toczy się walka o uznanie prymatu bądź sprawiedliwości społecznej.243 niejasnych ludzie uprzedzeni tłumaczą przyczyny zdarzeń na korzyść osoby należącej do ich grupy i pomniejszają zasługi obcych. wyklęcia. są zbyt wysokie. niekiedy utajony. nietolerancja wzajemna). ale może nią się stać. Do często spotykanych zdarzeń społecznych należy k o n f l i k t w a r t o ś c i. Zderzenie zawodników w czasie meczu kibic drużyny potraktuje jako ostre wejście. zgodne z tendencją odczuć osób przesądnych. to ilość przypomnień sięgnie milionów. potępienia. zabarwioną antagonistyczne. Uprzedzenia są odporne na zmianę. prawnymi względnie regulaminowymi. nawet gdy jest uzasadniony. że równość ogranicza wolność jednostek przez nakaz respektowania praw innych osób. pracy było spełnić wymagane warunki. po czwarte. utrzymania bezpieczeńs-twa na zamieszkiwanym osiedlu. bądź wartości (prawa) własności. Psychologowie społeczni podjęli badania tego problemu. Istnieje wiele form konfliktu i wiele definicji tego zjawiska. Konflikty wartości wybuchają także w . konflikt między zwolennikami wartości indywidualistycznych i kolektywistycznych. dwu tenisistów na korcie nie jest konfliktem. W wielu społeczeństwach wartości są opisywane w języku religii. muszą zadziałać normy społeczne umożliwiające odrzucenie uprzedzeń. Stwierdzono. równości bądź wolności osobistej. Wystarczy. nie zmienia to jego jakościowej charakterystyki. Po pierwsze. Przy tym należy pamiętać. Koszta społeczne tego stanu (wrogość między ludźmi. czyli zestaw uogólnionych zasad wyboru celów życia i dążeń jednostek oraz grup jako całości. że kontakty wzajemne grup uprzedzonych eliminują uprzedzenia (h i p o t e z a k o n t a k t u). trudno je wyeliminować m. Konflikty wybuchają i pociągają za sobą walkę o uznanie określonej wartości za dominującą. Z tego punktu widzenia rywalizacja np. gdyż powstrzymuje stronę (y) obawa przed sankcjami społecznymi. Posłużymy się za M. że konflikt może być jawnie manifestowany (konflikt jawny) lub przybrać postać konfliktu utajonego. musi nastąpić korekta błędnych poglądów na temat osób będących obiektem uprzedzeń ( osiągnięcie tego jest bardzo trudne. ż 1% ludzi z populacji będzie używało w kontaktach z innymi określeń przesądnych. W każdej większej grupie społecznej wypracowano właściwy dla niej system wartości.

ich formy radykalizują. Pierwszy. społeczne. emocjonalnym i behawioralnym. głosi teoria reaktancji. określających jedynie sposób postępowania w określonej sytuacji. różnicowania. Natomiast poziom agresji i eksterminacji wyklucza takie działania. polityczne.drugi. możemy posłużyć się skalą orientacyjną. zwalczając uznawane przez innych. trzeci. To. Jeżeli z kolei wyobrazimy. pieniądzpozbawiani resztek zasobów. Na poziomie behawioralnym występują różnego rodzaju dokuczliwości wzajemne. Muzułmanie mają szyitów i sunnitów i każdy nurt broni swoich wartości. uprzedzeń. Jego zdaniem istnieje pięć stopni intensywności emocji rządzących postawami. zaproponowaną przez G. urażonych ambicji itp. a nie na problemach. niekiedy strony zapominają o przyczynach konfliktu a toczą walkę w imię nieustępliwości. czwarty. Intelektualnie jest odbierany jako dokuczliwa sprzeczność pomiędzy przekonaniami stron konfliktu. poznawcze. niekiedy określany jako niezgodność charakterów. tzn. Wolność najbardziej cenią ludzie zniewoleni. prowadzi do traktowania ludzi zgodnie ze stanem emocji. K o n f l i k t i n t e r e s ó w występuje w dwu typach sytuacji: niepodzielności dobra i ponoszenia kosztów. a postawy ujawniają się jedynie pod wpływem czynników zewnętrznych (prośby. racjonalnego wyjścia z zaistniałej sytuacji. a ich żywiołowość i spontaniczność powoduje koncentracje na osobach. zachowują się pod wpływem czynników sytuacyjnych. Nie mamy dobrej miary siły postaw. że ulewa . Konflikty nabierają ostrości. deklarują określone działania. Istotę konfliktu postaw określa jednak intensywność przeżywanych w tym kontekście emocji. to objęcie stanowiska przez A pozbawia tej możliwości osobnika B i jest to potencjalnie sytuacja konfliktowa typu „niepodzielność”. nakazu). przebiega na poziomie trzech komponent postaw. sprawiedliwość-doświadczający bezprawia. Formy konfliktu postaw i jego przebieg zależą od intensywności emocji. Aktywność ludzka występuje w różnych dziedzinach. co niedostępne lub zakazane zyskuje na walorach. postrzeganego jako przeciwnik. a więc niższego rzędu. osoby ujawniają swe postawy. Chrześcijaństwo podzieliło się na cztery wielkie odłamy i mnóstwo sekt. Konflikt wartości przybiera na sile w sytuacjach zagrażających ich istnieniu. które jakie są następstwem dysonansu poznawczego. Konflikty tego typu są z reguły długotrwałe. Każda z tych odmian może stać się obiektem walki. nieprzemyślanej walki. piąty. estetyczne i religijne. poziom deklaracji. przybierają niekiedy formę ostrej. Allporta. Wyróżnimy za G. stają się konfliktami irracjonalnymi. Jedyną specyficzną formą jest unikanie lub porzucanie strony konfliktu. ale działań nie podejmują. że powodują nieustanne nastawienie wrogie i agresywne wobec drugiej strony konfliktu. Konflikty postaw rozgrywają się głównie w sferze psychiki. ze osobnik dąży do unicestwienia oponenta. a w każdej z nich funkcjinują odrębne wartości. jaki oni budzą. wywołując konflikt właściwego charakteru. emocje są na tyle silne. Jeżeli mamy jedną dobrze płatną pracę i dwu osobników o nią się ubiegających. próby poszukiwania kompromisu. są zjawiskiem subiektywnym. A l l p o r t e m wartości ekonomiczne. do głosu dochodzą wtedy „ślepe” i jednocześnie niszczycielskie emocje. wyzwala zachowania zbliżone do tych. to antylokucja (nie ujawnianie). Co więcej. Z tego względu zatracają niekiedy więź z realnym światem. chaotycznej. K o n f l i k t p o s t a w. Często wybuchają one w następstwie nieporozumień. intelektualnym. emocje są bardzo słabe.244 ramach jednej religii. niekiedy konflikty dotyczą wartości instrumentalnych. poziom eksterminacji osiąga taką siłę postaw. Niezwykle trudno je wygaszać. na poziomie antylokucji i deklaracji mogą być stosowane metody negocjacyjne. od uszczypliwości słownych poczynając na utrudnianiu zaspokajania potrzeb życiowych kończąc. Trwając.

245

zniszczyła drogę prowadzącą do dwu sąsiadów i trzeba ponieść koszta jej odbudowy, to zrozumiemy istotę konfliktu związanego z kosztami. Zasada „To nie ja, to on” zdaje się rządzić konfliktem tego typu. Niekiedy pewne formy zachowania, np. napad, oszustwo natychmiast wywołują starcie. Z reguły jednak konflikt interesu narasta, podlega prawom dynamiki procesów. L. R. P o n d y wyróżnił pięć faz narastania konfliktu. Pierwsza to faza latentna, ukryta, w trakcie jej trwania narastają sprzeczności, tworzy się obiektywna podstawa konfliktu. Faza druga charakteryzuje uświadomieniem, intelektualnym rozpoznaniem istoty sprzeczności, w trzeciej następuje formułowanie żądań i dobór form nacisku, w fazie czwartej toczy się otwarta walka o rozstrzygnięcie sprzeczności i faza piąta jest czasem zagospodarowania rezultatów konfliktu oraz budowy nowego ładu. Schemat ten oddaje właściwości przebiegu konfliktów małżeńskich jak również konfliktów interesu grupowego np. w zakładach pracy. Jest rzeczą zrozumiałą, że zachowanie ludzi w sytuacjach konfliktowych określają intensywność konfliktu i właściwości fazy sporu. Jeżeli wzrasta ilość pretendentów do określonych dóbr i konflikt osiągnie minimum fazę drugą, narasta wtedy ilość i intensywność zachowań wrogich wobec jednostek i grup, zabiegających o dostęp do wspomnianych dóbr. W Kalifornii Chińczycy w pewnym okresie czasu byli wysoko cenieni za dobre i rzetelne wykonywanie powierzonych im prac. Z chwilą pojawienia się kryzysu na rynku pracy i bezrobocia, narosłą wobec nich niechęć i agresywność, z tej racji, że konkurowali z białymi o miejsca pracy. Analogiczne zjawisko występuje aktualnie w Niemczech, narastające bezrobocie wzmaga niechęć i wrogość wobec obcych. Ożywają też uprzedzenia i złośliwe charakterystyki przybyszów. Uaktywnia się mechanizm „kozła ofiarnego”, zrzucania winy za własne niepowodzenie lub złą sytuację na pozornych winowajców, łatwo dostrzegalnych i słabych, nie zdolnych do odwetu. W miarę zwiększania się ilości osób zainteresowanych określonym dobrem wzrasta niechęć i wrogość miedzy ludźmi. Jednak konflikt interesów ma też dobrą stronę: zanika wraz z przedmiotem starcia. W przeciwieństwie do konfliktu postaw nie utrwala się w psychice ludzkiej. A g r e s j a w k o n t a k t a c h s p o ł e c z n y c h. Agresja może być elementem przesądów, konfliktów rywalizacji, ale może też występować jako specyficzna forma zachowania wobec innych ludzi. O agresji wobec innej osoby mówimy wtedy gdy ktoś inten-cjonalnie zadaje ból lub cierpienie innej osobie. Te dwa czynnika, intencja i skutek, muszą działać łącznie, samo zadanie bólu np. przypadkowe uderzenie może być dalekie od agresji. W życiu społecznym występuje wiele form zachowań agresywnych. Wyróżniamy agresję bezpośrednią, skierowaną na obiekt wrogości, na człowieka, zwierze, a nawet przedmiot oraz agresje pośrednią, realizowaną przez uszkadzanie lub niszczenie otoczenia obiektu agresji. Może to być trzaskanie drzwiami w gabinecie dyrektora lub wywalania miski z pokarmem psa. W innym wymiarze rozróżniamy agresję skierowaną na obiekt, źródło agresji i agresję przemieszczoną, w której agresja nie jest skierowana na źródło, przyczynę tego stanu, lecz na obiekt zastępczy. Ofuknięty w pracy urzędnik, nastawiony agresywnie może swój stan wrogości wyładować besztając kierowcę autobusu za nazbyt gwałtowne hamowanie, łamiąc barierkę na osiedlu lub przygadując komuś z bliskich. Ustępując z drogi ludzi agresywnych zazwyczaj oszczędzamy sobie wiele kłopotów. Warto też pamiętać, ż istnieje wiele nieszkodliwych dla innych sposobów rozładowania agresji, jednym z nich są ćwiczenia fizyczne i gry sportowe. Ze względu na środki realizacji agresji mówimy o agresji fizycznej i słownej. Pierwsza sprowadza się do naruszenia nietykalności człowieka interpretowanej w kategoriach prawa, druga wyraża się poniżeniem godności ludzkiej przez użycie określeń pogardliwych i nieprzyzwoitych. A język ludzki w tej dziedzinie daje wiele możliwości!

246

Kryterium celu zachowań agresywnych pozwala nam wyodrębnić agresję instrumentalną od emocjonalnej, wywołanej gniewem. Agresja instrumentalna jest realizowana „na zimno”, nie towarzyszy jej intensywne przeżywanie emocji negatywnej, aczkolwiek są one czasami pozorowane aktorsko po to, by zastraszając osiągnąć pożądany cel. Taką formą agresji stosują rodzice, nauczyciele i przełożeni w pracy. Jakie są przyczyna występowania agresji w relacjach miedzyosobniczych? U niektórych zwierząt agresja jest reakcją instynktowną (K. L o r e n z), teza o istnienie takiego mechanizmu u człowieka wydaje się wątpliwą (B. W o j c i s z k e). Ludzie reagują agresywnie pod wpływem frustracji, czyli blokady dążenia do osiągnięcia założonego celu. Siła agresji będzie większa jeżeli przeszkody na drodze do celu będą powodowane arbitralnymi decyzjami określonej osoby, albo wynikały z jej niechęci. Dokuczliwość zachowania innych jest kolejną przyczyną agresji interpersonalnej. Możliwości w tej dziedzinie są nieprzebrane, dokuczliwym może być wścibstwo, natręctwo, nie przestrzeganie przyjętych sposobów bycia, wgląd i zapach osoby itp. Podobne skutki wywołuje ograniczania swobody ruchów i wolności. Prawie zawsze ludzie reagują agresją na agresję lub prowokację z drugiej strony. Agresji niektórzy także uczą się obserwując zachowania innych, zwłaszcza osób znaczących. Wymienione czynniki powodują, że w relacjach między ludźmi ujawnia się złość, wrogość i agresja.

W y m i a r d o m i n a c j a – s u b m i s j a. Powyższy wymiar, podobnie jak miłość-nienawiść jest znacząco obecny w życiu ludzkim. Dominacja w opinii niektórych ludzi jest dobrem pożądanym, wartością samą w sobie. Świadczy o tym istnienie rozmaitych układów hierarchicznych, systemów symboli wysokiej pozycji, zajmowanej w takim układzie, a także tocząca się nieustannie walka o wybicie się ponad innych. Jedni osiągają ten cel siłą (prostackie to działania!), inni dobrocią, a jeszcze inni posługując się mądrością i sprytem. Zasada stopniowalnej dominacji jest podstawą organizacji życia społecznego wielkich zbiorowości ludzkich. D o m i n a c j a. Istnieje wiele dziedzin życia zwierząt i ludzi, w których dominacja odgrywa szczególnie ważną rolę. W świecie zwierzęcym przywódcą stada zostaje najsilniejszy, zwycięski samiec, zdolny do zapewnienia bezpieczeństwa samicom i potomstwu. Dominacja w tym przypadku wyznaczają mechanizmy biologiczne, wrodzone. W pewnym stopniu ten mechanizm działa także u ludzi. Badania E. I. M e g a r g e e pokazują, że studenci pracujący w diadach częściej wybierają przywódcę o cechach męskich, dominującego niż o cechach „kobiecych”. W układach społecznych wyłanianie przywódcy jest sprawą bardziej skomplikowaną, niemniej nawet przywódcy demokratyczni, nie mówiąc o autorytarnych, przejawiają minimum dominacji. W typ kontekście dominację często utożsamia się z władzą, do zdobycia której niezbędne jest poparcie innych. Uzyskuje się je nagradzając zwolenników lub obiecując im nagrody, karząc lub zastraszając nie popierających (J. R. P. F r e n c h, D.C a r t w r i g h t), a także tworząc koalicje, skuteczne zapewniające dominację w grupie (T. C a p l o w). M a x W e b e r opisał trzy odmiany dominacji:1) tradycyjna, występuje np. w rodzinie patriarchalnej, w której ojciec podporządkowuje sobie pozostałych członków rodziny, 2) racjionalno-prawną, wynikająca z legitymizacji prawnej, jest to na przykład dominacja urzędnika nad petentem, 3) dominacja charyzmatyczna, uwarunkowana cechami osobowości jednostki

247

dominującej. Z psychologicznego punktu widzenia ostatnia jest najbardziej interesująca, bowiem odwołuje się do więzi psychicznej, natomiast dwie pierwsze-do więzi społecznej. Przy tym jest to więź niezwykle silna, dająca szerokie prerogatywy osobie dominującej, nawet panowanie psychiczne nad uległymi. Charyzma, albo charyzmat osobisty wynika w głównej mierze z podzielania najwyższych wartości z osobami zdominowanymi. Do tej kategorii wartości należą dobro, prawda, piękno, uczciwość, a także sposób ich prezentowania, czar osobisty. Naukowych recept na kształtowanie charyzmy nie ma, umiejętność taka jest sztuką wykorzystania wrodzonych cech osobistych. Trudno osiągnąć wysoki stopień charyzmatu, ale minimum dominacji nad inna osobą jest dostępne wielu ludziom i wielu podejmuje takie próby. W tym celu stosują oni zabiegi, które możemy nazwać technikami zyskiwania przewagi. J. J. J a c c a r d wymienia 40 form zachowania, odpowiadających tej charakterystyce. Jedną z nich jest korzystne dla osobnika definiowanie sytuacji. Polega ono na przyjęciu i przekazaniu partnerowi kontaktu takiej interpretacji sytuacja, która ukazuje interpretatora w pozytywnym świetle. Wiadomo, każdy kontakt miedzy kilkoma osobami można rozumieć na wiele sposobów, ale tylko jeden albo nieliczne wyeksponują walory osoby. Zwrot „Ładnie pani dzisiaj wygląda!” w sytuacji komplementu daje przewagę komplementującemu. (Jestem pani życzliwy, oceniam pani piękno). Odpowiedź „Ja zawsze ładnie wyglądam” zmienia sytuację i pozbawia komplemen-tującego przewagi. Przy definiowaniu sytuacji, jak to podkreśla E. G o f f m a n, mogą być wykorzystane maski, rekwizyty, dekoracja. Podobnie jak w teatrze ludzie inscenizują sytuacje i sugerując określone ich znaczenia uzyskują przewagę nad recepientami. Dominację nad innymi uzyskuje się przez odpowiednią a u t o p r e z e n t a c j ę. Zdaniem S. P o t t e ra polega ona, nie tyle na typowym dla autoprezentacji ukazywaniu walorów Ja, co na demonstracyjnym okazywaniu naszej przewagi w określonych dziedzinach. Pragnący dominować popisuje się swymi zdolnościami, sprawnościami, dramatyzuje wydarzenia swego życia codziennego, w rozmowie stosuje zabieg „przebicia”. Jeżeli ktoś opowiada o swojej przygodzie samochodowej, reaguje typowym zwrotem: „To nic, mnie to się wydarzyło...!” W dyskusjach grupowych, np. na seminariach studenckich głos zabiera jako ostatni, mądrzejszy o doświadczenia przedmówców, wywiera wrażenie bardziej doświadczonego od innych. Jego świat zdarzeń przybiera ekstra wymiary, wielkości, wyjątkowości, znaczenia. Czasami wzbudza podziw, czasami zazdrość. N i e d o s t e p n o ś ć jest dość subtelnym środkiem uzyskiwania dominacji nad innymi. Jego istota sprowadza się go wykorzystania pewnej inkongruencji (niespójności, nieprzystawalności) elementów psychiki ludzkiej. To, co wyobrażane, niedostępne bezpośredniej obserwacji jawi się jako szlachetne, ciekawe, lepsze od tego, bardziej pożądane od tego, co realnie obserwowane, bliskie i jednocześnie dobre i ułomne. R.C i a l d i n i używa określenia r e g u ł a n i e d o s t ę p n o ś c i sugerując, że zjawisko to występuje w wielu dziedzinach życia ludzkiego i przybiera wiele form konkretyzacji. Spotykamy się z nim w reklamie (ograniczona ilość produktu, limitowany czas sprzedaży, tylko pierwsi klienci mają 50% zniżki itp.), w kolekcjonerstwie (rzadkie okazy zyskują najwyższe ceny), a także w polityce. Na dworach władców od dawna obowiązuje nakaz niedostępności, tajemniczości. Wstęp do ich siedziby obwarowuje się licznymi ograniczeniami, nasila to pragnienie poznania tego wyjątkowego miejsca, a pobyt na dworze uważa się za powód do dumy. Podwładni, jedynie wyobrażając władcę i właściwy mu styl życia łatwiej ulegają wpływowi jego autorytetu niż dominacji naocznych jego przedstawicieli. K o m p a n i e s i ę w c u d z e j c h w a l e to kolejna technika osiągania pozycji znaczącej i

248

dominowania. Wspomniany Cialdini charakteryzuje ją jako utożsamianie się ze zwycięzcą, np. kibiców sportowych z drużyną odnoszącą sukcesy, a wyborców z przywódcą udanych akcji politycznych. W innej wersji możemy mówić o wykorzystaniu autorytetu w celu uzyskania dominacji nad innymi. Ludzie wykorzystują prestiż innej osoby, instytucji, autorytety nadprzyrodzone. Znana jest pouczająca anegdota o biednym Żydzie, który nie prosił Rothschilda o wsparcie pieniężne, lecz tylko o to, by mógł stanąć przy nim na balkonie w czasie, gdy z synagogi będą wychodzili pobożni izraelici. Przedstawienie się „Jestem X, z telewizji VVW” jest równocześnie przeniesieniem autorytetu instytucji na jednostkę dokonującą prezentacji. Najskuteczniejszym jest jednak wparcie się autorytetem najwyższym, boskim. Zabieg ten uprawia się od niepamiętnych czasów. Nie wykluczone, że jednym z pierwszych był Budda, który utrzymywał, że bóg nakazał mu nauczać tych prawd, których naucza. Technika ta, ze względu na swą skuteczność, niebywale upowszechniła się z biegiem czasu. Wielu twórców odłamów i sekt religijnych utrzymuje, że właśnie oni przemawiają w imię jakiegoś boga. J. Smith, autor Księgi mormonów i twórca mormońskiej wspólnoty religijnej utrzymywał, że jest prorokiem boga, bogaty przemysłowiec koreański, pastor Sun Myung Moon nie tylko przemawia w imieniu boga, ale wręcz twierdzi, że jest Mesjaszem. Te dwa przykłady ilustrują zarówno skuteczność metody (obaj prorocy zyskali miliony wyznawców), jak i o jej popularności w różnych okresach czasu. Kapłani w imię Boga nakazują wykonanie zalecanej przez nich czynności, np. egzorcyści używają zwrotu: „W imię Boga nakazuje ci szatanie: wynijdź...”. Dowodzi to przekonania o niebywałej skuteczności tej metody. Również zwykli ludzie, chcąc skłonić kogoś do uleg-łości, odwołują się do tak rozumianej siły. Powiadają: „ Zaklinam cię w imię boskie, nie bądź tak bezwzględny...” Niestety w imię Boga dokonuje się też czynów zbrodniczych, Niemcy rozpoczynali wojnę pod hasłem Gott mit uns (Bóg jest z nami). Odwołanie się do siły wsparcia boskiego, nawet jeżeli funkcjonuje ono tylko na poziomie werbalnym, wzbudza postawę uległości wobec odwołującego się, pozwala mu dominować.

S u b m i s j a. Submisję interpretowano jako wzmożoną sugestywność (Mc D o u g a l l), identyfikację z osobą dominującą (Freud), uległość (K. H o r n e y), podatność na wpływ społeczny (Cialdini). Pominę te zawiłości rozumienia, traktując submisję jako przeciwieństwo dominacji. Ludzie submisywni pragną opieki i wsparcia ze strony partnera życiowego lub interakcyjnego, chcą, by nimi kierowano. Błędem byłoby jednak uznanie ich za jednostki słabe, życiowo bezradne. Submisja jest jedynie inna niż dominacja strategią przetrwania, polega na przerzuceniu ciężaru trosk codziennych na osobnika dominującego, płacąc mu w zamian rozkosznym uleganiem. Z tego punktu wodzenia nie jest to cena wysoka. Ludzie submisywni mają też swoje sposoby skłaniania dominujących do realizacji ich zamiarów i celów. Potrafią doskonale wykorzystywać sztukę proszenia. Umiejętność ta może wynikać z częstszego niż w przypadku ludzi niesubmisywnych posługiwania się tym zabiegiem. W literaturze psychologicznej opisuje się go w kategoriach techniki przed-stawiania próśb. Oto kilka z nich. T e c h n i k a s t o p y w d r z w i a c h polega na poprzedzaniu prośby podstawowej (wielkiej) prośbą małą. J. F r e e d m a n wykazał eksperymentalnie większą skuteczność tak formułowanej prośby od formy tradycyjnie stosowanej. W ogródkach mieszkańców pewnego miasteczka, przez które przebiegała autostrada, próbował ustawić brzydko wyglądające, nieforemne tablice z

249

hasłami ostrożnej jazdy. Prośbę o pozwolenie ustawienia tablicy poprzedził u mieszkających po jednej stronie autostrady wezwaniem o podpisanie apelu o ostrożną jazdę kierowców, mieszkających po drugiej pytał jedynie o zezwolenie postawienia przyniesionej tablicy. Technika prośby poprzedzanej okazała się istotnie skuteczniejsza. Aż 76% tych, którzy podpisali apel zgodziło się ustawić tablicę i jedynie 17 % tych, u których nie stosowano prośby poprzedzającej. T e c h n i k a „d r z w i a m i w t w a r z” jest swoistą odwrotnością techniki stopy w drzwiach. Polega ona na tym, że zainteresowany zgłasza prośbę zbyt trudną do zrea-lizowania. Gdy adresat odmawia, zamyka drzwi przed nosem, proszący powtórnie zgłasza prośbę, tym razem już łatwą do zrealizowania. Bardzo często zostaje ona zaspokojona. W świetle tej prawdy chcąc pożyczyć od znajomego, niechętnie rozstającego się z banknotami, 100 zł nie powinniśmy zgłaszać dosłownie takiej prośby, lecz zabiegać o pożyczenie 1 000 zł i dopiero po odmowie poprosić o te drobne 100 zł. Zbieg taki skutecznie poprzez kontrast obniża znaczenie drugiej w kolejności usługi. T e c h n i k a w z b u d z a n i a p o c z u c i a w i n y. Jeżeli człowiek czuje się winnym danego stanu rzeczy jest bardziej skłonny do zachowań korzystnych dla poszkodowanego niż wtedy, gdy nie ma takiego poczucia. Zdarza się, że ktoś zapomni wykonać obiecaną czynność, np. przynieść do szkoły potrzebną koledze książkę, to jest wielce prawdopodobne, że przyniesie ją do domu ( ile takie zachowanie będzie się mieścić w granicach racjonalności). Człowiek żywiący poczucie winy doznaje dyskomfortu psychicznego. Może to być trwałym efektem zawstydzania, stosowanego w trakcie wychowania, może wynikać z naruszenia normy wzajemności. Niezależnie od przyczyn pojawienia się ludzie redukują go poprzez zadośćuczynienie winie. W y k o r z y s t a n i e d o b r e g o n a s t r o j u p a r t n e r a. Jedna z sentencji głosi, że „radość jest emocją współdziałania”. Od człowieka będącego w dobrym nastroju oczekujemy zachowań przyjaznych, partnerskich i z takimi na ogół się spotykamy, bowiem psychika ludzka nie toleruje sprzeczności. Ludzie doświadczeni życiowo dyskontują tę prawidłowość i jeżeli mają jakąś prośbę do osoby X, zgłaszają ją wtedy, gdy X jest w dobrym nastroju. Wyższych umiejętności wymaga t e c h n i k a i n g r a c j a c j i, pozyskiwania czyjejś sympatii, wkradania się w łaski. Aby to osiągnąć ingracjator musi wzbudzić dobry nastrój u osoby, o której względy zabiega. Arsenał środków w tej dziedzinie jest imponujący, ingracjatorzy posługują się komplementami, pochlebstwami, potakiwaniem, opowiadaniem dykteryjek, ploteczkami o znakomitościach itp. Wyczerpujący opis różnorodnych technik znajdzie Czytelnik w podręcznikach z zakresu psychologii społecznej. Zauważmy na zakończenie tej partii informacji, że submisja i dominacja są wobec siebie komplementarne, ludzie o takich orientacjach mogą stanowić pary doskonałych przyjaciół lub dobrane małżeństwo. W wymiarze miłość-nienawiść jest to niemożliwe, nienawiść wyklucza współpracę. Relacje między ludźmi nie stanowią czystych form. Z reguły są kombinacjami różnych wątków. Możemy sobie wyobrazić dominację o zabarwieniu miłosnym i nienawistnym, submisję osoby kochającej i nienawidzącej partnera. Te motywy mieszane decydują w ostateczności o charakterze relacji między ludźmi I n t e r a k c j e, czyli współdziałania i równoczesne współoddziaływania ludzi na siebie stanowią typ relacji o motywach mieszanych. Można je opisywać w różnych kategoriach. Najprościej wyobrażali je behawioryści traktując interakcje między dwoma osobami jako wymianę bodźców. Na każde zachowanie (bodziec) osobnika A wystąpi reakcja osobnika B, ta z kolei stanie się bodźcem dla A itd. Rezultatem interakcji będzie realizacja jakiegoś celu

Jest to truizm nie budzący wątpliwości. Zasada ta bywa też różnie interpretowana. przewodników ludzkości. czas pracy np. C a r l y l e. Jedni podkreślają rolę wielkich ludzi. a nawet wrogość innych. które wydają się bezinteresownymi lub altruistycznymi. Ktoś płacąc 100 000 za obraz malarza X może być przekonany o korzystnym zakupie. W związku z tym wiele energii muszą poświęcać na obronę własnej osoby lub pozycji społecznej. w krajach klimatu gorącego dostosowuje do tolerancji termicznej organizmu człowieka. H. Interakcje podlegają prawom wymiany społecznej.M. opracowanej przez P. dokonują syntezy doświadczeń masowych interakcji i postulują odpowiednie sposoby efektywnego działania. a jest ich wiele. Nie należy pojęć „zysk” i „strata” rozumieć wąsko. Bardziej pogłębioną wizję przedstawiają zwolennicy teorii wymiany społecznej. W następstwie tej taktyki mogą pojawiać się niekorzystne pokłosia (R. podkreśla się. Reguluje ją zasada wzajemności. Odwrotnie. Udzielenie pomocy bywa często sposobem zapewnienia sobie spokoju wewnętrznego i podniesienia oceny własnego Ja. ale miłości własnej W procesach interakcji ludzie realizują różne strategie postępowania. bohaterów. D. lecz jest środkiem tworzenia dóbr przewyższających sumę wytworów jednostek współpracujących. usługa lub dar muszą być odwzajem-nione (A. G. Najczęściej spotykamy strategię rywalizacji i kooperacji (współpracy). formy życia rodzinnego dostosowuje się do struktury demograficznej.W. ekonomicznie. pozostawiając kontrpartnera w sytuacji kompletnie przegranego. nawet te. W negocjacjach przybiera formę dążenie do kompromisu. Inna interpretacja uwypukla korzyści współpracy. niewrażliwi na odczucia innych ludzi. lepiej od przeciętnych rozumiejąc istotę zachodzących procesów.250 (interakcja ukierunkowana na cel) lub wytworzenie określonego stanu (interakcja spontaniczna). Takim postępowaniem wzbudzają niechęć. Uwzględnia się w nich typowe potrzeby i oczekiwania. jest ona potężną siłą motywacyjną skłaniającą ludzi do wytężonej pracy. interakcje ludzi tworzą podstawy regulacji współżycia społecznego (G. W negocjacjach np. B l a u’a. że ludzie najchętniej udzielają pomocy osobom atrakcyjnym lub tym. rywalizującego dyrektora. Natomiast rozbieżności pojawiają się wtedy. pomysłowości. gdyż bardzo ceni walory estetyczne tego dzieła. inni powiadają. M e a d). S t i r n e r)). jest realizacją sprawiedliwości egalitarnej. Również zwolennicy ewolucyjnej interpretacji . otrzymana pomoc. Pierwsza charakteryzuję się dążeniem do maksymalizowania korzyści własnych kosztem strat innych ludzi. pewni swych sił. Wybitne jednostki. III J e d n o s t k a – s p o ł e c z e ń s t w o. partner rywalizacyjny zmierza do zagarnięcia wszystkich korzyści. D a w s o n). o których uznanie zabiegamy. Społeczeństwo stworzyli ludzie. inicjatywy. dzielenia dóbr według formuły fifty-fifty. To im przypisuje się zasługę tworzenia historii (T. Empirycznie stwierdzono. Według rozpowszechnionej wersji. procesami wymiany społecznej rządzi z a s a d a p r z e w a g i z y s k u n a d s t r a t a m i. Jest ona podstawową siłą ustroju kapitalistycznego. G o u l d n e r). Rywalizacja ma i swe dodatnie strony. Odzwierciedla się ona w obyczajach wielu ludów. ż codzienne współdziałania. Strategię rywalizacyjną najczęściej stosują ludzie dominujący. K r e b s wykazał. należy uwzględniać również aspekt subiektywny. konkretne jednostki tworzące je zgodnie ze swymi oczekiwaniami i wyobrażeniami wywarły wpływ na jego właściwości. gdy pytamy o to jakie jednostki i jak zaznaczyły swe znamiona w społeczeństwie. że takie nastawienie niekorzystnie wpływa na pracę koncepcyjną np. krok po kroku kształtuje się system władzy. ż współpraca nie jest „grą o sumie zerowej”. Interakcja pomagających z potrzebującymi pomocy przebiega w płaszczyźnie miłości. Strategia współpracy jest wyrazem respektowania interesów wszystkich stron interakcji.

jako kierujący partią polityczną i jako szef wielkiej korporacji przemysłowej itd. Upodobania te pełnią rolę czynnika selekcji zarówno szeregowych członków grupy jak i przywódców. odpowiadają oni na zaistniałe zapotrzebowanie w określonym zbiorowisku ludzi i tym samym zjednuję zwolenników. którym odpowiada preferowany w niej rodzaj aktywności lub sposób jej realizacji. Osobnik wyposażony w takie cechy sprawdzi się. a zdolności przywodzenia. Tylko nie wiadomo czy wielki władca przyczyniał się do rozkwitu. B i r d. M a z l i s h. które by ją potwierdzały. zwanej również teorią u r o d z o n e g o p r z y w ó d c y. wykazano. wykształcają się z uzdolnień w procesie wychowania. zarówno jako przywódca czasu pokoju. Wręcz odwrotnie. Jeden z historyków społecznych. ekstrawertyzm. Zgodnie z punktem widzenia teorii urodzonego przywódcy cechy przywódcze są uniwer-salne. Niewątpliwie fakt ten wskazuje na istnienie ograniczeń wpływu przywódców na procesy społeczne. S t o g d i l l). zgodnie z tym punktem widzenia.M. Zgodnie z tym tokiem myślenia sytuacja tworzy przywódców. działając w podobnych sytuacjach. stwierdził. którzy odpowiadają wymogom . M a n n). Machiavellego. Nie istnieje więc specjalny zestaw cech przywódczych. np. w której działa przywódca. w grupach więźniów przywódcami stają się osoby najgorzej przystosowane. w dodatku ci ostatni nie lubią i unikają bardzo inteligentnych liderów.W. dominacja.A. P. Za przywódcę najczęściej uznaje się osobę określającą cele grupowego działania i wywie-rającego wpływ na ich realizację (E. Można je jedynie doskonalić i zdobywać umiejętność ich życiowego wyko-rzystywania. A. że za panowania wielkich władców rozkwitały narody. a współcześnie reprezentują ją m. podobnie jak i inne. Odmienny punkt widzenie eksponuje się w s y t u a c y j n e j t e o r i i p r z y w ó d z t w a Ma ona znakomitego prekursora w osobie N. że w tym „bukiecie” właściwości przywódczych znajdują się: wysoka inteligencja. F. mogą być użyteczne w każdej sytuacji. są wrodzone. „Wpływ” niekiedy bywa utożsamiany z „władzą”. C. bo ich nie rozumieją (R. czy też rozkwit narodu czynił władcę wielkim. posługując się którą przywódca oddziałuje na procesy społeczne. G o u l d n er i B. korporacji przemysłowych. Znaczyłoby to. Jacy ludzie zostają przywódcami? Jest kilka teorii przywództwa. występujących u każdego z wielkich przywódców. D. nie da się ich nauczyć. W niektórych sytuacjach. a każdorazowo są wyłaniani tacy. Nie ma zatem liderów o stałych cechach . współdziałania z innymi i pracy nad sobą. Również i ta teza nie została potwierdzona empirycznie. Sądzono.251 procesów podkreślają doniosłe znaczenie jednostek wybitnych. każda z nich eksponuje określoną cechę funkcjonowania liderów. W o o d s. A to już świadczy o negatywnym wpływie przywódców na akceptowane społecznie procesy dziejowe. że wielcy przywódcy. Do określonej grupy włączają się osoby. dominujących. W kręgu ich zainteresowań mieszczą się zarówno zagadnienia przywództwa politycznego jak i organizacyjnego. Psychologowie nie pretendując do rozwiązywania skomplikowanych problemów filozofi-cznospołecznych badają problematykę przywództwa w kontekście funkcjonowania małych i wielkich grup społecznych. H o l l a n d e r). dobre ogólne przystosowanie. in . Jedno z tradycyjnych podejść prezentują zwolen-nicy t e o r i i c e c h. prezentowali w wielu przypadkach odmienne cechy osobowości (C. G i b b) Okazało się także. Dowodem prawdziwości tej tezy byłoby znalezienie zestawu cech. Jednak liczne badania zmierzające do realizacji tak pojętego celu nie przyniosły rezultatów. że poziom inteligencji przywódców nieznacznie tylko odbiega in plus od poziomu inteligencji zwolenników. Zgodnie z nią cechy przywódcze stanowią cząstkę organicznego wyposażenia. jak i okresu wojny. dobra znajomość psychiki ludzkiej i niektóre inne ( R. mocą swojej osobowości. że wielcy przywódcy wywierają wpływ na bieg zdarzeń społecznych niezależnie od okoliczności. np.

Upraszczając powiemy. władczy. J u l i a n). korzystnych dla popierających. ale dlaczego zostaje nim B. natomiast przywódcy o wysokim LPC działają efektywnie w sytuacjach średnio korzystnych. a nie C. Jednak swoboda wyboru sposobu ich realizacji daje przywódcy szansę bycie „czynnikiem sprawczym” procesów społecznych. Konkluzja ogólna zawiera się w stwierdzeniu: przywódcy o niskim LPC wykonują zadania bardziej efektywnie w sytuacjach bardzo korzystnych i bardzo niekorzystnych. silna lub słaba i zestawiając je każdy z każdym wyróżnił oktanty o różnym układzie tych czynników. Zgodnie z tym zapatrywaniem większy wpływ na procesy społeczne wywierają interakcyjnie kształtujące się sytuacje. E. co z kolei zachęca go do kontynuowania lub intensyfikacji określonej działalności ( E. Na przykład pierwszy z nich charakteryzował się dobrymi stosunkami przywódcy z członkami grupy.252 sytuacji. T e o r i a (model) w s p ó ł z a l e ż n o ś c i (contingency) F. P. w sytuacjach średniego znaczenia poparcie i sympatia zwolenników wybija się na plan pierwszy. W radykalnej wersji przyjmuje się. Podkreśla się w niej. J. łączenia). Kłopotliwą kwestią dla zwolenników teorii sytuacyjnej jest wyłanianie osoby przywódcy. inne wyjaśnienia również nie dają przekonującej odpowiedzi. że między przywódcą a zwolen-nikami występuje zjawisko dwukierunkowego wpływu: przywódcy na zwolenników i zwolenników na przywódcę. wyraża przekonanie. Wyniki przeliczeń tych danych pozwoliły określić niski i wysoki poziom LPC. Percepcja działań i pozytywna ocena dokonań przywódcy w danej sytuacji zwiększa kredyt zaufania zwolenników i wzrost poparcia przywódcy. Wiadomo. F i e d l e r a została sformułowania na podstawie badań empirycznych. którym przypisuje się dość skromną rolę realizatorów oczekiwań zwolenników. Dokonuje się ona i wyraża poprzez dwa procesy: percepcji i oceniania. więc i cechy przywódców są niepowtarzalne. cech przywódcy i poparcia zwolenników. konsekwentny w skali od 1 do 8-miu. Siła oddziaływania przywódcy na otoczenie zależy od konfiguracji trzech czynników: sytuacji (zadania). A lub Z ? Dlaczego Żydzi poszli za Mojżeszem. zwana też modelem idiosynkrazji (mieszania. Końcowym etapem badania było skorelowanie poziomu efektywności przywódcy z odpowiednim oktantem. ustrukturalizowane lub nieustruk-turalizowane. zwaną LPC (least prefered coworker = najmniej pożądany współpracownik) sprowadzającą się do opisania osoby. z którą badany nie chciałby współpracować i ocenienia jej w kilku wymiarach. W. 3)władza przywódcy.władza przywódcy silna. np. Działalność przywódcy jest stale kontrolowana właśnie z tego punktu widzenia. Następnie uwzględniając trzy czynniki (wymiary):1) stosunki między przywódcą a członkami grupy . a Francuzi za Joanną D’Arc? Odpowiedź. gdyż prowadzi do wniosku. dobre lub złe. że w skrajnych sytuacjach tracą na znaczeniu cechy osobowe przywódcy. T e o r i a (model) t r a n s a k c y j n a przywództwa akcentuje problem wzajemnych relacji poznawczych lidera i zwolenników. Polacy za Piłsudskim. zaistniała sytuacja określa wymogi wobec pretendenta do przywództwa. Ci ostatni wnoszą do tego układu wkład w postaci siły poparcia i w zamian oczekują od przywódcy osiągnięcia pewnych rezultatów. H o l l a n d e r. Teoria transakcyjna. zadanie było jasno określone (ustrukturalizowane). przyjacielski. układy wielu elementów życia niż wielcy przywódcy. że przywództwo jest wypadkową zrównoważonych i wzajemnie warunkujących się . że prezentowali oni cechy osobowe najbardziej pożądane prze zwolenników odsyła do podważanej teorii cech. Autor pragnął uzyskać odpowiedź na pytanie: jacy przywódcy są efektywni w swej działalności? W tym celu opracował metodę badań. Możliwy byłby jedynie opis przywództwa osoby X lub Y. Takie stanowisko jest jednak nie do przyjęcia. że sytuacje są niepowtarzalne. że naukowe badanie przywództwa i uogólnianie konkluzji jest niemożliwe ze względu unikatowość każdej relacji lider-zwolennicy. 2) strukturę zadania do wykonania.

z nim współdziałającym. W h i t e m wyróżniamy trzy style przewodzenia: 1) autorytarny. Z powodzenie stosuję się go w wojsku. klęski żywiołowej itp. We wszystkich przedstawionych teoriach przywództwa wyraża się przekonanie. jeżeli takie się pojawiają. że przy-wódcy wywierają znaczący wpływ na życie społeczności. 3) styl liberalny (ang. ingeruje w szczegółowe sprawy. w której funkcjonują. w której funkcjonuje. Zwiększająca się zdolność przywódcy zaspakajania oczekiwań zwolenników owocuje zwiększonym zaufaniem do niego i poszerzeniem zakresu wolności działań w sferze przewodzenia. pracowników w zakładzie pracy. S t y l p r z y w ó d z t w a to metoda oddziaływania na zwolenników. zwolenników lub podległych pracowników. w zespołach ratownictwa i innych. laissez faire). pilnują przestrzegania obowiązujących procedur. pozostawiając wykonawstwo osobom kompetentnym. rozciągając swą kontrolę nad całością procesów struktury. Za R. jeżeli nie pojawiają się sytuacje awaryjne. w teorii transakcyjnej podkreśla się równoważność wpływu przywódców i zwolenników. Styl demokratyczny. Są przekonani. której przywodzi. zjednując zwolenników na czas kampanii wyborczej. Wyróżnił on przywódców zorientowanych na zadanie i przywódców zorientowanych na ludzi. przedstawianych w wymienionych teoriach. czyli styl swobody działania. L i k e r t. Styl ten stosuje się w wyższych uczelniach. zachęca do ich wykonania. Z punktu widzenia efektywności jest to styl wielce skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych typu zagrożenia militarnego. Metody ich wpływu na otoczenie społeczne były tak dobrane. szeroko stosowaną w psychologii klasyfikację stylów przywództwa zaproponował R. cele działań przywódca uzgadnia w drodze dyskusji ze zwolennikami. zupełnie nie licząc się z nimi po zdobyciu władzy. nie ingeruje w szczegółowe działania wykonawców. Politycznie potępiamy styl autokratyczne jako formę nie uprawnionej dominacji jednostki nad zbiorowością ludzi.253 wpływów lidera i zwolenników. Pierwsi zwracają głownie uwagę na osiąganie dobrych rezultatów działalności. Nie zdaje egzaminu w zespołach ludzkich nie respektujących powszechnie przyjętych reguł społecznych. natomiast w teorii sytuacyjnej rola liderów została wyraźnie pomniejszona i sprowadzona do podejmowania decyzji wykonawczych. Szczegółowe problemy wpływu przywódców na zwolenników lub osoby zależne ukazują badania stylów i funkcji przywództwa. Drugą. Najsilniej podkreśla się tan fakt w teorii cech. Grupa psychologów z Uniwersytetu .2) styl demokratyczny. realizację zamierzeń i planów. Różnią się one w określaniu siły tego wpływu. na budowie. zorientowanych prospołecznie. decyzje podejmuje niezależnie od zwolenników lub grupy. starano się więc ją udoskonalić wprowadzając różne modyfikacje. profesor powierza asystentom zadania i pozostaje „ na uboczu”. głównie amerykańskim. np. Przywódca ustala cel aktywności zbiorowej. Obserwacje potoczne z perspektywy krajów Europy Wschodniej nie skłaniają do pełnej akceptacji zależności. straży pożarnej. Przedstawione obrazy funkcjonowania przywódców opracowano na podstawie badań w społeczeństwach rozwiniętych demokracji. jest również efektywną metodą działania w zespołach ludzi wykształconych. aprobowany politycznie. że zadowolenie z działalności przywódcy wywiera ważny wpływ na zachowania ludzi z nim współdziałających. ma ona niemal pełnie władzy. w którym eksponuje się status lidera. by w pełni umożliwiały realizację interesu grupowego i jednostkowego przywódcy. Style przywództwa są oceniana z punktu widzenia dwu kryteriów: politycznego i efektyw-ności oddziaływania. narzuconych sytuacyjnie. Drudzy dbają przede wszystkim o satys-fakcję ludzi. Klasyfikacja Likerta wzbudziła znaczne zainteresowanie badaczy stylów przywództwa. Zbyt wielu przywódców tego regionu narzucało arbitralnie społeczeństwom swe decyzje. L i p p i t e m i R. odpowiedzialnych. Fiedler określa siłę oddziaływania przywódców w zależności od konfiguracji elementów trzech wymiarów. Uaktywnia się.

Inną ważną funkcją liderów jest n a g r a d z a n i e. E w a n s. M a s l o w a. jednostki o wyróżnionym statusie społecznym. a Fiedler niemal utożsamił niskie LPC ze stylem zorien-towanym na zadanie. wywierają wpływ na życie tysięcy lub milionów ludzi. Skuteczność kar nie jest wysoka. S k i n n e r a i innych. że różni naukowcy dostrzegają i eksponują nieco inne cechy orien-tacji na zadanie i na satysfakcję. Jest to „f u n k c j a k o z ł a o f i a r n e g o”. reprezentowania zwolenników w kontaktach z innymi ugrupowaniami (f u n k c j a r e p r e z e n t a c y j n a) oraz ponoszenia kosztów niepowodzeń w działalności zbiorowej. inaczej je realizują przywódcy narodu. realizującą cele wyznaczone przez liderów. Z a c h o w a n i a z b i o r o w e. partii politycznych czy organizacji gospodarczych. Wprowadzane nowe terminy wskazują na to. 3) partycypować w decyzjach o sposobach przezwyciężania trudności. Przedsta-wienie ich w kategoriach ogólnych jest uproszczeniem przybliżającym jedynie podstawowe problemy z tej dziedziny. Realizacja funkcji przebiega zawsze w konkretnych warunkach społecznych. przywódca biorąc na siebie winę za niepowodzenia pozwala zwolennikom zachować dobre mniemanie o sobie i swojej grupie jako całości. Funkcja i n t e g r a c y j n a polega na podejmowaniu zabiegów utrwalających zwartość grupy zwolenników. Istnieje wiele odmian zachowania zbiorowego. dysponuje nagrodami jako symbolami wyróżnień i jako środkiem zachęty do osiągnięć ponadprzeciętnych. Jedną z ważniejszych jest określanie celów dążeń ludzi skupionych wokół przywódcy. gdy wiele ludzi kierując się wspólną myślą przewodnią działa razem (J. Jednak i „zwykli” ludzie nie są jedynie bierną masą. O znaczeniu tej funkcji świadczy fakt jej szczegółowego opracowania przez kilku znanych naukowców (M. Mamy z nim do czynienia wtedy. zapewniając je spełnia on funkcję nagradzania ogólnego.4) dbać o wysokie osiągnięcia w działaniu. m. L i n d s k o l d). Przywódcy. F u n k c j e p r z y w ó d c ó w. wyróżnianych według swoistych kryteriów. Zwolennicy oczekują korzyści z racji wspierania przywódcy. rozumiane dwojako: ogólnie i szczegółowo. G. że tracą one na znaczeniu. Siła wpływu przywódcy zależy od jakości rea. T e d e s c h i i S. Yukl uznał wymiar centralizacji decyzji (skupiona i rozproszona) za lepiej oddający przedstawiane zróżnicowanie. in. Poza tym przywódca eksponuje szczególnie zasłużonych aktywistów. Złożoność zjawiska przewodzenia wyraża się wielością funkcji osób je sprawujących. jakimi drogami przywódcy wywierają wpływ na swoich zwolenników i otoczenie społeczne.254 Stanu Ohio wyróżniła przywódców Inicjatorów Struktur i Wzglądu na innych. Lista funkcji przywódców zawiera i takie jak: ochrona zwolenników (grupy) przed z a g r o ż e n i e m z e w n ę t r z n y m. H o u s e). Jednym ze środków jej realizacji jest karanie (f u n k c j a k a r a n i a) osób przyczyniających się do dezintegracji lub rozbicia całości grupy. a wysokie LPC ze stylem zorientowanym na ludzi.lizacji tych czynności. przeciwdziałaniu rozłamom wśród zwolenników. Znaczy to. poza tym trudność ich poprawnego stosowania powodują. b) wspierać ich w dążeniu do realizacji wyznaczonego celu. Według nich przywódca musi a) określić kierunek dążeń zwolenników lub podwładnych. że wywierają one zróżnicowany wpływ na efektywność i siłę oddziaływań przywódców na bieg zdarzeń społecznych. służące zorientowaniu w tym. W tych postulatach zawiera się t e o r i a ś c i e ż k i d o c e l u. We współczesnych systemach nagradzania uwzględnia się dorobek badacz motywacji. przez zachowania zbiorowe. A l d e r f e ra. Wywierają wpływ na wiele procesów społecznych dzięki łączeniu sił jednostkowych w większe układy mocy. Zasadnicza różnica występuje pomiędzy zachowaniami zbiorowymi prawnie regulowanymi i . Znaczy to. R. że zachowanie zbiorowe określają łącznie dwa elementy: podobne zachowanie i zbieżna motywacja.

politycznej. Niezależnie od określeń terminologicznych do tej grupy zachowań zaliczamy: 1) r u c h y s p o ł e c z n e. nieprzewidywalność. czwarte to wydarzenie lub wydarzenia przyśpieszające ujawnienia ruchu. J. propagandę. wybory mają precyzyjnie określone reguły postępowania i oceny wyniku. Przykładem może tu być Wielka Rewolucja Francuska lub ruch o przyznanie praw obywatelskich Murzynom w USA. szósty to system kontroli społecznej przeciwstawny spontanicznym zrywom. Mogą to być ruchy o treści ściśle społecznej. z zasad dystrybucji dóbr. że zjawiska zachowania zbiorowego. Problematyka powyższa bywa niekiedy przedstawiana pod hasłem „zachowania polityczne”. piąty to działania mobilizujące uczestników. obyczajowej. Z reguły występuje wielowątkowe uwarunkowanie jego narodzin i przebiegu. Jeżeli są stosowane metody radykalne z użyciem siły. R o z p r o s z o n e z a c h o w a n i e z b i o r o w e ma miejsce wtedy. „wybuchy zbiorowe” itp. np. Wyrazistym przykładem takiej formy są zachowania kibiców. Zachowania zbiorowe nie regulowane prawnie są bardziej skomplikowane zarówno z punktu widzenia celów jak i form. trzeci to teoretyczne wyjaśnienie przyczyn tego stanu. czas i miejsce jednostkowego wyrażenia swej woli. apele. in. niezadowolenie z istniejącego stanu. Suma głosów jednostek wyraża ich siłę społecznego wpływu. Pierwszy z nich to uwarunkowanie strukturalne wynikające z właściwości systemu społecznego. określimy taki ruch jako rewolucyjny. referenda. Skuteczność oddziaływania ruchu na procesy społeczne zależy od metod działania uczestników. gdy liczne jednostki włączone w układ komunikacyjne reagują jednocześnie i podobnie pod wpływem określonej stymulacji. 2) r o z p r o s z o n e z a c h o w a n i a z b i o r o we i 3) t ł u m y . to zgodnie z zasadą większości staję się nakazem (normą) postępowania w danej społeczności. R u c h y s p o ł e c z n e są zachowaniami zbiorowymi mającymi na celu wymuszenie wprowadzenia lub wstrzymania zmian w życiu społecznym. działa wtedy tzw. a jego skuteczność krótkoterminową jaką znaczącą.255 nieregulowanymi. Stanowi ono splot czynników społecznych i psychicznych. S m e l s e r a mogą to być ruchy społeczne zorientowane na 1) normy lub 2) wartości. Jeżeli wynosi ponad 50%. Określa się w nich uprawnienie uczestnictwa. „interakcje kolektywne”. Każdy ruch społeczny ma swoje uwarunkowanie. zmierzają do udoskonalenia istniejącego stanu rzeczy. To bogactwo cech powoduję powoduje. Taki charakter miały w Polsce m. domagające się skutecznego i szybkiego karania zabójców młodych ludzi. System ten. Skutki długoterminowe działań rewolucyjnych są niejednoznaczne i dyskusyjne. M i l g a m). niski stopień zorganizowania i inne (S. Są dobrym instrumentem wpływania na jakość życia społecznego. Zdaniem N. oglą-dających za . plebiscytów sportowych. jeżeli sprawnie funkcjonuje. jednak przedstawione procesy mają miejsce nie tylko w serze politycznej. Zdarza się również. mechanizm spustowy. Ruchy stosujące metody perswazji. bez naruszania podstaw ideowych życia społecznego. plebiscyty. drugi stanowią napięcia społeczne. może wygasić lub osłabić dany ruch. dobrze znany psychologom motywacji. Ruchy zaliczane do pierwszej grupy mają charakter reformatorski. czarne marsze młodzieży. realizowane poprzez komunikację. Dotyczą np. że nieudolnie prowadzona kontrola ruchu nasila jego intensywność i zasięg. np. Jako cechy zachowania zbiorowego często wymienia się spontaniczność. formę zachowania. nieregulowanego prawnie bywa określane jako „zachowania mas”.Za Smelse-rem wymienimy sześć najważniejszych. Prawnie regulowane. demonstracji oczekiwań. nie wzbudzające stanów wrogości w wielu sytuacjach skutecznie prowadzą do osiągnięcia postawionego celu. ogólnie pokojowe. religijnej. Do rzadkości należą przypadki ruchu powodowanego jedną przyczyną. intensywność. Natomiast ruchy zorientowane na wartości zmierzają do zastąpienia istniejących podstaw ideowych życia społecznego nowymi zasadami.

ekspresyjny. nabywają z biegiem czasu charakterystycznych cech osobowości. Owe „Jeeest!” po zdobyciu upragnionego gola słychać na znacznych połaciach kraju. paniczny. B l u m e r wymienia tłumy: 1) przypadkowy. rabunkowy. G. Unifikacja prowadzi do uproszczeń i spłycenia tematyki zainteresowań. zagęszczeniu. Ludzie.256 pośrednictwem telewizji mecz piłkarski reprezentacji narodowej. kierujący się wspólnym celem i wykorzystujący w działaniu efekt całości. aczkolwiek różne. niemoc lub bezradność współ obecnych. Obie klasyfikacje. Twórcy teorii kontroli personalnej (S. zwarci przestrzennie ludzie. wielu badaczy podkreśla. religijny. Następuje unifikacja odczuć. . W następstwie zagęszczenia pojawia się również znieczulica moralna. Zagęszczenie powoduje poczucie przemęczenia i narastanie agresywności. Masy ludzi pragnie w jednym czasie zajadać pączki. Zachowania tego typu bywa tez określane jako z a c h o w a n i e m a s o w e. że zapełniają one. Istnieje wiele rodzajów tłumu. agresywność. T ł u m y . sposobów wypowiadania. wzbudza poczucie ograniczenia swobody i . kolekcjonują wrażenia. 4) aktywny. 3) ekspresywny. zgromadzenie ludzi podnieconych. ludzie stają się obojętni na położenie i los innych. Zachowanie mas jest takie. Ludzie uczestnicząc w zachowaniach zbiorowych przyczyniają się do zmiany prywatnych lub elitarnych procesów na masowe. a nawet „przepełniają”. Nie jest wtedy możliwa kontemplacja dzieła. Stwierdzono. a jednocześnie głęboki. Masy. już poprzez swą obecność. pogłębione przeżycie.. przechodząc obok siebie nie zwracają uwagi na cierpienie. że zagęszczenie powoduje utratę kontroli nad sobą i otoczeniem. tworzą licznie zgromadzeni. że ludzie kultury masowej zatracają oryginalność i samodzielność myślenia. Uczestnicząc w różnych formach zachowań masowych ludzie wywierają wpływ na wiele procesów społecznych i psychicznych. którzy z różnych powodów uczestniczą głównie w rozmaitych formach zachowania masowego.) utrzymują. H. inaczej zachowania zwartych zbiorowości. Podstawę rozróżnienia stanowi w tym przypadku motywacja zachowania ludzi go tworzących. uczestniczyć w imprezach tanecznych. każde atrakcyjne miejsce. trudno o taki w uroczym zakątku przyrodniczym. np.. następuje jej rozproszenie. gdy dziesiątki osób daje w tym miejscu znać o sobie. a nawet podobny do wpływu wywieranego przez przywódców. Psychologowie amerykańscy preferują inną klasyfikację. Zanika poczucie odpowiedzialności. elitarny stosunek do wytworu sztuki. podejmujący działania przeciwko czemuś. Zanika wtedy „prywatność” kontaktu z otoczeniem. zainteresowań. relacjonowało je w kategoriach użytych w środkach masowego przekazu. Jest „jakby anonimowy”. W XIX wieku nie myślano o budowaniu stadionów sportowych dla stu tysięcy widzów. strój) i cech psychicznych. z takim mamy do czynienia na koncertach muzyki młodzieżowej. pojawia się mechaniczne naśladownictwo i bezrefleksyjny konformizm. częściowo się uzupełniają. Uczestnicy „zaliczają” imprezę. tradycyjnie wyróżnia się tłum agresywny. 2) konwencjonalny. egzemplifikuje go zgromadzenie ludzi na ciekawym odczycie lub wykładzie. Jednak nie jest on tożsamy. Masowy odbiór dzieł sztuki łatwo dostrzec w sytuacji organizowanych wycieczek do muzeów lub galerii artystycznych. wymuszają specyficzne działania i procesy społeczne. Ujawnia się silne nastawienie egoistyczne. Realizuje się ono w tłoku. ż 95% dorosłych Amerykanów. C o h e n i wspr. Upodobniają się oni do siebie pod względem zamiłowania do odpowiedniego wyglądu zewnętrznego (uczesania. nie projektowano tras narciarskich na lodowcach. nie komponowano „oper mydlanych”. przez wielu uczestników nie uświadamiany. taki tworzą gapie zaistniałego wypadku. chodzić po górach itd. zapytanych o ważne bieżące wydarzenia. W tym ujęciu wyraźniej podkreślono rolę czynników sytuacyjnych w kształtowaniu się tłumu.

Jedyna różnica wynika z odmienności wyłaniających się norm. W tłumie. że tłum jest masą działających irracjonalnie ludzi. T e o r i a z b i e ż n o ś c i powstała w wyniku badań F. wolne od subiektywnych nastawień. 2) Tłum protestujący. francuski psycholog i dziennikarz. że zachowaniem ludzi w tłumie rządzą takie same prawa. Może to być żądanie nowych praw obywatelskich. zdaniem ojca psychoanalizy. Ze względu na ostatni wątek teoria Le Bona bywa nazywana teorią zarażania się. One kierują nieprzewidywalnym z tej racji zachowaniem tłumu. nie zostało ucieleśnione. Władze najbardziej czują się zagrożone aktywnością tłumów protestujących. jest specyficznym tłumem aktywnym. działa mechanizm pierwotnego buntu synów przeciwko ojcu. Ursus). Uściślając rozumienie tego oznaczenia wyróżnimy trzy odmiany tłumu aktywnego:1) popierający określone działania. były one wyrazem niezgody na podwyżki cen produktów. Jest to swoista forma zachęty do realizacji określonej działalności. budowane na podstawie danych empirycz-nych. Podobne stany ambiwalencji uczuciowej żywią ludzie w tłumie. Jego zdaniem psychika ludzi „zgromadzonych” ulega pod wpływem anonimowości jakościowej przemianie. Teoria Z. pod wpływem zarażenia i chwilowych emocji. W rezultacie tego intensyfikują one swe przeżycia. że tłum z reguły nie jest zgromadzeniem przypadkowym. wzajemnego oddziaływania osób uczestniczących. formującym się pod wpływem . Jak to wykazano wcześniej. takim np. po dokonaniu mordu synowie odczuwają wyrzuty sumienia. największe znaczenie ma określony terminem „aktywny”. co jeszcze nie istnieje. procesy społeczne. M. W świetle tego rozróżnienia klarownie jawi się zarówno kierunek jak i siła wpływu tłumu na procesy decyzyjne władz i.3) Tłum żądający. polityki w określonej sferze działalności lub nowych wytworów cywilizacyjnych. zachowanie ludzi w tłumie upodabnia się do zachowań osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe. które określamy jako jednostkowe.H. jakie wywiera tłum na procesy społeczne. Jedną z nich (najstarszą) opracował G. pobudzają emocjonalnie. Wskazują natomiast na to. był słynny tłum na Placu Defilad opowiadający się za demokratycznymi przemianami w Polsce. normy w nowych sytuacjach wyłaniają się spontanicznie i są nasycone treścią kontekstu. Odrzucają oni stwierdzenie. W obu przypadkach aktywność tłumu była ukierunkowana na modyfikację elementów rzeczy-wistości.257 Z punktu widzenia wpływu. Radom. K i l l i a n i R. nienawidzą przywódców i z nimi się identyfikują. dają bardziej realistyczny obraz funkcjonowania tłumu. ludzie go tworzący domagają się czegoś. mieliśmy w najnowszej historii Polski liczne przypadki tłumów o tej właściwości (Poznań. Przyczyny tego stanu rzeczy i charakterystykę zachowań w tłumie przed-stawiają t e o r i e g e n e z y i d y n a m i k i t ł u m u. A l l p o r t a. jak w innych sytuacjach. Od dawna wiadomo. niskich płac. L. P i a g e t a. a nie w zmienności psychiki. Następstwem tego stanu jest znerwicowanie. w tłumie zanika zdolność logicznego myślenia. nasila się sugestywność i podatność na wpływy manipulatorów (przywódców). w sensie ogólnym. Również wspomniany wcześniej Blumer podkreśla znaczenie czynnika społecznego w postaci interakcji. że zachowania ludzi w tłumie różnią się od tych. Był on przekonany. w badaniach J. zatem najczęściej ulegają ich presji. L e B o n. w którym kształtują. Nowoczesne podejście do problematyki tłumu. Freuda wyrosła z krytyki poglądów Le Bona i jest uszczegółowieniem ogólnej tezy Freuda o wpływie libido na zachowanie ludzi. T u r n e r przedstawili wyjaśnienie zachowań w tłumie zwaną t e o r i ą w y ł a n i a n i a s i ę n o r m. Wyjaśnień istoty przedstawianego zjawiska należy zatem szukać w działaniu czynników społecznych. Jednostki przypadkowo dołączając się do tłumu łatwo ulegają zarażeniu panującymi w nim silnymi emocjami. uciszają je uprawiając kult zamordowanego.H. np. najbardziej agresywnych.

M o s c o v i c i. W zachowaniach zbiorowych regulowanych prawnie o podjęciu okreś-lonej decyzji lub rozstrzygnięciu zaistniałego sporu decyduje zasada większości. jest tłum religijny i inne. Przedstawione dane świadczą o tym. ratujący się przed zagrożeniem zdrowia lub życia. która siłą faktu koncentruje się wokół stanowiska mniejszości. stają się przedmiotem dyskusji. zazwyczaj kawalerowie. Koncentrują się głównie na problemach tłumu agresywnego. zazwyczaj w sensie werbalnym. Jest to strategia przekonywania lub perswazji. że działając razem z innymi wzmacniają swą szansę osiągnięcia dotychczas nieosiągalnego celu. Prezentowane teorie nie tłumaczą wielu zjawisk dotyczących tłumu. Siła argumentów jest środkiem realizacji wpływu mniej-szości. a więc osoby nie poczuwający się do odpowiedzialności za losy rodziny. rozpoczynający dorosłe życie. Roztrząsanie „za i przeciw”. wręcz odwrotnie. Jak to się dzieje? Janie mechanizmy społeczne umożliwiają taką zmianę pozycji? Oto niektóre z nich. W innych sytuacjach przemożny wpływ na bieg zdarzeń ma siła większości. że mniejszość wcale nie jest skazana na podporządkowanie większości. Jest to istotne w kontekście prezentowanej problematyki tego podrozdziału.258 agitatorów. Znaczy to. łączenia sił jednostkowych osób społecznie słabych w celu osiągnięcia zbieżnych celów jednostkowych. upodobań. że pociąga za sobą jednostki z ugrupowania większości i staje się siłą dominującą w danym układzie sił. W tłumie przeważają też mężczyźni. Wzmożona aktywność komuni-kacyjna służy wzmocnieniu wpływu nadawców komunikatów. że w przedstawionych teoriach operuje się za wąskim rozumieniem aktywności tłumu. Ale. które borykają się z jakąś formą trudności społecznych. Mocne i trafne argumenty budzą zainteresowanie. że ludzie rozmowni wywierają większy wpływ na innych niż milczki. Wynikami swych badań zachęcił innych do penetracji tego obszaru. analiza zarzutów i obrona stanowiska nasila proces komunikacji. aktywnym jest także tłum paniczny. aktywnym. że tłum jest formą działań zbiorowych. aktywnego w sensie wywierania presji na władzę i otoczenie społeczne. dzieci. Nie może ona liczyć na konformistyczne poparcie jej żądań. Do powstającego tłumu dołączają jednostki. ujawniająca się w postaci presji społecznej. Mniejszość wnosi zazwyczaj do życia zbiorowego nowe wartości. Wykorzystując prawa komunikacji mniejszość pobudza dyskusję wokół jej proble-mów i dzięki temu wywiera wpływ na innych. Z doświadczeń życiowych i badań laboratoryjnych wiemy. Czy w tej sytuacji mniejszość jest skazana na dyktat większości? Czy musi ona wyrzekać się swych przekonań. są świadomi swoich dążeń i tego. przeto pomija się szereg istotnych problemów tego zjawiska. teoretycznie rzecz ujmując.niekiedy bywa tak. Do tłumu dołączają przede wszystkim ludzie młodzi. Ludzie młodzi. z racji braku doświadczeń życiowych i niskich umiejętności społecznych. Mniejszość z reguły operuje mocniejszymi argumentami. W p ł y w m n i e j s z o ś c i. Wspólny interes uczestników oraz podobne doświadczenia i preferencje społeczne stanowią więź pomiędzy jednostkami w tłumie. preferencji? Czy musi żyć na marginesie wydarzeń społecznych? Czy jest bezradna wobec siły większości? Problemem roli mniejszości w społeczeństwie zajął się francuski psycholog pochodzenia rumuńskiego S. Radykalizacja działań tłumu jest uwarunkowana procesem facylitacji społecznej. Jest to strategia komunikacyjna. efektu masy czy zwykłej siły fizycznej. skłonne do podejmowania ryzyka. Nasze życie społeczne jest zorganizowane na zasadzie dominacji większości. w konsekwencji tego ukształtował się nurt badawczy tego zagadnienia. Okazało się. więc dopracowuje się pogłębionej i „chwytliwej” argumentacji uzasadniającej zgłaszane żądania. Klarownie to przedstawia się . są skłonni poszukiwać rozwiązań siłowych. doświadczający poważniejszych i liczniejszych niż osobnicy ustabilizowani życiowo kłopotów i problemów egzystencji.

Stephan: Wywieranie wpływu przez grupy. 1986 r. aktualnie dotyczy to małżeństw osób jednej płci. Karta płatnicza lub podpis elektroniczny zostały życzliwie przyjęte przez nieliczną mniejszość. Są one znan